Postup : 2018/0243(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0173/2019

Predkladané texty :

A8-0173/2019

Rozpravy :

PV 26/03/2019 - 19
CRE 26/03/2019 - 19

Hlasovanie :

PV 27/03/2019 - 10.4
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0298

SPRÁVA     ***I
PDF 1334kWORD 570k
11.3.2019
PE 627.790v02-00 A8-0173/2019

k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Nástroj susedstva a rozvojovej a medzinárodnej spolupráce

(COM(2018)0460 – C8-0275/2018 – 2018/0243(COD))

Výbor pre zahraničné veci

Výbor pre rozvoj

Spravodajcovia: Pier Antonio Panzeri, Cristian Dan Preda, Frank Engel, Charles Goerens

(Spoločný postup výborov – článok 55 rokovacieho poriadku)

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko (*):

Eider Gardiazabal Rubial, Výbor pre rozpočet

(*) Pridružený výbor – článok 54 rokovacieho poriadku

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 DÔVODOVÁ SPRÁVA
 STANOVISKO Výboru pre medzinárodný obchod
 STANOVISKO Výboru pre rozpočet
 STANOVISKO Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
 STANOVISKO Výboru pre kultúru a vzdelávanie
 STANOVISKO Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci
 STANOVISKO Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť
 POSTUP – GESTORSKÝ VÝBOR
 ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Nástroj susedstva a rozvojovej a medzinárodnej spolupráce

(COM(2018)0460 – C8-0275/2018 – 2018/0243(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2018)0460),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2, články 209 a 212 a článok 322 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8-0275/2018),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 12. decembra 2018(1),

–  zo zreteľom na stanovisko Výboru regiónov zo 6. decembra 2018(2),

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na spoločné rokovania Výboru pre zahraničné veci a Výboru pre rozvoj podľa článku 55 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre zahraničné veci a Výboru pre rozvoj, ako aj stanoviská Výboru pre rozpočet, Výboru pre medzinárodný obchod, Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín, Výboru pre kultúru a vzdelávanie, Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci a Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť (A8-0173/2019),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahrádza, podstatne mení alebo má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(1)  Všeobecným cieľom programu s názvom „Nástroj susedstva a rozvojovej a medzinárodnej spolupráce“ (ďalej len „nástroj“) by mala byť podporapresadzovanie hodnôt a záujmov Únie na celom svete na účely sledovania cieľovzásad vonkajšej činnosti Únie, ako sa stanovujú v článku 3 ods. 5, článku 8 a článku 21 Zmluvy o Európskej únii.

(1)  Všeobecným cieľom programu s názvom „Nástroj susedstva a rozvojovej a medzinárodnej spolupráce“ (ďalej len „nástroj“) by malo byť poskytnutie finančného rámca na podporudodržiavania a presadzovania hodnôt, zásadzákladných záujmov Únie na celom svete v súlade s cieľmizásadami vonkajšej činnosti Únie, ako sa stanovujú v článku 3 ods. 5, článku 8 a článku 21 Zmluvy o Európskej únii.

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 2 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(2a)  V súlade s článkom 21 Zmluvy o Európskej únii sa uplatňovanie tohto nariadenia má riadiť zásadami vonkajšej činnosti Únie, a to je demokracia, právny štát, univerzálnosť a nedeliteľnosť ľudských práv a základných slobôd, rešpektovanie ľudskej dôstojnosti, rovnosti a solidarity a dodržiavanie zásad Charty Organizácie Spojených národov a medzinárodného práva. Cieľom tohto nariadenia je prispieť k dosiahnutiu cieľov vonkajšej činnosti Únie vrátane politík Únie týkajúcich sa ľudských práv a cieľov stanovených v strategickom rámci EÚ a akčnom pláne pre ľudské práva a demokraciu. Činnosť Únie by mala podporovať dodržiavanie Všeobecnej deklarácie ľudských práv.

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 3 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(3a)  V súlade s článkom 167 Zmluvy o fungovaní Európskej únie by Únia a členské štáty mali podporovať spoluprácu s tretími krajinami a príslušnými medzinárodnými organizáciami v oblasti kultúry. Toto nariadenie by malo prispieť k cieľom stanoveným v uvedenom článku.

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(4)  Hlavným cieľom politiky Únie v oblasti rozvojovej spolupráce, ako sa stanovuje v článku 208 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, je zníženie a z dlhodobého hľadiska odstránenie chudoby. Politika rozvojovej spolupráce Únie okrem toho prispieva k cieľom vonkajšej činnosti Únie, najmä k cieľu posilňovať trvalo udržateľný hospodársky, sociálny a environmentálny rozvoj rozvojových krajín s hlavným cieľom odstrániť chudobu, ako sa stanovuje v článku 21 ods. 2 písm. d) Zmluvy o Európskej únii.

(4)  Hlavným cieľom politiky Únie v oblasti rozvojovej spolupráce, ako sa stanovuje v článku 208 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ), je zníženie a z dlhodobého hľadiska odstránenie chudoby. Politika rozvojovej spolupráce Únie okrem toho prispieva k cieľom vonkajšej činnosti Únie, najmä k cieľu posilňovať trvalo udržateľný hospodársky, sociálny a environmentálny rozvoj rozvojových krajín s hlavným cieľom odstrániť chudobu, ako sa stanovuje v článku 21 ods. 2 písm. d) ZEÚ, a k zachovávaniu trvalého mieru, predchádzaniu konfliktom a posilňovaniu medzinárodnej bezpečnosti, ako sa stanovuje v článku 21 ods. 2 písm. c) Zmluvy o Európskej únii.

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(5)  Únia zabezpečuje politickú súdržnosť v záujme rozvoja, ako sa vyžaduje v článku 208 Zmluvy o fungovaní Európskej únie. Únia by mala vziať do úvahy ciele rozvojovej spolupráce v politikách, ktoré pravdepodobne môžu ovplyvniť rozvojové krajiny a ktoré budú zásadným prvkom stratégie na dosiahnutie cieľov udržateľného rozvoja vymedzených v Agende 2030 pre udržateľný rozvoj (ďalej len „Agenda 2030“), ktorú prijala Organizácia Spojených národov v septembri 201545. Zabezpečenie politickej súdržnosti v záujme udržateľného rozvoja, ako sa stanovuje v Agende 2030 vyžaduje zohľadnenie vplyvu všetkých politík na udržateľný rozvoj na všetkých úrovniach – na vnútroštátnej úrovni, v rámci Únie, v iných krajinách a na svetovej úrovni.

(5)  Únia zabezpečuje politickú súdržnosť v záujme rozvoja, ako sa vyžaduje v článku 208 Zmluvy o fungovaní Európskej únie. Únia by mala vziať do úvahy ciele rozvojovej spolupráce v politikách, ktoré pravdepodobne môžu ovplyvniť rozvojové krajiny a ktoré budú zásadným prvkom stratégie na dosiahnutie cieľov udržateľného rozvoja vymedzených v Agende 2030 pre udržateľný rozvoj (ďalej len „Agenda 2030“), ktorú prijala Organizácia Spojených národov v septembri 201545. Zabezpečenie politickej súdržnosti v záujme udržateľného rozvoja, ako sa stanovuje v Agende 2030 vyžaduje zohľadnenie vplyvu všetkých politík na udržateľný rozvoj na všetkých úrovniach – na vnútroštátnej úrovni, v rámci Únie, v iných krajinách a na svetovej úrovni. Politiky Únie a členských štátov v oblasti rozvojovej spolupráce by sa mali navzájom dopĺňať a posilňovať.

__________________

__________________

45 „Transformujeme náš svet: program trvalo udržateľného rozvoja do roku 2030“ prijatý na samite Organizácie Spojených národov o udržateľnom rozvoji 25. septembra 2015 (A/RES/70/1).

45 „Transformujeme náš svet: program trvalo udržateľného rozvoja do roku 2030“ prijatý na samite Organizácie Spojených národov o udržateľnom rozvoji 25. septembra 2015 (A/RES/70/1).

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(7)  Globálnym kontextom činnosti je dodržiavanie globálneho poriadku založeného na pravidlách, ktorého hlavnou zásadou je multilateralizmus a v centre ktorého stojí Organizácia Spojených národov. Agenda 2030 spolu s Parížskou dohodou o zmene klímy57 a s akčným programom z Addis Abeby58 sú reakciou medzinárodného spoločenstva na globálne výzvy a trendy v súvislosti s udržateľným rozvojom. S cieľmi udržateľného rozvoja v jej centre je Agenda 2030 transformačným rámcom na odstránenie chudoby a dosiahnutie udržateľného rozvoja na celom svete. Svojim rozsahom pôsobnosti je univerzálna a poskytuje sa v nej komplexný spoločný rámec pre činnosť, ktorá sa vzťahuje na Úniu, jej členské štáty a jej partnerov. Vyrovnáva ekonomické, sociálne a environmentálne rozmery udržateľného rozvoja a uznávajú sa v nej základné prepojenia medzi jej cieľmi a zámermi. Cieľom Agendy 2030 je na nikoho nezabudnúť. Vykonávanie Agendy 2030 bude úzko koordinované s ďalšími relevantnými medzinárodnými záväzkami Únie. V rámci akcií vykonávaných podľa tohto nariadenia by sa mala venovať osobitná pozornosť prepojeniam medzi cieľmi udržateľného rozvojaintegrovaným činnostiam, ktoré môžu vytvárať spoločné výhody a koherentným spôsobom spĺňať viaceré ciele.

(7)  Celkovým kontextom činnosti je dodržiavanie globálneho poriadku založeného na pravidlách a hodnotách, ktorého hlavnou zásadou je multilateralizmus a v centre ktorého stojí Organizácia Spojených národov. Agenda 2030 spolu s Parížskou dohodou o zmene klímy57 (ďalej len „Parížska dohoda“) a s akčným programom z Addis Abeby58 sú reakciou medzinárodného spoločenstva na globálne výzvy a trendy v súvislosti s udržateľným rozvojom. S cieľmi udržateľného rozvoja v jej centre je Agenda 2030 transformačným rámcom na odstránenie chudoby a dosiahnutie udržateľného rozvoja na celom svete a presadzovanie mierových, spravodlivých a inkluzívnych spoločností pri súčasnom boji proti zmene klímy a práci na ochrane morí a lesov. Svojim rozsahom pôsobnosti je univerzálna a poskytuje sa v nej komplexný spoločný rámec pre činnosť, ktorá sa vzťahuje na Úniu, jej členské štáty a jej partnerov. Vyrovnáva ekonomické, sociálne, kultúrne, vzdelávacie a environmentálne rozmery udržateľného rozvoja a uznávajú sa v nej základné prepojenia medzi jej cieľmi a zámermi. Cieľom Agendy 2030 je na nikoho nezabudnúť a prioritne sa zameriava na najviac znevýhodnené osoby. Vykonávanie Agendy 2030 bude úzko koordinované s ďalšími relevantnými medzinárodnými záväzkami Únie. Akcie vykonávané podľa tohto nariadenia by mali byť založené na zásadách a cieľoch obsiahnutých v Agende 2030, Parížskej dohode a akčnom programe z Addis Abeby a mali by prispieť k dosiahnutiu cieľov udržateľného rozvoja, pričom by sa mala venovať osobitná pozornosť prepojeniam medzi nimiintegrovanými činnosťami, ktoré môžu vytvárať spoločné prínosy a koherentným spôsobom spĺňať viaceré ciele bez toho, aby narušili iné ciele.

__________________

__________________

57 Podpísaná v New Yorku 22. apríla 2016.

57 Podpísaná v New Yorku 22. apríla 2016.

58 „Akčný program tretej Medzinárodnej konferencie o financovaní rozvoja z Addis Abeby“ prijatý 16. júna 2015 a schválený Valným zhromaždením Organizácie Spojených národov 27. júla 2015 (A/RES/69/313).

58 „Akčný program tretej Medzinárodnej konferencie o financovaní rozvoja z Addis Abeby“ prijatý 16. júna 2015 a schválený Valným zhromaždením Organizácie Spojených národov 27. júla 2015 (A/RES/69/313).

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(8)  Vykonávanie tohto nariadenia by sa malo riadiť piatimi prioritami stanovenými v Globálnej stratégii pre zahraničnú a bezpečnostnú politiku Európskej únie59 (ďalej len „globálna stratégia“), predloženej 19. júna 2016, ktorá predstavuje víziu Únie a rámec pre jednotnú a zodpovednú spoluprácu v partnerstve s ostatnými s cieľom presadzovať jej hodnoty a záujmy. Únia by mala posilniť partnerstvá, podporovať politický dialóg a kolektívne reakcie na výzvy celosvetového záujmu. Jej činnosť by mala podporovať záujmy a hodnoty Únie vo všetkých jej aspektoch vrátane zachovania mieru, predchádzania konfliktom, posilnenia medzinárodnej bezpečnosti, boja proti hlavným príčinám neregulárnej migrácie a pomoci obyvateľom, krajinám a regiónom postihnutým prírodnými katastrofami alebo katastrofami spôsobenými ľudskou činnosťou, podpory obchodnej politiky, hospodárskej diplomacie a hospodárskej spolupráce, podpory digitálnych riešení a technológií a presadzovania medzinárodného rozmeru politík Únie. Pri presadzovaní svojich záujmov by Únia mala dodržiavať a podporovať zásady rešpektovania vysokých sociálnych a environmentálnych noriem, právneho štátu, medzinárodného práva a ľudských práv.

(8)  Uplatňovanie tohto nariadenia by malo byť založené na piatich prioritách stanovených v Globálnej stratégii pre zahraničnú a bezpečnostnú politiku Európskej únie (ďalej len „globálna stratégia“)59, predloženej 19. júna 2016, ktorá predstavuje víziu Únie a rámec pre jednotnú a zodpovednú spoluprácu v partnerstve s ostatnými s cieľom presadzovať jej hodnoty a záujmy. Únia by mala posilniť partnerstvá, podporovať politický dialóg a kolektívne reakcie na výzvy celosvetového záujmu. Jej činnosť by mala podporovať základné záujmy, zásady a hodnoty Únie vo všetkých jej aspektoch vrátane presadzovania demokracie a ľudských práv, prispievania k eradikácii chudoby, zachovania mieru, predchádzania konfliktom, mediácie a rekonštrukcie po skončení konfliktu so zahrnutím žien vo všetkých fázach, zaručenia jadrovej bezpečnosti, posilnenia medzinárodnej bezpečnosti, riešenia hlavných príčin neregulárnej migrácie a núteného vysídľovania obyvateľstva a pomoci obyvateľom, krajinám a regiónom postihnutým prírodnými katastrofami alebo katastrofami spôsobenými ľudskou činnosťou, vytvárania podmienok na vznik medzinárodného právneho rámca na ochranu osôb vysídlených v dôsledku zmeny klímy, podpory inkluzívneho kvalitného vzdelávania, podpory spravodlivej, udržateľnej a na právach a hodnotách založenej obchodnej politiky ako nástroja na rozvoj a zlepšenie právneho štátu a ľudských práv, hospodárskej a kultúrnej diplomacie a hospodárskej spolupráce, podpory digitálnej inovácie, digitálnych riešení a technológií, ochranu kultúrneho dedičstva najmä v konfliktných oblastiach, riešenia globálnych hrozieb pre verejné zdravie a presadzovania medzinárodného rozmeru politík Únie. Pri presadzovaní svojich základných záujmov, zásad a hodnôt by Únia mala dodržiavať a podporovať zásady rešpektovania vysokých sociálnych, pracovných a environmentálnych noriem, a to aj s ohľadom na zmenu klímy, právny štát a medzinárodné právo vrátane dodržiavania humanitárneho práva a medzinárodného práva v oblasti ľudských práv.

__________________

__________________

59 „Spoločná vízia, spoločný postup: Silnejšia Európa. Globálna stratégia pre zahraničnú a bezpečnostnú politiku Európskej únie“, jún 2016.

59 „Spoločná vízia, spoločný postup: Silnejšia Európa. Globálna stratégia pre zahraničnú a bezpečnostnú politiku Európskej únie“, jún 2016.

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(9)  V novom Európskom konsenze o rozvoji (ďalej len „konsenzus“) podpísanom 7. júna 2017 sa poskytuje rámec pre spoločný prístup Únie a jej členských štátov k rozvojovej spolupráci pri vykonávaní Agendy 2030 a akčného programu z Addis Abeby. Odstránenie chudoby, boj proti diskriminácii a nerovnosti, dodržiavanie zásady „na nikoho nezabudnúť“ a posilnenie odolnosti sú stredobodom politiky v oblasti rozvojovej spolupráce.

(9)  Uplatňovanie tohto nariadenia by malo byť založené aj na Európskom konsenze o rozvoji (ďalej len „konsenzus“)60 podpísanom 7. júna 2017, v ktorom sa poskytuje rámec pre spoločný prístup Únie a jej členských štátov k rozvojovej spolupráci pri vykonávaní Agendy 2030 a akčného programu z Addis Abeby. Odstránenie chudoby, boj proti diskriminácii a nerovnosti, dodržiavanie zásady „na nikoho nezabudnúť“, ochrana životného prostredia, boj proti zmene klímy a posilnenie odolnosti by mali byť základom uplatňovania tohto nariadenia.

__________________

__________________

60 Nový Európsky konsenzus o rozvoji „Náš svet, naša dôstojnosť, naša budúcnosť“, spoločné vyhlásenie Rady a zástupcov vlád členských štátov, ktorí sa zišli na zasadnutí Rady, Európskeho parlamentu a Európskej komisie 8. júna 2017.

60 Nový Európsky konsenzus o rozvoji „Náš svet, naša dôstojnosť, naša budúcnosť“, spoločné vyhlásenie Rady a zástupcov vlád členských štátov, ktorí sa zišli na zasadnutí Rady, Európskeho parlamentu a Európskej komisie 8. júna 2017.

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 9 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(9a)  Okrem agendy OSN do roku 2030, Parížskej dohode o zmene klímy, akčného programu z Addis Abeby, globálnej stratégie EÚ a Európskeho konsenzu o rozvoji a európskej susedskej politiky, ktoré predstavujú primárny politický rámec, by uplatňovanie tohto nariadenia mali riadiť aj tieto dokumenty a ich budúce revízie:

 

  Strategický rámec EÚ a akčný plán EÚ pre ľudské práva a demokraciu;

 

  Usmernenia EÚ o ľudských právach;

 

  Integrovaný prístup EÚ k vonkajšej činnosti k vonkajším konfliktom a krízam a komplexný prístup EÚ k vonkajším konfliktom z roku 2013;

 

  Komplexný prístup EÚ k vykonávaniu rezolúcií Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov č. 1325 a 1820 o ženách, mieri a bezpečnosti zo strany EÚ;

 

  Program Únie na predchádzanie násilným konfliktom;

 

  Závery Rady z 20. júna 2011 o predchádzaní konfliktom;

 

  Koncepcia posilňovania kapacít EÚ v oblasti mediácie a dialógu;

 

  Celoeurópsky strategický rámec na podporu reformy sektora bezpečnosti;

 

  Stratégia EÚ proti nedovoleným strelným zbraniam, ručným a ľahkým zbraniam a ich munícii;

 

  Koncepcia EÚ na podporu odzbrojenia, demobilizácie a reintegrácie (ODR);

 

  Závery Rady z 19. novembra 2007 o reakcii EÚ na nestabilné situácie a závery Rady a zástupcov vlád členských štátov zasadajúcich v Rade z 19. novembra 2007 o bezpečnosti a rozvoji;

 

  Vyhlásenie Európskej rady z 25. marca 2004 o boji proti terorizmu, stratégia Európskej únie na boj proti terorizmu z 30. novembra 2005 a závery Rady z 23. mája 2011 o posilnení prepojení medzi vnútornými a vonkajšími aspektmi boja proti terorizmu;

 

  Usmernenia OECD pre nadnárodné podniky;

 

  Hlavné zásady OSN v oblasti podnikania a ľudských práv;

 

  Nová mestská agenda OSN;

 

  Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím;

 

  Dohovor o utečencoch;

 

  Dohovor o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien;

 

  Výsledky Pekinskej akčnej platformy a akčného, programu Medzinárodnej konferencie o populácii a rozvoji (ICPD);

 

  plán UNCTAD z apríla 2015 týkajúci sa udržateľných riešení štátneho dlhu;

 

  Hlavné zásady Úradu vysokého komisára OSN pre ľudské práva týkajúce sa zahraničného dlhu a ľudských práv;

 

  Globálny pakt o utečencoch;

 

  Globálny pakt o bezpečnej, riadenej a legálnej migrácii prijatý v Marrákeši 10. decembra 2018;

 

  Dohovor Organizácie Spojených národov o právach dieťaťa.

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(11)  V súlade s globálnou stratégiou a Sendaiským rámcom pre znižovanie rizika katastrof (2015 – 2030) prijatým 18. marca 201561 by sa mala uznať potreba prechodu od reakcie na krízu a obmedzenia jej šírenia k štrukturálnejšiemu a dlhodobejšiemu prístupu, ktorým sa účinnejšie riešia nestabilné situácie, prírodné katastrofy a katastrofy spôsobené ľudskou činnosťou a dlhotrvajúce krízy. Je potrebný väčší dôraz a kolektívne prístupy k znižovaniu, prevencii a zmierneniu rizika a k pripravenosti na riziko; a je potrebné ďalšie úsilie na zvýšenie rýchlej reakcie a trvalej obnovy. Týmto nariadením by sa preto malo prispieť k posilneniu odolnosti a prepojeniu humanitárnej pomoci a rozvojovej činnosti prostredníctvom činností rýchlej reakcie.

(11)  V súlade s globálnou stratégiou a Sendaiským rámcom pre znižovanie rizika katastrof (2015 – 2030) prijatým 18. marca 201561 by sa mala uznať potreba prechodu od reakcie na krízu a obmedzenia jej šírenia k štrukturálnejšiemu, preventívnejšiemu a dlhodobejšiemu prístupu, ktorým sa účinnejšie riešia nestabilné situácie, prírodné katastrofy a katastrofy spôsobené ľudskou činnosťou a dlhotrvajúce krízy. Je potrebný väčší dôraz a kolektívne prístupy k znižovaniu, prevencii a zmierneniu rizika a k pripravenosti na riziko; a je potrebné ďalšie úsilie na zvýšenie rýchlej reakcie a trvalej obnovy. Týmto nariadením by sa preto malo prispieť k posilneniu odolnosti a prepojeniu humanitárnej pomoci a rozvojovej činnosti najmä prostredníctvom činností rýchlej reakcie, ako aj príslušných zemepisných a tematických programov, a zároveň by sa mala zabezpečiť primeraná predvídateľnosť, transparentnosť a zodpovednosť, ako aj koherentnosť, súdržnosť a komplementárnosť s humanitárnou pomocou a úplné dodržiavanie medzinárodného humanitárneho práva bez toho, aby sa bránilo poskytovaniu humanitárnej pomoci v súlade so zásadami ľudskosti, neutrality, nestrannosti a nezávislosti v núdzových situáciách a v stave po nich.

__________________

__________________

61Sendaiský rámec pre znižovanie rizika katastrof, prijatý 18. marca 2015 a schválený Valným zhromaždením Organizácie Spojených národov 3. júna 2015 (A/RES/69/283).

61Sendaiský rámec pre znižovanie rizika katastrof, prijatý 18. marca 2015 a schválený Valným zhromaždením Organizácie Spojených národov 3. júna 2015 (A/RES/69/283).

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(12)  V súlade s medzinárodnými záväzkami Únie o účinnosti rozvoja, ktoré boli prijaté v Busane v roku 2011 a obnovené na fóre na vysokej úrovni v Nairobi v roku 2016 a pripomenuté v konsenze, by sa v rámci rozvojovej spolupráce Únie mali uplatňovať zásady účinnosti rozvoja, konkrétne zodpovednosť rozvojových krajín za rozvojové priority, zameranie sa na výsledky, inkluzívne rozvojové partnerstvá, ako aj transparentnosť a zodpovednosť.

(12)  V súlade s medzinárodnými záväzkami Únie o účinnosti rozvoja, ktoré boli prijaté v Pusane v roku 2011 a obnovené na fóre na vysokej úrovni v Nairobi v roku 2016 a pripomenuté v konsenze, by Únia mala v kontexte svojej oficiálnej rozvojovej pomoci a vo všetkých spôsoboch poskytovania pomoci uplatňovať zásady účinnosti rozvoja, konkrétne zodpovednosť rozvojových krajín za rozvojové priority, zameranie sa na výsledky, inkluzívne rozvojové partnerstvá, ako aj vzájomnú transparentnosť a zodpovednosť, popri zásadách zosúladenia a harmonizácie.

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(13)  V súlade s cieľmi udržateľného rozvoja by toto nariadenie malo prispieť k posilnenému monitorovaniu a podávaniu správ s dôrazom na výsledky, zahŕňajúce vykonanú činnosť, jej prínosy a vplyv v partnerských krajinách využívajúcich vonkajšiu finančnú pomoc Únie. Ako sa odsúhlasilo v konsenze, očakáva sa najmä, že akcie v rámci tohto nariadenia prispejú 20 % oficiálnej rozvojovej pomoci financovanej v rámci tohto nariadenia na sociálnu inklúziu a ľudský rozvoj vrátane rodovej rovnostiposilnenia postavenia žien.

(13)  V súlade s cieľmi udržateľného rozvoja by toto nariadenie malo prispieť k posilnenému monitorovaniu a podávaniu správ s dôrazom na výsledky, zahŕňajúce vykonanú činnosť, jej prínosy a vplyv v partnerských krajinách využívajúcich vonkajšiu finančnú pomoc Únie. Ako sa odsúhlasilo v konsenze, akcie v rámci tohto nariadenia by mali prispieť aspoň 20 % oficiálnej rozvojovej pomoci financovanej v rámci tohto nariadenia na sociálnu inklúziu a ľudský rozvoj so zameraním na základné sociálne služby, najmä zdravotníctvo, vzdelávanie, výživu, vodu, sanitáciu a hygienu a sociálnu ochranu, najmä pre najviac marginalizované osoby, pričom sa zohľadnia rodová rovnosťposilnenie postavenia žien a práva žien ako horizontálne otázky.

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(14)  Ak je to možné a vhodné, mali by sa výsledky vonkajšej činnosti Únie monitorovať a posudzovať na základe vopred vymedzených, transparentných, pre krajinu špecifických a merateľných ukazovateľov prispôsobených osobitnému charakteru a cieľom nástroja, ktoré sú, pokiaľ je to možné, založené na rámci výsledkov partnerskej krajiny.

(14)  S cieľom zlepšiť efektívnu zodpovednosť a transparentnosť rozpočtu Únie by Komisia mala zaviesť jasné mechanizmy monitorovania a hodnotenia s cieľom zabezpečiť účinné hodnotenie pokroku pri dosahovaní cieľov tohto nariadenia. Výsledky vonkajšej činnosti Únie by sa mali monitorovať a posudzovať na základe vopred vymedzených, transparentných, pre krajinu špecifických a merateľných ukazovateľov prispôsobených osobitnému charakteru a cieľom nástroja, ktoré sú, pokiaľ je to možné, založené na rámci výsledkov partnerskej krajiny. Komisia by mala pravidelne monitorovať jej činnosti a hodnotiť pokrok, pričom výsledky by mali byť verejne dostupné, najmä vo forme výročnej správy Európskemu parlamentu a Rade.

Pozmeňujúci návrh    14

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(15)  Týmto nariadením by sa malo prispieť ku kolektívnemu cieľu Únie, ktorým je poskytnúť ako oficiálnu rozvojovú pomoc 0,7 % hrubého národného dôchodku v časovom rámci trvania Agendy 2030. V tejto súvislosti by aspoň 92 % finančných prostriedkov v rámci tohto nariadenia malo prispieť k akciám navrhnutým tak, aby spĺňali kritériá pre oficiálnu rozvojovú pomoc stanovené Výborom pre rozvojovú pomoc Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj.

(15)  Týmto nariadením by sa malo prispieť ku kolektívnemu cieľu Únie, ktorým je poskytnúť ako oficiálnu rozvojovú pomoc 0,7 % hrubého národného dôchodku v časovom rámci trvania Agendy 2030. Tento záväzok by sa mal zakladať na jasnom pláne pre Úniu a jej členské štáty, v ktorom by sa stanovili termíny a spôsoby jeho dosiahnutia. V tejto súvislosti by aspoň 95 % finančných prostriedkov v rámci tohto nariadenia malo prispieť k akciám navrhnutým tak, aby spĺňali kritériá pre oficiálnu rozvojovú pomoc stanovené Výborom pre rozvojovú pomoc Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj.

Pozmeňujúci návrh    15

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(16)  S cieľom zabezpečiť, aby sa zdroje poskytovali tam, kde sú najviac potrebné, najmä najmenej rozvinutým krajinám a krajinám v nestabilných a konfliktných situáciách, by toto nariadenie malo prispieť ku kolektívnemu cieľu, ktorým je dosiahnuť 0,20 % hrubého národného dôchodku Únie pre najmenej rozvinuté krajiny v časovom rámci trvania Agendy 2030.

(16)  S cieľom zabezpečiť, aby sa zdroje poskytovali tam, kde sú najviac potrebné, najmä najmenej rozvinutým krajinám a krajinám v nestabilných a konfliktných situáciách, by toto nariadenie malo prispieť ku kolektívnemu cieľu, ktorým je dosiahnuť 0,20 % hrubého národného dôchodku Únie pre najmenej rozvinuté krajiny v časovom rámci trvania Agendy 2030. Tento záväzok by sa mal zakladať na jasnom pláne pre EÚ a jej členské štáty, v ktorom by sa stanovili termíny a spôsoby jeho dosiahnutia.

Pozmeňujúci návrh    16

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 16 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(16a)  V súlade s existujúcimi záväzkami v rámci akčného plánu EÚ pre rodovú rovnosť II by aspoň 85 % programov financovaných z oficiálnej rozvojovej pomoci, geografických i tematických, malo mať rodovú rovnosť ako hlavný alebo významný cieľ, ako je vymedzené v DAC OECD. Povinné preskúmanie výdavkov by malo zaručiť, aby mala podstatná časť týchto programov ako hlavný cieľ rodovú rovnosť a práva a posilnenie postavenia žien a dievčat.

Pozmeňujúci návrh    17

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 16 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(16b)  Toto nariadenie by malo venovať osobitnú pozornosť deťom a mládeži ako prispievateľom k realizácii Agendy 2030. Vonkajšia činnosť Únie v rámci tohto nariadenia by malo venovať osobitnú pozornosť ich potrebám a posilneniu ich postavenia a prispeje k realizácii ich potenciálu ako kľúčových činiteľov zmien investovaním do ľudského rozvoja a sociálneho začlenenia.

Pozmeňujúci návrh    18

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 16 c (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(16c)  Obyvatelia krajín subsaharskej Afriky sú najmä dospievajúci a mladí ľudia. Každá krajina by mala rozhodovať o svojej demografickej politike. Demografická dynamika by sa však mala riešiť globálne, aby sa zabezpečilo, že súčasné a budúce generácie budú schopné dosiahnuť svoj plný potenciál udržateľným spôsobom.

Pozmeňujúci návrh    19

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(17)  V tomto nariadení by sa mala odzrkadľovať potreba zamerať sa na strategické priority, a to geograficky – na európske susedstvo a Afriku, ako aj na nestabilné krajiny, ktoré to najviac potrebujú, ale aj tematicky – na bezpečnosť, migráciu, zmenu klímy a ľudské práva.

(17)  V tomto nariadení by sa mala odzrkadľovať potreba zamerať sa na strategické priority, a to geograficky – na európske susedstvo a Afriku, ako aj na nestabilné krajiny, ktoré to najviac potrebujú, predovšetkým najmenej rozvinuté krajiny, ale aj tematicky – na trvalo udržateľný rozvoj, odstránenie chudoby, demokraciu a ľudské práva, právny štát, dobrú správu, bezpečnú, riadenú a legálnu migráciu, zníženie nerovností, rodovú rovnosť, riešenie zhoršovania životného prostredia, zmeny klímy a globálnych hrozieb pre ľudské zdravie.

Pozmeňujúci návrh    20

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 17 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(17a)  Toto nariadenie by malo prispieť k vytvoreniu odolnosti štátu a spoločnosti v oblasti globálneho zdravia verejnosti riešením globálnych hrozieb pre verejné zdravie, posilnením systémov zdravotnej starostlivosti, dosiahnutím všeobecnej ochrany zdravia, predchádzaním a bojom proti prenosným chorobám a pomocou pri zabezpečovaní cenovo dostupných liekov a očkovacích látok pre všetkých.

Pozmeňujúci návrh    21

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(18)  Týmto nariadením by sa malo podporovať vykonávanie európskej susedskej politiky po jej revízii v roku 2015 a vykonávanie rámcov regionálnej spolupráce, ako je cezhraničná spolupráca a vonkajšie aspekty príslušných stratégií a politík pre makroregióny a pre morské oblasti. Tieto iniciatívy poskytujú politické rámce pre prehlbovanie vzťahov s partnerskými krajinami a medzi nimi na základe zásad vzájomnej zodpovednosti, spoločnej zodpovednosti za vlastné záležitosti a zodpovedného prístupu.

(18)  Prostredníctvom uplatňovania tohto nariadenia by sa mal zachovať a posilniť osobitný vzťah rozvinutý so susednými krajinami Únie v súlade s článkom 8 ZEÚ. Toto nariadenie by malo prispieť k posilneniu odolnosti štátov a spoločenstiev v susedstve Únie v nadväznosti na spoluprácu prijatú v rámci globálnej stratégie. Malo by sa ním podporovať vykonávanie európskej susedskej politiky po jej revízii v roku 2015 a vykonávanie rámcov regionálnej spolupráce, ako je cezhraničná spolupráca a vonkajšie aspekty príslušných stratégií a politík pre makroregióny a pre morské oblasti vo východnom a južnom susedstve vrátane severnej dimenzie a regionálnej spolupráci pri Čiernom mori. Tieto iniciatívy poskytujú doplňujúce politické rámce pre prehlbovanie vzťahov s partnerskými krajinami a medzi nimi na základe zásad vzájomnej zodpovednosti, spoločnej zodpovednosti za vlastné záležitosti a zodpovedného prístupu.

Pozmeňujúci návrh    22

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 19

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(19)  Európska susedská politika revidovaná v roku 201562 sa zameriava na stabilizáciu susedných krajín a posilnenie odolnosti, najmä posilnením hospodárskeho rozvoja, ako hlavných politických priorít Únie. S cieľom dosiahnuť svoj cieľ sa revidovaná európska susedská politika sústreďuje na štyri prioritné oblasti: dobrá správa vecí verejných, demokracia, právny štát a ľudské práva s osobitným zameraním na ďalšie zapojenie občianskej spoločnosti; hospodársky rozvoj; bezpečnosť; migráciu a mobilitu vrátane riešenia základných príčin nelegálnej migrácie a núteného vysídľovania. Diferenciácia a posilnená vzájomná zodpovednosť sú základnou myšlienkou európskej susedskej politiky, uznávajúc rôzne úrovne angažovanosti a odrážajúc záujmy každej krajiny v súvislosti s povahou a zameraním svojho partnerstva s Úniou.

(19)  Európska susedská politika sa zameriava na prehlbovanie demokracie, presadzovanie ľudských práv a dodržiavanie zásady právneho štátu, stabilizáciu susedných krajín a posilnenie odolnosti, najmä podporou politických, hospodárskych a sociálnych reforiem ako hlavných politických priorít Únie. S cieľom dosiahnuť svoj cieľ by sa vykonávanie revidovanej európskej susedskej politiky prostredníctvom tohto nariadenia malo sústrediť na tieto prioritné oblasti: dobrá správa vecí verejných, demokracia, právny štát a ľudské práva s osobitným zameraním na ďalšie zapojenie občianskej spoločnosti; sociálno-ekonomický rozvoj vrátane boja proti nezamestnanosti mladých ľudí, ako aj vzdelávanie a environmentálna udržateľnosť; bezpečnosť; migráciu a mobilitu vrátane riešenia základných príčin nelegálnej migrácie a núteného vysídľovania a pomoci obyvateľstvu, krajinám a regiónom, ktoré čelia zvýšenému migračnému tlaku. Týmto nariadením by sa malo podporovať vykonávanie dohôd Únie o pridružení a prehĺbených a komplexných dohôd o voľnom obchode s krajinami v susedstve. Diferenciácia a posilnená vzájomná zodpovednosť sú základnou myšlienkou európskej susedskej politiky, uznávajúc rôzne úrovne angažovanosti a odrážajúc záujmy každej krajiny v súvislosti s povahou a zameraním svojho partnerstva s Úniou. Prístup založený na výkonnosti je jednou z kľúčových zásad európskej susedskej politiky. V prípade vážneho alebo pretrvávajúceho zhoršovania demokracie v jednej z partnerských krajín by sa podpora mala pozastaviť. Finančné prostriedky susedstva sú kľúčovou pákou pri riešení spoločných výziev, ako je neregulárna migrácia a zmena klímy, ako aj pri šírení prosperity, bezpečnosti a stability prostredníctvom hospodárskeho rozvoja a lepšej správy vecí verejných. Je potrebné posilniť viditeľnosť pomoci Únie v susedstve.

__________________

__________________

62 Spoločné oznámenie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov, „Preskúmanie európskej susedskej politiky“, 18. novembra 2015.

62 Spoločné oznámenie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov, „Preskúmanie európskej susedskej politiky“, 18. novembra 2015.

Pozmeňujúci návrh    23

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 20

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(20)  Týmto nariadením by sa malo podporovať vykonávanie modernizovanej dohody o pridružení s krajinami skupiny afrických, karibských a tichomorských štátov (štáty AKT) a umožniť EÚ a jej partnerom zo štátov AKT ďalej rozvíjať silné spojenectvá v súvislosti s kľúčovými globálnymi výzvami. Týmto nariadením by sa malo najmä podporovať pokračovanie nadviazanej spolupráce medzi Úniou a Africkou úniou v súlade so spoločnou stratégiou EÚ a Afriky a stavať na budúcej dohode medzi EÚ a štátmi AKT po roku 2020, a to aj prostredníctvom kontinentálneho prístupu k Afrike.

(20)  Týmto nariadením by sa malo podporovať vykonávanie modernizovanej dohody o pridružení s krajinami skupiny afrických, karibských a tichomorských štátov (štáty AKT) a umožniť EÚ a jej partnerom zo štátov AKT ďalej rozvíjať silné spojenectvá v súvislosti s kľúčovými a spoločnými globálnymi výzvami. Týmto nariadením by sa malo najmä podporovať pokračovanie nadviazanej spolupráce medzi Úniou a Africkou úniou v súlade so spoločnou stratégiou EÚ a Afriky vrátane zapojenia Afriky a Únie do podpory práv detí, ako aj posilnenia postavenia európskej a africkej mládeže a stavať na budúcej dohode medzi EÚ a štátmi AKT po roku 2020, a to aj prostredníctvom kontinentálneho prístupu k Afrike a obojstranne prínosného partnerstva rovných medzi EÚ a Afrikou.

Pozmeňujúci návrh    24

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 20 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(20a)  Toto nariadenie by malo prispieť aj k obchodným aspektom vonkajších vzťahov Únie, ako sú spolupráca s tretími krajinami v oblasti náležitej starostlivosti v dodávateľskom reťazci obchodu s cínom, tantalom a zlatom, Kimberleyský proces, pakt udržateľnosti, vykonávanie záväzkov podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 978/20121a (nariadenie o VSP), spolupráca v oblasti vynútiteľnosti práva, správy a obchodu v lesnom hospodárstve (FLEGT) a iniciatívy Pomoc obchodu zamerané na zaistenie konzistentnosti a spoločnej podpory medzi obchodnou politikou EÚ a rozvojovými cieľmi a akciami;

 

_________________

 

1a Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 978/2012 z 25. októbra 2012, ktorým sa uplatňuje systém všeobecných colných preferencií a zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 732/2008 (Ú. v. EÚ L 303, 31.10.2012, s. 1).

Pozmeňujúci návrh    25

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 21

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(21)  Únia by sa mala usilovať o čo najefektívnejšie využívanie dostupných zdrojov s cieľom optimalizovať vplyv svojej vonkajšej činnosti. To by sa malo dosiahnuť prostredníctvom súdržnosti a doplnkovosti medzi nástrojmi vonkajšieho financovania Únie, najmä Nástrojom predvstupovej pomoci III63, Nástrojom humanitárnej pomoci64, rozhodnutím o zámorských krajinách a územiach65, Európskym nástrojom pre jadrovú bezpečnosť dopĺňajúcim Nástroj susedstva a rozvojovej a medzinárodnej spolupráce na základe Zmluvy o Euratome66, spoločnou zahraničnou a bezpečnostnou politiku a novo navrhovaným Európskym mierovým nástrojom67, ktorý je financovaný mimo rozpočtu Únie, ako aj využitím synergií s ostatnými politikami a programami Únie. To zahŕňa súdržnosť a doplnkovosť s makrofinančnou pomocou, ak je to relevantné. S cieľom maximalizovať vplyv kombinovaných intervencií na dosiahnutie spoločného cieľa by sa týmto nariadením mala umožniť kombinácia financovania s ďalšími programami Únie, pokiaľ príspevky nezahŕňajú rovnaké náklady.

(21)  Únia by sa mala usilovať o čo najefektívnejšie využívanie dostupných zdrojov s cieľom optimalizovať vplyv svojej vonkajšej činnosti. To by sa malo dosiahnuť prostredníctvom súdržnosti, konzistentnosti a doplnkovosti medzi nástrojmi na financovanie vonkajšej činnosti Únie, najmä Nástrojom predvstupovej pomoci III63, Nástrojom humanitárnej pomoci64, rozhodnutím o zámorských krajinách a územiach65, Európskym nástrojom pre jadrovú bezpečnosť dopĺňajúcim Nástroj susedstva a rozvojovej a medzinárodnej spolupráce na základe Zmluvy o Euratome66, spoločnou zahraničnou a bezpečnostnou politiku a novo navrhovaným Európskym mierovým nástrojom67, ktorý je financovaný mimo rozpočtu Únie, ako aj využitím synergií s ostatnými politikami a programami Únie vrátane trustových fondov a politík a programov členských štátov EÚ. To zahŕňa súdržnosť a doplnkovosť s makrofinančnou pomocou, ak je to relevantné. S cieľom maximalizovať vplyv kombinovaných intervencií na dosiahnutie spoločného cieľa by sa týmto nariadením mala umožniť kombinácia financovania s ďalšími programami Únie, pokiaľ príspevky nezahŕňajú rovnaké náklady.

__________________

__________________

63 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje nástroj predvstupovej pomoci (IPA III), COM (2018) 465 final.

63 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje nástroj predvstupovej pomoci (IPA III), COM (2018) 465 final.

64 Nariadenie Rady (ES) č. 1257/96 z 20. júna 1996 o humanitárnej pomoci (Ú. v. ES L 163, 2.7.1996, s. 1).

64 Nariadenie Rady (ES) č. 1257/96 z 20. júna 1996 o humanitárnej pomoci (Ú. v. ES L 163, 2.7.1996, s. 1).

65 Návrh rozhodnutia Rady o pridružení zámorských krajín a území k Európskej únii vrátane vzťahov medzi Európskou úniou na jednej strane a Grónskom a Dánskym kráľovstvom na strane druhej („rozhodnutie o pridružení zámoria“), COM(2018) 461 final.

65 Návrh rozhodnutia Rady o pridružení zámorských krajín a území k Európskej únii vrátane vzťahov medzi Európskou úniou na jednej strane a Grónskom a Dánskym kráľovstvom na strane druhej („rozhodnutie o pridružení zámoria“), COM(2018) 461 final.

66 Návrh nariadenia Rady, ktorým sa zriaďuje Európsky nástroj pre jadrovú bezpečnosť dopĺňajúci Nástroj susedstva a rozvojovej a medzinárodnej spolupráce na základe Zmluvy o Euratome, COM(2018) 462 final.

66 Návrh nariadenia Rady, ktorým sa zriaďuje Európsky nástroj pre jadrovú bezpečnosť dopĺňajúci Nástroj susedstva a rozvojovej a medzinárodnej spolupráce na základe Zmluvy o Euratome, COM(2018) 462 final.

67 Návrh rozhodnutia Rady o zriadení Európskeho mierového nástroja, predložený Rade Vysokou predstaviteľkou Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, C(2018) 3800 final.

67 Návrh rozhodnutia Rady o zriadení Európskeho mierového nástroja, predložený Rade Vysokou predstaviteľkou Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, C(2018) 3800 final. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje „Erasmus“:

Pozmeňujúci návrh    26

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 22

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(22)  Financovanie na základe tohto nariadenia by sa malo používať aj na financovanie akcií v rámci medzinárodného rozmeru programu Erasmus, ktoré by sa malo implementovať v súlade s nariadením o programe Erasmus68.

(22)  Financovanie na základe tohto nariadenia by sa malo používať aj na financovanie akcií v rámci medzinárodného rozmeru programov Erasmus a Kreatívna Európa, ktoré by sa malo implementovať v súlade s nariadením o programe Erasmus68 a o programe Kreatívna Európa68a.

_________________

_________________

68 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje „Erasmus“: program Únie pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport, a ktorým sa zrušuje nariadenie (EÚ) č. 1288/2013, COM (2018) 367 final.

68 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje „Erasmus“: program Únie pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport, a ktorým sa zrušuje nariadenie (EÚ) č. 1288/2013, COM (2018) 367 final;

 

68a návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ustanovuje program Kreatívna Európa (na obdobie 2021 až 2027) a ktorým sa zrušuje nariadenie (EÚ) č. 1295/2013, COM (2018) 366 final.

Pozmeňujúci návrh    27

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 22 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(22a)  S cieľom zvýšiť príležitosti pre jednotlivcov a organizácie na mobilitu a spoluprácu v menej rozvinutých krajinách sveta by sa mal medzinárodný rozmer programu Erasmus Plus posilniť, a to prostredníctvom podpory budovania kapacít v tretích krajinách, rozvoja zručností či kontaktov medzi ľuďmi a poskytovania väčšieho množstva príležitostí na spoluprácu a mobilitu s rozvinutými a rozvíjajúcimi sa krajinami.

Pozmeňujúci návrh    28

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 22 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(22b)  Vzhľadom na význam riešenia problematiky vzdelávania a kultúry v súlade s Agendou 2030 pre udržateľný rozvoj a so stratégiou EÚ pre medzinárodné vzťahy v oblasti kultúry by toto nariadenie malo prispieť k zabezpečeniu inkluzívneho a spravodlivého kvalitného vzdelávania, podporovať príležitosti na celoživotné vzdelávanie pre všetkých, podporovať medzinárodné vzťahy v oblasti kultúry a uznať úlohu kultúry pri propagovaní európskych hodnôt prostredníctvom osobitných a cielených činností na dosiahnutie jasného vplyvu Únie na celosvetovú scénu.

Pozmeňujúci návrh    29

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 23

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(23)  Hlavný prístup k akciám v rámci tohto nariadenia by mal byť prostredníctvom geografických programov s cieľom maximalizovať vplyv pomoci Únie a priblížiť činnosť Únie k partnerským krajinám a obyvateľstvu. Tento všeobecný prístup by mal byť doplnený tematickými programami a prípadne činnosťami rýchlej reakcie.

(23)  Hlavný prístup k akciám v rámci tohto nariadenia by mal byť prostredníctvom geografických programov s cieľom maximalizovať vplyv pomoci Únie a priblížiť činnosť Únie k partnerským krajinám a obyvateľstvu a zároveň podporovať tematické priority, ako sú ľudské práva, občianska spoločnosť a udržateľnosť. Ciele v rámci geografických a tematických programov by mali byť súdržné a vo vzájomnom súlade a mali by ich prípadne dopĺňať tematické programy a činnosti rýchlej reakcie. Mala by sa zabezpečiť efektívna komplementarita medzi geografickými a tematickými programami a činnosťami rýchlej reakcie. S cieľom zohľadniť osobitosti každého programu by sa právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie mala delegovať na Komisiu s cieľom doplniť ustanovenia tohto nariadenia tým, že sa stanoví stratégia Únie, jej prioritné oblasti, podrobné ciele, očakávané výsledky, špecifické ukazovatele výkonnosti a osobitné finančné prostriedky pre každý program. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na úrovni expertov, a aby tieto konzultácie vykonávala v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva1a. Predovšetkým v záujme zaistenia rovnakého zastúpenia pri príprave delegovaných aktov sa všetky dokumenty poskytujú Európskemu parlamentu a Rade v rovnakom čase ako expertom z členských štátov a experti Európskeho parlamentu a Rady majú stály prístup na zasadnutia expertných skupín Komisie, ktoré sa venujú príprave delegovaných aktov.

 

________________

 

1a Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1.

Pozmeňujúci návrh    30

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 24

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(24)  Únia a jej členské štáty by v súlade s konsenzom mali posilniť spoločné programovanie s cieľom zvýšiť ich kolektívny vplyv spojením svojich zdrojov a kapacít. Spoločné programovanie by malo vychádzať z angažovanosti, stotožnenia a zodpovednosti partnerských krajín. Únia a jej členské štáty by sa mali snažiť podporovať partnerské krajiny prostredníctvom spoločného vykonávania pri každej vhodnej príležitosti.

(24)  Únia a jej členské štáty by v súlade s konsenzom mali posilniť spoločné programovanie s cieľom zvýšiť ich kolektívny vplyv spojením svojich zdrojov a kapacít. Spoločné programovanie by malo vychádzať z angažovanosti, stotožnenia a zodpovednosti partnerských krajín. Únia a jej členské štáty by sa mali snažiť podporovať partnerské krajiny prostredníctvom spoločného uplatňovania pri každej vhodnej príležitosti. Spoločné uplatňovanie by malo byť inkluzívne a otvorené všetkým partnerom Únie, ktorí súhlasia a ktorí môžu prispieť k spoločnej vízii, vrátane agentúr členských štátov a ich rozvojových finančných inštitúcií, miestnych orgánov, súkromného sektora, občianskej spoločnosti a akademickej obce.

Pozmeňujúci návrh    31

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 24 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(24a)  V prípade vážneho alebo pretrvávajúceho zhoršovania sa situácie v oblasti demokracie, ľudských práv alebo právneho štátu v jednej z partnerských krajín sa podpora môže čiastočne alebo úplne pozastaviť prostredníctvom delegovaného aktu. Komisia by mala náležite zohľadniť príslušné uznesenia Európskeho parlamentu pri prijímaní rozhodnutí.

Pozmeňujúci návrh    32

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 24 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(24b)  Týmto nariadením by sa mala opätovne potvrdiť jadrová bezpečnosť ako dôležitú súčasť vonkajšej činnosti Únie a malo by sa uľahčiť dosiahnutie cieľov spolupráce uvedených v nariadení (Európsky nástroj pre jadrovú bezpečnosť). Preto v prípade, ak partnerská krajina neustále nedodržiava základné normy jadrovej bezpečnosti, ako sú ustanovenia príslušných medzinárodných dohovorov v rámci Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu, Dohovoru z Espoo a Aarhuského dohovoru a ich následných zmien, Zmluvy o nešírení jadrových zbraní a jej dodatočných protokolov, neplní si záväzky týkajúce sa vykonávania záťažových testov a súvisiacich opatrení a neplní ciele spolupráce uvedené v nariadení (Európsky nástroj pre jadrovú bezpečnosť), pomoc poskytovaná podľa tohto nariadenia príslušnej krajine by sa mala prehodnotiť a môže sa úplne alebo čiastočne pozastaviť.

Pozmeňujúci návrh    33

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 25

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(25)  Zatiaľ čo demokracia a ľudské práva vrátane rodovej rovnosti a posilnenia postavenia žien by sa mali zohľadňovať počas vykonávania tohto nariadenia, pomoc Únie v rámci tematických programov pre ľudské práva a demokraciu a organizácie občianskej spoločnosti by mala mať osobitnú doplňujúcu a prídavnú úlohu vďaka svojej globálnej povahe a činnosti nezávislej od súhlasu vlád a orgánov verejnej správy dotknutých tretích krajín.

(25)  Zatiaľ čo demokracia, ľudské práva a základné slobody vrátane ochrany detí, menšín, osôb so zdravotným postihnutím a LGBTI osôb, ako aj rodová rovnosť a posilnenie postavenia žien a dievčat a začleňovanie ľudí so zdravotným postihnutím by sa mali dôsledne zohľadňovať a začleňovať počas uplatňovania tohto nariadenia, pomoc Únie v rámci tematických programov pre ľudské práva a demokraciu a organizácie občianskej spoločnosti -miestne orgány by mala mať osobitnú doplňujúcu a prídavnú úlohu vďaka svojej globálnej povahe a činnosti nezávislej od súhlasu vlád a orgánov verejnej správy dotknutých tretích krajín. Únia by tak mala venovať osobitnú pozornosť krajinám a naliehavým situáciám, v ktorých sú ľudské práva a základné slobody najviac ohrozené a v ktorých je nerešpektovanie uvedených práv a slobôd najvýraznejšie a najsystematickejšie, ako aj situáciám, keď he ohrozený priestor pre občiansku spoločnosť. Pomoc Únie podľa tohto nariadenia by mala byť navrhnutá tak, aby umožňovala podporu občianskej spoločnosti a spoluprácu a partnerstvo s ňou, pokiaľ ide o citlivé otázky a otázky v oblasti ľudských práv a demokracie, pričom by sa jej poskytla pružnosť a potrebná reaktivita, aby reagovala na meniace sa okolnosti, potreby prijímateľov alebo obdobia krízy, a v prípade potreby prispievala k budovaniu kapacít občianskej spoločnosti. V takýchto prípadoch by politickými prioritami malo byť presadzovanie rešpektovania medzinárodného práva a poskytovanie prostriedkov na konanie pre miestnu občiansku spoločnosť a iné príslušné zainteresované strany v oblasti ľudských práv s cieľom prispieť k práci, ktorá sa uskutočňuje za veľmi ťažkých okolností. V rámci tohto nariadenia by sa mala organizáciám občianskej spoločnosti poskytnúť možnosť získať malé granty rýchlo a účinne v prípade potreby, najmä v najťažších situáciách, ako sú nestabilita, kríza a napätie medzi komunitami.

Pozmeňujúci návrh    34

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 25 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

25 a)  V súlade s článkami 2, 3 a 21 ZEÚ a článkom 8 ZFEÚ by sa vykonávanie tohto nariadenia malo riadiť zásadami rodovej rovnosti, posilnenia postavenia žien a dievčat, a malo by sa usilovať o ochranu a presadzovanie práv žien v súlade s akčným plánom pre rodovú rovnosť II, závermi Rady o mieri a bezpečnosti žien z 10. decembra 2018, Istanbulským dohovorom Rady Európy a s cieľom č. 5 programu trvalo udržateľného rozvoja do roku 2030.

Pozmeňujúci návrh    35

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 25 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

25 b)  Týmto nariadením by sa malo riešiť a začleňovať presadzovanie práv žien a rodovej rovnosti na celom svete, a to aj prostredníctvom podpory organizácií, ktoré pôsobia pri podpore sexuálneho a reprodukčného zdravia a práv (prístup ku kvalitným a prístupným informáciám, vzdelávaniu a službám) a boji proti rodovo motivovanému násiliu a diskriminácii, ako aj uznávaním a riešením úzkych väzieb medzi otázkami mieru, bezpečnosti, rozvoja a rodovej rovnosti. Táto činnosť by mala byť v súlade s príslušnými medzinárodnými a európskymi zásadami a dohovormi a mala by podporovať ich vykonávanie.

Pozmeňujúci návrh    36

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 26

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(26)  Organizácie občianskej spoločnosti by mali zahŕňať širokú škálu subjektov s rôznymi úlohami a mandátmi, medzi ktoré patria všetky neštátne, neziskové štruktúry, nestranné a nenásilné, prostredníctvom ktorých sa ľudia organizujú v záujme uskutočňovania spoločných cieľov a ideálov, či už politických, kultúrnych, sociálnych alebo hospodárskych. Tieto štruktúry pôsobia na miestnej, vnútroštátnej, regionálnej a medzinárodnej úrovni a zahŕňajú mestské aj vidiecke, formálne aj neformálne organizácie.

(26)  Organizácie občianskej spoločnosti by mali zahŕňať širokú škálu subjektov s mnohými úlohami a mandátmi, medzi ktoré patria všetky neštátne, neziskové a nenásilné štruktúry, prostredníctvom ktorých sa ľudia organizujú v záujme uskutočňovania spoločných cieľov a ideálov, či už politických, kultúrnych, sociálnych, náboženských environmentálnych hospodárskych alebo berú na zodpovednosť orgány. Tieto štruktúry pôsobia na miestnej, vnútroštátnej, regionálnej a medzinárodnej úrovni a zahŕňajú mestské aj vidiecke, formálne aj neformálne organizácie. Iné orgány alebo subjekty, ktoré nie sú týmto nariadením osobitne vylúčené, by sa mali môcť financovať, ak je to potrebné na dosiahnutie cieľov tohto nariadenia.

Pozmeňujúci návrh    37

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 26 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

26 a)  V súlade s konsenzom o rozvoji by Únia a jej členské štáty mali podporovať účasť organizácií občianskej spoločnosti a miestnych orgánov na prispievaní k udržateľnému rozvoju a plnení cieľov udržateľného rozvoja okrem iného v oblasti demokracie, právneho štátu, základných slobôd a ľudských práv, sociálnej spravodlivosti, a ako poskytovateľov základných sociálnych služieb ľuďom v najväčšej núdzi. Mali by uznať viaceré úlohy, ktoré zohrávajú organizácie občianskej spoločnosti a miestne orgány, pričom miestne orgány podporujú územný prístup k rozvoju vrátane procesov decentralizácie, účasti, dohľadu a zodpovednosti. Únia a jej členské štáty by mali podporovať priestor na pôsobenie a priaznivé prostredie pre organizácie občianskej spoločnosti a ďalej posilňovať svoju podporu budovania kapacít občianskej spoločnosti a miestnych orgánov s cieľom posilniť ich hlas v procese trvalo udržateľného rozvoja a podporiť politický, sociálny a hospodársky dialóg aj prostredníctvom programov vybavenia občianskej spoločnosti.

Pozmeňujúci návrh    38

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 26 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

26 b)  Únia podporuje organizácie občianskej spoločnosti a ich väčšie strategické zapojenie do všetkých externých nástrojov a programov vrátane geografických programov a činností rýchlej reakcie podľa tohto nariadenia v súlade so závermi Rady z 15. októbra 2012 s názvom Korene demokracie a trvalo udržateľného rozvoja: spolupráca Európy s občianskou spoločnosťou v oblasti vonkajších vzťahov.

Pozmeňujúci návrh    39

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 28

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(28)  Vzhľadom na význam boja proti zmene klímy v súlade so záväzkami Únie na vykonávanie Parížskej dohody a cieľov Organizácie Spojených národov v oblasti trvalo udržateľného rozvoja by sa týmto nariadením malo prispieť k začleňovaniu opatrení v oblasti zmeny klímy do politík Únie a k dosiahnutiu celkového cieľa, ktorým je vyčlenenie sumy vo výške 25 % rozpočtových výdavkov Únie na podporu cieľov v oblasti zmeny klímy. Očakáva sa, že 25 % celkového finančného krytia akcií v rámci tohto nariadenia bude prispievať k dosahovaniu cieľov v oblasti klímy. Príslušné akcie sa určia počas vykonávania tohto nariadenia a celkový prínos tohto nariadenia by mal byť súčasťou príslušných hodnotení a procesov preskúmania.

(28)  Vzhľadom na význam boja proti zmene klímy, ochrany životného prostredia a boja proti strate biodiverzity v súlade so záväzkami Únie na vykonávanie Parížskej dohody, Dohovoru o biologickej diverzite a cieľov Organizácie Spojených národov v oblasti trvalo udržateľného rozvoja by sa týmto nariadením malo prispieť k začleňovaniu opatrení v oblasti zmeny klímy a životného prostredia do politík Únie a k dosiahnutiu celkového cieľa, ktorým je vyčlenenie rozpočtových výdavkov Únie na podporu cieľov v oblasti zmeny klímy a podpora akcií s jasnými a identifikovateľnými spoluprínosmi v iných sektoroch; Očakáva sa, že 45 % celkového finančného krytia akcií v rámci tohto nariadenia bude prispievať k dosahovaniu cieľov v oblasti klímy, environmentálneho riadenia a ochrany, biodiverzity a boja proti dezertifikácii, pričom 30 % z celkového finančného rámca by sa malo vyčleniť na zmiernenie zmeny klímy a adaptáciu na ňu. Príslušné akcie sa určia počas vykonávania tohto nariadenia a celkový prínos tohto nariadenia by mal byť súčasťou príslušných hodnotení a procesov preskúmania. Pri akciách Únie v tejto oblasti by sa malo uprednostňovať dodržiavanie Parížskej dohody a dohovorov z Ria, neprispievať k degradácii životného prostredia a nespôsobovať škody na životnom prostredí alebo klíme. Pri akciách a opatreniach prispievajúcich k dosiahnutiu cieľa v oblasti klímy by sa mal osobitný dôraz klásť na adaptáciu na zmenu klímy v chudobných, veľmi zraniteľných krajinách, a mal by sa zohľadniť vzťah medzi klímou, mierom a bezpečnosťou, posilnením postavenia žien a bojom proti chudobe. Toto nariadenie by malo prispieť k udržateľnému riadeniu prírodných zdrojov a podporovať udržateľnú a bezpečnú ťažbu, lesné hospodárstvo a poľnohospodárstvo.

Pozmeňujúci návrh    40

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 29

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(29)  Je nevyhnutné ďalej zintenzívniť spoluprácu s partnerskými krajinami v oblasti migrácie, využívať výhody dobre riadenej a legálnej migrácie a účinne riešiť neregulárnu migráciu. Takáto spolupráca by mala prispieť k zabezpečeniu prístupu k medzinárodnej ochrane, riešeniu základných príčin neregulárnej migrácie, posilneniu riadenia hraníc a úsiliu v boji proti neregulárnej migrácii, obchodovaniu s ľuďmi a prevádzaniu migrantov, a k práci na návratoch, readmisii a prípadne opätovnom začlenení, na základe vzájomnej zodpovednosti a plného rešpektovania humanitárnych záväzkov a záväzkov v oblasti ľudských práv. Účinná spolupráca tretích krajín s Úniou v tejto oblasti by preto mala byť neoddeliteľnou súčasťou všeobecných zásad tohto nariadenia. Zvýšenie súdržnosti medzi politikami v oblasti migrácie a rozvojovej spolupráce je dôležité, aby sa zabezpečilo, že rozvojová pomoc pomôže partnerským krajinám účinnejšie riadiť migráciu. Týmto nariadením by sa malo prispieť ku koordinovanému, komplexnému a štruktúrovanému prístupu k migrácii, maximalizácii synergií a uplatňovaniu potrebného pákového efektu.

(29)  Spolupráca s partnerskými krajinami v oblasti migrácie môže viesť k vzájomnému prospechu z riadenej, bezpečnej a zodpovednej migrácie a k účinnému riešeniu neregulárnej migrácie a núteného vysídľovania. Takáto spolupráca by mala prispieť k uľahčeniu bezpečných a legálnych ciest k migrácii a zabezpečeniu prístupu k medzinárodnej ochrane, riešeniu základných príčin neregulárnej migrácie a núteného vysídľovania obyvateľstva, spolupráci s diaspórami, posilneniu riadenia hraníc a úsiliu v riešení neregulárnej migrácie, obchodovania s ľuďmi a prevádzania migrantov, a k práci na bezpečných, dôstojných a udržateľných návratoch, readmisii a prípadne opätovnom začlenení, spôsobom citlivým na konflikty, na základe vzájomnej zodpovednosti a plného rešpektovania humanitárnych záväzkov a záväzkov v oblasti ľudských práv podľa medzinárodného a úniového práva. Súdržnosť medzi politikami v oblasti migrácie a rozvojovej spolupráce je dôležitá, aby sa zabezpečilo, že rozvojová pomoc pomôže partnerským krajinám v boji proti chudobe a nerovnosti, podporovala práva a slobody, ako aj prispeje k riadnemu, bezpečnému a zodpovednému riadeniu migrácie. Týmto nariadením by sa malo prispieť ku koordinovanému, komplexnému a štruktúrovanému prístupu k migrácii, maximalizácii synergií a uplatňovaniu pozitívneho účinku migrácie a mobility na rozvoj.

Pozmeňujúci návrh    41

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 30

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(30)  Toto nariadenie by malo Únii umožniť, aby reagovala na výzvy, potreby a príležitosti súvisiace s migráciou, a to v súčinnosti s migračnou politikou Únie. S cieľom prispieť k tomuto cieľu a bez toho, aby tým boli dotknuté nepredvídané okolnosti, sa očakáva, že 10 % jeho finančného krytia bude venovaných na riešenie základných príčin neregulárnej migrácie a núteného vysídľovania a na podporu správy a riadenia migrácie vrátane ochrany práv utečencov a migrantov v rámci cieľov tohto nariadenia.

(30)  Toto nariadenie by malo Únii umožniť, aby reagovala na výzvy, potreby a príležitosti súvisiace s migráciou, a to v súčinnosti s migračnou a rozvojovou politikou Únie. S cieľom prispieť k tomuto cieľu, maximalizovať príspevok migrácie k rozvoju, a bez toho, aby tým boli dotknuté novovznikajúce problémy alebo nové potreby, sa očakáva, že najviac 10 % jeho finančného krytia bude venovaných na riešenie základných príčin neregulárnej migrácie a núteného vysídľovania a na podporu posilnenej spolupráce s cieľom uľahčiť bezpečnú, riadenú, legálnu a zodpovednú migráciu a vykonávanie plánovaných a dobre riadených politík a správy migrácie vrátane ochrany práv utečencov a migrantov na základe medzinárodného a úniového práva v rámci cieľov tohto nariadenia. Toto nariadenie by malo prispieť aj k riešeniu fenoménu úniku mozgov a k podpore potrieb vysídlených osôb a hostiteľských komunít, a to najmä poskytovaním prístupu k základným službám a príležitostiam na živobytie.

Pozmeňujúci návrh    42

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 30 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

30 a)  Informačné a komunikačné technológie (IKT) a služby sú osvedčenými nástrojmi na umožňovanie trvalo udržateľného rozvoja a inkluzívneho rastu. Môžu byť kľúčom k zlepšeniu života občanov aj v tých najchudobnejších krajinách, najmä posilnením postavenia žien a dievčat, posilnením demokratického riadenia a transparentnosti a zvýšením produktivity a tvorby pracovných miest. Napriek tomu sú pripojiteľnosť a cenová dostupnosť stále problémom medzi regiónmi aj v rámci nich, pretože existujú veľké rozdiely medzi krajinami s vysokým a nižším príjmom a medzi mestami a vidieckymi oblasťami. Toto nariadenie by preto malo pomôcť Únii ďalej začleniť digitalizáciu do rozvojových politík Únie.

Pozmeňujúci návrh    43

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 30 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

30 b)  V programe trvalo udržateľného rozvoja do roku 2030, ktorý Organizácia Spojených národov (OSN) prijala vo svojej rezolúcii z 25. septembra 2015, sa zdôraznil význam podporovania mierových a inkluzívnych spoločností jednak ako cieľa trvalo udržateľného rozvoja č. 16, jednak na dosiahnutie iných výsledkov rozvojovej politiky. V cieli trvalo udržateľného rozvoja č. 16.a sa výslovne žiada „posilniť príslušné národné inštitúcie, a to aj prostredníctvom medzinárodnej spolupráce, pri budovaní kapacít na všetkých úrovniach, najmä v rozvojových krajinách, s cieľom predchádzať násiliu a bojovať proti terorizmu a trestnej činnosti“.

Pozmeňujúci návrh    44

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 30 c (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

30 c)  V komuniké zo schôdze na vysokej úrovni z 19. februára 2016 Výbor pre rozvojovú pomoc Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj aktualizoval smernice o podávaní správ o oficiálnej rozvojovej pomoci v oblasti mieru a bezpečnosti. Financovanie opatrení uskutočňovaných v súlade s týmto nariadením predstavuje oficiálnu rozvojovú pomoc v prípade, že spĺňa kritériá stanovené v uvedených smerniciach o podávaní správ alebo v iných nasledujúcich smerniciach o podávaní správ, na ktorých sa Výbor pre rozvojovú pomoc dokáže dohodnúť.

Pozmeňujúci návrh    45

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 30 d (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

30 d)  Budovanie kapacít na podporu rozvoja a bezpečnosti pre rozvoj by sa malo používať len vo výnimočných prípadoch, ak ciele nariadenia nemožno splniť inými činnosťami rozvojovej spolupráce. Podporovanie aktérov sektora bezpečnosti v tretích krajinách vrátane za výnimočných okolností armády v kontexte predchádzania konfliktom, krízového riadenia alebo stabilizácie je nevyhnutné na zabezpečenie vhodných podmienok na odstraňovanie chudoby a na dosiahnutie rozvoja. Dobrá správa vecí verejných, účinná demokratická kontrola a civilný dohľad nad bezpečnostným systémom vrátane armády, ako aj dodržiavanie ľudských práv a zásad právneho štátu sú nevyhnutné atribúty riadne fungujúceho štátu v akomkoľvek kontexte a mali by sa presadzovať prostredníctvom širšej podpory reforiem sektora bezpečnosti tretím krajinám.

Pozmeňujúci návrh    46

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 30 e (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

30 e)  Toto nariadenie by malo vychádzať zo záverov hodnotenia Komisie požadovaného na jún 2020 vrátane rozsiahlej verejnej konzultácie s viacerými zainteresovanými stranami, v ktorom sa posúdi súdržnosť budovania kapacít na podporu rozvoja a bezpečnosti pre rozvoj v rámci prepojenia bezpečnosti a rozvoja financovaného Úniou a jej členskými štátmi prostredníctvom Globálnej stratégie a cieľov OSN v oblasti trvalo udržateľného rozvoja.

Pozmeňujúci návrh    47

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 30 f (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

30 f)  Únia by mala takisto podporovať prístup, ktorý je vnímavý voči konfliktom a rodovým otázkam, vo všetkých akciách a programoch podľa tohto nariadenia, aby sa zabránilo negatívnym vplyvom a maximalizovali sa tie pozitívne.

Pozmeňujúci návrh    48

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 32

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(32)  Typy financovania a spôsoby plnenia v rámci tohto nariadenia by sa mali zvoliť na základe ich schopnosti splniť špecifické ciele akcií a dosiahnuť výsledky, berúc do úvahy najmä náklady na kontroly, administratívnu záťaž a predpokladané riziko nesplnenia povinností. To by malo zahŕňať posúdenie použitia jednorazových platieb, paušálnych sadzieb a jednotkových nákladov, ako aj financovania, ktoré nie je spojené s nákladmi, ako sa uvádza v článku 125 ods. 1 nariadenia o rozpočtových pravidlách.

(32)  Typy financovania a spôsoby uplatňovania v rámci tohto nariadenia by sa mali zvoliť na základe potrieb a preferencií partnerov a osobitných súvislostí, ich významu, udržateľnosti a schopnosti dodržiavať zásady účinnosti rozvoja, splniť špecifické ciele akcií a dosiahnuť výsledky, berúc do úvahy najmä náklady na kontroly, administratívnu záťaž a predpokladané riziko nesplnenia povinností. To by malo zahŕňať posúdenie použitia jednorazových platieb, paušálnych sadzieb a jednotkových nákladov, ako aj financovania, ktoré nie je spojené s nákladmi, ako sa uvádza v článku 125 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/10461a (ďalej len „nariadenie o rozpočtových pravidlách“). Úloha Európskej nadácie na podporu demokracie (EED) ako nadácie poverenej európskymi inštitúciami podporovať demokraciu, občiansku spoločnosť a ľudské práva na celom svete by sa v rámci tohto nariadenia mala posilniť a zvýšiť. EED by sa mala poskytnúť administratívna flexibilita a finančné možnosti na vyplácanie cielených grantov subjektom občianskej spoločnosti v európskom susedstve, ktoré sú určené na vykonávanie európskej susedskej politiky, a to najmä pokiaľ ide o rozvoj demokracie, ľudských práv, slobodných volieb a zásady právneho štátu.

Pozmeňujúci návrh    49

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 33

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(33)  Nový Európsky fond pre udržateľný rozvoj plus (ďalej len „EFSD+“), ktorý vychádza z jeho úspešného predchodcu EFSD70, by mal predstavovať integrovaný finančný balík poskytujúci finančnú kapacitu vo forme grantov, rozpočtových záruk a finančných nástrojov na celom svete. EFSD+ by mal podporovať plán pre vonkajšie investície a spájať operácie kombinovaného financovania a rozpočtovej záruky, na ktoré sa vzťahuje záruka pre vonkajšiu činnosť vrátane operácií týkajúcich sa rizík štátneho dlhu súvisiacich s úverovými operáciami, ktoré sa predtým vykonávali v rámci mandátu na poskytovanie vonkajších úverov pre Európsku investičnú banku. Vzhľadom na svoju úlohu vyplývajúcu zo Zmlúv a na jej skúsenosti v posledných desaťročiach pri podpore politík Únie by Európska investičná banka mala zostať prirodzeným partnerom Komisie pri vykonávaní operácií v rámci záruky pre vonkajšiu činnosť.

(33)  Nový Európsky fond pre udržateľný rozvoj plus (ďalej len „EFSD+“), ktorý vychádza z jeho predchodcu EFSD70, by mal predstavovať integrovaný finančný balík poskytujúci finančnú kapacitu vo forme grantov, rozpočtových záruk a finančných nástrojov na celom svete. EFSD+ by mal podporovať plán pre vonkajšie investície a spájať operácie kombinovaného financovania a rozpočtovej záruky, na ktoré sa vzťahuje záruka pre vonkajšiu činnosť vrátane operácií týkajúcich sa rizík štátneho dlhu súvisiacich s úverovými operáciami, ktoré sa predtým vykonávali v rámci mandátu na poskytovanie vonkajších úverov pre Európsku investičnú banku. Vzhľadom na svoju úlohu vyplývajúcu zo Zmlúv a na jej skúsenosti v posledných desaťročiach pri podpore politík Únie by Európska investičná banka mala zostať prirodzeným partnerom Komisie pri uplatňovaní operácií v rámci záruky pre vonkajšiu činnosť. Ostatné multilaterálne rozvojové banky alebo národné rozvojové banky EÚ majú aj zručnosti a kapitál, ktoré môžu významne prispieť k dosahu rozvojovej politiky Únie, a preto by sa mala v rámci EFSD+ výrazne podporovať aj ich účasť prostredníctvom tohto nariadenia.

__________________

__________________

70 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1601 z 26. septembra 2017 o zriadení Európskeho fondu pre udržateľný rozvoj (EFSD), záruky EFSD a záručného fondu EFSD.

70 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1601 z 26. septembra 2017 o zriadení Európskeho fondu pre udržateľný rozvoj (EFSD), záruky EFSD a záručného fondu EFSD.

Pozmeňujúci návrh    50

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 34

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(34)  EFSD+ by sa mal zamerať na podporu investícií ako prostriedku, ktorý prispeje k dosiahnutiu cieľov trvalo udržateľného rozvoja podporovaním udržateľného a inkluzívneho hospodárskeho a sociálneho rozvoja a presadzovaním sociálno-ekonomickej odolnosti v partnerských krajinách s osobitným dôrazom na odstraňovanie chudoby, udržateľný a inkluzívny rast, vytváranie dôstojných pracovných miest, hospodárske príležitosti, zručnosti a podnikanie, sociálno-ekonomické sektory, mikropodniky, malé a stredné podniky, ako aj na riešenie osobitných sociálno-ekonomických základných príčin neregulárnej migrácie v súlade s príslušnými orientačnými programovými dokumentmi. Osobitná pozornosť by sa mala venovať krajinám, ktoré sú nestabilné alebo sú zasiahnuté konfliktom, najmenej rozvinutým krajinám a vysoko zadlženým chudobným krajinám.

(34)  EFSD+ by sa mal zamerať na podporu investícií ako prostriedku, ktorý prispeje k dosiahnutiu cieľov trvalo udržateľného rozvoja podporovaním udržateľného a inkluzívneho hospodárskeho, kultúrneho a sociálneho rozvoja a presadzovaním sociálno-ekonomickej odolnosti v partnerských krajinách s osobitným dôrazom na odstraňovanie chudoby, predchádzanie konfliktom a podporu mierových, spravodlivých a inkluzívnych spoločností, udržateľný a inkluzívny hospodársky pokrok, boj proti zmene klímy jej zmiernením a prispôsobením sa zmene klímy, zhoršenie životného prostredia, vytváranie dôstojných pracovných miest v súlade s príslušnými normami MOP a hospodárskych príležitostí najmä pre ženy, mladých a zraniteľných ľudí. Dôraz by sa mal klásť na poskytovanie inkluzívneho a spravodlivého kvalitného vzdelávania a rozvoj zručností a podnikania prostredníctvom posilňovania vzdelávacích a kultúrnych štruktúr, a to aj pre deti v núdzových humanitárnych situáciách a v situácii núteného vysídlenia. Mal by sa zameriavať aj na podporu stabilného investičného prostredia, industrializácie , sociálno-ekonomických odvetví, družstiev, sociálnych podnikov, mikropodnikov, malých a stredných podnikov, ako aj na posilnenie demokracie, právneho štátu a ľudských práv, ktorých absencia je často konkrétnou sociálno-ekonomickou príčinou neregulárnej migrácie a núteného vysídľovania v súlade s príslušnými indikatívnymi programovými dokumentmi. Osobitná pozornosť by sa mala venovať krajinám, ktoré sú nestabilné alebo sú zasiahnuté konfliktom, najmenej rozvinutým krajinám a vysoko zadlženým chudobným krajinám. Osobitná pozornosť by sa mala venovať aj zlepšovaniu poskytovania nevyhnutných verejných základných služieb, potravinovej bezpečnosti a zlepšovaniu kvality života rýchlo rastúceho mestského obyvateľstva, a to aj prostredníctvom primeraného, bezpečného a cenovo dostupného bývania. EFSD+ by mal podporovať ziskové/neziskové partnerstvá ako prostriedok na usmerňovanie investícií súkromného sektora do trvalo udržateľného rozvoja a odstraňovania chudoby. Vo všetkých fázach projektového cyklu by sa malo podporovať aj strategické zapojenie organizácií občianskej spoločnosti a delegácií Únie v partnerských krajinách, aby sa pomohlo nájsť na mieru šité riešenia na podporu sociálno-ekonomického rozvoja komunít, vytvárania pracovných miest a nových príležitostí na podnikanie. Investície by mali byť založené na analýze konfliktov, mali by sa zamerať na hlavné príčiny konfliktov, nestabilitu, maximalizovať potenciál na podporu mieru a minimalizovať riziká zhoršenia konfliktov.

Pozmeňujúci návrh    51

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 35

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(35)  EFSD+ by mal maximalizovať doplnkovosť financovania, riešiť zlyhania trhu a suboptimálne investičné situácie, zabezpečovať inovačné produkty a prilákať finančné prostriedky súkromného sektora. Zapojenie súkromného sektora do spolupráce Únie s partnerskými krajinami prostredníctvom EFSD+ by malo prinášať merateľný dosah z hľadiska ďalšieho rozvoja bez narúšania trhu a malo by byť nákladovo efektívne, založené na vzájomnej zodpovednosti a rozdelení rizika a nákladov. EFSD+ by mal fungovať ako jednotné kontaktné miesto na prijímanie finančných návrhov od finančných inštitúcií a verejných alebo súkromných investorov a poskytovať široký rozsah finančnej podpory pre oprávnené investície.

(35)  EFSD+ by mal maximalizovať doplnkovosť financovania, riešiť zlyhania trhu a suboptimálne investičné situácie, zabezpečovať inovačné produkty a prilákať finančné prostriedky súkromného sektora s cieľom optimalizovať príspevok súkromných financií k miestnemu udržateľnému rozvoju. Zapojenie súkromného sektora do spolupráce Únie s partnerskými krajinami prostredníctvom EFSD+ by malo prinášať merateľný dosah z hľadiska ďalšieho rozvoja pri úplnom rešpektovaní životného prostredia a práv a živobytia miestnych komunít, a to bez narúšania miestneho trhu a nekalej hospodárskej súťaže s miestnymi hospodárskymi subjektmi. Malo by byť nákladovo efektívne, založené na vzájomnej zodpovednosti a rozdelení rizika a nákladov. EFSD+ na základe primeraných kritérií zodpovednosti a transparentnosti by mal fungovať ako jednotné kontaktné miesto na prijímanie finančných návrhov od finančných inštitúcií a verejných alebo súkromných investorov a poskytovať široký rozsah finančnej podpory pre oprávnené investície.

Pozmeňujúci návrh    52

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 35 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

35 a)  Záruka EÚ pre štátne investičné operácie vo verejnom sektore je súčasťou EFSD+. Táto záruka EÚ sa nevzťahuje na štátne investičné operácie, ktoré sa týkajú ďalšieho poskytovania úverov súkromnému sektoru alebo poskytovania úverov pre subjekty alebo v prospech subjektov na nižšej ako štátnej úrovni, ktoré majú prístup k príslušnému financovaniu bez štátnych záruk. S cieľom pomôcť pri plánovaní kapacity EIB sa minimálny garantovaný objem takýchto štátnych investičných operácií pridelí EIB.

Pozmeňujúci návrh    53

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 36

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(36)  Záruka pre vonkajšiu činnosť by sa mala vytvoriť na základe existujúcej záruky EFSD a Garančného fondu pre vonkajšie opatrenia. Záruka pre vonkajšiu činnosť by mala podporovať operácie EFSD+, na ktoré sa vzťahujú rozpočtové záruky, makrofinančnú pomoc a úvery pre tretie krajiny na základe rozhodnutia Rady 77/270/Euratom71. Tieto operácie by mali byť podporené rozpočtovými prostriedkami podľa tohto nariadenia spolu s rozpočtovými prostriedkami podľa nariadenia (EÚ) .../... (IPA III) a nariadenia (EÚ) …/… (EINS), ktoré by sa mali vzťahovať aj na tvorbu rezerv a záväzky vyplývajúce z pôžičiek makrofinančnej pomoci a pôžičiek pre tretie krajiny uvedených v článku 10 ods. 2 nariadenia o ENIS. Pri financovaní operácií EFSD+ by sa mali prednostne financovať tie, ktoré uprednostňujú vytváranie pracovných miest a ktorých pomer nákladov a výnosov posilňuje udržateľnosť investície. Operácie podporované v rámci záruky pre vonkajšiu činnosť by mali byť sprevádzané dôkladným posúdením ex ante environmentálnych, finančných a sociálnych aspektov podľa potreby a v súlade s požiadavkami lepšej právnej regulácie. Záruka pre vonkajšiu činnosť by sa nemala využívať na poskytovanie základných verejných služieb, ktoré zostávajú úlohou vlády daného štátu.

(36)  Záruka pre vonkajšiu činnosť by sa mala vytvoriť na základe existujúcej záruky EFSD a Garančného fondu pre vonkajšie opatrenia. Záruka pre vonkajšiu činnosť by mala podporovať operácie EFSD+, na ktoré sa vzťahujú rozpočtové záruky, makrofinančnú pomoc a úvery pre tretie krajiny na základe rozhodnutia Rady 77/270/Euratom71. Tieto operácie by mali byť podporené rozpočtovými prostriedkami podľa tohto nariadenia spolu s rozpočtovými prostriedkami podľa nariadenia (EÚ) .../... (IPA III) a nariadenia (EÚ) …/… (EINS), ktoré by sa mali vzťahovať aj na tvorbu rezerv a záväzky vyplývajúce z pôžičiek makrofinančnej pomoci a pôžičiek pre tretie krajiny uvedených v článku 10 ods. 2 nariadenia o ENIS. Pri financovaní operácií EFSD+ by sa mali prednostne financovať tie, ktoré majú veľký vplyv na vytváranie dôstojných pracovných miest a živobytí a ktorých pomer nákladov a výnosov posilňuje udržateľnosť investície, a ktoré poskytujú najvyššie záruky udržateľnosti a dlhodobého dosahu z hľadiska ďalšieho rozvoja prostredníctvom miestnej zodpovednosti. Operácie podporované v rámci záruky pre vonkajšiu činnosť by mali byť sprevádzané dôkladným posúdením ex ante environmentálnych, finančných a sociálnych aspektov vrátane vplyvu postihnutých komunít na ľudské práva a živobytie a vplyvu na nerovnosti a určenie spôsobov riešenia týchto nerovností v súlade s požiadavkami lepšej právnej regulácie a pri riadnom zohľadnení zásady slobodného a predbežného súhlasu po predchádzajúcom ohlásení (PIC) dotknutých komunít v oblasti investícií týkajúcich sa pôdy. Záruka pre vonkajšiu činnosť by sa nemala využívať na poskytovanie základných verejných služieb, ktoré zostávajú úlohou vlády daného štátu. Posúdenie vplyvu ex post by sa malo uskutočniť aj na účely merania dosahu operácií EFSD+ z hľadiska ďalšieho rozvoja.

__________________

__________________

71 Rozhodnutie Rady 77/270/Euratom z 29. marca 1977, ktorým sa Komisia splnomocňuje na uzatváranie zmlúv Euratom o pôžičke na účely príspevkov na financovanie jadrových elektrární (Ú. v. ES L 88, 6.4.1977, s. 9).

71 Rozhodnutie Rady 77/270/Euratom z 29. marca 1977, ktorým sa Komisia splnomocňuje na uzatváranie zmlúv Euratom o pôžičke na účely príspevkov na financovanie jadrových elektrární (Ú. v. ES L 88, 6.4.1977, s. 9).

Pozmeňujúci návrh    54

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 37

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(37)  S cieľom zabezpečiť flexibilitu, zvýšiť príťažlivosť pre súkromný sektor a maximalizovať vplyv investícií by sa mala poskytnúť výnimka z pravidiel týkajúcich sa metód plnenia rozpočtu Únie stanovených v nariadení o rozpočtových pravidlách, pokiaľ ide o oprávnené protistrany. Týmito oprávnenými protistranami by mohli byť aj orgány, ktoré nie sú poverené vykonávaním verejno-súkromného partnerstva a mohli by to byť aj súkromnoprávne subjekty spravované právom partnerskej krajiny.

(37)  S cieľom zabezpečiť flexibilitu, zvýšiť príťažlivosť pre súkromný sektor, podporovať spravodlivú hospodársku súťaž a maximalizovať vplyv investícií by sa mala poskytnúť výnimka z pravidiel týkajúcich sa metód plnenia rozpočtu Únie stanovených v nariadení o rozpočtových pravidlách, pokiaľ ide o oprávnené protistrany. Týmito oprávnenými protistranami by mohli byť aj orgány, ktoré nie sú poverené vykonávaním verejno-súkromného partnerstva a mohli by to byť aj súkromnoprávne subjekty spravované právom partnerskej krajiny.

Pozmeňujúci návrh    55

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 39

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(39)  Vonkajšie činnosti sa často vykonávajú vo veľmi nestálom prostredí, ktoré si vyžaduje nepretržité a rýchle prispôsobovanie sa vznikajúcim potrebám partnerov Únie a globálnym výzvam v oblasti ľudských práv, demokracie a dobrej správy vecí verejných, bezpečnosti a stability, zmeny klímy a životného prostredia, oceánov a migračnej krízy a príčin jej vzniku. Zosúladenie zásady predvídateľnosti s potrebou rýchlej reakcie na nové potreby teda znamená prispôsobenie finančnej implementácie programov. S cieľom zvýšiť schopnosť EÚ reagovať na nepredvídané potreby, vychádzajúc z úspešných skúseností Európskeho rozvojového fondu (ERF), by sa mala ponechať nevyčlenená suma ako rezerva na vznikajúce výzvy a priority. Mala by sa mobilizovať v súlade s postupmi stanovenými v tomto nariadení.

(39)  Vonkajšie činnosti sa často uplatňujú vo veľmi nestálom prostredí, ktoré si vyžaduje nepretržité a rýchle prispôsobovanie sa vznikajúcim potrebám partnerov Únie a globálnym výzvam v oblasti ľudských práv a základných slobôd, demokracie a dobrej správy vecí verejných, bezpečnosti a stability, zmeny klímy a životného prostredia, oceánov a migrácie vrátane jej základných príčin, ako sú chudoba a nerovnosť, a vplyvu zvyšujúceho sa počtu vysídlených osôb najmä na rozvojové krajiny. Zosúladenie zásady predvídateľnosti s potrebou rýchlej reakcie na nové potreby teda znamená prispôsobenie finančnej implementácie programov. S cieľom zvýšiť schopnosť EÚ reagovať na potreby nezahrnuté do programov a programových dokumentov, vychádzajúc z úspešných skúseností Európskeho rozvojového fondu (ERF), by sa mala ponechať vopred vymedzená suma ako rezerva na vznikajúce výzvy a priority. Mala by sa v riadne odôvodnených prípadoch mobilizovať v súlade s postupmi stanovenými v tomto nariadení.

Pozmeňujúci návrh    56

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 42

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(42)  S cieľom zvýšiť zodpovednosť partnerských krajín za ich rozvojové procesy a udržateľnosť vonkajšej pomoci by Únia v prípade potreby mala podporovať využívanie vlastných inštitúcií partnerských krajín a systémov a postupov partnerských krajín pre všetky aspekty projektového cyklu pre spoluprácu.

(42)  S cieľom zvýšiť demokratickú zodpovednosť partnerských krajín za ich rozvojové procesy a udržateľnosť vonkajšej pomoci by Únia v prípade potreby mala podporovať využívanie vlastných inštitúcií, zdrojov a odborných znalostí partnerských krajín a systémov a postupov partnerských krajín pre všetky aspekty projektového cyklu pre spoluprácu pri súčasnom zabezpečení miestnych zdrojov a odborných znalostí a úplnom zapojení miestnych samospráv a občianskej spoločnosti. Únia by mala poskytovať aj programy odbornej prípravy o tom, ako požiadať štátnych zamestnancov miestnych orgánov a organizácie občianskej spoločnosti o financovanie zo strany Únie, aby im pomohla zvýšiť oprávnenosť a účinnosť ich projektov. Tieto programy by sa mali uskutočňovať v príslušných krajinách, mali by byť dostupné v jazyku krajiny a dopĺňať tak programy diaľkového vzdelávania, ktoré boli tiež vytvorené, aby sa zabezpečila cielená odborná príprava zodpovedajúca potrebám tejto krajiny.

Pozmeňujúci návrh    57

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 44 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

44 a)  Aby sa podporil medzinárodný boj proti daňovým podvodom, daňovým únikom, podvodom, korupcii a praniu špinavých peňazí by sa všetko financovanie prostredníctvom tohto nariadenia malo poskytovať úplne transparentným spôsobom. Okrem toho by oprávnené protistrany nemali podporovať žiadne činnosti vykonávané na protiprávne účely ani sa zúčastňovať na žiadnych operáciách financovania ani investičných operáciách prostredníctvom subjektu sídliaceho v nespolupracujúcej jurisdikcii alebo v daňovom raji. Oprávnené protistrany by sa takisto mali zdržať akéhokoľvek využívania systémov vyhýbania sa daňovým povinnostiam či agresívneho daňového plánovania.

Pozmeňujúci návrh    58

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 45

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(45)  S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky vykonávania príslušných ustanovení tohto nariadenia by sa mali na Komisiu preniesť vykonávacie právomoci. Tieto právomoci by sa mali vykonávať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/201177.

vypúšťa sa

__________________

 

77 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie. (Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13).

 

Pozmeňujúci návrh    59

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 46

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(46)  S cieľom doplniť alebo zmeniť nepodstatné prvky tohto nariadenia by sa na Komisiu mala delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, pokiaľ ide o miery tvorby rezerv stanovené v článku 26 ods. 3, oblasti spolupráce a intervencie uvedené v prílohách II, III a IV, prioritné oblasti operácií EFSD+ uvedené v prílohe V, správu EFSD+ uvedenú v prílohe VI, na účely preskúmania alebo doplnenia ukazovateľov uvedených prílohe VII, ak sa to považuje za potrebné, a s cieľom doplniť toto nariadenieustanovenia týkajúce sa zavedenia rámca pre monitorovaniehodnotenie.

(46)  S cieľom doplniť nepodstatné prvky tohto nariadenia by sa na Komisiu mala delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 ZFEÚ, pokiaľ ide o stanovenie stratégie Únie, prioritné oblasti, podrobné ciele, očakávané výsledky, osobitné ukazovatele výkonnosti a osobitné finančné alokácie a spôsoby spolupráce pre každý geografický a tematický program, ako aj akčné plány a opatrenia, ktoré nie sú založené na programových dokumentoch, ktorými sa ustanovuje operačný rámec pre ľudské práva, ako aj rámec riadenia rizík, rozhoduje sa o potrebách nezahrnutých do programov alebo programových dokumentov, rozhoduje sa o pozastavení pomoci, ustanovuje sa rámec prístupu založeného na výkonnosti, ustanovujú sa sadzby rezerv, rámec pre monitorovanie a hodnotenie a rozširuje sa rozsah pôsobnosti na krajiny a územia, na ktoré sa nevzťahuje toto nariadenie. S cieľom zmeniť nepodstatné prvky tohto nariadenia by sa na Komisiu mala delegovať právomoc prijímať akty v súlade článkom 290 ZFEÚ, pokiaľ ideoblasti spolupráce a intervencie uvedené v prílohách II, IIIIV, prioritné oblasti operácií EFSD+ uvedené v prílohe V a investičné okná uvedené v prílohe V, ako aj ukazovatele uvedené v prílohe VII.

Pozmeňujúci návrh    60

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 47

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(47)  Podľa odsekov 22 a 23 Medziinštitucionálnej dohody o lepšej tvorbe práva z 13. apríla 201678 je potrebné vyhodnotiť tento program na základe informácií zhromaždených prostredníctvom osobitných požiadaviek na monitorovanie a zároveň zabrániť nadmernej regulácii a administratívnej záťaži, najmä pokiaľ ide o členské štáty. Tieto požiadavky môžu podľa potreby obsahovať merateľné ukazovatele ako základ pre hodnotenie účinkov programu v praxi. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na úrovni expertov, a aby sa tieto konzultácie viedli v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva. Predovšetkým v záujme zaistenia rovnakého zastúpenia pri príprave delegovaných aktov sa všetky dokumenty poskytujú Európskemu parlamentu a Rade v rovnakom čase ako expertom z členských štátov a experti Európskeho parlamentu a Rady majú stály prístup na zasadnutia expertných skupín Komisie, ktoré sa venujú príprave delegovaných aktov.

(47)  Podľa odsekov 22 a 23 Medziinštitucionálnej dohody o lepšej tvorbe práva z 13. apríla 201678 je potrebné vyhodnotiť tento program na základe informácií zhromaždených prostredníctvom osobitných požiadaviek na monitorovanie a zároveň zabrániť nadmernej regulácii a administratívnej záťaži, najmä pokiaľ ide o členské štáty. Tieto požiadavky by mali obsahovať merateľné ukazovatele ako základ pre hodnotenie účinkov programu v praxi. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj s príslušnými zainteresovanými stranami, ako je občianska spoločnosť a experti, a aby sa tieto konzultácie viedli v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva. Predovšetkým v záujme zaistenia rovnakého zastúpenia pri príprave delegovaných aktov sa všetky dokumenty poskytujú Európskemu parlamentu a Rade v rovnakom čase ako expertom z členských štátov a experti Európskeho parlamentu a Rady majú stály prístup na zasadnutia expertných skupín Komisie, ktoré sa venujú príprave delegovaných aktov.

__________________

__________________

78 Medziinštitucionálna dohoda medzi Európskym parlamentom, Radou Európskej únie a Európskou komisiou o lepšom zákonodarstve z 13. apríla 2016; Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1-14.

78 Medziinštitucionálna dohoda medzi Európskym parlamentom, Radou Európskej únie a Európskou komisiou o lepšom zákonodarstve z 13. apríla 2016; Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1-14.

Pozmeňujúci návrh    61

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 48

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(48)  Odkazy na nástroje Únie uvedené v článku 9 rozhodnutia Rady 2010/427/79, ktoré sa nahrádzajú týmto nariadením, by sa mali chápať ako odkazy na toto nariadenie a Komisia by mala zabezpečiť, aby sa toto nariadenie vykonávalo v súlade s úlohou ESVČ, ako sa stanovuje v tomto rozhodnutí.

(48)  Vzhľadom na širokú povahu a rozsah pôsobnosti tohto nariadenia a na zabezpečenie súladu medzi zásadami, cieľmi a výdavkami podľa tohto nariadenia, ako aj ostatných nástrojov na financovanie vonkajšej činnosti, ako je nariadenie (EÚ).../... (EINS) alebo nástroje, ktoré sú neoddeliteľne spojené s vonkajšími politikami, ako je nariadenie (EÚ).../... (IPA III), horizontálna riadiaca skupina zložená zo všetkých príslušných útvarov Komisie a ESVČ, ktorej predsedá podpredseda Komisie/vysoký predstaviteľ Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku (PK/VP) alebo zástupca tohto úradu, by mala byť zodpovedná za riadenie, koordináciu a správu politík, programov, zásad, a akcií podľa tohto nariadenia s cieľom zaručiť konzistentnosť, efektívnosť, transparentnosť a zodpovednosť financovania vonkajšej činnosti Únie. PK/VP by mal zabezpečiť celkovú politickú koordináciu vonkajšej činnosti Únie. Pri všetkých činnostiach vrátane činností rýchlej reakcie a opatrení výnimočnej pomoci a počas celého cyklu programovania, plánovania a uplatňovania nástroje by mali vysoký predstaviteľ a ESVČ spolupracovať s príslušnými členmi a útvarmi Komisie určenými na základe povahy a cieľov plánovaných opatrení, a to na základe ich odborných znalostí. Všetky návrhy rozhodnutí by sa mali vypracovať v súlade s postupmi Komisie a mali by sa Komisii predkladať na prijatie.

__________________

 

79 Rozhodnutie Rady 2010/427/EÚ z 26. júla 2010 o organizácii a fungovaní Európskej služby pre vonkajšiu činnosť (Ú. v. EÚ L 201, 3.8.2010, s. 30).

 

Pozmeňujúci návrh    62

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 48 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

48 a)  Uplatňovanie tohto nariadenia by v prípade potreby malo dopĺňať a malo by byť v súlade s opatreniami prijatými Úniou pri dosahovaní cieľov spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky v rámci druhej kapitoly hlavy V ZEÚ a opatrení prijatých v rámci piatej časti ZFEÚ.

Pozmeňujúci návrh    63

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 49

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(49)  V rámci plánovaných akcií stanovených v tomto dokumente by sa mali prísne dodržiavať podmienky a postupy stanovené reštriktívnymi opatreniami Únie,

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    64

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 49 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

49 a)  Európsky parlament by sa mal plne zapojiť do fáz navrhovania, programovania, monitorovania a hodnotenia nástrojov s cieľom zaručiť politickú a demokratickú kontrolu a zodpovednosť financovania Únie v oblasti vonkajšej činnosti. Mal by sa zintenzívniť dialóg medzi inštitúciami s cieľom zabezpečiť, aby Európsky parlament bol v pozícii systematicky a hladko vykonávať politickú kontrolu počas uplatňovania tohto nariadenia, čím by sa zvýšila účinnosť a legitímnosť.

Pozmeňujúci návrh    65

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 6 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

6 a)  „organizácie občianskej spoločnosti“ sú všetky neštátne, neziskové a nenásilné štruktúry, prostredníctvom ktorých sa ľudia organizujú na účely sledovania spoločných cieľov a ideálov, či už politických, kultúrnych, sociálnych, hospodárskych, náboženských alebo environmentálnych, alebo prostredníctvom ktorých berú na zodpovednosť orgány, ktoré pôsobia na miestnej, vnútroštátnej, regionálnej alebo medzinárodnej úrovni, a ktoré môžu zahŕňať mestské a vidiecke, ako aj formálne a neformálne organizácie; v kontexte tematického programu o ľudských právach a demokracii zahŕňa „občianska spoločnosť“ všetky typy jednotlivcov alebo skupín, ktoré sú nezávislé od štátu a ktorých činnosti pomáhajú podporovať ľudské práva a demokraciu, a to vrátane obhajcov ľudských práv, ako sa vymedzujú v Deklarácii OSN o práve a zodpovednosti jednotlivcov;

Pozmeňujúci návrh    66

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 6 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

6 b)  „miestne orgány“ sú pobočky vládnych alebo verejných orgánov, ktoré pôsobia na nižšej ako vnútroštátnej úrovni (napr. obecné, komunitné, okresné, krajské, provinčné alebo regionálne).

Pozmeňujúci návrh    67

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(8)  „prispievateľ“ je členský štát, medzinárodná finančná inštitúcia alebo verejná inštitúcia členského štátu, verejná agentúra alebo iné subjekty, ktoré do spoločného rezervného fondu prispievajú hotovosťou alebo zárukami.

(8)  „prispievateľ“ je členský štát, medzinárodná finančná inštitúcia alebo verejná inštitúcia členského štátu, verejná agentúra alebo iné verejné či súkromné subjekty, ktoré do spoločného rezervného fondu prispievajú hotovosťou alebo zárukami.

Pozmeňujúci návrh    68

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 8 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

8 a)  „doplnkovosť“ je zásada, ktorou sa zaistí, aby záruka pre vonkajšiu činnosť prispievala k udržateľnému rozvoju prostredníctvom operácií, ktoré by nemohli byť realizované bez nej alebo ktoré dosahujú pozitívne výsledky nad rámec toho, čo by sa mohlo dosiahnuť bez tejto podpory, ako aj skoncentrovanie finančných prostriedkov zo súkromného sektora a riešenie situácií zlyhania trhu alebo nedostatočných investícií, ako aj zvyšovanie kvality, udržateľnosti, vplyvu alebo rozsahu investícií. Táto zásada tiež zabezpečuje, že investičné operácie a operácie financovania kryté zárukou pre vonkajšiu činnosť nenahrádzajú podporu zo strany členského štátu, súkromné financovanie alebo inú finančnú intervenciu zo strany Únie alebo medzinárodnú finančnú intervenciu, a ich prostredníctvom sa vyhýba tomu, aby došlo k vytláčaniu iných verejných alebo súkromných investícií. Projekty podporované zo záruky pre vonkajšiu činnosť majú obyčajne vyšší rizikový profil v porovnaní s portfóliom investícií podporovaných oprávnenými protistranami v rámci ich bežných investičných politík bez záruky pre vonkajšiu činnosť.

Pozmeňujúci návrh    69

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 8 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

8 b)  „priemyselné krajiny“ sú iné tretie krajiny než rozvojové krajiny zahrnuté do zoznamu príjemcov oficiálnej rozvojovej pomoci (ODA) Výboru OECD pre rozvojovú pomoc (DAC OECD).

Pozmeňujúci návrh    70

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 8 c (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

8 c)  „chudoba“ sú všetky podmienky, v ktorých sú ľudia v nedostatku a sú vnímaní ako nespôsobilí v rôznych spoločnostiach a miestnych súvislostiach; Hlavné rozmery chudoby zahŕňajú ekonomické, ľudské, politické, sociálno-kultúrne a ochranné spôsobilosti.

Pozmeňujúci návrh    71

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 8 d (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

8 d)  „zohľadňovanie rodového aspektu“ je konanie s cieľom porozumieť a zohľadniť spoločenské a kultúrne faktory spojené s rodovo motivovaným vylúčením a diskrimináciou vo všetkých oblastiach verejného a súkromného života;

Pozmeňujúci návrh    72

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 8 e (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

8 e)  „vnímavosť voči konfliktom“ je konanie s cieľom porozumieť, že pri akejkoľvek iniciatíve uskutočnenej v prostredí zasiahnutom konfliktom dôjde k jej interakcii s týmto konfliktom, a že takáto interakcia bude mať dôsledky, ktoré môžu mať pozitívne alebo negatívne účinky; Vnímavosť voči konfliktom tiež znamená, že Únia vyvinie maximálne úsilie, aby jej činnosti (politické, vonkajšia činnosť) nemali negatívny vplyv a maximalizovali pozitívny vplyv na dynamiku konfliktov, čím prispejú k predchádzaniu konfliktom, štrukturálnej stabilite a budovaniu mieru.

Pozmeňujúci návrh    73

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Ak sa odkazuje na ľudské práva, rozumie sa tomu tak, že zahŕňajú aj základné slobody;

Pozmeňujúci návrh    74

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

V kontexte článku 15 môže termín „krajiny, ktoré najviac potrebujú pomoc“ zahŕňať aj krajiny uvedené v prílohe I.

Pozmeňujúci návrh    75

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Všeobecným cieľom tohto nariadenia je podpora a presadzovanie hodnôt a záujmov Únie na celom svete v záujme sledovania cieľovzásad vonkajšej činnosti Únie, ako sa stanovuje v článku 3 ods. 5, článku 8 a článku 21 Zmluvy o Európskej únii.

1.  Všeobecným cieľom tohto nariadenia je stanoviť finančný rámec, ktorý umožní Únii podporu a presadzovanie svojich hodnôt, zásadkľúčových záujmov na celom svete v súlade s cieľmizásadami vonkajšej činnosti Únie, ako sa stanovujú v článku 3 ods. 5, článku 8 a článku 21 Zmluvy o Európskej únii, ako aj v článku 11 a článku 208 ZFEÚ.

Pozmeňujúci návrh    76

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno a a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

aa)  prispievať k plneniu medzinárodných záväzkov a cieľov, ktoré Únia schválila, najmä v Agende 2030, cieľoch trvalo udržateľného rozvoja a Parížskej dohode;

Pozmeňujúci návrh    77

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno a b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ab)  rozvíjať osobitné posilnené vzťahy s krajinami vo východnom a v južnom susedstve Únie, ktoré sú založené na spolupráci, mieri a bezpečnosti, vzájomnej zodpovednosti a spoločnom zväzku k všeobecným hodnotám demokracie, právneho štátu a dodržiavaniu ľudských práv, sociálno-ekonomickej integrácii, ochrane životného prostredia a opatreniam v oblasti zmeny klímy;

Pozmeňujúci návrh    78

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno a c (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ac)  usilovať sa o znižovanie a z dlhodobého hľadiska odstránenie chudoby, najmä v najmenej rozvinutých krajinách; umožniť udržateľný sociálny a hospodársky rozvoj;

Pozmeňujúci návrh    79

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  na globálnej úrovni upevňovať a presadzovať demokraciu, právny štát a ľudské práva, podporovať organizácie občianskej spoločnosti, ďalšiu stabilitu a mier a riešiť iné globálne výzvy vrátane migrácie a mobility;

b)  na globálnej úrovni podporovať organizácie občianskej spoločnosti a miestne orgány, ďalšiu stabilitu a mier, predchádzať konfliktom a podporovať spravodlivé a inkluzívne spoločnosti, pokročiť v multilateralizme, medzinárodnej spravodlivosti a zodpovednosti, a riešiť iné globálne a regionálne výzvy vrátane zmeny klímy a zhoršovania stavu životného prostredia, ako aj potreby a priority v oblasti zahraničnej politiky, ako sa uvádza v prílohe III, vrátane podpory budovania dôvery a dobrých susedských vzťahov;

Pozmeňujúci návrh    80

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno b a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ba)  chrániť, podporovať a presadzovať ľudské práva, demokraciu, právny štát, rodovú a sociálnu rovnosť, a to aj pri najnáročnejších okolnostiach a naliehavých situáciách v partnerstve s občianskou spoločnosťou vrátane ochrancov ľudských práv na celom svete;

Pozmeňujúci návrh    81

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  reagovať rýchlo na: krízové situácie, nestabilitu a konflikty; výzvy v oblasti odolnosti a prepojenie humanitárnej pomoci a rozvojovej činnosti; a potreby a priority zahraničnej politiky.

c)  reagovať rýchlo na: krízové situácie, nestabilitu a konflikty; výzvy v oblasti odolnosti a prepojenie humanitárnej pomoci a rozvojovej činnosti.

Pozmeňujúci návrh    82

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Najmenej 92 % výdavkov v rámci tohto nariadenia musí spĺňať kritériá pre oficiálnu rozvojovú pomoc stanovené Výborom pre rozvojovú pomoc Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj.

3.  Najmenej 95 % výdavkov v rámci tohto nariadenia musí spĺňať kritériá pre oficiálnu rozvojovú pomoc stanovené Výborom pre rozvojovú pomoc Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj. Týmto nariadením sa prispieva k dosiahnutiu kolektívneho cieľa, ktorým je dosiahnuť 0,2 % hrubého národného dôchodku Únie pre najmenej rozvinuté krajiny a 0,7 % hrubého národného dôchodku Únie v oblasti oficiálnej rozvojovej pomoci v časovom rámci trvania Agendy 2030.

Pozmeňujúci návrh    83

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3 a.  Najmenej 20 % oficiálnej rozvojovej pomoci poskytovanej podľa tohto nariadenia v rámci všetkých programov, geografických a tematických, každoročne a počas trvania jeho akcií sa obmedzuje z hľadiska účelu na sociálne začlenenie a ľudský rozvoj s cieľom podporiť a posilniť poskytovanie základných sociálnych služieb, ako je zdravotníctvo, vzdelávanie výživa a sociálna ochrana, a to najmä najviac marginalizovaným osobám s dôrazom na ženy a deti.

Pozmeňujúci návrh    84

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 3 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3 b.  Najmenej 85 % geografických a tematických programov financovaných z oficiálnej rozvojovej pomoci poskytovanej podľa tohto nariadenia má ako hlavný alebo významný cieľ rodovú rovnosť a práva a posilnenie postavenia žien a dievčat, ako vymedzil DAC OECD. Podstatná časť týchto programov má ako hlavný cieľ rodovú rovnosť a práva a posilnenie postavenia žien a dievčat.

Pozmeňujúci návrh    85

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Financovanie zo strany Únie na základe tohto nariadenia sa implementuje prostredníctvom:

1.  Financovanie zo strany Únie na základe tohto nariadenia sa uplatňuje prostredníctvom:

Pozmeňujúci návrh    86

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 2 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Geografické programy sa môžu vzťahovať na všetky tretie krajiny okrem kandidátskych krajín a potenciálnych kandidátskych krajín vymedzených v nariadení (EÚ) …80/… (IPA) a zámorské krajiny a územia vymedzené v rozhodnutí Rady …/… (EÚ).

Geografické programy sa môžu vzťahovať na všetky tretie krajiny okrem kandidátskych krajín a potenciálnych kandidátskych krajín vymedzených v nariadení (EÚ) …80/… (IPA) a zámorské krajiny a územia vymedzené v rozhodnutí Rady …/… (EÚ). Môžu sa tiež stanoviť geografické programy kontinentálneho alebo medziregionálneho rozsahu, najmä panafrický program zahŕňajúci africké krajiny podľa písmen a) a b) a program zahŕňajúci africké, karibské a tichomorské krajiny podľa písmen b) c) a d).

__________________

__________________

80 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ustanovuje nástroj predvstupovej pomoci (Ú. v. EÚ L).

80 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ustanovuje nástroj predvstupovej pomoci (Ú. v. EÚ L).

Pozmeňujúci návrh    87

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 3 – pododsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  organizácie občianskej spoločnosti;

b)  organizácie občianskej spoločnosti a miestne orgány verejnej správy;

Pozmeňujúci návrh    88

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 3 – pododsek 1 – písmeno d a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

da)  Potreby a priority zahraničnej politiky

Pozmeňujúci návrh    89

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 3 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Tematické programy sa môžu vzťahovať na všetky tretie krajiny, ako aj zámorské krajiny a územia, ktoré sú vymedzené v rozhodnutí Rady …/… (EÚ).

Tematické programy sa môžu vzťahovať na všetky tretie krajiny. Zámorské krajiny a územia majú plný prístup k tematickým programom, ako sa stanovuje v rozhodnutí Rady …/… (EÚ). Ich efektívna účasť sa zabezpečí s ohľadom na ich špecifiká a osobitné výzvy, ktorým čelia

Pozmeňujúci návrh    90

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 4 – pododsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  prispieť k stabilite a predchádzaniu konfliktom v naliehavých situáciách, vznikajúcich krízach, krízach a po kríze;

a)  prispieť k mieru, stabilite a predchádzaniu konfliktom v naliehavých situáciách, vznikajúcich krízach, krízach a po kríze;

Pozmeňujúci návrh    91

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 4 – pododsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  prispieť k posilneniu odolnosti štátov, spoločností, komunít a jednotlivcov a k prepojeniu humanitárnej pomoci a rozvojovej činnosti;

b)  prispieť k posilneniu odolnosti štátov, vrátane miestnych orgánov verejnenj správy, spoločností, komunít a jednotlivcov a k prepojeniu humanitárnej pomoci a rozvojovej činnosti;

Pozmeňujúci návrh    92

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 4 – pododsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  riešiť potreby a priority zahraničnej politiky.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    93

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 5 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Akcie v rámci tohto nariadenia sa vykonávajú predovšetkým prostredníctvom geografických programov.

Akcie v rámci tohto nariadenia sa uplatňujú predovšetkým prostredníctvom geografických programov.

Pozmeňujúci návrh    94

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 5 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Akcie implementované prostredníctvom tematických programov dopĺňajú akcie, ktoré sú financované v rámci geografických programov a podporujú globálne a nadregionálne iniciatívy na dosiahnutie medzinárodne dohodnutých cieľov, najmä cieľov trvalo udržateľného rozvoja, ochrany globálnych verejných statkov alebo riešenia globálnych výziev. Akcie implementované prostredníctvom tematických programov sa môžu vykonávať aj vtedy, ak neexistuje žiadny geografický program alebo ak bol tento program pozastavený, alebo ak s dotknutou partnerskou krajinou neexistuje žiadna dohoda o akcii, alebo ak akciu nie je možné primerane realizovať prostredníctvom geografického programu.

Akcie uplatňované prostredníctvom tematických programov dopĺňajú akcie, ktoré sú financované v rámci geografických programov a podporujú globálne a nadregionálne iniciatívy zamerané na dosiahnutie medzinárodne dohodnutých cieľov, ako sú uvedené v článku 3 ods. 2 písmene aa), ako aj globálnych verejných statkov alebo riešenia globálnych výziev. Akcie implementované prostredníctvom tematických programov sa môžu vykonávať nezávisle a aj vtedy, ak neexistuje žiadny geografický program alebo ak bol tento program pozastavený, alebo ak s dotknutou partnerskou krajinou neexistuje žiadna dohoda o akcii, alebo ak akciu nie je možné primerane realizovať prostredníctvom geografického programu.

Pozmeňujúci návrh    95

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 5 – pododsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Činnosti rýchlej reakcie dopĺňajú geografické a tematické programy. Tieto činnosti sa navrhnú a vykonajú tak, aby v náležitých prípadoch bolo možné zaistiť ich kontinuitu v rámci geografických alebo tematických programov.

Akcie rýchlej reakcie dopĺňajú geografické a tematické programy, ako aj akcie financované prostredníctvom nariadenia Rady (ES) č. 1257/96 z 20. júna 1996 [nariadenie o humanitárnej pomoci]. Tieto akcie sa navrhnú a uplatňujú tak, aby v náležitých prípadoch bolo možné zaistiť ich kontinuitu v rámci geografických alebo tematických programov.

Pozmeňujúci návrh    96

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Pri vykonávaní tohto nariadenia sa zabezpečí súlad, synergie a doplnkovosť s ostatnými oblasťami vonkajšej činnosti Únie, s ostatnými príslušnými politikami a programami Únie, ako aj politická súdržnosť v záujme rozvoja.

1.  Pri uplatňovaní tohto nariadenia sa zabezpečí súlad, súdržnosť, synergie a doplnkovosť so všetkými oblasťami vonkajšej činnosti Únie vrátane iných nástrojov na financovanie vonkajšej činnosti, najmä nariadenia (EÚ).../... [nariadenie IPA III], ako aj s opatreniami prijatými podľa hlavy 5 kapitoly V ZEÚ a časti V ZFEÚ, s ostatnými príslušnými politikami a programami Únie, ako aj politická súdržnosť v záujme rozvoja. Únia zohľadní ciele rozvojovej spolupráce pri uplatňovaní politík, ktoré môžu ovplyvniť rozvojové krajiny.

Pozmeňujúci návrh    97

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1 a.  Únia a jej členské štáty koordinujú svoje podporné programy s cieľom zvýšiť účinnosť a efektívnosť ich poskytovania a zabrániť prekrývaniu financovania.

Pozmeňujúci návrh    98

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 1 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1 b.  Pri uplatňovaní tohto nariadenia Komisia a ESVČ náležite prihliadajú na pozície Európskeho parlamentu.

Pozmeňujúci návrh    99

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Finančné krytie na vykonávanie tohto nariadenia na obdobie 2021 – 2027 je 89 200 miliónov EUR v bežných cenách.

1.  Finančné krytie na uplatňovanie tohto nariadenia na obdobie 2021 – 2027 je 82 451 miliónov EUR v cenách z roku 2018 (93 154 miliónov EUR v bežných cenách) [100 %]..

Pozmeňujúci návrh    100

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 2 – písmeno a – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  suma 68 000 miliónov EUR na geografické programy:

a)  suma 63 687 miliónov EUR v cenách z roku 2018 (71 954 miliónov EUR v bežných cenách) [77,24 %] na geografické programy:

Pozmeňujúci návrh    101

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 2 – písmeno a – zarážka 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

–  susedstvo najmenej 22 000 miliónov EUR,

–  susedstvo najmenej 20 572 miliónov EUR v cenách z roku 2018 (23 243 miliónov v bežných cenách) [24,95 %],

Pozmeňujúci návrh    102

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 2 – písmeno a – zarážka 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

–  subsaharská Afrika najmenej 32 000 miliónov EUR,

–  subsaharská Afrika najmenej 30 723 miliónov EUR v cenách z roku 2018 (34 711 miliónov v bežných cenách) [37,26 %],

Pozmeňujúci návrh    103

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 2 – písmeno a – zarážka 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

–  Ázia a Tichomorie 10 000 miliónov EUR,

–  Ázia a Tichomorie 8 851 miliónov EUR v cenách z roku 2018 (10 000 miliónov EUR v bežných cenách), [10,73 %], vrátane najmenej 620 miliónov eur v cenách z roku 2018 (700 miliónov EUR v bežných cenách) pre Tichomorie,

Pozmeňujúci návrh    104

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 2 – písmeno a – zarážka 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

–  Severná a Južná Amerika a Karibik 4 000 miliónov EUR,

–  Severná a Južná Amerika a Karibik 3 540 miliónov EUR v cenách z roku 2018 (4 000 miliónov EUR v bežných cenách) [4,29 %], vrátane najmenej 1 062 miliónov eur v cenách z roku 2018 (1 200 miliónov EUR v bežných cenách) pre Karibik,

Pozmeňujúci návrh    105

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 2 – písmeno b – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  suma 7 000 miliónov EUR na tematické programy:

b)  9 471 miliónov EUR v cenách z roku 2018 (10 700 miliónov EUR v bežných cenách) [11,49 %] na tematické programy:

Pozmeňujúci návrh    106

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 2 – písmeno b – zarážka 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

–  ľudské práva a demokracia 1 500 miliónov EUR,

–  Ľudské práva a demokracia najmenej 770 miliónov EUR v cenách z roku 2018 (2 000 miliónov EUR v bežných cenách) [2,15 %], pričom až 25 % programu sa vyčlení na financovanie volebných pozorovateľských misií EÚ,

Pozmeňujúci návrh    107

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 2 – písmeno b – zarážka 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

–  organizácie občianskej spoločnosti 1 500 miliónov EUR,

–  organizácie občianskej spoločnosti (OOS) a miestne orgány (MO) 2 390 miliónov EUR v cenách z roku 2018) (2 700 miliónov EUR v bežných cenách) [2,90 %], z čoho 1 947 miliónov v cenách z roku 2018 (2 200 miliónov EUR v bežných cenách) [2,36 %] pre OOS a 443 miliónov EUR v cenách z roku 2018 (500 miliónov EUR v bežných cenách) [0,54 %] pre MO,

Pozmeňujúci návrh    108

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 2 – písmeno b – zarážka 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

–  stabilita a mier 1 000 miliónov EUR,

–  stabilita a mier 885 miliónov EUR v cenách roku 2018 (1 000 miliónov EUR v bežných cenách), [1,07 %],

Pozmeňujúci návrh    109

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 2 – písmeno b – zarážka 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

–  globálne výzvy 3 000 miliónov EUR,

–  globálne výzvy 3 983 miliónov EUR v cenách roku 2018 (4 500 miliónov EUR v bežných cenách)[4,83 %],

Pozmeňujúci návrh    110

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 2 – písmeno b – zarážka 4 a (nová)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

  potreby a priority zahraničnej politiky 443 miliónov EUR (500 miliónov EUR v cenách z roku 2018) [0,54 %],

Pozmeňujúci návrh    111

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  4 000 miliónov EUR na činnosti rýchlej reakcie.

c)  3 098 miliónov EUR v cenách roku 2018 (3 500 miliónov EUR v bežných cenách) [3,76 %] na činnosti rýchlej reakcie:

 

  stabilita a predchádzanie konfliktom v naliehavých situáciách, pri vznikajúcich krízach, pri krízach a po krízach 1 770 miliónov EUR v cenách z roku 2018 (2 000 miliónov EUR v bežných cenách) [2,15 %],

 

  posilnenie odolnosti štátov, spoločností, komunít a jednotlivcov a prepojenie humanitárnej pomoci a rozvojovej činnosti 1 328 miliónov EUR v cenách z roku 2018 (1 500 miliónov EUR v bežných cenách) [1,61 %].

Pozmeňujúci návrh    112

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Rezerva na vznikajúce výzvy a priority vo výške 10 200 miliónov EUR zvyšuje sumy uvedené v odseku 2 v súlade s článkom 15.

3.  Rezerva na vznikajúce výzvy a priority vo výške 6 196 miliónov EUR v cenách z roku 2018 (7 000 miliónov EUR v bežných cenách) [7,51 %] zvyšuje sumy uvedené v odseku 2 v súlade s článkom 15.

Pozmeňujúci návrh    113

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 4 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

4 a.  Akcie podľa článku 9 sa financujú až do výšky 270 miliónov EUR.

Pozmeňujúci návrh    114

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 4 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

4 b.  Ročné rozpočtové prostriedky schvaľuje Európsky parlament a Rada v rámci limitov viacročného finančného rámca počas rozpočtového postupu po tom, čo inštitúcie dohodnú priority.

Pozmeňujúci návrh    115

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Celkový politický rámec pre vykonávanie tohto nariadenia predstavujú dohody o pridružení, dohody o partnerstve a spolupráci, mnohostranné dohody a iné dohody, ktorými sa stanovuje právne záväzný vzťah s partnerskými krajinami, ako aj závery Európskej rady závery Rady, vyhlásenia zo samitov alebo závery zasadnutí na vysokej úrovni s partnerskými krajinami, príslušné uznesenia Európskeho parlamentu, oznámenia Komisie alebo spoločné oznámenia Komisie a Vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku.

Celkový politický rámec pre uplatňovanie tohto nariadenia predstavujú dohody o pridružení, dohody o partnerstve a spolupráci, obchodné dohody a iné dohody, ktorými sa stanovuje právne záväzný vzťah s partnerskými krajinami, odporúčania a akty prijaté v orgánoch zriadených týmito dohodami, ako aj príslušné mnohostranné dohody, legislatívne akty Únie, závery Európskej rady, závery Rady, vyhlásenia zo samitov a iné medzinárodné vyhlásenia a závery zasadnutí na vysokej úrovni s partnerskými krajinami, uznesenia a pozície Európskeho parlamentu, oznámenia Komisie a Vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku a dohovory a rezolúcie OSN.

Pozmeňujúci návrh    116

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Únia sa snaží podporovať, rozvíjať a konsolidovať zásady demokracie, právneho štátu, dodržiavania ľudských práv a základných slobôd, na ktorých bola založená, a to prostredníctvom dialógu a spolupráce s partnerskými krajinami a regiónmi.

1.  Únia sa snaží podporovať, rozvíjať a konsolidovať zásady, na ktorých je založená, napríklad zásady demokracie, právneho štátu, dobrej správy vecí verejných, univerzálnosti a nedeliteľnosti ľudských práv a základných slobôd, rešpektovania ľudskej dôstojnosti, zásady rovnosti a solidarity a dodržiavanie zásad Charty Organizácie Spojených národov a medzinárodného práva, a to prostredníctvom dialógu a spolupráce s partnerskými krajinami a regiónmi, prostredníctvom opatrení v rámci OSN a iných medzinárodných fór a prostredníctvom spolupráce s organizáciami občianskej spoločnosti, miestnymi orgánmi a súkromnými subjektmi. Financovanie podľa tohto nariadenia musí byť v súlade s týmito zásadami, ako aj so záväzkami Únie podľa medzinárodného práva.

Pozmeňujúci návrh    117

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1 a.  V súlade s článkami 2 a 21 ZEÚ je príspevok Únie k demokracii a právnemu štátu a k podpore a ochrane ľudských práv a základných slobôd zakorenený vo Všeobecnej deklarácii ľudských práv, medzinárodnom práve v oblasti ľudských práv a v medzinárodnom humanitárnom práve.

Pozmeňujúci návrh    118

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Uplatňuje sa prístup založený na právach zahŕňajúci všetky ľudské práva, či už občianske a politické, alebo hospodárske, spoločenské a kultúrne, s cieľom začleniť zásady v oblasti ľudských práv, podporiť nositeľov práv, a to najmä chudobné a zraniteľnejšie skupiny, pri uplatňovaní svojich nárokov a pomôcť partnerským krajinám pri plnení ich medzinárodných záväzkov týkajúcich sa ľudských práv. Týmto nariadením sa podporuje rodová rovnosť a posilnenie postavenia žien.

2.  Uplatňuje sa prístup založený na právach zahŕňajúci všetky ľudské práva, či už občianske a politické, alebo hospodárske, sociálne a kultúrne, s cieľom začleniť zásady v oblasti ľudských práv, podporiť nositeľov práv pri uplatňovaní ich práv s dôrazom najmä na marginalizované a zraniteľné skupiny vrátane menšín, žien, detí a mládeže, starších osôb, domorodého obyvateľstva, LGBTI osôb a osôb so zdravotným postihnutím, o základných pracovných právach a sociálnom začleňovaní, a pomôcť partnerským krajinám pri plnení ich medzinárodných záväzkov týkajúcich sa ľudských práv. Týmto nariadením sa podporuje rodová rovnosť a posilnenie postavenia žien, mládeže a detí, a to vrátane sexuálneho a reprodukčného zdravia a práv.

Pozmeňujúci návrh    119

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 3 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Únia podporuje mnohostranný prístup a prístup založený na pravidlách k celosvetovým statkom a výzvam a v tejto súvislosti spolupracuje s členskými štátmi, partnerskými krajinami, medzinárodnými organizáciami a inými darcami.

Únia podporuje mnohostranný prístup a prístup založený na pravidlách a na hodnotách k celosvetovým verejným statkom a výzvam a v tejto súvislosti spolupracuje s členskými štátmi, partnerskými krajinami, medzinárodnými organizáciami vrátane medzinárodných finančných inštitúcií a agentúr, fondov a programov OSN a inými darcami.

Pozmeňujúci návrh    120

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 3 – pododsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Únia podporuje spoluprácu s medzinárodnými organizáciami a inými darcami.

Únia podporuje spoluprácu s medzinárodnými a regionálnymi organizáciami a inými darcami.

Pozmeňujúci návrh    121

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 3 – pododsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Vo vzťahoch s partnerskými krajinami sa zohľadňujú ich výsledky pri plnení záväzkov, medzinárodných dohôd a zmluvných vzťahov s Úniou.

Vo vzťahoch s partnerskými krajinami sa zohľadňujú ich výsledky pri plnení záväzkov, medzinárodných dohôd, najmä Parížskej dohody, a zmluvných vzťahov s Úniou, najmä dohôd o pridružení, dohôd o partnerstve a spolupráci, ako aj obchodných dohôd.

Pozmeňujúci návrh    122

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 4 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Spolupráca medzi Úniou a členskými štátmi na jednej strane a partnerskými krajinami na druhej strane je založená na zásadách účinnosti rozvoja, ktoré prípadne podporuje, a to: zodpovednosti partnerských krajín za rozvojové priority, zameraní sa na výsledky, inkluzívnych rozvojových partnerstvách, transparentnosti vzájomnej zodpovednosti. Únia podporuje účinnú a efektívnu mobilizáciu zdrojov a ich využívanie.

Spolupráca medzi Úniou a členskými štátmi na jednej strane a partnerskými krajinami na druhej strane je založená na zásadách účinnosti rozvoja, ktoré podporuje vo všetkých spôsoboch, a to: zodpovednosti partnerských krajín za rozvojové priority, zameraní sa na výsledky, inkluzívnych rozvojových partnerstvách, transparentnosti, vzájomnej zodpovednosti a rešpekte, a zladenia priorít partnerských krajín. Únia podporuje účinnú a efektívnu mobilizáciu zdrojov a ich využívanie.

Pozmeňujúci návrh    123

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 4 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Ak je to vhodné, Komisia v súlade so zásadou inkluzívneho partnerstva zabezpečuje, aby sa v procese návrhu, vykonávania a súvisiacich postupov monitorovania programov uskutočnili riadne konzultácie s relevantnými zainteresovanými stranami v partnerských krajinách vrátane organizácií občianskej spoločnosti a miestnych orgánov verejnej správy a aby všetky tieto zainteresované strany mali včas prístup k relevantným informáciám, ktoré im umožnia zohrávať v tomto procese zmysluplnú úlohu.

Komisia v súlade so zásadou inkluzívneho partnerstva zabezpečuje, aby sa v procese návrhu, uplatňovania a súvisiacich postupov monitorovania programov uskutočnili riadne konzultácie s relevantnými zainteresovanými stranami v partnerských krajinách vrátane organizácií občianskej spoločnosti a miestnych orgánov verejnej správy a aby všetky tieto zainteresované strany mali včas prístup k relevantným informáciám, ktoré im umožnia zohrávať v tomto procese zmysluplnú úlohu.

Pozmeňujúci návrh    124

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 4 – pododsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Ak je to vhodné, Komisia v súlade so zásadou zodpovednosti uprednostní pri vykonávaní programov využívanie systémov partnerských krajín.

Ak je to vhodné, Komisia v súlade so zásadou zodpovednosti uprednostní pri uplatňovaní programov využívanie systémov partnerských krajín.

Pozmeňujúci návrh    125

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

6.  V programoch a akciách v rámci tohto nariadenia sa uplatňuje hľadisko zmeny klímy, ochrany životného prostredia a rodovej rovnosti a riešia sa nimi prepojenia medzi cieľmi trvalo udržateľného rozvoja s cieľom podporiť integrované akcie, ktoré môžu vytvárať spoločné výhody a koherentným spôsobom spĺňať viaceré ciele. Tieto programy a akcie sú založené na analýze rizík a zraniteľnosti, integrujú prístup zameraný na zvyšovanie odolnosti a sú citlivé na konflikty. Riadia sa zásadou „na nikoho nezabudnúť“.

6.  V programoch a akciách v rámci tohto nariadenia sa uplatňuje hľadisko zmeny klímy, ochrany životného prostredia v súlade s článkom 11 ZFEÚ, zníženia rizika katastrof a pripravenosti na ne, ľudského rozvoja, prevencie konfliktov a budovania mieru, rodovej rovnosti a posilnenia postavenia žien, detí a mládeže, nediskriminácie, vzdelávania a kultúry a digitalizácie, a riešia sa nimi prepojenia medzi cieľmi trvalo udržateľného rozvoja s cieľom podporiť integrované akcie, ktoré môžu vytvárať spoločné výhody a koherentným spôsobom spĺňať viaceré ciele. Tieto programy a akcie sú založené na analýze kapacít, rizík a zraniteľnosti, integrujú prístup zameraný na zvyšovanie odolnosti ľudí a komunít a sú citlivé na konflikty. Riadia sa zásadami „na nikoho nezabudnúť“ a „neškodiť“.

Pozmeňujúci návrh    126

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

7.  Spolu s partnermi sa uplatňuje koordinovanejší, komplexnejší a štruktúrovanejší prístup k migrácii, ktorého účinnosť sa pravidelne posudzuje.

7.  Bez toho, aby boli dotknuté iné ciele vonkajšej činnosti Únie, spolu s partnermi sa uplatňuje koordinovanejší, komplexnejší a štruktúrovanejší prístup k migrácii, ktorého účinnosť sa pravidelne posudzuje bez podmieňovania rozvojovej pomoci tretím krajinám spoluprácou pri riadení migrácie a pri plnom dodržiavaní ľudských práv vrátane práva každej osoby opustiť svoju krajinu pôvodu.

Pozmeňujúci návrh    127

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 7 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

7 a.  Komisia zabezpečí, aby sa akcie prijaté podľa tohto nariadenia v súvislosti s bezpečnosťou, so stabilitou a s mierom, najmä pokiaľ ide o budovanie kapacít vojenských aktérov na podporu rozvoja a bezpečnosti pre rozvoj, boj proti terorizmu a organizovanému zločinu a kybernetickú bezpečnosť, vykonávali v súlade s medzinárodným právom vrátane práva v oblasti medzinárodných ľudských práv a humanitárneho práva. Komisia môže spolu s prijímateľskými partnermi vypracovať plány na zlepšenie inštitucionálneho a prevádzkového súladu vojenských aktérov s normami v oblasti transparentnosti a ľudských práv. Komisia starostlivo monitoruje a hodnotí uplatňovanie takýchto akcií pre každý relevantný cieľ podľa článku 31 a predkladá o ňom správy s cieľom zabezpečiť súlad s povinnosťami v oblasti ľudských práv. V prípade takýchto akcií sa Komisia okrem ustanovení o riadení rizík podľa článku 8 ods. 8 písm. b) usiluje o prístup vnímavý voči konfliktom vrátane podrobnej, systematickej ex ante analýzy konfliktov, ktorý plne integruje rodovú analýzu. Komisia prijme delegovaný akt v súlade s článkom 34, ktorým sa doplní toto nariadenie a ustanoví operačný rámec na základe existujúcich usmernení s cieľom zabezpečiť zohľadnenie ľudských práv pri navrhovaní a uplatňovaní opatrení uvedených v tomto článku, najmä pokiaľ ide o zabránenie mučeniu a inému krutému, neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu a dodržiavanie zásad riadneho procesu vrátane prezumpcie neviny, práva na spravodlivý proces a práva na obhajobu.

Pozmeňujúci návrh    128

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

8.  Komisia informuje Európsky parlament a má s ním pravidelnú výmenu názorov.

8.  Komisia pravidelne informuje Európsky parlament a vedie s ním zmysluplné politické dialógy, a to z vlastnej iniciatívy a na žiadosť Európskeho parlamentu.

Pozmeňujúci návrh    129

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 8 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

8 a.  Komisia má pravidelnú výmenu informácií s občianskou spoločnosťou a miestnymi orgánmi verejnej správy.

Pozmeňujúci návrh    130

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 8 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

8 b.  Komisia prijme delegovaný akt v súlade s článkom 34, ktorým sa dopĺňa toto nariadenie, a to vytvorením vhodného rámca riadenia rizík vrátane opatrení na hodnotenie a zmiernenie následkov pre každý podstatný cieľ nariadenia.

Pozmeňujúci návrh    131

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 8 c (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

8 c.  Transparentnosť a zodpovednosť, so silným dôrazom na podávanie správ a kontrolu, musia byť základom celého nástroja. Toto zahŕňa transparentný kontrolný systém vrátane oznamovania informácií o príjemcoch finančných prostriedkov a o tom, či sa platby uskutočnili včas.

Pozmeňujúci návrh    132

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  V súlade s článkom 41 ods. 2 Zmluvy o Európskej únii sa finančné prostriedky Únie v rámci tohto nariadenia nesmú použiť na financovanie obstarávania zbraní alebo munície, ani na operácie s vojenskými alebo obrannými dôsledkami.

1.  Finančné prostriedky Únie sa v rámci tohto nariadenia nesmú použiť na financovanie obstarávania zbraní alebo munície, ani na operácie s vojenskými alebo obrannými dôsledkami. Každé zariadenie, služba alebo technológia dodávané podľa tohto nariadenia podlieha prísnym kontrolám stanoveným v spoločnej pozícii 944/2008/SZBP, nariadení o položkách s dvojakým použitím a akýchkoľvek platných reštriktívnych opatreniach EÚ. V súlade s nariadením (EÚ) .../... [o výrobkoch používaných na vykonanie trestu smrti a mučenie] sa toto nariadenie nesmie použiť na financovanie poskytovania akéhokoľvek druhu vybavenia, ktoré možno použiť na mučenie, zlé zaobchádzanie alebo iné porušovanie ľudských práv.

Pozmeňujúci návrh    133

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  S cieľom prispieť k trvalo udržateľnému rozvoju, ktorý predpokladá dosiahnutie stabilných, mierových a inkluzívnych spoločností, sa pomoc Únie v rámci tohto nariadenia môže za výnimočných okolností uvedených v odseku 4 použiť v kontexte širšej reformy sektora bezpečnosti alebo na budovanie kapacít vojenských aktérov v partnerských krajinách na účely vykonávania rozvojových činností a činnosti v oblasti bezpečnosti pre rozvoj.

2.  S cieľom prispieť k trvalo udržateľnému rozvoju, ktorý predpokladá dosiahnutie stabilných, mierových a inkluzívnych spoločností, sa pomoc Únie v rámci tohto nariadenia môže za výnimočných okolností uvedených v odseku 4 použiť v kontexte širšej reformy sektora bezpečnosti alebo na budovanie kapacít vojenských aktérov v partnerských krajinách na účely vykonávania rozvojových činností a činnosti v oblasti bezpečnosti pre rozvoj v súlade s preklenovacím cieľom dosiahnuť trvalo udržateľný rozvoj.

Pozmeňujúci návrh    134

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 4 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  ak sa príslušná partnerská krajina a Únia zhodnú na tom, že vojenskí aktéri sú kľúčoví pre zachovanie, vytvorenie alebo obnovenie podmienok nevyhnutných pre trvalo udržateľný rozvoj, a to aj v období kríz a nestabilných alebo destabilizujúcich podmienok a situácií.

b)  ak sa príslušná partnerská krajina a Únia zhodnú na tom, že vojenskí aktéri sú kľúčoví pre zachovanie, vytvorenie alebo obnovenie podmienok nevyhnutných pre trvalo udržateľný rozvoj a že títo vojenskí aktéri nie sú zapojení do porušovania ľudských práv ani nepredstavujú hrozbu pre fungovanie štátnych inštitúcií, a to aj v období kríz a nestabilných alebo destabilizujúcich podmienok a situácií.

Pozmeňujúci návrh    135

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

6.  Pri navrhovaní a vykonávaní opatrení podľa tohto článku Komisia podporuje zodpovednosť partnerskej krajiny. Vypracuje tiež nevyhnutné prvky a osvedčené postupy potrebné na zabezpečenie udržateľnosti v strednodobom a dlhodobom horizonte a presadzuje právny štát a uznávané zásady medzinárodného práva.

6.  Pri navrhovaní a uplatňovaní opatrení podľa tohto článku Komisia podporuje zodpovednosť partnerskej krajiny. Vypracuje tiež nevyhnutné prvky a osvedčené postupy potrebné na zabezpečenie udržateľnosti a zodpovednosti v strednodobom a dlhodobom horizonte a presadzuje právny štát a uznávané zásady medzinárodného práva. Komisia zabezpečí, aby tieto opatrenia priniesli priame výsledky pre ľudí z hľadiska bezpečnosti obyvateľstva, boli integrované do širšej politiky reformy sektora bezpečnosti zahŕňajúcej silné prvky demokratického a parlamentného dohľadu a zodpovednosti, a to aj z hľadiska zlepšenia poskytovania bezpečnostných služieb, a zapadali do dlhodobých stratégií mieru a rozvoja určených na riešenie základných príčin konfliktov. Komisia takisto zabezpečuje, aby akcie zamerané na reformu vojenských síl prispievali k zvyšovaniu ich transparentnosti, zodpovednosti a súladu s ľudskými právami v rámci ich jurisdikcie. Pri opatreniach zameraných na zabezpečenie vybavenia partnerských ozbrojených síl Komisia vymedzí druh vybavenia, ktoré sa má poskytnúť v kontexte každého opatrenia. Komisia uplatňuje ustanovenia uvedené v článku 8 ods. 8b (novom) s cieľom zabezpečiť, aby tieto zariadenia používali len určení príjemcovia.

Pozmeňujúci návrh    136

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

7.  Komisia vypracuje vhodné postupy posúdenia rizík, monitorovaniahodnotenia opatrení prijatých podľa tohto článku.

7.  Komisia vykoná v rámci hodnotenia podľa článku 32, najmä v súvislosti s hodnotením v polovici trvania, spoločné hodnotenia s členskými štátmi. Výsledky sa zohľadnia v navrhovaní programov a rozdeľovaní zdrojov a ďalej posilnia súdržnosť a komplementaritu v rámci vonkajšej činnosti Únie.

Pozmeňujúci návrh    137

Návrh nariadenia

Hlava II

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

VYKONÁVANIE TOHTO NARIADENIA

UPLATŇOVANIE TOHTO NARIADENIA

Pozmeňujúci návrh    138

Návrh nariadenia

Článok 9 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 9 a

 

Rozsah pôsobnosti geografických programov

 

1.  Činnosti Únie v oblasti spolupráce podľa tohto článku sa uplatňujú v prípade miestnych, národných, regionálnych, medziregionálnych a kontinentálnych činností.

 

2.   V záujme dosiahnutia cieľov stanovených v článku 3 sa geografické programy zakladajú na týchto oblastiach spolupráce:

 

a)   dobrá správa vecí verejných, demokracia, právny štát, ľudské práva, základné slobody a občianska spoločnosť;

 

b)   Odstránenie chudoby, boj proti nerovnosti a ľudský rozvoj

 

c)   migrácia a mobilita;

 

d)   životné prostredie a zmena klímy;

 

e)   Inkluzívny a udržateľný hospodársky rast a dôstojné zamestnávanie

 

f)   bezpečnosť, stabilita a mier;

 

g)   partnerstvo;

 

3.   Ďalšie podrobnosti o oblastiach spolupráce uvedených v odseku 2 sú stanovené v prílohe II.

(tento nový článok sa vloží pred článok 10 pod hlavou II kapitoly I)

Pozmeňujúci návrh    139

Návrh nariadenia

Článok 9 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 9b

 

Rozsah pôsobnosti tematických programov

 

1.   Tematické programy sa týkajú týchto oblastí intervencie:

 

a)   ľudské práva, základné slobody a demokracia:

 

   ochrana a podpora ľudských práv a ochrancov ľudských práv v krajinách a naliehavých situáciách, v ktorých sú ľudské práva a základné slobody najviac ohrozené, a to aj prostredníctvom pružného a komplexného riešenia naliehavých potrieb v oblasti ochrany obhajcov ľudských práv,

 

  presadzovanie ľudských práv a základných slobôd pre všetkých, prispievanie k vytváraniu spoločností, v ktorých prevažuje účasť, nediskriminácia, rovnosť, sociálna spravodlivosť a zodpovednosť,

 

  Upevňovanie a podpora demokracie, riešenie všetkých aspektov demokratickej správy vecí verejných vrátane posilňovania demokratického pluralizmu, zvyšovania účasti občanov vrátane podpory občianskych volebných pozorovateľských organizácií a ich regionálnych sietí na celom svete, vytvárania priaznivého prostredia pre občiansku spoločnosť a podpory vierohodných, inkluzívnych a transparentných volebných procesov počas celého volebného cyklu, a to najmä prostredníctvom volebných pozorovateľských misií EÚ.

 

  podpora účinného multilateralizmu a strategických partnerstiev, prispievanie k zvyšovaniu kapacít medzinárodných, regionálnych a národných rámcov a posilnenie miestnych aktérov pri podpore a ochrane ľudských práv, demokracie a právneho štátu,

 

  podpora nových medziregionálnych synergií a vytvárania sietí medzi miestnymi občianskymi spoločnosťami a medzi občianskou spoločnosťou a inými príslušnými orgánmi a mechanizmami v oblasti ľudských práv s cieľom maximalizovať výmenu najlepších postupov v oblasti ľudských práv a demokracie a vytvoriť pozitívnu dynamiku;

 

b)   organizácie občianskej spoločnosti a miestne orgány verejnej správy:

 

  podpora inkluzívnej, participatívnej, posilnenej a nezávislej občianskej spoločnosti v partnerských krajinách,

 

  podpora dialógu s organizáciami občianskej spoločnosti a medzi nimi,

 

   podpora budovania kapacít miestnych orgánov a mobilizácia ich odbornosti v záujme podpory územného prístupu k rozvoju,

 

  posilňovanie povedomia, vedomostí a angažovanosti občanov Únie, pokiaľ ide o ciele uvedené v článku 3 tohto nariadenia;

 

   podpora občianskej spoločnosti pri účasti na obhajobe verejných politík a dialógu s vládami a medzinárodnými inštitúciami;

 

  podpora občianskej spoločnosti s cieľom zvýšiť povedomie spotrebiteľov a občanov a ich informovanosť o výrobe a spotrebe šetrných k životnému prostrediu a spravodlivom obchode s cieľom povzbudiť ich, aby prijali udržateľnejšie správanie;

 

c)   Stabilita a mier

 

   Pomoc pri predchádzaní konfliktom, budovaní mieru a pripravenosti na krízy;

 

   Pomoc pri riešení globálnych a nadregionálnych hrozieb a vznikajúcich hrozieb;

 

d)   Globálne výzvy

 

  zdravie,

 

   vzdelávanie,

 

   rodová rovnosť,

 

   deti a mládež,

 

   migrácia a nútené vysídľovanie obyvateľstva,

 

   dôstojná práca, sociálna ochrana a nerovnosť

 

   kultúra,

 

   zabezpečovanie zdravého životného prostredia a boj proti zmene klímy,

 

   udržateľná energetika,

 

   udržateľný a inkluzívny rast, dôstojné pracovné miesta a zapojenie súkromného sektora

 

   potraviny a výživa,

 

  podpora inkluzívnych spoločností, dobrej správy hospodárskych záležitostí a transparentného riadenia verejných financií,

 

   prístup k bezpečnej vode, sanitácii a hygiene,

 

e)    Potreby a priority zahraničnej politiky

 

  poskytovanie podpory stratégií Únie pre dvojstrannú, regionálnu a medziregionálnu spoluprácu prostredníctvom podpory politického dialógu a prípravou kolektívnych prístupov k výzvam celosvetového významu a reakcií na ne,

 

  poskytovanie podpory pre obchodnú politiku Únie,

 

   prispievanie k vykonávaniu medzinárodného rozmeru vnútorných politík Únie a podpora všeobecného pochopenia a viditeľnosti Únie a jej úlohy na svetovej scéne.

 

2.    Ďalšie podrobnosti o oblastiach spolupráce uvedených v odseku 3 sú stanovené v prílohe III.

(tento nový článok sa vloží pred článok 10 pod hlavou II kapitoly I)

Pozmeňujúci návrh    140

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  programové dokumenty poskytujú ucelený rámec pre spoluprácu medzi Úniou a partnerskými krajinami alebo regiónmi v súlade s celkovým účelom a rozsahom pôsobnosti, cieľmi a zásadami stanovenými v tomto nariadení;

a)  programové dokumenty poskytujú ucelený rámec pre spoluprácu medzi Úniou a partnerskými krajinami alebo regiónmi v súlade s celkovým účelom a rozsahom pôsobnosti, cieľmi a zásadami stanovenými v tomto nariadení a na základe stratégie Únie voči partnerskej krajine alebo regiónu alebo na základe tematických stratégií Únie;

Pozmeňujúci návrh    141

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  Únia sa v prípade potreby radí aj s inými darcami a subjektmi vrátane zástupcov občianskej spoločnosti a miestnych orgánov.

c)  Únia v počiatočnom štádiu a počas celého procesu tvorby programov podnecuje pravidelný dialóg medzi viacerými zainteresovanými stranami a inkluzívny dialóg s darcami a aktérmi z Únie a mimo Únie vrátane zástupcov občianskej spoločnosti a miestnych orgánov a súkromných a politických nadácií. Európsky parlament je informovaný o výsledkoch týchto konzultácií.

Pozmeňujúci návrh    142

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 2 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

d)  tematické programy pre ľudské práva a demokraciu a občiansku spoločnosť uvedené v článku 4 ods. 3 písm. a) a b) poskytujú pomoc nezávisle od súhlasu vlád a ostatných verejných orgánov dotknutých tretích krajín. Tieto tematické programy podporujú najmä organizácie občianskej spoločnosti.

d)  tematické programy pre ľudské práva a demokraciu, organizácie občianskej spoločnosti a miestne orgány, a pre stabilitu a mier uvedené v článku 4 ods. 3 písm. a), b)c) poskytujú pomoc nezávisle od súhlasu vlád a ostatných verejných orgánov dotknutých tretích krajín. Tematické programy pre ľudské práva a demokraciu, ako aj organizácie občianskej spoločnosti a miestne orgány, podporujú najmä občiansku spoločnosť vrátane obhajcov ľudských práv a novinárov pod tlakom.

Pozmeňujúci návrh    143

Návrh nariadenia

Článok 11 – nadpis

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Zásady programovania geografických programov

Zásady programovania

Pozmeňujúci návrh    144

Návrh nariadenia

Článok 11 – odsek -1 (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

-1.  Pri programovaní podľa tohto nariadenia sa berie náležitý ohľad na ľudské práva, základné slobody, dobrú správu vecí verejných a demokraciu v partnerských krajinách.

Pozmeňujúci návrh    145

Návrh nariadenia

Článok 11 – odsek -1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

-1 a.  Pri príprave, uplatňovaní revízii všetkých programových dokumentov podľa tohto článku sa dodržiavajú zásady súdržnosti politík v záujme rozvoja a zásady účinnosti pomoci:

Pozmeňujúci návrh    146

Návrh nariadenia

Článok 11 – odsek -1 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

-1 b.  Geografické a tematické programy sa navzájom dopĺňajú a sú navzájom koherentné a vytvárajú pridanú hodnotu.

Pozmeňujúci návrh    147

Návrh nariadenia

Článok 11 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  bez toho, aby bol dotknutý odsek 4 sa akcie podľa možností zakladajú na dialógu medzi Úniou, členskými štátmi a dotknutými partnerskými krajinami vrátane vnútroštátnych miestnych orgánov a zahŕňajú občiansku spoločnosť a národné a miestne parlamenty a ostatné zainteresované strany s cieľom zvýšiť zodpovednosť za proces a stimulovať podporu pre vnútroštátne a regionálne stratégie;

a)  bez toho, aby bol dotknutý odsek 4, sa akcie zakladajú na inkluzívnom dialógu medzi inštitúciami Únie, členskými štátmi a dotknutými partnerskými krajinami vrátane vnútroštátnych miestnych a regionálnych orgánov a zahŕňajú organizácie občianskej spoločnosti, regionálne, národné a miestne parlamenty, komunity a ostatné zainteresované strany s cieľom zvýšiť demokratickú zodpovednosť za proces a stimulovať podporu pre vnútroštátne a regionálne stratégie;

Pozmeňujúci návrh    148

Návrh nariadenia

Článok 11 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  ak je to vhodné, programové obdobie sa zosúladí so strategickými cyklami partnerských krajín;

b)  vždy, keď to je možné, programové obdobie sa zosúladí so strategickými cyklami partnerských krajín;

Pozmeňujúci návrh    149

Návrh nariadenia

Článok 11 – odsek 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Programovanie geografických programov poskytuje špecifický a prispôsobený rámec spolupráce založený na:

2.  Bez toho, aby bol dotknutý odsek 1, programovanie geografických programov poskytuje špecifický a prispôsobený rámec spolupráce založený na:

Pozmeňujúci návrh    150

Návrh nariadenia

Článok 11 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  potrebách partnerov stanovených na základe konkrétnych kritérií, berúc do úvahy počet obyvateľov, chudobu, nerovnosť, ľudský rozvoj, hospodársku a environmentálnu zraniteľnosť a odolnosť štátu a spoločnosti;

a)  potrebách partnerov stanovených na základe konkrétnych kritérií a hĺbkovej analýzy, berúc do úvahy počet obyvateľov, chudobu, nerovnosť, ľudský rozvoj, stav ľudských práv, základných slobôd, demokracie a rodovej rovnosti, občiansky priestor, hospodársku a environmentálnu zraniteľnosť a odolnosť štátu a spoločnosti;

Pozmeňujúci návrh    151

Návrh nariadenia

Článok 11 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  schopnosti partnerov vytvárať finančné zdroje a získavať k nim prístup a ich absorpčných kapacitách;

b)  schopnosti partnerov mobilizovať a efektívne využívať domáce zdroje na podporu národných rozvojových priorít a ich absorpčných kapacít;

Pozmeňujúci návrh    152

Návrh nariadenia

Článok 11 – odsek 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  záväzkoch a výkonnosti partnerov stanovených na základe kritérií, ako sú politická reforma a hospodársky a sociálny rozvoj;

c)  záväzkoch partnerov vrátane záväzkov spoločne dohodnutých s Úniou a úsilí stanovených na základe kritérií, ako sú politická reforma, pokrok v právnom štáte, dobrej správe vecí verejných, ľudských právach a boji proti korupcii, hospodársky a sociálny rozvoj, ekologická udržateľnosť a účinné využívanie pomoci;

Pozmeňujúci návrh    153

Návrh nariadenia

Článok 11 – odsek 2 – písmeno e

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

e)  schopnosti a záväzku partnera presadzovať spoločné záujmy a hodnoty a podporovať spoločné ciele a mnohostranné aliancie, ako aj pokrok pri dosahovaní priorít Únie.

e)  schopnosti a záväzku partnera presadzovať spoločné hodnoty, zásady a základné záujmy, a podporovať spoločné ciele a mnohostranné aliancie, ako aj pokrok pri dosahovaní priorít Únie.

Pozmeňujúci návrh    154

Návrh nariadenia

Článok 11 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Spolupráca s industrializovanými krajinami sa zameriava na podporu záujmov Únie a spoločných záujmov.

4.  Spolupráca s industrializovanými krajinami sa zameriava na podporu záujmov Únie a spoločných záujmov, ako aj spoločných základných záujmov a hodnôt, spoločne dohodnutých cieľov a multilateralizmu. Takáto spolupráca sa podľa potreby zakladá na dialógu medzi Úniou vrátane Európskeho parlamentu a členskými štátmi so zapojením občianskej spoločnosti.

Pozmeňujúci návrh    155

Návrh nariadenia

Článok 11 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.  Programové dokumenty pre geografické programy sú založené na výsledkoch a v prípade potreby zohľadňujú medzinárodne dohodnuté ciele a ukazovatele, najmä tie, ktoré sú stanovené pre ciele trvalo udržateľného rozvoja, ako aj rámce výsledkov na úrovni jednotlivých krajín, s cieľom posúdiť a oznámiť prínos Únie k výsledkom na úrovni výstupov, výsledkov a vplyvu.

5.  Programové dokumenty sú zamerané na výsledky a obsahujú vždy, keď je to možné, jasné ciele a ukazovatele na meranie pokroku a dosahu pomoci Únie. Ukazovatele môžu byť v prípade potreby založené na medzinárodne dohodnutých normách, najmä tých, ktoré sú stanovené pre ciele trvalo udržateľného rozvoja, ako aj rámce výsledkov na úrovni jednotlivých krajín.

Pozmeňujúci návrh    156

Návrh nariadenia

Článok 11 – odsek 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

6.  Pri vypracúvaní programových dokumentov pre krajiny a regióny, ktoré sa nachádzajú v krízovej, pokrízovej, nestabilnej alebo zraniteľnej situácii, sa náležite zohľadňujú osobitné potreby a okolnosti dotknutých krajín alebo regiónov.

6.  Pri vypracúvaní programových dokumentov pre krajiny a regióny, ktoré sa nachádzajú v krízovej, pokrízovej, nestabilnej alebo zraniteľnej situácii, sa náležite zohľadňujú osobitné potreby a okolnosti dotknutých krajín alebo regiónov, ako aj zraniteľné miesta, riziká a kapacity s cieľom zvýšiť odolnosť. Pozornosť sa venuje predchádzaniu konfliktov, budovaniu štátu a mieru, zmiereniu a obnove po konflikte, pripravenosti na katastrofy, ako aj úlohe žien a právam detí v týchto procesoch. Uplatňuje sa prístup založený na ľudských právach a prístup zameraný na ľudí.

Ak sú partnerské krajiny alebo regióny priamo dotknuté alebo ovplyvnené krízou, situáciou po kríze alebo nestabilnou situáciou, osobitný dôraz sa kladie na posilnenie koordinácie medzi všetkými dotknutými aktérmi, aby sa napomohlo prechodu z núdzovej situácie do fázy rozvoja.

Ak sú partnerské krajiny alebo regióny priamo dotknuté alebo ovplyvnené krízou, situáciou po kríze alebo nestabilnou situáciou, osobitný dôraz sa kladie na posilnenie koordinácie medzi všetkými dotknutými aktérmi, aby sa napomohli prevencia násilia a prechod z núdzovej situácie do fázy rozvoja.

Pozmeňujúci návrh    157

Návrh nariadenia

Článok 11 – odsek 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

7.  Týmto nariadením sa prispieva k akciám zavedeným v rámci nariadenia (EÚ) …/… (Erasmus). N základe tohto nariadenia sa vypracuje jednotný programový dokument na obdobie siedmich rokov, ktorý bude zahŕňať finančné prostriedky z nariadenia (EÚ) .../... (IPA III). Na použitie týchto finančných prostriedkov sa vzťahuje nariadenie (EÚ) …/… (Erasmus).

7.  Týmto nariadením sa z programov zriadených podľa článku 4 ods. 2 tohto nariadenia prispieva k akciám zavedeným v rámci nariadenia (EÚ) …/… (Erasmus). Predbežná suma 2 000 000 000 EUR z geografických programov by sa mala prideliť na akcie zamerané na mobilitu, spoluprácu a politický dialóg s orgánmi, inštitúciami a organizáciami partnerských krajín. N základe tohto nariadenia sa vypracuje jednotný programový dokument na obdobie siedmich rokov, ktorý bude zahŕňať finančné prostriedky z nariadenia (EÚ) .../... (IPA III). Na použitie týchto finančných prostriedkov sa vzťahuje nariadenie (EÚ) …/… (Erasmus), pričom sa zabezpečuje súlad s nariadením EÚ .../... (IPA III).

Pozmeňujúci návrh    158

Návrh nariadenia

Článok 11 – odsek 7 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

7 a.  Týmto nariadením sa prispieva k akciám zavedeným v rámci nariadenia (EÚ) č. …/… (Kreatívna Európa). Z tohto nariadenia sa vypracuje jednotný programový dokument na sedem rokov vrátane prostriedkov z nariadenia (EÚ) č. .../... (IPA III). Nariadenie (EÚ) č. .../... (Kreatívna Európa) sa vzťahuje na využívanie týchto prostriedkov.

Pozmeňujúci návrh    159

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek -1 (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

-1.  Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 34 s cieľom doplniť nepodstatné prvky tohto nariadenia stanovením rámcov pre každú konkrétnu krajinu a viacročný program pre viacero krajín. Týmito rámcovými ustanoveniami sa:

 

a)    vymedzujú prioritné oblasti spomedzi tých, ktoré sú vymedzené v článkoch 9a a 15b;

 

b)   stanovujú konkrétne podrobné a merateľné ciele každého programu;

 

c)   stanovujú očakávané výsledky s merateľnými cieľmi a jasnými a špecifickými ukazovateľmi výkonnosti spojenými s cieľmi;

 

d)   stanovujú indikatívne pridelené finančné prostriedky celkové aj podľa prioritných oblastí;

 

e)   stanovujú spôsoby spolupráce vrátane príspevkov k záruke pre vonkajšiu činnosť.

Pozmeňujúci návrh    160

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Vykonávanie tohto nariadenia sa v prípade geografických programov uskutočňuje prostredníctvom viacročných orientačných programov pre krajinu a viacročných orientačných programov pre viaceré krajiny.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    161

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Vo viacročných orientačných programoch sa stanovia prioritné oblasti vybraté na financovanie z prostriedkov Únie, špecifické ciele, očakávané výsledky, jasné a konkrétne ukazovatele výkonnosti a orientačné pridelenia prostriedkov, a to celkové, ako aj pre jednotlivé prioritné oblasti.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    162

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 3 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Viacročné orientačné programy sa zakladajú na:

3.  Viacročné programy sa zakladajú na:

Pozmeňujúci návrh    163

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 3 – písmeno -a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

-a)  správe obsahujúcej analýzu potrieb, kapacít, záväzkov a výkonnosti dotknutej partnerskej krajiny alebo krajín v súlade s článkom 11 ods. 2 a možný vplyv financovania Únie, ako aj jednej alebo viacerých z týchto skutočností:

Pozmeňujúci návrh    164

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 3 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  národnej alebo regionálnej stratégii v podobe rozvojového plánu alebo podobného dokumentu schváleného Komisiou ako základ pre príslušný viacročný orientačný program v čase prijatia uvedeného dokumentu;

a)  národnej alebo regionálnej stratégii v podobe rozvojového plánu alebo podobného dokumentu vychádzajúceho zo zmysluplnej konzultácie s miestnym obyvateľstvom a občianskou spoločnosťou a schváleného Komisiou ako základ pre príslušný viacročný program v čase prijatia uvedeného dokumentu;

Pozmeňujúci návrh    165

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 3 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  rámcovom dokumente, v ktorom sa stanovuje politika Únie voči dotknutému partnerovi alebo dotknutým partnerom vrátane spoločného dokumentu medzi Úniou a členskými štátmi;

b)  dokumente, v ktorom sa stanovuje politika Únie voči dotknutému partnerovi alebo dotknutým partnerom vrátane spoločného dokumentu medzi Úniou a členskými štátmi;

Pozmeňujúci návrh    166

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Ak je to možné, v záujme zvýšenia vplyvu kolektívnej spolupráce Únie spoločný programový dokument nahradí programové dokumenty Únie a členských štátov. Spoločný programový dokument môže nahradiť viacročný orientačný program Únie za predpokladu, že je v súlade s článkami 10 a 11, obsahuje prvky uvedené v odseku 2 tohto článku a stanovuje sa v ňom rozdelenie práce medzi Úniou a členskými štátmi.

4.  Ak je to možné, v záujme zvýšenia vplyvu kolektívnej spolupráce Únie spoločný programový dokument nahradí programové dokumenty Únie a členských štátov. Spoločný programový dokument môže nahradiť viacročný program Únie za predpokladu, že je schválený v akte prijatom podľa článku 14 a je v súlade s článkami 10 a 11, obsahuje prvky uvedené v odseku 2 tohto článku a stanovuje sa v ňom rozdelenie práce medzi Úniou a členskými štátmi.

Pozmeňujúci návrh    167

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 4 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

4 a.  Viacročné programy môžu stanoviť sumu finančných prostriedkov, ktorá nepresiahne 5 % celkovej sumy, ktorá nie je pridelená prioritnej oblasti alebo partnerskej krajine alebo skupine krajín. Tieto finančné prostriedky sa vyčlenia v súlade s článkom 21.

Pozmeňujúci návrh    168

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek -1 (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

-1.  Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 34 s cieľom doplniť nepodstatné prvky tohto nariadenia stanovením rámcov pre každý konkrétny tematický viacročný program. Týmito rámcovými ustanoveniami sa:

 

a)    vymedzujú prioritné oblasti spomedzi tých, ktoré sú vymedzené v článku 9b;

 

b)    stanovujú konkrétne podrobné a merateľné ciele každého programu;

 

c)    stanovujú očakávané výsledky s merateľnými cieľmi a jasnými a špecifickými ukazovateľmi výkonnosti spojenými s cieľmi;

 

d)    stanovujú indikatívne pridelené finančné prostriedky celkové aj podľa prioritných oblastí;

 

e)    stanovujú spôsoby spolupráce.

Pozmeňujúci návrh    169

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Vykonávanie tohto nariadenia sa v prípade tematických programov uskutočňuje prostredníctvom viacročných orientačných programov.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    170

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek 2 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Vo viacročných orientačných programoch pre tematické programy sa stanoví stratégia Únie, priority vybraté na financovanie Úniou, špecifické ciele, očakávané výsledky, jasné a konkrétne ukazovatele výkonnosti a medzinárodná situácia a činnosti hlavných partnerov, pokiaľ ide o dotknutú tému.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    171

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek 2 – pododsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Vo viacročných orientačných programoch pre tematické programy sa stanovuje aj orientačné pridelenie finančných prostriedkov, a to tak z celkového hľadiska, ako aj podľa jednotlivých oblastí spolupráce a jednotlivých priorít. Orientačné pridelenie finančných prostriedkov sa môže uviesť vo forme rozpätia.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    172

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek 2 – pododsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Rámcové ustanovenia uvedené v článkoch 12 a 13 sa zakladajú na správe, ktorá obsahuje analýzu medzinárodnej situácie a činností hlavných partnerov pre príslušnú tému a v ktorej sa uvádzajú výsledky, ktoré sa z programu očakávajú.

Pozmeňujúci návrh    173

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2 a.  Viacročné programy môžu stanoviť sumu finančných prostriedkov, ktorá nepresiahne 5 % celkovej sumy, ktorá nie je pridelená prioritnej oblasti alebo partnerskej krajine alebo skupine krajín. Tieto finančné prostriedky sa vyčlenia v súlade s článkom 21.

Pozmeňujúci návrh    174

Návrh nariadenia

Článok 14 – nadpis

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Prijímanie a zmena viacročných orientačných programov

Prijímanie a zmena viacročných programov

Pozmeňujúci návrh    175

Návrh nariadenia

Článok 14 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Komisia prijme prostredníctvom vykonávacích aktov viacročné orientačné programy uvedené v článkoch 12 a 13. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 35 ods. 2. Tento postup sa uplatňuje aj na preskúmania uvedené v odsekoch 3, 4 a 5 tohto článku, v dôsledku ktorých sa výrazne mení obsah viacročného orientačného programu.

1.  Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 34 s cieľom doplniť nepodstatné prvky tohto nariadenia stanovením rámcov pre viacročné programy uvedené v článkoch 12 a 13. Uvedené delegované akty sa prijmú v súlade s postupom uvedeným v článku 34. Tento postup sa uplatňuje aj na preskúmania uvedené v odsekoch 3, 4 a 5 tohto článku.

Pozmeňujúci návrh    176

Návrh nariadenia

Článok 14 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Pri prijímaní spoločných viacročných programových dokumentov uvedených v článku 12, sa rozhodnutie Komisie vzťahuje len na príspevok Únie k spoločnému viacročnému programovému dokumentu.

2.  Pri prijímaní spoločných viacročných programových dokumentov uvedených v článku 12, sa delegovaný akt vzťahuje len na príspevok Únie k spoločnému viacročnému programovému dokumentu.

Pozmeňujúci návrh    177

Návrh nariadenia

Článok 14 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Viacročné orientačné programy pre geografické programy sa v prípade potreby môžu preskúmať s cieľom zaistiť účinné vykonávanie, najmä ak došlo k podstatným zmenám politického rámca uvedeného v článku 7 alebo po krízovej alebo pokrízovej situácii.

3.  Viacročné geografické a tematické programy uplynú najneskôr 30. júna 2025. Komisia prijme nové viacročné programy do 30. júna 2025 na základe výsledkov, zistení a záverov hodnotenia v polovici trvania uvedeného v článku 32.

Pozmeňujúci návrh    178

Návrh nariadenia

Článok 14 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Viacročné orientačné programy pre tematické programy sa v prípade potreby môžu preskúmať s cieľom zaistiť účinné vykonávanie, najmä ak došlo k podstatným zmenám politického rámca uvedeného v článku 7.

4.  Viacročné programy pre tematické programy sa v prípade potreby môžu upraviť s cieľom zaistiť účinné uplatňovanie, najmä ak došlo k podstatným zmenám politického rámca uvedeného v článku 7. Viacročné programy sa upravujú v prípadoch, keď si mobilizácia vznikajúcich výziev a priorít vyžaduje zmenu rámcových ustanovení príslušného programu.

Pozmeňujúci návrh    179

Návrh nariadenia

Článok 14 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.  V prípade riadne odôvodnených vážnych a naliehavých dôvodov, ako sú krízy alebo bezprostredné ohrozenie demokracie, právneho štátu, ľudských práv alebo základných slobôd, môže Komisia zmeniť viacročné orientačné programy uvedené v článkoch 12 a 13 tohto nariadenia prostredníctvom vykonávacích aktov, ktoré prijme v súlade s postupom pre naliehavé prípady uvedeným v článku 35 ods. 4.

5.  V prípade riadne odôvodnených vážnych a naliehavých dôvodov, ako sú krízy alebo bezprostredné ohrozenie demokracie, právneho štátu, ľudských práv alebo základných slobôd, môže Komisia zmeniť viacročné programy uvedené v článkoch 12 a 13 prostredníctvom delegovaných aktov, ktoré prijme v súlade s postupom pre naliehavé prípady uvedeným v článku 34a.

Pozmeňujúci návrh    180

Návrh nariadenia

Článok 15 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Suma uvedená v článku 6 ods. 3 sa okrem iného použije na:

1.  Suma uvedená v článku 6 ods. 3 sa použije v riadne odôvodnených prípadoch, a to prioritne v krajinách, ktoré najviac potrebujú pomoc, a v plnej miere komplementárnosti a súladu s aktmi prijatými podľa tohto nariadenia:

Pozmeňujúci návrh    181

Návrh nariadenia

Článok 15 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  zabezpečenie primeranej reakcie Únie v prípade nepredvídaných okolností;

a)  zabezpečenie primeranej reakcie Únie v prípade nepredvídaných potrieb, ktoré nie sú zahrnuté v programoch a programových dokumentoch;

Pozmeňujúci návrh    182

Návrh nariadenia

Článok 15 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  riešenie nových potrieb alebo vznikajúcich výziev, ako sú tie na hraniciach Únie alebo jej susedov súvisiace s krízovými alebo pokrízovými situáciami alebo s migračným tlakom;

b)  riešenie nových potrieb alebo vznikajúcich výziev, ako sú tie na hraniciach Únie alebo jej susedov alebo v tretích krajinách súvisiace s krízovými alebo pokrízovými situáciami, či už prírodnými alebo spôsobenými človekom, alebo s javmi súvisiacimi s migráciou, najmä núteným vysídľovaním;

Pozmeňujúci návrh    183

Návrh nariadenia

Článok 15 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  podporu nových iniciatív alebo priorít pod vedením Únie alebo medzinárodných iniciatív alebo priorít.

c)  podporu nových medzinárodných iniciatív alebo priorít alebo odozvu na ne.

Pozmeňujúci návrh    184

Návrh nariadenia

Článok 15 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 15 a

 

Pozastavenie pomoci

 

1.    Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia o pozastavení pomoci v dohodách s partnerskými krajinami a regiónmi, ak partnerská krajina trvalo nedodržiava zásady demokracie, právneho štátu, dobrej správy vecí verejných dodržiavania ľudských práv a základných slobôd alebo noriem jadrovej bezpečnosti, Komisia je v súlade s článkom 34 splnomocnená prijať delegované akty, ktorými sa mení príloha VIIa, a to pridaním partnerskej krajiny do zoznamu partnerských krajín, pre ktoré je pomoc Únie pozastavená alebo čiastočne pozastavená. V prípade čiastočného pozastavenia sa uvádzajú programy, na ktoré sa vzťahuje pozastavenie.

 

2.    Ak Komisia zistí, že dôvody pozastavenia pomoci sa už neuplatňujú, je oprávnená v súlade s článkom 34 prijať delegované akty s cieľom zmeniť prílohu VIIa na obnovenie pomoci Únie.

 

3.    V prípade čiastočného pozastavenia pomoci sa pomoc Únie použije predovšetkým na podporu organizácií občianskej spoločnosti a neštátnych subjektov pri opatreniach zameraných na podporu ľudských práv a základných slobôd a na podporu procesov demokratizácie a dialógu v partnerských krajinách.

 

4.    Komisia náležite zohľadní príslušné uznesenia Európskeho parlamentu pri prijímaní rozhodnutí.

Pozmeňujúci návrh    185

Návrh nariadenia

Článok 15 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 15b

 

Osobitné ustanovenia pre oblasť susedstva

 

1.    V súlade s článkami 3 a 4 má podpora Únie podľa tohto nariadenia v oblasti susedstva tieto ciele:

 

a)    posilnenie politickej spolupráce a zodpovednosti Únie a jej partnerských krajín v rámci európskej susedskej politiky;

 

b)    podpora vykonávania dohôd o pridružení alebo iných existujúcich a budúcich dohôd, spoločne dohodnutých programov pridruženia a priorít partnerstva alebo rovnocenných dokumentov;

 

c)    posilňovanie a upevňovanie demokracie, budovania štátu, dobrej správy vecí verejných, právneho štátu a ľudských práv, ako aj presadzovanie účinnejšieho spôsobu vykonávania reforiem dohodnutých v spoločných formátoch;

 

d)    stabilizácia susedstva z politického, hospodárskeho a bezpečnostného hľadiska;

 

e)    podpora regionálnej spolupráce, najmä v rámci Východného partnerstva, Únie pre Stredozemie a spolupráce v rámci celého európskeho susedstva, ako aj cezhraničnej spolupráce;

 

f)    podpora budovania dôvery, dobrých susedských vzťahov a iných opatrení prispievajúcich k bezpečnosti vo všetkých jej formách a predchádzanie konfliktom a ich riešenie vrátane dlhotrvajúcich konfliktov, podpora dotknutého obyvateľstva a obnovy, a rešpektovanie multilateralizmu a medzinárodného práva;

 

g)    podpora posilneného partnerstva so spoločnosťami medzi Úniou a partnerskými krajinami, a to aj prostredníctvom zlepšenej mobility a kontaktov medzi ľuďmi, predovšetkým pokiaľ ide o kultúrne, vzdelávacie, profesijné a športové činnosti;

 

h)    zintenzívnenie spolupráce pri riadenej aj neregulárnej migrácii;

 

i)    dosiahnutie postupnej integrácie do vnútorného trhu Únie a rozšírenej odvetvovej a medziodvetvovej spolupráce, a to aj prostredníctvom aproximácie právnych predpisov a zbližovania v oblasti regulácie s právnymi predpismi Únie a ďalšími dôležitými medzinárodnými normami, ako aj zlepšovaním prístupu na trh, napríklad aj prostredníctvom prehĺbených a komplexných zón voľného obchodu, a súvisiacim budovaním inštitúcií a investíciami.

 

j)    podpora udržateľného, inkluzívneho sociálneho a hospodárskeho rozvoja prospešného pre všetkých a vytváranie zamestnanosti a zamestnateľnosti predovšetkým pre mladých ľudí;

 

k)    prispievanie k vykonávaniu Parížskej dohody, posilnenie spolupráce v oblasti energetickej bezpečnosti a podpora obnoviteľných zdrojov, udržateľnej energie a cieľov energetickej efektívnosti;

 

l)    podporovanie vykonávania tematických rámcov so susednými krajinami partnerských krajín susedstva s cieľom riešiť spoločné výzvy, napr. migráciu, energiu, bezpečnosť a ochranu zdravia.

(tento nový článok sa vloží pred článok 16 pod hlavou II kapitoly II)

Pozmeňujúci návrh    186

Návrh nariadenia

Článok 16 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  záväzok uskutočňovať spoločne dohodnuté ciele politických, hospodárskych a sociálnych reforiem a dosahovanie pokroku pri ich uskutočňovaní;

b)  záväzok uskutočňovať spoločne dohodnuté ciele politických, hospodárskych, environmentálnych a sociálnych reforiem a dosahovanie pokroku pri ich uskutočňovaní;

Pozmeňujúci návrh    187

Návrh nariadenia

Článok 16 – odsek 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  záväzok budovať prehĺbenú a udržateľnú demokraciu a dosahovanie pokroku pri jej budovaní;

c)  záväzok budovať prehĺbenú a udržateľnú demokraciu a dosahovanie pokroku pri jej budovaní vrátane podpory ľudských práv, dobrej správy vecí verejných, dodržiavania zásad právneho štátu a boja proti korupcii;

Pozmeňujúci návrh    188

Návrh nariadenia

Článok 16 – odsek 2 – písmeno c a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ca)  záväzok k multilateralizmu;

Pozmeňujúci návrh    189

Návrh nariadenia

Článok 16 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3 a.  Podpora Únie pre partnerské krajiny uvedené v prílohe I sa uplatňuje v súlade so zásadou spolufinancovania stanovenou v článku 190 nariadenia o rozpočtových pravidlách.

Pozmeňujúci návrh    190

Návrh nariadenia

Článok 17 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Na vykonávanie prístupu založeného na výkonnosti sa partnerským krajinám uvedeným v prílohe I pridelí orientačne 10 % finančného krytia stanoveného v článku 4 ods. 2 písm. a) na doplnenie rozpočtových prostriedkoch pridelených jednotlivým krajinám podľa článku 12. O pridelení rozpočtových prostriedkov na základe výkonnosti sa rozhodne podľa ich pokroku smerom k demokracii, ľudským právam, právnemu štátu, spolupráci v oblasti migrácie, správe hospodárskych záležitostí a reformám. Pokrok partnerských krajín sa posudzuje každý rok.

1.  Na uplatňovanie prístupu založeného na výkonnosti sa partnerským krajinám uvedeným v prílohe I pridelí najmenej 10 % finančného krytia stanoveného v článku 6 ods. 2 písm. a) prvej zarážke na doplnenie rozpočtových prostriedkoch pridelených jednotlivým krajinám podľa článku 12. O pridelení rozpočtových prostriedkov na základe výkonnosti sa rozhodne podľa ich pokroku smerom k demokracii, ľudským právam, právnemu štátu, dobrej správe vecí verejných, spolupráci v oblasti bezpečnej, riadenej a legálnej migrácie, správe hospodárskych záležitostí a vykonávaniu dohodnutých reforiem. Pokrok partnerských krajín sa posudzuje každý rok s aktívnou účasťou občianskej spoločnosti najmä prostredníctvom správ o pokroku jednotlivých krajín, ktoré zahŕňajú trendy v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi.

Pozmeňujúci návrh    191

Návrh nariadenia

Článok 17 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1 a.  Uplatňovanie prístupu založeného na výkonnosti na základe tohto nariadenia je predmetom pravidelnej výmeny názorov v Európskom parlamente a Rade.

Pozmeňujúci návrh    192

Návrh nariadenia

Článok 17 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Prístup založený na výkonnosti sa nevzťahuje na podporu určenú pre občiansku spoločnosť, kontakty medzi ľuďmi vrátane spolupráce medzi miestnymi orgánmi, podporu zlepšovania situácie v oblasti ľudských práv alebo podporné opatrenia pri krízach. V prípade vážneho alebo pretrvávajúceho zhoršovania demokracie, ľudských práv a právneho štátu možno zvýšiť podporu týchto akcií.

2.  Prístup založený na výkonnosti sa nevzťahuje na podporu určenú pre občiansku spoločnosť, kontakty medzi ľuďmi vrátane spolupráce medzi miestnymi orgánmi, podporu zlepšovania situácie v oblasti ľudských práv alebo podporné opatrenia pri krízach. V prípade vážneho alebo pretrvávajúceho zhoršovania demokracie, ľudských práv a právneho štátu sa zvýši podpora týchto akcií, ak je to potrebné.

Pozmeňujúci návrh    193

Návrh nariadenia

Článok 17 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2 a.  Komisia a ESVČ preskúmajú podporu založenú na výkonnosti v prípade závažného alebo pretrvávajúceho zhoršenia situácie v oblasti demokracie, ľudských práv alebo právneho štátu.

Pozmeňujúci návrh    194

Návrh nariadenia

Článok 17 – odsek 2 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2 b.  Komisia prijme delegovaný akt v súlade s článkom 34 s cieľom doplniť toto nariadenie stanovením metodického prístupu založeného na výkonnosti.

Pozmeňujúci návrh    195

Návrh nariadenia

Článok 18 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Cezhraničná spolupráca, ako je vymedzená v článku 2 ods. 3, zahŕňa spoluprácu na priľahlých pozemných hraniciach, nadnárodnú spoluprácu v rámci väčších nadnárodných území, námornú spoluprácu v okolí morských oblastí, ako aj medziregionálnu spoluprácu.

1.  Cezhraničná spolupráca, ako je vymedzená v článku 2 ods. 3, zahŕňa spoluprácu na priľahlých pozemných a námorných hraniciach, nadnárodnú spoluprácu v rámci väčších nadnárodných území, námornú spoluprácu v okolí morských oblastí, ako aj medziregionálnu spoluprácu. Cieľom cezhraničnej spolupráce je súlad s cieľmi existujúcich a budúcich makroregionálnych stratégií a procesov regionálnej integrácie.

Pozmeňujúci návrh    196

Návrh nariadenia

Hlava II – kapitola III – názov

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Akčné plány, opatrenia a spôsoby plnenia

Vykonávanie

Pozmeňujúci návrh    197

Návrh nariadenia

Článok 19 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Komisia prijme ročné alebo viacročné akčné plány alebo opatrenia. Opatrenia môžu mať formu individuálnych opatrení, osobitných opatrení, podporných opatrení alebo opatrení výnimočnej pomoci. V akčných plánoch a opatreniach sa pre každú akciu spresnia sledované ciele, očakávané výsledky a hlavné činnosti, spôsoby plnenia, rozpočet a všetky súvisiace výdavky na podporu.

1.  Komisia prijme ročné alebo viacročné akčné plány alebo opatrenia. Opatrenia môžu mať formu individuálnych opatrení, osobitných opatrení, podporných opatrení alebo opatrení výnimočnej pomoci. V akčných plánoch a opatreniach sa pre každú akciu spresnia sledované ciele, očakávané výsledky a hlavné činnosti, spôsoby uplatňovania, rozpočet a všetky súvisiace výdavky na podporu.

Pozmeňujúci návrh    198

Návrh nariadenia

Článok 19 – odsek 2 – pododsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

V prípade nepredvídaných potrieb alebo okolností a ak nie je možné financovanie z vhodnejších zdrojov, môže Komisia prijať osobitné opatrenia, ktoré nie sú uvedené v programových dokumentoch.

V prípade nepredvídaných potrieb alebo okolností a ak nie je možné financovanie z vhodnejších zdrojov, môže Komisia prijať delegované akty v súlade s článkom 34ktorými sa stanovujú osobitné opatrenia, ktoré nie sú založené na programových dokumentoch.

Pozmeňujúci návrh    199

Návrh nariadenia

Článok 19 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Ročné alebo viacročné akčné plány a individuálne opatrenia sa môžu použiť na implementáciu činností rýchlej reakcie uvedených v článku 4 ods. 4 písm. b) a c).

3.  Ročné alebo viacročné akčné plány a individuálne opatrenia sa môžu použiť na vykonanie činností rýchlej reakcie uvedených v článku 4 ods. 4 písm. b).

Pozmeňujúci návrh    200

Návrh nariadenia

Článok 19 – odsek 4 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Opatrenie výnimočnej pomoci môže trvať najviac 18 mesiacov a v prípade objektívnych a nepredvídaných prekážok pri jeho vykonávaní sa môže predĺžiť dvakrát o ďalších najviac šesť mesiacov, a to celkovo maximálne na 30 mesiacov pod podmienkou, že sa nezvýši finančná suma opatrenia.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    201

Návrh nariadenia

Článok 19 – odsek 4 – pododsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

V prípade dlhodobých krízových situácií a konfliktov môže Komisia prijať druhé opatrenie výnimočnej pomoci s dĺžkou trvania až 18 mesiacov. V riadne odôvodnených prípadoch možno prijať ďalšie opatrenia, pokiaľ je kontinuita činnosti Únie nevyhnutná a nemožno ju zabezpečiť inými prostriedkami.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    202

Návrh nariadenia

Článok 19 – odsek 4 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

4 a.  Opatrenia prijaté podľa článku 19 ods. 3 a 4 môžu trvať najviac 18 mesiacov a v prípade objektívnych a nepredvídaných prekážok pri jeho vykonávaní sa môže predĺžiť dvakrát o ďalších najviac šesť mesiacov, a to celkovo maximálne na 30 mesiacov pod podmienkou, že sa nezvýši finančná suma opatrenia.

 

V prípade dlhodobých krízových situácií a konfliktov môže Komisia prijať druhé opatrenie výnimočnej pomoci s dĺžkou trvania až 18 mesiacov. V riadne odôvodnených prípadoch možno prijať ďalšie opatrenia, pokiaľ je kontinuita činnosti Únie podľa tohto odseku nevyhnutná a nemožno ju zabezpečiť inými prostriedkami.

Pozmeňujúci návrh    203

Návrh nariadenia

Článok 20 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Z financovania Únie sa môžu hradiť výdavky na podporu implementácie nástroja a na dosahovania jeho cieľov vrátane administratívnej podpory súvisiacej s prípravnými, následnými, monitorovacími, kontrolnými, audítorskými a hodnotiacimi činnosťami, ktoré sú potrebné na túto implementáciu, ako aj výdavky v centrálach a delegáciách Únie na administratívnu podporu potrebnú pre program a na riadenie operácií financovaných v rámci tohto nariadenia vrátane informačných a komunikačných opatrení a systémov informačných technológií na úrovní inštitúcií.

1.  Z financovania Únie sa môžu hradiť výdavky na podporu vykonávania nástroja a na dosahovania jeho cieľov vrátane administratívnej podpory súvisiacej s prípravnými, následnými, monitorovacími, kontrolnými, audítorskými a hodnotiacimi činnosťami, ktoré sú potrebné na toto vykonávanie, ako aj výdavky v centrálach a delegáciách Únie na administratívnu podporu potrebnú pre program a na riadenie operácií financovaných v rámci tohto nariadenia vrátane informačných a komunikačných opatrení a systémov informačných technológií na úrovní inštitúcií.

Pozmeňujúci návrh    204

Návrh nariadenia

Článok 21 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Akčné plány a v nich obsiahnuté opatrenia sa prijímajú prostredníctvom vykonávacích aktov v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 35 ods. 2.

1.  Akčné plány a v nich obsiahnuté opatrenia sa prijímajú prostredníctvom rozhodnutia Komisie v súlade s nariadením o rozpočtových pravidlách.

Pozmeňujúci návrh    205

Návrh nariadenia

Článok 21 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Postup uvedený v odseku 1 sa nevyžaduje pri:

vypúšťa sa

a)  akčných plánoch, individuálnych opatreniach a podporných opatreniach, pri ktorých financovanie z prostriedkov Únie nepresahuje 10 miliónov EUR;

 

b)  osobitných opatreniach, ako aj akčných plánoch a opatreniach prijatých na účel implementácie činností rýchlej reakcie, v prípade ktorých financovanie z prostriedkov Únie nepresahuje 20 miliónov EUR;

 

c)  technických zmenách, ak takéto zmeny podstatným spôsobom neovplyvnia ciele dotknutého akčného plánu alebo opatrenia, ako sú:

 

i)  zmena spôsobu plnenia;

 

ii)  prerozdelenie finančných prostriedkov medzi akcie obsiahnuté v akčnom pláne;

 

iii)  zvýšenie alebo zníženie rozpočtu akčných plánov a opatrení najviac o 20 % pôvodného rozpočtu a maximálne 10 miliónov EUR;

 

V prípade viacročných akčných plánov a opatrení sa prahové hodnoty uvedené v odseku 2 písm. a) a b) a písm. c) bode iii) uplatňujú na ročnom základe.

 

Pokiaľ je opatrenie prijaté v súlade s týmto odsekom, akčné plány a v nich obsiahnuté opatrenia, s výnimkou opatrení výnimočnej pomoci, a technické zmeny sa do jedného mesiaca od ich prijatia oznámia Európskemu parlamentu a členským štátom prostredníctvom príslušného výboru uvedeného v článku 35.

 

Pozmeňujúci návrh    206

Návrh nariadenia

Článok 21 – odsek 3 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Pred prijatím alebo predĺžením opatrení výnimočnej pomoci, ktoré neprevyšujú 20 miliónov EUR, Komisia informuje Radu o ich povahe a cieľoch a plánovaných finančných sumách. Komisia informuje Radu pred uskutočnením významných a podstatných zmien týkajúcich sa už prijatých opatrení výnimočnej pomoci. Komisia v záujme plánovania a následnej implementácie týchto opatrení zohľadňuje príslušný politický prístup Rady v záujme súladu vonkajšej činnosti Únie.

Komisia v záujme plánovania a následného uplatňovania týchto opatrení zohľadňuje príslušný politický prístup Rady a Európskeho parlamentu v záujme súladu vonkajšej činnosti Únie.

Pozmeňujúci návrh    207

Návrh nariadenia

Článok 21 – odsek 3 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Komisia riadne a včas informuje Európsky parlament o plánoch a vykonávaní opatrení výnimočnej pomoci podľa tohto článku vrátane plánovaných finančných súm a takisto informuje Európsky parlament v prípade uskutočnenia podstatných zmien alebo predĺžení uvedenej pomoci.

Komisia ihneď informuje Európsky parlament o plánoch opatrení podľa tohto článku vrátane plánovaných finančných súm a takisto informuje Európsky parlament v prípade uskutočnenia podstatných zmien alebo predĺžení uvedenej pomoci. Čo najskôr po prijatí opatrenia alebo po jeho podstatnej zmene a v každom prípade do jedného mesiaca podá Komisia Európskemu parlamentu a Rade správu, v ktorej poskytne prehľad o povahe, zmýšľaní a zdôvodnení prijatého opatrenia vrátane dĺžky jeho trvania, rozpočtu a kontextu vrátane komplementárnosti uvedeného opatrenia s prebiehajúcou a plánovanou úniovou pomocou. Komisia pre opatrenia výnimočnej pomoci takisto uvedie, či, do akej miery a ako bude zabezpečovať kontinuitu politiky vykonávanej prostredníctvom výnimočnej pomoci strednodobou a dlhodobou pomocou podľa tohto nariadenia;

Pozmeňujúci návrh    208

Návrh nariadenia

Článok 21 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3 a.  Komisia pred prijatím akčných plánov a opatrení, ktoré nie sú založené na programových dokumentoch podľa článku 19 ods. 2, s výnimkou prípadov uvedených v článku 19 ods. 3 a 4 prijme delegovaný akt v súlade s článkom 34, ktorým sa dopĺňa toto nariadenie stanovením špecifických cieľov, ktoré sa majú sledovať, očakávaných výsledkov, nástrojov, ktoré sa majú použiť, hlavných činností a orientačného pridelenia finančných prostriedkov z týchto akčných plánov a opatrení.

Pozmeňujúci návrh    209

Návrh nariadenia

Článok 21 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  V prípade riadne odôvodnených vážnych a naliehavých dôvodov, ako sú krízy vrátane prírodných alebo človekom spôsobených katastrof, bezprostredné ohrozenie demokracie, právneho štátu, ľudských práv alebo základných slobôd, môže Komisia prijať akčné plány a opatrenia alebo zmeny existujúcich akčných plánov a opatrení ako okamžite uplatniteľné vykonávacie akty v súlade s postupom uvedeným v článku 35 ods. 4.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    210

Návrh nariadenia

Článok 21 – odsek 5 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Na úrovni akcií sa v súlade s uplatniteľnými právnymi aktmi Únie vrátane smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/92/EÚ82 a smernice Rady 85/337/EHS83 uskutoční primeraný environmentálny skríning, ako aj skríning vplyvu na zmenu klímy a biodiverzitu vrátane, ak je to vhodné, posúdenia vplyvu na životné prostredie pri environmentálne citlivých akciách, najmä v prípade novej významnej infraštruktúry.

Na úrovni akcií sa v súlade s uplatniteľnými právnymi aktmi Únie vrátane smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/92/EÚ82 a smernice Rady 85/337/EHS83 uskutoční primeraný skríning ľudských práv, sociálny a environmentálny skríning, ako aj skríning vplyvu na zmenu klímy a biodiverzitu vrátane, ak je to vhodné, posúdenia vplyvu na životné prostredie pri environmentálne citlivých akciách, najmä v prípade novej významnej infraštruktúry.

__________________

__________________

82 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/92/EÚ z 13. decembra 2011 o posudzovaní vplyvov určitých verejných a súkromných projektov na životné prostredie (kodifikácia) (Ú. v. EÚ L 26, 28.1.2012, s. 1).

82 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/92/EÚ z 13. decembra 2011 o posudzovaní vplyvov určitých verejných a súkromných projektov na životné prostredie (kodifikácia) (Ú. v. EÚ L 26, 28.1.2012, s. 1).

83 Smernica Rady z 27. júna 1985 o posudzovaní vplyvov určitých verejných a súkromných projektov na životné prostredie (Ú. v. ES L 175, 5.7.1985, s. 0040 – 0048).

83 Smernica Rady z 27. júna 1985 o posudzovaní vplyvov určitých verejných a súkromných projektov na životné prostredie (Ú. v. ES L 175, 5.7.1985, s. 0040 – 0048).

Pozmeňujúci návrh    211

Návrh nariadenia

Článok 21 – odsek 5 – pododsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Okrem toho sa vykonávajú ex ante posúdenia vplyvu na ľudské práva, rodovú rovnosť, sociálne otázky a pracovnú silu, ako aj analýza a hodnotenie rizika.

Pozmeňujúci návrh    212

Návrh nariadenia

Článok 21 – odsek 5 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

V prípade potreby sa pri vykonávaní sektorových programov využijú strategické environmentálne hodnotenia. Pri vypracovaní environmentálnych hodnotení sa zaistí účasť zainteresovaných strán, ako aj prístup verejnosti k výsledkom takýchto posúdení.

V prípade potreby sa pri vykonávaní sektorových programov využijú hodnotenia v oblasti ľudských práv a sociálnej oblasti a strategické environmentálne hodnotenia. Pri vypracovaní týchto hodnotení sa zaistí účasť zainteresovaných strán, ako aj prístup verejnosti k výsledkom takýchto posúdení.

Pozmeňujúci návrh    213

Návrh nariadenia

Článok 21 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 21 a

 

Programy pomoci Európskeho parlamentu

 

Komisia vedie dialóg s Európskym parlamentom a zohľadňuje názory Európskeho parlamentu v oblastiach, v ktorých má Európsky parlament vlastné programy pomoci, ako je budovanie kapacít a pozorovanie volieb.

Pozmeňujúci návrh    214

Návrh nariadenia

Článok 22 – odsek 7 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  príspevkov na nevyhnutné náklady na zriadenie a správu verejno-súkromného partnerstva;

c)  príspevkov na nevyhnutné náklady na zriadenie a správu verejno-súkromného partnerstva vrátane podpory širšej účasti, a to zriadením nezávislého orgánu organizácií občianskej spoločnosti tretej strany na hodnotenie a monitorovanie zriadení verejno-súkromných partnerstiev;

Pozmeňujúci návrh    215

Návrh nariadenia

Článok 23 – nadpis

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Formy financovania zo strany EÚ a spôsoby plnenia

Formy financovania z prostriedkov Únie a spôsoby uplatňovania

Pozmeňujúci návrh    216

Návrh nariadenia

Článok 23 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Komisia v rámci spolupráce so zainteresovanými stranami z partnerských krajín pri stanovovaní spôsobov financovania, druhu príspevku, spôsobov udeľovania a administratívnych postupov pre riadenie grantov zohľadní osobitosti týchto zainteresovaných strán, vrátane ich potrieb a príslušného kontextu, a to s cieľom obsiahnuť čo najširšiu škálu takýchto zainteresovaných strán a čo najlepšie reagovať na ich situáciu. V súlade s nariadením o rozpočtových pravidlách sa podporujú osobitné spôsoby, ako sú dohody o partnerstve, schválenia finančnej podpory tretím stranám, priame zadanie zákazky alebo výzvy na predkladanie návrhov s obmedzením oprávnenosti, alebo jednorazové platby, jednotkové náklady a paušálne financovanie, ako aj financovanie, ktoré nie je spojené s nákladmi, uvedené v článku 125 ods. 1 nariadenia o rozpočtových pravidlách.

2.  Komisia v rámci spolupráce so zainteresovanými stranami z partnerských krajín pri stanovovaní spôsobov financovania, druhu príspevku, spôsobov udeľovania a administratívnych postupov pre riadenie grantov zohľadní osobitosti týchto zainteresovaných strán, vrátane ich potrieb a príslušného kontextu, a to s cieľom obsiahnuť čo najširšiu škálu takýchto zainteresovaných strán a čo najlepšie reagovať na ich situáciu. V tomto posúdení sa zohľadnia podmienky pre zmysluplnú účasť a zapojenie všetkých zainteresovaných strán, najmä miestnej občianskej spoločnosti. V súlade s nariadením o rozpočtových pravidlách sa podporujú osobitné spôsoby, ako sú dohody o partnerstve, schválenia finančnej podpory tretím stranám, priame zadanie zákazky alebo výzvy na predkladanie návrhov s obmedzením oprávnenosti, alebo jednorazové platby, jednotkové náklady a paušálne financovanie, ako aj financovanie, ktoré nie je spojené s nákladmi, uvedené v článku 125 ods. 1 nariadenia o rozpočtových pravidlách. Týmito rôznymi spôsobmi sa zabezpečí transparentnosť, vysledovateľnosť a inovácie. Podporuje sa spolupráca medzi miestnymi a medzinárodnými MVO s cieľom posilniť schopnosti miestnej občianskej spoločnosti, aby sa dosiahla jej plná účasť na rozvojových programoch.

Pozmeňujúci návrh    217

Návrh nariadenia

Článok 23 – odsek 3 – pododsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  grantov s nízkou hodnotou pre obhajcov ľudských práv na financovanie naliehavých ochranných akcií, prípadne bez potreby spolufinancovania;

a)  grantov s nízkou hodnotou pre obhajcov ľudských práv a na mechanizmy na ochranu ochrancov ľudských práv, ktorí sú v ohrození, na financovanie naliehavých ochranných akcií, prípadne bez potreby spolufinancovania, ako aj pre mediátorov a ďalších aktérov občianskej spoločnosti zapojených do dialógu týkajúceho sa kríz a ozbrojených konfliktov, riešenia konfliktov, zmierenia a budovania mieru;

Pozmeňujúci návrh    218

Návrh nariadenia

Článok 23 – odsek 3 – pododsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  grantov, prípadne bez potreby spolufinancovania, na financovanie opatrení v najťažších podmienkach, kde by uverejnenie výzvy na prekladanie návrhov nebolo primerané vrátane situácií, v ktorých výrazne absentujú základné slobody, v ktorých je najviac ohrozená bezpečnosť ľudí alebo v ktorých organizácie a obhajcovia ľudských práv pracujú za najťažších podmienok. Takéto granty nesmú presiahnuť 1 000 000 EUR a trvajú najviac 18 mesiacov, pričom toto obdobie môže byť predĺžené o ďalších 12 mesiacov v prípade objektívnych a nepredvídaných prekážok v ich implementácii;

b)  grantov, prípadne bez potreby spolufinancovania, na financovanie opatrení v najťažších podmienkach, kde by uverejnenie výzvy na prekladanie návrhov nebolo primerané vrátane situácií, v ktorých výrazne chýbajú základné slobody, ohrozenia demokratických inštitúcií, prehlbovania kríz, ozbrojených konfliktov, v ktorých je najviac ohrozená bezpečnosť ľudí alebo v ktorých organizácie a obhajcovia ľudských práv, mediátori a ostatní aktéri občianskej spoločnosti vrátane tých, ktorí sa zúčastňujú dialógu v súvislosti s krízou a ozbrojeným konfliktom, zmierením a budovaním mieru, pracujú za najťažších podmienok. Takéto granty nesmú presiahnuť 1 000 000 EUR a trvajú najviac 18 mesiacov, pričom toto obdobie môže byť predĺžené o ďalších 12 mesiacov v prípade objektívnych a nepredvídaných prekážok v ich uplatňovaní;

Pozmeňujúci návrh    219

Návrh nariadenia

Článok 23 – odsek 3 – pododsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  grantov pre Úrad vysokého komisára OSN pre ľudské práva, ako aj Globálny kampus, Európske medziuniverzitné centrum pre ľudské práva a demokratizáciu, ktoré zabezpečuje európsky magisterský program v oblasti ľudských práv a demokratizácie, a pre jeho pridruženú sieť univerzít zabezpečujúcich postgraduálne štúdium v oblasti ľudských práv vrátane štipendií pre študentov a obhajcov ľudských práv z tretích krajín.

c)  grantov pre Úrad vysokého komisára OSN pre ľudské práva, ako aj Globálny kampus, Európske medziuniverzitné centrum pre ľudské práva a demokratizáciu, ktoré zabezpečuje európsky magisterský program v oblasti ľudských práv a demokratizácie, a pre jeho pridruženú sieť univerzít zabezpečujúcich postgraduálne štúdium v oblasti ľudských práv vrátane štipendií pre študentov, výskumných pracovníkov, učiteľov a obhajcov ľudských práv z tretích krajín.

Pozmeňujúci návrh    220

Návrh nariadenia

Článok 23 – odsek 3 – pododsek 1 – písmeno c a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ca)  malé projekty opísané v článku 23a (novom);

Pozmeňujúci návrh    221

Návrh nariadenia

Článok 23 – odsek 3 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Rozpočtová podpora uvedená v odseku 1 písm. c), a to aj prostredníctvom zmlúv o vykonávaní sektorových reforiem, je založená na zodpovednosti krajiny, vzájomnej zodpovednosti a spoločnej oddanosti univerzálnym hodnotám, demokracii, ľudským právam, právnemu štátu a zameriava sa na posilňovanie partnerstiev medzi Úniou a partnerskými krajinami. Zahŕňa posilnený politický dialóg, budovanie kapacít a lepšiu správu vecí verejnýchdopĺňa úsilie partnerov zhromaždiť viac zdrojov a lepšie ich vynakladať na podporu udržateľného a inkluzívneho hospodárskeho rastu a zamestnanosti a odstránenie chudoby.

Rozpočtová podpora uvedená v odseku 1 písm. c), a to aj prostredníctvom zmlúv o vykonávaní sektorových reforiem, je založená na zodpovednosti krajiny, vzájomnej zodpovednosti a spoločnej oddanosti univerzálnym hodnotám, demokracii, ľudským právam, rodovej rovnosti, sociálnemu začleneniu, ľudskému rozvoju a právnemu štátu a zameriava sa na posilňovanie partnerstiev medzi Úniou a partnerskými krajinami. Zahŕňa posilnený politický dialóg, rozvoj kapacít a lepšiu správu vecí verejných, pričom dopĺňa úsilie partnerov o to, aby sa zhromaždilo viac zdrojov a lepšie sa vynakladali s cieľom podporiť udržateľný a inkluzívny sociálno-ekonomický rozvoj, ktorý je prínosom pre všetkých, vytváranie dôstojných pracovných miest s osobitnou pozornosťou venovanou mladým ľuďom, znižovanie nerovností a odstraňovanie chudoby s náležitým ohľadom na miestne hospodárstva, environmentálne a sociálne práva.

Pozmeňujúci návrh    222

Návrh nariadenia

Článok 23 – odsek 3 – pododsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Akékoľvek rozhodnutie poskytnúť rozpočtovú podporu je založené na politikách rozpočtovej podpory schválených Úniou, jasne stanovených kritériách oprávnenosti a starostlivom posúdení rizík a prínosov.

Akékoľvek rozhodnutie poskytnúť rozpočtovú podporu je založené na politikách rozpočtovej podpory schválených Úniou, jasne stanovených kritériách oprávnenosti a starostlivom posúdení rizík a prínosov. Jedným z kľúčových faktorov tohto rozhodnutia je posúdenie záväzkov, dosahovaných výsledkov a pokroku partnerských krajín, pokiaľ ide o demokraciu, ľudské práva a právny štát.

Pozmeňujúci návrh    223

Návrh nariadenia

Článok 23 – odsek 4 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Pri poskytovaní rozpočtovej podpory v súlade s článkom 236 nariadenia o rozpočtových pravidlách Komisia jasne vymedzí a monitoruje kritériá podmienenosti rozpočtovej podpory vrátane pokroku v oblasti reforiem a transparentnosti a podporuje rozvoj kapacít parlamentnej kontroly a vnútroštátneho auditu a zlepšovanie transparentnosti a prístupu verejnosti k informáciám.

Pri poskytovaní rozpočtovej podpory v súlade s článkom 236 nariadenia o rozpočtových pravidlách Komisia jasne vymedzí a monitoruje kritériá podmienenosti rozpočtovej podpory vrátane pokroku v oblasti reforiem a transparentnosti a podporuje rozvoj kapacít parlamentnej kontroly a vnútroštátneho auditu, účasť organizácií občianskej spoločnosti na monitorovaní a zlepšovanie transparentnosti a prístupu verejnosti k informáciám a rozvoj silných systémov verejného obstarávania, ktoré podporujú miestny hospodársky rozvoj a miestne podniky.

Pozmeňujúci návrh    224

Návrh nariadenia

Článok 23 – odsek 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

7.  Uvedené finančné nástroje sa môžu na účely implementáciepodávania správ zoskupovať do facilít.

7.  Tieto finančné nástroje sa môžu na účely uplatňovaniapredkladania správ zoskupovať do mechanizmov.

Pozmeňujúci návrh    225

Návrh nariadenia

Článok 23 – odsek 7 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

7 a.  Komisia a ESVČ nevykonávajú nové alebo obnovené operácie so subjektmi, ktoré sú súčasťou jurisdikcií alebo majú sídlo v jurisdikciách vymedzených na základe príslušnej politiky Únie ako nespolupracujúce alebo ktoré sú označené ako vysokorizikové tretie krajiny podľa článku 9 ods. 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/849, alebo ktoré dostatočne nedodržiavajú daňové normy Únie alebo medzinárodné daňové normy v oblasti transparentnosti a výmeny informácií.

Pozmeňujúci návrh    226

Návrh nariadenia

Článok 23 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 23 a

 

Fondy malých projektov

 

1.    Financovanie podľa tohto nariadenia sa môže poskytnúť malým projektom, ktoré sú zamerané na výber a realizáciu projektov s obmedzeným finančným objemom.

 

2.    Príjemcovia fondu malých projektov sú organizácie občianskej spoločnosti.

 

3.    Koneční príjemcovia v rámci fondu malého projektu získajú prostredníctvom príjemcu podporu z tohto nariadenia a realizujú malé projekty v rámci tohto fondu malých projektov („malý projekt“).

 

4.    Ak verejný príspevok na malý projekt nepresiahne 50 000 EUR, má formu jednotkových nákladov alebo paušálnych súm alebo zahŕňa paušálne sadzby.

Pozmeňujúci návrh    227

Návrh nariadenia

Článok 24 – odsek 1 – písmeno f

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

f)  členské krajiny Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj v prípade zákaziek realizovaných v niektorej z najmenej rozvinutých krajín alebo vysoko zadlžených chudobných krajín, ktoré sú uvedené na zozname príjemcov oficiálnej rozvojovej pomoci.

f)  členské krajiny Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj v prípade zákaziek uplatňovaných v niektorej z najmenej rozvinutých krajín alebo vysoko zadlžených chudobných krajín, ktoré sú uvedené na zozname príjemcov oficiálnej rozvojovej pomoci.

Pozmeňujúci návrh    228

Návrh nariadenia

Článok 24 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.  Pokiaľ ide o akcie spoločne spolufinancované subjektom alebo vykonávané prostredníctvom priameho alebo nepriameho riadenia subjektmi uvedenými v článku 62 ods. 1 písm. c) bodoch ii) až viii) nariadenia o rozpočtových pravidlách, uplatňujú sa pravidlá oprávnenosti týchto subjektov.

5.  Pokiaľ ide o akcie spoločne spolufinancované subjektom alebo uplatňované prostredníctvom priameho alebo nepriameho riadenia subjektmi uvedenými v článku 62 ods. 1 písm. c) bodoch ii) až viii) nariadenia o rozpočtových pravidlách, uplatňujú sa pravidlá oprávnenosti týchto subjektov.

Pozmeňujúci návrh    229

Návrh nariadenia

Článok 24 – odsek 9

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

9.  Pravidlá oprávnenosti tohto článku sa môžu obmedziť, pokiaľ ide o štátnu príslušnosť, zemepisnú polohu alebo povahu žiadateľov, ak sa takéto obmedzenia vyžadujú z dôvodu osobitnej povahy a cieľov akcie a ak sú nevyhnutné na účely jej efektívnej implementácie.

9.  Pravidlá oprávnenosti tohto článku sa môžu obmedziť, pokiaľ ide o štátnu príslušnosť, zemepisnú polohu alebo povahu žiadateľov, ak sa takéto obmedzenia vyžadujú z dôvodu osobitnej povahy a cieľov akcie a ak sú nevyhnutné na účely jej efektívneho uplatňovania. Obmedzenia týkajúce sa štátnej príslušnosti sa neuplatňujú na medzinárodné organizácie.

Pozmeňujúci návrh    230

Návrh nariadenia

Článok 24 – odsek 11

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

11.  S cieľom podporiť miestne kapacity, trhy a nákupy sa uprednostnia miestni a regionálni dodávatelia v prípade, keď sa v nariadení o rozpočtových pravidlách stanovuje zadávanie zákaziek na základe jedinej ponuky. Vo všetkých ostatných prípadoch sa podporuje účasť miestnych a regionálnych dodávateľov v súlade s príslušnými ustanoveniami uvedeného nariadenia.

11.  S cieľom podporiť miestne kapacity, trhy a nákupy sa uprednostnia miestni a regionálni dodávatelia, pri zohľadnení ich doterajšieho postupuoblasti environmentálnej udržateľnosti alebo spravodlivého obchodu v prípade, keď sa v nariadení o rozpočtových pravidlách stanovuje zadávanie zákaziek na základe jedinej ponuky. Vo všetkých ostatných prípadoch sa podporuje účasť miestnych a regionálnych dodávateľov v súlade s príslušnými ustanoveniami uvedeného nariadenia. Vo všetkých prípadoch by sa mali uplatňovať kritériá udržateľnosti a náležitej starostlivosti.

Pozmeňujúci návrh    231

Návrh nariadenia

Článok 24 – odsek 12 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

12 a.  Nástroj susedstva a rozvojovej a medzinárodnej spolupráce nepodporuje činnosti, ktoré podľa environmentálneho skríningu uvedeného v článku 21 spôsobujú poškodenie životného prostredia alebo klímy. Všetky akcie sú plne zlučiteľné s Parížskou dohodou a európske financovanie určené na vonkajšiu činnosť celkovo prispieva k dlhodobým cieľom Parížskej dohody. Tento nástroj nesmie podporovať najmä:

 

a)    akcie nezlučiteľné s vnútroštátne stanovenými príspevkami prijímajúcich krajín podľa Parížskej dohody;

 

b)    investície do predvýrobnej, výrobnej a povýrobnej fázy výroby fosílnych palív.

Pozmeňujúci návrh    232

Návrh nariadenia

Článok 25 – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Komisia informuje Európsky parlamentRadu o prenášaných viazaných rozpočtových prostriedkoch v súlade s článkom 12 ods. 6 nariadenia o rozpočtových pravidlách.

Komisia predloží Európskemu parlamentuRade informácie o rozpočtových prostriedkoch, ktoré boli automaticky prenesené, vrátane príslušných súm, v súlade s článkom 12 ods. 6 nariadenia o rozpočtových pravidlách.

Pozmeňujúci návrh    233

Návrh nariadenia

Článok 26 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Z finančného krytia uvedeného v článku 6 ods. 2 písm. a) sa financuje Európsky fond pre udržateľný rozvoj plus (EFSD+) a záruka pre vonkajšiu činnosť.

Európsky fond pre udržateľný rozvoj plus (EFSD+) a záruka pre vonkajšiu činnosť sa financuje z finančného krytia pre geografické programy uvedeného v článku 6 ods. 2 písm. a), pričom sa zabezpečuje, aby toto financovanie nepoškodilo iné akcie podporované z geografických programov.

Pozmeňujúci návrh    234

Návrh nariadenia

Článok 26 – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Účelom EFSD+ ako integrovaného finančného balíka, ktorý poskytuje finančnú kapacitu, pričom využíva spôsoby plnenia stanovené v článku 23 ods. 1 písm. a), e), f) a g), je podporovať investície a zlepšiť prístup k financovaniu s cieľom podporiť udržateľný a inkluzívny hospodársky a sociálny rozvoj a sociálno-ekonomickú odolnosť v partnerských krajinách s osobitným dôrazom na odstraňovanie chudoby, udržateľný a inkluzívny rast, vytváranie dôstojných pracovných miest, hospodárske príležitosti, zručnosti a podnikanie, sociálno-ekonomické sektory, mikropodniky, maléstredné podniky, ako aj riešenie osobitných sociálno-ekonomických príčin nelegálnej migrácie v súlade s príslušnými orientačnými programovými dokumentmi. Osobitná pozornosť sa venuje krajinám, ktoré sa považujú za nestabilné alebo za zasiahnuté konfliktom, najmenej rozvinutým krajinám a vysoko zadlženým chudobným krajinám.

Účelom EFSD+ ako integrovaného finančného balíka, ktorý poskytuje finančnú kapacitu vo forme grantov, záruk a iných finančných nástrojov stanovených v článku 23 ods. 1 je podporovať investície a zlepšiť prístup k financovaniu pri súčasnom maximalizovaní doplnkovosti, poskytovaní inovatívnych produktov a skoncentrovaní prostriedkov zo súkromného sektora s cieľom podporiť udržateľný a inkluzívny environmentálny a sociálny rozvoj, industrializáciu a stabilné investičné prostredie s cieľom podporovať sociálno-ekonomickú a environmentálnu odolnosť v partnerských krajinách s osobitným dôrazom na odstraňovanie chudoby, udržateľný a inkluzívny rast, prispôsobenie sa a zmiernenie zmeny klímy, ochranu a správu životného prostredia, vytváranie dôstojných pracovných miest v súlade s príslušnými normami MOP najmä pre zraniteľné skupiny vrátane žien a mladých ľudí, hospodárske príležitosti, zručnosti a podnikanie, sociálno-ekonomické sektory so zameraním na sociálne podniky a družstvá, pokiaľ ide o ich potenciál znížiť chudobu a nerovnosti a podporovať ľudské práva a živobytia, podporovanie mikropodnikov, malýchstredných podnikov, ako aj riešenie osobitných sociálno-ekonomických príčin nelegálnej migrácie a núteného vysídľovania obyvateľstva, a prispievať k udržateľnej reintegrácii vracajúcich sa migrantov v súlade s príslušnými orientačnými programovými dokumentmi. 45 % finančného krytia sa vyčlení na investície, ktoré prispievajú k dosahovaniu cieľov v oblasti klímy, environmentálneho riadenia a ochrany, biodiverzity a boja proti dezertifikácii, pričom 30 % z celkového finančného rámca sa vyčlení na zmiernenie zmeny klímy a adaptáciu na ňu. Osobitná pozornosť a dodatočná podpora v oblasti budovania inštitucionálnych kapacít, správy hospodárskych záležitostí a technickej pomoci sa venuje krajinám, ktoré sa považujú za nestabilné alebo za zasiahnuté konfliktom, najmenej rozvinutým krajinám a vysoko zadlženým chudobným krajinám. Záruka EFSD+ by sa mala používať popri investíciách vlády do základných verejných služieb, ktoré zostávajú v jej zodpovednosti.

Pozmeňujúci návrh    235

Návrh nariadenia

Článok 26 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  V rámci záruky pre vonkajšiu činnosť môže Únia zaručiť operácie podpísané v období od 1. januára 2021 do 31. decembra 2027, a to do výšky 60 000 000 000 EUR.

3.  V rámci záruky pre vonkajšiu činnosť môže Únia zaručiť operácie podpísané v období od 1. januára 2021 do 31. decembra 2027, a to do výšky 60 000 000 000 EUR. Tento strop sa preskúma v kontexte hodnotiacej správy v polovici trvania podľa článku 32.

Pozmeňujúci návrh    236

Návrh nariadenia

Článok 26 – odsek 4 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Miera tvorby rezerv sa pohybuje od 9 % do 50 % v závislosti od typu operácií.

4.  Miera tvorby rezerv sa pohybuje od 9 % do 50 % v závislosti od typu operácií. Maximálna suma 10 miliárd EUR sa zabezpečí z rozpočtu Únie prostredníctvom osobitného rozpočtového riadku v rámci ročného rozpočtového postupu alebo prostredníctvom rozpočtového presunu. Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 34 prijímať delegované akty na zmenu tejto maximálnej sumy, ak to bude potrebné.

Pozmeňujúci návrh    237

Návrh nariadenia

Článok 26 – odsek 4 – pododsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Miery tvorby rezerv sa preskúmajú každé tri roky od dátumu začatia uplatňovania tohto nariadenia stanoveného v článku 40. Komisia je oprávnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 34 s cieľom doplniť alebo meniť tieto sadzby.

Miery tvorby rezerv sa preskúmajú každé dva roky počnúc dátumom začatia uplatňovania tohto nariadenia stanoveného v článku 40. Komisia je oprávnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 34 s cieľom doplniť alebo meniť tieto sadzby a príslušné finančné sumy.

Pozmeňujúci návrh    238

Návrh nariadenia

Článok 26 – odsek 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

6.  Z EFSD+ a záruky pre vonkajšiu činnosť sa môžu podporovať operácie financovania a investičné operácie v partnerských krajinách v geografických oblastiach uvedených v článku 4 ods. 2. Tvorba rezerv na záruku pre vonkajšiu činnosť sa financuje z rozpočtu príslušných geografických programov stanovených v článku 6 ods. 2 písm. a) a tieto rezervy sa presunú do spoločného rezervného fondu. Z EFSD+ a záruky pre vonkajšiu činnosť sa môžu podporovať aj operácie v prijímateľských krajinách uvedených v prílohe I k nariadeniu o IPA III. Financovanie týchto operácií v rámci EFSD+ a tvorba rezerv na záruku pre vonkajšiu činnosť sa financuje podľa nariadenia o IPA. Tvorba rezerv na záruku pre vonkajšiu činnosť na úvery pre tretie krajiny uvedená v článku 10 ods. 2 nariadenia o ENIS sa financuje na základe nariadenia o ENIS.

6.  Z EFSD+ a záruky pre vonkajšiu činnosť sa môžu podporovať operácie financovania a investičné operácie v partnerských krajinách v geografických oblastiach uvedených v článku 4 ods. 2. Tvorba rezerv na záruku pre vonkajšiu činnosť sa financuje z rozpočtu príslušných geografických programov stanovených v článku 6 ods. 2 písm. a) a tieto rezervy sa presunú do spoločného rezervného fondu. Geografické rozdelenie operácií EFSD+ musí v maximálnej možnej miere odrážať aj relatívnu váhu finančných príspevkov pre rôzne regióny, ako sa uvádza v článku 6 ods. 2 písm. a). Z EFSD+ a záruky pre vonkajšiu činnosť sa môžu podporovať aj operácie v prijímateľských krajinách uvedených v prílohe I k nariadeniu o IPA III. Financovanie týchto operácií v rámci EFSD+ a tvorba rezerv na záruku pre vonkajšiu činnosť sa financuje podľa nariadenia o IPA. Tvorba rezerv na záruku pre vonkajšiu činnosť na úvery pre tretie krajiny uvedená v článku 10 ods. 2 nariadenia o ENIS sa financuje na základe nariadenia o ENIS.

Pozmeňujúci návrh    239

Návrh nariadenia

Článok 26 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 26 a

 

Ciele EFSD+

 

1.    Operácie EFSD+ oprávnené na podporu prostredníctvom záruky pre vonkajšiu činnosť prispievajú k týmto prioritným oblastiam:

 

a)    poskytovanie finančných prostriedkov a podpory na rozvoj súkromného, družstevného sektora a sektora sociálnych podnikov s cieľom prispieť k trvalo udržateľnému rozvoju v jeho hospodárskych, sociálnych a environmentálnych rozmerov s osobitným zameraním na odstránenie chudoby, a v prípade potreby aj európskej susedskej politike a cieľom stanoveným v článku 3 nariadenia EÚ .../... [IPA III];

 

b)    riešenie prekážok obmedzujúcich súkromné investície, najmä zabezpečením právnej istoty investícií;

 

c)    mobilizovanie financovania zo súkromného sektora s osobitným zameraním na mikropodniky, malé a stredné podniky;

 

d)    posilnenie sociálno-ekonomických odvetví a oblastí a súvisiacej verejnej a súkromnej infraštruktúry a udržateľnej prepojiteľnosti a udržateľnej výroby s cieľom presadzovať inkluzívny a udržateľný sociálno-ekonomický rozvoj, ktorý rešpektuje ľudské práva a životné prostredie;

 

e)    prispievanie k opatreniam v oblasti klímy a k ochrane a riadeniu životného prostredia;

 

f)    prispievanie, a to podporovaním trvalo udržateľného rozvoja, k riešeniu osobitných základných príčin migrácie vrátane neregulárnej migrácie a núteného vysídlenia, a prispievanie k bezpečnej, riadenej a legálnej migrácii a mobilite.

Pozmeňujúci návrh    240

Návrh nariadenia

Článok 27 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Operácie financovania a investičné operácie oprávnené na podporu prostredníctvom záruky pre vonkajšiu činnosť sú konzistentné a zosúladené s politikami Únie, ako aj so stratégiami a politikami partnerských krajín. Podporujú najmä ciele, všeobecné zásady a politický rámec tohto nariadenia a príslušné orientačné programové dokumenty s náležitým zreteľom na prioritné oblasti stanovené v prílohe V.

1.  Operácie financovania a investičné operácie oprávnené na podporu prostredníctvom záruky pre vonkajšiu činnosť sú konzistentné a zosúladené s politikami Únie, najmä s rozvojovou politikou a európskou susedskou politikou, ako aj so stratégiami a politikami partnerských krajín a riešia zlyhania miestneho trhu alebo suboptimálnych investičných operácií, a to bez nekalej súťaže s miestnymi hospodárskymi subjektmi. Podporujú najmä ciele, všeobecné zásady a politický rámec tohto nariadenia a príslušné orientačné programové dokumenty s náležitým zreteľom na prioritné oblasti stanovené v článku 26 a ďalej opísané v prílohe V.

Pozmeňujúci návrh    241

Návrh nariadenia

Článok 27 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1 a.  Poskytnutie záruky pre vonkajšiu činnosť podlieha uzatvoreniu príslušných dohôd o záruke EFSD medzi Komisiou v mene Únie a oprávnenou protistranou.

Pozmeňujúci návrh    242

Návrh nariadenia

Článok 27 – odsek 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Záruka pre vonkajšiu činnosť podporuje financovanie a investičné operácie, ktoré sú v súlade s podmienkami stanovenými v článku 209 ods. 2 písm. a) až c) nariadenia o rozpočtových pravidlách a ktoré:

2.  Záruka pre vonkajšiu činnosť podporuje operácie financovania a investičné operácie, ktoré riešia zlyhania trhu alebo suboptimálne investičné situácie, operácie tiež v súlade s podmienkami stanovenými v článku 209 ods. 2 písm. d) nariadenia o rozpočtových pravidlách, a ktoré:

Pozmeňujúci návrh    243

Návrh nariadenia

Článok 27 – odsek 2 – písmeno -a a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

-aa)  poskytujú finančnú a rozvojovú doplnkovosť;

Pozmeňujúci návrh    244

Návrh nariadenia

Článok 27 – odsek 2 – písmeno - a b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

-ab)  podstupujú verejne dostupné participatívne posúdenie vplyvu ex ante na ľudské práva, sociálnu a pracovnú oblasť a na životné prostredie, v ktorom sa určia a riešia riziká v týchto oblastiach a náležite zohľadní zásada slobodného a predchádzajúceho a informovaného súhlasu dotknutých spoločenstiev v oblasti investícií do pôdy;

Pozmeňujúci návrh    245

Návrh nariadenia

Článok 27 – odsek 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  sú technicky životaschopné a udržateľné z environmentálneho a sociálneho hľadiska.

c)  sú technicky životaschopné a udržateľné z environmentálneho a sociálno-ekonomického hľadiska.

Pozmeňujúci návrh    246

Návrh nariadenia

Článok 27 – odsek 2 – písmeno c a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ca)  sú zamerané na sektory a otázky, v ktorých existujú jasné trhové alebo inštitucionálne zlyhania, ktoré bránia financovaniu zo strany súkromného sektora;

Pozmeňujúci návrh    247

Návrh nariadenia

Článok 27 – odsek 2 – písmeno c b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

cb)  sú štruktúrované spôsobom, ktorý prispieva ku katalýze rozvoja trhu a k mobilizácii zdrojov zo súkromného sektora v dôsledku nedostatkov v oblasti investícií;

Pozmeňujúci návrh    248

Návrh nariadenia

Článok 27 – odsek 2 – písmeno c c (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

cc)  sa zameriavajú na projekty s väčším rizikom, než sú súkromní veritelia pripravení postúpiť len na komerčnom základe;

Pozmeňujúci návrh    249

Návrh nariadenia

Článok 27 – odsek 2 – písmeno c d (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

cd)  nenarúšajú trhy v partnerských krajinách a regiónoch.

Pozmeňujúci návrh    250

Návrh nariadenia

Článok 27 – odsek 2 – písmeno c e (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ce)  ak je to možné, maximalizujú mobilizáciu kapitálu z miestneho súkromného sektora;

Pozmeňujúci návrh    251

Návrh nariadenia

Článok 27 – odsek 2 – písmeno c f (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

cf)  dodržiavajú zásady efektívnosti rozvoja podľa Pusanského partnerstva pre účinnú rozvojovú spoluprácu a opätovne potvrdené v Nairobi v roku 2016 vrátane vlastníctva, zosúladenia, zamerania na výsledky, transparentnosti a vzájomnej zodpovednosti, ako aj cieľa uvoľnenia pomoci;

Pozmeňujúci návrh    252

Návrh nariadenia

Článok 27 – odsek 2 – písmeno c g (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

cg)  sú koncipované tak, aby spĺňali kritériá ODA, ako ich stanovil DAC OECD so zreteľom na osobitosti rozvoja súkromného sektora, s výnimkou operácií v priemyselných krajinách neoprávnených na ODA;

Pozmeňujúci návrh    253

Návrh nariadenia

Článok 27 – odsek 2 – písmeno c h (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ch)  sa uplatňujú pri plnom dodržiavaní medzinárodného práva ľudských práv a medzinárodne dohodnutých usmernení, zásad a dohôd, vrátane zásad pre zodpovedné investície, hlavných zásad OSN v oblasti podnikania a ľudských práv, usmernení OECD pre nadnárodné podniky, dohovorov a zásad zodpovedného investovania do poľnohospodárstva a potravinových systémov Organizácie OSN pre výživu a poľnohospodárstvo, dohovorov a noriem MOP, Dohovoru OSN o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien, Maastrichtských zásad extrateritoriálnych záväzkov štátov v oblasti hospodárskych, sociálnych a kultúrnych práv a Dobrovoľných usmernení FAO pre zodpovednú správu držby pôdy, rybolovu a lesov v kontexte národnej potravinovej bezpečnosti;

Pozmeňujúci návrh    254

Návrh nariadenia

Článok 27 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Oprávnené protistrany na účely záruky pre vonkajšiu činnosť sú protistrany, ktoré sú uvedené v článku 208 ods. 4 nariadenia o rozpočtových pravidlách, vrátane protistrán z tretích krajín, ktoré prispievajú na záruku pre vonkajšiu činnosť na základe schválenia Komisiou v súlade s článkom 28 tohto nariadenia. Okrem toho, odchylne od článku 62 ods. 2 písm. c) nariadenia o rozpočtových pravidlách, súkromnoprávne subjekty spravované právom členského štátu alebo tretej krajiny, ktorá prispela na záruku pre vonkajšiu činnosť v súlade s článkom 28, a ktoré poskytnú primerané uistenie o ich finančnej kapacite, sú oprávnené na účely záruky.

4.  Oprávnené protistrany na účely záruky pre vonkajšiu činnosť sú protistrany, ktoré sú uvedené v článku 208 ods. 4 nariadenia o rozpočtových pravidlách, vrátane protistrán z tretích krajín, ktoré prispievajú na záruku pre vonkajšiu činnosť na základe schválenia Komisiou v súlade s článkom 28 tohto nariadenia a stanoviska strategickej rady. Okrem toho, odchylne od článku 62 ods. 2 písm. c) nariadenia o rozpočtových pravidlách, súkromnoprávne subjekty spravované právom členského štátu alebo tretej krajiny, ktorá prispela na záruku pre vonkajšiu činnosť v súlade s článkom 28, a ktoré poskytnú primerané uistenie o ich finančnej kapacite, sú oprávnené na účely záruky.

Pozmeňujúci návrh    255

Návrh nariadenia

Článok 27 – odsek 4 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

4 a.  Skupina Európskej investičnej banky okrem iného:

 

a) sa spolu s ostatnými európskymi finančnými inštitúciami zúčastňuje na riadení rizík EFSD+ s náležitým zreteľom na potrebu zabrániť možnému konfliktu záujmov;

 

b)   uskutočňuje iba tú časť investičného okna, ktorá pokrýva poskytovanie štátnych úverov, na ktoré bola vyčlenených najmenej 1 000 000 000 EUR z finančného krytia geografických programov v súlade s postupmi stanovenými v kapitolách 1 a 3 tejto hlavy;

 

c)    je oprávnenou protistranou implementačných činností v rámci iných investičných okien.

Pozmeňujúci návrh    256

Návrh nariadenia

Článok 27 – odsek 5 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Oprávnené protistrany musia dodržiavať pravidlá a podmienky stanovené v článku 62 ods. 2 písm. c) nariadenia o rozpočtových pravidlách. V prípade súkromnoprávnych subjektov spravovaných právom členského štátu alebo tretej krajiny, ktorá prispela na záruku pre vonkajšiu činnosť v súlade s článkom 28 tohto nariadenia, sa uprednostnia tie subjekty, ktoré poskytnú informácie týkajúce sa kritérií v environmentálnej a sociálnej oblasti a v oblasti správy a riadenia spoločností.

Oprávnené protistrany musia dodržiavať pravidlá a podmienky stanovené v článku 62 ods. 2 písm. c) nariadenia o rozpočtových pravidlách. V prípade súkromnoprávnych subjektov spravovaných právom členského štátu alebo tretej krajiny, ktorá prispela na záruku pre vonkajšiu činnosť v súlade s článkom 28 tohto nariadenia, sa uprednostnia tie subjekty, ktoré poskytnú informácie týkajúce sa kritérií v environmentálnej, sociálnej, daňovej oblasti a v oblasti správy a riadenia spoločností.

Pozmeňujúci návrh    257

Návrh nariadenia

Článok 27 – odsek 5 – pododsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Komisia zabezpečí spravodlivé zaobchádzanie so všetkými protistranami a zaistí, aby sa v období implementácie EFSD+ predchádzalo konfliktom záujmov. S cieľom zabezpečiť doplnkovosť môže Komisia požadovať od oprávnených protistrán akékoľvek relevantné informácie o ich operáciách mimo EFSD+.

Komisia zabezpečí spravodlivé zaobchádzanie so všetkými protistranami a rovnaký prístup k financovaniu a zaistí, aby sa v období uplatňovania EFSD+ predchádzalo konfliktom záujmov. S cieľom zabezpečiť doplnkovosť môže Komisia požadovať od oprávnených protistrán akékoľvek relevantné informácie o ich operáciách mimo EFSD+.

Pozmeňujúci návrh    258

Návrh nariadenia

Článok 27 – odsek 5 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

5 a.  Európsky parlament alebo Rada môžu vyzvať oprávnených partnerov, organizácie občianskej spoločnosti a miestne spoločenstvá na výmenu názorov týkajúcich sa financovania a investičných operácií, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie.

Pozmeňujúci návrh    259

Návrh nariadenia

Článok 27 – odsek 6 – písmeno d a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

da)  zásady spravodlivých a otvorených postupov verejného obstarávania.

Pozmeňujúci návrh    260

Návrh nariadenia

Článok 27 – odsek 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

7.  Komisia vytvorí investičné okná pre regióny, konkrétne partnerské krajiny alebo pre oboje, pre konkrétne sektory, alebo pre konkrétne projekty, konkrétne kategórie konečných prijímateľov alebo pre oboje, ktoré majú byť financované na základe tohto nariadenia, na ktoré sa má vzťahovať záruka pre vonkajšiu činnosť až do stanovenej výšky. Komisia informuje Európsky parlament a Radu o tom, ako sú investičné okná v súlade s týmto článkom a o ich podrobných prioritách financovania. Všetky žiadosti o finančnú podporu v rámci investičného okna sa predkladajú Komisii.

vypúšťa sa

Výber investičných okien sa riadne odôvodní analýzou zlyhaní trhu alebo suboptimálnych investičných situácií. Túto analýzu vykonáva Komisia v spolupráci s potenciálne oprávnenými protistranami a so zainteresovanými stranami.

 

Oprávnené protistrany môžu poskytnúť nástroje uvedené v odseku 3 v rámci investičného okna alebo jednotlivého projektu spravovaného oprávnenou protistranou. Tieto nástroje možno poskytnúť v prospech partnerských krajín vrátane krajín, ktoré sú nestabilné alebo zasiahnuté konfliktom, alebo krajín, ktoré čelia problémom rekonštrukcie a obnovy po skončení konfliktu, v prospech inštitúcií týchto partnerských krajín vrátane ich verejných národných a súkromných miestnych bánk a finančných inštitúcií, ako aj v prospech subjektov súkromného sektora týchto partnerských krajín.

 

Pozmeňujúci návrh    261

Návrh nariadenia

Článok 27 – odsek 8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

8.  Komisia posúdi operácie podporované prostredníctvom záruky pre vonkajšiu činnosť podľa kritérií oprávnenosti stanovených v odsekoch 2 a 3, pričom v rámci možnosti vychádza z existujúcich systémov oprávnených protistrán na meranie výsledkov. Komisia každoročne zverejňuje výsledky svojho posúdenia každého investičného okna.

8.  Komisia posúdi operácie podporované prostredníctvom záruky pre vonkajšiu činnosť podľa kritérií oprávnenosti stanovených v odsekoch 2 a 3. Komisia vytvorí hodnotiacu tabuľku ukazovateľov na výber projektov. Implementujúci partneri vyplnia hodnotiacu tabuľku pre všetky operácie v rámci EFSD+. Komisia posúdi všetky operácie podporované zárukou v súvislosti s kritériami oprávnenosti uvedenými v článku 27 a hodnotiacu tabuľku použije na vykonanie nezávislej kontroly kvality náležitej starostlivosti a posúdenia vykonaného implementujúcimi partnermi na úrovni projektov. Ak je to potrebné, Komisia požiada implementujúcich partnerov o objasnenie a zmeny. Komisia každoročne zverejňuje hodnotiacu tabuľku pre všetky projekty po schválení použitia záruky zo strany Komisie a implementujúcich partnerov a výsledky všetkých záručných nástrojov a jednotlivých projektov podľa svojho posúdenia každého investičného okna.

Pozmeňujúci návrh    262

Návrh nariadenia

Článok 27 – odsek 9

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

9.  Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 34 s cieľom doplniť alebo zmeniť prioritné oblasti uvedené v prílohe V a správu EFSD+ v prílohe VI.

9.  Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 34 s cieľom doplniť alebo zmeniť prioritné oblasti a investičné okná uvedené v prílohe V. Pri dopĺňaní alebo zmene investičných okien pre konkrétne regióny, konkrétne partnerské krajiny alebo pre oboje, pre konkrétne odvetvia alebo konkrétne projekty, konkrétne kategórie konečných prijímateľov alebo pre oboje, ktoré majú byť financované na základe tohto nariadenia, na ktoré sa má vzťahovať záruka pre vonkajšiu činnosť až do stanovenej výšky, Komisia náležite zohľadní odporúčanie strategickej rady a poradí sa s výkonnými radami.

 

Komisia informuje Európsky parlament a Radu o tom, ako investičné okná spĺňajú požiadavky stanovené v článku 26a a v tomto článku a o ich podrobných prioritách financovania. Všetky žiadosti o finančnú podporu v rámci investičného okna sa predkladajú Komisii.

 

Výber investičných okien sa riadne odôvodní analýzou zlyhaní trhu alebo suboptimálnych investičných situácií. Túto analýzu vykonáva Komisia v spolupráci s potenciálne oprávnenými protistranami a so zainteresovanými stranami.

 

Oprávnené protistrany môžu poskytnúť nástroje uvedené v odseku 3 v rámci investičného okna alebo jednotlivého projektu spravovaného oprávnenou protistranou. Tieto nástroje možno poskytnúť v prospech partnerských krajín vrátane krajín, ktoré sú nestabilné alebo zasiahnuté konfliktom, alebo krajín, ktoré čelia výzvam spojeným s rekonštrukciou a obnovou po skončení konfliktu, v prospech inštitúcií týchto partnerských krajín vrátane ich verejných národných a súkromných miestnych bánk a finančných inštitúcií, ako aj v prospech subjektov súkromného sektora týchto partnerských krajín. V krajinách, ktoré sú nestabilné alebo sú v konflikte, a v oprávnených prípadoch v iných krajinách, sa podpora môže poskytnúť investíciám verejného sektora, ktoré majú relevantné účinky na rozvoj súkromného sektora.

Pozmeňujúci návrh    263

Návrh nariadenia

Článok 27 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 27 a

 

Riadenie a štruktúra EFSD+

 

1.  EFSD+ sa skladá z regionálnych investičných platforiem vytvorených na základe pracovných metód, postupov a štruktúr existujúcich mechanizmov kombinovaného financovania Únie v oblasti vonkajšej činnosti, ktoré môžu spájať svoje operácie kombinovaného financovania a operácie v rámci záruky pre vonkajšiu činnosť EFSD+.

 

2.  Komisia je zodpovedná za celkové riadenie EFSD + a záruky pre vonkajšiu činnosť. Okrem toho sa Komisia neusiluje o vykonávanie všeobecných bankových operácií. Komisia pravidelne informuje Európsky parlament s cieľom zabezpečiť najprísnejšie normy transparentnosti a finančnej zodpovednosti.

 

3.  Pri riadení EFSD+ Komisii poskytuje poradenstvo strategická rada s výnimkou prípadov operácií vzťahujúcich sa na politiku rozširovania Únie a operácií financovaných z [IPA III], pričom v takom prípade Komisii poskytuje poradenstvo strategická rada Investičného rámca pre západný Balkán (WBIF). Komisia tiež úzko spolupracuje so všetkými oprávnenými protistranami, pokiaľ ide o prevádzkové riadenie záruky pre vonkajšiu činnosť. Na tento účel sa zriadi technická pracovná skupina zložená z odborníkov z Komisie a oprávnených protistrán s cieľom posúdiť riziká a súvisiacu tvorbu cien.

 

4.  Strategická rada poskytuje Komisii poradenstvo k strategickému smerovaniu a prioritám investícií zo záruky pre vonkajšiu činnosť v rámci EFSD+ a prispieva k ich zosúlaďovaniu s hlavnými zásadami a cieľmi vonkajšej činnosti Únie, rozvojovej politiky Únie a európskej susedskej politiky, ako aj s cieľmi stanovenými v článku 3 tohto nariadenia a s účelom EFSD+ stanoveným v článku 26. Poskytuje aj podporu Komisii pri stanovovaní celkových investičných cieľov, pokiaľ ide o využívanie záruky pre vonkajšiu činnosť na podporu operácií EFSD+ a monitoruje primerané a diverzifikované geografické a tematické krytie investičných okien, pričom venuje osobitnú pozornosť krajinám, ktoré sú nestabilné alebo sú v konflikte, najmenej rozvinutým krajinám a silne zadlženým chudobným krajinám.

 

5.  Strategická rada podporuje aj celkovú koordináciu, doplnkovosť a súlad medzi regionálnymi investičnými platformami, medzi tromi piliermi európskeho investičného plánu, medzi európskym investičným plánom a ďalším úsilím Únie v oblasti migrácie a plnenia Agendy 2030, ako aj ostatnými programami stanovenými v tomto nariadení, ostatnými finančnými nástrojmi Únie a trustovými fondmi.

 

6.  Strategická rada sa skladá zo zástupcov Komisie a vysokého predstaviteľa, všetkých členských štátov a Európskej investičnej banky. Európsky parlament má štatút pozorovateľa. Prispievateľom, oprávneným protistranám, partnerským krajinám, príslušným regionálnym organizáciám a ďalším zainteresovaným stranám sa môže podľa potreby udeliť štatút pozorovateľa. Pred začlenením akéhokoľvek nového pozorovateľa prebehne konzultácia so strategickou radou. Strategickej rade spoločne predsedá Komisia a vysoký predstaviteľ.

 

7.  Strategická rada zasadá najmenej dvakrát ročne a stanoviská prijíma podľa možnosti konsenzom. Ďalšie zasadnutia sa môžu kedykoľvek zorganizovať zo strany predsedu alebo na žiadosť jednej tretiny členov strategickej rady. Ak nie je možné dosiahnuť konsenzus, uplatní sa hlasovacie právo, ako sa dohodlo na prvom zasadnutí strategickej rady a stanovilo v jej rokovacom poriadku. Toto hlasovacie právo náležite zohľadní zdroj financovania. V rokovacom poriadku je stanovený rámec týkajúci sa úlohy pozorovateľov. Zápisnice a programy schôdzí strategickej rady sa po ich prijatí zverejňujú.

 

8.  Komisia každoročne predkladá strategickej rade správu o dosiahnutom pokroku pri vykonávaní EFSD+. Strategická rada WBIF poskytne pokrok dosiahnutý v súvislosti s uplatňovaním záručného nástroja pre región rozširovania, ktorým sa doplní toto vykazovanie. Strategická rada pravidelne organizuje konzultácie príslušných zainteresovaných strán o strategickom smerovaní a vykonávaní EFSD+.

 

9.  Existencia dvoch strategických rád nemá vplyv na potrebu mať jeden zjednotený rámec EFSD+ pre riadenie rizík.

 

10.  Počas obdobia uplatňovania EFSD+ strategická rada čo najskôr prijme a uverejní usmernenia, ktorými sa stanoví, ako sa má zabezpečiť súlad operácií EFSD+ s cieľmi a kritériami oprávnenosti stanovenými v článkoch 26a a 27.

 

11.  Vo svojich strategických usmerneniach strategická rada náležite zohľadní relevantné uznesenia Európskeho parlamentu a rozhodnutia a závery Rady.

 

12.  Výkonné rady regionálnych investičných platforiem podporujú Komisii na úrovni uplatňovania stanovením regionálnych a odvetvových investičných cieľov a regionálnych, odvetvových a tematických investičných okien a formulujú stanoviská k operáciám kombinovaného financovania a k využívaniu záruky pre vonkajšiu činnosť pokrývajúcej operácie EFSD+.

Pozmeňujúci návrh    264

Návrh nariadenia

Článok 28 – odsek 1 – pododsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Príspevok od tretích krajín iných ako sú zmluvné strany Dohody o Európskom hospodárskom priestore a od iných tretích strán má formu hotovosti a podlieha schváleniu zo strany Komisie.

Príspevok od tretích krajín iných ako sú zmluvné strany Dohody o Európskom hospodárskom priestore a od iných tretích strán má formu hotovosti a podlieha stanovisku strategickej rady a schváleniu zo strany Komisie.

Pozmeňujúci návrh    265

Návrh nariadenia

Článok 28 – odsek 1 – pododsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Na žiadosť členských štátov sa ich príspevky môžu vyčleniť na začatie akcií v konkrétnych regiónoch, krajinách, sektoroch alebo existujúcich investičných oknách.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    266

Návrh nariadenia

Článok 28 – odsek 2 – pododsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Na krytie výziev na uplatnenie záruky sa môže použiť akýkoľvek príspevok bez ohľadu na jeho účelové viazanie.

Na krytie výziev na uplatnenie záruky sa môže použiť akýkoľvek príspevok.

Pozmeňujúci návrh    267

Návrh nariadenia

Článok 29 – nadpis

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Vykonávanie dohôd o záruke pre vonkajšiu činnosť

Uplatňovanie dohôd o záruke pre vonkajšiu činnosť

Pozmeňujúci návrh    268

Návrh nariadenia

Článok 29 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Komisia uzavrie v mene Únie dohody o záruke pre vonkajšiu činnosť s oprávnenými partnermi vybranými podľa článku 27. Dohody možno uzatvoriť s konzorciom dvoch alebo viacerých oprávnených protistrán.

1.  Komisia uzavrie v mene Únie dohody o záruke pre vonkajšiu činnosť s oprávnenými partnermi vybranými podľa článku 27. Tieto dohody sú bezpodmienečné, neodvolateľné, na prvú žiadosť a v prospech vybraných partnerov. Dohody možno uzatvoriť s konzorciom dvoch alebo viacerých oprávnených protistrán.

Pozmeňujúci návrh    269

Návrh nariadenia

Článok 29 – odsek 2 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Všetky dohody o záruke pre vonkajšiu činnosť sa na požiadanie sprístupnia Európskemu parlamentu a Rade, pričom sa zohľadní ochrana dôverných a citlivých obchodných informácií.

Všetky dohody o záruke pre vonkajšiu činnosť sa sprístupnia Európskemu parlamentu a Rade, pričom sa zohľadní ochrana dôverných a citlivých obchodných informácií.

Pozmeňujúci návrh    270

Návrh nariadenia

Článok 29 – odsek 3 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  uvedenie cieľov a účelu tohto nariadenia, posúdenie potrieb a uvedenie očakávaných výsledkov s prihliadnutím na podporu sociálnej zodpovednosti podnikov a zodpovedného obchodného správania;

c)  uvedenie cieľov a účelu tohto nariadenia, posúdenia potrieb a uvedenia očakávaných výsledkov s prihliadnutím na podporu sociálnej zodpovednosti podnikov a potreby zabezpečenia zodpovedného obchodného správania, a to aj predovšetkým dodržiavaním medzinárodne dohodnutých usmernení, zásad a právnych nástrojov, ktoré sú uvedené v článku 27 ods. 2 písm. c h);

Pozmeňujúci návrh    271

Návrh nariadenia

Článok 29 – odsek 3 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

d)  odmenu za záruku, ktorá má zohľadňovať mieru rizika, a možnosť, aby sa odmena v náležite odôvodnených prípadoch mohla čiastočne dotovať s cieľom poskytnúť výhodnejšie podmienky;

d)  odmenu za záruku, ktorá má zohľadniť mieru rizika a možnosť, aby sa odmena v náležite odôvodnených prípadoch, najmä v krajinách, ktoré sú nestabilné alebo zasiahnuté konfliktom, v najmenej rozvinutých krajinách a vysoko zadlžených krajinách, mohla čiastočne dotovať s cieľom poskytnúť výhodnejšie podmienky;

Pozmeňujúci návrh    272

Návrh nariadenia

Článok 29 – odsek 3 – písmeno g

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

g)  povinnosti monitorovania, podávania správ a hodnotenia;

g)  povinnosti transparentného monitorovania, podávania správ a hodnotenia;

Pozmeňujúci návrh    273

Návrh nariadenia

Článok 29 – odsek 3 – písmeno h

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

h)  jasné a prístupné postupy podávania sťažností tretími stranami, na ktoré by mohlo mať vplyv vykonávanie projektov podporovaných zárukou pre vonkajšiu činnosť.

h)  jasné a prístupné postupy podávania sťažností tretími stranami, na ktoré by mohlo mať vplyv uplatňovanie projektov podporovaných zárukou pre vonkajšiu činnosť.

Pozmeňujúci návrh    274

Návrh nariadenia

Článok 29 – odsek 5 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

5 a.  Komisia pri uzatváraní dohôd o záruke pre vonkajšiu činnosť s oprávnenými partnermi náležitým spôsobom prihliadne na:

 

a)   poradenstvo a usmernenie strategických a regionálnych výkonných rád;

 

b)   ciele investičného okna;

 

c)   skúsenosti, operačnú a finančnú kapacitu oprávnenej protistrany, ako aj jej kapacitu z hľadiska riadenia rizík;

 

d)   výšku vlastných zdrojov, ako aj spolufinancovania zo súkromného sektora, ktoré je oprávnená protistrana pripravená zmobilizovať pre investičné okno.

Pozmeňujúci návrh    275

Návrh nariadenia

Článok 29 – odsek 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

7.  Oprávnené protistrany poskytnú Komisii na požiadanie všetky ďalšie informácie potrebné na plnenie povinností Komisie súvisiacich s týmto nariadením.

7.  Oprávnené protistrany poskytnú Komisii na požiadanie všetky ďalšie informácie potrebné na plnenie povinností Komisie súvisiacich s týmto nariadením, najmä pokiaľ ide o vykonávanie odporúčaní vyplývajúcich z posúdenia vplyvu ex ante v oblasti ľudských práv, sociálnych vecí, práce a životného prostredia a iných kritérií výberu uvedených v článku 27.

Pozmeňujúci návrh    276

Návrh nariadenia

Článok 29 – odsek 8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

8.  Komisia podá správu o finančných nástrojoch, rozpočtových zárukách a finančnej pomoci v súlade s článkami 241 a 250 nariadenie o rozpočtových pravidlách. Oprávnené protistrany na tento účel každoročne poskytnú informácie potrebné na to, aby Komisii umožnili splnenie povinností týkajúcich sa podávania správ.

8.  Komisia podá správu o finančných nástrojoch, rozpočtových zárukách a finančnej pomoci v súlade s článkami 241 a 250 nariadenie o rozpočtových pravidlách. Oprávnené protistrany na tento účel každoročne poskytnú informácie potrebné na to, aby Komisii umožnili splnenie povinností týkajúcich sa podávania správ. Komisia svoju výročnú správu okrem toho predkladá Európskemu parlamentu a Rade, ako je uvedené v článku 31 ods. 6a.

Pozmeňujúci návrh    277

Návrh nariadenia

Článok 29 – odsek 8 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

8 a.  Komisia alebo oprávnené protistrany bezodkladne upovedomia OLAF, keď v ktorejkoľvek fáze prípravy, vykonávania alebo ukončovania operácií financovania a investičných operácií, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, existuje podozrenie, že došlo k podvodu, korupcii, praniu špinavých peňazí alebo akejkoľvek inej protiprávnej činnosti, ktorá môže poškodiť finančné záujmy Únie. Komisia alebo oprávnené protistrany poskytnú úradu OLAF všetky potrebné informácie, na základe ktorých je možné vykonať úplné a dôsledné vyšetrenie.

Pozmeňujúci návrh    278

Návrh nariadenia

Článok 29 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 29 a

 

Mechanizmus vybavovania sťažností a nápravy

 

Vzhľadom na možné vybavovanie sťažností tretích strán v partnerských krajinách vrátane komunít a jednotlivcov, na ktorých sa operácie podporované EFSD+ a zárukou pre vonkajšiu činnosť vzťahujú, delegácie Komisie a Európskej únie zverejnia na svojich webových sídlach priame odkazy na mechanizmy vybavovania sťažností príslušných protistrán, ktoré uzatvorili dohody s Komisiou. Komisia takisto vytvorí centralizovaný mechanizmus EÚ na vybavovanie sťažností týkajúcich sa všetkých projektov podľa kapitoly IV tohto nariadenia s cieľom poskytnúť možnosť priamo prijímať sťažnosti súvisiace s vybavovaním sťažností oprávnenými protistranami. Komisia tieto informácie zohľadní so zreteľom na budúcu spoluprácu s týmito protistranami.

Pozmeňujúci návrh    279

Návrh nariadenia

Článok 29 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 29 b

 

Vylúčené činnosti a nespolupracujúce jurisdikcie

 

1.   Záruka pre vonkajšiu činnosť nepodporuje operácie financovania a investičné operácie, ktoré:

 

a)   sú spojené s vojenským sektorom alebo so sektorom štátnej bezpečnosti;

 

b)   podporujú rozvoj jadrovej energie, s výnimkou pôžičiek poskytovaných v súlade s nariadením o EINS, a fosílnych palív a podporujú ďalšie technologicky podmienené emisie uhlíka (carbon lock-in) hospodárstiev a spoločností;

 

c)   majú významné vonkajšie náklady v oblasti životného prostredia, napríklad tie, ktoré zahŕňajú degradáciu chránených oblastí, kritických biotopov a lokalít svetového dedičstva, pre ktoré sa neuskutočňuje žiadny plán trvalo udržateľného rozvoja a hospodárenia;

 

d)   vedú k porušovaniu ľudských práv v partnerských krajinách, napr. odoberajú spoločenstvám práva na prístup a kontrolu prírodných zdrojov, ako je pôda, prispievajú k nútenému vysídľovaniu obyvateľstva alebo zahŕňajú nútenú alebo detskú prácu.

 

2.   Oprávnené protistrany vo svojich operáciách financovania a investičných operáciách dodržiavajú platné právo Únie a dohodnuté medzinárodné normy a normy Únie, a preto nepodporujú projekty podľa tohto nariadenia, ktoré prispievajú k praniu špinavých peňazí, financovaniu terorizmu, vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam, daňovým podvodom a daňovým únikom. Okrem toho nesmú oprávnené protistrany vykonávať nové alebo obnovené operácie so subjektmi, ktoré sú súčasťou jurisdikcií alebo majú sídlo v jurisdikciách, ktorých zoznam sa uvádza na základe príslušnej politiky Únie týkajúcej sa nespolupracujúcich jurisdikcií alebo ktoré sú označené ako vysokorizikové tretie krajiny podľa článku 9 ods. 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/849, alebo ktoré dostatočne nedodržiavajú daňové normy Únie alebo medzinárodné daňové normy v oblasti transparentnosti a výmeny informácií. Oprávnené protistrany sa môžu odchýliť od tejto zásady len vtedy, ak sa projekt fyzicky vykonáva v jednej z týchto jurisdikcií a ak neobsahuje žiadne údaje o tom, že by príslušná operácia patrila do niektorej z kategórií uvedených v prvom pododseku tohto odseku. Pri uzatváraní dohôd s finančnými sprostredkovateľmi oprávnené protistrany transponujú požiadavky uvedené v tomto článku do príslušných dohôd a od finančných sprostredkovateľov žiadajú podávanie správ o ich dodržiavaní.

 

3.   Oprávnená protistrana vo svojich operáciách financovania a investičných operáciách uplatňuje zásady a normy stanovené v práve Únie o predchádzaní využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí a financovania terorizmu, a najmä v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/847 (2) a smernici (EÚ) 2015/849. Oprávnené protistrany podmienia priame financovanie aj financovanie prostredníctvom sprostredkovateľov podľa tohto nariadenia poskytnutím informácií o vlastníckych právach v súlade so smernicou (EÚ) 2015/849 a uverejnia vykazované údaje podľa jednotlivých krajín v súlade s článkom 89 ods. 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2013/36/EÚ.

Pozmeňujúci návrh    280

Návrh nariadenia

Článok 31 – odsek -1 (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

-1.  Dosiahnutie cieľov tohto nariadenia sa meria prostredníctvom primeraného, transparentného a zodpovedného systému monitorovania, podávania správ a hodnotenia, ktorým sa zabezpečí riadne zapojenie Európskeho parlamentu a Rady, ako aj zvýšenie účasti všetkých partnerov Únie vrátane občianskej spoločnosti na uplatňovaní programov.

Pozmeňujúci návrh    281

Návrh nariadenia

Článok 31 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Ukazovatele, ktoré sa uvádzajú v správach na účely posúdenia pokroku pri dosahovaní špecifických cieľov tohto nariadenia stanovených v článku 3, sú uvedené v prílohe VII v súlade ukazovateľmi cieľov trvalo udržateľného rozvoja. Ako základ pre posúdenie rozsahu, v akom sa ciele dosiahli, sa použijú hodnoty ukazovateľov k 1. januáru 2021.

1.  Ukazovatele, ktoré sa uvádzajú v správach na účely posúdenia pokroku pri dosahovaní špecifických cieľov tohto nariadenia stanovených v článku 3 ods. 2, sú uvedené v prílohe VII v súlade s ukazovateľmi cieľov trvalo udržateľného rozvoja. Ako základ pre posúdenie rozsahu, v akom sa ciele dosiahli, sa použijú hodnoty ukazovateľov k 1. januáru 2021.

Pozmeňujúci návrh    282

Návrh nariadenia

Článok 31 – odsek 2 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Komisia pravidelne monitoruje svoje akcie a skúma pokrok pri dosahovaní očakávaných výsledkov zahŕňajúcich vykonanú činnosť a jej prínosy.

Komisia pravidelne monitoruje svoje akcie a skúma pokrok pri dosahovaní očakávaných cieľov stanovených v článku 3, ako aj výsledkov zahŕňajúcich vykonanú činnosť a jej prínosy.

Pozmeňujúci návrh    283

Návrh nariadenia

Článok 31 – odsek 2 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Pokrok v súvislosti s očakávanými výsledkami by sa mal monitorovať na základe jasných, transparentných a prípadne merateľných ukazovateľov. Používa sa obmedzený počet ukazovateľov, aby sa zjednodušilo včasné podávanie správ.

Pokrok v súvislosti s očakávanými výsledkami sa monitoruje na základe jasných, transparentných a merateľných ukazovateľov stanovených v prílohe VII a v rámci monitorovania a hodnotenia prijatého podľa odseku 9, ako aj v súlade s ustanoveniami o plnení rozpočtu Únie. Používa sa obmedzený počet ukazovateľov, aby sa zjednodušilo včasné podávanie správ, ktoré sa rozčleňujú minimálne podľa pohlavia a veku.

Pozmeňujúci návrh    284

Návrh nariadenia

Článok 31 – odsek 3 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Spoločné rámce výsledkov zahrnuté v spoločných programových dokumentoch, ktoré spĺňajú kritériá stanovené v článku 12 ods. 4 poskytujú základ pre spoločné monitorovanie implementácie kolektívnej podpory pre partnerskú krajinu, ktoré vykonáva Únia a členské štáty.

Spoločné rámce výsledkov zahrnuté v spoločných programových dokumentoch, ktoré spĺňajú kritériá stanovené v článku 12 ods. 4 poskytujú základ pre spoločné monitorovanie uplatňovania kolektívnej podpory pre partnerskú krajinu, ktoré vykonáva Únia a členské štáty.

Pozmeňujúci návrh    285

Návrh nariadenia

Článok 31 – odsek 3 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Systém podávania správ o výkonnosti zabezpečí, aby sa údaje na monitorovanie vykonávania programu a výsledkov zbierali efektívne, účinne a včas. Na tento účel sa príjemcom finančných prostriedkov Únie ukladajú primerané požiadavky na podávanie správ.

Systém podávania správ o výkonnosti zabezpečí, aby sa údaje na monitorovanie uplatňovania programu a výsledkov zbierali efektívne, účinne a včas. Na tento účel sa príjemcom finančných prostriedkov Únie ukladajú primerané požiadavky na podávanie správ.

Pozmeňujúci návrh    286

Návrh nariadenia

Článok 31 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Komisia preskúma pokrok dosiahnutý pri vykonávaní tohto nariadenia. Od roku 2022 Komisia predkladá Európskemu parlamentu a Rade výročnú správu o dosiahnutých cieľoch tohto nariadenia prostredníctvom ukazovateľov merajúcich dosiahnuté výsledky a účinnosť nariadenia. Uvedenú správu predloží aj Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov.

4.  Komisia preskúma pokrok dosiahnutý pri uplatňovaní tohto nariadenia. Od roku 2022 Komisia predkladá Európskemu parlamentu a Rade výročnú správu o dosiahnutých cieľoch tohto nariadenia prostredníctvom ukazovateľov merajúcich dosiahnuté výsledky a účinnosť nariadenia, a to vrátane, nie však výlučne ukazovateľov stanovených v prílohe VII, ako aj o plnení rozpočtu Únie. Uvedenú správu predloží aj Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov.

Pozmeňujúci návrh    287

Návrh nariadenia

Článok 31 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.  Výročná správa obsahuje informácie týkajúce sa predchádzajúceho roka o financovaných opatreniach, výsledkoch monitorovania a hodnotenia, účasti príslušných partnerov a o plnení rozpočtových záväzkov a platobných rozpočtových prostriedkov rozdelených podľa jednotlivých krajín, regiónov a sektorov spolupráce. Posúdia sa v nej výsledky financovania z prostriedkov Únie prostredníctvom čo najširšieho využívania konkrétnych a merateľných ukazovateľov jeho úlohy pri plnení cieľov tohto nariadenia. V prípade rozvojovej spolupráce sa tiež v správe posúdi, ak je to možné a vhodné, aj dodržiavanie zásad účinnosti rozvoja, a to aj pokiaľ ide o inovačné finančné nástroje.

5.  Výročná správa obsahuje informácie týkajúce sa predchádzajúceho roka o financovaných opatreniach, výsledkoch monitorovania a hodnotenia, účasti príslušných partnerov a úrovni ich spolupráce a o uplatňovaní rozpočtových záväzkov a platobných rozpočtových prostriedkov rozdelených podľa jednotlivých krajín, regiónov a sektorov spolupráce. Bude obsahovať posúdenie pokroku pri dosahovaní očakávaných výsledkov a začleňovaní prierezových otázok uvedených v článku 8 ods. 6. Posúdia sa v nej výsledky financovania z prostriedkov Únie prostredníctvom využívania konkrétnych a merateľných ukazovateľov jeho úlohy pri plnení cieľov tohto nariadenia. V prípade rozvojovej spolupráce sa tiež v správe posúdi aj dodržiavanie zásad účinnosti rozvoja, a to aj pokiaľ ide o inovačné finančné nástroje.

Pozmeňujúci návrh    288

Návrh nariadenia

Článok 31 – odsek 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

6.  Výročná správa vypracovaná v roku 2021 bude obsahovať konsolidované informácie z výročných správ týkajúcich sa rokov 2014 až 2020 o všetkom financovaní na základe nariadení uvedených v článku 40 ods. 2 vrátane vonkajších pripísaných príjmov a príspevkov do trustových fondov a uvádza sa v nej rozdelenie výdavkov podľa krajín, využitia finančných nástrojov, záväzkov a platieb. V správe sa uvádzajú hlavné získané poznatky a opatrenia prijaté v nadväznosti na odporúčania z externých hodnotení vykonaných v predchádzajúcich rokoch.

6.  Výročná správa vypracovaná v roku 2021 bude obsahovať konsolidované informácie z výročných správ týkajúcich sa rokov 2014 až 2020 o všetkom financovaní na základe nariadení uvedených v článku 39 ods. 2 vrátane vonkajších pripísaných príjmov a príspevkov do trustových fondov a uvádza sa v nej rozdelenie výdavkov podľa krajín, využitia finančných nástrojov, záväzkov a platieb. V správe sa uvádzajú hlavné získané poznatky a opatrenia prijaté v nadväznosti na odporúčania z externých hodnotení vykonaných v predchádzajúcich rokoch. Zahŕňa posúdenie úrovne kapacity zamestnancov v ústredí a na úrovni delegácií EÚ pri plnení všetkých cieľov, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie.

Pozmeňujúci návrh    289

Návrh nariadenia

Článok 31 – odsek 6 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

6 a.  Komisia predkladá v rámci výročnej správy podrobné informácie o operáciách financovania a investičných operáciách krytých zárukou pre vonkajšiu činnosť a o fungovaní EFSD+, jeho riadení a účinnom prispievaní k jeho cieľom. K tejto časti výročnej správy pripojí stanovisko Dvora audítorov. Obsahuje tieto prvky:

 

a)   posúdenie výsledkov, ktoré prispievajú k plneniu účelu a cieľov stanovených EFSD+, ako sa stanovuje v tomto nariadení;

 

b)   posúdenie prebiehajúcich operácií financovania a investičných operácií krytých zárukou pre vonkajšiu činnosť na úrovni odvetvia, krajiny a na regionálnych úrovniach a ich súladu s týmto nariadením vrátane rizikových opatrení a ich vplyvu na finančnú a hospodársku stabilitu partnerov;

 

c)   posúdenie doplnkovosti a pridanej hodnoty, mobilizovania zdrojov súkromného sektora, odhadovaných a skutočných výstupov, výsledkov a vplyvu operácií financovania a investičných operácií krytých zárukou pre vonkajšiu činnosť na súhrnnom základe vrátane vplyvu na vytváranie dôstojných pracovných miest, odstraňovanie chudoby a znižovanie nerovností; toto posúdenie musí obsahovať rodovú analýzu operácií krytých na základe dôkazov a údajov rozčlenených podľa pohlavia, ak je to možné, ako aj analýzu typu podporovaného súkromného sektora vrátane družstiev a sociálnych podnikov;

 

d)   posúdenie dodržiavania požiadaviek týkajúcich sa využívania záruky pre vonkajšiu činnosť a dosahovania kľúčových ukazovateľov výkonnosti stanovených ku každému predloženému návrhu;

 

e)  posúdenie pákového efektu dosiahnutého operáciami krytými zárukou pre vonkajšiu činnosť a EFSD+;

 

f)   finančnú sumu prevedenú v prospech príjemcov a posúdenie operácií financovania a investičných operácií každou protistranou na súhrnnom základe;

 

g)   posúdenie doplnkovosti a pridanej hodnoty operácií financovania a investičných operácií oprávnených protistrán a súhrnného rizika spojeného s týmito operáciami;

 

h)   podrobné informácie o výzvach na uplatnenie záruky pre vonkajšiu činnosť, stratách, výnosoch, vymožených sumách a akýchkoľvek iných prijatých platbách, ako aj celkovej rizikovej expozícii;

 

i)   finančné správy o operáciách financovania a investičných operáciách oprávnených protistrán, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, overené nezávislým externým audítorom;

 

j)   posúdenie synergií a dopĺňanie medzi operáciami krytými zárukou pre vonkajšiu činnosť a druhým a tretím pilierom EIP na základe príslušných existujúcich správ s osobitným zreteľom na pokrok dosiahnutý v oblasti dobrej správy vrátane boja proti korupcii a nezákonným finančným tokom, dodržiavania ľudských práv, právneho štátu a politík zohľadňujúcich rodovú otázku, ako aj podpory podnikania, miestneho podnikateľského prostredia a miestnych finančných trhov;

 

k)   posúdenie súladu operácií v rámci záruky pre vonkajšiu činnosť s medzinárodne dohodnutými zásadami účinnosti rozvoja;

 

l)   posúdenie výnosov záruk;

 

m)   posúdenie vykonávania ustanovení týkajúcich sa vylúčených činností a nespolupracujúcich jurisdikcií.

Pozmeňujúci návrh    290

Návrh nariadenia

Článok 31 – odsek 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

7.  Ročný odhad celkových výdavkov na opatrenia v oblasti klímy a biodiverzity sa vykoná na základe prijatých orientačných programových dokumentov. Finančné prostriedky pridelené podľa tohto nariadenia podliehajú každoročnému systému sledovania na základe metodiky Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj („Rio markery“) začlenenému do existujúcej metodiky na riadenie výkonnosti programov Únie s cieľom vyčísliť výdavky súvisiace s opatreniami v oblasti klímy a biodiverzity na úrovni akčných plánov a opatrení uvedených v článku 19 a zaznamenaných v rámci hodnotení a ročnej správy, pričom sa nevylučuje použitie presnejších metód, ak sú takéto metódy k dispozícii.

7.  Ročný odhad celkových výdavkov na plnenie cieľov stanovených týmto nariadením sa vykoná na základe prijatých orientačných programových dokumentov. Finančné prostriedky pridelené podľa tohto nariadenia podliehajú každoročnému systému sledovania na základe metodiky Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj vrátane „Rio markerov“ začlenenému do existujúcej metodiky na riadenie výkonnosti programov Únie s cieľom vyčísliť výdavky súvisiace s opatreniami v oblasti klímy, biodiverzity a životného prostredia, ľudského rozvoja a sociálnej inklúzie, rodovej rovnosti a oficiálnej rozvojovej pomoci na úrovni akčných plánov a opatrení uvedených v článku 19 a zaznamenaných v rámci hodnotení a výročnej správy, pričom sa nevylučuje použitie presnejších metód, ak sú takéto metódy k dispozícii. Komisia predloží odhad Európskemu parlamentu v rámci výročnej správy.

Pozmeňujúci návrh    291

Návrh nariadenia

Článok 31 – odsek 8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

8.  Komisia sprístupní informácie o rozvojovej spolupráci prostredníctvom uznávaných medzinárodných noriem.

8.  Komisia sprístupní informácie o rozvojovej spolupráci prostredníctvom uznávaných medzinárodných noriem vrátane noriem Medzinárodnej organizácie práce a pomocou rámca pre spoločnú normu vypracovanú Iniciatívou za transparentnosť poskytovania medzinárodnej pomoci.

Pozmeňujúci návrh    292

Návrh nariadenia

Článok 31 – odsek 9

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

9.  Aby sa zaistilo účinné posúdenie pokroku pri dosahovaní cieľov tohto nariadenia je Komisia splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 34 s cieľom zmeniť prílohu VII na účely preskúmania alebo doplnenia ukazovateľov, ak sa to považuje za potrebné, a s cieľom doplniť toto nariadenie o ustanovenia týkajúce sa zavedenia rámca pre monitorovanie a hodnotenie.

9.  Aby sa zaistilo účinné posúdenie pokroku pri dosahovaní cieľov tohto nariadenia, Komisia prijíma delegované akty v súlade s článkom 34 s cieľom zmeniť prílohu VII na účely preskúmania alebo doplnenia ukazovateľov, ak sa to považuje za potrebné, a to aj počas preskúmania v polovici trvania podľa článku 32 a s cieľom doplniť toto nariadenie o ustanovenia týkajúce sa zavedenia rámca pre monitorovanie a hodnotenie, ktorý môže zahŕňať ďalšie ukazovatele výkonnosti uplatniteľné pre každý z konkrétnych cieľov tohto nariadenia .

Pozmeňujúci návrh    293

Návrh nariadenia

Článok 32 – nadpis

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Hodnotenie

Hodnotenie a prieskum v polovici obdobia

Pozmeňujúci návrh    294

Návrh nariadenia

Článok 32 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Priebežné hodnotenie tohto nariadenia sa vykoná hneď, ako sú k dispozícii dostatočné informácie o jeho vykonávaní, najneskôr však do štyroch rokov od začiatku implementácie nástroja.

Najneskôr do 30. júna 2024 Komisia predloží hodnotiacu správu v polovici trvania o uplatňovaní tohto nariadenia. Táto hodnotiaca správa v polovici trvania sa vzťahuje na obdobie od 1. januára 2021 do 31. decembra 2023 a skúma sa v nej prínos Únie k dosiahnutiu cieľov tohto nariadenia, a to prostredníctvom ukazovateľov merajúcich dosiahnuté výsledky a akýchkoľvek zistení a záverov týkajúcich sa vplyvu tohto nariadenia vrátane Európskeho fondu pre udržateľný rozvoj plus a záruky pre vonkajšiu činnosť.

Pozmeňujúci návrh    295

Návrh nariadenia

Článok 32 – odsek 1 – pododsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Európsky parlament môže poskytnúť základné informácie na účely tohto hodnotenia. Komisia a ESVČ zorganizuje konzultácie s kľúčovými zainteresovanými stranami a prijímateľmi vrátane organizácií občianskej spoločnosti. Komisia a ESVČ venujú osobitnú pozornosť tomu, aby sa zabezpečilo zastúpenie najviac marginalizovaných osôb.

Pozmeňujúci návrh    296

Návrh nariadenia

Článok 32 – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

V náležitých prípadoch sa hodnotenia zakladajú na zásadách osvedčených postupov Výboru pre rozvojovú pomoc Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj s cieľom zistiť, či sa dosiahli ciele, a navrhnúť odporúčania na zlepšenie budúcich akcií.

Komisia takisto vyhodnotí vplyv a efektívnosť svojich činností podľa oblastí intervencie a efektívnosť programovania prostredníctvom externých hodnotení. Komisia a ESVČ zohľadnia návrhy a stanoviská Európskeho parlamentu a Rady týkajúce sa nezávislých externých hodnotení. V uplatniteľných prípadoch sa hodnotenia zakladajú na zásadách osvedčených postupov Výboru pre rozvojovú pomoc Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj s cieľom zistiť, či sa dosiahli ciele, a navrhnúť odporúčania na zlepšenie budúcich akcií. V priebežnom hodnotení sa posúdi, ako Únia plnila ciele stanovené v tomto nariadení.

Pozmeňujúci návrh    297

Návrh nariadenia

Článok 32 – odsek 2 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Na konci vykonávania nariadenia, najneskôr však štyri roky po uplynutí obdobia uvedeného v článku 1, Komisia vykoná záverečné hodnotenie nariadenia. V tomto hodnotení sa posúdi prínos Únie k dosiahnutiu cieľov tohto nariadenia, pričom sa zohľadnia ukazovatele merajúce dosiahnuté výsledky a akékoľvek zistenia a závery týkajúce sa vplyvu tohto nariadenia.

Hodnotiaca správa v polovici trvania tiež zohľadní efektívnosť, pridanú hodnotu, fungovanie jednoduchšej a efektívnejšej štruktúry financovania vonkajšej činnosti, vnútornú a vonkajšiu súdržnosť a trvalú relevantnosť cieľov tohto nariadenia, komplementárnosť a synergie medzi financovanými akciami, príspevok opatrení k dôslednej vonkajšej činnosti Únie a to, do akej miery je verejnosť v prijímajúcich krajinách informovaná o finančnej podpore Únie, ak je to vhodné, a zahrnie aj zistenia správ uvedených v článku 31 ods. 4.

Pozmeňujúci návrh    298

Návrh nariadenia

Článok 32 – odsek 2 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

V záverečnej hodnotiacej správe sa rieši aj účinnosť, pridaná hodnota, priestor pre zjednodušenie, vnútorná a vonkajšia súdržnosť a trvajúca relevantnosť cieľov tohto nariadenia.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    299

Návrh nariadenia

Článok 32 – odsek 2 – pododsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Správa o záverečnom hodnotení sa vypracuje s konkrétnym zámerom zlepšiť implementáciu financovania zo strany Únie. Bude zdrojom informácií pri prijímaní rozhodnutí o obnovení, úprave alebo pozastavení určitých typov akcií implementovaných v rámci nariadenia.

Hodnotiaca správa v polovici trvania sa vypracuje s konkrétnym zámerom zlepšiť uplatňovanie financovania zo strany Únie. Bude zdrojom informácií pri prijímaní rozhodnutí o obnovení, úprave alebo pozastavení určitých typov akcií implementovaných v rámci nariadenia.

Pozmeňujúci návrh    300

Návrh nariadenia

Článok 32 – odsek 2 – pododsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Správa o záverečnom hodnotení obsahuje aj konsolidované informácie z príslušných výročných správ o každom financovaní, ktoré sa riadi týmto nariadením, vrátane vonkajších pripísaných príjmov a príspevkov do trustových fondov a uvádza sa v nej rozdelenie výdavkov podľa prijímateľských krajín, využitia finančných nástrojov, záväzkov a platieb.

Hodnotiaca správa v polovici trvania obsahuje aj konsolidované informácie z príslušných výročných správ o každom financovaní, ktoré sa riadi týmto nariadením, vrátane vonkajších pripísaných príjmov a príspevkov do trustových fondov a uvádza sa v nej rozdelenie výdavkov podľa prijímateľských krajín, využitia finančných nástrojov, záväzkov a platieb, ako aj geografický a tematický program a činnosti rýchlej akcie vrátane finančných prostriedkov mobilizovaných z rezervy na vznikajúce výzvy a priority.

Pozmeňujúci návrh    301

Návrh nariadenia

Článok 32 – odsek 2 – pododsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Komisia prostredníctvom príslušného výboru uvedeného v článku 35 oznámi závery hodnotení spolu so svojimi pripomienkami Európskemu parlamentu, Rade a členským štátom. Konkrétne hodnotenia sa môžu na žiadosť členských štátov prerokovať v uvedenom výbore. Výsledky sa zohľadnia pri zostavovaní programu a prideľovaní zdrojov.

Komisia oznámi závery hodnotení spolu so svojimi pripomienkami Európskemu parlamentu, Rade a členským štátom. Výsledky sa zohľadnia pri zostavovaní programu a prideľovaní zdrojov.

Pozmeňujúci návrh    302

Návrh nariadenia

Článok 32 – odsek 2 – pododsek 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Komisia zapája do procesu hodnotenia financovania zo strany Únie poskytnutého podľa tohto nariadenia v primeranom rozsahu všetky príslušné zainteresované strany a v prípade potreby sa môže snažiť o vypracovanie spoločných hodnotení s členskými štátmi a rozvojovými partnermi s úzkou účasťou partnerských krajín.

Komisia zapája do procesu hodnotenia financovania zo strany Únie poskytnutého podľa tohto nariadenia všetky príslušné zainteresované strany a príjemcov vrátane organizácií občianskej spoločnosti a v prípade potreby sa môže snažiť o vypracovanie spoločných hodnotení s členskými štátmi a rozvojovými partnermi s úzkou účasťou partnerských krajín.

Pozmeňujúci návrh    303

Návrh nariadenia

Článok 32 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2 a.  Komisia predloží hodnotiacu správu v polovici trvania uvedenú v odseku 2 Európskemu parlamentu a Rade. K správe sa v prípade potreby pripoja legislatívne návrhy, ktorými sa stanovia potrebné zmeny tohto nariadenia.

Pozmeňujúci návrh    304

Návrh nariadenia

Článok 32 – odsek 2 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2 b.  Na konci obdobia uplatňovania tohto nariadenia, najneskôr však tri roky po uplynutí obdobia uvedeného v článku 1, Komisia vykoná záverečné hodnotenie nariadenia za rovnakých podmienok ako hodnotenie v polovici trvania uvedené v odseku 2 tohto článku.

Pozmeňujúci návrh    305

Návrh nariadenia

Článok 33 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  V riadne odôvodnených prípadoch a ak akcia, ktorá sa má implementovať je globálnej, nadregionálnej alebo regionálnej povahy, môže Komisia v rámci príslušných viacročných orientačných programov alebo v rámci príslušných akčných plánov alebo opatrení rozhodnúť o rozšírení rozsahu akcií na krajiny a územia, na ktoré sa podľa článku 4 nevzťahuje toto nariadenie, s cieľom zabezpečiť súdržnosť a efektívnosť financovania Úniou alebo posilniť regionálnu alebo transregionálnu spoluprácu.

1.  V riadne odôvodnených prípadoch a ak akcia, ktorá sa má uplatňovať, je globálnej, nadregionálnej alebo regionálnej povahy, je Komisia oprávnená prijať delegovaný akt v súlade s článkom 34 na doplnenie tohto nariadenia na účely týchto akcií pridaním krajín a území ku krajinám a k územiam, na ktoré sa podľa článku 4 vzťahuje toto nariadenie.

Pozmeňujúci návrh    306

Návrh nariadenia

Článok 33 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Komisia môže pristúpiť aj k špecifickému prideleniu finančných prostriedkov na pomoc partnerským krajinám a regiónom pri posilňovaní ich spolupráce so susednými najvzdialenejšími regiónmi Únie a so zámorskými krajinami a územiami, na ktoré sa vzťahuje rozhodnutie Rady rozhodnutie o ZKÚ. Na tento účel môže toto nariadenie podľa potreby a na základe reciprocity a proporcionality, pokiaľ ide o úroveň financovania na základe rozhodnutia o ZKÚ a/alebo nariadenia o EÚS, prispievať na akcie implementované partnerskou krajinou alebo regiónom alebo akýmkoľvek iným subjektom podľa tohto nariadenia, krajinou, územím alebo akýmkoľvek iným subjektom podľa rozhodnutia o ZKÚ alebo najvzdialenejšími regiónmi Únie v rámci spoločných operačných programov, alebo na programy medziregionálnej spolupráce alebo opatrenia stanovené a implementované podľa nariadenia o EÚS.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    307

Návrh nariadenia

Článok 33 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 33 a

 

Spolupráca partnerských krajín a regiónov so susednými najvzdialenejšími regiónmi Únie a so zámorskými krajinami a územiami

 

1.   Komisia môže pristúpiť aj k špecifickému prideleniu finančných prostriedkov na pomoc partnerským krajinám a regiónom pri posilňovaní ich spolupráce so susednými najvzdialenejšími regiónmi Únie a so zámorskými krajinami a územiami, na ktoré sa vzťahuje rozhodnutie Rady rozhodnutie o ZKÚ. Na tento účel môže toto nariadenie podľa potreby a na základe reciprocity a proporcionality, pokiaľ ide o úroveň financovania na základe rozhodnutia o ZKÚ a/alebo nariadenia o EÚS, prispievať na akcie implementované partnerskou krajinou alebo regiónom alebo akýmkoľvek iným subjektom podľa tohto nariadenia, krajinou, územím alebo akýmkoľvek iným subjektom podľa rozhodnutia o ZKÚ alebo najvzdialenejšími regiónmi Únie v rámci spoločných operačných programov, alebo na programy medziregionálnej spolupráce alebo opatrenia stanovené a uplatňované podľa nariadenia o EÚS.

 

2.   Miera spolufinancovania Únie nesmie byť vyššia ako 90 % oprávnených výdavkov programu alebo opatrenia. V prípade technickej pomoci je miera spolufinancovania 100 %.

Pozmeňujúci návrh    308

Návrh nariadenia

Článok 34 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 4 ods. 6, článku 26 ods. 3, článku 27 ods. 9 a článku 31 ods. 9 sa Komisii udelí na obdobie platnosti tohto nariadenia.

2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 4 ods. 6, článku 8 ods. 7a, článku 8 ods. 8b, článku 14 ods. 1, článku 15a, článku 17 ods. 4, článku 21 ods. 3a, článku 26 ods. 4, článku 27 ods. 9, článku 31 ods. 9 a článku 33 ods. 1 sa Komisii udelí na obdobie platnosti tohto nariadenia. Komisia prijme tieto delegované akty čo najskôr. Delegované akty uvedené v článku 8 ods. 7a, článku 8 ods. 8b, článku 17 ods. 4 a článku 31 ods. 9 sa prijmú do ... [6 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia].

Pozmeňujúci návrh    309

Návrh nariadenia

Článok 34 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Delegovanie právomoci uvedené v článku 4 ods. 6, článku 26 ods. 3, článku 27 ods. 9 a článku 31 ods. 9 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

3.  Delegovanie právomoci uvedené v článku 4 ods. 6, článku 8 ods.7a, článku 8 ods. 8b, článku 14 ods. 1, článku 15 písm. a), článku 17 ods. 4, článku 21 ods. 3a, článku 26 ods. 4, článku 27 ods. 9, článku 31 ods. 9 a článku 33 ods. 1 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

Pozmeňujúci návrh    310

Návrh nariadenia

Článok 34 – odsek 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

6.  Delegovaný akt prijatý podľa článku 4 ods. 6, článku 26 ods. 3, článku 27 ods. 9 a článku 31 ods. 9 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

6.  Delegovaný akt prijatý podľa článku 4 ods. 6, článku 8 ods.7a, článku 8 ods. 8b, článku 14 ods. 1, článku 15 písm. a), článku 17 ods. 4, článku 21 ods. 3a, článku 26 ods. 4, článku 27 ods. 9, článku 31 ods. 9 a článku 33 ods. 1 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade, alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

Pozmeňujúci návrh    311

Návrh nariadenia

Článok 34 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 34 a

 

Postup pre naliehavé prípady

 

1.   Ak si to v prípade prírodných katastrof alebo katastrof spôsobených človekom, alebo v prípade bezprostredného ohrozenia demokracie, právneho štátu, ľudských práv alebo základných slobôd vyžadujú naliehavé dôvody, Komisia je oprávnená prijímať delegované akty a uplatní sa postup stanovený v odsekoch 2 a 3 tohto článku.

 

2.   Delegované akty prijaté podľa tohto článku nadobúdajú účinnosť okamžite a uplatňujú sa, pokiaľ voči nim nie je v súlade s odsekom 3 vznesená námietka.   V oznámení delegovaného aktu Európskemu parlamentu a Rade sa uvedú dôvody použitia postupu pre naliehavé prípady.

 

3.   Európsky parlament alebo Rada môžu vzniesť voči delegovanému aktu námietku v súlade s postupom uvedeným v článku 34 ods. 6. V takom prípade Komisia okamžite po oznámení rozhodnutia Európskeho parlamentu alebo Rady vzniesť námietku akt zruší.

Pozmeňujúci návrh    312

Návrh nariadenia

Článok 34 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 34 b

 

Demokratická zodpovednosť

 

1.   S cieľom posilniť dialóg medzi inštitúciami Únie, najmä Európskym parlamentom, Komisiou a ESVČ, a zabezpečiť väčšiu transparentnosť a zodpovednosť, ako aj vhodnosť pri prijímaní aktov a opatrení Komisiou, môže Európsky parlament vyzvať Komisiu a ESVČ, aby sa zúčastnili na diskusii o strategickom smerovaní a usmerneniach pre programovanie podľa tohto nariadenia. Týmto dialógom sa takisto posilní celková súdržnosť všetkých nástrojov na financovanie vonkajšej činnosti v súlade s článkom 5. Tento dialóg sa môže uskutočniť predtým, ako Komisia prijme delegované akty a návrh ročného rozpočtu. Tento dialóg sa môže na žiadosť Európskeho parlamentu, Európskej komisie alebo ESVČ uskutočniť aj ad hoc z dôvodu významného politického vývoja.

 

2.   Komisia a ESVČ predloží Európskemu parlamentu všetky dokumenty relevantné v tomto ohľade, a to najmenej jeden mesiac pred začiatkom dialógu. V prípade dialógu súvisiaceho s ročným rozpočtom Komisia a ESVČ poskytnú konsolidované informácie o všetkých akčných plánoch a opatreniach prijatých alebo plánovaných v súlade s článkom 21, informácie o spolupráci v jednotlivých krajinách, regiónoch a tematických oblastiach a o využívaní činností rýchlej reakcie, rezervy na vznikajúce výzvy a priority a záruky pre vonkajšiu činnosť.

 

3.   Komisia a ESVČ v čo najväčšej miere zohľadnia pozíciu vyjadrenú Európskym parlamentom. Ak Komisia alebo ESVČ nezohľadnia pozíciu Európskeho parlamentu, musia poskytnúť riadne odôvodnenie.

 

4.   Komisia a ESVČ, najmä prostredníctvom riadiacej skupiny podľa článku 38, sú zodpovedné za informovanie Európskeho parlamentu o stave uplatňovania tohto nariadenia, a to najmä o prebiehajúcich opatreniach, akciách a výsledkoch.

Pozmeňujúci návrh    313

Návrh nariadenia

Článok 35

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Článok 35

vypúšťa sa

Výbor

 

1.  Komisii pomáha výbor pre susedstvo a rozvojovú a medzinárodnú spoluprácu. Tento výbor je výborom v zmysle nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

 

2.  Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5 nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

 

3.  Ak sa má stanovisko výboru získať písomným postupom, tento postup sa ukončí bez výsledku, ak tak v rámci lehoty na vydanie stanoviska rozhodne predseda výboru alebo ak o to požiada jednoduchá väčšina členov výboru.

 

4.  Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 8 nariadenia (EÚ) č. 182/2011 v spojení s jeho článkom 5.

 

5.  Prijaté rozhodnutie zostane v účinnosti počas obdobia uplatňovania prijatého alebo upraveného dokumentu, akčného programu alebo opatrenia.

 

6.  Pozorovateľ z Európskej investičnej banky sa zúčastní na jednaniach výboru pokiaľ ide o otázky týkajúce sa Európskej investičnej banky.

 

Pozmeňujúci návrh    314

Návrh nariadenia

Článok 36 – nadpis

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Informácie, komunikácia a propagácia

Transparentnosť, komunikácia a zverejňovanie informácií

Pozmeňujúci návrh    315

Návrh nariadenia

Článok 36 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Príjemcovia finančných prostriedkov Únie priznávajú pôvod a zabezpečujú viditeľnosť finančných prostriedkov Únie, najmä pri propagácii akcií a ich výsledkov, tým, že poskytujú ucelené, účinné a primerané cielené informácie rôznym cieľovým skupinám vrátane médií a verejnosti.

1.  Príjemcovia finančných prostriedkov Únie priznávajú pôvod a zabezpečujú viditeľnosť finančných prostriedkov Únie, najmä pri propagácii akcií a ich výsledkov, tým, že poskytujú ucelené, účinné a primerané cielené informácie rôznym cieľovým skupinám vrátane médií a verejnosti. Komisia je zodpovedná za monitorovanie dodržiavania uvedených záväzkov zo strany prijímateľov.

Pozmeňujúci návrh    316

Návrh nariadenia

Článok 36 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Komisia vykonáva v súvislosti s týmto nariadením a jeho činnosťami a výsledkami informačné a komunikačné činnosti. Finančné zdroje pridelené na toto nariadenie zároveň prispievajú k inštitucionálnej komunikácii o politických prioritách Únie, pokiaľ sa tieto priority priamo týkajú cieľov uvedených v článku 3.

2.  Komisia uplatňuje v súvislosti s týmto nariadením a jeho činnosťami a výsledkami informačné a komunikačné činnosti. Finančné zdroje pridelené na toto nariadenie zároveň prispievajú k inštitucionálnej komunikácii o politických prioritách Únie, pokiaľ sa tieto priority priamo týkajú cieľov uvedených v článku 3.

Pozmeňujúci návrh    317

Návrh nariadenia

Článok 36 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2 a.  Komisia prijme opatrenia na posilnenie strategickej komunikácie a verejnej diplomacie pri oznamovaní hodnôt Únie a pridanej hodnoty Únie.

Pozmeňujúci návrh    318

Návrh nariadenia

Článok 36 – odsek 2 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2 b.  Komisia zriadi jeden komplexný verejný elektronický centrálny register všetkých akcií financovaných podľa tohto nariadenia vrátane kritérií používaných na stanovenie potrieb partnerov v procese prideľovania zdrojov a zabezpečí jeho pravidelnú aktualizáciu s výnimkou tých akcií, o ktorých sa predpokladá, že v ich dôsledku vznikajú bezpečnostné problémy alebo miestne politicky citlivé záležitosti podľa článku 37.

Pozmeňujúci návrh    319

Návrh nariadenia

Článok 36 – odsek 2 c (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2 c.  Register tiež obsahuje informácie o všetkých operáciách financovania a investičných operáciách na individuálnej úrovni, ako aj na projektovej úrovni, a základné prvky všetkých dohôd o záruke EFSD+ vrátane informácií o zákonnej totožnosti oprávnených protistrán, očakávaných prínosoch v oblasti rozvoja a postupoch vybavovania sťažností, pričom zohľadňuje ochranu dôverných a citlivých obchodných informácií.

Pozmeňujúci návrh    320

Návrh nariadenia

Článok 36 – odsek 2 d (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2 d.  V súlade so svojou politikou transparentnosti a s pravidlami Únie týkajúcimi sa ochrany údajov a prístupu k dokumentom a informáciám oprávnené protistrany EFSD+ na svojom webovom sídle iniciatívne a systematicky sprístupňujú verejnosti informácie o všetkých operáciách financovania a investičných operáciách krytých zárukou pre vonkajšiu činnosť, ktoré sa týkajú najmä spôsobu, akým uvedené operácie prispievajú k dosiahnutiu cieľov a požiadaviek tohto nariadenia. Tieto informácie sú rozčlenené na úrovni projektov. Takéto informácie vždy zohľadňujú ochranu dôverných a citlivých obchodných informácií. Oprávnené protistrany tiež uvádzajú podporu Únie v rámci všetkých informácií, ktoré uverejňujú o operáciách financovania a investičných operáciách, ktoré sú kryté zárukou pre vonkajšiu činnosť v súlade s týmto nariadením.

Pozmeňujúci návrh    321

Návrh nariadenia

Článok 38

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Článok 38

vypúšťa sa

Doložka o ESVČ

 

Toto nariadenie sa uplatňuje v súlade s rozhodnutím 2010/427/EÚ.

 

Pozmeňujúci návrh    322

Návrh nariadenia

Článok 38 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 38a

 

Riadenie

 

Horizontálna riadiaca skupina založená zo všetkých príslušných útvarov Komisie a ESVČ, ktorej predsedá PK/VP alebo zástupca tohto úradu, je zodpovedná za usmerňovanie, koordináciu a riadenie tohto nástroja v celom cykle riadenia s cieľom zabezpečiť konzistentnosť, efektívnosť, transparentnosť a zodpovednosť celého financovania vonkajšej činnosti Únie. PK/VP zabezpečí celkovú politickú koordináciu vonkajšej činnosti Únie. Pri všetkých akciách vrátane činností rýchlej reakcie a opatrení výnimočnej pomoci, ako aj počas celého cyklu programovania, plánovania a uplatňovania tohto nástroja VP a ESVČ spolupracujú s príslušnými členmi a útvarmi Komisie podľa povahy a cieľov plánovanej akcie využívajúc ich odborné znalosti. Všetky návrhy rozhodnutí sa vypracúvajú v súlade s postupmi Komisie a predkladajú sa Komisii na prijatie.

 

Európsky parlament sa v plnej miere zapojí do fáz navrhovania, programovania, monitorovania a hodnotenia nástrojov s cieľom zaručiť politickú a demokratickú kontrolu a zodpovednosť financovania Únie v oblasti vonkajšej činnosti.

Pozmeňujúci návrh    323

Návrh nariadenia

Článok 40 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Uplatňuje sa od 1. januára 2021.

Uplatňuje sa od 1. januára 2021 do 31. decembra 2027.

Pozmeňujúci návrh    324

Návrh nariadenia

Príloha I – odsek 17

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Podpora Únie v tejto oblasti sa môže použiť aj na účely umožnenia Ruskej federácii zúčastniť sa na programoch cezhraničnej spolupráce a na iných príslušných programoch pre viaceré krajiny.

Podpora Únie v tejto oblasti sa môže použiť aj na účely umožnenia Ruskej federácii zúčastniť sa na programoch cezhraničnej spolupráce a na iných príslušných programoch pre viaceré krajiny vrátane spolupráce v oblasti vzdelávania, najmä pokiaľ ide o študentské výmeny.

Pozmeňujúci návrh    325

Návrh nariadenia

Príloha II – časť A – bod 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  Posilňovanie demokracie a demokratických procesov, správy vecí verejných a dohľadu vrátane transparentných a dôveryhodných volebných procesov;

a)  Posilňovanie demokracie a inkluzívnych demokratických procesov, správy vecí verejných a dohľadu vrátane nezávislého súdnictva, právneho štátu a transparentných, mierových a dôveryhodných volebných procesov;

Pozmeňujúci návrh    326

Návrh nariadenia

Príloha II – časť A – bod 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  posilňovanie ochrany ľudských práv a základných slobôd;

b)  posilňovanie podpory a ochrany ľudských práv, ako sa vyhlasuje vo Všeobecnej deklarácii ľudských práv a základných slobôd a plnenie súvisiacich medzinárodných dohôd, podpora a ochrana obhajcov ľudských práv, prispievanie k vykonávaniu globálnych a regionálnych paktov a rámcov, zvyšovanie kapacít občianskej spoločnosti pri ich vykonávaní a monitorovaní a položenie základov pre vytvorenie právneho rámca na ochranu osôb vysídlených v dôsledku zmeny klímy;

Pozmeňujúci návrh    327

Návrh nariadenia

Príloha II – časť A – bod 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  podpora boja proti diskriminácii vo všetkých jej podobách a zásady rovnosti, najmä rodovej rovnosti a práv osôb patriacich k menšinám;

c)  podpora boja proti diskriminácii vo všetkých jej podobách a zásady rovnosti, najmä rodovej rovnosti a práv žien a dievčat a posilnenia ich postavenia, ako aj práv detí a mladých ľudí, osôb so zdravotným postihnutím, osôb patriacich k menšinám, LGBTI osôb a domorodého obyvateľstva;

Pozmeňujúci návrh    328

Návrh nariadenia

Príloha II – časť A – bod 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

d)  podpora prosperujúcej občianskej spoločnosti a jej úlohy v reformných procesoch a demokratickej transformácii a podpora vytvárania priestoru pre zapojenie občianskej spoločnosti a občanov do politického rozhodovania;

d)  podpora prosperujúcej občianskej spoločnosti, posilnenie jej úlohy v politických prechodoch, reformných procesoch a demokratickej transformácii a podpora vytvárania priestoru pre zapojenie občianskej spoločnosti a občanov do politického života a kontroly rozhodovania;

Pozmeňujúci návrh    329

Návrh nariadenia

Príloha II – časť A – bod 1 – písmeno f

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

f)  zvyšovanie odolnosti štátov, spoločností, komunít a jednotlivcov proti politickým, hospodárskym, environmentálnym, potravinovým, demografickým a spoločenským tlakom a otrasom;

f)  zvyšovanie odolnosti štátov, spoločností, komunít a jednotlivcov s cieľom pripraviť ich, aby sa bránili a prispôsobovali environmentálnym a hospodárskym otrasom, prírodným katastrofám a katastrofám spôsobeným človekom, ako aj konfliktom, zdravotným krízam a hrozbám v oblasti potravinovej bezpečnosti a rýchlo sa z nich zotavovali;

Pozmeňujúci návrh    330

Návrh nariadenia

Príloha II – časť A – bod 1 – písmeno g

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

g)  posilňovanie rozvoja demokratických verejných inštitúcií na vnútroštátnej a nižšej úrovni vrátane nezávislého, účinného, efektívneho a zodpovedného justičného systému, podpory právneho štátu a prístupu k spravodlivosti pre všetkých;

g)  posilňovanie rozvoja demokratických verejných inštitúcií na vnútroštátnej a nižšej úrovni vrátane nezávislého, účinného, efektívneho a zodpovedného justičného systému, podpory právneho štátu, medzinárodnej spravodlivosti, zodpovednosti a prístupu k spravodlivosti pre všetkých;

Pozmeňujúci návrh    331

Návrh nariadenia

Príloha II – časť A – bod 1 – písmeno h

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

h)  podpora procesov reformy verejnej správy, a to aj použitím prístupov elektronickej verejnej správy zameranej na občanov, posilňovanie právnych rámcov a inštitucionálnych štruktúr, vnútroštátnych štatistických systémov, kapacít, správneho riadenia verejných financií a prispievanie k boju proti korupcii;

h)  podpora procesov reformy verejnej správy, a to aj použitím prístupov elektronickej verejnej správy zameranej na občanov, posilňovanie právnych rámcov a inštitucionálnych štruktúr, vnútroštátnych štatistických systémov, kapacít, správneho riadenia verejných financií a prispievanie k boju proti korupcii, daňovým únikom a agresívnemu daňovému plánovaniu;

Pozmeňujúci návrh    332

Návrh nariadenia

Príloha II – časť A – bod 1 – písmeno j

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

j)  zvyšovanie transparentnosti a zodpovednosti verejných inštitúcií, posilňovanie verejného obstarávania a riadenia verejných financií, rozvíjanie elektronickej verejnej správy a posilňovanie poskytovania služieb;

j)  zvyšovanie transparentnosti a zodpovednosti verejných inštitúcií, posilňovanie verejného obstarávania vrátane podporovania rozvoja udržateľných kritérií (environmentálnych, sociálnych a hospodárskych) a cieľov a riadenia verejných financií, rozvíjanie elektronickej verejnej správy a posilňovanie poskytovania služieb;

Pozmeňujúci návrh    333

Návrh nariadenia

Príloha II – časť A – bod 1 – písmeno k a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ka)  podporovanie parlamentnej demokracie;

Pozmeňujúci návrh    334

Návrh nariadenia

Príloha II – časť A – bod 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  Odstránenie chudoby vo všetkých jej rozmeroch, boj proti diskriminácii a nerovnosti a dodržiavanie zásady „na nikoho nezabudnúť“;

a)  Odstránenie chudoby vo všetkých jej rozmeroch, boj proti diskriminácii a nerovnosti bez toho, aby sa na niekoho zabudlo; a zasiahnutie najskôr tých, na ktorých sa zabudlo, a to uprednostňovaním investícií do verejných služieb v oblasti zdravia, výživy, vzdelávania a sociálnej ochrany;

Pozmeňujúci návrh    335

Návrh nariadenia

Príloha II – časť A – bod 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  zintenzívnenie úsilia o prijatie politík a príslušné investície na podporu práv žien a mladých ľudí, uľahčenie ich zapojenia do sociálneho, občianskeho a hospodárskeho života a zabezpečenie ich plnohodnotného prínosu k inkluzívnemu rastu a udržateľnému rozvoju;

b)  zintenzívnenie úsilia o prijatie politík a príslušné investície na podporu, ochranu a napĺňanie práv žien, mladých ľudí a detí, ako aj osôb so zdravotným postihnutím, uľahčenie ich zapojenia a zmysluplného prispievania do sociálneho, občianskeho a hospodárskeho života a zabezpečenie ich plnohodnotného prínosu k inkluzívnemu rastu a udržateľnému rozvoju;

Pozmeňujúci návrh    336

Návrh nariadenia

Príloha II – časť A – bod 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  podpora ochrany a dodržiavania práv žien a dievčat vrátane hospodárskych, pracovných a sociálnych práv, ako aj sexuálneho a reprodukčného zdravia a zodpovedajúcich práv, a predchádzanie sexuálne a rodovo motivovanému násiliu vo všetkých podobách;

c)  podpora ochrany a dodržiavania práv a posilnenie postavenia žien a dievčat vrátane hospodárskych, pracovných a sociálnych práv, pozemkových práv, ako aj sexuálneho a reprodukčného zdravia a zodpovedajúcich práv a predchádzanie sexuálne a rodovo motivovanému násiliu vo všetkých podobách a ochrana pred ním; zahŕňa to podporu prístupu všetkých ku komplexným informáciám o sexuálnom a reprodukčnom zdraví a ku komplexnému sexuálnemu vzdelávaniu; podpora spolupráce v oblasti výskumu a inovácií nových a lepších nástrojov starostlivosti o sexuálne a reprodukčné zdravie vrátane plánovaného rodičovstva, a to najmä v podmienkach obmedzených zdrojov;

Pozmeňujúci návrh    337

Návrh nariadenia

Príloha II – časť A – bod 2 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

d)  venovanie osobitnej pozornosti osobám, ktoré sú znevýhodnené, zraniteľné a marginalizované, okrem iného deťom, starším osobám, osobám so zdravotným postihnutím, LGBTI osobám a pôvodnému obyvateľstvu; zahŕňa to podporu prechodu od inštitucionálnej ku komunitnej starostlivosti o deti;

d)  venovanie osobitnej pozornosti osobám, ktoré sú znevýhodnené, zraniteľné a marginalizované, okrem iného deťom, starším osobám, osobám so zdravotným postihnutím, LGBTI osobám a pôvodnému obyvateľstvu; zahŕňa to podporu prechodu od inštitucionálnej ku komunitnej starostlivosti o deti so zdravotným postihnutím aj bez neho;

Pozmeňujúci návrh    338

Návrh nariadenia

Príloha II – časť A – bod 2 – písmeno e

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

e)  presadzovanie integrovaného prístupu k podpore komunít, predovšetkým tých najchudobnejších, pri zlepšovaní prístupu k základným potrebám a službám;

e)  presadzovanie integrovaného prístupu k podpore komunít, predovšetkým tých najchudobnejších a najťažšie osloviteľných, pri zlepšovaní všeobecného prístupu k základným potrebám a službám, a to najmä zdravotníctvu vrátane služieb, informácií a materiálov používaných v oblasti sexuálneho a reprodukčného zdravia, vzdelávaniu, výžive a sociálnej ochrane;

Pozmeňujúci návrh    339

Návrh nariadenia

Príloha II – časť A – bod 2 – písmeno f

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

f)  pomoc pri poskytovaní bezpečného, priaznivého prostredia pre deti ako dôležitého prvku podpory zdravého mladého obyvateľstva, ktoré bude môcť naplno využiť svoj potenciál;

f)  umožnenie čo najlepšieho štartu do života deťom, najmä tým najviac marginalizovaným, a to investovaním do rozvoja v ranom detstve, a zabezpečenie prístupu k základným službám, ako sú zdravotníctvo, výživa, vzdelávanie a sociálna ochrana, pre deti, ktoré trpia chudobou alebo nerovnosťou; pomoc pri poskytovaní bezpečného, priaznivého prostredia pre deti ako dôležitého prvku podpory zdravého mladého obyvateľstva, ktoré bude môcť naplno využiť svoj potenciál s osobitným zreteľom na potreby dievčat;

Pozmeňujúci návrh    340

Návrh nariadenia

Príloha II – časť A – bod 2 – písmeno g

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

g)  podpora všeobecného prístupu k dostatočnému množstvu cenovo dostupných, bezpečných a výživných potravín, najmä pre ľudí v najzraniteľnejších situáciách, a posilňovanie potravinovej bezpečnosti a výživy, najmä v krajinách, ktoré čelia dlhotrvajúcim alebo opakujúcim sa krízam;

g)  podpora všeobecného prístupu k dostatočnému množstvu cenovo dostupných, bezpečných a výživných potravín, najmä pre ľudí v najzraniteľnejších situáciách, okrem iného pre deti mladšie ako päť rokov, dospievajúcich, dievčatá a chlapcov, ako aj ženy, a to najmä počas tehotenstva a dojčenia, a posilňovanie potravinovej bezpečnosti a výživy, najmä v krajinách, ktoré čelia dlhotrvajúcim alebo opakujúcim sa krízam; podpora viacsektorových prístupov k poľnohospodárstvu zohľadňujúcich otázky výživy;

Pozmeňujúci návrh    341

Návrh nariadenia

Príloha II – časť A – bod 2 – písmeno h

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

h)  podpora všeobecného prístupu k bezpečnej a dostatočnej sanitácii pitnej vody a hygiene, ako aj podpora udržateľného a integrovaného hospodárenia s vodami;

h)  podpora všeobecného prístupu k bezpečnej a dostatočnej sanitácii pitnej vody, hygiene, ako aj podpora udržateľného a integrovaného hospodárenia s vodami ako kľúčových rozhodujúcich faktorov zdravia, vzdelávania, výživy, odolnosti proti zmene klímy a rodovej rovnosti;

Pozmeňujúci návrh    342

Návrh nariadenia

Príloha II – časť A – bod 2 – písmeno i

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

i)  dosahovanie všeobecne dostupnej zdravotnej starostlivosti s rovnosťou prístupu ku kvalitným a cenovo dostupným zdravotníckym službám, okrem iného prostredníctvom podpory budovania pevných, kvalitných a odolných systémov zdravotnej starostlivosti a posilňovania kapacity v oblasti včasného varovania, znižovania rizika, riadenia a obnovy;

i)  dosahovanie všeobecne dostupnej zdravotnej starostlivosti s rovnosťou prístupu ku kvalitným a cenovo dostupným zdravotníckym službám vrátane služieb v oblasti sexuálneho a reprodukčného zdravia, okrem iného prostredníctvom podpory budovania inkluzívnych, pevných, kvalitných a odolných systémov zdravotnej starostlivosti, ktoré sú dostupné pre všetkých, a posilňovania kapacity v oblasti včasného varovania, znižovania rizika, riadenia a obnovy; doplnenie opatrení prostredníctvom rámcového programu Únie pre výskum a inovácie zameraného na riešenie globálnych hrozieb pre zdravie, rozvoj bezpečných, účinných a cenovo dostupných vakcín a liečby chorôb súvisiacich s chudobou a zanedbávaných ochorení a na zlepšenie reakcií na zdravotné problémy vrátane prenosných ochorení, antimikrobiálnej rezistencie a objavujúcich sa chorôb a epidémií;

Pozmeňujúci návrh    343

Návrh nariadenia

Príloha II – časť A – bod 2 – písmeno j a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ja)  posilňovanie odolnosti ľudí a komunít, a to aj prostredníctvom zvýšených investícií do projektov zameraných na znižovanie rizika katastrof a projektov pripravenosti pod vedením komunity;

Pozmeňujúci návrh    344

Návrh nariadenia

Príloha II – časť A – bod 2 – písmeno j b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

jb)  podpora národných, regionálnych a miestnych vlád a správnych orgánov s cieľom vytvoriť požadovanú infraštruktúru, okrem iného fyzické, technologické a ľudské zdroje, s využitím najnovšieho technologického a administratívneho vývoja, aby bolo možné presne vykonať všetky zápisy občanov do registrov (od narodenia po smrť) a v prípade potreby zverejniť oficiálne uznané duplicitné dokumenty, čím sa zabezpečí, že všetci občania budú oficiálne existovať a budú mať prístup k svojim základným právam;

Pozmeňujúci návrh    345

Návrh nariadenia

Príloha II – časť A – bod 2 – písmeno k

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

k)  podpora inkluzívneho a udržateľného rozvoja miest s cieľom riešiť nerovnosť v mestách, so zameraním na osoby, ktoré to najviac potrebujú.

k)  podpora inkluzívneho a udržateľného rozvoja miest s cieľom riešiť nerovnosť v mestách, so zameraním na osoby, ktoré to najviac potrebujú, a prijatie prístupu zohľadňujúceho rodové hľadisko;

Pozmeňujúci návrh    346

Návrh nariadenia

Príloha II – časť A – bod 2 – písmeno l

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

l)  podpora miestnych orgánov na mestskej úrovni pri zlepšovaní poskytovania základných služieb a rovnosti prístupu k potravinovej bezpečnosti, zabezpečovania dosiahnuteľného, dôstojného a cenovo dostupného bývania a kvality života, najmä pre ľudí žijúcich v neformálnych osadách a slumoch;

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    347

Návrh nariadenia

Príloha II – časť A – bod 2 – písmeno m

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

m)  podpora inkluzívneho a spravodlivého kvalitného formálneho a neformálneho vzdelávania a informálneho učenia sa pre všetkých, na všetkých úrovniach vrátane technickej a odbornej prípravy, a to aj v núdzových a krízových situáciách a aj prostredníctvom používania digitálnych technológií na zlepšenie výučby a učenia sa;

m)  podpora dosahovania medzinárodne dohodnutých cieľov v oblasti vzdelávania s osobitným zameraním na bezplatné verejné systémy vzdelávania prostredníctvom inkluzívneho a spravodlivého kvalitného formálneho a neformálneho vzdelávania a informálneho učenia a podpory príležitosti na celoživotné vzdelávanie pre všetkých, na všetkých úrovniach vrátane rozvoja v ranom detstve, technickej a odbornej prípravy, a to aj v núdzových a krízových situáciách a aj prostredníctvom používania digitálnych technológií na zlepšenie výučby a učenia sa;

Pozmeňujúci návrh    348

Návrh nariadenia

Príloha II – časť A – bod 2 – písmeno m a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

m a)  podpora vzdelávacích koridorov na zabezpečenie toho, aby študenti z krajín vo vojnovom stave mohli študovať na univerzitách v Únii;

Pozmeňujúci návrh    349

Návrh nariadenia

Príloha II – časť A – bod 2 – písmeno n

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

n)  podpora akcií na budovanie kapacít, zvyšovanie vzdelávacej mobility do partnerských krajín, z partnerských krajín a medzi partnerskými krajinami, ako aj na spoluprácu a politický dialóg s inštitúciami, organizáciami, miestnymi vykonávacími subjektmi a orgánmi z týchto krajín;

n)  podpora akcií týkajúcich sa budovania kapacít a kultúrnej spolupráce, vzdelávacej mobility do partnerských krajín, z partnerských krajín a medzi partnerskými krajinami, ako aj spolupráce a politického dialógu s inštitúciami, organizáciami, miestnymi vykonávacími subjektmi a orgánmi z týchto krajín;

Pozmeňujúci návrh    350

Návrh nariadenia

Príloha II – časť A – bod 2 – písmeno n a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(n a)  podpora budovania kapacít a spolupráce v oblasti vedy, techniky a výskumu, najmä v oblasti riešenia spoločenských problémov súvisiacich s chudobou, ktoré neprimerane vplývajú na partnerské krajiny a zanedbané oblasti výskumu a inovácie s obmedzenými investíciami súkromného sektora, a v oblasti otvorených údajov, ako aj rozvoja sociálnej inovácie;

Pozmeňujúci návrh    351

Návrh nariadenia

Príloha II – časť A – bod 2 – písmeno o

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

o)  podpora spolupráce v oblastiach vedy, techniky a výskumu, ako aj v oblastiach otvorených údajov a inovácií;

o)  podpora budovania kapacity a spolupráce v oblastiach vedy, techniky a výskumu, otvorených údajov, veľkých dát (big data), umelej inteligencie a inovácií v koordinácii s rámcovým programom Únie pre výskum a inováciu s cieľom bojovať proti úniku mozgov;

Pozmeňujúci návrh    352

Návrh nariadenia

Príloha II – časť A – bod 2 – písmeno q

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

q)  podpora medzikultúrneho dialógu a kultúrnej rozmanitosti vo všetkých formách, ochrana a podpora kultúrneho dedičstva a uvoľňovanie potenciálu kreatívneho priemyslu na udržateľný sociálny a hospodársky rozvoj;

q)  podpora medzikultúrneho dialógu a kultúrnej rozmanitosti vo všetkých formách, ochrana a podpora kultúrneho dedičstva a uvoľňovanie potenciálu kultúrnych a kreatívnych odvetví na udržateľný sociálny a hospodársky rozvoj;

Pozmeňujúci návrh    353

Návrh nariadenia

Príloha II – časť A – bod 2 – písmeno q a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

qa)  podpora akcií a rozvoj spolupráce v oblasti športu s cieľom prispieť k posilneniu postavenia žien, mladých ľudí, jednotlivcov a komunít, ako aj k plneniu cieľov v oblasti zdravia, vzdelávania a sociálneho začlenenia v rámci Agendy 2030;

Pozmeňujúci návrh    354

Návrh nariadenia

Príloha II – časť A – bod 3 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Migrácia a mobilita

3.  Migrácia, mobilita a nútené vysídľovanie obyvateľstva

Pozmeňujúci návrh    355

Návrh nariadenia

Príloha II – časť A – bod 3 – písmeno -a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

-a)  podporovanie účinných migračných politík založených na ľudských právach na všetkých úrovniach vrátane programov ochrany s cieľom uľahčiť bezpečnú, riadenú a legálnu migráciu;

Pozmeňujúci návrh    356

Návrh nariadenia

Príloha II – časť A – bod 3 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  Posilňovanie partnerstiev v oblasti migrácie a mobility na základe integrovaného a vyváženého prístupu, zahŕňajúceho všetky aspekty migrácie vrátane pomoci pri vykonávaní dvojstranných alebo regionálnych dohôd a dojednaní Únie a jej partnerstiev v oblasti mobility;

a)  prispievanie k posilňovaniu bilaterálnych, regionálnych (aj medzi južnými krajinami) a medzinárodných partnerstiev v oblasti migrácie a mobility na základe integrovaného a vyváženého prístupu, zahŕňajúceho všetky aspekty migrácie, a to v súlade s medzinárodným právom a právom Únie a povinnosťami v oblasti ľudských práv;

Pozmeňujúci návrh    357

Návrh nariadenia

Príloha II – časť A – bod 3 – písmeno a a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

aa)  poskytovanie pomoci pri vykonávaní bilaterálnych alebo regionálnych dohôd a dojednaní Únie s tretími krajinami vrátane partnerstiev v oblasti mobility a vytvorenia bezpečných a legálnych ciest, a to aj vypracovaním dohôd o zjednodušení vízového režimu a o presídľovaní, ako aj na základe vzájomnej zodpovednosti a úplného dodržiavania humanitárnych povinností a povinností v oblasti ľudských práv;

Pozmeňujúci návrh    358

Návrh nariadenia

Príloha II – časť A – bod 3 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  podpora udržateľného opätovného začlenenia vracajúcich sa migrantov;

b)  podpora udržateľného a úspešného sociálno-ekonomického opätovného začlenenia vracajúcich sa migrantov;

Pozmeňujúci návrh    359

Návrh nariadenia

Príloha II – časť A – bod 3 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

d)  boj proti neregulárnej migrácii, obchodovaniu s ľuďmi a prevádzačstvu migrantov a zlepšovanie spolupráce pri integrovanom riadení hraníc;

d)  obmedzenie zraniteľných miest v oblasti migrácie, a to aj riešením nelegálnej migrácie a posilňovaním medzinárodnej odozvy na obchodovanie s ľuďmi a prevádzačstvo migrantov v súlade s medzinárodným právom a právom Únie;

Pozmeňujúci návrh    360

Návrh nariadenia

Príloha II – časť A – bod 3 – písmeno e

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

e)  posilňovanie vedeckých, technických, ľudských a inštitucionálnych kapacít na riadenie migrácie;

e)  posilňovanie vedeckých, technických, ľudských a inštitucionálnych kapacít na riadenie migrácie vrátane zberu a používania presných a rozčlenených údajov ako východiska pre politiky založené na dôkazoch s cieľom podporiť bezpečnú, riadenú a zodpovednú migráciu;

Pozmeňujúci návrh    361

Návrh nariadenia

Príloha II – časť A – bod 3 – písmeno f

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

f)  podpora účinných migračných politík založených na ľudských právach vrátane programov ochrany;

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    362

Návrh nariadenia

Príloha II – časť A – bod 3 – písmeno g

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

g)  podpora podmienok na uľahčenie legálnej migrácie a dobre riadenej mobility, ako aj kontaktov medzi ľuďmi, a maximalizácia rozvojových účinkov migrácie;

g)  podpora podmienok na uľahčenie legálnej migrácie a dobre riadenej mobility a kontaktov medzi ľuďmi, a to aj prostredníctvom poskytovania presných a včasných informácií vo všetkých fázach migrácie;

Pozmeňujúci návrh    363

Návrh nariadenia

Príloha II – časť A – bod 3 – písmeno g a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ga)  maximalizácia dosahu migrácie z hľadiska ďalšieho rozvoja a zlepšovanie spoločného chápania vzťahu medzi migráciou a rozvojom;

Pozmeňujúci návrh    364

Návrh nariadenia

Príloha II – časť A – bod 3 – písmeno h

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

h)  zabezpečenie ochrany migrantov a nútene vysídlených osôb;

h)  zabezpečenie ochrany migrantov a nútene vysídlených osôb s osobitnou pozornosťou venovanou zraniteľným skupinám a uplatňovanie prístupu založeného na právach, ako aj zabezpečenie uznávania a určovania postavenia osôb, ktoré potrebujú medzinárodnú ochranu, medzi zmiešanými migračnými tokmi;

Pozmeňujúci návrh    365

Návrh nariadenia

Príloha II – časť A – bod 3 – písmeno i

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

i)  podpora riešení zameraných na rozvoj pre nútene vysídlené osoby a ich hostiteľské komunity;

i)  podpora riešení zameraných na rozvoj pre nútene vysídlené osoby a ich hostiteľské komunity, a to aj prostredníctvom prístupu k vzdelaniu a dôstojnej práci, na podporu dôstojnosti, odolnosti a sebestačnosti vysídlených osôb a ich začlenenia do hospodárskeho a spoločenského života hostiteľských krajín;

Pozmeňujúci návrh    366

Návrh nariadenia

Príloha II – časť A – bod 3 – písmeno j

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

j)  podpora zapojenia diaspór v krajinách pôvodu;

j)  podpora zapojenia diaspór v krajinách pôvodu s cieľom plne prispievať k trvalo udržateľnému rozvoju;

Pozmeňujúci návrh    367

Návrh nariadenia

Príloha II – časť A – bod 3 – písmeno k a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ka)  prispievanie k posilneniu postavenia migrantov a spoločností s cieľom dosiahnuť ich plné začlenenie a sociálnu súdržnosť;

Pozmeňujúci návrh    368

Návrh nariadenia

Príloha II – časť A – bod 3 – pododsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

spolupráca v tejto oblasti sa bude riadiť v súlade s [Fondom pre azyl a migráciu] pri úplnom rešpektovaní zásady súdržnosti politík v záujme rozvoja;

Pozmeňujúci návrh    369

Návrh nariadenia

Príloha II – časť A – bod 4 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  prispievanie k úsiliu partnerov pri plnení záväzkov v oblasti zmeny klímy v súlade s Parížskou dohodou o zmene klímy vrátane realizácie vnútroštátne stanovených príspevkov (NDC) a akčných plánov na zmiernenie a adaptáciu, ako aj synergií medzi adaptáciou a zmiernením;

b)  podpora adaptácie na zmenu klímy s osobitným dôrazom na mimoriadne zraniteľné štáty a obyvateľstvo, ktoré nemajú zdroje na prijímanie potrebných opatrení; prispievanie k úsiliu partnerov pri plnení záväzkov v oblasti zmeny klímy v súlade s Parížskou dohodou o zmene klímy vrátane realizácie vnútroštátne stanovených príspevkov (NDC) a akčných plánov na zmiernenie a adaptáciu, ako aj synergií medzi adaptáciou a zmiernením, ako aj pri plnení ich záväzkov vyplývajúcich z iných mnohostranných environmentálnych dohôd, ako sú napríklad Dohovor o biologickej diverzite a Dohovor Organizácie Spojených národov o boji proti dezertifikácii;

Pozmeňujúci návrh    370

Návrh nariadenia

Príloha II – časť A – bod 4 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

d)  posilňovanie spolupráce v oblasti energie z udržateľných zdrojov; podpora a rozširovanie spolupráce v oblasti energetickej efektívnosti a využívania obnoviteľných zdrojov energie;

d)  podpora prístupu k energii z udržateľných zdrojov v rozvojových krajinách s cieľom splniť záväzok Únie z roku 2012 poskytnúť takýto prístup do roku 2030 ďalším 500 miliónom ľudí, pričom sa uprednostnia riešenia malého rozsahu, mikrosiete a mimosieťové riešenia s vysokou environmentálnou a rozvojovou hodnotou; posilňovanie spolupráce v oblasti energie z udržateľných zdrojov; podpora a rozširovanie spolupráce v oblasti energetickej efektívnosti a využívania obnoviteľných zdrojov energie; podpora prístupu k spoľahlivým, bezpečným, dostupným, čistým a trvalo udržateľným energetickým službám, najmä miestnym a decentralizovaným riešeniam, ktoré zabezpečia prístup k energii pre ľudí žijúcich v chudobe a vo vzdialených regiónoch;

Pozmeňujúci návrh    371

Návrh nariadenia

Príloha II – časť A – bod 4 – písmeno d a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

da)  budovanie kapacít na začlenenie environmentálnej udržateľnosti a cieľov v oblasti zmeny klímy a presadzovanie ekologického rastu v národných a miestnych rozvojových stratégiách vrátane podpory kritérií udržateľnosti vo verejnom obstarávaní;

Pozmeňujúci návrh    372

Návrh nariadenia

Príloha II – časť A – bod 4 – písmeno d b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

db)  podpora sociálnej zodpovednosti podnikov, náležitej starostlivosti v dodávateľských reťazcoch a dôsledné uplatňovanie prístupu predbežnej opatrnosti a zásady „znečisťovateľ platí“;

Pozmeňujúci návrh    373

Návrh nariadenia

Príloha II – časť A – bod 4 – písmeno d c (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

dc)  podpora ekologicky udržateľných poľnohospodárskych postupov vrátane agroekológie, pri ktorých sa preukázalo, že prispievajú k ochrane ekosystémov a biodiverzity a dlhodobo zvyšujú environmentálnu a sociálnu odolnosť voči zmene klímy;

Pozmeňujúci návrh    374

Návrh nariadenia

Príloha II – časť A – bod 4 – písmeno f

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

f)  posilňovanie zapojenia miestnych komunít do reakcií na zmenu klímy, zachovania ekosystémov a správy prírodných zdrojov; podpora udržateľného rozvoja miest a odolnosti v mestských oblastiach;

f)  posilňovanie zapojenia miestnych komunít a pôvodného obyvateľstva do reakcií na zmenu klímy, boja proti strate biodiverzity a trestnej činnosti týkajúcej sa voľne žijúcich živočíchov a rastlín, zachovania ekosystémov a správy prírodných zdrojov, a to aj prostredníctvom zlepšenia držby pôdy a hospodárenia s vodami; podpora udržateľného rozvoja miest a odolnosti v mestských oblastiach;

Pozmeňujúci návrh    375

Návrh nariadenia

Príloha II – časť A – bod 4 – písmeno f a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

fa)  zastavenie obchodu s nerastnými surovinami z konfliktných oblastí, ako aj zneužívania baníkov a podpora rozvoja miestnych komunít v súlade s nariadením (EÚ) 2017/821, ktorým sa ustanovujú povinnosti náležitej starostlivosti a súvisiace opatrenia, ako aj vypracovanie takéhoto prístupu k nerastným surovinám, na ktoré sa toto nariadenie v súčasnosti nevzťahuje;

Pozmeňujúci návrh    376

Návrh nariadenia

Príloha II – časť A – bod 4 – písmeno f b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

fb)  podpora vzdelávania pre trvalo udržateľný rozvoj s cieľom umožniť ľuďom pretvárať spoločnosť a budovať udržateľnú budúcnosť;

Pozmeňujúci návrh    377

Návrh nariadenia

Príloha II – časť A – bod 4 – písmeno g

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

g)  podpora zachovania, udržateľného riadenia a využívania a obnovy prírodných zdrojov, podpora zdravých ekosystémov, zastavenie straty biodiverzity a ochrana voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín;

g)  podpora zachovania, udržateľného riadenia a využívania a obnovy prírodných zdrojov, podpora zdravých ekosystémov, zastavenie straty biodiverzity a ochrana voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín vrátane boja proti pytliactvu a nezákonnému obchodovaniu s voľne žijúcimi druhmi;

Pozmeňujúci návrh    378

Návrh nariadenia

Príloha II – časť A – bod 4 – písmeno g a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ga)  riešenie straty biodiverzity, vykonávanie medzinárodných iniciatív a iniciatív Únie zameraných na riešenie tohto problému, najmä prostredníctvom podpory ochrany, trvalo udržateľného využívania a riadenia suchozemských a morských ekosystémov a súvisiacej biodiverzity;

Pozmeňujúci návrh    379

Návrh nariadenia

Príloha II – časť A – bod 4 – písmeno h

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

h)  podpora integrovaného a udržateľného hospodárenia s vodami a cezhraničnej spolupráce v oblasti vôd;

h)  podpora integrovaného a udržateľného hospodárenia s vodami a cezhraničnej spolupráce v oblasti vôd v súlade s medzinárodným právom;

Pozmeňujúci návrh    380

Návrh nariadenia

Príloha II – časť A – bod 4 – písmeno i

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

i)  podpora zachovávania a zväčšovania zásob uhlíka prostredníctvom udržateľného riadenia využívania pôdy, zmien využívania pôdy a lesného hospodárstva a boj proti zhoršovaniu stavu životného prostredia, dezertifikácii a degradácii pôdy;

i)  podpora zachovávania a zväčšovania zásob uhlíka prostredníctvom udržateľného riadenia využívania pôdy, zmien využívania pôdy a lesného hospodárstva a boj proti zhoršovaniu stavu životného prostredia, dezertifikácii a degradácii pôdy a lesov a suchu;

Pozmeňujúci návrh    381

Návrh nariadenia

Príloha II – časť A – bod 4 – písmeno j

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

j)  obmedzenie odlesňovania, podpora vynútiteľnosti práva, správy a obchodu v lesnom hospodárstve (FLEGT) a boj proti nezákonnej ťažbe dreva a obchodu s nezákonne vyťaženým drevom a výrobkami z nezákonne vyťaženého dreva;

j)  obmedzenie odlesňovania, podpora vynútiteľnosti práva, správy a obchodu v lesnom hospodárstve (FLEGT) a boj proti nezákonnej ťažbe dreva a obchodu s nezákonne vyťaženým drevom a výrobkami z nezákonne vyťaženého dreva; podpora lepšej správy vecí verejných a budovania kapacít v záujme udržateľného riadenia prírodných zdrojov; podpora rokovania a vykonávania dohôd o dobrovoľnom partnerstve;

Pozmeňujúci návrh    382

Návrh nariadenia

Príloha II – časť A – bod 4 – písmeno k

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

k)  podpora správy oceánov vrátane ochrany a obnovy pobreží a morských oblastí vo všetkých formách vrátane ekosystémov, podpora boja proti morskému odpadu, boja proti nezákonnému, nenahlásenému a neregulovanému (NNN) rybolovu a ochrany morskej biodiverzity;

k)  podpora správy oceánov vrátane ochrany a obnovy pobreží a morských oblastí vo všetkých formách vrátane ekosystémov, podpora boja proti morskému odpadu, boja proti nezákonnému, nenahlásenému a neregulovanému (NNN) rybolovu a ochrany morskej biodiverzity v súlade s Dohovorom Organizácie Spojených národov o morskom práve;

Pozmeňujúci návrh    383

Návrh nariadenia

Príloha II – časť A – bod 4 – písmeno l

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

l)  posilňovanie regionálneho znižovania rizika katastrof a zvyšovania odolnosti, v synergii s politikami a opatreniami zameranými na adaptáciu na zmenu klímy;

l)  posilňovanie regionálneho znižovania rizika katastrof, pripravenosti a zvyšovania odolnosti prostredníctvom prístupu založeného na komunite a zameraného na ľudí, v synergii s politikami a opatreniami zameranými na adaptáciu na zmenu klímy;

Pozmeňujúci návrh    384

Návrh nariadenia

Príloha II – časť A – bod 4 – písmeno m

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

m)  podpora efektívneho využívania zdrojov a udržateľnej spotreby a výroby vrátane boja proti znečisťovaniu a správneho hospodárenia s chemickými látkami a nakladania s odpadom;

m)  podpora efektívneho využívania zdrojov a udržateľnej spotreby a výroby vrátane celého dodávateľského reťazca, a to aj obmedzovaním využívania prírodných zdrojov na financovanie konfliktov a podporou súladu zúčastnených strán s iniciatívami, ako je certifikačná schéma Kimberleyského procesu; boj proti znečisťovaniu a správne hospodárenie s chemickými látkami a nakladanie s odpadom;

Pozmeňujúci návrh    385

Návrh nariadenia

Príloha II – časť A – bod 4 – písmeno n

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

n)  podpora úsilia o posilnenie udržateľnej hospodárskej diverzifikácie, konkurencieschopnosti obchodu, rozvoja súkromného sektora s osobitným zameraním na nízkouhlíkový zelený rast odolný proti zmene klímy, mikropodniky, malé a stredné podniky a družstvá, s využitím výhody existujúcich obchodných dohôd s EÚ.

n)  podpora úsilia o posilnenie udržateľnej hospodárskej diverzifikácie, konkurencieschopnosti, dodávateľských reťazcov so zdieľaním hodnôt a spravodlivého obchodu, rozvoja súkromného sektora s osobitným zameraním na nízkouhlíkový zelený rast odolný proti zmene klímy, mikropodniky, sociálne podniky, malé a stredné podniky a družstvá, s využitím výhody prínosov existujúcich obchodných dohôd s EÚ z hľadiska rozvoja;

Pozmeňujúci návrh    386

Návrh nariadenia

Príloha II – časť A – bod 4 – písmeno n a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

na)  splnenie medzinárodných záväzkov týkajúcich sa zachovania biodiverzity vyplývajúcich zo zmlúv, ako sú Dohovor o biologickej diverzite (DBD), Dohovor o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín (CITES), Dohovor o ochrane sťahovavých druhov voľne žijúcich živočíchov (CMS) a iné zmluvy týkajúce sa biodiverzity;

Pozmeňujúci návrh    387

Návrh nariadenia

Príloha II – časť A – bod 4 – písmeno n b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

nb)  zlepšovanie integrácie a začleňovania cieľov v oblasti zmeny klímy a environmentálnych cieľov do rozvojovej spolupráce Únie prostredníctvom podpory metodickej a výskumnej práce týkajúcej sa rozvojových krajín, vykonávanej v rozvojových krajinách alebo vykonávanej rozvojovými krajinami vrátane mechanizmov monitorovania, podávania správ a overovania, mapovania ekosystémov, ich hodnotenia a oceňovania, čím sa zvyšuje kvalita odborných znalostí v oblasti životného prostredia a podporujú sa inovačné činnosti a súdržnosť politík;

Pozmeňujúci návrh    388

Návrh nariadenia

Príloha II – časť A – bod 4 – písmeno n c (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

nc)  riešenie globálnych a nadregionálnych účinkov zmeny klímy, ktoré majú potenciálne destabilizačný vplyv na rozvoj, mier a bezpečnosť;

Pozmeňujúci návrh    389

Návrh nariadenia

Príloha II – časť A – bod 5 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  Podpora podnikania, dôstojného zamestnávania a zamestnateľnosti prostredníctvom rozvoja zručností a kompetencií vrátanie vzdelania, podpora zlepšovania pracovných noriem a pracovných podmienok a vytvárania príležitostí, najmä pre mladých ľudí;

a)  Podpora podnikania, a to aj prostredníctvom mikrofinancovania, dôstojného zamestnávania a zamestnateľnosti prostredníctvom rozvoja zručností a kompetencií vrátanie vzdelania, podpora zlepšovania plného uplatňovania pracovných noriem MOP vrátane sociálneho dialógu a boja proti detskej práci, pracovných podmienok v zdravom prostredí a vytvárania príležitostí, najmä pre mladých ľudí;

Pozmeňujúci návrh    390

Návrh nariadenia

Príloha II – časť A – bod 5 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  podpora vnútroštátnych ciest rozvoja, ktoré maximalizujú pozitívne sociálne výsledky a vplyvy, a podpora progresívneho zdaňovania a verejných politík prerozdeľovania;

b)  podpora vnútroštátnych ciest rozvoja, ktoré maximalizujú pozitívne sociálne výsledky a vplyvy, podpora efektívneho a udržateľného zdaňovania a verejných politík prerozdeľovania, ako aj vytvorenie a posilnenie udržateľných systémov sociálnej ochrany a systémov sociálneho zabezpečenia; podpora úsilia na vnútroštátnej a medzinárodnej úrovni v oblasti boja proti daňovým únikom a daňovým rajom;

Pozmeňujúci návrh    391

Návrh nariadenia

Príloha II – časť A – bod 5 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  zlepšovanie podnikateľskej klímy a investičného prostredia, vytváranie regulačného prostredia umožňujúceho hospodársky rozvoj, podpora spoločností, najmä mikropodnikov, malých a stredných podnikov, pri rozširovaní ich podnikania a vytváraní pracovných miest;

c)  zlepšovanie zodpovednej podnikateľskej klímy a investičného prostredia, vytváranie regulačného prostredia umožňujúceho hospodársky rozvoj, podpora spoločností, najmä mikropodnikov, malých a stredných podnikov, družstiev a sociálnych podnikov pri rozširovaní ich podnikania a vytváraní pracovných miest, podpora rozvoja solidárneho hospodárstva a posilnenie zodpovednosti súkromného sektora;

Pozmeňujúci návrh    392

Návrh nariadenia

Príloha II – časť A – bod 5 – písmeno c a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ca)  podpora mechanizmov zodpovednosti podnikov a mechanizmov uplatňovania nárokov na nápravu týkajúcich sa porušovania ľudských práv, ktoré súvisí s činnosťami súkromného sektora; podpora úsilia na miestnej, regionálnej a globálnej úrovni o zabezpečenie dodržiavania noriem v oblasti ľudských práv a súladu s vývojom právnych predpisov zo strany podnikov vrátane povinnej náležitej starostlivosti a záväzného medzinárodného nástroja v oblasti podnikania a ľudských práv na celosvetovej úrovni;

Pozmeňujúci návrh    393

Návrh nariadenia

Príloha II – časť A – bod 5 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

d)  posilňovanie sociálnej a environmentálnej udržateľnosti, sociálnej zodpovednosti podnikov a zodpovedného obchodného správania v rámci celých hodnotových reťazcov;

d)  posilňovanie sociálnej a environmentálnej udržateľnosti, sociálnej zodpovednosti podnikov a zodpovedného obchodného správania v rámci celých hodnotových reťazcov, zabezpečenie zdieľania hodnôt, spravodlivých cien a spravodlivých obchodných podmienok;

Pozmeňujúci návrh    394

Návrh nariadenia

Príloha II – časť A – bod 5 – písmeno e

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

e)  zvyšovanie účinnosti verejných výdavkov a podpora strategickejšieho využívania verejných financií, a to aj prostredníctvom nástrojov kombinovaného financovania na prilákanie dodatočných verejných a súkromných investícií;

e)  zvyšovanie účinnosti a udržateľnosti verejných výdavkov, a to aj prostredníctvom podpory udržateľného verejného obstarávania; a podpora strategickejšieho využívania verejných financií, a to aj prostredníctvom nástrojov kombinovaného financovania na prilákanie dodatočných verejných a súkromných investícií;

Pozmeňujúci návrh    395

Návrh nariadenia

Príloha II – časť A – bod 5 – písmeno g

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

g)  podpora vnútornej hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti, vytváranie pevnejších prepojení medzi mestskými a vidieckymi oblasťami a uľahčovanie rozvoja odvetvia cestovného ruchu ako páky pre udržateľný rozvoj;

g)  podpora vnútornej hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti, vytváranie pevnejších prepojení medzi mestskými a vidieckymi oblasťami a uľahčovanie rozvoja kreatívneho priemyslu, ako aj odvetvia kultúrneho cestovného ruchu ako páky pre udržateľný rozvoj;

Pozmeňujúci návrh    396

Návrh nariadenia

Príloha II – časť A – bod 5 – písmeno h

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

h)  posilňovanie a diverzifikovanie poľnohospodárskych a potravinových hodnotových reťazcov, podpora hospodárskej diverzifikácie, pridávania hodnoty, regionálnej integrácie, konkurencieschopnosti a obchodu a posilňovanie udržateľných a nízkouhlíkových inovácií odolných proti zmene klímy;

h)  posilňovanie a diverzifikovanie udržateľných a inkluzívnych poľnohospodárskych potravinových hodnotových reťazcov, podpora potravinovej bezpečnosti a hospodárskej diverzifikácie, pridávania hodnoty, regionálnej integrácie, konkurencieschopnosti a spravodlivého obchodu a posilňovanie udržateľných a nízkouhlíkových inovácií odolných proti zmene klímy;

Pozmeňujúci návrh    397

Návrh nariadenia

Príloha II – časť A – bod 5 – písmeno h a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ha)  zameranie sa na ekologicky efektívnu intenzifikáciu poľnohospodárstva v prípade drobných poľnohospodárov, a najmä žien, prostredníctvom podpory účinných a udržateľných vnútroštátnych politík, stratégií a právnych rámcov, ako aj spravodlivého a udržateľného prístupu k zdrojom vrátane pôdy, vody, (mikro) úverov a iných poľnohospodárskych vstupov;

Pozmeňujúci návrh    398

Návrh nariadenia

Príloha II – časť A – bod 5 – písmeno h b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

hb)  aktívna podpora väčšej účasti organizácií občianskej spoločnosti a organizácií poľnohospodárov na tvorbe politík a výskumných programov a zintenzívnenie ich zapojenia do vykonávania a hodnotenia vládnych programov;

Pozmeňujúci návrh    399

Návrh nariadenia

Príloha II – časť A – bod 5 – písmeno j

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

j)  podpora všeobecného prístupu k energii z udržateľných zdrojov, podpora nízkouhlíkového obehového hospodárstva, efektívne využívajúceho zdroje a odolného proti zmene klímy;

j)  podpora všeobecného prístupu k bezpečnej, cenovo dostupnej energii z udržateľných zdrojov, podpora nízkouhlíkového obehového hospodárstva, efektívne využívajúceho zdroje a odolného proti zmene klímy;

Pozmeňujúci návrh    400

Návrh nariadenia

Príloha II – časť A – bod 5 – písmeno l

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

l)  podpora cenovo dostupnej, inkluzívnej a spoľahlivej digitálnej pripojiteľnosti a posilňovanie digitálneho hospodárstva;

l)  podpora cenovo dostupnej, inkluzívnej, spoľahlivej a bezpečnej digitálnej pripojiteľnosti a posilňovanie digitálneho hospodárstva; podpora digitálnej gramotnosti a digitálnych zručností; podpora digitálneho podnikania a vytvárania pracovných miest; podpora využívania digitálnych technológií ako nástroja trvalo udržateľného rozvoja; riešenie kybernetickej bezpečnosti, ochrany údajov a ďalších regulačných otázok súvisiacich s digitalizáciou;

Pozmeňujúci návrh    401

Návrh nariadenia

Príloha II – časť A – bod 5 – písmeno m

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

m)  rozvoj a posilňovanie trhov a odvetví spôsobom, ktorý by zintenzívnil inkluzívny a udržateľný rast;

m)  rozvoj a posilňovanie trhov a odvetví spôsobom, ktorý by zintenzívnil inkluzívny a udržateľný rast a spravodlivý obchod;

Pozmeňujúci návrh    402

Návrh nariadenia

Príloha II – časť A – bod 5 – písmeno n

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

n)  podpora programu regionálnej integrácie a optimálnych obchodných politík a podpora konsolidácie a vykonávania obchodných dohôd medzi a jej partnermi;

n)  podpora programu regionálnej integrácie a optimálnych obchodných politík na podporu inkluzívneho a udržateľného rozvoja a podpora konsolidácie a vykonávania spravodlivých obchodných dohôd medzi Úniou a jej partnermi vrátane holistických a asymetrických dohôd s partnermi z rozvojových krajín; podpora a posilnenie multilateralizmu, udržateľnej hospodárskej spolupráce, ako aj pravidiel Svetovej obchodnej organizácie;

Pozmeňujúci návrh    403

Návrh nariadenia

Príloha II – časť A – bod 5 – písmeno o

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

o)  podpora spolupráce v oblastiach vedy, techniky a výskumu, ako aj v oblastiach otvorených údajov a inovácií;

o)  podpora spolupráce v oblastiach vedy, techniky a výskumu, digitalizácie, ako aj v oblastiach otvorených údajov, veľkých údajov (big data), umelej inteligencie a inovácií vrátane rozvoja vedeckej diplomacie;

Pozmeňujúci návrh    404

Návrh nariadenia

Príloha II – časť A – bod 5 – písmeno p

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

p)  podpora medzikultúrneho dialógu a kultúrnej rozmanitosti vo všetkých formách, ochrana a podpora kultúrneho dedičstva;

p)  podpora medzikultúrneho dialógu a kultúrnej rozmanitosti vo všetkých formách, rozvoj miestnych remesiel, ako aj súčasného umenia a kultúrnych prejavov a ochrana a podpora kultúrneho dedičstva;

Pozmeňujúci návrh    405

Návrh nariadenia

Príloha II – časť A – bod 5 – písmeno r

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

r)  zlepšovanie prístupu k dôstojnej práci a vytváranie inkluzívnejších a dobre fungujúcich trhov práce a politík zamestnanosti zameraných na dôstojnú prácu pre všetkých, najmä pre mladých ľudí;

r)  zlepšovanie prístupu k dôstojnej práci pre všetkých v zdravom životnom prostredí a vytváranie inkluzívnejších a dobre fungujúcich trhov práce a politík zamestnanosti zameraných na dôstojnú prácu, dodržiavanie ľudských práv a pracovných práv vrátane životného minima pre všetkých, najmä pre ženy a mladých ľudí;

Pozmeňujúci návrh    406

Návrh nariadenia

Príloha II – časť A – bod 5 – písmeno r a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ra)  zabezpečenie spravodlivého a udržateľného prístupu k odvetviam ťažobného priemyslu, ktorým sa neprispieva ku konfliktom alebo korupcii;

Pozmeňujúci návrh    407

Návrh nariadenia

Príloha II – časť A – bod 5 – písmeno s

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

s)  podpora spravodlivého, udržateľného a nerušeného prístupu k odvetviam ťažobného priemyslu.

s)  podpora spravodlivého, udržateľného a nerušeného prístupu k odvetviam ťažobného priemyslu; zabezpečenie väčšej transparentnosti, povinnej starostlivosti a zodpovednosti investorov pri súčasnom presadzovaní zodpovednosti zo strany súkromného sektora; uplatnenie opatrení sprevádzajúcich nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/821 zo 17. mája 2017, ktorým sa ustanovujú povinnosti náležitej starostlivosti v dodávateľskom reťazci dovozcov Únie dovážajúcich cín, tantal a volfrám, ich rudy a zlato s pôvodom v oblastiach zasiahnutých konfliktom a vo vysokorizikových oblastiach;

Pozmeňujúci návrh    408

Návrh nariadenia

Príloha II – časť A – bod 6 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

6.  Bezpečnosť, stabilita a mier

6.  Mier, bezpečnosť a stabilita

Pozmeňujúci návrh    409

Návrh nariadenia

Príloha II – časť A – bod 6 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  Prispievanie k mieru a stabilite prostredníctvom zvyšovania odolnosti štátov, spoločností, komunít a jednotlivcov voči politickým, hospodárskym, environmentálnym, demografickým a spoločenským tlakom a šokom;

a)  Prispievanie k mieru, predchádzaniu konfliktom, a tým aj k stabilite prostredníctvom zvyšovania odolnosti štátov, spoločností, komunít a jednotlivcov voči politickým, hospodárskym, environmentálnym, demografickým a spoločenským tlakom a šokom, a to aj pomocou podpory hodnotení odolnosti zameraných na určenie miestnych kapacít v rámci spoločností, ktoré im umožňujú odolávať tlakom a šokom, prispôsobiť sa im a rýchlo sa z nich zotaviť;

Pozmeňujúci návrh    410

Návrh nariadenia

Príloha II – časť A – bod 6 – písmeno a a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

aa)  presadzovanie kultúry nenásilia, a to aj podporou formálneho a neformálneho mierového vzdelávania;

Pozmeňujúci návrh    411

Návrh nariadenia

Príloha II – časť A – bod 6 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  podpora predchádzania konfliktom, včasného varovania a budovania mieru prostredníctvom mediácie, krízového riadenia a stabilizácie;

b)  podpora predchádzania konfliktom, včasného varovania a budovania mieru prostredníctvom mediácie, krízového riadenia a stabilizácie a obnova po skončení konfliktu vrátane posilnenej úlohy žien vo všetkých týchto fázach; podpora, uľahčovanie a budovanie kapacít v oblasti budovania dôvery, mediácie, dialógu a zmierenia, dobrých susedských vzťahov a iné opatrenia prispievajúce k predchádzaniu konfliktom a ich riešeniu, a to najmä so zreteľom na vznikajúce napätie medzi komunitami, ako aj zmierovacie opatrenia medzi jednotlivými časťami spoločností a v rámci pretrvávajúcich konfliktov a kríz;

Pozmeňujúci návrh    412

Návrh nariadenia

Príloha II – časť A – bod 6 – písmeno b a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ba)  podpora rehabilitácie a reintegrácie obetí ozbrojených konfliktov, ako aj odzbrojenie, demobilizácia a reintegrácia bývalých bojovníkov a ich rodín do občianskej spoločnosti vrátane podpory osobitných potrieb žien;

Pozmeňujúci návrh    413

Návrh nariadenia

Príloha II – časť A – bod 6 – písmeno b a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

bb)  posilňovanie úlohy žien a mladých ľudí pri budovaní mieru a predchádzaní konfliktom a ich začlenenie, zmysluplná účasť na občianskom a politickom živote a sociálne uznanie; podpora vykonávania rezolúcie BR OSN č. 1325, najmä v nestabilných, konfliktných a postkonfliktných situáciách a krajinách;

Pozmeňujúci návrh    414

Návrh nariadenia

Príloha II – časť A – bod 6 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  podpora reformy sektora bezpečnosti, ktorá postupne poskytuje jednotlivcom a štátu účinnejšiu a zodpovednejšiu bezpečnosť pre udržateľný rozvoj;

c)  podpora reformy sektora bezpečnosti vnímavej voči konfliktom, ktorá postupne poskytuje jednotlivcom a štátu účinnejšiu, demokratickejšiu a zodpovednejšiu bezpečnosť pre udržateľný rozvoj a mier;

Pozmeňujúci návrh    415

Návrh nariadenia

Príloha II – časť A – bod 6 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

d)  podpora budovania kapacít vojenských aktérov pri podpore rozvoja a bezpečnosti pre rozvoj (CBSD);

d)  podpora budovania kapacít vojenských aktérov pri podpore rozvoja a bezpečnosti pre rozvoj;

Pozmeňujúci návrh    416

Návrh nariadenia

Príloha II – časť A – bod 6 – písmeno d a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

da)  podpora regionálnych a medzinárodných iniciatív v oblasti odzbrojenia a režimov a mechanizmov kontroly vývozu zbraní;

Pozmeňujúci návrh    417

Návrh nariadenia

Príloha II – časť A – bod 6 – písmeno e

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

e)  podpora regionálnych a medzinárodných iniciatív prispievajúcich k bezpečnosti, stabilite a mieru;

e)  podpora miestnych, regionálnych a medzinárodných iniciatív prispievajúcich k bezpečnosti, stabilite a mieru, ako aj prepojenie týchto rôznych iniciatív;

Pozmeňujúci návrh    418

Návrh nariadenia

Príloha II – časť A – bod 6 – písmeno f

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

f)  predchádzanie radikalizácii, ktorá vedie k násilnému extrémizmu a terorizmu, a boj proti nej;

f)  predchádzanie radikalizácii, ktorá vedie k násilnému extrémizmu a terorizmu, a boj proti nej prostredníctvom programov a akcií prispôsobených kontextu, vnímavých voči konfliktom, zohľadňujúcich rodové hľadisko a zameraných na ľudí;

Pozmeňujúci návrh    419

Návrh nariadenia

Príloha II – časť A – bod 6 – písmeno f a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

fa)  riešenie sociálno-ekonomického vplyvu protipechotných mín, nevybuchnutej munície alebo výbušných pozostatkov vojny na civilné obyvateľstvo vrátane potrieb žien;

Pozmeňujúci návrh    420

Návrh nariadenia

Príloha II – časť A – bod 6 – písmeno f b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

fb)  riešenie sociálnych dôsledkov alebo reštrukturalizácie ozbrojených síl vrátane potrieb žien;

Pozmeňujúci návrh    421

Návrh nariadenia

Príloha II – časť A – bod 6 – písmeno f c (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

fc)  podpora ad hoc miestnych, vnútroštátnych, regionálnych a medzinárodných tribunálov, komisií a mechanizmov pre pravdu a zmierenie;

Pozmeňujúci návrh    422

Návrh nariadenia

Príloha II – časť A – bod 6 – písmeno h

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

h)  podpora cezhraničnej spolupráce týkajúcej sa udržateľného riadenia spoločných prírodných zdrojov;

h)  podpora cezhraničnej spolupráce týkajúcej sa udržateľného riadenia spoločných prírodných zdrojov v súlade s medzinárodným právom a právom Únie;

Pozmeňujúci návrh    423

Návrh nariadenia

Príloha II – časť A – bod 6 – písmeno i

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

i)  spolupráca s tretími krajinami v oblasti mierového využívania jadrovej energie, najmä prostredníctvom budovania kapacít a rozvoja infraštruktúry v tretích krajinách v oblasti zdravia, poľnohospodárstva a bezpečnosti potravín; takisto podpora sociálnych opatrení zameraných na riešenie následkov v prípade najzraniteľnejších obyvateľov vystavených akejkoľvek radiačnej havárii a na zlepšenie ich životných podmienok; podpora riadenia vedomostí, odbornej prípravy a vzdelávania v oblastiach týkajúcich sa jadrovej energie;

i)  spolupráca s tretími krajinami v oblasti mierového využívania jadrovej energie, najmä prostredníctvom budovania kapacít a rozvoja infraštruktúry v tretích krajinách v oblasti zdravia, poľnohospodárstva a bezpečnosti potravín; takisto podpora sociálnych opatrení zameraných na riešenie následkov v prípade najzraniteľnejších obyvateľov vystavených akejkoľvek radiačnej havárii a na zlepšenie ich životných podmienok; podpora riadenia vedomostí, odbornej prípravy a vzdelávania v oblastiach týkajúcich sa jadrovej energie; Takéto činnosti sa vypracúvajú v spojení s činnosťami v rámci Európskeho nástroja pre jadrovú bezpečnosť zriadeného nariadením EÚ .../... [nariadenie o EINS];

Pozmeňujúci návrh    424

Návrh nariadenia

Príloha II – časť A – bod 6 – písmeno j

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

j)  podpora námornej bezpečnosti s cieľom dosiahnuť bezpečné, chránené, čisté a udržateľne riadené oceány;

j)  podpora námornej bezpečnosti a ochrany s cieľom dosiahnuť bezpečné, chránené, čisté a udržateľne riadené oceány;

Pozmeňujúci návrh    425

Návrh nariadenia

Príloha II – časť A – bod 7 – písmeno c a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ca)  podpora a posilňovanie spolupráce partnerských krajín a regiónov so susednými najvzdialenejšími regiónmi Únie a so zámorskými krajinami a územiami, na ktoré sa vzťahuje rozhodnutie Rady [...] z [...] o pridružení zámorských krajín a území k Európskej únii;

Pozmeňujúci návrh    426

Návrh nariadenia

Príloha II – časť A – bod 7 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

d)  podpora priaznivého prostredia pre organizácie občianskej spoločnosti vrátane nadácií, prehlbovanie ich zmysluplnej a štruktúrovanej účasti na domácej politike a ich schopnosti vykonávať úlohu nezávislých aktérov v oblasti rozvoja a správy; posilňovanie nových spôsobov partnerstva s organizáciami občianskej spoločnosti, podpora reálneho a štruktúrovaného dialógu s Úniou a efektívneho používania plánov spolupráce s občianskou spoločnosťou v jednotlivých krajinách;

d)  podpora priaznivého prostredia pre organizácie občianskej spoločnosti vrátane nadácií, prehlbovanie ich účasti na domácej politike a ich schopnosti vykonávať úlohu nezávislých aktérov v oblasti rozvoja a správy; posilňovanie nových spôsobov partnerstva s organizáciami občianskej spoločnosti, podpora reálneho a štruktúrovaného dialógu s Úniou a efektívneho používania a vykonávania plánov spolupráce Únie s občianskou spoločnosťou v jednotlivých krajinách;

Pozmeňujúci návrh    427

Návrh nariadenia

Príloha II – časť A – bod 7 – písmeno f

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

f)  efektívnejšia interakcia s občanmi v tretích krajinách vrátane plného využitia hospodárskej, kultúrnej a verejnej diplomacie;

f)  efektívnejšia interakcia s občanmi a obhajcami ľudských práv v tretích krajinách vrátane plného využitia hospodárskej, kultúrnej, športovej a verejnej diplomacie;

Pozmeňujúci návrh    428

Návrh nariadenia

Príloha II – časť B

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

B.  Osobitne pre oblasť susedstva

vypúšťa sa

a)  Podpora posilnenej politickej spolupráce;

 

b)  podpora vykonávania dohôd o pridružení alebo iných existujúcich a budúcich dohôd, spoločne dohodnutých programov pridruženia a priorít partnerstva alebo rovnocenných dokumentov;

 

c)  podpora posilneného partnerstva so spoločnosťami medzi Úniou a partnerskými krajinami, a to aj prostredníctvom kontaktov medzi ľuďmi;

 

d)  podpora regionálnej spolupráce, najmä v rámci Východného partnerstva, Únie pre Stredozemie a spolupráce v rámci celého európskeho susedstva, ako aj cezhraničnej spolupráce;

 

e)  dosiahnutie postupnej integrácie do vnútorného trhu Únie a rozšírenej odvetvovej a medziodvetvovej spolupráce, a to aj prostredníctvom aproximácie právnych predpisov a zbližovania v oblasti regulácie s právnymi predpismi Únie a ďalšími dôležitými medzinárodnými normami, ako aj zlepšovaním prístupu na trh, napríklad aj prostredníctvom prehĺbených a komplexných zón voľného obchodu, a súvisiacim budovaním inštitúcií a investíciami.

 

Pozmeňujúci návrh    429

Návrh nariadenia

Príloha III – bod 1 – zarážka 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

  Prispievanie k pokroku v oblasti základných hodnôt demokracie, právneho štátu, všeobecnosti a nedeliteľnosti ľudských práv, rešpektovania ľudskej dôstojnosti, zásad nediskriminácie, rovnosti a solidarity, ako aj dodržiavania zásad Charty Organizácie Spojených národov a medzinárodného práva.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    430

Návrh nariadenia

Príloha III – bod 1 – zarážka 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

  Umožňovanie spolupráce a partnerstva s občianskou spoločnosťou v otázkach ľudských práv a demokracie vrátane citlivých a naliehavých situácií. Na všetkých úrovniach sa vypracuje ucelená a holistická stratégia na dosiahnutie uvádzaných cieľov.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    431

Návrh nariadenia

Príloha III – bod 1 – zarážka 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

  Presadzovanie ľudských práv a základných slobôd pre všetkých, prispievanie k vytváraniu spoločností, v ktorých prevažuje účasť, nediskriminácia, tolerancia, spravodlivosť a zodpovednosť, solidarita a rovnosť. Rešpektovanie a dodržiavanie ľudských práv a základných slobôd pre všetkých sa monitoruje, podporuje a posilňuje v súlade so zásadami všeobecnosti, nedeliteľnosti a vzájomnej závislosti ľudských práv. Rozsah programu zahŕňa občianske, politické, hospodárske, sociálne a kultúrne práva. Problémy v oblasti ľudských práv treba riešiť spolu s posilňovaním občianskej spoločnosti a ochranou obhajcov ľudských práv a posilňovaním ich postavenia, a to aj v súvislosti so zužujúcim sa priestorom pre ich činnosť.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    432

Návrh nariadenia

Príloha III – bod 1 – zarážka 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

  Rozvoj, prehlbovanie a ochrana demokracie, komplexné riešenie všetkých aspektov demokratickej správy vecí verejných vrátane posilňovania demokratickej plurality, zvyšovania účasti občanov a podpory vierohodných, inkluzívnych a transparentných volebných procesov. Demokracia sa posilňuje presadzovaním základných pilierov demokratických systémov, napríklad právneho štátu, demokratických noriem a hodnôt, nezávislých médií, zodpovedných a inkluzívnych inštitúcií vrátane politických strán a parlamentov a boja proti korupcii. Dôležitou súčasťou širšej podpory demokratických procesov je pozorovanie volieb. V tejto súvislosti je pozorovanie volieb zo strany EÚ a nadviazanie na odporúčania volebných pozorovateľských misií EÚ naďalej dôležitou súčasťou programu.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    433

Návrh nariadenia

Príloha III – bod 1 – zarážka 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

  Podpora účinného multilateralizmu a strategického partnerstva, prispievanie k zvyšovaniu kapacít medzinárodných, regionálnych a národných rámcov na podporu a ochranu ľudských práv, demokracie a právneho štátu. Posilňovať sa musia strategické partnerstvá, pričom osobitnú pozornosť treba venovať Úradu vysokého komisára OSN pre ľudské práva (OHCHR), Medzinárodnému trestnému súdu (MTS) a príslušným regionálnym a vnútroštátnym mechanizmom v oblasti ľudských práv. Program podporuje aj vzdelávanie a výskum v oblasti ľudských práv a demokracie, okrem iného aj prostredníctvom Svetového kampusu pre ľudské práva a demokraciu.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    434

Návrh nariadenia

Príloha III – bod 1 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

V rámci tohto programu poskytne Únia pomoc na riešenie globálnych, regionálnych, národných a miestnych otázok týkajúcich sa ľudských práv a demokratizácie v partnerstve s občianskou spoločnosťou v týchto strategických oblastiach intervencie:

 

1 a.  Ochrana a podpora ľudských práv a ochrancov ľudských práv v krajinách a naliehavých situáciách, v ktorých sú ľudské práva a základné slobody najviac ohrozené, a to aj prostredníctvom pružného a komplexného riešenia naliehavých potrieb ochrany obhajcov ľudských práv.

 

Dôraz sa kladie na otázky ľudských práv a demokracie, ktoré nemožno riešiť geografickými ani inými tematickými programami z dôvodu ich citlivej povahy alebo núdzového charakteru. V takýchto prípadoch je prioritou podpora dodržiavania príslušného medzinárodného práva a poskytovanie konkrétnej podpory a prostriedkov miestnej občianskej spoločnosti, ktorá uskutočňuje svoju činnosť vo veľmi ťažkých podmienkach. Osobitná pozornosť sa venuje aj posilneniu osobitného mechanizmu ochrany obhajcov ľudských práv.

 

1 b.  Presadzovanie ľudských práv a základných slobôd pre všetkých, prispievanie k vytváraniu spoločností, v ktorých prevažuje úča