Postup : 2018/0247(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0174/2019

Predkladané texty :

A8-0174/2019

Rozpravy :

PV 26/03/2019 - 20
CRE 26/03/2019 - 20

Hlasovanie :

PV 27/03/2019 - 10.5
CRE 27/03/2019 - 10.5
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0299

<Date>{11/03/2019}11.3.2019</Date>
<NoDocSe>A8-0174/2019</NoDocSe>
PDF 659kWORD 282k

<TitreType>SPRÁVA</TitreType>     <RefProcLect>***I</RefProcLect>

<Titre>Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje nástroj predvstupovej pomoci (IPA III)</Titre>

<DocRef>(COM(2018)0465 – C8-0274/2018 – 2018/0247(COD))</DocRef>


<Commission>{AFET}Výbor pre zahraničné veci</Commission>

Spravodajca: <Depute>Knut Fleckenstein, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra</Depute>

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 DÔVODOVÁ SPRÁVA
 STANOVISKO Výboru pre medzinárodný obchod
 STANOVISKO Výboru pre rozpočet
 STANOVISKO Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
 STANOVISKO Výboru pre regionálny rozvoj
 STANOVISKO Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci
 POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU
 ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje nástroj predvstupovej pomoci (IPA III)

(COM(2018)0465 – C8-0274/2018 – 2018/0247(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

 so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2018)0465),

 so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 212 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8-0274/2018),

 so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

 so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 12. decembra 2018[1],

 so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov zo 6. decembra 2018[2],

 so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

 so zreteľom na správu Výboru pre zahraničné veci a stanoviská Výboru pre medzinárodný obchod, Výboru pre rozpočet, Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín, Výboru pre regionálny rozvoj a  Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A8-0174/2019),

1. prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2. žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahrádza, podstatne mení alebo má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

3. poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

<RepeatBlock-Amend><Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>1</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Odôvodnenie 2</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(2) Ciele nástroja predvstupovej pomoci sa výrazne odlišujú od všeobecných cieľov vonkajšej činnosti Únie, keďže tento nástroj je zameraný na prípravu prijímateľov uvedených v prílohe I na budúce členstvo v Únii a podporu ich prístupového procesu. Je preto nevyhnutné mať k dispozícii špecializovaný nástroj na podporu rozširovania a zároveň zabezpečiť jeho komplementaritu so všeobecnými cieľmi vonkajšej činnosti Únie, a najmä s Nástrojom susedstva a rozvojovej a medzinárodnej spolupráce (NDICI).

(2) Cieľom nástroja predvstupovej pomoci je príprava prijímateľov uvedených v prílohe I („prijímatelia“) na budúce členstvo v Únii a podporu ich prístupového procesuv súlade so všeobecnými cieľmi vonkajšej činnosti Únie vrátane dodržiavania základných práv a zásad, ako aj ochrany a podpory ľudských práv, demokracie a právneho štátu, ako sa stanovuje v článku 21 Zmluvy o Európskej únii. Kým rozdielna povaha prístupového procesu si vyžaduje špecializovaný nástroj na podporu rozširovania, ciele a fungovanie tohto nástroja by mali byť jednotné a komplementárne so všeobecnými cieľmi vonkajšej činnosti Únie, a najmä s Nástrojom susedstva a rozvojovej a medzinárodnej spolupráce (NDICI).

</Amend><Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>2</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Odôvodnenie 3</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(3) V článku 49 Zmluvy o Európskej únii (ZEÚ) sa stanovuje, že každý európsky štát, ktorý rešpektuje hodnoty úcty k ľudskej dôstojnosti, slobody, demokracie, rovnosti, právneho štátu a rešpektovania ľudských práv vrátane práv osôb patriacich k menšinám a zaväzuje sa tieto hodnoty podporovať, môže požiadať o členstvo v Únii. Európsky štát, ktorý požiadal o pristúpenie k Únií, sa môže stať členom, len keď sa potvrdí, že spĺňa kritériá členstva stanovené na zasadnutí Európskej rady v Kodani v júni 1993 (ďalej len „kodanské kritériá“), a za predpokladu, že Únia má kapacitu integrovať nového člena. Kodanské kritériá sa týkajú stability inštitúcií zaručujúcich demokraciu, právny štát, ľudské práva a rešpektovanie a ochranu menšín, existenciu fungujúceho trhového hospodárstva, schopnosť zvládať konkurenčný tlak a trhové sily v Únii a schopnosť vziať na seba nielen práva, ale aj povinnosti vyplývajúce zo zmlúv vrátane dodržiavania cieľov politickej, hospodárskej a menovej únie.

(3) V článku 49 Zmluvy o EÚ sa stanovuje, že každý európsky štát, ktorý rešpektuje hodnoty úcty k ľudskej dôstojnosti, slobody, demokracie, rovnosti, právneho štátu a rešpektovania ľudských práv vrátane práv osôb patriacich k menšinám a zaväzuje sa tieto hodnoty podporovať, môže požiadať o členstvo v Únii. Tieto hodnoty sú spoločné členským štátom v spoločnosti, v ktorej prevláda pluralizmus, nediskriminácia, tolerancia, spravodlivosť, solidarita a rovnosť medzi ženami a mužmi.

</Amend><Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>3</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Odôvodnenie 4</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(4) Proces rozširovania vychádza zo stanovených kritérií a spravodlivej a dôslednej podmienenosti. Každý prijímateľ sa posudzuje na základe vlastných zásluh. Cieľom posudzovania dosiahnutého pokroku a identifikácie nedostatkov je poskytnúť prijímateľom uvedeným v prílohe I stimuly a usmernenia na vykonávanie potrebných ďalekosiahlych reforiem. Na to, aby sa perspektíva rozšírenia stala realitou, je naďalej nevyhnutný pevný záväzok dodržiavať zásadu „najskôr základné otázky“15. Pokrok smerom k pristúpeniu závisí od dodržiavania hodnôt Únie zo strany jednotlivých žiadateľských krajín a ich schopnosti uskutočniť potrebné reformy na zosúladenie ich politického, inštitucionálneho, právneho, administratívneho a hospodárskeho systému s pravidlami, normami, politikami a postupmi platnými v Únii.

(4) Proces rozširovania vychádza zo stanovených kritérií a spravodlivej a dôslednej podmienenosti. Každý prijímateľ sa posudzuje na základe vlastných zásluh. Cieľom posudzovania dosiahnutého pokroku a identifikácie nedostatkov je poskytnúť prijímateľom uvedeným v prílohe I stimuly a usmernenia na vykonávanie potrebných ďalekosiahlych reforiem. Na to, aby sa perspektíva rozšírenia stala realitou, je naďalej nevyhnutný pevný záväzok dodržiavať zásadu „najskôr základné otázky“15. Dobré susedské vzťahy a regionálna spolupráca založené na konečnom, inkluzívnom a záväznom riešení dvojstranných sporov sú základnými prvkami procesu rozširovania a sú rozhodujúce pre bezpečnosť a stabilitu Únie ako celku. Pokrok smerom k pristúpeniu závisí od dodržiavania hodnôt Únie jednotlivými žiadateľmi a od ich schopnosti uskutočniť a vykonávať potrebné reformy na zosúladenie ich politického, inštitucionálneho, právneho, sociálneho, administratívneho a hospodárskeho systému s pravidlami, normami, politikami a postupmi v Únii. V rokovacom rámci sa stanovujú požiadavky, na základe ktorých sa hodnotí pokrok každej kandidátskej krajiny v prístupových rokovaniach.

_________________

_________________

15 Prístup „najskôr základné otázky“ prepája právny štát a základné práva s dvoma inými kľúčovými oblasťami prístupového procesu: jednou je správa hospodárskych záležitostí (výraznejšie zameranie sa na hospodársky rozvoj a zlepšenie konkurencieschopnosti) a druhou posilnenie demokratických inštitúcií a reforma verejnej správy. Každá z troch základných otázok je nesmierne dôležitá pre procesy reforiem v kandidátskych krajinách a potenciálnych kandidátoch a rieši kľúčové obavy občanov.

15 Prístup „najskôr základné otázky“ prepája právny štát a základné práva s dvoma inými kľúčovými oblasťami prístupového procesu: jednou je správa hospodárskych záležitostí (výraznejšie zameranie sa na hospodársky rozvoj a zlepšenie konkurencieschopnosti) a druhou posilnenie demokratických inštitúcií a reforma verejnej správy. Každá z troch základných otázok je nesmierne dôležitá pre procesy reforiem v kandidátskych krajinách a potenciálnych kandidátoch a rieši kľúčové obavy občanov.

</Amend><Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>4</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Odôvodnenie 4 a (nové)</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(4a) Akýkoľvek európsky štát, ktorý požiadal o pristúpenie k Únií, sa môže stať členským štátom Únie, len keď sa potvrdí, že úplne spĺňa kritériá pristúpenia stanovené na zasadnutí Európskej rady v Kodani v júni 1993 (ďalej len „kodanské kritériá“), a za predpokladu, že Únia má kapacitu integrovať nového člena. Kodanské kritériá sa týkajú stability inštitúcií zaručujúcich demokraciu, právny štát, ľudské práva a rešpektovanie a ochranu menšín, existenciu fungujúceho trhového hospodárstva, schopnosť zvládať konkurenčný tlak a trhové sily v Únii a schopnosť vziať na seba nielen práva, ale aj povinnosti vyplývajúce zo zmlúv vrátane plnenia cieľov politickej, hospodárskej a menovej únie.

</Amend><Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>5</NumAm><DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Odôvodnenie 5</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(5) Politika rozširovania Únie je investíciou do mieru, bezpečnosti a stability v Európe. Poskytuje väčšie hospodárske a obchodné príležitosti k vzájomnému prospechu Únie a štátov, ktoré sa o členstvo usilujú. Perspektíva členstva v Únii má silný transformačný účinok, ktorý zanecháva pozitívne demokratické, politické, ekonomické a spoločenské zmeny.

(5) Politika rozširovania Únie je nevyhnutnou súčasťou vonkajšej činnosti Únie a prispieva k mieru, bezpečnosti, prosperite a stabilite v rámci hraníc Únie, ako aj mimo nich. Poskytuje väčšie hospodárske a obchodné príležitosti k vzájomnému prospechu Únie a štátov, ktoré sa o členstvo usilujú, pričom sa rešpektuje zásada postupnej integrácie, aby sa zabezpečila hladká transformácia prijímateľov. Perspektíva členstva v Únii má silný transformačný účinok, ktorý zanecháva pozitívne demokratické, politické, ekonomické a spoločenské zmeny.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>6</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Odôvodnenie 7</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(7) Pomoc by sa mala poskytovať aj v súlade s dohodami, ktoré uzatvorila Únia s prijímateľmi uvedenými v prílohe I. Zameriavať by sa mala najmä na pomoc prijímateľom uvedeným v prílohe I pri posilňovaní demokratických inštitúcií a právneho štátu, reformovaní súdnictva a verejnej správy, dodržiavaní základných práv a podpore rodovej rovnosti, tolerancie, sociálneho začlenenia a nediskriminácie. Takisto by mala podporovať kľúčové zásady a práva vymedzené v Európskom pilieri sociálnych práv17. Účelom pomoci by naďalej mala byť podpora ich úsilia o prehĺbenie regionálnej, makroregionálnej a cezhraničnej spolupráce, ako aj posilnenie územného rozvoja, a to aj vykonávaním makroregionálnych stratégií Únie. Mala by tiež posilňovať ich hospodársky a sociálny rozvoj a správu hospodárskych záležitostí a byť základom agendy inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu, a to aj realizáciou regionálneho rozvoja, rozvoja poľnohospodárstva a vidieka, sociálnych politík a politík zamestnanosti a rozvoja digitálnej ekonomiky a spoločnosti, čo je zároveň v súlade s hlavnou iniciatívou s názvom Digitálna agenda pre západný Balkán.

(7) Pomoc by sa tiež mala poskytovať v súlade s medzinárodnými dohodami, ktoré uzatvorila Únia, vrátane dohôd s prijímateľmi. Zameriavať by sa mala najmä na pomoc prijímateľom pri posilňovaní demokratických inštitúcií a právneho štátu, reformovaní súdnictva a verejnej správy, dodržiavaní základných práv vrátane práv menšín a podpore rodovej rovnosti, tolerancie, sociálneho začlenenia, dodržiavania medzinárodných pracovných noriem týkajúcich sa práv pracujúcich a nediskriminácie zraniteľných skupín vrátane detí a osôb so zdravotným postihnutím. Takisto by mala podporovať dodržiavanie kľúčových zásad a práv vymedzených v Európskom pilieri sociálnych práv17, ako aj zastávanie sociálneho trhového hospodárstva a konvergenciu k sociálnemu acquis prijímateľmi. Účelom pomoci by naďalej mala byť podpora ich úsilia o prehĺbenie regionálnej, makroregionálnej a cezhraničnej spolupráce, ako aj posilnenie územného rozvoja, a to aj vykonávaním makroregionálnych stratégií Únie s cieľom rozvíjať dobré susedské vzťahy a podporovať zmierenie. Mala by tiež podporovať štruktúry sektorovej regionálnej spolupráce a posilňovať ich hospodársky a sociálny rozvoj a správu hospodárskych záležitostí, podporovať hospodársku integráciu s jednotným trhom Únie vrátane colnej spolupráce, podporovať otvorený a spravodlivý obchod, byť základom agendy inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu, a to aj realizáciou regionálneho rozvoja, súdržnosti a začleňovania, rozvoja poľnohospodárstva a vidieka, sociálnych politík a politík zamestnanosti a rozvoja digitálnej ekonomiky a spoločnosti, čo je zároveň v súlade s hlavnou iniciatívou s názvom Digitálna agenda pre západný Balkán.

_________________

_________________

17 Európsky pilier sociálnych práv slávnostne vyhlásený Európskym parlamentom, Radou a Komisiou na Sociálnom samite pre spravodlivé pracovné miesta a rast 17. novembra 2017 v Göteborgu.

17 Európsky pilier sociálnych práv slávnostne vyhlásený Európskym parlamentom, Radou a Komisiou na Sociálnom samite pre spravodlivé pracovné miesta a rast 17. novembra 2017 v Göteborgu.

</Amend><Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>7</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Odôvodnenie 7 a (nové)</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(7a) So zreteľom na transformačnú povahu reformného procesu počas procesu rozširovania v kandidátskych krajinách by mala Únia zvýšiť svoje úsilie o stanovenie priorít kľúčových oblastí financovania Únie, ako je budovanie inštitúcií a bezpečnosti, a o posilnenie svojej podpory kandidátskym krajinám pri vykonávaní projektov s cieľom chrániť tieto kandidátske krajiny pred vplyvmi mimo EÚ.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>8</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Odôvodnenie 7 b (nové)</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(7b) Kandidátske krajiny, ako aj členské štáty by mali byť dobre informované o úsilí Únie podporovať pokrok v oblasti reforiem v kandidátskych krajinách finančnými prostriedkami z nástroja IPA. Únia by v tejto súvislosti mala posilniť úsilie v oblasti komunikácie a vedenia kampaní s cieľom zabezpečiť viditeľnosť finančných prostriedkov nástroja IPA ako hlavného nástroja EÚ pre mier a stabilitu v oblasti rozširovania. 

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>9</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Odôvodnenie 7 c (nové)</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(7c) Uznáva sa dôležitosť uľahčenia a vykonávania rozpočtu, pokiaľ ide o budovanie inštitúcií, ktoré napomôžu pri predvídaní prípadných bezpečnostných otázok a zabránia prípadným budúcim neregulárnym migračným tokom do členských štátov.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>10</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Odôvodnenie 9</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(9) Posilnená strategická a operačná spolupráca medzi Úniou a prijímateľmi uvedenými v prílohe I v oblasti bezpečnosti zohráva kľúčovú úlohu pri účinnom a efektívnom riešení bezpečnostných a teroristických hrozieb.

(9) Posilnená strategická a operačná spolupráca medzi Úniou a prijímateľmi uvedenými v prílohe I v oblasti reformy sektora bezpečnosti a obrany zohráva kľúčovú úlohu pri účinnom a efektívnom riešení bezpečnostných a teroristických hrozieb a hrozieb organizovaných trestných činov.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>11</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Odôvodnenie 9 a (nové)</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(9a)  Akcie v rámci nástroja ustanoveného týmto nariadením by mali tiež prispievať k pomoci príjemcom v postupnom zosúlaďovaní so spoločnou zahraničnou a bezpečnostnou politikou (SZBP) a vykonávaní reštriktívnych opatrení, ako aj širších vonkajších politík Únie v medzinárodných inštitúciách a na multilaterálnych fórach. Komisia by mala podporovať príjemcov, aby dodržiavali globálny poriadok založený na pravidlách a hodnotách, a spolupracovali s Úniou v súvislosti s podporou multilateralizmu a ďalším posilňovaním medzinárodného obchodného systému vrátane reforiem WTO.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>12</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Odôvodnenie 10</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(10) Je mimoriadne dôležité, aby sa ešte viac zintenzívnila spolupráca v oblasti migrácie vrátane riadenia hraníc, zabezpečovania prístupu k medzinárodnej ochrane, výmeny relevantných informácií, posilňovania prínosov migrácie v oblasti rozvoja, uľahčenia legálnej migrácie a migrácie za prácou, zlepšenia kontroly hraníc a nášho úsilia v boji proti neregulárnej migrácii, obchodovaniu s ľuďmi a prevádzačstvu.

(10) Spolupráca v oblasti migrácie vrátane riadenia a kontroly hraníc, zabezpečovania prístupu k medzinárodnej ochrane, výmeny relevantných informácií, posilňovania prínosov migrácie v oblasti rozvoja, uľahčenia legálnej migrácie a migrácie za prácou, zlepšenia kontroly hraníc a úsilia predchádzať neregulárnej migrácii a násilnému vysídľovaniu odrádzať od nich, boja proti obchodovaniu s ľuďmi a prevádzačstvu, sú nevyhnutnými aspektmi spolupráce medzi Úniou a príjemcami.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>13</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Odôvodnenie 11</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(11) Posilňovanie právneho štátu vrátane boja proti korupcii a organizovanej trestnej činnosti, ako aj dobrá správa vecí verejných vrátane reformy verejnej správy, sú pre väčšinu prijímateľov uvedených v prílohe I naďalej kľúčovými výzvami, ktoré zohrávajú zásadnú úlohu v tom, aby sa prijímatelia priblížili k Únii a neskôr v plnej miere prevzali záväzky vyplývajúce z členstva v Únii. Vzhľadom na dlhodobejšiu povahu reforiem realizovaných v uvedených oblastiach a potrebu zaznamenávať dosiahnutý pokrok by sa finančná pomoc poskytovaná podľa tohto nariadenia mala čo najskôr zamerať na požiadavky vzťahujúce sa na prijímateľov uvedených v prílohe I.

(11) Posilňovanie právneho štátu vrátane nezávislosti súdnictva, boja proti korupcii, praniu špinavých peňazí a organizovanej trestnej činnosti, ako aj dobrá správa vecí verejných vrátane reformy verejnej správy, poskytovanie podpory obhajcom ľudských práv, pokračujúca harmonizácia v oblasti transparentnosti, verejného obstarávania, konkurencieschopnosti, štátnej pomoci, duševného vlastníctva a zahraničných investícií sú naďalej kľúčovými výzvami a zohrávajú zásadnú úlohu v tom, aby sa prijímatelia priblížili k Únii a pripravili sa na prevzatie záväzkov vyplývajúcich z členstva v Únii v plnej miere. So zreteľom na dlhodobejšiu povahu reforiem realizovaných v uvedených oblastiach a potrebu zaznamenávať dosiahnutý pokrok by sa finančná pomoc poskytovaná podľa tohto nariadenia mala naplánovať tak, aby sa tieto problematiky vyriešili čo najskôr.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>14</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Odôvodnenie 12</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(12) Komisia by v súlade so zásadou participatívnej demokracie mala podporovať parlamentný dohľad v každej prijímateľskej krajine uvedenej v prílohe I.

(12) Parlamentný rozmer zostáva v procese pristúpenia zásadný. Komisia by preto mala v súlade so zásadou participatívnej demokracie podporovať posilňovanie parlamentných kapacít, parlamentný dohľad, demokratické postupy a spravodlivé zastúpenie v každej prijímateľskej krajine.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>15</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Odôvodnenie 13</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(13) Prijímatelia uvedení v prílohe I musia byť lepšie pripravení na riešenie globálnych výziev, ako sú napríklad udržateľný rozvoj a zmena klímy, a na zosúladenie s úsilím Únie na riešenie týchto otázok. Tento program odzrkadľuje dôležitosť boja proti zmene klímy v súlade so záväzkami Únie vykonávať Parížsku dohodu a ciele trvalo udržateľného rozvoja, pričom by mal prispieť k uplatňovaniu hľadiska ochrany klímy v politikách Únie a k dosiahnutiu celkového cieľa 25 % výdavkov rozpočtu EÚ na podporu cieľov v oblasti klímy. Očakáva sa, že akciami v rámci tohto programu sa prispeje na ciele v oblasti klímy prostriedkami vo výške 16 % celkového finančného krytia programu. Relevantné akcie sa určia počas prípravy a implementácie programu, pričom celkový prínos tohto programu by mal byť súčasťou príslušných hodnotení a procesov preskúmania.

(13) Prijímatelia musia byť lepšie pripravení na riešenie globálnych výziev, ako sú napríklad udržateľný rozvoj a zmena klímy, a na zosúladenie s úsilím Únie na riešenie týchto otázok. Tento program odzrkadľuje dôležitosť boja proti zmene klímy v súlade so záväzkami Únie vykonávať Parížsku dohodu a ciele trvalo udržateľného rozvoja, pričom by mal prispieť k uplatňovaniu hľadiska ochrany klímy v politikách Únie a k dosiahnutiu celkového cieľa 25 % výdavkov rozpočtu EÚ na podporu cieľov v oblasti klímy. Akcie v rámci tohto programu by sa mali zamerať na príspevok k cieľom v oblasti klímy prostriedkami vo výške najmenej 16 % celkového finančného krytia programu, pričom sa budú usilovať dosiahnuť cieľ, aby výdavky týkajúce sa klímy dosiahli do roku 2027 30 % výdavkov v rámci VFR. Uprednostniť by sa mali environmentálne projekty zamerané na riešenie cezhraničného znečisťovania. Relevantné akcie sa určia počas prípravy a vykonávania programu, pričom celkový prínos tohto programu by mal byť súčasťou príslušných hodnotení a procesov preskúmania.

</Amend><Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>16</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Odôvodnenie 16</Article>

 

 

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(16) Komisia a členské štáty by mali zaručiť súlad, súdržnosť a komplementaritu svojej pomoci, a to najmä prostredníctvom pravidelných konzultácií a častých výmen informácií v priebehu rôznych etáp cyklu pomoci. Mali by sa tiež vykonať potrebné kroky na zaistenie lepšej koordinácie a komplementarity s inými darcami, a to aj prostredníctvom pravidelných konzultácií. Mala by sa posilniť úloha občianskej spoločnosti, a to v rámci programov, ktoré sa implementujú prostredníctvom vládnych orgánov, ako aj v pozícii priameho prijímateľa pomoci Únie.

(16) Komisia a členské štáty by mali zaručiť súlad, súdržnosť, konzistentnosť a komplementaritu vonkajšej finančnej pomoci, a to najmä pravidelnými konzultáciami a častými výmenami informácií v priebehu rôznych etáp cyklu pomoci. Mali by sa tiež vykonať potrebné kroky na zaistenie lepšej koordinácie a komplementarity s inými darcami, a to aj prostredníctvom pravidelných konzultácií. V tomto procese by mali významnú úlohu zohrávať rozličné nezávislé organizácie občianskej spoločnosti a rôzne druhy a úrovne miestnych orgánov. V súlade so zásadou inkluzívneho partnerstva by mali byť organizácie občianskej spoločnosti súčasťou navrhovania, vykonávania, monitorovania a hodnotenia programov, ktoré vykonávajú vládne orgány, a mali by byť v pozícii priamych prijímateľov pomoci Únie.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>17</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Odôvodnenie 17</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(17) Priority akcie na dosiahnutie cieľov v príslušných oblastiach politiky, ktoré sa budú podporovať v rámci tohto nariadenia, by sa mali definovať v programovacom rámci, ktorý Komisia vypracuje na obdobie viacročného finančného rámca Únie na roky 2021 až 2027 v partnerstve s prijímateľmi uvedenými v prílohe I, a to na základe programu rozširovania a ich špecifických potrieb a v súlade so všeobecnými a špecifickými cieľmi definovanými v tomto nariadení, pričom sa náležite zohľadnia príslušné národné stratégie. V programovacom rámci by sa mali určiť oblasti, na ktorých podporu sa má pomoc poskytovať, spolu s orientačnou alokáciou na jednotlivé oblasti podpory vrátane odhadovaných výdavkov súvisiacich s klímou.

(17) Špecifické a merateľné ciele v príslušných oblastiach politiky by sa mali vymedziť pre každého prijímateľa na základe priorít akcie na splnenie týchto cieľov v programovacom rámci, ktorý Komisia vypracuje prostredníctvom delegovaných aktov. Programovací rámec by sa mal vypracovať v partnerstve s prijímateľmi uvedenými, a to na základe programu rozširovania a ich špecifických potrieb a v súlade so všeobecnými a špecifickými cieľmi stanovenými v tomto nariadení a zásadami vonkajšej činnosti Únie, pričom sa náležite zohľadnia príslušné národné stratégie a uznesenia Európskeho parlamentu. Toto partnerstvo by malo podľa potreby zahŕňať príslušné orgány, ako aj organizácie občianskej spoločnosti. Komisia by mala podporovať spoluprácu medzi príslušnými zainteresovanými stranami a koordináciu darcov. Programovací rámec by sa mal preskúmať na základe hodnotenia v polovici trvania. V programovacom rámci by sa mali určiť oblasti, na ktorých podporu sa má pomoc poskytovať, spolu s orientačnou alokáciou na jednotlivé oblasti podpory vrátane odhadovaných výdavkov súvisiacich s klímou.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>18</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Odôvodnenie 18</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(18) Pomoc poskytovaná prijímateľom uvedeným v prílohe I, pokiaľ ide o ich reformné úsilie s ohľadom na členstvo v Únii, je v záujme Únie. Pomoc by sa mala spravovať s výrazným zameraním sa na výsledky a so stimulmi pre tých, ktorí preukážu svoj záväzok k reformám prostredníctvom účinnej implementácie predvstupovej pomoci a pokroku na ceste k splneniu kritérií členstva.

(18) Pomoc poskytovaná prijímateľom pri ich úsilí o reformu politických, právnych a hospodárskych systémov s ohľadom na členstvo v Únii je v spoločnom záujme Únie a prijímateľov. Pomoc by sa mala spravovať v súlade s prístupom založenom na výkonnosti a s výraznými stimulmi na účinnejšie a efektívnejšie využívanie finančných prostriedkov pre tých prijímateľov, ktorí preukážu svoj záväzok k reformám prostredníctvom účinnej implementácie predvstupovej pomoci a pokroku na ceste k splneniu kritérií členstva. Pomoc by sa mala prideľovať v súlade so zásadou „spravodlivého podielu“ a jasnými dôsledkami v prípadoch vážneho zhoršenia alebo nedostatočného rešpektovania ľudskej dôstojnosti, slobody, demokracie, rovnosti, právneho štátu a ľudských práv.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>19</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Odôvodnenie 18 a (nové)</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(18a) Komisia by mala vytvoriť jasné mechanizmy monitorovania a hodnotenia s cieľom zabezpečiť relevantnosť a uskutočniteľnosť cieľov a akcií týkajúcich sa rôznych príjemcov a pravidelne merať pokrok. Na tento účel by sa mal každý cieľ doplniť o jeden alebo viacero ukazovateľov výkonnosti, pričom by sa malo posúdiť prijatie reforiem zo strany príjemcov a ich konkrétne vykonávanie.

</Amend><Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>20</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Odôvodnenie 19</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(19) Prechod z priameho riadenia finančných prostriedkov predvstupovej pomoci Komisiou na nepriame riadenie prijímateľmi uvedenými v prílohe I by mal byť postupný a v súlade s príslušnými kapacitami uvedených prijímateľov. Pomoc by naďalej mala využívať štruktúry a nástroje, ktoré sa osvedčili v predvstupovom procese.

(19) Prechod z priameho riadenia finančných prostriedkov predvstupovej pomoci Komisiou na nepriame riadenie prijímateľmi by mal byť postupný a v súlade s príslušnými kapacitami uvedených prijímateľov. Tento prechod by sa mal zrušiť alebo pozastaviť v osobitných oblastiach politiky alebo programov v prípade, ak príjemcovia nesplnia príslušné povinnosti alebo nebudú spravovať finančné prostriedky Únie v súlade so stanovenými pravidlami, zásadami a cieľmi. Pri takomto rozhodnutí by sa mali náležite zohľadniť všetky prípadné negatívne hospodárske a sociálne dôsledky. Pomoc by naďalej mala využívať štruktúry a nástroje, ktoré sa osvedčili v predvstupovom procese.

</Amend><Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>21</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Odôvodnenie 20</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(20) Únia by sa mala snažiť o najefektívnejšie využívanie dostupných zdrojov tak, aby optimalizovala účinok svojej vonkajšej činnosti. Malo by sa to dosiahnuť súdržnosťou a komplementaritou medzi nástrojmi Únie na financovanie vonkajšej činnosti, ako aj vytvorením synergií s inými politikami a programami Únie. V príslušných prípadoch to zahŕňa aj súdržnosť a komplementaritu s makrofinančnou pomocou.

(20) Únia by sa mala snažiť o najefektívnejšie využívanie dostupných zdrojov tak, aby optimalizovala účinok svojej vonkajšej činnosti. Aby sa predišlo prekrývaniu s ostatnými nástrojmi vonkajšieho financovania, malo by sa to dosiahnuť súdržnosťou, konzistentnosťou a komplementaritou medzi nástrojmi Únie na financovanie vonkajšej činnosti, ako aj vytvorením synergií s inými politikami a programami Únie. V príslušných prípadoch to zahŕňa aj súdržnosť a komplementaritu s makrofinančnou pomocou.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>22</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Odôvodnenie 21 a (nové)</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(21a) Bez toho, aby bol dotknutý rozpočtový postup a ustanovenia o pozastavení pomoci stanovené v medzinárodných dohodách s príjemcami, by sa mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať delegované akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, pokiaľ ide o zmenu prílohy I k tomuto nariadeniu, s cieľom pozastaviť alebo čiastočne pozastaviť pomoc Únie. Táto právomoc by sa mala využívať v prípade, ak sa stabilne neplní jedno alebo viaceré kodanské kritériá alebo ak príjemca nedodržiava zásady demokracie, právneho štátu, ľudských práv a základných slobôd, alebo porušuje záväzky prijaté v príslušných dohodách uzavretých s Úniou. Ak Komisia zistí, že dôvody oprávňujúce pozastavenie pomoci už neplatia, mala by mať právomoc prijímať delegované akty na účely zmeny prílohy I s cieľom obnoviť pomoc Únie.

</Amend><Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>23</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Odôvodnenie 24</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(24) Typy financovania a spôsoby plnenia podľa tohto nariadenia by sa mali zvoliť na základe ich schopnosti splniť špecifické ciele akcií a dosiahnuť výsledky, berúc do úvahy najmä náklady na kontroly, administratívne zaťaženie a očakávané riziko nesúladu. K tomu by malo patriť posúdenie využitia jednorazových platieb, paušálnych sadzieb a jednotkových nákladov, ako aj financovanie nesúvisiace s nákladmi, ako sa uvádza v článku 125 ods. 1 nariadenia o rozpočtových pravidlách.

(24) Typy financovania a spôsoby vykonávania podľa tohto nariadenia by sa mali zvoliť na základe ich schopnosti dosiahnuť špecifické ciele opatrení a priniesť výsledky, berúc do úvahy najmä náklady na kontroly, administratívnu záťaž a predpokladané riziko nesúladu. K tomu by malo patriť posúdenie využitia jednorazových platieb, paušálnych sadzieb a jednotkových nákladov, ako aj financovanie nesúvisiace s nákladmi, ako sa uvádza v článku 125 ods. 1 nariadenia o rozpočtových pravidlách.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>24</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Odôvodnenie 25</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(25) Únia by mala aj naďalej uplatňovať spoločné pravidlá pre vykonávanie vonkajšej činnosti. Pravidlá a postupy implementácie nástrojov Únie na financovanie vonkajšej činnosti sú stanovené v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. [NDICI]. Na riešenie konkrétnych situácií, najmä v oblasti politiky cezhraničnej spolupráce, poľnohospodárstva a rozvoja vidieka, by sa mali zaviesť dodatočné podrobné ustanovenia.

(25) Únia by mala aj naďalej uplatňovať spoločné pravidlá pre vykonávanie vonkajšej činnosti. Pravidlá a postupy uplatňovania nástrojov Únie na financovanie vonkajšej činnosti sú stanovené v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. [NDICI]. Na riešenie konkrétnych situácií, najmä v oblasti politiky cezhraničnej spolupráce, poľnohospodárstva a rozvoja vidieka, by sa mali zaviesť dodatočné podrobné ustanovenia.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>25</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Odôvodnenie 26</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(26) Vonkajšia činnosť sa často vykonáva v mimoriadne nestálom prostredí, v ktorom je nevyhnutné neustále a rýchlo sa prispôsobovať vyvíjajúcim sa potrebám partnerov Únie a globálnym výzvam, ako sú ľudské práva, demokracia a dobrá správa vecí verejných, bezpečnosť a stabilita, zmena klímy a životné prostredie a neregulárna migrácia a jej hlavné príčiny. Zosúladenie zásady predvídateľnosti s potrebou rýchlo reagovať na nové potreby si preto vyžaduje prispôsobenie finančnej implementácie programov. Toto nariadenie by v záujme zvýšenia schopnosti Únie reagovať na nepredvídané potreby a zároveň v súlade so zásadou, že rozpočet Únie sa stanovuje raz ročne, malo zachovať možnosť uplatňovať flexibilitu, ktorá je už povolená v nariadení o rozpočtových pravidlách pre iné politiky, konkrétne prenos finančných prostriedkov a opätovné viazanie už viazaných finančných prostriedkov, aby sa zabezpečilo efektívne využitie finančných prostriedkov EÚ pre občanov EÚ aj pre prijímateľov uvedených v prílohe I, čím sa maximalizujú finančné prostriedky EÚ dostupné na intervencie v rámci vonkajšej činnosti EÚ.

(26) Vonkajšia činnosť sa často vykonáva v mimoriadne nestálom prostredí, v ktorom je nevyhnutné neustále a rýchlo sa prispôsobovať vyvíjajúcim sa potrebám partnerov Únie a globálnym výzvam, ako sú ľudské práva, demokracia a dobrá správa vecí verejných, bezpečnosť, obrana a stabilita, zmena klímy a životné prostredie, hospodársky protekcionizmus, neregulárna migrácia a násilné vysídľovanie a ich hlavné príčiny. Zosúladenie zásady predvídateľnosti s potrebou rýchlo reagovať na nové potreby si preto vyžaduje prispôsobenie finančného vykonávania programov. Toto nariadenie by v záujme zvýšenia schopnosti Únie reagovať na nepredvídané potreby a zároveň v súlade so zásadou, že rozpočet Únie sa stanovuje raz ročne, malo zachovať možnosť uplatňovať flexibilitu, ktorá je už povolená v nariadení o rozpočtových pravidlách pre iné politiky, konkrétne prenos finančných prostriedkov a opätovné viazanie už viazaných finančných prostriedkov, a to pri dodržiavaní zámerov a cieľov stanovených v tomto nariadení, aby sa zabezpečilo efektívne využitie finančných prostriedkov EÚ pre občanov EÚ aj pre prijímateľov uvedených v prílohe I, čím sa maximalizujú finančné prostriedky EÚ dostupné na intervencie v rámci vonkajšej činnosti EÚ. Mali by byť povolené ďalšie formy flexibility, ako napríklad prerozdelenie priorít, postupné zavádzanie projektov a nadmerné uzatváranie zmlúv.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>26</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Odôvodnenie 29 a (nové)</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(29a) Cezhraničné programy spolupráce sú najviditeľnejšími programami nástroja predvstupovej pomoci, ktoré aj občania dobre poznajú. Programami cezhraničnej spolupráce by sa preto mohla výrazne zlepšiť viditeľnosť projektov financovaných Úniou v kandidátskych krajinách;

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>27</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Odôvodnenie 31 a (nové)</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(31a) Akékoľvek prideľovanie finančných prostriedkov podľa tohto nariadenia by sa malo vykonávať transparentným, účinným, zodpovedným, odpolitizovaným a nediskriminačným spôsobom, a to aj prostredníctvom spravodlivého rozdelenia, ktoré odráža potreby regiónov a miestnych samospráv. Komisia, podpredsedníčka Komisie/vysoká predstaviteľka Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku (ďalej len „PK/VP“), a najmä delegácie Únie by mali dôkladne monitorovať dodržiavanie týchto kritérií a zásad transparentnosti, zodpovednosti a nediskriminácie pri prideľovaní finančných prostriedkov.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>28</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Odôvodnenie 31 b (nové)</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(31b) Komisia, VP/PK, a najmä delegácie Únie a príjemcovia pomoci by mali zvýšiť viditeľnosť predvstupovej pomoci Únie s cieľom informovať o pridanej hodnote podpory Únie. Prijímatelia finančných prostriedkov Únie by mali priznať pôvod finančných prostriedkov Únie a zabezpečiť ich riadnu viditeľnosť. Nástroj IPA by mal prispievať k financovaniu komunikačných akcií na podporu výsledkov pomoci Únie viacerým cieľovým skupinám v skupine príjemcov.

</Amend><Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>29</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Odôvodnenie 33</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(33) V záujme zabezpečenia jednotných podmienok na vykonávanie tohto nariadenia, a to najmä pokiaľ ide o špecifické podmienky a štruktúry nepriameho riadenia v prípade prijímateľov uvedených v prílohe I a o implementáciu pomoci pre rozvoj vidieka, by sa vykonávacie právomoci mali preniesť na Komisiu. Tieto právomoci by sa mali vykonávať v súlade s [nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/201125]. Pri určovaní jednotných podmienok vykonávania tohto nariadenia by sa mali zohľadniť skúsenosti získané pri riadení a implementácii predvstupovej pomoci v minulosti. Ak si to vývoj situácie vyžaduje, uvedené jednotné podmienky by sa mali zmeniť.

vypúšťa sa

_________________

 

25 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie (Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13).

 

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>30</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Odôvodnenie 34</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(34) Právomoc výboru zriadeného podľa tohto nariadenia by sa mala vzťahovať aj na právne akty a záväzky podľa nariadenia (ES) č. 1085/200626 a nariadenia (EÚ) č. 231/2014, ako aj na vykonávanie článku 3 nariadenia Rady (ES) č. 389/200627.

vypúšťa sa

_________________

 

26 Nariadenie Rady (ES) č. 1085/2006 zo 17. júla 2006, ktorým sa ustanovuje nástroj predvstupovej pomoci (IPA) (Ú. v. EÚ L 210, 31.7.2006, s. 82).

 

27 Nariadenie Rady (ES) č. 389/2006 z 27. februára 2006, ktorým sa vytvára nástroj finančnej podpory na stimulovanie hospodárskeho rozvoja komunity cyperských Turkov a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2667/2000 o Európskej agentúre pre obnovu (Ú. v. EÚ L 65, 7.3.2006, s. 5).

 

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>31</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Odôvodnenie 34 a (nové)</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(34a) Európsky parlament by sa mal plne zapojiť do fáz navrhovania, programovania, monitorovania a hodnotenia nástrojov s cieľom zaručiť politickú a demokratickú kontrolu a zodpovednosť financovania Únie v oblasti vonkajšej činnosti. Mal by sa zintenzívniť dialóg medzi inštitúciami s cieľom zabezpečiť, aby Európsky parlament bol v pozícii systematicky a hladko vykonávať politickú kontrolu počas uplatňovania tohto nariadenia, čím by sa zvýšila účinnosť a legitímnosť.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>32</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Článok 2 – odsek 1 – bod 1 a (nový)</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1a. „zásada spravodlivého podielu pomoci“ je doplnením prístupu založeného na výsledkoch o nápravný alokačný mechanizmus v prípadoch, keď by pomoc poskytnutá príjemcovi bola inak neúmerne nízka alebo vysoká v porovnaní s ostatnými príjemcami, pričom sa zohľadnia potreby príslušného obyvateľstva a relatívny pokrok, pokiaľ ide o reformy týkajúce sa začatia prístupových rokovaní alebo pokroku v týchto rokovaniach;

</Amend><Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>33</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Článok 3 – odsek 1</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Všeobecným cieľom nástroja IPA III je podpora prijímateľov uvedených v prílohe I pri prijímaní a implementovaní politických, inštitucionálnych, právnych, administratívnych, sociálnych a hospodárskych reforiem, ktoré sa od týchto prijímateľov požadujú v záujme zaistenia dodržiavania hodnôt Únie a postupného zosúladenia sa s pravidlami, normami, politikami a postupmi Únie s cieľom dosiahnuť členstvo v Únii, čím sa prispieva k ich stabilite, bezpečnosti a prosperite.

1. Všeobecným cieľom nástroja IPA III je podpora prijímateľov pri prijímaní a implementovaní politických, inštitucionálnych, právnych, administratívnych, sociálnych a hospodárskych reforiem, ktoré sa od týchto prijímateľov požadujú v záujme zaistenia dodržiavania hodnôt Únie a acquis a postupného zosúladenia sa s pravidlami, normami, politikami a postupmi Únie s cieľom dosiahnuť členstvo v Únii, čím sa prispieva k mieru, stabilite, bezpečnosti a prosperite, ako aj k strategickým záujmom Únie.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>34</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Článok 3 – odsek 2 – písmeno a</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a) posilniť právny štát, demokraciu, dodržiavanie ľudských práv, základných práv a medzinárodného práva, občiansku spoločnosť a bezpečnosť, ako aj zlepšiť riadenie migrácie vrátane riadenia hraníc;

a) posilniť právny štát, demokraciu, dodržiavanie ľudských práv vrátane práv menšín a detí, rodovej rovnosti, základných práv a medzinárodného práva, občiansku spoločnosť, akademickú slobodu, mier a bezpečnosť, dodržiavanie kultúrnej rozmanitosti, nediskriminácie a tolerancie;

</Amend><Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>35</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Článok 3 – odsek 2 – písmeno a a (nové)</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

aa) riešiť nútené vysídľovanie a neregulárnu migráciu, zabezpečiť, aby sa migrácia uskutočňovala bezpečným, usporiadaným a regulárnym spôsobom a aby sa zabezpečil prístup k medzinárodnej ochrane;

</Amend><Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>36</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Článok 3 – odsek 2 – písmeno b</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b) posilniť účinnosť verejnej správy a podporiť štrukturálne reformy a dobrú správu vecí verejných na všetkých úrovniach;

b) posilniť účinnosť verejnej správy a podporiť transparentnosť, štrukturálne reformy, nezávislosť súdnictva, boj proti korupcii a dobrú správu vecí verejných na všetkých úrovniach, a to aj v oblasti verejného obstarávania, štátnej pomoci, hospodárskej súťaže, zahraničných investícií a duševného vlastníctva;

</Amend><Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>37</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Článok 3 – odsek 2 – písmeno c</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c) formovať pravidlá, normy, politiky a postupy prijímateľov uvedených v prílohe I tak, aby boli v súlade s pravidlami, normami, politikami a postupmi Únie, a posilniť zmierenie a dobré susedské vzťahy, ako aj medziľudské kontakty a komunikáciu;

c) formovať pravidlá, normy, politiky a postupy prijímateľov tak, aby boli v súlade s pravidlami, normami, politikami a postupmi Únie vrátane SZBP, posilniť multilaterálny medzinárodný poriadok na základe pravidiel, posilniť vnútorné a vonkajšie zmierenie a dobré susedské vzťahy, ako aj budovanie mieru a predchádzanie konfliktom, a to aj budovaním dôvery a mediáciou, inkluzívnym a integrovaným vzdelávaním, medziľudskými kontaktmi, slobodou médií a komunikáciou;

</Amend><Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>38</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Článok 3 – odsek 2 – písmeno d</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

d) posilniť hospodársky a sociálny rozvoj, a to aj prostredníctvom zvýšenej pripojiteľnosti a regionálneho rozvoja, poľnohospodárstva a rozvoja vidieka, sociálnych politík a politík zamestnanosti, posilniť ochranu životného prostredia, zvýšiť odolnosť proti zmene klímy, urýchliť prechod na nízkouhlíkové hospodárstvo a rozvíjať digitálnu ekonomiku a spoločnosť;

d) posilniť hospodársky, sociálny a územný rozvoj a súdržnosť, a to aj prostredníctvom väčšej pripojiteľnosti a regionálneho rozvoja, poľnohospodárstva a rozvoja vidieka, sociálnych politík a politík zamestnanosti, znižovaním chudoby a regionálnych rozdielov, podporou sociálnej ochrany a začleňovania vďaka posilneniu štruktúr regionálnej spolupráce na celoštátnej úrovni, malých a stredných podnikov (MSP), schopností komunitných iniciatív, podporou investícií do vidieckych oblastí a zlepšením podnikateľského a investičného prostredia;

</Amend><Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>39</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Článok 3 – odsek 2 – písmeno d a (nové)</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

da)  posilniť ochranu životného prostredia, zvýšiť odolnosť proti zmene klímy, urýchliť prechod na nízkouhlíkové hospodárstvo a rozvíjať digitálne hospodárstvo a spoločnosť, a tým vytvárať pracovné príležitosti, najmä pre mladých ľudí;

</Amend><Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>40</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Článok 3 – odsek 2 – písmeno e</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

e) podporovať územnú a cezhraničnú spoluprácu.

e) podporovať územnú a cezhraničnú spoluprácu, a to aj cez námorné hranice, a posilňovať obchodné a hospodárske vzťahy úplným vykonávaním existujúcich dohôd s Úniou a znižovaním regionálnych rozdielov.

</Amend><Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>41</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Článok 4 – odsek 1</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Finančné krytie na implementáciu nástroja IPA III na obdobie 2021 – 2027 je 14 500 000 000 EUR v bežných cenách.

1. Finančné krytie na implementáciu nástroja IPA III na obdobie 2021 – 2027 je 13 009 976 000 EUR v cenách z roku 2018 (14 663 401 000 EUR v bežných cenách).

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>42</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Článok 4 – odsek 2</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. Suma uvedená v odseku 1 sa môže použiť na technickú a administratívnu pomoc určenú na implementáciu programu, ako sú prípravné, monitorovacie, kontrolné, audítorské a hodnotiace činnosti vrátane systémov informačných technológií na úrovni inštitúcií a akékoľvek činnosti týkajúce sa prípravy budúceho programu predvstupovej pomoci v súlade s článkom 20 [nariadenia o NDICI].

2. Stanovený percentuálny podiel sumy uvedenej v odseku 1 sa použije na technickú a administratívnu pomoc určenú na vykonávanie programu, ktorá zahŕňa prípravné, monitorovacie, kontrolné, audítorské a hodnotiace činnosti, podporu posilňovania inštitúcií a budovania administratívnych kapacít vrátane systémov informačných technológií na úrovni inštitúcií a akékoľvek činnosti týkajúce sa prípravy budúceho programu predvstupovej pomoci.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>43</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Článok 5 – odsek 1</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Vykonávaním tohto nariadenia sa zabezpečí konzistentnosť, synergie a komplementarita s inými oblasťami vonkajšej činnosti Únie a s inými príslušnými politikami a programami Únie, ako aj súdržnosť politík v záujme rozvoja.

1. Uplatňovaním tohto nariadenia sa zabezpečí konzistentnosť, synergie a komplementarita s inými oblasťami vonkajšej činnosti Únie a s inými príslušnými politikami a programami Únie, ako aj súdržnosť politík v záujme rozvoja.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>44</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Článok 5 – odsek 2</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. [Nariadenie o NDICI] sa vzťahuje na činnosti implementované podľa tohto nariadenia v prípadoch, na ktoré sa odkazuje v tomto nariadení.

2. Nariadenie (EÚ) .../... [nariadenie o NDICI] sa vzťahuje na činnosti vykonávané podľa tohto nariadenia v prípadoch, na ktoré sa odkazuje v tomto nariadení.

</Amend><Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>45</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Článok 5 – odsek 4</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4. Pomoc v rámci nástroja IPA III možno poskytovať na typy akcií stanovené v Európskom fonde regionálneho rozvoja a Kohéznom fonde30, Európskom sociálnom fonde plus31 a Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka32.

4. Pomoc v rámci nástroja IPA III možno poskytovať na typy akcií stanovené v Európskom fonde regionálneho rozvoja a Kohéznom fonde30, Európskom sociálnom fonde plus31, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka32 a Fonde pre spravodlivosť, práva a hodnoty, a to na vnútroštátnej úrovni, ako aj v rámci cezhraničného, nadnárodného, medziregionálneho alebo makroregionálneho kontextu.

__________________

__________________

30 COM(2018) 372 final – návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o Európskom fonde regionálneho rozvoja a Kohéznom fonde.

30 COM(2018) 372 final – návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o Európskom fonde regionálneho rozvoja a Kohéznom fonde.

31 COM(2018) 382 final – návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o Európskom sociálnom fonde plus (ESF+).

31 COM(2018) 382 final – návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o Európskom sociálnom fonde plus (ESF+).

32 COM(2018) 392 final – návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú pravidlá týkajúce sa strategických plánov, ktoré majú zostaviť členské štáty v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky (strategické plány SPP) a ktoré sú financované z Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (EPZF) a Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV), a ktorým sa zrušuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1305/2013 a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1307/2013.

32 COM(2018) 392 final – návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú pravidlá týkajúce sa strategických plánov, ktoré majú zostaviť členské štáty v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky (strategické plány SPP) a ktoré sú financované z Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (EPZF) a Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV), a ktorým sa zrušuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1305/2013 a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1307/2013.

</Amend>

 

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>46</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Článok 5 – odsek 4 a (nový)</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

4a. Komisia vyčlení percentuálny podiel prostriedkov IPA III s cieľom pripraviť príjemcov uvedených v prílohe I na účasť na európskych štrukturálnych a investičných fondoch (EŠIF), najmä na Európskom sociálnom fonde (ESF).

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>47</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Článok 5 – odsek 5</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5. Z fondu [EFRR]32 sa prispieva na programy alebo opatrenia zriadené na účely cezhraničnej spolupráce medzi prijímateľmi uvedenými v prílohe I a členskými štátmi. Tieto programy a opatrenia prijíma Komisia v súlade s článkom 16. Výška príspevku z programov IPA – CBC sa určuje podľa článku 10 ods. 3 [nariadenia o EÚS]. Programy cezhraničnej spolupráce v rámci nástroja IPA sa riadia v súlade s [nariadením o EÚS].

5. Z fondu [EFRR]32 sa prispieva na programy alebo opatrenia zriadené na účely cezhraničnej spolupráce medzi prijímateľmi a jedným alebo viacerými členskými štátmi. Tieto programy a opatrenia prijíma Komisia v súlade s článkom 16. Výška príspevku z programov IPA – CBC sa určuje podľa článku 10 ods. 3 [nariadenia o EÚS] s maximálnou prahovou hodnotou príspevku v rámci IPA III vo výške 85 %. Programy cezhraničnej spolupráce v rámci nástroja IPA sa riadia v súlade s [nariadením o EÚS].

________________________

_____________________

32 COM(2018) 372 final – návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o Európskom fonde regionálneho rozvoja a Kohéznom fonde.

32 COM(2018) 372 final – návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o Európskom fonde regionálneho rozvoja a Kohéznom fonde.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>48</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Článok 5 – odsek 8</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

8. Za riadne odôvodnených okolností a s cieľom zaručiť súdržnosť a účinnosť financovania Únie alebo s cieľom podporovať regionálnu spoluprácu sa Komisia môže rozhodnúť rozšíriť oprávnenosť akčných programov a opatrení uvedených v článku 8 ods. 1 na krajiny, územia a regióny, ktoré nie sú uvedené v prílohe I, ak takýto program alebo opatrenie, ktoré sa má implementovať, je globálnej, regionálnej alebo cezhraničnej povahy.

8. Za riadne odôvodnených okolností a s cieľom zaručiť súdržnosť a účinnosť financovania Únie alebo s cieľom podporovať regionálnu spoluprácu sa Komisia môže rozhodnúť rozšíriť oprávnenosť akčných programov a opatrení uvedených v článku 8 ods. 1 na krajiny, územia a regióny, ktoré nie sú uvedené v prílohe I, ak takýto program alebo opatrenie, ktoré sa má uplatňovať, je globálnej, regionálnej alebo cezhraničnej povahy.

</Amend> 

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>49</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Článok 6 – odsek 1</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Celkový politický rámec na vykonávanie tohto nariadenia sa skladá z rámca politiky rozširovania vymedzeného Európskou radou a Radou, dohôd stanovujúcich právne záväzný vzťah s prijímateľmi uvedenými v prílohe I, ako aj príslušných uznesení Európskeho parlamentu, oznámení Komisie alebo zo spoločných oznámení Komisie a vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku. Komisia zabezpečuje súdržnosť medzi pomocou a rámcom politiky rozširovania.

1. Komplexný politický rámec na uplatňovanie tohto nariadenia sa skladá z rámca politiky rozširovania vymedzeného Európskou radou a Radou, dohôd stanovujúcich právne záväzný vzťah s prijímateľmi, ako aj príslušných uznesení Európskeho parlamentu, oznámení Komisie alebo zo spoločných oznámení Komisie a vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku. Komisia zabezpečuje súdržnosť medzi pomocou a celkovým rámcom politiky rozširovania.

 

PK/VP a Komisia zabezpečujú koordináciu medzi vonkajšou činnosťou Únie a politikou rozširovania v rámci cieľov politiky stanovených v článku 3.

 

Komisia koordinuje programovanie podľa tohto nariadenia s náležitým zapojením ESVČ.

 

Pomoc sa poskytuje na základe rámca politiky rozširovania.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>50</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Článok 6 – odsek 2</Article>


 

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. V programoch a akciách podľa tohto nariadenia sa zohľadňuje zmena klímy, ochrana životného prostredia a rodová rovnosť a podľa potreby sa v nich riešia vzájomné prepojenia medzi cieľmi trvalo udržateľného rozvoja33, pričom cieľom je podporovať integrované opatrenia, ktoré môžu vytvárať súvisiace prínosy a ucelene spĺňať viaceré ciele.

2. V programoch a akciách podľa tohto nariadenia sa zohľadňuje zmena klímy, ochrana životného prostredia, predchádzanie konfliktom v oblasti ľudských práv a ich riešenie, migrácia, násilné vysídľovanie, bezpečnosť, sociálna a regionálna súdržnosť, znižovanie chudoby a rodová rovnosť, a podľa potreby sa v nich riešia vzájomné prepojenia medzi cieľmi trvalo udržateľného rozvoja34, pričom cieľom je podporovať integrované opatrenia, ktoré môžu vytvárať súvisiace prínosy a ucelene spĺňať viaceré ciele. Cieľom je prispieť aspoň 16 % celkovej sumy finančných prostriedkov do cieľov v oblasti klímy.

__________________

____________________

33 https://ec.europa.eu/europeaid/policies/sustainable-development-goals_en

33 https://ec.europa.eu/europeaid/policies/sustainable-development-goals_en

</Amend><Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>51</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Článok 6 – odsek 3</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3. Komisia a členské štáty spolupracujú pri zabezpečovaní súdržnosti a usilujú sa zabrániť zdvojovaniu pomoci poskytovanej v rámci nástroja IPA III a inej pomoci poskytovanej Úniou, členskými štátmi a Európskou investičnou bankou v súlade so stanovenými zásadami na posilnenie operačnej koordinácie v oblasti vonkajšej pomoci a na harmonizáciu politík a postupov, a najmä s medzinárodnými zásadami účinnosti rozvoja35. Koordinácia zahŕňa pravidelné konzultácie, častú výmenu informácií počas jednotlivých etáp cyklu pomoci a inkluzívne stretnutia zamerané na koordináciu pomoci, pričom predstavuje kľúčový krok v procesoch programovania Únie a členských štátov.

3. Komisia a členské štáty spolupracujú pri zabezpečovaní súdržnosti a zabraňujú zdvojovaniu pomoci poskytovanej v rámci nástroja IPA III a inej pomoci poskytovanej Úniou, členskými štátmi a Európskou investičnou bankou v súlade so stanovenými zásadami na posilnenie operačnej koordinácie v oblasti vonkajšej pomoci a na harmonizáciu politík a postupov, a najmä s medzinárodnými zásadami účinnosti rozvoja35. Koordinácia zahŕňa pravidelné konzultácie, častú výmenu informácií počas jednotlivých etáp cyklu pomoci a inkluzívne stretnutia zamerané na koordináciu pomoci, pričom predstavuje kľúčový krok v procesoch programovania Únie a členských štátov. Pomoc sa zameriava na zaistenie súladu so stratégiou Únie na zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu, efektívne a účinné využívanie fondov, opatrenia na uplatňovanie zásady partnerstva a integrovaný prístup k územnému rozvoju.

_________________

_________________

35 https://ec.europa.eu/europeaid/policies/eu-approach-aid-effectiveness_en

35 https://ec.europa.eu/europeaid/policies/eu-approach-aid-effectiveness_en

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>52</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Článok 6 – odsek 3 a (nový)</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3a. Komisia koná v partnerstve s príjemcami. Partnerstvo podľa potreby zahŕňa príslušné vnútroštátne a miestne orgány, ako aj organizácie občianskej spoločnosti, čo im umožňuje zohrávať zmysluplnú úlohu vo fáze navrhovania, vykonávania a monitorovania.

 

Komisia podporuje koordináciu medzi príslušnými zainteresovanými stranami. Pomocou v rámci IPA III sa posilňujú schopnosti organizácií občianskej spoločnosti, podľa potreby vrátane priamych príjemcov pomoci;

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>53</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Kapitola 3 – názov</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

IMPLEMENTÁCIA

PROGRAMOVACÍ RÁMEC A VYKONÁVANIE

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>54</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Článok 7 – odsek 1</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Pomoc v rámci nástroja IPA III vychádza z programovacieho rámca nástroja IPA pre dosahovanie špecifických cieľov uvedených v článku 3. Programovací rámec nástroja IPA stanovuje Komisia na obdobie trvania viacročného finančného rámca Únie.

1. Toto nariadenie je doplnené programovacím rámcom nástroja IPA, v ktorom sa stanovujú ďalšie ustanovenia o tom, ako sa budú dosahovať osobitné ciele uvedené v článku 3. Programovací rámec nástroja IPA stanovuje Komisia delegovanými aktmi v súlade s odsekom 3 tohto článku.

 

Komisia predkladá Európskemu parlamentu príslušné programové dokumenty včas pred začiatkom programového obdobia. V týchto dokumentoch sa stanovujú orientačné finančné prostriedky pridelených na tematické okno, podľa možností rozčlenené podľa krajiny/regiónov, pričom sa uvedú očakávané výsledky a výber opatrení týkajúcich sa pomoci.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>55</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Článok 7 – odsek 1 a (nový)</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1a. Európsky parlament a Rada schvaľujú ročné rozpočtové prostriedky v medziach limitov viacročného finančného rámca na obdobie od roku 2021 do roku 2027.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>56</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Článok 7 – odsek 2 – pododsek 1</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

V programovacom rámci nástroja IPA sa primerane zohľadňujú príslušné národné stratégie a sektorové politiky.

V programovacom rámci nástroja IPA sa primerane zohľadňujú uznesenia a pozície Európskeho parlamentu a príslušné národné stratégie a sektorové politiky.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>57</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Článok 7 – odsek 3</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3. Programovací rámec nástroja IPA prijíma Komisia prostredníctvom vykonávacieho aktu bez toho, aby bol dotknutý odsek 4. Uvedený vykonávací akt sa prijíma v súlade s postupom preskúmania výborom uvedeným v článku 16.

3. Bez toho, aby bol dotknutý odsek 4 tohto článku, prijíma Komisia programovací rámec nástroja IPA vrátane opatrení na zakotvenie zásady „spravodlivého podielu“ prostredníctvom vykonávacích aktov v súlade s článkom 14. Programovací rámec nástroja IPA sa končí najneskôr 30. júna 2025. Komisia prijme do 30. júna 2025 nový programový rámec IPA na základe hodnotenia v polovici trvania v súlade s ostatnými vonkajšími finančnými nástrojmi a s prihliadnutím na príslušné uznesenia Európskeho parlamentu. Komisia môže v prípade potreby preskúmať účinné vykonávanie programovacieho rámca nástroja IPA, najmä ak sa v politickom rámci uvedenom v článku 6 vyskytnú podstatné zmeny, a pri zohľadnení príslušných uznesení Európskeho parlamentu.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>58</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Článok 7 – odsek 5</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5. V programovacom rámci nástroja IPA sa uvádzajú ukazovatele pre posudzovanie pokroku pri dosahovaní cieľov, ktoré sú v ňom stanovené.

5. Programovací rámec nástroja IPA sa zakladá na jasných a overiteľných ukazovateľoch výkonnosti stanovených v prílohe IV k tomuto nariadeniu pre posudzovanie pokroku pri dosahovaní cieľov, ktoré sú v ňom stanovené, okrem iného pokrok a zaznamenávanie dosiahnutých výsledkov v týchto oblastiach:

 

a) demokracia, právny štát a nezávislý a účinný systém spravodlivosti;

 

b) ľudské práva a základné slobody vrátane práv osôb patriacich k menšinám a zraniteľným skupinám;

 

c) rodová rovnosť a práva žien;

 

d) boj proti korupcii a organizovanej trestnej činnosti,

 

e) zmierenie, budovanie mieru, dobré susedské vzťahy,

 

f) sloboda médií,

 

Komisia do svojich výročných správ zahrnie pokrok na základe týchto ukazovateľov.

 

Prístup založený na výkonnosti podľa tohto nariadenia podlieha pravidelnej výmene názorov v Európskom parlamente a v Rade.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>59</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Článok 7 a (nový)</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 7a

 

Hodnotenie

 

1. Komisia prijme nový programový rámec IPA na základe preskúmania v polovici trvania. Najneskôr do 30. júna 2024 Komisia predloží hodnotiacu správu v polovici trvania o uplatňovaní tohto nariadenia. Táto hodnotiaca správa v polovici trvania sa vzťahuje na obdobie od 1. januára 2021 do 31. decembra 2023 a skúma sa v nej prínos Únie k dosiahnutiu cieľov tohto nariadenia, a to prostredníctvom ukazovateľov merajúcich dosiahnuté výsledky a akýchkoľvek zistení a záverov týkajúcich sa vplyvu tohto nariadenia.

 

2. V hodnotiacej správe v polovici trvania sa týka aj účinnosti, pridanej hodnoty, priestoru pre zjednodušenie, vnútornej a vonkajšej súdržnosti a trvajúcej relevantnosti cieľov tohto nariadenia.

 

3. Hodnotiaca správa v polovici trvania sa vypracuje s konkrétnym zámerom zlepšiť financovanie zo strany Únie. Je zdrojom informácií pri prijímaní rozhodnutí o obnovení, úprave alebo pozastavení určitých typov akcií implementovaných v rámci nariadenia.

 

4. Hodnotiaca správa v polovici trvania obsahuje aj konsolidované informácie z príslušných výročných správ o každom financovaní, ktoré sa riadi týmto nariadením, vrátane vonkajších pripísaných príjmov a príspevkov do trustových fondov a uvádza sa v nej rozdelenie výdavkov podľa prijímateľských krajín, využitia finančných nástrojov, záväzkov a platieb.

 

5. Komisia oznámi závery hodnotení spolu so svojimi pripomienkami Európskemu parlamentu, Rade a členským štátom. Výsledky sa zohľadnia pri zostavovaní programu a prideľovaní zdrojov.

 

6. Komisia zapája do procesu hodnotenia financovania zo strany Únie poskytnutého podľa tohto nariadenia všetky príslušné zainteresované strany a v prípade potreby sa môže usilovať o vypracovanie spoločných hodnotení s členskými štátmi a rozvojovými partnermi s úzkou účasťou partnerských krajín.

 

7. Komisia predkladá Európskemu parlamentu a Rade hodnotiacu správu v polovici trvania uvedenú v tomto článku, ku ktorej v prípade potreby priloží legislatívne návrhy, v ktorých sa stanovia potrebné zmeny tohto nariadenia.

 

8. Na konci obdobia uplatňovania tohto nariadenia, najneskôr však štyri roky po uplynutí obdobia uvedeného v článku 1, Komisia vykoná záverečné hodnotenie nariadenia za rovnakých podmienok ako hodnotenie v polovici trvania uvedené v tomto článku.

</Amend><Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>60</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Článok 7 b (nový)</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 7b

 

Pozastavenie pomoci Únie

 

1. Ak príjemca nedodržiava zásady demokracie, právneho štátu, ľudské práva a základné slobody alebo porušuje záväzky prijaté v príslušných dohodách uzavretých s Úniou alebo sústavne nedodržiava jedno alebo viaceré kodanské kritériá, Komisia je v súlade s článkom 14 splnomocnená prijať delegované akty na účely zmeny prílohy I k tomuto nariadeniu s cieľom pozastaviť alebo čiastočne pozastaviť pomoc Únie. V prípade čiastočného pozastavenia sa uvedú programy, na ktoré sa pozastavenie vzťahuje.

 

2. Ak Komisia zistí, že už neexistujú dôvody na pozastavenie pomoci, mala by mať v súlade s článkom 14 právomoc prijať delegované akty na pozmenenie prílohy I s cieľom obnoviť pomoc Únie.

 

3. V prípade čiastočného pozastavenia sa pomoc Únie použije predovšetkým na podporu organizácií občianskej spoločnosti a neštátnych subjektov pri opatreniach zameraných na podporu ľudských práv a základných slobôd a na podporu procesov demokratizácie a dialógu v partnerských krajinách.

</Amend><Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>61</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Článok 7 c (nový)</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 7c

 

Riadenie

 

Horizontálna riadiaca skupina založená zo všetkých príslušných útvarov Komisie a ESVČ, ktorej predsedá PK/VP alebo zástupca tohto úradu, je zodpovedná za riadenie a koordináciu tohto nástroja v celom cykle riadenia s cieľom zabezpečiť konzistentnosť, efektívnosť, transparentnosť a zodpovednosť v rámci celého vonkajšieho financovania Únie. Podpredsedníčka Komisie/vysoká predstaviteľka zabezpečuje celkovú politickú koordináciu vonkajšej činnosti Únie. Počas celého cyklu programovania, plánovania a uplatňovania týchto nástrojov podpredsedníčka Komisie/vysoká predstaviteľka a ESVČ spolupracujú s príslušnými členmi a útvarmi Komisie. Podpredsedníčka Komisie/vysoká predstaviteľka, ESVČ a Komisia pripravujú všetky návrhy rozhodnutí v súlade s postupmi Komisie a predkladajú ich na prijatie.

 

Európsky parlament sa plne zapája do fáz navrhovania, programovania, monitorovania a hodnotenia vonkajších finančných nástrojov s cieľom zaručiť politickú a demokratickú kontrolu a zodpovednosť financovania Únie v oblasti vonkajšej činnosti.

</Amend><Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>62</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Článok 8 – názov</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Vykonávacie opatrenia a metódy

(netýka sa SK jazykovej verzie)

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>63</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Článok 8 – odsek 1</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Pomoc v rámci nástroja IPA III sa implementuje prostredníctvom priameho riadenia alebo nepriameho riadenia v súlade s nariadením o rozpočtových pravidlách prostredníctvom ročných alebo viacročných akčných plánov a opatrení uvedených v hlave II kapitole III [nariadenia o NDICI]. Na toto nariadenie sa uplatňuje hlava II kapitola III [nariadenia o NDICI] s výnimkou článku 24 ods. 1 [oprávnené osoby a subjekty].

1. Pomoc v rámci nástroja IPA III sa vykonáva priamym riadením alebo nepriamym riadením v súlade s nariadením o rozpočtových pravidlách prostredníctvom ročných alebo viacročných akčných plánov a opatrení uvedených v kapitole IIIa.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>64</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Článok 8 – odsek 1 a (nový)</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1a. Nepriame riadenie sa môže zrušiť, ak príjemca nemôže alebo nie je ochotný spravovať udelené finančné prostriedky v súlade so stanovenými pravidlami, zásadami a cieľmi podľa tohto nariadenia. Ak príjemca nedodržiava zásady demokracie, právneho štátu a nerešpektuje ľudské práva a základné slobody alebo v prípade porušenia záväzkov prijatých v príslušných dohodách uzavretých s Úniou, Komisia môže v osobitných politických oblastiach alebo programoch prejsť od nepriameho riadenia týkajúceho sa tohto príjemcu k nepriamemu riadeniu jedným alebo viacerými poverenými subjektmi inými ako príjemca alebo k priamemu riadeniu.

</Amend><Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>65</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Článok 8 – odsek 1 b (nový)</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1b. Komisia vedie dialóg s Európskym parlamentom a zohľadňuje názory Európskeho parlamentu v oblastiach, v ktorých má Európsky parlament vlastné programy pomoci, ako je budovanie kapacít a pozorovanie volieb.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>66</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Článok 8 – odsek 2 a (nový)</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a. Komisia v plnej miere zapája Európsky parlament do záležitostí súvisiacich s plánovaním a vykonávaním opatrení podľa tohto článku vrátane všetkých plánovaných podstatných zmien alebo prideľovania.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>67</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Článok 8 – odsek 2 b (nový)</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2b. Úhrada všeobecnej alebo odvetvovej rozpočtovej podpory je podmienená uspokojivým pokrokom uskutočneným pri dosahovaní cieľov dohodnutých s prijímateľom.

 

Komisia uplatňuje kritériá podmienenosti rozpočtovej podpory stanovené v článku 23 ods. 4 nariadenia (EÚ) .../... [nariadenie o NDICI]. Prijíma opatrenia na zníženie alebo pozastavenie financovania Únie prostredníctvom rozpočtovej podpory v prípade systémových nezrovnalostí v systémoch riadenia a kontroly alebo nedostatočného pokroku pri dosahovaní cieľov dohodnutých s príjemcom.

 

Opätovné zavedenie pomoci Komisiou po pozastavení uvedenom v tomto článku sprevádza cielená pomoc vnútroštátnym orgánom auditu.

</Amend><Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>68</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Kapitola III a (nová) – nadpis</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Kapitola IIIa

 

Vykonávanie

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>69</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Článok 8 a (nový)</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 8a

 

Akčné plány a opatrenia

 

1. Komisia prijme ročné alebo viacročné akčné plány alebo opatrenia. Opatrenia môžu mať formu individuálnych opatrení, osobitných opatrení, podporných opatrení alebo opatrení výnimočnej pomoci. V akčných plánoch a opatreniach sa pre každú akciu spresnia sledované ciele, očakávané výsledky a hlavné činnosti, spôsoby plnenia, rozpočet a všetky súvisiace výdavky na podporu.

 

2.  Akčné plány sú založené na programových dokumentoch s výnimkou prípadov uvedených v odsekoch 3 a 4.

 

V prípade potreby sa opatrenie môže prijať ako individuálne opatrenie pred prijatím alebo po prijatí akčných plánov. Individuálne opatrenia sú založené na programových dokumentoch s výnimkou prípadov uvedených v odseku 3 a v iných riadne odôvodnených prípadoch.

 

V prípade nepredvídaných potrieb alebo okolností a ak nie je možné financovanie z vhodnejších zdrojov, je Komisia oprávnená v úzkej spolupráci s Európskym parlamentom prijať delegované akty v súlade s článkom 34 nariadenia ...[nariadenie o NDICI], ktorým sa stanovujú osobitné opatrenia, ktoré nie sú založené na programových dokumentoch.

 

3. Na vykonanie akcií rýchlej reakcie uvedených v článku 4 ods. 4 písm. b) nariadenia ... [nariadenie o NDICI] sa môžu použiť ročné alebo viacročné akčné plány a individuálne opatrenia.

 

4.  Komisia môže prijať opatrenia výnimočnej pomoci na opatrenia rýchlej reakcie uvedené v článku 4 ods. 4 písm. a) nariadenia ... [nariadenie o NDICI].

 

5. Opatrenia prijaté podľa článku 19 ods. 3 a 4 môžu trvať najviac 18 mesiacov a v prípade objektívnych a nepredvídaných prekážok pri jeho vykonávaní sa môže predĺžiť dvakrát o ďalších najviac šesť mesiacov, a to celkovo maximálne na 30 mesiacov pod podmienkou, že sa nezvýši finančná suma opatrenia.

 

V prípade dlhodobých krízových situácií a konfliktov môže Komisia prijať druhé opatrenie výnimočnej pomoci s dĺžkou trvania až 18 mesiacov. V riadne odôvodnených prípadoch možno prijať ďalšie opatrenia, pokiaľ je kontinuita činnosti Únie podľa tohto odseku nevyhnutná a nemožno ju zabezpečiť inými prostriedkami.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>70</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Článok 8 b (nový)</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 8b

 

Podporné opatrenia

 

1. Z financovania Únie sa môžu hradiť výdavky na podporu vykonávania nástroja a na dosahovania jeho cieľov vrátane administratívnej podpory súvisiacej s prípravnými, následnými, monitorovacími, kontrolnými, audítorskými a hodnotiacimi činnosťami, ktoré sú potrebné na toto vykonávanie, ako aj výdavky v centrálach a delegáciách Únie na administratívnu podporu potrebnú pre program a na riadenie operácií financovaných v rámci tohto nariadenia vrátane informačných a komunikačných opatrení a systémov informačných technológií na úrovní inštitúcií.

 

2. Ak v akčných plánoch alebo opatreniach uvedených v článku 8c nie sú zahrnuté výdavky na podporu, Komisia v prípade potreby prijme podporné opatrenia. Financovanie z prostriedkov Únie v rámci podporných opatrení môže zahŕňať:

 

a) štúdie, stretnutia, informácie, zvyšovanie informovanosti, odbornú prípravu, prípravu a výmenu získaných skúseností a najlepších postupov, publikačnú činnosť a akékoľvek ďalšie výdavky na administratívnu alebo technickú pomoc potrebnú na programovanie a riadenie akcií vrátane platených externých expertov;

 

b) výskumné a inovačné činnosti a štúdie relevantných záležitostí a šírenie ich výsledkov;

 

c) výdavky týkajúce sa realizácie informačných a komunikačných opatrení vrátane vývoja komunikačných stratégií a informovania o politických prioritách Únie a viditeľnosti týchto priorít.

</Amend><Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>71</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Článok 8 c (nový)</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 8c

 

Prijímanie akčných plánov a opatrení

 

1. Komisia prijme akčné plány a opatrenia rozhodnutím v súlade s nariadením o rozpočtových pravidlách.

 

2. Komisia v záujme plánovania a následného uplatňovania týchto akčných plánov a opatrení zohľadňuje príslušný politický prístup Rady a Európskeho parlamentu v záujme súladu vonkajšej činnosti Únie.

 

Komisia ihneď informuje Európsky parlament o plánovaní akčných plánov a opatrení podľa tohto článku vrátane plánovaných finančných súm a takisto informuje Európsky parlament v prípade uskutočnenia podstatných zmien alebo predĺžení uvedenej pomoci. Čo najskôr po prijatí akčného plánu alebo opatrenia a v každom prípade do dvoch mesiacov od jeho prijatia predkladá Komisia Európskemu parlamentu a Rade správu, v ktorej poskytne prehľad o povahe, kontexte a zdôvodnení prijatého akčného plánu alebo opatrenia vrátane jeho komplementárnosti s prebiehajúcimi a plánovanými reakciami Únie.

 

3. Pred prijatím akýchkoľvek akčných plánov a opatrení, ktoré nie sú založené na programových dokumentoch podľa článku 7, Komisia prijme delegovaný akt v súlade s článkom 14 s cieľom doplniť toto nariadenie stanovením konkrétnych cieľov, ktoré sa majú sledovať, očakávaných výsledkov, nástrojov, ktoré sa majú použiť, hlavných činností a orientačných finančných prostriedkov týchto akčných plánov a opatrení.

 

4. Na úrovni akcií sa v súlade s uplatniteľnými právnymi aktmi Únie vrátane smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/92/EÚ1a a smernice Rady 85/337/EHS1b uskutoční primeraný skríning ľudských práv, sociálny a environmentálny skríning, ako aj skríning vplyvu na zmenu klímy a biodiverzitu vrátane, ak je to vhodné, posúdenia vplyvu na životné prostredie pri environmentálne citlivých akciách, najmä v prípade novej významnej infraštruktúry.

 

V prípade potreby sa pri vykonávaní sektorových programov využijú hodnotenia v oblasti ľudských práv a sociálnej oblasti a strategické environmentálne hodnotenia. Pri vypracovaní týchto hodnotení Komisia zaistí účasť zainteresovaných strán, ako aj prístup verejnosti k výsledkom takýchto posúdení.

 

__________________

 

1a Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/92/EÚ z 13. decembra 2011 o posudzovaní vplyvov určitých verejných a súkromných projektov na životné prostredie (kodifikácia) (Ú. v. EÚ L 26, 28.1.2012, s. 1).

 

1b Smernica Rady 85/337/EHS z 27. júna 1985 o posudzovaní vplyvov určitých verejných a súkromných projektov na životné prostredie (Ú. v. ES L 175, 5.7.1985, s.  40).

</Amend><Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>72</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Článok 8 d (nový)</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 8d

 

Metódy spolupráce

 

1.  Financovanie v rámci tohto nástroja implementuje Komisia v súlade s nariadením o rozpočtových pravidlách buď priamo prostredníctvom útvarov Komisie, delegácií Únie a výkonných agentúr, alebo nepriamo prostredníctvom niektorého zo subjektov uvedených v článku 62 ods. 1 písm. c) nariadenia o rozpočtových pravidlách.

 

2.  Financovanie v rámci tohto nástroja sa môže poskytovať aj prostredníctvom príspevkov do medzinárodných, regionálnych alebo vnútroštátnych fondov, ako sú napr. fondy zriadené alebo spravované EIB, členskými štátmi, partnerskými krajinami a regiónmi alebo medzinárodnými organizáciami alebo inými darcami.

 

3.  Subjekty uvedené v článku 62 ods. 1 písm. c) nariadenia o rozpočtových pravidlách a v článku 29 ods. 1  nariadenia ...[nariadenie o NDICI] každoročne plnia svoje povinnosti týkajúce sa predkladania správ podľa článku 155 nariadenia o rozpočtových pravidlách. Požiadavky na predkladanie správ týmito subjektmi sú stanovené v rámcovej dohode o partnerstve, dohode o príspevku, dohode o rozpočtových zárukách alebo dohode o financovaní.

 

4.  Akcie financované v rámci tohto nástroja sa môžu implementovať prostredníctvom paralelného alebo spoločného spolufinancovania.

 

5.  V prípade paralelného spolufinancovania sa opatrenie rozdelí na niekoľko jasne identifikovateľných zložiek, z ktorých každú financujú iní partneri zabezpečujúci spolufinancovanie spôsobom, pri ktorom je vždy možné identifikovať konečné využitie finančných prostriedkov.

 

6.  V prípade spoločného spolufinancovania sa celkové náklady na akciu rozdelia medzi partnerov, ktorí poskytujú spolufinancovanie, pričom zdroje sa spoja tak, že pri žiadnej konkrétnej činnosti vykonávanej v rámci akcie už nie je možné identifikovať zdroj finančných prostriedkov.

 

7.  Spolupráca medzi Úniou a jej partnermi môže mať okrem iného podobu:

 

a)  trojstranných dojednaní, pomocou ktorých Únia koordinuje svoju finančnú pomoc partnerskej krajine alebo regiónu s tretími krajinami;

 

b)  opatrení administratívnej spolupráce, ako je twinning medzi verejnými inštitúciami, miestnymi orgánmi, vnútroštátnymi verejnými orgánmi alebo súkromnoprávnymi subjektmi poverenými plnením úloh vo verejnom záujme členského štátu a takýchto inštitúcií, orgánov a subjektov partnerského štátu alebo regiónu, ako aj opatrení spolupráce za účasti expertov z verejného sektora vyslaných z členských štátov a ich regionálnych a miestnych orgánov;

 

c) príspevkov na nevyhnutné náklady na zriadenie a správu verejno-súkromného partnerstva vrátane podpory širšej účasti, a to zriadením nezávislého orgánu organizácií občianskej spoločnosti tretej strany na hodnotenie a monitorovanie zriadení verejno-súkromných partnerstiev;

 

d)  podporných programov sektorovej politiky, prostredníctvom ktorých Únia poskytuje podporu sektorovému programu partnerskej krajiny;

 

e)  príspevkov na náklady súvisiace s účasťou krajín na programoch Únie a akciách implementovaných agentúrami a orgánmi Únie, ako aj orgánmi alebo osobami poverenými vykonávaním osobitných činností v oblasti spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky podľa hlavy V Zmluvy o Európskej únii;

 

f)  bonifikácie úrokovej sadzby.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>73</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Článok 8 e (nový)</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 8e

 

Formy financovania z prostriedkov Únie a spôsoby uplatňovania

 

1.  Financovanie z prostriedkov Únie sa môže poskytovať rôznymi typmi financovania stanovených v nariadení o rozpočtových pravidlách, a to najmä formou:

 

a)  grantov;

 

b)  verejných zákaziek na poskytovanie služieb, dodávok alebo prác;

 

c)  rozpočtovej pomoci;

 

d)  príspevkov do trustových fondov zriadených Komisiou v súlade s článkom 234 nariadenia o rozpočtových pravidlách;

 

e)  finančných nástrojov;

 

f)  rozpočtových záruk;

 

g)  kombinovaného financovania;

 

h)  odpustenia dlhov v kontexte medzinárodne schváleného programu znižovania zadlženosti;

 

i)  finančnej pomoci;

 

j)  platených externých expertov.

 

2. Komisia v rámci spolupráce so zainteresovanými stranami z partnerských krajín pri stanovovaní spôsobov financovania, druhu príspevku, spôsobov udeľovania a administratívnych postupov pre riadenie grantov zohľadní osobitosti týchto zainteresovaných strán vrátane ich potrieb a príslušného kontextu, a to s cieľom obsiahnuť čo najširšiu škálu týchto zainteresovaných strán a čo najlepšie reagovať na ich situáciu. V tomto posúdení sa zohľadnia podmienky pre zmysluplnú účasť a zapojenie všetkých zainteresovaných strán, najmä miestnej občianskej spoločnosti. V súlade s nariadením o rozpočtových pravidlách sa podporujú osobitné spôsoby, ako sú dohody o partnerstve, schválenia finančnej podpory tretím stranám, priame zadanie zákazky alebo výzvy na predkladanie návrhov s obmedzením oprávnenosti, alebo jednorazové platby, jednotkové náklady a paušálne financovanie, ako aj financovanie, ktoré nie je spojené s nákladmi, uvedené v článku 125 ods. 1 nariadenia o rozpočtových pravidlách. Týmito rôznymi spôsobmi sa zabezpečí transparentnosť, vysledovateľnosť a inovácie. Podporuje sa spolupráca medzi miestnymi a medzinárodnými MVO s cieľom posilniť schopnosti miestnej občianskej spoločnosti, aby sa dosiahla jej plná účasť na rozvojových programoch.

 

3.  Okrem prípadov uvedených v článku 195 nariadenia o rozpočtových pravidlách sa môže postup priameho zadania zákazky použiť v prípade:

 

a) grantov s nízkou hodnotou pre obhajcov ľudských práv a na mechanizmy na ochranu ochrancov ľudských práv, ktorí sú v ohrození, na financovanie naliehavých ochranných opatrení, prípadne bez potreby spolufinancovania, ako aj pre mediátorov a ďalších aktérov občianskej spoločnosti zapojených do dialógu týkajúceho sa kríz a ozbrojených konfliktov, riešenia konfliktov, zmierenia a budovania mieru;

 

b) grantov, prípadne bez potreby spolufinancovania, na financovanie opatrení v najťažších podmienkach, kde by uverejnenie výzvy na prekladanie návrhov nebolo primerané vrátane situácií, v ktorých výrazne chýbajú základné slobody, ohrozenia demokratických inštitúcií, prehlbovania kríz, ozbrojených konfliktov, v ktorých je najviac ohrozená bezpečnosť ľudí alebo v ktorých organizácie a obhajcovia ľudských práv, mediátori a ostatní aktéri občianskej spoločnosti vrátane tých, ktorí sa zúčastňujú dialógu v súvislosti s krízou a ozbrojeným konfliktom, zmierením a budovaním mieru, pracujú za najťažších podmienok. Tieto granty nesmú presiahnuť 1 000 000 EUR a trvajú najviac 18 mesiacov, pričom toto obdobie môže byť predĺžené o ďalších 12 mesiacov v prípade objektívnych a nepredvídaných prekážok v ich uplatňovaní;

 

c) grantov pre Úrad vysokého komisára OSN pre ľudské práva, ako aj Globálny kampus, Európske medziuniverzitné centrum pre ľudské práva a demokratizáciu, ktoré zabezpečuje európsky magisterský program v oblasti ľudských práv a demokratizácie, a pre jeho pridruženú sieť univerzít zabezpečujúcich postgraduálne štúdium v oblasti ľudských práv vrátane štipendií pre študentov, výskumných pracovníkov, učiteľov a obhajcov ľudských práv z tretích krajín.

 

d) malých projektov, ako sú opísané v článku 23a nariadenia... [nariadenie o NDICI].

 

Rozpočtová podpora uvedená v odseku 1 písm. c), a to aj prostredníctvom zmlúv o vykonávaní sektorových reforiem, je založená na zodpovednosti krajiny, vzájomnej zodpovednosti a spoločnej oddanosti univerzálnym hodnotám, demokracii, ľudským právam, rodovej rovnosti, sociálnemu začleneniu, ľudskému rozvoju a právnemu štátu a zameriava sa na posilňovanie partnerstiev medzi Úniou a partnerskými krajinami. Zahŕňa posilnený politický dialóg, rozvoj kapacít a lepšiu správu vecí verejných, pričom dopĺňa úsilie partnerov o to, aby sa zhromaždilo viac zdrojov a lepšie sa vynakladali s cieľom podporiť udržateľný a inkluzívny sociálno-ekonomický rozvoj, ktorý je prínosom pre všetkých, vytváranie dôstojných pracovných miest s osobitnou pozornosťou venovanou mladým ľuďom, znižovanie nerovností a odstraňovanie chudoby s náležitým ohľadom na miestne hospodárstva, environmentálne a sociálne práva.

 

Akékoľvek rozhodnutie poskytnúť rozpočtovú podporu je založené na politikách rozpočtovej podpory schválených Úniou, jasne stanovených kritériách oprávnenosti a starostlivom posúdení rizík a prínosov. Jedným z kľúčových faktorov tohto rozhodnutia je posúdenie záväzkov, dosahovaných výsledkov a pokroku partnerských krajín, pokiaľ ide o demokraciu, ľudské práva a právny štát.

 

4.  Rozpočtová podpora sa diferencuje tak, aby bolo možné lepšie reagovať na politické, hospodárske a sociálne okolnosti v partnerskej krajine, pričom sa zohľadňujú situácie nestability.

 

Pri poskytovaní rozpočtovej podpory v súlade s článkom 236 nariadenia o rozpočtových pravidlách Komisia jasne vymedzí a monitoruje kritériá podmienenosti rozpočtovej podpory vrátane pokroku v oblasti reforiem a transparentnosti a podporuje rozvoj kapacít parlamentnej kontroly a vnútroštátneho auditu, účasť organizácií občianskej spoločnosti na monitorovaní a zlepšovanie transparentnosti a prístupu verejnosti k informáciám a rozvoj silných systémov verejného obstarávania, ktoré podporujú miestny hospodársky rozvoj a miestne podniky.

 

5.  Úhrada rozpočtovej podpory je založená na ukazovateľoch preukazujúcich uspokojivý pokrok pri dosahovaní cieľov dohodnutých s partnerskou krajinou.

 

6.  Finančné nástroje v rámci tohto nariadenia môžu mať napríklad formu úverov, záruk, kapitálu, kvázi vlastného kapitálu, investícií alebo účastí a nástrojov na rozdelenie rizika, vždy, keď je to možné a v súlade so zásadami stanovenými v článku 209 ods. 1 nariadenia o rozpočtových pravidlách pod vedením EIB, mnohostrannej európskej finančnej inštitúcie, ako je Európska banka pre obnovu a rozvoj, alebo dvojstrannej európskej finančnej inštitúcie, ako sú napríklad dvojstranné rozvojové banky, prípadne spojené s dodatočnými inými formami finančnej podpory od členských štátov a tretích strán.

 

Príspevky na finančné nástroje Únie v rámci tohto nariadenia môžu poskytovať členské štáty, ako aj akékoľvek iné subjekty uvedené v článku 62 ods. 1 písm. c) nariadenia o rozpočtových pravidlách.

 

7. Tieto finančné nástroje sa môžu na účely uplatňovania a predkladania správ zoskupovať do mechanizmov.

 

8. Komisia a ESVČ nevykonávajú nové alebo obnovené operácie so subjektmi, ktoré sú súčasťou jurisdikcií alebo majú sídlo v jurisdikciách vymedzených na základe príslušnej politiky Únie ako nespolupracujúce alebo ktoré sú označené ako vysokorizikové tretie krajiny podľa článku 9 ods. 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/849, alebo ktoré dostatočne nedodržiavajú daňové normy Únie alebo medzinárodné daňové normy v oblasti transparentnosti a výmeny informácií.

 

9.  Financovanie z prostriedkov Únie nesmie byť základom žiadnych osobitných daní, ciel ani poplatkov, ani nesmie aktivovať ich výber.

 

10.  Dane, clá a poplatky ukladané partnerskými krajinami môžu byť oprávnené na financovanie podľa tohto nariadenia.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>74</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Článok 8 f (nový)</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 8f

 

Prenosy, ročné čiastkové platby, viazané rozpočtové prostriedky, splátky a príjmy z finančných nástrojov

 

1.  Okrem článku 12 ods. 2 nariadenia o rozpočtových pravidlách sa nepoužité viazané a platobné rozpočtové prostriedky v rámci tohto nariadenia automaticky prenášajú a môžu sa viazať až do 31. decembra nasledujúceho rozpočtového roka. V nasledujúcom rozpočtovom roku sa musí najskôr použiť prenesená suma.

 

Komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade informácie o rozpočtových prostriedkoch, ktoré boli automaticky prenesené, vrátane príslušných súm, v súlade s článkom 12 ods. 6 nariadenia o rozpočtových pravidlách.

 

2.  Okrem pravidiel stanovených v článku 15 nariadenia o rozpočtových pravidlách, pokiaľ ide o opätovné sprístupnenie rozpočtových prostriedkov, viazané rozpočtové prostriedky zodpovedajúce sume zrušení viazanosti v dôsledku úplného alebo čiastočného neimplementovania akcie podľa tohto nariadenia sa znova sprístupnia v prospech pôvodného rozpočtového riadku.

 

Odkazy na článok 15 nariadenia o rozpočtových pravidlách v článku 12 ods. 1 písm. b) nariadenia, ktorým sa stanovuje viacročný finančný rámec, sa považujú aj za odkazy na tento odsek na účely tohto nariadenia.

 

3.  Rozpočtové záväzky, ktoré sa vzťahujú na akcie trvajúce viac ako jeden rozpočtový rok, sa môžu rozdeliť na ročné čiastkové platby vykonávané počas viacerých rokov v súlade s článkom 112 ods. 2 nariadenia o rozpočtových pravidlách.

 

Článok 114 ods. 2 tretí pododsek nariadenia o rozpočtových pravidlách sa nevzťahuje na tieto viacročné akcie. Komisia automaticky zruší viazanosť akejkoľvek časti rozpočtových záväzkov týkajúcich sa akcie, ktorá nebola do 31. decembra piateho roku nasledujúceho po roku prijatia daného rozpočtového záväzku využitá na účely predbežného financovania alebo uskutočnenia priebežných platieb, alebo v súvislosti s ktorou nebol predložený žiadny overený výkaz výdavkov ani žiadna žiadosť o platbu.

 

Odsek 2 tohto článku sa vzťahuje aj na ročné čiastkové platby.

 

4.  Odchylne od článku 209 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách sa splátky a príjmy z finančných nástrojov pripíšu do pôvodného rozpočtového riadku ako vnútorné pripísané príjmy po odpočítaní nákladov a poplatkov súvisiacich s riadením. Komisia každých päť rokov preskúma prínos existujúcich finančných nástrojov z hľadiska dosahovania cieľov Únie a ich efektívnosť.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>75</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Článok 9 – odsek 4</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4. Ak sa programy cezhraničnej spolupráce v súlade s článkom 12 [nariadenia o EÚS] prerušia, podpora určená na prerušený program podľa tohto nariadenia, ktorá zostáva k dispozícii, sa môže použiť na financovanie akýchkoľvek iných akcií oprávnených podľa tohto nariadenia.

4. Ak sa programy cezhraničnej spolupráce v súlade s článkom 12 [nariadenia o EÚS] prerušia, podpora určená na prerušený program podľa tohto nariadenia, ktorá zostáva k dispozícii, sa môže použiť na financovanie akýchkoľvek iných akcií oprávnených podľa tohto nariadenia. V tomto prípade, ak nie sú žiadne oprávnené akcie, ktoré sa majú financovať v bežnom roku, je možné preniesť rozpočtové prostriedky do nasledujúceho roka. 

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>76</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Kapitola VI – nadpis</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

MONITOROVANIE A HODNOTENIE

MONITOROVANIE, PODÁVANIE SPRÁV, HODNOTENIE A KOMUNIKÁCIA

</Amend><Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>77</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Článok 12 – odsek 2</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. Ukazovatele na monitorovanie implementácie a pokroku nástroja IPA III pri dosahovaní špecifických cieľov stanovených v článku 3 sú uvedené v prílohe IV k tomuto nariadeniu.

2. Ukazovatele na monitorovanie vykonávania a pokroku nástroja IPA III pri dosahovaní špecifických cieľov stanovených v článku 3 sú uvedené v prílohe IV k tomuto nariadeniu.

</Amend>

 

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>78</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Článok 12 – odsek 4</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4. Popri ukazovateľoch uvedených v prílohe IV sa v rámci pre výsledky pomoci z nástroja IPA III zohľadňujú aj správy o rozšírení.

4. Popri ukazovateľoch uvedených v prílohe IV sa v rámci pre výsledky pomoci z nástroja IPA III zohľadňujú správy o rozšírení a posúdenia Komisie týkajúce sa programov hospodárskych reforiem.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>79</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Článok 12 – odsek 4 a (nový)</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

4a. Komisia predkladá Európskemu parlamentu a Rade predbežné a záverečné hodnotiace správy uvedené v článku 32 nariadenia (EÚ) .../... [nariadenia o NDICI]. Tieto správy Komisia zverejňuje.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>80</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Článok 12 – odsek 5</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5. Popri článku 129 nariadenia o rozpočtových pravidlách, ktorý sa týka ochrany finančných záujmov Únie, musia prijímatelia uvedení v prílohe I v rámci nepriameho riadenia bezodkladne nahlasovať Komisii nezrovnalosti, ktoré boli predmetom primárneho administratívneho alebo súdneho zistenia, vrátane podvodov a naďalej ju informovať o napredovaní správnych a súdnych konaní. Nahlasovanie by sa malo uskutočňovať elektronicky prostredníctvom systému riadenia nezrovnalostí, ktorý zriadila Komisia.

5. Popri článku 129 nariadenia o rozpočtových pravidlách, ktorý sa týka ochrany finančných záujmov Únie, musia prijímatelia v rámci nepriameho riadenia bezodkladne nahlasovať Komisii nezrovnalosti, ktoré boli predmetom primárneho administratívneho alebo súdneho zistenia, vrátane podvodov a naďalej ju informovať o napredovaní správnych a súdnych konaní. Nahlasovanie by sa malo uskutočňovať elektronicky prostredníctvom systému riadenia nezrovnalostí, ktorý zriadila Komisia. Komisia podporí v prijímajúcich krajinách rozvoj kapacít parlamentnej kontroly a auditu, ako aj väčšiu transparentnosť a prístup verejnosti k informáciám. Komisia, PK/VP, a najmä delegácie Únie v prijímajúcich krajinách zabezpečia, aby sa akékoľvek prideľovanie finančných prostriedkov v rámci nepriameho hospodárenia vykonávalo transparentne, odpolitizovane a nie čiastočným spôsobom vrátane spravodlivého rozdelenia, ktoré odráža potreby regiónov a miestnych samospráv.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>81</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Článok 14 – odsek 2</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. Na Komisiu sa prenáša právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 13.

2. Na Komisiu sa prenáša právomoc prijímať delegované akty uvedené v článkoch 7 ods. 3, 7a (nový), 13 a 15.

</Amend><Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>82</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Článok 14 a (nový)</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 14a

 

Demokratická zodpovednosť

 

1. S cieľom posilniť dialóg medzi inštitúciami a útvarmi Únie, najmä s Európskym parlamentom, Komisiou a ESVČ, posilniť celkovú koherentnosť všetkých vonkajších finančných nástrojov a zabezpečiť väčšiu transparentnosť a zodpovednosť, ako aj účelnosť pri prijímaní aktov a opatrení zo strany Komisie, môže Európsky parlament vyzvať Komisiu a ESVČ, aby vystúpili pred Európskym parlamentom a prediskutovali strategické orientácie a usmernenia pre programovanie podľa tohto nariadenia. Tento dialóg sa môže uskutočniť pred prijatím delegovaných aktov a návrhu ročného rozpočtu Komisiou alebo ad hoc na žiadosť Európskeho parlamentu, Komisie alebo ESVČ s ohľadom na významný politický vývoj.

 

2. Ak sa má uskutočniť dialóg uvedený v odseku 1, Komisia a ESVČ predložia Európskemu parlamentu všetky príslušné dokumenty týkajúce sa tohto dialógu. Ak sa dialóg týka ročného rozpočtu, poskytnú sa konsolidované informácie o všetkých akčných plánoch a opatreniach prijatých alebo plánovaných v súlade s článkom 8c, informácie o spolupráci podľa jednotlivých krajín, regiónov a tematických oblastí, a o využívaní akcií rýchlej reakcie a záruky pre vonkajšiu činnosť.

 

3. Komisia a ESVČ v čo najväčšej miere zohľadnia stanovisko vyjadrené Európskym parlamentom. Ak Komisia alebo ESVČ nezohľadnia stanoviská Európskeho parlamentu, poskytnú k tomu riadne odôvodnenie.

 

4. Komisia a ESVČ, najmä prostredníctvom riadiacej skupiny podľa článku 7c, sú zodpovedné za to, že Európsky parlament je informovaný o stave uplatňovania tohto nariadenia, najmä o prebiehajúcich opatreniach, opatreniach a výsledkoch.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>83</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Článok 15 – názov</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Prijatie ďalších vykonávacích predpisov

Prijatie ďalších predpisov

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>84</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Článok 15 – odsek 1</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. V súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 16 sa musia prijať osobitné pravidlá, ktorými sa určia jednotné podmienky na vykonávanie tohto nariadenia, a to najmä pokiaľ ide o štruktúry, ktoré sa majú zriadiť v rámci prípravy na pristúpenie, a o pomoc pre rozvoj vidieka.

1. Osobitné pravidlá týkajúce sa štruktúr, ktoré sa majú zriadiť v rámci prípravy na pristúpenie a na pomoc na rozvoj vidieka, sa prijmú delegovanými aktmi.

</Amend><Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>85</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Článok 15 – odsek 2</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5 nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

2. Komisia prijme akčné plány a opatrenia rozhodnutím v súlade s nariadením o rozpočtových pravidlách.

</Amend><Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>86</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Článok 16</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Článok 16

vypúšťa sa

Výbor

 

1.  Komisii pomáha výbor (ďalej aj „výbor nástroja predvstupovej pomoci“). Uvedený výbor je výborom v zmysle [nariadenia (EÚ) č. 182/2011].

 

2.  Ak sa má stanovisko výboru získať písomným postupom, tento postup sa ukončí bez výsledku, ak tak v rámci lehoty na vydanie stanoviska rozhodne predseda výboru alebo ak o to požiada jednoduchá väčšina členov výboru.

 

3.  Pozorovateľ z EIB sa zúčastňuje na rokovaniach výboru týkajúcich sa otázok spojených s EIB.

 

4.  Výbor nástroja IPA III pomáha Komisii a má tiež právomoc prijímať právne akty a záväzky podľa nariadenia (ES) č. 1085/2006 a nariadenia č. 231/2014, ako aj vykonávať článok 3 nariadenia (ES) č. 389/2006.

 

5.  Výbor nástroja IPA III nemá právomoc prispievať na program Erasmus +, ako sa uvádza v článku 5 ods. 3.

 

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>87</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Článok 17 – názov</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Poskytovanie informácií, komunikácia a zverejňovanie

Poskytovanie informácií, komunikácia, zviditeľnenie a zverejňovanie

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>88</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Článok 17 – odsek 1</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Uplatňujú sa články 36 a 37 [nariadenia o NDICI].

1. Pri poskytovaní finančnej pomoci podľa tohto nariadenia Komisia, PK/VP, a najmä delegácie Únie v prijímajúcich krajinách prijmú všetky potrebné opatrenia na zabezpečenie zviditeľnenia finančnej podpory Únie vrátane dodržiavania týchto požiadaviek príjemcami. Akcie financované z nástroja IPA podliehajú požiadavkám stanoveným v manuáli pre komunikáciu a zviditeľnenie vonkajších činností Európskej únie. Komisia prijme pre projekty financované Úniou usmernenia k činnostiam každého prijímateľa v oblasti zviditeľnenia a komunikácie.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>89</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Článok 17 – odsek 1 a (nový)</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1a. Komisia prijme opatrenia na posilnenie strategickej komunikácie a verejnej diplomacie s cieľom komunikovať hodnoty Únie a zdôrazniť pridanú hodnotu pomoci Únie.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>90</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Článok 17 – odsek 1 b (nový)</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1b. Prijímatelia finančných prostriedkov Únie priznajú ich pôvod a zabezpečia zviditeľnenie finančných prostriedkov Únie

 

a) tým, že poskytnú vyhlásenie, ktoré zdôrazní prijatú podporu od Únie viditeľným spôsobom na dokumentoch a komunikačných materiáloch súvisiacich s implementáciou finančných prostriedkov, a to aj na oficiálnom webovom sídle, pokiaľ toto sídlo existuje, a

 

b) tým, že podporia akcie a ich výsledky poskytovaním ucelených, účinných a primeraných cielených informácií rôznym cieľovým skupinám vrátane médií a verejnosti.

 

Komisia v súvislosti s týmto nariadením vykonáva informačné a komunikačné činnosti, akcie v ňom stanovené a výsledky. Finančné zdroje pridelené v súvislosti s týmto nariadením zároveň prispievajú k inštitucionálnej komunikácii o politických prioritách Únie, pokiaľ sa týkajú cieľov uvedených v článku 3 a prílohách II a III.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>91</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Článok 19 – odsek 2</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Uplatňuje sa od 1. januára 2021.

Uplatňuje sa od 1. januára 2021 do 31. decembra 2027.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>92</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Príloha II – odsek 1 – písmeno a</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a) Zriadenie a podpora riadneho fungovania inštitúcií potrebných na zabezpečenie právneho štátu, a to už od rannej fázy. Intervencie v tejto oblasti sa zameriavajú na: zriadenie nezávislých, zodpovedných a efektívnych súdnych systémov vrátane transparentného prijímania zamestnancov založeného na zásluhách a presadzovania justičnej spolupráce, systémov hodnotenia a povyšovania a účinných disciplinárnych postupov v prípadoch protiprávneho konania; zabezpečenie zriadenia spoľahlivých systémov na ochranu hraníc, riadenie migračných tokov a poskytovanie azylu tým, ktorí ho potrebujú; vytvorenie účinných nástrojov na predchádzanie a boj proti organizovanej trestnej činnosti, obchodovaniu s ľuďmi, prevádzačstvu, praniu špinavých peňazí/financovaniu terorizmu a korupcii; podporu a ochranu ľudských práv, práv osôb patriacich k menšinám vrátane Rómov, ako aj základných slobôd lesieb, gejov, bisexuálnych, transrodových a intersexuálnych osôb, podporu slobody médií a ochranu údajov.

a) Zriadenie a podpora riadneho fungovania inštitúcií potrebných na zabezpečenie právneho štátu, a to už od rannej fázy. Intervencie v tejto oblasti sa zameriavajú na: oddelenie právomocí, zriadenie nezávislých, zodpovedných a efektívnych súdnych systémov vrátane transparentného prijímania zamestnancov založeného na zásluhách a presadzovania justičnej spolupráce, systémov hodnotenia a povyšovania a účinných disciplinárnych postupov v prípadoch protiprávneho konania; zabezpečenie zriadenia primeraných systémov na ochranu hraníc, riadenie migračných tokov a poskytovanie azylu tým, ktorí ho potrebujú; vytvorenie účinných nástrojov na predchádzanie a boj proti organizovanej trestnej činnosti, obchodovaniu s ľuďmi, prevádzačstvu, obchodovaniu s drogami, praniu špinavých peňazí/financovaniu terorizmu a korupcii; podporu a ochranu ľudských práv vrátane práv dieťaťa, rodovej rovnosti, práv osôb patriacich k menšinám vrátane Rómov, ako aj základných slobôd lesieb, gejov, bisexuálnych, transrodových a intersexuálnych osôb, podporu slobody médií a ochranu údajov.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>93</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Príloha II – odsek 1 – písmeno c</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c) Posilnenie správy hospodárskych záležitostí. Intervencie sa zamerajú na podporu účasti na procese programu hospodárskych reforiem a systematickej spolupráce s medzinárodnými finančnými inštitúciami na základoch hospodárskej politiky. Zväčšenie kapacity na posilnenie makroekonomickej stability a podpora pokroku pri premene na fungujúce trhové hospodárstvo so schopnosťou čeliť konkurenčným tlakom a trhovým silám v rámci Únie.

c) Posilnenie správy hospodárskych záležitostí. Intervencie sa zamerajú na podporu účasti na procese programu hospodárskych reforiem a systematickej spolupráce s medzinárodnými finančnými inštitúciami na základoch hospodárskej politiky a posilnenie multilaterálnych hospodárskych inštitúcií. Zvýšenie kapacity na posilnenie makroekonomickej stability, sociálna súdržnosť a podpora pokroku smerom k trvalo udržateľnému rozvoju a k premene na fungujúce trhové hospodárstvo so schopnosťou čeliť konkurenčným tlakom a trhovým silám v rámci Únie.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>94</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Príloha II – odsek 1 – písmeno d</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

d) Posilnenie kapacity Únie a jej partnerov pri predchádzaní konfliktom, budovaní mieru a riešení situácie pred začiatkom krízy a po jej skončení, a to aj prostredníctvom včasného varovania a analýzy rizík citlivých z hľadiska konfliktov; podpora opatrení týkajúcich sa nadväzovania kontaktov medzi ľuďmi, zmierenia, budovania mieru a budovania dôvery ľudí, podpora budovania kapacít na podporu akcií v oblasti bezpečnosti a rozvoja (ďalej len „CBSD“).

d) Posilnenie kapacity Únie a jej partnerov pri predchádzaní konfliktom, budovaní mieru a dobrých susedských vzťahov a riešení situácie pred začiatkom krízy a po jej skončení, a to aj prostredníctvom včasného varovania a analýzy rizík citlivých z hľadiska konfliktov; podpora opatrení týkajúcich sa nadväzovania kontaktov medzi ľuďmi, zmierenia, zodpovednosti, medzinárodnej spravodlivosti, budovania mieru a budovania dôvery vrátane vytvorenia regionálnej komisie na zistenie faktov o vojnových zločinoch a iných prípadoch závažného porušovania ľudských práv spáchaných v bývalej Juhoslávii (RECOM), ako aj podpora budovania kapacít na podporu akcií v oblasti bezpečnosti a rozvoja (ďalej len „CBSD“), posilnenia kapacít kybernetickej obrany a strategickej komunikácie na posilnenie systematického odhaľovania dezinformácií.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>95</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Príloha II – odsek 1 – písmeno e</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

e) Posilnenie kapacít organizácií občianskej spoločnosti a organizácií sociálnych partnerov vrátane profesionálnych združení v prijímateľských krajinách uvedených v prílohe I a podpora nadväzovania kontaktov na všetkých úrovniach medzi organizáciami, ktoré majú sídlo v Únii, a organizáciami, ktoré majú sídlo v prijímateľských krajinách uvedených v prílohe I, aby sa im umožnilo zapojiť sa do účinného dialógu s verejnými a súkromnými aktérmi.

e) Posilnenie kapacít, nezávislosti a plurality organizácií občianskej spoločnosti a organizácií sociálnych partnerov vrátane profesionálnych združení v prijímateľských krajinách a podpora nadväzovania kontaktov na všetkých úrovniach medzi organizáciami, ktoré majú sídlo v Únii, a organizáciami, ktoré majú sídlo v prijímateľských krajinách, aby sa im umožnilo zapojiť sa do účinného dialógu s verejnými a súkromnými aktérmi. Pomoc by mala byť prístupná čo najširšej škále organizácií v prijímajúcich krajinách.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>96</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Príloha II – odsek 1 – písmeno f</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

f) Podpora zosúladenia pravidiel, noriem, politík a postupov partnerských krajín s pravidlami, normami, politikami a postupmi Únie vrátane pravidiel štátnej pomoci.

f) Podpora zosúladenia pravidiel, noriem, politík a postupov partnerských krajín s pravidlami, normami, politikami a postupmi Únie vrátane SZBP, verejného obstarávania a pravidiel štátnej pomoci.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>97</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Príloha II – odsek 1 – písmeno g</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

g) Posilnenie prístupu k vzdelávaniu, odbornej príprave a celoživotnému vzdelávaniu a ich kvality na všetkých úrovniach a poskytovanie podpory kultúrnemu a kreatívnemu priemyslu. Intervencie v tejto oblasti sa zameriavajú na: podporu rovnosti prístupu ku kvalitnému vzdelávaniu a starostlivosti v ranom detstve, základnému a sekundárnemu vzdelávaniu, zlepšovanie poskytovania základných zručností; zvýšenie dosahovaného stupňa vzdelania, zníženie miery predčasného ukončovania školskej dochádzky a posilnenie odbornej prípravy učiteľov. Rozvoj systémov odborného vzdelávania a prípravy (OVP) a podpora systémov učenia sa na pracovisku s cieľom uľahčiť prechod na trh práce; zvýšenie kvality a relevantnosti vysokoškolského vzdelávania; podpora činností súvisiacich s absolventmi; zlepšenie prístupu k celoživotnému vzdelávaniu a podpora investícií do infraštruktúry v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy, najmä s cieľom obmedziť územné rozdiely a podporiť nesegregované vzdelávanie, a to aj využitím digitálnych technológií.

g) Posilnenie prístupu k vzdelávaniu, odbornej príprave a celoživotnému vzdelávaniu a ich kvality na všetkých úrovniach a poskytovanie podpory kultúrnemu a kreatívnemu priemyslu a športu. Intervencie v tejto oblasti sa zameriavajú na: podporu rovnosti prístupu ku kvalitnému, inkluzívnemu a komunitnému vzdelávaniu a starostlivosti v ranom detstve, základnému a sekundárnemu vzdelávaniu, zlepšovanie poskytovania základných zručností; zvýšenie dosahovaného stupňa vzdelania, zníženie miery predčasného ukončovania školskej dochádzky a posilnenie odbornej prípravy učiteľov; posilnenie postavenia detí a mladých ľudí s cieľom umožniť im dosiahnuť ich plný potenciál. Rozvoj systémov odborného vzdelávania a prípravy (OVP) a podpora systémov učenia sa na pracovisku s cieľom uľahčiť prechod na trh práce; zvýšenie kvality a relevantnosti vysokoškolského vzdelávania; podpora činností súvisiacich s absolventmi; zlepšenie prístupu k celoživotnému vzdelávaniu a fyzickej aktivite a podpora investícií do infraštruktúry v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a športu, najmä s cieľom obmedziť územné rozdiely a podporiť nesegregované vzdelávanie, a to aj využitím digitálnych technológií.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>98</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Príloha II – odsek 1 – písmeno h</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

h) Podpora kvalitnej zamestnanosti a prístupu na trh práce. Intervencie v tejto oblasti sa zameriavajú na: riešenie vysokej nezamestnanosti a nečinnosti podporovaním trvalo udržateľnej integrácie na trhu práce, predovšetkým mladých ľudí [najmä tých, ktorí nie sú zamestnaní ani nie sú v procese vzdelávania alebo odbornej prípravy (NEET)], žien, dlhodobo nezamestnaných a všetkých nedostatočne zastúpených skupín. Opatreniami sa má stimulovať kvalita vytvárania pracovných miest a podporovať účinné presadzovanie pravidiel a noriem práce na celom území. Ostatnými kľúčovými oblasťami intervencie sú podpora rodovej rovnosti, podpora zamestnateľnosti a produktivity, prispôsobovanie sa pracovníkov a podnikov zmenám, zavedenie udržateľného sociálneho dialógu a modernizácia a posilňovanie inštitúcií trhu práce, napríklad verejných služieb zamestnanosti a inšpektorátu práce.

h) Podpora kvalitnej zamestnanosti a prístupu na trh práce. Intervencie v tejto oblasti sa zameriavajú na: riešenie vysokej nezamestnanosti a nečinnosti podporovaním trvalo udržateľnej integrácie na trhu práce, predovšetkým mladých ľudí [najmä tých, ktorí nie sú zamestnaní ani nie sú v procese vzdelávania alebo odbornej prípravy (NEET)], žien, dlhodobo nezamestnaných a všetkých nedostatočne zastúpených skupín. Opatreniami sa stimuluje vytváranie kvalitných pracovných miest a podporuje účinné presadzovanie pracovných predpisov a medzinárodne dohodnutých noriem na celom území, a to aj podporou dodržiavania kľúčových zásad a práv uvedených v Európskom pilieri sociálnych práv. Ostatnými kľúčovými oblasťami intervencie sú podpora rodovej rovnosti, podpora zamestnateľnosti a produktivity, prispôsobovanie sa pracovníkov a podnikov zmenám, zavedenie udržateľného sociálneho dialógu a modernizácia a posilňovanie inštitúcií trhu práce, napríklad verejných služieb zamestnanosti a inšpektorátu práce.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>99</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Príloha II – odsek 1 – písmeno i</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

i) Podpora sociálnej ochrany a začlenenia a boj proti chudobe. Intervencie v tejto oblasti sa zameriavajú na modernizáciu systémov sociálnej ochrany s cieľom poskytovať účinnú, efektívnu a primeranú ochranu vo všetkých etapách života, posilňovanie sociálneho začlenenia, presadzovanie rovnosti príležitostí a riešenie nerovností a chudoby. Intervencie v tejto oblasti sa zameriavajú na: začlenenie marginalizovaných komunít, ako sú Rómovia; boj proti diskriminácii z dôvodu pohlavia, rasového alebo etnického pôvodu, náboženského vyznania alebo viery, zdravotného postihnutia, veku alebo sexuálnej orientácie; zlepšenie prístupu k dostupným, udržateľným a vysokokvalitným službám, ako sú vzdelávanie a starostlivosť v ranom detstve, bývanie, zdravotná starostlivosť a základné sociálne služby a dlhodobá starostlivosť, a to aj prostredníctvom modernizácie systémov sociálnej ochrany.

i) Podpora sociálnej ochrany a začlenenia a boj proti chudobe. Intervencie v tejto oblasti sa zameriavajú na modernizáciu systémov sociálnej ochrany s cieľom poskytovať účinnú, efektívnu a primeranú ochranu vo všetkých etapách života, posilňovanie sociálneho začlenenia, presadzovanie rovnosti príležitostí, riešenie nerovností a chudoby, a presadzovanie prechodu z ústavnej do rodinnej a komunitnej starostlivosti. Intervencie v tejto oblasti sa zameriavajú na: začlenenie marginalizovaných komunít, ako sú Rómovia; boj proti diskriminácii z dôvodu pohlavia, rasového alebo etnického pôvodu, náboženského vyznania alebo viery, zdravotného postihnutia, veku alebo sexuálnej orientácie; zlepšenie prístupu k dostupným, udržateľným a kvalitným rodinným a komunitným službám, ako sú inkluzívne a nesegregované vzdelávanie a starostlivosť v ranom detstve, bývanie, zdravotná starostlivosť a základné sociálne služby a dlhodobá starostlivosť, a to aj modernizáciou systémov sociálnej ochrany. Akcie, ktoré prispievajú k akejkoľvek forme segregácie či sociálneho vylúčenia sa nepodporujú.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>100</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Príloha II – odsek 1 – písmeno j</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

j) Podpora inteligentnej, udržateľnej, inkluzívnej a bezpečnej dopravy a odstránenie prekážok v kľúčových sieťových infraštruktúrach investovaním do projektov s vysokou európskou pridanou hodnotou. Investície by sa mali uprednostňovať podľa ich relevantnosti pre spojenia TEN-T s EÚ, príspevok k udržateľnej mobilite, zníženie emisií, vplyv na životné prostredie a bezpečnú mobilitu v súlade s reformami podporovanými Zmluvou o založení Dopravného spoločenstva.

j) Podpora inteligentnej, udržateľnej, inkluzívnej a bezpečnej dopravy a odstránenie prekážok v kľúčových sieťových infraštruktúrach investovaním do projektov s vysokou európskou pridanou hodnotou. Investície by sa mali uprednostňovať podľa ich relevantnosti pre spojenia TEN-T s EÚ, cezhraničné prepojenia, tvorba pracovných miest, príspevok k udržateľnej mobilite, zníženie emisií, vplyv na životné prostredie a bezpečnú mobilitu v súlade s reformami podporovanými Zmluvou o založení Dopravného spoločenstva.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>101</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Príloha II – odsek 1 – písmeno k</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

k) Zlepšenie prostredia pre súkromný sektor a konkurencieschopnosti podnikov vrátane inteligentnej špecializácie ako kľúčových hybných síl rastu, vytvárania pracovných miest a súdržnosti. Uprednostnia sa projekty, ktoré zlepšujú podnikateľské prostredie.

k) Zlepšenie prostredia pre súkromný sektor a konkurencieschopnosti podnikov, najmä SMP, vrátane inteligentnej špecializácie ako kľúčových hybných síl rastu, vytvárania pracovných miest a súdržnosti. Uprednostnia sa udržateľné projekty, ktoré zlepšujú podnikateľské prostredie.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>102</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Príloha II – odsek 1 – písmeno m</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

m) Prispievanie k zabezpečeniu a bezpečnosti dodávky potravín a udržiavanie rôznorodých a životaschopných poľnohospodárskych systémov v pulzujúcich vidieckych komunitách.

m) Prispievanie k zabezpečeniu a bezpečnosti dodávky potravín a vody a udržiavanie rôznorodých a životaschopných poľnohospodárskych systémov v pulzujúcich vidieckych komunitách.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>103</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Príloha II – odsek 1 – písmeno p</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

p) Zvyšovanie schopnosti agropotravinárskeho sektora a sektora rybného hospodárstva vysporiadať sa s konkurenčným tlakom a trhovými silami, ako aj postupné zosúladenie s pravidlami a normami Únie pri súčasnom sledovaní hospodárskych, sociálnych a environmentálnych cieľov vo vyváženom územnom rozvoji vidieckych a pobrežných oblastí.

p) Zvyšovanie schopnosti agropotravinárskeho sektora a sektora rybného hospodárstva vysporiadať sa s konkurenčným tlakom a trhovými silami, ako aj postupné zosúladenie s pravidlami a normami Únie s cieľom zvýšiť exportnú kapacitu na trh Únie pri súčasnom sledovaní hospodárskych, sociálnych a environmentálnych cieľov vo vyváženom územnom rozvoji vidieckych a pobrežných oblastí.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>104</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Príloha II – odsek 1 – písmeno p a (nové)</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

pa) Podpora činností a zlepšovanie dlhodobých stratégií a politík zameraných na predchádzanie radikalizácii a násilnému extrémizmu a boj proti nim.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>105</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Príloha III – odsek 1 – písmeno a</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a) podpora zamestnanosti, pracovnej mobility a cezhraničného sociálneho a kultúrneho začlenenia okrem iného prostredníctvom: integrácie cezhraničných trhov práce vrátane cezhraničnej mobility; spoločných miestnych iniciatív v oblasti zamestnanosti; informačných a poradenských služieb a spoločnej odbornej prípravy; rodovej rovnosti; rovnosti príležitostí; integrácie komunít prisťahovalcov a zraniteľných skupín; investícií do verejných služieb zamestnanosti a podpory investícií do verejného zdravia a sociálnych služieb;

a) podpora zamestnanosti, pracovnej mobility a cezhraničného sociálneho a kultúrneho začlenenia okrem iného prostredníctvom: integrácie cezhraničných trhov práce vrátane cezhraničnej mobility; spoločných miestnych iniciatív v oblasti zamestnanosti; informačných a poradenských služieb a spoločnej odbornej prípravy; rodovej rovnosti; rovnosti príležitostí; integrácie komunít prisťahovalcov a zraniteľných skupín; investícií do verejných služieb zamestnanosti; a podpory investícií do verejného zdravia, ako aj prechodu na rodinné a komunitné sociálne služby;

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>106</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Príloha III – odsek 1 – písmeno d a (nové)</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

da) podpora odstraňovania zbytočných prekážok obchodu vrátane byrokratických prekážok, colných a necolných prekážok 

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>107</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Príloha III – odsek 1 – písmeno e</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

e) podpora cestovného ruchu a kultúrneho a prírodného dedičstva;

e) podpora cestovného ruchu, športu a kultúrneho a prírodného dedičstva;

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>108</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Príloha III – odsek 1 – písmeno f</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

f) investície do mládeže, vzdelávania a zručností okrem iného prostredníctvom: rozvoja a implementácie spoločného vzdelávania, odbornej prípravy, systémov odbornej prípravy a infraštruktúry podporujúcej spoločné mládežnícke činnosti;

f) investície do mládeže, športu, vzdelávania a zručností, okrem iného zabezpečením uznávania zručností a kvalifikácií a vypracovaním a zavedením systémov spoločného vzdelávania, odbornej prípravy a výcviku a infraštruktúry podporujúcej spoločné mládežnícke činnosti;

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>109</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Príloha III – odsek 1 – písmeno g</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

g) podpora miestnej a regionálnej správy vecí verejných a posilnenie plánovania a administratívnej kapacity miestnych a regionálnych orgánov;

g) podpora miestnej a regionálnej správy vecí verejných vrátane cezhraničnej spolupráce medzi orgánmi verejnej správy s cieľom podporiť zmierenie a budovanie mieru, posilnenie plánovania a administratívnej kapacity miestnych a regionálnych orgánov;

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>110</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Príloha III – odsek 1 – písmeno g a (nové)</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ga) investovanie do budovania kapacít organizácií občianskej spoločnosti;

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>111</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Príloha III – odsek 1 – písmeno g b (nové)</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

gb) podpora cezhraničnej spolupráce medzi štátnymi správami s cieľom podporiť zmierenie a budovanie mieru vrátane zriadenia regionálnej komisie na zistenie faktov o vojnových zločinoch a iných závažných porušeniach ľudských práv spáchaných v bývalej Juhoslávii (RECOM);

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>112</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Príloha III – odsek 1 – písmeno i a (nové)</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ia) zlepšenie cezhraničnej policajnej a justičnej spolupráce a výmeny informácií s cieľom uľahčiť vyšetrovanie a stíhanie cezhraničnej organizovanej trestnej činnosti a súvisiacich prípadov hospodárskej a finančnej trestnej činnosti a korupcie, obchodovania s ľuďmi a prevádzačstva;

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>113</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Príloha IV – odsek 1 – úvodná časť</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Na pomoc pri meraní prínosu Únie k dosiahnutiu jej špecifických cieľov sa použije tento zoznam kľúčových ukazovateľov výkonnosti:

Na pomoc pri meraní prínosu Únie k dosiahnutiu jej špecifických cieľov, ako aj pokroku dosiahnutého prijímateľmi sa použije tento zoznam kľúčových ukazovateľov výkonnosti a ich ročné hodnotenie:

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>114</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Príloha IV – odsek 1 – bod 1 a (nový)</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1a. Zložený ukazovateľ úsilia partnerov týkajúceho sa zmierenia, budovania mieru, dobrých susedských vzťahov a medzinárodných záväzkov, rodovej rovnosti a práv žien.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>115</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Príloha IV – odsek 1 – bod 1 b (nový)</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1b.  Ukazovateľ neexistencie násilia v spojení so znížením príčin konfliktov (napr. politické alebo ekonomické vylúčenie) v porovnaní so základným posúdením.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>116</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Príloha IV– odsek 1 – bod 1 c (nový)</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1c. Podiel občanov prijímateľskej krajiny, ktorí si myslia, že sú dobre informovaní o pomoci Únie podľa tohto nariadenia (zdroj: Európska komisia).

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>117</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Príloha IV – odsek 1 – bod 3 a (nový)</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3a. Miera a ročný vývoj súladu s rozhodnutiami a opatreniami v oblasti SZBP (zdroj: ESVČ).

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>118</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Príloha IV – odsek 1 – bod 5</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5. Verejné výdavky na sociálne zabezpečenie (percentuálny podiel HDP) (zdroj: MOP) alebo miera zamestnanosti (zdroj: národné štatistiky).

5. Verejné výdavky na sociálne zabezpečenie (percentuálny podiel HDP), ako uvádza MOP, výdavky na zdravotníctvo, nerovnosť v príjmoch, miera chudoby, miera zamestnanosti a miera nezamestnanosti, ako sa uvádza v oficiálnych národných štatistikách.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>119</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Príloha IV – odsek 1 – bod 5 a (nový)</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

5a. Zmeny koeficientu GINI príjemcu v priebehu času.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>120</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Príloha IV – odsek 1 – bod 10</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

10. Počet programov cezhraničnej spolupráce uzavretých medzi prijímateľmi pomoci z nástroja IPA a členskými štátmi IPA/EÚ (zdroj: Európska komisia).

10. Počet programov cezhraničnej spolupráce uzavretých a implementovaných medzi prijímateľmi pomoci z nástroja IPA a členskými štátmi IPA/EÚ, ako uvádza Európska komisia.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>121</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Príloha IV – odsek 1 – bod 10 a (nový)</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

10a. Počet nových organizácií zúčastňujúcich sa na akciách a programoch v priebehu času.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>122</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Príloha IV – odsek 2</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Ukazovatele budú v prípade potreby rozčlenené podľa pohlavia.

Ukazovatele budú v prípade potreby rozčlenené podľa minimálnej vekovej hranice a pohlavia.

</Amend>

DÔVODOVÁ SPRÁVA

 

Nástroj predvstupovej pomoci je od roku 2007 hlavným finančným nástrojom na podporu reforiem v kandidátskych a potenciálnych kandidátskych krajinách, t. j. v šiestich krajinách západného Balkánu a v Turecku, s cieľom pripraviť príjemcov na záväzky vyplývajúce z členstva v EÚ. Financovaním z nástroja IPA sa podporuje prístupový proces, a to budovaním kapacít a prinášaním pozitívnych, nezvratných a dlhodobých zmien v krajinách, ktoré sa chcú stať budúcimi členmi EÚ. Platnosť právneho rámca druhej generácie nástroja predvstupovej pomoci (IPA II) schváleného v roku 2014 má uplynúť 31. decembra 2020.

Všeobecné poznámky

Pozíciou Parlamentu k celkovému finančnému rámcu na roky 2021 – 2027, ktorý sa odráža v predbežnej správe o novom VFR (2018/0166R (APP)), sa formuje postoj k finančnému krytiu nariadenia o IPA III. VFR a IPA III by sa mali v prípade pristúpenia(-ní) k Únii revidovať pred rokom 2027, aby sa zohľadnili súvisiace požiadavky na výdavky.

Spoluspravodajcovia berú na vedomie návrh na zvýšenie finančného krytia nástroja IPA na roky 2021 – 2027 v nominálnom vyjadrení na 14,5 miliardy EUR (v bežných cenách), ale sú presvedčení, že nenaplnením alebo prekročením pridelených prostriedkov v rámci nástroja IPA II na roky 2014 – 2020 v reálnom vyjadrení by sa nezabezpečilo dostatočné financovanie počas obdobia, ktoré je rozhodujúce pre prístupový proces a vykonávanie reforiem súvisiacich s EÚ.

Financovanie z nástroja IPA je dlhodobou investíciou do budúcnosti krajín západného Balkánu a efektívne využitie finančných prostriedkov EÚ sa musí zabezpečiť pomocou prísnej kontroly a monitorovania, aby sa zaistili výsledky a dobrá hodnota za peniaze daňových poplatníkov.

Bez toho, aby bolo dotknuté konečné rozhodnutie týkajúce sa navrhovaného zlúčenia väčšiny ostatných vonkajších finančných nástrojov EÚ zastrešených v rámci Nástroja susedstva a rozvojovej a medzinárodnej spolupráce (NDICI), je dôležité, aby politika rozširovania bola naďalej financovaná z osobitného špecializovaného nástroja, pričom sa zabezpečí dostatočné zosúladenie a súdržnosť medzi vonkajšími finančnými nástrojmi. Spoluspravodajcovia zdôrazňujú, že treba, aby nástroj IPA ostal samostatným nástrojom v dôsledku osobitnej povahy procesu rozširovania v rámci vonkajšej činnosti, a opieral sa o stratégiu pre západný Balkán a vzťahy s Tureckom.

Spoluspravodajcovia sú presvedčení, že financovanie z nástroja IPA na cezhraničnú spoluprácu s členskými štátmi EÚ v rámci Európskej územnej spolupráce (Interreg) by malo byť obmedzené a monitorované s cieľom zabezpečiť vyváženejší spoločný príspevok. Tým by sa zabezpečilo, že sa nenahradí, ale skôr doplní a podporí existujúca alebo potenciálna spolupráca medzi príjemcami z nástroja IPA v rámci tematických priorít stanovených v prílohe III.

Jasnejšie strategické zameranie

Pre kandidátske krajiny sa tretia generácia IPA musí vytvárať tak, aby fungovala ako odrazový mostík na vykonávanie budúceho rámca politiky súdržnosti po vstupe do EÚ; pre potenciálnych kandidátov musí stanoviť základ na prípravu reforiem týkajúcich sa prístupových rokovaní. Je nevyhnutné zabezpečiť hladký prechod z nástroja IPA II k IPA III a po pristúpení nových členov z nástroja IPA III do rámca európskych štrukturálnych a investičných fondov.

Predvstupovou pomocou sa musia naďalej podporovať prierezové politické, inštitucionálne, právne, administratívne a sociálno-ekonomické reformy zamerané na EÚ v kandidátskych a potenciálnych kandidátskych krajinách. Vychádzajú z kodanských kritérií, podmienenosti a postupného zosúlaďovania s pravidlami, normami a politikami Únie.

Financovanie by sa malo preorientovať na riešenie osobitných základných potrieb a zásadných reforiem v každej z príslušných krajín, ktoré už mali byť vykonané. Spolu so silnejším dôrazom na osvedčené existujúce priority IPA týkajúce sa právneho štátu, základných práv, dobrej správy vecí verejných, sociálno-ekonomickej súdržnosti a dôkladnej prípravy 35 kapitol acquis EÚ vrátane zosúladenia SZBP sa musí nástrojom IPA III posilniť odolnosť príjemcov v oblastiach migrácie, bezpečnosti, rodovej rovnosti, ochrany klímy a uľahčenia obchodu.

Nástroj IPA III musí klásť väčší dôraz na sociálny rozmer politiky rozširovania prostredníctvom podpory súdržnosti a zbližovania práv a zásad zakotvených v Európskom pilieri sociálnych práv. Okrem väčšieho dôrazu na sociálne trhové hospodárstvo, sociálnu a regionálnu súdržnosť pri vykonávaní nástroja IPA treba v preskúmaní nástroja IPA v polovici trvania zohľadniť sociálny rozmer a posúdiť ho jasnými a merateľnými ukazovateľmi, ako je napríklad koeficient GINI.

EÚ musí úsilie zamerať na posilnenie demokratizácie, a to posilnením kapacít parlamentov, občianskej spoločnosti a médií, pričom musí podporovať opatrenia na dosiahnutie skutočného politického dialógu a zmierenia ako predpokladu pre mier. V tejto súvislosti má veľký význam cezhraničná spolupráca, zlepšovanie dialógu, susedské vzťahy, regionálna prepojenosť a hospodárska integrácia.

Významnejšia úloha EP

Hoci úlohou Parlamentu je poskytovať všeobecné smerovanie a kontrolu vonkajších nástrojov financovania, a nie ich „mikroriadenie“, spoluspravodajcovia zdôrazňujú, že treba zachovať úlohu EP a povinnosť Komisie zapájať Parlament pravidelne, včas a v plnej miere.

Na základe skúseností získaných v rámci preskúmania v polovici trvania nástroja IPA II spravodajcovia navrhujú posilniť zapojenie Európskeho parlamentu bez toho, aby sa znížila rýchlosť rozhodovania, a to intenzívnejším využívaním postupu delegovaných aktov.

Spravodajcovia sú tiež presvedčení, že rámec plánovania by mal podliehať „doložke o ukončení platnosti“, ktorou by sa zabezpečilo skutočné preskúmanie v polovici trvania.

Je nevyhnutné, aby sa pozície EP v oblastiach, v ktorých má Parlament svoje vlastné programy pomoci, ako sú budovanie kapacít, mediácia a pozorovanie volieb, plne zohľadňovali v celkovom plánovaní.

Väčšie zapojenie občianskej spoločnosti a miestnych orgánov

Je mimoriadne dôležité, aby sa prideľovanie finančných prostriedkov vykonávalo transparentným, účinným, zodpovedným, odpolitizovaným a nediskriminačným spôsobom, a to aj spravodlivým rozdeľovaním, ktoré odráža potreby regiónov a miestnych samospráv.

Spoluspravodajcovia zdôrazňujú kľúčovú úlohu, ktorú zohrávajú delegácie EÚ na mieste pri zabezpečovaní riadneho využívania finančných prostriedkov EÚ a ich zviditeľňovania, a pri zapájaní širokej škály príslušných organizácií občianskej spoločnosti a miestnych orgánov do rôznych fáz pomoci.

Prístup založený na výkonnosti

Hlavnou zmenou v medziach navrhovaného plánovacieho rámca je posun od finančných prostriedkov pridelených jednotlivým krajinám k prideľovaniu na základe priorít podľa zásady „spravodlivého podielu“, t. j. plánovanie nástroja IPA v rámci piatich „okien“, v ktorých sa odzrkadľujú osobitné ciele a výkonnosť.

Spoluspravodajcovia podporujú zvýšenú flexibilitu pri posune od balíka pre jednotlivé krajiny k prideľovaniu pre „okná“ tematických priorít a prístup založený na výkonnosti. Programovanie a výkonnostný rámec IPA III, založené na potrebách a kritériách výkonnosti a zásade spravodlivého podielu, by mali byť funkčné a doladené delegovanými aktmi počas prípravy, vykonávania a hodnotenia nástroja IPA III.

Posilnená podmienenosť

Pri podpore posilneného prístupu založeného na výkonnosti navrhujú spravodajcovia posilniť podmienenosť pomoci z nástroja IPA možnosťou pozastaviť predvstupovú pomoci v prípade porušenia zásad demokracie, právneho štátu, nedodržiavania ľudských práv a základných slobôd a záväzkov prijatých v príslušných dohodách uzavretých s Úniou. V tejto súvislosti môže slúžiť ako príklad mechanizmus monitorovania, pozastavenia a obnovenia platnosti, ktorý je zakotvený vo všeobecnom systéme preferencií EÚ (VSP).

V súlade s článkami 2 a 49 a analogicky s článkom 7 Zmluvy o Európskej únii by malo budúcim členským štátom EÚ pri porušení základných hodnôt EÚ a na zhoršení situácie v oblasti právneho štátu hroziť pozastaveniu pomoci Únie. V súlade so zásadou riadneho finančného hospodárenia podľa nariadenia o rozpočtových pravidlách (č. 966/2012) by mala Komisia v súlade so zásadami hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti pozastaviť platby aj v prípade systémových chýb, pričom by mala spochybniť zákonnosť a správnosť transakcií.

Spoluspravodajcovia pripomínajú, že treba uplatňovať a sledovať podmienenosť na politickej úrovni a na úrovni projektu a posilniť systematické monitorovanie a hodnotenie citlivých programov a projektov. Ročné prideľovanie rozpočtových prostriedkov musí byť založené na životaschopnom monitorovacom a hodnotiacom rámci, ktorý sa stanoví delegovaným aktom, a dôkladnom vykonávaní, v ktorom sa zohľadní dosiahnutý pokrok alebo jeho nedostatok.

So zreteľom na nevybavené prípady a oneskorenia vo vykonávaní nástroja IPA I & II, spravodajcovia naliehavo žiadajú, aby sa zachovala flexibilita pri prenose prostriedkov a opätovnom viazaní finančných prostriedkov, ktoré už boli pridelené, a zároveň vyzýva Komisiu, aby zvážila opätovné zavedenie priameho riadenia, ak je to vhodné, najmä s cieľom bojovať proti korupcii na vysokej úrovni a organizovanej trestnej činnosti a posilniť občiansku spoločnosť a slobodu médií.

Rozpočtová podpora sa musí zrušiť alebo znížiť v prípade systémových nezrovnalostí v systémoch riadenia a kontroly alebo nedostatočného pokroku pri dosahovaní cieľov dohodnutých s prijímajúcimi krajinami. Väčšia podmienenosť rozpočtovej podpory založená na pokroku v reformách a riadnom hospodárení musí byť spojená s cielenou pomocou, ktorou sa podporuje rozvoj parlamentnej kontroly, vnútroštátne kapacity auditu a zvýšenú transparentnosť a prístup verejnosti k informáciám.

Posilnené zviditeľnenie

Keďže podporou z nástroja IPA smeruje do krajín, ktoré sa usilujú stať členmi EÚ, spoluspravodajcovia žiadajú lepšie zamerané komunikačné úsilie s cieľom zabezpečiť viditeľnosť finančných prostriedkov EÚ, umožniť lepšie sledovanie a zúročiť investície EÚ. Komisia, delegácie EÚ v teréne a príjemcovia pomoci z nástroja IPA by mali zlepšiť komunikáciu o výsledkoch pomoci EÚ s cieľom prispieť k lepšiemu pochopeniu jej prínosu pre zlepšenie života občanov.

Zosúladenie všeobecných pravidiel upravujúcich vonkajšie financovanie

Hoci politika rozširovania sa naďalej podporuje v rámci špecializovaného nástroja, ustanovenia IPA III by mali byť v súlade s celkovou štruktúrou financovania vonkajšej činnosti Únie. V súlade s výsledkom hlasovania výboru AFET o nástroji IPA III zahŕňajú príslušné horizontálne ustanovenia tohto nariadenia, ktoré by sa mali zosúladiť s ustanoveniami NDICI počas plenárnej fázy, pravidlá týkajúce sa akčných plánov, opatrení, metód podávania žiadostí, hodnotenia, správy vecí verejných a demokratickej zodpovednosti.


 

 

 

STANOVISKO Výboru pre medzinárodný obchod (4.12.2018)

<CommissionInt>pre Výbor pre zahraničné veci</CommissionInt>


<Titre>k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje nástroj predvstupovej pomoci (IPA III)</Titre>

<DocRef>(COM(2018)0465 – C8-0274/2018 – 2018/0247(COD))</DocRef>

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: <Depute>David Borrelli</Depute>

 

 

 

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre medzinárodný obchod vyzýva Výbor pre zahraničné veci, aby ako gestorský výbor vzal do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy:

<RepeatBlock-Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>1</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Odôvodnenie 2</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(2) Ciele nástroja predvstupovej pomoci sa výrazne odlišujú od všeobecných cieľov vonkajšej činnosti Únie, keďže tento nástroj je zameraný na prípravu prijímateľov uvedených v prílohe I na budúce členstvo v Únii a podporu ich prístupového procesu. Je preto nevyhnutné mať k dispozícii špecializovaný nástroj na podporu rozširovania a zároveň zabezpečiť jeho komplementaritu so všeobecnými cieľmi vonkajšej činnosti Únie, a najmä s Nástrojom susedstva a rozvojovej a medzinárodnej spolupráce (NDICI).

(2) Ciele nástroja predvstupovej pomoci sa výrazne odlišujú od všeobecných cieľov vonkajšej činnosti Únie, keďže tento nástroj je zameraný na prípravu prijímateľov uvedených v prílohe I na budúce členstvo v Únii a podporu ich prístupového procesu. Je preto nevyhnutné mať k dispozícii špecializovaný nástroj na podporu rozširovania a zároveň zabezpečiť jeho komplementaritu a konzistentnosť so všeobecnými cieľmi vonkajšej činnosti Únie, a najmä s Nástrojom susedstva a rozvojovej a medzinárodnej spolupráce (NDICI).

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>2</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Odôvodnenie 5</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(5) Politika rozširovania Únie je investíciou do mieru, bezpečnosti a stability v Európe. Poskytuje väčšie hospodárske a obchodné príležitosti k vzájomnému prospechu Únie a štátov, ktoré sa o členstvo usilujú. Perspektíva členstva v Únii má silný transformačný účinok, ktorý zanecháva pozitívne demokratické, politické, ekonomické a spoločenské zmeny.

(5) Politika rozširovania Únie je investíciou do mieru, bezpečnosti a stability v Európe. Poskytuje väčšie hospodárske a obchodné príležitosti k vzájomnému prospechu Únie a štátov, ktoré sa o členstvo usilujú, pričom sa rešpektuje zásadu asymetrickej a postupnej integrácie, aby sa zabezpečila hladká transformácia nestabilných hospodárstiev kandidátskych krajín. Perspektíva členstva v Únii má silný transformačný účinok, ktorý zanecháva pozitívne demokratické, politické, ekonomické a spoločenské zmeny.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>3</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Odôvodnenie 7</Article>

 

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(7) Pomoc by sa tiež mala poskytovať v súlade s dohodami, ktoré Únia uzatvorila s prijímateľmi uvedenými v prílohe I. Zameriavať by sa mala najmä na pomoc prijímateľom uvedeným v prílohe I pri posilňovaní demokratických inštitúcií a právneho štátu, reformovaní súdnictva a verejnej správy, dodržiavaní základných práv a podpore rodovej rovnosti, tolerancie, sociálneho začlenenia a nediskriminácie. Pomoc by mala podporovať kľúčové zásady a práva vymedzené v európskom pilieri sociálnych práv16. Účelom pomoci by naďalej mala byť podpora ich úsilia o prehĺbenie regionálnej, makroregionálnej a cezhraničnej spolupráce, ako aj posilnenie územného rozvoja, a to aj vykonávaním makroregionálnych stratégií Únie. Mala by tiež posilňovať ich hospodársky a sociálny rozvoj a správu hospodárskych záležitostí a byť základom agendy inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu, a to aj realizáciou regionálneho rozvoja, rozvoja poľnohospodárstva a vidieka, sociálnych politík a politík zamestnanosti a rozvoja digitálnej ekonomiky a spoločnosti, čo je zároveň v súlade s hlavnou iniciatívou s názvom Digitálna agenda pre západný Balkán.

(7) Pomoc by sa tiež mala poskytovať v súlade s dohodami, ktoré Únia uzatvorila s prijímateľmi uvedenými v prílohe I. Zameriavať by sa mala najmä na pomoc prijímateľom uvedeným v prílohe I pri posilňovaní demokratických inštitúcií a právneho štátu, reformovaní súdnictva a verejnej správy, dodržiavaní základných práv a podpore rodovej rovnosti, tolerancie, sociálneho začlenenia a nediskriminácie. Pomoc by mala podporovať kľúčové zásady a práva vymedzené v európskom pilieri sociálnych práv16. Účelom pomoci by naďalej mala byť podpora ich úsilia o prehĺbenie regionálnej, makroregionálnej a cezhraničnej spolupráce, ako aj posilnenie územného rozvoja, a to aj vykonávaním makroregionálnych stratégií Únie. Mala by tiež podporovať dobré susedské vzťahy, zmierenie a regionálnu spoluprácu. Mala by posilňovať ich hospodársky a sociálny rozvoj a správu hospodárskych záležitostí, podporovať hospodársku integráciu s jednotným trhom EÚ vrátane colnej spolupráce, podporovať otvorený a spravodlivý obchod, byť základom agendy inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu, a to aj realizáciou regionálneho rozvoja, rozvoja poľnohospodárstva a vidieka, sociálnych politík a politík zamestnanosti a rozvoja digitálnej ekonomiky a spoločnosti, čo je zároveň v súlade s hlavnou iniciatívou s názvom Digitálna agenda pre západný Balkán.

_________________

_________________

16 Európsky pilier sociálnych práv slávnostne vyhlásený Európskym parlamentom, Radou a Komisiou na Sociálnom samite pre spravodlivé pracovné miesta a rast 17. novembra 2017 v Göteborgu.

16 Európsky pilier sociálnych práv slávnostne vyhlásený Európskym parlamentom, Radou a Komisiou na Sociálnom samite pre spravodlivé pracovné miesta a rast 17. novembra 2017 v Göteborgu.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>4</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Odôvodnenie 8</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(8) Únia by na základe skúseností svojich členských štátov mala podporovať prechod k pristúpeniu v prospech prijímateľov uvedených v prílohe I. Táto spolupráca by sa mala osobitne zamerať na výmenu skúseností, ktoré členské štáty získali v procese reforiem.

(8) Únia by na základe skúseností svojich členských štátov mala podporovať prechod k pristúpeniu v prospech prijímateľov uvedených v prílohe I. Táto spolupráca by sa mala osobitne zamerať na výmenu skúseností, ktoré členské štáty získali v procese reforiem, najmä pokiaľ ide o posilnenie hospodárskej a colnej spolupráce a spoločné opatrenia na boj proti korupcii, pašovaniu, praniu špinavých peňazí a falšovaniu;

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>5</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Odôvodnenie 9 a (nové)</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(9a) Komisia by mala podporovať príjemcov uvedených v prílohe I, aby spolupracovali s Úniou v súvislosti s podporou multilateralizmu a ďalším posilňovaním medzinárodného obchodného systému vrátane reforiem WTO.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>6</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Odôvodnenie 11</Article>

 

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(11) Posilňovanie právneho štátu vrátane boja proti korupcii a organizovanej trestnej činnosti, ako aj dobrá správa vecí verejných vrátane reformy verejnej správy, sú pre väčšinu prijímateľov uvedených v prílohe I naďalej kľúčovými výzvami, ktoré zohrávajú zásadnú úlohu v tom, aby sa prijímatelia priblížili k Únii a neskôr v plnej miere prevzali záväzky vyplývajúce z členstva v Únii. Vzhľadom na dlhodobejšiu povahu reforiem realizovaných v uvedených oblastiach a potrebu zaznamenávať dosiahnutý pokrok by sa finančná pomoc poskytovaná podľa tohto nariadenia mala čo najskôr zamerať na požiadavky vzťahujúce sa na prijímateľov uvedených v prílohe I.

(11) Posilňovanie právneho štátu vrátane boja proti korupcii, praniu špinavých peňazí a organizovanej trestnej činnosti, ako aj dobrá správa vecí verejných vrátane reformy verejnej správy, nezávislosť súdni zmierenie a dobré susedské vzťahy, transparentnosť, verejné obstarávanie, konkurencieschopnosť, štátna pomoc, duševné vlastníctvo a zahraničné investícií sú pre väčšinu prijímateľov uvedených v prílohe I naďalej kľúčovými výzvami, ktoré zohrávajú zásadnú úlohu v tom, aby sa prijímatelia priblížili k Únii a neskôr v plnej miere prevzali záväzky vyplývajúce z členstva v Únii.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>7</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Odôvodnenie 12</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(12) Komisia by v súlade so zásadou participatívnej demokracie mala podporovať parlamentný dohľad v každej prijímateľskej krajine uvedenej v prílohe I.

(12) Komisia by v úzkej spolupráci s Európskym parlamentom a v súlade so zásadou participatívnej demokracie mala podporovať parlamentný dohľad a aktívnu úlohu národných parlamentov v procese pristúpenia k EÚ a pri dodržiavaní prístupových kritérií v každej prijímateľskej krajine uvedenej v prílohe I, a to v úzkej spolupráci s Európskym parlamentom.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>8</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Odôvodnenie 13</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(13) Prijímatelia uvedení v prílohe I musia byť lepšie pripravení na riešenie globálnych výziev, ako sú napríklad udržateľný rozvoj a zmena klímy, a na zosúladenie s úsilím Únie na riešenie týchto otázok. Tento program odzrkadľuje dôležitosť boja proti zmene klímy v súlade so záväzkami Únie vykonávať Parížsku dohodu a ciele trvalo udržateľného rozvoja, pričom by mal prispieť k uplatňovaniu hľadiska ochrany klímy v politikách Únie a k dosiahnutiu celkového cieľa 25 % výdavkov rozpočtu EÚ na podporu cieľov v oblasti klímy. Očakáva sa, že akciami v rámci tohto programu sa prispeje na ciele v oblasti klímy prostriedkami vo výške 16 % celkového finančného krytia programu. Relevantné akcie sa určia počas prípravy a implementácie programu, pričom celkový prínos tohto programu by mal byť súčasťou príslušných hodnotení a procesov preskúmania.

(13) Prijímatelia uvedení v prílohe I musia byť lepšie pripravení na riešenie globálnych výziev, ako sú napríklad udržateľný rozvoj a zmena klímy, dodržiavanie svetového poriadku na základe pravidiel a hodnôt, a na zosúladenie s úsilím Únie na riešenie týchto otázok. Tento program odzrkadľuje dôležitosť boja proti zmene klímy v súlade so záväzkami Únie vykonávať Parížsku dohodu a ciele trvalo udržateľného rozvoja, pričom by mal prispieť k uplatňovaniu hľadiska ochrany klímy v politikách Únie a k dosiahnutiu celkového cieľa 25 % výdavkov rozpočtu EÚ na podporu cieľov v oblasti klímy. Očakáva sa, že akciami v rámci tohto programu sa prispeje na ciele v oblasti klímy prostriedkami vo výške 16 % celkového finančného krytia programu. Relevantné akcie sa určia počas prípravy a implementácie programu, pričom celkový prínos tohto programu by mal byť súčasťou príslušných hodnotení a procesov preskúmania.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>9</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Odôvodnenie 14 a (nové)</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(14 a) Opatrenia na základe tohto nariadenia by mali prispieť aj k obchodným aspektom vonkajších vzťahov Únie, ako sú iniciatívy pomoc obchodu, spolupráca s tretími krajinami v oblasti náležitej starostlivosti v dodávateľskom reťazci obchodu s cínom, tantalom a volfrámom, ich rudami a zlatom, a Kimberleyský proces, pakt udržateľnosti, monitorovanie záväzkov tretích krajín podľa nariadenia o VSP s cieľom zabezpečiť politickú súdržnosť na úrovni  EÚ a chrániť a ďalej podporovať obchodné pravidlá a predpisy vo viacstrannom rámci;

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>10</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Odôvodnenie 17</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(17) Priority akcie na dosiahnutie cieľov v príslušných oblastiach politiky, ktoré sa budú podporovať v rámci tohto nariadenia, by sa mali definovať v programovacom rámci, ktorý Komisia vypracuje na obdobie viacročného finančného rámca Únie na roky 2021 až 2027 v partnerstve s prijímateľmi uvedenými v prílohe I, a to na základe programu rozširovania a ich špecifických potrieb a v súlade so všeobecnými a špecifickými cieľmi definovanými v tomto nariadení, pričom sa náležite zohľadnia príslušné národné stratégie. V programovacom rámci by sa mali určiť oblasti, na ktorých podporu sa má pomoc poskytovať, spolu s orientačnou alokáciou na jednotlivé oblasti podpory vrátane odhadovaných výdavkov súvisiacich s klímou.

(17) Priority akcie na dosiahnutie cieľov v príslušných oblastiach politiky, ktoré sa budú podporovať v rámci tohto nariadenia, by sa mali vymedziť v programovacom rámci, ktorý Komisia vypracuje v spolupráci s Európskym parlamentom na obdobie viacročného finančného rámca Únie na roky 2021 až 2027 v partnerstve s prijímateľmi uvedenými v prílohe I, a to na základe programu rozširovania a ich špecifických potrieb a v súlade so všeobecnými a špecifickými cieľmi stanovenými v tomto nariadení, pričom sa náležite zohľadnia príslušné národné stratégie. V programovacom rámci by sa mali určiť oblasti, na ktorých podporu sa má pomoc poskytovať, spolu s orientačnou alokáciou na jednotlivé oblasti podpory vrátane odhadovaných výdavkov súvisiacich s klímou.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>11</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Odôvodnenie 18</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(18) Pomoc poskytovaná prijímateľom uvedeným v prílohe I, pokiaľ ide o ich reformné úsilie s ohľadom na členstvo v Únii, je v záujme Únie. Pomoc by sa mala spravovať s výrazným zameraním sa na výsledky a so stimulmi pre tých, ktorí preukážu svoj záväzok k reformám účinnou implementáciou predvstupovej pomoci a pokrokom na ceste k splneniu kritérií členstva.

(18) Pomoc poskytovaná prijímateľom uvedeným v prílohe I, pokiaľ ide o ich reformné úsilie s ohľadom na členstvo v Únii, je v záujme Únie. Pomoc by sa mala spravovať s výrazným zameraním sa na výsledky a so stimulmi pre tých, ktorí preukážu svoj záväzok k reformám účinnou implementáciou predvstupovej pomoci a pokrokom na ceste k splneniu kritérií členstva. Významný pokrok, ktorý príjemcovia dosiahli pri otváraní svojho hospodárskeho prostredia v súlade so zmluvami a dohodami WTO a pri plnom vykonávaní existujúcich dohôd s Úniou, by bol pozitívnym krokom smerom k členstvu v Únii.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>12</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Odôvodnenie 19</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(19) Prechod z priameho riadenia finančných prostriedkov predvstupovej pomoci Komisiou na nepriame riadenie prijímateľmi uvedenými v prílohe I by mal byť postupný a v súlade s príslušnými kapacitami uvedených prijímateľov. Pomoc by naďalej mala využívať štruktúry a nástroje, ktoré sa osvedčili v predvstupovom procese.

(19) Prechod z priameho riadenia finančných prostriedkov predvstupovej pomoci Komisiou na nepriame riadenie prijímateľmi uvedenými v prílohe I by mal byť postupný a v súlade s príslušnými kapacitami uvedených prijímateľov. Ak sa finančné prostriedky EÚ používajú neefektívne, prechod by sa mal pozastaviť, čo by viedlo k závažným nedostatkom v plnení príslušných povinností. Pomoc by naďalej mala využívať štruktúry a nástroje, ktoré sa osvedčili v predvstupovom procese.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>13</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Odôvodnenie 20</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(20) Únia by sa mala snažiť o najefektívnejšie využívanie dostupných zdrojov tak, aby optimalizovala účinok svojej vonkajšej činnosti. Malo by sa to dosiahnuť súdržnosťou a komplementaritou medzi nástrojmi Únie na financovanie vonkajšej činnosti, ako aj vytvorením synergií s inými politikami a programami Únie. V príslušných prípadoch to zahŕňa aj súdržnosť a komplementaritu s makrofinančnou pomocou.

(20) Únia by sa mala snažiť o najefektívnejšie využívanie dostupných zdrojov tak, aby optimalizovala účinok svojej vonkajšej činnosti. Malo by sa to dosiahnuť súdržnosťou a komplementaritou medzi nástrojmi Únie na financovanie vonkajšej činnosti, ako aj vytvorením synergií s inými politikami a programami Únie, obchodnými vzťahmi medzi Úniou a prijímateľmi, najmä uvedenými v prílohe I. V príslušných prípadoch to zahŕňa aj súdržnosť a komplementaritu s makrofinančnou pomocou.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>14</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Odôvodnenie 26</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(26) Vonkajšia činnosť sa často vykonáva v mimoriadne nestálom prostredí, v ktorom je nevyhnutné neustále a rýchlo sa prispôsobovať vyvíjajúcim sa potrebám partnerov Únie a globálnym výzvam, ako sú ľudské práva, demokracia a dobrá správa vecí verejných, bezpečnosť a stabilita, zmena klímy a životné prostredie a neregulárna migrácia a jej hlavné príčiny. Zosúladenie zásady predvídateľnosti s potrebou rýchlo reagovať na nové potreby si preto vyžaduje prispôsobenie finančnej implementácie programov. Toto nariadenie by v záujme zvýšenia schopnosti Únie reagovať na nepredvídané potreby a zároveň v súlade so zásadou, že rozpočet Únie sa stanovuje raz ročne, malo zachovať možnosť uplatňovať flexibilitu, ktorá je už povolená v nariadení o rozpočtových pravidlách pre iné politiky, konkrétne prenos finančných prostriedkov a opätovné viazanie už viazaných finančných prostriedkov, aby sa zabezpečilo efektívne využitie finančných prostriedkov EÚ pre občanov EÚ aj pre prijímateľov uvedených v prílohe I, čím sa maximalizujú finančné prostriedky EÚ dostupné na intervencie v rámci vonkajšej činnosti EÚ.

(26) Vonkajšia činnosť sa často vykonáva v mimoriadne nestálom prostredí, v ktorom je nevyhnutné neustále a rýchlo sa prispôsobovať vyvíjajúcim sa potrebám partnerov Únie a globálnym výzvam, ako sú ľudské práva, demokracia a dobrá správa vecí verejných, bezpečnosť a stabilita, zmena klímy a životné prostredie, protekcionizmus a neregulárna migrácia a jej hlavné príčiny. Zosúladenie zásady predvídateľnosti s potrebou rýchlo reagovať na nové potreby si preto vyžaduje prispôsobenie finančnej implementácie programov. Toto nariadenie by v záujme zvýšenia schopnosti Únie reagovať na nepredvídané potreby a zároveň v súlade so zásadou, že rozpočet Únie sa stanovuje raz ročne, malo zachovať možnosť uplatňovať flexibilitu, ktorá je už povolená v nariadení o rozpočtových pravidlách pre iné politiky, konkrétne prenos finančných prostriedkov a opätovné viazanie už viazaných finančných prostriedkov, aby sa zabezpečilo efektívne využitie finančných prostriedkov EÚ pre občanov EÚ aj pre prijímateľov uvedených v prílohe I, čím sa maximalizujú finančné prostriedky EÚ dostupné na intervencie v rámci vonkajšej činnosti EÚ.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>15</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Článok 3 – odsek 1</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Všeobecným cieľom nástroja IPA III je podpora prijímateľov uvedených v prílohe I pri prijímaní a implementovaní politických, inštitucionálnych, právnych, administratívnych, sociálnych a hospodárskych reforiem, ktoré sa od týchto prijímateľov požadujú v záujme zaistenia dodržiavania hodnôt Únie a postupného zosúladenia sa s pravidlami, normami, politikami a postupmi Únie s cieľom dosiahnuť členstvo v Únii, čím sa prispieva k ich stabilite, bezpečnosti a prosperite.

1. Všeobecným cieľom nástroja IPA III je podpora prijímateľov uvedených v prílohe I pri prijímaní a implementovaní politických, inštitucionálnych, právnych, administratívnych, sociálnych a hospodárskych reforiem, ktoré sa od týchto prijímateľov požadujú v záujme zaistenia dodržiavania acquis a hodnôt Únie, a postupného zosúladenia sa s pravidlami, normami, politikami a postupmi Únie s cieľom dosiahnuť členstvo v Únii, čím sa prispieva k ich stabilite, bezpečnosti a prosperite.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>16</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Článok 3 – odsek 2 – písmeno b</Article>