ДОКЛАД относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на рамка за насърчаване на инвестициите в устойчиво развитие

13.3.2019 - (COM(2018)0353 – C8-0207/2018 – 2018/0178(COD)) - ***I

Комисия по икономически и парични въпроси
Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
Докладчици: Бас Ейкхаут, Сирпа Пиетикяйнен
(Съвместни заседания на комисии – член 55 от Правилника за дейността)


Процедура : 2018/0178(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A8-0175/2019
Внесени текстове :
A8-0175/2019
Гласувания :
Приети текстове :

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на рамка за насърчаване на инвестициите в устойчиво развитие

(COM(2018)0353 – C8-0207/2018 – 2018/0178(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2018)0353),

–  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 114 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението до Парламента (C8-0207/2018),

–  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 17 октомври 2018 г.[1],

–  като взе предвид член 59 от своя правилник,

–  като взе предвид съвместните разисквания на комисията по икономически и парични въпроси и комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните съгласно член 55 от Правилника за дейността,

–  като взе предвид доклада на комисията по икономически и парични въпроси и на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните (A8-0175/2019),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст или внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Изменение    1

Предложение за регламент

Съображение 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(6)  През март 2018 г. Комисията публикува своя „План за действие: Финансиране за устойчив растеж“25, установяващ амбициозна и всеобхватна стратегия за финансиране за устойчиво развитие. Една от определените в него цели е пренасочване на капиталовите потоци към инвестиции, свързани с устойчивото развитие, за да се постигне устойчив и приобщаващ икономически растеж. Най-важната и неотложна мярка, предвидена в плана за действие, е създаването на единна система за класификация на дейностите, свързани с устойчивото развитие. В плана за действие е отчетено, че пренасочването на капиталови потоци към дейности, които са по-тясно свързани с устойчивото развитие, трябва да се основава на общо разбиране за това, какво означава „устойчиво“. Като първа стъпка, установяването на ясни насоки за това кои дейности допринасят за постигането на екологичните цели следва да спомогне за по-доброто осведомяване на инвеститорите относно инвестициите, финансиращи екологосъобразни икономически дейности. На по-късен етап могат да бъдат разработени допълнителни насоки относно дейностите, които допринасят за други цели на устойчивото развитие, включително социални.

(6)  През март 2018 г. Комисията публикува своя „План за действие: Финансиране за устойчив растеж“25, установяващ амбициозна и всеобхватна стратегия за финансиране за устойчиво развитие. Една от определените в него цели е пренасочване на капиталовите потоци към инвестиции, свързани с устойчивото развитие, за да се постигне устойчив и приобщаващ икономически растеж. Най-важната и неотложна мярка, предвидена в плана за действие, е създаването на единна система за класификация и на показатели, измерващи въглеродния отпечатък на устойчивите дейности. В плана за действие е отчетено, че пренасочването на капиталови потоци към дейности, които са по-тясно свързани с устойчивото развитие, трябва да се основава на общо разбиране за това, какво означава „устойчиво“. Като първа стъпка, установяването на ясни насоки за това кои дейности допринасят за постигането на екологичните цели следва да спомогне за по-доброто осведомяване на инвеститорите относно инвестициите, финансиращи екологосъобразни икономически дейности. На по-късен етап могат да бъдат разработени допълнителни насоки относно дейностите, които допринасят за други цели на устойчивото развитие, включително социални.

_________________

_________________

25 COM(2018) 97 окончателен.

25 COM(2018) 97 окончателен.

Изменение    2

Предложение за регламент

Съображение 6 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(6а)  Въпреки че признава неотложната необходимост от предприемането на действия за справяне с изменението на климата, тясното фокусиране върху експозицията на въглеродни емисии може да доведе до отрицателни последици, като инвестиционните потоци се пренасочат към цели, които носят други рискове за околната среда. Следователно трябва да се въведат подходящи предпазни мерки, за да се гарантира, че икономическите дейности не вредят на други екологични цели, като например биологичното разнообразие и енергийната ефективност. Инвеститорите се нуждаят от сравнима и цялостна информация относно екологичните рискове и тяхното въздействие, за да оценят своя портфейл, отвъд експозицията на въглеродни емисии.

Изменение    3

Предложение за регламент

Съображение 6 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(6б)  Предвид неотложната необходимост от предприемането на мерки в някои взаимосвързани области на влошаване на околната среда и свръхпотребление на ресурси, трябва да се възприеме системен подход към експоненциално увеличаващите се отрицателни тенденции, като например загубата на биологично разнообразие, прекомерното използване на ресурси в световен мащаб, появата на нови заплахи, включително опасни химикали и техни комбинации, недостигът на храни, изменението на климата, разрушаването на озоновия слой, увеличаването на киселинността на океанските води, изчерпването на прясната вода и промяната на земната повърхност. Следователно е необходимо действията, които трябва да бъдат предприети, да са ориентирани към бъдещето и да са съобразени с предстоящите предизвикателства. Мащабът на тези предизвикателства изисква цялостен и амбициозен подход и прилагането на строг принцип на предпазливост.

Изменение    4

Предложение за регламент

Съображение 7 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(7а)  Докладът по собствена инициатива на Европейския парламент относно устойчивото финансиране от 29 май 2018 г. определя основните елементи на показателите за устойчивост и таксономията като стимул за устойчиви инвестиции. Следва да се осигури съгласуваност между съответните законодателства.

Изменение    5

Предложение за регламент

Съображение 8 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(8а)  Мащабите на това предизвикателство водят до постепенна промяна на цялата финансова система, за да се подкрепи икономиката и тя да може да функционира на устойчива основа. За тази цел устойчивото финансиране трябва да се интегрира напълно в системата и трябва да се обърне внимание на въздействието на финансовите продукти и услуги върху устойчивостта.

Изменение    6

Предложение за регламент

Съображение 9

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(9)  Частни инвестиции в устойчиви дейности могат да бъдат ефективно привлечени чрез предлагане на финансови продукти, насочени към устойчиво опазване на околната среда. За да се засили доверието на инвеститорите, внесе яснота и преодолее предоставянето на невярна информация относно положителното въздействие върху околната среда са предвидени национални изисквания за предлагането на финансови инвестиционни продукти и корпоративни облигации за устойчиво развитие, по-специално изисквания, при чието спазване пазарните участници могат да използват съответната национална маркировка. Предоставянето на невярна информация относно положителното въздействие върху околната среда се отнася до практики за спечелване на нелоялно конкурентно предимство, като финансови продукти, които в действителност не отговарят на основните екологични стандарти, се предлагат като насочени за опазване на околната среда. Понастоящем такива схеми за маркировка са въведени в няколко държави членки. Те се основават на различни таксономии за класифициране на екологосъобразните икономически дейности. Като се имат предвид политическите ангажименти, поети в рамките на Парижкото споразумение и на равнището на Съюза, може да се очаква, че все повече държави членки ще въведат схеми за маркировка или други изисквания към участниците на пазара по отношение на предлаганите като екологосъобразни финансови продукти или корпоративни облигации. Така държавите членки ще използват своите национални таксономии, когато определят кои инвестиции се считат за свързани с устойчивото развитие. Ако тези национални изисквания се основават на различни критерии за това кои икономически дейности се считат за екологосъобразни, инвеститорите биха се въздържали от инвестиции зад граница поради трудностите при сравняването на различните инвестиционни варианти. Освен това икономическите оператори, желаещи да привличат инвестиции в целия Европейски съюз, ще трябва да отговарят на различни критерии в отделните държави членки, за да могат техните дейности да се считат за екологосъобразни според различните маркировки. По този начин липсата на единни критерии ще доведе до по-високи разходи и ще създаде значителни трудности за икономическите оператори, като ще затрудни достъпа до трансграничните капиталови пазари за инвестиции в устойчивото развитие. Очаква се пречките пред достъпа до трансграничните капиталови пазари за набиране на средства за устойчиви проекти да нараснат допълнително. Ето защо критериите за определяне на това дали дадена икономическа дейност е екологосъобразна следва да бъдат хармонизирани на равнището на Съюза, за да се отстранят препятствията пред функционирането на вътрешния пазар и да се предотврати възникването на такива в бъдеще. Тази хармонизация ще улесни икономическите оператори, когато набират зад граница средства за своите екологични проекти, тъй като техните икономически дейности ще бъдат сравнявани според единни критерии, за да бъдат допуснати като базови активи по екологосъобразни инвестиции. Това ще улесни привличането на трансгранични инвестиции в рамките на Съюза.

(9)  Предлагането на финансови продукти, насочени към екологично устойчиви цели, е ефективен начин за постепенно пренасочване на частните инвестиции от дейности с отрицателно въздействие върху околната среда към по-устойчиви дейности. За да се засили доверието на инвеститорите и тяхната осведоменост относно рисковете, да се внесе яснота и да се преодолее предоставянето на невярна информация относно положителното въздействие върху околната среда, са предвидени национални изисквания за предлагането на финансови инвестиционни продукти, услуги и корпоративни облигации за устойчиво развитие, съгласно определеното в настоящия регламент, и по-специално изисквания, при чието спазване пазарните участници могат да използват съответната национална маркировка. Предоставянето на невярна информация относно положителното въздействие върху околната среда се отнася до практики за спечелване на нелоялно конкурентно предимство, като финансови продукти, които в действителност не отговарят на основните екологични стандарти, се предлагат като насочени за опазване на околната среда. Понастоящем такива схеми за маркировка са въведени в няколко държави членки. Те се основават на различни таксономии за класифициране на екологосъобразните икономически дейности. Като се имат предвид политическите ангажименти, поети в рамките на Парижкото споразумение и на равнището на Съюза, може да се очаква, че все повече държави членки ще въведат схеми за маркировка или други изисквания към участниците на пазара по отношение на предлаганите като екологосъобразни финансови продукти или корпоративни облигации. Така държавите членки ще използват своите национални таксономии, когато определят кои инвестиции се считат за свързани с устойчивото развитие. Ако тези национални изисквания се основават на различни критерии и показатели за това кои икономически дейности се считат за екологосъобразни, инвеститорите биха се въздържали от инвестиции зад граница поради трудностите при сравняването на различните инвестиционни варианти. Освен това икономическите оператори, желаещи да привличат инвестиции в целия Европейски съюз, ще трябва да отговарят на различни критерии в отделните държави членки, за да могат техните дейности да се считат за екологосъобразни според различните маркировки. Липсата на единни критерии и показатели ще насочи преките инвестиции по екологично неефективен начин, а в някои случаи ще има дори и обратен ефект, като ще доведе до неизпълнението на някои цели, свързани с околната среда и устойчивостта. Следователно липсата им ще създаде значителни трудности за икономическите оператори, като ще затрудни достъпа до трансграничните капиталови пазари за инвестиции в устойчивото развитие. Очаква се пречките пред достъпа до трансграничните капиталови пазари за набиране на средства за устойчиви проекти да нараснат допълнително. Ето защо критериите и показателите за определяне на степента на устойчивост на дадена икономическа дейност следва да бъдат постепенно хармонизирани на равнището на Съюза, за да се отстранят препятствията пред функционирането на вътрешния пазар и да се предотврати възникването на такива в бъдеще. Тази хармонизация на информацията, показателите и критериите ще улесни икономическите оператори, когато набират зад граница средства за своите екологично устойчиви дейности, тъй като техните икономически дейности ще бъдат сравнявани според единни критерии и показатели, за да бъдат допуснати като базови активи по екологосъобразни инвестиции. Това ще улесни привличането на трансгранични инвестиции в рамките на Съюза.

Изменение    7

Предложение за регламент

Съображение 9 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(9а)  За да може Съюзът да изпълни своите ангажименти в областта на околната среда и климата, е необходимо да се мобилизират частни инвестиции. Постигането на това изисква дългосрочно планиране, както и регулаторна стабилност и предвидимост за инвеститорите. Следователно, за да се гарантира съгласувана политическа рамка за устойчиви инвестиции, е важно разпоредбите на настоящия регламент да се основават на съществуващото законодателство на Съюза.

Изменение    8

Предложение за регламент

Съображение 10

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(10)  Освен това, ако пазарните участници не посочат как дейностите, в които се инвестира, допринасят за екологичните цели, или ако използват различни понятия за това какво представлява „екологосъобразна“ икономическа дейност, инвеститорите ще бъдат прекомерно затруднени, когато проверяват и сравняват различните финансови продукти. Установено бе, че това отблъсква желаещите да инвестират в екологосъобразни финансови продукти. Освен това липсата на доверие сред инвеститорите оказва значително неблагоприятно въздействие върху пазара на инвестиции в устойчивото развитие. Доказано бе също така, че националните правила или пазарни инициативи, предприети за решаване на този проблем на национално равнище, ще доведат до разпокъсаност на вътрешния пазар. Ако участниците на финансовите пазари оповестяват как финансовите продукти, за които твърдят, че са екологосъобразни, допринасят за опазването на околната среда и при тези оповестявания използват общи за целия Съюз критерии за това какво представлява екологосъобразна икономическа дейност, инвеститорите ще бъдат улеснени, когато съпоставят възможностите за екологосъобразни инвестиции в чужбина. Инвеститорите ще инвестират по-смело в екологосъобразни финансови продукти в рамките на Съюза, което ще подобри функционирането на вътрешния пазар.

(10)  Освен това, ако пазарните участници не посочат как дейностите, в които се инвестира, допринасят по отрицателен или положителен начин за екологичните цели, или ако използват различни показатели и критерии за определяне на въздействието във връзка със степента на екологична устойчивост на дадена икономическа дейност, инвеститорите ще бъдат прекомерно затруднени, когато проверяват и сравняват различните финансови продукти. Установено бе, че това отблъсква желаещите да инвестират в устойчиви финансови продукти. Освен това липсата на доверие сред инвеститорите оказва значително неблагоприятно въздействие върху пазара на инвестиции в устойчивото развитие. Доказано бе също така, че националните правила или пазарни инициативи, предприети за решаване на този проблем на национално равнище, ще доведат до разпокъсаност на вътрешния пазар. Ако участниците на финансовите пазари оповестяват как финансовите продукти, за които твърдят, че са екологосъобразни, допринасят за опазването на околната среда и при тези оповестявания използват общи за целия Съюз критерии за това какво представлява екологосъобразна икономическа дейност, инвеститорите ще бъдат улеснени, когато съпоставят екологичното въздействие на възможностите за инвестиции в чужбина, и дружествата, в които се инвестира, ще бъдат стимулирани да направят своите бизнес модели по-устойчиви. Инвеститорите ще инвестират по-смело в екологосъобразни финансови продукти в рамките на Съюза, което ще подобри функционирането на вътрешния пазар.

Изменение    9

Предложение за регламент

Съображение 10 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(10a)  За да се постигне по-голямо въздействие върху околната среда и устойчивостта като цяло, да се намали ненужната административна тежест за участниците на финансовия пазар и за други заинтересовани страни и да се улесни растежът на европейските финансови пазари, които финансират устойчиви икономически дейности, таксономията следва да се основава на хармонизирани, съпоставими и единни критерии и показатели, включително най-малко показателите за кръговата икономика. Тези показатели следва да бъдат приведени в съответствие с единната методика за оценка на жизнения цикъл и да се прилагат при всички регулаторни инициативи на Съюза. Те следва да служат като основа за оценката на икономическите дейности, инвестиционния риск и въздействието върху околната среда. Трябва да се избягва всякакво припокриване на регулирането, което не отговаря на принципите за по-добро регулиране, не се прилага по пропорционален начин и не съответства на целта за създаване на съгласувана терминология и ясна регулаторна рамка. Също така следва да се избягва всякаква ненужна тежест за органите и за финансовите институции. Поради тези причини обхватът и използването на техническите критерии за проверка, както и връзката с други инициативи следва да бъдат ясно определени преди влизането в сила на таксономията и съответните критерии. При определянето на хармонизираните критерии за екологично устойчиви икономически дейности следва да се вземат предвид компетенциите на държавите членки в различните области на политиката. Изискванията на настоящия регламент следва да се прилагат по пропорционален начин за малките и опростени институции, както е посочено в настоящия регламент.

Изменение    10

Предложение за регламент

Съображение 10 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(10б)  Показателите следва да бъдат хармонизирани въз основа на съществуващите инициативи, като например работата на Комисията, Европейската агенция за околна среда и ОИСР, наред с другото, и следва да включват екологичното въздействие на CO2 и други емисии, биологичното разнообразие, генерирането на отпадъци, използването на енергия и възобновяема енергия, суровините, водите и прякото и непрякото земеползване, както е посочено в рамката за мониторинг на Комисията относно кръговата икономика (COM/2018/29 final), в плана за действие на ЕС за кръговата икономика (COM/2015/0614 final) и в резолюцията на Европейския парламент от 9 юли 2015 г. относно ефективното използване на ресурсите: преминаване към кръгова икономика (2014/2208(INI). Освен това показателите следва да бъдат изготвени, като се вземат предвид също така препоръките на експертната група за подкрепа за финансирането на кръговата икономика към Европейската комисия. Комисията следва да прецени как да интегрира работата на тази експертна група в дейността на техническата експертна група. При определянето на показателите следва да се вземат предвид международно признатите стандарти за устойчивост.

Изменение    11

Предложение за регламент

Съображение 11

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(11)  За преодоляване на съществуващите пречки пред функционирането на вътрешния пазар и за предотвратяване на възникването на такива в бъдеще от държавите членки следва да се изисква да използват общо понятие за екологосъобразни инвестиции, когато определят изискванията към участниците на пазара във връзка с маркировката на финансовите продукти или корпоративните облигации, предлагани на национално равнище като екологосъобразни. По същите причини лицата, управляващи фондове, и институционалните инвеститори, които декларират, че преследват екологични цели, следва да използват същото понятие за екологосъобразни инвестиции, когато оповестяват как преследват тези цели.

(11)  За преодоляване на съществуващите пречки пред функционирането на вътрешния пазар и за предотвратяване на възникването на такива в бъдеще, от държавите членки и от Съюза следва да се изисква да използват общо понятие за степента на екологична устойчивост на инвестициите, когато определят изискванията към участниците на пазара във връзка с маркировката на финансовите продукти, услугите или корпоративните облигации, предлагани на национално равнище като екологосъобразни. По същите причини лицата, управляващи фондове, и институционалните инвеститори, които декларират, че преследват екологични цели, следва да използват същото понятие за екологосъобразни инвестиции и същите показатели и критерии за изчисляване на екологичното въздействие, когато оповестяват как преследват тези цели.

Изменение    12

Предложение за регламент

Съображение 12

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(12)  Определянето на критерии за екологосъобразни икономически дейности може да насърчи дружествата да оповестяват доброволно на своите уебсайтове информация за извършваните от тях екологосъобразни икономически дейности. Тази информация ще улесни не само съответните участници на финансовите пазари, когато преценяват кои дружества извършват екологосъобразни икономически дейности, но ще помогне също така на самите дружества да набират финансиране за своите екологосъобразни дейности.

(12)  Информацията за въздействието на дейностите върху околната среда ще улесни съответните участници на финансовите пазари при определянето на степента на екологична устойчивост на икономическите дейности, извършвани от дружествата, но ще помогне също така на самите дружества да набират финансиране.

Изменение    13

Предложение за регламент

Съображение 13

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(13)  Рамката на Съюза за класификация на екологосъобразните икономически дейности следва да даде възможност за разработване на бъдещите политики на Съюза, включително общи за Съюза стандарти за екологосъобразни финансови продукти и впоследствие за установяване на маркировка, която официално да потвърждава спазването на тези стандарти в Съюза. Единните правни изисквания за класифициране на инвестициите като екологосъобразни въз основа на единни критерии за екологосъобразни икономически дейности са необходими като отправна точка за бъдещото законодателство на Съюза за насърчаване на такива инвестиции.

(13)  Общите за Съюза показатели за определяне на екологичното въздействие на икономическите дейности следва да осигуряват възможност за разработване на бъдещите политики и стратегии на Съюза, включително общи за Съюза стандарти за екологосъобразни финансови продукти и впоследствие за установяване на маркировка, която официално да потвърждава спазването на тези стандарти в Съюза, както и да служат като основа за други икономически, регулаторни и пруденциални мерки. Необходими са единни правни изисквания за разглеждане на степента на екологична устойчивост на инвестициите, въз основа на единни критерии за определяне на степента на екологична устойчивост на икономическите дейности и общи показатели за оценка на въздействието на инвестициите върху околната среда, като отправна точка за бъдещото законодателство на Съюза, насочено към улесняване на прехода от инвестиции с отрицателно въздействие върху околната среда към инвестиции с положително въздействие.

Изменение    14

Предложение за регламент

Съображение 14

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(14)  Във връзка с постигането на целите за устойчиво развитие в Съюза създаването на Европейския фонд за стратегически инвестиции е добър пример за ефективното насочване на частни инвестиции успоредно с публични средства към инвестиции в устойчивото развитие. С Регламент (ЕС) 2015/1017 на Европейския парламент и на Съвета27 за инфраструктурните и иновационните проекти по линия на Европейския фонд за стратегически инвестиции се определя целеви дял от 40 % за инвестиции в областта на климата. Общите критерии за устойчивост на икономическите дейности биха могли да залегнат в основата на подобни бъдещи инициативи на Съюза в подкрепа на инвестициите за постигане на екологични и свързани с климата цели.

(14)  Във връзка с постигането на целите за устойчиво развитие в Съюза създаването на Европейския фонд за стратегически инвестиции може ефективно да допринесе за мобилизиране и насочване на частните инвестиции, успоредно с публичните средства, към инвестиции в устойчивото развитие. С Регламент (ЕС) 2015/1017 на Европейския парламент и на Съвета27 за инфраструктурните и иновационните проекти по линия на Европейския фонд за стратегически инвестиции се определя целеви дял от 40 % за хоризонтални инвестиции в областта на климата. Общите критерии за устойчивост на икономическите дейности и общите показатели за оценка на въздействието върху околната среда могат да залегнат в основата на подобни бъдещи инициативи на Съюза, като мобилизират инвестиции за постигане на екологични и свързани с климата цели.

__________________

__________________

27 Регламент (ЕС) 2017/2396 на Европейския парламент и на Съвета от 13 декември 2017 година за изменение на регламенти (ЕС) № 1316/2013 и (ЕС) 2015/1017 по отношение на удължаването на срока на действие на Европейския фонд за стратегически инвестиции, както и въвеждането на технически подобрения за този фонд и за Европейския консултантски център по инвестиционни въпроси (OВ L 345, 27.12.2017 г., стр. 34).

27 Регламент (ЕС) 2017/2396 на Европейския парламент и на Съвета от 13 декември 2017 година за изменение на регламенти (ЕС) № 1316/2013 и (ЕС) 2015/1017 по отношение на удължаването на срока на действие на Европейския фонд за стратегически инвестиции, както и въвеждането на технически подобрения за този фонд и за Европейския консултантски център по инвестиционни въпроси (OВ L 345, 27.12.2017 г., стр. 34).

Изменение    15

Предложение за регламент

Съображение 15

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(15)  За да се избегне разпокъсаността на пазара, както и увреждането на интересите на потребителите вследствие на различаващи се концепции за екологосъобразни икономически дейности, националните изисквания, които участниците на пазара трябва да спазват, за да предлагат финансови продукти или корпоративни облигации като екологосъобразни, следва да се основават на единни критерии за екологосъобразни икономически дейности. Към тези участници спадат участниците на финансовите пазари, които предлагат екологосъобразни финансови продукти и нефинансовите дружества, емитиращи „зелени“ облигации.

(15)  За да се избегне разпокъсаността на пазара, както и увреждането на интересите на потребителите вследствие на различаващи се концепции за степента на екологична устойчивост на икономическите дейности, националните изисквания, които участниците на пазара трябва да спазват, за да предлагат определените в настоящия регламент финансови продукти или корпоративни облигации като екологосъобразни, следва да се основават на единни критерии за екологосъобразни икономически дейности. Към тези участници спадат участниците на финансовите пазари, които предлагат устойчиви финансови продукти или услуги, и нефинансовите дружества, емитиращи устойчиви облигации.

Изменение    16

Предложение за регламент

Съображение 17

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(17)  За да се предотврати неговото заобикаляне, задължението за оповестяване следва да се прилага и при предлаганите финансови продукти, за които се обявява, че имат същите характеристики като екологосъобразните инвестиции, включително когато са насочени към опазването на околната среда в широкия смисъл на думата. От участниците на финансовите пазари не следва да се изисква да инвестират само в екологосъобразни икономически дейности, определени в съответствие с предвидените в настоящия регламент технически критерии за проверка. Те следва да бъдат насърчавани да информират Комисията, ако сметнат, че икономическа дейност, която не отговаря на техническите критерии за проверка или за която такива критерии все още не са установени, следва да се счита за екологосъобразна, за да се помогне на Комисията да оцени необходимостта от допълване или актуализиране на техническите критерии за проверка.

(17)  За да се предотврати неговото заобикаляне, задължението за оповестяване следва да се прилага и за всички предлагани финансови продукти, за които се обявява, че имат същите характеристики като екологосъобразните инвестиции, включително когато са насочени към опазването на околната среда в широкия смисъл на думата. От участниците на финансовите пазари не следва да се изисква да инвестират само в екологосъобразни икономически дейности, определени в съответствие с предвидените в настоящия регламент технически критерии за проверка. Участниците на финансовите пазари и другите участници следва да бъдат насърчавани да информират Комисията, ако сметнат, че техническите критерии за проверка, свързани с финансираните от тях дейности, все още не са определени и следователно техните финансови продукти следва да се разглеждат като екологично устойчиви, за да се помогне на Комисията да оцени необходимостта от допълване или актуализиране на техническите критерии за проверка.

Изменение    17

Предложение за регламент

Съображение 18

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(18)  За да може да се определи дали дадена икономическа дейност е екологосъобразна, следва да бъде определен изчерпателен списък с екологични цели.

(18)  За да може да се определи степента на екологична устойчивост нададена икономическа дейност, следва да се изготви изчерпателен списък с екологични цели въз основа на показатели за измерване на въздействието върху околната среда, като се вземе предвид въздействието върху цялата промишлена верига за създаване на стойност и се гарантира съгласуваност със съществуващото законодателство на Съюза, като например пакета за чиста енергия.

Изменение    18

Предложение за регламент

Съображение 20

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(20)  За всяка екологична цел следва да бъдат определени единни критерии, с помощта на които да бъде преценено дали икономическите дейности допринасят съществено за тази цел. Един от елементите на единните критерии следва да бъде да не се причиняват значителни вреди за някоя от екологичните цели, предвидени в настоящия регламент. С това се цели да се избегнат случаите, при които инвестициите се считат за екологосъобразни, въпреки че икономическите дейности, ползващи се от тези инвестиции, нанасят вреда на околната среда до степен, превишаваща по значение приноса им за постигане на екологичната цел. Условията за съществен принос и за ненанасяне на значителни вреди следва да позволят осъществяването на такива инвестиции в екологосъобразни икономически дейности, които наистина допринасят за постигането на екологичните цели.

(20)  За всяка екологична цел следва да бъдат определени единни критерии, въз основа на информация, предоставена посредством хармонизирани показатели, с помощта на които да бъде преценено дали икономическите дейности допринасят съществено за тази цел. Един от елементите на единните критерии следва да бъде да не се причиняват значителни вреди за някоя от екологичните цели, предвидени в настоящия регламент. С това се цели да се избегнат случаите, при които инвестициите се считат за екологосъобразни, въпреки че икономическите дейности, ползващи се от тези инвестиции, нанасят вреда на околната среда до степен, превишаваща по значение приноса им за постигане на екологичната цел. Условията за съществен принос и за ненанасяне на значителни вреди следва да позволят осъществяването на такива инвестиции в екологосъобразни икономически дейности, които наистина допринасят за постигането на екологичните цели.

Изменение    19

Предложение за регламент

Съображение 22

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(22)  Като се имат предвид специфичните технически подробности, необходими за оценка на въздействието на икономическата дейност върху околната среда, и бързо променящият се характер на науката и технологиите, критериите за екологосъобразни икономически дейности следва да бъдат редовно адаптирани към тези промени. С оглед на актуалността на критериите въз основа на научни доказателства и становища на експерти и на съответните заинтересовани страни, условията за това какво представлява съществен принос и значителни вреди следва да бъдат уточнени по-подробно за различните икономически дейности и следва да се актуализират редовно. За тази цел Комисията следва да определи подробни и калибрирани технически критерии за проверка на различните икономически дейности въз основа на техническия принос на многостранната платформа за финансиране за устойчиво развитие.

(22)  Като се имат предвид специфичните технически подробности, необходими за оценка на въздействието на икономическата дейност върху околната среда, и бързо променящият се характер на науката и технологиите, критериите за определяне на степента на екологична устойчивост на икономическите дейности следва да бъдат редовно адаптирани към тези промени. С оглед на актуалността на критериите и показателите въз основа на научни доказателства и становища на експерти и на съответните заинтересовани страни, условията за това какво представлява съществен принос и значителни вреди следва да бъдат уточнени по-подробно за различните икономически дейности и следва да се актуализират редовно. За тази цел Комисията следва да определи подробни и калибрирани технически критерии за проверка, както и набор от хармонизирани показатели за различните икономически дейности въз основа на техническия принос на многостранната платформа за финансиране за устойчиво развитие.

Изменение    20

Предложение за регламент

Съображение 23

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(23)  Някои икономически дейности имат отрицателно въздействие върху околната среда и чрез неговото намаляване може да се постигне съществен принос за една или повече екологични цели. За тези икономически дейности е целесъобразно да се определят технически критерии за проверка, изискващи значително подобряване на екологичните показатели в сравнение, наред с другото, със средните стойности за сектора. Тези критерии следва също така да отчитат дългосрочното въздействие на съответната икономическа дейност.

(23)  Някои икономически дейности имат отрицателно въздействие върху околната среда и чрез неговото намаляване може да се постигне съществен принос за една или повече екологични цели. За тези икономически дейности е целесъобразно да се определят технически критерии за проверка, изискващи значително подобряване на екологичните показатели в сравнение, наред с другото, със средните стойности за сектора, с цел да се прецени дали дейността може да допринесе съществено за една или повече екологични цели. Тези критерии следва също така да отчитат дългосрочното въздействие (т.е. над 3 години) на съответната икономическа дейност, и по-специално екологичните ползи от продуктите и услугите и приносът на междинните продукти, така че да се изготви оценка за въздействието на всички етапи от производството и употребата по цялата верига за създаване на стойност и през целия жизнен цикъл.

Изменение    21

Предложение за регламент

Съображение 24

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(24)  Икономическа дейност не следва да се счита за екологосъобразна, ако вредите, които причинява за околната среда, са повече от ползите за нея. С техническите критерии за проверка следва да бъдат определени минималните изисквания, необходими за избягването на значителните вреди за други цели. Когато определя и актуализира техническите критерии за проверка, Комисията следва да гарантира, че тези критерии се основават на наличните научни доказателства и се актуализират редовно. Когато научната оценка не позволява рискът да се определи с достатъчна надеждност, следва да се приложи принципът на предпазните мерки в съответствие с член 191 от ДФЕС.

(24)  Икономическа дейност не следва да се счита за екологосъобразна, ако не носи нетни ползи за околната среда. С техническите критерии за проверка следва да бъдат определени минималните изисквания, необходими за избягването на значителните вреди за други цели. Когато определя и актуализира техническите критерии за проверка, Комисията следва да гарантира, че тези критерии са разумни, пропорционални и се основават на наличните научни доказателства, както и че при изготвянето им са взети предвид цялата верига за създаване на стойност и жизненият цикъл на технологиите. Тя следва също така да гарантира, че те се актуализират редовно. Когато научната оценка не позволява рискът да се определи с достатъчна надеждност, следва да се приложи принципът на предпазните мерки в съответствие с член 191 от ДФЕС.

Изменение    22

Предложение за регламент

Съображение 25

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(25)  При определянето и актуализирането на техническите критерии за проверка Комисията следва да вземе предвид съответните действащи норми на правото на Съюза, както и вече въведените незаконодателни инструменти на Съюза, в т.ч. Регламент (ЕО) № 66/2010 на Европейския парламент и на Съвета37, Схемата на ЕС за управление по околна среда и одит38, критериите на ЕС за екологосъобразни обществени поръчки39 и текущата работа по правилата относно продуктовия и организационния отпечатък върху околната среда40. С цел избягване на ненужните несъответствия с класификациите на икономическите дейности, които вече съществуват за други цели, Комисията следва също така да вземе предвид статистическите класификации за сектора на екологичните стоки и услуги, а именно Класификацията на направленията и разходите за околната среда (CEPA) и Класификацията на дейностите по управление на ресурси (CReMA)41.

(25)  При определянето и актуализирането на техническите критерии за проверка и набор от хармонизирани показатели Комисията следва да вземе предвид съответните действащи норми на правото на Съюза, както и вече въведените незаконодателни инструменти на Съюза, в т.ч. Регламент (ЕО) № 66/2010 на Европейския парламент и на Съвета37, Схемата на ЕС за управление по околна среда и одит38, критериите на ЕС за екологосъобразни обществени поръчки39, Платформата на Комисията за кръгова икономика, Европейската платформа за оценка на жизнения цикъл и текущата работа по правилата относно продуктовия и организационния отпечатък върху околната среда40. С цел избягване на ненужните несъответствия с класификациите на икономическите дейности, които вече съществуват за други цели, Комисията следва също така да вземе предвид статистическите класификации за сектора на екологичните стоки и услуги, а именно Класификацията на направленията и разходите за околната среда (CEPA) и Класификацията на дейностите по управление на ресурси (CReMA)41.

__________________

__________________

37 Регламент (ЕО) № 66/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2009 г. относно екомаркировката на ЕС (ОВ L 27, 30.1.2010 г., стp. 1).

37 Регламент (ЕО) № 66/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2009 г. относно екомаркировката на ЕС (ОВ L 27, 30.1.2010 г., стp. 1).

38 Регламент (ЕО) № 1221/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2009 г. относно доброволното участие на организации в Схемата на Общността за управление по околна среда и одит (EMAS) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 761/2001 и на решения 2001/681/ЕО и 2006/193/ЕО на Комисията (ОВ L 342, 22.12.2009 г., стр. 1–45).

38 Регламент (ЕО) № 1221/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2009 г. относно доброволното участие на организации в Схемата на Общността за управление по околна среда и одит (EMAS) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 761/2001 и на решения 2001/681/ЕО и 2006/193/ЕО на Комисията (ОВ L 342, 22.12.2009 г., стр. 1–45).

39 Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите – Обществени поръчки, насочени към една по-добра околна среда SEC(2008) 2124 SEC(2008) 2125 SEC(2008) 2126 COM/2008/0400 final.

39 Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите – Обществени поръчки, насочени към една по-добра околна среда SEC(2008) 2124 SEC(2008) 2125 SEC(2008) 2126 COM/2008/0400 final.

40 Решение 2013/179/ЕС: Препоръка на Комисията от 9 април 2013 г. относно използването на общи методи за измерване и оповестяване на показатели за екологосъобразността на продукти и организации на база жизнения цикъл (ОВ 124, 4.5.2013 г., стр. 1–210).

40 Решение 2013/179/ЕС: Препоръка на Комисията от 9 април 2013 г. относно използването на общи методи за измерване и оповестяване на показатели за екологосъобразността на продукти и организации на база жизнения цикъл (ОВ 124, 4.5.2013 г., стр. 1–210).

41 Приложения 4 и 5 към Регламент (ЕС) № 538/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 година за изменение на Регламент (ЕС) № 691/2011 относно европейските икономически сметки за околната среда (ОВ L 158, 27.5.2014 г.).

41 Приложения 4 и 5 към Регламент (ЕС) № 538/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 година за изменение на Регламент (ЕС) № 691/2011 относно европейските икономически сметки за околната среда (ОВ L 158, 27.5.2014 г.).

Изменение    23

Предложение за регламент

Съображение 26

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(26)  При определянето и актуализирането на техническите критерии за проверка Комисията следва да вземе предвид и характерните особености на инфраструктурния сектор, както и екологичните, социалните и икономическите вторични ефекти в рамките на анализа на разходите и ползите. В тази връзка Комисията следва се запознае с работата на международни организации, като например ОИСР, съответното законодателство и стандарти на Съюза, в т.ч. Директива 2001/42/ЕО на Европейския парламент и на Съвета42, Директива 2011/92/ЕС на Европейския парламент и на Съвета43, Директива 2014/23/ЕС на Европейския парламент и на Съвета44, Директива 2014/24/ЕС на Европейския парламент и на Съвета45, Директива 2014/25/ЕС на Европейския парламент и на Съвета46, както и актуалната методология. Следователно с техническите критерии за проверка следва да се насърчават подходящи рамки за управление, обединяващи екологичните, социалните и управленските фактори съгласно посоченото в принципите на ООН за отговорно инвестиране47, на всички етапи от жизнения цикъл на проекта.

(26)  При определянето и актуализирането на техническите критерии за проверка и на хармонизираните показатели Комисията следва да вземе предвид и характерните особености на различните сектори, както и екологичните, социалните и икономическите вторични ефекти в рамките на анализа на разходите и ползите. В тази връзка Комисията следва се запознае с работата на международни организации, като например ОИСР, съответното законодателство и стандарти на Съюза, в т.ч. Директива 2001/42/ЕО на Европейския парламент и на Съвета42, Директива 2011/92/ЕС на Европейския парламент и на Съвета43, Директива 2014/23/ЕС на Европейския парламент и на Съвета44, Директива 2014/24/ЕС на Европейския парламент и на Съвета45, Директива 2014/25/ЕС на Европейския парламент и на Съвета46, както и актуалната методология. Следователно с техническите критерии за проверка и показателите следва да се насърчават подходящи рамки за управление, обединяващи екологичните, социалните и управленските фактори съгласно посоченото в принципите на ООН за отговорно инвестиране47, на всички етапи от жизнения цикъл на проекта.

__________________

__________________

42 Директива 2001/42/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 27 юни 2001 година относно оценката на последиците на някои планове и програми върху околната среда (ОВ L 197, 21.7.2001 г., стр. 30);

42 Директива 2001/42/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 27 юни 2001 година относно оценката на последиците на някои планове и програми върху околната среда (ОВ L 197, 21.7.2001 г., стр. 30);

43 Директива 2011/92/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 13 декември 2011 г. относно оценката на въздействието на някои публични и частни проекти върху околната среда (ОВ L 26, 28.1.2012 г., стр. 1).

43 Директива 2011/92/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 13 декември 2011 г. относно оценката на въздействието на някои публични и частни проекти върху околната среда (ОВ L 26, 28.1.2012 г., стр. 1).

44 Директива 2014/23/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. за възлагане на договори за концесия (ОВ L 94, 28.3.2014 г, стр. 1).

44 Директива 2014/23/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. за възлагане на договори за концесия (ОВ L 94, 28.3.2014 г, стр. 1).

45 Директива 2014/24/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. за обществените поръчки и за отмяна на Директива 2004/18/ЕО (ОВ L 94, 28.3.2014 г., стр. 65).

45 Директива 2014/24/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. за обществените поръчки и за отмяна на Директива 2004/18/ЕО (ОВ L 94, 28.3.2014 г., стр. 65).

46 Директива 2014/25/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. относно възлагането на поръчки от възложители, извършващи дейност в секторите на водоснабдяването, енергетиката, транспорта и пощенските услуги и за отмяна на Директива 2004/17/ЕО (ОВ L 94, 28.3.2014, стр. 243).

46 Директива 2014/25/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. относно възлагането на поръчки от възложители, извършващи дейност в секторите на водоснабдяването, енергетиката, транспорта и пощенските услуги и за отмяна на Директива 2004/17/ЕО (ОВ L 94, 28.3.2014, стр. 243).

47 https://www.unpri.org/download?ac=1534.

47 https://www.unpri.org/download?ac=1534.

Изменение    24

Предложение за регламент

Съображение 26 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(26а)  При определянето на техническите критерии за проверка Комисията следва да вземе предвид също така преходните мерки по отношение на дейности, които подпомагат прехода към по-устойчива и нисковъглеродна икономика. За дружества, чиито настоящи икономически дейности водят до сериозни щети за околната среда, следва да се осигурят стимули за бърз преход към екологично устойчиви или най-малкото безпроблемни от екологична гледна точка дейности. Техническите критерии за проверка следва да насърчават такива процеси на преход в хода на реализацията им. Ако по-голямата част от предприятията, реализиращи някаква вредна икономическа дейност, очевидно са започнали такъв преход, критериите за проверка могат да отразят това. Наличието на сериозни усилия за преход може да бъде демонстрирано, наред с други неща, чрез устойчиви усилия за провеждане на научни изследвания и развойни дейности, реализацията на големи проекти за инвестиционни капиталови разходи във връзка с нови, по-екологично устойчиви технологии или конкретни планове за преход, най-малко при ранните етапи на изпълнение.

Изменение    25

Предложение за регламент

Съображение 27

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(27)  За да се избегне нарушаване на конкуренцията при набирането на финансиране за екологосъобразни икономически дейности, техническите критерии за проверка следва да гарантират, че всички съответни икономически дейности в конкретен сектор могат да се считат за екологосъобразни и са третирани еднакво, ако приносът им към една или повече от заложените в настоящия регламент екологични цели е еднакъв. Потенциалният капацитет за приноса към постигането на тези екологични цели може обаче да варира в различните сектори и това следва бъде отразено в критериите. В рамките на един сектор обаче тези критерии не следва да ощетяват несправедливо определени икономически дейности за сметка на други, ако допринасят в същата степен за постигането на екологичните цели.

(27)  За да се насърчат екологично устойчиви иновации и да се избегне нарушаване на конкуренцията при набирането на финансиране за екологосъобразни икономически дейности, техническите критерии за проверка следва да гарантират, че всички съответни икономически дейности в макросекторите (т.е. секторите от NACE като селско, горско и рибно стопанство, промишлено производство, производство на електроенергия, доставка на газ, пара и климатизация, услуги за строителство, транспорт и съхранение)могат да се считат за екологосъобразни и са третирани еднакво, ако приносът им към една или повече от заложените в настоящия регламент екологични цели е еднакъв, без съществено да вредят на други екологични цели по членове 3 и 12. Потенциалният капацитет за приноса към постигането на тези екологични цели може обаче да варира в различните сектори и това следва бъде отразено в критериите за проверка. В рамките на всеки макроикономически сектор обаче тези критерии не следва да ощетяват несправедливо определени икономически дейности за сметка на други, ако допринасят в същата степен за постигането на екологичните цели, без съществено да вредят на други екологични цели, посочени в членове 3 и 12.

Изменение    26

Предложение за регламент

Съображение 27 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(27а)  Екологично устойчивите дейности са резултат от технологии и продукти, разработени по цялата верига за създаване на стойност. Поради тази причина техническите критерии за проверка следва да отчитат ролята на цялата верига за създаване на стойност – от преработката на суровините до крайния продукт и етапа на превръщането на продуктите в отпадъци, при окончателното предоставяне на екологично устойчиви дейности.

Изменение    27

Предложение за регламент

Съображение 27 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(27б)  За да се избегне нарушаването на добре функциониращите вериги за създаване на стойност, техническите критерии за проверка следва да отчитат факта, че екологично устойчивите дейности се предоставят чрез технологии и продукти, разработени от множество стопански субекти.

Изменение    28

Предложение за регламент

Съображение 28

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(28)  Когато определя техническите критерии за проверка, Комисията следва да направи оценка дали приемането на тези критерии за екологосъобразни дейности би довело до блокиране на активи или създаване на противоречиви стимули и дали би имало отрицателно въздействие върху ликвидността на финансовите пазари.

(28)  Когато определя техническите критерии за проверка, Комисията следва да направи оценка на потенциалните рискове при прехода, както и дали темпът на приемането на тези критерии за екологосъобразни дейности би довел до блокиране на активи или създаване на противоречиви стимули.

Изменение    29

Предложение за регламент

Съображение 30

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(30)  За да се гарантира, че инвестициите се насочват към икономическите дейности с най-голямо положително въздействие върху екологичните цели, Комисията следва да отдаде приоритетно значение на установяването на технически критерии за проверка на икономическите дейности, които могат потенциално да допринесат в най-голяма степен за постигане на екологичните цели.

(30)  За да се гарантира, че инвестициите се насочват към икономическите дейности с най-голямо положително въздействие върху екологичните цели, Комисията следва да отдаде приоритетно значение на установяването на технически критерии за проверка на икономическите дейности, които могат потенциално да допринесат в най-голяма степен за постигане на екологичните цели. Критериите за проверка следва да отчитат резултатите от проектите, за да се улесни идентифицирането и разработването на нови технологии, както и да се вземат предвид възможностите за разрастване на тези технологии.

Изменение    30

Предложение за регламент

Съображение 31

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(31)  Подходящи технически критерии за проверка следва да бъдат установени за транспортния сектор, включително за мобилните активи, като следва да бъде взето предвид, че транспортният сектор, в т.ч. международното корабоплаване, е източник на близо 26% от всички емисии на парникови газове в Съюза. Както е видно от Плана за действие за финансиране за устойчив растеж48, около 30% от необходимите допълнителни годишни инвестиции за устойчиво развитие в Съюза се падат на транспортния сектор, включително за нарастваща електрификация или по-бърз преход към по-чисти видове транспорт чрез насърчаване на преминаването към други видове транспорт и управление на движението.

(31)  Подходящи технически критерии за проверка следва да бъдат установени за транспортния сектор, включително за мобилните активи, като следва да бъде взет предвид целият жизнен цикъл на технологиите и фактът, че транспортният сектор, в т.ч. международното корабоплаване, е източник на близо 26% от всички емисии на парникови газове в Съюза. Както е видно от Плана за действие за финансиране за устойчив растеж48, около 30% от необходимите допълнителни годишни инвестиции за устойчиво развитие в Съюза се падат на транспортния сектор, включително за нарастваща електрификация или по-бърз преход към по-чисти видове транспорт чрез насърчаване на преминаването към други видове транспорт и управление на движението.

__________________

__________________

48 COM(2018) 97 окончателен.

48 COM(2018) 97 окончателен.

Изменение    31

Предложение за регламент

Съображение 32

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(32)  От особена важност е по време на подготовката на техническите критерии за проверка Комисията да проведе подходящи консултации в съответствие с изискванията за по-добро регулиране. Процесът по определянето и актуализирането на техническите критерии за проверка следва да включва също съответните заинтересовани страни и да се основава на становищата на експерти с доказани знания и опит в съответните области. За тази цел Комисията следва да създаде платформа за финансиране за устойчиво развитие. Тази платформа следва да бъде съставена от експерти, представляващи както публичния, така и частния сектор. Като представители на публичния сектор следва да участват експерти от Европейската агенция по околната среда, Европейските надзорни органи и Европейската инвестиционна банка. Сред експертите от частния сектор следва да попаднат представители на съответните заинтересовани страни, включително участници на финансовите пазари, университети, изследователски институти, асоциации и организации. Платформата следва да съветва Комисията във връзка с изготвянето, анализа и преразглеждането на техническите критерии за проверка, включително тяхното потенциално въздействие върху оценката на активите, които до момента на приемането на техническите критерии за проверка се считат за „зелени“ активи съгласно съществуващите пазарни практики. Платформата следва също така да съветва Комисията дали техническите критерии за проверка са подходящи за по-нататъшна употреба в бъдещи политически инициативи на Съюза за насърчаване на инвестициите в устойчивото развитие.

(32)  От особена важност е по време на подготовката на техническите критерии за проверка Комисията да проведе подходящи консултации в съответствие с изискванията за по-добро регулиране. Процесът по определянето и актуализирането на техническите критерии за проверка и на хармонизираните показатели следва да включва също съответните заинтересовани страни и да се основава на научни доказателства, на социално-икономическото въздействие, на най-добри практики и съществуващи дейности и организации, и по-специално платформата на Европейската комисия за кръгова икономика, както и на становищата на експерти с доказани знания и международен опит в съответните области. За тази цел Комисията следва да създаде платформа за финансиране за устойчиво развитие. Тази платформа следва да бъде съставена от широк кръг от експерти, представляващи както публичния, така и частния сектор, за да се гарантира, че характерните особености на всички съответни сектори са взети надлежно под внимание. Като представители на публичния сектор следва да участват експерти от Европейската агенция по околната среда и от националните агенции за опазване на околната среда, Европейските надзорни органи, Европейската консултативна група за финансова отчетност и Европейската инвестиционна банка. Сред експертите от частния сектор следва да попадат представители на съответните заинтересовани страни, включително участници на финансовите и нефинансовите пазари, представители на реалната икономика, представляващи широк набор от отрасли, университети, изследователски институти, асоциации и организации. Когато е необходимо, на платформата следва да бъде позволявано да иска съвети от лица, които не са членове. Платформата следва да съветва Комисията във връзка с изготвянето, анализа и преразглеждането на техническите критерии за проверка и хармонизираните показатели, включително тяхното потенциално въздействие върху оценката на активите, които до момента на приемането на техническите критерии за проверка се считат за устойчиви активи съгласно съществуващите пазарни практики. Платформата следва също така да съветва Комисията дали техническите критерии за проверка и показателите са подходящи за по-нататъшна употреба в бъдещи политически инициативи на Съюза за насърчаване на инвестициите в устойчивото развитие. Платформата следва да съветва Комисията относно разработването на стандарти за отчитане на устойчивото развитие и интегрирани стандарти за отчитане за корпоративни дружества и участници на финансовите пазари, включително чрез преразглеждането на Директива 2013/34/ЕС.

Изменение    32

Предложение за регламент

Съображение 33

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(33)  С цел да се уточнят изискванията, посочени в настоящия регламент, и по-специално относно определянето и актуализирането на подробни и калибрирани технически критерии за проверка на различните икономически дейности във връзка с това какво представлява съществен принос и какво — значителни вреди за екологичните цели, на Комисията следва да се предоставят правомощия да приема актове съгласно член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз по отношение на информацията, която се изисква за спазване на задължението за оповестяване, предвидено в член 4, параграф 3, както и на техническите критерии за проверка, посочени в член 6, параграф 2, член 7, параграф 2, член 8, параграф 2, член 9, параграф 2, член 10, параграф 2 и член 11, параграф 2. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище, и тези консултации да бъдат проведени в съответствие с принципите, заложени в Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество от 13 април 2016 г. По-специално, с цел осигуряване на равно участие при подготовката на делегираните актове Европейският парламент и Съветът получават всички документи едновременно с експертите от държавите членки, като експертите на Европейския парламент и Съвета получават систематично достъп до заседанията на експертните групи на Комисията, заети с подготовката на делегираните актове.

(33)  С цел да се уточнят изискванията, посочени в настоящия регламент, и по-специално относно определянето и актуализирането на подробни и калибрирани технически критерии за проверка и показатели за различните икономически дейности във връзка с това какво представлява съществен принос и какво — значителни вреди за екологичните цели, на Комисията следва да се предоставят правомощия да приема актове съгласно член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз по отношение на информацията, която се изисква за спазване на задължението за оповестяване, предвидено в член 4, параграф 3, както и на техническите критерии за проверка, посочени в член 6, параграф 2, член 7, параграф 2, член 8, параграф 2, член 9, параграф 2, член 10, параграф 2 и член 11, параграф 2. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи публични консултации, включително на експертно равнище, и тези консултации да бъдат проведени в съответствие с принципите, заложени в Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество от 13 април 2016 г. По-специално, с цел осигуряване на равно участие при подготовката на делегираните актове Европейският парламент и Съветът получават всички документи едновременно с експертите от държавите членки, като експертите на Европейския парламент и Съвета получават систематично достъп до заседанията на експертните групи на Комисията, заети с подготовката на делегираните актове.

Изменение    33

Предложение за регламент

Съображение 35

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(35)  Прилагането на настоящия регламент следва да се преразглежда редовно, за да се оцени напредъкът в разработването на технически критерии за проверка на екологосъобразните дейности, използването на определението за екологосъобразни инвестиции и дали спазването на задълженията изисква създаването на механизъм за проверка. Прегледът следва да включва и оценка на това дали обхватът на настоящия регламент следва да бъде разширен, така че да бъдат включени цели във връзка със социалната устойчивост.

(35)  Прилагането на настоящия регламент следва да се преразглежда редовно и най-малко след две години, за да се оцени напредъкът в разработването на технически критерии за проверка и хармонизирани показатели за екологосъобразните и вредните за околната среда дейности, използването на определението за екологосъобразни инвестиции или инвестиции, оказващи отрицателно въздействие върху околната среда, и дали спазването на задълженията изисква създаването на допълнителен механизъм за проверка. Прегледът следва да включва и оценка на разпоредбите, необходими за разширяването на обхвата на настоящия регламент, така че да бъдат включени цели във връзка със социалната устойчивост. До 31 март 2020 г. Комисията следва, когато е уместно, да публикува законодателни предложения за създаване на механизъм за проверка на съответствието.

Изменение    34

Предложение за регламент

Съображение 36

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(36)  Тъй като целите на настоящия регламент не могат да бъдат постигнати в достатъчна степен от държавите членки и могат да бъдат постигнати по-добре на равнището на Съюза, поради необходимостта да бъдат въведени на равнището на Съюза единни критерии за екологосъобразни икономически дейности Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, определен в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигането на тези цели,

(36)  Тъй като целите на настоящия регламент не могат да бъдат постигнати в достатъчна степен от държавите членки и могат да бъдат постигнати по-добре на равнището на Съюза, поради необходимостта да бъдат въведени на равнището на Съюза единни критерии и показатели за екологосъобразни икономически дейности Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, определен в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигането на тези цели,

Изменение    35

Предложение за регламент

Член 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 1

Член 1

Предмет и обхват

Предмет и обхват

1.  С настоящия регламент се установяват критерии, определящи дали дадена икономическа дейност е екологосъобразна във връзка с установяването на степента на съобразност от екологична гледна точка на дадена инвестиция.

1.  С настоящия регламент се установяват критерии, определящи степента на въздействие на дадена икономическа дейност върху околната среда във връзка с установяването на степента на съобразност от екологична гледна точка на дадена инвестиция, направена в ЕС.

2.  Настоящият регламент се прилага за:

2.  Настоящият регламент се прилага за:

a)  приетите от държавите членки или от Съюза мерки, с които се определят изисквания към участниците на пазара по отношение на финансовите продукти или корпоративните облигации, които се предлагат на пазара като екологосъобразни;

a)  приетите от държавите членки или от Съюза мерки, с които се определят изисквания към участниците на финансовия пазар по отношение на финансовите продукти или корпоративните облигации, които се предлагат на пазара в рамките на Съюза като екологосъобразни;

б)  участниците на финансовите пазари, които предлагат финансови продукти като екологосъобразни инвестиции или инвестиции със сходни характеристики.

б)  участниците на финансовите пазари, които предлагат в рамките на Съюза финансови продукти като екологосъобразни инвестиции или инвестиции със сходни характеристики, и

 

ба)  участниците на финансовите пазари, които предлагат други финансови продукти, с изключение на случаите, когато:

 

i.  участник на финансовите пазари обясни, че икономическите дейности, финансирани чрез негови финансови продукти, не оказват никакво значително въздействие върху устойчивостта съгласно техническите критерии за проверка, посочени в членове 3 и 3а, като в този случай разпоредбите на глави II и III не се прилагат, или

 

ii.  участник на финансовите пазари декларира в проспекта си, че въпросният финансов продукт не преследва цели, свързани с устойчивостта, и че съществува голям риск продуктът да подкрепя икономически дейности, които не се разглеждат като устойчиви съгласно настоящия регламент.

 

2а.  Критериите по параграф 1 от настоящия член могат да се използват за целите, упоменати в този параграф, от доставчици на финансови услуги, които не са посочени в член 1, параграф 2, или на доброволна основа и във връзка с финансови продукти, различни от описаните в член 2, параграф 1.

Изменение    36

Предложение за регламент

Член 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 2

Член 2

Определения

Определения

1.  За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

1.  За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

a)  „екологосъобразна инвестиция“ означава инвестиция, финансираща една или повече икономически дейности, които се считат съгласно настоящия регламент за екологосъобразни;

a)  „екологосъобразна инвестиция“ означава инвестиция, финансираща една или повече икономически дейности, които се считат съгласно настоящия регламент за екологосъобразни;

б)  „участници на финансовите пазари“ означава участници на финансовите пазари съгласно определението в член 2, буква а) от [предложение на Комисията за регламент относно оповестяванията, свързани с инвестициите в устойчивото развитие и рисковете за устойчивостта, и за изменение на Директива (ЕС) 2016/2341];

б)  „участници на финансовите пазари“ означава един от следните субекти съгласно определението в член 2, буква а) от [предложение на Комисията за регламент относно оповестяванията, свързани с инвестициите в устойчивото развитие и рисковете за устойчивостта, и за изменение на Директива (ЕС) 2016/2341];

в)  „финансови продукти“ означава финансови продукти съгласно определението в член 2, буква й) от [предложение на Комисията за регламент относно оповестяванията, свързани с инвестициите в устойчивото развитие и рисковете за устойчивостта, и за изменение на Директива (ЕС) 2016/2341];

в)  „финансови продукти“ означава управление на портфейли, алтернативен инвестиционен фонд, ОЗИП, пенсионен продукт, пенсионна схема или ПКИПЦК, както и корпоративни облигации съгласно определението в член 2, буква й) от [предложение на Комисията за регламент относно оповестяванията, свързани с инвестициите в устойчивото развитие и рисковете за устойчивостта, и за изменение на Директива (ЕС) 2016/2341], както и емисиите, посочени в Директива 2003/71/ЕС и Регламент (ЕС)2017/1129);

 

ва)  „екологични показатели“ означава, като минимум, измерването на потреблението на ресурси, като например на суровини, енергия, енергия от възобновяеми източници, вода, въздействие върху екосистемните услуги, емисии, включително емисии на CO2, въздействие върху биологичното разнообразие, земеползване и производство на отпадъци, въз основата на научни доказателства и на методиката на Комисията за оценка на жизнения цикъл и съгласно посоченото в рамката на Комисията за мониторинг относно кръговата икономика (COM/2018/29 final);

 

вб)  „съответен национален компетентен орган“ означава компетентен или надзорен орган или органи в държавите членки, както е предвидено в актовете на Съюза, посочени в член 1, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1095/2010, Регламент (ЕС) № 1093/2010 и Регламент (ЕС) № 1094/2010, които включват в обхвата си категорията „участник на финансовите пазари“, при спазване на изискването за оповестяване, посочено в член 4 от настоящия регламент;

 

вв)  „съответен европейски надзорен орган“ означава европейски надзорен орган или органи, както е предвидено в актовете на Съюза, посочени в член 1, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1093/2010, Регламент (ЕС) № 1094/2010 и Регламент (ЕС) № 1095/2010, които включват в обхвата си категорията „участник на финансовите пазари“, при спазване на изискването за оповестяване, посочено в член 4 от настоящия регламент;

г)  „смекчаване на изменението на климата“ означава задържане на покачването на средната температура в световен мащаб значително под 2 °C спрямо нивата от прединдустриалния период и ограничаване на покачването на температурата до 1,5°C спрямо нивата от прединдустриалния период;

г)  „смекчаване на изменението на климата“ означава процеси, включително преходни мерки, необходими за задържане на покачването на средната температура в световен мащаб значително под 2°C и продължаване на усилията за ограничаването му до 1,5°С спрямо нивата от прединдустриалния период, както е предвидено в Парижкото споразумение,

д)  „адаптиране към изменението на климата“ означава процесът на приспособяване към действителния или очаквания климат и последиците от него;

д)  „адаптиране към изменението на климата“ означава процесът на приспособяване към действителното или очакваното изменение на климата и последиците от него;

е)  „парникови газове“ означава парниковите газове, изброени в приложение I към Регламент (ЕС) № 525/2013 на Европейския парламент и на Съвета49;

е)  „парникови газове“ означава парниковите газове, изброени в приложение I към Регламент (ЕС) № 525/2013 на Европейския парламент и на Съвета49;

ж)  „кръгова икономика“ означава запазване на стойността на продуктите, материалите и ресурсите в икономиката за възможно най-дълъг период от време и свеждане до минимум на отпадъците, включително чрез прилагане на йерархията на отпадъците, както е предвидено в член 4 от Директива № 2008/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета50;

ж)  „кръгова икономика“ означава запазване на стойността и максимално оползотворяване на продуктите, материалите и всички други ресурси в икономиката за възможно най-дълъг период от време, като по този начин се намалява въздействието върху околната среда, и свеждане до минимум на отпадъците, включително чрез прилагане на йерархията на отпадъците, както е предвидено в член 4 от Директива № 2008/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета50, както и минимизиране на използването на ресурсите въз основа на ключовите показатели за кръговата икономика, определени в рамката за мониторинг на напредъка към кръгова икономика, което обхваща различните етапи на производство, потребление и управление на отпадъците;

з)  „замърсяване“ означава:

з)  „замърсяване“ означава:

i)  всяко пряко или косвено постъпване във въздуха, водите или земята на вещества, вибрации, топлинни лъчения, шумове или други замърсители в резултат от човешка дейност, които могат да окажат вредно въздействие върху човешкото здраве или качеството на околната среда, да предизвикат увреждане на материалните блага, да ограничат или предотвратят възможностите за използване на полезните качества на околната среда и останалите нейни законосъобразни ползвания;

i)  всяко пряко или косвено постъпване във въздуха, водите или земята на вещества, вибрации, топлинни лъчения, шумове, светлини или други замърсители в резултат от човешка дейност, които могат да окажат вредно въздействие върху човешкото здраве или качеството на околната среда, да предизвикат увреждане на материалните блага, да ограничат или предотвратят възможностите за използване на полезните качества на околната среда и останалите нейни законосъобразни ползвания;

ii)  по отношение на морската среда, замърсяване съгласно определението в член 3, параграф 8 от Директива 2008/56/ЕО на Европейския парламент и на Съвета51;

ii)  по отношение на морската среда, замърсяване съгласно определението в член 3, параграф 8 от Директива 2008/56/ЕО на Европейския парламент и на Съвета51;

 

iiа)  по отношение на водната среда, замърсяване съгласно определението в член 2, параграф 33 от Директива 2000/60/ЕО;

и)  „здрава екосистема“ означава екосистема, която е в добро физическо, химическо и биологично състояние или с добро физическо, химическо и биологично качество;

и)  „здрава екосистема“ означава екосистема, която е в добро физическо, химическо и биологично състояние или с добро физическо, химическо и биологично качество, която е в състояние да се самовъзпроизвежда или да се самовъзстановява до точка на равновесие и която съхранява биологичното разнообразие;

й)  „енергийна ефективност“ означава използване на енергията по по-ефективен начин на всички етапи от енергийната верига — от производството до крайното потребление;

й)  „енергийна ефективност“ означава използване на енергията по по-ефективен начин на всички етапи от енергийната верига — от производството до крайното потребление;

к)  „добро екологично състояние“ означава добро екологично състояние съгласно определението в член 3, параграф 5 от Директива 2008/56/ЕО;

к)  „добро екологично състояние“ означава добро екологично състояние съгласно определението в член 3, параграф 5 от Директива 2008/56/ЕО;

л)  „морски води“ означава морски води съгласно определението в член 3, параграф 1 от Директива 2008/56/ЕО;

л)  „морски води“ означава морски води съгласно определението в член 3, параграф 1 от Директива 2008/56/ЕО;

м)  „повърхностни води“, „вътрешнотериториални води“, „преходни води“ и „крайбрежни води“ имат същото значение, както в член 2, точки 1), 3), 6) и 7) от Директива 2000/60/ЕО52;

м)  „повърхностни води“, „вътрешнотериториални води“, „преходни води“ и „крайбрежни води“ имат същото значение, както в член 2, точки 1), 3), 6) и 7) от Директива 2000/60/ЕО52;

н)  „устойчиво управление на горите“ означава използването на горите и залесените земи по начин и в степен, позволяващи да се съхрани биологичното им разнообразие, производителността, способността за възстановяване, жизнеността и потенциалът им да изпълняват, понастоящем и в бъдеще, подходящи екологични, икономически и социални функции на местно, национално и глобално равнище, без да се причинява вреда на други екосистеми.

н)  „устойчиво управление на горите“ означава използването на горите и залесените земи в съответствие с приложимото законодателство.

__________________

__________________

49 Регламент (ЕС) № 525/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно механизъм за мониторинг и докладване на емисиите на парникови газове и за докладване на друга информация, свързана с изменението на климата, на национално равнище и на равнището на Съюза и отмяна на Решение № 280/2004/ЕО (ОВ L 165, 18.6.2013 г., стр. 13).

49 Регламент (ЕС) № 525/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно механизъм за мониторинг и докладване на емисиите на парникови газове и за докладване на друга информация, свързана с изменението на климата, на национално равнище и на равнището на Съюза и отмяна на Решение № 280/2004/ЕО (ОВ L 165, 18.6.2013 г., стр. 13).

50 Директива 2008/98/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 19 ноември 2008 година относно отпадъците и за отмяна на определени директиви (ОВ L 312, 22.11.2008 г., стр. 3);

50 Директива 2008/98/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 19 ноември 2008 година относно отпадъците и за отмяна на определени директиви (ОВ L 312, 22.11.2008 г., стр. 3);

51 Директива 2008/56/ЕО на Европейския парламент и Съвета от 17 юни 2008 г. за създаване на рамка за действие на Общността в областта на политиката за морска среда (Рамкова директива за морска стратегия) (ОВ L 164, 25.6.2008 г., стр. 19—40).

51 Директива 2008/56/ЕО на Европейския парламент и Съвета от 17 юни 2008 г. за създаване на рамка за действие на Общността в областта на политиката за морска среда (Рамкова директива за морска стратегия) (ОВ L 164, 25.6.2008 г., стр. 19—40).

52 Директива 2000/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2000 г. за установяване рамка за действията на Общността в областта на политиката за водите (ОВ L 327, 22.12.2000 г., стр. 1).

52 Директива 2000/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2000 г. за установяване рамка за действията на Общността в областта на политиката за водите (ОВ L 327, 22.12.2000 г., стр. 1).

Изменение    37

Предложение за регламент

Член 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 3

Член 3

Критерии за екологосъобразни икономически дейности

Критерии за екологосъобразни икономически дейности

За да се установи до каква степен дадена инвестиция е съобразна от екологична гледна точка, икономическа дейност е екологосъобразна, когато отговаря на всеки от следните критерии:

За да се установи до каква степен дадена инвестиция е съобразна от екологична гледна точка, икономическа дейност е екологосъобразна, когато отговаря на всеки от следните критерии:

a)  икономическата дейност допринася съществено за една или повече от екологичните цели, определени в член 5 в съответствие с членове 6—11;

a)  икономическата дейност допринася съществено за една или повече от екологичните цели, определени в член 5 в съответствие с членове 6—11;

б)  икономическата дейност не поражда значителни вреди за някоя от екологичните цели, определени в член 5 в съответствие с член 12;

б)  икономическата дейност не поражда значителни вреди за някоя от екологичните цели, определени в член 5 в съответствие с член 12;

в)  икономическата дейност се осъществява в съответствие с минималните изисквания, предвидени в член 13;

в)  икономическата дейност се осъществява в съответствие с минималните изисквания, предвидени в член 13;

г)  икономическата дейност отговаря на техническите критерии за проверка, когато Комисията е определила такива в съответствие с член 6, параграф 2, член 7, параграф 2, член 8, параграф 2, член 9, параграф 2, член 10, параграф 2 и член 11, параграф 2.

г)  икономическата дейност отговаря на техническите критерии за проверка, когато Комисията е определила такива въз основа на хармонизирани показатели за измерване на въздействието на устойчивостта на равнището на дружеството или на плановете, принадлежащи на икономическата дейност, и в съответствие с член 6, параграф 2, член 7, параграф 2, член 8, параграф 2, член 9, параграф 2, член 10, параграф 2 и член 11, параграф 2.

Изменение    38

Предложение за регламент

Член 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 3а

 

Критерии за икономически дейности със значително отрицателно въздействие върху околната среда

 

До 31 декември 2021 г. Комисията извършва оценка на въздействието относно последиците от преразглеждането на настоящия регламент за разширяване на рамката за устойчиви инвестиции с рамка, която се използва за определяне на критериите за това кога и как дадена икономическа дейност има значително отрицателно въздействие върху устойчивостта. Това разширяване е обвързано с резултата от оценката на въздействието, в който се посочва, че такова разширяване е пропорционално, осъществимо и желателно.

Изменение    39

Предложение за регламент

Член 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 4

Член 4

Използване на критериите за екологосъобразни икономически дейности

Прилагане и спазване на критериите за определяне на степента на екологична устойчивост на икономическите дейности

1.  Държавите членки прилагат предвидените в член 3 критерии за определяне на екологосъобразни икономически дейности за целите на всички мерки, с които се определят изисквания към участниците на пазара по отношение на финансовите продукти или корпоративните облигации, предлагани на пазара като „екологосъобразни“.

1.  Държавите членки и Съюзът прилагат предвидените в член 3 критерии за определяне на степента на екологична устойчивост на икономическите дейности за целите на всички мерки, с които се определят екологични изисквания към участниците на пазара по отношение на финансовите продукти или корпоративните облигации.

2.  Участниците на финансовите пазари, които предлагат финансови продукти като екологосъобразни инвестиции или като инвестиции със сходни характеристики, оповестяват информация как и до каква степен критериите за екологосъобразни икономически дейности, предвидени в член 3, се използват при определянето на съобразността на инвестициите от екологична гледна точка. Когато участниците на финансовите пазари смятат, че икономическа дейност, която не отговаря на техническите критерии за проверка, предвидени в съответствие с настоящия регламент, или за която такива технически критерии за проверка все още не са установени, следва да се счита за екологосъобразна, те могат да уведомят Комисията за това.

2.  Участниците на финансовите пазари, които предлагат финансови продукти или корпоративни облигации, оповестяват съответната информация, която им позволява да установят дали продуктите, които те предлагат, представляват екологосъобразни инвестиции в съответствие с критериите по член 3. Когато участниците на финансовите пазари смятат, че икономическа дейност, за която техническите критерии за проверка все още не са установени, следва да се счита за екологосъобразна, те уведомяват Комисията за това. Ако е уместно, Комисията уведомява платформата за финансиране за устойчиво развитие, посочена в член 15, относно такива искания от участниците на финансовите пазари. Участниците на финансовите пазари не предлагат финансови продукти като екологосъобразни инвестиции или като инвестиции със сходни характеристики, ако тези продукти не могат да бъдат считани за екологосъобразни.

 

2а.  Държавите членки, в тясно сътрудничество със съответния ЕНО, наблюдават информацията, посочена в параграф 2. Участниците на финансовите пазари съобщават тази информация на съответния национален компетентен орган, който я съобщава незабавно на съответния ЕНО. Когато съответният национален компетентен орган или съответният ЕНО не са съгласни с докладваната информация, както е посочено в параграфи 2 и 2а, участниците на финансовите пазари преглеждат и коригират оповестената информация.

 

2б.  Оповестяването на информация, посочено в член 4, е в съответствие с принципите на коректна, ясна и неподвеждаща информация, включени в Директива 2014/65/ЕС и в Директива (ЕС) 2016/97, и правомощията за намеса, посочени в член 4, параграф 2в, които са в съответствие с тези, включени в Регламент № 600/2014.

 

2в.  В настоящия регламент няма изисквания за оповестяване съгласно [СП – да се добави препратка към Регламент относно оповестяванията, свързани с инвестициите в устойчивото развитие и рисковете за устойчивостта, и за изменение на Директива (ЕС) 2016/2341];

 

2г.  Малките и опростени предприятия, посочени в член 2, параграф 2, буква б) и в член 2, параграф 2, буква в), са предмет на опростени разпоредби.

3.  Комисията приема делегирани актове в съответствие с член 16 за допълване на параграф 2, за да се уточни информацията, необходима за спазване на посоченото в същия параграф, като взема предвид техническите критерии за проверка, предвидени в съответствие с настоящия регламент. Тази информация позволява на инвеститорите да установят:

3.  Комисията приема делегирани актове в съответствие с член 16 за допълване на параграфи 2, 2а и 2б, за да се уточни информацията, необходима за спазване на посоченото в същите параграфи, включително списък на инвестициите със сходни характеристики като устойчиви инвестиции и съответните квалификационни прагове за целите на параграф 2, като взема предвид наличието на съответна информация и техническите критерии за проверка, предвидени в съответствие с настоящия регламент. Тази информация позволява на инвеститорите да установят:

a)  процента на дяловите участия в дружества, извършващи екологосъобразни икономически дейности;

a)  процента на дяловите участия в различни дружества, извършващи екологосъобразни икономически дейности;

б)  дела от инвестицията, с който се финансират екологосъобразни икономически дейности, като процент от всички икономически дейности.

б)  дела от инвестицията, с който се финансират екологосъобразни икономически дейности, като процент от всички икономически дейности.

 

ба)  съответните определения за малки и опростени предприятия, посочени в член 2б, както и опростените разпоредби, които се прилагат по отношение на тези субекти.

 

3a.  Участниците на финансовите пазари публикуват информацията, посочена в параграф 3, букви а) и б).

4.  До 31 декември 2019 г. Комисията приема делегирания акт по параграф 3 с цел да се осигури влизането му в сила на 1 юли 2020 г. Комисията може да изменя този делегиран акт, по-специално с оглед на измененията на делегираните актове, приети в съответствие с член 6, параграф 2, член 7, параграф 2, член 8, параграф 2, член 9, параграф 2, член 10, параграф 2 и член 11, параграф 2.

4.  До 31 декември 2019 г. Комисията приема делегирания акт по параграф 3 с цел да се осигури влизането му в сила на 1 юли 2020 г. Комисията може да изменя този делегиран акт, по-специално с оглед на измененията на делегираните актове, приети в съответствие с член 6, параграф 2, член 7, параграф 2, член 8, параграф 2, член 9, параграф 2, член 10, параграф 2 и член 11, параграф 2.

Изменение    40

Предложение за регламент

Член 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 4а

 

Наблюдение на пазара

 

1.  В съответствие с член 9, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1093/2010, Регламент (ЕС) № 1094/2010 и Регламент (ЕС) № 1095/2010, съответният ЕНО наблюдава пазара на финансови продукти, посочени в член 1 от настоящия регламент, които се предлагат на пазара, разпространяват или продават в Съюза.

 

2.  Компетентните органи наблюдават пазара на финансови продукти, които се предлагат на пазара, разпространяват се или се продават във или от съответната държава членка.

 

3.  В съответствие с член 9, параграф 5 от Регламент (ЕС) № 1093/2010, Регламент (ЕС) № 1094/2010, Регламент (ЕС) № 1095/2010, съответният ЕНО може, когато е налице нарушение на настоящия регламент от субектите, посочени в член 1, да забрани временно или да ограничи в Съюза пускането на пазара, разпространението или продажбата на финансовите продукти, посочени в член 1;

 

Забрана или ограничение, посочено в член 3, може да се прилага при конкретни обстоятелства или да е предмет на изключения, определени от компетентния ЕНО.

 

4.  Когато предприема действие по настоящия член, компетентният ЕНО гарантира, че действието:

 

a)  не оказва пагубно въздействие върху ефикасността на финансовите пазари или върху инвеститорите, което да е непропорционално спрямо ползите от действието; и

 

б)  не поражда риск от регулаторен арбитраж;

 

Когато компетентен орган или компетентни органи са предприели мярка по настоящия член, компетентният ЕНО може да предприеме всяка от мерките, посочени в параграф 1.

 

5.  Преди да реши да предприеме действие по настоящия член, компетентният ЕНО уведомява компетентните органи за действията, които предлага.

 

6.  Компетентният ЕНО преразглежда забраната или ограничението, наложени по параграф 1, през подходящи интервали от време, но най-малко веднъж на всеки три месеца. Ако забраната или ограничението не бъдат подновени след края на тримесечния период, действието им се прекратява.

 

7.  Действие, предприето от компетентния ЕНО по настоящия член, има предимство пред всяко действие, предприето преди това от компетентен орган.

Изменение    41

Предложение за регламент

Член 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 5

Член 5

Екологични цели

Цели за устойчивост

За целите на настоящия регламент екологични цели са следните:

1.  За целите на настоящия регламент екологични цели са следните:

(1)  смекчаване на изменението на климата;

(1)  смекчаване на изменението на климата;

(2)  адаптиране към изменението на климата;

(2)  адаптиране към изменението на климата;

(3)  устойчиво използване и опазване на водните и морските ресурси;

(3)  устойчиво използване и опазване на водните и морските ресурси;

(4)  преход към кръгова икономика, предотвратяване на образуването на отпадъци и тяхното рециклиране;

(4)  преход към кръгова икономика, включително предотвратяване на образуването на отпадъци и стимулиране на използването на вторични суровини;

(5)  предотвратяване и контрол на замърсяването;

(5)  предотвратяване и контрол на замърсяването;

(6)  опазване на здравите екосистеми.

(6)  опазване на биологичното разнообразие и на здравите екосистеми и възстановяване на увредените екосистеми.

 

1а.  Целите, посочени в параграф 1, се измерват с помощта на хармонизирани показатели, анализ на жизнения цикъл и научни критерии и биват изпълнявани, като се гарантира, че те отговарят на степента на очакваните екологични предизвикателства.

Изменение    42

Предложение за регламент

Член 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 6

Член 6

Съществен принос за смекчаване на изменението на климата

Съществен принос за смекчаване на изменението на климата

1.  Счита се, че една икономическа дейност допринася съществено за смекчаване на изменението на климата, когато тази дейност допринася съществено за стабилизиране на концентрациите на парникови газове в атмосферата на ниво, което би предотвратило опасна антропогенна намеса върху климатичната система, чрез предотвратяване или намаляване на емисиите на парникови газове или повишаване на поглъщанията на парникови газове чрез някое от следните средства, в т.ч. чрез производствена или продуктова иновация:

1.  Счита се, че една икономическа дейност допринася съществено за смекчаване на изменението на климата, когато тази дейност допринася съществено за стабилизиране на концентрациите на парникови газове в атмосферата на ниво, което би предотвратило опасна антропогенна намеса върху климатичната система, чрез предотвратяване или намаляване на емисиите на парникови газове или повишаване на поглъщанията на парникови газове чрез някое от следните средства, в т.ч. чрез производствена или продуктова иновация:

a)  производство, съхранение или използване на енергия от възобновяеми източници или на неутрална по отношение на климата енергия (в т.ч. неутрална по отношение на въглерода енергия), включително чрез използването на иновативни технологии с потенциал за значителни бъдещи икономии или чрез подходящото подсилване на електроенергийната мрежа;

a)  производство, съхранение, разпределение или използване на енергия от възобновяеми източници в съответствие с Директивата относно възобновяемата енергия, включително чрез използването на иновативни технологии с потенциал за значителни бъдещи икономии или чрез подходящото подсилване на електроенергийната мрежа;

б)  повишаване на енергийната ефективност;

б)  повишаване на енергийната ефективност в съответствие с Директивата относно енергийната ефективност;

в)  подобряване на чистата или неутралната по отношение на климата мобилност;

в)  подобряване на чистата или неутралната по отношение на климата мобилност;

г)  преход към използването на възобновяеми материали;

г)  преход към и увеличаване на използването на екологосъобразни възобновяеми материали, основани на цялостна оценка на жизнения цикъл и заменящи в частност материали, основани на изкопаеми горива, което води до спад на емисиите на парникови газове в близко бъдеще;

д)  увеличаване на улавянето и съхранението на въглероден диоксид;

д)  увеличаване на използването на безопасни за околната среда технологии на улавяне и оползотворяване, а също и на улавяне и съхранение на СО2, които водят до нетен спад на емисиите;

е)  постепенното премахване на антропогенните емисии на парникови газове, включително от изкопаеми горива;

е)  постепенното премахване на антропогенните емисии на парникови газове;

 

еа)  увеличаване на отстраняването на CO2 от атмосферата и неговото съхранение в естествени екосистеми, като например чрез залесяване, възстановяване на горите и регенеративно селското стопанство;

ж)  създаване на енергийната инфраструктура, необходима за постигане на декарбонизация на енергийните системи;

ж)  създаване на енергийната инфраструктура, необходима за постигане на декарбонизация на енергийните системи;

з)  производство на чисти и ефективни горива от възобновяеми и неутрални по отношение на въглерода източници.

з)  производство на чисти и ефективни горива от възобновяеми и неутрални по отношение на въглерода източници.

2.  Комисията приема делегирани актове в съответствие с член 16 за:

2.  Комисията приема делегирани актове в съответствие с член 16 за:

a)  допълване на параграф 1 във връзка с установяването на технически критерии за проверка, определящи при какви обстоятелства се счита — за целите на настоящия регламент, че дадена икономическа дейност допринася съществено за смекчаване на изменението на климата;

a)  допълване на параграф 1 във връзка с установяването на технически критерии за проверка, основани на показатели, определящи при какви обстоятелства се счита — за целите на настоящия регламент, че дадена икономическа дейност допринася съществено за смекчаване на изменението на климата; Тези технически критерии за проверка включват прагове за дейности по смекчаване в съответствие с целта за ограничаване на глобалното затопляне до значително под 2 °C и продължаване на усилията то да бъде ограничено до 1.5 °С над прединдустриалните равнища, както е предвидено в Парижкото споразумение,

б)  допълване на член 12 във връзка с установяването на технически критерии за проверка — за всяка съответна екологична цел, определящи дали дадена икономическа дейност, по отношение на която са установени технически критерии за проверка в съответствие с буква а) от настоящия параграф, се счита — за целите на настоящия регламент, че нанася значителни вреди на една или повече от тези цели.

б)  допълване на член 12 във връзка с установяването на технически критерии за проверка въз основа на показатели — за всяка съответна екологична цел, определящи дали дадена икономическа дейност, по отношение на която са установени технически критерии за проверка въз основа на показатели в съответствие с буква а) от настоящия параграф, се счита — за целите на настоящия регламент, че нанася значителни вреди на една или повече от тези цели.

3.  Комисията изготвя техническите критерии за проверка, посочени в параграф 2, в един делегиран акт, като взема предвид установените в член 14 изисквания.

3.  Комисията изготвя техническите критерии за проверка въз основа на показатели, посочени в параграф 2, в един делегиран акт, като взема предвид установените в член 14 изисквания.

4.  Комисията приема делегирания акт по параграф 2 до 31 декември 2019 г. с цел да се осигури влизането му в сила на 1 юли 2020 г.

4.  Комисията приема делегирания акт по параграф 2 до 31 декември 2019 г. с цел да се осигури влизането му в сила на 1 юли 2020 г.

Изменение    43

Предложение за регламент

Член 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 7

Член 7

Съществен принос за адаптиране към изменението на климата

Съществен принос за адаптиране към изменението на климата

1.  Счита се, че икономическа дейност допринася съществено за адаптиране към изменението на климата, когато тази дейност допринася съществено за намаляване на отрицателните последици от сегашния и очаквания бъдещ климат или за предотвратяване на увеличаването или прехвърлянето на отрицателните последици от изменението на климата, чрез следните средства:

1.  Счита се, че икономическа дейност допринася съществено за адаптиране към изменението на климата, когато тази дейност допринася съществено за намаляване на отрицателните последици от сегашния и очаквания бъдещ климат или за предотвратяване на увеличаването или прехвърлянето на отрицателните последици от изменението на климата, чрез следните средства:

a)  предотвратяване или намаляване на отрицателните последици от изменението на климата върху икономическата дейност на дадено място и в даден контекст, като тези последици са оценени и подредени по приоритети въз основа на наличните климатични прогнози;

a)  предотвратяване или намаляване на отрицателните последици от изменението на климата върху икономическата дейност на дадено място и в даден контекст, като тези последици са оценени и подредени по приоритети въз основа на наличните климатични прогнози;

б)  предотвратяване или намаляване на отрицателните последици от изменението на климата върху естествената и застроената среда, където се осъществява икономическата дейност, като тези последици са оценени и подредени по приоритети въз основа на наличните климатични прогнози.

б)  предотвратяване или намаляване на отрицателните последици от изменението на климата върху естествената и застроената среда, където се осъществява икономическата дейност, като тези последици са оценени и подредени по приоритети въз основа на наличните климатични прогнози и изследвания за човешкото въздействие върху изменението на климата.

2.  Комисията приема делегиран акт в съответствие с член 16 за:

2.  Комисията приема делегиран акт в съответствие с член 16 за:

a)  допълване на параграф 1 във връзка с установяването на технически критерии за проверка, определящи при какви обстоятелства се счита — за целите на настоящия регламент, че дадена икономическа дейност допринася съществено за адаптиране към изменението на климата;

a)  допълване на параграф 1 във връзка с установяването на технически критерии за проверка въз основа на показатели, определящи при какви обстоятелства се счита — за целите на настоящия регламент, че дадена икономическа дейност допринася съществено за адаптиране към изменението на климата;

б)  допълване на член 12 във връзка с установяването на технически критерии за проверка — за всяка съответна екологична цел, определящи дали дадена икономическа дейност, по отношение на която са установени технически критерии за проверка в съответствие с буква а) от настоящия параграф, се счита — за целите на настоящия регламент, че нанася значителни вреди на една или повече от тези цели.

б)  допълване на член 12 във връзка с установяването на технически критерии за проверка въз основа на показатели — за всяка съответна екологична цел, определящи дали дадена икономическа дейност, по отношение на която са установени технически критерии за проверка въз основа на показатели в съответствие с буква а) от настоящия параграф, се счита — за целите на настоящия регламент, че нанася значителни вреди на една или повече от тези цели.

3.  Комисията изготвя техническите критерии за проверка, посочени в параграф 2, в един делегиран акт, като взема предвид установените в член 14 изисквания.

3.  Комисията изготвя техническите критерии за проверка въз основа на показатели, посочени в параграф 2, в един делегиран акт, като взема предвид установените в член 14 изисквания.

4.  Комисията приема делегирания акт по параграф 2 до 31 декември 2019 г. с цел да се осигури влизането му в сила на 1 юли 2020 г.

4.  Комисията приема делегирания акт по параграф 2 до 31 декември 2019 г. с цел да се осигури влизането му в сила на 1 юли 2020 г.

Изменение    44

Предложение за регламент

Член 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 8

Член 8

Съществен принос за устойчивото използване и опазването на водните и морските ресурси

Съществен принос за устойчивото използване и опазването на водните и морските ресурси

1.  Счита се, че икономическа дейност допринася съществено за устойчивото използване и опазването на водните и морските ресурси, когато тази дейност допринася съществено за доброто състояние на водите, включително сладките води, преходните води и крайбрежните води, или за доброто екологично състояние на морските води, чрез някое от следните средства:

1.  Счита се, че икономическа дейност допринася съществено за устойчивото използване и опазването на водните басейни и морските води, когато тази дейност допринася съществено за доброто състояние на водите, включително вътрешнотериториалните повърхностни води, речните устия и крайбрежните води, или за доброто екологично състояние на морските води, когато тази дейност включва адекватни мерки за възстановяване, опазване или поддържане на биологичното разнообразие, производителността, устойчивостта, стойността и цялостното здраве на морската екосистема, както и на поминъка на общностите, които зависят от тях, чрез някое от следните средства:

a)  опазване на водната среда от неблагоприятните последици, причинени от заустването на градски и промишлени отпадъчни води, чрез осигуряване на подходящо отвеждане и пречистване на градските и промишлените отпадъчни води в съответствие с членове 3, 4, 5 и 11 от Директива 91/271/ЕИО на Съвета53;

a)  опазване на водната среда, включително водите за къпане (крайбрежни и морски води), от неблагоприятните последици, причинени от заустването на градски и промишлени отпадъчни води, включително от пластмасови отпадъци, чрез осигуряване на подходящо отвеждане и пречистване на градските и промишлените отпадъчни води в съответствие с членове 3, 4, 5 и 11 от Директива 91/271/ЕИО на Съвета53 или в съответствие с най-добрите налични технологии, определени в Директива 2010/75/ЕС;

 

aа)  защита на водната среда от неблагоприятните последици на емисиите и изхвърлянето на отпадъци в открито море в съответствие с конвенции на Международната морска организация (ММО), като например Международната конвенция за предотвратяване на замърсяването от плавателни съдове (MARPOL), както и конвенции, извън обхвата на MARPOL, като например Конвенцията за управление на баластните води и регионалните морски конвенции;

б)  защита на човешкото здраве от неблагоприятните последици от всякакъв вид замърсяване на питейната вода, като се гарантира, че тя не съдържа микроорганизми, паразити и вещества, които представляват потенциална опасност за човешкото здраве, и че отговаря на минималните изисквания, определени в приложение I, части А и Б към Директива 98/83/ЕО на Съвета54, както и подобряване на достъпа на гражданите до чиста питейна вода;

б)  защита на човешкото здраве от неблагоприятните последици от всякакъв вид замърсяване на питейната вода, като се гарантира, че тя не съдържа микроорганизми, паразити и вещества, които представляват потенциална опасност за човешкото здраве, и че отговаря на минималните изисквания, определени в приложение I, части А и Б към Директива 98/83/ЕО на Съвета54, както и подобряване на достъпа на гражданите до чиста питейна вода;

в)  каптиране на водата при спазване на целта за добро количествено състояние съгласно определението в таблица 2.1.2 от приложение V към Директива 2000/60/ЕО;

в)  каптиране на водата при спазване на целта за добро количествено състояние съгласно определението в таблица 2.1.2 от приложение V към Директива 2000/60/ЕО;

г)  подобряване на ефективността на използване на водите, насърчаване на повторното използване на водата или всяка друга дейност, която защитава или подобрява качеството на водните басейни на Съюза в съответствие с Директива 2000/60/ЕО;

г)  подобряване на управлението и ефективността на използване на водите, насърчаване на повторното използване на водата, системите за управление на дъждовната вода или всяка друга дейност, която защитава или подобрява качеството и количеството на водните басейни на Съюза в съответствие с Директива 2000/60/ЕО;

д)  гарантиране на устойчивото използване на морските екосистемни услуги или допринасяне за доброто екологично състояние на морските води, определени въз основа на качествените дескриптори, предвидени в приложение I към Директива 2008/56/ЕО и допълнително уточнени в Решение (ЕС) 2017/848 на Комисията55.

д)  гарантиране на устойчивото използване на морските екосистемни услуги или допринасяне за доброто екологично състояние на морските води, определени въз основа на качествените дескриптори, предвидени в приложение I към Директива 2008/56/ЕО и допълнително уточнени в Решение (ЕС) 2017/848 на Комисията55.

2.  Комисията приема делегиран акт в съответствие с член 16 за:

2.  Комисията приема делегиран акт в съответствие с член 16 за:

a)  допълване на параграф 1 във връзка с установяването на технически критерии за проверка, определящи при какви обстоятелства се счита — за целите на настоящия регламент, че дадена икономическа дейност допринася съществено за устойчивото използване и опазването на водните и морските ресурси;

a)  допълване на параграф 1 във връзка с установяването на технически критерии за проверка въз основа на показатели, определящи при какви обстоятелства се счита — за целите на настоящия регламент, че дадена икономическа дейност допринася съществено за устойчивото използване и опазването на водните и морските ресурси;

б)  допълване на член 12 във връзка с установяването на технически критерии за проверка — за всяка съответна екологична цел, определящи дали дадена икономическа дейност, по отношение на която са установени технически критерии за проверка в съответствие с буква а) от настоящия параграф, се счита — за целите на настоящия регламент, че нанася значителни вреди на една или повече от тези цели.

б)  допълване на член 12 във връзка с установяването на технически критерии за проверка въз основа на показатели — за всяка съответна екологична цел, определящи дали дадена икономическа дейност, по отношение на която са установени технически критерии за проверка въз основа на показатели в съответствие с буква а) от настоящия параграф, се счита — за целите на настоящия регламент, че нанася значителни вреди на една или повече от тези цели.

3.  Комисията изготвя техническите критерии за проверка, посочени в параграф 2, в един делегиран акт, като взема предвид установените в член 14 изисквания.

3.  Комисията изготвя техническите критерии за проверка, посочени в параграф 2, в един делегиран акт, като взема предвид установените в член 14 изисквания.

4.  Комисията приема делегирания акт по параграф 2 до 1 юли 2022 г. с цел да се осигури влизането му в сила на 31 декември 2022 г.

4.  Комисията приема делегирания акт по параграф 2 до 1 юли 2022 г. с цел да се осигури влизането му в сила на 31 декември 2022 г.

_________________

_________________

53 Директива 91/271/ЕИО на Съвета от 21 май 1991 г. за пречистването на градските отпадъчни води (ОВ L 135, 30.5.1991 г., стр. 40).

53 Директива 91/271/ЕИО на Съвета от 21 май 1991 г. за пречистването на градските отпадъчни води (ОВ L 135, 30.5.1991 г., стр. 40).

54 Директива 98/83/ЕО на Съвета от 3 ноември 1998 г. относно качеството на водите, предназначени за консумация от човека (ОВ L 330, 5.12.1998 г., стр. 32);

54 Директива 98/83/ЕО на Съвета от 3 ноември 1998 г. относно качеството на водите, предназначени за консумация от човека (ОВ L 330, 5.12.1998 г., стр. 32);

55 Решение (ЕС) 2017/848 на Комисията от 17 май 2017 година за определяне на критерии и методологични стандарти за добро екологично състояние на морските води, както и на спецификации и стандартизирани методи за мониторинг и оценка, и за отмяна на Решение 2010/477/ЕС (OВ L 125, 18.5.2017 г., стр. 43)

55 Решение (ЕС) 2017/848 на Комисията от 17 май 2017 година за определяне на критерии и методологични стандарти за добро екологично състояние на морските води, както и на спецификации и стандартизирани методи за мониторинг и оценка, и за отмяна на Решение 2010/477/ЕС (OВ L 125, 18.5.2017 г., стр. 43)

Изменение    45

Предложение за регламент

Член 9

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 9

Член 9

Съществен принос за кръговата икономика, за предотвратяване на образуването на отпадъци и за тяхното рециклиране

Съществен принос за кръговата икономика, включително предотвратяване на образуването на отпадъци и увеличаване на използването на вторични суровини

1.  Счита се, че икономическа дейност допринася съществено за прехода към кръгова икономика, за предотвратяване на образуването на отпадъци и за тяхното рециклиране, когато тази дейност допринася съществено за постигането на тази екологична цел чрез някое от следните средства:

1.  Счита се, че икономическа дейност допринася съществено за прехода към кръгова икономика, включително за предотвратяване на образуването на отпадъци, за тяхното повторно използване и рециклиране, което обхваща целия жизнен цикъл на даден продукт или икономическа дейност на различните етапи на производство, потребление и крайна употреба, когато тази дейност, в съответствие с достиженията на правото на ЕС, допринася съществено за постигането на тази екологична цел чрез някое от следните средства:

a)  подобряване на ефективността при използването на производствени суровини, включително чрез намаляване на използването на първични суровини и увеличаване на използването на странични продукти и отпадъци;

a)  подобряване на ефективността при използването на производствени суровини и ресурси, включително чрез намаляване на използването на първични суровини и увеличаване на използването на странични продукти, отпадъци и вторични суровини, като по този начин се подпомагат операциите за „край на отпадъка“;

б)  увеличаване на трайността и на възможностите за поправка, за осъвременяване или за повторна употреба на продуктите;

б)  проектиране, производство, както и увеличаване на използването на продукти, които позволяват ефективно използване на ресурсите и които са трайни (включително по отношение на жизнения цикъл и липсата на планирано остаряване), могат да бъдат ремонтирани, повторно употребявани и осъвременявани;

в)  подобряване на рециклируемостта на продуктите, включително на отделните материали, съдържащи се в продуктите, наред с другото чрез заместване или намалена употреба на продукти и материали, които не подлежат на рециклиране;

в)  проектиране с използване на отпадъчни продукти и подобряване на възможността за повторно използване и рециклируемостта на продуктите, включително на отделните материали, съдържащи се в продуктите, наред с другото чрез заместване или намалена употреба на продукти и материали, които не подлежат на рециклиране;

г)  намаляване на съдържанието на опасни вещества в материали и продукти;

г)  намаляване на съдържанието на опасни вещества и замяна на вещества, пораждащи сериозно безпокойство, в материали и продукти в съответствие с хармонизираните правни изисквания, определени на равнището на Съюза, и по-специално с разпоредбите, предвидени в законодателството на ЕС за гарантиране на безопасно управление на вещества, материали, продукти и отпадъци;

д)  удължаване на срока на използване на продуктите, включително чрез по-честа повторна употреба, преработка, модернизиране, ремонт и споделяне на продуктите от потребителите;

д)  удължаване на срока на използване на продуктите, включително чрез по-честа повторна употреба, преработка, модернизиране, ремонт и споделяне на продуктите от потребителите;

е)  по-често използване на вторични суровини и повишаване на тяхното качество, включително чрез висококачествено рециклиране на отпадъци;

е)  по-често използване на вторични суровини и повишаване на тяхното качество, включително чрез висококачествено рециклиране на отпадъци;

ж)  намаляване на образуваните отпадъци;

ж)  намаляване на образуваните отпадъци, включително образуването на отпадъци при процеси, свързани с промишленото производство, добива на минерали, производството, строителството и разрушаването;

з)  по-добра подготовка за повторната употреба и рециклирането на отпадъци;

з)  по-добра подготовка за повторната употреба и рециклирането на отпадъци в съответствие с йерархията на отпадъците;

 

за)  засилване на разработването на инфраструктурата за управление на отпадъците, необходима за предотвратяване, повторна употреба и рециклиране;

и)  избягване на изгарянето и депонирането на отпадъци;

и)  избягване на изгарянето, изхвърлянето и депонирането на отпадъци в съответствие с йерархията на отпадъците;

й)  избягване и почистване на отпадъци и друго замърсяване, причинени от неправилно управление на отпадъците;

й)  избягване, намаляване и почистване на отпадъци и друго замърсяване, включително предотвратяване и намаляване на морските отпадъци, причинени от неправилно управление на отпадъците;

 

йа)  намаляване на образуването на хранителни отпадъци в първичното производство, преработването и промишленото производство, при търговията на дребно и разпространението по друг начин на храни, в ресторантите и заведенията за хранене, както и в домакинствата.

к)  ефикасно използване на естествените енергийни ресурси.

к)  използване на естествените енергийни ресурси, суровини, вода и земя по ефикасен начин в съответствие с каскадното използване на ресурсите;

 

ка) насърчаване на биоикономиката чрез устойчиво използване на възобновяеми източници за производството на материали и стоки.

2.  Комисията приема делегиран акт в съответствие с член 16 за:

2.  Комисията приема делегиран акт в съответствие с член 16 за:

a)  допълване на параграф 1 във връзка с установяването на технически критерии за проверка, определящи при какви обстоятелства се счита — за целите на настоящия регламент, че дадена икономическа дейност допринася съществено за кръговата икономика, за предотвратяване на образуването на отпадъци и за тяхното рециклиране;

a)  допълване на параграф 1 във връзка с установяването на технически критерии за проверка въз основа на показателите на Комисията за кръговата икономика, определящи при какви обстоятелства се счита — за целите на настоящия регламент, че дадена икономическа дейност допринася съществено за кръговата икономика, за предотвратяване на образуването на отпадъци и за тяхното рециклиране;

б)  допълване на член 12 във връзка с установяването на технически критерии за проверка — за всяка съответна екологична цел, определящи дали дадена икономическа дейност, по отношение на която са установени технически критерии за проверка в съответствие с буква а) от настоящия параграф, се счита — за целите на настоящия регламент, че нанася значителни вреди на една или повече от тези цели.

б)  допълване на член 12 във връзка с установяването на технически критерии за проверка въз основа на показателите на Комисията за кръговата икономика — за всяка съответна екологична цел, определящи дали дадена икономическа дейност, по отношение на която са установени технически критерии за проверка в съответствие с буква а) от настоящия параграф, се счита — за целите на настоящия регламент, че нанася значителни вреди на една или повече от тези цели.

3.  Комисията изготвя техническите критерии за проверка, посочени в параграф 2, в един делегиран акт, като взема предвид установените в член 14 изисквания.

3.  Комисията изготвя техническите критерии за проверка въз основа на показателите на Комисията за кръговата икономика, посочени в параграф 2, в един делегиран акт, като взема предвид установените в член 14 изисквания.

4.  Комисията приема делегирания акт по параграф 2 до 1 юли 2021 г. с цел да се осигури влизането му в сила на 31 декември 2021 г.

4.  Комисията приема делегирания акт по параграф 2 до 1 юли 2021 г. с цел да се осигури влизането му в сила на 31 декември 2021 г.

Изменение    46

Предложение за регламент

Член 10

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 10

Член 10

Съществен принос за предотвратяване на замърсяването и за неговия контрол

Съществен принос за предотвратяване на замърсяването и за неговия контрол

1.  Счита се, че икономическа дейност допринася съществено за предотвратяване на замърсяването и за неговия контрол, когато тази дейност допринася за висока степен на опазване на околната среда от замърсяване чрез някое от следните средства:

1.  Счита се, че икономическа дейност допринася съществено за предотвратяване на замърсяването и за неговия контрол, когато тази дейност допринася значително за опазване на околната среда от замърсяване чрез някое от следните средства:

a)  намаляване на емисиите на замърсители във въздуха, водата и почвата, различни от емисиите на парникови газове;

a)  намаляване на емисиите на замърсители във въздуха, водата и почвата, различни от емисиите на парникови газове;

б)  подобряване на качеството на въздуха, водата и почвата в районите, където се осъществява икономическата дейност, като се сведат до минимум отрицателното въздействие и рисковете за човешкото здраве и околната среда;

б)  подобряване на качеството на въздуха, водата и почвата в районите, където се осъществява икономическата дейност, като се сведат до минимум отрицателното въздействие и рисковете за човешкото здраве и околната среда;

в)  свеждане до минимум на съществените неблагоприятни последици за човешкото здраве и околната среда вследствие на производството и употребата на химикали.

в)  свеждане до минимум на съществените неблагоприятни последици за човешкото здраве и околната среда вследствие на производството и употребата на химикали.

2.  Комисията приема делегиран акт в съответствие с член 16 за:

2.  Комисията приема делегиран акт в съответствие с член 16 за:

a)  допълване на параграф 1 във връзка с установяването на технически критерии за проверка, определящи при какви обстоятелства се счита — за целите на настоящия регламент, че дадена икономическа дейност допринася съществено за предотвратяването и контрола на замърсяването;

a)  допълване на параграф 1 във връзка с установяването на технически критерии за проверка въз основа на показатели, определящи при какви обстоятелства се счита — за целите на настоящия регламент, че дадена икономическа дейност допринася съществено за предотвратяването и контрола на замърсяването;

б)  допълване на член 12 във връзка с установяването на технически критерии за проверка — за всяка съответна екологична цел, определящи дали дадена икономическа дейност, по отношение на която са установени технически критерии за проверка в съответствие с буква а) от настоящия параграф, се счита — за целите на настоящия регламент, че нанася значителни вреди на една или повече от тези цели.

б)  допълване на член 12 във връзка с установяването на технически критерии за проверка въз основа на показатели — за всяка съответна екологична цел, определящи дали дадена икономическа дейност, по отношение на която са установени технически критерии за проверка в съответствие с буква а) от настоящия параграф, се счита — за целите на настоящия регламент, че нанася значителни вреди на една или повече от тези цели.

3.  Комисията изготвя техническите критерии за проверка, посочени в параграф 2, в един делегиран акт, като взема предвид установените в член 14 изисквания.

3.  Комисията изготвя техническите критерии за проверка, посочени в параграф 2, в един делегиран акт, като взема предвид установените в член 14 изисквания.

4.  Комисията приема делегирания акт по параграф 2 до 1 юли 2021 г. с цел да се осигури влизането му в сила на 31 декември 2021 г.

4.  Комисията приема делегирания акт по параграф 2 до 1 юли 2021 г. с цел да се осигури влизането му в сила на 31 декември 2021 г.

Изменение    47

Предложение за регламент

Член 11

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 11

Член 11

Съществен принос за опазването на здравите екосистеми

Съществен принос за опазването на биологичното разнообразие и на здравите екосистеми и за възстановяване на увредените екосистеми

1.  За целите на настоящия регламент се счита, че икономическа дейност съществено допринася за здравите екосистеми, когато тази дейност допринася съществено за опазването, съхраняването и подобряването на биологичното разнообразие и екосистемните услуги в съответствие със съответните законодателни и незаконодателни инструменти на Съюза, чрез някое от следните средства:

1.  За целите на настоящия регламент се счита, че икономическа дейност съществено допринася за биологичното разнообразие и за здравите екосистеми или за възстановяването на увредените екосистеми, когато тази дейност допринася съществено за опазването, съхраняването и подобряването на биологичното разнообразие и екосистемните услуги в съответствие със съответните законодателни и незаконодателни инструменти на Съюза, чрез някое от следните средства:

a)  опазване на природата (местообитания, биологични видове); опазване, възстановяване и подобряване на състоянието на екосистемите и на тяхната способност да предоставят услуги;

a)  мерки за опазване на природата за запазване или възстановяване, при благоприятен природозащитен статус, на естествени местообитания и на видове от дивата флора и фауна с цел постигане на адекватни популации на естествено срещащи се биологични видове, както и мерки за опазване, възстановяване и подобряване на състоянието на екосистемите и на тяхната способност да предоставят услуги;

б)  устойчиво управление на земята, включително подходяща защита на биологичното разнообразие на почвите; неутралност по отношение на деградацията на земята; и саниране на замърсени терени;

б)  устойчиво управление на земята, включително подходяща защита на биологичното разнообразие на почвите; неутралност по отношение на деградацията на земята; и саниране на замърсени терени;

в)  устойчиви селскостопански практики, в т.ч. допринасящи за спиране или предотвратяване на обезлесяването и загубата на местообитания;

в)  устойчиви селскостопански практики, в т.ч. допринасящи за спиране или предотвратяване на обезлесяването и загубата на местообитания;

г)  устойчиво управление на горите.

г)  устойчиво управление на горите, като се взема предвид Регламентът на ЕС относно дървения материал, Регламента на ЕС за земеползването, промените в земеползването и горското стопанство (LULUCF), Директивата на ЕС за енергията от възобновяеми източници и приложимото национално законодателство, което е в съответствие с гореспоменатите документи, и заключенията от Министерската конференция за защита на горите в Европа (MCPFE) .

2.  Комисията приема делегиран акт в съответствие с член 16 за:

2.  Комисията приема делегиран акт в съответствие с член 16 за:

a)  допълване на параграф 1 във връзка с установяването на технически критерии за проверка, определящи при какви обстоятелства се счита — за целите на настоящия регламент, че дадена икономическа дейност допринася съществено за опазването на здравите екосистеми;

a)  допълване на параграф 1 във връзка с установяването на технически критерии за проверка въз основа на показатели, определящи при какви обстоятелства се счита — за целите на настоящия регламент, че дадена икономическа дейност допринася съществено за опазването на биологичното разнообразие и на здравите екосистеми и за възстановяването на увредените екосистеми;

б)  допълване на член 12 във връзка с установяването на технически критерии за проверка — за всяка съответна екологична цел, определящи дали дадена икономическа дейност, по отношение на която са установени технически критерии за проверка в съответствие с буква а) от настоящия параграф, се счита — за целите на настоящия регламент, че нанася значителни вреди на една или повече от тези цели.

б)  допълване на член 12 във връзка с установяването на технически критерии за проверка въз основа на показатели — за всяка съответна екологична цел, определящи дали дадена икономическа дейност, по отношение на която са установени технически критерии за проверка въз основа на показатели в съответствие с буква а) от настоящия параграф, се счита — за целите на настоящия регламент, че нанася значителни вреди на една или повече от тези цели.

3.  Комисията изготвя техническите критерии за проверка, посочени в параграф 2, в един делегиран акт, като взема предвид установените в член 14 изисквания.

3.  Комисията изготвя техническите критерии за проверка, посочени в параграф 2, в един делегиран акт, като взема предвид установените в член 14 изисквания.

4.  Комисията приема делегирания акт по параграф 2 до 1 юли 2022 г. с цел да се осигури влизането му в сила на 31 декември 2022 г.

4.  Комисията приема делегирания акт по параграф 2 до 1 юли 2022 г. с цел да се осигури влизането му в сила на 31 декември 2022 г.

Изменение    48

Предложение за регламент

Член 12

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 12

Член 12

Значителни вреди за екологичните цели

Значителни вреди за екологичните цели

За целите на член 3, буква б) се счита, че икономическа дейност причинява значителни вреди на:

1.  За целите на член 3, буква б) се счита, че икономическа дейност, като се взема предвид целият ѝ жизнен цикъл, причинява значителни вреди на:

a)   смекчаването на последиците от изменението на климата, когато тази дейност води до значителни емисии на парникови газове;

a)  смекчаването на последиците от изменението на климата, когато тази дейност води до значителни емисии на парникови газове;

б)  адаптирането към изменението на климата, когато тази дейност води до по-тежки отрицателни последици от сегашния и очаквания бъдещ климат в рамките на и извън естествената и застроената среда, където се осъществява тази дейност;

б)  адаптирането към изменението на климата, когато тази дейност води до по-тежки отрицателни последици от сегашния и очаквания бъдещ климат в рамките на и извън естествената и застроената среда, където се осъществява тази дейност;

в)   устойчивото използване и опазването на водните и морските ресурси, когато тази дейност оказва значително неблагоприятно въздействие върху доброто състояние на водите на Съюза, включително сладките води, преходните води и крайбрежните води, или върху доброто екологично състояние на морските води на Съюза;

в)  устойчивото използване и опазването на водните и морските ресурси, когато тази дейност оказва значително неблагоприятно въздействие върху доброто състояние на водите на Съюза, включително сладките води, преходните води и крайбрежните води, или върху доброто екологично състояние на морските води на Съюза, в съответствие с Директиви 2000/60/EО и 2008/56/ЕО за установяване на рамка за действията на Общността в областта на политиката за водите;

г)  кръговата икономика и предотвратяването на образуването и рециклирането на отпадъците, когато тази дейност води до значителна неефективност при използването на материали на един или повече етапи от жизнения цикъл на продуктите, включително по отношение на трайността и на възможностите за поправка, за осъвременяване, за повторна употреба или за рециклиране на продуктите; или когато тази дейност води до значително увеличение на образуването, изгарянето или депонирането на отпадъци;

г)  кръговата икономика и предотвратяването на образуването и рециклирането на отпадъците, когато тази дейност води до значителна неефективност при използването на материали и ресурси, като например енергия от невъзобновяеми източници, суровини, вода и земя, пряко или непряко на различни етапи от жизнения цикъл на продуктите, включително неефективност, свързана с характеристики, предназначени да ограничават жизнения цикъл на продуктите, и включително по отношение на трайността и на възможностите за поправка, за осъвременяване, за повторна употреба или за рециклиране на продуктите; или когато тази дейност води до значително увеличение на образуването, изгарянето или депонирането на отпадъци;

д)  предотвратяването и контрола на замърсяването, когато тази дейност води до значително увеличение на емисиите на замърсители във въздуха, водата и почвата в сравнение с положението преди започването на дейността;

д)  предотвратяването и контрола на замърсяването, когато тази дейност води до значително увеличение на емисиите на замърсители във въздуха, водата и почвата в сравнение с положението преди започването на дейността;

е)  здравите екосистеми, когато тази дейност оказва значително неблагоприятно въздействие върху доброто състояние на екосистемите.

е)  здравите екосистеми, когато тази дейност оказва значително неблагоприятно въздействие върху доброто състояние и устойчивостта на екосистемите, включително биологичното разнообразие и земеползването.

 

1а.  Когато се оценява икономическа дейност спрямо критериите от а) до е), се вземат предвид въздействието на самата дейност върху околната среда, както и продуктите и услугите, предоставяни от тази дейност през целия им жизнен цикъл и, ако е необходимо, по цялата верига за създаване на стойност.

Изменение    49

Предложение за регламент

Член 13

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 13

Член 13

Минимални изисквания

Минимални изисквания

Минималните изисквания, посочени в член 3, буква в), представляват процедури, въведени от извършващото икономическата дейност предприятие, с които се гарантира спазването на принципите и правата, установени в осемте основни конвенции, определени в Декларацията на Международната организация на труда за основните принципи и права в труда, а именно: равенството в заплащането при мъжете и жените за равен труд; недискриминацията при възможностите и третирането с оглед на службата и професията, както и правото за неподлагане на детски труд.

Минималните изисквания, посочени в член 3, буква в), представляват процедури, въведени от извършващото икономическата дейност предприятие, с които се гарантира спазването на принципите и правата, установени в осемте основни конвенции, определени в Декларацията на Международната организация на труда за основните принципи и права в труда, а именно: равенството в заплащането при мъжете и жените за равен труд; недискриминацията при възможностите и третирането с оглед на службата и професията, както и правото за неподлагане на детски труд.

 

До 31 декември 2021 г. Комисията извършва оценка на въздействието относно последиците и целесъобразността на преразглеждането на настоящия регламент, за да включи в него спазването на други минимални гаранции, които предприятието, извършващо стопанска дейност, трябва да спазва, за да установи тази икономическа дейност като устойчива по отношение на околната среда.

Изменение    50

Предложение за регламент

Член 14

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 14

Член 14

Изисквания по отношение на техническите критерии за проверка

Изисквания по отношение на техническите критерии за проверка

1.  Приетите в съответствие с член 6, параграф 2, член 7, параграф 2, член 8, параграф 2, член 9, параграф 2, член 10, параграф 2 и член 11, параграф 2 технически критерии за проверка:

1.  Приетите в съответствие с член 6, параграф 2, член 7, параграф 2, член 8, параграф 2, член 9, параграф 2, член 10, параграф 2 и член 11, параграф 2 технически критерии за проверка:

 

-a)  се основават на хармонизирани показатели за измерване на въздействието върху околната среда, като се използва хармонизирана оценка на жизнения цикъл.

a)  установяват най-значимите потенциални приноси за постигането на дадена екологична цел, като отчитат не само краткосрочното, но и дългосрочното въздействие на съответната икономическа дейност;

a)  установяват най-значимите потенциални приноси за постигането на дадена екологична цел, като отчитат не само краткосрочното, но и дългосрочното въздействие на съответната икономическа дейност;

б)  уточняват минималните изисквания, които трябва да бъдат изпълнени, за да се избегне нанасянето на значителни вреди на някоя от съответните екологични цели;

б)  уточняват минималните изисквания, които трябва да бъдат изпълнени, за да се избегне нанасянето на значителни вреди на някоя от съответните екологични цели;

в)  са качествени или количествени, или и двете, като по възможност съдържат прагове;

в)  са качествени или количествени, или и двете, като по възможност съдържат прагове;

г)  когато е целесъобразно, надграждат схемите за маркировка и сертифициране на Съюза, методиките на Съюза за оценка на отпечатъка върху околната среда и статистическите системи за класификация и вземат под внимание приложимото действащо законодателство на Съюза;

г)  когато е целесъобразно, надграждат схемите за маркировка и сертифициране на Съюза, методиките на Съюза за оценка на отпечатъка върху околната среда и статистическите системи за класификация и вземат под внимание приложимото действащо законодателство на Съюза; при признаване на компетентността на държавите членки;

д)  се основават на убедителни научни доказателства и вземат под внимание, когато е уместно, принципа на предпазните мерки, заложен в член 191 от ДФЕС;

д)  се основават на убедителни научни доказателства и се придържат към принципа на предпазните мерки, заложен в член 191 от ДФЕС;

е)  вземат под внимание въздействието върху околната среда на самата икономическа дейност, както и на стоките и услугите, осигурявани посредством въпросната икономическа дейност, по-специално по време на тяхното производство, употреба и излизане от употреба;

е)  вземат под внимание въздействието върху околната среда на самата икономическа дейност, както и на стоките и услугите, осигурявани посредством въпросната икономическа дейност през целия им жизнен цикъл и, ако е необходимо, по цялата верига за създаване на стойност, по-специално като се взема предвид тяхното производство от преработката на суровините до завършения продукт, употреба, излизане от употреба и рециклиране;

 

еа)  вземат предвид цената на бездействието, въз основа на Рамковата програма от Сендай за намаляване на риска от бедствия за периода 2015—2030 г.;

ж)  вземат под внимание естеството и мащаба на икономическата дейност;

ж)  вземат под внимание естеството и мащаба на икономическата дейност и вземат под внимание дали дадена дейност се намира в преход към устойчива конфигурация и/или операция, чрез научноизследователски и иновационни проекти, конкретни графици и сценарии за този преход;

з)  вземат под внимание потенциалното въздействие върху ликвидността на пазара, риска от блокиране на някои активи в резултат на загуба на стойността вследствие на прехода към по-устойчива икономика, както и риска от създаване на противоречиви стимули;

з)  вземат под внимание риска от блокиране на някои активи в резултат на загуба на стойността вследствие на прехода към по-устойчива икономика, както и риска от създаване на противоречиви стимули;

 

за)  са лесни за прилагане и не са прекалено обременителни от гледна точка на осигуряването на съответствие;

и)  обхващат всички значими икономически дейности в конкретния сектор и гарантират, че тези дейности се третират еднакво, ако приносът им към една или повече от екологичните цели е еднакъв, за да се избегне нарушаването на конкуренцията на пазара;

и)  обхващат всички значими икономически дейности в даден икономически макросектор и гарантират, че тези дейности се третират еднакво по отношение на техните рискове за устойчивостта, ако приносът им към една или повече от екологичните цели е еднакъв и те не причиняват значителни вреди на други екологични цели, посочени в членове 3 и 12, за да се избегне нарушаването на конкуренцията на пазара;

й)  са заложени така, че да се улесни проверката на спазването на тези критерии, когато това е възможно.

й)  са заложени така, че да се улесни проверката на спазването на тези критерии, когато това е възможно.

2.  Техническите критерии за проверка, посочени в параграф 1, съдържат също критерии за дейности, свързани с прехода към чиста енергия, по-специално в областта на енергийната ефективност и енергията от възобновяеми източници, доколкото тези дейности допринасят съществено за някоя от екологичните цели.

2.  Техническите критерии за проверка, посочени в параграф 1, съдържат също и основани на показатели критерии за дейности, свързани с прехода към чиста енергия и нулеви нетни емисии на парникови газове, по-специално в областта на енергийната ефективност и енергията от възобновяеми източници, доколкото тези дейности допринасят съществено за някоя от екологичните цели.

3.  Техническите критерии за проверка, посочени в параграф 1, съдържат също критерии за дейности, свързани с прехода към чиста или неутрална по отношение на климата мобилност, включително чрез преминаване към други видове транспорт, мерки за подобряване на ефикасността и алтернативни горива, доколкото тези дейности допринасят съществено за някоя от екологичните цели.

3.  Техническите критерии за проверка, посочени в параграф 1, съдържат също критерии за дейности, свързани с прехода към чиста или неутрална по отношение на климата мобилност, включително чрез преминаване към други видове транспорт, мерки за подобряване на ефикасността и алтернативни горива, доколкото тези дейности допринасят съществено за някоя от екологичните цели.

 

3a.  Ако по-голямата част от предприятията, които извършват конкретна стопанска дейност, очевидно са ангажирани в траектория за трансформиране на тази дейност в устойчива дейност, критериите за проверка могат да вземат това предвид. Такава траектория може да бъде демонстрирана чрез непрекъснати усилия за научноизследователска и развойна дейност, големи инвестиционни проекти в нови и по-устойчиви технологии или конкретни преходни планове поне на ранен етап от изпълнението.

4.  Комисията извършва редовен преглед на посочените в параграф 1 критерии за проверка и при необходимост изменя делегираните актове, приети в съответствие с настоящия регламент, в съответствие с научното и технологичното развитие.

4.  Комисията извършва редовен преглед на посочените в параграф 1 критерии за проверка и при необходимост изменя делегираните актове, приети в съответствие с настоящия регламент, в съответствие с научното и технологичното развитие.

Изменение    51

Предложение за регламент

Член 15

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 15

Член 15

Платформа за финансиране за устойчиво развитие

Платформа за финансиране за устойчиво развитие

1.  Комисията създава платформа за финансиране за устойчиво развитие, в която участват:

1.  Комисията създава платформа за финансиране за устойчиво развитие, чийто състав осигурява баланс, широк спектър от гледни точки и равенство между половете. В платформата участват, по балансиран начин, представители на следните групи:

a)  представители на:

a)  представители на:

i)  Европейската агенция за околна среда;

i)  Европейската агенция за околна среда;

ii)  Европейските надзорни органи;

ii)  Европейските надзорни органи;

iii)  Европейската инвестиционна банка и Европейския инвестиционен фонд;

iii)  Европейската инвестиционна банка и Европейския инвестиционен фонд;

 

iiiа)  Агенцията на Европейския съюз за основните права;

 

iiiб)  Европейската консултативна група по финансово отчитане (EFRAG);

б)  експерти, представляващи съответните заинтересовани страни от частния сектор;

б)  експерти, представляващи съответните заинтересовани страни от частния сектор, включително финансовите и нефинансовите участници на пазара и стопанските сектори, които представляват съответните отрасли;

 

ба)  експерти, представляващи гражданското общество, включително с експертен опит в областта на екологичните, социалните, трудовите и управленските въпроси.

в)  експерти, назначени в лично качество, с доказани знания и опит в областите, обхванати от настоящия регламент.

в)  експерти, представляващи академичните среди, включително университети, научноизследователски институти и мозъчни тръстове, включително с експертен опит в световен мащаб;

 

1а.  Експертите, посочени в букви б) и в), се назначават в съответствие с член 237 от Финансовия регламент и притежават доказани знания и опит в областите, обхванати от настоящия регламент, по-специално устойчивостта във финансовия сектор.

 

1б.  Европейският парламент и Съветът биват информирани своевременно и надлежно относно процедурата за подбор на експерти за Платформата.

2.  Платформата за финансиране за устойчиво развитие:

2.  Платформата за финансиране за устойчиво развитие:

 

-a)  съветва Комисията относно създаването на хармонизираните показатели, посочени в член 14, параграф 1, буква -a), и евентуалната необходимост от актуализиране на тези показатели; при това тя се ползва от работата на съответните структури и инициативи на Съюза, а именно Рамката за мониторинг на кръговата икономика.

a)  съветва Комисията по техническите критерии за проверка, посочени в член 14, и евентуалната необходимост от актуализиране на тези критерии;

a)  съветва Комисията по техническите критерии за проверка, посочени в член 14, и евентуалната необходимост от актуализиране на тези критерии;

б)   анализира въздействието на техническите критерии за проверка по отношение на потенциалните разходи и ползи от тяхното прилагане;

б)  анализира въздействието на техническите критерии за проверка въз основа на данни и научни изследвания, когато те са налични, по отношение на потенциалните разходи и ползи от тяхното прилагане;

в)  помага на Комисията да анализира исканията, отправени от заинтересованите страни във връзка с разработване или преразглеждане на техническите критерии за проверка на дадена икономическа дейност;

в)  помага на Комисията да анализира исканията, отправени от заинтересованите страни във връзка с разработване или преразглеждане на техническите критерии за проверка на дадена икономическа дейност въз основа на данни и научни изследвания, когато те са налични; заключенията от тези анализи се публикуват своевременно на уебсайта на Комисията;

г)  съветва Комисията относно пригодността на техническите критерии за проверка за евентуална допълнителна употреба;

г)  по искане на Комисията или на Европейския парламент, съветва Комисията или Европейския парламент относно пригодността на техническите критерии за проверка за евентуална допълнителна употреба;

 

га)  съветва, в сътрудничество с Европейската консултативна група за финансова отчетност (EFRAG), Комисията относно разработването на стандарти за отчитане на устойчивото развитие и интегрирани стандарти за отчитане за корпоративни дружества и участници на финансовите пазари, включително чрез преразглеждането на Директива 2013/34/ЕС.

д)  наблюдава и редовно докладва на Комисията относно капиталовите потоци към инвестиции в устойчивото развитие;

д)  наблюдава и докладва редовно на Комисията относно тенденциите на равнището на ЕС и на държавите членки, що се отнася до капиталовите потоци от икономически дейности с отрицателно въздействие върху устойчивостта на околната среда към инвестиции в устойчивото развитие въз основа на данни и научни изследвания, когато има такива ;

е)  съветва Комисията относно евентуалната необходимост от изменение на настоящия регламент.

е)  съветва Комисията относно евентуалната необходимост от изменение на настоящия регламент, по специално по отношение на значимостта и качеството на данните и начините за намаляване на административната тежест;

 

еа)  допринася за оценката и разработването на финансови регламенти и политики за устойчиво развитие, включително по въпроси, свързани със съгласуваността на политиките;

 

еб)  подпомага Комисията при определянето на евентуални социални цели.

 

2а.  Платформата разглежда надлежно подходящите данни и съответните научни изследвания при изпълнението на тези задачи. Тя може да провежда обществени консултации, за да събира мнения на заинтересованите страни по конкретни въпроси в рамките на своя мандат.

3.  Платформата за финансиране за устойчиво развитие се председателства от Комисията.

3.  Платформата за финансиране за устойчиво развитие се председателства от Комисията и се конституира в съответствие с хоризонталните правила на Комисията за експертните групи. Комисията публикува на своя уебсайт анализите, обсъжданията, докладите и протоколите от заседанията на Платформата.

Изменение    52

Предложение за регламент

Член 16

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 16

Член 16

Упражняване на делегирането

Упражняване на делегирането

1.  Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при спазване на предвидените в настоящия член условия.

1.  Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при спазване на предвидените в настоящия член условия.

2.  Правомощията да приема делегираните актове, посочени в член 4, параграф 3, член 6, параграф 2, член 7, параграф 2, член 8, параграф 2, член 9, параграф 2, член 10, параграф 2 и член 11, параграф 2, се предоставят на Комисията за неограничен срок от [датата на влизане в сила на настоящия регламент].

2.  Правомощията да приема делегираните актове, посочени в член 4, параграф 3, член 6, параграф 2, член 7, параграф 2, член 8, параграф 2, член 9, параграф 2, член 10, параграф 2 и член 11, параграф 2, се предоставят на Комисията за неограничен срок от [датата на влизане в сила на настоящия регламент].

3.  Европейският парламент или Съветът могат да оттеглят посочените в параграф 2 делегирани правомощия по всяко време. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. Оттеглянето поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна дата, посочена в решението. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.

3.  Европейският парламент или Съветът могат да оттеглят посочените в параграф 2 делегирани правомощия по всяко време. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. Оттеглянето поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна дата, посочена в решението. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.

4.  Преди приемането на делегиран акт Комисията се консултира с експерти, определени от всяка държава членка в съответствие с принципите, залегнали в Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество от 13 април 2016 г.

4.  Преди приемането на делегиран акт Комисията се консултира с експерти, определени от всяка държава членка в съответствие с принципите, залегнали в Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество от 13 април 2016 г. Като част от подготовката на делегираните актове Комисията провежда подходящи консултации и оценки на предложените варианти на политиките.

5.  Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира акта едновременно на Европейския парламент и на Съвета.

5.  Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира акта едновременно на Европейския парламент и на Съвета.

6.  Делегиран акт, приет съгласно член 4, параграф 3, член 6, параграф 2, член 7, параграф 2, член 8, параграф 2, член 9, параграф 2, член 10, параграф 2 и член 11, параграф 2, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът са представили възражения в срок от два месеца след нотифицирането на акта на Европейския парламент и Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Този срок се удължава с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.

6.  Делегиран акт, приет съгласно член 4, параграф 3, член 6, параграф 2, член 7, параграф 2, член 8, параграф 2, член 9, параграф 2, член 10, параграф 2, член 11, параграф 2, член 12, параграф 2 и член 13, параграф 3, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът са представили възражения в срок от два месеца след нотифицирането на акта на Европейския парламент и Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Този срок се удължава с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.

Изменение    53

Предложение за регламент

Член 17

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 17

Член 17

Клауза за преглед

Клауза за преглед

1.  До 31 декември 2021 г., а след това — на всеки три години, Комисията публикува доклад за прилагането на настоящия регламент. В този доклад се прави оценка на:

1.  До 31 декември 2021 г., а след това — на всеки три години, Комисията публикува доклад за прилагането и въздействието на настоящия регламент. В този доклад се прави оценка на:

a)  напредъка по изпълнението на настоящия регламент във връзка с разработването на технически критерии за проверка на екологосъобразните икономически дейности;

a)  напредъка по изпълнението на настоящия регламент във връзка с разработването на технически критерии за проверка, основани на показатели, на екологосъобразните икономически дейности;

б)  евентуалната необходимост от преразглеждане на предвидените в настоящия регламент критерии, според които дадена икономическа дейност се счита за екологосъобразна;

б)  евентуалната необходимост от преразглеждане на предвидените в настоящия регламент критерии и на списъка с показатели, според които дадена икономическа дейност се счита за екологосъобразна, така че да улеснява иновациите и устойчивия преход;

в)  целесъобразността на разширяването на обхвата на настоящия регламент върху други цели на устойчивото развитие, по-специално социални цели;

в)  целесъобразността на разширяването на обхвата на настоящия регламент върху други цели на устойчивото развитие, по-специално социални цели;

г)  използването на определението за екологосъобразни инвестиции в правото на Съюза и на равнището на държавите членки, включително целесъобразността на създаването на механизъм за проверка на съответствието с посочените в настоящия регламент критерии.

г)  използването на определението за екологосъобразни инвестиции и за инвестиции с отрицателно въздействие върху околната среда в правото на Съюза и на равнището на държавите членки, включително целесъобразността на преразглеждането или създаването на допълнителен механизъм за проверка на съответствието с посочените в настоящия регламент критерии, основани на показатели;

 

га)  евентуалната необходимост от по-нататъшно разработване на интегрираните изисквания за докладване, посочени в член 17а (нов), във връзка с оповестяването на нефинансова информация и информация за многообразието от страна на някои големи предприятия и групи в съответствие с Директива № 2013/34/ЕС на Европейския парламент и на Съвета;

 

гб)  ефективността на таксономията при насочването на частни инвестиции към дейности за устойчиво развитие.

 

1а.  До 31 декември 2021 г. и на всеки три години след това Комисията прави преглед на обхвата на настоящия регламент, ако създава прекомерна административна тежест или ако необходимите данни за участниците на финансовите пазари не са налични в достатъчна степен.

2.  Докладът се изпраща на Европейския парламент и на Съвета. При необходимост Комисията прави предложения, свързани с доклада.

2.  Докладите се изпращат на Европейския парламент и на Съвета. При необходимост Комисията прави законодателни предложения.

Изменение    54

Предложение за регламент

Член 18

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 18

Член 18

Влизане в сила и прилагане

Влизане в сила и прилагане

1.  Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

1.  Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

2.  Членове 3 — 13 от настоящия регламент се прилагат:

2.  Членове 3 — 13 от настоящия регламент се прилагат:

a)  по отношение на екологичните цели, посочени в член 5, точки 1) и 2), от 1 юли 2020 г.;

a)  по отношение на екологичните цели, посочени в член 5, точки 1) и 2), от 1 юли 2020 г.;

б)  по отношение на екологичните цели, посочени в член 5, точки 4) и 5), от 31 декември 2021 г.;

б)  по отношение на екологичните цели, посочени в член 5, точки 4) и 5), от 31 декември 2021 г.;

в)  по отношение на екологичните цели, посочени в член 5, точки 3) и 6), от 31 декември 2022 г.;

в)  по отношение на екологичните цели, посочени в член 5, точки 3) и 6), от 31 декември 2022 г.;

 

ва)  Влизането в сила на член 17а и зависи от резултата от оценката на въздействието, посочена в член 16в, буква а), като се показва добавената стойност, осъществимостта и пропорционалността на измененията на Директива 2013/34/ЕС.

  • [1]  ОВ C ... / Все още непубликувано в Официален вестник.

ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Създаване на рамка за насърчаване на инвестициите в устойчиво развитие

Позовавания

COM(2018)0353 – C8-0207/2018 – 2018/0178(COD)

Дата на представяне на ЕП

24.5.2018

 

 

 

Водещи комисии

Дата на обявяване в заседание

ECON

5.7.2018

ENVI

5.7.2018

 

 

Подпомагащи комисии

Дата на обявяване в заседание

BUDG

5.7.2018

ITRE

5.7.2018

IMCO

5.7.2018

 

Неизказано становище

Дата на решението

BUDG

28.6.2018

ITRE

19.6.2018

IMCO

19.6.2018

 

Докладчици

Дата на назначаване

Bas Eickhout

13.11.2018

Sirpa Pietikäinen

13.11.2018

 

 

Член 55 – Процедура на съвместни комисии

Дата на обявяване в заседание

15.11.2018

Разглеждане в комисия

6.12.2018

22.1.2019

 

 

Дата на приемане

11.3.2019

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

52

45

19

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Marco Affronte, Margrete Auken, Ivo Belet, Pervenche Berès, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Lynn Boylan, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Esther de Lange, Stefan Eck, Markus Ferber, Jonás Fernández, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Stefan Gehrold, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Neena Gill, Julie Girling, Françoise Grossetête, Roberto Gualtieri, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Anneli Jäätteenmäki, Barbara Kappel, Wolf Klinz, Kateřina Konečná, Werner Langen, Giovanni La Via, Peter Liese, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Lukas Mandl, Gabriel Mato, Alex Mayer, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Bernard Monot, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Ralph Packet, Rory Palmer, Massimo Paolucci, Dimitrios Papadimoulis, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, Julia Reid, Frédérique Ries, Dariusz Rosati, Anne Sander, Martin Schirdewan, Annie Schreijer-Pierik, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Renate Sommer, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Paul Tang, Nils Torvalds, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Adina-Ioana Vălean, Babette Winter, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Jørn Dohrmann, Bas Eickhout, Linnéa Engström, Eleonora Evi, Fredrick Federley, Christofer Fjellner, Ashley Fox, Anja Hazekamp, Sophia in ‘t Veld, Ramón Jáuregui Atondo, Syed Kamall, Alain Lamassoure, Ana Miranda, Luigi Morgano, Sirpa Pietikäinen, Michel Reimon, Andreas Schwab, Bart Staes, Lieve Wierinck, Tiemo Wölken

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъстващи на окончателното гласуване

David Campbell Bannerman, Silvia Costa, Rosa D’Amato, Michael Gahler, Czesław Hoc, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Jaromír Kohlíček, Arndt Kohn, Dietmar Köster, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Antonio López-Istúriz White, Francisco José Millán Mon, Clare Moody, Carolina Punset, Dennis Radtke, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Paul Rübig, Anders Sellström, Thomas Waitz, Jarosław Wałęsa, Kosma Złotowski

Дата на внасяне

13.3.2019

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

52

+

ALDE

Fredrick Federley, Anneli Jäätteenmäki, Wolf Klinz, Caroline Nagtegaal, Nils Torvalds, Ramon Tremosa i Balcells, Lieve Wierinck

ECR

David Campbell Bannerman, Jørn Dohrmann, Ashley Fox, Syed Kamall, Bernd Lucke, Ralph Packet, Kay Swinburne

EFDD

Bernard Monot

ENF

Barbara Kappel

PPE

Ivo Belet, Birgit Collin-Langen, Angélique Delahaye, Markus Ferber, Christofer Fjellner, Michael Gahler, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Françoise Grossetête, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Alain Lamassoure, Esther de Lange, Werner Langen, Giovanni La Via, Peter Liese, Antonio López-Istúriz White, Ivana Maletić, Gabriel Mato, Miroslav Mikolášik, Francisco José Millán Mon, Luděk Niedermayer, Dennis Radtke, Dariusz Rosati, Paul Rübig, Anne Sander, Annie Schreijer-Pierik, Andreas Schwab, Anders Sellström, Renate Sommer, Theodor Dumitru Stolojan, Adina-Ioana Vălean, Jarosław Wałęsa

45

-

ECR

Czesław Hoc, Stanisław Ożóg, Bolesław G. Piecha, Jadwiga Wiśniewska, Kosma Złotowski

EFDD

Julia Reid

GUE/NGL

Lynn Boylan, Stefan Eck, Anja Hazekamp, Jaromír Kohlíček, Kateřina Konečná, Dimitrios Papadimoulis, Martin Schirdewan

PPE

Stefan Gehrold, Julie Girling

S&D

Pervenche Berès, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Silvia Costa, Miriam Dalli, Seb Dance, Jonás Fernández, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Ramón Jáuregui Atondo, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Arndt Kohn, Dietmar Köster, Olle Ludvigsson, Alex Mayer, Susanne Melior, Clare Moody, Luigi Morgano, Rory Palmer, Massimo Paolucci, Pavel Poc, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Paul Tang, Babette Winter, Tiemo Wölken, Damiano Zoffoli

19

0

ALDE

Gerben-Jan Gerbrandy, Sophia in 't Veld, Carolina Punset, Frédérique Ries

EFDD

Rosa D'Amato, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini

PPE

Lukas Mandl, Sirpa Pietikäinen

VERTS/ALE

Marco Affronte, Margrete Auken, Bas Eickhout, Linnéa Engström, Ana Miranda, Michel Reimon, Molly Scott Cato, Bart Staes, Ernest Urtasun, Thomas Waitz

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

Последно осъвременяване: 22 март 2019 г.
Правна информация - Политика за поверителност