Förfarande : 2018/0247(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0174/2019

Ingivna texter :

A8-0174/2019

Debatter :

PV 26/03/2019 - 20
CRE 26/03/2019 - 20

Omröstningar :

PV 27/03/2019 - 10.5
CRE 27/03/2019 - 10.5
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2019)0299

<Date>{11/03/2019}11.3.2019</Date>
<NoDocSe>A8-0174/2019</NoDocSe>
PDF 579kWORD 268k

<TitreType>BETÄNKANDE</TitreType>     <RefProcLect>***I</RefProcLect>

<Titre>om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av instrumentet för stöd inför anslutningen (IPA III)</Titre>

<DocRef>(COM(2018)0465 – C8-0274/2018 – 2018/0247(COD))</DocRef>


<Commission>{AFET}Utskottet för utrikesfrågor</Commission>

Föredragande: <Depute>Knut Fleckenstein, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra</Depute>

ÄNDRINGSFÖRSLAG
FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
 MOTIVERING
 STÅNDPUNKT I FORM AV ÄNDRINGSFÖRSLAG  från utskottet för internationell handel
 YTTRANDE från budgetutskottet
 YTTRANDE från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
 YTTRANDE från utskottet för regional utveckling
 YTTRANDE från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor
 ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET
 SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av instrumentet för stöd inför anslutningen (IPA III)

(COM(2018)0465 – C8-0274/2018 – 2018/0247(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

 med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2018)0465),

 med beaktande av artiklarna 294.2 och 212.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C8-0274/2018),

 med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

 med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den 12 december 2018[1],

 med beaktande av Regionkommitténs yttrande av den 6 december 2018[2],

 med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

 med beaktande av betänkandet från utskottet för utrikesfrågor samt yttrandena från utskottet för internationell handel, budgetutskottet, utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet, utskottet för regional utveckling och utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A8-0174/2019).

1. Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag.

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

<RepeatBlock-Amend><Amend>Ändringsförslag <NumAm>1</NumAm>

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Skäl 2</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(2) Målen för ett instrument för stöd inför anslutningen skiljer sig dock fortfarande betydligt från de allmänna målen för unionens yttre åtgärder, eftersom detta instrument syftar till att förbereda stödmottagarna i bilaga I för ett framtida unionsmedlemskap och stödja deras anslutningsprocess. Det är därför av största vikt att bibehålla ett särskilt instrument till stöd för utvidgningspolitiken, samtidigt som komplementariteten med de allmänna målen för unionens yttre åtgärder säkerställs, i synnerhet med instrumentet för grannskaps- och utvecklingssamarbete samt internationellt samarbete.

(2) Målet för ett instrument för stöd inför anslutningen är att förbereda de stödmottagare som förtecknas i bilaga I (nedan kallade stödmottagarna) för ett framtida unionsmedlemskap och stödja deras anslutningsprocess, i enlighet med de allmänna målen för unionens yttre åtgärder, däribland respekt för grundläggande rättigheter och principer samt skydd och främjande av mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstaten, såsom fastställs i artikel 21 i fördraget om Europeiska unionen. Även om anslutningsprocessens särskilda karaktär motiverar ett särskilt instrument till stöd för utvidgningspolitiken bör målen med detta instrument och dess funktionssätt vara konsekventa med och komplettera de allmänna målen för unionens yttre åtgärder, i synnerhet instrumentet för grannskaps- och utvecklingssamarbete samt internationellt samarbete.

</Amend><Amend>Ändringsförslag  <NumAm>2</NumAm>

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Skäl 3</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(3) I artikel 49 i fördraget om Europeiska unionen (EU-fördraget) anges att varje europeisk stat som respekterar värdena respekt för människans värdighet, frihet, demokrati, jämlikhet, rättsstaten och respekt för de mänskliga rättigheterna, inklusive rättigheter för personer som tillhör minoriteter, och förbinder sig att främja dessa värden, får ansöka om att bli medlem av unionen. En europeisk stat som har ansökt om det kan bli medlem av unionen först när det har bekräftats att den uppfyller de kriterier för medlemskap som fastställdes vid Europeiska rådets möte i Köpenhamn i juni 1993 (nedan kallade Köpenhamnskriterierna) och förutsatt att unionen har förmåga att integrera den nya medlemmen. Köpenhamnskriterierna gäller stabiliteten hos de institutioner som garanterar demokrati, rättsstatsprincipen, mänskliga rättigheter och respekt för och skydd av minoriteter, förekomsten av en fungerande marknadsekonomi och kapaciteten att hantera konkurrenstrycket och marknadskrafterna i unionen samt kapaciteten att inte bara utnyttja rättigheterna utan även axla skyldigheterna enligt fördragen och att ansluta sig till den politiska, ekonomiska och monetära unionens mål.

(3) I artikel 49 i EU-fördraget anges att varje europeisk stat som respekterar värdena respekt för människans värdighet, frihet, demokrati, jämlikhet, rättsstaten och respekt för de mänskliga rättigheterna, inklusive rättigheter för personer som tillhör minoriteter, och förbinder sig att främja dessa värden, får ansöka om att bli medlem av unionen. Dessa värden är gemensamma för medlemsstaterna i ett samhälle som kännetecknas av mångfald, icke-diskriminering, tolerans, rättvisa, solidaritet och jämställdhet mellan kvinnor och män.

</Amend><Amend>Ändringsförslag  <NumAm>3</NumAm>

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Skäl 4</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(4) Utvidgningsprocessen bygger på fastställda kriterier samt stränga och rättvisa villkor. Varje stödmottagare bedöms på grundval av sina egna meriter. Bedömningen av de uppnådda framstegen och identifieringen av bristerna syftar till att ge incitament och vägledning för stödmottagarna i bilaga I att genomföra de nödvändiga långtgående reformerna. För att utvidgningen ska bli verklighet är ett kraftfullt engagemang för principen ”det grundläggande först”15 av fortsatt avgörande betydelse. Framstegen mot anslutning beror på varje sökandes respekt för unionens värderingar och dess förmåga att genomföra nödvändiga reformer för att anpassa sina politiska, institutionella, rättsliga, förvaltningsmässiga och ekonomiska system till unionens bestämmelser, standarder, politik och praxis.

(4) Utvidgningsprocessen bygger på fastställda kriterier samt rättvisa och stränga villkor. Varje stödmottagare bedöms på grundval av sina egna meriter. Bedömningen av de uppnådda framstegen och identifieringen av bristerna syftar till att ge incitament och vägledning för stödmottagarna att genomföra de nödvändiga långtgående reformerna. För att utvidgningen ska bli verklighet är ett kraftfullt engagemang för principen ”det grundläggande först”15 av fortsatt avgörande betydelse. Goda grannförbindelser och regionalt samarbete på grundval av en definitiv, inkluderande och bindande lösning av bilaterala tvister är väsentliga inslag i utvidgningsprocessen och av avgörande betydelse för säkerheten och stabiliteten i unionen som helhet. Framstegen mot anslutning är beroende av varje sökandes respekt för unionens värden och dess förmåga att vidta och genomföra nödvändiga reformer för att anpassa sina politiska, institutionella, rättsliga, sociala, administrativa och ekonomiska system till unionens bestämmelser, normer, politik och praxis. I förhandlingsramen fastställs krav mot vilka framstegen i anslutningsförhandlingarna med varje kandidatland bedöms.

_________________

_________________

15 I strategin ”det grundläggande först” kopplas rättsstatsprincipen och grundläggande rättigheter samman med de två andra avgörande områdena i anslutningsprocessen: ekonomisk styrning – ökat fokus på ekonomisk utveckling och förbättrad konkurrenskraft – och stärkta demokratiska institutioner och reform av den offentliga förvaltningen. Var och en av de tre grundpelarna är av avgörande betydelse för reformprocesserna i kandidatländerna och de potentiella kandidaterna och behandlar de viktigaste frågorna för medborgarna.

15 I strategin ”det grundläggande först” kopplas rättsstatsprincipen och grundläggande rättigheter samman med de två andra avgörande områdena i anslutningsprocessen: ekonomisk styrning – ökat fokus på ekonomisk utveckling och förbättrad konkurrenskraft – och stärkta demokratiska institutioner och reform av den offentliga förvaltningen. Var och en av de tre grundpelarna är av avgörande betydelse för reformprocesserna i kandidatländerna och de potentiella kandidaterna och behandlar de viktigaste frågorna för medborgarna.

</Amend><Amend>Ändringsförslag  <NumAm>4</NumAm>

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Skäl 4a (nytt)</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(4a) Varje europeisk stat som har ansökt om att ansluta sig till unionen kan bli medlem först när det har bekräftats att den till fullo uppfyller de anslutningskriterier som fastställdes vid Europeiska rådets möte i Köpenhamn i juni 1993 (nedan kallade Köpenhamnskriterierna) och förutsatt att unionen har förmåga att integrera den nya medlemmen. Köpenhamnskriterierna gäller stabiliteten hos de institutioner som garanterar demokrati, rättsstaten, mänskliga rättigheter och respekt för och skydd av minoriteter, förekomsten av en fungerande marknadsekonomi och kapaciteten att hantera konkurrenstrycket och marknadskrafterna i unionen samt förmågan att inte bara utnyttja rättigheterna utan även axla skyldigheterna enligt fördragen, däribland att verka för den politiska, ekonomiska och monetära unionens mål.

</Amend><Amend>Ändringsförslag <NumAm>5

</NumAm><DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Skäl 5</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(5) Unionens utvidgningspolitik är en investering i fred, säkerhet och stabilitet i Europa. Den erbjuder ökade ekonomiska möjligheter och handelsmöjligheter som gynnar både unionen och de länder som strävar efter att bli medlemsstater. Utsikterna till EU-medlemskap kan få en kraftfull omvälvande effekt, med positiva demokratiska, politiska, ekonomiska och samhälleliga förändringar.

(5) Utvidgningspolitiken är en central del av unionens yttre åtgärder och bidrar till fred, säkerhet, välstånd och stabilitet både inom och utanför unionens gränser. Den erbjuder ökade ekonomiska möjligheter och handelsmöjligheter som gynnar både unionen och de länder som strävar efter att bli medlemsstater, samtidigt som den respekterar principen om progressiv integration för att säkerställa en smidig övergång för stödmottagarna. Utsikterna till EU-medlemskap har en kraftfull omvandlande effekt, med positiva demokratiska, politiska, ekonomiska och samhälleliga förändringar.

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>6</NumAm>

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Skäl 7</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(7) Stödet bör också tillhandahållas i överensstämmelse med de avtal som unionen ingått med de stödmottagare som förtecknas i bilaga I. Stödet bör i huvudsak inriktas på att bistå stödmottagarna i bilaga I för att stärka de demokratiska institutionerna och rättsstaten, reformera rättsväsendet och den offentliga förvaltningen, respektera de grundläggande rättigheterna och främja jämställdhet mellan könen, tolerans, social delaktighet och icke-diskriminering. Stöd bör också främja de viktigaste principer och rättigheter som fastställs i den europeiska pelaren för sociala rättigheter.17 Stödet bör fortsätta att bistå deras ansträngningar att främja regionalt, makroregionalt och gränsöverskridande samarbete samt territoriell utveckling, bland annat genom genomförande av unionens makroregionala strategier. Det bör också stärka ländernas ekonomiska och sociala utveckling samt stödja en agenda för smart och hållbar tillväxt för alla, bland annat genom att genomföra politiken för regional utveckling och jordbruks- och landsbygdsutveckling samt social- och sysselsättningspolitiken, och utveckla den digitala ekonomin och det digitala samhället, även i överensstämmelse med flaggskeppsinitiativet En digital agenda för västra Balkan.

(7) Stödet bör också tillhandahållas i överensstämmelse med de internationella avtal som unionen ingått, däribland med stödmottagarna. Stödet bör i huvudsak inriktas på att bistå stödmottagarna för att stärka de demokratiska institutionerna och rättsstaten, reformera rättsväsendet och den offentliga förvaltningen, respektera de grundläggande rättigheterna, inklusive minoriteters rättigheter, samt främja jämställdhet, tolerans, social delaktighet, respekt för internationella arbetsnormer om arbetstagares rättigheter och icke-diskriminering av utsatta grupper, däribland barn och personer med funktionsnedsättning. Stödet bör också främja stödmottagarnas iakttagande av de centrala principer och rättigheter som fastställs i den europeiska pelaren för sociala rättigheter17 samt den sociala marknadsekonomin och utvecklingen i riktning mot det sociala regelverket. Stödet bör fortsätta att bistå deras ansträngningar att främja regionalt, makroregionalt och gränsöverskridande samarbete samt territoriell utveckling, bland annat genom genomförande av unionens makroregionala strategier, med målet att utveckla goda grannförbindelser och nå försoning. Det bör också främja sektorsbaserade regionala samarbetsstrukturer och stärka ländernas ekonomiska och sociala utveckling och ekonomiska styrning, främja ekonomisk integration med unionens inre marknad, inklusive tullsamarbetet, främja en öppen och rättvis handel och stödja en agenda för smart och hållbar tillväxt för alla, bland annat genom att genomföra regional utveckling, sammanhållning och inkludering, jordbruks- och landsbygdsutveckling samt social- och sysselsättningspolitiken och utveckla den digitala ekonomin och det digitala samhället, även i överensstämmelse med flaggskeppsinitiativet En digital agenda för västra Balkan.

_________________

_________________

17 Den europeiska pelaren för sociala rättigheter proklamerades av Europaparlamentet, rådet och kommissionen vid toppmötet om rättvisa jobb och tillväxt i Göteborg den 17 november 2017.

17 Den europeiska pelaren för sociala rättigheter proklamerades av Europaparlamentet, rådet och kommissionen vid toppmötet om rättvisa jobb och tillväxt i Göteborg den 17 november 2017.

</Amend><Amend>Ändringsförslag  <NumAm>7</NumAm>

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Skäl 7a (nytt)</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(7a) Med hänsyn till hur omskapande reformprocessen under utvidgningsprocessen är i kandidatländerna bör unionen öka sina ansträngningar för att prioritera nyckelområden för unionsfinansiering, såsom uppbyggnad av institutioner och säkerhet, och öka stödet till kandidatländerna under genomförandet av projekt i syfte att skydda dem från inflytande från källor utanför EU.

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>8</NumAm>

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Skäl 7b (nytt)</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(7b) Information om unionens ansträngningar för att stödja reformframsteg i kandidatländerna genom finansiering via föranslutningsinstrumentet bör förmedlas på ett bra sätt både i kandidatländerna och i medlemsstaterna. Unionen bör i detta avseende öka sina ansträngningar för kommunikation och kampanjer i syfte att säkerställa synlighet för finansieringen via föranslutningsinstrumentet, som det huvudsakliga EU-instrumentet för fred och stabilitet i utvidgningsområdet. 

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>9</NumAm>

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Skäl 7c (nytt)</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(7c) Vikten av att underlätta och genomföra budgeten är erkänd när det gäller institutionsuppbyggnad, vilket i sin tur kommer att bidra till att förutse potentiella säkerhetsproblem och förhindra möjliga framtida olagliga migrationsflöden mot medlemsstaterna.

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>10</NumAm>

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Skäl 9</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(9) Ett förstärkt strategiskt och operativt säkerhetssamarbete om säkerhet mellan EU och de stödmottagare som förtecknas i bilaga I är avgörande för att på ett effektivt och ändamålsenligt sätt ta itu med säkerhets- och terroristhoten.

(9) Ett förstärkt strategiskt och operativt samarbete mellan unionen och de stödmottagare som förtecknas i bilaga I kring en reform av säkerhets- och försvarssektorn är avgörande för att på ett effektivt och ändamålsenligt sätt ta itu med säkerhetshot och hot från organiserad brottslighet och terrorism.

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>11</NumAm>

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Skäl 9a (nytt)</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(9a) Åtgärder inom ramen för det instrument som inrättas genom denna förordning bör också bidra till att stödja stödmottagarna i den progressiva anpassningen till den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken (Gusp) och genomförandet av restriktiva åtgärder, liksom unionens externa politik i vidare bemärkelse inom internationella institutioner och multilaterala forum. Kommissionen bör uppmuntra stödmottagarna att upprätthålla en regel- och värdebaserad global ordning och att samarbeta kring främjandet av multilateralism och en ytterligare förstärkning av det internationella handelssystemet, inbegripet WTO-reformer.

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>12</NumAm>

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Skäl 10</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(10) Det är viktigt att ytterligare intensifiera samarbetet om migration, inbegripet gränsförvaltning, för att säkerställa tillgång till internationellt skydd, utbyte av relevant information, stärka migrationens utvecklingsfördelar, underlätta laglig migration och arbetskraftsmigration, förbättra gränskontrollerna samt fortsätta ansträngningarna att bekämpa irreguljär migration, människohandel och smuggling av migranter.

(10) Samarbete om migration, inbegripet gränsförvaltning och gränskontroll, säkerställande av tillgång till internationellt skydd, utbyte av relevant information, stärkandet av migrationens utvecklingsfördelar, underlättandet av laglig migration och arbetskraftsmigration, stärkandet av gränskontrollerna och ansträngningarna att för förhindra och avskräcka från irreguljär migration och tvångsförflyttningar samt bekämpning av människohandel och människosmuggling är en viktig aspekt av samarbetet mellan unionen och stödmottagarna.

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>13</NumAm>

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Skäl 11</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(11) Att stärka rättsstatsprincipen, däribland kampen mot korruption och organiserad brottslighet, och god samhällsstyrning, inbegripet en reform av den offentliga förvaltningen, är fortfarande centrala utmaningar för de flesta stödmottagare som förtecknas i bilaga I och är avgörande för att stödmottagarna ska kunna närma sig unionen och senare fullt ut åta sig de förpliktelser som ett unionsmedlemskap medför. Med tanke på det långsiktiga perspektivet för de reformer som eftersträvas på dessa områden och behovet av att uppnå resultat, bör det finansiella stöd som ges i enlighet med denna förordning så snart som möjligt beakta de krav som ställs på de stödmottagare som förtecknas i bilaga I.

(11) Att stärka rättsstaten, däribland rättsväsendets oberoende och kampen mot korruption, penningtvätt och organiserad brottslighet, och god samhällsstyrning, inbegripet en reform av den offentliga förvaltningen, stöd till människorättsförsvarare samt fortsatt anpassning i fråga om öppenhet och insyn, offentlig upphandling, konkurrens, statsstöd, immaterialrätt och utländska investeringar, är fortfarande centrala utmaningar och avgörande för att stödmottagarna ska kunna närma sig unionen och förbereda sig för att fullt ut åta sig de förpliktelser som ett unionsmedlemskap medför. Med tanke på det mer långsiktiga perspektivet för de reformer som bedrivs på dessa områden och behovet av att uppnå resultat bör det finansiella stöd som ges i enlighet med denna förordning vara inriktat på att så snart som möjligt ta itu med dessa frågor.

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>14</NumAm>

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Skäl 12</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(12) I enlighet med principen om deltagandedemokrati bör kommissionen hos varje stödmottagare som förtecknas i bilaga I uppmuntra till parlamentarisk tillsyn.

(12) Den parlamentariska dimensionen förblir grundläggande i anslutningsprocessen. I enlighet med principen om deltagandedemokrati bör därför stärkandet av den parlamentariska kapaciteten, den parlamentariska tillsynen, demokratiska förfaranden och rättvis representation hos varje stödmottagare främjas av kommissionen.

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>15</NumAm>

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Skäl 13</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(13) Stödmottagarna i bilaga I behöver vara bättre rustade för att ta itu med globala utmaningar såsom hållbar utveckling och klimatförändringar och anpassa sig till unionens insatser för att hantera dessa problem. För att ge uttryck för vikten av att bekämpa klimatförändringarna i enlighet med unionens åtaganden att genomföra Parisavtalet och målen för hållbar utveckling bör detta program bidra till att integrera klimatfrågor i unionens politik och till uppnåendet av det övergripande målet att 25 % av utgifterna i EU-budgeten ska bidra till klimatmålen. Åtgärder som bidrar till klimatmål förväntas stå för 16 % av programmets totala finansieringsram. De berörda åtgärderna kommer att identifieras under programmets utarbetande och genomförande och det övergripande bidraget från detta program bör omfattas av relevanta utvärderingar och översyner.

(13) Stödmottagarna behöver vara bättre rustade för att ta itu med globala utmaningar såsom hållbar utveckling och klimatförändringar och anpassa sig till unionens insatser för att hantera dessa frågor. Med tanke på vikten av att bekämpa klimatförändringarna i enlighet med unionens åtaganden att genomföra Parisavtalet och målen för hållbar utveckling bör detta program bidra till att integrera klimatfrågor i unionens politik och till uppnåendet av det övergripande målet att 25 procent av utgifterna i EU-budgeten ska bidra till klimatmålen. Åtgärderna inom ramen för detta program bör syfta till att bidra med minst 16 procent av programmets totala finansieringsram till klimatmålen, med målet att klimatrelaterade utgifter senast 2027 ska uppgå till 30 procent av utgifterna i den fleråriga budgetramen. Prioritet bör ges åt miljöprojekt som avser gränsöverskridande föroreningar. Relevanta åtgärder kommer att identifieras under utarbetandet och verkställandet av programmet, och det övergripande bidraget från programmet bör omfattas av relevanta utvärderingar och översyner.

</Amend><Amend>Ändringsförslag  <NumAm>16</NumAm>

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Skäl 16</Article>

 

 

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(16) Kommissionen och medlemsstaterna bör se till att deras stöd uppfyller kraven på överensstämmelse, samordning och komplementaritet, särskilt genom regelbundna samråd och täta utbyten av information i alla skeden av stödprocessen. Nödvändiga steg bör också tas för att förbättra samordningen och komplementariteten, bland annat genom regelbundna samråd med andra givare. Det civila samhället bör få en mer framträdande roll, både inom program som genomförs genom statliga organ och i dess egenskap av direktmottagare av unionsstöd.

(16) Kommissionen och medlemsstaterna bör säkerställa överensstämmelse med avtal, sammanhållning, konsekvens och komplementaritet i fråga om extern finansiering, särskilt genom regelbundna samråd och täta utbyten av information under de olika faserna i stödprocessen. Nödvändiga steg bör också tas för att förbättra samordningen och komplementariteten, bland annat genom regelbundna samråd, med andra givare. Olika oberoende organisationer i det civila samhället och olika typer och nivåer av lokala myndigheter bör spela en meningsfull roll i processen. I linje med principen om inkluderande partnerskap bör organisationer i det civila samhället delta i såväl utformandet som genomförandet, övervakningen och utvärderingen av de program som verkställs genom statliga organ samt vara direktmottagare av unionsstöd.

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>17</NumAm>

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Skäl 17</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(17) Prioriterade åtgärder för att uppnå målen på de relevanta politikområden som kommer att få stöd enligt denna förordning bör definieras i en ram för programplaneringen som utarbetas av kommissionen, för hela den tid som unionens fleråriga budgetram för perioden 2021–2027 gäller, i partnerskap med de stödmottagare som förtecknas i bilaga I, med utgångspunkt i utvidgningsagendan och deras specifika behov, i linje med de allmänna och särskilda mål som fastställs i denna förordning och med beaktande av relevanta nationella strategier. Ramen för programplanering bör identifiera områden som ska få stöd, med en vägledande fördelning per område av stödet, inbegripet en uppskattning av de klimatrelaterade utgifterna.

(17) Specifika och mätbara mål på de relevanta politikområdena bör definieras för varje stödmottagare, åtföljda av prioriterade åtgärder för att uppnå dessa mål i en ram för programplaneringen som inrättas av kommissionen genom delegerade akter. Programplaneringsramen för bör inrättas i partnerskap med stödmottagarna, med utgångspunkt i utvidgningsagendan och deras specifika behov, i linje med de allmänna och särskilda mål som fastställs i denna förordning och principerna för unionens yttre åtgärder, med vederbörligt beaktande av relevanta nationella strategier och Europaparlamentets resolutioner i ämnet. Detta partnerskap bör vid behov omfatta behöriga myndigheter och organisationer i det civila samhället. Kommissionen bör uppmuntra samarbete mellan de berörda parterna samt samordning mellan givarna. Programplaneringsramen bör ses över efter halvtidsutvärderingen. Programplaneringsramen bör identifiera de områden som ska få stöd, med en vägledande fördelning per stödområde, inbegripet en uppskattning av de klimatrelaterade utgifterna.

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>18</NumAm>

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Skäl 18</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(18) Det ligger i unionens intresse att bistå de stödmottagare som förtecknas i bilaga I i deras reformarbete för att kunna gå med i unionen. Stödet bör förvaltas med stark inriktning på resultat och med incitament för dem som visar sitt engagemang för reformer genom ett effektivt genomförande av föranslutningsstöd och framsteg i riktning mot uppfyllande av medlemskapskriterierna.

(18) Det ligger i unionens och stödmottagarnas gemensamma intresse att bistå stödmottagarnas ansträngningar med att reformera sina politiska, rättsliga och ekonomiska system i syfte att kunna gå med i unionen. Stödet bör förvaltas i enlighet med en resultatbaserad metod och med betydande incitament för ett ändamålsenligare och effektivare utnyttjande av medlen för dem som visar sitt engagemang för reformer genom ett effektivt genomförande av föranslutningsstöd och framsteg i riktning mot uppfyllande av medlemskapskriterierna. Stödet bör tilldelas i linje med principen om en ”skälig andel” samt tydliga konsekvenser i fall av allvarlig försämring eller brist på framsteg när det gäller respekten för människans värdighet, frihet, demokrati, jämlikhet, rättsstaten och de mänskliga rättigheterna.

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>19</NumAm>

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Skäl 18a (nytt)</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(18a) Kommissionen bör inrätta tydliga mekanismer för övervakning och utvärdering, för att säkerställa att de olika stödmottagarnas mål och åtgärder förblir relevanta och genomförbara och för att regelbundet mäta framstegen. I detta syfte bör varje mål åtföljas av en eller flera resultatindikatorer, med en bedömning av stödmottagarnas antagande av reformer och det konkreta genomförandet av dem.

</Amend><Amend>Ändringsförslag  <NumAm>20</NumAm>

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Skäl 19</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(19) Övergången från direkta förvaltning av föranslutningsmedel genom kommissionen till indirekt förvaltning genom de stödmottagare som förtecknas i bilaga I bör ske successivt och i överensstämmelse med dessa stödmottagares respektive kapacitet. Stödet bör även fortsättningsvis gå genom de strukturer och instrument som har visat sig fungera under föranslutningsprocessen.

(19) Övergången från direkt förvaltning av föranslutningsmedel genom kommissionen till indirekt förvaltning genom stödmottagarna bör ske successivt och i överensstämmelse med dessa stödmottagares respektive kapacitet. Övergången bör frysas eller rullas tillbaka på specifika politiska områden eller programområden om stödmottagarna inte uppfyller gällande skyldigheter eller inte förvaltar unionens medel i enlighet med de fastställda reglerna, principerna och målen. Vid ett sådant beslut bör vederbörlig hänsyn tas till eventuella negativa ekonomiska och sociala konsekvenser. Stödet bör även fortsättningsvis gå genom de strukturer och instrument som har visat sig fungera under föranslutningsprocessen.

</Amend><Amend>Ändringsförslag  <NumAm>21</NumAm>

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Skäl 20</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(20) Unionen bör sträva efter den mest effektiva användningen av tillgängliga resurser i syfte att optimera effekterna av sina yttre åtgärder. Detta bör uppnås genom samstämmighet och komplementaritet mellan unionens finansieringsinstrument för yttre åtgärder samt genom skapande av synergieffekter med annan unionspolitik och andra unionsprogram. Detta inbegriper, i förekommande fall, samstämmighet och komplementaritet med makroekonomiskt stöd.

(20) Unionen bör sträva efter den mest effektiva användningen av tillgängliga resurser i syfte att optimera effekterna av sina yttre åtgärder. För att undvika överlappning med andra befintliga externa finansieringsinstrument bör detta uppnås genom samstämdhet, konsekvens och komplementaritet mellan unionens finansieringsinstrument för yttre åtgärder, liksom synergieffekter med annan unionspolitik och andra unionsprogram. Detta inbegriper, i förekommande fall, samstämdhet och komplementaritet med makroekonomiskt stöd.

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>22</NumAm>

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Skäl 21a (nytt)</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(21a) Utan att det påverkar budgetförfarandet och bestämmelserna om tillfälligt upphävande av stöd i internationella avtal med stödmottagare bör befogenheten att anta delegerade akter i enlighet med artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt delegeras till kommissionen med avseende på ändring av bilaga I till denna förordning i syfte att tillfälligt upphäva eller delvis upphäva unionens stöd. Denna befogenhet bör utnyttjas i fall där en stödmottagare uppvisar en konsekvent tillbakagång när det gäller ett eller flera av Köpenhamnskriterierna eller om en stödmottagare inte respekterar principen om demokrati, rättsstaten, mänskliga rättigheter och grundläggande friheter eller bryter mot de åtaganden som gjorts i de relevanta avtal som slutits med unionen. Om kommissionen anser att de skäl som motiverade det tillfälliga upphävandet av stödet inte längre föreligger, bör den ha befogenhet att anta delegerade akter för att ändra bilaga I i syfte att återinföra unionsstödet.

</Amend><Amend>Ändringsförslag  <NumAm>23</NumAm>

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Skäl 24</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(24) Typerna av finansiering och metoderna för genomförande enligt denna förordning bör väljas ut på grundval av hur väl de bidrar till uppnåendet av åtgärdernas särskilda mål och åstadkommer resultat, med beaktande av framför allt kostnaderna för kontroller, den administrativa bördan och den förväntade risken för bristande efterlevnad. Detta bör inbegripa att man överväger användningen av enhetsbelopp, schablonsatser, bidrag till enhetskostnader och finansiering som inte är kopplad till kostnader, i den mening som avses i artikel 125.1 i budgetförordningen.

(24) Typerna av finansiering och metoderna för verkställande enligt denna förordning bör väljas ut på grundval av hur väl de bidrar till uppnåendet av åtgärdernas särskilda mål och åstadkommer resultat, med beaktande av framför allt kostnaderna för kontroller, den administrativa bördan och den förväntade risken för bristande efterlevnad. Detta bör inbegripa att man överväger användningen av enhetsbelopp, schablonsatser och bidrag till enhetskostnader, liksom finansiering som inte är kopplad till kostnader i den mening som avses i artikel 125.1 i budgetförordningen.

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>24</NumAm>

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Skäl 25</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(25) Unionen bör fortsätta att tillämpa gemensamma regler för genomförandet av yttre åtgärder. Bestämmelser och förfaranden för genomförandet av unionens instrument för finansiering av yttre åtgärder fastställs i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr [om instrumentet för grannskapspolitik, utvecklingssamarbete och internationellt samarbete]. Ytterligare detaljerade bestämmelser bör fastställas för specifika situationer i synnerhet när det gäller politikområdena gränsöverskridande samarbete, jordbruk och landsbygdsutveckling.

(25) Unionen bör fortsätta att tillämpa gemensamma regler för genomförandet av de yttre åtgärderna. Bestämmelser och förfaranden för tillämpningen av unionens instrument för finansiering av yttre åtgärder fastställs i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr [om instrumentet för grannskapspolitik, utvecklingssamarbete och internationellt samarbete]. Ytterligare detaljerade bestämmelser bör fastställas för specifika situationer i synnerhet när det gäller politikområdena gränsöverskridande samarbete, jordbruk och landsbygdsutveckling.

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>25</NumAm>

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Skäl 26</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(26) Yttre åtgärder genomförs ofta i en instabil miljö vilket kräver en kontinuerlig och snabb anpassning till de föränderliga behoven hos unionens partner och till globala utmaningar såsom mänskliga rättigheter, demokrati och goda styrelseformer, säkerhet och stabilitet, klimatförändring och miljö samt irreguljär migration och dess bakomliggande orsaker. För att principen om förutsägbarhet ska kunna förenas med behovet att reagera snabbt på nya behov måste det finansiella genomförandet av programmen anpassas. För att öka unionens förmåga att svara på oförutsedda behov och samtidigt respektera principen att unionens budget fastställs årsvis, bör denna förordning bibehålla möjligheten att utnyttja den flexibilitet som redan är möjlig genom budgetförordningen vad gäller andra politikområden, nämligen i form av överföringar och ingående av nya åtaganden för anslagna medel, för att säkerställa att EU-medlen används effektivt både för EU-medborgarna och de stödmottagare som förtecknas i bilaga I, och således maximera de EU-medel som är tillgängliga för insatser inom EU:s yttre åtgärder.

(26) Yttre åtgärder genomförs ofta i en instabil miljö som kräver en kontinuerlig och snabb anpassning till de föränderliga behoven hos unionens partner och till globala utmaningar såsom mänskliga rättigheter, demokrati och goda styrelseformer, säkerhet, försvar och stabilitet, klimatförändring och miljö, ekonomisk protektionism, irreguljär migration samt tvångsförflyttning och dess bakomliggande orsaker. För att principen om förutsägbarhet ska kunna förenas med behovet att reagera snabbt på nya behov måste det finansiella verkställandet av programmen anpassas. För att öka unionens förmåga att svara på oförutsedda behov och samtidigt respektera principen att unionens budget fastställs årsvis bör denna förordning bevara möjligheten att utnyttja den flexibilitet som redan är möjlig genom budgetförordningen vad gäller andra politikområden, nämligen i form av överföringar och ingående av nya åtaganden för anslagna medel, samtidigt som man håller fast vid de syften och mål som anges i denna förordning, för att säkerställa en effektiv användning av EU-medlen både för EU-medborgarna och de stödmottagare som förtecknas i bilaga I, och således maximera de EU-medel som är tillgängliga för insatser inom EU:s yttre åtgärder. Ytterligare former för flexibilitet bör tillåtas, såsom omfördelning mellan prioriteringar, uppdelning av projekt i faser och överkontraktering.

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>26</NumAm>

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Skäl 29a (nytt)</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(29a) Program för gränsöverskridande samarbete är de mest synliga programmen inom instrumentet för stöd inför anslutningen och är välkända av medborgarna. De skulle därför i hög grad kunna öka synligheten för unionsfinansierade projekt i kandidatländerna.

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>27</NumAm>

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Skäl 31a (nytt)</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(31a) All tilldelning av medel inom ramen för denna förordning bör utföras på ett transparent, ändamålsenligt, ansvarigt, opolitiskt och icke-diskriminerande sätt, bland annat genom en rättvis fördelning som återspeglar regionernas och lokalsamhällenas behov. Kommissionen, vice ordföranden/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik (nedan kallad vice ordföranden/den höga representanten) och i synnerhet unionens delegationer bör noga övervaka att dessa kriterier är uppfyllda och att principerna om transparens, ansvarsskyldighet och icke-diskriminering respekteras vid tilldelningen av medel.

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>28</NumAm>

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Skäl 31b (nytt)</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(31b) Kommissionen, vice ordföranden/den höga representanten och i synnerhet unionens delegationer och stödmottagarna bör öka synligheten för unionens stöd inför anslutningen, i syfte att föra fram mervärdet med unionens stöd. Mottagarna av unionsfinansiering bör erkänna dess ursprung och se till att detta synliggörs ordentligt. Instrumentet för stöd inför anslutningen (IPA) bör bidra till att finansiera informationsinsatser för att lyfta fram resultatet av unionens stöd bland flera olika målgrupper i de stödmottagande länderna.

</Amend><Amend>Ändringsförslag  <NumAm>29</NumAm>

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Skäl 33</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(33) För att säkerställa enhetliga villkor för genomförandet av denna förordning, särskilt när det gäller särskilda villkor och strukturer för indirekt förvaltning med de stödmottagare som förtecknas i bilaga I och när det gäller genomförande av stöd till landsbygdsutveckling, bör kommissionen tilldelas genomförandebefogenheter. Dessa befogenheter bör utövas i enlighet med [Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/201125]. När de enhetliga villkoren för tillämpningen av den här förordningen fastställs bör hänsyn tas till de erfarenheter som gjorts vid förvaltningen och genomförandet av tidigare föranslutningsstöd. Dessa enhetliga villkor bör ändras om utvecklingen så kräver.

utgår

_________________

 

25 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 av den 16 februari 2011 om fastställande av allmänna regler och principer för medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter (EUT L 55, 28.2.2011, s. 13).

 

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>30</NumAm>

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Skäl 34</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(34) Den kommitté som inrättas enligt denna förordning bör även ha behörighet när det gäller rättsakter och åtaganden enligt förordning (EG) nr 1085/200625, förordning (EU) nr 231/2014 samt för genomförandet av artikel 3 i rådets förordning (EG) nr 389/200626.

utgår

_________________

 

26 Rådets förordning (EG) nr 1085/2006 av den 17 juli 2006 om upprättande av ett instrument för stöd inför anslutningen (IPA) (EUT L 210, 31.7.2006, s. 82).

 

27 Rådets förordning (EG) nr 389/2006 av den 27 februari 2006 om införande av en stödordning för att stimulera den ekonomiska utvecklingen inom den turkcypriotiska befolkningsgruppen och om ändring av förordning (EG) nr 2667/2000 om Europeiska byrån för återuppbyggnad (EUT L 65, 7.3.2006, s. 5).

 

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>31</NumAm>

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Skäl 34a (nytt)</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(34a) Europaparlamentet bör delta fullt ut i utformningen, programplaneringen, övervakningen och utvärderingen av instrumenten i syfte att garantera politisk kontroll och demokratisk granskning samt ansvarsskyldighet för unionens finansiering på området för yttre åtgärder. Det bör inledas en utökad dialog mellan institutionerna för att se till att Europaparlamentet kan utöva politisk kontroll under tillämpningen av denna förordning på ett systematiskt och smidigt sätt, så att både effektiviteten och legitimiteten ökar.

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>32</NumAm>

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Artikel 2 – stycke 2 – led 1a (nytt)</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a) ”Principen om en skälig andel av stödet” innebär att den resultatbaserade metoden kompletteras med en korrigerande tilldelningsmekanism i fall där stödet till stödmottagaren annars skulle bli oproportionerligt lågt eller högt jämfört med de andra stödmottagarna, med hänsyn till den berörda befolkningens behov och de relativa framstegen med reformer i samband med inledandet av anslutningsförhandlingar eller framsteg inom dessa.

</Amend><Amend>Ändringsförslag  <NumAm>33</NumAm>

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Artikel 3 – punkt 1</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Det allmänna målet för IPA III ska vara att hjälpa de stödmottagare som förtecknas i bilaga I att anta och genomföra de politiska, institutionella, rättsliga, administrativa, sociala och ekonomiska reformer som krävs för att efterleva unionens värderingar och stegvis anpassa sig till unionens bestämmelser, normer, politik och praxis med sikte på unionsmedlemskap, och därigenom bidra till deras stabilitet, säkerhet och välstånd.

1. Det allmänna målet för IPA III ska vara att hjälpa stödmottagarna att anta och genomföra de politiska, institutionella, rättsliga, administrativa, sociala och ekonomiska reformer som krävs för att efterleva unionens värden och regelverk och stegvis anpassa sig till unionens bestämmelser, normer, politik och praxis med sikte på unionsmedlemskap, och därigenom bidra till fred, stabilitet, säkerhet och välstånd samt till unionens strategiska intressen.

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>34</NumAm>

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Artikel 3 – punkt 2 – led a</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a) Stärka rättsstatsprincipen, demokrati, respekt för de mänskliga rättigheterna, grundläggande rättigheter och folkrätten, det civila samhället och säkerheten samt förbättra migrationshanteringen, inklusive gränsförvaltningen.

(a) Stärka rättsstaten, demokratin, respekten för de mänskliga rättigheterna, inklusive minoriteters och barns mänskliga rättigheter, jämställdheten, de grundläggande rättigheterna och folkrätten, det civila samhället, den akademiska friheten, freden och säkerheten, respekten för kulturell mångfald, icke-diskriminering samt tolerans.

</Amend><Amend>Ändringsförslag  <NumAm>35</NumAm>

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Artikel 3 – punkt 2 – led aa (nytt)</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(aa) Hantera tvångsförflyttning och irreguljär migration, se till att migration sker på ett säkert, ordnat och reguljärt sätt och slå vakt om tillgången till internationellt skydd.

</Amend><Amend>Ändringsförslag  <NumAm>36</NumAm>

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Artikel 3 – punkt 2 – led b</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b) Stärka den offentliga förvaltningens effektivitet och främja strukturreformer och goda styrelseformer på alla nivåer.

(b) Stärka den offentliga förvaltningens effektivitet och främja öppenhet och insyn, strukturreformer, rättsligt oberoende, korruptionsbekämpning och goda styrelseformer på alla nivåer, däribland på områdena offentlig upphandling, statligt stöd, konkurrens, utländska investeringar och immaterialrätt.

</Amend><Amend>Ändringsförslag  <NumAm>37</NumAm>

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Artikel 3 – punkt 2 – led c</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c) Utforma bestämmelser, normer, politik och praxis för de stödmottagare som förtecknas i bilaga I så att de anpassas till unionens och stärka försoningsprocessen, goda grannförbindelser samt direkta personkontakter och kommunikation.

(c) Utforma stödmottagarnas bestämmelser, normer, politik och praxis så att de anpassas till unionens, även i fråga om Gusp, stärka den regelbaserade multilaterala internationella ordningen samt intern och extern försoning och goda grannförbindelser, liksom fredsbyggande och konfliktförebyggande arbete, däribland förtroendeskapande åtgärder och medling, inkluderande och integrerad utbildning, direkta personkontakter, mediefrihet och kommunikation.

</Amend><Amend>Ändringsförslag  <NumAm>38</NumAm>

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Artikel 3 – punkt 2 – led d</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(d) Stärka den ekonomiska och sociala utvecklingen, bland annat genom utökad konnektivitet och regional utveckling, jordbruks- och landsbygdsutveckling samt social- och sysselsättningspolitik, stärka skyddet av miljön, öka motståndskraften mot klimatförändringar, påskynda övergången till en koldioxidsnål ekonomi och utveckla den digitala ekonomin och det digitala samhället.

(d) Stärka den ekonomiska, sociala och territoriella utvecklingen och sammanhållningen, bland annat genom utökad konnektivitet och regional utveckling, jordbruks- och landsbygdsutveckling samt social- och sysselsättningspolitik, minska fattigdomen och regionala obalanser, främja socialt skydd och inkludering genom att stärka regionala samarbetsstrukturer på statlig nivå, små och medelstora företag och kapaciteten för lokalt förankrade initiativ, stödja investeringar i landsbygdsområden och förbättra företags- och investeringsklimatet.

</Amend><Amend>Ändringsförslag  <NumAm>39</NumAm>

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Artikel 3 – punkt 2 – led da (nytt)</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(da)  Stärka skyddet av miljön, öka motståndskraften mot klimatförändringar, påskynda övergången till en koldioxidsnål ekonomi och utveckla den digitala ekonomin och det digitala samhället, och därigenom skapa arbetstillfällen, särskilt för ungdomar.

</Amend><Amend>Ändringsförslag  <NumAm>40</NumAm>

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Artikel 3 – punkt 2 – led e</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(e) Stödja territoriellt och gränsöverskridande samarbete.

(e) Stödja territoriellt och gränsöverskridande samarbete, även över sjögränser, samt stärka handelsförbindelser och ekonomiska förbindelser genom att fullt ut genomföra befintliga avtal med unionen, så att de regionala obalanserna minskar.

</Amend><Amend>Ändringsförslag  <NumAm>41</NumAm>

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Artikel 4 – punkt 1</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Finansieringsramen för genomförandet av IPA III för perioden 2021–2027 ska vara 14 500 000 000 euro i löpande priser.

1. Finansieringsramen för genomförandet av IPA III för perioden 2021–2027 ska vara 13 009 976 000 euro i 2018 års priser (14 663 401 000 euro i löpande priser).

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>42</NumAm>

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Artikel 4 – punkt 2</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Det belopp som avses i punkt 1 får användas för administrativt och tekniskt bistånd för genomförandet av programmet, såsom förberedelser, övervakning, kontroll, revision och utvärdering, inklusive gemensamma it-system och för alla aktiviteter som rör förberedelserna för det efterföljande programmet för stöd inför anslutningen, i enlighet med artikel 20 i [förordningen om inrättande av instrumentet för grannskapspolitik, utvecklingssamarbete och internationellt samarbete].

2. En fast andel av det belopp som avses i punkt 1 ska användas för administrativt och tekniskt bistånd för verkställandet av programmet, inklusive förberedelser, övervakning, kontroll, revision och utvärdering, stöd till institutionell förstärkning och uppbyggnad av den administrativa kapaciteten, inklusive gemensamma it-system och alla aktiviteter som rör förberedelserna för det efterföljande programmet för stöd inför anslutningen.

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>43</NumAm>

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Artikel 5 – punkt 1</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Vid genomförandet av denna förordning ska samstämmighet, synergieffekter och komplementaritet med andra områden av unionens yttre åtgärder och med annan relevant unionspolitik och andra relevanta program, samt en konsekvent politik för utveckling, säkerställas.

1. Vid tillämpningen av denna förordning ska konsekvens, synergieffekter och komplementaritet med andra områden av unionens yttre åtgärder och med annan relevant unionspolitik och andra relevanta unionsprogram samt en konsekvent politik för utveckling säkerställas.

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>44</NumAm>

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Artikel 5 – punkt 2</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. [Förordningen om inrättande av instrumentet för grannskapspolitik, utvecklingssamarbete och internationellt samarbete] ska tillämpas på verksamhet som genomförs enligt denna förordning om detta anges i denna förordning.

2. Förordning (EU) .../... [förordningen om instrumentet för grannskap, utveckling och internationellt samarbete] ska tillämpas på verksamhet som utförs inom ramen för denna förordning där denna avses i denna förordning.

</Amend><Amend>Ändringsförslag  <NumAm>45</NumAm>

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Artikel 5 – punkt 4</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4. Biståndet inom ramen för IPA III får tillhandahållas för den typ av åtgärder som avses inom ramen för Europeiska regionala utvecklingsfonden och Sammanhållningsfonden30, Europeiska socialfonden plus31 och Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling32.

4. Biståndet inom ramen för IPA III får tillhandahållas för den typ av åtgärder som föreskrivs inom ramen för Europeiska regionala utvecklingsfonden och Sammanhållningsfonden30, Europeiska socialfonden plus31, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling32 samt Fonden för rättsliga frågor, rättigheter och värden, såväl på nationell nivå som i ett gränsöverskridande, transnationellt, interregionalt eller makroregionalt sammanhang.

__________________

__________________

30 COM(2018) 372 final, Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om Europeiska regionala utvecklingsfonden och Sammanhållningsfonden.

30 COM(2018) 372 final, Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om Europeiska regionala utvecklingsfonden och Sammanhållningsfonden.

31 COM(2018) 382 final, Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om Europeiska socialfonden plus (ESF+).

31 COM(2018) 382 final, Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om Europeiska socialfonden plus (ESF+).

32 COM(2018) 392 final, Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av regler om stöd för de strategiska planer som medlemsstaterna ska upprätta inom ramen för den gemensamma jordbrukspolitiken och som finansieras av Europeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ) och Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu) samt om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1305/2013 och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1307/2013.

32 COM(2018) 392 final, Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av regler om stöd för de strategiska planer som medlemsstaterna ska upprätta inom ramen för den gemensamma jordbrukspolitiken och som finansieras av Europeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ) och Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu) samt om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1305/2013 och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1307/2013.

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>46</NumAm>

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Artikel 5 – punkt 4a (ny)</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

4a. Kommissionen ska anslå en andel av IPA III-medlen för att förbereda de stödmottagare som förtecknas i bilaga I för deltagande i de europeiska struktur- och investeringsfonderna (ESI-fonderna), särskilt i Europeiska socialfonden (ESF).

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>47</NumAm>

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Artikel 5 – punkt 5</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5. [Eruf]32 ska bidra till de program eller åtgärder som inrättas för gränsöverskridande samarbete mellan de stödmottagare som förtecknas i bilaga I och medlemsstater. Dessa program och åtgärder ska antas i enlighet med artikel 16. Beloppet för bidraget från IPA-gränsöverskridande samarbete ska fastställas i enlighet med artikel 10.3 i [ETS-förordningen]. Programmen för gränsöverskridande samarbete inom IPA ska förvaltas i enlighet med [ETS-förordningen].

5. [Eruf]32 ska bidra till de program eller åtgärder som inrättas för gränsöverskridande samarbete mellan stödmottagarna och en eller flera medlemsstater. Dessa program och åtgärder ska antas i enlighet med artikel 16. Beloppet för bidraget från IPA-gränsöverskridande samarbete ska fastställas i enlighet med artikel 10.3 i [ETS-förordningen], med en maximal tröskel för ett bidrag från IPA III på 85 procent. Programmen för gränsöverskridande samarbete inom IPA ska förvaltas i enlighet med [ETS-förordningen].

________________________

_____________________

32 COM(2018) 372 final, Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om Europeiska regionala utvecklingsfonden och Sammanhållningsfonden.

32 COM(2018) 372 final, Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om Europeiska regionala utvecklingsfonden och Sammanhållningsfonden.

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>48</NumAm>

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Artikel 5 – punkt 8</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

8. Under vederbörligen motiverade förhållanden och för att säkerställa att unionens finansiering är enhetlig och effektiv, eller för att främja regionalt samarbete, får kommissionen besluta att även andra länder, territorier och regioner än de som anges i bilaga I ska omfattas av de handlingsprogram och åtgärder som avses i artikel 8.1, om det program eller den åtgärd som ska genomföras är av global, regional eller gränsöverskridande karaktär.

8. Under vederbörligen motiverade omständigheter, och för att säkerställa en konsekvent och effektiv unionsfinansiering eller främja regionalt samarbete, får kommissionen besluta att även andra länder, territorier och regioner än de som avses i bilaga I ska omfattas av de handlingsprogram och åtgärder som avses i artikel 8.1, om det program eller den åtgärd som ska tillämpas är av global, regional eller gränsöverskridande karaktär.

</Amend> 

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>49</NumAm>

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Artikel 6 – punkt 1</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Den ram för utvidgningspolitiken som fastställts av Europeiska rådet och rådet, de avtal som fastställer rättsligt bindande förbindelser med de stödmottagare som förtecknas i bilaga I samt relevanta resolutioner från Europaparlamentet, meddelanden från kommissionen eller gemensamma meddelanden från kommissionen och unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik ska utgöra den övergripande politiska ramen för genomförandet av denna förordning. Kommissionen ska säkerställa samstämmighet mellan stödet och ramen för utvidgningspolitiken.

1. Den ram för utvidgningspolitiken som fastställts av Europeiska rådet och rådet, de avtal som fastställer rättsligt bindande förbindelser med stödmottagarna samt relevanta resolutioner från Europaparlamentet, meddelanden från kommissionen eller gemensamma meddelanden från kommissionen och unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik ska utgöra den heltäckande politiska ramen för tillämpningen av denna förordning. Kommissionen ska säkerställa samstämdhet mellan stödet och den övergripande ramen för utvidgningspolitiken.

 

Vice ordföranden/den höga representanten och kommissionen ska säkerställa samordning mellan unionens yttre åtgärder och utvidgningspolitiken inom ramen för de politiska mål som anges i artikel 3.

 

Kommissionen ska samordna programplaneringen inom ramen för denna förordning med lämplig medverkan av utrikestjänsten.

 

Ramen för utvidgningspolitiken ska vara grunden för det stöd som tillhandahålls.

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>50</NumAm>

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Artikel 6 – punkt 2</Article>


 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Program och åtgärder inom ramen för denna förordning ska integrera klimatförändringar, miljöskydd och jämställdhet och, om tillämpligt, ta hänsyn till sambanden mellan målen för hållbar utveckling33, för att främja integrerade åtgärder som kan skapa sidovinster och uppfylla flera olika mål på ett samstämmigt sätt.

2. I program och åtgärder inom ramen för denna förordning ska klimatförändringar, miljöskydd, mänskliga rättigheter, förebyggande och lösning av konflikter, migration och tvångsfördrivning, säkerhet, social och regional sammanhållning, fattigdomsminskning samt jämställdhet integreras, och i tillämpliga fall ska hänsyn tas till de inbördes sambanden mellan målen för hållbar utveckling33, för att främja integrerade åtgärder som kan skapa sidovinster och uppfylla flera olika mål på ett sammanhållet sätt. Programmen och åtgärderna ska syfta till att bidra med minst 16 procent av den övergripande finansieringsramen till klimatmålen.

__________________

____________________

33 https://ec.europa.eu/europeaid/policies/sustainable-development-goals_en

33 https://ec.europa.eu/europeaid/policies/sustainable-development-goals_en

</Amend><Amend>Ändringsförslag  <NumAm>51</NumAm>

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Artikel 6 – punkt 3</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Kommissionen och medlemsstaterna ska samarbeta för att säkerställa samstämmighet och sträva efter att undvika överlappning mellan det stöd som tillhandahålls inom ramen för IPA III och annat stöd som tillhandahålls av unionen, medlemsstaterna och Europeiska investeringsbanken, i överensstämmelse med de fastställda riktlinjerna för förstärkt operativ samordning på området yttre bistånd, och för harmonisering av politik och förfaranden, särskilt de internationella principerna för biståndseffektivitet35. Samordningen ska innefatta täta samråd och ett regelbundet utbyte av information under de olika faserna av biståndet och inkluderande möten för samordning av stödet och ska utgöra en viktig del av medlemsstaternas och gemenskapens programplanering.

3. Kommissionen och medlemsstaterna ska samarbeta för att säkerställa samstämdhet och ska undvika överlappning mellan det stöd som tillhandahålls inom ramen för IPA III och annat stöd som tillhandahålls av unionen, medlemsstaterna och Europeiska investeringsbanken, i överensstämmelse med de fastställda principerna för förstärkt operativ samordning på området externt bistånd och för harmonisering av politik och förfaranden, särskilt de internationella principerna om biståndseffektivitet35. Samordningen ska innefatta regelbundna samråd, ett tätt informationsutbyte under de olika faserna i stödprocessen och inkluderande möten för samordning av stödet, och den ska utgöra ett centralt led i medlemsstaternas och unionens programplanering. Stödet ska syfta till att säkerställa en anpassning till unionens strategi för smart och hållbar tillväxt för alla, en effektiv och ändamålsenlig användning av medlen, åtgärder för partnerskapsprincipen och en integrerad strategi för territoriell utveckling.

_________________

_________________

35 https://ec.europa.eu/europeaid/policies/eu-approach-aid-effectiveness_en

35 https://ec.europa.eu/europeaid/policies/eu-approach-aid-effectiveness_en

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>52</NumAm>

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Artikel 6 – punkt 3a (ny)</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3a. Kommissionen ska agera i partnerskap med stödmottagarna. Partnerskapet ska vid behov omfatta behöriga nationella och lokala myndigheter samt organisationer i det civila samhället, så att det kan spela en meningsfull roll under utformnings-, genomförande- och övervakningsfaserna.

 

Kommissionen ska uppmuntra samordning mellan de berörda parterna. IPA III-stödet ska stärka kapaciteten för organisationer i det civila samhället, inbegripet, när så är lämpligt, som direkta stödmottagare.

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>53</NumAm>

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Kapitel 3 – rubriken</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

GENOMFÖRANDE

PROGRAMPLANERINGSRAM OCH VERKSTÄLLANDE

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>54</NumAm>

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Artikel 7 – punkt 1</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Stödet inom ramen för IPA III ska grunda sig på en programplaneringsram för genomförandet av de särskilda mål som avses i artikel 3. Programplaneringsramen för IPA-stöd ska fastställas av kommissionen för hela den fleråriga budgetramens varaktighet.

1. Denna förordning ska kompletteras med en programplaneringsram för IPA-stöd som fastställer ytterligare bestämmelser om hur de särskilda mål som avses i artikel 3 ska eftersträvas. Programplaneringsramen för IPA-stöd ska fastställas av kommissionen genom delegerade akter i enlighet med punkt 3 i denna artikel.

 

Kommissionen ska till Europaparlamentet översända de relevanta programplaneringsdokumenten i god tid före programperiodens inledning. I dessa dokument ska de vägledande tilldelningarna per tematiskt fönster och – där uppgifter finns tillgängliga – per land/region anges, tillsammans med förväntade resultat och valet av stödarrangemang.

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>55</NumAm>

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Artikel 7 – punkt 1a (ny)</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a. Europaparlamentet och rådet ska godkänna de årliga anslagen inom gränserna för den fleråriga budgetramen för perioden 2021–2027.

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>56</NumAm>

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Artikel 7 – punkt 2 – stycke 1</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

I programplaneringsramen för IPA-stöd ska vederbörlig hänsyn tas till relevanta nationella strategier och sektorspolitik.

I programplaneringsramen för IPA-stöd ska vederbörlig hänsyn tas till relevanta resolutioner och ståndpunkter från Europaparlamentet samt nationella strategier och nationell sektorspolitik.

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>57</NumAm>

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Artikel 7 – punkt 3</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Utan att det påverkar punkt 4 ska programplaneringsramen för IPA-stöd antas av kommissionen genom en genomförandeakt. Genomförandeakten ska antas i enlighet med granskningsförfarandet i den kommitté som avses i artikel 16.

3. Utan att det påverkar punkt 4 i denna artikel ska kommissionen anta programplaneringsramen för IPA-stöd, inklusive arrangemangen för att genomföra principen om en ”skälig andel”, genom delegerade akter, i enlighet med artikel 14. Programplaneringsramen för IPA-stöd ska upphöra att gälla senast den 30 juni 2025. Kommissionen ska anta en ny programplaneringsram för IPA-stöd senast den 30 juni 2025, baserat på halvtidsutvärderingen, i konsekvens med de övriga instrumenten för finansiering av yttre åtgärder och med beaktande av relevanta resolutioner från Europaparlamentet. Kommissionen kan också vid behov se över det ändamålsenliga genomförandet av programplaneringsramen för IPA-stöd, i synnerhet om det har skett materiella ändringar av den politiska ram som avses i artikel 6 och med beaktande av relevanta resolutioner från Europaparlamentet.

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>58</NumAm>

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Artikel 7 – punkt 5</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5. Programplaneringsramen för IPA-stöd ska innefatta indikatorerna för att bedöma framstegen när det gäller att uppnå de mål som fastställs i ramen.

5. Programplaneringsramen för IPA-stöd ska vara baserad på tydliga och verifierbara resultatindikatorer som anges i bilaga IV till denna förordning för att bedöma framstegen när det gäller att uppnå de mål som fastställs i ramen, däribland framsteg och resultat på områdena

 

a) demokrati, rättsstaten och ett oberoende och effektivt rättssystem,

 

b) de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna, inklusive rättigheter för personer som tillhör minoriteter och utsatta grupper,

 

c) jämställdhet mellan kvinnor och män och kvinnors rättigheter,

 

d) bekämpning av korruption och organiserad brottslighet,

 

e) försoning, fredsbyggande och goda grannförbindelser, samt

 

f) mediernas frihet.

 

Kommissionen ska ta med framsteg i förhållande till dessa indikatorer i sina årsrapporter.

 

Den resultatbaserade metoden enligt denna förordning ska regelbundet diskuteras i Europaparlamentet och i rådet.

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>59</NumAm>

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Artikel 7a (ny)</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 7a

 

Utvärdering

 

1. Kommissionen ska anta en ny programplaneringsram för IPA-stöd på grundval av halvtidsutvärderingen. Kommissionen ska senast den 30 juni 2024 lägga fram en halvtidsutvärderingsrapport om tillämpningen av denna förordning. Rapporten ska omfatta perioden den 1 januari 2021–31 december 2023 och ska granska unionens bidrag till uppnåendet av målen i denna förordning med hjälp av indikatorer som mäter de uppnådda resultaten och eventuella granskningsresultat och slutsatser avseende effekterna av förordningen.

 

2. Halvtidsutvärderingsrapporten ska även ta upp effektiviteten, mervärdet, utrymmet för förenkling, intern och extern sammanhållning samt den fortsatta relevansen för målen med denna förordning.

 

3. Halvtidsutvärderingsrapporten ska utarbetas i det specifika syftet att förbättra tillämpningen av unionsfinansieringen. Den ska fungera som ett underlag för beslut om förlängning, ändring eller tillfälligt upphävande av de typer av åtgärder som genomförs inom ramen för förordningen.

 

4. Halvtidsutvärderingsrapporten ska också innehålla konsoliderad information ur relevanta årsrapporter om all finansiering som styrs av denna förordning, inklusive externa inkomster avsatta för särskilda ändamål och bidrag till förvaltningsfonder, samt en uppdelning av utgifter utifrån mottagarland, användning av finansiella instrument, åtaganden och betalningar.

 

5. Kommissionen ska överlämna slutsatserna från dessa utvärderingar tillsammans med sina egna iakttagelser till Europaparlamentet, rådet och medlemsstaterna. Resultaten ska användas för att förbättra utformningen av programmen och tilldelningen av resurser.

 

6. Kommissionen ska göra alla berörda parter delaktiga i fasen för utvärdering av det unionsstöd som tillhandahålls inom ramen för denna förordning och får vid behov söka genomföra gemensamma utvärderingar med medlemsstaterna och utvecklingspartner.

 

7. Kommissionen ska lägga fram den halvtidsutvärderingsrapport som avses i denna artikel till Europaparlamentet och rådet, vid behov åtföljd av lagstiftningsförslag med nödvändiga ändringar av denna förordning.

 

8. Vid utgången av denna förordnings tillämpningsperiod, dock senast fyra år efter utgången av den period som anges i artikel 1, ska kommissionen göra en slutlig utvärdering av förordningen på samma villkor som den halvtidsutvärdering som avses i denna artikel.

</Amend><Amend>Ändringsförslag  <NumAm>60</NumAm>

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Artikel 7b (ny)</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 7b

 

Tillfälligt upphävande av unionsstöd

 

1. Om en stödmottagare uppvisar en konsekvent tillbakagång när det gäller ett eller flera av Köpenhamnskriterierna eller inte respekterar principen om demokrati, rättsstaten, mänskliga rättigheter och grundläggande friheter eller bryter mot de åtaganden som gjorts i de relevanta avtal som slutits med unionen, ska kommissionen i enlighet med artikel 14 ges befogenhet att anta delegerade akter för att ändra bilaga I till denna förordning i syfte att helt eller delvis tillfälligt upphäva unionsstödet. I händelse av delvis upphävande ska de program som upphävandet gäller anges.

 

2. Om kommissionen anser att de skäl som berättigar det tillfälliga upphävandet av stöd inte längre gäller, ska den ges befogenhet att anta delegerade akter, i enlighet med artikel 14, för att ändra bilaga I i syfte att återinföra unionsstödet.

 

3. Vid delvis upphävande ska unionsstödet i första hand användas för att stödja organisationer i det civila samhället och icke-statliga aktörer för åtgärder som syftar till att främja mänskliga rättigheter och grundläggande friheter och stödja demokratisering och dialogprocesser i partnerländerna.

</Amend><Amend>Ändringsförslag  <NumAm>61</NumAm>

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Artikel 7c (ny)</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 7c

 

Styrning

 

En horisontell styrgrupp bestående av alla relevanta avdelningar vid kommissionen och utrikestjänsten och med vice ordföranden/den höga representanten eller en företrädare för denne som ordförande ska ansvara för styrningen, samordningen och förvaltningen av detta instrument under hela förvaltningscykeln för att säkerställa konsekvens, effektivitet, transparens och ansvarsskyldighet för alla delar av unionens finansiering av yttre åtgärder. Vice ordföranden/den höga representanten ska säkerställa den övergripande politiska samordningen av unionens yttre åtgärder. Under hela cykeln för programplanering, planering och tillämpning av instrumentet, ska vice ordföranden/den höga representanten och utrikestjänsten samarbeta med berörda ledamöter och avdelningar inom kommissionen. Vice ordföranden/den höga representanten, utrikestjänsten och kommissionen ska utarbeta alla förslag till beslut i enlighet med kommissionens förfaranden och lägga fram dem för antagande.

 

Europaparlamentet ska delta fullt ut i utformningen, programplaneringen, övervakningen och utvärderingen av instrumenten för finansiering av yttre åtgärder i syfte att garantera politisk kontroll och demokratisk granskning samt ansvarsskyldighet för unionens finansiering på området för yttre åtgärder.

</Amend><Amend>Ändringsförslag  <NumAm>62</NumAm>

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Artikel 8 – rubriken</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Genomförandeåtgärder och metoder

Verkställandeåtgärder och metoder

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>63</NumAm>

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Artikel 8 – punkt 1</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Stödet inom ramen för IPA III ska genomföras genom direkt förvaltning eller indirekt förvaltning i överensstämmelse med budgetförordningen genom årliga eller fleråriga handlingsplaner och åtgärder, såsom avses i kapitel III i avdelning II i [förordningen om inrättande av instrumentet för grannskapspolitik, utvecklingssamarbete och internationellt samarbete]. Kapitel III i avdelning II i [förordningen om inrättande av instrumentet för grannskapspolitik, utvecklingssamarbete och internationellt samarbete] ska gälla för denna förordning med undantag för artikel 24.1 [berättigade personer och enheter].

1. Stödet inom ramen för IPA III ska verkställas genom direkt förvaltning eller indirekt förvaltning i enlighet med budgetförordningen genom årliga eller fleråriga handlingsplaner och åtgärder enligt vad som avses i kapitel IIIa.

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>64</NumAm>

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Artikel 8 – punkt 1a (ny)</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a. Indirekt förvaltning kan återkallas om stödmottagaren inte kan eller vill förvalta de tilldelade medlen i enlighet med de fastställda reglerna, principerna och målen i denna förordning. Om en stödmottagare inte iakttar principerna om demokrati, rättsstaten och respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, eller om åtagandena i de relevanta avtal som ingåtts med unionen åsidosätts, får kommissionen inom specifika politikområden eller program återgå från indirekt förvaltning med den stödmottagaren till indirekt förvaltning av en eller flera betrodda enheter som inte är stödmottagare eller till direkt förvaltning.

</Amend><Amend>Ändringsförslag  <NumAm>65</NumAm>

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Artikel 8 – punkt 1b (ny)</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1b. Kommissionen ska föra en dialog med Europaparlamentet och ta hänsyn till Europaparlamentets synpunkter på områden där parlamentet har egna stödprogram, såsom kapacitetsuppbyggnad och valövervakning.

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>66</NumAm>

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Artikel 8 – punkt 2a (ny)</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a. Kommissionen ska hålla Europaparlamentet fullt involverat i frågor som rör planering och genomförande av åtgärder enligt denna artikel, inklusive alla förutsedda betydande förändringar eller tilldelningar.

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>67</NumAm>

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Artikel 8 – punkt 2b (ny)</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2b. Ett villkor för utbetalningen av det allmänna eller sektorsuppdelade budgetstödet ska vara att tillfredsställande framsteg har gjorts när det gäller att uppnå de mål som överenskommits med en stödmottagare.

 

Kommissionen ska tillämpa de kriterier för villkorat budgetstöd som anges i artikel 23.4 i förordning (EU) .../... [förordningen om instrumentet för grannskap, utveckling och internationellt samarbete]. Den ska vidta åtgärder för att minska eller tillfälligt upphäva unionsfinansiering genom budgetstöd i fall av systembetingade oriktigheter inom förvaltnings- och kontrollsystemen eller otillfredsställande framsteg med att uppnå de mål som överenskommits med stödmottagarna.

 

Om kommissionen återinför stöd efter det tillfälliga upphävande som avses i denna artikel ska det åtföljas av ett riktat stöd till nationella revisionsmyndigheter.

</Amend><Amend>Ändringsförslag  <NumAm>68</NumAm>

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Kapitel IIIa – rubriken</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Kapitel IIIa

 

Verkställande

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>69</NumAm>

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Artikel 8a (ny)</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 8a

 

Handlingsplaner och åtgärder

 

1. Kommissionen ska anta ettåriga eller fleråriga handlingsplaner eller åtgärder. Åtgärderna kan ta formen av enskilda åtgärder, särskilda åtgärder, stödåtgärder eller exceptionella stödåtgärder. I handlingsplanerna och åtgärderna ska för varje insats anges de eftersträvade målen, de förväntade resultaten och de huvudsakliga verksamheterna, tillämpningsmetoderna, budgeten och eventuella tillhörande stödutgifter.

 

2.  Handlingsplanerna ska grundas på programplaneringsdokument, utom i de fall som avses i punkterna 3 och 4.

 

Vid behov får insatser antas i form av enskilda åtgärder före eller efter antagandet av handlingsplanen. Enskilda åtgärder ska grundas på programplaneringsdokument, utom i de fall som avses i punkt 3 eller i andra vederbörligen motiverade fall.

 

Vid oförutsedda behov eller omständigheter och om finansiering inte är möjlig från lämpligare källor ska kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 34 i förordning ... [förordningen om instrumentet för grannskap, utveckling och internationellt samarbete] med avseende på fastställandet av särskilda åtgärder som inte är baserade på programplaneringsdokumenten.

 

3. Ettåriga eller fleråriga handlingsplaner och enskilda åtgärder får tillämpas för att verkställa sådana snabbinsatsåtgärder som avses i artikel 4.4 b i förordning ... [förordningen om instrumentet för grannskap, utveckling och internationellt samarbete].

 

4.  Kommissionen kan anta exceptionella stödåtgärder i syfte att genomföra snabbinsatsåtgärder enligt vad som avses i artikel 4.4 a i förordning ... [förordningen om instrumentet för grannskap, utveckling och internationellt samarbete].

 

5. Åtgärder som vidtas i enlighet med artikel 19.3 och 19.4 får ha en varaktighet på upp till 18 månader, som kan förlängas två gånger med ytterligare en period på upp till sex månader till en varaktighet på högst 30 månader totalt, i händelse av faktiska och oförutsedda hinder för verkställandet, förutsatt att det belopp som avsatts för åtgärden inte ökar.

 

Vid utdragna kriser och konflikter får kommissionen anta en andra exceptionell stödåtgärd som får pågå i upp till 18 månader. I vederbörligen motiverade fall får ytterligare åtgärder antas om kontinuiteten i unionens åtgärder inom ramen för denna punkt är nödvändig och inte kan säkerställas på annat sätt.

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>70</NumAm>

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Artikel 8b (ny)</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 8b

 

Stödåtgärder

 

1. Unionsfinansieringen får täcka utgifter till stöd för verkställandet av instrumentet och uppnåendet av dess mål, inklusive administrativt stöd i samband med förberedelser, uppföljning, övervakning, kontroll, revision och utvärdering som krävs för detta verkställande, inbegripet utgifter vid huvudkontoren och unionens delegationer för sådant administrativt stöd som behövs för programmet, och för att förvalta åtgärder som finansieras inom ramen för denna förordning, inbegripet informations- och kommunikationsåtgärder samt gemensamma it-system.

 

2. Om stödutgifter inte ingår i de handlingsplaner eller åtgärder som avses i artikel 8c ska kommissionen i tillämpliga fall anta stödåtgärder. Unionsfinansiering genom stödåtgärder kan omfatta följande:

 

a) Utgifter för studier, möten, information, kommunikation, utbildning, utarbetande och utbyte av tillvaratagna erfarenheter och bästa praxis, publiceringsåtgärder samt sådant administrativt eller tekniskt stöd som behövs för programplanering och förvaltning av åtgärder, inklusive avlönade externa experter.

 

b) Utgifter för forsknings- och innovationsverksamhet och studier om relevanta frågor samt spridning av rönen.

 

c) Utgifter som rör informations- och kommunikationsinsatser, inbegripet utarbetande av kommunikationsstrategier samt strategisk kommunikation och synliggörande av unionens politiska prioriteringar.

</Amend><Amend>Ändringsförslag  <NumAm>71</NumAm>

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Artikel 8c (ny)</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 8c

 

Antagande av handlingsplaner och åtgärder

 

1. Kommissionen ska anta handlingsplaner och åtgärder genom beslut i enlighet med budgetförordningen.

 

2. Kommissionen ska ta hänsyn till rådets och Europaparlamentets relevanta politiska strategi vid planeringen och den efterföljande tillämpningen av sådana handlingsplaner och åtgärder, så att unionens yttre åtgärder blir konsekventa.

 

Kommissionen ska omedelbart informera Europaparlamentet om sin planering av handlingsplaner och åtgärder enligt denna artikel, inklusive de beräknade beloppen, och ska även informera Europaparlamentet om väsentliga förändringar och förlängningar av stödet. Så snart som möjligt efter antagandet av en handlingsplan eller åtgärd, dock senast inom två månader, ska kommissionen rapportera till Europaparlamentet och rådet och ge en översikt över den antagna handlingsplanens eller åtgärdens art, sammanhang och syfte, bland annat hur den kompletterar pågående och planerade unionsinsatser.

 

3. Innan kommissionen antar några handlingsplaner och åtgärder som inte bygger på programplaneringsdokument enligt artikel 7 ska den anta en delegerad akt i enlighet med artikel 14 med avseende på komplettering av denna förordning genom att fastställa de specifika mål som ska eftersträvas, de förväntade resultaten, de instrument som ska användas, den huvudsakliga verksamheten samt de vägledande anslagen till dessa handlingsplaner och åtgärder.

 

4. En lämplig prövning med hänsyn till mänskliga rättigheter, samhälle och miljö, däribland inverkan på klimatförändringarna och den biologiska mångfalden, ska göras på åtgärdsnivå, i enlighet med gällande unionslagstiftningsakter, inbegripet Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/92/EU1a och rådets direktiv 85/337/EEG1b, och ska vid behov omfatta en miljökonsekvensbedömning för miljökänsliga projekt, i synnerhet för större ny infrastruktur.

 

Bedömningar med hänsyn till människorättsaspekter och sociala aspekter samt strategiska miljöbedömningar ska vid behov användas vid verkställandet av sektorsprogram. Kommissionen ska säkerställa berörda parters deltagande i dessa bedömningar och allmänhetens tillgång till resultatet av dem.

 

__________________

 

1a Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/92/EU av den 13 december 2011 om bedömning av inverkan på miljön av vissa offentliga och privata projekt (kodifiering) (EUT L 26, 28.1.2012, s.1).

 

1b Rådets direktiv 85/337/EEG av den 27 juni 1985 om bedömning av inverkan på miljön av vissa offentliga och privata projekt (EGT L 175, 5.7.1985, s. 40).

</Amend><Amend>Ändringsförslag  <NumAm>72</NumAm>

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Artikel 8d (ny)</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 8d

 

Samarbetsmetoder

 

1.  Finansiering enligt detta instrument ska genomföras av kommissionen i enlighet med budgetförordningen, antingen direkt av kommissionen själv, av unionsdelegationer och av genomförandeorgan eller indirekt genom någon av de enheter som förtecknas i artikel 62.1 c i budgetförordningen.

 

2.  Finansiering enligt detta instrument får även tillhandahållas genom bidrag till internationella, regionala eller nationella fonder, till exempel sådana som inrättats eller förvaltas av EIB, av medlemsstater, av partnerländer och partnerregioner eller av internationella organisationer eller andra givare.

 

3.  De enheter som förtecknas i artikel 62.1 c i budgetförordningen och i artikel 29.1 i förordning ... [förordningen om instrumentet för grannskap, utveckling och internationellt samarbete] ska årligen fullfölja sina rapporteringsskyldigheter enligt artikel 155 i budgetförordningen. Rapporteringskraven för alla dessa enheter anges i ramavtalet om partnerskap, överenskommelsen om medverkan, överenskommelsen om budgetgarantier eller finansieringsöverenskommelsen.

 

4.  De åtgärder som finansieras inom ramen för detta instrument får genomföras genom parallell eller gemensam samfinansiering.

 

5.  Vid parallell samfinansiering delas en åtgärd upp i ett flertal tydligt identifierbara komponenter, där var och en finansieras av någon av de partner som svarar för finansieringen, så att det alltid går att fastställa för vilket ändamål medlen har använts.

 

6.  Vid gemensam samfinansiering fördelas den totala kostnaden för en åtgärd mellan de partner som svarar för finansieringen, och medlen läggs samman på ett sådant sätt att det inte längre går att fastställa ursprunget för medlen för en viss verksamhet inom ramen för åtgärden.

 

7.  Samarbetet mellan unionen och dess partner kan ske i form av bland annat följande:

 

a)  Arrangemang för tresidigt samarbete genom vilka unionen samordnar sitt stöd till ett partnerland eller en partnerregion med tredjeländer.

 

b)  Åtgärder för administrativt samarbete, såsom partnersamverkan (twinning) mellan en medlemsstats och ett partnerlands eller partnerregions offentliga institutioner, lokala myndigheter, nationella offentliga organ eller privaträttsliga enheter som anförtrotts offentliga förvaltningsuppgifter, liksom samarbetsåtgärder där experter från den offentliga sektorn sänds ut från medlemsstaterna och deras regionala eller lokala myndigheter.

 

c) Bidrag till de kostnader som är nödvändiga för att inrätta och förvalta offentlig-privata partnerskap, inbegripet stöd till ett brett deltagande genom inrättande av ett oberoende tredjepartsorgan för organisationer i det civila samhället som ska bedöma och övervaka uppläggen för offentlig-privata partnerskap.

 

d)  Program för stöd till sektorspolitik genom vilka unionen ger stöd till ett partnerlands sektorsprogram.

 

e)  Bidrag till kostnaderna för ländernas deltagande i unionsprogram och åtgärder som genomförs av unionens organ och byråer, liksom organ eller personer som anförtrotts genomförandet av särskilda åtgärder inom den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken enligt avdelning V i fördraget om Europeiska unionen.

 

f)  Räntesubventioner.

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>73</NumAm>

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Artikel 8e (ny)</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 8e

 

Former av unionsfinansiering och metoder för tillämpning

 

1.  Unionsfinansieringen får tillhandahållas genom de finansieringstyper som tas upp i budgetförordningen, i synnerhet

 

a)  bidrag,

 

b)  offentlig upphandling avseende tjänster, varor eller byggentreprenader,

 

c)  budgetstöd,

 

d)  bidrag till förvaltningsfonder som inrättas av kommissionen, i enlighet med artikel 234 i budgetförordningen,

 

e)  finansieringsinstrument,

 

f)  budgetgarantier,

 

g)  blandfinansiering,

 

h)  skuldlättnad inom ramen för internationellt överenskomna skuldlättnadsprogram,

 

i)  ekonomiskt bistånd, och

 

j)  avlönade externa experter.

 

2. När kommissionen arbetar med intressenter i partnerländer ska den ta hänsyn till deras särdrag, inbegripet deras behov och det relevanta sammanhanget, när den fastställer finansieringsformerna, typen av bidrag, formerna för tilldelning och de administrativa bestämmelserna för förvaltningen av bidrag, i syfte att nå ut till och tillgodose behoven hos så många olika av dessa intressenter som möjligt. Denna bedömning ska ta hänsyn till förutsättningarna för alla intressenters, i synnerhet det lokala civila samhällets, meningsfulla deltagande och engagemang. Särskilda arrangemang ska uppmuntras i enlighet med budgetförordningen, såsom partnerskapsavtal, godkännanden av ekonomiskt stöd till tredje part, direkttilldelning eller ansökningsomgångar med begränsat tillträde, eller enhetsbelopp, bidrag till enhetskostnader och schablonfinansiering, liksom finansiering som inte är kopplad till kostnader i den mening som avses i artikel 125.1 i budgetförordningen. Dessa olika arrangemang ska säkerställa transparens, spårbarhet och innovation. Samarbete mellan lokala och internationella icke-statliga organisationer ska uppmuntras i syfte att stärka det lokala civilsamhällets kapacitet så att det till fullo kan delta i utvecklingsprogram.

 

3.  Utöver i de fall som avses i artikel 195 i budgetförordningen får förfarandet för direkttilldelning användas för följande:

 

a) Mindre bidrag till människorättsförsvarare och till mekanismer för skydd av människorättsförsvarare som är utsatta för risker, för att finansiera akuta skyddsåtgärder, där så är lämpligt utan krav på samfinansiering, liksom till medlare och andra aktörer i det civila samhället som deltar i dialoger som rör kriser och väpnade konflikter, konfliktlösning, försoning och fredsbyggande.

 

b) Bidrag, där så är lämpligt utan krav på samfinansiering, för att finansiera åtgärder under särskilt svåra förhållanden där offentliggörandet av en ansökningsomgång vore olämpligt, bland annat situationer där det råder allvarlig brist på grundläggande friheter, hot mot demokratiska institutioner, upptrappning av kriser, väpnade konflikter där människor är särskilt utsatta för säkerhetsrisker, eller där människorättsorganisationer och människorättsförsvarare, medlare och andra aktörer i det civila samhället som deltar i dialoger som rör kriser och väpnade konflikter, försoning och fredsbyggande verkar under särskilt svåra förhållanden. Sådana bidrag får inte överstiga 1 000 000 EUR och ska ges under högst 18 månader, med möjlighet till förlängning med ytterligare 12 månader om det uppstår objektiva och oförutsedda hinder för deras genomförande.

 

c) Bidrag till kontoret för FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter och till Global Campus vid Europeiska centrumet för universitetssamarbete gällande de mänskliga rättigheterna och demokratisering, som erbjuder ett europeiskt mastersprogram i mänskliga rättigheter och demokratisering, och dess nätverk av universitet som utfärdar examina för påbyggnadsutbildningar i mänskliga rättigheter, inbegripet stipendier till studerande, forskare, lärare och människorättsförsvarare från tredjeländer.

 

d) Små projekt enligt beskrivningen i artikel 23a i förordning ... [förordningen om instrumentet för grannskap, utveckling och internationellt samarbete].

 

Det budgetstöd som avses i punkt 1 c, inbegripet genom fullgörandeavtal avseende sektorsreformer, ska baseras på ländernas egenansvar, ömsesidig ansvarsskyldighet och gemensamma åtaganden om universella värden, demokrati, mänskliga rättigheter, jämställdhet, social delaktighet och mänsklig utveckling samt rättsstaten, och syftar till att stärka partnerskap mellan unionen och partnerländerna. Det ska omfatta en förstärkt politisk dialog, kapacitetsuppbyggnad och förbättrad styrning, som ett komplement till partnerländernas ansträngningar att öka sina intäkter och använda medlen på ett bättre sätt, i syfte att stödja en hållbar och inkluderande socioekonomisk utveckling som kommer alla till del, skapande av anständigt arbete, med särskilt fokus på ungdomar, samt minskad ojämlikhet och fattigdomsutrotning, med vederbörlig hänsyn till lokala ekonomier och miljörelaterade och sociala rättigheter.

 

Varje beslut om att bevilja budgetstöd ska baseras på en policy för budgetstöd som överenskommits på unionsnivå, tydliga kriterier för stödberättigande och en noggrann bedömning av risker och fördelar. En av de avgörande faktorerna för beslutet ska vara en bedömning av partnerländernas engagemang, resultat och framsteg i fråga om demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstaten.

 

4.  Budgetstödet ska differentieras för att bättre svara mot de politiska, ekonomiska och sociala förhållandena i partnerlandet, med beaktande av instabila situationer.

 

När kommissionen tillhandahåller budgetstöd i enlighet med artikel 236 i budgetförordningen ska den tydligt fastställa och övervaka kriterierna för villkorat budgetstöd, inbegripet framsteg med reformer och transparens, och stödja utvecklingen av parlamentarisk kontroll, nationell revisionskapacitet, delaktighet av organisationer från det civila samhället i övervakningen, ökad transparens, offentlig tillgång till information samt utveckling av kraftfulla system för offentlig upphandling som stöder den lokala ekonomiska utvecklingen och det lokala näringslivet.

 

5.  Utbetalningen av budgetstödet ska baseras på indikatorer som visar att tillfredsställande framsteg har gjorts med att uppnå de mål som överenskommits med partnerlandet.

 

6.  Finansieringsinstrument inom ramen för denna förordning kan utformas som exempelvis lån, garantier, eget kapital eller hybridkapital, investeringar eller andelar och riskbärande instrument, om möjligt, och i enlighet med de principer som fastställs i artikel 209.1 i budgetförordningen, under EIB, ett multilateralt europeiskt finansinstitut, såsom Europeiska banken för återuppbyggnad och utveckling, eller ett bilateralt europeiskt finansinstitut, såsom bilaterala utvecklingsbanker, eventuellt tillsammans med ytterligare andra former av finansiellt stöd, både från medlemsstaterna och från tredje parter.

 

Bidrag till unionens finansieringsinstrument inom ramen för denna förordning kan ges av såväl medlemsstater som någon av de enheter som avses i artikel 62.1 c i budgetförordningen.

 

7. Dessa finansieringsinstrument får för tillämpnings- och rapporteringssyften grupperas i olika faciliteter.

 

8. Kommissionen och utrikestjänsten får inte delta i nya eller förnyade insatser med enheter som är registrerade eller etablerade i jurisdiktioner som enligt den relevanta unionspolicyn betecknas som icke samarbetsvilliga, eller som har identifierats som högrisktredjeländer i enlighet med artikel 9.2 i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/849, eller som i praktiken inte efterlever unionens eller internationellt överenskomna skattenormer om transparens och utbyte av information.

 

9.  Finansieringen från unionen ska inte generera eller utlösa uttag av särskilda skatter, tullar eller andra avgifter.

 

10.  Skatter, tullar och andra avgifter som tas ut av partnerländerna kan berättiga till finansiering inom ramen för denna förordning.

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>74</NumAm>

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Artikel 8f (ny)</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 8f

 

Överföringar, årliga betalningar, åtagandebemyndiganden, återbetalningar och inkomster som härrör från finansieringsinstrument

 

1.  Förutom vad som anges i artikel 12.2 i budgetförordningen ska outnyttjade åtagandebemyndiganden och betalningsbemyndiganden enligt denna förordning automatiskt överföras och bli föremål för åtaganden fram till den 31 december påföljande budgetår. Under det påföljande budgetåret ska det överförda beloppet användas först.

 

Kommissionen ska tillhandahålla Europaparlamentet och rådet information om automatiskt överförda bemyndiganden, tillsammans med de berörda beloppen, i enlighet med artikel 12.6 i budgetförordningen.

 

2.  Utöver de regler om att göra anslag disponibla på nytt som fastställs i artikel 15 i budgetförordningen ska åtagandebemyndiganden motsvarande det belopp som dragits tillbaka till följd av att åtgärder enligt denna förordning helt eller delvis inte har genomförts göras disponibla på nytt i den ursprungliga budgetposten.

 

Hänvisningar till artikel 15 i budgetförordningen i artikel 12.1 b i förordningen om den fleråriga budgetramen ska förstås som en hänvisning till denna punkt vid tillämpningen av denna förordning.

 

3.  Om den åtgärd som ett budgetmässigt åtagande ska täcka sträcker sig över mer än ett budgetår får åtagandet delas upp i årliga betalningar, i enlighet med artikel 112.2 i budgetförordningen.

 

Artikel 114.2 tredje stycket i budgetförordningen ska inte gälla för dessa fleråriga åtgärder. Kommissionen ska automatiskt dra tillbaka alla delar av ett budgetåtagande för en åtgärd som senast den 31 december det femte året efter året för budgetåtagandet inte har använts till förfinansiering eller mellanliggande betalningar eller för vilka ingen attesterad utgiftsdeklaration eller betalningsansökan har lämnats in.

 

Punkt 2 i denna artikel ska även gälla årliga betalningar.

 

4.  Med avvikelse från artikel 209.3 i budgetförordningen ska återbetalningar och inkomster som genereras inom ramen för ett finansieringsinstrument återföras till den ursprungliga budgetposten som interna inkomster avsatta för särskilda ändamål efter avdrag för förvaltningskostnader och förvaltningsavgifter. Vart femte år ska kommissionen granska bidraget till uppnåendet av unionens mål och befintliga finansieringsinstruments ändamålsenlighet.

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>75</NumAm>

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Artikel 9 – punkt 4</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4. Om program för gränsöverskridande samarbete avbryts i enlighet med artikel 12 i ETS-förordningen får stöd från denna förordning till det avbrutna programmet som fortfarande är tillgängligt användas för att finansiera andra åtgärder som är stödberättigande enligt denna förordning.

4. Om program för gränsöverskridande samarbete avbryts i enlighet med artikel 12 i ETS-förordningen får stöd från denna förordning till det avbrutna programmet som fortfarande är tillgängligt användas för att finansiera andra åtgärder som är stödberättigande enligt denna förordning. Om det inte finns några stödberättigande åtgärder som ska finansieras under det innevarande året ska det i detta fall vara möjligt att överföra anslagen till påföljande år. 

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>76</NumAm>

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Kapitel VI – rubriken</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

ÖVERVAKNING OCH UTVÄRDERING

ÖVERVAKNING, RAPPORTERING, UTVÄRDERING OCH KOMMUNIKATION

</Amend><Amend>Ändringsförslag  <NumAm>77</NumAm>

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Artikel 12 – punkt 2</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Indikatorerna för övervakningen av genomförandet av IPA III och framstegen mot uppfyllelsen av de särskilda målen i artikel 3 anges i bilaga IV till denna förordning.

2. Indikatorerna för övervakningen av verkställandet av IPA III och framstegen mot uppfyllelsen av de särskilda målen i artikel 3 anges i bilaga IV till denna förordning.

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>78</NumAm>

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Artikel 12 – punkt 4</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4. Utöver de indikatorer som anges i bilaga IV ska utvidgningsrapporterna beakta resultaten av IPA III-stödet.

4. Utöver de indikatorer som anges i bilaga IV ska utvidgningsrapporterna och kommissionens bedömningar av de programmen för ekonomiska reformer beaktas inom ramen för resultaten av IPA III-stödet.

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>79</NumAm>

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Artikel 12 – punkt 4a (ny)</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

4a. Kommissionen ska lägga fram de interimsrapporter och slutliga utvärderingsrapporter som avses i artikel 32 i förordning (EU) .../... [förordningen om instrumentet för grannskap, utveckling och internationellt samarbete] för Europaparlamentet och rådet. Rapporterna ska offentliggöras av kommissionen.

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>80</NumAm>

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Artikel 12 – punkt 5</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5. Utöver artikel 129 i budgetförordningen om skyddet av unionens ekonomiska intressen, och inom ramen för indirekt förvaltning, ska de stödmottagare som förtecknas i bilaga I utan dröjsmål rapportera till kommissionen oriktigheter, inbegripet bedrägeri, som har blivit föremål för ett första administrativt eller rättsligt konstaterande, och hålla kommissionen underrättad om hur de administrativa och rättsliga förfarandena framskrider. Rapporteringen ska ske elektroniskt med hjälp av det system för hantering av oriktigheter som inrättats av kommissionen.

5. Utöver artikel 129 i budgetförordningen om skyddet av unionens ekonomiska intressen, och inom ramen för indirekt förvaltning, ska stödmottagarna utan dröjsmål till kommissionen rapportera oriktigheter, inbegripet bedrägeri, som har blivit föremål för ett första administrativt eller rättsligt konstaterande, och hålla kommissionen underrättad om hur de administrativa och rättsliga förfarandena fortskrider. Rapporteringen ska ske elektroniskt med hjälp av det system för hantering av oriktigheter som inrättats av kommissionen. Kommissionen ska stödja utvecklingen i mottagarländerna av parlamentarisk kontroll- och revisionskapacitet samt ökad transparens och offentlig tillgång till information. Kommissionen, vice ordföranden/den höga representanten och i synnerhet unionens delegationer i mottagarländerna ska se till att all tilldelning av medel under indirekt förvaltning utförs på ett transparent, opolitiskt och opartiskt sätt, bland annat genom en rättvis fördelning som återspeglar regionernas och lokalsamhällenas behov.

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>81</NumAm>

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Artikel 14 – punkt 2</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 13 ska ges till kommissionen.

2. Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 7.3, 7a (ny), 13 och 15 ska ges till kommissionen.

</Amend><Amend>Ändringsförslag  <NumAm>82</NumAm>

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Artikel 14a (ny)</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 14a

 

Demokratisk ansvarsskyldighet

 

1. För att stärka dialogen mellan unionens institutioner och avdelningar, särskilt Europaparlamentet, kommissionen och utrikestjänsten, främja den övergripande sammanhållningen av alla finansieringsinstrument för yttre åtgärder samt säkerställa ökad transparens och ansvarsskyldighet, liksom skyndsamhet när kommissionen antar akter och åtgärder, kan Europaparlamentet uppmana kommissionen och utrikestjänsten att framträda inför parlamentet för att diskutera de strategiska inriktningarna och riktlinjerna för programplaneringen inom ramen för denna förordning. Denna dialog kan äga rum före antagandet av delegerade akter och utkastet till den årliga budgeten av kommissionen eller, på begäran av Europaparlamentet, kommissionen eller utrikestjänsten, på ad hoc-basis, mot bakgrund av den större politiska utvecklingen.

 

2. Om en sådan dialog som avses i punkt 1 ska föras ska kommissionen och utrikestjänsten för Europaparlamentet lägga fram alla relevanta handlingar som rör denna dialog. Om dialogen rör den årliga budgeten ska konsoliderad information om alla handlingsplaner och åtgärder som antas eller planeras i enlighet med artikel 8 c och information om samarbete per land, region och ämnesområde samt om användningen av snabbinsatsåtgärder och garantin för yttre åtgärder tillhandahållas.

 

3. Kommissionen och utrikestjänsten ska i största möjliga utsträckning beakta Europaparlamentets ståndpunkt. Om kommissionen eller utrikestjänsten inte beaktar Europaparlamentets ståndpunkter ska den vederbörligen motivera detta.

 

4. Kommissionen och utrikestjänsten ska, särskilt genom den styrgrupp som avses i artikel 7c, ansvara för att Europaparlamentet hålls informerat om tillämpningen av denna förordning, särskilt om pågående åtgärder, insatser och resultat.

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>83</NumAm>

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Artikel 15 – rubriken</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Antagande av ytterligare genomförandebestämmelser

Antagande av ytterligare bestämmelser

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>84</NumAm>

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Artikel 15 – punkt 1</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Särskilda bestämmelser som fastställer enhetliga villkor för genomförandet av denna förordning, särskilt när det gäller strukturer som ska inrättas under förberedelserna inför anslutningen och stöd till landsbygdsutveckling, ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 16.

1. Särskilda bestämmelser om de strukturer som ska inrättas under förberedelserna inför anslutningen och om stöd till landsbygdsutveckling ska antas genom delegerade akter.

</Amend><Amend>Ändringsförslag  <NumAm>85</NumAm>

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Artikel 15 – punkt 2</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5 i förordning (EU) nr 182/2011 tillämpas.

2. Kommissionen ska anta handlingsplaner och åtgärder genom beslut i enlighet med budgetförordningen.

</Amend><Amend>Ändringsförslag  <NumAm>86</NumAm>

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Artikel 16</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 16

utgår

Kommitté

 

1.  Kommissionen ska biträdas av en kommitté kallad ”kommittén för instrumentet för stöd inför anslutningen”. Denna kommitté ska vara en kommitté i den mening som avses i [förordning (EU) nr 182/2011].

 

2.  Om kommitténs yttrande ska inhämtas genom skriftligt förfarande, ska det förfarandet avslutas utan resultat om kommitténs ordförande, inom tidsfristen för att avge yttrandet, så beslutar eller en enkel majoritet av kommittéledamöterna så begär.

 

3.  En observatör från EIB ska delta i kommitténs överläggningar när frågor som rör EIB behandlas.

 

4.  IPA III-kommittén ska bistå kommissionen och vara behörig för rättsakter och åtaganden enligt förordning (EG) nr 1085/2006, förordning (EU) nr 231/2014 och för genomförandet av artikel 3 i förordning (EG) nr 389/2006.

 

5.  IPA III-kommittén ska inte vara behörig för bidrag till Erasmus+ i enlighet med artikel 5.3.

 

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>87</NumAm>

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Artikel 17 – rubriken</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Information, kommunikation och publicitet

Information, kommunikation, synlighet och publicitet

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>88</NumAm>

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Artikel 17 – punkt 1</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Artiklarna 36 och 37 i [förordningen om inrättande av instrumentet för grannskapspolitik, utvecklingssamarbete och internationellt samarbete] ska tillämpas.

1. När ekonomiskt stöd tillhandahålls inom ramen för denna förordning ska kommissionen, vice ordföranden/den höga representanten och i synnerhet unionens delegationer i mottagarländerna vidta alla nödvändiga åtgärder för att garantera synligheten för unionens ekonomiska stöd, inklusive övervakning av stödmottagarnas uppfyllande av dessa krav. IPA-finansierade åtgärder ska vara föremål för de krav som anges i handboken om kommunikation och synliggörande av EU:s yttre åtgärder. Kommissionen ska anta riktlinjer för unionsfinansierade projekt angående synlighets- och kommunikationsåtgärder för varje stödmottagare.

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>89</NumAm>

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Artikel 17 – punkt 1a (ny)</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a. Kommissionen ska vidta åtgärder för att stärka den strategiska kommunikationen och den offentliga diplomatin för att kommunicera unionens värden och belysa mervärdet med unionens stöd.

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>90</NumAm>

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Artikel 17 – punkt 1b (ny)</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1b. Mottagarna av unionens finansiering ska erkänna unionsfinansieringens ursprung och se till att detta är ordentligt synligt genom att

 

a) tillhandahålla en förklaring som lyfter fram att stöd mottagits från unionen, på ett synligt sätt i dokument och kommunikationsmaterial som rör genomförandet av medlen, även på den officiella webbplatsen, om en sådan finns, och

 

b) lyfta fram åtgärderna och deras resultat genom att tillhandahålla sammanhållen, verkningsfull, proportionell och riktad information för flera målgrupper, däribland medierna och allmänheten.

 

Kommissionen ska genomföra informations- och kommunikationsåtgärder avseende denna förordning och dess åtgärder samt om vilka resultat som uppnåtts. Medel som tilldelats denna förordning ska också bidra till den strategiska kommunikationen av unionens politiska prioriteringar, i den mån dessa prioriteringar har direkt anknytning till de mål som avses i artikel 3 och i bilagorna II och III.

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>91</NumAm>

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Artikel 19 – stycke 2</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Den ska tillämpas från och med den 1 januari 2021.

Den ska tillämpas från den 1 januari 2021 till den 31 december 2027.

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>92</NumAm>

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Bilaga II – stycke 1 – led a</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a) På ett tidigt stadium fastställa och främja att de institutioner som är nödvändiga för att säkra rättsstatligheten fungerar som de ska. Insatser på detta område ska syfta till att inrätta oberoende, ansvariga och effektiva rättsväsenden, inklusive transparenta och meritbaserade system för rekrytering och främjande av rättsligt samarbete, utvärdering och befordran samt effektiva disciplinära förfaranden vid missförhållanden; se till att gedigna system inrättas för gränsskydd, hantering av migrationsströmmar och beviljande av asyl för behövande; ta fram effektiva verktyg för att förebygga och bekämpa organiserad brottslighet, migrantsmuggling, pengatvätt/finansiering av terrorism och korruption; främja och skydda de mänskliga rättigheterna, rättigheterna för personer som tillhör minoriteter – däribland romer, homosexuella, bisexuella, transpersoner och intersexuella – och de grundläggande friheterna, inbegripet mediefrihet och dataskydd.

(a) På ett tidigt stadium fastställa och främja att de institutioner som är nödvändiga för att säkra rättsstatligheten fungerar som de ska. Insatser på detta område ska syfta till att säkerställa maktdelning och inrätta oberoende, ansvariga och effektiva rättsväsenden, inklusive transparenta och meritbaserade system för rekrytering, och främjande av rättsligt samarbete, system för utvärdering och befordran samt effektiva disciplinära förfaranden vid missförhållanden; se till att adekvata system inrättas för gränsskydd, hantering av migrationsströmmar och beviljande av asyl för behövande; ta fram effektiva verktyg för att förebygga och bekämpa organiserad brottslighet, människohandel, migrantsmuggling, narkotikahandel, penningtvätt/finansiering av terrorism och korruption; främja och skydda de mänskliga rättigheterna, inbegripet barnets rättigheter, jämställdhet, rättigheter för personer som tillhör minoriteter – däribland romer, homosexuella, bisexuella, transpersoner och intersexuella – och de grundläggande friheterna, inbegripet mediefrihet och dataskydd.

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>93</NumAm>

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Bilaga II – stycke 1 – led c</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c) Förbättra den ekonomiska styrningen. Insatserna ska syfta till att stödja deltagande i processen för programmet för ekonomiska reformer och ett systematiskt samarbete med internationella finansinstitut om grunderna i den ekonomiska politiken. Öka kapaciteten att stärka den makroekonomiska stabiliteten och stödja framsteg mot en fungerande marknadsekonomi med förmågan att hantera konkurrenstrycket och marknadskrafterna inom unionen.

(c) Förbättra den ekonomiska styrningen. Insatserna ska syfta till att stödja deltagande i processen för programmet för ekonomiska reformer och ett systematiskt samarbete med internationella finansinstitut om grunderna i den ekonomiska politiken och att stärka multilaterala ekonomiska institutioner. Öka kapaciteten att stärka den makroekonomiska stabiliteten och den sociala sammanhållningen och stödja framsteg mot hållbar utveckling och en fungerande marknadsekonomi med förmågan att hantera konkurrenstrycket och marknadskrafterna inom unionen.

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>94</NumAm>

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Bilaga II – stycke 1 – led d</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(d) Stärka unionens och dess partners kapacitet att förebygga konflikter, skapa fred och hantera för- och efterkrissituationer genom tidig varning och konfliktkänslig riskanalys; främjande av nätverkssamarbete mellan människor, försoning, fredsbyggande och förtroendeskapande åtgärder, stödjande av kapacitetsbyggande åtgärder till stöd för säkerhet och utbildning.

(d) Stärka unionens och dess partners kapacitet att förebygga konflikter, skapa fred, bygga upp goda grannförbindelser och hantera för- och efterkrissituationer genom tidig varning och konfliktkänslig riskanalys. Främja nätverkssamarbete mellan människor, försoning, ansvarighet, internationell rättvisa, fredsbyggande och förtroendeskapande åtgärder, inklusive inrättandet av den regionala kommissionen för fastställande av fakta om krigsförbrytelser och andra allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna i f.d. Jugoslavien (Recom), stödja insatser för kapacitetsuppbyggnad till stöd för säkerhet och utveckling samt stärka kapaciteten inom it-försvar och strategisk kommunikation för att främja ett systematiskt avslöjande av desinformation.

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>95</NumAm>

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Bilaga II – stycke 1 – led e</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(e) Förstärka kapaciteten hos organisationer i det civila samhället och arbetsmarknadsorganisationer, däribland branschorganisationer, hos de stödmottagare som förtecknas i bilaga I och uppmuntra nätverksarbete bland organisationer med säte i unionen och hos de stödmottagare som förtecknas i bilaga I på alla nivåer, så att de kan delta i en verklig dialog med offentliga och privata aktörer.

(e) Förstärka kapaciteten, oberoendet och mångfalden hos organisationer i det civila samhället och arbetsmarknadsorganisationer, däribland branschorganisationer, i mottagarländerna och uppmuntra nätverksarbete bland organisationer med säte i unionen och i mottagarländerna på alla nivåer, så att de kan delta i en verklig dialog med offentliga och privata aktörer. Stödet ska syfta till att vara tillgängligt för en så stor mångfald av organisationer i mottagarländerna som möjligt.

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>96</NumAm>

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Bilaga II – stycke 1 – led f</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(f) Främja anpassningen av partnerländernas regler, standarder, politik och praxis för dessa, inbegripet reglerna för statligt stöd.

(f) Främja anpassningen av partnerländernas bestämmelser, normer, politik och praxis till unionens, inbegripet Gusp, offentlig upphandling och reglerna för statligt stöd.

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>97</NumAm>

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Bilaga II – stycke 1 – led g</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(g) Öka tillgången till och höja kvaliteten på utbildning, fortbildning och livslångt lärande på alla nivåer och erbjuda stöd till kulturella och kreativa sektorer. Insatser på detta område ska syfta till att främja lika tillgång till högkvalitativ förskoleverksamhet och barnomsorg, grundskole- och gymnasieutbildning, förbättra tillhandahållandet av grundläggande färdigheter, höja utbildningsnivån, minska antalet elever som slutar skolan i förtid och förbättra lärarutbildningen. Utveckla system för yrkesutbildning och främja arbetsbaserade utbildningssystem för att underlätta övergången till arbetsmarknaden; förbättra den högre utbildningens kvalitet och relevans, stödja alumni-relaterad verksamhet; förbättra tillgången till livslångt lärande och stödja investeringar i utbildningsinfrastruktur, framför allt i syfte att minska regionala skillnader och främja en icke-segregerad utbildning och genom användning av digital teknik.

(g) Öka tillgången till och höja kvaliteten på utbildning, fortbildning och livslångt lärande på alla nivåer och erbjuda stöd till kulturella och kreativa sektorer samt idrott. Insatser på detta område ska syfta till att främja lika tillgång till högkvalitativ, inkluderande och lokalt förankrad förskoleverksamhet och barnomsorg och grundskole- och gymnasieutbildning samt förbättra tillhandahållandet av grundläggande färdigheter; höja utbildningsnivån, minska antalet elever som slutar skolan i förtid och förbättra lärarutbildningen; stärka barns och ungdomars makt över sina liv och göra det möjligt för dem att nå sin fulla potential; utveckla system för yrkesutbildning och främja arbetsbaserade utbildningssystem för att underlätta övergången till arbetsmarknaden; förbättra den högre utbildningens kvalitet och relevans, stödja alumni-relaterad verksamhet; förbättra tillgången till livslångt lärande och fysisk aktivitet och stödja investeringar i utbildnings- och idrottsinfrastruktur, framför allt i syfte att minska regionala skillnader och främja en icke-segregerad utbildning, bland annat genom användning av digital teknik.

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>98</NumAm>

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Bilaga II – stycke 1 – led h</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(h) Främja sysselsättning av god kvalitet och tillträde till arbetsmarknaden. Insatser på detta område ska syfta till att bekämpa hög arbetslöshet och inaktivitet genom att stödja en hållbar arbetsmarknadsintegration, särskilt för unga (framförallt för dem som varken arbetar eller studerar), kvinnor, långtidsarbetslösa och alla underrepresenterade grupper. Åtgärder som ska stimulera nya arbetstillfällen av hög kvalitet och stödja en effektiv verkställighet av arbetsrättsliga bestämmelser och standarder i hela territoriet. Andra centrala insatsområden ska vara att stödja jämställdhet, främja anställbarhet och produktivitet, arbetstagares och företags anpassning till förändringar, inledandet av en varaktig social dialog samt modernisering och förstärkning av arbetsmarknadsinstitutioner såsom offentliga arbetsförmedlingar och yrkesinspektioner.

(h) Främja sysselsättning av god kvalitet och tillträde till arbetsmarknaden. Insatser på detta område ska syfta till att bekämpa hög arbetslöshet och inaktivitet genom att stödja en hållbar arbetsmarknadsintegration, särskilt för unga (framförallt för dem som varken arbetar eller studerar), kvinnor, långtidsarbetslösa och alla underrepresenterade grupper. Åtgärderna ska stimulera skapandet av högkvalitativa arbetstillfällen och stödja en effektiv tillämpning av arbetsrättsliga bestämmelser och internationellt överenskomna normer i hela territoriet, bland annat genom att främja iakttagandet av de centrala principer och rättigheter som avses i den europeiska pelaren för sociala rättigheter. Andra centrala insatsområden ska vara att stödja jämställdhet, främja anställbarhet och produktivitet, arbetstagares och företags anpassning till förändringar, inledandet av en varaktig social dialog samt modernisering och förstärkning av arbetsmarknadsinstitutioner såsom offentliga arbetsförmedlingar och yrkesinspektioner.

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>99</NumAm>

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Bilaga II – stycke 1 – led i</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(i) Främja socialt skydd och integration samt bekämpa fattigdom. Insatser på detta område ska syfta till en modernisering av de sociala trygghetssystemen för ett ändamålsenligt, effektivt och tillräckligt skydd i alla skeden av livet och därmed verka för social integration, främja lika möjligheter för kvinnor och män samt hantera ojämlikhet och fattigdom. Insatserna på detta område ska även inriktas på integration av marginaliserade grupper som exempelvis romer; bekämpning av diskriminering på grund av kön, ras, etniskt ursprung, religion eller övertygelse, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning; förbättrad tillgång till överkomliga, hållbara och högkvalitativa tjänster såsom förskoleverksamhet och barnomsorg, bostäder, hälso- och sjukvård samt grundläggande samhällstjänster och långtidssjukvård, bland annat genom att modernisera systemen för socialt skydd.

(i) Främja socialt skydd och integration samt bekämpa fattigdom. Insatserna på detta område ska syfta till en modernisering av de sociala trygghetssystemen för ett ändamålsenligt, effektivt och tillräckligt skydd i alla skeden av livet, främja social integration och lika möjligheter för kvinnor och män, bekämpa ojämlikhet och fattigdom samt främja övergången från institutionell till familjebaserad och lokalt förankrad omsorg. Insatserna på detta område ska även inriktas på integration av marginaliserade grupper som exempelvis romer; bekämpning av diskriminering på grund av kön, ras, etniskt ursprung, religion eller övertygelse, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning; förbättrad tillgång till överkomliga, hållbara och högkvalitativa familjebaserade och lokalt förankrade tjänster såsom inkluderande och icke-segregerad förskoleverksamhet och barnomsorg, bostäder, hälso- och sjukvård samt grundläggande samhällstjänster och långtidssjukvård, bland annat genom modernisering av systemen för socialt skydd. Åtgärder som bidrar till någon form av segregering eller social utestängning ska inte få något stöd.

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>100</NumAm>

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Bilaga II – stycke 1 – led j</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(j) Främja smarta, hållbara, inkluderande och säkra transporter och ta bort flaskhalsar i viktig infrastruktur genom att investera i projekt med högt EU-mervärde. Investeringarna bör prioriteras i förhållande till hur relevanta de är för TEN-T-förbindelserna med EU, deras bidrag till en hållbar och säker mobilitet, minskade utsläpp samt miljöpåverkan, i samverkan med de reformer som lyfts fram i fördraget om en transportgemenskap.

(j) Främja smarta, hållbara, inkluderande och säkra transporter och ta bort flaskhalsar i viktig infrastruktur genom att investera i projekt med högt EU-mervärde. Investeringarna bör prioriteras i förhållande till hur relevanta de är för TEN-T-förbindelserna med EU, gränsöverskridande förbindelser, jobbskapande, deras bidrag till en hållbar och säker mobilitet, minskade utsläpp samt miljöpåverkan, i samverkan med de reformer som lyfts fram i fördraget om en transportgemenskap.

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>101</NumAm>

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Bilaga II – stycke 1 – led k</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(k) Förbättra förhållandena inom den privata sektorn och stärka företagens konkurrenskraft, inbegripet smart specialisering, som viktiga drivkrafter för tillväxt, sysselsättning och sammanhållning. Projekt för att förbättra företagsklimatet ska prioriteras.

(k) Förbättra förhållandena inom den privata sektorn och stärka konkurrenskraften för företagen, i synnerhet små och medelstora företag, inbegripet smart specialisering som viktiga drivkrafter för tillväxt, sysselsättning och sammanhållning. Hållbara projekt som förbättrar företagsklimatet ska prioriteras.

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>102</NumAm>

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Bilaga II – stycke 1 – led m</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(m) Bidra till en tryggad och säker livsmedelsförsörjning och upprätthålla diversifierade och hållbara jordbrukssystem i levande landsbygdssamhällen.

(m) Bidra till en tryggad och säker livsmedels- och vattenförsörjning och upprätthålla diversifierade och hållbara jordbrukssystem i levande landsbygdssamhällen.

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>103</NumAm>

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Bilaga II – stycke 1 – led p</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(p) Öka jordbruks-, livsmedels- och fiskerisektorns kapacitet att hantera konkurrenstrycket och marknadskrafterna och successivt anpassa sig till unionens bestämmelser och standarder, samtidigt som ekonomiska, sociala och miljömässiga mål eftersträvas inom ramen för en balanserad territoriell utveckling av landsbygdsområden.

(p) Öka jordbruks-, livsmedels- och fiskerisektorns kapacitet att hantera konkurrenstrycket och marknadskrafterna och successivt anpassa sig till unionens bestämmelser och normer i syfte att öka kapaciteten att exportera till unionsmarknaden, samtidigt som ekonomiska, sociala och miljömässiga mål eftersträvas inom ramen för en balanserad territoriell utveckling av landsbygds- och kustområden.

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>104</NumAm>

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Bilaga II – stycke 1 – led pa (nytt)</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(pa) Främja verksamhet och förbättra långsiktiga strategier som syftar till att förebygga och motverka radikalisering och våldsbejakande extremism.

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>105</NumAm>

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Bilaga III – stycke 1 – led a</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a) Främjande av sysselsättning, arbetskraftens rörlighet och social och kulturell delaktighet över gränserna, bland annat genom integration av gränsöverskridande arbetsmarknader, inbegripet gränsöverskridande rörlighet, gemensamma lokala sysselsättningsinitiativ, informations- och rådgivningstjänster och gemensam utbildning, jämställdhet, lika möjligheter, integration av invandrargrupper och sårbara grupper, investeringar till förmån för arbetsförmedlingar samt stöd till investeringar i offentlig sjukvårds- och socialtjänst.

(a) Främjande av sysselsättning, arbetskraftens rörlighet och social och kulturell delaktighet över gränserna, bland annat genom integration av gränsöverskridande arbetsmarknader, inbegripet gränsöverskridande rörlighet, gemensamma lokala sysselsättningsinitiativ, informations- och rådgivningstjänster och gemensam utbildning, jämställdhet, lika möjligheter, integration av invandrargrupper och sårbara grupper, investeringar till förmån för arbetsförmedlingar samt stöd till investeringar i offentlig sjukvård och övergången till familjebaserade och lokalt förankrade sociala tjänster.

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>106</NumAm>

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Bilaga III – stycke 1 – led da (nytt)</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(da) Främja undanröjandet av onödiga handelshinder, däribland byråkratiska hinder, tullar och icke-tariffära hinder. 

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>107</NumAm>

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Bilaga III – stycke 1 – led e</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(e) Främjande av turism och kultur- och naturarv.

(e) Främjande av turism och idrott samt kultur- och naturarvet.

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>108</NumAm>

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Bilaga III – stycke 1 – led f</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(f) Investeringar i ungdomar, utbildning och färdigheter, bland annat genom att utveckla och genomföra gemensam ungdomsutbildning och yrkesutbildning, och gemensamma utbildningssystem och infrastruktur till stöd för gemensam ungdomsverksamhet.

(f) Satsningar på ungdomar, idrott, utbildning och färdigheter, bland annat genom att säkerställa erkännande av färdigheter och kvalifikationer, utveckla och genomföra gemensam utbildning, yrkesutbildning, utbildningsprogram och infrastruktur till stöd för gemensam ungdomsverksamhet.

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>109</NumAm>

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Bilaga III – stycke 1 – led g</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(g) Främjande av lokal och regional styrning och förbättring av lokala och regionala myndigheters planering och administrativa kapacitet.

(g) Främjande av lokal och regional styrning, inklusive gränsöverskridande samarbete mellan administrationer i syfte att främja försoning och fredsskapande, och förbättring av lokala och regionala myndigheters planering och administrativa kapacitet.

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>110</NumAm>

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Bilaga III – stycke 1 – led ga (nytt)</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ga) Investera i kapacitetsuppbyggnad av organisationer i det civila samhället.

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>111</NumAm>

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Bilaga III – stycke 1 – led gb (nytt)</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(gb) Främjande av gränsöverskridande samarbete mellan administrationer i syfte att verka för försoning och fredsskapande, inklusive inrättandet av den regionala kommissionen för fastställande av fakta om krigsförbrytelser och andra allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna i f.d. Jugoslavien (Recom).

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>112</NumAm>

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Bilaga III – stycke 1 – led ia (nytt)</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ia) Förbättring av gränsöverskridande polissamarbete, rättsligt samarbete och informationsutbyte i syfte att underlätta utredning och lagföring av gränsöverskridande organiserad brottslighet och därtill kopplade fall av ekonomisk och finansiell brottslighet samt korruption, olaglig handel och smuggling.

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>113</NumAm>

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Bilaga IV – stycke 1 – inledningen</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Följande förteckning över nyckelprestationsindikatorer ska användas för att mäta unionens bidrag bidrar till förverkligandet av programmets särskilda mål:

Följande förteckning över centrala resultatindikatorer och deras årliga utveckling ska användas för att mäta hur unionen bidrar till förverkligandet av sina särskilda mål samt stödmottagarnas framsteg:

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>114</NumAm>

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Bilaga IV – stycke 1 – led 1a (nytt)</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a. Sammansatt indikator för partnernas insatser i fråga om försoning, fredsbyggande, goda grannförbindelser och internationella skyldigheter samt jämställdhet och kvinnors rättigheter.

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>115</NumAm>

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Bilaga IV – stycke 1 – led 1b (nytt)</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1b.  Indikator för frånvaro av våld i kombination med reducering av drivkrafter bakom konflikter (t.ex. politisk eller ekonomisk utestängning) som bygger på en bedömning utifrån utgångsvärden.

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>116</NumAm>

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Bilaga IV – stycke 1 – led 1c (nytt)</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1c. Den andel av stödmottagarnas medborgare som anser sig vara väl informerade om unionens stöd inom ramen för denna förordning (källa: kommissionen).

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>117</NumAm>

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Bilaga IV – stycke 1 – led 3a (nytt)</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3a. Grad och årlig utveckling av anpassningen till beslut och åtgärder inom ramen för Gusp (källa: utrikestjänsten).

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>118</NumAm>

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Bilaga IV – stycke 1 – led 5</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5. Offentliga utgifter för social trygghet (i procent av BNP) eller sysselsättningsgrad (källa: nationell statistik).

5. Offentliga utgifter för social trygghet (i procent av BNP) såsom anges av ILO, hälso- och sjukvårdsutgifter, inkomstklyftor, fattigdomsnivå, sysselsättningsgrad och arbetslöshetsgrad, såsom anges i officiell nationell statistik.

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>119</NumAm>

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Bilaga IV – stycke 1 – led 5a (nytt)</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

5a. Ändringar i Ginikoefficienten för en stödmottagare över tid.

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>120</NumAm>

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Bilaga IV – stycke 1 – led 10</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

10. Antal program för gränsöverskridande samarbete mellan IPA-stödmottagare och IPA/EU:s medlemsstater (källa: Europeiska kommissionen).

10. Antal program för gränsöverskridande samarbete som fastställts och genomförts mellan IPA-stödmottagare och IPA/EU:s medlemsstater, såsom anges av kommissionen.

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>121</NumAm>

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Bilaga IV – stycke 1 – led 10a (nytt)</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

10a. Antalet nya organisationer som deltar i åtgärder och program över tid.

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>122</NumAm>

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Bilaga IV – stycke 2</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Indikatorerna ska i tillämpliga fall vara könsuppdelade.

Indikatorerna ska i tillämpliga fall vara uppdelade efter åtminstone ålder och kön.

</Amend>

MOTIVERING

Sedan 2007 har instrumentet för stöd inför anslutningen (IPA) varit det huvudsakliga finansiella instrumentet för stöd av reformer i kandidatländer och potentiella kandidatländer, dvs. de sex länderna på västra Balkan samt Turkiet, med syfte att förbereda stödmottagarna för skyldigheterna i och med EU-medlemskapet. IPA-finansieringen stöder anslutningsprocessen genom att bygga upp kapacitet och åstadkomma positiva, permanenta och långsiktiga förändringar i länderna, som siktar på att bli framtida EU-medlemsstater. Den rättsliga ramen för den andra generationen av instrumentet för stöd inför anslutningen (IPA II), som godkändes år 2014, planeras upphöra den 31 december 2020.

Allmänna kommentarer

Parlamentets ståndpunkt om den övergripande finansieringsramen 2021-2027, som speglas i interimsrapport om den nya fleråriga budgetramen (2018/0166R(APP)), uttrycker dess hållning angående anslagen för IPA III-förordningen. Den fleråriga budgetramen och IPA III bör ses över före 2027 i händelse av en eller flera anslutningar till unionen, för att ta hänsyn till åtföljande utgiftsbehov.

Medföredragandena noterar förslaget om att öka anslagen för IPA 2021–2027 i nominella termer till 14,5 miljarder euro (i löpande priser), men är övertygade om att en underlåtelse att matcha eller överskrida tilldelningarna för IPA II 2014–2020 i reella termer skulle medföra att tillräcklig finansiering inte kan garanteras under den period som är kritisk för anslutningsprocessen och genomförandet av de EU-relaterade reformerna.

IPA-finansiering är en långsiktig investering i västra Balkans europeiska framtid, och ett effektivt utnyttjande av EU-medlen måste säkras genom stringent kontroll och övervakning, för att garantera att det uppnås resultat och ges god valuta för skattebetalarnas pengar.

Utan att det påverkar det slutliga beslutet gällande den föreslagna sammanslagningen av de flesta andra av EU:s externa finansieringsinstrument inom den övergripande ram som instrumentet för grannskap, utveckling och internationellt samarbete (NDICI) utgör, är det viktigt att utvidgningspolitiken fortsätter att finansieras under ett separat särskilt avsett instrument, samtidigt som man säkrar tillräcklig anpassning och samstämmighet mellan de externa finansieringsinstrumenten. Medföredragandena understryker behovet av att IPA kvarstår som ett fristående instrument på grund av den särskilda karaktär som utvidgningsprocessen har inom de yttre åtgärderna, vilket underbyggs av strategin för västra Balkan och relationen med Turkiet.

Medföredragandena är övertygande om att IPA-finansieringen för gränsöverskridande samarbete med EU-medlemsstaterna inom det europeiska territoriella samarbetet (Interreg) bör begränsas och övervakas för att värna om ett mer balanserat bidrag. Detta skulle säkerställa att det inte ersätter, utan snarare kompletterar och uppmuntrar befintliga eller potentiella samarbeten mellan IPA-stödmottagare inom de tematiska prioriteringar som fastställs i bilaga III.

Tydligare strategiskt fokus

För kandidatländerna måste tredje generationens IPA utformas för att fungerar som en språngbräda för att genomföra den framtida ramen för sammanhållningspolitiken efter deras anslutning till EU. För de potentiella kandidaterna måste det utgöra en grund för förberedelsen för reformerna i samband med anslutningsförhandlingarna. Det är av största vikt att åstadkomma en smidig övergång från IPA II till IPA III och, efter anslutningen av nya medlemmar, från IPA III till ramen för de europeiska struktur- och investeringsfonderna.

Stödet inför anslutningen måste fortsatt stödja övergripande och EU-fokuserade politiska, institutionella, rättsliga, administrativa och socioekonomiska reformer i kandidatländer och potentiella kandidatländer. Dessa baseras på Köpenhamnskriterierna, villkorlighet och progressiv anpassning till unionens regler, standarder och politik.

Finansieringen bör omfokuseras för att ta itu med specifika grundläggande behov och nödvändiga reformer som redan borde ha gjorts i vart och ett av de berörda länderna. Tillsammans med en starkare tonvikt på de väletablerade, befintliga IPA-prioriteringarna, som omfattar rättsstatsprincipen, grundläggande rättigheter, god förvaltning, socioekonomisk sammanhållning och en grundlig förberedelse inom de 35 kapitlen i EU:s regelverk, inklusive anpassningen till Gusp, måste IPA III stärka mottagarnas motståndsförmåga inom områdena migration, säkerhet, jämställdhet, klimatskydd och underlättande av handel.

IPA III måste även lägga större tonvikt på utvidgningspolitikens sociala dimension genom att främja sammanhållning och konvergens gällande rättigheterna och principerna i den europeiska pelaren för sociala rättigheter. Utöver ett starkare fokus på social marknadsekonomi samt social och regional sammanhållning i genomförandet av IPA, måste den sociala dimensionen tas i beaktande vid halvtidsöversynen av IPA och bedömas via tydliga och mätbara indikatorer, såsom Ginikoefficienten.

EU måste omfokusera sina insatser på att stärka demokratiseringen genom att stärka kapaciteten för parlament, civilsamhället och medier, samtidigt som man stöder åtgärder för att uppnå en verklig politisk dialog och försoning som en förutsättning för fred. I detta avseende är det gränsöverskridande samarbetet, som förbättrar dialog, grannförbindelser, regionala förbindelser och ekonomisk integration, av mycket stor betydelse.

Starkare roll för Europaparlamentet

Samtidigt som parlamentets roll är att stå för den allmänna inriktningen och granskningen av de externa finansieringsinstrumenten snarare än detaljstyrningen av dessa, understryker medföredragandena behovet av att värna om Europaparlamentets roll och kommissionens skyldighet att hålla parlamentet fullt involverat, regelbundet och i rätt tid.

Mot bakgrund av erfarenheter från halvtidsöversynen av IPA II, föreslår föredragandena ett stärkt deltagande för Europaparlamentet utan att det påverkar beslutsfattandets hastighet, genom ökad användning av förfarandet för delegerade akter.

Föredragandena är också övertygande om att programplaneringsramen bör vara föremål för en bestämmelse om tidsbegränsning, som garanterar en verklig halvtidsöversyn av denna.

Det är av största vikt att Europaparlamentets ståndpunkter på områden där parlamentet har sina egna stödprogram, såsom kapacitetsuppbyggnad, medling och valobservation, till fullo tas i beaktande i den övergripande programplaneringen.

Större deltagande från civilsamhället och lokala myndigheter

Det är av särskild vikt att finansiering tilldelas på ett transparent, effektivt, ansvarsfullt, avpolitiserat och icke-diskriminerande sätt, genom en rättvis fördelning som speglar behoven inom regioner och kommuner.

Medföredragandena understryker den avgörande roll som EU-delegationerna på plats spelar för att säkerställa korrekt utnyttjande och synlighet för EU-finansieringen och för att involvera en bred uppsättning relevanta organisationer inom civilsamhället och lokala myndigheter i olika skeden av stödprocessen.

Prestationsbaserad metod

Den huvudsakliga förändringen inom den föreslagna programplaneringsramen är en förskjutning från tilldelningar per land till prioriteringsbaserade tilldelningar enligt en princip om ”skälig andel”, närmare bestämt programplanering för IPA-stöd genom fem ”fönster” som speglar specifika mål och prestationer.

Medföredragandena stöder den ökade flexibiliteten i att gå ifrån landspecifika anslag i riktning mot ”fönster”-baserade tilldelningar enligt tematiska prioriteringar och den prestationsbaserade strategin. Programplaneringsramen och prestationsramen för IPA III, på grundval av behov och prestationskriterier och en princip om ”skälig andel”, bör operationaliseras och finstämmas genom delegerade akter under utarbetandet, genomförandet och utvärderingen av IPA III.

Utökad villkorlighet

Samtidigt som föredragandena stöder en stärkt prestationsbaserad strategi, föreslår de att man stärker villkorligheten hos IPA-stöd genom att beakta en möjlighet att upphäva stödet inför anslutningen i fall av överträdelser av principerna om demokrati, rättsstaten, respekt för mänskliga rättigheter och grundläggande friheter och åtaganden som gjorts i de relevanta avtal som slutits med unionen. I detta avseende kan mekanismen för övervakning, upphävande och återinförande i EU:s allmänna preferenssystem tjäna som exempel.

I linje med artiklarna 2 och 49, och i analogi med artikel 7 i fördraget om Europeiska unionen, bör de framtida EU-medlemsstaterna ställas inför upphävande av unionens stöd vid kränkning av grundläggande EU-värderingar och vid tillbakagångar gällande rättsstatsprincipen. I linje med regeln om sund ekonomisk förvaltning i budgetförordningen (nr 966/2012) och i enlighet med principerna om sparsamhet, effektivitet och ändamålsenlighet, bör kommissionen även ställa in betalningar vid fall av systemfel, som föranleder ifrågasättande av transaktionernas laglighet och korrekthet.

Medföredragandena påminner om behovet av att tillämpa och följa upp villkorligheten på politisk nivå och projektnivå och att stärka systematisk övervakning och utvärdering av känsliga program och projekt. Årliga tilldelningar måste baseras på en ändamålsenlig ram för övervakning och utvärdering, som ska fastställas genom en delegerad akt, och en grundlig prestationsgenomgång, som speglar gjorda framsteg eller bristen på sådana.

Med beaktande av eftersläpningar och förseningar i genomförandet av IPA I och IPA II, uppmanar föredragandena till att behålla flexibiliteten att kunna överföra eller göra förnyade åtaganden för medel för vilka åtaganden redan gjorts, samtidigt som kommissionen uppmuntras att ompröva återinförandet av direktförvaltning där detta är lämpligt, särskilt för att bekämpa organisad brottslighet och korruption på hög nivå, för att stärka civilsamhället och för att stärka mediefriheten.

Budgetstödet måste minskas eller upphävas vid fall av systemöverträdelser inom förvaltnings- och kontrollsystemen eller vid otillfredsställande framsteg med att uppnå de mål som beslutats tillsammans med mottagarländerna. Starkare villkorlighet för budgetstöd, baserat på framsteg med reformer och sund förvaltning, måste kombineras med ett riktat stöd som främjar utveckling av parlamentarisk kontroll, nationell revisionskapacitet, ökad transparens och offentlig tillgång till information.

Ökad synlighet

När IPA-stödet kanaliseras till de länder som siktar på att bli EU-medlemsstater, efterfrågar medföredragandena bättre riktade kommunikationsinsatser för att garantera EU‑finansieringens synlighet, vilket gör det möjligt att bättre följa upp och dra fördel av EU:s investering. Kommissionen, EU:s delegationer på plats och IPA-stödmottagarna bör förbättra kommunikationen om EU-stödets resultat för att bidra till bättre förståelse för dess fördelar när det gäller att förbättra medborgarnas liv.

Anpassning av de allmänna reglerna för extern finansiering

Även om utvidgningspolitiken även fortsättningsvis ska stödjas inom ramen för ett särskilt instrument bör IPA III-bestämmelserna vara förenliga med den övergripande finansieringsstrukturen för unionens yttre åtgärder. I linje med resultatet av AFET-utskottets omröstning om IPA III omfattar de relevanta övergripande bestämmelser i denna förordning som bör anpassas till instrumentet för grannskap, utveckling och internationellt samarbete under plenarsammanträdena regler om handlingsplaner, åtgärder, tillämpningsmetoder, utvärdering, styrning och demokratisk ansvarsskyldighet.


 

 

 

STÅNDPUNKT I FORM AV ÄNDRINGSFÖRSLAG  från utskottet för internationell handel (4.12.2018)

<CommissionInt>till utskottet för utrikesfrågor</CommissionInt>


<Titre>över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av instrumentet för stöd inför anslutningen (IPA III)</Titre>

<DocRef>(COM(2018)0465 – C8-0274/2018 – 204/0247(COD))</DocRef>

Föredragande av yttrande: <Depute>David Borrelli</Depute>

 

 

 

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för internationell handel lägger fram följande ändringsförslag för utskottet för utrikesfrågor som ansvarigt utskott:

<RepeatBlock-Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>1</NumAm>

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Skäl 2</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(2) Målen för ett instrument för stöd inför anslutningen skiljer sig dock fortfarande betydligt från de allmänna målen för unionens yttre åtgärder, eftersom detta instrument syftar till att förbereda stödmottagarna i bilaga I för ett framtida unionsmedlemskap och stödja deras anslutningsprocess. Det är därför av största vikt att bibehålla ett särskilt instrument till stöd för utvidgningspolitiken, samtidigt som komplementariteten med de allmänna målen för unionens yttre åtgärder säkerställs, i synnerhet med instrumentet för grannskaps- och utvecklingssamarbete samt internationellt samarbete.

(2) Målen för ett instrument för stöd inför anslutningen skiljer sig dock fortfarande betydligt från de allmänna målen för unionens yttre åtgärder, eftersom detta instrument syftar till att förbereda stödmottagarna i bilaga I för ett framtida unionsmedlemskap och stödja deras anslutningsprocess. Det är därför av största vikt att ha ett särskilt instrument till stöd för utvidgningspolitiken, samtidigt som komplementariteten och konsekvensen med de allmänna målen för unionens yttre åtgärder säkerställs, i synnerhet med instrumentet för grannskaps- och utvecklingssamarbete samt internationellt samarbete.

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>2</NumAm>

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Skäl 5</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(5) Unionens utvidgningspolitik är en investering i fred, säkerhet och stabilitet i Europa. Den erbjuder ökade ekonomiska möjligheter och handelsmöjligheter som gynnar både unionen och de länder som strävar efter att bli medlemsstater. Utsikterna till EU-medlemskap kan få en kraftfull omvälvande effekt, med positiva demokratiska, politiska, ekonomiska och samhälleliga förändringar.

(5) Unionens utvidgningspolitik är en investering i fred, säkerhet och stabilitet i Europa. Den erbjuder ökade ekonomiska möjligheter och handelsmöjligheter som gynnar både unionen och de länder som strävar efter att bli medlemsstater, samtidigt som den respekterar principen om asymmetrisk och progressiv integration för att säkerställa en smidig övergång för de ömtåliga ekonomierna i de länder som strävar efter att bli medlemsstater. Utsikterna till EU-medlemskap har en kraftfull omvandlande effekt, med positiva demokratiska, politiska, ekonomiska och samhälleliga förändringar.

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>3</NumAm>

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Skäl 7</Article>

 

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(7) Stödet bör också tillhandahållas i överensstämmelse med de avtal som unionen ingått med de stödmottagare som förtecknas i bilaga I. Stödet bör i huvudsak inriktas på att bistå stödmottagarna i bilaga I för att stärka de demokratiska institutionerna och rättsstaten, reformera rättsväsendet och den offentliga förvaltningen, respektera de grundläggande rättigheterna och främja jämställdhet mellan könen, tolerans, social delaktighet och icke-diskriminering. Stöd bör också främja de viktigaste principer och rättigheter som fastställs i den europeiska pelaren för sociala rättigheter16. Stödet bör fortsätta att bistå deras ansträngningar att främja regionalt, makroregionalt och gränsöverskridande samarbete samt territoriell utveckling, bland annat genom genomförande av unionens makroregionala strategier. Det bör också stärka ländernas ekonomiska och sociala utveckling samt stödja en agenda för smart och hållbar tillväxt för alla, bland annat genom att genomföra politiken för regional utveckling och jordbruks- och landsbygdsutveckling samt social- och sysselsättningspolitiken, och utveckla den digitala ekonomin och det digitala samhället, även i överensstämmelse med flaggskeppsinitiativet En digital agenda för västra Balkan.

(7) Stödet bör också tillhandahållas i överensstämmelse med de avtal som unionen ingått med de stödmottagare som förtecknas i bilaga I. Stödet bör i huvudsak inriktas på att bistå stödmottagarna i bilaga I för att stärka de demokratiska institutionerna och rättsstaten, reformera rättsväsendet och den offentliga förvaltningen, respektera de grundläggande rättigheterna och främja jämställdhet mellan könen, tolerans, social delaktighet och icke-diskriminering. Stödet bör också främja de viktiga principer och rättigheter som fastställs i den europeiska pelaren för sociala rättigheter16. Stödet bör fortsätta att främja deras ansträngningar att främja regionalt, makroregionalt och gränsöverskridande samarbete samt territoriell utveckling, bland annat genom genomförande av unionens makroregionala strategier. Det bör också främja goda grannförbindelser, försoning och regionalt samarbete. Det bör stärka ländernas ekonomiska och sociala utveckling och ekonomiska styrning, främja ekonomisk integration med EU:s inre marknad, inklusive tullsamarbetet, främja en öppen och rättvis handel och stödja en agenda för smart och hållbar tillväxt för alla, bland annat genom att genomföra regional utveckling, jordbruks- och landsbygdsutveckling samt social- och sysselsättningspolitiken och utveckla den digitala ekonomin och det digitala samhället, även i överensstämmelse med flaggskeppsinitiativet En digital agenda för västra Balkan.

_________________

_________________

16 Den europeiska pelaren för sociala rättigheter proklamerades av Europaparlamentet, rådet och kommissionen vid toppmötet om rättvisa jobb och tillväxt i Göteborg den 17 november 2017.

16 Den europeiska pelaren för sociala rättigheter proklamerades av Europaparlamentet, rådet och kommissionen vid toppmötet om rättvisa jobb och tillväxt i Göteborg den 17 november 2017.

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>4</NumAm>

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Skäl 8</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(8) Unionen bör stödja övergången mot anslutning till gagn för de stödmottagare som förtecknas i bilaga I på grundval av dess medlemsstaters erfarenheter. Samarbetet bör i synnerhet inriktas på att förmedla de erfarenheter som dragits av medlemsstaterna under reformprocessen.

(8) Unionen bör stödja övergången mot anslutning till gagn för de stödmottagare som förtecknas i bilaga I på grundval av dess medlemsstaters erfarenheter. Samarbetet bör i synnerhet inriktas på att förmedla de erfarenheter som förvärvats av medlemsstaterna under reformprocessen, i synnerhet på att förbättra det ekonomiska samarbetet och tullsamarbetet och på gemensamma insatser för att bekämpa korruption, smuggling, penningtvätt och förfalskning.

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>5</NumAm>

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Skäl 9a (nytt)</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(9a) Kommissionen bör uppmuntra de stödmottagare som förtecknas i bilaga I att samverka till unionens arbete för att främja multilateralism och ytterligare stärka det internationella handelssystemet, inbegripet WTO-reformer.

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>6</NumAm>

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Skäl 11</Article>

 

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(11) Att stärka rättsstatsprincipen, däribland kampen mot korruption och organiserad brottslighet, och god samhällsstyrning, inbegripet en reform av den offentliga förvaltningen, är fortfarande centrala utmaningar för de flesta stödmottagare som förtecknas i bilaga I och är avgörande för att stödmottagarna ska kunna närma sig unionen och senare fullt ut åta sig de förpliktelser som ett unionsmedlemskap medför. Med tanke på det långsiktiga perspektivet för de reformer som eftersträvas på dessa områden och behovet av att uppnå resultat, bör det finansiella stöd som ges i enlighet med denna förordning så snart som möjligt beakta de krav som ställs på de stödmottagare som förtecknas i bilaga I.

(11) Att stärka rättsstaten, däribland kampen mot korruption, penningtvätt och organiserad brottslighet, och god samhällsstyrning, inbegripet en reform av den offentliga förvaltningen, rättsväsendets oberoende, öppenhet och insyn, offentlig upphandling, konkurrens, statligt stöd, immaterialrätt och utländska investeringar, är fortfarande centrala utmaningar för de flesta stödmottagare som förtecknas i bilaga I och är avgörande för att stödmottagarna ska kunna närma sig unionen och senare fullt ut åta sig de förpliktelser som ett unionsmedlemskap medför.

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>7</NumAm>

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Skäl 12</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(12) I enlighet med principen om deltagandedemokrati bör kommissionen hos varje stödmottagare som förtecknas i bilaga I uppmuntra till parlamentarisk tillsyn.

(12) I enlighet med principen om deltagandedemokrati bör kommissionen, i nära samarbete med Europaparlamentet, hos varje stödmottagare som förtecknas i bilaga I uppmuntra till parlamentarisk tillsyn och en proaktiv roll för de nationella parlamenten i processen för anslutning till EU och i uppfyllandet av anslutningskriterierna.

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>8</NumAm>

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Skäl 13</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(13) Stödmottagarna i bilaga I behöver vara bättre rustade för att ta itu med globala utmaningar såsom hållbar utveckling och klimatförändringar och anpassa sig till unionens insatser för att hantera dessa problem. För att ge uttryck för vikten av att bekämpa klimatförändringarna i enlighet med unionens åtaganden att genomföra Parisavtalet och målen för hållbar utveckling bör detta program bidra till att integrera klimatfrågor i unionens politik och till uppnåendet av det övergripande målet att 25 % av utgifterna i EU-budgeten ska bidra till klimatmålen. Åtgärder som bidrar till klimatmål förväntas stå för 16 % av programmets totala finansieringsram. De berörda åtgärderna kommer att identifieras under programmets utarbetande och genomförande och det övergripande bidraget från detta program bör omfattas av relevanta utvärderingar och översyner.

(13) Stödmottagarna i bilaga I behöver vara bättre rustade för att ta itu med globala utmaningar, såsom hållbar utveckling och klimatförändringar samt strävan efter en regel- och värdebaserad global ordning, och anpassa sig till unionens insatser för att hantera dessa frågor. För att ge uttryck för vikten av att bekämpa klimatför