BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av instrumentet för grannskapspolitik, utvecklingssamarbete och internationellt samarbete

11.3.2019 - (COM(2018)0460 – C8-0275/2018 – 2018/0243(COD)) - ***I

Utskottet för utrikesfrågor
Utskottet för utveckling
Föredragande: Pier Antonio Panzeri, Cristian Dan Preda, Frank Engel, Charles Goerens
(Gemensamt utskottsförfarande – artikel 55 i arbetsordningen)
Föredragande av yttrande (*):
Eider Gardiazabal Rubial, budgetutskottet
(*) Förfarande med associerat utskott – artikel 54 i arbetsordningen


Förfarande : 2018/0243(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
A8-0173/2019
Ingivna texter :
A8-0173/2019
Antagna texter :

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av instrumentet för grannskapspolitik, utvecklingssamarbete och internationellt samarbete

(COM(2018)0460 – C8-0275/2018 – 2018/0243(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2018)0460),

–  med beaktande av artiklarna 294.2, 209, 212 och 322.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C8-0275/2018),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den 12 december 2018[1],

–  med beaktande av Regionkommitténs yttrande av den 6 december 2018[2],

–  med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

–  med beaktande av den gemensamma behandlingen av ärendet i utskottet för utrikesfrågor och utskottet för utveckling, i enlighet med artikel 55 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för utrikesfrågor och utskottet för utveckling samt yttrandena från budgetutskottet, utskottet för internationell handel, utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet, utskottet för kultur och utbildning, utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor samt utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män (A8‑0173/2019).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag    1

Förslag till förordning

Skäl 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(1)  Det allmänna målet för programmet ”instrumentet för grannskapspolitik, utvecklingssamarbete och internationellt samarbete” (nedan kallat instrumentet) bör vara att slå vakt om och främja unionens värden och intressen i hela världen genom att sträva efter att genomföra de målsättningar och principer för unionens yttre åtgärder som fastställs i artiklarna 3.5, 8 och 21 i fördraget om Europeiska unionen.

(1)  Det allmänna målet för programmet ”instrumentet för grannskapspolitik, utvecklingssamarbete och internationellt samarbete” (nedan kallat instrumentet) bör vara att tillhandahålla en budgetram för att stödja upprätthållandet och främjandet av unionens värden, principer och grundläggande intressen i hela världen i enlighet med de målsättningar och principer för unionens yttre åtgärder som fastställs i artiklarna 3.5, 8 och 21 i fördraget om Europeiska unionen.

Ändringsförslag    2

Förslag till förordning

Skäl 2a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(2a)  Enligt artikel 21 i fördraget om Europeiska unionen (nedan kallat EU-fördraget) ska tillämpningen av denna förordning vägledas av principerna för unionens yttre åtgärder, dvs. demokrati, rättsstaten, de mänskliga rättigheternas och grundläggande friheternas universalitet och odelbarhet, respekt för människors värdighet, jämlikhet och solidaritet samt respekt för principerna i Förenta nationernas stadga och internationell rätt. Denna förordning är avsedd att bidra till att uppnå målen för unionens yttre åtgärder, inbegripet unionens politik för de mänskliga rättigheterna och de mål som anges i EU:s strategiska ram och handlingsplan för mänskliga rättigheter och demokrati. Unionens åtgärder bör främja respekt för den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna.

Ändringsförslag    3

Förslag till förordning

Skäl 3a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(3a)  I enlighet med artikel 167 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt bör unionen och medlemsstaterna främja samarbetet med tredjeland och behöriga internationella organisationer på kulturområdet. Denna förordning bör bidra till de mål som anges i den artikeln.

Ändringsförslag    4

Förslag till förordning

Skäl 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(4)  Det främsta målet för unionens politik på området för utvecklingssamarbete, som fastställs i artikel 208 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, är minskning och på sikt utrotning av fattigdom. Unionens politik för utvecklingssamarbete bidrar också till målen för unionens yttre åtgärder, särskilt i syfte att främja en hållbar ekonomisk, social och miljömässig utveckling i utvecklingsländerna, med det primära syftet att utrota fattigdom, i enlighet med artikel 21.2 d i Fördraget om Europeiska unionen.

(4)  Det främsta målet för unionens politik på området för utvecklingssamarbete, som fastställs i artikel 208 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (nedan kallat EUF-fördraget), är minskning och på sikt utrotning av fattigdom. Unionens politik för utvecklingssamarbete bidrar också till målen för unionens yttre åtgärder, särskilt i syfte att främja en hållbar ekonomisk, social och miljömässig utveckling i utvecklingsländerna, med det primära syftet att utrota fattigdom, i enlighet med artikel 21.2 d i EU-fördraget samt att skapa varaktig fred, förebygga konflikter och stärka den internationella säkerheten, i enlighet med artikel 21.2 c i EU-fördraget.

Ändringsförslag    5

Förslag till förordning

Skäl 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(5)  Rådet ska säkerställa en konsekvent politik för utveckling i enlighet med kraven i artikel 208 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. Unionen bör ta hänsyn till målen för utvecklingssamarbetet vid genomförande av politik som sannolikt kommer att påverka utvecklingsländerna, vilket kommer utgöra en avgörande del av strategin för att uppnå målen för hållbar utveckling i Agenda 2030 för hållbar utveckling (nedan kallad Agenda 2030), som antogs av Förenta nationerna i september 201545. Att säkerställa en konsekvent politik för hållbar utveckling, enligt Agenda 2030, kräver att man beaktar den sammanlagda effekten av all politik om hållbar utveckling på alla nivåer – såväl nationellt som inom unionen, i andra länder och på global nivå.

(5)  Rådet ska säkerställa en konsekvent politik för utveckling i enlighet med kraven i artikel 208 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. Unionen bör ta hänsyn till målen för utvecklingssamarbetet vid genomförande av politik som sannolikt kommer att påverka utvecklingsländerna, vilket kommer utgöra en avgörande del av strategin för att uppnå målen för hållbar utveckling i Agenda 2030 för hållbar utveckling (nedan kallad Agenda 2030), som antogs av Förenta nationerna i september 201545. Att säkerställa en konsekvent politik för hållbar utveckling, enligt Agenda 2030, kräver att man beaktar den sammanlagda effekten av all politik om hållbar utveckling på alla nivåer – såväl nationellt som inom unionen, i andra länder och på global nivå. Unionens och medlemsstaternas politik för utvecklingssamarbete bör komplettera och stärka varandra.

__________________

__________________

45 Att förändra vår värld: Agenda 2030 för hållbar utveckling, antagen vid Förenta nationernas toppmöte om hållbar utveckling den 25 september 2015 ((A/RES/70/1).

45 Att förändra vår värld: Agenda 2030 för hållbar utveckling, antagen vid Förenta nationernas toppmöte om hållbar utveckling den 25 september 2015 (A/RES/70/1).

Ändringsförslag    6

Förslag till förordning

Skäl 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(7)  Det globala sammanhanget för åtgärderna är en regelbaserad världsordning som har multilateralism som sin huvudprincip och Förenta nationerna som kärna. Agenda 2030, tillsammans med Parisavtalet om klimatförändringar57 och Addis Abeba-handlingsplanen58 är det internationella samfundets svar på globala utmaningar och tendenser som rör hållbar utveckling. Med utgångspunkt i målen för hållbar utveckling är Agenda 2030 en förändringsinriktad ram för att utrota fattigdom och uppnå en hållbar utveckling på global nivå. Det har universell giltighet och ger en heltäckande gemensam ram för åtgärder som gäller för unionen, dess medlemsstater och dess partner. Den balanserar de ekonomiska, sociala och miljömässiga dimensionerna av hållbar utveckling, och beaktar de viktiga kopplingarna mellan målen och delmålen. Agenda 2030 har som mål att inte lämna någon på efterkälken. Genomförandet av Agenda 2030 kommer att ske i nära samordning med unionens andra relevanta internationella åtaganden. Åtgärder som vidtas i enlighet med denna förordning bör särskilt beakta kopplingarna mellan målen för hållbar utveckling och integrerade åtgärder som kan skapa sidovinster och uppfylla flera olika mål på ett samstämmigt sätt.

(7)  Det globala sammanhanget för åtgärderna är en regel- och värdebaserad världsordning som har multilateralism som sin huvudprincip och Förenta nationerna som kärna. Agenda 2030, tillsammans med Parisavtalet om klimatförändringar57 (nedan kallat Parisavtalet) och Addis Abeba-handlingsplanen58 är det internationella samfundets svar på globala utmaningar och tendenser som rör hållbar utveckling. Med utgångspunkt i målen för hållbar utveckling är Agenda 2030 en förändringsinriktad ram för att utrota fattigdom, uppnå en hållbar utveckling på global nivå och främja fredliga, rättvisa och inkluderande samhällen, samtidigt som man tar itu med klimatförändringarna och arbetar för att bevara haven och skogarna. Den har universell giltighet och ger en heltäckande gemensam ram för åtgärder som gäller för unionen, dess medlemsstater och dess partner. Den balanserar de ekonomiska, sociala, kulturella och utbildnings- och miljömässiga dimensionerna av hållbar utveckling, och beaktar de viktiga kopplingarna mellan målen och delmålen. Agenda 2030 har som mål att inte lämna någon på efterkälken och att först nå ut till dem som ligger längst efter. Genomförandet av Agenda 2030 kommer att ske i nära samordning med unionens andra relevanta internationella åtaganden. Åtgärder som vidtas i enlighet med denna förordning bör vägledas av de principer och mål som anges i Agenda 2030, Parisavtalet och Addis Abeba-handlingsplanen och bör bidra till att uppnå målen för hållbar utveckling, med särskilt beaktande av kopplingarna mellan dem, och till att skapa integrerade åtgärder som kan skapa sidovinster och uppfylla flera olika mål på ett samstämmigt sätt utan att andra mål undergrävs.

__________________

__________________

57 Undertecknat i New York den 22 april 2016.

57 Undertecknat i New York den 22 april 2016.

58 Addis Ababa Action Agenda of Third International Conference on Financing for Development (Addis Abeba-handlingsplanen från den tredje internationella konferensen om utvecklingsfinansiering), antagen och godkänd av Förenta nationernas generalförsamling den 27 juli 2015 (UNGA A/RES/69/313).

58 Addis Ababa Action Agenda of Third International Conference on Financing for Development (Addis Abeba-handlingsplanen från den tredje internationella konferensen om utvecklingsfinansiering), antagen och godkänd av Förenta nationernas generalförsamling den 27 juli 2015 (UNGA A/RES/69/313).

Ändringsförslag    7

Förslag till förordning

Skäl 8

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(8)  Genomförandet av denna förordning bör utgå ifrån de fem prioriteringar som fastställs i den globala strategi för Europeiska unionens utrikes- och säkerhetspolitik (nedan kallad den globala strategin)59, som lades fram den 19 juni 2016, och som uttrycker EU:s vision och skapar en ram för enade och ansvarsfulla yttre åtaganden i partnerskap med andra, i syfte att främja EU:s värderingar och intressen. Unionen bör stärka partnerskapen, främja den politiska dialogen och hitta gemensamma svar på globala utmaningar. Åtgärderna bör stödja EU:s intressen och värderingar i alla dess aspekter, bland annat för att bevara freden, förebygga konflikter, stärka den internationella säkerheten, bekämpa grundorsakerna till irreguljär migration, bistå befolkningar, länder och regioner som drabbas av naturkatastrofer eller katastrofer orsakade av människor, stödja handelspolitiken, ekonomisk diplomati och ekonomiskt samarbete, främja digitala lösningar och tekniker samt understödja den internationella dimensionen av unionens politik. För att främja sina intressen bör unionen följa, och lyfta fram, principerna om respekt för höga sociala och miljömässiga normer, rättsstatsprincipen, internationell rätt och mänskliga rättigheter.

(8)  Tillämpningen av denna förordning bör bygga på de fem prioriteringar som fastställs i den globala strategin för Europeiska unionens utrikes- och säkerhetspolitik (nedan kallad den globala strategin)59, som lades fram den 19 juni 2016 och som uttrycker EU:s vision och skapar en ram för enade och ansvarsfulla yttre åtaganden i partnerskap med andra, i syfte att främja EU:s värderingar och intressen. Unionen bör stärka partnerskapen, främja den politiska dialogen och hitta gemensamma svar på globala utmaningar. Åtgärderna bör stödja EU:s grundläggande intressen, principer och värderingar i alla dess aspekter, bland annat för att främja demokrati och mänskliga rättigheter, bidra till att utrota fattigdomen, bevara freden, förebygga konflikter och bidra till medling och återuppbyggnad efter konflikter på ett sätt som involverar kvinnor i alla skeden, säkerställa kärnsäkerheten, stärka den internationella säkerheten, hantera grundorsakerna till irreguljär migration och tvångsförflyttning, bistå befolkningar, länder och regioner som drabbas av naturkatastrofer eller katastrofer orsakade av människor, skapa förutsättningar för att inrätta en internationell rättslig ram för skydd av personer som fördrivits till följd av klimatförändringar, främja en inkluderande utbildning av god kvalitet, stödja en rättvis, hållbar och regel- och värdebaserad handelspolitik som ett verktyg för utveckling och för att förbättra situationen när det gäller rättsstatsprincipen och mänskliga rättigheter, ekonomisk och kulturell diplomati och ekonomiskt samarbete, främja innovation, digitala lösningar och tekniker, skydda kulturarvet, särskilt i konfliktområden, hantera globala hot mot folkhälsan samt understödja den internationella dimensionen av unionens politik. För att främja sina grundläggande intressen, principer och värderingar bör unionen följa, och lyfta fram, principerna om respekt för höga sociala, arbetsrättsliga och miljömässiga normer, även i fråga om klimatförändringar, rättsstatsprincipen, internationell rätt, inbegripet respekt för humanitär och internationell människorättslagstiftning.

__________________

__________________

59 Delade visioner, gemensamma åtgärder: Ett starkare Europa. En global strategi för Europeiska unionens utrikes- och säkerhetspolitik, juni 2016.

59 Delade visioner, gemensamma åtgärder: Ett starkare Europa. En global strategi för Europeiska unionens utrikes- och säkerhetspolitik, juni 2016.

Ändringsförslag    8

Förslag till förordning

Skäl 9

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(9)  Det nya europeiska samförståndet om utveckling (nedan kallat samförståndet)60, som undertecknades den 7 juni 2017 utgör ramen för en gemensam strategi för unionens och medlemsstaternas utvecklingssamarbete som syftar till att genomföra Agenda 2030 och Addis Abeba-handlingsplanen. Att utrota fattigdom och bekämpa diskriminering och ojämlikhet, att inte lämna någon på efterkälken och stärka resiliensen är centrala frågor för utvecklingssamarbetespolitiken.

(9)  Tillämpningen av denna förordning bör även bygga på det europeiska samförståndet om utveckling (nedan kallat samförståndet)60, som undertecknades den 7 juni 2017 och som utgör ramen för en gemensam strategi för unionens och medlemsstaternas utvecklingssamarbete som syftar till att genomföra Agenda 2030 och Addis Abeba-handlingsplanen. Att utrota fattigdom och bekämpa diskriminering och ojämlikhet, att inte lämna någon på efterkälken, att skydda miljön och bekämpa klimatförändringarna och att stärka resiliensen bör utgöra grunden för tillämpningen av denna förordning.

__________________

__________________

60 Ett nytt europeiskt samförstånd om utveckling – Vår värld, vår värdighet, vår framtid, Gemensam förklaring från rådet och företrädarna för medlemsstaternas regeringar, församlade i rådet, Europaparlamentet och Europeiska kommissionen, 8 juni 2017.

60 Ett nytt europeiskt samförstånd om utveckling – Vår värld, vår värdighet, vår framtid, Gemensam förklaring från rådet och företrädarna för medlemsstaternas regeringar, församlade i rådet, Europaparlamentet och Europeiska kommissionen, 8 juni 2017.

Ändringsförslag    9

Förslag till förordning

Skäl 9a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(9a)  Utöver FN:s Agenda 2030, Parisavtalet, Addis Abeba-handlingsplanen, EU:s globala strategi, samförståndet och den europeiska grannskapspolitiken, som utgör den främsta politiska ramen, bör följande dokument och deras framtida ändringar också vara vägledande för tillämpningen av denna förordning:

 

  EU:s strategiska ram och EU:s handlingsplan för mänskliga rättigheter och demokrati.

 

  EU:s riktlinjer för de mänskliga rättigheterna.

 

  EU:s integrerade strategi för externa konflikter och kriser och EU:s övergripande strategi för externa konflikter och kriser från 2013.

 

  Den övergripande strategin för EU:s genomförande av Förenta nationernas säkerhetsråds resolutioner 1325 och 1820 om kvinnor, fred och säkerhet.

 

  Unionens program för förebyggande av väpnade konflikter.

 

  Rådets slutsatser av den 20 juni 2011 om konfliktförebyggande.

 

  Konceptet om förstärkning av EU:s medlings- och dialogkapacitet.

 

  Den EU-omfattande strategiramen för stöd till reform av säkerhetssektorn.

 

  EU-strategin mot olagliga skjutvapen, handeldvapen och lätta vapen samt deras ammunition.

 

  EU:s koncept för stöd till avväpning, demobilisering och återanpassning.

 

  Rådets slutsatser av den 19 november 2007 om EU:s hantering av instabila situationer och slutsatserna från rådet och företrädarna för medlemsstaternas regeringar, församlade i rådet, också av den 19 november 2007 om säkerhet och utveckling.

 

  Europeiska rådets uttalande av den 25 mars 2004 om bekämpande av terrorism, Europeiska unionens strategi för kampen mot terrorism av den 30 november 2005 och rådets slutsatser av den 23 maj 2011 om stärkande av kopplingar mellan inre och yttre aspekter av terrorismbekämpning.

 

  OECD:s riktlinjer för multinationella företag.

 

  FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter.

 

  FN:s nya agenda för städer.

 

  FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

 

  Flyktingkonventionen.

 

  Konventionen om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor.

 

  Resultaten av handlingsplanen från Peking och handlingsprogrammet från den internationella konferensen om befolkning och utveckling (ICPD).

 

  Unctads färdplan för hållbara metoder för omförhandling av statsskulden (april 2015).

 

  De vägledande principerna för utlandsskulden och de mänskliga rättigheterna, som utarbetats av kontoret för FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter.

 

  Den globala flyktingpakten.

 

  Den globala pakten för säker, ordnad och reguljär migration, som antogs i Marrakech den 10 december 2018.

 

  FN:s konvention om barnets rättigheter.

Ändringsförslag    10

Förslag till förordning

Skäl 11

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(11)  I enlighet med den globala strategin och Sendai-ramverket för katastrofriskreducering (2015–2030), som antogs den 18 mars 201561, bör man erkänna behovet av att övergå från krishantering och krisavvärjande till en mer strukturell och långsiktig strategi för att på ett effektivare sätt kunna hantera instabila situationer, naturkatastrofer och katastrofer orsakade av människor, liksom utdragna kriser. Det behövs en större tonvikt på och gemensamma strategier för riskreducering, förebyggande, skadelindring och beredskap, och det krävs fortsatta ansträngningar för att förbättra de snabba insatserna och varaktig återhämtning. Denna förordning bör därför bidra till att stärka resiliensen och sammankoppling av humanitärt bistånd och utvecklingsåtgärder genom snabbinsatsåtgärder.

(11)  I enlighet med den globala strategin och Sendai-ramverket för katastrofriskreducering (2015–2030), som antogs den 18 mars 201561, bör man erkänna behovet av att övergå från krishantering och krisavvärjande till en mer strukturell, förebyggande och långsiktig strategi för att på ett effektivare sätt kunna hantera instabila situationer, naturkatastrofer och katastrofer orsakade av människor, liksom utdragna kriser. Det behövs en större tonvikt på och gemensamma strategier för riskreducering, förebyggande, skadelindring och beredskap, och det krävs fortsatta ansträngningar för att förbättra de snabba insatserna och varaktig återhämtning. Denna förordning bör därför bidra till att stärka resiliensen och sammankoppling av humanitärt bistånd och utvecklingsåtgärder, särskilt genom snabbinsatsåtgärder och relevanta geografiska och tematiska program, samtidigt som lämplig förutsägbarhet, transparens och ansvarsskyldighet säkerställs samt samstämmighet, konsekvens och komplementaritet med det humanitära biståndet och full överensstämmelse med internationell humanitär rätt, utan att tillhandahållandet av humanitärt bistånd i enlighet med principerna om humanitet, neutralitet, opartiskhet och oberoende i nödsituationer och efter katastrofsituationer hindras.

__________________

__________________

61 Sendai-ramverket för katastrofriskreducering 2015–2030, antaget den 18 mars 2015 av Förenta nationernas generalförsamling och godkänt den 3 juni 2015 (A/RES/69/283).

61 Sendai-ramverket för katastrofriskreducering 2015–2030, antaget den 18 mars 2015 av Förenta nationernas generalförsamling och godkänt den 3 juni 2015 (A/RES/69/283).

Ändringsförslag    11

Förslag till förordning

Skäl 12

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(12)  I överensstämmelse med unionens internationella åtaganden om biståndseffektivitet som antogs i Busan 2011 och förnyades vid högnivåforumet i Nairobi 2016, och som upprepades i det europeiska samförståndet, bör man i EU:s utvecklingssamarbete tillämpa principerna för biståndseffektivitet, nämligen utvecklingsländernas ägarskap av utvecklingsprioriteringar, fokus på resultat, inkluderande utvecklingspartnerskap, samt transparens och ansvarighet.

(12)  I överensstämmelse med unionens internationella åtaganden om biståndseffektivitet som antogs i Busan 2011 och förnyades vid högnivåforumet i Nairobi 2016, och som upprepades i det europeiska samförståndet, bör unionen inom ramen för sitt officiella utvecklingsbistånd och i alla biståndsformer, tillämpa principerna för biståndseffektivitet, nämligen utvecklingsländernas ägarskap av utvecklingsprioriteringar, fokus på resultat, inkluderande utvecklingspartnerskap, samt ömsesidig transparens och ansvarighet, utöver principerna om anpassning och harmonisering.

Ändringsförslag    12

Förslag till förordning

Skäl 13

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(13)  I enlighet med målen för hållbar utveckling bör denna förordning bidra till en förstärkt övervakning och rapportering med fokus på resultat, som omfattar output, resultat och effekter i partnerländer som erhåller ekonomiskt stöd inom ramen för unionens yttre åtgärder. Framför allt, vilket det enades om i samförståndet, bör åtgärder inom ramen för denna förordning bidra med 20 % av det offentliga utvecklingsbistånd som finansieras genom denna förordning till social delaktighet och mänsklig utveckling, inklusive jämställdhet och kvinnors egenmakt.

(13)  I enlighet med målen för hållbar utveckling bör denna förordning bidra till en förstärkt övervakning och rapportering med fokus på resultat, som omfattar output, resultat och effekter i partnerländer som erhåller ekonomiskt stöd inom ramen för unionens yttre åtgärder. Framför allt bör, i enlighet med samförståndet, minst 20 % av det offentliga utvecklingsbistånd som finansieras genom denna förordning bidra till social delaktighet och mänsklig utveckling, med fokus på grundläggande sociala tjänster, såsom hälso- och sjukvård, utbildning, näring, vatten, sanitet, hygien och socialt skydd, särskilt för de mest marginaliserade grupperna, varvid hänsyn tas till de övergripande frågorna jämställdhet, kvinnors egenmakt och barns rättigheter.

Ändringsförslag    13

Förslag till förordning

Skäl 14

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(14)  När det är möjligt och lämpligt bör resultaten av unionens yttre åtgärder övervakas och bedömas på grundval av på förhand fastställda, transparenta, landsspecifika och mätbara indikatorer som är anpassade till det instrumentets särdrag och mål och helst på grundval av partnerlandets resultatram.

(14)  För att förbättra den faktiska ansvarsskyldigheten och transparensen i unionens budget bör kommissionen inrätta tydliga mekanismer för övervakning och utvärdering för att säkerställa en effektiv bedömning av de framsteg som gjorts med att uppnå målen för denna förordning. Resultaten av unionens yttre åtgärder bör övervakas och bedömas på grundval av på förhand fastställda, transparenta, landsspecifika och mätbara indikatorer som är anpassade till instrumentets särdrag och mål och på grundval av partnerlandets resultatram. Kommissionen bör fortlöpande övervaka sina åtgärder, granska de framsteg som gjorts och offentliggöra resultaten, särskilt i form av en årlig rapport till Europaparlamentet och rådet.

Ändringsförslag    14

Förslag till förordning

Skäl 15

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(15)  Denna förordning bör bidra till det gemensamma unionsmålet att avsätta 0,7 % av bruttonationalinkomsten till offentligt utvecklingsbistånd inom tidsramen för Agenda 2030. Minst 92 % av anslagen enligt denna förordning bör bidra till åtgärder som är utformade på ett sådant sätt att de uppfyller de kriterier för offentligt utvecklingsbistånd som fastställts av kommittén för utvecklingsbistånd inom Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling.

(15)  Denna förordning bör bidra till det gemensamma unionsmålet att avsätta 0,7 % av bruttonationalinkomsten till offentligt utvecklingsbistånd inom tidsramen för Agenda 2030. Detta åtagande bör baseras på en tydlig färdplan för unionen och dess medlemsstater, där tidsfrister och former för att fullgöra det fastslås. Minst 95 % av anslagen enligt denna förordning bör bidra till åtgärder som är utformade på ett sådant sätt att de uppfyller de kriterier för offentligt utvecklingsbistånd som fastställts av kommittén för utvecklingsbistånd inom Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling.

Ändringsförslag    15

Förslag till förordning

Skäl 16

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(16)  För att säkerställa att medel ges där behovet är som störst, framför allt i de minst utvecklade länderna och i länder som befinner sig i instabila situationer och konflikt, bör denna förordning bidra till det gemensamma målet att 0,20 % av unionens samlade bruttonationalinkomst ska anslås till de minst utvecklade länderna inom tidsramen för Agenda 2030.

(16)  För att säkerställa att medel ges där behovet är som störst, framför allt i de minst utvecklade länderna och i länder som befinner sig i instabila situationer och konflikt, bör denna förordning bidra till det gemensamma målet att 0,20 % av unionens samlade bruttonationalinkomst ska anslås till de minst utvecklade länderna inom tidsramen för Agenda 2030. Detta åtagande bör baseras på en tydlig färdplan för unionen och dess medlemsstater, där tidsfrister och former för att fullgöra det fastslås.

Ändringsförslag    16

Förslag till förordning

Skäl 16a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(16a)  I linje med de befintliga åtagandena i EU:s andra handlingsplan för jämställdhet bör minst 85 % av de geografiska och tematiska program som finansieras genom offentligt utvecklingsbistånd ha jämställdhet som sitt huvudmål eller ett viktigt mål, enligt definitionen från OECD:s biståndskommitté. En betydande del av dessa program bör ha jämställdhet och kvinnors och flickors rättigheter och egenmakt som sitt huvudmål, vilket bör säkerställas med hjälp av en obligatorisk utgiftsöversyn.

Ändringsförslag    17

Förslag till förordning

Skäl 16b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(16b)  Denna förordning bör särskilt uppmärksamma barns och ungdomars bidrag till att förverkliga Agenda 2030. Unionens yttre åtgärder enligt denna förordning bör ägna särskild uppmärksamhet åt deras behov och egenmakt och bidra till att de förverkligar sin potential som viktiga drivkrafter till förändring genom att investera i mänsklig utveckling och social delaktighet.

Ändringsförslag    18

Förslag till förordning

Skäl 16c (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(16c)  Befolkningen i länderna i Afrika söder om Sahara består i huvudsak av tonåringar och unga människor. Varje land bör besluta om sin befolkningspolitik. Däremot bör den befolkningsdynamiken hanteras på global nivå så att man säkerställer att dagens och kommande generationer har möjlighet att förverkliga sin fulla potential på ett hållbart sätt.

Ändringsförslag    19

Förslag till förordning

Skäl 17

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(17)  Denna förordning bör spegla behovet av att fokusera på strategiska prioriteringar, både geografiskt definierade – det europeiska grannskapet och Afrika, samt länder som är sårbara och i störst behov, men också tematiska – säkerhet, migration, klimatförändringar och mänskliga rättigheter.

(17)  Denna förordning bör spegla behovet av att fokusera på strategiska prioriteringar, både geografiska – det europeiska grannskapet och Afrika, samt länder som är sårbara och i störst behov, särskilt de minst utvecklade länderna men också tematiska – hållbar utveckling, fattigdomsminskning, demokrati och mänskliga rättigheter, rättsstatsprincipen, god samhällsstyrning, säkerhet, säker, ordnad och reguljär migration, minskad ojämlikhet, jämställdhet, kampen mot miljöförstöring och klimatförändringar och globala hot mot folkhälsan.

Ändringsförslag    20

Förslag till förordning

Skäl 17a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(17a)  Denna förordning bör bidra till att skapa resiliens hos stater och samhällen på området för global folkhälsa genom att ta itu med globala hot mot folkhälsan, stärka hälso- och sjukvårdssystemen, uppnå allmän hälso- och sjukvård, förebygga och bekämpa smittsamma sjukdomar och bidra till att säkra överkomliga läkemedel och vacciner för alla.

Ändringsförslag    21

Förslag till förordning

Skäl 18

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(18)  Denna förordning bör stödja genomförandet av den europeiska grannskapspolitiken, som reviderades 2015, och genomförandet av regionala samarbetsramar, till exempel gränsöverskridande samarbete och de externa aspekterna av berörda makroregionala strategier och havsområdesstrategier och politik på detta område. Dessa initiativ ger politiska ramar för fördjupade förbindelser med och mellan partnerländer som grundas på principerna om ömsesidig redovisningsskyldighet, gemensamt ägarskap och gemensam ansvarighet.

(18)  De särskilda förbindelser som unionen har utvecklat med sina närbelägna länder, i enlighet med artikel 8 i EU-fördraget, bör bevaras och förbättras genom tillämpningen av denna förordning. Denna förordning bör bidra till att stärka staternas och samhällenas resiliens i unionens grannskap genom de åtaganden som ingåtts i den globala strategin. Den bör stödja genomförandet av den europeiska grannskapspolitiken, som reviderades 2015, och genomförandet av regionala samarbetsramar, till exempel gränsöverskridande samarbete och de externa aspekterna av berörda makroregionala strategier och havsområdesstrategier och politik på detta område i det östra och det södra grannskapet, inbegripet den nordliga dimensionen och det regionala Svartahavssamarbetet. Dessa initiativ ger kompletterande politiska ramar för fördjupade förbindelser med och mellan partnerländer som grundas på principerna om ömsesidig redovisningsskyldighet, gemensamt ägarskap och gemensam ansvarighet.

Ändringsförslag    22

Förslag till förordning

Skäl 19

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(19)  Den europeiska grannskapspolitiken, som reviderades 201562, syftar till att stabilisera och stärka resiliensen i grannländerna, särskilt genom att främja ekonomisk utveckling, som är en av unionens främsta politiska prioriteringar. För att uppnå sitt syfte har den reviderade Europeiska grannskapspolitiken inriktatsfyra prioritetsområden: god samhällsstyrning, mänskliga rättigheter och rättsstatsprincipen, med särskild fokus på ytterligare samarbete med det civila samhället, ekonomisk utveckling, säkerhet, migration och mobilitet, inbegripet att hantera de underliggande orsakerna till irreguljär migration och tvångsförflyttning. Den europeiska grannskapspolitiken kännetecknas av differentiering och ökat ömsesidigt ägarskap där man erkänner olika nivåer av deltagande och tar hänsyn till respektive lands önskemål om hur partnerskapet med unionen ska se ut och vad det bör innefatta.

(19)  Den europeiska grannskapspolitiken syftar till att fördjupa demokratin, främja mänskliga rättigheter och upprätthålla rättsstatsprincipen, stabilisera och stärka resiliensen i grannländerna, särskilt genom att främja politiska, ekonomiska och sociala reformer, som är en av unionens främsta politiska prioriteringar. För att uppnå sitt syfte bör genomförandet av den reviderade Europeiska grannskapspolitiken genom denna förordning inriktasföljande prioritetsområden: god samhällsstyrning, mänskliga rättigheter och rättsstatsprincipen, med särskild fokus på ytterligare samarbete med det civila samhället, socioekonomisk utveckling, inbegripet kampen mot ungdomsarbetslöshet samt utbildning och miljömässig hållbarhet, säkerhet, migration och mobilitet, inbegripet att hantera de underliggande orsakerna till irreguljär migration och tvångsförflyttning och stödja befolkningar, länder och regioner som drabbas av ökat migrationstryck. Denna förordning bör stödja genomförandet av unionens associeringsavtal och djupgående och omfattande frihandelsavtal med länder i grannskapet. Den europeiska grannskapspolitiken kännetecknas av differentiering och ökat ömsesidigt ägarskap där man erkänner olika nivåer av deltagande och tar hänsyn till respektive lands önskemål om hur partnerskapet med unionen ska se ut och vad det bör innefatta. Det prestationsbaserade tillvägagångssättet är en av de viktigaste grundsatserna för den europeiska grannskapspolitiken. I händelse av allvarlig eller ihållande försämring av situationen när det gäller demokratin i något av partnerländerna bör stödet avbrytas. Stöd till grannländerna är en viktig hävstång för att ta itu med gemensamma utmaningar, såsom irreguljär migration och klimatförändringar, och för att sprida välstånd, säkerhet och stabilitet genom ekonomisk utveckling och bättre styrning. Unionens stöd i grannskapsområdet bör synliggöras bättre.

__________________

__________________

62 Gemensamt meddelande till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén, Översyn av den europeiska grannskapspolitiken, JOIN(2015) 050 final.

62 Gemensamt meddelande till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén, Översyn av den europeiska grannskapspolitiken, JOIN(2015) 050 final.

Ändringsförslag    23

Förslag till förordning

Skäl 20

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(20)  Denna förordning bör stödja genomförandet av ett moderniserat associeringsavtal med medlemmarna i gruppen av stater i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet (AVS) och möjliggöra för EU och dess AVS-partner att utveckla fler starka allianser för att hantera viktiga globala utmaningar. Denna förordning bör särskilt stödja en fortsättning av det etablerade samarbetet mellan unionen och Afrikanska unionen i linje med den gemensamma strategin EU–Afrika och bygga vidare på det framtida avtalet mellan EU och AVS-länderna efter 2020, bland annat genom en kontinental strategi för Afrika.

(20)  Denna förordning bör stödja genomförandet av ett moderniserat associeringsavtal med medlemmarna i gruppen av stater i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet (AVS) och möjliggöra för EU och dess AVS-partner att utveckla fler starka allianser för att hantera viktiga och gemensamma globala utmaningar. Denna förordning bör särskilt stödja en fortsättning av det etablerade samarbetet mellan unionen och Afrikanska unionen i linje med den gemensamma strategin EU–Afrika, inbegripet Afrikas och unionens engagemang i att främja barns rättigheter och stärka europeiska och afrikanska ungdomars egenmakt, och bygga vidare på det framtida avtalet mellan EU och AVS-länderna efter 2020, bland annat genom en kontinental strategi för Afrika och ett ömsesidigt fördelaktigt partnerskap mellan jämlikar mellan EU och Afrika.

Ändringsförslag    24

Förslag till förordning

Skäl 20a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(20a)  Denna förordning bör också bidra till de handelsrelaterade aspekterna av unionens yttre förbindelser, såsom samarbete med tredjeländer om tillbörlig aktsamhet i leveranskedjan för tenn, tantal och guld, Kimberleyprocessen, hållbarhetspakten, genomförande av åtaganden enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 978/20121a (förordningen om allmänna preferenssystemet), samarbete inom ramen för skogslagstiftningens efterlevnad samt förvaltning av och handel med skog (Flegt) samt Aid for trade-initiativ för att säkerställa politisk samstämmighet och ömsesidigt stöd mellan unionens handelspolitik och utvecklingsmål och utvecklingsåtgärder.

 

__________________

 

1a Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 978/2012 av den 25 oktober 2012 om tillämpning av det allmänna preferenssystemet och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 732/2008 (EUT L 303, 31.10.2012, s. 1).

Ändringsförslag    25

Förslag till förordning

Skäl 21

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(21)  Unionen bör sträva efter att utnyttja de tillgängliga resurserna så effektivt som möjligt för att optimera effekterna av sina yttre åtgärder. Detta bör uppnås genom samstämmighet och komplementaritet mellan unionens finansieringsinstrument för yttre åtgärder, bland annat instrumentet för stöd inför anslutningen III63, instrumentet för humanitärt bistånd64, beslutet om de utomeuropeiska länderna och territorierna65, det europeiska instrumentet för kärnsäkerhet som kompletterar instrumentet för grannskapspolitik, utvecklingssamarbete och internationellt samarbete, som grundar sig på Euratomfördraget66, den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken och den nyligen föreslagna europeisk fredsfaciliteten67 som finansieras utanför EU:s budget, samt skapande av synergier med annan unionspolitik och andra unionsprogram. Detta inbegriper samstämmighet och komplementaritet med makroekonomiskt stöd, i förekommande fall. För att maximera effekten av samlade insatser för att uppnå ett gemensamt mål, bör denna förordning möjliggöra kombination av stöd med andra unionsprogram, under förutsättning att bidragen inte täcker samma kostnader.

(21)  Unionen bör sträva efter att utnyttja de tillgängliga resurserna så effektivt som möjligt för att optimera effekterna av sina yttre åtgärder. Detta bör uppnås genom samstämmighet, konsekvens och komplementaritet mellan unionens finansieringsinstrument för yttre åtgärder, särskilt instrumentet för stöd inför anslutningen III63, instrumentet för humanitärt bistånd64, beslutet om de utomeuropeiska länderna och territorierna65, det europeiska instrumentet för kärnsäkerhet som kompletterar instrumentet för grannskapspolitik, utvecklingssamarbete och internationellt samarbete och som grundar sig på Euratomfördraget66, den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken och den nyligen föreslagna europeiska fredsfaciliteten67, som finansieras utanför EU:s budget, samt skapande av synergier med annan unionspolitik och andra unionsprogram, inbegripet förvaltningsfonder samt EU-medlemsstaternas politik och program. Detta inbegriper samstämmighet och komplementaritet med makroekonomiskt stöd, i förekommande fall. För att maximera effekten av samlade insatser för att uppnå ett gemensamt mål, bör denna förordning möjliggöra kombination av stöd med andra unionsprogram, under förutsättning att bidragen inte täcker samma kostnader.

__________________

__________________

63 COM (2018) 465 final, Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ett instrument för stöd inför anslutningen (IPA III)

63 COM (2018) 465 final, Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ett instrument för stöd inför anslutningen (IPA III)

64 Rådets förordning (EG) nr 1257/96 av den 20 juni 1996 om humanitärt bistånd (EGT L 163, 2.7.1996, s. 1).

64 Rådets förordning (EG) nr 1257/96 av den 20 juni 1996 om humanitärt bistånd (EGT L 163, 2.7.1996, s. 1).

65 COM(2018) 461 final, rådets beslut om associering av de utomeuropeiska länderna och territorierna med Europeiska unionen, inbegripet om förbindelserna mellan Europeiska unionen, å ena sidan, och Grönland och Konungariket Danmark, å andra sidan (”ULT-beslutet”).

65 COM(2018) 461 final, rådets beslut om associering av de utomeuropeiska länderna och territorierna med Europeiska unionen, inbegripet om förbindelserna mellan Europeiska unionen, å ena sidan, och Grönland och Konungariket Danmark, å andra sidan (”ULT-beslutet”).

66 COM(2018) 462 final, Förslag till rådets förordning om inrättande av ett europeiskt instrument för kärnsäkerhet som kompletterar instrumentet för grannskapspolitik, utvecklingssamarbete och internationellt samarbete, och som grundar sig på Euratomfördraget

66 COM(2018) 462 final, Förslag till rådets förordning om inrättande av ett europeiskt instrument för kärnsäkerhet som kompletterar instrumentet för grannskapspolitik, utvecklingssamarbete och internationellt samarbete, och som grundar sig på Euratomfördraget

67 C(2018) 3800 final, Förslag framlagt för rådet av unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, med stöd av Europeiska kommissionen, till rådets beslut om inrättande av en europeisk fredsfacilitet.

67 C(2018) 3800 final, Förslag framlagt för rådet av unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, med stöd av Europeiska kommissionen, till rådets beslut om inrättande av en europeisk fredsfacilitet.

Ändringsförslag    26

Förslag till förordning

Skäl 22

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(22)  Finansiering inom ramen för denna förordning bör användas för att finansiera åtgärder inom den internationella dimensionen av Erasmus, vilka bör genomföras enligt förordningen om Erasmus68.

(22)  Finansiering inom ramen för denna förordning bör användas för att finansiera åtgärder inom den internationella dimensionen av Erasmus och Kreativa Europa, vilka bör genomföras enligt förordningen om Erasmus68 och förordningen om Kreativa Europa68a.

__________________

__________________

68 COM(2018) 367 final, Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ”Erasmus”: Unionens program för utbildning, ungdom och idrott och om upphävande av förordning (EU) 1288/2013.

68 COM(2018) 367 final, Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ”Erasmus”: Unionens program för utbildning, ungdom och idrott och om upphävande av förordning (EU) 1288/2013.

 

68a COM(2018) 366 final, Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av programmet Kreativa Europa (2021–2027) och om upphävande av förordning (EU) nr 1295/2013.

Ändringsförslag    27

Förslag till förordning

Skäl 22a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(22a)  Den internationella dimensionen av programmet Erasmus+ bör främjas i syfte att öka möjligheterna till mobilitet och samarbete för enskilda personer och organisationer från mindre utvecklade länder i världen och för att stödja kapacitetsuppbyggnad i tredjeländer, kompetensutveckling, utbyten människor emellan, samtidigt som fler möjligheter till samarbete och mobilitet mellan EU och utvecklade länder och tillväxtekonomier erbjuds.

Ändringsförslag    28

Förslag till förordning

Skäl 22b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(22b)  Eftersom det är angeläget att inrikta sig på utbildning och kultur i enlighet med Agenda 2030 och EU:s strategi för internationella kulturella förbindelser, bör denna förordning bidra till att säkerställa en inkluderande och rättvis utbildning av god kvalitet, främja möjligheter till livslångt lärande för alla, främja internationella kulturella förbindelser och erkänna kulturens roll för att främja de europeiska värdena genom särskilda och riktade åtgärder i syfte att ge unionen tydlig genomslagskraft på den globala arenan.

Ändringsförslag    29

Förslag till förordning

Skäl 23

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(23)  Finansieringen av åtgärder enligt denna förordning bör främst ske genom geografiska program, för att maximera effekterna av unionens bistånd och föra unionens verksamhet närmare partnerländerna och befolkningsgrupperna. Denna allmänna strategi bör kompletteras av tematiska program och genom snabbinsatsåtgärder, i tillämpliga fall.

(23)  Finansieringen av åtgärder enligt denna förordning bör främst ske genom geografiska program, för att maximera effekterna av unionens bistånd och föra unionens verksamhet närmare partnerländerna och befolkningsgrupperna, samtidigt som stöd också ges till tematiska prioriteringar, till exempel mänskliga rättigheter, det civila samhället och hållbarhet. Målen enligt de geografiska och tematiska programmen bör vara konsekventa och samstämmiga med varandra och bör kompletteras genom snabbinsatsåtgärder, i tillämpliga fall. Det bör säkerställas att de geografiska och tematiska programmen och snabbinsatsåtgärderna kompletterar varandra på ett effektivt sätt. I syfte att ta hänsyn till varje programs särdrag bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt delegeras till kommissionen med avseende på att komplettera bestämmelserna i denna förordning genom att fastställa unionens strategi, prioriterade områden, detaljerade mål, förväntade resultat, särskilda prestationsindikatorer och specifika ekonomiska anslag för varje program. Det är särskilt viktigt att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet av den 13 april 2016 om bättre lagstiftning1a. För att säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen av delegerade akter erhåller Europaparlamentet och rådet alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas experter, och deras experter ges systematiskt tillträde till möten i kommissionens expertgrupper som arbetar med förberedelse av delegerade akter.

 

__________________

 

1a EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.

Ändringsförslag    30

Förslag till förordning

Skäl 24

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(24)  I enlighet med samförståndet, bör unionen och dess medlemsstater förbättra den gemensamma programplaneringen, vilket skulle innebära att de genom att samla sina resurser och sin kapacitet kan uppnå ett bättre kollektivt resultat. Den gemensamma programplaneringen bör bygga på partnerländernas engagemang, anslag och ägarskap. Unionen och dess medlemsstater bör sträva efter att stödja partnerländerna genom gemensamt genomförande, när så är lämpligt.

(24)  I enlighet med samförståndet, bör unionen och dess medlemsstater förbättra den gemensamma programplaneringen, vilket skulle innebära att de genom att samla sina resurser och sin kapacitet kan uppnå ett bättre kollektivt resultat. Den gemensamma programplaneringen bör bygga på partnerländernas engagemang, anslag och ägarskap. Unionen och dess medlemsstater bör sträva efter att stödja partnerländerna genom gemensam tillämpning, när så är lämpligt. Den gemensamma tillämpningen bör vara inkluderande och öppen för alla unionens partner som godtar och kan bidra till en gemensam vision, inbegripet medlemsstaternas myndigheter och deras finansinstitut för utveckling, lokala myndigheter, den privata sektorn, det civila samhället och den akademiska världen.

Ändringsförslag    31

Förslag till förordning

Skäl 24a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(24a)  I händelse av allvarlig eller ihållande försämring av situationen när det gäller demokratin, de mänskliga rättigheterna eller rättsstatsprincipen i något av partnerländerna kan stödet helt eller delvis avbrytas genom en delegerad akt. Kommissionen bör i sitt beslutsfattande ta vederbörlig hänsyn till Europaparlamentets relevanta resolutioner.

Ändringsförslag    32

Förslag till förordning

Skäl 24b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(24b)  Denna förordning bör på nytt bekräfta att kärnsäkerhet är en viktig del av unionens yttre åtgärder och underlätta de samarbetsmål som anges i förordningen om det europeiska instrumentet för kärnsäkerhet. Om ett partnerland ständigt underlåter att respektera de grundläggande kärnsäkerhetsnormerna, såsom bestämmelserna i relevanta internationella konventioner inom ramen för IAEA, Esbo- och Århuskonventionerna med efterföljande ändringar, fördraget om förhindrande av spridning av kärnvapen och dess tilläggsprotokoll, åtagandena om att genomföra stresstester och relaterade åtgärder, och de samarbetsmål som anges i förordningen om det europeiska instrumentet för kärnsäkerhet, bör stöd enligt denna förordning till det berörda landet omprövas och kan helt eller delvis avbrytas.

Ändringsförslag    33

Förslag till förordning

Skäl 25

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(25)  Visserligen måste målen i fråga om demokrati och mänskliga rättigheter, inbegripet jämställdhet mellan könen och kvinnors egenmakt, i allt högre grad införlivas i alla instrument för finansiering av yttre åtgärder, men unionens bistånd inom ramen för denna förordning bör ha en särskild kompletterande och ny roll, eftersom det är övergripande till sin natur och inte är beroende av samtycke från de berörda tredjeländernas regeringar och offentliga myndigheter.

(25)  Även om målen i fråga om demokrati, mänskliga rättigheter och grundläggande friheter, inbegripet skydd av barn, minoriteter, personer med funktionsnedsättning och hbti-personer, liksom jämställdhet mellan könen, kvinnors och flickors egenmakt konsekvent bör återspeglas och integreras i tillämpningen av denna förordning, bör unionens bistånd inom ramen för de tematiska programmen för mänskliga rättigheter och demokrati och för det civila samhällets organisationer och lokala myndigheter ha en särskild kompletterande och ny roll, eftersom det är övergripande till sin natur och inte är beroende av samtycke från de berörda tredjeländernas regeringar och offentliga myndigheter. Unionen bör i detta sammanhang ägna särskild uppmärksamhet åt länder och nödsituationer där risken för kränkningar av de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna är som störst och där bristen på respekt för dessa rättigheter och friheter är särskilt påfallande och systematisk, liksom åt situationer där utrymmet för det civila samhället hotas. Unionens bistånd enligt denna förordning bör utformas på ett sådant sätt att det möjliggör stöd till, och samarbete och partnerskap med, det civila samhället i känsliga frågor och frågor som rör mänskliga rättigheter och demokrati, och skapar den flexibilitet och reaktionsförmåga som krävs för att reagera på föränderliga omständigheter, stödmottagarnas behov eller krisperioder, och vid behov bidrar till kapacitetsuppbyggnad i det civila samhället. I sådana fall bör de politiska prioriteringarna vara att främja respekten för internationell rätt och att tillhandahålla medel för det lokala civila samhället och andra relevanta aktörer på området för mänskliga rättigheter för att bidra till det arbete som utförs under mycket svåra omständigheter. Denna förordning bör också göra det möjligt för det civila samhällets organisationer att få mindre bidrag på ett snabbt och obyråkratiskt sätt, särskilt i mycket svåra situationer, såsom instabila situationer, kriser och motsättningar i samhället.

Ändringsförslag    34

Förslag till förordning

Skäl 25a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(25a)  I enlighet med artiklarna 2, 3 och 21 i EU-fördraget och artikel 8 i EUF-fördraget bör genomförandet av denna förordning vägledas av principerna om jämställdhet och kvinnors och flickors egenmakt, och den bör syfta till att skydda och främja kvinnors rättigheter i linje med EU:s andra handlingsplan för jämställdhet, rådets slutsatser av den 10 december 2018 om kvinnor, fred och säkerhet, Europarådets Istanbulkonvention och mål 5 i Agenda 2030.

Ändringsförslag    35

Förslag till förordning

Skäl 25b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(25b)  Denna förordning bör ta upp och integrera främjandet av kvinnors rättigheter och jämställdhet i världen, bland annat genom att stödja organisationer som arbetar med sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (åtkomst till lättillgänglig information och utbildning och lättillgängliga tjänster, av god kvalitet) och med att bekämpa könsrelaterat våld och diskriminering, samt erkänna och ta upp de nära kopplingarna mellan freds-, säkerhets-, utvecklings- och jämställdhetsfrågor. Detta arbete bör vara förenligt med och främja genomförandet av relevanta internationella och europeiska principer och konventioner.

Ändringsförslag    36

Förslag till förordning

Skäl 26

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(26)  Det civila samhällets organisationer bör omfatta ett brett spektrum av aktörer med olika roller och mandat som inbegriper alla icke-statliga, icke-vinstdrivande strukturer, opartiska och fria från våld, genom vilka människor organiserar sig för att uppnå gemensamma mål och främja gemensamma värderingar, både politiska, kulturella, sociala och ekonomiska. De kan vara verksamma på lokal, nationell, regional eller internationell nivå, i städer eller på landsbygden, formellt eller informellt.

(26)  Det civila samhällets organisationer bör omfatta ett brett spektrum av aktörer med många olika roller och mandat som inbegriper alla icke-statliga, icke-vinstdrivande och fredliga strukturer, genom vilka människor organiserar sig för att uppnå gemensamma mål och främja gemensamma värderingar, både politiska, kulturella, sociala, religiösa, miljömässiga och ekonomiska, eller ställa myndigheter till svars. De kan vara verksamma på lokal, nationell, regional eller internationell nivå, i städer eller på landsbygden, formellt eller informellt. Andra organ eller aktörer som inte uttryckligen undantas genom denna förordning bör kunna finansieras om det är nödvändigt för att uppnå målen i denna förordning.

Ändringsförslag    37

Förslag till förordning

Skäl 26a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(26a)  Unionen och dess medlemsstater bör i linje med samförståndet främja det civila samhällets organisationer och lokala myndigheter i deras bidrag till hållbar utveckling och till uppfyllande av FN:s mål för hållbar utveckling, bland annat i fråga om demokrati, rättsstatsprincipen, grundläggande friheter och mänskliga rättigheter, social rättvisa, och i deras egenskap av tillhandahållare av grundläggande sociala tjänster till de mest behövande samhällsgrupperna. De bör erkänna de många olika roller som det civila samhällets organisationer och de lokala myndigheterna har – de senare som främjare av ett territoriellt förhållningssätt till utveckling, som inbegriper decentraliseringsprocesser, deltagande, tillsyn och ansvarsskyldighet. Unionen och dess medlemsstater bör verka för att det civila samhällets organisationer ska få det handlingsutrymme och de förutsättningar som de behöver och ytterligare stärka sitt stöd till kapacitetsuppbyggnad för det civila samhällets organisationer och de lokala myndigheterna för att stärka deras röst i processen för hållbar utveckling och främja den politiska, sociala och ekonomiska dialogen, bland annat genom program för faciliteterna för det civila samhället.

Ändringsförslag    38

Förslag till förordning

Skäl 26b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(26b)  Unionen bör stödja det civila samhällets organisationer och främja ett större strategiskt engagemang från dessa i alla externa instrument och program, inbegripet geografiska program och snabbinsatsåtgärder enligt denna förordning, i linje med rådets slutsatser av den 15 oktober 2012 En grund för demokrati och hållbar utveckling: EU:s samarbete med det civila samhället på området yttre förbindelser.

Ändringsförslag    39

Förslag till förordning

Skäl 28

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(28)  För att ge uttryck för vikten av att bekämpa klimatförändringarna i enlighet med unionens åtaganden att genomföra Parisavtalet och uppfylla FN:s mål för hållbar utveckling bör denna förordning bidra till att integrera klimatfrågor i unionens politik och till att uppnå det övergripande målet att 25 % av utgifterna i EU-budgeten ska bidra till klimatmålen. Åtgärder inom ramen för denna förordning väntas bidra 25 % av den totala finansieringsramen till klimatmål. De berörda åtgärderna kommer att identifieras under genomförandet av denna förordning, och det övergripande bidraget från förordningen bör omfattas av relevanta utvärderingar och översyner.

(28)  För att ge uttryck för vikten av att bekämpa klimatförändringarna, skydda miljön och bekämpa förlust av biologisk mångfald, i enlighet med unionens åtaganden att genomföra Parisavtalet och konventionen om biologisk mångfald och uppfylla FN:s mål för hållbar utveckling, bör denna förordning bidra till att integrera klimat- och miljöfrågor i unionens politik och till att uppnå det övergripande målet att utgifterna i EU-budgeten ska bidra till klimatmålen och stödja åtgärder med tydliga och identifierbara tvärsektoriella sidovinster. Åtgärder inom ramen för denna förordning väntas bidra till 45 % av den totala finansieringsramen till klimatmål, miljöledning och miljöskydd, biologisk mångfald och bekämpning av ökenspridning, varav 30 % av den totala finansieringsramen bör anslås till begränsning av klimatförändringar och klimatanpassning. De berörda åtgärderna kommer att identifieras under tillämpningen av denna förordning, och det övergripande bidraget från förordningen bör omfattas av relevanta utvärderingar och översyner. Unionens åtgärder på detta område bör syfta till att efterleva Parisavtalet och Riokonventionerna och inte bidra till miljöförstöring eller orsaka skada på miljön eller klimatet. Vid insatser och åtgärder som bidrar till att uppfylla klimatmålet bör särskild vikt läggas vid stöd för anpassning till klimatförändringar i fattiga och mycket sårbara länder, och hänsyn bör tas till sambandet mellan klimat, fred och säkerhet, kvinnors egenmakt och kampen mot fattigdom. Denna förordning bör bidra till en hållbar förvaltning av naturtillgångar och främja gruvdrift, skogsbruk och jordbruk under hållbara och säkra former.

Ändringsförslag    40

Förslag till förordning

Skäl 29

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(29)  Det är viktigt att ytterligare intensifiera samarbetet om migration med partnerländerna, dra nytta av fördelarna med välhanterad laglig migration och effektivt ta itu med irreguljär migration. Ett sådant samarbete bör bidra till att säkerställa tillgång till internationellt skydd och att ta itu med de bakomliggande orsakerna till irreguljär migration, förbättrad gränsförvaltningen och fortsätta ansträngningarna i kampen mot irreguljär migration, människohandel och smuggling av migranter samt samarbete om återvändande, återtagande och återanpassning i förekommande fall, på grundval av ömsesidig ansvarighet och full respekt för humanitära och människorättsliga skyldigheter. Därför bör tredjeländernas samarbete med unionen på detta område ingå som en integrerad del i de allmänna principerna i denna förordning. Det är viktigt med ökad samstämmighet mellan migrations- och utvecklingspolitiken för att garantera att utvecklingsbiståndet hjälper partnerländerna att hantera migrationen på ett effektivare sätt. Denna förordning bör bidra till ett samordnat, holistiskt och strukturerat förhållningssätt till migration och maximera synergieffekterna, samt tillämpa de påtryckningsmöjligheter som krävs.

(29)  Samarbetet om migration med partnerländerna kan leda till ömsesidig nytta genom en ordnad, säker och ansvarsfull migration och till en effektiv hantering av irreguljär migration och tvångsförflyttning. Ett sådant samarbete bör bidra till att underlätta säkra och lagliga asyl- och migrationsvägar, säkerställa tillgång till internationellt skydd, ta itu med de bakomliggande orsakerna till irreguljär migration och tvångsförflyttning, samverka med diasporagrupper, förbättra gränsförvaltningen och fortsätta insatserna mot irreguljär migration, människohandel och smuggling av migranter samt vid behov ha ett samarbete om återvändande, återtagande och återanpassning under säkra, värdiga och hållbara former och på ett konfliktkänsligt sätt, på grundval av ömsesidig ansvarighet och med full respekt för humanitära och människorättsliga skyldigheter enligt internationell rätt och unionsrätten. Det är viktigt med samstämmighet mellan migrations- och utvecklingspolitiken för att garantera att utvecklingsbiståndet hjälper partnerländerna att bekämpa fattigdom och ojämlikhet, främja rättigheter och friheter samt bidra till en ordnad, säker och ansvarsfull migrationshantering. Denna förordning bör bidra till ett samordnat, holistiskt och strukturerat förhållningssätt till migration och maximera synergieffekterna samt migrationens och mobilitetens positiva inverkan på utvecklingen.

Ändringsförslag    41

Förslag till förordning

Skäl 30

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(30)  Denna förordning bör möjliggöra för unionen att reagera på utmaningar och möjligheter i samband med migration, och utgöra ett komplement till EU:s invandringspolitik. För att bidra till detta, och utan att det påverkar åtgärder vid oförutsedda omständigheter, förväntas 10 % av finansieringsramen anslås till hanteringen av de bakomliggande orsakerna till irreguljär migration och tvångsförflyttningar och ge stöd till migrationshantering och styrning, inklusive skydd av flyktingars och migranters rättigheter i överensstämmelse med målen för denna förordning.

(30)  Denna förordning bör möjliggöra för unionen att reagera på utmaningar och möjligheter i samband med migration, och utgöra ett komplement till EU:s migrations- och utvecklingspolitik. För att bidra till detta, för att maximera migrationens bidrag till utvecklingen och utan att det påverkar åtgärder vid nya utmaningar eller nya behov, förväntas högst 10 % av finansieringsramen anslås till hanteringen av de bakomliggande orsakerna till irreguljär migration och tvångsförflyttningar och stödjande av ett förstärkt engagemang för att underlätta en säker, ordnad, laglig och ansvarsfull migration och genomförandet av en planerad och välhanterad migrationspolitik och migrationsstyrning, inklusive skydd av flyktingars och migranters rättigheter på grundval av internationell rätt och unionsrätten i överensstämmelse med målen för denna förordning. Denna förordning bör också bidra till att hantera kunskapsflykten och till att tillgodose tvångsfördrivna personers och värdsamhällens behov, särskilt genom tillhandahållande av tillgång till grundläggande tjänster och möjligheter till försörjning.

Ändringsförslag    42

Förslag till förordning

Skäl 30a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(30a)  Informations- och kommunikationsteknik (IKT) och informations- och kommunikationstjänster är beprövade faktorer för hållbar utveckling och tillväxt för alla. De kan vara nyckeln till att förbättra medborgarnas liv även i de fattigaste länderna, framför allt genom att ge kvinnor och flickor egenmakt, förbättra den demokratiska samhällsstyrningen och transparensen samt öka produktiviteten och skapa arbetstillfällen. Konnektivitet och överkomliga priser är emellertid fortfarande ett problem både mellan och inom regionerna, eftersom det finns stora variationer mellan hög- och låginkomstländerna och mellan städer och landsbygd. Denna förordning bör därför hjälpa unionen att ytterligare integrera digitalisering i unionens utvecklingspolitik.

Ändringsförslag    43

Förslag till förordning

Skäl 30b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(30b)  I Agenda 2030, som antogs genom FN:s generalförsamlings resolution den 25 september 2015, underströks vikten av att främja fredliga och inkluderande samhällen, både som ett mål för hållbar utveckling (mål 16) och för att uppnå andra utvecklingspolitiska resultat. I mål 16.a begärs specifikt att man ska ”stärka berörda nationella institutioner, bland annat genom internationellt samarbete, i syfte att bygga upp kapacitet på alla nivåer, i synnerhet i utvecklingsländerna, för att förebygga våld och bekämpa terrorism och brottslighet”.

Ändringsförslag    44

Förslag till förordning

Skäl 30c (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(30c)  Vid högnivåmötet den 19 februari 2016 uppdaterade OECD:s biståndskommitté genom en kommuniké rapporteringsdirektiven i fråga om offentligt utvecklingsbistånd på området fred och säkerhet. Finansieringen av de åtgärder som vidtas i enlighet med denna förordning utgör offentligt utvecklingsbistånd när den uppfyller de kriterier som fastställs i dessa rapporteringsdirektiv eller andra eventuella efterföljande rapporteringsdirektiv som biståndskommittén kan enas om.

Ändringsförslag    45

Förslag till förordning

Skäl 30d (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(30d)  Kapacitetsuppbyggnad till stöd för utveckling och säkerhet för utveckling bör endast användas i undantagsfall om förordningens mål inte kan uppnås genom annat utvecklingssamarbete. Att stödja aktörer inom säkerhetssektorn i tredjeländer, inklusive, i undantagsfall, militären, i konfliktförebyggande syfte, eller i krishanterings- eller stabiliseringssammanhang, är av yttersta vikt för att säkerställa lämpliga villkor för fattigdomsutrotning och utveckling. God samhällsstyrning, effektiv demokratisk kontroll och civil kontroll av säkerhetssystemet, inklusive militären, liksom respekten för de mänskliga rättigheterna och rättsstatsprincipen är viktiga kännetecken för en väl fungerande stat i alla sammanhang och bör främjas genom ett bredare stöd till en reform av säkerhetssektorn i tredjeländer.

Ändringsförslag    46

Förslag till förordning

Skäl 30e (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(30e)  Denna förordning bör bygga på slutsatserna från kommissionens utvärdering som begärts för juni 2020, inklusive ett omfattande offentligt samråd med många intressenter, för att bedöma huruvida den kapacitetsuppbyggnad till stöd för utveckling och säkerhet för utveckling inom ramen för kopplingen mellan säkerhet och utveckling som finansieras av unionen och dess medlemsstater stämmer överens med den globala strategin och FN:s mål för hållbar utveckling.

Ändringsförslag    47

Förslag till förordning

Skäl 30f (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(30f)  Unionen bör också främja en strategi som tar hänsyn till konflikter och jämställdhetsaspekter i alla åtgärder och program inom ramen för denna förordning, i syfte att förhindra negativa effekter och maximera positiva effekter.

Ändringsförslag    48

Förslag till förordning

Skäl 32

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(32)  Typerna av finansiering och metoderna för genomförande enligt denna förordning bör väljas ut på grundval av hur väl de bidrar till att uppnå de särskilda målen för åtgärderna och åstadkomma resultat, med beaktande av framför allt kostnaderna för kontroller, den administrativa bördan och den förväntade risken för bristande efterlevnad. Detta bör omfatta beaktande av användning av enhetsbelopp, schablonsatser och enhetskostnader, samt finansiering som inte är kopplad till kostnaderna, enligt vad som avses i artikel 125.1 i budgetförordningen

(32)  Typerna av finansiering och tillämpningsmetoderna enligt denna förordning bör väljas ut på grundval av partnernas behov, preferenser och särskilda omständigheter samt utifrån deras relevans, hållbarhet och hur väl de uppfyller principerna för biståndseffektivitet, bidrar till att uppnå de särskilda målen för åtgärderna och åstadkomma resultat, med beaktande av framför allt kostnaderna för kontroller, den administrativa bördan och den förväntade risken för bristande efterlevnad. Detta bör omfatta beaktande av användning av enhetsbelopp, schablonsatser och enhetskostnader, samt finansiering som inte är kopplad till kostnaderna, enligt vad som avses i artikel 125.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 (budgetförordningen). Den roll som det europeiska initiativet för demokrati spelar som en stiftelse bemyndigad av de europeiska institutionerna att stödja demokrati, det civila samhället och de mänskliga rättigheterna i världen bör stärkas och utökas enligt denna förordning. Initiativet bör ges administrativ flexibilitet och ekonomiska möjligheter att betala ut riktade bidrag till de aktörer i det civila samhället i det europeiska grannskapet som ansvarar för genomförandet av den europeiska grannskapspolitiken, särskilt när det gäller utvecklingen av demokrati, mänskliga rättigheter, fria val och rättsstatsprincipen.

Ändringsförslag    49

Förslag till förordning

Skäl 33

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(33)  Den nya Europeiska fonden för hållbar utveckling plus (EFHU+) som bygger på den framgångsrika tidigare EFHU70, bör tillhandahålla ett integrerat finansiellt paket för finansiering i form av bidrag, budgetgarantier och finansieringsinstrument över hela världen. EFHU+ bör stödja den yttre investeringsplanen och kombinera blandfinansierings- och budgetgarantiinsatser som täcks av garantin för yttre åtgärder, inbegripet sådana som täcker statsrisker i samband med utlåning, som tidigare omfattades av Europeiska investeringsbankens externa utlåningsmandat. Med tanke på sin roll enligt fördragen och sin erfarenhet under de senaste årtiondena som stöd för unionens politik, bör Europeiska investeringsbanken fortsätta att vara en naturlig partner för kommissionen för genomförandet av insatser inom ramen för garantin för yttre åtgärder.

(33)  Den nya Europeiska fonden för hållbar utveckling plus (EFHU+), som bygger på den tidigare EFHU70, bör tillhandahålla ett integrerat finansiellt paket för finansiering i form av bidrag, budgetgarantier och finansieringsinstrument över hela världen. EFHU+ bör stödja den yttre investeringsplanen och kombinera blandfinansierings- och budgetgarantiinsatser som täcks av garantin för yttre åtgärder, inbegripet sådana som täcker statsrisker i samband med utlåning, som tidigare omfattades av Europeiska investeringsbankens externa utlåningsmandat. Med tanke på sin roll enligt fördragen och sin erfarenhet under de senaste årtiondena som stöd för unionens politik, bör Europeiska investeringsbanken fortsätta att vara en naturlig partner för kommissionen för tillämpningen av insatser inom ramen för garantin för yttre åtgärder. Andra multilaterala utvecklingsbanker eller EU-baserade nationella utvecklingsbanker har också kompetens och kapital som kan ge betydande mervärde till effekterna av unionens utvecklingspolitik, och deras deltagande inom ramen för EFHU+ bör därför i hög grad främjas genom denna förordning.

__________________

__________________

70 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1601 av den 26 september 2017 om inrättande av Europeiska fonden för hållbar utveckling (EFHU), EFHU-garantin och EFHU-garantifonden.

70 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1601 av den 26 september 2017 om inrättande av Europeiska fonden för hållbar utveckling (EFHU), EFHU-garantin och EFHU-garantifonden.

Ändringsförslag    50

Förslag till förordning

Skäl 34

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(34)  EFHU+ bör syfta till att stödja investeringar som ett sätt att bidra till uppnåendet av målen för hållbar utveckling genom att främja en hållbar och inkluderande ekonomisk och social utveckling och främja den socioekonomiska resiliensen i partnerländerna, med särskild inriktning på att utrota fattigdom, uppnå hållbar och inkluderande tillväxt, skapa anständiga arbetstillfällen, ekonomiska möjligheter, färdigheter och företagande, socioekonomiska sektorer, mikroföretag och små och medelstora företag samt hantering av specifika socioekonomiska bakomliggande orsaker till irreguljär migration, i enlighet med de relevanta vägledande programplaneringsdokumenten. Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt länder som identifierats som instabila eller konfliktdrabbade länder, de minst utvecklade länderna och djupt skuldtyngda fattiga länder.

(34)  EFHU+ bör syfta till att stödja investeringar som ett sätt att bidra till uppnåendet av målen för hållbar utveckling genom att främja en hållbar och inkluderande ekonomisk, kulturell och social utveckling och främja den socioekonomiska resiliensen i partnerländerna, med särskild inriktning på att utrota fattigdom, förebygga konflikter och främja fredliga, rättvisa och inkluderande samhällen, uppnå hållbar och inkluderande ekonomisk utveckling, bekämpa klimatförändringarna genom begränsning och anpassning, ta itu med miljöförstöringen, skapa anständiga arbetstillfällen i överensstämmelse med berörda ILO-normer och ekonomiska möjligheter, särskilt för kvinnor, ungdomar och utsatta personer. Tonvikten bör ligga på att tillhandahålla inkluderande och jämlik utbildning av god kvalitet och utveckling av färdigheter och entreprenörskap genom att stärka utbildningsstrukturer och kulturella strukturer, även för barn i humanitära nödsituationer och barn som utsatts för tvångsförflyttning. Den bör också syfta till att stödja ett stabilt investeringsklimat, industrialisering, socioekonomiska sektorer, kooperativ, sociala företag, mikroföretag och små och medelstora företag samt stärka demokratin, rättsstatsprincipen och de mänskliga rättigheterna, eftersom brister i detta avseende ofta utgör de specifika socioekonomiska bakomliggande orsakerna till irreguljär migration och tvångsförflyttning, i enlighet med de relevanta vägledande programplaneringsdokumenten. Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt länder som identifierats som instabila eller konfliktdrabbade länder, de minst utvecklade länderna och djupt skuldtyngda fattiga länder. Särskild vikt bör också läggas vid att förbättra tillhandahållandet av grundläggande samhällsviktiga tjänster, öka livsmedelstryggheten och förbättra livskvaliteten för städernas snabbt växande befolkning, bland annat genom fullgoda, säkra och ekonomiskt överkomliga bostäder. EFHU+ bör uppmuntra vinstdrivande/icke vinstdrivande partnerskap som ett sätt att styra den privata sektorns investeringar mot hållbar utveckling och utrotande av fattigdom. Strategiskt deltagande av det civila samhällets organisationer och unionens delegationer i partnerländerna bör också främjas i alla skeden av projektcykeln för att bidra till att hitta skräddarsydda lösningar som främjar samhällens socioekonomiska utveckling, jobbskapande och nya affärsmöjligheter. Investeringarna bör baseras på konfliktanalys, fokusera på de bakomliggande orsakerna till konflikter, bräcklighet och instabilitet, maximera potentialen för att främja fred och minimera riskerna för att förvärra konflikter.

Ändringsförslag    51

Förslag till förordning

Skäl 35

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(35)  EFHU+ bör maximera finansieringens additionalitet, söka åtgärda marknadsmisslyckanden och mindre gynnsamma investeringsförhållanden, leverera innovativa produkter och attrahera medel från den privata sektorn. Den privata sektorns deltagande i unionens samarbete med partnerländer inom ramen för EFHU+ bör leda till en mätbar ytterligare biståndseffekt utan att snedvrida marknaden, och det bör vara kostnadseffektivt och baseras på ömsesidig ansvarighet och delade risker och kostnader. EFHU+ bör fungera som en gemensam kontaktpunkt och i denna egenskap ta emot finansieringsförslag från finansiella institutioner och offentliga eller privata investerare och tillhandahålla en rad olika former av finansiellt stöd till berättigade investeringar.

(35)  EFHU+ bör maximera finansieringens additionalitet, söka åtgärda marknadsmisslyckanden och mindre gynnsamma investeringsförhållanden, leverera innovativa produkter och attrahera medel från den privata sektorn för att optimera den privata sektorns finansieringsbidrag till lokal hållbar utveckling. Den privata sektorns deltagande i unionens samarbete med partnerländer inom ramen för EFHU+ bör leda till en mätbar ytterligare biståndseffekt som fullt ut respekterar miljön och lokala samhällens rättigheter och försörjningsmöjligheter, utan att snedvrida den lokala marknaden och utsätta lokala ekonomiska aktörer för otillbörlig konkurrens. Det bör vara kostnadseffektivt och baseras på ömsesidig ansvarighet och delade risker och kostnader. EFHU+ bör bygga på lämpliga kriterier för ansvarsskyldighet och transparens och fungera som en gemensam kontaktpunkt och i denna egenskap ta emot finansieringsförslag från finansiella institutioner och offentliga eller privata investerare och tillhandahålla en rad olika former av finansiellt stöd till berättigade investeringar.

Ändringsförslag    52

Förslag till förordning

Skäl 35a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(35a)  En EU-garanti för statliga investeringar i den offentliga sektorn bör utgöra en del av EFSD+. Denna EU-garanti bör inte utvidgas till att täcka utländska investeringar som inkluderar vidareutlåning till den privata sektorn eller utlåning till, eller till förmån för underenheter som kan få tillgång till finansiering för underenheter utan statliga garantier. För att stödja EIB:s kapacitetsplanering bör en garanterad minimivolym för sådana statliga investeringar tilldelas EIB.

Ändringsförslag    53

Förslag till förordning

Skäl 36

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(36)  En garanti för yttre åtgärder bör inrättas med utgångspunkt i den befintliga EFHU-garantin och garantifonden för åtgärder avseende tredje land. Garantin för yttre åtgärder bör stödja EFHU+:s verksamhet som omfattas av budgetgarantier, makroekonomiskt stöd och lån till tredjeländer på grundval av rådets beslut 77/270/Euratom71. Dessa insatser bör stödjas av anslagen enligt denna förordning, tillsammans med dem enligt förordning (EU) nr.../... (IPA III) och förordning (EU) nr.../... (förordningen om det europeiska instrumentet för kärnsäkerhet), som även bör omfatta de avsättningar och skulder som härrör från lån för makroekonomiska stödlån samt lån till tredjeländer enligt artikel 10.2 i förordningen om det europeiska instrumentet för kärnsamarbete (EINS). Vid finansering av EFHU+-verksamhet ges prioritet åt projekt som skapar många arbetstillfällen och där kostnads-nyttoförhållandet är sådant att investeringarna blir hållbarare. De insatser som stöds genom garantin för yttre åtgärder bör åtföljas av en ingående förhandsbedömning av de miljömässiga, ekonomiska och sociala aspekterna, på lämpligt sätt och i överensstämmelse med kraven på bättre lagstiftning. Garantin för yttre åtgärder bör inte användas för att tillhandahålla grundläggande offentliga tjänster, som fortfarande är de nationella regeringarnas ansvar.

(36)  En garanti för yttre åtgärder bör inrättas med utgångspunkt i den befintliga EFHU-garantin och garantifonden för åtgärder avseende tredje land. Garantin för yttre åtgärder bör stödja EFHU+-insatser som omfattas av budgetgarantier, makroekonomiskt stöd och lån till tredjeländer på grundval av rådets beslut 77/270/Euratom71. Dessa insatser bör stödjas av anslagen enligt denna förordning, tillsammans med dem enligt förordning (EU) nr.../... (IPA III) och förordning (EU) nr.../... (förordningen om det europeiska instrumentet för kärnsäkerhet), som även bör omfatta de avsättningar och skulder som härrör från lån för makroekonomiska stödlån samt lån till tredjeländer enligt artikel 10.2 i förordningen om det europeiska instrumentet för kärnsamarbete (EINS). Vid finansiering av EFHU+-insatser bör prioritet ges åt projekt som skapar många anständiga arbetstillfällen, bidrar till försörjningsmöjligheter och där kostnads-nyttoförhållandet är sådant att investeringarna blir hållbarare samt åt projekt som inom ramen för lokalt egenansvar erbjuder de största garantierna för hållbarhet och långsiktiga utvecklingseffekter. De insatser som stöds genom garantin för yttre åtgärder bör åtföljas av en ingående förhandsbedömning av de miljömässiga, ekonomiska och sociala aspekterna, inklusive hur de påverkar mänskliga rättigheter och försörjningsmöjligheter i de berörda samhällena liksom ojämlikhet, och hur man kan hantera denna ojämlikhet, i överensstämmelse med kraven på bättre lagstiftning och så att hänsyn tas till principen om frivilligt förhandsgodkännande från de berörda samhällena i markrelaterade investeringar. Garantin för yttre åtgärder bör inte användas för att tillhandahålla grundläggande offentliga tjänster, som fortfarande är de nationella regeringarnas ansvar. Konsekvensbedömningar bör också göras i efterhand för att mäta hur EFHU+-insatserna påverkat utvecklingen.

__________________

__________________

71 Rådets beslut 77/270/Euratom av den 29 mars 1977 om befogenhet för kommissionen att ta upp Euratomlån i syfte att bidra till finansieringen av kärnkraftverk (EGT L 88, 6.4.1977, s. 9).

71 Rådets beslut 77/270/Euratom av den 29 mars 1977 om befogenhet för kommissionen att ta upp Euratomlån i syfte att bidra till finansieringen av kärnkraftverk (EGT L 88, 6.4.1977, s. 9).

Ändringsförslag    54

Förslag till förordning

Skäl 37

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(37)  För att skapa flexibilitet, öka intresset från den privata sektorn och maximera effekterna av investeringarna bör man när det gäller berättigade motparter göra ett undantag från de regler om metoderna för genomförandet av unionens budget som anges i budgetförordningen. De berättigade motparterna kan också vara organ som inte anförtrotts uppgifter inom ramen för ett offentlig-privat partnerskap och som också kan vara organ som omfattas av privaträtten i ett partnerland.

(37)  För att skapa flexibilitet, öka intresset från den privata sektorn, främja rättvis konkurrens och maximera effekterna av investeringarna bör man när det gäller berättigade motparter göra ett undantag från de regler om metoderna för genomförandet av unionens budget som anges i budgetförordningen. De berättigade motparterna kan också vara organ som inte anförtrotts uppgifter inom ramen för ett offentlig-privat partnerskap och som också kan vara organ som omfattas av privaträtten i ett partnerland.

Ändringsförslag    55

Förslag till förordning

Skäl 39

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(39)  Yttre åtgärder genomförs ofta i en instabil miljö vilket kräver en kontinuerlig och snabb anpassning till de föränderliga behoven hos unionens partner och till globala utmaningar såsom mänskliga rättigheter, demokrati och god samhällsstyrning, säkerhet och stabilitet, klimatförändringarna och miljön, världshaven samt migrationskrisen och dess bakomliggande orsaker. För att principen om förutsägbarhet ska kunna förenas med behovet att reagera snabbt på nya behov måste det finansiella genomförandet av programmen anpassas. För att öka EU:s förmåga att reagera på oförutsedda behov och med utgångspunkt i de positiva erfarenheterna från Europeiska utvecklingsfonden (EUF) bör man lämna ett belopp i reserv för senare tilldelning som en buffert för nya utmaningar och prioriteringar. Den bör utnyttjas i enlighet med de förfaranden som fastställs i denna förordning.

(39)  Yttre åtgärder tillämpas ofta i en instabil miljö vilket kräver en kontinuerlig och snabb anpassning till de föränderliga behoven hos unionens partner och till globala utmaningar såsom mänskliga rättigheter och grundläggande friheter, demokrati och god samhällsstyrning, säkerhet och stabilitet, klimatförändringarna och miljön, världshaven samt migration, inbegripet dess bakomliggande orsaker, såsom fattigdom och ojämlikhet, och effekterna av det ökande antalet tvångsfördrivna personer, särskilt på utvecklingsländerna. För att principen om förutsägbarhet ska kunna förenas med behovet att reagera snabbt på nya behov måste den finansiella tillämpningen av programmen anpassas. För att öka EU:s förmåga att reagera på behov som inte omfattas av program och programdokument, med utgångspunkt i de positiva erfarenheterna från Europeiska utvecklingsfonden (EUF), bör man lämna ett i förväg fastställt belopp i reserv för senare tilldelning som en buffert för nya utmaningar och prioriteringar. Den bör utnyttjas i vederbörligen motiverade fall i enlighet med de förfaranden som fastställs i denna förordning.

Ändringsförslag    56

Förslag till förordning

Skäl 42

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(42)  För att stärka partnerländernas ägarskap av utvecklingsprocesserna och hållbarheten i biståndet till tredjeländer bör unionen, när så är lämpligt, verka för användande av partnerländernas egna institutioner och partnerländernas system och förfaranden för alla delar av projektcykeln för samarbete.

(42)  För att stärka partnerländernas demokratiska ägarskap av utvecklingsprocesserna och hållbarheten i biståndet till tredjeländer bör unionen, när så är lämpligt, verka för användande av partnerländernas egna institutioner, resurser, expertis och partnerländernas system och förfaranden för alla delar av projektcykeln för samarbete, och samtidigt säkerställa att lokala resurser och lokal expertis utnyttjas fullt ut och att lokala myndigheter och det civila samhället deltar fullt ut. Unionen bör också tillhandahålla utbildning om hur man ansöker om EU-stöd till lokala myndigheters tjänstemän och det civila samhällets organisationer i syfte att hjälpa dem att förbättra sina projekts stödberättigande och effektivitet. Dessa program bör genomföras i de berörda länderna, vara tillgängliga på landets språk och komplettera eventuella distansutbildningsprogram som också inrättats, i syfte att säkerställa en riktad utbildning som svarar mot behoven i landet.

Ändringsförslag    57

Förslag till förordning

Skäl 44a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(44a)  För att bidra till den internationella bekämpningen av skattebedrägerier, skatteundandragande, bedrägeri, korruption och penningtvätt bör all finansiering via denna förordning tillhandahållas på ett sätt som är fullständigt transparent. Dessutom bör de stödberättigade motparterna inte stödja någon form av verksamhet som utförs för illegala syften och inte heller delta i finansierings- och investeringstransaktioner som genomförs genom ett instrument beläget i en icke samarbetsvillig jurisdiktion eller ett skatteparadis. Motparterna bör även avstå från att använda sig av system för skatteflykt eller aggressiv skatteplanering.

Ändringsförslag    58

Förslag till förordning

Skäl 45

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(45)  För att säkerställa enhetliga villkor för genomförandet av de relevanta bestämmelserna i denna förordning bör kommissionen tilldelas genomförandebefogenheter. Dessa genomförandebefogenheter bör utövas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/201177.

utgår

__________________

 

77 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 av den 16 februari 2011 om fastställande av allmänna regler och principer för medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter (EUT L 55, 28.2.2011, s. 13).

 

Ändringsförslag    59

Förslag till förordning

Skäl 46

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(46)  I syfte att komplettera eller ändra vissa icke väsentliga delar av denna förordning bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt delegeras till kommissionen med avseende på den nivå som anges i artikel 26.3, de samarbetsområden som förtecknas i bilagorna II, III och IV, de prioriterade områdena för EFHU+-verksamhet enligt bilaga V, förvaltningen av EFHU+ i bilaga VI och prestationsindikatorer i bilaga VII, där så krävs och för att komplettera denna förordning med bestämmelser om inrättandet av en ram för övervakning och utvärdering.

(46)  I syfte att komplettera icke väsentliga delar av denna förordning bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i EUF-fördraget delegeras till kommissionen med avseende på fastställande av unionens strategi, prioriterade områden, detaljerade mål, förväntade resultat, särskilda prestationsindikatorer och särskilda metoder för anslagstilldelning och samarbete för varje geografiskt och tematiskt program, samt för handlingsplaner och åtgärder som inte grundar sig på programdokument och som fastställer en operativ ram för mänskliga rättigheter och en riskhanteringsram, som beslutar om de behov som inte omfattas av program eller programdokument och om avbrytande av stöd, som fastställer ramen för en prestationsbaserad strategi, avsättningsnivåer och en ram för övervakning och utvärdering och som utvidgar tillämpningsområdet för åtgärderna till länder och territorier som inte omfattas av denna förordning. I syfte att ändra icke väsentliga delar av denna förordning bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i EUF-fördraget delegeras till kommissionen med avseende på de samarbets- och insatsområden som förtecknas i bilagorna II, III och IV, de prioriterade områdena för EFHU+-insatser och de investeringsfönster som förtecknas i bilaga V samt de indikatorer som förtecknas i bilaga VII.

Ändringsförslag    60

Förslag till förordning

Skäl 47

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(47)  I enlighet med punkterna 22 och 23 i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 201678 behöver detta program utvärderas på grundval av de uppgifter som har samlats in genom specifika övervakningskrav, samtidigt som överreglering och administrativa bördor, särskilt för medlemsstaterna, undvikas. I förekommande fall kan sådana krav innefatta mätbara indikatorer som kan användas som utgångspunkt för att mäta programmets faktiska konsekvenser. Det är särskilt viktigt att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016. För att säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen av delegerade akter erhåller Europaparlamentet och rådet alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas experter, och deras experter ges systematiskt tillträde till möten i kommissionens expertgrupper som arbetar med förberedelse av delegerade akter.

(47)  I enlighet med punkterna 22 och 23 i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 201678 behöver detta program utvärderas på grundval av de uppgifter som har samlats in genom specifika övervakningskrav, samtidigt som överreglering och administrativa bördor, särskilt för medlemsstaterna, undvikas. Sådana krav bör innefatta mätbara indikatorer som kan användas som utgångspunkt för att mäta programmets faktiska konsekvenser. Det är särskilt viktigt att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive med relevanta intressenter som det civila samhället och experter, och att dessa samråd genomförs i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016. För att säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen av delegerade akter erhåller Europaparlamentet och rådet alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas experter, och deras experter ges systematiskt tillträde till möten i kommissionens expertgrupper som arbetar med förberedelse av delegerade akter.

__________________

__________________

78 Interinstitutionellt avtal mellan Europaparlamentet, Europeiska unionens råd och Europeiska kommissionen av den 13 april 2016 om bättre lagstiftning, EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.

78 Interinstitutionellt avtal mellan Europaparlamentet, Europeiska unionens råd och Europeiska kommissionen av den 13 april 2016 om bättre lagstiftning, EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.

Ändringsförslag    61

Förslag till förordning

Skäl 48

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(48)  Hänvisningarna till unionsinstrument i artikel 9 i rådets beslut 2010/427/EU79, som ersätts med denna förordning, ska tolkas som hänvisningar till denna förordning, och kommissionen bör säkerställa att denna förordning genomförs i enlighet med Europeiska utrikestjänstens roll enligt det beslutet.

(48)  På grund av den breda karaktären och omfattningen av denna förordning och för att säkerställa överensstämmelse mellan principerna, målen och utgifterna enligt både denna förordning och andra instrument för finansiering av yttre åtgärder, till exempel förordning (EU) .../... (det europeiska instrumentet för kärnsäkerhet), eller instrument som är nära kopplade till extern politik, till exempel förordning (EU) .../... (IPA III), bör en horisontell styrgrupp, bestående av alla berörda avdelningar vid kommissionen och utrikestjänsten och med vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik (nedan kallad vice ordföranden/den höga representanten) eller en företrädare för denna befattning som ordförande, ansvara för styrningen, samordningen och hanteringen av politik, program, mål och åtgärder enligt denna förordning för att säkerställa konsekvens, effektivitet, transparens och ansvarighet när det gäller unionens externa finansiering. Vice ordföranden/den höga representanten bör säkerställa den övergripande politiska samordningen av unionens yttre åtgärder. Vid alla åtgärder, inbegripet snabbinsatsåtgärder och exceptionella stödåtgärder, och under hela cykeln för programplanering, planering och tillämpning av instrumentet, bör den höga representanten och utrikestjänsten samarbeta med berörda ledamöter och avdelningar inom kommissionen, vilka ska fastställas på grundval av arten av och målen för den planerade åtgärden och bygga på deras expertis. Alla förslag till beslut bör utarbetas enligt kommissionens förfaranden och bör läggas fram för kommissionen för antagande.

__________________

 

79 Rådets beslut 2010/427/EU av den 26 juli 2010 om hur den europeiska avdelningen för yttre åtgärder ska organiseras och arbeta (EUT L 201, 3.8.2010, s. 30).

 

Ändringsförslag    62

Förslag till förordning

Skäl 48a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(48a)  Tillämpningen av denna förordning bör när så är lämpligt komplettera och vara förenlig med de åtgärder som unionen antar för att uppnå målen för den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken inom ramen för avdelning V kapitel 2 i EU-fördraget och de åtgärder som antagits inom ramen för femte delen i EUF-fördraget.

Ändringsförslag    63

Förslag till förordning

Skäl 49

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(49)  De planerade åtgärder som anges nedan bör strikt följa de villkor och förfaranden som fastställs i unionens restriktiva åtgärder.

utgår

Ändringsförslag    64

Förslag till förordning

Skäl 49a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(49a)  Europaparlamentet bör delta fullt ut i utformningen, programplaneringen, övervakningen och utvärderingen av instrumenten i syfte att garantera politisk kontroll och demokratisk kontroll samt ansvarsskyldighet för unionens finansiering på området för yttre åtgärder. En förstärkt dialog mellan institutionerna bör inrättas för att säkerställa att Europaparlamentet på ett systematiskt och smidigt sätt kan utöva politisk kontroll under tillämpningen av denna förordning och därigenom öka både effektiviteten och legitimiteten.

Ändringsförslag    65

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 6a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(6a)  det civila samhällets organisationer: alla icke-statliga, icke-vinstdrivande och fredliga strukturer, som människor organiserar sig i för att uppnå gemensamma mål och främja gemensamma värden, både politiska, kulturella, sociala, ekonomiska, religiösa och miljömässiga, eller för att ställa myndigheter till svars, som är verksamma på lokal, nationell, regional eller internationell nivå, och som kan omfatta organisationer i städer och på landsbygden och formella och informella organisationer. Inom ramen för det tematiska programmet om mänskliga rättigheter och demokrati omfattar det civila samhället alla individer eller grupper som är oberoende i förhållande till staten och vars verksamhet bidrar till att främja mänskliga rättigheter och demokrati, bland annat människorättsförsvarare enligt definitionen i FN:s förklaring om medborgarnas rättigheter och skyldigheter.

Ändringsförslag    66

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 6b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(6b)  lokala myndigheter: enheter inom offentliga myndigheter som är verksamma på regional eller lokal nivå (t.ex. inom kommuner, distrikt, län, provinser eller regioner).

Ändringsförslag    67

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 8

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(8)  bidragsgivare: en medlemsstat, ett internationellt finansinstitut eller en offentlig institution i en medlemsstat, ett offentligt organ eller andra enheter som bidrar genom likvida medel eller garantier till den gemensamma avsättningsfonden.

(8)  bidragsgivare: en medlemsstat, ett internationellt finansinstitut eller en offentlig institution i en medlemsstat, ett offentligt organ eller andra offentliga eller privata enheter som bidrar genom likvida medel eller garantier till den gemensamma avsättningsfonden.

Ändringsförslag    68

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 8a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(8a)  additionalitet: den princip som säkerställer att stödet inom ramen för garantin för yttre åtgärder bidrar till hållbar utveckling genom insatser som inte hade kunnat genomföras utan garantin eller som leder till positiva resultat som inte hade kunnat uppnås i samma omfattning utan stöd från den samt att finansiering attraheras från den privata sektorn och att marknadsmisslyckanden eller mindre gynnsamma investeringsförhållanden åtgärdas samt att en investerings kvalitet, hållbarhet, verkan eller omfattning förbättras. Principen säkerställer också att investerings- och finansieringsverksamhet som täcks av garantin för yttre åtgärder inte ersätter stöd från en medlemsstat, privat finansiering eller annan unionsfinansiering eller internationell finansiering och undviker att tränga ut andra offentliga eller privata investeringar. Projekt som stöds av garantin för yttre åtgärder har i normalfallet en högre riskprofil än den investeringsportfölj som de berättigade motparterna stöder enligt sin normala investeringspolicy utan garantin.

Ändringsförslag    69

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 8b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(8b)  industriländer: andra tredjeländer än de utvecklingsländer som finns med i förteckningen från OECD:s biståndskommitté över mottagare av offentligt utvecklingsbistånd.

Ändringsförslag    70

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 8c (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(8c)  fattigdom: alla omständigheter där människor är underprivilegierade och uppfattas som utestängda i olika samhällen och lokala sammanhang. Fattigdomens centrala aspekter omfattar ekonomiska, mänskliga, politiska, sociokulturella och skyddande möjligheter.

Ändringsförslag    71

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 8d (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(8d)  medvetenhet om jämställdhetsperspektivet: att agera i syfte att förstå och ta hänsyn till de samhälleliga och kulturella faktorer som påverkar könsrelaterat utanförskap och diskriminering inom alla områden av det offentliga och privata livet.

Ändringsförslag    72

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 8e (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(8e)  konfliktkänslighet: att agera med insikten att varje initiativ som genomförs i en konfliktdrabbad miljö kommer att interagera med denna konflikt och att en sådan interaktion kommer att få konsekvenser som kan ha positiva eller negativa effekter. Konfliktkänslighet innebär också att säkerställa att unionsåtgärderna (politiska åtgärder och strategier och externt bistånd) så långt det är möjligt undviker negativ inverkan och maximerar de positiva effekterna på konfliktdynamiken och därigenom bidrar till konfliktförebyggande, strukturell stabilitet och fredsbyggande åtgärder.

Ändringsförslag    73

Förslag till förordning

Artikel 2 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Alla hänvisningar till mänskliga rättigheter ska förstås som att de omfattar grundläggande friheter.

Ändringsförslag    74

Förslag till förordning

Artikel 2 – stycke 1b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Inom ramen för artikel 15 kan ”de länder som har störst behov” också omfatta de länder som förtecknas i bilaga I.

Ändringsförslag    75

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Det allmänna målet för denna förordning är att vidmakthålla och främja unionens värderingar och intressen runtom i världen för att uppfylla de principer och mål för unionens yttre åtgärder som fastställs i artiklarna 3.5, 8 och 21 i fördraget om Europeiska unionen.

1.  Det allmänna målet för denna förordning är att fastställa en budgetram som gör det möjligt för unionen att vidmakthålla och främja sina värderingar, principer och grundläggande intressen runtom i världen, i enlighet med de principer och mål för unionens yttre åtgärder som fastställs i artiklarna 3.5, 8 och 21 i fördraget om Europeiska unionen samt artiklarna 11 och 208 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

Ändringsförslag    76

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 2 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(aa)  Att bidra till att fullgöra de internationella åtaganden och uppnå de mål som unionen har ställt sig bakom, särskilt Agenda 2030, målen för hållbar utveckling och Parisavtalet.

Ändringsförslag    77

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 2 – led ab (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ab)  Att utveckla särskilda förstärkta förbindelser med länderna i unionens östra och södra grannskap, med utgångspunkt i samarbete, fred och säkerhet, ömsesidigt ansvar och gemensamma åtaganden för de universella värdena demokrati, rättsstatsprincipen och respekt för mänskliga rättigheter och socioekonomisk integration, miljöskydd och klimatåtgärder.

Ändringsförslag    78

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 2 – led ac (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ac)  Att minska och på lång sikt utrota fattigdom, särskilt i de minst utvecklade länderna, och att möjliggöra hållbar social och ekonomisk utveckling.

Ändringsförslag    79

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  På global nivå: att befästa och stödja demokrati, rättsstatsprincipen och mänskliga rättigheter, stödja det civila samhällets organisationer, främja stabilitet och fred och hantera andra globala utmaningar såsom migration och rörlighet.

(b)  På global nivå: att stödja det civila samhällets organisationer och lokala myndigheter, främja stabilitet och fred, förebygga konflikter och främja rättvisa och inkluderande samhällen, främja multilateralism, internationell rättvisa och ansvarighet, och hantera andra globala och regionala utmaningar, bland annat klimatförändringar och miljöförstöring samt utrikespolitiska behov och prioriteringar, enligt vad som anges i bilaga III, bland annat främjande av förtroendeskapande åtgärder och goda grannförbindelser.

Ändringsförslag    80

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 2 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ba)  Att skydda, främja och driva på mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatsprincipen, liksom jämställdhet och social jämlikhet, även i de allra svåraste och mest akuta situationerna, i partnerskap med det civila samhället, bland annat människorättsförsvarare över hela världen.

Ändringsförslag    81

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c)  Att snabbt ingripa i vid kriser, instabilitet och konflikter, hantera resiliensutmaningar och koppla samman åtgärder inom humanitärt bistånd och utvecklingsbistånd samt behov och prioriteringar på området yttre åtgärder

(c)  Att snabbt ingripa vid kriser, instabilitet och konflikter, hantera resiliensutmaningar och koppla samman åtgärder inom humanitärt bistånd och utvecklingsbistånd.

Ändringsförslag    82

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Minst 92 % av utgifterna enligt denna förordning ska bidra till åtgärder som är utformade på ett sådant sätt att de uppfyller de kriterier för offentligt utvecklingsbistånd som fastställts av kommittén för utvecklingsbistånd inom Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling.

3.  Minst 95 % av utgifterna enligt denna förordning ska bidra till åtgärder som är utformade på ett sådant sätt att de uppfyller de kriterier för offentligt utvecklingsbistånd som fastställts av kommittén för utvecklingsbistånd inom Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling. Denna förordning ska bidra till att uppnå det gemensamma målet att avsätta 0,2 % av unionens bruttonationalinkomst till de minst utvecklade länderna och 0,7 % av unionens bruttonationalinkomst som offentligt utvecklingsbistånd inom tidsramen för Agenda 2030.

Ändringsförslag    83

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3a.  Minst 20 % av det offentliga utvecklingsbistånd som finansieras inom ramen för denna förordning, inom alla program, både geografiska och tematiska, ska årligen och under åtgärdernas löptid öronmärkas för social delaktighet och mänsklig utveckling, för att främja och stärka tillhandahållandet av grundläggande sociala tjänster, såsom hälso- och sjukvård, utbildning, nutrition och socialt skydd, särskilt till de mest marginaliserade grupperna, och med betoning på kvinnor och barn.

Ändringsförslag    84

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 3b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3b.  Minst 85 % av de geografiska och tematiska program som finansieras genom det offentliga utvecklingsbiståndet inom ramen för denna förordning ska ha jämställdhet och kvinnors och flickors rättigheter och egenmakt som sitt huvudmål eller ett viktigt mål, enligt definitionen från OECD:s biståndskommitté. Dessutom ska en betydande del av dessa program ha jämställdhet och kvinnors och flickors rättigheter och egenmakt som sitt huvudmål.

Ändringsförslag    85

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Unionens stöd enligt denna förordning ska genomföras genom

1.  Unionens stöd enligt denna förordning ska tillämpas genom

Ändringsförslag    86

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Geografiska program kan omfatta alla tredjeländer, utom kandidater och potentiella kandidater enligt definitionen i förordning (EU) nr.../...80 (IPA) och de utomeuropeiska länder och territorierna enligt definitonen i rådets beslut …/… (EU).

Geografiska program kan omfatta alla tredjeländer, utom kandidater och potentiella kandidater enligt definitionen i förordning (EU) nr.../...80 (IPA) och de utomeuropeiska länder och territorierna enligt definitionen i rådets beslut …/… (EU). Geografiska program med ett kontinentalt eller transregionalt tillämpningsområde får också inrättas, särskilt ett panafrikanskt program som omfattar länder i Afrika enligt leden a och b och ett program som omfattar länder i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet enligt leden b, c och d.

__________________

__________________

80 Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ett instrument för stöd inför anslutningen (EUT L).

80 Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ett instrument för stöd inför anslutningen (EUT L).

Ändringsförslag    87

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 3 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  Det civila samhällets organisationer.

(b)  Det civila samhällets organisationer och lokala myndigheter.

Ändringsförslag    88

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 3 – stycke 1 – led da (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(da)  Utrikespolitiska behov och prioriteringar.

Ändringsförslag    89

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

De tematiska programmen kan omfatta alla tredjeländer samt utomeuropeiska länder och territorier enligt definitionen i rådets beslut …/… (EU).

De tematiska programmen kan omfatta alla tredjeländer. Utomeuropeiska länder och territorier ska ha full tillgång till de tematiska programmen i enlighet med rådets beslut …/… (EU). Deras faktiska deltagande ska säkerställas med hänsyn till deras särskilda förhållanden och de särskilda utmaningar som de måste ta itu med.

Ändringsförslag    90

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 4 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  bidra till stabilitet och konfliktförebyggande i akuta situationer, i begynnande kriser samt under och efter kriser,

(a)  bidra till fred, stabilitet och konfliktförebyggande i akuta situationer, i begynnande kriser samt under och efter kriser,

Ändringsförslag    91

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 4 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  bidra till att stärka resiliensen hos stater, samhällen, grupper och enskilda personer och för att koppla samman humanitärt bistånd och utvecklingsbistånd,

(b)  bidra till att stärka resiliensen hos stater, inbegripet lokala myndigheter, samhällen, grupper och enskilda personer och för att koppla samman humanitärt bistånd och utvecklingsbistånd,

Ändringsförslag    92

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 4 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c)  hantera utrikespolitiska behov och prioriteringar.

utgår

Ändringsförslag    93

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 5 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Åtgärder inom ramen för denna förordning ska främst genomföras genom geografiska program.

Åtgärder inom ramen för denna förordning ska främst tillämpas genom geografiska program.

Ändringsförslag    94

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 5 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Åtgärder som genomförs genom de tematiska programmen ska komplettera de åtgärder som finansieras inom ramen för de geografiska programmen och stödja globala och transregionala initiativ för att uppnå internationellt överenskomna mål, särskilt målen för hållbar utveckling, för att skydda globala kollektiva nyttigheter eller hantera globala utmaningar. Åtgärder genom tematiska program kan också vidtas när det inte finns något geografiskt program eller när detta har upphävts tillfälligt, eller när det inte finns någon överenskommelse om åtgärder med det berörda partnerlandet, eller om åtgärden inte kan genomföras på lämpligt sätt genom de geografiska programmen.

Åtgärder som tillämpas genom de tematiska programmen ska komplettera de åtgärder som finansieras inom ramen för de geografiska programmen och stödja globala och transregionala initiativ som syftar till att uppnå de internationellt överenskomna mål som avses i artikel 3.2 aa samt skydda globala kollektiva nyttigheter eller hantera globala utmaningar. Åtgärder genom tematiska program kan också vidtas självständigt, bland annat när det inte finns något geografiskt program eller när detta har upphävts tillfälligt, eller när det inte finns någon överenskommelse om åtgärder med det berörda partnerlandet, eller om åtgärden inte kan genomföras på lämpligt sätt genom de geografiska programmen.

Ändringsförslag    95

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 5 – stycke 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Snabbinsatsåtgärderna ska komplettera de geografiska och tematiska programmen. Dessa åtgärder ska utformas och genomföras på ett sådant sätt att de, om relevant, kan fortsätta inom ramen för de geografiska och tematiska programmen.

Snabbinsatsåtgärderna ska komplettera de geografiska och tematiska programmen och de åtgärder som finansieras genom rådets förordning (EG) nr 1257/96 av den 20 juni 1996 [förordningen om humanitärt bistånd]. Dessa åtgärder ska utformas och tillämpas på ett sådant sätt att de, om relevant, kan fortsätta inom ramen för de geografiska och tematiska programmen.

Ändringsförslag    96

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Vid genomförandet av denna förordning ska det säkerställas samstämmighet, synergieffekter och komplementariet med andra områden av unionens yttre åtgärder och med annan relevant unionspolitik och andra relevanta program, samt en konsekvent politik för utveckling.

1.  Vid tillämpningen av denna förordning ska det säkerställas samstämmighet, konsekvens, synergieffekter och komplementaritet med alla områden av unionens yttre åtgärder, bland annat andra instrument för finansiering av yttre åtgärder, särskilt förordning (EU) .../... [IPA III-förordningen], samt med åtgärder som antas enligt avdelning V kapitel 2 i EU-fördraget och femte delen i EUF-fördraget och med annan relevant unionspolitik och andra relevanta program, samt en konsekvent politik för utveckling. Unionen ska ta hänsyn till målen för utvecklingssamarbetet vid tillämpning av politik som kan påverka utvecklingsländerna.

Ändringsförslag    97

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a.  Unionen och medlemsstaterna ska samordna sina respektive stödprogram i syfte att öka det tillhandahållna stödets effektivitet och ändamålsenlighet och förhindra överlappande finansiering.

Ändringsförslag    98

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 1b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1b.  Vid tillämpningen av denna förordning ska kommissionen och Europeiska utrikestjänsten ta vederbörlig hänsyn till Europaparlamentets ståndpunkter.

Ändringsförslag    99

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Finansieringsramen för genomförandet av denna förordning för perioden 2021–2027 ska vara 89 200 miljoner EUR i löpande priser.

1.  Finansieringsramen för tillämpningen av denna förordning för perioden 2021–2027 ska vara 82 451 miljoner EUR i 2018 års priser (93 154 miljoner EUR i löpande priser) [100 %].

Ändringsförslag    100

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 2 – led a – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  68 000 miljoner EUR till de geografiska programmen:

(a)  63 687 miljoner EUR i 2018 års priser (71 954 miljoner EUR i löpande priser) [77,24 %] till de geografiska programmen:

Ändringsförslag    101

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 2 – led a – strecksats 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

–  Grannskapspolitiken: minst 22 000 miljoner EUR.

–  Grannskapspolitiken: minst 20 572 miljoner EUR i 2018 års priser (23 243 miljoner EUR i löpande priser) [24,95 %].

Ändringsförslag    102

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 2 – led a – strecksats 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

–  Afrika söder om Sahara: minst 32 000 miljoner EUR.

–  Afrika söder om Sahara: minst 30 723 miljoner EUR i 2018 års priser (34 711 miljoner EUR i löpande priser) [37,26 %].

Ändringsförslag    103

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 2 – led a – strecksats 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

–  Asien och Stillahavsområdet: 10 000 miljoner EUR.

–  Asien och Stillahavsområdet: 8 851 miljoner EUR i 2018 års priser (10 000 miljoner EUR i löpande priser) [10,73 %], inklusive minst 620 miljoner EUR i 2018 års priser (700 miljoner EUR i löpande priser) för Stillahavsområdet.

Ändringsförslag    104

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 2 – led a – strecksats 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

–  Nord- och Sydamerika samt Västindien: 4 000 miljoner EUR.

–  Nord- och Sydamerika samt Västindien: 3 540 miljoner EUR i 2018 års priser (4 000 miljoner EUR i löpande priser) [4,29 %], inklusive 1 062 miljoner EUR i 2018 års priser (1 200 miljoner EUR i löpande priser) för Västindien.

Ändringsförslag    105

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 2 – led b – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  7 000 miljoner EUR till de tematiska programmen:

(b)  9 471 miljoner EUR i 2018 års priser (10 700 miljoner EUR i löpande priser) [11,49 %] till de tematiska programmen:

Ändringsförslag    106

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 2 – led b – strecksats 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

–  Mänskliga rättigheter och demokrati: 1 500 miljoner EUR.

–  Mänskliga rättigheter och demokrati: minst 1 770 miljoner EUR i 2018 års priser (2 000 miljoner EUR i löpande priser) [2,15 %], och upp till 25 % av programmet ska anslås till finansiering av EU:s valobservatörsuppdrag.

Ändringsförslag    107

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 2 – led b – strecksats 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

–  Det civila samhällets organisationer: 1 500 miljoner EUR.

–  Det civila samhällets organisationer och lokala myndigheter: 2 390 miljoner EUR i 2018 års priser (2 700 miljoner EUR i löpande priser) [2,90 %], varav 1 947 miljoner EUR i 2018 års priser (2 200 miljoner EUR i löpande priser) [2,36 %] till det civila samhällets organisationer och 443 miljoner EUR i 2018 års priser (500 miljoner EUR i löpande priser) [0,54 %] till lokala myndigheter.

Ändringsförslag    108

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 2 – led b – strecksats 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

–  Stablitet och fred: 1 000 miljoner EUR.

–  Stabilitet och fred: 885 miljoner EUR i 2018 års priser (1 000 miljoner EUR i löpande priser) [1,07 %].

Ändringsförslag    109

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 2 – led b – strecksats 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

–  Globala utmaningar: 3 000 miljoner EUR.

–  Globala utmaningar: 3 983 miljoner EUR i 2018 års priser (4 500 miljoner EUR i löpande priser) [4,83 %].

Ändringsförslag    110

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 2 – led b – strecksats 4a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

  Utrikespolitiska behov och prioriteringar: 443 miljoner EUR i 2018 års priser (500 miljoner EUR i löpande priser) [0,54 %].

Ändringsförslag    111

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c)  4 000 miljoner EUR för snabbinsatsåtgärder.

(c)  3 098 miljoner EUR i 2018 års priser (3 500 miljoner EUR i löpande priser) [3,76 %] för snabbinsatsåtgärder:

 

  Stabilitet och konfliktförebyggande i akuta situationer, i begynnande kriser samt under och efter kriser: 1 770 miljoner EUR i 2018 års priser (2 000 miljoner EUR i löpande priser) [2,15 %].

 

  Förstärkning av resiliensen hos stater, samhällen, grupper och enskilda personer samt sammankoppling av humanitärt bistånd och utvecklingsbistånd: 1 328 miljoner EUR i 2018 års priser (1 500 miljoner EUR i löpande priser) [1,61 %].

Ändringsförslag    112

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Bufferten för nya utmaningar och prioriteringar på 10 200 miljoner EUR ska höja de belopp som avses i punkt 2 i enlighet med artikel 15.

3.  Bufferten för nya utmaningar och prioriteringar på 6 196 miljoner EUR i 2018 års priser (7 000 miljoner EUR i löpande priser) [7,51 %] ska höja de belopp som avses i punkt 2 i enlighet med artikel 15.

Ändringsförslag    113

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

4a.  Åtgärderna enligt artikel 9 ska finansieras med ett belopp på upp till 270 miljoner EUR.

Ändringsförslag    114

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 4b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

4b.  De årliga anslagen ska godkännas av Europaparlamentet och rådet inom gränserna för den fleråriga budgetramen under budgetförfarandet, när institutionerna har enats om prioriteringarna.

Ändringsförslag    115

Förslag till förordning

Artikel 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Den övergripande politiska ramen för genomförandet av denna förordning ska utgöras av associeringsavtalen, partnerskaps- och samarbetsavtalen, de multilaterala avtalen och andra avtal om upprättande av en rättsligt bindande förbindelse med partnerländerna, samt Europeiska rådets slutsatser och rådets slutsatser, uttalanden och slutsatser från toppmöten eller högnivåmöten med partnerländerna, relevanta resolutioner från Europaparlamentet, kommissionens meddelanden eller gemensamma meddelanden från kommissionen och unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik.

Den övergripande politiska ramen för tillämpningen av denna förordning ska utgöras av associeringsavtalen, partnerskaps- och samarbetsavtalen, handelsavtalen och andra avtal om upprättande av en rättsligt bindande förbindelse med partnerländerna, de rekommendationer och akter som antagits i de organ som inrättats genom dessa avtal, samt relevanta multilaterala avtal, unionsrättsakter, Europeiska rådets slutsatser, rådets slutsatser, uttalanden från toppmöten och andra internationella uttalanden eller slutsatser från högnivåmöten med partnerländerna, relevanta resolutioner och ståndpunkter från Europaparlamentet, meddelanden från kommissionen och unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik och Förenta nationernas konventioner och resolutioner.

Ändringsförslag    116

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Unionen ska sträva efter att genom dialog och samarbete med partnerländer och partnerregioner främja, utveckla och stödja de principer för demokrati, rättsstaten och respekt för mänskliga rättigheter och grundläggande friheter på vilka den är grundad.

1.  Unionen ska sträva efter att genom dialog och samarbete med partnerländer och partnerregioner, genom åtgärder i FN och andra internationella forum och genom sitt samarbete med organisationer i det civila samhället, lokala myndigheter och privata aktörer, främja, utveckla och stödja de principer som unionen bygger på, dvs. demokrati, rättsstaten, de mänskliga rättigheternas och grundläggande friheternas universalitet och odelbarhet, respekt för människors värde, jämlikhet och solidaritet samt respekt för principerna i Förenta nationernas stadga och i folkrätten. Finansiering enligt denna förordning ska vara förenlig med dessa principer, samt med unionens åtaganden enligt internationell rätt.

Ändringsförslag    117

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a.  I enlighet med artiklarna 2 och 21 i EU-fördraget grundar sig unionens bidrag till demokrati och rättsstaten och till främjandet och skyddet av de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna på den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna, internationell människorättslagstiftning och internationell humanitär rätt.

Ändringsförslag    118

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  En rättighetsbaserad strategi som omfattar alla mänskliga rättigheter, oavsett om de är medborgerliga och politiska eller ekonomiska, sociala och kulturella, ska tillämpas för att integrera principerna om mänskliga rättigheter, stöd till rättighetshavare när de åberopar sina rättigheter, med fokus på fattiga och sårbara grupper och bistå partnerländer i fullgörandet av deras internationella åtaganden i fråga om mänskliga rättigheter. Denna förordning ska främja jämställdhet mellan könen och kvinnors egenmakt.

2.  En rättighetsbaserad strategi som omfattar alla mänskliga rättigheter, oavsett om de är medborgerliga och politiska eller ekonomiska, sociala och kulturella, ska tillämpas för att integrera principerna om mänskliga rättigheter, stöd till rättighetshavare när de åberopar sina rättigheter, med fokus på marginaliserade och sårbara grupper, såsom minoriteter, kvinnor, barn och ungdomar, äldre, ursprungsbefolkningar, hbti-personer och personer med funktionsnedsättningar, på väsentliga arbetstagarrättigheter och social delaktighet, samt på att bistå partnerländer i fullgörandet av deras internationella åtaganden i fråga om mänskliga rättigheter. Denna förordning ska främja jämställdhet mellan könen och kvinnors, ungdomars och barns egenmakt, inbegripet avseende sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter.

Ändringsförslag    119

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Unionen ska främja en multilateral och regelbaserad strategi avseende globala nyttigheter och utmaningar och i detta sammanhang samarbeta med medlemsstaterna, partnerländerna, internationella organisationer och andra givare.

Unionen ska främja en multilateral och regel- och värdebaserad strategi avseende globala allmänna nyttigheter och utmaningar, och i detta sammanhang samarbeta med medlemsstaterna, partnerländerna och internationella organisationer, inbegripet internationella finansinstitut och FN:s organ, fonder och program, samt andra givare.

Ändringsförslag    120

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 3 – stycke 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Unionen ska främja samarbetet med internationella organisationer och andra givare.

Unionen ska främja samarbetet med internationella och regionala organisationer och andra givare.

Ändringsförslag    121

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 3 – stycke 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

I förbindelserna med partnerländerna ska deras resultat när det gäller fullgörandet av åtaganden, genomförandet av internationella avtal och avtalsförhållanden med unionen beaktas.

I förbindelserna med partnerländerna ska deras resultat när det gäller fullgörandet av åtaganden, genomförandet av internationella avtal, särskilt Parisavtalet, och avtalsförhållanden med unionen, särskilt associeringsavtal, partnerskaps- och samarbetsavtal och handelsavtal, beaktas.

Ändringsförslag    122

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Samarbetet mellan unionen och medlemsstaterna, å ena sidan, och partnerländerna, å den andra, ska i förekommande fall baseras på och främja principerna för biståndseffektivitet, dvs. partnerländernas ägarskap av utvecklingsprioriteringarna, med fokus på resultat, transparens och ömsesidig ansvarighet. Unionen ska främja en verkningsfull och effektiv mobilisering och användning av resurser.

Samarbetet mellan unionen och medlemsstaterna, å ena sidan, och partnerländerna, å den andra, ska, oberoende av samarbetsform, baseras på och främja principerna för utvecklingseffektivitet, dvs. partnerländernas ägarskap av utvecklingsprioriteringarna, med fokus på resultat, inkluderande utvecklingspartnerskap, transparens och ömsesidig ansvarighet, och överensstämmelse med partnerländernas prioriteringar. Unionen ska främja en verkningsfull och effektiv mobilisering och användning av resurser.

Ändringsförslag    123

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 4 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

I överensstämmelse med principen om inkluderande partnerskap ska kommissionen, om lämpligt, se till att samråd förs med de berörda parterna i partnerländerna, däribland det civila samhällets organisationer och lokala myndigheter, och att de utan onödigt dröjsmål får tillgång till relevant information så att de kan spela en meningsfull roll vid utformningen, genomförandet och övervakningen av programmen.

I överensstämmelse med principen om inkluderande partnerskap ska kommissionen se till att samråd förs med de berörda parterna i partnerländerna, däribland det civila samhällets organisationer och lokala myndigheter, och att de utan onödigt dröjsmål får tillgång till relevant information så att de kan spela en meningsfull roll vid utformningen, tillämpningen, och övervakningen av programmen.

Ändringsförslag    124

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 4 – stycke 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

I enlighet med principen om ägarskap ska kommissionen, i förekommande fall, främja användning av partnerländernas system för genomförandet av programmen.

I enlighet med principen om ägarskap ska kommissionen, i förekommande fall, främja användning av partnerländernas system för tillämpningen av programmen.

Ändringsförslag    125

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6.  Program och åtgärder inom ramen för denna förordning ska integrera klimatförändringar, miljöskydd och jämställdhet och ta hänsyn till sambanden mellan målen för hållbar utveckling, för att främja integrerade åtgärder som kan skapa sidovinster och uppfylla flera olika mål på ett samstämmigt sätt. Dessa program och åtgärder ska baseras på en analys av risker och sårbarheter, omfatta en strategi för resiliens och vara konfliktkänsliga. De ska vägledas av principen att ingen ska lämnas på efterkälken.

6.  Program och åtgärder inom ramen för denna förordning ska integrera klimatförändringar, miljöskydd i enlighet med artikel 11 i EUF-fördraget, katastrofriskreducering och katastrofberedskap, mänsklig utveckling, konfliktförebyggande och fredsbyggande åtgärder, jämställdhet och kvinnors, barns och ungdomars egenmakt, icke-diskriminering, utbildning och kultur samt digitalisering, och ta hänsyn till sambanden mellan målen för hållbar utveckling, för att främja integrerade åtgärder som kan skapa sidovinster och uppfylla flera olika mål på ett samstämmigt sätt. Dessa program och åtgärder ska baseras på en analys av kapacitet, risker och sårbarheter, omfatta en person- och samhällsinriktad strategi för resiliens och vara konfliktkänsliga. De ska vägledas av principerna att ingen ska lämnas på efterkälken och att inte göra någon skada.

Ändringsförslag    126

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

7.  Ett mer samordnat, holistiskt och strukturerat förhållningssätt till migration ska eftersträvas med partner och effektiviteten bör utvärderas regelbundet.

7.  Utan att det påverkar övriga mål för unionens yttre åtgärder ska ett mer samordnat, holistiskt och strukturerat förhållningssätt till migration eftersträvas med partner, och effektiviteten bör utvärderas regelbundet, utan att fördelningen av utvecklingsbistånd till tredjeländer kopplas till ett krav på samarbete i fråga om migrationshantering och med full respekt för de mänskliga rättigheterna, inbegripet varje persons rättighet att lämna sitt ursprungsland.

Ändringsförslag    127

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 7a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

7a.  Kommissionen ska säkerställa att de åtgärder som antas enligt denna förordning avseende säkerhet, stabilitet och fred, särskilt när det gäller uppbyggnad av militära aktörers kapacitet till stöd för utveckling och säkerhet för utveckling, bekämpning av terrorism och organiserad brottslighet samt it-säkerhet, genomförs i enlighet med internationell rätt, inbegripet internationell människorättslagstiftning och humanitär rätt. Kommissionen får tillsammans med de stödmottagande partnerna utarbeta färdplaner för att förbättra militära aktörers institutionella och operativa efterlevnad av standarder för öppenhet och mänskliga rättigheter. Kommissionen ska noggrant övervaka, utvärdera och rapportera om tillämpningen av sådana åtgärder för varje relevant mål enligt artikel 31 för att säkerställa att skyldigheter på området för mänskliga rättigheter fullgörs. För sådana åtgärder ska kommissionen tillämpa ett konfliktkänsligt tillvägagångssätt, inbegripet en strikt och systematisk förhandskonfliktanalys som till fullo omfattar en jämställdhetsanalys, utöver bestämmelserna om riskhantering i artikel 8.8 b. Kommissionen ska anta en delegerad akt i enlighet med artikel 34 med avseende på att komplettera denna förordning genom att inrätta en operativ ram, på grundval av befintlig vägledning, för att säkerställa att de mänskliga rättigheterna beaktas vid utformningen och tillämpningen av de åtgärder som avses i denna artikel, särskilt när det gäller förhindrande av tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling och när det gäller respekt för ett korrekt rättsförfarande, inklusive oskuldspresumtion, rätt till en rättvis rättegång och rätt till försvar.

Ändringsförslag    128

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 8

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

8.  Kommissionen ska informera och regelbundet utbyta synpunkter med Europaparlamentet.

8.  Kommissionen ska regelbundet informera och föra meningsfulla politiska dialoger med Europaparlamentet, på eget initiativ och på begäran av Europaparlamentet.

Ändringsförslag    129

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 8a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

8a.  Kommissionen ska ha regelbundna informationsutbyten med det civila samhället och lokala myndigheter.

Ändringsförslag    130

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 8b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

8b.  Kommissionen ska anta en delegerad akt i enlighet med artikel 34 med avseende på att komplettera denna förordning genom att fastställa en lämplig ram för riskhantering, inbegripet en bedömning och begränsningsåtgärder för varje relevant mål i förordningen.

Ändringsförslag    131

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 8c (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

8c.  Transparens och ansvarighet, med starkt fokus på rapportering och granskning, ska underbygga hela instrumentet. Detta ska omfatta ett transparent kontrollsystem, inbegripet rapportering av information om mottagare av medel och huruvida betalningarna har gjorts i tid.

Ändringsförslag    132

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  I enlighet med artikel 41.2 i fördraget om Europeiska unionen får unionens bistånd enligt denna förordning inte användas för att finansiera upphandling av vapen eller ammunition eller insatser med militära eller försvarsmässiga konsekvenser.

1.  Unionens bistånd enligt denna förordning får inte användas för att finansiera upphandling av vapen eller ammunition, eller insatser med militära eller försvarsmässiga konsekvenser. All utrustning, alla tjänster och all teknik som tillhandahålls enligt denna förordning ska vara föremål för stränga överföringskontroller enligt den gemensamma ståndpunkten 944/2008/GUSP, förordningen om produkter med dubbla användningsområden och alla andra gällande restriktiva unionsåtgärder. I enlighet med förordning (EU) .../... [EU-förordningen om produkter som används för dödsstraff och tortyr] ska denna förordning inte användas för att finansiera tillhandahållandet av någon typ av utrustning som kan användas för tortyr, misshandel eller andra kränkningar av de mänskliga rättigheterna.

Ändringsförslag    133

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  För att bidra till en hållbar utveckling, vilket kräver stabila, fredliga och inkluderande samhällen, får unionsbistånd enligt denna förordning användas inom ramen för en bredare reform av säkerhetssektorn eller för att bygga upp kapaciteten hos militära aktörer i partnerländerna, under de exceptionella omständigheter som anges i punkt 4, om syftet är att få till stånd verksamhet inom utveckling och säkerhet för utveckling.

2.  För att bidra till en hållbar utveckling, vilket kräver stabila, fredliga och inkluderande samhällen, får unionsbistånd enligt denna förordning användas inom ramen för en bredare reform av säkerhetssektorn eller för att bygga upp kapaciteten hos militära aktörer i partnerländerna, under de exceptionella omständigheter som anges i punkt 4, om syftet är att få till stånd verksamhet inom utveckling och säkerhet för utveckling, i linje med det övergripande målet att få till stånd en hållbar utveckling.

Ändringsförslag    134

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 4 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  om det berörda partnerlandet och unionen är eniga om att militära aktörer spelar en avgörande roll för att bevara, upprätta eller återupprätta de villkor som är nödvändiga för en hållbar utveckling, inbegripet vid kriser eller i instabila sammanhang och situationer.

(b)  om det berörda partnerlandet och unionen är eniga om att militära aktörer spelar en avgörande roll för att bevara, upprätta eller återupprätta de villkor som är nödvändiga för en hållbar utveckling och att dessa militära aktörer inte är inblandade i kränkningar av de mänskliga rättigheterna eller utgör ett hot mot statliga institutioners funktion, inbegripet vid kriser eller i instabila sammanhang och situationer.

Ändringsförslag    135

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6.  Vid utformningen och genomförandet av åtgärder enligt denna artikel ska kommissionen främja partnerlandets ägarskap. Den ska också utveckla de nödvändiga delar och den goda praxis som krävs för att säkerställa hållbarheten på medellång och lång sikt, samt främja rättsstatsprincipen och etablerade folkrättsliga principer.

6.  Vid utformningen och tillämpningen av åtgärder enligt denna artikel ska kommissionen främja partnerlandets ägarskap. Den ska också utveckla de nödvändiga delar och den goda praxis som krävs för att säkerställa hållbarheten och ansvarigheten på medellång och lång sikt, samt främja rättsstatsprincipen och etablerade folkrättsliga principer. Kommissionen ska säkerställa att dessa åtgärder medför direkta säkerhetsfördelar för befolkningen, integreras i en bredare reformpolitik för säkerhetssektorn som omfattar starka demokratiska och parlamentariska kontroll- och redovisningsskyldighetsaspekter, inbegripet i form av bättre tillhandahållande av säkerhetstjänster, och att de passar in i långsiktiga freds- och utvecklingsstrategier som är utformade för att hantera de bakomliggande orsakerna till konflikter. Kommissionen ska också säkerställa att insatser för att reformera militära styrkor bidrar till att de blir mer transparenta och ansvariga och att de respekterar de mänskliga rättigheterna för dem som hamnar inom deras jurisdiktion. För åtgärder som syftar till att förse partnernas militära styrkor med utrustning ska kommissionen specificera vilken typ av utrustning som ska tillhandahållas i samband med varje åtgärd. Kommissionen ska tillämpa de bestämmelser som anges i artikel 8.8b (ny) i syfte att säkerställa att denna utrustning endast kommer att användas av de avsedda mottagarna.

Ändringsförslag    136

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

7.  Kommissionen ska fastställa lämpliga riskbedömnings-, övervaknings- och utvärderingsförfaranden för åtgärder enligt denna artikel.

7.  Kommissionen ska, inom ramen för utvärderingen enligt artikel 32, särskilt när det rör sig om en halvtidsutvärdering, genomföra utvärderingar tillsammans med medlemsstaterna. Resultatet ska bilda underlag för programutformning och resursfördelning samt ytterligare öka enhetligheten och komplementariteten i unionens yttre åtgärder.

Ändringsförslag    137

Förslag till förordning

Avdelning II

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

GENOMFÖRANDE AV DENNA FÖRORDNING

TILLÄMPNING AV DENNA FÖRORDNING

Ändringsförslag    138

Förslag till förordning

Artikel 9a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 9a

 

Tillämpningsområde för de geografiska programmen

 

1.  Unionens samarbetsverksamhet enligt denna artikel omfattar verksamhet av lokal, nationell, regional, transregional och kontinental karaktär.

 

2.  I syfte att uppnå de mål som fastställs i artikel 3 ska de geografiska programmen utarbetas utifrån följande samarbetsområden:

 

(a)   God samhällsstyrning, demokrati, rättsstatsprincipen, de mänskliga rättigheterna, de grundläggande friheterna och det civila samhället.

 

(b)  Fattigdomsutrotning, kamp mot ojämlikhet samt mänsklig utveckling.

 

(c)  Migration och mobilitet.

 

(d)  Miljö och klimatförändringar.

 

(e)  Hållbar ekonomisk tillväxt för alla samt anständigt arbete.

 

(f)  Säkerhet, stabilitet och fred.

 

(g)  Partnerskap.

 

3.  Ytterligare detaljer om de samarbetsområden som avses i punkt 2 återfinns i bilaga II.

(Denna nya artikel ska införas före artikel 10 i avdelning II kapitel I.)

Ändringsförslag    139

Förslag till förordning

Artikel 9b(ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 9b

 

Tillämpningsområde för de tematiska programmen

 

1.  De tematiska programmen ska omfatta följande insatsområden:

 

(a)  Mänskliga rättigheter, grundläggande friheter och demokrati:

 

  Skydda och främja de mänskliga rättigheterna och människorättsförsvarare i länder och i akuta situationer där de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna löper störst risk, bland annat genom att på ett flexibelt och övergripande sätt ta itu med människorättsförsvarares akuta skyddsbehov.

 

  Upprätthålla mänskliga rättigheter och grundläggande friheter för alla, bidra till att skapa samhällen som karaktäriseras av deltagande, icke-diskriminering, jämlikhet, social rättvisa och ansvarighet.

 

  Befästa och stödja demokrati, behandla alla aspekter av demokratisk samhällsstyrning, inbegripet att stärka den demokratiska pluralismen, öka medborgardeltagandet, också genom att stödja medborgarbaserade valobservatörsorganisationer och deras regionala nätverk över hela världen, skapa en gynnsam miljö för det civila samhället och stödja trovärdiga, inkluderande och transparenta valprocesser i hela valcykeln, särskilt med hjälp av EU:s valobservatörsuppdrag (EU EOM).

 

  Främja effektiv multilateralism och strategiska partnerskap för att bidra till att stärka kapaciteten inom internationella, regionala och nationella ramar och ge lokala aktörer möjlighet att främja och skydda mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatsprincipen.

 

  Främja nya tvärregionala samverkanseffekter och nätverksarbete inom lokala civila samhällen och mellan det civila samhället och andra relevanta människorättsorgan och motsvarande mekanismer för att maximera utbytet av bästa praxis i fråga om mänskliga rättigheter och demokrati, samt skapa en positiv dynamik.

 

(b)  Det civila samhällets organisationer och lokala myndigheter:

 

  Stödja ett inkluderande, deltagande, handlingskraftigt och oberoende civilt samhälle i partnerländerna.

 

  Främja dialog med och mellan det civila samhällets organisationer.

 

  Stödja de lokala myndigheternas kapacitetsuppbyggnad och mobilisera deras sakkunskap för att främja ett territoriellt tillvägagångssätt när det gäller utveckling.

 

  Öka unionsinvånarnas medvetenhet, kunskap och engagemang i fråga om de mål som anges i artikel 3 i denna förordning.

 

  Stödja det civila samhällets deltagande i opinionsbildning och dialog om offentlig politik med regeringar och internationella institutioner.

 

  Stödja det civila samhällets insatser för att öka konsumenternas och allmänhetens medvetenhet om miljövänlig och rättvis produktion och konsumtion, för att uppmuntra dem att anta ett mer hållbart beteende.

 

(c)  Stabilitet och fred:

 

  Bistånd för förebyggande av konflikter, fredsbyggande åtgärder och krisberedskap.

 

  Bistånd för att motverka globala och transregionala och framväxande hot.

 

(d)  Globala utmaningar:

 

  Hälsa.

 

  Utbildning.

 

  Jämställdhet.

 

  Barn och ungdomar.

 

  Migration och tvångsförflyttningar.

 

  Anständigt arbete, socialt skydd och ojämlikhet.

 

  Kultur.

 

  Säkerställa en hälsosam miljö och ta itu med klimatförändringarna.

 

  Hållbar energi.

 

  Hållbar och inkluderande tillväxt, anständiga arbetstillfällen och engagemang från den privata sektorn.

 

  Livsmedel och näring.

 

  Främja inkluderande samhällen, god ekonomisk styrning och transparent förvaltning av offentliga finanser.

 

  Tillgång till säkert vatten, sanitet och hygien.

 

(e)  Utrikespolitiska behov och prioriteringar.

 

  Stödja unionens strategier för bilateralt, regionalt och interregionalt samarbete, främja politisk dialog och utveckla gemensamma strategier för och reaktioner på globala utmaningar.

 

  Stödja unionens handelspolitik.

 

  Bidra till genomförandet av den internationella dimensionen av unionens inre politik och arbeta för en bred förståelse av och synlighet för unionen och dess roll på världsscenen.

 

2.  Ytterligare detaljer om de samarbetsområden som avses i punkt 3 återfinns i bilaga III.

(Denna nya artikel ska införas före artikel 10 i avdelning II kapitel I.)

Ändringsförslag    140

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  Programplaneringsdokumenten ska syfta till att tillhandahålla en enhetlig ram för samarbetet mellan unionen och partnerländerna eller partnerregionerna som är förenlig med det allmänna syftet och tillämpningsområdet samt målen och principerna i denna förordning.

(a)  Programplaneringsdokumenten ska syfta till att tillhandahålla en enhetlig ram för samarbetet mellan unionen och partnerländerna eller partnerregionerna som är förenlig med det allmänna syftet och tillämpningsområdet samt målen och principerna i denna förordning, och som bygger på unionens strategi gentemot ett partnerland eller en partnerregion eller på unionens tematiska strategier.

Ändringsförslag    141

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c)  Unionen ska också i förekommande fall samråda med andra givare och aktörer, däribland företrädare för det civila samhället och lokala myndigheter i tillämpliga fall.

(c)  Unionen ska i ett tidigt skede och under hela programplaneringsförfarandet uppmuntra till en regelbunden inkluderande flerpartsdialog med andra givare och aktörer i och utanför unionen, däribland företrädare för det civila samhället och lokala myndigheter, samt privata och politiska stiftelser. Europaparlamentet ska informeras om resultat av dessa samråd.

Ändringsförslag    142

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(d)  De tematiska programmen om mänskliga rättigheter och demokrati respektive det civila samhället som avses i artikel 4.3 a och b ska tillhandahålla bistånd oberoende av samtycke från regeringar och andra offentliga myndigheter i de berörda tredjeländerna. Dessa tematiska program ska främst stödja det civila samhällets organisationer.

(d)  De tematiska programmen om mänskliga rättigheter och demokrati, organisationer i det civila samhället och lokala myndigheter samt stabilitet och fred som avses i artikel4.3a, b och c ska tillhandahålla bistånd oberoende av samtycke från regeringar och andra offentliga myndigheter i de berörda tredjeländerna. De tematiska programmen om mänskliga rättigheter och demokrati och om organisationer i det civila samhället och lokala myndigheter ska främst stödja det civila samhället, däribland människorättsförsvarare och journalister under press.

Ändringsförslag    143

Förslag till förordning

Artikel 11 – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Programplaneringsprinciper för geografiska program

Programplaneringsprinciper

Ändringsförslag    144

Förslag till förordning

Artikel 11 – punkt -1 (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

-1.  Programplaneringen enligt denna förordning ska vederbörligen beakta mänskliga rättigheter, grundläggande friheter, god samhällsstyrning och demokrati i partnerländerna.

Ändringsförslag    145

Förslag till förordning

Artikel 11 – punkt -1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

-1a.  Utarbetandet, tillämpningen och översynen av alla programplaneringsdokument enligt denna artikel ska följa principerna om en konsekvent politik för utveckling och om biståndseffektivitet.

Ändringsförslag    146

Förslag till förordning

Artikel 11 – punkt -1b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

-1b.  De geografiska och tematiska programmen ska komplettera och vara samstämda med varandra, och skapa ett mervärde.

Ändringsförslag    147

Förslag till förordning

Artikel 11 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  Utan att det påverkar tillämpningen av punkt 4 ska den i största möjliga utsträckning grundas på en dialog mellan unionen, medlemsstaterna och de berörda partnerländerna, däribland nationella och lokala myndigheter, med deltagande av det civila samhället, nationella och regionala parlament och andra berörda parter, för att stärka ägarskapet av processen och för att främja stödet till nationella och regionala strategier.

(a)  Utan att det påverkar tillämpningen av punkt 4 ska den grundas på en inkluderande dialog mellan unionens institutioner, medlemsstaterna och de berörda partnerländerna, däribland nationella och lokala och regionala myndigheter, med deltagande av organisationer i det civila samhället, regionala, nationella och lokala parlament, samhällen och andra berörda parter, för att stärka det demokratiska ägarskapet av processen och för att främja stödet till nationella och regionala strategier.

Ändringsförslag    148

Förslag till förordning

Artikel 11 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  I förekommande fall ska programperioden synkroniseras med partnerländernas strategicykler.

(b)  När så är möjligt ska programperioden synkroniseras med partnerländernas strategicykler.

Ändringsförslag    149

Förslag till förordning

Artikel 11 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Programplaneringen av geografiska program ska resultera i en särskild och specialanpassad ram för samarbetet som baseras på:

2.  Utan att det påverkar tillämpningen av punkt 1 ska programplaneringen av geografiska program resultera i en särskild och specialanpassad ram för samarbetet som baseras på:

Ändringsförslag    150

Förslag till förordning

Artikel 11 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  Partnernas behov, som fastställs på grundval av specifika kriterier, med hänsyn till befolkning, fattigdom, orättvisor, mänsklig utveckling, ekonomisk och miljömässig sårbarhet samt staters och samhällens resiliens.

(a)  Partnernas behov, som fastställs på grundval av specifika kriterier och djupanalyser, med hänsyn till befolkning, fattigdom, orättvisor, mänsklig utveckling, situationen för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, demokrati och jämställdhet, det medborgerliga utrymmet, ekonomisk och miljömässig sårbarhet samt staters och samhällens resiliens.

Ändringsförslag    151

Förslag till förordning

Artikel 11 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  Partnernas förmåga att generera och få tillgång till ekonomiska resurser och deras absorptionsförmåga,

(b)  Partnernas förmåga att mobilisera och använda inhemska resurser effektivt för att stödja nationella utvecklingsprioriteringar och deras absorptionsförmåga,

Ändringsförslag    152

Förslag till förordning

Artikel 11 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c)  Partnernas åtaganden och resultat på grundval av kriterier såsom politiska reformer och ekonomisk och social utveckling.

(c)  Partnernas åtaganden, däribland de åtaganden som de har kommit överens med unionen om, och insatser på grundval av kriterier såsom politiska reformer, framsteg när det gäller rättsstatsprincipen, god samhällsstyrning, mänskliga rättigheter och bekämpning av korruption, ekonomisk och social utveckling, miljömässig hållbarhet och en effektiv användning av bistånd.

Ändringsförslag    153

Förslag till förordning

Artikel 11 – punkt 2 – led e

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(e)  Partnernas förmåga och engagemang för att främja gemensamma intressen och värderingar, och att stödja gemensamma mål och multilaterala allianser, liksom att arbeta vidare med unionens prioriteringar.

(e)  Partnernas förmåga och engagemang för att främja gemensamma, värderingar, principer och grundläggande intressen, och att stödja gemensamma mål och multilaterala allianser, liksom att arbeta vidare med unionens prioriteringar.

Ändringsförslag    154

Förslag till förordning

Artikel 11 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Samarbete med industrialiserade länder ska inriktas på att främja unionens intressen och ömsesidiga intressen.

4.  Samarbete med industrialiserade länder ska inriktas på att främja unionens intressen och ömsesidiga intressen, liksom gemensamma grundläggande intressen och värderingar, gemensamt överenskomna mål och multilateralism. Ett sådant samarbete ska i tillämpliga fall grundas på en dialog mellan unionen, inbegripet Europaparlamentet, och medlemsstaterna, med deltagande av det civila samhället.

Ändringsförslag    155

Förslag till förordning

Artikel 11 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.  Programplaneringsdokumenten för geografiska program ska vara resultatbaserade och i förekommande fall beakta internationellt överenskomna mål och indikatorer, i synnerhet de som anges för målen för hållbar utveckling, samt resultatramar på landsnivå, för att bedöma och informera om unionens bidrag till resultat på nivån för output, resultat och effekter.

5.  Programplaneringsdokumenten ska vara prestationsbaserade och i möjligaste mån inbegripa tydliga mål och indikatorer för att mäta framsteg och unionsbiståndets konsekvenser. Indikatorerna kan, om så är lämpligt, grundas på internationellt överenskomna standarder, i synnerhet de som anges för målen för hållbar utveckling, samt resultatramar på landsnivå.

Ändringsförslag    156

Förslag till förordning

Artikel 11 – punkt 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6.  Vid utarbetande av programplaneringsdokument för länder eller regioner i kris- eller efterkrissituationer eller i instabila och sårbara situationer ska vederbörlig hänsyn tas till de berörda ländernas eller regionernas särskilda behov och förhållanden.

6.  Vid utarbetande av programplaneringsdokument för länder eller regioner i kris- eller efterkrissituationer eller i instabila och sårbara situationer ska vederbörlig hänsyn tas till de berörda ländernas eller regionernas särskilda behov och förhållanden samt till sårbarheter, risker och förmågor i syfte att öka resiliensen. Uppmärksamhet ska också ägnas åt konfliktförebyggande, statsbyggande och fredsskapande åtgärder samt försonings- och återuppbyggnadsåtgärder efter konflikter, katastrofberedskap och kvinnors och barns roll i dessa processer. Ett människorättsbaserat tillvägagångssätt som sätter människan i centrum ska tillämpas.

När partnerländer eller partnerregioner direkt berörs eller påverkas av en krissituation, efterkrissituation eller instabil situation, ska det läggas särskild vikt vid en förbättrad samordning mellan alla berörda aktörer, i syfte att bistå vid övergången från en nödsituation till en utvecklingsfas.

När partnerländer eller partnerregioner direkt berörs eller påverkas av en krissituation, efterkrissituation eller instabil situation, ska det läggas särskild vikt vid en förbättrad samordning mellan alla berörda aktörer, i syfte att bistå vid förebyggandet av våld och övergången från en nödsituation till en utvecklingsfas.

Ändringsförslag    157

Förslag till förordning

Artikel 11 – punkt 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

7.  Denna förordning ska bidra till åtgärder som fastställs enligt förordning (EU) nr / (Erasmus). Ett samlat programdokument ska upprättas enligt denna förordning för sju år, inbegripet medel från förordning (EU) nr.../... (IPA III). Förordning (EU) nr…/... (Erasmus) ska gälla för användningen av dessa medel.

7.  Denna förordning ska bidra från de program som inrättats enligt artikel 4.2 i denna förordning till åtgärder som fastställs enligt förordning (EU) nr .../... (Erasmus). Ett vägledande belopp på 2 000 000 000 EUR från de geografiska programmen bör tilldelas åtgärder för mobilitet, samarbete och politisk dialog med myndigheter, institutioner och organisationer i partnerländerna. Ett samlat programdokument ska upprättas enligt denna förordning för sju år, inbegripet medel från förordning (EU) nr.../... (IPA III). Förordning (EU) nr .../... ska gälla för användningen av dessa medel samtidigt som överensstämmelse med förordning (EU) nr .../...(IPA III) säkerställs.

Ändringsförslag    158

Förslag till förordning

Artikel 11 – punkt 7a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

7a.  Denna förordning ska bidra till åtgärder som fastställs enligt förordning (EU) nr …/… (Kreativa Europa). Ett samlat programdokument ska upprättas enligt denna förordning för sju år, inbegripet medel från förordning (EU) nr …/... (IPA III). Förordning (EU) nr .../... (Kreativa Europa) ska gälla för användningen av dessa medel.

Ändringsförslag    159

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt -1 (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

-1.  Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 34 med avseende på att komplettera icke väsentliga delar av denna förordning genom att inrätta ramar för varje enskilt land och fleråriga program för flera länder. Dessa rambestämmelser ska

 

(a)  ange de prioriterade områdena bland de områden som anges i artiklarna 9a och 15b,

 

(b)  fastställa specifika detaljerade och mätbara mål för varje program,

 

(c)  fastställa förväntade resultat med mätbara mål och tydliga och specifika prestationsindikatorer som är kopplade till målen,

 

(d)  fastställa den vägledande tilldelningen av medel, både totalt och per prioriterat område,

 

(e)  fastställa samarbetsmetoder, däribland bidrag till garantin för yttre åtgärder.

Ändringsförslag    160

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Genomförandet av denna förordning ska för geografiska program ske genom fleråriga vägledande landprogram och flerlandsprogram.

utgår

Ändringsförslag    161

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  De fleråriga vägledande programmen ska fastställa de prioriterade områden som valts ut för unionsfinansiering, de särskilda målen, förväntade resultaten, tydliga och specifika prestationsindikatorer samt vägledande tilldelning av medel, både totalt och per prioriterat område.

utgår

Ändringsförslag    162

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 3 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  De fleråriga vägledande programmen ska grundas på följande:

3.  De fleråriga programmen ska grundas på följande:

Ändringsförslag    163

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 3 – led -a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(-a)  En rapport med en analys i enlighet med artikel 11.2 av partnerländernas eller de berörda ländernas behov, förmågor, åtaganden och resultat samt de potentiella konsekvenserna av unionsfinansiering, samt en eller flera av följande:

Ändringsförslag    164

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  En nationell eller regional strategi i form av en utvecklingsplan eller motsvarande dokument som godtas av kommissionen som grund för motsvarande fleråriga vägledande program, vid tidpunkten för antagande av det senare dokumentet.

(a)  En nationell eller regional strategi i form av en utvecklingsplan eller motsvarande dokument på grundval av ett meningsfullt samråd med den lokala befolkningen och det lokala civila samhället som godtas av kommissionen som grund för motsvarande fleråriga program, vid tidpunkten för antagande av det senare dokumentet.

Ändringsförslag    165

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  Ett ramdokument som fastställer unionens politik för den/de berörda partnern/partnerna, inklusive ett gemensamt dokument mellan unionen och medlemsstaterna.

(b)  Ett dokument som fastställer unionens politik för den/de berörda partnern/partnerna, inklusive ett gemensamt dokument mellan unionen och medlemsstaterna.

Ändringsförslag    166

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  För att öka effekterna av unionens gemensamma samarbete ska unionens och medlemsstaternas programplaneringsdokument om möjligt ersättas av ett gemensamt programplaneringsdokument. Ett gemensamt programplaneringsdokument får ersätta EU:s fleråriga vägledande program, förutsatt att det överensstämmer med artiklarna 10 och 11, innehåller de delar som anges i punkt 2 i denna artikel och fastställer arbetsfördelningen mellan unionen och medlemsstaterna.

4.  För att öka effekterna av unionens gemensamma samarbete ska unionens och medlemsstaternas programplaneringsdokument om möjligt ersättas av ett gemensamt programplaneringsdokument. Ett gemensamt programplaneringsdokument får ersätta EU:s fleråriga program, förutsatt att det godkänns i en akt som antas i enlighet med artikel 14 och överensstämmer med artiklarna 10 och 11, innehåller de delar som anges i punkt 2 i denna artikel och fastställer arbetsfördelningen mellan unionen och medlemsstaterna.

Ändringsförslag    167

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

4a.  De fleråriga programmen får föreskriva ett belopp motsvarande högst 5 % av det totala beloppet, som inte tilldelas något prioriterat område eller partnerland eller någon grupp av partnerländer. Dessa medel ska fördelas i enlighet med artikel 21.

Ändringsförslag    168

Förslag till förordning

Artikel 13 – punkt -1 (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

-1.  Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 34 med avseende på att komplettera icke väsentliga delar av denna förordning genom att inrätta ramar för varje enskilt tematiskt flerårigt program. Dessa rambestämmelser ska

 

(a)  ange de prioriterade områdena bland de områden som anges i artikel 9b,

 

(b)  fastställa specifika detaljerade och mätbara mål för varje program,

 

(c)  fastställa förväntade resultat med mätbara mål och tydliga och specifika prestationsindikatorer som är kopplade till målen,

 

(d)  fastställa den vägledande tilldelningen av medel, både totalt och per prioriterat område,

 

(e)  fastställa samarbetsmetoder.

Ändringsförslag    169

Förslag till förordning

Artikel 13 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Genomförandet av denna förordning ska för tematiska program ske genom fleråriga vägledande program.

utgår

Ändringsförslag    170

Förslag till förordning

Artikel 13 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Fleråriga vägledande program för de tematiska programmen ska fastställa unionens strategi, de prioriteringar som valts ut för finansiering från unionen, de särskilda målen, de förväntade resultaten, tydliga och specifika prestationsindikatorer, och den internationella situationen och de viktigaste partnernas verksamhet avseende det berörda temat.

utgår

Ändringsförslag    171

Förslag till förordning

Artikel 13 – punkt 2 – stycke 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

De fleråriga vägledande programmen för tematiska program ska ange det vägledande totala anslaget för varje samarbetsområde och prioritering. Det vägledande anslaget kan anges i form av ett intervall.

utgår

Ändringsförslag    172

Förslag till förordning

Artikel 13 – punkt 2 – stycke 3a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

De rambestämmelser som avses i artiklarna 12 och 13 ska grundas på en rapport som innehåller en analys av den internationella situationen och de viktigaste partnernas verksamhet avseende det berörda temat och angivande av de resultat som programmet förväntas ge.

Ändringsförslag    173

Förslag till förordning

Artikel 13 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a.  De fleråriga programmen får föreskriva ett belopp motsvarande högst 5 % av det totala beloppet, som inte tilldelas något prioriterat område eller partnerland eller någon grupp av partnerländer. Dessa medel ska fördelas i enlighet med artikel 21.

Ändringsförslag    174

Förslag till förordning

Artikel 14 – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Antagande och ändring av fleråriga vägledande program

Antagande och ändring av fleråriga program

Ändringsförslag    175

Förslag till förordning

Artikel 14 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Kommissionen ska anta de fleråriga vägledande program som avses i artiklarna 12 and 13 genom genomförandeakter. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 35.2. Detta förfarande ska också gälla sådana översyner som avses i punkterna 3, 4 och 5 i denna artikel, som leder till betydande ändringar av innehållet i det fleråriga vägledande programmet.

1.  Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 34 med avseende på att komplettera icke väsentliga delar av denna förordning genom att inrätta ramar för de fleråriga program som avses i artiklarna 12 och 13 genom delegerade akter. Dessa delegerade akter ska antas i enlighet med det förfarande som avses i artikel 34. Detta förfarande ska också gälla sådana översyner som avses i punkterna 3, 4 och 5 i denna artikel.

Ändringsförslag    176

Förslag till förordning

Artikel 14 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  När kommissionen antar de gemensamma fleråriga programplaneringsdokument som avses i artikel 12 ska kommissionens beslut endast tillämpas på unionens bidrag till det gemensamma fleråriga programplaneringsdokumentet.

2.  När kommissionen antar de gemensamma fleråriga programplaneringsdokument som avses i artikel 12 ska den delegerade akten endast tillämpas på unionens bidrag till det gemensamma fleråriga programplaneringsdokumentet.

Ändringsförslag    177

Förslag till förordning

Artikel 14 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  De fleråriga vägledande programmen för geografiska program får vid behov ses över för ett effektivt genomförande, särskilt då betydande ändringar gjorts i den politiska ram som avses i artikel 7 eller efter en krissituation eller efterkrissituation.

3.  De fleråriga geografiska och tematiska programmen ska löpa ut senast den 30 juni 2025. Kommissionen ska anta nya fleråriga program senast den 30 juni 2025, på grundval av resultaten, rönen och slutsatserna från den halvtidsutvärdering som avses i artikel 32.

Ändringsförslag    178

Förslag till förordning

Artikel 14 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  De fleråriga vägledande programmen för tematiska program får vid behov ses över för ett effektivt genomförande, särskilt då betydande ändringar gjorts i den politiska ram som avses i artikel 7.

4.  De fleråriga programmen får vid behov ändras för en effektiv tillämpning, särskilt då betydande ändringar gjorts i den politiska ram som avses i artikel 7. De fleråriga programmen ska ändras om utnyttjandet av bufferten för nya utmaningar och prioriteringar nödvändiggör en ändring av rambestämmelserna för det berörda programmet.

Ändringsförslag    179

Förslag till förordning

Artikel 14 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.  Vid vederbörligen motiverade och tvingande skäl till skyndsamhet, t.ex. i samband med en kris eller vid ett omedelbart hot mot demokratin, rättsstaten, de mänskliga rättigheterna eller de grundläggande friheterna, får kommissionen ändra sådana fleråriga vägledande program som avses i artiklarna 12 and 13 i denna förordning genom genomförandeakter som antas i enlighet med det skyndsamma förfarande som avses i artikel 35.4.

5.  Vid vederbörligen motiverade och tvingande skäl till skyndsamhet, t.ex. i samband med en kris eller vid ett omedelbart hot mot demokratin, rättsstaten, de mänskliga rättigheterna eller de grundläggande friheterna, får kommissionen ändra sådana fleråriga program som avses i artiklarna 12 and 13 i denna förordning genom delegerade akter som antas i enlighet med det skyndsamma förfarande som avses i artikel 34a.

Ändringsförslag    180

Förslag till förordning

Artikel 15 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Det belopp som avses i artikel 6.3 ska användas bland annat för att:

1.  Det belopp som avses i artikel 6.3 ska användas i vederbörligen motiverade fall, där prioritering ges åt de länder som har störst behov, och i fullständig komplementaritet och konsekvens med akter som antas enligt denna förordning:

Ändringsförslag    181

Förslag till förordning

Artikel 15 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  Garantera lämpliga insatser från unionens sida vid oförutsedda omständigheter.

(a)  Garantera lämpliga insatser från unionens sida vid oförutsedda behov som inte omfattas av program eller programplaneringsdokument.

Ändringsförslag    182

Förslag till förordning

Artikel 15 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  Hantera nya behov eller nya utmaningar, t.ex. vid unionens eller dess grannländers gränser i samband med en kris eller en efterkrissituation, eller vid ett hårt migrationstryck.

(b)  Hantera nya behov eller nya utmaningar, t.ex. vid unionens eller dess grannländers gränser eller i tredjeländer i samband med en kris som är antingen naturlig eller orsakad av människan, eller en efterkrissituation, eller vid migrationsfenomen, särskilt tvångsförflyttning.

Ändringsförslag    183

Förslag till förordning

Artikel 15 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c)  Främja nya unionsledda eller internationella initiativ och prioriteringar.

(c)  främja eller reagera på nya internationella initiativ och prioriteringar.

Ändringsförslag    184

Förslag till förordning

Artikel 15a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 15a

 

Avbrytande av stöd

 

1.  Utan att det påverkar tillämpningen av bestämmelserna om avbrytande av stöd i avtal med partnerländer och partnerregioner ska kommissionen, om ett partnerland konsekvent underlåter att följa principerna om demokrati, rättsstaten, god samhällsstyrning och respekten för mänskliga rättigheter och grundläggande friheter, eller kärnsäkerhetsstandarderna, ges befogenhet att i enlighet med artikel 34 anta delegerade akter med avseende på att ändra bilaga VII-a genom att lägga till ett partnerland till förteckningen över partnerländer för vilka unionsstödet helt eller delvis avbryts. I händelse av ett delvist avbrytande ska de program som avbrytandet gäller anges.

 

2.  I de fall då kommissionen anser att de skäl som låg till grund för avbrytandet av stöd inte längre gäller, ska den ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 34 med avseende på att ändra bilaga VII-a i syfte att återinföra unionsstödet.

 

3.  Vid delvist avbrytande ska unionsstödet i första hand användas för att stödja organisationer i det civila samhället och icke-statliga aktörer i samband med åtgärder som syftar till att främja mänskliga rättigheter och grundläggande friheter samt stödja demokratiserings- och dialogprocesser i partnerländerna.

 

4.  Kommissionen ska i sitt beslutsfattande ta vederbörlig hänsyn till Europaparlamentets relevanta resolutioner.

Ändringsförslag    185

Förslag till förordning

Artikel 15b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 15b

 

Särskilda mål för grannskapsområdet

 

1.  I enlighet med artiklarna 3 och 4 ska unionsstöd enligt denna förordning i grannskapsområdet ha följande mål:

 

(a)  Förbättra det politiska samarbetet inom ramen för den europeiska grannskapspolitiken och unionens och dess partnerländers ägarskap av denna politik.

 

(b)  Stödja genomförandet av associeringsavtal eller andra befintliga eller framtida avtal, liksom gemensamt överenskomna associeringsagendor och partnerskapsprioriteringar eller motsvarande dokument.

 

(c)  Stärka och befästa demokrati, statsbyggande, god samhällsstyrning, rättsstaten och mänskliga rättigheter samt främja ett effektivare sätt att genomföra reformer som avtalas ömsesidigt.

 

(d)  Stabilisera grannskapsområdet politiskt, ekonomiskt och säkerhetsmässigt.

 

(e)  Förbättra det regionala samarbetet, särskilt inom ramen för det östliga partnerskapet och unionen för Medelhavsområdet, samarbetet inom det europeiska grannskapet och gränsöverskridande samarbete.

 

(f)  Främja förtroendeskapande åtgärder, goda grannförbindelser och andra åtgärder som bidrar till säkerhet i alla dess former, förebyggande och lösning av konflikter, inklusive utdragna sådana, stöd till drabbade befolkningsgrupper och återuppbyggnad samt respekt för multilateralism och internationell rätt.

 

(g)  Främja ett fördjupat partnerskap med samhällen mellan unionen och partnerländerna, bland annat genom ökad rörlighet och direkta personkontakter, särskilt i samband med kultur-, utbildnings-, yrkes- och idrottsaktiviteter.

 

(h)  Intensifiera samarbetet i fråga om både reguljär och irreguljär migration.

 

(i)  Uppnå en gradvis integrering i unionens inre marknad och ökat sektoriellt och sektorsövergripande samarbete, inbegripet genom tillnärmning av lagstiftningen och regelmässig konvergens med unionens normer och andra relevanta internationella normer, bättre marknadstillträde, inbegripet genom djupgående och omfattande frihandelsområden, samt därmed relaterat institutionsbyggande och investeringar.

 

(j)  Stödja hållbar och inkluderande samhällsfrämjande ekonomisk och social utveckling som kommer alla till del genom att främja jobbskapande och anställbarhet, särskilt för ungdomar.

 

(k)  Bidra till genomförandet av Parisavtalet genom att stärka samarbetet i fråga om energitrygghet och främja förnybar energi, hållbar energi och målen om energieffektivitet.

 

(l)  Uppmuntra till inrättandet av tematiska ramar med grannskapspartnerländernas grannländer för att ta itu med gemensamma utmaningar, såsom migration, energi, säkerhet och hälsa.

(Denna nya artikel ska införas före artikel 16 i avdelning II kapitel II.)

Ändringsförslag    186

Förslag till förordning

Artikel 16 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  beslutsamhet och framsteg i genomförandet av gemensamt överenskomna mål för politiska, ekonomiska och sociala reformer,

(b)  beslutsamhet och framsteg i genomförandet av gemensamt överenskomna mål för politiska, ekonomiska, miljömässiga och sociala reformer,

Ändringsförslag    187

Förslag till förordning

Artikel 16 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c)  beslutsamhet och framsteg i uppbyggnaden av en djup och hållbar demokrati,

(c)  beslutsamhet och framsteg i uppbyggnaden av en djup och hållbar demokrati, inbegripet främjande av mänskliga rättigheter, god samhällsstyrning, upprätthållande av rättsstatsprincipen och bekämpning av korruption,

Ändringsförslag    188

Förslag till förordning

Artikel 16 – punkt 2 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ca)  engagemang för multilateralism,

Ändringsförslag    189

Förslag till förordning

Artikel 16 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3a.  Unionsstöd till de partnerländer som förtecknas i bilaga I ska tillämpas i överensstämmelse med den princip om samfinansiering som anges i artikel 190 i budgetförordningen.

Ändringsförslag    190

Förslag till förordning

Artikel 17 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Preliminärt ska 10 % av den finansieringsram som anges i artikel 4.2 a för att komplettera de nationella anslag som avses i artikel 12 tilldelas de partnerländer som förtecknas i bilaga I för att genomföra den prestationsbaserade strategin. De prestationsbaserade anslagen ska beslutas på grundval av ländernas framsteg mot demokrati, mänskliga rättigheter, rättsstatsprincipen, migrationssamarbete samt ekonomisk styrning och reformer. Partnerländernas framsteg ska bedömas årligen.

1.  Minst 10 % av den finansieringsram som anges i artikel 6.2 a första strecksatsen för att komplettera de nationella anslag som avses i artikel 12 ska tilldelas de partnerländer som förtecknas i bilaga I för att tillämpa den prestationsbaserade strategin. De prestationsbaserade anslagen ska beslutas på grundval av ländernas framsteg mot demokrati, mänskliga rättigheter, rättsstatsprincipen, god samhällsstyrning, samarbete för säker, ordnad och reguljär migration samt ekonomisk styrning och genomförande av överenskomna reformer. Partnerländernas framsteg ska bedömas årligen, med aktivt deltagande av det civila samhället, särskilt med hjälp av de lägesrapporter om länder som omfattar trender i förhållande till tidigare år.

Ändringsförslag    191

Förslag till förordning

Artikel 17 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a.  Tillämpningen av den prestationsbaserade metoden enligt denna förordning ska regelbundet diskuteras i Europaparlamentet och rådet.

Ändringsförslag    192

Förslag till förordning

Artikel 17 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Den prestationsinriktade metoden ska inte gälla stöd till det civila samhället, direkta personkontakter, inklusive samarbete mellan lokala myndigheter, stöd för förbättring av situationen för de mänskliga rättigheterna eller krisrelaterade stödåtgärder. I händelse av allvarlig eller ihållande försämring av situationen när det gäller demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatsprincipen kan stödet till dessa insatser ökas.

2.  Den prestationsbaserade metoden ska inte gälla stöd till det civila samhället, direkta personkontakter, inklusive samarbete mellan lokala myndigheter, stöd för förbättring av situationen för de mänskliga rättigheterna eller krisrelaterade stödåtgärder. I händelse av allvarlig eller ihållande försämring av situationen när det gäller demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatsprincipen ska stödet till dessa insatser vid behov ökas.

Ändringsförslag    193

Förslag till förordning

Artikel 17 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a.  Kommissionen och utrikestjänsten ska se över det prestationsbaserade stödet om situationen för demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatsprincipen försämras på ett allvarligt eller ihållande sätt.

Ändringsförslag    194

Förslag till förordning

Artikel 17 – punkt 2b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2b.  Kommissionen ska anta en delegerad akt i enlighet med artikel 34 med avseende på att komplettera denna förordning genom att fastställa den metodologiska ramen för den prestationsbaserade metoden.

Ändringsförslag    195

Förslag till förordning

Artikel 18 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Gränsöverskridande samarbete enligt definitionen i artikel 2.3 ska omfatta samarbete med angränsade länder, transnationellt samarbete som omfattar större transnationella territorier, samarbete kring havsområden samt mellanregionalt samarbete.

1.  Gränsöverskridande samarbete enligt definitionen i artikel 2.3 ska omfatta samarbete med angränsade länder och sjögränser, transnationellt samarbete som omfattar större transnationella territorier, samarbete kring havsområden samt mellanregionalt samarbete. Det gränsöverskridande samarbetet ska sträva efter att vara förenligt med målen för befintliga och framtida makroregionala strategier och regionala integrationsprocesser.

Ändringsförslag    196

Förslag till förordning

Kapitel III – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Handlingsplaner, åtgärder och genomförandemetoder

Verkställande

Ändringsförslag    197

Förslag till förordning

Artikel 19 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Kommissionen ska anta ettåriga eller fleråriga handlingsprogram eller åtgärder. Åtgärderna kan utgöras av enskilda åtgärder, särskilda åtgärder, stödåtgärder eller exceptionella stödåtgärder. I handlingsplanerna och åtgärderna ska för varje insats anges målen, de förväntade resultaten och den viktigaste verksamheten, genomförandemetoderna, budgeten och eventuella tillhörande stödutgifter.

1.  Kommissionen ska anta ettåriga eller fleråriga handlingsprogram eller åtgärder. Åtgärderna kan utgöras av enskilda åtgärder, särskilda åtgärder, stödåtgärder eller exceptionella stödåtgärder. I handlingsplanerna och åtgärderna ska för varje insats anges målen, de förväntade resultaten och den viktigaste verksamheten, tillämpningsmetoderna, budgeten och eventuella tillhörande stödutgifter.

Ändringsförslag    198

Förslag till förordning

Artikel 19 – punkt 2 – stycke 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Vid oförutsedda behov eller omständigheter och om finansiering inte är möjlig från lämpligare källor, får kommissionen anta särskilda åtgärder som inte föreskrivs i programplaneringsdokumenten.

Vid oförutsedda behov eller omständigheter och om finansiering inte är möjlig från lämpligare källor ges kommissionen befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 34 med avseende på att fastställa särskilda åtgärder som inte bygger på programplaneringsdokumenten.

Ändringsförslag    199

Förslag till förordning

Artikel 19 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Ettåriga eller fleråriga handlingsplaner och enskilda åtgärder får användas för att genomföra snabbinsatsåtgärder som avses i artikel 4.4 b och c.

3.  Ettåriga eller fleråriga handlingsplaner och enskilda åtgärder får användas för att verkställa sådana snabbinsatsåtgärder som avses i artikel 4.4 b.

Ändringsförslag    200

Förslag till förordning

Artikel 19 – punkt 4 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

En sådan exceptionell stödåtgärd får pågå i högst 18 månader, med möjlighet till förlängning vid två tillfällen med ytterligare en period på upp till sex månader till högst 30 månader totalt i händelse av faktiska och oförutsedda hinder för dess genomförande, förutsatt att det belopp som avsatts för åtgärden inte höjs.

utgår

Ändringsförslag    201

Förslag till förordning

Artikel 19 – punkt 4 – stycke 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Vid utdragna kriser och konflikter får kommissionen anta en andra exceptionell stödåtgärd som får pågå i högst 18 månader. I vederbörligen motiverade fall får ytterligare åtgärder vidtas om kontinuiteten i unionens åtgärder är nödvändiga och inte kan säkerställas på annat sätt.

utgår

Ändringsförslag    202

Förslag till förordning

Artikel 19 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

4a.  Åtgärder som vidtas enligt artikel 19.3 och 19.4 får pågå i upp till 18 månader, med möjlighet till förlängning vid två tillfällen med ytterligare en period på upp till sex månader till högst 30 månader totalt, i händelse av faktiska och oförutsedda hinder för dess genomförande, förutsatt att det belopp som avsatts för åtgärden inte höjs.

 

Vid utdragna kriser och konflikter får kommissionen anta en andra exceptionell stödåtgärd som får pågå i högst 18 månader. I vederbörligen motiverade fall får ytterligare åtgärder vidtas om kontinuiteten i unionens åtgärder enligt denna punkt är nödvändig och inte kan säkerställas på annat sätt.

Ändringsförslag    203

Förslag till förordning

Artikel 20 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Unionsfinansieringen får täcka stödutgifter för genomförandet av instrumentet och för att uppnå dess mål, inklusive administrativt stöd i samband med förberedelser, uppföljning, övervakning, kontroll, revision och utvärdering som krävs för detta genomförande, inbegripet utgifter vid huvudkontoren och unionens delegationer för sådant administrativt stöd som behövs för programmet, och för att förvalta åtgärder som finansieras inom ramen för denna förordning, inbegripet informations- och kommunikationsåtgärder samt gemensamma it-system.

1.  Unionsfinansieringen får täcka stödutgifter för verkställandet av instrumentet och för att uppnå dess mål, inklusive administrativt stöd i samband med förberedelser, uppföljning, övervakning, kontroll, revision och utvärdering som krävs för detta verkställande, inbegripet utgifter vid huvudkontoren och unionens delegationer för sådant administrativt stöd som behövs för programmet, och för att förvalta åtgärder som finansieras inom ramen för denna förordning, inbegripet informations- och kommunikationsåtgärder samt gemensamma it-system.

Ändringsförslag    204

Förslag till förordning

Artikel 21 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Handlingsplaner och åtgärder ska antas genom genomförandeakter som antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 35.2.

1.  Handlingsplaner och åtgärder ska antas genom ett kommissionsbeslut i enlighet med budgetförordningen.

Ändringsförslag    205

Förslag till förordning

Artikel 21 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Det förfarande som avses i punkt 1 ska inte krävas för

utgår

(a)  handlingsprogram, enskilda åtgärder och stödåtgärder för vilka unionens finansiering inte överstiger 10 miljoner EUR,

 

(b)  särskilda åtgärder samt handlingsplaner och åtgärder som antagits i syfte att genomföra snabbinsatsåtgärder för vilka unionens finansiering inte överstiger 20 miljoner EUR,

 

(c)  tekniska ändringar, under förutsättning att ändringarna inte väsentligt berör målen för det berörda handlingsprogrammet eller den berörda åtgärden, till exempel

 

i)  ändring av genomförandemetoden,

 

ii)  omfördelningar av medel mellan åtgärder som ingår i en handlingsplan,

 

iii)  ökning eller minskning av handlingsplaners och åtgärders budget med högst 20 % av den ursprungliga budgeten, dock maximalt 10 miljoner EUR.

 

När det gäller fleråriga handlingsplaner och åtgärder ska de tröskelvärden som avses i punkt 2 a, b och c iii tillämpas på årsbasis.

 

Handlingsplaner och åtgärder som antas i enlighet med denna punkt, förutom exceptionella stödåtgärder, och tekniska ändringar ska inom en månad efter det att de har antagits meddelas Europaparlamentet och medlemsstaterna genom den berörda kommitté som avses i artikel 35.

 

Ändringsförslag    206

Förslag till förordning

Artikel 21 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Innan kommissionen antar eller förlänger en exceptionell stödåtgärd som inte överstiger 20 miljoner EUR, ska den informera rådet om åtgärdens art, mål och beräknade belopp. Kommissionen ska informera rådet innan den gör väsentliga förändringar av de exceptionella stödåtgärder som redan har antagits. Kommissionen ska ta hänsyn till rådets relevanta politiska strategi vid planeringen av åtgärderna och vid deras genomförande, så att konsekvensen i unionens yttre åtgärder bevaras.

Kommissionen ska ta hänsyn till rådets och Europaparlamentets relevanta politiska strategi vid planeringen av åtgärderna och vid deras tillämpning, så att samstämmigheten i unionens yttre åtgärder bevaras.

Ändringsförslag    207

Förslag till förordning

Artikel 21 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Kommissionen ska i vederbörlig ordning och utan onödigt dröjsmål informera Europaparlamentet om sin planering och sitt genomförande av exceptionella stödåtgärder enligt denna artikel, inklusive de beräknade beloppen, och även informera Europaparlamentet om väsentliga ändringar och förlängningar till det stödet.

Kommissionen ska omedelbart informera Europaparlamentet om sin planering av åtgärder enligt denna artikel, inklusive de beräknade beloppen, och även informera Europaparlamentet om väsentliga ändringar och förlängningar till det stödet. Så snart som möjligt efter antagandet eller en väsentlig ändring av en åtgärd, och i varje fall inom en månad därefter, ska kommissionen rapportera till Europaparlamentet och rådet och ge en översikt över de antagna åtgärdernas art, logiska grund, varaktighet, budget och sammanhang, inbegripet hur åtgärderna kompletterar annat pågående och planerat unionsstöd. För exceptionella stödåtgärder ska kommissionen även ange huruvida, i vilken utsträckning och på vilket sätt den kommer att säkerställa kontinuiteten i den politik som genomförs genom det exceptionella stödet med hjälp av stöd på medellång och lång sikt enligt denna förordning.

Ändringsförslag    208

Förslag till förordning

Artikel 21 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3a.  Innan kommissionen antar handlingsplaner och åtgärder som inte bygger på programplaneringsdokument enligt artikel 19.2, med undantag för de fall som avses i artikel 19.3 och 19.4, ska kommissionen anta en delegerad akt i enlighet med artikel 34 med avseende på att komplettera denna förordning genom att fastställa de särskilda mål som ska eftersträvas, de resultat som förväntas, de instrument som ska användas, den viktigaste verksamheten och det vägledande anslaget till dessa handlingsplaner och åtgärder.

Ändringsförslag    209

Förslag till förordning

Artikel 21 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Vid vederbörligen motiverade och tvingande skäl till skyndsamhet, till exempel kriser, naturkatastrofer eller katastrofer orsakade av människan, omedelbara hot mot demokratin, rättsstatsprincipen, de mänskliga rättigheterna eller de grundläggande friheterna, får kommissionen anta handlingsplaner och åtgärder eller ändringar av befintliga handlingsprogram och åtgärder som genomförandeakter med omedelbar verkan i enlighet med det förfarande som avses i artikel 35.4.

utgår

Ändringsförslag    210

Förslag till förordning

Artikel 21 – punkt 5 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

En lämplig miljöprövning, bl.a. av klimatförändringseffekter och inverkan på biologisk mångfald, ska göras på åtgärdsnivå, i enlighet med gällande unionslagstiftningsakter, inbegripet Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/92/EU82 och rådets direktiv 85/337/EEG83, och ska om så är tillämpligt omfatta en miljökonsekvensbedömning för miljökänsliga projekt, särskilt för stora nya infrastrukturprojekt.

En lämplig människorätts-, social- och miljöprövning, bl.a. av klimatförändringseffekter och inverkan på biologisk mångfald, ska göras på åtgärdsnivå, i enlighet med gällande unionslagstiftningsakter, inbegripet Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/92/EU82 och rådets direktiv 85/337/EEG83, och ska om så är tillämpligt omfatta en miljökonsekvensbedömning för miljökänsliga projekt, särskilt för stora nya infrastrukturprojekt.

__________________

__________________

82 Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/92/EU av den 13 december 2011 om bedömning av inverkan på miljön av vissa offentliga och privata projekt (kodifiering) (EUT L26, 28.1.2012, s.1).

82 Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/92/EU av den 13 december 2011 om bedömning av inverkan på miljön av vissa offentliga och privata projekt (kodifiering) (EUT L26, 28.1.2012, s.1).

83 Rådets direktiv av den 27 juni 1985 om bedömning av inverkan på miljön av vissa offentliga och privata projekt (EGT L 175, 5.7.1985, s. 40).

83 Rådets direktiv av den 27 juni 1985 om bedömning av inverkan på miljön av vissa offentliga och privata projekt (EGT L 175, 5.7.1985, s. 40).

Ändringsförslag    211

Förslag till förordning

Artikel 21 – punkt 5 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Dessutom ska förhandskonsekvensbedömningar av mänskliga rättigheter, könsaspekter, sociala aspekter och arbetslivsaspekter, samt en konfliktanalys och en riskbedömning göras.

Ändringsförslag    212

Förslag till förordning

Artikel 21 – punkt 5 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Strategiska miljöbedömningar ska där så är relevant användas vid genomförandet av sektorsprogram. Berörda parters deltagande i miljöbedömningar och allmänhetens tillgång till resultatet av sådana bedömningar ska säkerställas.

Bedömningar av människorättsaspekter och sociala aspekter samt strategiska miljöbedömningar ska där så är relevant användas vid verkställandet av sektorsprogram. Berörda parters deltagande i dessa bedömningar och allmänhetens tillgång till resultatet av sådana bedömningar ska säkerställas.

Ändringsförslag    213

Förslag till förordning

Artikel 21a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 21a

 

Europaparlamentets stödprogram

 

Kommissionen ska föra en dialog med Europaparlamentet och ta hänsyn till Europaparlamentets synpunkter på områden där parlamentet har egna stödprogram, såsom för kapacitetsuppbyggnad och valövervakning.

Ändringsförslag    214

Förslag till förordning

Artikel 22 – punkt 7 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c)  Bidrag till de kostnader som är nödvändiga för att inrätta och förvalta offentlig-privata partnerskap.

(c)  Bidrag till de kostnader som är nödvändiga för att inrätta och förvalta offentlig-privata partnerskap, inbegripet stöd till ett brett deltagande genom inrättande av en oberoende tredjepartsorganisation i det civila samhället som ska bedöma och övervaka strukturen inom offentlig-privata partnerskap.

Ändringsförslag    215

Förslag till förordning

Artikel 23 – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Former av EU-finansiering och metoder för genomförande

Former av unionsfinansiering och metoder för tillämpning

Ändringsförslag    216

Förslag till förordning

Artikel 23 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  När kommissionen arbetar tillsammans med intressenter i partnerländer ska den ta hänsyn till deras särdrag, inbegripet behov och sammanhang, när den fastställer finansieringsformerna, typen av bidrag, formerna för tilldelning och de administrativa bestämmelserna för förvaltningen av bidrag i syfte att nå ut till och tillgodose behoven hos så många olika av dessa intressenter som möjligt. Särskilda arrangemang ska uppmuntras, till exempel partnerskapsavtal, ekonomiskt stöd till tredje part, direkta anslag eller ansökningsomgångar med begränsat berättigande, eller enhetsbelopp, enhetskostnader och finansiering till schablonsats samt finansiering som inte är kopplad till kostnader som avses i artikel 125.1 i budgetförordningen.

2.  När kommissionen arbetar tillsammans med intressenter i partnerländer ska den ta hänsyn till deras särdrag, inbegripet behov och sammanhang, när den fastställer finansieringsformerna, typen av bidrag, formerna för tilldelning och de administrativa bestämmelserna för förvaltningen av bidrag i syfte att nå ut till och tillgodose behoven hos så många olika av dessa intressenter som möjligt. Denna bedömning ska ta hänsyn till förutsättningarna för alla berörda parters, i synnerhet det lokala civila samhällets, meningsfulla deltagande och engagemang. Särskilda arrangemang ska uppmuntras, till exempel partnerskapsavtal, ekonomiskt stöd till tredje part, direkta anslag eller ansökningsomgångar med begränsat berättigande, eller enhetsbelopp, enhetskostnader och finansiering till schablonsats samt finansiering som inte är kopplad till kostnader som avses i artikel 125.1 i budgetförordningen. Dessa olika arrangemang ska säkerställa transparens, spårbarhet och innovation. Samarbete mellan lokala och internationella icke-statliga organisationer ska uppmuntras i syfte att stärka det lokala civila samhällets kapacitet, så att det till fullo kan delta i utvecklingsprogram.

Ändringsförslag    217

Förslag till förordning

Artikel 23 – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  Mindre bidrag till människorättsförsvarare för att finansiera akuta skyddsåtgärder, i förekommande fall utan krav på samfinansiering.

(a)  Mindre bidrag till människorättsförsvarare och till mekanismer för skydd av människorättsförsvarare som är utsatta för risker, för att finansiera akuta skyddsåtgärder, i förekommande fall utan krav på samfinansiering, samt till medlare och andra aktörer i det civila samhället som deltar i dialoger om kriser och väpnade konflikter, konfliktlösning, förlikning och fredsbyggande åtgärder.

Ändringsförslag    218

Förslag till förordning

Artikel 23 – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  Bidrag, i förekommande fall utan krav på samfinansiering, för att finansiera åtgärder under särskilt besvärliga förhållanden där offentliggörande av en ansökningsomgång skulle vara olämpligt, bland annat i situationer där det råder allvarlig brist på grundläggande friheter, där människor är särskilt utsatta för säkerhetsrisker, eller där förhållandena för människorättsorganisationernas och människorättsförsvararnas arbete är särskilt svårt. Sådana bidrag får inte överstiga 1 000 000 EUR och ska ges under högst 18 månader, med möjlighet till förlängning med tolv månader om det uppstår objektiva och oförutsedda hinder för deras genomförande.

(b)  Bidrag, i förekommande fall utan krav på samfinansiering, för att finansiera åtgärder under särskilt besvärliga förhållanden där offentliggörande av en ansökningsomgång skulle vara olämpligt, bland annat i situationer där det råder allvarlig brist på grundläggande friheter, hot mot demokratiska institutioner, upptrappning av kriser, väpnade konflikter där människor är särskilt utsatta för säkerhetsrisker, eller där människorättsorganisationer och människorättsförsvarare, medlare och andra aktörer i det civila samhället som deltar i dialoger om kriser och väpnade konflikter, förlikning och fredsbyggande åtgärder arbetar under särskilt svåra förhållanden. Sådana bidrag får inte överstiga 1 000 000 EUR och ska ges under högst 18 månader, med möjlighet till förlängning med ytterligare tolv månader i händelse av faktiska och oförutsedda hinder för deras tillämpning.

Ändringsförslag    219

Förslag till förordning

Artikel 23 – punkt 3 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c)  Bidrag till FN:s högkommissariat för mänskliga rättigheter samt till EIUC Global Campus, Europeiska centrumet för universitetssamarbete gällande de mänskliga rättigheterna och demokratisering, som erbjuder ett europeiskt masterprogram i mänskliga rättigheter och demokratisering, och dess nätverk av universitet som erbjuder program för högre universitetsutbildning i mänskliga rättigheter, inbegripet stipendier till studenter och människorättsförsvarare från tredjeländer.

(c)  Bidrag till FN:s högkommissariat för mänskliga rättigheter samt till EIUC Global Campus, Europeiska centrumet för universitetssamarbete gällande de mänskliga rättigheterna och demokratisering, som erbjuder ett europeiskt mastersprogram i mänskliga rättigheter och demokratisering, och dess nätverk av universitet som erbjuder program för högre universitetsutbildning i mänskliga rättigheter, inbegripet stipendier till studenter, forskare, lärare och människorättsförsvarare från tredjeländer.

Ändringsförslag    220

Förslag till förordning

Artikel 23 – punkt 3 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ca)  Småskaliga projekt enligt beskrivningen i artikel 23a (ny).

Ändringsförslag    221

Förslag till förordning

Artikel 23 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Det budgetstöd som avses i punkt 1 c, bland annat genom prestationsavtal avseende sektorreformer, ska byggas på ländernas ägarskap, ömsesidiga ansvarighet och gemensamma åtaganden om universella värderingar, demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatsprincipen, och syfta till att stärka partnerskapet mellan unionen och partnerländerna. Det ska omfatta en förstärkt politisk dialog, kapacitetsuppbyggnad samt förbättrad styrning, som ett komplement till partnerländernas ansträngningar att öka sina intäkter och använda sina medel på ett effektivare sätt för att främja en hållbar och inkluderande ekonomisk tillväxt, sysselsättning och fattigdomsutrotning.

Det budgetstöd som avses i punkt 1 c, bland annat genom prestationsavtal avseende sektorreformer, ska byggas på ländernas ägarskap, ömsesidiga ansvarighet och gemensamma åtaganden om universella värderingar, demokrati, mänskliga rättigheter, jämställdhet, social delaktighet och mänsklig utveckling och rättsstatsprincipen, och syfta till att stärka partnerskapet mellan unionen och partnerländerna. Det ska omfatta en förstärkt politisk dialog, kapacitetsuppbyggnad samt förbättrad styrning, som ett komplement till partnerländernas ansträngningar att öka sina intäkter och använda sina medel på ett effektivare sätt för att främja en hållbar och inkluderande socioekonomisk utveckling som kommer alla till del, skapande av anständigt arbete, med särskilt fokus på ungdomar, minskad ojämlikhet och fattigdomsutrotning med vederbörlig hänsyn till lokala ekonomier och miljömässiga och sociala rättigheter.

Ändringsförslag    222

Förslag till förordning

Artikel 23 – punkt 3 – stycke 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Alla beslut om att bevilja budgetstöd ska bygga på principer för budgetstöd som överenskoms på unionsnivå, tydliga behörighetskriterier och noggrann bedömning av risker och nytta.

Alla beslut om att bevilja budgetstöd ska bygga på principer för budgetstöd som överenskoms på unionsnivå, tydliga behörighetskriterier och noggrann bedömning av risker och nytta. En av de avgörande faktorerna för det beslutet ska vara en utvärdering av partnerländernas engagemang, resultat och framsteg i fråga om demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatsprincipen.

Ändringsförslag    223

Förslag till förordning

Artikel 23 – punkt 4 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

När budgetstöd ges i enlighet med artikel 236 i budgetförordningen ska kommissionen tydligt fastställa och övervaka kriterier för villkorat budgetstöd, inbegripet framsteg när det gäller reformer och transparens, och ska stödja utvecklingen av parlamentarisk kontroll, nationell revisionskapacitet samt ökad transparens och allmänhetens tillgång till information.

När budgetstöd ges i enlighet med artikel 236 i budgetförordningen ska kommissionen tydligt fastställa och övervaka kriterier för villkorat budgetstöd, inbegripet framsteg när det gäller reformer och transparens, och ska stödja utvecklingen av parlamentarisk kontroll, nationell revisionskapacitet, delaktighet av organisationer från det civila samhället i övervakning samt ökad transparens och allmänhetens tillgång till information liksom utveckling av solida system för offentlig upphandling som stöder lokal ekonomisk utveckling och lokala företag.

Ändringsförslag    224

Förslag till förordning

Artikel 23 – punkt 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

7.  Dessa finansieringsinstrument får för tillämpnings- och rapporteringsyften grupperas i olika faciliteter.

(Berör inte den svenska versionen.)

Ändringsförslag    225

Förslag till förordning

Artikel 23 – punkt 7a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

7a.  Kommissionen och utrikestjänsten får inte delta i nya eller förnyade insatser med organ som är registrerade eller etablerade i jurisdiktioner som enligt den relevanta unionspolitiken har fastställts som icke samarbetsvilliga, eller som har identifierats som högrisktredjeländer enligt artikel 9.2 i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/849, eller som i praktiken inte efterlever unionens eller internationellt överenskomna skattenormer för transparens och utbyte av information.

Ändringsförslag    226

Förslag till förordning

Artikel 23a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 23a

 

Småprojektsfonder

 

1.  Finansiering enligt denna förordning får ges till småprojektsfonder för urval och genomförande av projekt av begränsad finansiell volym.

 

2.  Mottagare av stöd från en småprojektfond ska vara organisationer i det civila samhället.

 

3.  Slutmottagarna inom en småprojektsfond ska erhålla stöd enligt denna förordning, genom stödmottagaren, och genomföra de små projekten inom ramen för småprojektsfonden (nedan kallade små projekt).

 

4.  I de fall där det offentliga stödet till ett litet projekt inte överstiger 50 000 euro ska det betalas ut i form av enhetskostnader eller klumpsummor eller inkludera schablonsatser.

Ändringsförslag    227

Förslag till förordning

Artikel 24 – punkt 1 – led f

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(f)  Medlemsländer i Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling, när det gäller kontrakt som ska genomföras i något av de minst utvecklade länderna eller ett kraftigt skuldtyngt fattigt land som ingår i förteckningen över mottagare av offentligt utvecklingsbistånd.

(f)  Medlemsländer i Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling, när det gäller kontrakt som ska tillämpas i något av de minst utvecklade länderna eller ett kraftigt skuldtyngt fattigt land som ingår i förteckningen över mottagare av offentligt utvecklingsbistånd.

Ändringsförslag    228

Förslag till förordning

Artikel 24 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.  När det gäller åtgärder som samfinansieras med ett organ, eller som genomförs med direkt eller indirekt förvaltning med organ som avses i artikel 62.1 c ii–viii i budgetförordningen, ska reglerna för stödberättigande för dessa organ också tillämpas.

5.  När det gäller åtgärder som samfinansieras med ett organ, eller som tillämpas med direkt eller indirekt förvaltning med organ som avses i artikel 62.1 c ii–viii i budgetförordningen, ska reglerna för stödberättigande för dessa organ också tillämpas.

Ändringsförslag    229

Förslag till förordning

Artikel 24 – punkt 9

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

9.  Reglerna för stödberättigande enligt denna artikel får begränsas med hänsyn till sökandes nationalitet, geografiska lokalisering eller karaktär, i den utsträckning sådana begränsningar är nödvändiga på grund av en åtgärds specifika art och mål och när de är nödvändiga för ett verkningsfullt genomförande av denna.

9.  Reglerna för stödberättigande enligt denna artikel får begränsas med hänsyn till sökandes nationalitet, geografiska lokalisering eller karaktär, i den utsträckning sådana begränsningar är nödvändiga på grund av en åtgärds specifika art och mål och när de är nödvändiga för en verkningsfull tillämpning av denna. Nationalitetsbegränsningen ska inte gälla för internationella organisationer.

Ändringsförslag    230

Förslag till förordning

Artikel 24 – punkt 11

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

11.  För att främja lokal kapacitet och lokala marknader och inköp ska lokala och regionala entreprenörer prioriteras när det i budgetförordningen föreskrivs tilldelning på grundval av ett enda anbud. I samtliga andra fall ska lokala och regionala entreprenörers deltagande främjas i enlighet med de relevanta bestämmelserna i den förordningen.

11.  För att främja lokal kapacitet och lokala marknader och inköp ska lokala och regionala entreprenörer prioriteras, med hänsyn till deras meriter i fråga om miljöhållbarhet eller rättvis handel, när det i budgetförordningen föreskrivs tilldelning på grundval av ett enda anbud. I samtliga andra fall ska lokala och regionala entreprenörers deltagande främjas i enlighet med de relevanta bestämmelserna i den förordningen. I samtliga fall ska hållbarhetskriterier och kriterier för tillbörlig aktsamhet tillämpas.

Ändringsförslag    231

Förslag till förordning

Artikel 24 – punkt 12a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

12a.  Instrumentet för grannskapspolitik, utvecklingssamarbete och internationellt samarbete ska inte stödja åtgärder som i enlighet med den miljöprövning som avses i artikel 21 orsakar skador på miljön eller klimatet. Anslag ska överensstämma helt med Parisavtalet, och på det hela taget ska EU:s finansiering av yttre åtgärder bidra till Parisavtalets långsiktiga mål. Instrumentet ska framför allt inte stödja

 

(a)  åtgärder som inte är förenliga med mottagarländernas nationellt fastställda bidrag enligt Parisavtalet,

 

(b)  investeringar i fossila bränslen i föregående, mellanliggande eller efterföljande led.

Ändringsförslag    232

Förslag till förordning

Artikel 25 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Kommissionen ska underrätta Europaparlamentet och rådet om överförda åtagandebemyndiganden i enlighet med artikel 12.6 i budgetförordningen.

Kommissionen ska lägga fram information för Europaparlamentet och rådet om automatiskt överförda bemyndiganden, inklusive med de aktuella beloppen, i enlighet med artikel 12.6 i budgetförordningen.

Ändringsförslag    233

Förslag till förordning

Artikel 26 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Den finansieringsram som avses i artikel 6.2 a ska finansiera Europeiska fonden för hållbar utveckling plus (EFHU+) och garantin för yttre åtgärder.

Europeiska fonden för hållbar utveckling plus (EFHU+) och garantin för yttre åtgärder ska finansieras genom de finansieringsramar för geografiska program som avses i artikel 6.2 a, samtidigt som det säkerställs att denna finansiering inte skadar andra åtgärder som stöds av geografiska program.

Ändringsförslag    234

Förslag till förordning

Artikel 26 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Målet för EFHU+ som ett integrerat finansiellt paket som tillhandahåller finansiell kapacitet som bygger på de metoder för genomförande som fastställs i artikel 23.1 a, e, f och g, ska vara att stödja investeringar och öka tillgången till finansiering i syfte att främja hållbar och inkluderande ekonomisk och social utveckling och främja den socioekonomiska resiliensen i partnerländerna, med särskild inriktning på fattigdomsutrotning, hållbar tillväxt för alla, skapandet av anständiga arbetstillfällen, ekonomiska möjligheter, färdigheter och företagande, socioekonomiska sektorer, mikroföretag och små och medelstora företag samt att ta itu med specifika socioekonomiska bakomliggande orsaker till irreguljär migration, i enlighet med de relevanta vägledande programplaneringsdokumenten. Särskild uppmärksamhet ska ägnas åt länder som identifierats som instabila eller konfliktdrabbade länder, de minst utvecklade länderna och djupt skuldtyngda fattiga länder.

Målet för EFHU+ som ett integrerat finansiellt paket som tillhandahåller finansiell kapacitet i form av bidrag, garantier och andra finansieringsinstrument enligt artikel 23.1, ska vara att stödja investeringar och öka tillgången till finansiering, samtidigt som man maximerar additionaliteten, levererar innovativa produkter och attraherar den privata sektorn, i syfte att främja hållbar och inkluderande ekonomisk, miljömässig och social utveckling, industrialisering och stabila investeringsförutsättningar, i syfte att främja socioekonomisk och miljömässig resiliens i partnerländerna, med särskild inriktning på fattigdomsutrotning, hållbar tillväxt för alla, anpassning till och begränsning av klimatförändringarna, miljöskydd och miljöförvaltning, skapandet av anständiga arbetstillfällen i överensstämmelse med relevanta ILO-normer, framför allt för sårbara grupper, däribland kvinnor och ungdomar, ekonomiska möjligheter, färdigheter och företagande, socioekonomiska sektorer, med inriktning på sociala och kooperativa företag med tanke på deras potential att minska fattigdom och ojämlikhet, och främja mänskliga rättigheter och försörjningsmöjligheter, stödja mikroföretag och små och medelstora företag samt att ta itu med specifika socioekonomiska bakomliggande orsaker till irreguljär migration och tvångsförflyttningar, och bidra till en hållbar återanpassning av återvändande migranter i deras ursprungsländer, i enlighet med de relevanta vägledande programplaneringsdokumenten. 45 % av finansieringen ska anslås till investeringar som bidrar till klimatmål, miljöförvaltning och miljöskydd, biologisk mångfald och bekämpning av ökenspridning, varav 30 % av den totala finansieringsramen ska anslås till anpassning till och begränsning av klimatförändringarna. Särskild uppmärksamhet och ytterligare stöd till institutionell kapacitetsuppbyggnad, ekonomisk styrning och tekniskt bistånd ska ägnas åt länder som har identifierats som instabila eller konfliktdrabbade länder, de minst utvecklade länderna och djupt skuldtyngda fattiga länder. Garantin för yttre åtgärder ska användas som ett tillskott till statens investeringar i grundläggande offentliga tjänster, som fortsätter att vara ett statligt ansvarsområde.

Ändringsförslag    235

Förslag till förordning

Artikel 26 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Inom ramen för garantin för yttre åtgärder kan unionen garantera insatser som avtalas mellan den 1 januari 2021 och den 31 december 2027, upp till 60 000 000 000 EUR.

3.  Inom ramen för garantin för yttre åtgärder kan unionen garantera insatser som avtalas mellan den 1 januari 2021 och den 31 december 2027, upp till 60 000 000 000 EUR. Detta tak ska ses över mot bakgrund av rapporten om halvtidsutvärderingen i artikel 32.

Ändringsförslag    236

Förslag till förordning

Artikel 26 – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Avsättningsnivån ska variera mellan 9 % och 50 % beroende på typ av insats.

4.  Avsättningsnivån ska variera mellan 9 % och 50 % beroende på typ av insats. Högst 10 miljarder EUR ska avsättas från unionsbudgeten genom en specifik budgetpost inom ramen för det årliga budgetförfarandet eller genom en budgetöverföring. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter enligt artikel 34 med avseende på att vid behov ändra detta högsta belopp.

Ändringsförslag    237

Förslag till förordning

Artikel 26 – punkt 4 – stycke 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Avsättningsnivåerna ska ses över vart tredje år från och med det datum då denna förordning börjar tillämpas enligt artikel 40. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 34 med avseende på ändring av eller tillägg till dessa satser.

Avsättningsnivåerna ska ses över vartannat år med start det datum då denna förordning börjar tillämpas enligt artikel 40. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 34 med avseende på att komplettera eller ändra dessa satser och de aktuella beloppen.

Ändringsförslag    238

Förslag till förordning

Artikel 26 – punkt 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6.  EFHU+ och garantin för yttre åtgärder kan stödja finansierings- och investeringsinsatser i partnerländerna i de geografiska områden som avses i artikel 4.2. Avsättningar till garantin för yttre åtgärder ska finansieras från budgeten för de berörda geografiska program som inrättas genom artikel 6.2 a och ska överföras till den gemensamma avsättningsfonden. EFHU+ och garantin för yttre åtgärder kan också stödja verksamhet i de stödmottagare som förtecknas i bilaga I i förordningen om instrumentet för stöd inför anslutningen (IPA III). Finansieringen av dessa insatser inom ramen för EFHU+ och för avsättning av medel till garantin för yttre åtgärder ska finansieras genom förordningen för instrumentet för stöd inför anslutningen. Avsättningar till garantin för yttre åtgärder för lån till tredjeländer som avses i artikel 10.2 i förordningen ska finansieras genom förordningen om det europeiska instrumentet för kärnsäkerhet.

6.  EFHU+ och garantin för yttre åtgärder kan stödja finansierings- och investeringsinsatser i partnerländerna i de geografiska områden som avses i artikel 4.2. Avsättningar till garantin för yttre åtgärder ska finansieras från budgeten för de berörda geografiska program som inrättas genom artikel 6.2 a och ska överföras till den gemensamma avsättningsfonden. Den geografiska fördelningen av insatser inom ramen för EFHU+ ska i så stor utsträckning som möjligt också återspegla den relativa vikten av anslagen för de olika regionerna enlig artikel 6.2 a. EFHU+ och garantin för yttre åtgärder kan också stödja verksamhet i de stödmottagare som förtecknas i bilaga I i förordningen om instrumentet för stöd inför anslutningen (IPA III). Finansieringen av dessa insatser inom ramen för EFHU+ och för avsättning av medel till garantin för yttre åtgärder ska finansieras genom förordningen för instrumentet för stöd inför anslutningen. Avsättningar till garantin för yttre åtgärder för lån till tredjeländer som avses i artikel 10.2 i förordningen ska finansieras genom förordningen om det europeiska instrumentet för kärnsäkerhet.

Ändringsförslag    239

Förslag till förordning

Artikel 26a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 26a

 

Mål för EFHU+

 

1.  EFHU+:s insatser som är berättigade till stöd genom garantin för yttre åtgärder ska bidra till följande prioriterade områden:

 

(a)  Att tillhandahålla finansiering och stöd för utvecklingen i den privata sektorn och sektorn för kooperativa och sociala företag för att bidra till hållbar utveckling i dess ekonomiska, sociala och miljömässiga dimensioner, med särskilt fokus på utrotningen av fattigdom och, när så är lämpligt, på den europeiska grannskapspolitiken och målen i artikel 3 i förordning EU…/… [IPA III].

 

(b)  Att avlägsna flaskhalsar för privata investeringar, särskilt genom att säkerställa rättslig säkerhet för investeringar.

 

(c)  Att få till stånd ökad finansiering från den privata sektorn, med särskilt fokus på mikroföretag och små och medelstora företag.

 

(d)  Att förstärka socioekonomiska sektorer och områden samt därtill knuten offentlig och privat infrastruktur, hållbar konnektivitet och hållbar produktion, i syfte att främja en hållbar socioekonomisk utveckling för alla där mänskliga rättigheter och miljön respekteras.

 

(e)  Att bidra till klimatåtgärder, miljöskydd och miljöförvaltning.

 

(f)  Att genom främjande av hållbar utveckling bidra till att åtgärda specifika bakomliggande orsaker till migration, inbegripet irreguljär migration och tvångsförflyttningar, samt bidra till säker, ordnad och reguljär migration och rörlighet.

Ändringsförslag    240

Förslag till förordning

Artikel 27 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  De finansierings- och investeringsinsatser som är berättigade till stöd inom ramen för garantin yttre åtgärder ska vara förenliga och samordnade med unionens politik samt med partnerländernas politik och strategier. De ska särskilt stödja målen, de allmänna principerna och den politiska ramen i denna förordning och relevanta vägledande programplaneringsdokument, med vederbörlig hänsyn till de prioriterade områden som anges i bilaga V.

1.  De finansierings- och investeringsinsatser som är berättigade till stöd inom ramen för garantin yttre åtgärder ska vara förenliga och samordnade med unionens politik, särskilt dess utvecklingspolitik och den europeiska grannskapspolitiken, samt med partnerländernas politik och strategier, och ska avhjälpa lokala marknadsmisslyckanden och investeringsinsatser som inte är optimala utan att konkurrera illojalt med lokala ekonomiska aktörer. De ska särskilt stödja målen, de allmänna principerna och den politiska ramen i denna förordning och relevanta vägledande programplaneringsdokument, med vederbörlig hänsyn till de prioriterade områden som fastställs i artikel 26a och beskrivs närmare i bilaga V.

Ändringsförslag    241

Förslag till förordning

Artikel 27 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a.  Beviljande av garantin för yttre åtgärder förutsätter att motsvarande EFHU-garantiavtal har ingåtts mellan kommissionen, på unionens vägnar, och den berättigade motparten.

Ändringsförslag    242

Förslag till förordning

Artikel 27 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Garantin för yttre åtgärder ska stödja finansierings- och investeringsinsatser som uppfyller de villkor som anges i leden a–c i artikel 209.2 i budgetförordningen och som

2.  Garantin för yttre åtgärder ska stödja finansierings- och investeringsinsatser som åtgärdar marknadsmisslyckanden eller investeringsförhållanden som inte är optimala. Insatserna ska även uppfylla de villkor som anges i leden a–d i artikel 209.2 i budgetförordningen och som

Ändringsförslag    243

Förslag till förordning

Artikel 27 – punkt 2 – led -aa (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(-aa)  skapar ekonomisk och utvecklingsmässig additionalitet,

Ändringsförslag    244

Förslag till förordning

Artikel 27 – punkt 2 – led -ab (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(-ab)  genomgår en offentliggjord, delaktighetsbaserad förhandskonsekvensbedömning av mänskliga rättigheter, sociala aspekter samt arbetslivs- och miljöaspekter, som identifierar och hanterar risker på dessa områden och tar vederbörlig hänsyn till principen om frivilligt förhandsgodkännande från de berörda samhällena i markrelaterade investeringar,

Ändringsförslag    245

Förslag till förordning

Artikel 27 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c)  är tekniskt genomförbara och hållbara ur miljömässig och social synvinkel,

(c)  är tekniskt genomförbara och hållbara ur miljömässig och socioekonomisk synvinkel,

Ändringsförslag    246

Förslag till förordning

Artikel 27 – punkt 2 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ca)  inriktar sig på sektorer och problem med tydliga marknadsmisslyckanden eller institutionella misslyckanden som hindrar finansiering från privata sektorn,

Ändringsförslag    247

Förslag till förordning

Artikel 27 – punkt 2 – led cb (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(cb)  är strukturerade på ett sätt som bidrar till att katalysera marknadsutveckling och mobilisera resurser från den privata sektorn till investeringsgap,

Ändringsförslag    248

Förslag till förordning

Artikel 27 – punkt 2 – led cc (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(cc)  fokuserar på projekt som innebär större risker än vad privata långivare är beredda att ta på enbart kommersiella grunder,

Ändringsförslag    249

Förslag till förordning

Artikel 27 – punkt 2 – led cd (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(cd)  inte stör marknaderna i partnerländer och partnerregioner,

Ändringsförslag    250

Förslag till förordning

Artikel 27 – punkt 2 – led ce (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ce)  där så är möjligt maximerar mobiliseringen av kapital från den lokala privata sektorn,

Ändringsförslag    251

Förslag till förordning

Artikel 27 – punkt 2 – led cf (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(cf)  respekterar de principer för utvecklingseffektivitet som formulerades inom ramen för Busanpartnerskapet för effektivt utvecklingssamarbete och bekräftades i Nairobi 2016, inklusive ägarskap, anpassning, fokus på resultat, transparens och ömsesidig ansvarighet, samt målet om obundet bistånd,

Ändringsförslag    252

Förslag till förordning

Artikel 27 – punkt 2 – led cg (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(cg)  är utformade så att de uppfyller de kriterier för offentligt utvecklingsbistånd som OECD:s biståndskommitté har fastställt, med beaktande av särdragen i utvecklingen inom den privata sektorn, utom för insatser i industrialiserade länder som inte är berättigade till offentligt utvecklingsbistånd,

Ändringsförslag    253

Förslag till förordning

Artikel 27 – punkt 2 – led ch (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ch)  tillämpas med full respekt för internationell människorättslagstiftning och internationellt överenskomna riktlinjer, principer och konventioner, inbegripet principerna för ansvarsfulla investeringar, FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter, OECD:s riktlinjer för multinationella företag, FN:s livsmedel- och jordbruksorganisations (FAO) principer för ansvarsfulla investeringar i jordbruk och livsmedelssystem och Internationella arbetsorganisationens konventioner och standarder, FN:s konvention om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor, Maastrichtprinciperna om staters extraterritoriella skyldigheter inom området ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter samt FAO:s frivilliga riktlinjer för en ansvarsfull styrning och förvaltning av mark-, fiske- och skogsrättigheter i samband med en tryggad nationell livsmedelsförsörjning,

Ändringsförslag    254

Förslag till förordning

Artikel 27 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  De berättigade motparterna för garantin för yttre åtgärder ska vara de som avses i artikel 208.4 i budgetförordningen, inbegripet parter från tredjeländer som bidrar till garantin för yttre åtgärder, med kommissionens godkännande i enlighet med artikel 28 i denna förordning. Dessutom, och genom undantag från artikel 62.2 c i budgetförordningen, ska organ som omfattas av privaträtten i en medlemsstat eller ett tredjeland som har bidragit till garantin för yttre åtgärder i enlighet med artikel 28, och som ger tillräckliga garantier för sin ekonomiska kapacitet, vara berättigade inom ramen för garantin.

4.  De berättigade motparterna för garantin för yttre åtgärder ska vara de som avses i artikel 208.4 i budgetförordningen, inbegripet parter från tredjeländer som bidrar till garantin för yttre åtgärder, med kommissionens godkännande i enlighet med artikel 28 i denna förordning, och yttrandet från den strategiska styrelsen. Dessutom, och genom undantag från artikel 62.2 c i budgetförordningen, ska organ som omfattas av privaträtten i en medlemsstat eller ett tredjeland som har bidragit till garantin för yttre åtgärder i enlighet med artikel 28, och som ger tillräckliga garantier för sin ekonomiska kapacitet, vara berättigade inom ramen för garantin.

Ändringsförslag    255

Förslag till förordning

Artikel 27 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

4a.  Europeiska investeringsbanksgruppen ska bland annat

 

(a)  tillsammans med andra europeiska finansinstitut delta i riskhanteringen av EFHU+, med vederbörlig hänsyn till behovet av att undvika intressekonflikter,

 

(b)  ensam införa den del av ett investeringsfönster som avser statslån som ska täckas med minst 1 000 000 000 EUR från finansieringsramen för de geografiska programmen, i enlighet med de förfaranden som fastställs i kapitlen 1 och 3 i denna avdelning,

 

(c)  vara en behörig motpart för genomförandeverksamheten inom ramen för andra investeringsfönster.

Ändringsförslag    256

Förslag till förordning

Artikel 27 – punkt 5 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Berättigade motparter ska följa reglerna och villkoren i artikel 62.2 c i budgetförordningen. Vad gäller organ som omfattas av privaträtten i en medlemsstat eller ett tredjeland som har bidragit till garantin för yttre åtgärder i enlighet med artikel 28 i denna förordning, ska företräde ges till de organ som offentliggör information som rör kriterier i fråga om miljö, samhällsansvar och bolagsstyrning.

Berättigade motparter ska följa reglerna och villkoren i artikel 62.2 c i budgetförordningen. Vad gäller organ som omfattas av privaträtten i en medlemsstat eller ett tredjeland som har bidragit till garantin för yttre åtgärder i enlighet med artikel 28 i denna förordning, ska företräde ges till de organ som offentliggör information som rör kriterier i fråga om miljö, samhällsansvar, skatter och bolagsstyrning.

Ändringsförslag    257

Förslag till förordning

Artikel 27 – punkt 5 – stycke 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Kommissionen ska säkerställa en rättvis behandling av alla berättigade motparter och säkerställa att intressekonflikter undviks under EFHU+:s hela genomförandeperiod. För att säkerställa komplementaritet får kommissionen begära alla relevanta upplysningar från berättigade motparter om deras insatser utanför EFHU+.

Kommissionen ska säkerställa en rättvis behandling och lika tillgång till finansiering för alla berättigade motparter och säkerställa att intressekonflikter undviks under EFHU+:s hela tillämpningsperiod. För att säkerställa komplementaritet får kommissionen begära alla relevanta upplysningar från berättigade motparter om deras insatser utanför EFHU+.

Ändringsförslag    258

Förslag till förordning

Artikel 27 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

5a.  Europaparlamentet och rådet får bjuda in berättigade motparter, organisationer i det civila samhället och lokalsamhällen för att diskutera finansierings- och investeringsinsatser som omfattas av denna förordning.

Ändringsförslag    259

Förslag till förordning

Artikel 27 – punkt 6 – led da (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(da)  Principerna om rättvisa och öppna upphandlingsförfaranden.

Ändringsförslag    260

Förslag till förordning

Artikel 27 – punkt 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

7.  Kommissionen ska fastställa investeringsfönster för regioner, specifika partnerländer eller båda, för specifika sektorer, eller för specifika projekt, specifika kategorier av slutgiltiga mottagare eller båda, vilka ska finansieras genom denna förordning, som ska täckas av garantin för yttre åtgärder upp till ett fastställt belopp. Kommissionen ska underrätta Europaparlamentet och rådet om de grunder på vilka de investeringsfönster som valts ut anses uppfylla villkoren i denna artikel och, för vart och ett av dem, vilka som är de närmare prioriteringarna för finansieringen. Alla ansökningar om finansiellt stöd inom investeringsfönster ska lämnas till kommissionen.

utgår

Valet av investeringsfönster ska vederbörligen motiveras genom en analys av marknadsmisslyckandena eller de mindre gynnsamma investeringsförhållandena. Denna analys ska genomföras av kommissionen i samarbete med potentiellt berättigade motparter och intressenter.

 

Berättigade motparter får tillhandahålla de instrument som avses i punkt 3 inom ett investeringsfönster eller ett enskilt projekt som förvaltas av en berättigad motpart. Instrumenten får tillhandahållas till förmån för partnerländer, inbegripet sviktande eller konfliktdrabbade länder eller länder som står inför utmaningar i samband med återuppbyggnad och återhämtning efter konflikter, till förmån för dessa partnerländers institutioner, inbegripet deras statligt och privat ägda lokala banker och finansinstitut, samt till förmån för enheter i den privata sektorn i dessa partnerländer.

 

Ändringsförslag    261

Förslag till förordning

Artikel 27 – punkt 8

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

8.  Kommissionen ska bedöma de insatser som stöds av garantin för yttre åtgärder mot bakgrund av de kriterier för berättigande som fastställs i punkterna 2 och 3, om möjligt på grundval av berättigade motparters befintliga system för resultatmätning. Kommissionen ska offentliggöra resultatet av sin bedömning för varje investeringsfönster på årsbasis.

8.  Kommissionen ska bedöma de insatser som stöds av garantin för yttre åtgärder mot bakgrund av de kriterier för berättigande som fastställs i punkterna 2 och 3. Kommissionen ska upprätta en resultattavla med vägledande indikatorer för valet av projekt. Genomförandepartnerna ska fylla i resultattavlan för alla insatser inom ramen för EFHU+. Kommissionen ska bedöma alla insatser som stöds av garantin i förhållande till de stödberättigandekriterier som förtecknas i artikel 27 och ska använda resultattavlan för att utföra en oberoende kvalitetskontroll av genomförandepartnernas åtgärder för tillbörlig aktsamhet samt bedömningar på projektnivå. Om så krävs ska kommissionen begära förtydliganden och justeringar från genomförandepartnerna. Kommissionen ska offentliggöra resultattavlan för alla projekt efter det att kommissionen och genomförandepartnerna godkänt användningen av garantin, och resultatet av alla garantiverktyg och enskilda projekt enligt sin bedömning för varje investeringsfönster på årsbasis.

Ändringsförslag    262

Förslag till förordning

Artikel 27 – punkt 9

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

9.  Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 34 med avseende på att komplettera eller ändra de prioriterade områdena i bilaga V och förvaltningen av EFHU+ bilaga VI.

9.  Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 34 med avseende på att komplettera eller ändra de prioriterade områden och investeringsfönster som anges i bilaga V. När kommissionen kompletterar eller ändrar investeringsfönster för specifika regioner, specifika partnerländer eller båda, för specifika sektorer eller för specifika projekt, specifika kategorier av slutgiltiga mottagare eller båda, vilka ska finansieras genom denna förordning, som ska täckas av garantin för yttre åtgärder upp till ett fastställt belopp, ska kommissionen ta vederbörlig hänsyn till råden från den strategiska styrelsen och samråda med de operativa styrelserna.

 

Kommissionen ska informera Europaparlamentet och rådet om hur investeringsfönstren uppfyller kraven i artikel 26a och denna artikel och om deras detaljerade finansieringsprioriteringar. Alla ansökningar om finansiellt stöd inom investeringsfönster ska lämnas till kommissionen.

 

Valet av investeringsfönster ska vederbörligen motiveras genom en analys av marknadsmisslyckandena eller de mindre gynnsamma investeringsförhållandena. Denna analys ska genomföras av kommissionen i samarbete med potentiellt berättigade motparter och intressenter.

 

Berättigade motparter får tillhandahålla de instrument som avses i punkt 3 inom ett investeringsfönster eller ett enskilt projekt som förvaltas av en berättigad motpart. Instrumenten får tillhandahållas till förmån för partnerländer, inbegripet instabila eller konfliktdrabbade länder eller länder som står inför utmaningar i samband med återuppbyggnad och återhämtning efter konflikter, till förmån för dessa partnerländers institutioner, inbegripet deras statligt och privat ägda lokala banker och finansinstitut, samt till förmån för enheter i den privata sektorn i dessa partnerländer. I instabila eller konfliktdrabbade länder samt andra länder, när så är motiverat, kan stöd beviljas till investeringar i den offentliga sektorn som har relevanta effekter på privatsektorutvecklingen.

Ändringsförslag    263

Förslag till förordning

Artikel 27a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 27a

 

EFHU+:s styrning och struktur

 

1.  EFHU+ ska bestå av regionala investeringsplattformar vilka är upprättade på grundval av de arbetsmetoder, förfaranden och strukturer som används för unionens befintliga externa instrument för blandfinansiering, och vilka får kombinera sina blandfinansieringsinsatser och insatser enligt garantin för yttre åtgärder inom ramen för EFHU+.

 

2.  Kommissionen ska ansvara för den övergripande förvaltningen av EFHU+ och garantin för yttre åtgärder. Därutöver ska inte kommissionen sträva efter att bedriva någon allmän bankverksamhet. Kommissionen ska regelbundet informera Europaparlamentet för att säkerställa största möjliga insyn och finansiell ansvarsskyldighet.

 

3.  När det gäller förvaltningen av EFHU+ ska kommissionen bistås av en strategisk styrelse, utom när det gäller de insatser som omfattar EU:s utvidgningspolitik och finansieras av [IPA III], där kommissionen ska bistås av en strategisk styrelse inom ramen för investeringsramen för västra Balkan. Kommissionen ska också ha ett nära samarbete med alla berättigade motparter när det gäller den operativa förvaltningen av garantin för yttre åtgärder. I detta syfte ska den tekniska arbetsgruppen, bestående av experter från kommissionen och berättigade motparter, inrättas för att kunna bedöma risken och den relaterade prissättningen.

 

4.  Den strategiska styrelsen ska ge kommissionen råd när det gäller den strategiska inriktningen och prioriteringarna för investeringarna inom garantin för yttre åtgärder och inom ramen för EFHU-+ och bidra till att anpassa dem till de vägledande principerna och målen för unionens yttre åtgärder, utvecklingspolitiken och den europeiska grannskapspolitiken, samt målen i artikel 3 och syftet med EFHU+ i enlighet med artikel 26. Den ska även bistå kommissionen vid fastställandet av de övergripande investeringsmålen när det gäller användningen av garantin för yttre åtgärder för att stödja insatser inom ramen för EFHU+, och övervaka att investeringsfönstren ger en lämplig och mångsidig geografisk och tematisk täckning, samtidigt som den ska fästa särskild uppmärksamhet vid sådana länder som identifierats som instabila eller konfliktdrabbade, de minst utvecklade länderna och kraftigt skuldtyngda fattiga länder.

 

5.  Den strategiska styrelsen ska även stödja den övergripande samordningen, komplementariteten och samstämmigheten mellan de regionala investeringsplattformarna, mellan de tre pelarna i den yttre investeringsplanen, mellan investeringsplanen och unionens övriga insatser på migrationsområdet, och med genomförandet av Agenda 2030 samt med andra program som anges i denna förordning, andra unionsfinansieringsinstrument och förvaltningsfonder.

 

6.  Den strategiska styrelsen ska bestå av företrädare för kommissionen och för den höga representanten, för alla medlemsstater och för Europeiska investeringsbanken. Europaparlamentet ska ha observatörsstatus. Bidragsgivare, berättigade motparter, partnerländer, relevanta regionala organisationer och andra intressenter får när så är lämpligt tilldelas observatörsstatus. Den strategiska styrelsen ska rådfrågas innan en ny observatör inkluderas. Kommissionen och den höga representanten ska gemensamt svara för ordförandeskapet i den strategiska styrelsen.

 

7.  Den strategiska styrelsen ska sammanträda minst två gånger per år och ska om möjligt anta yttranden genom konsensus. Ytterligare sammanträden kan när som helst sammankallas av ordföranden eller på begäran av en tredjedel av ledamöterna. När konsensus inte kan uppnås, ska rösträtterna tillämpas på det sätt som överenskommits vid den strategiska styrelsens första sammanträde och fastställts i arbetsordningen. Dessa rösträtter ska ta vederbörlig hänsyn till finansieringskällan. Arbetsordningen ska fastställa ramarna för observatörernas roll. Protokollen och dagordningarna för sammanträdena i den strategiska styrelsen ska offentliggöras efter det att de antagits.

 

8.  Kommissionen ska varje år rapportera till den strategiska styrelsen om framstegen vid tillämpningen av EFHU+. Den strategiska styrelsen för investeringsramen för västra Balkan ska komplettera rapporteringen med att ange vilka framsteg som gjorts vid tillämpningen av garantiinstrumentet för utvidgningsregionen. Den strategiska styrelsen ska regelbundet anordna samråd med relevanta intressenter om EFHU+:s strategiska inriktning och tillämpning.

 

9.  Förekomsten av två strategiska styrelser påverkar inte behovet av att ha en enda enhetlig riskhanteringsram för EFHU+.

 

10.  Den strategiska styrelsen ska, så snart som möjligt under tillämpningsperioden för EFHU+, anta och offentliggöra riktlinjer som fastställer hur överensstämmelsen mellan EFHU+-insatser och de mål och kriterier för stödberättigande som fastställs i artiklarna 26a och 27 ska säkerställas.

 

11.  Den strategiska styrelsen ska i sin strategiska vägledning ta vederbörlig hänsyn till relevanta resolutioner från Europaparlamentet och relevanta beslut och slutsatser från rådet.

 

12.  De operativa styrelserna för regionala investeringsplattformar ska bistå kommissionen vid tillämpningen när det gäller att fastställa regionala och sektoriella investeringsmål samt regionala, sektoriella och tematiska investeringsfönster, och ska avge yttranden om blandfinansieringsinsatser och om användning av garantin för yttre åtgärder som täcker EFHU+-insatser.

Ändringsförslag    264

Förslag till förordning

Artikel 28 – punkt 1 – stycke 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Bidrag från tredje länder som inte är avtalsslutande parter i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och från andra tredje parter ska ske i form av kontantbidrag och med förbehåll för kommissionens godkännande.

Bidrag från tredje länder som inte är avtalsslutande parter i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och från andra tredje parter ska ske i form av kontantbidrag och med förbehåll för den strategiska styrelsens yttrande och kommissionens godkännande.

Ändringsförslag    265

Förslag till förordning

Artikel 28 – punkt 1 – stycke 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

På begäran av medlemsstaterna får deras bidrag öronmärkas för inledande av åtgärder i specifika regioner, länder, sektorer eller befintliga investeringsfönster.

utgår

Ändringsförslag    266

Förslag till förordning

Artikel 28 – punkt 2 – stycke 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Alla bidrag får användas för att täcka garantianspråk, oavsett om de öronmärkts eller ej.

Alla bidrag får användas för att täcka garantianspråk.

Ändringsförslag    267

Förslag till förordning

Artikel 29 – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Genomförande av avtal avseende garantin för yttre åtgärder

Tillämpning av avtal avseende garantin för yttre åtgärder

Ändringsförslag    268

Förslag till förordning

Artikel 29 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Kommissionen ska på unionens vägnar ingå avtal avseende garantin för yttre åtgärder för de berättigade motparter som valts ut i enlighet med artikel 27. Avtal får ingås med ett konsortium bestående av två eller flera berättigade motparter.

1.  Kommissionen ska på unionens vägnar ingå avtal avseende garantin för yttre åtgärder för de berättigade motparter som valts ut i enlighet med artikel 27. Avtalen ska vara ovillkorliga och oåterkalleliga, och de ska infrias på anfordran, till förmån för utvalda motparter. Avtal får ingås med ett konsortium bestående av två eller flera berättigade motparter.

Ändringsförslag    269

Förslag till förordning

Artikel 29 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Alla avtal avseende garantin för yttre åtgärder ska på begäran göras tillgängliga för Europaparlamentet och rådet, varvid hänsyn ska tas till skyddet av konfidentiell och kommersiellt känslig information.

Alla avtal avseende garantin för yttre åtgärder ska göras tillgängliga för Europaparlamentet och rådet, varvid hänsyn ska tas till skyddet av konfidentiell och kommersiellt känslig information.

Ändringsförslag    270

Förslag till förordning

Artikel 29 – punkt 3 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c)  En angivelse av målen och syftet med denna förordning, en behovsbedömning och ett angivande av de förväntade resultaten, med beaktande av främjandet av företagens sociala ansvar och ansvarsfullt företagande.

(c)  En angivelse av målen och syftet med denna förordning, en behovsbedömning och ett angivande av de förväntade resultaten, med beaktande av främjandet av företagens sociala ansvar och behovet att säkerställa ansvarsfullt företagande, särskilt genom iakttagande av de internationellt överenskomna riktlinjer, principer och rättsliga instrument som avses i artikel 27.2 ch.

Ändringsförslag    271

Förslag till förordning

Artikel 29 – punkt 3 – led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(d)  Garantins ersättning, som ska avspegla risknivån, och möjligheten att delvis subventionera ersättningen för att ge förmånliga villkor i vederbörligen motiverade fall.

(d)  Garantins ersättning, som ska avspegla risknivån, och möjligheten att delvis subventionera ersättningen för att ge förmånliga villkor i vederbörligen motiverade fall, särskilt i instabila eller konfliktdrabbade länder, de minst utvecklade länderna och kraftigt skuldtyngda länder.

Ändringsförslag    272

Förslag till förordning

Artikel 29 – punkt 3 – led g

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(g)  Övervaknings-, rapporterings- och utvärderingsskyldigheter.

(g)  Transparenta övervaknings-, rapporterings- och utvärderingsskyldigheter.

Ändringsförslag    273

Förslag till förordning

Artikel 29 – punkt 3 – led h

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(h)  Tydliga och tillgängliga klagomålsförfaranden för tredje parter som skulle kunna påverkas av genomförandet av projekt som stöds av garantin för yttre åtgärder.

(h)  Tydliga och tillgängliga klagomålsförfaranden för tredje parter som skulle kunna påverkas av tillämpningen av projekt som stöds av garantin för yttre åtgärder.

Ändringsförslag    274

Förslag till förordning

Artikel 29 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

5a.  När kommissionen ingår avtal avseende garantin för yttre åtgärder med berättigade motparter ska den ta vederbörlig hänsyn till följande:

 

(a)  De strategiska och regionala operativa styrelsernas råd och vägledning.

 

(b)  Målen med investeringsfönstret.

 

(c)  Den berättigade motpartens erfarenhet och operativa och finansiella kapacitet samt riskhanteringsförmåga.

 

(d)  Hur mycket egna medel och samfinansiering från den privata sektorn den berättigade motparten är beredd att mobilisera till investeringsfönstret.

Ändringsförslag    275

Förslag till förordning

Artikel 29 – punkt 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

7.  De berättigade motparterna ska på begäran förse kommissionen med all eventuell ytterligare information som den behöver för att kunna fullgöra sina skyldigheter enligt denna förordning.

7.  De berättigade motparterna ska på begäran förse kommissionen med all eventuell ytterligare information som den behöver för att kunna fullgöra sina skyldigheter enligt denna förordning, i synnerhet i fråga om genomförandet av rekommendationerna från förhandskonsekvensbedömningen av mänskliga rättigheter, sociala aspekter samt arbete och miljö, och andra urvalskriterier som anges i artikel 27.

Ändringsförslag    276

Förslag till förordning

Artikel 29 – punkt 8

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

8.  Kommissionen ska rapportera om finansieringsinstrument, budgetgarantier och ekonomiskt stöd i enlighet med artiklarna 241 och 250 i budgetförordningen. För detta ändamål ska de berättigade motparterna årligen lämna de uppgifter som är nödvändiga för att göra det möjligt för kommissionen att uppfylla rapporteringskraven.

8.  Kommissionen ska rapportera om finansieringsinstrument, budgetgarantier och ekonomiskt stöd i enlighet med artiklarna 241 och 250 i budgetförordningen. För detta ändamål ska de berättigade motparterna årligen lämna de uppgifter som är nödvändiga för att göra det möjligt för kommissionen att uppfylla rapporteringskraven. Dessutom ska kommissionen lägga fram en årsrapport för Europaparlamentet och rådet i enlighet med artikel 31.6a.

Ändringsförslag    277

Förslag till förordning

Artikel 29 – punkt 8a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

8a.  Kommissionen eller de berättigade motparterna ska omedelbart underrätta Olaf om det under något skede av förberedelserna, genomförandet eller avslutandet av sådana finansierings- och investeringsinsatser som omfattas av denna förordning finns skäl att misstänka bedrägeri, korruption, penningtvätt eller annan olaglig verksamhet som kan påverka unionens ekonomiska intressen. Kommissionen eller de berättigade motparterna ska tillhandahålla Olaf all den information som krävs för att kunna göra en fullständig och grundlig utredning.

Ändringsförslag    278

Förslag till förordning

Artikel 29a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 29a

 

Klagomåls- och tvistlösningsmekanism

 

Med tanke på eventuella klagomål från tredje parter i partnerländerna, inklusive grupper och enskilda personer som påverkats av projekt som stöds av EFHU+ och garantin för yttre åtgärder, ska kommissionen och EU:s delegationer på sina webbplatser offentliggöra direkta hänvisningar till de klagomålsmekanismer som tillhandhålls av de relevanta motparter som har slutit avtal med kommissionen. Kommissionen ska också, på unionsnivå, inrätta en centraliserad klagomålsmekanism för samtliga projekt inom ramen för kapitel IV i denna förordning i syfte att se till att det är möjligt att direkt ta emot klagomål som rör berättigade motparters behandling av klagomål. Kommissionen ska beakta denna information med hänsyn till framtida samarbete med dessa motparter.

Ändringsförslag    279

Förslag till förordning

Artikel 29b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 29b

 

Utesluten verksamhet och icke samarbetsvilliga jurisdiktioner

 

1.  Garantin för yttre åtgärder ska inte stödja finansierings- och investeringsinsatser som

 

(a)  är kopplade till den militära sektorn eller sektorn för statens säkerhet,

 

(b)  stöder utvecklingen av kärnenergi, utom när det gäller lån som tillhandahålls i enlighet med förordningen om det europeiska instrumentet för kärnsamarbete (EINS), och fossila bränslen och bidrar till ytterligare koldioxidinlåsning för ekonomier och samhällen,

 

(c)  har betydande externa miljökostnader, till exempel insatser som leder till en försämring av skyddade områden, kritiska livsmiljöer och kulturarvsplatser för vilka det inte utarbetas någon plan för hållbar utveckling och förvaltning,

 

(d)  resulterar i kränkningar av de mänskliga rättigheterna i partnerländerna, såsom att ta ifrån befolkningsgrupper deras rätt till tillgång till och kontroll av naturresurser såsom mark, bidra till tvångsfördrivning av befolkningen eller inbegripa tvångsarbete eller barnarbete.

 

2.  De berättigade motparterna ska inom ramen för sina finansierings- och investeringsinsatser efterleva tillämplig unionsrätt och överenskomna internationella standarder och unionsstandarder, och ska därför inte stödja projekt enligt denna förordning som bidrar till penningtvätt, finansiering av terrorism, skatteflykt, skattebedrägeri och skatteundandragande. Berättigade motparter får inte heller inleda nya eller förnyade insatser med enheter som är registrerade eller etablerade i jurisdiktioner förtecknade inom ramen för unionens relevanta policy för icke samarbetsvilliga jurisdiktioner, eller som har identifierats som högrisktredjeländer enligt artikel 9.2 i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/849, eller som i praktiken inte efterlever unionens eller internationellt överenskomna skattenormer för transparens och utbyte av information. De berättigade motparterna får göra undantag från denna princip endast om projektet genomförs fysiskt i någon av dessa jurisdiktioner, och inte visar några tecken på att insatsen i fråga omfattas av någon av de kategorier som förtecknas i första stycket i denna punkt. När de berättigade motparterna ingår avtal med finansiella intermediärer ska de införliva kraven i denna artikel i de relevanta avtalen och kräva att de finansiella intermediärerna rapporterar om efterlevnaden av dem.

 

3.  Den berättigade motparten ska inom ramen för sina finansierings- och investeringsinsatser tillämpa de principer och normer som fastställts i unionsrätten vad gäller förhindrande av att det finansiella systemet används för penningtvätt och finansiering av terrorism, särskilt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/847 och direktiv (EU) 2015/849. De berättigade motparterna ska göra både direkt finansiering och finansiering via intermediärer enligt den här förordningen avhängig av att uppgifter om det verkliga huvudmannaskapet lämnas i enlighet med direktiv (EU) 2015/849 och offentliggöra rapportering per land i enlighet med kraven i artikel 89.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU.

Ändringsförslag    280

Förslag till förordning

Artikel 31 – punkt -1 (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

-1.  Framstegen med att uppnå målen i denna förordning ska mätas med hjälp av ett lämpligt, transparent och redovisningsskyldigt system för övervakning, rapportering och utvärdering som säkerställer Europaparlamentets och rådets deltagande samt ett större deltagande från unionens alla partner, inbegripet det civila samhället, i tillämpningen av programmen.

Ändringsförslag    281

Förslag till förordning

Artikel 31 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Indikatorer för rapportering om programmets uppfyllelse av de särskilda målen i artikel 3 anges i bilaga VII, i överensstämmelse med målen för hållbar utveckling. Värdena på indikatorerna den 1 januari 2021 ska ligga till grund för bedömningen av i vilken utsträckning målen har uppnåtts.

1.  Indikatorer för rapportering om programmets uppfyllelse av de särskilda målen i artikel 3.2 anges i bilaga VII, i överensstämmelse med målen för hållbar utveckling. Värdena på indikatorerna den 1 januari 2021 ska ligga till grund för bedömningen av i vilken utsträckning målen har uppnåtts.

Ändringsförslag    282

Förslag till förordning

Artikel 31 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Kommissionen ska fortlöpande övervaka sina åtgärder och granska framstegen med att uppnå förväntade resultat, varvid prestationer och resultat ska beaktas.

Kommissionen ska fortlöpande övervaka sina åtgärder och granska framstegen med att uppnå de mål som fastställs i artikel 3 och förväntade resultat, varvid prestationer och resultat ska beaktas.

Ändringsförslag    283

Förslag till förordning

Artikel 31 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Framsteg i förhållande till de förväntade resultaten bör övervakas på grundval av tydliga, transparenta och i förekommande fall mätbara indikatorer. Antalet indikatorerna ska begränsas för att underlätta att rapporteringen sker utan onödigt dröjsmål.

Framsteg i förhållande till de förväntade resultaten ska övervakas på grundval av tydliga, transparenta och mätbara indikatorer i enlighet med bilaga VII och den ram för övervakning och utvärdering som antas enligt punkt 9, samt i överensstämmelse med bestämmelserna om unionens budgetgenomförande. Antalet indikatorer ska begränsas för att underlätta att rapporteringen sker utan onödigt dröjsmål och ska, som ett minimum, delas upp efter kön och ålder.

Ändringsförslag    284

Förslag till förordning

Artikel 31 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Gemensamma resultatramar som ingår i gemensamma programplaneringsdokument och som uppfyller kriterierna i artikel 12.4 ska utgöra grunden för den gemensamma övervakningen av unionen och medlemsstaterna när det gäller genomförandet av deras samlade stöd till ett partnerland.

Gemensamma resultatramar som ingår i gemensamma programplaneringsdokument och som uppfyller kriterierna i artikel 12.4 ska utgöra grunden för den gemensamma övervakningen av unionen och medlemsstaterna när det gäller tillämpningen av deras samlade stöd till ett partnerland.

Ändringsförslag    285

Förslag till förordning

Artikel 31 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Rapporteringssystemet ska säkerställa att uppgifter för övervakning av programmets genomförande och resultat samlas in ändamålsenligt, resurseffektivt och rättidigt. För detta ändamål ska proportionella rapporteringskrav ställas på mottagarna av unionens medel och (i förekommande fall) medlemsstaterna.

Rapporteringssystemet ska säkerställa att uppgifter för övervakning av programmets tillämpning och resultat samlas in ändamålsenligt, resurseffektivt och rättidigt. För detta ändamål ska proportionella rapporteringskrav ställas på mottagarna av unionens medel och (i förekommande fall) medlemsstaterna.

Ändringsförslag    286

Förslag till förordning

Artikel 31 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Kommissionen ska granska framstegen i genomförandet av denna förordning. Från och med 2022 ska kommissionen förelägga Europaparlamentet och rådet en årlig rapport om uppnåendet av målen i denna förordning genom indikatorer som mäter de uppnådda resultaten och förordningens effektivitet. Denna rapport ska även översändas till Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén.

4.  Kommissionen ska granska framstegen i tillämpningen av denna förordning. Från och med 2022 ska kommissionen förelägga Europaparlamentet och rådet en årlig rapport om uppnåendet av målen i denna förordning genom indikatorer – inbegripet men inte begränsat till de indikatorer som anges i bilaga VII samt unionens budgetgenomförande – som mäter de uppnådda resultaten och förordningens effektivitet. Denna rapport ska även översändas till Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén.

Ändringsförslag    287

Förslag till förordning

Artikel 31 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.  Årsrapporten ska innehålla information rörande det föregående året om de åtgärder som finansierats, om resultaten av uppföljnings- och utvärderingsverksamheten och om de berörda partnernas medverkan samt om genomförandet av budgetåtagandena och betalningsbemyndigandena, fördelade på länder, regioner och samarbetsområden. Rapporten ska utvärdera dels resultaten av stödet, genom att så långt det är möjligt använda sig av specifika och mätbara indikatorer, dels stödets roll i uppnåendet av målen för denna förordning. När det gäller utvecklingssamarbete ska rapporten, där så är möjligt och relevant, även omfatta en bedömning av efterlevnaden av principerna om biståndseffektivitet, även för innovativa finansieringsinstrument.

5.  Årsrapporten ska innehålla information rörande det föregående året om de åtgärder som finansierats, om resultaten av uppföljnings- och utvärderingsverksamheten och om de berörda partnernas medverkan och vilja att samarbeta samt om tillämpningen av budgetåtagandena och betalningsbemyndigandena, fördelade på länder, regioner och samarbetsområden. Den ska också innehålla en bedömning av de framsteg som gjorts med att uppnå förväntade resultat och i fråga om att integrera de gränsöverskridande frågor som avses i artikel 8.6. Rapporten ska utvärdera dels resultaten av stödet, genom att använda sig av specifika och mätbara indikatorer, dels stödets roll i uppnåendet av målen för denna förordning. När det gäller utvecklingssamarbete ska rapporten även omfatta en bedömning av efterlevnaden av principerna om biståndseffektivitet, även för innovativa finansieringsinstrument.

Ändringsförslag    288

Förslag till förordning

Artikel 31 – punkt 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6.  Den årsrapport som utarbetas 2021 ska innehålla konsoliderad information ur årsrapporterna från perioden 2014–2020 om all finansiering som styrs av denna förordning som avses i artikel 40.2, inklusive externa inkomster avsatta för särskilda ändamål och bidrag till förvaltningsfonder, samt innehålla en uppdelning av utgifter utifrån mottagarland, användning av finansiella instrument, åtaganden och betalningar. Den rapport som nämns i artikel 13 ska avspegla de viktigaste tillvaratagna erfarenheterna och uppföljningen av rekommendationerna i utvärderingarna från de föregående åren.

6.  Den årsrapport som utarbetas 2021 ska innehålla konsoliderad information ur årsrapporterna från perioden 2014–2020 om all finansiering som styrs av denna förordning som avses i artikel 39.2, inklusive externa inkomster avsatta för särskilda ändamål och bidrag till förvaltningsfonder, samt innehålla en uppdelning av utgifter utifrån mottagarland, användning av finansiella instrument, åtaganden och betalningar. Den rapport som nämns i artikel 13 ska avspegla de viktigaste tillvaratagna erfarenheterna och uppföljningen av rekommendationerna i utvärderingarna från de föregående åren. Den ska innehålla en bedömning av personalkapaciteten vid huvudkontoren och unionens delegationer i förhållande till förmågan att uppnå alla mål som omfattas av denna förordning.

Ändringsförslag    289

Förslag till förordning

Artikel 31 – punkt 6a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

6a.  Kommissionen ska som en del av sin årsrapport lämna närmare uppgifter om de finansierings- och investeringsinsatser som omfattas av garantin för yttre åtgärder, och om EFHU+:s funktionssätt, förvaltning och faktiska bidrag till sina mål. Den delen av årsrapporten ska åtföljas av ett yttrande från revisionsrätten. Följande ska ingå:

 

(a)  En bedömning av de resultat som bidrar till EFHU:s syfte och mål såsom de fastställs i denna förordning.

 

(b)  En bedömning av pågående finansierings- och investeringsinsatser som omfattas av garantin för yttre åtgärder på sektors-, lands- och regionnivå samt deras överensstämmelse med denna förordning, inbegripet riskmåtten och deras inverkan på partnernas finansiella och ekonomiska stabilitet.

 

(c)  En bedömning i sammanställd form av additionaliteten och mervärdet, mobiliseringen av resurser från den privata sektorn, de beräknade och faktiska utfallen samt resultaten och effekterna av de finansierings- och investeringsinsatser som täcks av garantin för yttre åtgärder, inbegripet effekter på skapandet av anständiga arbetstillfällen och förmågan att tillhandahålla en lön som går att leva på, fattigdomsutrotningen och minskningen av orättvisor. Bedömningen ska innehålla en evidensbaserad jämställdhetsanalys, som om möjligt bygger på könsuppdelade uppgifter, av de insatser som omfattas, och en analys av vilken typ av privat sektor som stöds, även med avseende på kooperativa och sociala företag.

 

(d)  En bedömning av överensstämmelsen med villkoren för användningen av garantin för yttre åtgärder och av uppnåendet av centrala resultatindikatorer som fastställts för varje inlämnat förslag.

 

(e)  En bedömning av de hävstångseffekter som skapats genom de insatser som omfattas av garantin för yttre åtgärder och EFHU+.

 

(f)  Det finansiella belopp som överförs till stödmottagare och en bedömning i sammanställd form av varje berättigad motparts finansierings- och investeringsinsatser.

 

(g)  En bedömning av additionaliteten och mervärdet av de berättigade motparternas finansierings- och investeringsinsatser och av den aggregerade risken i samband med dessa insatser.

 

(h)  Detaljerade uppgifter om anspråk på garantin för yttre åtgärder, förluster, avkastning, indrivna belopp och andra mottagna betalningar liksom den övergripande riskexponeringen.

 

(i)  De finansiella rapporterna, granskade av en oberoende extern revisor, avseende de berättigade motparternas finansierings- och investeringsinsatser som omfattas av denna förordning.

 

(j)  En bedömning av synergieffekterna och komplementariteten mellan de insatser som omfattas av garantin för yttre åtgärder och den externa investeringsplanens andra och tredje pelare, på grundval av relevanta befintliga rapporter, med särskild hänsyn till de framsteg som gjorts när det gäller god samhällsstyrning, inbegripet i samband med bekämpning av korruption och olagliga finansiella flöden, respekt för mänskliga rättigheter, rättsstatsprincipen och jämställdhetsgenomsyrad politik, liksom främjande av företagande, ett lokalt affärsklimat och lokala finansmarknader.

 

(k)  En bedömning av huruvida insatserna enligt garantin för yttre åtgärder är förenliga med de internationellt överenskomna principerna för utvecklingseffektivitet.

 

(l)  En bedömning av garantiersättningen.

 

(m)  En bedömning av genomförandet av bestämmelserna om utesluten verksamhet och icke samarbetsvilliga jurisdiktioner.

Ändringsförslag    290

Förslag till förordning

Artikel 31 – punkt 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

7.  En årlig beräkning av de övergripande utgifterna för klimatinsatser och biologisk mångfald ska göras på grundval av de vägledande programdokument som antagits. De medel som anslås inom ramen för denna förordning ska varje år underkastas ett spårningssystem som grundar sig på OECD-metodologin (Riomarkörer) vilket inte utesluter att man använder sig av mer precisa metoder om sådana finns tillgängliga – och har integrerats i de befintliga metoderna för uppföljning av hur unionsprogrammen fungerar, i syfte att kvantifiera utgifterna för klimatinsatser och biologisk mångfald i de handlingsprogram och åtgärder som avses i artikel 19 och redovisas i utvärderingar och årsrapporten.

7.  En årlig beräkning av de övergripande utgifterna för de mål som fastställs i denna förordning ska göras på grundval av de vägledande programdokument som antagits. De medel som anslås inom ramen för denna förordning ska varje år underkastas ett spårningssystem som grundar sig på OECD-metodologin, inbegripet Riomarkörer, vilket inte utesluter att man använder sig av mer precisa metoder om sådana finns tillgängliga – och har integrerats i de befintliga metoderna för uppföljning av hur unionsprogrammen fungerar, i syfte att kvantifiera utgifterna för klimatinsatser, biologisk mångfald och miljö, mänsklig utveckling och social inkludering, jämställdhet samt offentligt utvecklingsbistånd i de handlingsprogram och åtgärder som avses i artikel 19 och redovisas i utvärderingar och årsrapporten. Kommissionen ska översända beräkningen till Europaparlamentet som en del av årsrapporten.

Ändringsförslag    291

Förslag till förordning

Artikel 31 – punkt 8

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

8.  Kommissionen ska offentliggöra information om utvecklingssamarbete genom erkända internationella standarder.

8.  Kommissionen ska offentliggöra information om utvecklingssamarbete genom erkända internationella standarder, inbegripet Internationella arbetsorganisationens standarder, med hjälp av ramen för en gemensam standard som utvecklats av det internationella initiativet för öppenhet i biståndet.

Ändringsförslag    292

Förslag till förordning

Artikel 31 – punkt 9

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

9.  För att säkerställa en ändamålsenlig bedömning av programmets måluppfyllelse ska kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 34 med avseende på att ändra bilaga VII för att vid behov se över eller komplettera indikatorerna och komplettera denna förordning med bestämmelser om upprättande av en ram för övervakning och utvärdering.

9.  För att säkerställa en ändamålsenlig bedömning av programmets måluppfyllelse ska kommissionen anta delegerade akter i enlighet med artikel 34 med avseende på att ändra bilaga VII för att vid behov se över eller komplettera indikatorerna, också inom ramen för halvtidsutvärderingen enligt artikel 32, och komplettera denna förordning med bestämmelser om upprättande av en ram för övervakning och utvärdering, vilket kan inbegripa ytterligare prestationsindikatorer som är tillämpliga för vart och ett av de specifika målen i denna förordning.

Ändringsförslag    293

Förslag till förordning

Artikel 32 – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Utvärdering

Översyn och utvärdering efter halva tiden

Ändringsförslag    294

Förslag till förordning

Artikel 32 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

En interimsutvärdering av denna förordning ska göras när det föreligger tillräcklig information om genomförandet, dock senast fyra år efter det att instrumentet började genomföras.

Kommissionen ska senast den 30 juni 2024 lägga fram en halvtidsutvärderingsrapport om tillämpningen av denna förordning. Halvtidsutvärderingsrapporten ska omfatta perioden den 1 januari 2021–31 december 2023 och ska granska unionens bidrag till uppnåendet av målen i denna förordning med hjälp av indikatorer som mäter de uppnådda resultaten och eventuella granskningsresultat och slutsatser avseende effekterna av förordningen, inbegripet Europeiska fonden för hållbar utveckling plus och garantin för yttre åtgärder.

Ändringsförslag    295

Förslag till förordning

Artikel 32 – punkt 1 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Europaparlamentet kan lämna synpunkter på denna utvärdering. Kommissionen och Europeiska utrikestjänsten ska anordna ett samråd med viktiga intressenter och stödmottagare, däribland det civila samhällets organisationer. Kommissionen och utrikestjänsten ska ägna särskild uppmärksamhet åt att säkerställa att de mest marginaliserade är företrädda.

Ändringsförslag    296

Förslag till förordning

Artikel 32 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

I förekommande fall ska man i utvärderingarna använda sig av principerna för god praxis från kommittén för utvecklingsbistånd inom Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling, i syfte att fastställa huruvida målen har uppnåtts och utforma rekommendationer med sikte på att förbättra framtida åtgärder.

Kommissionen ska också utvärdera konsekvenserna av och effektiviteten hos de åtgärder som den vidtar per insatsområde och programplaneringens effektivitet genom externa utvärderingar. Kommissionen och utrikestjänsten ska beakta förslag och synpunkter från Europaparlamentet och rådet i fråga om oberoende externa utvärderingar. I förekommande fall ska man i utvärderingarna använda sig av principerna för god praxis från kommittén för utvecklingsbistånd inom Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling, i syfte att fastställa huruvida målen har uppnåtts och utforma rekommendationer med sikte på att förbättra framtida åtgärder. Interimsutvärderingen ska innehålla en bedömning av i vilken mån unionen uppnått de mål som fastställs i denna förordning.

Ändringsförslag    297

Förslag till förordning

Artikel 32 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Vid utgången av förordningens genomförandeperiod, dock senast fyra år efter utgången av den period som anges i artikel 1, ska kommissionen göra en slutlig utvärdering av förordningen. Utvärderingen ska analysera unionens bidrag till uppfyllandet av målen i denna förordning och beakta indikatorer som mäter de uppnådda resultaten och eventuella resultat och slutsatser om effekterna av förordningen.

Halvtidsutvärderingsrapporten ska även behandla effektiviteten, mervärdet, funktionen hos den förenklade och rationaliserade strukturen för finansieringsinstrumenten för yttre åtgärder, den interna och externa samstämmigheten samt den fortsatta relevansen för målen i denna förordning, komplementariteten och synergieffekterna mellan de finansierade åtgärderna, åtgärdernas bidrag till samstämmiga yttre åtgärder från unionens sida och i vilken utsträckning allmänheten i mottagarländerna i förekommande fall är medveten om unionens finansiella stöd, och den ska även inbegripa slutsatserna från de rapporter som avses i artikel 31.4.

Ändringsförslag    298

Förslag till förordning

Artikel 32 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Den slutliga utvärderingsrapporten ska även behandla effektiviteten, mervärdet, förenklingsutrymmet, den interna och externa samstämmigheten samt den fortsatta relevansen för målen i förordningen.

utgår

Ändringsförslag    299

Förslag till förordning

Artikel 32 – punkt 2 – stycke 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Den slutliga utvärderingsrapporten ska utarbetas i det specifika syftet att förbättra genomförandet av unionsfinansieringen. Den ska beaktas vid beslut om förlängning, ändring eller upphävande av sådana åtgärder som genomförs enligt förordningen.

Halvtidsutvärderingsrapporten ska utarbetas i det specifika syftet att förbättra tillämpningen av unionsfinansieringen. Den ska beaktas vid beslut om förlängning, ändring eller upphävande av sådana åtgärder som genomförs enligt förordningen.

Ändringsförslag    300

Förslag till förordning

Artikel 32 – punkt 2 – stycke 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Den slutliga utvärderingsrapporten ska också innehålla konsoliderad information ur relevanta årsrapporter om all finansiering som styrs av denna förordning inklusive externa inkomster avsatta för särskilda ändamål och bidrag till förvaltningsfonder samt innehålla en uppdelning av utgifter utifrån mottagarland, användning av finansiella instrument, åtaganden och betalningar.

Halvtidsutvärderingsrapporten ska också innehålla konsoliderad information ur relevanta årsrapporter om all finansiering som styrs av denna förordning inklusive externa inkomster avsatta för särskilda ändamål och bidrag till förvaltningsfonder samt innehålla en uppdelning av utgifter utifrån mottagarland, användning av finansiella instrument, åtaganden och betalningar, och utifrån geografiska och tematiska program och snabbinsatsåtgärder, inbegripet medel som tas i anspråk från bufferten för nya utmaningar och prioriteringar.

Ändringsförslag    301

Förslag till förordning

Artikel 32 – punkt 2 – stycke 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Kommissionen ska överlämna slutsatserna från dessa utvärderingar tillsammans med sina egna iakttagelser till Europaparlamentet, rådet, och medlemsstaterna genom den kommitté som avses i artikel 35. Särskilda utvärderingar får diskuteras i den kommittén på medlemsstaternas begäran. Resultaten ska användas för att förbättra utformningen av programmen och tilldelningen av resurser.

Kommissionen ska överlämna slutsatserna från dessa utvärderingar tillsammans med sina egna iakttagelser till Europaparlamentet, rådet, och medlemsstaterna. Resultaten ska användas för att förbättra utformningen av programmen och tilldelningen av resurser.

Ändringsförslag    302

Förslag till förordning

Artikel 32 – punkt 2 – stycke 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Kommissionen ska i lämplig utsträckning göra alla berörda parter delaktiga i fasen för utvärdering av det unionsstöd som tillhandahålls inom ramen för denna förordning och får vid behov försöka genomföra gemensamma utvärderingar med medlemsstaterna och utvecklingspartner.

Kommissionen ska göra alla berörda parter och stödmottagare, däribland det civila samhällets organisationer, delaktiga i fasen för utvärdering av det unionsstöd som tillhandahålls inom ramen för denna förordning och får vid behov försöka genomföra gemensamma utvärderingar med medlemsstaterna och utvecklingspartner.

Ändringsförslag    303

Förslag till förordning

Artikel 32 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a.  Kommissionen ska överlämna den halvtidsutvärderingsrapport som avses i punkt 2 till Europaparlamentet och rådet. Rapporten ska vid behov åtföljas av lagstiftningsförslag om nödvändiga ändringar av denna förordning.

Ändringsförslag    304

Förslag till förordning

Artikel 32 – punkt 2b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2b.  Vid utgången av förordningens tillämpningsperiod, dock senast tre år efter utgången av den period som anges i artikel 1, ska kommissionen göra en slutlig utvärdering av förordningen på samma villkor som den halvtidsutvärdering som avses i punkt 2 i denna artikel.

Ändringsförslag    305

Förslag till förordning

Artikel 33 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  I vederbörligen motiverade fall och om den åtgärd som ska genomföras är av global, transregional eller regional natur får kommissionen besluta att, inom de relevanta fleråriga vägledande programmen eller inom relevanta handlingsplaner eller åtgärder, utvidga tillämpningsområdet för åtgärder till länder och territorier som inte omfattas av denna förordning enligt artikel 4, för att säkerställa unionsfinansieringens samstämmighet och effektivitet eller för att främja regionalt eller regionöverskridande samarbete.

1.  I vederbörligen motiverade fall och om den åtgärd som ska tillämpas är av global, transregional eller regional natur ska kommissionen ges befogenhet att anta en delegerad akt i enlighet med artikel 34 med avseende på att komplettera denna förordning genom att lägga till länder och territorier till dem som omfattas av denna förordning enligt artikel 4 vid tillämpningen av dessa åtgärder.

Ändringsförslag    306

Förslag till förordning

Artikel 33 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Kommissionen får fastställa en särskild tilldelning av medel i syfte att hjälpa partnerländer och partnerregioner att stärka samarbetet med unionens angränsande yttersta randområden samt utomeuropeiska länder och territorier som omfattas av rådets beslut ULT-beslutet. För detta ändamål kan denna förordning, vid behov och på grundval av ömsesidighet och proportionalitet avseende finansieringsnivåerna från ULT-beslutet och/eller ETS-förordningen, bidra till åtgärder som genomförs av ett partnerland eller en partnerregion eller någon annan enhet enligt denna förordning, av ett land, territorium eller annan enhet enligt ULT-beslutet eller av ett av unionens yttersta randområden, inom ramen för gemensamma operativa program eller interregionala samarbetsprogram eller åtgärder som inrättas och genomförs enligt ETS-förordningen.

utgår

Ändringsförslag    307

Förslag till förordning

Artikel 33a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 33a

 

Partnerländernas och partnerregionernas samarbete med unionens angränsande yttersta randområden samt med utomeuropeiska länder och territorier

 

1.  Kommissionen får fastställa en särskild tilldelning av medel i syfte att hjälpa partnerländer och partnerregioner att stärka samarbetet med unionens angränsande yttersta randområden samt utomeuropeiska länder och territorier som omfattas av rådets beslut ULT-beslutet. För detta ändamål kan denna förordning, vid behov och på grundval av ömsesidighet och proportionalitet avseende finansieringsnivåerna från ULT-beslutet och/eller ETS-förordningen, bidra till åtgärder som tillämpas av ett partnerland eller en partnerregion eller någon annan enhet enligt denna förordning, av ett land, ett territorium eller någon annan enhet enligt ULT-beslutet eller av ett av unionens yttersta randområden, inom ramen för gemensamma operativa program eller interregionala samarbetsprogram eller åtgärder som inrättas och tillämpas enligt ETS-förordningen.

 

2.  Unionens samfinansiering får inte överstiga 90 % av de stödberättigande utgifterna för ett program eller en åtgärd. För tekniskt stöd ska samfinansieringssatsen vara 100 %.

Ändringsförslag    308

Förslag till förordning

Artikel 34 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 4.6, 26.3, 27.9 och 31.9 ska ges till kommissionen under den period som denna förordning är giltig.

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 4.6, 8.7a, 8.8b, 14.1, 15a, 17.4, 21.3a, 26.4, 27.9, 31.9 och 33.1 ska ges till kommissionen under den period som denna förordning är giltig. Kommissionen ska anta dessa delegerade akter så snart som möjligt. De delegerade akter som avses i artiklarna 8.7a, 8.8b, 17.4 och 31.9 ska emellertid antas senast den … [6 månader efter dagen för denna förordnings ikraftträdande].

Ändringsförslag    309

Förslag till förordning

Artikel 34 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Den delegering av befogenhet som avses i artiklarna 4.6, 26.3, 27.9 och 31.9 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.

3.  Den delegering av befogenhet som avses i artiklarna 4.6, 8.7a, 8.8b, 14.1, 15a, 17.4, 21.3a, 26.4, 27.9, 31.9 och 33.1 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.

Ändringsförslag    310

Förslag till förordning

Artikel 34 – punkt 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6.  En delegerad akt som antas enligt artiklarna 4.6, 26.3, 27.9 och 31.9 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period på två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.

6.  En delegerad akt som antas enligt artiklarna 4.6, 8.7a, 8.8b, 14.1, 15a, 17.4, 21.3a, 26.4, 27.9, 31.9 och 33.1 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period på två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.

Ändringsförslag    311

Förslag till förordning

Artikel 34a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 34a

 

Skyndsamt förfarande

 

1.  Vid tvingande skäl till skyndsamhet – till exempel vid naturkatastrofer eller katastrofer orsakade av människan, eller vid omedelbara hot mot demokratin, rättsstatsprincipen, de mänskliga rättigheterna eller de grundläggande friheterna – ges kommissionen befogenhet att anta delegerade akter och ska det förfarande som föreskrivs i punkterna 2 och 3 i denna artikel tillämpas.

 

2.  Delegerade akter som antas enligt denna artikel ska träda i kraft utan dröjsmål och ska tillämpas så länge ingen invändning görs i enlighet med punkt 3. Delgivningen av en delegerad akt till Europaparlamentet och rådet ska innehålla en motivering till varför det skyndsamma förfarandet tillämpas.

 

3.  Såväl Europaparlamentet som rådet får invända mot en delegerad akt i enlighet med det förfarande som avses i artikel 34.6. I ett sådant fall ska kommissionen upphäva akten omedelbart efter det att Europaparlamentet eller rådet har delgett den sitt beslut om att invända.

Ändringsförslag    312

Förslag till förordning

Artikel 34b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 34b

 

Demokratisk ansvarsskyldighet

 

1.   För att stärka dialogen mellan unionens institutioner, särskilt Europaparlamentet, kommissionen och utrikestjänsten, och för att säkerställa ökad transparens och ansvarsskyldighet samt möjliggöra för kommissionen att skyndsamt anta akter och åtgärder, får Europaparlamentet uppmana kommissionen och utrikestjänsten att framträda inför parlamentet för att diskutera de strategiska inriktningarna och riktlinjerna för programplaneringen enligt denna förordning. Denna dialog ska också främja den övergripande samstämmigheten mellan alla finansieringsinstrument för yttre åtgärder i enlighet med artikel 5. Dialogen får hållas innan kommissionen antar delegerade akter och förslaget till årlig budget. Dialogen får också hållas på ad hoc-basis mot bakgrund av viktiga politiska händelser, på begäran av Europaparlamentet, kommissionen eller utrikestjänsten.

 

2.  Kommissionen och utrikestjänsten ska för Europaparlamentet lägga fram alla för sammanhanget relevanta handlingar minst en månad före dialogen. För dialogen om den årliga budgeten ska konsoliderad information om alla handlingsplaner och åtgärder som antas eller planeras i enlighet med artikel 21 och information om samarbete per land, region och ämnesområde, samt om användningen av snabbinsatsåtgärder, bufferten för nya utmaningar och prioriteringar och garantin för yttre åtgärder tillhandahållas av kommissionen och utrikestjänsten.

 

3.  Kommissionen och utrikestjänsten ska i största möjliga utsträckning beakta Europaparlamentets ståndpunkt. Om kommissionen eller utrikestjänsten inte beaktar Europaparlamentets ståndpunkter ska den vederbörligen motivera detta.

 

4.  Kommissionen och utrikestjänsten ska, särskilt genom den styrgrupp som avses i artikel 38, ansvara för att Europaparlamentet hålls informerat om tillämpningen av denna förordning, särskilt om pågående åtgärder, insatser och resultat.

Ändringsförslag    313

Förslag till förordning

Artikel 35

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 35

utgår

Kommitté

 

1.  Kommissionen ska biträdas av kommittén för grannskapspolitik, utvecklingssamarbete och internationellt samarbete. Denna kommitté ska vara en kommitté i den mening som avses i förordning (EU) nr 182/2011.

 

2.  När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5 i förordning (EU) nr 182/2011 tillämpas.

 

3.  Om kommitténs yttrande ska inhämtas genom skriftligt förfarande, ska det förfarandet avslutas utan resultat om kommitténs ordförande, inom tidsfristen för att avge yttrandet, så beslutar eller en enkel majoritet av kommittéledamöterna så begär.

 

4.  När det hänvisas till denna punkt ska artikel 8 i förordning (EU) nr 182/2011 jämförd med artikel 5 i den förordningen tillämpas.

 

5.  De beslut som antagits ska fortsätta att gälla under den tid som de dokument, handlingsprogram eller åtgärder som antagits eller ändrats varar.

 

6.  En observatör från Europeiska investeringsbanken ska delta i kommitténs överläggningar med hänsyn till frågor som rör Europeiska investeringsbanken.

 

Ändringsförslag    314

Förslag till förordning

Artikel 36 – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Information, kommunikation och publicitet

Transparens, kommunikation och offentliggörande av information

Ändringsförslag    315

Förslag till förordning

Artikel 36 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Mottagarna av unionsfinansiering ska framhålla unionsfinansieringens ursprung och säkerställa dess synlighet (i synnerhet när de främjar åtgärderna och deras resultat) genom att tillhandahålla enhetlig, verkningsfull och proportionell riktad information till olika målgrupper, däribland medierna och allmänheten.

1.  Mottagarna av unionsfinansiering ska framhålla unionsfinansieringens ursprung och säkerställa dess synlighet (i synnerhet när de främjar åtgärderna och deras resultat) genom att tillhandahålla enhetlig, verkningsfull och proportionell riktad information till olika målgrupper, däribland medierna och allmänheten. Kommissionen ska ansvara för övervakningen av att mottagarna uppfyller dessa krav.

Ändringsförslag    316

Förslag till förordning

Artikel 36 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Kommissionen ska vidta informations- och kommunikationsåtgärder avseende denna förordning och dess åtgärder och resultat. Medel som tilldelats denna förordning ska också bidra till den gemensamma kommunikationen av unionens politiska prioriteringar, i den mån prioriteringarna har direkt anknytning till de mål som avses i artikel 3.

2.  Kommissionen ska tillämpa informations- och kommunikationsåtgärder avseende denna förordning och dess åtgärder och resultat. Medel som tilldelats denna förordning ska också bidra till den gemensamma kommunikationen av unionens politiska prioriteringar, i den mån prioriteringarna har direkt anknytning till de mål som avses i artikel 3.

Ändringsförslag    317

Förslag till förordning

Artikel 36 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a.  Kommissionen ska vidta åtgärder för att stärka den strategiska kommunikationen och den offentliga diplomatin för att kommunicera unionens värden och mervärde.

Ändringsförslag    318

Förslag till förordning

Artikel 36 – punkt 2b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2b.  Kommissionen ska inrätta ett gemensamt övergripande offentligt centralt elektroniskt register över alla åtgärder som finansieras enligt denna förordning, inklusive kriterierna för att fastställa partnernas behov i resursfördelningsprocessen, och säkerställa att det uppdateras regelbundet, med undantag av de åtgärder som anses ge upphov till säkerhetsfrågor eller lokala politiskt känsliga frågor enligt artikel 37.

Ändringsförslag    319

Förslag till förordning

Artikel 36 – punkt 2c (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2c.  Registret ska även omfatta information om alla finansierings- och investeringsinsatser, inklusive på enskild nivå och projektnivå, och de viktigaste inslagen i samtliga garantiavtal inom EFHU+, inklusive information om de berättigade motparternas juridiska identitet, förväntade utvecklingsfördelar samt klagomålsförfaranden, varvid hänsyn ska tas till skyddet av konfidentiell och kommersiellt känslig information.

Ändringsförslag    320

Förslag till förordning

Artikel 36 – punkt 2d (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2d.  De berättigade motparterna inom EFHU+ ska, i enlighet med sin policy om transparens och unionens regler om dataskydd och om tillgång till handlingar och information, proaktivt och systematiskt på sina webbplatser offentliggöra information rörande alla finansierings- och investeringsinsatser som omfattas av garantin för yttre åtgärder, särskilt rörande på vilket sätt dessa insatser bidrar till att målen med och kraven i denna förordning uppfylls. Denna information ska delas upp på projektnivå. Den ska alltid ta hänsyn till skyddet av konfidentiell och kommersiellt känslig information. De berättigade motparterna ska även informera om unionens stöd i all information som de offentliggör om finansierings- och investeringsinsatser som omfattas av garantin för yttre åtgärder i enlighet med denna förordning.

Ändringsförslag    321

Förslag till förordning

Artikel 38

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 38

utgår

Klausul om Europeiska utrikestjänsten

 

Denna förordning ska tillämpas i överensstämmelse med beslut 2010/427/EU.

 

Ändringsförslag    322

Förslag till förordning

Artikel 38a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 38a

 

Styrning

 

En horisontell styrgrupp bestående av alla relevanta avdelningar vid kommissionen och utrikestjänsten och med vice ordföranden/den höga representanten eller en företrädare för denne som ordförande ska ansvara för styrningen, samordningen och förvaltningen av detta instrument under hela förvaltningscykeln för att säkerställa konsekvens, effektivitet, transparens och ansvarsskyldighet för alla delar av unionens finansiering av yttre åtgärder. Vice ordföranden/den höga representanten ska säkerställa den övergripande politiska samordningen av unionens yttre åtgärder. För alla åtgärder, inklusive snabbinsatsåtgärder och exceptionella stödåtgärder, och under hela cykeln för programplanering, planering och tillämpning av instrumentet, ska den höga representanten och utrikestjänsten samarbeta med berörda ledamöter och avdelningar inom kommissionen, vilka ska fastställas på grundval av arten av och målen för den planerade åtgärden och bygga på deras sakkunskap. Alla förslag till beslut ska utarbetas enligt kommissionens förfaranden och ska föreläggas kommissionen för antagande.

 

Europaparlamentet ska delta fullt ut i utformningen, programplaneringen, övervakningen och utvärderingen av instrumenten i syfte att garantera politisk kontroll och demokratisk granskning samt ansvarsskyldighet för unionens finansiering på området för yttre åtgärder.

Ändringsförslag    323

Förslag till förordning

Artikel 40 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Den ska tillämpas från och med den 1 januari 2021.

Den ska tillämpas från och med den 1 januari 2021 till och med den 31 december 2027.

Ändringsförslag    324

Förslag till förordning

Bilaga I – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Unionens stöd inom detta område kan också användas i syfte att göra det möjligt för Ryska federationen att delta i program för gränsöverskridande samarbete och i andra relevanta flerlandsprogram.

Unionens stöd inom detta område kan också användas i syfte att göra det möjligt för Ryska federationen att delta i program för gränsöverskridande samarbete och i andra relevanta flerlandsprogram, inklusive samarbete i fråga om utbildning, framför allt studentutbyten.

Ändringsförslag    325

Förslag till förordning

Bilaga II – del A – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  Stärka demokratin och de demokratiska processerna, styrningen och tillsynen, inbegripet transparenta och trovärdiga valprocesser.

(a)  Stärka demokratin och de inkluderande demokratiska processerna, styrningen och tillsynen, inbegripet ett oberoende rättsväsen, rättsstatsprincipen och transparenta, fredliga och trovärdiga valprocesser.

Ändringsförslag    326

Förslag till förordning

Bilaga II – del A – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  Stärka skyddet av de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna.

(b)  Stärka främjandet och skyddet av de mänskliga rättigheterna, såsom de fastställs i den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna, förverkliga därmed sammanhängande internationella instrument, stödja och skydda människorättsförsvarare, bidra till genomförandet av globala och regionala pakter och ramar, bygga upp civilsamhällets kapacitet när det gäller deras genomförande och övervakning samt lägga grunden för utformningen av en rättslig ram för skydd av personer som tvångsfördrivits till följd av klimatförändringarna.

Ändringsförslag    327

Förslag till förordning

Bilaga II – del A – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c)  Främja kampen mot diskriminering i alla dess former, och principen om jämlikhet, särskilt jämställdhet mellan könen och rättigheter för personer som tillhör minoriteter.

(c)  Främja kampen mot diskriminering i alla dess former och principen om jämlikhet, särskilt jämställdhet mellan könen, kvinnors och flickors rättigheter och egenmakt samt rättigheter för barn och unga, personer med funktionsnedsättning, personer som tillhör minoriteter, hbti-personer och urbefolkningar.

Ändringsförslag    328

Förslag till förordning

Bilaga II – del A – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(d)  Stödja ett blomstrande civilt samhälle och dess roll vid reformprocesser och demokratiska förändringar och främja ett möjliggörande utrymme för det civila samhällets och medborgarnas deltagande i det politiska beslutsfattandet.

(d)  Stödja ett blomstrande civilt samhälle, stärka dess roll vid politiska övergångar, reformprocesser och demokratiska förändringar och främja ett möjliggörande utrymme för det civila samhällets och medborgarnas deltagande i det politiska livet och i kontrollen av beslutsfattandet.

Ändringsförslag    329

Förslag till förordning

Bilaga II – del A – punkt 1 – led f

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(f)  Bygga upp resiliensen hos stater, samhällen, grupper och enskilda personer mot politiska, ekonomiska, miljömässiga, demografiska och samhälleliga påfrestningar och chocker.

(f)  Bygga upp resiliensen hos stater, samhällen, grupper och enskilda personer för att förbereda dem på att stå emot, anpassa sig och återhämta sig snabbt från miljömässiga och ekonomiska chocker, naturkatastrofer och katastrofer orsakade av människor samt konflikter och hälsokriser, och dessutom bidra till livsmedelstrygghet.

Ändringsförslag    330

Förslag till förordning

Bilaga II – del A – punkt 1 – led g

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(g)  Stärka utvecklingen av demokratiska offentliga institutioner på nationell och lokal nivå, ett oberoende, effektivt och ansvarigt rättsväsende, främjande av rättsstatsprincipen och tillgång till rättslig prövning för alla.

(g)  Stärka utvecklingen av demokratiska offentliga institutioner på internationell, nationell och lokal nivå, ett oberoende, effektivt och ansvarigt rättsväsen, främjande av rättsstatsprincipen, internationell rättskipning, ansvarsskyldighet och tillgång till rättslig prövning för alla.

Ändringsförslag    331

Förslag till förordning

Bilaga II – del A – punkt 1 – led h

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(h)  Stödja reformen av den offentliga förvaltningen, bland annat genom användandet av medborgarinriktad e-förvaltning, stärka de rättsliga ramarna och den institutionella strukturen, nationella statistiska system, kapacitet, sund förvaltning av offentliga finanser, och bidra till kampen mot korruption.

(h)  Stödja reformen av den offentliga förvaltningen, bland annat genom användandet av medborgarinriktad e-förvaltning, stärka de rättsliga ramarna och den institutionella strukturen, nationella statistiska system, kapacitet, sund förvaltning av offentliga finanser, och bidra till kampen mot korruption, skatteflykt, skatteundandragande och aggressiv skatteplanering.

Ändringsförslag    332

Förslag till förordning

Bilaga II – del A – punkt 1 – led j

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(j)  Öka transparensen och ansvarigheten för offentliga institutioner, stärka offentlig upphandling och förvaltning av de offentliga finanserna, utveckla e-förvaltning och förbättra tillhandahållandet av tjänster.

(j)  Öka transparensen och ansvarigheten för offentliga institutioner, stärka offentlig upphandling, bland annat genom att uppmuntra till utveckling av hållbarhetskriterier (avseende miljö, samhälle och ekonomi) och tillhörande mål, och förvaltning av de offentliga finanserna, utveckla e-förvaltning och förbättra tillhandahållandet av tjänster.

Ändringsförslag    333

Förslag till förordning

Bilaga II – del A – punkt 1 – led ka (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ka)  Främja parlamentarisk demokrati.

Ändringsförslag    334

Förslag till förordning

Bilaga II – del A – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  Utrota fattigdom i alla dess aspekter, bekämpa diskriminering och ojämlikhet och inte lämna någon på efterkälken.

(a)  Utrota fattigdom i alla dess aspekter, bekämpa diskriminering och ojämlikhet och inte lämna någon på efterkälken, och i första hand nå ut till dem som är mest eftersatta, genom att prioritera investeringar i offentliga tjänster på områdena hälso- och sjukvård, nutrition, utbildning och socialt skydd.

Ändringsförslag    335

Förslag till förordning

Bilaga II – del A – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  Öka ansträngningarna för antagande av policyer och lämpliga investeringar för att främja kvinnors och unga människors rättigheter och underlätta deras deltagande i det sociala, samhälleliga och ekonomiska livet och säkerställa att de kan bidra fullt ut till en inkluderande tillväxt och hållbar utveckling.

(b)  Öka ansträngningarna för antagande av policyer och lämpliga investeringar för att främja, skydda och förverkliga kvinnors, unga människors och barns rättigheter och rättigheterna för personer med funktionsnedsättning och underlätta deras engagemang och meningsfulla deltagande i det sociala, samhälleliga och ekonomiska livet och säkerställa att de kan bidra fullt ut till en inkluderande tillväxt och hållbar utveckling.

Ändringsförslag    336

Förslag till förordning

Bilaga II – del A – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c)  Främja skyddet och förverkligandet av kvinnors och flickors rättigheter, inbegripet ekonomiska, arbetsrättsliga och sociala rättigheter, sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, och förebygga sexuellt och könsrelaterat våld i alla former.

(c)  Främja skyddet och förverkligandet av kvinnors och flickors rättigheter och egenmakt, inbegripet ekonomiska, arbetsrättsliga och sociala rättigheter, markrättigheter och sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, och förebygga och skydda dem från sexuellt och könsrelaterat våld i alla former, vilket innefattar att främja allas tillgång till övergripande information om sexuell och reproduktiv hälsa och övergripande sexualundervisning. Främja samarbete inom forskning och innovation för nya och förbättrade verktyg för sexuell och reproduktiv hälsa, inbegripet familjeplanering, i synnerhet i resurssvaga miljöer.

Ändringsförslag    337

Förslag till förordning

Bilaga II – del A – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(d)  Ägna särskild uppmärksamhet åt personer som är missgynnade, utsatta och marginaliserade, bland annat barn, äldre, personer med funktionsnedsättningar, hbti-personer och ursprungsbefolkningar. Detta inbegriper att främja övergången från institutionsbaserad till samhällsbaserad vård och omsorg för barn.

(d)  Ägna särskild uppmärksamhet åt personer som är missgynnade, utsatta och marginaliserade, bland annat barn, äldre, personer med funktionsnedsättningar, hbti-personer och ursprungsbefolkningar. Detta inbegriper att främja övergången från institutionsbaserad till samhällsbaserad vård och omsorg för barn med och utan funktionsnedsättning.

Ändringsförslag    338

Förslag till förordning

Bilaga II – del A – punkt 2 – led e

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(e)  Främja ett integrerat synsätt för att hjälpa lokalsamhällen, särskilt de fattigaste, att förbättra tillgången till grundläggande behov och tjänster.

(e)  Främja ett integrerat synsätt för att hjälpa lokalsamhällen, särskilt de fattigaste och de som är svårast att nå, genom att bidra till allmän tillgång till grundläggande behov och tjänster, särskilt hälso- och sjukvård, inbegripet tjänster, information och artiklar för sexuell och reproduktiv hälsa, utbildning, nutrition och socialt skydd.

Ändringsförslag    339

Förslag till förordning

Bilaga II – del A – punkt 2 – led f

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(f)  Stödja tillhandahållandet av en säker och utvecklande miljö som ett viktigt inslag i främjandet av en frisk ung befolkning som kan nå sin fulla potential.

(f)  Ge barn, framför allt de mest marginaliserade, den bästa starten i livet genom att investera i barns tidiga utveckling och säkerställa att barn som lever i fattigdom eller under ojämlika villkor har tillgång till grundläggande tjänster avseende till exempel hälsa, nutrition, utbildning och socialt skydd. Stödja tillhandahållandet av en säker och utvecklande miljö som ett viktigt inslag i främjandet av en frisk ung befolkning som kan nå sin fulla potential, med särskild uppmärksamhet på flickors behov.

Ändringsförslag    340

Förslag till förordning

Bilaga II – del A – punkt 2 – led g

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(g)  Stödja allmän tillgång till tillräckliga, säkra och näringsrika livsmedel till överkomliga priser, särskilt för dem som befinner sig i de mest utsatta situationerna, och en förbättrad livsmedelstrygghet och nutrition, särskilt i länder som drabbas av långvariga eller återkommande kriser.

(g)  Stödja allmän tillgång till tillräckliga, säkra och näringsrika livsmedel till överkomliga priser, särskilt för dem som befinner sig i de mest utsatta situationerna, bland annat barn under fem års ålder, ungdomar, både flickor och pojkar, och kvinnor, i synnerhet när de är gravida och ammar, och en förbättrad livsmedelstrygghet och nutrition, särskilt i länder som drabbas av långvariga eller återkommande kriser, samt främja flersektoriella nutritionsinriktade strategier för jordbruket.

Ändringsförslag    341

Förslag till förordning

Bilaga II – del A – punkt 2 – led h

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(h)  Stödja allmän tillgång till säkert dricksvatten, sanitet och hygien, och en hållbar och integrerad vattenförvaltning.

(h)  Stödja allmän tillgång till säkert och tillräckligt dricksvatten, sanitet och hygien, och en hållbar och integrerad vattenförvaltning, vilka är viktiga faktorer i fråga om hälsa, utbildning, nutrition, klimatresiliens och jämställdhet mellan könen.

Ändringsförslag    342

Förslag till förordning

Bilaga II – del A – punkt 2 – led i

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(i)  Uppnå ett allmänt sjukvårdssystem, med rättvis tillgång till bra och överkomlig hälso- och sjukvård, bland annat genom att stödja starka och motståndskraftiga hälso- och sjukvårdssystem av god kvalitet och förbättra kapaciteten för tidig varning, riskminskning, riskhantering och återhämtning.

(i)  Uppnå ett allmänt sjukvårdssystem, med rättvis tillgång till bra och överkomlig hälso- och sjukvård, bland annat genom tjänster för sexuell och reproduktiv hälsa och genom att stödja inkluderande, starka och motståndskraftiga hälso- och sjukvårdssystem av god kvalitet som är tillgängliga för alla, och förbättra kapaciteten för tidig varning, riskminskning, riskhantering och återhämtning. Vidta kompletterande åtgärder genom unionens ramprogram för forskning och innovation för att hantera globala hälsorisker, utveckla säkra, effektiva och överkomligt prissatta vacciner mot och behandlingar av fattigdomsrelaterade och försummade sjukdomar, och förbättra reaktionerna på hälsorelaterade utmaningar, inbegripet överförbara sjukdomar, antimikrobiell resistens och nya sjukdomar och epidemier.

Ändringsförslag    343

Förslag till förordning

Bilaga II – del A – punkt 2 – led ja (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ja)  Stärka människors och samhällens resiliens, även genom ökade investeringar i lokalt ledda projekt för katastrofriskreducering och beredskapsprojekt.

Ändringsförslag    344

Förslag till förordning

Bilaga II – del A – punkt 2 – led jb (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(jb)  Hjälpa nationella regeringar och förvaltningar samt regionala och lokala självstyrelseorgan och förvaltningar att inrätta den infrastruktur som krävs, exempelvis vad gäller fysiska, tekniska och personalrelaterade aspekter, med hjälp av den senaste tekniska och administrativa utvecklingen, i syfte att göra det möjligt att korrekt registrera alla poster i folkbokföringen (från födsel till död) och vid behov offentliggöra officiellt erkända dokumentkopior, för att säkerställa att alla medborgare officiellt existerar och kan utöva sina grundläggande rättigheter.

Ändringsförslag    345

Förslag till förordning

Bilaga II – del A – punkt 2 – led k

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(k)  Främja en inkluderande och hållbar stadsutveckling i syfte att motverka urban ojämlikhet, med fokus på de mest behövande.

(k)  Främja en inkluderande och hållbar stadsutveckling i syfte att motverka urban ojämlikhet, med fokus på de mest behövande, och anta ett genusmedvetet förhållningssätt.

Ändringsförslag    346

Förslag till förordning

Bilaga II – del A – punkt 2 – led l

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(l)  Stödja lokala myndigheter att på lokal nivå förbättra tillhandahållandet av grundläggande tjänster och en rättvis tillgång till livsmedelstrygghet och tillgängliga, anständiga och prismässigt överkomliga bostäder samt att förbättra livskvaliteten, särskilt för dem som lever i informella bosättningar och slum.

utgår

Ändringsförslag    347

Förslag till förordning

Bilaga II – del A – punkt 2 – led m

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(m)  Främja inkluderande och rättvis högkvalitativ formell, informell och icke-formell utbildning för alla, på alla nivåer, inbegripet teknisk och yrkesinriktad utbildning, inklusive i nöd- och krissituationer, bland annat genom utnyttjande av digital teknik för att förbättra undervisning och inlärning.

(m)  Främja uppnåendet av internationellt överenskomna utbildningsmål med särskild inriktning på kostnadsfria allmänna utbildningssystem, genom inkluderande och rättvis högkvalitativ formell, informell och icke-formell utbildning, och främja möjligheter till livslångt lärande för alla, på alla nivåer, inbegripet barns tidiga utveckling samt teknisk och yrkesinriktad utbildning, inklusive i nöd- och krissituationer, bland annat genom utnyttjande av digital teknik för att förbättra undervisning och inlärning.

Ändringsförslag    348

Förslag till förordning

Bilaga II – del A – punkt 2 – led ma (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ma)  Stödja så kallade utbildningskorridorer för att säkerställa att studenter från krigsdrabbade länder kan studera vid unionens universitet.

Ändringsförslag    349

Förslag till förordning

Bilaga II – del A – punkt 2 – led n

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(n)  Stödja åtgärder för kapacitetsuppbyggnad, mobilitet i utbildningssyfte till, från eller mellan partnerländerna samt samarbete och politisk dialog med institutioner, organisationer, lokala verkställande organ och myndigheter i dessa länder.

(n)  Stödja åtgärder för mobilitet i utbildningssyfte, kapacitetsuppbyggnad och kulturellt samarbete till, från eller mellan partnerländerna samt samarbete och politisk dialog med institutioner, organisationer, lokala verkställande organ och myndigheter i dessa länder.

Ändringsförslag    350

Förslag till förordning

Bilaga II – del A – punkt 2 – led na (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(na)  Främja kapacitetsuppbyggnad och samarbete inom områdena vetenskap, teknik och forskning, framför allt för att ta itu dels med fattigdomsrelaterade samhällsutmaningar som oproportionellt påverkar partnerländer, dels med försummade områden inom forskning och innovation, där privatsektorsinvesteringarna är begränsade, och verka för öppna data och social innovation.

Ändringsförslag    351

Förslag till förordning

Bilaga II – del A – punkt 2 – led o

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(o)  Främja samarbete om vetenskap, teknik och forskning samt öppna data och innovation.

(o)  Främja kapacitetsuppbyggnad och samarbete om vetenskap, teknik och forskning samt öppna data, stordata, artificiell intelligens och innovation, under samordning med unionens ramprogram för forskning och innovation, för att bekämpa kompetensflykt.

Ändringsförslag    352

Förslag till förordning

Bilaga II – del A – punkt 2 – led q

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(q)  Främja interkulturell dialog och kulturell mångfald i alla dess former, bevara och främja kulturarvet och frigöra potentialen i de kreativa näringarna för hållbar social och ekonomisk utveckling.

(q)  Främja interkulturell dialog och kulturell mångfald i alla dess former, bevara och främja kulturarvet och frigöra potentialen i de kulturella och kreativa sektorerna för hållbar social och ekonomisk utveckling.

Ändringsförslag    353

Förslag till förordning

Bilaga II – del A – punkt 2 – led qa (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(qa)  Stödja åtgärder och främja samarbete inom idrott för att bidra till kvinnors, unga människors, enskilda individers och olika samhällsgruppers egenmakt, samt till målen för hälsa, utbildning och social delaktighet i Agenda 2030.

Ändringsförslag    354

Förslag till förordning

Bilaga II – del A – led 3 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Migration och mobilitet

3.  Migration, mobilitet och tvångsfördrivning

Ändringsförslag    355

Förslag till förordning

Bilaga II – del A – punkt 3 – led -a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(-a)  Stödja effektiva och människorättsbaserade migrationsstrategier på alla nivåer, inbegripet skyddsprogram, för att underlätta en säker, ordnad och laglig migration.

Ändringsförslag    356

Förslag till förordning

Bilaga III – del A – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  Stärka partnerskap på migrations- och mobilitetsområdet på grundval av en integrerad och balanserad strategi, som omfattar alla aspekter av migration, inbegripet stöd i genomförandet av unionens bilaterala eller regionala avtal och överenskommelser, inklusive partnerskap för rörlighet.

(a)  Bidra till att stärka bilaterala, regionala – inbegripet syd–syd-partnerskap – och internationella partnerskap på migrations- och mobilitetsområdet på grundval av en integrerad och balanserad strategi, som omfattar alla aspekter av migration och som är förenliga med skyldigheter enligt internationell rätt och unionsrätten och med människorättsliga skyldigheter.

Ändringsförslag    357

Förslag till förordning

Bilaga II – del A – punkt 3 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(aa)  Tillhandahålla stöd i genomförandet av unionens bilaterala eller regionala avtal och arrangemang med tredjeländer, inbegripet partnerskap för rörlighet, och inrättande av säkra och lagliga vägar, bland annat genom att ta fram avtal om viseringslättnader och vidarebosättning, även på grundval av ömsesidig ansvarighet och full respekt för humanitära och människorättsliga skyldigheter.

Ändringsförslag    358

Förslag till förordning

Bilaga II – del A – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  Stödja en hållbar återintegrering av återvändande migranter.

(b)  Stödja en hållbar och framgångsrik socioekonomisk återintegrering av återvändande migranter.

Ändringsförslag    359

Förslag till förordning

Bilaga II – del A – punkt 3 – led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(d)  Hantera irreguljär migration, människohandel, smuggling av migranter samt stärka samarbetet om en integrerad gränsförvaltning.

(d)  Minska sårbarheterna i migration, också genom att ta itu med irreguljär migration, och stärka den transnationella reaktionen på människohandel och smuggling av migranter i enlighet med internationell rätt och unionsrätten.

Ändringsförslag    360

Förslag till förordning

Bilaga II – del A – punkt 3 – led e

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(e)  Stärka den vetenskapliga, tekniska, mänskliga och institutionella kapaciteten att hantera migrationsströmmarna.

(e)  Stärka den vetenskapliga, tekniska, mänskliga och institutionella kapaciteten att hantera migrationsströmmarna, inbegripet insamling och användning av korrekta och disaggregerade data som underlag för en evidensbaserad politik för att underlätta en säker, ordnad och ansvarsfull migration.

Ändringsförslag    361

Förslag till förordning

Bilaga II – del A – punkt 3 – led f

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(f)  Stödja en effektiv och människorättsbaserad migrationspolitik, inklusive skyddsprogram.

utgår

Ändringsförslag    362

Förslag till förordning

Bilaga II – del A – punkt 3 – led g

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(g)  Främja villkor för att underlätta laglig migration och en välhanterad mobilitet, direkta personkontakter, och maximera migrationens utvecklingseffekter.

(g)  Främja villkor för att underlätta laglig migration och en välhanterad mobilitet och direkta personkontakter, inbegripet genom att tillhandahålla korrekt information i rätt tid i migrationens alla stadier.

Ändringsförslag    363

Förslag till förordning

Bilaga II – del A – punkt 3 – led ga (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ga)  Maximera migrationens utvecklingseffekter och förbättra den allmänna kunskapen om kopplingen mellan migration och utveckling.

Ändringsförslag    364

Förslag till förordning

Bilaga II – del A – punkt 3 – led h

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(h)  Säkra skydd för migranter och tvångsfördrivna personer.

(h)  Säkra skydd för migranter och tvångsfördrivna personer, med särskilt fokus på utsatta grupper och med tillämpning av en rättighetsbaserad strategi, och säkerställa erkännande och fastställande av status för personer i behov av internationellt skydd i blandade migrationsflöden.

Ändringsförslag    365

Förslag till förordning

Bilaga II – del A – punkt 3 – led i

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(i)  Stödja utvecklingsgrundade lösningar för tvångsförflyttade personer och deras värdsamhällen.

(i)  Stödja utvecklingsgrundade lösningar för tvångsfördrivna personer och deras värdsamhällen, inbegripet genom tillgång till utbildning och anständiga arbetstillfällen, i syfte att främja tvångsfördrivna personers värdighet, resiliens och självständighet samt deras integration i värdländernas ekonomiska och sociala liv.

Ändringsförslag    366

Förslag till förordning

Bilaga II – del A – punkt 3 – led j

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(j)  Stödja diasporans engagemang i ursprungsländerna.

(j)  Stödja diasporans engagemang i ursprungsländerna, i syfte att till fullo bidra till en hållbar utveckling.

Ändringsförslag    367

Förslag till förordning

Bilaga II – del A – punkt 3 – led ka (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ka)  Bidra till att ge migranter och samhällen egenmakt så att de kan förverkliga fullständig inkludering och social sammanhållning.

Ändringsförslag    368

Förslag till förordning

Bilaga II – del A – punkt 3 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Samarbetet på detta område kommer att förvaltas i överensstämmelse med [Asyl- och migrationsfonden], med full respekt för principen om en konsekvent politik för utveckling.

Ändringsförslag    369

Förslag till förordning

Bilaga II – del A – punkt 4 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  Bidra till partnernas ansträngningar att fullfölja sina åtaganden om klimatförändringar i linje med Parisavtalet om klimatförändringar, inbegripet genomförandet av nationellt fastställda bidrag och begränsnings- och anpassningsplaner, inbegripet synergier mellan anpassning och begränsning.

(b)  Stödja anpassningen till klimatförändringarna, med särskild tonvikt på särskilt sårbara stater och befolkningsgrupper som saknar resurser för att vidta nödvändiga åtgärder. Bidra till partnernas ansträngningar att fullfölja sina åtaganden om klimatförändringar i linje med Parisavtalet om klimatförändringar, inbegripet genomförandet av nationellt fastställda bidrag och begränsnings- och anpassningsplaner, inbegripet synergier mellan anpassning och begränsning, och sina åtaganden enligt andra multilaterala miljöavtal, exempelvis konventionen om biologisk mångfald och FN:s konvention för bekämpning av ökenspridning.

Ändringsförslag    370

Förslag till förordning

Bilaga II – del A – punkt 4 – led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(d)  Stärka samarbetet om hållbar energi. Främja och öka samarbetet om energieffektivitet och användning av förnybara energikällor.

(d)  Främja tillgången till hållbar energi i utvecklingsländerna, i syfte att uppfylla unionens åtagande från 2012 om att ge ytterligare 500 miljoner människor sådan tillgång senast 2030, och prioritera sådana lösningar som är baserade på småskalighet, mikronätssystem och system som inte är anslutna till elnätet, och som har ett högt miljö- och utvecklingsvärde. Stärka samarbetet om hållbar energi. Främja och öka samarbetet om energieffektivitet och användning av förnybara energikällor. Främja tillgången till tillförlitliga, säkra, överkomliga, rena och hållbara energitjänster, framför allt lokala och decentraliserade lösningar som garanterar energitillgång för personer som lever i fattigdom och i avlägsna regioner.

Ändringsförslag    371

Förslag till förordning

Bilaga II – del A – punkt 4 – led da (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(da)  Bygga upp kapaciteten att integrera miljömässig hållbarhet och klimatförändringsmål, och sträva efter grön tillväxt i nationella och lokala utvecklingsstrategier, inbegripet genom stöd till hållbarhetskriterier inom offentlig upphandling.

Ändringsförslag    372

Förslag till förordning

Bilaga II – del A – punkt 4 – led db (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(db)  Främja företagens sociala ansvar, tillbörlig aktsamhet i leveranskedjor och en konsekvent tillämpning av försiktighetsprincipen och principen om att förorenaren betalar.

Ändringsförslag    373

Förslag till förordning

Bilaga II – del A – punkt 4 – led dc (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(dc)  Främja miljömässigt hållbara jordbruksmetoder, inbegripet agroekologi, som bevisligen bidrar till att skydda ekosystem och biologisk mångfald samt öka miljöns och samhällets motståndskraft mot klimatförändringar på lång sikt.

Ändringsförslag    374

Förslag till förordning

Bilaga II – del A – punkt 4 – led f

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(f)  Stärka lokalsamhällenas delaktighet i kampen mot klimatförändringarna, bevarande av ekosystem och förvaltning av naturresurser. Främja en hållbar urban utveckling och resiliensen i urbana områden.

(f)  Stärka lokalsamhällenas och urbefolkningarnas delaktighet i kampen mot klimatförändringarna och kampen mot förlust av biologisk mångfald och naturvårdsbrott, samt bevarande av ekosystem och förvaltning av naturresurser, bland annat genom förbättrad besittningsrätt till mark och förvaltning av vattenresurser. Främja en hållbar urban utveckling och resiliensen i urbana områden.

Ändringsförslag    375

Förslag till förordning

Bilaga II – del A – punkt 4 – led fa (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(fa)  Stoppa handeln med konfliktmineraler och råda bot på gruvarbetarnas missförhållanden, stödja utvecklingen av lokalsamhällen i enlighet med förordning (EU) 2017/821 om skyldigheter avseende tillbörlig aktsamhet i leveranskedjan och kompletterande åtgärder, samt utarbeta en sådan strategi för mineraler som i nuläget ännu inte omfattas.

Ändringsförslag    376

Förslag till förordning

Bilaga II – del A – punkt 4 – led fb (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(fb)  Främja utbildning för hållbar utveckling för att ge människor egenmakt att förändra samhället och bygga en hållbar framtid.

Ändringsförslag    377

Förslag till förordning

Bilaga II – del A – punkt 4 – led g

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(g)  Främja bevarande, hållbar förvaltning och användning av naturresurser, samt återställande av naturresurser, sunda ekosystem och att stoppa förlusten av biologisk mångfald och skydda vilda växter och djur.

(g)  Främja bevarande, hållbar förvaltning och användning samt återställande av naturresurser och sunda ekosystem, och stoppa förlusten av biologisk mångfald och skydda vilda växter och djur, bland annat genom att bekämpa tjuvjakt och olaglig handel med vilda djur och växter.

Ändringsförslag    378

Förslag till förordning

Bilaga II – del A – punkt 4 – led ga (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ga)  Motverka förlust av biologisk mångfald och genomföra internationella och unionsbaserade initiativ som syftar till detta, framför allt genom att främja bevarande samt hållbar användning och förvaltning av landbaserade och marina ekosystem med tillhörande biologisk mångfald.

Ändringsförslag    379

Förslag till förordning

Bilaga II – del A – punkt 4 – led h

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(h)  Främja en integrerad och hållbar förvaltning av vattenresurser och samarbete inom området för gränsöverskridande vatten.

(h)  Främja en integrerad och hållbar förvaltning av vattenresurser och samarbete inom området för gränsöverskridande vatten i enlighet med internationell rätt.

Ändringsförslag    380

Förslag till förordning

Bilaga II – del A – punkt 4 – led i

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(i)  Främja bevarande och förstärkning av kollagren genom hållbar förvaltning av markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk samt bekämpa miljöförstöring, ökenspridning och markförstöring.

(i)  Främja bevarande och förstärkning av kollagren genom hållbar förvaltning av markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk samt bekämpa miljöförstöring, ökenspridning, mark- och skogsförstöring och torka.

Ändringsförslag    381

Förslag till förordning

Bilaga II – del A – punkt 4 – led j

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(j)  Begränsa avskogningen och främja skogslagstiftningens efterlevnad samt förvaltning av och handel med skog (Flegt), och bekämpa olaglig skogsavverkning och handel med olagligt virke och olagliga träprodukter.

(j)  Begränsa avskogningen och främja skogslagstiftningens efterlevnad samt förvaltning av och handel med skog (Flegt), och bekämpa olaglig skogsavverkning och handel med olagligt virke och olagliga träprodukter. Stödja bättre samhällsstyrning och kapacitetsuppbyggnad för en hållbar förvaltning av naturresurser. Stödja förhandlingar om och genomförande av frivilliga partnerskapsavtal.

Ändringsförslag    382

Förslag till förordning

Bilaga II – del A – punkt 4 – led k

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(k)  Stödja världshavsförvaltningen, inklusive skydd, återställande och bevarande av kust- och havsområden i alla dess former, inbegripet ekosystemen, kampen mot marint skräp, kampen mot olagligt, orapporterat och oreglerat fiske (IUU-fiske) och skyddet av den marina biologiska mångfalden.

(k)  Stödja världshavsförvaltningen, inklusive skydd, återställande och bevarande av kust- och havsområden i alla dess former, inbegripet ekosystemen, kampen mot marint skräp, kampen mot olagligt, orapporterat och oreglerat fiske (IUU-fiske) och skyddet av den marina biologiska mångfalden i enlighet med Förenta nationernas havsrättskonvention.

Ändringsförslag    383

Förslag till förordning

Bilaga II – del A – punkt 4 – led l

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(l)  Förstärka regionala strategier för katastrofriskreducering och resiliens, i synergi med politik och åtgärder för anpassning till klimatförändringarna.

(l)  Förstärka regionala strategier för katastrofriskreducering, beredskap och resiliens genom en lokalsamhällesbaserad och personcentrerad strategi, i synergi med politik och åtgärder för anpassning till klimatförändringarna.

Ändringsförslag    384

Förslag till förordning

Bilaga II – del A – punkt 4 – led m

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(m)  Främja resurseffektivitet och hållbar konsumtion och produktion, inbegripet kampen mot föroreningar och en sund hantering av kemikalier och avfall.

(m)  Främja resurseffektivitet och hållbar konsumtion och produktion (även i hela försörjningskedjan), inbegripet genom förhindrande av att naturresurser används för att finansiera konflikter och stöd till berörda parters efterlevnad av initiativ som Kimberleyprocessens certifieringssystem. Bekämpa föroreningar och bidra till en sund hantering av kemikalier och avfall.

Ändringsförslag    385

Förslag till förordning

Bilaga II – del A – punkt 4 – led n

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(n)  Stödja ansträngningar för att förbättra den hållbara ekonomiska diversifieringen, konkurrenskraften och handeln, utvecklingen av den privata sektorn med särskild inriktning på koldioxidsnål och klimatresilient grön tillväxt, mikroföretag och små och medelstora företag och kooperativ, och utnyttja befintliga handelsavtal med EU.

(n)  Stödja ansträngningar för att förbättra den hållbara ekonomiska diversifieringen, konkurrenskraften, värdefördelningsbaserade försörjningskedjor och den rättvisa handeln, utvecklingen av den privata sektorn med särskild inriktning på koldioxidsnål och klimatresilient grön tillväxt, mikroföretag, sociala företag och små och medelstora företag och kooperativ, och utnyttja de utvecklingsmässiga fördelarna med befintliga handelsavtal med EU.

Ändringsförslag    386

Förslag till förordning

Bilaga II – del A – punkt 4 – led na (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(na)  Fullgöra de internationella åtagandena om bevarande av biologisk mångfald i fördrag som konventionen om biologisk mångfald, konventionen om internationell handel med utrotningshotade arter av vilda djur och växter (Cites), konventionen om skydd av flyttande vilda djur och andra fördrag om biologisk mångfald.

Ändringsförslag    387

Förslag till förordning

Bilaga II – del A – punkt 4 – led nb (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(nb)  Öka integrationen av klimat- och miljömålen i unionens utvecklingssamarbete genom stöd till metodologiskt arbete och forskning om, i och av utvecklingsländer, inbegripet mekanismer för övervakning, rapportering och kontroll samt kartläggning, bedömning och värdering av ekosystem, förbättra miljökunskapen och främja innovativa åtgärder och politisk samstämmighet.

Ändringsförslag    388

Förslag till förordning

Bilaga II – del A – punkt 4 – led nc (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(nc)  Bemöta globala och transregionala verkningar av klimatförändringarna som har potentiellt destabiliserande effekter för utveckling, fred och säkerhet.

Ändringsförslag    389

Förslag till förordning

Bilaga II – del A – punkt 5 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  Stödja företagande och anständig sysselsättning och anställbarhet genom utveckling av färdigheter och kompetenser, utbildning, förbättring av arbetsnormer och arbetsvillkor, och skapa möjligheter för framför allt unga.

(a)  Stödja företagande, även genom mikrofinansiering, anständig sysselsättning och anställbarhet genom utveckling av färdigheter och kompetenser, utbildning, åtgärder för en fullständig tillämpning av ILO:s arbetsnormer, inbegripet social dialog och bekämpande av barnarbete, arbetsvillkor i en hälsosam miljö och löner som går att leva på, och skapa möjligheter för framför allt unga.

Ändringsförslag    390

Förslag till förordning

Bilaga II – del A – punkt 5 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  Stödja nationella utvecklingsvägar för att maximera de positiva resultaten på det sociala området och effekterna och främja progressiv beskattning och en fördelningsinriktad offentlig politik.

(b)  Stödja nationella utvecklingsvägar för att maximera de positiva resultaten och effekterna på det sociala området, främja en effektiv och hållbar beskattning och en fördelningsinriktad offentlig politik, samt inrättandet och stärkandet av hållbara socialskydds- och socialförsäkringssystem. Stödja insatser på nationell och internationell nivå för att bekämpa skatteundandragande och skatteparadis.

Ändringsförslag    391

Förslag till förordning

Bilaga II – del A – punkt 5 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c)  Förbättra företags- och investeringsklimatet, skapa ett gynnsamt regelverk för ekonomisk utveckling och stöd till företag, särskilt små och medelstora företag, att utöka sin verksamhet och skapa arbetstillfällen.

(c)  Bidra till ett ansvarsfullt företags- och investeringsklimatet, skapa ett gynnsamt regelverk för ekonomisk utveckling och hjälpa företag, särskilt små och medelstora företag, kooperativ och sociala företag, att utöka sin verksamhet och skapa arbetstillfällen, samt främja utvecklingen av en solidarisk ekonomi och stimulera ansvarsskyldighet i den privata sektorn.

Ändringsförslag    392

Förslag till förordning

Bilaga II – del A – punkt 5 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ca)  Främja företagens ansvar och prövningsmekanismer vid människorättskränkningar i samband med verksamhet inom den privata sektorn. Stödja insatser på lokal, regional och internationell nivå för att säkerställa att företagen respekterar människorättsnormer och regleringens utveckling, inbegripet när det gäller obligatorisk tillbörlig aktsamhet och ett internationellt bindande instrument om företag och mänskliga rättigheter på global nivå.

Ändringsförslag    393

Förslag till förordning

Bilaga II – del A – punkt 5 – led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(d)  Stärka social och miljömässig hållbarhet, företagens sociala ansvar och ansvarsfullt företagande genom hela värdekedjan.

(d)  Stärka social och miljömässig hållbarhet, företagens sociala ansvar och ansvarsfullt företagande genom hela värdekedjan, samt säkerställa värdefördelning, skäliga priser och rättvisa handelsvillkor.

Ändringsförslag    394

Förslag till förordning

Bilaga II – del A – punkt 5 – led e

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(e)  Öka effektiviteten i de offentliga utgifterna och främja en mer strategisk användning av offentlig finansiering, inklusive genom blandfinansieringsinstrument för att generera ytterligare offentliga och privata investeringar.

(e)  Öka effektiviteten och hållbarheten i de offentliga utgifterna, inklusive genom att främja hållbar offentlig upphandling, och främja en mer strategisk användning av offentlig finansiering, inklusive genom blandfinansieringsinstrument för att generera ytterligare offentliga och privata investeringar.

Ändringsförslag    395

Förslag till förordning

Bilaga II – del A – punkt 5 – led g

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(g)  Främja intern ekonomisk, social och territoriell sammanhållning för att knyta starkare band mellan stads- och landsbygdsområden och underlätta utvecklingen av turismsektorn som en drivkraft för hållbar utveckling.

(g)  Främja intern ekonomisk, social och territoriell sammanhållning för att knyta starkare band mellan stads- och landsbygdsområden och underlätta utvecklingen av både kreativa sektorer och den kulturella turismsektorn som en drivkraft för hållbar utveckling.

Ändringsförslag    396

Förslag till förordning

Bilaga II – del A – punkt 5 – led h

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(h)  Öka och diversifiera jordbruks- och livsmedelsvärdekedjor, främja ekonomisk diversifiering, mervärde, regional integration, konkurrenskraft och handel, samt stärka hållbara, koldioxidsnåla och klimatförändringståliga innovationer.

(h)  Öka och diversifiera hållbara och inkluderande jordbruks- och livsmedelsvärdekedjor, främja livsmedelstrygghet och ekonomisk diversifiering, mervärde, regional integration, konkurrenskraft och rättvis handel, samt stärka hållbara, koldioxidsnåla och klimatförändringståliga innovationer.

Ändringsförslag    397

Förslag till förordning

Bilaga II – del A – punkt 5 – led ha (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ha)  Fokusera på ekologiskt effektiv intensifiering av det småskaliga jordbruket, med särskild inriktning på kvinnor, genom att stödja effektiva och långsiktiga nationella politiska insatser, strategier och rättsliga ramar för en rättvis och hållbar tillgång till resurser, bland annat mark, vatten, (mikro)lån och andra incitament för jordbruket.

Ändringsförslag    398

Förslag till förordning

Bilaga II – del A – punkt 5 – led hb (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(hb)  Aktivt stödja ett större deltagande av det civila samhället och jordbruksorganisationer i beslutsfattande och forskningsprogram samt göra dem mer delaktiga i genomförandet och utvärderingen av statliga program.

Ändringsförslag    399

Förslag till förordning

Bilaga II – del A – punkt 5 – led j

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(j)  Främja allmän tillgång till hållbar energi, främja en koldioxidsnål, klimattålig och resurseffektiv cirkulär ekonomi i linje med Parisavtalet om klimatförändringar.

(j)  Främja allmän tillgång till säker, prismässigt överkomlig samt hållbar energi, och främja en koldioxidsnål, klimattålig och resurseffektiv cirkulär ekonomi i linje med Parisavtalet om klimatförändringar.

Ändringsförslag    400

Förslag till förordning

Bilaga II – del A – punkt 5 – led l

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(l)  Främja prismässigt överkomlig, inkluderande och tillförlitlig digital konnektivitet, och stärka den digitala ekonomin.

(l)  Främja prismässigt överkomlig, inkluderande, tillförlitlig och säker digital konnektivitet, och stärka den digitala ekonomin. Främja digital kompetens och digitala färdigheter. Främja digitalt företagande och nya, tillhörande arbetstillfällen. Främja användning av digital teknik som ett verktyg för hållbar utveckling. Arbeta för it-säkerhet, dataskydd och andra regleringsfrågor med anknytning till digitalisering.

Ändringsförslag    401

Förslag till förordning

Bilaga II – del A – punkt 5 – led m

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(m)  Utveckla och stärka marknader och sektorer på ett sätt som kan främja en inkluderande och hållbar tillväxt.

(m)  Utveckla och stärka marknader och sektorer på ett sätt som kan främja en inkluderande och hållbar tillväxt, samt rättvis handel.

Ändringsförslag    402

Förslag till förordning

Bilaga II – del A – punkt 5 – led n

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(n)  Stödja den regionala integrationsagendan och optimal handelspolitik, och stödja konsolidering och genomförande av handelsavtal mellan EU och dess partner.

(n)  Stödja den regionala integrationsagendan och optimal handelspolitik till gagn för en inkluderande och hållbar utveckling, och stödja konsolidering och genomförande av avtal för rättvis handel mellan unionen och dess partner, inbegripet helhetsavtal och asymmetriska avtal med partner bland utvecklingsländerna. Främja och stärka multilateralism, hållbart ekonomiskt samarbete samt Världshandelsorganisationens regler.

Ändringsförslag    403

Förslag till förordning

Bilaga II – del A – punkt 5 – led o

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(o)  Främja samarbete om vetenskap, teknik och forskning samt öppna data och innovation.

(o)  Främja samarbete om vetenskap, teknik och forskning, digitalisering, öppna data, stordata och artificiell intelligens samt innovation, inklusive utveckling av vetenskapsdiplomati.

Ändringsförslag    404

Förslag till förordning

Bilaga II – del A – punkt 5 – led p

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(p)  Främja interkulturell dialog och kulturell mångfald i alla dess former och bevara och främja kulturarvet.

(p)  Främja interkulturell dialog och kulturell mångfald i alla dess former, utveckla lokalt hantverk såväl som samtida konstformer och kulturyttringar och bevara och främja kulturarvet.

Ändringsförslag    405

Förslag till förordning

Bilaga II – del A – punkt 5 – led r

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(r)  Förbättra tillgången till anständigt arbete och skapa mer inkluderande och välfungerande arbetsmarknader och sysselsättningspolitik som inriktas på anständigt arbete för alla, särskilt för ungdomar.

(r)  Förbättra allas tillgång till anständigt arbete i en hälsosam miljö och skapa mer inkluderande och välfungerande arbetsmarknader och sysselsättningspolitik som inriktas på anständigt arbete, respekt för de mänskliga rättigheterna och arbetstagarnas rättigheter, inklusive löner som går att leva på för alla, särskilt för kvinnor och ungdomar.

Ändringsförslag    406

Förslag till förordning

Bilaga II – del A – punkt 5 – led ra (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ra)  Säkerställa en rättvis och hållbar tillgång till utvinningssektorer som inte bidrar till konflikter eller korruption.

Ändringsförslag    407

Förslag till förordning

Bilaga II – del A – punkt 5 – led s

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(s)  Främja en rättvis, hållbar och icke snedvriden tillgång till utvinningssektorerna.

(s)  Främja en rättvis, hållbar och icke snedvriden tillgång till utvinningssektorerna. Säkerställa ökad transparens, tillbörlig aktsamhet och ansvarsskyldighet för investerarna och samtidigt främja ansvarsskyldighet inom den privata sektorn. Vidta åtgärder som medföljer Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/821 av den 17 maj 2017 om fastställande av skyldigheter avseende tillbörlig aktsamhet i leveranskedjan för unionsimportörer av tenn, tantal och volfram, malmer av dessa metaller, samt guld med ursprung i konfliktdrabbade områden och högriskområden.

Ändringsförslag    408

Förslag till förordning

Bilaga II – del A – punkt 6 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6.  Säkerhet, stabilitet och fred

6.  Fred, säkerhet och stabilitet

Ändringsförslag    409

Förslag till förordning

Bilaga II – del A – punkt 6 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  Bidra till fred och stabilitet genom att bygga upp resiliensen hos stater, samhällen, grupper och enskilda personer mot politiska, ekonomiska, miljömässiga, demografiska och samhälleliga påfrestningar och chocker.

(a)  Bidra till fred, konfliktförebyggande och därmed till stabilitet genom att bygga upp resiliensen hos stater, samhällen, grupper och enskilda personer mot politiska, ekonomiska, miljömässiga, demografiska och samhälleliga påfrestningar och chocker, inklusive genom att stödja resiliensbedömningar för att fastställa samhällens inneboende kapacitet att stå emot, anpassa sig efter och snabbt återhämta sig från sådana påfrestningar och chocker.

Ändringsförslag    410

Förslag till förordning

Bilaga II – del A – punkt 6 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(aa)  Främja ickevåldskultur, inbegripet genom att stödja formell och informell fredsutbildning.

Ändringsförslag    411

Förslag till förordning

Bilaga II – del A – punkt 6 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  Stödja konfliktförebyggande, tidig varning och fredsbyggande genom medling, krishantering och stabilisering.

(b)  Stödja konfliktförebyggande, tidig varning och fredsbyggande genom medling, krishantering och stabilisering samt återuppbyggnad efter konflikter, inbegripet en förstärkt roll för kvinnor i alla dessa skeden. Främja, underlätta och bygga upp kapacitet när det gäller förtroendeskapande, medling, dialog och försoning, goda grannförbindelser samt andra åtgärder som bidrar till att förebygga och lösa konflikter, med särskild hänsyn till framväxande spänningar mellan samhällen såväl som försoningsåtgärder mellan samhällsgrupper och vid utdragna konflikter och kriser.

Ändringsförslag    412

Förslag till förordning

Bilaga II – del A – punkt 6 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ba)  Stödja återanpassning och återintegrering av offer för väpnade konflikter samt avväpning, demobilisering och återanpassning av före detta stridande och deras familjer i det civila samhället, även med hänsyn till kvinnors särskilda intressen.

Ändringsförslag    413

Förslag till förordning

Bilaga II – del A – punkt 6 – led bb (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(bb)  Utöka kvinnors och ungas roll i fredsbyggande och konfliktförebyggande åtgärder och deras inkludering i samhället, deras meningsfulla civila och politiska delaktighet samt sociala erkännande. Stödja genomförandet av FN:s säkerhetsråds resolution nr 1325, särskilt i sårbara och konfliktdrabbade situationer och länder samt i situationer och länder efter konflikter.

Ändringsförslag    414

Förslag till förordning

Bilaga II – del A – punkt 6 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c)  Stödja reformer av säkerhetssektorn som successivt tillhandahåller både privatpersoner och staten en effektivare och mer ansvarig säkerhet för hållbar utveckling.

(c)  Stödja reformer av den konfliktkänsliga säkerhetssektorn som successivt tillhandahåller både privatpersoner och staten en effektivare, mer demokratisk och mer ansvarig säkerhet för hållbar utveckling och fred.

Ändringsförslag    415

Förslag till förordning

Bilaga II – del A – punkt 6 – led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(d)  Stödja kapacitetsuppbyggnad av militära aktörer för att stödja utveckling och säkerhet för utveckling.

(Berör inte den svenska versionen.)

Ändringsförslag    416

Förslag till förordning

Bilaga II – del A – punkt 6 – led da (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(da)  Stödja regionala och internationella nedrustningsinitiativ samt system och mekanismer för vapenexportkontroll.

Ändringsförslag    417

Förslag till förordning

Bilaga II – del A – punkt 6 – led e

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(e)  Stödja regionala och internationella initiativ som bidrar till säkerhet, stabilitet och fred.

(e)  Stödja lokala, regionala och internationella initiativ som bidrar till säkerhet, stabilitet och fred samt sammankoppla dessa olika initiativ.

Ändringsförslag    418

Förslag till förordning

Bilaga II – del A – punkt 6 – led f

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(f)  Förebygga och motverka radikalisering som leder till våldsam extremism och terrorism.

(f)  Förebygga och motverka radikalisering som leder till våldsam extremism och terrorism genom innehållsspecifika, konflikt- och jämställdhetskänsliga och människocentrerade program och åtgärder.

Ändringsförslag    419

Förslag till förordning

Bilaga II – del A – punkt 6 – led fa (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(fa)  Åtgärda de socioekonomiska konsekvenserna för civilbefolkningen av truppminor, oexploderad ammunition eller explosiva lämningar efter krig, inbegripet kvinnors behov.

Ändringsförslag    420

Förslag till förordning

Bilaga II – del A – punkt 6 – led fb (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(fb)  Åtgärda de sociala effekterna eller omstrukturera väpnade styrkor, inbegripet kvinnors behov.

Ändringsförslag    421

Förslag till förordning

Bilaga II – del A – punkt 6 – led fc (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(fc)  Stödja tillfälliga tribunaler, sannings- och försoningskommissioner och mekanismer på lokal, nationell, regional och internationell nivå.

Ändringsförslag    422

Förslag till förordning

Bilaga II – del A – punkt 6 – led h

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(h)  Främja gränsöverskridande samarbete i fråga om en hållbar förvaltning av gemensamma naturresurser.

(h)  Främja gränsöverskridande samarbete i fråga om en hållbar förvaltning av gemensamma naturresurser i enlighet med internationell rätt och unionsrätten.

Ändringsförslag    423

Förslag till förordning

Bilaga II – del A – punkt 6 – led i

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(i)  Samarbete med tredjeländer när det gäller fredlig användning av kärnenergi, särskilt genom kapacitetsuppbyggnad och utveckling av infrastruktur i tredjeländer inom hälsa, jordbruk och livsmedelssäkerhet, samt stöd till sociala åtgärder för att ta itu med konsekvenserna för de mest utsatta befolkningsgrupperna som utsatts för en radiologisk olycka och som syftar till att förbättra deras levnadsvillkor, och främja kunskapsförvaltning, fortbildning och utbildning i kärnkraftsrelaterade områden.

(i)  Samarbete med tredjeländer när det gäller fredlig användning av kärnenergi, särskilt genom kapacitetsuppbyggnad och utveckling av infrastruktur i tredjeländer inom hälsa, jordbruk och livsmedelssäkerhet, samt stöd till sociala åtgärder för att ta itu med konsekvenserna för de mest utsatta befolkningsgrupperna som utsatts för en radiologisk olycka och som syftar till att förbättra deras levnadsvillkor, och främja kunskapsförvaltning, fortbildning och utbildning i kärnkraftsrelaterade områden. Sådana verksamheter ska utvecklas i samverkan med åtgärder inom ramen för det europeiska instrumentet för kärnsäkerhet, som inrättats genom förordning (EU) …/… [förordningen om det europeiska instrumentet för kärnsamarbete (EINS)].

Ändringsförslag    424

Förslag till förordning

Bilaga II – del A – punkt 6 – led j

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(j)  Förbättra sjöfartsskyddet för att möjliggöra säkra, trygga, rena och hållbart förvaltade hav.

(j)  Förbättra sjöfartsskyddet och sjöfartssäkerheten för att möjliggöra säkra, trygga, rena och hållbart förvaltade hav.

Ändringsförslag    425

Förslag till förordning

Bilaga II – del A – punkt 7 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ca)  Stödja och stärka partnerländernas och partnerregionernas samarbete med unionens angränsande yttersta randområden samt med utomeuropeiska länder och territorier som omfattas av rådets beslut [...] av den [...] om associering av de utomeuropeiska länderna och territorierna med Europeiska unionen.

Ändringsförslag    426

Förslag till förordning

Bilaga II – del A – punkt 7 – led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(d)  Främja en gynnsam miljö för det civila samhällets organisationer, inbegripet stiftelser, och möjliggöra deras deltagande på ett meningsfullt och strukturerat sätt i nationella strategier och stärka deras förmåga att utöva sin roll som oberoende aktörer inom utveckling och samhällsstyrning, samt stärka nya typer av partnerskap med organisationer i det civila samhället, och främja en omfattande och strukturerad dialog med unionen och en effektiv användning av EU:s landsspecifika färdplaner för samarbetet med det civila samhället.

(d)  Främja en gynnsam miljö för det civila samhällets organisationer, inbegripet stiftelser, och möjliggöra deras deltagande i nationella strategier och stärka deras förmåga att utöva sin roll som oberoende aktörer inom utveckling och samhällsstyrning, samt stärka nya typer av partnerskap med organisationer i det civila samhället, och främja en omfattande och strukturerad dialog med unionen och en effektiv användning och ett effektivt genomförande av unionens landsspecifika färdplaner för samarbetet med det civila samhället.

Ändringsförslag    427

Förslag till förordning

Bilaga II – del A – punkt 7 – led f

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(f)  Samverka mer effektivt med medborgare i tredjeländer, bland annat genom att dra full nytta av ekonomisk, kulturell och offentlig diplomati.

(f)  Samverka mer effektivt med medborgare och människorättsförsvarare i tredjeländer, bland annat genom att dra full nytta av ekonomisk, kulturell, idrottslig och offentlig diplomati.

Ändringsförslag    428

Förslag till förordning

Bilaga II – del B

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

B:  Specifikt för grannskapsområdet

utgår

(a)  Främja ökat politiskt samarbete.

 

(b)  Stödja genomförandet av associeringsavtal eller andra nuvarande eller framtida avtal, liksom gemensamt överenskomna associeringsagendor och partnerskapsprioriteringar eller motsvarande dokument.

 

(c)  Främja ett fördjupat partnerskap med samhällen mellan unionen och partnerländerna, inklusive genom direkta personkontakter.

 

(d)  Förbättra det regionala samarbetet, särskilt inom ramen för det östliga partnerskapet, unionen för Medelhavsområdet, och samarbete inom det europeiska grannskapet samt gränsöverskridande samarbete.

 

(e)  Uppnå en gradvis integrering i unionens inre marknad och ökat sektoriellt och sektorsövergripande samarbete, inbegripet genom tillnärmning av lagstiftningen och konvergens av regelverken med unionens normer och andra relevanta internationella normer samt bättre marknadstillträde, inbegripet genom djupgående och omfattande frihandelsområden samt därmed relaterat institutionsbyggande och investeringar.

 

Ändringsförslag    429

Förslag till förordning

Bilaga III – punkt 1 – strecksats 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

  Bidra till framsteg när det gäller de grundläggande värdena demokrati, rättsstaten, de mänskliga rättigheternas universalitet och odelbarhet, respekt för människors värde, jämlikhet och solidaritet samt respekt för principerna i Förenta nationernas stadga och i folkrätten.

utgår

Ändringsförslag    430

Förslag till förordning

Bilaga III – punkt 1 – strecksats 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

  Möjliggöra samarbete och partnerskap med det civila samhället i frågor som rör mänskliga rättigheter och demokrati, även i känsliga och brådskande situationer. En sammanhängande och övergripande strategi på alla nivåer ska utformas för att nå nedanstående mål.

utgår

Ändringsförslag    431

Förslag till förordning

Bilaga III – punkt 1 – strecksats 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

  Upprätthålla mänskliga rättigheter och grundläggande friheter för alla, bidra till att skapa samhällen där det råder deltagande, icke-diskriminering, tolerans, rättvisa och ansvarighet, solidaritet och jämställdhet. Respekt för och efterlevnad av mänskliga rättigheter och grundläggande friheter för alla ska övervakas, främjas och stärkas i enlighet med principerna om de mänskliga rättigheternas universalitet, odelbarhet och ömsesidiga samverkan. Programmet omfattar medborgerliga, politiska, ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter. Utmaningar när det gäller mänskliga rättigheter ska hanteras och man ska samtidigt stimulera det civila samhället och skydda och ge egenmakt åt människorättsförsvarare, också när utrymmet för deras åtgärder minskar.

utgår

Ändringsförslag    432

Förslag till förordning

Bilaga III – punkt 1 – strecksats 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

  Utveckla, främja och skydda demokratin, och uttömmande behandla alla aspekter av demokratisk samhällsstyrning, inbegripet en förstärkt demokratisk pluralism, öka medborgardeltagandet och stödja trovärdiga, inkluderande och transparenta valprocesser. Demokratin ska stärkas genom upprätthållande av grundpelarna för demokratiska system, t.ex. rättsstatsprincipen, demokratiska normer och värderingar, mediernas oberoende, ansvarsfulla och inkluderande institutioner, politiska partier och parlament, och kampen mot korruption. Valövervakning spelar en viktig roll i det övergripande stödet för demokratiska processer. EU:s valobservatörsuppdrag ska fortsätta att vara en viktig del av programmet, liksom uppföljningen av rekommendationerna från EU:s valobservatörsuppdrag.

utgår

Ändringsförslag    433

Förslag till förordning

Bilaga III – punkt 1 – strecksats 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

  Främja en effektiv multilateralism och strategiska partnerskap, för att bidra till att stärka kapaciteten hos internationella, regionala och nationella ramar för att främja och skydda mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatsprincipen. Strategiska partnerskap ska förstärkas, särskilt kontoret för FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter (OHCHR), Internationella brottmålsdomstolen (ICC) och relevanta regionala och nationella mekanismer för mänskliga rättigheter. Dessutom ska programmet främja utbildning och forskning om mänskliga rättigheter och demokrati, bland annat genom Global Campus for Human Rights and Democracy.

utgår

Ändringsförslag    434

Förslag till förordning

Bilaga III – punkt 1 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Inom ramen för detta program ska unionen tillhandahålla bistånd för att i partnerskap med det civila samhället ta itu med globala, regionala, nationella och lokala människorätts- och demokratiseringsfrågor inom följande strategiska insatsområden:

 

1a.  Skydda och främja de mänskliga rättigheterna och människorättsförsvarare i länder och brådskande situationer där de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna är mest utsatta för risker, bland annat genom att på ett flexibelt och övergripande sätt ta itu med brådskande behov av skydd för människorättsförsvarare.

 

Fokus ligger på mänskliga rättigheter och demokratifrågor som inte kan lösas genom geografiska eller andra tematiska program på grund av sin känsliga eller akuta karaktär. I sådana fall ska prioriteringen vara att främja respekten för relevant internationell rätt och tillhandahålla det lokala civila samhället konkret stöd och konkreta åtgärder för genomförande under mycket svåra omständigheter. Särskild uppmärksamhet ska också ägnas åt att stärka en särskild mekanism för skydd av människorättsförsvarare.

 

1b.  Upprätthålla mänskliga rättigheter och grundläggande friheter för alla, bidra till att skapa samhällen där det råder deltagande, icke-diskriminering, jämlikhet, social rättvisa, internationell rättvisa och ansvarighet.

 

Unionens bistånd ska kunna bidra till att ta itu med de känsligaste politiska frågorna, såsom dödsstraff, tortyr, yttrandefriheten i begränsande sammanhang, diskriminering av utsatta grupper, samt skydd och främjande av barnets rättigheter (t.ex. barnarbete, handel med barn, barnprostitution och barnsoldater) och ska – eftersom det inte är beroende av åtgärder men samtidigt är i allra högsta grad flexibelt när det gäller samarbetsvillkoren – utgöra ett svar på nya och komplexa utmaningar, såsom skyddet av personer som fördrivits på grund av klimatförändringar.

 

1c.  Befästa och stödja demokrati genom att behandla alla aspekter av demokratisk samhällsstyrning, inbegripet en förstärkt demokratisk pluralism, öka medborgardeltagandet, skapa en gynnsam miljö för det civila samhället och stödja trovärdiga, inkluderande och transparenta valprocesser, särskilt genom EU:s valobservatörsuppdrag.

 

Demokratin ska stärkas genom upprätthållande av grundpelarna för demokratiska system, t.ex. rättsstatsprincipen, demokratiska normer och värderingar, mediernas oberoende, ansvarsfulla och inkluderande institutioner, politiska partier och parlament, samt en ansvarsskyldig säkerhetssektor, och kampen mot korruption. Prioriteringen ska vara att tillhandahålla politiska aktörer konkret stöd och konkreta åtgärder för genomförande under mycket svåra omständigheter. Valövervakning spelar en viktig roll i det övergripande stödet för demokratiska processer. EU:s valobservatörsuppdrag ska fortsätta att vara en viktig del av programmet, liksom uppföljningen av rekommendationerna från dessa valobservatörsuppdrag. Ett annat fokus kommer att ligga på att stödja medborgarbaserade valobservatörsorganisationer och deras regionala nätverk över hela världen.

 

Kapaciteten och synligheten när det gäller medborgarbaserade valobservatörsorganisationer i de öst- och sydeuropeiska grannländerna och respektive regionala plattformorganisationer ska stärkas, framför allt genom att främja en hållbar peer learning-verksamhet för oberoende, opartiska medborgarbaserade valobservatörsorganisationer. Unionen ska arbeta för att stärka de nationella valobservatörsorganisationernas kapacitet, tillhandahålla väljarutbildning, mediekunskap, program för att övervaka genomförandet av rekommendationer från nationella och internationella valobservatörsuppdrag, värna om val- och valobservatörsinrättningarnas trovärdighet och tilliten till dessa.

 

1d.  Främja en effektiv multilateralism och strategiska partnerskap, i syfte att bidra till att stärka kapaciteten hos internationella, regionala och nationella ramar och ge egenmakt åt lokala aktörer för att främja och skydda mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatsprincipen.

 

Partnerskap för mänskliga rättigheter, som ska inriktas på att stärka nationella och internationella strukturer för mänskliga rättigheter, inbegripet stöd till multilateralism, eftersom oberoendet och effektiviteten hos kontoret för FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter (OHCHR), Internationella brottmålsdomstolen (ICC) och relevanta regionala mekanismer för mänskliga rättigheter är av avgörande betydelse. Stödet till utbildning och forskning om mänskliga rättigheter och demokrati samt främjande av akademisk frihet ska fortsätta, bland annat i form av stöd till Global Campus for Human Rights and Democracy.

 

1e.  Främja nya tvärregionala synergier och nätverksarbete inom det lokala civila samhället och mellan det civila samhället och andra relevanta människorättsorgan och mekanismer för att maximera utbytet av bästa praxis i fråga om mänskliga rättigheter och demokrati, samt skapa en positiv dynamik.

 

Fokus ska läggas på att skydda och främja universalitetsprincipen, fastställa och utbyta bästa praxis i fråga om alla mänskliga rättigheter, oavsett om det rör sig om medborgerliga och politiska eller om ekonomiska, sociala och kulturella samt grundläggande friheter, bland annat vid hantering av större utmaningar, däribland hållbar säkerhet, kampen mot terrorism, irreguljär migration och det krympande utrymmet för icke-statliga organisationer. Detta kommer att kräva en större insats för att sammanföra ett stort urval berörda parter på människorättsområdet (t.ex. det lokala civila samhället och människorättsaktivister, advokater, universitetsvärlden, nationella människo- och kvinnorättsinstitutioner och fackföreningar) från olika länder och kontinenter som tillsammans kan ge en positiv beskrivning av de mänskliga rättigheterna med multiplikatoreffekter.

 

1f.  Unionen ska i sina förbindelser med tredjeländer och inom ramen för instrumentet ytterligare främja internationella insatser för ett multilateralt avtal om att förbjuda handel med varor som används för tortyr och dödsstraff.

Ändringsförslag    435

Förslag till förordning

Bilaga III – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  INSATSOMRÅDEN FÖR DET CIVILA SAMHÄLLETS ORGANISATIONER

2.  INSATSOMRÅDEN FÖR DET CIVILA SAMHÄLLET OCH LOKALA MYNDIGHETER

Ändringsförslag    436

Förslag till förordning

Bilaga III – punkt 2 – led 1 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Ett inkluderande, deltagande, oberoende och handlingskraftigt medborgarutrymme i det civila samhället i partnerländerna

1.  Inkluderande, deltagande, handlingskraftiga och oberoende civilsamhällen och lokala myndigheter i partnerländerna

Ändringsförslag    437

Förslag till förordning

Bilaga III – punkt 2 – led 1 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  Skapa en gynnsam miljö för medborgardeltagande och för insatser från det civila samhället, ingegripet genom stiftelser.

(a)  Skapa en gynnsam miljö för medborgardeltagande och för insatser från det civila samhället, inbegripet genom att via stiftelser stödja ett aktivt deltagande av det civila samhället i den politiska dialogen.

Ändringsförslag    438

Förslag till förordning

Bilaga III – punkt 2 – led 1 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  Bygga upp kapaciteten hos det civila samhällets organisationer, inbegripet stiftelser, att agera som både utvecklings- och samhällsstyrningsaktörer.

(b)  Stödja och bygga upp kapaciteten hos det civila samhällets organisationer, inbegripet stiftelser, att agera som både utvecklings- och samhällsstyrningsaktörer.

Ändringsförslag    439

Förslag till förordning

Bilaga III – punkt 2 – led 1 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ca)  Kapacitetsuppbyggnad, samordning och institutionell förstärkning av det civila samhällets organisationer och de lokala myndigheterna – däribland nätverk i syd för det civila samhällets organisationer, lokala myndigheter och paraplyorganisationer – för att agera inom sina organisationer och mellan olika typer av berörda parter som är aktiva i den offentliga debatten om utveckling samt föra dialog med regeringar om offentlig politik och delta på ett effektivt sätt i utvecklingsprocessen.

Ändringsförslag    440

Förslag till förordning

Bilaga III – punkt 2 – led 2 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Dialog om utvecklingspolitik med och mellan organisationer i det civila samhället

2.  Dialog med och mellan organisationer i det civila samhället

Ändringsförslag    441

Förslag till förordning

Bilaga III – punkt 2 – led 2 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  Främja andra forum för dialog mellan alla berörda parter, inklusive samverkan mellan medborgarna, organisationer i det civila samhället, lokala myndigheter, medlemsstater, partnerländer och andra viktiga aktörer.

(a)  Främja forum för dialog mellan alla berörda parter och institutionellt stärka nätverk bestående av det civila samhället och lokala myndigheter, inklusive samverkan och samordning mellan medborgarna, organisationer i det civila samhället, lokala myndigheter, medlemsstater, partnerländer och andra viktiga aktörer.

Ändringsförslag    442

Förslag till förordning

Bilaga III – punkt 2 – led 3 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  Mobilisera stöd från allmänheten i unionen, från kandidatländer och potentiella kandidater för en hållbar och inkluderande utveckling i partnerländerna.

(b)  Mobilisera stöd från allmänheten i unionen, från kandidatländer och potentiella kandidater för fattigdomsminskning och en hållbar och inkluderande utveckling i partnerländerna.

Ändringsförslag    443

Förslag till förordning

Bilaga III – punkt 2 – led 3 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ba)  Öka medvetenheten om hållbar konsumtion och produktion, försörjningskedjor och effekterna av unionsmedborgarnas köpkraft för att möjliggöra hållbar utveckling.

Ändringsförslag    444

Förslag till förordning

Bilaga III – punkt 2 – led 3a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3a.  Tillhandahållande av grundläggande sociala tjänster till behövande befolkningsgrupper

 

Göra insatser i partnerländer som stöder utsatta och marginaliserade grupper genom att tillhandahålla grundläggande sociala tjänster såsom hälso- och sjukvård – inbegripet nutrition, utbildning och socialt skydd samt tillgång till säkert dricksvatten, sanitet och hygien, som tillhandahålls via det civila samhällets organisationer och lokala myndigheter.

Ändringsförslag    445

Förslag till förordning

Bilaga III – punkt 2 – led 3b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3b.  Stärka de lokala myndigheternas roll som aktörer för utveckling på följande sätt:

 

(a)  Öka kapaciteten hos unionens och utvecklingsländernas nätverk, plattformar och allianser för lokala myndigheter för att säkerställa en omfattande och fortsatt politisk dialog och ett effektivt deltagande på utvecklingsområdet och främja en demokratisk samhällsstyrning, särskilt genom den territoriella strategin för lokal utveckling.

 

(b)  Åstadkomma ökad samverkan med unionens medborgare när det gäller utvecklingsfrågor (informationskampanjer, utbyte av kunskaper, engagemang, även genom införande av hållbarhetskriterier vid offentlig upphandling), framför allt med avseende på målen för hållbar utveckling, även i unionen och i kandidatländer och potentiella kandidatländer.

 

(c)  Öka ägandet och upptagandet av biståndet via utbildningsprogram i länderna för lokala myndigheters offentliga tjänstemän om hur man ansöker om EU-finansiering.

Ändringsförslag    446

Förslag till förordning

Bilaga III – punkt 3 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  INSATSOMRÅDEN FÖR STABILITET OCH FRED

3.  INSATSOMRÅDEN FÖR FREDSBYGGANDE ÅTGÄRDER, KONFLIKTFÖREBYGGANDE OCH STABILITET

Ändringsförslag    447

Förslag till förordning

Bilaga III – punkt 3 – led 1 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Unionen ska ge tekniskt och finansiellt bistånd som omfattar stöd till åtgärder som syftar till att bygga upp och stärka parternas kapacitet att förebygga konflikter, skapa fred och hantera situationer före och efter kriser i nära samordning med Förenta nationerna och andra internationella, regionala och subregionala organisationer samt statliga och icke-statliga aktörer när det gäller deras insatser huvudsakligen på följande områden, inbegripet särskild uppmärksamhet åt kvinnors deltagande:

Unionen ska ge tekniskt och finansiellt bistånd som omfattar stöd till åtgärder som syftar till att bygga upp och stärka unionens och dess partners kapacitet att förebygga konflikter, skapa fred och hantera situationer före och efter kriser i nära samordning med Förenta nationerna och andra internationella, regionala och subregionala organisationer samt statliga och icke-statliga aktörer när det gäller deras insatser huvudsakligen på följande områden, inbegripet särskild uppmärksamhet åt jämställdhet mellan kvinnor och män, kvinnors egenmakt och ungdomars deltagande:

Ändringsförslag    448

Förslag till förordning

Bilaga III – punkt 3 – led 1 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  Tidig varning och konfliktkänslig riskanalys; förtroendeskapande åtgärder, medling, dialog och försoningsåtgärder.

(a)  Tidig varning och konfliktkänslig riskanalys vid utformningen och genomförandet av politiska åtgärder;

Ändringsförslag    449

Förslag till förordning

Bilaga III – punkt 3 – led 1 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(aa)  Underlättande och kapacitetsbyggande i förtroendeskapande åtgärder, medling, dialog och försoningsåtgärder, särskilt med avseende på nya spänningar mellan befolkningsgrupper, särskilt förebyggande av folkmord och brott mot mänskligheten.

Ändringsförslag    450

Förslag till förordning

Bilaga III – punkt 3 – led 1 – led ab (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ab)  Stärkande av kapaciteten för deltagande och utplacering i civila stabiliseringsuppdrag. Stärkande av kapaciteten hos unionen, det civila samhället och unionens partnerländer för deltagande i och utplacering av civila fredsbevarande och fredsbyggande uppdrag. Utbyte av information och bästa praxis i fråga om fredsbyggande, konfliktanalys, tidig varning eller utbildning och tillhandahållande av tjänster.

Ändringsförslag    451

Förslag till förordning

Bilaga III – punkt 3 – led 1 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  Återhämtning efter konflikter och återhämtning efter katastrofer.

(b)  Stöd till återhämtning efter konflikter, som inbegriper hantering av frågan om saknade personer i situationer efter konflikter, stöd till genomförande av relevanta multilaterala avtal om landminor och explosiva lämningar efter krig, samt återhämtning efter katastrofer av relevans för den politiska situationen och säkerhetssituationen.

Ändringsförslag    452

Förslag till förordning

Bilaga III – punkt 3 – led 1 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c)  Fredsskapande och statsbyggande stödåtgärder.

(c)  Stöd till fredsskapande och statsbyggande stödåtgärder, inbegripet lokala och internationella organisationer i det civila samhället, stater och internationella organisationer. Utveckling av strukturella dialoger bland dem på olika nivåer, mellan det lokala civila samhället och partnerländer, och med unionen.

Ändringsförslag    453

Förslag till förordning

Bilaga III – punkt 3 – led 1 – led da (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(da)  Motverkan av användningen av naturresurser för att finansiera konflikter, och stöd till berörda parters överensstämmelse med initiativ såsom Kimberleyprocessens certifieringssystem, inbegripet de som har samband med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/821 av den 17 maj 2017 om fastställande av skyldigheter avseende tillbörlig aktsamhet i leveranskedjan för unionsimportörer av tenn, tantal och volfram, malmer av dessa metaller, samt guld med ursprung i konfliktdrabbade områden och högriskområden1a, särskilt när det gäller genomförandet av effektiv inhemsk kontroll över produktion av och handel med naturresurser.

 

__________________

 

1a EUT L 130, 19.5.2017, s. 1.

Ändringsförslag    454

Förslag till förordning

Bilaga III – punkt 3 – led 1 – led e

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(e)  Kapacitetsuppbyggnad för säkerhet och utveckling.

(e)  Uppbyggnad av kapacitet hos militära aktörer för att stödja utveckling och säkerhet för utveckling

Ändringsförslag    455

Förslag till förordning

Bilaga III – punkt 3 – led 1 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ea)  Stöd till åtgärder som främjar jämställdhet mellan kvinnor och män och kvinnors egenmakt, särskilt via genomförandet av FN:s säkerhetsråds resolutioner nr 1325 och 2250, samt till kvinnors och ungas deltagande och representation i formella och informella fredsprocesser.

Ändringsförslag    456

Förslag till förordning

Bilaga III – punkt 3 – led 1 – led eb (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(eb)  Stöd till åtgärder som främjar en icke-våldskultur, inbegripet formell, informell och icke-formell fredsutbildning.

Ändringsförslag    457

Förslag till förordning

Bilaga III – punkt 3 – led 1 – led ec (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ec)  Stöd till åtgärder för att stärka resiliensen hos stater, samhällen, grupper och enskilda personer, inbegripet resiliensbedömningar för att fastställa den inneboende kapaciteten hos samhällen att stå emot, anpassa sig efter och snabbt återhämta sig från påfrestningar och chocker.

Ändringsförslag    458

Förslag till förordning

Bilaga III – punkt 3 – led 1 – led ed (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ed)  Stöd till internationella brottstribunaler och tillfälliga nationella domstolar, sannings- och försoningskommissioner, övergångsrättvisa och andra mekanismer för rättsliga avgöranden i människorättsärenden samt för hävdande och tilldömande av äganderätt, som inrättats i enlighet med internationella normer på områdena mänskliga rättigheter och rättsstatlighet.

Ändringsförslag    459

Förslag till förordning

Bilaga III – punkt 3 – led 1 – led ee (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ee)  Stöd till åtgärder för att bekämpa den olagliga användningen av och tillgången till eldvapen, handeldvapen och lätta vapen.

Ändringsförslag    460

Förslag till förordning

Bilaga III – punkt 3 – led 1 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Åtgärder på detta område

 

(a)  ska omfatta kunskapsöverföring, utbyte av information och bästa praxis, bedömning av risker eller hotbilder, forskning och analys, system för tidig varning, utbildning och tillhandahållande av tjänster,

 

(b)  ska bidra till ytterligare utveckling av en strukturell dialog om fredsbyggande frågor,

 

(c)  får också inbegripa tekniskt och finansiellt bistånd för tillämpning av freds- och statsbyggande stödåtgärder.

Ändringsförslag    461

Förslag till förordning

Bilaga III – punkt 3 – led 2 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Unionen ska ge tekniskt och finansiellt bistånd för att stödja partnernas ansträngningar och unionsåtgärder för att ta itu med globala och transregionala hot och framväxande hot, huvudsakligen på följande områden:

Unionen ska ge tekniskt och finansiellt bistånd för att stödja partnernas ansträngningar och unionsåtgärder för att ta itu med globala och transregionala hot och framväxande hot, på följande områden:

Ändringsförslag    462

Förslag till förordning

Bilaga III – punkt 3 – led 2 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  Hot mot lag och ordning, enskilda personers säkerhet och trygghet, inklusive terrorism, våldsam extremism, organiserad brottslighet, it-brottslighet, hybridhot, olaglig handel och transitering.

(a)  Hot mot lag och ordning, enskilda personers säkerhet och trygghet, inklusive terrorism, våldsam extremism, organiserad brottslighet, it-brottslighet, hybridhot, olaglig handel och transitering, framför allt en förstärkning av kapaciteten hos brottsbekämpande myndigheter och rättsliga och civila myndigheter som deltar i kampen mot terrorism, organiserad brottslighet, inbegripet it-brottslighet, och alla former av olaglig handel och i effektiv övervakning av olaglig handel och transitering.

 

Prioritet ska ges åt transregionalt samarbete med två eller flera tredjeländer som visat en tydlig politisk vilja att lösa dessa framträdande problem.

 

Åtgärderna ska särskilt inriktas på god samhällsstyrning och ska vara förenliga med internationell rätt. Samarbete med enskilda länder, regioner eller internationella, regionala och subregionala organisationer i kampen mot terrorism får också äga rum.

 

Vid bistånd till myndigheter som arbetar med att bekämpa terrorism ska sådana stödåtgärder prioriteras som rör utveckling och skärpning av lagar mot terrorism, genomförande och tillämpning av finansrätten, tullrätten och utlänningsrätten samt utveckling av förfaranden för brottsbekämpning som är anpassade till de högsta internationella standarderna och förenliga med internationell rätt, förstärkning av den demokratiska kontrollen och de institutionella tillsynsmekanismerna samt förebyggande av våldsam radikalism.

 

Vid bistånd som rör narkotikaproblemet ska vederbörlig uppmärksamhet ägnas åt internationellt samarbete som syftar till att främja bästa praxis för att minska efterfrågan, framställningen och skadeverkningarna.

Ändringsförslag    463

Förslag till förordning

Bilaga III – punkt 3 – led 2 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  Hot mot offentliga platser, kritisk infrastruktur, cybersäkerhet, hot mot folkhälsan eller miljömässig stabilitet, hot mot sjöfartsskyddet, hot till följd av klimatförändringarnas effekter.

(b)  Hot mot offentliga platser, grundläggande infrastruktur – däribland internationell transport, vilket inbegriper passagerar- och godstrafik – energiförsörjning och energidistribution, cybersäkerhet, hot mot folkhälsan, däribland plötsliga epidemier med potentiellt transnationella verkningar, eller mot miljömässig stabilitet, sjöfartsskyddet, globala och transregionala hot till följd av klimatförändringarnas effekter med en potentiellt destabiliserande inverkan på fred och säkerhet.

Ändringsförslag    464

Förslag till förordning

Bilaga III – punkt 3 – led 2– led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c)  Begränsning av risker i samband med kemiska, biologiska, radiologiska och nukleära material eller agens, oavsett om de härrör från uppsåtliga handlingar, olyckor eller har naturligt ursprung, och risker mot därmed förbundna anläggningar eller förläggningsplatser.

(c)  Begränsning av risker i samband med kemiska, biologiska, radiologiska och nukleära material eller agens, oavsett om de härrör från uppsåtliga handlingar, olyckor eller har naturligt ursprung, och risker mot därmed förbundna anläggningar eller förläggningsplatser, särskilt på följande områden:

 

1.  Stöd till och främjande av civil forskning som ett alternativ till försvarsrelaterad forskning.

 

2.  Förbättring av säkerhetsrutinerna i civila anläggningar där känsliga kemiska, biologiska, radiologiska och nukleära material eller agens lagras eller hanteras i samband med civila forskningsprogram.

 

3.  Stöd inom ramen för unionens samarbetspolitik och dess mål, till inrättandet av civil infrastruktur och utförande av relevanta civila undersökningar som behövs för avveckling, renovering eller ombyggnad av vapenrelaterade anläggningar och platser när det har förklarats att dessa inte längre ingår i något försvarsprogram.

 

4.  Stärkande av kapaciteten hos de behöriga civila myndigheter som arbetar med utveckling och genomförande av effektiv övervakning av olaglig handel med kemiska, biologiska, radiologiska och nukleära material eller ämnen (inbegripet utrustning för deras framställning eller leverans).

 

5.  Utveckling av den rättsliga ramen och den institutionella kapaciteten för upprättande och genomförande av effektiva exportkontroller, särskilt av varor med dubbla användningsområden – inbegripet regionala samarbetsåtgärder – och när det gäller genomförandet av bestämmelserna i fördraget om vapenhandel och främjandet av anslutning till detta.

 

6.  Utveckling av effektiv civil katastrofberedskap, krisplanering, bemötande av kriser och kapacitet för sanering.

 

Sådan verksamhet ska utvecklas i samverkan med åtgärder enligt det europeiska instrumentet för kärnsäkerhet, som inrättats genom förordning (EU) …/… [förordningen om det europeiska instrumentet för kärnsamarbete (EINS)].

Ändringsförslag    465

Förslag till förordning

Bilaga III – punkt 3 – led 2– led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(d)  Kapacitetsuppbyggnad för säkerhet och utveckling.

(d)  Uppbyggnad av kapacitet hos militära aktörer till stöd för utveckling och säkerhet för utveckling.

Ändringsförslag    466

Förslag till förordning

Bilaga III – punkt 4 – del A – led 1 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  Utarbeta avgörande delar i ett effektivt och heltäckande hälso- och sjukvårdssystem som bäst görs på överstatlig nivå för att säkra en rättvis tillgång till hälso- och sjukvård och till sexuell och reproduktiv hälsa och tillhörande rättigheter.

(a)  Utarbeta avgörande delar i ett effektivt och heltäckande hälso- och sjukvårdssystem som bäst görs på överstatlig nivå för att säkra en rättvis, prismässigt överkomlig, inkluderande och universell tillgång till offentlig hälso- och sjukvård och till sexuell och reproduktiv hälsa och tillhörande rättigheter.

Ändringsförslag    467

Förslag till förordning

Bilaga III – punkt 4 – del A – led 1 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(aa)  Främja, tillhandahålla och utöka grundläggande tjänster och psykologiska stödtjänster till våldsoffer, framför allt kvinnor och barn som är våldtäktsoffer.

Ändringsförslag    468

Förslag till förordning

Bilaga III – punkt 4 – del A – led 1 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c)  Hantera global hälsosäkerhet genom forskning och kontroll av överförbara sjukdomar, omvandla kunskap till produkter och åtgärder för att ta itu med den föränderliga sjukdomsbördan (icke smittsamma sjukdomar, alla former av undernäring och riskfaktorer i miljön) och utforma globala marknader för att förbättra tillgången till grundläggande hälso- och sjukvårdsartiklar och hälso- och sjukvård, särskilt när det gäller sexuell och reproduktiv hälsa.

(c)  Hantera global hälsosäkerhet genom forskning om överförbara sjukdomar – framför allt fattigdomsrelaterade och försummade sjukdomar – och kontroll, genom att bekämpa sådana sjukdomar och falska läkemedel, omvandla kunskap till säkra, tillgängliga och prismässigt överkomliga produkter och åtgärder för att ta itu med immunisering, det breda spektrumet inom den ihållande bördan med smittsamma, nya och återuppträdande sjukdomar och epidemier samt antimikrobiell resistens (icke smittsamma sjukdomar, alla former av undernäring och riskfaktorer i miljön) och utforma globala marknader för att förbättra tillgången till grundläggande hälso- och sjukvårdsartiklar och hälso- och sjukvård, särskilt när det gäller sexuell och reproduktiv hälsa.

Ändringsförslag    469

Förslag till förordning

Bilaga III – punkt 4 – del A – led 1 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ca)  Stödja initiativ för att öka tillgången till säkra, effektiva och prismässigt överkomliga läkemedel (inbegripet generiska läkemedel), diagnostik och relaterade medicinska tekniker, med hjälp av alla verktyg som finns till förfogande för att sänka priset på livräddande läkemedel och diagnostik.

Ändringsförslag    470

Förslag till förordning

Bilaga III – punkt 4 – del A – led 1 – led cb (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(cb)  Främja god hälsa och bekämpa smittsamma sjukdomar genom att stärka hälso- och sjukvårdssystemen och uppnå målen för hållbar utveckling, bland annat genom att öka fokus på förebyggande åtgärder och bekämpning av sjukdomar som kan förebyggas genom vaccination.

Ändringsförslag    471

Förslag till förordning

Bilaga III – punkt 4 – del A – led 2 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  Främja gemensamma globala insatser för inkluderande och rättvis högkvalitativ utbildning på alla nivåer, även i nöd- och krissituationer.

(a)  Främja uppnående av internationellt överenskomna utbildningsmål och bekämpa utbildningsfattigdom genom gemensamma globala insatser för inkluderande och rättvis högkvalitativ utbildning på alla nivåer, för alla åldrar, inbegripet barns tidiga utveckling, i nöd- och krissituationer och med särskild prioritet åt att stärka system för kostnadsfri offentlig utbildning.

Ändringsförslag    472

Förslag till förordning

Bilaga III – punkt 4 – del A – led 2 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  Förbättra kunskaper, färdigheter och värderingar genom partnerskap och allianser för ett aktivt medborgarskap och produktiva, inkluderande och resilienta samhällen.

(b)  Förbättra kunskaper, forskning och innovation, färdigheter och värderingar genom partnerskap och allianser för ett aktivt medborgarskap och för produktiva, upplysta, demokratiska, inkluderande och resilienta samhällen.

Ändringsförslag    473

Förslag till förordning

Bilaga III – punkt 4 – del A – led 2 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c)  Stödja globala åtgärder för att minska alla dimensioner av orättvisor, såsom skillnaderna mellan flickor/kvinnor och pojkar/män, för att se till att alla har lika möjligheter att delta i det ekonomiska och sociala livet.

(c)  Stödja globala åtgärder för att minska alla dimensioner av diskriminering och orättvisor, såsom skillnaderna mellan flickor/kvinnor och pojkar/män, för att se till att alla har lika möjligheter att delta i det ekonomiska, politiska, sociala och kulturella livet.

Ändringsförslag    474

Förslag till förordning

Bilaga III – punkt 4 – del A – led 2 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ca)  Stödja de insatser som görs och förbättra den goda praxis som tillämpas av aktörer i det civila samhället för att säkerställa inkluderande utbildning av god kvalitet, i sårbara miljöer med svaga strukturer för samhällsstyrning.

Ändringsförslag    475

Förslag till förordning

Bilaga III – punkt 4 – del A – led 2 – led cb (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(cb)  Stödja åtgärder och främja samarbete inom idrott för att bidra till kvinnors, unga människors, enskilda individers och olika samhällsgruppers egenmakt, samt till målen för hälsa, utbildning och social delaktighet i Agenda 2030.

Ändringsförslag    476

Förslag till förordning

Bilaga III – punkt 4 – del A – led 3 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Kvinnor och barn

3.  Kvinnor

Ändringsförslag    477

Förslag till förordning

Bilaga III – punkt 4 – del A – led 3 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  Leda och stödja globala insatser, partnerskap och allianser för att avskaffa alla former av våld mot kvinnor och flickor. Detta omfattar fysiskt, psykiskt, sexuellt, ekonomiskt och andra former av våld och diskriminering, bland annat utestängning som kvinnor utsätts för inom olika delar av sina privata och offentliga liv.

(a)  Leda och stödja lokala, nationella och regionala initiativ och globala insatser, partnerskap och allianser för kvinnors rättigheter, i enlighet med vad som fastställs i FN:s konvention om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor och dess fakultativa protokoll, för att avskaffa alla former av våld och skadliga sedvänjor mot och all slags diskriminering av kvinnor och flickor. Detta omfattar fysiskt, psykiskt, sexuellt, ekonomiskt, politiskt och andra former av våld och diskriminering, bland annat utestängning som kvinnor utsätts för inom olika delar av sina privata och offentliga liv.

Ändringsförslag    478

Förslag till förordning

Bilaga III – punkt 4 – del A – led 3 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(aa)  Ta itu med de bakomliggande orsakerna till bristande jämställdhet som ett sätt att stödja konfliktförebyggande och fredsbyggande. Främja kvinnors egenmakt, bland annat i rollen som utvecklingsaktörer och fredsbyggare. Stärka kvinnors och flickors makt, röst och deltagande i det sociala, ekonomiska, politiska och medborgerliga livet.

Ändringsförslag    479

Förslag till förordning

Bilaga III – punkt 4 – del A – led 3 – led ab (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ab)  Främja skyddet och förverkligandet av kvinnors och flickors rättigheter, inbegripet ekonomiska, arbetsrättsliga, sociala och politiska rättigheter, och sexuell och reproduktiv hälsa och tillhörande rättigheter, däribland tjänster, utbildning och produkter inom sexuell och reproduktiv hälsa.

Ändringsförslag    480

Förslag till förordning

Bilaga III – punkt 4 – del A – led 3 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  Främja nya initiativ för att stärka systemen för skydd av barn i tredjeländer för att se till att barn skyddas på alla områden från våld, utnyttjande och vanvård, bl.a. genom att främja övergången från institutionsbaserad till samhällsbaserad vård och omsorg för barn.

utgår

Ändringsförslag    481

Förslag till förordning

Bilaga III – punkt 4 – del A – led 3a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3a.  Barn och ungdomar

 

(a)  Främja nya initiativ för att stärka systemen för skydd av barn i tredjeländer för att se till att barn får bästa möjliga start i livet och skyddas på alla områden från våld, utnyttjande och vanvård, bl.a. genom att främja övergången från institutionsbaserad till samhällsbaserad vård och omsorg för barn.

 

(b)  Främja tillgång till grundläggande sociala tjänster för barn och ungdomar, även de mest marginaliserade, med fokus på hälsa, nutrition, utbildning, utvecklingen i den tidiga barndomen och socialt skydd, och inbegripet tjänster, information och produkter för sexuell och reproduktiv hälsa, genom särskilda ungdomsvänliga tjänster och övergripande sexualundervisning, nutrition, utbildning och socialt skydd.

 

(c)  Främja ungdomars tillgång till kompetens och anständiga arbetstillfällen av hög kvalitet genom utbildning, yrkesutbildning och teknisk utbildning, samt tillgång till digital teknik. Stödja ungt företagande och främja skapandet av hållbara arbeten med anständiga arbetsvillkor.

 

(d)  Främja initiativ som ger unga och barn egenmakt och stöder politik och åtgärder som säkerställer deras inkludering i samhället, meningsfulla civila och politiska delaktighet samt sociala erkännande, och erkänna deras sanna potential som positiv drivkraft bakom förändring inom områden såsom fred, säkerhet, hållbar utveckling, klimatförändringar, miljöskydd och bekämpande av fattigdom.

Ändringsförslag    482

Förslag till förordning

Bilaga III – punkt 4 – del A – led 4 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Migration och tvångsförflyttning

4.  Migration, mobilitet och tvångsförflyttning

Ändringsförslag    483

Förslag till förordning

Bilaga III – punkt 4 – del A – led 4 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  Garantera EU:s fortsatta ledarroll i utformningen av den globala agendan för migration och styrning i alla dess former av tvångsförflyttningar.

(a)  Garantera EU:s fortsatta ledarroll i utformningen av den globala agendan för migration och styrning i alla dess former av tvångsförflyttningar, för att bidra till säker, ordnad och reguljär migration.

Ändringsförslag    484

Förslag till förordning

Bilaga III – punkt 4 – del A – led 4 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  Styra och stödja globala och regionövergripande politiska dialoger, inklusive utbyte och samarbete om migration och tvångsförflyttning.

(b)  Styra och stödja globala och regionövergripande politiska dialoger, inklusive om syd–syd-migration och utbyte och samarbete om migration och tvångsförflyttning.

Ändringsförslag    485

Förslag till förordning

Bilaga III – punkt 4 – del A – led 4 – led da (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(da)  Samarbetet på detta område ska anta en människorättsbaserad inriktning och förvaltas i överensstämmelse med [Asyl- och migrationsfonden], med full respekt för mänsklig värdighet och principen om en konsekvent politik för utveckling.

Ändringsförslag    486

Förslag till förordning

Bilaga III – punkt 4 – del A – led 5 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  Bidra till den globala agendan för anständigt arbete, framför allt i globala värdekedjor, samt öka kunskaperna om effektiva sysselsättningspolitiska åtgärder som svarar mot behoven på arbetsmarknaden, inklusive yrkesutbildning och livslångt lärande.

(b)  Bidra till den globala agendan för anständigt arbete för alla i en hälsosam miljö, på grundval av ILO:s grundläggande arbetsnormer – däribland dialog mellan arbetsmarknadens parter – löner som går att leva på och kampen mot barnarbete, framför allt med att göra globala värdekedjor hållbara och ansvarstagande, på grundval av horisontella förpliktelser om tillbörlig aktsamhet, samt öka kunskaperna om effektiva sysselsättningspolitiska åtgärder som svarar mot behoven på arbetsmarknaden, inbegripet yrkesutbildning och livslångt lärande.

Ändringsförslag    487

Förslag till förordning

Bilaga III – punkt 4 – del A – led 5 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ba)  Stödja globala initiativ om företag och mänskliga rättigheter, inbegripet företagens ansvar för rättighetskränkningar och tillgång till rättsmedel.

Ändringsförslag    488

Förslag till förordning

Bilaga III – punkt 4 – del A – led 5 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c)  Stödja globala initiativ om ett allmänt socialt skydd som följer principerna om effektivitet, hållbarhet och rättvisa, inbegripet stöd för att motverka ojämlikhet och garantera social sammanhållning.

(c)  Stödja globala initiativ om ett allmänt socialt skydd som följer principerna om effektivitet, hållbarhet och rättvisa, inbegripet stöd för att motverka ojämlikhet och garantera social sammanhållning, särskilt med inrättande och stärkande av hållbara system för socialt skydd, socialförsäkringssystem, skattereformer, stärkande av skattesystemens kapacitet och bekämpning av bedrägeri, skatteundandragande och aggressiv skatteplanering.

Ändringsförslag    489

Förslag till förordning

Bilaga III – punkt 4 – del A – led 6 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  Främja initiativ för kulturell mångfald och interkulturell dialog för fredliga förbindelser mellan olika befolkningsgrupper.

(a)  Främja initiativ för kulturell mångfald och interkulturell och interreligiös dialog för fredliga förbindelser mellan olika befolkningsgrupper.

Ändringsförslag    490

Förslag till förordning

Bilaga III – punkt 4 – del A – led 6 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  Stödja kultur som en motor för hållbar social och ekonomisk utveckling, och förstärka samarbetet om kulturarv.

(b)  Stödja kulturen och det kreativa och konstnärliga uttrycket som en motor för hållbar social och ekonomisk utveckling, och förstärka samarbetet om, och bevarandet av, kulturarv och samtida konst och andra kulturyttringar.

Ändringsförslag    491

Förslag till förordning

Bilaga III – punkt 4 – del A – led 6 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ba)  Utveckla lokalt hantverk, som ett sätt att bevara det lokala kulturarvet.

Ändringsförslag    492

Förslag till förordning

Bilaga III – punkt 4 – del A – led 6 – led bb (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(bb)  Stärka samarbetet när det gäller att skydda, bevara och förbättra kulturarvet, inbegripet bevarandet av särskilt sårbara kulturarv, särskilt det från minoriteter, isolerade samhällen och ursprungsbefolkningar.

Ändringsförslag    493

Förslag till förordning

Bilaga III – punkt 4 – del A – led 6 – led bc (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(bc)  Stödja initiativ för återlämnande av kulturegendom till ursprungsländerna eller återställande av den i fall med olagligt beslagtagande.

Ändringsförslag    494

Förslag till förordning

Bilaga III – punkt 4 – del A – led 6 – led bd (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(bd)  Stödja kulturellt samarbete med unionen, bland annat genom utbyten, partnerskap och andra initiativ, samt erkännandet av upphovsmäns, konstnärers samt kulturella och kreativa aktörers yrkeskompetens.

Ändringsförslag    495

Förslag till förordning

Bilaga III – punkt 4 – del A – led 6 – led bc (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(bc) Stödja samarbete och partnerskap mellan idrottsorganisationer.

Ändringsförslag    496

Förslag till förordning

Bilaga III – punkt 4 – del B – led 1 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  Bidra till den yttre dimensionen av unionens miljö- och klimatförändringspolitik.

(b)  Bidra till den yttre dimensionen av unionens miljö- och klimatförändringspolitik med full respekt för principen om en konsekvent politik för utveckling.

Ändringsförslag    497

Förslag till förordning

Bilaga III – punkt 4 – del B – led 1 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c)  Integrera miljö, klimatförändring och katastrofriskreducering i politik, planer och investeringar bland annat genom förbättrad kunskap och information.

(c)  Integrera miljö, klimatförändring och katastrofriskreducering i politik, planer och investeringar bland annat genom förbättrad kunskap och information, även i program eller åtgärder för interregionalt samarbete vilka upprättats mellan partnerländer och partnerregioner å ena sidan och angränsande yttersta randområden och utomeuropeiska länder och territorier som omfattas av rådets ULT-beslut å andra sidan.

Ändringsförslag    498

Förslag till förordning

Bilaga III – punkt 4 – del B – led 1 – led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(d)  Genomföra internationella initiativ och EU-initiativ för att främja anpassningen till och begränsningen av klimatförändringar och en klimattålig utveckling med låga utsläpp, inklusive genom genomförandet av nationellt fastställda bidrag, klimattåliga strategier för låga utsläpp, främja katastrofriskreducering, hantera miljöförstöring och hejda förlusten av biologisk mångfald, främja bevarande och hållbar användning och förvaltning av landbaserade och marina ekosystem och förnybara naturresurser, inklusive hav, land, vatten, hav, fiske och skogar, hantera avskogning, markförstöring, olaglig avverkning och olaglig handel med vilda djur och växter, bekämpa föroreningar och trygga en hälsosam miljö, ta itu med nya klimat- och miljöfrågor, främja resurseffektivitet, hållbar konsumtion och produktion och en sund hantering av kemikalier och avfall och stödja övergången till klimattåliga gröna och cirkulära ekonomier med låga utsläpp.

(d)  Genomföra internationella initiativ och EU-initiativ för att främja anpassningen till och begränsningen av klimatförändringar och en klimattålig utveckling med låga utsläpp, inklusive genom genomförandet av nationellt fastställda bidrag, klimattåliga strategier för låga utsläpp, främja katastrofriskreducering, hantera miljöförstöring och hejda förlusten av biologisk mångfald, bevarande och hållbar användning och förvaltning av landbaserade och marina ekosystem och förnybara naturresurser, inklusive hav, land, vatten, hav, fiske och skogar, hantera avskogning, ökenspridning, markförstöring, olaglig avverkning och olaglig handel med vilda djur och växter, bekämpa föroreningar och trygga en hälsosam miljö, ta itu med nya klimat- och miljöfrågor, främja resurseffektivitet, hållbar konsumtion och produktion, integrerad vattenresursförvaltning och en sund hantering av kemikalier och avfall och stödja övergången till klimattåliga gröna och cirkulära ekonomier med låga utsläpp.

Ändringsförslag    499

Förslag till förordning

Bilaga III – punkt 4 – del B – led 1 – led da (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(da)  Främja miljömässigt hållbara jordbruksmetoder, inbegripet agroekologi, i syfte att skydda ekosystem och biologisk mångfald samt öka miljöns och samhällets resiliens mot klimatförändringar, med särskild inriktning på att stödja småbrukare, arbetstagare och hantverkare.

Ändringsförslag    500

Förslag till förordning

Bilaga III – punkt 4 – del B – led 1 – led db (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(db)  Genomföra internationella och unionsbaserade initiativ för att hantera förlusten av biologisk mångfald, främja bevarande, hållbar användning och förvaltning av landbaserade och marina ekosystem med tillhörande biologisk mångfald.

Ändringsförslag    501

Förslag till förordning

Bilaga III – punkt 4 – del B – led 2 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  Stödja globala insatser, åtaganden, partnerskap och allianser, inbegripet övergången till hållbar energi.

(a)  Stödja globala insatser, åtaganden, partnerskap och allianser, framför allt övergången till hållbar energi.

Ändringsförslag    502

Förslag till förordning

Bilaga III – punkt 4 – del B – led 2 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(aa)  Främja tryggad energiförsörjning för partnerländer och lokalsamhällen genom exempelvis diversifiering av källor och rutter, med beaktande av prisvolatilitet och potentialen för utsläppsminskning, förbättra marknaderna och främja sammankoppling av energinät, särskilt elnät, och handel med dessa.

Ändringsförslag    503

Förslag till förordning

Bilaga III – punkt 4 – del B – led 2 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  Uppmuntra regeringarna i partnerländerna att ansluta sig till politiska reformer och marknadsreformer av energisektorn för att skapa en miljö som gynnar investeringar för att öka tillgången till energitjänster som har överkomliga priser, är moderna, tillförlitliga och hållbara, med stark tonvikt på förnybar energi och energieffektivitet.

(b)  Uppmuntra regeringarna i partnerländerna att ansluta sig till politiska reformer och marknadsreformer av energisektorn för att skapa en miljö som gynnar inkluderande tillväxt och investeringar för att öka tillgången till energitjänster som är klimatvänliga, har överkomliga priser och är moderna, tillförlitliga och hållbara, med förnybar energi och energieffektivitet som prioriteringar.

Ändringsförslag    504

Förslag till förordning

Bilaga III – punkt 4 – del C – led 1 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  Främja hållbara privata investeringar genom innovativa finansieringsmekanismer och riskdelning.

(a)  Främja hållbara privata investeringar genom innovativa finansieringsmekanismer, inbegripet för de minst utvecklade länderna och sårbara stater som i annat fall inte skulle få sådana investeringar och där additionalitet kan beläggas.

Ändringsförslag    505

Förslag till förordning

Bilaga III – punkt 4 – del C – led 1 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  Förbättra företagsklimatet och investeringsklimatet och stödja en ökad dialog mellan det offentliga och privata, och kapacitetsuppbyggnad i mikroföretag och små och medelstora företag.

(b)  Utveckla en socialt och ekologiskt ansvarsfull lokal privat sektor, förbättra företagsklimatet och investeringsklimatet, stödja en ökad dialog mellan det offentliga och privata, samt bygga upp kapacitet, konkurrenskraft och resiliens hos lokala mikroföretag och små och medelstora företag, liksom hos kooperativ och sociala företag, och integrera dem i den lokala, regionala och globala ekonomin.

Ändringsförslag    506

Förslag till förordning

Bilaga III – punkt 4 – del C – led 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ba)  Främja finansiell delaktighet genom att stödja tillgång till och en effektiv användning av finansiella tjänster såsom mikrokrediter och sparande, mikroförsäkringar och betalningsöverföringar, för mikroföretag och små och medelstora företag samt hushåll, särskilt missgynnade och sårbara grupper.

Ändringsförslag    507

Förslag till förordning

Bilaga III – punkt 4 – del C – led 1 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c)  Stödja unionens handelspolitik och handelsavtal och deras genomförande, och förbättra tillträdet till partnerländers marknader och främja handel, investeringar och affärsmöjligheter för företag från unionen, samtidigt som hinder för marknadstillträde och investeringar undanröjs.

(c)  Stödja genomförandet av unionens handelspolitik och handelsavtal som syftar till hållbar utveckling och dess genomförande, och förbättra tillträdet till partnerländers marknader och främja rättvis handel, ansvarsfulla och ansvarsskyldiga investeringar och affärsmöjligheter för företag från unionen, samtidigt som hinder för marknadstillträde och investeringar undanröjs, samt inrikta sig på att förbättra tillgången till klimatvänlig teknik och immateriella rättigheter och samtidigt säkerställa största möjliga värdefördelning och vederbörlig aktsamhet i fråga om mänskliga rättigheter i leveranskedjan, med full respekt för en konsekvent politik för utveckling när det gäller utvecklingsländerna.

Ändringsförslag    508

Förslag till förordning

Bilaga III – punkt 4 – del C – led 2 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  Stödja och påverka internationella strategier, organisationer, mekanismer och aktörer som planerar viktiga globala politiska frågor och referensramar för tryggad livsmedelsförsörjning och nutrition.

(a)  Stödja och påverka internationella strategier, organisationer, mekanismer och aktörer som planerar viktiga globala politiska frågor och referensramar för en tryggad och hållbar livsmedelsförsörjning och nutrition och bidra till ansvaret för internationella åtaganden om tryggad livsmedelsförsörjning, nutrition och hållbart jordbruk, inklusive målen för hållbar utveckling och Parisavtalet.

Ändringsförslag    509

Förslag till förordning

Bilaga III – punkt 4 – del C – led 2 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  Förbättra de globala kollektiva nyttigheterna och sträva efter att utrota svält och undernäring. Verktyg som det globala nätverket för förebyggande av livsmedelskriser höjer kapaciteten att hantera livsmedelskriser och nutrition inom ramen för kopplingen mellan humanitärt bistånd–utveckling–fred (och bidrar således till mobiliseringen av resurser inom pelare 3).

(b)  Säkerställa rättvis tillgång till livsmedel, inbegripet genom att bidra till att överbrygga den finansieringsklyfta som finns i fråga om nutrition. Förbättra de globala kollektiva nyttigheterna och sträva efter att utrota svält och undernäring. Verktyg som det globala nätverket för förebyggande av livsmedelskriser höjer kapaciteten att hantera livsmedelskriser och nutrition inom ramen för kopplingen mellan humanitärt bistånd–utveckling–fred (och bidrar således till mobiliseringen av resurser inom pelare 3).

Ändringsförslag    510

Förslag till förordning

Bilaga III – punkt 4 – del C – led 2 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ba)  På ett samordnat och snabbt sätt förbättra de sektorsövergripande insatserna för att öka kapaciteten för en diversifierad lokal och regional livsmedelsproduktion, säkerställa tryggad livsmedelsförsörjning, nutrition och tillgång till dricksvatten och öka de mest sårbara gruppernas resiliens, särskilt i länder som drabbas av långvariga eller återkommande kriser.

Ändringsförslag    511

Förslag till förordning

Bilaga III – punkt 4 – del C – led 2 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c)  På global nivå bekräfta den centrala roll som hållbart jordbruk och fiske och vattenbruk har för en ökad livsmedelstrygghet, utrotning av fattigdom, skapande av arbetstillfällen, begränsning av och anpassning till klimatförändringar, resiliens och friska ekosystem.

(c)  På global nivå bekräfta den centrala roll som hållbart jordbruk och fiske och vattenbruk – inbegripet småskaligt jordbruk samt småskalig djuruppfödning och nomadiserande boskapsskötsel – har för en ökad livsmedelstrygghet, utrotning av fattigdom, skapande av arbetstillfällen, en rättvis och hållbar tillgång till och förvaltning av resurser, inbegripet mark och markrättigheter, vatten, (mikro)krediter, patentfritt utsäde och andra insatsvaror i jordbruket, begränsning av och anpassning till klimatförändringar, resiliens och friska ekosystem.

Ändringsförslag    512

Förslag till förordning

Bilaga III – punkt 4 – del C – led 2 – led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(d)  Möjliggöra innovationer genom internationell forskning och genom att stärka den globala kunskapen och expertisen, särskilt vad gäller anpassning till och begränsning av klimatförändringar, mångfald inom jordbruket, övergripande och inkluderande värdekedjor, livsmedelssäkerhet, ansvarsfulla investeringar, förvaltning av mark- och naturresursinnehav.

(d)  Möjliggöra innovationer genom internationell forskning och genom att stärka den globala kunskapen och expertisen, främjande och stärkande av lokala och självständiga anpassningsstrategier, särskilt vad gäller anpassning till och begränsning av klimatförändringar, mångfald inom jordbruket, övergripande och inkluderande värdekedjor, rättvis handel, livsmedelssäkerhet, ansvarsfulla investeringar, förvaltning av mark- och naturresursinnehav.

Ändringsförslag    513

Förslag till förordning

Bilaga III – punkt 4 – del C – led 2 – led da (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(da)  Aktivt stödja ett större deltagande av det civila samhället och av jordbruksorganisationer i beslutsfattande och forskningsprogram samt göra dem mer delaktiga i genomförandet och utvärderingen av statliga program.

Ändringsförslag    514

Förslag till förordning

Bilaga III – punkt 4 – del D – led 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Främja inkluderande samhällen, god ekonomisk styrning, rättvis och inkluderande mobilisering av inhemska intäkter, transparent förvaltning av de offentliga finanserna och effektiva och inkluderande offentliga utgifter.

2.  Främja inkluderande samhällen, god ekonomisk styrning, rättvis och inkluderande mobilisering av inhemska intäkter och bekämpning av skatteflykt, transparent förvaltning av de offentliga finanserna och effektiva och inkluderande offentliga utgifter.

Ändringsförslag    515

Förslag till förordning

Bilaga III – led 4a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

4a.  INSATSOMRÅDEN FÖR UTRIKESPOLITISKA BEHOV OCH PRIORITERINGAR

 

Åtgärder till stöd för de mål som anges i artikel 4.3 d a ska stödja unionens utrikespolitik i politiska, utvecklingsrelaterade, ekonomiska och säkerhetsmässiga frågor. Dessa åtgärder ska göra det möjligt för unionen att agera om det föreligger ett utrikespolitiskt intresse, eller ett tillfälle att uppnå sina mål, som är svåra att hantera på annat sätt. De kan omfatta följande:

 

(a)  Stöd till unionens strategier för bilateralt, regionalt och interregionalt samarbete, genom att främja politisk dialog och utveckla gemensamma strategier och insatser mot globala utmaningar såsom frågor som rör migration, utveckling, klimatförändringar och säkerhet, inom framför allt följande områden:

 

  Stöd till genomförandet av partnerskaps- och samarbetsavtal, handlingsplaner och liknande bilaterala instrument.

 

  Fördjupning av den politiska och ekonomiska dialogen med tredjeländer av särskild betydelse i internationella frågor, däribland i utrikespolitiken.

 

  Stöd till insatser med berörda tredjeländer i bilaterala och globala frågor av gemensamt intresse.

 

  Främjande av en lämplig uppföljning eller ett samordnat genomförande av slutsatserna och åtagandena från relevanta internationella forum.

 

(b)  Stöd till unionens handelspolitik:

 

  Stöd till unionens handelspolitik och förhandlingar om samt genomförande och upprätthållande av handelsavtal, med full respekt för en konsekvent politik för utveckling när det gäller utvecklingsländer, och fullständig anpassning till arbetet med att uppnå målen för hållbar utveckling.

 

  Stöd till förbättring av tillträdet till partnerländers marknader och främjande av handel, investeringar och affärsmöjligheter för företag från unionen, särskilt små och medelstora företag, samtidigt som hinder för marknadstillträde och investeringar undanröjs och immateriella rättigheter skyddas, med hjälp av ekonomisk diplomati och företags- och regleringssamarbete och med nödvändiga anpassningar i förhållande till partner som är utvecklingsländer.

 

(c)  Bidrag till genomförandet av den internationella dimensionen av unionens inre politik:

 

  Bidrag till genomförandet av den internationella dimensionen av unionens inre politik, såsom miljö, klimatförändringar, energi, vetenskap och utbildning samt samarbete om förvaltningen och styrningen av världshaven.

 

  Främjande av unionens inre politik med viktiga partnerländer samt stöd till konvergens på regleringsområdet i detta sammanhang.

 

(d)  Arbete för en bred förståelse av och synlighet för unionen och dess roll på världsscenen:

 

  Arbete för en bred förståelse av och synlighet för unionen och dess roll på världsscenen genom strategisk kommunikation, offentlig diplomati, direkta personkontakter, kulturell diplomati, samarbete inom utbildningsområdet och det akademiska området samt upplysningsverksamhet för att främja unionens värderingar och intressen.

 

  Förbättrad rörlighet för studenter och akademisk personal, vilket leder till inrättande av partnerskap som syftar till att förbättra kvaliteten på högre utbildning och gemensamma examina, vilket i sin tur leder till akademiskt erkännande (Erasmus +-programmet).

 

Dessa åtgärder ska genomföra innovativ politik eller initiativ som motsvarar nuvarande eller nya behov på kort till medellång sikt, möjligheter och prioriteringar, inklusive med potentialen att utnyttjas för framtida åtgärder inom ramen för de geografiska och tematiska programmen. De ska inriktas på att fördjupa unionens förbindelser och dialog och uppbyggnad av partnerskap och allianser med nyckelländer som är av strategiskt intresse, särskilt de tillväxtekonomier och medelinkomstländer som spelar en allt viktigare roll i globala frågor, global styrning, utrikespolitik, den internationella ekonomin och multilaterala forum.

Ändringsförslag    516

Förslag till förordning

Bilaga IV – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Åtgärder som bidrar till stabilitet och konfliktförebyggande i nödsituationer, i begynnande kriser samt under och efter kriser,

1.  Åtgärder som bidrar till fred, stabilitet och konfliktförebyggande i nödsituationer, i begynnande kriser samt under och efter kriser,

Ändringsförslag    517

Förslag till förordning

Bilaga IV – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  En nödsituation, kris eller begynnande kris eller vid naturkatastrofer.

(a)  En nödsituation, kris eller begynnande kris eller vid naturkatastrofer, när detta är relevant för stabilitet, fred och säkerhet.

Ändringsförslag    518

Förslag till förordning

Bilaga IV – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  En situation som hotar demokratin, lag och ordning, skyddet av de grundläggande mänskliga fri- och rättigheterna eller enskilda personers säkerhet och trygghet, särskilt personer som är utsatta för könsrelaterat våld i situationer som präglas av instabilitet.

(b)  En situation som hotar freden, demokratin, lag och ordning, skyddet av de grundläggande mänskliga fri- och rättigheterna eller enskilda personers säkerhet och trygghet, särskilt personer som är utsatta för könsrelaterat våld i situationer som präglas av instabilitet.

Ändringsförslag    519

Förslag till förordning

Bilaga IV – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a.  Det tekniska och finansiella biståndet enligt punkt 1 kan omfatta följande:

 

(a)  Stöd, genom tillhandahållandet av tekniskt och logistiskt bistånd, till det arbete som genomförs av internationella, regionala och lokala organisationer och av statliga aktörer och aktörer i det civila samhället med att främja förtroendeskapande, medling, dialog och försoning, övergångsrättvisa, kvinnors och ungas egenmakt, särskilt i fråga om spänningar i samhället och utdragna konflikter.

 

(b)  Stöd till genomförande av resolutioner antagna av Förenta nationernas säkerhetsråd, med särskild hänsyn till dem om kvinnor, fred och säkerhet samt om ungdomar, fred och säkerhet, framför allt i sårbara eller konfliktdrabbade länder eller länder som nyligen genomgått en konflikt.

 

(c)  Stöd till inrättandet av och verksamheten inom interimsförvaltningar med mandat i enlighet med internationell rätt.

 

(d)  Stöd till utveckling av demokratiska och pluralistiska statliga institutioner, inbegripet åtgärder för att förstärka kvinnors roll inom sådana institutioner, effektiv civil förvaltning och civil övervakning av säkerhetssystemet samt åtgärder för att stärka kapaciteten hos brottsbekämpande och rättsliga myndigheter i kampen mot terrorism, organiserad brottslighet och alla former av olaglig handel.

 

(e)  Stöd till internationella brottstribunaler och tillfälliga nationella domstolar, sannings- och försoningskommissioner, övergångsrättvisa och andra mekanismer för rättsliga avgöranden i människorättsärenden samt för hävdande och tilldömande av äganderätt, som inrättats i enlighet med internationella normer på områdena mänskliga rättigheter och rättsstatlighet.

 

(f)  Stöd till ökad statskapacitet – inför ett betydande tryck att snabbt bygga upp, upprätthålla eller återställa statens grundläggande funktioner, och grundläggande social och politisk sammanhållning.

 

(g)  Stöd till åtgärder som behövs för att börja rehabilitera och återuppbygga viktig infrastruktur, bostäder, offentliga byggnader, ekonomiska tillgångar och grundläggande produktionskapacitet samt andra åtgärder för att åter få i gång ekonomisk verksamhet, skapa sysselsättning samt upprätta de minimiförutsättningar som är nödvändiga för en hållbar social utveckling.

 

(h)  Stöd till civila åtgärder i samband med demobilisering och återintegrering av före detta stridande och deras familjer i det civila samhället, och i tillämpliga fall återbördande av dem till sina hemländer, samt åtgärder för att ta itu med barnsoldaters och kvinnliga stridandes situation.

 

(i)  Stöd till åtgärder för att mildra de sociala effekterna av omstruktureringen av de väpnade styrkorna.

 

(j)  Stöd till åtgärder för att inom ramen för unionens samarbetspolitik och dess mål hantera de socioekonomiska konsekvenserna för civilbefolkningen av truppminor, blindgångare eller andra explosiva lämningar efter krig. Verksamhet som finansieras enligt denna förordning får bland annat omfatta riskutbildning, mindetektering och minröjning och, i samband med detta, förstöring av lager.

 

(k)  Stöd till åtgärder för att inom ramen för unionens samarbetspolitik och dess mål bekämpa olaglig användning av och tillgång till eldvapen, handeldvapen och lätta vapen.

 

(l)  Stöd till åtgärder för att säkerställa fullgott tillgodoseende av kvinnors och barns särskilda behov i kris- och konfliktsituationer, däribland förebyggande av deras utsatthet för könsrelaterat våld.

 

(m)  Stöd till rehabilitering och återintegrering av offer för väpnade konflikter, inbegripet åtgärder för att tillgodose kvinnors och barns särskilda behov.

 

(n)  Stöd till åtgärder för att främja och försvara respekten för de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna, demokratin och rättsstatsprincipen samt relaterade internationella instrument.

 

(o)  Stöd till socioekonomiska åtgärder för att främja rättvis tillgång till och öppen förvaltning av naturresurser i en krissituation eller framväxande kris, inbegripet fredsbyggande åtgärder.

 

(p)  Stöd till åtgärder för att hantera de möjliga konsekvenserna av plötsliga folkförflyttningar med relevans för den politiska och säkerhetsmässiga situationen, inbegripet åtgärder för att tillgodose värdsamhällenas behov i en krissituation eller framväxande kris, däribland fredsbyggande åtgärder.

 

(q)  Stöd till åtgärder för att främja utveckling och organisation av det civila samhället och dess medverkan i den politiska processen, bland annat åtgärder för att förstärka kvinnors roll i sådana processer och åtgärder för att främja oberoende, pluralistiska och professionella medier.

 

(r)  Uppbyggnad av kapacitet hos militära aktörer till stöd för utveckling och säkerhet för utveckling

Ändringsförslag    520

Förslag till förordning

Bilaga IV – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Sådana snabbinsatsåtgärder som avses i punkt b i artikel 4.4 ska vara utformade för att effektivt stärka resiliensen och koppla samman humanitärt bistånd och utvecklingsåtgärder som inte snabbt kan åtgärdas genom geografiska och tematiska program.

Sådana snabbinsatsåtgärder som avses i punkt b i artikel 4.4 ska vara utformade för att effektivt stärka resiliensen och koppla samman humanitärt bistånd och utvecklingsåtgärder som inte snabbt kan åtgärdas genom geografiska och tematiska program och som säkerställer konsekvens, samstämdhet och komplementaritet med det humanitära bistånd som avses i artikel 5.

Ändringsförslag    521

Förslag till förordning

Bilaga IV – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  Stärka resiliensen hos stater, samhällen, grupper och enskilda personer mot politiska, ekonomiska, miljömässiga, demografiska och samhälleliga påfrestningar och chocker, naturkatastrofer eller katastrofer orsakade av människan, konflikter samt globala hot, bland annat genom att öka kapaciteten hos en stat, inför ett betydande tryck att snabbt bygga upp, underhålla eller återställa sina grundläggande funktioner, och grundläggande social och politisk sammanhållning, och hos samhällen, grupper och enskilda personer att hantera möjligheter och risker på ett fredligt och stabilt sätt och att bygga upp, underhålla eller återställa försörjning mot bakgrund av stora påfrestningar.

(a)  Stärka resiliensen hos stater, samhällen, grupper och enskilda personer mot politiska, ekonomiska, miljömässiga, demografiska och samhälleliga påfrestningar och chocker, naturkatastrofer eller katastrofer orsakade av människan, konflikter samt globala hot, bland annat genom att öka kapaciteten hos en stat, och hos samhällen, grupper och enskilda personer att hantera möjligheter och risker på ett fredligt och konfliktkänsligt stabilt sätt och att bygga upp, underhålla eller återställa försörjning mot bakgrund av stora påfrestningar, och genom att stödja individer, befolkningsgrupper och samhällen med att identifiera och stärka deras befintliga inhemska kapacitet att motstå, anpassa sig till och snabbt återhämta sig från dessa påfrestningar och chocker, inbegripet dem som skulle kunna leda till en upptrappning av våldet.

Ändringsförslag    522

Förslag till förordning

Bilaga IV – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c)  Genomföra kortsiktiga återanpassnings- och återuppbyggnadsåtgärder så de som drabbats av naturkatastrofer eller katastrofer orsakade av människan, konflikter och globala hot kan få del av åtminstone ett minimum av social och ekonomisk integration och så fort som möjligt skapa förutsättningarna för ett återupptagande av en utveckling som grundar sig på långsiktiga mål. Detta omfattar även att man tar itu med brådskande och akuta behov som uppstår vid folkförflyttningar (flyktingar, fördrivna och återvändande) till följd av naturkatastrofer eller katastrofer orsakade av människan.

(c)  Genomföra kortsiktiga återanpassnings- och återuppbyggnadsåtgärder så de som drabbats av naturkatastrofer eller katastrofer orsakade av människan, konflikter och globala hot kan få del av åtminstone ett minimum av social och ekonomisk integration och så fort som möjligt skapa förutsättningarna för ett återupptagande av en utveckling som grundar sig på långsiktiga mål. Detta omfattar även att man tar itu med brådskande och akuta behov som uppstår vid tvångsförflyttning av befolkningen till följd av naturkatastrofer eller katastrofer orsakade av människan.

Ändringsförslag    523

Förslag till förordning

Bilaga IV – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(d)  Hjälpa staten eller regionen att införa kortsiktiga mekanismer för katastrofförebyggande och katastrofberedskap, däribland prognos- och varningssystem, i syfte att mildra följderna av katastrofer.

(d)  Hjälpa staten, regionen, lokala myndigheter eller relevanta icke-statliga organisationer att införa kortsiktiga mekanismer för katastrofförebyggande och katastrofberedskap, däribland prognos- och varningssystem, i syfte att mildra följderna av katastrofer.

Ändringsförslag    524

Förslag till förordning

Bilaga IV – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Åtgärder för att hantera utrikespolitiska behov och prioriteringar

utgår

Snabbinsatsåtgärder till stöd för de mål som anges i led c i artikel 4.4 ska stödja unionens utrikespolitik i politiska, ekonomiska och säkerhetsmässiga frågor. De ska göra det möjligt för unionen att agera om det föreligger ett akut eller tvingande utrikespolitiskt intresse, eller ett tillfälle att uppnå sina mål, som kräver en snabb insats som är svår att hantera på annat sätt.

 

Dessa åtgärder får omfatta följande:

 

(a)  Stöd till unionens strategier för bilateralt, regionalt och interregionalt samarbete, genom att främja politisk dialog och utveckla gemensamma strategier och insatser mot globala utmaningar såsom migrations- och säkerhetsfrågor, och utnyttja möjligheter i detta avseende.

 

(b)  Stöd till unionens handelspolitik och handelsavtal och deras genomförande, och för att förbättra tillträdet till partnerländers marknader och främjande av handel, investeringar och affärsmöjligheter för företag från unionen, särskilt små och medelstora företag, samtidigt som hinder för marknadstillträde och investeringar undanröjs, med hjälp av ekonomisk diplomati och företags- och regleringssamarbete.

 

(c)  Bidrag till genomförandet av den internationella dimensionen av unionens inre politik, såsom miljö, klimatförändringar, energi och samarbete om förvaltningen och styrningen av världshaven.

 

(d)  Arbete för en bred förståelse av och synlighet för unionen och dess roll på världsscenen genom strategisk kommunikation, offentlig diplomati, direkta personkontakter, kulturell diplomati, samarbete inom utbildningsområdet och det akademiska området samt upplysningsverksamhet för att främja unionens värderingar och intressen.

 

Dessa åtgärder ska genomföra innovativ politik eller initiativ som motsvarar nuvarande eller nya behov på kort till medellång sikt, möjligheter och prioriteringar, inklusive med potentialen att utnyttjas för framtida åtgärder inom ramen för de geografiska och tematiska programmen. De ska inriktas på att fördjupa unionens förbindelser och dialog och uppbyggnad av partnerskap och allianser med nyckelländer som är av strategiskt intresse, särskilt de tillväxtekonomier och medelinkomstländer som spelar en allt viktigare roll i globala frågor, global styrning, utrikespolitik, den internationella ekonomin och multilaterala forum.

 

Ändringsförslag    525

Förslag till förordning

Bilaga V – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

EFHU+-insatser som är berättigade till stöd genom garantin för yttre åtgärder ska särskilt inriktas på följande prioriterade områden:

EFHU+-insatser som är berättigade till stöd genom garantin för yttre åtgärder ska bidra till följande prioriterade områden:

Ändringsförslag    526

Förslag till förordning

Bilaga V – led a

Kommissionens förslag