RAPORT referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Instrumentului de vecinătate, cooperare pentru dezvoltare și cooperare internațională

11.3.2019 - (COM(2018)0460 – C8-0275/2018 – 2018/0243(COD)) - ***I

Comisia pentru afaceri externe
Comisia pentru dezvoltare
Raportori: Pier Antonio Panzeri, Cristian Dan Preda, Frank Engel, Charles Goerens
(Procedura reuniunilor comune ale comisiilor – articolul 55 din Regulamentul de procedură)
Raportoare pentru aviz (*):
Eider Gardiazabal Rubial, Comisia pentru bugete
(*) Procedura comisiilor asociate – articolul 54 din Regulamentul de procedură


Procedură : 2018/0243(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
A8-0173/2019

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Instrumentului de vecinătate, cooperare pentru dezvoltare și cooperare internațională

(COM(2018)0460 – C8-0275/2018 – 2018/0243(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2018)0460),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2), articolele 209, 212 și articolul 322 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C8-0275/2018),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 12 decembrie 2018[1],

–  având în vedere avizul Comitetului Regiunilor din 6 decembrie 2018[2],

–  având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere deliberările comune ale Comisiei pentru afaceri externe și Comisiei pentru dezvoltare, desfășurate în temeiul articolului 55 din Regulamentul de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri externe și al Comisiei pentru dezvoltare, precum și avizele Comisiei pentru bugete, Comisiei pentru comerț internațional, Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară, Comisiei pentru cultură și educație, Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne și Comisiei pentru drepturile femeii și egalitatea de gen (A8-0173/2019),

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Amendamentul    1

Propunere de regulament

Considerentul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1)  Obiectivul general al programului „Instrumentul de vecinătate, cooperare pentru dezvoltare și cooperare internațională” (denumit în continuare „Instrumentul”) ar trebui să fie susținerea și promovarea valorilor și intereselor Uniunii în întreaga lume, pentru a urmări realizarea obiectivelor și principiilor acțiunii externe a Uniunii, astfel cum este prevăzut la articolul 3 alineatul (5) și la articolele 8 și 21 din Tratatul privind Uniunea Europeană.

(1)  Obiectivul general al programului „Instrumentul de vecinătate, cooperare pentru dezvoltare și cooperare internațională” (denumit în continuare „Instrumentul”) ar trebui să fie acela de a asigura cadrul financiar pentru a sprijini susținerea și promovarea valorilor, principiilor și intereselor fundamentale ale Uniunii în întreaga lume, în conformitate cu obiectivele și principiile acțiunii externe a Uniunii, astfel cum este prevăzut la articolul 3 alineatul (5) și la articolele 8 și 21 din Tratatul privind Uniunea Europeană.

Amendamentul    2

Propunere de regulament

Considerentul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2a)  În conformitate cu articolul 21 din Tratatul privind Uniunea Europeană, aplicarea prezentului regulament trebuie să fie ghidată de principiile acțiunii externe a UE, și anume democrația, statul de drept, universalitatea și indivizibilitatea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, respectarea demnității umane, egalitatea și solidaritatea și respectarea principiilor prevăzute de Carta Organizației Națiunilor Unite și a dreptului internațional. Prezentul regulament urmărește să contribuie la realizarea obiectivelor acțiunii externe a Uniunii, inclusiv a politicilor Uniunii privind drepturile omului, și a obiectivelor prezentate în Cadrul strategic al UE și în Planul de acțiune privind drepturile omului și democrația. Acțiunea Uniunii ar trebui să favorizeze aderarea la Declarația universală a drepturilor omului.

Amendamentul    3

Propunere de regulament

Considerentul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(3a)  În conformitate cu articolul 167 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, Uniunea și statele membre ar trebui să încurajeze cooperarea cu țările terțe și cu organizațiile internaționale care au competențe în domeniul culturii. Prezentul regulament ar trebui să contribuie la obiectivele stabilite în articolul respectiv.

Amendamentul    4

Propunere de regulament

Considerentul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4)  Obiectivul principal al politicii de cooperare pentru dezvoltare a Uniunii, astfel cum se prevede la articolul 208 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, este reducerea și, pe termen lung, eradicarea sărăciei. Politica de cooperare pentru dezvoltare a Uniunii contribuie, de asemenea, la obiectivele acțiunii externe a Uniunii, în special promovarea dezvoltării durabile pe plan economic, social și de mediu a țărilor în curs de dezvoltare, cu scopul primordial de a eradica sărăcia, astfel cum se prevede la articolul 21 alineatul (2) litera (d) din Tratatul privind Uniunea Europeană.

(4)  Obiectivul principal al politicii de cooperare pentru dezvoltare a Uniunii, astfel cum se prevede la articolul 208 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (denumit în continuare „TFUE”), este reducerea și, pe termen lung, eradicarea sărăciei. Politica de cooperare pentru dezvoltare a Uniunii contribuie, de asemenea, la obiectivele acțiunii externe a Uniunii, în special promovarea dezvoltării durabile pe plan economic, social și de mediu a țărilor în curs de dezvoltare, cu scopul primordial de a eradica sărăcia, astfel cum se prevede la articolul 21 alineatul (2) litera (d) din TUE, și de a menține pacea de durată, de a preveni conflictele și de a consolida securitatea internațională, astfel cum se prevede la articolul 21 alineatul (2) litera (c) din TUE.

Amendamentul    5

Propunere de regulament

Considerentul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5)  Uniunea asigură coerența politicilor din domeniul dezvoltării în conformitate cu articolul 208 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene. Uniunea ar trebui să țină seama de obiectivele cooperării pentru dezvoltare în politicile care sunt susceptibile să afecteze țările în curs de dezvoltare, acesta urmând să fie un element crucial al strategiei care vizează îndeplinirea obiectivelor de dezvoltare durabilă stabilite în Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă (denumită în continuare „Agenda 2030”) adoptată de Organizația Națiunilor Unite în septembrie 201545. Pentru a asigura coerența politicilor în favoarea dezvoltării durabile, astfel cum este prevăzut în Agenda 2030, este necesar să fie luat în considerare impactul tuturor politicilor asupra dezvoltării durabile, la toate nivelurile - la nivel național, la nivelul Uniunii, în alte țări și la nivel mondial.

(5)  Uniunea asigură coerența politicilor în favoarea dezvoltării în conformitate cu articolul 208 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene. Uniunea ar trebui să țină seama de obiectivele cooperării pentru dezvoltare în politicile care sunt susceptibile să afecteze țările în curs de dezvoltare, acesta urmând să fie un element crucial al strategiei care vizează îndeplinirea obiectivelor de dezvoltare durabilă stabilite în Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă (denumită în continuare „Agenda 2030”) adoptată de Organizația Națiunilor Unite în septembrie 201545. Pentru a asigura coerența politicilor în favoarea dezvoltării durabile, astfel cum este prevăzut în Agenda 2030, este necesar să fie luat în considerare impactul tuturor politicilor asupra dezvoltării durabile, la toate nivelurile - la nivel național, la nivelul Uniunii, în alte țări și la nivel mondial. Politicile de cooperare în favoarea dezvoltării ale Uniunii și ale statelor membre ar trebui să se completeze și să se consolideze reciproc.

__________________

__________________

45 Transformarea lumii în care trăim: Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă”, adoptată la Summitul Organizației Națiunilor Unite privind dezvoltarea durabilă la 25 septembrie 2015 (A/RES/70/1).

45 „Transformarea lumii în care trăim: Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă”, adoptată la Summitul Organizației Națiunilor Unite privind dezvoltarea durabilă la 25 septembrie 2015 (A/RES/70/1).

Amendamentul    6

Propunere de regulament

Considerentul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(7)  Contextul global de acțiune este încercarea de a realiza o ordine globală bazată pe norme, al cărei principiu fundamental să fie multilateralismul și în centrul căreia să se afle Organizația Națiunilor Unite. Agenda 2030, împreună cu Acordul de la Paris privind schimbările climatice57 și Agenda pentru acțiune de la Addis Abeba58, reprezintă răspunsul comunității internaționale la provocările și tendințele globale în materie de dezvoltare durabilă. Agenda 2030, care are în centrul ei obiectivele de dezvoltare durabilă, constituie un cadru transformator pentru eradicarea sărăciei și realizarea dezvoltării durabile la nivel mondial. Agenda 2030 are aplicabilitate universală, oferind un cadru comun de acțiune cuprinzător care se aplică Uniunii, statelor sale membre și partenerilor săi. Aceasta asigură un echilibru între dimensiunile economice, sociale și de mediu ale dezvoltării durabile, recunoscând corelațiile esențiale dintre obiectivele și țintele sale. Agenda 2030 are obiectivul de a nu lăsa pe nimeni în urmă. Punerea în aplicare a Agendei 2030 se va face în strânsă coordonare cu celelalte angajamente internaționale relevante ale Uniunii. Acțiunile întreprinse în temeiul prezentului regulament ar trebui să acorde o atenție deosebită corelațiilor dintre diversele obiective de dezvoltare durabilă și acțiunilor integrate care pot genera beneficii conexe și care pot îndeplini mai multe obiective în mod coerent.

(7)  Contextul global de acțiune este încercarea de a realiza o ordine globală bazată pe norme și pe valori, al cărei principiu fundamental să fie multilateralismul și în centrul căreia să se afle Organizația Națiunilor Unite. Agenda 2030, împreună cu Acordul de la Paris privind schimbările climatice57 (denumit în continuare „Acordul de la Paris”) și Agenda pentru acțiune de la Addis Abeba58, reprezintă răspunsul comunității internaționale la provocările și tendințele globale în materie de dezvoltare durabilă. Agenda 2030, care are în centrul ei obiectivele de dezvoltare durabilă, constituie un cadru transformator pentru eradicarea sărăciei, realizarea dezvoltării durabile la nivel mondial și promovarea unor societăți pașnice, juste și favorabile incluziunii, combătând totodată schimbările climatice și depunând eforturi pentru a conserva oceanele și pădurile. Agenda 2030 are aplicabilitate universală, oferind un cadru comun de acțiune cuprinzător care se aplică Uniunii, statelor sale membre și partenerilor săi. Aceasta asigură un echilibru între dimensiunile economice, sociale, culturale, educaționale și de mediu ale dezvoltării durabile, recunoscând corelațiile esențiale dintre obiectivele și țintele sale. Agenda 2030 are obiectivul de a nu lăsa pe nimeni în urmă și urmărește să ajungă în primul rând la cei mai afectați. Punerea în aplicare a Agendei 2030 se va face în strânsă coordonare cu celelalte angajamente internaționale relevante ale Uniunii. Acțiunile întreprinse în temeiul prezentului regulament ar trebui să fie ghidate de principiile și obiectivele prevăzute de Agenda 2030, de Acordul de la Paris și de Agenda de acțiune de la Addis Abeba și ar trebui să contribuie la îndeplinirea obiectivelor de dezvoltare durabilă, acordând o atenție deosebită corelațiilor dintre acestea și acțiunilor integrate care pot genera beneficii conexe și care pot îndeplini mai multe obiective în mod coerent, fără a submina alte obiective.

__________________

__________________

57 Semnat la New York la 22 aprilie 2016.

57 Semnat la New York la 22 aprilie 2016.

58 „Agenda de acțiune de la Addis Abeba din cadrul celei de a treia Conferințe internaționale privind finanțarea pentru dezvoltare”, adoptată la 16 iunie 2015 și aprobată de Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite la 27 iulie 2015 (A/RES/69/313).

58 „Agenda de acțiune de la Addis Abeba din cadrul celei de a treia Conferințe internaționale privind finanțarea pentru dezvoltare”, adoptată la 16 iunie 2015 și aprobată de Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite la 27 iulie 2015 (A/RES/69/313).

Amendamentul    7

Propunere de regulament

Considerentul 8

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(8)  Punerea în aplicare a prezentului regulament ar trebui să fie ghidată de cele cinci priorități stabilite în Strategia globală pentru politica externă și de securitate a Uniunii (denumită în continuare „Strategia globală”)59, prezentată la 19 iunie 2016, care reprezintă viziunea Uniunii și constituie cadrul pentru o acțiune externă unită și responsabilă, desfășurată în parteneriat cu ceilalți, în scopul promovării valorilor și intereselor Uniunii. Uniunea ar trebui să consolideze parteneriatele, precum și să promoveze dialogul politic și răspunsurile colective la provocările de interes global. Acțiunile întreprinse de Uniune ar trebui să sprijine interesele și valorile sale în toate aspectele lor, inclusiv menținerea păcii, prevenirea conflictelor, consolidarea securității internaționale, combaterea cauzelor profunde ale migrației neregulamentare și acordarea de asistență populațiilor, țărilor și regiunilor care se confruntă cu dezastre naturale sau provocate de om, susținerea politicii comerciale, diplomația economică și cooperarea economică, promovarea soluțiilor și tehnologiilor digitale, precum și întărirea dimensiunii internaționale a politicilor Uniunii. Atunci când își apără interesele, Uniunea ar trebui să aplice și să promoveze principiile de respectare a unor standarde sociale și de mediu ridicate, a statului de drept, a dreptului internațional și a drepturilor omului.

(8)  Aplicarea prezentului regulament ar trebui să fie bazată pe cele cinci priorități stabilite în Strategia globală pentru politica externă și de securitate a Uniunii (denumită în continuare „Strategia globală”)59, prezentată la 19 iunie 2016, care reprezintă viziunea Uniunii și constituie cadrul pentru o acțiune externă unită și responsabilă, desfășurată în parteneriat cu ceilalți, în scopul promovării valorilor și intereselor Uniunii. Uniunea ar trebui să consolideze parteneriatele, precum și să promoveze dialogul politic și răspunsurile colective la provocările de interes global. Acțiunile întreprinse de Uniune ar trebui să sprijine interesele, valorile și principiile sale fundamentale în toate aspectele lor, inclusiv promovarea democrației și a drepturilor omului, contribuția la eradicarea sărăciei, menținerea păcii, prevenirea conflictelor, medierea și reconstrucția postconflict incluzând femeile în toate etapele, asigurarea securității nucleare, consolidarea securității internaționale, abordarea cauzelor profunde ale migrației neregulamentare și ale strămutării forțate și acordarea de asistență populațiilor, țărilor și regiunilor care se confruntă cu dezastre naturale sau provocate de om, crearea condițiilor de elaborare a unui cadru juridic internațional pentru protejarea persoanelor strămutate din cauza schimbărilor climatice, încurajarea unei educații de calitate și favorabile incluziunii, susținerea unei politici comerciale echitabile, durabile și bazate pe norme și valori, ca instrument de dezvoltare și de îmbunătățire a statului de drept și a drepturilor omului, diplomația economică și culturală și cooperarea economică, promovarea inovării, a soluțiilor și a tehnologiilor digitale, protejarea patrimoniului cultural, mai ales în zonele de conflict, abordarea amenințărilor la adresa sănătății publice globale, precum și întărirea dimensiunii internaționale a politicilor Uniunii. Atunci când își apără interesele, principiile și valorile fundamentale, Uniunea ar trebui să aplice și să promoveze principiile de respectare a unor standarde sociale, de muncă și de mediu ridicate, inclusiv în ceea ce privește schimbările climatice, a statului de drept, a dreptului internațional, inclusiv a dreptului internațional umanitar și a dreptului internațional al drepturilor omului.

__________________

__________________

59 „Viziune comună, acțiuni comune: O Europă mai puternică. O strategie globală pentru politica externă și de securitate a Uniunii Europene”, iunie 2016.

59 „Viziune comună, acțiuni comune: O Europă mai puternică. O strategie globală pentru politica externă și de securitate a Uniunii Europene”, iunie 2016.

Amendamentul    8

Propunere de regulament

Considerentul 9

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(9)  Noul Consens european privind dezvoltarea (denumit în continuare „Consensul”)60, semnat la 7 iunie 2017, oferă cadrul pentru o abordare comună a politicii de cooperare pentru dezvoltare din partea Uniunii și a statelor sale membre pentru a pune în aplicare Agenda 2030 și Agenda de acțiune de la Addis Abeba. Eradicarea sărăciei, combaterea discriminării și a inegalităților, principiul de a nu lăsa pe nimeni în urmă și consolidarea rezilienței se află în centrul politicii de cooperare pentru dezvoltare.

(9)  Aplicarea prezentului regulament ar trebui să aibă la bază și Consensul european privind dezvoltarea (denumit în continuare „Consensul”)60, semnat la 7 iunie 2017, care oferă cadrul pentru o abordare comună a politicii de cooperare pentru dezvoltare din partea Uniunii și a statelor sale membre pentru a pune în aplicare Agenda 2030 și Agenda de acțiune de la Addis Abeba. Eradicarea sărăciei, combaterea discriminării și a inegalităților, principiul de a nu lăsa pe nimeni în urmă, protejarea mediului și combaterea schimbărilor climatice, precum și consolidarea rezilienței ar trebui să stea la baza aplicării prezentului regulament.

__________________

__________________

60 Noul Consens european privind dezvoltarea - „Lumea noastră, demnitatea noastră, viitorul nostru”, Declarația comună a Consiliului și a reprezentanților guvernelor statelor membre reuniți în cadrul Consiliului, a Parlamentului European și a Comisiei Europene, 8 iunie 2017.

60 Noul Consens european privind dezvoltarea - „Lumea noastră, demnitatea noastră, viitorul nostru”, Declarația comună a Consiliului și a reprezentanților guvernelor statelor membre reuniți în cadrul Consiliului, a Parlamentului European și a Comisiei Europene, 8 iunie 2017.

Amendamentul    9

Propunere de regulament

Considerentul 9 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(9a)  Pe lângă Agenda 2030 a ONU, Acordul de la Paris privind schimbările climatice, Agenda de acțiune de la Addis Abeba, Strategia globală a UE, Consensul european privind dezvoltarea și politica europeană de vecinătate, care constituie principalul cadru de politică, și următoarele documente și viitoarele revizuiri ale acestora ar trebui să ghideze aplicarea prezentului regulament:

 

  Cadrul strategic al UE și planul de acțiune privind drepturile omului și democrația;

 

  orientările UE privind drepturile omului;

 

  abordarea integrată a UE în materie de conflicte și crize externe abordarea cuprinzătoare a UE din 2013 în materie de conflicte și crize externe;

 

  abordarea cuprinzătoare a punerii în aplicare de către UE a Rezoluțiilor 1325 și 1820 ale Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite privind femeile, pacea și securitatea;

 

  Programul Uniunii pentru prevenirea conflictelor violente;

 

  concluziile Consiliului din 20 iunie 2011 privind prevenirea conflictelor;

 

  Conceptul privind consolidarea capacităților UE în domeniul medierii și al dialogului;

 

  cadrul strategic la nivelul UE pentru sprijinirea reformei sectorului de securitate (RSS);

 

  strategia UE împotriva armelor de foc, a armelor de calibru mic și a armamentului ușor ilicite (SALW) și a muniției aferente;

 

  Conceptul UE de sprijinire a dezarmării, demobilizării și reintegrării (DDR);

 

  concluziile Consiliului din 19 noiembrie 2007 privind un răspuns al UE la situațiile de fragilitate și concluziile Consiliului și ale reprezentanților guvernelor statelor membre, reuniți în cadrul Consiliului, privind securitatea și dezvoltarea, adoptate, de asemenea, la 19 noiembrie 2007;

 

  declarația Consiliului European din 25 martie 2004 privind combaterea terorismului, Strategia Uniunii Europene de combatere a terorismului, adoptată la 30 noiembrie 2005, și concluziile Consiliului din 23 mai 2011 privind consolidarea legăturilor dintre aspectele interne și cele externe ale combaterii terorismului;

 

  orientările OCDE privind întreprinderile multinaționale;

 

  principiile directoare ale ONU privind afacerile și drepturile omului;

 

  Noua agendă urbană a ONU;

 

  Convenția Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu handicap;

 

  Convenția privind statutul refugiaților;

 

  Convenția asupra eliminării tuturor formelor de discriminare față de femei;

 

  rezultatele Platformei de acțiune de la Beijing și ale Programului de acțiune al Conferinței Internaționale pentru Populație și Dezvoltare (CIPD);

 

  Foaia de parcurs a UNCTAD privind reeșalonarea sustenabilă a datoriilor suverane (aprilie 2015);

 

  principiile directoare privind datoria externă și drepturile omului formulate de Oficiul Înaltului Comisar al Națiunilor Unite pentru Drepturile Omului.

 

  Pactul mondial privind refugiații;

 

  Pactul mondial pentru asigurarea unei migrații legale, desfășurate în condiții de siguranță și de ordine, adoptat la Marrakech la 10 decembrie 2018;

 

  Convenția Organizației Națiunilor Unite cu privire la drepturile copilului.

Amendamentul    10

Propunere de regulament

Considerentul 11

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(11)  În conformitate cu Strategia globală și Cadrul de la Sendai pentru reducerea riscurilor de dezastre în perioada 2015-2030, astfel cum a fost adoptat la 18 martie 201561, ar trebui să se recunoască necesitatea de a trece de la o abordare axată pe răspunsul în situații de criză și pe menținerea crizei sub control la o abordare mai structurală, pe termen lung, care să ofere soluții mai eficace pentru situațiile de fragilitate, pentru dezastrele naturale și cele provocate de om și pentru crizele prelungite. Este necesar să se acorde o mai mare importanță reducerii, prevenirii și atenuării riscurilor, precum și gradului de pregătire pentru riscuri, să se adopte abordări colective în această privință și să se intensifice eforturile pentru a îmbunătăți răspunsul rapid și pentru a permite o redresare durabilă. Prin urmare, prezentul regulament ar trebui să contribuie la consolidarea rezilienței și la asigurarea legăturii dintre ajutorul umanitar și acțiunile pentru dezvoltare prin intermediul acțiunilor de răspuns rapid.

(11)  În conformitate cu Strategia globală și Cadrul de la Sendai pentru reducerea riscurilor de dezastre în perioada 2015-2030, astfel cum a fost adoptat la 18 martie 201561, ar trebui să se recunoască necesitatea de a trece de la o abordare axată pe răspunsul în situații de criză și pe menținerea crizei sub control la o abordare mai structurală, preventivă, pe termen lung, care să ofere soluții mai eficace pentru situațiile de fragilitate, pentru dezastrele naturale și cele provocate de om și pentru crizele prelungite. Este necesar să se acorde o mai mare importanță reducerii, prevenirii și atenuării riscurilor, precum și gradului de pregătire pentru riscuri, să se adopte abordări colective în această privință și să se intensifice eforturile pentru a îmbunătăți răspunsul rapid și pentru a permite o redresare durabilă. Prin urmare, prezentul regulament ar trebui să contribuie la consolidarea rezilienței și la asigurarea legăturii dintre ajutorul umanitar și acțiunile pentru dezvoltare, în special prin intermediul acțiunilor de răspuns rapid, precum și al unor programe geografice și tematice relevante, asigurând în același timp un nivel adecvat de previzibilitate, transparență și răspundere, precum și coerența, consecvența și complementaritatea cu dreptul internațional umanitar și conformitatea deplină cu dreptul internațional umanitar, fără a împiedica acordarea de ajutor umanitar, în conformitate cu principiile umanității, neutralității, imparțialității și independenței în situații de urgență și ulterior situațiilor de urgență.

__________________

__________________

61 „Cadrul de la Sendai pentru reducerea riscurilor de dezastre”, adoptat la 18 martie 2015 și aprobat de Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite la 3 iunie 2015 (A/RES/69/283).

61 „Cadrul de la Sendai pentru reducerea riscurilor de dezastre”, adoptat la 18 martie 2015 și aprobat de Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite la 3 iunie 2015 (A/RES/69/283).

Amendamentul    11

Propunere de regulament

Considerentul 12

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(12)  În conformitate cu angajamentele internaționale ale Uniunii privind eficacitatea dezvoltării, astfel cum au fost adoptate la Busan în 2011, reînnoite în cadrul Forumului la nivel înalt de la Nairobi din 2016 și reamintite în Consens, cooperarea pentru dezvoltare a Uniunii ar trebui să aplice principiile eficacității dezvoltării, și anume însușirea priorităților de dezvoltare de către țările în curs de dezvoltare, concentrarea pe rezultate, parteneriatele incluzive pentru dezvoltare, precum și transparența și asumarea răspunderii.

(12)  În conformitate cu angajamentele internaționale ale Uniunii privind eficacitatea dezvoltării, astfel cum au fost adoptate la Busan în 2011, reînnoite în cadrul Forumului la nivel înalt de la Nairobi din 2016 și reamintite în Consens, Uniunea ar trebui să aplice, în contextul asistenței sale oficiale pentru dezvoltare și în toate tipurile de asistență, principiile eficacității dezvoltării, și anume însușirea priorităților de dezvoltare de către țările în curs de dezvoltare, concentrarea pe rezultate, parteneriatele incluzive pentru dezvoltare, precum și transparența și asumarea răspunderii de ambele părți, pe lângă principiile alinierii și armonizării.

Amendamentul    12

Propunere de regulament

Considerentul 13

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(13)  În conformitate cu obiectivele de dezvoltare durabilă, prezentul regulament ar trebui să contribuie la consolidarea monitorizării și raportării, punând accentul pe rezultate, ceea ce acoperă realizările, efectele și impactul în țările partenere care beneficiază de asistență financiară externă din partea Uniunii. În special, astfel cum s-a convenit în Consens, se preconizează că acțiunile întreprinse în temeiul prezentului regulament vor contribui pentru ca un procent de 20 % din asistența oficială pentru dezvoltare finanțată în temeiul prezentului regulament să fie alocat incluziunii sociale și dezvoltării umane, inclusiv egalității de gen și capacitării femeilor.

(13)  În conformitate cu obiectivele de dezvoltare durabilă, prezentul regulament ar trebui să contribuie la consolidarea monitorizării și raportării, punând accentul pe rezultate, ceea ce acoperă realizările, efectele și impactul în țările partenere care beneficiază de asistență financiară externă din partea Uniunii. În special, astfel cum s-a convenit în Consens, acțiunile întreprinse în temeiul prezentului regulament ar trebui să contribuie pentru ca un procent de cel puțin 20 % din asistența oficială pentru dezvoltare finanțată în temeiul prezentului regulament să fie alocat incluziunii sociale și dezvoltării umane, acordând o atenție deosebită serviciilor sociale de bază, cum ar fi sănătatea, educația, alimentația, apa, salubrizarea și igiena și protecția socială, în special pentru persoanele cele mai marginalizate, ținând seama de egalitatea de gen, de capacitarea femeilor și de drepturile copiilor, ca aspecte orizontale.

Amendamentul    13

Propunere de regulament

Considerentul 14

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(14)  Ori de câte ori este posibil și adecvat, rezultatele acțiunii externe a Uniunii ar trebui să fie monitorizate și evaluate pe baza unor indicatori definiți în prealabil, transparenți, specifici fiecărei țări și măsurabili, adaptați particularităților și obiectivelor instrumentului și, de preferință, bazați pe cadrul de rezultate al țării partenere.

(14)  Pentru a crește responsabilizarea și transparența efectivă în ceea ce privește bugetul Uniunii , Comisia ar trebui să înființeze mecanisme clare de monitorizare și evaluare, astfel încât să asigure evaluarea eficace a progreselor înregistrate în direcția realizării obiectivelor prezentului regulament. Rezultatele acțiunii externe a Uniunii ar trebui să fie monitorizate și evaluate pe baza unor indicatori definiți în prealabil, transparenți, specifici fiecărei țări și măsurabili, adaptați particularităților și obiectivelor instrumentului și, de preferință, bazați pe cadrul de rezultate al țării partenere. Comisia ar trebui să monitorizeze cu regularitate acțiunile sale și să analizeze progresele înregistrate, punând rezultatele la dispoziția cetățenilor, în special sub forma unui raport anual prezentat Parlamentului European și Consiliului.

Amendamentul    14

Propunere de regulament

Considerentul 15

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(15)  Prezentul regulament ar trebui să contribuie la obiectivul colectiv al Uniunii de a furniza 0,7 % din venitul național brut ca asistență oficială pentru dezvoltare în perioada la care se referă Agenda 2030. În această privință, un procent de cel puțin 92 % din finanțarea prevăzută în temeiul prezentului regulament ar trebui să contribuie la acțiuni care sunt concepute în așa fel încât să îndeplinească criteriile pentru acordarea de asistență oficială pentru dezvoltare stabilite de Comitetul de asistență pentru dezvoltare al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică.

(15)  Prezentul regulament ar trebui să contribuie la obiectivul colectiv al Uniunii de a furniza 0,7 % din venitul național brut ca asistență oficială pentru dezvoltare în perioada la care se referă Agenda 2030. Acest angajament ar trebui să se bazeze pe o foaie de parcurs clară, pentru ca UE și statele sale membre să stabilească termene și modalități de îndeplinire a acestuia. În această privință, un procent de cel puțin 95 % din finanțarea prevăzută în temeiul prezentului regulament ar trebui să contribuie la acțiuni care sunt concepute în așa fel încât să îndeplinească criteriile pentru acordarea de asistență oficială pentru dezvoltare stabilite de Comitetul de asistență pentru dezvoltare al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică.

Amendamentul    15

Propunere de regulament

Considerentul 16

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(16)  Pentru a asigura faptul că resursele ajung acolo unde nevoile sunt cele mai mari, în special la țările cel mai puțin dezvoltate și țările în situații de fragilitate și conflict, prezentul regulament ar trebui să contribuie la atingerea obiectivului colectiv de a consacra 0,20 % din venitul național brut al Uniunii țărilor cel mai puțin dezvoltate în perioada la care se referă Agenda 2030.

(16)  Pentru a asigura faptul că resursele ajung acolo unde nevoile sunt cele mai mari, în special la țările cel mai puțin dezvoltate și țările în situații de fragilitate și conflict, prezentul regulament ar trebui să contribuie la atingerea obiectivului colectiv de a consacra 0,20 % din venitul național brut al Uniunii țărilor cel mai puțin dezvoltate în perioada la care se referă Agenda 2030. Acest angajament ar trebui să se bazeze pe o foaie de parcurs clară, pentru ca UE și statele sale membre să stabilească termene și modalități de îndeplinire a acestuia.

Amendamentul    16

Propunere de regulament

Considerentul 16 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(16a)  În conformitate cu angajamentele existente în Planul de acțiune al UE privind egalitatea de gen II, cel puțin 85 % din programele geografice și tematice finanțate din AOD ar trebui să aibă drept obiectiv principal sau semnificativ egalitatea de gen, așa cum este definită de Comitetul de asistență pentru dezvoltare al OCDE. Analiza obligatorie a cheltuielilor ar trebui să asigure faptul că o parte semnificativă a acestor programe au ca obiectiv principal egalitatea de gen și drepturile și capacitarea femeilor și fetelor.

Amendamentul    17

Propunere de regulament

Considerentul 16 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(16b)  Prezentul regulament ar trebui să acorde o atenție deosebită copiilor și tinerilor, aceștia contribuind la realizarea Agendei 2030. Acțiunea externă a Uniunii în temeiul prezentului regulament ar trebui să acorde o atenție deosebită nevoilor și capacitării acestora și va contribui la valorificarea potențialului lor ca agenți de bază ai schimbării, prin investiții în dezvoltarea umană și în incluziunea socială.

Amendamentul    18

Propunere de regulament

Considerentul 16 c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(16c)  Locuitorii țărilor din Africa Subsahariană sunt, în principal, adolescenți și tineri. Fiecare țară ar trebui să decidă cu privire la politica sa demografică, Totuși, dinamica demografiei trebuie abordată în mod global, pentru a asigura generațiilor actuale și viitoare mijloacele prin care își vor putea atinge întregul potențial într-un mod durabil.

Amendamentul    19

Propunere de regulament

Considerentul 17

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(17)  Prezentul regulament ar trebui să reflecte necesitatea de a se concentra asupra priorităților strategice, atât din punct de vedere geografic (vecinătatea UE și Africa, precum și țările fragile și care au cel mai mult nevoie de ajutor), cât și din punct de vedere tematic (securitatea, migrația, schimbările climatice și drepturile omului).

(17)  Prezentul regulament ar trebui să reflecte necesitatea de a se concentra asupra priorităților strategice, atât din punct de vedere geografic (vecinătatea UE și Africa, precum și țările fragile și care au cel mai mult nevoie de ajutor, în special țările cel mai puțin dezvoltate), cât și din punct de vedere tematic (dezvoltarea durabilă, eradicarea sărăciei, democrația și drepturile omului, statul de drept, buna guvernare, securitatea, migrația legală, desfășurată în condiții de siguranță și de ordine, reducerea inegalităților, egalitatea de gen, combaterea degradării mediului și a schimbărilor climatice și amenințările la adresa sănătății publice de la nivel mondial).

Amendamentul    20

Propunere de regulament

Considerentul 17 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(17a)  Prezentul regulament ar trebui să contribuie la crearea rezilienței statelor și a societăților în domeniul sănătății publice globale prin abordarea amenințărilor la adresa sănătății publice la nivel mondial, consolidarea sistemelor de sănătate, realizarea acoperirii universale cu servicii de sănătate, prevenirea și combaterea bolilor transmisibile și contribuirea la asigurarea accesibilității medicamentelor și vaccinurilor pentru toți.

Amendamentul    21

Propunere de regulament

Considerentul 18

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(18)  Prezentul regulament ar trebui să susțină punerea în aplicare a politicii europene de vecinătate, astfel cum a fost revizuită în 2015, și punerea în aplicare a cadrelor de cooperare regională, cum ar fi cooperarea transfrontalieră și aspectele externe ale strategiilor și politicilor macroregionale și referitoare la bazinele maritime relevante. Aceste inițiative oferă cadre politice pentru aprofundarea relațiilor cu și între țările partenere, fiind bazate pe principiile răspunderii reciproce, asumării și responsabilității comune.

(18)  În conformitate cu articolul 8 din TUE, relația specială dezvoltată cu țările din vecinătatea Uniunii ar trebui să fie menținută și consolidată prin aplicarea prezentului regulament. Prezentul regulament ar trebui să contribuie la consolidarea rezilienței statelor și a societăților din vecinătatea Uniunii, ca urmare a angajamentului luat în cadrul Strategiei globale. Acesta ar trebui să susțină punerea în aplicare a politicii europene de vecinătate, astfel cum a fost revizuită în 2015, și punerea în aplicare a cadrelor de cooperare regională, cum ar fi cooperarea transfrontalieră și aspectele externe ale strategiilor și politicilor macroregionale și referitoare la bazinele maritime relevante din vecinătatea estică și sudică, inclusiv Dimensiunea nordică și cooperarea regională de la Marea Neagră. Aceste inițiative oferă cadre politice suplimentare pentru aprofundarea relațiilor cu și între țările partenere, fiind bazate pe principiile răspunderii reciproce, asumării și responsabilității comune.

Amendamentul    22

Propunere de regulament

Considerentul 19

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(19)  Politica europeană de vecinătate, astfel cum a fost revizuită în 201562, înscrie stabilizarea țărilor din vecinătatea UE și consolidarea rezilienței acestora, în special prin stimularea dezvoltării economice, printre principalele priorități politice ale Uniunii. Pentru a-și atinge obiectivul, politica europeană de vecinătate revizuită s-a axat pe patru domenii prioritare: buna guvernanță, democrația, statul de drept și drepturile omului, cu un accent deosebit pe sporirea sprijinului acordat societății civile; dezvoltarea economică; securitatea; migrația și mobilitatea, inclusiv abordarea cauzelor profunde ale migrației neregulamentare și ale strămutării forțate a populației. Politica europeană de vecinătate se caracterizează prin diferențiere și printr-o asumare reciprocă sporită a responsabilității; în cadrul acestei politici sunt recunoscute diferite niveluri de angajare și sunt luate în considerare interesele fiecărei țări cu privire la natura parteneriatului său cu Uniunea și la elementele pe care trebuie să se concentreze acest parteneriat.

(19)  Politica europeană de vecinătate înscrie consolidarea democrației, promovarea drepturilor omului, susținerea statului de drept, stabilizarea țărilor din vecinătatea UE și consolidarea rezilienței acestora, în special prin încurajarea reformelor politice, economice și sociale, printre principalele priorități politice ale Uniunii. Pentru a-și atinge obiectivul, punerea în aplicare a politicii europene de vecinătate revizuite prin intermediul prezentului regulament ar trebui să se axeze pe patru domenii prioritare: buna guvernanță, democrația, statul de drept și drepturile omului, cu un accent deosebit pe sporirea sprijinului acordat societății civile; dezvoltarea socioeconomică, inclusiv combaterea șomajului în rândul tinerilor, precum și educația și durabilitatea mediului; securitatea; migrația și mobilitatea, inclusiv abordarea cauzelor profunde ale migrației neregulamentare și ale strămutării forțate a populației, și acordarea de asistență populațiilor, țărilor și regiunilor care se confruntă cu o intensificare a presiunii migrației. Prezentul regulament ar trebui să sprijine punerea în aplicare a acordurilor de asociere ale Uniunii și a acordurilor de liber schimb aprofundat și cuprinzător încheiate cu țări din vecinătate. Politica europeană de vecinătate se caracterizează prin diferențiere și printr-o asumare reciprocă sporită a responsabilității; în cadrul acestei politici sunt recunoscute diferite niveluri de angajare și sunt luate în considerare interesele fiecărei țări cu privire la natura parteneriatului său cu Uniunea și la elementele pe care trebuie să se concentreze acest parteneriat. Abordarea bazată pe performanță constituie unul dintre principiile fundamentale ale politicii europene de vecinătate. În cazul unei degradări grave sau persistente a democrației în una dintre țările partenere, sprijinul ar trebui să fie suspendat. Finanțarea vecinătății este o pârghie esențială pentru abordarea provocărilor comune, cum ar fi migrația neregulamentară și schimbările climatice, precum și pentru răspândirea prosperității, a securității și a stabilității prin dezvoltare economică și o mai bună guvernanță. Ar trebui ca asistența acordată de Uniune în vecinătatea sa să fie mai vizibilă.

__________________

__________________

62 Comunicarea comună către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - „Revizuirea politicii europene de vecinătate”, 18 noiembrie 2015.

62 Comunicarea comună către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - „Revizuirea politicii europene de vecinătate”, 18 noiembrie 2015.

Amendamentul    23

Propunere de regulament

Considerentul 20

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(20)  Prezentul regulament ar trebui să susțină punerea în aplicare a unui acord de asociere modernizat cu grupul statelor din Africa, zona Caraibilor și Pacific (ACP) și să permită UE și partenerilor ACP să dezvolte în continuare alianțe puternice cu privire la provocările globale majore. Mai precis, prezentul regulament ar trebui să sprijine continuarea cooperării instituite între Uniunea Europeană și Uniunea Africană, în conformitate cu Strategia comună Africa-UE, și să se sprijine pe viitorul acord UEACP pentru perioada de după 2020, inclusiv prin intermediul unei abordări continentale în ceea ce privește Africa.

(20)  Prezentul regulament ar trebui să susțină punerea în aplicare a unui acord de asociere modernizat cu grupul statelor din Africa, zona Caraibilor și Pacific (ACP) și să permită UE și partenerilor ACP să dezvolte în continuare alianțe puternice cu privire la provocările globale majore comune. Mai precis, prezentul regulament ar trebui să sprijine continuarea cooperării instituite între Uniunea Europeană și Uniunea Africană, în conformitate cu Strategia comună Africa-UE, inclusiv angajamentul Africii și al Uniunii de a promova drepturile copiilor și capacitarea tineretului european și african, și să se sprijine pe viitorul acord UE-ACP pentru perioada de după 2020, inclusiv prin intermediul unei abordări continentale în ceea ce privește Africa și al unui parteneriat între egali reciproc avantajos între UE și Africa.

Amendamentul    24

Propunere de regulament

Considerentul 20 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(20a)  Prezentul regulament ar trebui, de asemenea, să contribuie la aspectele comerciale ale relațiilor externe ale Uniunii, cum ar fi cooperarea cu țările terțe în ceea ce privește obligația de diligență în cadrul lanțului de aprovizionare cu staniu, tantal și aur, Procesul Kimberley, Pactul privind durabilitatea, punerea în aplicare a angajamentelor în temeiul Regulamentului (UE) nr. 978/2012 al Parlamentului European și al Consiliului1a, (Regulamentul privind SPG), cooperarea în cadrul asigurării respectării legislației, guvernanței și schimburilor comerciale în domeniul forestier (FLEGT) și al inițiativelor privind ajutorul pentru comerț, pentru a asigura coerența și sprijinul reciproc între politica comercială a Uniunii și obiectivele și politicile de dezvoltare;

 

_________________

 

1a Regulamentul (UE) nr. 978/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 de aplicare a unui sistem generalizat de preferințe tarifare și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 732/2008 al Consiliului (JO L 303, 31.10.2012, p. 1).

Amendamentul    25

Propunere de regulament

Considerentul 21

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(21)  Uniunea ar trebui să urmărească un nivel maxim de eficiență în utilizarea resurselor disponibile, pentru a optimiza impactul acțiunii sale externe. Pentru a realiza acest lucru, ar trebui să se asigure coerența între instrumentele de finanțare externă ale Uniunii și complementaritatea acestora, fiind vizate, în special, Instrumentul de asistență pentru preaderare III63, Instrumentul pentru ajutor umanitar64, Decizia privind țările și teritoriile de peste mări65, Instrumentul european pentru securitate nucleară care completează Instrumentul de vecinătate, cooperare pentru dezvoltare și cooperare internațională pe baza Tratatului Euratom66, politica externă și de securitate comună și Instrumentul european pentru pace67, nou propus, care este finanțat în afara bugetului Uniunii, și ar trebui să fie create sinergii cu alte politici și programe ale Uniunii. Aceasta include coerența și complementaritatea cu asistența macrofinanciară, acolo unde este cazul. Pentru a maximiza impactul acțiunilor combinate în vederea atingerii unui obiectiv comun, prezentul regulament ar trebui să permită combinarea formelor de finanțare cu alte programe ale Uniunii, atât timp cât contribuțiile nu acoperă aceleași costuri.

(21)  Uniunea ar trebui să urmărească un nivel maxim de eficiență în utilizarea resurselor disponibile, pentru a optimiza impactul acțiunii sale externe. Pentru a realiza acest lucru, ar trebui să se asigure coerența între instrumentele de finanțare externă ale Uniunii, precum și consecvența și complementaritatea acestora, fiind vizate, în special, Instrumentul de asistență pentru preaderare III63, Instrumentul pentru ajutor umanitar64, Decizia privind țările și teritoriile de peste mări65, Instrumentul european pentru securitate nucleară care completează Instrumentul de vecinătate, cooperare pentru dezvoltare și cooperare internațională pe baza Tratatului Euratom66, politica externă și de securitate comună și Instrumentul european pentru pace67, nou propus, care este finanțat în afara bugetului Uniunii, și ar trebui să fie create sinergii cu alte politici și programe ale Uniunii, inclusiv fondurile fiduciare și alte politici și programe ale statelor membre ale UE. Aceasta include coerența și complementaritatea cu asistența macrofinanciară, acolo unde este cazul. Pentru a maximiza impactul acțiunilor combinate în vederea atingerii unui obiectiv comun, prezentul regulament ar trebui să permită combinarea formelor de finanțare cu alte programe ale Uniunii, atât timp cât contribuțiile nu acoperă aceleași costuri.

__________________

__________________

63 Propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Instrumentului de asistență pentru preaderare (IPA III) [COM(2018) 465].

63 Propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Instrumentului de asistență pentru preaderare (IPA III) [COM(2018) 465].

64 Regulamentul (CE) nr. 1257/96 al Consiliului din 20 iunie 1996 privind ajutorul umanitar (JO L 163, 2.7.1996, p. 1).

64 Regulamentul (CE) nr. 1257/96 al Consiliului din 20 iunie 1996 privind ajutorul umanitar (JO L 163, 2.7.1996, p. 1).

65 Propunere de decizie a Consiliului privind asocierea țărilor și teritoriilor de peste mări la Uniunea Europeană, inclusiv relațiile dintre Uniunea Europeană, pe de o parte, și Groenlanda și Regatul Danemarcei, pe de altă parte („Decizia de asociere peste mări”) [COM(2018) 461 final].

65 Propunere de decizie a Consiliului privind asocierea țărilor și teritoriilor de peste mări la Uniunea Europeană, inclusiv relațiile dintre Uniunea Europeană, pe de o parte, și Groenlanda și Regatul Danemarcei, pe de altă parte („Decizia de asociere peste mări”) [COM(2018) 461 final].

66 Propunere de regulament al Consiliului de instituire a unui Instrument european pentru securitate nucleară, care completează Instrumentul de vecinătate, cooperare pentru dezvoltare și cooperare internațională pe baza Tratatului Euratom [COM(2018) 462 final].

66 Propunere de regulament al Consiliului de instituire a unui Instrument european pentru securitate nucleară, care completează Instrumentul de vecinătate, cooperare pentru dezvoltare și cooperare internațională pe baza Tratatului Euratom [COM(2018) 462 final].

67 Propunerea Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate adresată Consiliului privind o decizie a Consiliului de instituire a Instrumentului european pentru pace [C(2018) 3800 final].

67 Propunerea Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate adresată Consiliului privind o decizie a Consiliului de instituire a Instrumentului european pentru pace [C(2018) 3800 final].

Amendamentul    26

Propunere de regulament

Considerentul 22

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(22)  Finanțarea în temeiul prezentului regulament ar trebui să fie utilizată pentru acțiunile care se înscriu în dimensiunea internațională a programului Erasmus, a căror punere în aplicare ar trebui să se desfășoare în conformitate cu Regulamentul privind Erasmus68.

(22)  Finanțarea în temeiul prezentului regulament ar trebui să fie utilizată pentru acțiunile care se înscriu în dimensiunea internațională a programului Erasmus și a programului Europa creativă, a căror punere în aplicare ar trebui să se desfășoare în conformitate cu Regulamentul privind Erasmus68 și cu Regulamentul privind Europa creativă68a.

_________________

_________________

68 Propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a „Erasmus”: programul Uniunii pentru educație, formare, tineret și sport și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 1288/2013 [COM(2018) 367 final].

68 Propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a „Erasmus”: programul Uniunii pentru educație, formare, tineret și sport și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 1288/2013

 

Propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a programului „Europa creativă” (2021-2027) și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 1295/2013 [COM(2018) 366 final]

Amendamentul    27

Propunere de regulament

Considerentul 22 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(22a)  Dimensiunea internațională a Programului Erasmus Plus ar trebui să fie consolidată, cu scopul de a crește oportunitățile de mobilitate și cooperare ale persoanelor și organizațiilor din țările mai puțin dezvoltate ale lumii – sprijinind construirea de capacități în țările terțe, dezvoltarea aptitudinilor, schimburile interpersonale, oferind totodată mai multe ocazii de cooperare și mobilitate cu țările dezvoltate și emergente.

Amendamentul    28

Propunere de regulament

Considerentul 22 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(22b)  Având în vedere relevanța abordării educației și culturii în concordanță cu Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă și cu strategia UE pentru relațiile culturale internaționale, prezentul regulament ar trebui să contribuie la asigurarea unei educații de calitate favorabile incluziunii și echitabile, să promoveze șanse de învățare pe tot parcursul vieții pentru toți, să încurajeze relațiile culturale internaționale și să recunoască rolul culturii în promovarea valorilor europene prin acțiuni specifice menite să aibă prin acțiuni specifice menite să aibă un impact clar asupra rolului jucat de UE pe scena mondială.

Amendamentul    29

Propunere de regulament

Considerentul 23

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(23)  Acțiunile finanțate în temeiul prezentului regulament ar trebui să se desfășoare în principal prin intermediul programelor geografice, pentru a maximiza impactul asistenței Uniunii și pentru a apropia cât mai mult acțiunea Uniunii de țările partenere și de populațiile acestora. Această abordare generală ar trebui să fie completată cu programe tematice și cu acțiuni de răspuns rapid, dacă este cazul.

(23)  Acțiunile finanțate în temeiul prezentului regulament ar trebui să se desfășoare în principal prin intermediul programelor geografice, pentru a maximiza impactul asistenței Uniunii și pentru a apropia cât mai mult acțiunea Uniunii de țările partenere și de populațiile acestora, sprijinind totodată prioritățile tematice precum drepturile omului, societatea civilă și durabilitatea. Obiectivele din cadrul programelor geografice și tematice ar trebui să fie consecvente și coerente între ele și ar trebui să fie completate cu programe tematice și cu acțiuni de răspuns rapid, dacă este cazul. Ar trebui să se garanteze o complementaritate efectivă între programele geografice și tematice acțiunile și de răspuns rapid. Pentru a se ține seama de particularitățile fiecărui program, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ar trebui să fie delegată Comisiei în vederea completării dispozițiilor prezentului regulament prin stabilirea strategiei Uniunii, a domeniilor prioritare, a obiectivelor detaliate, a rezultatelor preconizate, a indicatorilor de performanță specifici și a alocării financiare specifice pentru fiecare program. Este deosebit de important ca, în cadrul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, și ca respectivele consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 20161a. În special pentru a se asigura o participare egală la pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul primesc toate documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții acestor instituții au acces sistematic la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor delegate.

 

________________

 

1a JO L 123, 12.5.2016, p. 1.

Amendamentul    30

Propunere de regulament

Considerentul 24

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(24)  Conform Consensului, Uniunea și statele sale membre ar trebui să consolideze programarea în comun pentru a-și spori impactul colectiv, prin punerea în comun a resurselor și a capacităților lor. Programarea în comun ar trebui să se bazeze pe faptul că țările partenere se angajează în acest proces, și-l însușesc și își asumă responsabilitatea. Uniunea și statele sale membre ar trebui să încerce să ofere sprijin țărilor partenere prin intermediul unei puneri în aplicare în comun ori de câte ori este cazul.

(24)  Conform Consensului, Uniunea și statele sale membre ar trebui să consolideze programarea în comun pentru a-și spori impactul colectiv, prin punerea în comun a resurselor și a capacităților lor. Programarea în comun ar trebui să se bazeze pe faptul că țările partenere se angajează în acest proces, și-l însușesc și își asumă responsabilitatea. Uniunea și statele sale membre ar trebui să încerce să ofere sprijin țărilor partenere prin intermediul unei aplicări în comun ori de câte ori este cazul. Aplicarea în comun ar trebui să fie favorabilă incluziunii și deschisă tuturor partenerilor Uniunii care sunt de acord și pot contribui la o viziune comună, inclusiv agențiilor statelor membre și instituțiilor lor financiare care acordă finanțare pentru dezvoltare, autorităților locale, sectorului privat, societății civile și mediului academic.

Amendamentul    31

Propunere de regulament

Considerentul 24 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(24a)  În cazul unei degradări grave sau persistente a democrației, a drepturilor omului și a statului de drept într-una dintre țările partenere, se poate suspenda, total sau parțial, sprijinul, prin intermediul unui act delegat. În procesul său decizional, Comisia ar trebui să țină seama în mod corespunzător de rezoluțiile relevante ale Parlamentului European.

Amendamentul    32

Propunere de regulament

Considerentul 24 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(24b)  Prezentul regulament ar trebui să reconfirme securitatea nucleară ca o parte importantă a acțiunii externe a Uniunii și să faciliteze obiectivele de cooperare specificate în Regulamentul privind IESN. Prin urmare, în cazul în care o țară parteneră încalcă sistematic standardele elementare de securitate nucleară, cum ar fi prevederile convențiilor internaționale relevante din cadrul AIEA, ale Convenției Espoo și ale Convenției de la Aarhus și modificările ulterioare la acestea, Tratatul cu privire la neproliferarea armelor nucleare și protocoalele adiționale la acesta, angajamentele de punere în aplicare a testelor de rezistență și a măsurilor conexe și obiectivele de cooperare specificate în Regulamentul privind IESN, ar trebui să se reexamineze asistența acordată țării în cauză în temeiul prezentului regulament, ea putând fi suspendată sau parțial suspendată.

Amendamentul    33

Propunere de regulament

Considerentul 25

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(25)  În timp ce democrația și drepturile omului, inclusiv egalitatea de gen și capacitarea femeilor, ar trebui să fie luate în considerare în cursul punerii în aplicare a prezentului regulament, asistența acordată de Uniune în cadrul programelor tematice pentru drepturile omului și democrație și pentru organizațiile societății civile ar trebui să joace un rol complementar și suplimentar specific, în virtutea naturii sale globale și a faptului că această asistență nu este dependentă de acordul guvernelor și autorităților publice din țările terțe vizate.

(25)  În timp ce democrația, drepturile omului și libertățile fundamentale, inclusiv protecția copiilor, a minorităților, a persoanelor cu handicap și a persoanelor LGTBI, precum și egalitatea de gen, capacitarea femeilor și fetelor ar trebui să fie luate în considerare și integrate în mod coerent în cursul aplicării prezentului regulament, asistența acordată de Uniune în cadrul programelor tematice pentru drepturile omului și democrație și pentru organizațiile societății civile și autoritățile locale ar trebui să joace un rol complementar și suplimentar specific, în virtutea naturii sale globale și a faptului că această asistență nu este dependentă de acordul guvernelor și autorităților publice din țările terțe vizate. În acest context, Uniunea ar trebui să acorde o atenție deosebită țărilor și cazurilor urgente în care drepturile omului și libertățile fundamentale sunt sub amenințare maximă și în care încălcarea acestor drepturi și libertăți este foarte pronunțată și sistematică, precum și situațiilor în care este în joc libertatea societății civile. Asistența acordată de Uniune în temeiul prezentului regulament ar trebui să fie stabilită astfel încât să permită sprijinirea, cooperarea și parteneriatul cu societatea civilă în chestiuni sensibile, în chestiuni referitoare la democrație și la drepturile omului, oferind flexibilitatea și reactivitatea necesare pentru a răspunde împrejurărilor în schimbare, nevoilor beneficiarilor sau perioadelor de criză și, atunci când este necesar, contribuind la consolidarea capacităților societății civile. În astfel de cazuri, prioritățile politice ar trebui să fie de a promova respectarea dreptului internațional și de a furniza mijloace de acțiune pentru societatea civilă locală și pentru alte părți interesate relevante în domeniul drepturilor omului, cu scopul de a contribui la activitatea desfășurată în împrejurări foarte dificile. Prezentul regulament ar trebui să ofere, de asemenea, organizațiilor societății civile posibilitatea de a primi mici granturi într-o manieră rapidă și eficientă, atunci când este necesar, în special în situațiile cele mai dificile, cum ar fi situațiile de fragilitate, de criză și de tensiuni intercomunitare.

Amendamentul    34

Propunere de regulament

Considerentul 25 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(25a)  În conformitate cu articolele 2, 3 și 21 din TUE și cu articolul 8 din TFUE, punerea în aplicare a prezentului regulament ar trebui să fie ghidată de principiile egalității de gen și emancipării femeilor și fetelor și ar trebui să urmărească protejarea și promovarea drepturilor femeilor, în conformitate cu Planul de acțiune pentru egalitatea de gen II, cu concluziile Consiliului din 10 decembrie 2018 privind femeile, pacea și securitatea, cu Convenția de la Istanbul a Consiliului Europei și cu obiectivul nr. 5 al Agendei 2030 pentru dezvoltare durabilă.

Amendamentul    35

Propunere de regulament

Considerentul 25 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(25b)  Prezentul regulament ar trebui să abordeze și să integreze promovarea drepturilor femeilor și a egalității de gen la nivel global, inclusiv prin sprijinirea organizațiilor al căror obiect de activitate este sănătatea sexuală și reproductivă și drepturile aferente (accesul la informații, educație și servicii de bună calitate și accesibile) și prin combaterea violenței și a discriminării de gen, precum și prin recunoașterea și abordarea legăturilor strânse care există între chestiunile păcii, securității și dezvoltării și egalitatea de gen. Această activitate ar trebui să fie coerentă cu principiile și convențiile internaționale și europene relevante și să încurajeze punerea în aplicare a acestora.

Amendamentul    36

Propunere de regulament

Considerentul 26

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(26)  Organizațiile societății civile ar trebui să cuprindă o gamă largă de actori cu roluri și mandate diferite, printre care se numără toate structurile nestatale, non-profit, nepartizane și non-violente, în cadrul cărora oamenii se organizează pentru a urmări obiective și idealuri comune, indiferent dacă acestea sunt politice, culturale, sociale sau economice. Acționând de la nivel local până la nivel național, regional și internațional, acestea cuprind organizații urbane și rurale, formale și informale.

(26)  Organizațiile societății civile ar trebui să cuprindă o gamă largă de actori cu roluri și mandate multiple, printre care se numără toate structurile nestatale, non-profit și non-violente, în cadrul cărora oamenii se organizează pentru a urmări obiective și idealuri comune, indiferent dacă acestea sunt politice, culturale, sociale, religioase, de mediu, economice sau constă în tragerea la răspundere a autorităților. Acționând de la nivel local până la nivel național, regional și internațional, acestea cuprind organizații urbane și rurale, formale și informale. Alte organisme sau alți actori care nu sunt excluși în mod expres prin prezentul regulament ar trebui să poată primi finanțare în cazurile în care aceasta este necesară pentru realizarea obiectivelor prezentului regulament.

Amendamentul    37

Propunere de regulament

Considerentul 26 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(26a)  În conformitate cu Consensul privind dezvoltarea, Uniunea și statele sale membre ar trebui să încurajeze organizațiile societății civile și autoritățile locale să contribuie la dezvoltarea durabilă și la punerea în aplicare a ODD-urilor, printre altele, în sectoarele democrației, statului de drept, libertăților fundamentale și drepturilor omului, justiției sociale, precum și ca furnizori de servicii sociale de bază pentru populațiile care au cel mai mult nevoie de ajutor. Acestea ar trebui să recunoască rolurile multiple jucate de organizațiile societății civile și autoritățile locale, cele din urmă promovând o abordare teritorială a dezvoltării, inclusiv procesele de descentralizare, participarea, supravegherea și răspunderea. Uniunea și statele sale membre ar trebui să promoveze un spațiu de manevră al organizațiilor societății civile și un mediu propice acestora, să ofere și mai mult sprijin pentru consolidarea capacităților organizațiilor societății civile și ale autorităților locale în vederea întăririi poziției acestora în procesul de dezvoltare durabilă și să promoveze dialogul politic, social și economic, inclusiv prin programe de facilități pentru societatea civilă.

Amendamentul    38

Propunere de regulament

Considerentul 26 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(26b)  Uniunea ar trebui să sprijine organizațiile societății civile și să promoveze o mai mare implicare strategică a acestora în toate instrumentele și programele externe, inclusiv în programele geografice și în acțiunile de răspuns rapid prevăzute de prezentul regulament, în conformitate cu concluziile Consiliului din 15 octombrie 2012 intitulate „Rădăcinile democrației și ale dezvoltării durabile: angajamentul Europei față de societatea civilă în ceea ce privește relațiile externe”.

Amendamentul    39

Propunere de regulament

Considerentul 28

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(28)  Reflectând importanța combaterii schimbărilor climatice în concordanță cu angajamentele Uniunii de a pune în aplicare Acordul de la Paris și de a îndeplini obiectivele de dezvoltare durabilă ale Organizației Națiunilor Unite, prezentul regulament ar trebui să contribuie la integrarea acțiunilor climatice în politicile Uniunii, precum și la atingerea țintei globale ca 25 % din cheltuielile de la bugetul Uniunii să sprijine obiectivele legate de climă. Se așteaptă ca acțiunile întreprinse în temeiul prezentului regulament să contribuie cu 25 % din pachetul financiar global aferent regulamentului la atingerea obiectivelor legate de climă. Acțiunile relevante vor fi identificate în cursul punerii în aplicare a prezentului regulament, iar contribuția totală adusă de prezentul regulament ar trebui să facă parte din evaluările și din procesele de revizuire relevante.

(28)  Reflectând importanța combaterii schimbărilor climatice, a protejării mediului și a combaterii declinului biodiversității, în concordanță cu angajamentele Uniunii de a pune în aplicare Acordul de la Paris și Convenția privind diversitatea biologică și de a îndeplini obiectivele de dezvoltare durabilă ale Organizației Națiunilor Unite, prezentul regulament ar trebui să contribuie la integrarea acțiunilor climatice și de mediu în politicile Uniunii, precum și la atingerea țintei globale a cheltuielilor din bugetul Uniunii pentru a sprijini obiectivele legate de climă și să sprijine acțiunile care aduc beneficii conexe clare și identificabile în toate sectoarele. Se așteaptă ca acțiunile întreprinse în temeiul prezentului regulament să contribuie cu 45 % din pachetul financiar global aferent regulamentului la atingerea obiectivelor legate de climă, la managementul și protecția mediului, la biodiversitate și la combaterea deșertificării, din care un procent de 30 % din pachetul financiar global ar trebui să se aloce atenuării schimbărilor climatice și adaptării la acestea. Acțiunile relevante vor fi identificate în cursul aplicării prezentului regulament, iar contribuția totală adusă de prezentul regulament ar trebui să facă parte din evaluările și din procesele de revizuire relevante. Acțiunea Uniunii în acest domeniu ar trebui să favorizeze aderarea la Acordul de la Paris și la convențiile de la Rio și să nu contribuie la degradarea mediului sau să dăuneze mediului ori climei. Acțiunile și măsurile care contribuie la îndeplinirea obiectivului privind clima pun un accent deosebit pe sprijinul acordat pentru adaptarea la schimbările climatice în țările sărace și foarte vulnerabile și iau în considerare legătura dintre climă, pace și securitate, capacitarea femeilor și combaterea sărăciei. Prezentul regulament ar trebui să contribuie la gestionarea durabilă a resurselor naturale și să promoveze mineritul, gestionarea pădurilor și agricultura durabile și practicate în condiții de siguranță.

Amendamentul    40

Propunere de regulament

Considerentul 29

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(29)  Este esențial să se continue intensificarea cooperării cu țările partenere în ceea ce privește migrația, pentru a beneficia de avantajele pe care le prezintă migrația legală și bine gestionată și pentru a aborda în mod eficace migrația neregulamentară. Această cooperare ar trebui să contribuie la asigurarea accesului la protecție internațională, la abordarea cauzelor profunde ale migrației neregulamentare, la îmbunătățirea gestionării frontierelor și la continuarea eforturilor de combatere a migrației neregulamentare, a traficului de persoane și a introducerii ilegale de migranți, precum și la activitățile desfășurate în domeniile returnării, readmisiei și reintegrării, acolo unde este cazul, pe baza răspunderii reciproce și a respectării depline a obligațiilor umanitare și a celor legate de drepturile omului. Prin urmare, cooperarea eficace a țărilor terțe cu Uniunea în acest domeniu ar trebui să fie parte integrantă din principiile generale prevăzute de prezentul regulament. O mai mare coerență între politicile privind migrația și politicile de cooperare pentru dezvoltare este importantă pentru a asigura faptul că ajutorul pentru dezvoltare susține țările partenere în eforturile lor de gestionare a migrației într-un mod mai eficace. Prezentul regulament ar trebui să contribuie la o abordare coordonată, holistică și structurată a migrației, valorificând la maximum sinergiile și aplicând efectul de levier necesar.

(29)  Cooperarea cu țările partenere în ceea ce privește migrația poate duce la obținerea unor avantaje reciproce ale migrației responsabile, desfășurate în condiții de ordine și siguranță și la abordarea în mod eficace a migrației neregulamentare și a strămutării forțate. Această cooperare ar trebui să contribuie la facilitarea unor modalități sigure și legale de migrație și de obținere a azilului, la asigurarea accesului la protecție internațională, la abordarea cauzelor profunde ale migrației neregulamentare și ale strămutării forțate, la colaborarea cu comunitățile din diaspora, la îmbunătățirea gestionării frontierelor și la continuarea eforturilor de abordare a migrației neregulamentare, a traficului de persoane și a introducerii ilegale de migranți, precum și la activitățile desfășurate în domeniile returnării, readmisiei și reintegrării sustenabile, în condiții de siguranță și cu demnitate, acolo unde este cazul, într-un mod care să prevină conflictele, pe baza răspunderii reciproce și cu respectarea deplină a obligațiilor umanitare și a celor legate de drepturile omului prevăzute de dreptul internațional și de dreptul Uniunii. Coerența între politicile privind migrația și politicile de cooperare pentru dezvoltare este importantă pentru a asigura faptul că ajutorul pentru dezvoltare susține țările partenere în eforturile lor de combatere a sărăciei și a inegalităților, de promovare a drepturilor și libertăților și de a contribui la o gestionare responsabilă, în condiții de ordine și siguranță a migrației. Prezentul regulament ar trebui să contribuie la o abordare coordonată, holistică și structurată a migrației, valorificând la maximum sinergiile și impactul pozitiv al migrației și mobilității asupra dezvoltării.

Amendamentul    41

Propunere de regulament

Considerentul 30

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(30)  Prezentul regulament ar trebui să îi permită Uniunii să răspundă provocărilor, necesităților și oportunităților legate de migrație, în complementaritate cu politica Uniunii privind migrația. În acest scop și fără a aduce atingere împrejurărilor neprevăzute, se preconizează că 10 % din pachetul financiar aferent acestuia ar urma să fie alocat pentru abordarea cauzelor profunde ale migrației neregulamentare și ale strămutării forțate și pentru a sprijini gestionarea și guvernanța migrației, inclusiv pentru protecția drepturilor refugiaților și migranților în cadrul obiectivelor prezentului regulament.

(30)  Prezentul regulament ar trebui să îi permită Uniunii să răspundă provocărilor, necesităților și oportunităților legate de migrație, în complementaritate cu politicile Uniunii privind migrația și dezvoltarea. În acest scop, pentru a crește cât mai mult contribuția migrației la dezvoltare și fără a aduce atingere provocărilor emergente noi sau nevoilor noi, se preconizează că maximum 10 % din pachetul financiar aferent prezentului regulament ar urma să fie alocat pentru abordarea cauzelor profunde ale migrației neregulamentare și ale strămutării forțate și pentru a sprijini angajamentul consolidat de a facilita migrația regulamentară și responsabilă, desfășurată în condiții de siguranță și ordine, precum și punerea în aplicare a politicilor și a guvernanței planificate și bine gestionate în domeniul migrației, inclusiv pentru protecția drepturilor refugiaților și migranților pe baza dreptului internațional și a dreptului Uniunii în cadrul obiectivelor prezentului regulament. De asemenea, prezentul regulament ar trebui să abordeze fenomenul exodului creierelor și să ajute la satisfacerea nevoilor persoanelor strămutate și ale comunităților-gazdă, în special prin asigurarea accesului la servicii de bază și la mijloace de subzistență.

Amendamentul    42

Propunere de regulament

Considerentul 30 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(30a)  Este un fapt demonstrat că tehnologiile informației și comunicațiilor (TIC) și serviciile aferente sunt factori care favorizează dezvoltarea durabilă și creșterea favorabilă incluziunii. Acestea pot fi esențiale pentru îmbunătățirea vieții cetățenilor, chiar și în țările cele mai sărace, în special prin capacitarea femeilor și a fetelor, prin consolidarea guvernanței democratice și a transparenței și prin stimularea productivității și a creării de locuri de muncă. Cu toate acestea, conectivitatea și accesibilitatea rămân o problemă atât între regiuni, cât și în interiorul acestora, deoarece există variații mari între țările cu venituri mari și cele cu venituri mici și între orașe și zonele rurale. Prezentul regulament ar trebui, așadar, să ajute Uniunea să continue integrarea digitalizării în politicile de dezvoltare ale acesteia.

Amendamentul    43

Propunere de regulament

Considerentul 30 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(30b)  Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă, adoptată printr-o rezoluție a Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite la 25 septembrie 2015, a subliniat importanța promovării unor societăți pacifiste și favorabile incluziunii atât ca obiectiv de dezvoltare durabilă (ODD 16), cât și în vederea atingerii altor rezultate în domeniul politicii de dezvoltare. ODD 16 solicită în mod explicit „[c]onsolidarea instituțiilor naționale relevante, inclusiv prin intermediul cooperării internaționale, pentru consolidarea capacităților la toate nivelurile, în special în țările în curs de dezvoltare, în scopul prevenirii violenței și combaterii terorismului și a criminalității”.

Amendamentul    44

Propunere de regulament

Considerentul 30 c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(30c)  În comunicatul privind reuniunea la nivel înalt din 19 februarie 2016, Comitetul de asistență pentru dezvoltare al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică a actualizat directivele de raportare privind asistența oficială pentru dezvoltare în domeniul păcii și securității. Finanțarea acțiunilor întreprinse în conformitate cu prezentul regulament constituie asistență oficială pentru dezvoltare atunci când îndeplinește criteriile stabilite în respectivele directive de raportare sau în orice directivă de raportare ulterioară asupra căreia Comitetul de asistență pentru dezvoltare poate să convină.

Amendamentul    45

Propunere de regulament

Considerentul 30 d (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(30d)  Consolidarea capacităților în sprijinul dezvoltării și al securității pentru dezvoltare ar trebui să fie utilizată numai în cazuri excepționale, în care obiectivele regulamentului nu pot fi realizate prin alte activități de cooperare pentru dezvoltare. Sprijinirea actorilor din sectorul de securitate din țările terțe, inclusiv, în circumstanțe excepționale, a forțelor armate, în contextul prevenirii conflictelor, al gestionării sau stabilizării situațiilor de criză, este esențială pentru a asigura condiții adecvate pentru eradicarea sărăciei și dezvoltare. O bună guvernanță, un control democratic și o supraveghere civilă eficace ale sistemului de securitate, inclusiv ale forțelor armate, precum și respectarea drepturilor omului și a principiilor statului de drept sunt atribute esențiale ale unui stat funcțional în orice context și ar trebui să fie promovate printr-o sprijinire mai amplă a reformei sectorului de securitate din țările terțe.

Amendamentul    46

Propunere de regulament

Considerentul 30 e (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(30e)  Prezentul regulament ar trebui să țină cont de concluziile evaluării Comisiei, solicitate pentru iunie 2020, care include o consultare publică amplă la care participă mai multe părți interesate, în care se va analiza coerența consolidării capacităților în sprijinul dezvoltării și al securității pentru dezvoltare în cadrul legăturii dintre securitate și dezvoltare, finanțate de Uniune și de statele sale membre în contextul Strategiei globale și al obiectivelor de dezvoltare durabilă.

Amendamentul    47

Propunere de regulament

Considerentul 30 f (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(30f)  De asemenea, Uniunea ar trebui să promoveze o abordare adecvată în caz de conflict și care să țină seama de dimensiunea de gen în toate acțiunile și programele prevăzute de prezentul regulament, pentru a evita negative și a crește la maximum efectele pozitive.

Amendamentul    48

Propunere de regulament

Considerentul 32

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(32)  Tipurile de finanțare și metodele de punere în aplicare prevăzute în prezentul regulament ar trebui alese în funcție de capacitatea lor de a îndeplini obiectivele specifice ale acțiunilor și de a produce rezultate, luându-se în considerare, în special, costurile aferente controalelor, sarcina administrativă și eventualul risc de neconformitate. Ar trebui să fie avută în vedere utilizarea sumelor forfetare, a ratelor forfetare și a costurilor unitare, precum și finanțarea care nu este legată de costuri, astfel cum se menționează la articolul 125 alineatul (1) din Regulamentul financiar.

(32)  Tipurile de finanțare și metodele de aplicare prevăzute în prezentul regulament ar trebui alese în funcție de nevoile, preferințele și contextul specific ale partenerilor, de relevanța, durabilitatea și capacitatea lor de a respecta principiile eficacității dezvoltării, de a îndeplini obiectivele specifice ale acțiunilor și de a produce rezultate, luându-se în considerare, în special, costurile aferente controalelor, sarcina administrativă și eventualul risc de neconformitate. Ar trebui să fie avută în vedere utilizarea sumelor forfetare, a ratelor forfetare și a costurilor unitare, precum și finanțarea care nu este legată de costuri, astfel cum se menționează la articolul 125 alineatul (1) din Regulamentul (UE, Euratom) 2018/10461a al Parlamentului European și al Consiliului (denumit în continuare „Regulamentul financiar”). Rolul jucat de Fondul European pentru Democrație (FED), de fundație mandatată prin intermediul instituțiilor europene pentru susținerea democrației, a societății civile și a drepturilor omului la nivel mondial, ar trebui consolidat și lărgit în temeiul prezentului regulament. FED ar trebui să beneficieze de flexibilitatea administrativă și de posibilitățile financiare de a acorda granturi specifice actorilor societății civile din vecinătatea Uniunii care susțin punerea în aplicare a politicii europene de vecinătate, în special în ceea ce privește dezvoltarea democrației, drepturile omului, alegerile libere și statul de drept.

Amendamentul    49

Propunere de regulament

Considerentul 33

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(33)  Noul Fond european pentru dezvoltare durabilă Plus (denumit în continuare „FEDD+”)70, care se bazează pe succesul predecesorului său, FEDD, ar trebui să constituie un dispozitiv financiar integrat care să furnizeze, la nivel mondial, capacități de finanțare sub formă de granturi, garanții bugetare și instrumente financiare. FEDD+ ar trebui să sprijine Planul de investiții externe și să combine operațiunile de finanțare mixtă cu operațiuni de garantare bugetară acoperite de garanția pentru acțiunea externă, inclusiv cele care acoperă riscuri suverane legate de operațiunile de împrumut, desfășurate anterior în cadrul mandatului de acordare a împrumuturilor externe al Băncii Europene de Investiții. Având în vedere rolul său conferit de tratate și experiența acumulată în ultimele decenii în sprijinirea politicilor Uniunii, Banca Europeană de Investiții ar trebui să rămână un partener natural pentru Comisie în ceea ce privește executarea operațiunilor în cadrul garanției pentru acțiunea externă.

(33)  Noul Fond european pentru dezvoltare durabilă Plus (denumit în continuare „FEDD+”)70, care se bazează pe succesul predecesorului său, FEDD, ar trebui să constituie un dispozitiv financiar integrat care să furnizeze, la nivel mondial, capacități de finanțare sub formă de granturi, garanții bugetare și instrumente financiare. FEDD+ ar trebui să sprijine Planul de investiții externe și să combine operațiunile de finanțare mixtă cu operațiuni de garantare bugetară acoperite de garanția pentru acțiunea externă, inclusiv cele care acoperă riscuri suverane legate de operațiunile de împrumut, desfășurate anterior în cadrul mandatului de acordare a împrumuturilor externe al Băncii Europene de Investiții. Având în vedere rolul său conferit de tratate și experiența acumulată în ultimele decenii în sprijinirea politicilor Uniunii, Banca Europeană de Investiții ar trebui să rămână un partener natural pentru Comisie în ceea ce privește realizarea operațiunilor în cadrul garanției pentru acțiunea externă. Alte bănci multilaterale de dezvoltare sau bănci de dezvoltare națională ale UE dețin, de asemenea, competențe și capital care pot conferi o valoare adăugată semnificativă impactului politicii de dezvoltare a Uniunii și, prin urmare, participarea lor în cadrul FEDD+ ar trebui să fie promovată în mare măsură prin prezentul regulament.

__________________

__________________

70 Regulamentul (UE) 2017/1601 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 septembrie 2017 de instituire a Fondului european pentru dezvoltare durabilă (FEDD), a garanției FEDD și a Fondului de garantare FEDD.

70 Regulamentul (UE) 2017/1601 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 septembrie 2017 de instituire a Fondului european pentru dezvoltare durabilă (FEDD), a garanției FEDD și a Fondului de garantare FEDD.

Amendamentul    50

Propunere de regulament

Considerentul 34

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(34)  Scopul FEDD+ ar trebui să fie sprijinirea investițiilor ca mijloc de a contribui la realizarea obiectivelor de dezvoltare durabilă, prin favorizarea dezvoltării economice și sociale durabile și favorabile incluziunii și prin promovarea rezilienței socioeconomice a țărilor partenere, cu un accent deosebit pe eradicarea sărăciei, pe creșterea economică durabilă și favorabilă incluziunii, pe crearea de locuri de muncă decente, pe oportunitățile economice, pe aptitudini și spirit antreprenorial, pe sectoarele socioeconomice, pe microîntreprinderi și întreprinderi mici și mijlocii, precum și prin abordarea anumitor cauze socioeconomice profunde ale migrației neregulamentare, în conformitate cu documentele indicative de programare relevante. Ar trebui să se acordă o atenție deosebită țărilor considerate fragile sau confruntate cu situații de conflict, țărilor cel mai puțin dezvoltate și țărilor sărace puternic îndatorate.

(34)  Scopul FEDD+ ar trebui să fie sprijinirea investițiilor ca mijloc de a contribui la realizarea obiectivelor de dezvoltare durabilă, prin favorizarea dezvoltării economice, culturale și sociale durabile și favorabile incluziunii și prin promovarea rezilienței socioeconomice a țărilor partenere, cu un accent deosebit pe eradicarea sărăciei, pe prevenirea conflictelor și pe promovarea unor societăți pacifiste, juste și favorabile incluziunii, pe progresul economic durabil și favorabil incluziunii, pe combaterea schimbărilor climatice prin atenuare și adaptare, pe combaterea degradării mediului, pe crearea de locuri de muncă decente, în conformitate cu standardele relevante ale OIM și pe oportunitățile economice, în special pe cele destinate femeilor, tinerilor și persoanelor vulnerabile. Ar trebui să se pună accentul pe asigurarea unei educații de calitate, echitabile și favorabile incluziunii, precum și pe dezvoltarea aptitudinilor și a spiritului antreprenorial prin consolidarea structurilor educaționale și culturale, inclusiv pentru copiii aflați în situații de urgență umanitară și de strămutare forțată. FEDD+ ar trebui, de asemenea, să urmărească să sprijine un mediu de investiții stabil, industrializarea, cooperativele, întreprinderile sociale, microîntreprinderile și întreprinderile mici și mijlocii, precum și să consolideze democrația, statul de drept și drepturile omului, a căror lipsă constituie adeseori cauzele socioeconomice specifice ale migrației neregulamentare și ale strămutării forțate, în conformitate cu documentele indicative de programare relevante Ar trebui să se acorde o atenție deosebită țărilor considerate fragile sau confruntate cu situații de conflict, țărilor cel mai puțin dezvoltate și țărilor sărace puternic îndatorate. Ar trebui să se concentreze eforturile în mod deosebit pentru a se îmbunătăți furnizarea de servicii publice esențiale de bază, securitatea alimentară și calitatea vieții populațiilor urbane aflate în creștere rapidă, inclusiv prin asigurarea unor locuințe adecvate, sigure și accesibile. FEDD+ ar trebui să încurajeze parteneriatele profit/non-profit, ca mijloc de a orienta investițiile sectorului privat către dezvoltarea durabilă și eradicarea sărăciei. Implicarea strategică a organizațiilor societății civile și a delegațiilor Uniunii în țările partenere ar trebui, de asemenea, să fie promovată în toate etapele ciclului de viață al proiectului, pentru a contribui la găsirea unor soluții personalizate pentru promovarea dezvoltării economice și sociale a comunităților, crearea de locuri de muncă și noi oportunități de afaceri. Investițiile ar trebui să se bazeze pe analiza conflictelor, să se concentreze asupra cauzelor profunde ale conflictelor, fragilității și instabilității, maximizând potențialul de încurajare a păcii și minimizând riscurile de agravare a conflictelor.

Amendamentul    51

Propunere de regulament

Considerentul 35

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(35)  FEDD+ ar trebui să valorifice pe deplin adiționalitatea fondurilor, să abordeze disfuncționalitățile pieței și situațiile de investiții sub nivelul optim, să furnizeze produse inovatoare și să atragă fonduri din sectorul privat. Implicarea sectorului privat în activitatea de cooperare a Uniunii cu țările partenere prin intermediul FEDD+ ar trebui să aibă un impact măsurabil și adițional asupra dezvoltării, fără a denatura piața și ar trebui să fie eficientă din punctul de vedere al costurilor și să fie bazată pe răspunderea reciprocă și pe împărțirea costurilor și a riscurilor. FEDD+ ar trebui să funcționeze ca „ghișeu unic”, primind propuneri de finanțare de la instituțiile financiare și investitorii din sectorul public sau privat și oferind o gamă largă de sprijin financiar pentru investițiile eligibile.

(35)  FEDD+ ar trebui să valorifice pe deplin adiționalitatea fondurilor, să abordeze disfuncționalitățile pieței și situațiile de investiții sub nivelul optim, să furnizeze produse inovatoare și să atragă fonduri din sectorul privat, pentru a optimiza contribuția finanțării private la dezvoltarea locală durabilă. Implicarea sectorului privat în activitatea de cooperare a Uniunii cu țările partenere prin intermediul FEDD+ ar trebui să aibă un impact măsurabil și adițional asupra dezvoltării, cu respectarea deplină a mediului și a drepturilor și mijloacelor de subzistență ale comunităților locale, fără a denatura piața locală și fără a concura în mod inechitabil cu actorii economici locali. Aceasta ar trebui să fie eficientă din punctul de vedere al costurilor și să fie bazată pe răspunderea reciprocă și pe împărțirea costurilor și a riscurilor. FEDD+, având la bază criterii adecvate de răspundere și transparență, ar trebui să funcționeze ca „ghișeu unic”, primind propuneri de finanțare de la instituțiile financiare și investitorii din sectorul public sau privat și oferind o gamă largă de sprijin financiar pentru investițiile eligibile.

Amendamentul    52

Propunere de regulament

Considerentul 35 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(35a)  O garanție a UE pentru operațiunile de investiții suverane în sectorul public face parte din FEDD+. Garanția respectivă a UE nu acoperă operațiunile de investiții suverane care implică creditarea din fonduri atrase a sectorului privat sau acordarea de împrumuturi către entitățile subsuverane care pot accesa finanțare subsuverană fără garanții suverane sau în beneficiul acestor entități. Pentru a sprijini planificarea capacității de către BEI, un volum minim garantat de astfel de operațiuni de investiții suverane este alocat BEI.

Amendamentul    53

Propunere de regulament

Considerentul 36

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(36)  Ar trebui să fie instituită o garanție pentru acțiunea externă pe baza actualei garanții FEDD și a Fondului de garantare pentru acțiuni externe. Garanția pentru acțiunea externă ar trebui să sprijine operațiunile FEDD+ acoperite de garanții bugetare, asistența macrofinanciară și împrumuturile acordate țărilor terțe în baza Deciziei 77/270/Euratom a Consiliului71. Aceste operațiuni ar trebui să fie sprijinite prin credite alocate în temeiul prezentului regulament, precum și în temeiul Regulamentului (UE) nr. .../... (IPA III) și al Regulamentului (UE) nr. .../... (Regulamentul privind instrumentul european pentru securitate nucleară - IESN), care ar trebui să acopere, de asemenea, provizionarea și datoriile rezultate din împrumuturile de asistență macrofinanciară și, respectiv, din împrumuturile acordate țărilor terțe menționate la articolul 10 alineatul (2) din Regulamentul privind IESN. În momentul finanțării operațiunilor FEDD+, ar trebui să se acorde prioritate acelor operațiuni care au un impact puternic asupra creării de locuri de muncă și ale căror raporturi între costuri și beneficii consolidează sustenabilitatea investițiilor. Operațiunile sprijinite cu ajutorul garanției pentru acțiunea externă ar trebui să fie însoțite de o evaluare ex ante aprofundată a aspectelor de mediu, financiare și sociale, după caz și în conformitate cu cerințele privind o mai bună legiferare. Garanția pentru acțiunea externă nu ar trebui să fie utilizată pentru a furniza servicii publice esențiale, acestea fiind în continuare o responsabilitate a autorităților publice.

(36)  Ar trebui să fie instituită o garanție pentru acțiunea externă pe baza actualei garanții FEDD și a Fondului de garantare pentru acțiuni externe. Garanția pentru acțiunea externă ar trebui să sprijine operațiunile FEDD+ acoperite de garanții bugetare, asistența macrofinanciară și împrumuturile acordate țărilor terțe în baza Deciziei 77/270/Euratom a Consiliului71. Aceste operațiuni ar trebui să fie sprijinite prin credite alocate în temeiul prezentului regulament, precum și în temeiul Regulamentului (UE) nr. .../... (IPA III) și al Regulamentului (UE) nr. .../... (Regulamentul privind instrumentul european pentru securitate nucleară - IESN), care ar trebui să acopere, de asemenea, provizionarea și datoriile rezultate din împrumuturile de asistență macrofinanciară și, respectiv, din împrumuturile acordate țărilor terțe menționate la articolul 10 alineatul (2) din Regulamentul privind IESN. În momentul finanțării operațiunilor FEDD+, ar trebui să se acorde prioritate acelor operațiuni care au un impact puternic asupra creării de locuri de muncă și asupra mijloacelor de subzistență și ale căror raporturi între costuri și beneficii consolidează sustenabilitatea investițiilor și care oferă cele mai bune garanții în ceea ce privește sustenabilitatea și impactul pe termen lung asupra dezvoltării prin asumarea răspunderii la nivel local. Operațiunile sprijinite cu ajutorul garanției pentru acțiunea externă ar trebui să fie însoțite de o evaluare ex ante aprofundată a aspectelor de mediu, financiare și sociale, inclusiv a impactului asupra drepturilor omului și asupra mijloacelor de subzistență ale comunităților afectate și impactul asupra inegalităților, precum și de identificarea modalităților de abordare a inegalităților respective în conformitate cu cerințele privind o mai bună legiferare și ținând seama în mod corespunzător de principiul consimțământului în cunoștință de cauză liber și prealabil al comunităților afectate de investițiile legate de terenuri. Garanția pentru acțiunea externă nu ar trebui să fie utilizată pentru a furniza servicii publice esențiale, acestea fiind în continuare o responsabilitate a autorităților publice. Ar trebui să se realizeze și evaluări ex post ale impactului, pentru a măsura impactul operațiunilor FEDD+ asupra dezvoltării.

__________________

__________________

71 Decizia 77/270/EURATOM a Consiliului din 29 martie 1977 de mandatare a Comisiei să acorde împrumuturi Euratom pentru a contribui la finanțarea centralelor nucleare (JO L 88, 6.4.1977, p. 9).

71 Decizia 77/270/EURATOM a Consiliului din 29 martie 1977 de mandatare a Comisiei să acorde împrumuturi Euratom pentru a contribui la finanțarea centralelor nucleare (JO L 88, 6.4.1977, p. 9).

Amendamentul    54

Propunere de regulament

Considerentul 37

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(37)  Pentru a asigura o mai mare flexibilitate, pentru a spori atractivitatea pentru sectorul privat și pentru a maximiza impactul investițiilor, ar trebui să se prevadă, în ceea ce privește contrapărțile eligibile, o derogare de la normele privind metodele de execuție a bugetului Uniunii, astfel cum este prevăzut în Regulamentul financiar. De asemenea, aceste contrapărți eligibile ar putea fi atât organisme care nu sunt însărcinate cu punerea în aplicare a unui parteneriat public-privat, cât și organisme de drept privat dintr-o țară parteneră.

(37)  Pentru a asigura o mai mare flexibilitate, pentru a spori atractivitatea pentru sectorul privat, pentru a promova concurența echitabilă și pentru a maximiza impactul investițiilor, ar trebui să se prevadă, în ceea ce privește contrapărțile eligibile, o derogare de la normele privind metodele de execuție a bugetului Uniunii, astfel cum este prevăzut în Regulamentul financiar. De asemenea, aceste contrapărți eligibile ar putea fi atât organisme care nu sunt însărcinate cu punerea în aplicare a unui parteneriat public-privat, cât și organisme de drept privat dintr-o țară parteneră.

Amendamentul    55

Propunere de regulament

Considerentul 39

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(39)  Acțiunile externe sunt adesea puse în aplicare într-un mediu foarte volatil, care impune adaptarea permanentă și rapidă la necesitățile în continuă schimbare ale partenerilor Uniunii și la provocările globale care afectează drepturile omului, democrația și buna guvernanță, securitatea și stabilitatea, schimbările climatice și mediul, oceanele, precum și criza migrației și cauzele profunde ale acesteia. Concilierea principiului previzibilității cu necesitatea de a reacționa rapid la noile nevoi presupune așadar o adaptare a execuției financiare a programelor. Pentru a spori capacitatea UE de a reacționa la nevoi neprevăzute, pe baza experienței încununate de succes a Fondului european de dezvoltare (FED), ar trebui ca o anumită sumă să fie lăsată nealocată astfel încât să poată constitui o rezervă pentru provocările și prioritățile emergente. Aceasta ar trebui să fie mobilizată în conformitate cu procedurile stabilite în prezentul regulament.

(39)  Acțiunile externe sunt adesea aplicate într-un mediu foarte volatil, care impune adaptarea permanentă și rapidă la necesitățile în continuă schimbare ale partenerilor Uniunii și la provocările globale care afectează drepturile omului și libertățile fundamentale, democrația și buna guvernanță, securitatea și stabilitatea, schimbările climatice și mediul, oceanele, precum și migrația și cauzele profunde ale acesteia, impactul numărului tot mai mare de persoane strămutate, în special în țările în curs de dezvoltare. Concilierea principiului previzibilității cu necesitatea de a reacționa rapid la noile nevoi presupune așadar o adaptare a execuției financiare a programelor. Pentru a spori capacitatea UE de a reacționa la nevoi neacoperite de programe și de documentele de programare, pe baza experienței încununate de succes a Fondului european de dezvoltare (FED), ar trebui ca o anumită sumă definită în prealabil să fie lăsată nealocată astfel încât să poată constitui o rezervă pentru provocările și prioritățile emergente. Aceasta ar trebui să fie mobilizată în cazuri justificate în mod corespunzător în conformitate cu procedurile stabilite în prezentul regulament.

Amendamentul    56

Propunere de regulament

Considerentul 42

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(42)  În scopul de a consolida atât însușirea de către țările partenere a propriilor procese de dezvoltare, cât și sustenabilitatea ajutorului extern, Uniunea ar trebui, după caz, să favorizeze recurgerea la instituțiile, la sistemele și la procedurile proprii ale țărilor partenere pentru toate aspectele legate de ciclul de viață al proiectului de cooperare.

(42)  În scopul de a consolida atât însușirea democratică de către țările partenere a propriilor procese de dezvoltare, cât și sustenabilitatea ajutorului extern, Uniunea ar trebui, după caz, să favorizeze recurgerea la instituțiile, resursele, la cunoștințele de specialitate și la sistemele și la procedurile proprii ale țărilor partenere pentru toate aspectele legate de ciclul de viață al proiectului de cooperare, asigurând totodată resursele și cunoștințele de specialitate la nivel local și implicarea deplină a guvernelor locale și a societății civile. De asemenea, UE ar trebui să ofere funcționarilor publici ai autorităților locale și organizațiilor societății civile programe de formare privind modul de solicitare a finanțării Uniunii, pentru a-i ajuta să își mărească eligibilitatea și eficiența proiectelor. Aceste programe ar trebui să se desfășoare în țările în cauză, să fie disponibile în limba țării și să completeze eventualele programe de învățământ la distanță deja stabilite, pentru a asigura o pregătire specifică, adaptată nevoilor țării respective.

Amendamentul    57

Propunere de regulament

Considerentul 44 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(44a)  Pentru a contribui la eforturile internaționale de combatere a fraudei fiscale, a evaziunii fiscale, a fraudei, a corupției și a spălării de bani, toate finanțările acordate în temeiul prezentului regulament ar trebui acordate într-un mod complet transparent. În plus, contrapărțile eligibile nu ar trebui să sprijine nicio activitate realizată în scopuri ilegale și nici să participe la vreo operațiune de finanțare sau de investiții prin intermediul unui instrument situat într-o jurisdicție necooperantă sau într-un paradis fiscal. Contrapărțile ar trebui să se abțină, de asemenea, de la orice formă de evitarea a obligațiilor fiscale și de la folosirea oricărei scheme de planificare fiscală agresivă.

Amendamentul    58

Propunere de regulament

Considerentul 45

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(45)  Pentru a se asigura condiții uniforme pentru punerea în aplicare a dispozițiilor relevante din prezentul regulament, Comisiei ar trebui să i se confere competențe de executare. Aceste competențe ar trebui să fie exercitate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului77.

eliminat

__________________

 

77 Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 de stabilire a normelor și principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie (JO L 55, 28.2.2011, p. 13).

 

Amendamentul    59

Propunere de regulament

Considerentul 46

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(46)  În vederea completării sau a modificării anumitor elemente neesențiale din prezentul regulament, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ar trebui să fie delegată Comisiei în ceea ce privește ratele de provizionare prevăzute la articolul 26 alineatul (3), domeniile de cooperare și de intervenție enumerate în anexele II, III și IV, domeniile prioritare ale operațiunilor FEDD+ enumerate în anexa V, guvernanța FEDD+ menționată în anexa VI, posibilitatea de a revizui sau de a completa indicatorii menționați în anexa VII, atunci când se consideră necesar, și posibilitatea de a completa prezentul regulament cu dispoziții privind instituirea unui cadru de monitorizare și de evaluare.

(46)  În vederea completării anumitor elemente neesențiale din prezentul regulament, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din TFUE ar trebui să fie delegată Comisiei în ceea ce privește stabilirea strategiei Uniunii, a domeniilor prioritare, a obiectivelor detaliate, a rezultatelor preconizate, a indicatorilor specifici de performanță și a alocării financiare specifice și a modalităților de cooperare specifice pentru fiecare program geografic și tematic, precum și pentru planurile de acțiune și măsurile care nu au la bază documentele de programare de stabilire a cadrului operațional privind drepturile omului, de stabilire a cadrului de gestionare a riscurilor, de hotărâre cu privire la nevoile neacoperite de programe sau documente de programare, de hotărâre cu privire la suspendarea asistenței, de stabilire a cadrului privind abordarea bazată pe performanță, de stabilire a ratelor de provizionare, de stabilire a cadrului de monitorizare și evaluare și de extindere a sferei de aplicare a acțiunilor la țările și teritoriile neacoperite prin prezentul regulament. În vederea modificării anumitor elemente neesențiale din prezentul regulament, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din TFUE ar trebui să fie delegată Comisiei în ceea ce privește domeniile de cooperare și de intervenție enumerate în anexele II, III și IV, domeniile prioritare ale operațiunilor FEDD+ și componentele de investiții enumerate în anexa V, precum și indicatorii enumerați în anexa VII.

Amendamentul    60

Propunere de regulament

Considerentul 47

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(47)  În temeiul punctelor 22 și 23 din Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună legiferare78, este necesar ca acest program să fie evaluat pe baza informațiilor colectate cu ajutorul cerințelor de monitorizare specifice, evitând, totodată, reglementarea excesivă și sarcinile administrative, în special pentru statele membre. După caz, aceste cerințe pot include indicatori cuantificabili, care servesc drept bază pentru evaluarea pe teren a efectelor programului. Este deosebit de important ca, pe parcursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, și ca respectivele consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile prevăzute în Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună legiferare. În special, pentru a se asigura o participare egală la pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul primesc toate documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții acestor instituții au acces sistematic la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor delegate.

(47)  În temeiul punctelor 22 și 23 din Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună legiferare78, este necesar ca acest program să fie evaluat pe baza informațiilor colectate cu ajutorul cerințelor de monitorizare specifice, evitând, totodată, reglementarea excesivă și sarcinile administrative, în special pentru statele membre. Aceste cerințe ar trebui să includă indicatori cuantificabili care servesc drept bază pentru evaluarea pe teren a efectelor programului. Este deosebit de important ca, pe parcursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv cu părțile interesate relevante, cum ar fi societatea civilă și experții, și ca respectivele consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile prevăzute în Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună legiferare. În special, pentru a se asigura o participare egală la pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul primesc toate documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții acestor instituții au acces sistematic la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor delegate.

__________________

__________________

78 Acordul interinstituțional între Parlamentul European, Consiliul Uniunii Europene și Comisia Europeană privind o mai bună legiferare, 13 aprilie 2016, JO L 123, 12.5.2016, p. 1-14.

78 Acordul interinstituțional între Parlamentul European, Consiliul Uniunii Europene și Comisia Europeană privind o mai bună legiferare, 13 aprilie 2016, JO L 123, 12.5.2016, p. 1-14.

Amendamentul    61

Propunere de regulament

Considerentul 48

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(48)  Trimiterile la instrumentele Uniunii menționate la articolul 9 din Decizia 2010/427/UE a Consiliului79, care sunt înlocuite prin prezentul regulament, ar trebui să fie interpretate ca trimiteri la prezentul regulament, iar Comisia ar trebui să se asigure că prezentul regulament este pus în aplicare în conformitate cu rolul SEAE, astfel cum este prevăzut în decizia respectivă.

(48)  Datorită caracterului general și domeniului de aplicare larg al prezentului regulament și pentru a asigura coerența între principii, obiective și cheltuieli atât în temeiul prezentului regulament, cât și în cadrul altor instrumente de finanțare externă, cum ar fi Regulamentul (UE) .../... (Regulamentul privind Instrumentul european pentru securitate nucleară - IESN), sau al unor instrumente legate în mod intrinsec de politicile externe, cum ar fi Regulamentul (UE) .../... (IPA III), un grup de coordonare orizontală, compus din toate serviciile relevante ale Comisiei și SEAE și prezidat de către vicepreședintele Comisiei/Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate (VP/ÎR) sau de un reprezentant al biroului în cauză ar trebui să fie responsabil pentru coordonarea, organizarea și gestionarea politicilor, programelor, obiectivelor și acțiunilor în temeiul prezentului regulament pentru a asigura consecvența, eficiența, transparența și responsabilitatea în contextul finanțării externe a UE. VP/ÎR ar trebui să asigure coordonarea politică generală a acțiunii externe a Uniunii. Pentru toate acțiunile, inclusiv acțiunile de răspuns rapid și măsurile excepționale de asistență și pe parcursul întregului ciclu de programare, planificare și aplicare a instrumentului, Înaltul Reprezentant și SEAE ar trebui să colaboreze cu serviciile și cu membrii relevanți ai Comisiei, identificați pe baza naturii și a obiectivelor acțiunii prevăzute, bazându-se pe expertiza lor. Toate propunerile de decizii ar trebui să fie pregătite pe baza procedurilor Comisiei și să fie înaintate Comisiei în vederea adoptării.

__________________

 

79 Decizia 2010/427/UE a Consiliului din 26 iulie 2010 privind organizarea și funcționarea Serviciului European de Acțiune Externă (JO L 201, 3.8.2010, p. 30).

 

Amendamentul    62

Propunere de regulament

Considerentul 48 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(48a)  După caz, aplicarea prezentului regulament ar trebui să fie coerentă cu măsurile adoptate de Uniune în vederea realizării obiectivelor politicii externe și de securitate comune în cadrul capitolului 2 de la Titlul V din TUE și cu măsurile adoptate în cadrul celei de a cincea părți din TFUE și ar trebui să le completeze.

Amendamentul    63

Propunere de regulament

Considerentul 49

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(49)  Acțiunile avute în vedere, astfel cum sunt prevăzute mai jos, ar trebui să respecte cu strictețe condițiile și procedurile stabilite de măsurile restrictive ale Uniunii,

eliminat

Amendamentul    64

Propunere de regulament

Considerentul 49 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(49a)  Parlamentul European ar trebui să fie implicat pe deplin în etapele de elaborare, programare, monitorizare și evaluare ale instrumentelor, pentru a garanta controlul politic, ca și supravegherea și responsabilitatea democratică a finanțării Uniunii în domeniul acțiunii externe. Ar trebui să se stabilească un dialog consolidat între instituții, pentru a se asigura faptul că Parlamentul European poate exercita controlul politic în timpul aplicării prezentului regulament într-un mod sistematic și adecvat, îmbunătățind astfel atât eficiența, cât și legitimitatea.

Amendamentul    65

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(6a)  „organizații ale societății civile” înseamnă toate structurile nestatale, nonprofit și non-violente prin care persoanele se organizează pentru a urmări obiective și idealuri comune, indiferent dacă sunt de natură politică, culturală, socială, economică, religioasă sau urmăresc mediul sau tragerea la răspundere a autorităților, care funcționează la nivel local, național, regional sau internațional și care pot include organizații urbane și rurale, precum și organizații formale și informale; în contextul programului tematic privind drepturile omului și democrația, „societate civilă” include persoane sau grupuri care sunt independente de stat și ale căror activități ajută la promovarea drepturilor omului și a democrației, inclusiv apărători ai drepturilor omului, astfel cum aceștia sunt definiți în Declarația ONU privind dreptul și responsabilitatea persoanelor;

Amendamentul    66

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 6 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(6b)  „autorități locale” înseamnă o autoritate sau administrație publică care își desfășoară activitatea la nivel subnațional (de ex., la nivel municipal, la nivel de comunitate sau la nivel districtual, județean, provincial sau regional);

Amendamentul    67

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 8

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(8)  „contribuitor” înseamnă un stat membru, o instituție financiară internațională sau o instituție publică dintr-un stat membru, o agenție publică sau alte entități care contribuie cu numerar sau cu garanții la fondul comun de provizionare.

(8)  „contribuitor” înseamnă un stat membru, o instituție financiară internațională sau o instituție publică dintr-un stat membru, o agenție publică sau alte entități publice sau private care contribuie cu numerar sau cu garanții la fondul comun de provizionare.

Amendamentul    68

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 8 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(8a)  „adiționalitate” înseamnă principiul care asigură faptul că garanția pentru acțiunea externă contribuie la dezvoltarea durabilă prin operațiuni care nu s-ar fi putut realiza fără ea sau care duc la obținerea de rezultate pozitive dincolo de ceea ce s-ar fi putut realiza în lipsa sa, precum și atragerea finanțării din partea sectorului privat și abordarea disfuncționalităților pieței sau a situațiilor de investiții sub nivelul optim, ca și îmbunătățirea calității, a sustenabilității, a impactului sau a amplorii unei investiții. Acest principiu asigură, de asemenea, faptul că operațiunile de investiții și finanțare acoperite de garanția pentru acțiunea externă nu înlocuiesc sprijinul unui stat membru, finanțarea privată sau altă intervenție financiară internațională sau din partea Uniunii și evită excluderea altor investiții publice sau private. Proiectele sprijinite de garanția pentru acțiunea externă au, de regulă, un profil de risc mai ridicat decât portofoliul de investiții sprijinit de contrapărțile eligibile în conformitate cu politicile lor obișnuite de investiții fără garanția pentru acțiunea externă.

Amendamentul    69

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 8 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(8b)  „țări industrializate” înseamnă țări terțe, altele decât cele în curs de dezvoltare, incluse în lista Comitetului de asistență pentru dezvoltare al OCDE (denumit în continuare „OCDE-CAD”) cu destinatarii asistenței oficiale pentru dezvoltare (denumită în continuare „AOD”).

Amendamentul    70

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 8 c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(8c)  „sărăcie” înseamnă toate circumstanțele în care persoanele se află într-o situație de lipsă și în care sunt percepute ca fiind în incapacitate în diferite societăți și contexte locale; dimensiunile esențiale ale sărăciei includ capacitatea economică, umană, politică, socioculturală și de protecție.

Amendamentul    71

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 8 d (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(8d)  „luarea în considerare a dimensiunii de gen” înseamnă a acționa în scopul înțelegerii și luării în considerare a factorilor societali și culturali implicați în excluderea și discriminarea pe criterii de gen în toate domeniile vieții publice și private;

Amendamentul    72

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 8 e (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(8e)  „adecvare la conflict” înseamnă o abordare care caută să înțeleagă faptul că orice inițiativă desfășurată într-un mediu afectat de conflicte va interacționa cu respectivul conflict și că o astfel de interacțiune va avea consecințe pozitive sau negative; adecvarea la conflict înseamnă, de asemenea, a garanta că acțiunile Uniunii (politică, politici, asistență externă) evită, pe cât posibil, să aibă un impact negativ și maximizează impactul pozitiv asupra dinamicii conflictelor, contribuind astfel la prevenirea acestora, la stabilitatea structurală și la construirea păcii.

Amendamentul    73

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Atunci când se face trimitere la drepturile omului, se înțelege că acestea includ libertățile fundamentale.

Amendamentul    74

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

În contextul articolul 15, „țările care au cea mai mare nevoie de sprijin” pot include și țările enumerate în anexa I.

Amendamentul    75

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Obiectivul general al prezentului regulament este de a susține și de a promova valorile și interesele Uniunii în întreaga lume, pentru a urmări realizarea obiectivelor și principiilor acțiunii externe a Uniunii, astfel cum este prevăzut la articolul 3 alineatul (5) și la articolele 8 și 21 din Tratatul privind Uniunea Europeană.

1.  Obiectivul general al prezentului regulament este de a stabili cadrul financiar care să-i permită Uniunii să își susțină și să își promoveze valorile, principiile și interesele fundamentale în întreaga lume, în conformitate cu obiectivele și principiile acțiunii externe a Uniunii, astfel cum se prevede la articolul 3 alineatul (5) și la articolele 8 și 21 din Tratatul privind Uniunea Europeană, precum și la articolele 11 și 208 din TFUE.

Amendamentul    76

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(aa)  contribuirea la realizarea angajamentelor și obiectivelor internaționale cu care Uniunea a fost de acord, în special a Agendei 2030, a ODD-urilor și a Acordului de la Paris;

Amendamentul    77

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera ab (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ab)  dezvoltarea unei relații speciale consolidate cu țările din vecinătatea estică și sudică a Uniunii, bazată pe cooperare, pace și securitate, răspundere reciprocă și un angajament comun în ceea ce privește valorile universale ale democrației, statului de drept și respectării drepturilor omului, integrarea socioeconomică, protecția mediului și acțiunile climatice;

Amendamentul    78

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera ac (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ac)  urmărirea reducerii și, pe termen lung, a eradicării sărăciei, în special în țările cel mai puțin dezvoltate; permiterea unei dezvoltări sociale și economice durabile;

Amendamentul    79

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  la nivel mondial, consolidarea și sprijinirea democrației, a statului de drept și a drepturilor omului, susținerea organizațiilor societății civile, contribuirea la stabilitate și pace și abordarea altor provocări globale precum migrația și mobilitatea;

(b)  la nivel mondial, susținerea organizațiilor societății civile și a autorităților locale, contribuirea la stabilitate și pace, prevenirea conflictelor și promovarea societăților echitabile și favorabile incluziunii, promovarea multilateralismului, a responsabilității și justiției internaționale și abordarea altor provocări globale și regionale, inclusiv a schimbărilor climatice și a degradării mediului, precum și a nevoilor și priorităților legate de politica externă, astfel cum se prevede în anexa III, inclusiv promovarea și consolidarea încrederii și a relațiilor de bună vecinătate;

Amendamentul    80

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ba)  protejarea, promovarea și dezvoltarea drepturilor omului, a democrației și a statului de drept, ca și a egalității de gen și a egalității sociale, inclusiv în cele mai dificile împrejurări și situații de urgență, în parteneriat cu societatea civilă, inclusiv cu apărătorii drepturilor omului din întreaga lume;

Amendamentul    81

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  asigurarea unui răspuns rapid în următoarele cazuri: situații de criză, de instabilitate și de conflict; probleme de reziliență și asigurarea legăturii dintre ajutorul umanitar și acțiunile pentru dezvoltare și răspunsul la nevoile și prioritățile politicii externe.

(c)  asigurarea unui răspuns rapid în următoarele cazuri: situații de criză, de instabilitate și de conflict; probleme de reziliență și asigurarea legăturii dintre ajutorul umanitar și acțiunile pentru dezvoltare.

Amendamentul    82

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Un procent de cel puțin 92 % din cheltuielile prevăzute în temeiul prezentului regulament îndeplinește criteriile pentru acordarea de asistență oficială pentru dezvoltare stabilite de Comitetul de asistență pentru dezvoltare al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică.

3.  Un procent de cel puțin 95% din cheltuielile prevăzute în temeiul prezentului regulament îndeplinește criteriile pentru acordarea de asistență oficială pentru dezvoltare stabilite de Comitetul de asistență pentru dezvoltare al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică. Prezentul regulament contribuie la atingerea obiectivului colectiv de a aloca 0,2% din venitul național brut al Uniunii țărilor cel mai puțin dezvoltate și 0,70 % din venitul național brut al Uniunii sub formă de asistență oficială pentru dezvoltare în perioada pe care o acoperă Agenda 2030.

Amendamentul    83

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

3a.  Un procent de cel puțin 20 % din asistența oficială pentru dezvoltare finanțată în temeiul prezentului regulament, în toate programele, cele geografice și cele tematice, anual și pe întreaga durată a acțiunilor sale, se dedică incluziunii sociale și dezvoltării umane, pentru a sprijini și a consolida furnizarea de servicii sociale de bază, cum ar fi sănătatea, educația, nutriția și protecția socială, în special pentru cele mai marginalizate persoane, acordând o atenție deosebită femeilor și copiilor.

Amendamentul    84

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 3 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

3b.  Un procent de cel puțin 85 % din programele finanțate prin asistența oficială pentru dezvoltare, atât geografice, cât și tematice, în temeiul prezentului regulament, au ca obiectiv principal sau semnificativ egalitatea de gen și drepturile și capacitarea femeilor și fetelor, astfel cum definește OCDE-CAD. O parte semnificativă din aceste programe au ca obiectiv principal egalitatea de gen și drepturile și capacitarea femeilor și fetelor.

Amendamentul    85

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Finanțarea furnizată de Uniune în temeiul prezentului regulament este executată prin intermediul:

1.  Finanțarea furnizată de Uniune în temeiul prezentului regulament este aplicată prin intermediul:

Amendamentul    86

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Programele geografice se pot referi la toate țările terțe, cu excepția țărilor candidate și potențial candidate, astfel cum sunt definite în Regulamentul (UE) nr. .../…80 (IPA), precum și la țările și teritoriile de peste mări, astfel cum sunt definite în Decizia .../... (UE) a Consiliului.

Programele geografice se pot referi la toate țările terțe, cu excepția țărilor candidate și potențial candidate, astfel cum sunt definite în Regulamentul (UE) nr. .../…80 (IPA), precum și la țările și teritoriile de peste mări, astfel cum sunt definite în Decizia .../... (UE) a Consiliului. Pot fi instituite și programe geografice cu acoperire continentală sau transregională, în special un program panafrican care să se aplice țărilor din Africa în temeiul literelor (a) și (b) și un program care să se aplice țărilor din Africa, zona Caraibilor și Pacific, în temeiul literelor (b), (c) și (d).

__________________

__________________

80 Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Instrumentului de asistență pentru preaderare (JO L ).

80 Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Instrumentului de asistență pentru preaderare (JO L ).

Amendamentul    87

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  organizațiile societății civile;

(b)  organizațiile societății civile și autoritățile locale;

Amendamentul    88

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(da)  nevoile și prioritățile politicii externe.

Amendamentul    89

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Programele tematice se pot referi la toate țările terțe, precum și la țările și teritoriile de peste mări, astfel cum sunt definite în Decizia .../... (UE) a Consiliului.

Programele tematice se pot referi la toate țările terțe. Țările și teritoriile de peste mări au acces deplin la programele tematice, astfel cum se prevede în Decizia .../... (UE) a Consiliului. Se asigură participarea lor efectivă, ținând seama de particularitățile lor și de provocările specifice cu care se confruntă.

Amendamentul    90

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 4 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  a contribui la stabilitate și la prevenirea conflictelor în situații de urgență, de criză emergentă, de criză și post-criză;

(a)  a contribui la pace, la stabilitate și la prevenirea conflictelor în situații de urgență, de criză emergentă, de criză și post-criză;

Amendamentul    91

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 4 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  a contribui la consolidarea rezilienței statelor, societăților, comunităților și persoanelor și la crearea unei legături între ajutorul umanitar și acțiunea pentru dezvoltare;

(b)  a contribui la consolidarea rezilienței statelor, inclusiv a autorităților locale, a societăților, comunităților și persoanelor și la crearea unei legături între ajutorul umanitar și acțiunea pentru dezvoltare;

Amendamentul    92

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 4 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  a aborda nevoile și prioritățile politicii externe.

eliminat

Amendamentul    93

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 5 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Acțiunile în temeiul prezentului regulament sunt puse în aplicare, în principal, prin intermediul programelor geografice.

Acțiunile în temeiul prezentului regulament sunt aplicate, în principal, prin intermediul programelor geografice.

Amendamentul    94

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 5 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Acțiunile puse în aplicare prin intermediul programelor tematice sunt complementare acțiunilor finanțate în temeiul programelor geografice și sprijină inițiativele mondiale și transregionale vizând îndeplinirea obiectivelor convenite pe plan internațional, în special obiectivele de dezvoltare durabilă, protejarea bunurilor publice globale sau găsirea de soluții pentru provocările globale. Acțiunile puse în aplicare prin intermediul programelor tematice pot fi întreprinse, de asemenea, în cazul în care nu există niciun program geografic sau în cazul în care acesta a fost suspendat ori în cazul în care nu există niciun acord privind acțiunea respectivă cu țara parteneră respectivă sau în cazul în care acțiunea nu poate fi abordată în mod adecvat prin programele geografice.

Acțiunile aplicate prin intermediul programelor tematice sunt complementare acțiunilor finanțate în temeiul programelor geografice și sprijină inițiativele mondiale și transregionale care vizează îndeplinirea obiectivelor convenite pe plan internațional, astfel cum se menționează la articolul 3 alineatul (2) litera (aa), precum și bunurile publice globale sau găsirea de soluții pentru provocările globale. Acțiunile puse în aplicare prin intermediul programelor tematice pot fi întreprinse, de asemenea, în mod independent, inclusiv în cazul în care nu există niciun program geografic sau în cazul în care acesta a fost suspendat ori în cazul în care nu există niciun acord privind acțiunea respectivă cu țara parteneră respectivă sau în cazul în care acțiunea nu poate fi abordată în mod adecvat prin programele geografice.

Amendamentul    95

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 5 – paragraful 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Acțiunile de răspuns rapid sunt complementare programelor geografice și tematice. Aceste acțiuni sunt concepute și puse în aplicare astfel încât să permită, acolo unde este cazul, continuitatea lor în cadrul programelor geografice sau tematice.

Acțiunile de răspuns rapid sunt complementare programelor geografice și tematice, precum și acțiunilor finanțate prin Regulamentul (CE) nr. 1257/96 al Consiliului din 20 iunie 1996 [Regulamentul privind ajutorul umanitar]. Aceste acțiuni sunt concepute și aplicate astfel încât să permită, acolo unde este cazul, continuitatea lor în cadrul programelor geografice sau tematice.

Amendamentul    96

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  În punerea în aplicare a prezentului regulament, se asigură atât consecvența, sinergia și complementaritatea cu alte domenii ale acțiunii externe a Uniunii și cu alte politici și programe relevante ale Uniunii, cât și coerența politicilor din domeniul dezvoltării.

1.  În aplicarea prezentului regulament, se asigură atât consecvența, coerența, sinergia și complementaritatea cu toate domeniile acțiunii externe a Uniunii, inclusiv cu alte instrumente de finanțare externă, în special cu Regulamentul (UE).../... [Regulamentul IPA III], precum și cu măsurile adoptate în temeiul capitolului 2 de la Titlul V din TUE și al părții a cincea din TFUE, și cu alte politici și programe relevante ale Uniunii, cât și coerența politicilor din domeniul dezvoltării. Uniunea ține seama de obiectivele cooperării pentru dezvoltare în cadrul politicilor pe care le aplică și care pot afecta țările în curs de dezvoltare.

Amendamentul    97

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1a.  Uniunea și statele membre își coordonează programele de sprijin cu scopul de a spori eficacitatea și eficiența executării lor și de a preveni suprapunerea finanțărilor.

Amendamentul    98

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 1 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1b.  La aplicarea prezentului regulament, Comisia și SEAE țin seama în mod corespunzător de pozițiile Parlamentului European.

Amendamentul    99

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Pachetul financiar pentru punerea în aplicare a prezentului regulament în perioada 2021-2027 este de 89 200 de milioane EUR în prețuri curente.

1.  Pachetul financiar pentru aplicarea prezentului regulament în perioada 2021-2027 este de 82 451 de milioane EUR în prețuri din 2018 (93 154 de milioane EUR în prețuri curente) [100 %].

Amendamentul    100

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 2 – litera a – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  suma de 68 000 de milioane EUR pentru programele geografice:

(a)  suma de 63 687 de milioane EUR în prețuri din 2018 (71 954 de milioane EUR în prețuri curente) [77,24 %] pentru programele geografice:

Amendamentul    101

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 2 – litera a – liniuța 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

–  cel puțin 22 000 de milioane EUR pentru vecinătatea UE,

–  cel puțin 20 572 de milioane EUR în prețuri din 2018 (23 243 de milioane EUR în prețuri curente) [24,95 %] pentru vecinătatea UE,

Amendamentul    102

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 2 – litera a – liniuța 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

–  cel puțin 32 000 de milioane EUR pentru Africa Subsahariană,

–  cel puțin 30 723 de milioane EUR în prețuri din 2018 (34 711 milioane EUR în prețuri curente) [37,26 %] pentru Africa Subsahariană,

Amendamentul    103

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 2 – litera a – liniuța 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

–  10 000 de milioane EUR pentru Asia și Pacific,

–  8 851 de milioane EUR în prețuri din 2018 (10 000 de milioane EUR în prețuri curente) [10,73 %] pentru Asia și Pacific, inclusiv cel puțin 620 de milioane EUR în prețuri din 2018 (700 de milioane EUR în prețuri curente) pentru Pacific,

Amendamentul    104

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 2 – litera a – liniuța 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

–  4 000 de milioane EUR pentru America și zona Caraibilor;

–  3 540 de milioane EUR în prețuri din 2018 (4 000 de milioane EUR în prețuri curente) [4,29 %] pentru America și zona Caraibilor, inclusiv cel puțin 1 062 de milioane EUR în prețuri din 2018 (1 200 de milioane EUR în prețuri curente) pentru zona Caraibilor,

Amendamentul    105

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 2 – litera b – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  suma de 7 000 de milioane EUR pentru programele tematice:

(b)  suma de 9 471 de milioane EUR în prețuri din 2018 (10 700 de milioane EUR în prețuri curente) [11,49 %] pentru programele tematice:

Amendamentul    106

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 2 – litera b – liniuța 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

–  1 500 de milioane EUR pentru drepturile omului și democrație,

–  cel puțin 770 de milioane EUR în prețuri din 2018 (2 000 de milioane EUR în prețuri curente) [2,15 %] pentru drepturile omului și democrație, până la 25 % din program urmând să fie alocat finanțării misiunilor Uniunii de observare a alegerilor,

Amendamentul    107

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 2 – litera b – liniuța 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

–  1 500 de milioane EUR pentru organizațiile societății civile,

–  2 290 de milioane EUR în prețuri din 2018 (2 700 de milioane EUR în prețuri curente) [2,90 %] pentru organizațiile societății civile și autoritățile locale, din care 1 947 de milioane EUR în prețuri din 2018 (2 200 de milioane EUR în prețuri curente) [2,36 %] pentru organizațiile societății civile și 443 de milioane EUR în prețuri din 2018 (500 de milioane EUR în prețuri curente) [0,54 %] pentru autoritățile locale,

Amendamentul    108

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 2 – litera b – liniuța 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

–  1 000 de milioane EUR pentru stabilitate și pace,

–  885 de milioane EUR în prețuri din 2018 (1 000 de milioane EUR în prețuri curente) [1,07 %] pentru stabilitate și pace,

Amendamentul    109

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 2 – litera b – liniuța 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

–  3 000 de milioane EUR pentru provocările globale,

–  3 983 de milioane EUR în prețuri din 2018 (4 500 de milioane EUR în prețuri curente) [4,83 %] pentru provocările globale,

Amendamentul    110

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 2 – litera b – liniuța 4 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

  443 de milioane EUR în prețuri din 2018 (500 de milioane EUR în prețuri curente) [0,54%] pentru nevoile și prioritățile legate de politica externă,

Amendamentul    111

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  4 000 de milioane EUR pentru acțiunile de răspuns rapid.

(c)  3 098 de milioane EUR în prețuri din 2018 (3 500 de milioane EUR în prețuri curente) [3,76 %] pentru acțiunile de răspuns rapid:

 

  1 770 de milioane EUR în prețuri din 2018 (2 000 de milioane EUR în prețuri curente) [2,15%] pentru stabilitate și prevenirea conflictelor în situații de urgență, de criză emergentă, de criză și post-criză,

 

  1 328 de milioane EUR în prețuri din 2018 (1 500 de milioane EUR în prețuri curente) [1,61%] pentru consolidarea rezilienței statelor, societăților, comunităților și persoanelor fizice și pentru asigurarea legăturii dintre ajutorul umanitar și acțiunile pentru dezvoltare.

Amendamentul    112

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Rezerva pentru provocările și prioritățile emergente, în valoare de 10 200 de milioane EUR, majorează sumele menționate la alineatul (2) în conformitate cu articolul 15.

3.  Rezerva pentru provocările și prioritățile emergente, în valoare de 6 196 de milioane EUR în prețuri din 2018 (7 000 de milioane EUR în prețuri curente) [7,51 %], majorează sumele menționate la alineatul (2) în conformitate cu articolul 15.

Amendamentul    113

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

4a.  Acțiunilor prevăzute la articolul 9 li se alocă o finanțare de până la 270 de milioane EUR.

Amendamentul    114

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 4 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

4b.  Creditele anuale sunt autorizate de Parlamentul European și de Consiliu, în limitele cadrului financiar multianual în cadrul procedurii bugetare, după ce instituțiile convin asupra priorităților.

Amendamentul    115

Propunere de regulament

Articolul 7 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Acordurile de asociere, acordurile de parteneriat și cooperare, acordurile multilaterale și alte acorduri prin care se stabilește o relație cu caracter obligatoriu din punct de vedere juridic cu țările partenere, precum și concluziile Consiliului European și concluziile Consiliului, declarațiile summiturilor sau concluziile reuniunilor la nivel înalt cu țările partenere, rezoluțiile relevante ale Parlamentului European, comunicările Comisiei sau comunicările comune ale Comisiei și ale Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate constituie cadrul general de politică pentru punerea în aplicare a prezentului regulament.

Acordurile de asociere, acordurile de parteneriat și cooperare, acordurile comerciale și alte acorduri prin care se stabilește o relație cu caracter obligatoriu din punct de vedere juridic cu țările partenere, recomandările și actele adoptate în cadrul organismelor înființate prin acele acorduri, precum și acordurile multilaterale relevante, actele legislative ale Uniunii, concluziile Consiliului European, concluziile Consiliului, declarațiile summiturilor și alte declarații internaționale și concluziile reuniunilor la nivel înalt cu țările partenere, rezoluțiile și pozițiile Parlamentului European, comunicările Comisiei și ale Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate și convențiile și rezoluțiile Națiunilor Unite constituie cadrul general de politică pentru aplicarea prezentului regulament.

Amendamentul    116

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Uniunea urmărește să promoveze, să dezvolte și să consolideze principiile democrației, statului de drept și respectării drepturilor omului și a libertăților fundamentale pe care este fondată, prin dialog și cooperare cu țările și regiunile partenere.

1.  Uniunea urmărește să promoveze, să dezvolte și să consolideze prin dialog și cooperare cu țările și regiunile partenere, prin acțiuni în cadrul ONU sau al altor forumuri internaționale și prin cooperare cu organizațiile societății civile, autoritățile locale și actori din domeniul privat, principiile care stau la baza acesteia, și anume, democrația, statul de drept, buna guvernanță, universalitatea și indivizibilitatea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, respectarea demnității umane, principiile egalității și solidarității, precum și respectarea principiilor prevăzute în Carta Organizației Națiunilor Unite și în dreptul internațional. Finanțarea în temeiul prezentului regulament respectă atât aceste principii, cât și angajamentele Uniunii în temeiul dreptului internațional.

Amendamentul    117

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1a.  În conformitate cu articolele 2 și 21 din TUE, contribuția Uniunii la democrație și la statul de drept, precum și la promovarea și protejarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale derivă din Declarația universală a drepturilor omului, din dreptul internațional al drepturilor omului și din dreptul internațional umanitar.

Amendamentul    118

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Se aplică o abordare bazată pe drepturi, care înglobează toate drepturile omului, fie ele civile și politice sau economice, sociale și culturale, scopul fiind de a integra principiile drepturilor omului, de a sprijini titularii de drepturi atunci când și le revendică, punând accentul pe grupurile mai sărace și mai vulnerabile, și de a sprijini țările partenere în punerea în aplicare a obligațiilor lor internaționale în domeniul drepturilor omului. Prezentul regulament promovează egalitatea de gen și capacitarea femeilor.

2.  Se aplică o abordare bazată pe drepturi, care înglobează toate drepturile omului, fie ele civile și politice sau economice, sociale și culturale, scopul fiind de a integra principiile drepturilor omului, de a sprijini titularii de drepturi atunci când și le revendică, punând accentul pe grupurile marginalizate și vulnerabile, inclusiv minoritățile, femeile, copiii și tinerii, persoanele în vârstă, populația indigenă, persoanele LGBTI și persoanele cu handicap, precum și pe drepturile esențiale ale lucrătorilor și pe incluziunea socială și de a sprijini țările partenere în punerea în aplicare a obligațiilor lor internaționale în domeniul drepturilor omului. Prezentul regulament promovează egalitatea de gen și capacitarea femeilor, tinerilor și copiilor, inclusiv în ceea ce privește sănătatea și drepturile sexuale și reproductive.

Amendamentul    119

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În ceea ce privește bunurile și provocările globale, Uniunea promovează o abordare multilaterală și bazată pe norme și cooperează cu statele membre, cu țările partenere, cu organizațiile internaționale și cu alți donatori în această privință.

În ceea ce privește bunurile publice și provocările globale, Uniunea promovează o abordare multilaterală și bazată pe norme și pe valori și cooperează cu statele membre, cu țările partenere, cu organizațiile internaționale, inclusiv cu instituțiile financiare internaționale și cu agențiile, fondurile și programele ONU, precum și cu alți donatori în această privință.

Amendamentul    120

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 3 – paragraful 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Uniunea încurajează cooperarea cu organizațiile internaționale și cu alți donatori.

Uniunea încurajează cooperarea cu organizațiile internaționale și regionale și cu alți donatori.

Amendamentul    121

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 3 – paragraful 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În relațiile cu țările partenere, se ține seama de rezultatele obținute de acestea în punerea în aplicare a angajamentelor, a acordurilor internaționale și a relațiilor contractuale cu Uniunea.

În relațiile cu țările partenere, se ține seama de rezultatele obținute de acestea în punerea în aplicare a angajamentelor, a acordurilor internaționale, în special a Acordului de la Paris și a relațiilor contractuale cu Uniunea, mai ales a acordurilor de asociere, a acordurilor de parteneriat și cooperare, precum și a acordurilor comerciale.

Amendamentul    122

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Cooperarea dintre Uniune și statele membre, pe de o parte, și țările partenere, pe de altă parte, promovează și se bazează pe principiile eficacității dezvoltării, acolo unde este cazul, și anume: însușirea priorităților de dezvoltare de către țările partenere, concentrarea pe rezultate, parteneriatele pentru dezvoltare favorabile incluziunii, transparența și răspunderea reciprocă. Uniunea promovează o mobilizare și o utilizare eficace și eficientă a resurselor.

Cooperarea dintre Uniune și statele membre, pe de o parte, și țările partenere, pe de altă parte, promovează și se bazează pe principiile eficacității dezvoltării, prin toate modalitățile, și anume: însușirea priorităților de dezvoltare de către țările partenere, concentrarea pe rezultate, parteneriatele pentru dezvoltare favorabile incluziunii, transparența și răspunderea reciprocă, precum și alinierea la prioritățile țărilor partenere. Uniunea promovează o mobilizare și o utilizare eficace și eficientă a resurselor.

Amendamentul    123

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 4 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În conformitate cu principiul de parteneriat incluziv, Comisia se asigură, acolo unde este necesar, că părțile interesate relevante din țările partenere, inclusiv organizațiile societății civile și autoritățile locale, sunt consultate în mod adecvat și au acces în timp util la informațiile relevante care să le permită să joace un rol semnificativ în procesele de elaborare, de punere în aplicare și de monitorizare conexă a programelor.

În conformitate cu principiul de parteneriat incluziv, Comisia se asigură că părțile interesate relevante din țările partenere, inclusiv organizațiile societății civile și autoritățile locale, sunt consultate în mod adecvat și au acces în timp util la informațiile relevante care să le permită să joace un rol semnificativ în procesele de elaborare, de aplicare și de monitorizare conexă a programelor.

Amendamentul    124

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 4 – paragraful 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În conformitate cu principiul asumării responsabilității, Comisia privilegiază, acolo unde este cazul, utilizarea sistemele țărilor partenere pentru punerea în aplicare a programelor.

În conformitate cu principiul asumării responsabilității, Comisia privilegiază, acolo unde este cazul, utilizarea sistemelor țărilor partenere pentru aplicarea programelor.

Amendamentul    125

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

6.  Programele și acțiunile în temeiul prezentului regulament integrează schimbările climatice, protecția mediului și egalitatea de gen și țin cont de legăturile dintre obiectivele de dezvoltare durabilă, în vederea promovării unor acțiuni integrate care pot genera beneficii conexe și care pot îndeplini obiective multiple într-un mod coerent. Aceste programe și acțiuni se bazează pe o analiză a riscurilor și vulnerabilităților, integrează abordarea privind reziliența și țin seama de conflicte. Acestea sunt ghidate de principiul de a nu lăsa pe nimeni în urmă.

6.  Programele și acțiunile în temeiul prezentului regulament integrează schimbările climatice, protecția mediului, în conformitate cu articolul 11 din TFUE, reducerea riscurilor de dezastre și pregătirea pentru acestea, dezvoltarea umană, prevenirea conflictelor și construirea păcii, egalitatea de gen și capacitarea femeilor, copiilor și tinerilor, nediscriminarea, educația și cultura, precum și digitalizarea și țin cont de legăturile dintre obiectivele de dezvoltare durabilă, în vederea promovării unor acțiuni integrate care pot genera beneficii conexe și care pot îndeplini obiective multiple într-un mod coerent. Aceste programe și acțiuni se bazează pe o analiză a capacităților, riscurilor și vulnerabilităților, integrează abordarea privind reziliența axată pe oameni și pe comunitate și țin seama de conflicte. Ele sunt ghidate de principiile de a nu lăsa pe nimeni în urmă și „de a nu face rău”.

Amendamentul    126

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

7.  Se urmărește o abordare mai coordonată, holistică și mai structurată cu privire la migrație cu partenerii, iar eficacitatea acesteia este evaluată cu regularitate.

7.  Fără a aduce atingere celorlalte obiective ale acțiunii externe a Uniunii, se urmărește o abordare mai coordonată, holistică și mai structurată cu privire la migrație cu partenerii, iar eficacitatea acesteia este evaluată cu regularitate, fără a condiționa alocarea ajutorului pentru dezvoltare către țări terțe de cooperarea în domeniul gestionării migrației și cu respectarea deplină a drepturilor omului, inclusiv a dreptului fiecărei persoane de a-și părăsi țara de origine.

Amendamentul    127

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 7 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

7a.  Comisia se asigură că acțiunile adoptate în temeiul prezentului regulament în ceea ce privește securitatea, stabilitatea și pacea, în special cu privire la consolidarea capacităților actorilor militari în sprijinul dezvoltării și al securității pentru dezvoltare, la combaterea terorismului și a crimei organizate și la securitatea cibernetică, sunt întreprinse în conformitate cu dreptul internațional, inclusiv cu dreptul internațional al drepturilor omului și cu dreptul umanitar. Comisia poate elabora foi de parcurs împreună cu partenerii beneficiari pentru a îmbunătăți conformitatea instituțională și operațională a actorilor militari cu standardele din domeniul transparenței și al drepturilor omului. Comisia monitorizează, evaluează și raportează cu atenție cu privire la aplicarea acestor acțiuni pentru fiecare obiectiv relevant în temeiul articolului 31 în vederea asigurării conformității cu obligațiile din domeniul drepturilor omului. Pentru aceste acțiuni, Comisia adoptă o abordare care ține seama de conflicte, inclusiv o analiză ex ante riguroasă și sistematică a conflictelor, care să integreze pe deplin analiza de gen, pe lângă dispozițiile privind gestionarea riscurilor în temeiul articolului 8 alineatul (8) litera (b). Comisia adoptă un act delegat, în conformitate cu articolul 34, de completare a prezentului regulament prin stabilirea unui cadru operațional, pe baza orientărilor existente, pentru a se asigura că drepturile omului sunt luate în considerare la elaborarea și aplicarea măsurilor menționate la prezentul articol, în special în ceea ce privește prevenirea torturii și a altor tratamente crude, inumane sau degradante, precum și respectarea garanțiilor procedurale, incluzând prezumția de nevinovăție, dreptul la un proces echitabil și dreptul la apărare.

Amendamentul    128

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 8

Textul propus de Comisie

Amendamentul

8.  Comisia informează Parlamentul European și realizează schimburi periodice de opinii cu acesta.

8.  Comisia informează regulat Parlamentul European și poartă dialoguri semnificative cu acesta în mod regulat cu privire la politici, atât din proprie inițiativă, cât și la cererea Parlamentului European .

Amendamentul    129

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 8 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

8a.  Comisia realizează schimburi regulate de informații cu societatea civilă și cu autoritățile locale.

Amendamentul    130

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 8 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

8b.  Comisia adoptă un act delegat, în conformitate cu articolul 34, de completare a prezentului regulament prin stabilirea unui cadru adecvat de gestionare a riscurilor, care include măsuri de evaluare și atenuare pentru fiecare obiectiv relevant al regulamentului.

Amendamentul    131

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 8 c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

8c.  Transparența și răspunderea, cu un accent puternic pe raportare și control, stau la baza întregului instrument. Aceasta cuprinde un sistem de control transparent, inclusiv raportarea informațiilor privind destinatarii fondurilor și cu privire la realizarea plăților la timp sau nu.

Amendamentul    132

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  În conformitate cu articolul 41 alineatul (2) din Tratatul privind Uniunea Europeană, finanțarea din partea Uniunii acordată în temeiul prezentului regulament nu este utilizată pentru a finanța achiziționarea de arme sau de muniții sau operațiunile care au implicații militare ori în materie de apărare.

1.  Finanțarea din partea Uniunii acordată în temeiul prezentului regulament nu este utilizată pentru a finanța achiziționarea de arme sau de muniții sau operațiunile care au implicații militare ori în materie de apărare. Echipamentele, serviciile sau tehnologiile furnizate în temeiul prezentului regulament fac obiectul unor controale stricte de transfer astfel cum se prevede în Poziția comună 944/2008/PESC, Regulamentul privind dubla utilizare și orice măsuri restrictive ale Uniunii în vigoare. În conformitate cu Regulamentul (UE) .../... [Regulamentul UE privind bunurile utilizate pentru pedeapsa capitală și tortură], prezentul regulament nu este utilizat pentru a finanța furnizarea de echipamente, oricare ar fi acestea, care pot fi utilizate pentru tortură, rele tratamente sau pentru alte încălcări ale drepturilor omului.

Amendamentul    133

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Pentru a contribui la dezvoltarea durabilă, care necesită crearea unor societăți stabile, pașnice și favorabile incluziunii, asistența acordată de Uniune în temeiul prezentului regulament poate fi utilizată în contextul unei reforme mai ample a sectorului de securitate sau pentru a dezvolta capacitatea actorilor militari din țările partenere în circumstanțele excepționale prevăzute la alineatul (4), pentru a realiza activități de dezvoltare și activități de securitate pentru dezvoltare.

2.  Pentru a contribui la dezvoltarea durabilă, care necesită crearea unor societăți stabile, pașnice și favorabile incluziunii, asistența acordată de Uniune în temeiul prezentului regulament poate fi utilizată în contextul unei reforme mai ample a sectorului de securitate sau pentru a dezvolta capacitatea actorilor militari din țările partenere în circumstanțele excepționale prevăzute la alineatul (4), pentru a realiza activități de dezvoltare și activități de securitate pentru dezvoltare, în conformitate cu obiectivul global de realizare a dezvoltării durabile.

Amendamentul    134

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 4 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  în cazul în care există un consens între țara parteneră în cauză și Uniune asupra faptului că actorii militari sunt esențiali pentru menținerea, instituirea sau reinstituirea condițiilor esențiale pentru dezvoltarea durabilă, inclusiv în situații de criză și în contexte și situații de fragilitate sau destabilizare.

(b)  în cazul în care există un consens între țara parteneră în cauză și Uniune asupra faptului că actorii militari sunt esențiali pentru menținerea, instituirea sau reinstituirea condițiilor esențiale pentru dezvoltarea durabilă și că actorii militari respectivi nu sunt implicați în încălcări ale drepturilor omului și nici nu reprezintă o amenințare pentru funcționarea instituțiilor statului, inclusiv în situații de criză și în contexte și situații de fragilitate sau destabilizare.

Amendamentul    135

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

6.  La conceperea și punerea în aplicare a măsurilor în temeiul prezentului articol, Comisia promovează asumarea responsabilității de către țara parteneră. Comisia elaborează, de asemenea, elementele și bunele practici necesare pentru a asigura sustenabilitatea pe termen mediu și lung și promovează statul de drept și principiile consacrate de drept internațional.

6.  La conceperea și aplicarea măsurilor în temeiul prezentului articol, Comisia promovează asumarea responsabilității de către țara parteneră. Comisia elaborează, de asemenea, elementele și bunele practici necesare pentru a asigura sustenabilitatea și tragerea la răspundere pe termen mediu și lung și promovează statul de drept și principiile consacrate de drept internațional. Comisia se asigură că măsurile respective generează beneficii directe pentru populație în materie de securitate a persoanelor, sunt integrate într-o politică mai amplă de reformă a sectorului de securitate, care să cuprindă elemente solide de control democratic și parlamentar și elemente în materie de responsabilitate, inclusiv în ceea ce privește îmbunătățirea furnizării de servicii de securitate, și că se integrează armonios în strategii pe termen lung în materie de pace și de dezvoltare, menite să abordeze cauzele profunde ale conflictelor. Comisia se asigură, de asemenea, că acțiunile care vizează reformarea forțelor militare contribuie la creșterea transparenței lor, la responsabilizarea lor într-o măsură și mai mare și la respectarea de către acestea a drepturilor omului de care beneficiază persoanele care se află sub jurisdicția lor. În cazul măsurilor care vizează furnizarea de echipamente forțelor militare partenere, Comisia specifică tipul de echipament care urmează a fi furnizat în contextul fiecărei măsuri. Comisia aplică dispozițiile specificate la articolul 8 alineatul (8b) (nou) pentru a se asigura că echipamentele respective vor fi utilizate numai de către beneficiarii vizați.

Amendamentul    136

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

7.  Comisia instituie procedurile adecvate de evaluare a riscurilor, de monitorizare și de evaluare pentru măsurile adoptate în temeiul prezentului articol.

7.  Comisia realizează, în cadrul evaluării prevăzute la articolul 32 și, în special, în ceea ce privește evaluarea la jumătatea perioadei, evaluări comune cu statele membre. Rezultatele sunt folosite ca date pentru elaborarea programelor și alocarea resurselor și pentru a consolida în continuare coerența și complementaritatea acțiunii externe a Uniunii.

Amendamentul    137

Propunere de regulament

Titlul II

Textul propus de Comisie

Amendamentul

PUNEREA ÎN APLICARE A PREZENTULUI REGULAMENT

APLICAREA PREZENTULUI REGULAMENT

Amendamentul    138

Propunere de regulament

Articolul 9 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 9a

 

Domeniul de aplicare a programelor geografice

 

1.  Activitățile de cooperare ale Uniunii desfășurate în temeiul prezentului articol sunt aplicate pentru activități cu caracter național, regional, transregional sau continental.

 

2.   În vederea îndeplinirii obiectivelor prevăzute la articolul 3, programele geografice sunt elaborate pe baza următoarelor domenii de intervenție:

 

(a)   buna guvernanță, democrația, statul de drept, drepturile omului, libertățile fundamentale și societatea civilă;

 

(b)   eradicarea sărăciei, combaterea inegalităților și dezvoltarea umană;

 

(c)   migrația și mobilitatea;

 

(d)   mediul și schimbările climatice;

 

(e)   creșterea economică favorabilă incluziunii și durabilă și locuri de muncă decente;

 

(f)   securitate, stabilitate și pace;

 

(g)   parteneriat;

 

3.   Mai multe detalii cu privire la domeniile de cooperare menționate la alineatul (2) sunt prezentate în anexa II.

(Acest articol nou ar urma să fie introdus înaintea articolului 10 de la capitolul I titlul II.)

Amendamentul    139

Propunere de regulament

Articolul 9 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 9b

 

Domeniul de aplicare al programelor tematice

 

1.   Programele tematice acoperă următoarele domenii de intervenție:

 

(a)   Drepturile omului, libertățile fundamentale și democrația:

 

   protejarea și promovarea drepturilor omului și a apărătorilor drepturilor omului aflați în situații de urgență și în țări în care drepturile omului și libertățile fundamentale sunt cel mai amenințate, inclusiv prin abordarea nevoilor urgente de protecție a apărătorilor drepturilor omului într-un mod flexibil și cuprinzător;

 

  protejarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale pentru toți, contribuirea la construirea unor societăți în care să prevaleze participarea, nediscriminarea, egalitatea, justiția socială și asumarea răspunderii;

 

  consolidarea și sprijinirea democrației, prin abordarea tuturor aspectelor legate de guvernanța democratică, inclusiv consolidarea pluralismului democratic, stimularea participării cetățenilor, inclusiv prin sprijinirea organizațiilor de cetățeni de observare a alegerilor și a rețelelor lor regionale din întreaga lume, crearea unui mediu favorabil societății civile și sprijinirea unor procese electorale credibile, incluzive și transparente pe durata întregului ciclu electoral, în special prin misiunile UE de observare a alegerilor (UE-MOA);

 

  promovarea multilateralismului eficace și a parteneriatelor strategice care contribuie la consolidarea capacităților cadrelor internaționale, regionale și naționale și la capacitarea actorilor locali în vederea promovării și protejării drepturilor omului, a democrației și a statului de drept;

 

  încurajarea unor noi sinergii transregionale și crearea unor rețele între societățile civile locale și între societatea civilă și alte organisme și mecanisme relevante în materie de drepturile omului, pentru a se pune în comun cel mai mare număr posibil de bune practici privind drepturile omului și democrația și pentru a crea o dinamică pozitivă.

 

(b)   Organizațiile societății civile și autoritățile locale:

 

  susținerea unei societăți civile favorabile incluziunii, participative, dotate cu mijloacele necesare și independente în țările partenere;

 

  promovarea dialogului cu organizațiile societății civile și între acestea;

 

   sprijinirea consolidării capacităților autorităților locale și mobilizarea competențelor acestora pentru a promova o abordare teritorială a dezvoltării;

 

  creșterea gradului de sensibilizare, a nivelului de cunoștințe și a angajamentului cetățenilor Uniunii cu privire la obiectivele menționate la articolul 3 din prezentul regulament;

 

   sprijinirea societății civile pentru a participa la promovarea politicilor publice și la dialogul cu guvernele și instituțiile internaționale;

 

  sprijinirea societății civile pentru a sensibiliza clienții și cetățenii și pentru a le îmbunătăți cunoștințele cu privire la producția și consumul de produse ecologice și echitabile și pentru a-i încuraja să adopte un comportament mai sustenabil;

 

(c)   Stabilitate și pace:

 

   asistența acordată pentru prevenirea conflictelor, consolidarea păcii și pregătirea pentru situații de criză;

 

   asistența acordată pentru abordarea amenințărilor mondiale și transregionale și a riscurilor emergente.

 

(d)   Provocări la nivel mondial

 

  sănătatea;

 

   educația;

 

   egalitatea de gen;

 

   copiii și tinerii;

 

   migrația și strămutarea forțată;

 

   munca decentă, protecția socială și inegalitatea;

 

   cultura;

 

   asigurarea unui mediu sănătos și combaterea schimbărilor climatice;

 

   energia durabilă;

 

   creșterea economică durabilă și favorabilă incluziunii, locuri de muncă decente și implicarea sectorului privat;

 

   alimentația și nutriția;

 

  promovarea societăților favorabile incluziunii, a bunei guvernanțe economice și a gestionării transparente a finanțelor publice;

 

   accesul la apă sigură, salubrizare și igienă,

 

(e)    Nevoile și prioritățile politicii externe:

 

  sprijinirea strategiilor de cooperare bilaterală, regională și interregională ale Uniunii, promovarea dialogului politic și elaborarea de abordări și răspunsuri colective la provocările de interes global;

 

  sprijinirea politicii comerciale a Uniunii;

 

   contribuția la punerea în aplicare a dimensiunii internaționale a politicilor interne ale Uniunii și promovarea recunoașterii generale și a vizibilității Uniunii și a rolului său pe scena internațională;

 

2.    Mai multe detalii cu privire la domeniile de cooperare menționate la alineatul (3) sunt prezentate în anexa III.

(Acest articol nou ar urma să fie introdus înaintea articolului 10 de la capitolul I titlul II.)

Amendamentul    140

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  documentele de programare asigură un cadru coerent pentru cooperarea dintre Uniune și țările sau regiunile partenere, care respectă scopul general și domeniul de aplicare, obiectivele și principiile stabilite în prezentul regulament;

(a)  documentele de programare asigură un cadru coerent pentru cooperarea dintre Uniune și țările sau regiunile partenere, care respectă scopul general și domeniul de aplicare, obiectivele și principiile stabilite în prezentul regulament și care au la bază strategia Uniunii față de o țară sau regiune parteneră sau strategiile tematice ale Uniunii;

Amendamentul    141

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  Uniunea se consultă și cu alți donatori și actori, inclusiv cu reprezentanți ai societății civile și cu autoritățile locale, acolo unde este cazul;

(c)  Uniunea, într-o etapă incipientă și de-a lungul întregului proces de programare, încurajează un dialog regulat, incluziv și multipartit cu alți donatori și actori din Uniune și din afara acesteia, inclusiv cu reprezentanți ai societății civile și cu autoritățile locale, precum și cu fundații private și politice. Parlamentul European este informat cu privire la rezultatul consultărilor respective.

Amendamentul    142

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 2 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d)  programele tematice privind drepturile omului și democrația, precum și societatea civilă, menționate la articolul 4 alineatul (3) literele (a) și (b), furnizează asistență independent de consimțământul guvernelor și al altor autorități publice din țările terțe vizate. Aceste programe tematice sprijină în principal organizațiile societății civile.

(d)  programele tematice privind drepturile omului și democrația, organizațiile societății civile și autoritățile locale, precum și stabilitatea și pacea menționate la articolul 4 alineatul (3) literele (a), (b) și (c), furnizează asistență independent de consimțământul guvernelor și al altor autorități publice din țările terțe vizate. programele tematice privind drepturile omului și democrația, ca și cele privind organizațiile societății civile și autoritățile locale sprijină în principal societatea civilă, inclusiv apărătorii drepturilor omului și jurnaliștii aflați sub presiune.

Amendamentul    143

Propunere de regulament

Articolul 11 – titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Principii de programare pentru programele geografice

Principii de programare

Amendamentul    144

Propunere de regulament

Articolul 11 – alineatul -1 (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

-1.  Programarea în temeiul prezentului regulament se realizează cu respectarea corespunzătoare a drepturilor omului, a libertăților fundamentale, a bunei guvernanțe și a democrației în țările partenere.

Amendamentul    145

Propunere de regulament

Articolul 11 – alineatul -1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

-1a.  Pregătirea, aplicarea și revizuirea tuturor documentelor de programare în temeiul prezentului articol sunt conforme cu principiile coerenței politicilor în favoarea dezvoltării și cu cele de eficacitate a asistenței pentru dezvoltare.

Amendamentul    146

Propunere de regulament

Articolul 11 – alineatul -1 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

-1b.  Programele geografice și tematice sunt complementare și coerente unele cu celelalte și creează valoare adăugată.

Amendamentul    147

Propunere de regulament

Articolul 11 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  fără a aduce atingere alineatului (4), acțiunile se bazează, în măsura posibilului, pe un dialog între Uniune, statele membre și țările partenere vizate, inclusiv autoritățile naționale și locale, cu implicarea societății civile, a parlamentelor naționale și locale și a altor părți interesate, scopul urmărit fiind obținerea unui grad mai ridicat de însușire a procesului și încurajarea sprijinului pentru strategiile naționale și regionale;

(a)  fără a aduce atingere alineatului (4), acțiunile se bazează pe un dialog favorabil incluziunii între instituțiile Uniunii, ale statelor membre și ale țărilor partenere vizate, inclusiv autoritățile naționale, locale și regionale, cu implicarea organizațiilor societății civile, a parlamentelor regionale, naționale și locale, a comunităților și a altor părți interesate, scopul urmărit fiind obținerea unui grad mai ridicat de însușire democratică a procesului și încurajarea sprijinului pentru strategiile naționale și regionale;

Amendamentul    148

Propunere de regulament

Articolul 11 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  dacă este cazul, perioada de programare este sincronizată cu ciclurile strategice ale țărilor partenere;

(b)  ori de câte ori este posibil, perioada de programare este sincronizată cu ciclurile strategice ale țărilor partenere;

Amendamentul    149

Propunere de regulament

Articolul 11 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Programarea aferentă programelor geografice stabilește un cadru de cooperare specific și adaptat, bazat pe:

2.  Fără a aduce atingere alineatului (1), programarea aferentă programelor geografice stabilește un cadru de cooperare specific și adaptat, bazat pe:

Amendamentul    150

Propunere de regulament

Articolul 11 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  nevoile partenerilor, stabilite pe baza unor criterii specifice, luând în considerare populația, sărăcia, inegalitatea, dezvoltarea umană, vulnerabilitatea economică și de mediu și reziliența statelor și a societăților; (u)

(a)  nevoile partenerilor, stabilite pe baza unor criterii specifice și a unei analize aprofundate, luând în considerare populația, sărăcia, inegalitatea, dezvoltarea umană, situația drepturilor omului și a libertăților fundamentale, a democrației și a egalității de gen, spațiul civic, vulnerabilitatea economică și de mediu și reziliența statelor și a societăților;

Amendamentul    151

Propunere de regulament

Articolul 11 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  capacitățile partenerilor de a genera și de a accesa resurse financiare și capacitățile lor de absorbție; (v)

(b)  capacitățile partenerilor de a mobiliza și de a utiliza în mod eficient resursele interne pentru a sprijini prioritățile naționale de dezvoltare și capacitățile lor de absorbție;

Amendamentul    152

Propunere de regulament

Articolul 11 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  angajamentele și rezultatele obținute de parteneri, stabilite pe baza unor criterii precum reforma politică și dezvoltarea economică și socială;

(c)  angajamentele partenerilor, inclusiv cele convenite de comun acord cu Uniunea, și eforturile acestora stabilite pe baza unor criterii precum reforma politică, progresele înregistrate în ceea ce privește statul de drept, buna guvernanță, drepturile omului și combaterea corupției, dezvoltarea economică și socială, durabilitatea mediului și utilizarea eficientă a ajutoarelor;

Amendamentul    153

Propunere de regulament

Articolul 1 – alineatul 1 – litera e

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(e)  capacitatea și angajamentul partenerului de a promova interesele și valorile comune și de a sprijini obiectivele comune, alianțele multilaterale și progresul în punerea în practică a priorităților Uniunii.

(e)  capacitatea și angajamentul partenerului de a promova valorile, principiile și interesele fundamentale și de a sprijini obiectivele comune, alianțele multilaterale și progresul în punerea în practică a priorităților Uniunii.

Amendamentul    154

Propunere de regulament

Articolul 11 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  Cooperarea cu țările industrializate se concentrează pe promovarea intereselor Uniunii și a intereselor comune.

4.  Cooperarea cu țările industrializate se concentrează pe promovarea intereselor Uniunii și a intereselor comune, precum și a intereselor și valorilor comune fundamentale, a obiectivelor stabilite în comun și a multilateralismului. Dacă este cazul, această cooperare este bazată pe un dialog între Uniune, inclusiv Parlamentul European, și statele membre, cu implicarea societății civile.

Amendamentul    155

Propunere de regulament

Articolul 11 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5.  Documentele de programare aferente programelor geografice se bazează pe rezultate și iau în considerare, dacă este cazul, atât obiectivele și indicatorii asupra cărora s-a convenit la nivel internațional, în special cei stabiliți pentru obiectivele de dezvoltare durabilă, cât și cadrele de rezultate la nivel de țară, pentru a evalua și a comunica contribuția Uniunii la rezultatele obținute, la nivel de realizări, efecte și impact.

5.  Documentele de programare sunt orientate spre rezultate și includ, oricând este posibil, obiective și indicatori clari pentru a măsura progresele și impactul asistenței acordate de Uniune. Indicatorii se pot baza, dacă este cazul, pe standarde asupra cărora s-a convenit la nivel internațional, în special cei stabiliți pentru obiectivele de dezvoltare durabilă, cât și cadrele de rezultate la nivel de țară.

Amendamentul    156

Propunere de regulament

Articolul 11 – alineatul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

6.  La întocmirea documentelor de programare pentru țările și regiunile aflate în situații de criză, post-criză sau de fragilitate și vulnerabilitate, se iau în considerare în mod corespunzător nevoile și circumstanțele speciale ale țărilor sau regiunilor în cauză.

6.  La întocmirea documentelor de programare pentru țările și regiunile aflate în situații de criză, post-criză sau de fragilitate și vulnerabilitate, se iau în considerare în mod corespunzător nevoile și circumstanțele speciale ale țărilor sau regiunilor în cauză, precum și vulnerabilitățile, riscurile și capacitățile pentru a crește reziliența. De asemenea, se acordă atenție prevenirii conflictelor, consolidării păcii, reconcilierii și reconstrucției postconflict, pregătirii în caz de dezastre, precum și rolului femeilor și drepturilor copiilor în aceste procese. Se aplică o abordare bazată pe drepturile omului și centrată pe oameni.

În cazul în care țările sau regiunile partenere sunt direct implicate într-o situație de criză, post-criză sau de fragilitate sau sunt afectate de o astfel de situație, se pune un accent deosebit pe intensificarea coordonării dintre toți actorii relevanți, pentru a facilita tranziția de la o situație de urgență la faza de dezvoltare.

În cazul în care țările sau regiunile partenere sunt direct implicate într-o situație de criză, post-criză sau de fragilitate sau sunt afectate de o astfel de situație, se pune un accent deosebit pe intensificarea coordonării dintre toți actorii relevanți, pentru a ajuta la prevenirea violenței și a facilita tranziția de la o situație de urgență la faza de dezvoltare.

Amendamentul    157

Propunere de regulament

Articolul 11 – alineatul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

7.  Prezentul regulament contribuie la acțiunile instituite în temeiul Regulamentului (UE) nr. .../... (Erasmus). Pe baza prezentului regulament se elaborează un document de programare unic pentru o perioadă de șapte ani, incluzând fondurile prevăzute în Regulamentul (UE) nr. .../... (IPA III). Pentru utilizarea acestor fonduri se aplică Regulamentul (UE) nr. .../... (Erasmus).

7.  Prezentul regulament contribuie, prin programele stabilite în conformitate cu articolul 4 alineatul (2) din prezentul regulament, la acțiunile instituite în temeiul Regulamentului (UE) nr. .../... (Erasmus). O sumă orientativă de 2 000 000 000 EUR din programele geografice ar trebui alocată acțiunilor dedicate mobilității, cooperării și dialogului politic cu autoritățile, instituțiile și organizațiile țărilor partenere. Pe baza prezentului regulament se elaborează un document de programare unic pentru o perioadă de șapte ani, incluzând fondurile prevăzute în Regulamentul (UE) nr. .../... (IPA III). Pentru utilizarea acestor fonduri se aplică Regulamentul (UE) nr. .../... (Erasmus), asigurându-se în același timp conformitatea cu Regulamentul (UE) nr. .../... (IPA III).

Amendamentul    158

Propunere de regulament

Articolul 11 – alineatul 7 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

7a.  Prezentul regulament contribuie la acțiunile instituite în temeiul Regulamentului (UE) nr. .../... (Europa creativă). Pe baza prezentului regulament se elaborează un document de programare unic pentru o perioadă de șapte ani, incluzând fondurile prevăzute în Regulamentul (UE) nr. .../... (IPA III). Regulamentul (UE) nr. .../... (Europa creativă) se aplică utilizării acestor fonduri.

Amendamentul    159

Propunere de regulament

Articolul 12 – alineatul -1 (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

-1.  Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 34 pentru a completa elementele neesențiale din prezentul regulament prin instituirea unor cadre pentru fiecare program multianual la nivel de țară și multinațional specific. Aceste dispoziții-cadru:

 

(a)    specifică domeniile prioritare dintre cele definite la articolele 9a și 15b;

 

(b)   stabilesc obiectivele detaliate specifice și măsurabile ale fiecărui program;

 

(c)   stabilesc rezultate preconizate, cu obiective măsurabile și cu indicatori de performanță clari și specifici legați de obiective;

 

(d)   stabilesc alocarea financiară indicativă, atât la nivel global, cât și pentru fiecare domeniu prioritar;

 

(e)   stabilesc modalități de cooperare, inclusiv contribuții la garanția pentru acțiunea externă.

Amendamentul    160

Propunere de regulament

Articolul 12 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  În cazul programelor geografice, punerea în aplicare a prezentului regulament se efectuează prin intermediul programelor indicative multianuale la nivel de țară și multinaționale.

eliminat

Amendamentul    161

Propunere de regulament

Articolul 12 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Programele indicative multianuale stabilesc domeniile prioritare selectate pentru finanțare din partea Uniunii, obiectivele specifice, rezultatele preconizate, indicatori de performanță clari și specifici și alocările financiare indicative, atât la nivel global, cât și per domeniu prioritar.

eliminat

Amendamentul    162

Propunere de regulament

Articolul 12 – alineatul 3 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Programele indicative multianuale se bazează pe:

3.  Programele multianuale se bazează pe:

Amendamentul    163

Propunere de regulament

Articolul 12 – alineatul 3 – litera -a (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(-a)  un raport care conține o analiză, în conformitate cu articolul 11 alineatul (2), a nevoilor, a capacităților, a angajamentelor și a performanței țării sau țărilor partenere în cauză și potențialul impact al finanțării din partea Uniunii, precum și unul sau mai multe dintre următoarele elemente:

Amendamentul    164

Propunere de regulament

Articolul 12 – alineatul 3 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  o strategie națională sau regională sub forma unui plan de dezvoltare sau a unui document similar, acceptată de Comisie ca bază pentru programul indicativ multianual corespunzător, la data adoptării acestuia din urmă;

(a)  o strategie națională sau regională sub forma unui plan de dezvoltare sau a unui document similar, bazată pe o consultare de substanță a populației locale și a societății civile și acceptată de Comisie ca bază pentru programul multianual corespunzător, la data adoptării acestuia din urmă;

Amendamentul    165

Propunere de regulament

Articolul 12 – alineatul 3 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  un document-cadru de stabilire a politicii Uniunii față de partenerul sau partenerii în cauză, inclusiv un document comun stabilit între Uniune și statele membre;

(b)  un document de stabilire a politicii Uniunii față de partenerul sau partenerii în cauză, inclusiv un document comun stabilit între Uniune și statele membre;

Amendamentul    166

Propunere de regulament

Articolul 12 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  Pentru a spori impactul cooperării colective a Uniunii, un document comun de programare înlocuiește, în cazurile în care este posibil, documentele de programare ale Uniunii și ale statelor membre. Un document comun de programare poate înlocui programul indicativ multianual al Uniunii, cu condiția să respecte dispozițiile articolelor 10 și 11, să conțină elementele menționate la alineatul (2) de la prezentul articol și să stabilească o diviziune a muncii între Uniune și statele membre.

4.  Pentru a spori impactul cooperării colective a Uniunii, un document comun de programare înlocuiește, în cazurile în care este posibil, documentele de programare ale Uniunii și ale statelor membre. Un document comun de programare poate înlocui programul multianual al Uniunii, cu condiția să fie aprobat într-un act adoptat în conformitate cu articolul 14 și să respecte dispozițiile articolelor 10 și 11, să conțină elementele menționate la alineatul (2) de la prezentul articol și să stabilească o diviziune a muncii între Uniune și statele membre.

Amendamentul    167

Propunere de regulament

Articolul 12 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

4a.  Programele multianuale pot prevedea un volum de fonduri, care să nu depășească 5 % din cuantumul total și care să nu fie alocat unui domeniu prioritar sau unei țări partenere ori unui grup de țări partenere. Fondurile respective sunt angajate în conformitate cu articolul 21.

Amendamentul    168

Propunere de regulament

Articolul 13 – alineatul -1 (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

-1.  Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 34 pentru a completa elementele neesențiale din prezentul regulament prin instituirea unor cadre pentru fiecare program tematic multianual specific. Aceste dispoziții-cadru:

 

(a)    specifică domeniile prioritare dintre cele definite la articolul 9b;

 

(b)    stabilesc obiectivele detaliate specifice și măsurabile ale fiecărui program;

 

(c)    stabilesc rezultate preconizate, cu obiective măsurabile și cu indicatori de performanță clari și specifici legați de obiective;

 

(d)    stabilesc alocarea financiară indicativă, atât la nivel global, cât și pentru fiecare domeniu prioritar;

 

(e)    stabilesc modalități de cooperare.

Amendamentul    169

Propunere de regulament

Articolul 13 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  În cazul programelor tematice, punerea în aplicare a prezentului regulament se efectuează prin intermediul programelor indicative multianuale.

eliminat

Amendamentul    170

Propunere de regulament

Articolul 13 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Programele indicative multianuale aferente programelor tematice stabilesc strategia Uniunii, prioritățile selectate în vederea acordării de finanțare din partea Uniunii, obiectivele specifice, rezultatele preconizate, indicatori de performanță clari și specifici, precum și situația internațională și activitățile partenerilor principali în legătură cu tematica vizată.

eliminat

Amendamentul    171

Propunere de regulament

Articolul 13 – alineatul 2 – paragraful 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Programele indicative multianuale aferente programelor tematice precizează alocarea financiară indicativă, la nivel global, pentru fiecare domeniu de cooperare și pentru fiecare prioritate. Alocarea financiară indicativă poate fi prezentată sub formă de interval.

eliminat

Amendamentul    172

Propunere de regulament

Articolul 13 – alineatul 2 – paragraful 3 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Dispozițiile-cadru menționate la articolele 12 și 13 se bazează pe un raport care conține o analiză a situației internaționale și a activităților partenerilor principali în legătură cu tematica vizată și care indică rezultatele preconizate ale programului.

Amendamentul    173

Propunere de regulament

Articolul 13 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2a.  Programele multianuale pot prevedea un volum de fonduri, care să nu depășească 5 % din cuantumul total și care să nu fie alocat unui domeniu prioritar sau unei țări partenere ori unui grup de țări partenere. Fondurile respective sunt angajate în conformitate cu articolul 21.

Amendamentul    174

Propunere de regulament

Articolul 14 – titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Adoptarea și modificarea programelor indicative multianuale

Adoptarea și modificarea programelor multianuale

Amendamentul    175

Propunere de regulament

Articolul 14 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Comisia adoptă programele indicative multianuale menționate la articolele 12 și 13 prin intermediul unor acte de punere în aplicare. Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 35 alineatul (2). Procedura se aplică, de asemenea, în cazul revizuirilor menționate la alineatele (3), (4) și (5) ale prezentului articol, care au efectul de a modifica în mod semnificativ conținutul programului indicativ multianual.

1.  Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 34 pentru a completa elementele neesențiale din prezentul regulament instituind cadre pentru programele multianuale menționate la articolele 12 și 13 prin intermediul unor acte delegate. Respectivele acte delegate se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 34. Procedura se aplică, de asemenea, în cazul revizuirilor menționate la alineatele (3), (4) și (5) ale prezentului articol.

Amendamentul    176

Propunere de regulament

Articolul 14 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  La adoptarea documentelor comune de programare multianuală menționate la articolul 12, decizia Comisiei se aplică numai contribuției Uniunii la documentul comun de programare multianuală.

2.  La adoptarea documentelor comune de programare multianuală menționate la articolul 12, actul delegat se aplică numai contribuției Uniunii la documentul comun de programare multianuală.

Amendamentul    177

Propunere de regulament

Articolul 14 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Programele indicative multianuale aferente programelor geografice pot fi revizuite, atunci când este necesar, pentru a se asigura punerea în aplicare eficace, în special în cazul în care au fost efectuate modificări substanțiale ale cadrului de politici menționat la articolul 7 sau în urma unei situații de criză sau post-criză.

3.  Programele multianuale geografice și tematice expiră cel târziu la 30 iunie 2025. Comisia adoptă noi programe multianuale până la 30 iunie 2025, pe baza rezultatelor, a constatărilor și a concluziilor evaluării la jumătatea perioadei menționate la articolul 32.

Amendamentul    178

Propunere de regulament

Articolul 14 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  Programele indicative multianuale aferente programelor tematice pot fi revizuite, atunci când este necesar, pentru a se asigura punerea în aplicare eficace, în special în cazul în care au fost efectuate modificări substanțiale ale cadrului de politici menționat la articolul 7.

4.  Programele multianuale pot fi modificate, atunci când este necesar pentru a se asigura aplicarea lor eficace, în special în cazul în care au fost efectuate modificări substanțiale ale cadrului de politici menționat la articolul 7. Programele multianuale se modifică în cazurile în care mobilizarea rezervei pentru provocările și prioritățile emergente necesită modificarea dispozițiilor-cadru ale programului relevant.

Amendamentul    179

Propunere de regulament

Articolul 14 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5.  Din motive de extremă urgență temeinic justificate, cum ar fi crizele sau amenințările imediate la adresa democrației, a statului de drept, a drepturilor omului sau a libertăților fundamentale, Comisia poate modifica programele indicative multianuale menționate la articolele 12 și 13 din prezentul regulament, prin intermediul unor acte de punere în aplicare adoptate în conformitate cu procedura de urgență menționată la articolul 35 alineatul (4).

5.  Din motive de extremă urgență temeinic justificate, cum ar fi crizele sau amenințările imediate la adresa democrației, a statului de drept, a drepturilor omului sau a libertăților fundamentale, Comisia poate modifica programele multianuale menționate la articolele 12 și 13 prin intermediul unor acte delegate adoptate în conformitate cu procedura de urgență menționată la articolul 34a.

Amendamentul    180

Propunere de regulament

Articolul 15 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Suma menționată la articolul 6 alineatul (3) este utilizată, printre altele, pentru:

1.  Suma menționată la articolul 6 alineatul (3) este utilizată în cazuri justificate, acordând prioritate țărilor care au cea mai mare nevoie de sprijin și în deplină complementaritate și coerență cu actele adoptate în temeiul prezentului regulament:

Amendamentul    181

Propunere de regulament

Articolul 15 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  a asigura un răspuns adecvat al Uniunii în cazul unor circumstanțe neprevăzute;

(a)  a asigura un răspuns adecvat al Uniunii în cazul unor nevoi neprevăzute, neacoperite de programe și de documentele de programare;

Amendamentul    182

Propunere de regulament

Articolul 15 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  a aborda nevoi noi sau provocări emergente, precum cele de la frontierele Uniunii sau ale vecinilor săi, legate de situații de criză și post-criză sau de presiunea migrației;

(b)  a aborda nevoi noi sau provocări emergente, precum cele de la frontierele Uniunii sau ale vecinilor săi sau cele din țările terțe, legate de situații de criză, naturale ori provocate de om, și de post-criză sau de fenomenul migrației, în special strămutarea forțată;

Amendamentul    183

Propunere de regulament

Articolul 15 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  a promova noi inițiative sau priorități internaționale sau conduse de Uniune.

(c)  a promova sau a răspunde unor noi inițiative sau priorități internaționale.

Amendamentul    184

Propunere de regulament

Articolul 15 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 15a

 

Suspendarea asistenței

 

1.    Fără a aduce atingere dispozițiilor privind suspendarea ajutorului în acordurile cu țările și regiunile partenere, în cazul în care o țară parteneră nu respectă în mod sistematic principiile democrației, statul de drept, buna guvernanță, drepturile omului și libertățile fundamentale sau standardele privind siguranța nucleară, Comisia este împuternicită, în conformitate cu articolul 34, să adopte acte delegate de modificare a anexei VIIa prin adăugarea unei țări partenere pe lista de țări partenere pentru care asistența acordată de Uniune este suspendată sau parțial suspendată. În cazul unei suspendări parțiale, se indică programele pentru care se aplică suspendarea.

 

2.    În cazul în care Comisia constată că motivele care justifică suspendarea asistenței nu mai sunt de actualitate, aceasta este împuternicită să adopte acte delegate, în conformitate cu articolul 34, pentru a modifica anexa VIIa în vederea reintroducerii asistenței acordate de Uniune.

 

3.    În cazul suspendării parțiale, asistența Uniunii este utilizată în special pentru a sprijini organizațiile societății civile și actorii nestatali în acțiuni care vizează promovarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, precum și sprijinirea democratizării și dialogului în țările partenere.

 

4.    În cursul procesului său decizional, Comisia ține seama în mod corespunzător de rezoluțiile relevante ale Parlamentului European.

Amendamentul    185

Propunere de regulament

Articolul 15 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 15b

 

Obiective specifice pentru zona de vecinătate

 

1.    În conformitate cu articolele 3 și 4, sprijinul acordat de Uniune conform prezentului regulament în zona de vecinătate are ca obiective:

 

(a)    consolidarea cooperării politice și a asumării responsabilității privind politica europeană de vecinătate de către Uniune și țările sale partenere;

 

(b)    sprijinirea punerii în aplicare a acordurilor de asociere sau a altor acorduri existente și viitoare, precum și a agendelor de asociere și a priorităților parteneriatelor sau a documentelor echivalente convenite de comun acord;

 

(c)    consolidarea și aprofundarea democrației, a construcției statale, a bunei guvernanțe, a statului de drept și a drepturilor omului, precum și promovarea unui mod mai eficace de a pune în aplicare reformele convenite în formate reciproce;

 

(d)    stabilizarea zonei de vecinătate din punct de vedere politic, economic și în materie de securitate;

 

(e)    consolidarea cooperării regionale, în special în cadrul Parteneriatului estic și al Uniunii pentru Mediterana, și a colaborării între țările din vecinătatea europeană, precum și a cooperării transfrontaliere;

 

(f)    promovarea consolidării încrederii, a relațiilor de bună vecinătate și a altor măsuri menite să contribuie la securitate în toate formele acesteia și la prevenirea și soluționarea conflictelor, inclusiv a conflictelor prelungite, și la sprijinirea populațiilor afectate și a reconstrucției, precum și la respectarea multilateralismului și a dreptului internațional;

 

(g)    promovarea unui parteneriat consolidat cu societățile între Uniune și țările partenere, inclusiv printr-o mobilitate îmbunătățită și prin contacte interpersonale, în special în ceea ce privește activitățile culturale, educaționale, profesionale și sportive.

 

(h)    intensificarea cooperării, atât cu privire la migrația legală, cât și la cea neregulamentară;

 

(i)    realizarea unei integrări progresive în piața internă a Uniunii și consolidarea cooperării sectoriale și intersectoriale, în special prin armonizarea legislativă și convergența reglementărilor cu standardele Uniunii și alte standarde internaționale relevante și asigurarea unui acces îmbunătățit la piețe, inclusiv prin intermediul instituirii unor zone de liber schimb aprofundate și cuprinzătoare, al consolidării instituțiilor și al investițiilor conexe;

 

(j)    sprijinirea dezvoltării economice și sociale durabile, favorabile incluziunii și avantajoase pentru toți prin favorizarea creării de locuri de muncă și a capacității de inserție profesională, în special pentru tineri;

 

(k)    contribuirea la punerea în aplicare a Acordului de la Paris prin consolidarea cooperării în domeniul securității energetice și prin promovarea energiilor din surse regenerabile, a energiei durabile și a obiectivelor legate de eficiența energetică;

 

(l)    încurajarea creării unor cadre tematice cu țările care se învecinează cu țările partenere din vecinătate pentru a face față unor provocări comune cum ar fi, de exemplu, migrația, energia, securitatea și sănătatea.

(Acest articol nou ar urma să fie introdus înaintea articolului 16 de la capitolul II titlul II.)

Amendamentul    186

Propunere de regulament

Articolul 16 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  angajamentul țării partenere față de obiectivele de reformă politică, economică și socială convenite de comun acord și progresele înregistrate în punerea lor în aplicare;

(b)  angajamentul țării partenere față de obiectivele de reformă politică, economică, de mediu și socială convenite de comun acord și progresele înregistrate în punerea lor în aplicare;

Amendamentul    187

Propunere de regulament

Articolul 16 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  angajamentul țării partenere față de construirea unei democrații solide și durabile și progresele înregistrate în acest proces;

(c)  angajamentul țării partenere față de construirea unei democrații solide și durabile și progresele înregistrate în acest proces, inclusiv promovarea drepturilor omului, buna guvernanță, apărarea statului de drept și combaterea corupției;

Amendamentul    188

Propunere de regulament

Articolul 16 – alineatul 2 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ca)  un angajament în favoarea multilateralismului;

Amendamentul    189

Propunere de regulament

Articolul 16 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

3a.  Sprijinul acordat de Uniune țărilor partenere enumerate în anexa I se aplică în conformitate cu principiul cofinanțării prevăzut la articolul 190 din Regulamentul financiar.

Amendamentul    190

Propunere de regulament

Articolul 17 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Cu titlu indicativ, aproximativ 10 % din pachetul financiar prevăzut la articolul 4 alineatul (2) litera (a) pentru a completa alocările financiare naționale menționate la articolul 12 se alocă pentru țările partenere enumerate în anexa I, în vederea punerii în aplicare a abordării bazate pe performanță. Alocările bazate pe performanță sunt stabilite în funcție de progresele înregistrate de țările partenere în ceea ce privește democrația, drepturile omului, statul de drept, cooperarea privind migrația, guvernanța economică și reformele. Progresele țărilor partenere sunt evaluate anual.

1.  Cel puțin 10 % din pachetul financiar prevăzut la articolul 6 alineatul (2) litera (a) prima liniuță pentru a completa alocările financiare naționale menționate la articolul 12 se alocă pentru țările partenere enumerate în anexa I, pentru a aplica abordarea bazată pe performanță. Alocările bazate pe performanță sunt stabilite în funcție de progresele înregistrate de țările partenere în ceea ce privește democrația, drepturile omului, statul de drept, buna guvernanță, cooperarea privind migrația legală, desfășurată în condiții de siguranță și de ordine, guvernanța economică și punerea în aplicare a reformelor convenite. Progresele țărilor partenere sunt evaluate anual, cu implicarea activă a societății civile, în special prin rapoarte de țară privind progresele înregistrate, care includ tendințele în comparație cu anii anteriori.

Amendamentul    191

Propunere de regulament

Articolul 17 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1a.  Aplicarea abordării bazate pe performanță în temeiul prezentului regulament face obiectul unor schimburi de opinii regulate în Parlamentul European și în Consiliu.

Amendamentul    192

Propunere de regulament

Articolul 17 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Abordarea bazată pe performanță nu se aplică sprijinului acordat societății civile, contactelor interpersonale, printre care se numără și cooperarea dintre autoritățile locale, sprijinului acordat pentru îmbunătățirea respectării drepturilor omului și nici măsurilor de sprijin în context de criză. În cazul unei degradări grave sau persistente a democrației, a respectării drepturilor omului sau a statului de drept, sprijinul pentru aceste acțiuni poate fi majorat.

2.  Abordarea bazată pe performanță nu se aplică sprijinului acordat societății civile, contactelor interpersonale, printre care se numără și cooperarea dintre autoritățile locale, sprijinului acordat pentru îmbunătățirea respectării drepturilor omului și nici măsurilor de sprijin în context de criză. În cazul unei degradări grave sau persistente a democrației, a respectării drepturilor omului sau a statului de drept, sprijinul pentru aceste acțiuni este majorat, dacă este cazul.

Amendamentul    193

Propunere de regulament

Articolul 17 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2a.  Comisia și SEAE revizuiesc sprijinul bazat pe performanță în cazul unei degradări grave sau persistente a democrației, a drepturilor omului sau a statului de drept.

Amendamentul    194

Propunere de regulament

Articolul 17 – alineatul 2 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2b.  Comisia adoptă un act delegat în conformitate cu articolul 34 pentru a completa prezentul regulament, stabilind cadrul metodologic al abordării bazate pe performanță.

Amendamentul    195

Propunere de regulament

Articolul 18 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Cooperarea transfrontalieră, astfel cum este definită la articolul 2 alineatul (3), se referă la cooperarea la frontierele terestre limitrofe, cooperarea transnațională în teritorii transnaționale de dimensiuni mai mari, cooperarea maritimă în jurul bazinelor maritime, precum și cooperarea interregională.

1.  Cooperarea transfrontalieră, astfel cum este definită la articolul 2 alineatul (3), se referă la cooperarea la frontierele terestre și maritime limitrofe, cooperarea transnațională în teritorii transnaționale de dimensiuni mai mari, cooperarea maritimă în jurul bazinelor maritime, precum și cooperarea interregională. Cooperarea transfrontalieră urmărește să fie coerentă cu obiectivele strategiilor macroregionale existente și viitoare și cu procesele de integrare regională.

Amendamentul    196

Propunere de regulament

Titlul II – capitolul III – titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Planuri de acțiune, măsuri și metode de punere în aplicare

Executare

Amendamentul    197

Propunere de regulament

Articolul 19 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Comisia adoptă planuri de acțiune sau măsuri anuale sau multianuale. Aceste măsuri pot lua forma unor măsuri individuale, a unor măsuri speciale, a unor măsuri de sprijin sau a unor măsuri excepționale de asistență. Planurile de acțiune și măsurile precizează, pentru fiecare acțiune în parte, obiectivele urmărite, rezultatele preconizate și principalele activități, metodele de punere în aplicare, bugetul și toate cheltuielile de sprijin asociate acestora.

1.  Comisia adoptă planuri de acțiune sau măsuri anuale sau multianuale. Aceste măsuri pot lua forma unor măsuri individuale, a unor măsuri speciale, a unor măsuri de sprijin sau a unor măsuri excepționale de asistență. Planurile de acțiune și măsurile precizează, pentru fiecare acțiune în parte, obiectivele urmărite, rezultatele preconizate și principalele activități, metodele de aplicare, bugetul și toate cheltuielile de sprijin asociate acestora.

Amendamentul    198

Propunere de regulament

Articolul 19 – alineatul 2 – paragraful 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În cazul în care survin nevoi sau circumstanțe neprevăzute, iar finanțarea nu este posibilă din surse mai adecvate, Comisia poate adopta măsuri speciale care nu sunt prevăzute în documentele de programare.

În cazul în care survin nevoi sau circumstanțe neprevăzute, iar finanțarea nu este posibilă din surse mai adecvate, Comisia este împuternicită să adopte acte delegate, în conformitate cu articolul 34, prin care sunt prevăzute măsuri speciale care nu sunt bazate pe documentele de programare.

Amendamentul    199

Propunere de regulament

Articolul 19 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Planurile de acțiune anuale sau multianuale și măsurile individuale pot fi utilizate pentru punerea în aplicare a acțiunilor de răspuns rapid menționate la articolul 4 alineatul (4) literele (b) și (c).

3.  Planurile de acțiune anuale sau multianuale și măsurile individuale pot fi utilizate pentru executarea acțiunilor de răspuns rapid menționate la articolul 4 alineatul (4) litera (b).

Amendamentul    200

Propunere de regulament

Articolul 19 – alineatul 4 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

O măsură excepțională de asistență poate avea o durată de cel mult 18 luni, aceasta putând fi prelungită de două ori cu o perioadă suplimentară de cel mult șase luni, până la o durată totală maximă de 30 de luni, în cazul apariției unor obstacole obiective și neprevăzute în calea punerii sale în aplicare, cu condiția ca acest lucru să nu implice o majorare a cuantumului financiar aferent măsurii.

eliminat

Amendamentul    201

Propunere de regulament

Articolul 19 – alineatul 4 – paragraful 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În cazul unor crize și conflicte prelungite, Comisia poate adopta o a doua măsură excepțională de asistență, cu o durată maximă de 18 luni. În cazuri justificate în mod corespunzător, se pot adopta și alte măsuri atunci când continuitatea acțiunii Uniunii este esențială și nu poate fi asigurată prin alte mijloace.

eliminat

Amendamentul    202

Propunere de regulament

Articolul 19 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

4a.  Măsurile adoptate conform articolului 19 alineatele (3) și (4) pot avea o durată de cel mult 18 luni, aceasta putând fi prelungită de două ori cu o perioadă suplimentară de cel mult șase luni, până la o durată totală maximă de 30 de luni, în cazul apariției unor obstacole obiective și neprevăzute în calea executării, cu condiția ca acest lucru să nu implice o majorare a cuantumului financiar aferent măsurii.

 

În cazul unor crize și conflicte prelungite, Comisia poate adopta o a doua măsură excepțională de asistență, cu o durată maximă de 18 luni. În cazuri justificate în mod corespunzător, se pot adopta și alte măsuri atunci când continuitatea acțiunii Uniunii conform prezentului alineat este esențială și nu poate fi asigurată prin alte mijloace.

Amendamentul    203

Propunere de regulament

Articolul 20 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Finanțarea acordată de Uniune poate acoperi cheltuielile de sprijin pentru punerea în aplicare a instrumentului și pentru atingerea obiectivelor acestuia, inclusiv cheltuielile de sprijin administrativ legate de activitățile de pregătire, urmărire, monitorizare, control, audit și evaluare necesare pentru această punere în aplicare, precum și cheltuielile de la sediul central și cele aferente delegațiilor Uniunii destinate sprijinului administrativ necesar derulării programului și gestionării operațiunilor finanțate în temeiul prezentului regulament, inclusiv acțiunile de informare și de comunicare și sistemele corporative de tehnologie a informațiilor.

1.  Finanțarea acordată de Uniune poate acoperi cheltuielile de sprijin pentru executarea instrumentului și pentru atingerea obiectivelor acestuia, inclusiv cheltuielile de sprijin administrativ legate de activitățile de pregătire, urmărire, monitorizare, control, audit și evaluare necesare pentru această executare, precum și cheltuielile de la sediul central și cele aferente delegațiilor Uniunii destinate sprijinului administrativ necesar derulării programului și gestionării operațiunilor finanțate în temeiul prezentului regulament, inclusiv acțiunile de informare și de comunicare și sistemele corporative de tehnologie a informațiilor.

Amendamentul    204

Propunere de regulament

Articolul 21 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Planurile de acțiune și măsurile sunt adoptate prin intermediul unor acte de punere în aplicare adoptate la rândul lor în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 35 alineatul (2).

1.  Planurile de acțiune și măsurile sunt adoptate printr-o decizie a Comisiei în conformitate cu Regulamentul financiar.

Amendamentul    205

Propunere de regulament

Articolul 21 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Procedura menționată la alineatul (1) nu este necesară pentru:

eliminat

(a)  planurile de acțiune, măsurile individuale și măsurile de sprijin pentru care finanțarea din partea Uniunii nu depășește 10 milioane EUR;

 

(b)  măsurile speciale, precum și planurile de acțiune și măsurile adoptate în vederea punerii în aplicare a acțiunilor de răspuns rapid, pentru care finanțarea din partea Uniunii nu depășește 20 de milioane EUR;

 

(c)  modificările de ordin tehnic, cu condiția ca aceste modificări să nu afecteze în mod substanțial obiectivele planului de acțiune sau ale măsurii în cauză, cum ar fi:

 

(i)  schimbarea metodei de punere în aplicare;

 

(ii)  realocarea fondurilor între acțiunile cuprinse în același plan de acțiune;

 

(iii)  majorări sau reduceri ale bugetului planurilor de acțiune și măsurilor cu un procent care nu depășește 20 % din bugetul inițial și suma de 10 milioane EUR.

 

În cazul planurilor de acțiune și măsurilor multianuale, pragurile menționate la alineatul (2) literele (a) și (b) și litera (c) punctul (iii) se aplică pe o bază anuală.

 

Planurile de acțiunile și măsurile adoptate în temeiul prezentului alineat, în afară de măsurile excepționale de asistență, precum și modificările de ordin tehnic sunt comunicate Parlamentului European și statelor membre prin intermediul comitetului relevant menționat la articolul 35, în termen de o lună de la adoptare.

 

Amendamentul    206

Propunere de regulament

Articolul 21 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Înainte de a adopta sau de a prelungi măsuri excepționale de asistență a căror valoare nu depășește 20 de milioane EUR, Comisia informează Consiliul cu privire la natura și obiectivele acestora și cu privire la cuantumurile financiare avute în vedere. Comisia informează Consiliul înainte de a proceda la orice modificare importantă de fond a măsurilor excepționale de asistență deja adoptate. Comisia ține seama de abordarea politică relevantă a Consiliului atât la planificarea, cât și la punerea în aplicare ulterioară a acestor măsuri, în interesul coerenței acțiunii externe a Uniunii.

Comisia ține seama de abordarea politică relevantă a Consiliului și a Parlamentului European atât la planificarea, cât și la aplicarea ulterioară a acestor măsuri, în interesul coerenței acțiunii externe a Uniunii.

Amendamentul    207

Propunere de regulament

Articolul 21 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Comisia informează Parlamentul European în mod corespunzător și la timp cu privire la planificarea și punerea în aplicare a măsurilor excepționale de asistență în temeiul prezentului articol, inclusiv cu privire la cuantumurile financiare avute în vedere, și informează de asemenea Parlamentul European atunci când modifică sau prelungește în mod substanțial respectiva asistență.

Comisia informează imediat Parlamentul European cu privire la planificarea măsurilor în temeiul prezentului articol, inclusiv cu privire la cuantumurile financiare avute în vedere, și informează, de asemenea, Parlamentul European atunci când modifică sau prelungește în mod substanțial respectiva asistență. Cât mai curând posibil după adoptarea sau modificarea substanțială a unei măsuri și, în orice caz, în termen de o lună de la adoptarea acesteia, Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport și oferă o prezentare generală privind natura și motivația măsurii adoptate, durata sa, bugetul alocat și contextul, inclusiv complementaritatea respectivei măsuri în raport cu altă asistență în curs de desfășurare și planificată a Uniunii. Pentru măsuri excepționale de asistență, Comisia indică, de asemenea, dacă, în ce măsură și modul în care va asigura continuitatea politicii puse în aplicare prin asistența excepțională cu ajutorul asistenței pe termen mediu și lung în temeiul prezentului regulament.

Amendamentul    208

Propunere de regulament

Articolul 21 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

3a.  Înainte de a adopta planuri de acțiune și măsuri care nu se bazează pe documentele de programare conform articolului 19 alineatul (2), cu excepția situațiilor menționate la articolul 19 alineatele (3) și (4), Comisia adoptă un act delegat în conformitate cu articolul 34 pentru a completa prezentul regulament prin stabilirea obiectivelor specifice care trebuie urmărite, a rezultatelor preconizate, a instrumentelor care trebuie utilizate, a activităților principale și a alocărilor financiare indicative ale acestor planuri de acțiune și măsuri.

Amendamentul    209

Propunere de regulament

Articolul 21 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  În cazul în care există motive de extremă urgență temeinic justificate, cum ar fi crizele, inclusiv dezastrele naturale sau cele provocate de om, și amenințările imediate la adresa democrației, a statului de drept, a drepturilor omului sau a libertăților fundamentale, Comisia poate adopta planuri de acțiune și măsuri sau modificări ale planurilor de acțiune existente și ale măsurilor existente, sub formă de acte de punere în aplicare cu aplicabilitate imediată, în conformitate cu procedura menționată la articolul 35 alineatul (4).

eliminat

Amendamentul    210

Propunere de regulament

Articolul 21 – alineatul 5 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

La nivelul acțiunilor, se realizează o analiză de mediu corespunzătoare, inclusiv în ceea ce privește schimbările climatice și consecințele asupra biodiversității, în conformitate cu actele legislative aplicabile ale Uniunii, printre care Directiva 2011/92/UE82 a Parlamentului European și a Consiliului și Directiva 85/337/CEE83 a Consiliului; această analiză cuprinde, dacă este cazul, o evaluare a impactului asupra mediului în cazul acțiunilor sensibile din punct de vedere ecologic, în special în cazul infrastructurilor noi de mare anvergură.

La nivelul acțiunilor, se realizează o analiză a drepturilor omului, socială și de mediu corespunzătoare, inclusiv în ceea ce privește schimbările climatice și consecințele asupra biodiversității, în conformitate cu actele legislative aplicabile ale Uniunii, printre care Directiva 2011/92/UE82 a Parlamentului European și a Consiliului și Directiva 85/337/CEE83 a Consiliului; această analiză cuprinde, dacă este cazul, o evaluare a impactului asupra mediului în cazul acțiunilor sensibile din punct de vedere ecologic, în special în cazul infrastructurilor noi de mare anvergură.

__________________

__________________

82 Directiva 2011/92/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 decembrie 2011 privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului (text codificat) (JO L 26, 28.1.2012, p. 1).

82 Directiva 2011/92/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 decembrie 2011 privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului (text codificat) (JO L 26, 28.1.2012, p. 1).

83 Directiva Consiliului din 27 iunie 1985 privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului (JO L 175, 5.7.1985, p. 40-48).

83 Directiva Consiliului din 27 iunie 1985 privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului (JO L 175, 5.7.1985, p. 40-48).

Amendamentul    211

Propunere de regulament

Articolul 21 – alineatul 5 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

De asemenea, se efectuează evaluări ex-ante ale impactului social, asupra drepturilor omului, asupra genului și asupra muncii, precum și o analiză a conflictelor și o evaluare a riscurilor.

Amendamentul    212

Propunere de regulament

Articolul 21 – alineatul 5 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Pentru punerea în aplicare a programelor sectoriale, se utilizează, dacă este cazul, evaluări strategice de mediu. Se asigură participarea părților interesate la evaluările de mediu și accesul publicului la rezultatele acestor evaluări.

Pentru executarea programelor sectoriale, se utilizează, dacă este cazul, evaluări ale drepturile omului, sociale și strategice de mediu. Se asigură participarea părților interesate la aceste evaluări și accesul publicului la rezultatele acestor evaluări.

Amendamentul    213

Propunere de regulament

Articolul 21 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 21 a

 

Programele de asistență ale Parlamentului European

 

Comisia poartă un dialog cu Parlamentul European și ia în considerare opiniile Parlamentului European cu privire la domenii în care acesta din urmă derulează propriile sale programe de asistență, cum ar fi consolidarea capacităților și observarea alegerilor.

Amendamentul    214

Propunere de regulament

Articolul 22 – alineatul 7 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  contribuții la costurile necesare înființării și administrării unui parteneriat public-privat;

(c)  contribuții la costurile necesare înființării și administrării unui parteneriat public-privat, inclusiv pentru sprijinirea participării pe scară largă prin crearea unui organism terț independent din partea organizațiilor societății civile (OSC), care să evalueze și să monitorizeze înființările de parteneriate public-privat;

Amendamentul    215

Propunere de regulament

Articolul 23 – titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Forme de finanțare din partea UE și metode de execuție

Forme de finanțare din partea Uniunii și metode de aplicare

Amendamentul    216

Propunere de regulament

Articolul 23 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Atunci când colaborează cu părți interesate din țări partenere, Comisia ține seama de particularitățile acestora, inclusiv de nevoile lor și de contextul relevant, în momentul definirii modalităților de finanțare, a tipului de contribuție, a modalităților de atribuire și a dispozițiilor administrative pentru gestionarea granturilor, cu scopul de a acoperi o gamă cât mai extinsă posibil de părți interesate și pentru a le răspunde în mod optim. Se încurajează modalitățile specifice, în conformitate cu Regulamentul financiar, cum ar fi acordurile de parteneriat, autorizarea sprijinului financiar pentru terți, atribuirea directă sau cererile de propuneri cu restricții de eligibilitate sau sumele forfetare, costurile unitare și finanțarea la rate forfetare, precum și finanțările care nu sunt legate de costuri, astfel cum se prevede la articolul 125 alineatul (1) din Regulamentul financiar.

2.  Atunci când colaborează cu părți interesate din țări partenere, Comisia ține seama de particularitățile acestora, inclusiv de nevoile lor și de contextul relevant, în momentul definirii modalităților de finanțare, a tipului de contribuție, a modalităților de atribuire și a dispozițiilor administrative pentru gestionarea granturilor, cu scopul de a acoperi o gamă cât mai extinsă posibil de părți interesate și pentru a le răspunde în mod optim. Această evaluare ia în considerare condițiile pentru participarea și implicarea semnificativă a tuturor părților interesate, în special a societății civile locale. Se încurajează modalitățile specifice, în conformitate cu Regulamentul financiar, cum ar fi acordurile de parteneriat, autorizarea sprijinului financiar pentru terți, atribuirea directă sau cererile de propuneri cu restricții de eligibilitate sau sumele forfetare, costurile unitare și finanțarea la rate forfetare, precum și finanțările care nu sunt legate de costuri, astfel cum se prevede la articolul 125 alineatul (1) din Regulamentul financiar. Aceste modalități diferite asigură transparența, trasabilitatea și inovarea. Va fi încurajată cooperarea dintre ONG-urile locale și internaționale, astfel încât capacitățile societății civile locale să fie consolidate în vederea participării depline la programele de dezvoltare.

Amendamentul    217

Propunere de regulament

Articolul 23 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  granturile de mică valoare destinate apărătorilor drepturilor omului pentru a finanța acțiuni urgente de protecție, în unele cazuri fără a fi necesară cofinanțarea;

(a)  granturile de mică valoare destinate apărătorilor drepturilor omului și mecanismelor de protecție a apărătorilor drepturilor omului aflați în pericol, pentru a finanța acțiuni urgente de protecție, în unele cazuri fără a fi necesară cofinanțarea, precum și cele destinate mediatorilor și altor actori ai societății civile implicați în situații de criză și în dialoguri pe marginea conflictelor armate, în soluționarea conflictelor, în reconciliere și în consolidarea păcii;

Amendamentul    218

Propunere de regulament

Articolul 23 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  granturile, în unele cazuri fără a fi necesară cofinanțarea, care vizează finanțarea de acțiuni în condițiile cele mai dificile, în care publicarea unei cereri de propuneri ar fi nepotrivită, inclusiv cazurile în care există o lipsă acută de libertăți fundamentale, în care siguranța persoanelor este supusă celor mai puternice amenințări sau în care organizațiile de apărare a drepturilor omului și apărătorii drepturilor omului își desfășoară activitatea în cele mai grele condiții. Aceste granturi nu depășesc 1 000 000 EUR și au o durată de maximum 18 luni, care poate fi prelungită cu încă 12 luni în cazul în care punerea în aplicare a acestor granturi se confruntă cu obstacole obiective și neprevăzute;

(b)  granturile, în unele cazuri fără a fi necesară cofinanțarea, care vizează finanțarea de acțiuni în condițiile cele mai dificile, în care publicarea unei cereri de propuneri ar fi nepotrivită, inclusiv cazurile în care există o lipsă acută de libertăți fundamentale, amenințări la adresa instituțiilor democratice, accentuări ale crizelor, conflicte armate, în care siguranța persoanelor este supusă celor mai puternice amenințări sau în care organizațiile de apărare a drepturilor omului și apărătorii drepturilor omului, mediatorii și alți actori ai societății civile implicați în dialoguri pe marginea crizelor și a conflictelor armate, în acțiuni de reconciliere și de consolidare a păcii își desfășoară activitatea în cele mai grele condiții. Aceste granturi nu depășesc 1 000 000 EUR și au o durată de maximum 18 luni, care poate fi prelungită cu încă 12 luni în cazul în care aplicarea acestor granturi se confruntă cu obstacole obiective și neprevăzute;

Amendamentul    219

Propunere de regulament

Articolul 23 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  granturile acordate Oficiului Înaltului Comisar al Națiunilor Unite pentru Drepturile Omului, Global Campus, Centrului European Interuniversitar pentru Drepturile Omului și Democratizare, care propune un master european în domeniul drepturilor omului și democratizării, precum și rețelei de universități asociate acestui centru care propun diplome postuniversitare în domeniul drepturilor omului, inclusiv bursele pentru studenți și pentru apărători ai drepturilor omului din țări terțe.

(c)  granturile acordate Oficiului Înaltului Comisar al Națiunilor Unite pentru Drepturile Omului, Global Campus, Centrului European Interuniversitar pentru Drepturile Omului și Democratizare, care propune un master european în domeniul drepturilor omului și democratizării, precum și rețelei de universități asociate acestui centru care propun diplome postuniversitare în domeniul drepturilor omului, inclusiv bursele pentru studenți, pentru cercetători, pentru profesori și pentru apărători ai drepturilor omului din țări terțe.

Amendamentul    220

Propunere de regulament

Articolul 23 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ca)  micile proiecte descrise la articolul 23a (nou)

Amendamentul    221

Propunere de regulament

Articolul 23 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Sprijinul bugetar menționat la alineatul (1) litera (c), inclusiv cel realizat prin contractele de sprijin pentru performanțele reformelor sectoriale, se bazează pe asumarea responsabilității la nivel național, pe răspunderea reciprocă și pe angajamentele comune față de valorile universale, democrație, drepturile omului și statul de drept, și vizează consolidarea parteneriatelor dintre Uniune și țările partenere. Acesta include consolidarea dialogului politic, dezvoltarea capacităților și îmbunătățirea guvernanței, completând eforturile partenerilor de a crește veniturile colectate și de a eficientiza cheltuielile pentru a sprijini creșterea economică durabilă și favorabilă incluziunii, precum și crearea de locuri de muncă și eradicarea sărăciei.

Sprijinul bugetar menționat la alineatul (1) litera (c), inclusiv cel realizat prin contractele de sprijin pentru performanțele reformelor sectoriale, se bazează pe asumarea responsabilității la nivel național, pe răspunderea reciprocă și pe angajamentele comune față de valorile universale, democrație, drepturile omului, egalitatea de gen, incluziunea socială, dezvoltarea umană și statul de drept și vizează consolidarea parteneriatelor dintre Uniune și țările partenere. Acesta include consolidarea dialogului politic, dezvoltarea capacităților și îmbunătățirea guvernanței, completând eforturile partenerilor de a crește veniturile colectate și de a eficientiza cheltuielile pentru a sprijini dezvoltarea socioeconomică durabilă și favorabilă incluziunii, care să aducă beneficii tuturor, precum și crearea de locuri de muncă decente, acordând o atenție deosebită tinerilor, reducerea inegalităților și eradicarea sărăciei, ținându-se seama în mod adecvat de economiile locale, drepturile de mediu și sociale.

Amendamentul    222

Propunere de regulament

Articolul 23 – alineatul 3 – paragraful 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Orice decizie de a acorda sprijin bugetar se bazează pe politicile în materie de sprijin bugetar convenite de Uniune, pe un set clar de criterii de eligibilitate și pe o evaluare atentă a riscurilor și a beneficiilor.

Orice decizie de a acorda sprijin bugetar se bazează pe politicile în materie de sprijin bugetar convenite de Uniune, pe un set clar de criterii de eligibilitate și pe o evaluare atentă a riscurilor și a beneficiilor. Unul dintre principalii factori determinanți referitori la o astfel de decizie îl constituie evaluarea angajamentului, a istoricului și a progreselor țărilor partenere în ceea ce privește democrația, drepturile omului și statul de drept.

Amendamentul    223

Propunere de regulament

Articolul 23 – alineatul 4 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Atunci când acordă sprijin bugetar în conformitate cu articolul 236 din Regulamentul financiar, Comisia definește în mod clar și monitorizează criteriile pentru condiționalitatea sprijinului bugetar, inclusiv progresele în ceea ce privește reformele și transparența, și sprijină dezvoltarea controlului parlamentar și a capacităților naționale de audit, precum și sporirea transparenței și a accesului publicului la informații.

Atunci când acordă sprijin bugetar în conformitate cu articolul 236 din Regulamentul financiar, Comisia definește în mod clar și monitorizează criteriile pentru condiționalitatea sprijinului bugetar, inclusiv progresele în ceea ce privește reformele și transparența, și sprijină dezvoltarea controlului parlamentar și a capacităților naționale de audit, participarea organizațiilor societății civile la monitorizare, precum și sporirea transparenței și a accesului publicului la informații și dezvoltarea unor sisteme puternice de achiziții publice în sprijinul dezvoltării economice locale și al întreprinderilor locale.

Amendamentul    224

Propunere de regulament

Articolul 23 – alineatul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

7.  Instrumentele financiare respective pot fi grupate în facilități în scopul punerii în aplicare și al raportării.

7.  Instrumentele financiare respective pot fi grupate în facilități în scopul aplicării și al raportării.

Amendamentul    225

Propunere de regulament

Articolul 23 – alineatul 7 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

7a.  Comisia și SEAE nu desfășoară operațiuni noi sau reînnoite cu entități înregistrate sau stabilite în jurisdicțiile definite în cadrul politicii relevante a Uniunii ca fiind jurisdicții necooperante, care sunt identificate ca țări terțe cu grad înalt de risc, în sensul articolului 9 alineatul (2) din Directiva (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului, sau care nu respectă efectiv standardele fiscale ale Uniunii sau cele convenite la nivel internațional referitoare la transparență și la schimbul de informații.

Amendamentul    226

Propunere de regulament

Articolul 23 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 23a

 

Fondurile pentru proiecte mici

 

1.    În temeiul prezentului regulament, finanțarea poate fi acordată proiectelor mici destinate selectării și punerii în aplicare a proiectelor cu un volum financiar limitat.

 

2.    Beneficiarii unui fond pentru proiecte mici sunt reprezentați de organizațiile societății civile.

 

3.    Destinatarii finali din cadrul unui fond pentru proiecte mici primesc sprijin în temeiul prezentului regulament, prin intermediul beneficiarului și pun în aplicare proiectele mici în cadrul respectivului fond pentru proiecte mici („proiect mic”).

 

4.    În cazul în care contribuția publică la un proiect mic nu depășește 50 000 de euro, aceasta ia forma costurilor unitare sau a sumelor forfetare sau include rate forfetare.

Amendamentul    227

Propunere de regulament

Articolul 24 – alineatul 1 – litera f

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(f)  țările membre ale Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, în cazul contractelor puse în aplicare într-una dintre țările cel mai puțin dezvoltate sau dintre țările sărace puternic îndatorate care figurează în lista destinatarilor asistenței oficiale pentru dezvoltare.

(f)  țările membre ale Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, în cazul contractelor aplicate într-una dintre țările cel mai puțin dezvoltate sau dintre țările sărace puternic îndatorate care figurează în lista destinatarilor asistenței oficiale pentru dezvoltare.

Amendamentul    228

Propunere de regulament

Articolul 24 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5.  Pentru acțiunile cofinanțate în comun de către o entitate sau puse în aplicare în gestiune directă sau indirectă cu entitățile menționate la articolul 62 alineatul (1) litera (c) punctele (ii)-(viii) din Regulamentul financiar, se aplică și normele de eligibilitate ale entităților respective.

5.  Pentru acțiunile cofinanțate în comun de către o entitate sau aplicate în gestiune directă sau indirectă cu entitățile menționate la articolul 62 alineatul (1) litera (c) punctele (ii)-(viii) din Regulamentul financiar, se aplică și normele de eligibilitate ale entităților respective.

Amendamentul    229

Propunere de regulament

Articolul 24 – alineatul 9

Textul propus de Comisie

Amendamentul

9.  Normele privind eligibilitatea prevăzute în prezentul articol pot fi restricționate în ceea ce privește naționalitatea, localizarea geografică sau natura solicitanților, atunci când astfel de restricții sunt impuse de caracterul specific și obiectivele acțiunii și când sunt necesare pentru punerea în aplicare efectivă a acțiunii.

9.  Normele privind eligibilitatea prevăzute în prezentul articol pot fi restricționate în ceea ce privește naționalitatea, localizarea geografică sau natura solicitanților, atunci când astfel de restricții sunt impuse de caracterul specific și obiectivele acțiunii și când sunt necesare pentru aplicarea efectivă a acțiunii. Restricțiile legate de naționalitate nu se aplică organizațiilor internaționale.

Amendamentul    230

Propunere de regulament

Articolul 24 – alineatul 11

Textul propus de Comisie

Amendamentul

11.  Pentru a promova capacitățile, piețele și achizițiile locale, se acordă prioritate contractanților locali și regionali, în cazul în care Regulamentul financiar prevede atribuirea pe baza unei singure oferte. În toate celelalte cazuri, participarea contractanților locali și regionali este promovată în conformitate cu dispozițiile relevante din regulamentul menționat.

11.  Pentru a promova capacitățile, piețele și achizițiile locale, se acordă prioritate contractanților locali și regionali, acordând în același timp atenție experienței acestora în ceea ce privește durabilitatea mediului sau comerțul echitabil, în cazul în care Regulamentul financiar prevede atribuirea pe baza unei singure oferte. În toate celelalte cazuri, participarea contractanților locali și regionali este promovată în conformitate cu dispozițiile relevante din regulamentul menționat. În toate cazurile, se aplică criteriile de durabilitate și de diligență.

Amendamentul    231

Propunere de regulament

Articolul 24 – alineatul 12 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

12a.  Instrumentul de vecinătate, cooperare pentru dezvoltare și cooperare internațională nu sprijină acțiuni care, potrivit analizei de mediu menționate la articolul 21, sunt nocive pentru mediul înconjurător sau pentru climă. Alocările sunt complet compatibile cu Acordul de la Paris și, în general, finanțarea europeană dedicată acțiunii externe contribuie la obiectivele pe termen lung ale Acordului de la Paris. În special, instrumentul nu sprijină:

 

(a)    acțiunile incompatibile cu contribuțiile stabilite la nivel național în temeiul Acordului de la Paris ale țărilor beneficiare;

 

(b)    investițiile în combustibili fosili în amonte, de la actori intermediari și din aval.

Amendamentul    232

Propunere de regulament

Articolul 25 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Comisia informează Parlamentul European și Consiliul cu privire la creditele de angajament reportate în conformitate cu articolul 12 alineatul (6) din Regulamentul financiar.

Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului informații privind creditele care au fost reportate automat, inclusiv sumele în cauză, în conformitate cu articolul 12 alineatul (6) din Regulamentul financiar.

Amendamentul    233

Propunere de regulament

Articolul 26 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Pachetul financiar menționat la articolul (6) alineatul (2) litera (a) finanțează Fondul european pentru dezvoltare durabilă Plus (FEDD+) și garanția pentru acțiunea externă.

Fondul european pentru dezvoltare durabilă Plus (FEDD+) și garanția pentru acțiunea externă sunt finanțate prin pachetele financiare pentru programele geografice menționate la articolul 6 alineatul (2) litera (a), garantând în același timp că această finanțare nu se face în detrimentul altor acțiuni sprijinite prin programele geografice.

Amendamentul    234

Propunere de regulament

Articolul 26 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Scopul FEDD+, ca pachet financiar integrat care furnizează capacitate financiară pe baza metodelor de execuție stabilite la articolul 23 alineatul (1) literele (a), (e), (f) și (g), este de a sprijini investițiile și de a extinde accesul la finanțare, pentru a favoriza o dezvoltare economică și socială durabilă și favorabilă incluziunii și pentru a promova reziliența socioeconomică a țărilor partenere, punând accentul în mod deosebit pe eradicarea sărăciei, pe creșterea economică durabilă și favorabilă incluziunii, pe crearea de locuri de muncă decente, pe oportunitățile economice, pe aptitudini și spirit antreprenorial, pe sectoarele socioeconomice, pe microîntreprinderi și întreprinderile mici și mijlocii, precum și pentru a aborda cauzele socioeconomice specifice profunde ale migrației neregulamentare, în conformitate cu documentele indicative de programare relevante. Se acordă o atenție deosebită țărilor despre care se consideră că se confruntă cu situații de fragilitate sau de conflict, țărilor cel mai puțin dezvoltate și țărilor sărace puternic îndatorate.

Scopul FEDD+, ca pachet financiar integrat care furnizează capacitate financiară sub formă de granturi, garanții și alte instrumente financiare astfel cum sunt prevăzute la articolul 23 alineatul (1), este de a sprijini investițiile și de a extinde accesul la finanțare, maximizând în același timp adiționalitatea, furnizând produse inovatoare și atrăgând fonduri din partea sectorului privat, pentru a favoriza o dezvoltare economică, a mediului și socială durabilă, industrializarea și un mediu stabil de investiții, pentru a promova reziliența socioeconomică și a mediului a țărilor partenere, punând accentul în mod deosebit pe eradicarea sărăciei, pe creșterea durabilă și favorabilă incluziunii, pe adaptarea la schimbările climatice și pe atenuarea acestora, pe managementul și protecția mediului, pe crearea de locuri de muncă decente în conformitate cu standardele relevante ale OIM, în special pentru grupurile vulnerabile, inclusiv femei și tineri, pe oportunitățile economice, pe aptitudini și spirit antreprenorial, pe sectoarele socioeconomice, punând accentul pe întreprinderile și cooperativele sociale, având în vedere potențialul acestora de a reduce sărăcia, inegalitățile și de a promova drepturile omului și mijloacele de subzistență, sprijinind microîntreprinderile și întreprinderile mici și mijlocii, precum și abordând cauzele socioeconomice specifice profunde ale migrației neregulamentare și ale strămutării forțate, și contribuind la reintegrarea viabilă a migranților returnați în țările lor de origine, în conformitate cu documentele indicative de programare relevante. 45 % din finanțare se alocă investițiilor care contribuie la obiectivele în materie de climă, managementului și protecției mediului, biodiversității și combaterii deșertificării, din care 30 % din pachetul financiar global se alocă atenuării schimbărilor climatice și adaptării la acestea. Se acordă o atenție deosebită și sprijin suplimentar pentru consolidarea capacității instituționale, guvernanță economică și asistență tehnică țărilor despre care se consideră că se confruntă cu situații de fragilitate sau de conflict, țărilor cel mai puțin dezvoltate și țărilor sărace puternic îndatorate. Garanția pentru acțiunea externă se va folosi pe lângă investițiile guvernului în serviciile publice de bază, care rămân, în continuare, o responsabilitate a guvernului.

Amendamentul    235

Propunere de regulament

Articolul 26 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  În temeiul garanției pentru acțiunea externă, Uniunea poate garanta operațiuni semnate între 1 ianuarie 2021 și 31 decembrie 2027, până la o sumă maximă de 60 000 000 000 EUR.

3.  În temeiul garanției pentru acțiunea externă, Uniunea poate garanta operațiuni semnate între 1 ianuarie 2021 și 31 decembrie 2027, până la o sumă maximă de 60 000 000 000 EUR. Acest plafon este revizuit în contextul raportului de evaluare la jumătatea perioadei conform articolului 32.

Amendamentul    236

Propunere de regulament

Articolul 26 – alineatul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  Rata de provizionare este cuprinsă între 9 % și 50 %, în funcție de tipul de operațiune.

4.  Rata de provizionare este cuprinsă între 9 % și 50 %, în funcție de tipul de operațiune. O sumă de maximum 10 miliarde EUR este provizionată de la bugetul Uniunii printr-o linie bugetară specifică din cadrul procedurii bugetare anuale sau printr-un transfer bugetar. Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 34, pentru a modifica această sumă maximă dacă va fi necesar.

Amendamentul    237

Propunere de regulament

Articolul 26 – alineatul 4 – paragraful 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Rata de provizionare se revizuiește o dată la trei ani începând cu data aplicării prezentului regulament prevăzută la articolul 40. Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 34 pentru a completa sau a modifica aceste rate.

Rata de provizionare se revizuiește o dată la doi ani începând cu data aplicării prezentului regulament prevăzută la articolul 40. Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 34 pentru a completa sau a modifica aceste rate și sumele în cauză.

Amendamentul    238

Propunere de regulament

Articolul 26 – alineatul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

6.  FEDD+ și garanția pentru acțiunea externă pot sprijini operațiuni de finanțare și de investiții în țările partenere din regiunile geografice menționate la articolul 4 alineatul (2). Provizionarea garanției pentru acțiunea externă este finanțată din bugetul programelor geografice relevante stabilit la articolul 6 alineatul (2) litera (a) și se transferă în fondul comun de provizionare. FEDD+ și garanția pentru acțiunea externă pot, de asemenea, să sprijine operațiuni în țările beneficiare enumerate în anexa I la Regulamentul IPA III. Finanțarea pentru aceste operațiuni în temeiul FEDD+ și pentru provizionarea garanției pentru acțiunea externă este efectuată în temeiul Regulamentului IPA. Provizionarea garanției pentru acțiunea externă pentru împrumuturile acordate țărilor terțe menționate la articolul 10 alineatul (2) din Regulamentul privind IESN se finanțează din regulamentul respectiv.

6.  FEDD+ și garanția pentru acțiunea externă pot sprijini operațiuni de finanțare și de investiții în țările partenere din regiunile geografice menționate la articolul 4 alineatul (2). Provizionarea garanției pentru acțiunea externă este finanțată din bugetul programelor geografice relevante stabilit la articolul 6 alineatul (2) litera (a) și se transferă în fondul comun de provizionare. Repartizarea geografică a operațiunilor FEDD+ reflectă, de asemenea, în cea mai mare măsură posibilă, ponderea relativă a alocărilor financiare pentru diferitele regiuni, astfel cum se prezintă la articolul 6 alineatul (2) litera (a). FEDD+ și garanția pentru acțiunea externă pot, de asemenea, să sprijine operațiuni în țările beneficiare enumerate în anexa I la Regulamentul IPA III. Finanțarea pentru aceste operațiuni în temeiul FEDD+ și pentru provizionarea garanției pentru acțiunea externă este efectuată în temeiul Regulamentului IPA. Provizionarea garanției pentru acțiunea externă pentru împrumuturile acordate țărilor terțe menționate la articolul 10 alineatul (2) din Regulamentul privind IESN se finanțează din regulamentul respectiv.

Amendamentul    239

Propunere de regulament

Articolul 26 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 26 a

 

Obiective pentru FEDD+

 

1.    Operațiunile FEDD+ eligibile pentru a beneficia de sprijin prin intermediul garanției pentru acțiunea externă contribuie la următoarele domenii prioritare:

 

(a)    finanțarea și susținerea dezvoltării sectorului privat și a celui cooperatist, precum și ale celui al întreprinderilor sociale, pentru a contribui la dezvoltarea durabilă în dimensiunile sale economică, socială și de mediu, cu un accent special pe eradicarea sărăciei și, dacă este cazul, la politica europeană de vecinătate și la obiectivele prevăzute la articolul 3 din Regulamentul (UE) nr. .../... [IPA III];

 

(b)    abordarea blocajelor cu care se confruntă investițiile private, în special prin asigurarea securității juridice a investițiilor;

 

(c)    mobilizarea finanțării din partea sectorului privat, cu un accent special pe microîntreprinderi și întreprinderile mici și mijlocii;

 

(d)    consolidarea sectoarelor și a domeniilor socioeconomice, precum și a infrastructurii publice și private aferente, a conectivității și a producției durabile, în scopul promovării unei dezvoltări socioeconomice incluzive și durabile, care să respecte drepturile omului și mediul înconjurător;

 

(e)    contribuția la politicile climatice și la protecția și gestionarea mediului;

 

(f)    contribuția, prin promovarea dezvoltării durabile, la abordarea cauzelor specifice profunde ale migrației, inclusiv ale migrației neregulamentare și ale strămutării forțate, și contribuția la o migrație și la o mobilitate legale, desfășurate în condiții de siguranță și de ordine.

Amendamentul    240

Propunere de regulament

Articolul 27 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Operațiunile de finanțare și de investiții eligibile pentru sprijin prin intermediul garanției pentru acțiunea externă sunt coerente și conforme cu politicile Uniunii, precum și cu strategiile și politicile țărilor partenere. Acestea sprijină, în special, obiectivele, principiile generale și cadrul de politică al prezentului regulament și documentele indicative de programare relevante, ținând seama în mod corespunzător de domeniile prioritare prevăzute în anexa V.

1.  Operațiunile de finanțare și de investiții eligibile pentru sprijin prin intermediul garanției pentru acțiunea externă sunt coerente și conforme cu politicile Uniunii, în special cu politica sa de dezvoltare și politica europeană de vecinătate, precum și cu strategiile și politicile țărilor partenere și abordează disfuncționalitățile pieței locale sau operațiunile de investiții sub nivelul optim și fără a concura în mod inechitabil cu actorii economici locali. Acestea sprijină, în special, obiectivele, principiile generale și cadrul de politică al prezentului regulament și documentele indicative de programare relevante, ținând seama în mod corespunzător de domeniile prioritare prevăzute la articolul 26a și descrise în detaliu în anexa V.

Amendamentul    241

Propunere de regulament

Articolul 27 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1a.  Acordarea garanției pentru acțiunea externă are loc sub rezerva încheierii respectivelor acorduri de garantare FEDD între Comisie, care acționează în numele Uniunii, și contrapartea eligibilă.

Amendamentul    242

Propunere de regulament

Articolul 27 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Garanția pentru acțiunea externă sprijină operațiunile de finanțare și de investiții care respectă condițiile stabilite la articolul 209 alineatul (2) literele (a)-(c) din Regulamentul financiar și care:

2.  Garanția pentru acțiunea externă sprijină operațiunile de finanțare și de investiții care vizează remedierea disfuncționalităților pieței sau a situațiilor de investiții sub nivelul optim. De asemenea, operațiunile respectă condițiile stabilite la articolul 209 alineatul (2) literele (a)-(d) din Regulamentul financiar și care:

Amendamentul    243

Propunere de regulament

Articolul 27 – alineatul 2 – litera -aa (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(-aa)  acordă adiționalitate financiară și de dezvoltare;

Amendamentul    244

Propunere de regulament

Articolul 27 – alineatul 2 – litera -ab (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(-ab)  fac obiectul unei evaluări ex ante participative și disponibile publicului a impactului asupra drepturilor omului, a impactului social, a impactului asupra forței de muncă și asupra mediului, care să identifice și să abordeze riscurile din aceste domenii, ținând seama în mod corespunzător de principiul consimțământului liber și prealabil al comunităților afectate de investițiile legate de terenuri;

Amendamentul    245

Propunere de regulament

Articolul 27 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  sunt viabile pe plan tehnic și sunt sustenabile, atât din punct de vedere ecologic, cât și din punct de vedere social.

(c)  sunt viabile pe plan tehnic și sunt sustenabile, atât din punct de vedere ecologic, cât și din punct de vedere socioeconomic.

Amendamentul    246

Propunere de regulament

Articolul 27 – alineatul 2 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ca)  vizează sectoare și probleme în care există disfuncționalități clare ale pieței sau instituționale, care restricționează finanțarea din partea sectorului privat;

Amendamentul    247

Propunere de regulament

Articolul 27 – alineatul 2 – litera cb (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(cb)  sunt structurate într-un mod care contribuie la catalizarea dezvoltării pieței și la mobilizarea resurselor din sectorul privat către decalajele în materie de investiții;

Amendamentul    248

Propunere de regulament

Articolul 27 – alineatul 2 – litera cc (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(cc)  pun accentul pe proiecte care implică riscuri mai mari decât sunt pregătiți creditorii privați sa își asume numai pe bază comercială;

Amendamentul    249

Propunere de regulament

Articolul 27 – alineatul 2 – litera cd (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(cd)  nu denaturează piețele din țările și regiunile partenere.

Amendamentul    250

Propunere de regulament

Articolul 27 – alineatul 2 – litera ce (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ce)  maximizează, dacă este posibil, mobilizarea capitalului din sectorul privat local;

Amendamentul    251

Propunere de regulament

Articolul 27 – alineatul 2 – litera cf (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(cf)  respectă principiile eficacității dezvoltării, astfel cum au fost prevăzute în Parteneriatul de la Busan privind eficacitatea cooperării pentru dezvoltare și reafirmate la Nairobi în 2016, inclusiv asumarea răspunderii, alinierea, accentul pe rezultate, transparența și răspunderea reciprocă, precum și obiectivul de necondiționare a ajutorului;

Amendamentul    252

Propunere de regulament

Articolul 27 – alineatul 2 – litera cg (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(cg)  sunt concepute să îndeplinească criteriile pentru AOD stabilite de OCDE-CAD, ținând seama de particularitățile dezvoltării sectorului privat, cu excepția operațiunilor din țările industrializate care nu sunt eligibile pentru AOD;

Amendamentul    253

Propunere de regulament

Articolul 27 – alineatul 2 – litera ch (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ch)  sunt aplicate cu respectarea deplină a dreptului internațional al drepturilor omului, precum și a orientărilor, principiilor și convențiilor convenite la nivel internațional, inclusiv a principiilor pentru investiții responsabile, a principiilor directoare ale ONU pentru afaceri și drepturile omului, a orientărilor OCDE pentru întreprinderile multinaționale, a principiilor privind investițiile responsabile în agricultură și sisteme alimentare ale Organizației Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură și a standardelor și convențiilor Organizației Internaționale a Muncii, a Convenției ONU privind eliminarea tuturor formelor de discriminare față de femei, a Principiilor de la Maastricht privind obligațiile extrateritoriale ale statelor din domeniul drepturilor economice, sociale și culturale și a orientărilor voluntare ale FAO privind guvernanța responsabilă a proprietății funciare, a locurilor de pescuit și a pădurilor în contextul securității alimentare naționale;

Amendamentul    254

Propunere de regulament

Articolul 27 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  Contrapărțile eligibile pentru a beneficia de garanția pentru acțiunea externă sunt cele menționate la articolul 208 alineatul (4) din Regulamentul financiar, inclusiv cele din țările terțe care contribuie la garanția pentru acțiunea externă, sub rezerva aprobării de către Comisie în conformitate cu articolul 28 din prezentul regulament. În plus, prin derogare de la articolul 62 alineatul (2) litera (c) din Regulamentul financiar, organismele de drept privat care sunt dintr-un stat membru sau o țară terță ce a contribuit la garanția pentru acțiunea externă în conformitate cu articolul 28 și care furnizează o asigurare adecvată a capacității lor financiare sunt eligibile pentru a beneficia de garanția respectivă.

4.  Contrapărțile eligibile pentru a beneficia de garanția pentru acțiunea externă sunt cele menționate la articolul 208 alineatul (4) din Regulamentul financiar, inclusiv cele din țările terțe care contribuie la garanția pentru acțiunea externă, sub rezerva aprobării de către Comisie în conformitate cu articolul 28 din prezentul regulament și cu avizul consiliului strategic. În plus, prin derogare de la articolul 62 alineatul (2) litera (c) din Regulamentul financiar, organismele de drept privat care sunt dintr-un stat membru sau o țară terță ce a contribuit la garanția pentru acțiunea externă în conformitate cu articolul 28 și care furnizează o asigurare adecvată a capacității lor financiare sunt eligibile pentru a beneficia de garanția respectivă.

Amendamentul    255

Propunere de regulament

Articolul 27 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

4a.  Grupul Băncii Europene de Investiții, inter alia:

 

a) participă, împreună cu alte instituții financiare europene, la gestionarea riscurilor FEDD+, ținând seama în mod corespunzător de necesitatea de a evita un posibil conflict de interese;

 

b)   pune în aplicare, în mod exclusiv, o parte a unei componente de investiții care acoperă acordarea de împrumuturi suverane, urmând să beneficieze de cel puțin 1 000 000 000 EUR din pachetele financiare ale programelor geografice, în conformitate cu procedurile prevăzute în capitolele 1 și 3 de la prezentul titlu;

 

c)    este o contraparte eligibilă pentru activitățile de punere în aplicare în cadrul altor componente de investiții.

Amendamentul    256

Propunere de regulament

Articolul 27 – alineatul 5 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Contrapărțile eligibile respectă normele și condițiile prevăzute la articolul 62 alineatul (2) litera (c) din Regulamentul financiar. În cazul organismelor de drept privat dintr-un stat membru sau o țară terță care au contribuit la garanția pentru acțiunea externă în conformitate cu articolul 28 din prezentul regulament, se preferă acele organisme care publică informații legate de criteriile de mediu, sociale și de guvernanță corporativă.

Contrapărțile eligibile respectă normele și condițiile prevăzute la articolul 62 alineatul (2) litera (c) din Regulamentul financiar. În cazul organismelor de drept privat dintr-un stat membru sau o țară terță care au contribuit la garanția pentru acțiunea externă în conformitate cu articolul 28 din prezentul regulament, se preferă acele organisme care publică informații legate de criteriile de mediu, sociale, fiscale și de guvernanță corporativă.

Amendamentul    257

Propunere de regulament

Articolul 27 – alineatul 5 – paragraful 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Comisia asigură un tratament echitabil pentru toate contrapărțile eligibile și evitarea conflictelor de interese pe parcursul perioadei de punere în aplicare a FEDD+. Pentru a asigura complementaritatea, Comisia poate solicita orice informație relevantă de la contrapărțile eligibile cu privire la operațiunile lor care nu fac obiectul FEDD+.

Comisia asigură un tratament echitabil și acces egal la finanțare pentru toate contrapărțile eligibile și evitarea conflictelor de interese pe parcursul perioadei de aplicare a FEDD+. Pentru a asigura complementaritatea, Comisia poate solicita orice informație relevantă de la contrapărțile eligibile cu privire la operațiunile lor care nu fac obiectul FEDD+.

Amendamentul    258

Propunere de regulament

Articolul 27 – alineatul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

5a.  Parlamentul European sau Consiliul pot invita contrapărțile eligibile, organizațiile societății civile și comunitățile locale la un schimb de opinii în legătură cu operațiunile de finanțare și de investiții care fac obiectul prezentului regulament.

Amendamentul    259

Propunere de regulament

Articolul 27 – alineatul 6 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(da)  principiile unor proceduri de achiziție corecte și deschise.

Amendamentul    260

Propunere de regulament

Articolul 27 – alineatul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

7.  Comisia instituie componente de investiții pentru regiuni, pentru țări partenere specifice sau pentru ambele, pentru sectoare specifice, pentru proiecte specifice sau categorii specifice de beneficiari finali sau pentru ambele, aceste componente urmând să fie finanțate prin prezentul regulament și să intre sub incidența garanției pentru acțiunea externă până la o sumă fixată. Comisia informează Parlamentul European și Consiliul cu privire la modul în care componentele de investiții respectă prezentul articol și cu privire la prioritățile detaliate ale acestora în materie de finanțare. Toate cererile de sprijin financiar în cadrul componentelor de investiții se adresează Comisiei.

eliminat

Alegerea componentelor de investiții este justificată în mod corespunzător cu ajutorul unei analize a disfuncționalităților pieței sau a situațiilor de investiții sub nivelul optim. Această analiză se efectuează de către Comisie în cooperare cu contrapărțile potențial eligibile și cu părțile interesate.

 

Contrapărțile eligibile pot furniza instrumentele menționate la alineatul (3) în cadrul unei componente de investiții sau al unui proiect individual de investiții administrat de o contraparte eligibilă. Instrumentele pot fi furnizate în beneficiul țărilor partenere, inclusiv al țărilor care se confruntă cu situații de fragilitate sau de conflict sau al țărilor cu dificultăți de reconstrucție și de redresare post-conflict, în beneficiul instituțiilor acestor țări partenere, inclusiv al băncilor și instituțiilor financiare publice naționale și al băncilor și instituțiilor financiare locale private, precum și în beneficiul entităților din sectorul privat al acestor țări partenere.

 

Amendamentul    261

Propunere de regulament

Articolul 27 – alineatul 8

Textul propus de Comisie

Amendamentul

8.  Comisia evaluează operațiunile care beneficiază de sprijinul garanției pentru acțiunea externă pe baza criteriilor de eligibilitate stabilite la alineatele (2) și (3), recurgând, unde este posibil, la sistemele existente ale contrapărților eligibile de măsurare a rezultatelor. Comisia publică în fiecare an rezultatul evaluării sale pentru fiecare componentă de investiții.

8.  Comisia evaluează operațiunile care beneficiază de sprijinul garanției pentru acțiunea externă pe baza criteriilor de eligibilitate stabilite la alineatele (2) și (3). Comisia elaborează un tabel comparativ al indicatorilor pentru a îndruma selecția proiectelor. Partenerii de execuție completează tabelul comparativ pentru toate operațiunile din cadrul FEDD+. Comisia evaluează toate operațiunile sprijinite de garanție raportat la criteriile de eligibilitate enumerate la articolul 27 și utilizează tabelul comparativ pentru a efectua o verificare independentă a calității privind obligația de diligență și evaluarea realizată de partenerii de execuție la nivelul proiectului. Dacă este necesar, Comisia solicită clarificări și modificări din partea partenerilor de execuție. Comisia publică anual tabelul comparativ pentru toate proiectele după aprobarea utilizării garanției de către Comisie și partenerii de execuție, precum și rezultatul tuturor instrumentelor de garantare și al proiectelor individuale aflate în evaluare, pentru fiecare componentă de investiții.

Amendamentul    262

Propunere de regulament

Articolul 27 – alineatul 9

Textul propus de Comisie

Amendamentul

9.  Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 34, pentru a completa sau a modifica domeniile prioritare menționate în anexa V și guvernanța FEDD+ menționată în anexa VI.

9.  Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 34, pentru a completa sau a modifica domeniile prioritare și componentele de investiții indicate în anexa V. Atunci când suplimentează sau modifică componentele de investiții pentru anumite regiuni, pentru anumite țări partenere sau pentru ambele, pentru anumite sectoare, pentru anumite proiecte sau anumite categorii de beneficiari finali sau pentru ambele, aceste componente urmând să fie finanțate în temeiul prezentului regulament și să intre sub incidența garanției pentru acțiunea externă până la o sumă fixată, Comisia ține cont în mod corespunzător de avizul oferit de consiliul strategic și consultă consiliile operaționale.

 

Comisia informează Parlamentul European și Consiliul cu privire la modul în care componentele de investiții respectă cerințele prevăzute la articolul 26a și la prezentul articol și cu privire la prioritățile detaliate ale acestora în materie de finanțare. Toate cererile de sprijin financiar din cadrul componentelor de investiții se prezintă Comisiei.

 

Alegerea componentelor de investiții este justificată în mod corespunzător cu ajutorul unei analize a disfuncționalităților pieței sau a situațiilor de investiții sub nivelul optim. Această analiză se efectuează de către Comisie în cooperare cu contrapărțile potențial eligibile și cu părțile interesate.

 

Contrapărțile eligibile pot furniza instrumentele menționate la alineatul (3) în cadrul unei componente de investiții sau al unui proiect individual de investiții administrat de o contraparte eligibilă. Instrumentele pot fi furnizate în beneficiul țărilor partenere, inclusiv al țărilor care se confruntă cu situații de fragilitate sau de conflict sau al țărilor cu dificultăți de reconstrucție și de redresare post-conflict, în beneficiul instituțiilor acestor țări partenere, inclusiv al băncilor și instituțiilor financiare publice naționale și al băncilor și instituțiilor financiare locale private, precum și în beneficiul entităților din sectorul privat al acestor țări partenere. În țările care se confruntă cu situații de fragilitate sau de conflict, precum și în alte țări, atunci când acest lucru este justificat, se poate acorda sprijin pentru investițiile din sectorul public care au efecte relevante asupra dezvoltării sectorului privat.

Amendamentul    263

Propunere de regulament

Articolul 27 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 27 a

 

Guvernanța și structura FEDD+

 

1.  FEDD+ este compus din platforme regionale de investiții instituite pe baza metodelor de lucru, procedurilor și structurilor mecanismelor existente de finanțare mixtă externă ale Uniunii, care pot combina operațiunile lor de finanțare mixtă cu operațiunile care beneficiază de garanția pentru acțiunea externă din cadrul FEDD+.

 

2.  Comisia este responsabilă de gestionarea globală a FEDD+ și a garanției pentru acțiunea externă. În afară de aceasta, Comisia nu urmărește să efectueze operațiuni bancare generale. Comisia informează periodic Parlamentul European, pentru a asigura cele mai înalte standarde de transparență și responsabilitate financiară.

 

3.  În gestionarea FEDD+, Comisiei îi este oferită consultanță de către un consiliu strategic, cu excepția operațiunilor care acoperă politica de extindere a Uniunii și care sunt finanțate prin [IPA III], pentru care Comisiei îi este oferită consultanță de către un consiliu strategic al Cadrului de investiții pentru Balcanii de Vest (CIBV). De asemenea, Comisia lucrează în strânsă cooperare cu toate contrapărțile eligibile în ceea ce privește gestionarea operațională a garanției pentru acțiunea externă. În acest scop, se instituie un grup tehnic de lucru, alcătuit din experți ai Comisiei și contrapărți eligibile, pentru a evalua riscul și prețurile aferente.

 

4.  Consiliul strategic oferă consultanță Comisiei cu privire la orientările strategice și la prioritățile investițiilor care beneficiază de garanția pentru acțiunea externă din cadrul FEDD+ și contribuie la alinierea lor atât cu principiile directoare și obiectivele acțiunii externe a Uniunii, ale politicii de dezvoltare a Uniunii și ale politicii europene de vecinătate, cât și cu obiectivele prevăzute la articolul 3 și cu scopul FEDD+, astfel cum este stabilit la articolul 26. Acesta susține, de asemenea, Comisia în procesul de stabilire a obiectivelor de investiții globale în ceea ce privește utilizarea garanției pentru acțiunea externă pentru a sprijini operațiunile FEDD+ și monitorizează existența unei acoperiri geografice și tematice adecvate și diversificate a componentelor de investiții, acordând totodată o atenție specială țărilor identificate ca fiind afectate de situații de fragilitate sau de conflict, țărilor cel mai puțin dezvoltate și țărilor sărace puternic îndatorate.

 

5.  Consiliul strategic sprijină, de asemenea, coordonarea, complementaritatea și coerența de ansamblu dintre platformele regionale de investiții, dintre cei trei piloni ai Planului european de investiții, dintre Planul european de investiții și celelalte eforturi ale Uniunii în ceea ce privește migrația și punerea în aplicare a Agendei 2030, precum și cu alte programe stabilite în prezentul regulament, alte instrumente de finanțare ale Uniunii și fonduri fiduciare.

 

6.  Consiliul strategic este alcătuit din reprezentanți ai Comisiei și ai Înaltului Reprezentant, ai tuturor statelor membre și ai Băncii Europene de Investiții. Parlamentul European are statutul de observator. Contribuitorilor, contrapărților eligibile, țărilor partenere, organizațiilor regionale relevante și altor părți interesate li se poate acorda statutul de observator, după caz. Consiliul strategic este consultat înainte de includerea oricărui nou observator. Consiliul strategic este prezidat în comun de Comisie și de Înaltul Reprezentant.

 

7.  Consiliul strategic se întrunește de cel puțin două ori pe an și, atunci când este posibil, adoptă avize prin consens. Pot fi organizate reuniuni suplimentare în orice moment de către președinte sau la cererea unei treimi dintre membrii săi. În cazul în care nu se poate ajunge la un consens, drepturile de vot se aplică astfel cum au fost convenite în prima reuniune a consiliului strategic și prevăzute în regulamentul său de procedură. Drepturile de vot țin seama în mod corespunzător de sursa de finanțare. Regulamentul de procedură stabilește cadrul privind rolul observatorilor. Procesele verbale și ordinile de zi ale reuniunilor consiliului strategic sunt făcute publice, după adoptarea lor.

 

8.  Comisia prezintă consiliului strategic un raport anual cu privire la progresele realizate în ceea ce privește aplicarea FEDD+. Consiliul strategic al Cadrului de investiții pentru Balcanii de Vest (CIBV) prezintă, în completarea respectivului raport, progresele realizate cu privire la aplicarea instrumentului de garantare în regiunea vizată de politica de extindere. Consiliul strategic organizează cu regularitate consultări cu părțile interesate relevante cu privire la orientarea strategică și aplicarea FEDD+.

 

9.  Existența a două consilii strategice nu are influență asupra necesității de a dispune de un singur cadru unificat de gestionare a riscurilor FEDD+.

 

10.  În perioada de aplicare a FEDD+, consiliul strategic adoptă și publică cât mai rapid orientări care stabilesc modul în care este asigurată conformitatea operațiunilor FEDD+ cu obiectivele și criteriile de eligibilitate prevăzute la articolele 26a și 27.

 

11.  În orientările sale strategice, consiliul strategic ține seama în mod corespunzător de rezoluțiile relevante ale Parlamentului European, precum și de deciziile și concluziile relevante ale Consiliului.

 

12.  Consiliile operaționale ale platformelor regionale de investiții sprijină Comisia, la nivelul aplicării, în stabilirea obiectivelor de investiții regionale și sectoriale și a componentelor de investiții regionale, sectoriale și tematice și formulează avize privind operațiunile de finanțare mixtă și privind utilizarea garanției pentru acțiunea externă care acoperă operațiunile FEDD+.

Amendamentul    264

Propunere de regulament

Articolul 28 – alineatul 1 – paragraful 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Contribuțiile din partea țărilor terțe, altele decât părțile contractante la Acordul privind Spațiul Economic European, și din partea altor părți terțe se realizează sub formă de numerar și fac obiectul aprobării de către Comisie.

Contribuțiile din partea țărilor terțe, altele decât părțile contractante la Acordul privind Spațiul Economic European, și din partea altor părți terțe se realizează sub formă de numerar și fac obiectul avizului consiliului strategic și al aprobării de către Comisie.

Amendamentul    265

Propunere de regulament

Articolul 28 – alineatul 1 – paragraful 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

La solicitarea statelor membre, contribuțiile acestora pot fi alocate pentru inițierea de acțiuni în anumite regiuni, țări sau sectoare ori în anumite componente de investiții existente.

eliminat

Amendamentul    266

Propunere de regulament

Articolul 28 – alineatul 2 – paragraful 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Orice contribuție poate fi utilizată pentru a acoperi activarea garanției, indiferent de destinația contribuției.

Orice contribuție poate fi utilizată pentru a acoperi activarea garanției.

Amendamentul    267

Propunere de regulament

Articolul 29 – titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Punerea în aplicare a acordurilor de garanție pentru acțiunea externă

Aplicarea acordurilor de garanție pentru acțiunea externă

Amendamentul    268

Propunere de regulament

Articolul 29 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Comisia încheie, în numele Uniunii, acorduri de garanție pentru acțiunea externă cu contrapărțile eligibile selectate în temeiul articolului 27. Acordurile pot fi încheiate cu un consorțiu de două sau mai multe contrapărți eligibile.

1.  Comisia încheie, în numele Uniunii, acorduri de garanție pentru acțiunea externă cu contrapărțile eligibile selectate în temeiul articolului 27. Aceste acorduri sunt necondiționate, irevocabile, la prima cerere și în favoarea contrapărților selectate. Acordurile pot fi încheiate cu un consorțiu de două sau mai multe contrapărți eligibile.

Amendamentul    269

Propunere de regulament

Articolul 29 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Toate acordurile de garanție pentru acțiunea externă sunt puse, la cerere, la dispoziția Parlamentului European și a Consiliului, ținându-se seama de protecția informațiilor confidențiale și sensibile din punct de vedere comercial.

Toate acordurile de garanție pentru acțiunea externă sunt puse la dispoziția Parlamentului European și a Consiliului, ținându-se seama de protecția informațiilor confidențiale și sensibile din punct de vedere comercial.

Amendamentul    270

Propunere de regulament

Articolul 29 – alineatul 3 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  o mențiune cu privire la obiectivele și scopul prezentului regulament, o evaluare a nevoilor și indicarea rezultatelor preconizate, luând în considerare promovarea responsabilității sociale a întreprinderilor și comportament responsabil în afaceri;

(c)  o mențiune cu privire la obiectivele și scopul prezentului regulament, o evaluare a nevoilor și indicarea rezultatelor preconizate, luând în considerare promovarea responsabilității sociale a întreprinderilor și necesitatea asigurării unui comportament responsabil în afaceri, inclusiv, în special, prin respectarea orientărilor, principiilor și instrumentelor juridice convenite la nivel internațional, menționate la articolul 27 alineatul (2) litera (ch);

Amendamentul    271

Propunere de regulament

Articolul 29 – alineatul 3 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d)  remunerarea garanției, care trebuie să reflecte nivelul de risc, precum și posibilitatea ca remunerarea să fie parțial subvenționată, pentru a acorda condiții mai puțin restrictive în cazuri justificate în mod corespunzător;

(d)  remunerarea garanției, care trebuie să reflecte nivelul de risc, precum și posibilitatea ca remunerarea să fie parțial subvenționată, pentru a acorda condiții mai puțin restrictive în cazuri justificate în mod corespunzător și, în special, țările fragile sau care se confruntă cu situații de conflict, țările cel mai puțin dezvoltate și țările puternic îndatorate;

Amendamentul    272

Propunere de regulament

Articolul 29 – alineatul 3 – litera g

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(g)  obligațiile de monitorizare, raportare și evaluare;

(g)  obligațiile de monitorizare, raportare și evaluare transparente;

Amendamentul    273

Propunere de regulament

Articolul 29 – alineatul 3 – litera h

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(h)  proceduri clare și accesibile de depunere a plângerilor pentru părțile terțe care ar putea fi afectate de implementarea proiectelor sprijinite prin garanția pentru acțiunea externă.

(h)  proceduri clare și accesibile de depunere a plângerilor pentru părțile terțe care ar putea fi afectate de aplicarea proiectelor sprijinite prin garanția pentru acțiunea externă.

Amendamentul    274

Propunere de regulament

Articolul 29 – alineatul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

5a.  La încheierea de acorduri de garanție pentru acțiunea externă cu contrapărți eligibile, Comisia ține seama în mod corespunzător de:

 

(a)   consilierea și îndrumările din partea consiliilor strategice și operaționale regionale;

 

(b)   obiectivele componentei de investiții;

 

(c)   experiența și capacitatea operațională, financiară și de gestionare a riscurilor a contrapărții eligibile;

 

(d)   valoarea resurselor proprii, precum și a cofinanțării din sectorul privat, pe care contrapartea eligibilă este pregătită să le mobilizeze pentru componenta de investiții.

Amendamentul    275

Propunere de regulament

Articolul 29 – alineatul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

7.  Contrapărțile eligibile furnizează Comisiei, la cerere, toate informațiile suplimentare necesare pentru îndeplinirea obligațiilor Comisiei legate de prezentul regulament.

7.  Contrapărțile eligibile furnizează Comisiei, la cerere, toate informațiile suplimentare necesare pentru îndeplinirea obligațiilor Comisiei legate de prezentul regulament, în special în ceea ce privește punerea în aplicare a recomandărilor formulate în urma evaluării ex ante a impactului social și asupra drepturilor omului, asupra forței de muncă și asupra mediului, precum și a altor criterii de selecție prevăzute la articolul 27.

Amendamentul    276

Propunere de regulament

Articolul 29 – alineatul 8

Textul propus de Comisie

Amendamentul

8.  Comisia prezintă un raport privind instrumentele financiare, garanțiile bugetare și asistența financiară în conformitate cu articolele 241 și 250 din Regulamentul financiar. În acest scop, contrapărțile eligibile furnizează anual informațiile necesare pentru a permite Comisiei să respecte obligațiile de raportare.

8.  Comisia prezintă un raport privind instrumentele financiare, garanțiile bugetare și asistența financiară în conformitate cu articolele 241 și 250 din Regulamentul financiar. În acest scop, contrapărțile eligibile furnizează anual informațiile necesare pentru a permite Comisiei să respecte obligațiile de raportare. În plus, Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport anual astfel cum se prevede la articolul 31 alineatul (6a).

Amendamentul    277

Propunere de regulament

Articolul 29 – alineatul 8 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

8a.  Comisia sau contrapărțile eligibile trimit imediat o notificare către OLAF atunci când, în orice stadiu al pregătirii, al executării sau al încheierii operațiunilor de finanțare și de investiții care fac obiectul prezentului regulament, există motive să suspecteze o fraudă, acte de corupție, spălare de bani sau orice alte activități ilegale care ar putea afecta interesele financiare ale Uniunii. Comisia sau contrapărțile eligibile furnizează OLAF toate informațiile necesare pentru a-i permite să desfășoare o anchetă completă și riguroasă.

Amendamentul    278

Propunere de regulament

Articolul 29 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 29 a

 

Mecanismul de soluționare a reclamațiilor și de despăgubire

 

Având în vedere posibilele reclamații ale părților terțe din țările partenere, inclusiv ale comunităților și ale persoanelor fizice afectate de proiectele sprijinite prin FEDD+ și garanția pentru acțiunea externă, Comisia și delegațiile Uniunii Europene publică pe site-urile lor trimiteri directe la mecanismele de soluționare a plângerilor de care dispun contrapărțile relevante care au încheiat acorduri cu Comisia. Comisia instituie, de asemenea, un mecanism centralizat de soluționare a reclamațiilor pentru toate proiectele în temeiul capitolului IV din prezentul regulament pentru a oferi posibilitatea de a primi direct plângeri legate de tratarea reclamațiilor de către contrapărțile eligibile. Comisia ia în considerare informațiile respective în perspectiva unei viitoare cooperări cu contrapărțile respective.

Amendamentul    279

Propunere de regulament

Articolul 29 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 29 b

 

Activități excluse și jurisdicții necooperante

 

1.   Garanția pentru acțiunea externă nu sprijină operațiunile de finanțare și de investiții care:

 

(a)   sunt legate de sectorul militar sau de securitate.

 

(b)   sprijină dezvoltarea energiei nucleare, cu excepția împrumuturilor acordate în conformitate cu Regulamentul privind IESN, și a combustibililor fosili și promovează o mai mare dependență de carbon a economiilor și a societăților.

 

(c)   au costuri externe de mediu semnificative, cum ar fi cele care implică degradarea zonelor protejate, a habitatelor vulnerabile și a siturilor de patrimoniu pentru care nu este pus în aplicare niciun plan de dezvoltare durabilă și de gestionare.

 

(d)   conduc la încălcarea drepturilor omului în țările partenere, cum ar fi privarea comunităților de dreptul de acces și control asupra resurselor naturale, precum terenurile, contribuie la strămutarea forțată a populațiilor sau implică munca forțată ori munca copiilor.

 

2.   În operațiunile lor de finanțare și de investiții, contrapărțile eligibile respectă dreptul aplicabil al Uniunii și standardele convenite la nivelul Uniunii și la nivel internațional și, prin urmare, nu sprijină proiecte în temeiul prezentului regulament care contribuie la spălarea banilor, finanțarea terorismului, evitarea obligațiilor fiscale, frauda fiscală și evaziunea fiscală. În plus, contrapărțile eligibile nu desfășoară operațiuni noi sau reînnoite cu entități înregistrate sau stabilite în jurisdicțiile enumerate în cadrul politicii relevante a Uniunii privind jurisdicțiile necooperante sau care sunt identificate ca țări terțe cu grad înalt de risc în sensul articolului 9 alineatul (2) din Directiva (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului sau care nu respectă efectiv standardele fiscale ale Uniunii sau cele convenite la nivel internațional referitoare la transparență și la schimbul de informații. Contrapărțile eligibile pot deroga de la acest principiu numai în cazul în care proiectul este implementat fizic într-una dintre aceste jurisdicții și nu există niciun indiciu că operațiunea în cauză se încadrează în oricare dintre categoriile enumerate la prezentul alineat primul paragraf. Atunci când încheie acorduri cu intermediarii financiari, contrapărțile eligibile transpun cerințele prevăzute la prezentul articol în acordurile relevante și le solicită intermediarilor financiari să raporteze cu privire la respectarea acestor cerințe.

 

3.   În cadrul operațiunilor sale de finanțare și de investiții, contrapartea eligibilă aplică principiile și standardele prevăzute de dreptul Uniunii cu privire la prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor și finanțării terorismului, în special în Regulamentul (UE) nr. 2015/847 al Parlamentului European și al Consiliului (2) și în Directiva (UE) 2015/849. Contrapărțile eligibile condiționează atât finanțarea directă, cât și finanțarea prin intermediari în temeiul prezentului regulament de divulgarea informațiilor privind beneficiarii reali în conformitate cu Directiva (UE) 2015/849 și publică datele de raportare pentru fiecare țară în parte în conformitate cu articolul 89 alineatul (1) din Directiva 2013/36/UE a Parlamentului European și a Consiliului.

Amendamentul    280

Propunere de regulament

Articolul 31 – alineatul -1 (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

-1.  Realizarea obiectivelor prezentului regulament se măsoară printr-un sistem de monitorizare, raportare și evaluare adecvat, transparent și responsabil, care să asigure implicarea adecvată a Parlamentului European și a Consiliului și să consolideze participarea tuturor partenerilor Uniunii, inclusiv a societății civile, la aplicarea programelor.

Amendamentul    281

Propunere de regulament

Articolul 31 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  În anexa VII sunt prevăzuți indicatori pentru raportările privind progresele înregistrate în cadrul prezentului regulament în direcția îndeplinirii obiectivelor specifice stabilite la articolul 3, în conformitate cu indicatorii referitori la obiectivele de dezvoltare durabilă. Valorile indicatorilor la 1 ianuarie 2021 sunt utilizate ca bază pentru evaluarea măsurii în care obiectivele au fost atinse.

1.  În anexa VII sunt prevăzuți indicatori pentru raportările privind progresele înregistrate în cadrul prezentului regulament în direcția îndeplinirii obiectivelor specifice stabilite la articolul 3 alineatul (2), în conformitate cu indicatorii referitori la obiectivele de dezvoltare durabilă. Valorile indicatorilor la 1 ianuarie 2021 sunt utilizate ca bază pentru evaluarea măsurii în care obiectivele au fost atinse.

Amendamentul    282

Propunere de regulament

Articolul 31 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În mod regulat, Comisia își monitorizează acțiunile și evaluează progresele înregistrate în direcția obținerii rezultatelor preconizate, referindu-se la realizări și efecte.

În mod regulat, Comisia își monitorizează acțiunile și evaluează progresele înregistrate în direcția realizării obiectivelor stabilite la articolul 3, precum și a obținerii rezultatelor preconizate, referindu-se la realizări și efecte.

Amendamentul    283

Propunere de regulament

Articolul 31 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Progresele înregistrate în ceea ce privește rezultatele preconizate ar trebui să fie monitorizate pe baza unor indicatori clari, transparenți și, după caz, măsurabili. Numărul indicatorilor trebuie să fie limitat pentru a facilita raportarea în timp util.

Progresele înregistrate în ceea ce privește rezultatele preconizate sunt monitorizate pe baza unor indicatori clari, transparenți și măsurabili stabiliți în anexa VII și în cadrul de monitorizare și evaluare adoptat în temeiul alineatului (9), precum și în conformitate cu dispozițiile privind execuția bugetară a Uniunii. Numărul indicatorilor trebuie să fie limitat pentru a facilita raportarea în timp util și, cel puțin, aceștia sunt defalcați în funcție de gen și de vârstă.

Amendamentul    284

Propunere de regulament

Articolul 31 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Cadrele comune de rezultate incluse în documentele comune de programare care îndeplinesc criteriile prevăzute la articolul 12 alineatul (4) servesc drept bază pentru monitorizarea comună de către Uniune și statele sale membre a punerii în aplicare a sprijinului colectiv acordat unei țări partenere.

Cadrele comune de rezultate incluse în documentele comune de programare care îndeplinesc criteriile prevăzute la articolul 12 alineatul (4) servesc drept bază pentru monitorizarea comună de către Uniune și statele sale membre a aplicării sprijinului colectiv acordat unei țări partenere.

Amendamentul    285

Propunere de regulament

Articolul 31 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Sistemul de raportare cu privire la performanță asigură faptul că datele referitoare la monitorizarea implementării programului și a rezultatelor acestuia sunt colectate în mod eficient, eficace și la timp. În acest scop, destinatarilor fondurilor Uniunii li se impun cerințe de raportare proporționale.

Sistemul de raportare cu privire la performanță asigură faptul că datele referitoare la monitorizarea aplicării programului și a rezultatelor acestuia sunt colectate în mod eficient, eficace și la timp. În acest scop, destinatarilor fondurilor Uniunii li se impun cerințe de raportare proporționale.

Amendamentul    286

Propunere de regulament

Articolul 31 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  Comisia examinează progresele înregistrate în punerea în aplicare a prezentului regulament. Începând din 2022, Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport anual privind realizarea obiectivelor prezentului regulament, stabilit cu ajutorul unor indicatori care măsoară rezultatele obținute și eficiența regulamentului. Raportul respectiv este transmis, de asemenea, Comitetului Economic și Social European și Comitetului Regiunilor.

4.  Comisia examinează progresele înregistrate în aplicarea prezentului regulament. Începând din 2022, Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport anual privind realizarea obiectivelor prezentului regulament, stabilit cu ajutorul unor indicatori, inclusiv, dar fără a se limita la cei stabiliți în anexa VII, precum și execuția bugetară a Uniunii, care măsoară rezultatele obținute și eficiența regulamentului. Raportul respectiv este transmis, de asemenea, Comitetului Economic și Social European și Comitetului Regiunilor.

Amendamentul    287

Propunere de regulament

Articolul 31 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5.  Raportul anual cuprinde informații, pentru anul precedent, cu privire la măsurile finanțate, rezultatele exercițiilor de monitorizare și de evaluare, implicarea partenerilor relevanți, precum și la punerea în aplicare a angajamentelor bugetare și executarea creditelor de plată, defalcate pe țări, regiuni și sectoare de cooperare. Acesta evaluează rezultatele finanțării acordate de Uniune recurgând, pe cât posibil, la indicatori specifici și măsurabili privind contribuția finanțării la realizarea obiectivelor prezentului regulament. În cazul cooperării pentru dezvoltare, raportul evaluează, de asemenea, dacă acest lucru este posibil și relevant, respectarea principiilor eficacității dezvoltării, inclusiv pentru instrumentele financiare inovatoare.

5.  Raportul anual cuprinde informații, pentru anul precedent, cu privire la măsurile finanțate, rezultatele exercițiilor de monitorizare și de evaluare, implicarea și nivelul de cooperare ale partenerilor relevanți, precum și la aplicarea angajamentelor bugetare și executarea creditelor de plată, defalcate pe țări, regiuni și sectoare de cooperare. Raportul include o evaluare a progreselor înregistrate în ceea ce privește rezultatele preconizate și integrarea aspectelor transversale menționate la articolul 8 alineatul (6). Acesta evaluează rezultatele finanțării acordate de Uniune recurgând la indicatori specifici și măsurabili privind contribuția finanțării la realizarea obiectivelor prezentului regulament. În cazul cooperării pentru dezvoltare, raportul evaluează, de asemenea, respectarea principiilor eficacității dezvoltării, inclusiv pentru instrumentele financiare inovatoare.

Amendamentul    288

Propunere de regulament

Articolul 31 – alineatul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

6.  Raportul anual elaborat în 2021 va cuprinde informații consolidate din rapoartele anuale privind perioada 2014-2020 cu privire la toate tipurile de finanțare care intră sub incidența regulamentelor menționate la articolul 40 alineatul (2), incluzând veniturile alocate externe și contribuțiile la fondurile fiduciare și realizând o defalcare a cheltuielilor în funcție de țară, de utilizarea instrumentelor financiare, de angajamente și de plăți. Raportul reflectă principalele învățăminte desprinse și acțiunile întreprinse pentru a da curs recomandărilor formulate după exercițiile de evaluare externă realizate în anii anteriori.

6.  Raportul anual elaborat în 2021 va cuprinde informații consolidate din rapoartele anuale privind perioada 2014-2020 cu privire la toate tipurile de finanțare care intră sub incidența regulamentelor menționate la articolul 39 alineatul (2), incluzând veniturile alocate externe și contribuțiile la fondurile fiduciare și realizând o defalcare a cheltuielilor în funcție de țară, de utilizarea instrumentelor financiare, de angajamente și de plăți. Raportul reflectă principalele învățăminte desprinse și acțiunile întreprinse pentru a da curs recomandărilor formulate după exercițiile de evaluare externă realizate în anii anteriori. Acesta include o evaluare a nivelului capacității personalului de la sediul central și de la nivelul delegațiilor Uniunii în vederea atingerii tuturor obiectivelor prevăzute de prezentul regulament.

Amendamentul    289

Propunere de regulament

Articolul 31 – alineatul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

6a.  Comisia prezintă, ca parte din raportul anual, informații detaliate privind operațiunile de finanțare și investiții acoperite de garanția pentru acțiunea externă și privind funcționarea FEDD+, gestionarea acestuia și contribuția sa efectivă la obiectivele sale. Această parte din raportul anual este însoțită de un aviz al Curții de Conturi. Raportul cuprinde următoarele elemente:

 

(a)   o evaluare a rezultatelor care contribuie la scopul și obiectivele FEDD+ prevăzute în prezentul regulament;

 

(b)   o evaluare a operațiunilor actuale de finanțare și de investiții acoperite de garanția pentru acțiunea externă la nivel de sector, de țară și de regiune, precum și a conformității acestora cu prezentul regulament, inclusiv a măsurilor privind riscurile și a impactului lor asupra stabilității financiare și economice a partenerilor;

 

(c)   o evaluare privind adiționalitatea și valoarea adăugată, mobilizarea resurselor din sectorul privat, randamentul estimat și cel efectiv, precum și rezultatele și impactul operațiunilor de finanțare și de investiții care sunt acoperite de garanția pentru acțiunea externă, inclusiv impactul asupra creării de locuri de muncă decente și a capacității de a asigura un venit de subzistență, a eradicării sărăciei și a reducerii inegalităților; această evaluare include o analiză în funcție de gen a operațiunilor acoperite, pe bază de dovezi și de date defalcate în funcție de gen, atunci când este posibil, precum și o analiză a tipului sectorului privat sprijinit, inclusiv a cooperativelor și a întreprinderilor sociale;

 

(d)   o evaluare a respectării cerințelor privind utilizarea garanției pentru acțiunea externă, precum și a realizării principalilor indicatori de performanță stabiliți pentru fiecare propunere prezentată;

 

(e)  o evaluare a efectului de levier obținut prin operațiunile acoperite de garanția pentru acțiunea externă și FEDD+;

 

(f)   suma transferată beneficiarilor și o evaluare, pe bază agregată, a operațiunilor de finanțare și de investiții, pentru fiecare contraparte eligibilă;

 

(g)   o evaluare a adiționalității și a valorii adăugate ale operațiunilor de finanțare și de investiții ale contrapărților eligibile, precum și a riscului agregat aferent acestor operațiuni;

 

(h)   informații detaliate privind cererile de activare a garanției pentru acțiunea externă, pierderile, rentabilitățile, sumele recuperate și orice alte plăți încasate, precum și expunerea globală la risc;

 

(i)   rapoartele financiare privind operațiunile de finanțare și de investiții ale contrapărților eligibile care fac obiectul prezentului regulament, auditate de un auditor extern independent;

 

(j)   o evaluare a sinergiilor și complementarității dintre operațiunile acoperite de garanția pentru acțiunea externă și cel de al doilea și al treilea pilon al PIE, pe baza rapoartelor relevante existente, în special în ceea ce privește progresele înregistrate în legătură cu buna guvernanță, inclusiv în lupta împotriva corupției și a fluxurilor financiare ilicite, cu respectarea drepturilor omului, cu statul de drept și politicile care țin seama de egalitatea de gen, precum și cu stimularea spiritului antreprenorial, a mediului de afaceri local și a piețelor financiare locale;

 

(k)   o evaluare a respectării de către operațiunile aferente garanției pentru acțiunea externă a principiilor eficacității dezvoltării convenite la nivel internațional;

 

(l)   o evaluare a remunerării garanțiilor;

 

(m)   o evaluare a punerii în aplicare a dispozițiilor privind activitățile excluse și jurisdicțiile necooperante.

Amendamentul    290

Propunere de regulament

Articolul 31 – alineatul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

7.  O estimare anuală a cheltuielilor totale legate de politicile climatice și de biodiversitate este realizată pe baza documentelor indicative de programare adoptate. Fondurile alocate în temeiul prezentului regulament fac obiectul unui sistem anual de monitorizare care este bazat pe metodologia Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică („markerii Rio”), fără a exclude utilizarea unor metodologii mai precise în cazul în care acestea sunt disponibile, și care este integrat în metodologia existentă de gestionare a performanțelor programelor Uniunii, pentru a cuantifica cheltuielile legate de politicile climatice și de biodiversitate la nivelul planurilor de acțiune și al măsurilor menționate la articolul 19, cheltuieli care sunt înregistrate în evaluări și în raportul anual.

7.  O estimare anuală a cheltuielilor totale legate de obiectivele prevăzute de prezentul regulament este realizată pe baza documentelor indicative de programare adoptate. Fondurile alocate în temeiul prezentului regulament fac obiectul unui sistem anual de monitorizare care este bazat pe metodologia Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, inclusiv „markerii Rio”, fără a exclude utilizarea unor metodologii mai precise în cazul în care acestea sunt disponibile, și care este integrat în metodologia existentă de gestionare a performanțelor programelor Uniunii, pentru a cuantifica cheltuielile legate de politicile climatice, de biodiversitate și de mediu, de dezvoltarea umană și incluziunea socială, de egalitatea de gen și asistență oficială pentru dezvoltare la nivelul planurilor de acțiune și al măsurilor menționate la articolul 19, cheltuieli care sunt înregistrate în evaluări și în raportul anual. Comisia transmite Parlamentului European estimarea ca parte din raportul anual.

Amendamentul    291

Propunere de regulament

Articolul 31 – alineatul 8

Textul propus de Comisie

Amendamentul

8.  Comisia pune la dispoziție informații referitoare la cooperarea pentru dezvoltare conform standardelor internaționale recunoscute.

8.  Comisia pune la dispoziție informații referitoare la cooperarea pentru dezvoltare conform standardelor internaționale recunoscute, inclusiv cele ale Organizației Internaționale a Muncii, și utilizând cadrul unui standard comun dezvoltat de Inițiativa internațională privind transparența ajutoarelor.

Amendamentul    292

Propunere de regulament

Articolul 31 – alineatul 9

Textul propus de Comisie

Amendamentul

9.  Pentru a se asigura evaluarea eficace a progreselor prezentului regulament în direcția realizării obiectivelor sale, Comisia este împuternicită să adopte acte delegate, în conformitate cu articolul 34, pentru a modifica anexa VII în vederea revizuirii sau a completării indicatorilor, atunci când este necesar, precum și pentru a adăuga în prezentul regulament dispoziții privind instituirea unui cadru de monitorizare și de evaluare.

9.  Pentru a se asigura evaluarea eficace a progreselor prezentului regulament în direcția realizării obiectivelor sale, Comisia adoptă acte delegate, în conformitate cu articolul 34, pentru a modifica anexa VII în vederea revizuirii sau a completării indicatorilor, atunci când este necesar, inclusiv în contextul evaluării la jumătatea perioadei în conformitate cu articolul 32, precum și pentru a adăuga în prezentul regulament dispoziții privind instituirea unui cadru de monitorizare și de evaluare, care poate include indicatori suplimentari de performanță aplicabili fiecăruia din obiectivele specifice ale prezentului regulament.

Amendamentul    293

Propunere de regulament

Articolul 32 – titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Evaluare

Revizuirea și evaluarea la jumătatea perioadei

Amendamentul    294

Propunere de regulament

Articolul 32 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

O evaluare intermediară a prezentului regulament se realizează imediat ce sunt disponibile suficiente informații cu privire la punerea în aplicare a acestuia, dar nu mai târziu de patru ani de la începerea punerii în aplicare a instrumentului.

Cel târziu până la 30 iunie 2024, Comisia prezintă un raport de evaluare la jumătatea perioadei privind aplicarea prezentului regulament. Raportul de evaluare la jumătatea perioadei acoperă perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2021 și 31 decembrie 2023 și examinează contribuția Uniunii la îndeplinirea obiectivelor prezentului regulament, prin intermediul unor indicatori care măsoară rezultatele obținute și al oricăror constatări și concluzii privind impactul prezentului regulament, inclusiv al Fondului european pentru dezvoltare durabilă Plus și al garanției pentru acțiunea externă.

Amendamentul    295

Propunere de regulament

Articolul 32 – alineatul 1 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Parlamentul European poate furniza informații pentru această evaluare. Comisia și SEAE organizează o consultare cu principalele părți interesate și cu beneficiarii, inclusiv cu organizațiile societății civile. Comisia și SEAE se asigură în mod special că sunt reprezentate persoanele cele mai marginalizate.

Amendamentul    296

Propunere de regulament

Articolul 32 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Dacă este posibil, în evaluări se utilizează principiile de bune practici ale Comitetului de asistență pentru dezvoltare al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, scopul urmărit fiind de a stabili dacă obiectivele au fost atinse și de a formula recomandări în vederea îmbunătățirii acțiunilor viitoare.

Comisia evaluează, de asemenea, impactul și eficacitatea acțiunilor sale pentru fiecare domeniu de intervenție și eficacitatea programării, prin evaluări externe. Comisia și SEAE iau în considerare propunerile și punctele de vedere ale Parlamentului European și ale Consiliului privind evaluările externe independente. Dacă este cazul, în evaluări se utilizează principiile de bune practici ale Comitetului de asistență pentru dezvoltare al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, scopul urmărit fiind de a stabili dacă obiectivele au fost atinse și de a formula recomandări în vederea îmbunătățirii acțiunilor viitoare. Evaluarea la jumătatea perioadei evaluează modul în care Uniunea și-a atins obiectivele stabilite de prezentul regulament.

Amendamentul    297

Propunere de regulament

Articolul 32 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

La finalul punerii în aplicare a regulamentului, dar nu mai târziu de patru ani de la sfârșitul perioadei indicate la articolul 1, Comisia efectuează o evaluare finală a regulamentului. Această evaluare analizează contribuția Uniunii la îndeplinirea obiectivelor prezentului regulament, pe baza unor indicatori care măsoară rezultatele obținute și a tuturor constatărilor și concluziilor privind impactul prezentului regulament.

Raportul de evaluare la jumătatea perioadei se referă, de asemenea, la eficiența, la valoarea adăugată, la funcționarea arhitecturii simplificate și raționalizate de finanțare externă, la coerența internă și externă și la relevanța continuă a obiectivelor prezentului regulament, la complementaritatea și sinergiile dintre acțiunile finanțate, la contribuția măsurilor la o acțiune externă coerentă a Uniunii și la măsura în care publicul din țările beneficiare sunt informați cu privire la sprijinul financiar din partea Uniunii, dacă este cazul, și include constatările rapoartelor menționate la articolul 31 alineatul (4).

Amendamentul    298

Propunere de regulament

Articolul 32 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Raportul final de evaluare se referă, de asemenea, la eficiența, valoarea adăugată, posibilitățile de simplificare, coerența internă și externă, precum și menținerea relevanței obiectivelor prezentului regulament.

eliminat

Amendamentul    299

Propunere de regulament

Articolul 32 – alineatul 2 – paragraful 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Raportul final de evaluare este elaborat în scopul specific de a îmbunătăți punerea în aplicare a finanțării Uniunii. Acesta furnizează informații utile pentru luarea deciziilor privind reînnoirea, modificarea sau suspendarea tipurilor de acțiuni puse în aplicare în temeiul prezentului regulament.

Raportul de evaluare la jumătatea perioadei este elaborat în scopul specific de a îmbunătăți aplicarea finanțării Uniunii. Acesta furnizează informații utile pentru luarea deciziilor privind reînnoirea, modificarea sau suspendarea tipurilor de acțiuni puse în aplicare în temeiul prezentului regulament.

Amendamentul    300

Propunere de regulament

Articolul 32 – alineatul 2 – paragraful 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Raportul final de evaluare conține și informații consolidate din rapoartele anuale relevante cu privire la toate tipurile de finanțare care intră sub incidența prezentului regulament, incluzând veniturile alocate externe și contribuțiile la fondurile fiduciare și realizând o defalcare a cheltuielilor în funcție de țara beneficiară, de utilizarea instrumentelor financiare, de angajamente și de plăți.

Raportul de evaluare la jumătatea perioadei conține și informații consolidate din rapoartele anuale relevante cu privire la toate tipurile de finanțare care intră sub incidența prezentului regulament, incluzând veniturile alocate externe și contribuțiile la fondurile fiduciare și realizând o defalcare a cheltuielilor în funcție de țara beneficiară, de utilizarea instrumentelor financiare, de angajamente și de plăți, precum și de programul geografic și tematic și acțiunile de răspuns rapid, inclusiv fondurile mobilizate din rezerva pentru provocările și prioritățile emergente.

Amendamentul    301

Propunere de regulament

Articolul 32 – alineatul 2 – paragraful 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Comisia transmite concluziile evaluărilor, însoțite de observațiile sale, Parlamentului European, Consiliului și statelor membre, prin intermediul comitetului relevant menționat la articolul 35. Anumite evaluări pot fi examinate în cadrul respectivului comitet la solicitarea statelor membre. Rezultatele evaluării sunt luate în considerare la elaborarea programelor și alocarea resurselor.

Comisia transmite concluziile evaluărilor, însoțite de observațiile sale, Parlamentului European, Consiliului și statelor membre. Rezultatele evaluării sunt luate în considerare la elaborarea programelor și alocarea resurselor.

Amendamentul    302

Propunere de regulament

Articolul 32 – alineatul 2 – paragraful 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În procesul de evaluare a finanțării Uniunii acordate în temeiul prezentului regulament, Comisia implică, într-o măsură adecvată, toate părțile interesate relevante și poate, după caz, să urmărească efectuarea unor evaluări comune împreună cu statele membre și cu partenerii din domeniul dezvoltării, în strânsă colaborare cu țările partenere.

În procesul de evaluare a finanțării Uniunii acordate în temeiul prezentului regulament, Comisia implică toate părțile interesate și beneficiarii relevanți, inclusiv organizațiile societății civile, și poate, după caz, să urmărească efectuarea unor evaluări comune împreună cu statele membre și cu partenerii din domeniul dezvoltării, în strânsă colaborare cu țările partenere.

Amendamentul    303

Propunere de regulament

Articolul 32 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2a.  Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului raportul de evaluare la jumătatea perioadei menționat la alineatul (2). Raportul este însoțit, dacă este cazul, de propuneri legislative care prevăd modificările necesare ale prezentului regulament.

Amendamentul    304

Propunere de regulament

Articolul 32 – alineatul 2 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2b.  La finalul perioadei de aplicare a prezentului regulament, dar nu mai târziu de trei ani de la sfârșitul perioadei indicate la articolul 1, Comisia efectuează o evaluare finală a regulamentului în aceleași condiții ca evaluarea la jumătatea perioadei, menționată la alineatul (2) din prezentul articol.

Amendamentul    305

Propunere de regulament

Articolul 33 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  În cazuri justificate în mod corespunzător și în cazul în care acțiunea care urmează a fi pusă în aplicare are un caracter mondial, transregional sau regional, Comisia poate hotărî, în cadrul programelor indicative multianuale relevante sau în cadrul planurilor de acțiune sau măsurilor relevante, să extindă domeniul de aplicare al acțiunilor la țările și teritoriile care nu fac obiectul prezentului regulament în temeiul articolului 4, în scopul de a asigura coerența și eficacitatea finanțării din partea Uniunii sau pentru a încuraja cooperarea regională sau transregională.

1.  În cazuri justificate în mod corespunzător și în cazul în care acțiunea care urmează a fi aplicată are un caracter mondial, transregional sau regional, Comisia este împuternicită să adopte un act delegat în conformitate cu articolul 34 pentru a completa prezentul regulament adăugând țările și teritoriile la cele care fac obiectul prezentului regulament în temeiul articolului 4 în scopul acțiunilor respective.

Amendamentul    306

Propunere de regulament

Articolul 33 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Comisia poate include o alocare financiară specifică pentru a sprijini țările și regiunile partenere în ceea ce privește consolidarea cooperării lor cu regiunile ultraperiferice ale Uniunii cu care se învecinează, precum și cu țările și teritoriile de peste mări care intră sub incidența Deciziei privind TTPM a Consiliului. În acest scop, prezentul regulament poate contribui, după caz și pe baza principiilor reciprocității și proporționalității în ceea ce privește nivelul finanțării în temeiul Deciziei privind TTPM și/sau al Regulamentului privind CTE, la acțiunile puse în aplicare de o țară sau o regiune parteneră sau de orice altă entitate în temeiul prezentului regulament, de o țară, un teritoriu sau orice altă entitate în temeiul Deciziei privind TTPM sau de o regiune ultraperiferică a Uniunii în cadrul programelor operaționale comune ori la programele sau măsurile de cooperare interregională stabilite și puse în aplicare în temeiul Regulamentului privind CTE.

eliminat

Amendamentul    307

Propunere de regulament

Articolul 33 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 33 a

 

Cooperarea dintre țările și regiunile partenere și regiunile ultraperiferice învecinate Uniunii și cu țările și teritoriile de peste mări

 

1.   Comisia poate include o alocare financiară specifică pentru a sprijini țările și regiunile partenere în ceea ce privește consolidarea cooperării lor cu regiunile ultraperiferice ale Uniunii cu care se învecinează, precum și cu țările și teritoriile de peste mări care intră sub incidența Deciziei privind TTPM a Consiliului. În acest scop, prezentul regulament poate contribui, după caz și pe baza principiilor reciprocității și proporționalității în ceea ce privește nivelul finanțării în temeiul Deciziei privind TTPM și/sau al Regulamentului privind CTE, la acțiunile aplicate de o țară sau o regiune parteneră sau de orice altă entitate în temeiul prezentului regulament, de o țară, un teritoriu sau orice altă entitate în temeiul Deciziei privind TTPM sau de o regiune ultraperiferică a Uniunii în cadrul programelor operaționale comune ori la programele sau măsurile de cooperare interregională stabilite și aplicate în temeiul Regulamentului privind CTE.

 

2.   Rata de cofinanțare din partea Uniunii nu poate depăși 90 % din cheltuielile eligibile ale programului sau măsurii. Pentru asistența tehnică, rata de cofinanțare este de 100 %.

Amendamentul    308

Propunere de regulament

Articolul 34 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 4 alineatul (6), articolul 26 alineatul (3), articolul 27 alineatul (9) și articolul 31 alineatul (9) se conferă Comisiei pe perioada de valabilitate a prezentului regulament.

2.  Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 4 alineatul (6), articolul 8 alineatul (7a), articolul 8 alineatul (8b), articolul 14 alineatul (1), articolul 15a, articolul 17 alineatul (4), articolul 21 alineatul (3a), articolul 26 alineatul (4), articolul 27 alineatul (9), articolul 31 alineatul (9) și articolul 33 alineatul (1) se conferă Comisiei pe perioada de valabilitate a prezentului regulament. Comisia adoptă aceste acte delegate cât mai curând. Actele delegate menționate la articolul 8 alineatul (7a), articolul 8 alineatul (8b), articolul 17 alineatul (4) și articolul 31 alineatul (9) sunt adoptate însă până la... [șase luni de la data intrării în vigoare a prezentului regulament].

Amendamentul    309

Propunere de regulament

Articolul 34 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Delegarea de competențe menționată la articolul 4 alineatul (6), articolul 26 alineatul (3), articolul 27 alineatul (9) și la articolul 31 alineatul (9) poate fi revocată oricând de Parlamentul European sau de Consiliu. Decizia de revocare pune capăt delegării de competențe specificate în decizia respectivă. Decizia produce efecte din ziua care urmează datei publicării acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară menționată în decizie. Decizia nu aduce atingere actelor delegate care sunt deja în vigoare.

3.  Delegarea de competențe menționată la articolul 4 alineatul (6), articolul 8 alineatul (7a), articolul 8 alineatul (8b), articolul 14 alineatul (1), articolul 15a, articolul 17 alineatul (4), articolul 21 alineatul (3a), articolul 26 alineatul (4), articolul 27 alineatul (9), articolul 31 alineatul (9) și articolul 33 alineatul (1) poate fi revocată oricând de Parlamentul European sau de Consiliu. Decizia de revocare pune capăt delegării de competențe specificate în decizia respectivă. Decizia produce efecte din ziua care urmează datei publicării acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară menționată în decizie. Decizia nu aduce atingere actelor delegate care sunt deja în vigoare.

Amendamentul    310

Propunere de regulament

Articolul 34 – alineatul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

6.  Un act delegat adoptat în temeiul articolului 4 alineatul (6), al articolului 26 alineatul (3), al articolului 27 alineatul (9) și al articolului 31 alineatul (9) intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecțiuni în termen de două luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, Parlamentul European și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecțiuni. Termenul respectiv se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

6.  Un act delegat adoptat în temeiul articolului 4 alineatul (6), al articolului 8 alineatul (7a), al articolului 8 alineatul (8b), al articolului 14 alineatul (1), al articolului 15a, al articolului 17 alineatul (4), al articolului 21 alineatul (3a), al articolului 26 alineatul (4), al articolului 27 alineatul (9), al articolului 31 alineatul (9) și al articolului 33 alineatul (1) intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecțiuni în termen de două luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, Parlamentul European și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecțiuni. Termenul respectiv se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

Amendamentul    311

Propunere de regulament

Articolul 34 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 34 a

 

Procedura de urgență

 

1.   În cazul unor catastrofe naturale sau provocate de om ori în cazul unor amenințări imediate la adresa democrației, a statului de drept, a drepturilor omului sau a libertăților fundamentale, atunci când este necesar din motive imperioase de urgență, Comisia este împuternicită să adopte acte delegate și se aplică procedura prevăzută la alineatele (2) și (3) din prezentul articol.

 

2.   Actele delegate adoptate în temeiul prezentului articol intră imediat în vigoare și se aplică atât timp cât nu se formulează nicio obiecție în conformitate cu alineatul (3).   Notificarea unui act delegat Parlamentului European și Consiliului prezintă motivele pentru care s-a recurs la procedura de urgență.

 

3.   Parlamentul European și Consiliul pot formula obiecții cu privire la un act delegat, în conformitate cu procedura menționată la articolul 34 alineatul (6). Într-un astfel de caz, Comisia abrogă actul imediat, în urma notificării deciziei Parlamentului European sau a Consiliului de a formula obiecții.

Amendamentul    312

Propunere de regulament

Articolul 34 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 34b

 

Răspunderea democratică

 

1.   În vederea consolidării dialogului dintre instituțiile Uniunii, în special dintre Parlamentul European, Comisie și SEAE, și pentru a asigura o mai mare transparență și asumare a răspunderii, precum și promptitudinea în adoptarea actelor și a măsurilor de către Comisie, Parlamentul European poate invita Comisia și SEAE să se prezinte în fața sa pentru a discuta orientările strategice pentru programare conform prezentului regulament. Acest dialog promovează, de asemenea, coerența globală a tuturor instrumentelor de finanțare externă în conformitate cu articolul 5. Acest dialog poate avea loc înainte de adoptarea actelor delegate și a proiectului de buget anual de către Comisie. De asemenea, acest dialog poate avea loc ad-hoc, în cazul unor evoluții politice importante, la cererea Parlamentului European, a Comisiei Europene sau a SEAE.

 

2.   Comisia și SEAE prezintă Parlamentului European toate documentele relevante în această privință cu cel puțin o lună înainte ca dialogul să aibă loc. Pentru dialogul legat de bugetul anual, Comisia și SEAE comunică informații consolidate cu privire la toate planurile de acțiune și măsurile adoptate sau planificate în conformitate cu articolul 21, informații privind cooperarea pentru fiecare țară, regiune sau domeniu tematic și informații privind utilizarea acțiunilor de răspuns rapid, rezerva pentru provocările și prioritățile emergente și Garanția pentru acțiunea externă.

 

3.   Comisia și SEAE iau în considerare în cea mai mare măsură posibilă poziția exprimată de Parlamentul European. În cazul în care nu țin seama de pozițiile Parlamentului European, Comisia sau SEAE prezintă o justificare corespunzătoare.

 

4.   Comisia și SEAE, în special prin intermediul grupului de coordonare prevăzut la articolul 38, au responsabilitatea de a informa Parlamentul European cu privire la stadiul aplicării prezentului regulament, în special cu privire la măsurile, acțiunile și rezultatele în curs.

Amendamentul    313

Propunere de regulament

Articolul 35

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 35

eliminat

Comitetul

 

1.  Comisia este asistată de Comitetul pentru vecinătate, cooperare pentru dezvoltare și cooperare internațională. Acest comitet este un comitet în sensul Regulamentului (UE) nr. 182/2011.

 

2.  Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011.

 

3.  În cazul în care avizul comitetului trebuie obținut prin procedură scrisă, procedura se încheie fără rezultat dacă, înainte de expirarea termenului de trimitere a avizului, acest lucru este hotărât de președintele comitetului sau solicitat de o majoritate simplă a membrilor comitetului.

 

4.  Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 8 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011, coroborat cu articolul 5 din regulamentul respectiv.

 

5.  Decizia adoptată rămâne în vigoare pe întreaga durată a documentului, a programului de acțiune sau a măsurii adoptate sau modificate.

 

6.  La lucrările comitetului cu privire la aspectele legate de Banca Europeană de Investiții participă un observator din partea băncii.

 

Amendamentul    314

Propunere de regulament

Articolul 36 – titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Informare, comunicare și publicitate

Transparență, comunicare și difuzarea de informații către public

Amendamentul    315

Propunere de regulament

Articolul 36 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Destinatarii fondurilor Uniunii recunosc originea și asigură vizibilitatea finanțării Uniunii, în special în cadrul promovării acțiunilor și a rezultatelor acestora, oferind informații coerente, concrete și proporționale adresate unor categorii de public diverse, printre care mass-media și publicul larg.

1.  Destinatarii fondurilor Uniunii recunosc originea și asigură vizibilitatea finanțării Uniunii, în special în cadrul promovării acțiunilor și a rezultatelor acestora, oferind informații coerente, concrete și proporționale adresate unor categorii de public diverse, printre care mass-media și publicul larg. Comisia are responsabilitatea de a monitoriza respectarea cerințelor de vizibilitate de către destinatari.

Amendamentul    316

Propunere de regulament

Articolul 36 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Comisia implementează acțiuni de informare și comunicare privind prezentul regulament, acțiunile și rezultatele sale. Resursele financiare alocate prezentului regulament contribuie, de asemenea, la comunicarea instituțională a priorităților politice ale Uniunii, în măsura în care aceste priorități sunt legate în mod direct de obiectivele menționate la articolul 3.

2.  Comisia întreprinde acțiuni de informare și comunicare privind prezentul regulament, acțiunile și rezultatele sale. Resursele financiare alocate prezentului regulament contribuie, de asemenea, la comunicarea instituțională a priorităților politice ale Uniunii, în măsura în care aceste priorități sunt legate în mod direct de obiectivele menționate la articolul 3.

Amendamentul    317

Propunere de regulament

Articolul 36 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2a.  Comisia adoptă măsuri pentru consolidarea comunicării strategice și a diplomației publice pentru comunicarea valorilor Uniunii și a valorii adăugate a Uniunii.

Amendamentul    318

Propunere de regulament

Articolul 36 – alineatul 2 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2b.  Comisia creează un registru electronic unic, public, cuprinzător, în care sunt centralizate toate acțiunile finanțate în temeiul prezentului regulament, care include criteriile utilizate pentru a stabili necesitățile partenerilor în procesul de alocare a resurselor, și asigură actualizarea periodică a acestuia, cu excepția acțiunilor considerate că ar genera probleme legate de securitate sau sensibilități politice locale în conformitate cu articolul 37.

Amendamentul    319

Propunere de regulament

Articolul 36 – alineatul 2 c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2c.  Registrul include, de asemenea, toate operațiunile de finanțare și de investiții, inclusiv la nivel individual și de proiect, și elementele esențiale ale tuturor acordurilor de garantare FEDD+, inclusiv informații privind identitatea juridică a contrapărților eligibile, beneficiile preconizate în materie de dezvoltare și procedurile de depunere a plângerilor, ținând seama de protecția informațiilor confidențiale și sensibile din punct de vedere comercial.

Amendamentul    320

Propunere de regulament

Articolul 36 – alineatul 2 d (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2d.  În conformitate cu politicile lor privind transparența și cu normele Uniunii privind protecția datelor și accesul la documente și informații, contrapărțile FEDD+ pun în mod proactiv și sistematic la dispoziția publicului pe site-urile lor web informații legate de toate operațiunile de finanțare și de investiții acoperite de garanția pentru acțiunea externă, în special cu privire la modul în care operațiunile respective contribuie la îndeplinirea obiectivelor și cerințelor din prezentul regulament. Aceste informații sunt defalcate la nivel de proiect. Aceste informații iau întotdeauna în considerare protecția informațiilor confidențiale și sensibile din punct de vedere comercial. Contrapărțile eligibile aduc, de asemenea, în atenția publicului sprijinul Uniunii în toate informațiile pe care le publică cu privire la operațiunile de finanțare și de investiții acoperite de garanția pentru acțiunea externă, în conformitate cu prezentul regulament.

Amendamentul    321

Propunere de regulament

Articolul 38

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 38

eliminat

Clauza SEAE

 

Prezentul regulament se aplică în conformitate cu Decizia 2010/427/UE.

 

Amendamentul    322

Propunere de regulament

Articolul 38 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 38a

 

Guvernanța

 

Un grup de coordonare orizontală compus din toate serviciile relevante ale Comisiei și ale SEAE și prezidat de ÎR/VP sau de un reprezentant al acelui oficiu este responsabil de conducerea, coordonarea și gestionarea prezentului instrument pe parcursul ciclului de gestionare, pentru a asigura consecvența, eficiența, transparența și asumarea răspunderii pentru toate finanțările externe ale Uniunii. VP/ÎR asigură coordonarea politică generală a acțiunii externe a Uniunii. Pentru toate acțiunile, inclusiv acțiunile de răspuns rapid și măsurile excepționale de asistență și pe parcursul întregului ciclu de programare, planificare și aplicare a instrumentului, Înaltul Reprezentant și SEAE colaborează cu serviciile și cu membrii relevanți ai Comisiei, identificați pe baza naturii și a obiectivelor acțiunii prevăzute, bazându-se pe expertiza lor. Toate propunerile de decizii sunt pregătite conform procedurilor Comisiei și sunt înaintate Comisiei în vederea adoptării.

 

Parlamentul European este implicat pe deplin în etapele de elaborare, programare, monitorizare și evaluare ale instrumentelor, pentru a garanta controlul politic, controlul democratic și responsabilitatea democratică a finanțării Uniunii în domeniul acțiunii externe.

Amendamentul    323

Propunere de regulament

Articolul 40 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Se aplică de la 1 ianuarie 2021.

Se aplică de la 1 ianuarie 2021 până la 31 decembrie 2027.

Amendamentul    324

Propunere de regulament

Anexa I – paragraful 17

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Sprijinul acordat de Uniune în acest domeniu poate fi folosit, de asemenea, pentru a permite Federației Ruse să participe la programele de cooperare transfrontalieră și la alte programe multinaționale relevante.

Sprijinul acordat de Uniune în acest domeniu poate fi folosit, de asemenea, pentru a permite Federației Ruse să participe la programele de cooperare transfrontalieră și la alte programe multinaționale relevante, inclusiv la cooperarea în materie de educație, în special la schimburile de studenți.

Amendamentul    325

Propunere de regulament

Anexa II – partea A – punctul 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  Consolidarea democrației și a proceselor democratice, a guvernanței și a supravegherii, inclusiv a proceselor electorale credibile și transparente;

(a)  Consolidarea democrației și a proceselor democratice incluzive, a guvernanței și a supravegherii, inclusiv a independenței sistemelor judiciare, a statului de drept și a unor procese electorale transparente, pașnice și credibile;

Amendamentul    326

Propunere de regulament

Anexa II – partea A – punctul 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  Consolidarea protecției drepturilor omului și a libertăților fundamentale;

(b)  Consolidarea promovării și protecției drepturilor omului consacrate în Declarația universală a drepturilor omului și a respectării instrumentelor internaționale din domeniu, susținerea și protejarea apărătorilor drepturilor omului, contribuția la aplicarea pactelor și a cadrelor globale și regionale, creșterea capacității societății civile în ceea ce privește implementarea și monitorizarea lor și punerea bazelor pentru crearea unui cadru juridic pentru protecția persoanelor strămutate din cauza schimbărilor climatice;

Amendamentul    327

Propunere de regulament

Anexa II – partea A – punctul 1 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  Promovarea combaterii tuturor formelor de discriminare și susținerea principiului egalității, în special egalitatea de gen și drepturile persoanelor care aparțin minorităților;

(c)  Promovarea combaterii tuturor formelor de discriminare și susținerea principiului egalității, în special egalitatea de gen, drepturile și capacitarea femeilor și a fetelor, precum și drepturile copiilor, tinerilor, persoanelor cu dizabilități, persoanelor care aparțin minorităților, persoanelor LGBTI și ale populațiilor indigene;

Amendamentul    328

Propunere de regulament

Anexa II – partea A – punctul 1 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d)  Sprijinirea unei societăți civile prospere și a rolului acesteia în procesele de reformă și în transformările democratice, precum și promovarea unui mediu favorabil pentru implicarea societății civile și a cetățenilor în procesul de luare a deciziilor politice;

(d)  Sprijinirea unei societăți civile prospere și consolidarea rolului acesteia în tranzițiile politice, în procesele de reformă și în transformările democratice, precum și promovarea unui mediu favorabil pentru implicarea societății civile și a cetățenilor în viața politică și în monitorizarea procesului decizional;

Amendamentul    329

Propunere de regulament

Anexa II – partea A – punctul 1 – litera f

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(f)  Consolidarea rezilienței statelor, a societăților, a comunităților și a persoanelor la presiuni și șocuri politice, economice, de mediu, alimentare, demografice și societale;

(f)  Consolidarea rezilienței statelor, a societăților, a comunităților și a persoanelor în vederea pregătirii acestora pentru a rezista, a se adapta și a-și reveni rapid în caz de șocuri de mediu și economice, de dezastre naturale sau provocate de om și de conflicte, crize în domeniul sănătății și în situații care afectează securitatea alimentară;

Amendamentul    330

Propunere de regulament

Anexa II – partea A – punctul 1 – litera g

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(g)  Consolidarea dezvoltării unor instituții publice democratice la nivel național și subnațional, inclusiv a unui sistem judiciar independent, eficace, eficient și responsabil, promovarea statului de drept și a accesului la justiție pentru toți;

(g)  Consolidarea dezvoltării unor instituții publice democratice la nivel internațional, național și subnațional, inclusiv a unui sistem judiciar independent, eficace, eficient și responsabil, promovarea statului de drept, a justiției internaționale, a responsabilității și a accesului la justiție pentru toți;

Amendamentul    331

Propunere de regulament

Anexa II – partea A – punctul 1 – litera h

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(h)  Sprijinirea proceselor de reformă a administrației publice, inclusiv prin utilizarea abordărilor de guvernare electronică axate pe cetățeni; consolidarea cadrelor juridice și instituționale, a sistemelor naționale de statistică, a capacităților și a bunei gestionări a finanțelor publice, precum și contribuția la combaterea corupției;

(h)  Sprijinirea proceselor de reformă a administrației publice, inclusiv prin utilizarea abordărilor de guvernare electronică axate pe cetățeni; consolidarea cadrelor juridice și instituționale, a sistemelor naționale de statistică, a capacităților și a bunei gestionări a finanțelor publice, precum și contribuția la combaterea corupției, a evitării obligațiilor fiscale, a evaziunii fiscale și a planificării fiscale agresive;

Amendamentul    332

Propunere de regulament

Anexa II – partea A – punctul 1 – litera j

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(j)  Creșterea transparenței instituțiilor publice și a obligației acestora de a-și asuma răspunderea, consolidarea achizițiilor publice și a gestionării finanțelor publice, dezvoltarea guvernării electronice și ameliorarea furnizării de servicii;

(j)  Creșterea transparenței instituțiilor publice și a obligației acestora de a-și asuma răspunderea, consolidarea achizițiilor publice și a gestionării finanțelor publice, inclusiv prin încurajarea dezvoltării de criterii și obiective de durabilitate (ecologică, socială și economică), dezvoltarea guvernării electronice și ameliorarea furnizării de servicii;

Amendamentul    333

Propunere de regulament

Anexa II – partea A – punctul 1 – litera ka (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ka)  Promovarea democrației parlamentare

Amendamentul    334

Propunere de regulament

Anexa II – partea A – punctul 2 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  Eradicarea sărăciei în toate aspectele sale, combaterea discriminării și a inegalităților și aplicarea principiului de a nu lăsa pe nimeni în urmă;

(a)  Eradicarea sărăciei în toate aspectele sale, combaterea discriminării și a inegalităților, nelăsând pe nimeni în urmă; realizarea în primul rând a ultimului obiectiv, acordând prioritate investițiilor în serviciile publice de sănătate, nutriție, educație și protecție socială;

Amendamentul    335

Propunere de regulament

Anexa II – partea A – punctul 2 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  Intensificarea eforturilor pentru adoptarea unor politici și realizarea unor investiții corespunzătoare care să promoveze drepturile femeilor și tinerilor, să faciliteze implicarea lor în viața socială, civică și economică și să asigure contribuția lor deplină la creșterea economică favorabilă incluziunii și la dezvoltarea durabilă;

(b)  Intensificarea eforturilor pentru adoptarea unor politici și realizarea unor investiții corespunzătoare care să promoveze, să protejeze și să respecte drepturile femeilor, ale tinerilor, ale copiilor și ale persoanelor cu dizabilități, să faciliteze implicarea și participarea lor substanțială în viața socială, civică și economică și să asigure contribuția lor deplină la o creștere economică incluzivă și la dezvoltarea durabilă;

Amendamentul    336

Propunere de regulament

Anexa II – partea A – punctul 2 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  Promovarea protejării și exercitării drepturilor femeilor și fetelor, inclusiv drepturile economice, drepturile în materie de muncă și drepturile sociale și sănătatea sexuală și reproductivă și drepturile aferente, precum și prevenirea violenței sexuale și a violenței pe criterii de gen în toate formele sale;

(c)  Promovarea protejării și exercitării drepturilor și a capacitării femeilor și fetelor, inclusiv drepturile economice, drepturile lucrătorilor, drepturile sociale, drepturile funciare și sănătatea sexuală și reproductivă și drepturile aferente, precum și prevenirea și protejarea lor împotriva violenței sexuale și a violenței pe criterii de gen în toate formele sale; aceasta include promovarea accesului tuturor la informații cuprinzătoare privind sănătatea sexuală și reproductivă și la o educație sexuală cuprinzătoare; promovarea cooperării în materie de cercetare și inovare pentru instrumente noi și îmbunătățite, destinate asistenței medicale în materie de sănătate sexuală și reproductivă, inclusiv planificare familială, în special în zonele cu resurse reduse;

Amendamentul    337

Propunere de regulament

Anexa II – partea A – punctul 2 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d)  Acordarea unei atenții deosebite persoanelor dezavantajate, vulnerabile și marginalizate, printre care se numără copiii, persoanele în vârstă, persoanele cu handicap, persoanele LGBTI și popoarele indigene. Acest lucru include promovarea tranziției de la îngrijirea instituționalizată a copiilor la îngrijirea acestora în cadrul comunității;

(d)  Acordarea unei atenții deosebite persoanelor dezavantajate, vulnerabile și marginalizate, printre care se numără copiii, persoanele în vârstă, persoanele cu handicap, persoanele LGBTI și popoarele indigene. Acest lucru include promovarea tranziției de la îngrijirea instituționalizată a copiilor cu și fără dizabilități la îngrijirea acestora în cadrul comunității;

Amendamentul    338

Propunere de regulament

Anexa II – partea A – punctul 2 – litera e

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(e)  Promovarea unei abordări integrate pentru sprijinirea comunităților, în special a celor mai sărace comunități, în vederea îmbunătățirii accesului la nevoi și servicii de bază;

(e)  Promovarea unei abordări integrate pentru sprijinirea comunităților, în special a celor mai sărace și mai izolate, prin îmbunătățirea accesului universal la necesități și servicii de bază, în special la sănătate, inclusiv la servicii de sănătate sexuală și reproductivă, la informații și la bunuri de bază, la educație, alimentație și protecție socială;

Amendamentul    339

Propunere de regulament

Anexa II – partea A – punctul 2 – litera f

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(f)  Sprijinirea garantării unui mediu sigur și încurajator pentru copii, care reprezintă un element important pentru promovarea unei populații tinere sănătoase și capabile să își valorifice pe deplin potențialul;

(f)  Asigurarea unui început în viață optim pentru copii, în special pentru cei mai marginalizați, investind în dezvoltarea copiilor preșcolari, și garantarea accesului la servicii de bază precum sănătatea, hrana, educația și protecția socială pentru copiii afectați de sărăcie sau de inegalități; sprijinirea garantării unui mediu sigur și încurajator pentru copii, care reprezintă un element important pentru promovarea unei populații tinere sănătoase și capabile să își valorifice pe deplin potențialul, acordând o atenție deosebită nevoilor fetelor;

Amendamentul    340

Propunere de regulament

Anexa II – partea A – punctul 2 – litera g

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(g)  Sprijinirea accesului universal la alimente suficiente, accesibile ca preț, sigure și hrănitoare, mai ales pentru persoanele aflate în cele mai vulnerabile situații, și consolidarea securității alimentare și a nutriției, în special în țările care se confruntă cu crize prelungite sau recurente;

(g)  Sprijinirea accesului universal la alimente suficiente, accesibile ca preț, sigure și hrănitoare, mai ales pentru persoanele aflate în cele mai vulnerabile situații, printre care copiii sub cinci ani, adolescentele și adolescenții și femeile, mai ales în perioada de sarcină și de alăptare, și consolidarea securității alimentare și a nutriției, în special în țările care se confruntă cu crize prelungite sau recurente; promovarea unor abordări multisectoriale în agricultură, care să țină seama de problema nutriției;

Amendamentul    341

Propunere de regulament

Anexa II – partea A – punctul 2 – litera h

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(h)  Sprijinirea accesului universal la apă potabilă sigură și suficientă, la salubrizare și igienă, precum și gestionarea durabilă și integrată a resurselor de apă;

(h)  Sprijinirea accesului universal la apă potabilă sigură și suficientă, la salubrizare și igienă, precum și gestionarea durabilă și integrată a resurselor de apă, ca elemente determinante ale sănătății, educației, nutriției, rezilienței la schimbările climatice și egalității de gen;

Amendamentul    342

Propunere de regulament

Anexa II – partea A – punctul 2 – litera i

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(i)  Realizarea acoperirii universale cu de sănătate, cu acces echitabil la servicii de sănătate de calitate și accesibile ca preț, inclusiv prin sprijinirea dezvoltării unor sisteme de sănătate puternice, de calitate și reziliente, precum și consolidarea capacității de alertă timpurie, de reducere a riscurilor, de gestionare și de recuperare;

(i)  Realizarea acoperirii universale cu sisteme de asigurări de sănătate, cu acces echitabil la servicii de sănătate de calitate și accesibile ca preț, inclusiv la servicii de sănătate sexuală și reproductivă, prin sprijinirea dezvoltării unor sisteme de sănătate incluzive, puternice, de calitate și reziliente, accesibile tuturor, precum și consolidarea capacității de alertă timpurie, de reducere a riscurilor, de gestionare și de recuperare; acțiuni suplimentare prin intermediul programului-cadru pentru cercetare și inovare al Uniunii, care vizează combaterea amenințărilor la adresa sănătății la nivel mondial, dezvoltarea unor vaccinuri și tratamente sigure, eficiente și accesibile împotriva bolilor neglijate și legate de sărăcie și îmbunătățirea reacției la provocările legate de sănătate, printre care se numără bolile transmisibile, rezistența la antimicrobiene și bolile emergente și epidemiile;

Amendamentul    343

Propunere de regulament

Anexa II – partea A – punctul 2 – litera ja (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ja)  Consolidarea rezilienței persoanelor și a comunităților, inclusiv prin creșterea investițiilor în proiecte de pregătire și de reducere a riscurilor de dezastre (RRD), plasate sub responsabilitatea comunităților;

Amendamentul    344

Propunere de regulament

Anexa II – partea A – punctul 2 – litera jb (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(jb)  Susținerea guvernelor și a administrațiilor naționale, regionale și locale în vederea creării infrastructurii necesare, cum ar fi, printre altele, resursele fizice, tehnologice și umane, utilizând cele mai recente evoluții tehnologice și administrative pentru a permite înregistrarea corectă a tuturor actelor de stare civilă (de la naștere până la deces) și publicarea de duplicate recunoscute oficial, atunci când este necesar, pentru a garanta că toți cetățenii există în mod oficial și că își pot exercita drepturile fundamentale;

Amendamentul    345

Propunere de regulament

Anexa II – partea A – punctul 2 – litera k

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(k)  Promovarea dezvoltării urbane durabile și favorabile incluziunii pentru abordarea inegalităților urbane, punând accentul pe persoanele care au cea mai mare nevoie de sprijin;

(k)  Promovarea dezvoltării urbane durabile și favorabile incluziunii pentru abordarea inegalităților urbane, punând accentul pe persoanele care au cea mai mare nevoie de sprijin și adoptând o abordare care ia în considerare dimensiunea de gen;

Amendamentul    346

Propunere de regulament

Anexa II – partea A – punctul 2 – litera l

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(l)  Sprijinirea autorităților locale pentru a îmbunătăți, la nivelul orașelor, furnizarea serviciilor de bază, accesul echitabil la securitatea alimentară și la locuințe accesibile, decente și la prețuri abordabile, precum și pentru a îmbunătăți calitatea vieții, în special în cazul persoanelor care locuiesc în așezări improvizate și în bidonviluri;

eliminat

Amendamentul    347

Propunere de regulament

Anexa II – partea A – punctul 2 – litera m

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(m)  Promovarea unei educații formale, informale și nonformale de calitate, incluzive și echitabile pentru toți, la toate nivelurile, inclusiv în ceea ce privește formarea tehnică și profesională și inclusiv în situații de urgență și de criză, prin utilizarea tehnologiilor digitale pentru îmbunătățirea procesului de învățare și predare;

(m)  Promovarea realizării obiectivelor convenite la nivel internațional în materie de educație, cu accent deosebit pe sistemele de educație publică gratuită, prin intermediul unei educații formale, informale și nonformale de calitate, incluzive și echitabile, promovarea unor oportunități de educație permanentă pentru toți, la toate nivelurile, inclusiv în ceea ce privește dezvoltarea copiilor mici, formarea tehnică și profesională și inclusiv în situații de urgență și de criză, prin utilizarea tehnologiilor digitale pentru îmbunătățirea procesului de învățare și predare;

Amendamentul    348

Propunere de regulament

Anexa II – partea A – punctul 2 – litera ma (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ma)  Susținerea unor coridoare educaționale pentru ca studenții din țări aflate în stare de război să aibă posibilitatea de a studia la universități din Uniune;

Amendamentul    349

Propunere de regulament

Anexa II – partea A – punctul 2 – litera n

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(n)  Sprijinirea acțiunilor de consolidare a capacităților și a mobilității de studiu către, dinspre sau între țările partenere, precum și a cooperării și a dialogului politic cu instituțiile, organizațiile și autoritățile și organismele locale de punere în aplicare din țările respective;

(n)  Sprijinirea acțiunilor de mobilitate de studiu, consolidare a capacităților și cooperare culturală către, dinspre sau între țările partenere, precum și a cooperării și a dialogului politic cu instituțiile, organizațiile și autoritățile și organismele locale de punere în aplicare din țările respective;

Amendamentul    350

Propunere de regulament

Anexa II – partea A – punctul 2 – litera na (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(na)  Promovarea consolidării capacității și a cooperării în domeniile științei, tehnologiei și cercetării, abordând în special provocările societale legate de sărăcie care afectează în mod disproporționat țările partenere și zonele neglijate în materie de cercetare și dezvoltare cu investiții limitate din partea sectorului privat, precum și datele deschise și stimularea inovării sociale;

Amendamentul    351

Propunere de regulament

Anexa II – partea A – punctul 2 – litera o

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(o)  Promovarea cooperării în domeniile științei, tehnologiei și cercetării, precum și a datelor deschise și a inovării;

(o)  Promovarea consolidării capacității și a cooperării în domeniile științei, tehnologiei și cercetării, datelor deschise, inteligenței artificiale și inovării, în coordonare cu Programul-cadru pentru cercetare și inovare al Uniunii, pentru a combate fenomenul exodului creierelor;

Amendamentul    352

Propunere de regulament

Anexa II – partea A – punctul 2 – litera q

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(q)  Promovarea dialogului intercultural și a diversității culturale în toate formele sale, precum și conservarea și promovarea patrimoniului cultural și valorificarea potențialului industriilor creative pentru o dezvoltare durabilă, socială și economică;

(q)  Promovarea dialogului intercultural și a diversității culturale în toate formele sale, precum și conservarea și promovarea patrimoniului cultural și valorificarea potențialului sectoarelor culturale și creative pentru o dezvoltare durabilă, socială și economică;

Amendamentul    353

Propunere de regulament

Anexa II – partea A – punctul 2 – litera qa (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(qa)  Susținerea acțiunilor și promovarea cooperării în domeniul sportului pentru a contribui la capacitarea femeilor și a tinerilor, a persoanelor și a comunităților, precum și la obiectivele de sănătate, educație și incluziune socială ale Agendei 2030;

Amendamentul    354

Propunere de regulament

Anexa II – partea 2 – punctul 3 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Migrația și mobilitatea

3.  Migrația, mobilitatea și strămutarea forțată

Amendamentul    355

Propunere de regulament

Anexa II – partea A – punctul 3 – litera -a (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(-a)  Susținerea unor politici de migrație eficiente și bazate pe drepturile omului, la toate nivelurile, inclusiv a programelor de protecție, pentru facilitarea migrației legale, desfășurate în condiții de siguranță și de ordine;

Amendamentul    356

Propunere de regulament

Anexa II – partea A – punctul 3 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  Consolidarea parteneriatelor în materie de migrație și mobilitate pe baza unei abordări integrate și echilibrate, care să acopere toate aspectele legate de migrație, inclusiv acordarea de asistență pentru punerea în aplicare a acordurilor și înțelegerilor bilaterale sau regionale, inclusiv a parteneriatelor pentru mobilitate;

(a)  Contribuția la consolidarea parteneriatelor bilaterale, regionale, inclusiv a parteneriatelor sud-sud și a celor internaționale în materie de migrație și mobilitate pe baza unei abordări integrate și echilibrate, care să acopere toate aspectele legate de migrație, și în conformitate cu dreptul internațional, cu dreptul Uniunii și cu obligațiile privind drepturile omului;

Amendamentul    357

Propunere de regulament

Anexa II – partea A – punctul 3 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(aa)  Acordarea de asistență pentru aplicarea acordurilor și a înțelegerilor bilaterale sau regionale ale Uniunii cu țările terțe, inclusiv a parteneriatelor pentru mobilitate, precum și crearea unor căi sigure și legale, inclusiv prin facilitarea acordării vizelor și acorduri de relocare, pe baza asumării reciproce a responsabilității și a respectării depline a obligațiilor privind drepturile umanitare și drepturile omului;

Amendamentul    358

Propunere de regulament

Anexa II – partea A – punctul 3 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  Sprijinirea reintegrării durabile a migranților care se întorc;

(b)  Sprijinirea reintegrării socioeconomice durabile și cu succes a migranților care se întorc;

Amendamentul    359

Propunere de regulament

Anexa II – partea A – punctul 3 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d)  Combaterea migrației nereglementate, a traficului de persoane și a introducerii ilegale de migranți și intensificarea cooperării privind gestionarea integrată a frontierelor;

(d)  Reducerea vulnerabilităților în contextul migrației, inclusiv prin contracararea migrației clandestine, și consolidarea reacției transnaționale la traficul de persoane și contrabanda cu migranți, în conformitate cu dreptul internațional și cu dreptul Uniunii;

Amendamentul    360

Propunere de regulament

Anexa II – partea A – punctul 3 – litera e

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(e)  Consolidarea capacității științifice, tehnice, umane și instituționale pentru gestionarea migrației;

(e)  Consolidarea capacității științifice, tehnice, umane și instituționale pentru gestionarea migrației, inclusiv colectarea și utilizarea unor date corecte și defalcate ca bază pentru politici bazate pe dovezi, pentru a facilita migrația sigură, ordonată și responsabilă;

Amendamentul    361

Propunere de regulament

Anexa II – partea A – punctul 3 – litera f

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(f)  Sprijinirea unor politici privind migrația eficace și bazate pe drepturile omului, inclusiv a programelor de protecție;

eliminat

Amendamentul    362

Propunere de regulament

Anexa II – partea A – punctul 3 – litera g

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(g)  Promovarea condițiilor pentru facilitarea migrației legale și a mobilității bine gestionate, a contactelor interpersonale, a maximizării impactului migrației asupra dezvoltării;

(g)  Promovarea condițiilor pentru facilitarea migrației legale și a mobilității bine gestionate și a contactelor interpersonale, inclusiv prin furnizarea de informații exacte și în timp util în toate etapele migrației;

Amendamentul    363

Propunere de regulament

Anexa II – partea A – punctul 3 – litera ga (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ga)  Maximizarea impactului migrației asupra dezvoltării și îmbunătățirea înțelegerii comune a legăturii dintre migrație și dezvoltare;

Amendamentul    364

Propunere de regulament

Anexa II – partea A – punctul 3 – litera h

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(h)  Asigurarea protecției migranților și a persoanelor strămutate forțat;

(h)  Asigurarea protecției migranților și a persoanelor strămutate forțat, acordând o atenție specială grupurilor vulnerabile, aplicând o abordare bazată pe drepturi și asigurând recunoașterea și stabilirea statutului persoanelor care au nevoie de protecție internațională în cadrul fluxurilor de migrație mixte;

Amendamentul    365

Propunere de regulament

Anexa II – partea A – punctul 3 – litera i

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(i)  Sprijinirea unor soluții bazate pe dezvoltare în cazul persoanelor strămutate forțat și a comunităților lor gazdă;

(i)  Sprijinirea unor soluții bazate pe dezvoltare în cazul persoanelor strămutate forțat și a comunităților lor gazdă, inclusiv prin accesul la educație și locuri de muncă decente, pentru a promova demnitatea, reziliența și încrederea persoanelor strămutate în forțele proprii, precum și includerea lor în viața economică și socială a țărilor gazdă;

Amendamentul    366

Propunere de regulament

Anexa II – partea A – punctul 3 – litera j

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(j)  Susținerea implicării diasporei în țările de origine;

(j)  Susținerea implicării diasporei în țările de origine, pentru a contribui pe deplin la dezvoltarea durabilă;

Amendamentul    367

Propunere de regulament

Anexa II – partea A – punctul 3 – litera ka (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ka)  Contribuția la capacitarea migranților și a societăților în vederea realizării integrării lor depline și a coeziunii sociale.

Amendamentul    368

Propunere de regulament

Anexa II – partea A – punctul 3 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Cooperarea în acest domeniu va fi condusă în concordanță cu [Fondul pentru azil și migrație], cu respectarea deplină a principiului coerenței politicilor în favoarea dezvoltării.

Amendamentul    369

Propunere de regulament

Anexa II – partea A – punctul 4 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  Contribuția la eforturile partenerilor de a-și îndeplini angajamentele asumate în domeniul schimbărilor climatice în conformitate cu Acordul de la Paris privind schimbările climatice, inclusiv prin punerea în aplicare a contribuției stabilite la nivel național (CSN) și a planurilor de acțiuni pentru atenuarea schimbărilor climatice și adaptarea la acestea, inclusiv a sinergiilor dintre adaptare și atenuare;

(b)  Susținerea adaptării la schimbările climatice, acordând o atenție deosebită statelor și populațiilor deosebit de vulnerabile, care nu dispun de resurse pentru a adopta măsurile necesare; contribuția la eforturile partenerilor de a-și îndeplini angajamentele asumate în domeniul schimbărilor climatice în conformitate cu Acordul de la Paris privind schimbările climatice, inclusiv prin punerea în aplicare a contribuției stabilite la nivel național (CSN) și a planurilor de acțiuni pentru atenuarea schimbărilor climatice și adaptarea la acestea, inclusiv a sinergiilor dintre adaptare și atenuare, precum și de a-și îndeplini angajamentele ce rezultă din alte acorduri de mediu multilaterale, precum Convenția privind diversitatea biologică și Convenția Națiunilor Unite pentru combaterea deșertificării;

Amendamentul    370

Propunere de regulament

Anexa II – partea A – punctul 4 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d)  Consolidarea cooperării în domeniul energiei durabile; promovarea și intensificarea cooperării în ceea ce privește eficiența energetică și utilizarea surselor regenerabile de energie;

(d)  Promovarea accesului la energie durabilă în țările în curs de dezvoltare, astfel încât Uniunea să își respecte angajamentul pe care și l-a asumat în 2012, de a oferi un astfel de acces pentru încă 500 de milioane de persoane până în 2030, acordând prioritate soluțiilor la scară mică, în afara rețelelor sau în minirețele, care prezintă o valoare ridicată pentru mediu și dezvoltare. Consolidarea cooperării în domeniul energiei durabile; promovarea și intensificarea cooperării în ceea ce privește eficiența energetică și utilizarea surselor regenerabile de energie; promovarea accesului la servicii energetice fiabile, sigure, accesibile, curate și durabile, în special a soluțiilor locale și descentralizate care asigură accesul la energie pentru persoanele care trăiesc în condiții de sărăcie și în regiuni îndepărtate;

Amendamentul    371

Propunere de regulament

Anexa II – partea A – punctul 4 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(da)  Consolidarea capacităților de integrare a durabilității mediului și a obiectivelor legate de schimbările climatice, precum și urmărirea creșterii economice ecologice în strategiile de dezvoltare naționale și locale, inclusiv sprijinirea criteriilor de durabilitate în achizițiile publice;

Amendamentul    372

Propunere de regulament

Anexa II – partea A – punctul 4 – litera db (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(db)  Promovarea responsabilității sociale a întreprinderilor, a procesului de diligență în lanțurile de aprovizionare și aplicarea coerentă a „abordării precaute” și a principiului „poluatorul plătește”;

Amendamentul    373

Propunere de regulament

Anexa II – partea A – punctul 4 – litera dc (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(dc)  Promovarea practicilor agricole durabile din punctul de vedere al mediului, inclusiv a agroecologiei, care contribuie în mod dovedit la protecția ecosistemelor și a biodiversității și care sporesc reziliența socială și de mediu la schimbările climatice pe termen lung;

Amendamentul    374

Propunere de regulament

Anexa II – partea A – punctul 4 – litera f

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(f)  Consolidarea implicării comunităților locale în combaterea schimbărilor climatice, în conservarea ecosistemelor și în gestionarea resurselor naturale; promovarea dezvoltării urbane durabile și a rezilienței în zonele urbane;

(f)  Consolidarea implicării comunităților locale și a popoarelor indigene în combaterea schimbărilor climatice, în lupta împotriva pierderii biodiversității și a infracțiunilor împotriva speciilor sălbatice, în conservarea ecosistemelor și în gestionarea resurselor naturale, inclusiv prin îmbunătățirea drepturilor de proprietate funciară și a gestionării resurselor acvatice; promovarea dezvoltării urbane durabile și a rezilienței în zonele urbane;

Amendamentul    375

Propunere de regulament

Anexa II – partea A – punctul 4 – litera fa (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(fa)  Încetarea comerțului cu minereuri din zone de conflict și a abuzurilor asupra minerilor și susținerea dezvoltării comunităților locale în conformitate cu Regulamentul (UE) 2017/821 de stabilire a unor obligații de diligență necesară în cadrul lanțului de aprovizionare și a măsurilor aferente, precum și extinderea acestei abordări la minereurile care nu sunt încă vizate în prezent;

Amendamentul    376

Propunere de regulament

Anexa II – partea A – punctul 4 – litera fb (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(fb)  Promovarea educației pentru dezvoltare durabilă pentru a capacita oamenii să transforme societatea și să construiască un viitor durabil.

Amendamentul    377

Propunere de regulament

Anexa II – partea A – punctul 4 – litera g

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(g)  Promovarea conservării, a gestionării și utilizării durabile și a refacerii resurselor naturale, ecosisteme sănătoase și stoparea pierderii biodiversității, precum și protecția speciilor sălbatice de faună și floră;

(g)  Promovarea conservării, a gestionării și utilizării durabile și a refacerii resurselor naturale, ecosisteme sănătoase și stoparea pierderii biodiversității, precum și protecția speciilor sălbatice de faună și floră, inclusiv combaterea braconajului și a traficului de specii sălbatice;

Amendamentul    378

Propunere de regulament

Anexa II – partea A – punctul 4 – litera ga (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ga)  Contracararea pierderii biodiversității, realizarea unor inițiative internaționale și la nivelul Uniunii în acest sens, în special prin promovarea conservării, a utilizării durabile și a gestionării ecosistemelor terestre și maritime și a biodiversității asociate.

Amendamentul    379

Propunere de regulament

Anexa II – partea A – punctul 4 – litera h

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(h)  Promovarea gestionării durabile și integrate a resurselor de apă și a cooperării transfrontaliere în domeniul apei;

(h)  Promovarea gestionării durabile și integrate a resurselor de apă și a cooperării transfrontaliere în domeniul apei, în conformitate cu dreptul internațional;

Amendamentul    380

Propunere de regulament

Anexa II – partea A – punctul 4 – litera i

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(i)  Promovarea conservării și a ameliorării stocurilor de carbon prin gestionarea durabilă a exploatării terenurilor, a schimbării destinației terenurilor și a silviculturii, precum și combaterea degradării mediului, a deșertificării și a degradării terenurilor;

(i)  Promovarea conservării și a ameliorării stocurilor de carbon prin gestionarea durabilă a exploatării terenurilor, a schimbării destinației terenurilor și a silviculturii, precum și combaterea degradării mediului, a deșertificării și a degradării terenurilor și pădurilor, inclusiv combaterea secetei;

Amendamentul    381

Propunere de regulament

Anexa II – partea A – punctul 4 – litera j

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(j)  Limitarea despăduririlor și promovarea aplicării reglementărilor forestiere, a guvernării și a schimburilor comerciale (FLEGT) și combaterea exploatării forestiere ilegale și a comerțului ilegal cu lemne și produse din lemn;

(j)  Limitarea despăduririlor și promovarea aplicării reglementărilor forestiere, a guvernării și a schimburilor comerciale (FLEGT) și combaterea exploatării forestiere ilegale și a comerțului ilegal cu lemne și produse din lemn. Susținerea unei mai bune guvernanțe și consolidarea capacității pentru gestionarea durabilă a resurselor naturale; sprijinirea negocierii și a punerii în aplicare a acordurilor de parteneriat voluntar;

Amendamentul    382

Propunere de regulament

Anexa II – partea A – punctul 4 – litera k

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(k)  Sprijinirea guvernanței oceanelor, inclusiv protecția, refacerea și conservarea zonelor costiere și marine în toate formele lor, inclusiv a ecosistemelor, lupta împotriva deșeurilor marine, combaterea pescuitului ilegal, nedeclarat și nereglementat (pescuit INN) și protecția biodiversității marine;

(k)  Sprijinirea guvernanței oceanelor, inclusiv protecția, refacerea și conservarea zonelor costiere și marine în toate formele lor, inclusiv a ecosistemelor, lupta împotriva deșeurilor marine, combaterea pescuitului ilegal, nedeclarat și nereglementat (pescuit INN) și protecția biodiversității marine, în conformitate cu Convenția ONU asupra dreptului mării (UNCLOS);

Amendamentul    383

Propunere de regulament

Anexa II – partea A – punctul 4 – litera l

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(l)  Consolidarea reducerii riscului de dezastre (RRD) și a rezilienței la nivel regional, în sinergie cu politicile și acțiunile de adaptare la schimbările climatice;

(l)  Consolidarea reducerii riscului de dezastre (RRD), a gradului de pregătire și a rezilienței la nivel regional, prin adoptarea unei abordări axate pe oameni și plasate în responsabilitatea comunității, în sinergie cu politicile și acțiunile de adaptare la schimbările climatice;

Amendamentul    384

Propunere de regulament

Anexa II – partea A – punctul 4 – litera m

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(m)  Promovarea utilizării eficiente a resurselor și a consumului și producției durabile, inclusiv combaterea poluării și gestionarea corespunzătoare a substanțelor chimice și a deșeurilor;

(m)  Promovarea utilizării eficiente a resurselor și a consumului și producției durabile (în întregul lanț de aprovizionare), inclusiv prin limitarea utilizării resurselor naturale prin care sunt finanțate conflictele și prin susținerea respectării de către părțile interesate a inițiativelor precum sistemul de certificare pentru Procesul Kimberley; combaterea poluării și gestionarea corespunzătoare a substanțelor chimice și a deșeurilor;

Amendamentul    385

Propunere de regulament

Anexa II – partea A – punctul 4 – litera n

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(n)  Sprijinirea eforturilor de îmbunătățire a diversificării economice durabil, a competitivității durabile și a comerțului durabil și dezvoltarea sectorului privat, punând accentul în special pe creșterea verde, cu emisii scăzute de dioxid de carbon și rezilientă la schimbările climatice, pe microîntreprinderi, IMM-uri și cooperative, prin valorificarea acordurilor comerciale existente cu UE.

(n)  Sprijinirea eforturilor de îmbunătățire a diversificării economice durabile, a competitivității durabile, a lanțurilor de aprovizionare durabile pentru repartizarea valorii și a comerțului echitabil durabil și dezvoltarea sectorului privat, punând accentul în special pe creșterea verde, cu emisii scăzute de dioxid de carbon și rezilientă la schimbările climatice, pe microîntreprinderi, întreprinderi sociale, IMM-uri și cooperative, prin valorificarea avantajelor pentru dezvoltare ale acordurilor comerciale existente cu UE;

Amendamentul    386

Propunere de regulament

Anexa II – partea A – punctul 4 – litera na (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(na)  Respectarea angajamentelor internaționale privind conservarea biodiversității din tratate precum Convenția privind diversitatea biologică (CBD), Convenția privind comerțul internațional cu specii sălbatice de faună și floră pe cale de dispariție (CITES), Convenția privind conservarea speciilor migratoare de animale sălbatice și alte tratate legate de biodiversitate.

Amendamentul    387

Propunere de regulament

Anexa II – partea A – punctul 4 – litera nb (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(nb)  o integrare mai bună a obiectivelor legate de schimbările climatice și de mediu, precum și o aplicare pe scară mai largă a acestora, în cadrul cooperării pentru dezvoltare la nivelul Uniunii, prin sprijinirea activității metodologice și de cercetare cu privire la țările în curs de dezvoltare, desfășurate în acestea și de către acestea, inclusiv mecanisme de monitorizare, raportare și verificare, cartografierea, evaluarea și expertizarea ecosistemelor, îmbunătățirea expertizei de mediu și promovarea de acțiuni inovatoare și a coerenței politicilor;

Amendamentul    388

Propunere de regulament

Anexa II – partea A – punctul 4 – litera nc (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(nc)  contracararea efectelor globale și transregionale ale schimbărilor climatice care pot avea un impact destabilizator asupra păcii și securității.

Amendamentul    389

Propunere de regulament

Anexa II – partea A – punctul 5 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  Sprijinirea antreprenoriatului, a locurilor de muncă decente și a capacității de inserție profesională prin dezvoltarea de competențe și abilități, inclusiv prin educație, prin îmbunătățirea standardelor de muncă și a condițiilor de muncă și prin crearea de oportunități, în special pentru tineri;

(a)  Sprijinirea antreprenoriatului, inclusiv prin microfinanțare, a locurilor de muncă decente și a capacității de inserție profesională prin dezvoltarea de competențe și abilități, inclusiv prin educație, prin îmbunătățirea aplicării depline a standardelor de muncă ale OIM, inclusiv prin dialogul social și combaterea muncii copiilor, a condițiilor de muncă într-un mediu sănătos, cu salarii suficiente, și prin crearea de oportunități, în special pentru tineri;

Amendamentul    390

Propunere de regulament

Anexa II – partea A – punctul 5 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  Sprijinirea căilor naționale de dezvoltare care maximizează rezultatele și efectele sociale pozitive și promovarea impozitării progresive și a politicilor publice redistributive;

(b)  Sprijinirea căilor naționale de dezvoltare care maximizează rezultatele și efectele sociale pozitive, promovarea impozitării eficiente și durabile și a politicilor publice redistributive, precum și înființarea și consolidarea sistemelor durabile de protecție socială și a sistemelor de asigurări sociale; sprijinirea eforturilor la nivel național și internațional pentru combaterea evaziunii fiscale și a paradisurilor fiscale;

Amendamentul    391

Propunere de regulament

Anexa II – partea A – punctul 5 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  Îmbunătățirea climatului de afaceri și de investiții, crearea unui mediu de reglementare propice pentru dezvoltarea economică și sprijinirea întreprinderilor, în special a microîntreprinderilor și a IMM-urilor, astfel încât să își extindă activitățile și să creeze locuri de muncă;

(c)  Îmbunătățirea climatului de afaceri și de investiții responsabil, crearea unui mediu de reglementare propice pentru dezvoltarea economică și sprijinirea întreprinderilor, în special a microîntreprinderilor și a IMM-urilor, a cooperativelor și a întreprinderilor sociale, astfel încât să își extindă activitățile și să creeze locuri de muncă, sprijinirea dezvoltării economiei solidare și stimularea asumării responsabilității de către sectorul privat;

Amendamentul    392

Propunere de regulament

Anexa II – partea A – punctul 5 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ca)  Promovarea asumării responsabilității de către întreprinderi și a mecanismelor de despăgubire pentru încălcări ale drepturilor omului legate de activități ale sectorului privat; susținerea eforturilor la nivel local, regional și global pentru a asigura respectarea standardelor privind drepturile omului de către întreprinderi și a evoluțiilor în materie de reglementare, inclusiv privind obligația de diligență și un instrument internațional obligatoriu privind afacerile și drepturile omului la nivel global;

Amendamentul    393

Propunere de regulament

Anexa II – partea A – punctul 5 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d)  Consolidarea sustenabilității sociale și de mediu, a responsabilității sociale a întreprinderilor și a comportamentului responsabil în afaceri de-a lungul întregilor lanțuri valorice;

(d)  Consolidarea sustenabilității sociale și de mediu, a responsabilității sociale a întreprinderilor și a comportamentului responsabil în afaceri de-a lungul întregilor lanțuri valorice, asigurând repartizarea valorii, prețuri echitabile și condiții comerciale echitabile;

Amendamentul    394

Propunere de regulament

Anexa II – partea A – punctul 5 – litera e

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(e)  Sporirea eficacității cheltuielilor publice și promovarea utilizării într-un mod mai strategic a finanțelor publice, inclusiv prin instrumente de finanțare mixtă, pentru a atrage investiții publice și private suplimentare;

(e)  Creșterea eficacității și a durabilității cheltuielilor publice, inclusiv prin promovarea achizițiilor publice durabile; promovarea utilizării într-un mod mai strategic a finanțelor publice, inclusiv prin instrumente de finanțare mixtă, pentru a atrage investiții publice și private suplimentare;

Amendamentul    395

Propunere de regulament

Anexa II – partea A – punctul 5 – litera g

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(g)  Promovarea coeziunii economice, sociale și teritoriale interne, crearea unor legături mai strânse între zonele urbane și cele rurale și facilitarea dezvoltării sectorului turismului ca levier pentru dezvoltarea durabilă;

(g)  Promovarea coeziunii economice, sociale și teritoriale interne, crearea unor legături mai strânse între zonele urbane și cele rurale și facilitarea dezvoltării atât a industriilor creative, cât și a sectorului turismului cultural ca levier pentru dezvoltarea durabilă;

Amendamentul    396

Propunere de regulament

Anexa II – partea A – punctul 5 – litera h

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(h)  Stimularea și diversificarea lanțurilor valorice din sectorul agricol și alimentar, promovarea diversificării economice, a generării de valoare adăugată, a integrării regionale, a competitivității și a comerțului, precum și consolidarea inovațiilor durabile, cu emisii scăzute de dioxid de carbon și reziliente la schimbările climatice;

(h)  Stimularea și diversificarea lanțurilor valorice sustenabile și incluzive din sectorul agricol și alimentar, promovarea securității alimentare și a diversificării economice, a generării de valoare adăugată, a integrării regionale, a competitivității și a comerțului echitabil, precum și consolidarea inovațiilor durabile, cu emisii scăzute de dioxid de carbon și reziliente la schimbările climatice;

Amendamentul    397

Propunere de regulament

Anexa II – partea A – punctul 5 – litera ha (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ha)  Concentrarea asupra unei intensificări a agriculturii ecologic eficiente pentru micii fermieri, în special femei, susținând politici, strategii și cadre juridice naționale eficace și durabile, precum și pentru un acces echitabil și durabil la resurse, inclusiv la terenuri, apă, (micro)credite și alți factori de producție agricolă;

Amendamentul    398

Propunere de regulament

Anexa II – partea A – punctul 5 – litera hb (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(hb)  Susținerea activă a unei participări mai mari a societății civile și a organizațiilor de fermieri la elaborarea politicilor și la programele de cercetare, precum și intensificarea implicării acestora în realizarea și evaluarea programelor guvernamentale.

Amendamentul    399

Propunere de regulament

Anexa II – partea A – punctul 5 – litera j

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(j)  Facilitarea accesului universal la energie durabilă și promovarea unei economii cu emisii scăzute de dioxid de carbon, rezilientă la schimbările climatice, circulară și eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor, în conformitate cu Acordul de la Paris privind schimbările climatice;

(j)  Facilitarea accesului universal la energie sigură, la prețuri accesibile și durabilă și promovarea unei economii cu emisii scăzute de dioxid de carbon, rezilientă la schimbările climatice, circulară și eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor, în conformitate cu Acordul de la Paris privind schimbările climatice;

Amendamentul    400

Propunere de regulament

Anexa II – partea A – punctul 5 – litera l

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(l)  Promovarea conectivității digitale incluzive, accesibile ca preț și fiabile și consolidarea economiei digitale;

(l)  Promovarea conectivității digitale incluzive, accesibile ca preț, sigure și fiabile și consolidarea economiei digitale; promovarea cunoștințelor de bază și a competențelor digitale; favorizarea antreprenoriatului digital și a creării de locuri de muncă; promovarea utilizării tehnologiilor digitale ca motor al dezvoltării durabile; abordarea securității cibernetice, a protecției datelor și a altor probleme de reglementare legate de digitalizare;

Amendamentul    401

Propunere de regulament

Anexa II – partea A – punctul 5 – litera m

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(m)  Dezvoltarea și consolidarea piețelor și sectoarelor într-un mod care să stimuleze creșterea durabilă și favorabilă incluziunii;

(m)  Dezvoltarea și consolidarea piețelor și sectoarelor într-un mod care să stimuleze creșterea durabilă și favorabilă incluziunii, precum și comerțul echitabil;

Amendamentul    402

Propunere de regulament

Anexa II – partea A – punctul 5 – litera n

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(n)  Sprijinirea agendei de integrare regională și a politicilor comerciale optime, precum și sprijinirea consolidării și punerii în aplicare a acordurilor comerciale dintre UE și partenerii săi;

(n)  Sprijinirea agendei de integrare regională și a politicilor comerciale optime, care favorizează o dezvoltare incluzivă și durabilă, precum și susținerea consolidării și aplicări unor acorduri comerciale echitabile dintre Uniune și partenerii săi, inclusiv a unor acorduri holistice și asimetrice cu partenerii din țările în curs de dezvoltare; promovarea și consolidarea multilateralismului, a cooperării economice durabile, precum și a normelor Organizației Mondiale a Comerțului;

Amendamentul    403

Propunere de regulament

Anexa II – partea A – punctul 5 – litera o

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(o)  Promovarea cooperării în domeniile științei, tehnologiei și cercetării, precum și a datelor deschise și a inovării;

(o)  Promovarea cooperării în domeniile științei, tehnologiei, cercetării, digitalizării, datelor deschise, volumelor mari de date, inteligenței artificiale și inovării, inclusiv a dezvoltării diplomației științifice;

Amendamentul    404

Propunere de regulament

Anexa II – partea A – punctul 5 – litera p

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(p)  Promovarea dialogului intercultural și a diversității culturale în toate formele sale, precum și conservarea și promovarea patrimoniului cultural;

(p)  Promovarea dialogului intercultural și a diversității culturale în toate formele sale, dezvoltarea artizanatului local, a artei contemporane și a expresiilor culturale, precum și conservarea și promovarea patrimoniului cultural;

Amendamentul    405

Propunere de regulament

Anexa II – partea A – punctul 5 – litera r

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(r)  Îmbunătățirea accesului la locuri de muncă decente și crearea unor piețe ale muncii și ale unor politici de ocupare a forței de muncă mai favorabile incluziunii și mai funcționale, axate pe munca decentă pentru toți, în special pentru tineri;

(r)  Îmbunătățirea accesului la locuri de muncă decente pentru toți într-un mediu sănătos și crearea unor piețe ale muncii și ale unor politici de ocupare a forței de muncă mai incluzive și mai funcționale, axate pe munca decentă, respectarea drepturilor omului și a drepturilor lucrătorilor, inclusiv venituri de subzistență pentru toți, în special pentru femei și tineri.

Amendamentul    406

Propunere de regulament

Anexa II – partea A – punctul 5 – litera ra (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ra)  Asigurarea unui acces echitabil și sustenabil la sectorul industriilor extractive, care să nu contribuie la conflicte sau corupție;

Amendamentul    407

Propunere de regulament

Anexa II – partea A – punctul 5 – litera s

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(s)  Promovarea accesului echitabil, durabil și fără denaturări la sectorul industriilor extractive.

(s)  Promovarea accesului echitabil, durabil și fără denaturări la sectorul industriilor extractive; asigurarea unui grad mai mare de transparență, diligență și responsabilitate a investitorilor, promovând totodată responsabilitatea sectorului privat. luarea unor măsuri legate de Regulamentul (UE) 2017/821 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 mai 2017 de stabilire a unor obligații de diligență necesară în cadrul lanțului de aprovizionare care revin importatorilor din Uniune de staniu, tantal și tungsten, de minereuri ale acestora și de aur provenind din zone de conflict și din zone cu risc ridicat.

Amendamentul    408

Propunere de regulament

Anexa II – partea 2 – punctul 6 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

6.  Securitate, stabilitate și pace

6.  Pace, securitate și stabilitate

Amendamentul    409

Propunere de regulament

Anexa II – partea A – punctul 6 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  Contribuția la asigurarea păcii și stabilității prin consolidarea rezilienței statelor, a societăților, a comunităților și a persoanelor la presiuni și șocuri politice, economice, de mediu, demografice și societale;

(a)  Contribuția la asigurarea păcii, prevenirea conflictelor și, astfel, la stabilitate, prin consolidarea rezilienței statelor, a societăților, a comunităților și a persoanelor la presiuni și șocuri politice, economice, de mediu, demografice și societale, inclusiv prin susținerea unor evaluări ale rezilienței, care să identifice capacitățile locale ale societăților de a rezista, a se adapta și a își reveni rapid în urma acestor presiuni și șocuri;

Amendamentul    410

Propunere de regulament

Anexa II – partea A – punctul 6 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(aa)  Promovarea unei culturi a non-violenței, inclusiv prin susținerea educației formale și informale cu privire la pace.

Amendamentul    411

Propunere de regulament

Anexa II – partea A – punctul 6 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  Sprijinirea prevenirii conflictelor, alerta timpurie și consolidarea păcii cu ajutorul medierii, gestionării crizelor și stabilizării;

(b)  Sprijinirea prevenirii conflictelor, alerta timpurie și consolidarea păcii cu ajutorul medierii, gestionării crizelor și stabilizării și reconstrucția postconflict, inclusiv creșterea rolului femeilor în toate aceste etape; promovarea, facilitarea și consolidarea capacităților în ceea ce privește creșterea încrederii, medierea, dialogul și reconcilierea, relațiile de bună vecinătate și alte măsuri care să contribuie la prevenirea și soluționarea conflictelor, acordând o atenție specială tensiunilor intercomunitare emergente, precum și măsurilor de conciliere între segmente ale societății și conflictelor și crizelor prelungite;

Amendamentul    412

Propunere de regulament

Anexa II – partea A – punctul 6 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ba)  Susținerea reabilitării și a reintegrării victimelor conflictelor armate, precum și a dezarmării, demobilizării și reintegrării foștilor combatanți și a familiilor lor în societatea civilă, ținând seama de nevoile specifice ale femeilor;

Amendamentul    413

Propunere de regulament

Anexa II – partea A – punctul 6 – litera bb (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(bb)  Creșterea rolului femeilor și al tineretului în consolidarea păcii și în prevenirea conflictelor, precum și includerea lor, o participare politică și civilă semnificativă și recunoașterea lor socială; susținerea aplicării RCSONU 1325, în special în țări și situații fragile, în situații de conflict și de post-conflict;

Amendamentul    414

Propunere de regulament

Anexa II – partea A – punctul 6 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  Sprijinirea reformei sectorului de securitate care vizează să ofere treptat persoanelor și statului sisteme de securitate mai eficace și responsabile pentru dezvoltarea durabilă;

(c)  Sprijinirea unei reforme a sectorului de securitate care să țină seama de conflicte și care să ofere treptat persoanelor și statului sisteme de securitate mai eficace, democratice și responsabile pentru dezvoltarea durabilă și pace;

Amendamentul    415

Propunere de regulament

Anexa II – partea A – punctul 6 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d)  Sprijinirea consolidării capacităților actorilor militari ca sprijin pentru dezvoltare și securitate pentru dezvoltare (CBSD);

(d)  Sprijinirea consolidării capacităților actorilor militari ca sprijin pentru dezvoltare și securitate pentru dezvoltare;

Amendamentul    416

Propunere de regulament

Anexa II – partea A – punctul 6 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(da)  Susținerea inițiativelor regionale și internaționale de dezarmare și a regimurilor și mecanismelor de control al exporturilor de arme;

Amendamentul    417

Propunere de regulament

Anexa II – partea A – punctul 6 – litera e

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(e)  Sprijinirea inițiativelor regionale și internaționale care contribuie la securitate, stabilitate și pace;

(e)  Sprijinirea inițiativelor locale, regionale și internaționale care contribuie la securitate, stabilitate și pace, precum și realizarea unei legături între acestea;

Amendamentul    418

Propunere de regulament

Anexa II – partea A – punctul 6 – litera f

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(f)  Prevenirea și combaterea radicalizării care duce la extremism violent și la terorism;

(f)  Prevenirea și combaterea radicalizării care duce la extremism violent și la terorism prin intermediul unor programe și acțiuni specifice contextului, care să țină seama de dimensiunea conflictuală și de cea de gen și să fie centrate pe oameni;

Amendamentul    419

Propunere de regulament

Anexa II – partea A – punctul 6 – litera fa (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(fa)  Abordarea impactului socioeconomic asupra populației civile al minelor antipersonal, al muniției neexplodate și al resturilor explozive, ținând seama de nevoile femeilor;

Amendamentul    420

Propunere de regulament

Anexa II – partea A – punctul 6 – litera fb (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(fb)  Abordarea efectelor sociale ale restructurării forțelor armate, inclusiv a nevoilor femeilor;

Amendamentul    421

Propunere de regulament

Anexa II – partea A – punctul 6 – litera fc (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(fc)  Susținerea tribunalelor ad-hoc locale, naționale, regionale și internaționale, precum și a comisiilor și mecanismelor pentru „adevăr și reconciliere”;

Amendamentul    422

Propunere de regulament

Anexa II – partea A – punctul 6 – litera h

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(h)  Promovarea cooperării transfrontaliere în ceea ce privește gestionarea durabilă a resurselor naturale comune;

(h)  Promovarea cooperării transfrontaliere în ceea ce privește gestionarea durabilă a resurselor naturale comune, în conformitate cu dreptul internațional și cu dreptul Uniunii;

Amendamentul    423

Propunere de regulament

Anexa II – partea A – punctul 6 – litera i

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(i)  Cooperarea cu țările terțe în domeniul utilizării pașnice a energiei nucleare, în special prin consolidarea capacităților și prin dezvoltarea infrastructurii în țările terțe în domeniile sănătății, agriculturii și siguranței alimentare; sprijinirea acțiunilor sociale care vizează abordarea consecințelor asupra celor mai vulnerabile segmente ale populației expuse la eventuale accidente radiologice și îmbunătățirea condițiilor lor de viață; promovarea gestionării cunoștințelor, a formării și a educației în domeniile nucleare;

(i)  Cooperarea cu țările terțe în domeniul utilizării pașnice a energiei nucleare, în special prin consolidarea capacităților și prin dezvoltarea infrastructurii în țările terțe în domeniile sănătății, agriculturii și siguranței alimentare; sprijinirea acțiunilor sociale care vizează abordarea consecințelor asupra celor mai vulnerabile segmente ale populației expuse la eventuale accidente radiologice și îmbunătățirea condițiilor lor de viață; promovarea gestionării cunoștințelor, a formării și a educației în domeniile nucleare. Aceste activități se desfășoară împreună cu cele din cadrul Instrumentului european pentru securitate nucleară, instituit prin Regulamentul UE .../... [Regulamentul privind IESN];

Amendamentul    424

Propunere de regulament

Anexa II – partea A – punctul 6 – litera j

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(j)  Consolidarea securității maritime pentru a se asigura siguranța, securitatea, curățenia și gestionarea durabilă a oceanelor;

(j)  Consolidarea securității și siguranței maritime pentru a se asigura siguranța, securitatea, curățenia și gestionarea durabilă a oceanelor;

Amendamentul    425

Propunere de regulament

Anexa II – partea A – punctul 7 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ca)  Susținerea și consolidarea cooperării țărilor și regiunilor partenere cu regiunile ultraperiferice ale Uniunii cu care se învecinează, precum și cu țările și teritoriile de peste mări care intră sub incidența Deciziei [...] a Consiliului din [...] privind asocierea țărilor și teritoriilor de peste mări la Uniunea Europeană;

Amendamentul    426

Propunere de regulament

Anexa II – partea A – punctul 7 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d)  Promovarea unui mediu favorabil pentru organizațiile societății civile, inclusiv fundațiile, sporirea participării constructive și structurate a acestora la politicile interne și consolidarea capacității lor de a-și îndeplini rolul de actori independenți în materie de dezvoltare și de guvernanță; consolidarea unor noi modalități de a stabili parteneriate cu organizațiile societății civile, promovarea unui dialog structurat și de fond cu Uniunea și utilizarea eficace a foilor de parcurs pe țări pentru colaborarea UE cu societatea civilă;

(d)  Promovarea unui mediu favorabil pentru organizațiile societății civile, inclusiv fundațiile, sporirea participării acestora la politicile interne și consolidarea capacității lor de a-și îndeplini rolul de actori independenți în materie de dezvoltare și de guvernanță; consolidarea unor noi modalități de a stabili parteneriate cu organizațiile societății civile, promovarea unui dialog structurat și de fond cu Uniunea și utilizarea și punerea în aplicare eficace a foilor de parcurs pe țări pentru colaborarea Uniunii cu societatea civilă;

Amendamentul    427

Propunere de regulament

Anexa II – partea A – punctul 7 – litera f

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(f)  Contactul mai eficace cu cetățenii din țările terțe, inclusiv prin valorificarea pe deplin a diplomației economice, culturale și publice;

(f)  Contactul mai eficace cu cetățenii și cu apărătorii drepturilor omului din țările terțe, inclusiv prin valorificarea pe deplin a diplomației economice, culturale, sportive și publice;

Amendamentul    428

Propunere de regulament

Anexa II – partea B

Textul propus de Comisie

Amendamentul

B  Specific pentru zona de vecinătate a UE

eliminat

(a)  Promovarea unei cooperări politice consolidate;

 

(b)  Sprijinirea punerii în aplicare a acordurilor de asociere sau a altor acorduri existente și viitoare, precum și a agendelor de asociere și a priorităților parteneriatului convenite de comun acord sau a documentelor echivalente;

 

(c)  Promovarea unui parteneriat consolidat cu societățile între Uniune și țările partenere, inclusiv prin intermediul contactelor interpersonale;

 

(d)  Consolidarea cooperării regionale, în special în cadrul Parteneriatului estic și al Uniunii pentru Mediterana, și între țările din vecinătatea europeană, precum și a cooperării transfrontaliere;

 

(e)  Realizarea unei integrări progresive în piața internă a Uniunii și consolidarea cooperării sectoriale și intersectoriale, inclusiv prin armonizarea legislativă și convergența reglementărilor cu standardele Uniunii și alte standarde internaționale relevante și printr-un acces îmbunătățit la piață, inclusiv prin intermediul zonelor de liber schimb aprofundate și cuprinzătoare, al măsurilor conexe de consolidare a instituțiilor și al investițiilor.

 

Amendamentul    429

Propunere de regulament

Anexa III – punctul 1 – punctul semialdin 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

  Contribuția la promovarea valorilor fundamentale ale democrației, statului de drept, universalității și indivizibilității drepturilor omului, a respectului pentru demnitatea umană, a principiilor nediscriminării, egalității și solidarității, precum și contribuția la respectarea principiilor Cartei Organizației Națiunilor Unite și a dreptului internațional.

eliminat

Amendamentul    430

Propunere de regulament

Anexa III – punctul 1 – punctul semialdin 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

  Favorizarea cooperării și a parteneriatului cu societatea civilă în legătură cu aspecte referitoare la drepturile omului și democrație, inclusiv în situații sensibile și urgente. Se elaborează o strategie globală și coerentă la toate nivelurile în vederea realizării obiectivelor de mai jos.

eliminat

Amendamentul    431

Propunere de regulament

Anexa III – punctul 1 – punctul semialdin 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

  Protejarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale pentru toți, contribuția la construirea unor societăți în care să prevaleze participarea, nediscriminarea, toleranța, justiția și asumarea răspunderii, solidaritatea și egalitatea. Respectarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale pentru toți va fi monitorizată, promovată și consolidată în conformitate cu principiile universalității, indivizibilității și interdependenței drepturilor omului. Domeniul de aplicare al programului include drepturile civile, politice, economice, sociale și culturale. Problemele legate de drepturile omului vor fi abordate în același timp cu impulsionarea societății civile și cu protecția și capacitarea apărătorilor drepturilor omului, inclusiv în ceea ce privește marja lor de acțiune din ce în ce mai redusă.

eliminat

Amendamentul    432

Propunere de regulament

Anexa III – punctul 1 – punctul semialdin 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

  Dezvoltarea, îmbunătățirea și protejarea democrației, printr-o abordare cuprinzătoare care să vizeze toate aspectele legate de guvernanța democratică, inclusiv consolidarea pluralismului democratic, stimularea participării cetățenilor și sprijinirea proceselor electorale credibile, incluzive și transparente. Democrația va fi consolidată prin respectarea principalilor piloni ai sistemelor democratice, printre care se numără statul de drept, normele și valorile democratice, mass-media independentă, instituții - inclusiv partide politice și parlamente - responsabile și incluzive și lupta anti-corupție. Observarea alegerilor joacă un rol hotărâtor în cadrul sprijinului mai larg pentru procesele democratice. În acest context, misiunile UE de observare a alegerilor vor fi în continuare o componentă majoră a programului, alături de acțiunile întreprinse în urma recomandărilor misiunilor UE de observare a alegerilor;

eliminat

Amendamentul    433

Propunere de regulament

Anexa III – punctul 1 – punctul semialdin 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

  Promovarea multilateralismului eficace și a parteneriatului strategic și contribuția la consolidarea capacităților cadrelor internaționale, regionale și naționale de a promova și proteja drepturile omului, democrația și statul de drept. Parteneriatele strategice vor fi stimulate, acordându-se o atenție deosebită Oficiului Înaltului Comisar al Națiunilor Unite pentru Drepturile Omului (OHCHR), Curții Penale Internaționale (CPI) și mecanismelor regionale și naționale relevante de protejare a drepturilor omului. În plus, programul va promova educația și cercetarea pe tema drepturilor omului și a democrației, inclusiv prin intermediul Campusului global pentru drepturile omului și democrație (Global Campus for Human Rights and Democracy).

eliminat

Amendamentul    434

Propunere de regulament

Anexa III – punctul 1 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

În cadrul acestui program, Uniunea acordă asistență în vederea abordării chestiunilor globale, regionale, naționale și locale referitoare la drepturile omului și la democratizare, în parteneriat cu societatea civilă în următoarele domenii strategice de intervenție:

 

1a.  Protejarea și promovarea drepturilor omului și ale apărătorilor drepturilor omului în situațiile de urgență și în țările în care drepturile omului și libertățile fundamentale sunt cele mai expuse riscului, inclusiv prin abordarea nevoilor urgente de protecție a apărătorilor drepturilor omului într-o manieră flexibilă și cuprinzătoare.

 

Se pune accentul pe aspecte referitoare la drepturile omului și la democrație, care nu pot fi abordate prin programe geografice sau prin alte programe tematice, din cauza caracterului lor sensibil sau a naturii urgente. În astfel de cazuri, se acordă prioritate promovării respectării dreptului internațional relevant și oferirii de sprijin și mijloace concrete de acțiune societății civile locale, care acționează în condiții foarte dificile. O atenție specială se acordă, de asemenea, consolidării unui mecanism specific de protecție a apărătorilor drepturilor omului.

 

1b.  Susținerea drepturilor omului și a libertăților fundamentale pentru toți, contribuția la construirea unor societăți în care să prevaleze participarea, nediscriminarea, egalitatea, justiția socială și asumarea răspunderii.

 

Asistența din partea Uniunii trebuie să aibă capacitatea de a trata aspectele cele mai sensibile de politică, cum ar fi pedeapsa cu moartea, tortura, libertatea de exprimare în contexte restrictive, discriminarea grupurilor vulnerabile, precum și protecția și promovarea drepturilor copiilor (în privința muncii copiilor, a traficului cu copii, a prostituției infantile sau a copiilor soldați), și răspunde provocărilor emergente complexe, cum ar fi protecția persoanelor strămutate ca urmare a schimbărilor climatice, prin libertatea sa de acțiune și flexibilitatea ridicată în ceea ce privește modalitățile de cooperare.

 

1c.  Consolidarea și susținerea democrației, tratând toate aspectele legate de guvernanța democratică, inclusiv consolidarea pluralismului democratic, creșterea participării cetățenilor, crearea unui mediu favorabil societății civile și susținerea unor procese electorale credibile, în special prin misiunile UE de observare a alegerilor.

 

Democrația trebuie consolidată prin respectarea principalilor piloni ai sistemelor democratice, printre care statul de drept, normele și valorile democratice, independența media, instituții - inclusiv partide politice și parlamente - responsabile și incluzive, un sector de securitate responsabil și lupta anti-corupție. Trebuie acordată prioritate oferirii unui sprijin și a unor mijloace de acțiune concrete actorilor politici care își desfășoară activitatea în condiții foarte dificile. Observarea alegerilor joacă un rol hotărâtor în cadrul sprijinului mai larg pentru procesele democratice. În acest context, misiunile UE de observare a alegerilor sunt în continuare o componentă majoră a programului, alături de acțiunile întreprinse în urma recomandărilor misiunilor UE de observare a alegerilor. O altă axă majoră este susținerea organizațiilor cetățenilor de observare a alegerilor și a rețelelor lor regionale din întreaga lume.

 

Capacitatea și vizibilitatea organizațiilor cetățenești de observare a alegerilor din vecinătatea europeană estică și sudică și a organizațiilor platformelor regionale respective trebuie consolidate, în special prin introducerea unui program de învățare reciprocă viabil pentru organizațiile cetățenești independente și nepartizane de observare a alegerilor. Uniunea trebuie să îmbunătățească capacitățile organizațiilor cetățenești interne de observare a alegerilor, să ofere instruire pentru alegători, cunoștințe de bază în domeniul media, programe pentru monitorizarea aplicării recomandărilor misiunilor de observare a alegerilor interne și internaționale, și trebuie să apere credibilitatea și încrederea în institutele electorale și de observare a alegerilor.

 

1d.  Promovarea multilateralismului eficace și a parteneriatelor strategice care contribuie la consolidarea capacităților cadrelor internaționale, regionale și naționale și la capacitarea actorilor locali în vederea promovării și protejării drepturilor omului, a democrației și a statului de drept.

 

Parteneriate pentru drepturile omului, care să se axeze pe consolidarea arhitecturii naționale și internaționale a drepturilor omului, inclusiv pe sprijinul acordat multilateralismului, întrucât independența și eficacitatea Oficiului Înaltului Comisar al Națiunilor Unite pentru Drepturile Omului (OHCHR), a Curții Penale Internaționale (CPI) și a mecanismelor regionale relevante de protejare a drepturilor omului sunt esențiale. Susținerea educației și a cercetării pe tema drepturilor omului și a democrației, precum și promovarea libertății academice sunt continuate, inclusiv prin sprijinul acordat Campusului global pentru drepturile omului și democrație.

 

1e.  Promovarea unor noi sinergii transregionale și colaborarea în rețea în cadrul societății civile locale și între societatea civilă și alte organe și mecanisme relevante de protecție a drepturilor omului, astfel încât să se maximizeze partajarea de bune practici în domeniul drepturilor omului și democrației și să se creeze dinamici pozitive.

 

Trebuie pus accentul pe protejarea și promovarea principiului universalității, prin identificarea și partajarea celor mai bune practici privind drepturile omului, fie civile și politice sau economice, sociale și culturale, și pe libertățile fundamentale, printre altele, atunci când sunt abordate provocările majore, inclusiv securitatea durabilă, lupta împotriva terorismului, migrația și marja de manevră tot mai restrânsă pentru ONG-uri. Acestea vor necesita un efort consolidat de reunire a unor părți interesate diferite din domeniul drepturilor omului (de exemplu, societatea civilă locală și militanți pentru drepturile omului, avocați, mediul academic, instituții naționale pentru drepturile omului și ale femeilor, sindicate) din diferite țări și de pe diferite continente, care pot crea împreună un discurs pozitiv privind drepturile omului, cu un efect de multiplicare.

 

1f.  În relațiile sale cu țările terțe în cadrul instrumentului, Uniunea promovează în continuare eforturile depuse la nivel internațional pentru încheierea unui acord multilateral vizând interzicerea comerțului cu bunuri utilizate în scopul torturii și al aplicării pedepsei capitale.

Amendamentul    435

Propunere de regulament

Anexa III – punctul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  DOMENII DE INTERVENȚIE PENTRU ORGANIZAȚIILE SOCIETĂȚII CIVILE

2.  DOMENII DE INTERVENȚIE PENTRU ORGANIZAȚIILE SOCIETĂȚII CIVILE ȘI AUTORITĂȚILE LOCALE

Amendamentul    436

Propunere de regulament

Anexa III – punctul 2 – subpunctul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Un spațiu civic incluziv, participativ, dotat cu mijloacele necesare și independent pentru societatea civilă în țările partenere

1.  Un spațiu civic incluziv, participativ, dotat cu mijloacele necesare și independent pentru societatea civilă și autoritățile locale din țările partenere

Amendamentul    437

Propunere de regulament

Anexa III – punctul 2 – subpunctul 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  Crearea unui mediu favorabil participării cetățenilor și acțiunii societății civile, inclusiv prin intermediul fundațiilor;

(a)  Crearea unui mediu favorabil participării cetățenilor și acțiunii societății civile, inclusiv prin sprijinirea participării active a societății civile în cadrul dialogului politic prin intermediul fundațiilor;

Amendamentul    438

Propunere de regulament

Anexa III – punctul 2 – subpunctul 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  Dezvoltarea capacității organizațiilor societății civile, inclusiv a fundațiilor, de a acționa atât ca actori ai dezvoltării, cât și ca actori ai guvernanței;

(b)  Susținerea și dezvoltarea capacității organizațiilor societății civile, inclusiv a fundațiilor, de a acționa atât ca actori ai dezvoltării, cât și ca actori ai guvernanței;

Amendamentul    439

Propunere de regulament

Anexa III – punctul 2 – subpunctul 1 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ca)  Consolidarea capacităților, coordonarea și consolidarea instituțională a OSC și a autorităților locale - inclusiv a rețelelor sudice ale OSC și ale autorităților locale și ale organizațiilor-umbrelă, pentru angajarea în cadrul organizațiilor lor și între diferitele tipuri de actori care activează în dezbaterea publică privind dezvoltarea, precum și pentru dialogul cu guvernele cu privire la politicile publice și pentru a participa efectiv la procesul de dezvoltare.

Amendamentul    440

Propunere de regulament

Anexa III – punctul 2 – subpunctul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Dialogul cu organizațiile societății civile și între aceste organizații cu privire la politica de dezvoltare

2.  Dialogul cu organizațiile societății civile și între aceste organizații

Amendamentul    441

Propunere de regulament

Anexa III – punctul 2 – subpunctul 2 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  Promovarea altor foruri de dialog incluzive și multipartite, inclusiv interacțiunea dintre cetățeni, organizațiile societății civile, autoritățile locale, statele membre, țările partenere și alte părți interesate cheie din domeniul dezvoltării;

(a)  Promovarea forurilor de dialog incluzive și multipartite și consolidarea instituțională a rețelelor societății civile și ale autorității locale, inclusiv interacțiunea și coordonarea dintre cetățeni, organizațiile societății civile, autoritățile locale, statele membre, țările partenere și alte părți interesate cheie din domeniul dezvoltării;

Amendamentul    442

Propunere de regulament

Anexa III – punctul 2 – subpunctul 3 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  Mobilizarea sprijinului public în Uniune, țările candidate și candidații potențiali pentru strategii de dezvoltare durabile și incluzive în țările partenere.

(b)  Mobilizarea sprijinului public în Uniune, țările candidate și candidații potențiali pentru reducerea sărăciei și strategii de dezvoltare durabile și incluzive în țările partenere.

Amendamentul    443

Propunere de regulament

Anexa III – punctul 2 – subpunctul 3 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ba)  Sensibilizarea cu privire la consumul și producția durabilă, la lanțurile de aprovizionare și la efectele puterii de cumpărare a cetățenilor Uniunii în stimularea dezvoltării durabile.

Amendamentul    444

Propunere de regulament

Anexa III – punctul 2 – subpunctul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

3a.  Prestarea unor servicii sociale de bază în beneficiul populațiilor care au nevoie de astfel de servicii

 

Intervenții în țările partenere, de sprijinire a grupurilor vulnerabile și marginalizate prin furnizarea de servicii sociale de bază, cum ar fi sănătatea, inclusiv alimentația, educația, protecția socială și accesul la apă sigură, la salubrizare și igienă, furnizate prin intermediul organizațiilor societății civile și al autorităților locale.

Amendamentul    445

Propunere de regulament

Anexa III – punctul 2 – subpunctul 3 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

3b.  Consolidarea rolului autorităților locale ca actori ai dezvoltării prin:

 

(a)  consolidarea capacității rețelelor, platformelor și alianțelor autorităților locale din Uniune și din țările în curs de dezvoltare pentru a asigura un dialog politic substanțial și continuu și participarea efectivă în domeniul dezvoltării și pentru a promova guvernanța democratică, în special prin abordarea teritorială a dezvoltării locale;

 

(b)  Consolidarea interacțiunii cu cetățenii Uniuni pe teme legate de dezvoltare (campanii de sensibilizare, schimb de cunoștințe, implicare, inclusiv prin adoptarea criteriilor privind durabilitatea în achizițiile publice), în special în ceea ce privește obiectivele de dezvoltare durabilă, inclusiv în Uniune, în țările candidate și în țările potențial candidate;

 

(c)   creșterea aproprierii și absorbției ajutorului prin programe de formare în interiorul țării pentru funcționarii publici ai autorităților locale cu privire la modul de solicitare a finanțării UE.

Amendamentul    446

Propunere de regulament

Anexa III – punctul 3 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  DOMENII DE INTERVENȚIE PENTRU STABILITATE ȘI PACE

3.  DOMENII DE INTERVENȚIE PENTRU EDIFICAREA PĂCII, PREVENIREA CONFLICTELOR ȘI STABILITATE

Amendamentul    447

Propunere de regulament

Anexa III – punctul 3 – subpunctul 1 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Uniunea va furniza asistență tehnică și financiară care are ca obiect sprijinul pentru măsurile care vizează dezvoltarea și consolidarea capacității partenerilor de a preveni conflictele, de a consolida pacea și de a aborda situațiile precriză și postcriză, în strânsă coordonare cu Organizația Națiunilor Unite și cu alte organizații internaționale, regionale și subregionale, precum și cu actorii statali și ai societății civile, în ceea ce privește eforturile depuse de aceștia în special în următoarele domenii, acordând totodată o atenție specială participării femeilor:

Uniunea va furniza asistență tehnică și financiară care are ca obiect sprijinul pentru măsurile care vizează dezvoltarea și consolidarea capacității Uniunii și partenerilor săi de a preveni conflictele, de a consolida pacea și de a aborda situațiile precriză și postcriză, în strânsă coordonare cu Organizația Națiunilor Unite și cu alte organizații internaționale, regionale și subregionale, precum și cu actorii statali și ai societății civile, în ceea ce privește eforturile depuse de aceștia în special în următoarele domenii, acordând totodată o atenție specială egalității de gen, capacitării femeilor și participării tinerilor:

Amendamentul    448

Propunere de regulament

Anexa III – punctul 3 – subpunctul 1 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  alerta timpurie și analiza riscurilor de conflict; măsuri de instaurare a unui climat de încredere, mediere, dialog și reconciliere;

(a)  alerta timpurie și analiza riscurilor de conflict în elaborarea și punerea în aplicare a politicilor;

Amendamentul    449

Propunere de regulament

Anexa III – punctul 3 – subpunctul 1 – paragraful 1 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(aa)  facilitarea și consolidarea capacităților de instaurare a unui climat de încredere, măsuri de mediere, dialog și reconciliere, acordând o atenție specială tensiunilor intercomunitare care apar și prevenirii genocidului și a crimelor împotriva umanității;

Amendamentul    450

Propunere de regulament

Anexa III – punctul 3 – subpunctul 1 – paragraful 1 – litera ab (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ab)  întărirea capacităților de participare și desfășurare în misiunile civile de stabilizare; consolidarea capacităților Uniunii, societății civile și ale partenerilor Uniunii de participare la misiunile civile de menținere și edificare a păcii și de desfășurare a acestora; schimbul de informații și de bune practici privind edificarea păcii, analiza conflictelor, alertarea timpurie sau activitățile de formare și furnizarea de servicii;

Amendamentul    451

Propunere de regulament

Anexa III – punctul 3 – subpunctul 1 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  redresarea postconflict și postdezastru;

(b)  sprijinirea redresării postconflict, inclusiv tratarea problemei persoanelor dispărute în situații postconflict, inclusiv sprijinirea punerii în aplicare a acordurilor multilaterale relevante privind minele și resturile explozive de război, precum și redresarea postdezastru, cu relevanță pentru situația politică și de securitate;

Amendamentul    452

Propunere de regulament

Anexa III – punctul 3 – subpunctul 1 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  acțiuni de sprijinire a consolidării păcii și a construcției statale;

(c)  sprijinirea acțiunilor de consolidare a păcii și a construcției statale, inclusiv a organizațiilor locale și internaționale ale societății civile, a statelor și organizațiilor internaționale; și derularea de dialoguri structurale între aceștia, la diferite niveluri, între societatea civilă locală și țările partenere, precum și cu Uniunea;

Amendamentul    453

Propunere de regulament

Anexa III – punctul 3 – subpunctul 1 – paragraful 1 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(da)  reducerea utilizării resurselor naturale pentru a finanța conflicte și sprijinirea conformării de către părțile interesate la inițiative precum sistemul de certificare pentru Procesul Kimberley, inclusiv a celor legate de Regulamentul (UE) 2017/821 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 mai 2017 de stabilire a unor obligații de diligență necesară în cadrul lanțului de aprovizionare care revin importatorilor din Uniune de staniu, tantal și tungsten, de minereuri ale acestora și de aur provenind din zone de conflict și din zone cu risc ridicat1a în special în ceea ce privește aplicarea unor controale interne eficiente asupra producției de resurse naturale și a schimburilor comerciale cu acestea;

 

__________________

 

1a JO L 130, 19.5.2017, p. 1

Amendamentul    454

Propunere de regulament

Anexa III – punctul 3 – subpunctul 1 – paragraful 1 – litera e

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(e)  consolidarea capacităților pentru securitate și dezvoltare (CBSD).

(e)  consolidarea capacităților actorilor militari în sprijinul dezvoltării și al securității pentru dezvoltare.

Amendamentul    455

Propunere de regulament

Anexa III – punctul 3 – subpunctul 1 – paragraful 1 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ea)  sprijinirea acțiunilor de promovare a egalității de gen și a emancipării femeilor, în special prin punerea în aplicare a Rezoluțiilor 1325 și 2250 ale Consiliului de Securitate al ONU, precum și prin participarea femeilor și a tinerilor la procesele de pace formale și informale și prin reprezentarea lor în acestea;

Amendamentul    456

Propunere de regulament

Anexa III – punctul 3 – subpunctul 1 – paragraful 1 – litera eb (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(eb)  acțiuni de promovare a unei culturi a non-violenței, inclusiv a educației formale, informale și nonformale pentru pace;

Amendamentul    457

Propunere de regulament

Anexa III – punctul 3 – subpunctul 1 – paragraful 1 – litera ec (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ec)  acțiuni de sprijin pentru creșterea rezilienței statelor, societăților, comunităților și persoanelor, inclusiv evaluări ale rezilienței destinate identificării capacităților endogene din cadrul societăților, care să le permită acestora să reziste la presiuni și șocuri, să se adapteze la acestea și să își revină rapid în urma lor;

Amendamentul    458

Propunere de regulament

Anexa III – punctul 3 – subpunctul 1 – paragraful 1 – litera ed (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ed)  sprijinirea tribunalelor penale internaționale și tribunalelor naționale ad hoc, comisiilor pentru adevăr și reconciliere, justiției de tranziție și altor mecanisme de soluționare juridică a plângerilor în materie de drepturi ale omului și privind revendicarea și adjudecarea drepturilor de proprietate, stabilite în conformitate cu standardele internaționale din domeniul drepturilor omului și al statului de drept;

Amendamentul    459

Propunere de regulament

Anexa III – punctul 3 – subpunctul 1 – paragraful 1 – litera ee (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ee)  sprijinirea măsurilor de combatere a utilizării ilegale a armelor de foc, a armelor de calibru mic și armamentului ușor și a accesului la acestea;

Amendamentul    460

Propunere de regulament

Anexa III – punctul 3 – subpunctul 1 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Măsurile în acest domeniu:

 

(a)  includ transferul de cunoștințe, schimbul de informații și de bune practici, evaluarea riscurilor sau a amenințărilor, cercetarea și analiza, sistemele de alertă timpurie, activitățile de formare și furnizarea de servicii;

 

(b)   contribuie la continuarea dezvoltării unui dialog structural privind chestiunile legate de consolidarea păcii;

 

(c)   pot să includă asistență tehnică și financiară pentru aplicarea acțiunilor de consolidare a păcii și de sprijin pentru construcția statală.

Amendamentul    461

Propunere de regulament

Anexa III – punctul 3 – subpunctul 2 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Uniunea furnizează asistență tehnică și financiară pentru a sprijini eforturile partenerilor și acțiunile Uniunii de răspuns la amenințările mondiale și transregionale și la amenințările emergente, în principal în următoarele domenii:

Uniunea furnizează asistență tehnică și financiară pentru a sprijini eforturile partenerilor și acțiunile Uniunii de răspuns la amenințările mondiale și transregionale și la amenințările emergente, în următoarele domenii:

Amendamentul    462

Propunere de regulament

Anexa III – punctul 3 – subpunctul 2 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  amenințările la adresa ordinii publice, a securității și a siguranței persoanelor, printre care se numără terorismul, extremismul violent, criminalitatea organizată, criminalitatea informatică, amenințările hibride, precum și traficul, comerțul și tranzitul ilicit;

(a)  amenințările la adresa ordinii publice, a securității și a siguranței persoanelor, printre care se numără terorismul, extremismul violent, criminalitatea organizată, criminalitatea informatică, amenințările hibride, precum și traficul, comerțul și tranzitul ilicit, în special consolidarea capacității autorităților de aplicare a legii și a autorităților judiciare implicate în combaterea terorismului, a criminalității organizate, inclusiv a criminalității informatice și a tuturor formelor de trafic ilicit, precum și în controlul efectiv al comerțului și tranzitului ilegal.

 

Se acordă prioritate cooperării transregionale care implică două sau mai multe țări terțe care au demonstrat o voință politică clară de a rezolva problemele care apar.

 

Măsurile pun un accent deosebit pe buna guvernare și sunt conforme cu dreptul internațional. Cooperarea privind combaterea terorismului poate fi realizată, de asemenea, împreună cu anumite țări, regiuni sau organizații internaționale, regionale și subregionale.

 

În ceea ce privește asistența pentru autoritățile implicate în combaterea terorismului, se acordă prioritate măsurilor de sprijin privind elaborarea și întărirea legislației în materie de combatere a terorismului, punerea în aplicare și practica dreptului financiar, a dreptului vamal și a legislației în domeniul imigrației, elaborarea unor proceduri de aplicare a legii aliniate la cele mai înalte standarde internaționale și care sunt în conformitate cu dreptul internațional, consolidarea mecanismelor de control democratic și de supraveghere instituțională și prevenirea radicalismului violent.

 

În ceea ce privește asistența legată de problema drogurilor, se acordă atenția cuvenită cooperării internaționale care vizează promovarea bunelor practici privind reducerea cererii, a producției și a daunelor provocate.

Amendamentul    463

Propunere de regulament

Anexa III – punctul 3 – subpunctul 2 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  amenințările la adresa spațiilor publice, a infrastructurii critice, a securității cibernetice, a sănătății publice sau a stabilității mediului, amenințările la adresa securității maritime, precum și amenințările cauzate de efectele schimbărilor climatice;

(b)  amenințările la adresa spațiilor publice, a infrastructurii critice, inclusiv a transportului internațional, care include traficul de persoane și de mărfuri, operațiunile energetice și distribuția de energie, a securității cibernetice, a sănătății publice, printre care se numără epidemiile bruște cu impact potențial la nivel transnațional, a stabilității mediului, amenințările la adresa securității maritime, precum și amenințările globale și transregionale cauzate de efectele schimbărilor climatice care au un efect destabilizator asupra păcii și securității;

Amendamentul    464

Propunere de regulament

Anexa III – punctul 3 – subpunctul 2 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  atenuarea riscurilor, indiferent dacă sunt provocate intenționat sau accidental ori dacă sunt de origine naturală, legate de materiale sau agenți chimici, biologici, radiologici și nucleari, precum și a riscurilor legate de instalații sau unități conexe;

(c)  atenuarea riscurilor, indiferent dacă sunt provocate intenționat sau accidental ori dacă sunt de origine naturală, legate de materiale sau agenți chimici, biologici, radiologici și nucleari, precum și a riscurilor legate de instalații sau unități conexe, în special în următoarele domenii:

 

(1)   sprijinirea și promovarea activităților de cercetare civilă ca alternativă la activitățile de cercetare în materie de apărare;

 

(2)   îmbunătățirea practicilor în materie de siguranță legate de facilitățile civile în care sunt depozitate sau tratate materiale sau agenți sensibili chimici, biologici, radiologici și nucleari în cadrul unor programe de cercetare civilă;

 

(3)   sprijinirea, în cadrul politicilor de cooperare ale Uniunii și a obiectivelor acestora, a înființării unei infrastructuri civile și elaborarea studiilor civile relevante necesare demontării, reabilitării sau conversiei instalațiilor și siturilor din domeniul armamentului atunci când se declară că acestea nu mai fac parte dintr-un program de apărare;

 

(4)   consolidarea capacității autorităților civile competente implicate în dezvoltarea și aplicarea unui control efectiv al traficului de materiale sau agenți chimici, biologici, radiologici sau nucleari (inclusiv al echipamentului care servește la producerea sau livrarea acestora);

 

(5)   dezvoltarea cadrului juridic și a capacităților instituționale pentru instituirea și aplicarea unor controale eficace la export, în special asupra bunurilor cu dublă utilizare, inclusiv măsuri de cooperare regională și în ceea ce privește punerea în aplicare a dispozițiilor Tratatului privind comerțul cu arme și promovarea aderării la acesta;

 

(6)   dezvoltarea unui nivel de pregătire eficace pentru dezastre civile, planificare în caz de urgențe , reacție în caz de criză și capacități de aplicare a unor măsuri de curățare.

 

Aceste activități se desfășoară împreună cu cele din cadrul Instrumentului european pentru securitate nucleară, instituit prin Regulamentul UE .../... [Regulamentul privind Instrumentul european pentru securitate nucleară].

Amendamentul    465

Propunere de regulament

Anexa III – punctul 3 – subpunctul 2 – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d)  consolidarea capacităților pentru securitate și dezvoltare (CBSD).

(d)  consolidarea capacităților actorilor militari în sprijinul dezvoltării și al securității pentru dezvoltare.

Amendamentul    466

Propunere de regulament

Anexa III – punctul 4 – partea A – subpunctul 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  Dezvoltarea elementelor esențiale ale unui sistem de sănătate eficace și cuprinzător, pentru care abordarea optimă este la nivel supranațional, astfel încât să se ofere accesul echitabil la servicii de sănătate și să se asigure sănătatea sexuală și reproductivă și drepturile aferente;

(a)  Dezvoltarea elementelor esențiale ale unui sistem de sănătate eficace și cuprinzător, pentru care abordarea optimă este la nivel supranațional, astfel încât să se ofere accesul echitabil, la prețuri accesibile, favorabil incluziunii și universal la servicii de sănătate publice și să se asigure sănătatea sexuală și reproductivă și drepturile aferente

Amendamentul    467

Propunere de regulament

Anexa III – punctul 4 – partea A – subpunctul 1 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(aa)  Promovarea, asigurarea și extinderea serviciilor de bază și a serviciilor de consiliere psihologică destinate victimelor violenței, în special femeilor și copiilor victime ale violului;

Amendamentul    468

Propunere de regulament

Anexa III – punctul 4 – partea A – subpunctul 1 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  Abordarea securității sanitare globale prin cercetare și control în domeniul bolilor transmisibile, transpunerea cunoștințelor în produse și politici care abordează evoluțiile în ceea ce privește povara bolii (boli netransmisibile, toate formele de malnutriție și factorii de risc legați de mediu) și conturarea unor piețe globale pentru a îmbunătăți accesul la produse de sănătate și servicii de asistență medicală esențiale, în special în ceea ce privește sănătatea sexuală și reproductivă.

(c)  Abordarea securității sanitare globale prin cercetare în domeniul bolilor transmisibile -inclusiv în domeniul bolilor neglijate și legate de sărăcie - și control, prin combaterea acestor boli și a medicamentelor false, transpunerea cunoștințelor în produse sigure, accesibile și ieftine care vizează imunizarea, spectrul extins al poverii persistente reprezentate de infecții, boli și epidemii noi sau care reapar și rezistența la antibiotice (boli netransmisibile, toate formele de malnutriție și factorii de risc legați de mediu) și conturarea unor piețe globale pentru a îmbunătăți accesul la produse de sănătate și servicii de asistență medicală esențiale, în special în ceea ce privește sănătatea sexuală și reproductivă.

Amendamentul    469

Propunere de regulament

Anexa III – punctul 4 – partea A – subpunctul 1 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ca)  Sprijinirea inițiativelor de amplificare a accesului la medicamente sigure, eficiente și la prețuri accesibile (inclusiv la medicamente generice), diagnosticare și tehnologii de sănătate conexe, și utilizarea tuturor instrumentelor disponibile pentru a reduce prețul medicamentelor vitale și diagnosticării.

Amendamentul    470

Propunere de regulament

Anexa III – punctul 4 – partea A – subpunctul 1 – litera cb (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(cb)  Promovarea unei stări bune de sănătate și combaterea bolilor transmisibile prin consolidarea sistemelor de sănătate și îndeplinirea obiectivelor de dezvoltare durabilă, inclusiv prin acordarea unei atenții deosebite prevenirii și combaterii bolilor care pot fi prevenite prin vaccinare;

Amendamentul    471

Propunere de regulament

Anexa III – punctul 4 – partea A – subpunctul 2 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  Promovarea eforturilor globale comune pentru asigurarea unei educații și a unei formări de calitate incluzive și echitabile la toate nivelurile, inclusiv în situații de urgență și de criză;

(a)  Promovarea realizării obiectivelor asupra cărora s-a căzut de acord la nivel internațional în materie de educație și combaterea sărăciei educaționale prin eforturi globale comune pentru asigurarea unei educații și a unei formări de calitate incluzive și echitabile la toate nivelurile, pentru toate vârstele, inclusiv a educației timpurii, în situații de urgență și de criză și acordând prioritate îmbunătățirii sistemelor educaționale publice gratuite;

Amendamentul    472

Propunere de regulament

Anexa III – punctul 4 – partea A – subpunctul 2 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  Consolidarea cunoștințelor, a competențelor și a valorilor prin intermediul parteneriatelor și alianțelor care vizează cetățenia activă și societăți productive, incluzive și reziliente;

(b)  Consolidarea cunoștințelor, a cercetării și inovării, a competențelor și a valorilor prin intermediul parteneriatelor și alianțelor care vizează cetățenia activă și societăți productive, educate, democratice, incluzive și reziliente;

Amendamentul    473

Propunere de regulament

Anexa III – punctul 4 – partea A – subpunctul 2 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  Sprijinirea acțiunilor globale care urmăresc reducerea tuturor dimensiunilor inegalității, cum ar fi decalajele dintre fete/femei și băieți/bărbați, pentru a garanta că toată lumea are șanse egale de a participa la viața economică și socială.

(c)  Sprijinirea acțiunilor globale care urmăresc reducerea tuturor dimensiunilor discriminării și inegalității, cum ar fi decalajele dintre fete/femei și băieți/bărbați, pentru a garanta că toată lumea are șanse egale de a participa la viața economică, politică, socială și culturală.

Amendamentul    474

Propunere de regulament

Anexa III – punctul 4 – partea A – subpunctul 2 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ca)  Sprijinirea eforturilor și îmbunătățirea bunelor practici puse în aplicare de actorii societății civile, pentru a garanta o educație incluzivă de calitate în medii fragile în care structurile de guvernanță sunt slabe.

Amendamentul    475

Propunere de regulament

Anexa III – punctul 4 – partea A – subpunctul 2 – litera cb (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(cb)  Sprijinirea acțiunilor și promovarea cooperării în domeniul sportului pentru a contribui la capacitarea femeilor și a tinerilor, a persoanelor și a comunităților, precum și la obiectivele de sănătate, educație și incluziune socială ale Agendei 2030;

Amendamentul    476

Propunere de regulament

Anexa III – punctul 4 – partea A – subpunctul 3 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Femeile și copiii

3.  Femeile

Amendamentul    477

Propunere de regulament

Anexa III – punctul 4 – partea A – subpunctul 3 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  Conducerea și sprijinirea eforturilor, parteneriatelor și alianțelor la nivel global care vizează eliminarea tuturor formelor de violență împotriva femeilor și a fetelor; aceasta include violența fizică, psihologică, sexuală, economică și de ale tipuri și discriminarea pe baza acestor criterii, inclusiv excluderea cu care se confruntă femeile în diferitele domenii ale vieții lor private și publice;

(a)  Conducerea și sprijinirea inițiativelor locale naționale și regionale și a eforturilor, parteneriatelor și alianțelor pentru drepturile femeilor, așa cum sunt acestea prevăzute în Convenția ONU privind eliminarea tuturor formelor de discriminare față de femei și în Protocolul opțional la aceasta care vizează eliminarea tuturor formelor de violență, a practicilor nocive și a tuturor formelor de discriminare împotriva femeilor și a fetelor; aceasta include violența fizică, psihologică, sexuală, economică, politică și de ale tipuri și discriminarea pe baza acestor criterii, inclusiv excluderea cu care se confruntă femeile în diferitele domenii ale vieții lor private și publice;

Amendamentul    478

Propunere de regulament

Anexa III – punctul 4 – partea A – subpunctul 3 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(aa)  Tratarea cauzelor profunde ale inegalităților de gen, ca mijloc de sprijinire a prevenirii conflictelor și a edificării păcii; promovarea capacitării femeilor, inclusiv a rolurilor acestora în calitate de actori implicați în dezvoltare și de promotori ai păcii; sprijinirea capacității de acțiune a femeilor și fetelor, a exprimării lor în societate și a participării lor la viața socială, economică, politică și civică;

Amendamentul    479

Propunere de regulament

Anexa III – punctul 4 – partea A – subpunctul 3 – litera ab (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ab)  Promovarea protejării și exercitării drepturilor femeilor și fetelor, inclusiv a drepturilor economice, profesionale, sociale și politice, precum și a drepturilor la sănătate sexuală și reproductivă, inclusiv la servicii, educație și produse pentru sănătatea sexuală și reproductivă.

Amendamentul    480

Propunere de regulament

Anexa III – punctul 4 – partea A – subpunctul 3 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  Promovarea de noi inițiative pentru consolidarea sistemelor de protecție a copilului din țările terțe, care să asigure faptul că copiii sunt protejați împotriva violenței, abuzurilor și neglijenței în toate domeniile, inclusiv prin promovarea tranziției de la îngrijirea instituționalizată a copiilor la îngrijirea acestora în cadrul comunității.

eliminat

Amendamentul    481

Propunere de regulament

Anexa III – punctul 4 – partea A – subpunctul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

3a.  Copii și tineret

 

(a)   Promovarea de noi inițiative pentru îmbunătățirea sistemelor de protecție a copilului din țările terțe, care să garanteze faptul că copiii beneficiază de cel mai bun început în viață și sunt protejați împotriva violenței, abuzurilor și neglijenței în toate domeniile, inclusiv prin promovarea tranziției de la îngrijirea instituționalizată a copiilor la îngrijirea acestora în cadrul comunității.

 

(b)   Promovarea accesului la servicii sociale de bază pentru copii și tineri, inclusiv pentru cei mai marginalizați, cu accent pe sănătate, nutriție, educație, dezvoltare și protecție socială a copiilor preșcolari, inclusiv servicii de sănătate sexuală și reproductivă, informare și aprovizionare, servicii dedicate tinerilor și educație sexuală completă, nutriție, educație și protecție socială;

 

(c)   Promovarea accesului tinerilor la competențe, locuri de muncă decente și de calitate prin intermediul educației, formării profesionale și tehnice, precum și a accesului la tehnologiile digitale; sprijinirea antreprenoriatului în rândul tinerilor și promovarea creării de locuri de muncă durabile cu condiții de muncă decente;

 

(d)   Promovarea inițiativelor care emancipează tinerii și copiii și care susțin politicile și acțiunile menite să garanteze includerea acestora, participarea politică și civilă semnificativă și recunoașterea socială, recunoscând potențialul lor de agenți pozitivi ai schimbării în domenii precum pacea, securitatea, dezvoltarea durabilă, schimbările climatice, protecția mediului și reducerea sărăciei.

Amendamentul    482

Propunere de regulament

Anexa III – punctul 4 – partea A – subpunctul 4 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  Migrație și strămutare forțată

4.  Migrație, mobilitate și strămutare forțată

Amendamentul    483

Propunere de regulament

Anexa III – punctul 4 – partea A – subpunctul 4 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  Menținerea rolului de lider al UE în definirea agendei globale privind guvernanța migrației și a strămutării forțate în toate dimensiunile sale;

(a)  Menținerea rolului de lider al UE în definirea agendei globale privind guvernanța migrației și a strămutării forțate în toate dimensiunile sale pentru a facilita migrația legală, desfășurată în condiții de siguranță și legal;

Amendamentul    484

Propunere de regulament

Anexa III – punctul 4 – partea A – subpunctul 4 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  Orientarea și susținerea dialogurilor globale și transregionale în materie de politici, inclusiv schimburile de experiență și cooperarea în domeniul migrației și strămutării forțate;

(b)  Orientarea și susținerea dialogurilor globale și transregionale în materie de politici, inclusiv în ceea ce privește migrația sud-sud și schimburile de experiență și cooperarea în domeniul migrației și strămutării forțate;

Amendamentul    485

Propunere de regulament

Anexa III – punctul 4 – partea A – subpunctul 4 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(da)  Cooperarea în acest domeniu adoptă o abordare bazată pe drepturile omului și este condusă în concordanță cu [Fondul pentru azil și migrație], cu respectarea deplină a demnității umane, a principiului coerenței politicilor în favoarea dezvoltării.

Amendamentul    486

Propunere de regulament

Anexa III – punctul 4 – partea A – subpunctul 5 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  Contribuția la agenda globală privind munca decentă, în special în lanțurile valorice globale, și îmbunătățirea cunoștințelor privind politicile eficace de ocupare a forței de muncă, care răspund nevoilor pieței forței de muncă, inclusiv educația și formarea profesională și învățarea pe tot parcursul vieții;

(b)  Contribuția la agenda globală privind munca decentă pentru toți, într-un mediu sănătos, pe baza standardelor de muncă fundamentale ale OIM, inclusiv prin intermediul dialogului social, a salariilor și prin combaterea muncii copiilor, în special prin transformarea lanțurile valorice globale în entități mai sustenabile și responsabile, bazate pe obligații orizontale de diligență necesară și îmbunătățirea cunoștințelor privind politicile eficace de ocupare a forței de muncă, care răspund nevoilor pieței forței de muncă, inclusiv educația și formarea profesională și învățarea pe tot parcursul vieții;

Amendamentul    487

Propunere de regulament

Anexa III – punctul 4 – partea A – subpunctul 5 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ba)  Sprijinirea inițiativelor globale privind afacerile și drepturile omului, inclusiv asumarea responsabilității de către întreprinderi pentru încălcări ale drepturilor omului și accesul la căi de atac;

Amendamentul    488

Propunere de regulament

Anexa III – punctul 4 – partea A – subpunctul 5 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  Sprijinirea inițiativelor globale privind protecția socială universală care respectă principiile eficienței, sustenabilității și echității, inclusiv sprijinul pentru combaterea inegalităților și asigurarea coeziunii sociale;

(c)  Sprijinirea inițiativelor globale privind protecția socială universală care respectă principiile eficienței, sustenabilității și echității, inclusiv sprijinul pentru combaterea inegalităților și asigurarea coeziunii sociale, în special prin instituirea și consolidarea sistemelor sustenabile de protecție socială, a sistemelor de asigurări sociale și printr-o reformă fiscală, consolidând capacitatea sistemelor fiscale și combaterea fraudei, a evaziunii fiscale și a planificării fiscale agresive;

Amendamentul    489

Propunere de regulament

Anexa III – punctul 4 – partea A – subpunctul 6 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  Promovarea inițiativelor care vizează diversitatea culturală și dialogul intercultural pentru relații intercomunitare pașnice;

(a)  Promovarea inițiativelor care vizează diversitatea culturală și dialogul intercultural și interconfesional pentru relații intercomunitare pașnice;

Amendamentul    490

Propunere de regulament

Anexa III – punctul 4 – partea A – subpunctul 6 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  Susținerea culturii ca motor al dezvoltării sociale și economice durabile și consolidarea cooperării privind patrimoniul cultural.

(b)  Susținerea culturii și a exprimării creative și artistice ca motor al dezvoltării sociale și economice durabile și consolidarea cooperării privind patrimoniul cultural și conservarea acestuia, arta contemporană și alte forme de exprimare culturală;

Amendamentul    491

Propunere de regulament

Anexa III – punctul 4 – partea A – subpunctul 6 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ba)  Dezvoltarea artizanatului local ca mijloc de conservare a patrimoniului cultural local.

Amendamentul    492

Propunere de regulament

Anexa III – punctul 4 – partea A – subpunctul 6 – litera bb (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(bb)  Întărirea cooperării privind protejarea, conservarea și valorificarea patrimoniului cultural, inclusiv conservarea patrimoniului cultural deosebit de vulnerabil, în special cel al comunităților minoritare și izolate și al populațiilor indigene;

Amendamentul    493

Propunere de regulament

Anexa III – punctul 4 – partea A – subpunctul 6 – litera bc (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(bc)  Sprijinirea inițiativelor pentru înapoierea proprietății culturale în țara de origine sau pentru restituirea acesteia în cazul obținerii ilegale.

Amendamentul    494

Propunere de regulament

Anexa III – punctul 4 – partea A – subpunctul 6 – litera bd (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(bd)  Sprijinirea cooperării culturale cu Uniunea, inclusiv prin schimburi, parteneriate și alte inițiative, precum și prin recunoașterea profesionalismului autorilor, artiștilor și operatorilor din sectoarele culturale și creative;

Amendamentul    495

Propunere de regulament

Anexa III – punctul 4 – partea A – subpunctul 6 – litera be (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(be) Sprijinirea cooperării și parteneriatelor între organizațiile sportive;

Amendamentul    496

Propunere de regulament

Anexa III – punctul 4 – partea B – subpunctul 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  Contribuția la proiecția externă a politicilor Uniunii privind mediul și schimbările climatice;

(b)  Contribuția la proiecția externă a politicilor Uniunii privind mediul și schimbările climatice cu respectarea deplină a principiului coerenței politicilor în favoarea dezvoltării;

Amendamentul    497

Propunere de regulament

Anexa III – punctul 4 – partea B – subpunctul 1 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  Integrarea în politici, planuri și investiții a obiectivelor privind mediul, schimbările climatice și reducerea riscului de dezastre, inclusiv prin îmbunătățirea cunoștințelor și a informării;

(c)  Integrarea în politici, planuri și investiții a obiectivelor privind mediul, schimbările climatice și reducerea riscului de dezastre, în special prin îmbunătățirea cunoștințelor și a informării, inclusiv în programele sau în măsurile de cooperare interregională stabilite între țările și regiunile partenere, pe de o parte, și regiunile ultraperiferice învecinate și țările și teritoriile de peste mări care intră sub incidența Deciziei privind TTPM, pe de alta;

Amendamentul    498

Propunere de regulament

Anexa III – punctul 4 – partea B – subpunctul 1 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d)  Punerea în aplicare a inițiativelor internaționale și a inițiativelor UE menite să promoveze atât adaptarea la schimbările climatice și atenuarea efectelor acestora, cât și dezvoltarea cu emisii scăzute de dioxid de carbon și rezilientă la schimbările climatice, inclusiv prin punerea în aplicare a contribuțiilor stabilite la nivel național (CSN) și a strategiilor pentru asigurarea emisiilor reduse și a rezilienței la schimbările climatice, promovarea reducerii riscului de dezastre, abordarea degradării mediului și stoparea pierderii biodiversității, promovarea conservării și a utilizării și gestionării durabile a ecosistemelor terestre și marine, precum și a resurselor naturale regenerabile - inclusiv solul, apa, oceanele, pescuitul și pădurile -, combaterea despăduririi, a degradării solurilor, a exploatării forestiere ilegale și a traficul cu specii sălbatice de faună și floră, combaterea poluării și asigurarea unui mediu sănătos, abordarea problemelor emergente în domeniul climei și al mediului, promovarea utilizării eficiente a resurselor, a consumului și producției durabile și a gestionării corespunzătoare a substanțelor chimice și a deșeurilor și sprijinirea tranziției către economii circulare, verzi, reziliente la schimbările climatice și cu emisii scăzute.

(d)  Punerea în aplicare a inițiativelor internaționale și a inițiativelor UE menite să promoveze atât adaptarea la schimbările climatice și atenuarea efectelor acestora, cât și dezvoltarea cu emisii scăzute de dioxid de carbon și rezilientă la schimbările climatice, inclusiv prin punerea în aplicare a contribuțiilor stabilite la nivel național (CSN) și a strategiilor pentru asigurarea emisiilor reduse și a rezilienței la schimbările climatice, promovarea reducerii riscului de dezastre, abordarea degradării mediului și stoparea pierderii biodiversității, conservarea și utilizarea și gestionarea durabilă a ecosistemelor terestre și marine, precum și a resurselor naturale regenerabile - inclusiv solul, apa, oceanele, pescuitul și pădurile -, combaterea despăduririi, a deșertificării, a degradării solurilor, a exploatării forestiere ilegale și a traficul cu specii sălbatice de faună și floră, combaterea poluării și asigurarea unui mediu sănătos, abordarea problemelor emergente în domeniul climei și al mediului, promovarea utilizării eficiente a resurselor, a consumului și producției durabile, a gestionării integrate a resurselor de apă și a gestionării corespunzătoare a substanțelor chimice și a deșeurilor și sprijinirea tranziției către economii circulare, verzi, reziliente la schimbările climatice și cu emisii scăzute;

Amendamentul    499

Propunere de regulament

Anexa III – punctul 4 – partea B – subpunctul 1 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(da)  Promovarea de practici agricole sustenabile din punct de vedere ecologic, inclusiv a agro-ecologiei, pentru a proteja ecosistemele și biodiversitatea și pentru a crește reziliența socială și a mediului la schimbările climatice, punând accentul în special pe sprijinirea micilor fermieri, a lucrătorilor și a meșteșugarilor.

Amendamentul    500

Propunere de regulament

Anexa III – punctul 4 – partea B – subpunctul 1 – litera db (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(db)  Punerea în aplicare a inițiativelor internaționale și ale Uniunii pentru a lua măsuri în privința declinului biodiversității, a promova conservarea, utilizarea durabilă și gestionarea ecosistemelor terestre și marine și a biodiversității asociate.

Amendamentul    501

Propunere de regulament

Anexa III – punctul 4 – partea B – subpunctul 2 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  Sprijinirea eforturilor, angajamentelor, parteneriatelor și alianțelor la nivel mondial, inclusiv a tranziției către energia durabilă;

(a)  Sprijinirea eforturilor, angajamentelor, parteneriatelor și alianțelor la nivel mondial, în special a tranziției către energia durabilă;

Amendamentul    502

Propunere de regulament

Anexa III – punctul 4 – partea B – subpunctul 2 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(aa)  Promovarea securității energetice pentru țările partenere și comunitățile locale, de exemplu prin diversificarea surselor și a căilor de aprovizionare, ținând cont de problemele legate de volatilitatea prețurilor, de posibilitățile de reducere a emisiilor, prin îmbunătățirea piețelor și favorizarea comerțului și a interconexiunilor în domeniul energiei, în special în cel al energiei electrice;

Amendamentul    503

Propunere de regulament

Anexa III – punctul 4 – partea B – subpunctul 2 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  Încurajarea guvernelor partenere să reformeze politicile și piețele din sectorul energiei, astfel încât să creeze un mediu propice pentru investiții care să sporească accesul la servicii energetice accesibile ca preț, moderne, fiabile și durabile, punând accentul în special pe energia regenerabilă și pe eficiența energetică;

(b)  Încurajarea guvernelor partenere să reformeze politicile și piețele din sectorul energiei, astfel încât să creeze un mediu propice pentru creștere favorabilă incluziunii și investiții care să sporească accesul la servicii energetice favorabile climei, accesibile ca preț, moderne, fiabile și durabile, acordând prioritate energiei regenerabile și eficienței energetice;

Amendamentul    504

Propunere de regulament

Anexa III – punctul 4 – partea C – subpunctul 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  Promovarea investițiilor private durabile prin mecanisme inovatoare de finanțare și de partajare a riscurilor;

(a)  Promovarea investițiilor private durabile prin mecanisme inovatoare de finanțare, inclusiv pentru țările cel mai puțin dezvoltate și statele fragile care nu ar atrage altfel aceste investiții și acolo unde adiționalitatea poate fi dovedită;

Amendamentul    505

Propunere de regulament

Anexa III – punctul 4 – partea C – subpunctul 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  Îmbunătățirea mediului de afaceri și a climatului de investiții, sprijinirea unui dialog mai strâns între sectorul public și cel privat și consolidarea capacităților microîntreprinderilor și ale întreprinderilor mici și mijlocii;

(b)  Dezvoltarea unui sector privat local responsabil din punct de vedere social și ecologic, îmbunătățirea mediului de afaceri și a climatului de investiții, sprijinirea unui dialog mai strâns între sectorul public și cel privat și consolidarea capacităților, a competitivității și a rezilienței microîntreprinderilor și întreprinderilor mici și mijlocii locale, precum și a cooperativelor și întreprinderilor sociale și integrarea lor în economia locală, regională și globală;

Amendamentul    506

Propunere de regulament

Anexa III – punctul 4 – partea C – subpunctul 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ba)  Promovarea incluziunii financiare prin favorizarea accesului microîntreprinderilor, al IMM-urilor și al gospodăriilor, în special al grupurilor defavorizate și vulnerabile, la utilizarea eficientă a serviciilor financiare de tip microcredite și economii, microasigurări și transfer de plăți;

Amendamentul    507

Propunere de regulament

Anexa III – punctul 4 – partea C – subpunctul 1 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  Sprijinirea politicii comerciale a Uniunii și a acordurilor sale comerciale și punerea în aplicare a acestora; îmbunătățirea accesului pe piețele țărilor partenere și favorizarea comerțului, a investițiilor și a oportunităților de afaceri pentru societățile din Uniune, eliminând în același timp obstacolele din calea accesului pe piață și din calea investițiilor;

(c)  Sprijinirea implementării politicii comerciale a Uniunii și a acordurilor sale comerciale care vizează dezvoltarea durabilă și punerea în aplicare a acestora; îmbunătățirea accesului pe piețele țărilor partenere și favorizarea comerțului echitabil, a investițiilor și a oportunităților de afaceri responsabile pentru societățile din Uniune, eliminând în același timp obstacolele din calea accesului pe piață și din calea investițiilor, precum și având ca obiectiv ușurarea accesului la tehnologii și la proprietate intelectuală ecologice, asigurând totodată repartizarea valorii și obligația de diligență privind drepturile omului în cadrul lanțurilor de aprovizionare și cu respectarea deplină a coerenței politicilor în favoarea dezvoltării în cazul în care țările în curs de dezvoltare sunt vizate;

Amendamentul    508

Propunere de regulament

Anexa III – punctul 4 – partea C – subpunctul 2 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  Sprijinirea și influențarea strategiilor, organizațiilor, mecanismelor și actorilor internaționali care abordează chestiuni și cadre de politică globale majore în ceea ce privește securitatea alimentară și nutrițională;

(a)  Sprijinirea și influențarea strategiilor, organizațiilor, mecanismelor și actorilor internaționali care abordează chestiuni și cadre de politică globale majore în ceea ce privește securitatea alimentară și nutrițională sustenabilă și contribuția la responsabilitatea în ceea ce privește angajamentele internaționale privind securitatea alimentară, nutriția și agricultura durabilă, inclusiv obiectivele de dezvoltare durabilă și Acordul de la Paris;

Amendamentul    509

Propunere de regulament

Anexa III – punctul 4 – partea C – subpunctul 2 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  Îmbunătățirea bunurilor publice globale care au drept scop eradicarea foametei și malnutriției; instrumente precum Rețeaua globală pentru prevenirea crizelor alimentare (Global Network on Food Crises) sporesc capacitatea de a răspunde în mod adecvat crizelor alimentare și nutriționale în contextul legăturii dintre ajutorul umanitar, dezvoltare și pace (ajutând astfel la mobilizarea resurselor din cadrul pilonului 3);

(b)  Asigurarea accesului echitabil la alimente, inclusiv prin acordarea de ajutor în vederea abordării deficitului de finanțare pentru nutriție; Îmbunătățirea bunurilor publice globale care au drept scop eradicarea foametei și malnutriției; instrumente precum Rețeaua globală pentru prevenirea crizelor alimentare (Global Network on Food Crises) sporesc capacitatea de a răspunde în mod adecvat crizelor alimentare și nutriționale în contextul legăturii dintre ajutorul umanitar, dezvoltare și pace (ajutând astfel la mobilizarea resurselor din cadrul pilonului 3);

Amendamentul    510

Propunere de regulament

Anexa III – punctul 4 – partea C – subpunctul 2 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ba)  Intensificarea eforturilor coordonate, accelerate și transsectoriale pentru a crește capacitatea de diversificare a producției alimentare locale și regionale, pentru a asigura securitatea alimentară și nutrițională și accesul la apă potabilă, precum și pentru a spori rezistența celor mai vulnerabili, în special în țările care se confruntă cu crize prelungite sau repetate;

Amendamentul    511

Propunere de regulament

Anexa III – punctul 4 – partea C – subpunctul 2 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  Reafirmarea la nivel global a rolului central pe care îl joacă agricultura, pescuitul și acvacultura durabile pentru sporirea securității alimentare, eradicarea sărăciei, crearea de locuri de muncă, atenuarea schimbărilor climatice și adaptarea la acestea, reziliență și sănătatea ecosistemelor;

(c)  Reafirmarea la nivel global a rolului central pe care îl joacă agricultura, pescuitul și acvacultura durabile, inclusiv agricultura practicată de micii fermieri, creșterea animalelor și păstoritul pentru sporirea securității alimentare, eradicarea sărăciei, crearea de locuri de muncă, accesul echitabil și durabil la resurse și gestionarea resurselor, inclusiv la terenuri și drepturi asupra terenurilor, drepturi de acces la apă, la (micro)credite, la semințe din surse deschise și la alți factori de producție agricolă, atenuarea schimbărilor climatice și adaptarea la acestea, reziliență și sănătatea ecosistemelor;

Amendamentul    512

Propunere de regulament

Anexa III – punctul 4 – partea C – subpunctul 2 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d)  Crearea de inovații prin intermediul cercetării internaționale și consolidarea la nivel mondial a cunoștințelor și a expertizei, în special