Процедура : 2018/0247(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0174/2019

Внесени текстове :

A8-0174/2019

Разисквания :

PV 26/03/2019 - 20
CRE 26/03/2019 - 20

Гласувания :

PV 27/03/2019 - 10.5
CRE 27/03/2019 - 10.5
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2019)0299

ДОКЛАД     ***I
PDF 786kWORD 281k
11.3.2019
PE 627.819v02-00 A8-0174/2019

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Инструмент за предприсъединителна помощ (ИПП ІІІ)

(COM(2018)0465 – C8-0274/2018 – 2018/0247(COD))

Комисия по външни работи

Докладчик: Кнут Флекенщайн, Хосе Игнасио Салафранка Санчес-Нейра

ИЗМЕНЕНИЯ
ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 СТАНОВИЩЕ на комисията по международна търговия
 СТАНОВИЩЕ на комисията по бюджети
 СТАНОВИЩЕ на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
 СТАНОВИЩЕ на комисията по регионално развитие
 СТАНОВИЩЕ на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
 ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ
 ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Инструмент за предприсъединителна помощ (ИПП ІІІ)

(COM(2018)0465 – C8-0274/2018 – 2018/0247(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета (COM(2018)0465),

–  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 212, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението до Парламента (C8-0274/2018),

–  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 12 декември 2018 г.(1),

–  като взе предвид становището на Комитета на регионите от 6 декември 2018 г.(2),

–  като взе предвид член 59 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по външни работи, както и становищата на комисията по международна търговия, комисията по бюджети, комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните, комисията по регионално развитие и комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A8-0174/2019),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст или внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Изменение    1

Предложение за регламент

Съображение 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2)  Целите на един инструмент за предприсъединителна помощ се различават съществено от общите цели на външната дейност на Съюза, тъй като този инструмент се стреми да подготви бенефициерите, посочени в приложение I, за бъдещо членство в Съюза и да подпомогне тяхното присъединяване. Поради това наличието на специален инструмент в подкрепа на разширяването е от основно значение, като едновременно с това се гарантира, че този инструмент допълва общите цели на външната дейност на Съюза, и по-специално тези на Инструмента за съседство, развитие и международно сътрудничество.

(2)  Целта на един инструмент за предприсъединителна помощ е да подготви бенефициерите, посочени в приложение I (бенефициерите), за бъдещо членство в Съюза и да подпомогне тяхното присъединяване, в съответствие с общите цели на външната дейност на Съюза, включително зачитането на основните права и принципи, както и защитата и насърчаването на правата на човека, демокрацията и правовата държава, посочени в член 21 от Договора за Европейския съюз. Макар че специфичното естество на присъединителния процес гарантира наличието на специален инструмент в подкрепа на разширяването, целите и функционирането на този инструмент следва да бъдат в съответствие със и да допълват общите цели на външната дейност на Съюза, и по-специално тези на Инструмента за съседство, развитие и международно сътрудничество.

Изменение    2

Предложение за регламент

Съображение 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3)  Член 49 от Договора за Европейския съюз (ДЕС) предвижда, че всяка европейска държава, която зачита ценностите на зачитане на човешкото достойнство, на свободата, демокрацията, равенството, правовата държава, както и на зачитане на правата на човека, включително правата на лицата, които принадлежат към малцинства, и която се ангажира да ги насърчава, може да поиска да членува в Съюза. Европейска държава, която е поискала да членува в Съюза, може да стане член едва когато е потвърдено, че отговаря на критериите за членство, установени на Европейския съвет през юни 1993 г. в Копенхаген („критериите от Копенхаген“), и при условие че Съюзът разполага с необходимия капацитет за интегрирането на новата държава членка. Критериите от Копенхаген са свързани със стабилността на институциите, гарантиращи демокрацията, правовата държава, правата на човека и зачитането и закрилата на малцинствата, наличието на функционираща пазарна икономика, капацитета за справяне с конкурентния натиск и пазарните сили в рамките на Съюза и способността за поемане както на правата, така и на задълженията по Договорите, включително присъединяване към целите на политическия, икономическия и паричния съюз.

(3)  Член 49 от ДЕС предвижда, че всяка европейска държава, която зачита ценностите на зачитане на човешкото достойнство, на свободата, демокрацията, равенството, правовата държава, както и на зачитане на правата на човека, включително правата на лицата, които принадлежат към малцинства, и която се ангажира да ги насърчава, може да поиска да членува в Съюза. Тези ценности са общи за държавите членки в общество, чиито характеристики са плурализмът, недискриминацията, толерантността, справедливостта, солидарността и равенството между жените и мъжете.

Изменение    3

Предложение за регламент

Съображение 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4)  Процесът на разширяване се основава на установени критерии и справедливи и строги условия. Всеки бенефициер се оценява според постигнатите от него резултати. Оценката на постигнатия напредък и идентифицирането на слабостите имат за цел да дадат стимули и насоки на изброените в приложение I бенефициери да продължат да провеждат необходимите мащабни реформи. За да се превърне перспективата за разширяване в реалност, неотклонното следване на подхода, при който се започва работа първо по основните принципи15, продължава да е от съществено значение. Напредъкът по пътя към присъединяването зависи от спазването от всеки кандидат на ценностите на Съюза, както и от способността му да предприеме необходимите реформи за привеждане на своята политическа, институционална, правна, административна и икономическа система в съответствие с правилата, стандартите, политиките и практиките в Съюза.

(4)  Процесът на разширяване се основава на установени критерии и справедливи и строги условия. Всеки бенефициер се оценява според постигнатите от него резултати. Оценката на постигнатия напредък и идентифицирането на слабостите имат за цел да дадат стимули и насоки на изброените в приложение I бенефициери да продължат да провеждат необходимите мащабни реформи. За да се превърне перспективата за разширяване в реалност, неотклонното следване на подхода, при който се започва работа първо по основните принципи15, продължава да е от съществено значение. Добросъседските отношения и регионалното сътрудничество, основаващи се на едно окончателно, приобщаващо и обвързващо решение на двустранните спорове, са основни елементи на процеса на разширяване и са от решаващо значение за сигурността и стабилността на Съюза като цяло. Напредъкът по пътя към присъединяването зависи от спазването от всеки кандидат на ценностите на Съюза, както и от способността му да предприеме и изпълни необходимите реформи за привеждане на своята политическа, институционална, правна, социална, административна и икономическа система в съответствие с правилата, стандартите, политиките и практиките в Съюза. Рамката за преговори определя изискванията, спрямо които се измерва напредъкът в преговорите за присъединяване с всяка страна кандидатка.

_________________

_________________

15 Подходът, при който се започва работа първо по основните принципи, обвързва правовата държава и основните права с другите две ключови области на процеса на присъединяване: икономическото управление — по-силен акцент върху икономическото развитие и по-голямата конкурентоспособност — и укрепването на демократичните институции и реформата на публичната администрация. Всеки от трите основни принципа е от решаващо значение за процесите на реформа в страните кандидатки и потенциалните кандидати и е насочен към основни опасения на гражданите.

15 Подходът, при който се започва работа първо по основните принципи, обвързва правовата държава и основните права с другите две ключови области на процеса на присъединяване: икономическото управление — по-силен акцент върху икономическото развитие и по-голямата конкурентоспособност — и укрепването на демократичните институции и реформата на публичната администрация. Всеки от трите основни принципа е от решаващо значение за процесите на реформа в страните кандидатки и потенциалните кандидати и е насочен към основни опасения на гражданите.

Изменение    4

Предложение за регламент

Съображение 4 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(4а)  Всяка европейска държава, която е кандидатствала за присъединяване към Съюза, може да стане член на Съюза едва когато е потвърдено, че изцяло отговаря на критериите за присъединяване, определени по време на срещата на Европейския съвет през юни 1993 г. в Копенхаген („критериите от Копенхаген“), и при условие че Съюзът разполага с необходимия капацитет за интегрирането на новата държава членка. Критериите от Копенхаген са свързани със стабилността на институциите, гарантиращи демокрацията, правовата държава, правата на човека и зачитането и защитата на малцинствата, наличието на функционираща пазарна икономика, капацитета за справяне с конкурентния натиск и пазарните сили в рамките на Съюза, и способността за поемане както на правата, така и на задълженията по Договорите, включително изпълнението на целите на политическия, икономическия и паричния съюз.

Изменение    5

Предложение за регламент

Съображение 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(5)  Политиката на разширяване на Съюза представлява инвестиция в мира, сигурността и стабилността в Европа. Тя предоставя по-големи икономически и търговски възможности, които са от полза както за Съюза, така и за страните, стремящи се към членство в него. Перспективата за членство в Съюза има мощна преобразяваща сила, тъй като предполага извършването на положителни демократични, политически, икономически и социални промени.

(5)  Политиката на разширяване е неделима част от външната дейност на Съюза, като допринася за мира, просперитета и стабилността в границите на Съюза и отвъд тях. Тя предоставя по-големи икономически и търговски възможности, които са от полза както за Съюза, така и за страните, стремящи се към членство в него, като същевременно се зачита принципът на постепенна интеграция, така че трансформацията в държавите бенефициери да се извърши безпроблемно. Перспективата за членство в Съюза има мощна преобразяваща сила, тъй като предполага извършването на положителни демократични, политически, икономически и социални промени.

Изменение    6

Предложение за регламент

Съображение 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(7)  Подпомагането следва също така да се извършва в съответствие със споразуменията, сключени между Съюза и бенефициерите, изброени в приложение I. Подпомагането следва да бъде съсредоточено главно върху оказването на помощ на бенефициерите, посочени приложение I, да укрепят демократичните институции и правовата държава, да реформират съдебната власт и публичната администрация, да зачитат основните права и да насърчават равенството между половете, толерантността, социалното приобщаване и недискриминацията. Подпомагането следва също така да подкрепя основните принципи и права, определени в Европейския стълб на социалните права17. Чрез подпомагането следва да продължи да бъде оказвана подкрепа за техните усилия за развитие на регионалното, макрорегионалното и трансграничното сътрудничество, както и за териториално развитие, включително посредством изпълнението на макрорегионалните стратегии на Съюза. Освен това подпомагането следва да стимулира тяхното икономическо и социално развитие и икономическо управление, които лежат в основата на програма за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж, включително чрез изпълнението на политики за регионалното развитие, политики за селското стопанство и развитието на селските райони, социални политики и политики по заетостта, както и чрез развитието на цифровата икономика и общество, като това се извършва в съответствие и с водещата инициатива „Програма в областта на цифровите технологии за Западните Балкани“.

(7)  Подпомагането следва също така да се извършва в съответствие с международните споразумения, сключени от Съюза, включително с бенефициерите. Подпомагането следва да бъде съсредоточено главно върху оказването на помощ на бенефициерите да укрепят демократичните институции и правовата държава, да реформират съдебната власт и публичната администрация, да зачитат основните права, включително правата на малцинствата, и да насърчават равенството между половете, толерантността, социалното приобщаване, зачитането на международните норми в областта на труда във връзка с правата на работниците и недискриминацията на уязвимите групи, включително децата и хората с увреждания. Подпомагането следва също така да подкрепя придържането от страна на бенефициерите към основните принципи и права, определени в Европейския стълб на социалните права17, както и към принципите на социалната пазарна икономика и приближаването към достиженията на социалното право. Чрез подпомагането следва да продължи да бъде оказвана подкрепа за техните усилия за развитие на регионалното, макрорегионалното и трансграничното сътрудничество, както и за териториално развитие, включително посредством изпълнението на макрорегионалните стратегии на Съюза, с цел развитие на добросъседски отношения и укрепване на процеса на помирение. То следва също да насърчава структурите за секторно регионално сътрудничество и да стимулира тяхното икономическо и социално развитие и икономическо управление, да насърчава икономическата интеграция с единния пазар на ЕС, включително митническото сътрудничество, да насърчава откритата и справедлива търговия, като се поддържа програма за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж, включително чрез изпълнението на политики за регионалното развитие, сближаване и приобщаване, политики за селското стопанство и развитието на селските райони, социални политики и политики по заетостта, както и чрез развитието на цифровата икономика и общество, като това се извършва в съответствие и с водещата инициатива „Програма в областта на цифровите технологии за Западните Балкани“.

_________________

_________________

17 Европейският стълб на социалните права бе тържествено обявен от Европейския парламент, Съвета и Комисията на Социалната среща на върха за справедливи работни места и растеж на 17 ноември 2017 г. в Гьотеборг.

17 Европейският стълб на социалните права бе тържествено обявен от Европейския парламент, Съвета и Комисията на Социалната среща на върха за справедливи работни места и растеж на 17 ноември 2017 г. в Гьотеборг.

Изменение    7

Предложение за регламент

Съображение 7 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(7а)  Като се вземе предвид трансформационното естество на процеса на реформи по време на процеса на разширяване в страните кандидатки, Съюзът следва да засили своите усилия за приоритизиране на ключови области за финансирането от Съюза, като например изграждането на институции и укрепването на сигурността, и за увеличаване на своята подкрепа за страните кандидатки при изпълнението на проекти с оглед защита на тези страни кандидатки от влияния извън ЕС.

Изменение    8

Предложение за регламент

Съображение 7 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(7б)  Усилията на Съюза да подкрепя процеса на реформи в страните кандидатки чрез финансиране по ИПП следва да бъдат ясно съобщавани в страните кандидатки, както и в държавите членки. В това отношение Съюзът следва да засили комуникацията и кампаниите, за да осигури видимост на финансирането по ИПП в качеството му на основен инструмент на ЕС за мир и стабилност в региона на разширяване. 

Изменение    9

Предложение за регламент

Съображение 7 в (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(7в)  Признава се значението на улесняването и изпълнението на бюджета по отношение на изграждането на институции, което от своя страна ще помогне за предвиждането на възможни проблеми със сигурността и ще предотврати възможните бъдещи незаконни миграционни потоци към държавите членки.

Изменение    10

Предложение за регламент

Съображение 9

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(9)  Засиленото стратегическо и оперативно сътрудничество между Съюза и бенефициерите, посочени в приложение I, в сферата на сигурността е от първостепенно значение за ефективното и ефикасно справяне със заплахите за сигурността и терористичните заплахи.

(9)  Засиленото стратегическо и оперативно сътрудничество между Съюза и бенефициерите, посочени в приложение I, по въпроси относно реформата в секторите на сигурността и отбраната е от първостепенно значение за ефективното и ефикасно справяне със заплахите за сигурността, организираната престъпност и терористичните заплахи.

Изменение    11

Предложение за регламент

Съображение 9 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(9а)  Дейностите по инструмента, създаден с настоящия регламент, следва също да допринасят за подкрепа на бенефициерите в процеса на постепенното им привеждане в съответствие с общата външна политика и политика на сигурност и прилагането на рестриктивни мерки, както и по-широките външни политики на Съюза в рамките на международните институции и многостранните форуми. Комисията следва да насърчава държавите бенефициери да поддържат световния ред, основан на правила и ценности, и да оказват сътрудничество относно стимулирането на многостранното сътрудничество и по-нататъшното укрепване на международната търговска система, включително реформите в СТО.

Изменение    12

Предложение за регламент

Съображение 10

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(10)  От съществено значение е допълнително да се засили сътрудничеството по въпросите на миграцията, включително управление на границите, осигуряване на достъп до международна закрила, обмен на нужната информация, засилване на ползите от миграцията за развитието, улесняване на законната и трудовата миграция, засилване на граничния контрол и продължаване на усилията за борба с незаконната миграция, трафика на хора и контрабандата на мигранти.

(10)  Сътрудничеството по въпросите на миграцията, включително управление и контрол на границите, осигуряване на достъп до международна закрила, обмен на нужната информация, засилване на ползите от миграцията за развитието, улесняване на законната и трудовата миграция, засилване на граничния контрол и усилията за предотвратяване и възпиране на незаконната миграция и принудителното разселване на населението, както и борбата с трафика и контрабандата на хора, са важен аспект на сътрудничеството между Съюза и бенефициерите.

Изменение    13

Предложение за регламент

Съображение 11

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(11)  Укрепването на правовата държава, включително борбата с корупцията и организираната престъпност, и доброто управление, включително реформата на публичната администрация, продължават да бъдат ключови предизвикателства за повечето бенефициери, посочени в приложение I, и са от решаващо значение за сближаването на бенефициерите със Съюза, както и за тяхната способност по-късно да поемат изцяло задълженията, произтичащи от членството в него. С оглед на дългосрочния характер на реформите, които се извършват в тези области, и на необходимостта резултатите да бъдат регистрирани, финансовото подпомагане по настоящия регламент следва да отговаря на изискванията, поставени пред бенефициерите, посочени в приложение I, на възможно най-ранен етап.

(11)  Укрепването на правовата държава, включително независимостта на съдебната система, борбата с корупцията, с изпирането на пари и организираната престъпност, и доброто управление, включително реформата на публичната администрация, осигуряването на подкрепа за защитниците на правата на човека, непрекъснатото привеждане в съответствие по отношение на прозрачността, обществените поръчки, конкуренцията, държавната помощ, интелектуалната собственост и чуждестранните инвестиции продължават да бъдат ключови предизвикателства и са от решаващо значение за сближаването на бенефициерите със Съюза, както и за тяхната подготовка по-късно да поемат изцяло задълженията, произтичащи от членството в него. С оглед на дългосрочния характер на реформите, които се извършват в тези области, и на необходимостта резултатите да бъдат регистрирани, финансовото подпомагане по настоящия регламент следва да бъде програмирано, така че да помага за разрешаването на тези проблеми на възможно най-ранен етап.

Изменение    14

Предложение за регламент

Съображение 12

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(12)  В съответствие с принципа на демокрация на участието Комисията следва да насърчава парламентарния контрол при всеки един от бенефициерите, посочени в приложение I.

(12)  Парламентарното измерение продължава да е от основно значение в процеса на присъединяване. Ето защо, в съответствие с принципа на демокрация на участието Комисията следва да насърчава укрепването на парламентарния капацитет, парламентарния контрол, демократичните процедури и справедливото представителство при всеки един от бенефициерите.

Изменение    15

Предложение за регламент

Съображение 13

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(13)  Необходимо е бенефициерите, посочени в приложение I, да бъдат по-добре подготвени да се справят с глобалните предизвикателства, като устойчивото развитие и изменението на климата, и да се присъединят към усилията на Съюза за разрешаване на тези проблеми. Като се има предвид значението на действията за справяне с изменението на климата в съответствие с ангажиментите на Съюза за изпълнение на Парижкото споразумение и целите за устойчиво развитие, настоящата програма ще допринесе за интегрирането на действията в областта на изменението на климата в политиките на Съюза и за постигането на общата цел 25% от бюджетните разходи на ЕС да са в подкрепа на целите в областта на климата. Очаква се действията по програмата да допринесат с 16% от общия финансов пакет на програмата за цели, свързани с климата. Съответните действия ще бъдат определени по време на подготовката и изпълнението на програмата и общият принос на настоящата програма следва да бъде част от съответните оценявания и прегледи.

(13)  Необходимо е бенефициерите да бъдат по-добре подготвени да се справят с глобалните предизвикателства, като устойчивото развитие и изменението на климата, и да се присъединят към усилията на Съюза за разрешаване на тези проблеми. Като се има предвид значението на действията за справяне с изменението на климата в съответствие с ангажиментите на Съюза за изпълнение на Парижкото споразумение и целите за устойчиво развитие, настоящата програма ще допринесе за интегрирането на действията в областта на изменението на климата в политиките на Съюза и за постигането на общата цел 25% от бюджетните разходи на ЕС да са в подкрепа на целите в областта на климата. Действията по програмата следва да имат за цел да допринесат най-малко с 16% от общия финансов пакет на програмата за цели, свързани с климата, като се стремят да постигнат целта разходите във връзка с климата да достигнат 30% от разходите по МФР до 2027 г. Приоритет следва да се даде на проекти в областта на околната среда с оглед разрешаване на проблема с трансграничното замърсяване. Съответните действия ще бъдат определени по време на подготовката и изпълнението на програмата и общият принос на настоящата програма следва да бъде част от съответните оценявания и прегледи.

Изменение    16

Предложение за регламент

Съображение 16

 

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(16)  Комисията и държавите членки следва да гарантират съответствие, съгласуваност и взаимно допълване на предоставяната от тях помощ, по-конкретно чрез провеждането на редовни консултации и чест обмен на информация на различните етапи от цикъла на подпомагането. Освен това следва да се предприемат необходимите стъпки за осигуряване на по-добра координация и взаимно допълване с други донори, включително чрез провеждането на редовни консултации. Ролята на гражданското общество следва да се засили както по отношение на програмите, реализирани от държавните органи, така и когато гражданското общество се явява пряк бенефициер на помощ от Съюза.

(16)  Комисията и държавите членки следва да гарантират съответствие, съгласуваност, последователност и взаимно допълване на помощта за външно финансиране, по-конкретно чрез провеждането на редовни консултации и чест обмен на информация на различните етапи от цикъла на подпомагането. Освен това следва да се предприемат необходимите стъпки за осигуряване на по-добра координация и взаимно допълване с други донори, включително чрез провеждането на редовни консултации. Различните независими организации на гражданското общество и на различните видове и нива на местните органи следва да играят полезна роля в този процес. В съответствие с принципа на приобщаващо партньорство, организациите на гражданското общество следва да бъдат част както от разработването, изпълнението, мониторинга и оценката на програмите, реализирани от държавните органи, така и прeки бенефициери на помощ от Съюза.

Изменение    17

Предложение за регламент

Съображение 17

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(17)  Приоритетите за действия, насочени към изпълнение на целите в съответните области на политиката, които ще бъдат подпомагани по настоящия регламент, следва да се определят в рамката за програмиране, изготвена от Комисията за срока на многогодишната финансова рамка на Съюза за периода от 2021 до 2027 г. в партньорство с бенефициерите, посочени в приложение I, въз основа на програмата за разширяване и техните специфични потребности, в съответствие с общите и специфичните цели, определени с настоящия регламент, и при надлежно отчитане на съответните национални стратегии. Рамката за програмиране следва да посочва областите, в които да бъде оказвано подпомагане с индикативно разпределение по области на подкрепа, включително разчет на разходите, свързани с климата.

(17)  Следва да се определят конкретни и измерими цели в съответните области на политиката за всеки бенефициер, след което и приоритети за действия за изпълнението на тези цели в рамката за програмиране, изготвена от Комисията чрез делегирани актове. Рамката за програмиране следва да бъде изготвена в партньорство с бенефициерите, въз основа на програмата за разширяване и техните специфични потребности, в съответствие с общите и специфичните цели, определени с настоящия регламент, и принципите на Съюза за външна дейност, при надлежно отчитане на съответните национални стратегии и на относимите резолюции на Европейския парламент. Партньорството следва да включва, по целесъобразност, компетентни органи, както и организации на гражданското общество. Комисията следва да насърчава сътрудничеството между съответните заинтересовани страни и координацията на донорите. Рамката за програмиране следва да се преразглежда след междинния преглед. Рамката за програмиране следва да посочва областите, в които да бъде оказвано подпомагане с индикативно разпределение по области на подкрепа, включително разчет на разходите, свързани с климата.

Изменение    18

Предложение за регламент

Съображение 18

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(18)  В интерес на Съюза е да подпомага бенефициерите, посочени в приложение I, в усилията им за провеждане на реформи с оглед на членството в Съюза. Подпомагането следва да се управлява, като се поставя силен акцент върху резултатите и се предвиждат стимули за онези, които показват ангажираност с реформите посредством ефективно прилагане на предприсъединителната помощ и напредък в изпълнението на критериите за членство.

(18)  В общия интерес на Съюза и на бенефициерите е да се подпомагат бенефициерите в усилията им за провеждане на реформи в националните политически, правни и икономически системи с оглед на членството в Съюза. Подпомагането следва да се управлява в съответствие с основан на резултати подход и при наличието на значителни инициативи за по-ефективно и по-ефикасно използване на средствата за онези, които показват ангажираност с реформите посредством ефективно прилагане на предприсъединителната помощ и напредък в изпълнението на критериите за членство. Помощта следва да се разпределя в съответствие с принципа на справедливо поделяне и явните последици в случаи на сериозно влошаване или липса на напредък по отношение на зачитането на човешкото достойнство, свободата, демокрацията, равенството, правовата държава и правата на човека.

Изменение    19

Предложение за регламент

Съображение 18 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(18а)  Комисията следва да установи ясни механизми за мониторинг и оценка, за да гарантира, че целите и действията по отношение на различните бенефициери продължават да бъдат актуални и постижими, и за да измерва редовно напредъка. Ето защо всяка цел следва да бъде придружена от един или повече показатели за изпълнението, като се оценява приемането на реформите и тяхното конкретно изпълнение от бенефициерите.

Изменение    20

Предложение за регламент

Съображение 19

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(19)  Преходът от пряко управление на предприсъединителните фондове от страна на Комисията към непряко управление от страна на бенефициерите, посочени в приложение I, следва да бъде постепенен и съобразно съответните възможностите на тези бенефициери. За подпомагането следва да продължат да се използват структурите и инструментите, доказали своите качества в предприсъединителния процес.

(19)  Преходът от пряко управление на предприсъединителните фондове от страна на Комисията към непряко управление от страна на бенефициерите следва да бъде постепенен и съобразно съответните възможностите на тези бенефициери. Посоката на управление следва да се обърне или преходът следва да бъде преустановен в специфични области на политиката или програмите, в случай че бенефициерите не изпълняват съответните задължения или не управляват средствата на Съюза в съответствие с установените правила, принципи и цели. Такова решение следва да отчита надлежно всички възможни отрицателни икономически и социални последици. За подпомагането следва да продължат да се използват структурите и инструментите, доказали своите качества в предприсъединителния процес.

Изменение    21

Предложение за регламент

Съображение 20

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(20)  Съюзът следва да се стреми към най-ефективно използване на наличните ресурси с оглед оптимизирането на въздействието на външната си дейност. Това следва да бъде постигнато чрез съгласуваност и взаимно допълване между инструментите на Съюза за външно финансиране, както и чрез създаване на полезни взаимодействия с други политики и програми на Съюза. Това включва, когато е уместно, съгласуваност и взаимно допълване с макрофинансова помощ.

(20)  Съюзът следва да се стреми към най-ефективно използване на наличните ресурси с оглед оптимизирането на въздействието на външната си дейност. За да се избегне припокриване с други съществуващи външни инструменти за финансиране, това следва да бъде постигнато чрез съгласуваност, последователност и взаимно допълване между инструментите на Съюза за външно финансиране, както и чрез създаване на полезни взаимодействия с други политики и програми на Съюза. Това включва, когато е уместно, съгласуваност и взаимно допълване с макрофинансова помощ.

Изменение    22

Предложение за регламент

Съображение 21 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(21а)  Без да се засягат бюджетната процедура и разпоредбите относно спирането на помощта, установени в международни споразумения с бенефициерите, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз във връзка с изменението на приложение I към настоящия регламент с цел временно или частично спиране на помощта от Съюза. Това правомощие следва да се използва в случаите, когато е налице последователно отстъпление от един или повече от критериите от Копенхаген или когато даден бенефициер не спазва принципа на демокрацията, принципите на правовата държава, правата на човека и основните свободи или не спазва ангажиментите, поети в съответните споразумения, сключени със Съюза. Ако Комисията установи, че причините, които обосновават спирането на помощта, вече не са актуални, тя следва да бъде оправомощена да приеме делегиран акт, за да измени приложение I с цел възстановяване на помощта от Съюза.

Изменение    23

Предложение за регламент

Съображение 24

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(24)  Видовете финансиране и методите на изпълнение съгласно настоящия регламент следва да се избират в зависимост от възможностите за осъществяване на специфичните цели на действията и за постигане на резултати, като се вземат предвид по-специално разходите за контрола, административната тежест и очакваният риск от неспазване. Това следва да включва разглеждане на възможността за използване на еднократни суми, единни ставки и единични разходи, както и финансиране, което не е свързано с разходи, както е посочено в член 125, параграф 1 от Финансовия регламент.

(24)  Видовете финансиране и методите за изпълнение съгласно настоящия регламент следва да се избират в зависимост от възможностите за осъществяване на специфичните цели на действията и за постигане на резултати, като се вземат предвид по-специално разходите за контрола, административната тежест и очакваният риск от неспазване. Това следва да включва разглеждане на възможността за използване на еднократни суми, единни ставки и единични разходи, както и финансиране, което не е свързано с разходи, както е посочено в член 125, параграф 1 от Финансовия регламент.

Изменение    24

Предложение за регламент

Съображение 25

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(25)  Съюзът следва да продължи да прилага общите правила за изпълнение за външната дейност. Правилата и процедурите за изпълнение на инструментите на Съюза за финансиране на външна дейност са определени в Регламент (ЕС) № [Инструмент за съседство, развитие и международно сътрудничество] на Европейския парламент и на Съвета. Следва да се определят допълнителни подробни разпоредби във връзка със специфични ситуации, по-специално за трансграничното сътрудничество, селското стопанство и развитието на селските райони.

(25)  Съюзът следва да продължи да прилага общите правила за изпълнение за външната дейност. Правилата и процедурите за прилагане на инструментите на Съюза за финансиране на външна дейност са определени в Регламент (ЕС) № [Инструмент за съседство, развитие и международно сътрудничество] на Европейския парламент и на Съвета. Следва да се определят допълнителни подробни разпоредби във връзка със специфични ситуации, по-специално за трансграничното сътрудничество, селското стопанство и развитието на селските райони.

Изменение    25

Предложение за регламент

Съображение 26

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(26)  Външната дейност често се осъществява в една изключително нестабилна среда, която налага непрекъснато и бързо адаптиране към променящите се нужди на партньорите на Съюза и към глобални предизвикателства, като правата на човека, демокрацията и доброто управление, сигурността и стабилността, изменението на климата и околната среда, незаконната миграция и първопричините за нея. В този контекст съчетаването на принципа на предвидимост с необходимостта да се реагира бързо на новите потребности означава адаптиране на финансовото изпълнение на програмите. С цел да се повиши способността на Съюза да реагира на непредвидени нужди, като едновременно с това се спазва принципът, че бюджетът на Съюза се определя ежегодно, настоящият регламент следва да запази възможността за използване на гъвкавостта, която вече е разрешена от Финансовия регламент за други политики, а именно преноса и повторното поемане на задължения за разходи за средства, за които вече са поети задължения, за да се гарантира ефикасното използване на средствата на ЕС както за гражданите на Съюза, така и за бенефициерите, посочени в приложение I, като по този начин се увеличат в максимална степен наличните средства на ЕС за неговата външна дейност.

(26)  Външната дейност често се осъществява в една изключително нестабилна среда, която налага непрекъснато и бързо адаптиране към променящите се нужди на партньорите на Съюза и към глобални предизвикателства, като правата на човека, демокрацията и доброто управление, сигурността, отбраната и стабилността, изменението на климата и околната среда, икономическия протекционизъм, незаконната миграция и принудителното разселване на населението и първопричините за него. Постигането на баланс между принципа на предвидимост и необходимостта от бързо реагиране на новите потребности следователно предполага адаптиране на финансовото изпълнение на програмите. С цел да се повиши способността на Съюза да реагира на непредвидени нужди, като едновременно с това се спазва принципът, че бюджетът на Съюза се определя ежегодно, настоящият регламент следва да запази възможността за използване на гъвкавостта, която вече е разрешена от Финансовия регламент за други политики, а именно преноса и повторното поемане на задължения за разходи за средства, за които вече са поети задължения, като същевременно се спазват определените в настоящия регламент цели и задачи, за да се гарантира ефикасното използване на средствата на ЕС както за гражданите на Съюза, така и за бенефициерите, посочени в приложение I, като по този начин се увеличат в максимална степен наличните средства на ЕС за неговата външна дейност. Следва да бъдат разрешени допълнителни форми на гъвкавост, като преразпределяне между приоритетните области, поетапно въвеждане на проекти и свръхдоговаряне.

Изменение    26

Предложение за регламент

Съображение 29 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(29а)  Програмите за трансгранично сътрудничество са най-видимите програми на Инструмента за предприсъединителна помощ и са добре известни на гражданите. Следователно тези програми биха могли да подобрят значително видимостта на финансираните от Съюза проекти в страните кандидатки.

Изменение    27

Предложение за регламент

Съображение 31 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(31а)  Всяко финансиране съгласно настоящия регламент следва да се предоставя по прозрачен, ефективен, отговорен, деполитизиран и недискриминационен начин, включително чрез справедливо разпределение, което отразява потребностите на регионите и на местните общини. Комисията, върховният представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност/заместник-председател на Комисията, и по-специално делегациите на Съюза, следва да следят отблизо изпълнението на тези критерии и спазването на принципите на прозрачност, отчетност и недискриминация при разпределянето на финансовите средства.

Изменение    28

Предложение за регламент

Съображение 31 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(31б)  Комисията, върховният представител/заместник-председател на Комисията, и по-специално делегациите на Съюза и бенефициерите, следва да повишават видимостта на предприсъединителната помощ на Съюза, за да се популяризира добавената стойност на подкрепата на Съюза. Получателите на финансиране от Съюза следва да признават произхода на финансирането от Съюза и да осигуряват подходящата му видимост. ИПП следва да допринася за финансирането на комуникационни дейности за популяризиране на резултатите от помощта на Съюза за различни видове публика в държавите бенефициери.

Изменение    29

Предложение за регламент

Съображение 33

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(33)  С цел да се осигурят еднакви условия за прилагането на настоящия регламент, по-специално относно специалните условия и структури за непряко управление с бенефициерите, посочени в приложение I, и относно прилагането на помощта за развитие на селските райони, на Комисията следва да бъдат предоставени изпълнителни правомощия. Тези правомощия следва да бъдат упражнявани в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/201125 на Европейския парламент и на Съвета. При определянето на еднакви условия за прилагане на настоящия регламент следва да се вземат под внимание извлечените поуки от управлението и прилагането на предприсъединителната помощ в миналото. При необходимост тези условия следва да се изменят.

заличава се

_________________

 

99 Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията (ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13).

 

Изменение    30

Предложение за регламент

Съображение 34

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(34)  Комитетът, създаден съгласно настоящия регламент, следва да бъде компетентен и за правните актове и ангажименти по Регламент (ЕО) № 1085/200626 и Регламент (ЕС) № 231/2014 , както и за прилагането на член 3 от Регламент (ЕО) № 389/2006 на Съвета27.

заличава се

_________________

 

26 Регламент (ЕО) № 1085/2006 на Съвета от 17 юли 2006 г. за създаване на Инструмент за предприсъединителна помощ (ИПП) (ОВ L 210, 31.7.2006 г., стр. 82).

 

27 Регламент (EО) № 389/2006 на Съвета от 27 февруари 2006 г. за създаване на инструмент за финансова подкрепа с цел насърчаване на икономическото развитие на общността на кипърските турци и за изменение на Регламент (ЕО) № 2667/2000 на Съвета относно Европейската агенция за възстановяване (ОВ L 65, 7.3.2006 г., стр. 5).

 

Изменение    31

Предложение за регламент

Съображение 34 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(34а)  Европейският парламент следва да бъде напълно ангажиран в етапите на изготвяне, програмиране, наблюдение и оценяване на инструментите, за да гарантира политически и демократичен контрол и отчетност на финансирането на Съюза в сферата на външните действия. Между институциите следва да се установи засилен диалог, за да се гарантира, че Европейският парламент може да упражнява политически контрол по време на прилагането на настоящия регламент по систематичен и безпроблемен начин, което увеличава ефикасността и легитимността.

Изменение    32

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(1а)  „принцип на справедливо поделяне на помощта“ означава допълване на подхода, основан на резултатите, с коригиращ механизъм за разпределение в случаите, когато помощта, предоставена на бенефициера, в противен случай би била непропорционално ниска или висока в сравнение с другите бенефициери, като се вземат предвид потребностите на засегнатото население и относителния напредък по отношение на реформите, свързани със започването на преговори за присъединяване или напредъка в това отношение;

Изменение    33

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Общата цел на ИПП III е да се подпомагат бенефициерите, посочени в приложение I, в приемането и осъществяването на политическите, институционалните, правните, административните, социалните и икономическите реформи, които са необходими, за да могат бенефициерите да приемат ценностите на Съюза и постепенно да се съобразят с правилата, стандартите, политиките и практиките на Съюза с оглед на членство в него, като по този начин се допринася за тяхната стабилност, сигурност и просперитет.

1.  Общата цел на ИПП III е да се подпомагат бенефициерите в приемането и осъществяването на политическите, институционалните, правните, административните, социалните и икономическите реформи, които са необходими, за да могат бенефициерите да приемат ценностите и достиженията на правото на Съюза и постепенно да се съобразят с правилата, стандартите, политиките и практиките на Съюза с оглед на членство в него, като по този начин се допринася за стабилността, сигурността и просперитета, както и за стратегическите интереси на Съюза.

Изменение    34

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  укрепване на принципите на правовата държава, демокрацията, зачитането на правата на човека, основните права и международното право, гражданското общество и сигурността и подобряване на управлението на миграцията, включително управлението на границите;

a)  укрепване на принципите на правовата държава, демокрацията, зачитането на правата на човека, включително правата на малцинствата и децата, равенството между половете, основните права и международното право, гражданското общество, академичната свобода, мира и сигурността, зачитането на културното многообразие, недискриминацията и толерантността;

Изменение    35

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 2 – буква a а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

аа)  разрешаване на проблемите с принудителното разселване на населението, като се гарантира, че миграцията се извършва по безопасен, организиран и регламентиран начин и се гарантира достъп до международна защита;

Изменение    36

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 2 - буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  повишаване на ефективността на публичната администрация и подкрепа за структурните реформи и доброто управление на всички равнища;

б)  повишаване на ефективността на публичната администрация и подкрепа за прозрачността, структурните реформи, независимостта на съдебната система, борбата с корупцията, както и за доброто управление на всички равнища, включително в областта на обществените поръчки, държавната помощ, конкуренцията, чуждестранните инвестиции и интелектуалната собственост;

Изменение    37

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 2 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  оформяне на правилата, стандартите, политиките и практиките на бенефициерите, посочени в приложение I, в съответствие с тези на Съюза и укрепване на помирението и добрите съседски отношения, както и междуличностните контакти и комуникация;

в)  оформяне на правилата, стандартите, политиките и практиките на бенефициерите в съответствие с тези на Съюза, включително относно ОВППС, укрепване на основания на правила многостранен международен ред и укрепване на вътрешното и външното помирение и добрите съседски отношения, както и укрепването на мира и предотвратяването на конфликти, включително чрез изграждане на доверие и медиация, приобщаващо образование, междуличностните контакти, свободата на медиите и комуникация;

Изменение    38

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 2 – буква г

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г)  укрепване на икономическото и социалното развитие, включително чрез по-голяма свързаност и по-активно регионално развитие, селското стопанство и развитието на селските райони, социалните политики и политиките за заетостта, подобряване на опазването на околната среда, повишаване на устойчивостта към изменението на климата, ускоряване на прехода към нисковъглеродна икономика и развиване на цифровата икономика и общество;

г)  укрепване на икономическото, социалното и териториалното развитие и сближаване, включително чрез по-голяма свързаност и по-активно регионално развитие, селското стопанство и развитието на селските райони, социалните политики и политиките за заетостта, намаляване на бедността и на регионалните дисбаланси, насърчаване на социалната закрила и приобщаване чрез укрепване на структурите за регионално сътрудничество на държавно равнище, малките и средните предприятия (МСП), капацитета на общностните инициативи, подкрепата на инвестициите в селските райони и подобряването на стопанския и инвестиционния климат;

Изменение    39

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 2 – буква г а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

га)  подобряване на опазването на околната среда, повишаване на устойчивостта към изменението на климата, ускоряване на прехода към нисковъглеродна икономика и развиване на цифровата икономика и общество, като по този начин се създадат възможности за заетост, по-специално за младите хора;

Изменение    40

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 2 – буква д

Текст, предложен от Комисията

Изменение

д)  подкрепа за териториалното и трансграничното сътрудничество.

д)  подкрепа за териториалното и трансграничното сътрудничество, включително по морските граници, и задълбочаване на търговските и икономическите отношения чрез цялостно изпълнение на действащите споразумения със Съюза и намаляване на регионалния дисбаланс.

Изменение    41

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Финансовият пакет за изпълнението на ИПП III за периода 2021 – 2027 г. възлиза на 14 500 000 000 евро по текущи цени.

1.  Финансовият пакет за изпълнението на ИПП III за периода 2021 – 2027 г. възлиза на 13 009 976 евро по цени от 2018 г. (14 663 401 EUR по текущи цени).

Изменение    42

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Сумата, посочена в параграф 1, може да бъде използвана за техническа и административна помощ за изпълнението на програмата, като подготвителни дейности, мониторинг, контрол, одит и оценка, включително корпоративни системи за информационни технологии и всички дейности, свързани с подготовката на следващата програма за предприсъединителна помощ, в съответствие с член 20 от [Регламента за Инструмента за съседство, развитие и международно сътрудничество].

2.  Определен процент от сумата, посочена в параграф 1, се използва за техническа и административна помощ за изпълнението на програмата, което включва подготвителни дейности, мониторинг, контрол, одит и оценка, подкрепа за институционално укрепване и изграждане на административен капацитет, включително корпоративни системи за информационни технологии и всички дейности, свързани с подготовката на следващата програма за предприсъединителна помощ.

Изменение    43

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  При прилагането на настоящия регламент се осигуряват съгласуваност, полезно взаимодействие и взаимно допълване с други области на външната дейност на Съюза и други свързани политики и програми на Съюза, както и съгласуваност на политиките за развитие.

(Не се отнася до българския текст.)  

Изменение    44

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  [Регламентът за Инструмента за съседство, развитие и международно сътрудничество] се прилага за дейностите, извършвани съгласно настоящия регламент, когато това е посочено в настоящия регламент.

2.  [Регламентът за Инструмента за съседство, развитие и международно сътрудничество] се изпълнява за дейностите, извършвани съгласно настоящия регламент, когато това е посочено в настоящия регламент.

Изменение    45

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Помощта по ИПП III може да се предоставя за вида действия, предвидени по линия на Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд30, Европейския социален фонд плюс31 и Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони32.

4.  Помощта по ИПП III може да се предоставя за вида действия, предвидени по линия на Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд30, Европейския социален фонд плюс31, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони32 и Фонда „Правосъдие, права и ценности“, на национално равнище, както и в трансграничен, транснационален, междурегионален или макрорегионален контекст.

__________________

__________________

30 COM(2018) 372 final – Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд.

30 COM(2018) 372 final – Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд.

31 COM(2018) 382 final – Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно Европейския социален фонд плюс (ЕСФ+).

31 COM(2018) 382 final – Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно Европейския социален фонд плюс (ЕСФ+).

32 COM(2018) 392 final – Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за установяване на правила за подпомагане за стратегическите планове, които трябва да бъдат изготвени от държавите членки по линия на Общата селскостопанска политика (стратегическите планове по ОСП) и финансирани от Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) и от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), и за отмяна на Регламент (ЕС) № 1305/2013 на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (ЕС) № 1307/2013 на Европейския парламент и на Съвета.

32 COM(2018) 392 final – Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за установяване на правила за подпомагане за стратегическите планове, които трябва да бъдат изготвени от държавите членки по линия на Общата селскостопанска политика (стратегическите планове по ОСП) и финансирани от Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) и от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), и за отмяна на Регламент (ЕС) № 1305/2013 на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (ЕС) № 1307/2013 на Европейския парламент и на Съвета.

Изменение    46

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 4 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

4а.  Комисията разпределя процент от ресурсите по ИПП III, за да подготви бенефициерите, посочени в приложение I, за участие в европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИ фондове), по-специално в Европейския социален фонд (ЕСФ).

Изменение    47

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5.  [ЕФРР]32 допринася за програми или мерки, въведени за целите на трансгранично сътрудничество между бенефициерите, посочени в приложение I, и държавите членки. Тези програми и мерки се приемат от Комисията в съответствие с член 16. Размерът на приноса от ИПП-ТГС се определя съгласно член 10, параграф 3 от [Регламента за ЕТС]. Програмите за трансгранично сътрудничество по линия на ИПП се управляват в съответствие с [Регламента за ЕТС].

5.  [ЕФРР]32 допринася за програми или мерки, въведени за целите на трансгранично сътрудничество между бенефициерите и една или повече държави членки. Тези програми и мерки се приемат от Комисията в съответствие с член 16. Размерът на приноса от ИПП-ТГС се определя съгласно член 10, параграф 3 от [Регламента за ЕТС], като максималният праг за вноска по ИПП III се определя на 85%. Програмите за трансгранично сътрудничество по линия на ИПП се управляват в съответствие с [Регламента за ЕТС].

________________________

_____________________

32 COM(2018)0372 final — Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд.

32 COM(2018)0372 final — Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд.

Изменение    48

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

8.  В надлежно обосновани случаи и с оглед да се гарантират съгласуваността и ефективността на финансирането от Съюза или да се насърчи регионалното сътрудничество, Комисията може да реши да разшири обхвата за допустимост на програмите за действие и мерките, посочени в член 8, параграф 1, за да включи страни, територии и региони, различни от посочените в приложение I, когато програмата или мярката, която ще се прилага, е с глобален, регионален или трансграничен характер.

(Не се отнася до българския текст.)  

Изменение    49

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Рамката на политиката на разширяване, определена от Европейския съвет и Съвета, споразуменията, с които се установяват правно обвързващи отношения с бенефициерите, посочени в приложение I, съответните резолюции на Европейския парламент, съобщения на Комисията или съвместни съобщения на Комисията и на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност представляват общата рамка на политиката за прилагане на настоящия регламент. Комисията гарантира съгласуваност между помощта и рамката на политиката на разширяване.

1.  Рамката на политиката на разширяване, определена от Европейския съвет и Съвета, споразуменията, с които се установяват правно обвързващи отношения с бенефициерите, съответните резолюции на Европейския парламент, съобщения на Комисията или съвместни съобщения на Комисията и на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност представляват всеобхватната рамка на политиката за прилагане на настоящия регламент. Комисията гарантира съгласуваност между помощта и общата рамка на политиката на разширяване.

 

ЗП/ВП и Комисията осигуряват координация между външната дейност на Съюза и политиката на разширяване в рамките на целите на политиката, определени в член 3.

 

Комисията координира програмирането съгласно настоящия регламент с подходящо участие на ЕСВД.

 

Помощта се предоставя въз основа на рамката на политиката на разширяване.

Изменение    50

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Програмите и действията по настоящия регламент включват темите за изменението на климата, опазването на околната среда и равенството между половете и, когато е приложимо, установяват взаимовръзки между целите за устойчиво развитие за насърчаване на интегрираните действия33, които могат да породят съпътстващи ползи и да постигнат множество цели по съгласуван начин.

2.  Програмите и действията по настоящия регламент включват темите за изменението на климата, опазването на околната среда, предотвратяването и разрешаването на свързани с правата на човека конфликти, миграцията и принудителното разселване, сигурността, социалното и регионалното сближаване, намаляването на бедността и равенството между половете и, когато е приложимо, установяват взаимовръзки между целите за устойчиво развитие за насърчаване на интегрираните действия33, които могат да породят съпътстващи ползи и да постигнат множество цели по съгласуван начин. Те имат за цел да допринасят поне за 16% от общия финансов пакет за цели в областта на климата.

__________________

____________________

33 https://ec.europa.eu/europeaid/policies/sustainable-development-goals_en

33 https://ec.europa.eu/europeaid/policies/sustainable-development-goals_en

Изменение    51

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Комисията и държавите членки си сътрудничат при осигуряването на съгласуваност и се стремят да избягват дублиране между помощта, предоставяна по линия на ИПП III, и друго подпомагане, предоставяно от Съюза, държавите членки и Европейската инвестиционна банка, в съответствие с установените принципи за укрепване на оперативната координация в областта на външното подпомагане и с цел хармонизиране на политиките и процедурите, по-специално международните принципи за ефективност на развитието.35 Координацията се изразява в редовни консултации, честа обмяна на информация по време на отделните етапи на цикъла на подпомагане и срещи с широко участие, насочени към координиране на помощта, и представлява основен етап от процеса на програмиране на Съюза и на държавите членки.

3.  Комисията и държавите членки си сътрудничат при осигуряването на съгласуваност и избягват дублиране между помощта, предоставяна по линия на ИПП III, и друго подпомагане, предоставяно от Съюза, държавите членки и Европейската инвестиционна банка, в съответствие с установените принципи за укрепване на оперативната координация в областта на външното подпомагане и с цел хармонизиране на политиките и процедурите, по-специално международните принципи за ефективност на развитието.35 Координацията се изразява в редовни консултации, честа обмяна на информация по време на отделните етапи на цикъла на подпомагане и срещи с широко участие, насочени към координиране на помощта, и представлява основен етап от процеса на програмиране на Съюза и на държавите членки. Помощта има за цел да се гарантира съответствие със стратегията на Съюза за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж, ефективно и ефикасно усвояване на финансовите средства, механизми за принципа на партньорство и интегриран подход към териториалното развитие.

_________________

_________________

35 https://ec.europa.eu/europeaid/policies/eu-approach-aid-effectiveness_en

35 https://ec.europa.eu/europeaid/policies/eu-approach-aid-effectiveness_en

Изменение    52

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3а.  Комисията действа в партньорство с бенефициерите. Партньорството включва по целесъобразност компетентните национални и местни органи, както и организациите на гражданското общество, които им дават възможност да играят значима роля по време на етапите на проектиране, изпълнение и мониторинг.

 

Комисията насърчава сътрудничеството между съответните заинтересовани страни. Помощта по ИПП III укрепва капацитета на организациите на гражданското общество, включително, когато е целесъобразно, като преки бенефициери на помощ;

Изменение    53

Предложение за регламент

Глава 3 – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

ИЗПЪЛНЕНИЕ

РАМКА ЗА ПРОГРАМИРАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ

Изменение    54

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Помощта по ИПП III се основава на рамка за програмиране за ИПП за постигането на специфичните цели, посочени в член 3. Рамката за програмиране на ИПП се изготвя от Комисията за срока на многогодишната финансова рамка на Съюза.

1.  Настоящият регламент се допълва от рамка за програмиране за ИПП, с която се установяват допълнителни разпоредби за начините на постигане на специфичните цели, посочени в член 3. Рамката за програмиране на ИПП се изготвя от Комисията посредством делегирани актове в съответствие с параграф 3 от настоящия член.

 

Комисията представя на Европейския парламент съответните програмни документи своевременно преди началото на програмния период. В тези документи се посочват ориентировъчно разпределените средства за всеки тематичен компонент и когато е възможно, за всяка държава/регион, като се обхващат очакваните резултати и изборът на механизми за помощ.

Изменение    55

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1а.  Европейският парламент и Съветът разрешават годишните бюджетни кредити в границите, посочени в многогодишната финансова рамка за периода 2021 – 2027 г.

Изменение    56

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Рамката за програмиране на ИПП надлежно взема под внимание съответните национални стратегии и секторни политики.

Рамката за програмиране на ИПП надлежно взема под внимание съответните резолюции и позиции на Европейския парламент и национални стратегии и секторни политики.

Изменение    57

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Без да се засяга параграф 4, рамката за програмиране на ИПП се приема от Комисията с акт за изпълнение. Актът за изпълнение се приема в съответствие с процедурата по разглеждане от комитет, посочена в член 16.

3.  Без да се засяга параграф 4, Комисията приема рамката за програмиране на ИПП, включително механизми за прилагане на принципа на „справедливо поделяне“, с делегирани актове в съответствие с член 14. Срокът на действие на рамката за програмиране на ИПП изтича най-късно на 30 юни 2025 г. Комисията приема нова рамка за програмиране за ИПП до 30 юни 2025 г. въз основа на междинната оценка, която е в съответствие с другите инструменти за външно финансиране, и като взема предвид съответните резолюции на Европейския парламент. Комисията може също така да преразглежда, когато е необходимо, ефективното изпълнение на рамката за програмиране на ИПП, по-специално при съществени промени в рамката на политиката, посочена в член 6, и като се вземат предвид съответните резолюции на Европейския парламент.

Изменение    58

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5.  Рамката за програмиране на ИПП съдържа показатели за оценка на напредъка към постигането на посочените в нея цели.

5.  Рамката за програмиране на ИПП се основава на ясни и проверими показатели за изпълнението, посочени в приложение IV към настоящия регламент, за оценка на напредъка към постигането на посочените в нея цели, inter alia напредъка и резултатите в областите на:

 

a)  демокрацията, принципите на правовата държава и независимостта и ефективността на съдебната система;

 

б)  правата на човека и основните свободи, включително правата на лицата, принадлежащи към малцинства и уязвими групи;

 

в)  равенството между половете и правата на жените;

 

г)  борбата с корупцията и организираната престъпност;

 

д)  помиряването, укрепването на мира, добросъседските отношения;

 

е)  свободата на медиите.

 

Комисията включва напредъка спрямо тези показатели в своите годишни доклади.

 

Основаният на резултати подход съгласно настоящия регламент е предмет на периодичен обмен на мнения в Европейския парламент и в Съвета.

Изменение    59

Предложение за регламент

Член 7 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 7а

 

Оценка

 

1. Комисията приема нова рамка за програмиране на ИПП, основана на междинната оценка. Не по-късно от 30 юни 2024 г. Комисията представя доклад за междинна оценка на прилагането на настоящия регламент. Докладът за междинна оценка обхваща периода от 1 януари 2021 г. до 31 декември 2023 г. и в него се разглежда приносът на Съюза за постигането на целите на настоящия регламент посредством показатели за измерване на резултатите, както и констатациите и заключенията относно въздействието на настоящия регламент.

 

2. В доклада за междинна оценка също така се разглеждат ефективността, добавената стойност, възможността за опростяване, вътрешната и външната съгласуваност, както и запазването на целесъобразността на целите на настоящия регламент.

 

3. Докладът за междинна оценка се изготвя с конкретната цел да се подобри прилагането на финансирането от Съюза. Той съдържа информация относно решения за подновяване, изменение или спиране на видовете действия, изпълнявани в рамките на регламента.

 

4. Докладът за междинна оценка следва да съдържа и консолидирана информация от съответните годишни доклади относно цялото финансиране, управлявано съгласно настоящия регламент, като се включват външните целеви приходи и вноските в доверителните фондове и се представя разбивка на разходите по държави бенефициери, използване на финансови инструменти, поети задължения и плащания.

 

5. Комисията съобщава заключенията от оценките, както и своите забележки, на Европейския парламент, на Съвета и на държавите членки. Резултатите се използват при проектирането на програмите и при разпределянето на ресурсите.

 

6. Комисията приобщава всички заинтересовани страни в процеса на оценяване на финансирането от Съюза, предоставено съгласно настоящия регламент, и може, когато е целесъобразно, да се стреми да предприеме съвместни оценки с държавите членки и с партньорите в областта на развитието с активното участие на страните партньори.

 

7. Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета посочения в настоящия член доклад за междинна оценка, придружен по целесъобразност от законодателни предложения за необходими изменения на настоящия регламент.

 

8. В края на периода на прилагане на настоящия регламент, но не по-късно от четири години след края на периода, определен в член 1, Комисията извършва окончателна оценка на регламента при същите условия, както при междинната оценка, посочена в настоящия член.

Изменение    60

Предложение за регламент

Член 7 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 7б

 

Спиране на помощта на Съюза

 

1.  Когато бенефициер не спазва принципа на демокрацията, принципите на правовата държава, правата на човека и основните свободи или не спазва ангажиментите, поети в съответните споразумения, сключени със Съюза, или последователно отстъпва от един или повече критерии от Копенхаген, Комисията се оправомощава, в съответствие с член 14, да приеме делегиран акт за изменение на приложение I към настоящия регламент с цел временно или частично спиране на помощта от Съюза. В случай на частично спиране се посочват програмите, за които то се прилага.

 

2.  Ако Комисията установи, че причините, които обосновават спирането на помощта, вече не са налице, тя се оправомощава да приеме делегирани актове в съответствие с член 14, за да измени приложение I с цел възстановяване на помощта от Съюза.

 

3.  В случай на частично спиране помощта на Съюза се използва преди всичко за подпомагане на организациите на гражданското общество и недържавните участници във връзка с мерки, насочени към насърчаването на правата на човека и основните свободи и към подпомагането на демократизацията и процесите на диалог в страните партньори.

Изменение    61

Предложение за регламент

Член 7 в (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 7в

 

Управление

 

Хоризонтална управителна група, съставена от всички служби на Комисията и ЕСВД и председателствана от ЗП/ВП или от представител на тази служба, отговаря за насочването, координацията и управлението на този инструмент по време на целия управленски цикъл, за да се гарантира последователност, ефикасност, прозрачност и отчетност на цялото външно финансиране от Съюза. Заместник-председателят/върховен представител гарантира цялостната политическа координация на външната дейност на Съюза. През целия цикъл на програмиране, планиране и прилагане на инструмента заместник-председателят/върховен представител и ЕСВД работят съвместно със съответните членове и служби на Комисията. Заместник-председателят/върховен представител, ЕСВД и Комисията подготвят всички предложения за решения в съответствие с процедурите на Комисията и ги представят за приемане.

 

Европейският парламент участва пълноценно в етапите на проектиране, програмиране, мониторинг и оценяване на инструментите за външно финансиране, за да гарантира политически и демократичен контрол и отчетност на финансирането на Съюза в сферата на външните действия.

Изменение    62

Предложение за регламент

Член 8 – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Мерки и методи на изпълнение

(Не се отнася до българския текст.)

Изменение    63

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Помощта по ИПП III се изпълнява чрез пряко управление или непряко управление в съответствие с Финансовия регламент посредством годишни или многогодишни планове за действие и мерки, както е посочено в глава III на дял II от [Регламента за Инструмента за съседство, развитие и международно сътрудничество]. Към настоящия регламент се прилага глава III на дял II от [Регламента за Инструмента за съседство, развитие и международно сътрудничество] с изключение на параграф 1 на член 24 [допустими лица и образувания].

1.  Помощта по ИПП III се изпълнява чрез пряко управление или непряко управление в съответствие с Финансовия регламент посредством годишни или многогодишни планове за действие и мерки, както е посочено в глава IIIа.

Изменение    64

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 1 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1а.  Непрякото управление може да бъде променено, ако бенефициерът не може или не желае да администрира предоставените средства в съответствие с установените правила, принципи и цели по настоящия Регламент. В случай че бенефициерът нарушава принципите на демокрацията, принципите на правовата държава, зачитането на правата на човека и основните свободи или не спазва ангажиментите, поети в съответните споразумения, сключени със Съюза, Комисията може, в конкретни области на политиката или програми, да премине от непряко управление с въпросния бенефициер към непряко управление от един или повече упълномощени субекти, различни от бенефициера, или към пряко управление.

Изменение    65

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 1 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1б.  Комисията поддържа диалог с Европейския парламент и взема под внимание вижданията на Европейския парламент в области, в които той провежда свои собствени програми за помощ, например изграждане на капацитет и наблюдение на избори.

Изменение    66

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2а.  Комисията ангажира изцяло Европейския парламент с въпросите, свързани с планирането и изпълнението на мерки съгласно настоящия член, включително всички планирани съществени промени или разпределения.

Изменение    67

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 2 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2б.  Отпускането на общата или секторната бюджетна подкрепа е обусловено от осъществяването на задоволителен напредък при постигането на договорените с бенефициера цели.

 

Комисията прилага критериите за обвързване с условия на бюджетното подпомагане, определени в член 23, параграф 4 от Регламент (ЕС) .../... [Регламента за Инструмента за съседство, развитие и международно сътрудничество]. Тя предприема действия за намаляване или спиране на финансирането от Съюза чрез бюджетно подпомагане в случаи на системни нередности в системите за управление и контрол или при незадоволителен напредък към постигане на договорените с бенефициера цели.

 

Подновяването от Комисията на помощта след нейното спиране, посочено в настоящия член, се придружава от целенасочена помощ за националните одитни органи.

Изменение    68

Предложение за регламент

Глава III а (нова) – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Глава IIIа

 

Изпълнение

Изменение    69

Предложение за регламент

Член 8 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 8a

 

Планове за действие и мерки

 

1.  Комисията приема годишни или многогодишни планове за действие или мерки. Мерките могат да бъдат под формата на индивидуални мерки, специални мерки, мерки за подпомагане или извънредни мерки за помощ. За всяко действие в плановете за действие и мерките се посочват преследваните цели, очакваните резултати и основните дейности, методите на прилагане, бюджетът и всички разходи, свързани с подкрепата.

 

2.   Плановете за действие се изготвят въз основа на програмните документи с изключение на случаите, посочени в параграфи 3 и 4.

 

При необходимост дадено действие може да бъде прието като индивидуална мярка преди или след приемането на плановете за действие. Индивидуалните мерки се изготвят въз основа на програмните документи с изключение на случаите, посочени в параграф 3, и в други надлежно обосновани случаи.

 

В случай на непредвидени потребности или обстоятелства и когато финансирането не е възможно от по-подходящи източници, на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 34 от Регламент ... [Регламента за Инструмента за съседство, развитие и международно сътрудничество] за определяне на специални мерки, които не са въз основа на програмните документи.

 

3.  Годишните или многогодишните планове за действие и индивидуалните мерки могат да бъдат използвани за изпълнение на действията за бързо реагиране, посочени в член 4, параграф 4, буква б) от Регламент ... [Регламента за Инструмента за съседство, развитие и международно сътрудничество].

 

4.   Комисията може да приеме извънредни мерки за помощ във връзка с действия за бързо реагиране, както е посочено в член 4, параграф 4, буква а) от Регламент ... [Регламента за Инструмента за съседство, развитие и международно сътрудничество].

 

5.  Мерките, предприети съгласно член 19, параграфи 3 и 4, може да имат срок до 18 месеца, който може да се удължи двукратно с допълнителен срок от най-много шест месеца, до общ срок от най-много 30 месеца, в случай на обективни и непредвидени пречки за тяхното изпълнение, при условие че не се увеличава размерът на финансовите средства за съответната мярка.

 

В случаи на продължителна криза и конфликт Комисията може да приеме втора извънредна мярка за помощ със срок до 18 месеца. В надлежно обосновани случаи може да се приемат допълнителни мерки, когато непрекъснатостта на дейностите на Съюза съгласно настоящия параграф е от съществено значение и не може да бъде гарантирана с други средства.

Изменение    70

Предложение за регламент

Член 8 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 8б

 

Мерките за подкрепа

 

1.  Финансирането от Съюза може да покрие разходите за подкрепата на изпълнението на инструмента и за постигането на неговите цели, включително за административна подкрепа, свързана с подготовката, последващите действия, мониторинга, контрола, одита и дейностите за оценка, които са необходими за такова изпълнение, както и разходите на централата и на делегациите на Съюза за административна подкрепа, необходима за програмата, и за управление на операциите, финансирани съгласно настоящия регламент, включително информационните и комуникационните действия и корпоративните информационни системи.

 

2.  Когато разходите за подкрепа не са включени в плановете за действие или мерките, посочени в член 8в, Комисията приема мерки за подкрепа, когато това е приложимо. Финансирането от Съюза по мерките за подкрепа може да обхваща:

 

a)  проучвания, срещи, информиране, повишаване на осведомеността, обучение, подготовка и обмен на извлечени поуки и на най-добри практики, дейности, свързани с публикуването, и всякакви други административни разходи или разходи за техническа помощ, необходими за програмиране и управление на действията, включително външни експерти, получаващи възнаграждение;

 

б)  научноизследователски и иновационни дейности и проучвания по съответните въпроси и разпространение на информацията за тях;

 

в)  разходи, свързани с информационни и комуникационни дейности, включително разработването на комуникационни стратегии и институционалната комуникация относно политическите приоритети на Съюза и насърчаването на тяхната видимост.

Изменение    71

Предложение за регламент

Член 8 в (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 8в

 

Приемане на планове за действие и мерки

 

1.  Комисията приема планове за действие и мерки, като издава решение, в съответствие с Финансовия регламент.

 

2.  Комисията взема предвид съответния подход относно политиката на Съвета и на Европейския парламент при планирането и последващото прилагане на тези планове за действие и мерки в интерес на съгласуваността на външната дейност на Съюза.

 

Комисията информира незабавно Европейския парламент за планирането на планове за действие и мерки съгласно настоящия член, включително за предвидените финансови средства, и информира Европейския парламент и за направените значителни промени или удължавания на тази помощ. Възможно най-рано след приемането на план за действие или мярка и при всички положения в срок от три месеца след това, Комисията докладва на Европейския парламент и на Съвета и прави преглед на естеството, контекста и рационалността на приетия план за действие или мярка, включително на съответствието им с текущия и планиран отговор на Съюза.

 

3.  Преди да приеме планове за действия и мерки, които не се основават на програмните документи съгласно член 7, Комисията приема делегиран акт в съответствие с член 14, за да допълни настоящия регламент, като определи специфичните цели, които трябва да бъдат постигнати, очакваните резултати, инструментите, които трябва да се използват, основните дейности и ориентировъчно разпределените финансови средства по тези планове за действие и мерки.

 

4.  На равнището на отделните действия се предприема подходящ преглед на състоянието на правата на човека, социалните условия и околната среда, включително относно въздействието върху изменението на климата и върху биологичното разнообразие, в съответствие с приложимите законодателни актове на Съюза, включително Директива 2011/92/ЕС на Европейския парламент и на Съвета и Директива 85/337/ЕИО на Съвета, който включва, когато е приложимо, оценка на въздействието върху околната среда за екологично чувствителни действия, и по-специално за мащабни нови инфраструктури.

 

Когато е целесъобразно, при изпълнението на секторните програми се използват стратегически оценки на състоянието на правата на човека, социалните условия и околната среда. Комисията гарантира участието на заинтересовани страни в тези оценки и публичния достъп до резултатите от тези оценки.

 

__________________

 

1a Директива 2011/92/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 13 декември 2011 г. относно оценката на въздействието на някои публични и частни проекти върху околната среда (кодифициран текст) (ОВ L 26, 28.1.2012 г., стр. 1).

 

1b Директива 85/337/ЕИО на Съвета от 27 юни 1985 г. относно оценката на въздействието на някои публични и частни проекти върху околната среда (ОВ L 175, 5.7.1985 г., стр. 40).

Изменение    72

Предложение за регламент

Член 8 г (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 8г

 

Методи за сътрудничество

 

1.  Финансирането по този инструмент се извършва от Комисията, както е предвидено във Финансовия регламент, или пряко от самата Комисия, от делегациите на Съюза и от изпълнителните агенции, или непряко чрез един от субектите, посочени в член 62, параграф 1, буква в) от Финансовия регламент.

 

2.  Финансирането по този инструмент може да се предоставя и чрез финансов принос в международни, регионални или национални фондове, например установените или управляваните от ЕИБ, от държавите членки, от страните и регионите партньори или от международни организации, или от други донори.

 

3.  Субектите, посочени в член 62, параграф 1, буква в) от Финансовия регламент и в член 29, параграф 1 от Регламент (ЕС) ... [Регламента за Инструмента за съседство, развитие и международно сътрудничество], ежегодно изпълняват задълженията си за докладване съгласно член 155 от Финансовия регламент. Изискванията за докладване за всеки от тези субекти са определени в рамковото споразумение за партньорство, споразумението за финансово участие, споразумението за бюджетни гаранции или споразумението за финансиране.

 

4.  Действията, финансирани по този инструмент, могат да бъдат изпълнени посредством паралелно или съвместно съфинансиране.

 

5.  При паралелно съфинансиране действието се разделя на редица ясно определими компоненти, като всеки от тях се финансира от различните партньори, които предоставят съфинансиране по такъв начин, че крайното използване на финансирането да може винаги да се идентифицира.

 

6.  При съвместно финансиране общата стойност на действието се разделя между партньорите, които предоставят съфинансирането, и ресурсите се обединяват по начин, по който вече не е възможно да се идентифицира източникът на финансиране за дадена дейност, предприета като част от действието.

 

7.  Сътрудничеството между Съюза и неговите партньори може да се извършва, inter alia, под формата на:

 

a)  тристранни договорености, чрез които Съюзът координира с трети държави финансирането си за помощ за страна или регион партньор;

 

б)  административни мерки за сътрудничество, например туининг между държавни институции, местни органи, национални държавни органи или частноправни субекти, натоварени със задачи за обществени услуги в държава членка, и такива в страна или регион партньор, както и мерки за сътрудничество с участието на експерти от публичния сектор, изпратени от държавите членки и техните регионални и местни органи;

 

в)  финансово участие в разходите, необходими за създаването и управлението на публично-частно партньорство; включително подкрепа за широко участие чрез създаване на независима трета страна – структура на ОГО, която да извършва оценка и мониторинг на структури за публично-частно партньорство.

 

г)  програми в подкрепа на секторните политики, с които Съюзът предоставя подкрепа за секторните програми на страна партньор;

 

д)  финансово участие в разходите за участието на държавите в програмите и действията на Съюза, изпълнявани от агенции и органи на Съюза, както и от органи или лица, натоварени с изпълнението на конкретни действия в рамките на общата външна политика и политика на сигурност съгласно дял V от Договора за Европейския съюз;

 

е)  лихвени субсидии.

Изменение    73

Предложение за регламент

Член 8 д (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 8д

 

Форми на финансиране от Съюза и методи за прилагане

 

1.  Финансирането от Съюза може да бъде предоставено чрез видовете финансиране, предвидени във Финансовия регламент, и по-специално:

 

a)  безвъзмездни средства;

 

б)  договори за възлагане на обществени поръчки за услуги, доставки или строителни работи;

 

в)  бюджетна подкрепа;

 

г)  вноски в доверителни фондове, създадени от Комисията, в съответствие с член 234 от Финансовия регламент;

 

д)  финансови инструменти;

 

е)  бюджетни гаранции;

 

ж)  смесено финансиране;

 

з)  опрощаване на дългове в контекста на международно съгласувани програми за опрощаване на дългове;

 

и)  финансова помощ;

 

й)  външни експерти, получаващи възнаграждение.

 

2.  При работата си със заинтересовани страни в държавите партньори Комисията взема под внимание техните специфични особености, включително потребностите им и съответния контекст, когато определя условията на финансирането, вида на финансовото участие, условията за отпускане на безвъзмездните средства и административните разпоредби за тяхното управление, с цел да се достигне до възможно най-широкия кръг от такива заинтересовани страни и да се отговори по най-добрия начин на техните потребности. Тази оценка отчита условията за пълноценно участие и ангажираност на всички заинтересовани страни, по-специално местното гражданско общество. В съответствие с Финансовия регламент се насърчава приемането на специфични условия, като например споразумения за партньорство, разрешения за отпускане на финансова подкрепа на трети страни, пряко възлагане или покани за представяне на предложения с ограничения по отношение на допустимостта, или еднократни суми, единични разходи и финансиране с единни ставки, както и финансиране, което не е свързано с разходите, по смисъла на член 125, параграф 1 от Финансовия регламент. Тези различни условия гарантират прозрачност, проследяемост и иновации. Сътрудничеството между местните и международните НПО се насърчава, за да се подкрепи капацитетът на местното гражданско общество с оглед постигане на пълното му участие в програмите за развитие.

 

3  В допълнение към случаите, посочени в член 195 от Финансовия регламент, процедурата за пряко възлагане може да се използва за:

 

a)  безвъзмездни средства с ниска стойност за защитници на правата на човека и за механизми за закрила на защитниците на правата на човека, изложени на риск, за финансиране на спешни действия за защита, когато е целесъобразно, без да е необходимо съфинансиране, както и за медиатори и други участници от гражданското общество, участващи в кризи и в диалог, свързан с въоръжени конфликти, разрешаване на конфликти, помирение и укрепване на мира;

 

б)  безвъзмездни средства, когато е уместно без необходимост от съфинансиране, за финансиране на действия при особено трудни условия, в които публикуването на покана за представяне на предложения не би било подходящо, включително при ситуации, в които е налице сериозно ограничаване на основните свободи, заплаха за демократичните институции, ескалация на кризи, въоръжени конфликт, в които сигурността на хората е изложена на най-голям риск или в които организациите и защитниците на правата на човека, медиаторите и другите участници от гражданското общество, които участват в диалог, свързан с кризи и въоръжени конфликти, помирение и изграждане на мира, работят при особено трудни условия. Такива безвъзмездни средства не надхвърлят 1 000 000 EUR и са с продължителност до 18 месеца, която може да бъде удължена с още 12 месеца в случаите на обективни и непредвидени пречки за тяхното прилагане;

 

в)  безвъзмездни средства за Службата на върховния комисар на ООН за правата на човека, както и за организацията Global Campus, Европейския междууниверситетски център за правата на човека и демократизацията, който предоставя европейска магистърска степен по права на човека и демократизация, и свързаната с него мрежа на университетите, които предоставят дипломи за следдипломна квалификация в областта на правата на човека, включително стипендии за студенти, изследователи, учители и защитници на правата на човека от трети държави;

 

г)  малки проекти, както е описано в член 23а от Регламент ... [Регламента за Инструмента за съседство, развитие и международно сътрудничество].

 

Бюджетната подкрепа, посочена в параграф 1, буква в), включително чрез договори за извършване на секторни реформи, се основава на ангажираност на държавите, взаимна отчетност и споделени ангажименти към всеобщите ценности, демокрацията, правата на човека, равенството между половете, социалното приобщаване и човешкото развитие, и принципите на правовата държава, и има за цел засилване на партньорството между Съюза и държавите партньори. Тя включва засилен диалог относно политиките, развитие на капацитета и подобрено управление в допълнение към усилията на партньорите да събират повече и да изразходват по-добре с цел подпомагане на устойчивото и приобщаващо социално-икономическо развитие, което е от полза за всички, създаването на достойни работни места, като се обръща специално внимание на младите хора, намаляването на неравенството и премахването на бедността, като надлежно се вземат предвид местните икономики, екологичните и социалните права.

 

Всяко решение за предоставяне на бюджетно подпомагане се основава на политики за бюджетно подпомагане, одобрени от Съюза, на набор от ясни критерии за допустимост и на внимателна оценка на рисковете и ползите. Един от определящите фактори за това решение е оценката на ангажимента, на регистрираните резултати и на напредъка на партньорските държави по отношение на демокрацията, правата на човека и принципите на правовата държава.

 

4.  Бюджетната подкрепа е диференцирана така, че да отговаря по-добре на политическите, икономическите и социалните условия в държавата партньор, като се вземат предвид ситуациите на нестабилност.

 

Когато предоставя бюджетна подкрепа в съответствие с член 236 от Финансовия регламент, Комисията ясно определя и следи критериите за обвързването с условия на бюджетната подкрепа, включително напредъка с реформите и прозрачността, и подпомага развитието на парламентарния контрол и националния капацитет за одит, участието на организациите на гражданското общество в мониторинга, както и повишаването на прозрачността и обществения достъп до информация, и развитието на силни системи за обществени поръчки, които подпомагат местното икономическо развитие и местните предприятия.

 

5.  Отпускането на бюджетната подкрепа се основава на показатели, показващи задоволителен напредък при постигането на договорените с държавата партньор цели.

 

6.  Финансовите инструменти съгласно настоящия регламент може да приемат различни форми, като например заеми, гаранции, капиталови или квазикапиталови участия, инвестиции или дялови участия и инструменти за споделяне на риска, когато това е възможно и в съответствие с принципите, определени в член 209, параграф 1 от Финансовия регламент, под ръководството на ЕИБ, многостранна европейска финансова институция като Европейската банка за възстановяване и развитие или двустранна европейска финансова институция като двустранните банки за развитие, евентуално обединени с други допълнителни форми на финансова подкрепа както от държави членки, така и от трети страни.

 

Принос към финансовите инструменти на Съюза съгласно настоящия регламент може да се предоставя от държавите членки, както и от всеки субект, посочен в член 62, параграф 1, буква в) от Финансовия регламент.

 

7.  Тези финансови инструменти могат да бъдат разделени на механизми за прилагане и механизми, създадени за целите на отчитането.

 

8.  Комисията и ЕСВД не участват в нови или подновени операции със субекти, учредени или установени в юрисдикции, определени в рамките на съответната политика на Съюза като неоказващи съдействие, или които са определени като високорискови трети държави съгласно член 9, параграф 2 от Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета, или които реално не спазват разпоредбите на Съюза или международно приетите данъчни стандарти за прозрачност и обмен на информация.

 

9.  Финансирането от Съюза нито подлежи на специфични данъци, мита или такси, нито води до събирането на такива.

 

10.  Данъците, митата и таксите, наложени от държави партньори, могат да бъдат допустими за финансиране съгласно настоящия регламент.

Изменение    74

Предложение за регламент

Член 8 e (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 8е

 

Пренасяния, годишни вноски, бюджетни кредити за поети задължения, повторни плащания и приходи, генерирани от финансови инструменти

 

1.  В допълнение към член 12, параграф 2 от Финансовия регламент неизползваните бюджетни кредити за поети задължения и бюджетни кредити за плащания съгласно настоящия регламент автоматично се пренасят и за тях могат да бъдат поети задължения до 31 декември на следващата финансова година. Пренесената сума се използва първа през следващата финансова година.

 

Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета информация за автоматично пренесените бюджетни кредити, включително за съответните суми, в съответствие с член 12, параграф 6 от Финансовия регламент.

 

2.  В допълнение към разпоредбите на член 15 от Финансовия регламент за повторно предоставяне на бюджетни кредити, бюджетните кредити за поети задължения, съответстващи на размера на отменените бюджетни кредити в резултат на пълно или частично неизпълнение на дадено действие съгласно настоящия регламент, се предоставят отново в полза на първоначалния бюджетен ред.

 

Позоваванията на член 15 от Финансовия регламент в член 12, параграф 1, буква б) от Регламента за определяне на многогодишната финансова рамка се разбират като включващи позоваване на настоящия параграф за целите на настоящия регламент.

 

3.  Бюджетните задължения за дейности, които надхвърлят една финансова година, могат да се разпределят за няколко години под формата на годишни браншове в съответствие с член 112, параграф 2 от Финансовия регламент.

 

Член 114, параграф 2, алинея 3 от Финансовия регламент не се прилага за тези многогодишни действия. Комисията автоматично отменя всяка част от бюджетно задължение за действие, която до 31 декември на петата година след годината на поемане на бюджетното задължение не е била използвана с цел предварително финансиране или извършване на междинни плащания или за която не е представен заверен отчет за извършени разходи или не е представено искане за плащане.

 

Параграф 2 от този член се прилага също и за годишни вноски.

 

4.  Чрез дерогация от член 209, параграф 3 от Финансовия регламент възстановените средства и приходите, генерирани от финансов инструмент, се вписват в първоначалния бюджетен ред като вътрешни целеви приходи след приспадане на разноските и таксите за управление. На всеки пет години Комисията разглежда осъществения принос към постигането на целите на Съюза, както и ефективността на съществуващите финансови инструменти.

Изменение    75

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Когато програмите за трансгранично сътрудничество са прекратени в съответствие с член 12 от [Регламента за ETC], помощта съгласно настоящия регламент за прекратената програма, която продължава да бъде на разположение сума, може да се използва за финансирането на други действия, които са допустими съгласно настоящия регламент.

4.  Когато програмите за трансгранично сътрудничество са прекратени в съответствие с член 12 от [Регламента за ETC], помощта съгласно настоящия регламент за прекратената програма, която продължава да бъде на разположение сума, може да се използва за финансирането на други действия, които са допустими съгласно настоящия регламент. В такъв случай, ако няма действия, които са допустими за финансиране през текущата година, бюджетните кредити може да бъдат пренесени към следващата година. 

Изменение    76

Предложение за регламент

Глава VI — Заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА

МОНИТОРИНГ, ДОКЛАДВАНЕ, ОЦЕНКА И КОМУНИКАЦИЯ

Изменение    77

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Показателите за мониторинг на изпълнението и напредъка на ИПП III по отношение на постигането на специфичните цели, определени в член 3, се съдържат в приложение IV към настоящия регламент.

2.  (Не се отнася до българския текст.)

Изменение    78

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  В допълнение към показателите, посочени в приложение IV, в рамката на резултатите от подпомагането на ИПП III се вземат предвид и докладите относно разширяването.

4.  В допълнение към показателите, посочени в приложение IV, в рамката на резултатите от подпомагането на ИПП III се вземат предвид също и докладите относно разширяването и оценките на Комисията за програмите за икономическа реформа.

Изменение    79

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 4 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4а.  Комисията внася и представя междинните и окончателните доклади за оценка, посочени в член 32 от Регламент (ЕС) .../... [Регламент за Инструмента за съседство, развитие и международно сътрудничество], на Европейския парламент и на Съвета. Комисията оповестява публично тези доклади.

Изменение    80

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5.  В допълнение към член 129 от Финансовия регламент относно защитата на финансовите интереси на Съюза, при непрякото управление бенефициерите, посочени в приложение I, докладват незабавно на Комисията за нередности, включително измами, които са били констатирани при първоначално административно или съдебно заключение, и я информират периодично за напредъка по административните и другите производства. Докладването се извършва по електронен път чрез Системата за управление на нередностите, създадена от Комисията.

5.  В допълнение към член 129 от Финансовия регламент относно защитата на финансовите интереси на Съюза, при непрякото управление бенефициерите докладват незабавно на Комисията за нередности, включително измами, които са били констатирани при първоначално административно или съдебно заключение, и я информират периодично за напредъка по административните и другите производства. Докладването се извършва по електронен път чрез Системата за управление на нередностите, създадена от Комисията. Комисията подкрепя развитието в бенефициерите на парламентарния контрол и капацитета за одит, както и повишаването на прозрачността и достъпа на широката общественост до информация. Комисията, ЗП/ВП и по-специално делегациите на Съюза в бенефициерите гарантират, че всички финансови средства, отпуснати при непряко управление, се усвояват по прозрачен, деполитизиран и безпристрастен начин, включително чрез справедливо разпределение, което отразява потребностите на регионите и на местните общини.

Изменение    81

Предложение за регламент

Член 14 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 13, се предоставя на Комисията.

2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 7, параграф 3, член 7а (нов) и членове 13 и 15, се предоставя на Комисията.

Изменение    82

Предложение за регламент

Член 14 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 14a

 

Демократичен контрол

 

1.  За да насърчи диалога между институциите и службите на Съюза, по-специално Европейския парламент, Комисията и ЕСВД, да засили цялостната съгласуваност на всички инструменти за външно финансиране и да гарантира по-голяма прозрачност и отчетност, както и ускореното приемане на актове и мерки от Комисията, Европейския парламент може да покани Комисията и ЕСВД да се явят пред него, за да обсъдят стратегическите насоки и указания за програмирането съгласно настоящия регламент. Този диалог може да се провежда преди приемането на делегирани актове и на годишния проектобюджет от Комисията или по искане на Европейския парламент, Комисията или ЕСВД, в специални случаи с оглед на значими политически събития.

 

2.  Когато посоченият в параграф 1 диалог ще се провежда, Комисията и ЕСВД представят на Европейския парламент всички съответни документи във връзка с този диалог. Когато диалогът е свързан с годишния бюджет, се предоставят консолидирана информация за всички планове за действие и мерки, приети или планирани в съответствие с член 8в, информация относно сътрудничеството по държави, региони и тематични области и използването на действия за бързо реагиране и Гаранцията за външна дейност.

 

3.  Комисията и ЕСВД вземат предвид приоритетно позицията, изразена от Европейския парламент. В случай че Комисията или ЕСВД не вземат предвид позициите на Европейския парламент, те предоставят надлежна обосновка.

 

4.  Комисията и ЕСВД, по-специално чрез управителната група съгласно член 7в, отговарят за информирането на Европейския парламент относно прилагането на настоящия регламент, а именно относно текущите мерки, действия и резултати.

Изменение    83

Предложение за регламент

Член 15 – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Приемане на допълнителни правила за изпълнение

Приемане на допълнителни правила

Изменение    84

Предложение за регламент

Член 15 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  В съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 16, се определят специални правила за установяването на единни условия за прилагането на настоящия регламент, по-специално по отношение на структурите, които предстои да бъдат създадени в хода на подготовката за присъединяване и във връзка с помощта за развитие на селските райони.

1.  Чрез делегирани актове се приемат специални правила по отношение на структурите, които предстои да бъдат създадени в хода на подготовката за присъединяване и във връзка с помощта за развитие на селските райони.

Изменение    85

Предложение за регламент

Член 15 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  При позоваване на настоящия параграф се прилага член 5 от Регламент (ЕС) № 182/2011.

2.  Комисията приема планове за действие и мерки, като издава решение, в съответствие с Финансовия регламент.

Изменение    86

Предложение за регламент

Член 16

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 16

заличава се

Комитет

 

1.  Комисията се подпомага от комитет (Комитет за Инструмента за предприсъединителна помощ). Този комитет е комитет по смисъла на [Регламент (ЕС) № 182/2011].

 

2.  Когато становището на комитета трябва да бъде получено чрез писмена процедура, тази процедура се прекратява без резултат, когато в рамките на определения срок за предаване на становището председателят на комитета вземе такова решение или обикновено мнозинство от членовете на комитета поиска това.

 

3.  Наблюдател от ЕИБ участва в работата на комитета във връзка с въпроси, които засягат ЕИБ.

 

4.  Комитетът за ИПП III подпомага Комисията и е компетентен и по отношение на законодателните актове и задълженията съгласно Регламент (ЕО) № 1085/2006 и Регламент 231/2014 и на прилагането на член 3 от Регламент (ЕО) № 389/2006.

 

5.  Комитетът за ИПП III не е компетентен относно приноса към „Еразъм +“, както е посочено в член 5, параграф 3.

 

Изменение    87

Предложение за регламент

Член 17 – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Информация, комуникация и публичност

Информация, комуникация, видимост и публичност

Изменение    88

Предложение за регламент

Член 17 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Прилагат се членове 36 и 37 от [Регламента за Инструмента за съседство, развитие и международно сътрудничество].

1.  Когато се предоставя финансова помощ по линия на настоящия регламент, Комисията, ЗП/ВП, и по-специално делегациите на Съюза в бенефициерите предприемат всички необходими мерки за осигуряване на видимостта на финансовата подкрепа от Съюза, включително контрол на спазването от страна на получателите на тези изисквания. Финансираните чрез ИПП действия са подчинени на изискванията, определени в Наръчника за комуникация и видимост на външната дейност на ЕС. Комисията приема насоки за финансираните от Съюза проекти относно видимостта и комуникационните дейности за всеки бенефициер.

Изменение    89

Предложение за регламент

Член 17 – параграф 1 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1а.  Комисията предприема мерки за засилване на стратегическата комуникация и публичната дипломация за разпространението на ценностите на Съюза и изтъкване на добавената стойност на предоставяната от Съюза подкрепа.

Изменение    90

Предложение за регламент

Член 17 – параграф 1 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1б.  Получателите на финансиране от Съюза признават произхода на финансирането от Съюза и осигуряват подходящата му видимост:

 

a)  правят по ясно откроим начин изявление, подчертаващо подпомагането от Съюза, в документите и комуникационните материали, свързани с усвояването на финансовите средства, включително на официален уебсайт, когато съществува подобен уебсайт; както и

 

б)  популяризират действията и резултатите от тях, като предоставят съгласувана, ефективна и пропорционална целева информация на различни видове публика, включително медиите и обществеността.

 

Комисията осъществява информационни и комуникационни дейности във връзка с настоящия регламент, както и с дейностите по него и постигнатите резултати. Финансовите ресурси, отпуснати за настоящия регламент, допринасят също така за институционалната комуникация на политическите приоритети на Съюза, доколкото тези приоритети са пряко свързани с целите, посочени в член 3 и в приложения II и III.

Изменение    91

Предложение за регламент

Член 19 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Той се прилага от 1 януари 2021 г.

Той се прилага от 1 януари 2021 г. до 31 декември 2027 г.

Изменение    92

Предложение за регламент

Приложение II – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  Установяване и насърчаване още на ранен етап на правилното функциониране на необходимите институции, гарантиращи правовата държава. Интервенциите в тази област са насочени към: създаване на независима, подотчетна и ефикасна съдебна система, включително прозрачно и основано на заслугите назначаване на работа, и насърчаване на системи за съдебно сътрудничество, оценяване и повишение и на ефективни дисциплинарни процедури в случай на нарушения; предприемане на стъпки, които да гарантират установяването на надеждни системи за защита на границите, за управление на миграционните потоци и за предоставяне на убежище на нуждаещите се; разработване на ефективни средства за предотвратяване на и борба с организираната престъпност, трафика на хора, контрабандата на мигранти, изпирането на пари/финансирането на тероризма и корупцията; утвърждаване и защита на правата на човека, правата на лицата, принадлежащи към малцинства – в това число ромите, както и лесбийките, гейовете, бисексуалните, транссексуалните и интерсексуалните лица – и основните свободи, включително свободата на медиите и защитата на данните.

a)  Установяване и насърчаване още на ранен етап на правилното функциониране на необходимите институции, гарантиращи правовата държава. Интервенциите в тази област са насочени към: разделение на властите, създаване на независима, подотчетна и ефикасна съдебна система, включително прозрачно и основано на заслугите назначаване на работа, и насърчаване на системи за съдебно сътрудничество, оценяване и повишение и на ефективни дисциплинарни процедури в случай на нарушения; предприемане на стъпки, които да гарантират установяването на подходящи системи за защита на границите, за управление на миграционните потоци и за предоставяне на убежище на нуждаещите се; разработване на ефективни средства за предотвратяване на и борба с организираната престъпност, трафика на хора, контрабандата на мигранти, трафика на наркотици, изпирането на пари/финансирането на тероризма и корупцията; утвърждаване и защита на правата на човека, включително правата на децата, равенството между половете, правата на лицата, принадлежащи към малцинства – в това число ромите, както и лесбийките, гейовете, бисексуалните, транссексуалните и интерсексуалните лица – и основните свободи, включително свободата на медиите и защитата на данните.

Изменение    93

Предложение за регламент

Приложение II – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  Укрепване на икономическото управление: Интервенциите са насочени към подкрепа на участието в процеса по линия на програмата за икономически реформи и на редовното сътрудничество с международни финансови институции по основните принципи на икономическата политика. Повишаване на капацитета за укрепване на макроикономическата стабилност и оказване на подкрепа за напредък към превръщането във функционираща пазарна икономика, която има капацитет да се справя с конкурентния натиск и пазарните сили в рамките на Съюза;

в)  Укрепване на икономическото управление: Интервенциите са насочени към подкрепа на участието в процеса по линия на програмата за икономически реформи и на редовното сътрудничество с международни финансови институции по основните принципи на икономическата политика и към укрепване на многостранните икономически институции. Повишаване на капацитета за укрепване на макроикономическата стабилност, социално сближаване и оказване на подкрепа за напредък към устойчиво развитие и превръщането във функционираща пазарна икономика, която има капацитет да се справя с конкурентния натиск и пазарните сили в рамките на Съюза;

Изменение    94

Предложение за регламент

Приложение II – параграф 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г)  Укрепване на капацитета на Съюза и неговите партньори за предотвратяване на конфликти, укрепване на мира и справяне с предкризисни и следкризисни ситуации, включително чрез ранно предупреждение и анализ на риска от конфликти; насърчаване на междуличностните контакти, помирението, укрепването на мира и мерките за изграждане на доверие, оказване на подпомагане за изграждането на капацитет в подкрепа на дейности в областта на сигурността и развитието.

г)  Укрепване на капацитета на Съюза и неговите партньори за предотвратяване на конфликти, укрепване на мира, добри съседски отношения и справяне с предкризисни и следкризисни ситуации, включително чрез ранно предупреждение и анализ на риска от конфликти; насърчаване на междуличностните контакти, помирението, отчетността, международното правосъдие, укрепването на мира и мерките за изграждане на доверие, в т.ч. създаване на регионалната комисия за установяване на факти относно военните престъпления и други сериозни нарушения на правата на човека в бивша Югославия (RECOM), както и оказване на подпомагане за изграждането на капацитет в подкрепа на дейности в областта на сигурността и развитието, укрепване на способностите за киберотбрана и стратегическа комуникация с цел насърчаване на систематичното разкриване на дезинформация.

Изменение    95

Предложение за регламент

Приложение ІІ – параграф 1 – буква д

Текст, предложен от Комисията

Изменение

д)  Укрепване на капацитета на организациите на гражданското общество и на организациите на социалните партньори, включително професионални сдружения, в бенефициерите, посочени в приложение I, и насърчаване на изграждането на мрежи на всички равнища между организации в Съюза и организации в бенефициерите, посочени в приложение I, като това ще им даде възможност да участват в ефективен диалог с публични и частни заинтересовани страни.

д)  Укрепване на капацитета, независимостта и плурализма на организациите на гражданското общество и на организациите на социалните партньори, включително професионални сдружения, в бенефициерите и насърчаване на изграждането на мрежи на всички равнища между организации в Съюза и организации в бенефициерите, като това ще им даде възможност да участват в ефективен диалог с публични и частни заинтересовани страни. Полагат се усилия помощта да бъде достъпна за възможно най-голям набор от организации в бенефициерите.

Изменение    96

Предложение за регламент

Приложение ІІ – параграф 1 – буква е

Текст, предложен от Комисията

Изменение

е)  Насърчаване на привеждането на правилата, стандартите, политиките и практиките в партньорските държави в съответствие с тези на Съюза, включително правилата за държавната помощ.

е)  Насърчаване на привеждането на правилата, стандартите, политиките и практиките в партньорските държави в съответствие с тези на Съюза, включително ОВППС, правилата за обществените поръчки и държавната помощ.

Изменение    97

Предложение за регламент

Приложение II – параграф 1 – буква ж

Текст, предложен от Комисията

Изменение

ж)  Укрепване на достъпа до образование, обучение и учене през целия живот на всички равнища, както и повишаване на тяхното качество, и подпомагане на културния и творческия сектор. Интервенциите в тази област са насочени към: насърчаване на равния достъп до качествено образование и грижи в ранна детска възраст, основно и средно образование, подобряване на придобиването на основни умения; повишаване на завършената образователна степен, намаляване на преждевременното напускане на училище и увеличаване на обучението на учителите. Разработване на системи за професионално образование и обучение и насърчаване на системи за обучение в процеса на работа, за да се улесни преходът към пазара на труда; подобряване на качеството и подходящата насоченост на висшето образование; насърчаване на дейности, свързани с лицата, които вече са се дипломирали; повишаване на достъпа до учене през целия живот и оказване на подкрепа за инвестициите в инфраструктура за образование и обучение, особено с оглед на намаляването на териториалните различия и насърчаването на образование без сегрегация, включително чрез използването на цифрови технологии.

ж)  Укрепване на достъпа до образование, обучение и учене през целия живот на всички равнища, както и повишаване на тяхното качество, и подпомагане на културния и творческия сектор и сектора на спорта. Интервенциите в тази област са насочени към: насърчаване на равния достъп до качествено, приобщаващо и предоставяно в рамките на общността образование и грижи в ранна детска възраст, основно и средно образование, подобряване на придобиването на основни умения; повишаване на завършената образователна степен, намаляване на преждевременното напускане на училище и увеличаване на обучението на учителите; укрепване възможностите на децата и младежите, за да могат да достигнат пълния си потенциал. Разработване на системи за професионално образование и обучение и насърчаване на системи за обучение в процеса на работа, за да се улесни преходът към пазара на труда; подобряване на качеството и подходящата насоченост на висшето образование; насърчаване на дейности, свързани с лицата, които вече са се дипломирали; повишаване на достъпа до учене през целия живот и физическа активност и оказване на подкрепа за инвестициите в инфраструктура за образование и обучение и в спортна инфраструктура, особено с оглед на намаляването на териториалните различия и насърчаването на образование без сегрегация, включително чрез използването на цифрови технологии.

Изменение    98

Предложение за регламент

Приложение II – параграф 1 – буква з

Текст, предложен от Комисията

Изменение

з)  Стимулиране на качествена трудова заетост и достъп до пазара на труда. Интервенциите в тази област са насочени към: справяне с високата безработица и неактивност чрез подпомагане на трайната интеграция на пазара на труда, по-специално на младите хора (особено на тези, които не са заети с работа, учене или обучение), жените, дългосрочно безработните и всички по-слабо представени групи. Чрез предприемането на мерки ще се стимулира създаването на качествени работни места и ще се подпомогне ефективното прилагане на трудови правила и стандарти на цялата територия. Други ключови области на интервенция са подкрепа за равенството между половете, насърчаване на пригодността за заетост и на производителността, приспособяване на работниците и предприятията към промените, установяване на траен социален диалог и модернизиране и укрепване на институциите на пазара на труда, като публичните служби по заетостта и инспекциите по труда.

з)  Стимулиране на качествена трудова заетост и достъп до пазара на труда. Интервенциите в тази област са насочени към: справяне с високата безработица и неактивност чрез подпомагане на трайната интеграция на пазара на труда, по-специално на младите хора (особено на тези, които не са заети с работа, учене или обучение), жените, дългосрочно безработните и всички по-слабо представени групи. Чрез предприемането на мерки ще се стимулира създаването на качествени работни места и ще се подпомогне ефективното прилагане на трудови правила и международно приети стандарти на цялата територия, включително чрез насърчаване на спазването на основните принципи и права, посочени в Европейския стълб на социалните права. Други ключови области на интервенция са подкрепа за равенството между половете, насърчаване на пригодността за заетост и на производителността, приспособяване на работниците и предприятията към промените, установяване на траен социален диалог и модернизиране и укрепване на институциите на пазара на труда, като публичните служби по заетостта и инспекциите по труда.

Изменение    99

Предложение за регламент

Приложение II – параграф 1 – буква и

Текст, предложен от Комисията

Изменение

и)  Насърчаване на социалната закрила и приобщаване и борба с бедността. Интервенциите в тази област са насочени към модернизиране на системите за социална закрила, за да се осигури ефективна, ефикасна и подходяща защита на всички етапи от живота на човека, насърчаване на социалното приобщаване, насърчаване на равни възможности и борба с неравенствата и бедността. Интервенциите в тази област са насочени също така към: интегриране на маргинализирани общности като ромите; борба с дискриминацията, основана на пол, расов или етнически произход, религия или убеждения, увреждане, възраст или сексуална ориентация; подобряване на достъпа до финансово достъпни, устойчиви и висококачествени услуги, като например образование и грижи в ранна детска възраст, жилищно настаняване, здравни грижи, основни социални услуги и дългосрочни грижи, включително чрез модернизиране на системите за социална закрила.

и)  Насърчаване на социалната закрила и приобщаване и борба с бедността. Интервенциите в тази област са насочени към модернизиране на системите за социална закрила, за да се осигури ефективна, ефикасна и подходяща защита на всички етапи от живота на човека, насърчаване на социалното приобщаване, насърчаване на равни възможности, борба с неравенствата и бедността, както и насърчаване на прехода от институционални грижи към грижи, предлагани в семейството и общността. Интервенциите в тази област са насочени също така към: интегриране на маргинализирани общности като ромите; борба с дискриминацията, основана на пол, расов или етнически произход, религия или убеждения, увреждане, възраст или сексуална ориентация; подобряване на достъпа до финансово достъпни, устойчиви и висококачествени услуги, предлагани в семейството и общността, като например приобщаващо и несегрегирано образование и грижи в ранна детска възраст, жилищно настаняване, здравни грижи, основни социални услуги и дългосрочни грижи, включително чрез модернизиране на системите за социална закрила. Действия, които допринасят за всякаква форма на сегрегация или социално изключване, не се подкрепят.

Изменение    100

Предложение за регламент

Приложение ІІ – параграф 1 – буква й

Текст, предложен от Комисията

Изменение

й)  Насърчаване на интелигентен, устойчив, приобщаващ и сигурен транспорт и премахване на участъците с недостатъчен капацитет в ключови мрежови инфраструктури чрез инвестиране в проекти с висока европейска добавена стойност. Тези инвестиции следва да бъдат приоритизирани според значението им за трансевропейските транспортни връзки с ЕС, приноса за устойчивата мобилност и намаляването на емисиите, въздействието върху околната среда и безопасната мобилност във взаимодействие с реформите, насърчавани от Договора за транспортната общност.

й)  Насърчаване на интелигентен, устойчив, приобщаващ и сигурен транспорт и премахване на участъците с недостатъчен капацитет в ключови мрежови инфраструктури чрез инвестиране в проекти с висока европейска добавена стойност. Тези инвестиции следва да бъдат приоритизирани според значението им за трансевропейските транспортни връзки с ЕС, трансграничните връзки, създаването на работни места, приноса за устойчивата мобилност и намаляването на емисиите, въздействието върху околната среда и безопасната мобилност във взаимодействие с реформите, насърчавани от Договора за транспортната общност.

Изменение    101

Предложение за регламент

Приложение II – параграф 1 – буква к

Текст, предложен от Комисията

Изменение

к)  Подобряване на условията за функциониране на частния сектор и конкурентоспособността на предприятията, включително интелигентната специализация, като основни двигатели на растежа, създаването на работни места и сближаването. Ще бъде даден приоритет на проекти, които подобряват бизнес средата.

к)  Подобряване на условията за функциониране на частния сектор и конкурентоспособността на предприятията, и преди всичко на МСП, включително интелигентната специализация, като основни двигатели на растежа, създаването на работни места и сближаването. Ще бъде даден приоритет на устойчиви проекти, които подобряват бизнес средата.

Изменение    102

Предложение за регламент

Приложение II – параграф 1 – буква м

Текст, предложен от Комисията

Изменение

м)  Допринасяне за сигурността и безопасността на хранителните доставки и за поддържането на диверсифицирани и жизнеспособни селскостопански системи в жизнени селски общности и в селските райони.

м)  Допринасяне за сигурността и безопасността на хранителните и водните доставки и за поддържането на диверсифицирани и жизнеспособни селскостопански системи в жизнени селски общности и в селските райони.

Изменение    103

Предложение за регламент

Приложение II – параграф 1 – буква п

Текст, предложен от Комисията

Изменение

п)  Увеличаване на способността на аграрно-хранителния сектор и сектора на рибарството за справяне с конкурентния натиск и пазарните сили, както и за постепенно хармонизиране с правилата и стандартите на Съюза, като едновременно с това стремят да изпълнят икономическите, социалните и екологичните цели в областта на балансираното териториално развитие на селските и крайбрежните райони.

п)  Увеличаване на способността на аграрно-хранителния сектор и сектора на рибарството за справяне с конкурентния натиск и пазарните сили, както и за постепенно хармонизиране с правилата и стандартите на Съюза с цел повишаване на капацитета за износ за пазара на Съюза, като едновременно с това се стремят да изпълнят икономическите, социалните и екологичните цели в областта на балансираното териториално развитие на селските и крайбрежните райони.

Изменение    104

Предложение за регламент

Приложение II – параграф 1 – буква п a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

па)  Насърчаване на дейности и подобряване на дългосрочните стратегии и политики, насочени към предотвратяването и борбата с радикализацията и насилническия екстремизъм.

Изменение    105

Предложение за регламент

Приложение III – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  насърчаване на заетостта, мобилността на работната сила и социалното и културното приобщаване през границите посредством, наред с другото: интеграция на трансграничните трудови пазари, включително трансгранична мобилност; съвместни инициативи за заетост на местно ниво; информационни и консултантски услуги и съвместно обучение; равенството между половете; равни възможности; интеграция на имигрантските общности и уязвимите групи; инвестиции в публичните служби по заетостта; и подпомагане на инвестиции в общественото здравеопазване и социалните услуги;

a)  насърчаване на заетостта, мобилността на работната сила и социалното и културното приобщаване през границите посредством, наред с другото: интеграция на трансграничните трудови пазари, включително трансгранична мобилност; съвместни инициативи за заетост на местно ниво; информационни и консултантски услуги и съвместно обучение; равенството между половете; равни възможности; интеграция на имигрантските общности и уязвимите групи; инвестиции в публичните служби по заетостта; и подпомагане на инвестиции в общественото здравеопазване, както и преминаване към социалните услуги, предлагани в семейството и общността;

Изменение    106

Предложение за регламент

Приложение III – параграф 1 – буква г a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

гa)  насърчаване на премахването на ненужните пречки пред търговията, включително бюрократични пречки, тарифни и нетарифни бариери 

Изменение    107

Предложение за регламент

Приложение ІІ – параграф 1 – буква д

Текст, предложен от Комисията

Изменение

д)  насърчаване на туризма и културното и природното наследство;

д)  насърчаване на туризма, спорта и културното и природното наследство;

Изменение    108

Предложение за регламент

Приложение ІІІ – параграф 1 – буква е

Текст, предложен от Комисията

Изменение

е)  инвестиране в младежта, образованието и изграждането на умения чрез, наред с другото, разработване и прилагане на съвместни схеми за образование, професионално обучение и обучение и изграждане на инфраструктура, подпомагаща съвместни младежки дейности;

е)  инвестиране в младежта, спорта, образованието и изграждането на умения чрез, наред с другото, гарантиране на признаването на уменията и квалификациите, разработване и прилагане на съвместни схеми за образование, професионално обучение и обучение и изграждане на инфраструктура, подпомагаща съвместни младежки дейности;

Изменение    109

Предложение за регламент

Приложение III – параграф 1 – буква ж

Текст, предложен от Комисията

Изменение

ж)  насърчаване на местното и регионалното управление и повишаване на капацитета за планиране и административния капацитет на местните и регионалните органи;

ж)  насърчаване на местното и регионалното управление, включително трансграничното сътрудничество между администрациите с цел стимулиране на помирението и укрепването на мира, повишаване на капацитета за планиране и административния капацитет на местните и регионалните органи;

Изменение    110

Предложение за регламент

Приложение III – параграф 1 – буква ж a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

жа)  инвестиране в изграждането на капацитет на организациите на гражданското общество;

Изменение    111

Предложение за регламент

Приложение III – параграф 1 – буква ж б (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

жб)  насърчаване на трансграничното сътрудничество между администрациите с цел стимулиране на помирението и укрепването на мира, в т.ч. създаване на регионалната комисия за установяване на факти относно военните престъпления и други сериозни нарушения на правата на човека в бивша Югославия (RECOM);

Изменение    112

Предложение за регламент

Приложение ІІІ – параграф 1 – буква и а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

иa)  подобряване на трансграничното полицейско и съдебно сътрудничество и обмена на информация, за да се улесни разследването и наказателното преследване на трансграничната организирана престъпност и свързаните случаи на икономически и финансови престъпления и корупция, трафик и контрабанда;

Изменение    113

Предложение за регламент

Приложение IV – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Посоченият по-долу списък с ключови показатели за изпълнението се използва за измерване на приноса на Съюза за постигането на неговите специфични цели:

Посоченият по-долу списък с ключови показатели за изпълнението и тяхната годишна динамика се използват за измерване на приноса на Съюза за постигането на неговите специфични цели и постигнатия от бенефициерите напредък:

Изменение    114

Предложение за регламент

Приложение IV– параграф 1 – точка 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1а.  Комплексен показател за усилията на партньорите по отношение на помирението, укрепването на мира, добрите съседски отношения и международните задължения, равенството между половете и правата на жените;

Изменение    115

Предложение за регламент

Приложение IV – параграф 1 – точка 1 б (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1б.  Показател за отсъствие на насилие във връзка с намаляване на причините за конфликти (например политическо или икономическо изключване) по отношение на базова оценка.

Изменение    116

Предложение за регламент

Приложение IV – параграф 1 – точка 1 в (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1в.  Делът на гражданите бенефициери, които считат, че са добре информирани за помощта от Съюза съгласно настоящия регламент (източник: Европейска комисия).

Изменение    117

Предложение за регламент

Приложение IV– параграф 1 – точка 3 а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3а.  Степента и годишното развитие на постигането на съответствие с решенията и мерките на ОВППС (източник: ЕСВД).

Изменение    118

Предложение за регламент

Приложение ІV – параграф 1 – точка 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5.  Публични разходи за социална сигурност (процент от БВП) (източник: МОТ) или равнище на заетост (източник: национална статистика)

5.  Публични разходи за социална сигурност (процент от БВП), както е посочено от МОТ, разходи за здравеопазване, неравенство в доходите, процент на бедност, равнище на заетост и равнище на безработицата, както е посочено в официалната национална статистика.

Изменение    119

Предложение за регламент

Приложение IV– параграф 1 – точка 5 а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5а.  Промени в коефициента на Джини за даден бенефициер във времето.

Изменение    120

Предложение за регламент

Приложение ІV – параграф 1 – точка 10

Текст, предложен от Комисията

Изменение

10.  Брой на програмите за трансгранично сътрудничество, сключени между бенефициери на ИПП и държави, участващи в ИПП/държави — членки на ЕС (източник: Европейска комисия)

10.  Брой на програмите за трансгранично сътрудничество, сключени и изпълнявани между бенефициери на ИПП и държави, участващи в ИПП/държави — членки на ЕС, както е посочено от Европейската комисия

Изменение    121

Предложение за регламент

Приложение IV– параграф 1 – точка 10 а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

10а.  Брой на новите организации, които участват в действия и програми във времето.

Изменение    122

Предложение за регламент

Приложение IV – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Показателите ще бъдат, когато е приложимо, с разбивка по пол.

Показателите ще бъдат, когато е приложимо, с разбивка по минимална възраст и от гледна точка на пола.

(1)

REX/507-EESC-2018.

(2)

CDR4008/2018.


ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

От 2007 г. насам Инструментът за предприсъединителна помощ е основният финансов инструмент, който подкрепя реформите в страните кандидатки и потенциалните държави кандидати, т.е. шестте държави от Западните Балкани и Турция, чиято цел е подготовката на бенефициерите за изпълнение на задълженията, произтичащи от членството в ЕС. Финансирането по ИПП подпомага процеса на присъединяване чрез изграждане на капацитет и предприемане на положителни, необратими и дългосрочни промени в държавите, чиято цел е да станат бъдещи членки на ЕС. Срокът на действие на правната уредба за Инструмента за предприсъединителна помощ от второ поколение (ИПП II), одобрена през 2014 г., изтича на 31 декември 2020 г.

Общи забележки

Позицията на Парламента относно общата финансова рамка за периода 2021 – 2027 г., отразена в междинния доклад относно новата МФР (2018/0166R(APP)), определя неговата позиция относно пакета за Регламента за ИПП III. МФР и ИПП III следва да бъдат преразгледани преди 2027 г. в случай на присъединяване(ия) към Съюза, за да се вземат предвид произтичащите от това потребности в областта на разходите.

Съдокладчиците отбелязват предложението за увеличаване на пакета за ИПП за периода 2021 – 2027 г. в номинално изражение на 14,5 милиарда евро (по текущи цени), но са убедени, че несъответствието със или превишаването на финансовите средства, които бяха отпуснати за ИПП II за периода 2014 – 2020 г. в реално изражение, ще възпрепятства осигуряването на достатъчно финансиране през период, който е от решаващо значение за процеса на присъединяване и осъществяването на свързаните с ЕС реформи.

Финансирането по ИПП е дългосрочна инвестиция в европейското бъдеще на Западните Балкани и ефикасното използване на финансовите средства на ЕС трябва да бъде гарантирано чрез строг контрол и наблюдение, за да се обезпечи постигането на резултати и ефективност при разходването на парите на данъкоплатците.

Без да се засяга окончателното решение относно предложеното сливане на повечето други инструменти на ЕС за външно финансиране в рамките на Инструмента за съседство, сътрудничество за развитие и международно сътрудничество, е важно политиката на разширяване да продължи да се финансира чрез отделен специален инструмент, като същевременно се осигурява достатъчно съответствие и съгласуваност между инструментите за външно финансиране. Съдокладчиците подчертават необходимостта ИПП да остане самостоятелен инструмент поради специфичното естество на процеса на разширяване в рамките на външната дейност, подкрепян от стратегията за Западните Балкани и отношенията с Турция.

Съдокладчиците са убедени, че финансирането по ИПП за трансгранично сътрудничество с държавите – членки на ЕС, по линия на Европейското териториално сътрудничество (Interreg) следва да бъде ограничено и наблюдавано, за да се осигури по-балансирано съвместно действие. По този начин ще може да се гарантира, че то не заменя, а по-скоро допълва и насърчава съществуващото или възможното сътрудничество между бенефициерите по ИПП в рамките на тематичните приоритети, установени в приложение III.

По-ясна стратегическа насоченост

За страните кандидатки ИПП от трето поколение трябва да бъде оформен така, че след присъединяването им към ЕС да действа като трамплин за прилагане на бъдещата рамка за сближаване; за потенциалните страни кандидатки той трябва да положи основите, които да подготвят реформите, свързани с преговорите за присъединяване. Жизнено важно е да се осигури плавен преход от ИПП II към ИПП III, а след присъединяването на нови държави членки – от ИПП III към рамката на европейските структурни и инвестиционни фондове.

Предприсъединителната помощ трябва да продължи да подкрепя междусекторните, насочени към ЕС политически, институционални, правни, административни и социално-икономически реформи в страните кандидатки и потенциалните страни кандидатки. Те се основават на критериите за присъединяване, обвързаността с условия и постепенното привеждане в съответствие с правилата, стандартите и политиките на Съюза.

Финансирането следва да се пренасочи, за да отговори на специфични основни потребности и незавършени важни реформи във всяка от засегнатите държави. Наред с по-силния акцент върху установените приоритети съгласно ИПП, обхващащи принципите на правовата държава, основните права, доброто управление, социално-икономическото сближаване и задълбочената подготовка, включени в 35-те глави от достиженията на правото на ЕС, включително привеждането в съответствие на ОВППС, ИПП III трябва да повиши устойчивостта на получателите в областта на миграцията, сигурността, равенството между половете, опазването на климата и улесняването на търговията.

ИПП III трябва също така да постави по-силен акцент върху социалното измерение на политиката на разширяване чрез насърчаване на сближаването и конвергенцията по отношение на правата и принципите, залегнали в Европейския стълб на социалните права. В допълнение към по-силния акцент върху социалната пазарна икономика, социалното и регионалното сближаване при изпълнението на ИПП, при междинния преглед на ИПП трябва да бъде взето под внимание социалното измерение и да му се направи оценка с помощта на ясни и измерими показатели, като коефициента на Джини.

ЕС трябва да пренасочи усилията си върху укрепването на демократизацията чрез увеличаване на капацитета на парламентите, гражданското общество и медиите, като същевременно подкрепя мерките с цел постигане на истински политически диалог и помирение като предпоставка за мир. В това отношение от голямо значение е трансграничното сътрудничество, подобряването на диалога, добросъседските отношения, регионалната свързаност и икономическата интеграция.

По-силна роля на ЕП

Въпреки че ролята на Парламента е да предоставя общи насоки и да осъществява контрол върху инструментите за външно финансиране, а не да обезпечава тяхното „микроуправление“, съдокладчиците подчертават необходимостта да се запази ролята на ЕП и задължението на Комисията да осигурява редовното, своевременно и пълноценно участие на Парламента.

Въз основа на поуките, извлечени от междинния преглед на ИПП II, докладчиците предлагат да се засили участието на Европейския парламент, без да се излага на риск бързината на вземане на решения, като се използва по-често процедурата на приемане на делегирани актове.

Докладчиците също така са убедени, че програмната рамка следва да е подчинена на „клауза за изтичане на срока на действие“, която ще осигури провеждането на истински междинен преглед.

От съществено значение е позициите на ЕП в области, в които Парламентът има свои собствени програми за предоставяне на помощ, като изграждане на капацитет, посредничество и наблюдение на избори, да бъдат взети предвид в своята цялост в общото програмиране.

По-голямо участие на гражданското общество и на местните органи

От особено значение е финансирането да се разпределя по прозрачен, ефективен, отговорен, деполитизиран и недискриминационен начин, включително справедливо разпределение, което отразява потребностите на регионите и на местните общини.

Съдокладчиците подчертават решаващата роля, която делегациите на ЕС играят на място, за да се осигури правилното използване и видимостта на финансирането от ЕС и да се привлече широк спектър от съответни организации на гражданското общество и от местни органи на различните етапи от цикъла на подпомагането.

Основан на резултатите подход

Основната промяна в предложената програмна рамка е преминаване от разпределение по държави към разпределение въз основа на приоритети в съответствие с принципа на „справедливо поделяне“, т.е. програмирането на ИПП чрез пет „компонента“, които отразяват конкретни цели и резултати.

Съдокладчиците подкрепят повишената гъвкавост на преминаване от национални пакети към разпределяне на средствата съобразно компоненти по тематични приоритетни и подход, основан на резултатите. Програмирането и рамката на изпълнението на ИПП III, въз основа на потребностите и критериите за ефективност и на принципа за справедливо поделяне, следва да бъдат приведени в действие и допълнително уточнени с помощта на делегирани актове по време на подготовката, изпълнението и оценката на ИПП III.

По-строги условия

Въпреки че подкрепят поставянето на по-силен акцент върху подхода, основан на резултатите, докладчиците предлагат подпомагането по ИПП да се обвърже с по-строги условия, като се предвиди възможност за спиране на предприсъединителната помощ в случаи на нарушаване на принципа на демокрацията, принципите на правовата държава, зачитането на правата на човека и основните свободи, както и на ангажиментите, поети в съответните споразумения, сключени със Съюза. В това отношение механизмът за мониторинг, спиране и възстановяване, залегнал в Общата схема за преференции на ЕС (ОСП), може да служи за пример.

В съответствие с членове 2 и 49 и по аналогия с член 7 от Договора за Европейския съюз помощта на Съюза за бъдещите държави – членки на ЕС, следва да бъде спряна при нарушаване на основните ценности на ЕС и при отстъпление по отношение на принципите на правовата държава. В съответствие с правилото за добро финансово управление съгласно Финансовия регламент (№ 966/2012), в съответствие с принципите на икономичност, ефикасност и ефективност, Комисията следва също така да спира плащанията в случай на системни грешки, които поставят под въпрос законосъобразността и редовността на операциите.

Съдокладчиците припомнят необходимостта да се прилагат условията на политическо равнище и на равнище проект, да се проследява тяхното изпълнение и да се засили системното наблюдение и оценка на чувствителните програми и проекти. Годишното разпределение на средствата трябва да се основава на надеждна рамка за мониторинг и оценка, която да бъде въведена чрез делегиран акт, както и на задълбочен анализ на изпълнението, който да отразява постигнатия напредък или липсата на такъв.

Като отбелязват натрупаните забавяния и закъсненията в изпълнението на ИПП I и ИПП II, докладчиците настоятелно призовават да се запази гъвкавостта по отношение на преноса и повторното поемане на задължения срещу финансови средства, за които вече това е направено, като същевременно се насърчава Комисията да преразглежда възможността за връщане към пряко управление, когато това е целесъобразно, по-специално с цел борба с корупцията на високо равнище и с организираната престъпност, както и с цел укрепване на гражданското общество и на свободата на медиите.

Бюджетната подкрепа трябва да бъде намалена или спряна в случай на систематични нередности в системите за управление и контрол или при незадоволителен напредък към постигане на целите, договорени с държавите бенефициери. По-тясното обвързване на бюджетната подкрепа с условия въз основа на напредъка по отношение на реформите и доброто управление трябва да бъде съчетано с целенасочена помощ за насърчаване на развитието на парламентарния контрол, национален капацитет за одит и по-голяма прозрачност и по-широк обществен достъп до информация.

Повишена видимост

Във връзка с помощта от ИПП, насочена към държавите, които желаят да станат членки на ЕС, съдокладчиците призовават за по-целенасочени усилия в областта на комуникацията, за да се осигури видимост на финансирането от ЕС, така че да се даде възможност за по-добро проследяване и да се извлече полза от инвестициите на ЕС. Комисията, делегациите на ЕС на място и бенефициерите на ИПП следва да подобрят комуникацията относно резултатите, постигнати благодарение на помощта от ЕС, за да се допринесе за по-доброто разбиране на ползите от нея за подобряване на живота на гражданите.

Привеждане в съответствие на общите правила, уреждащи външното финансиране

Въпреки че политиката на разширяване продължава да бъде подкрепяна в рамките на специален инструмент, разпоредбите на ИПП III следва да бъдат съобразени с цялостната структура на финансиране на външната дейност на Съюза. В съответствие с резултата от гласуването на комисията по външни работи относно ИПП III съответните хоризонтални разпоредби на настоящия регламент, които следва да бъдат приведени в съответствие с тези на Инструмента за съседство, развитие и международно сътрудничество по време на пленарната фаза, обхващат правила за планове за действие, мерки, методи на прилагане; оценка; управление и демократична отчетност.


СТАНОВИЩЕ на комисията по международна търговия (4.12.2018)

на вниманието на комисията по външни работи

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Инструмент за предприсъединителна помощ (ИПП ІІІ)

(COM(2018)0465 – C8‑0274/2018 – 2018/0247(COD))

Докладчик по становище: Давид Борели

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по международна търговия приканва водещата комисия по външни работи да вземе предвид следните изменения:

Изменение    1

Предложение за регламент

Съображение 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2)  Целите на един инструмент за предприсъединителна помощ се различават съществено от общите цели на външната дейност на Съюза, тъй като този инструмент се стреми да подготви бенефициерите, посочени в приложение I, за бъдещо членство в Съюза и да подпомогне тяхното присъединяване. Поради това наличието на специален инструмент в подкрепа на разширяването е от основно значение, като едновременно с това се гарантира, че този инструмент допълва общите цели на външната дейност на Съюза, и по-специално тези на Инструмента за съседство, развитие и международно сътрудничество.

(2)  Целите на един инструмент за предприсъединителна помощ се различават съществено от общите цели на външната дейност на Съюза, тъй като този инструмент се стреми да подготви бенефициерите, посочени в приложение I, за бъдещо членство в Съюза и да подпомогне тяхното присъединяване. Поради това наличието на специален инструмент в подкрепа на разширяването е от основно значение, като едновременно с това се гарантира, че този инструмент допълва и е съгласуван с общите цели на външната дейност на Съюза, и по-специално тези на Инструмента за съседство, развитие и международно сътрудничество.

Изменение    2

Предложение за регламент

Съображение 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(5)  Политиката на разширяване на Съюза представлява инвестиция в мира, сигурността и стабилността в Европа. Тя предоставя по-големи икономически и търговски възможности, които са от полза както за Съюза, така и за страните, стремящи се към членство в него. Перспективата за членство в Съюза има мощна преобразяваща сила, тъй като предполага извършването на положителни демократични, политически, икономически и социални промени.

(5)  Политиката на разширяване на Съюза представлява инвестиция в мира, сигурността и стабилността в Европа. Тя предоставя по-големи икономически и търговски възможности, които са от полза както за Съюза, така и за страните, стремящи се към членство в него, като същевременно се зачита принципът на асиметрична и постепенна интеграция, за да се осигури плавно преобразуване на нестабилните икономики на страните, стремящи се към членство. Перспективата за членство в Съюза има мощна преобразяваща сила, тъй като предполага извършването на положителни демократични, политически, икономически и социални промени.

Изменение    3

Предложение за регламент

Съображение 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(7)  Подпомагането следва също така да се извършва в съответствие със споразуменията, сключени между Съюза и бенефициерите, изброени в приложение I. Подпомагането следва да бъде съсредоточено главно върху оказването на помощ на бенефициерите, посочени приложение I, да укрепят демократичните институции и правовата държава, да реформират съдебната власт и публичната администрация, да зачитат основните права и да насърчават равенството между половете, толерантността, социалното приобщаване и недискриминацията. Подпомагането следва също така да подкрепя основните принципи и права, определени в Европейския стълб на социалните права16. Чрез подпомагането следва да продължи да бъде оказвана подкрепа за техните усилия за развитие на регионалното, макрорегионалното и трансграничното сътрудничество, както и за териториално развитие, включително посредством изпълнението на макрорегионалните стратегии на Съюза. Освен това подпомагането следва да стимулира тяхното икономическо и социално развитие и икономическо управление, които лежат в основата на програма за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж, включително чрез изпълнението на политики за регионалното развитие, политики за селското стопанство и развитието на селските райони, социални политики и политики по заетостта, както и чрез развитието на цифровата икономика и общество, като това се извършва в съответствие и с водещата инициатива „Програма в областта на цифровите технологии за Западните Балкани“.

(7)  Подпомагането следва също така да се извършва в съответствие със споразуменията, сключени между Съюза и бенефициерите, изброени в приложение I. Подпомагането следва да бъде съсредоточено главно върху оказването на помощ на бенефициерите, посочени приложение I, да укрепят демократичните институции и правовата държава, да реформират съдебната власт и публичната администрация, да зачитат основните права и да насърчават равенството между половете, толерантността, социалното приобщаване и недискриминацията. Подпомагането следва също така да подкрепя основните принципи и права, определени в Европейския стълб на социалните права16. Чрез подпомагането следва да продължи да бъде оказвана подкрепа за техните усилия за развитие на регионалното, макрорегионалното и трансграничното сътрудничество, както и за териториално развитие, включително посредством изпълнението на макрорегионалните стратегии на Съюза. Освен това подпомагането следва да насърчава добросъседските отношения, помирението и регионалното сътрудничество. То следва да стимулира тяхното икономическо и социално развитие и икономическо управление, да насърчава икономическата интеграция с единния пазар на ЕС, включително митническото сътрудничество, да подкрепя откритата и справедлива търговия, които лежат в основата на програма за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж, включително чрез изпълнението на политики за регионалното развитие, политики за селското стопанство и развитието на селските райони, социални политики и политики по заетостта, както и чрез развитието на цифровата икономика и общество, като това се извършва в съответствие и с водещата инициатива „Програма в областта на цифровите технологии за Западните Балкани“.

_________________

_________________

16 Европейският стълб на социалните права бе тържествено обявен от Европейския парламент, Съвета и Комисията на Социалната среща на върха за справедливи работни места и растеж на 17 ноември 2017 г. в Гьотеборг.

16 Европейският стълб на социалните права бе тържествено обявен от Европейския парламент, Съвета и Комисията на Социалната среща на върха за справедливи работни места и растеж на 17 ноември 2017 г. в Гьотеборг.

Изменение    4

Предложение за регламент

Съображение 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(8)  Съюзът следва да предоставя подкрепа за прехода по пътя към присъединяването, което е в полза на бенефициерите, посочени в приложение I, въз основа на опита на държавите членки. Това сътрудничество следва да се съсредоточи по-специално върху споделянето на опита, натрупан от държавите членки в процеса на реформите.

(8)  Съюзът следва да предоставя подкрепа за прехода по пътя към присъединяването, което е в полза на бенефициерите, посочени в приложение I, въз основа на опита на държавите членки. Това сътрудничество следва да се съсредоточи по-специално върху споделянето на опита, натрупан от държавите членки в процеса на реформите, и най-вече върху задълбочаването на икономическото и митническото сътрудничество и върху съвместните действия за борба с корупцията, контрабандата, изпирането на пари и фалшифицирането.

Изменение    5

Предложение за регламент

Съображение 9 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(9а)  Комисията следва да насърчава бенефициерите, посочени в приложение I, да сътрудничат при работата на Съюза във връзка с насърчаването на многостранното сътрудничество и по-нататъшното укрепване на международната търговска система, включително реформите в СТО.

Изменение    6

Предложение за регламент

Съображение 11

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(11)  Укрепването на правовата държава, включително борбата с корупцията и организираната престъпност, и доброто управление, включително реформата на публичната администрация, продължават да бъдат ключови предизвикателства за повечето бенефициери, посочени в приложение I, и са от решаващо значение за сближаването на бенефициерите със Съюза, както и за тяхната способност по-късно да поемат изцяло задълженията, произтичащи от членството в него. С оглед на дългосрочния характер на реформите, които се извършват в тези области, и на необходимостта резултатите да бъдат регистрирани, финансовото подпомагане по настоящия регламент следва да отговаря на изискванията, поставени пред бенефициерите, посочени в приложение I, на възможно най-ранен етап.

(11)  Укрепването на правовата държава, включително борбата с корупцията, изпирането на пари и организираната престъпност, и доброто управление, включително реформата на публичната администрация, независимостта на съдебната система, прозрачността на обществените поръчки, конкуренцията, държавната помощ, интелектуалната собственост и чуждестранните инвестиции, продължават да бъдат ключови предизвикателства за повечето бенефициери, посочени в приложение I, и са от решаващо значение за сближаването на бенефициерите със Съюза, както и за тяхната способност по-късно да поемат изцяло задълженията, произтичащи от членството в него.

Изменение    7

Предложение за регламент

Съображение 12

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(12)  В съответствие с принципа на демокрация на участието Комисията следва да насърчава парламентарния контрол при всеки един от бенефициерите, посочени в приложение I.

(12)  В съответствие с принципа на демокрация на участието Комисията, в тясно сътрудничество с Европейския парламент, следва да насърчава парламентарния контрол и проактивната роля на националните парламенти в процеса на присъединяване към ЕС и спазването на критериите за присъединяване при всеки един от бенефициерите, посочени в приложение I.

Изменение    8

Предложение за регламент

Съображение 13

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(13)  Необходимо е бенефициерите, посочени в приложение I, да бъдат по-добре подготвени да се справят с глобалните предизвикателства, като устойчивото развитие и изменението на климата, и да се присъединят към усилията на Съюза за разрешаване на тези проблеми. Като се има предвид значението на действията за справяне с изменението на климата в съответствие с ангажиментите на Съюза за изпълнение на Парижкото споразумение и целите за устойчиво развитие, настоящата програма ще допринесе за интегрирането на действията в областта на изменението на климата в политиките на Съюза и за постигането на общата цел 25% от бюджетните разходи на ЕС да са в подкрепа на целите в областта на климата. Очаква се действията по програмата да допринесат с 16% от общия финансов пакет на програмата за цели, свързани с климата. Съответните действия ще бъдат определени по време на подготовката и изпълнението на програмата и общият принос на настоящата програма следва да бъде част от съответните оценявания и прегледи.

(13)  Необходимо е бенефициерите, посочени в приложение I, да бъдат по-добре подготвени да се справят с глобалните предизвикателства, като устойчивото развитие и изменението на климата, стремежа към основан на правила и ценности световен ред, и да се присъединят към усилията на Съюза за разрешаване на тези проблеми. Като се има предвид значението на действията за справяне с изменението на климата в съответствие с ангажиментите на Съюза за изпълнение на Парижкото споразумение и целите за устойчиво развитие, настоящата програма ще допринесе за интегрирането на действията в областта на изменението на климата в политиките на Съюза и за постигането на общата цел 25 % от бюджетните разходи на ЕС да са в подкрепа на целите в областта на климата. Очаква се действията по програмата да допринесат с 16% от общия финансов пакет на програмата за цели, свързани с климата. Съответните действия ще бъдат определени по време на подготовката и изпълнението на програмата и общият принос на настоящата програма следва да бъде част от съответните оценявания и прегледи.

Изменение    9

Предложение за регламент

Съображение 14 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(14 а)  Действията съгласно настоящия регламент следва да допринасят също така за свързаните с търговията аспекти на външните отношения на Съюза, като инициативите за подпомагане на търговията, сътрудничеството с трети държави във връзка със задължението за надлежна проверка на веригата за доставки на калай, тантал и волфрам, на рудите на тези метали и на злато и Кимбърлийския процес, Пакта за устойчиво развитие, мониторинга на изпълнението на задълженията на трети държави съгласно Регламента за Общата система за преференции с цел осигуряване на съгласуваност на политиките на равнището на ЕС и защита и по-нататъшно популяризиране на търговските правила и разпоредби в една многостранна рамка;

Изменение    10

Предложение за регламент

Съображение 17

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(17)  Приоритетите за действия, насочени към изпълнение на целите в съответните области на политиката, които ще бъдат подпомагани по настоящия регламент, следва да се определят в рамката за програмиране, изготвена от Комисията за срока на многогодишната финансова рамка на Съюза за периода от 2021 до 2027 г. в партньорство с бенефициерите, посочени в приложение I, въз основа на програмата за разширяване и техните специфични потребности, в съответствие с общите и специфичните цели, определени с настоящия регламент, и при надлежно отчитане на съответните национални стратегии. Рамката за програмиране следва да посочва областите, в които да бъде оказвано подпомагане с индикативно разпределение по области на подкрепа, включително разчет на разходите, свързани с климата.

(17)  Приоритетите за действия, насочени към изпълнение на целите в съответните области на политиката, които ще бъдат подпомагани по настоящия регламент, следва да се определят в рамката за програмиране, изготвена от Комисията в сътрудничество с Европейския парламент за срока на многогодишната финансова рамка на Съюза за периода от 2021 до 2027 г. в партньорство с бенефициерите, посочени в приложение I, въз основа на програмата за разширяване и техните специфични потребности, в съответствие с общите и специфичните цели, определени с настоящия регламент, и при надлежно отчитане на съответните национални стратегии. Рамката за програмиране следва да посочва областите, в които да бъде оказвано подпомагане с индикативно разпределение по области на подкрепа, включително разчет на разходите, свързани с климата.

Изменение    11

Предложение за регламент

Съображение 18

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(18)  В интерес на Съюза е да подпомага бенефициерите, посочени в приложение I, в усилията им за провеждане на реформи с оглед на членството в Съюза. Подпомагането следва да се управлява, като се поставя силен акцент върху резултатите и се предвиждат стимули за онези, които показват ангажираност с реформите посредством ефективно прилагане на предприсъединителната помощ и напредък в изпълнението на критериите за членство.

(18)  В интерес на Съюза е да подпомага бенефициерите, посочени в приложение I, в усилията им за провеждане на реформи с оглед на членството в Съюза. Подпомагането следва да се управлява, като се поставя силен акцент върху резултатите и се предвиждат стимули за онези, които показват ангажираност с реформите посредством ефективно прилагане на предприсъединителната помощ и напредък в изпълнението на критериите за членство. Значителният напредък, постигнат от бенефициерите за отварянето на тяхната икономическа среда в съответствие с Договорите за ЕС и споразуменията на СТО и за пълното прилагане на действащите споразумения със Съюза, е положителна стъпка с оглед на членството в Съюза.

Изменение    12

Предложение за регламент

Съображение 19

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(19)  Преходът от пряко управление на предприсъединителните фондове от страна на Комисията към непряко управление от страна на бенефициерите, посочени в приложение I, следва да бъде постепенен и съобразно съответните възможностите на тези бенефициери. За подпомагането следва да продължат да се използват структурите и инструментите, доказали своите качества в предприсъединителния процес.

(19)  Преходът от пряко управление на предприсъединителните фондове от страна на Комисията към непряко управление от страна на бенефициерите, посочени в приложение I, следва да бъде постепенен и съобразно съответните възможностите на тези бенефициери. Преходът следва да бъде преустановен, ако средствата на ЕС се използват неефективно, вследствие на което се отчитат съществени недостатъци при изпълнението на съответните задължения. За подпомагането следва да продължат да се използват структурите и инструментите, доказали своите качества в предприсъединителния процес.

Изменение    13

Предложение за регламент

Съображение 20

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(20)  Съюзът следва да се стреми към най-ефективно използване на наличните ресурси с оглед оптимизирането на въздействието на външната си дейност. Това следва да бъде постигнато чрез съгласуваност и взаимно допълване между инструментите на Съюза за външно финансиране, както и чрез създаване на полезни взаимодействия с други политики и програми на Съюза. Това включва, когато е уместно, съгласуваност и взаимно допълване с макрофинансова помощ.

(20)  Съюзът следва да се стреми към най-ефективно използване на наличните ресурси с оглед оптимизирането на въздействието на външната си дейност. Това следва да бъде постигнато чрез съгласуваност и взаимно допълване между инструментите на Съюза за външно финансиране, както и чрез създаване на полезни взаимодействия с други политики и програми на Съюза, и по-специално търговски отношения между Съюза и бенефициерите в приложение I. Това включва, когато е уместно, съгласуваност и взаимно допълване с макрофинансова помощ.

Изменение    14

Предложение за регламент

Съображение 26

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(26)  Външната дейност често се осъществява в една изключително нестабилна среда, която налага непрекъснато и бързо адаптиране към променящите се нужди на партньорите на Съюза и към глобални предизвикателства, като правата на човека, демокрацията и доброто управление, сигурността и стабилността, изменението на климата и околната среда, незаконната миграция и първопричините за нея. В този контекст съчетаването на принципа на предвидимост с необходимостта да се реагира бързо на новите потребности означава адаптиране на финансовото изпълнение на програмите. С цел да се повиши способността на Съюза да реагира на непредвидени нужди, като едновременно с това се спазва принципът, че бюджетът на Съюза се определя ежегодно, настоящият регламент следва да запази възможността за използване на гъвкавостта, която вече е разрешена от Финансовия регламент за други политики, а именно преноса и повторното поемане на задължения за разходи за средства, за които вече са поети задължения, за да се гарантира ефикасното използване на средствата на ЕС както за гражданите на Съюза, така и за бенефициерите, посочени в приложение I, като по този начин се увеличат в максимална степен наличните средства на ЕС за неговата външна дейност.

(26)  Външната дейност често се осъществява в една изключително нестабилна среда, която налага непрекъснато и бързо адаптиране към променящите се нужди на партньорите на Съюза и към глобални предизвикателства, като правата на човека, демокрацията и доброто управление, сигурността и стабилността, изменението на климата и околната среда, протекционизма, незаконната миграция и първопричините за нея. В този контекст съчетаването на принципа на предвидимост с необходимостта да се реагира бързо на новите потребности означава адаптиране на финансовото изпълнение на програмите. С цел да се повиши способността на Съюза да реагира на непредвидени нужди, като едновременно с това се спазва принципът, че бюджетът на Съюза се определя ежегодно, настоящият регламент следва да запази възможността за използване на гъвкавостта, която вече е разрешена от Финансовия регламент за други политики, а именно преноса и повторното поемане на задължения за разходи за средства, за които вече са поети задължения, за да се гарантира ефикасното използване на средствата на ЕС както за гражданите на Съюза, така и за бенефициерите, посочени в приложение I, като по този начин се увеличат в максимална степен наличните средства на ЕС за неговата външна дейност.

Изменение    15

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Общата цел на ИПП III е да се подпомагат бенефициерите, посочени в приложение I, в приемането и осъществяването на политическите, институционалните, правните, административните, социалните и икономическите реформи, които са необходими, за да могат бенефициерите да приемат ценностите на Съюза и постепенно да се съобразят с правилата, стандартите, политиките и практиките на Съюза с оглед на членство в него, като по този начин се допринася за тяхната стабилност, сигурност и просперитет.

1.  Общата цел на ИПП III е да се подпомагат бенефициерите, посочени в приложение I, в приемането и осъществяването на политическите, институционалните, правните, административните, социалните и икономическите реформи, които са необходими, за да могат бенефициерите да приемат достиженията на правото и ценностите на Съюза и постепенно да се съобразят с правилата, стандартите, политиките и практиките на Съюза с оглед на членство в него, като по този начин се допринася за тяхната стабилност, сигурност и просперитет.

Изменение    16

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  повишаване на ефективността на публичната администрация и подкрепа за структурните реформи и доброто управление на всички равнища;

б)  повишаване на ефективността на публичната администрация, гарантиране на независимостта на съдиите, принципите на правовата държава, зачитането на правата на човека и основните свободи и подкрепа за структурните реформи и доброто управление на всички равнища, включително в областта на обществените поръчки, държавната помощ, конкуренцията, чуждестранните инвестиции и интелектуалната собственост;

Изменение    17

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 2 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  оформяне на правилата, стандартите, политиките и практиките на бенефициерите, посочени в приложение I, в съответствие с тези на Съюза и укрепване на помирението и добрите съседски отношения, както и междуличностните контакти и комуникация;

в)  оформяне на правилата, стандартите, политиките и практиките на бенефициерите, посочени в приложение I, в съответствие с тези на Съюза, в т.ч. с оглед на възползване в пълна степен от инструментите за двустранна икономическа интеграция, осигурявани от споразуменията за стабилизиране и асоцииране, и укрепване на помирението и добрите съседски отношения, както и междуличностните контакти и комуникация;

Изменение    18

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 2 – буква г

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г)  укрепване на икономическото и социалното развитие, включително чрез по-голяма свързаност и по-активно регионално развитие, селското стопанство и развитието на селските райони, социалните политики и политиките за заетостта, подобряване на опазването на околната среда, повишаване на устойчивостта към изменението на климата, ускоряване на прехода към нисковъглеродна икономика и развиване на цифровата икономика и общество;

г)  укрепване на икономическото и социалното развитие, както и сътрудничеството, включително чрез по-голяма свързаност и по-активно регионално развитие, селското стопанство и развитието на селските райони, хармонизацията на санитарните и фитосанитарните стандарти, социалните политики и политиките за заетостта, подобряване на опазването на околната среда, повишаване на устойчивостта към изменението на климата, ускоряване на прехода към нисковъглеродна икономика и развиване на цифровата икономика и общество;

Изменение    19

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 2 – буква д

Текст, предложен от Комисията

Изменение

д)   подкрепа за териториалното и трансграничното сътрудничество.

д)  подкрепа за териториалното и трансграничното сътрудничество, включително по морските граници, и задълбочаване на търговските и икономическите отношения чрез цялостно прилагане на действащите споразумения със Съюза и борба с контрабандата и фалшифицирането.

Изменение    20

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Рамката на политиката на разширяване, определена от Европейския съвет и Съвета, споразуменията, с които се установяват правно обвързващи отношения с бенефициерите, посочени в приложение I, съответните резолюции на Европейския парламент, съобщения на Комисията или съвместни съобщения на Комисията и на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност представляват общата рамка на политиката за прилагане на настоящия регламент. Комисията гарантира съгласуваност между помощта и рамката на политиката на разширяване.

1.  Рамката на политиката на разширяване, определена от Европейския съвет и Съвета, споразуменията, с които се установяват правно обвързващи отношения с бенефициерите, посочени в приложение I, съответните резолюции на Европейския парламент, констатациите и заключенията на групите за мониторинг, мисиите и делегациите на Европейския парламент, съобщения на Комисията или съвместни съобщения на Комисията и на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност представляват общата рамка на политиката за прилагане на настоящия регламент. Комисията гарантира съгласуваност между помощта и рамката на политиката на разширяване.

Изменение    21

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2а.  Осигурява се балансирано, деполитизирано и недискриминационно разпределение на финансовите средства в цялата страна, както и на всички равнища на обществото;

Изменение    22

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Помощта по ИПП III се основава на рамка за програмиране за ИПП за постигането на специфичните цели, посочени в член 3. Рамката за програмиране на ИПП се изготвя от Комисията за срока на многогодишната финансова рамка на Съюза.

1.  Помощта по ИПП III се основава на рамка за програмиране за ИПП за постигането на специфичните цели, посочени в член 3. Рамката за програмиране на ИПП се изготвя от Комисията след консултация с Европейския парламент за срока на многогодишната финансова рамка на Съюза.

Изменение    23

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Помощта се насочва и адаптира към конкретното положение на бенефициерите, посочени в приложение I, като се вземат предвид допълнителните усилия, необходими за изпълнението на критериите за членство, и капацитетът на бенефициерите. Помощта е с различен обхват и интензивност в зависимост от потребностите, ангажимента за реформи и напредъка по изпълнението на тези реформи.

Помощта се насочва и адаптира към конкретното положение на бенефициерите, посочени в приложение I, като се вземат предвид допълнителният напредък, необходим за изпълнението на критериите за членство, и капацитетът на бенефициерите. Помощта е с различен обхват и интензивност в зависимост от потребностите, ангажимента за реформи и напредъка по изпълнението на тези реформи, като се има предвид необходимостта от устойчиво икономическо развитие и растеж, добър стопански и инвестиционен климат и фискална консолидация. Комисията редовно наблюдава и оценява напредъка.

 

Помощта от Съюза се спира изцяло или частично в случай на незадоволителен напредък в постигането на конкретните цели, посочени в член 3, или когато бенефициер не спазва принципа на демокрацията, принципите на правовата държава, правата на човека и основните свободи или не спазва ангажиментите, поети в съответните споразумения, сключени със Съюза. При същите условия и по искане на Европейския парламент Комисията разглежда въпроса за пълното или частично спиране на помощта от Съюза и му докладва, като обосновава решението.

Изменение    24

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 5 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

5а.  Комисията наблюдава отблизо по време на цялата процедура изпълнението на проектите с помощта на солиден и последователен механизъм, осигурява качествен и количествен анализ на оценката и проследява напредъка във връзка с поставените цели, за да обезпечи по-добра отчетност, прозрачност и по-добро насочване на разходите в рамките на фондовете. Европейският парламент е оправомощен да представи искане до Комисията за разглеждане на конкретни случаи, в които процедурата, предвидена в настоящия регламент, не е била следвана от бенефициерите, и да предприеме необходимите действия, ако има основание за това;

Изменение    25

Предложение за регламент

Приложение II – точка 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а)  Установяване и насърчаване още на ранен етап на правилното функциониране на необходимите институции, гарантиращи правовата държава. Интервенциите в тази област са насочени към: създаване на независима, подотчетна и ефикасна съдебна система, включително прозрачно и основано на заслугите назначаване на работа, и насърчаване на системи за съдебно сътрудничество, оценяване и повишение и на ефективни дисциплинарни процедури в случай на нарушения; предприемане на стъпки, които да гарантират установяването на надеждни системи за защита на границите, за управление на миграционните потоци и за предоставяне на убежище на нуждаещите се; разработване на ефективни средства за предотвратяване на и борба с организираната престъпност, трафика на хора, контрабандата на мигранти, изпирането на пари/финансирането на тероризма и корупцията; утвърждаване и защита на правата на човека, правата на лицата, принадлежащи към малцинства — в това число ромите, както и лесбийките, гейовете, бисексуалните, транссексуалните и интерсексуалните лица — и основните свободи, включително свободата на медиите и защитата на данните.

а)  Установяване и насърчаване още на ранен етап на правилното функциониране на необходимите институции, гарантиращи правовата държава. Интервенциите в тази област са насочени към: разделение на властите, създаване на независима, подотчетна и ефикасна съдебна система, включително прозрачно и основано на заслугите назначаване на работа, и насърчаване на системи за съдебно сътрудничество, оценяване и повишение и на ефективни дисциплинарни процедури в случай на нарушения; предприемане на стъпки, които да гарантират установяването на надеждни системи за защита на границите, за управление на миграционните потоци и за предоставяне на убежище на нуждаещите се; разработване на ефективни средства за предотвратяване на и борба с организираната престъпност, трафика на хора, контрабандата на мигранти, изпирането на пари/финансирането на тероризма и корупцията; утвърждаване и защита на правата на човека, правата на лицата, принадлежащи към малцинства — в това число ромите, както и лесбийките, гейовете, бисексуалните, транссексуалните и интерсексуалните лица — и основните свободи, включително свободата на медиите и на словото и защитата на данните.

Изменение    26

Предложение за регламент

Приложение II – точка 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  Укрепване на икономическото управление: Интервенциите са насочени към подкрепа на участието в процеса по линия на програмата за икономически реформи и на редовното сътрудничество с международни финансови институции по основните принципи на икономическата политика. Повишаване на капацитета за укрепване на макроикономическата стабилност и оказване на подкрепа за напредък към превръщането във функционираща пазарна икономика, която има капацитет да се справя с конкурентния натиск и пазарните сили в рамките на Съюза;

в)  Укрепване на икономическото управление: Интервенциите са насочени към подкрепа на участието в процеса по линия на програмата за икономически реформи и на редовното сътрудничество с международни финансови институции по основните принципи на икономическата политика. Повишаване на капацитета за укрепване на макроикономическата стабилност и оказване на подкрепа за напредък към устойчиво развитие и превръщането във функционираща пазарна икономика, която има капацитет да се справя с конкурентния натиск и пазарните сили в рамките на Съюза;

Изменение    27

Предложение за регламент

Приложение II – точка 1 – буква з

Текст, предложен от Комисията

Изменение

з)  Стимулиране на качествена трудова заетост и достъп до пазара на труда. Интервенциите в тази област са насочени към: справяне с високата безработица и неактивност чрез подпомагане на трайната интеграция на пазара на труда, по-специално на младите хора (особено на тези, които не са заети с работа, учене или обучение), жените, дългосрочно безработните и всички по-слабо представени групи. Чрез предприемането на мерки ще се стимулира създаването на качествени работни места и ще се подпомогне ефективното прилагане на трудови правила и стандарти на цялата територия. Други ключови области на интервенция са подкрепа за равенството между половете, насърчаване на пригодността за заетост и на производителността, приспособяване на работниците и предприятията към промените, установяване на траен социален диалог и модернизиране и укрепване на институциите на пазара на труда, като публичните служби по заетостта и инспекциите по труда.

з)  Стимулиране на качествена трудова заетост и достъп до пазара на труда. Интервенциите в тази област са насочени към: справяне с високата безработица и неактивност чрез подпомагане на трайната интеграция на пазара на труда, по-специално на младите хора (особено на тези, които не са заети с работа, учене или обучение), жените, дългосрочно безработните и всички по-слабо представени групи. Чрез предприемането на мерки ще се стимулира създаването на качествени работни места и ще се подпомогне ефективното прилагане на трудови правила и стандарти, както и колективно договаряне въз основа на трудовите стандарти на МОТ на цялата територия. Други ключови области на интервенция са подкрепа за равенството между половете, насърчаване на пригодността за заетост и на производителността, приспособяване на работниците и предприятията към промените, установяване на траен социален диалог и модернизиране и укрепване на институциите на пазара на труда, като публичните служби по заетостта и инспекциите по труда.

Изменение    28

Предложение за регламент

Приложение II – параграф 1 – буква к

Текст, предложен от Комисията

Изменение

к)  Подобряване на условията за функциониране на частния сектор и конкурентоспособността на предприятията, включително интелигентната специализация, като основни двигатели на растежа, създаването на работни места и сближаването. Ще бъде даден приоритет на проекти, които подобряват бизнес средата.

к)  Подобряване на условията за функциониране на частния сектор и конкурентоспособността на предприятията, и преди всичко на МСП, включително интелигентната специализация, като основни двигатели на растежа, създаването на работни места и сближаването. Ще бъде даден приоритет на устойчиви проекти, които подобряват бизнес средата.

Изменение    29

Предложение за регламент

Приложение III – точка 1 – буква г а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(г а)  насърчаване на премахването на ненужните пречки пред търговията, включително бюрократични пречки, тарифни и нетарифни бариери 

Изменение    30

Предложение за регламент

Приложение IV – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Посоченият по-долу списък с ключови показатели за изпълнението се използва за измерване на приноса на Съюза за постигането на неговите специфични цели:

Посоченият по-долу списък с ключови показатели за изпълнението се използва за измерване на приноса на Съюза за постигането на неговите специфични цели и на постигнатия от бенефициерите напредък:

Изменение    31

Предложение за регламент

Приложение IV – параграф 1 – точка 10 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

10а.  Помирение, добри съседски отношения и международни задължения

ПРОЦЕДУРА НА ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Създаване на Инструмент за предприсъединителна помощ (ИПП III)

Позовавания

COM(2018)0465 – C8-0274/2018 – 2018/0247(COD)

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

AFET

2.7.2018

 

 

 

Дадено становище

       Дата на обявяване в заседание

INTA

2.7.2018

Докладчик по становище:

       Дата на назначаване

David Borrelli

9.7.2018

Разглеждане в комисия

5.11.2018

 

 

 

Дата на приемане

3.12.2018

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

27

2

2

Членове, присъствали на окончателното гласуване

David Borrelli, David Campbell Bannerman, Santiago Fisas Ayxelà, Eleonora Forenza, Karoline Graswander-Hainz, Christophe Hansen, Heidi Hautala, Nadja Hirsch, France Jamet, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, David Martin, Emmanuel Maurel, Anne-Marie Mineur, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Joachim Schuster, Adam Szejnfeld, Iuliu Winkler

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Reimer Böge, Klaus Buchner, Sajjad Karim, Ralph Packet, Pedro Silva Pereira, Jarosław Wałęsa

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Birgit Collin-Langen, Jonás Fernández, Gabriel Mato, Alojz Peterle, Kosma Złotowski

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

27

+

ALDE

Nadja Hirsch

ECR

David Campbell Bannerman, Sajjad Karim, Ralph Packet, Kosma Złotowski

GUE/NGL

Eleonora Forenza, Emmanuel Maurel

NI

David Borrelli

PPE

Reimer Böge, Birgit Collin-Langen, Santiago Fisas Ayxelà, Christophe Hansen, Gabriel Mato, Alojz Peterle, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Tokia Saïfi, Adam Szejnfeld, Jarosław Wałęsa, Iuliu Winkler

S&D

Jonás Fernández, Karoline Graswander-Hainz, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, David Martin, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster, Pedro Silva Pereira

2

-

ENF

France Jamet

GUE/NGL

Anne-Marie Mineur

2

0

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Heidi Hautala

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“


СТАНОВИЩЕ на комисията по бюджети (22.11.2018)

на вниманието на комисията по външни работи

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Инструмент за предприсъединителна помощ (ИПП ІІІ)

(COM(2018)0465 – C8‑0274/2018 – 2018/0247(COD))

Докладчик по становище: Ивана Малетич

КРАТКА ОБОСНОВКА

Инструментът за предприсъединителна помощ (ИПП) играе важна роля за разширяването като основен инструмент за подготовка на страните кандидатки и потенциалните кандидатки за процеса на преговори и за пълноправно членство. Процесът на разширяване укрепва мира, демокрацията и стабилността в Европа и дава възможност на Съюза да бъде в по-добра позиция, за да посрещне глобалните предизвикателства.

ИПП заема в бюджета на ЕС мястото на основен елемент на политиката за външна дейност и следва да бъде тясно свързан с другите програми за външна дейност. Освен това е необходимо да се осигури съгласуваност с други съответни политики и програми на Съюза.

В ИПП III са включени нови предизвикателства, като миграцията, сигурността, опазването на околната среда и изменението на климата, поради което докладчикът подкрепя предложението на Европейската комисия за разпределяне на 1,2 пъти повече финансови средства за новия ИПП в сравнение с ИПП II в действащата МФР за периода 2014 – 2020 г. Докладчикът подчертава значението на стратегическото програмиране и на измерването на изпълнението за ИПП III, както и необходимостта от повече гъвкавост в отговор на непредвидими предизвикателства и кризи.

ИПП II допринесе за осъществяването на реформи в основни области, като съдебната система, борбата с корупцията, публичната администрация и социалното приобщаване, и подкрепи постепенното привеждане в съответствие със законодателството и стандартите на ЕС, докато при ИПП III е необходима по-голяма подкрепа за поставянето на по-силен акцент върху икономическото развитие и подобрената конкурентоспособност и за укрепването на демократичните институции и реформата на публичната администрация.

Комисията следва да предприеме подходящи действия, за да ускори усвояването на средствата по ИПП, по-специално през първите години, за да предотврати натрупването на структурни забавяния по отношение на възлагането и плащанията. Цялостната структура на инструментите и административните и финансовите процедури следва да бъдат опростени и да се предоставя повече техническа помощ за изграждането на капацитет, подготовката на проекти, възлагането и изпълнението.

Докладчикът подчертава значението на съгласуваността и взаимното допълване между вътрешните и външните политики на Съюза, както и между самите външни инструменти, за осигуряването на полезни взаимодействия и на висока добавена стойност от ЕС.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по бюджети приканва водещата комисия по външни работи да вземе предвид следните изменения:

Изменение    1

Предложение за регламент

Съображение 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(7)  Подпомагането следва също така да се извършва в съответствие със споразуменията, сключени между Съюза и бенефициерите, изброени в приложение I. Подпомагането следва да бъде съсредоточено главно върху оказването на помощ на бенефициерите, посочени приложение I, да укрепят демократичните институции и правовата държава, да реформират съдебната власт и публичната администрация, да зачитат основните права и да насърчават равенството между половете, толерантността, социалното приобщаване и недискриминацията. Подпомагането следва също така да подкрепя основните принципи и права, определени в Европейския стълб на социалните права.17 Чрез подпомагането следва да продължи да бъде оказвана подкрепа за техните усилия за развитие на регионалното, макрорегионалното и трансграничното сътрудничество, както и за териториално развитие, включително посредством изпълнението на макрорегионалните стратегии на Съюза. Освен това подпомагането следва да стимулира тяхното икономическо и социално развитие и икономическо управление, които лежат в основата на програма за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж, включително чрез изпълнението на политики за регионалното развитие, политики за селското стопанство и развитието на селските райони, социални политики и политики по заетостта, както и чрез развитието на цифровата икономика и общество, като това се извършва в съответствие и с водещата инициатива „Програма в областта на цифровите технологии за Западните Балкани“.

(7)  Подпомагането следва също така да се извършва в съответствие със споразуменията, сключени между Съюза и бенефициерите, изброени в приложение I. Подпомагането следва да бъде съсредоточено главно върху оказването на помощ на бенефициерите, посочени приложение I, да укрепят демократичните институции и правовата държава, да реформират съдебната власт и публичната администрация, да зачитат основните права и да насърчават равенството между половете, толерантността, социалното приобщаване и недискриминацията. Подпомагането следва също така да подкрепя основните принципи и права, определени в Европейския стълб на социалните права.17 Чрез подпомагането следва да продължи да бъде оказвана подкрепа за техните усилия за развитие на регионалното, макрорегионалното и трансграничното сътрудничество, както и за териториално развитие, включително посредством изпълнението на макрорегионалните стратегии на Съюза, с цел преодоляване на географските и културните бариери, развитие на добросъседски отношения и постигане на помирение. Освен това подпомагането следва да стимулира тяхното икономическо и социално развитие и икономическо управление, които лежат в основата на програма за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж, включително чрез изпълнението на политики за регионалното развитие, политики за селското стопанство и развитието на селските райони, социални политики и политики по заетостта, както и чрез развитието на цифровата икономика и общество, като това се извършва в съответствие и с водещата инициатива „Програма в областта на цифровите технологии за Западните Балкани“.

__________________

__________________

17 Европейският стълб на социалните права бе тържествено обявен от Европейския парламент, Съвета и Комисията на Социалната среща на върха за справедливи работни места и растеж на 17 ноември 2017 г. в Гьотеборг.

17 Европейският стълб на социалните права беше тържествено обявен от Европейския парламент, Съвета и Комисията на Социалната среща на върха за справедливи работни места и растеж на 17 ноември 2017 г. в Гьотеборг.

Изменение    2

Предложение за регламент

Съображение 9

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(9)  Засиленото стратегическо и оперативно сътрудничество между Съюза и бенефициерите, посочени в приложение I, в сферата на сигурността е от първостепенно значение за ефективното и ефикасно справяне със заплахите за сигурността и терористичните заплахи.

(9)  Засиленото стратегическо и оперативно сътрудничество между Съюза и бенефициерите, посочени в приложение I, в сферата на сигурността и отбраната е от първостепенно значение за ефективното и ефикасно справяне със заплахите за сигурността и терористичните заплахи.

Изменение    3

Предложение за регламент

Съображение 13

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(13)  Необходимо е бенефициерите, посочени в приложение I, да бъдат по-добре подготвени да се справят с глобалните предизвикателства, като устойчивото развитие и изменението на климата, и да се присъединят към усилията на Съюза за разрешаване на тези проблеми. Като се има предвид значението на действията за справяне с изменението на климата в съответствие с ангажиментите на Съюза за изпълнение на Парижкото споразумение и целите за устойчиво развитие, настоящата програма ще допринесе за интегрирането на действията в областта на изменението на климата в политиките на Съюза и за постигането на общата цел 25 % от бюджетните разходи на ЕС да са в подкрепа на целите в областта на климата. Очаква се действията по програмата да допринесат с 16% от общия финансов пакет на програмата за цели, свързани с климата. Съответните действия ще бъдат определени по време на подготовката и изпълнението на програмата и общият принос на настоящата програма следва да бъде част от съответните оценявания и прегледи.

(13)  Необходимо е бенефициерите, посочени в приложение I, да бъдат по-добре подготвени да се справят с глобалните предизвикателства, като устойчивото развитие и изменението на климата, и да се присъединят към усилията на Съюза за разрешаване на тези проблеми. Като се има предвид значението на действията за справяне с изменението на климата в съответствие с ангажиментите на Съюза за изпълнение на Парижкото споразумение и целите за устойчиво развитие, настоящата програма ще допринесе за интегрирането на действията в областта на изменението на климата в политиките на Съюза и за постигането на общата цел поне 25% от бюджетните разходи на ЕС да са в подкрепа на целите в областта на климата при изпълнението на МФР за периода 2021 – 2027 г. и за постигането на годишната цел от 30% във възможно най-кратък срок, но не по-късно от 2027 г. Очаква се действията по програмата да допринесат с 20% от общия финансов пакет на програмата за цели, свързани с климата. В случай на трансгранично замърсяване следва да се даде приоритет на разходването на средства на ИПП за подготовката и изпълнението на проектите, чрез които ще се премахне трансграничното замърсяване. Съответните действия ще бъдат определени по време на подготовката и изпълнението на програмата и общият принос на настоящата програма следва да бъде част от съответните оценявания и прегледи.

Изменение    4

Предложение за регламент

Съображение 14

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(14)  Действията по линия на този инструмент следва да подкрепят изпълнението на Програмата на ООН до 2030 г. за устойчиво развитие като универсална програма, с която ЕС и неговите държави членки са изцяло ангажирани и която всички бенефициери, посочени в приложение I, са одобрили.

(14)  Действията по линия на този инструмент следва да подкрепят изпълнението на Програмата на ООН до 2030 г. за устойчиво развитие като универсална програма, с която ЕС и неговите държави членки са изцяло ангажирани и която всички бенефициери, посочени в приложение I, са одобрили. В този контекст следва да се отдели специално внимание на устойчиви цели за развитие № 1 „Изкореняване на бедността“, № 5 „Равенство между половете“, № 7 „Финансово достъпна и чиста енергия“, № 8 „Достоен труд и икономически растеж“, № 9 „Промишленост, иновации и инфраструктура“, № 10 „Намаляване на неравенствата“, № 11 „Устойчиви градове и селища“, № 13 „Борба с изменението на климата“ и № 16 „Мир, справедливост и силни институции“.

Изменение    5

Предложение за регламент

Съображение 16

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(16)  Комисията и държавите членки следва да гарантират съответствие, съгласуваност и взаимно допълване на предоставяната от тях помощ, по-конкретно чрез провеждането на редовни консултации и чест обмен на информация на различните етапи от цикъла на подпомагането. Освен това следва да се предприемат необходимите стъпки за осигуряване на по-добра координация и взаимно допълване с други донори, включително чрез провеждането на редовни консултации. Ролята на гражданското общество следва да се засили както по отношение на програмите, реализирани от държавните органи, така и когато гражданското общество се явява пряк бенефициер на помощ от Съюза.

(16)  Комисията и държавите членки следва да гарантират съответствие, съгласуваност и взаимно допълване на предоставяната от тях помощ, по-конкретно чрез провеждането на редовни консултации и чест обмен на информация на различните етапи от цикъла на подпомагането. Освен това следва да се предприемат необходимите стъпки за осигуряване на по-добра координация и взаимно допълване с други донори, включително чрез провеждането на редовни консултации. Помощта следва да бъде насочена към осигуряване на съответствие със стратегията на Съюза за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж, уредба на принципа на партньорство и интегриран подход към териториалното развитие. Ролята на гражданското общество следва да се засили както по отношение на програмите, реализирани от държавните органи, така и когато гражданското общество се явява пряк бенефициер на помощ от Съюза.

Изменение    6

Предложение за регламент

Съображение 18

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(18)  В интерес на Съюза е да подпомага бенефициерите, посочени в приложение I, в усилията им за провеждане на реформи с оглед на членството в Съюза. Подпомагането следва да се управлява, като се поставя силен акцент върху резултатите и се предвиждат стимули за онези, които показват ангажираност с реформите посредством ефективно прилагане на предприсъединителната помощ и напредък в изпълнението на критериите за членство.

(18)  В интерес на Съюза е да подпомага бенефициерите, посочени в приложение I, в усилията им за провеждане на реформи с оглед на членството в Съюза. Подпомагането следва да се управлява, като се поставя силен акцент върху резултатите и се предвиждат стимули за по-ефективно и ефикасно използване на финансовите средства за онези, които показват ангажираност с реформите посредством ефективно прилагане на предприсъединителната помощ и напредък в изпълнението на критериите за членство, като постигат положителни промени в своята социално-икономическа среда и предприемат действия в отговор на текущите предизвикателства.

Изменение    7

Предложение за регламент

Съображение 19

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(19)  Преходът от пряко управление на предприсъединителните фондове от страна на Комисията към непряко управление от страна на бенефициерите, посочени в приложение I, следва да бъде постепенен и съобразно съответните възможностите на тези бенефициери. За подпомагането следва да продължат да се използват структурите и инструментите, доказали своите качества в предприсъединителния процес.

(19)  Преходът от пряко управление на предприсъединителните фондове от страна на Комисията към непряко управление от страна на бенефициерите, посочени в приложение I, следва да бъде постепенен и съобразно съответните възможности на тези бенефициери. Преходът към непряко управление от страна на бенефициерите следва да се спира или връща назад, в случай че тези възможности се развиват отрицателно. За подпомагането следва да продължат да се използват структурите и инструментите, доказали своите качества в предприсъединителния процес.

Изменение    8

Предложение за регламент

Съображение 19 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(19 a)  Изпълнението следва да бъде ускорено и Комисията следва да предоставя техническа помощ на бенефициерите за установяването на надеждна система за финансово управление и контрол и изграждането на капацитет за подготовка на проектите за изпълнение, за процедурите за възлагане и мониторинг и за прилагането на структурните реформи, които ще допринесат за постигането на целите и резултати от изпълнението на ИПП.

Изменение    9

Предложение за регламент

Съображение 20

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(20)  Съюзът следва да се стреми към най-ефективно използване на наличните ресурси с оглед оптимизирането на въздействието на външната си дейност. Това следва да бъде постигнато чрез съгласуваност и взаимно допълване между инструментите на Съюза за външно финансиране, както и чрез създаване на полезни взаимодействия с други политики и програми на Съюза. Това включва, когато е уместно, съгласуваност и взаимно допълване с макрофинансова помощ.

(20)  Съюзът следва да се стреми към най-ефективно използване на наличните ресурси с оглед на оптимизирането на въздействието на външната си дейност, като едновременно с това избягва двойно насочване и припокриване. Това следва да бъде постигнато чрез последователност, висока степен на съгласуваност и взаимно допълване между инструментите на Съюза за външно финансиране, както и чрез създаване на полезни взаимодействия с други политики и външни дейности, финансови ресурси и програми на Съюза. Това включва, когато е уместно, съгласуваност и взаимно допълване с макрофинансова помощ.

Изменение    10

Предложение за регламент

Съображение 26

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(26)  Външната дейност често се осъществява в една изключително нестабилна среда, която налага непрекъснато и бързо адаптиране към променящите се нужди на партньорите на Съюза и към глобални предизвикателства, като правата на човека, демокрацията и доброто управление, сигурността и стабилността, изменението на климата и околната среда, незаконната миграция и първопричините за нея. В този контекст съчетаването на принципа на предвидимост с необходимостта да се реагира бързо на новите потребности означава адаптиране на финансовото изпълнение на програмите. С цел да се повиши способността на Съюза да реагира на непредвидени нужди, като едновременно с това се спазва принципът, че бюджетът на Съюза се определя ежегодно, настоящият регламент следва да запази възможността за използване на гъвкавостта, която вече е разрешена от Финансовия регламент за други политики, а именно преноса и повторното поемане на задължения за разходи за средства, за които вече са поети задължения, за да се гарантира ефикасното използване на средствата на ЕС както за гражданите на Съюза, така и за бенефициерите, посочени в приложение I, като по този начин се увеличат в максимална степен наличните средства на ЕС за неговата външна дейност.

(26)  Външната дейност често се осъществява в една изключително нестабилна среда, която налага непрекъснато и бързо адаптиране към променящите се нужди на партньорите на Съюза и към глобални предизвикателства, като правата на човека, демокрацията и доброто управление, сигурността, отбраната и стабилността, изменението на климата и околната среда, незаконната миграция и първопричините за нея. В този контекст съчетаването на принципа на предвидимост с необходимостта да се реагира бързо на новите потребности означава адаптиране на финансовото изпълнение на програмите. С цел да се повиши способността на Съюза да реагира на непредвидени нужди, като едновременно с това се спазва принципът, че бюджетът на Съюза се определя ежегодно, настоящият регламент следва да запази възможността за използване на гъвкавостта, която вече е разрешена от Финансовия регламент за други политики, а именно преноса и повторното поемане на задължения за разходи за средства, за които вече са поети задължения, за да се гарантира ефикасното използване на средствата на ЕС както за гражданите на Съюза, така и за бенефициерите, посочени в приложение I, като по този начин се увеличат в максимална степен наличните средства на ЕС за неговата външна дейност. Следва да бъдат разрешени допълнителни форми на гъвкавост, като преразпределяне между приоритетите, поетапно въвеждане на проекти и свръхдоговаряне.

Изменение    11

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 2 – буква г

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г)  укрепване на икономическото и социалното развитие, включително чрез по-голяма свързаност и по-активно регионално развитие, селското стопанство и развитието на селските райони, социалните политики и политиките за заетостта, подобряване на опазването на околната среда, повишаване на устойчивостта към изменението на климата, ускоряване на прехода към нисковъглеродна икономика и развиване на цифровата икономика и общество;

г)  укрепване на икономическото и социалното развитие и конкурентоспособността чрез по-голяма свързаност и по-активно регионално развитие, селското стопанство и развитието на селските райони, социалните политики и политиките за заетостта, подобряване на опазването на околната среда, повишаване на устойчивостта към изменението на климата, ускоряване на прехода към нисковъглеродна икономика, развиване на цифровата икономика и общество, подобряване на климата за стопанска дейност и инвестиции, насърчаване на интелигентната специализация, развитието на уменията, научните изследвания и иновациите и създаване на възможности за трудова заетост, по-специално за младите хора;

Изменение    12

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Финансовият пакет за изпълнението на ИПП III за периода 2021—2027 г. възлиза на 14 500 000 000 евро по текущи цени.

1.  Финансовият пакет за изпълнението на ИПП III за периода 2021—2027 г. възлиза на 13 009 976 EUR по цени от 2018 г. (14 663 401 EUR по текущи цени).

Изменение    13

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Сумата, посочена в параграф 1, може да бъде използвана за техническа и административна помощ за изпълнението на програмата, като подготвителни дейности, мониторинг, контрол, одит и оценка, включително корпоративни системи за информационни технологии и всички дейности, свързани с подготовката на следващата програма за предприсъединителна помощ, в съответствие с член 20 от [Регламента за Инструмента за съседство, развитие и международно сътрудничество].

2.  Сумата, посочена в параграф 1, може да бъде използвана за техническа и административна помощ за изпълнението на програмата, като подготвителни дейности (помощ за подготовка и оценка на проекти), подкрепа за институционално укрепване и изграждане на административен капацитет за ефективното управление, мониторинг, контрол, одит и оценка, включително корпоративни системи за информационни технологии и всички дейности, свързани с подготовката на следващата програма за предприсъединителна помощ, в съответствие с член 20 от [Регламента за Инструмента за съседство, развитие и международно сътрудничество].

Изменение    14

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Програмите и действията по настоящия регламент включват темите за изменението на климата, опазването на околната среда и равенството между половете и, когато е приложимо, установяват взаимовръзки между целите за устойчиво развитие34 за насърчаване на интегрираните действия, които могат да породят съпътстващи ползи и да постигнат множество цели по съгласуван начин.

2.  Програмите и действията по настоящия регламент включват темите за изменението на климата, опазването на околната среда и равенството между половете и когато е приложимо, установяват взаимовръзки между целите за устойчиво развитие34 за насърчаване на интегрираните действия, които могат да породят съпътстващи ползи и да постигнат множество цели по съгласуван начин. В случай на трансгранично замърсяване трябва да се даде приоритет на разходването на средства на ИПП за подготовката и изпълнението на проектите, чрез които ще се премахне трансграничното замърсяване.

__________________

__________________

34 https://ec.europa.eu/europeaid/policies/sustainable-development-goals_en

34 https://ec.europa.eu/europeaid/policies/sustainable-development-goals_en

Изменение    15

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Комисията и държавите членки си сътрудничат при осигуряването на съгласуваност и се стремят да избягват дублиране между помощта, предоставяна по линия на ИПП III, и друго подпомагане, предоставяно от Съюза, държавите членки и Европейската инвестиционна банка, в съответствие с установените принципи за укрепване на оперативната координация в областта на външното подпомагане и с цел хармонизиране на политиките и процедурите, по-специално международните принципи за ефективност на развитието.35 Координацията се изразява в редовни консултации, честа обмяна на информация по време на отделните етапи на цикъла на подпомагане и срещи с широко участие, насочени към координиране на помощта, и представлява основен етап от процеса на програмиране на Съюза и на държавите членки.

3.  Комисията и държавите членки си сътрудничат при осигуряването на съгласуваност и се стремят да избягват дублиране между помощта, предоставяна по линия на ИПП III, и друго подпомагане, предоставяно от Съюза, държавите членки и Европейската инвестиционна банка, в съответствие с установените принципи за укрепване на оперативната координация в областта на външното подпомагане и с цел хармонизиране на политиките и процедурите, по-специално международните принципи за ефективност на развитието.35 Координацията се изразява в редовни консултации, честа обмяна на информация по време на отделните етапи на цикъла на подпомагане и срещи с широко участие, насочени към координиране на помощта, и представлява основен етап от процеса на програмиране на Съюза и на държавите членки. Помощта следва да бъде насочена към осигуряване на съответствие със стратегията на Съюза за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж, ефективно и ефикасно усвояване на финансовите средства, уредба на принципа на партньорство и интегриран подход към териториалното развитие.

__________________

__________________

35 https://ec.europa.eu/europeaid/policies/eu-approach-aid-effectiveness_en

35 https://ec.europa.eu/europeaid/policies/eu-approach-aid-effectiveness_en

Изменение    16

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Комисията, заедно с държавите членки, предприема също така необходимите стъпки за осигуряване на координация и допълване с многостранни и регионални организации и структури, като международни организации и финансови институции, агенции и донори извън Съюза.

4.  Комисията, заедно с държавите членки, предприема също така необходимите стъпки за осигуряване на координация и допълване с многостранни и регионални организации и структури, като международни организации и финансови институции, агенции, донори извън Съюза и участници от гражданското общество.

Изменение    17

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Помощта се насочва и адаптира към конкретното положение на бенефициерите, посочени в приложение I, като се вземат предвид допълнителните усилия, необходими за изпълнението на критериите за членство, и капацитетът на бенефициерите. Помощта е с различен обхват и интензивност в зависимост от потребностите, ангажимента за реформи и напредъка по изпълнението на тези реформи.

Помощта се насочва и адаптира към конкретното положение на бенефициерите, посочени в приложение I, като се вземат предвид допълнителните усилия, необходими за изпълнението на критериите за членство, и капацитетът на бенефициерите. Помощта е с различен обхват и интензивност в зависимост от потребностите, ангажимента за реформи, напредъка по изпълнението на тези реформи и постигнатите резултати при изпълнението на критериите за присъединяване, положителните промени в социално-икономическата среда и предприемането на действия в отговор на текущите предизвикателства.

Изменение    18

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Когато програмите за трансгранично сътрудничество са прекратени в съответствие с член 12 от [Регламента за ETC], помощта съгласно настоящия регламент за прекратената програма, която продължава да бъде на разположение сума, може да се използва за финансирането на други действия, които са допустими съгласно настоящия регламент.

4.  Когато програмите за трансгранично сътрудничество са прекратени в съответствие с член 12 от [Регламента за ETC], помощта съгласно настоящия регламент за прекратената програма, която продължава да бъде на разположение сума, може да се използва за финансирането на други действия, които са допустими съгласно настоящия регламент. В този случай, ако няма действия, които са допустими за финансиране през текущата година, е възможно бюджетните кредити да бъдат пренесени към следващата година. 

Изменение    19

Предложение за регламент

Приложение ІІ – параграф 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г)  Укрепване на капацитета на Съюза и неговите партньори за предотвратяване на конфликти, укрепване на мира и справяне с предкризисни и следкризисни ситуации, включително чрез ранно предупреждение и анализ на риска от конфликти; насърчаване на междуличностните контакти, помирението, укрепването на мира и мерките за изграждане на доверие, оказване на подпомагане за изграждането на капацитет в подкрепа на дейности в областта на сигурността и развитието.

г)  Укрепване на капацитета на Съюза и неговите партньори за предотвратяване на конфликти, укрепване на мира и справяне с предкризисни и следкризисни ситуации, включително чрез ранно предупреждение и анализ на риска от конфликти; насърчаване на междуличностните контакти, помирението, укрепването на мира и мерките за изграждане на доверие, оказване на подпомагане за изграждането на капацитет в подкрепа на дейности в областта на сигурността и развитието; допринасяне за отбраната и киберотбраната на бенефициерите, посочени в приложение I; укрепване на способностите за стратегическа комуникация за насърчаване на систематичното разкриване на дезинформация.

ПРОЦЕДУРА НА ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Създаване на Инструмент за предприсъединителна помощ (ИПП III)

Позовавания

COM(2018)0465 – C8-0274/2018 – 2018/0247(COD)

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

AFET

2.7.2018

 

 

 

Становище, изказано от

       Дата на обявяване в заседание

BUDG

2.7.2018

Докладчик по становище:

       Дата на назначаване

Ivana Maletić

11.7.2018

Разглеждане в комисия

25.9.2018

 

 

 

Дата на приемане

21.11.2018

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

27

4

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Jean Arthuis, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Jan Olbrycht, Răzvan Popa, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Monika Vana, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Stanisław Żółtek

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Karine Gloanec Maurin, Giovanni La Via, Ivana Maletić, Andrey Novakov, Tomáš Zdechovský

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

27

+

ALDE

Jean Arthuis, Gérard Deprez

ECR

Zbigniew Kuźmiuk

PPE

Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Giovanni La Via, Ivana Maletić, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Inese Vaidere, Tomáš Zdechovský

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Karine Gloanec Maurin, John Howarth, Vladimír Maňka, Răzvan Popa, Manuel dos Santos, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand, Monika Vana

4

-

ECR

Bernd Kölmel

ENF

André Elissen, Stanisław Żółtek

NI

Eleftherios Synadinos

0

0

 

 

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“


СТАНОВИЩЕ на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните (22.11.2018)

на вниманието на комисията по външни работи

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Инструмент за предприсъединителна помощ (ИПП ІІІ)

(COM(2018)0465 – C8-0274/2018 – 2018/0247(COD))

Докладчик по становище: Адина‑Йоана Вълян

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните приканва водещата комисия по външни работи да вземе предвид следните изменения:

Изменение    1

Предложение за регламент

Съображение 13

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(13)  Необходимо е бенефициерите, посочени в приложение I, да бъдат по-добре подготвени да се справят с глобалните предизвикателства, като устойчивото развитие и изменението на климата, и да се присъединят към усилията на Съюза за разрешаване на тези проблеми. Като се има предвид значението на действията за справяне с изменението на климата в съответствие с ангажиментите на Съюза за изпълнение на Парижкото споразумение и целите за устойчиво развитие, настоящата програма ще допринесе за интегрирането на действията в областта на изменението на климата в политиките на Съюза и за постигането на общата цел 25 % от бюджетните разходи на ЕС да са в подкрепа на целите в областта на климата. Очаква се действията по програмата да допринесат с 16 % от общия финансов пакет на програмата за цели, свързани с климата. Съответните действия ще бъдат определени по време на подготовката и изпълнението на програмата и общият принос на настоящата програма следва да бъде част от съответните оценявания и прегледи.

(13)  Необходимо е бенефициерите, посочени в приложение I, да бъдат по-добре подготвени да се справят с глобалните предизвикателства, като устойчивото развитие и изменението на климата, и да се присъединят към усилията на Съюза за разрешаване на тези проблеми. Като се има предвид значението на действията за справяне с изменението на климата в съответствие с ангажиментите на Съюза за изпълнение на Парижкото споразумение и целите за устойчиво развитие, настоящата програма ще допринесе за интегрирането на действията в областта на изменението на климата в политиките на Съюза и за постигането на общата цел 30% от бюджетните разходи на ЕС да са в подкрепа на целите в областта на климата. Очаква се действията по програмата да допринесат с 16% от общия финансов пакет на програмата за цели, свързани с климата. В случай на трансгранично замърсяване следва да се даде приоритет на разходването на средства на ИПП за подготовката и изпълнението на проектите, чрез които ще се премахне този вид замърсяване. Съответните действия ще бъдат определени по време на подготовката и изпълнението на програмата и общият принос на настоящата програма следва да бъде част от съответните оценявания и прегледи.

Изменение    2

Предложение за регламент

Съображение 16

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(16)  Комисията и държавите членки следва да гарантират съответствие, съгласуваност и взаимно допълване на предоставяната от тях помощ, по-конкретно чрез провеждането на редовни консултации и чест обмен на информация на различните етапи от цикъла на подпомагането. Освен това следва да се предприемат необходимите стъпки за осигуряване на по-добра координация и взаимно допълване с други донори, включително чрез провеждането на редовни консултации. Ролята на гражданското общество следва да се засили както по отношение на програмите, реализирани от държавните органи, така и когато гражданското общество се явява пряк бенефициер на помощ от Съюза.

(16)  Комисията и държавите членки следва да гарантират съответствие, съгласуваност и взаимно допълване на предоставяната от тях помощ, по-конкретно чрез провеждането на редовни консултации и чест обмен на информация на различните етапи от цикъла на подпомагането. Освен това следва да се предприемат необходимите стъпки за осигуряване на по-добра координация и взаимно допълване с други донори, включително чрез провеждането на редовни консултации. Помощта следва да бъде насочена към осигуряване на съответствие със стратегията на Съюза за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж и да въвежда механизми във връзка с прилагането на принципа на партньорство и на интегриран подход към териториалното развитие. Ролята на гражданското общество следва да се засили както по отношение на програмите, реализирани от държавните органи, така и когато гражданското общество се явява пряк бенефициер на помощ от Съюза.

Изменение    3

Предложение за регламент

Съображение 17 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(17а)  Националните секторни стратегии и политики трябва да осигуряват най-високо равнище на защита на околната среда и природата; този аспект следва да бъде ясно интегриран в посочените стратегии и политики вследствие на въвеждането на подходящи процедури на оценка на въздействието върху околната среда, както и на проведените обществени консултации с продължителност поне 30 дни; освен това в оценката следва да се взема предвид, наред с другото, трансграничното въздействие върху околната среда и природата.

Изменение    4

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 2 – буква a

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  укрепване на принципите на правовата държава, демокрацията, зачитането на правата на човека, основните права и международното право, гражданското общество и сигурността и подобряване на управлението на миграцията, включително управлението на границите;

a)  укрепване на принципите на правовата държава, демокрацията, зачитането на правата на човека, включително правата на лицата, принадлежащи към малцинства, основните права и международното право, гражданското общество и сигурността и подобряване на управлението на миграцията, включително управлението на границите;

Изменение    5

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 2 – алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Посочените в първата алинея национални стратегии и секторни политики се подлагат на подходящи оценки на въздействието върху околната среда и природата.

 

Тези национални стратегии и секторни политики, основаващи се на изпълнени процедури на оценка, които включват и обществени консултации, съдържат подходящи препоръки, за да се ограничи възможното отрицателно въздействие върху околната среда и природата, до което би могло да доведе тяхното изпълнение, в т.ч. трансгранични процедури, ако се счита, че това въздействие може да премине отвъд националните граници, и да предвиждат подходящо наблюдение в зависимост от установените за всяка от тях потребности.

 

Трансграничните процедури включват изпълнението на процедура на оценка на въздействието и на обществени консултации в съседната държава, в която въздействието върху околната среда и природата се счита за вероятно вследствие на изпълнението на подобна стратегия или секторна политика.

 

Обществените консултации са с продължителност най-малко 30 дни.

Изменение    6

Предложение за регламент

Приложение II – параграф 1 – буква a a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

aа)  увеличаване на капацитета за посрещане на предизвикателствата в областта на сигурността и миграцията, включително чрез създаване на стабилна система за защита на границите; предотвратяване на и борба срещу незаконната миграция; въвеждане на ефикасна политика на връщане и обратно приемане; предоставяне на убежище на лицата, имащи право на такова; създаване на ефикасни инструменти за борба срещу организираната престъпност, трафика на хора, незаконното превеждане през границата, изпирането на пари и финансирането на тероризма; борба с корупцията и задълбочаване на сътрудничеството със Съюза с цел борба срещу тероризма, радикализацията и хибридните заплахи.

Изменение    7

Предложение за регламент

Приложение II – параграф 1 – буква и

Текст, предложен от Комисията

Изменение

и)  Насърчаване на социалната закрила и приобщаване и борба с бедността. Интервенциите в тази област са насочени към модернизиране на системите за социална закрила, за да се осигури ефективна, ефикасна и подходяща защита на всички етапи от живота на човека, насърчаване на социалното приобщаване, насърчаване на равни възможности и борба с неравенствата и бедността. Интервенциите в тази област са насочени също така към: интегриране на маргинализирани общности като ромите; борба с дискриминацията, основана на пол, расов или етнически произход, религия или убеждения, увреждане, възраст или сексуална ориентация; подобряване на достъпа до финансово достъпни, устойчиви и висококачествени услуги, като например образование и грижи в ранна детска възраст, жилищно настаняване, здравни грижи, основни социални услуги и дългосрочни грижи, включително чрез модернизиране на системите за социална закрила.

и)  Насърчаване на социалната закрила и приобщаване, особено на малцинствата, и борба с бедността. Интервенциите в тази област са насочени към модернизиране на системите за социална закрила, за да се осигури ефективна, ефикасна и подходяща защита на всички етапи от живота на човека, насърчаване на социалното приобщаване, насърчаване на равни възможности и борба с неравенствата и бедността. Интервенциите в тази област са насочени също така към: интегриране на маргинализирани общности като ромите; борба с дискриминацията, основана на пол, расов или етнически произход, религия или убеждения, увреждане, възраст или сексуална ориентация; подобряване на достъпа до финансово достъпни, устойчиви и висококачествени услуги, като например образование и грижи в ранна детска възраст, жилищно настаняване, здравни грижи, основни социални услуги и дългосрочни грижи, включително чрез модернизиране на системите за социална закрила.

ПРОЦЕДУРА НА ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Създаване на Инструмент за предприсъединителна помощ (ИПП III)

Позовавания

COM(2018)0465 – C8-0274/2018 – 2018/0247(COD)

Водеща комисия

Дата на обявяване в заседание

AFET

2.7.2018

 

 

 

Становище, изказано от

Дата на обявяване в заседание

ENVI

2.7.2018

Докладчик по становище:

Дата на назначаване

Adina-Ioana Vălean

21.6.2018

Дата на приемане

20.11.2018

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

43

1

1

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Marco Affronte, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Catherine Bearder, Ivo Belet, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Angélique Delahaye, Bas Eickhout, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Françoise Grossetête, Jytte Guteland, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Urszula Krupa, Peter Liese, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Rory Palmer, Massimo Paolucci, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, John Procter, Julia Reid, Frédérique Ries, Annie Schreijer-Pierik, Nils Torvalds, Adina-Ioana Vălean, Damiano Zoffoli

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Christofer Fjellner, Merja Kyllönen, Norbert Lins, Marijana Petir, Gabriele Preuß, Carlos Zorrinho

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Richard Ashworth, Innocenzo Leontini, Paul Rübig, Kosma Złotowski

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

43

+

ALDE

Catherine Bearder, Gerben Jan Gerbrandy, Valentinas Mazuronis, Frédérique Ries, Nils Torvalds

ECR

Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, John Procter, Kosma Złotowski

EFDD

Piernicola Pedicini

GUE/NGL

Merja Kyllönen

PPE

Richard Ashworth, Pilar Ayuso, Ivo Belet, Birgit Collin Langen, Angélique Delahaye, Christofer Fjellner, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Françoise Grossetête, Innocenzo Leontini, Peter Liese, Norbert Lins, Miroslav Mikolášik, Marijana Petir, Paul Rübig, Annie Schreijer Pierik, Adina Ioana Vălean

S&D

Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Susanne Melior, Rory Palmer, Massimo Paolucci, Gabriele Preuß, Damiano Zoffoli, Carlos Zorrinho

VERTS/ALE

Marco Affronte, Bas Eickhout, Benedek Jávor

1

-

EFDD

Julia Reid

1

0

NI

Zoltán Balczó

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“


СТАНОВИЩЕ на комисията по регионално развитие (21.1.2019)

на вниманието на комисията по външни работи

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Инструмент за предприсъединителна помощ (ИПП ІІІ)

(COM(2018)0465 – C8-0274/2018 – 2018/0247(COD))

Докладчик по становище: Йоахим Целер

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по регионално развитие приканва водещата комисия по външни работи да вземе предвид следните изменения:

Изменение    1

Предложение за регламент

Съображение 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(5)  Политиката на разширяване на Съюза представлява инвестиция в мира, сигурността и стабилността в Европа. Тя предоставя по-големи икономически и търговски възможности, които са от полза както за Съюза, така и за страните, стремящи се към членство в него. Перспективата за членство в Съюза има мощна преобразяваща сила, тъй като предполага извършването на положителни демократични, политически, икономически и социални промени.

(5)  Политиката на разширяване на Съюза представлява инвестиция в мира, сигурността, стабилността и просперитета в Европа. Тя предоставя по-големи икономически и търговски възможности, които са от полза както за Съюза, така и за страните, стремящи се към членство в него. Перспективата за членство в Съюза има мощна преобразяваща сила, тъй като предполага извършването на положителни демократични, политически, икономически, социални и екологични промени.

Изменение    2

Предложение за регламент

Съображение 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(6)  В съобщението си „Надеждна перспектива за разширяване и засилен ангажимент на ЕС за Западните Балкани“ 16 Европейската комисия потвърди сигурната, основана на заслуги перспектива за членство в ЕС за Западните Балкани. Това е ясно послание, с което да се насърчат Западните Балкани като цяло, както и знак за ангажимента на ЕС към европейското им бъдеще.

(6)  В съобщението си „Надеждна перспектива за разширяване и засилен ангажимент на ЕС за Западните Балкани“16 Европейската комисия потвърди сигурната, основана на реформи и заслуги перспектива за членство в ЕС за Западните Балкани. Това е ясно послание, с което да се насърчат Западните Балкани като цяло, както и знак за ангажимента на ЕС към европейското им бъдеще.

__________________

__________________

16 COM(2018) 65 final, който може да бъде намерен на адрес: https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/communication-credible-enlargement-perspective-western-balkans_en.pdf

16 COM(2018) 65 final, който може да бъде намерен на адрес: https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/communication-credible-enlargement-perspective-western-balkans_en.pdf

Изменение    3

Предложение за регламент

Съображение 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(7)  Подпомагането следва също така да се извършва в съответствие със споразуменията, сключени между Съюза и бенефициерите, изброени в приложение I. Подпомагането следва да бъде съсредоточено главно върху оказването на помощ на бенефициерите, посочени приложение I, да укрепят демократичните институции и правовата държава, да реформират съдебната власт и публичната администрация, да зачитат основните права и да насърчават равенството между половете, толерантността, социалното приобщаване и недискриминацията. Подпомагането следва също така да подкрепя основните принципи и права, определени в Европейския стълб на социалните права17. Чрез подпомагането следва да продължи да бъде оказвана подкрепа за техните усилия за развитие на регионалното, макрорегионалното и трансграничното сътрудничество, както и за териториално развитие, включително посредством изпълнението на макрорегионалните стратегии на Съюза. Освен това подпомагането следва да стимулира тяхното икономическо и социално развитие и икономическо управление, които лежат в основата на програма за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж, включително чрез изпълнението на политики за регионалното развитие, политики за селското стопанство и развитието на селските райони, социални политики и политики по заетостта, както и чрез развитието на цифровата икономика и общество, като това се извършва в съответствие и с водещата инициатива „Програма в областта на цифровите технологии за Западните Балкани“.

(7)  Подпомагането следва да се извършва в съответствие със споразуменията, сключени между Съюза и бенефициерите, изброени в приложение I. Подпомагането следва да бъде съсредоточено, от една страна, върху оказването на помощ на бенефициерите, посочени в приложение I, да укрепят демократичните институции и правовата държава, да реформират съдебната власт и публичната администрация, да зачитат свободата на медиите и основните права на човека, по-специално правата на малцинствата, да зачитат и доразвиват правата на работниците и да насърчават равенството между половете, толерантността, социалното приобщаване и недискриминацията, а също така да подкрепя основните принципи и права, определени в Европейския стълб на социалните права17. От друга страна, чрез подпомагането следва да продължи да бъде оказвана подкрепа за техните усилия за икономическо, социално и териториално развитие, както и за развитие на регионалното, макрорегионалното и трансграничното сътрудничество, като постепенно бъдат приети съответните политики и практики на ЕС, по-специално свързаните с политиката на сближаване, което би допринесло и за изпълнението на макрорегионалните стратегии на Съюза. Освен това ИПП ІІІ следва да стимулира тяхното икономическо управление, което лежи в основата на програма за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж, включително чрез изпълнението на многогодишни програми, насочени към политики за регионалното развитие, политики за селското стопанство и развитието на селските райони, социални политики и политики по заетостта, както и чрез развитието на цифровата икономика и общество, като това се извършва в съответствие и с водещата инициатива „Програма в областта на цифровите технологии за Западните Балкани“.

Изменение    4

Предложение за регламент

Съображение 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(8)  Съюзът следва да предоставя подкрепа за прехода по пътя към присъединяването, което е в полза на бенефициерите, посочени в приложение I, въз основа на опита на държавите членки. Това сътрудничество следва да се съсредоточи по-специално върху споделянето на опита, натрупан от държавите членки в процеса на реформите.

(8)  Съюзът следва да предоставя подкрепа за прехода по пътя към присъединяването, както и за участието в политиката на сближаване на ЕС след присъединяването, което е в полза на бенефициерите, посочени в приложение I, въз основа на опита на държавите членки, и като надлежно се взема предвид тяхното специфично положение. Това сътрудничество следва да се съсредоточи по-специално върху споделянето на опита и най-добрите практики, натрупани от държавите членки и от бенефициерите, посочени в приложение I, в процеса на реформите.

Изменение    5

Предложение за регламент

Съображение 10

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(10)  От съществено значение е допълнително да се засили сътрудничеството по въпросите на миграцията, включително управление на границите, осигуряване на достъп до международна закрила, обмен на нужната информация, засилване на ползите от миграцията за развитието, улесняване на законната и трудовата миграция, засилване на граничния контрол и продължаване на усилията за борба с незаконната миграция, трафика на хора и контрабандата на мигранти.

(10)  От съществено значение е допълнително да се засили сътрудничеството по въпросите на миграцията, включително управление на границите, осигуряване на достъп до международна закрила, обмен на нужната информация, засилване на ползите от миграцията за развитието, улесняване на законната и трудовата миграция, засилване на граничния контрол, предоставяне на хуманитарната помощ и продължаване на усилията за борба с незаконната миграция, трафика на хора, контрабандата на мигранти и други форми на престъпност.

Изменение    6

Предложение за регламент

Съображение 11

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(11)  Укрепването на правовата държава, включително борбата с корупцията и организираната престъпност, и доброто управление, включително реформата на публичната администрация, продължават да бъдат ключови предизвикателства за повечето бенефициери, посочени в приложение I, и са от решаващо значение за сближаването на бенефициерите със Съюза, както и за тяхната способност по-късно да поемат изцяло задълженията, произтичащи от членството в него. С оглед на дългосрочния характер на реформите, които се извършват в тези области, и на необходимостта резултатите да бъдат регистрирани, финансовото подпомагане по настоящия регламент следва да отговаря на изискванията, поставени пред бенефициерите, посочени в приложение I, на възможно най-ранен етап.

(11)  Укрепването на правовата държава, включително борбата с корупцията и организираната престъпност, и доброто управление, включително реформата на публичната администрация и укрепването на административния капацитет, продължават да бъдат ключови предизвикателства за повечето бенефициери, посочени в приложение I, и са от решаващо значение за сближаването на бенефициерите със Съюза, както и за тяхната способност по-късно да поемат изцяло задълженията, произтичащи от членството в него. С оглед на дългосрочния характер на реформите, които се извършват в тези области, и на необходимостта резултатите да бъдат регистрирани, финансовото подпомагане по настоящия регламент следва да отговаря на изискванията, поставени пред бенефициерите, посочени в приложение I, на възможно най-ранен етап.

Изменение    7

Предложение за регламент

Съображение 13

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(13)  Необходимо е бенефициерите, посочени в приложение I, да бъдат по-добре подготвени да се справят с глобалните предизвикателства, като устойчивото развитие и изменението на климата, и да се присъединят към усилията на Съюза за разрешаване на тези проблеми. Като се има предвид значението на действията за справяне с изменението на климата в съответствие с ангажиментите на Съюза за изпълнение на Парижкото споразумение и целите за устойчиво развитие, настоящата програма ще допринесе за интегрирането на действията в областта на изменението на климата в политиките на Съюза и за постигането на общата цел 25 % от бюджетните разходи на ЕС да са в подкрепа на целите в областта на климата. Очаква се действията по програмата да допринесат с 16 % от общия финансов пакет на програмата за цели, свързани с климата. Съответните действия ще бъдат определени по време на подготовката и изпълнението на програмата и общият принос на настоящата програма следва да бъде част от съответните оценявания и прегледи.

(13)  Необходимо е бенефициерите, посочени в приложение I, да бъдат по-добре подготвени да се справят с глобалните предизвикателства, като устойчивото развитие, опазването на околната среда, изменението на климата и адаптирането на модела на кръговата икономика на ЕС, и да се присъединят към усилията на Съюза за разрешаване на тези проблеми. Като се има предвид значението на действията за справяне с изменението на климата в съответствие с ангажиментите на Съюза за изпълнение на Парижкото споразумение и целите за устойчиво развитие, настоящата програма ще допринесе за интегрирането на действията в областта на изменението на климата в политиките на Съюза и за постигането на общата цел 25% от бюджетните разходи на ЕС да са в подкрепа на целите в областта на климата. Очаква се действията по програмата да допринесат с 16% от общия финансов пакет на програмата за цели, свързани с климата. Съответните действия ще бъдат определени по време на подготовката и изпълнението на програмата и общият принос на настоящата програма следва да бъде част от съответните оценявания и прегледи.

Изменение    8

Предложение за регламент

Съображение 16

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(16)  Комисията и държавите членки следва да гарантират съответствие, съгласуваност и взаимно допълване на предоставяната от тях помощ, по-конкретно чрез провеждането на редовни консултации и чест обмен на информация на различните етапи от цикъла на подпомагането. Освен това следва да се предприемат необходимите стъпки за осигуряване на по-добра координация и взаимно допълване с други донори, включително чрез провеждането на редовни консултации. Ролята на гражданското общество следва да се засили както по отношение на програмите, реализирани от държавните органи, така и когато гражданското общество се явява пряк бенефициер на помощ от Съюза.

(16)  Комисията и държавите членки следва да гарантират съответствие, съгласуваност и взаимно допълване на предоставяната от тях помощ, по-конкретно чрез провеждането на редовни консултации и чест обмен на информация на различните етапи от цикъла на подпомагането. Освен това следва да се предприемат необходимите стъпки за осигуряване на по-добра координация и взаимно допълване с други донори, включително чрез провеждането на редовни консултации. Ролята на гражданското общество и на местните и регионалните органи, особено в граничните на ЕС региони, както и на свободните медии и на частния сектор следва да се засили както по отношение на програмите, реализирани от държавните органи, така и когато гражданското общество се явява пряк бенефициер на помощ от Съюза.

Изменение    9

Предложение за регламент

Съображение 19

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(19)  Преходът от пряко управление на предприсъединителните фондове от страна на Комисията към непряко управление от страна на бенефициерите, посочени в приложение I, следва да бъде постепенен и съобразно съответните възможностите на тези бенефициери. За подпомагането следва да продължат да се използват структурите и инструментите, доказали своите качества в предприсъединителния процес.

(19)  Преходът от пряко управление на предприсъединителните фондове от страна на Комисията към непряко управление от страна на бенефициерите, посочени в приложение I, следва да бъде постепенен и съобразно съответните възможностите на тези бенефициери. За подпомагането следва да продължат да се използват структурите и инструментите, доказали своите качества в предприсъединителния процес. Освен това по ИПП ІІІ следва да се финансира изграждането на капацитет за създаване на необходимите структури за споделено управление след присъединяването, включително чрез изпълнението посредством тези структури на пилотни оперативни програми, насочени към икономическо и социално развитие по модела на съответните практики на ЕС. Съюзът следва да улеснява обмена на опит и най-добри практики сред бенефициерите, както и между тях и една или повече държави членки.

Изменение    10

Предложение за регламент

Съображение 20

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(20)  Съюзът следва да се стреми към най-ефективно използване на наличните ресурси с оглед оптимизирането на въздействието на външната си дейност. Това следва да бъде постигнато чрез съгласуваност и взаимно допълване между инструментите на Съюза за външно финансиране, както и чрез създаване на полезни взаимодействия с други политики и програми на Съюза. Това включва, когато е уместно, съгласуваност и взаимно допълване с макрофинансова помощ.

(20)  Съюзът следва да се стреми към ефективно използване на наличните ресурси с оглед оптимизирането на въздействието на външната си дейност. Това следва да бъде постигнато чрез съгласуваност и взаимно допълване между инструментите на Съюза за външно финансиране, както и чрез създаване на полезни взаимодействия с други политики и програми на Съюза. Това включва, когато е уместно, съгласуваност и взаимно допълване с макрофинансова помощ и макрорегионалните стратегии на ЕС.

Изменение    11

Предложение за регламент

Съображение 21

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(21)  С цел да се увеличи максимално въздействието на комбинираните интервенции за постигане на обща цел, настоящият регламент следва да може да допринесе за действия по линия на други програми, доколкото приносът не покрива едни и същи разходи.

(21)  С цел да се увеличи максимално въздействието на комбинираните интервенции за постигане на обща цел, настоящият регламент следва да може да допринесе за действия по линия на други програми на ЕС, доколкото приносът не покрива едни и същи разходи.

Изменение    12

Предложение за регламент

Съображение 24

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(24)  Видовете финансиране и методите на изпълнение съгласно настоящия регламент следва да се избират в зависимост от възможностите за осъществяване на специфичните цели на действията и за постигане на резултати, като се вземат предвид по-специално разходите за контрола, административната тежест и очакваният риск от неспазване. Това следва да включва разглеждане на възможността за използване на еднократни суми, единни ставки и единични разходи, както и финансиране, което не е свързано с разходи, както е посочено в член 125, параграф 1 от Финансовия регламент.

(24)  Видовете финансиране и методите на изпълнение съгласно настоящия регламент следва да се избират в зависимост от възможностите за осъществяване на специфичните цели на действията и за постигане на ефективни резултати, като се вземат предвид по-специално разходите за контрола, административната тежест и очакваният риск от неспазване. Това следва да включва разглеждане на възможността за използване на еднократни суми, единни ставки и единични разходи, както и финансиране, което не е свързано с разходи, както е посочено в член 125, параграф 1 от Финансовия регламент.

Изменение    13

Предложение за регламент

Съображение 26

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(26)  Външната дейност често се осъществява в една изключително нестабилна среда, която налага непрекъснато и бързо адаптиране към променящите се нужди на партньорите на Съюза и към глобални предизвикателства, като правата на човека, демокрацията и доброто управление, сигурността и стабилността, изменението на климата и околната среда, незаконната миграция и първопричините за нея. В този контекст съчетаването на принципа на предвидимост с необходимостта да се реагира бързо на новите потребности означава адаптиране на финансовото изпълнение на програмите. С цел да се повиши способността на Съюза да реагира на непредвидени нужди, като едновременно с това се спазва принципът, че бюджетът на Съюза се определя ежегодно, настоящият регламент следва да запази възможността за използване на гъвкавостта, която вече е разрешена от Финансовия регламент за други политики, а именно преноса и повторното поемане на задължения за разходи за средства, за които вече са поети задължения, за да се гарантира ефикасното използване на средствата на ЕС както за гражданите на Съюза, така и за бенефициерите, посочени в приложение I, като по този начин се увеличат в максимална степен наличните средства на ЕС за неговата външна дейност.

(26)  Външната дейност често се осъществява в една изключително нестабилна среда, която налага непрекъснато и бързо адаптиране към променящите се нужди на партньорите на Съюза и към глобални предизвикателства, като правата на човека, демокрацията и доброто управление, сигурността и стабилността, изменението на климата и околната среда, природните бедствия, незаконната миграция и първопричините за нея. В този контекст съчетаването на принципа на предвидимост с необходимостта да се реагира бързо на новите потребности означава адаптиране на финансовото изпълнение на програмите. С цел да се повиши способността на Съюза да реагира на непредвидени нужди, като едновременно с това се спазва принципът, че бюджетът на Съюза се определя ежегодно, настоящият регламент следва да запази възможността за използване на гъвкавостта, която вече е разрешена от Финансовия регламент за други политики, а именно преноса и повторното поемане на задължения за разходи за средства, за които вече са поети задължения, за да се гарантира ефикасното използване на средствата на ЕС както за гражданите на Съюза, така и за бенефициерите, посочени в приложение I, като по този начин се увеличат в максимална степен наличните средства на ЕС за неговата външна дейност.

Изменение    14

Предложение за регламент

Съображение 29 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(29a)  Програмите за трансгранично сътрудничество са най-видимите програми на Инструмента за предприсъединителна помощ, както и добре известни на гражданите, поради което тези програми биха могли да подобрят значително видимостта на финансираните от ЕС проекти в държавите кандидатки.

Изменение    15

Предложение за регламент

Съображение 31 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(31a)  Предвид по-големия риск от корупция при големите проекти, по отношение на получаващите подпомагане проекти е желателно да има балансирано съчетание на проекти с различен мащаб с акцент върху малките проекти (особено използващите доказания метод на LEADER), които също следва да бъдат определени като приоритет поради множество други причини (като приноса им за видимостта).

Изменение    16

Предложение за регламент

Съображение 33 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(33a)  Държавите членки, както и посочените в приложение I бенефициери и заинтересовани лица следва да повишават осведомеността за това какво е постигнато с финансирането от Съюза и да информират съответно широката общественост. Мерките за комуникация и видимост са от съществено значение, за да се осигури видимост на дейностите на Съюза по места, и следва да се основават на вярна, точна и актуална информация. За да може тези изисквания да бъдат наложени, компетентните органи и Комисията следва да могат да прилага корективни мерки в случай на неспазване.

Изменение    17

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Общата цел на ИПП III е да се подпомагат бенефициерите, посочени в приложение I, в приемането и осъществяването на политическите, институционалните, правните, административните, социалните и икономическите реформи, които са необходими, за да могат бенефициерите да приемат ценностите на Съюза и постепенно да се съобразят с правилата, стандартите, политиките и практиките на Съюза с оглед на членство в него, като по този начин се допринася за тяхната стабилност, сигурност и просперитет.

1.  Общата цел на ИПП III е да се подпомагат бенефициерите, посочени в приложение I, в приемането и осъществяването на политическите, институционалните, правните, административните, социалните, екологичните и икономическите реформи, които са необходими, за да могат бенефициерите да приемат ценностите на Съюза и постепенно да се съобразят с правилата, стандартите, политиките и практиките на Съюза с оглед на членство в него, като по този начин се допринася за тяхната стабилност, сигурност и просперитет.

Изменение    18

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  укрепване на принципите на правовата държава, демокрацията, зачитането на правата на човека, основните права и международното право, гражданското общество и сигурността и подобряване на управлението на миграцията, включително управлението на границите;

a)  укрепване на принципите на правовата държава, демокрацията, зачитането на правата на човека, основните права и международното право, гражданското общество, свободните и независими медии и сигурността и подобряване на управлението на миграцията, включително управлението на границите;

Изменение    19

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  повишаване на ефективността на публичната администрация и подкрепа за структурните реформи и доброто управление на всички равнища;

б)  повишаване на ефективността и прозрачността на публичната администрация, засилване на административния капацитет и подкрепа за структурните реформи и доброто управление на всички равнища – от национално до регионално и местно;

Изменение    20

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 2 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  оформяне на правилата, стандартите, политиките и практиките на бенефициерите, посочени в приложение I, в съответствие с тези на Съюза и укрепване на помирението и добрите съседски отношения, както и междуличностните контакти и комуникация;

в)  оформяне на правилата, стандартите, политиките и практиките на бенефициерите, посочени в приложение I, в съответствие с тези на Съюза и укрепване на помирението, изграждането на мира и добрите съседски отношения, както и междуличностните контакти и комуникация;

Изменение    21

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 2 – буква г

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г)  укрепване на икономическото и социалното развитие, включително чрез по-голяма свързаност и по-активно регионално развитие, селското стопанство и развитието на селските райони, социалните политики и политиките за заетостта, подобряване на опазването на околната среда, повишаване на устойчивостта към изменението на климата, ускоряване на прехода към нисковъглеродна икономика и развиване на цифровата икономика и общество;

г)  укрепване на икономическото и социалното развитие и сближаването въз основа на съответните политики и практики на Европейския съюз, подпомагащи подготовката на бенефициерите за участие в политиката на сближаване на ЕС след присъединяването, включително чрез многогодишни оперативни програми, насочени към по-голяма свързаност и по-активно регионално развитие, селското стопанство и развитието на селските райони, социалните политики и политиките за заетостта, подобряване на опазването на околната среда, повишаване на устойчивостта към изменението на климата, ускоряване на прехода към нисковъглеродна икономика и развиване на цифровата икономика и общество, както и създаване на условия за развитие на предприемачеството.

Изменение    22

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 2 – буква д

Текст, предложен от Комисията

Изменение

д)  подкрепа за териториалното и трансграничното сътрудничество.

д)  подкрепа за териториалното, междурегионалното и трансграничното сътрудничество.

Изменение    23

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Сумата, посочена в параграф 1, може да бъде използвана за техническа и административна помощ за изпълнението на програмата, като подготвителни дейности, мониторинг, контрол, одит и оценка, включително корпоративни системи за информационни технологии и всички дейности, свързани с подготовката на следващата програма за предприсъединителна помощ, в съответствие с член 20 от [Регламента за Инструмента за съседство, развитие и международно сътрудничество].

2.  Сумата, посочена в параграф 1, може да бъде използвана за техническа и административна помощ за изпълнението на програмата, като подготвителни дейности, мониторинг, контрол, одит и оценка, включително корпоративни системи за информационни технологии и всички дейности, свързани с подготовката на следващата програма за предприсъединителна помощ, в съответствие с член 20 от [Регламента за Инструмента за съседство, развитие и международно сътрудничество]. Освен това сума, равностойна на 4% от общия бюджет на изпълняваните по ИПП ІІІ действия, следва да се използва за същия вид дейности по инициатива на националните органи за ИПП ІІІ с цел покриване на нуждите, свързани с програмирането, изпълнението на програмите, както и за осигуряване на административен капацитет и човешки ресурси.

Обосновка

Институционалните структури, които отговарят за ИПП, страдат от непрестанна липса на ресурси при разработването на човешки капацитет, организации и политики. В националните бюджети не достигат средства, реформите на публичната администрация се реализират бавно, а целенасочените мерки за техническа помощ, включени в програмите по ИПП, досега не разрешиха проблема. В отговор на това, подобно на техническата помощ в областта на политиката на сближаване, органите по ИПП следва да се ползват от автоматично разпределяне на средства за управление и изграждане на капацитет, което ще позволи стратегически подход към задачата.

Изменение    24

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Помощта по ИПП III може да се предоставя за вида действия, предвидени по линия на Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд30, Европейския социален фонд плюс31 и Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони32.

4.  Помощта по ИПП III може да се предоставя за вида действия, предвидени по линия на Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд30, Европейския социален фонд плюс31 и Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони32, на национално равнище, както и в трансграничен, транснационален, междурегионален или макрорегионален контекст.

__________________

__________________

30 COM(2018) 372 final – Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд.

30 COM(2018) 372 final – Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд.

31 COM(2018) 382 final – Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно Европейския социален фонд плюс (ЕСФ+).

31 COM(2018) 382 final – Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно Европейския социален фонд плюс (ЕСФ+).

32 COM(2018) 392 final – Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за установяване на правила за подпомагане за стратегическите планове, които трябва да бъдат изготвени от държавите членки по линия на Общата селскостопанска политика (стратегическите планове по ОСП) и финансирани от Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) и от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), и за отмяна на Регламент (ЕС) № 1305/2013 на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (ЕС) № 1307/2013 на Европейския парламент и на Съвета.

32 COM(2018) 392 final – Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за установяване на правила за подпомагане за стратегическите планове, които трябва да бъдат изготвени от държавите членки по линия на Общата селскостопанска политика (стратегическите планове по ОСП) и финансирани от Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) и от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), и за отмяна на Регламент (ЕС) № 1305/2013 на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (ЕС) № 1307/2013 на Европейския парламент и на Съвета.

Обосновка

С изменението се пояснява, че интервенции от типа на политиката на сближаване следва да бъдат възможни не само в трансграничен, но и в национален контекст – като част от подготовката на всеки бенефициер за политиката на сближаване на ЕС и с цел прилагане на съответните европейски практики към социално-икономическото развитие.

Изменение    25

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5.  [ЕФРР]33 допринася за програми или мерки, въведени за целите на трансгранично сътрудничество между бенефициерите, посочени в приложение I, и държавите членки. Тези програми и мерки се приемат от Комисията в съответствие с член 16. Размерът на приноса от ИПП-ТГС се определя съгласно член 10, параграф 3 от [Регламента за ЕТС]. Програмите за трансгранично сътрудничество по линия на ИПП се управляват в съответствие с [Регламента за ЕТС].

5.  [ЕФРР]33 допринася за програми или мерки, въведени за целите на трансгранично сътрудничество между бенефициерите, посочени в приложение I, и държавите членки. Тези програми и мерки се приемат от Комисията в съответствие с член 16. Размерът на приноса от ИПП-ТГС се определя съгласно член 10, параграф 3 от [Регламента за ЕТС]. Програмите за трансгранично сътрудничество по линия на ИПП се управляват в съответствие с [Регламента за ЕТС]. Бенефициерите, посочени в приложение I към настоящия регламент, и техните местни и регионални органи се приканват да участват във формите на сътрудничество, предвидени в рамките на Регламента за ЕГТС.

__________________

__________________

33 COM(2018) 372 final — Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд.

33 COM(2018) 372 final – Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд.

Изменение    26

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Програмите и действията по настоящия регламент включват темите за изменението на климата, опазването на околната среда и равенството между половете и, когато е приложимо, установяват взаимовръзки между целите за устойчиво развитие34 за насърчаване на интегрираните действия, които могат да породят съпътстващи ползи и да постигнат множество цели по съгласуван начин.

2.  Програмите и действията по настоящия регламент включват темите за изменението на климата, опазването на околната среда, равенството между половете, културното и езиковото многообразие и когато е приложимо, установяват взаимовръзки между целите за устойчиво развитие34 за насърчаване на интегрираните действия, които могат да породят съпътстващи ползи и да постигнат множество цели по съгласуван начин.

__________________

__________________

34 https://ec.europa.eu/europeaid/policies/sustainable-development-goals_en

34 https://ec.europa.eu/europeaid/policies/sustainable-development-goals_en

Изменение    27

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

4а.  Комисията, в сътрудничество с държавите членки, предприема необходимите мерки за включване на местните и регионалните органи в определянето и подбора на конкретните цели на настоящия регламент.

Изменение    28

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Рамката за програмиране на ИПП надлежно взема под внимание съответните национални стратегии и секторни политики.

Рамката за програмиране на ИПП надлежно взема под внимание съответните макрорегионални стратегии на ЕС и национални и местни стратегии и секторни политики.

Изменение    29

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Помощта по ИПП III се изпълнява чрез пряко управление или непряко управление в съответствие с Финансовия регламент посредством годишни или многогодишни планове за действие и мерки, както е посочено в глава III на дял II от [Регламента за Инструмента за съседство, развитие и международно сътрудничество]. Към настоящия регламент се прилага глава III на дял II от [Регламента за Инструмента за съседство, развитие и международно сътрудничество] с изключение на параграф 1 на член 24 [допустими лица и образувания].

1.  Помощта по ИПП III се изпълнява чрез пряко управление или непряко управление в съответствие с Финансовия регламент посредством годишни или многогодишни планове за действие и мерки, както е посочено в глава III на дял II от [Регламента за Инструмента за съседство, развитие и международно сътрудничество]. Към настоящия регламент се прилага глава III на дял II от [Регламента за Инструмента за съседство, развитие и международно сътрудничество] с изключение на параграф 1 на член 24 [допустими лица и образувания]. Когато подпомагането се предоставя чрез бюджетна подкрепа – съгласно член 23, параграф 1, буква в) от [Регламента за Инструмента за съседство, сътрудничество за развитие и международно сътрудничество] – посредством договори за извършване на секторни реформи, предоставените по ИПП ІІІ средства се използват изцяло в рамките на въпросния сектор.

Обосновка

Договореното чрез секторната бюджетна подкрепа подпомагане не следва да се отклонява за други области на политиката, дори ако договорените цели за реформи са постигнати с по-малко инвестиции. Вместо това всички средства, предоставени по ИПП ІІІ чрез този метод на финансиране, следва да служат за целите за реформи в първоначално избраната област на политиката.

Изменение    30

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Съгласно настоящия регламент може да се приемат планове за действие за период до седем години.

2.  Съгласно настоящия регламент може да се приемат планове за действие за период до седем години. Това включва възможността за разработване на многогодишни пилотни оперативни програми за икономическо и социално развитие по модела на практиките на политиката на сближаване на ЕС.

Обосновка

Възможността за изпълняване на оперативни програми по модела на практиката на политиката на сближаване на ЕС беше предоставена на бенефициерите по ИПП към края на ИПП І (около 2012 г.). Възможността съществуваше по принцип по ИПП ІІ, но беше използвана рядко. Би било полезно както от гледна точка на ефективното инвестиране в социално-икономическо развитие, така и на подготовката за политиката на сближаване, тази възможност да бъде запазена и да бъде изрично предвидена на равнището на Регламента за ИПП ІІІ.

Изменение    31

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  До 3% от финансовия пакет се заделят индикативно за програми за трансгранично сътрудничество между бенефициерите, посочени в приложение I, и държавите членки в съответствие с техните нужди и приоритети.

1.  До 5% от финансовия пакет се заделят индикативно за програми за трансгранично сътрудничество между бенефициерите, посочени в приложение I, и държавите членки в съответствие с техните нужди и приоритети. Това включва подкрепа за изграждане на капацитет на местно и регионално равнище.

Изменение    32

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1а.  Когато бенефициер е транспонирал изцяло съответното законодателство на ЕС и е доказал съществуването на административен капацитет за прилагане на това законодателство на практика, Европейската комисия може да реши да позволи използването на националните правила за подбор на заявленията за финансиране и възлагане на договори по ИПП ІІІ при условие на последващ контрол и възможност за оттегляне на това разрешение в случай на системни нередности.

Обосновка

Необходимостта да се използва практическото ръководство на ЕС (PRAG) за предоставянето на безвъзмездни средства и търгове по ИПП прави изпълнението значително по-сложно и скъпо. Това важи в особена степен по отношение на действията за социално-икономическо развитие (например схеми за безвъзмездни средства, финансови инструменти и т.н.). Като цяло PRAG има ограничено значение за подготовката на бенефициерите за изпълнение на политиката на сближаване след присъединяването. Следователно, когато бенефициер е въвел успешно съответното законодателство на ЕС, следва да бъде възможно да се прилагат хармонизираните национални правила вместо PRAG.

Изменение    33

Предложение за регламент

Глава 6 – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА

МОНИТОРИНГ, ОЦЕНКА И ВИДИМОСТ

Изменение    34

Предложение за регламент

Член 12 – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Мониторинг, одит, оценка и защита на финансовите интереси на Съюза

Мониторинг, одит, оценка, видимост и защита на финансовите интереси на Съюза

Изменение    35

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1а.  Освен това във всяка държава бенефициер Комисията и националните органи създават заедно комитет за мониторинг по ИПП ІІІ, основан на партньорство и балансирано представителство на съответните национални органи, социални партньори, академичните среди и представители на организации на гражданското общество. Комитетът за мониторинг заседава поне веднъж годишно и обсъжда

 

a)  предложените приоритети на ИПП ІІІ в държавата бенефициер в контекста на процеса на програмиране;

 

б)  напредъка в изпълнението, всякакви въпроси, които засягат качеството на изпълнение на ИПП ІІІ, и предприетите за тяхното разрешаване мерки;

 

в)  приноса на ИПП ІІІ за процеса на присъединяване към ЕС и свързаните с него социално-икономически реформи;

 

г)  мониторингови доклади и оценки относно действията и програмите по ИПП ІІІ;

 

д)  действия за комуникация и видимост;

 

е)  постигнатия напредък в подготовката за изпълнението на политиката на сближаване на ЕС след присъединяването.

Обосновка

В посочената глава от Регламента за Инструмента за съседство, сътрудничество за развитие и международно сътрудничество няма конкретни разпоредби относно институционалната рамка на мониторинга. С цел продължаване, но и по-нататъшно развитие на съществуващата практика по ИПП, тази институционална рамка следва да бъде изградена около комитет за мониторинг, основан на практиката на политиката на сближаване, със специално внимание към партньорството със съответните национални заинтересовани страни, включително гражданското общество.

Изменение    36

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 5 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

5а.  Всяка държава членка и всеки бенефициер, посочен в приложение I, гарантират видимостта на подкрепата от този инструмент, по-специално за операции от стратегическо значение.

Изменение    37

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 5 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

5б.  При извършване на дейности по осигуряване на видимост и комуникация държавите членки, органите и бенефициерите по приложение I използват емблемата на Европейския съюз.

Изменение    38

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 5 в (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

5в.  Всеки бенефициер, посочен в приложение I, определя координатор за комуникацията във връзка с дейностите по осигуряване на видимост и комуникация във връзка с подкрепата по настоящия регламент. Координаторът за комуникацията координира мерките за комуникация и осигуряване на видимост и конкретизира дейностите за осигуряване на видимост, които следва да бъдат предприети, в сътрудничество с Комисията.

Изменение    39

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 5 г (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

5г.  Комисията поддържа мрежа, включваща координаторите за комуникацията и представителите на Комисията, в рамките на която се обменя информация относно дейностите по осигуряване на видимост и комуникация.

Изменение    40

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 5 д (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

5д.  Ако бенефициерът не изпълни задълженията, посочени в параграфи 5а, 5б и 5в, до 5% от подкрепата за съответната операция може да бъдат отменени.

Изменение    41

Предложение за регламент

Приложение II – точка 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  Установяване и насърчаване още на ранен етап на правилното функциониране на необходимите институции, гарантиращи правовата държава. Интервенциите в тази област са насочени към: създаване на независима, подотчетна и ефикасна съдебна система, включително прозрачно и основано на заслугите назначаване на работа, и насърчаване на системи за съдебно сътрудничество, оценяване и повишение и на ефективни дисциплинарни процедури в случай на нарушения; предприемане на стъпки, които да гарантират установяването на надеждни системи за защита на границите, за управление на миграционните потоци и за предоставяне на убежище на нуждаещите се; разработване на ефективни средства за предотвратяване на и борба с организираната престъпност, трафика на хора, контрабандата на мигранти, изпирането на пари/финансирането на тероризма и корупцията; утвърждаване и защита на правата на човека, правата на лицата, принадлежащи към малцинства — в това число ромите, както и лесбийките, гейовете, бисексуалните, транссексуалните и интерсексуалните лица — и основните свободи, включително свободата на медиите и защитата на данните.

a)  Установяване и насърчаване още на ранен етап на правилното функциониране на необходимите институции, гарантиращи правовата държава. Интервенциите в тази област са насочени към: създаване на независима, подотчетна и ефикасна съдебна система, включително прозрачно и основано на заслугите назначаване на работа, и насърчаване на системи за съдебно сътрудничество, оценяване и повишение и на ефективни дисциплинарни процедури в случай на нарушения; предприемане на стъпки, които да гарантират установяването на надеждни системи за защита на границите, за спиране на миграционните потоци и за предоставяне на убежище на нуждаещите се; разработване на ефективни средства за предотвратяване на и борба с организираната престъпност, трафика на хора, контрабандата на мигранти, изпирането на пари/финансирането на тероризма и корупцията; утвърждаване и защита на правата на човека, правата на лицата, принадлежащи към национални, етнически, езикови и други малцинства – в това число ромите, опазване и насърчаване на културното и езиковото многообразие, свободата на медиите и защитата на данните.

Изменение    42

Предложение за регламент

Приложение II – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  Реформиране на публичните администрации в съответствие с принципите на публичната администрация. Интервенциите са насочени към: укрепване на рамките за реформа на публичните администрации; подобряване на стратегическото планиране и изготвяне на политики и законодателство, които са приобщаващи и се основават на факти; повишаване на професионализма и деполитизиране на публичната служба чрез въвеждането на принципи за отчитане на личните заслуги; насърчаване на прозрачността и отчетността; подобряване на качеството и предоставянето на услуги, включително адекватни административни процедури и използването на електронно управление, насочено към гражданите; укрепване на управлението на публичните финанси и изготвяне на надеждни статистически данни.

б)  Реформиране на публичните администрации на всички равнища в съответствие с принципите на публичната администрация. Интервенциите са насочени към: укрепване на рамките за реформа на публичните администрации; подобряване на стратегическото планиране и изготвяне на политики и законодателство, които са приобщаващи и се основават на факти; повишаване на професионализма и деполитизиране на публичната служба чрез въвеждането на принципи за отчитане на личните заслуги; насърчаване на прозрачността и отчетността; подобряване на качеството и предоставянето на услуги, включително адекватни административни процедури и използването на електронно управление, насочено към гражданите; укрепване на управлението на публичните финанси и изготвяне на надеждни статистически данни; засилване на децентрализацията.

Изменение    43

Предложение за регламент

Приложение II – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  Укрепване на икономическото управление: Интервенциите са насочени към подкрепа на участието в процеса по линия на програмата за икономически реформи и на редовното сътрудничество с международни финансови институции по основните принципи на икономическата политика. Повишаване на капацитета за укрепване на макроикономическата стабилност и оказване на подкрепа за напредък към превръщането във функционираща пазарна икономика, която има капацитет да се справя с конкурентния натиск и пазарните сили в рамките на Съюза;

в)  Укрепване на икономическото управление: Интервенциите са насочени към подкрепа на участието в процеса по линия на програмата за икономически реформи и на редовното сътрудничество с международни финансови институции по основните принципи на икономическата политика. Повишаване на капацитета за укрепване на макроикономическата стабилност и оказване на подкрепа за напредък към превръщането във функционираща пазарна икономика, включително засилване на предприемачеството, така че да има капацитет да се справя с конкурентния натиск и пазарните сили в рамките на Съюза;

Изменение    44

Предложение за регламент

Приложение II – параграф 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г)  Укрепване на капацитета на Съюза и неговите партньори за предотвратяване на конфликти, укрепване на мира и справяне с предкризисни и следкризисни ситуации, включително чрез ранно предупреждение и анализ на риска от конфликти; насърчаване на междуличностните контакти, помирението, укрепването на мира и мерките за изграждане на доверие, оказване на подпомагане за изграждането на капацитет в подкрепа на дейности в областта на сигурността и развитието.

г)  Укрепване на капацитета на Съюза и неговите партньори за предотвратяване на конфликти, укрепване на мира и стабилността и справяне с предкризисни и следкризисни ситуации, включително чрез ранно предупреждение и анализ на риска от конфликти; насърчаване на междуличностните контакти, помирението и добрите съседски отношения, укрепването на мира и мерките за изграждане на доверие, оказване на подпомагане за изграждането на капацитет в подкрепа на дейности в областта на сигурността и развитието; допринасяне за отбраната и киберотбраната на бенефициерите, посочени в приложение I; укрепване на способностите за стратегическа комуникация за насърчаване на систематичното разкриване на дезинформация.

Изменение    45

Предложение за регламент

Приложение ІІ – параграф 1 – буква д

Текст, предложен от Комисията

Изменение

д)  Укрепване на капацитета на организациите на гражданското общество и на организациите на социалните партньори, включително професионални сдружения, в бенефициерите, посочени в приложение I, и насърчаване на изграждането на мрежи на всички равнища между организации в Съюза и организации в бенефициерите, посочени в приложение I, като това ще им даде възможност да участват в ефективен диалог с публични и частни заинтересовани страни.

д)  Укрепване на капацитета на организациите на гражданското общество, на независимите медии и на организациите на социалните партньори, включително професионални сдружения, в бенефициерите, посочени в приложение I, и насърчаване на изграждането на мрежи на всички равнища между организации в Съюза и организации в бенефициерите, посочени в приложение I, като това ще им даде възможност да участват в ефективен диалог с публични и частни заинтересовани страни.

Изменение    46

Предложение за регламент

Приложение II – точка 1 – буква е а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

еа)  Насърчаване на местното и регионалното управление и подкрепа на местните и регионалните органи в планирането и управлението.

Изменение    47

Предложение за регламент

Приложение ІІ – параграф 1 – буква ж

Текст, предложен от Комисията

Изменение

ж)  Укрепване на достъпа до образование, обучение и учене през целия живот на всички равнища, както и повишаване на тяхното качество, и подпомагане на културния и творческия сектор. Интервенциите в тази област са насочени към: насърчаване на равния достъп до качествено образование и грижи в ранна детска възраст, основно и средно образование, подобряване на придобиването на основни умения; повишаване на завършената образователна степен, намаляване на преждевременното напускане на училище и увеличаване на обучението на учителите. Разработване на системи за професионално образование и обучение и насърчаване на системи за обучение в процеса на работа, за да се улесни преходът към пазара на труда; подобряване на качеството и подходящата насоченост на висшето образование; насърчаване на дейности, свързани с лицата, които вече са се дипломирали; повишаване на достъпа до учене през целия живот и оказване на подкрепа за инвестициите в инфраструктура за образование и обучение, особено с оглед на намаляването на териториалните различия и насърчаването на образование без сегрегация, включително чрез използването на цифрови технологии.

ж)  Укрепване на достъпа до образование, обучение и учене през целия живот на всички равнища, както и повишаване на тяхното качество, и подпомагане на цифровия, културния и творческия сектори. Интервенциите в тази област са насочени към: насърчаване на равния достъп до качествено образование и грижи в ранна детска възраст, основно и средно образование, подобряване на придобиването на основни умения; повишаване на завършената образователна степен, намаляване на преждевременното напускане на училище и увеличаване на обучението на учителите. Разработване на системи за професионално образование и обучение и насърчаване на системи за обучение в процеса на работа, за да се улесни преходът към пазара на труда; подобряване на качеството и подходящата насоченост на висшето образование; насърчаване на дейности, свързани с лицата, които вече са се дипломирали; повишаване на достъпа до учене през целия живот и оказване на подкрепа за инвестициите в инфраструктура за образование и обучение, особено с оглед на намаляването на териториалните различия и насърчаването на образование без сегрегация, включително чрез използването на цифрови технологии.

Изменение    48

Предложение за регламент

Приложение ІІ – параграф 1 – буква з

Текст, предложен от Комисията

Изменение

з)  Стимулиране на качествена трудова заетост и достъп до пазара на труда. Интервенциите в тази област са насочени към: справяне с високата безработица и неактивност чрез подпомагане на трайната интеграция на пазара на труда, по-специално на младите хора (особено на тези, които не са заети с работа, учене или обучение), жените, дългосрочно безработните и всички по-слабо представени групи. Чрез предприемането на мерки ще се стимулира създаването на качествени работни места и ще се подпомогне ефективното прилагане на трудови правила и стандарти на цялата територия. Други ключови области на интервенция са подкрепа за равенството между половете, насърчаване на пригодността за заетост и на производителността, приспособяване на работниците и предприятията към промените, установяване на траен социален диалог и модернизиране и укрепване на институциите на пазара на труда, като публичните служби по заетостта и инспекциите по труда.

з)  Стимулиране на качествена трудова заетост и достъп до пазара на труда. Интервенциите в тази област са насочени към: справяне с високата безработица и неактивност чрез подпомагане на трайната интеграция на пазара на труда, по-специално на младите хора (особено на тези, които не са заети с работа, учене или обучение), жените, дългосрочно безработните и всички по-слабо представени групи. Чрез предприемането на мерки ще се стимулира създаването на качествени работни места и ще се подпомогне ефективното прилагане на трудови правила и стандарти на цялата територия. Други ключови области на интервенция са подкрепа за насърчаване на предприемачеството и самостоятелната заетост, равенството между половете, насърчаване на пригодността за заетост и на производителността, приспособяване на работниците и предприятията към промените, установяване на траен социален диалог и модернизиране и укрепване на институциите на пазара на труда, като публичните служби по заетостта и инспекциите по труда.

Изменение    49

Предложение за регламент

Приложение ІІ – параграф 1 – буква и

Текст, предложен от Комисията

Изменение

и)  Насърчаване на социалната закрила и приобщаване и борба с бедността. Интервенциите в тази област са насочени към модернизиране на системите за социална закрила, за да се осигури ефективна, ефикасна и подходяща защита на всички етапи от живота на човека, насърчаване на социалното приобщаване, насърчаване на равни възможности и борба с неравенствата и бедността. Интервенциите в тази област са насочени също така към: интегриране на маргинализирани общности като ромите; борба с дискриминацията, основана на пол, расов или етнически произход, религия или убеждения, увреждане, възраст или сексуална ориентация; подобряване на достъпа до финансово достъпни, устойчиви и висококачествени услуги, като например образование и грижи в ранна детска възраст, жилищно настаняване, здравни грижи, основни социални услуги и дългосрочни грижи, включително чрез модернизиране на системите за социална закрила.

и)  Насърчаване на социалната закрила и приобщаване и борба с бедността. Интервенциите в тази област са насочени към модернизиране на системите за социална закрила, за да се осигури ефективна, ефикасна и подходяща защита на всички етапи от живота на човека, насърчаване на социалното приобщаване, насърчаване на равни възможности и борба с неравенствата и бедността. Интервенциите в тази област са насочени също така към: интегриране на маргинализирани общности като ромите; борба с дискриминацията, основана на пол, расов или етнически произход, националност, език, религия или убеждения, увреждане, възраст или сексуална ориентация; подобряване на достъпа до финансово достъпни, устойчиви и висококачествени услуги, като например образование и грижи в ранна детска възраст, жилищно настаняване, здравни грижи, основни социални услуги и дългосрочни грижи, включително чрез модернизиране на системите за социална закрила.

Изменение    50

Предложение за регламент

Приложение ІІ – параграф 1 – буква й

Текст, предложен от Комисията

Изменение

й)  Насърчаване на интелигентен, устойчив, приобщаващ и сигурен транспорт и премахване на участъците с недостатъчен капацитет в ключови мрежови инфраструктури чрез инвестиране в проекти с висока европейска добавена стойност. Тези инвестиции следва да бъдат приоритизирани според значението им за трансевропейските транспортни връзки с ЕС, приноса за устойчивата мобилност и намаляването на емисиите, въздействието върху околната среда и безопасната мобилност във взаимодействие с реформите, насърчавани от Договора за транспортната общност.

й)  Насърчаване на интелигентен, устойчив, приобщаващ и сигурен транспорт и премахване на участъците с недостатъчен капацитет в ключови мрежови инфраструктури чрез инвестиране в проекти с висока европейска добавена стойност. Тези инвестиции следва да бъдат приоритизирани според значението им за трансевропейските транспортни връзки с ЕС, трансграничните връзки, приноса за устойчивата мобилност и намаляването на емисиите, въздействието върху околната среда и безопасната мобилност във взаимодействие с реформите, насърчавани от Договора за транспортната общност.

Изменение    51

Предложение за регламент

Приложение ІІ – параграф 1 – буква к

Текст, предложен от Комисията

Изменение

к)  Подобряване на условията за функциониране на частния сектор и конкурентоспособността на предприятията, включително интелигентната специализация, като основни двигатели на растежа, създаването на работни места и сближаването. Ще бъде даден приоритет на проекти, които подобряват бизнес средата.

к)  Подобряване на условията за функциониране на частния сектор и конкурентоспособността на предприятията и предприемачеството, включително интелигентната специализация, като основни двигатели на растежа, създаването на работни места и сближаването. Ще бъде даден приоритет на проекти, които подобряват бизнес средата.

Изменение    52

Предложение за регламент

Приложение ІІ – параграф 1 – буква м

Текст, предложен от Комисията

Изменение

м)  Допринасяне за сигурността и безопасността на хранителните доставки и за поддържането на диверсифицирани и жизнеспособни селскостопански системи в жизнени селски общности и в селските райони.

м)  Допринасяне за сигурността и безопасността на хранителните доставки и водоснабдяването и за поддържането на диверсифицирани и жизнеспособни селскостопански системи в жизнени селски общности и в селските райони.

Изменение    53

Предложение за регламент

Приложение III – точка 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  насърчаване на заетостта, мобилността на работната сила и социалното и културното приобщаване през границите посредством, наред с другото: интеграция на трансграничните трудови пазари, включително трансгранична мобилност; съвместни инициативи за заетост на местно ниво; информационни и консултантски услуги и съвместно обучение; равенството между половете; равни възможности; интеграция на имигрантските общности и уязвимите групи; инвестиции в публичните служби по заетостта; и подпомагане на инвестиции в общественото здравеопазване и социалните услуги;

a)  насърчаване на заетостта, мобилността на работната сила и социалното и културното приобщаване през границите посредством, наред с другото: интеграция на трансграничните трудови пазари, включително трансгранична мобилност; съвместни инициативи за заетост на местно ниво; информационни и консултантски услуги и съвместно обучение; равенството между половете; равни възможности; насърчаване на културното и езиковото многообразие; интеграция на имигрантските общности и уязвимите групи; инвестиции в публичните служби по заетостта; и подпомагане на инвестиции в общественото здравеопазване и социалните услуги;

Изменение    54

Предложение за регламент

Приложение ІIІ – параграф 1 – буква д

Текст, предложен от Комисията

Изменение

д)  насърчаване на туризма и културното и природното наследство;

д)  насърчаване на туризма и спорта и на културното и природното наследство;

ПРОЦЕДУРА НА ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Създаване на Инструмент за предприсъединителна помощ (ИПП III)

Позовавания

COM(2018)0465 – C8-0274/2018 – 2018/0247(COD)

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

AFET

2.7.2018

 

 

 

Дадено становище

       Дата на обявяване в заседание

REGI

2.7.2018

Докладчик по становище:

       Дата на назначаване

Йоахим Целер

20.6.2018

Разглеждане в комисия

15.11.2018

 

 

 

Дата на приемане

17.1.2019

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

31

1

3

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Pascal Arimont, Franc Bogovič, Rosa D’Amato, Tamás Deutsch, Aleksander Gabelic, Iratxe García Pérez, Michela Giuffrida, Marc Joulaud, Sławomir Kłosowski, Constanze Krehl, Louis-Joseph Manscour, Martina Michels, Iskra Mihaylova, Andrey Novakov, Younous Omarjee, Konstantinos Papadakis, Mirosław Piotrowski, Stanislav Polčák, Liliana Rodrigues, Fernando Ruas, Monika Smolková, Ruža Tomašić, Ramón Luis Valcárcel Siso, Monika Vana, Matthijs van Miltenburg, Lambert van Nistelrooij, Derek Vaughan, Kerstin Westphal, Joachim Zeller

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Andor Deli, John Howarth, Ivana Maletić, Bronis Ropė, Maria Gabriela Zoană, Damiano Zoffoli

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

31

+

ALDE

Iskra Mihaylova, Matthijs van Miltenburg

ECR

Sławomir Kłosowski, Mirosław Piotrowski, Ruža Tomašić

EFDD

Rosa D'Amato

PPE

Pascal Arimont, Franc Bogovič, Andor Deli, Marc Joulaud, Ivana Maletić, Lambert van Nistelrooij, Andrey Novakov, Stanislav Polčák, Fernando Ruas, Ramón Luis Valcárcel Siso, Joachim Zeller

S&D

Aleksander Gabelic, Iratxe García Pérez, Michela Giuffrida, John Howarth, Constanze Krehl, Louis-Joseph Manscour, Liliana Rodrigues, Monika Smolková, Derek Vaughan, Kerstin Westphal, Maria Gabriela Zoană, Damiano Zoffoli

VERTS/ALE

Bronis Ropė, Monika Vana

1

-

NI

Konstantinos Papadakis

3

0

GUE/NGL

Martina Michels, Younous Omarjee

PPE

Tamás Deutsch

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“


СТАНОВИЩЕ на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (23.1.2019)

на вниманието на комисията по външни работи

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Инструмент за предприсъединителна помощ (ИПП III)

(COM(2018)0465 – C8‑0274/2018 – 2018/0247(COD))

Докладчик по становище: Бодил Валеро

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи приканва водещата комисия по външни работи да вземе предвид следните изменения:

Изменение    1

Предложение за регламент

Съображение 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1)  Срокът на действие на Регламент (ЕС) № 231/201414 изтича на 31 декември 2020 г. С цел да се запази ефективността на действията на Съюза в областта на външната дейност, следва да бъде поддържана рамка за планиране и предоставяне на външна помощ.

(1)  Срокът на действие на Регламент (ЕС) № 231/201414 изтича на 31 декември 2020 г. С цел да се запази ефективността на политиката на разширяване на Съюза, тя следва да продължава да бъде подкрепяна от специфичен инструмент за финансиране на външната дейност.

_________________

_________________

14 Регламент (ЕС) № 231/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2014 г. за създаване на Инструмент за предприсъединителна помощ (ИПП II) (ОВ L 77, 15.3.2014 г., стр. 11).

14 Регламент (ЕС) № 231/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2014 г. за създаване на Инструмент за предприсъединителна помощ (ИПП II) (ОВ L 77, 15.3.2014 г., стр. 11).

Изменение    2

Предложение за регламент

Съображение 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3)  Член 49 от Договора за Европейския съюз (ДЕС) постановява, че всяка европейска държава, която зачита ценностите на зачитане на човешкото достойнство, на свободата, демокрацията, равенството, правовата държава, както и на зачитане на правата на човека, включително правата на лицата, които принадлежат към малцинства, и която се ангажира да ги насърчава, може да поиска да членува в Съюза. Европейска държава, която е поискала да членува в Съюза, може да стане член едва когато е потвърдено, че отговаря на критериите за членство, установени на Европейския съвет през юни 1993 г. в Копенхаген („критериите от Копенхаген“), и при условие че Съюзът разполага с необходимия капацитет за интегрирането на новата държава членка. Критериите от Копенхаген са свързани със стабилността на институциите, гарантиращи демокрацията, правовата държава, правата на човека и зачитането и закрилата на малцинствата, наличието на функционираща пазарна икономика, капацитета за справяне с конкурентния натиск и пазарните сили в рамките на Съюза и способността за поемане както на правата, така и на задълженията по Договорите, включително присъединяване към целите на политическия, икономическия и паричния съюз.

(3)  Член 49 от Договора за Европейския съюз (ДЕС) предвижда, че всяка европейска държава, която зачита ценностите на зачитане на човешкото достойнство, на свободата, демокрацията, равенството, правовата държава, както и на зачитане на правата на човека, включително правата на лицата, които принадлежат към малцинства, и която се ангажира да ги насърчава, може да поиска да членува в Съюза. Европейска държава, която е поискала да членува в Съюза, може да стане член едва когато е потвърдено, че напълно отговаря на критериите за членство, установени на Европейския съвет през юни 1993 г. в Копенхаген („критериите от Копенхаген“), и при условие че Съюзът разполага с необходимия капацитет за интегрирането на новата държава членка. Критериите от Копенхаген са свързани със стабилността на институциите, гарантиращи демокрацията, правовата държава, правата на човека и зачитането и закрилата на малцинствата, наличието на функционираща пазарна икономика, капацитета за справяне с конкурентния натиск и пазарните сили в рамките на Съюза и способността за поемане както на правата, така и на задълженията по Договорите, включително присъединяване към целите на политическия, икономическия и паричния съюз.

Изменение    3

Предложение за регламент

Съображение 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4)  Процесът на разширяване се основава на установени критерии и справедливи и строги условия. Всеки бенефициер се оценява според постигнатите от него резултати. Оценката на постигнатия напредък и идентифицирането на слабостите имат за цел да дадат стимули и насоки на изброените в приложение I бенефициери да продължат да провеждат необходимите мащабни реформи. За да се превърне перспективата за разширяване в реалност, неотклонното следване на подхода, при който се започва работа първо по основните принципи15, продължава да е от съществено значение. Напредъкът по пътя към присъединяването зависи от спазването от всеки кандидат на ценностите на Съюза, както и от способността му да предприеме необходимите реформи за привеждане на своята политическа, институционална, правна, административна и икономическа система в съответствие с правилата, стандартите, политиките и практиките в Съюза.

(4)  Процесът на разширяване се основава на установени критерии и справедливи и строги условия. Всеки бенефициер се оценява според постигнатите от него резултати. Оценката на постигнатия напредък и идентифицирането на слабостите имат за цел да дадат стимули и насоки на изброените в приложение I бенефициери да продължат да провеждат необходимите мащабни реформи. За да се превърне перспективата за разширяване в реалност, неотклонното следване на подхода, при който се започва работа първо по основните принципи15, продължава да е от съществено значение. Освен това добросъседските отношения и регионалното сътрудничество също са съществени елементи от процеса на разширяване. Напредъкът по пътя към присъединяването зависи от спазването от всеки кандидат на ценностите на Съюза, както и от способността му да предприеме необходимите реформи за привеждане на своята политическа, институционална, правна, административна и икономическа система в съответствие с правилата, стандартите, политиките и практиките в Съюза.

_________________

_________________

15 Подходът, при който се започва работа първо по основните принципи, обвързва правовата държава и основните права с другите две ключови области на процеса на присъединяване: икономическото управление — по-силен акцент върху икономическото развитие и по-голямата конкурентоспособност — и укрепването на демократичните институции и реформата на публичната администрация. Всеки от трите основни принципа е от решаващо значение за процесите на реформа в страните кандидатки и потенциалните кандидати и е насочен към основни опасения на гражданите.

15 Подходът, при който се започва работа първо по основните принципи, обвързва правовата държава и основните права с другите две ключови области на процеса на присъединяване: икономическото управление — по-силен акцент върху икономическото развитие и по-голямата конкурентоспособност — и укрепването на демократичните институции и реформата на публичната администрация. Всеки от трите основни принципа е от решаващо значение за процесите на реформа в страните кандидатки и потенциалните кандидати и е насочен към основни опасения на гражданите.

Изменение    4

Предложение за регламент

Съображение 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(5)  Политиката на разширяване на Съюза представлява инвестиция в мира, сигурността и стабилността в Европа. Тя предоставя по-големи икономически и търговски възможности, които са от полза както за Съюза, така и за страните, стремящи се към членство в него. Перспективата за членство в Съюза има мощна преобразяваща сила, тъй като предполага извършването на положителни демократични, политически, икономически и социални промени.

(5)  Политиката на разширяване на Съюза представлява инвестиция в мира, сигурността, стабилността и просперитета в Европа. Тя предоставя по-големи икономически и търговски възможности, които са от полза както за Съюза, така и за страните, стремящи се към членство в него. Перспективата за членство в Съюза може да има мощна преобразяваща сила, тъй като предполага извършването на положителни демократични, политически, икономически и социални промени. Този потенциал следва да бъде използван във възможно най-голяма степен.

Изменение    5

Предложение за регламент

Съображение 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(7)  Подпомагането следва също така да се извършва в съответствие със споразуменията, сключени между Съюза и бенефициерите, изброени в приложение I. Подпомагането следва да бъде съсредоточено главно върху оказването на помощ на бенефициерите, посочени приложение I, да укрепят демократичните институции и правовата държава, да реформират съдебната власт и публичната администрация, да зачитат основните права и да насърчават равенството между половете, толерантността, социалното приобщаване и недискриминацията. Подпомагането следва също така да подкрепя основните принципи и права, определени в Европейския стълб на социалните права17. Чрез подпомагането следва да продължи да бъде оказвана подкрепа за техните усилия за развитие на регионалното, макрорегионалното и трансграничното сътрудничество, както и за териториално развитие, включително посредством изпълнението на макрорегионалните стратегии на Съюза. Освен това подпомагането следва да стимулира тяхното икономическо и социално развитие и икономическо управление, които лежат в основата на програма за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж, включително чрез изпълнението на политики за регионалното развитие, политики за селското стопанство и развитието на селските райони, социални политики и политики по заетостта, както и чрез развитието на цифровата икономика и общество, като това се извършва в съответствие и с водещата инициатива „Програма в областта на цифровите технологии за Западните Балкани“.

(7)  Подпомагането следва също така да се извършва в съответствие със споразуменията, сключени между Съюза и бенефициерите, изброени в приложение I. Подпомагането следва да бъде съсредоточено главно върху оказването на помощ на бенефициерите, посочени в приложение I, да укрепят демократичните институции и правовата държава, да реформират съдебната власт и публичната администрация, да зачитат основните права на човека, включително правата на лицата, принадлежащи към малцинства, да защитават малцинствата, да насърчават равенството между половете, толерантността, социалното приобщаване и недискриминацията, да защитават защитниците на правата на човека, сигнализиращите за нередности лица и гражданското общество и да подкрепят инициативите, които насърчават прозрачността, отчетността, почтеността и борбата с корупцията. Подпомагането следва също така да подкрепя спазването на основните принципи и права, определени в Европейския стълб на социалните права17. Чрез подпомагането следва да продължи да бъде оказвана подкрепа за техните усилия за развитие на регионалното, макрорегионалното и трансграничното сътрудничество, включително през морските граници, както и за териториално развитие, включително посредством изпълнението на макрорегионалните стратегии на Съюза, като например Дунавската стратегия. То следва да подкрепя и добрите съседски отношения, помирението и регионалното сътрудничество. Освен това подпомагането следва да стимулира тяхното икономическо и социално развитие и икономическо управление, които лежат в основата на програма за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж, включително чрез изпълнението на политики за регионалното развитие, политики за селското стопанство и развитието на селските райони, социални политики и политики по заетостта чрез развитието на МСП, както и чрез развитието на цифровата икономика и общество, като това се извършва в съответствие и с водещата инициатива „Програма в областта на цифровите технологии за Западните Балкани“.

_________________

_________________

17 Европейският стълб на социалните права бе тържествено обявен от Европейския парламент, Съвета и Комисията на Социалната среща на върха за справедливи работни места и растеж на 17 ноември 2017 г. в Гьотеборг.

17 Европейският стълб на социалните права бе тържествено обявен от Европейския парламент, Съвета и Комисията на Социалната среща на върха за справедливи работни места и растеж на 17 ноември 2017 г. в Гьотеборг.

Изменение    6

Предложение за регламент

Съображение 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(8)  Съюзът следва да предоставя подкрепа за прехода по пътя към присъединяването, което е в полза на бенефициерите, посочени в приложение I, въз основа на опита на държавите членки. Това сътрудничество следва да се съсредоточи по-специално върху споделянето на опита, натрупан от държавите членки в процеса на реформите.

(8)  Съюзът следва да предоставя подкрепа за прехода по пътя към присъединяването, което е в полза на бенефициерите, посочени в приложение I, въз основа на опита на държавите членки. Това сътрудничество следва да се съсредоточи по-специално върху споделянето на опита, натрупан от държавите членки в процеса на политически, социални и икономически реформи.

Изменение    7

Предложение за регламент

Съображение 9

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(9)  Засиленото стратегическо и оперативно сътрудничество между Съюза и бенефициерите, посочени в приложение I, в сферата на сигурността е от първостепенно значение за ефективното и ефикасно справяне със заплахите за сигурността и терористичните заплахи.

(9)  Засиленото стратегическо и оперативно сътрудничество между Съюза и бенефициерите, посочени в приложение I, в сферата на сигурността е от първостепенно значение за ефективното и ефикасно справяне със заплахите за сигурността, включително тежката престъпност, организираната престъпност, тероризма и другите заплахи за стабилността и мира в рамките на държавите членки.

Изменение    8

Предложение за регламент

Съображение 10

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(10)  От съществено значение е допълнително да се засили сътрудничеството по въпросите на миграцията, включително управление на границите, осигуряване на достъп до международна закрила, обмен на нужната информация, засилване на ползите от миграцията за развитието, улесняване на законната и трудовата миграция, засилване на граничния контрол и продължаване на усилията за борба с незаконната миграция, трафика на хора и контрабандата на мигранти.

(10)  От съществено значение е допълнително да се засили сътрудничеството по въпросите на миграцията, включително управление на границите, осигуряване на достъп до международна закрила, обмен на нужната информация, засилване на ползите от миграцията за развитието, улесняване на законната и трудовата миграция, засилване на граничния контрол и продължаване на усилията за борба с незаконната миграция, трафика на хора, контрабандата на мигранти и тероризма.

Изменение    9

Предложение за регламент

Съображение 10 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(10a)  От съществено значение е да се насърчава социалната закрила и социалното приобщаване като част от сътрудничеството между Съюза и бенефициерите, посочени в приложение I. Интервенциите в тази област следва да са насочени към насърчаване на приобщаващи, ефективни, ефикасни и подходящи системи за социална закрила, подпомагащи социалното приобщаване, равните възможности и борбата с неравенствата и бедността.

Изменение    10

Предложение за регламент

Съображение 11

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(11)  Укрепването на правовата държава, включително борбата с корупцията и организираната престъпност, и доброто управление, включително реформата на публичната администрация, продължават да бъдат ключови предизвикателства за повечето бенефициери, посочени в приложение I, и са от решаващо значение за сближаването на бенефициерите със Съюза, както и за тяхната способност по-късно да поемат изцяло задълженията, произтичащи от членството в него. С оглед на дългосрочния характер на реформите, които се извършват в тези области, и на необходимостта резултатите да бъдат регистрирани, финансовото подпомагане по настоящия регламент следва да отговаря на изискванията, поставени пред бенефициерите, посочени в приложение I, на възможно най-ранен етап.

(11)  Укрепването на правовата държава, включително чрез гарантиране на независимост на съдебната система, демокрация и основни права, гарантиране и насърчаване на независимостта на медиите, прозрачност и недопускане на произвол при вземането на решения от страна на публичните и правоприлагащите органи, чрез осигуряване на подкрепа за независимите защитници на правата на човека и организациите на гражданското общество, които извършват мониторинг на спазването на принципите на правовата държава, защита на сигнализиращите за нередности лица и чрез подкрепа на инициативи, които насърчават прозрачността, отчетността, почтеността и борбата с корупцията и организираната престъпност, предотвратяват радикализацията и тероризма и укрепват доброто управление, включително реформата на публичната администрация, продължават да бъдат ключови предизвикателства за повечето бенефициери, посочени в приложение I, и са от решаващо значение за сближаването на бенефициерите със Съюза, както и за тяхната способност по-късно да поемат изцяло задълженията, произтичащи от членството в него. С оглед на дългосрочния характер на реформите, които се извършват в тези области, и на необходимостта резултатите да бъдат регистрирани, финансовото подпомагане по настоящия регламент следва да отговаря на изискванията, поставени пред бенефициерите, посочени в приложение I, на възможно най-ранен етап.

Изменение    11

Предложение за регламент

Съображение 11 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(11a)  С оглед на сложната етническа ситуация в региона на Западните Балкани и напрежението в етническите отношения от близкото минало там защитата на националните, етническите и езиковите малцинства е от особено значение. За да се превърне защитата на малцинствата в сила за стабилност в държавите кандидатки и потенциални кандидатки, Съюзът следва да подкрепя правителствата в приемането, мониторинга и ефективното прилагане на правните рамки за защита на малцинствата на основата на съответните международни норми. В това отношение Съюзът следва да се възползва от уроците, научени по време на и след предходните преговори за присъединяване.

Изменение    12

Предложение за регламент

Съображение 11 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(11б)  Положението на ромите остава особено проблематично в повечето държави кандидатки и потенциални кандидатки, където те продължават да страдат от широко разпространена дискриминация, мизерни условия на живот, недостатъчен достъп до основни социални услуги и изключително високи равнища на неграмотност и преждевременно напускане на училище, което от своя страна затвърждава тяхното социално изключване. ИПП III следва да подпомага осигуряването на целенасочена и основана на стратегия помощ за подобряване на положението на ромите в държавите бенефициери.

Изменение    13

Предложение за регламент

Съображение 12 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(12a)  Подкрепа следва да се предоставя и за допълнително укрепване в областта на правата на малцинствата, мултикултурното разбирателство и мирното съжителство.

Изменение    14

Предложение за регламент

Съображение 13

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(13)  Необходимо е бенефициерите, посочени в приложение I, да бъдат по-добре подготвени да се справят с глобалните предизвикателства, като устойчивото развитие и изменението на климата, и да се присъединят към усилията на Съюза за разрешаване на тези проблеми. Като се има предвид значението на действията за справяне с изменението на климата в съответствие с ангажиментите на Съюза за изпълнение на Парижкото споразумение и целите за устойчиво развитие, настоящата програма ще допринесе за интегрирането на действията в областта на изменението на климата в политиките на Съюза и за постигането на общата цел 25% от бюджетните разходи на ЕС да са в подкрепа на целите в областта на климата. Очаква се действията по програмата да допринесат с 16% от общия финансов пакет на програмата за цели, свързани с климата. Съответните действия ще бъдат определени по време на подготовката и изпълнението на програмата и общият принос на настоящата програма следва да бъде част от съответните оценявания и прегледи.

(13)  Необходимо е бенефициерите, посочени в приложение I, да бъдат по-добре подготвени да се справят с глобалните предизвикателства, като бедността, устойчивото развитие и изменението на климата, и да се присъединят към усилията на Съюза за разрешаване на тези проблеми. Като се има предвид значението на действията за справяне с изменението на климата в съответствие с ангажиментите на Съюза за изпълнение на Парижкото споразумение и целите за устойчиво развитие, настоящата програма ще допринесе за интегрирането на действията в областта на изменението на климата в политиките на Съюза и за постигането на общата цел 25% от бюджетните разходи на ЕС да са в подкрепа на целите в областта на климата. Очаква се действията по програмата да допринесат с 16% от общия финансов пакет на програмата за цели, свързани с климата. Съответните действия ще бъдат определени по време на подготовката и изпълнението на програмата и общият принос на настоящата програма следва да бъде част от съответните оценявания и прегледи.

Изменение    15

Предложение за регламент

Съображение 16

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(16)  Комисията и държавите членки следва да гарантират съответствие, съгласуваност и взаимно допълване на предоставяната от тях помощ, по-конкретно чрез провеждането на редовни консултации и чест обмен на информация на различните етапи от цикъла на подпомагането. Освен това следва да се предприемат необходимите стъпки за осигуряване на по-добра координация и взаимно допълване с други донори, включително чрез провеждането на редовни консултации. Ролята на гражданското общество следва да се засили както по отношение на програмите, реализирани от държавните органи, така и когато гражданското общество се явява пряк бенефициер на помощ от Съюза.

(16)  Комисията и държавите членки следва да гарантират съответствие, съгласуваност и взаимно допълване на предоставяната от тях помощ, по-конкретно чрез провеждането на редовни консултации и чест обмен на информация на различните етапи от цикъла на подпомагането. Освен това следва да се предприемат необходимите стъпки за осигуряване на по-добра координация и взаимно допълване с други донори, включително чрез провеждането на редовни консултации. Ролята на гражданското общество, включително организациите за защита на правата на човека на жените, ЛГБТИ лицата и малцинствата, следва да се засили както по отношение на програмите, реализирани от държавните органи, така и когато гражданското общество се явява пряк бенефициер на помощ от Съюза.

Изменение    16

Предложение за регламент