Διαδικασία : 2018/0178(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0175/2019

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0175/2019

Συζήτηση :

PV 28/03/2019 - 6
CRE 28/03/2019 - 6

Ψηφοφορία :

PV 28/03/2019 - 8.7

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0325

ΕΚΘΕΣΗ     ***I
PDF 427kWORD 156k
13.3.2019
PE 630.512v02-00 A8-0175/2019

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη θέσπιση πλαισίου για τη διευκόλυνση των βιώσιμων επενδύσεων

(COM(2018)0353 – C8-0207/2018 – 2018/0178(COD))

Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων

Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

Εισηγητές: Bas Eickhout, Sirpa Pietikäinen

(Κοινή διαδικασία επιτροπών – Άρθρο 55 του Κανονισμού)

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ/ ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ
ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη θέσπιση πλαισίου για τη διευκόλυνση των βιώσιμων επενδύσεων

(COM(2018)0353 – C8-0207/2018 – 2018/0178(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2018)0353),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 114 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0207/2018),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, της 17ης Οκτωβρίου 2018(1),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τις κοινές συνεδριάσεις της Επιτροπής Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων και της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, σύμφωνα με το άρθρο 55 του Κανονισμού,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (A8-0175/2019),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Τροπολογία    1

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(6)  Τον Μάρτιο του 2018, η Επιτροπή δημοσίευσε σχέδιο δράσης με τίτλο «Χρηματοδότηση της βιώσιμης ανάπτυξης»25 για τη χάραξη μιας φιλόδοξης και ολοκληρωμένης στρατηγικής για τη βιώσιμη χρηματοδότηση. Ένας από τους στόχους που καθορίζονται στο εν λόγω σχέδιο δράσης είναι ο αναπροσανατολισμός των ροών κεφαλαίων προς βιώσιμες επενδύσεις προκειμένου να επιτευχθεί βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη. Η καθιέρωση ενιαίου συστήματος ταξινόμησης για βιώσιμες δραστηριότητες συνιστά τη σημαντικότερη και επιτακτικότερη ενέργεια που προβλέπεται από το σχέδιο δράσης. Το σχέδιο δράσης αναγνωρίζει ότι η μετατόπιση των ροών κεφαλαίων προς περισσότερο βιώσιμες οικονομικές δραστηριότητες θα πρέπει να βασίζεται σε μια κοινή κατανόηση του τι σημαίνει «βιώσιμο». Ως πρώτο βήμα, η σαφής καθοδήγηση σχετικά με δραστηριότητες που αναγνωρίζεται πως συμβάλλουν σε περιβαλλοντικούς στόχους, θα πρέπει να συμβάλλει στην πληροφόρηση των επενδυτών σχετικά με επενδύσεις που χρηματοδοτούν περιβαλλοντικά βιώσιμες οικονομικές δραστηριότητες. Περαιτέρω καθοδήγηση σχετικά με δραστηριότητες που συμβάλλουν σε άλλους στόχους βιωσιμότητας, περιλαμβανομένων κοινωνικών στόχων, μπορεί να αναπτυχθούν σε μεταγενέστερο στάδιο.

(6)  Τον Μάρτιο του 2018, η Επιτροπή δημοσίευσε σχέδιο δράσης με τίτλο «Χρηματοδότηση της βιώσιμης ανάπτυξης»25 για τη χάραξη μιας φιλόδοξης και ολοκληρωμένης στρατηγικής για τη βιώσιμη χρηματοδότηση. Ένας από τους στόχους που καθορίζονται στο εν λόγω σχέδιο δράσης είναι ο αναπροσανατολισμός των ροών κεφαλαίων προς βιώσιμες επενδύσεις προκειμένου να επιτευχθεί βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη. Η καθιέρωση ενιαίου συστήματος ταξινόμησης και δεικτών αξιολόγησης του ανθρακικού αποτυπώματος των βιώσιμων δραστηριοτήτων συνιστά τη σημαντικότερη και επιτακτικότερη ενέργεια που προβλέπεται από το σχέδιο δράσης. Το σχέδιο δράσης αναγνωρίζει ότι η μετατόπιση των ροών κεφαλαίων προς περισσότερο βιώσιμες οικονομικές δραστηριότητες θα πρέπει να βασίζεται σε μια κοινή κατανόηση του τι σημαίνει «βιώσιμο». Ως πρώτο βήμα, η σαφής καθοδήγηση σχετικά με δραστηριότητες που αναγνωρίζεται πως συμβάλλουν σε περιβαλλοντικούς στόχους, θα πρέπει να συμβάλλει στην πληροφόρηση των επενδυτών σχετικά με επενδύσεις που χρηματοδοτούν περιβαλλοντικά βιώσιμες οικονομικές δραστηριότητες. Περαιτέρω καθοδήγηση σχετικά με δραστηριότητες που συμβάλλουν σε άλλους στόχους βιωσιμότητας, περιλαμβανομένων κοινωνικών στόχων, μπορεί να αναπτυχθούν σε μεταγενέστερο στάδιο.

_________________

_________________

25 COM(2018) 97 final.

25 COM(2018) 97 final.

Τροπολογία    2

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(6α)  Έστω και αναγνωρίζοντας την επείγουσα ανάγκη αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής, η περιορισμένη έμφαση στην έκθεση στον άνθρακα θα μπορούσε να έχει αρνητικές δευτερογενείς επιπτώσεις διότι θα ανακατεύθυνε τις επενδυτικές ροές σε στόχους που ενέχουν άλλους περιβαλλοντικούς κινδύνους. Συνεπώς, πρέπει να δημιουργηθούν επαρκείς διασφαλίσεις που να εγγυώνται ότι οι οικονομικές δραστηριότητες δεν θα βλάπτουν άλλους περιβαλλοντικούς στόχους, όπως τη βιοποικιλότητα και την ενεργειακή απόδοση. Οι επενδυτές χρειάζονται συγκρίσιμες και ολιστικές πληροφορίες σχετικά με τους περιβαλλοντικούς κινδύνους και τις επιπτώσεις τους, ώστε να αξιολογούν τα χαρτοφυλάκιά τους πέρα από την έκθεση στον άνθρακα.

Τροπολογία    3

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 6 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(6β)  Επειδή σε διάφορους αλληλένδετους τομείς η υποβάθμιση του περιβάλλοντος και η υπερκατανάλωση των πόρων έχουν προσλάβει κατεπείγοντα χαρακτήρα, χρειάζεται μια συστημική θεώρηση απέναντι στην εκθετική αύξηση αρνητικών τάσεων όπως είναι η απώλεια βιοποικιλότητας, η παγκόσμια υπερκατανάλωση πόρων, η εμφάνιση νέων απειλών, συμπεριλαμβανομένων των επικίνδυνων χημικών ουσιών και των συνδυασμών τους, η έλλειψη τροφίμων, η κλιματική αλλαγή, η καταστροφή του όζοντος, η οξίνιση των ωκεανών, η εξάντληση του γλυκού νερού, και η αλλαγή του συστήματος εγγείου ιδιοκτησίας. Είναι επομένως ανάγκη να αναληφθούν δράσεις μελλοντοστραφείς και κλίμακας ανάλογης με τις επερχόμενες προκλήσεις. Η κλίμακα αυτών των προκλήσεων απαιτεί μια ολιστική και φιλόδοξη προσέγγιση και την αυστηρή εφαρμογή της αρχής της προφύλαξης.

Τροπολογία    4

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(7α)  Η έκθεση πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 29ης Μαΐου 2018 σχετικά με τη βιώσιμη χρηματοδότηση, ορίζει τα βασικά στοιχεία των δεικτών βιωσιμότητας και της ταξινόμησης ως κινήτρων για βιώσιμες επενδύσεις. Θα πρέπει να διασφαλιστεί η συνοχή μεταξύ συναφών νομοθετικών κειμένων.

Τροπολογία    5

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(8α)  Η κλίμακα της πρόκλησης απαιτεί τη σταδιακή μεταστροφή ολόκληρου του χρηματοπιστωτικού συστήματος ώστε να στηρίξει την οικονομία να λειτουργήσει σε βιώσιμη βάση. Για τον σκοπό αυτό, πρέπει η βιώσιμη χρηματοδότηση να ενσωματωθεί στο γενικό πλαίσιο και να ληφθεί υπόψη ο αντίκτυπος που τα χρηματοπιστωτικά προϊόντα και οι χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες έχουν στη βιωσιμότητα.

Τροπολογία    6

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(9)  Η προσφορά χρηματοπιστωτικών προϊόντων που επιδιώκουν περιβαλλοντικά βιώσιμους στόχους συνιστά έναν αποτελεσματικό τρόπο για τη διοχέτευση ιδιωτικών επενδύσεων σε βιώσιμες δραστηριότητες. Οι εθνικές απαιτήσεις για την εμπορία χρηματοπιστωτικών προϊόντων και εταιρικών ομολόγων ως βιώσιμων επενδύσεων, ιδίως δε οι απαιτήσεις που επιτρέπουν σε συναφείς παράγοντες της αγοράς να χρησιμοποιούν εθνικό σήμα, αποσκοπούν στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης των επενδυτών, ώστε να δημιουργείται ορατότητα και να αντιμετωπίζονται οι ανησυχίες σχετικά με την προβολή οικολογικού προσωπείου. Η προβολή οικολογικού προσωπείου αναφέρεται στην πρακτική της απόκτησης αθέμιτου ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος με την εμπορία χρηματοπιστωτικών προϊόντων ως φιλικών προς το περιβάλλον, ενώ στην πραγματικότητα δεν πληρούν βασικά περιβαλλοντικά πρότυπα. Επί του παρόντος, λίγα κράτη μέλη εφαρμόζουν συστήματα επισήμανσης. Τα συστήματα αυτά βασίζονται σε διαφορετικές ταξινομίες για την κατάταξη περιβαλλοντικά βιώσιμων οικονομικών δραστηριοτήτων. Δεδομένων των πολιτικών δεσμεύσεων στο πλαίσιο της συμφωνίας του Παρισιού και σε επίπεδο Ένωσης, είναι πιθανόν ολοένα και περισσότερα κράτη μέλη να καθιερώσουν συστήματα επισήμανσης ή άλλες απαιτήσεις για τους παράγοντες της αγοράς αναφορικά με χρηματοπιστωτικά προϊόντα ή εταιρικά ομόλογα τα οποία διατίθενται στο εμπόριο ως περιβαλλοντικά βιώσιμα. Με τον τρόπο αυτό, τα κράτη μέλη θα χρησιμοποιούσαν τις δικές τους εθνικές ταξινομίες για τους σκοπούς του προσδιορισμού των επενδύσεων που χαρακτηρίζονται ως βιώσιμες. Αν οι εν λόγω εθνικές απαιτήσεις βασίζονται σε διαφορετικά κριτήρια προσδιορισμού των οικονομικών δραστηριοτήτων που χαρακτηρίζονται ως περιβαλλοντικά βιώσιμες, τότε οι διασυνοριακές επενδύσεις θα αποθαρρύνονται, λόγω των δυσκολιών ως προς τη σύγκριση των διαφορετικών επενδυτικών ευκαιριών. Επιπροσθέτως, οι οικονομικοί φορείς που επιθυμούν να προσελκύσουν επενδύσεις από ολόκληρη την Ένωση θα έπρεπε να πληρούν διαφορετικά κριτήρια στα διάφορα κράτη μέλη, προκειμένου οι δραστηριότητές τους να χαρακτηρίζονται ως περιβαλλοντικά βιώσιμες για τους σκοπούς των διαφορετικών σημάτων. Συνεπώς, η απουσία ομοιόμορφων κριτηρίων θα αυξήσει το κόστος και θα δημιουργήσει σημαντικό αντικίνητρο για τους οικονομικούς φορείς, με αποτέλεσμα να παρακωλύεται η πρόσβαση των βιώσιμων επενδύσεων στις διασυνοριακές κεφαλαιαγορές. Οι φραγμοί στην πρόσβαση στις διασυνοριακές κεφαλαιαγορές με σκοπό τη συγκέντρωση κεφαλαίων για βιώσιμα έργα αναμένεται να αυξηθούν περαιτέρω. Τα κριτήρια βάσει των οποίων προσδιορίζεται το κατά πόσον μια οικονομική δραστηριότητα είναι περιβαλλοντικά βιώσιμη θα πρέπει, επομένως, να εναρμονιστούν σε ενωσιακό επίπεδο, με σκοπό την άρση των εμποδίων στη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και την αποτροπή εμφάνισής τους στο μέλλον. Με την εν λόγω εναρμόνιση, θα είναι ευκολότερο για τους οικονομικούς φορείς να αντλούν χρηματοδότηση για τις πράσινες δραστηριότητές τους σε διασυνοριακό επίπεδο, καθώς οι οικονομικές δραστηριότητές τους θα είναι εφικτό να συγκριθούν με τη χρήση ομοιόμορφων κριτηρίων, ώστε να επιλεγούν ως υποκείμενα στοιχεία ενεργητικού για περιβαλλοντικά βιώσιμες επενδύσεις. Με τον τρόπο αυτό, θα διευκολυνθεί η διασυνοριακή προσέλκυση επενδύσεων εντός της Ένωσης.

(9)  Η προσφορά χρηματοπιστωτικών προϊόντων και υπηρεσιών που επιδιώκουν περιβαλλοντικά βιώσιμους στόχους συνιστά έναν αποτελεσματικό τρόπο για τη σταδιακή μετατόπιση ιδιωτικών επενδύσεων από δραστηριότητες με αρνητικό περιβαλλοντικό αντίκτυπο σε περισσότερο βιώσιμες δραστηριότητες. Οι εθνικές απαιτήσεις για την εμπορία χρηματοπιστωτικών προϊόντων, υπηρεσιών και εταιρικών ομολόγων, όπως ορίζονται στον παρόντα κανονισμό, ως βιώσιμων επενδύσεων, ιδίως δε οι απαιτήσεις που επιτρέπουν σε συναφείς παράγοντες της αγοράς να χρησιμοποιούν εθνικό σήμα, αποσκοπούν στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης των επενδυτών και της επίγνωσης των κινδύνων, ώστε να δημιουργείται ορατότητα και να αντιμετωπίζονται οι ανησυχίες σχετικά με την προβολή οικολογικού προσωπείου. Η προβολή οικολογικού προσωπείου αναφέρεται στην πρακτική της απόκτησης αθέμιτου ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος με την εμπορία χρηματοπιστωτικών προϊόντων ως φιλικών προς το περιβάλλον, ενώ στην πραγματικότητα δεν πληρούν βασικά περιβαλλοντικά πρότυπα. Επί του παρόντος, λίγα κράτη μέλη εφαρμόζουν συστήματα επισήμανσης. Τα συστήματα αυτά βασίζονται σε διαφορετικές ταξινομίες για την κατάταξη περιβαλλοντικά βιώσιμων οικονομικών δραστηριοτήτων. Δεδομένων των πολιτικών δεσμεύσεων στο πλαίσιο της συμφωνίας του Παρισιού και σε επίπεδο Ένωσης, είναι πιθανόν ολοένα και περισσότερα κράτη μέλη να καθιερώσουν συστήματα επισήμανσης ή άλλες απαιτήσεις για τους παράγοντες της αγοράς αναφορικά με χρηματοπιστωτικά προϊόντα ή εταιρικά ομόλογα τα οποία διατίθενται στο εμπόριο ως περιβαλλοντικά βιώσιμα. Με τον τρόπο αυτό, τα κράτη μέλη θα χρησιμοποιούσαν τις δικές τους εθνικές ταξινομίες για τους σκοπούς του προσδιορισμού των επενδύσεων που χαρακτηρίζονται ως βιώσιμες. Αν οι εν λόγω εθνικές απαιτήσεις βασίζονται σε διαφορετικά κριτήρια και δείκτες προσδιορισμού των οικονομικών δραστηριοτήτων που χαρακτηρίζονται ως περιβαλλοντικά βιώσιμες, τότε οι διασυνοριακές επενδύσεις θα αποθαρρύνονται, λόγω των δυσκολιών ως προς τη σύγκριση των διαφορετικών επενδυτικών ευκαιριών. Επιπροσθέτως, οι οικονομικοί φορείς που επιθυμούν να προσελκύσουν επενδύσεις από ολόκληρη την Ένωση θα έπρεπε να πληρούν διαφορετικά κριτήρια στα διάφορα κράτη μέλη, προκειμένου οι δραστηριότητές τους να χαρακτηρίζονται ως περιβαλλοντικά βιώσιμες για τους σκοπούς των διαφορετικών σημάτων. Η απουσία ενιαίων κριτηρίων και δεικτών θα κατευθύνει τις επενδύσεις με περιβαλλοντικά αναποτελεσματικό, και, σε ορισμένες περιπτώσεις, αντιπαραγωγικό τρόπο, με αποτέλεσμα τη μη επίτευξη περιβαλλοντικών στόχων και στόχων βιωσιμότητας. Συνεπώς, η εν λόγω απουσία αυξάνει το κόστος και δημιουργεί σημαντικό αντικίνητρο για τους οικονομικούς φορείς, με αποτέλεσμα να παρακωλύεται η πρόσβαση των βιώσιμων επενδύσεων στις διασυνοριακές κεφαλαιαγορές. Οι φραγμοί στην πρόσβαση στις διασυνοριακές κεφαλαιαγορές με σκοπό τη συγκέντρωση κεφαλαίων για βιώσιμα έργα αναμένεται να αυξηθούν περαιτέρω. Τα κριτήρια και οι δείκτες βάσει των οποίων προσδιορίζεται ο βαθμός βιωσιμότητας για μια οικονομική δραστηριότητα θα πρέπει, επομένως, να εναρμονιστούν σταδιακά σε ενωσιακό επίπεδο, με σκοπό την άρση των εμποδίων στη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και την αποτροπή εμφάνισής τους στο μέλλον. Με την εν λόγω εναρμόνιση των πληροφοριών, των συστημάτων μέτρησης και των κριτηρίων, θα είναι ευκολότερο για τους οικονομικούς φορείς να αντλούν χρηματοδότηση για τις περιβαλλοντικά βιώσιμες δραστηριότητές τους σε διασυνοριακό επίπεδο, καθώς οι οικονομικές δραστηριότητές τους θα είναι εφικτό να συγκριθούν με τη χρήση ομοιόμορφων κριτηρίων και δεικτών, ώστε να επιλεγούν ως υποκείμενα στοιχεία ενεργητικού για περιβαλλοντικά βιώσιμες επενδύσεις. Με τον τρόπο αυτό, θα διευκολυνθεί η διασυνοριακή προσέλκυση επενδύσεων εντός της Ένωσης.

Τροπολογία    7

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 9 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(9α)  Για να μπορέσει η Ένωση να εκπληρώσει τις περιβαλλοντικές και κλιματικές δεσμεύσεις της, πρέπει να κινητοποιηθούν ιδιωτικές επενδύσεις. Για την επίτευξη του στόχου αυτού, απαιτούνται μακροπρόθεσμος σχεδιασμός, καθώς και κανονιστική σταθερότητα και προβλεψιμότητα για τους επενδυτές. Είναι συνεπώς σημαντικό, προκειμένου να διασφαλιστεί ένα συνεκτικό πλαίσιο πολιτικής για βιώσιμες επενδύσεις, να θεμελιωθούν οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού στην υφιστάμενη ενωσιακή νομοθεσία.

Τροπολογία    8

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(10)  Επιπλέον, αν οι συμμετέχοντες στην αγορά δεν παρέχουν εξηγήσεις στους επενδυτές σχετικά με τον τρόπο που οι δραστηριότητες στις οποίες επενδύουν συμβάλλουν σε περιβαλλοντικούς στόχους, ή με το κατά πόσο χρησιμοποιούν διαφορετικές έννοιες όταν εξηγούν τι σημαίνει «βιώσιμη» οικονομική δραστηριότητα, ο έλεγχος και η σύγκριση των διάφορων χρηματοπιστωτικών προϊόντων θα συνεπάγονται δυσανάλογο φόρτο για τους επενδυτές. Έχει διαπιστωθεί ότι η διαδικασία αυτή αποθαρρύνει τις επενδύσεις σε πράσινα χρηματοπιστωτικά προϊόντα. Επιπλέον, η έλλειψη εμπιστοσύνης των επενδυτών έχει μείζονες επιζήμιες επιπτώσεις στην αγορά βιώσιμων επενδύσεων. Έχει επίσης αποδειχτεί ότι εθνικοί κανόνες ή πρωτοβουλίες βασιζόμενες στην αγορά, που λαμβάνονται για την αντιμετώπιση του εν λόγω ζητήματος εντός των εθνικών συνόρων, θα οδηγήσουν σε κατακερματισμό της εσωτερικής αγοράς. Εάν οι συμμετέχοντες στις χρηματοπιστωτικές αγορές δημοσιοποιούν τον τρόπο με τον οποίο τα χρηματοπιστωτικά προϊόντα τα οποία προβάλλονται ως φιλικά προς το περιβάλλον ικανοποιούν περιβαλλοντικούς στόχους και, για τις εν λόγω δημοσιοποιήσεις, χρησιμοποιούν σε ολόκληρη την Ένωση κοινά κριτήρια προσδιορισμού των περιβαλλοντικά βιώσιμων οικονομικών δραστηριοτήτων, αυτό θα διευκολύνει τους επενδυτές να συγκρίνουν τις ευκαιρίες για επενδύσεις φιλικές προς το περιβάλλον σε διασυνοριακό επίπεδο. Οι επενδυτές θα επενδύουν σε πράσινα χρηματοπιστωτικά προϊόντα με μεγαλύτερη εμπιστοσύνη σε ολόκληρη την Ένωση, με αποτέλεσμα να βελτιωθεί η λειτουργία της εσωτερικής αγοράς.

(10)  Επιπλέον, αν οι συμμετέχοντες στην αγορά δεν αποκαλύπτουν με ποιον τρόπο οι δραστηριότητες στις οποίες επενδύουν συμβάλλουν αρνητικά ή θετικά σε περιβαλλοντικούς στόχους, ή αν χρησιμοποιούν διαφορετικά μέτρα και κριτήρια για τον καθορισμό του αντικτύπου όταν εξηγούν τον βαθμό περιβαλλοντικής βιωσιμότητας για μια οικονομική δραστηριότητα, ο έλεγχος και η σύγκριση των διάφορων χρηματοπιστωτικών προϊόντων θα συνεπάγονται δυσανάλογο φόρτο για τους επενδυτές. Έχει διαπιστωθεί ότι η διαδικασία αυτή αποθαρρύνει τις επενδύσεις σε βιώσιμα χρηματοπιστωτικά προϊόντα. Επιπλέον, η έλλειψη εμπιστοσύνης των επενδυτών έχει μείζονες επιζήμιες επιπτώσεις στην αγορά βιώσιμων επενδύσεων. Έχει επίσης αποδειχτεί ότι εθνικοί κανόνες ή πρωτοβουλίες βασιζόμενες στην αγορά, που λαμβάνονται για την αντιμετώπιση του εν λόγω ζητήματος εντός των εθνικών συνόρων, θα οδηγήσουν σε κατακερματισμό της εσωτερικής αγοράς. Εάν οι συμμετέχοντες στις χρηματοπιστωτικές αγορές δημοσιοποιούν τον τρόπο με τον οποίο τα χρηματοπιστωτικά προϊόντα τα οποία προβάλλονται ως φιλικά προς το περιβάλλον ικανοποιούν περιβαλλοντικούς στόχους και, για τις εν λόγω δημοσιοποιήσεις, χρησιμοποιούν σε ολόκληρη την Ένωση κοινά κριτήρια προσδιορισμού των περιβαλλοντικά βιώσιμων οικονομικών δραστηριοτήτων, αυτό θα διευκολύνει τους επενδυτές να συγκρίνουν τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των επενδυτικών ευκαιριών σε διασυνοριακό επίπεδο και θα δώσει κίνητρα στις εταιρείες στις οποίες γίνονται επενδύσεις για να αυξήσουν τη βιωσιμότητα των επιχειρηματικών τους μοντέλων. Οι επενδυτές θα επενδύουν σε πράσινα χρηματοπιστωτικά προϊόντα με μεγαλύτερη εμπιστοσύνη σε ολόκληρη την Ένωση, με αποτέλεσμα να βελτιωθεί η λειτουργία της εσωτερικής αγοράς.

Τροπολογία    9

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 10 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(10α)  Για να υπάρξει ουσιαστικός περιβαλλοντικός και ευρύτερος αντίκτυπος υπέρ της βιωσιμότητας, να μειωθεί ο περιττός διοικητικός φόρτος για τους συμμετέχοντες στις χρηματοπιστωτικές αγορές και άλλους ενδιαφερόμενους, και για να διευκολυνθεί η μεγέθυνση των ευρωπαϊκών χρηματοπιστωτικών αγορών που χρηματοδοτούν βιώσιμες οικονομικές δραστηριότητες, η ταξινόμηση θα πρέπει να βασίζεται σε εναρμονισμένους, συγκρίσιμους και ενιαίους δείκτες και κριτήρια, που να περιλαμβάνουν τουλάχιστον τους δείκτες κυκλικής οικονομίας. Οι εν λόγω δείκτες θα πρέπει να συνάδουν με την ενιαία μεθοδολογία αξιολόγησης κύκλου ζωής και να εφαρμόζονται σε όλες τις κανονιστικές πρωτοβουλίες της Ένωσης. Θα πρέπει να αποτελούν τη βάση για την αξιολόγηση των οικονομικών δραστηριοτήτων και των επενδυτικών κινδύνων, καθώς και του περιβαλλοντικού αντικτύπου. Πρέπει στον κανονισμό να αποφευχθεί οποιαδήποτε αλληλεπικάλυψη που δεν θα ήταν σε συμφωνία με τις αρχές της καλής νομοθέτησης και που δεν θα εφαρμοζόταν με τρόπο αναλογικό και με σκοπό τη δημιουργία μιας συνεπούς ορολογίας και ενός σαφούς κανονιστικού πλαισίου. Επίσης θα πρέπει να αποφευχθεί κάθε περιττή επιβάρυνση τόσο των αρχών όσο και των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Με την ίδια προοπτική, το πεδίο εφαρμογής και η χρήση των τεχνικών κριτηρίων ελέγχου, καθώς και η σχέση με άλλες πρωτοβουλίες θα πρέπει να προσδιοριστούν με σαφήνεια πριν από την έναρξη ισχύος της ταξινόμησης και των συναφών κριτηρίων. Η καθιέρωση εναρμονισμένων κριτηρίων για τις περιβαλλοντικά βιώσιμες οικονομικές δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις αρμοδιότητες των κρατών μελών στους διαφόρους τομείς πολιτικής. Οι απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να έχουν εφαρμογή, σε αναλογικό βαθμό, στις μικρές και μη πολύπλοκες κατά τα οριζόμενα στον παρόντα κανονισμό.

Τροπολογία    10

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 10 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(10β)  Οι δείκτες θα πρέπει να εναρμονιστούν με βάση τις υφιστάμενες δράσεις, όπως είναι οι εργασίες της Επιτροπής, του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος και του ΟΟΣΑ, μεταξύ άλλων, και θα πρέπει να αποτυπώνουν τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις στις εκπομπές CO2 και άλλων ρύπων, στη βιοποικιλότητα, την παραγωγή αποβλήτων, τη χρήση ενέργειας και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, στις πρώτες ύλες, το νερό και την άμεση και έμμεση χρήση γης, όπως ορίζεται στο πλαίσιο παρακολούθησης της Επιτροπής για την κυκλική οικονομία (COM(2018)29 final), στο σχέδιο δράσης της ΕΕ για την κυκλική οικονομία (COM(2015)0614 final) και στο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 9ης Ιουλίου 2015, σχετικά με την αποδοτικότητα των πόρων: προς μια κυκλική οικονομία [2014/2208(INI)]. Επιπλέον, οι δείκτες θα πρέπει να σχεδιαστούν κατά τρόπο που να λαμβάνουν επίσης υπόψη τις συστάσεις της ομάδας εμπειρογνωμόνων υψηλού επιπέδου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη στήριξη της χρηματοδότησης της κυκλικής οικονομίας. Η Επιτροπή θα πρέπει να αξιολογήσει με ποιον τρόπο θα ενσωματωθούν οι εργασίες αυτής της ομάδας εμπειρογνωμόνων στις εργασίες της ομάδας τεχνικών εμπειρογνωμόνων. Οι δείκτες θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τα διεθνώς αναγνωρισμένα βιώσιμα πρότυπα.

Τροπολογία    11

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(11)  Για την αντιμετώπιση των υφιστάμενων εμποδίων στη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και για την πρόληψη της εμφάνισης τέτοιων εμποδίων στο μέλλον, τα κράτη μέλη θα πρέπει να υποχρεούνται να χρησιμοποιούν κοινή έννοια για τις περιβαλλοντικά βιώσιμες επενδύσεις κατά τον καθορισμό απαιτήσεων για τους παράγοντες της αγοράς όσον αφορά την επισήμανση χρηματοπιστωτικών προϊόντων ή εταιρικών ομολόγων ως περιβαλλοντικά βιώσιμων σε εθνικό επίπεδο. Για τους ίδιους λόγους, οι διαχειριστές κεφαλαίων και οι θεσμικοί επενδυτές που θεωρούν ότι επιδιώκουν περιβαλλοντικούς στόχους θα πρέπει να χρησιμοποιούν την ίδια έννοια για τις περιβαλλοντικά βιώσιμες επενδύσεις όταν δημοσιοποιούν τον τρόπο με τον οποίο επιδιώκουν τους εν λόγω στόχους.

(11)  Για την αντιμετώπιση των υφιστάμενων εμποδίων στη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και για την πρόληψη της εμφάνισης τέτοιων εμποδίων στο μέλλον, τα κράτη μέλη και η Ένωση θα πρέπει να υποχρεούνται να χρησιμοποιούν κοινή έννοια για τον βαθμό περιβαλλοντικής βιωσιμότητας των επενδύσεων κατά τον καθορισμό απαιτήσεων για τους παράγοντες της αγοράς όσον αφορά την επισήμανση χρηματοπιστωτικών προϊόντων και υπηρεσιών ή εταιρικών ομολόγων ως περιβαλλοντικά βιώσιμων σε εθνικό επίπεδο. Για τους ίδιους λόγους, οι διαχειριστές κεφαλαίων και οι θεσμικοί επενδυτές που θεωρούν ότι επιδιώκουν περιβαλλοντικούς στόχους θα πρέπει να χρησιμοποιούν την ίδια έννοια για τις περιβαλλοντικά βιώσιμες επενδύσεις και τους ίδιους δείκτες, τα ίδια μέτρα και τα ίδια κριτήρια υπολογισμού του περιβαλλοντικού αντικτύπου όταν δημοσιοποιούν τον τρόπο με τον οποίο επιδιώκουν τους εν λόγω στόχους.

Τροπολογία    12

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(12)  Η θέσπιση κριτηρίων για τις περιβαλλοντικά βιώσιμες οικονομικές δραστηριότητες ενδεχομένως να ενθαρρύνει τις επιχειρήσεις να δημοσιοποιούν στους ιστοτόπους τους, σε οικειοθελή βάση, πληροφορίες σχετικά με τις περιβαλλοντικά βιώσιμες οικονομικές δραστηριότητες που ασκούν. Οι εν λόγω πληροφορίες δεν θα βοηθούν μόνο τους συναφείς παράγοντες στις χρηματοπιστωτικές αγορές να προσδιορίζουν εύκολα τις εταιρείες που ασκούν περιβαλλοντικά βιώσιμες οικονομικές δραστηριότητες, αλλά θα διευκολύνουν επίσης τις εν λόγω εταιρείες να αντλούν χρηματοδότηση για τις πράσινες δραστηριότητές τους.

(12)  Οι πληροφορίες σχετικά με τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο των δραστηριοτήτων θα βοηθούν τους συναφείς παράγοντες στις χρηματοπιστωτικές αγορές να προσδιορίσουν εύκολα τον βαθμό περιβαλλοντικής βιωσιμότητας των οικονομικών δραστηριοτήτων που ασκούν οι επιχειρήσεις, αλλά θα διευκολύνουν επίσης τις εταιρείες να αντλούν χρηματοδότηση.

Τροπολογία    13

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(13)  Μια ενωσιακή ταξινόμηση των περιβαλλοντικά βιώσιμων οικονομικών δραστηριοτήτων θα καταστήσει εφικτή την ανάπτυξη μελλοντικών ενωσιακών πολιτικών, περιλαμβανομένων ενωσιακών προτύπων για περιβαλλοντικά βιώσιμα χρηματοπιστωτικά προϊόντα και, τελικά, την καθιέρωση σημάτων με τα οποία θα αναγνωρίζεται επίσημα η συμμόρφωση προς τα εν λόγω πρότυπα σε ολόκληρη την Ένωση. Οι ομοιόμορφες νομικές απαιτήσεις για τον χαρακτηρισμό επενδύσεων ως περιβαλλοντικά βιώσιμων, οι οποίες βασίζονται σε ομοιόμορφα κριτήρια για τις περιβαλλοντικά βιώσιμες οικονομικές δραστηριότητες, είναι αναγκαίες ως αναφορά για τη μελλοντική ενωσιακή νομοθεσία η οποία θα ευνοεί τις εν λόγω επενδύσεις.

(13)  Οι πανενωσιακοί δείκτες για τον προσδιορισμό του περιβαλλοντικού αντικτύπου των οικονομικών δραστηριοτήτων θα καταστήσουν εφικτή την ανάπτυξη μελλοντικών ενωσιακών πολιτικών, περιλαμβανομένων ενωσιακών προτύπων για περιβαλλοντικά βιώσιμα χρηματοπιστωτικά προϊόντα και, τελικά, την καθιέρωση σημάτων με τα οποία θα αναγνωρίζεται επίσημα η συμμόρφωση προς τα εν λόγω πρότυπα σε ολόκληρη την Ένωση, ενώ θα προσφέρουν επίσης τη βάση για άλλα οικονομικά, κανονιστικά και προληπτικά μέτρα. Οι ομοιόμορφες νομικές απαιτήσεις για την εξέταση του βαθμού περιβαλλοντικής βιωσιμότητας των επενδύσεων, οι οποίες βασίζονται σε ομοιόμορφα κριτήρια για τον προσδιορισμό του βαθμού περιβαλλοντικής βιωσιμότητας των οικονομικών δραστηριοτήτων και σε κοινούς δείκτες για την αξιολόγηση του περιβαλλοντικού αντίκτυπου των επενδύσεων, είναι αναγκαίες ως αναφορά για τη μελλοντική ενωσιακή νομοθεσία η οποία θα αποσκοπεί στη διευκόλυνση της μετάβασης από τις επενδύσεις με αρνητικό περιβαλλοντικό αντίκτυπο στις επενδύσεις με θετικό αντίκτυπο.

Τροπολογία    14

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(14)  Στο πλαίσιο της επίτευξης των ΣΒΑ στην Ένωση, ορισμένες επιλογές πολιτικής, όπως η δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων, έχει αποδειχτεί ότι συνεισφέρουν αποτελεσματικά στη διοχέτευση ιδιωτικών επενδύσεων, παράλληλα με τις δημόσιες δαπάνες, σε βιώσιμες επενδύσεις. Ο κανονισμός (ΕΕ) 2015/1017 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου27 προσδιορίζει στόχο επενδύσεων για το κλίμα ύψους 40% για έργα υποδομών και καινοτομίας στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων. Τα κοινά κριτήρια για τη βιωσιμότητα των οικονομικών δραστηριοτήτων θα μπορούσαν να υποστηρίζουν παρόμοιες μελλοντικές πρωτοβουλίες της Ένωσης για την ενίσχυση επενδύσεων που επιδιώκουν στόχους σχετιζόμενους με το κλίμα ή άλλους περιβαλλοντικούς στόχους.

(14)  Στο πλαίσιο της επίτευξης των ΣΒΑ στην Ένωση, ορισμένες επιλογές πολιτικής, όπως η δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων, θα μπορούσαν να συνεισφέρουν αποτελεσματικά στην κινητοποίηση και διοχέτευση ιδιωτικών επενδύσεων, παράλληλα με τις δημόσιες δαπάνες, σε βιώσιμες επενδύσεις. Ο κανονισμός (ΕΕ) 2015/1017 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου27 προσδιορίζει οριζόντιο στόχο επενδύσεων για το κλίμα ύψους 40% για έργα υποδομών και καινοτομίας στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων. Τα κοινά κριτήρια για τη βιωσιμότητα των οικονομικών δραστηριοτήτων και οι κοινοί δείκτες για την αξιολόγηση του περιβαλλοντικού αντικτύπου δύνανται να υποστηρίζουν παρόμοιες μελλοντικές πρωτοβουλίες της Ένωσης για την κινητοποίηση επενδύσεων που επιδιώκουν στόχους σχετιζόμενους με το κλίμα ή άλλους περιβαλλοντικούς στόχους.

__________________

__________________

27 Κανονισμός (ΕΕ) 2017/2396 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Δεκεμβρίου 2017, για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1316/2013 και (ΕΕ) 2015/1017 όσον αφορά την παράταση της λειτουργίας του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων, καθώς και τη θέσπιση τεχνικών βελτιώσεων για το εν λόγω Ταμείο και τον Ευρωπαϊκό Κόμβο Επενδυτικών Συμβουλών (ΕΕL 345 της 27.12.2017, σ. 34).

27 Κανονισμός (ΕΕ) 2017/2396 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Δεκεμβρίου 2017, για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1316/2013 και (ΕΕ) 2015/1017 όσον αφορά την παράταση της λειτουργίας του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων, καθώς και τη θέσπιση τεχνικών βελτιώσεων για το εν λόγω Ταμείο και τον Ευρωπαϊκό Κόμβο Επενδυτικών Συμβουλών (ΕΕL 345 της 27.12.2017, σ. 34).

Τροπολογία    15

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(15)  Προκειμένου να αποτρέπεται ο κατακερματισμός της αγοράς και να μην θίγονται τα συμφέροντα των καταναλωτών εξαιτίας των διαφορετικών εννοιών των περιβαλλοντικά βιώσιμων οικονομικών δραστηριοτήτων, οι εθνικές απαιτήσεις προς τις οποίες θα πρέπει να συμμορφώνονται οι παράγοντες της αγοράς όταν επιθυμούν να διαθέσουν στην αγορά χρηματοπιστωτικά προϊόντα ή εταιρικά ομόλογα ως περιβαλλοντικά βιώσιμα, θα πρέπει να βασίζονται σε ομοιόμορφα κριτήρια για περιβαλλοντικά βιώσιμες οικονομικές δραστηριότητες. Στους εν λόγω παράγοντες της αγοράς περιλαμβάνονται συμμετέχοντες στις χρηματοπιστωτικές αγορές που προσφέρουν «πράσινα» χρηματοπιστωτικά προϊόντα και μη χρηματοπιστωτικές εταιρείες οι οποίες εκδίδουν «πράσινα» εταιρικά ομόλογα.

(15)  Προκειμένου να αποτρέπεται ο κατακερματισμός της αγοράς και να μην θίγονται τα συμφέροντα των καταναλωτών εξαιτίας των διαφορετικών εννοιών του βαθμού περιβαλλοντικής βιωσιμότητας των οικονομικών δραστηριοτήτων, οι εθνικές απαιτήσεις προς τις οποίες θα πρέπει να συμμορφώνονται οι παράγοντες της αγοράς όταν επιθυμούν να διαθέσουν στην αγορά χρηματοπιστωτικά προϊόντα ή εταιρικά ομόλογα όπως ορίζονται στον παρόντα κανονισμό ως περιβαλλοντικά βιώσιμα, θα πρέπει να βασίζονται σε ομοιόμορφα κριτήρια για περιβαλλοντικά βιώσιμες οικονομικές δραστηριότητες. Στους εν λόγω παράγοντες της αγοράς περιλαμβάνονται συμμετέχοντες στις χρηματοπιστωτικές αγορές που προσφέρουν βιώσιμα χρηματοπιστωτικά προϊόντα ή υπηρεσίες και μη χρηματοπιστωτικές εταιρείες οι οποίες εκδίδουν βιώσιμα εταιρικά ομόλογα.

Τροπολογία    16

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(17)  Προκειμένου να αποφεύγεται η καταστρατήγηση της υποχρέωσης δημοσιοποίησης, η συγκεκριμένη υποχρέωση θα πρέπει επίσης να εφαρμόζεται στην περίπτωση χρηματοπιστωτικών προϊόντων που προσφέρονται ως προϊόντα με χαρακτηριστικά παρόμοια με εκείνα των περιβαλλοντικά βιώσιμων επενδύσεων, περιλαμβανομένων των επενδύσεων που έχουν ως στόχο την προστασία του περιβάλλοντος υπό την ευρεία έννοια. Οι συμμετέχοντες στις χρηματοπιστωτικές αγορές δεν θα πρέπει να υποχρεούνται να επενδύουν αποκλειστικά σε περιβαλλοντικά βιώσιμες οικονομικές δραστηριότητες οι οποίες προσδιορίζονται σύμφωνα με τα τεχνικά κριτήρια ελέγχου που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό. Θα πρέπει να ενθαρρύνονται να ενημερώνουν την Επιτροπή αν θεωρούν ότι μια οικονομική δραστηριότητα η οποία δεν πληροί τα τεχνικά κριτήρια ελέγχου ή, για την οποία δεν έχουν θεσπιστεί ακόμη κριτήρια, θα πρέπει να θεωρείται περιβαλλοντικά βιώσιμη, ώστε να επικουρούν την Επιτροπή να αξιολογεί τη σκοπιμότητα της συμπλήρωσης ή επικαιροποίησης των τεχνικών κριτηρίων ελέγχου.

(17)  Προκειμένου να αποφεύγεται η καταστρατήγηση της υποχρέωσης δημοσιοποίησης, η συγκεκριμένη υποχρέωση θα πρέπει επίσης να εφαρμόζεται σε κάθε περίπτωση χρηματοπιστωτικών προϊόντων που προσφέρονται ως προϊόντα με χαρακτηριστικά παρόμοια με εκείνα των περιβαλλοντικά βιώσιμων επενδύσεων, περιλαμβανομένων των επενδύσεων που έχουν ως στόχο την προστασία του περιβάλλοντος υπό την ευρεία έννοια. Οι συμμετέχοντες στις χρηματοπιστωτικές αγορές δεν θα πρέπει να υποχρεούνται να επενδύουν αποκλειστικά σε περιβαλλοντικά βιώσιμες οικονομικές δραστηριότητες οι οποίες προσδιορίζονται σύμφωνα με τα τεχνικά κριτήρια ελέγχου που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό. Οι συμμετέχοντες στις χρηματοπιστωτικές αγορές και άλλοι παράγοντες θα πρέπει να ενθαρρύνονται να ενημερώνουν την Επιτροπή αν θεωρούν ότι δεν έχουν θεσπιστεί ακόμη τα τεχνικά κριτήρια ελέγχου για δραστηριότητες που χρηματοδοτούν και επομένως τα χρηματοπιστωτικά τους προϊόντα θα πρέπει να θεωρούνται περιβαλλοντικά βιώσιμα, ώστε να επικουρούν την Επιτροπή να αξιολογεί τη σκοπιμότητα της συμπλήρωσης ή επικαιροποίησης των τεχνικών κριτηρίων ελέγχου.

Τροπολογία    17

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(18)  Προκειμένου να προσδιορίζεται κατά πόσο μια οικονομική δραστηριότητα είναι περιβαλλοντικά βιώσιμη, θα πρέπει να καταρτιστεί εξαντλητικός κατάλογος περιβαλλοντικών στόχων.

(18)  Προκειμένου να προσδιορίζεται ο βαθμός περιβαλλοντικής βιωσιμότητας μιας οικονομικής δραστηριότητας, θα πρέπει να καταρτιστεί εξαντλητικός κατάλογος περιβαλλοντικών στόχων βάσει δεικτών που θα μετρούν τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο, λαμβάνοντας υπόψη τον αντίκτυπό της στο σύνολο της κλαδικής αξιακής αλυσίδας και διασφαλίζοντας τη συνοχή με την υφιστάμενη ενωσιακή νομοθεσία, όπως τη δέσμη μέτρων για την καθαρή ενέργεια.

Τροπολογία    18

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(20)  Για κάθε περιβαλλοντικό στόχο θα πρέπει να θεσπιστούν ομοιόμορφα κριτήρια, ώστε οι οικονομικές δραστηριότητες να θεωρείται ότι συνεισφέρουν σημαντικά στον συγκεκριμένο στόχο. Ένα στοιχείο των ομοιόμορφων κριτηρίων θα πρέπει να είναι να μην επιβαρύνεται σημαντικά κανένας από τους περιβαλλοντικούς στόχους που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό. Τούτο προκειμένου να αποφεύγεται το φαινόμενο επενδύσεις να θεωρούνται περιβαλλοντικά βιώσιμες παρ’ όλο που οι οικονομικές δραστηριότητες που ευνοούνται από τις εν λόγω επενδύσεις είναι επιζήμιες για το περιβάλλον σε βαθμό που υπερτερεί της συμβολής τους σε έναν περιβαλλοντικό στόχο. Οι προϋποθέσεις της σημαντικής συμβολής και της μη πρόκλησης σημαντικής επιβάρυνσης θα πρέπει να καθιστούν δυνατό οι επενδύσεις σε περιβαλλοντικά βιώσιμες οικονομικές δραστηριότητες να συμβάλλουν πραγματικά στους περιβαλλοντικούς στόχους.

(20)  Για κάθε περιβαλλοντικό στόχο θα πρέπει να θεσπιστούν ομοιόμορφα κριτήρια, με βάση πληροφορίες παρεχόμενες μέσω εναρμονισμένων δεικτών, ώστε οι οικονομικές δραστηριότητες να θεωρείται ότι συνεισφέρουν σημαντικά στον συγκεκριμένο στόχο. Ένα στοιχείο των ομοιόμορφων κριτηρίων θα πρέπει να είναι να μην επιβαρύνεται σημαντικά κανένας από τους περιβαλλοντικούς στόχους που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό. Τούτο προκειμένου να αποφεύγεται το φαινόμενο επενδύσεις να θεωρούνται περιβαλλοντικά βιώσιμες παρ’ όλο που οι οικονομικές δραστηριότητες που ευνοούνται από τις εν λόγω επενδύσεις είναι επιζήμιες για το περιβάλλον σε βαθμό που υπερτερεί της συμβολής τους σε έναν περιβαλλοντικό στόχο. Οι προϋποθέσεις της σημαντικής συμβολής και της μη πρόκλησης σημαντικής επιβάρυνσης θα πρέπει να καθιστούν δυνατό οι επενδύσεις σε περιβαλλοντικά βιώσιμες οικονομικές δραστηριότητες να συμβάλλουν πραγματικά στους περιβαλλοντικούς στόχους.

Τροπολογία    19

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(22)  Δεδομένων των ειδικών τεχνικών λεπτομερειών που είναι αναγκαίες για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων μιας οικονομικής δραστηριότητας και της ραγδαία μεταβαλλόμενης φύσης τόσο της επιστήμης όσο και της τεχνολογίας, τα κριτήρια των περιβαλλοντικά βιώσιμων οικονομικών δραστηριοτήτων θα πρέπει να προσαρμόζονται τακτικά στις εν λόγω μεταβολές. Για την επικαιροποίηση των στοιχείων, με βάση τα επιστημονικά στοιχεία και τις πληροφορίες που συνεισφέρουν εμπειρογνώμονες, οι προϋποθέσεις της σημαντικής συμβολής και της μη σημαντικής ζημίας θα πρέπει να διευκρινίζονται αναλυτικότερα για τις διάφορες οικονομικές δραστηριότητες και να επικαιροποιούνται σε τακτική βάση. Για τον σκοπό αυτό, η Επιτροπή θα πρέπει να θεσπίσει αναλυτικά και βαθμονομημένα τεχνικά κριτήρια ελέγχου για τις διάφορες οικονομικές δραστηριότητες, βάσει των τεχνικών πληροφοριών που θα συνεισφέρει μια πολυσυλλεκτική πλατφόρμα για τη βιώσιμη χρηματοδότηση.

(22)  Δεδομένων των ειδικών τεχνικών λεπτομερειών που είναι αναγκαίες για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων μιας οικονομικής δραστηριότητας και της ραγδαία μεταβαλλόμενης φύσης τόσο της επιστήμης όσο και της τεχνολογίας, τα κριτήρια που σχετίζονται με τον προσδιορισμό του βαθμού περιβαλλοντικής βιωσιμότητας των οικονομικών δραστηριοτήτων θα πρέπει να προσαρμόζονται τακτικά στις εν λόγω μεταβολές. Για την επικαιροποίηση των στοιχείων και των δεικτών, με βάση τα επιστημονικά στοιχεία και τις πληροφορίες που συνεισφέρουν εμπειρογνώμονες, οι προϋποθέσεις της σημαντικής συμβολής και της μη σημαντικής ζημίας θα πρέπει να διευκρινίζονται αναλυτικότερα για τις διάφορες οικονομικές δραστηριότητες και να επικαιροποιούνται σε τακτική βάση. Για τον σκοπό αυτό, η Επιτροπή θα πρέπει να θεσπίσει αναλυτικά και βαθμονομημένα τεχνικά κριτήρια ελέγχου και ένα σύνολο εναρμονισμένων δεικτών για τις διάφορες οικονομικές δραστηριότητες, βάσει των τεχνικών πληροφοριών που θα συνεισφέρει μια πολυσυλλεκτική πλατφόρμα για τη βιώσιμη χρηματοδότηση.

Τροπολογία    20

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(23)  Ορισμένες οικονομικές δραστηριότητες έχουν αρνητικό αντίκτυπο στο περιβάλλον, με τη μείωση του οποίου μπορεί να επιτευχθεί σημαντική συμβολή σε έναν ή περισσότερους περιβαλλοντικούς στόχους. Για τις εν λόγω οικονομικές δραστηριότητες, κρίνεται σκόπιμη η καθιέρωση τεχνικών κριτηρίων ελέγχου τα οποία θα απαιτούν σημαντική βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων σε σχέση, μεταξύ άλλων, με τον μέσο όρο της βιομηχανίας. Τα εν λόγω κριτήρια θα πρέπει να εξετάζουν επίσης τον μακροπρόθεσμο αντίκτυπο μιας συγκεκριμένης οικονομικής δραστηριότητας.

(23)  Ορισμένες οικονομικές δραστηριότητες έχουν αρνητικό αντίκτυπο στο περιβάλλον, με τη μείωση του οποίου μπορεί να επιτευχθεί σημαντική συμβολή σε έναν ή περισσότερους περιβαλλοντικούς στόχους. Για τις εν λόγω οικονομικές δραστηριότητες, κρίνεται σκόπιμη η καθιέρωση τεχνικών κριτηρίων ελέγχου τα οποία θα απαιτούν σημαντική βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων σε σχέση, μεταξύ άλλων, με τον μέσο όρο της βιομηχανίας, προκειμένου να εξετάζεται κατά πόσο η δραστηριότητα μπορεί να συμβάλει σημαντικά σε έναν ή περισσότερους περιβαλλοντικούς στόχους. Τα εν λόγω κριτήρια θα πρέπει να εξετάζουν επίσης τον μακροπρόθεσμο αντίκτυπο (δηλαδή πέραν των 3 ετών) μιας συγκεκριμένης οικονομικής δραστηριότητας μιας συγκεκριμένης οικονομικής δραστηριότητας, ιδίως τα περιβαλλοντικά πλεονεκτήματα των προϊόντων και των υπηρεσιών καθώς και τη συμβολή των ενδιάμεσων προϊόντων, και να αξιολογούν έτσι τον αντίκτυπο όλων των φάσεων της παραγωγής και χρήσης σε ολόκληρη την αξιακή αλυσίδα και ολόκληρο τον κύκλο ζωής.

Τροπολογία    21

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(24)  Μια οικονομικής δραστηριότητα δεν θα πρέπει να θεωρείται περιβαλλοντικά βιώσιμη αν επιβαρύνει το περιβάλλον περισσότερο από ό,τι το ωφελεί. Τα τεχνικά κριτήρια ελέγχου θα πρέπει να προσδιορίζουν τις ελάχιστες απαιτήσεις που είναι αναγκαίες προκειμένου να μην επιβαρύνονται σημαντικά άλλοι στόχοι. Κατά τη θέσπιση και την επικαιροποίηση των τεχνικών κριτηρίων ελέγχου, η Επιτροπή θα πρέπει να διασφαλίζει ότι τα εν λόγω κριτήρια βασίζονται στα διαθέσιμα επιστημονικά στοιχεία και ότι επικαιροποιούνται τακτικά. Όταν η επιστημονική αξιολόγηση δεν καθιστά δυνατό τον προσδιορισμό του κινδύνου με επαρκή βεβαιότητα, τότε θα πρέπει να ισχύει η αρχή της προφύλαξης, σύμφωνα με το άρθρο 191 της ΣΛΕΕ.

(24)  Μια οικονομική δραστηριότητα δεν θα πρέπει να θεωρείται περιβαλλοντικά βιώσιμη αν δεν αποφέρει καθαρό όφελος στο περιβάλλον. Τα τεχνικά κριτήρια ελέγχου θα πρέπει να προσδιορίζουν τις ελάχιστες απαιτήσεις που είναι αναγκαίες προκειμένου να μην επιβαρύνονται σημαντικά άλλοι στόχοι. Κατά τη θέσπιση και την επικαιροποίηση των τεχνικών κριτηρίων ελέγχου, η Επιτροπή θα πρέπει να διασφαλίζει ότι τα εν λόγω κριτήρια είναι εύλογα, αναλογικά και βασισμένα στα διαθέσιμα επιστημονικά στοιχεία και ότι λαμβάνουν υπόψη ολόκληρη την αξιακή αλυσίδα και τον κύκλο ζωής των τεχνολογιών. Θα πρέπει επίσης να διασφαλίζει ότι επικαιροποιούνται τακτικά. Όταν η επιστημονική αξιολόγηση δεν καθιστά δυνατό τον προσδιορισμό του κινδύνου με επαρκή βεβαιότητα, τότε θα πρέπει να ισχύει η αρχή της προφύλαξης, σύμφωνα με το άρθρο 191 της ΣΛΕΕ.

Τροπολογία    22

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 25

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(25)  Κατά τη θέσπιση και την επικαιροποίηση των τεχνικών κριτηρίων ελέγχου, η Επιτροπή θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη το συναφές ενωσιακό δίκαιο, καθώς και ήδη ισχύοντα μη νομοθετικά μέσα της Ένωσης, περιλαμβανομένου του κανονισμού (ΕΚ) 66/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου37, του συστήματος οικολογικής διαχείρισης και οικολογικού ελέγχου της ΕΕ38, των κριτηρίων για τις πράσινες δημόσιες συμβάσεις της ΕΕ39 και των εν εξελίξει εργασιών αναφορικά με τους κανόνες για το περιβαλλοντικό αποτύπωμα προϊόντων και οργανισμών40. Προς αποφυγή περιττών ασυνεπειών προς τις ταξινομήσεις των οικονομικών δραστηριοτήτων που ήδη υφίστανται για άλλους σκοπούς, η Επιτροπή θα πρέπει επίσης να λαμβάνει υπόψη τις στατιστικές ταξινομήσεις που σχετίζονται με τον τομέα των περιβαλλοντικών αγαθών και υπηρεσιών, συγκεκριμένα την ταξινόμηση των δραστηριοτήτων περιβαλλοντικής προστασίας (CEPA) και την ταξινόμηση των δραστηριοτήτων διαχείρισης των πόρων (CReMA)41.

(25)  Κατά τη θέσπιση και την επικαιροποίηση των τεχνικών κριτηρίων ελέγχου και ενός συνόλου εναρμονισμένων δεικτών, η Επιτροπή θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη το συναφές ενωσιακό δίκαιο, καθώς και ήδη ισχύοντα μη νομοθετικά μέσα της Ένωσης, περιλαμβανομένων του κανονισμού (ΕΚ) 66/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου37, του συστήματος οικολογικής διαχείρισης και οικολογικού ελέγχου της ΕΕ38, των κριτηρίων για τις πράσινες δημόσιες συμβάσεις της ΕΕ39, της πλατφόρμας της Επιτροπής για την κυκλική οικονομία, της ευρωπαϊκής πλατφόρμας για την αξιολόγηση του κύκλου ζωής, και των εν εξελίξει εργασιών αναφορικά με τους κανόνες για το περιβαλλοντικό αποτύπωμα προϊόντων και οργανισμών40. Προς αποφυγή περιττών ασυνεπειών προς τις ταξινομήσεις των οικονομικών δραστηριοτήτων που ήδη υφίστανται για άλλους σκοπούς, η Επιτροπή θα πρέπει επίσης να λαμβάνει υπόψη τις στατιστικές ταξινομήσεις που σχετίζονται με τον τομέα των περιβαλλοντικών αγαθών και υπηρεσιών, συγκεκριμένα την ταξινόμηση των δραστηριοτήτων περιβαλλοντικής προστασίας (CEPA) και την ταξινόμηση των δραστηριοτήτων διαχείρισης των πόρων (CReMA)41.

__________________

__________________

37 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 66/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2009, σχετικά με το οικολογικό σήμα της ΕΕ (EU Ecolabel) (ΕΕ L 27 της 30.1.2010, σ. 1).

37 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 66/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2009, σχετικά με το οικολογικό σήμα της ΕΕ (EU Ecolabel) (ΕΕ L 27 της 30.1.2010, σ. 1).

38 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1221/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2009, περί της εκούσιας συμμετοχής οργανισμών σε κοινοτικό σύστημα οικολογικής διαχείρισης και οικολογικού ελέγχου (EMAS) και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 761/2001 και των αποφάσεων της Επιτροπής 2001/681/ΕΚ και 2006/193/ΕΚ (ΕΕ L 342 της 22.12.2009, σ. 1–45).

38 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1221/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2009, περί της εκούσιας συμμετοχής οργανισμών σε κοινοτικό σύστημα οικολογικής διαχείρισης και οικολογικού ελέγχου (EMAS) και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 761/2001 και των αποφάσεων της Επιτροπής 2001/681/ΕΚ και 2006/193/ΕΚ (ΕΕ L 342 της 22.12.2009, σ. 1–45).

39 Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών - Οι δημόσιες συμβάσεις στην υπηρεσία του περιβάλλοντος SEC(2008) 2124 SEC(2008) 2125 SEC(2008) 2126 COM/2008/0400 final.

39 Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών - Οι δημόσιες συμβάσεις στην υπηρεσία του περιβάλλοντος SEC(2008) 2124 SEC(2008) 2125 SEC(2008) 2126 COM/2008/0400 final.

40 2013/179/ΕΕ: Σύσταση της Επιτροπής, της 9ης Απριλίου 2013, σχετικά με τη χρήση κοινών μεθόδων για τη μέτρηση και τη γνωστοποίηση των περιβαλλοντικών επιδόσεων κατά τον κύκλο ζωής των προϊόντων και των οργανισμών (ΕΕ L 124/1 της 4.5.2013, σ. 1-210).

40 2013/179/ΕΕ: Σύσταση της Επιτροπής, της 9ης Απριλίου 2013, σχετικά με τη χρήση κοινών μεθόδων για τη μέτρηση και τη γνωστοποίηση των περιβαλλοντικών επιδόσεων κατά τον κύκλο ζωής των προϊόντων και των οργανισμών (ΕΕ L 124/1 της 4.5.2013, σ. 1-210).

41 Παραρτήματα 4 και 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 538/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Απριλίου 2014 , για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 691/2011 σχετικά με τους ευρωπαϊκούς περιβαλλοντικούς οικονομικούς λογαριασμούς (ΕΕ L 158 της 27.5.2014).

41 Παραρτήματα 4 και 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 538/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Απριλίου 2014 , για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 691/2011 σχετικά με τους ευρωπαϊκούς περιβαλλοντικούς οικονομικούς λογαριασμούς (ΕΕ L 158 της 27.5.2014).

Τροπολογία    23

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 26

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(26)  Κατά τη θέσπιση και την επικαιροποίηση των τεχνικών κριτηρίων ελέγχου, η Επιτροπή θα πρέπει να λαμβάνει επίσης υπόψη τις ιδιαιτερότητες του τομέα των υποδομών καθώς και τους περιβαλλοντικούς, κοινωνικούς και οικονομικούς εξωτερικούς παράγοντες στο πλαίσιο μιας ανάλυσης κόστους-οφέλους. Από την άποψη αυτή, η Επιτροπή θα πρέπει να λάβει υπόψη τις εργασίες διεθνών οργανισμών, όπως ο ΟΟΣΑ, τη συναφή ενωσιακή νομοθεσία και πρότυπα, περιλαμβανομένης της οδηγίας 2001/42/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου42, της οδηγίας 2011/92/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου43 της οδηγίας 2014/23/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου44, της οδηγίας 2014/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου45, της οδηγίας 2014/25/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου46, και την τρέχουσα μεθοδολογία. Στο πλαίσιο αυτό, τα τεχνικά κριτήρια ελέγχου θα πρέπει να προάγουν το κατάλληλο πλαίσιο διακυβέρνησης και να ενσωματώνουν περιβαλλοντικούς, κοινωνικούς και σχετικούς με τη διακυβέρνηση παράγοντες, όπως αναφέρεται στις υποστηριζόμενες από τον ΟΗΕ αρχές για υπεύθυνες επενδύσεις47, σε όλα τα στάδια του κύκλου ζωής ενός έργου.

(26)  Κατά τη θέσπιση και την επικαιροποίηση των τεχνικών κριτηρίων ελέγχου και των εναρμονισμένων δεικτών, η Επιτροπή θα πρέπει να λαμβάνει επίσης υπόψη τις ιδιαιτερότητες των διαφόρων τομέων καθώς και τους περιβαλλοντικούς, κοινωνικούς και οικονομικούς εξωτερικούς παράγοντες στο πλαίσιο μιας ανάλυσης κόστους-οφέλους. Από την άποψη αυτή, η Επιτροπή θα πρέπει να λάβει υπόψη τις εργασίες διεθνών οργανισμών, όπως ο ΟΟΣΑ, τη συναφή ενωσιακή νομοθεσία και πρότυπα, περιλαμβανομένης της οδηγίας 2001/42/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου42, της οδηγίας 2011/92/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου43 της οδηγίας 2014/23/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου44, της οδηγίας 2014/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου45, της οδηγίας 2014/25/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου46, και την τρέχουσα μεθοδολογία. Στο πλαίσιο αυτό, τα τεχνικά κριτήρια ελέγχου και οι δείκτες θα πρέπει να προάγουν το κατάλληλο πλαίσιο διακυβέρνησης και να ενσωματώνουν περιβαλλοντικούς, κοινωνικούς και σχετικούς με τη διακυβέρνηση παράγοντες, όπως αναφέρεται στις υποστηριζόμενες από τον ΟΗΕ αρχές για υπεύθυνες επενδύσεις47, σε όλα τα στάδια του κύκλου ζωής ενός έργου.

__________________

__________________

42 Οδηγία 2001/42/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Ιουνίου 2001, σχετικά με την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων (ΕΕ L 197 της 21.7.2001, σ. 30).

42 Οδηγία 2001/42/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Ιουνίου 2001, σχετικά με την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων (ΕΕ L 197 της 21.7.2001, σ. 30).

43 Οδηγία 2011/92/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Δεκεμβρίου 2011, για την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων δημοσίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον (ΕΕ L 26 της 28.1.2012, σ. 1).

43 Οδηγία 2011/92/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Δεκεμβρίου 2011, για την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων δημοσίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον (ΕΕ L 26 της 28.1.2012, σ. 1).

44 Οδηγία 2014/23/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με την ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης (ΕΕ L 94 της 28.3.2014, σ. 1).

44 Οδηγία 2014/23/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με την ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης (ΕΕ L 94 της 28.3.2014, σ. 1).

45 Οδηγία 2014/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με τις δημόσιες προμήθειες και την κατάργηση της οδηγίας 2004/18/ΕΚ (ΕΕ L 94 της 28.3.2014, σ. 65).

45 Οδηγία 2014/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με τις δημόσιες προμήθειες και την κατάργηση της οδηγίας 2004/18/ΕΚ (ΕΕ L 94 της 28.3.2014, σ. 65).

46 Οδηγία 2014/25/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με τις προμήθειες φορέων που δραστηριοποιούνται στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών και την κατάργηση της οδηγίας 2004/17/ΕΚ (ΕΕ L 94 της 28.3.2014, σ. 243).

46 Οδηγία 2014/25/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με τις προμήθειες φορέων που δραστηριοποιούνται στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών και την κατάργηση της οδηγίας 2004/17/ΕΚ (ΕΕ L 94 της 28.3.2014, σ. 243).

47 https://www.unpri.org/download?ac=1534.

47 https://www.unpri.org/download?ac=1534.

Τροπολογία    24

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 26 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(26α)  Κατά τον καθορισμό των τεχνικών κριτηρίων ελέγχου, η Επιτροπή θα πρέπει να λαμβάνει επίσης υπόψη τα μέτρα μετάβασης σε δραστηριότητες που στηρίζουν τη στροφή σε μια περισσότερο βιώσιμη οικονομία χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών. Για τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται επί του παρόντος σε οικονομικές δραστηριότητες εξαιρετικά επιζήμιες για το περιβάλλον, θα πρέπει να δοθούν κίνητρα για την ταχεία μετάβαση σε περιβαλλοντικά βιώσιμο, ή τουλάχιστον περιβαλλοντικά μη προβληματικό, καθεστώς. Τα τεχνικά κριτήρια ελέγχου θα πρέπει να ενθαρρύνουν αυτές τις διεργασίες μετάβασης, εκεί όπου υλοποιούνται. Εάν οι περισσότερες επιχειρήσεις που ασκούν ιδιαίτερα επιβλαβή δραστηριότητα έχουν αποδεδειγμένα ξεκινήσει μια τέτοια μετάβαση, τότε τα κριτήρια ελέγχου μπορούν να το λάβουν υπόψη τους. Η ύπαρξη σοβαρών προσπαθειών μετάβασης μπορεί να αποδειχθεί, μεταξύ άλλων, από κάποιο διαρκές έργο έρευνας και ανάπτυξης, από μεγάλα επενδυτικά σχέδια κεφαλαιουχικών δαπανών σε νέες και περιβαλλοντικά πιο βιώσιμες τεχνολογίες, ή από συγκεκριμένα σχέδια μετάβασης ευρισκόμενα τουλάχιστον στα πρώτα στάδια υλοποίησης.

Τροπολογία    25

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 27

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(27)  Προκειμένου να αποφεύγεται η στρέβλωση του ανταγωνισμού κατά την άντληση χρηματοδότησης για περιβαλλοντικά βιώσιμες οικονομικές δραστηριότητες, τα τεχνικά κριτήρια ελέγχου θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι όλες οι συναφείς οικονομικές δραστηριότητες στο πλαίσιο ενός συγκεκριμένου τομέα μπορούν να χαρακτηρίζονται ως περιβαλλοντικά βιώσιμες και ότι αντιμετωπίζονται ισότιμα, εφόσον συμβάλλουν ισότιμα στην επίτευξη ενός ή περισσότερων από τους περιβαλλοντικούς στόχους που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό. Ωστόσο, η δυνητική ικανότητα συμβολής στην επίτευξη των εν λόγω περιβαλλοντικών στόχων μπορεί να ποικίλλει μεταξύ των τομέων, γεγονός που πρέπει να αποτυπώνεται στα κριτήρια. Εντούτοις, στο πλαίσιο έκαστου τομέα, τα εν λόγω κριτήρια δεν θα πρέπει να θίγουν ορισμένες οικονομικές δραστηριότητες έναντι άλλων αν οι πρώτες συμβάλλουν στην επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων στον ίδιο βαθμό με τις δεύτερες.

(27)  Προκειμένου να ενθαρρύνεται η περιβαλλοντικά βιώσιμη καινοτομία και να αποφεύγεται η στρέβλωση του ανταγωνισμού κατά την άντληση χρηματοδότησης για περιβαλλοντικά βιώσιμες οικονομικές δραστηριότητες, τα τεχνικά κριτήρια ελέγχου θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι όλες οι συναφείς οικονομικές δραστηριότητες στο πλαίσιο των μακροοικονομικών τομέων (δηλαδή των τομέων της στατιστικής ταξινόμησης των οικονομικών δραστηριοτήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση (NACE) όπως η γεωργία, η δασοκομία και αλιεία, η μεταποίηση, η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού, ο κατασκευαστικός τομέας, οι υπηρεσίες μεταφορών και αποθήκευσης) μπορούν να χαρακτηρίζονται ως περιβαλλοντικά βιώσιμες και ότι αντιμετωπίζονται ισότιμα, εφόσον συμβάλλουν ισότιμα στην επίτευξη ενός ή περισσότερων από τους περιβαλλοντικούς στόχους που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό και, παράλληλα, δεν θίγουν σημαντικά κανέναν άλλον από τους περιβαλλοντικούς στόχους που αναφέρονται στα άρθρα 3 και 12. Ωστόσο, η δυνητική ικανότητα συμβολής στην επίτευξη των εν λόγω περιβαλλοντικών στόχων μπορεί να ποικίλλει μεταξύ των τομέων, γεγονός που πρέπει να αποτυπώνεται στα κριτήρια ελέγχου. Εντούτοις, στο πλαίσιο έκαστου οικονομικού μακροτομέα, τα εν λόγω κριτήρια δεν θα πρέπει να θίγουν ορισμένες οικονομικές δραστηριότητες έναντι άλλων αν οι πρώτες συμβάλλουν στην επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων στον ίδιο βαθμό με τις δεύτερες και, παράλληλα, δεν θίγουν σημαντικά κανέναν άλλον από τους περιβαλλοντικούς στόχους που αναφέρονται στα άρθρα 3 και 12.

Τροπολογία    26

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 27 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(27α)  Οι περιβαλλοντικά βιώσιμες δραστηριότητες είναι το αποτέλεσμα τεχνολογιών και προϊόντων που έχουν αναπτυχθεί σε ολόκληρη την αξιακή αλυσίδα. Για αυτό, τα τεχνικά κριτήρια ελέγχου θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τον ρόλο που, στην τελική υλοποίηση των περιβαλλοντικά βιώσιμων δραστηριοτήτων, έχει ολόκληρη η αξιακή αλυσίδα, από την επεξεργασία των πρώτων υλών μέχρι το τελικό προϊόν και το στάδιο της μετατροπής του σε απόβλητο.

Τροπολογία    27

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 27 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(27β)  Για να αποφευχθεί η απορρύθμιση αξιακών αλυσίδων που λειτουργούν εύρυθμα, θα πρέπει τα τεχνικά κριτήρια ελέγχου να λαμβάνουν υπόψη ότι περιβαλλοντικά βιώσιμες δραστηριότητες είναι δυνατές χάρη σε τεχνολογίες και προϊόντα που έχουν αναπτυχθεί από πολλούς διαφορετικούς οικονομικούς φορείς.

Τροπολογία    28

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(28)  Κατά τη θέσπιση τεχνικών κριτηρίων ελέγχου, η Επιτροπή θα πρέπει να αξιολογεί κατά πόσο η έγκριση των εν λόγω κριτηρίων για περιβαλλοντικά βιώσιμες δραστηριότητες θα συνέβαλε στην αύξηση των μη αξιοποιήσιμων στοιχείων ενεργητικού ή θα παρείχε μη συνεκτικά κίνητρα, και κατά πόσο θα είχε αρνητικό αντίκτυπο στη ρευστότητα των χρηματοπιστωτικών αγορών.

(28)  Κατά τη θέσπιση τεχνικών κριτηρίων ελέγχου, η Επιτροπή θα πρέπει να αξιολογεί τους δυνητικούς κινδύνους της μετάβασης, και κατά πόσο ο ρυθμός έγκρισης των εν λόγω κριτηρίων για περιβαλλοντικά βιώσιμες δραστηριότητες θα συνέβαλε στην αύξηση των μη αξιοποιήσιμων στοιχείων ενεργητικού ή θα παρείχε μη συνεκτικά κίνητρα.

Τροπολογία    29

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 30

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(30)  Προκειμένου να διασφαλίζεται ότι οι επενδύσεις διοχετεύονται σε οικονομικές δραστηριότητες που έχουν τον μέγιστο θετικό αντίκτυπο στους περιβαλλοντικούς στόχους, η Επιτροπή θα πρέπει να δώσει προτεραιότητα στη θέσπιση τεχνικών κριτηρίων ελέγχου για τις οικονομικές δραστηριότητες που δυνητικά συμβάλλουν περισσότερο στους περιβαλλοντικούς στόχους.

(30)  Προκειμένου να διασφαλίζεται ότι οι επενδύσεις διοχετεύονται σε οικονομικές δραστηριότητες που έχουν τον μέγιστο θετικό αντίκτυπο στους περιβαλλοντικούς στόχους, η Επιτροπή θα πρέπει να δώσει προτεραιότητα στη θέσπιση τεχνικών κριτηρίων ελέγχου για τις οικονομικές δραστηριότητες που δυνητικά συμβάλλουν περισσότερο στους περιβαλλοντικούς στόχους. Τα κριτήρια ελέγχου θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τα αποτελέσματα των έργων, ώστε να διευκολύνονται ο εντοπισμός και η ανάπτυξη νέων τεχνολογιών, και να λαμβάνεται δεόντως υπόψη η κλιμακοθετησιμότητα αυτών των τεχνολογιών.

Τροπολογία    30

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 31

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(31)  Κατάλληλα τεχνικά κριτήρια ελέγχου θα πρέπει να καθοριστούν για τον τομέα των μεταφορών, περιλαμβανομένων των κινητών περιουσιακών στοιχείων, τα οποία θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη ότι ο τομέας των μεταφορών, περιλαμβανομένης της διεθνούς ναυτιλίας, αντιπροσωπεύει ποσοστό σχεδόν 26% του συνόλου των εκπομπών αερίου του θερμοκηπίου στην Ένωση. Όπως τεκμηριώνεται στο σχέδιο δράσης για τη χρηματοδότηση της βιώσιμης ανάπτυξης48 ο τομέας των μεταφορών καλύπτει ποσοστό περίπου 30% των επιπρόσθετων ετήσιων επενδυτικών αναγκών για τη βιώσιμη ανάπτυξη στην Ένωση, περιλαμβανομένης της αύξησης της ηλεκτροκίνησης ή της μετάβασης σε πιο καθαρά μέσα μεταφοράς με προαγωγή της αλλαγής του τρόπου εκτέλεσης των μεταφορών και τη διαχείριση της κυκλοφορίας.

(31)  Κατάλληλα τεχνικά κριτήρια ελέγχου θα πρέπει να καθοριστούν για τον τομέα των μεταφορών, περιλαμβανομένων των κινητών περιουσιακών στοιχείων, τα οποία θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη ολόκληρο τον κύκλο ζωής των τεχνολογιών και ότι ο τομέας των μεταφορών, περιλαμβανομένης της διεθνούς ναυτιλίας, αντιπροσωπεύει ποσοστό σχεδόν 26% του συνόλου των εκπομπών αερίου του θερμοκηπίου στην Ένωση. Όπως τεκμηριώνεται στο σχέδιο δράσης για τη χρηματοδότηση της βιώσιμης ανάπτυξης48 ο τομέας των μεταφορών καλύπτει ποσοστό περίπου 30% των επιπρόσθετων ετήσιων επενδυτικών αναγκών για τη βιώσιμη ανάπτυξη στην Ένωση, περιλαμβανομένης της αύξησης της ηλεκτροκίνησης ή της μετάβασης σε πιο καθαρά μέσα μεταφοράς με προαγωγή της αλλαγής του τρόπου εκτέλεσης των μεταφορών και τη διαχείριση της κυκλοφορίας.

__________________

__________________

48 COM(2018) 97 final.

48 COM(2018) 97 final.

Τροπολογία    31

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 32

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(32)  Είναι ιδιαίτερα σημαντικό η Επιτροπή, κατά την προετοιμασία για την ανάπτυξη των τεχνικών κριτηρίων ελέγχου, να διεξαγάγει τις κατάλληλες διαβουλεύσεις σύμφωνα με τον κανονισμό για τη βελτίωση της νομοθεσίας. Στον καθορισμό και την επικαιροποίηση των τεχνικών κριτηρίων ελέγχου θα πρέπει να εμπλέκονται επίσης τα σχετικά ενδιαφερόμενα μέρη, ενώ βάση της διαδικασίας θα πρέπει να αποτελούν οι συμβουλές των εμπειρογνωμόνων με τεκμηριωμένη γνώση και πείρα στους συναφείς τομείς. Για τον σκοπό αυτό, η Επιτροπή θα πρέπει να δημιουργήσει μια πλατφόρμα για τη βιώσιμη χρηματοδότηση. Η εν λόγω πλατφόρμα θα πρέπει να συγκροτείται από εμπειρογνώμονες που εκπροσωπούν τόσο τον δημόσιο όσο και τον ιδιωτικό τομέα. Στους εκπροσώπους του δημόσιου τομέα θα πρέπει να περιλαμβάνονται εμπειρογνώμονες από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος, τις Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Στους εμπειρογνώμονες του ιδιωτικού τομέα θα πρέπει να περιλαμβάνονται εκπρόσωποι των σχετικών ενδιαφερόμενων μερών, όπως παράγοντες των χρηματοπιστωτικών αγορών, πανεπιστήμια, ερευνητικά ιδρύματα, ενώσεις και οργανισμοί. Η πλατφόρμα θα πρέπει να παρέχει συμβουλές στην Επιτροπή σχετικά με την ανάπτυξη, την ανάλυση και την επανεξέταση των τεχνικών κριτηρίων ελέγχου, περιλαμβανομένου του δυνητικού αντικτύπου τους στην αξιολόγηση στοιχείων ενεργητικού που, μέχρι την έγκριση των τεχνικών κριτηρίων ελέγχου, θεωρούνταν «πράσινα» στοιχεία ενεργητικού βάσει των υφιστάμενων πρακτικών της αγοράς. Η πλατφόρμα θα πρέπει επίσης να συμβουλεύει την Επιτροπή σχετικά με το κατά πόσο τα τεχνικά κριτήρια ελέγχου είναι κατάλληλα για περαιτέρω χρήσεις σε μελλοντικές πρωτοβουλίες πολιτικής της Ένωσης που αποσκοπούν στη διευκόλυνση των βιώσιμων επενδύσεων.

(32)  Είναι ιδιαίτερα σημαντικό η Επιτροπή, κατά την προετοιμασία για την ανάπτυξη των τεχνικών κριτηρίων ελέγχου, να διεξαγάγει τις κατάλληλες διαβουλεύσεις σύμφωνα με τον κανονισμό για τη βελτίωση της νομοθεσίας. Στον καθορισμό και την επικαιροποίηση των τεχνικών κριτηρίων ελέγχου και των εναρμονισμένων δεικτών θα πρέπει να εμπλέκονται επίσης τα σχετικά ενδιαφερόμενα μέρη, ενώ βάση της διαδικασίας θα πρέπει να αποτελούν τα επιστημονικά στοιχεία, ο κοινωνικοοικονομικός αντίκτυπος, η βέλτιστη πρακτική, οι υφιστάμενες εργασίες και οντότητες, κυρίως η πλατφόρμα κυκλικής οικονομίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς και οι συμβουλές των εμπειρογνωμόνων με τεκμηριωμένη γνώση και παγκόσμια πείρα στους συναφείς τομείς. Για τον σκοπό αυτό, η Επιτροπή θα πρέπει να δημιουργήσει μια πλατφόρμα για τη βιώσιμη χρηματοδότηση. Η εν λόγω πλατφόρμα θα πρέπει να συγκροτείται από ευρύ φάσμα εμπειρογνωμόνων που εκπροσωπούν τόσο τον δημόσιο όσο και τον ιδιωτικό τομέα, ώστε να διασφαλίζεται ότι λαμβάνονται δεόντως υπόψη οι ιδιαιτερότητες όλων των συναφών τομέων. Στους εκπροσώπους του δημόσιου τομέα θα πρέπει να περιλαμβάνονται εμπειρογνώμονες από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος και τους εθνικούς οργανισμούς προστασίας του περιβάλλοντος, τις Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές, τη Συμβουλευτική Επιτροπή για τη χρηματοοικονομική πληροφόρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Στους εμπειρογνώμονες του ιδιωτικού τομέα περιλαμβάνονται εκπρόσωποι των σχετικών ενδιαφερόμενων μερών, όπως παράγοντες των χρηματοπιστωτικών και μη χρηματοπιστωτικών αγορών, εκπρόσωποι της πραγματικής οικονομίας από ευρύ φάσμα βιομηχανιών, πανεπιστήμια, ερευνητικά ιδρύματα, ενώσεις και οργανισμοί. Όταν κρίνεται αναγκαίο, θα πρέπει να επιτρέπεται να ζητεί η πλατφόρμα συμβουλές από μη μέλη. Η πλατφόρμα θα πρέπει να παρέχει συμβουλές στην Επιτροπή σχετικά με την ανάπτυξη, την ανάλυση και την επανεξέταση των τεχνικών κριτηρίων ελέγχου και των εναρμονισμένων δεικτών, περιλαμβανομένου του δυνητικού αντικτύπου τους στην αξιολόγηση στοιχείων ενεργητικού που, μέχρι την έγκριση των τεχνικών κριτηρίων ελέγχου, θεωρούνταν βιώσιμα στοιχεία ενεργητικού βάσει των υφιστάμενων πρακτικών της αγοράς. Η πλατφόρμα θα πρέπει επίσης να συμβουλεύει την Επιτροπή σχετικά με το κατά πόσο τα τεχνικά κριτήρια ελέγχου και οι δείκτες είναι κατάλληλα για περαιτέρω χρήσεις σε μελλοντικές πρωτοβουλίες πολιτικής της Ένωσης που αποσκοπούν στη διευκόλυνση των βιώσιμων επενδύσεων. Η πλατφόρμα θα πρέπει να συμβουλεύει την Επιτροπή σχετικά με την ανάπτυξη λογιστικών προτύπων βιωσιμότητας και προτύπων ολοκληρωμένης υποβολής εκθέσεων για τις εταιρείες και τους συμμετέχοντες στις χρηματοπιστωτικές αγορές, μέσω μεταξύ άλλων της αναθεώρησης της οδηγίας 2013/34/ΕΕ.

Τροπολογία    32

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 33

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(33)  Προκειμένου να διευκρινιστούν οι απαιτήσεις που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό, και ιδίως να καθοριστούν και να επικαιροποιούνται αναλυτικά και βαθμονομημένα τεχνικά κριτήρια ελέγχου για διάφορες οικονομικές δραστηριότητες ως προς το τι συνιστά σημαντική συμβολή και σημαντική επιβάρυνση για τους περιβαλλοντικούς στόχους, η Επιτροπή θα πρέπει να εξουσιοδοτηθεί να εκδίδει πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τις πληροφορίες που είναι απαραίτητες για τη συμμόρφωση προς την υποχρέωση δημοσιοποίησης του άρθρου 4 παράγραφος 3, και τα τεχνικά κριτήρια ελέγχου που αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 2, στο άρθρο 7 παράγραφος 2, στο άρθρο 8 παράγραφος 2, στο άρθρο 9 παράγραφος 2, στο άρθρο 10 παράγραφος 2 και στο άρθρο 11 παράγραφος 2. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό η Επιτροπή να διεξάγει, κατά τις προπαρασκευαστικές εργασίες της, τις κατάλληλες διαβουλεύσεις, μεταξύ άλλων και σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, οι δε διαβουλεύσεις να πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις αρχές που ορίζονται στη διοργανική συμφωνία της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου. Ειδικότερα, προκειμένου να διασφαλίζεται η ισότιμη συμμετοχή στην προετοιμασία των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θα πρέπει να λαμβάνουν όλα τα έγγραφα ταυτόχρονα με τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών και οι εμπειρογνώμονες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου θα πρέπει να έχουν συστηματικά πρόσβαση στις συνεδριάσεις των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που ασχολούνται με την προετοιμασία των κατ' εξουσιοδότηση πράξεων.

(33)  Προκειμένου να διευκρινιστούν οι απαιτήσεις που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό, και ιδίως να καθοριστούν και να επικαιροποιούνται αναλυτικά και βαθμονομημένα τεχνικά κριτήρια ελέγχου και δείκτες για διάφορες οικονομικές δραστηριότητες ως προς το τι συνιστά σημαντική συμβολή και σημαντική επιβάρυνση για τους περιβαλλοντικούς στόχους, η Επιτροπή θα πρέπει να εξουσιοδοτηθεί να εκδίδει πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τις πληροφορίες που είναι απαραίτητες για τη συμμόρφωση προς την υποχρέωση δημοσιοποίησης του άρθρου 4 παράγραφος 3, και τα τεχνικά κριτήρια ελέγχου που αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 2, στο άρθρο 7 παράγραφος 2, στο άρθρο 8 παράγραφος 2, στο άρθρο 9 παράγραφος 2, στο άρθρο 10 παράγραφος 2 και στο άρθρο 11 παράγραφος 2. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό η Επιτροπή να διεξάγει, κατά τις προπαρασκευαστικές εργασίες της, τις κατάλληλες δημόσιες διαβουλεύσεις, μεταξύ άλλων και σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, οι δε διαβουλεύσεις να πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις αρχές που ορίζονται στη διοργανική συμφωνία της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου. Ειδικότερα, προκειμένου να διασφαλίζεται η ισότιμη συμμετοχή στην προετοιμασία των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θα πρέπει να λαμβάνουν όλα τα έγγραφα ταυτόχρονα με τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών και οι εμπειρογνώμονες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου θα πρέπει να έχουν συστηματικά πρόσβαση στις συνεδριάσεις των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που ασχολούνται με την προετοιμασία των κατ' εξουσιοδότηση πράξεων.

Τροπολογία    33

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 35

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(35)  Η εφαρμογή του παρόντα κανονισμού θα πρέπει να επανεξετάζεται τακτικά, ώστε να αξιολογείται η πρόοδος όσον αφορά την ανάπτυξη των τεχνικών κριτηρίων ελέγχου για περιβαλλοντικά βιώσιμες δραστηριότητες, η χρήση του ορισμού των περιβαλλοντικά βιώσιμων επενδύσεων, και κατά πόσο η συμμόρφωση προς τις υποχρεώσεις απαιτεί την καθιέρωση ενός μηχανισμού ελέγχου. Στην επανεξέταση θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνεται η αξιολόγηση της αναγκαιότητας να διευρυνθεί το πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, ώστε να καλύπτονται οι στόχοι κοινωνικής βιωσιμότητας.

(35)  Η εφαρμογή του παρόντα κανονισμού θα πρέπει να επανεξετάζεται τακτικά, και τουλάχιστον μετά από δυο έτη, ώστε να αξιολογείται η πρόοδος όσον αφορά την ανάπτυξη των τεχνικών κριτηρίων ελέγχου και εναρμονισμένων δεικτών για περιβαλλοντικά βιώσιμες και περιβαλλοντικά επιβλαβείς δραστηριότητες, η χρήση του ορισμού των περιβαλλοντικά βιώσιμων επενδύσεων ή των επενδύσεων με αρνητικό περιβαλλοντικό αντίκτυπο, και κατά πόσο η συμμόρφωση προς τις υποχρεώσεις απαιτεί την καθιέρωση ενός περαιτέρω μηχανισμού ελέγχου. Στην επανεξέταση θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνεται η αξιολόγηση των διατάξεων που απαιτούνται για τη διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, ώστε να καλύπτονται οι στόχοι κοινωνικής βιωσιμότητας. Έως τις 31 Μαρτίου 2020, η Επιτροπή θα πρέπει, κατά περίπτωση, να δημοσιεύσει περαιτέρω νομοθετικές προτάσεις για την κατάρτιση ενός μηχανισμού ελέγχου της συμμόρφωσης.

Τροπολογία    34

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 36

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(36)  Δεδομένου ότι οι στόχοι του παρόντος κανονισμού δεν μπορούν να επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη μέλη, αλλά δύνανται να επιτευχθούν καλύτερα σε επίπεδο Ένωσης, λόγω της ανάγκης για την καθιέρωση ομοιόμορφων κριτηρίων για τις περιβαλλοντικά βιώσιμες οικονομικές δραστηριότητες σε επίπεδο Ένωσης, η Ένωση μπορεί να θεσπίσει μέτρα σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, όπως αυτή διατυπώνεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, όπως διατυπώνεται στο ίδιο άρθρο, ο παρών κανονισμός δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη των στόχων αυτών,

(36)  Δεδομένου ότι οι στόχοι του παρόντος κανονισμού δεν μπορούν να επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη μέλη, αλλά δύνανται να επιτευχθούν καλύτερα σε επίπεδο Ένωσης, λόγω της ανάγκης για την καθιέρωση ομοιόμορφων κριτηρίων και δεικτών για τις περιβαλλοντικά βιώσιμες οικονομικές δραστηριότητες σε επίπεδο Ένωσης, η Ένωση μπορεί να θεσπίσει μέτρα σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, όπως αυτή διατυπώνεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, όπως διατυπώνεται στο ίδιο άρθρο, ο παρών κανονισμός δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη των στόχων αυτών,

Τροπολογία    35

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 1

Άρθρο 1

Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής

Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής

1.  Ο κανονισμός θεσπίζει τα κριτήρια με τα οποία αποφασίζεται αν μια οικονομική δραστηριότητα είναι περιβαλλοντικά βιώσιμη, προκειμένου να προσδιοριστεί ο βαθμός βιωσιμότητας μιας επένδυσης.

1.  Ο κανονισμός θεσπίζει τα κριτήρια με τα οποία προσδιορίζεται ο βαθμός περιβαλλοντικού αντικτύπου και βιωσιμότητας μιας οικονομικής δραστηριότητας, προκειμένου να προσδιοριστεί ο βαθμός περιβαλλοντικής βιωσιμότητας μιας επένδυσης που πραγματοποιείται εντός της Ένωσης.

2.  Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται στα ακόλουθα:

2.  Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται στα ακόλουθα:

α)  μέτρα που εκδίδουν τα κράτη μέλη ή η Ένωση τα οποία καθορίζουν τις απαιτήσεις για τους παράγοντες της αγοράς όσον αφορά χρηματοπιστωτικά προϊόντα ή εταιρικά ομόλογα τα οποία διατίθενται στο εμπόριο ως περιβαλλοντικά βιώσιμα.

α)  μέτρα που εκδίδουν τα κράτη μέλη ή η Ένωση τα οποία καθορίζουν τις απαιτήσεις για τους συμμετέχοντες στις χρηματοπιστωτικές αγορές όσον αφορά χρηματοπιστωτικά προϊόντα ή εταιρικά ομόλογα τα οποία διατίθενται στο εμπόριο εντός της Ένωσης ως περιβαλλοντικά βιώσιμα.

β)  συμμετέχοντες στις χρηματοπιστωτικές αγορές οι οποίοι παρέχουν χρηματοπιστωτικά προϊόντα ως περιβαλλοντικά βιώσιμες επενδύσεις ή ως επενδύσεις με παρόμοια χαρακτηριστικά.

β)  συμμετέχοντες στις χρηματοπιστωτικές αγορές οι οποίοι παρέχουν εντός της ΕΕ χρηματοπιστωτικά προϊόντα ως περιβαλλοντικά βιώσιμες επενδύσεις ή ως επενδύσεις με παρόμοια χαρακτηριστικά, και

 

β α)  συμμετέχοντες στις χρηματοπιστωτικές αγορές οι οποίοι παρέχουν άλλα χρηματοπιστωτικά προϊόντα πλην όταν:

 

i.  ο συμμετέχων στις χρηματοοικονομικές αγορές παρέχει εξηγήσεις ότι οι οικονομικές δραστηριότητες που χρηματοδοτούνται από τα χρηματοπιστωτικά προϊόντα του δεν έχουν σημαντική επίπτωση στη βιωσιμότητα σύμφωνα με τα κριτήρια τεχνικού ελέγχου που αναφέρονται στα άρθρα 3 και 3α, οπότε δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις των κεφαλαίων II και III, ή

 

ii.  ο συμμετέχων στις χρηματοοικονομικές αγορές δηλώνει στο ενημερωτικό δελτίο του ότι το εν λόγω χρηματοπιστωτικό προϊόν δεν επιδιώκει στόχους βιωσιμότητας και ότι παρουσιάζει αυξημένο κίνδυνο επειδή στηρίζει οικονομικές δραστηριότητες που δεν θεωρούνται βιώσιμες στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού.

 

2α.  Τα κριτήρια που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου μπορούν να χρησιμοποιούνται, για τον σκοπό που αναφέρεται στην εν λόγω παράγραφο, από παρόχους χρηματοπιστωτικών προϊόντων που δεν περιλαμβάνονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 σε εθελοντική βάση και σε σχέση με άλλα χρηματοπιστωτικά προϊόντα πέραν εκείνων που καθορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1.

Τροπολογία    36

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 2

Άρθρο 2

Ορισμοί

Ορισμοί

1.  Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

1.  Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

α)  «περιβαλλοντικά βιώσιμη επένδυση»: η επένδυση που χρηματοδοτεί μία ή περισσότερες οικονομικές δραστηριότητες οι οποίες, δυνάμει του παρόντος κανονισμού, χαρακτηρίζονται ως περιβαλλοντικά βιώσιμες·

α)  «περιβαλλοντικά βιώσιμη επένδυση»: η επένδυση που χρηματοδοτεί μία ή περισσότερες οικονομικές δραστηριότητες οι οποίες, δυνάμει του παρόντος κανονισμού, χαρακτηρίζονται ως περιβαλλοντικά βιώσιμες·

β)  «συμμετέχοντες στις χρηματοπιστωτικές αγορές»: οι συμμετέχοντες στις χρηματοπιστωτικές αγορές όπως ορίζονται στο άρθρο 2 στοιχείο α) της [πρότασης κανονισμού της Επιτροπής για τις δημοσιοποιήσεις που αφορούν τις βιώσιμες επενδύσεις και τους κινδύνους βιωσιμότητας, καθώς και για την τροποποίηση της οδηγίας (EΕ) 2016/2341]·

β)  «συμμετέχοντες στις χρηματοπιστωτικές αγορές»: οποιοσδήποτε από τους κατωτέρω, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 στοιχείο α) της [πρότασης κανονισμού της Επιτροπής για τις δημοσιοποιήσεις που αφορούν τις βιώσιμες επενδύσεις και τους κινδύνους βιωσιμότητας, καθώς και για την τροποποίηση της οδηγίας (EΕ) 2016/2341]·

γ)  «χρηματοπιστωτικά προϊόντα»: τα χρηματοπιστωτικά προϊόντα όπως ορίζονται στο άρθρο 2 στοιχείο ι) της [πρότασης κανονισμού της Επιτροπής για τις δημοσιοποιήσεις που αφορούν τις βιώσιμες επενδύσεις και τους κινδύνους βιωσιμότητας, καθώς και για την τροποποίηση της οδηγίας (EΕ) 2016/2341]·

γ)  «χρηματοπιστωτικά προϊόντα»: μια διαχείριση χαρτοφυλακίου, ένας οργανισμός εναλλακτικών επενδύσεων (AIF/ΟΕΕ), ένα επενδυτικό προϊόν βασιζόμενο σε ασφάλιση (IBIP), ένα συνταξιοδοτικό σύστημα ή ένας οργανισμός συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (UCITS/ΟΣΕΚΑ), μια εταιρική ομολογία, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 στοιχείο ι) της [πρότασης κανονισμού της Επιτροπής για τις δημοσιοποιήσεις που αφορούν τις βιώσιμες επενδύσεις και τους κινδύνους βιωσιμότητας, καθώς και για την τροποποίηση της οδηγίας (EΕ) 2016/2341], καθώς και οι εκδόσεις που αναφέρονται στην οδηγία 2003/71/ΕΕ και στον κανονισμό (ΕΕ) 2017/1129·

 

γ α)  «περιβαλλοντικοί δείκτες»: κατ’ ελάχιστο, η μέτρηση της κατανάλωσης πόρων, όπως πρώτων υλών, ενέργειας, ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, νερού, του αντικτύπου στις υπηρεσίες οικοσυστήματος, των εκπομπών, συμπεριλαμβανομένου του CO2, του αντικτύπου στη βιοποικιλότητα, στη χρήση γης και στην παραγωγή αποβλήτων, με βάση επιστημονικά στοιχεία και τη μεθοδολογία της Επιτροπής για την αξιολόγηση του κύκλου ζωής, όπως ορίζεται στο πλαίσιο παρακολούθησης της Επιτροπής για την κυκλική οικονομία (COM(2018)29 final·

 

γ β)  «οικεία εθνική αρμόδια αρχή»: η αρμόδια ή η εποπτική αρχή ή οι αρμόδιες ή οι εποπτικές αρχές των κρατών μελών, όπως ορίζονται στις ενωσιακές πράξεις που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010, του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1094/2010, των οποίων το πεδίο καλύπτει την κατηγορία συμμετεχόντων στις χρηματοοικονομικές αγορές που υπόκεινται στην απαίτηση δημοσιοποίησης που προβλέπεται στο άρθρο 4 του παρόντος κανονισμού·

 

γ γ)  «οικεία ΕΕΑ»: η ευρωπαϊκή εποπτική αρχή ή οι ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές, όπως ορίζονται στις ενωσιακές πράξεις που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010, του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1094/2010 και/ή του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010, των οποίων το πεδίο καλύπτει την κατηγορία συμμετεχόντων στις χρηματοοικονομικές αγορές που υπόκεινται στην απαίτηση δημοσιοποίησης που προβλέπεται στο άρθρο 4 του παρόντος κανονισμού·

δ)  «μετριασμός των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής»: η διαδικασία συγκράτησης της αύξησης της μέσης θερμοκρασίας του πλανήτη πολύ κάτω από τους 2 °C πάνω από τα προβιομηχανικά επίπεδα και περιορισμού της αύξησης της θερμοκρασίας σε 1,5 °C πάνω από τα προβιομηχανικά επίπεδα·

δ)  «μετριασμός των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής»: οι διαδικασίες, συμπεριλαμβανομένων των μεταβατικών μέτρων, που απαιτούνται για τη συγκράτηση της αύξησης της μέσης θερμοκρασίας του πλανήτη πολύ κάτω από τους 2 °C πάνω από τα προβιομηχανικά επίπεδα και για τη συνέχιση των προσπαθειών περιορισμού της αύξησής της σε 1,5 °C πάνω από τα προβιομηχανικά επίπεδα, κατά τα προβλεπόμενα στη Συμφωνία του Παρισιού·

ε)  «προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή»: η διαδικασία προσαρμογής στις πραγματικές και αναμενόμενες κλιματικές συνθήκες και στις επιπτώσεις τους·

ε)  «προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή»: η διαδικασία προσαρμογής στις πραγματικές και αναμενόμενες κλιματικές αλλαγές και στις επιπτώσεις τους·

στ)  «αέριο του θερμοκηπίου»: αέριο του θερμοκηπίου που περιλαμβάνεται στο παράρτημα I του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 525/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου49·

στ)  «αέριο του θερμοκηπίου»: αέριο του θερμοκηπίου που περιλαμβάνεται στο παράρτημα I του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 525/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου49·

ζ)  «κυκλική οικονομία»: η διατήρηση της αξίας προϊόντων, υλικών και πόρων στην οικονομία για όσο το δυνατόν μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, και η ελαχιστοποίηση των αποβλήτων, μεταξύ άλλων, με την εφαρμογή της ιεράρχησης των αποβλήτων, όπως διατυπώνεται στο άρθρο 4 της οδηγίας 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου50·

ζ)  «κυκλική οικονομία»: η διατήρηση της αξίας και χρήσης προϊόντων, υλικών και άλλων πόρων στην οικονομία στο υψηλότερο επίπεδό τους για όσο το δυνατόν μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, και ως εκ τούτου η μείωση του περιβαλλοντικού αντικτύπου και η ελαχιστοποίηση των αποβλήτων, μεταξύ άλλων, με την εφαρμογή της ιεράρχησης των αποβλήτων, όπως διατυπώνεται στο άρθρο 4 της οδηγίας 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου50, καθώς και η ελαχιστοποίηση της χρήσης των πόρων με βάση τους κύριους δείκτες κυκλικής οικονομίας όπως ορίζονται στο πλαίσιο παρακολούθησης της προόδου προς μια κυκλική οικονομία, οι οποίοι καλύπτουν τα διάφορα στάδια παραγωγής, κατανάλωσης, διαχείρισης αποβλήτων·

η)  «ρύπανση»:

η)  «ρύπανση»:

i)  η άμεση ή έμμεση εισαγωγή στην ατμόσφαιρα, τα ύδατα ή το έδαφος, ως αποτέλεσμα ανθρώπινης δραστηριότητας, ουσιών, κραδασμών, θερμότητας, θορύβου ή άλλων ρύπων στην ατμόσφαιρα που ενδέχεται να βλάψουν την ανθρώπινη υγεία ή το περιβάλλον, να υποβαθμίσουν υλικά αγαθά, να παραβλάψουν ή να εμποδίσουν την ψυχαγωγική λειτουργία καθώς και τις άλλες νόμιμες χρήσεις του περιβάλλοντος·

i)  η άμεση ή έμμεση εισαγωγή στην ατμόσφαιρα, τα ύδατα ή το έδαφος, ως αποτέλεσμα ανθρώπινης δραστηριότητας, ουσιών, κραδασμών, θερμότητας, θορύβου, φωτός ή άλλων ρύπων στην ατμόσφαιρα που ενδέχεται να βλάψουν την ανθρώπινη υγεία ή το περιβάλλον, να υποβαθμίσουν υλικά αγαθά, να παραβλάψουν ή να εμποδίσουν την ψυχαγωγική λειτουργία καθώς και τις άλλες νόμιμες χρήσεις του περιβάλλοντος·

ii)  στο πλαίσιο του θαλάσσιου περιβάλλοντος, η ρύπανση όπως ορίζεται στο άρθρο 3 παράγραφος 8 της οδηγίας 2008/56/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου51·

ii)  στο πλαίσιο του θαλάσσιου περιβάλλοντος, η ρύπανση όπως ορίζεται στο άρθρο 3 παράγραφος 8 της οδηγίας 2008/56/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου51·

 

ii α)  στο πλαίσιο του υδάτινου περιβάλλοντος, η ρύπανση όπως ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 33 της οδηγίας 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου·

θ)  «υγιές οικοσύστημα»: το οικοσύστημα που είναι σε καλή φυσική, χημική και βιολογική κατάσταση ή έχει καλή φυσική, χημική και βιολογική ποιότητα·

θ)  «υγιές οικοσύστημα»: το οικοσύστημα που είναι σε καλή φυσική, χημική και βιολογική κατάσταση ή έχει καλή φυσική, χημική και βιολογική ποιότητα και που διαθέτει ικανότητα αυτοαναπαραγωγής ή αυτοαποκατάστασης της ισορροπίας και διατηρεί τη βιοποικιλότητα·

ι)  «ενεργειακή απόδοση»: η αποτελεσματικότερη χρήση της ενέργειας σε όλα τα στάδια της ενεργειακής απόδοσης από την παραγωγή έως την τελική κατανάλωση·

ι)  «ενεργειακή απόδοση»: η αποτελεσματικότερη χρήση της ενέργειας σε όλα τα στάδια της ενεργειακής απόδοσης από την παραγωγή έως την τελική κατανάλωση·

ια)  «καλή περιβαλλοντική κατάσταση»: η καλή περιβαλλοντική κατάσταση κατά την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 5 της οδηγίας 2008/56/ΕΚ·

ια)  «καλή περιβαλλοντική κατάσταση»: η καλή περιβαλλοντική κατάσταση κατά την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 5 της οδηγίας 2008/56/ΕΚ·

ιβ)  «θαλάσσια ύδατα»: τα θαλάσσια ύδατα κατά την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 1 της οδηγίας 2008/56/ΕΚ·

ιβ)  «θαλάσσια ύδατα»: τα θαλάσσια ύδατα κατά την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 1 της οδηγίας 2008/56/ΕΚ·

ιγ)  «επιφανειακά ύδατα», «εσωτερικά ύδατα», «μεταβατικά ύδατα» και «παράκτια ύδατα»: έχουν την ίδια έννοια όπως στα σημεία 1, 3, 6 και 7 του άρθρου 2 της οδηγίας 2000/60/ΕΚ52·

ιγ)  «επιφανειακά ύδατα», «εσωτερικά ύδατα», «μεταβατικά ύδατα» και «παράκτια ύδατα»: έχουν την ίδια έννοια όπως στα σημεία 1, 3, 6 και 7 του άρθρου 2 της οδηγίας 2000/60/ΕΚ52·

ιδ)  «βιώσιμη διαχείριση των δασών»: χρήση των δασών και των δασικών εκτάσεων με τρόπο και με ρυθμούς που επιτρέπουν να διατηρείται η βιοποικιλότητά τους, η παραγωγικότητά τους, η ικανότητα αναγέννησής τους, η ζωτικότητά τους, καθώς και η ικανότητά τους να επιτελούν τόσο στο παρόν, όσο και στο μέλλον, τις σχετικές οικολογικές, οικονομικές και κοινωνικές λειτουργίες, σε τοπικό, εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο, χωρίς να προκαλείται βλάβη σε άλλα οικοσυστήματα·

ιδ)  «βιώσιμη διαχείριση των δασών»: χρήση των δασών και των δασικών εκτάσεων σε συμφωνία με την ισχύουσα νομοθεσία.

__________________

__________________

49 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 525/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με μηχανισμό παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων σχετικά με τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και άλλων πληροφοριών σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο που αφορούν την αλλαγή του κλίματος και την κατάργηση της απόφασης 280/2004/ΕΚ (ΕΕ L 165 της 18.6.2013, σ. 13).

49 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 525/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με μηχανισμό παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων σχετικά με τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και άλλων πληροφοριών σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο που αφορούν την αλλαγή του κλίματος και την κατάργηση της απόφασης 280/2004/ΕΚ (ΕΕ L 165 της 18.6.2013, σ. 13).

50 Οδηγία 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Νοεμβρίου 2008, για τα απόβλητα και την κατάργηση ορισμένων οδηγιών (ΕΕ L 312 της 22.11.2008, σ. 3).

50 Οδηγία 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Νοεμβρίου 2008, για τα απόβλητα και την κατάργηση ορισμένων οδηγιών (ΕΕ L 312 της 22.11.2008, σ. 3).

51 Οδηγία 2008/56/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Ιουνίου 2008, περί πλαισίου κοινοτικής δράσης στο πεδίο της πολιτικής για το θαλάσσιο περιβάλλον (οδηγία-πλαίσιο για τη θαλάσσια στρατηγική) (ΕΕ L 164 της 25.6.2008, σ. 19-40).

51 Οδηγία 2008/56/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Ιουνίου 2008, περί πλαισίου κοινοτικής δράσης στο πεδίο της πολιτικής για το θαλάσσιο περιβάλλον (οδηγία-πλαίσιο για τη θαλάσσια στρατηγική) (ΕΕ L 164 της 25.6.2008, σ. 19-40).

52 Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2000, για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων (ΕΕ L 327 της 22.12.2000, σ. 1).

52 Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2000, για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων (ΕΕ L 327 της 22.12.2000, σ. 1).

Τροπολογία    37

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 3

Άρθρο 3

Κριτήρια των περιβαλλοντικά βιώσιμων οικονομικών δραστηριοτήτων

Κριτήρια των περιβαλλοντικά βιώσιμων οικονομικών δραστηριοτήτων

Προκειμένου να προσδιορίζεται ο βαθμός περιβαλλοντικής βιωσιμότητας μιας επένδυσης, μια οικονομική δραστηριότητα είναι περιβαλλοντικά βιώσιμη όταν συμμορφώνεται προς τα εξής κριτήρια:

Προκειμένου να προσδιορίζεται ο βαθμός περιβαλλοντικής βιωσιμότητας μιας επένδυσης, μια οικονομική δραστηριότητα είναι περιβαλλοντικά βιώσιμη όταν συμμορφώνεται προς τα εξής κριτήρια:

α)  η οικονομική δραστηριότητα συμβάλλει σημαντικά σε έναν ή περισσότερους από τους περιβαλλοντικούς στόχους που αναφέρονται στο άρθρο 5 σύμφωνα με τα άρθρα 6 έως 11·

α)  η οικονομική δραστηριότητα συμβάλλει σημαντικά σε έναν ή περισσότερους από τους περιβαλλοντικούς στόχους που αναφέρονται στο άρθρο 5 σύμφωνα με τα άρθρα 6 έως 11·

β)  η οικονομική δραστηριότητα δεν επιβαρύνει σημαντικά κανέναν από τους περιβαλλοντικούς στόχους που αναφέρονται στο άρθρο 5 σύμφωνα με το άρθρο 12·

β)  η οικονομική δραστηριότητα δεν επιβαρύνει σημαντικά κανέναν από τους περιβαλλοντικούς στόχους που αναφέρονται στο άρθρο 5 σύμφωνα με το άρθρο 12·

γ)  η οικονομική δραστηριότητα διενεργείται σύμφωνα με τις ελάχιστες διασφαλίσεις που προβλέπονται στο άρθρο 13·

γ)  η οικονομική δραστηριότητα διενεργείται σύμφωνα με τις ελάχιστες διασφαλίσεις που προβλέπονται στο άρθρο 13·

δ)  η οικονομική δραστηριότητα συμμορφώνεται προς τα τεχνικά κριτήρια επιλογής, όπου αυτά προσδιορίζονται από την Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 2, το άρθρο 7 παράγραφος 2, το άρθρο 8 παράγραφος 2, το άρθρο 9 παράγραφος 2, το άρθρο 10 παράγραφος 2 και το άρθρο 11 παράγραφος 2.

δ)  η οικονομική δραστηριότητα συμμορφώνεται προς τα τεχνικά κριτήρια επιλογής, όπου αυτά προσδιορίζονται από την Επιτροπή με βάση την εναρμονισμένη μέτρηση του αντικτύπου για τη βιωσιμότητα σε επίπεδο εταιρείας ή μονάδας που ανήκει στην οικονομική δραστηριότητα και σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 2, το άρθρο 7 παράγραφος 2, το άρθρο 8 παράγραφος 2, το άρθρο 9 παράγραφος 2, το άρθρο 10 παράγραφος 2 και το άρθρο 11 παράγραφος 2.

Τροπολογία    38

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 3α

 

Κριτήρια των οικονομικών δραστηριοτήτων με σημαντικό αρνητικό περιβαλλοντικό αντίκτυπο

 

Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021, η Επιτροπή διενεργεί εκτίμηση επιπτώσεων σχετικά με τις συνέπειες της αναθεώρησης του παρόντος κανονισμού προκειμένου να επεκτείνει το πλαίσιο για βιώσιμες επενδύσεις με ένα πλαίσιο που θα χρησιμοποιείται για τον καθορισμό κριτηρίων ως προς τον χρόνο και τον τρόπο με τον οποίο μια οικονομική δραστηριότητα έχει σημαντικό αρνητικό αντίκτυπο στη βιωσιμότητα. Η επέκταση αυτή θα εξαρτηθεί από το αποτέλεσμα της εκτίμησης επιπτώσεων που θα πρέπει να αναφέρει ότι η επέκταση είναι αναλογική, εφικτή και επιθυμητή.

Τροπολογία    39

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 4

Άρθρο 4

Χρήση κριτηρίων των περιβαλλοντικά βιώσιμων οικονομικών δραστηριοτήτων

Εφαρμογή και τήρηση των κριτηρίων προσδιορισμού του βαθμού περιβαλλοντικής βιωσιμότητας των οικονομικών δραστηριοτήτων

1.  Τα κράτη μέλη εφαρμόζουν τα κριτήρια για τον προσδιορισμό περιβαλλοντικά βιώσιμων οικονομικών δραστηριοτήτων κατά την έννοια του άρθρου 3, για τους σκοπούς οποιωνδήποτε μέτρων προβλέπουν απαιτήσεις για τους παράγοντες της αγοράς αναφορικά με χρηματοπιστωτικά προϊόντα ή εταιρικά ομόλογα τα οποία διατίθενται στο εμπόριο ως «περιβαλλοντικά βιώσιμα».

1.  Τα κράτη μέλη και η Ένωση εφαρμόζουν τα κριτήρια για τον προσδιορισμό του βαθμού περιβαλλοντικής βιωσιμότητας των οικονομικών δραστηριοτήτων κατά την έννοια του άρθρου 3, για τους σκοπούς οποιωνδήποτε μέτρων προβλέπουν απαιτήσεις βιωσιμότητας για τους παράγοντες της αγοράς αναφορικά με χρηματοπιστωτικά προϊόντα ή εταιρικά ομόλογα.

2.  Οι συμμετέχοντες στις χρηματοπιστωτικές αγορές που παρέχουν χρηματοπιστωτικά προϊόντα ως περιβαλλοντικά βιώσιμες επενδύσεις, ή ως επενδύσεις με παρόμοια χαρακτηριστικά, δημοσιοποιούν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο και τον βαθμό στον οποίο τα κριτήρια των περιβαλλοντικά βιώσιμων οικονομικών δραστηριοτήτων που προβλέπονται στο άρθρο 3 χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας της επένδυσης. Όταν οι συμμετέχοντες στις χρηματοπιστωτικές αγορές θεωρούν ότι μια οικονομική δραστηριότητα η οποία δεν συμμορφώνεται προς τα προβλεπόμενα από τον παρόντα κανονισμό τεχνικά κριτήρια ελέγχου ή για την οποία δεν έχουν ακόμη καθοριστεί τεχνικά κριτήρια επιλογής, θα πρέπει να θεωρείται περιβαλλοντικά βιώσιμη, μπορούν να ενημερώνουν την Επιτροπή.

2.  Οι συμμετέχοντες στις χρηματοπιστωτικές αγορές που παρέχουν χρηματοπιστωτικά προϊόντα ή εταιρικές ομολογίες δημοσιοποιούν τις σχετικές πληροφορίες που τους επιτρέπουν να χαρακτηρίσουν τα προϊόντα που προσφέρουν ως περιβαλλοντικά βιώσιμες επενδύσεις βάσει των κριτηρίων του άρθρου 3. Όταν οι συμμετέχοντες στις χρηματοπιστωτικές αγορές θεωρούν ότι μια οικονομική δραστηριότητα για την οποία δεν έχουν ακόμη καθοριστεί τεχνικά κριτήρια επιλογής, θα πρέπει να θεωρείται περιβαλλοντικά βιώσιμη, ενημερώνουν την Επιτροπή. Η Επιτροπή ενημερώνει, εφόσον χρειαστεί, την πλατφόρμα για τη βιώσιμη χρηματοδότηση που αναφέρεται στο άρθρο 15 σχετικά με τα αιτήματα αυτά των συμμετεχόντων στις χρηματοπιστωτικές αγορές. Οι συμμετέχοντες στις χρηματοπιστωτικές αγορές δεν προσφέρουν χρηματοπιστωτικά προϊόντα ως περιβαλλοντικά βιώσιμες επενδύσεις ή ως επενδύσεις με παρόμοια χαρακτηριστικά, εάν τα προϊόντα αυτά δεν χαρακτηρίζονται ως περιβαλλοντικά βιώσιμα.

 

2α.  Τα κράτη μέλη, σε στενή συνεργασία με την οικεία ΕΕΑ, εποπτεύουν τις πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 2. Οι συμμετέχοντες στις χρηματοπιστωτικές αγορές υποβάλλουν έκθεση στην οικεία εθνική αρμόδια αρχή, η οποία την κοινοποιεί αμελλητί στην οικεία ΕΕΑ. Όταν η οικεία αρμόδια εθνική αρχή ή η οικεία ΕΕΑ διαφωνεί με τις πληροφορίες που υποβάλλονται σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 2α, οι συμμετέχοντες στις χρηματοπιστωτικές αγορές επανεξετάζουν και διορθώνουν τις κοινοποιηθείσες πληροφορίες.

 

2β.  Η δημοσιοποίηση των πληροφοριών που αναφέρονται στο άρθρο 4 είναι σύμφωνη με τις αρχές περί δίκαιων, σαφών και μη παραπλανητικών πληροφοριών που περιλαμβάνονται στην οδηγία 2014/65/ΕΕ και στην οδηγία (ΕΕ) 2016/97 και με τις εξουσίες παρέμβασης που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 2γ, οι οποίες συνάδουν με τις αρχές που περιλαμβάνονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 600/2014.

 

2γ.  Ο παρών κανονισμός δεν επιβάλλει καμία απαίτηση δημοσιοποίησης στο πλαίσιο του [Υπηρεσία Εκδόσεων: να προστεθεί αναφορά στον κανονισμό περί γνωστοποιήσεων σχετικά με τις αειφόρες επενδύσεις και τους κινδύνους βιωσιμότητας και για την τροποποίηση της οδηγίας (ΕΕ) 2016/2341].

 

2δ.  Οι μικρές και μη πολύπλοκες επιχειρήσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2β και 2γ υπόκεινται σε απλουστευμένες διατάξεις.

3.  Η Επιτροπή εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 16 για τη συμπλήρωση της παραγράφου 2, ώστε να διευκρινίζει τις πληροφορίες που απαιτούνται προκειμένου να επιτυγχάνεται συμμόρφωση προς την εν λόγω παράγραφο, λαμβάνοντας υπόψη τα τεχνικά κριτήρια ελέγχου που θεσπίζονται σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό. Οι εν λόγω πληροφορίες επιτρέπουν στους επενδυτές να προσδιορίζουν:

3.  Η Επιτροπή εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 16 για τη συμπλήρωση των παραγράφων 2, 2α και 2β ώστε να διευκρινίζει τις πληροφορίες που απαιτούνται προκειμένου να επιτυγχάνεται συμμόρφωση προς τις εν λόγω παραγράφους, συμπεριλαμβανομένου ενός καταλόγου με τις επενδύσεις που έχουν παρόμοια χαρακτηριστικά ως βιώσιμες επενδύσεις και τα συναφή όρια επιλεξιμότητας για τους σκοπούς της παραγράφου 2, λαμβάνοντας υπόψη τη διαθεσιμότητα των σχετικών πληροφοριών και τα τεχνικά κριτήρια ελέγχου που θεσπίζονται σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό. Οι εν λόγω πληροφορίες επιτρέπουν στους επενδυτές να προσδιορίζουν:

α)  το ποσοστό των συμμετοχών που ανήκουν σε επιχειρήσεις οι οποίες ασκούν περιβαλλοντικά βιώσιμες οικονομικές δραστηριότητες·

α)  το ποσοστό των συμμετοχών σε διαφορετικές επιχειρήσεις οι οποίες ασκούν περιβαλλοντικά βιώσιμες οικονομικές δραστηριότητες·

β)  το μερίδιο της επένδυσης που χρηματοδοτεί περιβαλλοντικά βιώσιμες οικονομικές δραστηριότητες ως ποσοστό επί του συνόλου των οικονομικών δραστηριοτήτων.

β)  το μερίδιο της επένδυσης που χρηματοδοτεί περιβαλλοντικά βιώσιμες οικονομικές δραστηριότητες ως ποσοστό επί του συνόλου των οικονομικών δραστηριοτήτων.

 

β α)  τους συναφείς ορισμούς περί μικρών και μη πολύπλοκων επιχειρήσεων που αναφέρονται στο άρθρο 2β όπως και τις απλουστευμένες διατάξεις που ισχύουν για τις εν λόγω οντότητες.

 

3α.  Οι συμμετέχοντες στις χρηματοοικονομικές αγορές δημοσιεύουν τις πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 3 στοιχεία α) και β).

4.  Η Επιτροπή εκδίδει την κατ’ εξουσιοδότηση πράξη σύμφωνα με την παράγραφο 3 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2019, ώστε να διασφαλιστεί η έναρξη ισχύος της την 1η Ιουλίου 2020. Η Επιτροπή δύναται να τροποποιήσει την κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, ιδίως υπό το πρίσμα των τροποποιήσεων των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 2, το άρθρο 7 παράγραφος 2, το άρθρο 8 παράγραφος 2, το άρθρο 9 παράγραφος 2, το άρθρο 10 παράγραφος 2 και το άρθρο 11 παράγραφος 2.

4.  Η Επιτροπή εκδίδει την κατ’ εξουσιοδότηση πράξη σύμφωνα με την παράγραφο 3 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2019, ώστε να διασφαλιστεί η έναρξη ισχύος της την 1η Ιουλίου 2020. Η Επιτροπή δύναται να τροποποιήσει την κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, ιδίως υπό το πρίσμα των τροποποιήσεων των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 2, το άρθρο 7 παράγραφος 2, το άρθρο 8 παράγραφος 2, το άρθρο 9 παράγραφος 2, το άρθρο 10 παράγραφος 2 και το άρθρο 11 παράγραφος 2.

Τροπολογία    40

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 4α

 

Εποπτεία της αγοράς

 

1.  Δυνάμει του άρθρου 9 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010, του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1094/2010, του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010, η οικεία ΕΕΑ εποπτεύει την αγορά των αναφερόμενων στο άρθρο 1 του παρόντος κανονισμού χρηματοπιστωτικών προϊόντων που διατίθενται, διανέμονται ή πωλούνται εντός της Ένωσης.

 

2.  Οι αρμόδιες αρχές εποπτεύουν την αγορά χρηματοπιστωτικών προϊόντων που διατίθενται, διανέμονται ή πωλούνται μέσα στο κράτος μέλος τους ή με βάση αυτό.

 

3.  Δυνάμει του άρθρου 9 παράγραφος 2 των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1093/2010, (ΕΕ) αριθ. 1094/2010, (ΕΕ) αριθ. 1095/2010, η οικεία ΕΕΑ δύναται, όταν σημειώνεται παραβίαση του παρόντος κανονισμού από τις αναφερόμενες στο άρθρο 1 οντότητες, να απαγορεύσει προσωρινά ή να περιορίσει εντός της Ένωσης τη διάθεση, διανομή ή πώληση των αναφερόμενων στο άρθρο χρηματοπιστωτικών προϊόντων·

 

Η απαγόρευση ή ο περιορισμός που προβλέπει το άρθρο 3 μπορεί να τεθεί σε εφαρμογή ή να υπόκειται σε εξαιρέσεις βάσει όσων ορίζει η οικεία ΕΕΑ.

 

4.  Κατά τη λήψη μέτρων βάσει του παρόντος άρθρου, η οικεία ΕΕΑ διασφαλίζει ότι το μέτρο:

 

α)  δεν έχει αρνητικές επιπτώσεις στην αποτελεσματικότητα των χρηματοπιστωτικών αγορών ή στους επενδυτές, δυσανάλογες σε σχέση με τα οφέλη του μέτρου, και

 

β)  δεν δημιουργεί κίνδυνο καταχρηστικής επιλογής του ευνοϊκότερου κανονιστικού καθεστώτος·

 

Εάν η αρμόδια ή οι αρμόδιες αρχές έλαβαν μέτρα βάσει του παρόντος άρθρου, η οικεία ΕΕΑ μπορεί να λάβει οποιοδήποτε από τα μέτρα της παραγράφου 1.

 

5.  Προτού αποφασίσει να αναλάβει οποιοδήποτε μέτρο βάσει του παρόντος άρθρου, η οικεία ΕΕΑ γνωστοποιεί στις αρμόδιες αρχές το μέτρο που προτείνει.

 

6.  Η οικεία ΕΕΑ επανεξετάζει την απαγόρευση ή τον περιορισμό που επέβαλε βάσει της παραγράφου 1 σε κατάλληλα χρονικά διαστήματα και τουλάχιστον ανά τρίμηνο. Εάν δεν ανανεωθεί μετά το εν λόγω τρίμηνο, η απαγόρευση ή ο περιορισμός λήγει.

 

7.  Μέτρο εγκριθέν από την οικεία ΕΕΑ βάσει του παρόντος άρθρου υπερισχύει έναντι κάθε προηγούμενου μέτρου ληφθέντος από αρμόδια αρχή.

Τροπολογία    41

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 5

Άρθρο 5

Περιβαλλοντικοί στόχοι

Στόχοι βιωσιμότητας

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, οι περιβαλλοντικοί στόχοι είναι οι εξής:

1.  Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, οι περιβαλλοντικοί στόχοι είναι οι εξής:

(1)  μετριασμός των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής·

(1)  μετριασμός των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής·

(2)  προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή·

(2)  προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή·

(3)  βιώσιμη χρήση και προστασία των υδάτων και των θαλάσσιων πόρων·

(3)  βιώσιμη χρήση και προστασία των υδάτων και των θαλάσσιων πόρων·

(4)  μετάβαση σε μια κυκλική οικονομία, πρόληψη δημιουργίας αποβλήτων και ανακύκλωση·

(4)  μετάβαση σε μια κυκλική οικονομία, συμπεριλαμβανομένης της πρόληψης της δημιουργίας αποβλήτων και της αύξησης της χρήσης δευτερογενών πρώτων υλών·

(5)  πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης·

(5)  πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης·

(6)  προστασία των υγιών οικοσυστημάτων.

(6)  προστασία της βιοποικιλότητας και των υγιών οικοσυστημάτων και αποκατάσταση υποβαθμισμένων οικοσυστημάτων.

 

1α.  Οι στόχοι που καθορίζονται στην παράγραφο 1 πρέπει να μετρώνται με εναρμονισμένους δείκτες, αναλύσεις κύκλων ζωής και επιστημονικά κριτήρια, και να υλοποιούνται, παραμένοντας στο ύψος των μελλοντικών περιβαλλοντικών προκλήσεων.

Τροπολογία    42

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 6

Άρθρο 6

Σημαντική συμβολή στον μετριασμό των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής

Σημαντική συμβολή στον μετριασμό των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής

1.  Μια οικονομική δραστηριότητα θεωρείται ότι συμβάλλει σημαντικά στον μετριασμό των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής όταν η δραστηριότητα αυτή συμβάλλει σημαντικά στη σταθεροποίηση των συγκεντρώσεων αερίων του θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα σε επίπεδο που να εμποδίζει την επικίνδυνη ανθρωπογενή παρέμβαση στο κλιματικό σύστημα αποτρέποντας ή περιορίζοντας τις εκπομπές αερίων ή ενισχύει τις απορροφήσεις αερίων θερμοκηπίου με οποιονδήποτε από τους ακόλουθους τρόπους, μεταξύ άλλων μέσω της καινοτομίας σε διαδικασίες ή προϊόντα:

1.  Μια οικονομική δραστηριότητα θεωρείται ότι συμβάλλει σημαντικά στον μετριασμό των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής όταν η δραστηριότητα αυτή συμβάλλει σημαντικά στη σταθεροποίηση των συγκεντρώσεων αερίων του θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα σε επίπεδο που να εμποδίζει την επικίνδυνη ανθρωπογενή παρέμβαση στο κλιματικό σύστημα αποτρέποντας ή περιορίζοντας τις εκπομπές αερίων ή ενισχύει τις απορροφήσεις αερίων θερμοκηπίου με οποιονδήποτε από τους ακόλουθους τρόπους, μεταξύ άλλων μέσω της καινοτομίας σε διαδικασίες ή προϊόντα:

α)  παραγωγή, αποθήκευση ή χρήση ανανεώσιμης ενέργειας ή κλιματικά ουδέτερης ενέργειας (όπως ενέργεια με ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα), μεταξύ άλλων με χρήση καινοτόμου τεχνολογίας με δυνατότητα σημαντικής εξοικονόμησης στο μέλλον ή μέσω σημαντικής ενίσχυσης του δικτύου·

α)  παραγωγή, αποθήκευση, διανομή σε συμφωνία με την οδηγία περί ενεργειακής απόδοσης, μεταξύ άλλων με χρήση καινοτόμου τεχνολογίας με δυνατότητα σημαντικής εξοικονόμησης στο μέλλον ή μέσω σημαντικής ενίσχυσης του δικτύου·

β)  βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης·

β)  βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης σύμφωνα με την οδηγία για την ενεργειακή απόδοση·

γ)  ενίσχυση της καθαρής ή κλιματικά ουδέτερης κινητικότητας·

γ)  ενίσχυση της καθαρής ή κλιματικά ουδέτερης κινητικότητας·

δ)  μετάβαση στη χρήση ανανεώσιμων υλικών·

δ)  μετάβαση στη χρήση περιβαλλοντικά βιώσιμων ανανεώσιμων υλικών ή αύξηση της χρήσης τους βάσει μιας αξιολόγησης πλήρους κύκλου ζωής και δια της υποκατάστασης ειδικότερα των υλικών που βασίζονται σε ορυκτά, που επιτυγχάνει άμεση εξοικονόμηση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου·

ε)  ενίσχυση της δέσμευσης και της αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα·

ε)  ενίσχυση της χρήσης περιβαλλοντικά ασφαλών τεχνολογιών δέσμευσης και χρήσης (CCU) και δέσμευσης και αποθήκευσης (CCS) διοξειδίου του άνθρακα που πετυχαίνουν καθαρή μείωση των εκπομπών·

στ)  σταδιακή εξαφάνιση των ανθρωπογενών εκπομπών των αερίων θερμοκηπίου, περιλαμβανομένων των ορυκτών καυσίμων·

στ)  σταδιακή εξαφάνιση των ανθρωπογενών εκπομπών των αερίων θερμοκηπίου·

 

στ α)  αύξηση της αφαίρεσης CO2 από την ατμόσφαιρα και της αποθήκευσής του σε φυσικά οικοσυστήματα, για παράδειγμα μέσω της δάσωσης, της αποκατάστασης των δασών και της αναζωογονητικής γεωργίας·

ζ)  καθιέρωση των ενεργειακών υποδομών που είναι απαραίτητες προκειμένου να καταστεί εφικτή η απεξάρτηση των ενεργειακών συστημάτων από τον άνθρακα·

ζ)  καθιέρωση των ενεργειακών υποδομών που είναι απαραίτητες προκειμένου να καταστεί εφικτή η απεξάρτηση των ενεργειακών συστημάτων από τον άνθρακα·

η)  παραγωγή καθαρών και αποδοτικών καυσίμων από ανανεώσιμες πηγές ή πηγές με ουδέτερο ισοζύγιο διοξειδίου του άνθρακα.

η)  παραγωγή καθαρών και αποδοτικών καυσίμων από ανανεώσιμες πηγές ή πηγές με ουδέτερο ισοζύγιο διοξειδίου του άνθρακα.

2.  Η Επιτροπή εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 16 με σκοπό:

2.  Η Επιτροπή εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 16 με σκοπό:

α)  να συμπληρώνει την παράγραφο 1 ώστε να θεσπίζει τεχνικά κριτήρια ελέγχου προκειμένου να προσδιορίζεται υπό ποιες συνθήκες μια συγκεκριμένη οικονομική δραστηριότητα θεωρείται, για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ότι συμβάλλει σημαντικά στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής·

α)  να συμπληρώνει την παράγραφο 1 ώστε να θεσπίζει τεχνικά κριτήρια ελέγχου με βάση δείκτες προκειμένου να προσδιορίζεται υπό ποιες συνθήκες μια συγκεκριμένη οικονομική δραστηριότητα θεωρείται, για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ότι συμβάλλει σημαντικά στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής· Τα ανωτέρω τεχνικά κριτήρια ελέγχου περιλαμβάνουν τιμές κατωφλίου για διαδικασίες μετριασμού, σε συμφωνία με τους στόχους που επιδιώκουν τη συγκράτηση της αύξησης της μέσης θερμοκρασίας του πλανήτη πολύ κάτω από τους 2 °C και τη συνέχιση των προσπαθειών περιορισμού της αύξησής της σε 1,5 °C πάνω από τα προβιομηχανικά επίπεδα, κατά τα προβλεπόμενα στη Συμφωνία του Παρισιού·

β)  να συμπληρώνει το άρθρο 12 ώστε να θεσπίζει τεχνικά κριτήρια ελέγχου για κάθε σχετικό περιβαλλοντικό στόχο προκειμένου να προσδιορίζεται κατά πόσο μια οικονομική δραστηριότητα, ανάλογα με τα κριτήρια ελέγχου που καθορίζονται σύμφωνα με το στοιχείο α) της παρούσας παραγράφου, θεωρείται, για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ότι επιβαρύνει σημαντικά έναν ή περισσότερους από τους εν λόγω στόχους.

β)  να συμπληρώνει το άρθρο 12 ώστε να θεσπίζει τεχνικά κριτήρια ελέγχου βάσει δεικτών για κάθε σχετικό περιβαλλοντικό στόχο προκειμένου να προσδιορίζεται κατά πόσο μια οικονομική δραστηριότητα, ανάλογα με τα κριτήρια ελέγχου βάσει δεικτών που καθορίζονται σύμφωνα με το στοιχείο α) της παρούσας παραγράφου, θεωρείται, για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ότι επιβαρύνει σημαντικά έναν ή περισσότερους από τους εν λόγω στόχους.

3.  Η Επιτροπή καθορίζει τα τεχνικά κριτήρια ελέγχου που αναφέρονται στην παράγραφο 2 σε μια κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 14.

3.  Η Επιτροπή καθορίζει τα τεχνικά κριτήρια ελέγχου βάσει δεικτών που αναφέρονται στην παράγραφο 2 σε μια κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 14.

4.  Η Επιτροπή εκδίδει την κατ’ εξουσιοδότηση πράξη σύμφωνα με την παράγραφο 2 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2019, ώστε να διασφαλιστεί η έναρξη ισχύος της την 1η Ιουλίου 2020.

4.  Η Επιτροπή εκδίδει την κατ’ εξουσιοδότηση πράξη σύμφωνα με την παράγραφο 2 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2019, ώστε να διασφαλιστεί η έναρξη ισχύος της την 1η Ιουλίου 2020.

Τροπολογία    43

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 7

Άρθρο 7

Σημαντική συμβολή στον μετριασμό των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής

Σημαντική συμβολή στον μετριασμό των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής

1.  Μια οικονομική δραστηριότητα θεωρείται ότι συμβάλλει σημαντικά στην προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή όταν η εν λόγω δραστηριότητα συμβάλλει στον περιορισμό των αρνητικών επιπτώσεων των πραγματικών και αναμενόμενων μελλοντικών κλιματικών συνθηκών ή στην αποτροπή τυχόν αύξησης ή μετάβασης των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, με τους ακόλουθους τρόπους:

1.  Μια οικονομική δραστηριότητα θεωρείται ότι συμβάλλει σημαντικά στην προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή όταν η εν λόγω δραστηριότητα συμβάλλει στον περιορισμό των αρνητικών επιπτώσεων των πραγματικών και αναμενόμενων μελλοντικών κλιματικών συνθηκών ή στην αποτροπή τυχόν αύξησης ή μετάβασης των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, με τους ακόλουθους τρόπους:

α)  αποτρέπει ή περιορίζει τις αρνητικές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής αναφορικά με την τοποθεσία και το πλαίσιο, οι οποίες θα αξιολογούνται και θα ιεραρχούνται με τη χρήση διαθέσιμων κλιματικών προβλέψεων, για την οικονομική δραστηριότητα·

α)  αποτρέπει ή περιορίζει τις αρνητικές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής αναφορικά με την τοποθεσία και το πλαίσιο, οι οποίες θα αξιολογούνται και θα ιεραρχούνται με τη χρήση διαθέσιμων κλιματικών προβλέψεων, για την οικονομική δραστηριότητα·

β)  αποτρέπει ή περιορίζει τις αρνητικές επιπτώσεις που μπορεί να προκαλεί η κλιματική αλλαγή στο φυσικό και δομημένο περιβάλλον στο πλαίσιο του οποίου ασκείται η οικονομική δραστηριότητα, η οποία αξιολογείται και ιεραρχείται με τη χρήση διαθέσιμων κλιματικών προβλέψεων.

β)  αποτρέπει ή περιορίζει τις αρνητικές επιπτώσεις που μπορεί να προκαλεί η κλιματική αλλαγή στο φυσικό και δομημένο περιβάλλον στο πλαίσιο του οποίου ασκείται η οικονομική δραστηριότητα, η οποία αξιολογείται και ιεραρχείται με τη χρήση διαθέσιμων κλιματικών προβλέψεων και μελετών σχετικά με τον αντίκτυπο των ανθρώπινων δραστηριοτήτων στην κλιματική αλλαγή.

2.  Η Επιτροπή εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξη σύμφωνα με το άρθρο 16 με σκοπό:

2.  Η Επιτροπή εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξη σύμφωνα με το άρθρο 16 με σκοπό:

α)  να συμπληρώνει την παράγραφο 1 ώστε να θεσπίζει τεχνικά κριτήρια ελέγχου προκειμένου να προσδιορίζεται υπό ποιες συνθήκες μια συγκεκριμένη οικονομική δραστηριότητα θεωρείται, για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ότι συμβάλλει σημαντικά στην προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή·

α)  να συμπληρώνει την παράγραφο 1 ώστε να θεσπίζει τεχνικά κριτήρια ελέγχου βάσει δεικτών προκειμένου να προσδιορίζεται υπό ποιες συνθήκες μια συγκεκριμένη οικονομική δραστηριότητα θεωρείται, για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ότι συμβάλλει σημαντικά στην προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή·

β)  να συμπληρώνει το άρθρο 12 ώστε να θεσπίζει τεχνικά κριτήρια ελέγχου για κάθε σχετικό περιβαλλοντικό στόχο προκειμένου να προσδιορίζεται κατά πόσο μια οικονομική δραστηριότητα, ανάλογα με τα κριτήρια ελέγχου που καθορίζονται σύμφωνα με το στοιχείο α) της παρούσας παραγράφου, θεωρείται, για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ότι επιβαρύνει σημαντικά έναν ή περισσότερους από τους εν λόγω στόχους.

β)  να συμπληρώνει το άρθρο 12 ώστε να θεσπίζει τεχνικά κριτήρια ελέγχου βάσει δεικτών για κάθε σχετικό περιβαλλοντικό στόχο προκειμένου να προσδιορίζεται κατά πόσο μια οικονομική δραστηριότητα, ανάλογα με τα κριτήρια ελέγχου βάσει δεικτών που καθορίζονται σύμφωνα με το στοιχείο α) της παρούσας παραγράφου, θεωρείται, για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ότι επιβαρύνει σημαντικά έναν ή περισσότερους από τους εν λόγω στόχους.

3.  Η Επιτροπή θεσπίζει τα τεχνικά κριτήρια ελέγχου που αναφέρονται στην παράγραφο 2 σε μια κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 14.

3.  Η Επιτροπή θεσπίζει τα τεχνικά κριτήρια ελέγχου βάσει δεικτών που αναφέρονται στην παράγραφο 2 σε μια κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 14.

4.  Η Επιτροπή εκδίδει την κατ’ εξουσιοδότηση πράξη σύμφωνα με την παράγραφο 2 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2019, ώστε να διασφαλιστεί η έναρξη ισχύος της την 1η Ιουλίου 2020.

4.  Η Επιτροπή εκδίδει την κατ’ εξουσιοδότηση πράξη σύμφωνα με την παράγραφο 2 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2019, ώστε να διασφαλιστεί η έναρξη ισχύος της την 1η Ιουλίου 2020.

Τροπολογία    44

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 8

Άρθρο 8

Σημαντική συμβολή στη βιώσιμη χρήση και στην προστασία των υδάτων και των θαλάσσιων πόρων

Σημαντική συμβολή στη βιώσιμη χρήση και στην προστασία των υδάτων και των θαλάσσιων πόρων

1.  Μια οικονομική δραστηριότητα θεωρείται ότι συμβάλλει σημαντικά στη βιώσιμη χρήση και στην προστασία των υδάτων και των θαλάσσιων πόρων όταν η εν λόγω δραστηριότητα συμβάλλει σημαντικά στην καλή κατάσταση των υδάτων, περιλαμβανομένων των γλυκών, των μεταβατικών και των παράκτιων υδάτων, ή στην καλή περιβαλλοντική κατάσταση των θαλάσσιων υδάτων, με οποιονδήποτε από τους ακόλουθους τρόπους:

1.  Μια οικονομική δραστηριότητα θεωρείται ότι συμβάλλει σημαντικά στη βιώσιμη χρήση και στην προστασία των υδατικών συστημάτων και των θαλάσσιων υδάτων όταν η εν λόγω δραστηριότητα συμβάλλει σημαντικά στην καλή κατάσταση των υδάτων, περιλαμβανομένων των εσωτερικών επιφανειακών υδάτων, των εκβολών ποταμών και των παράκτιων υδάτων, ή στην καλή περιβαλλοντική κατάσταση των θαλάσσιων υδάτων, όταν η εν λόγω δραστηριότητα λαμβάνει όλα τα δυνατά μέτρα για την αποκατάσταση, την προστασία ή τη διατήρηση της βιοποικιλότητας, της παραγωγικότητας, της ανθεκτικότητας, της αξίας και της συνολικής υγείας του θαλάσσιου οικοσυστήματος, καθώς και των μέσων διαβίωσης των κοινοτήτων που εξαρτώνται από αυτά με οποιονδήποτε από τους ακόλουθους τρόπους:

α)  προστατεύει το υδάτινο περιβάλλον από τις δυσμενείς επιπτώσεις της απόρριψης αστικών και βιομηχανικών λυμάτων διασφαλίζοντας την επαρκή συγκέντρωση και επεξεργασία αστικών και βιομηχανικών λυμάτων σύμφωνα με τα άρθρα 3, 4, 5 και 11 της οδηγίας 91/271/ΕΟΚ του Συμβουλίου53·

α)  προστατεύει το υδάτινο περιβάλλον, συμπεριλαμβανομένων των υδάτων κολύμβησης (παροχθίων και θαλασσίων) από τις δυσμενείς επιπτώσεις της απόρριψης αστικών και βιομηχανικών λυμάτων, συμπεριλαμβανομένων των πλαστικών, διασφαλίζοντας την επαρκή συγκέντρωση και επεξεργασία αστικών και βιομηχανικών λυμάτων σύμφωνα με τα άρθρα 3, 4, 5 και 11 της οδηγίας 91/271/ΕΟΚ του Συμβουλίου 53 ή σύμφωνα με τη βέλτιστη διαθέσιμη τεχνική που ορίζεται στην οδηγία 2010/75/ΕΕ·

 

α α)  προστατεύει το υδάτινο περιβάλλον από τις δυσμενείς επιπτώσεις των εκπομπών και των απορρίψεων στη θάλασσα σύμφωνα με τις συμβάσεις του ΔΝΟ, όπως είναι η MARPOL, όπως και σύμφωνα με τις συμβάσεις που δεν καλύπτονται από τη σύμβαση MARPOL, όπως είναι η σύμβαση για τη διαχείριση του ερματικού ύδατος και οι περιφερειακές συμβάσεις για τη θάλασσα·

β)  προστατεύει την ανθρώπινη υγεία από τις δυσμενείς επιπτώσεις από οποιαδήποτε μόλυνση του πόσιμου νερού διασφαλίζοντας ότι είναι ελεύθερο από μικροοργανισμούς, παράσιτα και ουσίες που συνιστούν δυνητικό κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία, και πληροί τις ελάχιστες απαιτήσεις που προβλέπονται στο παράρτημα I, μέρος A και B, της οδηγίας 98/83/ΕΚ του Συμβουλίου54, και ενισχύοντας την πρόσβαση των πολιτών σε καθαρό πόσιμο νερό·

β)  προστατεύει την ανθρώπινη υγεία από τις δυσμενείς επιπτώσεις από οποιαδήποτε μόλυνση του πόσιμου νερού διασφαλίζοντας ότι είναι ελεύθερο από μικροοργανισμούς, παράσιτα και ουσίες που συνιστούν δυνητικό κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία, και επαληθεύοντας ότι πληροί τις ελάχιστες απαιτήσεις που προβλέπονται στο παράρτημα I, μέρος A και B, της οδηγίας 98/83/ΕΚ του Συμβουλίου54, και ενισχύοντας την πρόσβαση των πολιτών σε καθαρό πόσιμο νερό·

γ)  αντλεί ύδατα τηρώντας τον στόχο της καλής ποσοτικής κατάστασης, όπως ορίζεται στον πίνακα 2.1.2 του παραρτήματος V της οδηγίας 2000/60/ΕΚ·

γ)  αντλεί ύδατα τηρώντας τον στόχο της καλής ποσοτικής κατάστασης, όπως ορίζεται στον πίνακα 2.1.2 του παραρτήματος V της οδηγίας 2000/60/ΕΚ·

δ)  ενισχύει την αποτελεσματικότητα των υδάτων, διευκολύνει την επαναχρησιμοποίηση των υδάτων ή οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα προστατεύει ή βελτιώνει την ποιότητα των υδατικών συστημάτων σύμφωνα με την οδηγία 2000/60/ΕΚ·

δ)  ενισχύει την διαχείριση και αποδοτικότητα ων υδάτων, διευκολύνει την επαναχρησιμοποίηση των υδάτων, τη διαχείριση των συστημάτων ομβρίων υδάτων ή οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα προστατεύει ή βελτιώνει την ποιότητα και την ποσότητα των υδατικών συστημάτων της Ένωσης σύμφωνα με την οδηγία 2000/60/ΕΚ·

ε)  διασφαλίζει τη βιώσιμη χρήση των υπηρεσιών θαλάσσιων οικοσυστημάτων ή συμβάλλει στην καλή περιβαλλοντική κατάσταση των θαλάσσιων υδάτων, όπως προσδιορίζεται βάσει των ποιοτικών δεικτών που προβλέπονται στο παράρτημα I της οδηγίας 2008/56/ΕΚ και όπως διευκρινίζεται περαιτέρω στην απόφαση (ΕΕ) 2017/848 της Επιτροπής55.

ε)  διασφαλίζει τη βιώσιμη χρήση των υπηρεσιών θαλάσσιων οικοσυστημάτων ή συμβάλλει στην καλή περιβαλλοντική κατάσταση των θαλάσσιων υδάτων, όπως προσδιορίζεται βάσει των ποιοτικών δεικτών που προβλέπονται στο παράρτημα I της οδηγίας 2008/56/ΕΚ και όπως διευκρινίζεται περαιτέρω στην απόφαση (ΕΕ) 2017/848 της Επιτροπής55.

2.  Η Επιτροπή εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξη σύμφωνα με το άρθρο 16 με σκοπό:

2.  Η Επιτροπή εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξη σύμφωνα με το άρθρο 16 με σκοπό:

α)  να συμπληρώνει την παράγραφο 1 ώστε να θεσπίζει τεχνικά κριτήρια ελέγχου προκειμένου να προσδιορίζεται υπό ποιες συνθήκες μια συγκεκριμένη οικονομική δραστηριότητα θεωρείται, για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ότι συμβάλλει σημαντικά στη βιώσιμη χρήση και προστασία των υδάτων και των θαλάσσιων πόρων·

α)  να συμπληρώνει την παράγραφο 1 ώστε να θεσπίζει τεχνικά κριτήρια ελέγχου βάσει δεικτών προκειμένου να προσδιορίζεται υπό ποιες συνθήκες μια συγκεκριμένη οικονομική δραστηριότητα θεωρείται, για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ότι συμβάλλει σημαντικά στη βιώσιμη χρήση και προστασία των υδάτων και των θαλάσσιων πόρων·

β)  να συμπληρώνει το άρθρο 12 ώστε να θεσπίζει τεχνικά κριτήρια ελέγχου για κάθε σχετικό περιβαλλοντικό στόχο προκειμένου να προσδιορίζεται κατά πόσο μια οικονομική δραστηριότητα, ανάλογα με τα κριτήρια ελέγχου που καθορίζονται σύμφωνα με το στοιχείο α) της παρούσας παραγράφου, θεωρείται, για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ότι επιβαρύνει σημαντικά έναν ή περισσότερους από τους εν λόγω στόχους.

β)  να συμπληρώνει το άρθρο 12 ώστε να θεσπίζει τεχνικά κριτήρια ελέγχου βάσει δεικτών για κάθε σχετικό περιβαλλοντικό στόχο προκειμένου να προσδιορίζεται κατά πόσο μια οικονομική δραστηριότητα, ανάλογα με τα κριτήρια ελέγχου βάσει δεικτών που καθορίζονται σύμφωνα με το στοιχείο α) της παρούσας παραγράφου, θεωρείται, για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ότι επιβαρύνει σημαντικά έναν ή περισσότερους από τους εν λόγω στόχους.

3.  Η Επιτροπή θεσπίζει τα τεχνικά κριτήρια ελέγχου που αναφέρονται στην παράγραφο 2 σε μια κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 14.

3.  Η Επιτροπή θεσπίζει τα τεχνικά κριτήρια ελέγχου που αναφέρονται στην παράγραφο 2 σε μια κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 14.

4.  Η Επιτροπή εκδίδει την κατ’ εξουσιοδότηση πράξη σύμφωνα με την παράγραφο 2 έως την 1η Ιουλίου 2022, ώστε να διασφαλιστεί η έναρξη ισχύος της την 31η Δεκεμβρίου 2022.

4.  Η Επιτροπή εκδίδει την κατ’ εξουσιοδότηση πράξη σύμφωνα με την παράγραφο 2 έως την 1η Ιουλίου 2022, ώστε να διασφαλιστεί η έναρξη ισχύος της την 31η Δεκεμβρίου 2022.

_________________

_________________

53 Οδηγία 91/271/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 1991, για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων (ΕΕ L 135 της 30.5.1991, σ. 40).

53 Οδηγία 91/271/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 1991, για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων (ΕΕ L 135 της 30.5.1991, σ. 40).

54 Οδηγία 98/83/ΕΚ του Συμβουλίου, της 3ης Νοεμβρίου 1998, σχετικά με την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης (ΕΕ L 330 της 5.12.1998, σ. 32).

54 Οδηγία 98/83/ΕΚ του Συμβουλίου, της 3ης Νοεμβρίου 1998, σχετικά με την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης (ΕΕ L 330 της 5.12.1998, σ. 32).

55 Απόφαση (ΕΕ) 2017/848 της Επιτροπής, της 17ης Μαΐου 2017, για τη θέσπιση κριτηρίων και μεθοδολογικών προτύπων για την καλή περιβαλλοντική κατάσταση των θαλάσσιων υδάτων καθώς και προδιαγραφών και τυποποιημένων μεθόδων για την παρακολούθηση και την αξιολόγηση, και για την κατάργηση της απόφασης 2010/477/ΕΕ (ΕΕ L 125 της 18.5.2017, σ. 43).

55 Απόφαση (ΕΕ) 2017/848 της Επιτροπής, της 17ης Μαΐου 2017, για τη θέσπιση κριτηρίων και μεθοδολογικών προτύπων για την καλή περιβαλλοντική κατάσταση των θαλάσσιων υδάτων καθώς και προδιαγραφών και τυποποιημένων μεθόδων για την παρακολούθηση και την αξιολόγηση, και για την κατάργηση της απόφασης 2010/477/ΕΕ (ΕΕ L 125 της 18.5.2017, σ. 43).

Τροπολογία    45

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 9

Άρθρο 9

Σημαντική συμβολή στην κυκλική οικονομία, στην πρόληψη δημιουργίας αποβλήτων και στην ανακύκλωση

Σημαντική συμβολή στην κυκλική οικονομία, συμπεριλαμβανομένης της πρόληψης της δημιουργίας αποβλήτων και της αύξησης της χρήσης δευτερογενών πρώτων υλών

1.  Μια οικονομική δραστηριότητα θεωρείται ότι συμβάλλει σημαντικά στη μετάβαση σε μια κυκλική οικονομία, στην πρόληψη δημιουργίας αποβλήτων και στην ανακύκλωση όταν η εν λόγω δραστηριότητα συμβάλλει σημαντικά στον εν λόγω περιβαλλοντικό στόχο με οποιονδήποτε από τους ακόλουθους τρόπους:

1.  Μια οικονομική δραστηριότητα θεωρείται ότι συμβάλλει σημαντικά στη μετάβαση σε μια κυκλική οικονομία, συμπεριλαμβανομένης της πρόληψης της δημιουργίας αποβλήτων και της επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσής τους, σε ολόκληρο τον κύκλο ζωής ενός προϊόντος ή μιας οικονομικής δραστηριότητας στα διαφορετικά στάδια παραγωγής, κατανάλωσης και τέλους χρήσης, όταν η εν λόγω δραστηριότητα, σύμφωνα με το κεκτημένο της ΕΕ, συμβάλλει σημαντικά στον εν λόγω περιβαλλοντικό στόχο με οποιονδήποτε από τους ακόλουθους τρόπους:

α)  ενισχύει την αποτελεσματική χρήση των πρώτων υλών στην παραγωγή, μεταξύ άλλων με τη μείωση της χρήσης πρώτων υλών και την αύξηση της χρήσης υποπροϊόντων και αποβλήτων·

α)  ενισχύει την αποτελεσματική χρήση των πρώτων υλών και των πόρων στην παραγωγή, μεταξύ άλλων με τη μείωση της χρήσης πρώτων υλών και την αύξηση της χρήσης υποπροϊόντων και δευτερογενών πρώτων υλών, υποστηρίζοντας έτσι τις ενέργειες αποχαρακτηρισμού των αποβλήτων·

β)  ενισχύει την ανθεκτικότητα, τη δυνατότητα επισκευής, αναβάθμισης ή επαναχρησιμοποίησης των προϊόντων·

β)  ενθαρρύνει τον σχεδιασμό, την κατασκευή και την αύξηση της χρήσης προϊόντων που παράγονται με αποδοτική χρήση πόρων, είναι ανθεκτικά (μεταξύ άλλων και ως προς τη διάρκεια ζωής τους και την απουσία προγραμματισμένης απαρχαίωσης), επισκευάσιμα, επαναχρησιμοποιήσιμα και αναβαθμίσιμα·

γ)  ενισχύει την ανακυκλωσιμότητα των προϊόντων, περιλαμβανομένων μεμονωμένων υλικών που περιέχονται στα προϊόντα, μεταξύ άλλων μέσα από την υποκατάσταση ή τη μειωμένη χρήση προϊόντων και υλικών τα οποία δεν είναι ανακυκλώσιμα·

γ)  μετατρέπει τα απόβλητα σε προϊόντα και ενισχύει την επαναχρησιμοποιησιμότητα και την ανακυκλωσιμότητα των προϊόντων, περιλαμβανομένων μεμονωμένων υλικών που περιέχονται στα προϊόντα, μεταξύ άλλων μέσα από την υποκατάσταση ή τη μειωμένη χρήση προϊόντων και υλικών τα οποία δεν είναι ανακυκλώσιμα·

δ)  μειώνει την περιεκτικότητα των υλικών και προϊόντων σε επικίνδυνες ουσίες·

δ)  μειώνει την περιεκτικότητα των υλικών και προϊόντων σε επικίνδυνες ουσίες και υποκαθιστά τις ουσίες πολύ υψηλού κινδύνου, σε συμφωνία με τις εναρμονισμένες νομικές απαιτήσεις που καθορίζονται σε επίπεδο Ένωσης, και ιδίως με τις διατάξεις της νομοθεσίας της ΕΕ που κατοχυρώνουν την ασφαλή διαχείριση των ουσιών, υλικών και προϊόντων και των αποβλήτων·

ε)  παρατείνει τη χρήση των προϊόντων, μεταξύ άλλων, αυξάνοντας την επαναχρησιμοποίηση, την ανακατασκευή, την αναβάθμιση, την επισκευή και την κοινή χρήση προϊόντων από τους καταναλωτές·

ε)  παρατείνει τη χρήση των προϊόντων, μεταξύ άλλων, αυξάνοντας την επαναχρησιμοποίηση, την ανακατασκευή, την αναβάθμιση, την επισκευή και την κοινή χρήση προϊόντων από τους καταναλωτές·

στ)  ενισχύει τη χρήση δευτερογενών πρώτων υλών και την ποιότητά τους, μεταξύ άλλων μέσω υψηλής ποιότητας ανακύκλωσης των υδάτων·

στ)  ενισχύει τη χρήση δευτερογενών πρώτων υλών και την ποιότητά τους, μεταξύ άλλων μέσω υψηλής ποιότητας ανακύκλωσης των υδάτων·

ζ)  περιορίζει την παραγωγή αποβλήτων·

ζ)  περιορίζει την παραγωγή αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένης της παραγωγής αποβλήτων σε διαδικασίες που συνδέονται με τη βιομηχανική παραγωγή, την εξόρυξη ορυκτών, τη μεταποίηση, τις κατασκευές και τις κατεδαφίσεις·

η)  ενισχύει την προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση των αποβλήτων·

η)  ενισχύει την προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση των αποβλήτων, σύμφωνα με την ιεραρχία των αποβλήτων·

 

η α)  αυξάνει την ανάπτυξη υποδομών διαχείρισης αποβλήτων που απαιτούνται για την πρόληψη, την επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση·

θ)  αποτρέπει την αποτέφρωση και τη διάθεση αποβλήτων·

θ)  αποτρέπει την αποτέφρωση, τη διάθεση και την υγειονομική ταφή αποβλήτων σύμφωνα με την ιεραρχία των αποβλήτων·

ι)  αποτρέπει και απομακρύνει τα απορρίμματα και άλλες μορφές ρύπανσης που προκαλούνται από την ακατάλληλη διαχείριση των αποβλήτων·

ι)  αποτρέπει, μειώνει και απομακρύνει τα απορρίμματα και άλλες μορφές ρύπανσης, συμπεριλαμβανομένης της πρόληψης και μείωσης των θαλάσσιων απορριμμάτων, που προκαλούνται από την ακατάλληλη διαχείριση των αποβλήτων·

 

ι α)  μειώνουν τη δημιουργία αποβλήτων τροφίμων κατά την πρωτογενή παραγωγή, την επεξεργασία και τη μεταποίηση, το λιανικό εμπόριο και άλλες μορφές διανομής τροφίμων, σε εστιατόρια και υπηρεσίες εστίασης καθώς και στα νοικοκυριά·

ια)  χρησιμοποιεί με αποδοτικό τρόπο τους φυσικούς ενεργειακούς πόρους.

ια)  χρησιμοποιεί με αποδοτικό τρόπο τους φυσικούς ενεργειακούς πόρους, τις πρώτες ύλες, το νερό και τη γη, σύμφωνα με την κλιμακωτή χρήση των πόρων·

 

ια α) προωθεί τη βιοοικονομία μέσω της βιώσιμης χρήσης ανανεώσιμων πηγών για την παραγωγή υλικών και βασικών εμπορευμάτων·

2.  Η Επιτροπή εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξη σύμφωνα με το άρθρο 16 με σκοπό:

2.  Η Επιτροπή εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξη σύμφωνα με το άρθρο 16 με σκοπό:

α)  να συμπληρώνει την παράγραφο 1 ώστε να θεσπίζει τεχνικά κριτήρια ελέγχου προκειμένου να προσδιορίζεται υπό ποιες συνθήκες μια συγκεκριμένη οικονομική δραστηριότητα θεωρείται, για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ότι συμβάλλει σημαντικά στην κυκλική οικονομία, στην πρόληψη δημιουργίας αποβλήτων και στην ανακύκλωση·

α)  να συμπληρώνει την παράγραφο 1 ώστε να θεσπίζει τεχνικά κριτήρια ελέγχου, με βάση τους δείκτες κυκλικής οικονομίας της Επιτροπής, προκειμένου να προσδιορίζεται υπό ποιες συνθήκες μια συγκεκριμένη οικονομική δραστηριότητα θεωρείται, για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ότι συμβάλλει σημαντικά στην κυκλική οικονομία, στην πρόληψη δημιουργίας αποβλήτων και στην ανακύκλωση·

β)  να συμπληρώνει το άρθρο 12 ώστε να θεσπίζει τεχνικά κριτήρια ελέγχου για κάθε σχετικό περιβαλλοντικό στόχο προκειμένου να προσδιορίζεται κατά πόσο μια οικονομική δραστηριότητα, ανάλογα με τα κριτήρια ελέγχου που καθορίζονται σύμφωνα με το στοιχείο α) της παρούσας παραγράφου, θεωρείται, για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ότι επιβαρύνει σημαντικά έναν ή περισσότερους από τους εν λόγω στόχους.

β)  να συμπληρώνει το άρθρο 12 ώστε να θεσπίζει τεχνικά κριτήρια ελέγχου, με βάση τους δείκτες κυκλικής οικονομίας της Επιτροπής, για κάθε σχετικό περιβαλλοντικό στόχο προκειμένου να προσδιορίζεται κατά πόσο μια οικονομική δραστηριότητα, ανάλογα με τα κριτήρια ελέγχου που καθορίζονται σύμφωνα με το στοιχείο α) της παρούσας παραγράφου, θεωρείται, για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ότι επιβαρύνει σημαντικά έναν ή περισσότερους από τους εν λόγω στόχους.

3.  Η Επιτροπή θεσπίζει τα τεχνικά κριτήρια ελέγχου που αναφέρονται στην παράγραφο 2 σε μια κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 14.

3.  Η Επιτροπή θεσπίζει τα τεχνικά κριτήρια ελέγχου, με βάση τους δείκτες κυκλικής οικονομίας της Επιτροπής, που αναφέρονται στην παράγραφο 2 σε μια κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 14.

4.  Η Επιτροπή εκδίδει την κατ’ εξουσιοδότηση πράξη σύμφωνα με την παράγραφο 2 έως την 1η Ιουλίου 2021, ώστε να διασφαλιστεί η έναρξη ισχύος της την 31η Δεκεμβρίου 2021.

4.  Η Επιτροπή εκδίδει την κατ’ εξουσιοδότηση πράξη σύμφωνα με την παράγραφο 2 έως την 1η Ιουλίου 2021, ώστε να διασφαλιστεί η έναρξη ισχύος της την 31η Δεκεμβρίου 2021.

Τροπολογία    46

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 10

Άρθρο 10

Σημαντική συμβολή στην πρόληψη και τον έλεγχο της ρύπανσης

Σημαντική συμβολή στην πρόληψη και τον έλεγχο της ρύπανσης

1.  Μια οικονομική δραστηριότητα θεωρείται ότι συμβάλλει σημαντικά στην πρόληψη και τον έλεγχο της ρύπανσης όταν η εν λόγω δραστηριότητα συμβάλλει στο υψηλό επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος από τη ρύπανση με οποιονδήποτε από τους ακόλουθους τρόπους:

1.  Μια οικονομική δραστηριότητα θεωρείται ότι συμβάλλει σημαντικά στην πρόληψη και τον έλεγχο της ρύπανσης όταν η εν λόγω δραστηριότητα συμβάλλει σημαντικά στην προστασία του περιβάλλοντος από τη ρύπανση με οποιονδήποτε από τους ακόλουθους τρόπους:

α)  περιορίζει τις εκπομπές ατμοσφαιρικών, υδατικών και εδαφικών ρύπων, άλλων από τα αέρια του θερμοκηπίου·

α)  περιορίζει τις εκπομπές ατμοσφαιρικών, υδατικών και εδαφικών ρύπων, άλλων από τα αέρια του θερμοκηπίου·

β)  βελτιώνει τα επίπεδα της ποιότητας της ατμόσφαιρας, των υδάτων και του εδάφους σε τομείς στους οποίους λαμβάνει χώρα η οικονομική δραστηριότητα, ενώ παράλληλα ελαχιστοποιεί τις αρνητικές επιπτώσεις και τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον·

β)  βελτιώνει τα επίπεδα της ποιότητας της ατμόσφαιρας, των υδάτων και του εδάφους σε τομείς στους οποίους λαμβάνει χώρα η οικονομική δραστηριότητα, ενώ παράλληλα ελαχιστοποιεί τις αρνητικές επιπτώσεις και τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον·

γ)  ελαχιστοποιεί τις σημαντικές δυσμενείς επιπτώσεις της παραγωγής και χρήσης χημικών στην ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον.

γ)  ελαχιστοποιεί τις σημαντικές δυσμενείς επιπτώσεις της παραγωγής και χρήσης χημικών στην ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον.

2.  Η Επιτροπή εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξη σύμφωνα με το άρθρο 16 με σκοπό:

2.  Η Επιτροπή εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξη σύμφωνα με το άρθρο 16 με σκοπό:

α)  να συμπληρώνει την παράγραφο 1 ώστε να θεσπίζει τεχνικά κριτήρια ελέγχου προκειμένου να προσδιορίζεται υπό ποιες συνθήκες μια συγκεκριμένη οικονομική δραστηριότητα θεωρείται, για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ότι συμβάλλει σημαντικά στην πρόληψη και τον έλεγχο της ρύπανσης·

α)  να συμπληρώνει την παράγραφο 1 ώστε να θεσπίζει τεχνικά κριτήρια ελέγχου βάσει δεικτών προκειμένου να προσδιορίζεται υπό ποιες συνθήκες μια συγκεκριμένη οικονομική δραστηριότητα θεωρείται, για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ότι συμβάλλει σημαντικά στην πρόληψη και τον έλεγχο της ρύπανσης·

β)  να συμπληρώνει το άρθρο 12 ώστε να θεσπίζει τεχνικά κριτήρια ελέγχου για κάθε σχετικό περιβαλλοντικό στόχο προκειμένου να προσδιορίζεται κατά πόσο μια οικονομική δραστηριότητα, ανάλογα με τα κριτήρια ελέγχου που καθορίζονται σύμφωνα με το στοιχείο α) της παρούσας παραγράφου, θεωρείται, για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ότι επιβαρύνει σημαντικά έναν ή περισσότερους από τους εν λόγω στόχους.

β)  να συμπληρώνει το άρθρο 12 ώστε να θεσπίζει τεχνικά κριτήρια ελέγχου βάσει δεικτών για κάθε σχετικό περιβαλλοντικό στόχο προκειμένου να προσδιορίζεται κατά πόσο μια οικονομική δραστηριότητα, ανάλογα με τα κριτήρια ελέγχου που καθορίζονται σύμφωνα με το στοιχείο α) της παρούσας παραγράφου, θεωρείται, για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ότι επιβαρύνει σημαντικά έναν ή περισσότερους από τους εν λόγω στόχους.

3.  Η Επιτροπή θεσπίζει τα τεχνικά κριτήρια ελέγχου που αναφέρονται στην παράγραφο 2 σε μια κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 14.

3.  Η Επιτροπή θεσπίζει τα τεχνικά κριτήρια ελέγχου που αναφέρονται στην παράγραφο 2 σε μια κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 14.

4.  Η Επιτροπή εκδίδει την κατ’ εξουσιοδότηση πράξη σύμφωνα με την παράγραφο 2 έως την 1η Ιουλίου 2021, ώστε να διασφαλιστεί η έναρξη ισχύος της την 31η Δεκεμβρίου 2021.

4.  Η Επιτροπή εκδίδει την κατ’ εξουσιοδότηση πράξη σύμφωνα με την παράγραφο 2 έως την 1η Ιουλίου 2021, ώστε να διασφαλιστεί η έναρξη ισχύος της την 31η Δεκεμβρίου 2021.

Τροπολογία    47

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 11

Άρθρο 11

Σημαντική συμβολή στην προστασία των υγιών οικοσυστημάτων

Σημαντική συμβολή στην προστασία της βιοποικιλότητας και των υγιών οικοσυστημάτων ή στην αποκατάσταση υποβαθμισμένων οικοσυστημάτων.

1.  Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, μια οικονομική δραστηριότητα θεωρείται ότι συμβάλλει σημαντικά στα υγιή οικοσυστήματα όταν η εν λόγω δραστηριότητα συμβάλλει σημαντικά στην προστασία, τη διατήρηση και την ενίσχυση της βιοποικιλότητας και των υπηρεσιών οικοσυστήματος σύμφωνα με τα συναφή νομοθετικά και μη νομοθετικά ενωσιακά μέσα, με οποιονδήποτε από τους εξής τρόπους:

1.  Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, μια οικονομική δραστηριότητα θεωρείται ότι συμβάλλει σημαντικά στα στη βιοποικιλότητα και τα υγιή οικοσυστήματα ή στην αποκατάσταση υποβαθμισμένων οικοσυστημάτων, όταν η εν λόγω δραστηριότητα συμβάλλει σημαντικά στην προστασία, τη διατήρηση και την ενίσχυση ή αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και των υπηρεσιών οικοσυστήματος σύμφωνα με τα συναφή νομοθετικά και μη νομοθετικά ενωσιακά μέσα, με οποιονδήποτε από τους εξής τρόπους:

α)  διατήρηση της φύσης (οικότοποι, είδη)· προστασία, αποκατάσταση και ενίσχυση της κατάστασης των οικοσυστημάτων και της ικανότητάς τους να παρέχουν υπηρεσίες·

α)  μέτρα προστασίας της φύσης για τη διατήρηση ή αποκατάσταση, σε ικανοποιητική κατάσταση διατήρησης, των φυσικών οικοτόπων και των ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας με σκοπό την δημιουργία επαρκών πληθυσμών φυσικώς απαντώμενων ειδών, και μέτρα για την προστασία, αποκατάσταση και ενίσχυση της κατάστασης των οικοσυστημάτων και της ικανότητάς τους να παρέχουν υπηρεσίες·

β)  βιώσιμη διαχείριση της γης, περιλαμβανομένης επαρκούς προστασίας της βιοποικιλότητας του εδάφους· μηδενική υποβάθμιση της γης· και αποκατάσταση μολυσμένων χώρων·

β)  βιώσιμη διαχείριση της γης, περιλαμβανομένης επαρκούς προστασίας της βιοποικιλότητας του εδάφους· μηδενική υποβάθμιση της γης· και αποκατάσταση μολυσμένων χώρων·

γ)  βιώσιμες γεωργικές πρακτικές, περιλαμβανομένων εκείνων που συμβάλλουν στην αναχαίτιση ή την πρόληψη της αποψίλωσης και της απώλειας οικοτόπων·

γ)  βιώσιμες γεωργικές πρακτικές, περιλαμβανομένων εκείνων που συμβάλλουν στην αναχαίτιση ή την πρόληψη της αποψίλωσης και της απώλειας οικοτόπων·

δ)  βιώσιμη διαχείριση των δασών.

δ)  βιώσιμη διαχείριση των δασών, λαμβάνοντας υπόψη τον κανονισμό της ΕΕ για την ξυλεία, τον κανονισμό της ΕΕ για τις LULUCF (χρήση της γης, αλλαγή στη χρήση της γης και δασοκομικές δραστηριότητες), την οδηγία της ΕΕ για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (RED) και την ισχύουσα εθνική νομοθεσία που είναι σύμφωνη με τα ανωτέρω και τα συμπεράσματα της Διυπουργικής διάσκεψης για την προστασία των δασών στην Ευρώπη (MCPFE).

2.  Η Επιτροπή εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξη σύμφωνα με το άρθρο 16 με σκοπό:

2.  Η Επιτροπή εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξη σύμφωνα με το άρθρο 16 με σκοπό:

α)  να συμπληρώνει την παράγραφο 1 ώστε να θεσπίζει τεχνικά κριτήρια ελέγχου προκειμένου να προσδιορίζεται υπό ποιες συνθήκες μια συγκεκριμένη οικονομική δραστηριότητα θεωρείται, για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ότι συμβάλλει σημαντικά στην προστασία των υγιών οικοσυστημάτων·

α)  να συμπληρώνει την παράγραφο 1 ώστε να θεσπίζει τεχνικά κριτήρια ελέγχου βάσει δεικτών προκειμένου να προσδιορίζεται υπό ποιες συνθήκες μια συγκεκριμένη οικονομική δραστηριότητα θεωρείται, για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ότι συμβάλλει σημαντικά στην προστασία της βιοποικιλότητας και των υγιών οικοσυστημάτων ή στην αποκατάσταση υποβαθμισμένων οικοσυστημάτων·

β)  να συμπληρώνει το άρθρο 12 ώστε να θεσπίζει τεχνικά κριτήρια ελέγχου για κάθε σχετικό περιβαλλοντικό στόχο προκειμένου να προσδιορίζεται κατά πόσο μια οικονομική δραστηριότητα, ανάλογα με τα κριτήρια ελέγχου που καθορίζονται σύμφωνα με το στοιχείο α) της παρούσας παραγράφου, θεωρείται, για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ότι επιβαρύνει σημαντικά έναν ή περισσότερους από τους εν λόγω στόχους.

β)  να συμπληρώνει το άρθρο 12 ώστε να θεσπίζει τεχνικά κριτήρια ελέγχου βάσει δεικτών για κάθε σχετικό περιβαλλοντικό στόχο προκειμένου να προσδιορίζεται κατά πόσο μια οικονομική δραστηριότητα, ανάλογα με τα κριτήρια ελέγχου βάσει δεικτών που καθορίζονται σύμφωνα με το στοιχείο α) της παρούσας παραγράφου, θεωρείται, για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ότι επιβαρύνει σημαντικά έναν ή περισσότερους από τους εν λόγω στόχους.

3.  Η Επιτροπή θεσπίζει τα τεχνικά κριτήρια ελέγχου που αναφέρονται στην παράγραφο 2 σε μια κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 14.

3.  Η Επιτροπή θεσπίζει τα τεχνικά κριτήρια ελέγχου που αναφέρονται στην παράγραφο 2 σε μια κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 14.

4.  Η Επιτροπή εκδίδει την κατ’ εξουσιοδότηση πράξη σύμφωνα με την παράγραφο 2 έως την 1η Ιουλίου 2022, ώστε να διασφαλιστεί η έναρξη ισχύος της την 31η Δεκεμβρίου 2022.

4.  Η Επιτροπή εκδίδει την κατ’ εξουσιοδότηση πράξη σύμφωνα με την παράγραφο 2 έως την 1η Ιουλίου 2022, ώστε να διασφαλιστεί η έναρξη ισχύος της την 31η Δεκεμβρίου 2022.

Τροπολογία    48

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 12

Άρθρο 12

Σημαντική επιβάρυνση για τους περιβαλλοντικούς στόχους

Σημαντική επιβάρυνση για τους περιβαλλοντικούς στόχους

Για τους σκοπούς του άρθρου 3 στοιχείο β), μια οικονομική δραστηριότητα θεωρείται ότι επιβαρύνει σημαντικά:

1.  Για τους σκοπούς του άρθρου 3 στοιχείο β), λαμβάνοντας υπόψη τον πλήρη κύκλο ζωής του, μια οικονομική δραστηριότητα θεωρείται ότι επιβαρύνει σημαντικά:

α)   τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής, όταν η εν λόγω δραστηριότητα οδηγεί σε σημαντικές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου·

α)  τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής, όταν η εν λόγω δραστηριότητα οδηγεί σε σημαντικές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου·

β)  την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, όταν η εν λόγω δραστηριότητα οδηγεί σε αυξημένη αρνητική επίπτωση των πραγματικών και των αναμενόμενων κλιματικών συνθηκών, εντός και πέραν του φυσικού και του δομημένου περιβάλλοντος στο οποίο η εν λόγω δραστηριότητα λαμβάνει χώρα·

β)  την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, όταν η εν λόγω δραστηριότητα οδηγεί σε αυξημένη αρνητική επίπτωση των πραγματικών και των αναμενόμενων κλιματικών συνθηκών, εντός και πέραν του φυσικού και του δομημένου περιβάλλοντος στο οποίο η εν λόγω δραστηριότητα λαμβάνει χώρα·

γ)   τη βιώσιμη χρήση και την προστασία των υδάτων και των θαλάσσιων πόρων, όταν η εν λόγω δραστηριότητα είναι σε μεγάλο βαθμό επιβαρυντική για την καλή κατάσταση των υδάτων της Ένωσης, περιλαμβανομένων των γλυκών, των μεταβατικών και των παράκτιων υδάτων, ή για την καλή περιβαλλοντική κατάσταση των θαλάσσιων υδάτων της Ένωσης·

γ)  τη βιώσιμη χρήση και την προστασία των υδάτων και των θαλάσσιων πόρων, όταν η εν λόγω δραστηριότητα είναι σε μεγάλο βαθμό επιβαρυντική για την καλή κατάσταση των υδάτων της Ένωσης, περιλαμβανομένων των γλυκών, των μεταβατικών και των παράκτιων υδάτων, ή για την καλή περιβαλλοντική κατάσταση των θαλάσσιων υδάτων της Ένωσης, σύμφωνα με τις οδηγίες 2000/60/ΕΚ και 2008/56/ΕΚ για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων·

δ)  την κυκλική οικονομία, την πρόληψη δημιουργίας αποβλήτων και την ανακύκλωση, όταν η εν λόγω δραστηριότητα οδηγεί σε σημαντικές ανεπάρκειες ως προς τη χρήση υλικών σε ένα ή περισσότερα στάδια του κύκλου ζωής των προϊόντων, μεταξύ άλλων από άποψη ανθεκτικότητας, δυνατότητας επισκευής, αναβάθμισης ή ανακύκλωσης των προϊόντων· ή όταν η εν λόγω δραστηριότητα οδηγεί σε σημαντική αύξηση της παραγωγής, αποτέφρωσης ή διάθεσης των αποβλήτων·

δ)  την κυκλική οικονομία, την πρόληψη δημιουργίας αποβλήτων και την ανακύκλωση, όταν η εν λόγω δραστηριότητα οδηγεί σε σημαντικές ανεπάρκειες ως προς τη χρήση υλικών και πόρων, όπως μη ανανεώσιμη ενέργεια, πρώτες ύλες, ύδατα και γη, άμεσα ή έμμεσα σε διάφορα στάδια του κύκλου ζωής των προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ανεπαρκειών που έχουν σχεδιαστεί για να περιορίζουν τη διάρκεια ζωής των προϊόντων, μεταξύ άλλων και από άποψη ανθεκτικότητας, δυνατότητας επισκευής, αναβάθμισης ή ανακύκλωσης των προϊόντων· ή όταν η εν λόγω δραστηριότητα οδηγεί σε σημαντική αύξηση της παραγωγής, αποτέφρωσης ή διάθεσης των αποβλήτων·

ε)  την πρόληψη και τον έλεγχο της ρύπανσης όταν η εν λόγω δραστηριότητα οδηγεί σε σημαντική αύξηση των εκπομπών ρύπων στον αέρα, στο νερό και στη γη, σε σύγκριση με την κατάσταση πριν από την έναρξη της δραστηριότητας·

ε)  την πρόληψη και τον έλεγχο της ρύπανσης όταν η εν λόγω δραστηριότητα οδηγεί σε σημαντική αύξηση των εκπομπών ρύπων στον αέρα, στο νερό και στη γη, σε σύγκριση με την κατάσταση πριν από την έναρξη της δραστηριότητας·

στ)  τα υγιή οικοσυστήματα, όταν η δραστηριότητα επιβαρύνει σε σημαντικό βαθμό την καλή κατάσταση των οικοσυστημάτων.

στ)  τα υγιή οικοσυστήματα, όταν η δραστηριότητα επιβαρύνει σε σημαντικό βαθμό την καλή κατάσταση και την ανθεκτικότητα των οικοσυστημάτων, μεταξύ άλλων όσον αφορά τη βιοποικιλότητα και τη χρήση γης.

 

1α.  Κατά την αξιολόγηση μιας οικονομικής δραστηριότητας βάσει των κριτηρίων α) έως στ), λαμβάνεται υπόψη ο περιβαλλοντικός αντίκτυπος τόσο της ίδιας της δραστηριότητας όσο και των προϊόντων και υπηρεσιών που αυτή η δραστηριότητα παρέχει για ολόκληρο τον κύκλο ζωής τους και, εάν χρειάζεται, σε ολόκληρη την αξιακή αλυσίδα.

Τροπολογία    49

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 13

Άρθρο 13

Ελάχιστες διασφαλίσεις

Ελάχιστες διασφαλίσεις

Οι ελάχιστες διασφαλίσεις που αναφέρονται στο άρθρο 3 στοιχείο γ) είναι διαδικασίες τις οποίες εφαρμόζει η επιχείρηση που ασκεί οικονομική δραστηριότητα προκειμένου να διασφαλίζει ότι τηρούνται οι αρχές και γίνονται σεβαστά τα δικαιώματα που καθορίζονται στις οχτώ θεμελιώδεις συμβάσεις που προσδιορίζονται στη διακήρυξη της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις αρχές στην εργασία, συγκεκριμένα: ότι τηρούνται το δικαίωμα να μην υποχρεώνονται σε αναγκαστική εργασία, η ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι, το δικαίωμα των εργαζομένων να οργανώνονται, το δικαίωμα στις συλλογικές διαπραγματεύσεις, η ίση αμοιβή μεταξύ ανδρών και γυναικών για εργασία ίσης αξίας, οι μη διακρίσεις όσον αφορά τις ευκαιρίες και την αντιμετώπιση στην απασχόληση και την εργασία, καθώς και το δικαίωμα να μην υποχρεώνονται σε παιδική εργασία.

Οι ελάχιστες διασφαλίσεις που αναφέρονται στο άρθρο 3 στοιχείο γ) είναι διαδικασίες τις οποίες εφαρμόζει η επιχείρηση που ασκεί οικονομική δραστηριότητα προκειμένου να διασφαλίζει ότι τηρούνται οι αρχές και γίνονται σεβαστά τα δικαιώματα που καθορίζονται στις οχτώ θεμελιώδεις συμβάσεις που προσδιορίζονται στη διακήρυξη της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις αρχές στην εργασία, συγκεκριμένα: ότι τηρούνται το δικαίωμα να μην υποχρεώνονται σε αναγκαστική εργασία, η ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι, το δικαίωμα των εργαζομένων να οργανώνονται, το δικαίωμα στις συλλογικές διαπραγματεύσεις, η ίση αμοιβή μεταξύ ανδρών και γυναικών για εργασία ίσης αξίας, οι μη διακρίσεις όσον αφορά τις ευκαιρίες και την αντιμετώπιση στην απασχόληση και την εργασία, καθώς και το δικαίωμα να μην υποχρεώνονται σε παιδική εργασία.

 

Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021, η Επιτροπή διενεργεί εκτίμηση επιπτώσεων για τις συνέπειες και την σκοπιμότητα αναθεώρησης του παρόντος κανονισμού, ώστε να συμπεριληφθεί η υποχρέωση συμμόρφωσης με άλλες ελάχιστες διασφαλίσεις που η επιχείρηση που ασκεί οικονομική δραστηριότητα πρέπει να τηρεί για να διαπιστωθεί κατά πόσο η εν λόγω οικονομική δραστηριότητα είναι περιβαλλοντικά βιώσιμη.

Τροπολογία    50

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 14

Άρθρο 14

Απαιτήσεις σχετικά με τα τεχνικά κριτήρια ελέγχου

Απαιτήσεις σχετικά με τα τεχνικά κριτήρια ελέγχου

1.  Τα τεχνικά κριτήρια ελέγχου που εγκρίνονται σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 2, το άρθρο 7 παράγραφος 2, το άρθρο 8 παράγραφος 2, το άρθρο 9 παράγραφος 2, το άρθρο 10 παράγραφος 2 και το άρθρο 11 παράγραφος 2:

1.  Τα τεχνικά κριτήρια ελέγχου που εγκρίνονται σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 2, το άρθρο 7 παράγραφος 2, το άρθρο 8 παράγραφος 2, το άρθρο 9 παράγραφος 2, το άρθρο 10 παράγραφος 2 και το άρθρο 11 παράγραφος 2:

 

-α)  βασίζονται σε εναρμονισμένους δείκτες που μετρούν τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις χρησιμοποιώντας μια εναρμονισμένη αξιολόγηση του κύκλου ζωής.

α)  προσδιορίζουν τις πλέον συναφείς δυνητικές συνεισφορές στον δεδομένο περιβαλλοντικό στόχο, λαμβάνοντας υπόψη όχι μόνο τις βραχυπρόθεσμες, αλλά και τις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις μιας συγκεκριμένης οικονομικής δραστηριότητας·

α)  προσδιορίζουν τις πλέον συναφείς δυνητικές συνεισφορές στον δεδομένο περιβαλλοντικό στόχο, λαμβάνοντας υπόψη όχι μόνο τις βραχυπρόθεσμες, αλλά και τις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις μιας συγκεκριμένης οικονομικής δραστηριότητας·

β)  προσδιορίζουν τις ελάχιστες απαιτήσεις που πρέπει να ικανοποιούνται προκειμένου να αποτρέπονται τυχόν επιβαρυντικές επιπτώσεις σε οποιονδήποτε από τους συναφείς περιβαλλοντικούς στόχους·

β)  προσδιορίζουν τις ελάχιστες απαιτήσεις που πρέπει να ικανοποιούνται προκειμένου να αποτρέπονται τυχόν επιβαρυντικές επιπτώσεις σε οποιονδήποτε από τους συναφείς περιβαλλοντικούς στόχους·

γ)  είναι ποιοτικά και ποσοτικά, ή και τα δύο, και περιλαμβάνουν κατώτατα όρια, εφόσον είναι δυνατόν·

γ)  είναι ποιοτικά και ποσοτικά, ή και τα δύο, και περιλαμβάνουν κατώτατα όρια, εφόσον είναι δυνατόν·

δ)  εφόσον συντρέχει περίπτωση, βασίζονται στα συστήματα επισήμανσης και πιστοποίησης, στις ενωσιακές μεθοδολογίες για την αξιολόγηση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος και στα ενωσιακά συστήματα ταξινόμησης, και λαμβάνουν υπόψη οποιαδήποτε συναφή ισχύουσα ενωσιακή νομοθεσία·

δ)  εφόσον συντρέχει περίπτωση, βασίζονται στα συστήματα επισήμανσης και πιστοποίησης, στις ενωσιακές μεθοδολογίες για την αξιολόγηση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος και στα ενωσιακά συστήματα ταξινόμησης, και λαμβάνουν υπόψη οποιαδήποτε συναφή ισχύουσα ενωσιακή νομοθεσία· αναγνωρίζουν την αρμοδιότητα των κρατών μελών·

ε)  βασίζονται σε πειστικά επιστημονικά στοιχεία και λαμβάνουν υπόψη, εφόσον συντρέχει περίπτωση, την αρχή της προφύλαξης που προβλέπεται στο άρθρο 191 της ΣΛΕΕ·

ε)  βασίζονται σε πειστικά επιστημονικά στοιχεία και τηρούν την αρχή της προφύλαξης που προβλέπεται στο άρθρο 191 της ΣΛΕΕ·

στ)  λαμβάνουν υπόψη τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της ίδιας της οικονομικής δραστηριότητας, καθώς και τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που παρέχονται από την εν λόγω οικονομική δραστηριότητα, ιδίως αναφορικά με την παραγωγή, τη χρήση και τον κύκλο ζωής τους·

στ)  λαμβάνουν υπόψη τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της ίδιας της οικονομικής δραστηριότητας, καθώς και τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που παρέχονται από την εν λόγω οικονομική δραστηριότητα, καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους και, εάν χρειάζεται, σε ολόκληρη την αξιακή αλυσίδα, αναφορικά με την παραγωγή, από την επεξεργασία των πρώτων υλών έως το τελικό προϊόν, τη χρήση, τον κύκλο ζωής και την ανακύκλωσή τους·

 

στ α)  λαμβάνουν υπόψη το κόστος της μη ανάληψης δράσης, με βάση το Πλαίσιο Σεντάι 2015-2030 για τη μείωση του κινδύνου καταστροφών·

ζ)  λαμβάνουν υπόψη τη φύση και την κλίμακα της οικονομικής δραστηριότητας·

ζ)  λαμβάνουν υπόψη τη φύση και την κλίμακα της οικονομικής δραστηριότητας και λαμβάνουν υπόψη εάν μια δραστηριότητα βρίσκεται σε στάδιο μετάβασης προς μια βιώσιμη διαμόρφωση ή/και λειτουργία, μέσω έργων έρευνας και καινοτομίας, συγκεκριμένων χρονοδιαγραμμάτων και διαδρομών για την εν λόγω μετάβαση·

η)  λαμβάνουν υπόψη τον δυνητικό αντίκτυπο της ρευστότητας στην αγορά, τον κίνδυνο ορισμένα στοιχεία ενεργητικού να καταστούν μη αξιοποιήσιμα λόγω της απομείωσης της αξίας τους ως αποτέλεσμα της μετάβασης σε μια περισσότερο βιώσιμη οικονομία, καθώς και τον κίνδυνο δημιουργίας μη συνεκτικών κινήτρων·

η)  λαμβάνουν υπόψη τον κίνδυνο ορισμένα στοιχεία ενεργητικού να καταστούν μη αξιοποιήσιμα λόγω της απομείωσης της αξίας τους ως αποτέλεσμα της μετάβασης σε μια περισσότερο βιώσιμη οικονομία, καθώς και τον κίνδυνο δημιουργίας μη συνεκτικών κινήτρων·

 

η α)    εφαρμόζονται εύκολα και αποφεύγουν την περιττή διοικητική επιβάρυνση από άποψη συμμόρφωσης·

θ)  καλύπτουν όλες τις συναφείς οικονομικές δραστηριότητες στο πλαίσιο ενός συγκεκριμένου τομέα και διασφαλίζουν ότι όλες αυτές οι δραστηριότητες αντιμετωπίζονται ισότιμα εφόσον συμβάλλουν σε έναν ή περισσότερους περιβαλλοντικούς στόχους, ώστε να αποφεύγεται η στρέβλωση του ανταγωνισμού στην αγορά·

θ)  καλύπτουν όλες τις συναφείς οικονομικές δραστηριότητες στο πλαίσιο ενός οικονομικού μακροτομέα και διασφαλίζουν ότι όλες αυτές οι δραστηριότητες αντιμετωπίζονται ισότιμα σε ό,τι αφορά τους κινδύνους βιωσιμότητάς τους εφόσον συμβάλλουν σε έναν ή περισσότερους περιβαλλοντικούς στόχους και δεν ζημιώνουν σημαντικά οποιονδήποτε από τους άλλους περιβαλλοντικούς στόχους που αναφέρονται στα άρθρα 3 και 12, ώστε να αποφεύγεται η στρέβλωση του ανταγωνισμού στην αγορά·

ι)  έχουν οριστεί κατά τρόπο ώστε να διευκολύνουν τον έλεγχο της συμμόρφωσης προς τα εν λόγω κριτήρια όποτε αυτό είναι εφικτό.

ι)  έχουν οριστεί κατά τρόπο ώστε να διευκολύνουν τον έλεγχο της συμμόρφωσης προς τα εν λόγω κριτήρια όποτε αυτό είναι εφικτό.

2.  Τα τεχνικά κριτήρια ελέγχου που αναφέρονται στην παράγραφο 1 περιλαμβάνουν επίσης κριτήρια για δραστηριότητες που σχετίζονται με τη μετάβαση στην καθαρή ενέργεια, ειδικότερα την ενεργειακή απόδοση και την ανανεώσιμη ενέργεια, στον βαθμό που συμβάλλουν σημαντικά σε οποιονδήποτε από τους περιβαλλοντικούς στόχους.

2.  Τα τεχνικά κριτήρια ελέγχου που αναφέρονται στην παράγραφο 1 περιλαμβάνουν επίσης κριτήρια βάσει δεικτών για δραστηριότητες που σχετίζονται με τη μετάβαση στην καθαρή ενέργεια προς μηδενικές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, ειδικότερα την ενεργειακή απόδοση και την ανανεώσιμη ενέργεια, στον βαθμό που συμβάλλουν σημαντικά σε οποιονδήποτε από τους περιβαλλοντικούς στόχους.

3.  Τα τεχνικά κριτήρια ελέγχου που αναφέρονται στην παράγραφο 1 περιλαμβάνουν επίσης κριτήρια για δραστηριότητες που σχετίζονται με τη μετάβαση στην καθαρή ή κλιματικά ουδέτερη κινητικότητα, μεταξύ άλλων με την αλλαγή του τρόπου εκτέλεσης των μεταφορών, με μέτρα αποδοτικότητας και εναλλακτικά καύσιμα, στον βαθμό που συμβάλλουν σημαντικά σε οποιονδήποτε από τους περιβαλλοντικούς στόχους.

3.  Τα τεχνικά κριτήρια ελέγχου που αναφέρονται στην παράγραφο 1 περιλαμβάνουν επίσης κριτήρια για δραστηριότητες που σχετίζονται με τη μετάβαση στην καθαρή ή κλιματικά ουδέτερη κινητικότητα, μεταξύ άλλων με την αλλαγή του τρόπου εκτέλεσης των μεταφορών, με μέτρα αποδοτικότητας και εναλλακτικά καύσιμα, στον βαθμό που συμβάλλουν σημαντικά σε οποιονδήποτε από τους περιβαλλοντικούς στόχους.

 

3α.  Εάν οι περισσότερες επιχειρήσεις που ασκούν ιδιαίτερα επιβλαβή οικονομική δραστηριότητα έχουν αποδεδειγμένα ξεκινήσει πορεία για να κάνουν βιώσιμη τη δραστηριότητα αυτή, τότε τα κριτήρια ελέγχου μπορούν να το λάβουν υπόψη τους. Η πορεία αυτή μπορεί να αποδειχθεί από κάποιο διαρκές έργο έρευνας και ανάπτυξης, από μεγάλα επενδυτικά σχέδια κεφαλαιουχικών δαπανών σε νέες και περιβαλλοντικά πιο βιώσιμες τεχνολογίες, ή από συγκεκριμένα σχέδια μετάβασης ευρισκόμενα τουλάχιστον στα πρώτα στάδια υλοποίησης.

4.  Η Επιτροπή επανεξετάζει τακτικά τα κριτήρια ελέγχου που αναφέρονται στην παράγραφο 1 και, εφόσον συντρέχει περίπτωση, τροποποιεί τις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που εκδίδονται βάσει του παρόντα κανονισμού σύμφωνα με τις επιστημονικές και τεχνολογικές εξελίξεις.

4.  Η Επιτροπή επανεξετάζει τακτικά τα κριτήρια ελέγχου που αναφέρονται στην παράγραφο 1 και, εφόσον συντρέχει περίπτωση, τροποποιεί τις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που εκδίδονται βάσει του παρόντα κανονισμού σύμφωνα με τις επιστημονικές και τεχνολογικές εξελίξεις.

Τροπολογία    51

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 15

Άρθρο 15

Πλατφόρμα για τη βιώσιμη χρηματοδότηση

Πλατφόρμα για τη βιώσιμη χρηματοδότηση

1.  Η Επιτροπή συγκροτεί πλατφόρμα για τη βιώσιμη χρηματοδότηση την οποία απαρτίζουν:

1.  Η Επιτροπή συγκροτεί πλατφόρμα για τη βιώσιμη χρηματοδότηση της οποίας η σύνθεση διασφαλίζει ισορροπία, ευρύ φάσμα απόψεων και ισότητα φύλων. Η πλατφόρμα αποτελείται με ισορροπημένο τρόπο από εκπροσώπους των ακόλουθων ομάδων:

α)  εκπρόσωποι:

α)  εκπρόσωποι των εξής:

i)  του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος·

i)  του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος·

ii)  των Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών·

ii)  των Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών·

iii)  της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων·

iii)  της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων·

 

iii α)  του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

 

iii β)  της Συμβουλευτικής Επιτροπής για τη χρηματοοικονομική πληροφόρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EFRAG)·

β)  εμπειρογνώμονες που εκπροσωπούν συναφείς ιδιώτες ενδιαφερομένους·

β)  εμπειρογνώμονες που εκπροσωπούν συναφείς ιδιώτες ενδιαφερομένους, συμπεριλαμβανομένων των παραγόντων των χρηματοπιστωτικών και μη χρηματοπιστωτικών αγορών, και των επιχειρηματικών τομέων, που εκπροσωπούν συναφείς κλάδους·

 

β α)  εμπειρογνώμονες που εκπροσωπούν την κοινωνία των πολιτών, μεταξύ άλλων και με εμπειρογνωσία στα πεδία του περιβάλλοντος, των κοινωνικών, της εργασίας και της διακυβέρνησης·

γ)  εμπειρογνώμονες που ορίζονται υπό την προσωπική τους ιδιότητα, με αποδεδειγμένη γνώση και πείρα σε τομείς που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό.

γ)  εμπειρογνώμονες που εκπροσωπούν την ακαδημαϊκή κοινότητα, συμπεριλαμβανομένων των πανεπιστημίων, των ερευνητικών ιδρυμάτων και κέντρων μελετών, μεταξύ άλλων και με παγκόσμια εμπειρογνωσία·

 

1α.  Οι εκπρόσωποι που αναφέρονται στα στοιχεία β) και γ) διορίζονται δυνάμει του άρθρου 237 του δημοσιονομικού κανονισμού και διαθέτουν αποδεδειγμένες γνώσεις και εμπειρία στους τομείς που καλύπτει ο παρών κανονισμός, και ειδικά στη βιωσιμότητα στον χρηματοπιστωτικό τομέα.

 

1β.  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο τηρούνται δεόντως και εγκαίρως ενήμερα, σε όλα τα στάδια της διαδικασίας επιλογής των εμπειρογνωμόνων της πλατφόρμας.

2.  Η πλατφόρμα για τη βιώσιμη χρηματοδότηση:

2.  Η πλατφόρμα για τη βιώσιμη χρηματοδότηση:

 

-α)  συμβουλεύει την Επιτροπή σχετικά με την κατάρτιση των εναρμονισμένων δεικτών που αναφέρονται στο άρθρο 14 παράγραφος1 στοιχείο -α) και σχετικά με την πιθανή ανάγκη επικαιροποίησής τους· προς το σκοπό αυτό στηρίζεται στο έργο των συναφών οντοτήτων και πρωτοβουλιών της Ένωσης και ειδικότερα του Πλαισίου Παρακολούθησης της Κυκλικής Οικονομίας.

α)  παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες στην Επιτροπή σχετικά με τα τεχνικά κριτήρια ελέγχου που αναφέρονται στο άρθρο 14 και με την πιθανή ανάγκη επικαιροποίησης των εν λόγω κριτηρίων·

α)  παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες στην Επιτροπή σχετικά με τα τεχνικά κριτήρια ελέγχου που αναφέρονται στο άρθρο 14 και με την πιθανή ανάγκη επικαιροποίησης των εν λόγω κριτηρίων·

β)   αναλύει τον αντίκτυπο των τεχνικών κριτηρίων ελέγχου όσον αφορά το δυνητικό κόστος και τα οφέλη της εφαρμογής τους·

β)  αναλύει τον αντίκτυπο των τεχνικών κριτηρίων ελέγχου βάσει δεδομένων και επιστημονικών ερευνών όποτε είναι διαθέσιμες όσον αφορά το δυνητικό κόστος και τα οφέλη της εφαρμογής τους·

γ)  επικουρεί την Επιτροπή στην ανάλυση των αιτημάτων που υποβάλλουν τα ενδιαφερόμενα μέρη για να αναπτύξουν ή να επανεξετάσουν τα τεχνικά κριτήρια ελέγχου για μια δεδομένη οικονομική δραστηριότητα·

γ)  επικουρεί την Επιτροπή στην ανάλυση των αιτημάτων που υποβάλλουν τα ενδιαφερόμενα μέρη για να αναπτύξουν ή να επανεξετάσουν τα τεχνικά κριτήρια ελέγχου για μια δεδομένη οικονομική δραστηριότητα βάσει δεδομένων και επιστημονικών ερευνών όποτε είναι διαθέσιμες· τα συμπεράσματα αυτών των αναλύσεων δημοσιεύονται εγκαίρως στον δικτυακό τόπο της Επιτροπής·

δ)  συμβουλεύει την Επιτροπή σχετικά με την καταλληλότητα των τεχνικών κριτηρίων ελέγχου για δυνητικές περαιτέρω χρήσεις·

δ)  μετά από αίτημα της Επιτροπής ή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, συμβουλεύει την Επιτροπή ή το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με την καταλληλότητα των τεχνικών κριτηρίων ελέγχου για δυνητικές περαιτέρω χρήσεις·

 

δ α)  σε συνεργασία με την Συμβουλευτική Επιτροπή για τη χρηματοοικονομική πληροφόρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EFRAG), συμβουλεύει την Επιτροπή για την ανάπτυξη λογιστικών προτύπων βιωσιμότητας και προτύπων ολοκληρωμένης υποβολής εκθέσεων για εταιρείες και συμμετέχοντες στις χρηματοπιστωτικές αγορές, μεταξύ άλλων και μέσω της αναθεώρησης της οδηγίας 2013/34/ΕΕ·

ε)  παρακολουθεί και υποβάλλει τακτικά εκθέσεις στην Επιτροπή σχετικά με τη ροή κεφαλαίων προς βιώσιμες επενδύσεις·

ε)  παρακολουθεί και υποβάλλει τακτικά εκθέσεις στην Επιτροπή σχετικά με τις τάσεις σε επίπεδο ΕΕ και κρατών μελών όσον αφορά τη ροή κεφαλαίων από οικονομικές δραστηριότητες με αρνητικό αντίκτυπο στην περιβαλλοντική βιωσιμότητα προς βιώσιμες επενδύσεις βάσει δεδομένων και επιστημονικών ερευνών όποτε είναι διαθέσιμες·

στ)  συμβουλεύει την Επιτροπή σχετικά με τη δυνητική αναγκαιότητα τροποποίησης του παρόντα κανονισμού.

στ)  συμβουλεύει την Επιτροπή σχετικά με τη δυνητική αναγκαιότητα τροποποίησης του παρόντος κανονισμού, ιδίως όσον αφορά τη συνάφεια και την ποιότητα των δεδομένων, καθώς και τους τρόπους μείωσης του διοικητικού φόρτου·

 

στ α)  συμβάλλει στην αξιολόγηση και ανάπτυξη κανονισμών και πολιτικών βιώσιμης χρηματοδότησης, συμπεριλαμβανομένων και ζητημάτων συνοχής μεταξύ πολιτικών

 

στ β)  επικουρεί την Επιτροπή στον καθορισμό πιθανών κοινωνικών στόχων.

 

2α.  Η πλατφόρμα εξετάζει δεόντως τα κατάλληλα δεδομένα και τις συναφείς επιστημονικές έρευνες για την εκτέλεση αυτών των καθηκόντων. Δύναται να διενεργεί δημόσιες διαβουλεύσεις για να συλλέξει τις απόψεις των ενδιαφερομένων φορέων επί συγκεκριμένων ζητημάτων που εμπίπτουν στο πλαίσιο της εντολής της.

3.  Της πλατφόρμας για τη βιώσιμη χρηματοδότηση προεδρεύει η Επιτροπή.

3.  Της πλατφόρμας για τη βιώσιμη χρηματοδότηση προεδρεύει η Επιτροπή και η πλατφόρμα συγκροτείται με βάση τους οριζόντιους κανόνες της Επιτροπής για τις ομάδες εμπειρογνωμόνων. Η Επιτροπή δημοσιεύει στον ιστότοπό της τις αναλύσεις, τις συζητήσεις, τις εκθέσεις και τα πρακτικά της πλατφόρμας.

Τροπολογία    52

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 16

Άρθρο 16

Άσκηση της εξουσιοδότησης

Άσκηση της εξουσιοδότησης

1.  Η εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην Επιτροπή υπό τους όρους που καθορίζονται στο παρόν άρθρο.

1.  Η εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην Επιτροπή υπό τους όρους που καθορίζονται στο παρόν άρθρο.

2.  Η εξουσία έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 3, το άρθρο 6 παράγραφος 2, το άρθρο 7 παράγραφος 2, το άρθρο 8 παράγραφος 2, το άρθρο 9 παράγραφος 2, το άρθρο 10 παράγραφος 2 και το άρθρο 11 παράγραφος 2 ανατίθεται στην Επιτροπή για απροσδιόριστο χρονικό διάστημα από την [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού].

2.  Η εξουσία έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 3, το άρθρο 6 παράγραφος 2, το άρθρο 7 παράγραφος 2, το άρθρο 8 παράγραφος 2, το άρθρο 9 παράγραφος 2, το άρθρο 10 παράγραφος 2 και το άρθρο 11 παράγραφος 2 ανατίθεται στην Επιτροπή για απροσδιόριστο χρονικό διάστημα από την [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού].

3.  Η εξουσιοδότηση που προβλέπεται στην παράγραφο 2 μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης περατώνει την εξουσιοδότηση που καθορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Η ανάκληση αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που καθορίζεται στην απόφαση. Δεν επηρεάζει την εγκυρότητα κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που έχουν τεθεί ήδη σε ισχύ.

3.  Η εξουσιοδότηση που προβλέπεται στην παράγραφο 2 μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης περατώνει την εξουσιοδότηση που καθορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Η ανάκληση αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που καθορίζεται στην απόφαση. Δεν επηρεάζει την εγκυρότητα κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που έχουν τεθεί ήδη σε ισχύ.

4.  Πριν από την έκδοση μιας κατ’ εξουσιοδότηση πράξης, η Επιτροπή διεξάγει διαβουλεύσεις με εμπειρογνώμονες που ορίζουν τα κράτη μέλη σύμφωνα με τις αρχές που καθορίζονται στη διοργανική συμφωνία της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου.

4.  Πριν από την έκδοση μιας κατ’ εξουσιοδότηση πράξης, η Επιτροπή διεξάγει διαβουλεύσεις με εμπειρογνώμονες που ορίζουν τα κράτη μέλη σύμφωνα με τις αρχές που καθορίζονται στη διοργανική συμφωνία της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου. Στο πλαίσιο της ετοιμασίας των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, η Επιτροπή διενεργεί τις κατάλληλες διαβουλεύσεις και αξιολογήσεις για τις προτεινόμενες πολιτικές επιλογές.

5.  Η Επιτροπή, μόλις εκδώσει κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, την κοινοποιεί ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

5.  Η Επιτροπή, μόλις εκδώσει κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, την κοινοποιεί ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

6.  Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 4 παράγραφος 3, του άρθρου 6 παράγραφος 2, του άρθρου 7 παράγραφος 2, του άρθρου 8 παράγραφος 2, του άρθρου 9 παράγραφος 2, του άρθρου 10 παράγραφος 2 και του άρθρου 11 παράγραφος 2 τίθεται σε ισχύ μόνον εφόσον δεν έχει διατυπωθεί αντίρρηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εντός δύο μηνών από την ημέρα που η πράξη κοινοποιείται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο ή αν, πριν λήξει αυτή η περίοδος, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν θα προβάλουν αντιρρήσεις. Η προθεσμία αυτή παρατείνεται κατά δύο μήνες με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

6.  Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 4 παράγραφος 3, του άρθρου 6 παράγραφος 2, του άρθρου 7 παράγραφος 2, του άρθρου 8 παράγραφος 2, του άρθρου 9 παράγραφος 2, του άρθρου 10 παράγραφος 2, του άρθρου 11 παράγραφος 2, του άρθρου 12 παράγραφος 2 και του άρθρου 13 παράγραφος 3 τίθεται σε ισχύ μόνον εφόσον δεν έχει διατυπωθεί αντίρρηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εντός δύο μηνών από την ημέρα που η πράξη κοινοποιείται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο ή αν, πριν λήξει αυτή η περίοδος, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν θα προβάλουν αντιρρήσεις. Η προθεσμία αυτή παρατείνεται κατά δύο μήνες με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

Τροπολογία    53

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 17

Άρθρο 17

Ρήτρα επανεξέτασης

Ρήτρα επανεξέτασης

1.  Μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2021 και στη συνέχεια ανά τριετία, η Επιτροπή δημοσιεύει έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού. Η εν λόγω έκθεση αξιολογεί τα ακόλουθα:

1.  Μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2021 και στη συνέχεια ανά τριετία, η Επιτροπή δημοσιεύει έκθεση σχετικά με την εφαρμογή και τις επιπτώσεις του παρόντος κανονισμού. Η εν λόγω έκθεση αξιολογεί τα ακόλουθα:

α)  την πρόοδο σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού όσον αφορά την ανάπτυξη τεχνικών κριτηρίων ελέγχου για περιβαλλοντικά βιώσιμες οικονομικές δραστηριότητες·

α)  την πρόοδο σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού όσον αφορά την ανάπτυξη τεχνικών κριτηρίων ελέγχου βάσει δεικτών για περιβαλλοντικά βιώσιμες οικονομικές δραστηριότητες·

β)  τη δυνητική ανάγκη αναθεώρησης των κριτηρίων που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό, βάσει των οποίων μια οικονομική δραστηριότητα θεωρείται περιβαλλοντικά βιώσιμη·

β)  τη δυνητική ανάγκη αναθεώρησης των κριτηρίων και του καταλόγου δεικτών που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό, βάσει των οποίων μια οικονομική δραστηριότητα θεωρείται περιβαλλοντικά βιώσιμη, με σκοπό τη διευκόλυνση της καινοτομίας και της βιώσιμης μετάβασης·

γ)  τη σκοπιμότητα διεύρυνσης του πεδίου εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, ώστε να καλύπτονται άλλοι στόχοι βιωσιμότητας, ιδίως κοινωνικοί στόχοι·

γ)  τη σκοπιμότητα διεύρυνσης του πεδίου εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, ώστε να καλύπτονται άλλοι στόχοι βιωσιμότητας, ιδίως κοινωνικοί στόχοι·

δ)  τη χρήση του ορισμού των περιβαλλοντικά βιώσιμων επενδύσεων στο ενωσιακό δίκαιο, και σε επίπεδο κρατών μελών, περιλαμβανομένης της σκοπιμότητας δημιουργίας μηχανισμού ελέγχου της συμμόρφωσης προς τα κριτήρια που καθορίζει ο παρών κανονισμός.

δ)  τη χρήση του ορισμού των περιβαλλοντικά βιώσιμων επενδύσεων και επενδύσεων με αρνητικό περιβαλλοντικό αντίκτυπο στο ενωσιακό δίκαιο, και σε επίπεδο κρατών μελών, περιλαμβανομένης της σκοπιμότητας επανεξέτασης ή δημιουργίας ενός πρόσθετου μηχανισμού ελέγχου της συμμόρφωσης προς τα κριτήρια βάσει δεικτών που καθορίζει ο παρών κανονισμός·

 

δ α)  την πιθανή ανάγκη περαιτέρω ανάπτυξης των ολοκληρωμένων απαιτήσεων υποβολής εκθέσεων που ορίζει το άρθρο 17α (νέο) σχετικά με τη δημοσιοποίηση μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών και πληροφοριών για την πολυμορφία από ορισμένες μεγάλες εταιρείες και ομίλους σύμφωνα με την οδηγία 2013/34/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου·

 

δ β)  την αποτελεσματικότητα της ταξινόμησης στη διοχέτευση ιδιωτικών επενδύσεων προς βιώσιμες δραστηριότητες.

 

1α.  Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021 και στη συνέχεια ανά τριετία, η Επιτροπή επανεξετάζει το πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού υπό το πρίσμα του εάν προκαλεί υπερβολικό διοικητικό φόρτο ή εάν τα απαραίτητα στοιχεία για τους συμμετέχοντες στις χρηματοοικονομικές αγορές δεν είναι επαρκώς διαθέσιμα.

2.  Η εν λόγω έκθεση υποβάλλεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Η Επιτροπή υποβάλλει συνοδευτικές προτάσεις, κατά περίπτωση.

2.  Οι εν λόγω εκθέσεις υποβάλλονται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Η Επιτροπή υποβάλλει συνοδευτικές νομοθετικές προτάσεις, κατά περίπτωση.

Τροπολογία    54

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 18

Άρθρο 18

Έναρξη ισχύος και εφαρμογή

Έναρξη ισχύος και εφαρμογή

1.  Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

1.  Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

2.  Τα άρθρα 3 έως 13 του παρόντος κανονισμού εφαρμόζονται:

2.  Τα άρθρα 3 έως 13 του παρόντος κανονισμού εφαρμόζονται:

α)  σχετικά με τους περιβαλλοντικούς στόχους που αναφέρονται στα σημεία 1) και 2) του άρθρου 5, από την 1η Ιουλίου 2020·

α)  σχετικά με τους περιβαλλοντικούς στόχους που αναφέρονται στα σημεία 1) και 2) του άρθρου 5, από την 1η Ιουλίου 2020·

β)  σχετικά με τους περιβαλλοντικούς στόχους που αναφέρονται στα σημεία 4) και 5) του άρθρου 5, από την 31η Δεκεμβρίου 2021·

β)  σχετικά με τους περιβαλλοντικούς στόχους που αναφέρονται στα σημεία 4) και 5) του άρθρου 5, από την 31η Δεκεμβρίου 2021·

γ)  σχετικά με τους περιβαλλοντικούς στόχους που αναφέρονται στα σημεία 3) και 6) του άρθρου 5, από την 31η Δεκεμβρίου 2022.

γ)  σχετικά με τους περιβαλλοντικούς στόχους που αναφέρονται στα σημεία 3) και 6) του άρθρου 5, από την 31η Δεκεμβρίου 2022.

 

γ α)  Η έναρξη ισχύος του άρθρου 17α εξαρτάται και προϋποθέτει το αποτέλεσμα της εκτίμησης επιπτώσεων που αναφέρεται στο άρθρο 16γ στοιχείο α), η οποία καταδεικνύει την προστιθέμενη αξία, τη σκοπιμότητα και την αναλογικότητα των τροποποιήσεων της οδηγίας 2013/34/ΕΕ.

(1)

ΕΕ C ... / Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα.


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Δημιουργία πλαισίου για τη διευκόλυνση των βιώσιμων επενδύσεων

Έγγραφα αναφοράς

COM(2018)0353 – C8-0207/2018 – 2018/0178(COD)

Ημερομηνία υποβολής στο ΕΚ

24.5.2018

 

 

 

Επιτροπές αρμόδιες επί της ουσίας

Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ECON

5.7.2018

ENVI

5.7.2018

 

 

Γνωμοδοτικές επιτροπές

Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

BUDG

5.7.2018

ITRE

5.7.2018

IMCO

5.7.2018

 

Αποφάσισε να μη γνωμοδοτήσει

Ημερομηνία της απόφασης

BUDG

28.6.2018

ITRE

19.6.2018

IMCO

19.6.2018

 

Εισηγητές

Ημερομηνία ορισμού

Bas Eickhout

13.11.2018

Sirpa Pietikäinen

13.11.2018

 

 

Άρθρο 55 – Κοινή διαδικασία επιτροπών

Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

15.11.2018

Εξέταση στην επιτροπή

6.12.2018

22.1.2019

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

11.3.2019

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

52

45

19

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Marco Affronte, Margrete Auken, Ivo Belet, Pervenche Berès, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Lynn Boylan, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Esther de Lange, Stefan Eck, Markus Ferber, Jonás Fernández, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Stefan Gehrold, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Neena Gill, Julie Girling, Françoise Grossetête, Roberto Gualtieri, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Anneli Jäätteenmäki, Barbara Kappel, Wolf Klinz, Kateřina Konečná, Werner Langen, Giovanni La Via, Peter Liese, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Lukas Mandl, Gabriel Mato, Alex Mayer, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Bernard Monot, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Ralph Packet, Rory Palmer, Massimo Paolucci, Δημήτριος Παπαδημούλης, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, Julia Reid, Frédérique Ries, Dariusz Rosati, Anne Sander, Martin Schirdewan, Annie Schreijer-Pierik, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Renate Sommer, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Paul Tang, Nils Torvalds, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Adina-Ioana Vălean, Babette Winter, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Jørn Dohrmann, Bas Eickhout, Linnéa Engström, Eleonora Evi, Fredrick Federley, Christofer Fjellner, Ashley Fox, Anja Hazekamp, Sophia in ‘t Veld, Ramón Jáuregui Atondo, Syed Kamall, Alain Lamassoure, Ana Miranda, Luigi Morgano, Sirpa Pietikäinen, Michel Reimon, Andreas Schwab, Bart Staes, Lieve Wierinck, Tiemo Wölken

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

David Campbell Bannerman, Silvia Costa, Rosa D’Amato, Michael Gahler, Czesław Hoc, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Jaromír Kohlíček, Arndt Kohn, Dietmar Köster, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Antonio López-Istúriz White, Francisco José Millán Mon, Clare Moody, Carolina Punset, Dennis Radtke, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Paul Rübig, Anders Sellström, Thomas Waitz, Jarosław Wałęsa, Kosma Złotowski

Ημερομηνία κατάθεσης

13.3.2019


ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

52

+

ALDE

Fredrick Federley, Anneli Jäätteenmäki, Wolf Klinz, Caroline Nagtegaal, Nils Torvalds, Ramon Tremosa i Balcells, Lieve Wierinck

ECR

David Campbell Bannerman, Jørn Dohrmann, Ashley Fox, Syed Kamall, Bernd Lucke, Ralph Packet, Kay Swinburne

EFDD

Bernard Monot

ENF

Barbara Kappel

PPE

Ivo Belet, Birgit Collin-Langen, Angélique Delahaye, Markus Ferber, Christofer Fjellner, Michael Gahler, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Françoise Grossetête, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Alain Lamassoure, Esther de Lange, Werner Langen, Giovanni La Via, Peter Liese, Antonio López-Istúriz White, Ivana Maletić, Gabriel Mato, Miroslav Mikolášik, Francisco José Millán Mon, Luděk Niedermayer, Dennis Radtke, Dariusz Rosati, Paul Rübig, Anne Sander, Annie Schreijer-Pierik, Andreas Schwab, Anders Sellström, Renate Sommer, Theodor Dumitru Stolojan, Adina-Ioana Vălean, Jarosław Wałęsa

45

-

ECR

Czesław Hoc, Stanisław Ożóg, Bolesław G. Piecha, Jadwiga Wiśniewska, Kosma Złotowski

EFDD

Julia Reid

GUE/NGL

Lynn Boylan, Stefan Eck, Anja Hazekamp, Jaromír Kohlíček, Kateřina Konečná, Dimitrios Papadimoulis, Martin Schirdewan

PPE

Stefan Gehrold, Julie Girling

S&D

Pervenche Berès, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Silvia Costa, Miriam Dalli, Seb Dance, Jonás Fernández, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Ramón Jáuregui Atondo, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Arndt Kohn, Dietmar Köster, Olle Ludvigsson, Alex Mayer, Susanne Melior, Clare Moody, Luigi Morgano, Rory Palmer, Massimo Paolucci, Pavel Poc, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Paul Tang, Babette Winter, Tiemo Wölken, Damiano Zoffoli

19

0

ALDE

Gerben-Jan Gerbrandy, Sophia in 't Veld, Carolina Punset, Frédérique Ries

EFDD

Rosa D'Amato, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini

PPE

Lukas Mandl, Sirpa Pietikäinen

VERTS/ALE

Marco Affronte, Margrete Auken, Bas Eickhout, Linnéa Engström, Ana Miranda, Michel Reimon, Molly Scott Cato, Bart Staes, Ernest Urtasun, Thomas Waitz

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

Τελευταία ενημέρωση: 21 Μαρτίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου