Eljárás : 2018/0243(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0173/2019

Előterjesztett szövegek :

A8-0173/2019

Viták :

PV 26/03/2019 - 19
CRE 26/03/2019 - 19

Szavazatok :

PV 27/03/2019 - 10.4
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2019)0298

JELENTÉS     ***I
PDF 1365kWORD 576k
11.3.2019
PE 627.790v02-00 A8-0173/2019

a Szomszédsági, Fejlesztési és Nemzetközi Együttműködési Eszköz létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2018)0460 – C8-0275/2018 – 2018/0243(COD))

Külügyi Bizottság

Fejlesztési Bizottság

Előadók: Pier Antonio Panzeri, Cristian Dan Preda, Frank Engel, Charles Goerens

(Közös bizottsági eljárás – az eljárási szabályzat 55. cikke)

A vélemény előadója (*):

Eider Gardiazabal Rubial, Költségvetési Bizottság

* (Társbizottsági eljárás – az eljárási szabályzat 54. cikke)

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE
 INDOKOLÁS
 VÉLEMÉNY a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság részéről
 VÉLEMÉNY a Költségvetési Bizottság részéről
 VÉLEMÉNY a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság részéről
 VÉLEMÉNY a Kulturális és Oktatási Bizottság részéről
 VÉLEMÉNY az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság részéről
 VÉLEMÉNY a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság részéről
 ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN
 AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a Szomszédsági, Fejlesztési és Nemzetközi Együttműködési Eszköz létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2018)0460 – C8-0275/2018 – 2018/0243(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2018)0460),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére, 209. cikkének (212) bekezdésére és 322. cikkének (1) bekezdésére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C8-0275/2018),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2018. december 12-i véleményére(1),

–  tekintettel a Régiók Bizottságának 2018. december 6-i véleményére(2),

–  tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére,

–  tekintettel a Külügyi Bizottság és a Fejlesztési Bizottság által az eljárási szabályzat 55. cikke alapján folytatott közös tanácskozásokra,

–  tekintettel a Külügyi Bizottság és a Fejlesztési Bizottság jelentésére, valamint a Költségvetési Bizottság, a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság, a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság, a Kulturális és Oktatási Bizottság, az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság és a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság megfogalmazott véleményeire (A8-0173/2019),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslata helyébe másik szöveget léptet, azt lényegesen módosítja vagy lényegesen módosítani kívánja;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

Módosítás    1

Rendeletre irányuló javaslat

1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A „Szomszédsági, Fejlesztési és Nemzetközi Együttműködési Eszköz” program (a továbbiakban: az eszköz) általános célkitűzésének az uniós értékek és érdekek világszintű védelmének és érvényre juttatásának kell lennie az Unió külső tevékenységére vonatkozóan az Európai Unióról szóló szerződés 3. cikkének (5) bekezdésében, 8. cikkében és 21. cikkében megfogalmazott célkitűzések és elvek követése céljából.

1.  A „Szomszédsági, Fejlesztési és Nemzetközi Együttműködési Eszköz” program (a továbbiakban: az eszköz) általános célkitűzése az kell, hogy legyen, hogy pénzügyi keretet biztosítson az uniós értékek, elvek és alapvető érdekek világszintű védelmének és érvényre juttatásának támogatására az Unió külső tevékenységére vonatkozóan az Európai Unióról szóló szerződés 3. cikkének (5) bekezdésében, 8. cikkében és 21. cikkében megfogalmazott célkitűzésekkel és elvekkel összhangban.

Módosítás    2

Rendeletre irányuló javaslat

2 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2 a)  Az Európai Unióról szóló szerződés 21. cikkének megfelelően e rendelet alkalmazása az Unió külső tevékenységére vonatkozó elvekre épül, nevezetesen a demokráciára, a jogállamiságra, az emberi jogok és alapvető szabadságok egyetemes és oszthatatlan voltára, az emberi méltóság tiszteletben tartására, az egyenlőség és a szolidaritás valamint az Egyesült Nemzetek Alapokmányában foglalt elvek és a nemzetközi jog tiszteletben tartására. E rendelet célja, hogy hozzájáruljon az Unió külső tevékenységére vonatkozó célkitűzések eléréséhez, beleértve az Unió emberi jogokkal kapcsolatos politikáit és az EU emberi jogi és demokráciaügyi stratégiai keretében és cselekvési tervében vázolt célkitűzéseket. Az uniós fellépésnek támogatnia kell az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatának betartását.

Módosítás    3

Rendeletre irányuló javaslat

3 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3 a)  Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 167. cikkével összhangban az Unió és a tagállamok elősegítik az együttműködést harmadik országokkal és a kultúra területén hatáskörrel rendelkező nemzetközi szervezetekkel. E rendeletnek hozzá kell járulnia az említett cikkben meghatározott célkitűzésekhez.

Módosítás    4

Rendeletre irányuló javaslat

4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  Az Unió fejlesztési együttműködési politikájának elsődleges célja – amint azt az Európai Unió működéséről szóló szerződés 208. cikke kimondja – a szegénység mérséklése, idővel pedig annak felszámolása. Az Unió fejlesztési együttműködési politikája emellett az Unió külső tevékenységére vonatkozó célkitűzésekhez is hozzájárul, különösen ahhoz, hogy az Európai Unióról szóló szerződés 21. cikke (2) bekezdésének d) pontja szerint elősegítse a fejlődő országok fenntartható gazdasági, társadalmi és környezeti fejlődését, elsődlegesen a szegénység felszámolása céljából.

(4)  Az Unió fejlesztési együttműködési politikájának elsődleges célja – amint azt az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 208. cikke kimondja – a szegénység mérséklése, idővel pedig annak felszámolása. Az Unió fejlesztési együttműködési politikája emellett az Unió külső tevékenységére vonatkozó célkitűzésekhez is hozzájárul, különösen ahhoz, hogy az Európai Unióról szóló szerződés 21. cikke (2) bekezdésének d) pontja szerint elősegítse a fejlődő országok fenntartható gazdasági, társadalmi, kulturális, oktatási és környezeti fejlődését, elsődlegesen a szegénység felszámolása céljából, valamint hogy az EUSZ 21. cikke (2) bekezdésének c) pontja szerint megőrizze a tartós békét, megelőzze a konfliktusok kialakulását, és erősítse a nemzetközi biztonságot.

Módosítás    5

Rendeletre irányuló javaslat

5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  Az Unió fejlesztési szempontú szakpolitikai koherenciát biztosít az Európai Unió működéséről szóló szerződés 208. cikkének követelményei szerint. Az Uniónak figyelembe kell vennie a fejlesztési együttműködés célkitűzéseit azon szakpolitikák esetében, amelyek valószínűsíthetően érintik a fejlődő országokat, ami kulcsfontosságú eleme lesz az ENSZ által 2015 szeptemberében elfogadott, a 2030-ig tartó időszakra vonatkozó fenntartható fejlesztési menetrendben (a továbbiakban: a 2030-ig tartó időszakra szóló menetrend) meghatározott fenntartható fejlesztési célok elérésére szolgáló stratégiának45. A fenntartható fejlesztési szempontú szakpolitikai koherenciának a 2030-ig tartó időszakra szóló menetrendben foglaltak szerinti biztosításához figyelembe kell venni azt a hatást, amelyet az összes szakpolitika az összes szinten – nemzeti és uniós szinten, más országokban és globális szinten – a fenntartható fejlődésre gyakorol.

(5)  Az Unió fejlesztési szempontú szakpolitikai koherenciát biztosít az Európai Unió működéséről szóló szerződés 208. cikkének követelményei szerint. Az Uniónak figyelembe kell vennie a fejlesztési együttműködés célkitűzéseit azon szakpolitikák esetében, amelyek valószínűsíthetően érintik a fejlődő országokat, ami kulcsfontosságú eleme lesz az ENSZ által 2015 szeptemberében elfogadott, a 2030-ig tartó időszakra vonatkozó fenntartható fejlesztési menetrendben (a továbbiakban: a 2030-ig tartó időszakra szóló menetrend) meghatározott fenntartható fejlesztési célok elérésére szolgáló stratégiának45. A fenntartható fejlesztési szempontú szakpolitikai koherenciának a 2030-ig tartó időszakra szóló menetrendben foglaltak szerinti biztosításához figyelembe kell venni azt a hatást, amelyet az összes szakpolitika az összes szinten – nemzeti és uniós szinten, más országokban és globális szinten – a fenntartható fejlődésre gyakorol. Az uniós és a tagállami fejlesztési együttműködési szakpolitikáknak ki kell egészíteniük és erősíteniük kell egymást.

__________________

__________________

45 „Alakítsuk át világunkat: A 2030-ig tartó időszakra vonatkozó fenntartható fejlesztési menetrend”, amelyet az ENSZ fenntartható fejlődésről szóló csúcstalálkozóján fogadtak el 2015. szeptember 25-én (A/RES/70/1).

45 „Alakítsuk át világunkat: A 2030-ig tartó időszakra vonatkozó fenntartható fejlesztési menetrend”, amelyet az ENSZ fenntartható fejlődésről szóló csúcstalálkozóján fogadtak el 2015. szeptember 25-én (A/RES/70/1).

Módosítás    6

Rendeletre irányuló javaslat

7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(7)  A fellépés globális környezetét a szabályalapú globális rendre törekvés határozza meg, amelynek a multilateralizmus a fő elve és az Egyesült Nemzetek Szervezete a gerince. A 2030-ig tartó időszakra szóló menetrend, valamint a Párizsi Megállapodás57 és az addisz-abebai cselekvési program58 a nemzetközi közösség válasza a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos globális kihívásokra és tendenciákra. A 2030-ig tartó időszakra szóló menetrend, amelynek gerincét a fenntartható fejlesztési célok adják, átalakító hatású politikai keretet kínál a szegénység felszámolásához és a fenntartható fejlődés globális szinten való eléréséhez. Hatályát tekintve egyetemes, és olyan átfogó közös keretet biztosít a fellépésre, amely az Unióra, tagállamaira és partnereire egyaránt alkalmazandó. Egyensúlyt teremt a fenntartható fejlődés gazdasági, társadalmi és környezetvédelmi dimenziói között, miközben elismeri a céljai és célszámai közötti alapvető összefüggéseket. A 2030-ig tartó időszakra szóló menetrend célja az, hogy senki ne maradjon ki a fejlődés folyamatából. A 2030-ig tartó időszakra szóló menetrend végrehajtása szorosan össze lesz hangolva az Unió más releváns nemzetközi kötelezettségvállalásaival. Az e rendelet keretében vállalt tevékenységeknek különös figyelmet kell fordítaniuk a fenntartható fejlesztési célok közötti összefüggésekre és azokra az integrált tevékenységekre, amelyek járulékos előnyt teremthetnek és koherens módon többféle célkitűzést teljesíthetnek.

(7)  A fellépés globális környezetét a szabály- és értékalapú globális rendre törekvés határozza meg, amelynek a multilateralizmus a fő elve és az Egyesült Nemzetek Szervezete a gerince. A 2030-ig tartó időszakra szóló menetrend, valamint a Párizsi Megállapodás57 és az addisz-abebai cselekvési program58 a nemzetközi közösség válasza a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos globális kihívásokra és tendenciákra. A 2030-ig tartó időszakra szóló menetrend, amelynek gerincét a fenntartható fejlesztési célok adják, átalakító hatású politikai keretet kínál a szegénység felszámolásához, a fenntartható fejlődés globális szinten való eléréséhez, valamint a békés, igazságos és mindenkit befogadó társadalmak előmozdításához, ugyanakkor fellép az éghajlatváltozással szemben, valamint az óceánok és erdők védelme érdekében dolgozik. Hatályát tekintve egyetemes, és olyan átfogó közös keretet biztosít a fellépésre, amely az Unióra, tagállamaira és partnereire egyaránt alkalmazandó. Egyensúlyt teremt a fenntartható fejlődés gazdasági, társadalmi, kulturális, oktatási és környezetvédelmi dimenziói között, miközben elismeri a céljai és célszámai közötti alapvető összefüggéseket. A 2030-ig tartó időszakra szóló menetrend célja az, hogy senki ne maradjon ki a fejlődés folyamatából, és hogy a leginkább lemaradtakat érje el elsőként. A 2030-ig tartó időszakra szóló menetrend végrehajtása szorosan össze lesz hangolva az Unió más releváns nemzetközi kötelezettségvállalásaival. Az e rendelet keretében vállalt tevékenységeknek a 2030-ig tartó időszakra szóló menetrendben, a Párizsi Megállapodásban és az addisz-abebai cselekvési programban foglalt elveken és célkitűzéseken kell alapulniuk, továbbá hozzá kell járulniuk a fenntartható fejlesztési célok eléréséhez, különös figyelmet fordítva a közöttük levő összefüggésekre és azokra az integrált tevékenységekre, amelyek járulékos előnyt teremthetnek és koherens módon többféle célkitűzést teljesíthetnek anélkül, hogy más célkitűzéseket veszélyeztetnének.

__________________

__________________

57 Aláírása 2016. április 22-én New Yorkban történt.

57 Aláírása 2016. április 22-én New Yorkban történt.

58 „A harmadik nemzetközi fejlesztésfinanszírozási konferencia addisz-abebai cselekvési programja”, amelyet 2015. június 16-án fogadtak el és az ENSZ Közgyűlése 2015. július 27-én hagyott jóvá (A/RES/69/313).

58 „A harmadik nemzetközi fejlesztésfinanszírozási konferencia addisz-abebai cselekvési programja”, amelyet 2015. június 16-án fogadtak el és az ENSZ Közgyűlése 2015. július 27-én hagyott jóvá (A/RES/69/313).

Módosítás    7

Rendeletre irányuló javaslat

8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(8)  E rendelet végrehajtását az EU kül- és biztonságpolitikára vonatkozó, 2016. június 19-én előterjesztett azon globális stratégiájában (a továbbiakban: a globális stratégia) megállapított öt prioritásnak kell vezérelnie, amely az Unió jövőképét tartalmazza, és egyben keretet ad az egységes és felelős, másokkal partnerségben történő külső szerepvállaláshoz, amelynek révén az EU érvényt tud szerezni értékeinek és érdekeinek. Az Uniónak tartalommal kell megtöltenie a partnerségeket, elő kell mozdítania a szakpolitikai párbeszédet és a globális mértékben aggályos kihívások közös kezelését. Tevékenységének minden szempontból támogatnia kell az uniós érdekeket és értékeket, beleértve a béke megőrzését, a konfliktusok kialakulásának megelőzését, a nemzetközi biztonság erősítését, az irreguláris migráció okainak kezelését és a természeti vagy ember által okozott katasztrófákkal sújtott embercsoportoknak, országoknak vagy régióknak nyújtott segítséget, a kereskedelempolitika támogatását, a gazdasági diplomáciát és a gazdasági együttműködést, a digitális megoldások és technológiák előmozdítását, valamint az uniós szakpolitikák nemzetközi dimenzióinak megerősítését. Érdekei előmozdítása során az Uniónak be kell tartania és elő kell mozdítania a magas színvonalú szociális és környezetvédelmi normák, a jogállamiság, a nemzetközi jog és az emberi jogok tiszteletben tartásának elveit.

  E rendelet alkalmazásának az EU kül- és biztonságpolitikára vonatkozó, 2016. június 19-én előterjesztett azon globális stratégiájában (a továbbiakban: a globális stratégia)59 megállapított öt prioritáson kell alapulnia, amely az Unió jövőképét tartalmazza, és egyben keretet ad az egységes és felelős, másokkal partnerségben történő külső szerepvállaláshoz, amelynek révén az EU érvényt tud szerezni értékeinek és érdekeinek. Az Uniónak tartalommal kell megtöltenie a partnerségeket, elő kell mozdítania a szakpolitikai párbeszédet és a globális mértékben aggályos kihívások közös kezelését. Tevékenységének minden szempontból támogatnia kell az alapvető uniós érdekeket, elveket és értékeket, beleértve a demokrácia és az emberi jogok előmozdítását, a szegénység felszámolásához való hozzájárulást, a béke megőrzését, a konfliktusmegelőzést, a közvetítést és a konfliktus utáni újjáépítést, minden szakaszban ebbe bevonva a nőket is, a nukleáris biztonságot, a nemzetközi biztonság megerősítését, az irreguláris migráció és a kényszerű lakóhelyelhagyás okainak kezelését, a természeti vagy az ember által okozott katasztrófákkal szembesülő lakosság, országok és régiók támogatását, az éghajlatváltozás miatt lakóhelyük elhagyására kényszerült személyek védelmét szolgáló nemzetközi jogi keret feltételeinek megteremtését, jó minőségű inkluzív oktatás előmozdítását, egy tisztességes, fenntartható, szabály- és értékalapú kereskedelempolitika támogatását mint fejlesztési eszközt és mint a jogállamiság és az emberi jogok fejlesztésének eszközét, a gazdasági és kulturális diplomácia támogatását, a gazdasági együttműködés, az innováció, a digitális megoldások és technológiák előmozdítását, a kulturális örökség megóvását, különösen a konfliktusokkal terhelt területeken, a globális közegészségügyi fenyegetések kezelését és az uniós politikák nemzetközi dimenziójának előmozdítását. Alapvető érdekei, elvei és értékei előmozdítása során az Uniónak be kell tartania és elő kell mozdítania a magas szociális, munkaügyi és környezetvédelmi normák tiszteletben tartásának elveit, beleértve az éghajlatváltozás, a jogállamiság, a nemzetközi jog, többek között a humanitárius és a nemzetközi az emberi jogok tiszteletben tartásának elveit.

__________________

__________________

59 Közös jövőkép, közös fellépés: Erősebb Európa Erősebb Európa – Az EU kül- és biztonságpolitikára vonatkozó globális stratégiája” 2016. június.

59 Közös jövőkép, közös fellépés: Erősebb Európa Erősebb Európa – Az EU kül- és biztonságpolitikára vonatkozó globális stratégiája” 2016. június.

Módosítás    8

Rendeletre irányuló javaslat

9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(9)  A 2017. június 7-én aláírt új európai konszenzus60 a fejlesztéspolitikáról (a továbbiakban: konszenzus) keretet ad egy közös megközelítéshez az Unió és a tagállamai általi fejlesztési együttműködés számára a 2030-ig tartó időszakra szóló menetrend és az addisz-abebai cselekvési program végrehajtásához. A szegénység felszámolása, a megkülönböztetés és az egyenlőtlenségek kiküszöbölése, az az alapelv, hogy „senki sem maradhat ki a fejlődés folyamatából”, valamint a reziliencia megerősítése képezik a fejlesztési együttműködési politika gerincét.

(9)  A rendelet alkalmazásának többek között a 2017. június 7-én a fejlesztéspolitikáról aláírt európai konszenzuson (a továbbiakban: konszenzus)60 kell alapulnia, amely keretet ad egy közös megközelítéshez az Unió és a tagállamai általi fejlesztési együttműködés számára a 2030-ig tartó időszakra szóló menetrend és az addisz-abebai cselekvési program végrehajtásához. A szegénység felszámolása, a megkülönböztetés és az egyenlőtlenségek kiküszöbölése, a környezet védelme, az éghajlatváltozás elleni küzdelem, az az alapelv, hogy „senki sem maradhat ki a fejlődés folyamatából”, valamint a reziliencia megerősítése e rendelet alkalmazásának megerősítését kell hogy szolgálja.

__________________

__________________

60 „Az új európai konszenzus a fejlesztéspolitikáról »A mi világunk, a mi méltóságunk, a mi jövőnk«” – a Tanács és a tagállamok kormányainak a Tanács keretében ülésező képviselői, az Európai Parlament és az Európai Bizottság 2017. június 8-i együttes nyilatkozata.

60 „Az új európai konszenzus a fejlesztéspolitikáról »A mi világunk, a mi méltóságunk, a mi jövőnk«” – a Tanács és a tagállamok kormányainak a Tanács keretében ülésező képviselői, az Európai Parlament és az Európai Bizottság 2017. június 8-i együttes nyilatkozata.

Módosítás    9

Rendeletre irányuló javaslat

9 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(9 a)  Az e rendelet végrehajtására vonatkozó elsődleges szakpolitikai keretet az ENSZ 2030-ig tartó időszakra vonatkozó menetrendje, a Párizsi Megállapodás és az addisz-abebai cselekvési program mellett az EU globális stratégiája, a fejlesztéspolitikáról szóló európai konszenzus és az európai szomszédságpolitika adják, továbbá az alábbi dokumentumok és azok jövőbeli felülvizsgálatai is:

 

  az emberi jogokkal és a demokráciával kapcsolatos uniós stratégiai keret és cselekvési terv;

 

  az EU emberi jogi iránymutatásai;

 

  a konfliktusok és válságok integrált uniós megközelítése, valamint az EU 2013-ra vonatkozó külső konfliktusok és válságok iránti átfogó megközelítése;

 

  az ENSZ Biztonsági Tanácsa nőkről, békéről és biztonságról szóló, 1325. és 1820. sz. határozatainak az EU általi végrehajtására vonatkozó átfogó megközelítés;

 

  az Unió erőszakos cselekmények megelőzésére vonatkozó programja;

 

  a Tanács konfliktusmegelőzésről szóló 2011. június 20-i következtetései;

 

  az EU közvetítéssel és párbeszéddel kapcsolatos kapacitásának megerősítésére vonatkozó koncepció;

 

  a biztonsági ágazat reformjának támogatását célzó uniós szintű stratégiai keret;

 

  a tiltott tűzfegyverek, kézi- és könnyűfegyverek, valamint az azokhoz szükséges lőszerek elleni uniós stratégia;

 

  az EU koncepciója a lefegyverzés, leszerelés és reintegráció (DDR) támogatására;

 

  a biztonság és a fejlődés témájáról szóló, 2007. november 19-én kelt, a Tanács és a tagállamok kormányainak a Tanács keretében ülésező képviselői által elfogadott, szintén 2007. november 19-én kelt, a bizonytalan helyzetekre adott uniós válaszról szóló tanácsi következtetések;

 

  a terrorizmus elleni küzdelemről szóló, 2004. március 25-i európai tanácsi nyilatkozat, az Európai Unió 2005. november 30-i terrorizmusellenes stratégiája, valamint a terrorizmus elleni küzdelem belső és külső aspektusai közötti kapcsolatok erősítéséről szóló, 2011. május 23-i tanácsi következtetések;

 

  az OECD multinacionális vállalkozásokra vonatkozó irányelvei;

 

  az üzleti vállalkozások emberi jogi felelősségére vonatkozó ENSZ-irányelvek;

 

  az ENSZ új városfejlesztési menetrendje;

 

  a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ-egyezmény;

 

  a menekültek helyzetére vonatkozó egyezmény;

 

  a nőkkel szemben alkalmazott hátrányos megkülönböztetések minden formájának kiküszöböléséről szóló egyezmény;

 

  a Pekingi Cselekvési Platform és a nemzetközi népesedési és fejlesztési konferencia cselekvési programjának eredményei;

 

  az UNCTAD fenntartható államadósság-rendezésre irányuló menetrendje (2015. április);

 

  az ENSZ Emberi Jogi Főbiztosának Hivatala által a külső adósságra és az emberi jogokra vonatkozóan létrehozott irányelvek;

 

  a menekültekről szóló globális megállapodás;

 

  a biztonságos, rendezett és szabályos migrációra vonatkozó globális megállapodás, amelyet 2018. december 10-én Marrákesben fogadtak el;

 

  a gyermek jogairól szóló ENSZ-egyezmény.

Módosítás    10

Rendeletre irányuló javaslat

11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(11)  A globális stratégiával és a 2015. március 18-án elfogadott, a 2015–2030-as időszakra szóló sendai katasztrófakockázat-csökkentési kerettel61 összhangban el kell ismerni annak szükségességét, hogy a válságelhárítástól és az elszigeteléstől egy olyan strukturáltabb, hosszú távú megközelítés fel kell elmozdulni, amely eredményesebben kezeli az instabil helyzeteket, a természeti és az ember okozta katasztrófákat és az elhúzódó válságokat. Nagyobb hangsúlyt kell kapniuk és kollektív megközelítésekre van szükség a kockázatcsökkentés, a megelőzés, az enyhítés és a felkészültség terén; és további erőfeszítések szükségesek a gyors reagálás és a tartós helyreállítás előmozdítására. E rendeletnek ezért hozzá kell járulnia a reziliencia megerősítéséhez, valamint a humanitárius segítségnyújtás és a fejlesztési tevékenység gyorsreagálási tevékenységeken keresztül történő összekapcsolásához.

(11)  A globális stratégiával és a 2015. március 18-án elfogadott, a 2015–2030-as időszakra szóló sendai katasztrófakockázat-csökkentési kerettel61 összhangban el kell ismerni annak szükségességét, hogy a válságelhárítástól és az elszigeteléstől egy olyan strukturáltabb, preventív, hosszú távú megközelítés fel kell elmozdulni, amely eredményesebben kezeli az instabil helyzeteket, a természeti és az ember okozta katasztrófákat és az elhúzódó válságokat. Nagyobb hangsúlyt kell kapniuk és kollektív megközelítésekre van szükség a kockázatcsökkentés, a megelőzés, az enyhítés és a felkészültség terén; és további erőfeszítések szükségesek a gyors reagálás és a tartós helyreállítás előmozdítására. E rendeletnek ezért hozzá kell járulnia a reziliencia megerősítéséhez, valamint a humanitárius segítségnyújtás és a fejlesztési tevékenység különösen gyorsreagálási tevékenységeken, valamint a releváns földrajzi és tematikus programokon keresztül történő összekapcsolásához, biztosítva a megfelelő kiszámíthatóságot, átláthatóságot és elszámoltathatóságot, továbbá koherenciát, összhangot és komplementaritást kell biztosítania a humanitárius segítségnyújtással és a nemzetközi humanitárius jog teljes körű betartásával anélkül, hogy akadályozná az emberiesség, a semlegesség, a pártatlanság és a függetlenség elve alapján történő humanitárius segítségnyújtást a sürgősségi helyzetekben és azokat követően.

__________________

__________________

61 „A sendai katasztrófakockázat-csökkentési keret”, amelyet 2015. március 18-án fogadtak el és az ENSZ Közgyűlése 2015. június 3-án hagyott jóvá (A/RES/69/283).

61 „A sendai katasztrófakockázat-csökkentési keret”, amelyet 2015. március 18-án fogadtak el és az ENSZ Közgyűlése 2015. június 3-án hagyott jóvá (A/RES/69/283).

Módosítás    11

Rendeletre irányuló javaslat

12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(12)  Az Unió a 2011-ben Puszanban elfogadott majd a 2016-os nairobi magas szintű fórumon megújított és a konszenzus által újra megerősített, fejlesztéshatékonysággal kapcsolatos nemzetközi kötelezettségvállalásaival összhangban az Unió fejlesztési együttműködésére a következő fejlesztéshatékonysági alapelveket kell alkalmazni: a fejlődő országok fejlesztési prioritásokkal kapcsolatos felelősségvállalása, eredményorientáltság, inkluzív fejlesztési partnerségek, átláthatóság és elszámoltathatóság.

(12)  Az Unió a 2011-ben Puszanban elfogadott majd a 2016-os nairobi magas szintű fórumon megújított és a konszenzus által újra megerősített, fejlesztéshatékonysággal kapcsolatos nemzetközi kötelezettségvállalásaival összhangban az Uniónak a hivatalos fejlesztési támogatásával összefüggésben és minden támogatási módozatban a következő fejlesztéshatékonysági alapelveket kell alkalmazni: a fejlődő országok fejlesztési prioritásokkal kapcsolatos felelősségvállalása, eredményorientáltság, inkluzív fejlesztési partnerségek, kölcsönös átláthatóság és elszámoltathatóság, az összehangolásra és a harmonizációra vonatkozó elveken felül.

Módosítás    12

Rendeletre irányuló javaslat

13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(13)  A fenntartható fejlesztési céloknak megfelelően e rendeletnek hozzá kell járulnia az eredményekre összpontosító megerősített nyomon követéshez és jelentéstételhez, amely kiterjed az Unió külső pénzügyi támogatásában részesülő partnerországokban megvalósuló eredményekre, hozadékokra és hatásokra. Különösen – amint arról a konszenzusban megállapodás született – az e rendelet szerinti tevékenységeknek a rendelet keretében finanszírozott hivatalos fejlesztési támogatás 20 %-át társadalmi befogadásra és humán fejlődésre, többek között nemek közötti egyenlőségre és a nők társadalmi szerepvállalásának növelésére kell fordítaniuk.

(13)  A fenntartható fejlesztési céloknak megfelelően e rendeletnek hozzá kell járulnia az eredményekre összpontosító megerősített nyomon követéshez és jelentéstételhez, amely kiterjed az Unió külső pénzügyi támogatásában részesülő partnerországokban megvalósuló eredményekre, hozadékokra és hatásokra. Különösen – amint arról a konszenzusban megállapodás született – az e rendelet szerinti tevékenységeknek a rendelet keretében finanszírozott hivatalos fejlesztési támogatás legalább 20%-át társadalmi befogadásra és humán fejlődésre kell fordítaniuk, hangsúlyt helyezve az alapvető szociális szolgáltatásokra, mint az egészségügyre, az oktatásra, a táplálkozásra, a vízellátásra, a megfelelő higiénés körülményekre és – különösen a legmarginalizáltabbak tekintetében – a szociális védelemre, figyelmet fordítva a nemek közötti egyenlőségre, a nők társadalmi szerepvállalásának növelésére és a gyermekek jogaira mint horizontális kérdésekre.

Módosítás    13

Rendeletre irányuló javaslat

14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(14)  Valahányszor lehetséges és helyénvaló, az Unió külső tevékenységének eredményeit olyan előre meghatározott, átlátható, országspecifikus és mérhető mutatók alapján kell nyomon követni és értékelni, amelyek igazodnak az eszköz egyedi jellemzőihez és célkitűzéseihez, és lehetőleg a partnerország eredménykeretén alapulnak.

(14)  Az uniós költségvetés hatékony elszámoltathatóságának és átláthatóságának javítása érdekében a Bizottságnak egyértelmű nyomonkövetési és értékelési mechanizmusokat kell létrehoznia az e rendelet célkitűzései terén elért előrehaladás hatékony értékelésének biztosítása érdekében. Az Unió külső tevékenységének eredményeit olyan előre meghatározott, átlátható, országspecifikus és mérhető mutatók alapján kell nyomon követni és értékelni, amelyek igazodnak az eszköz egyedi jellemzőihez és célkitűzéseihez, és a partnerország eredménykeretén alapulnak. A Bizottságnak rendszeresen nyomon kell követnie a tevékenységeit, és felül kell vizsgálnia az elért eredményeket, amelyeket nyilvánosságra kell hoznia, különösen az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak benyújtott éves jelentés formájában.

Módosítás    14

Rendeletre irányuló javaslat

15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(15)  E rendeletnek hozzá kell járulnia ahhoz a kollektív uniós célkitűzéshez, hogy a 2030-ig tartó időszakra szóló menetrend időkeretében a bruttó nemzeti jövedelem 0,7 %-át hivatalos fejlesztési támogatásra fordítsák. E tekintetben a rendelet keretében biztosított finanszírozás legalább 92 %-ának olyan tevékenységekhez kell hozzájárulnia, amelyek teljesítik a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet Fejlesztési Támogatási Bizottsága által a hivatalos fejlesztési támogatásra vonatkozóan meghatározott kritériumokat.

(15)  E rendeletnek hozzá kell járulnia ahhoz a kollektív uniós célkitűzéshez, hogy a 2030-ig tartó időszakra szóló menetrend időkeretében a bruttó nemzeti jövedelem 0,7%-át hivatalos fejlesztési támogatásra fordítsák. Ennek a kötelezettségvállalásnak egyértelmű ütemterven kell alapulnia, amely a megvalósítására határidőket és módozatokat ír elő az EU és a tagállamok számára. E tekintetben a rendelet keretében biztosított finanszírozás legalább 95%-ának olyan tevékenységekhez kell hozzájárulnia, amelyek teljesítik a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet Fejlesztési Támogatási Bizottsága által a hivatalos fejlesztési támogatásra vonatkozóan meghatározott kritériumokat.

Módosítás    15

Rendeletre irányuló javaslat

16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(16)  Annak biztosítására, hogy a forrásokat oda irányítsák, ahol azokra a legnagyobb szükség van – így különösen a legkevésbé fejlett országokba, valamint az instabil helyzetű és konfliktus sújtotta országokba –, ennek a rendeletnek hozzá kell járulnia ahhoz a kollektív célhoz, hogy a 2030-ig tartó időszakra szóló menetrend időkeretében az Unió bruttó nemzeti jövedelemének 0,20 %-át a legkevésbé fejlett országoknak juttassák.

(16)  Annak biztosítására, hogy a forrásokat oda irányítsák, ahol azokra a legnagyobb szükség van – így különösen a legkevésbé fejlett országokba, valamint az instabil helyzetű és konfliktus sújtotta országokba –, ennek a rendeletnek hozzá kell járulnia ahhoz a kollektív célhoz, hogy a 2030-ig tartó időszakra szóló menetrend időkeretében az Unió bruttó nemzeti jövedelemének 0,20%-át a legkevésbé fejlett országoknak juttassák. Ennek a kötelezettségvállalásnak egyértelmű ütemterven kell alapulnia, amely a megvalósítására határidőket és módozatokat ír elő az EU és a tagállamok számára.

Módosítás    16

Rendeletre irányuló javaslat

16 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(16 a)  A EU nemek közötti egyenlőségre vonatkozó II. cselekvési tervében szereplő kötelezettségvállalásokkal összhangban a hivatalos fejlesztési támogatás keretében finanszírozott földrajzi és tematikus programok legalább 85%-ának fő vagy jelentős célként tartalmaznia kell a nemek közötti egyenlőséget, az OECD-DAC által meghatározottaknak megfelelően. A kiadások kötelező felülvizsgálatának biztosítania kell, hogy e programok jelentős részében fő célként szerepeljen a nemek közötti egyenlőség, valamint a nők és lányok jogainak, illetve társadalmi szerepvállalásának megerősítése.

Módosítás    17

Rendeletre irányuló javaslat

16 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(16 b)  E rendeletnek különös figyelmet kell fordítania a gyermekekre és a fiatalokra, mivel ők hozzájárulnak a 2030-ig tartó időszakra szóló menetrend megvalósításához. Az Unió e rendelet keretében végzett külső tevékenységének különös figyelmet kell fordítania szükségleteikre és társadalmi szerepvállalásuk növelésére, és hozzá kell járulnia a változás eszközeiként bennük rejlő potenciál kibontakoztatásához a humán fejlesztésbe és a társadalmi befogadásba való beruházás révén.

Módosítás    18

Rendeletre irányuló javaslat

16 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(16 c)  A szubszaharai-afrikai országokat többnyire kamaszok és fiatalok alkotják. Mindegyik ország saját maga dönt népesedéspolitikájáról. A népesedés dinamikáját azonban átfogóan kell megközelíteni annak érdekében, hogy a jelenlegi és a jövőbeli nemzedékek számára eszközöket biztosítsunk ahhoz, hogy lehetőségeiket teljes mértékben kiaknázzák.

Módosítás    19

Rendeletre irányuló javaslat

17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(17)  E rendeletnek mind földrajzi – európai szomszédság és Afrika, valamint az instabil és a leginkább rászoruló országok –, mind tematikus szempontból – biztonság, migráció, éghajlatváltozás és emberi jogok – tükröznie kell a stratégiai prioritásokra való összpontosítás szükségességét.

(17)  E rendeletnek mind földrajzi – európai szomszédság és Afrika, valamint az instabil és a leginkább rászoruló országok, különösen a legkevésbé fejlett országok –, mind tematikus szempontból – fenntartható fejlődés, a szegénység felszámolása, demokrácia és emberi jogok, jogállamiság, jó kormányzás, biztonság, biztonságos, rendezett és szabályos migráció, az egyenlőtlenségek csökkentése, nemek közötti egyenlőség, a környezetkárosodás és az éghajlatváltozás, valamint a globális közegészségügyi fenyegetések kezelése – tükröznie kell a stratégiai prioritásokra való összpontosítás szükségességét.

Módosítás    20

Rendeletre irányuló javaslat

17 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(17 a)  E rendeletnek hozzá kell járulnia a globális közegészségügy területén az állami és társadalmi ellenállóképesség megteremtéséhez a globális közegészségügyi fenyegetések, az egészségügyi rendszerek megerősítése, az egyetemes egészségügyi lefedettség elérése, a fertőző betegségek megelőzése és leküzdése, valamint a mindenki számára megfizethető gyógyszerek és vakcinák biztosítása érdekében.

Módosítás    21

Rendeletre irányuló javaslat

18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(18)  E rendeletnek támogatnia kell a 2015-ben felülvizsgált európai szomszédságpolitika végrehajtását, valamint a regionális együttműködési keretek végrehajtását, például a határon átnyúló együttműködést, és a vonatkozó makroregionális és tengermedencéket érintő stratégiák és szakpolitikák külső vonatkozásait. Ezek a kezdeményezések politikai keretet biztosítanak a partnerországokkal kialakított, illetve a partnerországok közötti kapcsolatok elmélyítéséhez a kölcsönös elszámoltathatóság, valamint a megosztott szerep- illetve felelősségvállalás elve alapján.

(18)  Az EU szomszédos országaival kialakított különleges kapcsolatot az EUSZ. 8. cikkével összhangban e rendelet alkalmazásával meg kell őrizni és tovább kell erősíteni. E rendeletnek hozzá kell járulnia az államok és a társadalmak ellenállóképességének megerősítéséhez az Unió szomszédságában, a globális stratégiában tett kötelezettségvállalást követve. Támogatni kell a 2015-ben felülvizsgált európai szomszédságpolitika végrehajtását, valamint a regionális együttműködési keretek végrehajtását, például a határon átnyúló együttműködést, és a vonatkozó makroregionális és tengermedencéket érintő stratégiák és szakpolitikák külső vonatkozásait a keleti és déli szomszédságban, ideértve az Északi Dimenzió és a fekete-tengeri regionális együttműködést. Ezek a kezdeményezések kiegészítő politikai keretet biztosítanak a partnerországokkal kialakított, illetve a partnerországok közötti kapcsolatok elmélyítéséhez a kölcsönös elszámoltathatóság, valamint a megosztott szerep- illetve felelősségvállalás elve alapján.

Módosítás    22

Rendeletre irányuló javaslat

19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(19)  A 2015-ben felülvizsgált európai szomszédságpolitika62 az Unió fő politikai prioritásai szerint a szomszédos országok stabilizációjára és a reziliencia megerősítésére irányul, különösen a gazdasági fejlődés élénkítése révén. Célkitűzésének teljesítéséhez a felülvizsgált európai szomszédságpolitika a következő négy prioritási területre összpontosított: jó kormányzás, demokrácia, jogállamiság és emberi jogok, kiemelt figyelemmel a civil társadalommal történő fokozottabb együttműködésre; gazdaságfejlesztés; biztonság; migráció és mobilitás, beleértve az irreguláris migráció és a kényszerű lakóhelyelhagyás okainak kezelését. A differenciálás és a fokozott kölcsönös felelősségvállalás az európai szomszédságpolitika ismertetőjegyei, amelyek elismerik az elkötelezettség különböző szintjeit, és tükrözik az egyes országok érdekeit az Unióval folytatott partnerségük természete és fókusza szerint.

(19)  Az európai szomszédságpolitika62 a demokrácia elmélyítésére, az emberi jogok előmozdítására és a jogállamiság fenntartására törekszik, és az Unió fő politikai prioritásai szerint a szomszédos országok stabilizációjára és a reziliencia megerősítésére irányul, különösen a politikai, a gazdasági és a társadalmi reformok előmozdítása révén. Célkitűzésének teljesítéséhez a felülvizsgált európai szomszédságpolitika végrehajtásának e rendelet keretében a következő prioritási területekre kell összpontosítania: jó kormányzás, demokrácia, jogállamiság és emberi jogok, kiemelt figyelemmel a civil társadalommal történő fokozottabb együttműködésre; társadalmi-gazdasági fejlődés , beleértve az ifjúsági munkanélküliség elleni küzdelmet, valamint oktatás és környezeti fenntarthatóság ; biztonság; migráció és mobilitás, beleértve az irreguláris migráció és a kényszerű lakóhelyelhagyás okainak kezelését és a széles körű migrációs nyomás által sújtott embercsoportok, országok és régiók számára nyújtott támogatását. E rendeletnek támogatnia kell az Unió társulási megállapodásainak, valamint a szomszédos országokkal kötött mélyreható és átfogó szabadkereskedelmi megállapodásoknak a végrehajtását. A differenciálás és a fokozott kölcsönös felelősségvállalás az európai szomszédságpolitika ismertetőjegyei, amelyek elismerik az elkötelezettség különböző szintjeit, és tükrözik az egyes országok érdekeit az Unióval folytatott partnerségük természete és fókusza szerint. A teljesítményalapú megközelítés az európai szomszédságpolitika egyik fő tétele. Amennyiben egyik partnerországban a demokrácia súlyos vagy tartós romlása következik be, a támogatást fel kell függeszteni. A szomszédsági finanszírozás kulcsfontosságú szerepet játszik a közös kihívások, például az irreguláris migráció és az éghajlatváltozás kezelésében, valamint a gazdasági fejlődés és a jobb kormányzás révén a jólét, a biztonság és a stabilitás terjedésében. A szomszédságpolitika által lefedett területen javítani kell az uniós segítségnyújtás láthatóságát.

__________________

__________________

62 Közös közlemény az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának: Az európai szomszédságpolitika felülvizsgálata, 2015.11.18.

62 Közös közlemény az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának: Az európai szomszédságpolitika felülvizsgálata, 2015.11.18.

Módosítás    23

Rendeletre irányuló javaslat

20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(20)  E rendeletnek támogatnia kell az afrikai, karibi és csendes-óceáni államok csoportjával (AKCS-csoporttal) kialakított korszerűsített társulási megállapodás végrehajtását, illetve lehetővé kell tennie az EU és AKCS-partnerei számára, hogy további erős szövetségeket hozzanak létre a főbb globális kihívásokkal kapcsolatban. Konkrétabban, e rendeletnek támogatnia kell az Unió és az Afrikai Unió között létrehozott együttműködés folytatását az EU–Afrika közös stratégiának megfelelően, és a 2020 utáni jövőbeni EU–AKCS megállapodásra kell építenie, egyebek mellett az Afrikára irányuló kontinentális megközelítés révén.

(20)  E rendeletnek támogatnia kell az afrikai, karibi és csendes-óceáni államok csoportjával (AKCS-csoporttal) kialakított korszerűsített társulási megállapodás végrehajtását, illetve lehetővé kell tennie az EU és AKCS-partnerei számára, hogy további erős szövetségeket hozzanak létre a főbb közös globális kihívásokkal kapcsolatban. Konkrétabban, e rendeletnek támogatnia kell az Unió és az Afrikai Unió között létrehozott együttműködés folytatását az EU–Afrika közös stratégiának megfelelően, beleértve Afrika és az EU elköteleződését a gyermekek jogainak és az európai és afrikai ifjúság társadalmi szerepvállalásának támogatása mellett, és a 2020 utáni jövőbeni EU–AKCS megállapodásra kell építenie, egyebek mellett az Afrikára irányuló kontinentális megközelítés, valamint az EU és Afrika mint egyenlő felek közötti kölcsönösen előnyös partnerség révén.

Módosítás    24

Rendeletre irányuló javaslat

20 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(20 a)  E rendeletnek hozzá kell járulnia továbbá az Unió külkapcsolatainak kereskedelmi vonatkozású aspektusaihoz, amilyenek például az ón, a tantál és az arany tekintetében az ellátási lánc kellő gondossága terén harmadik országokkal folytatott együttműködés, a kimberley-i folyamat, a fenntarthatósági paktum, valamint a 978/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet1a (GSP-rendelet) értelmében vállalat kötelezettségek végrehajtása, az erdészeti jogszabályok végrehajtása, erdészeti irányítás és erdészeti termékek kereskedelmére (FLEGT) és a kereskedelemösztönző támogatásra vonatkozó együttműködés annak érdekében, hogy biztosítsa az EU kereskedelempolitikájának és fejlesztési céljainak és intézkedéseinek következetességét és egymást kölcsönösen támogató jellegét.

 

_________________

 

1a Az Európai Parlament és a Tanács 978/2012/EU rendelete (2012. október 25.) az általános tarifális preferenciák rendszerének alkalmazásáról és a 732/2008/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 303., 2012.10.31., 1. o.).

Módosítás    25

Rendeletre irányuló javaslat

21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(21)  Az Uniónak a külső tevékenység hatásainak optimalizálása érdekében a rendelkezésre álló források leghatékonyabb kihasználására kell törekednie. Ezt az Unió külső finanszírozási eszközei – különösen a III. Előcsatlakozási Támogatási Eszköz63, a Humanitárius Segítségnyújtási Eszköz64, a tengerentúli országokról és területekről szóló határozat, a Szomszédsági, Fejlesztési és Nemzetközi Együttműködési Eszköz tevékenységeit az Euratom-Szerződés66 alapján kiegészítő Európai Nukleáris Biztonsági Eszköz67, a közös kül- és biztonságpolitika és az újonnan javasolt, az uniós költségvetésen kívül finanszírozott Európai Békekeret – közötti koherencia és komplementaritás, valamint az egyéb uniós szakpolitikák és programok közötti szinergiák megteremtése révén kell elérni. Ez magában foglalja az adott esetben a makroszintű pénzügyi támogatással kialakított koherenciát és komplementaritást is. Annak érdekében, hogy maximalizálni lehessen a kombinált beavatkozások egy közös célkitűzés elérésével kapcsolatos hatását, e rendeletnek lehetővé kell tennie a finanszírozás más uniós programokkal való kombinálását, feltéve, hogy a hozzájárulások nem ugyanazokat a költségeket fedezik.

(21)  Az Uniónak a külső tevékenység hatásainak optimalizálása érdekében a rendelkezésre álló források leghatékonyabb kihasználására kell törekednie. Ezt az Unió külső finanszírozási eszközei – különösen a III. Előcsatlakozási Támogatási Eszköz63, a Humanitárius Segítségnyújtási Eszköz64, a tengerentúli országokról és területekről szóló határozat, a Szomszédsági, Fejlesztési és Nemzetközi Együttműködési Eszköz tevékenységeit az Euratom-Szerződés66 alapján kiegészítő Európai Nukleáris Biztonsági Eszköz67, a közös kül- és biztonságpolitika és az újonnan javasolt, az uniós költségvetésen kívül finanszírozott Európai Békekeret – közötti koherencia, következetesség és komplementaritás, valamint az egyéb uniós szakpolitikák és programok, többek között vagyonkezelői alapok, továbbá az uniós tagállamok szakpolitikái és programjai közötti szinergiák megteremtése révén kell elérni. Ez magában foglalja az adott esetben a makroszintű pénzügyi támogatással kialakított koherenciát és komplementaritást is. Annak érdekében, hogy maximalizálni lehessen a kombinált beavatkozások egy közös célkitűzés elérésével kapcsolatos hatását, e rendeletnek lehetővé kell tennie a finanszírozás más uniós programokkal való kombinálását, feltéve, hogy a hozzájárulások nem ugyanazokat a költségeket fedezik.

__________________

__________________

63 Javaslat – Az Európai Parlament és a Tanács rendelete az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz (IPA III) létrehozásáról, COM(2018) 465 final.

63 Javaslat – Az Európai Parlament és a Tanács rendelete az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz (IPA III) létrehozásáról, COM(2018)0465.

64 A Tanács 1257/96/EK rendelete (1996. június 20.) a humanitárius segítségnyújtásról (HL L 163., 1996.7.2., 1. o.).

64 A Tanács 1257/96/EK rendelete (1996. június 20.) a humanitárius segítségnyújtásról (HL L 163., 1996.7.2., 1. o.).

65 Javaslat – A Tanács határozata az Európai Unió és a tengerentúli országok és területek közötti, az egyrészről az Európai Unió, másrészről Grönland és a Dán Királyság közötti kapcsolatokat is magában foglaló társulásról (tengerentúli társulási határozat), COM(2018) 461 final.

65 Javaslat – A Tanács határozata az Európai Unió és a tengerentúli országok és területek közötti, az egyrészről az Európai Unió, másrészről Grönland és a Dán Királyság közötti kapcsolatokat is magában foglaló társulásról (tengerentúli társulási határozat), COM(2018)0461.

66 Javaslat – A Tanács rendelete a Szomszédsági, Fejlesztési és Nemzetközi Együttműködési Eszköz tevékenységeit az Euratom-Szerződés alapján kiegészítő Európai Nukleáris Biztonsági Eszköz létrehozásáról, COM(2018) 462 final.

66 Javaslat – A Tanács rendelete a Szomszédsági, Fejlesztési és Nemzetközi Együttműködési Eszköz tevékenységeit az Euratom-Szerződés alapján kiegészítő Európai Nukleáris Biztonsági Eszköz létrehozásáról, COM(2018)0462.

67 Az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének javaslata a Tanácsnak – A Tanács határozata az Európai Békekeret létrehozásáról, C(2018) 3800 final.

67 Az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének javaslata a Tanácsnak – A Tanács határozata az Európai Békekeret létrehozásáról, C(2018)3800.

Módosítás    26

Rendeletre irányuló javaslat

22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(22)  Az e rendelet által biztosított pénzeszközöket az Erasmus nemzetközi dimenziója keretében megvalósuló tevékenységek finanszírozására is igénybe kell venni oly módon, hogy annak végrehajtása összhangban álljon az Erasmusról szóló rendelettel68.

(22)  Az e rendelet által biztosított pénzeszközöket az Erasmus és a Kreatív Európa nemzetközi dimenziója keretében megvalósuló tevékenységek finanszírozására is igénybe kell venni oly módon, hogy annak végrehajtása összhangban álljon az Erasmusról szóló rendelettel68 és a Kreatív Európáról szóló rendelettel68a.

_________________

_________________

68 Javaslat – Az Európai Parlament és a Tanács rendelete az „Erasmus” elnevezésű uniós oktatási, képzési, ifjúsági és sportprogram létrehozásáról és az 1288/2013/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről, COM (2018) 367 final;

68 Javaslat – Az Európai Parlament és a Tanács rendelete az „Erasmus” elnevezésű uniós oktatási, képzési, ifjúsági és sportprogram létrehozásáról és az 1288/2013/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről, COM (2018)0367;

 

68a Javaslat – Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a Kreatív Európa program (2021–2027) létrehozásáról és az 1295/2013/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről, COM(2018)0366.

Módosítás    27

Rendeletre irányuló javaslat

22 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(22 a)  Meg kell erősíteni az Erasmus+ program nemzetközi dimenzióját, amelynek célja, hogy több lehetőséget biztosítson a kevésbé fejlett országokból származó egyének és szervezetek számára a mobilitáshoz és az együttműködéshez, a harmadik országok kapacitásépítéséhez nyújtott támogatással, készségfejlesztéssel, az emberek közötti kapcsolatokkal, egyúttal több lehetőséget kínálva a fejlett és a feltörekvő országokkal való együttműködésre és a mobilitásra.

Módosítás    28

Rendeletre irányuló javaslat

22 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(22 b)  Figyelembe véve annak a jelentőségét, hogy az oktatást és a kultúrát a 2030-ig tartó időszakra vonatkozó fenntartható fejlesztési menetrenddel és a nemzetközi kulturális kapcsolatokra vonatkozó uniós stratégiával összhangban kezeljék, e rendeletnek hozzá kell járulnia az inkluzív és méltányos, minőségi oktatás biztosításához, elő kell mozdítania az egész életen át tartó tanulás lehetőségeit mindenki számára, ösztönöznie kell a nemzetközi kulturális kapcsolatokat, és el kell ismernie a kultúra jelentőségét az európai értékek népszerűsítésében, és e célból egyedi és célirányos, az Unió globális szinten gyakorolt hatását egyértelműen érvényesítő intézkedéseket kell bevezetnie.

Módosítás    29

Rendeletre irányuló javaslat

23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(23)  Az e rendelet keretében finanszírozott tevékenységek esetében fő megközelítésként a földrajzi programokat kell alkalmazni annak érdekében, hogy maximalizálni lehessen az uniós támogatás hatását, és az uniós fellépést közelebb lehessen vinni a partnerországokhoz és azok lakosságához. Ezt az általános megközelítést adott esetben tematikus programokkal és gyorsreagálási tevékenységekkel kell kiegészíteni.

(23)  Az e rendelet keretében finanszírozott tevékenységek földrajzi esetében fő megközelítésként a földrajzi programokat kell alkalmazni annak érdekében, hogy maximalizálni lehessen az uniós támogatás hatását, és az uniós fellépést közelebb lehessen vinni a partnerországokhoz és azok lakosságához, és eközben támogatni lehessen a tematikus prioritásokat, például az emberi jogokat, a civil társadalmat és a fenntarthatóságot. A földrajzi és tematikus programok szerinti célkitűzéseknek következetesnek és koherensnek kell lenniük egymással, és azokat adott esetben tematikus programokkal és gyorsreagálási tevékenységekkel kell kiegészíteni. Biztosítani kell a földrajzi, tematikus és gyorsreagálási programok és tevékenységek hatékony, egymást kiegészítő jellegét. Az egyes programok sajátosságainak figyelembevétele érdekében az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. cikkével összhangban jogi aktusok elfogadására vonatkozó hatáskört kell ruházni a Bizottságra, hogy kiegészítse e rendelet rendelkezéseit, meghatározva a kiemelt területeket, a részletes célkitűzéseket, a várt eredményeket, a konkrét teljesítménymutatókat és az egyes programok egyedi pénzügyi elosztását. Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munkája során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten is, és hogy e konzultációkra a jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i intézményközi megállapodásnak megfelelően kerüljön sor. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésében való egyenlő részvétel biztosítása érdekében az Európai Parlament és a Tanács a tagállamok szakértőivel egyidejűleg kap kézhez minden dokumentumot, és szakértőik rendszeresen részt vehetnek a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésével foglalkozó szakértői csoportjainak ülésein.

 

________________

 

1a HL L 123., 2016.5.12., 1. o.

Módosítás    30

Rendeletre irányuló javaslat

24 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(24)  A konszenzusnak megfelelően az Uniónak és tagállamainak a kollektív hatás növelése érdekében forrásaik és kapacitásaik összevonása révén javítaniuk kell a közös programozást. A közös programozásnak a partnerországok részvételére, valamint felelősség- és szerepvállalására kell építenie. Az Uniónak és tagállamainak arra kell törekedniük, hogy – minden lehetséges esetben – közös végrehajtás útján nyújtsanak támogatást a partnerországoknak.

(24)  A konszenzusnak megfelelően az Uniónak és tagállamainak a kollektív hatás növelése érdekében forrásaik és kapacitásaik összevonása révén javítaniuk kell a közös programozást. A közös programozásnak a partnerországok részvételére, valamint felelősség- és szerepvállalására kell építenie. Az Uniónak és tagállamainak arra kell törekedniük, hogy – minden lehetséges esetben – közös alkalmazás útján nyújtsanak támogatást a partnerországoknak. A közös alkalmazásnak inkluzív módon kell nyitva állnia minden olyan uniós partner előtt – ideértve a tagállami ügynökségeket és a fejlesztésfinanszírozási intézményeket, a helyi hatóságokat, a magánszektort, a civil társadalmat és a tudományos köröket is – amely egyetért a közös jövőképpel és hozzá tud járulni ahhoz.

Módosítás    31

Rendeletre irányuló javaslat

24 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(24 a)  Amennyiben az egyik partnerországban a demokrácia, az emberi jogok és a jogállamiság súlyos vagy tartós romlása következik be, a támogatást részlegesen vagy teljes egészében, felhatalmazáson alapuló jogi aktus útján fel kell függeszteni. A Bizottságnak döntéshozatala során megfelelően figyelembe kell vennie az Európai Parlament vonatkozó állásfoglalásait.

Módosítás    32

Rendeletre irányuló javaslat

24 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(24 b)  Ennek a rendeletnek az EU külső fellépése fontos részeként újból meg kell erősítenie a nukleáris biztonságot, és elő kell segítenie az ENBE-rendeletben meghatározott együttműködés célkitűzéseit. Ezért ha egy partnerország tartósan nem tartja tiszteletben az alapvető nukleáris biztonsági előírásokat, a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség keretében megkötött idevágó nemzetközi egyezmények rendelkezéseit, az országhatáron átterjedő környezeti hatások vizsgálatáról szóló Espooi Egyezményt és az Aarhusi Egyezményt, valamint azok későbbi módosításait, az atomsorompó-szerződést és annak kiegészítő jegyzőkönyveit, a stressztesztek és az azokhoz kapcsolódó intézkedések végrehajtására tett kötelezettségvállalásokat, valamint az ENBE-rendeletben meghatározott együttműködés célkitűzéseit, az érintett országnak az e rendelet alapján nyújtott támogatást felül lehet vizsgálni, és teljesen vagy részben fel lehet függeszteni.

Módosítás    33

Rendeletre irányuló javaslat

25 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(25)  Míg a demokráciának és az emberi jogoknak, többek között a nemek közötti egyenlőségnek és a nők társadalmi szerepvállalásának mindenütt meg kell jelennie e rendelet végrehajtásában, az Emberi jogok és demokrácia és a Társadalmi szervezetek tematikus programok keretében nyújtott uniós támogatásnak – globális jellegénél és az érintett harmadik országok kormányainak és egyéb állami hatóságainak hozzájárulásától való cselekvési függetlenségénél fogva – egyedi kiegészítő és pótlólagos jellegű szereppel kell rendelkeznie.

(25)  Míg a demokráciának, az emberi jogoknak, és az alapvető szabadságjogoknak – ideértve a gyermekek, a kisebbségek, a fogyatékkal élők és az LMBTI-személyek védelmét és a nemek közötti egyenlőséget – a nők és a lányok társadalmi szerepvállalásának mindenütt egységesen meg kell jelennie és érvényre kell jutnia e rendelet alkalmazásában, az Emberi jogok és demokrácia és a Társadalmi szervezetek tematikus programok keretében nyújtott uniós támogatásnak – globális jellegénél és az érintett harmadik országok kormányainak és egyéb állami hatóságainak hozzájárulásától való cselekvési függetlenségénél fogva – egyedi kiegészítő és pótlólagos jellegű szereppel kell rendelkeznie. Ebben a tevékenységében az Uniónak különös figyelmet kell szentelnie azon országoknak és sürgősségi helyzeteknek, ahol az emberi jogokat és alapvető szabadságokat fokozott veszély fenyegeti, és ahol e jogok és szabadságok semmibe vétele különösen hangsúlyos és szisztematikus, valamint azon helyzetekre, amelyekben a civil társadalom mozgástere veszélybe kerül. Az e rendelet szerinti uniós támogatást oly módon kell megtervezni, hogy lehetővé tegye a civil társadalom támogatását és a vele való együttműködést és partnerséget az érzékeny és az emberi jogokkal és a demokráciával kapcsolatos kérdésekben, és megadja azt a rugalmasságot és reakciókészséget, amellyel válaszolni lehet a változó körülményekre, a kedvezményezettek szükségleteire, vagy válságidőszakokra, és amely szükség esetén hozzájárul a civil társadalom kapacitásépítéséhez. Ilyen esetekben a nemzetközi jog tiszteletben tartásának előmozdítása, valamint a helyi civil társadalom és más érintett emberi jogi szereplők számára a cselekvés eszközeinek biztosítása kell legyen a prioritás, hogy hozzájáruljanak a nagyon nehéz körülmények között végzett munkához. Ez a rendelet lehetőséget ad a civil társadalmi szervezetek számára is, hogy adott esetben gyorsan és hatékony módon kis összegű támogatásokhoz jussanak, különösen a legnehezebb helyzetekben, így az instabil helyzetekben, továbbá válságok és közösségek közötti feszültségek esetén.

Módosítás    34

Rendeletre irányuló javaslat

25 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(25 a)  Az EUSZ 2., 3. és 21. cikkével és az EUMSZ 8. cikkével összhangban e rendelet végrehajtásának a nemek közötti egyenlőség, a nők és a lányok társadalmi szerepvállalásának elveit kell követnie, és törekednie kell a nők jogainak védelmére és előmozdítására a nemek közötti egyenlőségre vonatkozó II. uniós cselekvési tervnek, a Tanács nőkről és a biztonságról szóló, 2018. december 10-i következtetéseinek, az Európa Tanács isztambuli egyezményének és a 2030-ig tartó időszakra vonatkozó fenntartható fejlesztési menetrend 5. céljának megfelelően.

Módosítás    35

Rendeletre irányuló javaslat

25 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(25 b)  E rendeletnek foglalkoznia kell a nők jogai és a nemek közötti egyenlőség globális szinten történő előmozdításával és érvényesítenie kell azt, többek között a szexuális és reproduktív egészség és jogok előmozdításával foglalkozó szervezetek támogatásával (hozzáférés minőségi és hozzáférhető információkhoz, oktatáshoz és szolgáltatásokhoz), továbbá a nemi alapú erőszak és a hátrányos megkülönböztetés elleni küzdelemmel, valamint a béke, a biztonság, a fejlesztés és a nemek közötti egyenlőség kérdései közötti szoros kapcsolatok elismerésével és kezelésével. Ennek a munkának összhangban kell lennie a vonatkozó nemzetközi és európai elvekkel és egyezményekkel, és elő kell mozdítania azok végrehajtását.

Módosítás    36

Rendeletre irányuló javaslat

26 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(26)  A társadalmi szervezetek fogalmának különböző feladatkörökkel és megbízatással rendelkező szereplők széles körét magába kell foglalnia, és minden olyan nem állami, nonprofit szervezetet fel kell ölelnie, amelyek pártsemlegesek és erőszakmentesek, és amelyek keretében az emberek közös célok és elképzelések megvalósítása érdekében szerveződnek, függetlenül attól, hogy ezek politikai, kulturális vagy gazdasági jellegűek. Tevékenységi körük lehet helyi, nemzeti, regionális vagy nemzetközi szintű, és városi, vidéki, formális és informális szervezetek egyaránt találhatók soraikban.

(26)  A társadalmi szervezetek fogalmának számos feladatkörrel és megbízatással rendelkező szereplők széles körét magába kell foglalnia, és minden olyan nem állami, nonprofit szervezetet fel kell ölelnie, amelyek erőszakmentesek, és amelyek keretében az emberek közös célok és elképzelések megvalósítása érdekében szerveződnek, függetlenül attól, hogy ezek politikai, kulturális, vallási, környezeti, gazdasági jellegűek, vagy a hatóságokat számoltatják el. Tevékenységi körük lehet helyi, nemzeti, regionális vagy nemzetközi szintű, és városi, vidéki, formális és informális szervezetek egyaránt találhatók soraikban. Az e rendelet által nem kifejezetten kizárt szervek vagy szereplők finanszírozásban részesülhetnek, ha ez a rendelet célkitűzéseinek eléréséhez szükséges.

Módosítás    37

Rendeletre irányuló javaslat

26 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(26 a)  A fejlesztéspolitikáról szóló konszenzusnak megfelelően az Uniónak és tagállamainak elő kell segíteniük a civil társadalmi szervezetek és a helyi hatóságok részvételét a fenntartható fejlődési célokhoz való hozzájárulásban és azok megvalósításában, többek között a demokrácia, a jogállamiság, az alapvető szabadságjogok és az emberi jogok, a társadalmi igazságosság terén, valamint a leginkább rászoruló lakosok számára biztosított alapvető szociális szolgáltatások nyújtóiként. Fel kell ismerniük a civil társadalmi szervezetek és a helyi hatóságok sokrétű szerepét, ez utóbbiakat a fejlesztés területi megközelítésének előmozdítóiként, beleértve a decentralizációs folyamatokat, a részvételt, a felügyeletet és az elszámoltathatóságot. Az Uniónak és tagállamainak támogatniuk kell a civil társadalmi szervezetek mozgásterét és kedvező környezetet kell kialakítaniuk számukra, és fokozniuk kell a civil társadalmi szervezetek és a helyi hatóságok kapacitásépítésének támogatását annak érdekében, hogy felerősítsék hangjukat a fenntartható fejlődés folyamatában, és előmozdítsák a politikai, társadalmi és gazdasági párbeszédet, többek között a civil társadalmi programokon keresztül.

Módosítás    38

Rendeletre irányuló javaslat

26 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(26 b)  Az Unió – a Tanács 2012. október 15-i, „A demokrácia és a fenntartható fejlődés gyökerei: Európa együttműködése a civil társadalommal a külkapcsolatokban” című következtetéseivel összhangban – támogatja a társadalmi szervezeteket és azok nagyobb mértékű stratégiai részvételét valamennyi külső eszközben és programban, ideértve a földrajzi programokat és az e rendeletben foglalt gyorsreagálási tevékenységeket is.

Módosítás    39

Rendeletre irányuló javaslat

28 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(28)  Figyelemmel az éghajlatváltozás okozta problémáknak a Párizsi Megállapodás és az ENSZ fenntartható fejlesztési céljai kapcsán tett uniós kötelezettségvállalások szerinti kezelésének fontosságára, e rendeletnek hozzá kell járulnia az éghajlati szempontok uniós szakpolitikákban történő érvényesítéséhez, valamint annak az átfogó célkitűzésnek a teljesítéséhez, hogy az uniós költségvetés kiadásainak 25 %-át éghajlat-politikai célkitűzések támogatására fordítsák. Az e rendelet keretében megvalósuló tevékenységeknek hozzá kell járulniuk ahhoz, hogy a rendelet átfogó pénzügyi keretösszegének 25 %-a éghajlat-politikai célkitűzésekre irányuljon. A vonatkozó tevékenységek e rendelet végrehajtása során kerülnek beazonosításra, és a rendeletből tett általános hozzájárulásnak részét kell képeznie a vonatkozó értékeléseknek és felülvizsgálati eljárásoknak.

(28)  Figyelemmel az éghajlatváltozás okozta problémáknak, valamint a környezetvédelemnek és a biológiai sokféleség csökkenése elleni küzdelemnek a Párizsi Megállapodás, a biológiai sokféleségről szóló egyezmény és az ENSZ fenntartható fejlesztési céljai kapcsán tett uniós kötelezettségvállalások szerinti kezelésének fontosságára, e rendeletnek hozzá kell járulnia az éghajlati szempontok uniós szakpolitikákban történő érvényesítéséhez, valamint az éghajlat-politikai és környezetvédelmi célkitűzéseket támogató uniós költségvetési kiadások átfogó célkitűzésének a teljesítéséhez, továbbá olyan tevékenységeket támogasson, amelyek egyértelmű és azonosítható járulékos előnyökkel járnak a különböző ágazatokban. Az e rendelet keretében megvalósuló tevékenységeknek hozzá kell járulniuk ahhoz, hogy a rendelet átfogó pénzügyi keretösszegének 45%-a éghajlat-politikai célkitűzésekre, környezetgazdálkodásra és -védelemre, a biológiai sokféleségre és az elsivatagosodás elleni küzdelemre irányuljon, és ebből a teljes pénzügyi keretösszeg 30%-át az éghajlatváltozás mérséklésére és az ahhoz való alkalmazkodásra kell fordítani. A vonatkozó tevékenységek e rendelet alkalmazása során kerülnek beazonosításra, és a rendeletből tett általános hozzájárulásnak részét kell képeznie a vonatkozó értékeléseknek és felülvizsgálati eljárásoknak. Az e területtel kapcsolatos uniós fellépésnek támogatnia kell a Párizsi Megállapodásban, valamint a riói egyezményekben foglaltak betartását, nem járulhat hozzá a környezet pusztulásához és nem károsíthatja a környezetet vagy az éghajlatot. Az éghajlati és környezeti célok teljesítéséhez hozzájáruló tevékenységeknek és intézkedéseknek különös hangsúlyt kell helyezniük az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás támogatására a szegény, rendkívül sérülékeny országokban, és figyelembe kell venniük az éghajlat, a béke és biztonság, a nők társadalmi szerepvállalása és a szegénység elleni küzdelem közötti kapcsolatot. E rendeletnek hozzá kell járulnia a természeti erőforrásokkal való fenntartható gazdálkodáshoz és a fenntartható és biztonságos bányászat, erdőgazdálkodás és mezőgazdaság előmozdításához.

Módosítás    40

Rendeletre irányuló javaslat

29 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(29)  Alapvető fontosságú a partnerországokkal a migrációval kapcsolatosan folytatott együttműködés megerősítése, kihasználva a jól kezelt és reguláris migráció előnyeit, illetve eredményesen kezelve az irreguláris migrációt. Az ilyen jellegű együttműködés hozzájárul a nemzetközi védelemhez való jog biztosításához, az irreguláris migráció okainak kezeléséhez, a határigazgatás fokozásához, valamint az irreguláris migráció, az emberkereskedelem és a migránscsempészés elleni küzdelem terén tett erőfeszítésekhez, továbbá esettől függően a visszaküldéssel, visszafogadással vagy reintegrációval kapcsolatos munkához, mindezt kölcsönös elszámoltathatóság alapján, valamint a humanitárius és emberi jogi kötelezettségek teljes körű tiszteletben tartása mellett. Ezért a harmadik országok e területre irányuló, Unióval folytatott eredményes együttműködésének szerves részét kell képeznie e rendelet általános elveinek. Fontos a migrációs és a fejlesztési együttműködési szakpolitikák közötti koherencia növelése annak biztosításához, hogy a fejlesztési támogatás segítse a partnerországokat a migráció eredményesebb kezelésében. E rendeletnek hozzá kell járulnia a migrációval kapcsolatos koordinált, holisztikus és strukturált megközelítéshez, amely maximalizálja a szinergiákat, és alkalmazza a szükséges áttételi hatásokat.

(29)  A partnerországokkal a migrációval kapcsolatosan folytatott együttműködés a szabályos, biztonságos és felelős migráció kölcsönös előnyét, valamint az irreguláris migráció és a kényszerű lakóhelyelhagyás eredményes kezelését is eredményezheti. Az ilyen jellegű együttműködés hozzájárul a biztonságos és jogszerű migrációs és menekültútvonalak megkönnyítéséhez, a nemzetközi védelemhez való jog biztosításához, az irreguláris migráció és a kényszerű lakóhelyelhagyás okainak kezeléséhez, a diaszpóra bevonásához, a határigazgatás fokozásához, valamint az irreguláris migráció az emberkereskedelem és a migránscsempészés kezelése terén tett erőfeszítésekhez, továbbá esettől függően és az érzékenységet szem előtt tartó módon a biztonságos, méltóságteljes és fenntartható visszaküldéssel, visszafogadással vagy reintegrációval kapcsolatos munkához, mindezt kölcsönös elszámoltathatóság alapján, valamint az uniós és a nemzetközi jog szerinti humanitárius és emberi jogi kötelezettségek teljes körű tiszteletben tartása mellett. A migrációs és a fejlesztési együttműködési szakpolitikák közötti koherencia fontos annak biztosításához, hogy a fejlesztési támogatás segítse a partnerországokat a szegénység és az egyenlőtlenség elleni küzdelemben, előmozdítsa a jogokat és szabadságokat, valamint hozzájáruljon a rendezett, biztonságos és felelősségteljes migrációkezeléshez. E rendeletnek hozzá kell járulnia a migrációval kapcsolatos koordinált, holisztikus és strukturált megközelítéshez, amely maximalizálja a szinergiákat és a migráció és a mobilitás által a fejlődésre gyakorolt pozitív hatást.

Módosítás    41

Rendeletre irányuló javaslat

30 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(30)  E rendeletnek lehetővé kell tennie az Unió számára, hogy az uniós migrációs politikát kiegészítve reagáljon a migrációhoz kapcsolódó kihívásokra, szükségletekre és lehetőségekre. E célból – és az előre nem látható körülmények sérelme nélkül – pénzügyi keretösszegének 10 %-át az irreguláris migráció és a kényszerű lakóhelyelhagyás okainak kezelésére, valamint a migrációkezelésre és -irányításra, többek között a menekültek és migránsok jogainak védelmére kell fordítani a rendelet célkitűzésein belül.

(30)  E rendeletnek lehetővé kell tennie az Unió számára, hogy az uniós migrációs és fejlesztési politikát kiegészítve reagáljon a migrációhoz kapcsolódó kihívásokra, szükségletekre és lehetőségekre. E célból, valamint a migráció fejlődéshez való hozzájárulásának maximalizálása érdekében – és az újonnan felmerülő kihívások vagy új szükségletek sérelme nélkül – pénzügyi keretösszegének legfeljebb 10%-át az irreguláris migráció és a kényszerű lakóhelyelhagyás okainak kezelésére, és azon megerősített elkötelezettség támogatására kell fordítani, hogy a migrációt biztonságos, rendezett, rendszeres és felelős módon elősegítsék, valamint arra, hogy megvalósítsák a tervezett és jól irányított migrációs politikákat és irányítást, többek között a menekülteknek és a migránsoknak az uniós és a nemzetközi jogon alapuló jogainak védelmét e rendelet célkitűzésein belül. E rendeletnek hozzá kell járulnia az „agyelszívás” jelenségének kezeléséhez is, és segítenie kell a lakóhelyüket elhagyni kényszerült személyek és a befogadó közösségek szükségleteinek támogatásához, különösen az alapvető szolgáltatásokhoz való hozzáférés és a megélhetési lehetőségek biztosítása révén.

Módosítás    42

Rendeletre irányuló javaslat

30 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(30 a)  Az információs és kommunikációs technológiák (ikt) és szolgáltatások bizonyítottan előmozdítják a fenntartható fejlődést és az inkluzív növekedést. Kulcsszerepet játszhatnak a polgárok életének javításában még a legszegényebb országokban is, különösen a nők és lányok társadalmi szerepvállalásán, a demokratikus kormányzás és az átláthatóság javításán, valamint a termelékenység és a munkahelyteremtés fellendítésén keresztül. Mindazonáltal az összekapcsoltság és a megfizethetőség továbbra is problémát jelent mind a régiók között, mind pedig a régiókon belül, mivel nagy eltérések vannak a magas és alacsonyabb jövedelmű országok, valamint a városok és a vidéki térségek között. Ezért e rendeletnek segítenie kell az Uniót abban, hogy a digitalizációt jobban beépítse az uniós fejlesztési szakpolitikákba.

Módosítás    43

Rendeletre irányuló javaslat

30 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(30 b)  Az ENSZ-közgyűlés 2015. szeptember 25-i határozatával elfogadott, a 2030-ig tartó időszakra vonatkozó fenntartható fejlesztési menetrend rámutatott, hogy fontos előmozdítani a békés és inkluzív társadalmak létrejöttét, egyrészt a 16. fenntartható fejlesztési cél megvalósítása, másrészt más fejlesztéspolitikai eredmények elérése érdekében. A 16. fenntartható fejlesztési célban kifejezetten szerepel „Az érintett nemzeti intézmények megerősítése – többek között nemzetközi együttműködés révén – a minden szinten történő, az erőszak megakadályozását, valamint a terrorizmus és a bűnözés elleni küzdelmet célzó kapacitásépítés érdekében, mindenekelőtt a fejlődő országokban”.

Módosítás    44

Rendeletre irányuló javaslat

30 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(30 c)  A 2016. február 19-i magas szintű találkozó zárónyilatkozatában a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet Fejlesztési Támogatási Bizottsága módosította a béke és a biztonság terén nyújtott hivatalos fejlesztési támogatásra vonatkozó beszámolási iránymutatásokat . Az e rendelettel összhangban végzett tevékenységek finanszírozása hivatalos fejlesztési támogatásnak minősül, amennyiben teljesíti az említett beszámolási iránymutatásokban, vagy bármely további, a Fejlesztési Támogatási Bizottság által elfogadható egyéb beszámolási iránymutatásokban foglalt feltételeket.

Módosítás    45

Rendeletre irányuló javaslat

30 d preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(30 d)  A fejlesztés és a fejlesztés biztonságának támogatására irányuló kapacitásfejlesztés csak kivételes esetekben alkalmazható, amennyiben a rendelet célkitűzéseit más fejlesztési együttműködési tevékenységek révén nem lehet megvalósítani. A konfliktusmegelőzés, a válságkezelés vagy a stabilizáció összefüggésében a harmadik országok biztonsági szereplőinek – ideértve a rendkívüli körülmények esetén a katonaságnak – nyújtott támogatás alapvető fontosságú a szegénység felszámolása és a fejlesztés megfelelő feltételeinek biztosítása érdekében. A jó kormányzás, a tényleges demokratikus ellenőrzés és a biztonsági rendszer – ezen belül a katonaság – polgári felügyelete, valamint az emberi jogok és a jogállamiság elveinek tiszteletben tartása bármilyen összefüggésben alapvető jellemzői a jól működő államnak, és ezeket a harmadik országok biztonsági ágazatának reformjához nyújtott szélesebb körű támogatás révén elő kell mozdítani.

Módosítás    46

Rendeletre irányuló javaslat

30 e preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(30 e)  E rendeletnek a 2020 júniusra kért bizottsági értékelés következtetésein kell alapulnia, beleértve a széles körű, több érdekelt féllel folytatott nyilvános konzultációt is, amely az Unió és tagállamai által finanszírozott, a globális stratégiával és az ENSZ fenntartható fejlődési célkitűzéseivel a biztonság és a fejlesztés közötti kapcsolaton belül a fejlesztés és a fejlesztés biztonságának támogatása érdekében értékeli a kapacitásépítés koherenciáját.

Módosítás    47

Rendeletre irányuló javaslat

30 f preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(30 f)  Az Uniónak az e rendelet alapján folytatott összes tevékenység és program során konfliktusérzékeny és a nemek közötti egyenlőséget figyelembe vevő megközelítést kell szorgalmaznia a negatív hatások elkerülése és a pozitív hatások maximalizálása érdekében.

Módosítás    48

Rendeletre irányuló javaslat

32 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(32)  Az e rendelet szerinti finanszírozási formákat és végrehajtási módokat annak alapján kell megválasztani, hogy mennyire alkalmasak a tevékenységek egyedi célkitűzéseinek megvalósítására és eredmények elérésére, figyelemmel különösen az ellenőrzések költségeire, az adminisztratív terhekre és a szabályok be nem tartásának várható kockázataira. Ennek keretében mérlegelni kell az egyösszegű átalány, az átalányfinanszírozás és az egységköltség alkalmazását, valamint a költségekhez nem kapcsolódó finanszírozás alkalmazását a költségvetési rendelet 125. cikkének (1) bekezdésében említettek szerint.

(32)  Az e rendelet szerinti finanszírozási formákat és alkalmazási módokat a partner igényeinek, preferenciáinak és sajátos összefüggéseinek, relevanciájának, fenntarthatóságának és a fejlesztési hatékonysági elveknek való megfelelés képességének alapján, valamint annak alapján kell megválasztani, hogy mennyire alkalmasak a tevékenységek egyedi célkitűzéseinek megvalósítására és eredmények elérésére, figyelemmel különösen az ellenőrzések költségeire, az adminisztratív terhekre és a szabályok be nem tartásának várható kockázataira. Ennek keretében mérlegelni kell az egyösszegű átalány, az átalányfinanszírozás és az egységköltség alkalmazását, valamint a költségekhez nem kapcsolódó finanszírozás alkalmazását az Európai Parlament és a Tanács 2018/1046 (EU, Euratom) rendelete1a („költségvetési rendelet”) 125. cikkének (1) bekezdésében említettek szerint. E rendelet keretében meg kell erősíteni és növelni kell a Demokráciáért Európai Alapítvány (EED) mint olyan alapítvány szerepét, amelyet az európai intézmények azzal bíztak meg, hogy világszerte támogassa a demokráciát, a civil társadalmat és az emberi jogokat. Az EED számára biztosítani kell az ahhoz szükséges adminisztratív rugalmasságot és pénzügyi lehetőségeket, hogy célzott támogatásokat fizessen ki az európai szomszédságban az európai szomszédságpolitika végrehajtásáért kiálló civil társadalmi szereplők számára, különösen ha az a demokrácia, az emberi jogok, a szabad választások és a jogállamiság fejlesztését érinti.

Módosítás    49

Rendeletre irányuló javaslat

33 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(33)  Az új Európai Fenntartható Fejlődési Alap Plusznak (a továbbiakban: EFFA+) sikeres elődjére, az EFFA-ra70 építve olyan integrált pénzügyi csomagot kell alkotnia, amely vissza nem térítendő támogatások, költségvetési garanciák és finanszírozási eszközök formájában világszintű finanszírozási kapacitást biztosít. Az EFFA+-nak támogatnia kell a külső beruházási tervet, és ötvöznie kell a külső tevékenységi garancia által lefedett vegyesfinanszírozási és költségvetésigarancia-műveleteket, beleértve azokat is, amelyek hitelezési műveletekhez kapcsolódó államadósság-kockázatokra vonatkoznak, és amelyekre korábban az Európai Beruházási Bank külső hitelezési megbízatásának keretében került sor. Tekintettel a Szerződésekben meghatározott szerepére és az uniós szakpolitikák támogatása terén az elmúlt évtizedekben szerzett tapasztalatára, az Európai Beruházási Banknak továbbra is a Bizottság természetes partnereként kell eljárnia a külső tevékenységi garancia keretében megvalósuló műveletek végrehajtása során.

(33)  Az új Európai Fenntartható Fejlődési Alap Plusznak (a továbbiakban: EFFA+) elődjére, az EFFA-ra70 építve olyan integrált pénzügyi csomagot kell alkotnia, amely vissza nem térítendő támogatások, költségvetési garanciák és finanszírozási eszközök formájában világszintű finanszírozási kapacitást biztosít. Az EFFA+-nak támogatnia kell a külső beruházási tervet, és ötvöznie kell a külső tevékenységi garancia által lefedett vegyesfinanszírozási és költségvetésigarancia-műveleteket, beleértve azokat is, amelyek hitelezési műveletekhez kapcsolódó államadósság-kockázatokra vonatkoznak, és amelyekre korábban az Európai Beruházási Bank külső hitelezési megbízatásának keretében került sor. Tekintettel a Szerződésekben meghatározott szerepére és az uniós szakpolitikák támogatása terén az elmúlt évtizedekben szerzett tapasztalatára, az Európai Beruházási Banknak továbbra is a Bizottság természetes partnereként kell eljárnia a külső tevékenységi garancia keretében megvalósuló műveletek alkalmazása során. Az egyéb multilaterális fejlesztési bankok vagy az uniós nemzeti fejlesztési bankok szintén rendelkeznek olyan készségekkel és tőkével, amelyek jelentős hozzáadott értéket képviselhetnek az uniós fejlesztési politika hatásában, és ezért e rendelet révén az EFFA + keretében való részvételüket határozottan támogatni kell.

__________________

__________________

70 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2017/1601 rendelete (2017. szeptember 26.) az Európai Fenntartható Fejlődési Alap (EFFA), az EFFA-garancia és az EFFA-garanciaalap létrehozásáról.

70 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2017/1601 rendelete (2017. szeptember 26.) az Európai Fenntartható Fejlődési Alap (EFFA), az EFFA-garancia és az EFFA-garanciaalap létrehozásáról.

Módosítás    50

Rendeletre irányuló javaslat

34 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(34)  Az EFFA+-nak a fenntartható fejlesztési célok teljesítéséhez való hozzájárulásként a beruházások támogatására kell irányulnia a fenntartható és inkluzív gazdasági és társadalmi fejlődés fokozása és a partnerországok társadalmi-gazdasági ellenálló képességének előmozdítása révén, különösen a szegénység felszámolására, a fenntartható és inkluzív növekedésre, a tisztességes munka létrehozására, a gazdasági lehetőségekre, a készségekre és a vállalkozói készségre, a társadalmi-gazdasági ágazatokra, a mikro-, kis- és középvállalkozásokra, valamint az irreguláris migráció egyedi társadalmi-gazdasági okaira összpontosítva a vonatkozó indikatív programozási dokumentumok alapján. Különös figyelmet kell fordítani azokra az országokra, amelyek instabil vagy konfliktus sújtotta országnak, legkevésbé fejlett országnak és súlyosan eladósodott szegény országnak minősülnek.

(34)  Az EFFA+-nak a fenntartható fejlesztési célok teljesítéséhez való hozzájárulásként a beruházások támogatására kell irányulnia a fenntartható és inkluzív gazdasági és társadalmi fejlődés fokozása és a partnerországok társadalmi-gazdasági ellenálló képességének előmozdítása révén, különösen a szegénység felszámolására, a békés, igazságos és befogadó társadalmak előmozdítására, a fenntartható és inkluzív gazdasági haladásra, a hatáscsökkentésen és az alkalmazkodáson keresztül az éghajlatváltozás elleni küzdelemre, a környezetkárosodásra, a vonatkozó ILO-szabványoknak és gazdasági lehetőségeknek megfelelő tisztességes munkahelyek létrehozására, elsősorban a nők, a fiatalok és a kiszolgáltatott személyek számára. Hangsúlyt kell fektetni az inkluzív és méltányos, minőségi oktatás biztosítására, valamint a készségek és a vállalkozói készség fejlesztésére az oktatási és kulturális struktúrák – többek között a humanitárius vészhelyzetben és a kényszerű lakóhelyelhagyás helyzetében lévő gyermekek számára történő – megerősítése révén. Célja továbbá a stabil beruházási környezet, az iparosítás, a társadalmi-gazdasági ágazatok, a szövetkezetek, a szociális vállalkozások , a mikro-, kis- és középvállalkozások támogatása, valamint a demokrácia, a jogállamiság és az emberi jogok megerősítése – amelyek hiánya gyakran az irreguláris migráció és a kényszerű lakóhelyelhagyás egyedi társadalmi-gazdasági kiváltó oka – a vonatkozó indikatív programozási dokumentumok alapján. Különös figyelmet kell fordítani azokra az országokra, amelyek instabil vagy konfliktus sújtotta országnak, legkevésbé fejlett országnak és súlyosan eladósodott szegény országnak minősülnek. Külön figyelmet kell fordítani az alapvető közszolgáltatások nyújtásának javítására, az élelmezésbiztonságra, valamint a gyorsan növekvő városi lakosság életminőségének többek között megfelelő, biztonságos és megfizethető lakhatás révén történő javítására. Az EFFA+-nak elő kell segítenie a profit/nonprofit közötti partnerségeket, amelyek arra szolgálnak, hogy a magánszektor beruházásait a fenntartható fejlődés és a szegénység felszámolásának szolgálatába lehessen állítani. A civil társadalmi szervezetek és a partnerországokban működő uniós küldöttségek stratégiai bevonását a projektciklus minden szakaszában elő kell mozdítani, hogy a közösségek társadalmi-gazdasági fejlődésének, a munkahelyteremtés és az új üzleti lehetőségek támogatása érdekében testreszabott megoldásokat lehessen találni. A befektetéseknek konfliktuselemzésen kell alapulniuk, a konfliktus, a sérülékenység és az instabilitás kiváltó okaira kell összpontosítaniuk, maximálisan kihasználva a béke megszilárdítása terén meglévő lehetőségeket, és minimalizálva a konfliktusok elmélyítésének kockázatait.

Módosítás    51

Rendeletre irányuló javaslat

35 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(35)  Az EFFA+-nak maximalizálnia kell a finanszírozás addicionalitását, kezelnie kell a piaci hiányosságokat és az optimálistól elmaradó beruházási helyzeteket, innovatív termékeket kell nyújtania, valamint magánszektorbeli forrásokat kell bevonnia. A magánszektornak az EFFA+ révén történő bevonása az Unió partnerországokkal folytatott együttműködésébe mérhető és további fejlesztési hatással kell, hogy járjon a piac torzítása nélkül, és a kölcsönös elszámoltathatóság, valamint a kockázat és a költségek megosztása alapján költséghatékonynak kell lennie. Az EFFA+-nak egyablakos rendszerként kell működnie, amely fogadja a pénzügyi intézményektől és az állami vagy magánbefektetőktől érkező finanszírozási javaslatokat, és széles körű pénzügyi támogatást biztosít a támogatható beruházások számára.

(35)  Az EFFA+-nak maximalizálnia kell a finanszírozás addicionalitását, kezelnie kell a piaci hiányosságokat és az optimálistól elmaradó beruházási helyzeteket, innovatív termékeket kell nyújtania, valamint magánszektorbeli forrásokat kell bevonnia annak érdekében, hogy optimalizálja a magánfinanszírozásnak a helyi fenntartható fejlődéshez való hozzájárulását. A magánszektornak az EFFA+ révén történő bevonása az Unió partnerországokkal folytatott együttműködésébe a környezet, a helyi közösségek jogai és megélhetésének teljes mértékű tiszteletben tartása mellett mérhető és további fejlesztési hatással kell, hogy járjon, anélkül, hogy torzítaná a helyi piacot és a helyi gazdasági szereplőkkel szemben tisztességtelen versenyt eredményezne. Ezenkívül a kockázat és a költségek megosztása alapján költséghatékonynak kell lennie. Az EFFA+-nak megfelelő elszámoltathatósági és átláthatósági kritériumok alapján, egyablakos rendszerként kell működnie, amely fogadja a pénzügyi intézményektől és az állami vagy magánbefektetőktől érkező finanszírozási javaslatokat, és széles körű pénzügyi támogatást biztosít a támogatható beruházások számára.

Módosítás    52

Rendeletre irányuló javaslat

35 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(35 a)  Az EFFA+-nak része az állami szektorban végzett állami beruházási műveletekhez nyújtott uniós garancia. Ez az uniós garancia nem terjedhet ki az olyan állami befektetésekkel kapcsolatos műveletekre, amelyek továbbhitelezést foglalnak magukban a magán szektor számára vagy hitelezést olyan alsóbb államszervezeti szintű szervezetek számára vagy a javukra, amelyek állami garanciák nélkül hozzáférnek alsóbb államszervezeti szintű finanszírozáshoz. Az EBB kapacitástervezésének támogatása érdekében az ilyen állami beruházási műveletek minimális garantált volumenét az EBB-nek kell juttatni.

Módosítás    53

Rendeletre irányuló javaslat

36 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(36)  A jelenlegi EFFA-garanciára és a külső fellépésekre vonatkozó garanciaalapra építve létre kell hozni egy külső tevékenységi garanciát. A külső tevékenységi garanciának támogatnia kell a költségvetési garanciákkal lefedett EFFA+-műveleteket, a makroszintű pénzügyi támogatást és a 77/270/Euratom tanácsi határozat alapján harmadik országok számára nyújtott kölcsönöket71. Ezeket a műveleteket a jelen rendelet, valamint az (EU) .../... rendelet (IPA III) és az (EU) .../... rendelet (ENBE) által biztosított előirányzatok révén kell támogatni, és az előirányzatoknak fedezniük kell a makroszintű pénzügyi támogatás keretében nyújtott hitelek és az ENBE-rendelet 10. cikkének (2) bekezdésében említett, harmadik országoknak nyújtott kölcsönök tartalékfeltöltését és a kapcsolódó kötelezettségeket. Az EFFA+-műveletek finanszírozása során prioritást kell biztosítani azon műveletek számára, amelyek nagy hatást gyakorolnak a munkahelyteremtésre, és amelyek költség-haszon aránya fokozza a beruházás fenntarthatóságát. A külső tevékenységi garancia által támogatott műveleteket környezeti, pénzügyi és társadalmi szempontokat vizsgáló alapos előzetes értékelésnek kell kísérnie szükség szerint és a jogalkotás minőségének javításával kapcsolatos követelményeknek megfelelően. A külső tevékenységi garanciát nem lehet alapvető közszolgáltatások nyújtására felhasználni, az ilyen szolgáltatások nyújtása továbbra is kormányzati felelősségi körbe tartozik.

(36)  A jelenlegi EFFA-garanciára és a külső fellépésekre vonatkozó garanciaalapra építve létre kell hozni egy külső tevékenységi garanciát. A külső tevékenységi garanciának támogatnia kell a költségvetési garanciákkal lefedett EFFA+-műveleteket, a makroszintű pénzügyi támogatást és a 77/270/Euratom tanácsi határozat71 alapján harmadik országok számára nyújtott kölcsönöket. Ezeket a műveleteket a jelen rendelet, valamint az (EU) .../... rendelet (IPA III) és az (EU) .../... rendelet (ENBE) által biztosított előirányzatok révén kell támogatni, és az előirányzatoknak fedezniük kell a makroszintű pénzügyi támogatás keretében nyújtott hitelek és az ENBE-rendelet 10. cikkének (2) bekezdésében említett, harmadik országoknak nyújtott kölcsönök tartalékfeltöltését és a kapcsolódó kötelezettségeket. Az EFFA+-műveletek finanszírozása során prioritást kell biztosítani azon műveletek számára, amelyek nagy hatást gyakorolnak a tisztességes munkahelyteremtésre és megélhetésre, és amelyek költség-haszon aránya fokozza a beruházás fenntarthatóságát és amelyek a fenntarthatóság és a hosszú távú fejlesztés legmagasabb garanciáit biztosítják a helyi szerepvállalásban. A külső tevékenységi garancia által támogatott műveleteket környezeti, pénzügyi és társadalmi szempontokat vizsgáló alapos előzetes és utólagos értékelésnek kell kísérnie, beleértve az érintett közösségek jogaira és megélhetésére gyakorolt hatást, valamint az egyenlőtlenségekre és az egyenlőtlenségek leküzdési módjainak azonosítására gyakorolt hatást, a jogalkotás minőségének javításával kapcsolatos követelményeknek megfelelően, és megfelelően figyelembe véve az érintett közösségek önkéntes és előzetes tájékoztatáson alapuló hozzájárulására vonatkozó elvet a földhöz kapcsolódó beruházásokban. A külső tevékenységi garanciát nem lehet alapvető közszolgáltatások nyújtására felhasználni, az ilyen szolgáltatások nyújtása továbbra is kormányzati felelősségi körbe tartozik. Az utólagos hatásvizsgálatoknak az EFFA+ műveleteinek fejlesztési hatását is mérniük kell.

__________________

__________________

71 A Tanács 77/270/Euratom határozata (1977. március 29.) az atomerőművek finanszírozásához való hozzájárulás céljából nyújtott Euratom-kölcsönökre vonatkozó szerződéskötésnek a Bizottság részére történő engedélyezéséről (HL L 88., 1977.4.6., 9. o.).

71 A Tanács 77/270/Euratom határozata (1977. március 29.) az atomerőművek finanszírozásához való hozzájárulás céljából nyújtott Euratom-kölcsönökre vonatkozó szerződéskötésnek a Bizottság részére történő engedélyezéséről (HL L 88., 1977.4.6., 9. o.).

Módosítás    54

Rendeletre irányuló javaslat

37 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(37)  Annak érdekében, hogy az eszköz rugalmas és a magánszektor számára vonzóbb legyen, valamint a beruházások maximális hatást fejtsenek ki, a részvételre jogosult partnereket illetően eltérést kell biztosítani az uniós költségvetés végrehajtásának módjaira vonatkozó, a költségvetési rendeletben meghatározott szabályoktól. Ezek a részvételre jogosult partnerek lehetnek olyan szervek is, amelyek nincsenek megbízva köz- és magánszféra közötti partnerség végrehajtásával, illetve amelyek valamely partnerország magánjoga szerint működnek.

(37)  Annak érdekében, hogy az eszköz rugalmas és a magánszektor számára vonzóbb legyen, támogassa a tisztességes versenyt, valamint a beruházások maximális hatást fejtsenek ki, a részvételre jogosult partnereket illetően eltérést kell biztosítani az uniós költségvetés végrehajtásának módjaira vonatkozó, a költségvetési rendeletben meghatározott szabályoktól. Ezek a részvételre jogosult partnerek lehetnek olyan szervek is, amelyek nincsenek megbízva köz- és magánszféra közötti partnerség végrehajtásával, illetve amelyek valamely partnerország magánjoga szerint működnek.

Módosítás    55

Rendeletre irányuló javaslat

39 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(39)  A külső tevékenységek végrehajtása gyakran rendkívül változékony környezetben történik, és folyamatos és gyors alkalmazkodást igényel az uniós partnerek alakuló szükségleteihez, illetőleg az emberi jogokat, a demokráciát és a jó kormányzást, a biztonságot és stabilitást, az éghajlatváltozást és környezetet, az óceánokat, valamint a migrációs válságot és annak okait érintő globális kihívásokhoz. A kiszámíthatóság elvének és az új igényekre való gyors reagálás szükségességének összeegyeztetése következtében a programok pénzügyi végrehajtásának kiigazítása szükséges. Az EU előre nem látható szükségletekre való reagálási képességének növelése érdekében – az Európai Fejlesztési Alap (EFA) sikeres tapasztalataira építve – kiosztatlanul kell hagyni egy összeget az újonnan felmerülő kihívások és prioritások számára képzett tartalékként. A tartalék mozgósítására az e rendeletben meghatározott eljárásokkal összhangban kerülhet sor.

(39)  A külső tevékenységek alkalmazása gyakran rendkívül változékony környezetben történik, és folyamatos és gyors alkalmazkodást igényel az uniós partnerek alakuló szükségleteihez, illetőleg az emberi jogokat és az alapvető szabadságokat, a demokráciát és a jó kormányzást, a biztonságot és stabilitást, az éghajlatváltozást és környezetet, az óceánokat, valamint a migrációt – ideértve annak kiváltó okait, például a szegénységet és az egyenlőtlenséget –, továbbá különösen a fejlődő országokban a lakóhelyét elhagyni kényszerült személyek növekvő száma által kiváltott hatást érintő globális kihívásokhoz. A kiszámíthatóság elvének és az új igényekre való gyors reagálás szükségességének összeegyeztetése következtében a programok pénzügyi alkalmazásának kiigazítása szükséges. Az EU-nak a programok és a programozási dokumentumok által le nem fedett szükségletekre való reagálási képességének növelése érdekében – az Európai Fejlesztési Alap (EFA) sikeres tapasztalataira építve – kiosztatlanul kell hagyni egy előre meghatározott összeget az újonnan felmerülő kihívások és prioritások számára képzett tartalékként. A tartalék mozgósítására megfelelően indokolt esetekben az e rendeletben meghatározott eljárásokkal összhangban kerülhet sor.

Módosítás    56

Rendeletre irányuló javaslat

42 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(42)  Annak érdekében, hogy a partnerországok fokozott felelősséget vállaljanak a saját fejlesztési folyamataik és a külső segély fenntarthatósága iránt, az Uniónak – adott esetben – előnyben kell részesítenie a partnerországok saját intézményeinek és rendszereinek igénybevételét és eljárásainak alkalmazását az együttműködési projektciklus minden aspektusát illetően.

(42)  Annak érdekében, hogy a partnerországok fokozott demokratikus felelősséget vállaljanak a saját fejlesztési folyamataik és a külső segély fenntarthatósága iránt, az Uniónak – adott esetben – előnyben kell részesítenie a partnerországok saját intézményeinek, erőforrásainak, szakértelmének és rendszereinek igénybevételét és eljárásainak alkalmazását az együttműködési projektciklus minden aspektusát illetően, mindeközben biztosítva a helyi erőforrásokat és szakértelmet, valamint az önkormányzatok és a civil társadalom teljes bevonását. Az Uniónak a helyi hatóságok köztisztviselői és a civil társadalmi szervezetek számára képzési programokat is kell biztosítania azzal kapcsolatosan, hogy hogyan kell az uniós finanszírozás iránti pályázatokat benyújtani, segítve nekik a projektjeik támogathatóságának és hatékonyságának javításában. Ezeket a programokat az érintett országokban az adott ország nyelvén kell megtartani, kiegészítve a már létrehozott távtanulási programokat, hogy az adott ország szükségleteire reagáló, célzott képzést nyújtsanak.

Módosítás    57

Rendeletre irányuló javaslat

44 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(44 a)  Az adócsalás, az adókijátszás, a csalás, a korrupció és a pénzmosás elleni nemzetközi küzdelemhez való hozzájárulás érdekében az e rendelet keretében nyújtott minden finanszírozást teljesen átlátható módon kell biztosítani. Ezenfelül a támogatásra jogosult partnerek nem támogathatnak semmilyen jogellenes célból végzett tevékenységet, és nem vehetnek részt a nem együttműködő joghatóságokban vagy adóparadicsomokban található gazdasági egységeken keresztül végrehajtott finanszírozási vagy beruházási műveletekben sem. A partnereknek tartózkodniuk kell továbbá attól is, hogy bármilyen módon igénybe vegyék az adókikerülési vagy agresszív adótervezési rendszereket.

Módosítás    58

Rendeletre irányuló javaslat

45 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(45)  E rendelet vonatkozó rendelkezéseinek egységes feltételek mellett történő végrehajtása érdekében a Bizottságra végrehajtási hatásköröket kell ruházni. Ezeket a hatásköröket a 182/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek77 megfelelően kell gyakorolni.

törölve

__________________

 

77 Az Európai Parlament és a Tanács 182/2011/EU rendelete (2011. február 16.) a Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmusok szabályainak és általános elveinek megállapításáról (HL L 55., 2011.2.28., 13. o.).

 

Módosítás    59

Rendeletre irányuló javaslat

46 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(46)  E rendelet nem alapvető elemeinek kiegészítése vagy módosítása érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el a 26. cikk (3) bekezdésében meghatározott tartalékfeltöltési rátát, a II., III. és a IV. mellékletben meghatározott együttműködési és beavatkozási területeket, az EFFA+-műveletek V. mellékletben szereplő kiemelt területeit, az EFFA+ VI. melléklet szerinti irányítását, a VII. mellékletben felsorolt mutatók szükség esetén történő felülvizsgálatát és kiegészítését, valamint e rendelet nyomonkövetési és értékelési keret kialakításáról szóló rendelkezésekkel való kiegészítését illetően.

(46)  E rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítése érdekében a Bizottságot az EUMSZ 290. cikkével összhangban jogi aktusok elfogadására vonatkozó hatáskörrel kell felruházni az Unió stratégiájának, a kiemelt területek, a részletes célkitűzések, a várt eredmények, az egyes teljesítménymutatók és az egyes földrajzi és tematikus programokra vonatkozó egyedi finanszírozási és együttműködési szabályok, valamint az emberi jogi működési kereteket létrehozó programozási dokumentumokon alapuló cselekvési tervek és intézkedések meghatározása érdekében, így kockázatkezelési keretet hozva létre, döntéseket hozva a programok vagy programozási dokumentumok által le nem fedett szükségletekről, döntéseket hozva a támogatás felfüggesztéséről, a teljesítményalapú megközelítési keret megállapításáról, a tartalékfeltöltési ráta megállapításáról, a nyomon követési és értékelési keret létrehozásáról és az intézkedéseknek az e rendelet hatálya alá nem tartozó országokra és területekre történő kiterjesztéséről. E rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek módosítása érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy az EUMSZ 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el a II., III. és IV. mellékletben felsorolt együttműködési és beavatkozási területek, az EFFA+ műveletek prioritási területeit és az V. mellékletben felsorolt beruházási kereteket, valamint a VII. mellékletben felsorolt mutatókat illetően.

Módosítás    60

Rendeletre irányuló javaslat

47 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(47)  A jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i intézményközi megállapodás78 (22) és (23) bekezdése értelmében a programot egyedi nyomonkövetési követelmények útján gyűjtött információk alapján értékelni kell, kerülve a túlszabályozást és – főként a tagállamokra nehezedő – adminisztratív terheket. Ezek a követelmények – adott esetben – a program tényleges hatásainak értékeléséhez alapul szolgáló mérhető mutatókat is magukban foglalhatnak. Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munkája során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten, és hogy e konzultációkra a jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i intézményközi megállapodásnak megfelelően kerüljön sor. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésében való egyenlő részvétel biztosítása érdekében az Európai Parlament és a Tanács a tagállamok szakértőivel egyidejűleg kap kézhez minden dokumentumot, és szakértőik rendszeresen részt vehetnek a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésével foglalkozó szakértői csoportjainak ülésein.

(47)  A jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i intézményközi megállapodás78 (22) és (23) bekezdése értelmében a programot egyedi nyomonkövetési követelmények útján gyűjtött információk alapján értékelni kell, kerülve a túlszabályozást és – főként a tagállamokra nehezedő – adminisztratív terheket. Ezeknek a követelményeknek a program tényleges hatásainak értékeléséhez alapul szolgáló mérhető mutatókat is magukban kell foglalniuk. Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munkája során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között az érintett érdekelt felekkel, például a civil társadalommal és szakértőkkel, és hogy e konzultációkra a jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i intézményközi megállapodásnak megfelelően kerüljön sor. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésében való egyenlő részvétel biztosítása érdekében az Európai Parlament és a Tanács a tagállamok szakértőivel egyidejűleg kap kézhez minden dokumentumot, és szakértőik rendszeresen részt vehetnek a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésével foglalkozó szakértői csoportjainak ülésein.

__________________

__________________

78 Intézményközi megállapodás az Európai Parlament, az Európai Unió Tanácsa és az Európai Bizottság között a jogalkotás minőségének javításáról, 2016. április 13. (HL L 123., 2016.5.12., 1–14. o.).

78 Intézményközi megállapodás az Európai Parlament, az Európai Unió Tanácsa és az Európai Bizottság között a jogalkotás minőségének javításáról, 2016. április 13. (HL L 123., 2016.5.12., 1–14. o.).

Módosítás    61

Rendeletre irányuló javaslat

48 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(48)  A 2010/427/EU tanácsi határozat79 9. cikkében szereplő, e rendelettel felváltott uniós eszközökre tett hivatkozásokat e rendeletre történő hivatkozásokként kell értelmezni, és a Bizottságnak biztosítania kell, hogy e rendelet végrehajtása az EKSZ említett határozatban meghatározott szerepével összhangban történjen.

(48)  E rendelet tág jellege és hatálya miatt, valamint az e rendelet és az egyéb külső finanszírozási eszközök – mint például az (EU).../... rendelet (ENBE-rendelet), vagy a külső politikákhoz kapcsolódó eszközök, például az (EU) .../... rendelet (IPA III) – szerinti elvek, célkitűzések és kiadások közötti összhang biztosítása miatt, a Bizottság és az EKSZ megfelelő szolgálataiból álló és a Bizottság alelnöke/az Unió főképviselő külügyi és biztonságpolitikai képviselőjének vagy e hivatal egy képviselőjének elnökletével működő horizontális irányítócsoport felel az e rendelet szerinti politikák, programok, célkitűzések és fellépések irányításáért, koordinálásáért és kezeléséért, hogy biztosítsák az uniós külső finanszírozás következetességét, hatékonyságát, átláthatóságát és elszámoltathatóságát. Az alelnöknek/főképviselőnek biztosítania kell az Unió külső tevékenységének átfogó politikai koordinációját. Minden fellépés esetében, beleértve a gyorsreagálási tevékenységeket és a rendkívüli segítségnyújtási intézkedéseket, valamint az eszköz programozásának, tervezésének és alkalmazásának teljes ciklusa során a főképviselőnek és az EKSZ-nek együtt kell működnie a Bizottság érintett tagjaival és szolgálataival, a tervezett fellépés jellege és célkitűzései alapján, szakértelmükre építve. Minden határozati javaslatot a bizottsági eljárásokat követve kell előkészíteni és elfogadás céljából a Bizottságnak benyújtani.

__________________

 

79 A Tanács 2010/427/EU határozata (2010. július 26.) az Európai Külügyi Szolgálat szervezetének és működésének megállapításáról (HL L 201., 2010.8.3., 30. o.).

 

Módosítás    62

Rendeletre irányuló javaslat

48 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(48 a)  E rendelet alkalmazásának adott esetben ki kell egészítenie és összhangban kell állnia azokkal az intézkedésekkel, amelyeket az Unió a közös kül- és biztonságpolitikai célkitűzések megvalósítása érdekében az EUSZ. V. címe 2. fejezetének keretében, valamint azokkal az intézkedésekkel, amelyeket az EUMSZ 5. részének keretében fogadott el.

Módosítás    63

Rendeletre irányuló javaslat

49 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(49)  Az alábbiakban előirányzott tevékenységeknek szigorúan követniük kell az Unió korlátozó intézkedései által meghatározott feltételeket és eljárásokat,

törölve

Módosítás    64

Rendeletre irányuló javaslat

49 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(49 a)  Az Európai Parlamentet teljes mértékben be kell vonni az eszközök tervezésébe, programozásába, nyomon követésébe és értékelésébe, annak érdekében, hogy biztosítva legyen a külső tevékenységek terén az uniós finanszírozás politikai ellenőrzése, demokratikus ellenőrzése és elszámoltathatósága. Az intézmények között fokozott párbeszédet kell kialakítani annak biztosítása érdekében, hogy az Európai Parlament olyan helyzetben legyen, hogy rendszeresen és zökkenőmentesen gyakorolhasson politikai ellenőrzést e rendelet alkalmazása során, ezáltal növelve a hatékonyságot és a legitimitást.

Módosítás    65

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 6 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(6 a)  „civil társadalmi szervezetek”: olyan nem állami, nonprofit és erőszakmentes szervezetek, amelyek keretében az emberek közös célok és elképzelések megvalósítása érdekében szerveződnek, függetlenül attól, hogy ezek politikai, kulturális, vallási, környezeti, gazdasági jellegűek, vagy a hatóságokat számoltatják el, és amelyek helyi, nemzeti, regionális vagy nemzetközi szinten működnek, és amelyek városi és vidéki, valamint formális és informális szervezeteket is magukban foglalhatnak; az emberi jogokkal és a demokráciával foglalkozó tematikus program keretében a civil társadalom az államtól független valamennyi olyan személyt vagy csoportot magában foglalja, amelynek tevékenysége előmozdítja az emberi jogokat és a demokráciát, ideértve az emberijog-védőket, ahogyan azt az ENSZ egyének jogairól és felelősségéről szóló nyilatkozata meghatározza;

Módosítás    66

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 6 b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(6 b)  „helyi hatóságok”: olyan kormányzati ágak vagy hatóságok, amelyek szubnacionális (pl. települési, közösségi, kerületi, megyei, tartományi vagy regionális) szinten működnek.

Módosítás    67

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 8 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(8)  „hozzájáruló”: olyan tagállam, nemzetközi pénzügyi intézmény vagy egy tagállam állami intézménye, állami ügynökség vagy más szervezet, amely készpénzzel vagy garanciával járul hozzá a közös tartalékfeltöltési alaphoz.

(8)  „hozzájáruló”: olyan tagállam, nemzetközi pénzügyi intézmény vagy egy tagállam állami intézménye, állami ügynökség vagy más közjogi vagy magánjogi szervezet, amely készpénzzel vagy garanciával járul hozzá a közös tartalékfeltöltési alaphoz.

Módosítás    68

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 8 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(8 a)  „addicionalitás”: az az elv, amely biztosítja, hogy a külső tevékenységi garancia olyan műveletek révén járuljon hozzá a fenntartható fejlődéshez, amelyeket nélküle nem lehetett volna végrehajtani, vagy amelyek a garancia nélkül elérhető eredményen felül és azon túl kedvező eredményt hoznak, továbbá a magánfinanszírozás bevonását, a piaci hiányosságok vagy az optimálisnál kedvezőtlenebb beruházási helyzetek kezelését, valamint a beruházások minőségének, fenntarthatóságának, hatásának és léptékének javítását is jelenti. Az elv biztosítja továbbá, hogy a külső tevékenységi garanciából fedezett beruházási és finanszírozási műveletek ne a tagállami támogatás, a magánszektorból származó finanszírozás vagy más uniós vagy nemzetközi pénzügyi beavatkozás helyébe lépjenek, és ne szorítsanak ki más állami- vagy magánberuházásokat. A külső tevékenységi garanciából támogatott projektek kockázati profilja általában magasabb, mint a támogatható partnerek által a rendes beruházási politikájuk keretében, külső tevékenységi garancia nélkül támogatott befektetések portfóliójáé.

Módosítás    69

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 8 b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(8 b)  „iparosodott országok”: az OECD Fejlesztési Segítségnyújtási Bizottságának a hivatalos fejlesztési segély kedvezményezettjeinek listáján szereplő fejlődő országoktól eltérő harmadik országok.

Módosítás    70

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 8 c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(8 c)  „szegénység”: minden olyan körülmény, amelynek során az emberek hátrányos helyzetbe kerülnek, és amelyben az embereket a különböző társadalmakban és helyi körülmények között korlátozottan cselekvőképesnek tekintik; a szegénység legfontosabb dimenziói a gazdasági, emberi, politikai, szociokulturális és önvédelmi képességeket érintik.

Módosítás    71

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 8 d pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(8 d)  „a nemek közötti egyenlőséget figyelembe vevő érzékenység”: fellépés azzal a céllal, hogy megértsék és figyelembe vegyék a nemi alapú kirekesztéssel és megkülönböztetéssel járó társadalmi és kulturális tényezőket a köz- és a magánélet minden területén;

Módosítás    72

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 8 e pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(8 e)  „konfliktusérzékenység”: azzal a céllal történő cselekvés, hogy egy konfliktus által sújtott környezetben végrehajtott kezdeményezés kölcsönhatásba kerül majd ezzel a konfliktussal, és hogy ennek a kölcsönhatásnak következményei lesznek, amelyeknek pozitív és negatív hatásai is lehetnek; a konfliktusérzékenység annak biztosítását jelenti, hogy az uniós (politikai, szakpolitikai, külső támogatási) fellépések a lehető legjobban elkerüljék a negatív hatást, és maximalizálják a konfliktus dinamikájára kifejtett pozitív hatást, és ezzel hozzájáruljanak a konfliktusmegelőzéshez, a strukturális stabilitáshoz és a béketeremtéshez.

Módosítás    73

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

Ha hivatkozás történik az emberi jogokra, akkor ez úgy értendő, hogy azok az alapvető szabadságjogokat is magukban foglalják;

Módosítás    74

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

A 15. cikk összefüggésében a „leginkább rászoruló” országok az I. mellékletben felsorolt országokat is magukban foglalhatják.

Módosítás    75

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  E rendelet általános célkitűzése az Unió értékeinek és érdekeinek világszintű védelme és érvényre juttatása az Unió külső tevékenységére vonatkozóan az Európai Unióról szóló szerződés 3. cikkének (5) bekezdésében, 8. cikkében és 21. cikkében megfogalmazott célkitűzések és elvek követése céljából.

(1)  E rendelet általános célkitűzése egy olyan pénzügyi keret létrehozása, amely lehetővé teszi, hogy az Unió világszinten védelmezze és érvényre juttassa értékeit, elveit és alapvető érdekeit az Unió külső tevékenységére vonatkozóan az Európai Unióról szóló szerződés 3. cikkének (5) bekezdésében, 8. cikkében és 21. cikkében, valamint az EUMSZ 11. és 208. cikkében megfogalmazott célkitűzéseknek és elveknek megfelelően.

Módosítás    76

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – a a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

aa)  hozzájárulás az Unió által elfogadott nemzetközi kötelezettségvállalások és célkitűzések eléréséhez, különösen a 2030-as menetrend, a fenntartható fejlesztési célok és a Párizsi Megállapodás tekintetében;

Módosítás    77

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – a b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ab)  az Unió keleti és déli szomszédságában lévő országokkal folytatott szorosabb együttműködés kialakítása, amelynek alapját a béke és a biztonság, a kölcsönös elszámoltathatóság és a demokrácia, a jogállamiság és az emberi jogok tiszteletben tartásának egyetemes értékei, valamint a társadalmi-gazdasági integráció, a környezetvédelem és az éghajlatvédelmi fellépés jelentik;

Módosítás    78

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – a c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(a c)  a szegénység csökkentése és hosszú távon annak felszámolása, különösen a legkevésbé fejlett országokban (LDC-országok); a fenntartható társadalmi és gazdasági fejlődés lehetővé tétele;

Módosítás    79

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  globális szinten a demokrácia, a jogállamiság és az emberi jogok megszilárdítása és támogatása, a társadalmi szervezetek támogatása, a stabilitás és béke előmozdítása, valamint más globális kihívások kezelése, beleértve a migrációt és a mobilitást is;

b)  globális szinten a társadalmi szervezetek és a helyi hatóságok támogatása, a stabilitás és béke előmozdítása, a konfliktusok megakadályozása és az igazságos és befogadó társadalmak ösztönzése, a multilateralizmus, a nemzetközi igazságszolgáltatás és az elszámoltathatóság előmozdítása és más globális és regionális kihívások – így az éghajlatváltozás és a környezetkárosodás – kezelése, valamint a külpolitikai szükségletek és prioritások előmozdítása a III. mellékletben leírtak szerint, beleértve a bizalomépítést és a jószomszédi kapcsolatokat;

Módosítás    80

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ba)  az emberi jogok, a demokrácia, a jogállamiság, valamint a nemek közötti és a társadalmi egyenlőség többek között a legnehezebb körülmények közötti és sürgősségi helyzetekben történő védelme, ösztönzése és előmozdítása, partnerségben a civil társadalommal, köztük az emberi jogok védelmezőivel világszerte;

Módosítás    81

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  gyors reagálás válság-, instabil és konfliktushelyzetekre; a válság-, instabil és konfliktushelyzetekre; rezilienciával kapcsolatos kihívások kezelése, valamint a humanitárius segítségnyújtás és a fejlesztési tevékenység összekapcsolása; továbbá külpolitikai szükségletek és prioritások figyelembevétele.

c)  gyors reagálás válság-, instabil és konfliktushelyzetekre; a válság-, instabil és konfliktushelyzetekre; rezilienciával kapcsolatos kihívások kezelése, valamint a humanitárius segítségnyújtás és a fejlesztési tevékenység összekapcsolása.

Módosítás    82

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Az e rendelet szerinti kiadások legalább 92 %-ának teljesítenie kell a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet Fejlesztési Támogatási Bizottsága által a hivatalos fejlesztési támogatásra vonatkozóan létrehozott kritériumokat.

(3)  Az e rendelet szerinti kiadások legalább 95%-ának teljesítenie kell a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet Fejlesztési Támogatási Bizottsága által a hivatalos fejlesztési támogatásra vonatkozóan létrehozott kritériumokat. Ez a rendelet hozzájárul a 2030-ig tartó időszakra szóló menetrend időkeretében azon kollektív uniós célkitűzés eléréséhez, hogy az uniós bruttó nemzeti jövedelem 0,2%-át a legkevésbé fejlett országok támogatására, 0,7%-át pedig hivatalos fejlesztési támogatásra fordítsák.

Módosítás    83

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3 a)  Legalább a jelen rendelet keretében finanszírozott hivatalos fejlesztési támogatás 20%-át el kell különíteni valamennyi földrajzi és tematikus program keretében, évente és a tevékenységek időtartama alatt a társadalmi befogadás és a humán fejlődés érdekében, az alapvető szociális szolgáltatások – többek között a táplálkozás, az oktatás és a szociális védelem – támogatása és megerősítése céljából, hangsúlyt helyezve a leginkább marginalizált csoportokra, valamint a nőkre és a gyermekekre.

Módosítás    84

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 3 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3b)  E rendelet keretében a hivatalos fejlesztési támogatásból finanszírozott földrajzi és tematikus programok legalább 85%-ának fő vagy jelentős célként a nemek közötti egyenlőség előmozdítására, illetve a nők és lányok jogainak, illetve társadalmi szerepvállalásának megerősítésére kell irányulnia, az OECD-DAC által meghatározottaknak megfelelően. E programok jelentős részének fő célkitűzése a nemek közötti egyenlőség, valamint a nők és lányok jogainak, illetve társadalmi szerepvállalásának megerősítése kell hogy legyen.

Módosítás    85

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az e rendelet alapján nyújtott uniós finanszírozás megvalósítása a következőkön keresztül történik:

(1)  Az e rendelet alapján nyújtott uniós finanszírozás alkalmazása a következőkön keresztül történik:

Módosítás    86

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A földrajzi programok az összes harmadik országra kiterjedhetnek az (EU) .../... rendeletben80 (IPA) meghatározott tagjelöltek és potenciális tagjelöltek, valamint az (EU) .../... tanácsi határozatban meghatározott tengerentúli országok és területek kivételével.

A földrajzi programok az összes harmadik országra kiterjedhetnek az (EU) .../... rendeletben80 (IPA) meghatározott tagjelöltek és potenciális tagjelöltek, valamint az (EU) .../... tanácsi határozatban meghatározott tengerentúli országok és területek kivételével. A kontinentális vagy transzregionális hatókörű földrajzi programokat is létre lehethozni, különösen az a) és b) pont szerinti afrikai országokat lefedő pán-afrikai programot, valamint a b), c) és d) pont szerinti afrikai, karibi és csendes-óceáni országokat lefedő programot.

__________________

__________________

80 Az Európai Parlament és a Tanács rendelete az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz létrehozásáról (HL L...).

80 Az Európai Parlament és a Tanács rendelete az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz létrehozásáról (HL L...).

Módosítás    87

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  Társadalmi szervezetek;

b)  Társadalmi szervezetek és helyi hatóságok;

Módosítás    88

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

da)  Külpolitikai szükségletek és prioritások

Módosítás    89

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A tematikus programok az összes harmadik országra, valamint az (EU) .../... tanácsi határozatban meghatározott tengerentúli országokra és területekre is kiterjedhetnek.

A tematikus programok az összes harmadik országra kiterjedhetnek. Az (EU) .../... tanácsi határozatnak megfelelően a tengerentúli országok és területek teljes hozzáféréssel rendelkeznek a tematikus programokhoz. Tényleges részvételüket a sajátosságaik és az előttük álló különleges kihívások figyelembevételével kell biztosítani.

Módosítás    90

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  hozzájárulás a stabilitáshoz és a konfliktusmegelőzéshez sürgős helyzetben, kialakuló válsághelyzetben, válsághelyzetben vagy válságot követő helyzetben;

a)  hozzájárulás a békéhez, a stabilitáshoz és a konfliktusmegelőzéshez sürgős helyzetben, kialakuló válsághelyzetben, válsághelyzetben vagy válságot követő helyzetben;

Módosítás    91

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  hozzájárulás államok, társadalmak, közösségek és egyének rezilienciájának megerősítéséhez, valamint a humanitárius segítségnyújtás és a fejlesztési tevékenység összekapcsolása;

b)  hozzájárulás államok, többek között helyi hatóságok, társadalmak, közösségek és egyének rezilienciájának megerősítéséhez, valamint a humanitárius segítségnyújtás és a fejlesztési tevékenység összekapcsolása;

Módosítás    92

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  külpolitikai szükségletek és prioritások kezelése.

törölve

Módosítás    93

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az e rendelet keretében megvalósuló tevékenységeket elsődlegesen földrajzi programokon keresztül kell végrehajtani.

Az e rendelet keretében megvalósuló tevékenységeket elsődlegesen földrajzi programokon keresztül kell alkalmazni.

Módosítás    94

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 5 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A tematikus programokon keresztül végrehajtott tevékenységeknek ki kell egészíteniük a földrajzi programok keretében finanszírozott tevékenységeket, és támogatniuk kell a nemzetközileg elfogadott célok, különösen a fenntartható fejlesztési célok teljesítésére, a globális közjavak védelmére és a globális kihívások kezelésére irányuló globális és térségeken átnyúló kezdeményezéseket. Akkor is lehet tematikus programokon keresztül tevékenységeket végrehajtani, ha nem létezik földrajzi program, vagy ha azt felfüggesztették, vagy ha a tevékenységről nincs megállapodás az érintett partnerországgal, vagy ha a tevékenységet nem lehet megfelelően kezelni földrajzi programokkal.

A tematikus programokon keresztül alkalmazott tevékenységeknek ki kell egészíteniük a földrajzi programok keretében finanszírozott tevékenységeket, és támogatniuk kell a 3. cikk (2) bekezdésének aa) pontjában említett nemzetközileg elfogadott célok teljesítésére, a globális közjavak védelmére és a globális kihívások kezelésére irányuló globális és térségeken átnyúló kezdeményezéseket. Akkor is lehet tematikus programokon keresztül tevékenységeket függetlenül végrehajtani, ha többek között nem létezik földrajzi program, vagy ha azt felfüggesztették, vagy ha a tevékenységről nincs megállapodás az érintett partnerországgal, vagy ha a tevékenységet nem lehet megfelelően kezelni földrajzi programokkal.

Módosítás    95

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 5 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A gyorsreagálási tevékenységek kiegészítik a földrajzi és a tematikus programokat. Ezeket a tevékenységeket úgy kell kialakítani és végrehajtani, hogy lehetővé váljon – adott esetben – a földrajzi vagy a tematikus programokon keresztüli folytonosságuk.

A gyorsreagálási tevékenységek kiegészítik a földrajzi és tematikus programokat, valamint az 1996. június 20-i 1257/96/EK tanácsi rendelet [a humanitárius segítségnyújtásról szóló rendelet] keretében finanszírozott intézkedéseket is. Ezeket a tevékenységeket úgy kell kialakítani és alkalmazni, hogy lehetővé váljon – adott esetben – a földrajzi vagy a tematikus programokon keresztüli folytonosságuk.

Módosítás    96

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  E rendelet végrehajtása során összhangot, szinergiákat és komplementaritást kell biztosítani az Unió külső tevékenységének egyéb területeivel és a többi érintett uniós szakpolitikával és programmal, valamint gondoskodni kell a fejlesztési szempontú szakpolitikai koherenciáról.

(1)  E rendelet alkalmazása során összhangot, koherenciát, szinergiákat és komplementaritást kell biztosítani az Unió külső tevékenységének valamennyi területével, beleértve az egyéb külső finanszírozási eszközöket is, különösen az (EU).../... rendelettel [IPA III rendelet], valamint az EUSZ V. címének 2. fejezetében és az EUMSZ 5. részében elfogadott intézkedésekkel, és a többi érintett uniós szakpolitikával és programmal, valamint gondoskodni kell a fejlesztési szempontú szakpolitikai koherenciáról. Az Uniónak figyelembe kell vennie a fejlesztési együttműködés célkitűzéseit azon politikáinak alkalmazásakor, amelyek hatással lehetnek a fejlődő országokra.

Módosítás    97

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1 a)  Az Unió és a tagállamok koordinálják megfelelő támogatási programjaikat azzal a céllal, hogy növeljék a teljesítés hatékonyságát és eredményességét, és megakadályozzák az egymást átfedő finanszírozást.

Módosítás    98

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 1 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1b)  E rendelet alkalmazása során a Bizottságnak és az EKSZ-nek kellően figyelembe kell vennie az Európai Parlament véleményét.

Módosítás    99

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  E rendeletnek a 2021–2027 közötti időszakban történő végrehajtására szánt pénzügyi keretösszeg folyó áron 89 200 millió EUR.

(1)  E rendeletnek a 2021–2027 közötti időszakban történő alkalmazására szánt pénzügyi keretösszeg 2018. évi árakon számítva 82 451 millió EUR (folyó áron 93 154 millió EUR) [100%].

Módosítás    100

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 2 bekezdés – a pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  68 000 millió EUR földrajzi programokra:

a)  2018. évi árakon 63 687 millió EUR (folyó áron 71 954 millió EUR) [77,24%] földrajzi programokra:

Módosítás    101

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 2 bekezdés – a pont – 1 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

–  Szomszédság: legalább 22 000 millió EUR,

–  Szomszédság: legalább 20 572 millió EUR 2018. évi árakon (folyó áron 23 243 millió EUR) [24,95%],

Módosítás    102

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 2 bekezdés – a pont – 2 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

–  Szubszaharai-Afrika: legalább 32 000 millió EUR,

–  Szubszaharai-Afrika: legalább 30 723 millió EUR 2018. évi árakon (folyó áron 34 711 millió EUR) [37,26%],

Módosítás    103

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 2 bekezdés – a pont – 3 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

–  Ázsia és a csendes-óceáni térség: 10 000 millió EUR,

–  Ázsia és a csendes-óceáni térség: 8 851 millió EUR 2018. évi árakon (folyó áron 10 000 millió EUR) [10,73%], azon belül a csendes-óceáni térségre legalább 620 millió EUR 2018. évi árakon (folyó áron 700 millió EUR),

Módosítás    104

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 2 bekezdés – a pont – 4 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

–  Amerika és a karib-tengeri térség: 4 000 millió EUR,

–  Amerika és a karib-tengeri térség: 3 540 millió EUR 2018. évi árakon (folyó áron 4 000 millió EUR), [4,29 %], azon belül a karibi térségre legalább 1062 millió EUR 2018. évi árakon (folyó áron 1200 millió EUR),

Módosítás    105

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 2 bekezdés – b pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  7 000 millió EUR tematikus programokra:

b)  9 471 millió EUR 2018. évi árakon (folyó áron 10 700 millió EUR) [11,49 %] tematikus programokra:

Módosítás    106

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 2 bekezdés – b pont – 1 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

–  Emberi jogok és demokrácia: 1 500 millió EUR,

–  Emberi jogok és demokrácia: legalább 770 millió EUR 2018. évi árakon (2 000 millió EUR folyó áron) [2,15%], a program legfeljebb 25%-át az EU választási megfigyelő misszióinak finanszírozására kell fordítani,

Módosítás    107

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 2 bekezdés – b pont – 2 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

–  Társadalmi szervezetek: 1 500 millió EUR,

–  Társadalmi szervezetek és helyi hatóságok: 2 390 millió EUR 2018. évi árakon (2 700 millió EUR folyó áron) [2,90%], amelyből 1 947 millió EUR 2018. évi árakon (2 200 millió EUR folyó áron) [2,36%] a társadalmi szervezetek számára és 443 millió EUR 2018. évi árakon (500 millió EUR folyó áron) [0,54%] a helyi hatóságok számára,

Módosítás    108

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 2 bekezdés – b pont – 3 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

–  Stabilitás és béke: 1 000 millió EUR,

–  Stabilitás és béke: 886 millió EUR 2018. évi árakon (1 000 millió EUR folyó áron) [1,07%],

Módosítás    109

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 2 bekezdés – b pont – 4 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

–  Globális kihívások: 3 000 millió EUR,

–  Globális kihívások: 2018. évi árakon 2 656 millió EUR (4 500 millió EUR folyó áron) [4,83%],

Módosítás    110

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 2 bekezdés – b pont – 4 a francia bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

  Külpolitikai szükségletek és prioritások: 443 millió EUR 2018. évi árakon (500 millió EUR folyó áron) [0,54%],

Módosítás    111

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  4 000 millió EUR gyorsreagálási tevékenységekre.

c)  3 098 millió EUR 2018. évi árakon (3 500 millió EUR folyó áron) [3,76%] gyorsreagálási tevékenységekre:

 

  Stabilitás és konfliktusmegelőzés sürgős helyzetekben, kialakuló válsághelyzetben, válsághelyzetben vagy válságot követő helyzetben: 1 770 millió EUR 2018. évi árakon (2 000 millió EUR folyó áron) [2,15%],

 

  Az államok, társadalmak, közösségek és egyének ellenállóképességének megerősítése, valamint a humanitárius segítségnyújtás és a fejlesztési fellépés összekapcsolása: 1 328 millió EUR (2018. évi árakon 1 500 millió EUR folyó áron) [1,61%],

Módosítás    112

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  A 10 200 millió EUR összegű, újonnan felmerülő kihívások és prioritások számára képzett tartalék a 15. cikkel összhangban növeli a (2) bekezdésben említett összegeket.

(3)  A 2018. évi árakon 6 196 millió EUR (folyó áron 7 000 millió EUR) összegű [7,51%], újonnan felmerülő kihívások és prioritások számára képzett tartalék a 15. cikkel összhangban növeli a (2) bekezdésben említett összegeket.

Módosítás    113

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4 a)  A 9. cikk szerinti fellépéseket 270 millió EUR összegig finanszírozzák.

Módosítás    114

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 4 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4b)  Az éves előirányzatokat a költségvetési eljárás keretében az Európai Parlament és a Tanács engedélyezi a többéves pénzügyi keret határain belül, miután létrejön az intézmények közötti megegyezés a prioritásokról.

Módosítás    115

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az e rendelet végrehajtására vonatkozó átfogó szakpolitikai keretet a társulási megállapodások, a partnerségi és együttműködési megállapodások, a multilaterális megállapodások és a partnerországokkal jogilag kötelező erejű kapcsolatot létrehozó egyéb megállapodások, valamint az Európai Tanács következtetései és a Tanács következtetései, a csúcstalálkozókon tett nyilatkozatok, illetve a partnerországokkal folytatott magas szintű találkozók következetései, az Európai Parlament vonatkozó állásfoglalásai, a Bizottság közleményei, továbbá a Bizottság és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének közös közleményei adják.

Az e rendelet alkalmazására vonatkozó átfogó szakpolitikai keretet a társulási megállapodások, a partnerségi és együttműködési megállapodások, a partnerországokkal jogilag kötelező erejű kapcsolatot létrehozó egyéb kereskedelmi megállapodások, az ezen megállapodások révén létrejött testületek által elfogadott ajánlások és aktusok, valamint a vonatkozó multilaterális megállapodások, uniós jogalkotási aktusok, az Európai Tanács következtetései és a Tanács következtetései, a csúcstalálkozókon tett nyilatkozatok, és más nemzetközi nyilatkozatok, illetve a partnerországokkal folytatott magas szintű találkozók következetései, az Európai Parlament állásfoglalásai és álláspontjai, a Bizottság közleményei, továbbá a Bizottság és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének közös közleményei és az ENSZ egyezményei és állásfoglalásai adják.

Módosítás    116

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az Unió a partnerországokkal és -régiókkal folytatott párbeszéd és együttműködés révén törekszik az Unió alapjául szolgáló elvek, vagyis a demokrácia, a jogállamiság, az emberi jogok és alapvető szabadságok tiszteletben tartásának előmozdítására, fejlesztésére és megszilárdítására.

(1)  Az Unió a partnerországokkal és -régiókkal folytatott párbeszéd és együttműködés, az Egyesült Nemzetek Szervezetében és más nemzetközi fórumokon végrehajtott fellépések, valamint a civil társadalmi szervezetekkel, a helyi hatóságokkal és a magánszereplőkkel folytatott együttműködés révén törekszik az Unió alapjául szolgáló elvek, vagyis a demokrácia, a jogállamiság, a jó kormányzás, az emberi jogok és alapvető szabadságok egyetemességének és oszthatatlanságának, az emberi méltóság tiszteletben tartásának, az egyenlőség és a szolidaritás elveinek, valamint az ENSZ Alapokmánya és a nemzetközi jog elveinek tiszteletben tartásának előmozdítására, fejlesztésére és megszilárdítására. Az e rendelet szerinti finanszírozásnak meg kell felelnie ezeknek az elveknek, valamint az Unió nemzetközi jog szerinti kötelezettségvállalásainak.

Módosítás    117

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1 a)  Az EUSZ 2. és 21. cikkével összhangban, az Uniónak a demokráciához és a jogállamisághoz, valamint az emberi jogok és alapvető szabadságjogok előmozdításához és védelméhez való következetes hozzájárulása az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatában, az emberi jogok nemzetközi jogában és a nemzetközi humanitárius jogban gyökerezik.

Módosítás    118

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Olyan, jogokon alapuló megközelítést kell alkalmazni, amely minden – polgári, politikai vagy gazdasági, társadalmi és kulturális – emberi jogra kiterjed annak érdekében, hogy integrálja az emberi jogi elveket, a szegényebb és kiszolgáltatottabb csoportokra összpontosítva támogassa a jogaik megszerzésében azokat, akiket a jogok megilletnek, és segítséget nyújtson a partnerországoknak a nemzetközi emberi jogi kötelezettségeik teljesítéséhez. E rendeletnek elő kell mozdítania a nemek közötti egyenlőséget és a nők társadalmi szerepvállalásának növelését.

(2)  Olyan, jogokon alapuló megközelítést kell alkalmazni, amely minden – polgári, politikai vagy gazdasági, társadalmi és kulturális – emberi jogra kiterjed annak érdekében, hogy integrálja az emberi jogi elveket, a marginalizált és kiszolgáltatott csoportokra – például a kisebbségekre, a nőkre, a gyermekekre és a fiatalokra, , az idősekre, az őslakos népekre, az LMBTI-személyekre és a fogyatékossággal élő személyekre – összpontosítva támogassa a jogaik megszerzésében azokat, akiket a jogok megilletnek, és segítséget nyújtson a partnerországoknak a nemzetközi emberi jogi kötelezettségeik teljesítéséhez. E rendeletnek elő kell mozdítania a nemek közötti egyenlőséget és a nők, a gyermekek és a fiatalok társadalmi szerepvállalásának növelését, beleértve a szexuális és reproduktív egészség és jogok előmozdítását is.

Módosítás    119

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az Unió multilaterális és szabályalapú megközelítést mozdít elő a globális javakra és kihívásokra vonatkozóan, és e tekintetben együttműködést folytat a tagállamokkal, partnerországokkal, nemzetközi szervezetekkel és más donorokkal.

Az Unió multilaterális és szabály- és értékalapú megközelítést mozdít elő a globális közjavakra és kihívásokra vonatkozóan, és e tekintetben együttműködést folytat a tagállamokkal, partnerországokkal, nemzetközi szervezetekkel, beleértve a nemzetközi pénzintézeteket, ENSZ-ügynökségeket, alapokat és programokat is, és más donorokkal.

Módosítás    120

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 3 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az Unió ösztönzi az együttműködést a nemzetközi szervezetekkel és más donorokkal.

Az Unió ösztönzi az együttműködést a nemzetközi vagy regionális szervezetekkel és más donorokkal.

Módosítás    121

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 3 bekezdés – 4 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A partnerországokkal fennálló kapcsolatokban figyelembe kell venni ezen országoknak a kötelezettségvállalások, a nemzetközi megállapodások és az Unióval meglévő szerződéses kapcsolatok teljesítése terén elért eredményeit.

A partnerországokkal fennálló kapcsolatokban figyelembe kell venni ezen országoknak a kötelezettségvállalások, a nemzetközi megállapodások, különösen a Párizsi Megállapodás, és az Unióval meglévő szerződéses kapcsolatok, különösen a társulási megállapodások, a partnerségi és együttműködési megállapodások, valamint a kereskedelmi megállapodások teljesítése terén elért eredményeit.

Módosítás    122

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az egyrészről az Unió és tagállamai, másrészről a partnerországok közötti együttműködés – adott esetben – a következő fejlesztéshatékonysági alapelveket veszi alapul és mozdítja elő: a partnerországok fejlesztési prioritásokkal kapcsolatos felelősségvállalása, eredményorientáltság, inkluzív fejlesztési partnerségek, átláthatóság és kölcsönös elszámoltathatóság. Az Unió előmozdítja a források eredményes és hatékony mozgósítását és felhasználását.

Az egyrészről az Unió és tagállamai, másrészről a partnerországok közötti együttműködés minden módozatban a következő fejlesztéshatékonysági alapelveket veszi alapul és mozdítja elő: a partnerországok fejlesztési prioritásokkal kapcsolatos felelősségvállalása, eredményorientáltság, inkluzív fejlesztési partnerségek, átláthatóság és kölcsönös elszámoltathatóság és a partnerországok prioritásaival való összhang. Az Unió előmozdítja a források eredményes és hatékony mozgósítását és felhasználását.

Módosítás    123

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az inkluzív partnerség elvével összhangban a Bizottság – adott esetben – gondoskodik arról, hogy megfelelő konzultációra kerüljön sor a partnerországokból származó érintett érdekelt felekkel, beleértve a társadalmi szervezeteket és a helyi hatóságokat is, valamint gondoskodik arról, hogy ezen érdekelt felek időben hozzáférjenek a vonatkozó információkhoz, hogy ennek révén érdemi szerepet játszhassanak a programok kialakítására, végrehajtására és kapcsolódó nyomon követésére vonatkozó eljárásokban.

Az inkluzív partnerség elvével összhangban a Bizottság gondoskodik arról, hogy megfelelő konzultációra kerüljön sor a partnerországokból származó érintett érdekelt felekkel, beleértve a társadalmi szervezeteket és a helyi hatóságokat is, valamint gondoskodik arról, hogy ezen érdekelt felek időben hozzáférjenek a vonatkozó információkhoz, hogy ennek révén érdemi szerepet játszhassanak a programok kialakítására, alkalmazására és kapcsolódó nyomon követésére vonatkozó eljárásokban.

Módosítás    124

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 4 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A felelősségvállalás elvével összhangban a Bizottság – adott esetben – a partnerországok rendszereinek igénybevételét részesíti előnyben a programok végrehajtásához.

A felelősségvállalás elvével összhangban a Bizottság – adott esetben – a partnerországok rendszereinek igénybevételét részesíti előnyben a programok alkalmazásához.

Módosítás    125

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6)  Az e rendelet szerinti programok és tevékenységek érvényesítik az éghajlatváltozás, a környezetvédelem és a nemek közötti egyenlőség szempontjait, és kezelik a fenntartható fejlesztési célok közötti összefüggéseket, hogy előmozdítsák azokat az integrált tevékenységeket, amelyek járulékos előnyt teremthetnek és koherens módon többféle célkitűzést teljesíthetnek. Ezeknek a programoknak és tevékenységeknek kockázati és sebezhetőségi elemzésen kell alapulniuk, rezilienciára vonatkozó megközelítést kell magukba foglalniuk, továbbá konfliktusérzékenynek kell lenniük. Azt az alapelvet kell követniük, hogy „senki sem maradhat ki a fejlődés folyamatából”.

(6)  Az e rendelet szerinti programok és tevékenységek az EUMSZ 11. cikkével összhangban érvényesítik az éghajlatváltozás, a környezetvédelem, a katasztrófakockázat-csökkentés és katasztrófavédelem, a humán fejlődés, a konfliktusmegelőzés és a béketeremtés, a nemek közötti egyenlőség, a nők, gyermekek és fiatalok társadalmi szerepvállalása, a megkülönböztetésmentesség, az oktatás és a kultúra, valamint a digitalizáció szempontjait, és kezelik a fenntartható fejlesztési célok közötti összefüggéseket, hogy előmozdítsák azokat az integrált tevékenységeket, amelyek járulékos előnyt teremthetnek és koherens módon többféle célkitűzést teljesíthetnek. Ezeknek a programoknak és tevékenységeknek a kapacitások elemzésén, valamint kockázati és sebezhetőségi elemzésen kell alapulniuk, ember- és közösségközpontú rezilienciára vonatkozó megközelítést kell magukba foglalniuk, továbbá konfliktusérzékenynek kell lenniük. Azt az alapelvet kell követniük, hogy „senki sem maradhat ki a fejlődés folyamatából” és „ne ártsunk”.

Módosítás    126

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(7)  A partnerekkel koordináltabb, holisztikusabb és strukturáltabb megközelítést kell követni a migrációval kapcsolatban, és annak eredményességét rendszeres értékelésnek kell alávetni.

(7)  Az uniós külső fellépés egyéb célkitűzéseinek sérelme nélkül, a partnerekkel koordináltabb, holisztikusabb és strukturáltabb megközelítést kell követni a migrációval kapcsolatban, és annak eredményességét rendszeres értékelésnek kell alávetni anélkül, hogy a fejlesztési segélyek harmadik országok számára történő elosztását a migráció kezelését célzó együttműködés feltételéhez kötnék, valamint teljes mértékben tiszteletben tartva az emberi jogokat, beleértve minden egyén jogát ahhoz, hogy elhagyja származási országát.

Módosítás    127

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 7 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(7 a)  A Bizottság biztosítja, hogy az e rendelet alapján a biztonságra, stabilitásra és békére vonatkozóan – különösen a fejlesztés és a fejlesztés biztonságának, a terrorizmus és a szervezett bűnözés elleni küzdelem, valamint a számítógépes biztonság támogatása tekintetében a katonai szereplők kapacitásépítésével kapcsolatban – elfogadott fellépéseket a nemzetközi jognak – többek között a nemzetközi emberi jogoknak és a humanitárius jognak – megfelelően hajtsák végre. A Bizottság a kedvezményezett partnerekkel közösen ütemterveket dolgozhat ki a katonai szereplők intézményi és operatív megfelelésének az átláthatósági és emberi jogi normákkal történő javítására. A Bizottság az egyes vonatkozó célkitűzések tekintetében gondosan figyelemmel kíséri és értékeli az ilyen intézkedések 31. cikk szerinti alkalmazását és jelentést tesz arról az emberi jogi kötelezettségek betartásának biztosítása érdekében. Ilyen fellépések esetén a Bizottság a 8. cikk (8) bekezdésének b) pontja szerinti kockázatkezelésre vonatkozó rendelkezéseken túl konfliktusérzékeny megközelítést alkalmaz, beleértve a teljes körű nemi szempontú elemzést is tartalmazó, szigorú és szisztematikus előzetes konfliktuselemzést is. A Bizottság az e rendeletet kiegészítő 34. cikkel összhangban felhatalmazáson alapuló jogi aktust fogad el azzal, hogy az érvényes útmutatáson alapuló működési keretet hoz létre annak biztosítása érdekében, hogy az emberi jogokat az e cikkben említett intézkedések megtervezése és alkalmazása során tiszteletben tartsák, különösen a kínzás és más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmód megelőzése, valamint a jogszerű eljárás – többek között az ártatlanság vélelmének, a tisztességes eljáráshoz és a védelemhez való jog – tiszteletben tartása tekintetében.

Módosítás    128

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 8 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(8)  A Bizottság tájékoztatja az Európai Parlamentet, és rendszeresen véleménycserét folytat vele.

(8)  A Bizottság saját kezdeményezésére és az Európai Parlament kérésére rendszeresen tájékoztatja az Európai Parlamentet és érdemi politikai párbeszédet folytat vele.

Módosítás    129

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 8 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(8 a)  (8b)

Módosítás    130

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 8 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

8b.  A Bizottság az e rendeletet kiegészítő 34. cikkel összhangban felhatalmazáson alapuló jogi aktust fogad el egy megfelelő kockázatkezelési keret létrehozásával, beleértve a rendelet egyes vonatkozó célkitűzésének értékelését és a mérséklési intézkedéseket is.

Módosítás    131

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 8 c bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(8c)  Az egész eszköz alapjául az átláthatóság és az elszámoltathatóság szolgál, nagy hangsúlyt helyezve a jelentéstételre és az ellenőrzésre. Ez magában foglal egy átlátható ellenőrzési rendszert, amely tartalmazza a pénzeszközök címzettjeire vonatkozó információk bejelentését és azt, hogy a kifizetést időben teljesítették-e.

Módosítás    132

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az Európai Unióról szóló szerződés 41. cikke (2) bekezdésének megfelelően az e rendelet keretében nyújtott uniós finanszírozás nem használható fel fegyverek vagy lőszerek beszerzésére, sem pedig katonai vagy védelmi vonatkozású műveletekre.

(1)  Az e rendelet keretében nyújtott uniós finanszírozás nem használható fel fegyverek vagy lőszerek beszerzésére, sem pedig katonai vagy védelmi vonatkozású műveletekre. Az e rendelet alapján szállított berendezést, szolgáltatást vagy technológiát a 944/2008/KKBP közös álláspontnak, a kettős felhasználású termékekről szóló rendeletnek és minden más hatályos uniós korlátozó intézkedésnek megfelelően szigorú transzferellenőrzésnek kell alávetni. Az (EU) .../... [a halálbüntetéshez és kínzáshoz használt termékekről szóló uniós rendelet] rendelettel összhangban ezt a rendeletet nem szabad olyan típusú berendezés biztosításának finanszírozására használni, amelyet kínzásra, rossz bánásmódra vagy az emberi jogok egyéb megsértésére lehet felhasználni.

Módosítás    133

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A fenntartható fejlődéshez való hozzájárulás érdekében, amelyhez stabil, békés és befogadó társadalmakra van szükség, az e rendelet szerinti uniós támogatást a (4) bekezdésben foglalt rendkívüli körülmények esetén fel lehet használni egy szélesebb körű biztonsági ágazati reformmal összefüggésben, vagy a partnerországokban a katonai szereplők kapacitásépítéséhez fejlesztést és fejlesztésbiztonságot célzó tevékenységek végrehajtása érdekében.

(2)  A fenntartható fejlődéshez való hozzájárulás érdekében, amelyhez stabil, békés és befogadó társadalmakra van szükség, az e rendelet szerinti uniós támogatást a (4) bekezdésben foglalt rendkívüli körülmények esetén fel lehet használni egy szélesebb körű biztonsági ágazati reformmal összefüggésben, vagy a partnerországokban a katonai szereplők kapacitásépítéséhez fejlesztést és fejlesztésbiztonságot célzó tevékenységek végrehajtása érdekében, összhangban a fenntartható fejlődés elérésének átfogó célkitűzésével.

Módosítás    134

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 4 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  amennyiben az érintett partnerország és az Unió között konszenzus alakult ki azt illetően, hogy a katonai szereplők kulcsfontosságúak a fenntartható fejlődéshez nélkülözhetetlen feltételek megőrzése, megteremtése vagy helyreállítása szempontjából, többek között válsághelyzetekben és bizonytalan vagy destabilizált helyzetekben és körülmények között.

b)  amennyiben az érintett partnerország és az Unió között konszenzus alakult ki azt illetően, hogy a katonai szereplők kulcsfontosságúak a fenntartható fejlődéshez nélkülözhetetlen feltételek megőrzése, megteremtése vagy helyreállítása szempontjából, és ezek a katonai szereplők nem érintettek az emberi jogok megsértésében, illetve nem jelentenek fenyegetést az állami intézmények működésére, többek között válsághelyzetekben és bizonytalan vagy destabilizált helyzetekben és körülmények között.

Módosítás    135

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6)  Az e cikk szerinti intézkedések megtervezése és végrehajtása során a Bizottság a partnerország felelősségvállalását állítja előtérbe. A Bizottság kidolgozza azokat az elemeket és bevált gyakorlatokat is, amelyek a közép- és hosszú távú fenntarthatóság biztosításához szükségesek, valamint előmozdítja a jogállamiságot és az elfogadott nemzetközi jogi jogelvek betartását.

(6)  Az e cikk szerinti intézkedések megtervezése és alkalmazása során a Bizottság a partnerország felelősségvállalását állítja előtérbe. A Bizottság kidolgozza azokat az elemeket és bevált gyakorlatokat is, amelyek a közép- és hosszú távú fenntarthatóság és elszámoltathatóság biztosításához szükségesek, valamint előmozdítja a jogállamiságot és az elfogadott nemzetközi jogi jogelvek betartását. A Bizottság gondoskodik arról, hogy ezek az intézkedések az emberek biztonsága tekintetében közvetlen előnyökkel járjanak a lakosság számára, integrálva legyenek a szélesebb körű biztonsági ágazat reformpolitikájába, erős demokratikus és parlamenti felügyeleti és elszámoltathatósági elemeket foglaljanak magukban, többek között a biztonsági szolgáltatások javítása tekintetében, és illeszkedjenek a konfliktusok kiváltó okainak kezelésére irányuló hosszú távú béke- és fejlesztési stratégiákba. A Bizottság gondoskodik arról is, hogy a katonai erők reformját célzó tevékenységek hozzájáruljanak ahhoz, hogy a katonai erők átláthatóbbak és elszámoltathatóbbak legyenek, és nagyobb tiszteletben tartsák a joghatóságuk alá tartozók emberi jogait. Az olyan intézkedések esetében, amelyek célja, hogy berendezésekkel lássák el a partnerországok katonai erőit, a Bizottságnak meg kell határoznia az egyes intézkedések keretében szállítandó berendezések típusát. A Bizottság a 8. cikk (8b) (új) bekezdésében meghatározott rendelkezéseket alkalmazza annak biztosítása érdekében, hogy ezt a berendezést kizárólag a megcélzott kedvezményezettek használhassák.

Módosítás    136

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(7)  A Bizottság megfelelő kockázatértékelési, nyomonkövetési és értékelési eljárásokat dolgoz ki az e cikk szerinti intézkedések tekintetében.

(7)  A Bizottság a 32. cikk szerinti értékelés keretében és különösen a félidős értékelés tekintetében közös értékelést készít a tagállamokkal. Az eredményeket figyelembe veszik a programtervezés és az erőforrás-elosztás során, és azoknak tovább kell erősíteniük az Unió külső tevékenységeinek összhangját és egymást kiegészítő jellegét.

Módosítás    137

Rendeletre irányuló javaslat

II cím

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

E RENDELET VÉGREHAJTÁSA

E RENDELET ALKALMAZÁSA

Módosítás    138

Rendeletre irányuló javaslat

9 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

9a. cikk

 

A földrajzi programok alkalmazási köre

 

(1)  Az Unió e cikk szerinti együttműködési tevékenységei helyi, nemzeti, regionális, régiókon átívelő és kontinentális jellegű tevékenységekre vonatkoznak.

 

(2)   A 3. cikkben meghatározott célkitűzések elérése érdekében a földrajzi programokat a következő együttműködési területeken kell kidolgozni:

 

a)   jó kormányzás, demokrácia, jogállamiság, emberi jogok, alapvető szabadságok és civil társadalom;

 

b)   a szegénység felszámolása, az egyenlőtlenségek elleni küzdelem és humán fejlődés;

 

c)   migráció és mobilitás;

 

d)   környezetvédelem és éghajlatváltozás;

 

e)   inkluzív és fenntartható gazdasági növekedés és tisztességes foglalkoztatás;

 

f)   biztonság, stabilitás és béke;

 

g)   partnerség;

 

(3)   A (2) bekezdésben említett együttműködési területekkel kapcsolatos további részleteket a II. melléklet határozza meg.

(Ezt az új cikket a II. cím I. fejezetének 10. cikk elé kell beilleszteni)

Módosítás    139

Rendeletre irányuló javaslat

9 b cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

9b. cikk

 

A tematikus programok alkalmazási köre

 

(1)   A tematikus programok a következő beavatkozási területekre terjednek ki:

 

a)   Emberi jogok, alapvető szabadságok és demokrácia:

 

   az emberi jogok, illetve az emberijog-védők védelme és támogatása olyan országokban és sürgősségi helyzetekben, ahol az emberi jogok és az alapvető szabadságok a leginkább veszélyeztetettek, ideértve az emberijog-védők sürgős védelmi igényeinek rugalmas és átfogó módon történő kezelését;

 

  az emberi jogok és az alapvető szabadságok tiszteletben tartása mindenki tekintetében, hozzájárulás olyan társadalmak kialakításához, amelyekben a részvétel, a megkülönböztetésmentesség, a tolerancia, a társadalmi igazságosság és az elszámoltathatóság érvényesül.

 

  a demokrácia megerősítése és támogatása, a demokratikus kormányzás valamennyi aspektusának kezelése, ideértve a demokratikus pluralizmus megerősítését, a polgárok részvételének – többek között világszerte a polgárok választásmegfigyelő szervezeteinek és regionális hálózatainak támogatásán keresztüli– fokozását, a civil társadalom támogató környezetének megteremtését, valamint a hiteles, inkluzív és átlátható választási eljárások támogatását a teljes választási ciklus során, különösen az EU választási megfigyelő missziói segítségével.

 

  a hatékony multilateralizmus és a stratégiai partnerség előmozdítása, amely hozzájárul a nemzetközi, regionális és nemzeti keretek kapacitásnöveléséhez és erősíti a helyi szereplők szerepvállalását az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság előmozdítása és védelme terén.

 

  régiókon átívelő új szinergiák és hálózatépítés előmozdítása a helyi civil társadalmak, valamint a civil társadalom és más vonatkozó emberi jogi szervek és mechanizmusok között annak érdekében, hogy maximalizálják az emberi jogok és a demokrácia legjobb gyakorlatainak megosztását, és pozitív dinamikát teremtsenek.

 

b)   Társadalmi szervezetek és helyi hatóságok:

 

  inkluzív, részvételi, megerősített és független civil társadalom támogatása a partnerországokban;

 

  a civil társadalmi szervezetekkel és a közöttük folytatott párbeszéd ösztönzése;

 

   a helyi hatóságok kapacitásépítésének támogatása és szakértelmük mozgósítása a fejlesztés területi megközelítésének előmozdítása érdekében;

 

  az uniós polgárok tudatosságának, ismereteinek és bevonásának növelése az e rendelet 3. cikkében meghatározott célok tekintetében;

 

   a civil társadalom támogatása, hogy a kormányok és nemzetközi intézmények mellett részt vegyen a közpolitikai képviseletben és párbeszédben;

 

  a civil társadalom támogatása, hogy érzékennyé tegye a fogyasztókat és polgárokat a környezetbarát és tisztességes kereskedelemre, termelésre és fogyasztásra, és felhívja erre a figyelmüket, valamint fenntarthatóbb magatartás elsajátítására ösztönözze őket;

 

c)   Stabilitás és béke

 

   konfliktusmegelőzéshez, békeépítéshez és a válságokra való felkészüléshez nyújtott támogatás;

 

   a globális és a régiókon átnyúló, valamint a kialakulóban lévő fenyegetések kezeléséhez nyújtott támogatás;

 

d)   Globális kihívások

 

  egészségügy,

 

   oktatás,

 

   nemek közötti egyenlőség,

 

   a gyermekek és fiatalok helyzete,

 

   migráció és kényszerű lakóhelyelhagyás,

 

   tisztességes munka, szociális védelem és egyenlőtlenség,

 

   kultúra,

 

   egészséges környezet biztosítása és az éghajlatváltozás kezelése,

 

   fenntartható energia,

 

   fenntartható és inkluzív növekedés, tisztességes munkahelyek és a magánszektor szerepvállalása,

 

   élelmezés és táplálkozás,

 

  befogadó társadalmak, jó gazdasági kormányzás és átlátható államháztartási gazdálkodás előmozdítása,

 

   a biztonságos vízhez, csatornázáshoz és higiéniás körülményekhez való hozzáférés,

 

e)    Külpolitikai szükségletek és prioritások

 

  az Unió bilaterális, regionális és régiók közötti együttműködési stratégiáinak támogatása, a szakpolitikai párbeszéd előmozdítása, valamint a globális kihívásokkal kapcsolatos közös megközelítések és azok kezelésének kidolgozása;

 

  az uniós kereskedelempolitika támogatása;

 

   hozzájárulás az Unió belső politikái nemzetközi dimenziójának megvalósításához, valamint az Unió és a világban betöltött szerepe széles körű megértésének és ismertségének előmozdítása;

 

(2)    A (3) bekezdésben említett együttműködési területekkel kapcsolatos további részleteket a III. melléklet határozza meg.

(Ezt az új cikket a II. cím I. fejezetének 10. cikk elé kell beilleszteni)

Módosítás    140

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  a programozási dokumentumok összefüggő keretet biztosítanak az Unió és a partnerország vagy -régió közötti együttműködéshez az e rendeletben rögzített átfogó célokkal és alkalmazási körrel, célkitűzésekkel és alapelvekkel összhangban;

a)  a programozási dokumentumok összefüggő keretet biztosítanak az Unió és a partnerország vagy -régió közötti együttműködéshez az e rendeletben rögzített átfogó célokkal és alkalmazási körrel, célkitűzésekkel és alapelvekkel összhangban, és egy partnerországra vagy -régióra irányuló uniós stratégia, vagy az uniós tematikus stratégiák alapján;

Módosítás    141

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  az Unió konzultál továbbá a többi donorral és szereplővel, beleértve a civil társadalom és a helyi hatóságok képviselőit is;

c)  az Unió korai szakaszban és az egész programozási folyamat során ösztönzi a többi uniós és nem uniós donorral és szereplővel, beleértve a civil társadalom és a helyi hatóságok képviselőit is, valamint a magán- és politikai alapítványokkal folytatott, több érdekelt felet bevonó, rendszeres és inkluzív párbeszédet. Az Európai Parlamentet tájékoztatni kell e konzultációk eredményeiről.

Módosítás    142

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

d)  a 4. cikk (3) bekezdésének a) és b) pontjában említett Emberi jogok és demokrácia, valamint Társadalmi szervezetek tematikus programok az érintett harmadik országok kormányainak vagy más állami hatóságainak jóváhagyásától függetlenül nyújtanak támogatást. Ezek a tematikus programok elsősorban társadalmi szervezeteket támogatnak.

d)  a 4. cikk (3) bekezdésének a), b) és c) pontjában említett Emberi jogok és demokrácia, Társadalmi szervezetek és helyi hatóságok, valamint Stabilitás és béke tematikus programok az érintett harmadik országok kormányainak vagy más állami hatóságainak jóváhagyásától függetlenül nyújtanak támogatást. Az Emberi jogok és a demokrácia, valamint a Társadalmi szervezetek és helyi hatóságok tematikus programok elsősorban a civil társadalmat, köztük az emberijog-védőket és a nyomás alatt álló újságírókat támogatják.

Módosítás    143

Rendeletre irányuló javaslat

11 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A földrajzi programokra vonatkozó programozási elvek

Programozási elvek

Módosítás    144

Rendeletre irányuló javaslat

11 cikk – -1 bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

-1.  Az e rendelet keretében végzett programozáskor megfelelően tekintettel kell lenni az emberi jogokra, az alapvető szabadságokra, a jó kormányzásra és a demokráciára a partnerországokban.

Módosítás    145

Rendeletre irányuló javaslat

11 cikk – -1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(-1 a)  Az e cikk szerinti összes programozási dokumentum előkészítésének, alkalmazásának és felülvizsgálatának meg kell felelnie a politikák fejlesztési célú koherenciájára vonatkozó és a segélyhatékonysági alapelveknek.

Módosítás    146

Rendeletre irányuló javaslat

11 cikk – -1 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(-1 b)  A földrajzi és tematikus programoknak ki kell egészíteniük egymást, egymással koherensnek kell lenniük és hozzáadott értéket kell teremteniük.

Módosítás    147

Rendeletre irányuló javaslat

11 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  a (4) bekezdés sérelme nélkül a tevékenységek a lehető legnagyobb mértékben az Unió, a tagállamok és az érintett partnerországok – ideértve a nemzeti és helyi hatóságokat – közötti párbeszéden alapulnak a civil társadalom, a nemzeti és helyi parlamentek és más érdekelt felek bevonásával annak érdekében, hogy az érintettek minél jobban felelősséget vállaljanak a folyamatért, valamint a nemzeti és regionális stratégiák támogatásának bátorítása céljából;

a)  a (4) bekezdés sérelme nélkül a tevékenységek az Unió intézményei, a tagállamok és az érintett partnerországok – ideértve a nemzeti és helyi hatóságokat – közötti inkluzív párbeszéden alapulnak a civil társadalmi szervezetek, regionális, nemzeti és helyi parlamentek, közösségek és más érdekelt felek bevonásával annak érdekében, hogy az érintettek minél jobban demokratikus felelősséget vállaljanak a folyamatért, valamint a nemzeti és regionális stratégiák támogatásának bátorítása céljából;

Módosítás    148

Rendeletre irányuló javaslat

11 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  a programozási időszakot adott esetben a partnerországok stratégiájának ciklusához kell igazítani;

b)  a programozási időszakot – amennyiben lehetséges – a partnerországok stratégiájának ciklusához kell igazítani;

Módosítás    149

Rendeletre irányuló javaslat

11 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A földrajzi programok programozása konkrét, testreszabott együttműködési keretet biztosít, a következőket figyelembe véve:

(2)  Az (1) bekezdés sérelme nélkül a földrajzi programok programozása konkrét, testreszabott együttműködési keretet biztosít, a következőket figyelembe véve:

Módosítás    150

Rendeletre irányuló javaslat

11 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  a partnerek egyedi kritériumok alapján azonosított szükségletei, figyelembe véve a lakosságot, a szegénységet, az egyenlőtlenséget, a humán fejlődést, a gazdasági és környezeti sebezhetőséget, valamint az állam és a társadalom rezilienciáját;

a)  a partnerek egyedi kritériumok és részletes elemzés alapján azonosított szükségletei, figyelembe véve a lakosságot, a szegénységet, az egyenlőtlenséget, a humán fejlődést, az emberi jogok, az alapvető szabadságok, a demokrácia és a nemek közötti egyenlőség helyzetét, a gazdasági és környezeti sebezhetőséget, valamint az állam és a társadalom rezilienciáját;

Módosítás    151

Rendeletre irányuló javaslat

11 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  a partnerek pénzügyi források előteremtrésére és forráshoz jutásra, továbbá forrásfelvevésre irányuló képessége;

b)  a nemzeti fejlesztési prioritások támogatása érdekében a partnerek hazai források mobilizálására és hatékony felhasználására irányuló képessége, továbbá forrásfelvevésre irányuló képessége;

Módosítás    152

Rendeletre irányuló javaslat

11 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  a partnerek kötelezettségvállalásai és olyan kritériumok alapján meghatározott teljesítménye, mint például a politikai reform, vagy a gazdasági és társadalmi fejlődés;

c)  a partnerek kötelezettségvállalásai, beleértve az Unióval közösen elfogadottakat is, valamint azokat az erőfeszítéseket, amelyeket olyan kritériumok alapján határoztak meg, mint például a politikai reform, a jogállamiság terén elért előrehaladás, a jó kormányzás, az emberi jogok, a korrupció elleni küzdelem, a gazdasági és társadalmi fejlődés, a környezeti fenntarthatóság, valamint a támogatások hatékony felhasználása;

Módosítás    153

Rendeletre irányuló javaslat

11 cikk – 2 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

e)  a partnerek kapacitása és elkötelezettsége a közös érdekek és értékek előmozdítását, valamint a közös célkitűzések és a multilaterális szövetségek támogatását, továbbá az Unió prioritásainak megvalósítását illetően.

e)  a partnerek kapacitása és elkötelezettsége a közös értékek, elvek és alapvető érdekek előmozdítását, valamint a közös célkitűzések és a multilaterális szövetségek támogatását, továbbá az Unió prioritásainak megvalósítását illetően.

Módosítás    154

Rendeletre irányuló javaslat

11 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  Az iparosodott országokkal folytatott együttműködés az uniós és a kölcsönös érdekek előmozdítására koncentrál.

(4)  Az iparosodott országokkal folytatott együttműködés az uniós és a kölcsönös érdekek, továbbá a közös alapvető érdekek és értékek, valamint a közösen megállapított célok és a multilateralizmus előmozdítására koncentrál. Ez az együttműködés adott esetben az Unió – beleértve az Európai Parlamentet is – és a tagállamok, beleértve a civil társadalmat is, közötti párbeszéden alapul.

Módosítás    155

Rendeletre irányuló javaslat

11 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  A földrajzi programok programozási dokumentumai eredményalapúak, és adott esetben figyelembe veszik a nemzetközi szinten megállapított célokat és mutatókat, különös tekintettel a fenntartható fejlesztési célok számára meghatározottakra, továbbá az országszintű erdeménykereteket, hogy az eredmények, a hozadékok és a hatás szintjén lehessen értékelni és kommunikálni az Unió által az elért eredményekhez tett hozzájárulást.

(5)  A programozási dokumentumoknak eredményorientáltnak kell lenniük, és lehetőség szerint világos célokat és mutatókat kell tartalmazniuk az uniós támogatás előrehaladásának és hatásának méréséhez. A mutatók adott esetben a nemzetközi szinten megállapított szabványokon, különös tekintettel a fenntartható fejlesztési célok számára meghatározottakra, továbbá az országszintű eredménykereteken alapulhatnak.

Módosítás    156

Rendeletre irányuló javaslat

11 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6)  A válság sújtotta, illetve válságot követő, instabil vagy kiszolgáltatott helyzetben lévő országokra és régiókra vonatkozó programozási dokumentumok kidolgozásakor megfelelően figyelembe kell venni az érintett országok vagy régiók sajátos szükségleteit és körülményeit.

(6)  A válság sújtotta, illetve válságot követő, instabil vagy kiszolgáltatott helyzetben lévő országokra és régiókra vonatkozó programozási dokumentumok kidolgozásakor megfelelően figyelembe kell venni az érintett országok vagy régiók sajátos szükségleteit és körülményeit, valamint a reziliencia növelése érdekében a sebezhetőségeket, a kockázatokat és a kapacitásokat. Figyelmet kell fordítani a konfliktusmegelőzésre is, az állam- és békeépítésre, a konfliktust követő megbékélési folyamatra és az újjáépítési intézkedésekre, a katasztrófavédelmi felkészültségre valamint e folyamatokban a nők által betöltött szerepre és a gyermekek jogainak érvényesítésére. Emberi jogokon alapuló és emberközpontú megközelítést kell alkalmazni.

Amennyiben a partnerországokat vagy -régiókat válság sújtja, illetve válság utáni vagy instabil helyzetbe kerülnek, vagy ilyen helyzet közvetlenül érinti őket, a szükséghelyzettől a fejlesztési szakaszba való átmenet elősegítése érdekében külön hangsúlyt kell helyezni a koordináció fokozására az összes érintett szereplő körében.

Amennyiben a partnerországokat vagy -régiókat válság sújtja, illetve válság utáni vagy instabil helyzetbe kerülnek, vagy ilyen helyzet közvetlenül érinti őket, az erőszak megelőzése és a szükséghelyzettől a fejlesztési szakaszba való átmenet elősegítése érdekében külön hangsúlyt kell helyezni a koordináció fokozására az összes érintett szereplő körében.

Módosítás    157

Rendeletre irányuló javaslat

11 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(7)  Ez a rendelet hozzájárul az (EU) .../... (Erasmus) rendelet alapján létrehozott intézkedésekhez. E rendelet alapján egységes programozási dokumentum készül hét évre, amely kiterjed az (EU) .../... (IPA III) rendelet alapján elkülönített pénzeszközökre is. E pénzeszközök felhasználására az (EU) .../... (Erasmus) rendelet alkalmazandó.

(7)  Ez a rendelet hozzájárul az e rendelet4. cikkének (2) bekezdése alapján létrehozott programokból az az (EU) .../... (Erasmus) rendelet alapján létrehozott intézkedésekhez. A földrajzi programokból 2 000 000 000 EUR indikatív összeget kell elkülöníteni a mobilitásra, valamint a partnerországok hatóságaival, intézményeivel és szervezeteivel folytatott együttműködésre és politikai párbeszédre irányuló intézkedésekre. E rendelet alapján egységes programozási dokumentum készül hét évre, amely kiterjed az (EU) .../... (IPA III) rendelet alapján elkülönített pénzeszközökre is. E pénzeszközök felhasználására az (EU) .../... (Erasmus) rendelet alkalmazandó, biztosítva az (EU) ... / ... / (IPA III) rendeletnek való megfelelést.

Módosítás    158

Rendeletre irányuló javaslat

11 cikk – 7 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(7 a)  Ez a rendelet hozzájárul az (EU) .../... (Kreatív Európa) rendelet alapján létrehozott intézkedésekhez. E rendelet alapján egységes programozási dokumentum készül hét évre, amely kiterjed az (EU) .../... (IPA III) rendelet alapján elkülönített pénzeszközökre is. E pénzeszközök felhasználására az (EU) .../... (Kreatív Európa) rendelet alkalmazandó.

Módosítás    159

Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk – -1 bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

-1.  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 34. cikkel összhangban felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítésére, az egyes országokra és több országra kiterjedő többéves programra vonatkozó keretrendelkezések meghatározásával. E keretrendelkezések:

 

a)    meghatározzák a prioritási területeket a 9a. és a 15b. cikkben meghatározott területek közül;

 

b)   meghatározzák az egyes programok konkrét részletes és mérhető célkitűzéseit;

 

c)   meghatározzák az elvárt eredményeket, a célkitűzésekhez kapcsolódó mérhető célokkal, egyértelmű és specifikus teljesítménymutatókkal;

 

d)   meghatározzák az indikatív pénzügyi keretet az összes területre és prioritási területenként egyaránt;

 

e)   megállapítják az együttműködés módozatait, ideértve a külső tevékenységi garanciához való hozzájárulást is.

Módosítás    160

Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  E rendelet végrehajtása a földrajzi programok tekintetében egy és több országra vonatkozó többéves indikatív programokon keresztül történik.

törölve

Módosítás    161

Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A többéves indikatív programok meghatározzák az uniós finanszírozásra kiválasztott, prioritást élvező területeket, az egyedi célkitűzéseket, az elvárt eredményeket, a világos és konkrét teljesítménymutatókat, valamint az indikatív pénzügyi támogatást is, átfogóan és az egyes prioritást élvező területekre vonatkozóan egyaránt.

törölve

Módosítás    162

Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  A többéves indikatív programok a következőkre épülnek:

(3)  A többéves programok a következőkre épülnek:

Módosítás    163

Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk – 3 bekezdés – -a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

-a)  egy jelentés, amely a 11. cikk (2) bekezdésével összhangban elemzést tartalmaz az érintett partnerországok vagy érintett országok szükségleteiről, kapacitásairól, kötelezettségvállalásairól és teljesítményéről, valamint az uniós finanszírozás lehetséges hatásairól, valamint az alábbiak közül egyről vagy többről:

Módosítás    164

Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk – 3 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  nemzeti vagy regionális stratégia akár fejlesztési terv, akár egy ahhoz hasonló, a Bizottság által a többéves indikatív program elfogadása időpontjában a program alapjául elfogadott dokumentum formájában;

a)  nemzeti vagy regionális stratégia akár fejlesztési terv, akár egy ahhoz hasonló, a Bizottság által a többéves program elfogadása időpontjában a program alapjául elfogadott, a helyi lakossággal és a civil társadalommal folytatott érdemi konzultáción alapuló dokumentum formájában;

Módosítás    165

Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk – 3 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  az érintett partnerre vagy partnerekre vonatkozó uniós szakpolitikát lefektető keretdokumentum, ideértve az Unió és a tagállamok közötti közös dokumentumot is;

b)  az érintett partnerre vagy partnerekre vonatkozó uniós szakpolitikát lefektető dokumentum, ideértve az Unió és a tagállamok közötti közös dokumentumot is;

Módosítás    166

Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  A kollektív uniós együttműködés hatásának fokozása érdekében az Unió és a tagállamok programozási dokumentumainak helyébe egy közös programozási dokumentum lép. Az Unió többéves indikatív programja helyébe közös programozási dokumentum léphet, amennyiben az megfelel a 10. és 11. cikknek, tartalmazza a jelen cikk (2) bekezdésében felsorolt elemeket, továbbá meghatározza az Unió és a tagállamok közötti munkamegosztást.

(4)  A kollektív uniós együttműködés hatásának fokozása érdekében az Unió és a tagállamok programozási dokumentumainak helyébe egy közös programozási dokumentum lép. Az Unió többéves programja helyébe közös programozási dokumentum léphet, amennyiben azt a 14. cikkel összhangban elfogadott jogi aktusban hagyják jóvá, és megfelel a 10. és 11. cikknek, tartalmazza a jelen cikk (2) bekezdésében felsorolt elemeket, továbbá meghatározza az Unió és a tagállamok közötti munkamegosztást.

Módosítás    167

Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4 a)  A többéves programokban a teljes összeg 5%-át meg nem haladó mértékig elő lehet irányozni olyan pénzösszegeket, amelyeket nem rendelnek prioritási területhez, partnerországhoz vagy partnerország-csoporthoz. Ezeket az összegeket a 21. cikknek megfelelően kell lekötni.

Módosítás    168

Rendeletre irányuló javaslat

13 cikk – -1 bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

-1.  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 34. cikkel összhangban felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítésére, az egyes tematikus többéves programra vonatkozó keretrendelkezések meghatározásával. E keretrendelkezések:

 

a)    meghatározzák a prioritási területeket a 9b. cikkben meghatározott területek közül;

 

b)    meghatározzák az egyes programok konkrét részletes és mérhető célkitűzéseit;

 

c)    meghatározzák az elvárt eredményeket, a célkitűzésekhez kapcsolódó mérhető célokkal, egyértelmű és specifikus teljesítménymutatókkal;

 

d)    meghatározzák az indikatív pénzügyi keretet az összes területre és prioritási területenként egyaránt;

 

e)    megállapítják az együttműködés módozatait.

Módosítás    169

Rendeletre irányuló javaslat

13 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  E rendelet végrehajtása a tematikus programok tekintetében többéves indikatív programokon keresztül történik.

törölve

Módosítás    170

Rendeletre irányuló javaslat

13 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A tematikus programokhoz fűződő többéves indikatív programok rögzítik az uniós stratégiát, az uniós finanszírozásra kiválasztott prioritásokat, az egyedi célkitűzéseket, az elvárt eredményeket, a világos és konkrét teljesítménymutatókat, a nemzetközi helyzetet és a főbb partnerek érintett témához kapcsolódó tevékenységeit.

törölve

Módosítás    171

Rendeletre irányuló javaslat

13 cikk – 2 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A tematikus programokra vonatkozó többéves indikatív programok átfogó módon, együttműködési területenként és prioritásonként határozzák meg az indikatív pénzügyi támogatást. Ez az indikatív pénzügyi támogatás összegsáv formájában is megadható.

törölve

Módosítás    172

Rendeletre irányuló javaslat

13 cikk – 2 bekezdés – 3 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

A 12. és 13. cikkben említett keretrendelkezéseknek a nemzetközi helyzet és a főbb partnerek érintett témához kapcsolódó tevékenységeinek elemzését és a programtól várt eredményeket tartalmazó jelentésen kell alapulniuk.

Módosítás    173

Rendeletre irányuló javaslat

13 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a)  A többéves programokban a teljes összeg 5%-át meg nem haladó mértékig elő lehet irányozni olyan pénzösszegeket, amelyeket nem rendelnek prioritási területhez, partnerországhoz vagy partnerország-csoporthoz. Ezeket az összegeket a 21. cikknek megfelelően kell lekötni.

Módosítás    174

Rendeletre irányuló javaslat

14 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A többéves indikatív programok elfogadása és módosítása

A többéves programok elfogadása és módosítása

Módosítás    175

Rendeletre irányuló javaslat

14 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A Bizottság végrehajtási jogi aktusok útján fogadja el a 12. és 13. cikkben említett többéves indikatív programokat. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 35. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárással összhangban kell elfogadni. Ez az eljárás alkalmazandó a jelen cikk (3), (4) és (5) bekezdésében említett azon felülvizsgálatokra is, amelyek jelentősen módosítják a többéves indikatív program tartalmát.

(1)  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 34. cikkel összhangban felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítésére, a 12. és 13. cikkben említett többéves programokhoz, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok útján. Ezeket a felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat a 34. cikkben említett eljárással összhangban kell elfogadni. Ez az eljárás alkalmazandó a jelen cikk (3), (4) és (5) bekezdésében említett felülvizsgálatokra is.

Módosítás    176

Rendeletre irányuló javaslat

14 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A 12. cikkben hivatkozott közös többéves programozási dokumentumok elfogadása esetén a bizottsági határozat csak a közös többéves programozási dokumentumhoz tett uniós hozzájárulásra vonatkozik.

(2)  A 12. cikkben hivatkozott közös többéves programozási dokumentumok elfogadása esetén a felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak a közös többéves programozási dokumentumhoz tett uniós hozzájárulásra vonatkozik.

Módosítás    177

Rendeletre irányuló javaslat

14 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  A földrajzi programokra vonatkozó többéves indikatív programok felülvizsgálhatók, amennyiben ez a hatékony végrehajtás érdekében szükséges, különösen, amennyiben jelentős változások következnek be a 7. cikk szerinti szakpolitikai keretben, vagy válság után, illetve válságot követő helyzetben.

(3)  A többéves földrajzi és tematikus programok legkésőbb 2025. június 30-án járnak le. A Bizottság az új többéves programokat 2025. június 30-ig elfogadja a 32. cikk szerinti félidős értékelés eredményei, megállapításai és következtetései alapján.

Módosítás    178

Rendeletre irányuló javaslat

14 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  A tematikus programokra vonatkozó többéves indikatív programok felülvizsgálhatók, amennyiben ez a hatékony végrehajtás érdekében szükséges, különösen, amennyiben jelentős változások következnek be a 7. cikk szerinti szakpolitikai keretben.

(4)  A többéves programok módosíthatók, amennyiben ez a hatékony alkalmazás érdekében szükséges, különösen, amennyiben jelentős változások következnek be a 7. cikk szerinti szakpolitikai keretben. A többéves programokat azokban az esetekben kell módosítani, amikor az újonnan felmerülő kihívások és prioritások számára képzett tartalék mozgósítása szükségessé teszi a vonatkozó program keretrendelkezéseinek módosítását.

Módosítás    179

Rendeletre irányuló javaslat

14 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  Kellően indokolt, rendkívül sürgős esetben – mint például válságok esetén vagy a demokráciát, a jogállamiságot, az emberi jogokat vagy az alapvető szabadságokat fenyegető közvetlen veszély esetén – a Bizottság a 35. cikk (4) bekezdésében szereplő sürgősségi eljárás szerint elfogadott végrehajtási jogi aktusok útján módosíthatja a jelen rendelet 12. és 13. cikkében említett többéves indikatív programokat.

(5)  Kellően indokolt, rendkívül sürgős esetben – mint például válságok esetén vagy a demokráciát, a jogállamiságot, az emberi jogokat vagy az alapvető szabadságokat fenyegető közvetlen veszély esetén – a Bizottság a 34a. cikkben szereplő sürgősségi eljárás szerint elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktusok útján módosíthatja a 12. és 13. cikkben említett többéves programokat.

Módosítás    180

Rendeletre irányuló javaslat

15 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A 6. cikk (3) bekezdésében hivatkozott összeg többek között a következőkre használható fel:

(1)  A 6. cikk (3) bekezdésében hivatkozott összeg kellően indokolt esetekben, teljes mértékben kiegészítő jelleggel, és az e rendelet alapján elfogadott jogi aktusokkal összhangban a következőkre használható fel, elsőbbséget adva a leginkább rászoruló országoknak:

Módosítás    181

Rendeletre irányuló javaslat

15 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  az Unió megfelelő reagálásának biztosítása előre nem látható körülmények bekövetkezésekor;

a)  az Unió megfelelő reagálásának biztosítása előre nem látható, a programok és a programozási dokumentumok által le nem fedett szükségletek felmerülésekor;

Módosítás    182

Rendeletre irányuló javaslat

15 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  új szükségletek vagy újonnan felmerülő kihívások kezelése, mint például az Unió vagy szomszédainak határain felmerülő válságokkal vagy válság utáni helyzetekkel, illetve migrációs nyomással kapcsolatos kihívásoké;

b)  új szükségletek vagy újonnan felmerülő kihívások kezelése, mint például az Unió vagy szomszédainak határain vagy harmadik országokban felmerülő, természeti vagy ember által okozott válságokkal vagy válság utáni helyzetekkel, illetve a migráció jelenségével, különösen a kényszerű lakóhelyelhagyással kapcsolatos kihívásoké;

Módosítás    183

Rendeletre irányuló javaslat

15 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  új, uniós vezetésű vagy nemzetközi kezdeményezések vagy prioritások.

c)  új nemzetközi kezdeményezések vagy prioritások előmozdítása vagy az azokra adott válasz.

Módosítás    184

Rendeletre irányuló javaslat

15 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

15a. cikk

 

A támogatás felfüggesztése

 

(1)    A partnerországokkal és -régiókkal kötött megállapodásokban a támogatás felfüggesztésére vonatkozó rendelkezések sérelme nélkül, amennyiben a partnerország folyamatosan nem tartja tiszteletben a demokrácia, a jogállamiság, a jó kormányzás és az emberi jogok és alapvető szabadságjogok elvét, valamint a nukleáris biztonsági normákat, a Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 34. cikkel összhangban felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a VIIa. melléklet módosításáról, egy partnerország felvételével azon partnerországok listájára, amelyekre nézve az uniós támogatás felfüggesztésre vagy részleges felfüggesztésre került. Részleges felfüggesztés esetén fel kell tüntetni azokat a programokat, amelyekre a felfüggesztés vonatkozik.

 

(2)    Amennyiben a Bizottság úgy találja, hogy a támogatás felfüggesztését indokoló okok már nem állnak fenn, a 34. cikkel összhangban felhatalmazást kell kapnia arra, hogy az uniós támogatás visszaállítása érdekében a VIIa. melléklet módosítására vonatkozó, felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el.

 

(3)    Részleges felfüggesztési esetekben az uniós segítség elsősorban olyan civil társadalmi szervezetek és nem állami szereplők támogatására használható, amelyek az emberi jogok és alapvető szabadságjogok előmozdítására, valamint a demokratizálódás és a partnerországokban zajló párbeszédfolyamatok támogatására irányuló intézkedésekkel állnak összefüggésben.

 

(4)    Döntéshozatala során a Bizottságnak megfelelően figyelembe kell vennie az Európai Parlament vonatkozó állásfoglalásait.

Módosítás    185

Rendeletre irányuló javaslat

15 b cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

15b. cikk

 

Egyedi célkitűzések a szomszédságpolitikai területre

 

(1)    A 3. és 4. cikkel összhangban az e rendelet szerinti uniós támogatás a szomszédságban a következő célokat szolgálja:

 

a)    a politikai együttműködés és az európai szomszédságpolitika felelősségvállalásának javítása az Unió és partnerországai által;

 

b)    társulási megállapodások vagy más, meglévő vagy jövőbeli megállapodások, valamint közösen megállapított társulási menetrendek és partnerségi prioritások, vagy ezeknek megfelelő dokumentumok végrehajtásának támogatása;

 

c)    a demokrácia, az államépítés, a jó kormányzás, a jogállamiság és az emberi jogok megerősítése és megszilárdítása, valamint a kölcsönösen elfogadott reformok végrehajtásának hatékonyabb támogatása;

 

d)    a szomszédság stabilizálása politikai, gazdasági és biztonsági szempontból;

 

e)    a regionális együttműködés fokozása, mindenekelőtt a keleti partnerség, az Unió a Mediterrán Térségért, az egész európai szomszédságpolitikai térségre kiterjedő együttműködés, valamint a határokon átnyúló együttműködés keretében;

 

f)    a bizalomépítés, a jószomszédi kapcsolatok és a biztonság minden formájához hozzájáruló egyéb intézkedések előmozdítása, valamint a konfliktusok – köztük az elhúzódó konfliktusok – megelőzése és rendezése, az érintett lakosság és az újjáépítése támogatása, a multilateralizmus és a nemzetközi jog tiszteletben tartása;

 

g)    megerősített partnerség előmozdítása az Unió és a partnerországok társadalmai között, többek között a nagyobb mobilitás és az emberek közötti kapcsolatok révén, különösen a kulturális, oktatási, szakmai és sporttevékenységekkel kapcsolatban;

 

h)    az együttműködés fokozása mind a rendszeres, mind az irreguláris migráció terén;

 

i.    az Unió belső piacába való fokozatos integráció és megerősített ágazati és ágazatközi együttműködés megvalósítása, többek között a jogszabályok közelítése és az uniós és más vonatkozó nemzetközi előírások felé történő szabályozási konvergencia megvalósítása révén, a piacra jutás javítása, többek között mélyreható és átfogó szabadkereskedelmi térségek létrehozásával, továbbá kapcsolódó intézményfejlesztés és beruházások megvalósítása;

 

j)    a fenntartható, inkluzív és mindenki számára előnyös gazdasági és társadalmi fejlődés támogatása a munkahelyteremtés és a foglalkoztathatóság előmozdításával, különösen a fiatalok esetében;

 

k)    hozzájárulás a Párizsi Megállapodás végrehajtásához az energiabiztonság terén folytatott együttműködés fokozásával és a megújuló energiaforrások, a fenntartható energia és az energiahatékonysági célok előmozdításával;

 

l)    tematikus keretek bevezetésének ösztönzése a szomszédságban lévő partnerországokkal szomszédos országokkal a közös kihívások, például a migráció, az energiaügy, a biztonság és az egészségügy kezelése érdekében.

(Ezt az új cikket a II. cím II. fejezetében a 16. cikk elé kell beilleszteni.)

Módosítás    186

Rendeletre irányuló javaslat

16 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  a politikai, gazdasági és társadalmi reformmal kapcsolatban együttesen elfogadott célkitűzések iránti elkötelezettségét, valamint az ezen a téren tett előrelépését;

b)  a politikai, gazdasági, környezeti és társadalmi reformmal kapcsolatban együttesen elfogadott célkitűzések iránti elkötelezettségét, valamint az ezen a téren tett előrelépését;

Módosítás    187

Rendeletre irányuló javaslat

16 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  a valódi és tartós demokrácia iránti elkötelezettségét, valamint az ezen a téren tett előrelépését;

c)  a valódi és tartós demokrácia iránti elkötelezettségét, valamint az ezen a téren tett előrelépését, beleértve az emberi jogok előmozdítását, a jó kormányzást, a jogállamiság fenntartását és a korrupció elleni küzdelmet;

Módosítás    188

Rendeletre irányuló javaslat

16 cikk – 2 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ca)  elkötelezettség a multilateralizmus mellett;

Módosítás    189

Rendeletre irányuló javaslat

16 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3a)  Az I. mellékletben felsorolt partnerországoknak nyújtott uniós támogatást a költségvetési rendelet 190. cikkében meghatározott társfinanszírozás elvével összhangban kell alkalmazni.

Módosítás    190

Rendeletre irányuló javaslat

17 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A 12. cikkben hivatkozott, országokra vonatkozó pénzügyi allokációk kiegészítését célzó, a 4. cikk (2) bekezdésének a) pontjában meghatározott pénzügyi keretösszeg 10 %-át az I. mellékletben szereplő partnerországok számára indikatív jelleggel el kell különíteni a teljesítményalapú megközelítés végrehajtása céljából. A teljesítményalapú allokációkról az országoknak a demokrácia, az emberi jogok, a jogállamiság, a migráció területén folytatott együttműködés, a gazdasági kormányzás és a reformok irányába tett előrelépése alapján határoznak. A partnerországok előrelépését évente értékelni kell.

(1)  A 12. cikkben hivatkozott, országokra vonatkozó pénzügyi allokációk kiegészítését célzó, a 6. cikk (2) bekezdése a) pontjának első albekezdésében meghatározott pénzügyi keretösszeg legalább 10%-át az I. mellékletben szereplő partnerországok számára kell elkülöníteni a teljesítményalapú megközelítés alkalmazása céljából. A teljesítményalapú allokációkról az országoknak a demokrácia, az emberi jogok, a jogállamiság, a jó kormányzás, a biztonságos, rendezett és szabályos migráció területén folytatott együttműködés, a gazdasági kormányzás és az elfogadott reformok megvalósításának irányába tett előrelépése alapján határoznak. A partnerországok előrelépését évente értékelni kell a civil társadalom aktív bevonásával, különösen az elért eredményekről szóló országos előrehaladási jelentésekkel, amelyek az előző évekhez viszonyítva vázolják fel a trendeket.

Módosítás    191

Rendeletre irányuló javaslat

17 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1 a)  Az e rendelet szerinti teljesítményalapú megközelítés alkalmazásáról az Európai Parlamentben és a Tanácsban rendszeres véleménycserét kell tartani.

Módosítás    192

Rendeletre irányuló javaslat

17 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A teljesítményalapú megközelítés nem alkalmazandó a civil társadalom, illetve az emberek közötti kapcsolatok támogatására – ideértve a helyi hatóságok közötti együttműködést –, az emberi jogok előmozdítását célzó támogatásokra és a válságokhoz kapcsolódó kísérő intézkedésekre. A demokrácia, az emberi jogok vagy a jogállamiság helyzetének tartós romlása esetén növelhető az ilyen tevékenységek támogatása.

(2)  A teljesítményalapú megközelítés nem alkalmazandó a civil társadalom, illetve az emberek közötti kapcsolatok támogatására – ideértve a helyi hatóságok közötti együttműködést –, az emberi jogok előmozdítását célzó támogatásokra és a válságokhoz kapcsolódó kísérő intézkedésekre. A demokrácia, az emberi jogok vagy a jogállamiság helyzetének tartós romlása esetén – szükség szerint – növelni kell az ilyen tevékenységek támogatását.

Módosítás    193

Rendeletre irányuló javaslat

17 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a)  A demokrácia, az emberi jogok vagy a jogállamiság súlyos vagy tartós romlása esetén a Bizottság és az EKSZ felülvizsgálja a teljesítményalapú támogatást.

Módosítás    194

Rendeletre irányuló javaslat

17 cikk – 2 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2b)  A Bizottság a 34. cikknek megfelelően a teljesítményalapú megközelítés módszertani keretét meghatározó rendelet kiegészítése céljából felhatalmazáson alapuló jogi aktust fogad el.

Módosítás    195

Rendeletre irányuló javaslat

18 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A 2. cikk (3) bekezdésében meghatározott határon átnyúló együttműködés kiterjed a szomszédos szárazföldi határok mentén folyó együttműködésre, a nagyobb, több országot átfogó területek közötti transznacionális együttműködésre, a tengermedencék körül megvalósuló tengeri együttműködésre, valamint az interregionális együttműködésre.

(1)  A 2. cikk (3) bekezdésében meghatározott határon átnyúló együttműködés kiterjed a szomszédos szárazföldi és tengeri határok mentén folyó együttműködésre, a nagyobb, több országot átfogó területek közötti transznacionális együttműködésre, a tengermedencék körül megvalósuló tengeri együttműködésre, valamint az interregionális együttműködésre. A határokon átnyúló együttműködés célja a meglévő és jövőbeli makroregionális stratégiák és regionális integrációs folyamatok célkitűzéseivel való koherencia.

Módosítás    196

Rendeletre irányuló javaslat

II cím – 1 fejezet – cím

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Cselekvési tervek, intézkedések és végrehajtási módszerek

Végrehajtás

Módosítás    197

Rendeletre irányuló javaslat

19 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A Bizottság éves vagy többéves cselekvési terveket vagy intézkedéseket fogad el. Az intézkedések egyedi intézkedés, különleges intézkedés, kísérő intézkedés vagy rendkívüli támogatási intézkedés formáját ölthetik. A cselekvési tervek és intézkedések keretében minden egyes tevékenység tekintetében meg kell határozni a célkitűzéseket, az elvárt eredményeket és a főbb tevékenységeket, a végrehajtás módjait, a költségvetést és minden kapcsolódó működési kiadást.

(1)  A Bizottság éves vagy többéves cselekvési terveket vagy intézkedéseket fogad el. Az intézkedések egyedi intézkedés, különleges intézkedés, kísérő intézkedés vagy rendkívüli támogatási intézkedés formáját ölthetik. A cselekvési tervek és intézkedések keretében minden egyes tevékenység tekintetében meg kell határozni a célkitűzéseket, az elvárt eredményeket és a főbb tevékenységeket, az alkalmazás módjait, a költségvetést és minden kapcsolódó működési kiadást.

Módosítás    198

Rendeletre irányuló javaslat

19 cikk – 2 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Előre nem látható szükségletek vagy körülmények felmerülése esetén, és ha a finanszírozás nem lehetséges megfelelőbb forrásokból, a Bizottság a programozási dokumentumokban nem szereplő különleges intézkedéseket fogadhat el.

Előre nem látható szükségletek vagy körülmények felmerülése esetén, és ha a finanszírozás nem lehetséges megfelelőbb forrásokból, a Bizottság a 34. cikkel összhangban olyan különleges intézkedéseket fogadhat el, amelyek nem a programozási dokumentumokon alapulnak.

Módosítás    199

Rendeletre irányuló javaslat

19 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Az éves vagy többéves cselekvési tervek és az egyedi intézkedések használhatók a 4. cikk (4) bekezdésének b) és c) pontjában hivatkozott gyorsreagálási tevékenységek végrehajtására.

(3)  Az éves vagy többéves cselekvési tervek és az egyedi intézkedések használhatók a 4. cikk (4) bekezdésének b) pontjában hivatkozott gyorsreagálási tevékenységek elvégzésére.

Módosítás    200

Rendeletre irányuló javaslat

19 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A rendkívüli támogatási intézkedések időtartama legfeljebb 18 hónap lehet, de a végrehajtásukat hátráltató objektív és előre nem látható akadályok esetén ez az időtartam kétszer – alkalmanként legfeljebb hat hónappal – meghosszabbítható összesen legfeljebb 30 hónapra, feltéve, hogy nem emelik meg az adott intézkedés pénzügyi összegét.

törölve

Módosítás    201

Rendeletre irányuló javaslat

19 cikk – 4 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Elhúzódó válság és konfliktus esetén a Bizottság egy második, legfeljebb 18 hónap időtartamú rendkívüli támogatási intézkedést is elfogadhat. Megfelelően indokolt esetekben további intézkedések is elfogadhatók, amennyiben az uniós tevékenység folytatása alapvető fontosságú, és egyéb eszközök útján nem biztosítható.

törölve

Módosítás    202

Rendeletre irányuló javaslat

19 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4 a)  A 19. cikk (3) és (4) bekezdése értelmében hozott intézkedések időtartama legfeljebb 18 hónap lehet, de a végrehajtásukat hátráltató objektív és előre nem látható akadályok esetén ez az időtartam kétszer – alkalmanként legfeljebb hat hónappal – meghosszabbítható összesen legfeljebb 30 hónapra, feltéve, hogy nem emelik meg az adott intézkedés pénzügyi keretét.

 

Elhúzódó válság és konfliktus esetén a Bizottság egy második, legfeljebb 18 hónap időtartamú rendkívüli támogatási intézkedést is elfogadhat. Megfelelően indokolt esetekben további intézkedések is elfogadhatók, amennyiben az e bekezdés szerinti uniós tevékenység folytatása alapvető fontosságú, és egyéb eszközök útján nem biztosítható.

Módosítás    203

Rendeletre irányuló javaslat

20 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az uniós finanszírozás fedezheti az eszköz végrehajtásával és célkitűzéseinek megvalósításával kapcsolatos működési kiadásokat, ideértve a végrehajtáshoz szükséges előkészítési, figyelemmel kísérési, nyomonkövetési, ellenőrzési és értékelési tevékenységekhez kapcsolódó igazgatási támogatás költségeit, valamint az Unió székhelyén és küldöttségeinél a programhoz szükséges igazgatási támogatás kapcsán felmerülő, valamint az e rendelet alapján finanszírozott műveletek igazgatásához kapcsolódó kiadásokat – ideértve az információs és kommunikációs tevékenységeket, valamint a szervezeti információtechnológiai rendszereket is.

(1)  Az uniós finanszírozás fedezheti az eszköz végrehajtásával és célkitűzéseinek megvalósításával kapcsolatos működési kiadásokat, ideértve a végrehajtáshoz szükséges előkészítési, figyelemmel kísérési, nyomonkövetési, ellenőrzési és értékelési tevékenységekhez kapcsolódó igazgatási támogatás költségeit, valamint az Unió székhelyén és küldöttségeinél a programhoz szükséges igazgatási támogatás kapcsán felmerülő, valamint az e rendelet alapján finanszírozott műveletek igazgatásához kapcsolódó kiadásokat – ideértve az információs és kommunikációs tevékenységeket, valamint a szervezeti információtechnológiai rendszereket is.

Módosítás    204

Rendeletre irányuló javaslat

21 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A cselekvési tervek és intézkedések a 35. cikk (2) bekezdésében meghatározott vizsgálóbizottsági eljárás szerint elfogadott végrehajtási jogi aktusok útján kerülnek elfogadásra.

(1)  A cselekvési tervek és intézkedések a költségvetési rendeletnek megfelelően egy bizottsági határozattal kerülnek elfogadásra.

Módosítás    205

Rendeletre irányuló javaslat

21 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Az (1) bekezdésben említett eljárást nem kell alkalmazni:

törölve

a)  az olyan cselekvési tervekre, egyedi intézkedésekre és kísérő intézkedésekre, amelyek esetében az uniós finanszírozás nem haladja meg a 10 millió EUR-t;

 

b)  az olyan különleges intézkedésekre, valamint a gyorsreagálási tevékenységek végrehajtása céljából elfogadott olyan cselekvési tervekre és intézkedésekre, amelyek esetében az uniós finanszírozás nem haladja meg a 20 millió EUR-t;

 

c)  a technikai módosításokra, feltéve, hogy az ilyen módosítások érdemben nem érintik az adott cselekvési terv vagy intézkedés célkitűzéseit, mint például:

 

i.  a végrehajtási módszer változása;

 

ii.  a forrásoknak az adott cselekvési tervben szereplő tevékenységek közötti átcsoportosítása;

 

iii.  a cselekvési tervek és intézkedések költségvetésének az eredeti költségvetés legfeljebb 20 %-át érintő és 10 millió EUR-t meg nem haladó növelése vagy csökkentése.

 

Többéves cselekvési tervek és intézkedések esetében a (2) bekezdés a) és b) pontjában, valamint c) pontjának iii. alpontjában hivatkozott küszöbértékek éves alapon alkalmazandók.

 

Az e bekezdés szerinti elfogadás esetén a cselekvési tervekről és intézkedésekről – a rendkívüli támogatási intézkedések kivételével –, valamint a technikai módosításokról az elfogadásukat követő egy hónapon belül a 35. cikkben említett megfelelő bizottság tájékoztatja az Európai Parlamentet és a tagállamokat.

 

Módosítás    206

Rendeletre irányuló javaslat

21 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A legfeljebb 20 millió EUR költségű rendkívüli támogatási intézkedések elfogadása vagy meghosszabbítása előtt a Bizottság tájékoztatja a Tanácsot ezek jellegéről és célkitűzéseiről, valamint a tervezett pénzügyi összegekről. A Bizottság tájékoztatja a Tanácsot azt megelőzően is, hogy a már elfogadott rendkívüli támogatási intézkedéseken jelentős tartalmi módosításokat hajtana végre. Az Unió külső tevékenységeinek összhangja érdekében a Bizottság az ilyen intézkedések tervezése és végrehajtása során figyelembe veszi a Tanács vonatkozó szakpolitikai megközelítését.

Az Unió külső tevékenységeinek összhangja érdekében a Bizottság és az Európai Parlament az ilyen intézkedések tervezése és alkalmazása során figyelembe veszi a Tanács és az Európai Parlament vonatkozó szakpolitikai megközelítését.

Módosítás    207

Rendeletre irányuló javaslat

21 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A Bizottság megfelelő módon, kellő időben tájékoztatja az Európai Parlamentet az e cikk szerinti rendkívüli támogatási intézkedések – többek között a tervezett pénzügyi összegek – tervezéséről és végrehajtásáról, továbbá az említett támogatás jelentős módosításairól vagy hosszabbításairól is tájékoztatja az Európai Parlamentet.

A Bizottság azonnal tájékoztatja az Európai Parlamentet az e cikk szerinti intézkedések – többek között a tervezett pénzügyi összegek – tervezéséről, továbbá az említett támogatás jelentős módosításairól vagy hosszabbításairól is tájékoztatja az Európai Parlamentet. Egy intézkedés elfogadását vagy lényeges módosítását követően a lehető leghamarabb, de legkésőbb egy hónapon belül a Bizottság jelentést tesz az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak és áttekintést nyújt az elfogadott intézkedés jellegéről és indokolásáról, időtartamáról, költségvetéséről és tartalmáról, beleértve azt is, hogy az intézkedés mennyiben egészít ki egyéb folyamatban lévő, illetve tervezett uniós támogatást. Rendkívüli támogatási intézkedések esetén a Bizottság azt is jelzi, hogy milyen mértékben és hogyan fogja biztosítani az e rendelet alapján a közép- és hosszú távú támogatás keretében nyújtott rendkívüli támogatással végrehajtott politika folytonosságát.

Módosítás    208

Rendeletre irányuló javaslat

21 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3a)  A 19. cikk (2) bekezdése szerinti programozási dokumentumokon alapuló cselekvési tervek és intézkedések elfogadását megelőzően – kivéve a 19. cikk (3) és (4) bekezdésében ismertetett eseteket – a Bizottság a 34. cikkel összhangban felhatalmazáson alapuló jogi aktust fogad el e rendelet kiegészítésére azáltal, hogy meghatározza a követendő konkrét célkitűzéseket, az elvárt eredményeket, a felhasználandó eszközöket, valamint e cselekvési tervek és intézkedések főbb fellépéseit és indikatív pénzügyi keretösszegeit.

Módosítás    209

Rendeletre irányuló javaslat

21 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  Kellően indokolt, rendkívül sürgős esetben – mint például válságok, köztük természeti vagy ember okozta katasztrófák esetén, a demokráciát, a jogállamiságot, az emberi jogokat vagy az alapvető szabadságokat fenyegető közvetlen veszély esetén – a Bizottság a 35. cikk (4) bekezdésében említett eljárással összhangban közvetlenül alkalmazandó végrehajtási jogi aktusok formájában cselekvési terveket és intézkedéseket, illetve a meglévő cselekvési tervek és intézkedések vonatkozásában módosításokat fogadhat el.

törölve

Módosítás    210

Rendeletre irányuló javaslat

21 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A tevékenységek szintjén megfelelő előzetes környezeti vizsgálatot kell végezni az alkalmazandó uniós jogalkotási aktusokkal, köztük a 2011/92/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvvel82 és a 85/337/EGK tanácsi irányelvvel83 összhangban, többek között az éghajlatváltozási és biológiai sokféleséggel kapcsolatos hatások tekintetében, beleértve adott esetben a környezetvédelmi szempontból érzékeny tevékenységek, különösen a nagyobb új infrastruktúrák környezeti hatásvizsgálatát.

A tevékenységek szintjén megfelelő előzetes emberi jogi, társadalmi és környezeti vizsgálatot kell végezni az alkalmazandó uniós jogalkotási aktusokkal, köztük a 2011/92/EU82 európai parlamenti és tanácsi irányelvvel és a 85/337/EGK83 tanácsi irányelvvel összhangban, többek között az éghajlatváltozási és biológiai sokféleséggel kapcsolatos hatások tekintetében, beleértve adott esetben a környezetvédelmi szempontból érzékeny tevékenységek, különösen a nagyobb új infrastruktúrák környezeti hatásvizsgálatát.

__________________

__________________

82 Az Európai Parlament és a Tanács 2011/92/EU irányelve (2011. december 13.) az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról (kodifikált szöveg) (HL L 26., 2012.1.28., 1. o.).

82 Az Európai Parlament és a Tanács 2011/92/EU irányelve (2011. december 13.) az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról (kodifikált szöveg) (HL L 26., 2012.1.28., 1. o.).

83 A Tanács 85/337/EGK irányelve (1985. június 27.) az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról (HL L 175., 1985.7.5., 40. o.).

83 A Tanács 85/337/EGK irányelve (1985. június 27.) az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról (HL L 175., 1985.7.5., 40. o.).

Módosítás    211

Rendeletre irányuló javaslat

21 cikk – 5 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

Emellett előzetes emberi jogi, nemi, társadalmi és munkaügyi hatásvizsgálatokat, valamint konfliktuselemzést és kockázatértékelést kell végezni.

Módosítás    212

Rendeletre irányuló javaslat

21 cikk – 5 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Amennyiben szükséges, az ágazati programok végrehajtásakor stratégiai környezeti vizsgálatot kell végezni. Biztosítani kell az érdekelt felek környezeti vizsgálatokba való bevonását és az ilyen vizsgálatok eredményeihez való nyilvános hozzáférést.

Amennyiben szükséges, az ágazati programok végrehajtásakor emberi jogi, társadalmi és stratégiai környezeti vizsgálatot kell végezni. Biztosítani kell az érdekelt felek e vizsgálatokba való bevonását és az ilyen vizsgálatok eredményeihez való nyilvános hozzáférést.

Módosítás    213

Rendeletre irányuló javaslat

21 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

21 a. cikk

 

Az Európai Parlament támogatási programjai

 

A Bizottság párbeszédet folytat az Európai Parlamenttel, és figyelembe veszi az Európai Parlament álláspontját azokkal a területekkel kapcsolatban, amelyeken ez utóbbi saját támogatási programjait – például a kapacitásépítés és a választási megfigyelés terén – működteti.

Módosítás    214

Rendeletre irányuló javaslat

22 cikk – 7 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  a köz- és magánszféra közötti partnerség kialakításához és igazgatásához szükséges költségekhez való hozzájárulás;

c)  a köz- és magánszféra közötti partnerség kialakításához és igazgatásához szükséges költségekhez való hozzájárulás, beleértve a széles körű részvétel támogatását egy független, harmadik félként működő társadalmi szervezeti szerv felállításával, amelynek célja a köz- és magánszféra közötti partnerségek értékelése és nyomon követése;

Módosítás    215

Rendeletre irányuló javaslat

23 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az EU-finanszírozás formái és végrehajtási módszerek

Az uniós finanszírozás formái és alkalmazási módszerek

Módosítás    216

Rendeletre irányuló javaslat

23 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A partnerországokból származó érdekelt felekkel való együttműködés során a Bizottság a finanszírozás módozatainak, a hozzájárulás formájának, az odaítélés módozatainak, valamint a vissza nem térítendő támogatások kezelésére vonatkozó igazgatási rendelkezéseknek a megállapítása során szem előtt tartja egyedi adottságaikat, többek között igényeiket és a releváns körülményeket, hogy a támogatás a lehető legtöbb ilyen érdekelt félhez eljuthasson és szükségleteiket a lehető legjobban kielégítse. A költségvetési rendelettel összhangban bátorítandó az olyan egyedi módozatok alkalmazása, mint például a partnerségi megállapodások, a harmadik feleknek nyújtott pénzügyi támogatás engedélyezése, a közvetlenül odaítélt szerződések vagy a korlátozott részvételi jogosultsággal közzétett ajánlattételi felhívások, illetve az egyösszegű átalány, az egységköltség és átalányfinanszírozás, továbbá a költségekkel kapcsolatban nem álló finanszírozás, a költségvetési rendelet 125. cikke (1) bekezdésének megfelelően.

(2)  A partnerországokból származó érdekelt felekkel való együttműködés során a Bizottság a finanszírozás módozatainak, a hozzájárulás formájának, az odaítélés módozatainak, valamint a vissza nem térítendő támogatások kezelésére vonatkozó igazgatási rendelkezéseknek a megállapítása során szem előtt tartja egyedi adottságaikat, többek között igényeiket és a releváns körülményeket, hogy a támogatás a lehető legtöbb ilyen érdekelt félhez eljuthasson és szükségleteiket a lehető legjobban kielégítse. Ez az értékelés figyelembe veszi az összes érdekelt fél, különösen a helyi civil társadalom érdemi részvételének és bevonásának feltételeit. A költségvetési rendelettel összhangban bátorítandó az olyan egyedi módozatok alkalmazása, mint például a partnerségi megállapodások, a harmadik feleknek nyújtott pénzügyi támogatás engedélyezése, a közvetlenül odaítélt szerződések vagy a korlátozott részvételi jogosultsággal közzétett ajánlattételi felhívások, illetve az egyösszegű átalány, az egységköltség és átalányfinanszírozás, továbbá a költségekkel kapcsolatban nem álló finanszírozás, a költségvetési rendelet 125. cikke (1) bekezdésének megfelelően. E különböző módozatoknak biztosítaniuk kell az átláthatóságot, a nyomonkövethetőséget és az innovációt. A helyi és nemzetközi nem kormányzati szervezetek közötti együttműködést elő kell segíteni annak érdekében, hogy a helyi társadalmi szervezetek kapacitásai a fejlesztési programokban való teljes körű részvétel céljából megerősítésre kerüljenek.

Módosítás    217

Rendeletre irányuló javaslat

23 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  az emberijog-védőknek nyújtott kisebb értékű, vissza nem térítendő támogatások sürgős védelmi tevékenységek finanszírozására, adott esetben társfinanszírozás szükségessége nélkül;

a)  az emberijog-védőknek nyújtott kisebb értékű támogatások és a veszélyben lévő emberijog-védők védelmét szolgáló mechanizmusok, adott esetben társfinanszírozás nélkül finanszírozva a sürgős védelmi intézkedéseket, valamint a válsággal és fegyveres konfliktusokkal kapcsolatos párbeszédben, a konfliktusok rendezésében, a megbékélésben és a békeépítésben részt vevő közvetítők és egyéb civil társadalmi szereplők számára;

Módosítás    218

Rendeletre irányuló javaslat

23 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  vissza nem térítendő támogatások – adott esetben a társfinanszírozás szükségessége nélkül – a tevékenységek legnehezebb körülmények között történő finanszírozására, ahol nincs lehetőség pályázati felhívások közzétételére, többek között olyan helyzetekben, amelyekben súlyos problémát jelent az alapvető szabadságok hiánya, a leginkább veszélyben van a humánbiztonság vagy az emberi jogi szervezetek és emberijog-védők különösen nehéz körülmények között tevékenykednek. Az ilyen támogatások maximális összege legfeljebb 1 000 000 EUR, és időtartamuk legfeljebb 18 hónap lehet, amely a végrehajtásukat hátráltató objektív és előre nem látható akadályok esetén további 12 hónappal meghosszabbítható;

b)  vissza nem térítendő támogatások – adott esetben a társfinanszírozás szükségessége nélkül – a tevékenységek legnehezebb körülmények között történő finanszírozására, ahol nincs lehetőség pályázati felhívások közzétételére, többek között olyan helyzetekben, amelyekben súlyos problémát jelent az alapvető szabadságok hiánya, a demokratikus intézmények fenyegetettsége, a válság vagy a fegyveres konfliktus fokozódása, a leginkább veszélyben van a humánbiztonság vagy az emberi jogi szervezetek és emberijog-védők, közvetítők és egyéb, többek között válságokkal és fegyveres konfliktusokkal kapcsolatos párbeszédekkel, egyeztetésekkel és békéltetésekkel foglalkozó civil szereplők különösen nehéz körülmények között tevékenykednek. Az ilyen támogatások maximális összege legfeljebb 1 000 000 EUR, és időtartamuk legfeljebb 18 hónap lehet, amely az alkalmazásukat hátráltató objektív és előre nem látható akadályok esetén további 12 hónappal meghosszabbítható;

Módosítás    219

Rendeletre irányuló javaslat

23 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  vissza nem térítendő támogatások az ENSZ Emberi Jogi Főbiztosának Hivatala, valamint a Global Campus, az emberi jogokkal és demokratizálódással foglalkozó Európai Egyetemközi Központ részére, amely az emberi jogok és a demokratizálódás területén szerezhető európai mesterfokozatot kínál, valamint az ahhoz kapcsolódó egyetemi hálózat részére, amely az emberi jogok terén szerezhető posztgraduális diplomákat ad ki, ideértve a harmadik országokból származó diákoknak és emberijog-védőknek nyújtott ösztöndíjakat is.

c)  vissza nem térítendő támogatások az ENSZ Emberi Jogi Főbiztosának Hivatala, valamint a Global Campus, az emberi jogokkal és demokratizálódással foglalkozó Európai Egyetemközi Központ részére, amely az emberi jogok és a demokratizálódás területén szerezhető európai mesterfokozatot kínál, valamint az ahhoz kapcsolódó egyetemi hálózat részére, amely az emberi jogok terén szerezhető posztgraduális diplomákat ad ki, ideértve a harmadik országokból származó diákoknak, kutatóknak, tanároknak és emberijog-védőknek nyújtott ösztöndíjakat is.

Módosítás    220

Rendeletre irányuló javaslat

23 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ca)  Kis projektek az (új) 23a. cikkben leírtak szerint

Módosítás    221

Rendeletre irányuló javaslat

23 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az (1) bekezdés c) pontjában hivatkozott, akár ágazati reformra vonatkozó teljesítésszerződések formájában megvalósuló költségvetés-támogatás az országok felelősségvállalásán, kölcsönös elszámoltathatóságán és az egyetemes értékek, a demokrácia, az emberi jogok és a jogállamiság iránti közös elkötelezettségen alapul, és célja az Unió és a partnerországok közötti partnerség erősítése. Kiterjed a megerősített szakpolitikai párbeszédre, a kapacitásépítésre és az irányítás javítására, kiegészítve a partnerek arra irányuló törekvéseit, hogy több forrást szedjenek be és azokat jobban költsék el a fenntartható és inkluzív gazdasági növekedés és a munkahelyek támogatása, valamint a szegénység felszámolása érdekében.

Az (1) bekezdés c) pontjában hivatkozott, akár ágazati reformra vonatkozó teljesítésszerződések formájában megvalósuló költségvetés-támogatás az országok felelősségvállalásán, kölcsönös elszámoltathatóságán és az egyetemes értékek, a demokrácia, az emberi jogok, a nemek közötti egyenlőség, a társadalmi befogadás és a humán fejlődés, valamint a jogállamiság iránti közös elkötelezettségen alapul, és célja az Unió és a partnerországok közötti partnerség erősítése. Kiterjed a megerősített szakpolitikai párbeszédre, a kapacitásépítésre és az irányítás javítására, kiegészítve a partnerek arra irányuló törekvéseit, hogy több forrást szedjenek be és azokat jobban költsék el a fenntartható, inkluzív és mindenki számára előnyös társadalmi-gazdasági fejlődés támogatása, a tisztességes munkahelyteremtés, különös figyelmet fordítva a fiatalokra, az egyenlőtlenségek csökkentése és a szegénység felszámolása érdekében, kellő figyelemmel a helyi gazdaságokra, a környezeti és szociális jogokra.

Módosítás    222

Rendeletre irányuló javaslat

23 cikk – 3 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A költségvetés-támogatás nyújtására vonatkozó minden döntést az EU által jóváhagyott költségvetés-támogatási politikák, a jogosultság egyértelmű kritériumai, valamint a kockázatok és előnyök körültekintő elemzése alapján kell meghozni.

A költségvetés-támogatás nyújtására vonatkozó minden döntést az EU által jóváhagyott költségvetés-támogatási politikák, a jogosultság egyértelmű kritériumai, valamint a kockázatok és előnyök körültekintő elemzése alapján kell meghozni. E döntések meghozatala során az egyik legfontosabb tényező annak értékelése, hogy a partnerország mennyire elkötelezett a demokrácia, az emberi jogok és a jogállamiság mellett, és milyen eredményeket mutat fel ezen a téren.

Módosítás    223

Rendeletre irányuló javaslat

23 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A költségvetési rendelet 236. cikke szerint nyújtott költségvetés-támogatás során a Bizottság világosan meghatározza és nyomon követi a költségvetés-támogatás feltételrendszerét, ideértve a reformok és az átláthatóság terén elért haladást, valamint támogatja a parlamenti ellenőrzés, a nemzeti ellenőrzési kapacitások, a nagyobb átláthatóság és a nyilvánosság információhoz való hozzáférésének fejlődését.

A költségvetési rendelet 236. cikke szerint nyújtott költségvetés-támogatás során a Bizottság világosan meghatározza és nyomon követi a költségvetés-támogatás feltételrendszerét, ideértve a reformok és az átláthatóság terén elért haladást, valamint támogatja a parlamenti ellenőrzés, a nemzeti ellenőrzési kapacitások, a társadalmi szervezetek ellenőrzésekben való részvétele, a nagyobb átláthatóság és a nyilvánosság információhoz való hozzáférésének fejlődését, valamint olyan erős közbeszerzési rendszerek fejlődését, amelyek támogatják a helyi gazdaságfejlesztést és a helyi vállalkozásokat.

Módosítás    224

Rendeletre irányuló javaslat

23 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(7)  Az említett finanszírozási eszközök végrehajtási és a jelentéstételi célból csoportosíthatók.

(7)  Az említett finanszírozási eszközök alkalmazási és jelentéstételi célból csoportosíthatók.

Módosítás    225

Rendeletre irányuló javaslat

23 cikk – 7 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(7 a)  A Bizottság és az EKSZ nem kezd új műveleteket, illetve nem újítja meg műveleteit olyan országokban vagy területeken bejegyzett vagy letelepedett szervezettel, amely szerepel az adózási szempontból nem együttműködő országokra és területekre vonatkozó uniós szakpolitika keretében összeállított jegyzékben, vagy amely az (EU) 2015/849 európai parlamenti és tanácsi irányelv 9. cikkének (2) bekezdése értelmében kiemelt kockázatot jelentő harmadik országnak minősül, vagy amely nem tartja be ténylegesen az átláthatósággal és az információcserével kapcsolatos uniós vagy nemzetközileg elfogadott adóügyi standardokat.

Módosítás    226

Rendeletre irányuló javaslat

23 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

23a. cikk

 

Kisprojekt-alapok

 

(1)    A jelen rendelet keretében történő finanszírozás olyan kisprojekt-alapok számára is megvalósítható, amelyek korlátozott pénzügyi volumenű projektek kiválasztására és végrehajtására irányulnak;

 

(2)    A kisprojekt-alapok kedvezményezettjei társadalmi szervezetek.

 

(3)    A kisprojekt-alapok végső címzettjei támogatást kapnak e rendelet értelmében a kedvezményezetten keresztül, és végrehajtják a kisprojekteket a kisprojekt-alap felhasználásával („kisprojekt”).

 

(4)    Ha a közpénzből nyújtott hozzájárulás egy kisprojekthez nem haladja meg az 50 000 EUR összeget, akkor az egységköltségek vagy egyösszegű támogatás formájában történik, illetve százalékos átalányokat tartalmaz.

Módosítás    227

Rendeletre irányuló javaslat

24 cikk – 1 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

f)  a hivatalos fejlesztési támogatásban részesülő kedvezményezettek jegyzékében szereplő legkevésbé fejlett országok vagy súlyosan eladósodott szegény országok egyikében végrehajtott szerződések esetében a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagországai.

f)  a hivatalos fejlesztési támogatásban részesülő kedvezményezettek jegyzékében szereplő legkevésbé fejlett országok vagy súlyosan eladósodott szegény országok egyikében alkalmazott szerződések esetében a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagországai.

Módosítás    228

Rendeletre irányuló javaslat

24 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  Egy jogalannyal együtt társfinanszírozott, vagy a költségvetési rendelet 62. cikke (1) bekezdése c) pontjának ii.–viii. alpontjában említett jogalanyokkal közvetlen vagy közvetett irányítás útján végrehajtott tevékenység esetében az említett jogalanyok részvételi jogosultságára vonatkozó szabályok is alkalmazandók.

(5)  Egy jogalannyal együtt társfinanszírozott, vagy a költségvetési rendelet 62. cikke (1) bekezdése c) pontjának ii.–viii. alpontjában említett jogalanyokkal közvetlen vagy közvetett irányítás útján alkalmazott tevékenység esetében az említett jogalanyok részvételi jogosultságára vonatkozó szabályok is alkalmazandók.

Módosítás    229

Rendeletre irányuló javaslat

24 cikk – 9 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(9)  Az e cikk szerinti részvételi jogosultsági szabályok korlátozhatók a kérelmezők állampolgársága, földrajzi elhelyezkedése vagy jellege alapján, ha a korlátozást a tevékenység sajátos jellege és célkitűzései indokolják, és amennyiben ez a tevékenység hatékony végrehajtása érdekében szükséges.

(9)  Az e cikk szerinti részvételi jogosultsági szabályok korlátozhatók a kérelmezők állampolgársága, földrajzi elhelyezkedése vagy jellege alapján, ha a korlátozást a tevékenység sajátos jellege és célkitűzései indokolják, és amennyiben ez a tevékenység hatékony alkalmazása érdekében szükséges. Az állampolgárságra vonatkozó korlátozások nem vonatkoznak a nemzetközi szervezetekre.

Módosítás    230

Rendeletre irányuló javaslat

24 cikk – 11 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(11)  A helyi kapacitások, piacok és beszerzések támogatása érdekében előnyben kell részesíteni a helyi és a regionális vállalkozókat, ha a költségvetési rendelet biztosítja, hogy a szerződés egyetlen ajánlat alapján is odaítélhető. Minden más esetben a helyi és a regionális vállalkozók részvétele az említett rendelet vonatkozó rendelkezéseivel összhangban támogatandó.

(11)  A helyi kapacitások, piacok és beszerzések támogatása érdekében előnyben kell részesíteni a helyi és a regionális vállalkozókat, ügyelve a környezeti fenntarthatóság vagy a méltányos kereskedelem terén elért eredményeikre, ha a költségvetési rendelet biztosítja, hogy a szerződés egyetlen ajánlat alapján is odaítélhető. Minden más esetben a helyi és a regionális vállalkozók részvétele az említett rendelet vonatkozó rendelkezéseivel összhangban támogatandó. Minden esetben alkalmazni kell a fenntarthatósági és a kellő gondosságra vonatkozó kritériumokat.

Módosítás    231

Rendeletre irányuló javaslat

24 cikk – 12 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(12 a)  A Szomszédsági, Fejlesztési és Nemzetközi Együttműködési Eszköz nem támogat olyan intézkedéseket, amelyek a 21. cikkben említett környezeti vizsgálat szerint károsítják a környezetet vagy az éghajlatot. Az előirányzatoknak teljes összhangban kell állniuk a Párizsi Megállapodással, összességében pedig a külső tevékenységre vonatkozó uniós finanszírozásnak is hozzá kell járulnia a Párizsi Megállapodás hosszú távú céljaihoz; Az eszköz különösen nem támogathatja az alábbiakat:

 

a)    a kedvezményezett országoknak a Párizsi Megállapodás keretében rögzített nemzetileg meghatározott hozzájárulásaival nem összeegyeztethető intézkedéseit;

 

b)    a fosszilis tüzelőanyagokhoz előzetesen, közvetlenül vagy utólagosan kapcsolódó befektetéseket.

Módosítás    232

Rendeletre irányuló javaslat

25 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A Bizottság a költségvetési rendelet 12. cikkének (6) bekezdése szerint tájékoztatja az Európai Parlamentet és a Tanácsot az átvitt kötelezettségvállalási előirányzatokról.

A Bizottság a költségvetési rendelet 12. cikkének (6) bekezdése szerint tájékoztatást nyújt be az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz az automatikusan átvitt kötelezettségvállalási előirányzatokról, köztük az érintett összegekről.

Módosítás    233

Rendeletre irányuló javaslat

26 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A 6. cikk (2) bekezdésének a) pontjában hivatkozott pénzügyi keretösszeg finanszírozza az Európai Fenntartható Fejlődési Alap Pluszt (a továbbiakban: EFFA+) és a külső tevékenységi garanciát.

Az Európai Fenntartható Fejlődési Alap Pluszt (a továbbiakban: EFFA+) és a külső tevékenységi garanciát a 6. cikk (2) bekezdés a) pontjában említett földrajzi programok pénzügyi keretéből kell finanszírozni, biztosítva, hogy e finanszírozás ne történjen a földrajzi programok által támogatott egyéb intézkedések kárára.

Módosítás    234

Rendeletre irányuló javaslat

26 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az EFFA+ egy integrált pénzügyi csomag, amely a 23. cikk (1) bekezdésének a), e), f) és g) pontjával létrehozott végrehajtási módszerekre építve finanszírozási kapacitást biztosít, és célja a beruházások támogatása és a finanszírozáshoz jutás növelése a fenntartható és inkluzív gazdasági és társadalmi fejlődés előmozdítása érdekében, valamint a társadalmi-gazdasági reziliencia előmozdítása a partnerországokban, különös tekintettel a szegénység felszámolására, a fenntartható és inkluzív növekedésre, a tisztességes munkahelyek megteremtésére, a készségekre és a vállalkozói készségekre, a társadalmi-gazdasági ágazatokra, a mikro-, kis- és középvállalkozásokra, továbbá az irreguláris migráció konkrét társadalmi-gazdasági kiváltó okainak a kezelése, a vonatkozó indikatív programozási dokumentumoknak megfelelően. Különös figyelem fordítandó az instabilként azonosított vagy konfliktus sújtotta országokra, a legkevésbé fejlett országokra és a súlyosan eladósodott szegény országokra.

Az EFFA+ egy integrált pénzügyi csomag, amely a 23. cikk (1) bekezdésével létrehozott támogatások, garanciák és egyéb finanszírozási eszközök formájában finanszírozási kapacitást biztosít, és célja a beruházások támogatása és a finanszírozáshoz jutás növelése a fenntartható és inkluzív gazdasági, környezeti és társadalmi fejlődés, az iparosítás és a stabil beruházási környezet előmozdítása érdekében, miközben maximalizálja az addicionalitást, innovatív termékeket szállít és magánszektorból származó finanszírozást von be, valamint a társadalmi-gazdasági és környezeti reziliencia előmozdítása a partnerországokban, különös tekintettel a szegénység felszámolására, a fenntartható és inkluzív növekedésre, éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodásra és az éghajlatváltozás hatásainak enyhítésére, a környezetvédelemre és -gazdálkodásra, a vonatkozó ILO-szabványoknak megfelelő tisztességes munkahelyek megteremtésére – különösen a kiszolgáltatott csoportok, többek között a nők és fiatalok részére–, a gazdasági lehetőségekre, a készségekre és a vállalkozói készségekre, illetve a társadalmi-gazdasági ágazatokra, valamint tekintettel a szociális vállalkozásokra és szövetkezetekre – a szegénység és az egyenlőtlenségek csökkentésére, valamint az emberi jogok előmozdítására és a megélhetésre gyakorolt potenciáljuk miatt – a mikro-, kis- és középvállalkozások támogatása, továbbá az irreguláris migráció és a kényszerű lakóhelyelhagyás konkrét társadalmi-gazdasági kiváltó okainak kezelése, illetve a visszatérő migránsok fenntartható visszailleszkedéséhez való hozzájárulás a származi országukban, a vonatkozó indikatív programozási dokumentumoknak megfelelően. A finanszírozás 45%-át olyan beruházásokra kell fordítani, amelyek hozzájárulnak az éghajlattal kapcsolatos célkitűzések eléréséhez, a környezetgazdálkodáshoz és -védelemhez, a biológiai sokféleséghez és az elsivatagosodás elleni küzdelemhez, és ebből a teljes pénzügyi keretösszeg 30%-át az éghajlatváltozás mérséklésére és az ahhoz való alkalmazkodásra kell fordítani. Különös figyelmet és az intézményi kapacitásépítéssel, a gazdasági kormányzással és technikai támogatással kapcsolatos további támogatást kívánnak az instabilként azonosított vagy konfliktus sújtotta országok, a legkevésbé fejlett országok és a súlyosan eladósodott szegény országok. A külső tevékenységi garancia felhasználandó a továbbra is a kormányok hatáskörébe tartozó alapvető közszolgáltatásokba való kormányzati beruházásra.

Módosítás    235

Rendeletre irányuló javaslat

26 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  A külső tevékenységi garancia keretében az Unió 2021. január 1. és 2027 december 31. között aláírt műveletekhez biztosíthat garanciát, legfeljebb 60 000 000 000 EUR értékben.

(3)  A külső tevékenységi garancia keretében az Unió 2021. január 1. és 2027 december 31. között aláírt műveletekhez biztosíthat garanciát, legfeljebb 60 000 000 000 EUR értékben. Ezt a felső határértéket a 32. cikk szerinti félidős értékelő jelentés összefüggésében felül kell vizsgálni.

Módosítás    236

Rendeletre irányuló javaslat

26 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  A tartalékfeltöltési ráta 9 % és 50 % között mozog, a műveletek típusától függően.

(4)  A tartalékfeltöltési ráta 9 % és 50 % között mozog, a műveletek típusától függően. Az uniós költségvetésből az éves költségvetési eljárás keretében külön költségvetési sor létrehozásával vagy költségvetési átcsoportosítás révén legfeljebb 10 milliárd EUR összegű tartalékot kell képezni. A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 34. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktust fogadjon el, ha szükségessé válik az említett maximális összeg módosítása.

Módosítás    237

Rendeletre irányuló javaslat

26 cikk – 4 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A tartalékfeltöltési rátákat a rendelet alkalmazásának a 40. cikkben rögzített kezdőnapjától kezdve háromévenként felül kell vizsgálni. A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 34. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el e ráták kiegészítése vagy módosítása céljából.

A tartalékfeltöltési rátákat a rendelet alkalmazásának a 40. cikkben rögzített kezdőnapjától kezdve kétévenként felül kell vizsgálni. A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 34. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el e ráták és az érintett pénzösszegek kiegészítése vagy módosítása céljából.

Módosítás    238

Rendeletre irányuló javaslat

26 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6)  Az EFFA+ és a külső tevékenységi garancia finanszírozási és beruházási műveleteket támogathat a 4. cikk (2) bekezdésében említett földrajzi térségekben található partnerországokban. A külső tevékenységi garancia tartalékát a vonatkozó földrajzi program 6. cikk (2) bekezdésének a) pontja által létrehozott költségvetéséből finanszírozzák, és a közös tartalékalapba utalják át. Az EFFA+ és a külső tevékenységi garancia az IPA III-rendelet I. mellékletében felsorolt kedvezményezettek területén folytatott műveleteket is támogathat. E műveletek EFFA+ keretében történő finanszírozását és a külső tevékenységi garancia tartalékát az IPA-rendeletből fedezik. Az ENBE-rendelet 10. cikkének (2) bekezdésében említett, harmadik országoknak nyújtott kölcsönöket fedező külső tevékenységi garancia tartalékfeltöltését az ENBE-rendeletből kell finanszírozni.

(6)  Az EFFA+ és a külső tevékenységi garancia finanszírozási és beruházási műveleteket támogathat a 4. cikk (2) bekezdésében említett földrajzi térségekben található partnerországokban. A külső tevékenységi garancia tartalékát a vonatkozó földrajzi program 6. cikk (2) bekezdésének a) pontja által létrehozott költségvetéséből finanszírozzák, és a közös tartalékalapba utalják át. Az EFFA+ műveletek földrajzi megoszlása a lehető legnagyobb mértékben tükrözi a 6. cikk (2) bekezdésének a) pontjában körvonalazott különböző régiókra vonatkozó pénzügyi elszámolások relatív súlyát is. Az EFFA+ és a külső tevékenységi garancia az IPA III-rendelet I. mellékletében felsorolt kedvezményezettek területén folytatott műveleteket is támogathat. E műveletek EFFA+ keretében történő finanszírozását és a külső tevékenységi garancia tartalékát az IPA-rendeletből fedezik. Az ENBE-rendelet 10. cikkének (2) bekezdésében említett, harmadik országoknak nyújtott kölcsönöket fedező külső tevékenységi garancia tartalékfeltöltését az ENBE-rendeletből kell finanszírozni.

Módosítás    239

Rendeletre irányuló javaslat

26 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

26 a. cikk

 

Az EFFA+ célkitűzései

 

(1)    A külső tevékenységi garanciából való támogatásra jogosult EFFA+-műveletek a következő prioritási területekhez járulnak hozzá:

 

a)    finanszírozás és támogatás a magán-, szövetkezeti és szociális vállalkozási szektor fejlesztéséhez, hozzájárulva a fenntartható fejlődéshez annak gazdasági, társadalmi és környezeti dimenzióiban, különös tekintettel a szegénység felszámolására, és adott esetben az európai szomszédsági politikához és az (EU) .../... [IPA III] rendelet 3. cikkében meghatározott célkitűzésekhez;

 

b)    a magánbefektetéseket akadályozó szűk keresztmetszetek kezelése, különösen a befektetések jogbiztonságának biztosítása révén;

 

c)    a magánforrásokból való finanszírozás ösztönzése, különösen a mikro-, kis- és középvállalkozásokra összpontosítva;

 

d)    a társadalmi-gazdasági szektorok és területek, valamint a kapcsolódó köz- és magán infrastruktúra és a fenntartható összekapcsoltság és a fenntartható termelés megerősítése olyan inkluzív és fenntartható társadalmi-gazdasági fejlődés elősegítése érdekében, amely tiszteletben tartja az emberi jogokat és a környezetet;

 

e)    hozzájárulás az éghajlat-politikához, valamint a környezetvédelemhez és a környezetgazdálkodáshoz;

 

f)    hozzájárulás a fenntartható fejlődés előmozdításához a migráció – többek között az irreguláris migráció és a kényszerű lakóhelyelhagyás – sajátos okainak kezelése érdekében, és hozzájárulás a biztonságos, rendezett és szabályos migrációhoz és mobilitáshoz.

Módosítás    240

Rendeletre irányuló javaslat

27 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A külső tevékenységi garanciából támogatható finanszírozási és beruházási műveleteknek illeszkedniük kell az uniós szakpolitikákhoz, valamint a partnerországok stratégiáihoz és szakpolitikáihoz. Különösen támogatniuk kell e rendelet és a vonatkozó indikatív programozási dokumentumok célkitűzéseit, általános elveit és szakpolitikai keretét, megfelelően figyelembe véve az V. mellékletben rögzített prioritási területeket.

(1)  A külső tevékenységi garanciából támogatható finanszírozási és beruházási műveleteknek illeszkedniük kell az uniós szakpolitikákhoz, különösen annak fejlesztési politikájához és az európai szomszédsági politikához, valamint a partnerországok stratégiáihoz és szakpolitikáihoz és kezelniük kell a helyi piaci kudarcokat vagy a nem optimális befektetési műveleteket a helyi gazdasági szereplőkkel való tisztességtelen versengés nélkül. Különösen támogatniuk kell e rendelet és a vonatkozó indikatív programozási dokumentumok célkitűzéseit, általános elveit és szakpolitikai keretét, megfelelően figyelembe véve a 26a. cikkben rögzített és az V. mellékletben részletezett prioritási területeket.

Módosítás    241

Rendeletre irányuló javaslat

27 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1 a)  A külső tevékenységi garancia nyújtásának előfeltétele, hogy az Unió nevében a Bizottság, valamint a támogatható partner EFFA-garanciamegállapodásokat kössenek.

Módosítás    242

Rendeletre irányuló javaslat

27 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A külső tevékenységi garancia támogatja a költségvetési rendelet 209. cikke (2) bekezdésének a)–c) pontjában meghatározott feltételeknek megfelelő finanszírozási és beruházási műveleteket, valamint amelyek:

(2)  A külső tevékenységi garancia támogatja az olyan finanszírozási és beruházási műveleteket, amelyek a piac nem megfelelő működését vagy az optimálistól eltérő beruházási helyzeteket kezelik. A műveleteknek a költségvetési rendelet 209. cikke (2) bekezdésének a)–d) pontjában meghatározott feltételeknek is meg kell felelniük, valamint azoknak, amelyek:

Módosítás    243

Rendeletre irányuló javaslat

27 cikk – 2 bekezdés – -a a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(-aa)  biztosítják a pénzügyi és fejlesztési addicionalitást;

Módosítás    244

Rendeletre irányuló javaslat

27 cikk – 2 bekezdés – a b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(-ab)  nyilvánosan hozzáférhető, előzetes emberi jogi, társadalmi, munkaügyi és környezeti hatásvizsgálaton esnek át, amely azonosítja és kezeli az említett területeken felmerülő kockázatokat, és a földterületekkel kapcsolatos beruházások terén kellő mértékben figyelembe veszi az érintett közösségekre vonatkozó, szabad, előzetes és tájékozott hozzájárulás (FPIC) elvét;

Módosítás    245

Rendeletre irányuló javaslat

27 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  technikai szempontból életképesek, illetve környezeti és társadalmi szempontból fenntarthatók.

c)  technikai szempontból életképesek, illetve környezeti és társadalmi-gazdasági szempontból fenntarthatók.

Módosítás    246

Rendeletre irányuló javaslat

27 cikk – 2 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ca)  olyan szektorokat és problémákat céloznak, amelyek esetében egyértelmű piaci vagy intézményi kudarcok gátolják a magánszektorból származó finanszírozást;

Módosítás    247

Rendeletre irányuló javaslat

27 cikk – 2 bekezdés – c b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

cb)  olyan módon strukturáltak, amely hozzájárul a piac fejlődéséhez és a magánszektorbeli források beruházást igénylő területekhez történő mozgósításához;

Módosítás    248

Rendeletre irányuló javaslat

27 cikk – 2 bekezdés – c c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

cc)  azokra a projektekre összpontosítanak, amelyek magasabb kockázattal járnak annál, mint amit kizárólag kereskedelmi alapon a magánhitelezők hajlandók lennének vállalni;

Módosítás    249

Rendeletre irányuló javaslat

27 cikk – 2 bekezdés – c d pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

cd)  nem torzítják a partnerországok és -régiók piacait;

Módosítás    250

Rendeletre irányuló javaslat

27 cikk – 2 bekezdés – c e pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ce)  amennyiben lehetséges, maximalizálják a helyi magántőke mozgósítását;

Módosítás    251

Rendeletre irányuló javaslat

27 cikk – 2 bekezdés – c f pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

cf)  tiszteletben tartják a hatékony fejlesztési együttműködésre irányuló puszani partnerségben meghatározott, és 2016-ban Nairobiban megerősített fejlesztési hatékonysági elveket, többek között a felelősségvállalást, az igazodást, az eredményekre való összpontosítást, az átláthatóságot és a kölcsönös elszámoltathatóságot, valamint a segélyek szabad felhasználásúvá tételének célkitűzését;

Módosítás    252

Rendeletre irányuló javaslat

27 cikk – 2 bekezdés – c g pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

cg)  olyan módon tervezettek, hogy teljesítsék az OECD-DAC által a hivatalos fejlesztési segélyre megállapított kritériumokat, figyelembe véve a magánszektorban megvalósuló fejlesztések sajátosságait, kivéve a hivatalos fejlesztési segélyre nem jogosult iparosodott országokban végzett műveleteket;

Módosítás    253

Rendeletre irányuló javaslat

27 cikk – 2 bekezdés – c h pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ch)  alkalmazásuk során teljeskörűen betartják az emberi jogok nemzetközi jogát, valamint a nemzetközileg elfogadott iránymutatásokat, elveket és egyezményeket, többek között a felelős beruházásokra vonatkozó elveket, az üzleti vállalkozások emberi jogi felelősségére vonatkozó ENSZ-irányelveket, az OECD multinacionális vállalkozásokra vonatkozó irányelveit, az ENSZ Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezetének a mezőgazdasági és élelmiszeripari rendszerekbe történő felelős befektetésre vonatkozó elveit, a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet egyezményeit és normáit, a nőkkel szemben alkalmazott hátrányos megkülönböztetések minden formájának kiküszöböléséről szóló ENSZ-egyezményt, az államoknak a gazdasági, szociális és kulturális jogokkal kapcsolatos, területen kívüli kötelezettségeire vonatkozó maastrichti elveket, valamint a nemzeti élelmezésbiztonság keretében a földhasználat, a halászat és az erdőgazdálkodás felelősségteljes irányítására vonatkozó önkéntes FAO-iránymutatásokat;

Módosítás    254

Rendeletre irányuló javaslat

27 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  A külső tevékenységi garancia céljából részvételre jogosult partnerek a költségvetési rendelet 208. cikkének (4) bekezdésében szereplők, ideértve az e rendelet 28. cikkének megfelelően a Bizottság jóváhagyása esetén a külső tevékenységi garanciához hozzájáruló harmadik országokból származókat is. Ezenkívül és a költségvetési rendelet 62. cikke (2) bekezdésének c) pontjától eltérve, a tagállamok vagy egy a 28. cikknek megfelelően a külső tevékenységi garanciához hozzájáruló harmadik ország magánjoga által szabályozott szervei, amelyek megfelelő biztosítékkal szolgálnak finanszírozási képességeikről, részvételre jogosultak a garancia céljából.

(4)  A külső tevékenységi garancia céljából részvételre jogosult partnerek a költségvetési rendelet 208. cikkének (4) bekezdésében szereplők, ideértve az e rendelet 28. cikkének és a stratégiai testület véleményének megfelelően a Bizottság jóváhagyása esetén a külső tevékenységi garanciához hozzájáruló harmadik országokból származókat is. Ezenkívül és a költségvetési rendelet 62. cikke (2) bekezdésének c) pontjától eltérve, a tagállamok vagy egy a 28. cikknek megfelelően a külső tevékenységi garanciához hozzájáruló harmadik ország magánjoga által szabályozott szervei, amelyek megfelelő biztosítékkal szolgálnak finanszírozási képességeikről, részvételre jogosultak a garancia céljából.

Módosítás    255

Rendeletre irányuló javaslat

27 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4 a)  Az Európai Beruházási Bank Csoport többek között:

 

a) a többi európai pénzügyi intézménnyel együtt részt vesz az EFFA+ kockázatkezelésében, figyelembe véve, hogy el kell kerülni az esetleges összeférhetetlenséget;

 

b)   kizárólag egy olyan beruházási keret egy részét hajtja végre, amely – az e cím 1. és 3. fejezetében megállapított eljárásokkal összhangban – a földrajzi programok pénzügyi keretösszegeiből legalább 1 000 000 000 EUR összegű állami hitelezést fedez;

 

c)    a más beruházási keretek alá tartozó tevékenységek végrehajtásának támogatható partnere.

Módosítás    256

Rendeletre irányuló javaslat

27 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A részvételre jogosult partnereknek be kell tartaniuk a költségvetési rendelet 62. cikke (2) bekezdésének c) pontjában előírt szabályokat és feltételeket. A valamely tagállam vagy egy a jelen rendelet 28. cikke szerint a külső tevékenységi garanciához hozzájáruló harmadik ország magánjoga alapján működő szervezetek esetében az olyan szervezetek élveznek elsőbbséget, amelyek információkat közölnek a környezeti, társadalmi és vállalatirányítási kritériumokkal kapcsolatban.

A részvételre jogosult partnereknek be kell tartaniuk a költségvetési rendelet 62. cikke (2) bekezdésének c) pontjában előírt szabályokat és feltételeket. A valamely tagállam vagy egy, a jelen rendelet 28. cikke szerint a külső tevékenységi garanciához hozzájáruló harmadik ország magánjoga alapján működő szervezetek esetében az olyan szervezetek élveznek elsőbbséget, amelyek információkat közölnek a környezeti, társadalmi, adóügyi és vállalatirányítási kritériumokkal kapcsolatban.

Módosítás    257

Rendeletre irányuló javaslat

27 cikk – 5 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A Bizottság biztosítja minden részvételre jogosult partner számára a méltányos bánásmódot, valamint biztosítja, hogy az EFFA+ végrehajtási szakasza során elkerüljék az összeférhetetlenséget. A komplementaritás biztosítása érdekében a Bizottság kérheti a részvételre jogosult partnerektől, hogy adjanak meg minden releváns információt az EFFA+ által finanszírozottól eltérő műveleteikről.

A Bizottság biztosítja minden részvételre jogosult partner számára a méltányos bánásmódot és a finanszírozáshoz való egyenlő hozzáférést, valamint biztosítja, hogy az EFFA+ alkalmazási szakasza során elkerüljék az összeférhetetlenséget. A komplementaritás biztosítása érdekében a Bizottság kérheti a részvételre jogosult partnerektől, hogy adjanak meg minden releváns információt az EFFA+ által finanszírozottól eltérő műveleteikről.

Módosítás    258

Rendeletre irányuló javaslat

27 cikk – 5 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(5a)  Az Európai Parlament vagy a Tanács felkérheti a részvételre jogosult partnereket, a társadalmi szervezeteket és a helyi közösségeket az e rendelet hatálya alá eső finanszírozási és beruházási műveletekkel kapcsolatos eszmecserére.

Módosítás    259

Rendeletre irányuló javaslat

27 cikk – 6 bekezdés – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

da)  a méltányos és nyílt pályázati eljárások alapelvei.

Módosítás    260

Rendeletre irányuló javaslat

27 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(7)  A Bizottság e rendelet alapján, a külső tevékenységi garancia keretében egy meghatározott összegig finanszírozható beruházási kereteket alakít ki a régiók, az egyes partnerországok vagy mindkettő számára, konkrét ágazatok számára, illetve konkrét projektek, a végső kedvezményezettek konkrét kategóriái vagy mindkettő számára. A Bizottság tájékoztatja az Európai Parlamentet és a Tanácsot arról, hogy a beruházási keretek milyen módon felelnek meg ennek a cikknek, valamint a beruházási keretek részletes finanszírozási prioritásairól. A beruházási kereteken belüli pénzügyi támogatás iránti valamennyi kérelmet a Bizottsághoz kell benyújtani.

törölve

A választott beruházási kereteket a piaci hiányosságok vagy az optimálistól elmaradó beruházási helyzetek elemzésével kellően indokolni kell. Ezt az elemzést a Bizottság végzi a potenciálisan részvételre jogosult partnerekkel és érdekelt felekkel együttműködésben.

 

A (3) bekezdésben említett eszközöket a részvételre jogosult partnerek egy beruházási kereten keresztül vagy egy részvételre jogosult partner által irányított egyéni projekt keretében nyújthatják. Ezek az eszközök nyújthatók a partnerországok – közöttük instabil vagy konfliktus sújtotta országok, vagy az újjáépítés és a konfliktus utáni helyreállítás kihívásaival küzdő országok – javára, e partnerországok intézményei – közöttük az állami nemzeti bankok és a helyi magánbankok és pénzügyi intézmények – javára, valamint e partnerországok magánszektorbeli szervezetei javára.

 

Módosítás    261

Rendeletre irányuló javaslat

27 cikk – 8 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(8)  A Bizottság a (2) és (3) bekezdésben megállapított jogosultsági kritériumok szerint értékeli a külső tevékenységi garanciából támogatott műveleteket, amennyiben lehetséges, a részvételre jogosult partnerek meglévő eredménymérési rendszereire támaszkodva. A Bizottság az egyes beruházási keretekre vonatkozó értékelésének eredményét évente közzéteszi.

(8)  A Bizottság a (2) és (3) bekezdésben megállapított jogosultsági kritériumok szerint értékeli a külső tevékenységi garanciából támogatott műveleteket. A Bizottság létrehoz egy mutatókra vonatkozó eredménytáblát, amely segíti a projektek kiválasztását. A végrehajtó partnerek az EFFA+ keretében folytatott valamennyi műveletre vonatkozóan kitöltik az eredménytáblát. A Bizottság a 27. cikkben foglalt jogosultsági kritériumok alapján megvizsgálja a külső tevékenységi garancia által támogatott valamennyi műveletet, és az eredménytábla használatával független minőség-ellenőrzést végez a végrehajtó partnerek által projektszinten megvalósított kellő gondosságról és értékelésről. A Bizottság szükség esetén pontosítást és módosításokat kér a végrehajtó partnerektől. A Bizottság évente közzéteszi valamennyi projekt eredménytábláját, miután a Bizottság és a végrehajtó partnerek jóváhagyják a garancia felhasználását, valamint az egyes beruházási keretekre vonatkozó értékelése alá tartozó valamennyi garanciaeszköz és egyedi projekt eredményét.

Módosítás    262

Rendeletre irányuló javaslat

27 cikk – 9 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(9)  A Bizottság felhatalmazást kap felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására a 34. cikknek megfelelően az V. mellékletben szereplő prioritási területek, valamint az EFFA+ VI. mellékletben szereplő irányításának kiegészítése vagy módosítása céljából.

(9)  A Bizottság felhatalmazást kap felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására a 34. cikknek megfelelően az V. mellékletben szereplő prioritási területek és beruházási keretek kiegészítése vagy módosítása céljából. A Bizottság megfelelően figyelembe veszi a stratégiai testület tanácsait és konzultál az irányítótestületekkel, amikor konkrét régiók, konkrét partnerországok vagy mindkettő számára, konkrét ágazatok számára, illetve konkrét projektek, a végső kedvezményezettek konkrét kategóriái vagy mindkettő számára kiegészíti vagy módosítja az e rendelet alapján a külső tevékenységi garancia keretében egy meghatározott összegig finanszírozható beruházási kereteket.

 

A Bizottság tájékoztatja az Európai Parlamentet és a Tanácsot arról, hogy a beruházási keretek milyen módon felelnek meg a 26a. cikkben és az e cikkben meghatározott követelményeknek, valamint részletes finanszírozási prioritásaiknak. A beruházási kereteken belüli pénzügyi támogatás iránti valamennyi kérelmet a Bizottsághoz kell benyújtani.

 

A választott beruházási kereteket a piaci hiányosságok vagy az optimálistól elmaradó beruházási helyzetek elemzésével kellően indokolni kell. Ezt az elemzést a Bizottság végzi a potenciálisan részvételre jogosult partnerekkel és érdekelt felekkel együttműködésben.

 

A (3) bekezdésben említett eszközöket a részvételre jogosult partnerek egy beruházási kereten keresztül vagy egy részvételre jogosult partner által irányított egyéni projekt keretében nyújthatják. Ezek az eszközök nyújthatók a partnerországok – közöttük instabil vagy konfliktus sújtotta országok, vagy az újjáépítés és a konfliktus utáni helyreállítás kihívásaival küzdő országok – javára, e partnerországok intézményei – közöttük az állami nemzeti bankok és a helyi magánbankok és pénzügyi intézmények – javára, valamint e partnerországok magánszektorbeli szervezetei javára. Az instabil vagy konfliktus sújtotta országokban és indokolt esetben más országokban is támogathatók olyan állami beruházások, amelyek jelentős hatással vannak a magánszektor fejlődésére.

Módosítás    263

Rendeletre irányuló javaslat

27 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

27a. cikk

 

Az EFFA+ irányítása és felépítése

 

(1)  Az EFFA+ regionális beruházási platformokból áll, amelyeket az Unió fennálló külső vegyesfinanszírozási mechanizmusainak munkamódszerei, eljárásai és struktúrái alapján kell létrehozni, és amelyek az EFFA+ keretében összekapcsolják saját vegyesfinanszírozási műveleteiket és a külső tevékenységi garancia műveleteit.

 

(2)  A Bizottság felel az EFFA+ és a külső tevékenységi garancia átfogó irányításáért. Ezen túlmenően a Bizottság nem törekszik általános banki műveletek végrehajtására. A Bizottság rendszeresen tájékoztatja az Európai Parlamentet a legmagasabb szintű átláthatóság és pénzügyi elszámoltathatóság biztosítása érdekében.

 

(3)  Az EFFA+ irányításához a Bizottság egy stratégiai testülettől kap tanácsot, kivéve az Unió bővítési politikája alá tartozó és az [IPA III]-ból finanszírozott műveletek esetében, ahol a Bizottság számára a tanácsadást a nyugat-balkáni beruházási keret (WBIF) stratégiai testülete biztosítja. A Bizottság szorosan együttműködik minden részvételre jogosult partnerrel a külső tevékenységi garancia operatív irányítását illetően. E célból a Bizottság és a részvételre jogosult partnerek szakértőiből álló technikai munkacsoport jön létre a kockázat és a kapcsolódó árképzés értékelése céljából.

 

(4)  A stratégiai testület tanácsot ad a Bizottságnak a külső tevékenységi garancia EFFA+ alá tartozó beruházásainak stratégiai irányáról és prioritásairól, és elősegíti e beruházások hozzáigazítását az Unió külső tevékenysége, illetve a fejlesztéspolitika, az európai szomszédságpolitika irányadó elveihez és célkitűzéseihez, valamint a 3. cikkben rögzített célkitűzésekhez, továbbá az EFFA+ 26. cikkben meghatározott céljához. A stratégiai testület támogatja továbbá a Bizottságot az átfogó beruházási célok kitűzésében a külső tevékenységi garancia EFFA+-műveletek támogatásához történő felhasználását tekintve, és ellenőrzi a beruházási keretek földrajzi és tematikus lefedettségének megfelelőségét és diverzifikáltságát, külön figyelmet fordítva az instabil vagy konfliktus sújtotta országokra, a legkevésbé fejlett országokra és a súlyosan eladósodott szegény országokra.

 

(5)  A stratégiai testület emellett támogatja az általános koordinációt, komplementaritást és koherenciát a regionális beruházási platformok között, az európai beruházási terv három pillére között, az európai beruházási terv és az Unió migrációval és a 2030-ig tartó időszakra szóló menetrend végrehajtásával kapcsolatos egyéb erőfeszítései, valamint az e rendeletben meghatározott egyéb programok, más uniós finanszírozási eszközök és vagyonkezelői alapok között.

 

(6)  A stratégiai testület a Bizottság, a főképviselő, az összes tagállam és az Európai Beruházási Bank képviselőiből áll. Az Európai Parlament megfigyelői státusszal rendelkezik. A hozzájárulók, a részvételre jogosult partnerek, partnerországok, a releváns regionális szervezetek és más érdekelt felek adott esetben megfigyelői státuszt kaphatnak. Új megfigyelő felvétele előtt konzultálni kell a stratégiai testülettel. A stratégiai testület társelnöki feladatait a Bizottság és a főképviselő látja el.

 

(7)  A stratégiai testület évente legalább kétszer ülésezik, és véleményeit lehetőleg konszenzussal fogadja el. További ülések bármikor összehívhatók az elnök vagy a tagok legalább egyharmadának kérésére. Ha nem érhető el konszenzus, a stratégiai testület első ülésén elfogadott és az eljárási szabályzatában lefektetett szavazati jogokat kell alkalmazni. A szavazati jogok megállapításakor kellően figyelembe kell venni a finanszírozás forrását. Az eljárási szabályzat meghatározza a megfigyelők szerepére vonatkozó kereteket. A stratégiai testület üléseinek napirendjét és jegyzőkönyvét elfogadásukat követően nyilvánosságra kell hozni.

 

(8)  A Bizottság évente jelentést tesz a stratégiai testületnek az EFFA+ alkalmazása tekintetében elért eredményekről. A WBIF stratégiai testülete a fenti jelentés kiegészítéseként beszámol a bővítési térség garanciaeszközének alkalmazása terén elért eredményekről. A stratégiai testület az érintett felekkel az EFFA+ stratégiai irányvonaláról és alkalmazásáról rendszeres konzultációkat szervez.

 

(9)  E két stratégiai testület létezése nem befolyásolja azt, hogy szükség van egy egységes, egyesített EFFA+ kockázatkezelési keretre.

 

(10)  A stratégiai testület az EFFA+ alkalmazási időszaka alatt minél előbb elfogadja és nyilvánosságra hozza azokat az iránymutatásokat, amelyek meghatározzák, hogy miként biztosítható, hogy az EFFA+-műveletek megfeleljenek a 26a. és 27. cikkben megállapított célkitűzéseknek és támogathatósági kritériumoknak.

 

(11)  Stratégiai iránymutatása során a stratégiai testület figyelembe veszi az irányadó európai parlamenti állásfoglalásokat, illetve tanácsi határozatokat és következtetéseket.

 

(12)  A regionális beruházási platformok irányítótestületei az alkalmazás szintjén támogatják a Bizottságot a regionális és ágazati beruházási célok meghatározásában és a regionális, ágazati és tematikus beruházási keretek kialakításában, valamint véleményt nyilvánítanak a vegyesfinanszírozási műveletekről és az EFFA+-műveleteket lefedő külső tevékenységi garancia felhasználásáról.

Módosítás    264

Rendeletre irányuló javaslat

28 cikk – 1 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás szerződő feleitől eltérő harmadik országok és egyéb harmadik felek készpénz formájában teszik hozzájárulásaikat, melyeket jóvá kell hagynia a Bizottságnak.

Az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás szerződő feleitől eltérő harmadik országok és egyéb harmadik felek készpénz formájában teszik hozzájárulásaikat, melyeket a stratégiai testületnek véleményeznie kell és a Bizottságnak jóvá kell hagynia.

Módosítás    265

Rendeletre irányuló javaslat

28 cikk – 1 bekezdés – 5 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A tagállamok kérésére az általuk tett hozzájárulások konkrét régiókra, országokra, ágazatokra vagy meglévő beruházási keretekre irányuló tevékenységekhez rendelhetők hozzá.

törölve

Módosítás    266

Rendeletre irányuló javaslat

28 cikk – 2 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A garancialehívások fedezésére a hozzárendeléstől függetlenül bármely hozzájárulás felhasználható.

A garancialehívások fedezésére bármely hozzájárulás felhasználható.

Módosítás    267

Rendeletre irányuló javaslat

29 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A külső tevékenységi garanciamegállapodások végrehajtása

A külső tevékenységi garanciamegállapodások alkalmazása

Módosítás    268

Rendeletre irányuló javaslat

29 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az Unió nevében a Bizottság külső tevékenységi garanciamegállapodásokat köt a 27. cikk szerint kiválasztott, részvételre jogosult partnerekkel. Két vagy több részvételre jogosult partnerből álló konzorciummal is köthető megállapodás.

(1)  Az Unió nevében a Bizottság külső tevékenységi garanciamegállapodásokat köt a 27. cikk szerint kiválasztott, részvételre jogosult partnerekkel. Ezek a megállapodások feltétel nélküliek, visszavonhatatlanok, azonnal lehívhatók és a kiválasztott partnerek javára szólnak. Két vagy több részvételre jogosult partnerből álló konzorciummal is köthető megállapodás.

Módosítás    269

Rendeletre irányuló javaslat

29 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Kérésre minden külső tevékenységi garanciamegállapodást az Európai Parlament és a Tanács rendelkezésére kell bocsátani, figyelembe véve a bizalmas és az üzleti szempontból érzékeny információk védelmét.

Minden külső tevékenységi garanciamegállapodást az Európai Parlament és a Tanács rendelkezésére kell bocsátani, figyelembe véve a bizalmas és az üzleti szempontból érzékeny információk védelmét.

Módosítás    270

Rendeletre irányuló javaslat

29 cikk – 3 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  e rendelet célkitűzésinek és céljának említése, szükségletfelmérés és az elvárt eredmények feltüntetése, figyelembe véve a vállalati társadalmi felelősségvállalás és a felelős üzleti magatartás ösztönzését;

c)  e rendelet célkitűzéseinek említése, a szükségletfelmérés és az elvárt eredmények feltüntetése, figyelembe véve a vállalati társadalmi felelősségvállalás ösztönzését és a felelős üzleti magatartás biztosításának szükségességét, többek között különösen a 27. cikk (2) bekezdésének ch) pontjában említett, nemzetközileg elfogadott iránymutatások, elvek és jogi eszközök tiszteletben tartása révén;

Módosítás    271

Rendeletre irányuló javaslat

29 cikk – 3 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

d)  a garancia ellentételezése, amelynek tükröznie kell a kockázat szintjét, valamint az a lehetőség, hogy az ellentételezés a kedvezményes feltételek biztosítása érdekében részben állami támogathatásban részesíthető legyen kellően indokolt esetekben;

d)  a garancia ellentételezése, amelynek tükröznie kell a kockázat szintjét, valamint az a lehetőség, hogy az ellentételezés a kedvezményes feltételek biztosítása érdekében részben állami támogatásban részesíthető legyen kellően indokolt esetekben, és különösen az instabil vagy konfliktushelyzetben lévő országok, a legkevésbé fejlett országok és a súlyosan eladósodott országok esetében;

Módosítás    272

Rendeletre irányuló javaslat

29 cikk – 3 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

g)  nyomonkövetési, jelentéstételi és értékelési kötelezettségek;

g)  átlátható nyomonkövetési, jelentéstételi és értékelési kötelezettségek;

Módosítás    273

Rendeletre irányuló javaslat

29 cikk – 3 bekezdés – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

h)  világos és hozzáférhető panasztételi eljárások olyan harmadik felek számára, amelyeket hátrányosan érinthet a külső tevékenységi garancia által támogatott projektek végrehajtása.

h)  világos és hozzáférhető panasztételi eljárások olyan harmadik felek számára, amelyeket hátrányosan érinthet a külső tevékenységi garancia által támogatott projektek alkalmazása.

Módosítás    274

Rendeletre irányuló javaslat

29 cikk – 5 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(5a)  A Bizottságnak a külső tevékenységi garanciára vonatkozó megállapodások részvételre jogosult partnerekkel való megkötésekor kellően figyelembe kell vennie az alábbiakat:

 

a)   a stratégiai testületek és a regionális irányítótestületek által adott tanács és iránymutatás;

 

b)   a beruházási keret célkitűzései;

 

c)   a részvételre jogosult partner tapasztalatai és operatív, finanszírozási és kockázatkezelési képessége;

 

d)   a részvételre jogosult partner olyan saját, illetve a magánszektor által társfinanszírozott forrásainak összege, amelyeket kész mozgósítani a beruházási keret céljaira.

Módosítás    275

Rendeletre irányuló javaslat

29 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(7)  A részvételre jogosult partnerek kérésre minden olyan további információt a Bizottság rendelkezésére bocsátanak, amely a Bizottság e rendelettel összefüggő kötelezettségeinek teljesítéséhez szükséges.

(7)  A részvételre jogosult partnerek kérésre minden olyan további információt a Bizottság rendelkezésére bocsátanak, amely a Bizottság e rendelettel összefüggő kötelezettségeinek teljesítéséhez szükséges, különös tekintettel az előzetes emberi jogi, szociális, munkaügyi és környezeti hatásvizsgálat ajánlásainak végrehajtására, valamint a 27. cikkben felsorolt egyéb kiválasztási kritériumokra.

Módosítás    276

Rendeletre irányuló javaslat

29 cikk – 8 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(8)  A Bizottság a költségvetési rendelet 241. és 250. cikkének megfelelően jelentést tesz a finanszírozási eszközökről, a költségvetési garanciákról és a pénzügyi támogatásról. E célból a részvételre jogosult partnerek évente benyújtják az ahhoz szükséges információkat, hogy a Bizottság eleget tudjon tenni jelentéstételi kötelezettségének.

(8)  A Bizottság a költségvetési rendelet 241. és 250. cikkének megfelelően jelentést tesz a finanszírozási eszközökről, a költségvetési garanciákról és a pénzügyi támogatásról. E célból a részvételre jogosult partnerek évente benyújtják az ahhoz szükséges információkat, hogy a Bizottság eleget tudjon tenni jelentéstételi kötelezettségének. Továbbá a Bizottság éves jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a 31. cikk (6a) bekezdésében foglaltak szerint.

Módosítás    277

Rendeletre irányuló javaslat

29 cikk – 8 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(8a)  A Bizottság vagy a részvételre jogosult partnerek haladéktalanul értesítik az OLAF-ot, ha az e rendelet hatálya alá tartozó finanszírozási és beruházási műveletek előkészítésének, végrehajtásának vagy lezárásának bármely szakaszában megalapozottan feltételezhető, hogy csalás, korrupció, pénzmosás vagy bármely más, az Unió pénzügyi érdekeit sértő jogellenes tevékenység folyik. A Bizottság vagy a részvételre jogosult partnerek az OLAF rendelkezésére bocsátják a teljeskörű és alapos vizsgálat lefolytatásához szükséges valamennyi információt.

Módosítás    278

Rendeletre irányuló javaslat

29 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

29a. cikk

 

Panasztételi és jogorvoslati mechanizmus

 

A partnerországokból származó harmadik felek – többek között az EFFA+ és a külső tevékenységi garancia által támogatott projektek tekintetében érintett közösségek és egyének – esetleges sérelmeire tekintettel a Bizottságnak és az európai uniós küldöttségeknek weboldalaikon azon érintett partnerek panasztételi mechanizmusaira vonatkozó közvetlen hivatkozásokat kell közzétenniük, amelyek megállapodást kötöttek a Bizottsággal. A Bizottság központi uniós panasztételi mechanizmust hoz létre az e rendelet IV. fejezete szerinti valamennyi projektre vonatkozóan, hogy lehetséges legyen a részvételre jogosult partnerek panaszkezelésével kapcsolatos panaszok közvetlen fogadása. A Bizottságnak ezeket az információkat figyelembe kell vennie az e partnerekkel való jövőbeli együttműködés során.

Módosítás    279

Rendeletre irányuló javaslat

29 b cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

29b. cikk

 

Kizárt tevékenységek és nem együttműködő országok és területek

 

(1)   A külső tevékenységi garancia nem támogat olyan finanszírozási és beruházási műveleteket, amelyek:

 

a)   katonai vagy állambiztonsági ágazathoz kapcsolódnak.

 

b)   támogatják az atomenergia fejlesztését, kivéve az ENBE-rendelettel összhangban nyújtott kölcsönöket, a fosszilis tüzelőanyagokat vagy elősegítik a gazdaságok és társadalmak szén-dioxid-kibocsátásának további rögzülését.

 

c)   jelentős környezeti külső költségekkel járnak, mint például azok, amelyek a védett területek, a kritikus élőhelyek és örökségi helyszínének romlását vonják maguk után, amelyekre nincs fenntartható fejlesztési és gazdálkodási terv.

 

d)   az emberi jogok megsértését eredményezik a partnerországokban, például megfosztják a közösségeket a természeti erőforrásokhoz – például a földterülethez – való hozzáférés és a természeti erőforrások fölötti ellenőrzés jogától, hozzájárulnak a lakosság lakhelyelhagyásra kényszerítéséhez, vagy kényszermunkát, illetve gyermekmunkát alkalmaznak.

 

(2)   A részvételre jogosult partnereknek finanszírozási és beruházási műveleteik során meg kell felelniük az alkalmazandó uniós jognak, valamint az elfogadott nemzetközi és uniós standardoknak, és ezért e rendelet keretében nem támogathatnak olyan projekteket, amelyek hozzájárulnak a pénzmosáshoz, a terrorizmus finanszírozásához, az adókikerüléshez, az adócsaláshoz és az adókijátszáshoz. Ezenkívül a részvételre jogosult partnerek nem kezdenek új műveleteket, illetve nem újítják meg műveleteiket olyan országokban vagy területeken bejegyzett vagy letelepedett szervezetekkel, amelyek szerepelnek az adózási szempontból nem együttműködő országokra és területekre vonatkozó megfelelő uniós szakpolitikai jegyzékben, vagy amelyek az (EU) 2015/849 európai parlamenti és tanácsi irányelv 9. cikkének (2) bekezdése értelmében kiemelt kockázatot jelentő harmadik országnak minősülnek, vagy amelyek nem tartják be ténylegesen az átláthatósággal és az információcserével kapcsolatos uniós vagy nemzetközileg elfogadott adóügyi standardokat. A részvételre jogosult partnerek csak akkor térhetnek el ettől az elvtől, ha a projektet ténylegesen az egyik ilyen országban vagy területen hajtják végre, és semmi sem utal arra, hogy a szóban forgó művelet az e bekezdés első albekezdésében felsorolt kategóriák valamelyikébe tartozik. Pénzügyi közvetítőkkel való megállapodások megkötése esetén a részvételre jogosult partnereknek át kell ültetniük az ebben a cikkben említett követelményeket a vonatkozó megállapodásokba, és a pénzügyi közvetítőktől e követelmények betartásáról szóló jelentést kell kérniük.

 

(3)   A részvételre jogosult partnerek finanszírozási és beruházási műveleteik során kötelesek alkalmazni a pénzügyi rendszernek a pénzmosás, valamint a terrorizmus finanszírozása céljára való felhasználásának megelőzéséről szóló uniós jogban – különösen az (EU) 2015/847 európai parlamenti és tanácsi rendeletben és az (EU) 2015/849 irányelvben – előírt elveket és standardokat. A részvételre jogosult partnerek az e rendelet alapján történő közvetlen finanszírozást és közvetítőkön keresztül végrehajtott finanszírozást egyaránt a tényleges tulajdonosra vonatkozó információknak az (EU) 2015/849 irányelv szerinti nyilvánosságra hozatalától teszik függővé, és országonkénti bontásban közzé kell tenniük a 2013/36/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 89. cikkének (1) bekezdésében említett adatokat.

Módosítás    280

Rendeletre irányuló javaslat

31 cikk – -1 bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(-1)  E rendelet célkitűzéseinek megvalósulását megfelelő, átlátható és elszámoltatható nyomonkövetési, jelentéstételi és értékelési rendszerrel kell mérni, biztosítva az Európai Parlament és a Tanács megfelelő részvételét, valamint fokozva valamennyi uniós partner – többek között a civil társadalom – részvételét a programok alkalmazásában.

Módosítás    281

Rendeletre irányuló javaslat

31 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A 3. cikkben meghatározott egyedi célkitűzések megvalósítása terén e rendelet keretében tett előrelépésekről történő jelentéstételhez használandó mutatókat a VII. melléklet tartalmazza, melyek összhangban állnak a fenntartható fejlesztési célok mutatóival. A mutatók 2021. január 1-jei értékeit kell alapul venni annak értékelésekor, hogy milyen mértékben valósultak meg a célkitűzések.

(1)  A 3. cikk (2) bekezdésében meghatározott egyedi célkitűzések megvalósítása terén e rendelet keretében tett előrelépésekről történő jelentéstételhez használandó mutatókat a VII. melléklet tartalmazza, melyek összhangban állnak a fenntartható fejlesztési célok mutatóival. A mutatók 2021. január 1-jei értékeit kell alapul venni annak értékelésekor, hogy milyen mértékben valósultak meg a célkitűzések.

Módosítás    282

Rendeletre irányuló javaslat

31 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A Bizottság rendszeresen nyomon követi a rendelet alapján végrehajtott tevékenységeket és áttekinti, hogy milyen mértékben sikerült elérni az elvárt eredményeket, a közvetlen eredményeket és azok hozadékait is ideértve.

A Bizottság rendszeresen nyomon követi a rendelet alapján végrehajtott tevékenységeket és áttekinti, hogy milyen mértékben sikerült elérni a 3. cikkben foglalt célokat, valamint az elvárt eredményeket, a közvetlen eredményeket és azok hozadékait is ideértve.

Módosítás    283

Rendeletre irányuló javaslat

31 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az elvárt eredmények tekintetében tett előrehaladást világos, átlátható, és adott esetben mérhető mutatók alapján kell nyomon követni. Korlátozott számú mutatót kell alkalmazni az időben történő jelentéstétel megkönnyítése érdekében.

Az elvárt eredmények tekintetében tett előrehaladást a VII. mellékletben, valamint a (9) bekezdés alapján elfogadott monitoring- és értékelési keretben, valamint az uniós költségvetés végrehajtására vonatkozó rendelkezéseknek megfelelően meghatározott, egyértelmű, átlátható és mérhető mutatók alapján kell nyomon követni . Korlátozott számú mutatót kell alkalmazni az időben történő jelentéstétel megkönnyítése érdekében, és legalább nemek és életkor szerint kell bontani.

Módosítás    284

Rendeletre irányuló javaslat

31 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A 12. cikk (4) bekezdésében szereplő kritériumoknak megfelelő közös programozási dokumentumokban foglalt közös eredménykeretek biztosítják az alapot egy adott partnerország számára az Unió és a tagállamok által közösen biztosított támogatás végrehajtásának közös nyomon követéséhez.

A 12. cikk (4) bekezdésében szereplő kritériumoknak megfelelő közös programozási dokumentumokban foglalt közös eredménykeretek biztosítják az alapot egy adott partnerország számára az Unió és a tagállamok által közösen biztosított támogatás alkalmazásának közös nyomon követéséhez.

Módosítás    285

Rendeletre irányuló javaslat

31 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A teljesítményjelentési rendszer biztosítja, hogy a program végrehajtásának nyomon követésére vonatkozó adatokat és az eredményeket hatékonyan, eredményesen és időben összegyűjtsék. Ennek érdekében az uniós pénzeszközök címzettjeire vonatkozóan arányos jelentéstételi követelményeket kell megállapítani.

A teljesítményjelentési rendszer biztosítja, hogy a program alkalmazásának nyomon követésére vonatkozó adatokat és az eredményeket hatékonyan, eredményesen és időben összegyűjtsék. Ennek érdekében az uniós pénzeszközök címzettjeire vonatkozóan arányos jelentéstételi követelményeket kell megállapítani.

Módosítás    286

Rendeletre irányuló javaslat

31 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  A Bizottság vizsgálja az e rendelet végrehajtása terén elért eredményeket. 2022-től kezdve a Bizottság éves jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak az e rendelet célkitűzéseinek teljesítése terén elért eredményekről, az elért eredményeket és a rendelet hatékonyságát mérő mutatók alapján. Az említett jelentést megküldi az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának is.

(4)  A Bizottság vizsgálja az e rendelet alkalmazása terén elért eredményeket. 2022-től kezdve a Bizottság éves jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak az e rendelet célkitűzéseinek teljesítése terén elért eredményekről, az elért eredményeket és a rendelet hatékonyságát mérő mutatók alapján, beleértve többek között a VII. mellékletben meghatározottakat, valamint az uniós költségvetés végrehajtását. Az említett jelentést megküldi az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának is.

Módosítás    287

Rendeletre irányuló javaslat

31 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  Az éves jelentésben a kiadását megelőző év vonatkozásában országokra, régiókra és együttműködési ágazatokra lebontva ismertetni kell a finanszírozott intézkedéseket, a nyomon követés és értékelés eredményeit, az érintett partnerek közreműködését, valamint a költségvetési kötelezettségvállalások és kifizetési előirányzatok végrehajtását. Az éves jelentés értékeli az uniós finanszírozás eredményeit, és – amennyire csak lehetséges – az e rendelet célkitűzéseinek elérésében betöltött szerepét jelző egyedi és mérhető mutatókat használ fel erre. A fejlesztési együttműködés esetében a jelentésben értékelni kell – amennyiben lehetséges és indokolt – a fejlesztéshatékonysági elvek betartását, az innovatív finanszírozási eszközök tekintetében is.

(5)  Az éves jelentésben a kiadását megelőző év vonatkozásában országokra, régiókra és együttműködési ágazatokra lebontva ismertetni kell a finanszírozott intézkedéseket, a nyomon követés és értékelés eredményeit, az érintett partnerek közreműködését és együttműködésük mértékét, valamint a költségvetési kötelezettségvállalások és kifizetési előirányzatok alkalmazását. Az éves jelentés felmérést tartalmaz az elvárt eredmények megvalósulása irányában tett előrelépésről, valamint a 8. cikk (6) bekezdésében említett horizontális célkitűzések beépítéséről. Az éves jelentés értékeli az uniós finanszírozás eredményeit, és az e rendelet célkitűzéseinek elérésében betöltött szerepét jelző egyedi és mérhető mutatókat használ fel erre. A fejlesztési együttműködés esetében a jelentésben értékelni kell a fejlesztéshatékonysági elvek betartását, az innovatív finanszírozási eszközök tekintetében is.

Módosítás    288

Rendeletre irányuló javaslat

31 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6)  A 2021-ben készítendő éves jelentésnek tartalmaznia kell a 2014–2020-as időszakra vonatkozó éves jelentésekben szereplő, a 40. cikk (2) bekezdésében hivatkozott rendeletek hatálya alá tartozó valamennyi támogatásról – így a külső címzett bevételekről és a vagyonkezelői alapokhoz való hozzájárulásokról – szóló összesített információkat, a kiadások részletezését az ország, a finanszírozási eszközök felhasználása, a kötelezettségvállalások és a kifizetések szerinti bontásban feltüntetve. A jelentés összegzi a főbb tapasztalatokat és a korábbi években végzett külső értékelésekben megfogalmazott ajánlások nyomon követését.

(6)  A 2021-ben készítendő éves jelentésnek tartalmaznia kell a 2014–2020-as időszakra vonatkozó éves jelentésekben szereplő, a 39. cikk (2) bekezdésében hivatkozott rendeletek hatálya alá tartozó valamennyi támogatásról – így a külső címzett bevételekről és a vagyonkezelői alapokhoz való hozzájárulásokról – szóló összesített információkat, a kiadások részletezését az ország, a finanszírozási eszközök felhasználása, a kötelezettségvállalások és a kifizetések szerinti bontásban feltüntetve. A jelentés összegzi a főbb tapasztalatokat és a korábbi években végzett külső értékelésekben megfogalmazott ajánlások nyomon követését. Tartalmazza a központban lévő személyzeti kapacitás szintjének felmérését, valamint az uniós küldöttségek kapacitásának szintjét az e rendelet hatálya alá tartozó valamennyi célkitűzés teljesítéséhez.

Módosítás    289

Rendeletre irányuló javaslat

31 cikk – 6 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(6a)  A Bizottság az éves jelentés részeként részletes jelentést nyújt be a külső tevékenységi garanciával fedezett finanszírozási és beruházási műveletekről, valamint az EFFA+ működéséről, kezeléséről és célkitűzéseihez való hatékony hozzájárulásáról. Az éves jelentés említett részéhez csatolni kell a Számvevőszék véleményét. A jelentés a következő elemeket tartalmazza:

 

a)   az EFFA+-nak az e rendeletben meghatározott céljaihoz hozzájáruló eredmények értékelése;

 

b)   a külső tevékenységi garanciával fedezett, jelenlegi finanszírozási és beruházási műveletek valamint az e rendeletnek való megfelelésük értékelése ágazati, országos és regionális szinten, ideértve a kockázatkezelési intézkedéseket és azoknak a partnerek pénzügyi és gazdasági stabilitására gyakorolt hatását;

 

c)   a külső tevékenységi garanciával fedezett finanszírozási és beruházási műveletek addicionalitására és hozzáadott értékére, a magánforrások mozgósítására, a becsült és a tényleges teljesítményre, valamint az eredményekre és hatásokra vonatkozó összesített értékelés, amely kitér a tisztességes munkahelyek teremtésére, a megélhetést biztosító jövedelem nyújtásának képességére, a szegénység felszámolására és az egyenlőtlenségek megszüntetésére is; ez az értékelés tartalmazza a fedezett műveletek nemi szempontú, tényeken és nemek szerint bontott adatokon alapuló elemzését, amennyiben lehetséges, valamint a támogatott magánszektor típusának elemzését, beleértve a szövetkezeteket és a szociális vállalkozásokat;

 

d)   a külső tevékenységi garancia igénybevételére vonatkozó követelményeknek való megfelelés és az egyes benyújtott javaslatokra meghatározott fő teljesítménymutatók megvalósulásának értékelése;

 

e)  a külső tevékenységi garanciával és az EFFA+-szal fedezett műveletek tőkeáttételi hatásának értékelése;

 

f)   a kedvezményezetteknek juttatott pénzösszegek és az egyes részvételre jogosult partnerek finanszírozási és beruházási műveleteinek összevont alapon végzett értékelése;

 

g)   a részvételre jogosult partnerek finanszírozási és beruházási műveletei által képviselt addicionalitás és hozzáadott érték, illetve az ilyen műveletekhez kapcsolódó összesített kockázat értékelése;

 

h)   a külső tevékenységi garancia lehívására, a veszteségre, a megtérülésre, a behajtott összegre és minden egyéb befolyt kifizetésre, valamint a teljes kockázati kitettségre vonatkozó részletes információk;

 

i)   a részvételre jogosult partnerek által az e rendelet hatálya alatt végrehajtott finanszírozási és beruházási műveletekről szóló, független külső ellenőr által vizsgált pénzügyi jelentések;

 

j)   a külső tevékenységi garancia által fedezett műveletek, valamint a külső beruházási terv második és harmadik pillére keretében kialakított műveletek közötti szinergiák és kiegészítő jelleg meglévő releváns jelentéseken alapuló értékelése, különös tekintettel a jó kormányzás terén elért haladásra, többek között a korrupció és az illegális pénzmozgások elleni küzdelemre, az emberi jogok tiszteletben tartására és a jogállamiságra, valamint a nemek közötti egyenlőség szempontját érvényesítő szakpolitikákra, továbbá a vállalkozói készség, a helyi üzleti környezet és a helyi pénzügyi piacok fellendítésére;

 

k)   annak értékelése, hogy a külső tevékenységi garancia műveletei megfelelnek-e a nemzetközileg elfogadott fejlesztéshatékonysági elveknek;

 

l)   a garanciák ellentételezésének értékelése;

 

m)   a kizárt tevékenységekkel és a nem együttműködő országokkal és területekkel kapcsolatos rendelkezések végrehajtásának értékelése .

Módosítás    290

Rendeletre irányuló javaslat

31 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(7)  Az elfogadott indikatív programozási dokumentumok alapján az éghajlat-politikához és a biológiai sokféleséghez kapcsolódó összes kiadásra vonatkozóan éves becslést kell készíteni. Az e rendelet keretében odaítélt finanszírozást a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet módszertanán (a riói mutatókon) alapuló éves rendszerrel kell nyomon követni – nem zárva ki az adott esetben azt, hogy a rendelkezésre álló pontosabb módszertanokat alkalmazzák az uniós programok teljesítménymenedzsmentjének meglévő módszertanába integrálva – annak érdekében, hogy számszerűsíteni lehessen az éghajlat-politikával és a biológiai sokféleséggel összefüggésben a 19. cikkben említett cselekvési tervek és intézkedések szintjén végrehajtott, az értékelésekben és az éves jelentésekben rögzített kiadásokat.

(7)  Az elfogadott indikatív programozási dokumentumok alapján az e rendeletben kitűzött célokhoz kapcsolódó összes kiadásra vonatkozóan éves becslést kell készíteni. Az e rendelet keretében odaítélt finanszírozást a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet módszertanán, többek között a riói mutatókon alapuló éves rendszerrel kell nyomon követni – nem zárva ki az adott esetben azt, hogy a rendelkezésre álló pontosabb módszertanokat alkalmazzák az uniós programok teljesítménymenedzsmentjének meglévő módszertanába integrálva – annak érdekében, hogy számszerűsíteni lehessen az éghajlat-politikával, a biológiai sokféleséggel és a környezettel, a humán fejlesztéssel és a társadalmi befogadással, a nemek közötti egyenlőséggel és a hivatalos fejlesztési támogatással összefüggésben a 19. cikkben említett cselekvési tervek és intézkedések szintjén végrehajtott, az értékelésekben és az éves jelentésekben rögzített kiadásokat. A Bizottság a becslést az éves jelentés részeként továbbítja az Európai Parlamentnek.

Módosítás    291

Rendeletre irányuló javaslat

31 cikk – 8 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(8)  A Bizottság elismert nemzetközi szabványoknak megfelelően bocsátja rendelkezésre a fejlesztési együttműködésre vonatkozó információkat.

(8)  A Bizottság elismert nemzetközi szabványoknak megfelelően bocsátja rendelkezésre a fejlesztési együttműködésre vonatkozó információkat, köztük a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet információit, és alkalmazza a nemzetközi segélyátláthatósági kezdeményezés által kidolgozott közös szabványkeret.

Módosítás    292

Rendeletre irányuló javaslat

31 cikk – 9 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(9)  Annak biztosítása érdekében, hogy hatékony értékelés készüljön az e rendelet által a célkitűzéseinek megvalósítása felé tett előrehaladásról, a Bizottság felhatalmazást kap felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására a 34. cikknek megfelelően a VII. melléklet módosítása céljából a szükségesnek tartott esetekben a mutatók felülvizsgálata vagy kiegészítése érdekében, továbbá e rendeletnek a nyomonkövetési és értékelési keret kialakításáról szóló rendelkezésekkel való kiegészítése érdekében.

(9)  Annak biztosítása érdekében, hogy hatékony értékelés készüljön az e rendelet által a célkitűzéseinek megvalósítása felé tett előrehaladásról, a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogad el a 34. cikknek megfelelően a VII. melléklet módosítása céljából a szükségesnek tartott esetekben a mutatók felülvizsgálata vagy kiegészítése érdekében, többek között a 32. cikk szerinti félidős felülvizsgálattal összefüggésben, továbbá e rendeletnek a nyomonkövetési és értékelési keret kialakításáról szóló rendelkezésekkel való kiegészítése érdekében, amelyek e rendelet egyes konkrét céljaira alkalmazandó további teljesítménymutatókat tartalmazhatnak.

Módosítás    293

Rendeletre irányuló javaslat

32 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Értékelés

Félidős felülvizsgálat és értékelés

Módosítás    294

Rendeletre irányuló javaslat

32 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A rendelet időközi értékelését a végrehajtásáról rendelkezésre álló elegendő információ birtokában, de legkésőbb négy évvel az eszköz végrehajtásának kezdetét követően kell elvégezni.

Legkésőbb 2024. június 30-ig a Bizottság félidős értékelő jelentést nyújt be e rendelet alkalmazásáról. A félidős értékelő jelentés a 2021. január 1-jétől 2023. december 31-ig terjedő időszakra terjed ki, és megvizsgálja az e rendelet célkitűzéseinek eléréséhez való uniós hozzájárulást az elért eredmények mérésére szolgáló mutatók és az e rendelet – ideértve az EFFA+-t és a külső tevékenységi garanciát – hatásával kapcsolatos megállapítások és következtetések révén.

Módosítás    295

Rendeletre irányuló javaslat

32 cikk – 1 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

Ehhez az értékeléshez az Európai Parlament is hozzájárulhat. A Bizottság és az EKSZ konzultációt szervez a kiemelt érdekelt felekkel és kedvezményezettekkel, többek között civil társadalmi szervezetekkel; A Bizottság és az EKSZ különös figyelmet fordít a leginkább perifériára szorultak képviseletének biztosítására.

Módosítás    296

Rendeletre irányuló javaslat

32 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az értékelés adott esetben felhasználja a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet Fejlesztési Támogatási Bizottságának bevált gyakorlatra vonatkozó elveit, és arról igyekszik bizonyosságot szerezni, hogy teljesültek-e a célkitűzések, valamint ajánlások megfogalmazására törekszik a jövőbeni intézkedések javítása céljából.

A Bizottság továbbá külső értékelések révén beavatkozási területenként értékeli tevékenységeinek hatását és eredményességét, valamint a programozás eredményességét. A Bizottság és az EKSZ figyelembe veszi az Európai Parlament és a Tanács független külső értékelésekre vonatkozó javaslatait és nézeteit. Az értékelés adott esetben felhasználja a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet Fejlesztési Támogatási Bizottságának bevált gyakorlatra vonatkozó elveit, és arról igyekszik bizonyosságot szerezni, hogy teljesültek-e a célkitűzések, valamint ajánlások megfogalmazására törekszik a jövőbeni intézkedések javítása céljából. Az időközi értékelés értékeli az Unió teljesítményét az e rendelet által megállapított célértékek tekintetében.

Módosítás    297

Rendeletre irányuló javaslat

32 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A rendelet végrehajtásának végén, de legkésőbb négy évvel az 1. cikkben meghatározott időszak végét követően a Bizottság elvégzi a rendelet végső értékelését. Ez az értékelés áttekinti az Unió e rendelet célkitűzéseinek megvalósításához tett hozzájárulását, figyelembe véve az elért eredményeket mérő mutatókat és a rendelet hatásával kapcsolatos bármilyen megállapítást és következtetést.

A félidős értékelő jelentés kitér a hatékonyságra, a hozzáadott értékre, az egyszerűsített és észszerűsített külső finanszírozási struktúra működésére, a belső és külső koherenciára, valamint e rendelet célkitűzéseinek továbbra fennálló relevanciájára, a finanszírozott fellépések közötti kiegészítő jellegre és szinergiákra, az intézkedéseknek a következetes uniós külső fellépéshez való hozzájárulására, valamint arra, hogy a kedvezményezett országok lakossága adott esetben milyen mértékben tud az uniós pénzügyi támogatásról, és a jelentés tartalmazza a 31. cikk (4) bekezdésében említett jelentések megállapításait .

Módosítás    298

Rendeletre irányuló javaslat

32 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A végső értékelő jelentés kitér a hatékonyságra, a hozzáadott értékre, az egyszerűsítési lehetőségekre, a belső és külső koherenciára, valamint e rendelet célkitűzéseinek további relevanciájára.

törölve

Módosítás    299

Rendeletre irányuló javaslat

32 cikk – 2 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A végső értékelő jelentést az uniós finanszírozás végrehajtásának javítása céljából kell elkészíteni. A jelentés információkkal szolgál a rendelet keretében végrehajtott tevékenységi formák megújítása, módosítása vagy felfüggesztése kérdésében hozott határozatokhoz.

A félidős értékelő jelentést az uniós finanszírozás alkalmazásának javítása céljából kell elkészíteni. A jelentés információkkal szolgál a rendelet keretében végrehajtott tevékenységi formák megújítása, módosítása vagy felfüggesztése kérdésében hozott határozatokhoz.

Módosítás    300

Rendeletre irányuló javaslat

32 cikk – 2 bekezdés – 4 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A végső értékelő jelentésnek emellett tartalmaznia kell a vonatkozó éves jelentésekben szereplő, az e rendelet hatálya alá tartozó valamennyi támogatásról – így a külső címzett bevételekről és a vagyonkezelői alapokhoz való hozzájárulásokról – szóló összesített információkat, a kiadások részletezését a kedvezményezett ország, a finanszírozási eszközök felhasználása, a kötelezettségvállalások és a kifizetések szerinti bontásban feltüntetve.

A félidős értékelő jelentésnek emellett tartalmaznia kell a vonatkozó éves jelentésekben szereplő, az e rendelet hatálya alá tartozó valamennyi támogatásról – így a külső címzett bevételekről és a vagyonkezelői alapokhoz való hozzájárulásokról – szóló összesített információkat, a kiadások részletezését a kedvezményezett ország, a finanszírozási eszközök felhasználása, a kötelezettségvállalások és a kifizetések, továbbá a földrajzi és tematikus program és a gyorsreagálási tevékenység, többek között az újonnan felmerülő kihívások és prioritások számára képzett tartalékból igénybe vett források szerinti bontásban feltüntetve.

Módosítás    301

Rendeletre irányuló javaslat

32 cikk – 2 bekezdés – 5 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A Bizottság az értékelések következtetéseit és az azokkal kapcsolatos észrevételeit a 35. cikkben említett megfelelő bizottságon keresztül megküldi az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és a tagállamoknak. A tagállamok kérésére a konkrét értékelések az érintett bizottságon belül megvitathatók. Az eredményeket fel kell használni a programtervezés és a forráselosztás során.

A Bizottság az értékelések következtetéseit és az azokkal kapcsolatos észrevételeit megküldi az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és a tagállamoknak. Az eredményeket fel kell használni a programtervezés és a forráselosztás során.

Módosítás    302

Rendeletre irányuló javaslat

32 cikk – 2 bekezdés – 6 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A Bizottság megfelelő mértékig minden érintett érdekelt felet bevon az e rendelet szerint nyújtott uniós finanszírozás értékelésének folyamatába, és adott esetben törekedhet arra, hogy az uniós tagállamokkal és a fejlesztési partnerekkel közös értékelést készítsen, a partnerországok szoros bevonásával.

A Bizottság minden érintett érdekelt felet és kedvezményezettet, a társadalmi szervezeteket is beleértve bevon az e rendelet szerint nyújtott uniós finanszírozás értékelésének folyamatába, és adott esetben törekedhet arra, hogy az uniós tagállamokkal és a fejlesztési partnerekkel közös értékelést készítsen, a partnerországok szoros bevonásával.

Módosítás    303

Rendeletre irányuló javaslat

32 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a)  A Bizottság a (2) bekezdésben említett félidős értékelő jelentést továbbítja az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak. A jelentéshez adott esetben az e rendelet szükséges módosítására irányuló jogalkotási javaslatot mellékelnek.

Módosítás    304

Rendeletre irányuló javaslat

32 cikk – 2 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2b)  E rendelet alkalmazási időszakának végén, de legkésőbb az 1. cikkben meghatározott határidő lejártától számított három éven belül a Bizottság végleges értékelést készít a rendeletről az e cikk (2) bekezdésében említett ugyanazon szempontok szerint, mint félidős értékelés esetében.

Módosítás    305

Rendeletre irányuló javaslat

33 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Kellően indokolt esetekben, és amennyiben a végrehajtandó tevékenység globális, térségeken átnyúló vagy regionális jellegű, a Bizottság határozhat úgy, hogy a vonatkozó többéves indikatív programokon vagy a vonatkozó cselekvési terveken és intézkedéseken belül kiterjeszti a tevékenységek hatókörét a 4. cikk szerint e rendelet hatálya alá nem tartozó országokra és területekre az uniós finanszírozás koherenciájának és hatékonyságának biztosítása, vagy a regionális vagy térségeken átnyúló együttműködés előmozdítása érdekében.

(1)  Kellően indokolt esetekben, és amennyiben az alkalmazandó tevékenység globális, térségeken átnyúló vagy regionális jellegű, a Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy felhatalmazáson alapuló jogi aktust fogadjon el a 34. cikknek megfelelően annak érdekében, hogy kiegészítse a rendeletet, e tevékenységek céljára országokat és területeket hozzáadva a 4. cikk szerint e rendelet hatálya alá tartozó országokhoz és területekhez.

Módosítás    306

Rendeletre irányuló javaslat

33 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A Bizottság külön pénzügyi allokációt hozhat létre azzal a céllal, hogy segítse a partnerországokat és -régiókat a velük szomszédos uniós legkülső régiókkal és a TOT-határozat tanácsi határozat hatálya alá tartozó tengerentúli országokkal és területekkel folytatott együttműködésük megerősítésében. E célból adott esetben – és a TOT-határozatból és/vagy az ETE-rendeletből eredő finanszírozási szint kölcsönössége és arányossága alapján – e rendelet hozzájárulhat olyan tevékenységekhez, amelyeket egy partnerország vagy -régió, vagy bármely egyéb jogalany a jelen rendelet alapján valósít meg; amelyeket egy ország, terület vagy bármely más jogalany a TOT-határozat alapján valósít meg; vagy amelyeket az Unió valamely legkülső régiója közös operatív programok keretében valósít meg; illetve hozzájárulhat olyan interregionális együttműködési programokhoz vagy intézkedésekhez, amelyek meghatározása és végrehajtása az ETE-rendelet alapján történik.

törölve

Módosítás    307

Rendeletre irányuló javaslat

33 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

33a. cikk

 

A partnerországok vagy -régiók által a szomszédos uniós legkülső régiókkal és tengerentúli országokkal és területekkel folytatott együttműködés

 

(1)   A Bizottság külön pénzügyi allokációt hozhat létre azzal a céllal, hogy segítse a partnerországokat és -régiókat a velük szomszédos uniós legkülső régiókkal és a tanácsi TOT-határozat hatálya alá tartozó tengerentúli országokkal és területekkel folytatott együttműködésük megerősítésében. E célból e rendelet adott esetben és a TOT-határozatból és/vagy az európai területi együttműködési rendeletből származó finanszírozás szintjével összefüggő kölcsönösség és arányosság alapján hozzájárulhat valamely partnerország vagy régió, vagy e rendelet szerinti bármely más jogalany által, egy ország, térség vagy a TOT-határozat szerinti bármely más jogalany által, vagy közös operatív programok keretén belül egy legkülső régió által folytatott tevékenységekhez, vagy az európai területi együttműködési rendelet szerint létrehozott és alkalmazott interregionális együttműködési programokhoz vagy intézkedésekhez.

 

(2)   Az uniós társfinanszírozási arány nem lehet magasabb valamely program vagy intézkedés elszámolható kiadásainak 90%-ánál. Technikai segítségnyújtás esetében a társfinanszírozás aránya 100 %.

Módosítás    308

Rendeletre irányuló javaslat

34 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A Bizottságnak a 4. cikk (6) bekezdésében, a 26. cikk (3) bekezdésében, a 27. cikk (9) bekezdésében és a 31. cikk (9) bekezdésében említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadására vonatkozó felhatalmazása a jelen rendelet érvényességi idejére szól.

(2)  A Bizottságnak a 4. cikk (6) bekezdésében, a 8. cikk (7a) bekezdésében, a 8. cikk (8b) bekezdésében, a 14. cikk (1) bekezdésében, a 15a. cikkben, a 17. cikk (4) bekezdésében, a 21. cikk (3a) bekezdésében, a 26. cikk (4) bekezdésében, a 27. cikk (9) bekezdésében, a 31. cikk (9) bekezdésében és a 33. cikk (1) bekezdésében említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadására vonatkozó felhatalmazása a jelen rendelet érvényességi idejére szól. A bizottság a lehető leghamarabb elfogadja az említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat. Azonban a 8. cikk (7a) bekezdésében, a 8. cikk (8b) bekezdésében, a 17. cikk (4) bekezdésében és a 31. cikk (9) bekezdésében említett felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat [6 hónappal e rendelet hatálybalépését követően]...ig fogadja el.

Módosítás    309

Rendeletre irányuló javaslat

34 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 4. cikk (6) bekezdésében, a 26. cikk (3) bekezdésében, a 27. cikk (9) bekezdésében és a 31. cikk (9) bekezdésében említett felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon, vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.

(3)  Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 4. cikk (6) bekezdésében, a 8. cikk (7a) bekezdésében, a 8. cikk (8b) bekezdésében, a 14. cikk (1) bekezdésében, a 15a. cikkben, a 17. cikk (4) bekezdésében, a 21. cikk (3a) bekezdésében, a 26. cikk (4) bekezdésében, a 27. cikk (9) bekezdésében, a 31. cikk (9) bekezdésében és a 33. cikk (1) bekezdésében említett felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon, vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.

Módosítás    310

Rendeletre irányuló javaslat

34 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6)  A 4. cikk (6) bekezdése, a 26. cikk (3) bekezdése, a 27. cikk (9) bekezdése és a 31. cikk (9) bekezdése értelmében elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlament és a Tanács jogi aktusról való értesítését követő két hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam két hónappal meghosszabbodik.

(6)  A 4. cikk (6) bekezdése, a 8. cikk (7a) bekezdése, a 8. cikk (8b) bekezdése, a 14. cikk (1) bekezdése, a 15a. cikkben, a 17. cikk (4) bekezdése, a 21. cikk (3a) bekezdése, a 26. cikk (4) bekezdése, a 27. cikk (9) bekezdése, a 31. cikk (9) bekezdése és a 33. cikk (1) bekezdése értelmében elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlament és a Tanács jogi aktusról való értesítését követő két hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam két hónappal meghosszabbodik.

Módosítás    311

Rendeletre irányuló javaslat

34 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

34a. cikk

 

Sürgősségi eljárás

 

(1)   Ha természeti vagy ember által okozott katasztrófák, vagy a demokráciát, a jogállamiságot, az emberi jogokat vagy az alapvető szabadságokat fenyegető közvetlen veszély esetén rendkívül sürgős okból szükségessé válik, a Bizottság felhatalmazást kap felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására és az e cikk (2) és (3) bekezdéseit kell alkalmazni.

 

(2)   Az e cikk alapján elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok haladéktalanul hatályba lépnek és alkalmazandók, amennyiben nem emelnek ellenük kifogást a (3) bekezdésnek megfelelően. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusról az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak küldött értesítésben meg kell indokolni a sürgősségi eljárás alkalmazását.

 

(3)   Az Európai Parlament vagy a Tanács a 34. cikk (6) bekezdésében említett eljárásnak megfelelően kifogást emelhet a felhatalmazáson alapuló jogi aktus ellen. Ebben az esetben a Bizottság az Európai Parlament vagy a Tanács kifogásáról szóló határozatról való értesítést követően haladéktalanul hatályon kívül helyezi a szóban forgó, felhatalmazáson alapuló jogi aktust.

Módosítás    312

Rendeletre irányuló javaslat

34 b cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

34b. cikk

 

Demokratikus elszámoltathatóság

 

(1)   Annak érdekében, hogy javítsa a párbeszédet az Európai Unió intézményei, különösen az Európai Parlament, a Bizottság és az EKSZ között, valamint, hogy nagyobb átláthatóságot és elszámoltathatóságot biztosítson és gyorsítsa a jogi aktusok és intézkedések Bizottság általi elfogadását, az Európai Parlament felkérheti a Bizottságot és az EKSZ-t, hogy jelenjenek meg előtte az e rendelet szerinti programozással kapcsolatos stratégiai irányvonalak és iránymutatások megvitatása céljából. Ez a párbeszéd az 5. cikkel összhangban minden külső finanszírozási eszköz átfogó koherenciáját is elősegíti. Erre a párbeszédre a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok és az éves költségvetési tervezet Bizottság általi elfogadását megelőzően kerülhet sor. A párbeszédre az Európai Parlament, az Európai Bizottság vagy az EKSZ kérésére a főbb politikai fejleményekre való tekintettel eseti jelleggel is sor kerülhet.

 

(2)   A Bizottság és az EKSZ legalább egy hónappal a párbeszédet megelőzően előterjeszt az Európai Parlament számára minden e tekintetben vonatkozó dokumentumot. Az éves költségvetéssel kapcsolatos párbeszéd esetében a Bizottságnak és az EKSZ-nek kell biztosítania a 21. cikkel összhangban elfogadott vagy tervezett összes cselekvési tervre és intézkedésre vonatkozó összesített információt, továbbá az országonként, régiónként és tematikus területenként folytatott együttműködésre, valamint a gyors reagálási tevékenységek alkalmazására, a felmerülő kihívások és prioritások számára képzett tartalékra és a külső tevékenységi garanciára vonatkozó információkat.

 

(3)   A Bizottság és az EKSZ a lehető legnagyobb mértékben figyelembe veszi az Európai Parlament álláspontját. Abban az esetben, ha a Bizottság vagy az EKSZ nem veszi figyelembe az Európai Parlament álláspontját, megfelelő indokolást kell adnia.

 

(4)   A Bizottság és az EKSZ – különösen a 38. cikk szerinti irányítócsoporton keresztül – felelős azért, hogy az Európai Parlament tájékoztatást kapjon e rendelet alkalmazásának mindenkori helyzetéről, különös tekintettel a folyamatban lévő intézkedésekre, fellépésekre és eredményekre.

Módosítás    313

Rendeletre irányuló javaslat

35 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

35 cikk

törölve

Bizottság

 

(1)  A Bizottság munkáját a Szomszédsági, Fejlesztési és Nemzetközi Együttműködési Bizottság segíti. Ez a bizottság a 182/2011/EU rendelet értelmében vett bizottságnak minősül.

 

(2)  Az e bekezdésre való hivatkozás esetén a 182/2011/EU rendelet 5. cikkét kell alkalmazni.

 

(3)  Ha a bizottságnak írásbeli eljárásban kell véleményt nyilvánítania, az ilyen eljárást eredmény nélkül kell lezárni, amennyiben a véleménynyilvánításra megállapított határidőn belül az elnök úgy határoz, vagy a bizottsági tagok egyszerű többsége ezt kéri.

 

(4)  Az e bekezdésre történő hivatkozás esetén a 182/2011/EU rendeletnek az 5. cikkével együtt értelmezett 8. cikkét kell alkalmazni.

 

(5)  Az elfogadott határozat az elfogadott vagy módosított dokumentum, cselekvési program vagy intézkedés időtartamára marad hatályban.

 

(6)  Az Európai Beruházási Bank egy megfigyelője részt vesz a bizottságnak az Európai Beruházási Bankot érintő kérdésekkel kapcsolatos eljárásában.

 

Módosítás    314

Rendeletre irányuló javaslat

36 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Tájékoztatás, kommunikáció és közzététel

Átláthatóság, kommunikáció és az információk nyilvánosságra hozatala

Módosítás    315

Rendeletre irányuló javaslat

36 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az uniós finanszírozás címzettjei elismerik az uniós finanszírozás eredetét, és (különösen az intézkedések és azok eredményeinek népszerűsítésekor) gondoskodnak annak láthatóságáról azáltal, hogy következetes, hatékony és arányos módon célzott információkat juttatnak el többféle közönségnek, köztük a médiának és a nyilvánosságnak.

(1)  Az uniós finanszírozás címzettjei elismerik az uniós finanszírozás eredetét, és (különösen az intézkedések és azok eredményeinek népszerűsítésekor) gondoskodnak annak láthatóságáról azáltal, hogy következetes, hatékony és arányos módon célzott információkat juttatnak el többféle közönségnek, köztük a médiának és a nyilvánosságnak. A Bizottság felel annak ellenőrzéséért, hogy a kedvezményezettek az említett követelményeket teljesítik-e.

Módosítás    316

Rendeletre irányuló javaslat

36 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A Bizottság tájékoztatási és kommunikációs tevékenységeket végez a rendelethez, valamint annak intézkedéseihez és eredményeihez kapcsolódóan. A rendelethez allokált pénzügyi forrásokat ezenfelül az Unió politikai prioritásaira vonatkozó intézményi kommunikáció költségeinek fedezésére is kell fordítani, amennyiben azok a kihívások közvetlenül kapcsolódnak a 3. cikkben említett célkitűzésekhez.

(2)  A Bizottság tájékoztatási és kommunikációs tevékenységeket alkalmaz a rendelethez, valamint annak intézkedéseihez és eredményeihez kapcsolódóan. A rendelethez allokált pénzügyi forrásokat ezenfelül az Unió politikai prioritásaira vonatkozó intézményi kommunikáció költségeinek fedezésére is kell fordítani, amennyiben azok a kihívások közvetlenül kapcsolódnak a 3. cikkben említett célkitűzésekhez.

Módosítás    317

Rendeletre irányuló javaslat

36 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a)  A Bizottság intézkedéseket hoz a stratégiai kommunikáció és a nyilvános diplomácia megerősítése érdekében az Unió értékeinek és az Unió hozzáadott értékének közléséhez.

Módosítás    318

Rendeletre irányuló javaslat

36 cikk – 2 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2b)  A Bizottság – azon fellépések kivételével, amelyekről úgy ítéli meg, hogy a 37. cikkben foglaltak szerint biztonsági problémákat okoznának vagy érzékeny helyi politikai kérdéseket érintenek – létrehozza az e rendelet alapján finanszírozott valamennyi fellépés egységes, átfogó, nyilvános, központi elektronikus nyilvántartását, amely magába foglalja a forráselosztási folyamatban a partnerek igényeinek meghatározására felhasznált kritériumokat, továbbá a Bizottság biztosítja a nyilvántartás rendszeres frissítését.

Módosítás    319

Rendeletre irányuló javaslat

36 cikk – 2 c bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2c)  A nyilvántartás a bizalmas és üzleti szempontból érzékeny információk védelmét szem előtt tartva magában foglalja a valamennyi finanszírozási és beruházási művelettel kapcsolatos – többek között egyedi szintű és projektszintű – információkat, valamint az összes EFFA+ garanciamegállapodás lényeges elemeit, köztük a részvételre jogosult partnerek jogi személyazonosságára, a várható fejlesztési előnyökre és a panasztételi eljárásokra vonatkozó információkat.

Módosítás    320

Rendeletre irányuló javaslat

36 cikk – 2 d bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2d)  Az EFFA+ szerint jogosult partnerek – az átláthatóságra irányadó politikáikkal és az adatvédelemre, valamint a dokumentumokhoz és információhoz való hozzáférésre vonatkozó uniós szabályokkal összhangban – weboldalaikon proaktív módon és rendszeresen nyilvánosan hozzáférhetővé teszik a külső tevékenységi garanciával fedezett valamennyi finanszírozási és beruházási művelettel kapcsolatos információt, különösen azt illetően, hogy e műveletek miként járulnak hozzá e rendelet céljainak és követelményeinek teljesítéséhez. Ezeket az információkat projektszintre lebontva kell megadni. Ezeknek az információknak mindig figyelembe kell venniük a bizalmas és üzleti szempontból érzékeny információk védelmét. A részvételre jogosult partnerek kötelesek az e rendelettel összhangban a külső tevékenységi garanciával fedezett finanszírozási és beruházási műveletekről általuk nyilvánosságra hozott valamennyi tájékoztatóban közzétenni az uniós támogatást.

Módosítás    321

Rendeletre irányuló javaslat

38 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

38 cikk

törölve

EKSZ-záradék

 

Ezt a rendeletet a 2010/427/EU határozattal összhangban kell alkalmazni.

 

Módosítás    322

Rendeletre irányuló javaslat

38 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

38a. cikk

 

Irányítás

 

A Bizottság és az EKSZ megfelelő szervezeti egységeiből álló és az alelnök/főképviselő vagy e hivatal képviselőjének elnökletével működő horizontális irányítócsoport felel az irányítási cikluson során végig ezen eszköz irányításáért, koordinálásáért és kezeléséért az Unió minden külső finanszírozása következetességének, hatékonyságának, átláthatóságának és elszámoltathatóságának biztosítása érdekében. Az alelnök/főképviselő biztosítja az Unió külső tevékenységének átfogó politikai koordinációját. Minden fellépés esetében, beleértve a gyorsreagálási tevékenységeket és a rendkívüli segítségnyújtási intézkedéseket, valamint az eszköz programozásának, tervezésének és alkalmazásának teljes ciklusa során a főképviselőnek és az EKSZ-nek együtt kell működnie a Bizottság érintett tagjaival és szervezeti egységeivel a tervezett fellépés jellege és célkitűzései alapján, szakértelmükre építve. Minden határozati javaslatot a Bizottság eljárásait követve kell előkészíteni és elfogadás céljából a Bizottságnak be kell nyújtani.

 

Az Európai Parlamentet teljes mértékben be kell vonni az eszközök tervezési, programozási, nyomonkövetési és értékelési szakaszába, annak érdekében, hogy a külső tevékenységek terén biztosítva legyen az uniós finanszírozás politikai ellenőrzése, demokratikus ellenőrzése és elszámoltathatósága.

Módosítás    323

Rendeletre irányuló javaslat

40 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Ezt a rendeletet 2021. január 1-jétől kell alkalmazni.

Ezt a rendeletet 2021. január 1-jétől 2027. december 31-ig kell alkalmazni.

Módosítás    324

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – 17 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az e területre irányuló uniós támogatás annak lehetővé tétele érdekében is felhasználható, hogy az Oroszországi Föderáció részt vehessen a határon átnyúló együttműködési programokban és más releváns, több országra irányuló programokban.

Az e területre irányuló uniós támogatás annak lehetővé tétele érdekében is felhasználható, hogy az Oroszországi Föderáció részt vehessen a határon átnyúló együttműködési programokban és más releváns, több országra irányuló programokban, beleértve az oktatási együttműködést, különösen a diákcsere-programokat.

Módosítás    325

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – A rész – 1 pont – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  A demokrácia és a demokratikus folyamatok, a kormányzás és a felügyelet megerősítése, ideértve az átlátható és hiteles választói folyamatokat;

a)  A demokrácia és a befogadó demokratikus folyamatok, a kormányzás és a felügyelet megerősítése, ideértve a független igazságszolgáltatást, a jogállamiságot, valamint az átlátható, békés és hiteles választási folyamatokat;

Módosítás    326

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – A rész – 1 pont – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  Az emberi jogok és az alapvető szabadságok védelmének megerősítése;

b)  Az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatában foglalt emberi jogok előmozdításának és védelmének, valamint a kapcsolódó nemzetközi eszközök végrehajtásának megerősítése, az emberijog-védők támogatása és védelme, a globális és regionális paktumok és keretek megvalósításához való hozzájárulás, ezek végrehajtása és nyomon követése során a civil társadalom kapacitásainak növelése és az éghajlatváltozás miatt lakóhelyüket elhagyni kényszerült személyek védelmére vonatkozó jogi keret létrehozásának megalapozása;

Módosítás    327

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – A rész – 1 pont – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  A megkülönböztetés valamennyi formája elleni küzdelem, valamint az egyenlőség elvének előmozdítása, különös tekintettel a nemek közötti egyenlőségre és a kisebbségekhez tartozó személyek jogaira;

c)  A megkülönböztetés valamennyi formája elleni küzdelem, valamint az egyenlőség elvének előmozdítása, különös tekintettel a nemek közötti egyenlőségre, a nők és a lányok jogaira és társadalmi szerepvállalásuk növelésére, valamint a gyermekek, a fiatalok, a fogyatékossággal élő személyek, a kisebbségekhez tartozó személyek, az LMBTI-személyek és az őslakos népek jogaira;

Módosítás    328

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – A rész – 1 pont – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

d)  A civil társadalom megerősödésének, valamint a reformfolyamatokban és a demokratikus átalakulásban játszott szerepének a támogatása, továbbá a civil társadalom és a polgárok politikai döntéshozatalban való részvétele számára kedvező környezet előmozdítása;

d)  A civil társadalom megerősödésének támogatása, a politikai változásokban, a reformfolyamatokban és a demokratikus átalakulásban játszott szerepének megerősítése, továbbá a civil társadalom és a polgárok politikai életben és a döntéshozatal ellenőrzésében való részvétele számára kedvező környezet előmozdítása;

Módosítás    329

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – A rész – 1 pont – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

f)  Az államok, társadalmak, közösségek és egyének rezilienciájának kialakítása a politikai, gazdasági, környezeti, élelmezési, demográfiai és társadalmi nyomásokkal és sokkhatásokkal szemben;

f)  Az államok, társadalmak, közösségek és egyének rezilienciájának kialakítása annak érdekében, hogy felkészüljenek a környezeti és gazdasági sokkhatásoknak, a természeti és az ember által okozott katasztrófáknak, konfliktusoknak, egészségügyi és élelmiszer-biztonsági válságoknak való ellenállásra, az azokhoz való alkalmazkodásra és az azokból való gyors kilábalásra;

Módosítás    330

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – A rész – 1 pont – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

g)  A demokratikus állami intézmények fejlesztésének erősítése országos és helyi szinteken egyaránt, ideértve a független, eredményes, hatékony és elszámoltatható igazságszolgáltatási rendszert, a jogállamiság előmozdítását, valamint az igazságszolgáltatáshoz való jogot mindenki számára;

g)  A demokratikus állami intézmények fejlesztésének erősítése nemzetközi, országos és helyi szinteken egyaránt, ideértve a független, eredményes, hatékony és elszámoltatható igazságszolgáltatási rendszert, a jogállamiság, a nemzetközi igazságszolgáltatás, az elszámoltathatóság, valamint a mindenkit megillető igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés előmozdítását;

Módosítás    331

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – A rész – 1 pont – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

h)  A közigazgatásireform-folyamatok támogatása, többek között polgárközpontú e-kormányzati megközelítések alkalmazásával, a jogi keret és az intézményi szerkezet, a nemzeti statisztikai rendszerek, kapacitások megerősítésével, az államháztartási gazdálkodás megszilárdításával, valamint a korrupció elleni küzdelemhez való hozzájárulással;

h)  A közigazgatásireform-folyamatok támogatása, többek között polgárközpontú e-kormányzati megközelítések alkalmazásával, a jogi keret és az intézményi szerkezet, a nemzeti statisztikai rendszerek, kapacitások megerősítésével, az államháztartási gazdálkodás megszilárdításával, valamint a korrupció, az adóelkerülés, az adókijátszás és az agresszív adótervezés elleni küzdelemhez való hozzájárulással;

Módosítás    332

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – A rész – 1 pont – j pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

j)  Az állami intézmények átláthatóságának és elszámoltathatóságának növelése, a közbeszerzés és az államháztartási gazdálkodás megerősítése, az e-kormányzat kialakítása, valamint a szolgáltatásnyújtás javítása;

j)  Az állami intézmények átláthatóságának és elszámoltathatóságának növelése, a közbeszerzés megerősítése – többek között fenntarthatósági (környezeti, szociális és gazdasági) kritériumok és célkitűzések kidolgozásának támogatásával –, az államháztartási gazdálkodás megerősítése, az e-kormányzat kialakítása, valamint a szolgáltatásnyújtás javítása;

Módosítás    333

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – A rész – 1 pont – k a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ka)  A parlamenti demokrácia előmozdítása

Módosítás    334

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – A rész – 2 pont – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  A szegénység valamennyi dimenziójának felszámolása, a megkülönböztetés és az egyenlőtlenségek kezelése, valamint annak biztosítása, hogy senki sem marad ki a fejlődésből;

a)  A szegénység valamennyi dimenziójának felszámolása, a megkülönböztetés és az egyenlőtlenségek kezelése, annak biztosítása, hogy senki se maradjon ki a fejlődésből; és a leghátrányosabb helyzetűek elsőként való megsegítése, elsőbbséget biztosítva az egészségügyet, az élelmezést, az oktatást és a szociális védelmet érintő közszolgáltatásokba való beruházások számára;

Módosítás    335

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – A rész – 2 pont – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  A szakpolitikák elfogadására és megfelelő beruházások eszközölésére irányuló erőfeszítések fokozása a nők és fiatalok jogainak előmozdítása, valamint a társadalmi, polgári és gazdasági életben való szerepvállalásuk elősegítése, továbbá az inkluzív növekedéshez és a fenntartható fejlődéshez való teljes mértékű hozzájárulásuk biztosítása érdekében;

b)  A szakpolitikák elfogadására és megfelelő beruházások eszközölésére irányuló erőfeszítések fokozása a nők, a fiatalok és a gyermekek, valamint a fogyatékossággal élő személyek jogainak előmozdítása, védelme és érvényesítése, valamint a társadalmi, polgári és gazdasági életben való szerepvállalásuk és érdemi részvételük elősegítése, továbbá az inkluzív növekedéshez és a fenntartható fejlődéshez való teljes mértékű hozzájárulásuk biztosítása érdekében;

Módosítás    336

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – A rész – 2 pont – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  A nők és lányok jogai védelmének és megvalósításának előmozdítása, ideértve a gazdasági, munkajogi és szociális jogokat, valamint a szexuális és reproduktív egészséget és a kapcsolódó jogokat, továbbá a szexuális és nemi alapú erőszak valamennyi formájának megelőzését;

c)  A nők és lányok jogai, valamint társadalmi szerepvállalásuk védelmének és megvalósításának előmozdítása, ideértve a gazdasági, munkajogi és szociális jogokat, a földhöz fűződő jogokat, valamint a szexuális és reproduktív egészséget és a kapcsolódó jogokat, továbbá a szexuális és nemi alapú erőszak valamennyi formájának megelőzését, és a nők és a lányok ezektől való védelmét; ez magában foglalja annak előmozdítását, hogy az átfogó szexuális és reproduktív egészségügyi tájékoztatás és átfogó szexuális nevelés mindenki számára biztosított legyen; az együttműködés előmozdítása a szexuális és reproduktív egészségügyi ellátás, többek között a családtervezés – különösen alacsony jövedelmű csoportok körében történő – biztosítására szolgáló új vagy továbbfejlesztett eszközökre irányuló kutatás és innováció terén;

Módosítás    337

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – A rész – 2 pont – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

d)  Különös figyelem fordítása a hátrányos helyzetű, kiszolgáltatott helyzetben lévő és marginalizált személyekre, többek között a gyerekekre, az idősekre, a fogyatékos személyekre, az LMBTI-személyekre és az őslakos népekre. Idetartozik a gyermekgondozás intézményes alapokról közösségi alapokra való áthelyezésének az ösztönzése;

d)  Különös figyelem fordítása a hátrányos helyzetű, kiszolgáltatott helyzetben lévő és marginalizált személyekre, többek között a gyerekekre, az idősekre, a fogyatékos személyekre, az LMBTI-személyekre és az őslakos népekre. Idetartozik a fogyatékossággal és fogyatékosság nélkül élő gyermekek gondozásának intézményes alapokról közösségi alapokra való áthelyezésének az ösztönzése is;

Módosítás    338

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – A rész – 2 pont – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

e)  Integrált megközelítés előmozdítása a közösségek – különösen a legszegényebbek – támogatásában az alapvető szükségletekhez és szolgáltatásokhoz való hozzájutás javításához;

e)  Integrált megközelítés előmozdítása a közösségek – különösen a legszegényebbek és a legnehezebben elérhetők – támogatásában az alapvető szükségletekhez és szolgáltatásokhoz, különösen az egészségügyi, többek között a szexuális és reproduktív egészségügyi szolgáltatásokhoz, a tájékoztatáshoz és eszközökhöz, az oktatáshoz, az élelmezéshez és a szociális védelemhez való általános hozzáférés javításával;

Módosítás    339

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – A rész – 2 pont – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

f)  Biztonságos és gondoskodó környezet megteremtésének támogatása a gyermekek számára, ami fontos eleme a lehetőségeit teljes mértékben kihasználni képes, egészséges fiatal népesség elősegítésének;

f)  A gyermekek, különösen a leginkább a peremre szorultak számára a lehető legjobb életkezdés biztosítása a kisgyermekkori fejlesztésekbe való beruházásokkal, valamint annak garantálásával, hogy a szegénységet vagy egyenlőtlenséget megtapasztaló gyermekek hozzáférjenek olyan alapvető szolgáltatásokhoz, mint az egészségügy, az élelmezés, az oktatás és a szociális védelem; biztonságos és gondoskodó környezet megteremtésének támogatása a gyermekek számára, ami fontos eleme a lehetőségeit teljes mértékben kihasználni képes, egészséges fiatal népesség elősegítésének, különös figyelmet fordítva a lányok szükségleteire;

Módosítás    340

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – A rész – 2 pont – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

g)  Az elegendő, megfizethető, biztonságos és tápláló élelmiszerekhez való egyetemes hozzájutás támogatása különösen a leginkább kiszolgáltatott helyzetben lévők számára, továbbá az élelmezés- és táplálkozásbiztonság erősítése, különösen az elhúzódó vagy visszatérő válságok sújtotta országokban

g)  Az elegendő, megfizethető, biztonságos és tápláló élelmiszerekhez való egyetemes hozzájutás támogatása különösen a leginkább kiszolgáltatott helyzetben lévők – többek között az öt év alatti gyermekek, a kamaszok, a lányok és fiúk, a nők, különösen a terhes és a szoptató nők – számára, az élelmezés- és táplálkozásbiztonság erősítése, különösen az elhúzódó vagy visszatérő válságok sújtotta országokban; a több ágazatra kiterjedően alkalmazott tápanyag-orientált megközelítések előmozdítása a mezőgazdaságban;

Módosítás    341

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – A rész – 2 pont – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

h)  A biztonságos és elegendő ivóvízhez, csatornázáshoz és higiéniás körülményekhez való általános hozzáférés, továbbá fenntartható és integrált vízgazdálkodás biztosítása;

h)  A biztonságos és elegendő ivóvízhez, csatornázáshoz és higiéniás körülményekhez való általános hozzáférés, továbbá fenntartható és integrált vízgazdálkodás biztosítása, mivel ezek kulcsfontosságú tényezők az egészségügy, az oktatás, az élelmezés, az éghajlatváltozással szembeni ellenállóképesség és a nemek egyenlősége területén;

Módosítás    342

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – A rész – 2 pont – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

i)  Az egyetemes egészségügyi ellátás megvalósítása, a minőségi és megfizethető egészségügyi szolgáltatásokhoz való méltányos hozzáférés biztosításával, többek között erős, minőségi és reziliens egészségügyi rendszerek kiépítésének támogatásával, valamint a korai előrejelzési, kockázatcsökkentési, kockázatkezelési és helyreállítási kapacitások javításával;

i)  Az egyetemes egészségügyi ellátás megvalósítása, a minőségi és megfizethető egészségügyi szolgáltatásokhoz, köztük a szexuális és reproduktív egészségügyi szolgáltatásokhoz való méltányos hozzáférés biztosításával, és mindenki számára hozzáférhető inkluzív, erős, minőségi és reziliens egészségügyi rendszerek kiépítésének támogatása révén, valamint a korai előrejelzési, kockázatcsökkentési, kockázatkezelési és helyreállítási kapacitások javításával; kiegészítő fellépés az uniós kutatási és innovációs keretprogramon keresztül a globális egészségügyi fenyegetések kezeléséhez, a biztonságos, hatékony és megfizethető vakcinák és kezelések kifejlesztéséhez a szegénységgel kapcsolatos és elhanyagolt betegségekkel szemben, valamint az egészségügyi kihívásokra, többek között a fertőző betegségekre, az antimikrobiális szerekkel szembeni rezisztenciára, az új betegségekre és járványokra adott válaszok javításához;

Módosítás    343

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – A rész – 2 pont – j a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ja)  Az emberek és a közösségek rezilienciájának erősítése, többek között a közösség szintjén irányított katasztrófakockázat-csökkentésre és a felkészültségre irányuló projektekbe történő fokozott beruházások révén;

Módosítás    344

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – A rész – 2 pont – j b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

jb)  Nemzeti, regionális és helyi kormányzatok és hatóságok támogatása a szükséges infrastruktúra – többek között a fizikai, technológiai és humánerőforrások – létrehozása érdekében, a legkorszerűbb technológiai és adminisztratív fejlesztéseket alkalmazva, ami lehetővé teszi minden a polgári nyilvántartás (a születéstől a halálig) pontos vezetését, valamint a hivatalosan elismert másodlatok szükség szerinti kiadását annak érdekében, hogy minden polgár hivatalosan is létezzen, és gyakorolhassa alapjogait.

Módosítás    345

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – A rész – 2 pont – k pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

k)  Inkluzív fenntartható városfejlesztés előmozdítása a városi egyenlőtlenségek kezelése érdekében, a leginkább rászorulókra összpontosítva.

k)  Inkluzív fenntartható városfejlesztés előmozdítása a városi egyenlőtlenségek kezelése érdekében, a leginkább rászorulókra összpontosítva és a nemek közötti egyenlőség szempontját érvényesítő megközelítéssel.

Módosítás    346

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – A rész – 2 pont – l pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

l)  A helyi hatóságok támogatása annak érdekében, hogy városi szinten javítsák az alapvető szolgáltatások nyújtását és a biztonságos élelmezéshez, az elérhető, tisztességes és megfizethető lakhatáshoz, valamint életminőséghez való méltányos hozzájutást, különösen az illegális településeken és nyomornegyedekben élők számára.

törölve

Módosítás    347

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – A rész – 2 pont – m pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

m)  Az inkluzív és méltányos, minőségi formális, informális és iskolarendszeren kívüli oktatás ösztönzése mindenki számára, minden szinten, ideértve a műszaki és szakképzést is, szükség- és válsághelyzetekben is, és többek között a digitális technológiák alkalmazásával, az oktatás, a tanítás és a tanulás javítása céljából;

m)  A nemzetközileg elfogadott oktatási célok elérésének ösztönzése, különös tekintettel az ingyenes közoktatási rendszerekre, az inkluzív és méltányos, minőségi formális, informális és iskolarendszeren kívüli oktatás ösztönzése révén és az élethosszig tartó tanulás mindenki számára történő támogatása révén minden szinten, ideértve a kisgyermekkori nevelést, a műszaki és szakképzést is, szükség- és válsághelyzetekben is, és többek között a digitális technológiák alkalmazásával, az oktatás, a tanítás és a tanulás javítása céljából;

Módosítás    348

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – A rész – 2 pont – m a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ma)  Az oktatási folyosók támogatása, hogy a háborús országokból érkező hallgatók uniós egyetemeken tanulhassanak;

Módosítás    349

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – A rész – 2 pont – n pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

n)  A partnerországokba irányuló, a tőlük induló vagy a közöttük zajló kapacitásépítési és tanulási célú mobilitási tevékenységek, valamint ezen országok intézményeivel, szervezeteivel, helyi végrehajtó szerveivel és hatóságaival folytatott együttműködés és szakpolitikai párbeszéd támogatása;

n)  A partnerországokba irányuló, a tőlük induló vagy a közöttük zajló tanulási célú mobilitási, kapacitásépítési és kulturális együttműködési tevékenységek, valamint ezen országok intézményeivel, szervezeteivel, helyi végrehajtó szerveivel és hatóságaival folytatott együttműködés és szakpolitikai párbeszéd támogatása;

Módosítás    350

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – A rész – 2 pont – n a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

na)  A kapacitásbővítés és az együttműködés elősegítése a tudomány, a technológia és a kutatás területein, különösképpen a partnerországokat aránytalanul érintő, szegénységgel kapcsolatos társadalmi kihívások kezelése érdekében, valamint a korlátozott magánberuházással rendelkező elhanyagolt kutatási és innovációs területek és a nyílt hozzáférésű adatok támogatása, és a szociális innováció elősegítése;

Módosítás    351

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – A rész – 2 pont – o pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

o)  Az együttműködés előmozdítása a tudomány, a technológia, a kutatás, valamint a nyílt hozzáférésű adatok és az innováció területén;

o)  A kapacitásépítés és az együttműködés előmozdítása a tudomány, a technológia, a kutatás, valamint a nyílt hozzáférésű adatok, az óriási méretű adathalmazok, a mesterséges intelligencia és az innováció területén az uniós kutatási és innovációs keretprogrammal összhangban az agyelszívás elleni küzdelem érdekében;

Módosítás    352

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – A rész – 2 pont – q pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

q)  Az interkulturális párbeszéd és a kulturális sokszínűség minden formájának előmozdítása, valamint a kulturális örökség megőrzése és promóciója, továbbá a kreatív ágazatok fenntartható, társadalmi és gazdasági fejlődéssel kapcsolatos potenciáljának felszabadítása;

q)  Az interkulturális párbeszéd és a kulturális sokszínűség minden formájának előmozdítása, valamint a kulturális örökség megőrzése és promóciója, továbbá a kulturális és kreatív ágazatok fenntartható, társadalmi és gazdasági fejlődéssel kapcsolatos potenciáljának felszabadítása;

Módosítás    353

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – A rész – 2 pont – q a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

qa)  Fellépések támogatása és az együttműködés előmozdítása a sport területén a nők és a fiatalok, egyének és közösségek nagyobb szerepvállalása, valamint a 2030-ig tartó időszakra szóló menetrend egészségügyi, oktatási és társadalmi befogadási céljaihoz való hozzájárulás érdekében;

Módosítás    354

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – A rész – 3 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Migráció és mobilitás

(3)  Migráció, mobilitás és kényszerű lakóhelyelhagyás

Módosítás    355

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – A rész – 3 pont – -a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

-a)  Hatékony és emberi jogi alapú migrációs politikák támogatása minden szinten, beleértve a védelmi programokat, a biztonságos, rendezett és szabályos migráció megkönnyítése érdekében;

Módosítás    356

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – A rész – 3 pont – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  A migrációs és mobilitási partnerségek megerősítése integrált és kiegyensúlyozott megközelítés alapján, a migráció valamennyi vetületét lefedve, ideértve a bilaterális vagy regionális uniós megállapodások és intézkedések, többek között a mobilitási partnerségek végrehajtásának támogatását is;

a)  Hozzájárulás a migrációs és mobilitási kétoldalú, regionális, többek között Dél-Dél és nemzetközi partnerségek megerősítéséhez integrált és kiegyensúlyozott megközelítés alapján, a migráció valamennyi vetületét lefedve, összhangban a nemzetközi és uniós joggal és az emberi jogi kötelezettségekkel;

Módosítás    357

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – A rész – 3 pont – a a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

aa)  Segítségnyújtás az uniós, kétoldalú vagy regionális megállapodások és a harmadik országokkal kötött megállapodások végrehajtásában, beleértve a mobilitási partnerségeket, valamint biztonságos és legális útvonala kialakításában többek között vízumkönnyítéssel és áttelepítési megállapodásokkal és a kölcsönös elszámoltathatóság és a humanitárius és emberi jogi kötelezettségek teljes tiszteletben tartása alapján;

Módosítás    358

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – A rész – 3 pont – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  A visszatérő migránsok fenntartható visszailleszkedésének támogatása;

b)  A visszatérő migránsok fenntartható és sikeres társadalmi-gazdasági visszailleszkedésének támogatása;

Módosítás    359

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – A rész – 3 pont – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

d)  Az irreguláris migráció, az emberkereskedelem, a migránscsempészés kezelése, az integrált határigazgatással kapcsolatos együttműködés fokozása;

d)  A migráció gyenge pontjainak csökkentése, többek között az irreguláris migráció kezelése, valamint az emberkereskedelemre és a migránscsempészésre adott transznacionális válasz nemzetközi és uniós joggal összhangban történő megerősítése révén;

Módosítás    360

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – A rész – 3 pont – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

e)  A tudományos, technikai, humán és intézményi kapacitások erősítése a migrációkezelés érdekében;

e)  A tudományos, technikai, humán és intézményi kapacitások erősítése a migrációkezelés érdekében, többek között pontos és bontott adatok gyűjtése és felhasználása a bizonyítékokon alapuló politikák megalapozásaként a biztonságos, rendezett és felelősségteljes migráció érdekében;

Módosítás    361

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – A rész – 3 pont – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

f)  Hatékony és emberi jogokon alapuló migrációs politikák támogatása, a védelmi programokat is ideértve;

törölve

Módosítás    362

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – A rész – 3 pont – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

g)  A legális migráció megkönnyítéséhez szükséges feltételek megteremtése, valamint a jól irányított mobilitás és az emberek közötti kapcsolatok előmozdítása, a migráció fejlesztési hatásának maximalizálása;

g)  A legális migráció megkönnyítéséhez szükséges feltételek megteremtése, valamint a jól irányított mobilitás és az emberek közötti kapcsolatok előmozdítása, beleértve a pontos és időbeni információkat a migráció minden szakaszáról;

Módosítás    363

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – A rész – 3 pont – g a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ga)  A migráció fejlesztési hatásainak maximalizálása, valamint a migráció és a fejlesztés közötti összefüggések közös értelmezésének javítása;

Módosítás    364

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – A rész – 3 pont – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

h)  A migránsok és a lakóhelyük elhagyására kényszerített személyek védelmének biztosítása;

h)  A migránsok és a lakóhelyük elhagyására kényszerített személyek védelmének biztosítása, külön figyelmet fordítva a kiszolgáltatott helyzetben lévő csoportokra, és az emberi jogokon alapuló megközelítést alkalmazva, valamint biztosítva a vegyes migrációs áramlások között a nemzetközi védelemre szoruló személyek azonosítását és jogállásuk meghatározását;

Módosítás    365

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – A rész – 3 pont – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

i)  Fejlesztésalapú megoldások támogatása a lakóhelyük elhagyására kényszerített személyek és befogadó közösségeik számára;

i)  Fejlesztésalapú megoldások támogatása a lakóhelyük elhagyására kényszerített személyek és befogadó közösségeik számára, beleértve az oktatáshoz és a tisztességes munkához való hozzáférést, a lakóhelyük elhagyására kényszerített személyek méltóságát, rezilienciáját és önállóságát, valamint beillesztkedésüket a befogadó országok gazdasági és társadalmi életébe;

Módosítás    366

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – A rész – 3 pont – j pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

j)  A diaszpóra részvállalásának támogatása a származási országokban;

j)  A diaszpóra részvállalásának támogatása a származási országokban, hogy teljes mértékben hozzájáruljon a fenntartható fejlődéshez;

Módosítás    367

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – A rész – 3 pont – k a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ka)  Hozzájárulás a migránsok és a társadalmak szerepvállalásához a teljes befogadás és a társadalmi kohézió megvalósítása érdekében.

Módosítás    368

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – A rész – 3 pont – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

Az e területen folytatott együttműködést a Menekültügyi és Migrációs Alappal összhangban kell kezelni, tiszteletben tartva a politikák fejlesztési célú koherenciájának elvét.

Módosítás    369

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – A rész – 4 pont – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  Hozzájárulás a partnerek azzal kapcsolatos erőfeszítéseihez, hogy eleget tegyenek az éghajlatváltozással foglalkozó Párizsi Megállapodás alapján tett, éghajlatváltozással kapcsolatos kötelezettségvállalásaiknak, ideértve a nemzeti vállalások, valamint az enyhítési és alkalmazkodási cselekvési tervek végrehajtását, kitérve az alkalmazkodás és a hatások enyhítése közötti szinergiákra is;

b)  Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás támogatása, különös tekintettel a szükséges intézkedések meghozatalához szükséges forrásokat nélkülöző, különösen veszélyeztetett államokra és népességekre. Hozzájárulás a partnerek azzal kapcsolatos erőfeszítéseihez, hogy eleget tegyenek az éghajlatváltozással foglalkozó Párizsi Megállapodás alapján tett, éghajlatváltozással kapcsolatos kötelezettségvállalásaiknak, ideértve a nemzeti vállalások, valamint az enyhítési és alkalmazkodási cselekvési tervek végrehajtását, kitérve az alkalmazkodás és a hatások enyhítése közötti szinergiákra is, illetve az azzal kapcsolatos erőfeszítéseikhez, hogy eleget tegyenek az olyan többoldalú környezetvédelmi megállapodások alapján tett kötelezettségvállalásaiknak, mint például a Biológiai Sokféleség Egyezmény és az elsivatagosodás elleni küzdelemről szóló ENSZ-egyezmény;

Módosítás    370

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – A rész – 4 pont – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

d)  A fenntartható energiával kapcsolatos együttműködés erősítése. Az energiahatékonysággal kapcsolatos együttműködés és a megújuló energiaforrások alkalmazásának ösztönzése és növelése;

d)  A fejlődő országokban a fenntartható energiához való hozzáférés előmozdítása annak érdekében, hogy tiszteletben tartsák az Unió 2012-es ígéretét, amely szerint 2030-ig további 500 millió ember számára biztosítják az ehhez való hozzáférést, kiemelten kezelve a magas környezeti és fejlesztési értékű, kis léptékű, minihálózati és hálózaton kívüli megoldásokat. A fenntartható energiával kapcsolatos együttműködés erősítése. Az energiahatékonysággal kapcsolatos együttműködés és a megújuló energiaforrások alkalmazásának ösztönzése és növelése; a megbízható, biztonságos, megfizethető, tiszta és fenntartható energiaszolgáltatásokhoz való hozzáférés elősegítése, különösen helyi és decentralizált megoldások révén, amelyek biztosítják az energiaellátást a szegénységben és a távoli régiókban élő emberek számára;

Módosítás    371

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – A rész – 4 pont – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

da)  A környezeti fenntarthatósággal és az éghajlatváltozással kapcsolatos célkitűzések általános érvényesítésére irányuló kapacitásépítés, valamint a zöld növekedés megvalósítása a nemzeti és helyi fejlesztési stratégiákban, többek között a fenntarthatósági kritériumok közbeszerzésekben való támogatása;

Módosítás    372

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – A rész – 4 pont – d b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

db)  A vállalatok társadalmi felelősségvállalásának és az ellátási láncok kellő gondosságának előmozdítása, valamint az „elővigyázatos megközelítés” és a „szennyező fizet” elvek következetes alkalmazása;

Módosítás    373

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – A rész – 4 pont – d c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

dc)  A környezetvédelmi szempontból fenntartható mezőgazdasági gyakorlatok előmozdítása – beleértve az agroökológiát – amelyek bizonyítottan hozzájárulnak az ökoszisztéma és a biodiverzitás megóvásához, és hosszútávon fokozzák az éghajlatváltozással szembeni környezeti és társadalmi rezilienciát;

Módosítás    374

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – A rész – 4 pont – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

f)  A helyi közösségek intenzívebb bevonása az éghajlatváltozás hatásainak kezelésébe, az ökoszisztémák megőrzésébe és a természeti erőforrásokkal való gazdálkodásba. A fenntartható városfejlesztés és a városi térségek rezilienciájának előmozdítása;

f)  A helyi közösségek és az őslakos népek intenzívebb bevonása az éghajlatváltozás hatásainak kezelésébe, a biológiai sokféleség csökkenése és a vadon élő állatokat és növényeket érintő bűncselekmények elleni küzdelembe, az ökoszisztémák megőrzésébe és a természeti erőforrásokkal való gazdálkodásba, többek között a birtokjogi viszonyok és a vízkészlet-gazdálkodás javításával. A fenntartható városfejlesztés és a városi térségek rezilienciájának előmozdítása;

Módosítás    375

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – A rész – 4 pont – f a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

fa)  A konfliktusövezetből származó ásványok kereskedelmének és a bányászok kizsákmányolásának megállítása, valamint a helyi közösségek fejlődésének támogatása az ellátási láncra vonatkozó „kellő gondosság” kötelezettségekről és az ehhez kapcsolódó intézkedésekről szóló (EU) 2017/821 rendelettel összhangban, valamint ilyen megközelítés kidolgozása a jelenleg a rendelet hatálya alá nem tartozó ásványokra.

Módosítás    376

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – A rész – 4 pont – f b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

fb)  A fenntartható fejlődést elősegítő oktatás ösztönzése az emberek társadalom átalakításában és fenntartható jövő megteremtésében vállalt szerepének növelése érdekében;

Módosítás    377

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – A rész – 4 pont – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

g)  A természeti erőforrások, egészséges ökoszisztémák megőrzésének, a velük való fenntartható gazdálkodásnak és helyreállításuknak az előmozdítása, a biológiai sokféleség csökkenésének megállítása, valamint a vadon élő állatok és növények védelme;

g)  A természeti erőforrások, egészséges ökoszisztémák megőrzésének, a velük való fenntartható gazdálkodásnak és helyreállításuknak az előmozdítása, a biológiai sokféleség csökkenésének megállítása, valamint a vadon élő állatok és növények védelme, beleértve az orvvadászat és a vadon élő állatok és növények jogellenes kereskedelme elleni küzdelmet;

Módosítás    378

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – A rész – 4 pont – g a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ga)  A biológiai sokféleség csökkenésének kezelése nemzetközi és uniós kezdeményezések végrehajtásával, különösen a szárazföldi és tengeri ökoszisztémák és az azokhoz kapcsolódó biológiai sokféleség megőrzésének, valamint fenntartható használatának és kezelésének elősegítésével.

Módosítás    379

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – A rész – 4 pont – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

h)  Az integrált és fenntartható vízkészlet-gazdálkodás és a határon átnyúló vízügyi együttműködés előmozdítása;

h)  Az integrált és fenntartható vízkészlet-gazdálkodás és a határon átnyúló vízügyi együttműködés előmozdítása a nemzetközi joggal összhangban;

Módosítás    380

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – A rész – 4 pont – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

i)  A szénkészletek megőrzésének és növelésének előmozdítása a földhasználat, a földhasználat megváltoztatása és az erdőgazdálkodás fenntartható igazgatása, valamint a környezetkárosodás, az elsivatagosodás és a talajdegradáció elleni küzdelem útján;

i)  A szénkészletek megőrzésének és növelésének előmozdítása a földhasználat, a földhasználat megváltoztatása és az erdőgazdálkodás fenntartható igazgatása, valamint a környezetkárosodás, az elsivatagosodás, a talaj- és erdőpusztulás, valamint a szárazság elleni küzdelem útján;

Módosítás    381

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – A rész – 4 pont – j pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

j)  Az erdőirtás korlátozása, valamint az erdészeti jogszabályok végrehajtásának, az erdészeti irányításnak és az erdészeti termékek kereskedelmének (FLEGT) ösztönzése, az illegális fakitermelés, az illegális faanyag- és fatermék-keresekedelem elleni küzdelem;

j)  Az erdőirtás korlátozása, valamint az erdészeti jogszabályok végrehajtásának, az erdészeti irányításnak és az erdészeti termékek kereskedelmének (FLEGT) ösztönzése, az illegális fakitermelés, az illegális faanyag- és fatermék-keresekedelem elleni küzdelem. A jobb kormányzás és a kapacitásépítés támogatása a természeti erőforrások fenntartható kezelése érdekében; az önkéntes partnerségi megállapodások tárgyalásának és végrehajtásának támogatása;

Módosítás    382

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – A rész – 4 pont – k pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

k)  Az óceánokkal kapcsolatos irányítás támogatása, ideértve a part menti és tengeri területek valamennyi formájának, köztük az ökoszisztémáknak a védelmét, helyreállítását és megőrzését, a tengeri hulladék elleni küzdelmet, a jogellenes, be nem jelentett és szabályozatlan halászat elleni küzdelmet, valamint a tengeri biológiai sokféleség védelmét;

k)  Az óceánokkal kapcsolatos irányítás támogatása, ideértve a part menti és tengeri területek valamennyi formájának, köztük az ökoszisztémáknak a védelmét, helyreállítását és megőrzését, a tengeri hulladék elleni küzdelmet, a jogellenes, be nem jelentett és szabályozatlan halászat elleni küzdelmet, valamint a tengeri biológiai sokféleség védelmét az ENSZ Tengerjogi Egyezményével (UNCLOS) összhangban;

Módosítás    383

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – A rész – 4 pont – l pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

l)  A regionális katasztrófakockázat-csökkentés és a reziliencia megerősítése, az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodással kapcsolatos szakpolitikákkal és tevékenységekkel szinergiában;

l)  A regionális katasztrófakockázat-csökkentés, a felkészültség és a reziliencia megerősítése közösségi alapú és emberközpontú megközelítés révén, az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodással kapcsolatos szakpolitikákkal és tevékenységekkel szinergiában;

Módosítás    384

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – A rész – 4 pont – m pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

m)  Az erőforrás-hatékonyság, valamint a fenntartható fogyasztás és termelés előmozdítása, ideértve a szennyezés kezelését, valamint a vegyszerek és a hulladék megfelelő kezelését;

m)  Az erőforrás-hatékonyság, valamint a fenntartható fogyasztás és termelés előmozdítása (egyebek mellett az egész ellátási láncban), többek között a természeti erőforrások konfliktusok finanszírozására való felhasználásának csökkentése és az olyan kezdeményezések érdekelt felek általi betartásának támogatása révén, mint például a kimberley-i folyamat tanúsítási rendszere; a szennyezés kezelése, valamint a vegyszerek és a hulladék megfelelő kezelése;

Módosítás    385

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – A rész – 4 pont – n pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

n)  A fenntartható gazdasági diverzifikáció, a versenyképesség és a kereskedelem javítására, a magánszektor fejlesztésére – különös tekintettel az alacsony szén-dioxid-kibocsátású, az éghajlatváltozás hatásaival szemben ellenállóképes zöld növekedésre, a mikrovállalkozásokra, a kkv-kra és a szövetkezetekre – irányuló erőfeszítések támogatása, az EU-val kötött, meglévő kereskedelmi megállapodásokat kihasználva.

n)  A fenntartható gazdasági diverzifikáció, a versenyképesség, az értékmegosztó ellátási láncok és a méltányos kereskedelem javítására, a magánszektor fejlesztésére – különös tekintettel az alacsony szén-dioxid-kibocsátású, az éghajlatváltozás hatásaival szemben ellenállóképes zöld növekedésre, a mikrovállalkozásokra, a szociális vállalkozásokra, a kkv-kra és a szövetkezetekre – irányuló erőfeszítések támogatása, az EU-val kötött, meglévő kereskedelmi megállapodások fejlesztési előnyeit kihasználva.

Módosítás    386

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – A rész – 4 pont – n a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

na)  A biológiai sokféleség megőrzésére vonatkozó, többek között olyan szerződésekben rögzített nemzetközi kötelezettségvállalások megvalósítása, mint a Biológiai Sokféleség Egyezmény (CBD), az Egyezmény a veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelméről (CITES), az Egyezmény a vándorló, vadon élő állatfajok védelméről (CMS) és a biológiai sokféleséghez kapcsolódó egyéb egyezmények.

Módosítás    387

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – A rész – 4 pont – n b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

nb)  Az éghajlatváltozási és környezetvédelmi célok integrációjának növelése és érvényre juttatása az Unió fejlesztési együttműködésében a fejlődő országokkal kapcsolatos, ott folyó és általuk végzett módszertani és kutatómunka támogatásával, beleértve a nyomonkövetési, jelentéstételi és ellenőrzési mechanizmusokat, az ökoszisztémák feltérképezését és értékelését, a környezetvédelmi szakértelem növelését, valamint az innovatív intézkedések és a szakpolitikai koherencia előmozdítását;

Módosítás    388

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – A rész – 4 pont – n c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

nc)  Az éghajlatváltozás fejlődést, békét és biztonságot esetlegesen destabilizáló, globális és több régióra kiterjedő hatásainak kezelése.

Módosítás    389

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – A rész – 5 pont – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  A vállalkozói lét, a tisztességes foglalkoztatás és foglalkoztathatóság támogatása a készségek és kompetenciák fejlesztése útján, többek közt az oktatás segítségével, a munkaügyi normák és a munkakörülmények javítása, valamint lehetőségek megteremtése különösen az ifjúság számára;

a)  A vállalkozói lét – beleértve a mikrofinanszírozáson keresztüli támogatást is – a tisztességes foglalkoztatás és foglalkoztathatóság támogatása a készségek és kompetenciák fejlesztése útján, többek közt az oktatás segítségével, a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet munkaügyi normái – beleértve a szociális párbeszédet és a gyermekmunka elleni küzdelmet – teljes körű alkalmazásának javítása, az egészséges munkakörülmények, a megélhetést biztosító bérek, valamint a lehetőségek megteremtése különösen az ifjúság számára;

Módosítás    390

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – A rész – 5 pont – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  Nemzeti fejlesztési stratégiák támogatása, amelyek maximalizálják a tanulás pozitív társadalmi hatásait, valamint a progresszív adóztatás és az újraelosztó állami szakpolitikák ösztönzése;

b)  Nemzeti fejlesztési stratégiák támogatása, amelyek maximalizálják a tanulás pozitív társadalmi hatásait, a hatékony és fenntartható adóztatás és az újraelosztó állami szakpolitikák ösztönzése, valamint a fenntartható szociális védelmi rendszerek és a társadalombiztosítási rendszerek létrehozása és megerősítése; az adókijátszás és az adóparadicsomok elleni küzdelemre irányuló erőfeszítések támogatása nemzeti és nemzetközi szinteken;

Módosítás    391

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – A rész – 5 pont – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  Az üzleti és a befektetési környezet javítása, a gazdasági fejlődést elősegítő és a vállalkozásokat, különösen az mkkv-kat vállalkozásuk bővítésében és a munkahelyteremtésben támogató szabályozási környezet kialakítása;

c)  A felelős üzleti és a befektetési környezet javítása, a gazdasági fejlődést elősegítő és a vállalkozásokat, különösen az mkkv-kat, szövetkezeteket és szociális vállalkozásokat vállalkozásuk bővítésében és a munkahelyteremtésében támogató szabályozási környezet kialakítása, a szolidáris gazdaság fejlesztésének támogatása és a magánszektor elszámoltathatóságának fokozása;

Módosítás    392

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – A rész – 5 pont – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ca)  Az emberi jogok magánszektorbeli tevékenységekhez kapcsolódó megsértésére vonatkozó vállalati elszámoltathatóság és a jogorvoslati mechanizmusok támogatása; az emberi jogi normáknak és a szabályozásban bekövetkező változásoknak való vállalati megfelelés biztosításáért helyi, regionális és globális szinten tett erőfeszítések támogatása többek között a kötelezően alkalmazott kellő gondosság és az üzleti és emberi jogokkal kapcsolatos kötelező erejű nemzetközi eszköz vonatkozásában;

Módosítás    393

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – A rész – 5 pont – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

d)  A társadalmi és környezeti fenntarthatóság, a vállalati társadalmi felelősségvállalás és a felelős üzleti magatartás megerősítése a teljes értékláncban;

d)  A társadalmi és környezeti fenntarthatóság, a vállalati társadalmi felelősségvállalás és a felelős üzleti magatartás megerősítése a teljes értékláncban, az értékmegosztás, méltányos árak és tisztességes keresekedelmi feltételek biztosítása;

Módosítás    394

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – A rész – 5 pont – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

e)  A közkiadások hatékonyságának javítása és az államháztartás stratégiaibb felhasználásának ösztönzése, többek között vegyesfinanszírozási eszközök útján, további állami és magánberuházások bevonása érdekében;

e)  A közkiadások hatékonyságának és fenntarthatóságának javítása többek között fenntartható közbeszerzések előmozdítása útján; és az államháztartás stratégiaibb felhasználásának ösztönzése, többek között vegyesfinanszírozási eszközök útján, további állami és magánberuházások bevonása érdekében;

Módosítás    395

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – A rész – 5 pont – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

g)  A belső gazdasági, társadalmi és területi kohézió előmozdítása, erősebb kapcsolatok kialakítása a városi és vidéki területek között, valamint az idegenforgalmi ágazat fejlődésének, mint a fenntartható fejlődés eszközének, az elősegítése;

g)  A belső gazdasági, társadalmi és területi kohézió előmozdítása, erősebb kapcsolatok kialakítása a városi és vidéki területek között, valamint a kreatív iparágak és a kulturális turizmus ágazata fejlődésének mint a fenntartható fejlődés eszközének az elősegítése;

Módosítás    396

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – A rész – 5 pont – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

h)  A mezőgazdasági és az élelmiszeripari értékláncok kiaknázása és diverzifikációja, a gazdasági diverzifikáció előmozdítása, a hozzáadott érték növelése, a regionális integráció, a versenyképesség és a kereskedelem előmozdítása, valamint a fenntartható, alacsony szén-dioxid-kibocsátással járó és az éghajlatváltozás hatásaival szemben reziliens innovációk megerősítése;

h)  A fenntartható és inkluzív mezőgazdasági és élelmiszeripari értékláncok kiaknázása és diverzifikációja, az élelmezésbiztonsági és gazdasági diverzifikáció előmozdítása, a hozzáadott érték növelése, a regionális integráció, a versenyképesség és a tisztességes kereskedelem előmozdítása, valamint a fenntartható, alacsony szén-dioxid-kibocsátással járó és az éghajlatváltozás hatásaival szemben reziliens innovációk megerősítése;

Módosítás    397

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – A rész – 5 pont – h a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ha)  Összpontosítás az ökológiailag hatékony mezőgazdaság intenzívebbé tételére a kisbirtokos gazdák és legfőképpen a női gazdálkodók esetében az eredményes és fenntartható nemzeti szakpolitikák, stratégiák és jogi keretek, valamint az erőforrásokhoz, köztük a földhöz, vízhez, (mikro)hitelhez és más mezőgazdasági inputokhoz való igazságos és fenntartható hozzáférés támogatása révén;

Módosítás    398

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – A rész – 5 pont – h b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

hb)  A civil társadalom és a gazdaszervezetek szakpolitikák és kutatási programok kialakításába történő bevonásának aktív támogatása, és a kormányprogramok végrehajtásában és értékelésében játszott szerepük növelése;

Módosítás    399

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – A rész – 5 pont – j pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

j)  A fenntartható energiához való egyetemes hozzáférés előmozdítása, az alacsony szén-dioxid-kibocsátással járó, az éghajlatváltozás hatásaival szemben reziliens, erőforrás-hatékony és körforgásos gazdaság ösztönzése, az éghajlatváltozással foglalkozó Párizsi Megállapodással összhangban;

j)  A biztonságos, megfizethető és fenntartható energiához való egyetemes hozzáférés előmozdítása, az alacsony szén-dioxid-kibocsátással járó, az éghajlatváltozás hatásaival szemben reziliens, erőforrás-hatékony és körforgásos gazdaság ösztönzése, az éghajlatváltozással foglalkozó Párizsi Megállapodással összhangban;

Módosítás    400

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – A rész – 5 pont – l pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

l)  Megfizethető, inkluzív és megbízható digitális összekapcsoltság előmozdítása és a digitális gazdaság megerősítése;

l)  Megfizethető, inkluzív, megbízható és biztonságos digitális összekapcsoltság előmozdítása és a digitális gazdaság megerősítése; a digitális jártasság és készségek támogatása; a digitális vállalkozások és munkahelyteremtés elősegítése; a fenntartható fejlődést segítő tényezőként a digitális technológiák alkalmazásának támogatása; a kiberbiztonság, adatvédelem és egyéb, digitalizációhoz kapcsolódó szabályozási kérdések kezelése;

Módosítás    401

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – A rész – 5 pont – m pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

m)  A piacok és ágazatok olyan módon történő fejlesztése és megerősítése, amely beindítaná az inkluzív és fenntartható növekedést;

m)  A piacok és ágazatok olyan módon történő fejlesztése és megerősítése, amely beindítaná az inkluzív és fenntartható növekedést és a tisztességes kereskedelmet;

Módosítás    402

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – A rész – 5 pont – n pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

n)  A regionális integrációs menetrend és az optimális kereskedelempolitikák támogatása, valamint az EU és a partnerei közötti kereskedelmi megállapodások megerősítésének és végrehajtásának támogatása;

n)  A regionális integrációs menetrend és az optimális kereskedelempolitikák támogatása, segítve az inkluzív és fenntartható fejlődést, valamint az Unió és a partnerei közötti kereskedelmi megállapodások megerősítésének és végrehajtásának támogatása, beleértve a holisztikus és aszimmetrikus megállapodásokat a fejlődő országbeli partnerekkel; a multilateralizmus, a fenntartható gazdasági együttműködés, valamint a Kereskedelmi Világszervezet szabályainak előmozdítása és erősítése;

Módosítás    403

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – A rész – 5 pont – o pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

o)  Az együttműködés előmozdítása a tudomány, a technológia, a kutatás, valamint a nyílt hozzáférésű adatok és az innováció területén;

o)  Az együttműködés előmozdítása a tudomány, a technológia, a kutatás, a digitalizáció, valamint a nyílt hozzáférésű adatok, az óriási adathalmazok és a mesterséges intelligencia, továbbá az innováció területén, beleértve a tudománydiplomácia fejlődését;

Módosítás    404

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – A rész – 5 pont – p pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

p)  Az interku