Procedure : 2018/0178(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0175/2019

Indgivne tekster :

A8-0175/2019

Forhandlinger :

PV 28/03/2019 - 6
CRE 28/03/2019 - 6

Afstemninger :

PV 28/03/2019 - 8.7

Vedtagne tekster :

P8_TA(2019)0325

BETÆNKNING     ***I
PDF 328kWORD 124k
13.3.2019
PE 630.512v02-00 A8-0175/2019

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastlæggelse af en ramme til fremme af bæredygtige investeringer

(COM(2018)0353 – C8-0207/2018 – 2018/0178(COD))

Økonomi- og Valutaudvalget

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed

Ordfører: Bas Eickhout, Sirpa Pietikäinen

(Fælles udvalgsprocedure – forretningsordenens artikel 55)

ERRATA/ADDENDA
FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
 PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG
 ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastlæggelse af en ramme til fremme af bæredygtige investeringer

(COM(2018)0353 – C8-0207/2018 – 2018/0178(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2018)0353),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 114 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C8-0207/2018),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til udtalelse af 17. oktober 2018(1) fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59,

–  der henviser til de fælles drøftelser mellem Økonomi- og Valutaudvalget og Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed, jf. forretningsordenens artikel 55,

–  der henviser til betænkning fra Økonomi- og Valutaudvalget og Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed (A8-0175/2019),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen erstatter, i væsentlig grad ændrer eller agter i væsentlig grad at ændre sit forslag;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

Ændringsforslag    1

Forslag til forordning

Betragtning 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(6)  I marts 2018 offentliggjorde Kommissionen sin handlingsplan for finansiering af bæredygtig vækst25 med en ambitiøs og sammenhængende strategi for bæredygtig finansiering. Et af målene i denne handlingsplan er at omlægge kapitalstrømme i retning af bæredygtige investeringer for at opnå en bæredygtig og inklusiv vækst. Oprettelsen af et fælles klassificeringssystem for bæredygtige aktiviteter er den vigtigste og mest presserende foranstaltning i handlingsplanen. Det anerkendes i handlingsplanen, at en omlægning af kapitalstrømme til mere bæredygtige aktiviteter skal være baseret på en fælles fortolkning af begrebet "bæredygtig". Som et første skridt bør klare retningslinjer for de aktiviteter, der bidrager til modvirkning af klimaændringer, kunne bidrage til at informere investorerne om de investeringer, som finansierer miljømæssigt bæredygtige økonomiske aktiviteter. Yderligere retningslinjer for aktiviteter, der bidrager til andre bæredygtige mål, herunder sociale mål, kan udarbejdes på et senere tidspunkt.

(6)  I marts 2018 offentliggjorde Kommissionen sin handlingsplan for finansiering af bæredygtig vækst25 med en ambitiøs og sammenhængende strategi for bæredygtig finansiering. Et af målene i denne handlingsplan er at omlægge kapitalstrømme i retning af bæredygtige investeringer for at opnå en bæredygtig og inklusiv vækst. Oprettelsen af et fælles klassificeringssystem og indikatorer til vurdering af bæredygtige aktiviteters CO2-fodaftryk er den vigtigste og mest presserende foranstaltning i handlingsplanen. Det anerkendes i handlingsplanen, at en omlægning af kapitalstrømme til mere bæredygtige aktiviteter skal være baseret på en fælles fortolkning af begrebet "bæredygtig". Som et første skridt bør klare retningslinjer for de aktiviteter, der bidrager til modvirkning af klimaændringer, kunne bidrage til at informere investorerne om de investeringer, som finansierer miljømæssigt bæredygtige økonomiske aktiviteter. Yderligere retningslinjer for aktiviteter, der bidrager til andre bæredygtige mål, herunder sociale mål, kan udarbejdes på et senere tidspunkt.

_________________

_________________

25 COM(2018) 97 final.

25 COM(2018) 97 final.

Ændringsforslag    2

Forslag til forordning

Betragtning 6 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(6a)  Selv om det må anerkendes, at det haster med at bekæmpe klimaændringerne, vil et snævert fokus på CO2-eksponering kunne få negative afsmittende virkninger ved at flytte investeringsstrømme til mål, der rummer andre miljørisici. Der skal derfor indføres passende sikkerhedsforanstaltninger for at sikre, at de økonomiske aktiviteter ikke skader andre miljømæssige mål såsom biodiversitet og energieffektivitet. Investorer har brug for sammenlignelige og helhedsorienterede oplysninger om miljørisici og deres indvirkning for at kunne vurdere deres porteføljer ud over CO2-eksponering.

Ændringsforslag    3

Forslag til forordning

Betragtning 6 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(6b)  I betragtning af den hastende situation på en række indbyrdes forbundne områder med hensyn til miljøforringelse og overforbrug af ressourcer er der behov for en systemisk tilgang til eksponentielt voksende negative tendenser såsom tabet af biodiversitet, det globale overforbrug af ressourcer, fremkomsten af nye trusler, herunder farlige kemikalier og blandinger heraf, fødevareknaphed, klimaændringer, ozonsvind, forsuring af havene, udtømning af ferskvandsressourcerne samt ændringer i arealudnyttelsen. Det er derfor nødvendigt, at de foranstaltninger, der træffes, er fremadrettede og på højde med de kommende udfordringer. Omfanget af disse udfordringer kræver en helhedsorienteret og ambitiøs tilgang og anvendelse af et stringent forsigtighedsprincip.

Ændringsforslag    4

Forslag til forordning

Betragtning 7 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(7a)  I Europa-Parlamentets initiativbetænkning af 29. maj 2018 om bæredygtig finansiering fastlægges de vigtigste elementer for bæredygtighedsindikatorer og klassificering som et incitament til bæredygtige investeringer. Der bør sikres sammenhæng i den relevante lovgivning.

Ændringsforslag    5

Forslag til forordning

Betragtning 8 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(8a)  Udfordringens omfang kræver en gradvis omlægning af hele det finansielle system til at støtte, at økonomien kan fungere bæredygtigt. Med henblik herpå er det nødvendigt at integrere bæredygtig finansiering i det almindelige finansielle system, og det er nødvendigt at gøre sig overvejelser om virkningen af finansielle produkter og tjenesteydelser med hensyn til bæredygtighed.

Ændringsforslag    6

Forslag til forordning

Betragtning 9

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(9)  Udbud af finansielle produkter, som fremmer miljømæssigt bæredygtige mål, er en effektiv metode til at kanalisere private investeringer i retning af bæredygtige aktiviteter. Nationale krav vedrørende markedsføring af finansielle produkter og virksomhedsobligationer som bæredygtige investeringer, navnlig de krav, der giver de relevante markedsaktører mulighed for at anvende et nationalt mærke, har til formål at øge investorernes tillid, at skabe synlighed og at adressere problemstillinger vedrørende "grønvaskning". Grønvaskning er den praksis, der består i at opnå en urimelig konkurrencefordel ved at markedsføre et finansielt produkt som miljøvenligt, selv om det i virkeligheden ikke opfylder grundlæggende miljøstandarder. På nuværende tidspunkt har nogle få medlemsstater indført mærkningsordninger. De bygger på forskellige klassificeringssystemer for miljømæssigt bæredygtige økonomiske aktiviteter. I betragtning af de politiske tilsagn i Parisaftalen og på EU-plan vil flere og flere medlemsstater sandsynligvis oprette mærkningsordninger eller pålægge markedsaktørerne andre krav vedrørende finansielle produkter eller virksomhedsobligationer, der markedsføres som miljømæssigt bæredygtige. Medlemsstaterne vil i denne forbindelse anvende deres egne nationale klassificeringssystemer for at afgøre, hvilke investeringer der kan betragtes som bæredygtige. Hvis sådanne nationale krav er baseret på forskellige kriterier for, hvilke økonomiske aktiviteter der kan betragtes som miljømæssigt bæredygtige, vil investorerne vige tilbage for at investere på tværs af grænserne, fordi det er vanskeligt at sammenligne de forskellige investeringsmuligheder. Derudover vil erhvervsdrivende, der ønsker at tiltrække investeringer fra hele Unionen, skulle opfylde forskellige kriterier i de forskellige medlemsstater, hvis deres aktiviteter skal betragtes som miljømæssigt bæredygtige i forbindelse med de forskellige mærker. Mangel på ensartede kriterier vil således øge omkostningerne og være en betydelig hæmsko for de erhvervsdrivende og til hinder for adgangen til grænseoverskridende kapitalmarkeder for bæredygtige investeringer. Hindringerne for adgang til grænseoverskridende kapitalmarkeder med henblik på at rejse kapital til bæredygtige projekter forventes at vokse yderligere. Kriterierne for at afgøre, om en økonomisk aktivitet er miljømæssigt bæredygtig, bør derfor harmoniseres på EU-plan for at fjerne hindringer for det indre markeds funktion og undgå, at de opstår i fremtiden. Med en sådan harmonisering vil de erhvervsdrivende få lettere ved at rejse kapitel til deres grønne aktiviteter på tværs af grænserne, da deres økonomiske aktiviteter kan sammenlignes på grundlag af ensartede kriterier, således at de kan udvælges som underliggende aktiver for miljømæssigt bæredygtige investeringer. Det vil derfor bidrage til at tiltrække investeringer på tværs af grænserne i Unionen.

(9)  Udbud af finansielle produkter, som fremmer miljømæssigt bæredygtige mål, er en effektiv metode til gradvist at flytte private investeringer fra aktiviteter med negative miljøvirkninger til mere bæredygtige aktiviteter. Nationale krav vedrørende markedsføring af finansielle produkter, tjenesteydelser og virksomhedsobligationer som fastsat i denne forordning som bæredygtige investeringer, navnlig de krav, der giver de relevante markedsaktører mulighed for at anvende et nationalt mærke, har til formål at øge investorernes tillid og bevidsthed om risici, at skabe synlighed og at adressere problemstillinger vedrørende "grønvaskning". Grønvaskning er den praksis, der består i at opnå en urimelig konkurrencefordel ved at markedsføre et finansielt produkt som miljøvenligt, selv om det i virkeligheden ikke opfylder grundlæggende miljøstandarder. På nuværende tidspunkt har nogle få medlemsstater indført mærkningsordninger. De bygger på forskellige klassificeringssystemer for miljømæssigt bæredygtige økonomiske aktiviteter. I betragtning af de politiske tilsagn i Parisaftalen og på EU-plan vil flere og flere medlemsstater sandsynligvis oprette mærkningsordninger eller pålægge markedsaktørerne andre krav vedrørende finansielle produkter eller virksomhedsobligationer, der markedsføres som miljømæssigt bæredygtige. Medlemsstaterne vil i denne forbindelse anvende deres egne nationale klassificeringssystemer for at afgøre, hvilke investeringer der kan betragtes som bæredygtige. Hvis sådanne nationale krav er baseret på forskellige kriterier og indikatorer for, hvilke økonomiske aktiviteter der kan betragtes som miljømæssigt bæredygtige, vil investorerne vige tilbage for at investere på tværs af grænserne, fordi det er vanskeligt at sammenligne de forskellige investeringsmuligheder. Derudover vil erhvervsdrivende, der ønsker at tiltrække investeringer fra hele Unionen, skulle opfylde forskellige kriterier i de forskellige medlemsstater, hvis deres aktiviteter skal betragtes som miljømæssigt bæredygtige i forbindelse med de forskellige mærker. Mangel på ensartede kriterier og indikatorer vil kanalisere investeringer på en miljømæssigt ineffektiv måde og i nogle tilfælde virke mod hensigten og føre til uopfyldte miljø- og bæredygtighedsmål. Denne mangel øger således omkostningerne og skaber en betydelig hæmsko for de erhvervsdrivende, der er til hinder for adgangen til grænseoverskridende kapitalmarkeder for bæredygtige investeringer. Hindringerne for adgang til grænseoverskridende kapitalmarkeder med henblik på at rejse kapital til bæredygtige projekter forventes at vokse yderligere. Kriterierne og indikatorerne for at afgøre graden af bæredygtighed ved en økonomisk aktivitet, bør derfor gradvist harmoniseres på EU-plan for at fjerne hindringer for det indre markeds funktion og undgå, at de opstår i fremtiden. Med en sådan harmonisering af oplysninger, parametre og kriterier vil de erhvervsdrivende få lettere ved at rejse kapital til deres miljømæssigt bæredygtige aktiviteter på tværs af grænserne, da deres økonomiske aktiviteter kan sammenlignes på grundlag af ensartede kriterier og indikatorer, således at de kan udvælges som underliggende aktiver for miljømæssigt bæredygtige investeringer. Det vil derfor bidrage til at tiltrække investeringer på tværs af grænserne i Unionen.

Ændringsforslag    7

Forslag til forordning

Betragtning 9 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(9a)  For at Unionen kan opfylde sine miljø- og klimamæssige forpligtelser, skal der mobiliseres private investeringer. At opnå dette kræver langsigtet planlægning samt lovgivningsmæssig stabilitet og forudsigelighed for investorerne. For at sikre sammenhængende politiske rammer for bæredygtige investeringer er det derfor vigtigt, at bestemmelserne i nærværende forordning bygger på gældende EU-lovgivning.

Ændringsforslag    8

Forslag til forordning

Betragtning 10

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(10)  Hvis markedsdeltagerne ikke forklarer investorerne, hvordan de aktiviteter, som de investerer i, bidrager til miljømål, eller hvis de anvender forskellige begreber, når de forklarer, hvad der udgør en "bæredygtig" økonomisk aktivitet, vil investorerne desuden finde det uforholdsmæssigt byrdefuldt at undersøge og sammenligne disse forskellige finansielle produkter. Det er blevet konstateret, at dette afholder investorer fra at investere i grønne finansielle produkter. Investorernes manglende tillid har desuden store skadelige virkninger for markedet for bæredygtige investeringer. Det er endvidere blevet påvist, at nationale regler eller markedsbaserede initiativer, der træffes for at håndtere dette problem inden for nationale grænser, vil føre til en fragmentering af det indre marked. Hvis deltagere på det finansielle marked oplyser, hvordan de finansielle produkter, som de markedsfører som miljøvenlige, opfylder miljømål, og de for sådanne oplysninger anvender fælles kriterier i hele Unionen for, hvad der udgør en miljømæssigt bæredygtig økonomisk aktivitet, vil dette gøre det nemmere for investorerne at sammenligne miljøvenlige investeringer på tværs af grænserne. Investorerne vil investere i grønne finansielle produkter med større tillid i hele Unionen, hvilket forbedrer det indre markeds funktion.

(10)  Hvis markedsdeltagerne ikke redegør for, hvordan de aktiviteter, som de investerer i, bidrager negativt eller positivt til miljømål, eller hvis de anvender forskellige parametre og kriterier for at fastslå indvirkningen, når de forklarer graden af miljømæssig bæredygtighed ved en økonomisk aktivitet, vil investorerne desuden finde det uforholdsmæssigt byrdefuldt at undersøge og sammenligne disse forskellige finansielle produkter. Det er blevet konstateret, at dette afholder investorer fra at investere i bæredygtige finansielle produkter. Investorernes manglende tillid har desuden store skadelige virkninger for markedet for bæredygtige investeringer. Det er endvidere blevet påvist, at nationale regler eller markedsbaserede initiativer, der træffes for at håndtere dette problem inden for nationale grænser, vil føre til en fragmentering af det indre marked. Hvis deltagere på det finansielle marked oplyser, hvordan de finansielle produkter, som de markedsfører som miljøvenlige, opfylder miljømål, og de for sådanne oplysninger anvender fælles kriterier i hele Unionen for, hvad der udgør en miljømæssigt bæredygtig økonomisk aktivitet, vil dette gøre det nemmere for investorerne at sammenligne miljøvirkningerne af investeringer på tværs af grænserne og tilskynde de investeringsmodtagende virksomheder til at gøre deres forretningsmodeller mere bæredygtige. Investorerne vil investere i grønne finansielle produkter med større tillid i hele Unionen, hvilket forbedrer det indre markeds funktion.

Ændringsforslag    9

Forslag til forordning

Betragtning 10 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(10a)  For at skabe en meningsfuld miljømæssig og bredere indvirkning på bæredygtigheden, mindske unødvendige administrative byrder for deltagere på de finansielle markeder og andre interessenter og fremme væksten på de europæiske finansmarkeder, som finansierer bæredygtige økonomiske aktiviteter, bør klassificeringssystemet baseres på harmoniserede, sammenlignelige og ensartede kriterier og indikatorer, der som minimum omfatter indikatorerne for den cirkulære økonomi. Disse indikatorer bør bringes i overensstemmelse med den samlede livscyklusvurderingsmetode og anvendes på tværs af Unionens lovgivningsmæssige initiativer. De bør danne grundlag for vurderingen af økonomiske aktiviteter og investeringsrisici og indvirkningen på miljøet. Enhver overlapning i reguleringen, som ikke er i overensstemmelse med principperne om bedre regulering, og som ikke anvendes på en forholdsmæssig måde og i overensstemmelse med målet om at skabe en konsekvent terminologi og et klart regelsæt, bør undgås. Ligeledes bør enhver unødvendig belastning af både myndigheder og finansielle institutioner undgås. Ud fra samme synsvinkel bør omfanget og anvendelsen af de tekniske screeningskriterier samt sammenhængen med andre initiativer defineres klart, før klassificeringssystemet og de tilhørende kriterier træder i kraft. Ved fastsættelsen af harmoniserede kriterier for miljømæssigt bæredygtige økonomiske aktiviteter bør der tages hensyn til medlemsstaternes kompetence inden for forskellige politikområder. Kravene i denne forordning bør anvendes på en forholdsmæssig måde for små og ikkekomplekse institutter som defineret i denne forordning.

Ændringsforslag    10

Forslag til forordning

Betragtning 10 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(10b)  Indikatorerne bør harmoniseres på grundlag af eksisterende initiativer som f.eks. det arbejde, der udføres af Kommissionen, Det Europæiske Miljøagentur og OECD, og bør omfatte miljømæssige indvirkninger på CO2-emissioner og andre emissioner, biodiversitet, affaldsproduktion, anvendelsen af energi og vedvarende energi, råstoffer, vand samt direkte og indirekte arealanvendelse som fastsat i Kommissionens overvågningsramme for den cirkulære økonomi (COM/2018/29 final), EU's handlingsplan for den cirkulære økonomi (COM/2015/0614 final) og i Europa-Parlamentets beslutning af 9. juli 2015 om ressourceeffektivitet: overgang til en cirkulær økonomi (2014/2208(INI)). Endvidere bør indikatorerne udformes således, at de også tager hensyn til anbefalingerne fra Kommissionens "Support to Circular Economy Financing Expert Group" (ekspertgruppe om støtte til finansiering af cirkulær økonomi). Kommissionen bør evaluere, hvordan ekspertgruppens arbejde kan integreres i den tekniske ekspertgruppe. Indikatorerne bør tage hensyn til internationalt anerkendte bæredygtige standarder.

Ændringsforslag    11

Forslag til forordning

Betragtning 11

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(11)  For at imødegå de eksisterende hindringer for det indre markeds funktion og undgå, at der opstår sådanne hindringer i fremtiden, bør medlemsstaterne være forpligtet til at anvende et fælles begreb for miljømæssigt bæredygtige investeringer ved fastlæggelsen af krav til markedsaktører vedrørende mærkning af finansielle produkter eller virksomhedsobligationer, der markedsføres som miljømæssigt bæredygtige på nationalt plan. Af samme årsag bør fondsforvaltere og institutionelle investorer, der anfører, at de forfølger miljømål, anvende det samme begreb for miljømæssigt bæredygtige investeringer, når de redegør for, hvordan de forfølger disse mål.

(11)  For at imødegå de eksisterende hindringer for det indre markeds funktion og undgå, at der opstår sådanne hindringer i fremtiden, bør medlemsstaterne og Unionen være forpligtet til at anvende et fælles begreb med hensyn til investeringers grad af miljømæssig bæredygtighed ved fastlæggelsen af krav til markedsaktører vedrørende mærkning af finansielle produkter, tjenesteydelser eller virksomhedsobligationer, der markedsføres som miljømæssigt bæredygtige på nationalt plan. Af samme årsag bør fondsforvaltere og institutionelle investorer, der anfører, at de forfølger miljømål, anvende det samme begreb for miljømæssigt bæredygtige investeringer og de samme indikatorer, parametre og kriterier for beregning af indvirkningen på miljøet, når de redegør for, hvordan de forfølger disse mål.

Ændringsforslag    12

Forslag til forordning

Betragtning 12

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(12)  Fastlæggelse af kriterier for miljømæssigt bæredygtige økonomiske aktiviteter kan tilskynde virksomhederne til frivilligt at offentliggøre oplysninger om deres miljømæssigt bæredygtige økonomiske aktiviteterderes websteder. Disse oplysninger vil ikke blot gøre det lettere for relevante aktører på de finansielle markeder at identificere, hvilke virksomheder der udøver miljømæssigt bæredygtige økonomiske aktiviteter, men de vil også gøre det lettere for disse virksomheder at rejse kapital til deres grønne aktiviteter.

(12)  Oplysningerne om aktiviteternes indvirkningmiljøet vil gøre det lettere for relevante aktører på de finansielle markeder at identificere og fastslå graden af miljømæssig bæredygtighed af de økonomiske aktiviteter, som virksomhederne udfører, men de vil også gøre det lettere for virksomheder at rejse kapital.

Ændringsforslag    13

Forslag til forordning

Betragtning 13

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(13)  En EU-klassificering af miljømæssigt bæredygtige økonomiske aktiviteter burde muliggøre udviklingen af fremtidige EU-politikker, herunder EU-dækkende standarder for miljømæssigt bæredygtige finansielle produkter, og i sidste ende indførelse af mærker, der formelt anerkender, at disse standarder overholdes i hele Unionen. Ensartede lovkrav, der skal opfyldes for at kunne betragte investeringer som miljømæssigt bæredygtige, baseret på ensartede kriterier for miljømæssigt bæredygtige økonomiske aktiviteter er nødvendige som reference for fremtidig EU-lovgivning til fremme af disse investeringer.

(13)  EU-omfattende indikatorer til bestemmelse af økonomiske aktiviteters indvirkning på miljøet burde muliggøre udviklingen af fremtidige EU-politikker og -strategier, herunder EU-dækkende standarder for miljømæssigt bæredygtige finansielle produkter, og i sidste ende indførelse af mærker, der formelt anerkender, at disse standarder overholdes i hele Unionen, samt danne grundlag for andre økonomiske og reguleringsmæssige foranstaltninger samt forsigtighedsregler. Ensartede lovkrav med hensyn til fastlæggelse af investeringers grad af miljømæssig bæredygtighed baseret på ensartede kriterier for bestemmelse af graden af økonomiske aktiviteters miljømæssige bæredygtighed og fælles indikatorer for vurdering af investeringers indvirkning på miljøet er nødvendige som reference for fremtidig EU-lovgivning, der har til formål at lette overgangen fra investeringer med en negativ indvirkning på miljøet til investeringer med en positiv indvirkning.

Ændringsforslag    14

Forslag til forordning

Betragtning 14

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(14)  I forbindelse med opfyldelsen af målene for bæredygtig udvikling i Unionen har politiske valg såsom oprettelse af Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer vist sig at være effektive med hensyn til at bidrage til at kanalisere private og offentlige midler i retning af bæredygtige investeringer. I Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/101727 er der fastlagt et investeringsmål for Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer om, at 40 % af EFSI-finansieringen skal gå til infrastruktur- og innovationsprojekter. Fælles kriterier for økonomiske aktiviteters bæredygtighed kan danne grundlag for fremtidige lignende EU-initiativer til støtte for investeringer i klimarelaterede mål eller andre miljømål.

(14)  I forbindelse med opfyldelsen af målene for bæredygtig udvikling i Unionen kan politiske valg såsom oprettelse af Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer være effektive med hensyn til at bidrage til at mobilisere og kanalisere private og offentlige midler i retning af bæredygtige investeringer. I Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/101727 er der fastlagt et horisontalt klimainvesteringsmål for Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer om, at 40 % af EFSI-finansieringen skal gå til infrastruktur- og innovationsprojekter. Fælles kriterier for økonomiske aktiviteters bæredygtighed og fælles indikatorer til vurdering af de miljømæssige virkninger kan danne grundlag for fremtidige lignende EU-initiativer til mobilisering af investeringer i klimarelaterede mål eller andre miljømål.

__________________

__________________

27 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/2396 af 13. december 2017 om ændring af forordning (EU) nr. 1316/2013 og (EU) 2015/1017 for så vidt angår forlængelse af Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer og indførelse af tekniske forbedringer i fonden og i Det Europæiske Centrum for Investeringsrådgivning (EUT L 345 af 27.12.2017, s. 34).

27 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/2396 af 13. december 2017 om ændring af forordning (EU) nr. 1316/2013 og (EU) 2015/1017 for så vidt angår forlængelse af Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer og indførelse af tekniske forbedringer i fonden og i Det Europæiske Centrum for Investeringsrådgivning (EUT L 345 af 27.12.2017, s. 34).

Ændringsforslag    15

Forslag til forordning

Betragtning 15

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(15)  For at undgå fragmentering af markedet og at skade forbrugernes interesser som følge af forskellige opfattelser af miljømæssigt bæredygtige økonomiske aktiviteter bør nationale krav, som markedsaktørerne skal overholde, hvis de ønsker at markedsføre finansielle produkter eller virksomhedsobligationer som miljømæssigt bæredygtige, være baseret på ensartede kriterier for miljømæssigt bæredygtige økonomiske aktiviteter. Disse markedsaktører omfatter deltagere på det finansielle marked, der udbyder "grønne" finansielle produkter, og ikkefinansielle virksomheder, der udsteder "grønne" virksomhedsobligationer.

(15)  For at undgå fragmentering af markedet og at skade forbrugernes interesser som følge af forskellige opfattelser med hensyn til graden af miljømæssig bæredygtighed ved økonomiske aktiviteter bør nationale krav, som markedsaktørerne skal overholde, hvis de ønsker at markedsføre finansielle produkter eller virksomhedsobligationer, der i denne forordning er defineret som miljømæssigt bæredygtige, være baseret på ensartede kriterier for miljømæssigt bæredygtige økonomiske aktiviteter. Disse markedsaktører omfatter deltagere på det finansielle marked, der udbyder bæredygtige finansielle produkter eller tjenesteydelser, og ikkefinansielle virksomheder, der udsteder bæredygtige virksomhedsobligationer.

Ændringsforslag    16

Forslag til forordning

Betragtning 17

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(17)  For at undgå omgåelse af oplysningsforpligtelsen bør denne forpligtelse også finde anvendelse, når finansielle produkter udbydes som produkter med lignende karakteristika som miljømæssigt bæredygtige investeringer, herunder produkter med miljøbeskyttelse som et generelt mål. Deltagere på det finansielle marked bør ikke være forpligtet til udelukkende at investere i miljømæssigt bæredygtige økonomiske aktiviteter, der er defineret i overensstemmelse med de tekniske screeningskriterier, der er fastlagt i denne forordning. De bør opfordres til at underrette Kommissionen, hvis de mener, at en økonomisk aktivitet, som ikke opfylder de tekniske screeningskriterier, eller for hvilken sådanne kriterier endnu ikke er fastlagt, bør anses for at være miljømæssigt bæredygtig, således at Kommissionen lettere kan vurdere, om det er hensigtsmæssigt at supplere eller opdatere de tekniske screeningskriterier.

(17)  For at undgå omgåelse af oplysningsforpligtelsen bør denne forpligtelse også finde anvendelse på alle finansielle produkter, der udbydes som produkter med lignende karakteristika som miljømæssigt bæredygtige investeringer, herunder produkter med miljøbeskyttelse som et generelt mål. Deltagere på det finansielle marked bør ikke være forpligtet til udelukkende at investere i miljømæssigt bæredygtige økonomiske aktiviteter, der er defineret i overensstemmelse med de tekniske screeningskriterier, der er fastlagt i denne forordning. Deltagere på det finansielle marked og andre aktører bør opfordres til at underrette Kommissionen, hvis de mener, at tekniske screeningskriterier, som er relevante for de aktiviteter, de finansierer, endnu ikke er fastlagt, og at deres finansielle produkter dermed bør anses for at være miljømæssigt bæredygtig, således at Kommissionen lettere kan vurdere, om det er hensigtsmæssigt at supplere eller opdatere de tekniske screeningskriterier.

Ændringsforslag    17

Forslag til forordning

Betragtning 18

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(18)  For at afgøre, om en økonomisk aktivitet er miljømæssigt bæredygtig, bør der opstilles en udtømmende liste over miljømål.

(18)  For at afgøre graden af miljømæssig bæredygtighed ved en økonomisk aktivitet bør der opstilles en udtømmende liste over miljømål, der er baseret på indikatorer til måling af miljøindvirkningen, idet der tages hensyn til dens indvirkning på hele den industrielle værdikæde, og idet der sikres sammenhæng med eksisterende EU-lovgivning som f.eks. pakken om ren energi.

Ændringsforslag    18

Forslag til forordning

Betragtning 20

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(20)  Der bør for hvert miljømål fastlægges ensartede kriterier for, hvornår økonomiske aktiviteter kan anses for at bidrage væsentligt til dette mål. Et af elementerne i de ensartede kriterier bør være at undgå, at de miljømål, der er fastsat i denne forordning, skades alvorligt. Dette er for at undgå, at investeringer betragtes som miljømæssigt bæredygtige, selv om de økonomiske aktiviteter, der investeres i, skader miljøet i et omfang, der opvejer deres bidrag til et miljømål. Kriterierne for at yde et væsentligt bidrag og for ikke at forvolde alvorlig skade bør sikre investeringer i miljømæssigt bæredygtige økonomiske aktiviteter, der bidrager reelt til miljømålene.

(20)  Der bør for hvert miljømål fastlægges ensartede kriterier baseret på oplysninger, som er tilvejebragt ved hjælp af harmoniserede indikatorer, for, hvornår økonomiske aktiviteter kan anses for at bidrage væsentligt til dette mål. Et af elementerne i de ensartede kriterier bør være at undgå, at de miljømål, der er fastsat i denne forordning, skades alvorligt. Dette er for at undgå, at investeringer betragtes som miljømæssigt bæredygtige, selv om de økonomiske aktiviteter, der investeres i, skader miljøet i et omfang, der opvejer deres bidrag til et miljømål. Kriterierne for at yde et væsentligt bidrag og for ikke at forvolde alvorlig skade bør sikre investeringer i miljømæssigt bæredygtige økonomiske aktiviteter, der bidrager reelt til miljømålene.

Ændringsforslag    19

Forslag til forordning

Betragtning 22

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(22)  I betragtning af de specifikke nærmere tekniske oplysninger, der er nødvendige for at vurdere de miljømæssige virkninger af en økonomisk aktivitet, og den hurtige udvikling inden for videnskab og teknologi bør kriterierne for miljømæssigt bæredygtige økonomiske aktiviteter tilpasses regelmæssigt til denne udvikling. Hvis kriterierne for at yde et væsentligt bidrag og for ikke at forvolde alvorlig skade skal været ajourført, bør de præciseres nærmere for forskellige økonomiske aktiviteter og ajourføres regelmæssigt på grundlag af videnskabelig dokumentation og input fra eksperter og relevante interessenter Kommissionen bør med henblik herpå fastlægge detaljerede og relevante tekniske screeningskriterier for de forskellige økonomiske aktiviteter på grundlag af teknisk input fra en multiinteressentplatform om bæredygtig finansiering.

(22)  I betragtning af de specifikke nærmere tekniske oplysninger, der er nødvendige for at vurdere de miljømæssige virkninger af en økonomisk aktivitet, og den hurtige udvikling inden for videnskab og teknologi bør de kriterier, der er relevante for at afgøre graden af miljømæssig bæredygtighed ved de økonomiske aktiviteter, tilpasses regelmæssigt til denne udvikling. For at sikre, at kriterierne og indikatorerne er ajourførte og baseret på videnskabelig dokumentation og input fra eksperter og relevante interessenter, bør betingelserne for at udgøre et væsentligt bidrag og ikke at forvolde alvorlig skade præciseres nærmere for forskellige økonomiske aktiviteter og ajourføres regelmæssigt. Kommissionen bør med henblik herpå fastlægge detaljerede og relevante tekniske screeningskriterier og et sæt harmoniserede indikatorer for de forskellige økonomiske aktiviteter på grundlag af teknisk input fra en multiinteressentplatform om bæredygtig finansiering.

Ændringsforslag    20

Forslag til forordning

Betragtning 23

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(23)  Nogle økonomiske aktiviteter har en negativ indvirkning på miljøet, og der kan ydes et væsentligt bidrag til et eller flere miljømål ved at mindske denne negative indvirkning. Det er hensigtsmæssigt at fastsætte tekniske screeningskriterier for disse økonomiske aktiviteter, som kræver en væsentlig forbedring af de miljømæssige resultater, bl.a. i forhold til gennemsnittet for sektoren. I disse kriterier bør der også tages hensyn til en specifik økonomisk aktivitets langsigtede indvirkning.

(23)  Nogle økonomiske aktiviteter har en negativ indvirkning på miljøet, og der kan ydes et væsentligt bidrag til et eller flere miljømål ved at mindske denne negative indvirkning. Det er hensigtsmæssigt at fastsætte tekniske screeningskriterier for disse økonomiske aktiviteter, som kræver en væsentlig forbedring af de miljømæssige resultater, bl.a. i forhold til gennemsnittet for sektoren, for at vurdere, hvorvidt aktiviteten kan yde et væsentligt bidrag til én eller flere miljømålsætninger. I disse kriterier bør der også tages hensyn til en specifik økonomisk aktivitets langsigtede indvirkning (dvs. over mere end tre år), navnlig de miljømæssige fordele ved produkter og tjenesteydelser samt mellemprodukters bidrag, således at der gives en vurdering af indvirkningen af alle produktions- og anvendelsesfaserne igennem hele værdikæden og livscyklussen.

Ændringsforslag    21

Forslag til forordning

Betragtning 24

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(24)  En økonomisk aktivitet bør ikke betragtes som miljømæssigt bæredygtig, hvis den skader miljøet mere end de fordele, den medfører. De tekniske screeningskriterier bør omfatte minimumskrav, der er nødvendige for at undgå, at andre mål skades alvorligt. Ved fastlæggelsen og ajourføringen af de tekniske screeningskriterier bør Kommissionen sikre, at disse kriterier er baseret på tilgængelig videnskabelig dokumentation og ajourføres regelmæssigt. Når den videnskabelige evaluering ikke gør det muligt at fastslå risikoen med tilstrækkelig sikkerhed, bør forsigtighedsprincippet anvendes i overensstemmelse med artikel 191 i TEUF.

(24)  En økonomisk aktivitet bør ikke betragtes som miljømæssigt bæredygtig, hvis den ikke tilvejebringer en nettofordel for miljøet. De tekniske screeningskriterier bør omfatte minimumskrav, der er nødvendige for at undgå, at andre mål skades alvorligt. Ved fastlæggelsen og ajourføringen af de tekniske screeningskriterier bør Kommissionen sikre, at disse kriterier er rimelige, forholdsmæssige og baseret på tilgængelig videnskabelig dokumentation, samt at de tager hensyn til hele værdikæden og teknologiernes livscyklus. Den bør ligeledes sikre, at de ajourføres regelmæssigt. Når den videnskabelige evaluering ikke gør det muligt at fastslå risikoen med tilstrækkelig sikkerhed, bør forsigtighedsprincippet anvendes i overensstemmelse med artikel 191 i TEUF.

Ændringsforslag    22

Forslag til forordning

Betragtning 25

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(25)  Ved fastlæggelsen og ajourføringen af de tekniske screeningskriterier bør Kommissionen tage hensyn til relevant EU-ret samt eksisterende ikkelovgivningsmæssige EU-instrumenter, herunder Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 66/201037, EU's ordning for miljøledelse og miljørevision38, EU's kriterier for grønne offentlige indkøb39 og det igangværende arbejde med regler for produkters og organisationers miljøaftryk40. For at undgå unødvendige uoverensstemmelser med eksisterende nomenklaturer for økonomiske aktiviteter til andre formål bør Kommissionen også tage hensyn til de statistiske nomenklaturer for økoindustrien, nemlig CEPA-klassifikationen (Classification of Environmental Protection Activities) og CReMA-klassifikationen (Classification of Resource Management Activities)41.

(25)  Ved fastlæggelsen og ajourføringen af de tekniske screeningskriterier og et sæt harmoniserede indikatorer bør Kommissionen tage hensyn til relevant EU-ret samt eksisterende ikkelovgivningsmæssige EU-instrumenter, herunder Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 66/201037, EU's ordning for miljøledelse og miljørevision38, EU's kriterier for grønne offentlige indkøb39, Kommissionens platform for den cirkulære økonomi, den europæiske platform for livscyklusvurdering og det igangværende arbejde med regler for produkters og organisationers miljøaftryk40. For at undgå unødvendige uoverensstemmelser med eksisterende nomenklaturer for økonomiske aktiviteter til andre formål bør Kommissionen også tage hensyn til de statistiske nomenklaturer for økoindustrien, nemlig CEPA-klassifikationen (Classification of Environmental Protection Activities) og CReMA-klassifikationen (Classification of Resource Management Activities)41.

__________________

__________________

37 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 66/2010 af 25. november 2009 om EU-miljømærket (EUT L 27 af 30.1.2010, s. 1).

37 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 66/2010 af 25. november 2009 om EU-miljømærket (EUT L 27 af 30.1.2010, s. 1).

38 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1221/2009 af 25. november 2009 om organisationers frivillige deltagelse i en fællesskabsordning for miljøledelse og miljørevision (EMAS) og om ophævelse af forordning (EF) nr. 761/2001 og Kommissionens beslutning 2001/681/EF og 2006/193/EF (EUT L 342 af 22.12.2009, s. 1).

38 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1221/2009 af 25. november 2009 om organisationers frivillige deltagelse i en fællesskabsordning for miljøledelse og miljørevision (EMAS) og om ophævelse af forordning (EF) nr. 761/2001 og Kommissionens beslutning 2001/681/EF og 2006/193/EF (EUT L 342 af 22.12.2009, s. 1).

39 Meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget – Offentlige indkøb for et bedre miljø SEC(2008) 2124 SEC(2008) 2125 SEC(2008) 2126 (KOM(2008) 400 endelig).

39 Meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget – Offentlige indkøb for et bedre miljø SEC(2008) 2124 SEC(2008) 2125 SEC(2008) 2126 (KOM(2008) 400 endelig).

40 2013/179/EU: Kommissionens henstilling af 9. april 2013 om brug af fælles metoder til at måle og formidle oplysninger om produkters og organisationers miljøpræstationer over hele deres livscyklus (EUT L 124 af 27.4.2013, s. 1).

40 2013/179/EU: Kommissionens henstilling af 9. april 2013 om brug af fælles metoder til at måle og formidle oplysninger om produkters og organisationers miljøpræstationer over hele deres livscyklus (EUT L 124 af 27.4.2013, s. 1).

41 Bilag 4 og 5 til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 538/2014 af 16. april 2014 om ændring af forordning (EU) nr. 691/2011 om europæiske miljøøkonomiske regnskaber (EUT L 158 af 27.5.2014).

41 Bilag 4 og 5 til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 538/2014 af 16. april 2014 om ændring af forordning (EU) nr. 691/2011 om europæiske miljøøkonomiske regnskaber (EUT L 158 af 27.5.2014).

Ændringsforslag    23

Forslag til forordning

Betragtning 26

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(26)  Ved fastlæggelsen og ajourføringen af de tekniske screeningskriterier bør Kommissionen også tage hensyn til de særlige forhold i infrastruktursektoren og til miljømæssige, sociale og økonomiske virkninger i en cost-benefit-analyse. I denne forbindelse bør Kommissionen tage hensyn til arbejdet i internationale organisationer såsom OECD, relevante EU-regler og standarder, herunder Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/42/EF42, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/92/EU43, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/23/EU44, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/24/EU45, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/25/EU46 og den metodologi, der anvendes i dag. De tekniske screeningskriterier bør i denne forbindelse fremme hensigtsmæssige forvaltningsrammer, der integrerer miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige faktorer, som omhandlet i de FN-støttede principper om ansvarlige investeringer47 på alle stadier af et projekts livscyklus.

(26)  Ved fastlæggelsen og ajourføringen af de tekniske screeningskriterier og de harmoniserede indikatorer bør Kommissionen også tage hensyn til de særlige forhold i de forskellige sektorer og til miljømæssige, sociale og økonomiske virkninger i en cost-benefit-analyse. I denne forbindelse bør Kommissionen tage hensyn til arbejdet i internationale organisationer såsom OECD, relevante EU-regler og standarder, herunder Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/42/EF42, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/92/EU43, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/23/EU44, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/24/EU45, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/25/EU46 og den metodologi, der anvendes i dag. De tekniske screeningskriterier og indikatorer bør i denne forbindelse fremme hensigtsmæssige forvaltningsrammer, der integrerer miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige faktorer, som omhandlet i de FN-støttede principper om ansvarlige investeringer47 på alle stadier af et projekts livscyklus.

__________________

__________________

42 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/42/EF af 27. juni 2001 om vurdering af bestemte planers og programmers indvirkning på miljøet (EFT L 197 af 21.7.2001, s. 30).

42 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/42/EF af 27. juni 2001 om vurdering af bestemte planers og programmers indvirkning på miljøet (EFT L 197 af 21.7.2001, s. 30).

43 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/92/EU af 13. december 2011 om vurdering af visse offentlige og private projekters indvirkning på miljøet (EUT L 26 af 28.1.2012, s. 1).

43 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/92/EU af 13. december 2011 om vurdering af visse offentlige og private projekters indvirkning på miljøet (EUT L 26 af 28.1.2012, s. 1).

44 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/23/EU af 26. februar 2014 om tildeling af koncessionskontrakter (EUT L 94 af 28.3.2014, s. 1).

44 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/23/EU af 26. februar 2014 om tildeling af koncessionskontrakter (EUT L 94 af 28.3.2014, s. 1).

45 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/24/EU af 26. februar 2014 om offentlige udbud og om ophævelse af direktiv 2004/18/EF (EUT L 94 af 28.3.2014, s. 65).

45 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/24/EU af 26. februar 2014 om offentlige udbud og om ophævelse af direktiv 2004/18/EF (EUT L 94 af 28.3.2014, s. 65).

46 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/25/EU af 26. februar 2014 om fremgangsmåderne ved indgåelse af kontrakter inden for vand- og energiforsyning, transport samt posttjenester og om ophævelse af direktiv 2004/17/EF (EUT L 94 af 28.3.2014, s. 243).

46 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/25/EU af 26. februar 2014 om fremgangsmåderne ved indgåelse af kontrakter inden for vand- og energiforsyning, transport samt posttjenester og om ophævelse af direktiv 2004/17/EF (EUT L 94 af 28.3.2014, s. 243).

47 https://www.unpri.org/download?ac=1534.

47 https://www.unpri.org/download?ac=1534.

Ændringsforslag    24

Forslag til forordning

Betragtning 26 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(26a)  Ved fastlæggelsen af de tekniske screeningskriterier bør Kommissionen tage hensyn til overgangsforanstaltninger til aktiviteter, der støtter omstillingen til en mere bæredygtig lavemissionsøkonomi. For virksomheder, der i øjeblikket udøver økonomiske aktiviteter, som er meget miljøskadelige, bør der være incitamenter til at sikre en hurtig overgang til en miljømæssigt bæredygtig eller i det mindste miljømæssigt uproblematisk status. De tekniske screeningskriterier bør opmuntre sådanne overgangsprocesser, der hvor de allerede er i gang. Hvis størstedelen af de virksomheder, der udfører en bestemt skadelig aktivitet, påviseligt er er i gang med en sådan omstilling, kan der i screeningskriterierne tages hensyn hertil. At der pågår seriøse omstillingsbestræbelser kan bl.a. dokumenteres gennem en vedvarende forsknings- og udviklingsindsats, store kapitalinvesteringer i projekter, som involverer nye og mere miljømæssigt bæredygtige teknologier eller konkrete omstillingsplaner, der som minimum befinder sig i de tidlige stadier af gennemførelsen.

Ændringsforslag    25

Forslag til forordning

Betragtning 27

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(27)  For at undgå at fordreje konkurrencen i forbindelse med rejsning af kapital til finansiering af miljømæssigt bæredygtige økonomiske aktiviteter bør de tekniske screeningskriterier sikre, at alle relevante økonomiske aktiviteter i en bestemt sektor kan betragtes som miljømæssigt bæredygtige og behandles ens, hvis de bidrager på lige fod til et eller flere af de miljømål, der er fastsat i denne forordning. Den potentielle kapacitet til at bidrage til at nå disse miljømål kan dog variere på tværs af sektorer, hvilket bør afspejles i kriterierne. Disse kriterier bør dog ikke være til urimelig ulempe for visse økonomiske aktiviteter i forhold til andre, hvis førstnævnte aktiviteter bidrager til miljømålene i samme omfang som sidstnævnte aktiviteter.

(27)  For at tilskynde til miljømæssigt bæredygtig innovation og undgå at fordreje konkurrencen i forbindelse med rejsning af kapital til finansiering af miljømæssigt bæredygtige økonomiske aktiviteter bør de tekniske screeningskriterier sikre, at alle relevante økonomiske aktiviteter i makrosektorer (dvs. NACE-sektorer såsom landbrug, skovbrug og fiskeri, fremstillingsvirksomhed, el-, gas- og fjernvarmeforsyning, bygge- og anlægsvirksomhed, transport- og oplagringstjenester) kan betragtes som miljømæssigt bæredygtige og behandles ens, hvis de bidrager på lige fod til et eller flere af de miljømål, der er fastsat i denne forordning, og samtidig ikke i væsentlig grad er til skade for nogen af de andre miljømål i artikel 3 og 12. Den potentielle kapacitet til at bidrage til at nå disse miljømål kan dog variere på tværs af sektorer, hvilket bør afspejles i screeningskriterierne. Inden for hver enkelt økonomisk makrosektor bør disse kriterier dog ikke være til urimelig ulempe for visse økonomiske aktiviteter i forhold til andre, hvis førstnævnte aktiviteter bidrager til miljømålene i samme omfang som sidstnævnte aktiviteter og samtidig ikke i væsentlig grad er til skade for nogen af de andre miljømål i artikel 3 og 12.

Ændringsforslag    26

Forslag til forordning

Betragtning 27 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(27a)  Miljømæssigt bæredygtige aktiviteter er resultatet af teknologier og produkter, der udvikles gennem hele værdikæden. Derfor bør der i de tekniske screeningskriterier tages hensyn til hele værdikædens rolle i den endelige gennemførelse af miljømæssigt bæredygtige aktiviteter, lige fra forarbejdning af råstoffer til det endelige produkt og dets affaldsfase.

Ændringsforslag    27

Forslag til forordning

Betragtning 27 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(27b)  For ikke at gribe forstyrrende ind i velfungerende værdikæder bør der i de tekniske screeningskriterier tages hensyn til, at miljømæssigt bæredygtige aktiviteter muliggøres af teknologier og produkter, der er udviklet af flere økonomiske aktører.

Ændringsforslag    28

Forslag til forordning

Betragtning 28

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(28)  Ved fastsættelsen af tekniske screeningskriterier bør Kommissionen vurdere, hvorvidt vedtagelsen af disse kriterier for miljømæssigt bæredygtige aktiviteter fører til strandede aktiver eller indførelse af uoverensstemmende incitamenter, og hvorvidt det vil have en negativ indvirkning på likviditeten på de finansielle markeder.

(28)  Ved fastsættelsen af tekniske screeningskriterier bør Kommissionen vurdere de potentielle risici i forbindelse med overgangen, hvorvidt tempoet for vedtagelsen af disse kriterier for miljømæssigt bæredygtige aktiviteter fører til strandede aktiver eller indførelse af uoverensstemmende incitamenter.

Ændringsforslag    29

Forslag til forordning

Betragtning 30

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(30)  For at sikre, at investeringerne kanaliseres i retning af de økonomiske aktiviteter, som har den største positive indvirkning på miljømålene, bør Kommissionen prioritere fastlæggelsen af tekniske screeningskriterier for de økonomiske aktiviteter, der potentielt kan bidrage mest til miljømålene.

(30)  For at sikre, at investeringerne kanaliseres i retning af de økonomiske aktiviteter, som har den største positive indvirkning på miljømålene, bør Kommissionen prioritere fastlæggelsen af tekniske screeningskriterier for de økonomiske aktiviteter, der potentielt kan bidrage mest til miljømålene. Screeningskriterierne bør tage hensyn til resultaterne af projekter for at gøre det lettere at finde frem til og udvikle nye teknologier samt for at tage hensyn til disse teknologiers skalerbarhed.

Ændringsforslag    30

Forslag til forordning

Betragtning 31

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(31)  Der bør fastlægges hensigtsmæssige tekniske screeningskriterier for transportsektoren, herunder for mobile aktiver, hvor der tages hensyn til, at transportsektoren, herunder international skibsfart, tegner sig for næsten 26 % af de samlede drivhusgasemissioner i Unionen. Som anført i handlingsplanen for finansiering af bæredygtig vækst48 tegner transportsektoren sig for ca. 30 % af behovet for yderligere årlige investeringer i bæredygtig udvikling i Unionen, herunder som følge af øget elektrificering eller overgang til renere transportformer ved at fremme trafikoverflytning og trafikstyring.

(31)  Der bør fastlægges hensigtsmæssige tekniske screeningskriterier for transportsektoren, herunder for mobile aktiver, hvor der tages hensyn til teknologiernes fulde livscyklus og til, at transportsektoren, herunder international skibsfart, tegner sig for næsten 26 % af de samlede drivhusgasemissioner i Unionen. Som anført i handlingsplanen for finansiering af bæredygtig vækst48 tegner transportsektoren sig for ca. 30 % af behovet for yderligere årlige investeringer i bæredygtig udvikling i Unionen, herunder som følge af øget elektrificering eller overgang til renere transportformer ved at fremme trafikoverflytning og trafikstyring.

__________________

__________________

48 COM(2018) 97 final.

48 COM(2018) 97 final.

Ændringsforslag    31

Forslag til forordning

Betragtning 32

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(32)  Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen forud for udarbejdelsen af de tekniske screeningskriterier gennemfører relevante høringer i overensstemmelse med kravene om bedre lovgivning. Relevante interessenter bør også inddrages i proceduren for fastlæggelse og ajourføring af de tekniske screeningskriterier, og der bør søges rådgivning fra eksperter med dokumenteret viden og erfaring på de relevante områder. Med henblik herpå bør Kommissionen oprette en platform for bæredygtig finansiering. Denne platform bør være sammensat af eksperter fra både den offentlige og private sektor. Eksperterne fra den offentlige sektor bør omfatte eksperter fra Det Europæiske Miljøagentur, de europæiske tilsynsmyndigheder og Den Europæiske Investeringsbank. Eksperterne fra den private sektor bør omfatte repræsentanter for relevante interessenter, herunder aktører på det finansielle marked, universiteter, forskningsinstitutter, foreninger og organisationer. Platformen bør rådgive Kommissionen om udvikling, analyse og revision af tekniske screeningskriterier, herunder om deres potentielle indvirkning på værdiansættelsen af aktiver, der indtil vedtagelsen af de tekniske screeningskriterier, blev betragtet som grønne aktiver i henhold til gældende markedspraksis. Platformen bør også rådgive Kommissionen om, hvorvidt de tekniske screeningskriterier er egnet til andre anvendelser i fremtidige EU-politikinitiativer til fremme af bæredygtige investeringer.

(32)  Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen forud for udarbejdelsen af de tekniske screeningskriterier gennemfører relevante høringer i overensstemmelse med kravene om bedre lovgivning. Relevante interessenter bør også inddrages i proceduren for fastlæggelse og ajourføring af de tekniske screeningskriterier og de harmoniserede indikatorer, som bør baseres på videnskabelig evidens, virkninger for samfundsøkonomien, bedste praksis samt igangværende arbejde og eksisterende enheder, i særdeleshed Kommissionens platform for den cirkulære økonomi, og der bør søges rådgivning fra eksperter med dokumenteret viden og global erfaring på de relevante områder. Med henblik herpå bør Kommissionen oprette en platform for bæredygtig finansiering. Denne platform bør være sammensat af en bred vifte af eksperter fra både den offentlige og private sektor for at sikre, at der tages behørigt hensyn til de særlige forhold i alle relevante sektorer. Eksperterne fra den offentlige sektor bør omfatte eksperter fra Det Europæiske Miljøagentur og nationale miljøbeskyttelsesagenturer, de europæiske tilsynsmyndigheder, Den Europæiske Rådgivende Regnskabsgruppe og Den Europæiske Investeringsbank. Eksperterne fra den private sektor bør omfatte repræsentanter for relevante interessenter, herunder aktører på det finansielle og det ikke-finansielle marked, repræsentanter for realøkonomien, hvoriblandt en bred vifte af industrisektorer er repræsenteret, universiteter, forskningsinstitutter, foreninger og organisationer. Såfremt det er nødvendigt, bør platformen kunne anmode om rådgivning fra ikke-medlemmer. Platformen bør rådgive Kommissionen om udvikling, analyse og revision af tekniske screeningskriterier og harmoniserede indikatorer, herunder om deres potentielle indvirkning på værdiansættelsen af aktiver, der indtil vedtagelsen af de tekniske screeningskriterier blev betragtet som bæredygtige i henhold til gældende markedspraksis. Platformen bør også rådgive Kommissionen om, hvorvidt de tekniske screeningskriterier og indikatorer er egnede til andre anvendelser i fremtidige EU-politikinitiativer til fremme af bæredygtige investeringer. Platformen bør rådgive Kommissionen om udviklingen af standarder for bæredygtighedsregnskaber og integrerede rapporteringsstandarder for selskaber og deltagere på det finansielle marked, herunder gennem en revision af direktiv 2013/34/EU.

Ændringsforslag    32

Forslag til forordning

Betragtning 33

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(33)  Med henblik på at præcisere de krav, der er fastsat i denne forordning, og især for at fastlægge og ajourføre detaljerede og relevante tekniske screeningskriterier for forskellige økonomiske aktiviteter med hensyn til, hvad der udgør et væsentligt bidrag og alvorlig skade på miljømål, bør beføjelsen til at vedtage retsakter i overensstemmelse med artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde delegeres til Kommissionen, for så vidt angår de oplysninger, der er nødvendige for at opfylde den oplysningspligt, der er fastsat i artikel 4, stk. 3, og de tekniske screeningskriterier, der er nævnt i artikel 6, stk. 2, artikel 7, stk. 2, artikel 8, stk. 2, artikel 9, stk. 2, artikel 10, stk. 2, og artikel 11, stk. 2. Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante høringer under sit forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau, og at disse høringer gennemføres i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 om bedre lovgivning. For at sikre lige deltagelse i forberedelsen af delegerede retsakter bør Europa-Parlamentet og Rådet navnlig modtage alle dokumenter på samme tid som medlemsstaternes eksperter, og deres eksperter bør have systematisk adgang til møder i Kommissionens ekspertgrupper, der beskæftiger sig med forberedelse af delegerede retsakter.

(33)  Med henblik på at præcisere de krav, der er fastsat i denne forordning, og især for at fastlægge og ajourføre detaljerede og relevante tekniske screeningskriterier og indikatorer for forskellige økonomiske aktiviteter med hensyn til, hvad der udgør et væsentligt bidrag og alvorlig skade på miljømål, bør beføjelsen til at vedtage retsakter i overensstemmelse med artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde delegeres til Kommissionen, for så vidt angår de oplysninger, der er nødvendige for at opfylde den oplysningspligt, der er fastsat i artikel 4, stk. 3, og de tekniske screeningskriterier, der er nævnt i artikel 6, stk. 2, artikel 7, stk. 2, artikel 8, stk. 2, artikel 9, stk. 2, artikel 10, stk. 2, og artikel 11, stk. 2. Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante offentlige høringer under sit forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau, og at disse høringer gennemføres i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 om bedre lovgivning. For at sikre lige deltagelse i forberedelsen af delegerede retsakter bør Europa-Parlamentet og Rådet navnlig modtage alle dokumenter på samme tid som medlemsstaternes eksperter, og deres eksperter bør have systematisk adgang til møder i Kommissionens ekspertgrupper, der beskæftiger sig med forberedelse af delegerede retsakter.

Ændringsforslag    33

Forslag til forordning

Betragtning 35

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(35)  Anvendelsen af denne forordning bør revideres regelmæssigt for at vurdere fremskridt i udviklingen af de tekniske screeningskriterier for miljømæssigt bæredygtige aktiviteter og anvendelsen af definitionen af miljømæssigt bæredygtige investeringer og for at vurdere, om der skal indføres en mekanisme for at kontrollere, at kriterierne overholdes. Revisionen bør også omfatte en vurdering af, om anvendelsesområdet for denne forordning bør udvides til at omfatte sociale mål for bæredygtighed.

(35)  Anvendelsen af denne forordning bør revideres regelmæssigt og som minimum efter to år for at vurdere fremskridt i udviklingen af de tekniske screeningskriterier og harmoniserede indikatorer for miljømæssigt bæredygtige og miljøskadelige aktiviteter og anvendelsen af definitionen af miljømæssigt bæredygtige investeringer eller investeringer, der har en negativ indvirkning på miljøet, og for at vurdere, om der skal indføres yderligere mekanismer for at kontrollere, at kriterierne overholdes. Revisionen bør også omfatte en vurdering af de foranstaltninger, som er nødvendige med henblik på at udvide anvendelsesområdet for denne forordning til at omfatte sociale mål for bæredygtighed. Kommissionen bør om fornødent inden den 31. marts 2020 offentliggøre yderligere lovgivningsmæssige forslag om indførelse af en mekanisme til kontrol af, at kriterierne overholdes.

Ændringsforslag    34

Forslag til forordning

Betragtning 36

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(36)  Målene for denne forordning kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne, men kan på grund af behovet for at fastlægge ensartede kriterier for miljømæssigt bæredygtige økonomiske aktiviteter på EU-plan bedre nås på EU-plan; Unionen kan derfor træffe foranstaltninger i overensstemmelse med nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i traktaten om Den Europæiske Union. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går denne forordning ikke videre, end hvad der er nødvendigt for at nå disse mål —

(36)  Målene for denne forordning kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne, men kan på grund af behovet for at fastlægge ensartede kriterier og indikatorer for miljømæssigt bæredygtige økonomiske aktiviteter på EU-plan bedre nås på EU-plan; Unionen kan derfor træffe foranstaltninger i overensstemmelse med nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i traktaten om Den Europæiske Union. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går denne forordning ikke videre, end hvad der er nødvendigt for at nå disse mål —

Ændringsforslag    35

Forslag til forordning

Artikel 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 1

Artikel 1

Genstand og anvendelsesområde

Genstand og anvendelsesområde

1.  I denne forordning fastlægges kriterierne for at afgøre, om en økonomisk aktivitet er miljømæssigt bæredygtig, med det formål at bestemme graden af en investerings miljømæssige bæredygtighed.

1.  I denne forordning fastlægges kriterierne for at afgøre graden af miljømæssig bæredygtighed ved en økonomisk aktivitet med det formål at bestemme graden af miljøindvirkning og bæredygtighed ved en investering, som foretages i EU.

2.  Denne forordning finder anvendelse på:

2.  Denne forordning finder anvendelse på:

a)  foranstaltninger, der vedtages af medlemsstaterne eller Unionen, og som pålægger markedsaktører krav vedrørende finansielle produkter eller virksomhedsobligationer, der markedsføres som miljømæssigt bæredygtige.

a)  foranstaltninger, der vedtages af medlemsstaterne eller Unionen, og som pålægger deltagere på det finansielle marked krav vedrørende finansielle produkter eller virksomhedsobligationer, der markedsføres i Unionen som miljømæssigt bæredygtige.

b)  deltagere på det finansielle marked, som udbyder finansielle produkter som miljømæssigt bæredygtige investeringer eller som investeringer med lignende karakteristika.

b)  deltagere på det finansielle marked, som i Unionen udbyder finansielle produkter som miljømæssigt bæredygtige investeringer eller som investeringer med lignende karakteristika.

 

ba)  deltagere på det finansielle marked, som udbyder andre finansielle produkter, undtagen hvis:

 

i.  deltageren på det finansielle marked godtgør, at de økonomiske aktiviteter, der finansieres af dens finansielle produkter, ikke har nogen væsentlig indvirkning med hensyn til bæredygtighed i henhold til de i artikel 3 og 3a omhandlede tekniske screeningskriterier, i hvilket tilfælde bestemmelserne i kapitel II og III ikke finder anvendelse, eller

 

ii.  deltageren på det finansielle marked erklærer i sit prospekt, at det pågældende finansielle produkt ikke forfølger bæredygtighedsmål, og at der er en øget risiko for, at produktet støtter økonomiske aktiviteter, som i henhold til denne forordning ikke anses for at være bæredygtige.

 

2a.  Kriterierne i denne artikels stk. 1 kan anvendes til det formål, der er omhandlet i dette stykke, af udbydere af finansielle tjenesteydelser, der ikke er omfattet af artikel 1, stk. 2, eller på frivillig basis, og med hensyn til andre finansielle produkter end dem, der er fastlagt i artikel 2, stk. 1.

Ændringsforslag    36

Forslag til forordning

Artikel 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 2

Artikel 2

Definitioner

Definitioner

1.  I denne forordning forstås ved:

1.  I denne forordning forstås ved:

a)  "miljømæssigt bæredygtig investering": en investering, som finansierer en eller flere økonomiske aktiviteter, der betragtes som miljømæssigt bæredygtige i henhold til denne forordning

a)  "miljømæssigt bæredygtig investering": en investering, som finansierer en eller flere økonomiske aktiviteter, der betragtes som miljømæssigt bæredygtige i henhold til denne forordning

b)  "deltagere på det finansielle marked": deltagere på det finansielle marked som defineret i artikel 2, litra a), i [Kommissionens forslag til forordning om oplysninger vedrørende bæredygtige investeringer og risici for bæredygtigheden og om ændring af direktiv (EU) 2016/2341].

b)  "deltagere på det finansielle marked": en af følgende aktører som defineret i artikel 2, litra a), i [Kommissionens forslag til forordning om oplysninger vedrørende bæredygtige investeringer og risici for bæredygtigheden og om ændring af direktiv (EU) 2016/2341]

c)  "finansielle produkter": finansielle produkter som defineret i artikel 2, litra j), i [Kommissionens forslag til forordning om oplysninger vedrørende bæredygtige investeringer og risici for bæredygtigheden og om ændring af direktiv (EU) 2016/2341].

c)  "finansielle produkter": en porteføljeadministration, en AIF, et IBIP, et pensionsprodukt, en pensionsordning eller et UCITS, en erhvervsobligation som defineret i artikel 2, litra j), i [Kommissionens forslag til forordning om oplysninger vedrørende bæredygtige investeringer og risici for bæredygtigheden og om ændring af direktiv (EU) 2016/2341] samt udstedelser, der er omhandlet i direktiv 2003/71/EF og forordning (EU) nr. 2017/1129

 

ca)  "miljøindikatorer": som minimum måling af forbrug af ressourcer såsom råstoffer, energi, vedvarende energi, vand, indvirkning på økosystemtjenester, emissioner, herunder af CO2, indvirkning på biodiversitet, arealanvendelse og affaldsproduktion baseret på videnskabelig dokumentation, Kommissionens metode til livscyklusvurdering og som fastsat i Kommissionens overvågningsramme for den cirkulære økonomi (COM/2018/29 final)

 

cb)  "relevant kompetent national myndighed": den kompetente eller tilsynsførende myndighed eller myndigheder i medlemsstaterne som fastsat i de EU-retsakter, der er omhandlet i artikel 1, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1095/2010, i forordning (EU) nr. 1093/2010 og i forordning (EU) nr. 1094/2010, hvis anvendelsesområde omfatter den kategori af deltagere på det finansielle marked, der er underlagt oplysningskravet, jf. artikel 4 i denne forordning

 

cc)  "relevant ESA": Den Europæiske Tilsynsmyndighed eller de europæiske tilsynsmyndigheder som fastsat i de EU-retsakter, der er omhandlet i artikel 1, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1093/2010, i forordning (EU) nr. 1094/2010 og/eller i forordning (EU) nr. 1095/2010, hvis anvendelsesområde omfatter den kategori af deltagere på det finansielle marked, der er underlagt oplysningskravet, jf. artikel 4 i denne forordning

d)  "modvirkning af klimaændringer": processen med at holde stigningen i den globale gennemsnitstemperatur et godt stykke under 2 °C over det førindustrielle niveau og begrænse temperaturstigningen til 1,5 °C over det førindustrielle niveau

d)  "modvirkning af klimaændringer": de processer, herunder overgangsforanstaltninger, som er påkrævede for at holde stigningen i den globale gennemsnitstemperatur et godt stykke under 2 °C over det førindustrielle niveau, og bestræbelserne for at begrænse temperaturstigningen til 1,5 °C over det førindustrielle niveau som fastsat i Parisaftalen

e)  "tilpasning til klimaændringer": tilpasningsprocessen til faktisk og forventet klima og dets konsekvenser

e)  "tilpasning til klimaændringer": tilpasningsprocessen til de faktiske og forventede klimaændringer og deres konsekvenser

f)  "drivhusgasser": drivhusgasser, der er opført i bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 525/201349

f)  "drivhusgasser": drivhusgasser, der er opført i bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 525/201349

g)  "cirkulær økonomi": en økonomi, hvor værdien af produkter, materialer og ressourcer bevares i økonomien længst muligt, og affaldsproduktionen minimeres, bl.a. ved anvendelse af affaldshierarkiet som fastsat i artikel 4 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/98/EF50

g)  "cirkulær økonomi": en økonomi, hvor værdien og anvendelsen af produkter, materialer og alle andre ressourcer bevares i økonomien længst muligt, hvorved den miljømæssige indvirkning reduceres, og affaldsproduktionen minimeres, bl.a. ved anvendelse af affaldshierarkiet som fastsat i artikel 4 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/98/EF50, og hvor anvendelsen af ressourcer på grundlag af centrale indikatorer for den cirkulære økonomi som fastsat i overvågningsrammen for fremskridt hen imod en cirkulær økonomi, der dækker forskellige stadier af produktion, forbrug og affaldshåndtering, minimeres

h)  "forurening":

h)  "forurening":

i)  direkte eller indirekte udledning som følge af menneskelige aktiviteter, af stoffer, rystelser, varme, støj eller andre forurenende stoffer i luft-, vand- eller jordbundsmiljøet, der kan skade menneskers sundhed, miljøets kvalitet eller materielle værdier, forringe naturfaciliteter eller forstyrre andre legitime anvendelser af miljøet

i)  direkte eller indirekte udledning som følge af menneskelige aktiviteter, af stoffer, rystelser, varme, støj, lys eller andre forurenende stoffer i luft-, vand- eller jordbundsmiljøet, der kan skade menneskers sundhed, miljøets kvalitet eller materielle værdier, forringe naturfaciliteter eller forstyrre andre legitime anvendelser af miljøet

ii)  i forbindelse med havmiljøet forurening som defineret i artikel 3, stk. 8, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/56/EF51

ii)  i forbindelse med havmiljøet forurening som defineret i artikel 3, stk. 8, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/56/EF51

 

iia)  i forbindelse med vandmiljøet forurening som defineret i artikel 2, nr. 33, i direktiv 2000/60/EF

i)  "sundt økosystem": et økosystem i god fysisk, kemisk og biologisk tilstand eller i god fysisk, kemisk og biologisk kvalitet

i)  "sundt økosystem": et økosystem i god fysisk, kemisk og biologisk tilstand eller i god fysisk, kemisk og biologisk kvalitet, som er i stand til selv at gendanne eller genoprette sin ligevægt, og hvor biodiversiteten bevares

j)  "energieffektivitet": en mere effektiv energianvendelse på alle trin i energikæden lige fra produktion til endeligt forbrug

j)  "energieffektivitet": en mere effektiv energianvendelse på alle trin i energikæden lige fra produktion til endeligt forbrug

k)  "god miljøtilstand": miljøtilstand som defineret i artikel 3, stk. 5, i direktiv 2008/56/EF

k)  "god miljøtilstand": miljøtilstand som defineret i artikel 3, stk. 5, i direktiv 2008/56/EF

l)  "havområder": havområder som defineret i artikel 3, stk. 1, i direktiv 2008/56/EF

l)  "havområder": havområder som defineret i artikel 3, stk. 1, i direktiv 2008/56/EF

m)  "overfladevand", "indvand", "overgangsvande" og "kystvand" har samme betydning som i nr. 1), 3), 6) og 7) i artikel 2 i direktiv 2000/60/EF52

m)  "overfladevand", "indvand", "overgangsvande" og "kystvand" har samme betydning som i nr. 1), 3), 6) og 7) i artikel 2 i direktiv 2000/60/EF52

n)  "bæredygtig skovforvaltning": anvendelse af skove og skovområder på en måde og i et omfang, der bevarer deres biodiversitet, produktivitet, gendannelsesevne og vitalitet samt deres muligheder for nu og i fremtiden at opfylde relevante økologiske, økonomiske og samfundsmæssige funktioner på lokalt, nationalt og globalt niveau uden at skade andre økosystemer.

n)  "bæredygtig skovforvaltning": anvendelse af skove og skovområder i overensstemmelse med gældende lovgivning.

__________________

__________________

49 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 525/2013 af 21. maj 2013 om en mekanisme til overvågning og rapportering af drivhusgasemissioner og rapportering af andre oplysninger vedrørende klimaændringer på nationalt plan og EU-plan og om ophævelse af beslutning nr. 280/2004/EF (EUT L 165 af 18.6.2013, s. 13).

49 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 525/2013 af 21. maj 2013 om en mekanisme til overvågning og rapportering af drivhusgasemissioner og rapportering af andre oplysninger vedrørende klimaændringer på nationalt plan og EU-plan og om ophævelse af beslutning nr. 280/2004/EF (EUT L 165 af 18.6.2013, s. 13).

50 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/98/EF af 19. november 2008 om affald og om ophævelse af visse direktiver (EUT L 312 af 22.11.2008, s. 3).

50 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/98/EF af 19. november 2008 om affald og om ophævelse af visse direktiver (EUT L 312 af 22.11.2008, s. 3).

51 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/56/EF af 17. juni 2008 om fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets havmiljøpolitiske foranstaltninger (havstrategirammedirektivet) (EUT L 164 af 25.6.2008, s. 19).

51 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/56/EF af 17. juni 2008 om fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets havmiljøpolitiske foranstaltninger (havstrategirammedirektivet) (EUT L 164 af 25.6.2008, s. 19).

52 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/60/EF af 23. oktober 2000 om fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets vandpolitiske foranstaltninger (EFT L 327 af 22.12.2000, s. 1).

52 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/60/EF af 23. oktober 2000 om fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets vandpolitiske foranstaltninger (EFT L 327 af 22.12.2000, s. 1).

Ændringsforslag    37

Forslag til forordning

Artikel 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 3

Artikel 3

Kriterier for miljømæssigt bæredygtige økonomiske aktiviteter

Kriterier for miljømæssigt bæredygtige økonomiske aktiviteter

Med det formål at bestemme graden af en investerings miljømæssige bæredygtighed betragtes en økonomisk aktivitet som miljømæssigt bæredygtig, hvis denne aktivitet opfylder alle følgende kriterier:

Med det formål at bestemme graden af en investerings miljømæssige bæredygtighed betragtes en økonomisk aktivitet som miljømæssigt bæredygtig, hvis denne aktivitet opfylder alle følgende kriterier:

a)  den økonomiske aktivitet bidrager væsentligt til et eller flere af de miljømål, der er fastsat i artikel 5 i overensstemmelse med artikel 6-11

a)  den økonomiske aktivitet bidrager væsentligt til et eller flere af de miljømål, der er fastsat i artikel 5 i overensstemmelse med artikel 6-11

b)  den økonomiske aktivitet skader ikke alvorligt et eller flere af de miljømål, der er fastsat i artikel 5 i overensstemmelse med artikel 12

b)  den økonomiske aktivitet skader ikke alvorligt et eller flere af de miljømål, der er fastsat i artikel 5 i overensstemmelse med artikel 12

c)  den økonomiske aktivitet udøves i overensstemmelse med de minimumsgarantier, der er fastsat i artikel 13

c)  den økonomiske aktivitet udøves i overensstemmelse med de minimumsgarantier, der er fastsat i artikel 13

d)  den økonomiske aktivitet er i overensstemmelse med tekniske screeningskriterier, som Kommissionen har fastlagt i henhold til artikel 6, stk. 2, artikel 7, stk. 2, artikel 8, stk. 2, artikel 9, stk. 2, artikel 10, stk. 2, og artikel 11, stk. 2.

d)  den økonomiske aktivitet er i overensstemmelse med tekniske screeningskriterier, såfremt Kommissionen har fastlagt disse på grundlag af harmoniserede målinger af bæredygtigheden på virksomheds- eller planniveau af den økonomiske aktivitet i henhold til artikel 6, stk. 2, artikel 7, stk. 2, artikel 8, stk. 2, artikel 9, stk. 2, artikel 10, stk. 2, og artikel 11, stk. 2.

Ændringsforslag    38

Forslag til forordning

Artikel 3 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 3a

 

Kriterier for økonomiske aktiviteter med en væsentlig negativ miljøindvirkning

 

Senest den 31. december 2021 foretager Kommissionen en konsekvensanalyse af konsekvenserne af en revision af denne forordning med henblik på at udvide rammen for bæredygtige investeringer med en ramme, der anvendes til at fastlægge kriterier for, hvornår og hvordan en økonomisk aktivitet har en væsentlig negativ indvirkning på bæredygtigheden. Denne udvidelse er betinget af, at det af konsekvensanalysen fremgår, at en sådan udvidelse er forholdsmæssig, gennemførlig og ønskværdig.

Ændringsforslag    39

Forslag til forordning

Artikel 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 4

Artikel 4

Anvendelse af kriterierne for miljømæssigt bæredygtige økonomiske aktiviteter

Anvendelse og overholdelse af kriterierne til bestemmelse af graden af miljømæssig bæredygtighed ved økonomiske aktiviteter

1.  Medlemsstaterne anvender de kriterier til bestemmelse af miljømæssigt bæredygtige økonomiske aktiviteter, der er fastsat i artikel 3, for så vidt angår alle foranstaltninger, der pålægger markedsaktører krav vedrørende finansielle produkter eller virksomhedsobligationer, der markedsføres som "miljømæssigt bæredygtige".

1.  Medlemsstaterne og Unionen anvender de kriterier til bestemmelse af graden af miljømæssig bæredygtighed ved økonomiske aktiviteter, der er fastsat i artikel 3, for så vidt angår alle foranstaltninger, der pålægger markedsaktører bæredygtighedskrav vedrørende finansielle produkter eller virksomhedsobligationer.

2.  Deltagere på det finansielle marked, som udbyder finansielle produkter som miljømæssigt bæredygtige investeringer eller som investeringer med lignende karakteristika, oplyser, hvordan og i hvilket omfang kriterierne for miljømæssigt bæredygtige økonomiske aktiviteter som fastlagt i artikel 3 anvendes til at bestemme investeringens miljømæssige bæredygtighed. Hvis deltagere på det finansielle marked mener, at en økonomisk aktivitet, som ikke opfylder de tekniske screeningskriterier, der er fastsat i overensstemmelse med denne forordning, eller for hvilken disse tekniske screeningskriterier endnu ikke er fastlagt, bør anses for at være miljømæssigt bæredygtig, kan de underrette Kommissionen herom.

2.  Deltagere på det finansielle marked, som udbyder finansielle produkter eller virksomhedsobligationer, skal fremlægge de relevante oplysninger, som sætter dem i stand til at fastslå, hvorvidt de produkter, de udbyder, kan gælde som miljømæssigt bæredygtige i henhold til kriterierne i artikel 3. Hvis deltagere på det finansielle marked mener, at en økonomisk aktivitet, for hvilken de tekniske screeningskriterier endnu ikke er fastlagt, bør anses for at være miljømæssigt bæredygtig, underretter de Kommissionen herom. Kommissionen underretter efter omstændighederne den i artikel 15 omhandlede platform for bæredygtig finansiering om sådanne anmodninger fra deltagere på det finansielle marked. Deltagere på det finansielle marked må ikke udbyde finansielle produkter som miljømæssigt bæredygtige investeringer eller investeringer med lignende karakteristika, såfremt disse produkter ikke lever op til kravene om miljømæssig bæredygtighed.

 

2a.  Medlemsstaterne overvåger i tæt samarbejde med den relevante ESA de oplysninger, der er omhandlet i stk. 2. Deltagerne på det finansielle marked indberetter dem til den relevante nationale kompetente myndighed, som straks meddeler dem til den relevante ESA. Er den relevante kompetente nationale myndighed eller den relevante ESA uenig i de oplysninger, der er indberettet, jf. stk. 2 og 2a, gennemgår og korrigerer deltagerne på det finansielle marked de fremlagte oplysninger.

 

2b.  Afgivelsen af oplysninger som omhandlet i artikel 4 skal være i overensstemmelse med principperne om reelle, klare og ikkevildledende oplysninger i direktiv (EU) 2014/65/EU og i direktiv (EU) 2016/97, og de i artikel 4, stk. 2c, omhandlede interventionsbeføjelser skal være i overensstemmelse med dem, der er indeholdt i forordning (EU) nr. 600/2014.

 

2c.  Ingen af oplysningskravene i henhold til [OP: Indsæt venligst henvisning til Kommissionens forslag til forordning om oplysninger vedrørende bæredygtige investeringer og risici for bæredygtigheden og om ændring af direktiv (EU) 2016/2341] finder anvendelse i nærværende forordning

 

2d.  Små og ikke-komplekse virksomheder, jf. artikel 2, stk. 2, litra b), og artikel 2, stk. 2, litra c), er underlagt forenklede bestemmelser.

3.  Kommissionen vedtager delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 16 for at supplere stk. 2 og præcisere, hvilke oplysninger der er nødvendige for at opfylde dette stykke, under hensyntagen til de tekniske screeningskriterier, der er fastsat i overensstemmelse med denne forordning. Disse oplysninger skal gøre det muligt for investorer at få klarhed over:

3.  Kommissionen vedtager delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 16 for at supplere stk. 2, 2a og 2b og præcisere, hvilke oplysninger der er nødvendige for at opfylde disse stykker, herunder en liste over investeringer med lignende karakteristika som miljømæssigt bæredygtige investeringer og de relevante kvalifikationstærskler med henblik på stk. 2, under hensyntagen til adgangen til relevante oplysninger og de tekniske screeningskriterier, der er fastsat i overensstemmelse med denne forordning. Disse oplysninger skal gøre det muligt for investorer at få klarhed over:

a)  den procentuelle andel af værdipapirporteføljen, som vedrører virksomheder, der udøver miljømæssigt bæredygtige økonomiske aktiviteter

a)  den procentuelle andel af værdipapirporteføljen i forskellige virksomheder, der udøver miljømæssigt bæredygtige økonomiske aktiviteter

b)  omfanget af investeringen i miljømæssigt bæredygtige økonomiske aktiviteter som en procentdel af alle økonomiske aktiviteter.

b)  omfanget af investeringen i miljømæssigt bæredygtige økonomiske aktiviteter som en procentdel af alle økonomiske aktiviteter

 

ba)  de relevante definitioner af små og ikke-komplekse virksomheder som omhandlet i artikel 2b samt de forenklede bestemmelser, der gælder for disse enheder

 

3a.  Deltagere på det finansielle marked offentliggør de oplysninger, der er omhandlet i stk. 3, litra a) og b).

4.  Kommissionen vedtager den delegerede retsakt efter stk. 3 senest den 31. december 2019 for at sikre, at den træder i kraft den 1. juli 2020. Kommissionen kan ændre den pågældende delegerede retsakt, navnlig i lyset af ændringer i de delegerede retsakter, der er vedtaget i henhold til artikel 6, stk. 2, artikel 7, stk. 2, artikel 8, stk. 2, artikel 9, stk. 2, artikel 10, stk. 2, og artikel 11, stk. 2.

4.  Kommissionen vedtager den delegerede retsakt efter stk. 3 senest den 31. december 2019 for at sikre, at den træder i kraft den 1. juli 2020. Kommissionen kan ændre den pågældende delegerede retsakt, navnlig i lyset af ændringer i de delegerede retsakter, der er vedtaget i henhold til artikel 6, stk. 2, artikel 7, stk. 2, artikel 8, stk. 2, artikel 9, stk. 2, artikel 10, stk. 2, og artikel 11, stk. 2.

Ændringsforslag    40

Forslag til forordning

Artikel 4 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 4a

 

Markedsovervågning

 

1.  I overensstemmelse med artikel 9, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1093/2010, forordning (EU) nr. 1094/2010 og forordning (EU) nr. 1095/2010 overvåger den relevante ESA markedet for finansielle produkter, jf. artikel 1 i denne forordning, som markedsføres, distribueres eller sælges i Unionen.

 

2.  De kompetente myndigheder overvåger markedet for finansielle produkter, som markedsføres, distribueres eller sælges i eller fra deres medlemsstat.

 

3.  I henhold til artikel 9, stk. 5, i forordning (EU) nr. 1093/2010, (EU) nr. 1094/2010 og (EU) nr. 1095/2010 kan den relevante ESA, såfremt denne forordning overtrædes af de i artikel 1 omhandlede enheder, midlertidigt forbyde eller begrænse markedsføring, distribution eller salg i Unionen af de i artikel 1 omhandlede finansielle produkter.

 

Et forbud eller en begrænsning i henhold til artikel 3 kan gælde under omstændigheder eller være underlagt undtagelser, som fastsættes af den relevante ESA.

 

4.  Træffes der foranstaltninger i henhold til denne artikel, sikrer den relevante ESA, at foranstaltningen:

 

a)  ikke har en skadelig indvirkning på de finansielle markeders effektivitet eller på investorerne, der ikke står i forhold til fordelene ved foranstaltningen, og

 

b)  ikke skaber risiko for regelarbitrage.

 

Har én eller flere kompetente myndigheder truffet en foranstaltning i henhold til denne artikel, kan den relevante ESA træffe enhver af de foranstaltninger, der er omhandlet i stk. 1.

 

5.  Inden den beslutter at træffe en foranstaltning i henhold til denne artikel, underretter den relevante ESA de kompetente myndigheder om den påtænkte foranstaltning.

 

6.  Den relevante ESA tager et forbud eller en restriktion, der er indført i henhold til stk. 1, op til fornyet overvejelse med passende mellemrum og mindst hver tredje måned. Forlænges et forbud eller en begrænsning ikke efter denne tremånedersperiode, ophører virkningen heraf.

 

7.  En foranstaltning, der indføres af den relevante ESA i henhold til denne artikel, har forrang i forhold til andre tidligere foranstaltninger, som en kompetent myndighed har indført.

Ændringsforslag    41

Forslag til forordning

Artikel 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 5

Artikel 5

Miljømål

Bæredygtighedsmål

I denne forordning forstås ved miljømål:

1.  I denne forordning forstås ved miljømål:

1)  modvirkning af klimaændringer

1)  modvirkning af klimaændringer

2)  tilpasning til klimaændringer

2)  tilpasning til klimaændringer

3)  bæredygtig udnyttelse og beskyttelse af vand- og havressourcer

3)  bæredygtig udnyttelse og beskyttelse af vand- og havressourcer

4)  overgang til en cirkulær økonomi, forebyggelse og genanvendelse af affald,

4)  overgang til en cirkulær økonomi, herunder forebyggelse af affald og øget anvendelse af sekundære råstoffer,

5)  forebyggelse og bekæmpelse af forurening

5)  forebyggelse og bekæmpelse af forurening

6)  beskyttelse af sunde økosystemer.

6)  beskyttelse af biodiversitet og sunde økosystemer og genopretning af skadede økosystemer.

 

1a.  Målene i stk. 1 måles ved hjælp af harmoniserede indikatorer, livscyklusanalyse og videnskabelige kriterier og opfyldes, idet det sikres, at de står mål med de kommende miljømæssige udfordringer.

Ændringsforslag    42

Forslag til forordning

Artikel 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 6

Artikel 6

Væsentligt bidrag til modvirkning af klimaændringer

Væsentligt bidrag til modvirkning af klimaændringer

1.  En økonomisk aktivitet anses for at bidrage væsentligt til modvirkning af klimaændringer, hvis denne aktivitet bidrager væsentligt til stabiliseringen af koncentrationerne af drivhusgasser i atmosfæren på et niveau, som forhindrer farlig antropogen indvirkning på klimasystemet ved at forhindre eller nedbringe drivhusgasemissioner eller øge drivhusgasoptag på en af følgende måder, herunder gennem proces- eller produktinnovation:

1.  En økonomisk aktivitet anses for at bidrage væsentligt til modvirkning af klimaændringer, hvis denne aktivitet bidrager væsentligt til stabiliseringen af koncentrationerne af drivhusgasser i atmosfæren på et niveau, som forhindrer farlig antropogen indvirkning på klimasystemet ved at forhindre eller nedbringe drivhusgasemissioner eller øge drivhusgasoptag på en af følgende måder, herunder gennem proces- eller produktinnovation:

a)  produktion, oplagring eller anvendelse af vedvarende energi eller klimaneutral energi (bl.a. CO2neutral energi), herunder gennem anvendelse af innovative teknologier med et stort potentiale for fremtidige besparelser eller gennem en nødvendig forstærkning af nettet

a)  produktion, oplagring, distribution eller anvendelse af vedvarende energi i overensstemmelse med direktivet om vedvarende energi, herunder gennem anvendelse af innovative teknologier med et stort potentiale for fremtidige besparelser eller gennem en nødvendig forstærkning af nettet

b)  forbedring af energieffektiviteten

b)  forbedring af energieffektiviteten i overensstemmelse med direktivet om energieffektivitet

c)  forøgelse af miljøvenlig eller klimaneutral mobilitet

c)  forøgelse af miljøvenlig eller klimaneutral mobilitet

d)  overgang til brug af vedvarende materialer

d)  overgang til eller øget brug af miljømæssigt bæredygtige vedvarende materialer baseret på en fuldstændig livscyklusvurdering og erstatning af særligt fossilbaserede materialer, som resulterer i mindskede drivhusgasemissioner på kort sigt

e)  øget anvendelse af opsamling og lagring af CO2

e)  øget anvendelse af teknologier til miljømæssigt sikker opsamling og anvendelse af CO2 (CCU) og opsamling og lagring af CO2 (CCS), som resulterer i en nettoreduktion af emissioner

f)  udfasning af antropogene drivhusgasemissioner, herunder fra fossile brændstoffer

f)  udfasning af antropogene drivhusgasemissioner

 

fa)  øget fjernelse af CO2 fra atmosfæren og lagring heraf i naturlige økosystemer, f.eks. gennem skovrejsning, genopretning af skove og regenerativ landbrugsdrift

g)  etablering af den nødvendige energiinfrastruktur for dekarbonisering af energisystemer

g)  etablering af den nødvendige energiinfrastruktur for dekarbonisering af energisystemer

h)  produktion af rene og effektive brændstoffer fra vedvarende energikilder eller CO2neutrale kilder.

h)  produktion af rene og effektive brændstoffer fra vedvarende energikilder eller CO2-neutrale kilder.

2.  Kommissionen vedtager delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 16 for at:

2.  Kommissionen vedtager delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 16 for at:

a)  supplere stk. 1 for at fastsætte tekniske screeningskriterier til bestemmelse af, under hvilke betingelser en specifik økonomisk aktivitet anses for at bidrage væsentligt til modvirkning af klimaændringer i henhold til denne forordning

a)  supplere stk. 1 for at fastsætte tekniske screeningskriterier baseret på indikatorer til bestemmelse af, under hvilke betingelser en specifik økonomisk aktivitet anses for at bidrage væsentligt til modvirkning af klimaændringer i henhold til denne forordning; disse tekniske screeningskriterier skal indeholde tærskler for tiltag til modvirkning af klimaændringer, som er i overensstemmelse med målsætningen om at begrænse den globale opvarmning til et godt stykke under 2 °C, og bestræbelser for at begrænse temperaturstigningen til 1,5 °C over det førindustrielle niveau således som fastsat i Parisaftalen

b)  supplere artikel 12 for at fastsætte tekniske screeningskriterier for hvert relevant miljømål til bestemmelse af, om en økonomisk aktivitet, for hvilken der er fastsat screeningskriterier i henhold til litra a) i dette stykke, anses for at skade et eller flere af disse mål alvorligt i henhold til denne forordning.

b)  supplere artikel 12 for at fastsætte tekniske screeningskriterier baseret på indikatorer for hvert relevant miljømål til bestemmelse af, om en økonomisk aktivitet, for hvilken der er fastsat screeningskriterier baseret på indikatorer i henhold til litra a) i dette stykke, anses for at skade et eller flere af disse mål alvorligt i henhold til denne forordning.

3.  Kommissionen fastsætter de i stk. 2 omhandlede tekniske screeningskriterier i en enkelt delegeret retsakt under hensyntagen til de krav, der er fastsat i artikel 14.

3.  Kommissionen fastsætter de i stk. 2 omhandlede tekniske screeningskriterier baseret på indikatorer i en enkelt delegeret retsakt under hensyntagen til de krav, der er fastsat i artikel 14.

4.  Kommissionen vedtager den delegerede retsakt, der er omhandlet i stk. 2, senest den 31. december 2019, for at sikre, at den træder i kraft den 1. juli 2020.

4.  Kommissionen vedtager den delegerede retsakt, der er omhandlet i stk. 2, senest den 31. december 2019, for at sikre, at den træder i kraft den 1. juli 2020.

Ændringsforslag    43

Forslag til forordning

Artikel 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 7

Artikel 7

Væsentligt bidrag til tilpasning til klimaændringer

Væsentligt bidrag til tilpasning til klimaændringer

1.  En økonomisk aktivitet anses for at bidrage væsentligt til tilpasning til klimaændringer, hvis denne aktivitet bidrager væsentligt til at reducere de negative virkninger af det nuværende og forventede fremtidige klima eller til at forhindre en forøgelse eller omdirigering af de negative virkninger af klimaændringer ved at:

1.  En økonomisk aktivitet anses for at bidrage væsentligt til tilpasning til klimaændringer, hvis denne aktivitet bidrager væsentligt til at reducere de negative virkninger af det nuværende og forventede fremtidige klima eller til at forhindre en forøgelse eller omdirigering af de negative virkninger af klimaændringer ved at:

a)  forebygge eller mindske de lokalitets- og kontekstsbestemte negative virkninger af klimaændringer for den økonomiske aktivitet, hvilket skal vurderes og prioriteres på grundlag af tilgængelige klimaprognoser

a)  forebygge eller mindske de lokalitets- og kontekstbestemte negative virkninger af klimaændringer for den økonomiske aktivitet, hvilket skal vurderes og prioriteres på grundlag af tilgængelige klimaprognoser

b)  forebygge eller mindske de negative virkninger, som klimaændringer kan have for det naturlige og menneskeskabte miljø, hvor den økonomiske aktivitet finder sted, hvilket skal vurderes og prioriteres på grundlag af tilgængelige klimaprognoser.

b)  forebygge eller mindske de negative virkninger, som klimaændringer kan have for det naturlige og menneskeskabte miljø, hvor den økonomiske aktivitet finder sted, hvilket skal vurderes og prioriteres på grundlag af tilgængelige klimaprognoser og undersøgelser af den menneskelige indflydelse på klimaændringerne.

2.  Kommissionen vedtager en delegeret retsakt i overensstemmelse med artikel 16 for at:

2.  Kommissionen vedtager en delegeret retsakt i overensstemmelse med artikel 16 for at:

a)  supplere stk. 1 for at fastsætte tekniske screeningskriterier til bestemmelse af, under hvilke betingelser en specifik økonomisk aktivitet anses for at bidrage væsentligt til tilpasning til klimaændringer i henhold til denne forordning

a)  supplere stk. 1 for at fastsætte tekniske screeningskriterier baseret på indikatorer til bestemmelse af, under hvilke betingelser en specifik økonomisk aktivitet anses for at bidrage væsentligt til tilpasning til klimaændringer i henhold til denne forordning

b)  supplere artikel 12 for at fastsætte tekniske screeningskriterier for hvert relevant miljømål til bestemmelse af, om en økonomisk aktivitet, for hvilken der er fastsat screeningskriterier i henhold til litra a) i dette stykke, anses for at skade et eller flere af disse mål alvorligt i henhold til denne forordning.

b)  supplere artikel 12 for at fastsætte tekniske screeningskriterier baseret på indikatorer for hvert relevant miljømål til bestemmelse af, om en økonomisk aktivitet, for hvilken der er fastsat screeningskriterier baseret på indikatorer i henhold til litra a) i dette stykke, anses for at skade et eller flere af disse mål alvorligt i henhold til denne forordning.

3.  Kommissionen fastsætter de i stk. 2 omhandlede tekniske screeningskriterier i en enkelt delegeret retsakt under hensyntagen til de krav, der er fastsat i artikel 14.

3.  Kommissionen fastsætter de i stk. 2 omhandlede tekniske screeningskriterier baseret på indikatorer i en enkelt delegeret retsakt under hensyntagen til de krav, der er fastsat i artikel 14.

4.  Kommissionen vedtager den delegerede retsakt, der er omhandlet i stk. 2, senest den 31. december 2019, for at sikre, at den træder i kraft den 1. juli 2020.

4.  Kommissionen vedtager den delegerede retsakt, der er omhandlet i stk. 2, senest den 31. december 2019, for at sikre, at den træder i kraft den 1. juli 2020.

Ændringsforslag    44

Forslag til forordning

Artikel 8

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 8

Artikel 8

Væsentligt bidrag til bæredygtig udnyttelse og beskyttelse af vand- og havressourcer

Væsentligt bidrag til bæredygtig udnyttelse og beskyttelse af vand- og havressourcer

1.  En økonomisk aktivitet anses for at bidrage væsentligt til bæredygtig udnyttelse og beskyttelse af vand- og havressourcer, hvis denne aktivitet bidrager væsentligt til en god tilstand for vande, herunder ferskvand, overgangsvande og kystvande, eller til en god miljøtilstand for havområder ved at:

1.  En økonomisk aktivitet anses for at bidrage væsentligt til bæredygtig udnyttelse og beskyttelse af vand- og havområder, hvis denne aktivitet bidrager væsentligt til en god tilstand for vande, herunder indre overfladevande, flodmundinger og kystvande, eller til en god miljøtilstand for havområder, hvor den pågældende aktivitet træffer passende foranstaltninger for at genoprette, beskytte eller opretholde den biologiske mangfoldighed, produktivitet, modstandsdygtighed, værdi og det marine økosystems overordnede sundhed samt indtjeningsmulighederne i lokalsamfund, der er afhængige af dem, ved at:

a)  beskytte vandmiljøet mod negative påvirkninger fra udledning af by- og industrispildevand ved at sikre en tilstrækkelig opsamling og rensning af byspildevand og industrispildevand i henhold til artikel 3, 4, 5 og 11 i Rådets direktiv 91/271/EØF53

a)  beskytte vandmiljøet, herunder badevandet (flod- og havvand) mod negative påvirkninger fra udledning af by- og industrispildevand, herunder plast, ved at sikre en tilstrækkelig opsamling og rensning af byspildevand og industrispildevand i henhold til artikel 3, 4, 5 og 11 i Rådets direktiv 91/271/EØF53 eller i overensstemmelse med den bedste tilgængelige teknik i henhold til direktiv 2010/75/EU

 

aa)  beskytte vandmiljøet mod negative påvirkninger af emissioner og dumpning til havs i overensstemmelse med IMO-konventioner såsom MARPOL og konventioner, der ikke er omfattet af MARPOL, eksempelvis konventionen om ballastvand og de regionale havkonventioner

b)  beskytte menneskers sundhed mod skadelige virkninger af enhver forurening af drikkevand ved at sikre, at det er frit for mikroorganismer, parasitter og stoffer, der udgør en potentiel fare for menneskers sundhed, og at det opfylder de minimumskrav, der er fastsat i bilag I, del A og B, til Rådets direktiv 98/83/EF54, og øge borgernes adgang til rent drikkevand

b)  beskytte menneskers sundhed mod skadelige virkninger af enhver forurening af drikkevand ved at sikre, at det er frit for mikroorganismer, parasitter og stoffer, der udgør en potentiel fare for menneskers sundhed, og føre kontrol med at det opfylder de minimumskrav, der er fastsat i bilag I, del A og B, til Rådets direktiv 98/83/EF54, og øge borgernes adgang til rent drikkevand

c)  indvinde vand i overensstemmelse med målet om god kvantitativ tilstand som defineret i tabel 2.1.2 i bilag V til direktiv 2000/60/EF

c)  indvinde vand i overensstemmelse med målet om god kvantitativ tilstand som defineret i tabel 2.1.2 i bilag V til direktiv 2000/60/EF

d)  forbedre vandeffektiviteten, lette genbrug af vand eller enhver anden aktivitet, der beskytter eller forbedrer kvaliteten af EU's vandområder i overensstemmelse med direktiv 2000/60/EF

d)  forbedre vandforvaltningen og -effektiviteten, lette genbrug af vand, systemer til regnvandsforvaltning eller enhver anden aktivitet, der beskytter eller forbedrer kvaliteten og mængden af EU's vandområder i overensstemmelse med direktiv 2000/60/EF

e)  sikre en bæredygtig anvendelse af marine økosystemtjenester eller bidrage til en god miljøtilstand i havområder som fastsat på grundlag af de kvalitative deskriptorer, der er opstillet i bilag I til direktiv 2008/56/EF, og som er yderligere præciseret i Kommissionens afgørelse (EU) 2017/84855.

e)  sikre en bæredygtig anvendelse af marine økosystemtjenester eller bidrage til en god miljøtilstand i havområder som fastsat på grundlag af de kvalitative deskriptorer, der er opstillet i bilag I til direktiv 2008/56/EF, og som er yderligere præciseret i Kommissionens afgørelse (EU) 2017/84855.

2.  Kommissionen vedtager en delegeret retsakt i overensstemmelse med artikel 16 for at:

2.  Kommissionen vedtager en delegeret retsakt i overensstemmelse med artikel 16 for at:

a)  supplere stk. 1 for at fastsætte tekniske screeningskriterier til bestemmelse af, under hvilke betingelser en bestemt økonomisk aktivitet anses for at bidrage væsentligt til en bæredygtig udnyttelse og beskyttelse af vand- og havressourcer i henhold til denne forordning

a)  supplere stk. 1 for at fastsætte tekniske screeningskriterier baseret på indikatorer til bestemmelse af, under hvilke betingelser en bestemt økonomisk aktivitet anses for at bidrage væsentligt til en bæredygtig udnyttelse og beskyttelse af vand- og havressourcer i henhold til denne forordning

b)  supplere artikel 12 for at fastsætte tekniske screeningskriterier for hvert relevant miljømål til bestemmelse af, om en økonomisk aktivitet, for hvilken der er fastsat screeningskriterier i henhold til litra a) i dette stykke, anses for at skade et eller flere af disse mål alvorligt i henhold til denne forordning.

b)  supplere artikel 12 for at fastsætte tekniske screeningskriterier baseret på indikatorer for hvert relevant miljømål til bestemmelse af, om en økonomisk aktivitet, for hvilken der er fastsat screeningskriterier baseret på indikatorer i henhold til litra a) i dette stykke, anses for at skade et eller flere af disse mål alvorligt i henhold til denne forordning.

3.  Kommissionen fastsætter de i stk. 2 omhandlede tekniske screeningskriterier i en enkelt delegeret retsakt og under hensyntagen til de krav, der er fastsat i artikel 14.

3.  Kommissionen fastsætter de i stk. 2 omhandlede tekniske screeningskriterier i en enkelt delegeret retsakt og under hensyntagen til de krav, der er fastsat i artikel 14.

4.  Kommissionen vedtager den delegerede retsakt, der er omhandlet i stk. 2, senest den 1. juli 2022, for at sikre, at den træder i kraft den 31. december 2022.

4.  Kommissionen vedtager den delegerede retsakt, der er omhandlet i stk. 2, senest den 1. juli 2022, for at sikre, at den træder i kraft den 31. december 2022.

_________________

_________________

53 Rådets direktiv 91/271/EØF af 21. maj 1991 om rensning af byspildevand (EFT L 135 af 30.5.1991, s. 40).

53 Rådets direktiv 91/271/EØF af 21. maj 1991 om rensning af byspildevand (EFT L 135 af 30.5.1991, s. 40).

54 Rådets direktiv 98/83/EF af 3. november 1998 om kvaliteten af drikkevand (EFT L 330 af 5.12.1998, s. 32).

54 Rådets direktiv 98/83/EF af 3. november 1998 om kvaliteten af drikkevand (EFT L 330 af 5.12.1998, s. 32).

55 Kommissionens afgørelse (EU) 2017/848 af 17. maj 2017 om fastlæggelse af kriterier og metodiske standarder for god miljøtilstand i havområder samt specifikationer og standardmetoder for overvågning og vurdering og om ophævelse af afgørelse 2010/477/EU (EUT L 125 af 18.5.2017, s. 43).

55 Kommissionens afgørelse (EU) 2017/848 af 17. maj 2017 om fastlæggelse af kriterier og metodiske standarder for god miljøtilstand i havområder samt specifikationer og standardmetoder for overvågning og vurdering og om ophævelse af afgørelse 2010/477/EU (EUT L 125 af 18.5.2017, s. 43).

Ændringsforslag    45

Forslag til forordning

Artikel 9

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 9

Artikel 9

Væsentligt bidrag til den cirkulære økonomi og forebyggelse og genanvendelse af affald

Væsentligt bidrag til den cirkulære økonomi, herunder forebyggelse af affald og øget anvendelse af sekundære råstoffer

1.  En økonomisk aktivitet anses for at bidrage væsentligt til overgangen til en cirkulær økonomi og forebyggelse og genanvendelse af affald, hvis denne aktivitet bidrager væsentligt til dette miljømål ved at:

1.  En økonomisk aktivitet anses for at bidrage væsentligt til overgangen til en cirkulær økonomi, herunder forebyggelse, genbrug og genanvendelse af affald, som omfatter et produkts eller en økonomisk aktivitets fulde livscyklus gennem forskellige stadier af produktion, forbrug og slutanvendelse, hvis denne aktivitet i overensstemmelse med den gældende EU-ret bidrager væsentligt til dette miljømål ved at:

a)  forbedre den effektive anvendelse af råstoffer i produktionen, herunder ved at mindske forbruget af primære råstoffer og øge anvendelsen af biprodukter og affald

a)  forbedre den effektive anvendelse af råstoffer og ressourcer i produktionen, herunder ved at mindske forbruget af primære råstoffer og øge anvendelsen af biprodukter og sekundære råstoffer, hvorved operationer ved affaldsfasens ophør støttes

b)  øge produkternes holdbarhed, reparationsmuligheder, opgraderingsmuligheder eller genbrugsmuligheder

b)  designe, fremstille og øge anvendelsen af produkter, der er ressourceeffektive, holdbare (herunder med hensyn til levetid og fravær af planlagt forældelse), og som kan repareres, genbruges og opgraderes

c)  øge produkternes genanvendelighed, herunder de enkelte materialer i produkter, bl.a. ved at erstatte eller reducere anvendelsen af produkter og materialer, som ikke kan genanvendes

c)  forebygge affald i udformningsfasen og øge produkternes genbrugelighed og genanvendelighed, herunder de enkelte materialer i produkter, bl.a. ved at erstatte eller reducere anvendelsen af produkter og materialer, som ikke kan genanvendes

d)  reducere indholdet af farlige stoffer i materialer og produkter

d)  reducere indholdet af farlige stoffer og erstatte meget problematiske stoffer i materialer og produkter i overensstemmelse med de harmoniserede lovgivningsmæssige krav, der er fastsat på EU-plan, og navnlig med EU-lovgivningens bestemmelser om sikring af sikker håndtering af stoffer, materialer og produkter og affald

e)  forlænge anvendelsen af produkter, herunder gennem øget genbrug, genfremstilling, opgradering, reparation og forbrugernes deling af produkter

e)  forlænge anvendelsen af produkter, herunder gennem øget genbrug, genfremstilling, opgradering, reparation og forbrugernes deling af produkter

f)  øge anvendelsen af sekundære råstoffer og deres kvalitet, herunder gennem højkvalitetsgenanvendelse af affald

f)  øge anvendelsen af sekundære råstoffer og deres kvalitet, herunder gennem højkvalitetsgenanvendelse af affald

g)  reducere affaldsproduktionen

g)  reducere affaldsproduktionen, herunder affaldsproduktion i processer i forbindelse med industriproduktion, udvinding af mineraler, fremstilling, byggeri og nedrivning

h)  øge forberedelsen med henblik på genbrug og genanvendelse af affald

h)  øge forberedelsen med henblik på genbrug og genanvendelse af affald i overensstemmelse med affaldshierarkiet

 

ha)  øge udviklingen af infrastruktur til affaldshåndtering, som er nødvendig til forebyggelse, genanvendelse og genbrug

i)  undgå forbrænding og bortskaffelse af affald

i)  undgå forbrænding, bortskaffelse og deponering af affald i overensstemmelse med affaldshierarkiet

j)  undgå og foretage oprydning af affald og anden forurening forårsaget af uhensigtsmæssig affaldshåndtering

j)  undgå, reducere og foretage oprydning af affald og anden forurening, herunder forebyggelse og reduktion af havaffald, som er forårsaget af uhensigtsmæssig affaldshåndtering

 

ja)  begrænse produktionen af fødevareaffald inden for primærproduktion, forarbejdnings- og fremstillingssektoren, detailhandelen og anden fødevaredistribution, i restaurationsbranchen og restaurationstjenester samt i husholdninger

k)  anvende naturlige energikilder effektivt.

k)  anvende naturlige energikilder, råstoffer, vand og jord effektivt i henhold til princippet om kaskadeanvendelse af ressourcer

 

ka) fremme bioøkonomien gennem bæredygtig anvendelse af vedvarende kilder til produktion af materialer og råvarer.

2.  Kommissionen vedtager en delegeret retsakt i overensstemmelse med artikel 16 for at:

2.  Kommissionen vedtager en delegeret retsakt i overensstemmelse med artikel 16 for at:

a)  supplere stk. 1 for at fastsætte tekniske screeningskriterier til bestemmelse af, under hvilke betingelser en specifik økonomisk aktivitet anses for at bidrage væsentligt til den cirkulære økonomi og affaldsforebyggelse og -genanvendelse i henhold til denne forordning

a)  supplere stk. 1 for at fastsætte tekniske screeningskriterier, der er baseret på Kommissionens indikatorer for cirkulær økonomi, til bestemmelse af, under hvilke betingelser en specifik økonomisk aktivitet anses for at bidrage væsentligt til den cirkulære økonomi og affaldsforebyggelse og -genanvendelse i henhold til denne forordning

b)  supplere artikel 12 for at fastsætte tekniske screeningskriterier for hvert relevant miljømål til bestemmelse af, om en økonomisk aktivitet, for hvilken der er fastsat screeningskriterier i henhold til litra a) i dette stykke, anses for at skade et eller flere af disse mål alvorligt i henhold til denne forordning.

b)  supplere artikel 12 for at fastsætte tekniske screeningskriterier, der er baseret på Kommissionens indikatorer for cirkulær økonomi, for hvert relevant miljømål til bestemmelse af, om en økonomisk aktivitet, for hvilken der er fastsat screeningskriterier i henhold til litra a) i dette stykke, anses for at skade et eller flere af disse mål alvorligt i henhold til denne forordning.

3.  Kommissionen fastsætter de i stk. 2 omhandlede tekniske screeningskriterier i en enkelt delegeret retsakt under hensyntagen til de krav, der er fastsat i artikel 14.

3.  Kommissionen fastsætter de i stk. 2 omhandlede tekniske screeningskriterier, der er baseret på Kommissionens indikatorer for cirkulær økonomi, i en enkelt delegeret retsakt under hensyntagen til de krav, der er fastsat i artikel 14.

4.  Kommissionen vedtager den delegerede retsakt, der er omhandlet i stk. 2, senest den 1. juli 2021, for at sikre, at den træder i kraft den 31. december 2021.

4.  Kommissionen vedtager den delegerede retsakt, der er omhandlet i stk. 2, senest den 1. juli 2021, for at sikre, at den træder i kraft den 31. december 2021.

Ændringsforslag    46

Forslag til forordning

Artikel 10

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 10

Artikel 10

Væsentligt bidrag til forebyggelse og bekæmpelse af forurening

Væsentligt bidrag til forebyggelse og bekæmpelse af forurening

1.  En økonomisk aktivitet anses for at bidrage væsentligt til forebyggelse og bekæmpelse af forurening, hvis denne aktivitet bidrager til et højt niveau miljøbeskyttelse mod forurening ved at:

1.  En økonomisk aktivitet anses for at bidrage væsentligt til forebyggelse og bekæmpelse af forurening, hvis denne aktivitet bidrager væsentligt til miljøbeskyttelse mod forurening ved at:

a)  reducere udledningen af forurenende stoffer, bortset fra drivhusgasser, til luft, vand og jord

a)  reducere udledningen af forurenende stoffer, bortset fra drivhusgasser, til luft, vand og jord

b)  forbedre luft-, vand- eller jordbundskvaliteten i de områder, hvor den økonomiske aktivitet finder sted, og samtidig reducere skadelige følger og risici for menneskers sundhed og miljøet

b)  forbedre luft-, vand- eller jordbundskvaliteten i de områder, hvor den økonomiske aktivitet finder sted, og samtidig reducere skadelige følger og risici for menneskers sundhed og miljøet

c)  reducere skadelige følger for menneskers sundhed og miljøet af produktion og brug af kemiske stoffer.

c)  reducere skadelige følger for menneskers sundhed og miljøet af produktion og brug af kemiske stoffer.

2.  Kommissionen vedtager en delegeret retsakt i overensstemmelse med artikel 16 for at:

2.  Kommissionen vedtager en delegeret retsakt i overensstemmelse med artikel 16 for at:

a)  supplere stk. 1 for at fastsætte tekniske screeningskriterier til bestemmelse af, under hvilke betingelser en specifik økonomisk aktivitet anses for at bidrage væsentligt til forebyggelse og bekæmpelse af forurening i henhold til denne forordning

a)  supplere stk. 1 for at fastsætte tekniske screeningskriterier baseret på indikatorer til bestemmelse af, under hvilke betingelser en specifik økonomisk aktivitet anses for at bidrage væsentligt til forebyggelse og bekæmpelse af forurening i henhold til denne forordning

b)  supplere artikel 12 for at fastsætte tekniske screeningskriterier for hvert relevant miljømål til bestemmelse af, om en økonomisk aktivitet, for hvilken der er fastsat screeningskriterier i henhold til litra a) i dette stykke, anses for at skade et eller flere af disse mål alvorligt i henhold til denne forordning.

b)  supplere artikel 12 for at fastsætte tekniske screeningskriterier baseret på indikatorer for hvert relevant miljømål til bestemmelse af, om en økonomisk aktivitet, for hvilken der er fastsat screeningskriterier i henhold til litra a) i dette stykke, anses for at skade et eller flere af disse mål alvorligt i henhold til denne forordning.

3.  Kommissionen fastsætter de i stk. 2 omhandlede tekniske screeningskriterier i en enkelt delegeret retsakt under hensyntagen til de krav, der er fastsat i artikel 14.

3.  Kommissionen fastsætter de i stk. 2 omhandlede tekniske screeningskriterier i en enkelt delegeret retsakt under hensyntagen til de krav, der er fastsat i artikel 14.

4.  Kommissionen vedtager den delegerede retsakt, der er omhandlet i stk. 2, senest den 1. juli 2021, for at sikre, at den træder i kraft den 31. december 2021.

4.  Kommissionen vedtager den delegerede retsakt, der er omhandlet i stk. 2, senest den 1. juli 2021, for at sikre, at den træder i kraft den 31. december 2021.

Ændringsforslag    47

Forslag til forordning

Artikel 11

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 11

Artikel 11

Væsentligt bidrag til beskyttelse af sunde økosystemer

Væsentligt bidrag til beskyttelse af biodiversitet og sunde økosystemer eller til genopretning af forringede økosystemer

1.  Med henblik på denne forordning anses en økonomisk aktivitet for at bidrage væsentligt til sunde økosystemer, hvis denne aktivitet bidrager væsentligt til at beskytte, bevare og forbedre biodiversiteten og økosystemtjenester i overensstemmelse med de relevante lovgivningsmæssige og ikkelovgivningsmæssige EU-instrumenter på en af følgende måder:

1.  Med henblik på denne forordning anses en økonomisk aktivitet for at bidrage væsentligt til biodiversitet og sunde økosystemer eller til genopretning af forringede økosystemer, hvis denne aktivitet bidrager væsentligt til at beskytte, bevare og forbedre eller genoprette biodiversiteten og økosystemtjenester i overensstemmelse med de relevante lovgivningsmæssige og ikkelovgivningsmæssige EU-instrumenter på en af følgende måder:

a)  naturbevaring (levesteder, arter), beskyttelse, genopretning og forbedring af økosystemers tilstand og deres evne til at levere tjenester

a)  naturbevaringsforanstaltninger til opretholdelse eller genopretning af naturlige levesteder og en gunstig bevaringsstatus for vilde dyre- og plantearter med henblik på at opnå passende bestande af naturligt forekommende arter, og foranstaltninger til beskyttelse, genopretning og forbedring af økosystemers tilstand og deres evne til at levere tjenester

b)  bæredygtig arealforvaltning, herunder tilstrækkelig beskyttelse af jordbundens biodiversitet, jordforringelsesneutralitet og rensning af forurenede grunde

b)  bæredygtig arealforvaltning, herunder tilstrækkelig beskyttelse af jordbundens biodiversitet, jordforringelsesneutralitet og rensning af forurenede grunde

c)  bæredygtige landbrugsmetoder, herunder metoder, der bidrager til at standse eller forebygge skovrydning og tab af habitater

c)  bæredygtige landbrugsmetoder, herunder metoder, der bidrager til at standse eller forebygge skovrydning og tab af habitater

d)  bæredygtig skovforvaltning.

d)  bæredygtig skovforvaltning, der tager hensyn til EU's forordning om træ, EU's LULUCF-forordning, EU-direktivet om vedvarende energi og den gældende nationale lovgivning, som er i overensstemmelse hermed samt konklusionerne fra ministerkonferencen om beskyttelse af skovene i Europa (MCPFE).

2.  Kommissionen vedtager en delegeret retsakt i overensstemmelse med artikel 16 for at:

2.  Kommissionen vedtager en delegeret retsakt i overensstemmelse med artikel 16 for at:

a)  supplere stk. 1 for at fastsætte tekniske screeningskriterier til bestemmelse af, under hvilke betingelser en specifik økonomisk aktivitet anses for at bidrage væsentligt til beskyttelsen af sunde økosystemer i henhold til denne forordning

a)  supplere stk. 1 for at fastsætte tekniske screeningskriterier baseret på indikatorer til bestemmelse af, under hvilke betingelser en specifik økonomisk aktivitet anses for at bidrage væsentligt til beskyttelsen af biodiversitet og sunde økosystemer eller genoprettelse af forringede økosystemer i henhold til denne forordning

b)  supplere artikel 12 for at fastsætte tekniske screeningskriterier for hvert relevant miljømål til bestemmelse af, om en økonomisk aktivitet, for hvilken der er fastsat screeningskriterier i henhold til litra a) i dette stykke, anses for at skade et eller flere af disse mål alvorligt i henhold til denne forordning.

b)  supplere artikel 12 for at fastsætte tekniske screeningskriterier baseret på indikatorer for hvert relevant miljømål til bestemmelse af, om en økonomisk aktivitet, for hvilken der er fastsat screeningskriterier baseret på indikatorer i henhold til litra a) i dette stykke, anses for at skade et eller flere af disse mål alvorligt i henhold til denne forordning.

3.  Kommissionen fastsætter de i stk. 2 omhandlede tekniske screeningskriterier i en enkelt delegeret retsakt under hensyntagen til de krav, der er fastsat i artikel 14.

3.  Kommissionen fastsætter de i stk. 2 omhandlede tekniske screeningskriterier i en enkelt delegeret retsakt under hensyntagen til de krav, der er fastsat i artikel 14.

4.  Kommissionen vedtager den delegerede retsakt, der er omhandlet i stk. 2, senest den 1. juli 2022, for at sikre, at den træder i kraft den 31. december 2022.

4.  Kommissionen vedtager den delegerede retsakt, der er omhandlet i stk. 2, senest den 1. juli 2022, for at sikre, at den træder i kraft den 31. december 2022.

Ændringsforslag    48

Forslag til forordning

Artikel 12

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 12

Artikel 12

Alvorlig skade på miljømål

Alvorlig skade på miljømål

Med henblik på artikel 3, litra b), anses en økonomisk aktivitet for at forvolde alvorlig skade på:

1.  Med henblik på artikel 3, litra b), anses en økonomisk aktivitet under hensyntagen til dens fulde livscyklus for at forvolde alvorlig skade på:

a)   modvirkningen af klimaændringer, når denne aktivitet fører til betydelige drivhusgasemissioner

a)  modvirkningen af klimaændringer, når denne aktivitet fører til betydelige drivhusgasemissioner

b)  tilpasningen til klimaændringer, når denne aktivitet øger de negative virkninger af det nuværende og forventede fremtidige klima for og ud over det naturlige og menneskeskabte miljø, hvor den økonomiske aktivitet finder sted

b)  tilpasningen til klimaændringer, når denne aktivitet øger de negative virkninger af det nuværende og forventede fremtidige klima for og ud over det naturlige og menneskeskabte miljø, hvor den økonomiske aktivitet finder sted

c)   den bæredygtige udnyttelse og beskyttelse af vand- og havressourcer, når denne aktivitet i væsentlig grad skader en god tilstand for Unionens vande, herunder ferskvand, overgangsvande og kystvande, eller en god miljøtilstand for EU-havområder

c)  den bæredygtige udnyttelse og beskyttelse af vand- og havressourcer, når denne aktivitet i væsentlig grad skader en god tilstand for Unionens vande, herunder ferskvand, overgangsvande og kystvande, eller en god miljøtilstand for EU-havområder i overensstemmelse med direktiv 2000/60/EF og 2008/56/EF om fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets vandpolitiske foranstaltninger

d)  den cirkulære økonomi og forebyggelse og genanvendelse af affald, når denne aktivitet fører til betydelig ineffektivitet i anvendelsen af materialer i en eller flere faser af produkters livscyklus, herunder produkters holdbarhed, reparationsmuligheder, opgraderingsmuligheder, genbrugsmuligheder eller genanvendelsesmuligheder, eller når denne aktivitet fører til en betydelig stigning i produktionen, forbrændingen eller bortskaffelsen af affald

d)  den cirkulære økonomi og forebyggelse og genanvendelse af affald, når denne aktivitet fører til betydelig ineffektivitet i anvendelsen af materialer og ressourcer såsom ikke-vedvarende energi, råstoffer, vand og jord direkte eller indirekte i forskellige faser af produkters livscyklus, herunder ineffektivitet forbundet med karakteristika, der er beregnet til at begrænse produkters holdbarhed, herunder med hensyn til reparationsmuligheder, opgraderingsmuligheder, genbrugsmuligheder eller genanvendelsesmuligheder, eller når denne aktivitet fører til en betydelig stigning i produktionen, forbrændingen eller bortskaffelsen af affald

e)  forebyggelsen og bekæmpelsen af forurening, når denne aktivitet fører til en betydelig stigning i udledningen af forurenende stoffer til luft, vand og jord, sammenlignet med situationen før denne aktivitet blev påbegyndt

e)  forebyggelsen og bekæmpelsen af forurening, når denne aktivitet fører til en betydelig stigning i udledningen af forurenende stoffer til luft, vand og jord, sammenlignet med situationen før denne aktivitet blev påbegyndt

f)  sunde økosystemer, når denne aktivitet i væsentlig grad skader en god tilstand i økosystemer.

f)  sunde økosystemer, når denne aktivitet i væsentlig grad skader en god tilstand og modstandsdygtigheden i økosystemer, herunder biodiversitet og arealanvendelse

 

1a.  Ved vurderingen af en økonomisk aktivitet i forhold til kriterierne a)-f) tages der hensyn til de miljømæssige virkninger af selve aktiviteten og af de produkter og tjenester, der leveres af denne aktivitet, i hele deres livscyklus og om nødvendigt gennem hele værdikæden.

Ændringsforslag    49

Forslag til forordning

Artikel 13

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 13

Artikel 13

Minimumsgarantier

Minimumsgarantier

De i artikel 3, litra c), omhandlede minimumsgarantier skal bestå af procedurer, som gennemføres af den virksomhed, der udøver en økonomisk aktivitet, for at sikre, at de principper og rettigheder, som er fastlagt i de otte grundlæggende konventioner, der er identificeret i Den Internationale Arbejdsorganisations (ILO) erklæring om grundlæggende principper og rettigheder på arbejdspladsen, dvs. retten til ikke at blive udsat for tvangsarbejde, foreningsfriheden, arbejdstagernes ret til at organisere sig, retten til at føre kollektive forhandlinger, lige løn til mænd og kvinder for arbejde af samme værdi, lige muligheder og ligebehandling i forbindelse med beskæftigelse og erhverv samt retten til ikke at blive udsat for børnearbejde, overholdes.

De i artikel 3, litra c), omhandlede minimumsgarantier skal bestå af procedurer, som gennemføres af den virksomhed, der udøver en økonomisk aktivitet, for at sikre, at de principper og rettigheder, som er fastlagt i de otte grundlæggende konventioner, der er identificeret i Den Internationale Arbejdsorganisations (ILO) erklæring om grundlæggende principper og rettigheder på arbejdspladsen, dvs. retten til ikke at blive udsat for tvangsarbejde, foreningsfriheden, arbejdstagernes ret til at organisere sig, retten til at føre kollektive forhandlinger, lige løn til mænd og kvinder for arbejde af samme værdi, lige muligheder og ligebehandling i forbindelse med beskæftigelse og erhverv samt retten til ikke at blive udsat for børnearbejde, overholdes.

 

Senest den 31. december 2021 foretager Kommissionen en konsekvensanalyse af konsekvenserne og hensigtsmæssigheden af en revision af denne forordning, så den omfatter efterlevelse af andre minimumsgarantier, som den virksomhed, der udfører en økonomisk aktivitet, skal overholde, for at det kan fastslås, at denne økonomiske aktivitet er miljømæssigt bæredygtig.

Ændringsforslag    50

Forslag til forordning

Artikel 14

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 14

Artikel 14

Krav til tekniske screeningskriterier

Krav til tekniske screeningskriterier

1.  De tekniske screeningskriterier vedtaget i henhold til artikel 6, stk. 2, artikel 7, stk. 2, artikel 8, stk. 2, artikel 9, stk. 2, artikel 10, stk. 2, og artikel 11, stk. 2. skal:

1.  De tekniske screeningskriterier vedtaget i henhold til artikel 6, stk. 2, artikel 7, stk. 2, artikel 8, stk. 2, artikel 9, stk. 2, artikel 10, stk. 2, og artikel 11, stk. 2. skal:

 

-a)  være baseret på harmoniserede indikatorer, der måler miljømæssige virkninger ved hjælp af en harmoniseret livscyklusvurdering

a)  identificere de mest relevante potentielle bidrag til det specifikke miljømål, ikke kun ud fra de kortsigtede, men også de langsigtede virkninger af en bestemt økonomisk aktivitet

a)  identificere de mest relevante potentielle bidrag til det specifikke miljømål, ikke kun ud fra de kortsigtede, men også de langsigtede virkninger af en bestemt økonomisk aktivitet

b)  præcisere de minimumskrav, der skal være opfyldt for at undgå, at de relevante miljømål skades alvorligt

b)  præcisere de minimumskrav, der skal være opfyldt for at undgå, at de relevante miljømål skades alvorligt

c)  være kvalitative eller kvantitative eller begge dele og indeholde tærskler, når det er muligt

c)  være kvalitative eller kvantitative eller begge dele og indeholde tærskler, når det er muligt

d)  være baseret på EU-mærknings- og certificeringsordninger, EU-metoder til vurdering af miljøaftryk og statistiske EU-klassificeringssystemer, hvor det er relevant, og tage hensyn til al relevant eksisterende EU-lovgivning

d)  være baseret på EU-mærknings- og certificeringsordninger, EU-metoder til vurdering af miljøaftryk og statistiske EU-klassificeringssystemer, hvor det er relevant, og tage hensyn til al relevant eksisterende EU-lovgivning; anerkende medlemsstaternes kompetence

e)  være baseret på definitiv videnskabelig dokumentation og i påkommende tilfælde tage hensyn til forsigtighedsprincippet, der er forankret i artikel 191 i TEUF

e)  være baseret på definitiv videnskabelig dokumentation og efterleve forsigtighedsprincippet, der er forankret i artikel 191 i TEUF

f)  tage hensyn til de miljømæssige virkninger af den økonomiske aktivitet og af de produkter og tjenester, der er knyttet til den pågældende økonomiske aktivitet, navnlig ved at tage hensyn til deres produktion, anvendelse og bortskaffelse

f)  tage hensyn til de miljømæssige virkninger af den økonomiske aktivitet og af de produkter og tjenester, der er knyttet til den pågældende økonomiske aktivitet, gennem deres fulde livscyklus og om fornødent i hele værdikæden, ved at tage hensyn til deres produktion fra forarbejdningen af råstofferne til slutproduktet, anvendelse, bortskaffelse og genanvendelse

 

fa)  tage hensyn til omkostningerne ved ikke at gribe ind på grundlag af Sendairammen for katastrofeforebyggelse 2015-2030

g)  tage hensyn til karakteren og omfanget af den økonomiske aktivitet

g)  tage hensyn til karakteren og omfanget af den økonomiske aktivitet og til, om en aktivitet er på vej til at blive en bæredygtig konfiguration og/eller operation gennem forsknings- og innovationsprojekter, specifikke tidsplaner og veje frem mod denne omstilling

h)  tage hensyn til den mulige indvirkning på likviditeten på markedet, risikoen for strandede aktiver, hvis aktiverne mister værdi som følge af overgangen til en mere bæredygtig økonomi, samt risikoen for indførelse af uoverensstemmende incitamenter

h)  tage hensyn til risikoen for strandede aktiver, hvis aktiverne mister værdi som følge af overgangen til en mere bæredygtig økonomi, samt risikoen for indførelse af uoverensstemmende incitamenter

 

ha)    være nemme at anvende og ikke påføre unødvendige byrder med hensyn til overholdelse

i)  omfatte alle relevante økonomiske aktiviteter i en bestemt sektor og sikre, at disse aktiviteter behandles ens, hvis de bidrager på lige fod til et eller flere miljømål, for at undgå at fordreje konkurrencen på markedet

i)  omfatte alle relevante økonomiske aktiviteter i en økonomisk makrosektor og sikre, at disse aktiviteter behandles ens for så vidt angår deres bæredygtighedsrisici, hvis de bidrager på lige fod til et eller flere miljømål, og ikke skader andre af miljømålene i artikel 3 og 12 i væsentlig grad, for at undgå at fordreje konkurrencen på markedet

j)  lette kontrollen af overholdelsen af disse kriterier, når dette er muligt.

j)  lette kontrollen af overholdelsen af disse kriterier, når dette er muligt.

2.  De i stk. 1 omhandlede tekniske screeningskriterier skal ligeledes omfatte kriterier for aktiviteter relateret til omstillingen til ren energi, navnlig energieffektivitet og vedvarende energi, i det omfang disse aktiviteter bidrager væsentligt til miljømålene.

2.  De i stk. 1 omhandlede tekniske screeningskriterier skal ligeledes omfatte kriterier baseret på indikatorer for aktiviteter relateret til omstillingen til ren energi hen imod nettonulemission af drivhusgasser, navnlig energieffektivitet og vedvarende energi, i det omfang disse aktiviteter bidrager væsentligt til miljømålene.

3.  De i stk. 1 omhandlede tekniske screeningskriterier skal ligeledes omfatte kriterier for aktiviteter relateret til omstillingen til miljøvenlig eller klimaneutral mobilitet, herunder gennem trafikoverflytning, effektivitetsforanstaltninger og alternative brændstoffer, i det omfang disse aktiviteter bidrager væsentligt til miljømålene.

3.  De i stk. 1 omhandlede tekniske screeningskriterier skal ligeledes omfatte kriterier for aktiviteter relateret til omstillingen til miljøvenlig eller klimaneutral mobilitet, herunder gennem trafikoverflytning, effektivitetsforanstaltninger og alternative brændstoffer, i det omfang disse aktiviteter bidrager væsentligt til miljømålene.

 

3a.  Hvis størstedelen af de virksomheder, der udfører en bestemt økonomisk aktivitet, åbenlyst er i færd med en proces med henblik på at gøre denne aktivitet bæredygtig, kan der i screeningskriterierne tages hensyn hertil. At der pågår en sådan proces kan dokumenteres gennem en vedvarende forsknings- og udviklingsindsats, store investeringsprojekter i nye og mere bæredygtige teknologier eller konkrete omstillingsplaner, der som minimum befinder sig i de tidlige stadier af gennemførelsen.

4.  Kommissionen revurderer regelmæssigt de i stk. 1 omhandlede screeningskriterier og ændrer i givet fald de delegerede retsakter, der er vedtaget i medfør af denne forordning, i overensstemmelse med den videnskabelige og teknologiske udvikling.

4.  Kommissionen revurderer regelmæssigt de i stk. 1 omhandlede screeningskriterier og ændrer i givet fald de delegerede retsakter, der er vedtaget i medfør af denne forordning, i overensstemmelse med den videnskabelige og teknologiske udvikling.

Ændringsforslag    51

Forslag til forordning

Artikel 15

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 15

Artikel 15

Platform for bæredygtig finansiering

Platform for bæredygtig finansiering

1.  Kommissionen opretter en platform for bæredygtig finansiering sammensat af:

1.  Kommissionen opretter en platform for bæredygtig finansiering, hvis sammensætning skal sikre ligevægt, en bred vifte af synspunkter og ligestilling mellem kønnene. Den sammensættes på en afbalanceret måde af repræsentanter for følgende grupper:

a)  repræsentanter for:

a)  repræsentanter for følgende organer:

i)  Det Europæiske Miljøagentur

i)  Det Europæiske Miljøagentur

ii)  de europæiske tilsynsmyndigheder

ii)  de europæiske tilsynsmyndigheder

iii)  Den Europæiske Investeringsbank og Den Europæiske Investeringsfond

iii)  Den Europæiske Investeringsbank og Den Europæiske Investeringsfond

 

iiia)  Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder

 

iiib)  Den Europæiske Rådgivende Regnskabsgruppe (EFRAG)

b)  eksperter, der repræsenterer de relevante private interessenter

b)  eksperter, der repræsenterer relevante private interessenter, herunder de finansielle og ikke-finansielle markedsaktører og erhvervssektorer, og som repræsenterer relevante industrier

 

ba)  eksperter, der repræsenterer civilsamfundet, herunder med ekspertise inden for miljømæssige, sociale, arbejdsmarkedsmæssige og forvaltningsmæssige spørgsmål

c)  eksperter, der udnævnes personligt, med dokumenteret viden og erfaring på de områder, der er omfattet af denne forordning.

c)  eksperter, der repræsenterer den akademiske verden, herunder universiteter, forskningsinstitutter og tænketanke, herunder med global ekspertise

 

1a.  eksperter, der er omhandlet i litra b) og c), udpeges i overensstemmelse med artikel 237 i finansforordningen og skal besidde dokumenteret viden og erfaring om de områder, der er omfattet af denne forordning, navnlig bæredygtighed i den finansielle sektor.

 

1b.  Europa-Parlamentet og Rådet orienteres behørigt og rettidigt om proceduren for udvælgelse af eksperter til platformen.

2.  Platformen for bæredygtig finansiering:

2.  Platformen for bæredygtig finansiering:

 

-a)  rådgiver Kommissionen om fastsættelsen af harmoniserede indikatorer, jf. artikel 14, stk. 1, litra -a), og det eventuelle behov for at ajourføre disse kriterier; i den forbindelse trækker den på det arbejde, der udføres af relevante EU-enheder og -initiativer, navnlig rammen for overvågning af den cirkulære økonomi

a)  rådgiver Kommissionen om de tekniske screeningskriterier, der er omhandlet i artikel 14, og om behovet for at ajourføre disse kriterier

a)  rådgiver Kommissionen om de tekniske screeningskriterier, der er omhandlet i artikel 14, og om behovet for at ajourføre disse kriterier

b)   analyserer indvirkningen af de tekniske screeningskriterier i form af potentielle omkostninger og fordele ved deres anvendelse

b)  analyserer indvirkningen af de tekniske screeningskriterier på grundlag af data og videnskabelig forskning med hensyn til potentielle omkostninger og fordele ved deres anvendelse, såfremt der foreligger sådanne data og sådan forskning

c)  bistår Kommissionen med at analysere anmodninger fra interessenter om at udvikle eller revidere tekniske screeningskriterier for en bestemt økonomisk aktivitet

c)  bistår Kommissionen med at analysere anmodninger fra interessenter om at udvikle eller revidere tekniske screeningskriterier for en bestemt økonomisk aktivitet på grundlag af data og videnskabelig forskning, såfremt der foreligger sådanne data og sådan forskning; konklusionerne af disse analyser offentliggøres rettidigt på Kommissionens websted.

d)  rådgiver Kommissionen om de tekniske screeningskriteriers egnethed til mulige yderligere anvendelser

d)  rådgiver efter anmodning fra Kommissionen eller Europa-Parlamentet Kommissionen eller Europa-Parlamentet om de tekniske screeningskriteriers egnethed til mulige yderligere anvendelser

 

da)  rådgiver i samarbejde med EFRAG Kommissionen om udviklingen af standarder for bæredygtighedsregnskaber og integrerede rapporteringsstandarder for selskaber og deltagere på det finansielle marked, herunder gennem en revision af direktiv 2013/34/EU

e)  overvåger og aflægger med jævne mellemrum rapport til Kommissionen om kapitalstrømme i retning af bæredygtige investeringer

e)  overvåger og aflægger med jævne mellemrum rapport til Kommissionen om tendenser på EU- og medlemsstatsplan med hensyn til kapitalstrømme fra økonomiske aktiviteter med en negativ indvirkning på miljømæssig bæredygtighed i retning af bæredygtige investeringer på grundlag af data og videnskabelig forskning, såfremt der foreligger sådanne data og sådan forskning

f)  rådgiver Kommissionen om behovet for at ændre denne forordning.

f)  rådgiver Kommissionen om behovet for at ændre denne forordning, navnlig med hensyn til dataenes relevans og kvalitet og måder, hvorpå den administrative byrde kan mindskes

 

fa)  bidrager til evaluering og udvikling af bestemmelser og politikker med hensyn til bæredygtig finansiering, herunder sammenhæng mellem politikker

 

fb)  bistår Kommissionen med at fastlægge mulige sociale mål.

 

2a.  Under udførelsen af disse opgaver tager platformen behørigt hensyn til relevante data og relevant videnskabelig forskning. Den kan gennemføre offentlige høringer for at indhente synspunkter fra interessenter om specifikke emner inden for sit mandat.

3.  Platformen for bæredygtig finansiering ledes af Kommissionen.

3.  Platformen for bæredygtig finansiering ledes af Kommissionen og sammensættes i henhold til Kommissionens horisontale regler for ekspertgrupper. Kommissionen offentliggør platformens analyser, drøftelser, rapporter og protokoller på sit websted.

Ændringsforslag    52

Forslag til forordning

Artikel 16

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 16

Artikel 16

Udøvelse af de delegerede beføjelser

Udøvelse af de delegerede beføjelser

1.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter tillægges Kommissionen på de i denne artikel fastlagte betingelser.

1.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter tillægges Kommissionen på de i denne artikel fastlagte betingelser.

2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 4, stk. 3, artikel 6, stk. 2, artikel 7, stk. 2, artikel 8, stk. 2, artikel 9, stk. 2, artikel 10, stk. 2, og artikel 11, stk. 2, tillægges Kommissionen for en ubegrænset periode fra den [datoen for denne forordnings ikrafttræden].

2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 4, stk. 3, artikel 6, stk. 2, artikel 7, stk. 2, artikel 8, stk. 2, artikel 9, stk. 2, artikel 10, stk. 2, og artikel 11, stk. 2, tillægges Kommissionen for en ubegrænset periode fra den [datoen for denne forordnings ikrafttræden].

3.  Den i stk. 2 omhandlede delegation af beføjelser kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den pågældende afgørelse, til ophør. Den får virkning dagen efter offentliggørelsen af afgørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden af delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

3.  Den i stk. 2 omhandlede delegation af beføjelser kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den pågældende afgørelse, til ophør. Den får virkning dagen efter offentliggørelsen af afgørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden af delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

4.  Inden vedtagelsen af en delegeret retsakt hører Kommissionen eksperter, som er udpeget af hver enkelt medlemsstat, i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale om bedre lovgivning af 13. april 2016.

4.  Inden vedtagelsen af en delegeret retsakt hører Kommissionen eksperter, som er udpeget af hver enkelt medlemsstat, i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale om bedre lovgivning af 13. april 2016. Som led i udarbejdelsen af de delegerede retsakter gennemfører Kommissionen passende høringer og vurderinger af de foreslåede politiske løsningsmodeller.

5.  Så snart Kommissionen vedtager en delegeret retsakt, giver den samtidigt Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse herom.

5.  Så snart Kommissionen vedtager en delegeret retsakt, giver den samtidigt Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse herom.

6.  En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 4, stk. 3, artikel 6, stk. 2, artikel 7, stk. 2, artikel 8, stk. 2, artikel 9, stk. 2, artikel 10, stk. 2, og artikel 11, stk. 2, træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på to måneder fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet eller Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har informeret Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med to måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ.

6.  En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 4, stk. 3, artikel 6, stk. 2, artikel 7, stk. 2, artikel 8, stk. 2, artikel 9, stk. 2, artikel 10, stk. 2, og artikel 11, stk. 2, artikel 12, stk. 2, og artikel 13, stk. 3, træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på to måneder fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet eller Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har informeret Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med to måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ.

Ændringsforslag    53

Forslag til forordning

Artikel 17

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 17

Artikel 17

Revisionsklausul

Revisionsklausul

1.  Senest den 31. december 2021 og derefter hvert tredje år offentliggør Kommissionen en rapport om anvendelsen af denne forordning. I rapporten vurderes følgende:

1.  Senest den 31. december 2021 og derefter hvert tredje år offentliggør Kommissionen en rapport om anvendelsen af denne forordning og dens virkninger. I rapporten vurderes følgende:

a)  fremskridt i gennemførelsen af forordningen med hensyn til fastlæggelse af tekniske screeningskriterier for miljømæssigt bæredygtige økonomiske aktiviteter

a)  fremskridt i gennemførelsen af forordningen med hensyn til fastlæggelse af tekniske screeningskriterier baseret på indikatorer for miljømæssigt bæredygtige økonomiske aktiviteter

b)  behovet for at revidere de fastsatte kriterier i denne forordning for at kunne betragte en økonomisk aktivitet som miljømæssigt bæredygtig

b)  behovet for at revidere de fastsatte kriterier og listen af indikatorer i denne forordning for at kunne betragte en økonomisk aktivitet som miljømæssigt bæredygtig med henblik på at lette innovation og bæredygtig omstilling

c)  hensigtsmæssigheden af at udvide anvendelsesområdet for denne forordning til at omfatte andre bæredygtige mål, navnlig sociale mål

c)  hensigtsmæssigheden af at udvide anvendelsesområdet for denne forordning til at omfatte andre bæredygtige mål, navnlig sociale mål

d)  anvendelsen af definitionen af miljømæssigt bæredygtige investeringer i EU-retten og på medlemsstatsniveau, herunder hensigtsmæssigheden af at oprette en kontrolmekanisme med henblik på at kontrollere overholdelsen af de kriterier, der er fastlagt i denne forordning.

d)  anvendelsen af definitionen af miljømæssigt bæredygtige investeringer og investeringer med negativ indvirkning på miljøet i EU-retten og på medlemsstatsniveau, herunder hensigtsmæssigheden af at revidere eller oprette en yderligere kontrolmekanisme med henblik på at kontrollere overholdelsen af de på indikatorer baserede kriterier, der er fastlagt i denne forordning.

 

da)  det mulige behov for yderligere udvikling af de integrerede rapporteringskrav i artikel 17a (ny) med hensyn til offentliggørelse af ikkefinansielle oplysninger og oplysninger om mangfoldighed for visse store virksomheder og koncerner i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU

 

db)  klassificeringssystemets effektivitet med hensyn til at kanalisere private investeringer i retning af bæredygtige aktiviteter

 

1a.  senest den 31. december 2021 og derefter hvert tredje år gennemgår Kommissionen anvendelsesområdet for denne forordning, hvis den skaber en uforholdsmæssig stor administrativ byrde, eller hvis der ikke er tilstrækkelig adgang til de nødvendige oplysninger for deltagere på det finansielle marked.

2.  Rapporten fremsendes til Europa-Parlamentet og Rådet. Kommissionen fremsætter ledsagende forslag, hvor det er relevant.

2.  Rapporterne fremsendes til Europa-Parlamentet og Rådet. Kommissionen fremsætter ledsagende lovgivningsmæssige forslag, hvis det er relevant.

Ændringsforslag    54

Forslag til forordning

Artikel 18

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 18

Artikel 18

Ikrafttræden og anvendelse

Ikrafttræden og anvendelse

1.  Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

1.  Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

2.  Artikel 3-13 i nærværende forordning anvendes:

2.  Artikel 3-13 i nærværende forordning anvendes:

a)  for så vidt angår de miljømål, der er nævnt i artikel 5, stk. 1 og 2, fra den 1. juli 2020

a)  for så vidt angår de miljømål, der er nævnt i artikel 5, stk. 1 og 2, fra den 1. juli 2020

b)  for så vidt angår de miljømål, der er nævnt i artikel 5, stk. 4 og 5, fra den 31. december 2021

b)  for så vidt angår de miljømål, der er nævnt i artikel 5, stk. 4 og 5, fra den 31. december 2021

c)  for så vidt angår de miljømål, der er nævnt i artikel 5, stk. 3 og 6, fra den 31. december 2022

c)  for så vidt angår de miljømål, der er nævnt i artikel 5, stk. 3 og 6, fra den 31. december 2022

 

ca)  Ikrafttrædelsen af artikel 17a er betinget af en konsekvensanalyse, jf. artikel 16c, litra a), som påviser merværdien, gennemførligheden og forholdsmæssigheden af ændringerne til direktiv 2013/34/EU.

(1)

Endnu ikke offentliggjort i EUT.


PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Titel

Fastlæggelse af en ramme til fremme af bæredygtige investeringer

Referencer

COM(2018)0353 – C8-0207/2018 – 2018/0178(COD)

Dato for høring af EP

24.5.2018

 

 

 

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

ECON

5.7.2018

ENVI

5.7.2018

 

 

Rådgivende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

BUDG

5.7.2018

ITRE

5.7.2018

IMCO

5.7.2018

 

Ingen udtalelse

       Dato for afgørelse

BUDG

28.6.2018

ITRE

19.6.2018

IMCO

19.6.2018

 

Ordførere

       Dato for valg

Bas Eickhout

13.11.2018

Sirpa Pietikäinen

13.11.2018

 

 

Artikel 55 – Fælles udvalgsprocedure

       Dato for meddelelse på plenarmødet

       

15.11.2018

Behandling i udvalg

6.12.2018

22.1.2019

 

 

Dato for vedtagelse

11.3.2019

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

52

45

19

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Marco Affronte, Margrete Auken, Ivo Belet, Pervenche Berès, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Lynn Boylan, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Esther de Lange, Stefan Eck, Markus Ferber, Jonás Fernández, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Stefan Gehrold, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Neena Gill, Julie Girling, Françoise Grossetête, Roberto Gualtieri, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Anneli Jäätteenmäki, Barbara Kappel, Wolf Klinz, Kateřina Konečná, Werner Langen, Giovanni La Via, Peter Liese, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Lukas Mandl, Gabriel Mato, Alex Mayer, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Bernard Monot, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Ralph Packet, Rory Palmer, Massimo Paolucci, Dimitrios Papadimoulis, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, Julia Reid, Frédérique Ries, Dariusz Rosati, Anne Sander, Martin Schirdewan, Annie Schreijer-Pierik, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Renate Sommer, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Paul Tang, Nils Torvalds, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Adina-Ioana Vălean, Babette Winter, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Jørn Dohrmann, Bas Eickhout, Linnéa Engström, Eleonora Evi, Fredrick Federley, Christofer Fjellner, Ashley Fox, Anja Hazekamp, Sophia in ‘t Veld, Ramón Jáuregui Atondo, Syed Kamall, Alain Lamassoure, Ana Miranda, Luigi Morgano, Sirpa Pietikäinen, Michel Reimon, Andreas Schwab, Bart Staes, Lieve Wierinck, Tiemo Wölken

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

David Campbell Bannerman, Silvia Costa, Rosa D’Amato, Michael Gahler, Czesław Hoc, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Jaromír Kohlíček, Arndt Kohn, Dietmar Köster, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Antonio López-Istúriz White, Francisco José Millán Mon, Clare Moody, Carolina Punset, Dennis Radtke, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Paul Rübig, Anders Sellström, Thomas Waitz, Jarosław Wałęsa, Kosma Złotowski

Dato for indgivelse

13.3.2019


ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

52

+

ALDE

Fredrick Federley, Anneli Jäätteenmäki, Wolf Klinz, Caroline Nagtegaal, Nils Torvalds, Ramon Tremosa i Balcells, Lieve Wierinck

ECR

David Campbell Bannerman, Jørn Dohrmann, Ashley Fox, Syed Kamall, Bernd Lucke, Ralph Packet, Kay Swinburne

EFDD

Bernard Monot

ENF

Barbara Kappel

PPE

Ivo Belet, Birgit Collin-Langen, Angélique Delahaye, Markus Ferber, Christofer Fjellner, Michael Gahler, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Françoise Grossetête, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Alain Lamassoure, Esther de Lange, Werner Langen, Giovanni La Via, Peter Liese, Antonio López-Istúriz White, Ivana Maletić, Gabriel Mato, Miroslav Mikolášik, Francisco José Millán Mon, Luděk Niedermayer, Dennis Radtke, Dariusz Rosati, Paul Rübig, Anne Sander, Annie Schreijer-Pierik, Andreas Schwab, Anders Sellström, Renate Sommer, Theodor Dumitru Stolojan, Adina-Ioana Vălean, Jarosław Wałęsa

45

-

ECR

Czesław Hoc, Stanisław Ożóg, Bolesław G. Piecha, Jadwiga Wiśniewska, Kosma Złotowski

EFDD

Julia Reid

GUE/NGL

Lynn Boylan, Stefan Eck, Anja Hazekamp, Jaromír Kohlíček, Kateřina Konečná, Dimitrios Papadimoulis, Martin Schirdewan

PPE

Stefan Gehrold, Julie Girling

S&D

Pervenche Berès, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Silvia Costa, Miriam Dalli, Seb Dance, Jonás Fernández, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Ramón Jáuregui Atondo, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Arndt Kohn, Dietmar Köster, Olle Ludvigsson, Alex Mayer, Susanne Melior, Clare Moody, Luigi Morgano, Rory Palmer, Massimo Paolucci, Pavel Poc, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Paul Tang, Babette Winter, Tiemo Wölken, Damiano Zoffoli

19

0

ALDE

Gerben-Jan Gerbrandy, Sophia in 't Veld, Carolina Punset, Frédérique Ries

EFDD

Rosa D'Amato, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini

PPE

Lukas Mandl, Sirpa Pietikäinen

VERTS/ALE

Marco Affronte, Margrete Auken, Bas Eickhout, Linnéa Engström, Ana Miranda, Michel Reimon, Molly Scott Cato, Bart Staes, Ernest Urtasun, Thomas Waitz

Tegnforklaring:

+  :  for

–  :  imod

0  :  hverken/eller

Seneste opdatering: 22. marts 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik