SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Instrument Sąsiedztwa oraz Współpracy Międzynarodowej i Rozwojowej

11.3.2019 - (COM(2018)0460 – C8-0275/2018 – 2018/0243(COD)) - ***I

Komisja Spraw Zagranicznych
Komisja Rozwoju
Sprawozdawcy: Pier Antonio Panzeri, Cristian Dan Preda, Frank Engel, Charles Goerens
(Procedura wspólnych posiedzeń komisji – art. 55 Regulaminu)
Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej (*):
Eider Gardiazabal Rubial, Komisja Budżetowa
(*) Zaangażowana komisja – art. 54 Regulaminu


Procedura : 2018/0243(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
A8-0173/2019
Teksty złożone :
A8-0173/2019
Teksty przyjęte :

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Instrument Sąsiedztwa oraz Współpracy Międzynarodowej i Rozwojowej

(COM(2018)0460 – C8-0275/2018 – 2018/0243(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2018)0460),

–  uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 209, art. 212 i art. 322 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C8-0275/2018),

–  uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 12 grudnia 2018 r.[1],

–  uwzględniając opinię Komitetu Regionów z dnia 6 grudnia 2018 r.[2],

–  uwzględniając art. 59 Regulaminu,

–  uwzględniając wspólne posiedzenia Komisji Spraw Zagranicznych i Komisji Rozwoju zgodnie z art. 55 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych i Komisji Rozwoju oraz opinie przedstawione przez Komisję Budżetową, Komisję Handlu Międzynarodowego, Komisję Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności, Komisję Kultury i Edukacji, Komisję Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych oraz Komisję Praw Kobiet i Równouprawnienia (A8-0173/2019),

1.  przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli zastąpi ona pierwotny wniosek, wprowadzi w nim istotne zmiany lub planuje ich wprowadzenie;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji oraz parlamentom narodowym.

Poprawka    1

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(1)  Celem ogólnym programu „Instrument Sąsiedztwa oraz Współpracy Międzynarodowej i Rozwojowej” (dalej „Instrument”) powinno być umacnianie i propagowanie wartości interesów unijnych na całym świecie, tak aby dążyć do realizacji celówzasad działań zewnętrznych Unii określonych w art. 3 ust. 5, art. 8 i art. 21 Traktatu o Unii Europejskiej.

(1)  Celem ogólnym programu „Instrument Sąsiedztwa oraz Współpracy Międzynarodowej i Rozwojowej” (dalej „Instrument”) powinno być zapewnienie ram finansowych na rzecz umacniania i propagowania wartości, zasad i podstawowych interesów unijnych na całym świecie, zgodnie z celami i zasadami działań zewnętrznych Unii określonych w art. 3 ust. 5, art. 8 i art. 21 Traktatu o Unii Europejskiej.

Poprawka    2

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(2a)  Zgodnie z art. 21 Traktatu o Unii Europejskiej stosowanie niniejszego rozporządzenia ma opierać się na zasadach działań zewnętrznych Unii, a mianowicie na demokracji, państwie prawnym, powszechności i niepodzielności praw człowieka i podstawowych wolności, poszanowaniu godności ludzkiej, na zasadach równości i solidarności oraz na poszanowaniu zasad Karty Narodów Zjednoczonych i prawa międzynarodowego. Niniejsze rozporządzenie ma na celu przyczynienie się do osiągnięcia celów działań zewnętrznych Unii, w tym unijnych polityk dotyczących praw człowieka oraz celów określonych w strategicznych ramach UE i w Planie działania UE dotyczącym praw człowieka i demokracji. Działania Unii powinny sprzyjać przestrzeganiu Powszechnej deklaracji praw człowieka.

Poprawka    3

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(3a)  Zgodnie z art. 167 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej Unia i jej państwa członkowskie powinny sprzyjać współpracy z państwami trzecimi i organizacjami międzynarodowymi właściwymi w dziedzinie kultury. Niniejsze rozporządzenie powinno przyczynić się do osiągnięcia celów określonych w przywołanym artykule.

Poprawka    4

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(4)  Głównym celem unijnej polityki rozwoju, określonym w art. 208 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, jest zmniejszenie, a docelowo, likwidacja ubóstwa. Polityka Unii w zakresie współpracy na rzecz rozwoju przyczynia się również do osiągnięcia celów działań zewnętrznych Unii, w szczególności polegających na wspieraniu trwałego rozwoju gospodarczego, społecznego i środowiskowego krajów rozwijających się, przyjmując za nadrzędny cel likwidację ubóstwa, jak przewidziano w art. 21 ust. 2 lit. d) Traktatu o Unii Europejskiej.

(4)  Głównym celem unijnej polityki rozwoju, określonym w art. 208 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (dalej „TFUE”), jest zmniejszenie, a docelowo, likwidacja ubóstwa. Polityka Unii w zakresie współpracy na rzecz rozwoju przyczynia się również do osiągnięcia celów działań zewnętrznych Unii, w szczególności polegających na wspieraniu trwałego rozwoju gospodarczego, społecznego i środowiskowego krajów rozwijających się, przyjmując za nadrzędny cel likwidację ubóstwa, jak przewidziano w art. 21 ust. 2 lit. d) TUE, a także na utrzymaniu trwałego pokoju, zapobieganiu konfliktom i umacnianiu bezpieczeństwa międzynarodowego, jak przewidziano w art. 21 ust. 2 lit. c) TUE.

Poprawka    5

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(5)  Unia zapewnia spójność polityki na rzecz rozwoju zgodnie z wymogiem określonym w art. 208 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Unia powinna uwzględniać cele współpracy na rzecz rozwoju w politykach, które mogą wpływać na kraje rozwijające się, co będzie stanowiło najważniejszy element strategii na rzecz osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju określonych w Agendzie na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030 („agenda 2030”) przyjętej przez Organizację Narodów Zjednoczonych we wrześniu 2015 r.45 Zapewnienie spójności polityki na rzecz zrównoważonego rozwoju, zapisane w agendzie 2030, wymaga uwzględnienia oddziaływania wszystkich polityk na zrównoważony rozwój na wszystkich szczeblach – na szczeblu krajowym, w obrębie UE, w innych krajach i na szczeblu globalnym.

(5)  Unia zapewnia spójność polityki na rzecz rozwoju zgodnie z wymogiem określonym w art. 208 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Unia powinna uwzględniać cele współpracy na rzecz rozwoju w politykach, które mogą wpływać na kraje rozwijające się, co będzie stanowiło najważniejszy element strategii na rzecz osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju określonych w Agendzie na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030 („agenda 2030”) przyjętej przez Organizację Narodów Zjednoczonych we wrześniu 2015 r.45 Zapewnienie spójności polityki na rzecz zrównoważonego rozwoju, zapisane w agendzie 2030, wymaga uwzględnienia oddziaływania wszystkich polityk na zrównoważony rozwój na wszystkich szczeblach – na szczeblu krajowym, w obrębie UE, w innych krajach i na szczeblu globalnym. Polityki Unii i państw członkowskich w zakresie współpracy na rzecz rozwoju powinny wzajemnie się uzupełniać i wzmacniać.

__________________

__________________

45 „Przekształcamy nasz świat: Agenda na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030” przyjęta podczas szczytu Organizacji Narodów Zjednoczonych w sprawie zrównoważonego rozwoju w dniu 25 września 2015 r. (A/RES/70/1).

45 „Przekształcamy nasz świat: Agenda na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030” przyjęta podczas szczytu Organizacji Narodów Zjednoczonych w sprawie zrównoważonego rozwoju w dniu 25 września 2015 r. (A/RES/70/1).

Poprawka    6

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(7)  Światowym kontekstem działań jest dążenie do ustanowienia opartego na określonych zasadach porządku światowego, w którym multilateralizm stanowi kluczową zasadę, a którego elementem centralnym jest Organizacja Narodów Zjednoczonych. Agenda 2030 i porozumienie klimatyczne z Paryża57 oraz Program działań z Addis Abeby58 są odpowiedzią wspólnoty międzynarodowej na globalne wyzwania i tendencje związane ze zrównoważonym rozwojem. Agenda 2030, której centralnym elementem są cele zrównoważonego rozwoju, stanowi ramy dla przemian mających na celu eliminację ubóstwa osiągnięcie zrównoważonego rozwoju w skali globalnej. Ma ona uniwersalny zasięg i zapewnia kompleksowe wspólne ramy działań mające zastosowanie do Unii, jej państw członkowskich i partnerów. Zapewnia ona równowagę między gospodarczymi, społecznymi i ekologicznymi aspektami trwałego rozwoju i uznaje zasadnicze znaczenie wzajemnych powiązań między celami ogólnymi i szczegółowymi. Agenda 2030 dąży do tego, by nikogo nie pozostawić bez pomocy. Realizacja agendy 2030 będzie ściśle skoordynowana z wdrażaniem innych odnośnych międzynarodowych zobowiązań Unii. W ramach działań podjętych na mocy niniejszego rozporządzenia należy zwrócić szczególną uwagę na wzajemne powiązania między celami zrównoważonego rozwoju oraz na zintegrowane działania, które mogą przynieść dodatkowe korzyści i w spójny sposób posłużyć wielu celom.

(7)  Światowym kontekstem działań jest dążenie do ustanowienia opartego na określonych zasadach i wartościach porządku światowego, w którym multilateralizm stanowi kluczową zasadę, a którego elementem centralnym jest Organizacja Narodów Zjednoczonych. Agenda 2030 i porozumienie klimatyczne z Paryża57 (dalej „porozumienie paryskie”) oraz Program działań z Addis Abeby58 są odpowiedzią wspólnoty międzynarodowej na globalne wyzwania i tendencje związane ze zrównoważonym rozwojem. Agenda 2030, której centralnym elementem są cele zrównoważonego rozwoju, stanowi ramy dla przemian mających na celu eliminację ubóstwa, osiągnięcie zrównoważonego rozwoju w skali globalnej oraz wspieranie pokojowych, sprawiedliwych i integracyjnych społeczeństw, jednocześnie przeciwdziałając zmianie klimatu i pracując na rzecz zachowania naszych oceanów i lasów. Ma ona uniwersalny zasięg i zapewnia kompleksowe wspólne ramy działań mające zastosowanie do Unii, jej państw członkowskich i partnerów. Zapewnia ona równowagę między gospodarczymi, społecznymi, kulturalnymi, edukacyjnymi i ekologicznymi aspektami trwałego rozwoju i uznaje zasadnicze znaczenie wzajemnych powiązań między celami ogólnymi i szczegółowymi. Agenda 2030 dąży do tego, by nikogo nie pozostawić bez pomocy oraz by w pierwszej kolejności dotrzeć do tych, którzy najbardziej tego potrzebują. Realizacja agendy 2030 będzie ściśle skoordynowana z wdrażaniem innych odnośnych międzynarodowych zobowiązań Unii. W ramach działań podjętych na mocy niniejszego rozporządzenia należy opierać się na zasadach i celach określonych w Agendzie 2030, porozumieniu paryskim oraz Programie działań z Addis Abeby, jak również przyczynić się do osiągania celów zrównoważonego rozwoju, zwracając szczególną uwagę na wzajemne powiązania między nimi oraz na zintegrowane działania, które mogą przynieść dodatkowe korzyści i w spójny sposób posłużyć wielu celom.

__________________

__________________

57 Podpisane w Nowym Jorku w dniu 22 kwietnia 2016 r.

57 Podpisane w Nowym Jorku w dniu 22 kwietnia 2016 r.

58 „Program działań z Addis Abeby przyjęty na trzeciej Międzynarodowej Konferencji w sprawie Finansowania Rozwoju” w dniu 16 czerwca 2015 r. i zatwierdzony przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych w dniu 27 lipca 2015 r. (A/RES/69/313).

58 „Program działań z Addis Abeby przyjęty na trzeciej Międzynarodowej Konferencji w sprawie Finansowania Rozwoju” w dniu 16 czerwca 2015 r. i zatwierdzony przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych w dniu 27 lipca 2015 r. (A/RES/69/313).

Poprawka    7

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(8)  Wdrożenie niniejszego rozporządzenia powinno odbywać się z uwzględnieniem pięciu priorytetów ustanowionych w globalnej strategii na rzecz polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Unii Europejskiej („globalna strategia”)59 przedstawionej w dniu 19 czerwca 2016 r., która stanowi wizję Unii i ramy dla zjednoczonego i odpowiedzialnego zaangażowania w partnerstwo z innymi w celu wspierania jej wartości i interesów. Unia powinna zachęcać do zawierania partnerstw, upowszechniać dialog merytoryczny oraz wspólne podejście do wyzwań ogólnoświatowych. Działania Unii powinny być ukierunkowane na wspieranie jej interesów i wartości we wszystkich aspektach, w tym na utrzymywanie pokoju, zapobieganie konfliktom, umacnianie bezpieczeństwa międzynarodowego, zwalczanie podstawowych przyczyn nielegalnej migracji, niesienie pomocy narodom, krajom i regionom dotkniętym klęskami żywiołowymi lub katastrofami spowodowanymi przez człowieka, wspieranie polityki handlowej, dyplomacji gospodarczej i współpracy gospodarczej, propagowanie rozwiązań i technologii cyfrowych oraz upowszechnianie międzynarodowego wymiaru polityk Unii. Wspierając swoje interesy Unia powinna stosować się do zasad poszanowania wysokich standardów społecznych i środowiskowych, rządów prawa, prawa międzynarodowego praw człowieka, jednocześnie promując te zasady.

(8)  Stosowanie niniejszego rozporządzenia powinno opierać się na pięciu priorytetach ustanowionych w globalnej strategii na rzecz polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Unii Europejskiej („globalna strategia”)59 przedstawionej w dniu 19 czerwca 2016 r., która stanowi wizję Unii i ramy dla zjednoczonego i odpowiedzialnego zaangażowania w partnerstwo z innymi w celu wspierania jej wartości i interesów. Unia powinna zachęcać do zawierania partnerstw, upowszechniać dialog merytoryczny oraz wspólne podejście do wyzwań ogólnoświatowych. Działania Unii powinny być ukierunkowane na wspieranie jej podstawowych interesów, zasad i wartości we wszystkich aspektach, w tym na wspieranie demokracji i praw człowieka, przyczynianie się do eliminacji ubóstwa, utrzymywanie pokoju, zapobieganie konfliktom, mediację i odbudowę po zakończeniu konfliktu, z uwzględnieniem kobiet na wszystkich etapach, zapewnianie bezpieczeństwa jądrowego, umacnianie bezpieczeństwa międzynarodowego, mierzenie się z podstawowymi przyczynami nielegalnej migracji i przymusowych wysiedleń, niesienie pomocy narodom, krajom i regionom borykającym się z klęskami żywiołowymi lub katastrofami spowodowanymi przez człowieka, stworzenie warunków umożliwiających utworzenie międzynarodowych ram prawnych na rzecz ochrony osób wysiedlonych z powodu zmiany klimatu, tworzenie dostępnej dla wszystkich wysokiej jakości edukacji, wspieranie uczciwej, zrównoważonej oraz opartej na zasadach i wartościach polityki handlowej jako narzędzia służącego do rozwoju i poprawy rządów prawa i praw człowieka, dyplomacji gospodarczej i kulturalnej oraz współpracy gospodarczej, propagowanie innowacji, rozwiązań i technologii cyfrowych, ochronę dziedzictwa kulturowego, zwłaszcza na obszarach dotkniętych konfliktami, przeciwdziałanie globalnym zagrożeniom w dziedzinie zdrowia publicznego oraz upowszechnianie międzynarodowego wymiaru polityk Unii. Wspierając swoje podstawowe interesy, zasady i wartości, Unia powinna stosować się do zasad poszanowania wysokich standardów społecznych, pracowniczych i środowiskowych, w tym w odniesieniu do zmiany klimatu, rządów prawa, prawa międzynarodowego, także z uwzględnieniem prawa humanitarnego i prawa międzynarodowego w dziedzinie praw człowieka, jednocześnie promując te zasady.

__________________

__________________

59 „Wspólna wizja, wspólne działanie: silniejsza Europa. Globalna strategia na rzecz polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Unii Europejskiej”, czerwiec 2016 r. Nowy europejski konsensus w sprawie rozwoju „Nasz świat, nasza godność, nasza przyszłość”.

59 „Wspólna wizja, wspólne działanie: silniejsza Europa. Globalna strategia na rzecz polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Unii Europejskiej”, czerwiec 2016 r. Nowy europejski konsensus w sprawie rozwoju „Nasz świat, nasza godność, nasza przyszłość”.

Poprawka    8

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(9)  Nowy Europejski konsensus w sprawie rozwoju („konsensus”)60 podpisany w dniu 7 czerwca 2017 r. zapewnia ramy wspólnego podejścia do współpracy na rzecz rozwoju między Unią a jej państwami członkowskimi w celu wdrożenia agendy 2030 i Programu działań z Addis Abeby. Eliminacja ubóstwa, zwalczanie dyskryminacji i nierówności, niepomijanie nikogo i wzmacnianie odporności stanowią trzon polityki współpracy na rzecz rozwoju.

(9)  Stosowanie niniejszego rozporządzenia powinno opierać się również na Europejskim konsensusie w sprawie rozwoju („konsensus”)60 podpisanym w dniu 7 czerwca 2017 r., który zapewnia ramy wspólnego podejścia do współpracy na rzecz rozwoju między Unią a jej państwami członkowskimi w celu wdrożenia agendy 2030 i Programu działań z Addis Abeby. Eliminacja ubóstwa, zwalczanie dyskryminacji i nierówności, niepomijanie nikogo, ochrona środowiska, walka ze zmianą klimatu i wzmacnianie odporności powinny stanowić podstawę stosowania niniejszego rozporządzenia.

__________________

__________________

60 Nowy europejski konsensus w sprawie rozwoju „Nasz świat, nasza godność, nasza przyszłość”. Wspólne oświadczenie Rady i przedstawicieli rządów państw członkowskich zebranych w Radzie, Parlamencie Europejskim i Komisji Europejskiej z dnia 8 czerwca 2017 r.

60 Nowy europejski konsensus w sprawie rozwoju „Nasz świat, nasza godność, nasza przyszłość”. Wspólne oświadczenie Rady i przedstawicieli rządów państw członkowskich zebranych w Radzie, Parlamencie Europejskim i Komisji Europejskiej z dnia 8 czerwca 2017 r.

Poprawka    9

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 9 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(9a)  Oprócz Agendy 2030 ONZ, porozumienia klimatycznego z Paryża, Programu działań z Addis Abeby, globalnej strategii UE oraz Europejskiego konsensusu w sprawie rozwoju i europejskiej polityki sąsiedztwa, które stanowią podstawowe ramy polityki, przy stosowaniu niniejszego rozporządzenia należy również kierować się następującymi dokumentami i ich przyszłymi zmienionymi wersjami:

 

  Ramy strategiczne UE i Plan działania UE dotyczący praw człowieka i demokracji;

 

  wytyczne UE w sprawie praw człowieka;

 

  zintegrowane podejście UE do konfliktów i kryzysów zewnętrznych oraz wszechstronne podejście UE do konfliktów zewnętrznych i kryzysów z 2013 r.;

 

  wszechstronne podejście do wprowadzania w życie przez UE rezolucji Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych nr 1325 oraz 1820 w sprawie kobiet, pokoju i bezpieczeństwa;

 

  unijny program zapobiegania konfliktom z użyciem siły;

 

  konkluzje Rady z dnia 20 czerwca 2011 r. w sprawie zapobiegania konfliktom;

 

  koncepcja wzmocnienia zdolności mediacyjnych i dialogowych UE;

 

  ogólnounijne ramy strategiczne służące wsparciu reformy sektora bezpieczeństwa;

 

  strategia UE na rzecz zwalczania nielegalnej broni palnej, broni strzeleckiej i lekkiej oraz amunicji do tych rodzajów broni;

 

  koncepcja UE dotyczącej wsparcia rozbrojenia, demobilizacji i reintegracji (DDR);

 

  konkluzje Rady z dnia 19 listopada 2007 r. w sprawie reakcji UE na sytuacje niestabilności oraz konkluzje Rady i przedstawicieli rządów państw członkowskich zgromadzonych w Radzie również z dnia 19 listopada 2007 r. w sprawie bezpieczeństwa i rozwoju;

 

  deklaracja Rady Europejskiej z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie zwalczania terroryzmu, strategia Unii Europejskiej w dziedzinie walki z terroryzmem z dnia 30 listopada 2005 r. oraz konkluzje Rady z dnia 23 maja 2011 r. w sprawie wzmocnienia związku między wewnętrznymi a zewnętrznymi aspektami walki z terroryzmem;

 

  wytyczne OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych;

 

  wytyczne ONZ dotyczące biznesu i praw człowieka;

 

  Nowa agenda miejska ONZ;

 

  Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych;

 

  Konwencja w sprawie uchodźców;

 

  Konwencja w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet;

 

  wyniki pekińskiej platformy działania oraz programu działania Międzynarodowej Konferencji na temat Ludności i Rozwoju (ICPD);

 

  plan działania UNCTAD w sprawie zrównoważonych mechanizmów spłaty długu państwowego (kwiecień 2015 r.);

 

  przewodnie zasady dotyczące zadłużenia zagranicznego i praw człowieka opracowane przez Biuro Wysokiego Komisarza ONZ ds. Praw Człowieka;

 

  globalne porozumienie w sprawie uchodźców;

 

  globalne porozumienie w sprawie bezpiecznej, uporządkowanej i legalnej migracji przyjęte w Marrakeszu 10 grudnia 2018 r.;

 

  Konwencja Organizacji Narodów Zjednoczonych o prawach dziecka.

Poprawka    10

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(11)  Zgodnie z globalną strategią i ramami z Sendai dotyczącymi ograniczania ryzyka klęsk żywiołowych w latach 2015–2030 przyjętymi w dniu 18 marca 2015 r.61 należy uznać potrzebę odejścia od reagowania kryzysowego i działań zmierzających do wyjścia z kryzysu na rzecz bardziej strukturalnego, długoterminowego podejścia, które pozwala skuteczniej przeciwdziałać sytuacjom niestabilności, klęskom żywiołowym i katastrofom spowodowanym przez człowieka i przedłużającym się sytuacjom kryzysowym. Należy zwiększyć nacisk na zmniejszenie, zapobieganie i ograniczenie ryzyka oraz gotowość, a w odniesieniu do tych kwestii stosować podejście zbiorowe. Konieczne są też dalsze wysiłki na rzecz wzmocnienia szybkiej reakcji i zapewnienia trwałej poprawy sytuacji. Niniejsze rozporządzenie powinno zatem przyczynić się do wzmocnienia odporności i połączenia operacji humanitarnych z działaniami na rzecz rozwoju dzięki działaniom szybkiego reagowania.

(11)  Zgodnie z globalną strategią i ramami z Sendai dotyczącymi ograniczania ryzyka klęsk żywiołowych w latach 2015–2030 przyjętymi w dniu 18 marca 2015 r.61 należy uznać potrzebę odejścia od reagowania kryzysowego i działań zmierzających do wyjścia z kryzysu na rzecz bardziej strukturalnego, zapobiegawczego, długoterminowego podejścia, które pozwala skuteczniej przeciwdziałać sytuacjom niestabilności, klęskom żywiołowym i katastrofom spowodowanym przez człowieka i przedłużającym się sytuacjom kryzysowym. Należy zwiększyć nacisk na zmniejszenie, zapobieganie i ograniczenie ryzyka oraz gotowość, a w odniesieniu do tych kwestii stosować podejście zbiorowe. Konieczne są też dalsze wysiłki na rzecz wzmocnienia szybkiej reakcji i zapewnienia trwałej poprawy sytuacji. Niniejsze rozporządzenie powinno zatem przyczynić się do wzmocnienia odporności i połączenia operacji humanitarnych z działaniami na rzecz rozwoju, szczególnie dzięki działaniom szybkiego reagowania, a także odpowiednim programom geograficznym i tematycznym, przy jednoczesnym zapewnieniu odpowiedniej przewidywalności, przejrzystości i rozliczalności, a także spójności, jednolitości i komplementarności z pomocą humanitarną oraz pełnej zgodności z międzynarodowym prawem humanitarnym oraz bez utrudniania świadczenia nadzwyczajnej i pokryzysowej pomocy humanitarnej zgodnie z zasadami humanitaryzmu, neutralności, bezstronności i niezależności.

__________________

__________________

61 „Ramy z Sendai dotyczące ograniczania ryzyka klęsk żywiołowych” przyjęte w dniu 18 marca 2015 r. i zatwierdzone przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych w dniu 3 czerwca 2015 r. (UNGA A/RES/69/283).

61 „Ramy z Sendai dotyczące ograniczania ryzyka klęsk żywiołowych” przyjęte w dniu 18 marca 2015 r. i zatwierdzone przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych w dniu 3 czerwca 2015 r. (UNGA A/RES/69/283).

Poprawka    11

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(12)  Zgodnie z międzynarodowymi zobowiązaniami Unii dotyczącymi skuteczności pomocy rozwojowej przyjętymi w Pusanie w 2011 r., odnowionymi na forum wysokiego szczebla w Nairobi w 2016 r. i przywołanymi w konsensusie, w ramach unijnej współpracy na rzecz rozwoju należy stosować zasady skuteczności pomocy rozwojowej, mianowicie odpowiedzialność krajów rozwijających się za priorytety w dziedzinie rozwoju, skoncentrowanie się na rezultatach, integracyjne partnerstwa na rzecz rozwoju, przejrzystość i rozliczalność.

(12)  Zgodnie z międzynarodowymi zobowiązaniami Unii dotyczącymi skuteczności pomocy rozwojowej przyjętymi w Pusanie w 2011 r., odnowionymi na forum wysokiego szczebla w Nairobi w 2016 r. i przywołanymi w konsensusie, Unia powinna stosować – w kontekście oficjalnej pomocy rozwojowej, jakiej udziela, w ramach wszystkich rodzajów pomocy – oprócz zasady dostosowania i harmonizacji, także zasady skuteczności pomocy rozwojowej, mianowicie odpowiedzialność krajów rozwijających się za priorytety w dziedzinie rozwoju, skoncentrowanie się na rezultatach, integracyjne partnerstwa na rzecz rozwoju oraz wzajemną przejrzystość i rozliczalność.

Poprawka    12

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 13

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(13)  Zgodnie z celami zrównoważonego rozwoju niniejsze rozporządzenie powinno przyczynić się do osiągnięcia konkretnych rezultatów obejmujących efekty, wyniki i wpływ w krajach partnerskich korzystających z zewnętrznej pomocy finansowej Unii. W szczególności, jak uzgodniono w konsensusie, oczekuje się, że działania w ramach niniejszego rozporządzenia wniosą wkład wynoszący 20 % oficjalnej pomocy rozwojowej finansowanej na podstawie niniejszego rozporządzenia na rzecz włączenia społecznego i rozwoju społecznego, w tym równouprawnienia płci wzmocnienia pozycji kobiet.

(13)  Zgodnie z celami zrównoważonego rozwoju niniejsze rozporządzenie powinno przyczynić się do osiągnięcia konkretnych rezultatów obejmujących efekty, wyniki i wpływ w krajach partnerskich korzystających z zewnętrznej pomocy finansowej Unii. W szczególności, jak uzgodniono w konsensusie, działania w ramach niniejszego rozporządzenia powinny wnosić wkład wynoszący co najmniej 20 % oficjalnej pomocy rozwojowej finansowanej na podstawie niniejszego rozporządzenia na włączenie społeczne i rozwój społeczny, z naciskiem na podstawowe usługi społeczne, takie jak usługi dotyczące zdrowia, edukacji, żywienia, wody, kwestii sanitarnych i higieny oraz ochrony socjalnej, w szczególności dla grup najbardziej zmarginalizowanych, z uwzględnieniem równouprawnienia płci, wzmocnienia pozycji kobiet i praw dziecka jako kwestii horyzontalnych.

Poprawka    13

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 14

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(14)  Jeżeli jest to możliwe i stosowne, rezultaty działań zewnętrznych Unii należy monitorować i oceniać na podstawie uprzednio zdefiniowanych, przejrzystych, właściwych dla danego państwa i mierzalnych wskaźników, dostosowanych do specyfiki i celów Instrumentu oraz w oparciu o ramy dotyczące wyników stosowane w kraju partnerskim.

(14)  Aby poprawić faktyczną rozliczalność i przejrzystość budżetu Unii, Komisja powinna ustanowić jasne mechanizmy monitorowania i oceny w celu zapewnienia skutecznej oceny postępów w realizacji celów niniejszego rozporządzenia. Rezultaty działań zewnętrznych Unii należy monitorować i oceniać na podstawie uprzednio zdefiniowanych, przejrzystych, właściwych dla danego państwa oraz mierzalnych wskaźników, dostosowanych do specyfiki i celów Instrumentu oraz w oparciu o ramy dotyczące wyników stosowane w kraju partnerskim. Komisja powinna regularnie monitorować swoje działania i dokonywać przeglądu postępów, udostępniając wyniki do wiadomości publicznej, w szczególności w formie rocznego sprawozdania dla Parlamentu Europejskiego i Rady.

Poprawka    14

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 15

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(15)  Niniejsze rozporządzenie powinno przyczyniać się do wspólnego celu Unii, jakim jest zapewnienie 0,7 % dochodu narodowego brutto jako oficjalnej pomocy rozwojowej w ramach czasowych agendy 2030. W tym względzie przynajmniej 92 % puli środków finansowych utworzonej na mocy niniejszego rozporządzenia powinno być przeznaczonych na działania opracowane w taki sposób, aby spełniały kryteria oficjalnej pomocy rozwojowej ustanowione przez Komitet Pomocy Rozwojowej Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju.

(15)  Niniejsze rozporządzenie powinno przyczyniać się do wspólnego celu Unii, jakim jest zapewnienie 0,7 % dochodu narodowego brutto jako oficjalnej pomocy rozwojowej w ramach czasowych agendy 2030. Zobowiązanie to powinno być oparte na jasnym planie działania dla Unii i państw członkowskich, w którym określone zostaną terminy i sposoby jego realizacji. W tym względzie przynajmniej 95 % puli środków finansowych utworzonej na mocy niniejszego rozporządzenia powinno być przeznaczonych na działania opracowane w taki sposób, aby spełniały kryteria oficjalnej pomocy rozwojowej ustanowione przez Komitet Pomocy Rozwojowej Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju.

Poprawka    15

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 16

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(16)  W celu zapewnienia, aby środki były skierowane tam, gdzie są najbardziej potrzebne, w szczególności do krajów najsłabiej rozwiniętych oraz państw znajdujących się w sytuacji niestabilności i konfliktu, niniejsze rozporządzenie powinno przyczyniać się do realizacji wspólnego celu końcowego, jakim jest osiągnięcie poziomu przekazywania krajom najsłabiej rozwiniętym oficjalnej pomocy rozwojowej w wysokości 0,20 % dochodu narodowego brutto Unii w okresie obowiązywania agendy 2030.

(16)  W celu zapewnienia, aby środki były skierowane tam, gdzie są najbardziej potrzebne, w szczególności do krajów najsłabiej rozwiniętych oraz państw znajdujących się w sytuacji niestabilności i konfliktu, niniejsze rozporządzenie powinno przyczyniać się do realizacji wspólnego celu końcowego, jakim jest osiągnięcie poziomu przekazywania krajom najsłabiej rozwiniętym oficjalnej pomocy rozwojowej w wysokości 0,20 % dochodu narodowego brutto Unii w okresie obowiązywania agendy 2030. Zobowiązanie to powinno być oparte na jasnym planie działania dla Unii i państw członkowskich, w którym określone zostaną terminy i sposoby jego realizacji.

Poprawka    16

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 16 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(16a)  Zgodnie z istniejącymi zobowiązaniami wynikającymi z drugiego unijnego planu działania w sprawie równości płci w co najmniej 85 % programów finansowanych z oficjalnej pomocy rozwojowej (ODA), geograficznych i tematycznych, równouprawnienie płci powinno być celem głównym lub znaczącym, jak określono przez Komitet Pomocy Rozwojowej przy OECD. Obowiązkowy przegląd wydatków powinien zagwarantować, że głównym celem znacznej części tych programów jest równouprawnienie płci oraz prawa kobiet i dziewcząt, jak również wzmocnienie ich pozycji.

Poprawka    17

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 16 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(16b)  W niniejszym rozporządzeniu szczególną uwagę należy zwrócić na dzieci i młodzież, bowiem wnoszą oni wkład w realizację Agendy 2030. W działaniach zewnętrznych Unii prowadzonych na podstawie niniejszego rozporządzenia szczególną uwagę należy poświęcać potrzebom dzieci i młodzieży oraz wzmocnieniu ich pozycji, a ponadto działania te będą przyczyniać się do realizacji potencjału dzieci i młodzieży jako kluczowych inicjatorów zmian przez inwestowanie w rozwój społeczny i włączenie społeczne.

Poprawka    18

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 16 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(16c)  Kraje Afryki Subsaharyjskiej zamieszkują głównie nastolatki i ludzie młodzi. Każdy kraj powinien decydować o swojej polityce demograficznej. Jednak kwestią dynamiki zmian demograficznych należy zająć się w skali globalnej, aby zapewnić obecnym i przyszłym pokoleniom możliwości wykorzystania w pełni ich potencjału w zrównoważony sposób.

Poprawka    19

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 17

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(17)  Niniejsze rozporządzenie powinno uwzględniać potrzebę koncentracji na strategicznych priorytetach, zarówno pod względem geograficznym – państwa objęte polityką sąsiedztwa i państwa Afryki, a także państwa w sytuacji niestabilności i będące w potrzebie, jak i pod względem tematycznym – bezpieczeństwo, migracja, zmiana klimatu i prawa człowieka.

(17)  Niniejsze rozporządzenie powinno uwzględniać potrzebę koncentracji na strategicznych priorytetach, zarówno pod względem geograficznym – państwa objęte polityką sąsiedztwa i państwa Afryki, a także państwa w sytuacji niestabilności i będące w potrzebie, szczególnie kraje najsłabiej rozwinięte, jak i pod względem tematycznym – zrównoważony rozwój, eliminacja ubóstwa, demokracja i prawa człowieka, praworządność, dobre rządy, bezpieczeństwo, bezpieczna, uporządkowana i legalna migracja, zmniejszanie nierówności, równouprawnienie płci, rozwiązanie problemu degradacji środowiska i zmiany klimatu oraz globalne zagrożenia dla zdrowia publicznego.

Poprawka    20

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 17 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(17a)  Niniejsze rozporządzenie powinno przyczyniać się do zapewnienia odporności państwa i społeczeństwa w dziedzinie globalnego zdrowia publicznego przez wyeliminowanie zagrożeń związanych z globalnym zdrowiem publicznym, wzmocnienie systemów opieki zdrowotnej, zapewnienie powszechnej opieki zdrowotnej, zapobieganie chorobom zakaźnym i ich zwalczanie oraz pomoc w zapewnieniu powszechnego dostępu do leków i szczepionek po przystępnych cenach.

Poprawka    21

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 18

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(18)  Niniejsze rozporządzenie powinno wspierać wdrażanie zmienionej w 2015 r. europejskiej polityki sąsiedztwa oraz wdrażanie ram współpracy regionalnej, takich jak współpraca transgraniczna i zewnętrzne aspekty odnośnych strategii i polityk makroregionalnych oraz strategii na rzecz basenu morskiego. Wszystkie te inicjatywy zapewniają ramy polityki ukierunkowanej na zacieśnienie stosunków z krajami partnerskimi oraz stosunków między tymi krajami, w oparciu o zasady wzajemnej rozliczalności, współodpowiedzialności i poczucia obowiązku.

(18)  Przez stosowanie niniejszego rozporządzenia należy, zgodnie z art. 8 TUE, zachować i wzmocnić szczególne stosunki wypracowane z państwami sąsiadującymi z Unią. Niniejsze rozporządzenie powinno przyczyniać się do wzmocnienia odporności państw i społeczeństw znajdujących się w sąsiedztwie Unii, zgodnie ze zobowiązaniem podjętym w ramach globalnej strategii. Powinno ono wspierać wdrażanie zmienionej w 2015 r. europejskiej polityki sąsiedztwa oraz wdrażanie ram współpracy regionalnej, takich jak współpraca transgraniczna i zewnętrzne aspekty odnośnych strategii i polityk makroregionalnych oraz strategii na rzecz basenu morskiego w południowym i wschodnim sąsiedztwie, w tym współpracę regionalną w zakresie Wymiaru Północnego i Morza Czarnego. Wszystkie te inicjatywy zapewniają uzupełniające ramy polityki ukierunkowanej na zacieśnienie stosunków z krajami partnerskimi oraz stosunków między tymi krajami, w oparciu o zasady wzajemnej rozliczalności, współodpowiedzialności i poczucia obowiązku.

Poprawka    22

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 19

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(19)  Europejska polityka sąsiedztwa, zrewidowana w 2015 r.62, ma na celu zapewnienie stabilizacji w państwach sąsiedzkich oraz wzmocnienie odporności, w szczególności w drodze pobudzania rozwoju gospodarczego, jako główny priorytet Unii. Aby osiągnąć swoje cele, zrewidowana europejska polityka sąsiedztwa skupiona jest na czterech obszarach priorytetowych, jakimi są: dobre rządy, demokracja, rządy prawa i prawa człowieka, ze szczególnym uwzględnieniem dalszej współpracy ze społeczeństwem obywatelskim, rozwój gospodarczy; bezpieczeństwo, migracja i mobilność, w tym zwalczanie podstawowych przyczyn migracji i przymusowych wysiedleń. Charakterystycznymi cechami nowej europejskiej polityki sąsiedztwa są zróżnicowanie i większa współwłasność, uznanie różnych poziomów zaangażowania oraz uwzględnienie interesów każdego państwa w kontekście charakteru i ukierunkowania jego partnerstwa z Unią.

(19)  Europejska polityka sąsiedztwa ma na celu pogłębienie demokracji, promowanie praw człowieka i umacnianie rządów prawa, zapewnienie stabilizacji w państwach sąsiedzkich oraz wzmocnienie odporności, w szczególności w drodze wspierania reform politycznych, gospodarczych i społecznych, jako główny priorytet polityczny Unii. Aby osiągnąć swoje cele, wdrażanie zrewidowanej europejskiej polityki sąsiedztwa w oparciu o niniejsze rozporządzenie powinno koncentrować się na obszarach priorytetowych, takich jak: dobre rządy, demokracja, rządy prawa i prawa człowieka, ze szczególnym uwzględnieniem dalszej współpracy ze społeczeństwem obywatelskim, rozwój społeczno-gospodarczy, w tym walka z bezrobociem osób młodych, a także edukacja i zrównoważoność środowiskowa; bezpieczeństwo; migracja i mobilność, w tym zwalczanie podstawowych przyczyn migracji i przymusowych wysiedleń oraz wspieranie narodów, krajów i regionów, które mierzą się z problemem nasilonej presji migracyjnej. Niniejsze rozporządzenie powinno wspierać wdrażanie unijnych układów o stowarzyszeniu oraz pogłębionych i kompleksowych umów o wolnym handlu z krajami sąsiadującymi. Charakterystycznymi cechami nowej europejskiej polityki sąsiedztwa są zróżnicowanie i większa współwłasność, uznanie różnych poziomów zaangażowania oraz uwzględnienie interesów każdego państwa w kontekście charakteru i ukierunkowania jego partnerstwa z Unią. Jednym z kluczowych elementów europejskiej polityki sąsiedztwa jest podejście oparte na wynikach. W przypadku poważnego lub trwałego pogorszenia się sytuacji w zakresie demokracji w jednym z krajów partnerskich należy zawiesić wsparcie. Finansowanie w ramach polityki sąsiedztwa stanowi kluczową dźwignię dla sprostania wspólnym wyzwaniom takim jak nielegalna migracja i zmiana klimatu oraz wspierania dobrobytu, bezpieczeństwa i stabilności przez rozwój gospodarczy i lepsze sprawowanie rządów. Należy zwiększyć widoczność pomocy Unii na obszarze objętym polityką sąsiedztwa.

__________________

__________________

62 Wspólny komunikat do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów „Przegląd Europejskiej polityki sąsiedztwa” z dnia 18 listopada 2015 r.

62 Wspólny komunikat do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów „Przegląd Europejskiej polityki sąsiedztwa” z dnia 18 listopada 2015 r.

Poprawka    23

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 20

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(20)  Niniejsze rozporządzenie powinno wspierać wdrożenie zmodernizowanego układu o stowarzyszeniu z grupą państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku (AKP) i umożliwić UE i jej partnerom z grupy państw AKP nawiązanie dalszych silnych sojuszy w zakresie najważniejszych globalnych wyzwań. W szczególności niniejsze rozporządzenie powinno wspierać kontynuację współpracy między Unią a Unią Afrykańską nawiązanej w ramach wspólnej strategii Afryka–UE i opierać się na przyszłej umowie AKP–UE po 2020 r., w tym z zastosowaniem podejścia kontynentalnego wobec Afryki.

(20)  Niniejsze rozporządzenie powinno wspierać wdrożenie zmodernizowanego układu o stowarzyszeniu z grupą państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku (AKP) i umożliwić UE i jej partnerom z grupy państw AKP nawiązanie dalszych silnych sojuszy w zakresie najważniejszych i wspólnych globalnych wyzwań. W szczególności niniejsze rozporządzenie powinno wspierać kontynuację współpracy między Unią a Unią Afrykańską nawiązanej w ramach wspólnej strategii Afryka–UE, w tym zaangażowanie Afryki i Unii w propagowanie praw dzieci oraz wzmocnienie pozycji europejskiej i afrykańskiej młodzieży, i opierać się na przyszłej umowie AKP–UE po 2020 r., w tym z zastosowaniem podejścia kontynentalnego wobec Afryki, oraz wzajemnie korzystnym partnerstwie równych sobie stron między UE a Afryką.

Poprawka    24

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 20 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(20a)  Niniejsze rozporządzenie powinno również wnosić wkład w aspekty handlowe stosunków zewnętrznych Unii, takie jak współpraca z państwami trzecimi w zakresie należytej staranności w łańcuchu dostaw cyny, tantalu i złota, proces Kimberley, porozumienie na rzecz zrównoważoności, realizacja zobowiązań wynikających z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 978/20121a (rozporządzenie w sprawie GSP), współpraca w zakresie egzekwowania prawa, zarządzania i handlu w dziedzinie leśnictwa (FLEGT) oraz inicjatywy w zakresie pomocy na rzecz wymiany handlowej w celu zapewnienia spójności oraz wzajemnego wsparcia między polityką handlową Unii a celami i działaniami w zakresie rozwoju.

 

_________________

 

1a Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 978/2012 z dnia 25 października 2012 r. wprowadzające ogólny system preferencji taryfowych i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 732/2008 (Dz.U. L 303 z 31.10.2012, s. 1).

Poprawka    25

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 21

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(21)  Unia powinna dążyć do jak najskuteczniejszego wykorzystania dostępnych zasobów w celu optymalizacji wpływu prowadzonych przez nią działań zewnętrznych. Cel ten należy osiągnąć za sprawą spójności i komplementarności unijnych instrumentów finansowania zewnętrznego, w szczególności Instrumentu Pomocy Przedakcesyjnej III63, Instrumentu Pomocy Humanitarnej64, decyzji w sprawie krajów i terytoriów zamorskich65, Europejskiego Instrumentu na rzecz Bezpieczeństwa Jądrowego w celu uzupełnienia Instrumentu Sąsiedztwa oraz Współpracy Międzynarodowej i Rozwojowej na podstawie Traktatu Euratom66, wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa oraz nowo zaproponowanego Europejskiego Instrumentu na rzecz Pokoju67, który jest finansowany poza budżetem UE, a także tworzenia synergii z innymi politykami i programami unijnymi. Powyższe obejmuje spójność i komplementarność z pomocą makrofinansową, w stosownych przypadkach. Aby zmaksymalizować wpływ połączonych interwencji na osiągnięcie wspólnych celów, niniejsze rozporządzenie powinno umożliwiać połączenie finansowania z innymi programami Unii, o ile ich wkłady nie dotyczą tych samych kosztów.

(21)  Unia powinna dążyć do jak najskuteczniejszego wykorzystania dostępnych zasobów w celu optymalizacji wpływu prowadzonych przez nią działań zewnętrznych. Cel ten należy osiągnąć za sprawą spójności, jednolitości i komplementarności unijnych instrumentów finansowania zewnętrznego, w szczególności Instrumentu Pomocy Przedakcesyjnej III63, Instrumentu Pomocy Humanitarnej64, decyzji w sprawie krajów i terytoriów zamorskich65, Europejskiego Instrumentu na rzecz Bezpieczeństwa Jądrowego w celu uzupełnienia Instrumentu Sąsiedztwa oraz Współpracy Międzynarodowej i Rozwojowej na podstawie Traktatu Euratom66, wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa oraz nowo zaproponowanego Europejskiego Instrumentu na rzecz Pokoju67, który jest finansowany poza budżetem UE, a także tworzenia synergii z innymi politykami i programami unijnymi, w tym funduszami powierniczymi oraz strategiami politycznymi i programami państw członkowskich UE. Powyższe obejmuje spójność i komplementarność z pomocą makrofinansową, w stosownych przypadkach. Aby zmaksymalizować wpływ połączonych interwencji na osiągnięcie wspólnych celów, niniejsze rozporządzenie powinno umożliwiać połączenie finansowania z innymi programami Unii, o ile ich wkłady nie dotyczą tych samych kosztów.

__________________

__________________

63 COM (2018) 465 final Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Instrument Pomocy Przedakcesyjnej (IPA III).

63 COM (2018) 465 final Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Instrument Pomocy Przedakcesyjnej (IPA III).

64 Rozporządzenie Rady (WE) nr 1257/96 z dnia 20 czerwca 1996 r. dotyczące pomocy humanitarnej (Dz.U. L 163 z 2.7.1996, s. 1).

64 Rozporządzenie Rady (WE) nr 1257/96 z dnia 20 czerwca 1996 r. dotyczące pomocy humanitarnej (Dz.U. L 163 z 2.7.1996, s. 1).

65 COM(2018) 461 final Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie stowarzyszenia krajów i terytoriów zamorskich z Unią Europejską, w tym stosunków między Unią Europejską, z jednej strony, a Grenlandią i Królestwem Danii, z drugiej strony („decyzja o stowarzyszeniu zamorskim”)

65 COM(2018) 461 final Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie stowarzyszenia krajów i terytoriów zamorskich z Unią Europejską, w tym stosunków między Unią Europejską, z jednej strony, a Grenlandią i Królestwem Danii, z drugiej strony („decyzja o stowarzyszeniu zamorskim”)

66 COM(2018) 462 final Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady ustanawiającego Europejski Instrument na rzecz Bezpieczeństwa Jądrowego uzupełniający Instrument Sąsiedztwa oraz Współpracy Międzynarodowej i Rozwojowej na podstawie Traktatu Euratom.

66 COM(2018) 462 final Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady ustanawiającego Europejski Instrument na rzecz Bezpieczeństwa Jądrowego uzupełniający Instrument Sąsiedztwa oraz Współpracy Międzynarodowej i Rozwojowej na podstawie Traktatu Euratom.

67 C(2018) 3800 final Wniosek Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa skierowany do Rady dotyczący decyzji Rady ustanawiającej Europejski Instrument na rzecz Pokoju.

67 C(2018) 3800 final Wniosek Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa skierowany do Rady dotyczący decyzji Rady ustanawiającej Europejski Instrument na rzecz Pokoju.

Poprawka    26

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 22

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(22)  Finansowanie z niniejszego rozporządzenia powinno być wykorzystywane do finansowania działań prowadzonych w międzynarodowym wymiarze Erasmusa, które należy wdrażać zgodnie z rozporządzeniem dotyczącym Erasmusa68.

(22)  Finansowanie z niniejszego rozporządzenia powinno być wykorzystywane do finansowania działań prowadzonych w międzynarodowym wymiarze Erasmusa i programu „Kreatywna Europa”, które należy wdrażać zgodnie z rozporządzeniem dotyczącym Erasmusa68 i rozporządzeniem dotyczącym programu „Kreatywna Europa”68a.

_________________

_________________

68 COM (2018) 367 final Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego „Erasmus”: unijny program na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu oraz uchylającego rozporządzenie (UE) 1288/2013

68 COM (2018) 367 final Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego „Erasmus”: unijny program na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu oraz uchylającego rozporządzenie (UE) 1288/2013;

 

68a COM (2018) final Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego program „Kreatywna Europa” (2021–2027) oraz uchylającego rozporządzenie (UE) nr 1295/2013.

Poprawka    27

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 22 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(22a)  Należy zwiększyć międzynarodowy wymiar programu Erasmus+ w celu zwiększenia możliwości w zakresie mobilności i współpracy dla osób i organizacji z mniej rozwiniętych krajów świata – wspieranie budowania potencjału w państwach trzecich, rozwijanie umiejętności, wymiany międzyludzkie, oferując jednocześnie więcej możliwości w zakresie współpracy i mobilności z państwami rozwiniętymi i wschodzącymi.

Poprawka    28

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 22 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(22b)  Mając na uwadze znaczenie zajęcia się kwestiami edukacji i kultury zgodnie z Agendą na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030 i unijną strategią dotyczącą międzynarodowych stosunków kulturalnych, niniejsze rozporządzenie powinno przyczynić się do zapewnienia włączającej i sprawiedliwej edukacji o wysokiej jakości, promować możliwości uczenia się przez całe życie dla wszystkich, wspierać międzynarodowe stosunki kulturalne oraz uznać rolę kultury w promowaniu europejskich wartości za pomocą specjalnych i ukierunkowanych działań mających na celu wywarcie przez UE wyraźnego wpływu na scenie międzynarodowej.

Poprawka    29

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 23

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(23)  W przypadku działań finansowanych na mocy niniejszego rozporządzenia głównym podejściem powinno być stosowanie programów geograficznych, tak aby zmaksymalizować wpływ pomocy unijnej i przybliżyć krajom partnerskim i społeczeństwom działania Unii. W stosownych przypadkach takie podejście ogólne powinno zostać uzupełnione o programy tematyczne i działania szybkiego reagowania.

(23)  W przypadku działań finansowanych na mocy niniejszego rozporządzenia głównym podejściem powinno być stosowanie programów geograficznych, tak aby zmaksymalizować wpływ pomocy unijnej i przybliżyć krajom partnerskim i społeczeństwom działania Unii, a jednocześnie wspierać priorytety tematyczne, takie jak prawa człowieka, społeczeństwo obywatelskie i zrównoważoność. Cele programów geograficznych i tematycznych powinny być spójne i zgodne ze sobą, a w stosownych przypadkach powinny zostać uzupełnione o programy tematyczne i działania szybkiego reagowania. Należy zapewnić skuteczną komplementarność pomiędzy programami i działaniami geograficznymi, tematycznymi i w zakresie szybkiego reagowania. Aby uwzględnić specyfikę poszczególnych programów, Komisji należy przekazać uprawnienia do przyjmowania aktów zgodnie z art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w celu uzupełnienia przepisów niniejszego rozporządzenia przez określenie strategii Unii, obszarów priorytetowych, szczegółowych celów, oczekiwanych rezultatów, sprecyzowanych wskaźników realizacji celów oraz konkretnego przydziału środków finansowych w odniesieniu do każdego programu. Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac przygotowawczych Komisja przeprowadziła stosowne konsultacje, w tym na poziomie ekspertów, oraz aby konsultacje zostały przeprowadzone zgodnie z zasadami określonymi w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym w sprawie lepszego stanowienia prawa z dnia 13 kwietnia 2016 r.1a. W szczególności, aby zapewnić udział na równych zasadach Parlamentu Europejskiego i Rady w przygotowaniu aktów delegowanych, instytucje te otrzymują wszelkie dokumenty w tym samym czasie co eksperci państw członkowskich, a eksperci tych instytucji mogą systematycznie brać udział w posiedzeniach grup eksperckich Komisji zajmujących się przygotowaniem aktów delegowanych.

 

________________

 

1a Dz.U. L 123 z 12.5.2016, s. 1.

Poprawka    30

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 24

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(24)  Zgodnie z konsensusem UE i jej państwa członkowskie powinny zintensyfikować wspólne programowanie, aby zwiększyć swój zbiorowy wpływ przez łączenie zasobów i zdolności. Wspólne programowanie powinno opierać się na zaangażowaniu, odpowiedzialności i samoodpowiedzialności krajów partnerskich. Unia i jej państwa członkowskie powinny dążyć do wspierania krajów partnerskich przez wspólną realizację działań w stosownych przypadkach.

(24)  Zgodnie z konsensusem UE i jej państwa członkowskie powinny zintensyfikować wspólne programowanie, aby zwiększyć swój zbiorowy wpływ przez łączenie zasobów i zdolności. Wspólne programowanie powinno opierać się na zaangażowaniu, odpowiedzialności i samoodpowiedzialności krajów partnerskich. Unia i jej państwa członkowskie powinny dążyć do wspierania krajów partnerskich przez wspólne stosowanie działań w stosownych przypadkach. Wspólne stosowanie działań będzie miało charakter pluralistyczny i będzie otwarte dla wszystkich partnerów Unii, którzy podzielają wspólną wizję i mogą przyczynić się do jej opracowania, w tym dla agencji państw członkowskich i instytucji finansowych ds. rozwoju działających w państwach członkowskich, władz lokalnych sektora prywatnego, społeczeństwa obywatelskiego i środowiska akademickiego.

Poprawka    31

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 24 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(24a)  W przypadku poważnego lub trwałego pogorszenia się sytuacji w zakresie demokracji, praw człowieka i rządów prawa w jednym z krajów partnerskich, wsparcie może zostać, w drodze aktu delegowanego, częściowo lub całkowicie zawieszone. Podejmując decyzje, Komisja powinna należycie uwzględnić stosowne rezolucje Parlamentu Europejskiego.

Poprawka    32

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 24 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(24b)  Niniejsze rozporządzenie powinno ponownie potwierdzić, że bezpieczeństwo jądrowe stanowi ważny element działań zewnętrznych Unii, oraz ułatwić realizację celów współpracy wyszczególnionych w rozporządzeniu dotyczącym Europejskiego Instrumentu na rzecz Bezpieczeństwa Jądrowego. Jeśli zatem kraj partnerski trwale lekceważy podstawowe normy bezpieczeństwa jądrowego, takie jak przepisy odpowiednich konwencji międzynarodowych w ramach MAEA, konwencji z Espoo, konwencji z Aarhus i późniejszych poprawek do tych konwencji, Układu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej i protokołów dodatkowych do niego, zobowiązań do wdrożenia testów wytrzymałościowych i środków powiązanych oraz celów współpracy wyszczególnionych w rozporządzeniu dotyczącym Europejskiego Instrumentu na rzecz Bezpieczeństwa Jądrowego, należy ponownie rozważyć pomoc wynikającą z niniejszego rozporządzania dla odnośnego kraju, a także pomoc ta może zostać zawieszona albo częściowo zawieszona.

Poprawka    33

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 25

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(25)  Podczas gdy cele z zakresu demokracji praw człowieka, w tym równouprawnienie płci wzmocnienie pozycji kobiet, powinny być odzwierciedlone w procesie wdrażania niniejszego rozporządzenia, pomoc Unii w ramach programów tematycznych na rzecz praw człowieka i demokracji oraz organizacji społeczeństwa obywatelskiego – ze względu na swój globalny charakter i niezależność działania od zgody rządów i organów publicznych odnośnych państw trzecich – powinna mieć szczególny charakter uzupełniający i dodatkowy.

(25)  Podczas gdy cele z zakresu demokracji, praw człowieka i podstawowych wolności, w tym ochrona dzieci, mniejszości, osób niepełnosprawnych i LGBTI oraz równouprawnienie płci, wzmocnienie pozycji kobiet i dziewcząt, powinny być włączone do głównego nurtu i konsekwentnie odzwierciedlone w procesie stosowania niniejszego rozporządzenia, pomoc Unii w ramach programów tematycznych na rzecz praw człowieka i demokracji oraz organizacji społeczeństwa obywatelskiego i władz lokalnych – ze względu na swój globalny charakter i niezależność działania od zgody rządów i organów publicznych odnośnych państw trzecich – powinna mieć szczególny charakter uzupełniający i dodatkowy. Unia powinna przy tym zwracać szczególną uwagę na państwa i sytuacje pilne, w których prawa człowieka i podstawowe wolności są najbardziej zagrożone i w których brak poszanowania tych praw i wolności jest szczególnie wyraźny i systematyczny, jak również na sytuacje, w których w grę wchodzi przestrzeń dla społeczeństwa obywatelskiego. Pomoc Unii na mocy niniejszego rozporządzenia powinna być zaplanowana w taki sposób, aby umożliwiała wsparcie społeczeństwa obywatelskiego oraz współpracę i partnerstwo ze społeczeństwem obywatelskim we wrażliwych sytuacjach dotyczących praw człowieka i demokracji, zapewniając elastyczność i wymaganą reaktywność na potrzeby reagowania na zmieniające się okoliczności, potrzeby beneficjentów lub okresy kryzysu, oraz przyczyniając się, w razie potrzeby, do budowania potencjału społeczeństwa obywatelskiego. W takich przypadkach priorytety polityczne powinny obejmować propagowanie przestrzegania prawa międzynarodowego oraz zapewnienie środków działania lokalnemu społeczeństwu obywatelskiemu i innym właściwym zainteresowanym stronom działającym w obszarze praw człowieka w celu wniesienia wkładu w prace, które są prowadzone w bardzo trudnych okolicznościach. Niniejsze rozporządzenie powinno również umożliwiać organizacjom społeczeństwa obywatelskiego otrzymywanie małych grantów w sposób szybki i efektywny, w razie potrzeby, szczególnie w najtrudniejszych sytuacjach, takich jak niestabilność, kryzys i napięcia między społecznościami.

Poprawka    34

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 25 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(25a)  Zgodnie z art. 2, 3 i 21 TUE oraz art. 8 TFUE przy wdrażaniu niniejszego rozporządzenia należy kierować się zasadami równości płci, wzmocnienia pozycji kobiet i dziewcząt, oraz należy dążyć do ochrony i promowania praw kobiet zgodnie z drugim planem działania w sprawie równości płci, konkluzjami Rady w sprawie kobiet, pokoju i bezpieczeństwa z dnia 10 grudnia 2018 r., konwencją stambulską Rady Europy oraz celem nr 5 Agendy na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030;

Poprawka    35

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 25 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(25b)  Niniejsze rozporządzenie powinno odnieść się do promowania na całym świecie praw kobiet i równości płci oraz włączyć je do głównego nurtu polityki, w tym poprzez wspieranie organizacji zajmujących się promocją zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego oraz praw w tym zakresie (udostępnianie wysokiej jakości i przystępnych informacji, edukacji i usług), a także zwalczać przemoc ze względu na płeć oraz uznać i uwzględnić ścisłe powiązania między kwestiami pokoju, bezpieczeństwa, rozwoju i równouprawnienia płci. Działania te powinny być spójne z odpowiednimi międzynarodowymi i europejskimi zasadami i konwencjami oraz promować ich wdrażanie

Poprawka    36

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 26

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(26)  Organizacje społeczeństwa obywatelskiego obejmują szeroką gamę podmiotów pełniących różne funkcje i posiadających różne uprawnienia, w tym wszystkie struktury niepaństwowe, niekomercyjne, bezstronne i nastawione pokojowo, dzięki którym ludzie łączą się w imię wspólnych celów i ideałów, czy to politycznych, kulturowych, społecznych, czy ekonomicznych. Obejmują one organizacje miejskie i wiejskie, formalne i nieformalne, działające na szczeblu lokalnym, krajowym, regionalnym i międzynarodowym.

(26)  Organizacje społeczeństwa obywatelskiego obejmują szeroką gamę podmiotów pełniących wielorakie funkcje i posiadających różne uprawnienia, w tym wszystkie struktury niepaństwowe, niekomercyjne i nastawione pokojowo, dzięki którym ludzie łączą się w imię wspólnych celów i ideałów, czy to politycznych, kulturowych, społecznych, religijnych, środowiskowych, ekonomicznych, czy rozliczających władze. Obejmują one organizacje miejskie i wiejskie, formalne i nieformalne, działające na szczeblu lokalnym, krajowym, regionalnym i międzynarodowym. Inne organy lub podmioty, które nie są wyraźnie wyłączone z zakresu niniejszego rozporządzenia, powinny móc otrzymać finansowanie, jeżeli jest to konieczne do osiągnięcia celów niniejszego rozporządzenia.

Poprawka    37

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 26 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(26a)  Zgodnie z konsensusem w sprawie rozwoju, Unia i jej państwa członkowskie powinny wspierać udział organizacji społeczeństwa obywatelskiego i władz lokalnych w przyczynianiu się do zrównoważonego rozwoju i wdrażaniu celów zrównoważonego rozwoju, m.in. w zakresie demokracji, rządów prawa, podstawowych wolności i praw człowieka oraz sprawiedliwości społecznej, oraz jako dostawcy podstawowych usług społecznych na rzecz najbardziej potrzebującej ludności. Powinny one uznać liczne funkcje pełnione przez organizacje społeczeństwa obywatelskiego i samorządy terytorialne, w tym rolę samorządów terytorialnych jako promotorów terytorialnego podejścia do rozwoju, uwzględniającego procesy decentralizacji, udział, nadzór i rozliczalność. Unia i jej państwa członkowskie powinny promować funkcjonującą przestrzeń i sprzyjające środowisko dla organizacji społeczeństwa obywatelskiego oraz dalej zwiększać wsparcie na rzecz budowania zdolności organizacji społeczeństwa obywatelskiego i władz lokalnych, aby wzmocnić ich pozycję w procesie zrównoważonego rozwoju oraz stymulować postępy dialogu politycznego, społecznego i gospodarczego, w tym za pośrednictwem programów w ramach instrumentów na rzecz społeczeństwa obywatelskiego.

Poprawka    38

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 26 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(26b)  Unia powinna wspierać organizacje społeczeństwa obywatelskiego i promować ich większe strategiczne zaangażowanie we wszystkie zewnętrzne instrumenty i programy, w tym w programy geograficzne i działania szybkiego reagowania określone w niniejszym rozporządzeniu, zgodnie z konkluzjami Rady z 15 października 2012 r. pt. „Korzenie demokracji i zrównoważonego rozwoju: Współpraca Europy ze społeczeństwem obywatelskim w dziedzinie stosunków zewnętrznych”.

Poprawka    39

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 28

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(28)  Odzwierciedlając znaczenie przeciwdziałania zmianie klimatu zgodnie z zobowiązaniami Unii do wdrożenia porozumienia klimatycznego z Paryża oraz celów zrównoważonego rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych rozporządzenie powinno przyczynić się do włączenia działań w dziedzin klimatu do głównego nurtu polityki Unii i do osiągnięcia ogólnego celu w postaci przeznaczania 25 % wydatków Unii na cele klimatyczne. Oczekuje się, że w ramach niniejszego rozporządzenia 25 % całkowitej puli środków finansowych na działania zostanie przeznaczonych na cele klimatyczne. Podczas wykonywania niniejszego rozporządzenia zostaną określone właściwe działania, a całkowity wkład z niniejszego rozporządzenia powinien być przedmiotem odpowiednich procesów oceny i przeglądu.

(28)  Odzwierciedlając znaczenie przeciwdziałania zmianie klimatu, ochrony środowiska i walki z utratą różnorodności biologicznej zgodnie z zobowiązaniami Unii do wdrożenia porozumienia klimatycznego z Paryża, Konwencji o różnorodności biologicznej oraz celów zrównoważonego rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych, rozporządzenie powinno przyczynić się do włączenia działań w dziedzinie klimatu i środowiska do głównego nurtu polityki Unii i do osiągnięcia ogólnego celu w postaci przeznaczania wydatków Unii na cele klimatyczne i wspierania działań przynoszących jasne i rozpoznawalne dodatkowe korzyści w różnych sektorach. Oczekuje się, że w ramach niniejszego rozporządzenia 45 % całkowitej puli środków finansowych na działania zostanie przeznaczonych na cele klimatyczne, inwestycje w dziedzinie ekozarządzania, ochrony środowiska, różnorodności biologicznej i przeciwdziałania pustynnieniu, natomiast 30 % tego właśnie przydziału finansowego powinno zostać przeznaczone na łagodzenie zmiany klimatu i dostosowanie się do niej. Podczas stosowania niniejszego rozporządzenia zostaną określone właściwe działania, a całkowity wkład z niniejszego rozporządzenia powinien być przedmiotem odpowiednich procesów oceny i przeglądu. Działania Unii w tym obszarze powinny sprzyjać przestrzeganiu postanowień porozumienia paryskiego i konwencji z Rio, i nie powinny przyczyniać się do degradacji środowiska naturalnego ani szkodzić środowisku naturalnym lub klimatowi. Działania i środki przyczyniające się do osiągnięcia celów w dziedzinie klimatu powinny kłaść szczególny nacisk na wsparcie na przystosowanie się do zmiany klimatu w państwach ubogich i bardzo podatnych na zagrożenia, oraz powinny brać pod uwagę powiązanie między klimatem, pokojem, bezpieczeństwem, wzmocnieniem pozycji kobiet i zwalczaniem ubóstwa. Niniejsze rozporządzenie powinno przyczyniać się do zrównoważonego zarządzania zasobami naturalnymi i wspierać zrównoważone i bezpieczne górnictwo, zarządzanie lasami i rolnictwo.

Poprawka    40

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 29

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(29)  Konieczne jest dalsze pogłębienie współpracy z krajami partnerskimi w zakresie migracji z myślą o czerpaniu korzyści z dobrze zarządzanej i legalnej migracji oraz skutecznym rozwiązaniu problemu nielegalnej migracji. Taka współpraca powinna przyczynić się do zapewnienia dostępu do ochrony międzynarodowej, wyeliminowania pierwotnych przyczyn nielegalnej migracji, poprawy zarządzania granicami oraz do prowadzenia działań w ramach walki z nielegalną migracją, handlem ludźmi i przemytem nielegalnych imigrantów, a także, w stosownych przypadkach, poprawy w zakresie powrotów, readmisji i reintegracji, w oparciu o wzajemną rozliczalność i pełne przestrzeganie zobowiązań w dziedzinie pomocy humanitarnej i praw człowieka. Dlatego nieodłącznym elementem ogólnych zasad niniejszego rozporządzenia powinna być skuteczna współpraca między państwami trzecimi a Unią. W celu zapewnienia, aby pomoc rozwojowa wspierała kraje partnerskie w skuteczniejszym zarządzaniu migracją, ważna jest wzmocniona spójność pomiędzy polityką migracyjną a polityką współpracy na rzecz rozwoju. Niniejsze rozporządzenie powinno przyczynić się do przyjęcia skoordynowanego, całościowego i usystematyzowanego podejścia do migracji, dzięki maksymalizacji synergii i stosowaniu niezbędnych środków nacisku.

(29)  Współpraca z krajami partnerskimi w zakresie migracji może prowadzić do wzajemnych korzyści z uporządkowanej, bezpiecznej i odpowiedzialnej migracji oraz do skutecznego rozwiązania problemu nielegalnej migracji i przymusowych wysiedleń. Taka współpraca powinna przyczynić się do ułatwiania bezpiecznych i legalnych dróg migracji i azylu, zapewnienia dostępu do ochrony międzynarodowej, wyeliminowania pierwotnych przyczyn nielegalnej migracji i przymusowych wysiedleń, kontaktów z diasporami, poprawy zarządzania granicami oraz do prowadzenia działań w ramach zajęcia się nielegalną migracją, handlem ludźmi i przemytem nielegalnych imigrantów, a także, w stosownych przypadkach, poprawy w zakresie bezpiecznych, godziwych i zrównoważonych powrotów, readmisji i reintegracji, w sposób uwzględniający specyfikę konfliktu, w oparciu o wzajemną rozliczalność i pełne przestrzeganie zobowiązań w dziedzinie pomocy humanitarnej i praw człowieka na mocy prawa międzynarodowego i prawa Unii. W celu zapewnienia, aby pomoc rozwojowa wspierała kraje partnerskie w zwalczaniu ubóstwa i nierówności, promowaniu praw i wolności, jak również przyczynianiu się do uporządkowanego, bezpiecznego i odpowiedzialnego zarządzania migracją, ważna jest spójność pomiędzy polityką migracyjną a polityką współpracy na rzecz rozwoju. Niniejsze rozporządzenie powinno przyczynić się do przyjęcia skoordynowanego, całościowego i usystematyzowanego podejścia do migracji, dzięki maksymalizacji synergii i pozytywnemu wpływowi migracji i mobilności na rozwój.

Poprawka    41

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 30

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(30)  Niniejsze rozporządzenie powinno umożliwić Unii reagowanie na wyzwania, potrzeby i możliwości związane z migracją, stanowiąc uzupełnienie polityki migracyjnej Unii. W tym celu i bez uszczerbku dla nieprzewidzianych okoliczności oczekuje się przeznaczenia 10 % puli środków finansowych w ramach niniejszego rozporządzenia na potrzeby związane z wyeliminowaniem pierwotnych przyczyn nielegalnej migracji i przymusowego wysiedlenia oraz wsparcie zarządzania migracjami, w tym ochrony praw uchodźców i migrantów w zakresie celów niniejszego rozporządzenia.

(30)  Niniejsze rozporządzenie powinno umożliwić Unii reagowanie na wyzwania, potrzeby i możliwości związane z migracją, stanowiąc uzupełnienie polityki migracyjnej i rozwojowej Unii. W tym celu, aby zmaksymalizować wkład migracji w rozwój, i bez uszczerbku dla nowych, pojawiających się wyzwań lub nowych potrzeb oczekuje się przeznaczenia maksymalnie 10 % puli środków finansowych w ramach niniejszego rozporządzenia na potrzeby związane z wyeliminowaniem pierwotnych przyczyn nielegalnej migracji i przymusowego wysiedlenia oraz wsparcie wzmocnionego zaangażowania na rzecz ułatwienia bezpiecznej, uporządkowanej, legalnej i odpowiedzialnej migracji oraz wdrażania zaplanowanych i odpowiednio zarządzanych polityk migracyjnych, a także wsparcie sprawowania rządów, w tym ochrony praw uchodźców i migrantów, w oparciu o prawo międzynarodowe i unijne, w zakresie celów niniejszego rozporządzenia. Niniejsze rozporządzenie powinno również przyczynić się do rozwiązania problemu drenażu mózgów oraz do wsparcia potrzeb osób wysiedlonych i społeczności przyjmujących, w szczególności poprzez zapewnienie dostępu do podstawowych usług i możliwości utrzymania.

Poprawka    42

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 30 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(30a)  Technologie i usługi informacyjno-komunikacyjne w dowiedziony sposób przyczyniają się do zrównoważonego rozwoju i wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu. Mogą odgrywać kluczową rolę w poprawie życia obywateli nawet najuboższych krajów, szczególnie przez wzmocnienie pozycji kobiet i dziewcząt, wzmacnianie demokratycznych rządów i przejrzystości oraz zwiększanie wydajności i tworzenie miejsc pracy. Wciąż jednak problem stanowią łączność i przystępność, zarówno między regionami, jak i wewnątrz nich, ponieważ występują duże różnice między krajami o wysokich dochodach i tymi o niższych dochodach oraz między miastami i obszarami wiejskimi. Niniejsze rozporządzenie powinno zatem pomóc Unii w dalszym włączaniu kwestii cyfryzacji do głównego nurtu polityki rozwojowej Unii.

Poprawka    43

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 30 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(30b)  Przyjęta uchwałą Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych 25 września 2015 r. Agenda na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030 uwypukliła znaczenie promowania pokojowych i integracyjnych społeczeństw zarówno w ramach realizacji celu zrównoważonego rozwoju nr 16, jak i dla osiągnięcia innych efektów polityki rozwojowej. Cel zrównoważonego rozwoju 16.a zawiera konkretny postulat „wzmocnienia właściwych instytucji krajowych, w tym poprzez współpracę międzynarodową, oraz budowania zdolności na wszystkich szczeblach, w szczególności w krajach rozwijających się, na rzecz zapobiegania przemocy oraz zwalczania terroryzmu i przestępczości”.

Poprawka    44

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 30 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(30c)  W komunikacie z posiedzenia wysokiego szczebla z dnia 19 lutego 2016 r. Komitet Pomocy Rozwojowej (DAC) Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) zaktualizował wytyczne dotyczące sprawozdawczości z zakresu oficjalnej pomocy rozwojowej w dziedzinie pokoju i bezpieczeństwa. Finansowanie działań podjętych zgodnie z niniejszym rozporządzeniem stanowi oficjalną pomoc rozwojową, jeżeli spełnia kryteria określone we wspomnianych wytycznych sprawozdawczych lub innych późniejszych wytycznych sprawozdawczych, które Komitet Pomocy Rozwojowej będzie w stanie uzgodnić.

Poprawka    45

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 30 d (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(30d)  Budowanie zdolności na rzecz rozwoju i bezpieczeństwa służącego rozwojowi powinno stosować się tylko w wyjątkowych przypadkach, gdy celów rozporządzenia nie można osiągnąć za pomocą innych działań w zakresie współpracy na rzecz rozwoju. Wspieranie podmiotów sektora bezpieczeństwa w państwach trzecich, w tym w nadzwyczajnych okolicznościach wojska w kontekście zapobiegania konfliktom, zarządzania kryzysowego lub stabilizacji, ma zasadnicze znaczenie, aby zapewnić odpowiednie warunki dla zwalczania ubóstwa i dla rozwoju. Dobre rządy, skuteczna kontrola demokratyczna i nadzór cywilny nad systemem bezpieczeństwa, w tym wojskowym, a także przestrzeganie praw człowieka i zasad praworządności są zasadniczymi cechami dobrze funkcjonującego państwa w każdym kontekście i należy je propagować przez wspieranie państw trzecich w szerszej reformie sektora bezpieczeństwa.

Poprawka    46

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 30 e (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(30e)  Niniejsze rozporządzenie powinno opierać się na wnioskach z oceny Komisji, którą zlecono z terminem na czerwiec 2020 r., w tym na zakrojonych na szeroką skalę wielostronnych konsultacjach publicznych, oceniających spójność budowania zdolności na rzecz wsparcia rozwoju i bezpieczeństwa na rzecz rozwoju w ramach powiązania bezpieczeństwa z rozwojem, finansowanego przez Unię i jej państwa członkowskie, ze strategią globalną i z celami zrównoważonego rozwoju ONZ.

Poprawka    47

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 30 f (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(30f)  Unia powinna również wspierać podejście uwzględniające sytuacje konfliktu oraz aspekt płci we wszystkich działaniach i programach przewidzianych w ramach niniejszego rozporządzenia, aby unikać negatywnych skutków i maksymalizować pozytywne skutki.

Poprawka    48

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 32

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(32)  Rodzaje finansowania oraz metody wykonywania określone w tym rozporządzeniu są wybierane na podstawie ich zdolności do realizacji szczegółowych celów działań i osiągania rezultatów, z uwzględnieniem w szczególności kosztów kontroli, obciążenia administracyjnego oraz przewidywanego ryzyka braku zgodności. Dotyczy to wzięcia pod uwagę korzystania z kwot ryczałtowych, stawek ryczałtowych i kosztów jednostkowych, a także finansowania niepowiązanego z kosztami, o których mowa w art. 125 ust. 1 rozporządzenia finansowego.

(32)  Rodzaje finansowania oraz metody stosowania określone w tym rozporządzeniu są wybierane na podstawie potrzeb i preferencji partnerów oraz szczególnego kontekstu, znaczenia i zrównoważonego charakteru tych elementów oraz zdolności do przestrzegania zasad skutecznego rozwoju, realizacji szczegółowych celów działań i osiągania rezultatów, z uwzględnieniem w szczególności kosztów kontroli, obciążenia administracyjnego oraz przewidywanego ryzyka braku zgodności. Dotyczy to wzięcia pod uwagę korzystania z kwot ryczałtowych, stawek ryczałtowych i kosztów jednostkowych, a także finansowania niepowiązanego z kosztami, o których mowa w art. 125 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/10461a („rozporządzenie finansowe”). Na mocy niniejszego rozporządzenia należy wzmocnić i zwiększyć rolę Europejskiego Funduszu na rzecz Demokracji jako przedsięwzięcia upoważnionego przez instytucje europejskie do wspierania demokracji, społeczeństwa obywatelskiego i praw człowieka na całym świecie. Należy zapewnić Europejskiemu Funduszowi na rzecz Demokracji elastyczność administracyjną i możliwości finansowe do wypłacania dotacji celowych podmiotom społeczeństwa obywatelskiego w państwach objętych polityką sąsiedztwa działającym w zakresie wdrożenia europejskiej polityki sąsiedztwa, szczególnie w odniesieniu do rozwoju demokracji, praw człowieka, wolnych wyborów i rządów prawa.

Poprawka    49

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 33

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(33)  Nowy Europejski Fundusz na rzecz Zrównoważonego Rozwoju Plus („EFZR+”), podobnie jak jego udany poprzednik, EFZR70, powinien stanowić zintegrowaną kopertę finansową zapewniającą zdolność finansowania w formie dotacji, gwarancji budżetowych i instrumentów finansowych na całym świecie. EFZR+ powinien wspierać Europejski plan inwestycji zewnętrznych i mieścić w sobie działania łączone i gwarancje budżetowe objęte gwarancją na działania zewnętrzne, w tym te dotyczące ryzyka związanego z niewypłacalnością państwa w związku z operacjami w dziedzinie udzielania pożyczek, uprzednio prowadzone w ramach upoważnienia Europejskiego Banku Inwestycyjnego do udzielania pożyczek na rzecz państw trzecich. Z uwagi na rolę, jaką na mocy Traktatów pełni Europejski Bank Inwestycyjny oraz jego doświadczenie we wspieraniu polityki Unii w ostatnich dekadach, EBI powinien pozostać naturalnym partnerem Komisji w procesie realizacji działań w ramach gwarancji na działania zewnętrzne.

(33)  Nowy Europejski Fundusz na rzecz Zrównoważonego Rozwoju Plus („EFZR+”), podobnie jak jego poprzednik, EFZR70, powinien stanowić zintegrowaną kopertę finansową zapewniającą zdolność finansowania w formie dotacji, gwarancji budżetowych i instrumentów finansowych na całym świecie. EFZR+ powinien wspierać Europejski plan inwestycji zewnętrznych i mieścić w sobie działania łączone i gwarancje budżetowe objęte gwarancją na działania zewnętrzne, w tym te dotyczące ryzyka związanego z niewypłacalnością państwa w związku z operacjami w dziedzinie udzielania pożyczek, uprzednio prowadzone w ramach upoważnienia Europejskiego Banku Inwestycyjnego do udzielania pożyczek na rzecz państw trzecich. Z uwagi na rolę, jaką na mocy Traktatów pełni Europejski Bank Inwestycyjny oraz jego doświadczenie we wspieraniu polityki Unii w ostatnich dekadach, EBI powinien pozostać naturalnym partnerem Komisji w procesie stosowania działań w ramach gwarancji na działania zewnętrzne. Inne wielostronne banki rozwoju lub krajowe banki rozwoju w UE również dysponują kapitałem i zdolnościami, które mogą wnieść istotną wartość dodaną na rzecz wpływu unijnej polityki rozwoju i dlatego niniejsze rozporządzenie powinno wyraźnie promować udział tych banków w EFZR+.

__________________

__________________

70 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1601 z dnia 26 września 2017 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Funduszu na rzecz Zrównoważonego Rozwoju (EFZR), gwarancji EFZR i funduszu gwarancyjnego EFZR

70 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1601 z dnia 26 września 2017 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Funduszu na rzecz Zrównoważonego Rozwoju (EFZR), gwarancji EFZR i funduszu gwarancyjnego EFZR

Poprawka    50

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 34

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(34)  EFZR+ powinien mieć na celu wsparcie inwestycji jako środek przyczyniający się do osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju przez wspieranie trwałego i sprzyjającego włączeniu społecznemu rozwoju gospodarczego i społecznego oraz promowanie społeczno-ekonomicznej odporności w krajach partnerskich, ze szczególnym naciskiem na eliminację ubóstwa, zrównoważony wzrost sprzyjający włączeniu społecznemu, tworzenie godziwych miejsc pracy i możliwości gospodarczych, rozwijanie umiejętności i przedsiębiorczości, a także sektory społeczno-gospodarcze oraz mikro-, małeśrednie przedsiębiorstwa, jak również wyeliminowanie konkretnych społeczno-ekonomicznych pierwotnych przyczyn nielegalnej migracji, zgodnie z właściwymi indykatywnymi dokumentami programowymi. Należy zwrócić szczególną uwagę na państwa wskazane jako doświadczające niestabilności lub konfliktu, kraje najsłabiej rozwinięte i głęboko zadłużone kraje ubogie.

(34)  EFZR+ powinien mieć na celu wsparcie inwestycji jako środek przyczyniający się do osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju przez wspieranie trwałego i sprzyjającego włączeniu społecznemu rozwoju gospodarczego, kulturalnego i społecznego oraz promowanie społeczno-ekonomicznej odporności w krajach partnerskich, ze szczególnym naciskiem na eliminację ubóstwa, zapobieganie konfliktom oraz wspieranie pokojowych, sprawiedliwych i integracyjnych społeczeństw, zrównoważony postęp gospodarczy sprzyjający włączeniu społecznemu, przeciwdziałanie zmianie klimatu przez łagodzenie jej i dostosowanie się do niej, przeciwdziałanie degradacji środowiska, tworzenie godziwych miejsc pracy odpowiadających właściwym standardom MOP i możliwości gospodarczych, w szczególności dla kobiet oraz osób młodych i zagrożonych. Należy położyć nacisk na zapewnienie wysokiej jakości integracyjnej i sprawiedliwej edukacji oraz rozwijanie umiejętności i przedsiębiorczości poprzez wzmocnienie struktur edukacyjnych i kulturowych, w tym dla dzieci w nadzwyczajnych sytuacjach humanitarnych i w sytuacjach przymusowych przesiedleń. Powinien on również mieć na celu wspieranie stabilnego środowiska inwestycyjnego, industrializacji, sektorów społeczno-gospodarczych, mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, jak również wzmocnienie demokracji, praworządności i praw człowieka, których brak często stanowi konkretne społeczno-ekonomiczne pierwotne przyczyny nielegalnej migracji i przymusowych wysiedleń, zgodnie z właściwymi indykatywnymi dokumentami programowymi. Należy zwrócić szczególną uwagę na państwa wskazane jako doświadczające niestabilności lub konfliktu, kraje najsłabiej rozwinięte i głęboko zadłużone kraje ubogie. Szczególny nacisk należy położyć również na poprawę świadczenia podstawowych usług publicznych, bezpieczeństwa żywnościowego oraz na poprawę jakości życia szybko rosnącej populacji miejskiej, w tym poprzez odpowiednie, bezpieczne i przystępne cenowo mieszkania. EFZR+ powinien zachęcać do tworzenia partnerstw między podmiotami komercyjnymi i niekomercyjnymi jako środka umożliwiającego ukierunkowanie inwestycji sektora prywatnego na zrównoważony rozwój i eliminację ubóstwa. Strategiczne zaangażowanie organizacji społeczeństwa obywatelskiego i delegatur Unii w krajach partnerskich powinno być również wspierane na wszystkich etapach cyklu projektu, aby pomóc w znalezieniu rozwiązań dostosowanych do potrzeb w zakresie wspierania rozwoju społeczno-gospodarczego społeczności, tworzenia miejsc pracy i nowych możliwości biznesowych. Inwestycje powinny być oparte na analizie konfliktu, skoncentrować się na pierwotnych przyczynach konfliktów i sytuacji niestabilności, przy jednoczesnym maksymalizowaniu zdolności do krzewienia pokoju i minimalizowaniu ryzyka pogłębiania konfliktów.

Poprawka    51

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 35

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(35)  EFZR+ powinien zwiększać dodatkowość finansowania, eliminować niedoskonałości rynku i nieoptymalne sytuacje w zakresie inwestycji, tworzyć innowacyjne produkty oraz pozyskiwać środki z sektora prywatnego. Zaangażowanie sektora prywatnego we współpracę Unii z krajami partnerskimi w ramach EFZR+ powinno skutkować wymiernym i dodatkowym wpływem na rozwój, bez zakłócania rynku, i powinno być racjonalne pod względem kosztów w oparciu o wzajemną rozliczalność oraz podział ryzyka i kosztów. EFZR+ powinien funkcjonować jako „punkt kompleksowej obsługi” mający na celu odbieranie propozycji finansowania od instytucji finansowych i inwestorów publicznych lub prywatnych oraz zapewnianie szeroko zakrojonego wsparcia finansowego kwalifikującym się inwestycjom.

(35)  EFZR+ powinien zwiększać dodatkowość finansowania, eliminować niedoskonałości rynku i nieoptymalne sytuacje w zakresie inwestycji, tworzyć innowacyjne produkty oraz pozyskiwać środki z sektora prywatnego w celu optymalizacji wkładu finansów prywatnych w zrównoważony rozwój na szczeblu lokalnym. Zaangażowanie sektora prywatnego we współpracę Unii z krajami partnerskimi w ramach EFZR+ powinno skutkować wymiernym i dodatkowym wpływem na rozwój, przy pełnym poszanowaniu środowiska, praw społeczności lokalnych i źródeł utrzymania oraz bez zakłócania rynku lokalnegobez nieuczciwej konkurencji z lokalnymi podmiotami gospodarczymi. Zaangażowanie to powinno być racjonalne pod względem kosztów w oparciu o wzajemną rozliczalność oraz podział ryzyka i kosztów. EFZR+, opierając się na odpowiednich kryteriach rozliczalności i przejrzystości, powinien funkcjonować jako „punkt kompleksowej obsługi” mający na celu odbieranie propozycji finansowania od instytucji finansowych i inwestorów publicznych lub prywatnych oraz zapewnianie szeroko zakrojonego wsparcia finansowego kwalifikującym się inwestycjom.

Poprawka    52

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 35 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(35a)  Gwarancja UE dla niezależnych operacji inwestycyjnych w sektorze publicznym stanowi część EFZR+. Ta gwarancja UE nie jest rozszerzana na niezależne operacje inwestycyjne, które obejmują udzielanie pożyczek sektorowi prywatnemu albo udzielanie pożyczek na rzecz lub na korzyść jednostek państwowych niższego szczebla, które mogą uzyskać dostęp do finansowania jednostek państwowych niższego szczebla bez gwarancji państwowych. Aby pomóc EBI w planowaniu zdolności, minimalna gwarantowana wielkość takich niezależnych operacji inwestycyjnych jest alokowana do EBI.

Poprawka    53

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 36

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(36)  Gwarancja na działania zewnętrzne powinna być ustanowiona w oparciu o istniejącą gwarancję EFZR i Fundusz Gwarancyjny dla działań zewnętrznych. Gwarancja na działania zewnętrzne powinna wspierać operacje w ramach EFZR+ objęte gwarancjami budżetowymi, pomoc makrofinansową i pożyczki na rzecz państw trzecich w oparciu o decyzję Rady 77/270/Euratom71. Operacje te powinny być wspierane przy pomocy środków przewidzianych w niniejszym rozporządzeniu oraz środków przewidzianych w rozporządzeniu (UE) nr …/… (IPA III) i rozporządzeniu (UE) nr .../... (Europejski Instrument na rzecz Bezpieczeństwa Jądrowego), które powinny również obejmować odpowiednio tworzenie rezerw i zobowiązania wynikające z pożyczek udzielanych w ramach pomocy makrofinansowej oraz pożyczek udzielanych krajom trzecim, o których mowa w art. 10 ust. 2 rozporządzenia dotyczącego Europejskiego Instrumentu na rzecz Bezpieczeństwa Jądrowego. W przypadku finansowania operacji w ramach EFZR+ należy traktować priorytetowo te operacje, które mają duży wpływ na tworzenie miejsc pracy i których współczynnik opłacalności zwiększa trwałość inwestycji. Działaniom wspieranym z gwarancji na działania zewnętrzne powinna towarzyszyć dogłębna ocena ex ante dotycząca aspektów środowiskowych, finansowych i społecznych, w stosownych przypadkach i zgodnie z wymogami lepszego stanowienia prawa. Gwarancja na działania zewnętrzne nie powinna być wykorzystywana do świadczenia podstawowych usług publicznych, co leży w gestii rządu.

(36)  Gwarancja na działania zewnętrzne powinna być ustanowiona w oparciu o istniejącą gwarancję EFZR i Fundusz Gwarancyjny dla działań zewnętrznych. Gwarancja na działania zewnętrzne powinna wspierać operacje w ramach EFZR+ objęte gwarancjami budżetowymi, pomoc makrofinansową i pożyczki na rzecz państw trzecich w oparciu o decyzję Rady 77/270/Euratom71. Operacje te powinny być wspierane przy pomocy środków przewidzianych w niniejszym rozporządzeniu oraz środków przewidzianych w rozporządzeniu (UE) nr …/… (IPA III) i rozporządzeniu (UE) nr .../... (Europejski Instrument na rzecz Bezpieczeństwa Jądrowego), które powinny również obejmować odpowiednio tworzenie rezerw i zobowiązania wynikające z pożyczek udzielanych w ramach pomocy makrofinansowej oraz pożyczek udzielanych krajom trzecim, o których mowa w art. 10 ust. 2 rozporządzenia dotyczącego Europejskiego Instrumentu na rzecz Bezpieczeństwa Jądrowego. W przypadku finansowania operacji w ramach EFZR+ należy traktować priorytetowo te operacje, które mają duży wpływ na tworzenie godnych miejsc pracy i źródeł utrzymania oraz których współczynnik opłacalności zwiększa trwałość inwestycji i które zapewniają najwyższe gwarancje trwałości oraz długoterminowego wpływu na rozwój w ramach odpowiedzialności lokalnej. Działaniom wspieranym z gwarancji na działania zewnętrzne powinna towarzyszyć dogłębna ocena ex ante dotycząca aspektów środowiskowych, finansowych i społecznych, w tym wpływu na prawa człowieka i źródła utrzymania dotkniętych społeczności oraz wpływu na nierówności, jak też wskazanie sposobu postępowania w odniesieniu do nich zgodnie z wymogami lepszego stanowienia prawa oraz z uwzględnieniem zasady dobrowolnie i uprzednio wyrażonej zgody dotkniętych społeczności w przypadku inwestycji związanych z ziemią. Gwarancja na działania zewnętrzne nie powinna być wykorzystywana do świadczenia podstawowych usług publicznych, co leży w gestii rządu. Oceny wpływu ex ante powinny również służyć pomiarowi wpływu operacji EFZR+ na rozwój.

__________________

__________________

71 Decyzja Rady 77/270/Euratom z dnia 29 marca 1977 r. upoważniająca Komisję do emisji pożyczek w ramach Euratom w celu udziału w finansowaniu elektrowni jądrowych (Dz.U. L 88 z 6.4.1977 s. 9).

71 Decyzja Rady 77/270/Euratom z dnia 29 marca 1977 r. upoważniająca Komisję do emisji pożyczek w ramach Euratom w celu udziału w finansowaniu elektrowni jądrowych (Dz.U. L 88 z 6.4.1977 s. 9).

Poprawka    54

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 37

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(37)  W celu zapewnienia elastyczności, zwiększenia atrakcyjności dla sektora prywatnego oraz zmaksymalizowania wpływu inwestycji, należy przewidzieć odstępstwo od przepisów dotyczących metod wykonywania budżetu Unii określonych w rozporządzeniu finansowym, w odniesieniu do kwalifikujących się partnerów. Takimi kwalifikującymi się partnerami mogłyby być również podmioty, którym nie powierza się realizacji partnerstwa publiczno-prywatnego, oraz podmioty prawa prywatnego kraju partnerskiego.

(37)  W celu zapewnienia elastyczności, zwiększenia atrakcyjności dla sektora prywatnego, wspierania uczciwej konkurencji oraz zmaksymalizowania wpływu inwestycji, należy przewidzieć odstępstwo od przepisów dotyczących metod wykonywania budżetu Unii określonych w rozporządzeniu finansowym, w odniesieniu do kwalifikujących się partnerów. Takimi kwalifikującymi się partnerami mogłyby być również podmioty, którym nie powierza się realizacji partnerstwa publiczno-prywatnego, oraz podmioty prawa prywatnego kraju partnerskiego.

Poprawka    55

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 39

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(39)  Działania zewnętrzne są często realizowane w bardzo zmiennym środowisku wymagającym ciągłego i szybkiego dostosowywania do zmieniających się potrzeb partnerów UE oraz do globalnych wyzwań w dziedzinie praw człowieka, demokracji i dobrych rządów, bezpieczeństwa i stabilności, zmiany klimatu i ochrony środowiska, oceanów, a także kryzysu migracyjnego i jego pierwotnych przyczyn. Pogodzenie zasady przewidywalności z potrzebą szybkiego reagowania na nowe potrzeby w konsekwencji oznacza dostosowanie realizacji finansowej programów. Aby zwiększyć zdolność UE do reagowania na nieprzewidziane potrzeby, a także w oparciu o pozytywne doświadczenia związane z Europejskim Funduszem Rozwoju (EFR), rezerwa na nowe wyzwania i priorytety powinna pozostać nieprzydzielona. Powinna ona być uruchamiana zgodnie z procedurami ustanowionymi w niniejszym rozporządzeniu.

(39)  Działania zewnętrzne są często stosowane w bardzo zmiennym środowisku wymagającym ciągłego i szybkiego dostosowywania do zmieniających się potrzeb partnerów UE oraz do globalnych wyzwań w dziedzinie praw człowieka i podstawowych wolności, demokracji i dobrych rządów, bezpieczeństwa i stabilności, zmiany klimatu i ochrony środowiska, oceanów, a także migracji, w tym jej pierwotnych przyczyn, takich jak ubóstwo i nierówności, oraz wpływu – szczególnie na kraje rozwijające się – coraz większej liczby osób wysiedlonych. Pogodzenie zasady przewidywalności z potrzebą szybkiego reagowania na nowe potrzeby w konsekwencji oznacza dostosowanie finansowego zastosowania programów. Aby zwiększyć zdolność UE do reagowania na potrzeby nieuwzględnione w programach i dokumentach programowych, a także w oparciu o pozytywne doświadczenia związane z Europejskim Funduszem Rozwoju (EFR), uprzednio zdefiniowana rezerwa na nowe wyzwania i priorytety powinna pozostać nieprzydzielona. Powinna ona być uruchamiana, w należycie uzasadnionych przypadkach, zgodnie z procedurami ustanowionymi w niniejszym rozporządzeniu.

Poprawka    56

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 42

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(42)  Aby zwiększać odpowiedzialność krajów partnerskich za swój rozwój oraz podnosić trwałość pomocy zewnętrznej, Unia powinna, w stosownych przypadkach, propagować wykorzystanie instytucji, systemów i procedur krajów partnerskich we wszystkich aspektach cyklu projektu dotyczącego współpracy.

(42)  Aby zwiększać demokratyczną odpowiedzialność krajów partnerskich za swój rozwój oraz podnosić trwałość pomocy zewnętrznej, Unia powinna, w stosownych przypadkach, propagować wykorzystanie instytucji, zasobów, wiedzy eksperckiej, systemów i procedur krajów partnerskich we wszystkich aspektach cyklu projektu dotyczącego współpracy, zapewniając jednocześnie lokalne zasoby i wiedzę ekspercką oraz pełne zaangażowanie lokalnych rządów i społeczeństwa obywatelskiego. Unia powinna również zapewniać urzędnikom samorządów terytorialnych i organizacjom społeczeństwa obywatelskiego programy szkoleniowe na temat sposobów stosowania finansowania unijnego, by pomóc im zwiększyć kwalifikowalność i wydajność ich projektów. Programy te powinny być przeprowadzane w odnośnych krajach i dostępne w języku danego kraju jako uzupełnienie utworzonych również programów nauczania na odległość, aby zagwarantować ukierunkowane szkolenia odpowiadające potrzebom tego kraju.

Poprawka    57

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 44 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(44a)  Aby przyczynić się do międzynarodowej walki z oszustwami podatkowymi, uchylaniem się od opodatkowania, korupcją i praniem pieniędzy, wszelkie środki finansowe w ramach niniejszego rozporządzenia należy przekazywać w całkowicie transparentny sposób. Ponadto kwalifikujący się kontrahenci nie powinni wspierać działań prowadzonych w celach niezgodnych z prawem ani uczestniczyć w żadnych operacjach w zakresie finansowania lub inwestycji realizowanych przez podmiot znajdujący się w jurysdykcji niechętnej współpracy lub w raju podatkowym. Kontrahenci powinni wstrzymać się również od unikania opodatkowania lub korzystania z programów agresywnego planowania podatkowego.

Poprawka    58

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 45

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(45)  W celu zapewnienia jednolitych warunków wykonywania odpowiednich przepisów niniejszego rozporządzenia należy powierzyć Komisji uprawnienia wykonawcze. Uprawnienia te są wykonywane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/201177.

skreśla się

__________________

 

77 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. ustanawiające przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu kontroli przez państwa członkowskie wykonywania uprawnień wykonawczych przez Komisję (Dz.U. L 55 z 28.2.2011, s. 13).

 

Poprawka    59

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 46

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(46)  W celu uzupełnienia lub zmiany niektórych innych niż istotne elementów niniejszego rozporządzenia, uprawnienia do przyjęcia aktów zgodnie z art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej należy przekazać Komisji w odniesieniu do wskaźników tworzenia rezerw określonych w art. 26 ust. 3, obszarów objętych współpracą i interwencją wymienionych w załączniku II, III i IV, obszarów priorytetowych operacji w ramach EFZR+ wymienionych w załączniku V, zarządzania EFZR+ określonego w załączniku VI oraz wskaźników realizacji celów określonych w załączniku VII, jeżeli uznaje się to za konieczne, oraz w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia przepisami dotyczącymi ustanowienia ram monitorowania i oceny.

(46)  W celu uzupełnienia innych niż istotne elementów niniejszego rozporządzenia uprawnienia do przyjęcia aktów zgodnie z art. 290 TFUE należy przekazać Komisji w odniesieniu do określenia strategii Unii, obszarów priorytetowych, szczegółowych celów, oczekiwanych rezultatów, sprecyzowanych wskaźników realizacji celów oraz konkretnego przydziału środków finansowych i form współpracy w odniesieniu do każdego programu geograficznego i tematycznego, a także w odniesieniu do planów działania i środków, które nie opierają się na dokumentach programowych ustanawiających ramy operacyjne w zakresie praw człowieka i ramy zarządzania ryzykiem, decydujących o potrzebach nieuwzględnionych w programach lub dokumentach programowych, decydujących o zawieszeniu pomocy, ustanawiających ramy podejścia opartego na wynikach, określających wskaźniki tworzenia rezerw, ustanawiających ramy monitorowania i oceny oraz rozszerzających zakres działań na państwa i terytoria nieobjęte przepisami niniejszego rozporządzenia. W celu zmiany niektórych innych niż istotne elementów niniejszego rozporządzenia, uprawnienia do przyjęcia aktów zgodnie z art. 290 TFUE należy przekazać Komisji w odniesieniu do obszarów objętych współpracą i interwencją wymienionych w załączniku II, III i IV, obszarów priorytetowych operacji w ramach EFZR+ oraz okien inwestycyjnych wymienionych w załączniku V, a także wskaźników wymienionych w załączniku VII.

Poprawka    60

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 47

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(47)  Zgodnie z ust. 22 i 23 Porozumienia międzyinstytucjonalnego w sprawie lepszego stanowienia prawa z dnia 13 kwietnia 2016 r.78 konieczne jest dokonanie oceny tego programu w oparciu o informacje zebrane przy wykorzystaniu określonych wymogów dotyczących monitowania, przy czym należy unikać nadmiernej regulacji i obciążeń administracyjnych, zwłaszcza względem państw członkowskich. W stosownych przypadkach wymogi takie mogą obejmować wymierne wskaźniki służące jako podstawa do przeprowadzenia oceny skutków programu. Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac przygotowawczych Komisja prowadziła stosowne konsultacje, w tym na poziomie ekspertów, oraz aby konsultacje te prowadzone były zgodnie z zasadami określonymi w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym w sprawie lepszego stanowienia prawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. W szczególności, aby zapewnić udział na równych zasadach Parlamentu Europejskiego i Rady w przygotowaniu aktów delegowanych, instytucje te otrzymują wszelkie dokumenty w tym samym czasie co eksperci państw członkowskich, a eksperci tych instytucji mogą systematycznie brać udział w posiedzeniach grup eksperckich Komisji zajmujących się przygotowaniem aktów delegowanych.

(47)  Zgodnie z ust. 22 i 23 Porozumienia międzyinstytucjonalnego w sprawie lepszego stanowienia prawa z dnia 13 kwietnia 2016 r.78 konieczne jest dokonanie oceny tego programu w oparciu o informacje zebrane przy wykorzystaniu określonych wymogów dotyczących monitowania, przy czym należy unikać nadmiernej regulacji i obciążeń administracyjnych, zwłaszcza względem państw członkowskich. Wymogi takie powinny obejmować wymierne wskaźniki służące jako podstawa do przeprowadzenia oceny skutków programu. Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac przygotowawczych Komisja prowadziła stosowne konsultacje, w tym z odpowiednimi zainteresowanymi stronami takimi jak społeczeństwo obywatelskie i eksperci, oraz aby konsultacje te prowadzone były zgodnie z zasadami określonymi w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym w sprawie lepszego stanowienia prawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. W szczególności, aby zapewnić udział na równych zasadach Parlamentu Europejskiego i Rady w przygotowaniu aktów delegowanych, instytucje te otrzymują wszelkie dokumenty w tym samym czasie co eksperci państw członkowskich, a eksperci tych instytucji mogą systematycznie brać udział w posiedzeniach grup eksperckich Komisji zajmujących się przygotowaniem aktów delegowanych.

__________________

__________________

78 Porozumienie międzyinstytucjonalne pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą Unii Europejskiej a Komisją Europejską w sprawie lepszego stanowienia prawa z dnia 13 kwietnia 2016 r.; Dz.U. L 123 z 12.5.2016, s. 1-14.

78 Porozumienie międzyinstytucjonalne pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą Unii Europejskiej a Komisją Europejską w sprawie lepszego stanowienia prawa z dnia 13 kwietnia 2016 r.; Dz.U. L 123 z 12.5.2016, s. 1-14.

Poprawka    61

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 48

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(48)  Odesłania do instrumentów unijnych w art. 9 decyzji Rady 2010/427/UE79, które zastępuje się niniejszym rozporządzeniem, powinny być rozumiane jako odesłania do niniejszego rozporządzenia, a Komisja powinna zapewnić, aby niniejsze rozporządzenie było wykonane zgodnie z rolą, jaką pełni ESDZ, jak określono w przywołanej decyzji.

(48)  Ze względu na szeroki charakter i zakres niniejszego rozporządzenia oraz w celu zapewnienia spójności między zasadami, celami i wydatkami na mocy zarówno niniejszego rozporządzenia, jak i innych instrumentów finansowania zewnętrznego, takich jak rozporządzenie (UE) .../... (EINS), lub instrumentów, które są nierozerwalnie związane z polityką zewnętrzną, takich jak rozporządzenie (UE) .../... (IPA III), horyzontalna grupa sterująca, w skład której wchodzą wszystkie właściwe służby Komisji i ESDZ, i której przewodniczy wiceprzewodnicząca Komisji / wysoka przedstawiciel Unii ds. zagranicznych i polityki bezpieczeństwa lub przedstawiciel tego organu, powinna odpowiadać za sterowanie, koordynację i zarządzanie politykami, programami, celami i działaniami na podstawie niniejszego rozporządzenia w celu zapewnienia spójności, wydajności, przejrzystości i rozliczalności finansowania zewnętrznego Unii. Wiceprzewodnicząca / wysoka przedstawiciel powinna zadbać o ogólną koordynację polityczną działań zewnętrznych Unii. W przypadku wszystkich działań, w tym również działań w ramach szybkiego reagowania i nadzwyczajnych środków pomocowych, a także w całym okresie trwania cyklu programowania, planowania i stosowania instrumentu wysoka przedstawiciel i ESDZ współpracują z właściwymi komisarzami i służbami Komisji wytypowanymi na podstawie charakteru i celów przewidzianego działania, korzystając przy tym z ich wiedzy fachowej. Wszystkie wnioski dotyczące decyzji należy przygotowywać zgodnie z procedurami Komisji i przedkładać jej celem przyjęcia.

__________________

 

79 Decyzja Rady 2010/427/UE z dnia 26 lipca 2010 r. określająca organizację i zasady funkcjonowania Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych (Dz.U. L 201 z 3.8.2010, s. 30).

 

Poprawka    62

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 48 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(48a)  Stosowanie niniejszego rozporządzenia powinno, w stosownych przypadkach, stanowić uzupełnienie środków przyjętych przez Unię w dążeniu do realizacji celów wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa w ramach tytułu V rozdział 2 TUE i środków przyjętych w ramach części piątej TFUE oraz powinno być zgodne z tymi środkami.

Poprawka    63

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 49

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(49)  Planowane działania, jak przewidziano poniżej, powinny być ściśle zgodne z warunkami i procedurami określonymi w unijnych środkach ograniczających,

skreśla się

Poprawka    64

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 49 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(49a)  Parlament Europejski powinien być w pełni zaangażowany na etapach projektowania, programowania, monitorowania i oceny instrumentów w celu zagwarantowania kontroli politycznej i demokratycznego nadzoru oraz rozliczalności finansowania Unii w obszarze działań zewnętrznych. Należy wzmocnić dialog między instytucjami, aby zapewnić, by Parlament Europejski był w stanie sprawować kontrolę polityczną podczas stosowania niniejszego rozporządzenia w sposób systematyczny i sprawny, zwiększając tym samym skuteczność i legitymację.

Poprawka    65

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

6a)  „organizacje społeczeństwa obywatelskiego” oznaczają wszystkie struktury niepaństwowe, niekomercyjne i nastawione pokojowo, dzięki którym ludzie łączą się w imię wspólnych celów i ideałów, czy to politycznych, kulturowych, społecznych, ekonomicznych, religijnych, środowiskowych, czy rozliczających władze, które działają na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym lub międzynarodowym, i które mogą obejmować organizacje miejskie i wiejskie, jak również formalne i nieformalne; w kontekście programu tematycznego na rzecz praw człowieka i demokracji „społeczeństwo obywatelskie” obejmuje jednostki lub grupy, które są niezależne od państwa i których działania pomagają w krzewieniu praw człowieka i demokracji, w tym obrońców praw człowieka zgodnie z definicją określoną w deklaracji ONZ o obrońcach praw człowieka;

Poprawka    66

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 6 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

6b)  „władze lokalne” oznaczają organy rządowe lub publiczne, które działają na szczeblu niższym niż krajowy (np. na szczeblu gminy, wspólnoty, okręgu, powiatu, prowincji lub regionu).

Poprawka    67

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 8

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

8)  „wnoszący wkład” oznacza państwo członkowskie, międzynarodową instytucję finansową lub instytucję publiczną państwa członkowskiego, agencję publiczną lub inny organ wnoszący wkład do wspólnego funduszu rezerw w postaci środków pieniężnych lub gwarancji.

(8)  „wnoszący wkład” oznacza państwo członkowskie, międzynarodową instytucję finansową lub instytucję publiczną państwa członkowskiego, agencję publiczną lub inny publiczny lub prywatny organ wnoszący wkład do wspólnego funduszu rezerw w postaci środków pieniężnych lub gwarancji.

Poprawka    68

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 8 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

8a)  „dodatkowość” oznacza zasadę, która zapewnia, że gwarancja na działania zewnętrzne przyczynia się do zrównoważonego rozwoju za pośrednictwem operacji, których nie można by przeprowadzić bez tej gwarancji lub które osiągają pozytywne wyniki lepsze od tych, które można by osiągnąć bez tej gwarancji, jak również przyciąganie finansowania z sektora prywatnego oraz eliminowanie niedoskonałości rynku lub nieoptymalnych sytuacji w zakresie inwestycji, a także poprawę jakości, trwałości, wpływu lub skali inwestycji. Zasada ta zapewnia również, aby operacje w zakresie inwestycji i finansowania objęte gwarancją na działania zewnętrzne nie zastępowały wsparcia państwa członkowskiego, prywatnych środków finansowych ani innej interwencji finansowej Unii lub międzynarodowej, a także unikały wypierania innych inwestycji publicznych lub prywatnych. Projekty wspierane w ramach gwarancji na działania zewnętrzne zazwyczaj powinny mieć wyższy profil ryzyka niż portfel inwestycyjny wspierany przez kwalifikujących się kontrahentów w ramach ich zwykłych strategii inwestycyjnych bez gwarancji na działania zewnętrzne.

Poprawka    69

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 8 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

8b)  „kraje uprzemysłowione” oznaczają państwa trzecie inne niż kraje rozwijające się, które są uwzględnione w wykazie państw odbiorców oficjalnej pomocy rozwojowej („ODA”), sporządzonym przez Komitet Pomocy Rozwojowej OECD („OECD-DAC”).

Poprawka    70

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 8 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

8c)  „ubóstwo” oznacza wszystkie warunki, w których ludzie żyją w niedostatku i w rozmaitych środowiskach i kontekstach lokalnych są postrzegani jako pozbawieni pewnych możliwości; ubóstwo przejawia się przede wszystkim w następujących aspektach: gospodarczym, ludzkim, politycznym, społeczno-kulturowym i możliwości zapewnienia ochrony.

Poprawka    71

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 8 d (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

8d)  „uwrażliwienie na kwestie płci” oznacza działania mające na celu zrozumienie i uwzględnienie czynników społecznych i kulturowych związanych z wykluczeniem i dyskryminacją ze względu na płeć we wszystkich obszarach życia publicznego i prywatnego;

Poprawka    72

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 8 e (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

8e)  „uwrażliwienie na konflikty” oznacza podejmowanie działań ze świadomością, że wszelkie inicjatywy przeprowadzane w środowisku dotkniętym konfliktem będą oddziaływać na ten konflikt, a oddziaływanie to prowadzi do konsekwencji, które mogą wywrzeć pozytywne lub negatywne skutki; uwrażliwienie na konflikty oznacza również zapewnienie, by w miarę możliwości unikać negatywnego wpływu działań Unii (działań politycznych, działań dotyczących polityk, pomocy zewnętrznej) i maksymalizować pozytywny wpływ na dynamikę konfliktu, a tym samym przyczyniać się do zapobiegania konfliktom, stabilności strukturalnej i budowania pokoju.

Poprawka    73

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Każde odniesienie do praw człowieka rozumie się jako uwzględniające podstawowe wolności.

Poprawka    74

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

W kontekście art. 15 „kraje najbardziej potrzebujące” mogą również obejmować kraje wymienione w załączniku I.

Poprawka    75

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Celem ogólnym niniejszego rozporządzenia jest umacnianie i propagowanie wartościinteresów Unii na całym świecie, tak aby dążyć do realizacji celówzasad działań zewnętrznych Unii określonych w art. 3 ust. 5, art. 8 i 21 Traktatu o Unii Europejskiej.

1.  Celem ogólnym niniejszego rozporządzenia jest ustanowienie ram finansowych umożliwiających Unii umacnianie i propagowanie wartości, zasad i podstawowych interesów na całym świecie, zgodnie z celamizasadami działań zewnętrznych Unii określonych w art. 3 ust. 5, art. 8 i 21 Traktatu o Unii Europejskiej oraz w art. 11 i 208 TFUE.

Poprawka    76

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 2 – akapit 1 – litera a a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

aa)  przyczynianie się do wypełnienia międzynarodowych zobowiązań i celów, na które Unia przystała, w szczególności Agendy 2030, celów zrównoważonego rozwoju oraz porozumienia paryskiego;

Poprawka    77

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 2 – akapit 1 – litera a b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ab)  nawiązanie szczególnie silnych relacji z krajami ze wschodniego i południowego sąsiedztwa Unii, opartych na współpracy, pokoju i bezpieczeństwie, wzajemnej rozliczalności i wspólnym zaangażowaniu na rzecz powszechnych wartości demokracji, rządów prawa i poszanowania praw człowieka, integracji społeczno-gospodarczej oraz ochrony środowiska i działań na rzecz klimatu;

Poprawka    78

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 2 – akapit 1 – litera a c (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ac)  dążenie do zmniejszenia, a w perspektywie długoterminowej likwidacja ubóstwa, w szczególności w krajach najsłabiej rozwiniętych (LDC); umożliwienie zrównoważonego rozwoju społecznego i gospodarczego;

Poprawka    79

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 2 – akapit 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  wzmocnienie i wsparcie na poziomie globalnym demokracji, rządów prawa i praw człowieka, wsparcie organizacji społeczeństwa obywatelskiego, dalsze zapewnianie stabilności i pokoju oraz rozwiązywanie innych globalnych problemów, w tym związanych z migracją i mobilnością;

b)  wsparcie na poziomie globalnym organizacji społeczeństwa obywatelskiego i władz lokalnych, dalsze zapewnianie stabilności i pokoju, zapobieganie konfliktom i wspieranie sprawiedliwych i integracyjnych społeczeństw, stymulowanie multilateralizmu, międzynarodowej sprawiedliwości i rozliczalności oraz rozwiązywanie innych globalnych i regionalnych problemów, w tym zmiany klimatu i degradacji środowiskowej, a także uwzględniane potrzeb i priorytetów polityki zagranicznej określonych w załączniku III, w tym promowanie budowania zaufania i dobrych relacji sąsiedzkich;

Poprawka    80

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 2 – akapit 1 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ba)  ochrona, wspieranie i propagowanie praw człowieka, demokracji, praworządności, a także równouprawnienia płci i równości społecznej, w tym w najtrudniejszych okolicznościach i sytuacjach pilnych we współpracy ze społeczeństwem obywatelskim, w tym z obrońcami praw człowieka na całym świecie;

Poprawka    81

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 2 – akapit 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  szybkie reagowanie na: sytuacje kryzysowe, niestabilność i konflikty, wyzwania związane z odpornością i łączenie pomocy humanitarnej z działaniami na rzecz rozwoju oraz potrzeby i priorytety polityki zagranicznej.

c)  szybkie reagowanie na: sytuacje kryzysowe, niestabilność i konflikty, wyzwania związane z odpornością i łączenie pomocy humanitarnej z działaniami na rzecz rozwoju.

Poprawka    82

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Przynajmniej 92 % wydatków w ramach niniejszego rozporządzenia spełnia kryteria oficjalnej pomocy rozwojowej ustanowione przez Komitet Pomocy Rozwojowej Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju.

3.  Przynajmniej 95 % wydatków w ramach niniejszego rozporządzenia spełnia kryteria oficjalnej pomocy rozwojowej ustanowione przez Komitet Pomocy Rozwojowej Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju. Niniejsze rozporządzenie przyczynia się do osiągnięcia wspólnego celu, jakim jest osiągnięcie poziomu przekazywania krajom najsłabiej rozwiniętym oficjalnej pomocy rozwojowej w wysokości 0,2 % dochodu narodowego brutto Unii i przekazywania 0,7 % dochodu narodowego brutto Unii jako oficjalnej pomocy rozwojowej w ramach czasowych Agendy 2030.

Poprawka    83

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3a.  Co najmniej 20 % oficjalnej pomocy rozwojowej finansowanej na podstawie niniejszego rozporządzenia, we wszystkich programach, geograficznych i tematycznych, rocznie i w czasie trwania działań, musi być zarezerwowane na włączenie społeczne i rozwój społeczny, aby wesprzeć i wzmocnić świadczenie podstawowych usług społecznych, takich jak usługi zdrowotne, edukacja żywienie i ochrona socjalna, w szczególności dla grup najbardziej marginalizowanych, z naciskiem na kobiety i dzieci.

Poprawka    84

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 3 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3b.  W przypadku co najmniej 85 % programów geograficznych i tematycznych finansowanych z oficjalnej pomocy rozwojowej na podstawie niniejszego rozporządzenia równouprawnienie płci i prawa kobiet i dziewcząt oraz wzmocnienie ich pozycji stanowią cel główny lub znaczący, jak określono przez Komitet Pomocy Rozwojowej przy OECD. W znacznej części tych programów równouprawnienie płci i prawa kobiet i dziewcząt oraz wzmocnienie ich pozycji muszą stanowić cel główny.

Poprawka    85

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Finansowanie unijne udzielane na podstawie niniejszego rozporządzenia wdraża się, stosując:

1.  Finansowanie unijne udzielane na podstawie niniejszego rozporządzenia stosuje się przez:

Poprawka    86

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 2 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Programy o określonym zasięgu geograficznym mogą obejmować wszystkie państwa trzecie z wyjątkiem kandydatów lub potencjalnych kandydatów określonych w rozporządzeniu (UE) nr …/…80. (IPA) oraz kraje i terytoria zamorskie określone w decyzji Rady …/… (UE).

Programy o określonym zasięgu geograficznym mogą obejmować wszystkie państwa trzecie z wyjątkiem kandydatów lub potencjalnych kandydatów określonych w rozporządzeniu (UE) nr …/…80. (IPA) oraz kraje i terytoria zamorskie określone w decyzji Rady …/… (UE). Mogą być również ustanawiane programy o kontynentalnym lub transregionalnym zasięgu geograficznym, w szczególności program panafrykański obejmujący kraje afrykańskie, o których mowa w lit. a) i b), oraz program obejmujący kraje Afryki, Karaibów i Pacyfiku, o których mowa w lit. b), c) i d).

__________________

__________________

80 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiające Instrument Pomocy Przedakcesyjnej (Dz.U. L).

80 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiające Instrument Pomocy Przedakcesyjnej (Dz.U. L).

Poprawka    87

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 3 – akapit 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  organizacje społeczeństwa obywatelskiego,

b)  organizacje społeczeństwa obywatelskiego i władze lokalne;

Poprawka    88

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 3 – akapit 1 – litera d a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

da)  potrzeby i priorytety polityki zagranicznej.

Poprawka    89

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 3 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Programy tematyczne mogą obejmować wszystkie państwa trzecie, jak również kraje i terytoria zamorskie określone w decyzji Rady …/… (UE).

Programy tematyczne mogą obejmować wszystkie państwa trzecie. Kraje i terytoria zamorskie mają pełen dostęp do programów tematycznych, jak określono w decyzji Rady …/… (UE). Należy zapewnić ich rzeczywisty udział, z uwzględnieniem ich specyficznych cech i szczególnych wyzwań, z którymi muszą się mierzyć.

Poprawka    90

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 4 – akapit 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  przyczyniają się do przywrócenia stabilności i zapobiegania konfliktom w sytuacjach nagłych, początku kryzysu, kryzysowych i pokryzysowych;

a)  przyczyniają się do przywrócenia pokoju, stabilności i zapobiegania konfliktom w sytuacjach nagłych, początku kryzysu, kryzysowych i pokryzysowych;

Poprawka    91

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 4 – akapit 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  przyczyniają się do wzmocnienia odporności państw, społeczeństw, wspólnot i jednostek oraz do łączenia pomocy humanitarnej z działaniami na rzecz rozwoju;

b)  przyczyniają się do wzmocnienia odporności państw, w tym władz lokalnych, społeczeństw, wspólnot i jednostek oraz do łączenia pomocy humanitarnej z działaniami na rzecz rozwoju;

Poprawka    92

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 4 – akapit 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  uwzględniają potrzeby i priorytety polityki zagranicznej.

skreśla się

Poprawka    93

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 5 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Działania podejmowane w ramach niniejszego rozporządzenia wdrażane są głównie przez programy o określonym zasięgu geograficznym.

Działania podejmowane w ramach niniejszego rozporządzenia stosowane są głównie przez programy o określonym zasięgu geograficznym.

Poprawka    94

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 5 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Działania wdrażane w ramach programów tematycznych stanowią uzupełnienie działań finansowanych w ramach programów o określonym zasięgu geograficznym i wspierają globalne i transregionalne inicjatywy na rzecz realizacji celów uzgodnionych na szczeblu międzynarodowym, w szczególności celów zrównoważonego rozwoju, ochrony globalnych dóbr publicznych i rozwiązywania wyzwań globalnych. Działania w ramach programów tematycznych mogą być również podejmowane w przypadku braku programu o określonym zasięgu geograficznym lub gdy dane działanie nie może być odpowiednio uwzględnione w programach o określonym zasięgu geograficznym.

Działania stosowane w ramach programów tematycznych stanowią uzupełnienie działań finansowanych w ramach programów o określonym zasięgu geograficznym i wspierają globalne i transregionalne inicjatywy na rzecz realizacji celów uzgodnionych na szczeblu międzynarodowym, o których mowa w art. 3 ust. 2 lit. aa), a także ochrony globalnych dóbr publicznych i rozwiązywania wyzwań globalnych. Działania w ramach programów tematycznych mogą być również podejmowane niezależnie, w tym w przypadku braku programu o określonym zasięgu geograficznym lub gdy dane działanie nie może być odpowiednio uwzględnione w programach o określonym zasięgu geograficznym.

Poprawka    95

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 5 – akapit 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Działania szybkiego reagowania stanowią uzupełnienie programów geograficznych i tematycznych. Działania te są opracowywane i realizowane w sposób, który w stosownych przypadkach umożliwia zachowanie ich ciągłości w ramach programów geograficznych lub tematycznych.

Działania szybkiego reagowania stanowią uzupełnienie programów geograficznych i tematycznych, jak również działań finansowanych na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 1257/96 z dnia 20 czerwca 1996 r. [rozporządzenie w sprawie pomocy humanitarnej]. Działania te są opracowywane i stosowane w sposób, który w stosownych przypadkach umożliwia zachowanie ich ciągłości w ramach programów geograficznych lub tematycznych.

Poprawka    96

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Podczas wdrażania niniejszego rozporządzenia zapewnia się zgodność, synergię i komplementarność z innymi obszarami działań zewnętrznych Unii i jej innymi odnośnymi politykami i programami, a także spójność polityk na rzecz rozwoju.

1.  Podczas stosowania niniejszego rozporządzenia zapewnia się zgodność, spójność, synergię i komplementarność z wszystkimi obszarami działań zewnętrznych Unii, w tym z innymi zewnętrznymi instrumentami finansowania, w szczególności z rozporządzeniem (UE) .../... [rozporządzeniem IPA III], a także środkami przyjętymi na podstawie tytułu V rozdział 2 TUE i części piątej TFUE, i jej innymi odnośnymi politykami i programami, a także spójność polityk na rzecz rozwoju. Przy stosowaniu polityk, które mogłyby mieć wpływ na kraje rozwijające się, Unia bierze pod uwagę cele współpracy na rzecz rozwoju.

Poprawka    97

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a.  Unia i państwa członkowskie koordynują swoje odpowiednie programy wsparcia w celu zwiększenia skuteczności i wydajności ich realizacji oraz zapobiegania nakładaniu się finansowania.

Poprawka    98

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1b.  Podczas stosowania niniejszego rozporządzenia Komisja i ESDZ uwzględniają należycie stanowiska Parlamentu Europejskiego.

Poprawka    99

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Pula środków finansowych na wykonanie niniejszego rozporządzenia na lata 2021–2027 wynosi 89 200 mln EUR w cenach bieżących.

1.  Pula środków finansowych na stosowanie niniejszego rozporządzenia na lata 2021–2027 wynosi 82 451 mln EUR w cenach z 2018 r. (93 154 mln EUR w cenach bieżących) [100 %].

Poprawka    100

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 2 – litera a – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  68 000 mln EUR na programy geograficzne:

a)  63 687 mln EUR w cenach z 2018 r. (71 954 mln EUR w cenach bieżących) [77,24 %] na programy geograficzne:

Poprawka    101

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 2 – litera a – tiret 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

–  sąsiedztwo: co najmniej 22 000 mln EUR,

–  sąsiedztwo: co najmniej 20 572 mln EUR w cenach z 2018 r. (23 243 mln w cenach bieżących) [24,95 %],

Poprawka    102

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 2 – litera a – tiret 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

–  Afryka Subsaharyjska: co najmniej 32 000 mln EUR,

–  Afryka Subsaharyjska: co najmniej 30 723 mln EUR w cenach z 2018 r. (34 711 mln EUR w cenach bieżących) [37,26 %],

Poprawka    103

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 2 – litera a – tiret 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

–  Azja i kraje Pacyfiku: 10 000 mln EUR,

–  Azja i kraje Pacyfiku: 8 851 mln EUR w cenach z 2018 r. (10 000 mln EUR w cenach bieżących) [10,73 %], w tym co najmniej 620 mln EUR w cenach z 2018 r. (700 mln EUR w cenach bieżących) dla krajów Pacyfiku,

Poprawka    104

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 2 – litera a – tiret 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

–  obie Ameryki i Karaiby: 4 000 mln EUR,

–  obie Ameryki i Karaiby: 3 540 mln EUR w cenach z 2018 r. (4 000 mln EUR w cenach bieżących ) [4,29 %], w tym 1 062 mln EUR w cenach z 2018 r. (1 200 mln EUR w cenach bieżących) dla Karaibów,

Poprawka    105

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 2 – litera b – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  7 000 mln EUR na programy tematyczne:

b)  9 471 mln EUR w cenach z 2018 r. (10 700 mln EUR w cenach bieżących) [11,49 %] na programy tematyczne:

Poprawka    106

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 2 – litera b – tiret 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

–  prawa człowieka i demokracja: 1 500 mln EUR,

–  prawa człowieka i demokracja: co najmniej 1 770 mln EUR w cenach z 2018 r. (2 000 mln EUR w cenach bieżących) [2,15 %], z czego do 25 % programu ma być przeznaczone na finansowanie unijnych misji obserwacji wyborów,

Poprawka    107

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 2 – litera b – tiret 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

–  organizacje społeczeństwa obywatelskiego: 1 500 mln EUR,

–  organizacje społeczeństwa obywatelskiego i władze lokalne: 2 390 mln EUR w cenach z 2018 r. (2 700 mln EUR w cenach bieżących [2,90 %], z czego 1 947 mln EUR w cenach z 2018 r. (2 200 mln w cenach bieżących) [2,36 %] dla organizacji społeczeństwa obywatelskiego i 443 mln w cenach z 2018 r. (500 mln w cenach bieżących) [0,54 %] dla władz lokalnych,

Poprawka    108

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 2 – litera b – tiret 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

–  stabilność i pokój: 1 000 mln EUR,

–  stabilność i pokój: 885 mln EUR w cenach z 2018 r. (1 000 mln EUR w cenach bieżących) [1,07 %],

Poprawka    109

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 2 – litera b – tiret 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

–  globalne wyzwania: 3 000 mln EUR,

–  globalne wyzwania: 3 983 mln EUR w cenach z 2018 r. (4 500 mln EUR w cenach bieżących) [4,83 %],

Poprawka    110

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 2 – litera b – tiret 4 a (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

  potrzeby i priorytety polityki zagranicznej: 443 mln EUR w cenach z 2018 r. (500 mln w cenach bieżących) [0,54 %],

Poprawka    111

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  4 000 mln EUR na działania szybkiego reagowania.

c)  3 098 mln EUR w cenach z 2018 r. (3 500 mln EUR w cenach bieżących [3,76 %] na działania szybkiego reagowania:

 

  stabilność i zapobieganie konfliktom w sytuacjach pilnych, początku kryzysu, kryzysowych i pokryzysowych: 1 770 mln w cenach z 2018 r. (2 000 mln EUR w cenach bieżących) [2,15%],

 

  wzmacnianie odporności państw, społeczeństw, wspólnot i jednostek oraz łączenie pomocy humanitarnej z działaniami na rzecz rozwoju: 1 328 mln w cenach z 2018 r. (1 500 mln EUR w cenach bieżących) [1,61%],

Poprawka    112

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Rezerwa na nowe wyzwania i priorytety w kwocie 10 200 mln EUR stanowi powiększenie kwot, o których mowa w ust. 2, zgodnie z art. 15.

3.  Rezerwa na nowe wyzwania i priorytety w kwocie 6 196 mln EUR w cenach z 2018 r. (7 000 mln EUR w cenach bieżących) [7,51 %] stanowi powiększenie kwot, o których mowa w ust. 2, zgodnie z art. 15.

Poprawka    113

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

4a.  Działania określone w art. 9 są finansowane do kwoty 270 mln EUR.

Poprawka    114

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 4 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

4b.  Roczne środki są zatwierdzane przez Parlament Europejski i Radę w granicach określonych w wieloletnich ramach finansowych podczas procedury budżetowej, po uzgodnieniu priorytetów przez instytucje.

Poprawka    115

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Ogólne ramy polityki do celów wdrażania niniejszego rozporządzenia obejmują układy o stowarzyszeniu, umowy o partnerstwie i współpracy, umowy wielostronne oraz inne umowy ustanawiające prawnie wiążące stosunki z krajami partnerskimi, a także konkluzje Rady Europejskiej, konkluzje Rady, oświadczenia przyjęte podczas szczytów lub wnioski ze spotkań na wysokim szczeblu z krajami partnerskimi, stosowne rezolucje Parlamentu Europejskiego, komunikaty Komisji lub wspólne komunikaty Komisji oraz Wysokiego Przedstawiciela Unii ds. Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa.

Ogólne ramy polityki do celów stosowania niniejszego rozporządzenia obejmują układy o stowarzyszeniu, umowy o partnerstwie i współpracy, umowy handlowe oraz inne umowy ustanawiające prawnie wiążące stosunki z krajami partnerskimi, zalecenia i akty przyjmowane w organach ustanowionych na mocy tych umów, a także istotne umowy wielostronne, akty ustawodawcze Unii, konkluzje Rady Europejskiej, konkluzje Rady, oświadczenia przyjęte podczas szczytów i inne oświadczenia międzynarodowe oraz wnioski ze spotkań na wysokim szczeblu z krajami partnerskimi, rezolucje i stanowiska Parlamentu Europejskiego, komunikaty Komisji oraz Wysokiego Przedstawiciela Unii ds. Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa, a także konwencje i rezolucje Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Poprawka    116

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Unia dąży, poprzez dialog i współpracę z krajami i regionami partnerskimi, do propagowania, rozwijania i umacniania zasad demokracji, praworządności, poszanowania praw człowieka i podstawowych wolności, na których się opiera.

1.  Unia dąży, poprzez dialog i współpracę z krajami i regionami partnerskimi, poprzez działania w ONZ i na innych forach międzynarodowych oraz poprzez współpracę z organizacjami społeczeństwa obywatelskiego, władzami lokalnymi i podmiotami prywatnymi do propagowania, rozwijania i umacniania zasad, na których się opiera, a mianowicie demokracji, praworządności, dobrych rządów, powszechności i niepodzielności praw człowieka i podstawowych wolności, poszanowania godności ludzkiej, równości i solidarności oraz respektowania zasad Karty Narodów Zjednoczonych i prawa międzynarodowego. Finansowanie na podstawie niniejszego rozporządzenia jest zgodne z tymi zasadami, jak również ze zobowiązaniami Unii wynikającymi z prawa międzynarodowego.

Poprawka    117

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a.  Zgodnie z art. 2 i 21 TUE wkład Unii w demokrację i praworządność oraz w promowanie i ochronę praw człowieka i podstawowych wolności jest zakorzeniony w Powszechnej deklaracji praw człowieka, międzynarodowym prawie dotyczącym praw człowieka i międzynarodowym prawie humanitarnym.

Poprawka    118

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Aby przestrzegać zasad dotyczących praw człowieka i wspierać posiadaczy tych praw, szczególnie z ubogich i słabszych grup społecznych, w dochodzeniu swoich praw, a także aby pomagać krajom partnerskim w realizacji ich międzynarodowych zobowiązań w zakresie praw człowieka, należy stosować podejście oparte na prawach człowieka, obejmujące wszystkie prawa człowieka, zarówno obywatelskie, jak i polityczne lub gospodarcze, społeczne oraz kulturalne. Niniejsze rozporządzenie wspiera równouprawnienie płci i wzmacnianie pozycji kobiet.

2.  Aby przestrzegać zasad dotyczących praw człowieka i wspierać posiadaczy tych praw, szczególnie ze zmarginalizowanych i słabych grup społecznych, obejmujących mniejszości, kobiety, dzieci i młodzież, osoby starsze, ludy tubylcze, osoby LGBTI i osoby niepełnosprawne, w dochodzeniu swoich praw, w tym istotnych praw pracowniczych i w zakresie włączenia społecznego, a także aby pomagać krajom partnerskim w realizacji ich międzynarodowych zobowiązań w zakresie praw człowieka, należy stosować podejście oparte na prawach człowieka, obejmujące wszystkie prawa człowieka, zarówno obywatelskie, jak i polityczne lub gospodarcze, społeczne oraz kulturalne. Niniejsze rozporządzenie wspiera równouprawnienie płci i wzmacnianie pozycji kobiet, młodzieży i dzieci, w tym w odniesieniu do zdrowia oraz praw seksualnych i reprodukcyjnych.

Poprawka    119

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 3 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Unia propaguje wielostronne i oparte na prawach człowieka podejście do globalnych dóbr i wyzwań, a także współpracuje w tym zakresie z państwami członkowskimi, krajami partnerskimi, organizacjami międzynarodowymi i innymi darczyńcami.

Unia propaguje wielostronne i oparte na prawach i wartościach podejście do globalnych publicznych dóbr i wyzwań, a także współpracuje w tym zakresie z państwami członkowskimi, krajami partnerskimi, organizacjami międzynarodowymi, w tym międzynarodowymi instytucjami finansowymi oraz agencjami, funduszami i programami ONZ, i innymi darczyńcami.

Poprawka    120

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 3 – akapit 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Unia wspiera współpracę z organizacjami międzynarodowymi i innymi darczyńcami.

Unia wspiera współpracę z organizacjami międzynarodowymi oraz regionalnymi i innymi darczyńcami.

Poprawka    121

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 3 – akapit 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

W stosunkach z krajami partnerskimi bierze się pod uwagę ich wyniki w realizacji zobowiązań, umów międzynarodowych oraz stosunki umowne z Unią.

W stosunkach z krajami partnerskimi bierze się pod uwagę ich wyniki w realizacji zobowiązań, umów międzynarodowych, w szczególności porozumienia paryskiego, oraz stosunki umowne z Unią, w szczególności układy o stowarzyszeniu, umowy o partnerstwie i współpracy oraz umowy handlowe.

Poprawka    122

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 4 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

W stosownych przypadkach współpraca między Unią i państwami członkowskimi z jednej strony a krajami partnerskimi z drugiej oparta jest na zasadach skuteczności pomocy rozwojowej i ma na celu ich propagowanie. Zasady te to: odpowiedzialność krajów partnerskich za priorytety w dziedzinie rozwoju, skoncentrowanie się na rezultatach, integracyjne partnerstwa na rzecz rozwoju, przejrzystość i wzajemna rozliczalność. Unia propaguje skuteczne i wydajne uruchamianie i wykorzystanie środków.

Współpraca między Unią i państwami członkowskimi z jednej strony a krajami partnerskimi z drugiej oparta jest na zasadach skuteczności pomocy rozwojowej, w ramach wszystkich jej rodzajów, i ma na celu ich propagowanie. Zasady te to: odpowiedzialność krajów partnerskich za priorytety w dziedzinie rozwoju, skoncentrowanie się na rezultatach, integracyjne partnerstwa na rzecz rozwoju, przejrzystość i wzajemna rozliczalność, a także dostosowanie do priorytetów krajów partnerskich. Unia propaguje skuteczne i wydajne uruchamianie i wykorzystanie środków.

Poprawka    123

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 4 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Zgodnie z zasadą partnerstwa sprzyjającego integracji w stosownych przypadkach Komisja zapewnia, aby należycie zasięgano opinii właściwych zainteresowanych podmiotów z państw trzecich, w tym organizacji społeczeństwa obywatelskiego i lokalnych władz, a także by podmioty te miały szybki dostęp do właściwych informacji pozwalających im odgrywać istotną rolę w procesach opracowywania, wdrażania i związanego z tym monitorowania programów.

Zgodnie z zasadą partnerstwa sprzyjającego integracji Komisja zapewnia, aby należycie zasięgano opinii właściwych zainteresowanych podmiotów z państw trzecich, w tym organizacji społeczeństwa obywatelskiego i lokalnych władz, a także by podmioty te miały szybki dostęp do właściwych informacji pozwalających im odgrywać istotną rolę w procesach opracowywania, stosowania i związanego z tym monitorowania programów.

Poprawka    124

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 4 – akapit 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Zgodnie z zasadą odpowiedzialności Komisja preferuje, w stosownych przypadkach, korzystanie z systemów krajów partnerskich przy wdrażaniu programów.

Zgodnie z zasadą odpowiedzialności Komisja preferuje, w stosownych przypadkach, korzystanie z systemów krajów partnerskich przy stosowaniu programów.

Poprawka    125

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6.  Programy i działania na podstawie niniejszego rozporządzenia uwzględniają kwestie zmiany klimatu, ochrony środowiska równouprawnienia płci, a także wzajemne powiązania między celami zrównoważonego rozwoju, tak aby propagować zintegrowane działania, które mogą przynosić dodatkowe korzyści i przyczyniać się do osiągania licznych celów w sposób spójny. Te programy i działania prowadzone są w oparciu o analizę ryzyka i zagrożeń, a także uwzględniając podejście oparte na odporności i kontekst konfliktu. Są one zgodne z zasadą niepozostawiania nikogo bez pomocy.

6.  Programy i działania na podstawie niniejszego rozporządzenia uwzględniają kwestie zmiany klimatu, ochrony środowiska zgodnie z art. 11 TFUE, zmniejszania ryzyka związanego z klęskami żywiołowymi i gotowości na wypadek klęsk, rozwoju społecznego, zapobiegania konfliktom i budowania pokoju, równouprawnienia płci oraz wzmocnienia pozycji kobiet, dzieci i młodzieży, niedyskryminacji, edukacji i kultury oraz cyfryzacji, a także wzajemne powiązania między celami zrównoważonego rozwoju, tak aby propagować zintegrowane działania, które mogą przynosić dodatkowe korzyści i przyczyniać się do osiągania licznych celów w sposób spójny. Te programy i działania prowadzone są w oparciu o analizę zdolności, ryzyka i zagrożeń, a także uwzględniając ukierunkowane na ludzi i społeczność podejście oparte na odporności i kontekst konfliktu. Są one zgodne z zasadą niepozostawiania nikogo bez pomocy i zasadą „nie szkodzić”.

Poprawka    126

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

7.  Wobec partnerów przyjmuje się bardziej skoordynowane, całościowe i usystematyzowane podejście do kwestii migracji, a ich skuteczność jest regularnie oceniana.

7.  Bez uszczerbku dla innych celów działań zewnętrznych Unii, wobec partnerów przyjmuje się bardziej skoordynowane, całościowe i usystematyzowane podejście do kwestii migracji, a ich skuteczność jest regularnie oceniana, bez uzależniania przyznawania pomocy rozwojowej krajom trzecim od współpracy w zakresie zarządzania migracją i z pełnym poszanowaniem praw człowieka, w tym prawa każdej jednostki do opuszczenia państwa pochodzenia.

Poprawka    127

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

7a.  Komisja zapewnia, aby działania przyjęte na podstawie niniejszego rozporządzenia w związku z bezpieczeństwem, stabilnością i pokojem, w szczególności w odniesieniu do budowania zdolności podmiotów wojskowych na rzecz wsparcia rozwoju i bezpieczeństwa na rzecz rozwoju, walki z terroryzmem i przestępczością zorganizowaną oraz wsparcia cyberbezpieczeństwa, były prowadzone zgodnie z prawem międzynarodowym, w tym międzynarodowym prawem dotyczącym praw człowieka i międzynarodowym prawem humanitarnym. Komisja może wspólnie z partnerami będącymi beneficjentami opracowywać plany działania w celu poprawy instytucjonalnej i operacyjnej zgodności podmiotów wojskowych ze standardami przejrzystości i praw człowieka. Komisja dokładnie monitoruje i ocenia stosowanie tych działań dla każdego odpowiedniego celu zgodnie z art. 31 oraz składa sprawozdania z ich stosowania, aby zapewnić zgodność ze zobowiązaniami w zakresie praw człowieka. W odniesieniu do tych działań Komisja stosuje podejście uwzględniające kontekst konfliktu, w tym rygorystyczną i systematyczną analizę ex ante konfliktów, która w pełni uwzględnia analizę dotyczącą płci, oprócz przepisów dotyczących zarządzania ryzykiem, przewidzianych w art. 8 ust. 8 lit. b). Komisja przyjmuje akt delegowany zgodnie z art. 34 w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia przez ustanowienie ram operacyjnych opartych na istniejących wytycznych w celu zapewnienia, by prawa człowieka były uwzględniane przy projektowaniu i stosowaniu środków, o których mowa w niniejszym artykule, w szczególności w odniesieniu do zapobiegania torturom oraz innemu okrutnemu, nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu oraz poszanowania sprawiedliwości proceduralnej, w tym domniemania niewinności, prawa do sprawiedliwego procesu i prawa obrony.

Poprawka    128

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 8

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

8.  Komisja informuje Parlament Europejski i prowadzi z nim regularną wymianę poglądów.

8.  Komisja regularnie informuje Parlament Europejski i prowadzi z nim znaczący dialog polityczny, z własnej inicjatywy lub na wniosek Parlamentu Europejskiego.

Poprawka    129

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 8 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

8a.  Komisja prowadzi regularną wymianę informacji ze społeczeństwem obywatelskim oraz władzami lokalnymi.

Poprawka    130

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 8 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

8b.  Komisja przyjmuje akt delegowany zgodnie z art. 34 w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia przez ustanowienie właściwych ram zarządzania ryzykiem, w tym środków oceny ryzyka i środków ograniczających ryzyko dla każdego odpowiedniego celu rozporządzenia.

Poprawka    131

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 8 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

8c.  U podstaw całego instrumentu leży przejrzystość i rozliczalność, z silnym naciskiem na sprawozdawczość i kontrolę. Obejmuje to przejrzysty system kontroli, w tym zgłaszanie informacji na temat odbiorców środków oraz czy płatności zostały dokonane w terminie.

Poprawka    132

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Zgodnie z art. 41 ust. 2 Traktatu o Unii Europejskiej z pomocy udzielanej przez Unię na mocy niniejszego rozporządzenia nie można korzystać w celu finansowania zakupu broni lub amunicji ani w celu finansowania operacji o konsekwencjach wojskowych lub obronnych.

1.  Z pomocy udzielanej przez Unię na mocy niniejszego rozporządzenia nie można korzystać w celu finansowania zakupu broni lub amunicji ani w celu finansowania operacji o konsekwencjach wojskowych lub obronnych. Wszelki sprzęt, usługi lub technologie dostarczane na podstawie niniejszego rozporządzenia podlegają ścisłej kontroli transferu określonej we wspólnym stanowisku 944/2008/WPZiB, rozporządzeniu w sprawie produktów podwójnego zastosowania oraz wszelkich obowiązujących unijnych środkach ograniczających. Zgodnie z rozporządzeniem (UE) .../... [rozporządzenie UE w sprawie produktów używanych do wykonywania kary śmierci i tortur], niniejszego rozporządzenia nie można wykorzystywać do tego, aby finansować dostarczanie jakiegokolwiek rodzaju sprzętu, który może być użyty do tortur, złego traktowania lub innych naruszeń praw człowieka.

Poprawka    133

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  W celu przyczynienia się do zrównoważonego rozwoju, który wymaga utworzenia stabilnych, pokojowych i integracyjnych społeczeństw, pomoc Unii na mocy niniejszego rozporządzenia może być wykorzystywana w kontekście szerszej reformy sektora bezpieczeństwa lub do budowania zdolności podmiotów wojskowych w krajach partnerskich, w nadzwyczajnych okolicznościach określonych w ust. 4, w celu realizacji działań rozwojowych i zapewnienia bezpieczeństwa służącego rozwojowi.

2.  W celu przyczynienia się do zrównoważonego rozwoju, który wymaga utworzenia stabilnych, pokojowych i integracyjnych społeczeństw, pomoc Unii na mocy niniejszego rozporządzenia może być wykorzystywana w kontekście szerszej reformy sektora bezpieczeństwa lub do budowania zdolności podmiotów wojskowych w krajach partnerskich, w nadzwyczajnych okolicznościach określonych w ust. 4, w celu realizacji działań rozwojowych i zapewnienia bezpieczeństwa służącego rozwojowi, zgodnie z nadrzędnym celem osiągnięcia zrównoważonego rozwoju.

Poprawka    134

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 4 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  dany kraj partnerski i Unia są zgodne co do tego, że podmioty wojskowe są kluczowe dla utrzymania, ustanowienia lub przywrócenia warunków niezbędnych do zrównoważonego rozwoju, w tym w sytuacjach kryzysowych i sytuacjach lub kontekstach delikatnych lub niestabilnych.

b)  dany kraj partnerski i Unia są zgodne co do tego, że podmioty wojskowe są kluczowe dla utrzymania, ustanowienia lub przywrócenia warunków niezbędnych do zrównoważonego rozwoju oraz że te podmioty wojskowe nie są zaangażowane w łamanie praw człowieka ani nie zagrażają funkcjonowaniu instytucji państwowych, w tym w sytuacjach kryzysowych i sytuacjach lub kontekstach delikatnych lub niestabilnych.

Poprawka    135

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6.  Przy opracowywaniu i wdrażaniu środków na mocy niniejszego artykułu Komisja promuje odpowiedzialność kraju partnerskiego za własny rozwój. Komisja rozwija także elementy i dobre praktyki niezbędne do zapewnienia trwałości w perspektywie średnio- i długoterminowej, jak również propaguje praworządność i ustalone zasady prawa międzynarodowego.

6.  Przy opracowywaniu i stosowaniu środków na mocy niniejszego artykułu Komisja promuje odpowiedzialność kraju partnerskiego za własny rozwój. Komisja rozwija także elementy i dobre praktyki niezbędne do zapewnienia trwałości i rozliczalności w perspektywie średnio- i długoterminowej, jak również propaguje praworządność i ustalone zasady prawa międzynarodowego. Komisja zapewnia, że środki te przynoszą bezpośrednie korzyści dla bezpieczeństwa ludności, wpisują się w szerszą politykę reformy sektora bezpieczeństwa, obejmującą silny nadzór demokratyczny i parlamentarny oraz elementy rozliczalności, w tym pod względem poprawy świadczenia usług w dziedzinie bezpieczeństwa, i są dopasowane do długofalowych strategii pokojowych i rozwojowych mających na celu wyeliminowanie przyczyn konfliktu. Komisja zapewnia również, aby działania mające na celu reformę sił zbrojnych przyczyniały się do zwiększenia ich przejrzystości, rozliczalności i poszanowania przez nie praw człowieka w odniesieniu do wszystkich osób podlegających ich jurysdykcji. W przypadku środków służących dostarczeniu sprzętu partnerskim siłom zbrojnym Komisja określa rodzaj sprzętu, który należy dostarczyć w kontekście każdego środka. Komisja stosuje przepisy określone w art. 8 ust. 8 lit. b) (nowy) w celu zapewnienia, że sprzęt ten będzie wykorzystywany wyłącznie przez jego docelowych beneficjentów.

Poprawka    136

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

7.  Komisja ustanawia odpowiednie procedury oceny ryzyka, monitorowania i oceny środków na podstawie niniejszego artykułu.

7.  Komisja przeprowadza, w ramach oceny na podstawie art. 32 oraz w szczególności w odniesieniu do oceny śródokresowej, wspólne oceny z państwami członkowskimi. Wyniki stanowią pomoc w opracowywaniu przemyślanych programów i w przydziale zasobów oraz w dalszym zwiększeniu spójności i komplementarności działań zewnętrznych Unii.

Poprawka    137

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Tytuł II

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

WDRAŻANIE NINIEJSZEGO ROZPORZĄDZENIA

STOSOWANIE NINIEJSZEGO ROZPORZĄDZENIA

Poprawka    138

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 9a

 

Zakres programów o określonym zasięgu geograficznym

 

1.  Działania Unii na rzecz współpracy stosowane na podstawie niniejszego artykułu dotyczą przedsięwzięć o charakterze lokalnym, krajowym, regionalnym, transregionalnym i kontynentalnym.

 

2.   Ze względu na realizację celów przewidzianych w art. 3 programy o określonym zasięgu geograficznym dotyczą następujących obszarów interwencji:

 

a)   dobre rządy, demokracja, praworządność, prawa człowieka, podstawowe wolności i społeczeństwo obywatelskie;

 

b)   eliminacja ubóstwa, zwalczanie nierówności i rozwój społeczny;

 

c)   migracja i mobilność;

 

d)   środowisko i zmiana klimatu;

 

e)   zrównoważony wzrost gospodarczy sprzyjający włączeniu społecznemu oraz godne zatrudnienie;

 

f)   bezpieczeństwo, stabilność i pokój;

 

g)   partnerstwo;

 

3.   Bardziej szczegółowe informacje na temat obszarów współpracy, o których mowa w ust. 2, przedstawiono w załączniku II.

(Nowy artykuł należy dodać przed art. 10 w rozdziale I tytuł II).

Poprawka    139

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 9b

 

Zakres programów tematycznych

 

1.   Programy tematyczne obejmują następujące obszary interwencji:

 

a)   prawa człowieka, podstawowe wolności i demokracja:

 

   ochrona i wspieranie praw człowieka i obrońców praw człowieka w państwach i sytuacjach pilnych, w których prawa człowieka i podstawowe wolności są najbardziej zagrożone, w tym poprzez zaspokajanie pilnych potrzeb związanych z ochroną obrońców praw człowieka w elastyczny i całościowy sposób,

 

  stanie na straży podstawowych wolności wszystkich ludzi i przyczynianie się w ten sposób do tworzenia społeczeństw, w których panują takie wartości jak uczestnictwo, niedyskryminacja, równość, sprawiedliwość społeczna i rozliczalność,

 

  wzmocnienie i wspieranie demokracji z uwzględnieniem wszystkich aspektów demokratycznych rządów, w tym wzmocnienie pluralizmu demokratycznego, zwiększenie aktywności obywatelskiej, w tym poprzez wsparcie dla obywatelskich organizacji obserwacji wyborów i ich regionalnych sieci na całym świecie, stworzenie środowiska sprzyjającego rozwojowi społeczeństwa obywatelskiego oraz wspieranie wiarygodnych, sprzyjających włączeniu społecznemu i przejrzystych procesów wyborczych przez cały cykl wyborczy, w szczególności za pomocą unijnych misji obserwacji wyborów (EU EOMs),

 

  promowanie skutecznego multilateralizmu i partnerstw strategicznych jako wkładu w zwiększanie potencjału ram międzynarodowych, regionalnych i krajowych oraz wzmacnianie pozycji podmiotów lokalnych w zakresie promowania i ochrony praw człowieka, demokracji i rządów prawa,

 

  propagowanie nowych międzyregionalnych synergii i sieci wśród lokalnych społeczeństw obywatelskich oraz między społeczeństwem obywatelskim a innymi właściwymi organami i mechanizmami w zakresie praw człowieka, aby zmaksymalizować wymianę najlepszych praktyk dotyczących praw człowieka i demokracji oraz zadbać o pozytywną dynamikę;

 

b)   organizacje społeczeństwa obywatelskiego i władze lokalne:

 

  wspieranie integracyjnego, partycypacyjnego, upodmiotowionego i niezależnego społeczeństwa obywatelskiego w krajach partnerskich,

 

  promowanie dialogu prowadzonego z organizacjami społeczeństwa obywatelskiego oraz między tymi organizacjami,

 

   wspieranie budowania zdolności władz lokalnych i wykorzystywanie ich wiedzy fachowej do promowania terytorialnego podejścia do rozwoju,

 

  podnoszenie świadomości i wiedzy obywateli Unii na temat celów określonych w art. 3 niniejszego rozporządzenia oraz zwiększanie ich zaangażowania w osiąganie tych celów,

 

   wspieranie społeczeństwa obywatelskiego w uczestnictwie w promowaniu polityki publicznej i dialogu z rządami i instytucjami międzynarodowymi,

 

  wspieranie społeczeństwa obywatelskiego w uwrażliwianiu konsumentów i obywateli oraz podnoszeniu świadomości na temat produkcji i konsumpcji przyjaznej dla środowiska i uczciwego handlu w celu zachęcenia ich do przyjęcia bardziej zrównoważonych zachowań;

 

c)   stabilność i pokój:

 

   pomoc w zakresie zapobiegania konfliktom, budowania pokoju i osiągania stanu gotowości na wypadek kryzysu,

 

   pomoc w zakresie przeciwdziałania globalnym i ponadregionalnym oraz powstającym zagrożeniom;

 

d)   wyzwania globalne:

 

  zdrowie,

 

   edukacja,

 

   równouprawnienie płci,

 

   sytuacja dzieci i młodzieży,

 

   migracja i przymusowe wysiedlenia,

 

   godna praca, ochrona socjalna i nierówność,

 

   kultura,

 

   zapewnienie zdrowego środowiska i przeciwdziałanie zmianie klimatu,

 

   zrównoważona energia,

 

   zrównoważony wzrost sprzyjający włączeniu społecznemu, godziwe miejsca pracy i zaangażowanie sektora prywatnego,

 

   żywność i żywienie,

 

  promowanie społeczeństw integracyjnych, dobrego zarządzania gospodarczego i przejrzystego zarządzania finansami publicznymi,

 

   dostęp do bezpiecznej wody, urządzeń sanitarnych i higieny;

 

e)    potrzeby i priorytety polityki zagranicznej:

 

  wspieranie unijnych strategii na rzecz współpracy dwustronnej, regionalnej i międzyregionalnej, propagowanie dialogu politycznego i opracowanie wspólnego podejścia do wyzwań globalnych i reakcji na te wyzwania,

 

  wspieranie unijnej polityki handlowej,

 

   udział we wdrażaniu międzynarodowego wymiaru unijnych polityk wewnętrznych oraz promowanie powszechnej wiedzy na temat Unii i eksponowanie Unii i roli, jaką odgrywa na arenie międzynarodowej.

 

2.    Bardziej szczegółowe informacje na temat obszarów współpracy, o których mowa w ust. 3, przedstawiono w załączniku III.

(Nowy artykuł należy dodać przed art. 10 w rozdziale I tytuł II).

Poprawka    140

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  dokumenty programowe zapewniają spójne ramy współpracy między Unią a krajami lub regionami partnerskimi, zgodnie z ogólnym zamiarem i zakresem, celami i zasadami określonymi w niniejszym rozporządzeniu;

a)  dokumenty programowe zapewniają spójne ramy współpracy między Unią a krajami lub regionami partnerskimi, zgodnie z ogólnym zamiarem i zakresem, celami i zasadami określonymi w niniejszym rozporządzeniu oraz na podstawie strategii Unii wobec kraju partnerskiego lub regionu lub na podstawie strategii tematycznych Unii;

Poprawka    141

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  w stosownych przypadkach Unia prowadzi konsultacje również z innymi darczyńcami i partnerami, w tym z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego i władz lokalnych;

c)  Unia na wczesnym etapie i w trakcie całego procesu programowaniazachęca do regularnego wielostronnego i integracyjnego dialogu z innymi darczyńcami i partnerami, w tym z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego i władz lokalnych, a także fundacji prywatnych i politycznych; Parlament Europejski jest informowany o wyniku tych konsultacji.

Poprawka    142

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp 2 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d)  programy tematyczne na rzecz praw człowieka i demokracji oraz społeczeństwa obywatelskiego, o których mowa w art. 4 ust. 3 lit. a) i b), umożliwiają udzielanie pomocy niezależnie od zgody rządów i innych organów publicznych odnośnych państw trzecich. Te programy tematyczne wspierają głównie organizacje społeczeństwa obywatelskiego.

d)  programy tematyczne na rzecz praw człowieka i demokracji, organizacji społeczeństwa obywatelskiego i władz lokalnych, a także stabilności i pokoju, o których mowa w art. 4 ust. 3 lit. a), b) i c), umożliwiają udzielanie pomocy niezależnie od zgody rządów i innych organów publicznych odnośnych państw trzecich. Programy tematyczne na rzecz praw człowieka i demokracji, organizacji społeczeństwa obywatelskiego i władz lokalnych wspierają głównie społeczeństwo obywatelskie, w tym obrońców praw człowieka i dziennikarzy znajdujących się pod presją.

Poprawka    143

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 11 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Zasady programowania dotyczące programów o określonym zasięgu geograficznym

Zasady programowania

Poprawka    144

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 11 – ustęp -1 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

-1.  Przy programowaniu na podstawie niniejszego rozporządzenia zwraca się należytą uwagę na kwestie praw człowieka, podstawowych wolności, dobrych rządów i demokracji w krajach partnerskich.

Poprawka    145

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 11 – ustęp -1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

-1a.  Podczas stosowania, wdrażania i przeglądu wszystkich dokumentów programowych na mocy niniejszego artykułu stosowane są zasady spójności polityki na rzecz rozwoju i skuteczności pomocy.

Poprawka    146

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 11 – ustęp -1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

-1b.  Programy geograficzne i tematycznie wzajemnie się uzupełniają i są ze sobą zgodne oraz wnoszą wartość dodaną.

Poprawka    147

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 11 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  bez uszczerbku dla ust. 4, działania są w największym możliwym zakresie oparte na dialogu między Unią, państwami członkowskimi i krajami partnerskimi, w tym władzami krajowymi i lokalnymi, z udziałem przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego, parlamentów narodowych i lokalnych oraz innych zainteresowanych podmiotów, co służy zwiększeniu poczucia odpowiedzialności za ten proces oraz zachęceniu do wspierania krajowych i regionalnych strategii;

a)  bez uszczerbku dla ust. 4, działania są oparte na sprzyjającym włączeniu społecznemu dialogu między unijnymi instytucjami, państwami członkowskimi i krajami partnerskimi, w tym władzami krajowymi, regionalnymi i lokalnymi, z udziałem przedstawicieli organizacji społeczeństwa obywatelskiego, parlamentów regionalnych, narodowych i lokalnych, społeczności oraz innych zainteresowanych podmiotów, co służy zwiększeniu poczucia demokratycznej odpowiedzialności za ten proces oraz zachęceniu do wspierania krajowych i regionalnych strategii;

Poprawka    148

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 11 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  w stosownych przypadkach okres programowania jest zsynchronizowany z cyklami strategii kraju partnerskiego;

b)  w miarę możliwości okres programowania jest zsynchronizowany z cyklami strategii kraju partnerskiego;

Poprawka    149

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 11 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Programowanie w przypadku programów o określonym zasięgu geograficznym zapewnia konkretne dostosowane ramy współpracy w oparciu o:

2.  Bez uszczerbku dla ust. 1, programowanie w przypadku programów o określonym zasięgu geograficznym zapewnia konkretne dostosowane ramy współpracy w oparciu o:

Poprawka    150

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 11 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  potrzeby partnerów określone na podstawie szczególnych kryteriów, z uwzględnieniem społeczności, ubóstwa, nierówności, rozwoju społecznego, narażenia w aspekcie środowiskowym i gospodarczym oraz odporności państwa i społeczeństwa;

a)  potrzeby partnerów określone na podstawie szczególnych kryteriów oraz pogłębionej analizy, z uwzględnieniem społeczności, ubóstwa, nierówności, rozwoju społecznego, sytuacji pod względem praw człowieka, podstawowych wolności, demokracji i równouprawnienia płci, przestrzeni dla społeczeństwa obywatelskiego, narażenia w aspekcie środowiskowym i gospodarczym oraz odporności państwa i społeczeństwa;

Poprawka    151

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 11 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  zdolności partnerów do generowania zasobów finansowych, możliwości dostępu do źródeł finansowania i zdolności ich absorpcji;

b)  zdolności partnerów do uruchomienia i skutecznego wykorzystania zasobów krajowych na potrzeby wsparcia krajowych priorytetów w dziedzinie rozwoju i zdolności ich absorpcji;

Poprawka    152

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 11 – ustęp 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  zobowiązania i rezultaty partnerów określone na podstawie kryteriów takich jak reformy polityczne rozwój gospodarczo-społeczny;

c)  zobowiązania partnerów, w tym zobowiązania wspólnie uzgodnione z Unią, oraz wysiłki określone na podstawie kryteriów takich jak reformy polityczne, postępy w zakresie praworządności, dobrych rządów, praw człowieka i walki z korupcją, rozwój gospodarczo-społeczny, zrównoważoność środowiskowa i skuteczne korzystanie z pomocy;

Poprawka    153

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 11 – ustęp 2 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

e)  zaangażowanie partnera i jego zdolność do propagowania wspólnych interesów i wartości oraz do wspierania wspólnych celów i wielostronnych sojuszy, a także realizacji priorytetów Unii.

e)  zaangażowanie partnera i jego zdolność do propagowania wspólnych wartości, zasad i podstawowych interesów oraz do wspierania wspólnych celów i wielostronnych sojuszy, a także realizacji priorytetów Unii.

Poprawka    154

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 11 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Współpraca z krajami uprzemysłowionymi skupia się na propagowaniu interesów Unii i interesów wzajemnych.

4.  Współpraca z krajami uprzemysłowionymi skupia się na propagowaniu interesów Unii i interesów wzajemnych, a także wspólnych podstawowych interesów i wartości oraz wspólnie uzgodnionych celów i multilateralizmu. Taka współpraca, w stosownych przypadkach, opiera się na dialogu pomiędzy Unią, w tym Parlamentem Europejskim, a państwami członkowskimi, przy zaangażowaniu społeczeństwa obywatelskiego.

Poprawka    155

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 11 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5.  Dokumenty programowe programów o określonym zasięgu geograficznym opierają się na wynikach i uwzględniają, w stosownych przypadkach, uzgodnione na szczeblu międzynarodowym cele końcowe i wskaźniki, w szczególności te określone na potrzeby realizacji celów zrównoważonego rozwoju, a także ramy wyników na poziomie poszczególnych krajów, w celu dokonania oceny i informowania o tym, w jaki sposób Unia przyczynia się do osiągania rezultatów na poziomie produktu, wyników i wpływu.

5.  Dokumenty programowe są zorientowane na wyniki i obejmują, w miarę możliwości, sprecyzowane cele i wskaźniki służące do pomiaru postępów i wpływu unijnej pomocy. Wskaźniki mogą opierać się, w stosownych przypadkach, na uzgodnionych na szczeblu międzynarodowym normach, w szczególności na normach określonych na potrzeby realizacji celów zrównoważonego rozwoju, a także na ramach wyników na poziomie poszczególnych krajów.

Poprawka    156

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 11 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6.  Przy opracowywaniu dokumentów programowych dla krajów i regionów znajdujących się w sytuacji kryzysowej, pokryzysowej, niestabilności i podatnych na zagrożenia bierze się należycie pod uwagę szczególne potrzeby tych krajów oraz okoliczności panujące w danych krajach lub regionach.

6.  Przy opracowywaniu dokumentów programowych dla krajów i regionów znajdujących się w sytuacji kryzysowej, pokryzysowej, niestabilności i podatnych na zagrożenia bierze się należycie pod uwagę szczególne potrzeby tych krajów oraz okoliczności panujące w danych krajach lub regionach, a także, aby zwiększyć odporność, podatności, zagrożenia i możliwości. Zwraca się uwagę na kwestię zapobiegania konfliktom, budowanie państwa i pokoju, działania związane z pojednaniem i odbudową po zakończeniu konfliktu, przygotowanie na wypadek klęsk żywiołowych, a także na rolę kobiet i prawa dzieci w tych procesach. Należy stosować podejście oparte na prawach człowieka i ukierunkowane na ludzi.

Jeżeli kraje lub regiony partnerskie są bezpośrednio objęte lub dotknięte sytuacją kryzysową, pokryzysową lub niestabilności, szczególny nacisk kładzie się na lepszą koordynację działań wszystkich właściwych podmiotów z myślą o wsparciu przejścia od sytuacji wyjątkowej do fazy rozwoju.

Jeżeli kraje lub regiony partnerskie są bezpośrednio objęte lub dotknięte sytuacją kryzysową, pokryzysową lub niestabilności, szczególny nacisk kładzie się na lepszą koordynację działań wszystkich właściwych podmiotów z myślą o wsparciu zapobiegania przemocy i przejścia od sytuacji wyjątkowej do fazy rozwoju.

Poprawka    157

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 11 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

7.  Niniejsze rozporządzenie przyczynia się do działań przewidzianych w rozporządzeniu (UE) nr …/… (Erasmus). Na podstawie niniejszego rozporządzenia sporządza się jednolity dokument programowy na okres siedmiu lat, obejmujący środki finansowe z rozporządzenia (UE) nr …/….(IPA III). Wykorzystanie tych środków finansowych podlega rozporządzeniu (UE) nr. …/… (Erasmus).

7.  Niniejsze rozporządzenie przyczynia się, w ramach programów ustanowionych na mocy art. 4 ust. 2 niniejszego rozporządzenia, do działań przewidzianych w rozporządzeniu (UE) nr …/… (Erasmus). Orientacyjną kwotę 2 000 000 000 EUR z programów o określonym zasięgu geograficznym należy przeznaczyć na działania związane z mobilnością, współpracą i dialogiem politycznym z organami władzy, instytucjami i organizacjami krajów partnerskich. Na podstawie niniejszego rozporządzenia sporządza się jednolity dokument programowy na okres siedmiu lat, obejmujący środki finansowe z rozporządzenia (UE) nr …/….(IPA III). Wykorzystanie tych środków finansowych podlega rozporządzeniu (UE) nr. …/… (Erasmus), przy jednoczesnym zapewnieniu zgodności z rozporządzeniem (UE) nr …/… (IPA III).

Poprawka    158

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 11 – ustęp 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

7a.  Niniejsze rozporządzenie przyczynia się do działań przewidzianych w rozporządzeniu (UE) nr …/… (Kreatywna Europa). Na podstawie niniejszego rozporządzenia sporządza się jednolity dokument programowy na okres siedmiu lat, obejmujący środki finansowe z rozporządzenia (UE) nr …/… (IPA III). Rozporządzenie (UE) nr …/… (Kreatywna Europa) ma zastosowanie do wykorzystania tych środków finansowych.

Poprawka    159

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 – ustęp -1 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

-1.  Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 34 w celu uzupełnienia innych niż istotne elementów niniejszego rozporządzenia poprzez ustanowienie ram dla poszczególnych państw oraz wieloletnich programów wielokrajowych. Takie przepisy ramowe:

 

a)    określają priorytetowe obszary spośród obszarów zdefiniowanych w art. 9a i 15b;

 

b)   wyznaczają konkretne szczegółowe i wymierne cele każdego programu;

 

c)   wskazują oczekiwane rezultaty z wymiernymi celami oraz jasne i sprecyzowane wskaźniki skuteczności działania powiązane z celami;

 

d)   określają orientacyjne przydziały finansowe, zarówno w ujęciu ogólnym, jak i z podziałem na obszary priorytetowe;

 

e)   ustanawiają formy współpracy, w tym wkłady na rzecz gwarancji na działania zewnętrzne.

Poprawka    160

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Wdrażanie niniejszego rozporządzenia w przypadku programów o określonym zasięgu geograficznym odbywa się z wykorzystaniem wieloletnich programów indykatywnych i wielokrajowych programów indykatywnych.

skreśla się

Poprawka    161

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  W wieloletnich programach indykatywnych określa się priorytetowe obszary wybrane do finansowania przez Unię, szczegółowe cele, oczekiwane rezultaty oraz jasne i sprecyzowane wskaźniki realizacji celów, a także orientacyjne przydziały finansowe, zarówno całkowite, jak i w podziale na priorytetowe dziedziny.

skreśla się

Poprawka    162

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 – ustęp 3 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Wieloletnie programy indykatywne oparte są między innymi na:

3.  Wieloletnie programy oparte są między innymi na:

Poprawka    163

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 – ustęp 3 – litera -a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

-a)  sprawozdaniu zawierającym przeprowadzoną zgodnie z art. 11 ust. 2 analizę potrzeb, zdolności, zobowiązań i wyników danego kraju partnerskiego lub danych krajów partnerskich oraz potencjalnego wpływu unijnego finansowania, a także co najmniej jednym z następujących dokumentów:

Poprawka    164

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 – ustęp 3 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  krajowej lub regionalnej strategii w formie narodowego planu rozwoju lub podobnego dokumentu, zatwierdzonych przez Komisję jako podstawa odpowiednich wieloletnich programów indykatywnych, w czasie przyjęcia ostatniego z wymienionych dokumentów;

a)  krajowej lub regionalnej strategii w formie planu rozwoju lub podobnego dokumentu, na podstawie konstruktywnych konsultacji ze społecznością lokalną i społeczeństwem obywatelskim, zatwierdzonych przez Komisję jako podstawa odpowiednich wieloletnich programów, w czasie przyjęcia ostatniego z wymienionych dokumentów;

Poprawka    165

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 – ustęp 3 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  dokumencie ramowym ustanawiającym politykę Unii względem danego partnera lub partnerów, w tym na wspólnym dokumencie uzgodnionym między Unią a państwami członkowskimi;

b)  dokumencie ustanawiającym politykę Unii względem danego partnera lub partnerów, w tym na wspólnym dokumencie uzgodnionym między Unią a państwami członkowskimi;

Poprawka    166

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Aby zwiększyć wpływ zbiorowej współpracy w ramach UE, tam gdzie to możliwe, wspólny dokument programowy zastępuje dokumenty programowe Unii i państw członkowskich. Wspólny dokument programowy może zastąpić wieloletni program indykatywny, o ile jest zgodny z art. 10 i 11, zawiera elementy wymienione w ust. 2 niniejszego artykułu i ustanawia podział prac pomiędzy Unią i państwami członkowskimi.

4.  Aby zwiększyć wpływ zbiorowej współpracy w ramach UE, tam gdzie to możliwe, wspólny dokument programowy zastępuje dokumenty programowe Unii i państw członkowskich. Wspólny dokument programowy może zastąpić wieloletni program, o ile został zatwierdzony w akcie przyjętym na podstawie art. 14 i  jest zgodny z art. 10 i 11, zawiera elementy wymienione w ust. 2 niniejszego artykułu i ustanawia podział prac pomiędzy Unią i państwami członkowskimi.

Poprawka    167

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

4a.  Wieloletnie programy mogą przewidywać kwotę środków finansowych, nieprzekraczającą 5 % kwoty ogólnej, która nie została przydzielona na obszar, kraj lub grupę krajów. Środki te są przyznawane zgodnie z art. 21.

Poprawka    168

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – ustęp -1 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

-1.  Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 34 w celu uzupełnienia innych niż istotne elementów niniejszego rozporządzenia poprzez ustanowienie ram dla poszczególnych wieloletnich programów tematycznych. Takie przepisy ramowe:

 

a)    określają priorytetowe obszary spośród tych zdefiniowanych w art. 9b;

 

b)    wyznaczają konkretne szczegółowe i wymierne cele każdego programu;

 

c)    wskazują oczekiwane rezultaty z wymiernymi celami oraz jasne i sprecyzowane wskaźniki skuteczności działania powiązane z celami;

 

d)    określają orientacyjne przydziały finansowe, zarówno w ujęciu ogólnym, jak i z podziałem na obszary priorytetowe;

 

e)    ustanawiają formy współpracy.

Poprawka    169

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Wdrażanie niniejszego rozporządzenia w przypadku programów tematycznych odbywa się z wykorzystaniem wieloletnich programów indykatywnych.

skreśla się

Poprawka    170

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – ustęp 2 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

W wieloletnich programach indykatywnych dla programów tematycznych określa się unijną strategię, priorytety wybrane do finansowania przez Unię, szczegółowe cele, oczekiwane rezultaty oraz jasne i sprecyzowane wskaźniki realizacji celów, sytuację międzynarodową oraz działania głównych partnerów w zakresie danego tematu.

skreśla się

Poprawka    171

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – ustęp 2 – akapit 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Wieloletnie programy indykatywne dla programów tematycznych określają orientacyjny przydział finansowy – całkowity oraz w podziale na obszary współpracy i priorytetowe dziedziny. Orientacyjny przydział finansowy może być przedstawiony w postaci przedziału.

skreśla się

Poprawka    172

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – ustęp 2 – akapit 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Przepisy ramowe, o których mowa w art. 12 i 13, opierają się na sprawozdaniu zawierającym analizę sytuacji międzynarodowej i działań głównych partnerów w zakresie danego tematu oraz określającym oczekiwane rezultaty programu.

Poprawka    173

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a.  Wieloletnie programy mogą przewidywać kwotę środków finansowych, nieprzekraczającą 5 % kwoty ogólnej, która nie została przydzielona na obszar, kraj lub grupę krajów. Środki te są przyznawane zgodnie z art. 21.

Poprawka    174

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 14 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Przyjmowanie i zmiany wieloletnich programów indykatywnych

Przyjmowanie i zmiany wieloletnich programów

Poprawka    175

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 14 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Komisja przyjmuje wieloletnie programy indykatywne, o których mowa w art. 12 i 13, w drodze aktów wykonawczych. Te akty wykonawcze są przyjmowane zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 35 ust. 2. Procedura ta ma również zastosowanie do przeglądów, o których mowa w ust. 3, 4 i 5 niniejszego artykułu, które znacząco zmieniają treść wieloletnich programów indykatywnych.

1.  Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 34 w celu uzupełnienia innych niż istotne elementów niniejszego rozporządzenia poprzez ustanowienie ram dotyczących wieloletnich programów, o których mowa w art. 12 i 13, w drodze aktów delegowanych. Te akty delegowane są przyjmowane zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 34. Procedura ta ma również zastosowanie do przeglądów, o których mowa w ust. 3, 4 i 5 niniejszego artykułu.

Poprawka    176

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 14 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Przy przyjmowaniu wspólnych wieloletnich dokumentów programowych, o których mowa w art. 12, decyzja Komisji ma zastosowanie jedynie do wkładu Unii do wspólnego wieloletniego dokumentu programowego.

2.  Przy przyjmowaniu wspólnych wieloletnich dokumentów programowych, o których mowa w art. 12, akt delegowany ma zastosowanie jedynie do wkładu Unii do wspólnego wieloletniego dokumentu programowego.

Poprawka    177

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 14 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Wieloletnie programy indykatywne dla programów geograficznych mogą zostać w razie konieczności poddane przeglądowi w celu zapewnienia skutecznego ich wdrożenia, w szczególności w przypadku znaczących zmian w ramach polityki, o których mowa w art. 7, albo w następstwie sytuacji kryzysowej lub pokryzysowej.

3.  Wieloletnie programy geograficzne i tematyczne wygasają najpóźniej w dniu 30 czerwca 2025 r. Komisja przyjmuje nowe wieloletnie programy do dnia 30 czerwca 2025 r. na podstawie wyników, ustaleń i wniosków zawartych w ocenie śródokresowej, o której mowa w art. 32.

Poprawka    178

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 14 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Wieloletnie programy indykatywne dla programów tematycznych mogą zostać w razie konieczności poddane przeglądowi w celu zapewnienia skutecznego ich wdrożenia, w szczególności w przypadku znaczących zmian w ramach polityki, o których mowa w art. 7.

4.  Wieloletnie programy można w razie potrzeby modyfikować w celu zapewnienia skutecznego ich stosowania, w szczególności w przypadku znaczących zmian w ramach polityki, o których mowa w art. 7. Wieloletnie programy modyfikuje się, jeżeli uruchomienie rezerwy na nowe wyzwania i priorytety wymaga zmiany postanowień ramowych dotyczących odpowiedniego programu.

Poprawka    179

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 14 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5.  Ze względu na należycie uzasadnioną, szczególnie pilną potrzebę związaną z okolicznościami takimi jak kryzysy lub bezpośrednie zagrożenie dla demokracji, praworządności, praw człowieka lub podstawowych wolności Komisja może zmienić aktami wykonawczymi wieloletnie programy indykatywne, o których mowa w art. 12 i 13 niniejszego rozporządzenia, w trybie pilnym, o którym mowa w art. 35 ust. 4.

5.  Ze względu na należycie uzasadnioną, szczególnie pilną potrzebę związaną z okolicznościami takimi jak kryzysy lub bezpośrednie zagrożenie dla demokracji, praworządności, praw człowieka lub podstawowych wolności Komisja może zmienić aktami delegowanymi wieloletnie programy, o których mowa w art. 12 i 13, w trybie pilnym, o którym mowa w art. 34a.

Poprawka    180

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 15 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Kwota, o której mowa w art. 6 ust. 3, jest przeznaczona między innymi na:

1.  Kwota, o której mowa w art. 6 ust. 3, jest wykorzystywana w należycie uzasadnionych przypadkach, przyznając pierwszeństwo krajom najbardziej potrzebującym oraz przy zachowaniu pełnej komplementarności i spójności z aktami przyjętymi na mocy niniejszego rozporządzenia na:

Poprawka    181

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 15 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  zapewnienie odpowiedniej reakcji Unii w przypadku nieprzewidzianych okoliczności;

a)  zapewnienie odpowiedniej reakcji Unii w przypadku nieprzewidzianych potrzeb, które nie są uwzględnione w programach i dokumentach programowych;

Poprawka    182

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 15 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  uwzględnienie nowych potrzeb lub wyzwań, takich jak te związane z sytuacją kryzysową i pokryzysową czy presją migracyjną na granicach UE lub państw sąsiadujących;

b)  uwzględnienie nowych potrzeb lub wyzwań, takich jak te związane z sytuacją kryzysową, naturalną lub wywołaną przez człowieka, i pokryzysową czy ze zjawiskami dotyczącymi migracji, w szczególności przymusowym wysiedleniem, na granicach UE lub państw sąsiadujących albo w państwach trzecich;

Poprawka    183

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 15 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  promowanie nowych unijnych lub międzynarodowych inicjatyw i priorytetów.

c)  promowanie nowych międzynarodowych inicjatyw i priorytetów lub reagowanie na nie.

Poprawka    184

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 15 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 15a

 

Zawieszenie pomocy

 

1.    Bez uszczerbku dla przepisów dotyczących zawieszenia pomocy, zawartych w umowach z krajami partnerskimi i regionami, jeżeli kraj partnerski nieustannie łamie zasady demokracji, praworządności, dobrych rządów oraz poszanowania praw człowieka i podstawowych wolności lub normy bezpieczeństwa jądrowego, Komisja jest uprawniona, zgodnie z art. 34, do przyjęcia aktów delegowanych zmieniających załącznik VIIa przez dodanie kraju partnerskiego do wykazu krajów partnerskich, w odniesieniu do których pomoc Unii zostaje zawieszona lub częściowo zawieszona. W przypadku częściowego zawieszenia wskazuje się programy, do których stosuje się zawieszenie.

 

2.    Jeżeli Komisja stwierdzi, że powody uzasadniające zawieszenie pomocy przestały mieć zastosowanie, jest uprawniona do przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z art. 34 w celu zmiany załącznika VIIa, aby przywrócić pomoc Unii.

 

3.    W przypadku częściowego zawieszenia pomoc Unii przeznacza się głównie na wsparcie organizacji społeczeństwa obywatelskiego i podmiotów niepaństwowych w związku z wdrażaniem środków mających na celu propagowanie praw człowieka i podstawowych wolności oraz wspieranie demokratyzacji i dialogu w krajach partnerskich.

 

4.    Podejmując decyzje, Komisja należycie uwzględnia stosowne rezolucje Parlamentu Europejskiego.

Poprawka    185

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 15 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 15b

 

Cele szczegółowe dotyczące obszaru objętego polityką sąsiedztwa

 

1.    Zgodnie z art. 3 i 4 wsparcie Unii na obszarze objętym polityką sąsiedztwa, przewidziane w niniejszym rozporządzeniu, ma następujące cele:

 

a)    wzmocnienie współpracy politycznej i zaangażowania w realizację europejskiej polityki sąsiedztwa ze strony Unii i jej krajów partnerskich;

 

b)    wspieranie realizacji układów o stowarzyszeniu lub innych istniejących lub przyszłych porozumień oraz wspólnie uzgodnionych programów stowarzyszeniowych i priorytetów partnerstwa lub równoważnych dokumentów;

 

c)    wzmocnienie i konsolidacja demokracji, państwowości, dobrych rządów, praworządności i praw człowieka oraz promowanie bardziej skutecznego sposobu wdrażania reform uzgodnionych we wspólnych formatach;

 

d)    ustabilizowanie sąsiedztwa pod względem politycznym, gospodarczym i bezpieczeństwa;

 

e)    zacieśnienie współpracy regionalnej, zwłaszcza w ramach Partnerstwa Wschodniego, Unii dla Śródziemnomorza i współpracy obejmującej całe europejskie sąsiedztwo, a także współpracy transgranicznej;

 

f)    propagowanie budowania zaufania, dobrych relacji sąsiedzkich i innych środków przyczyniających się do zapewnienia wszelkich form bezpieczeństwa, zapobieganie konfliktom, w tym przedłużającym się konfliktom, i ich rozwiązywanie, wsparcie dla ludności dotkniętej konfliktem i odbudowa, a także poszanowanie zasad multilateralizmu i prawa międzynarodowego;

 

g)    promowanie zacieśnionego partnerstwa ze społeczeństwami między Unią a krajami partnerskimi, w tym za pośrednictwem większej mobilności i kontaktów międzyludzkich, w szczególności w odniesieniu do działalności kulturalnej, edukacyjnej, zawodowej i sportowej;

 

h)    intensyfikacja współpracy w zakresie zarówno legalnej, jak i nielegalnej migracji;

 

i)    osiągnięcie stopniowej integracji z unijnym rynkiem wewnętrznym oraz zacieśnionej współpracy sektorowej i międzysektorowej, również za sprawą zbliżenia przepisów i konwergencji regulacyjnej z unijnymi normami oraz innymi stosownymi normami międzynarodowymi, a także lepszego dostępu do rynku między innymi przez pogłębione i kompleksowe strefy wolnego handlu, powiązany rozwój instytucjonalny i inwestycje;

 

j)    wspieranie trwałego i sprzyjającego włączeniu społecznemu i korzystnego dla wszystkich rozwoju gospodarczego i społecznego poprzez promowanie tworzenia miejsc pracy i szans na zatrudnienie, w szczególności osób młodych;

 

k)    przyczynianie się do wdrożenia porozumienia klimatycznego z Paryża poprzez wzmocnienie współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa energetycznego i promowanie energii ze źródeł odnawialnych, zrównoważonej energii i celów efektywności energetycznej;

 

l)    promowanie wdrażania ram tematycznych z krajami sąsiadującymi z państwami partnerskimi objętymi polityką sąsiedztwa w celu sprostania wspólnym wyzwaniom, takim jak przykładowo migracja, energia, bezpieczeństwo i zdrowie.

(Nowy artykuł należy umieścić przed art. 16 w rozdziale II tytuł II).

Poprawka    186

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 16 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  jego zaangażowanie w realizację wspólnie uzgodnionych celów reform politycznych, gospodarczych i społecznych oraz postępy w tym zakresie;

b)  jego zaangażowanie w realizację wspólnie uzgodnionych celów reform politycznych, gospodarczych, środowiskowych i społecznych oraz postępy w tym zakresie;

Poprawka    187

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 16 – ustęp 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  jego zaangażowanie w budowanie głębokiej i trwałej demokracji i postępy w tym zakresie;

c)  jego zaangażowanie w budowanie głębokiej i trwałej demokracji i postępy w tym zakresie, w tym krzewienie praw człowieka i dobrych rządów, stanie na straży praworządności i zwalczanie korupcji;

Poprawka    188

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 16 – ustęp 2 – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ca)  zaangażowanie na rzecz multilateralizmu;

Poprawka    189

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 16 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3a.  Wsparcie Unii na rzecz krajów partnerskich wymienionych w załączniku I stosuje się zgodnie z zasadą współfinansowania określoną w art. 190 rozporządzenia finansowego.

Poprawka    190

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 17 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Kwota wynosząca w przybliżeniu 10 % puli środków finansowych określonej w art. 4 ust. 2 lit. a), stanowiącej uzupełnienie krajowych przydziałów środków finansowych, o których mowa w art. 12, zostaje przydzielona do krajów partnerskich wymienionych w załączniku I w celu wdrożenia podejścia opartego na wynikach. Przydziały środków w ramach podejścia opartego na wynikach określa się na podstawie postępów w dziedzinie demokracji, praw człowieka, rządów prawa, współpracy w kwestii migracji, zarządzania gospodarczego i reform. Postępy krajów partnerskich podlegają ocenie rocznej.

1.  Kwota wynosząca co najmniej 10% puli środków finansowych określonej w art. 6 ust. 2 lit. a) tiret pierwsze, stanowiącej uzupełnienie krajowych przydziałów środków finansowych, o których mowa w art. 12, zostaje przydzielona do krajów partnerskich wymienionych w załączniku I w celu zastosowania podejścia opartego na wynikach. Przydziały środków w ramach podejścia opartego na wynikach określa się na podstawie postępów w dziedzinie demokracji, praw człowieka, praworządności, dobrych rządów, współpracy w kwestii bezpiecznej, uporządkowanej i legalnej migracji, zarządzania gospodarczego i wdrażania uzgodnionych reform. Postępy krajów partnerskich podlegają ocenie rocznej przy aktywnym zaangażowaniu społeczeństwa obywatelskiego, w szczególności w oparciu o sprawozdania z postępów poszczególnych krajów, które to sprawozdania przedstawiają tendencje w zestawieniu z poprzednimi latami.

Poprawka    191

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 17 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a.  Podejście oparte na wynikach i stosowane na mocy niniejszego rozporządzenia jest przedmiotem regularnej wymiany poglądów na forum Parlamentu Europejskiego i Rady.

Poprawka    192

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 17 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Podejście oparte na wynikach nie ma zastosowania do wsparcia na rzecz społeczeństwa obywatelskiego, kontaktów międzyludzkich, w tym współpracy między władzami lokalnymi, wsparcia na rzecz poprawy przestrzegania praw człowieka ani środków wsparcia związanych z sytuacjami kryzysowymi. W przypadku poważnego lub trwałego pogorszenia się sytuacji w zakresie demokracji, praw człowieka lub praworządności, wsparcie tych działań może zostać zwiększone.

2.  Podejście oparte na wynikach nie ma zastosowania do wsparcia na rzecz społeczeństwa obywatelskiego, kontaktów międzyludzkich, w tym współpracy między władzami lokalnymi, wsparcia na rzecz poprawy przestrzegania praw człowieka ani środków wsparcia związanych z sytuacjami kryzysowymi. W przypadku poważnego lub trwałego pogorszenia się sytuacji w zakresie demokracji, praw człowieka lub praworządności wsparcie na rzecz tych działań zwiększa się w stosownych przypadkach.

Poprawka    193

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 17 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a.  Komisja i ESDZ dokonują przeglądu wsparcia opartego na wynikach w przypadku poważnego lub trwałego pogorszenia się sytuacji w zakresie demokracji, praw człowieka lub praworządności.

Poprawka    194

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 17 – ustęp 2 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2b.  Komisja zgodnie z art. 34 przyjmuje akt delegowany w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia poprzez ustanowienie ram metodologicznych dotyczących podejścia opartego na wynikach.

Poprawka    195

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 18 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Współpraca transgraniczna, zgodnie z definicją w art. 2 ust. 3, obejmuje współpracę na przyległych granicach lądowych, współpracę transnarodową na większych terytoriach transnarodowych, współpracę morską wokół basenów morskich, jak również współpracę międzyregionalną.

1.  Współpraca transgraniczna, zgodnie z definicją w art. 2 ust. 3, obejmuje współpracę na przyległych granicach lądowych i morskich, współpracę transnarodową na większych terytoriach transnarodowych, współpracę morską wokół basenów morskich, jak również współpracę międzyregionalną. Współpraca transgraniczna ma na celu zapewnienie zgodności z celami istniejących i przyszłych strategii makroregionalnych i regionalnych procesów integracji.

Poprawka    196

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Tytuł II – rozdział III – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Plany działania, środki i metody wdrażania

Wykonanie

Poprawka    197

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 19 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Komisja przyjmuje roczne lub wieloletnie plany działania lub środki. Środki te mogą przyjmować formę środków indywidualnych, środków specjalnych, środków wspierających lub nadzwyczajnych środków pomocy. Plany działania i środki uszczegóławiają – dla poszczególnych działań – wyznaczone cele, oczekiwane wyniki i główne działania, metody wdrażania, budżet i wszelkie powiązane wydatki na wsparcie.

1.  Komisja przyjmuje roczne lub wieloletnie plany działania lub środki. Środki te mogą przyjmować formę środków indywidualnych, środków specjalnych, środków wspierających lub nadzwyczajnych środków pomocy. Plany działania i środki uszczegóławiają – dla poszczególnych działań – wyznaczone cele, oczekiwane wyniki i główne działania, metody stosowania, budżet i wszelkie powiązane wydatki na wsparcie.

Poprawka    198

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 19 – ustęp 2 – akapit 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

W przypadku nieprzewidzianych potrzeb lub okoliczności, a także w przypadku gdy finansowanie z wielu odpowiednich źródeł jest niemożliwe, Komisja może przyjąć środki specjalne nieprzewidziane w dokumentach programowych.

W przypadku nieprzewidzianych potrzeb lub okoliczności, a także w przypadku gdy finansowanie z wielu odpowiednich źródeł jest niemożliwe, Komisja może na podstawie art. 34 przyjąć akty delegowane określające środki specjalne, które nie opierają się na dokumentach programowych.

Poprawka    199

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 19 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Roczne lub wieloletnie plany działania oraz środki indywidualne mogą być wykorzystywane do realizowania działań szybkiego reagowania, o których mowa w art. 4 ust. 4 lit. b) i c).

3.  Roczne lub wieloletnie plany działania oraz środki indywidualne mogą być wykorzystywane do wykonywania działań szybkiego reagowania, o których mowa w art. 4 ust. 4 lit. b).

Poprawka    200

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 19 – ustęp 4 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Okres obowiązywania nadzwyczajnego środka pomocy może wynosić do 18 miesięcy i może zostać przedłużony dwukrotnie o kolejne sześć miesięcy, maksymalnie do 30 miesięcy w przypadku wystąpienia obiektywnych i nieprzewidzianych przeszkód we wdrażaniu środka, jednakże pod warunkiem że kwota przewidziana na ten środek nie zostanie zwiększona.

skreśla się

Poprawka    201

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 19 – ustęp 4 – akapit 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

W sytuacji przedłużającego się kryzysu i konfliktu Komisja może przyjąć drugi nadzwyczajny środek pomocy, na okres do 18 miesięcy. W należycie uzasadnionych przypadkach mogą zostać zastosowane dalsze środki, jeżeli ciągłość działania Unii ma zasadnicze znaczenie i nie może zostać zapewniona za pomocą innych środków.

skreśla się

Poprawka    202

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 19 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

4a.  Okres obowiązywania środków przyjętych na mocy art. 19 ust. 3 i 4 może wynosić do 18 miesięcy i może zostać przedłużony dwukrotnie o kolejne sześć miesięcy, maksymalnie do 30 miesięcy w przypadku wystąpienia obiektywnych i nieprzewidzianych przeszkód we wdrażaniu środka, jednakże pod warunkiem że kwota przewidziana na ten środek nie zostanie zwiększona.

 

W sytuacji przedłużającego się kryzysu i konfliktu Komisja może przyjąć drugi nadzwyczajny środek pomocy, na okres do 18 miesięcy. W należycie uzasadnionych przypadkach mogą zostać zastosowane dalsze środki, jeżeli ciągłość działania Unii na mocy niniejszego ustępu ma zasadnicze znaczenie i nie może zostać zapewniona za pomocą innych środków.

Poprawka    203

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 20 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Unijne finansowanie może obejmować wydatki na wsparcie przeznaczone na wdrożenie instrumentu i realizację jego celów, w tym na wsparcie administracyjne związane z przygotowaniem, działaniami następczymi, monitorowaniem oraz działaniami w zakresie kontroli i oceny, niezbędnymi do wdrożenia, a także wydatki ponoszone przez siedzibę główną i delegatury Unii na wsparcie administracyjne potrzebne do programowania operacji finansowanych na podstawie niniejszego rozporządzenia, w tym działań informacyjnych i komunikacyjnych oraz systemów informatycznych dla przedsiębiorstw, a także do zarządzania nimi.

1.  Unijne finansowanie może obejmować wydatki na wsparcie przeznaczone na wykonanie instrumentu i realizację jego celów, w tym na wsparcie administracyjne związane z przygotowaniem, działaniami następczymi, monitorowaniem oraz działaniami w zakresie kontroli i oceny, niezbędnymi do wykonania, a także wydatki ponoszone przez siedzibę główną i delegatury Unii na wsparcie administracyjne potrzebne do programowania operacji finansowanych na podstawie niniejszego rozporządzenia, w tym działań informacyjnych i komunikacyjnych oraz systemów informatycznych dla przedsiębiorstw, a także do zarządzania nimi.

Poprawka    204

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 21 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Plany działania i środki przyjmuje się w drodze aktów wykonawczych przyjmowanych zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 35 ust. 2.

1.  Plany działania i środki przyjmuje się decyzją Komisji zgodnie z rozporządzeniem finansowym.

Poprawka    205

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 21 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Procedura, o której mowa w ust. 1, nie jest wymagana w przypadku:

skreśla się

a)  planów działania, środków indywidualnych i środków wspierających, w przypadku których finansowanie unijne nie przekracza kwoty 10 mln EUR;

 

b)  środków specjalnych oraz planów działania i środków przyjętych w celu wdrożenia działań szybkiego reagowania, w przypadku których finansowanie unijne nie przekracza kwoty 20 mln EUR;

 

c)  zmian technicznych, pod warunkiem, że takie zmiany nie wpłyną znacząco na cele danego planu działania lub środka, takich jak:

 

(i)  zmiana metody wykonywania;

 

(ii)  realokacja środków finansowych między działaniami zawartymi w planie działania;

 

(iii)  zwiększenie lub zmniejszenie budżetu planów działania i środków o nie więcej niż 20 % pierwotnego budżetu i bez przekroczenia 10 mln EUR;

 

w przypadku wieloletnich planów działania i środków progi, o których mowa w ust. 2 lit. a), b) i c) pkt (iii), stosuje się w ujęciu rocznym.

 

Parlament Europejski i państwa członkowskie są informowane za pośrednictwem właściwego komitetu, o którym mowa w art. 35, o planach działania i środkach, z wyjątkiem środków pomocy, oraz o zmianach technicznych przyjętych na mocy niniejszego ustępu w terminie jednego miesiąca od ich przyjęcia.

 

Poprawka    206

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 21 – ustęp 3 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Przed przyjęciem lub przedłużeniem obowiązywania nadzwyczajnych środków pomocy, które nie przekraczają kwoty 20 mln EUR, Komisja powiadamia Radę o charakterze i celach takiego środka pomocy oraz o przeznaczonych na niego kwotach finansowych. Komisja informuje Radę o zamiarze wprowadzenia znaczących zmian do uprzednio przyjętych nadzwyczajnych środków pomocy. Komisja uwzględnia odpowiednie podejście polityczne Rady do planowania i wdrażania takich środków w celu zachowania spójności działań zewnętrznych Unii.

Komisja uwzględnia odpowiednie podejście polityczne Rady i Parlamentu Europejskiego do planowania i stosowania takich środków w celu zachowania spójności działań zewnętrznych Unii.

Poprawka    207

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 21 – ustęp 3 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Komisja należycie i terminowo informuje Parlament Europejski o planowanych zgodnie z niniejszym artykułem nadzwyczajnych środkach pomocy i ich wdrażaniu, w tym o zakładanych kwotach finansowych; informuje Parlament Europejski także o wszelkich istotnych zmianach lub przedłużeniu obowiązywania tej pomocy.

Komisja niezwłocznie informuje Parlament Europejski o planowanych zgodnie z niniejszym artykułem środkach, w tym o zakładanych kwotach finansowych; informuje Parlament Europejski także o wszelkich istotnych zmianach lub przedłużeniu obowiązywania tej pomocy. Jak najwcześniej po przyjęciu lub istotnej modyfikacji środka, a najpóźniej w terminie jednego miesiąca od jego przyjęcia lub modyfikacji, Komisja przedkłada Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie oraz przedstawia w ogólnym zarysie charakter przyjętego środka, powody jego przyjęcia, okres jego obowiązywania, jego kontekst, przeznaczony nań budżet oraz stopień komplementarności tego środka w stosunku do bieżących i planowanych działań pomocowych Unii. W przypadku nadzwyczajnych środków pomocowych Komisja wskazuje również, czy, w jakim zakresie i w jaki sposób zapewni ciągłość polityki wdrożonej w ramach pomocy nadzwyczajnej za pomocą średnio- i długoterminowych instrumentów pomocowych określonych w niniejszym rozporządzeniu.

Poprawka    208

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 21 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3a.  Przed przyjęciem, zgodnie z art. 19 ust. 2, planów działania i środków, które nie opierają się na dokumentach programowych, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 19 ust. 3 i 4, Komisja przyjmuje, zgodnie z art. 34, akt delegowany uzupełniający niniejsze rozporządzenie poprzez określenie szczegółowych celów do realizacji, oczekiwanych rezultatów, instrumentów, które mają zostać użyte, głównych działań oraz orientacyjnych przydziałów finansowych w odniesieniu do tych planów i środków.

Poprawka    209

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 21 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  W przypadku należycie uzasadnionej szczególnie pilnej potrzeby, takiej jak kryzys, w tym wystąpienie klęsk żywiołowych lub katastrof spowodowanych przez człowieka, bezpośrednie zagrożenie dla demokracji, rządów prawa, praw człowieka lub podstawowych wolności, Komisja może przyjąć plany działania i środki lub przyjąć zmiany istniejących planów działania i środków, w formie aktów wykonawczych mających natychmiastowe zastosowanie, zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 35 ust. 4.

skreśla się

Poprawka    210

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 21 – ustęp 5 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Na poziomie działań prowadzona jest odpowiednia kontrola wpływu na środowisko, między innymi pod kątem wpływu działań na zmianę klimatu i różnorodność biologiczną, zgodnie z mającymi zastosowanie aktami ustawodawczymi Unii, w tym dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE82 i dyrektywą Rady 85/337/EWG83 , w stosownych przypadkach łącznie z oceną oddziaływania na środowisko dla działań, które mogą mieć wpływ na środowisko, w szczególności w przypadku nowych, dużych działań infrastrukturalnych.

Na poziomie działań prowadzona jest odpowiednia kontrola wpływu na prawa człowieka, kwestie społeczne i środowisko, między innymi pod kątem wpływu działań na zmianę klimatu i różnorodność biologiczną, zgodnie z mającymi zastosowanie aktami ustawodawczymi Unii, w tym dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE82 i dyrektywą Rady 85/337/EWG83 , w stosownych przypadkach łącznie z oceną oddziaływania na środowisko dla działań, które mogą mieć wpływ na środowisko, w szczególności w przypadku nowych, dużych działań infrastrukturalnych.

__________________

__________________

82 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko (tekst jednolity) (Dz.U. L 26 z 28.1.2012, s. 1).

82 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko (tekst jednolity) (Dz.U. L 26 z 28.1.2012, s. 1).

83 Dyrektywa Rady 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne (Dz.U. L 175 z 5.7.1985, s. 40–48).

83 Dyrektywa Rady 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne (Dz.U. L 175 z 5.7.1985, s. 40–48).

Poprawka    211

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 21 – ustęp 5 – akapit 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Dodatkowo przeprowadza się oceny skutków ex ante poświęcone oddziaływaniu na prawa człowieka, kwestiom dotyczącym płci oraz kwestiom społecznym i pracowniczym, a także analizę konfliktu i ocenę ryzyka.

Poprawka    212

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 21 – ustęp 5 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

W stosownych przypadkach w toku realizacji programów sektorowych przeprowadza się strategiczne oceny oddziaływania na środowisko. W procesie przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko zapewnia się udział zainteresowanych stron i publiczny dostęp do wyników takiej oceny.

W stosownych przypadkach w toku wykonywania programów sektorowych przeprowadza się strategiczne oceny oddziaływania na prawa człowieka, kwestie społeczne i środowisko. W procesie przeprowadzania takich ocen oddziaływania zapewnia się udział zainteresowanych stron i publiczny dostęp do wyników takich ocen.

Poprawka    213

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 21 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 21a

 

Programy pomocy Parlamentu Europejskiego

 

Komisja prowadzi dialog z Parlamentem Europejskim oraz bierze pod uwagę jego opinie w dziedzinach, w których Parlament realizuje własne programy pomocy, na przykład w zakresie budowania zdolności i obserwacji wyborów.

Poprawka    214

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 22 – ustęp 7 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  udziału w niezbędnych kosztach zawiązania partnerstwa publiczno-prywatnego i zarządzania nim;

c)  udziału w niezbędnych kosztach zawiązania partnerstwa publiczno-prywatnego i zarządzania nim, w tym wsparcia szerokiego udziału przez ustanowienie niezależnego, zewnętrznego organu organizacji społeczeństwa obywatelskiego, odpowiedzialnego za ocenę i monitorowanie tworzenia partnerstw publiczno-prywatnych;

Poprawka    215

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 23 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Formy finansowania UE i metody wykonywania

Formy unijnego finansowania i metody stosowania

Poprawka    216

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 23 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Współpracując z zainteresowanymi podmiotami z krajów partnerskich, Komisja uwzględnia ich specyfikę, w tym potrzeby i sytuację – przy określaniu warunków finansowania, rodzajów wkładów, warunków udzielania dotacji i przepisów administracyjnych dotyczących zarządzania nimi – w celu dotarcia do jak najszerszego grona tych podmiotów i jak najlepszego spełnienia ich oczekiwań. Zgodnie z rozporządzeniem finansowym zachęca się do stosowania warunków szczególnych, takich jak umowy o partnerstwie, zezwolenia na udzielanie wsparcia finansowego na rzecz osób trzecich, bezpośrednie udzielanie dotacji lub zaproszenia do składania ofert z zastosowaniem kryteriów kwalifikowalności, lub też stosowanie płatności ryczałtowych, kosztów jednostkowych i finansowania według stawek zryczałtowanych, a także finansowania niepowiązanego z kosztami, jak przewidziano w art. 125 ust. 1 rozporządzenia finansowego.

2.  Współpracując z zainteresowanymi podmiotami z krajów partnerskich, Komisja uwzględnia ich specyfikę, w tym potrzeby i sytuację – przy określaniu warunków finansowania, rodzajów wkładów, warunków udzielania dotacji i przepisów administracyjnych dotyczących zarządzania nimi – w celu dotarcia do jak najszerszego grona tych podmiotów i jak najlepszego spełnienia ich oczekiwań. W takiej ocenie bierze się pod uwagę warunki dla znaczącego udziału i zaangażowania wszystkich zainteresowanych podmiotów, w szczególności lokalnego społeczeństwa obywatelskiego. Zgodnie z rozporządzeniem finansowym zachęca się do stosowania warunków szczególnych, takich jak umowy o partnerstwie, zezwolenia na udzielanie wsparcia finansowego na rzecz osób trzecich, bezpośrednie udzielanie dotacji lub zaproszenia do składania ofert z zastosowaniem kryteriów kwalifikowalności, lub też stosowanie płatności ryczałtowych, kosztów jednostkowych i finansowania według stawek zryczałtowanych, a także finansowania niepowiązanego z kosztami, jak przewidziano w art. 125 ust. 1 rozporządzenia finansowego. Takie różne formy zapewniają przejrzystość, identyfikowalność i innowacyjność. Należy wspierać współpracę między lokalnymi i międzynarodowymi organizacjami pozarządowymi, aby wzmocnić potencjał lokalnego społeczeństwa obywatelskiego w dążeniu do jego pełnego udziału w programach rozwojowych.

Poprawka    217

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 23 – ustęp 3 – akapit 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  dotacji o niskiej wartości dla obrońców praw człowieka w celu finansowania pilnych działań w zakresie ochrony, w stosownych przypadkach bez potrzeby współfinansowania;

a)  dotacji o niskiej wartości dla obrońców praw człowieka oraz mechanizmów ochrony zagrożonych obrońców praw człowieka, na finansowanie pilnych działań ochronnych, w stosownych przypadkach bez potrzeby współfinansowania, jak również mediatorów i innych podmiotów społeczeństwa obywatelskiego zaangażowanych w dialog dotyczący kryzysu i konfliktów zbrojnych, rozwiązywanie konfliktów, pojednanie i budowanie pokoju;

Poprawka    218

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 23 – ustęp 3 – akapit 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  dotacji, w stosownych przypadkach bez potrzeby współfinansowania, na finansowanie działań w skrajnie trudnych warunkach, w których opublikowanie zaproszenia do składania wniosków byłoby niestosowne, w tym w sytuacjach, w których występują poważne braki w zakresie praw podstawowych, w których bezpieczeństwo ludzkie jest najbardziej zagrożone lub w których organizacje praw człowieka obrońcy praw człowieka działają w najtrudniejszych warunkach. Kwota tych dotacji nie może przekroczyć 1 000 000 EUR i jest udzielana na okres nieprzekraczający 18 miesięcy, który można przedłużyć o dodatkowe 12 miesięcy w razie wystąpienia obiektywnych i nieprzewidzianych przeszkód w wykorzystaniu dotacji;

b)  dotacji, w stosownych przypadkach bez potrzeby współfinansowania, na finansowanie działań w skrajnie trudnych warunkach, w których opublikowanie zaproszenia do składania wniosków byłoby niestosowne, w tym w sytuacjach, w których występują poważne braki w zakresie praw podstawowych, zagrożenia dla instytucji demokratycznych, eskalacja kryzysu lub konflikt zbrojny, w których bezpieczeństwo ludzkie jest najbardziej zagrożone lub w których organizacje praw człowieka, obrońcy praw człowieka, jak również mediatorzy i inne podmioty społeczeństwa obywatelskiego zaangażowane w dialog związany z kryzysem lub konfliktem zbrojnym, pojednanie i budowanie pokoju działają w najtrudniejszych warunkach. Kwota tych dotacji nie może przekroczyć 1 000 000 EUR i jest udzielana na okres nieprzekraczający 18 miesięcy, który można przedłużyć o dodatkowe 12 miesięcy w razie wystąpienia obiektywnych i nieprzewidzianych przeszkód w stosowaniu dotacji;

Poprawka    219

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 23 – ustęp 3 – akapit 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  dotacji na rzecz Biura Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Praw Człowieka, Global Campus, Wspólnego Centrum Uniwersytetów Europejskich na rzecz Praw Człowieka i Demokratyzacji, które oferuje europejski program studiów magisterskich w dziedzinie praw człowieka i demokratyzacji, a także na rzecz powiązanej z nim sieci uczelni oferujących programy studiów podyplomowych w dziedzinie praw człowieka, w tym stypendia dla studentów i obrońców praw człowieka z państw trzecich.

c)  dotacji na rzecz Biura Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Praw Człowieka, Global Campus, Wspólnego Centrum Uniwersytetów Europejskich na rzecz Praw Człowieka i Demokratyzacji, które oferuje europejski program studiów magisterskich w dziedzinie praw człowieka i demokratyzacji, a także na rzecz powiązanej z nim sieci uczelni oferujących programy studiów podyplomowych w dziedzinie praw człowieka, w tym stypendia dla studentów, naukowców, nauczycieli i obrońców praw człowieka z państw trzecich.

Poprawka    220

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 23 – ustęp 3 – akapit 1 – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ca)  małych projektów zdefiniowanych w art. 23a (nowym).

Poprawka    221

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 23 – ustęp 3 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Podstawą wsparcia budżetowego, o którym mowa w ust. 1 lit. c), w tym udzielanego przy zastosowaniu umów o realizację reformy sektorowej, jest odpowiedzialność państwa, wzajemna rozliczalność i wspólne zobowiązanie się do przestrzegania powszechnych wartości, demokracji, praw człowieka i rządów prawa, a jego celem jest wzmocnienie partnerstwa między Unią a krajami partnerskimi. Wsparcie budżetowe obejmuje wzmocniony dialog polityczny, budowanie zdolności i lepsze zarządzanie, a także stanowi uzupełnienie wysiłków podejmowanych przez parterów na rzecz gromadzenia większej ilości środków i lepszego ich wydawania w celu wsparcia zrównoważonego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu oraz tworzenia miejsc pracy i eliminacji ubóstwa.

Podstawą wsparcia budżetowego, o którym mowa w ust. 1 lit. c), w tym udzielanego przy zastosowaniu umów o realizację reformy sektorowej, jest odpowiedzialność państwa, wzajemna rozliczalność i wspólne zobowiązanie się do przestrzegania powszechnych wartości, demokracji, praw człowieka, równouprawnienia płci, włączenia społecznego, rozwoju społecznego i rządów prawa, a jego celem jest wzmocnienie partnerstwa między Unią a krajami partnerskimi. Wsparcie to obejmuje wzmocniony dialog polityczny, rozwój zdolności i lepsze zarządzanie, a także stanowi uzupełnienie wysiłków podejmowanych przez parterów na rzecz gromadzenia większej ilości środków i lepszego ich wydawania w celu wsparcia zrównoważonego wzrostu społeczno-gospodarczego sprzyjającego włączeniu i przynoszącego korzyści wszystkim obywatelom, tworzenia miejsc pracy, ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży, zmniejszania nierówności i eliminacji ubóstwa, z należytym uwzględnieniem lokalnej gospodarki, praw środowiskowych i społecznych.

Poprawka    222

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 23 – ustęp 3 – akapit 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Każda decyzja o zapewnieniu wsparcia budżetowego opiera się na strategiach wsparcia budżetowego ustalonych przez Unię, jasnym zestawie kryteriów kwalifikowalności oraz dokładnej ocenie ryzyka i korzyści.

Każda decyzja o zapewnieniu wsparcia budżetowego opiera się na strategiach wsparcia budżetowego ustalonych przez Unię, jasnym zestawie kryteriów kwalifikowalności oraz dokładnej ocenie ryzyka i korzyści. Jednym z kluczowych czynników warunkujących taką decyzję jest ocena zaangażowania krajów partnerskich na rzecz demokracji, praw człowieka i praworządności oraz ocena dotychczasowych wyników i postępów w tym zakresie.

Poprawka    223

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 23 – ustęp 4 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Udzielając wsparcia budżetowego zgodnie z art. 236 rozporządzenia finansowego, Komisja jasno określa i monitoruje kryteria warunkowości w zakresie wsparcia budżetowego, w tym postępy w reformach i przejrzystość, a także wspiera rozwój parlamentarnej zdolności w dziedzinie kontroli i audytu krajowego oraz zwiększonej przejrzystości i publicznego dostępu do informacji.

Udzielając wsparcia budżetowego zgodnie z art. 236 rozporządzenia finansowego, Komisja jasno określa i monitoruje kryteria warunkowości w zakresie wsparcia budżetowego, w tym postępy w reformach i przejrzystość, a także wspiera rozwój parlamentarnej zdolności w dziedzinie kontroli i audytu krajowego, udział organizacji społeczeństwa obywatelskiego w monitorowaniu, zapewnienie zwiększonej przejrzystości i publicznego dostępu do informacji oraz rozwój silnych systemów zamówień publicznych, które wspierają rozwój lokalnej gospodarki i lokalnych przedsiębiorstw.

Poprawka    224

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 23 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

7.  Do celów wdrażania i celów sprawozdawczych te instrumenty finansowe mogą zostać połączone w grupy instrumentów finansowych.

7.  Do celów stosowania i celów sprawozdawczych te instrumenty finansowe mogą zostać połączone w grupy instrumentów finansowych.

Poprawka    225

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 23 – ustęp 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

7a.  Komisja i ESDZ nie podejmują nowych ani ponownych działań z podmiotami zarejestrowanymi lub mającymi siedzibę w jurysdykcjach, które uznano w ramach odnośnej polityki unijnej za niechętne współpracy lub które wskazano jako państwa trzecie wysokiego ryzyka zgodnie z art. 9 ust. 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849, lub które nie zachowują rzeczywistej zgodności z unijnymi lub uzgodnionymi na szczeblu międzynarodowym normami podatkowymi dotyczącymi przejrzystości i wymiany informacji.

Poprawka    226

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 23 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 23a

 

Fundusze małych projektów

 

1.    Na mocy niniejszego rozporządzenia można przekazywać środki finansowe funduszom małych projektów z myślą o wyborze i wdrożeniu projektów charakteryzujących się ograniczoną skalą finansowania.

 

2.    Beneficjentami funduszu małych projektów są organizacje społeczeństwa obywatelskiego.

 

3.    Odbiorcy końcowi środków pochodzących z funduszu małych projektów otrzymują wsparcie na podstawie niniejszego rozporządzenia za pośrednictwem beneficjentów i wdrażają małe projekty w ramach funduszu małych projektów („mały projekt”).

 

4.    Jeżeli wkład publiczny na rzecz małego projektu nie przekracza 50 000 EUR, przyjmuje on formę kosztów jednostkowych lub kwot ryczałtowych albo obejmuje stawki ryczałtowe.

Poprawka    227

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 24 – ustęp 1 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

f)  kraje członkowskie Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, w przypadku zamówień realizowanych w krajach najsłabiej rozwiniętych lub w głęboko zadłużonych krajach ubogich, uwzględnionych w wykazie państw odbiorców oficjalnej pomocy rozwojowej.

f)  kraje członkowskie Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, w przypadku zamówień stosowanych w krajach najsłabiej rozwiniętych lub w głęboko zadłużonych krajach ubogich, uwzględnionych w wykazie państw odbiorców oficjalnej pomocy rozwojowej.

Poprawka    228

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 24 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5.  W przypadku działań współfinansowanych wspólnie przez podmiot lub wdrażanych w ramach zarządzania bezpośredniego lub pośredniego z podmiotami, o których mowa w art. 62 ust. 1 lit. c) pkt (ii) do (viii) rozporządzenia finansowego, mają zastosowanie także zasady kwalifikowalności tych podmiotów.

5.  W przypadku działań współfinansowanych wspólnie przez podmiot lub stosowanych w ramach zarządzania bezpośredniego lub pośredniego z podmiotami, o których mowa w art. 62 ust. 1 lit. c) pkt (ii) do (viii) rozporządzenia finansowego, mają zastosowanie także zasady kwalifikowalności tych podmiotów.

Poprawka    229

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 24 – ustęp 9

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

9.  Zakres kwalifikowalności niniejszego artykułu można ograniczyć pod względem przynależności państwowej, lokalizacji geograficznej lub charakteru wnioskodawców, jeżeli ograniczenia takie są wymagane ze względu na szczególny charakter i cele działania i jeżeli są one uzasadnione koniecznością jego skutecznej realizacji.

9.  Zakres kwalifikowalności niniejszego artykułu można ograniczyć pod względem przynależności państwowej, lokalizacji geograficznej lub charakteru wnioskodawców, jeżeli ograniczenia takie są wymagane ze względu na szczególny charakter i cele działania i jeżeli są one uzasadnione koniecznością jego skutecznego stosowania. Ograniczenia pod względem obywatelstwa nie mają zastosowania do organizacji międzynarodowych.

Poprawka    230

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 24 – ustęp 11

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

11.  Aby wspierać lokalny potencjał, rynki i zakupy, priorytetowo traktuje się wykonawców lokalnych i regionalnych, gdy rozporządzenie finansowe przewiduje udzielenie zamówienia na podstawie jednej oferty. We wszystkich pozostałych przypadkach udział wykonawców lokalnych i regionalnych wspiera się zgodnie ze stosownymi przepisami tego rozporządzenia.

11.  Aby wspierać lokalny potencjał, rynki i zakupy, priorytetowo traktuje się wykonawców lokalnych i regionalnych, zwracając jednocześnie uwagę na ich wyniki w dziedzinie zrównoważenia środowiskowego lub sprawiedliwego handlu, gdy rozporządzenie finansowe przewiduje udzielenie zamówienia na podstawie jednej oferty. We wszystkich pozostałych przypadkach udział wykonawców lokalnych i regionalnych wspiera się zgodnie ze stosownymi przepisami tego rozporządzenia. We wszystkich przypadkach stosuje się kryteria zrównoważoności i należytej staranności.

Poprawka    231

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 24 – ustęp 12 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

12a.  Instrument Sąsiedztwa oraz Współpracy Międzynarodowej i Rozwojowej nie wspiera działań, które zgodnie z kontrolą wpływu na środowisko, o której mowa w art. 21, szkodzą środowisku lub klimatowi. Przydziały środków są w pełni zgodne z porozumieniem paryskim, a ogólnie rzecz biorąc, europejskie finansowanie przeznaczone na działania zewnętrzne przyczynia się do realizacji długoterminowych celów porozumienia paryskiego. W ramach tego instrumentu nie wspiera się w szczególności:

 

a)    działań niezgodnych z ustalonymi na poziomie krajowym wkładami na podstawie porozumienia paryskiego, wnoszonymi przez kraje będące odbiorcami pomocy;

 

b)    inwestycji w paliwa kopalne na wyższym, średnim i niższym szczeblu.

Poprawka    232

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 25 – ustęp 1 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Komisja informuje Parlament Europejski i Radę o przeniesieniu środków na zobowiązania zgodnie z art. 12 ust. 6 rozporządzenia finansowego.

Komisja przedkłada Parlamentowi Europejskiemu i Radzie informacje na temat środków, które zostały automatycznie przeniesione, w tym powiązanych kwot, zgodnie z art. 12 ust. 6 rozporządzenia finansowego.

Poprawka    233

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 26 – ustęp 1 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Pula środków finansowych, o której mowa w art. 6 ust. 2 lit. a), zostaje przeznaczona na finansowanie Europejskiego Funduszu na rzecz Zrównoważonego Rozwoju Plus (EFZR+) i gwarancji na działania zewnętrzne.

Europejski Fundusz na rzecz Zrównoważonego Rozwoju Plus (EFZR+) i gwarancję na działania zewnętrzne finansuje się z puli środków finansowych dla programów geograficznych, o których mowa w art. 6 ust. 2 lit. a), a jednocześnie dba się o to, aby finansowanie to nie było ze szkodą dla innych działań wspieranych w ramach programów geograficznych.

Poprawka    234

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 26 – ustęp 1 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Celem EFZR+ jako zintegrowanej koperty finansowej, zapewniającej zdolności finansowania w oparciu o metody wykonywania określone w art. 23 ust. 1 lit. a), e), f) i g), jest wspieranie inwestycji oraz zwiększenie dostępu do finansowania w celu wspierania trwałego i sprzyjającego włączeniu społecznemu rozwoju gospodarczego i społecznego oraz promowania społeczno-gospodarczej odporności krajów partnerskich, ze szczególnym naciskiem na eliminację ubóstwa, zrównoważony wzrost sprzyjający włączeniu społecznemu, tworzenie godnych miejsc pracy, możliwości gospodarczych, rozwijanie umiejętności i przedsiębiorczości, sektory społeczno-gospodarcze oraz mikro-, małeśrednie przedsiębiorstwa, a także eliminowanie określonych podstawowych, społeczno-ekonomicznych przyczyn migracji, zgodnie z właściwymi indykatywnymi dokumentami programowymi. Zwraca się szczególną uwagę na państwa wskazane jako doświadczające niestabilności lub konfliktu, kraje najsłabiej rozwinięte i głęboko zadłużone kraje ubogie.

Celem EFZR+ jako zintegrowanego pakietu finansowego zapewniającego zdolności finansowania w formie dotacji, gwarancji i innych instrumentów finansowychoparciu o art. 23 ust. 1 jest wspieranie inwestycji oraz poprawa dostępu do finansowania przy jednoczesnej maksymalizacji dodatkowości, dostarczaniu innowacyjnych produktów i przyciąganiu funduszy sektora prywatnego w celu wspierania trwałego i sprzyjającego włączeniu społecznemu rozwoju gospodarczego, środowiskowego i społecznego, uprzemysłowienia i stabilnych warunków inwestycyjnych w celu promowania społecznogospodarczej i środowiskowej odporności krajów partnerskich, ze szczególnym naciskiem na eliminację ubóstwa, zrównoważony wzrost sprzyjający włączeniu społecznemu, przystosowanie do zmiany klimatu i łagodzenie zmiany klimatu, ochronę środowiska, ekozarządzanie, tworzenie godnych miejsc pracy odpowiadających właściwym standardom MOP, zwłaszcza dla słabszych grup społecznych, w tym kobiet i ludzi młodych, możliwości gospodarcze, rozwijanie umiejętności i przedsiębiorczości, sektory społecznogospodarcze, z naciskiem na przedsiębiorstwa społeczne i spółdzielnie ze względu na ich potencjał w zakresie ograniczania ubóstwa i nierówności, promowania praw człowiekaźródeł utrzymania, a także wspieranie mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, eliminowanie określonych podstawowych, społecznoekonomicznych przyczyn nielegalnej migracji i przymusowych wysiedleń oraz przyczynianie się do trwałej reintegracji migrantów, którzy powrócili do kraju pochodzenia, zgodnie z właściwymi indykatywnymi dokumentami programowymi. 45% środków finansowych przeznacza się na inwestycje przyczyniające się do realizacji celów klimatycznych oraz inwestycje w dziedzinie ekozarządzania, ochrony środowiska, różnorodności biologicznej i przeciwdziałania pustynnieniu, natomiast 30% tego właśnie przydziału finansowego wydaje się na łagodzenie zmiany klimatu i dostosowanie się do niej. Zwraca się szczególną uwagę na państwa wskazane jako doświadczające niestabilności lub konfliktu, kraje najsłabiej rozwinięte i głęboko zadłużone kraje ubogie oraz udziela im dodatkowego wsparcia w zakresie budowania zdolności instytucjonalnych i zarządzania gospodarką oraz pomocy technicznej. Gwarancję dla działań zewnętrznych stosuje się oprócz inwestycji państwa w zapewnianie podstawowych usług publicznych, które pozostają w jego gestii.

Poprawka    235

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 26 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  W ramach gwarancji na działania zewnętrzne Unia może udzielać gwarancji na operacje zatwierdzone między dniem 1 stycznia 2021 r. a 31 grudnia 2027 r. w wysokości do 60 mld EUR.

3.  W ramach gwarancji na działania zewnętrzne Unia może udzielać gwarancji na operacje zatwierdzone między dniem 1 stycznia 2021 r. a 31 grudnia 2027 r. w wysokości do 60 mld EUR. Ten górny pułap jest poddawany przeglądowi w kontekście sprawozdania z oceny śródokresowej zgodnie z art. 32.

Poprawka    236

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 26 – ustęp 4 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Wskaźnik tworzenia rezerw wynosi od 9 % do 50 % w zależności od rodzaju operacji.

4.  Wskaźnik tworzenia rezerw wynosi od 9 % do 50 % w zależności od rodzaju operacji. Maksymalną kwotę w wysokości 10 mld EUR udostępnia się z budżetu Unii za pośrednictwem specjalnej linii budżetowej w ramach rocznej procedury budżetowej lub w drodze przesunięcia budżetowego. Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 34 w celu zmiany tej maksymalnej kwoty w razie zaistnienia takiej potrzeby.

Poprawka    237

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 26 – ustęp 4 – akapit 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Wskaźniki tworzenia rezerw są poddawane przeglądowi co trzy lata, począwszy od daty rozpoczęcia stosowania niniejszego rozporządzenia określonej w art. 40. Komisja jest uprawniona do przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z art. 34 w celu uzupełnienia lub zmiany tych stawek.

Wskaźniki tworzenia rezerw są poddawane przeglądowi co dwa lata, począwszy od daty rozpoczęcia stosowania niniejszego rozporządzenia określonej w art. 40. Komisja jest uprawniona do przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z art. 34 w celu uzupełnienia lub zmiany tych stawek oraz powiązanych kwot finansowych.

Poprawka    238

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 26 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6.  EFZR+ i gwarancja na działania zewnętrzne mogą stanowić wsparcie dla operacji finansowania i inwestowania prowadzonych w krajach partnerskich na obszarach geograficznych, o których mowa w art. 4 ust. 2. Tworzenie rezerw dotyczących gwarancji na działania zewnętrzne finansowane jest z budżetu przeznaczonego na właściwe programy geograficzne, ustanowionego w art. 6 ust. 2 lit. a), i jest przekazywane do wspólnego funduszu rezerw. EFZR+ i gwarancja dla działań zewnętrznych mogą również stanowić wsparcie dla operacji prowadzonych w krajach będących beneficjentami, wymienionych w załączniku I do rozporządzenia IPA III. Pula środków finansowych przeznaczonych na te operacje w ramach EFZR+ oraz na tworzenie rezerw dotyczących gwarancji dla działań zewnętrznych finansowana jest na podstawie rozporządzenia IPA. Tworzenie rezerw dotyczących gwarancji na działania zewnętrzne w odniesieniu do pożyczek dla państw trzecich, o którym mowa w art. 10 ust. 2 rozporządzenia w sprawie Europejskiego Instrumentu na rzecz Bezpieczeństwa Jądrowego, finansowane jest na podstawie rozporządzenia w sprawie Europejskiego Instrumentu na rzecz Bezpieczeństwa Jądrowego.

6.  EFZR+ i gwarancja na działania zewnętrzne mogą stanowić wsparcie dla operacji finansowania i inwestowania prowadzonych w krajach partnerskich na obszarach geograficznych, o których mowa w art. 4 ust. 2. Tworzenie rezerw dotyczących gwarancji na działania zewnętrzne finansowane jest z budżetu przeznaczonego na właściwe programy geograficzne, ustanowionego w art. 6 ust. 2 lit. a), i jest przekazywane do wspólnego funduszu rezerw. Geograficzny rozkład operacji EFZR+ w największym możliwym stopniu odzwierciedla również względną wagę przydziałów finansowych dla różnych regionów, jak ujęto w art. 6 ust. 2 lit. a). EFZR+ i gwarancja dla działań zewnętrznych mogą również stanowić wsparcie dla operacji prowadzonych w krajach będących beneficjentami, wymienionych w załączniku I do rozporządzenia IPA III. Pula środków finansowych przeznaczonych na te operacje w ramach EFZR+ oraz na tworzenie rezerw dotyczących gwarancji dla działań zewnętrznych finansowana jest na podstawie rozporządzenia IPA. Tworzenie rezerw dotyczących gwarancji na działania zewnętrzne w odniesieniu do pożyczek dla państw trzecich, o którym mowa w art. 10 ust. 2 rozporządzenia w sprawie Europejskiego Instrumentu na rzecz Bezpieczeństwa Jądrowego, finansowane jest na podstawie rozporządzenia w sprawie Europejskiego Instrumentu na rzecz Bezpieczeństwa Jądrowego.

Poprawka    239

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 26 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 26a

 

Cele EFZR+

 

1.    Operacje EFZR+ kwalifikujące się do wsparcia w ramach gwarancji dla działań zewnętrznych wnoszą wkład w następujące obszary priorytetowe:

 

a)    zapewnienie finansowania i wsparcia na rzecz rozwoju sektora prywatnego, spółdzielczego i przedsiębiorstw społecznych w celu wniesienia wkładu w zrównoważony rozwój w wymiarze gospodarczym, społecznym i środowiskowym ze szczególnym uwzględnieniem problemu eliminacji ubóstwa, a w stosownych przypadkach – w europejską politykę sąsiedztwa i realizację celów określonych w art. 3 rozporządzenia UE .../... [IPA III];

 

b)    zlikwidowanie przeszkód utrudniających realizację inwestycji prywatnych, zwłaszcza poprzez zagwarantowanie bezpieczeństwa prawnego inwestycji;

 

c)    lewarowanie finansowania z sektora prywatnego, ze szczególnym naciskiem na mikroprzedsiębiorstwa oraz małe i średnie przedsiębiorstwa;

 

d)    wzmocnienie sektorów i obszarów społeczno-gospodarczych oraz powiązanej infrastruktury publicznej i prywatnej, a także zrównoważonej łączności i zrównoważonej produkcji w celu promowania zrównoważonego wzrostu społeczno-gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu oraz respektującego prawa człowieka i ochronę środowiska;

 

e)    przyczynianie się do działań w dziedzinie klimatu, ochrony środowiska i zarządzania środowiskiem;

 

f)    przyczynianie się – przez promowanie zrównoważonego rozwoju – do wyeliminowania pierwotnych przyczyn migracji, w tym nielegalnej migracji i przymusowych wysiedleń, a także przyczynianie się do bezpiecznej, uporządkowanej i legalnej migracji oraz mobilności.

Poprawka    240

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 27 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Operacje w zakresie finansowania i inwestycji kwalifikujące się do wsparcia w ramach gwarancji na działania zewnętrzne są spójne z politykami Unii oraz ze strategiami i politykami krajów partnerskichsą do tych polityk i strategii dostosowane. Służą one w szczególności wspieraniu celów, ogólnych zasad i ram politycznych niniejszego rozporządzenia oraz właściwych indykatywnych dokumentów programowych, z należytym uwzględnieniem obszarów priorytetowych określonych w załączniku V.

1.  Operacje w zakresie finansowania i inwestycji kwalifikujące się do wsparcia w ramach gwarancji na działania zewnętrzne są spójne ze strategiami politycznymi Unii, zwłaszcza z jej polityką na rzecz rozwoju i europejską polityką sąsiedztwa, oraz ze strategiami i polityką krajów partnerskich, a także są do tych strategii i do tej polityki dostosowane; operacje te służą także eliminowaniu niedoskonałości rynku lokalnego lub skutków nieoptymalnych inwestycji, nie stanowiąc nieuczciwej konkurencji dla lokalnych podmiotów gospodarczych. Służą one w szczególności wspieraniu celów, ogólnych zasad i ram politycznych niniejszego rozporządzenia oraz właściwych indykatywnych dokumentów programowych, z należytym uwzględnieniem obszarów priorytetowych określonych w art. 26a i szczegółowo opisanych w załączniku V.

Poprawka    241

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 27 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a.  Przyznanie gwarancji na działania zewnętrzne jest zależne od zawarcia odpowiednich umów gwarancji EFZR między Komisją, działającą w imieniu Unii, a kwalifikującym się kontrahentem.

Poprawka    242

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 27 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Gwarancja na działania zewnętrzne wspiera operacje w zakresie finansowania i inwestycji, które spełniają warunki określone w art. 209 ust. 2 lit. a) do c) rozporządzenia finansowego oraz takie, które:

2.  Gwarancja na działania zewnętrzne wspiera operacje w zakresie finansowania i inwestycji, które służą eliminowaniu niedoskonałości rynku lub nieoptymalnych sytuacji w zakresie inwestycji. Operacje spełniają również warunki określone w art. 209 ust. 2 lit. a) do d) rozporządzenia finansowego oraz takie, które:

Poprawka    243

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 27 – ustęp 2 – litera -a a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

-aa)  zapewniają dodatkowość finansową i rozwojową;

Poprawka    244

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 27 – ustęp 2 – litera -a b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

-ab)  przechodzą publicznie dostępną, partycypacyjną ocenę ex ante oddziaływania na prawa człowieka, społeczeństwo, zatrudnienie i środowisko, służącą wskazaniu zagrożeń w tych dziedzinach i podjęciu odpowiednich kroków oraz uwzględniającą zasadę dobrowolnie i uprzednio wyrażonej zgody dotkniętych społeczności w przypadku inwestycji związanych z ziemią;

Poprawka    245

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 27 – ustęp 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  są wykonalne pod względem technicznym i zrównoważone z perspektywy środowiskowej i społecznej.

c)  są wykonalne pod względem technicznym i zrównoważone z perspektywy środowiskowej i społeczno-gospodarczej.

Poprawka    246

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 27 – ustęp 2 – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ca)  są ukierunkowane na sektory i obszary, gdzie istnieją wyraźne niedoskonałości rynkowe lub instytucjonalne, które ograniczają finansowanie z sektora prywatnego;

Poprawka    247

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 27 – ustęp 2 – litera c b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

cb)  są ustrukturyzowane w sposób, który przyczynia się do stymulowania rozwoju rynku oraz do mobilizacji zasobów sektora prywatnego na rzecz likwidowania luk inwestycyjnych;

Poprawka    248

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 27 – ustęp 2 – litera c c (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

cc)  koncentrują się na projektach, które są obarczone większym ryzykiem, niż prywatni kredytodawcy są w stanie przyjąć wyłącznie na zasadach komercyjnych;

Poprawka    249

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 27 – ustęp 2 – litera c d (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

cd)  nie zakłócają funkcjonowania rynków w krajach i regionach partnerskich.

Poprawka    250

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 27 – ustęp 2 – litera c e (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ce)  w miarę możliwości maksymalizują mobilizację kapitału lokalnego sektora prywatnego;

Poprawka    251

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 27 – ustęp 2 – litera c f (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

cf)  są zgodne z zasadami skutecznego rozwoju określonymi w partnerstwie z Pusanu w sprawie skutecznej współpracy na rzecz rozwoju i potwierdzonymi w Nairobi w 2016 r., w tym z odpowiedzialnością kraju za własny rozwój, dostosowaniem, skupieniem na wynikach, przejrzystością i wzajemną rozliczalnością, jak również odejściem od pomocy wiązanej;

Poprawka    252

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 27 – ustęp 2 – litera c g (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

cg)  są opracowane tak, aby spełniać kryteria ODA ustanowione przez OECD-DAC z uwzględnieniem specyfiki rozwoju sektora prywatnego, z wyjątkiem operacji w krajach uprzemysłowionych, które nie kwalifikują się do ODA;

Poprawka    253

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 27 – ustęp 2 – litera c h (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ch)  są stosowane przy pełnym poszanowaniu międzynarodowego prawa dotyczącego praw człowieka, wytycznych uzgodnionych na szczeblu międzynarodowym, zasad i konwencji, w tym zasad odpowiedzialnego inwestowania, wytycznych ONZ dotyczących biznesu i praw człowieka, wytycznych OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych, zasad Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) dotyczących odpowiedzialnego inwestowania w rolnictwo i systemy żywnościowe, konwencji i norm MOP, Konwencji ONZ w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet, zasad z Maastricht dotyczących eksterytorialnych zobowiązań państw w dziedzinie praw gospodarczych, społecznych i kulturowych oraz dobrowolnych wytycznych FAO dotyczących odpowiedzialnego zarządzania własnością ziemi, łowisk i lasów w kontekście krajowego bezpieczeństwa żywnościowego;

Poprawka    254

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 27 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Do celów gwarancji na działania zewnętrzne partnerami kwalifikującymi się są partnerzy wymienieni w art. 208 ust. 4 rozporządzenia finansowego, w tym pochodzący z państw trzecich wnoszących wkład na rzecz gwarancji na działania zewnętrzne, pod warunkiem zatwierdzenia przez Komisję zgodnie z art. 28 niniejszego rozporządzenia. Ponadto, w drodze odstępstwa od art. 62 ust. 2 lit. c) rozporządzenia finansowego, podmioty podlegające prawu prywatnemu państwa członkowskiego lub państwa trzeciego, które wniosło wkład w gwarancję na działania zewnętrzne zgodnie z art. 28, zapewniające odpowiednie zabezpieczenie swoich zdolności finansowych, uznaje się za spełniające kryteria kwalifikowalności do celów gwarancji.

4.  Do celów gwarancji na działania zewnętrzne partnerami kwalifikującymi się są partnerzy wymienieni w art. 208 ust. 4 rozporządzenia finansowego, w tym pochodzący z państw trzecich wnoszących wkład na rzecz gwarancji na działania zewnętrzne, pod warunkiem zatwierdzenia przez Komisję zgodnie z art. 28 niniejszego rozporządzenia oraz z zastrzeżeniem opinii rady strategicznej. Ponadto, w drodze odstępstwa od art. 62 ust. 2 lit. c) rozporządzenia finansowego, podmioty podlegające prawu prywatnemu państwa członkowskiego lub państwa trzeciego, które wniosło wkład w gwarancję na działania zewnętrzne zgodnie z art. 28, zapewniające odpowiednie zabezpieczenie swoich zdolności finansowych, uznaje się za spełniające kryteria kwalifikowalności do celów gwarancji.

Poprawka    255

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 27 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

4a.  Grupa Europejskiego Banku Inwestycyjnego:

 

a) uczestniczy, wraz z innymi europejskimi instytucjami finansowymi, w zarządzaniu ryzykiem EFZR+, z należytym uwzględnieniem potrzeby unikania ewentualnego konfliktu interesów;

 

b)   realizuje na zasadzie wyłączności część okna inwestycyjnego obejmującego pożyczki państwowe, które ma być zasilone kwotą co najmniej 1 000 000 000 EUR z puli środków finansowych programów geograficznych, zgodnie z procedurami określonymi w rozdziałach 1 i 3 niniejszego tytułu;

 

c)    jest podmiotem uprawnionym do realizacji działań w ramach innych okien inwestycyjnych.

Poprawka    256

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 27 – ustęp 5 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Kwalifikujący się partnerzy przestrzegają zasad i warunków określonych w art. 62 ust. 2 lit. c) rozporządzenia finansowego. W przypadku podmiotów prawa prywatnego w państwie członkowskim lub w państwie trzecim, które wniosło wkład w gwarancję na działania zewnętrzne zgodnie z art. 28 niniejszego rozporządzenia, pierwszeństwo mają podmioty, które ujawniają informacje dotyczące kryteriów z zakresu ochrony środowiska, polityki społecznej i ładu korporacyjnego.

Kwalifikujący się partnerzy przestrzegają zasad i warunków określonych w art. 62 ust. 2 lit. c) rozporządzenia finansowego. W przypadku podmiotów prawa prywatnego w państwie członkowskim lub w państwie trzecim, które wniosło wkład w gwarancję na działania zewnętrzne zgodnie z art. 28 niniejszego rozporządzenia, pierwszeństwo mają podmioty, które ujawniają informacje dotyczące kryteriów z zakresu ochrony środowiska, polityki społecznej, podatków i ładu korporacyjnego.

Poprawka    257

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 27 – ustęp 5 – akapit 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Komisja zapewnia sprawiedliwe traktowanie wszystkich kwalifikujących się kontrahentów i zapewnia, aby unikano konfliktów interesów w okresie wdrażania EFZR+. W celu zapewnienia komplementarności Komisja może zwrócić się do kwalifikujących się kontrahentów o dostarczenie stosownych informacji na temat ich działań innych niż działania w ramach EFZR+.

Komisja zapewnia sprawiedliwe traktowanie i równy dostęp do finansowania dla wszystkich kwalifikujących się kontrahentów i dba o to, aby unikano konfliktów interesów w okresie wdrażania EFZR+. W celu zapewnienia komplementarności Komisja może zwrócić się do kwalifikujących się kontrahentów o dostarczenie stosownych informacji na temat ich działań innych niż działania w ramach EFZR+.

Poprawka    258

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 27 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

5a.  Parlament Europejski lub Rada mogą zaprosić kwalifikujących się kontrahentów, organizacje społeczeństwa obywatelskiego i lokalne społeczności do udziału w wymianie poglądów w odniesieniu do operacji w zakresie finansowania i inwestycji objętych niniejszym rozporządzeniem.

Poprawka    259

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 27 – ustęp 6 – litera d a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

da)  zasady przeprowadzania uczciwych i otwartych procedur przetargowych.

Poprawka    260

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 27 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

7.  Komisja określa okna inwestycyjne dla regionów, konkretnych krajów partnerskich lub dla jednych i drugich, dla konkretnych sektorów lub konkretnych projektów, konkretnych kategorii beneficjentów końcowych, lub dla jednych i drugich, które mają być finansowane na podstawie niniejszego rozporządzenia i objęte gwarancją na działania zewnętrzne do określonej kwoty. Komisja informuje Parlament Europejski i Radę o tym, w jaki sposób okna inwestycyjne są zgodne z niniejszym artykułem oraz wyszczególnia ich priorytety w zakresie finansowania. Wszystkie wnioski o wsparcie finansowe w ramach okien finansowych przedkładane są Komisji.

skreśla się

Wybór okien inwestycyjnych musi być należycie uzasadniony za pomocą analizy niedoskonałości rynku lub nieoptymalnych sytuacji w zakresie inwestycji. Taką analizę przeprowadza Komisja we współpracy z potencjalnie kwalifikującymi się partnerami i zainteresowanymi stronami.

 

Kwalifikujący się partnerzy mogą zapewniać instrumenty wyszczególnione w ust. 3 w ramach okna inwestycyjnego lub projektu indywidualnego zarządzanego przez kwalifikującego się partnera. Mogą one być zapewniane na rzecz krajów partnerskich, w tym krajów doświadczających niestabilności lub konfliktu lub krajów stojących w obliczu wyzwań w zakresie odbudowy i odnowy pokonfliktowej, na rzecz instytucji tych krajów partnerskich, w tym ich publicznych banków krajowych oraz prywatnych banków lokalnych, a także na rzecz instytucji finansowych oraz podmiotów sektora prywatnego tych krajów partnerskich.

 

Poprawka    261

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 27 – ustęp 8

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

8.  Komisja dokonuje oceny operacji wspieranych w ramach gwarancji na działania zewnętrzne na podstawie kryteriów kwalifikowalności określonych w ust. 2 i 3, w miarę możliwości opierając się na istniejących systemach pomiaru rezultatów kwalifikujących się partnerów. Komisja podaje do publicznej wiadomości wyniki swojej oceny w odniesieniu do każdego okna inwestycyjnego w ujęciu rocznym.

8.  Komisja dokonuje oceny operacji wspieranych w ramach gwarancji na działania zewnętrzne na podstawie kryteriów kwalifikowalności określonych w ust. 2 i 3. Komisja sporządza tablicę wyników, aby kierować procesem wyboru projektów. Partnerzy wykonawczy wypełniają tablicę w odniesieniu do wszystkich operacji w ramach EFZR+. Komisja dokonuje oceny wszystkich operacji wpieranych w ramach gwarancji na podstawie kryteriów kwalifikowalności wymienionych w art. 27 i wykorzystuje tablicę wyników do przeprowadzenia niezależnej kontroli jakości w odniesieniu do należytej staranności i do oceny dokonanej przez partnerów wykonawczych na poziomie projektu. W razie potrzeby Komisja zwraca się do partnerów wykonawczych o wyjaśnienia i wprowadzenie zmian. Komisja podaje do publicznej wiadomości tablicę wyników w odniesieniu do wszystkich projektów po zatwierdzeniu w związku z wykorzystaniem gwarancji przez Komisję i partnerów wykonawczych, a także wyniki wszystkich narzędzi gwarancyjnych i poszczególnych projektów w ramach swojej oceny w odniesieniu do każdego okna inwestycyjnego w ujęciu rocznym.

Poprawka    262

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 27 – ustęp 9

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

9.  Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 34 w celu uzupełnienia lub zmiany obszarów priorytetowych w załączniku V oraz zarządzania EFZR+ określonego w załączniku VI.

9.  Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 34 w celu uzupełnienia lub zmiany obszarów priorytetowych i okien inwestycyjnych wskazanychw załączniku V. Uzupełniając lub zmieniając okna inwestycyjne dla konkretnych regionów, konkretnych krajów partnerskich lub dla jednych i drugich, dla konkretnych sektorów lub konkretnych projektów, konkretnych kategorii beneficjentów końcowych, lub dla jednych i drugich, na które ma zostać przeznaczone finansowanie na podstawie niniejszego rozporządzenia i które mają być objęte gwarancją na działania zewnętrzne do określonej kwoty, Komisja należycie uwzględnia zalecenia rady strategicznej i konsultuje się z radami operacyjnymi.

 

Komisja informuje Parlament Europejski i Radę o tym, w jaki sposób okna inwestycyjne są zgodne z wymogami określonymi w art. 26a i niniejszym artykule oraz wyszczególnia ich priorytety w zakresie finansowania. Wszystkie wnioski o wsparcie finansowe w ramach okien finansowych przedkładane są Komisji.

 

Wybór okien inwestycyjnych musi być należycie uzasadniony za pomocą analizy niedoskonałości rynku lub nieoptymalnych sytuacji w zakresie inwestycji. Taką analizę przeprowadza Komisja we współpracy z potencjalnie kwalifikującymi się partnerami i zainteresowanymi stronami.

 

Kwalifikujący się partnerzy mogą zapewniać instrumenty wyszczególnione w ust. 3 w ramach okna inwestycyjnego lub projektu indywidualnego zarządzanego przez kwalifikującego się partnera. Mogą one być zapewniane na rzecz krajów partnerskich, w tym krajów doświadczających niestabilności lub konfliktu lub krajów stojących w obliczu wyzwań w zakresie odbudowy i odnowy pokonfliktowej, na rzecz instytucji tych krajów partnerskich, w tym ich publicznych banków krajowych oraz prywatnych banków lokalnych, a także na rzecz instytucji finansowych oraz podmiotów sektora prywatnego tych krajów partnerskich. W krajach doświadczających niestabilności lub konfliktu oraz – w uzasadnionych przypadkach – w innych krajach, wsparcie może być udzielane na rzecz inwestycji sektora publicznego, które mają istotne skutki dla rozwoju sektora prywatnego.

Poprawka    263

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 27 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 27a

 

Zarządzanie i struktura EFZR+

 

1.  EFZR+ składa się z regionalnych platform inwestycyjnych ustanowionych na podstawie metod pracy, procedur i struktur istniejących zewnętrznych instrumentów łączonych Unii, które mogą zespalać ich działania łączone i operacje objęte gwarancją na działania zewnętrzne w ramach EFZR+.

 

2.  Komisja odpowiada za ogólne zarządzanie EFZR+ i gwarancją na działania zewnętrzne. Komisja nie prowadzi ogólnej działalności bankowej wykraczającej poza ten zakres. Komisja regularnie przekazuje Parlamentowi Europejskiemu informacje w celu zapewnienia najwyższych standardów przejrzystości i rozliczalności finansowej.

 

3.  Rada strategiczna doradza Komisji w sprawie zarządzania EFZR+, z wyjątkiem operacji w ramach unijnej polityki w zakresie rozszerzenia oraz finansowanych przez [IPA III], w których przypadku Komisji doradza rada strategiczna w ramach inwestycyjnych dla Bałkanów Zachodnich. Komisja działa również w ścisłej współpracy z wszystkimi kwalifikującymi się kontrahentami w zakresie zarządzania operacyjnego gwarancją na działania zewnętrzne. W tym celu ustanawia się techniczną grupę roboczą złożoną z ekspertów Komisji i kwalifikujących się kontrahentów, aby oceniać ryzyko i powiązaną wycenę.

 

4.  Rada strategiczna doradza Komisji w sprawie strategicznego ukierunkowania i strategicznych priorytetów w zakresie inwestycji objętych gwarancją na działania zewnętrzne w ramach EFZR+ i przyczynia się do ich dostosowania do zasad przewodnich i celów unijnych działań zewnętrznych, polityki rozwoju i europejskiej polityki sąsiedztwa, a także do celów określonych w art. 3 i celu EFZR+ określonego w art. 26. Wspiera ona również Komisję w ustalaniu ogólnych celów inwestycyjnych dotyczących korzystania z gwarancji na działania zewnętrzne na rzecz wspierania operacji EFZR+, a także monitoruje odpowiedni i zróżnicowany zakres geograficzny i tematyczny okien inwestycyjnych, zwracając szczególną uwagę na państwa wskazane jako doświadczające niestabilności lub konfliktu, kraje najsłabiej rozwinięte i głęboko zadłużone kraje ubogie.

 

5.  Rada strategiczna wspiera również ogólną koordynację, komplementarność i spójność między regionalnymi platformami inwestycyjnymi, między trzema filarami Europejskiego planu inwestycji zewnętrznych, między Europejskim planem inwestycji zewnętrznych a innymi działaniami Unii w dziedzinie migracji oraz we wdrażaniu Agendy na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030, jak również innych programów określonych w niniejszym rozporządzeniu, innych instrumentów finansowania unijnego i funduszy powierniczych.

 

6.  W skład rady strategicznej wchodzą przedstawiciele Komisji i Wysokiego Przedstawiciela, wszystkich państw członkowskich i Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Parlament Europejski ma status obserwatora. Uczestnicy, kwalifikujący się kontrahenci, kraje partnerskie, właściwe organizacje regionalne i inne zainteresowane strony mogą w razie potrzeby otrzymać status obserwatora. Przed włączeniem nowego obserwatora przeprowadza się konsultacje z radą strategiczną. Radzie strategicznej współprzewodniczy Komisja i Wysoki Przedstawiciel.

 

7.  Rada strategiczna zbiera się co najmniej dwa razy w roku i w miarę możliwości przyjmuje opinie na zasadzie konsensusu. Dodatkowe posiedzenia mogą być organizowane w dowolnym momencie przez przewodniczącego lub na wniosek jednej trzeciej członków rady strategicznej. W przypadku niemożności osiągnięcia konsensusu mają zastosowanie prawa głosu zgodnie z ustaleniami poczynionymi na pierwszym posiedzeniu rady strategicznej i określonymi w jej regulaminie wewnętrznym. Te prawa głosu w należyty sposób uwzględniają źródło finansowania. Regulamin wewnętrzny określa ramy dotyczące roli obserwatorów. Protokoły i porządki posiedzeń rady strategicznej podaje się do wiadomości publicznej po ich przyjęciu.

 

8.  Komisja co roku przedstawia radzie strategicznej sprawozdanie z postępów w zakresie stosowania EFZR+. W celu uzupełnienia tych sprawozdań rada strategiczna przewidziana w ramach inwestycyjnych dla Bałkanów Zachodnich przedstawia informacje na temat postępów w stosowaniu instrumentu gwarancyjnego dla regionu objętego procesem rozszerzenia. Rada strategiczna przeprowadza regularne konsultacje ze stosownymi zainteresowanymi podmiotami w sprawie strategicznego ukierunkowania i stosowania EFZR+.

 

9.  Istnienie dwóch rad strategicznych nie ma wpływu na potrzebę wprowadzenia pojedynczych, ujednoliconych ram zarządzania ryzykiem EFZR+.

 

10.  W okresie stosowania EFZR+ rada strategiczna możliwie jak najszybciej przyjmie i opublikuje wytyczne określające, w jaki sposób należy zapewnić zgodność działań EFZR+ z celami i  kryteriami kwalifikowalności określonymi w art. 26a oraz art. 27.

 

11.  Rada strategiczna należycie uwzględnia w swoich strategicznych wytycznych stosowne rezolucje Parlamentu Europejskiego oraz decyzje i konkluzje Rady.

 

12.  Rady operacyjne regionalnych platform inwestycyjnych wspierają Komisję na poziomie stosowania w definiowaniu regionalnych i sektorowych celów inwestycyjnych, a także regionalnych, sektorowych i tematycznych okien inwestycyjnych oraz formułują opinie dotyczące działań łączenia i korzystania z gwarancji na działania zewnętrzne obejmującej operacje EFZR+.

Poprawka    264

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 28 – ustęp 1 – akapit 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Państwa trzecie niebędące umawiającymi się stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym i inne strony trzecie wnoszą wkład w formie środków pieniężnych; wkład ten podlega zatwierdzeniu przez Komisję.

Państwa trzecie niebędące umawiającymi się stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym i inne strony trzecie wnoszą wkład w formie środków pieniężnych; wkład ten podlega opinii rady strategicznej oraz zatwierdzeniu przez Komisję.

Poprawka    265

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 28 – ustęp 1 – akapit 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Na wniosek państw członkowskich ich wkład może zostać przeznaczony na rozpoczęcie działań w konkretnych regionach, państwach, sektorach lub istniejących oknach inwestycyjnych.

skreśla się

Poprawka    266

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 28 – ustęp 2 – akapit 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Każdy wkład może zostać wykorzystany do pokrycia uruchomienia gwarancji niezależnie od przeznaczenia.

Każdy wkład może zostać wykorzystany do pokrycia uruchomienia gwarancji.

Poprawka    267

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 29 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Wdrożenie umów gwarancji na działania zewnętrzne

Stosowanie umów gwarancji na działania zewnętrzne

Poprawka    268

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 29 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Komisja, działając w imieniu Unii, zawiera z kwalifikującymi się partnerami wybranymi zgodnie z art. 27 umowy gwarancji na działania zewnętrzne. Umowy mogą być zawierane z konsorcjum składającym się z co najmniej dwóch kwalifikujących się kontrahentów.

1.  Komisja, działając w imieniu Unii, zawiera z kwalifikującymi się partnerami wybranymi zgodnie z art. 27 umowy gwarancji na działania zewnętrzne. Umowy te są bezwarunkowe, nieodwołalne, na pierwsze żądanie oraz na korzyść wybranych kontrahentów. Umowy mogą być zawierane z konsorcjum składającym się z co najmniej dwóch kwalifikujących się kontrahentów.

Poprawka    269

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 29 – ustęp 2 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Wszystkie umowy gwarancji na działania zewnętrzne są udostępniane Parlamentowi Europejskiemu i Radzie na ich wniosek, z uwzględnieniem ochrony informacji poufnych i szczególnie chronionych informacji handlowych.

Wszystkie umowy gwarancji na działania zewnętrzne są udostępniane Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, z uwzględnieniem ochrony informacji poufnych i szczególnie chronionych informacji handlowych.

Poprawka    270

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 29 – ustęp 3 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  wzmiankę o celach niniejszego rozporządzenia, oszacowanie potrzeb i wskazanie oczekiwanych rezultatów, z uwzględnieniem promowania społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw i odpowiedzialnego prowadzenia działalności;

c)  wzmiankę o celach niniejszego rozporządzenia, oszacowanie potrzeb i wskazanie oczekiwanych rezultatów, z uwzględnieniem promowania społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw i potrzeby zagwarantowania odpowiedzialnego prowadzenia działalności, w tym w szczególności poprzez poszanowanie uzgodnionych na szczeblu międzynarodowym wytycznych, zasad i instrumentów prawnych, o których mowa w art. 27 ust. 2 lit. c h);

Poprawka    271

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 29 – ustęp 3 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d)  wynagrodzenie z tytułu gwarancji, które ma odzwierciedlać poziom ryzyka, oraz możliwość częściowego dotowania wynagrodzenia w celu przyznania bardziej preferencyjnych warunków, w należycie uzasadnionych przypadkach;

d)  wynagrodzenie z tytułu gwarancji, które ma odzwierciedlać poziom ryzyka, oraz możliwość częściowego dotowania wynagrodzenia w celu przyznania bardziej preferencyjnych warunków, w należycie uzasadnionych przypadkach, w szczególności państwom doświadczającym niestabilności lub konfliktu, krajom najsłabiej rozwiniętym i krajom głęboko zadłużonym;

Poprawka    272

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 29 – ustęp 3 – litera g

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

g)  zobowiązania dotyczące monitorowania, sprawozdawczości i oceny;

g)  zobowiązania dotyczące przejrzystego monitorowania, sprawozdawczości i oceny;

Poprawka    273

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 29 – ustęp 3 – litera h

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

h)  jasne i dostępne procedury rozpatrywania skarg osób trzecich poszkodowanych wskutek wdrażania projektów wspieranych gwarancją na działania zewnętrzne.

h)  jasne i dostępne procedury rozpatrywania skarg osób trzecich poszkodowanych wskutek stosowania projektów wspieranych gwarancją na działania zewnętrzne.

Poprawka    274

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 29 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

5a.  Zawierając umowy dotyczące gwarancji na działania zewnętrzne z kwalifikującymi się kontrahentami, Komisja należycie uwzględnia:

 

a)   doradztwo i wskazówki, udzielone przez strategiczne i regionalne rady operacyjne;

 

b)   cele okna inwestycyjnego;

 

c)   doświadczenie oraz zdolności operacyjne i finansowe kwalifikującego się kontrahenta oraz jego zdolności w zakresie zarządzania ryzykiem;

 

d)   ilość zasobów własnych oraz wielkość współfinansowania przez sektor prywatny, które kwalifikujący się kontrahent jest gotów uruchomić na potrzeby okna inwestycyjnego.

Poprawka    275

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 29 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

7.  Na wniosek Komisji kwalifikujący się partnerzy przekazują wszelkie dodatkowe informacje niezbędne Komisji do wypełniania jej obowiązków wynikających z niniejszego rozporządzenia.

7.  Na wniosek Komisji kwalifikujący się partnerzy przekazują wszelkie dodatkowe informacje niezbędne Komisji do wypełniania jej obowiązków wynikających z niniejszego rozporządzenia, w szczególności dotyczące wdrażania zaleceń zawartych w ocenach ex ante oddziaływania na prawa człowieka, społeczeństwo, zatrudnienie i środowisko oraz innych kryteriów wyboru wymienionych w art. 27.

Poprawka    276

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 29 – ustęp 8

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

8.  Komisja składa sprawozdanie na temat instrumentów finansowych, gwarancji budżetowych i pomocy finansowej zgodnie z art. 241 i 250 rozporządzenia finansowego. W tym celu kwalifikujący się partnerzy co roku przekazują informacje niezbędne Komisji do wypełnienia obowiązków sprawozdawczych.

8.  Komisja składa sprawozdanie na temat instrumentów finansowych, gwarancji budżetowych i pomocy finansowej zgodnie z art. 241 i 250 rozporządzenia finansowego. W tym celu kwalifikujący się partnerzy co roku przekazują informacje niezbędne Komisji do wypełnienia obowiązków sprawozdawczych. Ponadto Komisja przedkłada Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie roczne zgodnie z art. 31 ust. 6a.

Poprawka    277

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 29 – ustęp 8 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

8a.  Komisja lub kwalifikujący się kontrahenci niezwłocznie informują OLAF, jeżeli na dowolnym etapie przygotowywania, realizacji lub kończenia operacji w zakresie finansowania i inwestycji objętych zakresem niniejszego rozporządzenia mają podstawy podejrzewać wystąpienie nadużycia finansowego, korupcji, prania pieniędzy lub innego niezgodnego z prawem działania, które może mieć wpływ na interesy finansowe Unii. Komisja lub kwalifikujący się kontrahenci przekazują do OLAF wszelkie niezbędne informacje umożliwiające mu przeprowadzenie pełnego i gruntownego dochodzenia.

Poprawka    278

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 29 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 29a

 

Mechanizm rozpatrywania skarg i dochodzenia roszczeń

 

W związku z ewentualnymi skargami stron trzecich w krajach partnerskich, w tym społeczności i osób fizycznych poszkodowanych wskutek projektów wspieranych z EFZR+ i w ramach gwarancji na działania zewnętrzne, Komisja i delegatury Unii Europejskiej publikują na swoich stronach internetowych bezpośrednie odesłania do mechanizmów rozpatrywania skarg stosownych kontrahentów, którzy zawarli umowy z Komisją. Komisja ustanawia również, zgodnie z rozdziałem IV niniejszego rozporządzenia, scentralizowany unijny mechanizm rozpatrywania skarg z myślą o wszystkich projektach, aby zapewnić możliwość bezpośredniego przyjmowania zażaleń dotyczących rozpatrywania skarg przez kwalifikujących się kontrahentów. Komisja uwzględnia te informacje w kontekście przyszłej współpracy z tymi kontrahentami.

Poprawka    279

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 29 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 29b

 

Wykluczone działania i jurysdykcje niechętne współpracy

 

1.   Gwarancja dla działań zewnętrznych nie wspiera działań w zakresie finansowania i inwestycji, które:

 

a)   powiązane są z sektorem wojskowym lub bezpieczeństwa państwowego;

 

b)   wspierają rozwój energii jądrowej, z wyjątkiem kredytów udzielanych zgodnie z rozporządzeniem dotyczącym Europejskiego Instrumentu na rzecz Bezpieczeństwa Jądrowego, i paliw kopalnych oraz promują dalsze uzależnienie gospodarek i społeczeństwa od technologii wysokoemisyjnych;

 

c)   wiążą się ze znacznymi zewnętrznymi kosztami środowiskowymi, na przykład z kosztami degradacji obszarów chronionych, krytycznych siedlisk i obiektów dziedzictwa, w odniesieniu do których nie jest realizowany żaden plan zrównoważonego rozwoju i zarządzania;

 

d)   prowadzą do naruszania praw człowieka w krajach partnerskich, na przykład pozbawienia społeczności ich prawa do kontrolowania i dostępu do zasobów naturalnych takich jak ziemia, przyczyniają się do masowego wysiedlania ludności lub wiążą się z pracą przymusową lub pracą dzieci.

 

2.   Prowadząc operacje w zakresie finansowania i inwestycji, kwalifikujący się kontrahenci przestrzegają obowiązującego prawa Unii i uzgodnionych norm międzynarodowych i unijnych, a w związku z tym nie wspierają na podstawie niniejszego rozporządzenia projektów, które przyczyniają się do prania pieniędzy, finansowania terroryzmu, unikania opodatkowania, oszustw podatkowych i uchylania się od opodatkowania. Ponadto kwalifikujący się kontrahenci nie podejmują nowych lub ponownych operacji z podmiotami zarejestrowanymi lub mającymi siedzibę w jurysdykcjach, które znalazły się w stosownym wykazie w ramach odnośnej polityki unijnej w dziedzinie jurysdykcji niechętnych współpracy lub które wskazano jako państwa trzecie wysokiego ryzyka zgodnie z art. 9 ust. 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849, lub które nie zachowują rzeczywistej zgodności z unijnymi lub międzynarodowo uzgodnionymi normami podatkowymi dotyczącymi przejrzystości i wymiany informacji. Kwalifikujący się kontrahenci mogą odstąpić od tej zasady jedynie wówczas, gdy projekt jest fizycznie wdrażany w jednej z tych jurysdykcji i nie ma żadnych przesłanek wskazujących, że dana operacja wchodzi w zakres którejkolwiek z kategorii wymienionych w akapicie pierwszym niniejszego ustępu. Przy zawieraniu umów z pośrednikami finansowymi kwalifikujący się kontrahenci uwzględniają w stosownych umowach wymogi, o których mowa w niniejszym artykule, i zwracają się do instytucji pośrednictwa finansowego o sprawozdawczość na temat ich spełniania.

 

3.   Prowadząc operacje w zakresie finansowania i inwestycji, kwalifikujący się kontrahenci stosują zasady i standardy dotyczące przeciwdziałania wykorzystywaniu systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, określone w prawie unijnym, zwłaszcza w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/847 (2) i dyrektywie (UE) 2015/849. Kwalifikujący się kontrahenci uzależniają zarówno bezpośrednie finansowanie, jak i finansowanie poprzez pośredników na podstawie niniejszego rozporządzenia od ujawnienia informacji o beneficjentach rzeczywistych zgodnie z dyrektywą (UE) 2015/849 oraz publikują sprawozdania w odniesieniu do poszczególnych państw zgodnie z art. 89 ust. 1 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE.

Poprawka    280

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 31 – ustęp -1 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

-1.  Osiągnięcie celów niniejszego rozporządzenia mierzy się przez odpowiedni, przejrzysty i rozliczalny system monitorowania, raportowania i oceny, zapewniający należyte zaangażowanie Parlamentu Europejskiego i Rady, a także wzmacniający udział wszystkich partnerów Unii, w tym społeczeństwa obywatelskiego, w stosowaniu programów.

Poprawka    281

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 31 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Wskaźniki odzwierciedlające postępy w wykonaniu niniejszego rozporządzenia w odniesieniu do celów szczegółowych określonych w art. 3 przedstawiono w załączniku VII, zgodnie z celami zrównoważonego rozwoju. Podstawą oceny stopnia realizacji celów są wartości wskaźników z dnia 1 stycznia 2021 r.

1.  Wskaźniki odzwierciedlające postępy w wykonaniu niniejszego rozporządzenia w odniesieniu do celów szczegółowych określonych w art. 3 ust. 2 przedstawiono w załączniku VII, zgodnie z celami zrównoważonego rozwoju. Podstawą oceny stopnia realizacji celów są wartości wskaźników z dnia 1 stycznia 2021 r.

Poprawka    282

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 31 – ustęp 2 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Komisja regularnie monitoruje podejmowane działania i dokonuje przeglądu postępów w realizacji założonych celów, obejmujących efekty i wyniki.

Komisja regularnie monitoruje podejmowane działania i dokonuje przeglądu postępów w realizacji założonych celów, określonych w art. 3, i oczekiwanych rezultatów, obejmujących efekty i wyniki.

Poprawka    283

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 31 – ustęp 2 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Monitorowanie postępów w odniesieniu do oczekiwanych rezultatów powinno opierać się na jasnych, przejrzystych, a w stosownych przypadkach także mierzalnych wskaźnikach. W celu ułatwienia terminowej sprawozdawczości utrzymuje się ograniczoną liczbę wskaźników.

Monitorowanie postępów w odniesieniu do oczekiwanych rezultatów opiera się na jasnych, przejrzystych i mierzalnych wskaźnikach określonych w załączniku VII oraz w ramach dotyczących monitorowania i oceny, przyjętych zgodnie z ust. 9, a także na przepisach dotyczących wykonania budżetu Unii. W celu ułatwienia terminowej sprawozdawczości utrzymuje się ograniczoną liczbę wskaźników, które są segregowane co najmniej ze względu na płeć i wiek.

Poprawka    284

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 31 – ustęp 3 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Wspólne ramy wyników zawarte we wspólnych dokumentach programowych, które spełniają kryteria określone w art. 12 ust. 4, zapewniają podstawę prowadzonego wspólnie przez Unię i państwa członkowskie monitorowania wdrażania zbiorowego wsparcia na rzecz kraju partnerskiego.

Wspólne ramy wyników zawarte we wspólnych dokumentach programowych, które spełniają kryteria określone w art. 12 ust. 4, zapewniają podstawę prowadzonego wspólnie przez Unię i państwa członkowskie monitorowania stosowania zbiorowego wsparcia na rzecz kraju partnerskiego.

Poprawka    285

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 31 – ustęp 3 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

System sprawozdawczości dotyczącej realizacji celów zapewnia wydajne, skuteczne i terminowe gromadzenie danych na potrzeby monitorowania realizacji programu i jego rezultatów. W tym celu na odbiorców środków unijnych nakłada się proporcjonalne wymogi dotyczące sprawozdawczości.

System sprawozdawczości dotyczącej realizacji celów zapewnia wydajne, skuteczne i terminowe gromadzenie danych na potrzeby monitorowania stosowania programu i jego rezultatów. W tym celu na odbiorców środków unijnych nakłada się proporcjonalne wymogi dotyczące sprawozdawczości.

Poprawka    286

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 31 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Komisja ocenia postępy w realizacji niniejszego rozporządzenia. Począwszy od 2022 r. Komisja przedkłada Parlamentowi Europejskiemu i Radzie roczne sprawozdanie z realizacji celów niniejszego rozporządzenia, z wykorzystaniem wskaźników pozwalających zmierzyć osiągnięte rezultaty i skuteczność rozporządzenia. Sprawozdanie to jest również przekazywane Europejskiemu Komitetowi Ekonomiczno-Społecznemu i Komitetowi Regionów.

4.  Komisja ocenia postępy w stosowaniu niniejszego rozporządzenia. Począwszy od 2022 r. Komisja przedkłada Parlamentowi Europejskiemu i Radzie roczne sprawozdanie z realizacji celów niniejszego rozporządzenia, z wykorzystaniem wskaźników, w tym, między innymi, wskaźników określonych w załączniku VII oraz wskaźników wykonania budżetu Unii, pozwalających zmierzyć osiągnięte rezultaty i skuteczność rozporządzenia. Sprawozdanie to jest również przekazywane Europejskiemu Komitetowi Ekonomiczno-Społecznemu i Komitetowi Regionów.

Poprawka    287

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 31 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5.  Sprawozdanie roczne zawiera informacje za rok poprzedni dotyczące finansowanych działań, wyników monitorowania i oceny, zaangażowania właściwych partnerów oraz wykonania zobowiązań i płatności budżetowych w podziale na kraje, regiony i sektory współpracy. Ocenia się w nim rezultaty zewnętrznego finansowania Unii, w miarę możliwości z wykorzystaniem dokładnych i mierzalnych wskaźników ilustrujących rolę pomocy w osiąganiu celów niniejszego rozporządzenia. Jeśli chodzi o współpracę na rzecz rozwoju, w sprawozdaniu ocenia się także, w miarę możliwości i w stosownych przypadkach, przestrzeganie zasad skuteczności pomocy rozwojowej, w tym w odniesieniu do innowacyjnych instrumentów finansowych.

5.  Sprawozdanie roczne zawiera informacje za rok poprzedni dotyczące finansowanych działań, wyników monitorowania i oceny, zaangażowania i zakresu współpracy właściwych partnerów oraz zastosowania zobowiązań i płatności budżetowych w podziale na kraje, regiony i sektory współpracy. Sprawozdanie zawiera ocenę postępów poczynionych z myślą o osiągnięciu oczekiwanych wyników oraz przy uwzględnieniu zagadnień przekrojowych, o których mowa w art. 8 ust. 6. Ocenia się w nim rezultaty zewnętrznego finansowania Unii, z wykorzystaniem dokładnych i mierzalnych wskaźników ilustrujących rolę pomocy w osiąganiu celów niniejszego rozporządzenia. Jeśli chodzi o współpracę na rzecz rozwoju, w sprawozdaniu ocenia się także przestrzeganie zasad skuteczności pomocy rozwojowej, w tym w odniesieniu do innowacyjnych instrumentów finansowych.

Poprawka    288

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 31 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6.  Sprawozdanie roczne, które zostanie przygotowane w 2021 r., musi zawierać skonsolidowane informacje ze sprawozdań rocznych odnoszących się do okresu 2014–2020 dotyczące wszelkiego finansowania na podstawie rozporządzeń, o których mowa w art. 40 ust. 2, w tym informacje o zewnętrznych dochodach przeznaczonych na określony cel oraz wkładach na rzecz funduszy powierniczych; musi również zawierać podział wydatków według państwa, wykorzystania instrumentów finansowych, zobowiązań i płatności. Sprawozdanie to odzwierciedla najważniejsze wnioski i działania podjęte w następstwie zaleceń zawartych w zewnętrznych ocenach przeprowadzanych w poprzednich latach.

6.  Sprawozdanie roczne, które zostanie przygotowane w 2021 r., musi zawierać skonsolidowane informacje ze sprawozdań rocznych odnoszących się do okresu 2014–2020 dotyczące wszelkiego finansowania na podstawie rozporządzeń, o których mowa w art. 39 ust. 2, w tym informacje o zewnętrznych dochodach przeznaczonych na określony cel oraz wkładach na rzecz funduszy powierniczych; musi również zawierać podział wydatków według państwa, wykorzystania instrumentów finansowych, zobowiązań i płatności. Sprawozdanie to odzwierciedla najważniejsze wnioski i działania podjęte w następstwie zaleceń zawartych w zewnętrznych ocenach przeprowadzanych w poprzednich latach. Zawiera ono ocenę poziomu możliwości personalnych w siedzibie i delegacjach Unii w odniesieniu do realizacji wszystkich celów objętych niniejszym rozporządzeniem.

Poprawka    289

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 31 – ustęp 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

6a.  W ramach sprawozdania rocznego Komisja przedkłada szczegółowe informacje na temat operacji w zakresie finansowania i inwestycji objętych gwarancją na działania zewnętrzne oraz na temat funkcjonowania EFZR+, zarządzania nim i jego rzeczywistego wkładu w osiąganie celów. Do tej części sprawozdania rocznego dołączana jest opinia Trybunału Obrachunkowego. Obejmuje ono następujące elementy:

 

a)   ocenę wyników przyczyniających się do realizacji celów EFZR+ określonych w niniejszym rozporządzeniu;

 

b)   ocenę obecnych działań w zakresie finansowania i inwestycji objętych gwarancją na działania zewnętrzne, na szczeblu sektorowym, krajowym i regionalnym, oraz ich zgodności z niniejszym rozporządzeniem, łącznie ze środkami w zakresie ryzyka i ich wpływem na stabilność finansową i gospodarczą partnerów;

 

c)   ocenę dodatkowości i wartości dodanej, skali zaangażowania sektora prywatnego w finansowanie, oczekiwanych i osiągniętych wyników oraz skutków działań w zakresie finansowania i inwestycji objętych gwarancją na działania zewnętrzne w ujęciu zbiorczym, w tym wpływu na tworzenie godnych miejsc pracy gwarantujących zarobki umożliwiające utrzymanie się, eliminację ubóstwa i ograniczenie nierówności; ocena ta obejmuje w miarę możliwości analizę uwzględniającą aspekt płci w odniesieniu do operacji objętych gwarancją w oparciu o dowody i dane w rozbiciu według płci oraz analizę rodzaju wspieranego sektora prywatnego, w tym spółdzielni i przedsiębiorstw społecznych;

 

d)   ocenę zgodności z wymogami dotyczącymi korzystania z gwarancji na działania zewnętrzne oraz osiągnięcia kluczowych wskaźników efektywności ustalonych dla każdego przedłożonego wniosku;

 

e)  ocenę efektu mnożnikowego osiągniętego w wyniku działań objętych gwarancją na działania zewnętrzne i wspieranych przez EFZR+;

 

f)   kwotę finansową przekazaną beneficjentom oraz ocenę operacji w zakresie finansowania i inwestycji podejmowanych przez poszczególnych kwalifikujących się kontrahentów w ujęciu zbiorczym;

 

g)   ocenę dodatkowości i wartości dodanej operacji w zakresie finansowania i inwestycji kwalifikujących się kontrahentów oraz łącznego ryzyka związanego z tymi operacjami;

 

h)   szczegółowe informacje dotyczące przypadków uruchomienia gwarancji na działania zewnętrzne, strat, zwrotu z inwestycji, kwot odzyskanych i wszelkich innych otrzymanych płatności, a także ogólnej ekspozycji na ryzyko;

 

i)   sprawozdania finansowe dotyczące operacji kwalifikujących się kontrahentów w zakresie finansowania i inwestycji objętych zakresem niniejszego rozporządzenia, skontrolowane przez niezależnego audytora zewnętrznego;

 

j)   ocenę synergii i komplementarności operacji objętych gwarancją na działania zewnętrzne oraz drugiego i trzeciego filaru Europejskiego planu inwestycji zewnętrznych na podstawie stosownych istniejących sprawozdań, ze szczególnym uwzględnieniem postępów w dziedzinie dobrych rządów, w tym w walce z korupcją i nielegalnymi przepływami finansowymi, poszanowania praw człowieka, praworządności i strategii politycznych uwzględniających aspekt płci, a także pobudzania przedsiębiorczości, lokalnego otoczenia gospodarczego i lokalnych rynków finansowych;

 

k)   ocenę zgodności działań objętych gwarancją na działania zewnętrzne z uzgodnionymi na szczeblu międzynarodowym zasadami skuteczności rozwoju;

 

l)   ocenę wynagrodzenia z tytułu gwarancji;

 

m)   ocenę wdrażania przepisów dotyczących wykluczonych działań i jurysdykcji niechętnych współpracy.

Poprawka    290

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 31 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

7.  Roczne kwoty ogólnych wydatków związanych z działaniami w dziedzinie klimatu i różnorodności biologicznej są szacowane w oparciu o przyjęte indykatywne dokumenty programowe. Środki finansowe przyznane na mocy niniejszego rozporządzenia są objęte rocznym systemem identyfikacji opartym na metodyce Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju („wskaźniki z Rio”) – co nie wyklucza zastosowania dokładniejszych metod, o ile są one dostępne – włączonym do obowiązującej metodyki zarządzania realizacją celów programów Unii; system ten służy określaniu wysokości wydatków związanych z działaniami w dziedzinie klimatu różnorodności biologicznej na poziomie planów działania i środków, o których mowa w art. 19, a także ujmowaniu ich w ocenach i sprawozdaniu rocznym.

7.  Roczne kwoty ogólnych wydatków związanych z celami określonymi w niniejszym rozporządzeniu są szacowane w oparciu o przyjęte indykatywne dokumenty programowe. Środki finansowe przyznane na mocy niniejszego rozporządzenia są objęte rocznym systemem identyfikacji opartym na metodyce Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju – w tym na tzw. wskaźnikach z Rio, co nie wyklucza zastosowania dokładniejszych metod, o ile są one dostępne – włączonym do obowiązującej metodyki zarządzania realizacją celów programów Unii; system ten służy określaniu wysokości wydatków związanych z działaniami w dziedzinie klimatu, różnorodności biologicznej, środowiska, rozwoju i włączenia społecznego, równouprawnienia płci i oficjalnej pomocy rozwojowej na poziomie planów działania i środków, o których mowa w art.19 i które ujmuje się w ocenach i w sprawozdaniu rocznym. Komisja przekazuje dane szacunkowe, które stanowią część sprawozdania rocznego, Parlamentowi Europejskiemu.

Poprawka    291

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 31 – ustęp 8

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

8.  Komisja podaje do wiadomości publicznej informacje na temat współpracy na rzecz rozwoju zgodnie z uznanymi normami międzynarodowymi.

8.  Komisja podaje do wiadomości publicznej informacje na temat współpracy na rzecz rozwoju zgodnie z uznanymi normami międzynarodowymi, w tym z normami MOP, wykorzystując w tym celu ramy wspólnej normy opracowane przez międzynarodową inicjatywę na rzecz przejrzystości pomocy.

Poprawka    292

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 31 – ustęp 9

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

9.  Aby zapewnić skuteczną ocenę niniejszego rozporządzenia pod względem realizacji jego celów, Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 34 w celu zmiany lub uzupełnienia wskaźników w załączniku VII, jeżeli uznaje się to za konieczne, oraz w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia przepisami dotyczącymi ustanowienia ram monitorowania i oceny.

9.  Aby zapewnić skuteczną ocenę niniejszego rozporządzenia pod względem realizacji jego celów, Komisja przyjmuje akty delegowane zgodnie z art. 34 w celu zmiany lub uzupełnienia wskaźników w załączniku VII, jeżeli uznaje się to za konieczne, w tym również w kontekście przeglądu śródokresowego zgodnie z art. 32, oraz w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia przepisami dotyczącymi ustanowienia ram monitorowania i oceny, które mogą obejmować dodatkowe wskaźniki skuteczności działania mające zastosowanie do wszystkich konkretnych celów niniejszego rozporządzenia.

Poprawka    293

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 32 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Ocena

Przegląd śródokresowy i ocena

Poprawka    294

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 32 – ustęp 1 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Ocena okresowa niniejszego rozporządzenia przeprowadzana jestchwilą, gdy dostępne są wystarczające informacje na temat jego wdrażania, ale nie później niż cztery lata od początku wdrażania instrumentu.

Nie później niż w dniu 30 czerwca 2024 r. Komisja przedłoży sprawozdanie z oceny śródokresowej dotyczące stosowania niniejszego rozporządzenia. Sprawozdanieoceny śródokresowej obejmuje okres od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. i ocenia wkład Unii w osiągnięcie celów niniejszego rozporządzenia za pomocą wskaźników pozwalających zmierzyć osiągnięte rezultaty, a także wszelkich ustaleń i wniosków dotyczących wpływu niniejszego rozporządzenia, w tym również wpływu Europejskiego Funduszu na rzecz Zrównoważonego Rozwoju Plus i gwarancji dla działań zewnętrznych.

Poprawka    295

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 32 – ustęp 1 – akapit 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Parlament Europejski może dostarczyć informacje na potrzeby tej oceny. Komisja i ESDZ organizują konsultacje z zainteresowanymi stronami i beneficjentami, w tym z organizacjami społeczeństwa obywatelskiego. Komisja i ESDZ w szczególny sposób dbają o to, aby reprezentowane były grupy najbardziej zmarginalizowane.

Poprawka    296

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 32 – ustęp 1 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

W stosownych przypadkach w ocenach korzysta się z zasad dobrych praktyk Komitetu Pomocy Rozwojowej Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, mają służyć ustaleniu, czy osiągnięte zostały cele, oraz sformułowaniu zaleceń mających usprawnić przyszłe działania.

Komisja ocenia również wpływ i skuteczność swoich działań w poszczególnych obszarach interwencji oraz skuteczność programowania, posiłkując się w tym celu ocenami zewnętrznymi. Komisja i ESDZ uwzględniają wnioski i opinie Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące niezależnych ocen zewnętrznych. W stosownych przypadkach w ocenach korzysta się z zasad dobrych praktyk Komitetu Pomocy Rozwojowej Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, które mają służyć ustaleniu, czy osiągnięte zostały cele, oraz sformułowaniu zaleceń mających usprawnić przyszłe działania. W ocenie okresowej analizuje się wyniki osiągnięte przez Unię w odniesieniu do celów określonych w niniejszym rozporządzeniu.

Poprawka    297

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 32 – ustęp 2 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Po zakończeniu wykonywania rozporządzenia, lecz nie później niż cztery lata po upływie okresu określonego w art. 1, Komisja przeprowadza ocenę końcową rozporządzenia. Ocena ta dotyczy wkładu Unii w osiąganie celów niniejszego rozporządzenia, z uwzględnieniem wskaźników pozwalających zmierzyć osiągnięte rezultaty, a także wszelkich ustaleń i wniosków dotyczących wpływu niniejszego rozporządzenia.

W sprawozdaniu z oceny śródokresowej uwzględnia się także efektywność, wartość dodaną, funkcjonowanie uproszczonych i zmodernizowanych procedur finansowania zewnętrznego, spójność wewnętrzną i zewnętrzną, dalszą zasadność celów niniejszego rozporządzenia, komplementarność i efekty synergii między finansowanymi działaniami, wkład środków w spójne działania zewnętrzne Unii, a w odpowiednich przypadkach stopień świadomości opinii publicznej w krajach będących odbiorcami pomocy na temat wsparcia finansowego Unii; w sprawozdaniu uwzględnia się także ustalenia ze sprawozdań, o których mowa w art. 31 ust. 4.

Poprawka    298

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 32 – ustęp 2 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

W sprawozdaniu z oceny końcowej uwzględnia się także efektywność, wartość dodaną, możliwości uproszczenia, wewnętrzną i zewnętrzną spójność oraz dalszą zasadność wszystkich celów niniejszego rozporządzenia.

skreśla się

Poprawka    299

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 32 – ustęp 2 – akapit 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Sprawozdanie z oceny końcowej jest przygotowywane w konkretnym celu, jakim jest usprawnienie wdrażania pomocy Unii. Stanowi ono podstawę decyzji w zakresie przedłużania, zmiany lub zawieszania różnych rodzajów działań realizowanych na podstawie niniejszego rozporządzenia.

Sprawozdanie z oceny śródokresowej jest przygotowywane w konkretnym celu, jakim jest usprawnienie stosowania pomocy Unii. Stanowi ono podstawę decyzji w zakresie przedłużania, zmiany lub zawieszania różnych rodzajów działań realizowanych na podstawie niniejszego rozporządzenia.

Poprawka    300

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 32 – ustęp 2 – akapit 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Sprawozdanie z oceny końcowej zawiera również skonsolidowane informacje ze stosownych sprawozdań rocznych dotyczące wszelkiego finansowania regulowanego niniejszym rozporządzeniem, w tym informacje o zewnętrznych dochodach przeznaczonych na określony cel oraz wkładach na rzecz funduszy powierniczych; zawiera również podział wydatków według kraju beneficjenta, wykorzystania instrumentów finansowych, zobowiązań i płatności.

Sprawozdanie z oceny śródokresowej zawiera również skonsolidowane informacje ze stosownych sprawozdań rocznych, dotyczące wszelkiego finansowania regulowanego niniejszym rozporządzeniem, w tym informacje o zewnętrznych dochodach przeznaczonych na określony cel oraz wkładach na rzecz funduszy powierniczych; zawiera również podział wydatków według kraju beneficjenta, wykorzystania instrumentów finansowych, zobowiązań i płatności, programów geograficznych i tematycznych oraz działań w ramach szybkiego reagowania, przy czym uwzględnia się również fundusze uruchamiane z rezerwy na nowe wyzwania i priorytety.

Poprawka    301

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 32 – ustęp 2 – akapit 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Za pośrednictwem właściwego komitetu, o którym mowa w art. 35, Komisja przesyła swoje wnioski z ocen opatrzone uwagami Parlamentowi Europejskiemu, Radzie i państwom członkowskim. Poszczególne oceny mogą być omawiane w tym komitecie na wniosek państw członkowskich. Rezultaty uwzględnia się w projektowaniu programu i przydziale zasobów.

Komisja przesyła swoje wnioski z ocen opatrzone uwagami Parlamentowi Europejskiemu, Radzie i państwom członkowskim. Rezultaty uwzględnia się w projektowaniu programu i przydziale zasobów.

Poprawka    302

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 32 – ustęp 2 – akapit 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

W proces oceny unijnego finansowania udzielanego na mocy niniejszego rozporządzenia Komisja włącza w odpowiednim stopniu wszystkie właściwe zainteresowane strony, a w stosownych przypadkach może dążyć do przeprowadzenia wspólnych ocen z państwami członkowskimi i partnerami w działaniach na rzecz rozwoju przy bliskiej współpracy z krajami partnerskimi.

W proces oceny unijnego finansowania udzielanego na mocy niniejszego rozporządzenia Komisja włącza wszystkie właściwe zainteresowane strony i beneficjentów, w tym organizacje społeczeństwa obywatelskiego, a w stosownych przypadkach może dążyć do przeprowadzenia wspólnych ocen z państwami członkowskimi i partnerami w działaniach na rzecz rozwoju przy bliskiej współpracy z krajami partnerskimi.

Poprawka    303

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 32 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a.  Komisja przedkłada sprawozdanie z oceny śródokresowej, o którym mowa w ust. 2, Parlamentowi Europejskiemu i Radzie. W razie potrzeby do sprawozdania dołącza się wnioski ustawodawcze zawierające propozycje niezbędnych zmian do niniejszego rozporządzenia.

Poprawka    304

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 32 – ustęp 2 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2b.  Po zakończeniu stosowania niniejszego rozporządzenia, lecz nie później niż trzy lata po upływie okresu określonego w art. 1, Komisja przeprowadza ocenę końcową rozporządzenia na takich samych warunkach co ocenę śródokresową, o której mowa w ust. 2 niniejszego artykułu.

Poprawka    305

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 33 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  W należycie uzasadnionych przypadkach i jeżeli działania przewidziane do realizacji mają charakter ogólnoświatowy, transregionalny lub regionalny, Komisja może – w ramach odpowiednich wieloletnich programów indykatywnych lub odpowiednich planów działania lub środków – podjąć decyzję o rozszerzeniu zakresu działań na państwa i terytoria nieobjęte przepisami niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 4 , w celu zapewnienia spójności i skuteczności unijnego finansowania lub wspierania współpracy regionalnej lub transregionalnej.

1.  W należycie uzasadnionych przypadkach i jeżeli działania przewidziane do zastosowania mają charakter ogólnoświatowy, transregionalny lub regionalny, Komisja jest uprawniona do przyjęcia aktu delegowanego zgodnie z art. 34 w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia poprzez dodanie państw i terytoriów do tych już objętych przepisami niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 4 na potrzeby tych działań.

Poprawka    306

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 33 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Komisja może przewidzieć konkretną alokację środków finansowych przeznaczoną na udzielenie krajom i regionom partnerskim pomocy w zacieśnianiu współpracy z sąsiadującymi najbardziej oddalonymi regionami Unii oraz z krajami i terytoriami zamorskimi objętymi decyzją Rady w sprawie krajów i terytoriów zamorskich. W tym celu środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu mogą, w stosownych przypadkach i w oparciu o zasadę wzajemności i proporcjonalności w odniesieniu do poziomu finansowania w ramach decyzji w sprawie krajów i terytoriów zamorskich lub przyszłego rozporządzenia w sprawie Europejskiej współpracy terytorialnej/Interreg, stanowić uzupełnienie działań realizowanych przez kraj lub region partnerski lub przez każdy inny podmiot określony w niniejszym rozporządzeniu, a także przez kraj, terytorium lub każdy inny podmiot określony w decyzji w sprawie krajów i terytoriów zamorskich, lub też przez dowolny najbardziej oddalony region Unii w ramach wspólnych programów operacyjnych lub programów współpracy międzyregionalnej, lub środków ustanowionych i wdrożonych na podstawie rozporządzenia w sprawie Europejskiej współpracy terytorialnej/Interreg.

skreśla się

Poprawka    307

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 33 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 33a

 

Współpraca krajów i regionów partnerskich z sąsiadującymi najbardziej oddalonymi regionami Unii oraz z krajami i terytoriami zamorskimi

 

1.   Komisja może przewidzieć konkretną alokację środków finansowych przeznaczoną na udzielenie krajom i regionom partnerskim pomocy w zacieśnianiu współpracy z sąsiadującymi najbardziej oddalonymi regionami Unii oraz z krajami i terytoriami zamorskimi objętymi decyzją Rady w sprawie krajów i terytoriów zamorskich. W tym celu środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu mogą, w stosownych przypadkach i w oparciu o zasadę wzajemności i proporcjonalności w odniesieniu do poziomu finansowania w ramach decyzji w sprawie krajów i terytoriów zamorskich lub przyszłego rozporządzenia w sprawie Europejskiej współpracy terytorialnej/Interreg, stanowić uzupełnienie działań stosowanych przez kraj lub region partnerski lub przez każdy inny podmiot określony w niniejszym rozporządzeniu, a także przez kraj, terytorium lub każdy inny podmiot określony w decyzji w sprawie krajów i terytoriów zamorskich, lub też przez dowolny najbardziej oddalony region Unii w ramach wspólnych programów operacyjnych lub programów współpracy międzyregionalnej, lub środków ustanowionych i stosowanych na podstawie rozporządzenia w sprawie Europejskiej współpracy terytorialnej/Interreg.

 

2.   Poziom współfinansowania unijnego nie przekracza 90% wydatków kwalifikowalnych w ramach danego programu lub środka. W odniesieniu do pomocy technicznej poziom współfinansowania wynosi 100%.

Poprawka    308

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 34 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych, o których mowa w art. 4 ust. 6, art. 26 ust. 3, art. 27 ust. 9 oraz art. 31 ust. 9, powierza się Komisji na okres obowiązywania niniejszego rozporządzenia.

2.  Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych, o których mowa w art. 4 ust. 6, art. 8 ust. 7a, art. 8 ust. 8b, art. 14 ust. 1, art. 15a, art. 17 ust. 4, art. 21 ust. 3a, art. 26 ust. 4, art. 27 ust. 9, art. 31 ust. 9 oraz art. 33 ust. 1, powierza się Komisji na okres obowiązywania niniejszego rozporządzenia. Komisja przyjmuje przedmiotowe akty delegowane jak najszybciej. Niemniej jednak akty delegowane, o których mowa w art. 8 ust. 7a, art. 8 ust. 8b, art. 17 ust. 4 i art. 31 ust. 9, przyjmuje się do dnia ... [sześć miesięcy po dacie wejścia w życie niniejszego rozporządzenia].

Poprawka    309

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 34 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Przekazanie uprawnień, o którym mowa w art. 4 ust. 6, art. 26 ust. 3, art. 27 ust. 9 oraz art. 31 ust. 9, może zostać w dowolnym momencie odwołane przez Parlament Europejski lub przez Radę. Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie określonych w niej uprawnień. Decyzja o odwołaniu staje się skuteczna od następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub w określonym w tej decyzji późniejszym terminie. Nie wpływa ona na ważność jakichkolwiek już obowiązujących aktów delegowanych.

3.  Przekazanie uprawnień, o którym mowa w art. 4 ust. 6, art. 8 ust. 7a, art. 8 ust. 8b, art. 14 ust. 1, art. 15 lit. a), art. 17 ust. 4, art. 21 ust. 3a, art. 26 ust. 4, art. 27 ust. 9, art. 31 ust. 9 oraz art. 33 ust. 1, może zostać w dowolnym momencie odwołane przez Parlament Europejski lub przez Radę. Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie określonych w niej uprawnień. Decyzja o odwołaniu staje się skuteczna od następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub w określonym w tej decyzji późniejszym terminie. Nie wpływa ona na ważność jakichkolwiek już obowiązujących aktów delegowanych.

Poprawka    310

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 34 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6.  Akt delegowany przyjęty na podstawie art. 4 ust. 6, art. 26 ust. 3, art. 27 ust. 9 i art. 31 ust. 9 wchodzi w życie tylko wówczas, gdy ani Parlament Europejski, ani Rada nie wyraziły sprzeciwu w terminie dwóch miesięcy od przekazania tego aktu Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, lub gdy, przed upływem tego terminu, zarówno Parlament Europejski, jak i Rada poinformowały Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o dwa miesiące z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady.

6.  Akt delegowany przyjęty na podstawie art. 4 ust. 6, art. 8 ust. 7a, art. 8 ust. 8b, art. 14 ust. 1, art. 15 lit. a), art. 17 ust. 4, art. 21 ust. 3a, art. 26 ust. 4, art. 27 ust. 9, art. 31 ust. 9 i art. 33 ust. 1 wchodzi w życie tylko wówczas, gdy ani Parlament Europejski, ani Rada nie wyraziły sprzeciwu w terminie dwóch miesięcy od przekazania tego aktu Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, lub gdy, przed upływem tego terminu, zarówno Parlament Europejski, jak i Rada poinformowały Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o dwa miesiące z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady.

Poprawka    311

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 34 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 34a

 

Tryb pilny

 

1.   W przypadku wystąpienia klęsk żywiołowych bądź katastrof spowodowanych przez człowieka lub bezpośredniego zagrożenia dla demokracji, praworządności, praw człowieka lub podstawowych wolności, jeżeli jest to uzasadnione szczególnie pilną potrzebą, Komisja jest uprawniona do przyjęcia aktów delegowanych i zastosowanie ma procedura przewidziana w art. 2 i 3 niniejszego artykułu.

 

2.   Akty delegowane przyjęte w trybie niniejszego artykułu wchodzą w życie niezwłocznie i mają zastosowanie, dopóki nie zostanie wyrażony sprzeciw zgodnie z ust. 3.   Przekazując akt delegowany Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, podaje się powody zastosowania trybu pilnego.

 

3.   Parlament Europejski lub Rada mogą wyrazić sprzeciw wobec aktu delegowanego zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 34 ust. 6. W takim przypadku Komisja uchyla akt natychmiast po powiadomieniu jej przez Parlament Europejski lub Radę o decyzji o sprzeciwie.

Poprawka    312

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 34 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 34b

 

Demokratyczna rozliczalność

 

1.   Aby wzmocnić dialog między instytucjami Unii, w szczególności Parlamentem Europejskim, Komisją i ESDZ, oraz zapewnić większą przejrzystość i rozliczalność, a także sprawne przyjmowanie aktów i środków przez Komisję, Parlament Europejski może zwrócić się do Komisji i ESDZ o wystąpienie przed nim w celu omówienia strategicznego ukierunkowania i wytycznych dotyczących programowania na podstawie niniejszego rozporządzenia. Dialog ten sprzyja ogólnej spójności wszystkich instrumentów finansowania zewnętrznego zgodnie z art. 5. Dialog ten może mieć miejsce przed przyjęciem aktów delegowanych i projektu budżetu rocznego przez Komisję. Dialog ten może też mieć charakter doraźny w kontekście istotnych wydarzeń politycznych i odbywać się na wniosek Parlamentu Europejskiego, Komisji Europejskiej lub ESDZ.

 

2.   Komisja i ESDZ przedstawiają Parlamentowi Europejskiemu wszystkie istotne dokumenty na dany temat co najmniej miesiąc przed dialogiem. W przypadku dialogu w sprawie budżetu rocznego Komisja i ESDZ udostępniają skonsolidowane informacje dotyczące wszystkich planów działania i środków przyjętych lub zaplanowanych zgodnie z art. 21, informacje dotyczące współpracy w poszczególnych krajach, regionach i obszarach tematycznych, informacje na temat działań w ramach szybkiego reagowania, informacje na temat rezerwy na nowe wyzwania i priorytety oraz informacje na temat gwarancji na działania zewnętrzne.

 

3.   Komisja i ESDZ w jak największym stopniu uwzględniają stanowisko wyrażone przez Parlament Europejski. W przypadku gdy Komisja lub ESDZ nie uwzględnią stanowiska Parlamentu Europejskiego, przedstawiają należyte uzasadnienie.

 

4.   Komisja i ESDZ, w szczególności za pośrednictwem grupy sterującej zgodnie z art. 38, są odpowiedzialne za informowanie Parlamentu Europejskiego o stanie stosowania niniejszego rozporządzenia, w szczególności o bieżących środkach, działaniach i wynikach.

Poprawka    313

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 35

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 35

skreśla się

Komitet

 

1.  Komisję wspiera Komitet ds. Sąsiedztwa oraz Współpracy Międzynarodowej i Rozwojowej. Komitet ten jest komitetem w rozumieniu rozporządzenia (UE) nr 182/2011.

 

2.  W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 5 rozporządzenia (UE) nr 182/2011.

 

3.  W przypadku gdy opinia komitetu ma zostać uzyskana w drodze procedury pisemnej, procedura ta kończy się bez rezultatu, jeżeli przed upływem terminu na wydanie opinii zdecyduje o tym przewodniczący komitetu lub wniosą o to zwykłą większością głosów jego członkowie.

 

4.  W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 8 rozporządzenia (UE) nr 182/2011 w związku z jego art. 5.

 

5.  Przyjęta decyzja pozostaje w mocy w okresie obowiązywania przyjętego lub zmienionego dokumentu, programu działania lub środka.

 

6.  W obradach komitetu uczestniczy obserwator będący przedstawicielem Europejskiego Banku Inwestycyjnego, w zakresie, w jakim omawiane są zagadnienia dotyczące Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

 

Poprawka    314

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 36 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Informacja, komunikacja i promocja

Przejrzystość, komunikacja i publiczne ujawnianie informacji

Poprawka    315

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 36 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Odbiorcy finansowania unijnego uznają pochodzenie i zapewniają eksponowanie finansowania unijnego, w szczególności podczas promowania działań i ich rezultatów, poprzez dostarczanie spójnych, skutecznych i proporcjonalnych informacji skierowanych do różnych grup odbiorców, w tym do mediów i opinii publicznej.

1.  Odbiorcy finansowania unijnego uznają pochodzenie i zapewniają eksponowanie finansowania unijnego, w szczególności podczas promowania działań i ich rezultatów, poprzez dostarczanie spójnych, skutecznych i proporcjonalnych informacji skierowanych do różnych grup odbiorców, w tym do mediów i opinii publicznej. Komisja jest odpowiedzialna za monitorowanie przestrzegania tych wymogów przez odbiorców.

Poprawka    316

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 36 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Komisja prowadzi działania informacyjne i komunikacyjne związane z niniejszym rozporządzeniem, jego działaniami i rezultatami. Zasoby finansowe przydzielone na niniejsze rozporządzenie przyczyniają się również do komunikacji instytucjonalnej w zakresie priorytetów politycznych Unii, o ile priorytety te są bezpośrednio związane z celami, o których mowa w art. 3.

2.  Komisja stosuje działania informacyjne i komunikacyjne związane z niniejszym rozporządzeniem, jego działaniami i rezultatami. Zasoby finansowe przydzielone na niniejsze rozporządzenie przyczyniają się również do komunikacji instytucjonalnej w zakresie priorytetów politycznych Unii, o ile priorytety te są bezpośrednio związane z celami, o których mowa w art. 3.

Poprawka    317

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 36 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a.  Komisja podejmuje środki mające na celu wzmocnienie komunikacji strategicznej i dyplomacji publicznej w zakresie komunikowania unijnych wartości i unijnej wartości dodanej.

Poprawka    318

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 36 – ustęp 2 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2b.  Komisja ustanawia pojedyncze, kompleksowe, publiczne centralne repozytorium elektroniczne wszystkich działań finansowanych w ramach niniejszego rozporządzenia, obejmujące kryteria stosowane do określenia potrzeb partnerów w procesie alokacji zasobów, oraz zapewnia jego regularną aktualizację, z wyjątkiem działań, w przypadku których uznano, że mogą wywoływać problemy związane z bezpieczeństwem lub delikatne lokalne kwestie polityczne zgodnie z art. 37.

Poprawka    319

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 36 – ustęp 2 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2c.  Repozytorium zawiera także informacje o wszystkich operacjach w zakresie finansowania i inwestycji, w tym na poziomie poszczególnych projektów, oraz istotne elementy wszystkich umów gwarancji EFZR+, w tym informacje na temat tożsamości prawnej kwalifikujących się kontrahentów, oczekiwanych korzyści dla rozwoju oraz procedur rozpatrywania skarg, z uwzględnieniem ochrony poufnych informacji i szczególnie chronionych informacji handlowych.

Poprawka    320

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 36 – ustęp 2 d (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2d.  Zgodnie z zasadami kwalifikujących się partnerów dotyczącymi przejrzystości oraz przepisami Unii w zakresie ochrony danych oraz dostępu do dokumentów i informacji kwalifikujący się partnerzy EFZR+ proaktywnie i systematycznie udostępniają na swoich stronach internetowych informacje dotyczące wszystkich operacji w zakresie finansowania i inwestycji objętych gwarancją na działania zewnętrzne, w szczególności informacje dotyczące sposobu, w jaki operacje te przyczyniają się do osiągania celów i spełniania wymogów niniejszego rozporządzenia. Takie informacje muszą być rozbite na poziomie projektów. Takie informacje zawsze uwzględniają ochronę poufnych informacji i szczególnie chronionych informacji handlowych. Kwalifikujący się partnerzy także rozpowszechniają informacje o wsparciu Unii we wszystkich publikowanych przez siebie informacjach na temat operacji w zakresie finansowania i inwestycji objętych gwarancją na działania zewnętrzne zgodnie z niniejszym rozporządzeniem.

Poprawka    321

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 38

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 38

skreśla się

Klauzula ESDZ

 

Niniejsze rozporządzenie stosuje się zgodnie z decyzją 2010/427/UE.

 

Poprawka    322

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 38 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 38a

 

Zarządzanie

 

Horyzontalna grupa sterująca składająca się z przedstawicieli wszystkich odpowiednich służb Komisji i ESDZ, pod przewodnictwem wiceprzewodniczącego / wysokiego przedstawiciela lub jego reprezentanta, odpowiada za sterowanie, koordynację i zarządzanie w odniesieniu do tego instrumentu podczas całego cyklu zarządzania w celu zapewnienia spójności, skuteczności, przejrzystości i rozliczalności całego zewnętrznego finansowania Unii. Wiceprzewodniczący / wysoki przedstawiciel dba o ogólną koordynację polityczną działań zewnętrznych Unii. W przypadku wszystkich działań, w tym również działań w ramach szybkiego reagowania i nadzwyczajnych środków pomocowych, a także w całym okresie trwania cyklu programowania, planowania i stosowania instrumentu wysoki przedstawiciel i ESDZ współpracują z właściwymi komisarzami i służbami Komisji wytypowanymi na podstawie charakteru i celów przewidzianego działania, korzystając przy tym z ich wiedzy fachowej. Wszystkie wnioski dotyczące decyzji przygotowuje się zgodnie z procedurami Komisji i przedkłada jej celem przyjęcia.

 

Parlament Europejski jest w pełni zaangażowany na etapie projektowania, programowania, monitorowania i oceny instrumentów w celu zagwarantowania kontroli politycznej, demokratycznego nadzoru i rozliczalności finansowania Unii w obszarze działań zewnętrznych.

Poprawka    323

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 40 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2021 r.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2027 r.

Poprawka    324

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – akapit 17

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Unijne wsparcie udzielane w tym obszarze można również wykorzystać w celu umożliwienia Federacji Rosyjskiej uczestnictwa w programach współpracy transgranicznej, a także w innych stosownych programach wielokrajowych.

Unijne wsparcie udzielane w tym obszarze można również wykorzystać w celu umożliwienia Federacji Rosyjskiej uczestnictwa w programach współpracy transgranicznej, a także w innych stosownych programach wielokrajowych, w tym współpracy w dziedzinie edukacji, w szczególności wymian studenckich.

Poprawka    325

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – część A – punkt 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  wzmocnienie demokracji i procesów demokratycznych, sprawowania rządów i nadzoru, w tym przejrzystych i wiarygodnych procesów wyborczych;

a)  wzmocnienie demokracji i procesów demokratycznych sprzyjających włączeniu społecznemu, sprawowania rządów i nadzoru, w tym niezależnego sądownictwa, praworządności oraz przejrzystych, pokojowych i wiarygodnych procesów wyborczych;

Poprawka    326

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – część A – punkt 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  wzmocnienie ochrony praw człowieka i podstawowych wolności;

b)  wzmocnienie promowania i ochrony praw człowieka, jak proklamowano w Powszechnej deklaracji praw człowieka, i wdrażania powiązanych instrumentów międzynarodowych, wspieranie i ochrona obrońców praw człowieka, udział we wdrażaniu globalnychregionalnych paktów i ram, zwiększenie zdolności społeczeństwa obywatelskiego do ich wdrażania i monitorowania oraz stworzenie podstaw dla wypracowania ram prawnych dotyczących ochrony osób wysiedlonych z powodu zmiany klimatu;

Poprawka    327

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – część A – punkt 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  promowanie zwalczania wszelkich form dyskryminacji oraz promowanie zasady równości, zwłaszcza równości kobiet i mężczyzn oraz praw osób należących do mniejszości;

c)  promowanie zwalczania wszelkich form dyskryminacji oraz promowanie zasady równości, zwłaszcza równości kobiet i mężczyzn, praw kobiet i dziewcząt oraz wzmocnienia pozycji kobiet i dziewcząt, a także praw dzieci i ludzi młodych, osób niepełnosprawnych, osób należących do mniejszości, osób LGBTI oraz ludów tubylczych;

Poprawka    328

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – część A – punkt 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d)  wspieranie dobrze prosperującego społeczeństwa obywatelskiego i jego roli w procesie reform i przemian demokratycznych oraz promowanie prorozwojowej przestrzeni dla społeczeństwa obywatelskiego i zaangażowania obywateli w podejmowanie decyzji politycznych;

d)  wspieranie dobrze prosperującego społeczeństwa obywatelskiego i wzmocnienie jego roli w przemianach politycznych, procesie reform i przemian demokratycznych oraz promowanie prorozwojowej przestrzeni dla społeczeństwa obywatelskiego i zaangażowania obywateli w życie polityczne i w kontrolowanie procesu podejmowania decyzji;

Poprawka    329

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – część A – punkt 1 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

f)  wzmocnienie odporności państw, społeczeństw, społeczności i osób fizycznych na naciskiwstrząsy polityczne, gospodarcze, środowiskowe, żywnościowe, demograficznespołeczne;

f)  wzmocnienie odporności państw, społeczeństw, społeczności i osób fizycznych, aby przygotować je do odpierania wstrząsów środowiskowychgospodarczych, klęsk żywiołowychkatastrof spowodowanych przez człowieka oraz konfliktów, kryzysów zdrowotnych i w zakresie bezpieczeństwa żywnościowego, a także do dostosowania się do nich i szybkiego powrotu do normalności;

Poprawka    330

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – część A – punkt 1 – litera g

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

g)  wzmocnienie rozwoju demokratycznych instytucji publicznych na szczeblu krajowym i szczeblach niższych niż krajowy, w tym niezależnego, skutecznego, wydajnego i odpowiedzialnego systemu sądowego, promowanie praworządności oraz ogólnodostępnego wymiaru sprawiedliwości;

g)  wzmocnienie rozwoju demokratycznych instytucji publicznych na szczeblu międzynarodowym i krajowym oraz na szczeblach niższych niż krajowy, w tym niezależnego, skutecznego, wydajnego i odpowiedzialnego systemu sądowego, promowanie praworządności, międzynarodowego wymiaru sprawiedliwości, rozliczalności oraz ogólnodostępnego wymiaru sprawiedliwości;

Poprawka    331

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – część A – punkt 1 – litera h

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

h)  wspieranie procesu reform administracji publicznej, między innymi stosując strategie skoncentrowanej na obywatelu administracji elektronicznej, wzmocnienie ram prawnych i struktury instytucjonalnej, krajowych systemów statystycznych, potencjału, należytego zarządzania finansami publicznymi oraz przyczynianie się do zwalczania korupcji;

h)  wspieranie procesu reform administracji publicznej, między innymi stosując strategie skoncentrowanej na obywatelu administracji elektronicznej, wzmocnienie ram prawnych i struktury instytucjonalnej, krajowych systemów statystycznych, potencjału, należytego zarządzania finansami publicznymi oraz przyczynianie się do zwalczania korupcji, unikania opodatkowania, uchylania się od opodatkowania i agresywnego planowania podatkowego;

Poprawka    332

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – część A – punkt 1 – litera j

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

j)  zwiększenie przejrzystości i rozliczalności instytucji publicznych, wzmocnienie zarządzania w zakresie zamówień i finansów publicznych, rozwój administracji elektronicznej oraz wzmocnienie świadczenia usług;

j)  zwiększenie przejrzystości i rozliczalności instytucji publicznych, wzmocnienie zarządzania w zakresie zamówień, w tym zachęcanie do opracowania kryteriów i celów dotyczących zrównoważoności (środowiskowej, społecznej i gospodarczej), oraz w zakresie finansów publicznych, rozwój administracji elektronicznej oraz wzmocnienie świadczenia usług;

Poprawka    333

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – część A – punkt 1 – litera k a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ka)  wspieranie demokracji parlamentarnej.

Poprawka    334

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – część A – punkt 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  eliminacja ubóstwa we wszystkich aspektach tego zjawiska, zwalczanie dyskryminacji i nierówności oraz niepomijanie nikogo;

a)  eliminacja ubóstwa we wszystkich aspektach tego zjawiska, zwalczanie dyskryminacji i nierówności oraz niepomijanie nikogo; zaspokojenie w pierwszej kolejności potrzeb najsłabszych grup poprzez priorytetowe traktowanie inwestycji w usługi publiczne w zakresie opieki zdrowotnej, żywienia, edukacji i ochrony socjalnej;

Poprawka    335

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – część A – punkt 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  wzmożenie działań ukierunkowanych na przyjęcie polityk i właściwych inwestycji na rzecz promowania praw kobiet i młodzieży, ułatwiania ich udziału w życiu społecznym, obywatelskim i gospodarczym oraz zapewnienia ich pełnego wkładu do sprzyjającego włączeniu społecznemu wzrostu gospodarczego i zrównoważonego rozwoju;

b)  wzmożenie działań ukierunkowanych na przyjęcie strategii politycznych i właściwych inwestycji na rzecz promowania, ochrony i przestrzegania praw kobiet, młodzieży, dzieci i osób niepełnosprawnych, ułatwiania ich zaangażowania i znaczącego udziału w życiu społecznym, obywatelskim i gospodarczym oraz zapewnienia ich pełnego wkładu do sprzyjającego włączeniu społecznemu wzrostu gospodarczego i zrównoważonego rozwoju;

Poprawka    336

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – część A – punkt 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  promowanie ochrony i przestrzegania praw kobiet i dziewcząt, w tym praw gospodarczych, pracowniczych i społecznych, zdrowia reprodukcyjnego i seksualnego oraz praw w tej dziedzinie oraz zapobiegania przemocy na tle seksualnym i płciowym we wszystkich formach;

c)  promowanie wzmocnienia pozycji kobiet i dziewcząt oraz ochrony i przestrzegania ich praw, w tym praw gospodarczych, pracowniczych i społecznych, praw własności gruntu, zdrowia reprodukcyjnego i seksualnego oraz praw w tej dziedzinie, a także zapobiegania przemocy na tle seksualnym i płciowym we wszystkich formach i ochrony przed nią; obejmuje to promowanie dostępu dla wszystkich do kompleksowych informacji na temat zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego oraz kompleksowej edukacji seksualnej; promowanie współpracy w zakresie badań i innowacji na rzecz nowych i ulepszonych narzędzi opieki zdrowotnej w zakresie zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego, w tym planowania rodziny, w szczególności w sytuacji dysponowania ograniczonymi zasobami;

Poprawka    337

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – część A – punkt 2 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d)  zwracanie szczególnej uwagi na osoby znajdujące się w niekorzystnej sytuacji, podatne na zagrożenia i marginalizowane, w tym dzieci, osoby starsze, osoby niepełnosprawne, osoby LGBTI i ludy tubylcze, w tym promowanie przejścia od instytucjonalnych do lokalnych form opieki nad dziećmi;

d)  zwracanie szczególnej uwagi na osoby znajdujące się w niekorzystnej sytuacji, podatne na zagrożenia i marginalizowane, w tym dzieci, osoby starsze, osoby niepełnosprawne, osoby LGBTI i ludy tubylcze, w tym promowanie przejścia od instytucjonalnych do lokalnych form opieki nad dziećmi z niepełnosprawnościami i bez niepełnosprawności;

Poprawka    338

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – część A – punkt 2 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

e)  promowanie zintegrowanego podejścia do wspierania społeczności, zwłaszcza najuboższych, w zakresie poprawy dostępu do podstawowych potrzeb i usług;

e)  promowanie zintegrowanego podejścia do wspierania społeczności, zwłaszcza najuboższych i tych, do których jest najtrudniej dotrzeć, przez poprawę powszechnego dostępu do podstawowych potrzeb i usług, w szczególności jeśli chodzi o zdrowie, w tym usługi w zakresie zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego, informacje i dostawy, edukację, żywienie i ochronę socjalną;

Poprawka    339

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – część A – punkt 2 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

f)  wspieranie zapewnienia dzieciom bezpiecznego i wzbogacającego środowiska, które jest ważnym elementem sprzyjającym tworzeniu się zdrowego pokolenia młodych ludzi zdolnych w pełni wykorzystać swój potencjał;

f)  zapewnienie dzieciom, zwłaszcza tym najbardziej marginalizowanym, najlepszego startu w życiu przez inwestowanie w rozwój we wczesnym dzieciństwie oraz dopilnowanie, by dzieci doświadczające ubóstwa lub nierówności miały dostęp do podstawowych usług, takich jak opieka zdrowotna, wyżywienie, edukacja i ochrona socjalna; wspieranie zapewnienia dzieciom bezpiecznego i wzbogacającego środowiska, które jest ważnym elementem sprzyjającym tworzeniu się zdrowego pokolenia młodych ludzi zdolnych w pełni wykorzystać swój potencjał, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dziewcząt;

Poprawka    340

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – część A – punkt 2 – litera g

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

g)  wspieranie powszechnego dostępu do wystarczającej ilości przystępnej cenowo, bezpiecznej i pożywnej żywności, zwłaszcza dla osób w najtrudniejszej sytuacji, oraz zwiększenia bezpieczeństwa żywnościowego i żywieniowego, szczególnie w państwach borykających się z przedłużającymi się lub powtarzającymi się kryzysami;

g)  wspieranie powszechnego dostępu do wystarczającej ilości przystępnej cenowo, bezpiecznej i pożywnej żywności, zwłaszcza dla osób w najtrudniejszej sytuacji, między innymi dzieci poniżej 5 roku życia, nastolatków, zarówno dziewcząt, jak i chłopców, oraz kobiet, zwłaszcza w okresie ciąży i karmienia piersią, oraz zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego i żywieniowego, szczególnie w państwach borykających się z przedłużającymi się lub powtarzającymi się kryzysami; propagowanie wielosektorowego podejścia do rolnictwa ukierunkowanego na zaspokajanie potrzeb żywieniowych;

Poprawka    341

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – część A – punkt 2 – litera h

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

h)  wspieranie powszechnego dostępu do bezpiecznej wody pitnej w wystarczającej ilości, infrastruktury sanitarnej, higieny oraz zrównoważonej i zintegrowanej gospodarki wodnej;

h)  wspieranie powszechnego dostępu do bezpiecznej wody pitnej w wystarczającej ilości, infrastruktury sanitarnej, higieny oraz zrównoważonej i zintegrowanej gospodarki wodnej jako kluczowych czynników warunkujących zdrowie, edukację, odżywianie, odporność na zmianę klimatu i równouprawnienie płci;

Poprawka    342

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – część A – punkt 2 – litera i

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

i)  zapewnienie powszechnej opieki zdrowotnej, z równym dostępem do przystępnych cenowo świadczeń zdrowotnych wysokiej jakości, w tym przez wsparcie dla tworzenia silnych, odpornych systemów opieki zdrowotnej wysokiej jakości, oraz zwiększenie zdolności w zakresie wczesnego ostrzegania, zmniejszenia ryzyka, zarządzania nim i powrotu do stanu pierwotnego;

i)  zapewnienie powszechnej opieki zdrowotnej, z równym dostępem do przystępnych cenowo świadczeń zdrowotnych wysokiej jakości, w tym usług w zakresie zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego, także przez wsparcie dla tworzenia powszechnie dostępnych, silnych, odpornych systemów opieki zdrowotnej wysokiej jakości sprzyjających włączeniu społecznemu, oraz zwiększenie zdolności w zakresie wczesnego ostrzegania, zmniejszenia ryzyka, zarządzania nim i powrotu do stanu pierwotnego; uzupełnienie działania przez unijny program ramowy na rzecz badań i innowacji w celu zaradzenia globalnym zagrożeniom zdrowotnym, opracowania bezpiecznych, skutecznych i przystępnych cenowo szczepionek przeciw chorobom związanym z ubóstwem i chorobom zaniedbanym oraz metod leczenia tych chorób, a także w celu poprawy reakcji na wyzwania zdrowotne, w tym choroby zakaźne, oporność na środki przeciwdrobnoustrojowe oraz nowe choroby i epidemie;

Poprawka    343

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – część A – punkt 2 – litera j a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ja)  wzmocnienie odporności ludzi i społeczności, w tym przez zwiększenie inwestycji w kierowane przez społeczność projekty z zakresu zmniejszania ryzyka związanego z klęskami żywiołowymi i projekty z zakresu gotowości na wypadek klęsk żywiołowych;

Poprawka    344

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – część A – punkt 2 – litera j b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

jb)  wspieranie krajowych, regionalnych i lokalnych rządów i administracji w tworzeniu wymaganej infrastruktury, między innymi zasobów fizycznych, technologicznych i ludzkich, a także wykorzystanie najnowszych osiągnięć technologicznych i administracyjnych, aby umożliwić prawidłowe dokonywanie wszystkich rejestracji cywilnych (od urodzeń po zgony) oraz wydawanie, w razie potrzeby, oficjalnie uznanych duplikatów dokumentów, tak aby zapewnić, by wszyscy obywatele istnieli oficjalnie i byli w stanie uzyskać dostęp do przysługujących im praw podstawowych;

Poprawka    345

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – część A – punkt 2 – litera k

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

k)  promowanie zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich sprzyjającego włączeniu społecznemu, aby zmierzyć się z problemem nierówności społecznej w miastach, kładąc nacisk na najbardziej potrzebujących;

k)  promowanie zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich sprzyjającego włączeniu społecznemu, aby zmierzyć się z problemem nierówności społecznej w miastach, kładąc nacisk na najbardziej potrzebujących, oraz przyjęcie podejścia uwzględniającego aspekt płci;

Poprawka    346

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – część A – punkt 2 – litera l

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

l)  wspieranie samorządów terytorialnych, aby usprawnić na szczeblu miejskim świadczenie podstawowych usług i zapewnić sprawiedliwy dostęp do bezpieczeństwa żywnościowego, dostępne, godziwe i przystępne cenowo mieszkania oraz jakość życia, zwłaszcza w odniesieniu do osób mieszkających w nieformalnych osadach i slumsach;

skreśla się

Poprawka    347

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – część A – punkt 2 – litera m

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

m)  promowanie sprzyjającego włączeniu społecznemu, sprawiedliwego i ogólnodostępnego formalnego, nieformalnego i pozaformalnego kształcenia wysokiej jakości, na wszystkich szczeblach, w tym szkolenia technicznego i zawodowego, z uwzględnieniem sytuacji nadzwyczajnych i kryzysowych, w tym przy wykorzystaniu technologii cyfrowych w celu poprawy nauczania i uczenia się;

m)  promowanie osiągnięcia uzgodnionych na szczeblu międzynarodowym celów w zakresie edukacji, ze szczególnym uwzględnieniem publicznych systemów bezpłatnej edukacji, za pomocą sprzyjającego włączeniu społecznemu, sprawiedliwego formalnego, nieformalnego i pozaformalnego kształcenia wysokiej jakości, oraz promowanie uczenia się przez całe życie dla wszystkich, na wszystkich szczeblach, z uwzględnieniem wczesnego rozwoju dziecka i szkolenia technicznego i zawodowego, także w sytuacjach nadzwyczajnych i kryzysowych, w tym przy wykorzystaniu technologii cyfrowych w celu poprawy nauczania i uczenia się;

Poprawka    348

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – część A – punkt 2 – litera m a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ma)  wspieranie korytarzy edukacyjnych w celu przyjmowania na uniwersytety w Unii studentów z krajów ogarniętych wojną;

Poprawka    349

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – część A – punkt 2 – litera n

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

n)  wspieranie działań w zakresie budowania zdolności, mobilności edukacyjnej do krajów partnerskich, z tych krajów lub pomiędzy nimi, a także współpracadialog polityczny z instytucjami, organizacjami, lokalnymi organami wykonawczymi i władzami tych krajów;

n)  wspieranie działań w zakresie mobilności edukacyjnej, budowania zdolności i współpracy kulturalnej, skierowanych do krajów partnerskich, realizowanych przez te kraje lub pomiędzy nimi, a także współpracydialogu politycznego z instytucjami, organizacjami, lokalnymi organami wykonawczymi i władzami tych krajów;

Poprawka    350

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – część A – punkt 2 – litera n a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

na)  promowanie budowania zdolności i współpracy w dziedzinie nauki, technologii i badań, w szczególności podejmowanie wyzwań społecznych związanych z ubóstwem, które w sposób nieproporcjonalny wpływają na kraje partnerskie, oraz w zakresie pomijanych obszarów badań i innowacji z ograniczonymi inwestycjami sektora prywatnego, a także w dziedzinie otwartych danych oraz wspierania innowacji społecznych;

Poprawka    351

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – część A – punkt 2 – litera o

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

o)  promowanie współpracy w dziedzinie nauki, technologii i badań, a także otwartych danych i innowacji;

o)  promowanie budowania zdolności i współpracy w dziedzinie nauki, technologii i badań, a także otwartych danych, dużych zbiorów danych, sztucznej inteligencji i innowacji, w sposób skoordynowany z unijnym programem ramowym w zakresie badań naukowych i innowacji, aby zapobiegać zjawisku drenażu mózgów;

Poprawka    352

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – część A – punkt 2 – litera q

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

q)  promowanie wszelkich form dialogu międzykulturowego i różnorodności kulturowej oraz zachowanie i promowanie dziedzictwa kulturowego, a także uwolnienie potencjału branży twórczej na rzecz zrównoważonego rozwoju społecznego i gospodarczego;

q)  promowanie wszelkich form dialogu międzykulturowego i różnorodności kulturowej oraz zachowanie i promowanie dziedzictwa kulturowego, a także uwolnienie potencjału sektora kultury i sektora kreatywnego na rzecz zrównoważonego rozwoju społecznego i gospodarczego;

Poprawka    353

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – część A – punkt 2 – litera q a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

qa)  wspieranie działań i promowanie współpracy w dziedzinie sportu, aby przyczynić się do wzmocnienia pozycji kobiet i młodzieży, osób i społeczności, a także do osiągania celów związanych z opieką zdrowotną, edukacją i włączeniem społecznym określonych w Agendzie 2030;

Poprawka    354

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – część A – punkt 3 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Migracja i mobilność

3.  Migracja, mobilnośćprzymusowe wysiedlenia

Poprawka    355

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – część A – punkt 3 – litera -a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

-a)  wspieranie skutecznych i opartych na prawach człowieka polityk migracyjnych na wszystkich szczeblach, w tym programów ochrony, w celu ułatwienia bezpiecznej, uporządkowanej i legalnej migracji;

Poprawka    356

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – część A – punkt 3 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  wzmocnienie partnerstw w zakresie migracji i mobilności opartych na zintegrowanym i zrównoważonym podejściu uwzględniającym wszystkie aspekty migracji, w tym pomoc we wdrażaniu umów i układów dwustronnychregionalnych zawartych przez Unię,tym partnerstw na rzecz mobilności;

a)  przyczynianie się do wzmocnienia dwustronnych, regionalnych, w tym w wymiarze Południe-Południe, oraz międzynarodowych partnerstw w zakresie migracji i mobilności opartych na zintegrowanym i zrównoważonym podejściu, uwzględniających wszystkie aspekty migracji i zgodnych z prawem międzynarodowym i unijnymz międzynarodowymi i unijnymi zobowiązaniamizakresie praw człowieka;

Poprawka    357

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – część A – punkt 3 – litera a a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

aa)  udzielanie pomocy we wdrażaniu dwustronnych lub regionalnych umów i uzgodnień Unii z państwami trzecimi, w tym partnerstw w zakresie mobilności, oraz utworzenie bezpiecznych i legalnych szlaków, również w drodze opracowania umów o ułatwieniach wizowych i przesiedleniach oraz w oparciu o wzajemną rozliczalność i pełne przestrzeganie zobowiązań w dziedzinie pomocy humanitarnej i praw człowieka;

Poprawka    358

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – część A – punkt 3 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  wspieranie trwałej reintegracji powracających migrantów;

b)  wspieranie trwałej i skutecznej reintegracji społeczno-ekonomicznej powracających migrantów;

Poprawka    359

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – część A – punkt 3 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d)  zwalczanie nielegalnej migracji, handlu ludźmi, przemytu migrantów, wzmożenie współpracy w zakresie zintegrowanego zarządzania granicami;

d)  ograniczanie zagrożeń związanych z migracją, w tym poprzez zajęcie się problemem nielegalnej migracji, oraz wzmocnienie transnarodowej reakcji na handel ludźmi i przemyt migrantów zgodnie z prawem międzynarodowym i unijnym;

Poprawka    360

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – część A – punkt 3 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

e)  wzmocnienie potencjału naukowego, technicznego, ludzkiego i instytucjonalnego na potrzeby zarządzania migracją;

e)  wzmocnienie potencjału naukowego, technicznego, ludzkiego i instytucjonalnego na potrzeby zarządzania migracją, w tym gromadzenie i wykorzystywanie dokładnych i zdezagregowanych danych jako podstawy polityki opartej na dowodach, aby ułatwiać bezpieczną, uporządkowaną i odpowiedzialną migrację;

Poprawka    361

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – część A – punkt 3 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

f)  wspieranie skutecznych polityk migracyjnych opartych na prawach człowieka, w tym programów ochrony;

skreśla się

Poprawka    362

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – część A – punkt 3 – litera g

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

g)  promowanie warunków ułatwiających legalną migrację i dobrze zarządzaną mobilność, kontakty międzyludzkie, maksymalizację wpływu migracji na rozwój;

g)  promowanie warunków ułatwiających legalną migrację i dobrze zarządzaną mobilność oraz kontakty międzyludzkie, w tym przez przekazywanie dokładnych i aktualnych informacji na wszystkich etapach migracji;

Poprawka    363

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – część A – punkt 3 – litera g a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ga)  maksymalizacja wpływu migracji na rozwój oraz działanie na rzecz lepszego wspólnego zrozumienia powiązania migracji z rozwojem;

Poprawka    364

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – część A – punkt 3 – litera h

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

h)  zapewnienie ochrony migrantom i osobom przymusowo przesiedlonym;

h)  zapewnienie ochrony migrantom i osobom przymusowo przesiedlonym, zwracanie szczególnej uwagi na grupy szczególnie wrażliwe i stosowanie podejścia opartego na prawach oraz zapewnienie uznawania i określania statusu osób potrzebujących ochrony międzynarodowej, pochodzących z mieszanych przepływów migracyjnych;

Poprawka    365

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – część A – punkt 3 – litera i

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

i)  wspieranie opartych na rozwoju rozwiązań dla przymusowo przesiedlonych osób i społeczności przyjmujących je;

i)  wspieranie opartych na rozwoju rozwiązań dla przymusowo przesiedlonych osób i społeczności przyjmujących je, w tym przez zapewnienie dostępu do edukacji i godnych miejsc pracy, tak aby wspierać godność, odporność i samodzielność osób przesiedlonych oraz ich włączenie w życie gospodarcze i społeczne krajów przyjmujących;

Poprawka    366

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – część A – punkt 3 – litera j

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

j)  wspieranie zaangażowania diaspory w państwach pochodzenia;

j)  wspieranie zaangażowania diaspory w państwach pochodzenia, aby w pełni przyczynić się do zrównoważonego rozwoju;

Poprawka    367

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – część A – punkt 3 – litera k a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ka)  działanie na rzecz wzmocnienia pozycji migrantów i społeczności, aby zapewnić ich pełne włączenie i spójność społeczną.

Poprawka    368

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – część A – punkt 3 – akapit 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Współpraca w tym obszarze będzie prowadzona zgodnie z założeniami [Funduszu Azylu i Migracji], przy pełnym poszanowaniu zasady spójności polityki na rzecz rozwoju.

Poprawka    369

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – część A – punkt 4 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  współudział w dążeniach partnerów do realizacji zobowiązań w zakresie zmiany klimatu zgodnie z porozumieniem paryskim, w tym do wdrożenia ustalonych na poziomie krajowym wkładów oraz planów działania dotyczących łagodzenia zmiany klimatu i dostosowania się do niej, z uwzględnieniem synergii między dostosowaniem a łagodzeniem;

b)  wspieranie przystosowania się do zmiany klimatu, ze szczególnym uwzględnieniem państw i społeczności znajdujących się w wyjątkowo trudnej sytuacji, którym brakuje środków na podjęcie koniecznych działań; współudział w dążeniach partnerów do realizacji zobowiązań w zakresie zmiany klimatu zgodnie z porozumieniem paryskim, w tym do wdrożenia ustalonych na poziomie krajowym wkładów oraz planów działania dotyczących łagodzenia zmiany klimatu i dostosowania się do niej, z uwzględnieniem synergii między dostosowaniem a łagodzeniem, a także w dążeniach do realizacji ich zobowiązań wynikających z innych wielostronnych umów środowiskowych, takich jak Konwencja o różnorodności biologicznej i Konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zwalczania pustynnienia;

Poprawka    370

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – część A – punkt 4 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d)  wzmocnienie współpracy w zakresie zrównoważonej energii. promowanie i zacieśnienie współpracy w zakresie efektywności energetycznej oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii;

d)  promowanie dostępu do zrównoważonej energii w krajach rozwijających się, z myślą o wypełnieniu zobowiązania Unii z 2012 r. do zapewnienia takiego dostępu kolejnym 500 mln osób do 2030 r., nadając priorytetowe znaczenie rozwiązaniom na małą skalę, opartym na minisieciach i systemach pozasieciowych o wysokiej wartości środowiskowej i rozwojowej; wzmocnienie współpracy w zakresie zrównoważonej energii. promowanie i zacieśnienie współpracy w zakresie efektywności energetycznej oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii; promowanie dostępu do niezawodnych, bezpiecznych, przystępnych cenowo, czystych i zrównoważonych usług energetycznych, w szczególności do lokalnych i zdecentralizowanych rozwiązań, które zapewniają dostęp do energii osobom żyjącym w ubóstwie oraz w regionach oddalonych;

Poprawka    371

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – część A – punkt 4 – litera d a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

da)  budowanie zdolności w zakresie włączania celów związanych ze zrównoważeniem środowiskowym i zmianą klimatu oraz dążenia do ekologicznego wzrostu gospodarczego do głównego nurtu krajowych i lokalnych strategii rozwoju, w tym wspieranie uwzględnienia kryteriów zrównoważoności w zamówieniach publicznych;

Poprawka    372

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – część A – punkt 4 – litera d b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

db)  promowanie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, należytej staranności w łańcuchach dostaw oraz spójnego stosowania „podejścia ostrożnościowego” i zasady „zanieczyszczający płaci”;

Poprawka    373

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – część A – punkt 4 – litera d c (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

dc)  promowanie sprawdzonych, zrównoważonych środowiskowo praktyk rolniczych, w tym agroekologii, które przyczyniają się do ochrony ekosystemów i różnorodności biologicznej oraz zwiększają odporność środowiskową i społeczną na zmianę klimatu w perspektywie długoterminowej;

Poprawka    374

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – część A – punkt 4 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

f)  zwiększenie zaangażowania lokalnych społeczności w przeciwdziałanie zmianie klimatu, ochronę ekosystemów oraz zarządzanie zasobami naturalnymi. Promowanie zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich i odporności w obszarach miejskich;

f)  zwiększenie zaangażowania lokalnych społeczności i ludów tubylczych w przeciwdziałanie zmianie klimatu, zwalczanie utraty różnorodności biologicznej i przestępstw przeciwko dzikiej przyrodzie, ochronę ekosystemów oraz zarządzanie zasobami naturalnymi, w tym przez poprawę gospodarowania gruntami i zasobami wodnymi. Promowanie zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich i odporności w obszarach miejskich;

Poprawka    375

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – część A – punkt 4 – litera f a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

fa)  położenie kresu handlowi minerałami z regionów ogarniętych konfliktami i wyzyskowi górników oraz wspieranie rozwoju lokalnych społeczności zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2017/821 ustanawiającym obowiązki w zakresie należytej staranności w łańcuchu dostaw i środkami towarzyszącymi, a także opracowanie takiego podejścia do minerałów, które nie zostały jeszcze uwzględnione;

Poprawka    376

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – część A – punkt 4 – litera f b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

fb)  promowanie edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju, aby umożliwić ludziom przekształcenie społeczeństwa i zbudowanie zrównoważonej przyszłości;

Poprawka    377

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – część A – punkt 4 – litera g

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

g)  promowanie ochrony, zrównoważonego wykorzystywania i odnawiania zasobów naturalnych, zdrowych ekosystemów i zatrzymania procesu utraty bioróżnorodności, a także ochrona dzikiej fauny i flory;

g)  promowanie ochrony, zrównoważonego wykorzystywania i odnawiania zasobów naturalnych, zdrowych ekosystemów i zatrzymania procesu utraty bioróżnorodności, a także ochrona dzikiej fauny i flory, w tym zwalczanie kłusownictwa oraz nielegalnego handlu dziką fauną i florą;

Poprawka    378

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – część A – punkt 4 – litera g a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ga)  przeciwdziałanie utracie różnorodności biologicznej, wdrażanie w tym celu inicjatyw międzynarodowych i unijnych, w szczególności przez promowanie ochrony i zrównoważonego wykorzystywania ekosystemów lądowych i morskich oraz powiązanej różnorodności biologicznej, a także zarządzania nimi;

Poprawka    379

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – część A – punkt 4 – litera h

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

h)  promowanie zintegrowanego i zrównoważonego zarządzania zasobami wodnymi oraz współpracy w dziedzinie wód transgranicznych;

h)  promowanie zintegrowanego i zrównoważonego zarządzania zasobami wodnymi oraz współpracy w dziedzinie wód transgranicznych zgodnie z prawem międzynarodowym;

Poprawka    380

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – część A – punkt 4 – litera i

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

i)  promowanie oszczędzania i zwiększania zasobów węgla przez zrównoważone zarządzanie użytkowaniem gruntów, zmianę użytkowania gruntów, leśnictwo oraz zwalczanie degradacji środowiska, pustynnienia i degradacji gleby;

i)  promowanie oszczędzania i zwiększania zasobów węgla przez zrównoważone zarządzanie użytkowaniem gruntów, zmianę użytkowania gruntów, leśnictwo oraz zwalczanie degradacji środowiska, pustynnienia i degradacji gleby i lasów oraz susz;

Poprawka    381

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – część A – punkt 4 – litera j

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

j)  ograniczenie wylesiania i promowanie egzekwowania prawa, zarządzania i handlu w dziedzinie leśnictwa (FLEGT) oraz zwalczanie nielegalnego pozyskiwania drewna, handlu nielegalnymi wyrobami z surowca drzewnego i drewna;

j)  ograniczenie wylesiania i promowanie egzekwowania prawa, zarządzania i handlu w dziedzinie leśnictwa (FLEGT) oraz zwalczanie nielegalnego pozyskiwania drewna, handlu nielegalnymi wyrobami z surowca drzewnego i drewna. Wspieranie lepszego sprawowania rządów i budowania zdolności na rzecz zrównoważonego zarządzania zasobami naturalnymi; wsparcie w zakresie negocjowania i wdrażania dobrowolnych umów o partnerstwie;

Poprawka    382

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – część A – punkt 4 – litera k

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

k)  wspieranie zarządzania oceanami, w tym ochrony i restytucji obszarów przybrzeżnych i morskich we wszystkich formach, w tym ekosystemów, walka z odpadami morskimi, zwalczanie nielegalnych, nieraportowanych i nieuregulowanych połowów (NNN) oraz ochrona morskiej różnorodności biologicznej;

k)  wspieranie zarządzania oceanami, w tym ochrony i restytucji obszarów przybrzeżnych i morskich we wszystkich formach, w tym ekosystemów, walka z odpadami morskimi, zwalczanie nielegalnych, nieraportowanych i nieuregulowanych połowów (NNN) oraz ochrona morskiej różnorodności biologicznej zgodnie z Konwencją Narodów Zjednoczonych o prawie morza (UNCLOS);

Poprawka    383

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – część A – punkt 4 – litera l

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

l)  zmniejszenie ryzyka związanego z klęskami żywiołowymi oraz zwiększenie odporności w ramach synergii z politykami i działaniami w zakresie przystosowania do zmiany klimatu;

l)  zmniejszenie ryzyka związanego z regionalnymi klęskami żywiołowymi, poprawa gotowości na wypadek klęsk żywiołowych oraz zwiększenie odporności za pomocą opartego na społeczności i ukierunkowanego na ludzi podejścia w ramach synergii z politykami i działaniami w zakresie przystosowania do zmiany klimatu;

Poprawka    384

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – część A – punkt 4 – litera m

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

m)  promowanie oszczędnego gospodarowania zasobami oraz zrównoważonej konsumpcji i produkcji, w tym walki z zanieczyszczeniami i zrównoważonego gospodarowania chemikaliami i odpadami;

m)  promowanie oszczędnego gospodarowania zasobami oraz zrównoważonej konsumpcji i produkcji (również w całym łańcuchu dostaw), w tym przez ograniczenie wykorzystania zasobów naturalnych do finansowania konfliktów oraz podjęcie działań na rzecz zapewnienia przez zainteresowane strony zgodności z założeniami inicjatyw takich jak system certyfikacji procesu Kimberley; walka z zanieczyszczeniami i zrównoważone gospodarowanie chemikaliami i odpadami;

Poprawka    385

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – część A – punkt 4 – litera n

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

n)  wspieranie starań na rzecz poprawy zrównoważonej dywersyfikacji gospodarczej, konkurencyjności i handlu, rozwoju sektora prywatnego ze szczególnym uwzględnieniem niskoemisyjnego zielonego wzrostu odpornego na zmianę klimatu, mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw, a także spółdzielni, z wykorzystaniem istniejących umów handlowych z UE.

n)  wspieranie starań na rzecz poprawy zrównoważonej dywersyfikacji gospodarczej, konkurencyjności, łańcuchów dostaw opartych na podziale wartości i sprawiedliwego handlu, rozwoju sektora prywatnego ze szczególnym uwzględnieniem niskoemisyjnego zielonego wzrostu odpornego na zmianę klimatu, mikroprzedsiębiorstw, przedsiębiorstw społecznych oraz małych i średnich przedsiębiorstw, a także spółdzielni, z wykorzystaniem korzyści w zakresie rozwoju płynących z istniejących umów handlowych z UE;

Poprawka    386

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – część A – punkt 4 – litera n a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

na)  wypełnienie międzynarodowych zobowiązań w zakresie ochrony różnorodności biologicznej zapisanych w traktatach takich jak Konwencja o różnorodności biologicznej (CBD), Konwencja o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem (CITES), Konwencja o ochronie wędrownych gatunków dzikich zwierząt oraz w innych traktatach dotyczących różnorodności biologicznej;

Poprawka    387

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – część A – punkt 4 – litera n b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

nb)  umacnianie integracji i włączanie celów dotyczących zmiany klimatu i środowiska do głównego nurtu współpracy Unii na rzecz rozwoju poprzez wspieranie prac metodologicznych i prac badawczych prowadzonych na temat krajów rozwijających się, w tych krajach oraz przez te kraje, między innymi w zakresie mechanizmów monitorowania, sprawozdawczości i weryfikacji, mapowania ekosystemów, oceny i wyceny, poszerzania wiedzy fachowej w dziedzinie środowiska oraz promowania innowacyjnych działań i spójności polityki;

Poprawka    388

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – część A – punkt 4 – litera n c (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

nc)  zwalczanie globalnych i ponadregionalnych skutków zmiany klimatu o potencjalnie destabilizującym wpływie na rozwój, pokój i bezpieczeństwo;

Poprawka    389

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – część A – punkt 5 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  wspieranie przedsiębiorczości, godnego zatrudnienia i zdolności do zatrudnienia poprzez rozwój umiejętności i kompetencji, w tym edukację, poprawę norm i warunków pracy oraz zapewnianie możliwości zwłaszcza młodzieży;

a)  wspieranie przedsiębiorczości, w tym za pomocą mikrofinansowania, wspieranie godnego zatrudnienia i zdolności do zatrudnienia poprzez rozwój umiejętności i kompetencji, w tym edukację, poprawę pełnego stosowania norm pracy MOP, w tym w zakresie dialogu społecznego zwalczania pracy dzieci, poprawę warunków pracy w zdrowym środowisku, płace zapewniające utrzymanie na minimalnym poziomie oraz zapewnianie możliwości zwłaszcza młodzieży;

Poprawka    390

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – część A – punkt 5 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  wspieranie krajowych ścieżek rozwoju przynoszących największe pozytywne rezultaty i zmiany społeczne oraz promowanie opodatkowania progresywnego i publicznych polityk redystrybucyjnych;

b)  wspieranie krajowych ścieżek rozwoju przynoszących największe pozytywne rezultaty i zmiany społeczne, promowanie skutecznego i zrównoważonego opodatkowania i publicznych polityk redystrybucyjnych oraz ustanowienie i wzmocnienie zrównoważonych systemów ochrony socjalnej i systemów ubezpieczeń społecznych; wspieranie działań na szczeblu krajowym i międzynarodowym w celu zwalczania uchylania się od opodatkowania i rajów podatkowych;

Poprawka    391

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – część A – punkt 5 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  poprawa klimatu biznesowego i inwestycyjnego, stworzenie otoczenia regulacyjnego sprzyjającego rozwojowi gospodarczemu oraz wspieranie przedsiębiorstw, zwłaszcza mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw, w rozszerzaniu działalności i tworzeniu miejsc pracy;

c)  poprawa odpowiedzialnego klimatu biznesowego i inwestycyjnego, stworzenie otoczenia regulacyjnego sprzyjającego rozwojowi gospodarczemu oraz wspieranie przedsiębiorstw, zwłaszcza mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw, spółdzielni i przedsiębiorstw społecznych, w rozszerzaniu działalności i tworzeniu miejsc pracy, wspieranie rozwoju gospodarki solidarnej, a także zwiększenie rozliczalności sektora prywatnego;

Poprawka    392

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – część A – punkt 5 – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ca)  promowanie rozliczalności przedsiębiorstw i mechanizmów dochodzenia roszczeń w przypadku naruszeń praw człowieka związanych z działalnością sektora prywatnego; wspieranie działań na szczeblu lokalnym, regionalnym i globalnym w celu zapewnienia przestrzegania przez przedsiębiorstwa standardów praw człowieka i dostosowywania się do zmian regulacyjnych, również jeśli chodzi o obowiązek dochowania należytej staranności i wiążący międzynarodowy instrument w sprawie działalności gospodarczej i praw człowieka na świecie;

Poprawka    393

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – część A – punkt 5 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d)  zwiększenie społecznej i środowiskowej odpowiedzialności przedsiębiorstw i wzmocnienie odpowiedzialnych praktyk biznesowych w całym łańcuchu wartości;

d)  zwiększenie społecznej i środowiskowej odpowiedzialności przedsiębiorstw i wzmocnienie odpowiedzialnych praktyk biznesowych w całym łańcuchu wartości, zapewnienie podziału wartości, uczciwych cen i uczciwych warunków handlu;

Poprawka    394

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – część A – punkt 5 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

e)  zwiększenie wydajności wydatków publicznychpromowanie korzystania w bardziej strategiczny sposób z finansów publicznych, w tym z wykorzystaniem instrumentów łączonych, aby przyciągnąć dodatkowe publiczne i prywatne inwestycje;

e)  zwiększenie wydajności i zrównoważonego charakteru wydatków publicznych, w tym przez promowanie zrównoważonych zamówień publicznych; promowanie korzystania w bardziej strategiczny sposób z finansów publicznych, w tym z wykorzystaniem instrumentów łączonych, aby przyciągnąć dodatkowe publiczne i prywatne inwestycje;

Poprawka    395

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – część A – punkt 5 – litera g

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

g)  promowanie wewnętrznej spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej; tworzenie silniejszych więzi pomiędzy obszarami miejskimi i wiejskimi oraz ułatwianie rozwoju sektora turystyki jako dźwigni zrównoważonego rozwoju;

g)  promowanie wewnętrznej spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej; tworzenie silniejszych więzi pomiędzy obszarami miejskimi i wiejskimi oraz ułatwianie rozwoju zarówno sektora kreatywnego, jak i sektora turystyki kulturalnej jako dźwigni zrównoważonego rozwoju;

Poprawka    396

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – część A – punkt 5 – litera h

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

h)  pobudzenie i zróżnicowanie łańcuchów wartości w sektorze rolno-spożywczym, promowanie dywersyfikacji gospodarczej, wartości dodanej i integracji regionalnej, konkurencyjności i handlu oraz wzmocnienie zrównoważonych, niskoemisyjnych innowacji zdolnych do adaptacji do zmian klimatu;

h)  pobudzenie i zróżnicowanie zrównoważonych i sprzyjających włączeniu społecznemu łańcuchów wartości w sektorze rolno-spożywczym, promowanie bezpieczeństwa żywnościowego i dywersyfikacji gospodarczej, wartości dodanej i integracji regionalnej, konkurencyjności i sprawiedliwego handlu oraz wzmocnienie zrównoważonych, niskoemisyjnych innowacji zdolnych do adaptacji do zmian klimatu;

Poprawka    397

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – część A – punkt 5 – litera h a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ha)  skupienie uwagi na ekologicznie wydajnej intensyfikacji produkcji rolnej w przypadku drobnych rolników, w szczególności kobiet, przez wspieranie efektywnych i zrównoważonych krajowych kierunków polityki, strategii i ram prawnych oraz sprawiedliwego i zrównoważonego dostępu do zasobów, w tym gruntów, wody, (mikro-)kredytów i innych środków produkcji rolnej;

Poprawka    398

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – część A – punkt 5 – litera h b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

hb)  aktywne promowanie większego uczestnictwa społeczeństwa obywatelskiego i organizacji rolników w kształtowaniu polityki i programach badawczych oraz zwiększenie ich udziału we wdrażaniu i ocenie programów rządowych;

Poprawka    399

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – część A – punkt 5 – litera j

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

j)  poprawa powszechnego dostępu do zrównoważonej energii, promowanie gospodarki niskoemisyjnej, odpornej na zmianę klimatu, zasobooszczędnej, o obiegu zamkniętym, zgodnej z porozumieniem paryskim;

j)  poprawa powszechnego dostępu do bezpiecznej, przystępnej cenowo i zrównoważonej energii, promowanie gospodarki niskoemisyjnej, odpornej na zmianę klimatu, zasobooszczędnej, o obiegu zamkniętym, zgodnej z porozumieniem paryskim;

Poprawka    400

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – część A – punkt 5 – litera l

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

l)  promowanie przystępnej cenowo, sprzyjającej włączeniu społecznemu i niezawodnej łączności cyfrowej oraz wzmocnienie gospodarki cyfrowej;

l)  promowanie przystępnej cenowo, sprzyjającej włączeniu społecznemu, niezawodnej i bezpiecznej łączności cyfrowej oraz wzmocnienie gospodarki cyfrowej; promowanie umiejętności korzystania z technologii cyfrowych; ułatwianie przedsiębiorczości cyfrowej i tworzenia miejsc pracy; promowanie wykorzystania technologii cyfrowych w celu umożliwienia zrównoważonego rozwoju; rozwiązanie kwestii cyberbezpieczeństwa, ochrony danych i innych kwestii regulacyjnych związanych z transformacją cyfrową;

Poprawka    401

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – część A – punkt 5 – litera m

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

m)  rozwijanie i wzmacnianie rynków i sektorów w sposób umacniający trwały wzrost gospodarczy sprzyjający włączeniu społecznemu;

m)  rozwijanie i wzmacnianie rynków i sektorów w sposób umacniający trwały wzrost gospodarczy sprzyjający włączeniu społecznemu oraz sprawiedliwy handel;

Poprawka    402

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – część A – punkt 5 – litera n

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

n)  wspieranie agendy integracji regionalnej i polityk optymalnego handlu oraz wspieranie konsolidacji i wdrażania umów handlowych zawartych między UE a jej partnerami;

n)  wspieranie agendy integracji regionalnej i polityk optymalnego handlu na rzecz sprzyjającego włączeniu społecznemu i zrównoważonego rozwoju oraz wspieranie konsolidacji i wdrażania sprawiedliwych umów handlowych zawartych między Unią a jej partnerami, w tym holistycznych i asymetrycznych umów z partnerskimi krajami rozwijającymi się; promowanie i wzmacnianie multilateralizmu, zrównoważonej współpracy gospodarczej, a także zasad Światowej Organizacji Handlu;

Poprawka    403

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – część A – punkt 5 – litera o

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

o)  promowanie współpracy w dziedzinie nauki, technologii i badań, a także otwartych danych i innowacji;

o)  promowanie współpracy w dziedzinie nauki, technologii i badań, transformacji cyfrowej, otwartych danych, dużych zbiorów danych i sztucznej inteligencji oraz innowacji, w tym rozwoju dyplomacji naukowej;

Poprawka    404

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – część A – punkt 5 – litera p

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

p)  promowanie wszelkich form dialogu międzykulturowego i różnorodności kulturowej oraz zachowanie i promowanie dziedzictwa kulturowego;

p)  promowanie wszelkich form dialogu międzykulturowego i różnorodności kulturowej, rozwijanie lokalnego rzemiosła, a także sztuki współczesnej i form wyrazu kulturowego oraz zachowanie i promowanie dziedzictwa kulturowego;

Poprawka    405

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – część A – punkt 5 – litera r

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

r)  poprawa dostępu do godnej pracy i stworzenie dobrze funkcjonujących rynków pracy i polityk zatrudnienia, które w większym stopniu sprzyjają włączeniu społecznemu, ukierunkowanych na zapewnienie godnej pracy dla wszystkich, zwłaszcza dla młodzieży.

r)  poprawa dostępu do godnej pracy dla wszystkich w zdrowym środowisku i stworzenie dobrze funkcjonujących rynków pracy i polityk zatrudnienia, które w większym stopniu sprzyjają włączeniu społecznemu, ukierunkowanych na zapewnienie godnej pracy, poszanowanie praw człowieka i praw pracowniczych, w tym jeśli chodzi o płace zapewniające utrzymanie na minimalnym poziomie dla wszystkich, zwłaszcza dla kobiet i młodzieży;

Poprawka    406

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – część A – punkt 5 – litera r a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ra)  zapewnienie sprawiedliwego i zrównoważonego dostępu do sektorów wydobywczych, nieprzyczyniającego się do konfliktów ani korupcji;

Poprawka    407

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – część A – punkt 5 – litera s

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

s)  propagowanie sprawiedliwego, zrównoważonego i niezakłóconego dostępu do sektorów wydobywczych.

s)  propagowanie sprawiedliwego, zrównoważonego i niezakłóconego dostępu do sektorów wydobywczych; zwiększenie przejrzystości, należytej staranności i odpowiedzialności inwestorów, przy jednoczesnym promowaniu rozliczalności sektora prywatnego; stosowanie środków towarzyszących rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/821 z dnia 17 maja 2017 r. ustanawiającemu obowiązki w zakresie należytej staranności w łańcuchu dostaw unijnych importerów cyny, tantalu i wolframu, ich rud oraz złota pochodzących z obszarów dotkniętych konfliktami i obszarów wysokiego ryzyka.

Poprawka    408

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – część A – punkt 6 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6.  Bezpieczeństwo, stabilność i trwały pokój

6.  Pokój, bezpieczeństwo i stabilność

Poprawka    409

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – część A – punkt 6 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  budowanie pokoju i sprawiedliwości przez wzmacnianie odporności państw, społeczeństw, społeczności i osób fizycznych na naciski i wstrząsy polityczne, gospodarcze, środowiskowe, demograficzne i społeczne;

a)  budowanie pokoju, zapobieganie konfliktom i przyczynianie się dzięki temu do stabilności przez wzmacnianie odporności państw, społeczeństw, społeczności i osób fizycznych na naciski i wstrząsy polityczne, gospodarcze, środowiskowe, demograficzne i społeczne, w tym przez promowanie ocen odporności służących określeniu zdolności społeczeństw do przetrwania tych nacisków i wstrząsów, dostosowania się do nich i szybkiego ich przezwyciężania;

Poprawka    410

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – część A – punkt 6 – litera a a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

aa)  promowanie kultury niestosowania przemocy, w tym przez wspieranie formalnej i nieformalnej edukacji na rzecz pokoju;

Poprawka    411

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – część A – punkt 6 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  wspieranie zapobiegania konfliktom, wczesnego ostrzegania i budowania pokoju poprzez mediację, zarządzanie kryzysowe i stabilizację;

b)  wspieranie zapobiegania konfliktom, wczesnego ostrzegania i budowania pokoju poprzez mediację, zarządzanie kryzysowe i stabilizację oraz działania związane z odbudową po zakończeniu konfliktu, w tym wzmocnienie roli kobiet na wszystkich etapach tych procesów; wspieranie, umożliwianie i zwiększenie potencjału budowania zaufania, mediacji, dialogu i pojednania, stosunków dobrosąsiedzkich i innych środków przyczyniających się do zapobiegania konfliktom i ich rozwiązywania, ze szczególnym uwzględnieniem pojawiających się napięć między społecznościami, a także działań na rzecz godzenia interesów grup społecznych oraz łagodzenia przedłużających się konfliktów i kryzysów;

Poprawka    412

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – część A – punkt 6 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ba)  wspieranie rehabilitacji i reintegracji ofiar konfliktów zbrojnych, a także rozbrojenia, demobilizacji i reintegracji społecznej byłych kombatantów i ich rodzin, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb kobiet;

Poprawka    413

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – część A – punkt 6 – litera b b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

bb)  wzmocnienie roli kobiet i młodzieży w budowaniu pokoju i zapobieganiu konfliktom oraz ich włączenia społecznego, znaczącego zaangażowania obywatelskiego i politycznego oraz uznania społecznego; wspieranie wdrażania rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 1325, w szczególności w krajach niestabilnych, doświadczających konfliktu lub w sytuacjach pokonfliktowych;

Poprawka    414

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – część A – punkt 6 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  wspieranie reformy sektora bezpieczeństwa, która będzie stopniowo coraz skuteczniej i w sposób bardziej odpowiedzialny zapewniać osobom fizycznym i państwu bezpieczeństwo na rzecz zrównoważonego rozwoju;

c)  wspieranie uwzględniającej specyfikę konfliktów reformy sektora bezpieczeństwa, która będzie stopniowo coraz skuteczniej i w sposób bardziej demokratyczny i odpowiedzialny zapewniać osobom fizycznym i państwu bezpieczeństwo na rzecz zrównoważonego rozwoju i pokoju;

Poprawka    415

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – część A – punkt 6 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d)  wspieranie budowania zdolności podmiotów wojskowych na rzecz bezpieczeństwa i rozwoju;

(Nie dotyczy polskiej wersji językowej)  

Poprawka    416

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – część A – punkt 6 – litera d a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

da)  wspieranie regionalnych i międzynarodowych inicjatyw dotyczących rozbrojenia oraz systemów i mechanizmów kontroli eksportu broni;

Poprawka    417

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – część A – punkt 6 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

e)  wspieranie regionalnych i międzynarodowych inicjatyw przyczyniających się do zapewnienia bezpieczeństwa, stabilności i pokoju;

e)  wspieranie lokalnych, regionalnych i międzynarodowych inicjatyw przyczyniających się do zapewnienia bezpieczeństwa, stabilności i pokoju, a także łączenie tych różnych inicjatyw;

Poprawka    418

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – część A – punkt 6 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

f)  zapobieganie i zwalczanie radykalizacji postaw, która prowadzi do brutalnego ekstremizmu i terroryzmu;

f)  zapobieganie i zwalczanie radykalizacji postaw, która prowadzi do brutalnego ekstremizmu i terroryzmu, poprzez programy i działania uzależnione od kontekstu, uwzględniające specyfikę konfliktów i aspekt płci oraz ukierunkowane na ludzi;

Poprawka    419

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – część A – punkt 6 – litera f a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

fa)  zajęcie się wpływem społeczno-ekonomicznym min przeciwpiechotnych, niewybuchów lub wybuchowych pozostałości wojennych na ludność cywilną, z uwzględnieniem potrzeb kobiet;

Poprawka    420

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – część A – punkt 6 – litera f b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

fb)  przeciwdziałanie skutkom społecznym restrukturyzacji sił zbrojnych, z uwzględnieniem potrzeb kobiet;

Poprawka    421

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – część A – punkt 6 – litera f c (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

fc)  wspieranie lokalnych, krajowych, regionalnych i międzynarodowych trybunałów ad hoc oraz komisji i mechanizmów prawdy i pojednania;

Poprawka    422

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – część A – punkt 6 – litera h

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

h)  promowanie współpracy transgranicznej w zakresie zrównoważonego zarządzania wspólnymi zasobami naturalnymi;

h)  promowanie współpracy transgranicznej w zakresie zrównoważonego zarządzania wspólnymi zasobami naturalnymi zgodnie z prawem międzynarodowym i unijnym;

Poprawka    423

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – część A – punkt 6 – litera i

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

i)  współpraca z krajami trzecimi w zakresie pokojowego wykorzystania energii jądrowej, w szczególności za pomocą budowania zdolności krajów trzecich i rozwoju infrastruktury w tych krajach w obszarze zdrowia, rolnictwa i bezpieczeństwa żywności; oraz wspieranie działań społecznych mających na celu zaradzenie skutkom dla grup ludności najbardziej narażonych na jakiekolwiek wypadki radiologiczne oraz poprawę ich warunków życia; promowanie zarządzania wiedzą, szkoleń i kształcenia w dziedzinach związanych z energią jądrową;

i)  współpraca z krajami trzecimi w zakresie pokojowego wykorzystania energii jądrowej, w szczególności za pomocą budowania zdolności krajów trzecich i rozwoju infrastruktury w tych krajach w obszarze zdrowia, rolnictwa i bezpieczeństwa żywności; oraz wspieranie działań społecznych mających na celu zaradzenie skutkom dla grup ludności najbardziej narażonych na jakiekolwiek wypadki radiologiczne oraz poprawę ich warunków życia; promowanie zarządzania wiedzą, szkoleń i kształcenia w dziedzinach związanych z energią jądrową. Takie działania opracowuje się razem z działaniami przewidzianymi w ramach Europejskiego Instrumentu na rzecz Bezpieczeństwa Jądrowego ustanowionego rozporządzeniem UE .../... [rozporządzenie w sprawie Europejskiego Instrumentu na rzecz Bezpieczeństwa Jądrowego];

Poprawka    424

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – część A – punkt 6 – litera j

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

j)  zwiększenie bezpieczeństwa morskiego w celu zapewnienia bezpiecznych i czystych, zarządzanych w sposób zrównoważony oceanów;

j)  zwiększenie bezpieczeństwa morskiego i ochrony na morzu w celu zapewnienia bezpiecznych i czystych, zarządzanych w sposób zrównoważony oceanów;

Poprawka    425

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – część A – punkt 7 – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ca)  wspieranie i zacieśnianie współpracy krajów i regionów partnerskich z sąsiadującymi najbardziej oddalonymi regionami Unii oraz z krajami i terytoriami zamorskimi objętymi decyzją Rady [...] z dnia [...] w sprawie stowarzyszenia krajów i terytoriów zamorskich z Unią Europejską;

Poprawka    426

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – część A – punkt 7 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d)  promowanie środowiska sprzyjającego rozwojowi organizacji społeczeństwa obywatelskiego, w tym fundacji, wzmocnienie ich istotnego i uporządkowanego udziału w politykach krajowych oraz ich zdolności do wykonywania swoich zadań w charakterze niezależnych podmiotów podejmujących działania w dziedzinie rozwoju i zarządzania; oraz wzmocnienie nowych sposobów realizacji partnerstw z organizacjami społeczeństwa obywatelskiego, propagowanie merytorycznego i uporządkowanego dialogu z Unią i efektywnego korzystania z krajowych planów działania w zakresie współpracy UE ze społeczeństwem obywatelskim;

d)  promowanie środowiska sprzyjającego rozwojowi organizacji społeczeństwa obywatelskiego, w tym fundacji, wzmocnienie ich udziału w politykach krajowych oraz ich zdolności do wykonywania swoich zadań w charakterze niezależnych podmiotów podejmujących działania w dziedzinie rozwoju i zarządzania; oraz wzmocnienie nowych sposobów realizacji partnerstw z organizacjami społeczeństwa obywatelskiego, propagowanie merytorycznego i uporządkowanego dialogu z Unią i efektywnego korzystania z krajowych planów działania w zakresie współpracy Unii ze społeczeństwem obywatelskim oraz ich skutecznego wdrażania;

Poprawka    427

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – część A – punkt 7 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

f)  skuteczniejsze nawiązywanie kontaktów z obywatelami państw trzecich, w tym przez wykorzystywanie w pełni dyplomacji gospodarczej, kulturowej i publicznej;

f)  skuteczniejsze nawiązywanie kontaktów z obywatelami i obrońcami praw człowieka w państwach trzecich, w tym przez wykorzystywanie w pełni dyplomacji gospodarczej, kulturowej, sportowej i publicznej;

Poprawka    428

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – część B

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

B  Konkretne cele w obszarze objętym polityką sąsiedztwa

skreśla się

a)  promowanie ściślejszej współpracy politycznej;

 

b)  wspieranie realizacji układów o stowarzyszeniu lub innych istniejących lub przyszłych porozumień oraz wspólnie uzgodnionych programów stowarzyszeniowych i priorytetów partnerstwa lub równoważnych dokumentów;

 

c)  promowanie zacieśnionego partnerstwa ze społeczeństwami między Unią a krajami partnerskimi, w tym za pośrednictwem kontaktów międzyludzkich;

 

d)  zacieśnienie współpracy regionalnej, zwłaszcza w ramach Partnerstwa Wschodniego, Unii dla Śródziemnomorza i współpracy obejmującej całe europejskie sąsiedztwo, a także współpracy transgranicznej;

 

e)  osiągnięcie stopniowej integracji z unijnym rynkiem wewnętrznym oraz zacieśnionej współpracy sektorowej i międzysektorowej, również za sprawą zbliżenia przepisów i konwergencji regulacyjnej z unijnymi normami oraz innymi stosownymi normami międzynarodowymi, a także lepszego dostępu do rynku między innymi przez pogłębione i kompleksowe strefy wolnego handlu, powiązany rozwój instytucjonalny i inwestycje.

 

Poprawka    429

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik III – punkt 1 – tiret 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

  współudział w propagowaniu podstawowych wartości demokracji, praworządności, powszechności i niepodzielności praw człowieka, poszanowania godności ludzkiej, zasad niedyskryminacji, równości i solidarności oraz poszanowania zasad Karty Narodów Zjednoczonych oraz prawa międzynarodowego;

skreśla się

Poprawka    430

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik III – punkt 1 – tiret 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

  umożliwienie współpracy i partnerstwa ze społeczeństwem obywatelskim w zakresie praw człowieka i demokracji, w tym we wrażliwych i naglących sytuacjach. Opracowanie spójnej i całościowej strategii na wszystkich poziomach, aby osiągnąć poniższe cele;

skreśla się

Poprawka    431

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik III – punkt 1 – tiret 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

  stanie na straży praw człowieka i podstawowych wolności wszystkich ludzi, przyczyniając się do tworzenia społeczeństw, w których panują wartości uczestnictwa, niedyskryminacji, tolerancji sprawiedliwości i odpowiedzialności, solidarności oraz równości. Monitorowanie, promowanie i zwiększanie poszanowania i przestrzegania praw człowieka i podstawowych wolności wszystkich ludzi zgodnie z zasadami powszechności, niepodzielności i współzależności praw człowieka. Zakres programu obejmuje prawa obywatelskie, polityczne, gospodarcze, społeczne i kulturowe. Zaradzenie wyzwaniom dotyczącym praw człowieka, pobudzając społeczeństwo obywatelskie oraz chroniąc i wzmacniając pozycję obrońców praw człowieka, również w związku z kurczącą się przestrzenią dla ich działań;

skreśla się

Poprawka    432

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik III – punkt 1 – tiret 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

  rozwijanie, wzmacnianie i ochrona demokracji, kompleksowe podjęcie kwestii związanych ze wszystkimi aspektami demokratycznych rządów, w tym wzmocnienie pluralizmu demokratycznego, zwiększenie aktywności obywatelskiej oraz wspieranie wiarygodnych i przejrzystych procesów wyborczych sprzyjających włączeniu społecznemu. Wzmocnienie demokracji przez stanie na straży głównych filarów systemów demokratycznych, w tym praworządności, norm i wartości demokratycznych, niezależnych mediów, odpowiedzialnych instytucji sprzyjających włączeniu społecznemu, a także takich partii politycznych i parlamentów, oraz zwalczanie korupcji. Obserwacja wyborów odgrywa znaczącą rolę w szerszym wsparciu procesów demokratycznych. W tym kontekście unijne obserwacje wyborów będą nadal stanowić główny element programu, podobnie jak działania następcze podejmowane w wyniku zaleceń unijnych misji obserwacji wyborów;

skreśla się

Poprawka    433

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik III – punkt 1 – tiret 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

  promowanie skutecznego multilateralizmu i partnerstwa strategicznego, przyczynianie się do zwiększania potencjału ram międzynarodowych, regionalnych i krajowych w zakresie promowania i ochrony praw człowieka, demokracji i praworządności. Wzmocnienie partnerstw strategicznych, ze szczególnym uwzględnieniem Biura Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Praw Człowieka (OHCHR), Międzynarodowego Trybunału Karnego (MTK) oraz właściwych, regionalnych i krajowych mechanizmów ochrony praw człowieka. Ponadto program promuje edukację i badania w zakresie praw człowieka i demokracji, w tym za pośrednictwem sieci Global Campus for Human Rights and Democracy.

skreśla się

Poprawka    434

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik III – punkt 1 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

W ramach tego programu Unia zapewnia pomoc w rozwiązywaniu globalnych, regionalnych, krajowych i lokalnych problemów w zakresie praw człowieka i demokratyzacji, we współpracy ze społeczeństwem obywatelskim w ramach następujących strategicznych obszarów interwencji:

 

1a.  Ochrona i wspieranie praw człowieka i obrońców praw człowieka w państwach i sytuacjach wyjątkowych, w których prawa człowieka i podstawowe wolności są najbardziej zagrożone, w tym poprzez zaspokajanie pilnych potrzeb związanych z ochroną obrońców praw człowieka w elastyczny i całościowy sposób.

 

Szczególny nacisk kładzie się na zagadnienia związane z prawami człowieka i demokracją, których nie można uwzględnić w programach geograficznych lub innych programach tematycznych ze względu na ich wrażliwy lub pilny charakter. W takich przypadkach priorytetem jest propagowanie przestrzegania odnośnego prawa międzynarodowego oraz zapewnianie lokalnemu społeczeństwu obywatelskiemu konkretnego wsparcia i środków na potrzeby działania w bardzo trudnych okolicznościach. Szczególną uwagę zwraca się również na wzmocnienie konkretnych mechanizmów ochrony obrońców praw człowieka.

 

1b.  Stanie na straży praw człowieka i podstawowych wolności wszystkich ludzi, przyczynianie się do tworzenia społeczeństw, w których przeważają wartości uczestnictwa, niedyskryminacji, równości, sprawiedliwości społecznej, sprawiedliwości międzynarodowej i odpowiedzialności.

 

Pomoc Unii powinna umożliwiać poruszanie najdelikatniejszych kwestii politycznych, takich jak kara śmierci, tortury, wolność wypowiedzi w restrykcyjnych sytuacjach, dyskryminacja wobec słabszych grup, a także ochrona i promowanie praw dziecka (np. praca dzieci, handel dziećmi, prostytucja dziecięca i dzieci-żołnierze) oraz podejmować pojawiające się i złożone wyzwania, takie jak ochrona osób wysiedlonych z powodu zmiany klimatu, dzięki swojej niezależności działania oraz wysokiej elastyczności w kontekście różnych form współpracy.

 

1c.  Wzmocnienie i wspieranie demokracji z uwzględnieniem wszystkich aspektów demokratycznych rządów, w tym wzmocnienie pluralizmu demokratycznego, zwiększenie aktywności obywatelskiej, stworzenie środowiska sprzyjającego rozwojowi społeczeństwa obywatelskiego oraz wspieranie wiarygodnych, sprzyjających włączeniu społecznemu i przejrzystych procesów wyborczych, zwłaszcza za pośrednictwem unijnych misji obserwacji wyborów.

 

Demokrację wzmacnia się przez ochronę głównych filarów systemów demokratycznych, w tym praworządności, norm i wartości demokratycznych, niezależnych mediów, odpowiedzialnych i sprzyjających włączeniu społecznemu instytucji, w tym partii politycznych i parlamentów, oraz przez zapewnienie odpowiedzialnego sektora bezpieczeństwa i zwalczania korupcji. Priorytetem jest zapewnienie konkretnego wsparcia i środków działania podmiotom politycznym, które prowadzą swoją działalność w bardzo trudnych okolicznościach. Obserwacja wyborów odgrywa znaczącą rolę w szerszym wsparciu procesów demokratycznych. W tym kontekście unijne obserwacje wyborów będą nadal stanowić główny element programu, podobnie jak działania następcze podejmowane w wyniku zaleceń unijnych misji obserwacji wyborów. Kolejnym celem będzie wspieranie obywatelskich organizacji obserwacji wyborów i ich regionalnych sieci na całym świecie.

 

Należy zwiększać zdolność i widoczność obywatelskich organizacji obserwacji wyborów we wschodnich i południowych krajach objętych europejską polityką sąsiedztwa i odpowiednich regionalnych platform, zwłaszcza przez promowanie zrównoważonego programu wzajemnego uczenia się dla niezależnych, bezpartyjnych obywatelskich organizacji obserwacji wyborów. Unia stara się zwiększyć zdolność krajowych obywatelskich organizacji obserwacji wyborów, zapewnić edukację wyborców, poszerzanie umiejętności korzystania z mediów i opracowanie programów monitorowania wdrażania zaleceń krajowych i międzynarodowych misji obserwacji wyborów, a także chroni wiarygodność instytucji wyborów i obserwacji wyborów i zwiększa zaufanie do nich.

 

1d.  Promowanie skutecznego multilateralizmu i partnerstw strategicznych jako wkładu w zwiększanie potencjału ram międzynarodowych, regionalnych i krajowych oraz wzmacnianie pozycji podmiotów lokalnych w promowaniu i ochronie praw człowieka, demokracji i praworządności.

 

Zasadnicze znaczenie mają partnerstwa na rzecz praw człowieka, które skupiają się na wzmacnianiu krajowej i międzynarodowej architektury praw człowieka, w tym na wsparciu dla multilateralizmu oraz niezależności i skuteczności Biura Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Praw Człowieka (OHCHR), Międzynarodowego Trybunału Karnego (MTK) oraz właściwych regionalnych mechanizmów ochrony praw człowieka. Kontynuuje się wspieranie edukacji i badań w dziedzinie praw człowieka i demokracji, a także promowanie wolności nauki, w tym za pośrednictwem sieci Global Campus for Human Rights and Democracy.

 

1e.  Propagowanie nowych międzyregionalnych synergii i sieci wśród lokalnego społeczeństwa obywatelskiego oraz między społeczeństwem obywatelskim a innymi właściwymi organami i mechanizmami w dziedzinie praw człowieka, aby zmaksymalizować wymianę najlepszych praktyk dotyczących praw człowieka i demokracji oraz stworzyć pozytywną dynamikę.

 

Nacisk kładzie się na ochronę i propagowanie zasady uniwersalności, określenie i wymianę najlepszych praktyk dotyczących wszystkich praw człowieka, zarówno obywatelskich i politycznych, jak i gospodarczych, społecznych i kulturowych, oraz podstawowych wolności, tj. przy podejmowaniu głównych wyzwań, w tym związanych z trwałym bezpieczeństwem oraz przeciwdziałaniem terroryzmowi, nielegalnej migracji i kurczącej się przestrzeni dla organizacji pozarządowych. Będzie to wymagało zwiększonych starań na rzecz zgromadzenia szerokiego spektrum zainteresowanych stron związanych z prawami człowieka (np. lokalnych działaczy społeczeństwa obywatelskiego i obrońców praw człowieka, prawników, środowisk naukowych, krajowych instytucji praw człowieka i praw kobiet, związków zawodowych) z różnych krajów i kontynentów, które wspólnie mogą stworzyć pozytywny przekaz na temat praw człowieka z efektem mnożnikowym.

 

1f.  Unia nadal promuje w stosunkach z państwami trzecimi objętymi przedmiotowym instrumentem międzynarodowe wysiłki na rzecz umowy wielostronnej zakazującej handlu towarami wykorzystywanymi do tortur i wykonywania kary śmierci.

Poprawka    435

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik III – punkt 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  OBSZARY INTERWENCJI NA RZECZ ORGANIZACJI SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

2.  OBSZARY INTERWENCJI NA RZECZ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO I WŁADZ LOKALNYCH

Poprawka    436

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik III – punkt 2 – punkt 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Partycypacyjna, samostanowiącaniezależna przestrzeń społeczeństwa obywatelskiego w krajach partnerskich sprzyjająca włączeniu społecznemu

1.  Sprzyjające włączeniu społecznemu, partycypacyjne, samostanowiąceniezależne społeczeństwo obywatelskie i władze lokalne w krajach partnerskich

Poprawka    437

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik III – punkt 2 – punkt 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  stworzenie otoczenia sprzyjającego zaangażowaniu obywateli i działaniom społeczeństwa obywatelskiego, w tym za pośrednictwem fundacji;

a)  stworzenie otoczenia sprzyjającego zaangażowaniu obywateli i działaniom społeczeństwa obywatelskiego, w tym przez wspieranie aktywnego udziału społeczeństwa obywatelskiego w dialogu politycznym za pośrednictwem fundacji;

Poprawka    438

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik III – punkt 2 – punkt 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  budowanie zdolności organizacji społeczeństwa obywatelskiego, w tym fundacji, do działania w charakterze podmiotów zajmujących się zarówno rozwojem, jak i zarządzaniem;

b)  wspieranie i budowanie zdolności organizacji społeczeństwa obywatelskiego, w tym fundacji, do działania w charakterze podmiotów zajmujących się zarówno rozwojem, jak i zarządzaniem;

Poprawka    439

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik III – część 2 – punkt 1 – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ca)  budowanie potencjału, koordynacja i wzmocnienie instytucjonalne organizacji społeczeństwa obywatelskiego i władz lokalnych, w tym sieci organizacji społeczeństwa obywatelskiego, władz lokalnych i organizacji parasolowych państw południowych, by angażowały się w ramach swoich organizacji i we współpracy z różnego rodzaju zainteresowanymi stronami biorącymi udział w debacie publicznej na temat rozwoju, a także by prowadziły dialog z rządami w sprawie polityki publicznej i skutecznie uczestniczyły w procesie rozwoju.

Poprawka    440

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik III – punkt 2 – punkt 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Dialog prowadzony z organizacjami społeczeństwa obywatelskiego w sprawie polityki rozwojowej oraz między tymi organizacjami

2.  Dialog prowadzony z organizacjami społeczeństwa obywatelskiego oraz między tymi organizacjami

Poprawka    441

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik III – punkt 2 – punkt 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  promowanie innych wielostronnych forów na rzecz dialogu, które sprzyjają włączeniu społecznemu, w tym interakcji między obywatelami, organizacjami społeczeństwa obywatelskiego, samorządami terytorialnymi, państwami członkowskimi i innymi kluczowymi stronami zainteresowanymi rozwojem;

a)  promowanie wielostronnych forów na rzecz dialogu, które sprzyjają włączeniu społecznemu, i instytucjonalne wzmacnianie sieci społeczeństwa obywatelskiego i władz lokalnych, w tym interakcji i koordynacji między obywatelami, organizacjami społeczeństwa obywatelskiego, samorządami terytorialnymi, państwami członkowskimi i innymi kluczowymi stronami zainteresowanymi rozwojem;

Poprawka    442

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik III – punkt 2 – punkt 3 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  zmobilizowanie poparcia społecznego w Unii, krajach kandydujących i potencjalnych krajach kandydujących dla strategii zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu w krajach partnerskich.

b)  zmobilizowanie poparcia społecznego w Unii, krajach kandydujących i potencjalnych krajach kandydujących dla strategii ograniczania ubóstwa i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu w krajach partnerskich.

Poprawka    443

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik III – punkt 2 – punkt 3 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ba)  podnoszenie świadomości w kwestii zrównoważonej konsumpcji i produkcji, łańcuchów dostaw i wpływu siły nabywczej obywateli Unii na stymulowanie zrównoważonego rozwoju;

Poprawka    444

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik III – punkt 2 – punkt 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3a.  Świadczenie podstawowych usług społecznych na rzecz ludności znajdującej się w potrzebie

 

Interwencje w krajach partnerskich, które zapewniają wsparcie słabszym i marginalizowanym grupom przez świadczenie podstawowych usług społecznych, takich jak usługi dotyczące zdrowia, w tym żywienia, edukacji, ochrony socjalnej i dostępu do bezpiecznej wody, urządzeń sanitarnych i higieny, za pośrednictwem organizacji społeczeństwa obywatelskiego i władz lokalnych.

Poprawka    445

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik III – punkt 2 – punkt 3 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3b.  Wzmocnienie roli władz lokalnych jako podmiotów zaangażowanych w rozwój przez:

 

a)  zwiększenie potencjału sieci, platform i sojuszy władz lokalnych w Unii i w krajach rozwijających się, aby zapewnić merytoryczny i ciągły dialog polityczny na temat rozwoju i skuteczne zaangażowanie na rzecz rozwoju oraz promować demokratyczne rządy, zwłaszcza przez podejście terytorialne w zakresie rozwoju lokalnego;

 

b)  zwiększanie liczby interakcji z obywatelami Unii na temat kwestii dotyczących rozwoju (podnoszenie świadomości, dzielenie się wiedzą, zaangażowanie, w tym przez przyjęcie kryteriów zrównoważenia w zamówieniach publicznych), szczególnie w związku z powiązanymi celami zrównoważonego rozwoju, w tym w Unii, krajach kandydujących i potencjalnych krajach kandydujących.

 

c)   zwiększenie odpowiedzialności za pomoc i absorpcji pomocy za pośrednictwem krajowych programów szkoleniowych dla urzędników władz lokalnych, dotyczących sposobu ubiegania się o fundusze unijne.

Poprawka    446

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik III – punkt 3 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  OBSZARY INTERWENCJI NA RZECZ STABILNOŚCI I POKOJU

3.  OBSZARY INTERWENCJI NA RZECZ BUDOWANIA POKOJU, ZAPOBIEGANIA KONFLIKTOM I STABILNOŚCI

Poprawka    447

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik III – punkt 3 – punkt 1 – akapit 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Unia zapewnia pomoc techniczną i finansową obejmującą wsparcie działań służących budowaniu i wzmacnianiu potencjału partnerów w zakresie zapobiegania konfliktom, budowania pokoju oraz reagowania na sytuacje przedkryzysowe i pokryzysowe, w ścisłej koordynacji z podejmowanymi przez Organizację Narodów Zjednoczonych i inne organizacje międzynarodowe, regionalne i subregionalne, a także podmioty państwowe i podmioty społeczeństwa obywatelskiego działaniami, ze szczególnym uwzględnieniem udziału kobiet, przede wszystkim w odniesieniu do:

Unia zapewnia pomoc techniczną i finansową obejmującą wsparcie działań służących budowaniu i wzmacnianiu potencjału Unii i jej partnerów w zakresie zapobiegania konfliktom, budowania pokoju oraz reagowania na sytuacje przedkryzysowe i pokryzysowe, w ścisłej koordynacji z podejmowanymi przez Organizację Narodów Zjednoczonych i inne organizacje międzynarodowe, regionalne i subregionalne, a także podmioty państwowe i podmioty społeczeństwa obywatelskiego działaniami, ze szczególnym uwzględnieniem równości płci, upodmiotowienia kobiet i udziału młodzieży, przede wszystkim w odniesieniu do:

Poprawka    448

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik III – punkt 3 – punkt 1 – akapit 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  wczesnego ostrzegania oraz analizy ryzyka wystąpienia konfliktu; środków budowania zaufania, mediacji, dialogu i pojednania;

a)  wczesnego ostrzegania oraz analizy ryzyka wystąpienia konfliktu przy opracowywaniu i realizowaniu strategii politycznych;

Poprawka    449

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik III – punkt 3 – punkt 1 – akapit 1 – litera a a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

aa)  ułatwiania i tworzenia zdolności w zakresie środków dotyczących budowania zaufania, mediacji, dialogu i pojednania, ze szczególnym uwzględnieniem napięć powstających między społecznościami, a zwłaszcza zapobiegania zbrodniom ludobójstwa i zbrodniom przeciwko ludzkości;

Poprawka    450

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik III – punkt 3 – punkt 1 – akapit 1 – litera a b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ab)  wzmacniania zdolności w zakresie uczestnictwa w cywilnych misjach stabilizacyjnych i ich rozmieszczania; wzmacniania zdolności Unii, społeczeństwa obywatelskiego i partnerów Unii do uczestnictwa w cywilnych misjach utrzymywania i budowania pokoju oraz do ich rozmieszczania; wymiany informacji i najlepszych praktyk na temat budowania pokoju, analizy konfliktu, wczesnego ostrzegania lub zapewniania szkoleń i świadczenia usług;

Poprawka    451

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik III – punkt 3 – punkt 1 – akapit 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  procesu odbudowy po konfliktach oraz klęskach i katastrofach;

b)  wspierania procesu odbudowy po konfliktach, w tym rozwiązywania problemu osób zaginionych w sytuacjach pokonfliktowych, a także wspierania wdrażania odnośnych umów wielostronnych dotyczących min przeciwpiechotnych i wybuchowych pozostałości wojennych, oraz wspierania odbudowy po klęskach i katastrofach, mającej wpływ na sytuację polityczną i warunki bezpieczeństwa;

Poprawka    452

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik III – punkt 3 – punkt 1 – akapit 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  przedsięwzięć służących wspieraniu budowania pokoju i państwowości;

c)  wspierania działań na rzecz budowania pokoju i państwowości, w tym lokalnych i międzynarodowych organizacji społeczeństwa obywatelskiego, państw i organizacji międzynarodowych; oraz rozwoju dialogów strukturalnych między nimi na różnych szczeblach, między lokalnym społeczeństwem obywatelskim a krajami partnerskimi, oraz z Unią;

Poprawka    453

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik III – punkt 3 – punkt 1 – akapit 1 – litera d a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

da)  ograniczania wykorzystywania zasobów naturalnych do finansowania konfliktów, a także wspierania zainteresowanych podmiotów w wypełnianiu założeń takich inicjatyw jak system certyfikacji procesu Kimberley, w tym związanych z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/821 z dnia 17 maja 2017 r. ustanawiającym obowiązki w zakresie należytej staranności w łańcuchu dostaw unijnych importerów cyny, tantalu i wolframu, ich rud oraz złota pochodzących z obszarów dotkniętych konfliktami i obszarów wysokiego ryzyka1a, w szczególności w odniesieniu do wprowadzenia skutecznej wewnętrznej kontroli pozyskiwania zasobów naturalnych i handlu nimi;

 

__________________

 

1a Dz.U. L 130 z 19.5.2017, s. 1

Poprawka    454

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik III – punkt 3 – punkt 1 – akapit 1 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

e)  budowania zdolności na rzecz bezpieczeństwarozwoju.

e)  budowania zdolności podmiotów wojskowych w celu wsparcia rozwoju bezpieczeństwa sprzyjającego rozwojowi.

Poprawka    455

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik III – punkt 3 – punkt 1 – akapit 1 – litera e a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ea)  wspierania działań promujących równość płci i upodmiotowienie kobiet, zwłaszcza przez wdrażanie rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 1325 i 2250, oraz uczestnictwo i reprezentację kobiet i młodzieży w formalnych i nieformalnych procesach pokojowych;

Poprawka    456

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik III – punkt 3 – punkt 1 – akapit 1 – litera e b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

eb)  wspierania działań promujących kulturę niestosowania przemocy, w tym formalnej, nieformalnej i pozaformalnej edukacji na rzecz pokoju;

Poprawka    457

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik III – punkt 3 – punkt 1 – akapit 1 – litera e c (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ec)  wspierania działań wzmacniających odporność państw, społeczeństw, społeczności i osób fizycznych, w tym przez oceny odporności służące określeniu endogennych zdolności społeczeństw do przetrwania nacisków i wstrząsów, dostosowania się do nich i szybkiego ich przezwyciężania;

Poprawka    458

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik III – punkt 3 – punkt 1 – akapit 1 – litera e d (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ed)  wspierania ustanowionych zgodnie z międzynarodowymi normami w dziedzinie praw człowieka i praworządności międzynarodowych trybunałów karnych, trybunałów krajowych ad hoc, komisji prawdy i pojednania, wymiaru sprawiedliwości okresu przejściowego oraz innych mechanizmów sądowego rozwiązywania sporów dotyczących praw człowieka i służących dochodzeniu i ustaleniu praw własności;

Poprawka    459

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik III – punkt 3 – punkt 1 – akapit 1 – litera e e (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ee)  wspierania środków na rzecz zwalczania nielegalnego korzystania z broni palnej, strzeleckiej i lekkiej oraz dostępu do niej;

Poprawka    460

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik III – punkt 3 – punkt 1 – akapit 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Działania w tym zakresie:

 

a)  obejmują przekazywanie wiedzy specjalistycznej, wymianę informacji i najlepszych praktyk, ocenę ryzyka lub zagrożeń, badania i analizy, systemy wczesnego ostrzegania, szkolenia oraz świadczenie usług;

 

b)   przyczyniają się do dalszego pogłębiania dialogu strukturalnego dotyczącego kwestii budowania pokoju;

 

c)   mogą obejmować pomoc techniczną i finansową przy realizowaniu działań służących wspieraniu budowania pokoju i państwowości.

Poprawka    461

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik III – punkt 3 – punkt 2 – akapit 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Unia zapewnia pomoc techniczną i finansową w celu wsparcia działań partnerów i Unii ukierunkowanych na przeciwdziałanie zagrożeniom globalnym i transregionalnym, a także nowym zagrożeniom występującym głównie w następujących obszarach:

Unia zapewnia pomoc techniczną i finansową w celu wsparcia działań partnerów i Unii ukierunkowanych na przeciwdziałanie zagrożeniom globalnym i transregionalnym, a także nowym zagrożeniom występującym w następujących obszarach:

Poprawka    462

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik III – punkt 3 – punkt 2 – akapit 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  zagrożenia dla porządku publicznego i bezpieczeństwa osób, w tym terroryzm, brutalny ekstremizm, przestępczość zorganizowana, cyberprzestępczość, zagrożenia hybrydowe, przemyt, handel i tranzyt;

a)  zagrożenia dla porządku publicznego i bezpieczeństwa osób, w tym terroryzm, brutalny ekstremizm, przestępczość zorganizowana, cyberprzestępczość, zagrożenia hybrydowe, przemyt, handel i tranzyt, zwłaszcza wzmocnienie zdolności organów ścigania, władz sądowniczych i cywilnych zaangażowanych w walkę z terroryzmem, przestępczością zorganizowaną, w tym cyberprzestępczością, i wszelkimi formami przemytu, a także w skuteczną kontrolę nielegalnego handlu i tranzytu.

 

Priorytetowo traktowana jest współpraca transregionalna obejmująca co najmniej dwa państwa trzecie, które jasno wykazały polityczną wolę zmierzenia się z pojawiającymi się problemami.

 

W działaniach, które są zgodne z prawem międzynarodowym, szczególny nacisk kładzie się na dobre rządzenie. Współpraca w obszarze zwalczania terroryzmu może również być prowadzona z poszczególnymi państwami, regionami lub organizacjami międzynarodowymi, regionalnymi i subregionalnymi.

 

W odniesieniu do pomocy udzielanej organom zaangażowanym w walkę z terroryzmem priorytetowe znaczenie nadaje się środkom wspierającym rozwój i wzmacnianie przepisów w zakresie zwalczania terroryzmu, wprowadzenie w życie i stosowanie prawa finansowego, celnego i prawa cudzoziemców, rozwój procedur egzekwowania prawa przy zachowaniu najwyższych międzynarodowych standardów i zgodnych z prawem międzynarodowym, wzmacnianie demokratycznej kontroli i mechanizmów nadzoru instytucjonalnego, a także zapobieganie radykalizmowi nacechowanemu przemocą.

 

W odniesieniu do pomocy w zwalczaniu problemu narkotyków należytą uwagę zwraca się na międzynarodową współpracę, której celem jest wspieranie najlepszych praktyk z zakresu zmniejszania popytu, produkcji i szkodliwych skutków.

Poprawka    463

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik III – punkt 3 – punkt 2 – akapit 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  zagrożenia dla przestrzeni publicznych, infrastruktury krytycznej, zdrowia publicznego lub stabilności środowiska, zagrożenia dla bezpieczeństwa morskiego, zagrożenia wynikające z konsekwencji zmiany klimatu;

b)  zagrożenia dla przestrzeni publicznych, infrastruktury krytycznej, w tym transportu międzynarodowego, także pasażerskiego i towarowego, energetyki i dystrybucji energii, cyberbezpieczeństwa, zdrowia publicznego, również jeśli chodzi o nagłe epidemie o potencjalnie transgranicznym zasięgu, lub stabilności środowiska, zagrożenia dla bezpieczeństwa morskiego, zagrożenia globalne i transregionalne wynikające z konsekwencji zmiany klimatu, które mogą mieć destabilizujący wpływ na pokój i bezpieczeństwo;

Poprawka    464

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik III – punkt 3 – punkt 2 – akapit 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  ograniczanie ryzyka materializacji zagrożeń zamierzonych, przypadkowych lub naturalnych, związanych z materiałami lub środkami chemicznymi, biologicznymi, radiologicznymi i jądrowymi oraz zagrożeń związanych z instalacjami lub miejscami wytwarzania;

c)  ograniczanie ryzyka materializacji zagrożeń zamierzonych, przypadkowych lub naturalnych, związanych z materiałami lub środkami chemicznymi, biologicznymi, radiologicznymi i jądrowymi oraz zagrożeń związanych z instalacjami lub miejscami wytwarzania, w szczególności w następujących obszarach:

 

1)   wspieranie i promowanie badań cywilnych jako alternatywy dla badań w dziedzinie obronności;

 

2)   zwiększenie bezpieczeństwa procedur przechowywania w cywilnych obiektach potencjalnie niebezpiecznych materiałów lub środków chemicznych, biologicznych, radiologicznych i jądrowych lub wykorzystywania tych materiałów lub środków w cywilnych programach badawczych;

 

3)   wspieranie – w ramach unijnej polityki współpracy i jej celów – tworzenia infrastruktury cywilnej i stosownych badań cywilnych koniecznych do likwidacji, oczyszczenia lub przekształcenia zakładów i obiektów zbrojeniowych, które według deklaracji nie stanowią już części programu obrony kraju;

 

4)   wzmocnienie zdolności właściwych organów cywilnych zaangażowanych w opracowanie i sprawowanie skutecznej kontroli nad nielegalnym handlem materiałami lub środkami chemicznymi, biologicznymi, radiologicznymi i jądrowymi (w tym nad sprzętem do ich wytwarzania lub dostarczania);

 

5)   opracowanie ram prawnych oraz rozwój zdolności instytucjonalnych w celu ustanowienia i sprawowania skutecznej kontroli eksportu, w szczególności w odniesieniu do produktów podwójnego zastosowania, z uwzględnieniem środków współpracy regionalnej, i wdrożenia postanowień Traktatu o handlu bronią oraz promowania ich przestrzegania;

 

6)   wypracowanie skutecznego przygotowania ludności cywilnej na wypadek klęsk żywiołowych, planowania kryzysowego, reagowania w sytuacjach kryzysowych oraz zdolności usuwania skutków klęsk.

 

Takie działania opracowuje się razem z działaniami przewidzianymi w ramach Europejskiego Instrumentu na rzecz Bezpieczeństwa Jądrowego ustanowionego rozporządzeniem UE .../... [rozporządzenie w sprawie Europejskiego Instrumentu na rzecz Bezpieczeństwa Jądrowego].

Poprawka    465

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik III – punkt 3 – punkt 2 – akapit 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d)  budowanie zdolności na rzecz bezpieczeństwarozwoju.

d)  budowanie zdolności podmiotów wojskowych w celu wsparcia rozwoju bezpieczeństwa służącego rozwojowi.

Poprawka    466

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik III – punkt 4 – część A – punkt 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  opracowanie kluczowych elementów skutecznego i kompleksowego systemu opieki zdrowotnej, którymi najlepiej zająć się na szczeblu ponadnarodowym, aby zapewnić równy dostęp do świadczeń zdrowotnych oraz praw reprodukcyjnych i seksualnych i zdrowia reprodukcyjnego i seksualnego;

a)  opracowanie kluczowych elementów skutecznego i kompleksowego systemu opieki zdrowotnej, którymi najlepiej zająć się na szczeblu ponadnarodowym, aby zapewnić równy, przystępny cenowo, sprzyjający włączeniu społecznemu i powszechny dostęp do publicznych świadczeń zdrowotnych oraz praw reprodukcyjnych i seksualnych i zdrowia reprodukcyjnego i seksualnego;

Poprawka    467

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik III – punkt 4 – część A – punkt 1 – litera a a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

aa)  promowanie, zapewnianie i rozszerzanie podstawowych usług oraz usług pomocy psychologicznej skierowanych do ofiar przemocy, zwłaszcza kobiet i dzieci będących ofiarami gwałtu;

Poprawka    468

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik III – punkt 4 – część A – punkt 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  rozwiązanie kwestii bezpieczeństwa zdrowotnego na świecie dzięki prowadzeniu badań nad chorobami zakaźnymi i zwalczaniu ich, przekształcaniu wiedzy w produkty i polityki, które mierzą się ze zmiennym obciążeniem zdrowotnym (choroby niezakaźne, niedożywienie we wszystkich formach, czynniki ryzyka środowiskowego), oraz ukształtowaniu rynku światowego, aby poprawić dostęp do najważniejszych produktów mających znaczenie dla zdrowia i opieki zdrowotnej, szczególnie dla zdrowia reprodukcyjnego i seksualnego.

c)  rozwiązanie kwestii bezpieczeństwa zdrowotnego na świecie dzięki prowadzeniu badań nad chorobami zakaźnymi, w tym nad chorobami związanymi z ubóstwem i chorobami zaniedbanymi, i kontrolowaniu ich, przez zwalczanie takich chorób i fałszywych leków, przekształcaniu wiedzy w bezpieczne, dostępne i przystępne cenowo produkty i polityki, które mierzą się z immunizacją, szerokim spektrum nieprzerwanego obciążenia infekcjami, nowo występującymi i powracającymi chorobami i epidemiami oraz opornością na środki przeciwdrobnoustrojowe (chorobami niezakaźnymi, niedożywieniem we wszystkich formach, czynnikami ryzyka środowiskowego), oraz ukształtowaniu rynku światowego, aby poprawić dostęp do najważniejszych produktów mających znaczenie dla zdrowia i opieki zdrowotnej, szczególnie dla zdrowia reprodukcyjnego i seksualnego.

Poprawka    469

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik III – punkt 4 – część A – punkt 1 – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ca)  wspieranie inicjatyw w celu zwiększenia dostępu do bezpiecznych, skutecznych i przystępnych cenowo produktów leczniczych (w tym leków generycznych), diagnostyki i powiązanych technologii medycznych oraz wykorzystanie wszystkich dostępnych narzędzi w celu obniżenia cen ratujących życie produktów leczniczych i diagnostyki;

Poprawka    470

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik III – punkt 4 – część A – punkt 1 – litera c b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

cb)  promowanie zdrowia i zwalczanie chorób zakaźnych przez wzmocnienie systemów opieki zdrowotnej i osiągnięcie celów zrównoważonego rozwoju, w tym przez zwiększenie nacisku na zapobieganie chorobom zwalczanym drogą szczepień i ich zwalczanie;

Poprawka    471

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik III – punkt 4 – część A – punkt 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  promowanie wspólnych globalnych wysiłków ukierunkowanych na sprawiedliwe kształcenie i szkolenie wysokiej jakości i sprzyjające włączeniu społecznemu na wszystkich poziomach, w tym w sytuacjach nadzwyczajnych i kryzysowych;

a)  promowanie realizacji uzgodnionych na szczeblu międzynarodowym celów w dziedzinie kształcenia i zwalczanie ubóstwa edukacyjnego dzięki wspólnym globalnym wysiłkom ukierunkowanym na sprawiedliwe kształcenie i szkolenie wysokiej jakości i sprzyjające włączeniu społecznemu na wszystkich poziomach i dla osób w każdym wieku, obejmujące również wczesny okres rozwoju dziecka, w sytuacjach nadzwyczajnych i kryzysowych, ze szczególnym naciskiem na wzmacnianie bezpłatnych publicznych systemów kształcenia;

Poprawka    472

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik III – punkt 4 – część A – punkt 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  zwiększenie wiedzy, umiejętności i wartości poprzez partnerstwa i sojusze na rzecz aktywności obywatelskiej i produktywnych, odpornych społeczeństw sprzyjających włączeniu społecznemu;

b)  zwiększenie wiedzy, badań naukowych i innowacji, umiejętności i wartości poprzez partnerstwa i sojusze na rzecz aktywności obywatelskiej i produktywnych, wykształconych, demokratycznych, odpornych społeczeństw sprzyjających włączeniu społecznemu;

Poprawka    473

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik III – punkt 4 – część A – punkt 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  wspieranie globalnych działań ukierunkowanych na zmniejszenie wszystkich wymiarów nierówności takich jak różnice między dziewczętami/kobietami a chłopcami/mężczyznami w celu zapewnienia wszystkim równych szans na uczestniczenie w życiu gospodarczym i społecznym.

c)  wspieranie globalnych działań ukierunkowanych na zmniejszenie wszystkich wymiarów dyskryminacji i nierówności takich jak różnice między dziewczętami/kobietami a chłopcami/mężczyznami w celu zapewnienia wszystkim równych szans na uczestniczenie w życiu gospodarczym, politycznym, społecznym i kulturalnym.

Poprawka    474

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik III – punkt 4 – część A – punkt 2 – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ca)  wspieranie wysiłków i doskonalenie dobrych praktyk wdrażanych przez podmioty społeczeństwa obywatelskiego w celu zapewnienia wysokiej jakości i sprzyjającego włączeniu społecznemu kształcenia w niestabilnych środowiskach, w których struktury rządowe są słabe.

Poprawka    475

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik III – punkt 4 – część A – punkt 2 – litera c b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

cb)  wspieranie działań i promowanie współpracy w dziedzinie sportu, aby przyczynić się do wzmocnienia pozycji kobiet i młodzieży, osób i społeczności, a także do osiągania celów związanych z opieką zdrowotną, kształceniem i włączeniem społecznym, określonych w Agendzie 2030;

Poprawka    476

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik III – punkt 4 – część A – punkt 3 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Kobiety i dzieci

3.  Kobiety

Poprawka    477

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik III – punkt 4 – część A – punkt 3 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  kierowanie ogólnoświatowymi staraniami, partnerstwami i sojuszami oraz wspieranie ich w celu wyeliminowania wszystkich form przemocy wobec kobiet i dzieci; dotyczy to przemocy fizycznej, psychologicznej, seksualnej, gospodarczej i przyjmującej inne formy oraz dyskryminacji, w tym wykluczenia kobiet występującego w różnych obszarach ich życia prywatnego i publicznego;

a)  kierowanie lokalnymi, krajowymi i regionalnymi inicjatywami oraz ogólnoświatowymi staraniami, partnerstwami i sojuszami na rzecz praw kobiet określonych w Konwencji ONZ w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet i w protokole fakultatywnym do niej oraz wspieranie tych inicjatyw, starań, partnerstw i sojuszy w celu wyeliminowania wszystkich form przemocy, okrutnych praktyk i wszystkich form dyskryminacji wobec kobiet i dzieci; dotyczy to przemocy fizycznej, psychologicznej, seksualnej, gospodarczej, politycznej i przyjmującej inne formy oraz dyskryminacji, w tym wykluczenia kobiet występującego w różnych obszarach ich życia prywatnego i publicznego;

Poprawka    478

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik III – punkt 4 – część A – punkt 3 – litera a a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

aa)  eliminacja pierwotnych przyczyn nierówności płci jako sposób na wspieranie zapobiegania konfliktom i budowania pokoju; promowanie wzmocnienia pozycji kobiet, w tym ich znaczenia dla rozwoju i budowania pokoju; wzmocnienie mocy sprawczej kobiet i dziewcząt, ich głosu i uczestnictwa w życiu społecznym, gospodarczym, politycznym i obywatelskim;

Poprawka    479

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik III – punkt 4 – część A – punkt 3 – litera a b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ab)  promowanie ochrony i przestrzegania praw kobiet i dziewcząt, w tym praw gospodarczych, pracowniczych, społecznych i politycznych, zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego oraz praw w tej dziedzinie, w tym usług, informacji i zaopatrzenia w zakresie zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego.

Poprawka    480

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik III – punkt 4 – część A – punkt 3 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  promowanie nowych inicjatyw w celu stworzenia silniejszych systemów ochrony dziecka w państwach trzecich, zapewniając dzieciom ochronę we wszystkich obszarach przed przemocą, nadużyciami i zaniedbaniem, w tym przez promowanie przejścia od instytucjonalnych do lokalnych form opieki nad dziećmi.

skreśla się

Poprawka    481

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik III – punkt 4 – część A – punkt 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3a.  Dzieci i młodzież

 

a)   promowanie nowych inicjatyw w celu stworzenia silniejszych systemów ochrony dziecka w państwach trzecich, zapewniając dzieciom najlepszy możliwy start w życiu oraz ochronę we wszystkich obszarach przed przemocą, nadużyciami i zaniedbaniem, w tym przez promowanie przejścia od instytucjonalnych do środowiskowych form opieki nad dziećmi;

 

b)   promowanie dostępu do podstawowych usług społecznych dla dzieci i młodzieży, w tym najbardziej zmarginalizowanych, ze szczególnym uwzględnieniem zdrowia, żywienia, edukacji, rozwoju we wczesnym dzieciństwie i ochrony socjalnej, w tym usług, informacji i dostaw w zakresie zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego, specjalnych usług przyjaznych dla młodzieży oraz kompleksowego podejścia do edukacji seksualnej, żywienia, kształcenia i ochrony socjalnej;

 

c)   promowanie dostępu młodych ludzi do umiejętności oraz godziwych miejsc pracy wysokiej jakości przez kształcenie oraz szkolenia zawodowe i techniczne, a także promowanie dostępu do technologii cyfrowych; wspieranie przedsiębiorczości młodzieży oraz propagowanie tworzenia trwałych miejsc pracy na godziwych warunkach;

 

d)   promowanie inicjatyw, które wzmacniają pozycję osób młodych i dzieci oraz wspierają politykę i działania gwarantujące ich integrację, znaczące zaangażowanie obywatelskie i polityczne oraz uznanie społeczne, uznanie ich prawdziwego potencjału jako pozytywnych czynników zmian w takich obszarach jak pokój, bezpieczeństwo, zrównoważony rozwój, zmiana klimatu, ochrona środowiska i zwalczanie ubóstwa.

Poprawka    482

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik III – punkt 4 – część A – punkt 4 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Migracja i przymusowe wysiedlenia

4.  Migracja, mobilność i przymusowe wysiedlenia

Poprawka    483

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik III – punkt 4 – część A – punkt 4 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  zapewnienie dalszego przywództwa UE w kształtowaniu globalnej agendy na rzecz zarządzania migracją i przymusowymi wysiedleniami we wszystkich jej wymiarach;

a)  zapewnienie dalszego przywództwa UE w kształtowaniu globalnej agendy na rzecz zarządzania migracją i przymusowymi wysiedleniami we wszystkich jej wymiarach w celu ułatwienia bezpiecznej, uporządkowanej i legalnej migracji;

Poprawka    484

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik III – punkt 4 – część A – punkt 4 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  kierowanie globalnymi i międzyregionalnymi dialogami politycznymi oraz wspieranie ich, wliczając w to wymianę poglądów i współpracę w zakresie migracji i przymusowych wysiedleń;

b)  kierowanie globalnymi i międzyregionalnymi dialogami politycznymi oraz wspieranie ich, wliczając w to migrację Południe-Południe oraz wymianę poglądów i współpracę w zakresie migracji i przymusowych wysiedleń;

Poprawka    485

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik III – punkt 4 – część A – punkt 4 – litera d a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

da)  współpraca w tym obszarze będzie prowadzona na podstawie podejścia opartego na prawach człowieka i zgodnie z założeniami [Funduszu Azylu i Migracji], przy pełnym poszanowaniu godności ludzkiej i zasady spójności polityki na rzecz rozwoju.

Poprawka    486

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik III – punkt 4 – część A – punkt 5 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  współudział w globalnej agendzie na rzecz godnej pracy, zwłaszcza w globalnych łańcuchach wartości, oraz zwiększenie wiedzy na temat skutecznych polityk zatrudnienia, które będą stanowić odpowiedź na potrzeby rynku pracy, w tym VET i uczenia się przez całe życie;

b)  współudział w globalnej agendzie na rzecz godnej pracy w zdrowym środowisku dla wszystkich, zgodnie z podstawowymi normami pracy MOP, które obejmują dialog społeczny, płace zapewniające utrzymanie na minimalnym poziomie i zwalczanie pracy dzieci, zwłaszcza poprzez zapewnienie zrównoważonego charakteru i odpowiedzialności w globalnych łańcuchach wartości na podstawie horyzontalnych zobowiązań w zakresie należytej staranności, oraz zwiększenie wiedzy na temat skutecznych polityk zatrudnienia, które będą stanowić odpowiedź na potrzeby rynku pracy, w tym VET i uczenia się przez całe życie;

Poprawka    487

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik III – punkt 4 – część A – punkt 5 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ba)  wspieranie globalnych inicjatyw dotyczących biznesu i praw człowieka, w tym odpowiedzialności przedsiębiorstw za naruszenia praw i zagwarantowanie prawa do środka odwoławczego;

Poprawka    488

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik III – punkt 4 – część A – punkt 5 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  wspieranie globalnych inicjatyw na rzecz powszechnej ochrony socjalnej, zgodnych z zasadami efektywności, zrównoważonego rozwoju i równości; w tym wsparcie na rzecz rozwiązania kwestii nierówności i zapewnienia spójności społecznej;

c)  wspieranie globalnych inicjatyw na rzecz powszechnej ochrony socjalnej, zgodnych z zasadami efektywności, zrównoważonego rozwoju i równości, w tym wsparcie na rzecz rozwiązania kwestii nierówności i zapewnienia spójności społecznej, w szczególności przez ustanowienie i wzmocnienie zrównoważonych systemów ochrony socjalnej, systemów ubezpieczeń społecznych oraz przez reformę fiskalną, której celem jest wzmocnienie zdolności systemów podatkowych oraz zwalczanie nadużyć finansowych, uchylania się od opodatkowania i agresywnego planowania podatkowego;

Poprawka    489

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik III – punkt 4 – część A – punkt 6 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  promowanie inicjatyw na rzecz różnorodności kulturowej dialogu międzykulturowego w pokojowych stosunkach między społecznościami;

a)  promowanie inicjatyw na rzecz różnorodności kulturowej, dialogu międzykulturowego i międzyreligijnego w pokojowych stosunkach między społecznościami;

Poprawka    490

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik III – punkt 4 – część A – punkt 6 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  wspieranie kultury jako siły napędowej zrównoważonego rozwoju społecznego i gospodarczego oraz zacieśnianie współpracy w zakresie dziedzictwa kulturowego.

b)  wspieranie kultury oraz ekspresji twórczej i artystycznej jako siły napędowej zrównoważonego rozwoju społecznego i gospodarczego oraz zacieśnianie współpracy w zakresie dziedzictwa kulturowego, sztuki współczesnej i innych form wyrazu kulturowego oraz wzmocnienie ich ochrony;

Poprawka    491

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik III – punkt 4 – część A – punkt 6 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ba)  rozwijanie lokalnego rzemiosła jako sposobu zachowania lokalnego dziedzictwa kulturowego.

Poprawka    492

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik III – punkt 4 – część A – punkt 6 – litera b b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

bb)  zacieśnienie współpracy w zakresie ochrony, zachowania i wzbogacania dziedzictwa kulturowego, w tym ochrony szczególnie narażonego dziedzictwa kulturowego, zwłaszcza wśród mniejszości, odizolowanych społeczności i ludów tubylczych;

Poprawka    493

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik III – punkt 4 – część A – punkt 6 – litera b c (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

bc)  wspieranie inicjatyw w zakresie zwrotu dóbr kultury do ich krajów pochodzenia lub ich przywrócenia w przypadku nielegalnego przywłaszczenia.

Poprawka    494

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik III – punkt 4 – część A – punkt 6 – litera b d (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

bd)  wspieranie współpracy kulturalnej z Unią, w tym poprzez wymiany, partnerstwa i inne inicjatywy, oraz uznawanie profesjonalizmu autorów, artystów oraz podmiotów działających w sektorze kultury i sektorze kreatywnym;

Poprawka    495

Wniosek dotycz