Procedure : 2018/0247(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0174/2019

Indgivne tekster :

A8-0174/2019

Forhandlinger :

PV 26/03/2019 - 20
CRE 26/03/2019 - 20

Afstemninger :

PV 27/03/2019 - 10.5
CRE 27/03/2019 - 10.5
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2019)0299

<Date>{11/03/2019}11.3.2019</Date>
<NoDocSe>A8-0174/2019</NoDocSe>
PDF 580kWORD 215k

<TitreType>BETÆNKNING</TitreType>     <RefProcLect>***I</RefProcLect>

<Titre>om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af et instrument til førtiltrædelsesbistand (IPA III)</Titre>

<DocRef>(COM(2018)0465 – C8-0274/2018 – 2018/0247(COD))</DocRef>


<Commission>{AFCO}Udenrigsudvalget</Commission>

Ordfører: <Depute>Knut Fleckenstein, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra</Depute>

ÆNDRINGSFORSLAG
FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
 BEGRUNDELSE
 UDTALELSE FRA UDVALGET OM INTERNATIONAL HANDEL
 UDTALELSE fra Budgetudvalget
 UDTALELSE fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed
 UDTALELSE fra Regionaludviklingsudvalget
 UDTALELSE fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
 PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG
 ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅB I KORRESPONDERENDE UDVALG

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af et instrument til førtiltrædelsesbistand (IPA III)

(COM(2018)0465 – C8-0274/2018 – 2018/0247(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

 der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2018)0465),

 der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 212, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C8-0274/2018),

 der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

 der henviser til udtalelse af 12. december 2018 fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg[1],

 der henviser til udtalelse af 6. december 2018 fra Regionsudvalget[2],

 der henviser til forretningsordenens artikel 59,

 der henviser til betænkning fra Udenrigsudvalget og udtalelser fra Udvalget om International Handel, Budgetudvalget, Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed, Regionaludviklingsudvalget og Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (A8-0174/2019),

1. vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2. anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen erstatter, i væsentlig grad ændrer eller agter i væsentlig grad at ændre sit forslag;

3. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

 

<RepeatBlock-Amend><Amend>Ændringsforslag  <NumAm>1</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Betragtning 2</Article>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(2) Målene for et instrument til førtiltrædelsesbistand er grundlæggende forskellige fra de generelle mål for Unionens optræden udadtil, eftersom dette instrument har til formål at forberede modtagerne i bilag I til et fremtidigt medlemskab af Unionen og støtte dem i tiltrædelsesprocessen. Det er derfor af afgørende betydning at have et særligt instrument til støtte for udvidelser og samtidig sikre dets komplementaritet med de generelle mål for Unionens optræden udadtil og navnlig med instrumentet for naboskab, udviklingssamarbejde og internationalt samarbejde (NDICI).

(2) Målet med et instrument til førtiltrædelsesbistand er at forberede modtagerne i bilag I på et fremtidigt medlemskab af Unionen og støtte dem i tiltrædelsesprocessen i overensstemmelse med de generelle mål for Unionens optræden udadtil, herunder med hensyn til overholdelse af de grundlæggende rettigheder og principper og beskyttelse og fremme af menneskerettighederne, demokrati og retsstatsprincippet som fastsat i artikel 21 i traktaten om Den Europæiske Union. Selv om den særlige karakter af tiltrædelsesprocessen berettiger eksistensen af et særligt instrument til støtte for udvidelser, bør dette instruments mål og funktion være forenelige med og supplere de generelle mål for Unionens optræden udadtil og navnlig med instrumentet for naboskab, udviklingssamarbejde og internationalt samarbejde (NDICI).

</Amend><Amend>Ændringsforslag  <NumAm>2</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Betragtning 3</Article>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(3) I henhold til artikel 49 i traktaten om Den Europæiske Union kan enhver europæisk stat, som respekterer værdierne respekt for den menneskelige værdighed, frihed, demokrati, ligestilling, retsstaten og respekt for menneskerettighederne, herunder rettigheder for personer tilhørende mindretal, og som forpligter sig til at fremme disse værdier, ansøge om at blive medlem af Unionen. En europæisk stat, som har ansøgt om optagelse i Unionen, kan først blive medlem, når det er bekræftet, at den opfylder de kriterier for medlemskab, der blev fastlagt på Det Europæiske Råds møde i København i juni 1993 ("Københavnskriterierne"), og forudsat at Unionen har kapaciteten til at integrere det nye medlem. Københavnskriterierne vedrører institutionel stabilitet, som garanterer demokrati, retsstaten, menneskerettighederne og respekt for og beskyttelse af mindretal, en fungerende markedsøkonomi og evne til at klare konkurrencepresset og markedskræfterne i Unionen samt evnen til at påtage sig ikke alene rettigheder, men også forpligtelser i henhold til traktaterne, herunder at tilslutte sig målene for en politisk, økonomisk og monetær union.

(3) I henhold til artikel 49 i traktaten om Den Europæiske Union kan enhver europæisk stat, som respekterer værdierne respekt for den menneskelige værdighed, frihed, demokrati, ligestilling, retsstaten og respekt for menneskerettighederne, herunder rettigheder for personer tilhørende mindretal, og som forpligter sig til at fremme disse værdier, ansøge om at blive medlem af Unionen. Disse værdier er medlemsstaternes fælles værdigrundlag i et samfund, hvor pluralisme, ikkeforskelsbehandling, tolerance, retfærdighed, solidaritet og ligestilling mellem kvinder og mænd er fremherskende.

</Amend><Amend>Ændringsforslag  <NumAm>3</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Betragtning 4</Article>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(4) Udvidelsesprocessen bygger på fastlagte kriterier og fair og strenge betingelser. Hver modtager vurderes ud fra sine egne forudsætninger. Vurderingen af de opnåede fremskridt og påvisningen af mangler har til formål at skabe incitamenter og udstikke retningslinjer for modtagerne i bilag I, så de kan gennemføre de nødvendige vidtrækkende reformer. For at udvidelsesperspektivet kan blive til realitet, er det fortsat afgørende, at der foreligger et klart tilsagn om at overholde princippet om "grundprincipperne først15". Hvorvidt der gøres fremskridt hen imod tiltrædelse, afhænger af hver enkelt ansøgers respekt for Unionens værdier og ansøgerens evne til at gennemføre de nødvendige reformer for at tilpasse sine politiske, institutionelle, retlige, administrative og økonomiske systemer til Unionens regler, standarder, politikker og praksis.

(4) Udvidelsesprocessen bygger på fastlagte kriterier og fair og strenge betingelser. Hver modtager vurderes ud fra sine egne forudsætninger. Vurderingen af de opnåede fremskridt og påvisningen af mangler har til formål at skabe incitamenter og udstikke retningslinjer for modtagerne i bilag I, så de kan gennemføre de nødvendige vidtrækkende reformer. For at udvidelsesperspektivet kan blive til realitet, er det fortsat afgørende, at der foreligger et klart tilsagn om at overholde princippet om "grundprincipperne først"15. Gode naboskabsforbindelser og regionalt samarbejde baseret på en definitiv, inklusiv og bindende løsning af bilaterale tvister er væsentlige elementer i udvidelsesprocessen og helt afgørende for sikkerheden og stabiliteten i Unionen som helhed. Hvorvidt der gøres fremskridt hen imod tiltrædelse, afhænger af hver enkelt ansøgers respekt for Unionens værdier og ansøgerens evne til at forpligte sig til samt gennemføre de nødvendige reformer for at tilpasse sine politiske, institutionelle, retlige, sociale, administrative og økonomiske systemer til Unionens regler, standarder, politikker og praksis. Forhandlingsrammen fastsætter de krav, der skal være opfyldt, for at der kan ske fremskridt i tiltrædelsesforhandlingerne, med hvert enkelt kandidatland.

_________________

_________________

15 Tilgangen "grundprincipperne først" forbinder retsstatsprincippet og grundlæggende rettigheder med de to andre vigtige områder af tiltrædelsesprocessen: økonomisk styring – styrket fokus på økonomisk udvikling og forbedring af konkurrenceevnen – og styrkelse af demokratiske institutioner og reformer af den offentlige forvaltning. Hvert af de tre grundlæggende principper er af afgørende betydning for reformprocessen i kandidatlandene og potentielle kandidater og adresserer nogle af borgernes væsentligste bekymringer.

15 Tilgangen "grundprincipperne først" forbinder retsstatsprincippet og grundlæggende rettigheder med de to andre vigtige områder af tiltrædelsesprocessen: økonomisk styring – styrket fokus på økonomisk udvikling og forbedring af konkurrenceevnen – og styrkelse af demokratiske institutioner og reformer af den offentlige forvaltning. Hvert af de tre grundlæggende principper er af afgørende betydning for reformprocessen i kandidatlandene og potentielle kandidater og adresserer nogle af borgernes væsentligste bekymringer.

</Amend><Amend>Ændringsforslag  <NumAm>4</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Betragtning 4 a (ny)</Article>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(4a) Enhver europæisk stat, som har ansøgt om optagelse i Unionen, kan først blive medlem, når det er bekræftet, at den fuldt ud opfylder de kriterier for medlemskab, der blev fastlagt på Det Europæiske Råds møde i København i juni 1993 ("Københavnskriterierne"), og forudsat at Unionen har kapaciteten til at integrere det nye medlem. Københavnskriterierne vedrører institutionel stabilitet, som sikrer demokrati, retsstatsprincippet, menneskerettighederne og respekt for og beskyttelse af mindretal, tilstedeværelse af en velfungerende markedsøkonomi og kapacitet til at klare konkurrencepresset og markedskræfterne i Unionen samt evnen til ikke alene at påberåbe sig rettigheder, men også til at påtage sig forpligtelser i henhold til traktaterne, herunder til at forfølge målene for en politisk, økonomisk og monetær union.

</Amend><Amend>Ændringsforslag  <NumAm>5</NumAm><DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Betragtning 5</Article>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(5) Unionens udvidelsespolitik er en investering i fred, sikkerhed og stabilitet i Europa. Den giver større økonomiske muligheder og handelsmuligheder til gensidig fordel for Unionen og de måske kommende medlemsstater. Udsigten til EU-medlemskab har en meget kraftig forandrende virkning og forankrer positive demokratiske, politiske, økonomiske og samfundsmæssige forandringer.

(5) Udvidelsespolitik er en integreret del af Unionens optræden udadtil, som bidrager til fred, sikkerhed, velstand og stabilitet både inden for og uden for Unionens grænser. Den giver større økonomiske muligheder og handelsmuligheder til gensidig fordel for Unionen og de måske kommende medlemsstater, samtidig med at princippet om progressiv integration, der skal sikre en gnidningsløs overgang for modtagerne, overholdes. Udsigten til EU-medlemskab har en meget kraftig forandrende virkning og forankrer positive demokratiske, politiske, økonomiske og samfundsmæssige forandringer.

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>6</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Betragtning 7</Article>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(7) Der bør også ydes bistand i overensstemmelse med de aftaler, som Unionen har indgået med modtagerne i bilag I. Bistanden bør hovedsageligt fokusere på at bistå modtagerne i bilag I i at styrke de demokratiske institutioner og retsstaten, reformere retsvæsenet og den offentlige forvaltning og fremme respekten for de grundlæggende rettigheder, ligestilling mellem kønnene, tolerance, social inddragelse og ikkediskrimination. Bistanden bør også understøtte de centrale principper og rettigheder, som er defineret i den europæiske søjle for sociale rettigheder17. Bistanden bør fortsat støtte modtagernes bestræbelser på at fremme regionalt, makroregionalt og grænseoverskridende samarbejde samt territorial udvikling, herunder ved at gennemføre Unionens makroregionale strategier. Bistanden bør også styrke den økonomiske og sociale udvikling og den økonomiske styring hos disse modtagere og dermed understøtte en dagorden for intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst, bl.a. via gennemførelsen af politikker på områder som regional udvikling, landbrug og udvikling af landdistrikterne, social- og beskæftigelsesområdet og udvikling af den digitale økonomi og det digitale samfund, hvilket også er i overensstemmelse med flagskibsinitiativet om en digital dagsorden for Vestbalkan.

(7) Der bør også ydes bistand i overensstemmelse med de internationale aftaler, som Unionen har indgået, herunder med modtagerne. Bistanden bør hovedsageligt fokusere på at bistå modtagerne i at styrke de demokratiske institutioner og retsstaten, reformere retsvæsenet og den offentlige forvaltning og fremme respekten for de grundlæggende rettigheder, herunder rettigheder for personer tilhørende mindretal, og ligestilling mellem kønnene, tolerance, social inklusion, respekten for internationale standarder med hensyn til arbejdstagerrettigheder og ikkeforskelsbehandling af sårbare grupper, herunder børn og personer med handicap. Bistanden bør også understøtte modtagernes tilslutning til de centrale principper og rettigheder, som er defineret i den europæiske søjle for sociale rettigheder17, samt til den sociale markedsøkonomi og til konvergens med hensyn til gældende EU-ret på det sociale område. Bistanden bør fortsat støtte modtagernes bestræbelser på at fremme regionalt, makroregionalt og grænseoverskridende samarbejde samt territorial udvikling, herunder ved at gennemføre Unionens makroregionale strategier, med det formål at udvikle gode naboskabsforbindelser og fremme forsoning. Bistanden bør også fremme de sektormæssige regionale samarbejdsstrukturer og styrke den økonomiske og sociale udvikling og den økonomiske styring, fremme økonomisk integration med EU's indre marked, herunder toldsamarbejde, og fremme en åben og fair handel, der understøtter en dagsorden for intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst, bl.a. via gennemførelsen af politikker på områder som regional udvikling, samhørighed og inklusion, landbrug og udvikling af landdistrikterne, social- og beskæftigelsespolitikker og udvikling af den digitale økonomi og det digitale samfund, hvilket også er i overensstemmelse med flagskibsinitiativet om en digital dagsorden for Vestbalkan.

_________________

_________________

17 Den europæiske søjle for sociale rettigheder, der højtideligt blev proklameret af Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen på det sociale topmøde om fair job og vækst i Göteborg den 17. november 2017.

17 Den europæiske søjle for sociale rettigheder, der højtideligt blev proklameret af Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen på det sociale topmøde om fair job og vækst i Göteborg den 17. november 2017.

</Amend><Amend>Ændringsforslag  <NumAm>7</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Betragtning 7 a (ny)</Article>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(7a) Unionen bør under hensyntagen til den foranderlige reformproces i forbindelse med udvidelsesprocessen i kandidatlandene øge sine bestræbelser på at prioritere, hvilke centrale områder der skal støttes med EU-midler, såsom sikkerheds- og institutionsopbygning, og øge sin støtte til kandidatlandene i forbindelse med gennemførelsen af projekter med henblik på at beskytte de pågældende kandidatlande mod ikkeeuropæiske påvirkninger.

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>8</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Betragtning 7 b (ny)</Article>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(7b) Unionens indsats for at støtte reformfremskridt i kandidatlande ved hjælp af IPA-finansiering bør kommunikeres ud til såvel kandidatlande som til medlemsstater på en god måde. Unionen bør med dette for øje øge sin kommunikations- og oplysningsindsats for at sikre synligheden af IPA-finansiering som det primære EU-instrument for fred og stabilitet i udvidelseslandene. 

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>9</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Betragtning 7 c (ny)</Article>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(7c) Vigtigheden af at lette og gennemføre budgettet med henblik på institutionsopbygning anerkendes, idet det også vil bidrage til at foregribe eventuelle sikkerhedsproblemer og forhindre eventuelle fremtidige ulovlige migrationsstrømme mod medlemsstaterne.

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>10</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Betragtning 9</Article>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(9) Øget strategisk og operationelt samarbejde om sikkerhed mellem Unionen og modtagerne i bilag I er afgørende for effektiv håndtering af sikkerheds- og terrortrusler.

(9) Øget strategisk og operationelt samarbejde mellem Unionen og modtagerne i bilag I om reformering af sikkerheds- og forsvarssektoren er af helt afgørende betydning for en effektiv håndtering af organiseret kriminalitet og af sikkerheds- og terrortrusler.

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>11</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Betragtning 9 a (ny)</Article>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(9a)  Tiltag under det instrument, der oprettes ved denne forordning, bør også bidrage til at bistå modtagerne med den gradvise tilpasning til den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik (FUSP) og med gennemførelsen af restriktive foranstaltninger og Unionens mere overordnede eksterne politikker i internationale institutioner og multilaterale fora. Kommissionen bør tilskynde modtagerne til at opretholde en regel- og værdibaseret verdensorden og til at samarbejde om fremme af multilateralisme og yderligere styrkelse af det internationale handelssystem, herunder WTO-reformer.

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>12</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Betragtning 10</Article>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(10) Det er meget vigtigt at intensivere samarbejdet om migration, herunder grænseforvaltning, sikring af adgang til international beskyttelse, deling af relevante oplysninger, øgede udviklingsmæssige fordele ved migration, lettelse af lovlig migration og arbejdsmigration, styrkelse af grænsekontrollen og vores bestræbelser på at bekæmpe irregulær migration, menneskehandel og smugling af migranter.

(10) Samarbejde om migration, herunder i forbindelse med grænseforvaltning og grænsekontrol, sikring af adgang til international beskyttelse, deling af relevante oplysninger, styrkelse af de udviklingsmæssige fordele ved migration, lettelse af lovlig migration og arbejdsmigration, styrkelse af grænsekontrollen og bestræbelser på at forebygge og modvirke irregulær migration og tvangsfordrivelse, samt bekæmpelse af menneskehandel og smugling af migranter er vigtige aspekter af samarbejdet mellem Unionen og modtagerne.

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>13</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Betragtning 11</Article>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(11) Styrkelse af retsstatsprincippet, bl.a. gennem bekæmpelse af korruption og organiseret kriminalitet samt via god regeringsførelse, herunder reform af den offentlige forvaltning, er stadig de vigtigste udfordringer for de fleste af modtagerne i bilag I og væsentlige faktorer for, at modtagere kan komme tættere på Unionen og senere fuldt ud kan påtage sig de forpligtelser, der følger af et EU-medlemsskab. I betragtning af den langsigtede karakter af reformerne på disse områder og behovet for at skabe resultater over tid bør den finansielle bistand i henhold til denne forordning så tidligt som muligt adressere de krav, der stilles til modtagerne i bilag I.

(11) Styrkelse af retsstatsprincippet, herunder sikring af retsvæsenets uafhængighed, bekæmpelse af korruption, hvidvask og organiseret kriminalitet samt god regeringsførelse, herunder reform af den offentlige forvaltning, støtte til menneskerettighedsforkæmpere, fortsat tilpasning til gennemsigtighedsbestemmelserne, offentlige udbud, konkurrence, statsstøtte, intellektuel ejendomsret og investeringer i udlandet er fortsat de vigtigste udfordringer for, at modtagere kan komme tættere på Unionen og forberede sig på fuldt ud at påtage sig de forpligtelser, der følger af et EU-medlemskab. I betragtning af den langsigtede karakter af reformerne på disse områder og behovet for at skabe resultater over tid bør den finansielle bistand i henhold til denne forordning programmeres til så tidligt som muligt at adressere disse spørgsmål.

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>14</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Betragtning 12</Article>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(12) I overensstemmelse med princippet om deltagelsesdemokrati bør Kommissionen fremme den parlamentariske kontrol hos hver af modtagerne i bilag I.

(12) Den parlamentariske dimension er fortsat af grundlæggende betydning i tiltrædelsesprocessen. I overensstemmelse med princippet om deltagelsesdemokrati bør Kommissionen derfor fremme den parlamentariske kapacitet og den parlamentariske kontrol, de demokratiske procedurer og en retfærdig repræsentation hos hver af modtagerne.

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>15</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Betragtning 13</Article>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(13) Modtagerne i bilag I skal være bedre forberedt til at håndtere globale udfordringer som f.eks. bæredygtig udvikling og klimaændringer og tilpasse sig Unionens indsats for at håndtere disse spørgsmål. Henset til betydningen af at tage hånd om klimaændringerne i overensstemmelse med Unionens forpligtelser til at gennemføre Parisaftalen og målene for bæredygtig udvikling bør programmet bidrage til at integrere klimaindsatsen i Unionens politikker og til at nå det overordnede mål om, at 25 % af udgifterne i EU-budgettet skal understøtte klimamålsætninger. Tiltag under dette program forventes at bidrage med 16 % af programmets samlede finansieringsramme til klimamålsætningerne. Relevante tiltag identificeres under programmets udarbejdelse og gennemførelse, og programmets samlede bidrag bør indgå i de relevante evalueringer og gennemgange.

(13) Modtagerne skal være bedre forberedt til at håndtere globale udfordringer som f.eks. bæredygtig udvikling og klimaændringer og tilpasse sig Unionens indsats for at håndtere disse spørgsmål. Henset til betydningen af at tage hånd om klimaændringerne i overensstemmelse med Unionens forpligtelser til at gennemføre Parisaftalen og målene for bæredygtig udvikling bør programmet bidrage til at integrere klimaindsatsen i Unionens politikker og til at nå det overordnede mål om, at 25 % af udgifterne i EU-budgettet skal understøtte klimamålsætninger. Tiltag under dette program bør sigte mod at bidrage med mindst 16 % af programmets samlede finansieringsramme til klimamålsætningerne og stræbe efter at nå målet om, at klimarelaterede udgifter når op på 30 % af FFR-udgifterne senest i 2027. Der bør gives prioritet til miljøprojekter, der vedrører håndteringen af grænseoverskridende forurening. Relevante tiltag identificeres under programmets udarbejdelse og gennemførelse, og programmets samlede bidrag bør indgå i de relevante evalueringer og gennemgange.

</Amend><Amend>Ændringsforslag  <NumAm>16</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Betragtning 16</Article>

 

 

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(16) Kommissionen og medlemsstaterne bør sikre overensstemmelse, sammenhæng og komplementaritet i forbindelse med deres bistand, navnlig gennem regelmæssige konsultationer og hyppig udveksling af oplysninger i de forskellige faser af bistandsforløbet. Derudover bør de nødvendige skridt tages for at sikre bedre koordinering og komplementaritet, herunder gennem regelmæssige konsultationer med andre donorer. Civilsamfundets rolle bør styrkes både i de programmer, der gennemføres via offentlige organer, og i de programmer, som er direkte modtagere af Unionens bistand.

(16) Kommissionen og medlemsstaterne bør sikre overensstemmelse, sammenhæng, konsekvens og komplementaritet i deres eksterne finansieringsbistand, navnlig gennem regelmæssige konsultationer og hyppig udveksling af oplysninger i de forskellige faser af bistandsforløbet. Derudover bør de nødvendige skridt tages for at sikre bedre koordinering og komplementaritet, herunder gennem regelmæssige konsultationer med andre donorer. Forskellige uafhængige civilsamfundsorganisationer og forskellige typer og niveauer af lokale myndigheder bør spille en meningsfuld rolle i processen. I overensstemmelse med princippet om inkluderende partnerskaber bør civilsamfundsorganisationer deltage i både udformningen, gennemførelsen, overvågningen og evalueringen af de programmer, der gennemføres via offentlige organer, og være direkte modtagere af Unionens bistand.

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>17</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Betragtning 17</Article>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(17) Prioriteterne for indsatsen med henblik på at nå målene inden for de relevante politikområder, der vil blive støttet i henhold til denne forordning, bør fastsættes i en programmeringsramme, der udarbejdes af Kommissionen i partnerskab med modtagerne i bilag I for den periode, som Unionens flerårige finansielle ramme for perioden 2021-2027 dækker, på grundlag af udvidelsesdagsorden og modtagernes særlige behov i overensstemmelse med de overordnede og specifikke mål, der er fastsat i denne forordning, og under behørig hensyntagen til de relevante nationale strategier. I programmeringsrammen bør det også fastlægges, hvilke områder der skal støttes, med angivelse af en vejledende tildeling pr. støtteområde, herunder et overslag over de klimarelaterede udgifter.

(17) Der bør fastsættes specifikke og målbare mål for hver enkelt modtager inden for de relevante politikområder fulgt op af prioriteter for indsatsen for at nå disse mål i en programmeringsramme, der udarbejdes af Kommissionen ved delegerede retsakter. Programmeringsrammen bør fastsættes i partnerskab med modtagerne på grundlag af udvidelsesdagsordenen og modtagernes særlige behov i overensstemmelse med de i denne forordning fastsatte overordnede og specifikke mål og principperne for EU's optræden udadtil samt under behørig hensyntagen til de relevante nationale strategier og til Europa-Parlamentets beslutninger. Det pågældende partnerskab bør, hvor det er relevant, omfatte kompetente myndigheder samt civilsamfundsorganisationer. Kommissionen bør tilskynde til samarbejde mellem de relevante interessenter samt til donorkoordination. Programmeringsrammen bør gennemgås efter midtvejsrevisionen af den flerårige finansielle ramme for 2021-2027. I programmeringsrammen bør det også fastlægges, hvilke områder der skal støttes, med angivelse af en vejledende tildeling pr. støtteområde, herunder et overslag over de klimarelaterede udgifter.

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>18</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Betragtning 18</Article>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(18) Det er i Unionens interesse at bistå modtagerne i bilag I i deres reformbestræbelser med henblik på medlemskab af Unionen. Bistanden bør forvaltes med kraftigt fokus på resultater og med incitamenter for dem, der viser, at de er engageret i reformer gennem effektiv gennemførelse af førtiltrædelsesbistanden og fremskridt hen imod at opfylde kriterierne for medlemskab.

(18) Det er i Unionens og modtagernes fælles interesse at bistå modtagerne i deres bestræbelser på at reformere deres retssystemer og deres politiske og økonomiske systemer med henblik på medlemskab af Unionen. Bistanden bør forvaltes i overensstemmelse med en resultatbaseret tilgang og med væsentlige incitamenter til en mere effektiv og produktiv anvendelse af midler til dem, der viser, at de er engageret i reformer gennem effektiv gennemførelse af førtiltrædelsesbistanden og fremskridt hen imod at opfylde kriterierne for medlemskab. Bistanden bør tildeles i overensstemmelse med princippet om en "retfærdig fordeling" og med klare konsekvenser, såfremt respekten for den menneskelige værdighed, frihed, demokrati, ligestilling, retsstatsprincippet og menneskerettigheder forværres i alvorlig grad, eller der slet ikke udvises fremskridt i forbindelse hermed.

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>19</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Betragtning 18 a (ny)</Article>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(18a) Kommissionen bør etablere klare overvågnings- og evalueringsmekanismer for at sikre, at målene og foranstaltningerne over for de forskellige modtagere fortsat er relevante og gennemførlige, og for løbende at måle fremskridtene. Med henblik herpå bør hvert mål ledsages af én eller flere resultatindikatorer, der skal vurdere modtagernes vedtagelse af reformer og den konkrete gennemførelse heraf.

</Amend><Amend>Ændringsforslag  <NumAm>20</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Betragtning 19</Article>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(19) Overgangen fra Kommissionens direkte forvaltning af førtiltrædelsesmidler til indirekte forvaltning foretaget af modtagerne i bilag I bør ske gradvis og under hensyntagen til den respektive kapacitet hos disse modtagere. Ved tildelingen af bistand bør der fortsat gøres brug af de strukturer og instrumenter, som har bevist deres værdi i forbindelse med førtiltrædelsesprocessen.

(19) Overgangen fra Kommissionens direkte forvaltning af førtiltrædelsesmidler til indirekte forvaltning foretaget af modtagerne bør ske gradvis og under hensyntagen til den respektive kapacitet hos disse modtagere. Denne overgang bør omstødes eller suspenderes inden for specifikke politik- eller programområder i tilfælde, hvor modtagerne undlader at opfylde relevante forpligtelser eller ikke forvalter EU-midler i overensstemmelse med de fastsatte regler, principper og mål. En sådan afgørelse bør tage behørigt hensyn til eventuelle negative økonomiske og sociale konsekvenser. Ved tildelingen af bistand bør der fortsat gøres brug af de strukturer og instrumenter, som har bevist deres værdi i forbindelse med førtiltrædelsesprocessen.

</Amend><Amend>Ændringsforslag  <NumAm>21</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Betragtning 20</Article>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(20) Unionen bør tilstræbe den mest effektive anvendelse af de ressourcer, der er til rådighed, for at optimere virkningen af sine foranstaltninger udadtil. Dette bør ske ved hjælp af sammenhæng og komplementaritet blandt Unionens eksterne finansieringsinstrumenter samt skabelse af synergier med andre EU-politikker og -programmer. Dette indebærer sammenhæng og overensstemmelse med makroøkonomisk bistand, når det er relevant.

(20) Unionen bør tilstræbe den mest effektive anvendelse af de ressourcer, der er til rådighed, for at optimere virkningen af sine foranstaltninger udadtil. For at undgå overlapning med andre eksisterende eksterne finansieringsinstrumenter bør dette ske ved hjælp af sammenhæng og komplementaritet blandt Unionens eksterne finansieringsinstrumenter samt skabelse af synergier med andre EU-politikker og -programmer. Dette indebærer sammenhæng og overensstemmelse med makroøkonomisk bistand, når det er relevant.

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>22</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Betragtning 21 a (ny)</Article>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(21a) Med forbehold af budgetproceduren og bestemmelserne om suspension af støtte, som er fastsat i internationale aftaler med modtagere, bør beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter delegeres til Kommissionen i overensstemmelse med artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde for så vidt angår ændring af bilag I til denne forordning med henblik på at suspendere eller delvis suspendere Unionens bistand. Denne beføjelse bør anvendes i sager, hvor der konsekvent udvises tilbageskridt med hensyn til et eller flere af Københavnskriterierne, eller hvor en modtager ikke overholder princippet om demokrati, retsstatsprincippet, menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder eller tilsidesætter forpligtelserne i de relevante aftaler, der er indgået med Unionen. Hvis Kommissionen finder, at begrundelsen for, at bistanden er suspenderet, ikke længere er gældende, bør den have beføjelse til at vedtage delegerede retsakter for at ændre bilag I med henblik på at genindføre EU-bistanden.

</Amend><Amend>Ændringsforslag  <NumAm>23</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Betragtning 24</Article>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(24) Finansieringsformerne og gennemførelsesmetoderne i henhold til denne forordning bør vælges ud fra den mulighed, som de giver for at nå de specifikke mål med foranstaltningerne og levere resultater, bl.a. under hensyn til kontrolomkostningerne, den administrative byrde og den forventede risiko for manglende overholdelse. Dette bør omfatte overvejelser om anvendelse af faste beløb, faste takster og enhedsomkostninger samt finansiering, der ikke er knyttet til omkostningerne, som omhandlet i finansforordningens artikel 125, stk. 1.

(Vedrører ikke den danske tekst)

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>24</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Betragtning 25</Article>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(25) Unionen bør fortsætte med at anvende fælles regler for gennemførelsen af foranstaltninger udadtil. Der er fastsat regler og procedurer for gennemførelse af instrumenterne til finansiering af Unionens optræden udadtil i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. [NDICI]. Yderligere, mere detaljerede bestemmelser bør fastlægges med henblik på håndtering af de konkrete situationer, navnlig i forbindelse med grænseoverskridende samarbejde og politikområdet landbrug og udvikling af landdistrikter.

(25) Unionen bør fortsætte med at anvende fælles regler for gennemførelsen af foranstaltninger udadtil. Reglerne og procedurerne for anvendelse af instrumenterne til finansiering af Unionens optræden udadtil er fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. [NDICI]. Yderligere, mere detaljerede bestemmelser bør fastlægges med henblik på håndtering af de konkrete situationer, navnlig i forbindelse med grænseoverskridende samarbejde og politikområdet landbrug og udvikling af landdistrikter.

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>25</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Betragtning 26</Article>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(26) Foranstaltninger udadtil gennemføres ofte i et meget usikkert miljø, der kræver løbende og hurtig tilpasning til de nye behov, der opstår hos Unionens partnere, og til globale udfordringer som f.eks. menneskerettigheder, demokrati, god regeringsførelse, sikkerhed, stabilitet, klimaændringer, miljø og irregulær migration og de underliggende årsager hertil. Hvis princippet om forudsigelighed skal forenes med behovet for at kunne reagere hurtigt, er det derfor nødvendigt at tilpasse den finansielle gennemførelse af programmerne. For at øge Unionens evne til reagere på uforudsete behov og under overholdelse af princippet om, at Unionens budget fastlægges årligt, bør der i denne forordning være mulighed for at udnytte den fleksibilitet, som finansforordningen allerede giver i forbindelse med andre politikker i form af fremførsler og genforpligtelser af tildelte midler, således at der sikres en effektiv brug af Unionens midler både for Unionens borgere og modtagerne i bilag I, og EU-midlerne til Unionens foranstaltninger udadtil derved maksimeres.

(26) Foranstaltninger udadtil gennemføres ofte i et meget usikkert miljø, der kræver løbende og hurtig tilpasning til de nye behov, der opstår hos Unionens partnere, og til globale udfordringer som f.eks. menneskerettigheder, demokrati, god regeringsførelse, sikkerhed, forsvar og stabilitet, klimaændringer og miljø, økonomisk protektionisme, irregulær migration samt tvangsfordrivelser og de underliggende årsager hertil. Hvis princippet om forudsigelighed skal forenes med behovet for at kunne reagere hurtigt, er det derfor nødvendigt at tilpasse den finansielle gennemførelse af programmerne. For at øge Unionens evne til reagere på uforudsete behov og under overholdelse af princippet om, at Unionens budget fastlægges årligt, bør der i denne forordning være mulighed for at udnytte den fleksibilitet, som finansforordningen allerede giver i forbindelse med andre politikker i form af fremførsler og genforpligtelser af tildelte midler, samtidig med at de mål og målsætninger, der er fastsat i denne forordning, overholdes, således at der sikres en effektiv brug af Unionens midler både for Unionens borgere og modtagerne i bilag I, og EU-midlerne til Unionens foranstaltninger udadtil derved maksimeres. Der bør tillades yderligere former for fleksibilitet, f.eks. omfordeling mellem prioriteter, opdeling af projekter i faser og overkontrahering.

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>26</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Betragtning 29 a (ny)</Article>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(29a) Grænseoverskridende samarbejdsprogrammer er de mest synlige programmer under instrumentet til førtiltrædelsesbistand, og samtidig er de velkendte for borgerne. Derfor ville grænseoverskridende samarbejdsprogrammer i væsentlig grad kunne forbedre synligheden af EU-finansierede projekter i kandidatlandene.

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>27</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Betragtning 31 a (ny)</Article>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(31a) Alle tildelinger af midler i henhold til denne forordning bør gennemføres på en gennemsigtig, effektiv, ansvarlig, afpolitiseret og ikkediskriminerende måde, herunder ved hjælp af en ligelig fordeling, der afspejler regionernes og kommunernes behov. Kommissionen, Kommissionens næstformand/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik ("NF/HR") og navnlig EU-delegationerne bør nøje overvåge, at disse kriterier opfyldes, og at principperne om gennemsigtighed, ansvarlighed og ikkeforskelsbehandling overholdes i forbindelse med tildelingen af midler.

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>28</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Betragtning 31 b (ny)</Article>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(31b) Kommissionen, NF/HR og navnlig EU-delegationerne og modtagerne bør fremme synligheden af EU's førtiltrædelsesbistand med henblik på at formidle merværdien af Unionens støtte. Modtagerne af EU-midler bør anerkende oprindelsen af Unionens finansiering og på passende vis sikre synligheden af disse midler. IPA bør bidrage til at finansiere kommunikationsaktiviteter, der skal bidrage til at øge kendskabet til resultaterne af Unionens bistand blandt flere målgrupper i modtagerlandene.

</Amend><Amend>Ændringsforslag  <NumAm>29</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Betragtning 33</Article>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(33) Kommissionen bør tillægges gennemførelsesbeføjelser med henblik på at sikre ensartede betingelser for anvendelsen af denne forordning, navnlig med hensyn til særlige betingelser og strukturer i forbindelse med indirekte forvaltning med modtagerne i bilag I og med hensyn til gennemførelsen af støtte til udvikling af landdistrikterne. Disse beføjelser bør udøves i overensstemmelse med [Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011]25. Når der fastlægges ensartede betingelser for gennemførelse af denne forordning, bør der tages hensyn til de erfaringer, der tidligere er gjort med forvaltningen og gennemførelsen af førtiltrædelsesbistand. Disse ensartede betingelser bør ændres, hvis udviklingen kræver det.

udgår

_________________

 

25 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. februar 2011 om de generelle regler og principper for, hvordan medlemsstaterne skal kontrollere Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelser (EUT L 55 af 28.2.2011, s. 13).

 

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>30</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Betragtning 34</Article>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(34) Det udvalg, der nedsættes i henhold til denne forordning, bør have kompetence, når det gælder retsakter og forpligtelser i henhold til forordning (EF) nr. 1085/200626 og forordning (EU) nr. 231/2014 samt gennemførelsen af artikel 3 i Rådets forordning (EF) nr. 389/200627.

udgår

_________________

 

26 Rådets forordning (EF) nr. 1085/2006 af 17. juli 2006 om oprettelse af et instrument til førtiltrædelsesbistand (Ipa) (EUT L 210 af 31.7.2006, s. 82).

 

27 Rådets forordning (EF) nr. 389/2006 af 27. februar 2006 om oprettelse af et instrument for økonomisk støtte til fremme af den økonomiske udvikling af det tyrkisk-cypriotiske samfund og om ændring af forordning (EF) nr. 2667/2000 om Det Europæiske Genopbygningsagentur (EUT L 65 af 7.3.2006, s. 5).

 

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>31</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Betragtning 34 a (ny)</Article>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(34a) Europa-Parlamentet bør være fuldt ud involveret i instrumenternes udformnings-, programmerings-, overvågnings- og evalueringsfaser med henblik på at garantere politisk og demokratisk kontrol samt ansvarlighed for Unionens midler i relation til Unionens optræden udadtil. Der bør etableres en styrket dialog mellem institutionerne med henblik på at sikre, at Europa-Parlamentet er i stand til at udøve politisk kontrol på en systematisk og problemfri måde i forbindelse med anvendelsen af denne forordning, således at både effektiviteten og legitimiteten øges.

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>32</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Artikel 2 – stk. 1 – nr. 1 a (nyt)</Article>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a. "princippet om en retfærdig fordeling af bistand": supplement til den resultatbaserede tilgang med en korrigerende fordelingsmekanisme i tilfælde, hvor den bistand, der ydes til modtageren, ellers ville være uforholdsmæssigt lav eller høj i forhold til de andre modtagere, under hensyntagen til den berørte befolknings behov og de relative reformfremskridt i relation til indledningen af tiltrædelsesforhandlinger eller fremskridt i tiltrædelsesforhandlingerne

</Amend><Amend>Ændringsforslag  <NumAm>33</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Artikel 3 – stk. 1</Article>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. IPA III har til formål at støtte de i bilag I anførte modtageres bestræbelser på at vedtage og gennemføre de politiske, institutionelle, retlige, administrative, sociale og økonomiske reformer, som disse modtagere skal gennemføre for at overholde Unionens værdier og gradvis tilpasse sig Unionens regler, standarder, politikker og praksis med henblik på EU-medlemskab, hvilket bidrager til deres stabilitet, sikkerhed og velstand.

1. IPA III har til formål at støtte de anførte modtageres bestræbelser på at vedtage og gennemføre de politiske, institutionelle, retlige, administrative, sociale og økonomiske reformer, som disse modtagere skal gennemføre for at overholde Unionens værdier og gældende lovgivning og gradvis tilpasse sig Unionens regler, standarder, politikker og praksis med henblik på EU-medlemskab, hvilket bidrager til fred, stabilitet, sikkerhed og velstand samt til Unionens strategiske interesser.

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>34</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Artikel 3 – stk. 2 – litra a</Article>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a) at styrke retsstatsprincippet, demokrati, respekt for menneskerettigheder, grundlæggende rettigheder og folkeretten, civilsamfundet og sikkerhed samt forbedre migrationsstyringen, herunder grænseforvaltning

a) at styrke retsstatsprincippet, demokrati, respekt for menneskerettigheder, herunder mindretals og børns rettigheder, ligestilling mellem kønnene, grundlæggende rettigheder og folkeretten, civilsamfundet, akademisk frihed, fred og sikkerhed, respekt for kulturel mangfoldighed, ikkeforskelsbehandling og tolerance

</Amend><Amend>Ændringsforslag  <NumAm>35</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Artikel 3 – stk. 2 – litra a a (nyt)</Article>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

aa) at håndtere tvangsfordrivelser og irregulær migration og sikre, at migrationen foregår på en sikker, velordnet og regelmæssig måde, samt at beskytte adgangen til international beskyttelse

</Amend><Amend>Ændringsforslag  <NumAm>36</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Artikel 3 – stk. 2 – litra b</Article>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b) at styrke den offentlige forvaltnings effektivitet og støtte strukturelle reformer og god regeringsførelse på alle niveauer

b) at styrke den offentlige forvaltnings effektivitet og støtte gennemsigtighed, strukturelle reformer, retsvæsenets uafhængighed, bekæmpe korruption, styrke god regeringsførelse på alle niveauer, herunder på områderne offentlige udbud, statsstøtte, konkurrence, investeringer i udlandet og intellektuel ejendomsret

</Amend><Amend>Ændringsforslag  <NumAm>37</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Artikel 3 – stk. 2 – litra c</Article>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c) at sørge for udformning af regler, standarder, politikker og praksis i overensstemmelse med Unionens hos modtagerne i bilag I og styrke forsoning, gode naboskabsforbindelser, mellemfolkelige kontakter og kommunikation

c) at udforme modtagernes regler, standarder, politikker og praksis med henblik på at bringe dem på linje med Unionens, herunder med hensyn til FUSP, styrke den regelbaserede multilaterale internationale orden og underbygge intern og ekstern forsoning og gode naboskabsforbindelser samt fredsskabelse og konfliktforebyggelse, herunder gennem tillidsskabelse og mægling, inkluderende og integreret uddannelse, mellemfolkelige kontakter, mediefrihed og kommunikation

</Amend><Amend>Ændringsforslag  <NumAm>38</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Artikel 3 – stk. 2 – litra d</Article>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d) at styrke den økonomiske og sociale udvikling, bl.a. gennem øget konnektivitet og regional udvikling, udvikling af landbrug og landdistrikter og sociale og beskæftigelsesmæssige politikker, styrke miljøbeskyttelsen, øge modstandsdygtigheden over for klimaændringer, fremskynde overgangen til en kulstoffattig økonomi og udvikle den digitale økonomi og det digitale samfund

d) at styrke den økonomiske, sociale og territoriale udvikling og samhørighed, herunder gennem øget konnektivitet og regional udvikling, landbrug, udvikling af landdistrikter, social- og beskæftigelsespolitikker, nedbringelse af fattigdom og regionale ubalancer, fremme af social beskyttelse og inklusion ved at styrke de statslige regionale samarbejdsstrukturer, små og mellemstore virksomheder (SMV'er), kapaciteten i lokalsamfundsbaserede initiativer, støtte investeringer i landdistrikter og forbedre erhvervs- og investeringsklimaet

</Amend><Amend>Ændringsforslag  <NumAm>39</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Artikel 3 – stk. 2 – litra d a (nyt)</Article>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

da)  at styrke miljøbeskyttelsen, øge modstandsdygtigheden over for klimaændringer, fremskynde overgangen til en lavemissionsøkonomi og udvikle den digitale økonomi og det digitale samfund og derved skabe jobmuligheder, navnlig for de unge

</Amend><Amend>Ændringsforslag  <NumAm>40</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Artikel 3 – stk. 2 – litra e</Article>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

e) at støtte det territoriale og grænseoverskridende samarbejde.

e) at støtte det territoriale og grænseoverskridende samarbejde, herunder på tværs af søgrænser, og fremme handelsmæssige og økonomiske forbindelser ved fuldt ud at gennemføre eksisterende aftaler med Unionen og reducere regionale ubalancer.

</Amend><Amend>Ændringsforslag  <NumAm>41</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Artikel 4 – stk. 1</Article>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Finansieringsrammen for gennemførelsen af IPA III for perioden 2021-2027 er på 14 500 000 000 EUR i løbende priser.

1. Finansieringsrammen for gennemførelsen af IPA III for perioden 2021-2027 er på 13 009 976 000 EUR i 2018-priser (14 663 401 000 EUR i løbende priser).

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>42</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Artikel 4 – stk. 2</Article>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Det beløb, der er omhandlet i stk. 1, kan anvendes til teknisk og administrativ bistand i forbindelse med programmets gennemførelse, eksempelvis forberedelses-, overvågnings-, kontrol-, revisions- og evalueringsaktiviteter, herunder institutionelle IT-systemer og andre aktiviteter vedrørende forberedelsen af det efterfølgende program for førtiltrædelsesbistand i overensstemmelse med artikel 20 i [NDICI-forordningen].

2. En fastsat procentdel af det beløb, der er omhandlet i stk. 1, skal anvendes til teknisk og administrativ bistand i forbindelse med programmets gennemførelse, som også skal omfatte forberedelses-, overvågnings-, kontrol-, revisions- og evalueringsaktiviteter, støtte til øget institutionel kapacitet og opbygning af administrativ kapacitet, herunder institutionelle IT-systemer og alle andre aktiviteter vedrørende forberedelsen af det efterfølgende program for førtiltrædelsesbistand.

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>43</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Artikel 5 – stk. 1</Article>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Der skal i forbindelse med denne forordning sikres overensstemmelse, synergi og komplementaritet med andre områder af Unionens optræden udadtil og andre relevante EU-politikker og EU-programmer samt udviklingsvenlig politikkohærens.

1. Der skal i forbindelse med anvendelsen af denne forordning sikres overensstemmelse, synergi og komplementaritet med andre områder af Unionens optræden udadtil og andre relevante EU-politikker og EU-programmer samt udviklingsvenlig politikkohærens.

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>44</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Artikel 5 – stk. 2</Article>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. [NDICI-forordningen] finder anvendelse på aktiviteter, der gennemføres i henhold til nærværende forordning, når der henvises dertil i nærværende forordning.

2. Forordning (EU) .../... [NDICI-forordningen] finder anvendelse på aktiviteter, der gennemføres i henhold til nærværende forordning, når der henvises dertil i nærværende forordning.

</Amend><Amend>Ændringsforslag  <NumAm>45</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Artikel 5 – stk. 4</Article>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4. Bistand under IPA III kan ydes til den type foranstaltninger, der er fastsat under Den Europæiske Fond for Regionaludvikling og Samhørighedsfonden30, Den Europæiske Socialfond Plus31 og Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne32.

4. Bistand under IPA III kan ydes til den type foranstaltninger, der er fastsat under Den Europæiske Fond for Regionaludvikling og Samhørighedsfonden30, Den Europæiske Socialfond Plus31, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne32 og Fonden for Retfærdighed, Rettigheder og Værdier på nationalt plan samt i en grænseoverskridende, tværnational, interregional eller makroregional kontekst.

__________________

__________________

30 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Den Europæiske Fond for Regionaludvikling og Samhørighedsfonden, COM(2018) 372 final.

30 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Den Europæiske Fond for Regionaludvikling og Samhørighedsfonden, COM(2018)0372.

31 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Den Europæiske Socialfond Plus (ESF+), COM(2018) 382 final.

31 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Den Europæiske Socialfond Plus (ESF+), COM(2018)0382.

32 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om regler for støtte til strategiske planer, der udarbejdes af medlemsstaterne under den fælles landbrugspolitik og finansieres gennem Den Europæiske Garantifond for Landbruget (EGFL) og Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL), og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1305/2013 og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1307/2013, COM(2018) 392 final.

32 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om regler for støtte til strategiske planer, der udarbejdes af medlemsstaterne under den fælles landbrugspolitik og finansieres gennem Den Europæiske Garantifond for Landbruget (EGFL) og Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL), og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1305/2013 og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1307/2013, COM(2018)0392.

</Amend>

 

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>46</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Artikel 5 – stk. 4 a (nyt)</Article>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

4a. Kommissionen afsætter en procentdel af IPA III-midlerne til at forberede modtagerne i bilag I på deltagelsen i de europæiske struktur- og investeringsfonde (ESI-fondene), navnlig Den Europæiske Socialfond (ESF).

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>47</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Artikel 5 – stk. 5</Article>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5. [EFRU]32 bidrager til programmer eller foranstaltninger, der er fastsat for grænseoverskridende samarbejde mellem modtagerne i bilag I og medlemsstaterne. Disse programmer og foranstaltninger vedtages af Kommissionen i overensstemmelse med artikel 16. Bidraget fra IPA-CBC fastsættes i henhold til artikel 10, stk. 3, i [ETS-forordningen]. Grænseoverskridende IPA-programmer skal forvaltes i overensstemmelse med [ETS-forordningen].

5. [EFRU]3 bidrager til programmer eller foranstaltninger, der er fastsat for grænseoverskridende samarbejde mellem modtagerne og én eller flere medlemsstater. Disse programmer og foranstaltninger vedtages af Kommissionen i overensstemmelse med artikel 16. Bidraget fra IPA-CBC fastsættes i henhold til artikel 10, stk. 3, i [ETS-forordningen] med en maksimumstærskel for et IPA III-bidrag på 85 %. Grænseoverskridende IPA-programmer skal forvaltes i overensstemmelse med [ETS-forordningen].

________________________

_____________________

32 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Den Europæiske Fond for Regionaludvikling og Samhørighedsfonden, COM(2018) 372 final.

32 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Den Europæiske Fond for Regionaludvikling og Samhørighedsfonden, COM(2018)0372.

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>48</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Artikel 5 – stk. 8</Article>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

8. I behørigt begrundede tilfælde og for at sikre sammenhæng og effektivitet i EU-finansieringen eller for at fremme regionalt samarbejde kan Kommissionen beslutte at udvide adgangen til handlingsprogrammer og foranstaltninger som omhandlet i artikel 8, stk. 1, til lande, territorier og regioner, som ikke opført i bilag I, såfremt det program eller den foranstaltning, der skal gennemføres, har global, regional eller grænseoverskridende karakter.

8. I behørigt begrundede tilfælde og for at sikre sammenhæng og effektivitet i EU-finansieringen eller for at fremme regionalt samarbejde kan Kommissionen beslutte at udvide adgangen til handlingsprogrammer og foranstaltninger som omhandlet i artikel 8, stk. 1, til lande, territorier og regioner, som ikke opført i bilag I, såfremt det program eller den foranstaltning, der skal anvendes, har global, regional eller grænseoverskridende karakter.

</Amend> 

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>49</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Artikel 6 – stk. 1</Article>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. De rammer for udvidelsespolitikken, der er fastlagt af Det Europæiske Råd og Rådet, de retligt bindende aftaler med modtagerne i bilag I og de relevante beslutninger fra Europa-Parlamentet, Kommissionens meddelelser eller fælles meddelelser fra Kommissionen og Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik udgør den overordnede politiske ramme for gennemførelsen af denne forordning. Kommissionen sikrer sammenhæng mellem bistanden og rammerne for udvidelsespolitikken.

1. De rammer for udvidelsespolitikken, der er fastlagt af Det Europæiske Råd og Rådet, de retligt bindende aftaler med modtagerne og de relevante beslutninger fra Europa-Parlamentet, Kommissionens meddelelser eller fælles meddelelser fra Kommissionen og Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik udgør den omfattende politiske ramme for anvendelsen af denne forordning. Kommissionen sikrer sammenhæng mellem bistanden og de overordnede rammer for udvidelsespolitikken.

 

NF/HR og Kommissionen sikrer samordning af Unionens optræden udadtil og udvidelsespolitikken inden for rammerne af de politiske mål, der er fastsat i artikel 3.

 

Kommissionen samordner programmeringen i henhold til denne forordning med passende inddragelse af EU-Udenrigstjenesten.

 

Rammerne for udvidelsespolitikken skal danne grundlag for bistanden.

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>50</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Artikel 6 – stk. 2</Article>


 

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Programmer og foranstaltninger i henhold til denne forordning skal integrere klimaændringer, miljøbeskyttelse og ligestilling mellem kønnene og, såfremt det er relevant, tage hensyn til forbindelser med målene for bæredygtig udvikling33 for at fremme integrerede foranstaltninger, der kan skabe sidegevinster og opfylde flere mål på en koordineret måde.

2. Programmer og foranstaltninger i henhold til denne forordning skal integrere klimaændringer, miljøbeskyttelse, menneskerettigheder, konfliktforebyggelse og forsoning, migration, tvangsfordrivelser, sikkerhed, social og regional samhørighed, fattigdomsbekæmpelse og ligestilling mellem kønnene og, såfremt det er relevant, tage hensyn til forbindelser med målene for bæredygtig udvikling34 for at fremme integrerede foranstaltninger, der kan skabe sidegevinster og opfylde flere mål på en koordineret måde. De tilstræber at bidrage til, at mindst 16 % af den samlede finansieringsramme anvendes til at opfylde klimamål.

__________________

____________________

33 https://ec.europa.eu/europeaid/policies/sustainable-development-goals_en

33 https://ec.europa.eu/europeaid/policies/sustainable-development-goals_en

</Amend><Amend>Ændringsforslag  <NumAm>51</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Artikel 6 – stk. 3</Article>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Kommissionen og medlemsstaterne samarbejder om at sikre sammenhæng og bestræber sig på at undgå overlapning mellem den bistand, der ydes i henhold til IPA III og anden bistand, der ydes af Unionen, medlemsstaterne og Den Europæiske Investeringsbank, i overensstemmelse med de fastlagte principper for styrkelse af den operationelle koordination inden for ekstern bistand og med henblik på harmonisering af politikker og procedurer, navnlig de internationale principper om bistandseffektivitet35 . Samordningen indebærer regelmæssige høringer, hyppig udveksling af information i de forskellige faser i bistandscyklussen og inklusive møder, der tager sigte på at koordinere bistanden, og den er et vigtigt led i Unionens og medlemsstaternes programmeringsproces.

3. Kommissionen og medlemsstaterne samarbejder om at sikre sammenhæng og undgår overlapning mellem den bistand, der ydes i henhold til IPA III og anden bistand, der ydes af Unionen, medlemsstaterne og Den Europæiske Investeringsbank, i overensstemmelse med de fastlagte principper for styrkelse af den operationelle koordination inden for ekstern bistand og med henblik på harmonisering af politikker og procedurer, navnlig de internationale principper om bistandseffektivitet35. Samordningen indebærer regelmæssige høringer, hyppig udveksling af information i de forskellige faser i bistandscyklussen og inklusive møder, der tager sigte på at koordinere bistanden, og den er et vigtigt led i Unionens og medlemsstaternes programmeringsproces. Bistanden tilsigter at sikre tilpasning til EU-strategien for intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst, virkningsfuld og effektiv gennemførelse af fondene, ordninger for partnerskabsprincippet og en integreret tilgang til territorial udvikling.

_________________

_________________

35 https://ec.europa.eu/europeaid/policies/eu-approach-aid-effectiveness_en

35 https://ec.europa.eu/europeaid/policies/eu-approach-aid-effectiveness_en

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>52</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Artikel 6 – stk. 3 a (nyt)</Article>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3 a. Kommissionen handler i partnerskab med modtagerne. Partnerskabet omfatter, hvor det er relevant, kompetente nationale og lokale myndigheder samt civilsamfundsorganisationer, der gør det muligt for dem at spille en meningsfuld rolle i udformnings-, gennemførelses- og overvågningsfasen.

 

Kommissionen tilskynder til samordning mellem de relevante interessenter. IPA III-bistanden skal styrke kapaciteten hos civilsamfundsorganisationer, herunder, hvor det er relevant, som direkte modtagere af bistand.

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>53</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Kapitel 3 – overskrift</Article>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

GENNEMFØRELSE

PROGRAMMERINGSRAMME OG GENNEMFØRELSE

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>54</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Artikel 7 – stk. 1</Article>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Bistand, der ydes under IPA III, skal baseres på en IPA-programmeringsramme til opfyldelse af de specifikke mål, som er omhandlet i artikel 3. IPA-programmeringsrammen fastlægges af Kommissionen for den periode, som Unionens flerårige finansielle ramme dækker.

1. Denne forordning suppleres af en IPA-programmeringsramme, der fastsætter yderligere bestemmelser om, hvordan de specifikke mål i artikel 3 skal forfølges. IPA-programmeringsrammen fastlægges af Kommissionen ved hjælp af delegerede retsakter i overensstemmelse med denne artikels stk. 3.

 

Kommissionen forelægger i god tid inden programmeringsperiodens begyndelse Europa-Parlamentet de relevante programmeringsdokumenter. I disse dokumenter fastsættes de vejledende tildelinger for hvert tematisk vindue og, hvor det er muligt, pr. land/region, og de forventede resultater og valget af bistandsordning.

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>55</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Artikel 7 – stk. 1 a (nyt)</Article>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a. Europa-Parlamentet og Rådet godkender de årlige bevillinger inden for rammerne af den flerårige finansielle ramme for perioden 2021-2027.

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>56</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Artikel 7 – stk. 2 – afsnit 1</Article>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Der tages i IPA-programmeringsrammen behørigt hensyn til de relevante nationale strategier og sektorpolitikker.

Der tages i IPA-programmeringsrammen behørigt hensyn til de relevante beslutninger og holdninger fra Europa-Parlamentet samt til de relevante nationale strategier og sektorpolitikker.

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>57</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Artikel 7 – stk. 3</Article>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Uden at det berører stk. 4 vedtages IPA-programmeringsrammen af Kommissionen ved en gennemførelsesretsakt. Gennemførelsesretsakten vedtages i overensstemmelse med den undersøgelsesprocedure, som anvendes af det udvalg, som omhandles i artikel 16.

3. Uden at det berører denne artikels stk. 4, vedtager Kommissionen IPA-programmeringsrammen, herunder ordningerne til at gennemføre princippet om en "retfærdig fordeling", ved hjælp af en delegeret retsakt i overensstemmelse med artikel 14. IPA-programmeringsrammen udløber senest den 30. juni 2025. Kommissionen vedtager en ny IPA-programmeringsramme senest den 30. juni 2025 på grundlag af en midtvejsevaluering, som er i overensstemmelse med de øvrige eksterne finansieringsinstrumenter, og under hensyntagen til Europa-Parlamentets relevante beslutninger. Kommissionen kan, om nødvendigt, også gennemgå den effektive gennemførelse af IPA-programmeringsrammen, navnlig hvis der er væsentlige ændringer i den i artikel 6 omhandlede politiske ramme, samt under hensyntagen til Europa-Parlamentets relevante beslutninger.

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>58</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Artikel 7 – stk. 5</Article>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5. IPA-programmeringsrammen omfatter indikatorer til evaluering af fremskridt med hensyn til at nå målene deri.

5. IPA-programmeringsrammen skal være baseret på klare og kontrollerbare resultatindikatorer som fastsat i bilag IV til denne forordning med henblik på at vurdere de fremskridt, der er sket med hensyn til at nå målene i IPA-programmeringsrammen, bl.a. fremskridt og resultater inden for:

 

a) demokrati, retsstatsprincippet og et uafhængigt og effektivt retsvæsen

 

b) menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder, herunder mindretals og udsatte gruppers rettigheder

 

c) ligestilling mellem kønnene og kvinders rettigheder

 

d) bekæmpelse af korruption og organiseret kriminalitet

 

e) forsoning, fredsskabelse og gode naboskabsforbindelser

 

f) mediefrihed.

 

Kommissionen medtager oplysninger om fremskridt med hensyn til disse indikatorer i sine årsrapporter.

 

Den resultatbaserede tilgang i denne forordning skal være genstand for regelmæssige drøftelser i Europa-Parlamentet og i Rådet.

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>59</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Artikel 7 a (ny)</Article>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 7a

 

Evaluering

 

1. Kommissionen vedtager en ny IPA-programmeringsramme baseret på midtvejsevalueringen. Senest den 30. juni 2024 fremsender Kommissionen en midtvejsevalueringsrapport om anvendelsen af denne forordning. Midtvejsevalueringsrapporten skal dække perioden fra 1. januar 2021 til 31. december 2023 og undersøge Unionens bidrag til opfyldelsen af målene i forordningen ved hjælp af indikatorer til måling af de opnåede resultater og eventuelle resultater og konklusioner vedrørende forordningens virkning.

 

2. Midtvejsevalueringsrapporten skal også behandle effektivitet, merværdi, muligheder for forenkling og intern og ekstern sammenhæng, samt undersøge, hvorvidt målene i forordningen fortsat er relevante.

 

3. Midtvejsevalueringsrapporten udarbejdes med det specifikke formål at forbedre anvendelsen af EU-midler. Den skal ligge til grund for afgørelser om fornyelse, ændring eller suspension af de former for foranstaltninger, der gennemføres i henhold til forordningen.

 

4. Midtvejsevalueringsrapporten skal også indeholde konsoliderede oplysninger fra relevante årsrapporter om al finansiering, der reguleres ved denne forordning, herunder eksterne formålsbestemte indtægter og bidrag til trustfonde og udgifternes fordeling efter modtagerland, anvendelse af finansielle instrumenter, forpligtelser og betalinger.

 

5. Kommissionen fremsender resultaterne af evalueringerne ledsaget af dens bemærkninger til Europa-Parlamentet, Rådet og medlemsstaterne. Resultaterne bidrager til programudformningen og ressourcetildelingen.

 

6. Kommissionen inddrager alle relevante interesserede parter i evalueringen af den EU-finansiering, der ydes i henhold til forordningen, og den kan, hvis det er relevant, forsøge at foretage fælles evalueringer med medlemsstaterne og udviklingspartnerne med tæt inddragelse af partnerlandene.

 

7. Kommissionen fremsender den i denne artikel angivne midtvejsevalueringsrapport til Europa-Parlamentet og Rådet, om nødvendigt ledsaget af lovforslag, der fastsætter de nødvendige ændringsforsalg til denne forordning.

 

8. Ved afslutningen af denne forordnings anvendelsesperiode og senest fire år efter afslutningen af den i artikel 1 fastsatte periode foretager Kommissionen en endelig evaluering af forordningen på samme vilkår som den midtvejsevaluering, der er anført i denne artikel.

</Amend><Amend>Ændringsforslag  <NumAm>60</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Artikel 7 b (ny)</Article>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 7b

 

Suspension af Unionens bistand

 

1. Hvis en modtager ikke overholder princippet om demokrati, retsstatsprincippet, menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder eller overtræder forpligtelserne i de relevante aftaler, der er indgået med Unionen, eller hvis der konsekvent udvises tilbageskridt med hensyn til et eller flere af Københavnskriterierne, tillægges Kommissionen beføjelse til i overensstemmelse med artikel 14 at vedtage delegerede retsakter for at ændre bilag I til denne forordning med henblik på at suspendere eller delvis suspendere Unionens bistand. I tilfælde af en delvis suspension angives de programmer, for hvilke suspensionen finder anvendelse.

 

2. Hvis Kommissionen finder, at begrundelsen for suspensionen ikke længere er gældende, tillægges den beføjelse til i overensstemmelse med artikel 14 at vedtage delegerede retsakter for at ændre bilag I med henblik på at genindføre EU-bistanden.

 

3. I tilfælde af delvis suspension anvendes EU-bistanden fortrinsvis til at støtte civilsamfundsorganisationer og ikkestatslige aktører i forbindelse med foranstaltninger til fremme af menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder og støtte til demokratiserings- og dialogprocesser i partnerlandene.

</Amend><Amend>Ændringsforslag  <NumAm>61</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Artikel 7 c (ny)</Article>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 7c

 

Forvaltning

 

En horisontal styringsgruppe med deltagelse af de relevante tjenestegrene i Kommissionen og EU-Udenrigstjenesten med NF/HR eller en repræsentant for dennes kontor som formand er ansvarlig for styringen, samordningen og forvaltningen af dette instrument i hele forvaltningscyklussen med henblik på at sikre sammenhæng, effektivitet, gennemsigtighed og ansvarlighed i relation til hele EU's eksterne finansiering. NF/HR sikrer overordnet politisk samordning af Unionens optræden udadtil. I hele forvaltningscyklussen i forbindelse med programmeringen, planlægningen og gennemførelsen af instrumentet arbejder NF/HR og EU-Udenrigstjenesten sammen med de relevante medlemmer og tjenestegrene i Kommissionen. NF/HR, EU-Udenrigstjenesten og Kommissionen udarbejder alle forslag til afgørelser i overensstemmelse med Kommissionens procedurer og forelægger dem til vedtagelse.

 

Europa-Parlamentet inddrages fuldt ud i udformnings-, programmerings-, overvågnings- og evalueringsfaserne i forbindelse med de eksterne finansieringsinstrumenter med henblik på at sikre politisk kontrol samt demokratisk kontrol og ansvarlighed for Unionens midler i relation til Unionens optræden udadtil.

</Amend><Amend>Ændringsforslag  <NumAm>62</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Artikel 8 – overskrift</Article>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Gennemførelsesforanstaltninger og -metoder

(Vedrører ikke den danske tekst)

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>63</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Artikel 8 – stk. 1</Article>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Bistand, der ydes under IPA III, gennemføres ved direkte eller indirekte forvaltning i overensstemmelse med finansforordningen gennem årlige eller flerårige handlingsplaner og foranstaltninger som omhandlet i kapitel III i afsnit II i [NDICI-forordningen]. Kapitel III i afsnit II i [NDICI-forordningen] finder med undtagelse af artikel 24, stk. 1 [støtteberettigede personer og enheder] anvendelse på denne forordning.

1. Bistand, der ydes under IPA III, gennemføres ved direkte eller indirekte forvaltning i overensstemmelse med finansforordningen gennem årlige eller flerårige handlingsplaner og foranstaltninger som omhandlet i kapitel IIIa.

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>64</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Artikel 8 – stk. 1 a (nyt)</Article>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a. Indirekte forvaltning kan omstødes, hvis modtageren ikke kan eller vil forvalte de tildelte midler i overensstemmelse med de regler, principper og mål, der er fastsat i denne forordning. Kommissionen kan inden for specifikke politikområder eller programmer vende tilbage fra indirekte forvaltning af den pågældende modtager til indirekte forvaltning foretaget af en eller flere af de bemyndigede enheder, som ikke er modtagere, eller til direkte forvaltning, i tilfælde af at modtageren ikke overholder princippet om demokrati, retsstatsprincippet, menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder eller overtræder forpligtelserne i de relevante aftaler, der er indgået med Unionen.

</Amend><Amend>Ændringsforslag  <NumAm>65</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Artikel 8 – stk. 1 b (nyt)</Article>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1b. Kommissionen fører drøftelser med Europa-Parlamentet og tager højde for Europa-Parlamentets holdninger på områder, hvor Parlamentet har sine egne bistandsprogrammer, såsom kapacitetsopbygning og valgobservation.

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>66</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Artikel 8 – stk. 2 a (nyt)</Article>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a. Kommissionen holder Europa-Parlamentet fuldt ud underrettet om situationen vedrørende planlægningen og gennemførelsen af foranstaltninger i henhold til nærværende artikel, herunder om enhver forventet væsentlig ændring eller tildelinger.

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>67</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Artikel 8 – stk. 2 b (nyt)</Article>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2b. Udbetaling af den generelle budgetstøtte eller sektorbudgetstøtten er betinget af, at der gøres tilfredsstillende fremskridt i retning af at nå de mål, der er aftalt med en modtager.

 

Kommissionen anvender de kriterier for budgetstøtte, der er fastsat i artikel 23, stk. 4, i forordning (EU) .../... [NDICI-forordningen]. Den træffer foranstaltninger til at reducere eller suspendere Unionens finansiering via budgetstøtte i tilfælde af systemiske uregelmæssigheder i forvaltnings- og kontrolsystemerne eller, hvis der ikke er gjort tilfredsstillende fremskridt med hensyn til at nå de mål, der er aftalt med modtageren.

 

Kommissionens genindførelse af bistand efter den i denne artikel omhandlede suspension skal ledsages af en målrettet støtte til de nationale revisionsmyndigheder.

</Amend><Amend>Ændringsforslag  <NumAm>68</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Kapitel III a (nyt) – overskrift</Article>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Kapitel IIIa

 

Gennemførelse

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>69</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Artikel 8 a (ny)</Article>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 8a

 

Handlingsplaner og foranstaltninger

 

1. Kommissionen vedtager årlige eller flerårige handlingsplaner eller foranstaltninger. Foranstaltningerne kan bestå af individuelle foranstaltninger, særlige foranstaltninger, støtteforanstaltninger eller ekstraordinære bistandsforanstaltninger. I forbindelse med handlingsplaner og foranstaltninger angives for hver foranstaltning de tilstræbte mål, de forventede resultater og de vigtigste tiltag, gennemførelsesmetoderne, budgettet og eventuelle udgifter til støttefunktioner.

 

2.  Handlingsplanerne bygger på programmeringsdokumenter undtagen i de tilfælde, der er omhandlet i stk. 3 og 4.

 

Om nødvendigt kan en foranstaltning vedtages som en individuel foranstaltning før eller efter vedtagelsen af handlingsplaner. Individuelle foranstaltninger bygger på programmeringsdokumenter undtagen i de tilfælde, der er omhandlet i stk. 3 og i andre behørigt begrundede tilfælde.

 

I tilfælde af uforudsete behov eller omstændigheder, og når finansiering via mere egnede kilder ikke er mulig, tillægges Kommissionen beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 34 i forordning ... [NDICI-forordningen], der fastlægger særlige foranstaltninger, som ikke er baseret på programmeringsdokumenterne.

 

3. Årlige eller flerårige handlingsplaner og individuelle foranstaltninger kan anvendes til at gennemføre foranstaltninger vedrørende hurtig reaktion, jf. artikel 4, stk. 4, litra b), i forordning ... [NDICI-forordningen].

 

4.  Kommissionen kan vedtage ekstraordinære bistandsforanstaltninger i forbindelse med foranstaltninger vedrørende hurtig reaktion, jf. artikel 4, stk. 4, litra a), i forordning ... [NDICI-forordningen].

 

5. Foranstaltninger, der er truffet i henhold til artikel 19, stk. 3 og 4, kan have en varighed af op til 18 måneder, som kan forlænges to gange med op til yderligere seks måneder, op til en maksimal varighed på 30 måneder, hvis der ligger objektive og uforudsete hindringer i vejen for gennemførelsen af dem, forudsat at der ikke sker en stigning i udgifterne til foranstaltningerne.

 

I tilfælde af at en krisesituation eller konflikt trækker i langdrag, kan Kommissionen vedtage en anden ekstraordinær bistandsforanstaltning af en varighed på op til 18 måneder. I behørigt begrundede tilfælde kan der træffes yderligere foranstaltninger, hvis videreførelsen af Unionens indsats i henhold til dette stykke er væsentlig og ikke kan sikres ad anden vej.

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>70</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Artikel 8 b (ny)</Article>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 8b

 

Støtteforanstaltninger

 

1. EU-finansiering kan anvendes til at dække udgifter til støtte for gennemførelsen af instrumentet og opfyldelsen af de heri opstillede mål, herunder administrativ støtte i forbindelse med forberedelse, opfølgning, overvågning, kontrol, revision og evaluering, som er nødvendig for en sådan gennemførelse, samt udgifter i hovedkvarteret og i EU-delegationerne til den administrative støtte, der er nødvendig for programmet, og til forvaltning af de foranstaltninger, der finansieres i henhold til forordningen, herunder informations- og kommunikationstiltag, og institutionelle IT-systemer.

 

2. Hvis støtteudgifterne ikke er medtaget i de i artikel 8c omhandlede handlingsplaner eller foranstaltninger, vedtager Kommissionen om nødvendigt støtteforanstaltninger. EU-finansiering kan i forbindelse med støtteforanstaltninger omfatte:

 

a) undersøgelser, møder, information, bevidstgørelse, uddannelse, forberedelse og udveksling af erhvervede erfaringer og bedste praksis, publikationsaktiviteter og eventuelle andre udgifter til administrativ eller teknisk bistand, der er nødvendig for foranstaltningernes programmering og forvaltning, herunder aflønning af eksterne eksperter

 

b) forskning og innovation og undersøgelser af relevante spørgsmål og videreformidling heraf

 

c) udgifter i forbindelse med informations- og kommunikationstiltag, herunder udvikling af kommunikationsstrategier og kommunikation om og synliggørelse af Unionens politiske prioriteter.

</Amend><Amend>Ændringsforslag  <NumAm>71</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Artikel 8 c (ny)</Article>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 8c

 

Vedtagelse af handlingsplaner og foranstaltninger

 

1. Kommissionen vedtager handlingsplaner og foranstaltninger ved afgørelse i overensstemmelse med finansforordningen.

 

2. Af hensyn til sammenhængen i Unionens optræden udadtil tager Kommissionen højde for Rådets og Europa-Parlamentets relevante politiske strategi ved såvel planlægningen som den efterfølgende anvendelse af sådanne handlingsplaner og foranstaltninger.

 

Kommissionen underretter straks Europa-Parlamentet om planlægningen af handlingsplaner og foranstaltninger i henhold til nærværende artikel, herunder om de forventede udgifter, og underretter ligeledes Europa-Parlamentet, når den foretager væsentlige ændringer eller forlængelser af denne bistand. Kommissionen aflægger hurtigst muligt efter vedtagelsen af en handlingsplan eller foranstaltning og under alle omstændigheder senest to måneder herefter beretning til Europa-Parlamentet og Rådet og giver en oversigt over de vedtagne handlingsplaners og foranstaltningers art og berettigelse samt den sammenhæng, hvori de indgår, herunder deres komplementaritet med EU's igangværende og planlagte svarstrategi.

 

3. Inden den vedtager handlingsplaner og foranstaltninger, der ikke er baseret på programmeringsdokumenterne i henhold til artikel 7, vedtager Kommissionen en delegeret retsakt i overensstemmelse med artikel 14, der supplerer denne forordning ved at fastsætte specifikke mål, der skal forfølges, de forventende resultater, de instrumenter, der skal anvendes, de vigtigste aktiviteter og de vejledende finansielle tildelinger til disse handlingsplaner og foranstaltninger.

 

4. Navnlig for store nye infrastrukturer foretages der på foranstaltningsniveau en passende screening, som tager højde for menneskerettighederne og sociale og miljømæssige aspekter, herunder for klimaændringer og indvirkning på biodiversiteten, i overensstemmelse med gældende lovgivningsmæssige EU-retsakter, herunder Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/92/EU1a og Rådets direktiv 85/337/EØF1b, som om nødvendigt omfatter en vurdering af virkningerne på miljøet, hvis der er tale om miljøfølsomme foranstaltninger.

 

Der foretages menneskerettighedsvurderinger og sociale vurderinger samt strategiske miljøvurderinger ved udførelsen af sektorprogrammer, såfremt det er relevant. Kommissionen sikrer, at interesserede parter inddrages i disse vurderinger, og at der er offentlig adgang til resultaterne af sådanne vurderinger.

 

__________________

 

1a Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/92/EU af 13. december 2011 om vurdering af visse offentlige og private projekters indvirkning på miljøet (kodifikation) (EUT L 26 af 28.1.2012, s. 1).

 

1b Rådets direktiv 85/337/EØF af 27. juni 1985 om vurdering af visse offentlige og private projekters indvirkning på miljøet (EFT L 175 af 5.7.1985, s. 40).

</Amend><Amend>Ændringsforslag  <NumAm>72</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Artikel 8 d (ny)</Article>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 8d

 

Samarbejdsmetoder

 

1.  Finansiering i henhold til dette instrument gennemføres af Kommissionen, jf. finansforordningen, enten direkte af Kommissionen selv, af EU-delegationer og gennemførelsesorganer, eller indirekte via en af de enheder, der er opført i finansforordningens artikel 62, stk. 1, litra c).

 

2.  Finansiering i henhold til dette instrument kan også gennemføres ved hjælp af bidrag til internationale, regionale eller nationale fonde såsom dem, der er oprettet eller forvaltes af EIB, medlemsstater, partnerlande og partnerregioner eller af internationale organisationer, eller til andre donorer.

 

3.  De enheder, der er opført i finansforordningens artikel 62, stk. 1, litra c), og i artikel 29, stk. 1, i forordning … [NDICI-forordningen] opfylder hvert år rapporteringsforpligtelserne i finansforordningens artikel 155. Rapporteringskravene for alle disse enheder er fastlagt i partnerskabsrammeaftalen, bidragsaftalen, aftalen om budgetgarantier eller finansieringsaftalen.

 

4.  Foranstaltninger, der finansieres i henhold til dette instrument, kan gennemføres ved hjælp af parallel eller fælles samfinansiering.

 

5.  I tilfælde af parallel samfinansiering opdeles en aktion i flere tydeligt identificerbare komponenter, der hver især finansieres af de forskellige partnere, som deltager i samfinansieringen, således at finansieringsmidlernes endelige anvendelse altid kan identificeres.

 

6.  I tilfælde af fælles samfinansiering deles de samlede omkostninger til en foranstaltning mellem de partnere, der deltager i samfinansieringen, og midlerne lægges sammen, således at det ikke længere er muligt at identificere finansieringskilden for en specifik del af foranstaltningen.

 

7.  Samarbejdet mellem Unionen og dens partnere kan bl.a. tage form af:

 

a)  trepartsordninger, hvorved Unionen sammen med tredjelande koordinerer sin bistand til et partnerland eller en partnerregion

 

b)  administrative samarbejdsforanstaltninger såsom partnerskaber mellem offentlige institutioner, lokale myndigheder, nationale offentlige organer eller privatretlige enheder, der har fået overdraget public service-opgaver i en medlemsstat og de tilsvarende enheder i et partnerland eller en partnerregion, samt samarbejdsforanstaltninger, der omfatter eksperter fra den offentlige sektor, der er udsendt fra medlemsstaterne og deres regionale og lokale myndigheder

 

c) bidrag til afholdelse af omkostninger, der er nødvendige for at oprette og administrere et offentligt-privat partnerskab, herunder støtte til bred deltagelse ved oprettelse af et uafhængigt tredjeparts-civilsamfundsorgan til vurdering og overvågning af oprettelsen af offentlig-private partnerskaber

 

d)  støtteprogrammer for sektorpolitikker, hvorved Unionen yder støtte til et partnerlands sektorprogram

 

e)  bidrag til afholdelse af de omkostninger, der er forbundet med partnerlandenes deltagelse i Unionens programmer og foranstaltninger, som gennemføres af EU-agenturer og EU-organer og af organer eller personer, der har fået overdraget gennemførelsen af specifikke foranstaltninger under den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik i henhold til afsnit V i traktaten om Den Europæiske Union

 

f)  rentetilskud.

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>73</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Artikel 8 e (ny)</Article>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 8e

 

Former for EU-finansiering og anvendelsesmetoder

 

1.  EU-finansiering kan ydes via de former for finansiering, der er anført i finansforordningen, navnlig:

 

a)  tilskud

 

b)  offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter

 

c)  budgetstøtte

 

d)  bidrag til trustfonde, som Kommissionen har oprettet i henhold til finansforordningens artikel 234

 

e)  finansielle instrumenter

 

f)  budgetgarantier

 

g)  blanding

 

h)  gældslettelse i forbindelse med internationalt aftalte programmer om gældslettelse

 

i)  finansiel bistand

 

j)  aflønning af eksterne eksperter.

 

2. Når Kommissionen arbejder med interesserede parter i partnerlande tager den ved fastlæggelsen af finansieringsformer, bidragstype, tildelingsmetoder og de administrative bestemmelser for forvaltning af tilskud hensyn til deres særlige forhold, bl.a. deres behov og den relevante sammenhæng, med henblik på at nå ud til og bedst muligt imødekomme så mange interesserede parter som muligt. Ved den pågældende vurdering skal der tages hensyn til betingelserne for en meningsfuld deltagelse og inddragelse af alle berørte parter, navnlig det lokale civilsamfund. Specifikke metoder skal fremmes i overensstemmelse med finansforordningen såsom partnerskabsaftaler, tilladelse til finansiel støtte til tredjeparter, direkte tildeling eller begrænset adgang til indkaldelse af forslag eller faste beløb, enhedsomkostninger og finansiering efter fast takst og finansiering, der ikke er knyttet til omkostningerne, som omhandlet i finansforordningens artikel 125, stk. 1. De forskellige metoder sikrer gennemsigtighed, sporbarhed og innovation. Samarbejdet mellem lokale og internationale NGO'er bør fremmes, således at det lokale civilsamfunds kapacitet styrkes med henblik på at opnå dets fulde deltagelse i udviklingsprogrammerne.

 

3.  Ud over de tilfælde, der er omhandlet i finansforordningens artikel 195, kan proceduren med direkte tildeling anvendes til:

 

a) tilskud af lav værdi til menneskerettighedsforkæmpere og til mekanismer til beskyttelse af menneskerettighedsforkæmpere, der er i fare, til finansiering af hastende beskyttelsesforanstaltninger, i givet fald uden behov for samfinansiering, samt til mæglere og andre civilsamfundsaktører, der er involveret i krise og væbnet konfliktrelateret dialog, konfliktløsning, forsoning og fredsopbygning

 

b) tilskud, i givet fald uden behov for samfinansiering, til finansiering af foranstaltninger under meget vanskelige vilkår, hvor en indkaldelse af forslag ville være uhensigtsmæssig, herunder i situationer, hvor der er alvorlige problemer med grundlæggende frihedsrettigheder, trussel mod demokratiske institutioner, eskalering af kriser, væbnet konflikt, hvor menneskers sikkerhed er stærkt truet, eller hvor menneskerettighedsorganisationer og menneskerettighedsforkæmpere, mæglere og andre civilsamfundsaktører, der er involveret i dialog relateret til kriser og væbnede konflikter, forsoning og fredsskabelse, arbejder under meget vanskelige vilkår. Sådanne tilskud må ikke overstige 1 000 000 EUR og skal være af en varighed på op til 18 måneder, som kan forlænges med yderligere 12 måneder i tilfælde af objektive og uforudsete hindringer for anvendelsen

 

c) tilskud til Kontoret for FN's højkommissær for menneskerettigheder samt til Global Campus, det fælleseuropæiske universitetscenter for menneskerettigheder og demokratisering, som tilbyder en europæisk mastergrad i menneskerettigheder og demokratisering, og det hertil knyttede netværk af universiteter, der tilbyder en ph.d.-uddannelse i menneskerettigheder, herunder stipendier til studerende og menneskerettighedsforkæmpere fra tredjelande

 

d) små projekter som beskrevet i artikel 23a i forordning … [NDICI-forordningen].

 

Budgetstøtte som omhandlet i stk. 1, litra c), herunder i form af performanceorienterede kontrakter om sektorreform, skal bygge på landenes ejerskab, gensidig ansvarlighed og fælles engagement i universelle værdier, demokrati, menneskerettigheder, kønsligestilling, social inklusion, menneskelig udvikling og retsstatsprincippet, og har til formål at styrke partnerskaber mellem Unionen og partnerlandene. Den skal omfatte styrket politisk dialog, kapacitetsudvikling og forbedret forvaltning, som supplerer partnernes bestræbelser på at indsamle flere midler og bruge dem bedre med henblik på at støtte en bæredygtig og inklusiv socioøkonomisk udvikling, som er til gavn for alle, skabelse af anstændige arbejdspladser, med særlig fokus på unge, mindskelse af ulighed og udryddelse af fattigdom under behørig hensyntagen til lokale økonomier, miljømæssige og sociale rettigheder.

 

Enhver afgørelse om at yde budgetstøtte skal være baseret på Unionens vedtagne budgetstøttepolitikker, et sæt klare støtteberettigelseskriterier og en omhyggelig vurdering af risici og fordele. En vigtig forudsætning for en sådan afgørelse skal være en vurdering af partnerlandenes engagement, resultater og fremskridt for så vidt angår demokrati, menneskerettigheder og retsstatsprincippet.

 

4.  Budgetstøtte differentieres på en sådan måde, at den svarer bedst til den politiske, økonomiske og sociale situation i partnerlandet, idet der tages hensyn til sårbare situationer.

 

Når Kommissionen yder budgetstøtte i henhold til finansforordningens artikel 236, fastlægger den klare betingelser for budgetstøtten, bl.a. fremskridt med reformer og gennemsigtighed, og overvåger overholdelsen heraf, og den støtter udviklingen af parlamentarisk kontrol, national revisionskapacitet, civilsamfundets deltagelse i overvågning og øget gennemsigtighed og offentlig adgang til information samt udvikling af stærke offentlige udbudssystemer, der støtter lokal økonomisk udvikling og lokalt erhvervsliv.

 

5.  Udbetaling af budgetstøtten skal bygge på indikatorer, der viser, at der gøres tilfredsstillende fremskridt med at opfylde de mål, der er aftalt med partnerlandet.

 

6.  Finansielle instrumenter i henhold til denne forordning kan tage form af lån, garantier, egenkapital eller kvasiegenkapital, investeringer eller andele og risikodelingsinstrumenter i overensstemmelse med principperne i finansforordningens artikel 209, stk. 1, og så vidt muligt under ledelse af EIB, en multilateral europæisk finansieringsinstitution såsom Den Europæiske Bank for Genopbygning og Udvikling eller en bilateral europæisk finansieringsinstitution såsom bilaterale udviklingsbanker, eventuelt kombineret med andre former for finansiel støtte både fra medlemsstater og tredjeparter.

 

Bidrag til Unionens finansielle instrumenter i henhold til denne forordning kan ydes af medlemsstater og af enhver enhed, der er omhandlet i finansforordningens artikel 62, stk. 1, litra c).

 

7. Disse finansielle instrumenter kan grupperes under faciliteter til ansøgnings- og rapporteringsformål.

 

8. Kommissionen og EU-Udenrigstjenesten må ikke indgå i nye eller fornyede foranstaltninger med enheder, der er oprettet eller etableret i jurisdiktioner, der defineres i den relevante EU-politik som ikkesamarbejdsvillige, eller som er identificeret som højrisikotredjelande i henhold til artikel 9, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) nr. 2015/849, eller som ikke effektivt overholder Unionens eller internationalt aftalte skattestandarder om gennemsigtighed og udveksling af oplysninger.

 

9.  EU-finansiering genererer eller foranlediger ikke opkrævning af særlige skatter, særlig told eller særlige afgifter.

 

10.  Skatter, told og afgifter, som partnerlande pålægger, kan være berettiget til finansiering i henhold til denne forordning.

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>74</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Artikel 8 f (ny)</Article>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 8f

 

Fremførsler, årlige trancher, forpligtelsesbevillinger, tilbagebetalinger og indtægter frembragt via finansielle instrumenter

 

1.  Ud over finansforordningens artikel 12, stk. 2, fremføres uudnyttede forpligtelser og betalingsbevillinger i henhold til denne forordning automatisk, og der kan indgås forpligtelser for disse beløb indtil den 31. december i det følgende regnskabsår. Det fremførte beløb anvendes som det første i det følgende regnskabsår.

 

Kommissionen fremsender Europa-Parlamentet og Rådet oplysninger om de bevillinger, der blev fremført automatisk, herunder de pågældende beløb, jf. finansforordningens artikel 12, stk. 6.

 

2.  Ud over reglerne i finansforordningens artikel 15 om genopførelse af bevillinger skal forpligtelsesbevillinger svarende til det beløb af frigørelser, der er foretaget som følge af manglende eller ufuldstændig gennemførelse af en foranstaltning i henhold til nærværende forordning, genopføres til fordel for den oprindelige budgetpost.

 

Henvisninger i artikel 12, stk. 1, litra b), i forordningen om den flerårige finansielle ramme til finansforordningens artikel 15 skal også forstås som en henvisning til nærværende stykke med henblik på nærværende forordning.

 

3.  Budgetmæssige forpligtelser til foranstaltninger, hvis gennemførelse strækker sig over mere end et regnskabsår, kan opdeles i årlige trancher over flere regnskabsår, jf. finansforordningens artikel 112, stk. 2.

 

Finansforordningens artikel 114, stk. 2, tredje afsnit, finder ikke anvendelse på disse flerårige foranstaltninger. Kommissionen frigør automatisk den del af en budgetmæssig forpligtelse til en foranstaltning, som ikke er udnyttet til betaling af forfinansieringen eller til mellemliggende betalinger, eller for hvilken det bemyndigede organ ikke har fremlagt en attesteret udgiftsoversigt eller en betalingsanmodning pr. 31. december i det femte år efter det år, hvor budgetforpligtelsen blev indgået.

 

Stk. 2 i nærværende artikel anvendes også på årlige trancher.

 

4.  Uanset finansforordningens artikel 209, stk. 3, stilles tilbagebetalinger og indtægter, der er frembragt via et finansielt instrument, til rådighed på den oprindelige budgetpost som intern formålsbestemt indtægt efter fradrag af forvaltningsomkostninger og -gebyrer. Hvert femte år undersøger Kommissionen, hvilket bidrag der er ydet for at nå Unionens mål, og effektiviteten af eksisterende finansielle instrumenter.

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>75</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Artikel 9 – stk. 4</Article>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4. Hvis grænseoverskridende samarbejdsprogrammer bringes til ophør i overensstemmelse med artikel 12 i [ETS-forordningen], kan støtte fra denne forordning til det ophørte program, der fortsat er til rådighed, anvendes til at finansiere andre foranstaltninger, der er støtteberettigede i henhold til denne forordning.

4. Hvis grænseoverskridende samarbejdsprogrammer bringes til ophør i overensstemmelse med artikel 12 i [ETS-forordningen], kan støtte fra denne forordning til det ophørte program, der fortsat er til rådighed, anvendes til at finansiere andre foranstaltninger, der er støtteberettigede i henhold til denne forordning. I sådanne tilfælde, hvor der ikke er nogen støtteberettigede foranstaltninger, der skal finansieres i indeværende år, kan bevillinger fremføres til det følgende år. 

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>76</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Kapitel VI – overskrift</Article>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

OVERVÅGNING OG EVALUERING

OVERVÅGNING, RAPPORTERING, EVALUERING OG KOMMUNIKATION

</Amend><Amend>Ændringsforslag  <NumAm>77</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Artikel 12 – stk. 2</Article>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. De indikatorer, som skal anvendes til at overvåge IPA III's gennemførelse og fremskridt hen imod opfyldelsen af de specifikke mål i artikel 3, er fastlagt i bilag IV til denne forordning.

(Vedrører ikke den danske tekst) 

</Amend>

 

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>78</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Artikel 12 – stk. 4</Article>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4. Ud over indikatorerne i bilag IV skal der i resultatrammen for IPA III-bistand tages hensyn til udvidelsesrapporterne.

4. Ud over indikatorerne i bilag IV skal der i resultatrammen for IPA III-bistand tages hensyn til udvidelsesrapporterne og Kommissionens vurdering af de økonomiske reformprogrammer.

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>79</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Artikel 12 – stk. 4 a (nyt)</Article>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

4 a. Kommissionen forelægger og præsenterer de mellemliggende og endelige evalueringsrapporter, der er omhandlet i artikel 32 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) [NDICI-forordningen]. Kommissionen offentliggør disse rapporter.

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>80</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Artikel 12 – stk. 5</Article>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5. Ud over at efterleve kravene i artikel 129 i finansforordningen vedrørende beskyttelse af Unionens finansielle interesser skal modtagerne i bilag I i forbindelse med indirekte forvaltning indberette uregelmæssigheder, herunder svig, som har været genstand for en første administrativ eller retslig konstatering, til Kommissionen og holde Kommissionen underrettet om udviklingen i den administrative og retslige forfølgning. Indberetningen skal foregå elektronisk ved brug af systemet til indberetning af uregelmæssigheder, som Kommissionen har oprettet.

5. Ud over at efterleve kravene i artikel 129 i finansforordningen vedrørende beskyttelse af Unionens finansielle interesser skal modtagerne i forbindelse med indirekte forvaltning indberette uregelmæssigheder, herunder svig, som har været genstand for en første administrativ eller retslig konstatering, til Kommissionen og holde Kommissionen underrettet om udviklingen i den administrative og retslige forfølgning. Indberetningen skal foregå elektronisk ved brug af systemet til indberetning af uregelmæssigheder, som Kommissionen har oprettet. Kommissionen støtter udviklingen af parlamentarisk kontrol og revisionskapacitet i modtagerlandene og øget gennemsigtighed og offentlig adgang til information. Kommissionen, NF/HR og navnlig EU-delegationerne i modtagerlandene sikrer, at alle bevillinger under indirekte forvaltning gennemføres på en gennemsigtig, afpolitiseret og ikkepartiel måde, herunder med en retfærdig fordeling, der afspejler regionernes og de lokale kommuners behov.

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>81</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Artikel 14 – stk. 2</Article>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 13, tillægges Kommissionen.

2. Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 7, stk. 3, artikel 7a (ny), artikel 13 og artikel 15, tillægges Kommissionen.

</Amend><Amend>Ændringsforslag  <NumAm>82</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Artikel 14 a (ny)</Article>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 14a

 

Demokratisk ansvarlighed

 

1. For at styrke dialogen mellem EU-institutionerne og deres tjenestegrene, især Europa-Parlamentet, Kommissionen og EU-Udenrigstjenesten, fremme overordnet sammenhæng mellem alle eksterne finansieringsinstrumenter og for at sikre større gennemsigtighed og ansvarlighed samt hurtigere vedtagelse af retsakter og foranstaltninger fra Kommissionens side kan Europa-Parlamentet indbyde Kommissionen og EU-Udenrigstjenesten til at give møde for Europa-Parlamentet for at drøfte strategiske retningslinjer for programmeringen i medfør af denne forordning. Denne dialog kan finde sted forud for vedtagelsen af delegerede retsakter og Kommissionens årlige budgetforslag eller, efter anmodning fra Europa-Parlamentet, Kommissionen eller EU-Udenrigstjenesten, på ad hoc-basis i forbindelse med væsentlige politiske begivenheder.

 

2. Hvis der skal afholdes en dialog som omhandlet i stk. 1, forelægger Kommissionen og EU-Udenrigstjenesten alle relevante dokumenter vedrørende denne dialog for Europa-Parlamentet. I forbindelse med dialog vedrørende det årlige budget fremsendes konsoliderede oplysninger om alle handlingsplaner og foranstaltninger, der er vedtaget eller planlagt i overensstemmelse med artikel 8, information om samarbejde pr. land, region og temaområde samt anvendelsen af foranstaltninger vedrørende hurtig reaktion og garantien for foranstaltninger udadtil.

 

3. Kommissionen og EU-Udenrigstjenesten tager størst muligt hensyn til Europa-Parlamentets holdning til spørgsmålet. Såfremt Kommissionen eller EU-Udenrigstjenesten ikke tager hensyn til Europa-Parlamentets holdning, forelægger de en behørig begrundelse herfor.

 

4. Kommissionen og EU-Udenrigstjenesten er, især gennem styringsgruppen i henhold til artikel 7c, ansvarlige for at holde Europa-Parlamentet underrettet om forordningens anvendelse, navnlig om igangværende foranstaltninger, tiltag og resultater.

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>83</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Artikel 15 – overskrift</Article>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Vedtagelse af yderligere gennemførelsesregler

Vedtagelse af yderligere regler

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>84</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Artikel 15 – stk. 1</Article>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Særlige regler til fastlæggelse af ensartede betingelser for gennemførelsen af denne forordning, navnlig vedrørende de strukturer, der skal oprettes i forbindelse med forberedelsen af tiltrædelsen, og støtten til udvikling af landdistrikterne, vedtages i overensstemmelse med den undersøgelsesprocedure, der er omhandlet i artikel 16.

1. Særlige regler vedrørende de strukturer, der skal oprettes i forbindelse med forberedelsen af tiltrædelsen, og støtten til udvikling af landdistrikterne, vedtages i form af delegerede retsakter.

</Amend><Amend>Ændringsforslag  <NumAm>85</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Artikel 15 – stk. 2</Article>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5 i forordning (EU) nr. 182/2011.

2. Kommissionen vedtager handlingsplaner og foranstaltninger ved afgørelse i overensstemmelse med finansforordningen.

</Amend><Amend>Ændringsforslag  <NumAm>86</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Artikel 16</Article>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 16

udgår

Udvalgsprocedure

 

1.  Kommissionen bistås af et udvalg ("udvalget vedrørende instrumentet til førtiltrædelsesbistand"). Dette udvalg er et udvalg som defineret i [forordning (EU) nr. 182/2011].

 

2.  Når udvalgets udtalelse skal indhentes ved en skriftlig procedure, afsluttes denne procedure uden resultat, hvis formanden for udvalget træffer beslutning herom, eller et simpelt flertal af udvalgets medlemmer anmoder herom inden for fristen for afgivelse af udtalelsen.

 

3.  En observatør fra EIB deltager i udvalgets arbejde i spørgsmål, der vedrører EIB.

 

4.  IPA III-udvalget bistår Kommissionen og har kompetence, når det gælder retsakter og forpligtelser i medfør af forordning (EF) nr. 1085/2006 og forordning (EU) nr. 231/2014 samt gennemførelsen af artikel 3 i forordning (EF) nr. 389/2006.

 

5.  IPA III-udvalget har ikke kompetence med hensyn til bidraget til Erasmus+, jf. artikel 5, stk. 3.

 

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>87</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Artikel 17 – overskrift</Article>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Information, kommunikation og offentlig omtale

Information, kommunikation, synlighed og offentlig omtale

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>88</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Artikel 17 – stk. 1</Article>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Artikel 36 og 37 i [NDICI-forordningen] finder anvendelse.

1. Når der ydes finansiel bistand i henhold til denne forordning, træffer Kommissionen, NF/HR og navnlig EU-delegationerne i modtagerlandene alle nødvendige foranstaltninger for at sikre synligheden af Unionens finansielle støtte, herunder overvågning af modtagerens overholdelse af disse krav. IPA-finansierede foranstaltninger er underlagt kravene i håndbogen i kommunikation og synlighed for EU's optræden udadtil. Kommissionen vedtager retningslinjer for EU-finansierede projekter om synlighed og kommunikationstiltag for hver modtager.

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>89</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Artikel 17 – stk. 1 a (nyt)</Article>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a. Kommissionen træffer foranstaltninger til at styrke den strategiske kommunikation og det offentlige diplomati med henblik på at formidle Unionens værdier og fremhæve merværdien af Unionens støtte.

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>90</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Artikel 1 – stk. 1 b (nyt)</Article>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1b. Modtagerne af EU-midler skal anerkende oprindelsen af Unionens finansiering og sikre dens synlighed ved:

 

a) at afgive en erklæring, der fremhæver den modtagne EU-støtte på en synlig måde på dokumenter og kommunikationsmateriale, der vedrører anvendelsen af midlerne, herunder på et officielt websted, hvis et sådant findes, og

 

b) at fremme foranstaltningerne og resultaterne af disse gennem sammenhængende, virkningsfulde og målrettede oplysninger til forskellige målgrupper, herunder medierne og offentligheden.

 

Kommissionen gennemfører informations- og kommunikationstiltag i relation til denne forordning samt i relation til de heri fastsatte foranstaltninger og deres resultater. De finansielle midler til denne forordning skal også bidrage til kommunikation om Unionens politiske prioriteter, for så vidt som disse prioriteter har direkte tilknytning til de i artikel 3 og i bilag II og III omhandlede mål.

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>91</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Artikel 19 – stk. 2</Article>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Den anvendes fra den 1. januar 2021.

Den anvendes fra den 1. januar 2021 til den 31. december 2027.

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>92</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Bilag II – afdeling 1 – litra a</Article>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a) Etablering og fremme på et tidligt tidspunkt af den tilfredsstillende funktion af de nødvendige institutioner til sikring af retsstatsprincippet. Tiltagene på dette område skal sigte mod etablering af uafhængige, ansvarlige og effektive retssystemer, herunder gennemsigtige og meritbaserede ansættelses-, bedømmelses- og forfremmelsessystemer og effektive disciplinære procedurer i tilfælde af overtrædelser af reglerne, og mod fremme af retligt samarbejde; etablering af solide systemer til beskyttelse af grænserne, forvaltning af migrationsstrømme og asyl til dem, der har behov for det; udvikling af effektive redskaber til forebyggelse og bekæmpelse af organiseret kriminalitet, menneskehandel, smugling af migranter, hvidvaskning af penge/finansiering af terrorisme og korruption; fremme og beskyttelse af menneskerettighederne, rettighederne for personer, der tilhører mindretal – herunder romaer samt lesbiske, bøsser, biseksuelle, transpersoner og interkønnede – og de grundlæggende frihedsrettigheder, herunder mediefrihed og databeskyttelse.

a) Etablering og fremme på et tidligt tidspunkt af den tilfredsstillende funktion af de nødvendige institutioner til sikring af retsstatsprincippet. Tiltagene på dette område skal sigte mod magtdeling, etablering af uafhængige, ansvarlige og effektive retssystemer, herunder gennemsigtige og meritbaserede ansættelses-, bedømmelses- og forfremmelsessystemer og effektive disciplinære procedurer i tilfælde af overtrædelser af reglerne, og mod fremme af retligt samarbejde; etablering af passende systemer til beskyttelse af grænserne, forvaltning af migrationsstrømme og asyl til dem, der har behov for det; udvikling af effektive redskaber til forebyggelse og bekæmpelse af organiseret kriminalitet, menneskehandel, smugling af migranter, narkotikahandel, hvidvaskning af penge/finansiering af terrorisme og korruption; fremme og beskyttelse af menneskerettighederne, herunder børns rettigheder, kønsligestilling, rettighederne for personer, der tilhører mindretal – herunder romaer samt lesbiske, bøsser, biseksuelle, transpersoner og interkønnede – og de grundlæggende frihedsrettigheder, herunder mediefrihed og databeskyttelse.

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>93</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Bilag II – afdeling 1 – litra c</Article>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c) Styrkelse af den økonomiske styring: Tiltagene skal sigte mod støtte til deltagelse i Unionens økonomiske reformprogram (ERP) og et systematisk samarbejde med internationale finansielle institutioner om grundprincipperne for den økonomiske politik. Styrkelse af kapaciteten til at øge den makroøkonomiske stabilitet og støtte til fremskridtene i retning af at blive en fungerende markedsøkonomi med evne til at klare konkurrencepresset og markedskræfterne i Unionen.

c) Styrkelse af den økonomiske styring: Tiltagene skal sigte mod støtte til deltagelse i Unionens økonomiske reformprogram (ERP) og et systematisk samarbejde med internationale finansielle institutioner om grundprincipperne for den økonomiske politik og styrkelse af multilaterale økonomiske institutioner. Styrkelse af kapaciteten til at øge den makroøkonomiske stabilitet, den sociale samhørighed og støtte til fremskridtene i retning af bæredygtig udvikling og af at blive en fungerende markedsøkonomi med evne til at klare konkurrencepresset og markedskræfterne i Unionen.

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>94</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Bilag II – afdeling 1 – litra d</Article>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d) Styrkelse af Unionens og dens partneres kapacitet til at forebygge konflikter, skabe fred og håndtere forudgående og efterfølgende kriseberedskab, bl.a. gennem tidlig varsling og konfliktfølsom risikoanalyse; fremme af mellemfolkelige netværk, forsoning, fredsskabelse og tillidsskabende foranstaltninger, støtte til kapacitetsopbygning til støtte for sikkerhed og udvikling (CBSD).

d) Styrkelse af Unionens og dens partneres kapacitet til at forebygge konflikter, skabe fred og gode naboskabsforbindelser og håndtere forudgående og efterfølgende kriseberedskab, bl.a. gennem tidlig varsling og konfliktfølsom risikoanalyse; fremme af mellemfolkelige netværk, forsoning, ansvarlighed, international retspleje, fredsskabelse og tillidsskabende foranstaltninger, herunder oprettelse af en regional kommission for fastlæggelse af fakta om krigsforbrydelser og andre alvorlige menneskerettighedskrænkelser, som blev begået i det tidligere Jugoslavien (RECOM), samt støtte til kapacitetsopbygning til støtte for sikkerhed og udvikling (CBSD), styrkelse af kapaciteter inden for cyberforsvar og strategisk kommunikation for at fremme systematisk afsløring af desinformation.

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>95</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Bilag II – afdeling 1 – litra e</Article>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

e) Styrkelse af kapaciteten hos civilsamfundsorganisationer og arbejdsmarkedets organisationer, herunder faglige organisationer i modtagerne i bilag I, og fremme af netværksdannelse på alle niveauer mellem EU-baserede organisationer og organisationer i modtagerne i bilag I, så de kan indgå i en effektiv dialog med offentlige og private aktører.

e) Styrkelse af kapaciteten hos og uafhængigheden og mangfoldigheden af civilsamfundsorganisationer og arbejdsmarkedets organisationer, herunder faglige organisationer i modtagerne, og fremme af netværksdannelse på alle niveauer mellem EU-baserede organisationer og organisationer i modtagerne, så de kan indgå i en effektiv dialog med offentlige og private aktører. Bistanden bør være tilgængelig for en lang række organisationer i modtagerlandene, der skal favne så bredt som muligt.

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>96</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Bilag II – afdeling 1 – litra f</Article>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

f) Fremme af tilpasningen af partnerlandenes regler, standarder, politikker og praksis til dem, der gælder i Unionen, herunder statsstøttereglerne.

f) Fremme af tilpasningen af partnerlandenes regler, standarder, politikker og praksis til dem, der gælder i Unionen, herunder FUSP-reglerne, reglerne for offentlige udbud og statsstøttereglerne.

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>97</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Bilag II – afdeling 1 – litra g</Article>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

g) Styrkelse af adgangen til og kvaliteten af uddannelse, erhvervsuddannelse og livslang læring på alle niveauer og tilbud om støtte til de kulturelle og kreative sektorer. Tiltagene på dette område skal sigte mod fremme af lige adgang til førskoleundervisning og undervisning på primær- og sekundærtrinnet af høj kvalitet for derigennem at øge erhvervelsen af grundlæggende færdigheder; et højere uddannelsesniveau, mindskelse af frafaldsprocenten og styrkelse af lærernes videreuddannelse. Udvikling af systemerne for erhvervsuddannelser (VET) og fremme af arbejdsbaseret læring for at lette overgangen til arbejdsmarkedet; forbedring af de videregående uddannelsers kvalitet og relevans; fremme af alumnerelaterede aktiviteter; øget adgang til livslang læring og støtte til investeringer i uddannelses- og erhvervsuddannelsesinfrastruktur, især for at reducere de territoriale forskelle og fremme ikkeadskilt uddannelse, herunder gennem inddragelse af digitale teknologier.

g) Styrkelse af adgangen til og kvaliteten af uddannelse, erhvervsuddannelse og livslang læring på alle niveauer og tilbud om støtte til de kulturelle og kreative sektorer og idræt. Tiltagene på dette område skal sigte mod fremme af lige adgang til inklusiv og lokalsamfundsbaseret førskoleundervisning og børnepasning og undervisning på primær- og sekundærtrinnet af høj kvalitet for derigennem at øge erhvervelsen af grundlæggende færdigheder; et højere uddannelsesniveau, mindskelse af frafaldsprocenten og styrkelse af lærernes videreuddannelse; at give børn og unge medansvar og sætte dem i stand til at udfolde deres fulde potentiale. Udvikling af systemerne for erhvervsuddannelser (VET) og fremme af arbejdsbaseret læring for at lette overgangen til arbejdsmarkedet; forbedring af de videregående uddannelsers kvalitet og relevans; fremme af alumnerelaterede aktiviteter; øget adgang til livslang læring og fysiske aktiviteter og støtte til investeringer i uddannelses-, erhvervsuddannelses- og idrætsinfrastruktur, især for at reducere de territoriale forskelle og fremme ikkeadskilt uddannelse, herunder gennem inddragelse af digitale teknologier.

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>98</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Bilag II – afdeling 1 – litra h</Article>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

h) Fremme af beskæftigelse af høj kvalitet og adgang til arbejdsmarkedet. Tiltagene på dette område skal sigte mod tackling af høj arbejdsløshed og inaktivitet ved at støtte bæredygtig arbejdsmarkedsintegration af især unge (navnlig dem, der ikke er i beskæftigelse eller under uddannelse (NEET)), kvinder, langtidsarbejdsløse og alle underrepræsenterede grupper. Foranstaltningerne skal stimulere skabelse af kvalitetsjob og den effektive håndhævelse af arbejdsmarkedsregler og -standarder i hele området. Andre nøgleområder skal være støtte til kønsligestilling, fremme af beskæftigelsesegnethed og produktivitet, arbejdstageres og virksomheders tilpasning til forandringer, etablering af en bæredygtig arbejdsmarkedsdialog og modernisering og styrkelse af arbejdsmarkedsinstitutionerne, offentlige arbejdsformidlinger og arbejdstilsyn.

h) Fremme af beskæftigelse af høj kvalitet og adgang til arbejdsmarkedet. Tiltagene på dette område skal sigte mod tackling af høj arbejdsløshed og inaktivitet ved at støtte bæredygtig arbejdsmarkedsintegration af især unge (navnlig dem, der ikke er i beskæftigelse eller under uddannelse (NEET)), kvinder, langtidsarbejdsløse og alle underrepræsenterede grupper. Foranstaltningerne skal stimulere skabelse af kvalitetsjob og støtte den effektive håndhævelse af arbejdsmarkedsregler og internationalt anerkendte standarder i hele området, herunder ved at fremme overholdelse af de centrale principper og rettigheder, der henvises til i den europæiske søjle for sociale rettigheder. Andre nøgleområder skal være støtte til kønsligestilling, fremme af beskæftigelsesegnethed og produktivitet, arbejdstageres og virksomheders tilpasning til forandringer, etablering af en bæredygtig arbejdsmarkedsdialog og modernisering og styrkelse af arbejdsmarkedsinstitutionerne, offentlige arbejdsformidlinger og arbejdstilsyn.

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>99</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Bilag II – afdeling 1 – litra i</Article>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

i) Fremme af social beskyttelse og inklusion og bekæmpelse af fattigdom. Tiltagene på dette område skal sigte mod at modernisere sociale beskyttelsessystemer med henblik på ydelse af en effektiv og tilstrækkelig beskyttelse i alle faser af en persons liv for at fremme social inklusion og lige muligheder og for at håndtere ulighed og fattigdom. Tiltagene på dette område skal også sigte mod integration af marginaliserede samfund såsom romasamfundet; bekæmpelse af forskelsbehandling på grund af køn, race eller etnisk oprindelse, religion eller tro, handicap, alder eller seksuel orientering; øget adgang til økonomisk overkommelige og bæredygtige kvalitetstjenester, som f.eks. førskoleundervisning og børnepasning, boliger, sundhed og væsentlige sociale tjenester og langsigtet pleje, bl.a. gennem modernisering af de sociale beskyttelsessystemer.

i) Fremme af social beskyttelse og inklusion og bekæmpelse af fattigdom. Tiltagene på dette område skal sigte mod at modernisere sociale beskyttelsessystemer med henblik på ydelse af en effektiv og tilstrækkelig beskyttelse i alle faser af en persons liv for at fremme social inklusion og lige muligheder, håndtere ulighed og fattigdom og fremme omstillingen fra institutionel pleje til familiebaseret pleje og pleje i nærmiljøet. Tiltagene på dette område skal også sigte mod integration af marginaliserede samfund såsom romasamfundet; bekæmpelse af forskelsbehandling på grund af køn, race eller etnisk oprindelse, religion eller tro, handicap, alder eller seksuel orientering; øget adgang til økonomisk overkommelige og bæredygtige familie- og lokalsamfundsbaserede kvalitetstjenester, som f.eks. inklusiv og ikkeopdelt førskoleundervisning og børnepasning, boliger, sundhed og væsentlige sociale tjenester og langsigtet pleje, bl.a. gennem modernisering af de sociale beskyttelsessystemer. Der må ikke ydes støtte til foranstaltninger, som bidrager til nogen form for segregering eller social udstødelse.

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>100</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Bilag II – afdeling 1 – litra j</Article>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

j) Fremme af intelligent, bæredygtig, inklusiv og sikker transport og fjernelse af flaskehalse i centrale netinfrastrukturer ved at investere i projekter med en høj EU-merværdi. Investeringerne bør prioriteres i forhold til deres relevans for TEN-T-forbindelser med EU, bidrag til bæredygtig mobilitet, reducerede emissioner, miljøpåvirkning og sikker mobilitet i synergi med de reformer, som fremmes ved transportfællesskabstraktaten.

j) Fremme af intelligent, bæredygtig, inklusiv og sikker transport og fjernelse af flaskehalse i centrale netinfrastrukturer ved at investere i projekter med en høj EU-merværdi. Investeringerne bør prioriteres i forhold til deres relevans for TEN-T-forbindelser med EU, grænseoverskridende forbindelser, jobskabelse, bidrag til bæredygtig mobilitet, reducerede emissioner, miljøpåvirkning og sikker mobilitet i synergi med de reformer, som fremmes ved transportfællesskabstraktaten.

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>101</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Bilag II – afdeling – litra k</Article>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

k) Forbedring af miljøet i den private sektor og virksomhedernes konkurrenceevne, herunder intelligent specialisering, som de vigtigste drivkræfter for vækst, jobskabelse og samhørighed. Projekter, der forbedrer erhvervsklimaet, skal prioriteres.

k) Forbedring af miljøet i den private sektor og virksomhedernes, navnlig SMV'ernes, konkurrenceevne, herunder intelligent specialisering, som de vigtigste drivkræfter for vækst, jobskabelse og samhørighed. Bæredygtige projekter, der forbedrer erhvervsklimaet, skal prioriteres.

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>102</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Bilag II – afdeling – litra m</Article>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

m) Bidrag til fødevareforsyningssikkerhed og opretholdelse af diversificerede og levedygtige landbrugssystemer i levende landbosamfund og landdistrikter.

m) Bidrag til fødevare- og vandforsyningssikkerhed og opretholdelse af diversificerede og levedygtige landbrugssystemer i levende landbosamfund og landdistrikter.

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>103</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Bilag II – afdeling – litra p</Article>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

p) Forøgelse af landbrugsfødevaresektorens og fiskeriets evne til at klare konkurrencepres og markedskræfter og gradvis tilpasse sig Unionens regler og standarder og samtidig forfølge økonomiske, sociale og miljømæssige mål i en afbalanceret territorial udvikling af landdistrikter og kystområder.

p) Forøgelse af landbrugsfødevaresektorens og fiskeriets evne til at klare konkurrencepres og markedskræfter og gradvis tilpasse sig Unionens regler og standarder med henblik på at øge kapaciteten til eksport til EU-markedet og samtidig forfølge økonomiske, sociale og miljømæssige mål i en afbalanceret territorial udvikling af landdistrikter og kystområder.

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>104</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Bilag II – afdeling – litra p a (nyt)</Article>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

pa) Fremme af aktiviteter og forbedring af langsigtede strategier og politikker, der sigter mod at forebygge og bekæmpe radikalisering og voldelig ekstremisme.

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>105</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Bilag III – afdeling – litra a</Article>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a) fremme af beskæftigelse, arbejdskraftmobilitet og social og kulturel inklusion på tværs af grænser ved bl.a. integration af grænseoverskridende arbejdsmarkeder, herunder grænseoverskridende mobilitet; fælles lokale beskæftigelsesinitiativer; informations- og rådgivningstjenester og fælles uddannelse; kønsligestilling; lige muligheder; integration af indvandrersamfund og sårbare grupper; investeringer i offentlige arbejdsformidlinger og støtte til investeringer i offentlige sundhedstjenester og sociale tjenester

a) fremme af beskæftigelse, arbejdskraftmobilitet og social og kulturel inklusion på tværs af grænser ved bl.a. integration af grænseoverskridende arbejdsmarkeder, herunder grænseoverskridende mobilitet; fælles lokale beskæftigelsesinitiativer; informations- og rådgivningstjenester og fælles uddannelse; kønsligestilling; lige muligheder; integration af indvandrersamfund og sårbare grupper; investeringer i offentlige arbejdsformidlinger og støtte til investeringer i offentlige sundhedstjenester samt overgangen til familie- og lokalsamfundsbaserede sociale tjenester

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>106</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Bilag III – afdeling – litra d a (nyt)</Article>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

da) fremme af fjernelsen af unødvendige handelsbarrierer, herunder bureaukratiske forhindringer og toldmæssige og ikketoldmæssige barrierer 

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>107</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Bilag III – afdeling – litra e</Article>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

e) fremme af turisme og kultur- og naturarv

e) fremme af turisme, idræt og kultur- og naturarv

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>108</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Bilag III – afdeling – litra f</Article>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

f) investeringer i unge, uddannelse og kvalifikationer via bl.a. udvikling og gennemførelse af fælles uddannelses- og erhvervsuddannelsesordninger og infrastruktur, der støtter fælles ungdomsaktiviteter

f) investeringer i unge, idræt, uddannelse og kvalifikationer via bl.a. garanteret anerkendelse af færdigheder og kvalifikationer, udvikling og gennemførelse af fælles uddannelses- og erhvervsuddannelsesordninger og infrastruktur, der støtter fælles ungdomsaktiviteter

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>109</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Bilag III – afdeling – litra g</Article>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

g) fremme af lokal og regional forvaltning og styrkelse af lokale og regionale myndigheders planlægnings- og administrationskapacitet

g) fremme af lokal og regional forvaltning, herunder grænseoverskridende samarbejde mellem myndigheder med henblik på at fremme forsoning og fredsopbygning, samt styrkelse af lokale og regionale myndigheders planlægnings- og administrationskapacitet

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>110</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Bilag III – afdeling – litra g a (nyt)</Article>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ga) investeringer i kapacitetsopbygning hos civilsamfundsorganisationer

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>111</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Bilag III – afdeling – litra g b (nyt)</Article>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

gb) fremme af det grænseoverskridende samarbejde mellem myndigheder med henblik på at fremme forsoning og fredsopbygning, herunder oprettelse af en regional kommission for fastlæggelse af fakta om krigsforbrydelser og andre alvorlige menneskerettighedskrænkelser, som blev begået i det tidligere Jugoslavien (RECOM)

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>112</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Bilag III – afdeling – litra i a (nyt)</Article>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ia) forbedring af grænseoverskridende politisamarbejde og retligt samarbejde og udveksling af oplysninger for at fremme efterforskningen og retsforfølgelsen af grænseoverskridende organiseret kriminalitet og dermed forbundne tilfælde af økonomisk og finansiel kriminalitet og korruption, menneskehandel og smugling.

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>113</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Bilag IV – afdeling 1 – indledning</Article>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Følgende centrale resultatindikatorer anvendes til at måle Unionens bidrag til opfyldelsen af de specifikke mål:

Følgende centrale resultatindikatorer og deres udvikling fra år til år anvendes til at måle Unionens bidrag til opfyldelsen af de specifikke mål og de fremskridt, som modtagerne har gjort:

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>114</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Bilag IV – afdeling 1 – nr. 1 a (nyt)</Article>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a. Den sammensatte indikator om partnernes bestræbelser på områderne forsoning, fredsskabelse, gode naboskabsforbindelser og kønsligestilling og kvinders rettigheder.

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>115</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Bilag IV – afdeling 1 – nr. 1 b (nyt)</Article>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1b.  Indikator for fravær af vold sammenholdt med reduktion af konfliktskabende kræfter (f.eks. politisk eller økonomisk udstødelse) i forhold til en referencevurdering.

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>116</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Bilag IV – afdeling 1 – nr. 1 c (nyt)</Article>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1c. Andelen af modtagerlandets borgere, som mener, at de er velinformerede om EU's bistand i henhold til denne forordning (kilde: Europa-Kommissionen).

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>117</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Bilag IV – afdeling 1 – nr. 3 a (nyt)</Article>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3a. Graden af og den årlige udvikling i tilpasningen til FUSP-afgørelser og -foranstaltninger (kilde: EU-Udenrigstjenesten).

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>118</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Bilag IV – afdeling 1 – nr. 5</Article>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5. Offentlige udgifter til socialsikring (procentdel af BNP) (kilde: ILO) eller beskæftigelsesfrekvens (kilde: nationale statistikker).

5. Offentlige udgifter til socialsikring (procentdel af BNP) som angivet af ILO, sundhedsudgifter, indkomstulighed, fattigdomsrate, beskæftigelsesfrekvens og arbejdsløshedsprocent som angivet i officielle nationale statistikker.

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>119</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Bilag IV – afdeling 1 – nr. 5 a (nyt)</Article>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

5a. Ændringer i en modtagers gini-koefficient over tid.

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>120</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Bilag IV – afdeling 1 – nr. 10</Article>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

10. Antal grænseoverskridende samarbejdsprogrammer gennemført mellem IPA-modtagere og mellem IPA-modtagere og EU-medlemsstater (kilde: Europa-Kommissionen)

10. Antal grænseoverskridende samarbejdsprogrammer indgået med og gennemført mellem IPA-modtagere og mellem IPA-modtagere og EU-medlemsstater som angivet af Europa-Kommissionen.

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>121</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Bilag IV – afdeling 1 – nr. 10 a (nyt)</Article>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

10a. Antallet af nye organisationer, der deltager i foranstaltninger og programmer over tid.

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>122</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Bilag IV – afdeling 2</Article>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Indikatorerne vil, såfremt det er relevant, være kønsopdelte.

Indikatorerne vil, såfremt det er relevant, være opdelte efter minimumsalder og køn.

</Amend>

</RepeatBlock-Amend>

 


BEGRUNDELSE

Siden 2007 har instrumentet til førtiltrædelsesbistand været det vigtigste finansielle instrument til støtte for reformer i kandidatlandene og i de potentielle kandidatlande, dvs. de seks lande på Vestbalkan og Tyrkiet, og instrumentet har til formål at forberede modtagerne på de forpligtelser, der følger af EU-medlemskabet. IPA-midlerne støtter tiltrædelsesprocessen ved at opbygge kapacitet og skabe positive, irreversible og langsigtede ændringer i landene med henblik på at blive fremtidige medlemmer af EU. De retlige rammer for anden generation af instrumentet til førtiltrædelsesbistand (IPA II), der blev godkendt i 2014, udløber den 31. december 2020.

Generelle bemærkninger

Parlamentets holdning til den samlede finansielle ramme for 2021-2027, som afspejles i interimbetænkningen om den nye FFR (2018/0166R(APP)), præger dets holdning til bevillingsrammen til IPA III-forordningen. FFR og IPA III bør revideres inden 2027 i tilfælde af tiltrædelse(r) til Unionen med henblik på at tage hensyn til de deraf følgende udgiftsbehov.

Ordførerne noterer sig forslaget om at øge IPA-bevillingerne for perioden 2021-2027 nominelt til 14,5 mia. EUR (i løbende priser), men er overbevist om, at det – såfremt IPA II-bevillingerne for 2014-2020 i faste priser ikke matches eller overstiges – ikke er muligt at garantere tilstrækkelig finansiering i den periode, der er afgørende for tiltrædelsesprocessen og gennemførelsen af de EU-relaterede reformer.

IPA-finansiering er en langsigtet investering i den europæiske fremtid på Vestbalkan, og det er nødvendigt at sikre effektiv anvendelse af EU-midlerne gennem streng kontrol og overvågning for at sikre resultater og god valuta for skatteydernes penge.

Med forbehold af den endelige afgørelse om den foreslåede sammenlægning af de fleste andre af EU's eksterne finansieringsinstrumenter inden for rammerne af instrumentet for naboskab, udviklingssamarbejde og internationalt samarbejde (NDICI) er det vigtigt, at udvidelsespolitikken fortsat finansieres via et særskilt dedikeret instrument, samtidig med at der sikres en tilstrækkelig tilpasning og sammenhæng mellem EU's eksterne finansieringsinstrumenter. Ordførerne understreger nødvendigheden af, at IPA forbliver et enkeltstående instrument på grund af udvidelsesprocessens særlige karakter inden for rammerne af EU's optræden udadtil, og at den understøttes af strategien for det vestlige Balkan og forholdet til Tyrkiet.

Ordførerne er overbevist om, at IPA-finansiering til grænseoverskridende samarbejde med EU-medlemsstaterne under det europæiske territoriale samarbejde (Interreg) bør begrænses og overvåges for at sikre et mere afbalanceret bidrag. Dette vil sikre, at det ikke erstatter, men snarere supplerer og tilskynder til eksisterende eller potentielt samarbejde mellem og blandt IPA-modtagere under de tematiske prioriteter, der er fastsat i bilag III.

Et mere klart strategisk fokus

For kandidatlandene skal den tredje generation af IPA udformes, så den fungerer som et springbræt for gennemførelse af den fremtidige ramme for samhørighed efter deres tiltrædelse af EU. For de potentielle kandidatlande skal den lægge grunden til de reformer, der er forbundet med tiltrædelsesforhandlingerne. Det er af afgørende betydning at sikre en smidig overgang fra IPA II til IPA III og efter tiltrædelsen af nye medlemmer fra IPA III til de europæiske struktur- og investeringsfonde.

Førtiltrædelsesbistanden skal fortsat støtte tværgående, EU-fokuserede politiske, institutionelle, juridiske, administrative og socioøkonomiske reformer i kandidatlande og potentielle kandidatlande. Den er baseret på Københavnskriterierne, konditionalitet og en gradvis tilpasning til Unionens regler, standarder og politikker.

Finansieringen bør igen fokusere på at tackle specifikke grundlæggende behov og forsinkede væsentlige reformer i hvert af de berørte lande. Ved at lægge større vægt på de veletablerede eksisterende IPA-prioriteter, der omfatter retsstatsprincippet, grundlæggende rettigheder, god regeringsførelse, socioøkonomisk samhørighed og en grundig forberedelse på tværs af de 35 kapitler i den gældende EU-ret, herunder FUSP-tilpasningen, skal IPA III styrke modtagernes modstandsdygtighed på tværs af områderne migration, sikkerhed, kønsligestilling, klimabeskyttelse og handelslettelser.

IPA III skal også lægge større vægt på udvidelsespolitikkens sociale dimension ved at fremme samhørighed og konvergens vedrørende de rettigheder og principper, der er nedfældet i den europæiske søjle for sociale rettigheder. Ud over et stærkere fokus på social markedsøkonomi og social og regional samhørighed i forbindelse med gennemførelsen af IPA skal der tages hensyn til og foretages en vurdering af den sociale dimension i forbindelse med midtvejsgennemgangen af IPA ved hjælp af klare og målbare indikatorer såsom gini-koefficienten.

EU er nødt til atter at koncentrere indsatsen omkring styrkelse af demokratiseringen ved at styrke parlamenternes, civilsamfundets og mediernes kapacitet, samtidig med at der ydes støtte til foranstaltninger til at opnå en reel politisk dialog og forsoning som en forudsætning for fred. I denne henseende er det grænseoverskridende samarbejde, som forbedrer dialog, naboskabsforbindelser, regional konnektivitet og økonomisk integration af meget stor betydning.

En øget rolle for Europa-Parlamentet

Mens Parlamentets rolle er at udstikke de generelle retningslinjer for og kontrol med de eksterne finansieringsinstrumenter snarere end at foretage "mikroforvaltning" af disse, understreger ordførerne behovet for at beskytte Europa-Parlamentets rolle og Kommissionens forpligtelse til regelmæssigt, rettidigt og fuldt ud at inddrage Parlamentet.

Med udgangspunkt i de erfaringer, der er gjort med midtvejsgennemgangen af IPA II, foreslår ordførerne at styrke inddragelsen af Europa-Parlamentet, uden at det går ud over tempoet i beslutningsprocessen, ved at øge anvendelsen af proceduren med delegerede retsakter.

Ordførerne er endvidere overbeviste om, at programmeringsrammen bør være underlagt en udløbsklausul, der vil sikre en reel midtvejsgennemgang.

Det er afgørende, at Europa-Parlamentets holdninger på områder, hvor Parlamentet har sine egne bistandsprogrammer, såsom kapacitetsopbygning, mægling og valgobservation, tages fuldt ud i betragtning i den samlede programmering.

Større inddragelse af civilsamfundet og lokale myndigheder

Det er særlig vigtigt, at finansieringen tildeles på en gennemsigtig, effektiv, ansvarlig, afpolitiseret og ikkediskriminerende måde, herunder ved hjælp af en ligelig fordeling, der afspejler regionernes og kommunernes behov.

Ordførerne understreger den afgørende rolle, som EU-delegationerne spiller på stedet med hensyn til at sikre korrekt brug og synlighed af EU-midlerne og under inddragelse af en lang række relevante civilsamfundsorganisationer og lokale myndigheder i forskellige faser af bistandscyklussen.

Resultatorienteret tilgang

Den store ændring inden for den foreslåede programmeringsramme er et skift fra tildelinger pr. land til tildelinger pr. prioritet i henhold til princippet om en "rimelig andel", dvs. IPA-programmering via fem "vinduer", der afspejler specifikke mål og resultater.

Ordførerne støtter den øgede fleksibilitet ved at bevæge sig væk fra landerammebevillinger i retning af tildelinger i overensstemmelse med prioriteterne inden for de tematiske vinduer og den resultatbaserede tilgang. IPA III-programmeringen og resultatrammen, der er baseret på behovs- og resultatkriterier og et princip om en retfærdig andel, bør gøres operationelle og finjusteres ved hjælp af delegerede retsakter i løbet af forberedelsen, gennemførelsen og evalueringen af IPA III.

Forbedret konditionalitet

Samtidig med at ordførerne støtter en styrket resultatbaseret tilgang, foreslår de også at styrke betingelserne for IPA-bistand ved at overveje at suspendere førtiltrædelsesbistanden, i tilfælde af at der foreligger en krænkelse af principperne om demokrati, retsstaten, respekten for menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder og forpligtelserne i de relevante aftaler, der er indgået med Unionen. I denne forbindelse kan overvågnings-, suspensions- og genindsættelsesmekanismen, der er fastsat i EU's generelle toldpræferenceordning (GSP), tjene som eksempel.

I overensstemmelse med artikel 2 og artikel 49 og analogt med artikel 7 i traktaten om Den Europæiske Union bør de fremtidige EU-medlemsstater udsættes for suspension af Unionens bistand, hvis de overtræder de grundlæggende EU-værdier eller falder tilbage i gamle uvaner med hensyn til retsstatsprincippet. I overensstemmelse med reglerne om forsvarlig økonomisk forvaltning i henhold til finansforordningen (nr. 966/2012) bør Kommissionen i overensstemmelse med principperne om sparsommelighed, produktivitet og effektivitet også suspendere betalingerne i tilfælde af systemiske fejl og sætte spørgsmålstegn ved transaktionernes lovlighed og formelle rigtighed.

Ordførerne minder om behovet for at anvende og følge op på konditionaliteten på politisk plan og på projektniveau og styrke den systematiske overvågning og evaluering af følsomme programmer og projekter. De årlige tildelinger skal være baseret på en gennemførlig ramme for overvågning og evaluering, som skal fastlægges ved hjælp af en delegeret retsakt og en grundig præstationsevaluering, der afspejler de fremskridt, der er gjort, eller manglen herpå.

Idet ordførerne noterer sig efterslæbene og forsinkelserne i forbindelse med gennemførelsen af IPA I & II, opfordrer de indtrængende til at bevare fleksibiliteten til at overføre og omfordele allerede forpligtede midler og opfordrer samtidig Kommissionen til endnu engang at overveje genindførelse af direkte forvaltning, hvor det er relevant, navnlig for at bekæmpe korruption på højt plan og organiseret kriminalitet samt for at styrke civilsamfundet og mediefriheden.

Unionens budgetstøtte skal reduceres eller suspenderes i tilfælde af systemiske uregelmæssigheder i forvaltnings- og kontrolsystemerne eller i tilfælde af, at der ikke er gjort tilfredsstillende fremskridt med hensyn til at nå de mål, der er aftalt med støttemodtagerlandene. Det er nødvendigt at kombinere strengere betingelser for budgetstøtte, der er baseret på fremskridt med hensyn til reformer og forsvarlig forvaltning, med en målrettet støtte til udvikling af parlamentarisk kontrol, national revisionskapacitet, øget gennemsigtighed og offentlig adgang til information.

Øget synlighed

Med IPA-støtte, der kanaliseres til lande, der ønsker at blive medlemmer af EU, opfordrer ordførerne til en mere målrettet kommunikationsindsats med henblik på at sikre synligheden af EU-finansieringen, give mulighed for en bedre opfølgning og drage fordel af EU's investeringer. Kommissionen, EU-delegationerne på stedet og modtagerne af IPA bør forbedre kommunikationen om resultaterne af EU-bistanden med henblik på at bidrage til en bedre forståelse af dens fordele med hensyn til at forbedre borgernes liv.

Tilpasning af de generelle regler for ekstern finansiering

Mens udvidelsespolitikken fortsat skal støttes under et særligt instrument, bør bestemmelserne i IPA III være i overensstemmelse med den overordnede finansieringsstruktur for Unionens optræden udadtil. I overensstemmelse med resultatet af AFET's afstemning om IPA III omfatter de relevante horisontale bestemmelser i denne forordning, som under plenarfasen bør bringes på linje med dem, der gælder for NDICI, regler for handlingsplaner, foranstaltninger og anvendelsesmetoder, evaluering, forvaltning og demokratisk ansvarlighed.

 

 

UDTALELSE FRA UDVALGET OM INTERNATIONAL HANDEL (4.12.2018)

<CommissionInt>til Udenrigsudvalget</CommissionInt>


<Titre>om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af et instrument til førtiltrædelsesbistand (IPA III)</Titre>

<DocRef>(COM(2018)0465 – C8-0274/2018 – 2018/0247(COD)</DocRef>

Ordfører for udtalelse: <Depute>David Borrelli</Depute>

 

 

 

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om International Handel opfordrer Udenrigsudvalget, som er korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende ændringsforslag:

<RepeatBlock-Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>1</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Betragtning 2</Article>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(2) Målene for et instrument til førtiltrædelsesbistand er grundlæggende forskellige fra de generelle mål for Unionens optræden udadtil, eftersom dette instrument har til formål at forberede modtagerne i bilag I til et fremtidigt medlemskab af Unionen og støtte dem i tiltrædelsesprocessen. Det er derfor af afgørende betydning at have et særligt instrument til støtte for udvidelser og samtidig sikre dets komplementaritet med de generelle mål for Unionens optræden udadtil og navnlig med instrumentet for naboskab, udviklingssamarbejde og internationalt samarbejde (NDICI).

(2) Målene for et instrument til førtiltrædelsesbistand er grundlæggende forskellige fra de generelle mål for Unionens optræden udadtil, eftersom dette instrument har til formål at forberede modtagerne i bilag I til et fremtidigt medlemskab af Unionen og støtte dem i tiltrædelsesprocessen. Det er derfor af afgørende betydning at have et særligt instrument til støtte for udvidelser og samtidig sikre dets komplementaritet og sammenhæng med de generelle mål for Unionens optræden udadtil og navnlig med instrumentet for naboskab, udviklingssamarbejde og internationalt samarbejde (NDICI).

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>2</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Betragtning 5</Article>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(5) Unionens udvidelsespolitik er en investering i fred, sikkerhed og stabilitet i Europa. Den giver større økonomiske muligheder og handelsmuligheder til gensidig fordel for Unionen og de måske kommende medlemsstater. Udsigten til EU-medlemskab har en meget kraftig forandrende virkning og forankrer positive demokratiske, politiske, økonomiske og samfundsmæssige forandringer.

(5) Unionens udvidelsespolitik er en investering i fred, sikkerhed og stabilitet i Europa. Den giver større økonomiske muligheder og handelsmuligheder til gensidig fordel for Unionen og de måske kommende medlemsstater og respekterer samtidig princippet om asymmetrisk og progressiv integration for at sikre en gnidningsløs overgang for de skrøbelige økonomier i de lande, der ønsker optagelse. Udsigten til EU-medlemskab har en meget kraftig forandrende virkning og forankrer positive demokratiske, politiske, økonomiske og samfundsmæssige forandringer.

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>3</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Betragtning 7</Article>

 

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(7) Der bør også ydes bistand i overensstemmelse med de aftaler, som Unionen har indgået med modtagerne i bilag I. Bistanden bør hovedsageligt fokusere på at bistå modtagerne i bilag I i at styrke de demokratiske institutioner og retsstaten, reformere retsvæsenet og den offentlige forvaltning og fremme respekten for de grundlæggende rettigheder, ligestilling mellem kønnene, tolerance, social inddragelse og ikkediskrimination. Bistanden bør også understøtte de centrale principper og rettigheder, som er defineret i den europæiske søjle for sociale rettigheder16. Bistanden bør fortsat støtte modtagernes bestræbelser på at fremme regionalt, makroregionalt og grænseoverskridende samarbejde samt territorial udvikling, herunder ved at gennemføre Unionens makroregionale strategier. Bistanden bør også styrke den økonomiske og sociale udvikling og den økonomiske styring hos disse modtagere og dermed understøtte en dagorden for intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst, bl.a. via gennemførelsen af politikker på områder som regional udvikling, landbrug og udvikling af landdistrikterne, social- og beskæftigelsesområdet og udvikling af den digitale økonomi og det digitale samfund, hvilket også er i overensstemmelse med flagskibsinitiativet om en digital dagsorden for Vestbalkan.

(7) Der bør også ydes bistand i overensstemmelse med de aftaler, som Unionen har indgået med modtagerne i bilag I. Bistanden bør hovedsageligt fokusere på at bistå modtagerne i bilag I i at styrke de demokratiske institutioner og retsstaten, reformere retsvæsenet og den offentlige forvaltning og fremme respekten for de grundlæggende rettigheder, ligestilling mellem kønnene, tolerance, social inddragelse og ikkediskrimination. Bistanden bør også understøtte de centrale principper og rettigheder, som er defineret i den europæiske søjle for sociale rettigheder16. Bistanden bør fortsat støtte modtagernes bestræbelser på at fremme regionalt, makroregionalt og grænseoverskridende samarbejde samt territorial udvikling, herunder ved at gennemføre Unionens makroregionale strategier. Den bør også fremme gode naboskabsforbindelser, forsoning og regionalt samarbejde. Bistanden bør styrke den økonomiske og sociale udvikling og den økonomiske styring hos disse modtagere, fremme økonomisk integration med EU's indre marked, herunder toldsamarbejde, fremme en åben og fair handel og dermed understøtte en dagsorden for intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst, bl.a. via gennemførelsen af politikker på områder som regional udvikling, landbrug og udvikling af landdistrikterne, social- og beskæftigelsesområdet og udvikling af den digitale økonomi og det digitale samfund, hvilket også er i overensstemmelse med flagskibsinitiativet om en digital dagsorden for Vestbalkan.

_________________

_________________

16 Den europæiske søjle for sociale rettigheder, der højtideligt blev proklameret af Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen på det sociale topmøde om fair job og vækst i Göteborg den 17. november 2017.

16 Den europæiske søjle for sociale rettigheder, der højtideligt blev proklameret af Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen på det sociale topmøde om fair job og vækst i Göteborg den 17. november 2017.

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>4</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Betragtning 8</Article>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(8) Unionen bør støtte overgangen hen imod tiltrædelse til gavn for modtagerne i bilag I på grundlag af medlemsstaternes erfaringer. Dette samarbejde bør navnlig fokusere på at dele de erfaringer, som medlemsstaterne har høstet under reformprocessen.

(8) Unionen bør støtte overgangen hen imod tiltrædelse til gavn for modtagerne i bilag I på grundlag af medlemsstaternes erfaringer. Dette samarbejde bør navnlig fokusere på at dele de erfaringer, som medlemsstaterne har høstet under reformprocessen, især med hensyn til at styrke økonomisk samarbejde og toldsamarbejde og til at iværksætte fælles foranstaltninger til bekæmpelse af korruption, smugling, hvidvaskning af penge og vareforfalskning.

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>5</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Betragtning 9 a (ny)</Article>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(9a) Kommissionen bør tilskynde støttemodtagerne i bilag I til at samarbejde med EU om dets bestræbelser på at fremme multilateralisme og yderligere styrkelse af det internationale handelssystem, herunder WTO-reformer.

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>6</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Betragtning 11</Article>

 

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(11) Styrkelse af retsstatsprincippet, bl.a. gennem bekæmpelse af korruption og organiseret kriminalitet samt via god regeringsførelse, herunder reform af den offentlige forvaltning, er stadig de vigtigste udfordringer for de fleste af modtagerne i bilag I og væsentlige faktorer for, at modtagere kan komme tættere på Unionen og senere fuldt ud kan påtage sig de forpligtelser, der følger af et EU-medlemsskab. I betragtning af den langsigtede karakter af reformerne på disse områder og behovet for at skabe resultater over tid bør den finansielle bistand i henhold til denne forordning så tidligt som muligt adressere de krav, der stilles til modtagerne i bilag I.

(11) Styrkelse af retsstatsprincippet, bl.a. gennem bekæmpelse af korruption, hvidvaskning af penge og organiseret kriminalitet samt via god regeringsførelse, herunder reform af den offentlige forvaltning, retsvæsenets uafhængighed, gennemsigtighed, offentlige udbud, konkurrence, statsstøtte, intellektuelle ejendomsrettigheder og udenlandske investeringer, er stadig de vigtigste udfordringer for de fleste af modtagerne i bilag I og væsentlige faktorer for, at modtagere kan komme tættere på Unionen og senere fuldt ud kan påtage sig de forpligtelser, der følger af et EU-medlemskab.

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>7</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Betragtning 12</Article>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(12) I overensstemmelse med princippet om deltagelsesdemokrati bør Kommissionen fremme den parlamentariske kontrol hos hver af modtagerne i bilag I.

(12) I overensstemmelse med princippet om deltagelsesdemokrati bør Kommissionen i tæt samarbejde med Europa-Parlamentet fremme den parlamentariske kontrol og de nationale parlamenters proaktive rolle i EU-tiltrædelsesprocessen samt opfyldelsen af tiltrædelseskriterierne hos hver af modtagerne i bilag I.

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>8</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Betragtning 13</Article>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(13) Modtagerne i bilag I skal være bedre forberedt til at håndtere globale udfordringer som f.eks. bæredygtig udvikling og klimaændringer og tilpasse sig Unionens indsats for at håndtere disse spørgsmål. Henset til betydningen af at tage hånd om klimaændringerne i overensstemmelse med Unionens forpligtelser til at gennemføre Parisaftalen og målene for bæredygtig udvikling bør programmet bidrage til at integrere klimaindsatsen i Unionens politikker og til at nå det overordnede mål om, at 25 % af udgifterne i EU-budgettet skal understøtte klimamålsætninger. Tiltag under dette program forventes at bidrage med 16 % af programmets samlede finansieringsramme til klimamålsætningerne. Relevante tiltag identificeres under programmets udarbejdelse og gennemførelse, og programmets samlede bidrag bør indgå i de relevante evalueringer og gennemgange.

(13) Modtagerne i bilag I skal være bedre rustet til at håndtere globale udfordringer som f.eks. bæredygtig udvikling og klimaændringer, til at tilstræbe en verdensorden, der bygger på regler og værdier, og til at tilpasse sig Unionens indsats for at håndtere disse spørgsmål. Henset til betydningen af at tage hånd om klimaændringerne i overensstemmelse med Unionens forpligtelser til at gennemføre Parisaftalen og målene for bæredygtig udvikling bør programmet bidrage til at integrere klimaindsatsen i Unionens politikker og til at nå det overordnede mål om, at 25 % af udgifterne i EU-budgettet skal understøtte klimamålsætninger. Tiltag under dette program forventes at bidrage med 16 % af programmets samlede finansieringsramme til klimamålsætningerne. Relevante tiltag identificeres under programmets udarbejdelse og gennemførelse, og programmets samlede bidrag bør indgå i de relevante evalueringer og gennemgange.

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>9</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Betragtning 14 a (ny)</Article>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(14a) Foranstaltninger i henhold til denne forordning bør også bidrage til de handelsrelaterede aspekter af Unionens eksterne forbindelser – såsom Aid for Trade-initiativer, samarbejde med tredjelande om due diligence i forsyningskæden for tin, tantal, wolfram og deres malme samt guld, Kimberleyprocessen, bæredygtighedsaftalen og overvågningen af tredjelandes forpligtelser i henhold til GSP-forordningen – for at sikre politisk kohærens på EU-plan samt sikre og yderligere fremme handelsregler og -bestemmelser inden for en multilateral ramme.

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>10</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Betragtning 17</Article>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(17) Prioriteterne for indsatsen med henblik på at nå målene inden for de relevante politikområder, der vil blive støttet i henhold til denne forordning, bør fastsættes i en programmeringsramme, der udarbejdes af Kommissionen i partnerskab med modtagerne i bilag I for den periode, som Unionens flerårige finansielle ramme for perioden 2021-2027 dækker, på grundlag af udvidelsesdagsorden og modtagernes særlige behov i overensstemmelse med de overordnede og specifikke mål, der er fastsat i denne forordning, og under behørig hensyntagen til de relevante nationale strategier. I programmeringsrammen bør det også fastlægges, hvilke områder der skal støttes, med angivelse af en vejledende tildeling pr. støtteområde, herunder et overslag over de klimarelaterede udgifter.

(17) Prioriteterne for indsatsen med henblik på at nå målene inden for de relevante politikområder, der vil blive støttet i henhold til denne forordning, bør fastsættes i en programmeringsramme, der udarbejdes af Kommissionen i samarbejde med Europa-Parlamentet og i partnerskab med modtagerne i bilag I for det tidsrum, som Unionens flerårige finansielle ramme for perioden 2021-2027 dækker, på grundlag af udvidelsesdagsorden og modtagernes særlige behov i overensstemmelse med de overordnede og specifikke mål, der er fastsat i denne forordning, og under behørig hensyntagen til de relevante nationale strategier. I programmeringsrammen bør det også fastlægges, hvilke områder der skal støttes, med angivelse af en vejledende tildeling pr. støtteområde, herunder et overslag over de klimarelaterede udgifter.

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>11</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Betragtning 18</Article>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(18) Det er i Unionens interesse at bistå modtagerne i bilag I i deres reformbestræbelser med henblik på medlemskab af Unionen. Bistanden bør forvaltes med kraftigt fokus på resultater og med incitamenter for dem, der viser, at de er engageret i reformer gennem effektiv gennemførelse af førtiltrædelsesbistanden og fremskridt hen imod at opfylde kriterierne for medlemskab.

(18) Det er i Unionens interesse at bistå modtagerne i bilag I i deres reformbestræbelser med henblik på medlemskab af Unionen. Bistanden bør forvaltes med kraftigt fokus på resultater og med incitamenter for dem, der viser, at de er engageret i reformer gennem effektiv gennemførelse af førtiltrædelsesbistanden og fremskridt hen imod at opfylde kriterierne for medlemskab. Betydelige fremskridt, som modtagerne har gjort med hensyn til at åbne deres økonomiske miljø i overensstemmelse med EU-traktater og WTO-aftaler og til fuldt ud at gennemføre eksisterende aftaler med Unionen, ville være et positivt skridt i retning af EU-medlemskab.

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>12</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Betragtning 19</Article>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(19) Overgangen fra Kommissionens direkte forvaltning af førtiltrædelsesmidler til indirekte forvaltning foretaget af modtagerne i bilag I bør ske gradvis og under hensyntagen til den respektive kapacitet hos disse modtagere. Ved tildelingen af bistand bør der fortsat gøres brug af de strukturer og instrumenter, som har bevist deres værdi i forbindelse med førtiltrædelsesprocessen.

(19) Overgangen fra Kommissionens direkte forvaltning af førtiltrædelsesmidler til indirekte forvaltning foretaget af modtagerne i bilag I bør ske gradvis og under hensyntagen til den respektive kapacitet hos disse modtagere. Overgangen bør stilles i bero, hvis EU-midlerne anvendes på en ineffektiv måde, som giver anledning til betydelige mangler i de relevante forpligtelser. Ved tildelingen af bistand bør der fortsat gøres brug af de strukturer og instrumenter, som har bevist deres værdi i forbindelse med førtiltrædelsesprocessen.

</Amend>

<Amend>