Procedura : 2018/0247(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0174/2019

Teksty złożone :

A8-0174/2019

Debaty :

PV 26/03/2019 - 20
CRE 26/03/2019 - 20

Głosowanie :

PV 27/03/2019 - 10.5
CRE 27/03/2019 - 10.5
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2019)0299

<Date>{11/03/2019}11.3.2019</Date>
<NoDocSe>A8-0174/2019</NoDocSe>
PDF 707kWORD 277k

<TitreType>SPRAWOZDANIE</TitreType>     <RefProcLect>***I</RefProcLect>

<Titre>w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Instrument Pomocy Przedakcesyjnej (IPA III)</Titre>

<DocRef>(COM(2018)0465 – C8-0274/2018 – 2018/0247(COD))</DocRef>


<Commission>{AFET}Komisja Spraw Zagranicznych</Commission>

Sprawozdawca: <Depute>Knut Fleckenstein, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra</Depute>

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 UZASADNIENIE
 OPINIA Komisji Handlu Międzynarodowego
 OPINIA Komisji Budżetowej
 OPINIA Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
 OPINIA Komisji Rozwoju Regionalnego
 OPINIA Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
 PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ
 GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Instrument Pomocy Przedakcesyjnej (IPA III)

(COM(2018)0465 – C8-0274/2018 – 2018/0247(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

 uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2018)0465),

 uwzględniając art. 294 ust. 2 i art. 212 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C8-0274/2018),

 uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

 uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z 12 grudnia 2018 r.[1],

 uwzględniając opinię Komitetu Regionów z 6 grudnia 2018 r.[2],

 uwzględniając art. 59 Regulaminu,

 uwzględniając sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych oraz opinie Komisji Handlu Międzynarodowego, Komisji Budżetowej, Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności, Komisji Rozwoju Regionalnego, jak również Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (A8-0174/2019),

1. przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2. zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli zastąpi ona pierwotny wniosek, wprowadzi w nim istotne zmiany lub planuje ich wprowadzenie;

3. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji oraz parlamentom narodowym.

<RepeatBlock-Amend><Amend>Poprawka  <NumAm>1</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Motyw 2</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(2) Cele Instrumentu Pomocy Przedakcesyjnej są zasadniczo różne od ogólnych celów działań zewnętrznych Unii, ponieważ instrument ten służy przygotowaniu beneficjentów wymienionych w załączniku I do przyszłego członkostwa w Unii i wsparciu ich procesu akcesyjnego. W związku z tym należy dysponować specjalnym instrumentem wspierającym rozszerzenie, przy jednoczesnym zapewnieniu jego komplementarności z ogólnymi celami działań zewnętrznych Unii, a w szczególności z Instrumentem Sąsiedztwa oraz Współpracy Międzynarodowej i Rozwojowej (ISWMR).

(2) Celem instrumentu pomocy przedakcesyjnej jest przygotowanie beneficjentów wymienionych w załączniku I do przyszłego członkostwa w Unii i wsparcie ich procesu akcesyjnego zgodnie z ogólnymi celami realizowanymi w ramach działań zewnętrznych Unii, które obejmują m.in. przestrzeganie podstawowych praw i zasad oraz ochronę i propagowanie praw człowieka, demokracji i praworządności zgodnie z art. 21 Traktatu o Unii Europejskiej. Specyficzny charakter procesu akcesyjnego uzasadnia dysponowanie specjalnym instrumentem wspierającym rozszerzenie, natomiast w odniesieniu do celów i funkcjonowania tego instrumentu należy zadbać o spójność i komplementarność z ogólnymi celami działań zewnętrznych Unii, a w szczególności z Instrumentem Sąsiedztwa oraz Współpracy Międzynarodowej i Rozwojowej (ISWMR).

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>2</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Motyw 3</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(3) Art. 49 Traktatu o Unii Europejskiej (TUE) stanowi, że każde państwo europejskie, które przestrzega wartości poszanowania godności osoby ludzkiej, wolności, demokracji, równości, praworządności, jak również poszanowania praw człowieka, w tym praw osób należących do mniejszości, i zobowiązuje się wspierać te wartości, może złożyć wniosek o członkostwo w Unii. Państwo europejskie, które złożyło wniosek o przystąpienie do Unii, może zostać jej członkiem dopiero po potwierdzeniu, że spełnia ono kryteria członkostwa ustalone podczas szczytu Rady Europejskiej w Kopenhadze w czerwcu 1993 r. („kryteria kopenhaskie”), z zastrzeżeniem że Unia posiada zdolność do przyjęcia nowego członka. Kryteria kopenhaskie odnoszą się do stabilności instytucji gwarantujących demokrację, praworządność, poszanowanie praw człowieka, szacunek dla mniejszości oraz ich ochronę, istnienie funkcjonującej gospodarki rynkowej oraz możliwości radzenia sobie z presją konkurencyjną i siłami rynkowymi wewnątrz Unii, a także zdolność do przyjęcia nie tylko praw, ale i obowiązków wynikających z Traktatów, w tym do realizacji celów unii politycznej, gospodarczej i walutowej.

(3) Art. 49 TUE stanowi, że każde państwo europejskie, które przestrzega wartości poszanowania godności osoby ludzkiej, wolności, demokracji, równości, praworządności, jak również poszanowania praw człowieka, w tym praw osób należących do mniejszości, i zobowiązuje się wspierać te wartości, może złożyć wniosek o członkostwo w Unii. Wartości te są wspólne państwom członkowskim w społeczeństwie opartym na pluralizmie, niedyskryminacji, tolerancji, sprawiedliwości, solidarności oraz na równości kobiet i mężczyzn.

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>3</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Motyw 4</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(4) Podstawą procesu rozszerzenia są określone kryteria oraz sprawiedliwe i rygorystyczne wymogi. Każdy beneficjent jest oceniany na podstawie własnych osiągnięć. Ocena poczynionych postępów oraz wskazanie niedociągnięć mają zapewnić beneficjentom wymienionym w załączniku I potrzebne bodźce i wskazówki, które pozwolą im kontynuować niezbędne daleko idące reformy. Aby faktycznie mogło dojść do rozszerzenia, bardzo ważne jest, by stale kierować się zasadą „najpierw kwestie podstawowe”15. Postęp poszczególnych wnioskodawców w procesie akcesyjnym zależy od tego, czy szanują oni wartości Unii i od ich zdolności do podjęcia reform niezbędnych w celu dostosowania swojego systemu politycznego, instytucjonalnego, prawnego, administracyjnego i gospodarczego do zasad, norm, obszarów polityki i praktyk Unii.

(4) Podstawą procesu rozszerzenia są określone kryteria oraz sprawiedliwe i rygorystyczne wymogi. Każdy beneficjent jest oceniany na podstawie własnych osiągnięć. Ocena poczynionych postępów oraz wskazanie niedociągnięć mają zapewnić beneficjentom wymienionym w załączniku I potrzebne bodźce i wskazówki, które pozwolą im kontynuować niezbędne daleko idące reformy. Aby faktycznie mogło dojść do rozszerzenia, bardzo ważne jest, by stale kierować się zasadą „najpierw kwestie podstawowe”15. Stosunki dobrosąsiedzkie i współpraca regionalna, których podstawą jest ostateczne, integracyjne i wiążące rozwiązywanie sporów dwustronnych, to zasadnicze elementy procesu rozszerzenia mające decydujące znaczenie dla bezpieczeństwa i stabilności całej Unii. Postępy poszczególnych wnioskodawców w procesie akcesyjnym zależą od tego, czy szanują oni wartości Unii i od ich zdolności do podjęcia i wdrożenia reform niezbędnych w celu dostosowania swojego systemu politycznego, instytucjonalnego, prawnego, socjalnego, administracyjnego i gospodarczego do zasad, norm, obszarów polityki i praktyk Unii. Ramy negocjacyjne określają wymogi, w oparciu o które ocenia się postępy w negocjacjach akcesyjnych prowadzonych z każdym krajem kandydującym.

_________________

_________________

15 Zasada „najpierw kwestie podstawowe” łączy w sobie praworządność i prawa podstawowe z dwoma innymi istotnymi obszarami procesu akcesyjnego: zarządzaniem gospodarczym – zwróceniem szczególnej uwagi na rozwój gospodarczy i poprawę konkurencyjności – oraz wzmocnieniem instytucji demokratycznych i reformą administracji publicznej. Każda z tych trzech podstawowych kwestii ma zasadnicze znaczenie dla procesów reform w krajach objętych procesem rozszerzenia i pozwala uwzględnić kluczowe obawy obywateli.

15 Zasada „najpierw kwestie podstawowe” łączy w sobie praworządność i prawa podstawowe z dwoma innymi istotnymi obszarami procesu akcesyjnego: zarządzaniem gospodarczym – zwróceniem szczególnej uwagi na rozwój gospodarczy i poprawę konkurencyjności – oraz wzmocnieniem instytucji demokratycznych i reformą administracji publicznej. Każda z tych trzech podstawowych kwestii ma zasadnicze znaczenie dla procesów reform w krajach objętych procesem rozszerzenia i pozwala uwzględnić kluczowe obawy obywateli.

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>4</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Motyw 4 a (nowy)</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(4a) Każde państwo europejskie, które złożyło wniosek o przystąpienie do Unii, może zostać jej członkiem dopiero po potwierdzeniu, że w pełni spełnia ono kryteria przystąpienia ustalone podczas szczytu Rady Europejskiej w Kopenhadze w czerwcu 1993 r. („kryteria kopenhaskie”), oraz pod warunkiem, że Unia posiada zdolność do przyjęcia nowego członka. Kryteria kopenhaskie odnoszą się do stabilności instytucji, które gwarantują demokrację, praworządność, prawa człowieka, szacunek dla mniejszości oraz ich ochronę, istnienie funkcjonującej gospodarki rynkowej oraz zdolność do radzenia sobie z presją konkurencyjną i siłami rynkowymi wewnątrz Unii, a także zdolność do przyjęcia nie tylko praw, ale i obowiązków wynikających z traktatów, w tym do realizacji celów unii politycznej, gospodarczej i walutowej.

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>5</NumAm><DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Motyw 5</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(5) Polityka rozszerzenia Unii to inwestycja na rzecz pokoju, bezpieczeństwa i stabilności w Europie: Zwiększa możliwości gospodarcze i handlowe, co jest korzystne zarówno dla Unii, jak i krajów ubiegających się o członkostwo. Perspektywa członkostwa w Unii ma ogromny transformacyjny wpływ i prowadzi do pozytywnych przemian demokratycznych, politycznych, gospodarczych i społecznych.

(5) Polityka rozszerzenia stanowi nieodłączny element działań zewnętrznych Unii, a także przyczynia się do pokoju, bezpieczeństwa, dobrobytu i stabilności, zarówno w samej Unii, jak i poza jej granicami. Polityka ta zwiększa możliwości gospodarcze i handlowe, co jest korzystne zarówno dla Unii, jak i krajów ubiegających się o członkostwo, przy jednoczesnym poszanowaniu zasady stopniowej integracji, aby transformacja w krajach beneficjentów przebiegała płynnie. Perspektywa członkostwa w Unii ma ogromny transformacyjny wpływ i prowadzi do pozytywnych przemian demokratycznych, politycznych, gospodarczych i społecznych.

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>6</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Motyw 7</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(7) Pomoc powinna również być udzielana zgodnie z umowami zawieranymi przez Unię z beneficjentami wymienionymi w załączniku I. Pomoc powinna przed wszystkim pozwolić beneficjentom wymienionym w załączniku I wzmocnić demokratyczne instytucje oraz praworządność, przeprowadzić reformę sądownictwa i administracji publicznej, zapewnić poszanowanie praw podstawowych oraz propagować równość płci, tolerancję, włączenie społeczne i niedyskryminację. Pomoc powinna także wspierać kluczowe zasady i prawa określone w Europejskim filarze praw socjalnych17. Pomoc powinna nadal wspierać wysiłki beneficjentów na rzecz zacieśniania regionalnej, makroregionalnej i transgranicznej współpracy, jak również przyspieszenia rozwoju terytorialnego, w tym poprzez realizowanie unijnych strategii makroregionalnych. Powinna również wspomagać ich rozwój gospodarczy i społeczny oraz zarządzanie gospodarką, ugruntowując agendę na rzecz inteligentnego, trwałego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu, w tym poprzez wdrożenie rozwoju regionalnego, rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich, polityki społecznej i polityki zatrudnienia oraz rozwój gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego, zgodnie także z inicjatywą przewodnią „Agenda cyfrowa dla Bałkanów Zachodnich”.

(7) Pomoc powinna również być udzielana zgodnie z międzynarodowymi umowami zawieranymi przez Unię, w tym również z beneficjentami. Pomoc powinna przede wszystkim pozwolić beneficjentom wzmocnić demokratyczne instytucje oraz praworządność, przeprowadzić reformę sądownictwa i administracji publicznej, zapewnić poszanowanie praw podstawowych, w tym praw osób należących do mniejszości, oraz propagować równość płci, tolerancję, włączenie społeczne, poszanowanie międzynarodowych norm pracy dotyczących praw pracowników i niedyskryminację najsłabszych grup, w tym dzieci i osób niepełnosprawnych. Pomoc powinna także wspierać przestrzeganie przez beneficjentów kluczowych zasad i praw określonych w Europejskim filarze praw socjalnych17, a także zasad społecznej gospodarki rynkowej oraz konwergencji z dorobkiem socjalnym. Pomoc powinna nadal wspierać wysiłki beneficjentów na rzecz zacieśniania regionalnej, makroregionalnej i transgranicznej współpracy, jak również przyspieszenia rozwoju terytorialnego, w tym poprzez realizowanie unijnych strategii makroregionalnych w celu rozwijania dobrych stosunków sąsiedzkich i doprowadzenia do pojednania. Pomoc należy również przeznaczać na promowanie sektorowych regionalnych struktur współpracy oraz powinna ona wspomagać ich rozwój gospodarczy i społeczny oraz zarządzanie gospodarką, wzmacniać integrację gospodarczą z jednolitym rynkiem Unii, w tym współpracę celną, wspierać otwarty i sprawiedliwy handel, a także służyć ugruntowaniu agendy na rzecz inteligentnego, trwałego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu, w tym poprzez wdrożenie rozwoju regionalnego, spójności włączenia społecznego, rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich, polityki społecznej i polityki zatrudnienia oraz rozwoju gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego, zgodnie z inicjatywą przewodnią „Agenda cyfrowa dla Bałkanów Zachodnich”.

_________________

_________________

17 Europejski filar praw socjalnych uroczyście ogłoszony dnia 17 listopada 2017 r. przez Parlament Europejski, Radę i Komisję na Szczycie Społecznym na rzecz Sprawiedliwego Zatrudnienia i Wzrostu Gospodarczego w Göteborgu.

17 Europejski filar praw socjalnych uroczyście ogłoszony dnia 17 listopada 2017 r. przez Parlament Europejski, Radę i Komisję na Szczycie Społecznym na rzecz Sprawiedliwego Zatrudnienia i Wzrostu Gospodarczego w Göteborgu.

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>7</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Motyw 7 a (nowy)</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(7a) Z uwagi na transformacyjny charakter reform w procesie rozszerzenia w krajach kandydujących Unia powinna dokładać większych starań, jeżeli chodzi o wyznaczanie priorytetów w kluczowych obszarach, na które przeznacza się finansowanie z UE, takich jak tworzenie instytucji i dbanie o bezpieczeństwo, a także w kwestii zwiększenia wsparcia na rzecz krajów kandydujących podczas realizacji projektów, których celem jest ochrona krajów kandydujących przed wpływami spoza UE.

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>8</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Motyw 7 b (nowy)</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(7b) O staraniach Unii mających na celu wspieranie – przy pomocy środków z IPA – postępów reformatorskich w krajach kandydujących należy odpowiednio informować w krajach kandydujących oraz w państwach członkowskich UE. W związku z tym Unia powinna zintensyfikować działania komunikacyjne w trosce o widoczność finansowania z IPA, który to instrument jest głównym narzędziem UE służącym pokojowi i stabilności na obszarze rozszerzenia. 

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>9</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Motyw 7 c (nowy)</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(7c) Znaczenie uproszczeń i wykonania budżetu uznaje się w odniesieniu do tworzenia instytucji, co z kolei pozwoli przewidywać ewentualne problemy w dziedzinie bezpieczeństwa, a także zapobiegać możliwym w przyszłości nielegalnym przepływom migracyjnym do państw członkowskich.

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>10</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Motyw 9</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(9) Wzmocniona współpraca strategiczna i operacyjna dotycząca bezpieczeństwa pomiędzy Unią a beneficjentami wymienionymi w załączniku I ma kluczowe znaczenie dla skutecznego i efektywnego zwalczania zagrożeń dla bezpieczeństwa i zagrożeń terrorystycznych.

(9) Wzmocniona współpraca strategiczna i operacyjna dotycząca bezpieczeństwa i reformy sektora obronnego pomiędzy Unią a beneficjentami wymienionymi w załączniku I ma kluczowe znaczenie dla skutecznego i efektywnego zwalczania przestępczości zorganizowanej, zagrożeń dla bezpieczeństwa i zagrożeń terrorystycznych.

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>11</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Motyw 9 a (nowy)</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(9a)  Działania w ramach instrumentu ustanowionego na mocy niniejszego rozporządzenia powinny również stanowić wsparcie dla beneficjentów w zakresie stopniowego dostosowywania się do wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Unii, co obejmuje również wdrażanie środków ograniczających oraz szeroko rozumianą politykę zewnętrzną Unii w ramach instytucji międzynarodowych i forów wielostronnych. Komisja powinna zachęcać beneficjentów do opowiadania się za globalnym porządkiem opartym na zasadach i wartościach oraz do współpracy w zakresie promowania wielostronności i dalszego umacniania międzynarodowego systemu handlowego, w tym reform w ramach WTO.

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>12</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Motyw 10</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(10) Konieczne jest dalsze pogłębienie współpracy w zakresie migracji, w tym zarządzania granicami, zapewniając dostęp do ochrony międzynarodowej, podawania istotnych informacji, zwiększenia korzyści dla rozwoju wynikających z migracji, ułatwienia legalnej migracji i migracji zarobkowej, wzmocnienia kontroli granicznych i prowadzenia działań w ramach walki z nielegalną migracją, handlem ludźmi i przemytem migrantów.

(10) Współpraca w zakresie migracji, w tym zarządzanie granicami i kontrola granic, zapewnienie dostępu do ochrony międzynarodowej, dzielenie się istotnymi informacjami, zwiększenie korzyści dla rozwoju wynikających z migracji, ułatwianie legalnej migracji i migracji zarobkowej, wzmocnienie kontroli granic, zapobieganie nielegalnej migracji i zniechęcanie do niej, zapobieganie przymusowym wysiedleniom, zwalczanie handlu ludźmi i przemytu ludzi to ważne aspekty współpracy między Unią a beneficjentami.

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>13</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Motyw 11</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(11) Wzmacnianie praworządności, w tym walki z korupcją i przestępczością zorganizowaną, oraz dobrych rządów, w tym reformy administracji publicznej, w dalszym ciągu są kluczowymi wyzwaniami dla większości beneficjentów wymienionych w załączniku I i mają dla nich zasadnicze znaczenie w kontekście zbliżania się do Unii i późniejszego pełnego przyjęcia obowiązków związanych z członkostwem w Unii. Z uwagi na bardziej długotrwały charakter reform przeprowadzanych w tych obszarach i na konieczność poprawienia wyników, pomoc finansowa na mocy niniejszego rozporządzenia powinna jak najszybciej zaspokoić potrzeby beneficjentów wymienionych w załączniku I.

(11) Wzmacnianie praworządności, w tym niezawisłości sądownictwa, walka z korupcją, praniem pieniędzy i przestępczością zorganizowaną, a także dobre rządy, w tym reformy administracji publicznej, udzielanie wsparcia obrońcom praw człowieka, ciągłe dostosowywanie się do norm w dziedzinie przejrzystości, zamówień publicznych, konkurencji, pomocy państwa, własności intelektualnej i inwestycji zagranicznych to w dalszym ciągu kluczowe wyzwania, które mają dla beneficjentów zasadnicze znaczenie w kontekście zbliżania się do Unii i przygotowania się do pełnego przyjęcia obowiązków związanych z członkostwem w Unii. Z uwagi na bardziej długotrwały charakter reform przeprowadzanych w tych obszarach i na konieczność rejestrowania wyników pomoc finansową udzielaną na mocy niniejszego rozporządzenia należy planować z myślą o tych kwestiach na jak najwcześniejszym etapie.

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>14</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Motyw 12</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(12) Zgodnie z zasadą demokracji uczestniczącej Komisja powinna zachęcać każdego z beneficjentów wymienionych w załączniku I do nadzoru parlamentarnego.

(12) Wymiar parlamentarny w dalszym ciągu ma fundamentalne znaczenie w procesie akcesyjnym. Wobec tego zgodnie z zasadą demokracji uczestniczącej Komisja powinna wspierać wzmacnianie zdolności parlamentarnych i nadzoru parlamentarnego, demokratyczne procedury i uczciwą reprezentację w każdym z państw beneficjentów.

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>15</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Motyw 13</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(13) Beneficjenci wymienieni w załączniku I muszą być lepiej przygotowani na globalne wyzwania, takie jak zrównoważony rozwój i zmiana klimatu, oraz wspierać wysiłki Unii ukierunkowane na rozwiązanie tych kwestii. Odzwierciedlając znaczenie przeciwdziałania zmianie klimatu zgodnie ze zobowiązaniami Unii do wdrożenia porozumienia klimatycznego z Paryża oraz celów zrównoważonego rozwoju, program powinien przyczynić się do włączenia działań w dziedzinie klimatu do głównego nurtu polityki Unii i do osiągnięcia ogólnego celu końcowego na poziomie 25 % wydatków UE na cele klimatyczne. Oczekuje się, że w ramach programu 16 % całkowitej puli środków finansowych zostanie przeznaczonych na cele klimatyczne. Podczas przygotowywania i wdrażania programu zostaną określone właściwe działania, a całkowity wkład z niniejszego programu powinien być objęty odpowiednimi procesami oceny i przeglądu.

(13) Beneficjenci muszą być lepiej przygotowani na globalne wyzwania, takie jak zrównoważony rozwój i zmiana klimatu, oraz wspierać wysiłki Unii ukierunkowane na rozwiązanie tych kwestii. Odzwierciedlając znaczenie przeciwdziałania zmianie klimatu zgodnie ze zobowiązaniami Unii do wdrożenia porozumienia klimatycznego z Paryża oraz celów zrównoważonego rozwoju, program powinien przyczynić się do włączenia działań w dziedzinie klimatu do głównego nurtu polityki Unii i do osiągnięcia ogólnego celu końcowego na poziomie 25 % wydatków UE na cele klimatyczne. W ramach tego programu co najmniej 16% całkowitej puli środków finansowych należy przeznaczyć na cele klimatyczne, dążąc do tego, aby do 2027 r. wydatki związane z klimatem stanowiły 30% wydatków WRF. Priorytetowo należy traktować projekty środowiskowe koncentrujące się na zanieczyszczeniach transgranicznych. Podczas przygotowywania i wykonywania programu zostaną określone właściwe działania, a całkowity wkład z niniejszego programu powinien być objęty odpowiednimi procesami oceny i przeglądu.

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>16</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Motyw 16</Article>

 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(16) Komisja oraz państwa członkowskie powinny zapewnić zgodność, spójność oraz komplementarność swojej pomocy, w szczególności poprzez regularne konsultacje oraz częste wymiany informacji na poszczególnych etapach cyklu pomocy. Należy również podjąć kroki niezbędne do zapewnienia lepszej koordynacji i komplementarności z innymi darczyńcami, w tym poprzez regularne konsultacje. Społeczeństwo obywatelskie powinno odgrywać większą rolę zarówno w programach realizowanych za pośrednictwem organów rządowych, jak i w przypadku otrzymywania pomocy Unii jako bezpośredni beneficjent.

(16) Komisja oraz państwa członkowskie powinny zapewnić zgodność, spójność, koherencję oraz komplementarność zewnętrznej pomocy finansowej, w szczególności poprzez regularne konsultacje oraz częste wymiany informacji na poszczególnych etapach cyklu pomocy. Należy również podjąć kroki niezbędne do zapewnienia lepszej koordynacji i komplementarności z innymi darczyńcami, w tym poprzez regularne konsultacje. Różne niezależne organizacje społeczeństwa obywatelskiego oraz władze lokalne różnych szczebli powinny odgrywać konstruktywną rolę w tym procesie. Zgodnie z zasadą partnerstwa sprzyjającego integracji organizacje społeczeństwa obywatelskiego powinny uczestniczyć w etapie planowania, wdrażania, monitorowania i oceny programów realizowanych za pośrednictwem organów rządowych oraz być bezpośrednimi beneficjentami pomocy Unii.

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>17</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Motyw 17</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(17) Priorytety działań służących osiągnięciu celów w stosownych obszarach polityki, które uzyskają wsparcie na podstawie niniejszego rozporządzenia, należy określić w ramach programowania opracowywanych przez Komisję na czas obowiązywania unijnych wieloletnich ram finansowych na lata 2021–2027 w partnerstwie z beneficjentami wymienionymi w załączniku I, na podstawie ich szczególnych potrzeb oraz harmonogramu rozszerzenia, zgodnie z ogólnymi i szczegółowymi celami określonymi w niniejszym rozporządzeniu z należytym uwzględnieniem stosownych strategii krajowych. Ramy programowania powinny określać obszary, które mają uzyskiwać pomoc, wraz z orientacyjnymi przydziałami na obszar wsparcia, w tym prognozy dotyczące wydatków związanych z klimatem.

(17) W przypadku każdego beneficjenta należy określić konkretne i wymierne cele w odpowiednich obszarach polityki, a w ramach programowania opracowywanych przez Komisję w drodze aktu delegowanego dopasować do tych celów priorytety działań z myślą o osiągnięciu wyznaczonych celów. Ramy programowania należy ustanowić w ramach partnerskiej współpracy z beneficjentami, na podstawie ich szczególnych potrzeb oraz harmonogramu rozszerzenia, zgodnie z ogólnymi i szczegółowymi celami określonymi w niniejszym rozporządzeniu, zgodnie z zasadami obowiązującymi w działaniach zewnętrznych Unii, a także przy należytym uwzględnieniu stosownych strategii krajowych i rezolucji Parlamentu Europejskiego. Partnerstwo to powinno obejmować, w stosownych przypadkach, właściwe organy oraz organizacje społeczeństwa obywatelskiego. Komisja powinna zachęcać do współpracy między odpowiednimi zainteresowanymi stronami oraz do koordynacji działań darczyńców. Ramy programowania należy poddać przeglądowi po dokonaniu oceny śródokresowej. Ramy programowania powinny określać obszary, które mają uzyskiwać pomoc, wraz z orientacyjnymi przydziałami na obszar wsparcia, w tym prognozy dotyczące wydatków związanych z klimatem.

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>18</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Motyw 18</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(18) Pomoc beneficjentom wymienionym w załączniku I w ich dążeniach do wdrożenia reform w związku z członkostwem w Unii leży w interesie Unii. Zarządzanie pomocą powinno być silnie zorientowane na wyniki obejmować zachęty dla państw, które dowiodą zaangażowania na rzecz reform poprzez skuteczne wdrażanie pomocy przedakcesyjnej i postępy w spełnianiu kryteriów członkostwa.

(18) Pomoc beneficjentom w ich dążeniach do wdrożenia reform systemu politycznego, prawnego i gospodarczego w związku z członkostwem w Unii leży we wspólnym interesie Unii i beneficjentów. Zarządzanie pomocą powinno się odbywać w oparciu o podejście zorientowane na wyniki oraz obejmować istotne zachęty do skuteczniejszego i efektywniejszego wykorzystywania środków finansowych dla państw, które wykazują zaangażowanie na rzecz reform poprzez skuteczne wdrażanie pomocy przedakcesyjnej i postępy w spełnianiu kryteriów członkostwa. Pomoc należy przyznawać zgodnie z zasadą sprawiedliwego podziału, a także stosować wyraźne konsekwencje w przypadku poważnego pogorszenia się sytuacji pod względem poszanowania godności ludzkiej, wolności, demokracji, równości, praworządności i praw człowieka lub w przypadku braku postępów w tych dziedzinach.

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>19</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Motyw 18 a (nowy)</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(18a) Komisja powinna ustanowić jasne mechanizmy monitorowania i oceny w trosce o to, aby cele i działania w odniesieniu do różnych beneficjentów nie traciły na aktualności i były wykonalne oraz aby regularnie oceniać postępy. Z myślą o tym każdemu celowi powinien towarzyszyć co najmniej jeden wskaźnik skuteczności działania oceniający przyjęcie przez beneficjenta reform i ich konkretne wdrożenie.

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>20</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Motyw 19</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(19) Przejście od bezpośredniego zarządzania środkami przedakcesyjnymi przez Komisję do zarządzania pośredniego przez beneficjentów wymienionych w załączniku I powinno następować stopniowo i uwzględniać możliwości tych beneficjentów. W toku świadczenia pomocy należy nadal korzystać ze struktur i instrumentów, które okazały się przydatne w procesie przedakcesyjnym.

(19) Przejście od bezpośredniego zarządzania środkami przedakcesyjnymi przez Komisję do zarządzania pośredniego przez beneficjentów powinno następować stopniowo i uwzględniać możliwości tych beneficjentów. Przejście takie należy cofnąć lub zawiesić w konkretnych obszarach polityki lub w przypadku określonych programów, jeżeli beneficjenci nie wywiązują się z odpowiednich zobowiązań lub nie zarządzają funduszami Unii zgodnie z ustalonymi przepisami, zasadami i celami. Taka decyzja powinna w należyty sposób uwzględniać wszelkie możliwe negatywne skutki gospodarcze i społeczne. W toku świadczenia pomocy należy nadal korzystać ze struktur i instrumentów, które okazały się przydatne w procesie przedakcesyjnym.

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>21</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Motyw 20</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(20) Unia powinna dążyć do jak najskuteczniejszego wykorzystania dostępnych zasobów w celu optymalizacji wpływu prowadzonych przez nią działań zewnętrznych. Powinno się to osiągać dzięki spójności i komplementarności unijnych instrumentów na rzecz działań zewnętrznych oraz stworzeniu synergii między innymi politykami i programami Unii. W stosownych przypadkach obejmuje to spójność i komplementarność z pomocą makrofinansową.

(20) Unia powinna dążyć do jak najskuteczniejszego wykorzystania dostępnych zasobów w celu optymalizacji wpływu prowadzonych przez nią działań zewnętrznych. Aby unikać nakładania się zakresów z innymi istniejącymi instrumentami finansowania zewnętrznego, powinno się to osiągać dzięki spójności i komplementarności unijnych instrumentów na rzecz działań zewnętrznych oraz stworzeniu synergii między innymi strategiami politycznymi i programami Unii. W stosownych przypadkach obejmuje to spójność i komplementarność z pomocą makrofinansową.

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>22</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Motyw 21 a (nowy)</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(21a) Bez uszczerbku dla procedury budżetowej i postanowień dotyczących zawieszenia pomocy, ustanowionych w umowach międzynarodowych z beneficjentami, należy przekazać Komisji uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w odniesieniu do zmiany załącznika I do niniejszego rozporządzenia w celu zawieszenia lub częściowego zawieszenia pomocy Unii. Uprawnienie to powinno być stosowane w przypadku, gdy następuje regres w odniesieniu do co najmniej jednego kryterium kopenhaskiego lub gdy beneficjent nie przestrzega zasad demokracji, praworządności, praw człowieka i podstawowych wolności, lub gdy narusza zobowiązania podjęte w odpowiednich umowach zawartych z Unią. W przypadku gdy Komisja stwierdzi, że powody uzasadniające zawieszenie pomocy przestają mieć zastosowanie, powinna być uprawniona do przyjęcia aktów delegowanych w celu zmiany załącznika I, tak aby przywrócić pomoc Unii.

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>23</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Motyw 24</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(24) Rodzaje finansowania oraz metody wykonywania określone w tym rozporządzeniu powinny być wybierane na podstawie ich potencjału osiągania szczególnych celów działań i możliwości uzyskania wyników, z uwzględnieniem w szczególności kosztów kontroli, obciążeń administracyjnych oraz oczekiwanego ryzyka braku zgodności. Powinno to uwzględniać korzystanie z kwot ryczałtowych, stawek ryczałtowych i kosztów jednostkowych, a także finansowanie niepowiązane z kosztami, o których mowa w art. 125 ust. 1 rozporządzenia finansowego.

(24) Wyboru rodzajów finansowania oraz metod realizacji na podstawie niniejszego rozporządzenia należy dokonywać na podstawie ich potencjału w zakresie osiągnięcia szczegółowych celów działań i możliwości uzyskania rezultatów, z uwzględnieniem w szczególności kosztów kontroli, obciążeń administracyjnych oraz spodziewanego ryzyka niezgodności z wymogami. Powinno to uwzględniać korzystanie z kwot ryczałtowych, stawek ryczałtowych i kosztów jednostkowych, a także finansowanie niepowiązane z kosztami, o których mowa w art. 125 ust. 1 rozporządzenia finansowego.

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>24</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Motyw 25</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(25) Unia powinna nadal stosować wspólne zasady realizacji działań zewnętrznych. Zasady i procedury wdrażania unijnych instrumentów finansowania działań zewnętrznych są określone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr [rozporządzenie ustanawiające Instrument Sąsiedztwa oraz Współpracy Międzynarodowej i Rozwojowej]. Należy ustanowić dodatkowe szczegółowe przepisy dotyczące konkretnych sytuacji, w szczególności obszarów polityki w zakresie współpracy transgranicznej, rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich.

(25) Unia powinna nadal stosować wspólne zasady realizacji działań zewnętrznych. Zasady i procedury stosowania unijnych instrumentów finansowania działań zewnętrznych są określone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr [rozporządzenie ustanawiające Instrument Sąsiedztwa oraz Współpracy Międzynarodowej i Rozwojowej]. Należy ustanowić dodatkowe szczegółowe przepisy dotyczące konkretnych sytuacji, w szczególności obszarów polityki w zakresie współpracy transgranicznej, rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich.

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>25</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Motyw 26</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(26) Działania zewnętrzne są często realizowane w bardzo zmiennym środowisku, wymagającym ciągłego i szybkiego dostosowania do zmieniających się potrzeb partnerów UE oraz do globalnych wyzwań, takich jak prawa człowieka, demokracja i dobre rządy, bezpieczeństwo i stabilność, zmiana klimatu i ochrona środowiska, migracja nieuregulowana i jej podstawowe przyczyny. Pogodzenie zasady przewidywalności z potrzebą szybkiego reagowania na nowe potrzeby oznacza w konsekwencji dostosowanie realizacji finansowej programów. Aby zwiększyć zdolność Unii do reagowania na nieprzewidziane potrzeby, przy jednoczesnym poszanowaniu zasady jednoroczności budżetu UE, niniejsze rozporządzenie powinno zachować możliwość zastosowania mechanizmów elastyczności już dopuszczonych na mocy rozporządzenia finansowego w ramach innych polityk, mianowicie w odniesieniu do przeniesień i ponownego przydzielania niewykorzystanych środków, w celu zapewnienia wydajnego wykorzystania funduszy UE zarówno na rzecz obywateli UE, jak i beneficjentów wymienionych w załączniku I, i maksymalnego zwiększenia w ten sposób puli funduszy UE dostępnych na potrzeby interwencji w ramach działań zewnętrznych UE.

(26) Działania zewnętrzne są często realizowane w bardzo zmiennym środowisku, wymagającym ciągłego i szybkiego dostosowania do zmieniających się potrzeb partnerów UE oraz do globalnych wyzwań, takich jak prawa człowieka, demokracja i dobre rządy, bezpieczeństwo, obrona i stabilność, zmiana klimatu i ochrona środowiska, protekcjonizm gospodarczy, migracja nieuregulowana i przymusowe wysiedlenia oraz podstawowe przyczyny tych zjawisk. Pogodzenie zasady przewidywalności z potrzebą szybkiego reagowania na nowe potrzeby w konsekwencji oznacza dostosowanie wykonania programów pod względem finansowym. Aby zwiększyć zdolność Unii do reagowania na nieprzewidziane potrzeby, przy jednoczesnym poszanowaniu zasady jednoroczności budżetu UE, niniejsze rozporządzenie powinno zachować możliwość zastosowania mechanizmów elastyczności już dopuszczonych na mocy rozporządzenia finansowego w ramach innych strategii politycznych, mianowicie w odniesieniu do przeniesień i ponownego przydzielania niewykorzystanych środków przy jednoczesnym przestrzeganiu celów określonych w niniejszym rozporządzeniu, aby zapewnić wydajne wykorzystanie funduszy UE zarówno na rzecz obywateli UE, jak i beneficjentów wymienionych w załączniku I, i maksymalnie zwiększyć w ten sposób pulę funduszy UE dostępnych na potrzeby interwencji w ramach działań zewnętrznych UE. Należy zezwolić na dodatkowe formy elastyczności, takie jak przesunięcia między priorytetami, projekty wielofazowe i zawieranie umów na kwoty przewyższające całkowitą przyznaną kwotę pomocy.

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>26</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Motyw 29 a (nowy)</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(29a) Programy współpracy transgranicznej to najbardziej widoczne oraz dobrze znane obywatelom programy w ramach Instrumentu Pomocy Przedakcesyjnej. Programy te mogą zatem znacząco poprawić widoczność projektów finansowanych przez Unię w krajach kandydujących.

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>27</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Motyw 31 a (nowy)</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(31a) Przyznawanie środków finansowych na mocy niniejszego rozporządzenia powinno się odbywać w sposób przejrzysty, skuteczny, odpowiedzialny, odpolityczniony i niedyskryminacyjny, w tym poprzez sprawiedliwy podział odzwierciedlający potrzeby danych regionów i gmin. Komisja, Wiceprzewodniczący / Wysoki Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa, a w szczególności delegatury Unii powinni ściśle monitorować przestrzeganie tych kryteriów oraz zasad przejrzystości, rozliczalności i niedyskryminacji przy przyznawaniu środków.

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>28</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Motyw 31 b (nowy)</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(31b) Komisja, wysoki przedstawiciel / wiceprzewodniczący, a w szczególności delegatury Unii i beneficjenci powinni zadbać o większą widoczność pomocy przedakcesyjnej Unii w celu informowania o wartości dodanej unijnego wsparcia. Beneficjenci finansowania unijnego powinni uznać pochodzenie finansowania unijnego i zapewnić jego odpowiednią widoczność. IPA powinien przyczyniać się do finansowania działań komunikacyjnych na rzecz promowania wyników pomocy Unii wśród szeregu odbiorców w państwach beneficjentach.

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>29</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Motyw 33</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(33) W celu zapewnienia jednolitych warunków wykonywania niniejszego rozporządzenia, w szczególności dotyczących szczególnych warunków i struktur pośredniego zarządzania beneficjentami wymienionymi w załączniku I i wdrażania pomocy rzecz rozwoju obszarów wiejskich, należy powierzyć Komisji uprawnienia wykonawcze. Uprawnienia te są wykonywane zgodnie z [rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011]25. W procesie ustanawiania jednolitych warunków wykonywania niniejszego rozporządzenia należy uwzględnić doświadczenia z zarządzania dotychczasową pomocą przedakcesyjną oraz z jej wdrożenia. Te jednolite warunki należy zmienić, o ile wymaga tego sytuacja.

skreśla się

_________________

 

25 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. ustanawiające przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu kontroli przez państwa członkowskie wykonywania uprawnień wykonawczych przez Komisję (Dz.U. L 55 z 28.2.2011, s. 13).

 

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>30</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Motyw 34</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(34) Komitet utworzony na mocy niniejszego rozporządzenia powinien również posiadać uprawnienia w zakresie aktów prawnych i zobowiązań na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1085/200626, na podstawie rozporządzenia (UE) nr 231/2014, jak również w zakresie wykonania art. 3 rozporządzenia Rady (WE) nr 389/200627.

skreśla się

_________________

 

26 Rozporządzenie Rady (WE) nr 1085/2006 z dnia 17 lipca 2006 r. ustanawiające Instrument Pomocy Przedakcesyjnej (IPA) (Dz.U. L 210 z 31.7.2006, s. 82).

 

27 Rozporządzenie Rady (WE) nr 389/2006 z dnia 27 lutego 2006 r. ustanawiające instrument wsparcia finansowego w celu stymulowania rozwoju gospodarczego tureckiej wspólnoty cypryjskiej i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2667/2000 w sprawie Europejskiej Agencji Odbudowy (Dz.U. L 65 z 7.3.2006, s. 5).

 

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>31</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Motyw 34 a (nowy)</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(34a) Parlament Europejski powinien być w pełni zaangażowany na etapach projektowania, programowania, monitorowania i oceny instrumentów w celu zagwarantowania kontroli politycznej i demokratycznego nadzoru oraz rozliczalności finansowania Unii w obszarze działań zewnętrznych. Należy zacieśnić dialog między instytucjami, aby Parlament Europejski był w stanie sprawować kontrolę polityczną podczas stosowania niniejszego rozporządzenia w sposób systematyczny i sprawny, co będzie z korzyścią dla skuteczności i legitymacji.

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>32</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 1 a (nowy)</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a) „Zasada sprawiedliwego podziału pomocy” oznacza uzupełnienie podejścia opartego na wynikach oraz korekcyjnego mechanizmu przydziału, w przypadkach gdy pomoc udzielana beneficjentowi byłaby w przeciwnym razie nieproporcjonalnie niska lub wysoka w porównaniu z innymi beneficjentami, biorąc pod uwagę potrzeby danego społeczeństwa oraz względne postępy w zakresie reform związanych z otwarciem negocjacji akcesyjnych lub postępów w tym zakresie;

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>33</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Artykuł 3 – ustęp 1</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. IPA III ma ogólnie na celu pomoc beneficjentom wymienionym w załączniku I w przyjmowaniu i realizowaniu reform politycznych, instytucjonalnych, prawnych, administracyjnych, społecznych i gospodarczych, tak aby beneficjenci przestrzegali wartości unijnych i stopniowo przyjmowali przepisy, normy, strategie polityczne i praktyki Unii, mając w perspektywie członkostwo w Unii, tym samym przyczyniając się do ich stabilności, bezpieczeństwa i dobrobytu.

1. IPA III ma ogólnie na celu pomoc beneficjentom w przyjmowaniu i realizowaniu reform politycznych, instytucjonalnych, prawnych, administracyjnych, społecznych i gospodarczych, tak aby beneficjenci przestrzegali wartości unijnych i dorobku Unii oraz stopniowo przyjmowali przepisy, normy, strategie polityczne i praktyki Unii, mając w perspektywie członkostwo w Unii, tym samym przyczyniając się do pokoju, stabilności, bezpieczeństwa i dobrobytu, a także do realizacji strategicznych interesów Unii.

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>34</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Artykuł 3 – ustęp 2 – litera a</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a) wzmocnienie praworządności, demokracji, poszanowania praw człowieka, praw podstawowych i prawa międzynarodowego, społeczeństwa obywatelskiego i bezpieczeństwa, a także poprawa zarządzania migracją i granicami;

a) wzmocnienie praworządności, demokracji, poszanowania praw człowieka, w tym praw osób należących do mniejszości i praw dzieci, równości płci, praw podstawowych i prawa międzynarodowego, społeczeństwa obywatelskiego, wolności nauki, pokoju i bezpieczeństwa, poszanowania różnorodności kulturowej, zasady niedyskryminacji i tolerancji;

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>35</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Artykuł 3 – ustęp 2 – litera a a (nowa)</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

aa) rozwiązanie problemu przymusowych wysiedleń i nielegalnej migracji, zadbanie o to, by migracja była bezpieczna, uporządkowana i uregulowana, a także zagwarantowanie dostępu do ochrony międzynarodowej;

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>36</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Artykuł 3 – ustęp 2 – litera b</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b) poprawa skuteczności administracji publicznej i zwiększenie wsparcia reform strukturalnych oraz dobrego rządzenia na wszystkich szczeblach;

b) poprawa skuteczności administracji publicznej i zwiększenie wsparcia na rzecz przejrzystości, reform strukturalnych, niezależności sądownictwa, walki przeciwko korupcji oraz dobrego rządzenia na wszystkich szczeblach, w tym w dziedzinie zamówień publicznych, pomocy państwa, konkurencji, inwestycji zagranicznych i własności intelektualnej;

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>37</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Artykuł 3 – ustęp 2 – litera c</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c) kształtowanie przepisów, norm, obszarów polityki i praktyk beneficjentów wymienionych w załączniku I w sposób zgodny z przepisami, normami, obszarami polityki i praktykami Unii oraz wzmocnienie środków na rzecz pojednania i relacji dobrosąsiedzkich, a także kontaktów międzyludzkich i komunikacji;

c) kształtowanie przepisów, norm, obszarów polityki i praktyk beneficjentów w sposób zgodny z przepisami, normami, obszarami polityki i praktykami Unii, w tym również w dziedzinie wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, oraz wzmocnienie międzynarodowego wielostronnego porządku opartego na zasadach, wzmocnienie środków na rzecz pojednania i relacji dobrosąsiedzkich, a także zaprowadzanie pokoju i zapobieganie konfliktom, w tym również poprzez budowanie zaufania i mediacje, inkluzywną i integracyjną edukację, kontakty międzyludzkie oraz wolność mediów i komunikację;

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>38</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Artykuł 3 – ustęp 2 – litera d</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d) wzmocnienie rozwoju gospodarczego i społecznego, w tym poprzez zwiększoną łączność i rozwój regionalny, rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich oraz polityki społecznejpolityki zatrudnienia, wzmocnienie ochrony środowiska, zwiększenie odporności na zmiany klimatu, przyspieszenie transformacji w kierunku gospodarki niskoemisyjnej oraz rozwój gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego;

d) wzmocnienie rozwoju gospodarczego, społecznego i terytorialnego oraz spójności w tych trzech wymiarach, w tym poprzez poprawę łączności i rozwój regionalny, rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich oraz politykę społecznąpolitykę zatrudnienia, ograniczenie ubóstwa i dysproporcji regionalnych, promowanie ochrony socjalnej i włączenia społecznego poprzez wzmocnienie państwowych struktur współpracy regionalnej, małych i średnich przedsiębiorstw oraz możliwości w ramach inicjatyw podejmowanych na poziomie społeczności, popieranie inwestycji na obszarach wiejskich oraz poprawa warunków prowadzenia działalności gospodarczej i otoczenia dla inwestorów;

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>39</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Artykuł 3 – ustęp 2 – litera d a (nowa)</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

da)  wzmocnienie ochrony środowiska, zwiększenie odporności na zmiany klimatu, przyspieszenie transformacji w kierunku gospodarki niskoemisyjnej oraz rozwój gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego, dzięki czemu powstaną nowe miejsca pracy, zwłaszcza dla ludzi młodych;

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>40</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Artykuł 3 – ustęp 2 – litera e</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

e) wsparcie współpracy terytorialnej i transgranicznej.

e) wsparcie współpracy terytorialnej i transgranicznej, w tym współpracy ponad granicami morskimi, oraz zacieśnianie stosunków handlowych i gospodarczych poprzez pełne wdrożenie istniejących umów z Unią oraz ograniczanie dysproporcji regionalnych.

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>41</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Artykuł 4 – ustęp 1</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Pula środków finansowych przeznaczonych na wdrożenie IPA III w latach 2021–2027 wynosi 14 500 000 000 EUR w cenach bieżących.

1. Pula środków finansowych przeznaczonych na wdrożenie IPA III w latach 2021–2027 wynosi 13 009 976 000 EUR w cenach z 2018 r. (14 663 401 000 EUR w cenach bieżących).

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>42</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Artykuł 4 – ustęp 2</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Kwota, o której mowa w ust. 1, może być wykorzystana na pomoc techniczną i administracyjną w ramach realizacji programu, taką jak działania przygotowawcze, monitorowanie, kontrola, audyt i ocena, w tym na systemy informatyczne dla przedsiębiorstw i wszelkie działania związane z przygotowaniem kolejnego programu pomocy przedakcesyjnej, zgodnie z art. 20 [rozporządzenia ustanawiającego Instrument Sąsiedztwa oraz Współpracy Międzynarodowej i Rozwojowej].

2. Ustalony odsetek kwoty, o której mowa w ust. 1, przeznacza się na pomoc techniczną i administracyjną w ramach realizacji programu, co obejmuje działania przygotowawcze, monitorowanie, kontrolę, audyt i ocenę, wsparcie na rzecz umacniania instytucji i budowania zdolności administracyjnych, w tym również środki na systemy informatyczne dla przedsiębiorstw i wszelkie działania związane z przygotowaniem kolejnego programu pomocy przedakcesyjnej.

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>43</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Artykuł 5 – ustęp 1</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Podczas wdrażania niniejszego rozporządzenia zapewnia się zgodność, synergię i komplementarność z innymi obszarami działań zewnętrznych Unii i jej innymi odnośnymi politykami i programami, a także spójność polityk na rzecz rozwoju.

1. Podczas stosowania niniejszego rozporządzenia zapewnia się zgodność, synergię i komplementarność z innymi obszarami działań zewnętrznych Unii i jej innymi odnośnymi strategiami politycznymi i programami, a także spójność polityki na rzecz rozwoju.

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>44</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Artykuł 5 – ustęp 2</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. [Rozporządzenie ustanawiające Instrument Sąsiedztwa oraz Współpracy Międzynarodowej i Rozwojowej] stosuje się do działań realizowanych na mocy tego rozporządzenia, jeżeli mowa o nim w niniejszym rozporządzeniu.

2. Rozporządzenie (UE) .../... [rozporządzenie w sprawie ISWMR] stosuje się do działań realizowanych na mocy tego rozporządzenia, jeżeli mowa o nim w niniejszym rozporządzeniu.

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>45</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Artykuł 5 – ustęp 4</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4. Pomoc w ramach IPA III może obejmować rodzaje działań przewidzianych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójności30, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus31 oraz Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich32.

4. Pomoc w ramach IPA III może obejmować rodzaje działań przewidzianych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójności30, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus31, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich32 oraz Funduszu na rzecz Sprawiedliwości, Praw i Wartości na szczeblu krajowym, a także w kontekście transgranicznym, transnarodowym, międzyregionalnym lub makroregionalnym.

__________________

__________________

30 COM(2018) 372 final – wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójności.

30 COM(2018) 372 final – wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójności.

31 COM(2018) 382 final – wniosek Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczący Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (ESF+).

31 COM(2018) 382 final – wniosek Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczący Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (ESF+).

32 COM(2018) 392 final – wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego przepisy dotyczące wsparcia na podstawie planów strategicznych sporządzanych przez państwa członkowskie w ramach wspólnej polityki rolnej (planów strategicznych WPR) i finansowanych z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) i z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) oraz uchylającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 i rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013.

32 COM(2018) 392 final – wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego przepisy dotyczące wsparcia na podstawie planów strategicznych sporządzanych przez państwa członkowskie w ramach wspólnej polityki rolnej (planów strategicznych WPR) i finansowanych z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) i z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) oraz uchylającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 i rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013.

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>46</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Artykuł 5 – ustęp 4 a (nowy)</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

4a. Komisja przydziela część środków z IPA III na przygotowanie beneficjentów wymienionych w załączniku I do udziału w europejskich funduszach strukturalnych i inwestycyjnych (ESI), w szczególności w Europejskim Funduszu Społecznym (EFS).

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>47</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Artykuł 5 – ustęp 5</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5. [EFRR]32 wnosi wkład do programów lub środków ustanowionych na potrzeby współpracy transgranicznej między beneficjentami wymienionymi w załączniku I a państwami członkowskimi. Programy i środki przyjmowane są przez Komisję zgodnie z art. 16. Kwotę wkładu z IPA-CBC określa się na podstawie art. 10 ust. 3 [rozporządzenia w sprawie EWT]. Programy współpracy transgranicznej IPA są zarządzane zgodnie z [rozporządzeniem w sprawie EWT].

5. [EFRR]32  wnosi wkład do programów lub środków ustanowionych na potrzeby współpracy transgranicznej między beneficjentami a co najmniej jednym państwem członkowskim. Programy i środki przyjmowane są przez Komisję zgodnie z art. 16. Kwotę wkładu z IPA-CBC określa się na podstawie art. 10 ust. 3 [rozporządzenia w sprawie EWT], ustalając maksymalny próg dla wkładu w ramach IPA III na 85 % . Programy współpracy transgranicznej IPA są zarządzane zgodnie z [rozporządzeniem w sprawie EWT].

________________________

_____________________

32 COM(2018) 372 final – wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójności.

32 COM(2018) 372 final – wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójności.

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>48</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Artykuł 5 – ustęp 8</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

8. W należycie uzasadnionych przypadkach i w celu zapewnienia spójności oraz skuteczności finansowania unijnego bądź wsparcia współpracy regionalnej Komisja może podjąć decyzję o rozszerzeniu zakresu kwalifikowalności programów działania i środków, o których mowa w art. 8 ust. 1, na kraje, terytoria i regiony inne niż wymienione w załączniku I, w przypadku gdy program lub środek mają charakter globalny, regionalny lub transgraniczny.

8. W należycie uzasadnionych przypadkach i w celu zapewnienia spójności oraz skuteczności finansowania unijnego bądź wsparcia współpracy regionalnej Komisja może podjąć decyzję o rozszerzeniu zakresu kwalifikowalności programów działania i środków, o których mowa w art. 8 ust. 1, na kraje, terytoria i regiony inne niż wymienione w załączniku I, w przypadku gdy program lub środek, które mają zostać zastosowane, mają charakter globalny, regionalny lub transgraniczny.

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>49</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Artykuł 6 – ustęp 1</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Ramy polityki rozszerzenia określone przez Radę Europejską i Radę, umowy ustanawiające wiążące stosunki prawne z beneficjentami wymienionymi w załączniku I, a także stosowne rezolucje Parlamentu Europejskiego, komunikaty Komisji lub wspólne komunikaty Komisji i Wysokiego Przedstawiciela Unii ds. Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa stanowią ogólne ramy polityki wdrażania niniejszego rozporządzenia. Komisja zapewnia spójność między pomocą a ramami polityki rozszerzenia.

1. Ramy polityki rozszerzenia określone przez Radę Europejską i Radę, umowy ustanawiające wiążące stosunki prawne z beneficjentami, a także stosowne rezolucje Parlamentu Europejskiego, komunikaty Komisji lub wspólne komunikaty Komisji i Wysokiego Przedstawiciela Unii ds. Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa stanowią kompleksowe ramy polityki stosowania niniejszego rozporządzenia. Komisja zapewnia spójność między pomocą a ramami polityki rozszerzenia.

 

Wysoki przedstawiciel / wiceprzewodniczący i Komisja zapewniają koordynację działań zewnętrznych Unii i polityki rozszerzenia w ramach celów politycznych określonych w art. 3.

 

Komisja koordynuje programowanie w ramach niniejszego rozporządzenia przy odpowiednim zaangażowaniu ESDZ.

 

Ramy polityki rozszerzenia stanowią podstawę udzielania pomocy.

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>50</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Artykuł 6 – ustęp 2</Article>


 

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Programy i działania na podstawie niniejszego rozporządzenia uwzględniają kwestie zmiany klimatu, ochrony środowiska i równouprawnienia płci, a także uwzględniają wzajemne powiązania między celami zrównoważonego rozwoju33, tak aby propagować zintegrowane działania, które mogą przynosić dodatkowe korzyści i przyczyniać się do osiągania licznych celów w sposób spójny.

2. Programy i działania na podstawie niniejszego rozporządzenia uwzględniają kwestie zmiany klimatu, ochrony środowiska, praw człowieka, zapobiegania konfliktom i ich rozwiązywania, migracji i przymusowych wysiedleń, bezpieczeństwa, spójności społecznej i regionalnej, ograniczania ubóstwa oraz równouprawnienia płci, a także w stosownych przypadkach uwzględniają wzajemne powiązania między celami zrównoważonego rozwoju34, tak aby propagować zintegrowane działania, które mogą przynosić dodatkowe korzyści i przyczyniać się do osiągania licznych celów w sposób spójny. Celem programów jest przeznaczenie co najmniej 16% całkowitej puli środków finansowych na działania związane z celami klimatycznymi.

__________________

____________________

33 https://ec.europa.eu/europeaid/policies/sustainable-development-goals_en

33 https://ec.europa.eu/europeaid/policies/sustainable-development-goals_en

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>51</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Artykuł 6 – ustęp 3</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Komisja i państwa członkowskie współpracują w celu zapewnienia spójności między pomocą udzielaną na podstawie IPA III a inną pomocą udzielaną przez Unię, państwa członkowskie oraz Europejski Bank Inwestycyjny i dokładają starań, by pomoc ta nie powielała się; zgodnie z ustalonymi zasadami wzmocnienia koordynacji operacyjnej w obszarze pomocy zewnętrznej i w celu harmonizacji polityk i procedur, w szczególności międzynarodowych zasad skuteczności pomocy rozwojowej35. Koordynacja obejmuje regularne konsultacje, częstą wymianę informacji w różnych fazach cyklu pomocy oraz spotkania z udziałem wszystkich zainteresowanych stron mające na celu koordynacje pomocy oraz stanowi zasadniczy etap procesu programowania Unii i państw członkowskich.

3. Komisja i państwa członkowskie współpracują w celu zapewnienia spójności między pomocą udzielaną na podstawie IPA III a inną pomocą udzielaną przez Unię, państwa członkowskie oraz Europejski Bank Inwestycyjny i dokładają starań, by pomoc ta nie powielała się, zgodnie z ustalonymi zasadami wzmocnienia koordynacji operacyjnej w obszarze pomocy zewnętrznej i w celu harmonizacji strategii politycznych i procedur, w szczególności międzynarodowych zasad skuteczności pomocy rozwojowej35. Koordynacja obejmuje regularne konsultacje, częstą wymianę informacji w różnych fazach cyklu pomocy oraz spotkania z udziałem wszystkich zainteresowanych stron mające na celu koordynacje pomocy oraz stanowi zasadniczy etap procesu programowania Unii i państw członkowskich. W ramach pomocy należy dążyć do zgodności z unijną strategią na rzecz inteligentnego, zrównoważonego wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu, do efektywnego i sprawnego wdrażania funduszy, rozwiązań dotyczących zasady partnerstwa oraz do zintegrowanego podejścia do rozwoju terytorialnego.

_________________

_________________

35 https://ec.europa.eu/europeaid/policies/eu-approach-aid-effectiveness_en

35 https://ec.europa.eu/europeaid/policies/eu-approach-aid-effectiveness_en

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>52</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Artykuł 6 – ustęp 3 a (nowy)</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3a. Komisja współpracuje z beneficjentami w oparciu o zasadę partnerstwa. W partnerstwo zaangażowane są, w zależności od sytuacji, właściwe organy krajowe i lokalne oraz organizacje społeczeństwa obywatelskiego, co umożliwia im odgrywanie konstruktywnej roli na etapie planowania, wdrażania i monitorowania.

 

Komisja zachęca do koordynacji działań odpowiednich zainteresowanych stron. Pomoc w ramach IPA III prowadzi do zwiększenia zdolności organizacji społeczeństwa obywatelskiego, które w stosownych przypadkach występują jako bezpośredni beneficjenci pomocy.

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>53</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Rozdział 3 – tytuł</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

WDROŻENIE

RAMY PROGRAMOWANIA I WYKONANIE

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>54</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Artykuł 7 – ustęp 1</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Pomoc w ramach IPA III opiera się na ramach programowania IPA w zakresie realizacji celów szczegółowych, o których mowa w art. 3. Ramy programowania IPA ustanawia Komisja na czas trwania wieloletnich ram finansowych Unii.

1. Niniejsze rozporządzenie uzupełniają ramy programowania IPA ustanawiające dalsze przepisy dotyczące sposobu realizacji celów szczegółowych, o których mowa w art. 3. Ramy programowania IPA ustanawia Komisja w drodze aktów delegowanych zgodnie z ust. 3 niniejszego artykułu.

 

Komisja przedkłada Parlamentowi Europejskiemu odpowiednie dokumenty programowe odpowiednio wcześnie przed rozpoczęciem okresu programowania. W dokumentach tych podaje się orientacyjne przydziały przewidziane na poszczególne segmenty tematyczne oraz – w stosownych przypadkach – dla danego kraju lub regionu, obejmujące oczekiwane wyniki i wybór ustaleń dotyczących pomocy.

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>55</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Artykuł 7 – ustęp 1 a (nowy)</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a. Parlament Europejski i Rada zatwierdzają roczne przydziały środków w granicach przewidzianych w wieloletnich ramach finansowych na lata 2021–2027.

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>56</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Artykuł 7 – ustęp 2 – akapit 1</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Ramy programowania IPA powinny w należytym stopniu uwzględniać odpowiednie strategie krajowe i polityki sektorowe.

Ramy programowania IPA powinny w należytym stopniu uwzględniać odpowiednie rezolucje i stanowiska Parlamentu Europejskiego oraz strategie krajowe i politykę sektorową.

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>57</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Artykuł 7 – ustęp 3</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Bez uszczerbku dla ustępu 4, ramy programowania IPA są przyjmowane przez Komisję w drodze aktu wykonawczego. Ten akt wykonawczy jest przyjmowany zgodnie z procedurą sprawdzającą komitetu, o którym mowa w art. 16.

3. Bez uszczerbku dla ust. 4 niniejszego artykułu Komisja przyjmuje ramy programowania IPA, w tym ustalenia mające na celu wprowadzenie zasady sprawiedliwego podziału, w drodze aktów delegowanych, zgodnie z art. 14. Ramy programowania IPA wygasają najpóźniej z dniem 30 czerwca 2025 r. Do 30 czerwca 2025 r. Komisja przyjmuje nowe ramy programowania IPA w oparciu o ocenę śródokresową; ramy te są spójne z pozostałymi instrumentami finansowania zewnętrznego oraz uwzględniają odpowiednie rezolucje Parlamentu Europejskiego. Komisja może również w razie potrzeby poddać wdrażanie ram programowania IPA przeglądowi, w szczególności w przypadku wprowadzenia istotnych zmian w ramach polityki, o których mowa w art. 6, oraz z uwzględnieniem odpowiednich rezolucji Parlamentu Europejskiego.

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>58</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Artykuł 7 – ustęp 5</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5. Ramy programowania IPA zawierają wskaźniki służące do oceny postępów w osiąganiu przewidzianych w nich celów.

5. Ramy programowania IPA opierają się na jasnych i weryfikowalnych wskaźnikach wykonania określonych w załączniku IV do niniejszego rozporządzenia, służących do oceny postępów w osiąganiu przewidzianych w nich celów, m.in. postępów i wyników w następujących obszarach:

 

a) demokracja, praworządność oraz niezależny i skuteczny system wymiaru sprawiedliwości;

 

b) prawa człowieka i podstawowe wolności, w tym prawa osób należących do mniejszości i grup szczególnie wrażliwych;

 

c) równość płci i prawa kobiet;

 

d) walka z korupcją i przestępczością zorganizowaną;

 

e) pojednanie, budowanie pokoju, stosunki dobrosąsiedzkie;

 

f) wolność mediów;

 

Komisja uwzględnia w swoich sprawozdaniach rocznych postępy w odniesieniu do tych wskaźników.

 

Podejście oparte na wynikach stosowane na mocy niniejszego rozporządzenia jest przedmiotem regularnej wymiany poglądów na forum Parlamentu Europejskiego i Rady.

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>59</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Artykuł 7 a (nowy)</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 7a

 

Ocena

 

1. Komisja przyjmuje nowe ramy programowania IPA w oparciu o ocenę śródokresową. Nie później niż w dniu 30 czerwca 2024 r. Komisja przedłoży sprawozdanie z oceny śródokresowej dotyczące stosowania niniejszego rozporządzenia. Sprawozdanie z oceny śródokresowej obejmuje okres od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. i ocenia wkład Unii w osiągnięcie celów niniejszego rozporządzenia za pomocą wskaźników pozwalających zmierzyć osiągnięte rezultaty, a także wszelkich ustaleń i wniosków dotyczących wpływu niniejszego rozporządzenia.

 

2. W sprawozdaniu z oceny śródokresowej uwzględnia się także efektywność, wartość dodaną, możliwości uproszczenia, wewnętrzną i zewnętrzną spójność oraz dalszą zasadność wszystkich celów niniejszego rozporządzenia.

 

3. Sprawozdanie z oceny śródokresowej jest przygotowywane w konkretnym celu, jakim jest usprawnienie stosowania pomocy Unii. Stanowi ono podstawę decyzji w zakresie przedłużania, zmiany lub zawieszania różnych rodzajów działań realizowanych na podstawie niniejszego rozporządzenia.

 

4. Sprawozdanie z oceny śródokresowej zawiera również skonsolidowane informacje ze stosownych sprawozdań rocznych, dotyczące wszelkiego finansowania regulowanego niniejszym rozporządzeniem, w tym informacje o zewnętrznych dochodach przeznaczonych na określony cel oraz wkładach na rzecz funduszy powierniczych; zawiera również podział wydatków według kraju beneficjenta, wykorzystania instrumentów finansowych, zobowiązań i płatności.

 

5. Komisja przesyła swoje wnioski z ocen opatrzone uwagami Parlamentowi Europejskiemu, Radzie i państwom członkowskim. Rezultaty uwzględnia się w projektowaniu programu i przydziale zasobów.

 

6. W proces oceny unijnego finansowania udzielanego na mocy niniejszego rozporządzenia Komisja włącza wszystkie właściwe zainteresowane strony, a w stosownych przypadkach może dążyć do przeprowadzenia wspólnych ocen z państwami członkowskimi i partnerami w działaniach na rzecz rozwoju przy bliskiej współpracy z krajami partnerskimi.

 

7. Komisja przedkłada sprawozdanie z oceny śródokresowej, o którym mowa w niniejszym artykule, Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, w stosownych przypadkach wraz z wnioskami ustawodawczymi przewidującymi wprowadzenie do niniejszego rozporządzenia niezbędnych zmian.

 

8. Po zakończeniu stosowania niniejszego rozporządzenia, lecz nie później niż cztery lata po upływie okresu określonego w art. 1, Komisja przeprowadza ocenę końcową rozporządzenia na takich samych warunkach co ocenę śródokresową, o której mowa w niniejszym artykule.

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>60</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Artykuł 7 b (nowy)</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 7b

 

Zawieszenie pomocy Unii

 

1. Jeżeli beneficjent nie przestrzega zasad demokracji, praworządności, praw człowieka i podstawowych wolności, narusza zobowiązania podjęte w odpowiednich umowach zawartych z Unią lub daje się u niego zaobserwować ciągły regres w odniesieniu do co najmniej jednego kryterium kopenhaskiego, Komisja jest uprawniona, zgodnie z art. 14, do przyjęcia aktów delegowanych w celu zmiany załącznika I do niniejszego rozporządzenia w celu zawieszenia lub częściowego zawieszenia pomocy Unii. W przypadku częściowego zawieszenia wskazuje się programy, do których stosuje się zawieszenie.

 

2. Jeżeli Komisja stwierdzi, że powody uzasadniające zawieszenie pomocy przestały mieć zastosowanie, jest uprawniona do przyjęcia aktów delegowanych, zgodnie z art. 14, w celu zmiany załącznika I, aby przywrócić pomoc Unii.

 

3. W przypadku częściowego zawieszenia pomoc Unii przeznacza się głównie na wsparcie organizacji społeczeństwa obywatelskiego i podmiotów niepaństwowych w związku z wdrażaniem środków mających na celu propagowanie praw człowieka i podstawowych wolności oraz wspieranie demokratyzacji i dialogu w krajach partnerskich.

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>61</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Artykuł 7 c (nowy)</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 7c

 

Zarządzanie

 

Horyzontalna grupa sterująca składająca się z przedstawicieli wszystkich odpowiednich służb Komisji i ESDZ, pod przewodnictwem wiceprzewodniczącego / wysokiego przedstawiciela lub jego reprezentanta, odpowiada za sterowanie, koordynację i zarządzanie w odniesieniu do tego instrumentu podczas całego cyklu zarządzania w celu zapewnienia spójności, skuteczności, przejrzystości i rozliczalności całego zewnętrznego finansowania Unii. Wiceprzewodniczący / wysoki przedstawiciel dba o ogólną koordynację polityczną działań zewnętrznych Unii. Przez cały cykl programowania, planowania i wdrażania tego instrumentu wiceprzewodniczący / wysoki przedstawiciel i ESDZ współpracują z właściwymi komisarzami i służbami Komisji. Wiceprzewodniczący / wysoki przedstawiciel, ESDZ i Komisja przygotowują wszystkie wnioski w sprawie decyzji zgodnie z procedurami Komisji oraz przedkładają je celem zatwierdzenia.

 

Parlament Europejski jest w pełni zaangażowany na etapie projektowania, programowania, monitorowania i oceny instrumentów finansowania zewnętrznego w celu zagwarantowania kontroli politycznej, demokratycznego nadzoru i rozliczalności finansowania Unii w obszarze działań zewnętrznych.

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>62</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Artykuł 8 – nagłówek</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Środki i metody wykonawcze

Środki i metody wykonawcze

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>63</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Artykuł 8 – ustęp 1</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Pomoc w ramach IPA III jest wdrażana według metody zarządzania bezpośredniego lub według metody zarządzania pośredniego zgodnie z rozporządzeniem finansowym poprzez roczne lub wieloletnie plany działania i środki, o których mowa w tytule II rozdział III [rozporządzenia ustanawiającego Instrument Sąsiedztwa oraz Współpracy Międzynarodowej i Rozwojowej]. Do niniejszego rozporządzenia ma zastosowanie tytuł II rozdział III [rozporządzenia ustanawiającego Instrument Sąsiedztwa oraz Współpracy Międzynarodowej i Rozwojowej], z wyjątkiem art. 24 ust. 1 [kwalifikujące się osoby i podmioty].

1. Pomoc w ramach IPA III jest wdrażana według metody zarządzania bezpośredniego lub według metody zarządzania pośredniego zgodnie z rozporządzeniem finansowym poprzez roczne lub wieloletnie plany działania i środki, o czym mowa w rozdziale III a.

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>64</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Artykuł 8 – ustęp 1 a (nowy)</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a. Zarządzanie pośrednie może zostać cofnięte, jeżeli beneficjent nie jest w stanie lub nie chce zarządzać przyznanymi środkami finansowymi zgodnie z ustalonymi regułami, zasadami i celami określonymi w niniejszym rozporządzeniu. W przypadku gdy beneficjent nie przestrzega zasad demokracji, praworządności, praw człowieka i podstawowych wolności lub narusza zobowiązania podjęte w odpowiednich umowach zawartych z Unią, Komisja może – w określonych obszarach polityki lub programach – powrócić od zarządzania pośredniego z tym beneficjentem do zarządzania pośredniego za pośrednictwem jednego lub większej liczby uprawnionych podmiotów innych niż beneficjent lub do zarządzania bezpośredniego.

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>65</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Artykuł 8 – ustęp 1 b (nowy)</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1b. Komisja prowadzi dialog z Parlamentem Europejskim oraz bierze pod uwagę jego opinie w dziedzinach, w których Parlament realizuje własne programy pomocy, na przykład w zakresie budowania zdolności i obserwacji wyborów.

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>66</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Artykuł 8 – ustęp 2 a (nowy)</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a. Komisja w pełni angażuje Parlament Europejski w kwestie związane z planowaniem i wdrażaniem środków na podstawie niniejszego artykułu, w tym we wszelkie planowane istotne zmiany lub przydziały.

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>67</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Artykuł 8 – ustęp 2 b (nowy)</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2b. Wypłata ogólnego lub sektorowego wsparcia budżetowego jest uzależniona od dokonania zadowalających postępów w osiąganiu celów uzgodnionych z beneficjentem.

 

Komisja stosuje kryteria warunkowości wsparcia budżetowego określone w art. 23 ust. 4 rozporządzenia UE .../... [rozporządzenia w sprawie ISWMR]. Komisja podejmuje kroki w celu ograniczenia lub zawieszenia finansowania unijnego poprzez wsparcie budżetowe w przypadku systemowych nieprawidłowości w systemach zarządzania i kontroli lub niezadowalających postępów w realizacji celów uzgodnionych z beneficjentem.

 

Przywróceniu pomocy Komisji w następstwie zawieszenia, o którym mowa w niniejszym artykule, towarzyszy ukierunkowana pomoc dla krajowych instytucji audytowych.

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>68</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Rozdział III a (nowy) – tytuł</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Rozdział IIIa

 

Wykonanie

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>69</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Artykuł 8 a (nowy)</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 8a

 

Plany działania i środki

 

1. Komisja przyjmuje roczne lub wieloletnie plany działania lub środki. Środki te mogą przyjmować formę środków indywidualnych, środków specjalnych, środków wspierających lub nadzwyczajnych środków pomocy. Plany działania i środki uszczegóławiają – dla poszczególnych działań – wyznaczone cele, oczekiwane wyniki i główne działania, metody stosowania, budżet i wszelkie powiązane wydatki na wsparcie.

 

2.  Plany działania opierają się na dokumentach programowych, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w ust. 3 i 4.

 

W razie potrzeby – przed przyjęciem rocznych lub wieloletnich programów działania lub po ich przyjęciu – pojedyncze działanie można przyjąć jako środek indywidualny. Środki indywidualne opierają się na dokumentach programowych, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w ust. 3, oraz innych należycie uzasadnionych przypadków.

 

W przypadku nieprzewidzianych potrzeb lub okoliczności, a także w przypadku gdy niemożliwe jest finansowanie z bardziej stosownych źródeł, Komisja może na podstawie art. 34 rozporządzenia ... [rozporządzenia w sprawie ISWMR] przyjąć akty delegowane określające środki specjalne, które nie opierają się na dokumentach programowych.

 

3. Do wykonywania działań szybkiego reagowania, o których mowa w art. 4 ust. 4 lit. b) rozporządzenia ... [rozporządzenia w sprawie ISWMR] można wykorzystywać roczne lub wieloletnie plany działania oraz środki indywidualne.

 

4.  Komisja może przyjąć nadzwyczajne środki pomocy w odniesieniu do działań szybkiego reagowania, o których mowa w art. 4 ust. 4 lit. a) rozporządzenia ... [rozporządzenia w sprawie ISWMR].

 

5. Okres obowiązywania środków przyjętych na mocy art. 19 ust. 3 i 4 może wynosić do 18 miesięcy i może zostać przedłużony dwukrotnie o kolejne sześć miesięcy, maksymalnie do 30 miesięcy w przypadku wystąpienia obiektywnych i nieprzewidzianych przeszkód we wdrażaniu środka, pod warunkiem że kwota przewidziana na ten środek nie zostanie zwiększona.

 

W sytuacji przedłużającego się kryzysu i konfliktu Komisja może przyjąć drugi nadzwyczajny środek pomocy, na okres do 18 miesięcy. W należycie uzasadnionych przypadkach mogą zostać zastosowane dalsze środki, jeżeli ciągłość działania Unii na mocy niniejszego ustępu ma zasadnicze znaczenie i nie może zostać zapewniona za pomocą innych środków.

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>70</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Artykuł 8 b (nowy)</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 8b

 

Środki pomocy

 

1. Unijne finansowanie może obejmować wydatki na wsparcie przeznaczone na wykonanie instrumentu i realizację jego celów, w tym na wsparcie administracyjne związane z przygotowaniem, działaniami następczymi, monitorowaniem oraz działaniami w zakresie kontroli i oceny, niezbędnymi do wykonania, a także wydatki ponoszone przez siedzibę główną i delegatury Unii na wsparcie administracyjne potrzebne do programowania operacji finansowanych na podstawie niniejszego rozporządzenia, w tym działań informacyjnych i komunikacyjnych oraz systemów informatycznych dla przedsiębiorstw, a także do zarządzania nimi.

 

2. W przypadku gdy wydatki na wsparcie nie są uwzględnione w planach działania i środkach, o których mowa w art. 8c, Komisja przyjmuje, w stosownych przypadkach, środki wspierające. Unijne finansowanie w ramach środków wspierających może obejmować:

 

a) analizy, spotkania, działania informacyjne i uświadamiające, szkolenia, przygotowanie i wymianę doświadczeń i najlepszych praktyk, działalność wydawniczą i wszelkie inne wydatki na pomoc administracyjną lub techniczną konieczne do programowania działań i zarządzania nimi, w tym opinie ekspertów zewnętrznych otrzymujących wynagrodzenie;

 

b) działania badawcze, innowacje i analizy dotyczące istotnych zagadnień oraz ich upowszechnianie;

 

c) wydatki związane z realizacją działań informacyjnych i komunikacyjnych, w tym na opracowanie strategii komunikacyjnych i komunikację instytucjonalną dotyczącą politycznych priorytetów Unii oraz ich eksponowanie.

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>71</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Artykuł 8 c (nowy)</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 8c

 

Przyjmowanie planów działania i środków

 

1. Komisja przyjmuje plany działania i środki w drodze decyzji zgodnie z rozporządzeniem finansowym.

 

2. Komisja uwzględnia odpowiednie podejście polityczne Rady i Parlamentu Europejskiego do planowania i późniejszego stosowania takich planów działania i środków w celu zachowania spójności działań zewnętrznych Unii.

 

Komisja niezwłocznie informuje Parlament Europejski o planowanych zgodnie z niniejszym artykułem planach działania i środkach, w tym o zakładanych kwotach finansowych; informuje Parlament Europejski także o wszelkich istotnych zmianach lub przedłużeniu obowiązywania tej pomocy. Na jak najwcześniejszym etapie po przyjęciu planu działania lub środka, a w każdym razie najpóźniej w terminie dwóch miesięcy od ich przyjęcia, Komisja przedkłada Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie przedstawiające w ogólnym zarysie charakter przyjętego planu działania lub środka, jego kontekst i powody przyjęcia oraz stopień jego komplementarności wobec bieżących i planowanych działań Unii.

 

3. Przed przyjęciem jakichkolwiek planów działania i środków, które nie opierają się na dokumentach programowych zgodnie z art. 7, Komisja przyjmuje zgodnie z art. 14 akt delegowany uzupełniający niniejsze rozporządzenie przez określenie szczegółowych celów do realizacji, oczekiwanych rezultatów, instrumentów, które mają zostać użyte, głównych działań oraz orientacyjnych przydziałów finansowych w odniesieniu do tych planów działania i środków.

 

4. Na poziomie działań prowadzona jest odpowiednia kontrola wpływu na prawa człowieka, kwestie społeczne i środowisko, między innymi pod kątem wpływu działań na zmianę klimatu i różnorodność biologiczną, zgodnie z mającymi zastosowanie aktami ustawodawczymi Unii, w tym dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE1a i dyrektywą Rady 85/337/EWG1b, w stosownych przypadkach łącznie z oceną oddziaływania na środowisko dla działań, które mogą mieć wpływ na środowisko, w szczególności w przypadku nowych, dużych działań infrastrukturalnych.

 

W stosownych przypadkach w toku wykonywania programów sektorowych przeprowadza się strategiczne oceny oddziaływania na prawa człowieka, kwestie społeczne i środowisko. Komisja zapewnia udział zainteresowanych stron w przeprowadzaniu takich ocen oraz publiczny dostęp do ich wyników.

 

__________________

 

1a Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko (tekst jednolity) (Dz.U. L 26 z 28.1.2012, s. 1).

 

1b Dyrektywa Rady 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne (Dz.U. L 175 z 5.7.1985, s. 40).

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>72</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Artykuł 8 d (nowy)</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 8d

 

Metody współpracy

 

1.  Finansowanie w ramach Instrumentu realizowane jest przez Komisję zgodnie z rozporządzeniem finansowym: albo bezpośrednio przez Komisję, delegatury Unii i agencje wykonawcze, albo pośrednio przez każdy podmiot wymieniony w art. 62 ust. 1 lit. c) rozporządzenia finansowego.

 

2.  Finansowanie w ramach instrumentu może być również udzielane za pomocą wpłat na rzecz funduszy międzynarodowych, regionalnych lub krajowych, takich jak fundusze utworzone lub zarządzane przez EBI, państwa członkowskie, kraje i regiony partnerskie lub organizacje międzynarodowe, lub innych darczyńców.

 

3.  Podmioty wymienione w art. 62 ust. 1 lit. c) rozporządzenia finansowego oraz w art. 29 ust. 1 rozporządzenia ... [rozporządzenia w sprawie ISWMR] wypełniają swoje obowiązki sprawozdawcze zgodnie z art. 155 rozporządzenia finansowego w trybie rocznym. Wymogi sprawozdawczości wobec każdego z tych podmiotów są określone w ramowej umowie o partnerstwie, umowie o przyznanie wkładu, umowie dotyczącej gwarancji budżetowych lub umowie finansowej.

 

4.  Działania finansowane w ramach niniejszego Instrumentu mogą być realizowane z wykorzystaniem współfinansowania równoległego lub wspólnego.

 

5.  W przypadku współfinansowania równoległego działanie zostaje podzielone na kilka wyraźnie identyfikowalnych elementów, które są osobno finansowane przez poszczególnych partnerów przekazujących współfinansowanie w sposób każdorazowo umożliwiający określenie końcowego przeznaczenia środków.

 

6.  W przypadku współfinansowania wspólnego łączne koszty działania dzieli się między partnerów współfinansujących, a zasoby trafiają do jednej puli, tak że nie można określić źródła finansowania poszczególnych zadań realizowanych w ramach danego działania.

 

7.  Współpraca między Unią a jej partnerami może przyjąć między innymi formę:

 

a)  uzgodnień trójstronnych, na mocy których Unia koordynuje wspólnie z państwami trzecimi swój fundusz pomocy na rzecz kraju lub regionu partnerskiego;

 

b)  środków współpracy administracyjnej, takich jak partnerstwo między instytucjami publicznymi, organami władz lokalnych, krajowymi organami publicznymi lub podmiotami prawa prywatnego, którym powierzono zadania użyteczności publicznej, danego państwa członkowskiego a podmiotami kraju lub regionu partnerskiego, a także środków współpracy z udziałem ekspertów z sektora publicznego oddelegowanych przez państwa członkowskie oraz ich władze regionalne i lokalne;

 

c) udziału w niezbędnych kosztach zawiązania partnerstwa publiczno-prywatnego i zarządzania nim, w tym wsparcia szerokiego udziału przez ustanowienie niezależnego, zewnętrznego organu organizacji społeczeństwa obywatelskiego, odpowiedzialnego za ocenę i monitorowanie tworzenia partnerstw publiczno-prywatnych;

 

d)  programów wspierania polityki sektorowej, w ramach których Unia udziela wsparcia na rzecz realizacji programów sektorowych krajów partnerskich;

 

e)  udziału w kosztach uczestnictwa państw w unijnych programach i działaniach realizowanych przez agencje i organy unijne, a także organy lub osoby upoważnione do wdrażania działań szczególnych w ramach wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, zgodnie z tytułem V Traktatu o Unii Europejskiej;

 

f)  dotacji na spłatę odsetek.

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>73</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Artykuł 8 e (nowy)</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 8e

 

Formy unijnego finansowania i metody stosowania

 

1.  Unijne finansowanie może być udzielane z wykorzystaniem rodzajów finansowania przewidzianych w rozporządzeniu finansowym, a w szczególności:

 

a)  dotacji;

 

b)  zamówień na usługi, dostawy lub roboty budowlane;

 

c)  wsparcia budżetowego;

 

d)  wpłat na rzecz funduszy powierniczych utworzonych przez Komisję, zgodnie z art. 234 rozporządzenia finansowego;

 

e)  instrumentów finansowych;

 

f)  gwarancji budżetowych;

 

g)  łączenia instrumentów;

 

h)  redukcji długu w kontekście uzgodnionych na szczeblu międzynarodowym programów redukcji zadłużenia;

 

i)  pomocy finansowej;

 

j)  ekspertów zewnętrznych otrzymujących wynagrodzenie.

 

2. Współpracując z zainteresowanymi podmiotami z krajów partnerskich, Komisja uwzględnia ich specyfikę, w tym potrzeby i sytuację – przy określaniu warunków finansowania, rodzajów wkładów, warunków udzielania dotacji i przepisów administracyjnych dotyczących zarządzania nimi – w celu dotarcia do jak najszerszego grona tych podmiotów i jak najlepszego spełnienia ich oczekiwań. W takiej ocenie bierze się pod uwagę warunki dla znaczącego udziału i zaangażowania wszystkich zainteresowanych podmiotów, w szczególności lokalnego społeczeństwa obywatelskiego. Zgodnie z rozporządzeniem finansowym zachęca się do stosowania warunków szczególnych, takich jak umowy o partnerstwie, zezwolenia na udzielanie wsparcia finansowego na rzecz osób trzecich, bezpośrednie udzielanie dotacji lub zaproszenia do składania ofert z zastosowaniem kryteriów kwalifikowalności, lub też stosowanie płatności ryczałtowych, kosztów jednostkowych i finansowania według stawek zryczałtowanych, a także finansowania niepowiązanego z kosztami, jak przewidziano w art. 125 ust. 1 rozporządzenia finansowego. Takie różne formy zapewniają przejrzystość, identyfikowalność i innowacyjność. Należy wspierać współpracę między lokalnymi i międzynarodowymi organizacjami pozarządowymi, aby wzmocnić potencjał lokalnego społeczeństwa obywatelskiego w dążeniu do jego pełnego udziału w programach rozwojowych.

 

3.  Poza przypadkami, o których mowa w art. 195 rozporządzenia finansowego, procedurę bezpośredniego udzielania dotacji można zastosować w odniesieniu do:

 

a) dotacji o niskiej wartości dla obrońców praw człowieka oraz mechanizmów ochrony zagrożonych obrońców praw człowieka, na finansowanie pilnych działań ochronnych, w stosownych przypadkach bez potrzeby współfinansowania, jak również mediatorów i innych podmiotów społeczeństwa obywatelskiego zaangażowanych w dialog dotyczący kryzysu i konfliktów zbrojnych, rozwiązywanie konfliktów, pojednanie i budowanie pokoju;

 

b) dotacji, w stosownych przypadkach bez potrzeby współfinansowania, na finansowanie działań w skrajnie trudnych warunkach, w których opublikowanie zaproszenia do składania wniosków byłoby niestosowne, w tym w sytuacjach, w których występują poważne braki w zakresie praw podstawowych, zagrożenia dla instytucji demokratycznych, eskalacja kryzysu lub konflikt zbrojny, w których bezpieczeństwo ludzkie jest najbardziej zagrożone lub w których organizacje praw człowieka, obrońcy praw człowieka, jak również mediatorzy i inne podmioty społeczeństwa obywatelskiego zaangażowane w dialog związany z kryzysem lub konfliktem zbrojnym, pojednanie i budowanie pokoju działają w najtrudniejszych warunkach. Kwota tych dotacji nie może przekroczyć 1 000 000 EUR i jest udzielana na okres nieprzekraczający 18 miesięcy, który można przedłużyć o dodatkowe 12 miesięcy w razie wystąpienia obiektywnych i nieprzewidzianych przeszkód w stosowaniu dotacji;

 

c) dotacji na rzecz Biura Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Praw Człowieka, Global Campus, Wspólnego Centrum Uniwersytetów Europejskich na rzecz Praw Człowieka i Demokratyzacji, które oferuje europejski program studiów magisterskich w dziedzinie praw człowieka i demokratyzacji, a także na rzecz powiązanej z nim sieci uczelni oferujących programy studiów podyplomowych w dziedzinie praw człowieka, w tym stypendia dla studentów, naukowców, nauczycieli i obrońców praw człowieka z państw trzecich.

 

d) małych projektów zgodnie z art. 23a rozporządzenia ... [rozporządzenia w sprawie ISWMR].

 

Podstawą wsparcia budżetowego, o którym mowa w ust. 1 lit. c), w tym udzielanego przy zastosowaniu umów o realizację reformy sektorowej, jest odpowiedzialność państwa, wzajemna rozliczalność i wspólne zobowiązanie się do przestrzegania powszechnych wartości, demokracji, praw człowieka, równouprawnienia płci, włączenia społecznego, rozwoju społecznego i rządów prawa, a jego celem jest wzmocnienie partnerstwa między Unią a krajami partnerskimi. Wsparcie to obejmuje wzmocniony dialog polityczny, rozwój zdolności i lepsze zarządzanie, a także stanowi uzupełnienie wysiłków podejmowanych przez parterów na rzecz gromadzenia większej ilości środków i lepszego ich wydawania w celu wsparcia zrównoważonego wzrostu społeczno-gospodarczego sprzyjającego włączeniu i przynoszącego korzyści wszystkim obywatelom, tworzenia miejsc pracy, ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży, zmniejszania nierówności i eliminacji ubóstwa, z należytym uwzględnieniem lokalnej gospodarki, praw środowiskowych i społecznych.

 

Każda decyzja o zapewnieniu wsparcia budżetowego opiera się na strategiach wsparcia budżetowego ustalonych przez Unię, jasnym zestawie kryteriów kwalifikowalności oraz dokładnej ocenie ryzyka i korzyści. Jednym z kluczowych czynników warunkujących taką decyzję jest ocena zaangażowania krajów partnerskich na rzecz demokracji, praw człowieka i praworządności oraz ocena dotychczasowych wyników i postępów w tym zakresie.

 

4.  Wsparcie budżetowe musi być zróżnicowane, tak aby lepiej odpowiadało sytuacji politycznej, gospodarczej i społecznej danego kraju partnerskiego, z uwzględnieniem sytuacji niestabilności.

 

Udzielając wsparcia budżetowego zgodnie z art. 236 rozporządzenia finansowego, Komisja jasno określa i monitoruje kryteria warunkowości w zakresie wsparcia budżetowego, w tym postępy w reformach i przejrzystość, a także wspiera rozwój parlamentarnej zdolności w dziedzinie kontroli i audytu krajowego, udział organizacji społeczeństwa obywatelskiego w monitorowaniu, zapewnienie zwiększonej przejrzystości i publicznego dostępu do informacji oraz rozwój silnych systemów zamówień publicznych, które wspierają rozwój lokalnej gospodarki i lokalnych przedsiębiorstw.

 

5.  Wypłata środków pochodzących ze wsparcia budżetowego odbywa się w oparciu o wskaźniki wykazujące dokonanie zadowalających postępów w osiąganiu celów uzgodnionych z krajem partnerskim.

 

6.  Instrumenty finansowe w ramach niniejszego rozporządzenia mogą przyjmować formy takie jak pożyczki, gwarancje, inwestycje kapitałowe lub quasi-kapitałowe, udziały, a także instrumenty podziału ryzyka, w miarę możliwości i zgodnie z zasadami określonymi w art. 209 ust. 1 rozporządzenia finansowego, pod kierownictwem EBI, wielostronnej europejskiej instytucji finansowej takiej jak Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, lub dwustronnej europejskiej instytucji finansowej, np. dwustronnych banków rozwoju, ewentualnie w połączeniu z dodatkowymi innymi formami wsparcia finansowego, zarówno ze strony państw członkowskich, jak i stron trzecich.

 

Wkłady na rzecz instrumentów finansowych Unii w ramach niniejszego rozporządzenia mogą być dokonywane przez państwa członkowskie oraz wszelkie podmioty, o których mowa w art. 62 ust. 1 lit. c) rozporządzenia finansowego.

 

7. Do celów stosowania i celów sprawozdawczych te instrumenty finansowe mogą zostać połączone w grupy instrumentów finansowych.

 

8. Komisja i ESDZ nie podejmują nowych lub ponownych działań z podmiotami zarejestrowanymi lub mającymi siedzibę w jurysdykcjach, które uznano w ramach odnośnej polityki unijnej za niechętne współpracy lub które wskazano jako państwa trzecie wysokiego ryzyka zgodnie z art. 9 ust. 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 lub które nie zachowują rzeczywistej zgodności z unijnymi lub uzgodnionymi na szczeblu międzynarodowym normami podatkowymi dotyczącymi przejrzystości i wymiany informacji.

 

9.  Unijne finansowanie nie generuje szczególnych podatków, ceł ani opłat i nie stwarza obowiązku ich pobierania.

 

10.  Podatki, cła i opłaty nałożone przez kraje partnerskie mogą spełniać kryteria kwalifikowalności do finansowania w ramach niniejszego rozporządzenia.

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>74</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Artykuł 8 f (nowy)</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 8f

 

Przeniesienia, roczne raty, środki na zobowiązania i przychody wygenerowane przez instrumenty finansowe

 

1.  Oprócz zastosowania przepisów art. 12 ust. 2 rozporządzenia finansowego środki na zobowiązania i płatności w ramach niniejszego rozporządzenia zostają automatycznie przeniesione i można z nich korzystać do dnia 31 grudnia w kolejnym roku budżetowym. Przeniesione kwoty wykorzystuje się w kolejnym roku budżetowym w pierwszej kolejności.

 

Komisja przedkłada Parlamentowi Europejskiemu i Radzie informacje na temat środków, które zostały automatycznie przeniesione, w tym powiązanych kwot, zgodnie z art. 12 ust. 6 rozporządzenia finansowego.

 

2.  Poza przepisami przewidzianymi w art. 15 rozporządzenia finansowego, dotyczącymi ponownego udostępniania środków, środki na zobowiązania i płatności odpowiadające kwocie umorzeń dokonanych w wyniku całkowitego lub częściowego niewykonania działania na podstawie niniejszego rozporządzenia są ponownie udostępnione na rzecz pierwotnej linii budżetowej.

 

Odesłania do art. 15 rozporządzenia finansowego w art. 12 ust. 1 lit. b) rozporządzenia ustanawiającego wieloletnie ramy finansowe należy rozumieć jako uwzględniające odesłanie do niniejszego ustępu do celów niniejszego rozporządzenia.

 

3.  Zobowiązania budżetowe z tytułu działań trwających dłużej niż jeden rok budżetowy można rozłożyć na okres kilku lat na roczne raty, zgodnie art. 112 ust. 2 rozporządzenia finansowego.

 

Do tych wieloletnich działań nie ma zastosowania art. 114 ust. 2 akapit trzeci rozporządzenia finansowego. Komisja automatycznie umarza każdą część zobowiązania budżetowego dla danego działania, która do dnia 31 grudnia piątego roku następującego po roku, w którym zaciągnięto zobowiązanie budżetowe, nie została wykorzystana do celów płatności zaliczkowych lub płatności okresowych lub w odniesieniu do której nie przedstawiono żadnej poświadczonej deklaracji wydatków ani żadnego wniosku o płatność.

 

Ust. 2 niniejszego artykułu ma również zastosowanie do rocznych rat.

 

4.  W drodze odstępstwa od art. 209 ust. 3 rozporządzenia finansowego spłaty należności i przychody generowane przez instrumenty finansowe zostają przeznaczone na cele pierwotnej linii budżetowej jako wewnętrzne dochody przeznaczone na określony cel po odliczeniu kosztów zarządzania i opłat za zarządzanie. Co pięć lat Komisja przeprowadza analizę wkładu, jaki istniejące instrumenty finansowe wniosły w osiąganie unijnych celów, oraz skuteczności tych instrumentów finansowych.

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>75</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Artykuł 9 – ustęp 4</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4. W przypadku wstrzymania programów współpracy transgranicznej zgodnie z art. 12 [rozporządzenia w sprawie EWT], wsparcie dla przerwanego programu, które pozostaje dostępne na mocy niniejszego rozporządzenia może być wykorzystane w celu finansowania innych działań kwalifikujących się do objęcia niniejszym rozporządzeniem.

4. W przypadku wstrzymania programów współpracy transgranicznej zgodnie z art. 12 [rozporządzenia w sprawie EWT], wsparcie dla przerwanego programu, które pozostaje dostępne na mocy niniejszego rozporządzenia może być wykorzystane w celu finansowania innych działań kwalifikujących się do objęcia niniejszym rozporządzeniem. W przypadku braku działań kwalifikujących się do objęcia finansowaniem w bieżącym roku możliwe jest przeniesienie środków na kolejny rok. 

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>76</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Rozdział VI - tytuł</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

MONITOROWANIE I OCENA

MONITOROWANIE, SPRAWOZDAWCZOŚĆ, OCENA I KOMUNIKACJA

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>77</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Artykuł 12 – ustęp 2</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Wskaźniki służące monitorowaniu wdrażania i postępów w realizacji IPA III w odniesieniu do celów szczegółowych określonych w art. 3 przedstawiono w załączniku IV do niniejszego rozporządzenia.

2. Wskaźniki służące monitorowaniu wykonania i postępów w realizacji IPA III w odniesieniu do celów szczegółowych określonych w art. 3 przedstawiono w załączniku IV do niniejszego rozporządzenia.

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>78</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Artykuł 12 – ustęp 4</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4. Poza wskaźnikami określonymi w załączniku IV, ramy wyników pomocy z IPA III uwzględniają sprawozdania dotyczące procesu rozszerzenia.

4. Poza wskaźnikami określonymi w załączniku IV ramy wyników pomocy z IPA III uwzględniają sprawozdania dotyczące procesu rozszerzenia i przeprowadzone przez Komisję oceny programów reform gospodarczych.

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>79</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Artykuł 12 – ustęp 4 a (nowy)</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

4a. Komisja przedkłada Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdania z oceny śródokresowej i oceny końcowej, o których mowa w art. 32 rozporządzenia UE .../... [rozporządzenia w sprawie ISWMR]. Sprawozdania te są publikowane przez Komisję.

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>80</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Artykuł 12 – ustęp 5</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5. Poza przepisami art. 129 rozporządzenia finansowego dotyczącymi ochrony interesów finansowych Unii, w ramach zarządzania pośredniego beneficjenci wymienieni w załączniku I niezwłocznie zgłaszają Komisji nieprawidłowości, w tym nadużycia finansowe będące przedmiotem pierwszego ustalenia administracyjnego lub sądowego, oraz regularnie informuje ją o przebiegu postępowań administracyjnych i prawnych. Zgłoszenia dokonuje się drogą elektroniczną, za pośrednictwem ustanowionego przez Komisję systemu zarządzania nieprawidłowościami.

5. Poza przepisami art. 129 rozporządzenia finansowego dotyczącymi ochrony interesów finansowych Unii, w ramach zarządzania pośredniego beneficjenci niezwłocznie zgłaszają Komisji nieprawidłowości, w tym nadużycia finansowe będące przedmiotem pierwszego ustalenia administracyjnego lub sądowego, oraz regularnie informuje ją o przebiegu postępowań administracyjnych i prawnych. Zgłoszenia dokonuje się drogą elektroniczną, za pośrednictwem ustanowionego przez Komisję systemu zarządzania nieprawidłowościami. Komisja wspiera rozwój kontroli parlamentarnej i zdolności audytu w państwach beneficjentach oraz zwiększoną przejrzystość i publiczny dostęp do informacji. Komisja, Wysoki Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa / Wiceprzewodniczący Komisji, a w szczególności delegatury Unii w państwach beneficjentach, dbają o to, by wszystkie środki finansowe w ramach zarządzania pośredniego były przydzielane w sposób przejrzysty, odpolityczniony i nieczęściowy, a także zapewniający sprawiedliwy podział, odzwierciedlający potrzeby regionów i gmin.

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>81</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Artykuł 14 – ustęp 2</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 13, powierza się Komisji.

2. Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 7 ust. 3, art. 7a (nowy), art. 13 i art. 15, powierza się Komisji.

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>82</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Artykuł 14 a (nowy)</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 14 a

 

Demokratyczna rozliczalność

 

1. Aby wzmocnić dialog między instytucjami i służbami Unii, w szczególności między Parlamentem Europejskim, Komisją i ESDZ, zwiększyć ogólną spójność wszystkich instrumentów finansowania zewnętrznego oraz zapewnić większą przejrzystość i rozliczalność, a także usprawnić przyjmowanie aktów i środków przez Komisję, Parlament Europejski może zaprosić Komisję i ESDZ do wystąpienia przed nim w celu omówienia strategicznego ukierunkowania i wytycznych dotyczących programowania na podstawie niniejszego rozporządzenia. Dialog ten może mieć miejsce przed przyjęciem aktów delegowanych i projektu budżetu rocznego przez Komisję lub, na wniosek Parlamentu Europejskiego, Komisji lub ESDZ, na zasadzie ad hoc w świetle istotnych zmian politycznych.

 

2. Jeżeli ma dojść do dialogu, o którym mowa w ust. 1, Komisja i ESDZ przedstawiają Parlamentowi Europejskiemu wszelkie istotne dokumenty związane z tym dialogiem. W przypadku dialogu w sprawie budżetu rocznego zapewnia się skonsolidowane informacje dotyczące wszystkich planów działania i środków przyjętych lub zaplanowanych zgodnie z art. 8, informacje dotyczące współpracy w poszczególnych krajach, regionach i obszarach tematycznych oraz stosowania działań szybkiego reagowania, rezerwy na nowe wyzwania i priorytety oraz gwarancji na działania zewnętrzne.

 

3. Komisja i ESDZ w jak największym stopniu uwzględniają stanowisko wyrażone przez Parlament Europejski. W przypadku gdy Komisja lub ESDZ nie uwzględnią stanowiska Parlamentu Europejskiego, przedstawiają należyte uzasadnienie.

 

4. Komisja i ESDZ, w szczególności za pośrednictwem grupy sterującej zgodnie z art. 7c, są odpowiedzialne za informowanie Parlamentu Europejskiego o stanie stosowania niniejszego rozporządzenia, w szczególności o bieżących środkach, działaniach i wynikach.

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>83</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Artykuł 15 – nagłówek</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Przyjęcie dalszych przepisów wykonawczych

Przyjęcie dalszych przepisów

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>84</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Artykuł 15 – ustęp 1</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Przepisy szczególne ustanawiające jednolite warunki wdrożenia niniejszego rozporządzenia, w szczególności dotyczące struktur, które mają być ustanowione w ramach przygotowań do przystąpienia oraz dotyczące pomocy na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 16.

1. Przepisy szczególne dotyczące struktur, które mają być ustanowione w ramach przygotowań do przystąpienia oraz dotyczące pomocy na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, przyjmuje się w drodze aktów delegowanych.

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>85</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Artykuł 15 – ustęp 2</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 5 rozporządzenia (UE) nr 182/2011.

2. Komisja przyjmuje plany działania i środki w drodze decyzji zgodnie z rozporządzeniem finansowym.

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>86</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Artykuł 16</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 16

skreśla się

Komitet

 

1.  Komisję wspiera komitet („Komitet Instrumentu Pomocy Przedakcesyjnej”). Komitet ten jest komitetem w rozumieniu [rozporządzenia (UE) nr 182/2011].

 

2.  W przypadku gdy opinia komitetu ma zostać uzyskana w drodze procedury pisemnej, procedura ta kończy się bez osiągnięcia rezultatu, jeżeli przed upływem terminu na wydanie opinii zdecyduje o tym przewodniczący komitetu lub wniosą o to zwykłą większością głosów jego członkowie.

 

3.  Obserwator z EBI bierze udział w posiedzeniach Komitetu, na których omawiane są sprawy dotyczące EBI.

 

4.  Komitet IPA III wspiera Komisję i jest również uprawniony do przyjmowania aktów prawnych i zobowiązań na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1085/2006, rozporządzenia 231/2014 i do wykonania art. 3 rozporządzenia (WE) nr 389/2006.

 

5.  Komitet IPA III nie jest właściwy do dokonywania wkładów na rzecz programu Erasmus+ zgodnie z art. 5 ust. 3.

 

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>87</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Artykuł 17 – nagłówek</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Informacja, komunikacja i promocja

Informacja, komunikacja, widoczność i promocja

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>88</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Artykuł 17 – ustęp 1</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Zastosowanie ma art. 36 i 37 [rozporządzenia ustanawiającego Instrument Sąsiedztwa oraz Współpracy Międzynarodowej i Rozwojowej]

1. Przy udzielaniu pomocy finansowej na podstawie niniejszego rozporządzenia Komisja, Wysoki Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa / Wiceprzewodniczący Komisji, a w szczególności delegatury Unii w państwach beneficjentach, podejmują wszelkie niezbędne działania w celu zapewnienia widoczności wsparcia finansowego Unii, w tym monitorują przestrzeganie tych wymogów przez odbiorców. Działania finansowane w ramach IPA podlegają wymogom określonym w podręczniku dotyczącym informowania o działaniach zewnętrznych Unii Europejskiej i ich eksponowania. Komisja przyjmuje wytyczne dotyczące projektów finansowanych przez Unię w zakresie eksponowania i informowania dla każdego beneficjenta.

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>89</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Artykuł 17 – ustęp 1 a (nowy)</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a. Komisja podejmuje działania w celu wzmocnienia strategicznej komunikacji i dyplomacji publicznej na rzecz informowania o wartościach Unii oraz podkreślania wartości dodanej wsparcia Unii.

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>90</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Artykuł 17 – ustęp 1 b (nowy)</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1b. Beneficjenci finansowania unijnego uznają pochodzenie finansowania unijnego i zapewniają jego odpowiednią widoczność przez:

 

a) umieszczenie oświadczenia podkreślającego wsparcie otrzymane z Unii w widoczny sposób w dokumentach i materiałach informacyjnych dotyczących wdrażania funduszy, w tym na oficjalnej stronie internetowej, o ile taka istnieje; oraz

 

b) promowanie działań i ich wyników poprzez udzielanie spójnych, skutecznych i proporcjonalnych informacji skierowanych do różnych grup odbiorców, w tym do mediów i opinii publicznej.

 

Komisja prowadzi działania informacyjne i komunikacyjne w związku z niniejszym rozporządzeniem, określonymi w nim działaniami oraz uzyskanymi wynikami. Zasoby finansowe przydzielone na niniejsze rozporządzenie przyczyniają się również do komunikacji instytucjonalnej w zakresie priorytetów politycznych Unii, o ile priorytety te są bezpośrednio związane z celami, o których mowa w art. 3 oraz w załącznikach II i III.

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>91</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Artykuł 19 – ustęp 2</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2021 r.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2027 r.

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>92</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Załącznik II – akapit 1 – litera a</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a) Utworzenie na wczesnym etapie instytucji niezbędnych do zapewnienia praworządności i propagowanie ich prawidłowego funkcjonowania. Działania w tej dziedzinie mają na celu: utworzenie niezależnych, odpowiedzialnych i skutecznych systemów sądowych, w tym przejrzystych i opartych na kryteriach merytorycznych systemów rekrutacji, systemów oceny i awansu oraz skutecznych procedur dyscyplinarnych w przypadku nadużyć, jak również upowszechnianie współpracy sądowej; zapewnienie solidnych systemów ochrony granic, zarządzania przepływami migracyjnymi i udzielania azylu osobom potrzebującym pomocy; opracowanie skutecznych narzędzi zapobiegania przestępczości zorganizowanej, handlowi ludźmi, przemytowi migrantów, praniu pieniędzy/finansowaniu terroryzmu i korupcji oraz zwalczania tych zjawisk; propagowanie i ochrona praw człowieka, praw osób należących do mniejszości, w tym praw podstawowych Romów, jak również lesbijek, gejów, osób biseksualnych, transpłciowych i interseksualnych, w tym wolności mediów i ochrony danych.

a) Utworzenie na wczesnym etapie instytucji niezbędnych do zapewnienia praworządności i propagowanie ich prawidłowego funkcjonowania. Działania w tej dziedzinie mają na celu: rozdział władzy, utworzenie niezależnych, odpowiedzialnych i skutecznych systemów sądowych, w tym przejrzystych i opartych na kryteriach merytorycznych systemów rekrutacji, systemów oceny i awansu oraz skutecznych procedur dyscyplinarnych w przypadku nadużyć, jak również upowszechnianie współpracy sądowej; zapewnienie odpowiednich systemów ochrony granic, zarządzania przepływami migracyjnymi i udzielania azylu osobom potrzebującym pomocy; opracowanie skutecznych narzędzi zapobiegania przestępczości zorganizowanej, handlowi ludźmi, przemytowi migrantów, handlowi narkotykami, praniu pieniędzy/finansowaniu terroryzmu i korupcji oraz zwalczania tych zjawisk; propagowanie i ochronę praw człowieka, w tym praw dziecka, równości płci, praw osób należących do mniejszości, w tym praw podstawowych Romów, jak również lesbijek, gejów, osób biseksualnych, transpłciowych i interseksualnych, w tym wolności mediów i ochrony danych.

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>93</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Załącznik II – akapit 1 – litera c</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c) Wzmocnienie zarządzania gospodarczego. Działania mają na celu wspieranie udziału w programie reform gospodarczych i systematycznej współpracy z międzynarodowymi instytucjami finansowanymi w odniesieniu do kwestii podstawowych polityki gospodarczej. Zwiększenie zdolności w zakresie umacniania stabilności makroekonomicznej oraz wspieranie postępów w kierunku stworzenia funkcjonującej gospodarki rynkowej, która radzi sobie z presją konkurencyjną i siłami rynkowymi wewnątrz Unii.

c) Wzmocnienie zarządzania gospodarczego. Działania mają na celu wspieranie udziału w programie reform gospodarczych i systematycznej współpracy z międzynarodowymi instytucjami finansowanymi w odniesieniu do kwestii podstawowych polityki gospodarczej oraz wzmocnienie wielostronnych instytucji gospodarczych. Zwiększenie zdolności w zakresie umacniania stabilności makroekonomicznej i spójności społecznej oraz wspieranie postępów w kierunku zrównoważonego rozwoju i stworzenia funkcjonującej gospodarki rynkowej, która radzi sobie z presją konkurencyjną i siłami rynkowymi wewnątrz Unii.

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>94</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Załącznik II – akapit 1 – litera d</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d) Wzmocnienie zdolności Unii i jej partnerów w zakresie zapobiegania konfliktom, budowania pokoju i reagowania na sytuacje przedkryzysowe i pokryzysowe, w tym poprzez wczesne ostrzeganie oraz analizy ryzyka wystąpienia konfliktu; propagowanie tworzenia sieci kontaktów między ludźmi, pojednania, budowania pokoju i środków budowy zaufania; wspieranie budowania zdolności na rzecz bezpieczeństwa i rozwoju.

d) Wzmocnienie zdolności Unii i jej partnerów w zakresie zapobiegania konfliktom, budowania pokoju i stosunków dobrosąsiedzkich oraz reagowania na sytuacje przedkryzysowe i pokryzysowe, w tym poprzez wczesne ostrzeganie oraz analizy ryzyka wystąpienia konfliktu; propagowanie tworzenia sieci kontaktów między ludźmi, pojednania, rozliczalności, międzynarodowego wymiaru sprawiedliwości, budowania pokoju i środków budowy zaufania, w tym ustanowienie regionalnej komisji ds. ustalenia faktów dotyczących zbrodni wojennych i innych poważnych naruszeń praw człowieka popełnionych w byłej Jugosławii (RECOM), a także wspieranie budowania zdolności na rzecz bezpieczeństwa i rozwoju, zwiększenie zdolności w zakresie cyberobrony i komunikacji strategicznej w celu wspierania systematycznego ujawniania dezinformacji.

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>95</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Załącznik II – akapit 1 – litera e</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

e) Zwiększenie zdolności organizacji społeczeństwa obywatelskiego i organizacji partnerów społecznych, w tym stowarzyszeń zawodowych, u beneficjentów wymienionych w załączniku I, oraz zachęcanie do tworzenia sieci kontaktów na wszystkich szczeblach między organizacjami mającymi siedzibę w Unii a organizacjami beneficjentów wymienionych w załączniku I, co umożliwi ich zaangażowanie w skuteczny dialog z podmiotami publicznymi i prywatnymi.

e) Zwiększenie zdolności, niezależności i pluralizmu organizacji społeczeństwa obywatelskiego i organizacji partnerów społecznych, w tym stowarzyszeń zawodowych, u beneficjentów, oraz zachęcanie do tworzenia sieci kontaktów na wszystkich szczeblach między organizacjami mającymi siedzibę w Unii a organizacjami beneficjentów, co umożliwi ich zaangażowanie w skuteczny dialog z podmiotami publicznymi i prywatnymi. Należy dążyć do tego, by pomoc była dostępna dla jak najszerszego grona organizacji w państwach beneficjentach.

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>96</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Załącznik II – akapit 1 – litera f </Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

f) Propagowanie dostosowania się przez kraje partnerskie do zasad, norm, obszarów polityki i praktyk Unii, w tym zasad pomocy państwa.

f) Propagowanie dostosowania się przez kraje partnerskie do zasad, norm, obszarów polityki i praktyk Unii, w tym zasad WPZiB, zasad dotyczących zamówień publicznych i pomocy państwa.

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>97</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Załącznik II – akapit 1 – litera g</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

g) Zwiększenie dostępu do kształcenia, szkolenia i uczenia się przez całe życie – oraz podniesienie ich jakości – na wszystkich poziomach i wsparcie sektora kultury i sektora kreatywnego. Działania w tej dziedzinie mają na celu: propagowanie równego dostępu do wysokiej jakości wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem oraz kształcenia podstawowego i średniego, zwiększenie osiągnięć edukacyjnych, ograniczenie wczesnego kończenia nauki i poprawę kształcenia nauczycieli. Rozwój systemów kształcenia i szkolenia zawodowego oraz propagowanie systemów uczenia się poprzez praktyki w miejscu pracy w celu ułatwienia wchodzenia na rynek pracy; poprawę jakości i przydatności szkolnictwa wyższego; zachęcanie do działalności w ramach stowarzyszeń absolwentów; poprawę dostępu do uczenia się przez całe życie oraz wspieranie inwestycji w infrastrukturę edukacyjno-szkoleniową, w szczególności z myślą o zmniejszeniu dysproporcji terytorialnych i sprzyjaniu edukacji wolnej od segregacji, w tym za pomocą technologii cyfrowych.

g) Zwiększenie dostępu do kształcenia, szkolenia i uczenia się przez całe życie – oraz podniesienie ich jakości – na wszystkich poziomach i wsparcie sektora kultury i sektora kreatywnego oraz sektora sportu. Działania w tej dziedzinie mają na celu: propagowanie równego dostępu do wysokiej jakości, włączającej i opartej na społeczności wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem oraz kształcenia podstawowego i średniego, poprawę świadczenia usług pozwalających na nabycie podstawowych umiejętności; zwiększenie osiągnięć edukacyjnych, ograniczenie wczesnego kończenia nauki i poprawę kształcenia nauczycieli. wzmocnienie pozycji dzieci i młodzieży oraz umożliwienie im pełnego wykorzystania ich potencjału. Rozwój systemów kształcenia i szkolenia zawodowego oraz propagowanie systemów uczenia się poprzez praktyki w miejscu pracy w celu ułatwienia wchodzenia na rynek pracy; poprawę jakości i przydatności szkolnictwa wyższego; zachęcanie do działalności w ramach stowarzyszeń absolwentów; poprawę dostępu do uczenia się przez całe życie i aktywności fizycznej oraz wspieranie inwestycji w infrastrukturę edukacyjno-szkoleniową i sportową, w szczególności z myślą o zmniejszeniu dysproporcji terytorialnych i sprzyjaniu edukacji wolnej od segregacji, w tym za pomocą technologii cyfrowych.

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>98</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Załącznik II – akapit 1 – litera h</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

h) Sprzyjanie tworzeniu zatrudnienia o wysokiej jakości i dostępowi do rynku pracy. Działania w tej dziedzinie mają na celu: Działania w tej dziedzinie mają na celu: zaradzenie wysokiej stopie bezrobocia i bierności przez wspieranie trwałej integracji na rynku pracy, w szczególności ludzi młodych (zwłaszcza młodzieży niekształcącej się, niepracującej ani nieszkolącej się), kobiet, osób długotrwale bezrobotnych i wszystkich słabo reprezentowanych grup. Działania powinny przyczyniać się do tworzenia miejsc pracy o dobrej jakości i wspierać skuteczne egzekwowanie przepisów i standardów prawa pracy na całym terytorium. Inne kluczowe obszary interwencji to: wspieranie równości płci, propagowanie zatrudnialności i wydajności, zdolność przystosowywania się pracowników i przedsiębiorstw do zmian, ustanowienie trwałego dialogu społecznego, modernizacja i wzmocnienie instytucji rynku pracy, takich jak publiczne służby zatrudnienia i inspekcje pracy.

h) Sprzyjanie tworzeniu zatrudnienia o wysokiej jakości i dostępowi do rynku pracy. Działania w tej dziedzinie mają na celu: Działania w tej dziedzinie mają na celu: zaradzenie wysokiej stopie bezrobocia i bierności przez wspieranie trwałej integracji na rynku pracy, w szczególności ludzi młodych (zwłaszcza młodzieży niekształcącej się, niepracującej ani nieszkolącej się), kobiet, osób długotrwale bezrobotnych i wszystkich słabo reprezentowanych grup. Działania powinny przyczyniać się do tworzenia miejsc pracy o dobrej jakości i wspierać skuteczne egzekwowanie przepisów i uzgodnionych na szczeblu międzynarodowym standardów prawa pracy na całym terytorium, w tym poprzez wspieranie przestrzegania podstawowych zasad i praw, o których mowa w Europejskim filarze praw socjalnych. Inne kluczowe obszary interwencji to: wspieranie równości płci, propagowanie zatrudnialności i wydajności, zdolność przystosowywania się pracowników i przedsiębiorstw do zmian, ustanowienie trwałego dialogu społecznego, modernizacja i wzmocnienie instytucji rynku pracy, takich jak publiczne służby zatrudnienia i inspekcje pracy.

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>99</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Załącznik II – akapit 1 – litera i</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

i) Propagowanie ochrony społecznej i włączenia społecznego oraz zwalczanie biedy. Działania w tej dziedzinie mają na celu zmodernizowanie systemów zabezpieczenia społecznego w celu zapewnienia wydajnej, skutecznej i odpowiedniej ochrony na wszystkich etapach życia jednostki, sprzyjanie włączeniu społecznemu, propagowanie równych szans oraz eliminowanie nierówności i biedy. Działania w tej dziedzinie koncentrują się na poniższych zagadnieniach: integrowanie społeczności marginalizowanych, np. Romów; zwalczanie dyskryminacji ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub wyznanie, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną; ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych usług wysokiej jakości, takich jak wczesna edukacja i opieka nad dzieckiem, mieszkalnictwo, opieka zdrowotna i podstawowe usługi socjalne oraz opieka długoterminowa, m.in. dzięki modernizacji systemów zabezpieczenia społecznego.

i) Propagowanie ochrony społecznej i włączenia społecznego oraz zwalczanie biedy. Działania w tej dziedzinie mają na celu zmodernizowanie systemów zabezpieczenia społecznego w celu zapewnienia wydajnej, skutecznej i odpowiedniej ochrony na wszystkich etapach życia jednostki, sprzyjanie włączeniu społecznemu, propagowanie równych szans, eliminowanie nierówności i biedy oraz promowanie przejścia od opieki instytucjonalnej do opieki opartej na rodzinie i społeczności. Działania w tej dziedzinie koncentrują się na poniższych zagadnieniach: integrowanie społeczności marginalizowanych, np. Romów; zwalczanie dyskryminacji ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub wyznanie, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną; ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych usług wysokiej jakości, opartych na rodzinie i społeczności, takich jak włączająca i wolna od segregacji wczesna edukacja i opieka nad dzieckiem, mieszkalnictwo, opieka zdrowotna i podstawowe usługi socjalne oraz opieka długoterminowa, m.in. dzięki modernizacji systemów zabezpieczenia społecznego. Nie należy wspierać działań przyczyniających się do jakiejkolwiek formy segregacji lub wykluczenia społecznego.

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>100</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Załącznik II – akapit 1 – litera j</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

j) Propagowanie inteligentnego, zrównoważonego, sprzyjającego włączeniu społecznemu i bezpiecznego transportu oraz usuwanie niedoborów przepustowości w działaniu najważniejszych infrastruktur sieciowych poprzez inwestowanie w projekty o dużej wartości dodanej dla UE. Inwestycje powinny być uszeregowane pod względem ważności wedle ich istotności dla połączeń TEN-T z UE, wkładu do mobilności zgodnej z zasadami zrównoważonego rozwoju, ograniczenia emisji, oddziaływania na środowisko, bezpiecznej mobilności, w synergii z reformami propagowanymi przez Traktat o Wspólnocie Transportowej.

j) Propagowanie inteligentnego, zrównoważonego, sprzyjającego włączeniu społecznemu i bezpiecznego transportu oraz usuwanie niedoborów przepustowości w działaniu najważniejszych infrastruktur sieciowych poprzez inwestowanie w projekty o dużej wartości dodanej dla UE. Inwestycje powinny być uszeregowane pod względem ważności wedle ich istotności dla połączeń TEN-T z UE, połączeń transgranicznych, tworzenia miejsc pracy, wkładu do mobilności zgodnej z zasadami zrównoważonego rozwoju, ograniczenia emisji, oddziaływania na środowisko, bezpiecznej mobilności, w synergii z reformami propagowanymi przez Traktat o Wspólnocie Transportowej.

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>101</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Załącznik II – akapit 1 – litera k</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

k) Poprawa warunków działania sektora prywatnego i konkurencyjności przedsiębiorstw, m.in. poprzez „inteligentne specjalizacje”, jako kluczowe czynniki wzrostu gospodarczego, tworzenia miejsc pracy i zapewniania spójności. Priorytet należy nadać projektom służącym poprawie otoczenia biznesowego.

k) Poprawa warunków działania sektora prywatnego i konkurencyjności przedsiębiorstw, zwłaszcza MŚP, m.in. poprzez „inteligentne specjalizacje”, jako kluczowe czynniki wzrostu gospodarczego, tworzenia miejsc pracy i zapewniania spójności. Priorytet należy nadać zrównoważonym projektom służącym poprawie otoczenia biznesowego.

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>102</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Załącznik II – akapit 1 – litera m</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

m) Przyczynianie się do bezpieczeństwa i ochrony zaopatrzenia w żywność oraz zachowania różnorodnych i opłacalnych systemów rolniczych w dynamicznych społecznościach wiejskich i na terenach wiejskich.

m) Przyczynianie się do bezpieczeństwa i ochrony zaopatrzenia w żywność i wodę oraz zachowania różnorodnych i opłacalnych systemów rolniczych w dynamicznych społecznościach wiejskich i na terenach wiejskich.

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>103</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Załącznik II – akapit 1 – litera p</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

p) Zwiększenie zdolności sektora rolno-spożywczego i sektora rybołówstwa do radzenia sobie z presją konkurencyjną i siłami rynkowymi, a także do stopniowego dostosowywania się do zasad i przepisów unijnych, przy jednoczesnej realizacji celów gospodarczych, społecznych i środowiskowych w zakresie zrównoważonego rozwoju terytorialnego obszarów wiejskich i przybrzeżnych.

p) Zwiększenie zdolności sektora rolno-spożywczego i sektora rybołówstwa do radzenia sobie z presją konkurencyjną i siłami rynkowymi, a także do stopniowego dostosowywania się do zasad i przepisów unijnych z myślą o zwiększeniu zdolności eksportu na rynek unijny, przy jednoczesnej realizacji celów gospodarczych, społecznych i środowiskowych w zakresie zrównoważonego rozwoju terytorialnego obszarów wiejskich i przybrzeżnych.

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>104</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Załącznik II – akapit 1 – litera p a (nowa)</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

pa) Promowanie działań i poprawa długoterminowych strategii i polityk ukierunkowanych na zapobieganie i przeciwdziałanie radykalizacji postaw i brutalnemu ekstremizmowi.

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>105</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Załącznik III – akapit 1 – litera a</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a) propagowanie transgranicznego zatrudnienia, mobilności pracowników oraz społecznego i kulturowego włączenia, m.in. poprzez: integrację transgranicznych rynków pracy, w tym mobilność transgraniczną; wspólne lokalne inicjatywy na rzecz zatrudnienia; usługi informacyjne i doradcze oraz wspólne szkolenia; równość płci; równe szanse; integrację społeczności imigrantów i słabszych grup społecznych; inwestycje w zakresie publicznych służb zatrudnienia; oraz inwestycje wspierające w zakresie zdrowia publicznego i usług społecznych;

a) propagowanie transgranicznego zatrudnienia, mobilności pracowników oraz społecznego i kulturowego włączenia, m.in. poprzez: integrację transgranicznych rynków pracy, w tym mobilność transgraniczną; wspólne lokalne inicjatywy na rzecz zatrudnienia; usługi informacyjne i doradcze oraz wspólne szkolenia; równość płci; równe szanse; integrację społeczności imigrantów i słabszych grup społecznych; inwestycje w zakresie publicznych służb zatrudnienia; oraz inwestycje wspierające w zakresie zdrowia publicznego i przejście do usług społecznych opartych na rodzinie i społeczności;

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>106</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Załącznik III – akapit 1 – litera d a (nowa)</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

da) promowanie usuwania zbędnych barier w handlu, w tym przeszkód biurokratycznych, barier taryfowych i pozataryfowych; 

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>107</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Załącznik III – akapit 1 – litera e</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

e) propagowanie turystyki oraz dziedzictwa kulturowego i naturalnego;

e) propagowanie turystyki, sportu oraz dziedzictwa kulturowego i naturalnego;

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>108</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Załącznik III – akapit 1 – litera f</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

f) inwestycje na rzecz młodzieży, kształcenia i umiejętności m.in. poprzez opracowywanie i wdrażanie wspólnych systemów kształcenia, szkoleń zawodowych i szkoleń oraz tworzenie infrastruktury wspierającej wspólne działania na rzecz młodzieży;

f) inwestycje na rzecz młodzieży, sportu, kształcenia i umiejętności m.in. poprzez zapewnianie uznawania umiejętności i kwalifikacji, opracowywanie i wdrażanie wspólnych systemów kształcenia, szkoleń zawodowych i szkoleń oraz tworzenie infrastruktury wspierającej wspólne działania na rzecz młodzieży;

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>109</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Załącznik III – akapit 1 – litera g</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

g) propagowanie zarządzania lokalnego i regionalnego oraz zwiększanie zdolności organów lokalnych i regionalnych w zakresie planowania i działalności administracyjnej;

g) propagowanie zarządzania lokalnego i regionalnego, w tym współpracy transgranicznej między organami administracji w celu wspierania pojednania i budowania pokoju, zwiększanie zdolności organów lokalnych i regionalnych w zakresie planowania i działalności administracyjnej;

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>110</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Załącznik III – akapit 1 – litera g a (nowa)</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ga) inwestowanie w budowanie zdolności organizacji społeczeństwa obywatelskiego;

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>111</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Załącznik III – akapit 1 – litera g b (nowa)</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

gb) propagowanie współpracy transgranicznej między organami administracji w celu wspierania pojednania i budowania pokoju, w tym ustanowienie regionalnej komisji ds. ustalania faktów dotyczących zbrodni wojennych i innych poważnych naruszeń praw człowieka popełnionych w byłej Jugosławii (RECOM);

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>112</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Załącznik III – akapit 1 – litera i a (nowa)</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ia) poprawa transgranicznej współpracy policyjnej i sądowej oraz wymiany informacji w celu ułatwienia prowadzenia dochodzeń w sprawie transgranicznej przestępczości zorganizowanej i powiązanych przypadków przestępczości i korupcji gospodarczej i finansowej, nielegalnego handlu i przemytu, a także w celu ułatwienia ścigania tych przestępstw;

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>113</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Załącznik IV – akapit 1 – wprowadzenie</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

W celu zmierzenia, w jakim stopniu Unia przyczyniła się do realizacji jej celów szczegółowych, należy korzystać z poniższego wykazu najważniejszych wskaźników wykonania.

W celu zmierzenia, w jakim stopniu Unia przyczyniła się do realizacji jej celów szczegółowych, oraz w celu zmierzenia postępów osiągniętych przez beneficjentów, należy korzystać z poniższego wykazu najważniejszych wskaźników wykonania i ich rocznej ewolucji:

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>114</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Załącznik IV – akapit 1 – punkt 1 a (nowy)</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a. Złożony wskaźnik dotyczący wysiłków partnerów w zakresie pojednania, budowania pokoju, stosunków dobrosąsiedzkich i zobowiązań międzynarodowych oraz równości płci i praw kobiet.

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>115</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Załącznik IV – akapit 1 – punkt 1 b (nowy)</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1b.  Wskaźnik braku przemocy w połączeniu z ograniczeniem czynników stymulujących konflikt (np. wykluczenie polityczne lub gospodarcze) w oparciu o ocenę wyjściową.

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>116</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Załącznik IV – akapit 1 – punkt 1 c (nowy)</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1c. Odsetek obywateli państw beneficjentów, którzy uważają się za dobrze poinformowanych o pomocy świadczonej przez Unię na podstawie niniejszego rozporządzenia (źródło: komisja Europejska).

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>117</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Załącznik IV – akapit 1 – punkt 3 a (nowy)</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3a. Tempo i roczna ewolucja dostosowania do decyzji i środków podejmowanych w ramach WPZiB (źródło: ESDZ).

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>118</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Załącznik IV – akapit 1 – punkt 5</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5. Wydatki w obszarze publicznego zabezpieczenia społecznego (odsetek PKB) (źródło: MOP) lub stopa zatrudnienia (źródło: statystyki krajowe)

5. Wydatki w obszarze publicznego zabezpieczenia społecznego (odsetek PKB) zgodnie ze wskazaniami MOP, wydatki na opiekę zdrowotną, nierówności dochodowe, wskaźnik ubóstwa, stopa zatrudnienia i stopa bezrobocia, zgodnie z oficjalnymi statystykami krajowymi.

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>119</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Załącznik IV – akapit 1 – punkt 5 a (nowy)</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

5a. Zmiany we współczynniku Giniego w odniesieniu do beneficjenta w czasie.

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>120</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Załącznik IV – akapit 1 – punkt 10</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

10. Liczba programów współpracy transgranicznej z udziałem beneficjentów IPA i IPA/państwa członkowskie UE (źródło: Komisja Europejska)

10. Liczba programów współpracy transgranicznej przyjętych i wdrożonych wśród beneficjentów IPA i IPA/państwa członkowskie UE zgodnie ze wskazaniami Komisji Europejskiej.

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>121</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Załącznik IV – akapit 1 – punkt 10 a (nowy)</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

10a. Liczba nowych organizacji uczestniczących w działaniach i programach w czasie.

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>122</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Załącznik IV – akapit 2</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

W stosownych przypadkach wskaźniki będą przedstawione z podziałem na płeć.

W stosownych przypadkach wskaźniki będą przedstawione z podziałem na minimalny wiek i płeć.

</Amend>

UZASADNIENIE

 

Od 2007 r. Instrument Pomocy Przedakcesyjnej (IPA) jest głównym instrumentem finansowym do wspierania reform w krajach kandydujących i potencjalnych krajach kandydujących, tj. w sześciu krajach Bałkanów Zachodnich i w Turcji. Reformy te mają na celu przygotowanie beneficjentów do wypełniania zobowiązań wynikających z członkostwa w UE. Finansowanie z IPA wspomaga proces akcesyjny dzięki budowaniu zdolności i wprowadzaniu pozytywnych, nieodwracalnych i długoterminowych zmian w krajach, które mają stać się przyszłymi członkami UE. Ramy prawne drugiej generacji Instrumentu Pomocy Przedakcesyjnej (IPA II) zatwierdzone w 2014 r. mają wygasnąć 31 grudnia 2020 r.

Uwagi ogólne

Stanowisko Parlamentu w sprawie ogólnych ram finansowych na lata 2021–2027 zawarte we wstępnym sprawozdaniu w sprawie nowych WRF (2018/0166R (APP)) kształtuje stanowisko PE dotyczące puli środków na rozporządzenie IPA III. W przypadku przystąpienia do Unii nowego kraju lub nowych krajów WRF i IPA III powinny zostać poddane przeglądowi przed 2027 r., tak aby uwzględnić wynikające z tego wydatki.

Współsprawozdawcy przyjmują do wiadomości propozycję zwiększenia puli środków IPA 2021–2027 do 14,5 mld EUR w ujęciu nominalnym (w cenach bieżących). Są jednak przekonani, że niedostosowanie się do rzeczywistych wartości środków IPA II na lata 2014–2020 bądź ich przekroczenie nie pozwoli zagwarantować wystarczającego finansowania w okresie krytycznym dla procesu akcesyjnego i dla wdrażania reform związanych z UE.

Finansowanie z IPA jest długoterminową inwestycją w przyszłość Europy na Bałkanach Zachodnich. Należy zatem zapewnić efektywne wykorzystanie funduszy UE przez ich ścisłą kontrolę i monitorowanie, tak aby przyniosły dobre wyniki, a pieniądze podatników zostały dobrze spożytkowane.

Bez uszczerbku dla ostatecznej decyzji w sprawie proponowanego połączenia większości pozostałych instrumentów finansowania zewnętrznego UE w ramach Instrumentu Sąsiedztwa oraz Współpracy Międzynarodowej i Rozwojowej (ISWMR) ważne jest, aby polityka rozszerzenia nadal była finansowana z odrębnego instrumentu specjalnego przy jednoczesnym zapewnieniu wystarczającego dostosowania i spójności między instrumentami finansowania zewnętrznego. Współsprawozdawcy podkreślają potrzebę utrzymania IPA jako odrębnego instrumentu ze względu na to, że wśród działań zewnętrznych rozszerzenie ma szczególny charakter wynikający ze strategii dla Bałkanów Zachodnich i stosunków z Turcją.

Współsprawozdawcy są przekonani, że finansowanie IPA na współpracę transgraniczną z państwami członkowskimi UE w ramach europejskiej współpracy terytorialnej (Interreg) należy ograniczyć i monitorować, tak aby zapewnić bardziej zrównoważone współfinansowanie. Pozwoliłoby to zagwarantować, że IPA nie zastępuje istniejącej lub potencjalnej współpracy między beneficjentami w ramach priorytetów tematycznych określonych w załączniku III, lecz uzupełnia ją i stymuluje.

Wyraźniejsze ukierunkowanie strategiczne

W przypadku krajów kandydujących trzecia generacja IPA musi zostać ukształtowana tak, aby stanowić punkt wyjścia dla wdrażania przyszłych ram polityki spójności po przystąpieniu tych krajów do UE; w przypadku potencjalnych kandydatów IPA III musi przygotować grunt pod reformy związane z negocjacjami akcesyjnymi.  Kluczowe jest zapewnienie płynnego przejścia z IPA II do IPA III oraz, po przystąpieniu nowych członków, z IPA III do ram dla europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych.

Pomoc przedakcesyjna musi nadal wspierać przekrojowe i ukierunkowane na UE reformy polityczne, instytucjonalne, prawne, administracyjne i społeczno-gospodarcze w krajach kandydujących i potencjalnych krajach kandydujących. Podstawą tych reform są kryteria kopenhaskie, warunkowość i stopniowe dostosowywanie się do przepisów, norm i polityki Unii.

Finansowanie powinno zostać ukierunkowane na zaspokojenie konkretnych potrzeb podstawowych i przeprowadzanie zaległych, koniecznych reform w każdym z krajów kandydujących lub potencjalnych krajów kandydujących. Oprócz położenia większego nacisku na ugruntowane obecne priorytety IPA, które obejmują praworządność, prawa podstawowe, dobre rządy, spójność społeczno-gospodarczą oraz rzetelne przygotowanie w 35 rozdziałach dorobku prawnego UE, w tym dostosowanie WPZiB, IPA III musi wzmocnić odporność beneficjentów w dziedzinie migracji, bezpieczeństwa, równości płci, ochrony klimatu i ułatwień w handlu.

W IPA III należy mocniej zaakcentować też społeczny wymiar polityki rozszerzenia przez wspieranie spójności i konwergencji w zakresie praw i zasad zapisanych w europejskim filarze praw socjalnych. Większemu naciskowi na społeczną gospodarkę rynkową oraz spójność społeczną i regionalną we wdrażaniu IPA powinno towarzyszyć uwzględnienie wymiaru społecznego w przeglądzie śródokresowym IPA i jego ocena za pomocą jasnych i wymiernych wskaźników, takich jak współczynnik Giniego.

UE musi ponownie skoncentrować się na wzmocnieniu demokratyzacji przez zwiększenie zdolności parlamentów, społeczeństwa obywatelskiego i mediów, a jednocześnie wspierać środki na rzecz nawiązania rzeczywistego dialogu politycznego i pojednania, gdyż jest to niezbędne dla pokoju. W tym względzie ogromną rolę odgrywa współpraca transgraniczna, poprawa dialogu, stosunki sąsiedzkie, regionalna łączność i integracja gospodarcza.

Silniejsza rola Parlamentu Europejskiego

Choć rolą Parlamentu jest dbanie o ogólne ukierunkowanie instrumentów finansowania zewnętrznego i ich kontrolę, a nie zajmowanie się mikrozarządzaniem tymi instrumentami, współsprawozdawcy podkreślają potrzebę utrzymania roli Parlamentu oraz obowiązek Komisji dotyczący regularnego, terminowego i pełnego zaangażowania Parlamentu.

Opierając się na wnioskach wypływających ze śródokresowego przeglądu instrumentu IPA II, sprawozdawcy proponują wzmocnić zaangażowanie Parlamentu Europejskiego bez uszczerbku dla tempa podejmowania decyzji, a to dzięki częstszemu wykorzystaniu procedury aktów delegowanych.

Sprawozdawcy są również przekonani, że ramy programowania powinny być objęte klauzulą wygaśnięcia, która gwarantowałaby dokonanie ich rzeczywistego przeglądu w połowie okresu obowiązywania.

Ważne jest, aby w ogólnym programowaniu w pełni uwzględniać stanowiska Parlamentu w dziedzinach, w których prowadzi on własne programy pomocowe, takich jak budowanie zdolności, mediacje czy obserwacja wyborów.

Większe zaangażowanie społeczeństwa obywatelskiego i władz lokalnych

Szczególne znaczenie ma przyznawanie środków finansowych w sposób przejrzysty, skuteczny, odpowiedzialny, odpolityczniony i niedyskryminacyjny, w tym w oparciu o sprawiedliwy podział odzwierciedlający potrzeby danych regionów i gmin.

Współsprawozdawcy podkreślają zasadniczą rolę miejscowych delegatur UE, jeżeli chodzi o należyte wykorzystanie i widoczność finansowania z UE, a także angażowanie różnych zainteresowanych organizacji społeczeństwa obywatelskiego i władz lokalnych na różnych etapach udzielania pomocy.

Podejście oparte na wynikach

Najważniejszą zmianę w proponowanych ramach programowania stanowi odejście od przydziałów dla poszczególnych krajów na korzyść przydziałów opartych na priorytetach zgodnie z tzw. zasadą sprawiedliwego podziału, co jest równoznaczne z programowaniem IPA w ramach pięciu segmentów odzwierciedlających szczegółowe cele i wyniki.

Współsprawozdawcy popierają większą elastyczność wynikającą z odejścia od przydziałów środków dla poszczególnych krajów na korzyść przydziałów tematycznych w oparciu o priorytety i podejście oparte na wynikach. Programowanie IPA III i ramy wykonania, których podstawą są potrzeby, kryteria efektywności i zasada sprawiedliwego podziału, należy wprowadzać i dopracowywać za pośrednictwem aktów delegowanych na etapie przygotowywania, wdrażania i oceny IPA III.

Wzmocniona warunkowość

Choć sprawozdawcy opowiadają się za wzmocnieniem podejścia opartego na wynikach, proponują również wzmocnienie warunkowości pomocy IPA poprzez wprowadzenie możliwości zawieszenia pomocy przedakcesyjnej w przypadku naruszenia zasad demokracji i praworządności oraz nieprzestrzegania praw człowieka, podstawowych wolności i zobowiązań podjętych w odpowiednich umowach zawartych z Unią. W odniesieniu do tych kwestii za przykład może posłużyć mechanizm monitorowania, mechanizm zawieszający i mechanizm przywracający, które przewidziano w unijnym ogólnym systemie preferencji taryfowych.

Zgodnie z art. 2 i 49 i przez analogię do art. 7 Traktatu o Unii Europejskiej przyszłe państwa członkowskie UE powinny czasowo tracić dostęp do pomocy Unii w przypadku naruszenia podstawowych wartości UE i nieprzestrzegania zasad praworządności. Stosownie do zasady należytego zarządzania finansami, którą zapisano w rozporządzeniu finansowym (nr 966/2012), a także zgodnie z zasadami oszczędności, wydajności i skuteczności Komisja powinna również zawieszać płatności w przypadku powtarzających się błędów, które pozwalają wątpić w legalność i prawidłowość transakcji.

Współsprawozdawcy przypominają o potrzebie stosowania zasady warunkowości i podejmowania działań następczych w oparciu o tę zasadę na szczeblu politycznym i na szczeblu projektów, a także o potrzebie intensywniejszego systematycznego monitorowania i oceniania programów i projektów wymagających szczególnej kontroli. Podstawą rocznych przydziałów środków muszą być solidne ramy w zakresie monitorowania i oceny, które należy wprowadzić na mocy aktu delegowanego, a także szczegółowe wyniki realizacji odzwierciedlające postępy lub wskazujące na ich brak.

Z uwagi na zaległości i opóźnienia we wdrażaniu IPA I i II sprawozdawcy apelują o utrzymanie elastyczności w zakresie przenoszenia i ponownego przydzielania już przydzielonych środków finansowych i jednocześnie zachęcają Komisję do ponownego rozważenia kwestii ponownego wprowadzenia w odpowiednich przypadkach zarządzania bezpośredniego, zwłaszcza w celu przeciwdziałania korupcji na dużą skalę i zwalczania przestępczości zorganizowanej oraz wzmocnienia społeczeństwa obywatelskiego i wolności mediów.

Wsparcie budżetowe należy ograniczyć lub zawiesić w przypadku systemowych nieprawidłowości w systemach zarządzania i kontroli lub niezadowalających postępów w realizacji celów uzgodnionych z krajami beneficjentami. Wzmocnioną warunkowość w odniesieniu do wsparcia budżetowego, opartą na postępach w dziedzinie reform i należytego zarządzania, należy powiązać z ukierunkowaną pomocą sprzyjającą rozwojowi kontroli parlamentarnej i krajowych zdolności w zakresie audytu, a także większej przejrzystości i publicznemu dostępowi do informacji.

Lepsza widoczność

Z uwagi na to, że wsparcia w ramach IPA udziela się krajom dążącym do członkostwa w UE, sprawozdawcy apelują o lepsze dostosowanie działań komunikacyjnych, aby zagwarantować widoczność finansowania z UE, co umożliwi sprawniejsze monitorowanie i większe korzyści z inwestycji dokonywanych przez UE. Komisja, miejscowe delegatury UE i beneficjenci IPA powinni poprawić komunikację dotyczącą wyników pomocy udzielanej przez UE, aby przyczynić się w ten sposób do lepszego zrozumienia korzyści płynących z tej pomocy w kontekście poprawiania życia obywateli.

Dostosowanie ogólnych zasad finansowania zewnętrznego

Polityka rozszerzenia powinna być nadal wspierana w ramach specjalnego instrumentu, natomiast przepisy IPA III powinny być spójne z ogólną strukturą finansowania działań zewnętrznych Unii. Zgodnie z wynikiem głosowania w komisji AFET nad IPA III odpowiednie przepisy horyzontalne niniejszego rozporządzenia, które należy dostosować do przepisów ISWMR na posiedzeniu plenarnym, obejmują przepisy dotyczące planów działania, środków, metod stosowania, oceny oraz zarządzania i rozliczalności demokratycznej.