Postupak : 2018/0178(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0175/2019

Podneseni tekstovi :

A8-0175/2019

Rasprave :

PV 28/03/2019 - 6
CRE 28/03/2019 - 6

Glasovanja :

PV 28/03/2019 - 8.7

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2019)0325

IZVJEŠĆE     ***I
PDF 342kWORD 138k
13.3.2019
PE 630.512v02-00 A8-0175/2019

o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi okvira za olakšavanje održivih ulaganja

(COM(2018) 0353 – C8-0207/2018 – 2018/0178(COD))

Odbor za ekonomsku i monetarnu politikuOdbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane

Izvjestitelji: Bas Eickhout, Sirpa Pietikäinen

(Postupak u zajedničkom odboru – članak 55. Poslovnika)

POGREŠKE/DODACI
NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU
 KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEMU NADLEŽNOM ODBORU

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi okvira za olakšavanje održivih ulaganja

(COM(2018) 0353 – C8-0207/2018 – 2018/0178(COD))

(Redovni zakonodavni postupak prvo čitanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2018)0353),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 2. i članak 114. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela Prijedlog Parlamentu (C8-0207/2018),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir mišljenje Europskog gospodarskog i socijalnog odbora od 17. listopada 2018.(1),

–  uzimajući u obzir članak 59. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir zajedničke rasprave Odbora za ekonomsku i monetarnu politiku i Odbora za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane u okviru članka 55. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za ekonomsku i monetarnu politiku i Odbora za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane (A8-0175/2019),

1.  usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju;

2.  poziva Komisiju da predmet ponovno uputi Parlamentu ako zamijeni, bitno izmijeni ili namjerava bitno izmijeniti svoj Prijedlog;

3.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

Amandman    1

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(6)  Komisija je u ožujku 2018. objavila Akcijski plan o financiranju održivog rasta25 u kojem se utvrđuje ambiciozna i sveobuhvatna strategija održivog financiranja. Jedan od ciljeva utvrđenih u Akcijskom planu jest preusmjeravanje tokova kapitala prema održivim ulaganjima u cilju ostvarivanja održivog i uključivog rasta. Uspostava jedinstvenog sustava klasifikacije održivih djelatnosti najvažnija je i najhitnija mjera predviđena u Akcijskom planu. Akcijskim planom uvažava se da se preusmjeravanje tokova kapitala prema održivijim gospodarskim djelatnostima mora temeljiti na zajedničkom razumijevanju pojma „održivo”. Za početak, jasnim smjernicama o djelatnostima za koje se može smatrati da pridonose okolišnim ciljevima olakšalo bi se informiranje ulagača o ulaganjima kojima se financiraju okolišno održive gospodarske djelatnosti. Dodatne smjernice o djelatnostima koje pridonose drugim ciljevima održivosti, uključujući socijalne ciljeve, mogu se izraditi u kasnijoj fazi.

(6)  Komisija je u ožujku 2018. objavila Akcijski plan o financiranju održivog rasta25 u kojem se utvrđuje ambiciozna i sveobuhvatna strategija održivog financiranja. Jedan od ciljeva utvrđenih u Akcijskom planu jest preusmjeravanje tokova kapitala prema održivim ulaganjima u cilju ostvarivanja održivog i uključivog rasta. Uspostava jedinstvenog sustava klasifikacije i pokazatelja za procjenu ugljičnog otiska održivih djelatnosti najvažnija je i najhitnija mjera predviđena u Akcijskom planu. Akcijskim planom uvažava se da se preusmjeravanje tokova kapitala prema održivijim gospodarskim djelatnostima mora temeljiti na zajedničkom razumijevanju pojma „održivo”. Za početak, jasnim smjernicama o djelatnostima za koje se može smatrati da pridonose okolišnim ciljevima olakšalo bi se informiranje ulagača o ulaganjima kojima se financiraju okolišno održive gospodarske djelatnosti. Dodatne smjernice o djelatnostima koje pridonose drugim ciljevima održivosti, uključujući socijalne ciljeve, mogu se izraditi u kasnijoj fazi.

_________________

_________________

25 COM(2018) 97 final.

25 COM(2018) 97 final.

Amandman    2

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 6.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(6a)  Iako je prepoznato da je hitno potrebno riješiti pitanje klimatskih promjena, uska usmjerenost na izloženost ugljiku mogla bi imati negativne posljedice u smislu prelijevanja zbog preusmjeravanja tokova ulaganja na ciljeve u okviru kojih postoje drugi okolišni rizici. Stoga je potrebno uspostaviti odgovarajuće zaštitne mjere kako bi se zajamčilo da gospodarske djelatnosti ne štete drugim okolišnim ciljevima, kao što su biološka raznolikost i energetska učinkovitost. Ulagačima su potrebne usporedive i cjelovite informacije o okolišnim rizicima i njihovu učinku kako bi ocijenili svoje portfelje i izvan konteksta izloženosti ugljiku.

Amandman    3

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 6.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(6b)  Imajući u vidu potrebu za hitnim mjerama u nekoliko međusobno povezanih područja u kontekstu uništavanja okoliša i prekomjerne potrošnje resursa, potreban je sustavan pristup kao odgovor na eksponencijalno rastuće negativne trendove kao što su gubitak biološke raznolikosti, prekomjerna potrošnja resursa na globalnoj razini, pojava novih prijetnji poput opasnih kemikalija i njihovih mješavina, oskudica hrane, klimatske promjene, oštećenje ozonskog omotača, zakiseljavanje oceana, smanjenje slatke vode i promjene zemljišnih sustava. Stoga je potrebno da mjere koje će se poduzeti budu okrenute budućnosti i razmjerne u odnosu na predstojeće izazove. S obzirom na razmjere tih izazova, potrebna je primjena sveobuhvatnog i ambicioznog pristupa te stroga primjena načela predostrožnosti.

Amandman    4

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 7.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(7a)  U izvješću o vlastitoj inicijativi Europskog parlamenta o održivom financiranju od 29. svibnja 2018. utvrđuju se osnovni elementi pokazatelja održivosti i taksonomija kao poticaj za održiva ulaganja. Potrebno je zajamčiti dosljednost relevantnog zakonodavstva.

Amandman    5

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 8.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(8a)  S obzirom na razmjere izazova potrebna je postupna promjena cjelokupnog financijskog sustava kako bi mogao podržati funkcioniranje gospodarstva na održivoj osnovi. U tu je svrhu potrebno uvesti opće održivo financiranje te voditi računa o učinku održivosti s obzirom na sve financijske proizvode i usluge.

Amandman    6

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 9.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(9)  Nuđenje financijskih proizvoda kojima se ostvaruju okolišno održivi ciljevi učinkovit je način usmjeravanja privatnih ulaganja u održive djelatnosti. Nacionalnim zahtjevima za stavljanje na tržište financijskih proizvoda i korporativnih obveznica kao održivih ulaganja, a posebno zahtjevima na temelju kojih se dotičnim sudionicima na tržištu dopušta uporaba nacionalne oznake, želi se povećati povjerenje ulagača, osigurati vidljivost i riješiti problem „zelenog marketinga”. Zeleni marketing odnosi se na praksu stjecanja nepoštene konkurentske prednosti stavljanjem na tržište financijskog proizvoda kao okolišno prihvatljivog iako zapravo ne ispunjava osnovne okolišne standarde. Trenutačno nekoliko država članica primjenjuje sustave označivanja. Oni se temelje na različitim taksonomijama za klasifikaciju okolišno održivih gospodarskih djelatnosti. S obzirom na političke obveze na temelju Pariškog sporazuma i na razini Unije, vjerojatno je da će sve više država članica uvoditi sustave označivanja ili druge zahtjeve za sudionike na tržištu u pogledu financijskih proizvoda ili korporativnih obveznica koji se stavljaju na tržište kao okolišno održivi. Pritom bi države članice za potrebe određivanja djelatnosti koje se mogu smatrati održivima upotrebljavale vlastite nacionalne taksonomije. Ako se takvi nacionalni zahtjevi budu temeljili na različitim kriterijima za određivanje gospodarskih djelatnosti koje se mogu smatrati okolišno održivima, to će ulagače odvratiti od prekograničnih ulaganja zbog problema povezanih s uspoređivanjem različitih mogućnosti ulaganja. Osim toga, gospodarski subjekti koji žele privući ulaganja iz cijele Unije morali bi u svakoj državi članici ispuniti različite kriterije kako bi se njihove djelatnosti smatrale okolišno održivima za potrebe različitih oznaka. Zbog nedostatka jedinstvenih kriterija povećat će se troškovi i znatno destimulirati gospodarski subjekti, što u konačnici znači otežani pristup prekograničnim tržištima kapitala za održiva ulaganja. Očekuje se da će prepreke u pristupu prekograničnim tržištima kapitala za potrebe prikupljanja sredstava za financiranje održivih projekata nastaviti rasti. Stoga bi kriterije za određivanje gospodarskih djelatnosti koje se mogu smatrati okolišno održivima trebalo uskladiti na razini Unije kako bi se uklonile prepreke funkcioniranju unutarnjeg tržišta i smanjilo njihovo nastajanje u budućnosti. Tim usklađivanjem gospodarskim subjektima bit će lakše prikupiti sredstva za financiranje zelenih prekograničnih djelatnosti jer će se njihove gospodarske djelatnosti moći usporediti na temelju jedinstvenih kriterija i odabrati kao odnosna imovina za okolišno održiva ulaganja. Time će se olakšati privlačenje prekograničnih ulaganja na području Unije.

(9)  Nuđenje financijskih proizvoda kojima se ostvaruju okolišno održivi ciljevi učinkovit je način postupnog preusmjeravanja privatnih ulaganja s djelatnosti s negativnim učinkom na okoliš prema održivijim djelatnostima. Nacionalnim zahtjevima za stavljanje na tržište financijskih proizvoda, usluga i korporativnih obveznica kao održivih ulaganja, kako je definirano u ovoj Uredbi, a posebno zahtjevima na temelju kojih se dotičnim sudionicima na tržištu dopušta uporaba nacionalne oznake, želi se povećati povjerenje ulagača i osviještenost o rizicima, osigurati vidljivost i riješiti problem „zelenog marketinga”. Zeleni marketing odnosi se na praksu stjecanja nepoštene konkurentske prednosti stavljanjem na tržište financijskog proizvoda kao okolišno prihvatljivog iako zapravo ne ispunjava osnovne okolišne standarde. Trenutačno nekoliko država članica primjenjuje sustave označivanja. Oni se temelje na različitim taksonomijama za klasifikaciju okolišno održivih gospodarskih djelatnosti. S obzirom na političke obveze na temelju Pariškog sporazuma i na razini Unije, vjerojatno je da će sve više država članica uvoditi sustave označivanja ili druge zahtjeve za sudionike na tržištu u pogledu financijskih proizvoda ili korporativnih obveznica koji se stavljaju na tržište kao okolišno održivi. Pritom bi države članice za potrebe određivanja djelatnosti koje se mogu smatrati održivima upotrebljavale vlastite nacionalne taksonomije. Ako se takvi nacionalni zahtjevi budu temeljili na različitim kriterijima i pokazateljima za određivanje gospodarskih djelatnosti koje se mogu smatrati okolišno održivima, to će ulagače odvratiti od prekograničnih ulaganja zbog problema povezanih s uspoređivanjem različitih mogućnosti ulaganja. Osim toga, gospodarski subjekti koji žele privući ulaganja iz cijele Unije morali bi u svakoj državi članici ispuniti različite kriterije kako bi se njihove djelatnosti smatrale okolišno održivima za potrebe različitih oznaka. Zbog nedostatka jedinstvenih kriterija i pokazatelja, ulaganja će biti usmjerena na okolišno nedjelotvoran i, u nekim slučajevima, kontraproduktivan način i dovesti do neuspjeha u ostvarivanju okolišnih ciljeva i ciljeva u pogledu održivosti. Stoga se zbog tog nedostatka povećavaju troškovi i znatno destimuliraju gospodarski subjekti, što u konačnici znači otežani pristup prekograničnim tržištima kapitala za održiva ulaganja. Očekuje se da će prepreke u pristupu prekograničnim tržištima kapitala za potrebe prikupljanja sredstava za financiranje održivih projekata nastaviti rasti. Stoga bi kriterije i pokazatelje za određivanje stupnja održivosti gospodarskih djelatnosti trebalo postupno uskladiti na razini Unije kako bi se uklonile prepreke funkcioniranju unutarnjeg tržišta i smanjilo njihovo nastajanje u budućnosti. Tim usklađivanjem informacija, sustava mjerenja i kriterija gospodarskim subjektima bit će lakše prikupiti sredstva za financiranje okolišno održivih prekograničnih djelatnosti jer će se njihove gospodarske djelatnosti moći usporediti na temelju jedinstvenih kriterija i pokazatelja i odabrati kao odnosna imovina za okolišno održiva ulaganja. Time će se olakšati privlačenje prekograničnih ulaganja na području Unije.

Amandman    7

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 9.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(9a)  Kako bi Unija ispunila svoje okolišne i klimatske obveze, potrebno je pokrenuti privatna ulaganja. Za to su potrebni dugoročno planiranje te regulatorna stabilnost i predvidivost za ulagače. Radi jamčenja usklađenog okvira politika za održiva ulaganja, važno je da odredbe ove Uredbe budu temeljene na postojećem zakonodavstvu Unije.

Amandman    8

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 10.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(10)  Osim toga, ako sudionici na tržištu ulagačima ne objasne kako će djelatnosti u koje ulažu pridonijeti okolišnim ciljevima ili ako u svojem objašnjenju različito tumače pojam „održive” gospodarske djelatnosti, ulagači će provjeru i usporedbu tih različitih financijskih proizvoda doživjeti kao nerazmjerno opterećenje. Pokazalo se da to ulagače odvraća od ulaganja u zelene financijske proizvode. Nadalje, nedostatak povjerenja ulagača ima znatne štetne učinke na tržište za održiva ulaganja. Osim toga, pokazalo se da nacionalni propisi i tržišne inicijative poduzete za rješavanje tog problema unutar nacionalnih granica dovode do rascjepkanosti unutarnjeg tržišta. Ako sudionici na financijskim tržištima objave na koji način financijski proizvodi za koje tvrde da su okolišno prihvatljivi ispunjavaju okolišne ciljeve i ako za potrebe te objave koriste zajedničke kriterije za određivanje okolišno održivih gospodarskih djelatnosti koji se primjenjuju u cijeloj Uniji, ulagači će moći lakše usporediti mogućnosti okolišno prihvatljivih prekograničnih ulaganja. Ulagači će ulagati u zelene financijske proizvode diljem Unije s većim povjerenjem, čime će se poboljšati funkcioniranje unutarnjeg tržišta.

(10)  Osim toga, ako sudionici na tržištu ne objave informacije o tome kako će djelatnosti u koje ulažu negativno ili pozitivno pridonijeti okolišnim ciljevima ili ako u svojem objašnjenju primjenjuju različite sustave mjerenja i kriterije za određivanje utjecaja stupnja održivosti gospodarske djelatnosti, ulagači će provjeru i usporedbu različitih financijskih proizvoda doživjeti kao nerazmjerno opterećenje. Pokazalo se da to ulagače odvraća od ulaganja u održive financijske proizvode. Nadalje, nedostatak povjerenja ulagača ima znatne štetne učinke na tržište za održiva ulaganja. Osim toga, pokazalo se da nacionalni propisi i tržišne inicijative poduzete za rješavanje tog problema unutar nacionalnih granica dovode do rascjepkanosti unutarnjeg tržišta. Ako sudionici na financijskim tržištima objave na koji način financijski proizvodi za koje tvrde da su okolišno prihvatljivi ispunjavaju okolišne ciljeve i ako za potrebe te objave koriste zajedničke kriterije za određivanje okolišno održivih gospodarskih djelatnosti koji se primjenjuju u cijeloj Uniji, ulagači će moći lakše usporediti okolišni učinak mogućnosti prekograničnih ulaganja i potaknut će se poduzeća u koja se ulaže na to da svoje poslovne modele učine održivijima. Ulagači će ulagati u zelene financijske proizvode diljem Unije s većim povjerenjem, čime će se poboljšati funkcioniranje unutarnjeg tržišta.

Amandman    9

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 10.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(10a)  Kako bi se postigao smislen učinak na okoliš te širi učinak održivosti, smanjilo nepotrebno administrativno opterećenje za sudionike na financijskom tržištu i ostale dionike te olakšao rast europskih financijskih tržišta na kojima se financiraju održive gospodarske djelatnosti, taksonomija bi se trebala temeljiti na usklađenim, usporedivim i jedinstvenim pokazateljima, uključujući barem pokazatelje kružnog gospodarstva. Te bi pokazatelje trebalo uskladiti s jedinstvenom metodologijom procjene životnog ciklusa i primjenjivati u svim regulatornim inicijativama Unije. Oni bi trebali biti osnova za procjenu gospodarskih djelatnosti i rizika pri ulaganja te za procjenu učinka na okoliš. Potrebno je izbjeći sva preklapanja u uređivanju koja ne bi bila u skladu s načelima bolje regulacije, proporcionalne primjene i ciljem stvaranja dosljedne terminologije i jasnog regulatornog okvira. Nepotrebno opterećivanje i nadležnih tijela i financijskih institucija također treba izbjeći. Isto tako, potrebno je jasno definirati područje primjene i upotrebu kriterija tehničke provjere te poveznice s drugim inicijativama prije nego što taksonomija i povezani kriteriji stupe na snagu. Postavljanjem usklađenih kriterija za okolišno održive gospodarske djelatnosti treba uzeti u obzir kompetencije država članica u različitim područjima politika. Zahtjevi iz ove Uredbe trebaju se na razmjeran način primjenjivati na male i jednostavne institucije kako su definirane u skladu s tom Uredbom.

Amandman    10

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 10.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(10b)  Pokazatelje bi trebalo uskladiti na temelju postojećeg rada, između ostalog na temelju rada Komisije, Europske agencije za okoliš i OECD-a, te bi oni trebali obuhvaćati okolišni učinak na razinu CO2 i drugih emisija, biološku raznolikost, proizvodnju otpada, korištenje energije i energije iz obnovljivih izvora, sirovine, vodu i izravno i neizravno korištenje zemljišta, kako je utvrđeno u Okviru Europske komisije za praćenje kružnog gospodarstva (COM/2018/29 final), Akcijskom planu EU-a za kružno gospodarstvo (COM/2015/0614 final) i u Rezoluciji Europskog parlamenta od 9. srpnja 2015. o učinkovitoj upotrebi resursa: prijelaz na kružno gospodarstvo (2014/2208(INI)). Nadalje, pokazatelje bi trebalo oblikovati uzimajući u obzir i preporuke skupine stručnjaka na visokoj razini za potporu financiranju kružnog gospodarstva Europske komisije. Komisija bi trebala ocijeniti kako povezati rad te skupine stručnjaka s tehničkom skupinom stručnjaka. Pokazateljima bi trebalo uzeti u obzir međunarodno priznate standarde održivosti.

Amandman    11

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 11.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(11)  Kako bi se uklonile postojeće prepreke funkcioniranju unutarnjeg tržišta i spriječilo nastajanje takvih prepreka u budućnosti, trebalo bi propisati da države članice pri utvrđivanju zahtjeva za sudionike na tržištu za potrebe označivanja financijskih proizvoda ili korporativnih obveznica koji se stavljaju na tržište kao okolišno održivi na nacionalnoj razini primjenjuju zajedničku definiciju okolišno održivog ulaganja. Zbog istih razloga upravitelji fondova i institucijski ulagači koji za sebe tvrde da pridonose ostvarivanju okolišnih ciljeva trebali bi pri objavi načina na koji pridonose ostvarivanju tih ciljeva primjenjivati istu definiciju okolišno održivog ulaganja.

(11)  Kako bi se uklonile postojeće prepreke funkcioniranju unutarnjeg tržišta i spriječilo nastajanje takvih prepreka u budućnosti, trebalo bi propisati da države članice i Unija pri utvrđivanju zahtjeva za sudionike na tržištu za potrebe označivanja financijskih proizvoda, usluga ili korporativnih obveznica koji se stavljaju na tržište kao okolišno održivi na nacionalnoj razini primjenjuju zajedničku definiciju stupnja okolišne održivosti ulaganja. Zbog istih razloga upravitelji fondova i institucijski ulagači koji za sebe tvrde da pridonose ostvarivanju okolišnih ciljeva trebali bi pri objavi načina na koji pridonose ostvarivanju tih ciljeva primjenjivati istu definiciju okolišno održivog ulaganja te iste pokazatelje, sustave mjerenja i kriterije za izračunavanje učinka na okoliš.

Amandman    12

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 12.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(12)  Utvrđivanje kriterija za okolišno održive gospodarske djelatnosti moglo bi poslužiti kao poticaj poduzećima da na svojim internetskim stranicama na dobrovoljnoj osnovi objave informacije o okolišno održivim gospodarskim djelatnostima koje obavljaju. Te informacije pomoći će dotičnim subjektima na financijskim tržištima da lakše utvrde koja poduzeća provode okolišno održive gospodarske djelatnosti, a tim će poduzećima istodobno olakšati prikupljanje sredstava za financiranje zelenih djelatnosti.

(12)  Informacije o utjecaju djelatnosti na okoliš pomoći će dotičnim subjektima na financijskim tržištima da lakše utvrde stupanj okolišne održivosti gospodarskih djelatnosti koje poduzeća provode te će poduzećima istodobno olakšati prikupljanje sredstava za financiranje.

Amandman    13

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 13.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(13)  Klasifikacija okolišno održivih gospodarskih djelatnosti na razini Unije trebala bi omogućiti izradu budućih politika Unije, uključujući standarde Unije za okolišno održive financijske proizvode i, u konačnici, uvođenje oznaka kojima se formalno priznaje usklađenost s tim standardima na razini Unije. Jedinstveni pravni zahtjevi prema kojima se ulaganja mogu smatrati okolišno održivim ulaganjima, na temelju jedinstvenih kriterija za okolišno održive gospodarske djelatnosti, nužni su kao podloga za buduće zakonodavstvo Unije s ciljem omogućavanja tih ulaganja.

(13)  Pokazatelji na razini Unije koji su relevantni za određivanje učinka gospodarskih djelatnosti na okoliš trebali bi omogućiti izradu budućih politika i strategija Unije, uključujući standarde Unije za okolišno održive financijske proizvode i, u konačnici, uvođenje oznaka kojima se formalno priznaje usklađenost s tim standardima na razini Unije te bi trebali biti osnova za druge gospodarske i regulatorne mjere te mjere opreza. Jedinstveni pravni zahtjevi za razmatranje stupnja okolišne održivosti ulaganja, na temelju jedinstvenih kriterija za određivanje stupnja okolišne održivosti gospodarskih djelatnosti i općih pokazatelja za procjenu učinka ulaganja na okoliš, nužni su kao podloga za buduće zakonodavstvo Unije s ciljem olakšavanja prelaska s ulaganja s negativnim učinkom na okoliš na ulaganja s pozitivnim učinkom.

Amandman    14

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 14.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(14)  U kontekstu ostvarivanja ciljeva održivog razvoja u Uniji pokazalo se da se odlukama na razini politika, kao što je odluka o osnivanju Europskog fonda za strateška ulaganja, pridonosi usmjeravanju privatnih ulaganja i javnih rashoda prema održivim ulaganjima. U Uredbi (EU) 2015/1017 Europskog parlamenta i Vijeća27 utvrđeno je da 40 % ulaganja u infrastrukturne i inovacijske projekte u okviru Europskog fonda za strateška ulaganja treba biti povezano s klimatskom politikom. Zajednički kriteriji za održivost gospodarskih djelatnosti mogli bi biti temelj sličnih budućih inicijativa Unije za potporu ulaganjima kojima se pridonosi ostvarivanju ciljeva povezanih s klimom i drugih okolišnih ciljeva.

(14)  U kontekstu ostvarivanja ciljeva održivog razvoja u Uniji, odluke na razini politika, kao što je odluka o osnivanju Europskog fonda za strateška ulaganja, mogle bi pridonijeti mobiliziranju i usmjeravanju privatnih ulaganja i javnih rashoda prema održivim ulaganjima. U Uredbi (EU) 2015/1017 Europskog parlamenta i Vijeća27 utvrđeno je da 40 % ulaganja u infrastrukturne i inovacijske projekte u okviru Europskog fonda za strateška ulaganja treba biti povezano s horizontalnim ciljevima u pogledu klime. Zajednički kriteriji za održivost gospodarskih djelatnosti i zajednički pokazatelji za procjenu učinka na okoliš mogli bi biti temelj sličnih budućih inicijativa Unije za mobiliziranje ulaganja kojima se pridonosi ostvarivanju ciljeva povezanih s klimom i drugih okolišnih ciljeva.

__________________

__________________

27 Uredba (EU) 2017/2396 Europskog parlamenta i Vijeća od 13. prosinca 2017. o izmjeni uredaba (EU) br. 1316/2013 i (EU) 2015/1017 u pogledu produljenja trajanja Europskog fonda za strateška ulaganja i uvođenja tehničkih poboljšanja za taj fond i Europski savjetodavni centar za ulaganja (SL L 345, 27.12.2017., str. 34).

27 Uredba (EU) 2017/2396 Europskog parlamenta i Vijeća od 13. prosinca 2017. o izmjeni uredaba (EU) br. 1316/2013 i (EU) 2015/1017 u pogledu produljenja trajanja Europskog fonda za strateška ulaganja i uvođenja tehničkih poboljšanja za taj fond i Europski savjetodavni centar za ulaganja (SL L 345, 27.12.2017., str. 34).

Amandman    15

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 15.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(15)  Kako zbog različitog poimanja okolišno održivih gospodarskih djelatnosti ne bi došlo do rascjepkanosti tržišta i narušavanja interesa potrošača, nacionalni zahtjevi koje trebaju ispuniti sudionici na tržištu koji žele stavljati na tržište financijske proizvode ili korporativne obveznice kao okolišno održive trebali bi se temeljiti na jedinstvenim kriterijima za okolišno održive gospodarske djelatnosti. Ti sudionici na tržištu uključuju sudionike na financijskim tržištima koji nude „zelene” financijske proizvode i nefinancijska poduzeća koja izdaju „zelene” korporativne obveznice.

(15)  Kako zbog različitog poimanja stupnja okolišne održivosti gospodarskih djelatnosti ne bi došlo do rascjepkanosti tržišta i narušavanja interesa potrošača, nacionalni zahtjevi koje trebaju ispuniti sudionici na tržištu koji žele stavljati na tržište financijske proizvode ili korporativne obveznice koji su definirani ovom Uredbom kao okolišno održivi trebali bi se temeljiti na jedinstvenim kriterijima za okolišno održive gospodarske djelatnosti. Ti sudionici na tržištu uključuju sudionike na financijskim tržištima koji nude održive financijske proizvode ili usluge i nefinancijska poduzeća koja izdaju održive korporativne obveznice.

Amandman    16

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 17.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(17)  Kako se obveza objavljivanja ne bi zaobišla, trebala bi se primjenjivati i u slučaju kada se financijski proizvodi nude kao proizvodi sa sličnim obilježjima kao okolišno održiva ulaganja, uključujući one čiji je cilj zaštita okoliša u širem smislu. Od sudionika na financijskim tržištima ne bi se smjelo zahtijevati da ulažu samo u okolišno održive gospodarske djelatnosti određene u skladu s kriterijima tehničke provjere utvrđenima u ovoj Uredbi. Trebalo bi ih poticati da obavijeste Komisiju ako smatraju da bi se neka gospodarska djelatnost koja ne ispunjava kriterije tehničke provjere ili za koju takvi kriteriji još nisu određeni, trebala smatrati okolišno održivom kako bi Komisiji pomogli da ocijeni primjerenost dopune ili ažuriranja kriterija tehničke provjere.

(17)  Kako se obveza objavljivanja ne bi zaobišla, trebala bi se primjenjivati i na sve financijske proizvode koji se nude i koji imaju slična obilježja kao okolišno održiva ulaganja, uključujući one čiji je cilj zaštita okoliša u širem smislu. Od sudionika na financijskim tržištima ne bi se smjelo zahtijevati da ulažu samo u okolišno održive gospodarske djelatnosti određene u skladu s kriterijima tehničke provjere utvrđenima u ovoj Uredbi. Sudionike na financijskom tržištu i ostale aktere trebalo bi poticati na to da obavijeste Komisiju ako smatraju da kriteriji tehničke provjere koji su relevantni za aktivnosti koje financiraju još nisu uspostavljeni i da bi se stoga njihove financijske proizvode trebalo smatrati okolišno održivima kako bi Komisiji pomogli da ocijeni primjerenost dopune ili ažuriranja kriterija tehničke provjere.

Amandman    17

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 18.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(18)  Za potrebe određivanja okolišne održivosti gospodarskih djelatnosti trebalo bi sastaviti iscrpan popis okolišnih ciljeva.

(18)  Za potrebe određivanja stupnja okolišne održivosti gospodarskih djelatnosti trebalo bi sastaviti iscrpan popis okolišnih ciljeva na temelju pokazatelja kojima se mjeri učinak na okoliš, uzimajući u obzir utjecaj na cijeli industrijski vrijednosni lanac i jamčeći usklađenost s postojećim zakonodavstvom Unije, kao što je paket za čistu energiju.

Amandman    18

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 20.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(20)  Za svaki okolišni cilj potrebno je utvrditi jedinstvene kriterije na temelju kojih se gospodarske djelatnosti mogu smatrati djelatnostima koje znatno pridonose tom cilju. Jedan od elemenata jedinstvenih kriterija trebalo bi biti izbjegavanje znatnog narušavanja okolišnih ciljeva utvrđenih u ovoj Uredbi. Time bi se izbjeglo da se ulaganja smatraju okolišno održivima, a gospodarske djelatnosti u koje su ona usmjerena istodobno štete okolišu u mjeri koja premašuje njihov doprinos okolišnom cilju. Uvjetima u pogledu znatnog doprinosa i nenanošenja znatne štete trebalo bi omogućiti da ulaganja u okolišno održive gospodarske djelatnosti istinski pridonose okolišnim ciljevima.

(20)  Na osnovi informacija dobivenih na temelju usklađenih pokazatelja, za svaki okolišni cilj potrebno je utvrditi jedinstvene kriterije na temelju kojih se gospodarske djelatnosti mogu smatrati djelatnostima koje znatno pridonose tom cilju. Jedan od elemenata jedinstvenih kriterija trebalo bi biti izbjegavanje znatnog narušavanja okolišnih ciljeva utvrđenih u ovoj Uredbi. Time bi se izbjeglo da se ulaganja smatraju okolišno održivima, a gospodarske djelatnosti u koje su ona usmjerena istodobno štete okolišu u mjeri koja premašuje njihov doprinos okolišnom cilju. Uvjetima u pogledu znatnog doprinosa i nenanošenja znatne štete trebalo bi omogućiti da ulaganja u okolišno održive gospodarske djelatnosti istinski pridonose okolišnim ciljevima.

Amandman    19

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 22.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(22)  Uzimajući u obzir specifične tehničke podatke potrebne za procjenu utjecaja na okoliš gospodarske djelatnosti i brze promjene u području znanosti i tehnologije, kriteriji okolišno održivih gospodarskih djelatnosti trebali bi se redovito prilagođavati u skladu s tim promjenama. Kako bi kriteriji bili ažurni, temeljili se na znanstvenim dokazima i doprinosima stručnjaka i relevantnih dionika, trebalo bi detaljnije utvrditi uvjete u pogledu znatnog doprinosa i znatne štete za različite gospodarske djelatnosti te bi ih trebalo redovito ažurirati. U tu bi svrhu Komisija trebala utvrditi prilagođene detaljne kriterije tehničke provjere za različite gospodarske djelatnosti na temelju tehničkog doprinosa višedioničke platforme za održivo financiranje.

(22)  Uzimajući u obzir specifične tehničke podatke potrebne za procjenu utjecaja na okoliš gospodarske djelatnosti i brze promjene u području znanosti i tehnologije, kriteriji koji su relevantni za određivanje stupnja okolišne održivosti gospodarskih djelatnosti trebali bi se redovito prilagođavati u skladu s tim promjenama. Kako bi kriteriji i pokazatelji bili ažurni, temeljili se na znanstvenim dokazima i doprinosima stručnjaka i relevantnih dionika, trebalo bi detaljnije utvrditi uvjete u pogledu znatnog doprinosa i znatne štete za različite gospodarske djelatnosti te bi ih trebalo redovito ažurirati. U tu bi svrhu Komisija trebala utvrditi prilagođene detaljne kriterije tehničke provjere i skup usklađenih pokazatelja za različite gospodarske djelatnosti na temelju tehničkog doprinosa više dioničke platforme za održivo financiranje.

Amandman    20

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 23.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(23)  Neke gospodarske djelatnosti imaju negativan učinak na okoliš, a znatan doprinos jednom ili više okolišnih ciljeva može se postići smanjenjem tog negativnog učinka. Za te je gospodarske djelatnosti primjereno utvrditi kriterije tehničke provjere kojima se zahtijeva znatno poboljšanje okolišne učinkovitosti u odnosu na, među ostalim, prosjek za tu djelatnost. Tim bi kriterijima također trebalo uzeti u obzir dugoročni utjecaj pojedine gospodarske djelatnosti.

(23)  Neke gospodarske djelatnosti imaju negativan učinak na okoliš, a znatan doprinos jednom ili više okolišnih ciljeva može se postići smanjenjem tog negativnog učinka. Za te je gospodarske djelatnosti primjereno utvrditi kriterije tehničke provjere kojima se zahtijeva znatno poboljšanje okolišne učinkovitosti u odnosu na, među ostalim, prosjek za tu djelatnost kako bi se razmotrilo može li ta djelatnost znatno pridonijeti jednom okolišnom cilju ili više njih. Tim bi kriterijima također trebalo uzeti u obzir dugoročni utjecaj (tj. više od tri godine)pojedine gospodarske djelatnosti, osobito ekološke prednosti proizvoda i usluga, kao i doprinos međuproizvodâ, i tako procijeniti učinak svih faza proizvodnje i upotrebe duž cijelog vrijednosnog lanca i u cijelom životnom ciklusu.

Amandman    21

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 24.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(24)  Gospodarska djelatnost ne bi se smjela smatrati okolišno održivom ako njezin štetni utjecaj na okoliš premašuje njezine koristi. Kriterijima tehničke provjere trebalo bi utvrditi minimalne zahtjeve potrebne kako bi se izbjegla značajna šteta za druge ciljeve. Pri utvrđivanju i ažuriranju kriterija tehničke provjere Komisija bi trebala osigurati da se ti kriteriji temelje na dostupnim znanstvenim dokazima i da se redovito ažuriraju. Ako se znanstvenom evaluacijom rizici ne mogu utvrditi s dostatnom sigurnošću, trebalo bi se primjenjivati načelo opreznosti u skladu s člankom 191. UFEU-a.

(24)  Gospodarska djelatnost ne bi se smjela smatrati okolišno održivom ako ne donosi neto korist za okoliš. Kriterijima tehničke provjere trebalo bi utvrditi minimalne zahtjeve potrebne kako bi se izbjegla značajna šteta za druge ciljeve. Pri utvrđivanju i ažuriranju kriterija tehničke provjere Komisija bi trebala osigurati da su ti kriteriji razumni, razmjerni i da se temelje na dostupnim znanstvenim dokazima te da uzimaju u obzir cijeli vrijednosni lanac i životni ciklus tehnologija Također bi trebala osigurati da se redovito ažuriraju. Ako se znanstvenom evaluacijom rizici ne mogu utvrditi s dostatnom sigurnošću, trebalo bi se primjenjivati načelo opreznosti u skladu s člankom 191. UFEU-a.

Amandman    22

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 25.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(25)  Komisija bi pri utvrđivanju i ažuriranju kriterija tehničke provjere trebala uzeti u obzir relevantno pravo Unije te postojeće nezakonodavne instrumente Unije, uključujući Uredbu (EZ) 66/2010 Europskog parlamenta i Vijeća37, sustav upravljanja okolišem i neovisnog ocjenjivanja EU-a38, kriterije EU-a za zelenu javnu nabavu39 i tekući rad na pravilima o okolišnom otisku proizvoda i organizacija.40 Kako bi se izbjegle nepotrebne nedosljednosti u odnosu na postojeće klasifikacije gospodarskih djelatnosti uvedene za druge potrebe, Komisija bi trebala uzeti u obzir i statističke klasifikacije povezane sa sektorom ekoloških dobara i usluga, odnosno klasifikaciju djelatnosti za zaštitu okoliša (CEPA) i klasifikaciju djelatnosti gospodarenja resursima (CReMA).41

(25)  Komisija bi pri utvrđivanju i ažuriranju kriterija tehničke provjere i skupa usklađenih pokazatelja trebala uzeti u obzir relevantno pravo Unije te postojeće nezakonodavne instrumente Unije, uključujući Uredbu (EZ) 66/2010 Europskog parlamenta i Vijeća37, sustav upravljanja okolišem i neovisnog ocjenjivanja EU-a38, kriterije EU-a za zelenu javnu nabavu39, Platformu Komisije za kružno gospodarstvo, Europsku platformu za procjenu životnog ciklusa i tekući rad na pravilima o okolišnom otisku proizvoda i organizacija.40 Kako bi se izbjegle nepotrebne nedosljednosti u odnosu na postojeće klasifikacije gospodarskih djelatnosti uvedene za druge potrebe, Komisija bi trebala uzeti u obzir i statističke klasifikacije povezane sa sektorom ekoloških dobara i usluga, odnosno klasifikaciju djelatnosti za zaštitu okoliša (CEPA) i klasifikaciju djelatnosti gospodarenja resursima (CReMA).41

__________________

__________________

37 Uredba (EZ) 66/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2009. o znaku za okoliš EU-a (SL L 27, 30.1.2010., str. 1.).

37 Uredba (EZ) 66/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2009. o znaku za okoliš EU-a (SL L 27, 30.1.2010., str. 1.).

38 Uredba (EZ) br. 1221/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2009. o dobrovoljnom sudjelovanju organizacija u sustavu upravljanja okolišem i neovisnog ocjenjivanja Zajednice (EMAS) te stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 761/2001 i odluka Komisije 2001/681/EZ i 2006/193/EZ (SL L 342, 22.12.2009., str. 1.–45.).

38 Uredba (EZ) br. 1221/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2009. o dobrovoljnom sudjelovanju organizacija u sustavu upravljanja okolišem i neovisnog ocjenjivanja Zajednice (EMAS) te stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 761/2001 i odluka Komisije 2001/681/EZ i 2006/193/EZ (SL L 342, 22.12.2009., str. 1.–45.).

39 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija „Javna nabava za bolji okoliš ” SEC(2008) 2124 SEC(2008) 2125 SEC(2008) 2126 COM/2008/0400 final.

39 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija „Javna nabava za bolji okoliš ” SEC(2008) 2124 SEC(2008) 2125 SEC(2008) 2126 COM/2008/0400 final.

40 2013/179/EU: Preporuka Komisije od 9. travnja 2013. o uporabi zajedničkih metoda za mjerenje i priopćavanje rezultata o utjecaju proizvoda i organizacija na okoliš za vrijeme njihova životnog vijeka (SL L 124, 4.5.2013., str. 1.–210.).

40 2013/179/EU: Preporuka Komisije od 9. travnja 2013. o uporabi zajedničkih metoda za mjerenje i priopćavanje rezultata o utjecaju proizvoda i organizacija na okoliš za vrijeme njihova životnog vijeka (SL L 124, 4.5.2013., str. 1.–210.).

41 Prilog 4. i 5. Uredbi (EU) br. 538/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o izmjeni Uredbe (EU) br. 691/2011 o europskim ekonomskim računima okoliša (SL L 158, 27.5.2014.).

41 Prilog 4. i 5. Uredbi (EU) br. 538/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o izmjeni Uredbe (EU) br. 691/2011 o europskim ekonomskim računima okoliša (SL L 158, 27.5.2014.).

Amandman    23

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 26.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(26)  Komisija bi pri utvrđivanju i ažuriranju kriterija tehničke provjere trebala uzeti u obzir i specifičnosti infrastrukturnog sektora te analizom troškova i koristi obuhvatiti okolišne, socijalne i gospodarske vanjske učinke. Komisija bi u tom pogledu trebala uzeti u obzir rad međunarodnih organizacija, kao što je OECD, mjerodavno zakonodavstvo i standarde Unije, uključujući Direktivu 2001/42/EZ Europskog parlamenta i Vijeća42, Direktivu 2011/92/EU Europskog parlamenta i Vijeća43 Direktivu 2014/23/EU Europskog parlamenta i Vijeća44, Direktivu 2014/24/EU Europskog parlamenta i Vijeća45, Direktivu 2014/25/EU Europskog parlamenta i Vijeća46 te aktualnu metodologiju. U tom bi kontekstu kriterijima tehničke provjere trebalo promicati primjerene okvire upravljanja u koje su ugrađeni okolišni, socijalni i upravljački čimbenici, kako je navedeno u načelima odgovornog ulaganja koja podupiru Ujedinjeni narodi47, u svim fazama životnog ciklusa projekta.

(26)  Komisija bi pri utvrđivanju i ažuriranju kriterija tehničke provjere i usklađenih pokazatelja trebala uzeti u obzir i specifičnosti različitih sektora te analizom troškova i koristi obuhvatiti okolišne, socijalne i gospodarske vanjske učinke. Komisija bi u tom pogledu trebala uzeti u obzir rad međunarodnih organizacija, kao što je OECD, mjerodavno zakonodavstvo i standarde Unije, uključujući Direktivu 2001/42/EZ Europskog parlamenta i Vijeća42, Direktivu 2011/92/EU Europskog parlamenta i Vijeća43 Direktivu 2014/23/EU Europskog parlamenta i Vijeća44, Direktivu 2014/24/EU Europskog parlamenta i Vijeća45, Direktivu 2014/25/EU Europskog parlamenta i Vijeća46 te aktualnu metodologiju. U tom bi kontekstu kriterijima tehničke provjere i pokazateljima trebalo promicati primjerene okvire upravljanja u koje su ugrađeni okolišni, socijalni i upravljački čimbenici, kako je navedeno u načelima odgovornog ulaganja koja podupiru Ujedinjeni narodi47, u svim fazama životnog ciklusa projekta.

__________________

__________________

42 Direktiva 2001/42/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 27. lipnja 2001. o procjeni učinaka određenih planova i programa na okoliš (SL L 197, 21.7.2001., str. 30.).

42 Direktiva 2001/42/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 27. lipnja 2001. o procjeni učinaka određenih planova i programa na okoliš (SL L 197, 21.7.2001., str. 30.).

43 Direktiva 2011/92/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 13. prosinca 2011. o procjeni učinaka određenih javnih i privatnih projekata na okoliš (SL L 26, 28.1.2012., str. 1.).

43 Direktiva 2011/92/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 13. prosinca 2011. o procjeni učinaka određenih javnih i privatnih projekata na okoliš (SL L 26, 28.1.2012., str. 1.).

44 Direktiva 2014/23/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. o dodjeli ugovorâ o koncesiji (SL L 94, 28.3.2014., str. 1.).

44 Direktiva 2014/23/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. o dodjeli ugovorâ o koncesiji (SL L 94, 28.3.2014., str. 1.).

45 Direktiva 2014/24/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. o javnoj nabavi i o stavljanju izvan snage Direktive 2004/18/EZ (SL L 94, 28.3.2014., str. 65.).

45 Direktiva 2014/24/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. o javnoj nabavi i o stavljanju izvan snage Direktive 2004/18/EZ (SL L 94, 28.3.2014., str. 65.).

46 Direktiva 2014/25/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. o nabavi subjekata koji djeluju u sektoru vodnog gospodarstva, energetskom i prometnom sektoru te sektoru poštanskih usluga i stavljanju izvan snage Direktive 2004/17/EZ (SL L 94, 28.3.2014., str. 243.).

46 Direktiva 2014/25/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. o nabavi subjekata koji djeluju u sektoru vodnog gospodarstva, energetskom i prometnom sektoru te sektoru poštanskih usluga i stavljanju izvan snage Direktive 2004/17/EZ (SL L 94, 28.3.2014., str. 243.).

47 https://www.unpri.org/download?ac=1534.

47 https://www.unpri.org/download?ac=1534.

Amandman    24

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 26.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(26a)  Komisija bi pri definiranju kriterija tehničke provjere trebala uzeti u obzir i prijelazne mjere prema djelatnostima kojima se podržava prijelaz na održivije gospodarstvo s nižim emisijama ugljika. Za poduzeća koja se trenutačno bave gospodarskim djelatnostima kojima se nanosi velika šteta okolišu, trebali bi postojati poticaji za brz prelazak na ekološki održiv status ili barem na status koji nije problematičan za okoliš. Kriterijima tehničke provjere trebalo bi poticati takve prijelazne procese kada do njih dolazi. Ako se dokaže da je veći dio poduzeća koja provode određenu štetnu aktivnost uključen u takav prijelazni proces, kriteriji za provjeru mogu to uzeti u obzir. Postojanje ozbiljnih prijelaznih napora može se dokazati, među ostalim, stalnim naporima u području istraživanja i razvoja, projektima velikih ulaganja kapitala u nove i ekološki održivije tehnologije ili konkretnim prijelaznim planovima barem u ranim fazama provedbe.

Amandman    25

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 27.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(27)  Kako bi se izbjeglo da se prikupljanjem sredstava za financiranje okolišno održivih gospodarskih djelatnosti naruši tržišno natjecanje, kriterijima tehničke provjere trebalo bi osigurati da se sve relevantne gospodarske djelatnosti unutar određenog sektora mogu smatrati okolišno održivima i da se jednako tretiraju ako jednako pridonose jednom ili više okolišnih ciljeva utvrđenih u ovoj Uredbi. Ipak, njihov potencijal da pridonesu tim okolišnim ciljevima može biti različit u različitim sektorima, što treba biti uzeto u obzir u kriterijima. Tim se kriterijima međutim određene gospodarske djelatnosti unutar pojedinog sektora ne smiju staviti u nepovoljniji položaj u odnosu na druge djelatnosti istog sektora ako one u jednakoj mjeri pridonose okolišnim ciljevima.

(27)  Kako bi se potaknula okolišno održiva ulaganja i kako bi se izbjeglo da se prikupljanjem sredstava za financiranje okolišno održivih gospodarskih djelatnosti naruši tržišno natjecanje, kriterijima tehničke provjere trebalo bi osigurati da se sve relevantne gospodarske djelatnosti unutar makrosektora (tj. sektora razvrstanih prema NACE-u, kao što su poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo, proizvodnja, opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacijom, građevina, prijevoz i usluge skladištenja) mogu smatrati okolišno održivima i da se jednako tretiraju ako jednako pridonose jednom ili više okolišnih ciljeva utvrđenih u ovoj Uredbi, a pritom ne nanose znatnu štetu drugim okolišnim ciljevima iz članaka 3. i 12. Ipak, njihov potencijal da pridonesu tim okolišnim ciljevima može biti različit u različitim sektorima, što treba biti uzeto u obzir u kriterijima provjere. Tim se kriterijima međutim određene gospodarske djelatnosti unutar gospodarskog makrosektora ne smiju staviti u nepovoljniji položaj u odnosu na druge djelatnosti istog sektora ako one u jednakoj mjeri pridonose okolišnim ciljevima, a pritom ne nanose znatnu štetu drugim okolišnim ciljevima iz članaka 3. i 12.

Amandman    26

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 27.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(27a)  Okolišno održive djelatnosti nastaju iz tehnologija i proizvoda koji se razvijaju duž čitavog vrijednosnog lanca. Zbog toga bi se kriterijima tehničke provjere trebala uzeti u obzir uloga čitavog vrijednosnog lanca, od obrade sirovina do konačnog proizvoda i njegove faze otpada, u izvršavanju okolišno održivih djelatnosti.

Amandman    27

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 27.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(27b)  Kako bi se izbjeglo narušavanje vrijednosnih lanaca koji dobro funkcioniraju, kriterijima za tehničku provjeru potrebno je uzeti u obzir da su okolišno održive djelatnosti moguće zbog tehnologija i proizvoda koje razvijaju razni gospodarski subjekti.

Amandman    28

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 28.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(28)  Komisija bi pri utvrđivanju kriterija tehničke provjere trebala procijeniti bi li donošenje tih kriterija za okolišno održive djelatnosti imalo za posljedicu neupotrebljivost imovine ili nastanak neusklađenih poticaja te bi li imalo negativan utjecaj na likvidnost na financijskim tržištima.

(28)  Komisija bi pri utvrđivanju kriterija tehničke provjere trebala procijeniti potencijalne rizike tranzicije, te bi li tempo donošenja tih kriterija za okolišno održive djelatnosti imao za posljedicu neupotrebljivost imovine ili nastanak neusklađenih poticaja.

Amandman    29

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 30.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(30)  Kako bi se osiguralo da se ulaganja usmjere prema gospodarskim djelatnostima koje imaju najveći pozitivan učinak na okolišne ciljeve, Komisija bi trebala dati prednost utvrđivanju kriterija tehničke provjere za gospodarske djelatnosti koje imaju najveći potencijal pridonijeti okolišnim ciljevima.

(30)  Kako bi se osiguralo da se ulaganja usmjere prema gospodarskim djelatnostima koje imaju najveći pozitivan učinak na okolišne ciljeve, Komisija bi trebala dati prednost utvrđivanju kriterija tehničke provjere za gospodarske djelatnosti koje imaju najveći potencijal pridonijeti okolišnim ciljevima. Kriterijima za provjeru trebali bi se uzeti u obzir ishodi projekata kako bi se olakšalo otkrivanje i razvoj novih tehnologija te vodilo računa o prilagodljivosti tih tehnologija.

Amandman    30

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 31.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(31)  Trebalo bi utvrditi primjerene kriterije tehničke provjere za prometni sektor, uključujući mobilnu imovinu, pri čemu bi trebalo uzeti u obzir da na prometni sektor, uključujući međunarodni pomorski promet, otpada približno 26 % ukupnih stakleničkih plinova u Uniji. U skladu s Akcijskim planom o financiranju održivog rasta48 oko 30 % dodatnih godišnjih potreba ulaganja u održivi razvoj u Uniji odnosi se na prometni sektor, što uključuje povećanu elektrifikaciju ili prelazak na čišće načine prijevoza poticanjem alternativnih načina prijevoza i upravljanja prometom.

(31)  Trebalo bi utvrditi primjerene kriterije tehničke provjere za prometni sektor, uključujući mobilnu imovinu, pri čemu bi trebalo uzeti u obzir cijeli životni ciklus tehnologija te da na prometni sektor, uključujući međunarodni pomorski promet, otpada približno 26 % ukupnih stakleničkih plinova u Uniji. U skladu s Akcijskim planom o financiranju održivog rasta48 oko 30 % dodatnih godišnjih potreba ulaganja u održivi razvoj u Uniji odnosi se na prometni sektor, što uključuje povećanu elektrifikaciju ili prelazak na čišće načine prijevoza poticanjem alternativnih načina prijevoza i upravljanja prometom.

__________________

__________________

48 COM(2018) 97 final.

48 COM(2018) 97 final.

Amandman    31

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 32.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(32)  Posebno je važno da Komisija tijekom priprema za izradu kriterija tehničke provjere obavi odgovarajuće konzultacije u skladu sa zahtjevima za bolju regulativu. U proces utvrđivanja i ažuriranja kriterija tehničke provjere trebalo bi uključiti relevantne dionike te uzeti u obzir savjete stručnjaka s dokazanim znanjem i iskustvom u predmetnim područjima. U tu bi svrhu Komisija trebala uspostaviti platformu za održivo financiranje. Ta bi se platforma trebala sastojati od stručnjaka iz javnog i privatnog sektora. Među predstavnicima javnog sektora trebali bi biti zastupljeni stručnjaci iz Europske agencije za okoliš, europskih nadzornih tijela i Europske investicijske banke. Među stručnjacima iz privatnog sektora trebali bi biti zastupljeni predstavnici relevantnih dionika, uključujući sudionike na financijskom tržištu, sveučilišta, istraživačke institute, udruge i organizacije. Platforma bi Komisiju trebala savjetovati u pogledu izrade, analize i preispitivanja kriterija tehničke provjere, uključujući njihov potencijalni utjecaj na vrednovanje imovine koja se prije donošenja kriterija tehničke provjere smatrala zelenom imovinom u skladu s postojećim tržišnim praksama. Platforma bi osim toga Komisiju trebala savjetovati o tome jesu li kriteriji tehničke provjere prikladni za daljnju upotrebu u budućim inicijativama politike Unije u cilju olakšavanja održivih ulaganja.

(32)  Posebno je važno da Komisija tijekom priprema za izradu kriterija tehničke provjere obavi odgovarajuće konzultacije u skladu sa zahtjevima za bolju regulativu. U proces utvrđivanja i ažuriranja kriterija tehničke provjere i usklađenih pokazatelja trebalo bi uključiti relevantne dionike te uzeti u obzir znanstvene dokaze, socioekonomski učinak, najbolje prakse te postojeći rad i subjekte, posebno Platformu Komisije za kružno gospodarstvo i savjete stručnjaka s dokazanim znanjem i iskustvom u predmetnim područjima. U tu bi svrhu Komisija trebala uspostaviti platformu za održivo financiranje. Ta bi se platforma trebala sastojati od velikog broja stručnjaka iz javnog i privatnog sektora kako bi se osiguralo da se svi relevantni sektori uzmu u obzir. Među predstavnicima javnog sektora trebali bi biti zastupljeni stručnjaci iz Europske agencije za okoliš i nacionalnih agencija za zaštitu okoliša, europskih nadzornih tijela, Europske savjetodavne skupine za financijsko izvještavanje i Europske investicijske banke. Među stručnjacima iz privatnog sektora trebali bi biti zastupljeni predstavnici relevantnih dionika, uključujući sudionike na financijskom i nefinancijskom tržištu, predstavnike realnog gospodarstva, uključujući proizvođačku industriju, sveučilišta, istraživačke institute, udruge i organizacije. Platformi bi po potrebi trebalo dopustiti traženje savjeta od pojedinaca koji nisu članovi. Platforma bi Komisiju trebala savjetovati u pogledu izrade, analize i preispitivanja kriterija tehničke provjere i usklađenih pokazatelja, uključujući njihov potencijalni utjecaj na vrednovanje imovine koja se prije donošenja kriterija tehničke provjere smatrala održivom u skladu s postojećim tržišnim praksama. Platforma bi osim toga Komisiju trebala savjetovati o tome jesu li kriteriji tehničke provjere i pokazatelji prikladni za daljnju upotrebu u budućim inicijativama politike Unije u cilju olakšavanja održivih ulaganja. Platforma bi Komisiju trebala savjetovati o razvoju standarda za održivost i integriranih standarda za izvješćivanje za korporacije i sudionike na financijskom tržištu, uključujući revizijom Direktive 2013/34/EU.

Amandman    32

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 33.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(33)  Komisiju bi za potrebe utvrđivanja zahtjeva iz ove Uredbe, a posebno utvrđivanja i ažuriranja prilagođenih detaljnih kriterija tehničke provjere za različite gospodarske djelatnosti kojima se određuje što predstavlja znatan doprinos i značajnu štetu za okolišne ciljeve, trebalo ovlastiti da donese akte u skladu s člankom 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU) u pogledu podataka potrebnih za poštovanje obveze objavljivanja iz članka 4. stavka 3. i kriterija tehničke provjere iz članka 6. stavka 2., članka 7. stavka 2., članka 8. stavka 2., članka 9. stavka 2., članka 10. stavka 2. i članka 11. stavka 2. Posebno je važno da Komisija tijekom svojeg pripremnog rada provede odgovarajuća savjetovanja, uključujući ona na razini stručnjaka, te da se ta savjetovanja provedu u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016. Osobito, s ciljem osiguravanja ravnopravnog sudjelovanja u pripremi delegiranih akata, Europski parlament i Vijeće primaju sve dokumente istodobno kada i stručnjaci iz država članica te bi stručnjaci Europskog parlamenta i Vijeća sustavno trebali imati pristup sastancima stručnih skupina Komisije koji se odnose na pripremu delegiranih akata.

(33)  Komisiju bi za potrebe utvrđivanja zahtjeva iz ove Uredbe, a posebno utvrđivanja i ažuriranja prilagođenih detaljnih kriterija tehničke provjere i pokazatelja za različite gospodarske djelatnosti kojima se određuje što predstavlja znatan doprinos i značajnu štetu za okolišne ciljeve, trebalo ovlastiti da donese akte u skladu s člankom 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU) u pogledu podataka potrebnih za poštovanje obveze objavljivanja iz članka 4. stavka 3. i kriterija tehničke provjere iz članka 6. stavka 2., članka 7. stavka 2., članka 8. stavka 2., članka 9. stavka 2., članka 10. stavka 2. i članka 11. stavka 2. Posebno je važno da Komisija tijekom svojeg pripremnog rada provede odgovarajuća javna savjetovanja, uključujući ona na razini stručnjaka, te da se ta savjetovanja provedu u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016. Osobito, s ciljem osiguravanja ravnopravnog sudjelovanja u pripremi delegiranih akata, Europski parlament i Vijeće primaju sve dokumente istodobno kada i stručnjaci iz država članica te bi stručnjaci Europskog parlamenta i Vijeća sustavno trebali imati pristup sastancima stručnih skupina Komisije koji se odnose na pripremu delegiranih akata.

Amandman    33

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 35.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(35)  Primjena ove Uredbe trebala bi se redovito preispitivati kako bi se ocijenio napredak u izradi kriterija tehničke provjere za okolišno održive djelatnosti, primjena definicije okolišno održivog ulaganja te je li za provjeru poštovanja obveza potrebno uspostaviti mehanizam provjere. Pri preispitivanju trebalo bi ocijeniti i je li potrebno područje primjene ove Uredbe proširiti na ciljeve socijalne održivosti.

(35)  Primjena ove Uredbe trebala bi se redovito preispitivati, barem nakon dvije godine, kako bi se ocijenio napredak u izradi kriterija tehničke provjere i usklađenih pokazatelja za okolišno održive i okolišno štetne djelatnosti, primjena definicije okolišno održivog ulaganja ili ulaganja koje ima negativan učinak na okoliš te je li za provjeru poštovanja obveza potrebno uspostaviti dodatni mehanizam provjere. Pri preispitivanju trebalo bi ocijeniti i odredbe potrebne za proširivanje područja primjene ove Uredbe na ciljeve socijalne održivosti. Komisija bi do 31. ožujka 2020. trebala, prema potrebi, objaviti daljnje zakonodavne prijedloge o uspostavi mehanizma provjere usklađenosti.

Amandman    34

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 36.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(36)  S obzirom na to da ciljeve ove Uredbe ne mogu dostatno ostvariti države članice, nego se zbog potrebe uvođenja jedinstvenih kriterija za okolišno održive gospodarske djelatnosti oni na bolji način mogu ostvariti na razini Unije, Unija može donijeti mjere u skladu s načelom supsidijarnosti utvrđenim u članku 5. Ugovora o Europskoj uniji. U skladu s načelom proporcionalnosti utvrđenim u tom članku, ova Uredba ne prelazi ono što je potrebno za ostvarivanje tih ciljeva,

(36)  S obzirom na to da ciljeve ove Uredbe ne mogu dostatno ostvariti države članice, nego se zbog potrebe uvođenja jedinstvenih kriterija i pokazatelja za okolišno održive gospodarske djelatnosti oni na bolji način mogu ostvariti na razini Unije, Unija može donijeti mjere u skladu s načelom supsidijarnosti utvrđenim u članku 5. Ugovora o Europskoj uniji. U skladu s načelom proporcionalnosti utvrđenim u tom članku, ova Uredba ne prelazi ono što je potrebno za ostvarivanje tih ciljeva,

Amandman    35

Prijedlog uredbe

Članak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Članak 1.

Članak 1.

Predmet i područje primjene

Predmet i područje primjene

1.  Ovom se Uredbom određuju kriteriji za utvrđivanje je li gospodarska djelatnost okolišno održiva za potrebe utvrđivanja stupnja okolišne održivosti ulaganja.

1.  Ovom se Uredbom određuju kriteriji za utvrđivanje stupnja okolišnog učinka i održivosti gospodarske djelatnosti, za potrebe utvrđivanja stupnja okolišne održivosti ulaganja unutar EU-a.

2.  Ova se Uredba primjenjuje na sljedeće:

2.  Ova se Uredba primjenjuje na sljedeće:

(a)  mjere koje donose države članice ili Unija za utvrđivanje svih uvjeta za sudionike na tržištu za financijske proizvode ili korporativne obveznice koji se stavljaju na tržište kao okolišni održivi.

(a)  mjere koje donose države članice ili Unija za utvrđivanje svih uvjeta za sudionike na financijskom tržištu za financijske proizvode ili korporativne obveznice koji se stavljaju na tržište unutar Unije kao okolišno održivi.

(b)  sudionike na financijskim tržištima koji nude financijske proizvode kao okolišno održiva ulaganja ili ulaganja sa sličnim obilježjima.

(b)  sudionike na financijskim tržištima koji unutar Unije nude financijske proizvode kao okolišno održiva ulaganja ili ulaganja sa sličnim obilježjima, i

 

(ba)  sudionike na financijskim tržištima koji nude financijske proizvode, osim u sljedećim slučajevima:

 

i.  sudionik na financijskom tržištu daje objašnjenje da gospodarske djelatnosti koje se financiraju njegovim financijskim proizvodima nemaju veći učinak na održivost u skladu s kriterijima tehničke provjere iz članaka 3. i 3.a, u kojem se slučaju ne primjenjuju odredbe poglavlja II. i III., ili

 

ii.  sudionik na financijskom tržištu u svojem prospektu izjavljuje da se predmetnim financijskim proizvodom ne slijede ciljevi održivosti te da je proizvod izložen povećanom riziku od pružanja potpore gospodarskim aktivnostima koje se ne smatraju održivima u skladu s ovom Uredbom.

 

2.a  Kriterije iz prvog stavka ovog članka za svrhu spomenutu u tom stavku mogu primijeniti pružatelji financijskih usluga koji nisu navedeni u članku 1. stavku 2. ili na dobrovoljnoj osnovi i u skladu s drugim financijskim proizvodima osim onih iz članka 2. stavka 1.

Amandman    36

Prijedlog uredbe

Članak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Članak 2.

Članak 2.

Definicije

Definicije

1.  Za potrebe ove Uredbe primjenjuju se sljedeće definicije:

1.  Za potrebe ove Uredbe primjenjuju se sljedeće definicije:

(a)  „okolišno održivo ulaganje” znači ulaganje kojim se financira jedna gospodarska djelatnost ili više njih koje se smatraju održivima na temelju ove Uredbe;

(a)  „okolišno održivo ulaganje” znači ulaganje kojim se financira jedna gospodarska djelatnost ili više njih koje se smatraju održivima na temelju ove Uredbe;

(b)  „sudionici na financijskim tržištima” znači sudionici na financijskim tržištima kako je definirano u članku 2. točki (a) [Komisijina Prijedloga uredbe o objavljivanju podataka o održivim ulaganjima i rizicima za održivost te o izmjeni Direktive (EU) 2016/2341];

(b)  „sudionici na financijskim tržištima” znači bilo koji od sudionika navedenih u nastavku, kako je definirano u članku 2. točki (a) [Komisijina Prijedloga uredbe o objavljivanju podataka o održivim ulaganjima i rizicima za održivost te o izmjeni Direktive (EU) 2016/2341];

(c)  „financijski proizvodi” znači financijski proizvodi kako je definirano u članku 2. točki (j) [Komisijina Prijedloga uredbe o objavljivanju podataka o održivim ulaganjima i rizicima za održivost te o izmjeni Direktive (EU) 2016/2341];

(c)  „financijski proizvodi” znači upravljanje portfeljem, alternativnim investicijskim fondom, investicijskim osigurateljnim proizvodom, mirovinskim proizvodom, mirovinskim programom ili subjektima za zajednička ulaganja u prenosive vrijednosne papire te korporativnim obveznicama, kako je definirano u članku 2. točki (j) [Komisijina Prijedloga uredbe o objavljivanju podataka o održivim ulaganjima i rizicima za održivost te o izmjeni Direktive (EU) 2016/2341], te izdanja iz Direktive 2003/71/EK i Uredbe (EU)2017/1129);

 

(ca)  „okolišni pokazatelji” znači, minimalno, mjerenje potrošnje resursa, kao što su sirovine, energija, energija iz obnovljivih izvora i voda, učinka na usluge ekosustava, emisija, uključujući CO2, te učinka na biološku raznolikost, korištenje zemljišta i proizvodnju otpada na temelju znanstvenih dokaza i metodologije Komisije za procjenu životnog ciklusa te kako je utvrđeno u Okviru Europske komisije za praćenje kružnog gospodarstva (COM/2018/29 final);

 

(cb)  „relevantno nacionalno nadležno tijelo” znači nadležno ili nadzorno tijelo ili tijela u državama članicama, kako je utvrđeno u aktima Unije iz članka 1. stavka 2. Uredbe (EU) br. 1095/2010, Uredbe (EU) br. 1093/2010 i Uredbe (EU) br. 1094/2010, koje je nadležno za kategoriju sudionika na financijskim tržištima koji podliježu obvezi objavljivanja informacija iz članka 4. ove Uredbe;

 

(cc)  „relevantno europsko nadzorno tijelo (ESA)” znači europsko nadzorno tijelo ili europska nadzorna tijela, kako je utvrđeno u aktima Unije iz članka 1. stavka 2. Uredbe (EU) br. 1093/2010, Uredbe (EU) br. 1094/2010 i/ili Uredbe (EU) br. 1095/2010, koje je nadležno za kategoriju sudionika na financijskim tržištima koji podliježu obvezi objavljivanja informacija iz članka 4. ove Uredbe;

(d)  „ublažavanje klimatskih promjena” znači proces zadržavanja povećanja prosječne globalne temperature na razini koja je znatno niža od 2 °C iznad razina predindustrijskog razdoblja te ulaganje napora da se to povišenje zadrži na 1,5°C iznad razina u predindustrijskom razdoblju;

(d)  „ublažavanje klimatskih promjena” znači procese, uključujući prijelazne mjere, potrebne za zadržavanje povećanja prosječne globalne temperature na razini koja je znatno niža od 2 °C iznad razina predindustrijskog razdoblja te ulaganje napora da se to povišenje zadrži na 1,5°C iznad razina u predindustrijskom razdoblju kako je utvrđeno Pariškim sporazumom;

(e)  „prilagodba klimatskim promjenama” znači proces prilagodbe stvarnim i očekivanim klimatskim uvjetima i njihovim učincima;

(e)  „prilagodba klimatskim promjenama” znači proces prilagodbe stvarnim i očekivanim klimatskim promjenama i njihovim učincima;

(f)  „staklenički plinovi” znači staklenički plinovi kako je navedeno u Prilogu I. Uredbi (EU) br. 525/2013 Europskog parlamenta i Vijeća49;

(f)  „staklenički plinovi” znači staklenički plinovi kako je navedeno u Prilogu I. Uredbi (EU) br. 525/2013 Europskog parlamenta i Vijeća49;

(g)  „kružno gospodarstvo” znači zadržavanje vrijednosti proizvoda, materijala i resursa u gospodarstvu što je dulje moguće te smanjenje otpada, među ostalim primjenom hijerarhije otpada, kako je utvrđeno u članku 4. Direktive br. 2008/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća50;

(g)  „kružno gospodarstvo” znači zadržavanje vrijednosti i korištenje proizvoda, materijala i svih drugih resursa u gospodarstvu na najvišoj razini i što je dulje moguće, a time i smanjenje učinka na okoliš te smanjenje otpada, među ostalim primjenom hijerarhije otpada, kako je utvrđeno u članku 4. Direktive br. 2008/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća50, kao i smanjenje upotrebe resursa na temelju ključnih pokazatelja kružnog gospodarstva kako je utvrđeno u okviru za praćenje napretka prema kružnom gospodarstvu, pri čemu su obuhvaćene različite faze proizvodnje, potrošnje i gospodarenja otpadom;

(h)  „onečišćenje” znači:

(h)  „onečišćenje” znači:

(i)  izravno ili neizravno, ljudskom djelatnošću izazvano ispuštanje tvari, vibracija, topline, buke ili drugih onečišćujućih tvari u zrak, vodu ili zemlju, koje može biti štetno za zdravlje ljudi ili kvalitetu okoliša, može uzrokovati štetu na materijalnoj imovini, remetiti značajke okoliša ili utjecati na druge pravovaljane oblike korištenja okoliša;

(i)  izravno ili neizravno, ljudskom djelatnošću izazvano ispuštanje tvari, vibracija, topline, buke, svijetla ili drugih onečišćujućih tvari u zrak, vodu ili zemlju, koje može biti štetno za zdravlje ljudi ili kvalitetu okoliša, može uzrokovati štetu na materijalnoj imovini, remetiti značajke okoliša ili utjecati na druge pravovaljane oblike korištenja okoliša;

(ii)  u kontekstu morskog okruženja, onečišćenje kako je definirano u članku 3. stavku 8. Direktive 2008/56/EZ Europskog parlamenta i Vijeća51;

(ii)  u kontekstu morskog okruženja, onečišćenje kako je definirano u članku 3. stavku 8. Direktive 2008/56/EZ Europskog parlamenta i Vijeća51;

 

(iia)  u kontekstu vodenog okruženja, onečišćenje kako je definirano u članku 2. stavku 33. Direktive 2000/60/EZ.

(i)  „zdravi ekosustav” znači sustav koji je u dobrom fizikalnom, kemijskom i biološkom stanju ili dobre fizikalne, kemijske i biološke kvalitete;

(i)  „zdravi ekosustav” znači sustav koji je u dobrom fizikalnom, kemijskom i biološkom stanju ili dobre fizikalne, kemijske i biološke kvalitete i koji se može samoreproducirati ili samoobnavljati do postizanja ravnoteže uz očuvanje biološke raznolikosti;

(j)  „energetska učinkovitost” znači učinkovitije korištenje energije u svim fazama energetskog lanca, od proizvodnje do konačne potrošnje;

(j)  „energetska učinkovitost” znači učinkovitije korištenje energije u svim fazama energetskog lanca, od proizvodnje do konačne potrošnje;

(k)  „dobro stanje okoliša” znači dobro stanje okoliša kako je definirano u članku 3. stavku 5. Direktive 2008/56/EZ;

(k)  „dobro stanje okoliša” znači dobro stanje okoliša kako je definirano u članku 3. stavku 5. Direktive 2008/56/EZ;

(l)  „morske vode” znači morske vode kako je definirano u članku 3. stavku 1. Direktive 2008/56/EU;

(l)  „morske vode” znači morske vode kako je definirano u članku 3. stavku 1. Direktive 2008/56/EU;

(m)  „površinske vode”, „kopnene vode”, „prijelazne vode” i „obalne vode” imaju isto značenje kao u članku 2. točkama 1., 3., 6. i 7. Direktive 2000/60/EZ52.

(m)  „površinske vode”, „kopnene vode”, „prijelazne vode” i „obalne vode” imaju isto značenje kao u članku 2. točkama 1., 3., 6. i 7. Direktive 2000/60/EZ52.

(n)  „održivo gospodarenje šumama” znači korištenje šuma i šumskih zemljišta na način i u mjeri kojima se održava njihova biološka raznolikost, produktivnost, regenerativni kapacitet, vitalnost i njihov sadašnji i budući potencijal za ispunjenje relevantnih okolišnih, gospodarskih i socijalnih funkcija na lokalnoj, nacionalnoj i globalnoj razini te kojima se ne uzrokuje šteta drugim ekosustavima.

(n)  „održivo gospodarenje šumama” znači korištenje šuma i šumskih zemljišta u skladu s primjenjivim zakonodavstvom.

__________________

__________________

49 Uredba (EU) br. 525/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od o mehanizmu za praćenje i izvješćivanje o emisijama stakleničkih plinova i za izvješćivanje o drugim informacijama u vezi s klimatskim promjenama na nacionalnoj razini i razini Unije te stavljanju izvan snage Odluke br. 280/2004/EZ (SL L 165, 18.6.2013., str. 13.).

49 Uredba (EU) br. 525/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od o mehanizmu za praćenje i izvješćivanje o emisijama stakleničkih plinova i za izvješćivanje o drugim informacijama u vezi s klimatskim promjenama na nacionalnoj razini i razini Unije te stavljanju izvan snage Odluke br. 280/2004/EZ (SL L 165, 18.6.2013., str. 13.).

50 Direktiva 2008/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 19. studenoga 2008. o otpadu i stavljanju izvan snage određenih direktiva (SL L 312, 22.11.2008., str. 3.).

50 Direktiva 2008/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 19. studenoga 2008. o otpadu i stavljanju izvan snage određenih direktiva (SL L 312, 22.11.2008., str. 3.).

51 Direktiva 2008/56/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 17. lipnja 2008. o uspostavljanju okvira za djelovanje Zajednice u području politike morskog okoliša (Okvirna direktiva o pomorskoj strategiji) (SL L 164, 25.6.2008., str. 19.–40.).

51 Direktiva 2008/56/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 17. lipnja 2008. o uspostavljanju okvira za djelovanje Zajednice u području politike morskog okoliša (Okvirna direktiva o pomorskoj strategiji) (SL L 164, 25.6.2008., str. 19.–40.).

52 Direktiva 2000/60/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2000. o uspostavi okvira za djelovanje Zajednice u području vodne politike, (SL L 327, 22.12.2000., str.1.)

52 Direktiva 2000/60/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2000. o uspostavi okvira za djelovanje Zajednice u području vodne politike, (SL L 327, 22.12.2000., str.1.)

Amandman    37

Prijedlog uredbe

Članak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Članak 3.

Članak 3.

Kriteriji za okolišno održive gospodarske djelatnosti

Kriteriji za okolišno održive gospodarske djelatnosti

Za potrebe utvrđivanja stupnja okolišne održivosti ulaganja, gospodarska djelatnost okolišno je održiva ako je u skladu sa svim sljedećim kriterijima:

Za potrebe utvrđivanja stupnja okolišne održivosti ulaganja, gospodarska djelatnost okolišno je održiva ako je u skladu sa svim sljedećim kriterijima:

(a)  gospodarska djelatnost znatno pridonosi jednom okolišnom cilju ili više njih, a koji su utvrđeni u članku 5. u skladu s člancima od 6. do 11.;

(a)  gospodarska djelatnost znatno pridonosi jednom okolišnom cilju ili više njih, a koji su utvrđeni u članku 5. u skladu s člancima od 6. do 11.;

(b)  gospodarska djelatnost ne šteti znatno nijednom okolišnom cilju utvrđenom u članku 5. u skladu s člankom 12.;

(b)  gospodarska djelatnost ne šteti znatno nijednom okolišnom cilju utvrđenom u članku 5. u skladu s člankom 12.;

(c)  gospodarska djelatnost obavlja se u skladu s minimalnim zaštitnim mjerama utvrđenima u članku 13.;

(c)  gospodarska djelatnost obavlja se u skladu s minimalnim zaštitnim mjerama utvrđenima u članku 13.;

(d)  gospodarska djelatnost u skladu je s kriterijima tehničke provjere donesenima u skladu s člankom 6 stavkom 2., člankom 7. stavkom 2., člankom 8. stavkom 2., člankom 9. stavkom 2., člankom 10. stavkom 2. i člankom 11. stavkom 2.

(d)  gospodarska djelatnost u skladu je s kriterijima tehničke provjere ako ih je Komisija donijela na temelju usklađenih pokazatelja s pomoću kojih se na razini poduzeća ili planiranja mjeri učinak održivosti koji pripada toj gospodarskoj djelatnosti i u skladu s člankom 6 stavkom 2., člankom 7. stavkom 2., člankom 8. stavkom 2., člankom 9. stavkom 2., člankom 10. stavkom 2. i člankom 11. stavkom 2.

Amandman    38

Prijedlog uredbe

Članak 3.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 3.a

 

Kriteriji za gospodarske djelatnosti sa znatnim negativnim učinkom na okoliš

 

Komisija do 31. prosinca 2021. provodi procjenu učinka posljedica revizije ove Uredbe kako bi proširila okvir za održiva ulaganja s okvirom koji se upotrebljava za određivanje kriterija o tome kada i kako gospodarska djelatnost ima znatan negativan utjecaj na održivost. To proširenje uvjetovano je ishodom procjene učinka u kojoj se navodi da je takvo proširenje razmjerno, izvedivo i poželjno.

Amandman    39

Prijedlog uredbe

Članak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Članak 4.

Članak 4.

Primjena kriterija za okolišno održive gospodarske djelatnosti

Primjena kriterija za određivanje stupnja okolišne održivosti gospodarskih djelatnosti i sukladnost s njima

1.  Države članice primjenjuju kriterije za određivanje okolišno održivih gospodarskih djelatnosti utvrđene u članku 3. za mjere za utvrđivanje svih zahtjeva za sudionike na tržištu za financijske proizvode ili korporativne obveznice koji se stavljaju na tržište kao „okolišno održivi”.

1.  Države članice i Unija primjenjuju kriterije za određivanje stupnja okolišne održivosti gospodarskih djelatnosti utvrđenog u članku 3. za mjere za utvrđivanje svih zahtjeva u pogledu održivosti za sudionike na tržištu za financijske proizvode ili korporativne obveznice.

2.  Sudionici na financijskim tržištima koji nude financijske proizvode kao okolišno održiva ulaganja ili kao ulaganja sa sličnim obilježjima objavljuju informacije o tome kako se i u kojoj mjeri kriteriji za okolišno održive gospodarske djelatnosti iz članka 3. primjenjuju na utvrđivanje okolišne održivosti ulaganja. Ako sudionici na financijskim tržištima smatraju da bi se gospodarska djelatnost koja ne zadovoljava kriterije tehničke provjere utvrđene u skladu s ovom Uredbom ili za koju kriteriji tehničke provjere još nisu utvrđeni, trebala smatrati okolišno održivom, o tome mogu obavijestiti Komisiju.

2.  Sudionici na financijskim tržištima koji nude financijske proizvode ili korporativne obveznice objavljuju relevantne informacije koje im omogućuju utvrditi mogu li se proizvodi koje nude smatrati okolišno održivim ulaganjima u skladu s kriterijima iz članka 3. Ako sudionici na financijskim tržištima smatraju da bi se gospodarska djelatnost za koju kriteriji tehničke provjere još nisu utvrđeni trebala smatrati okolišno održivom, o tome obavješćuju Komisiju. Komisija, prema potrebi, obavješćuje Platformu za održivo financiranje iz članak 15. o takvim zahtjevima sudionika na financijskim tržištima. Sudionici na financijskim tržištima ne smiju nuditi financijske proizvode kao okolišno održiva ulaganja ili ulaganja sa sličnim obilježjima ako ti proizvodi nisu klasificirani kao okolišno održivi.

 

2.a  Države članice u bliskoj suradnji s relevantnim europskim nadzornim tijelom prate informacije iz stavka 2. Sudionici na financijskim tržištima dužni su o njima izvijestiti relevantno nadležno nacionalno tijelo koje ih bez odgode priopćava relevantnom europskom nadzornom tijelu. Kada god relevantno nacionalno nadležno tijelo ili relevantno europsko nadzorno tijelo iskaže nesuglasnost s podnesenim informacijama iz stavaka 2. i 2.a, sudionici na financijskim tržištima dužni su preispitati i ispraviti objavljene informacije.

 

2.b  Objavljivanje informacija iz članka 4. u skladu je s načelima poštenih, jasnih i neobmanjujućih informacija iz Direktive 2014/65/EU i Direktive (EU) 2016/97 te s ovlastima u pogledu intervencija iz članka 4. stavka 2.c, koje su u skladu s onima iz Uredbe br. 600/2014.

 

2.c  Zahtjevi u pogledu objavljivanja koji su propisani [Ured za publikacije: unijeti upućivanje na Uredbu o objavljivanju podataka o održivim ulaganjima i rizicima za održivost te o izmjeni Direktive (EU) 2016/2341] ne propisuju se ovom Uredbom;

 

2.d  Mala i jednostavna poduzeća iz članka 2. stavaka 2.b i 2.c podliježu pojednostavljenim odredbama.

3.  Komisija u skladu s člankom 16. donosi delegirane akte radi dopune stavka 2. kojom navodi podatke potrebne za usklađivanje s tim stavkom, uzimajući u obzir kriterije tehničke provjere utvrđene u skladu s ovom Uredbom. Ti podaci ulagačima omogućuju da utvrde:

3.  Komisija u skladu s člankom 16. donosi delegirane akte radi dopune stavaka 2., 2.a i 2.b kojom navodi podatke potrebne za usklađivanje s tim stavcima, uključujući popis ulaganja koja imaju slične karakteristike kao i održiva ulaganja te relevantne kvalifikacijske pragove za svrhe stavka 2., uzimajući u obzir dostupnost relevantnih informacija i kriterije tehničke provjere utvrđene u skladu s ovom Uredbom. Ti podaci ulagačima omogućuju da utvrde:

(a)  postotak udjela koji se odnose na poduzeća koja obavljaju okolišno održive gospodarske djelatnosti;

(a)  postotak udjela u različitim poduzećima koja obavljaju okolišno održive gospodarske djelatnosti;

(b)  postotni dio ulaganja u okolišno održive gospodarske djelatnosti, u odnosu na sve gospodarske djelatnosti.

(b)  postotni dio ulaganja u okolišno održive gospodarske djelatnosti, u odnosu na sve gospodarske djelatnosti.

 

(ba)  relevantne definicije malih i jednostavnih poduzeća iz članka 2.b, kao i pojednostavljene odredbe koje se primjenjuju na te subjekte.

 

3.a  Sudionici na financijskim tržištima objavljuju informacije iz stavka 3. točaka (a) i (b).

4.  Komisija donosi delegirani akt u skladu sa stavkom 3. do 31. prosinca 2019. kako bi osigurala početak njegove primjene od 1. srpnja 2020. Komisija može izmijeniti taj delegirani akt, posebno s obzirom na izmjene delegiranih akata donesenima u skladu s člankom 6. stavkom 2., člankom 7. stavkom 2., člankom 8. stavkom 2., člankom 9. stavkom 2., člankom 10. stavkom 2. i člankom 11. stavkom 2.

4.  Komisija donosi delegirani akt u skladu sa stavkom 3. do 31. prosinca 2019. kako bi osigurala početak njegove primjene od 1. srpnja 2020. Komisija može izmijeniti taj delegirani akt, posebno s obzirom na izmjene delegiranih akata donesenima u skladu s člankom 6. stavkom 2., člankom 7. stavkom 2., člankom 8. stavkom 2., člankom 9. stavkom 2., člankom 10. stavkom 2. i člankom 11. stavkom 2.

Amandman    40

Prijedlog uredbe

Članak 4.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 4.a

 

Nadzor tržišta

 

1.  U skladu s člankom 9. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 1093/2010, Uredbom (EU) br. 1094/2010, Uredbom (EU) br. 1095/2010, odgovarajuće europsko nadzorno tijelo prati tržište za financijske proizvode iz članka 1. ove Uredbe, koji se stavljaju na tržište, distribuiraju ili prodaju u Uniji.

 

2.  Nadležna tijela prate tržište za financijske proizvode koji se stavljaju na tržište, distribuiraju ili prodaju u njihovoj državi članici ili iz nje.

 

3.  U skladu s člankom 9. stavkom 5. uredbi (EU) br. 1093/2010, br. 1094/2010, br. 1095/2010, nadležno europsko nadzorno tijelo može, u slučaju kršenja ove Uredbe od strane subjekata iz članka 1., unutar Unije privremeno zabraniti ili ograničiti stavljanje na tržište, distribuciju ili prodaju financijskih proizvoda iz članka 1.;

 

zabrana ili ograničenje iz članka 3. mogu se primijeniti u okolnostima koje određuje nadležno europsko nadzorno tijelo ili biti podložni iznimkama koje određuje to tijelo.

 

4.  Kada se poduzima mjera prema ovom članku, nadležno europsko nadzorno tijelo osigurava da ta mjera:

 

(a)  nema štetan učinak na učinkovitost financijskih tržišta ili na ulagače koji je neproporcionalan koristima te mjere i

 

(b)  ne stvara rizik regulatorne arbitraže;

 

Ako je nadležno tijelo, ili više njih, poduzelo mjeru prema ovom članku, nadležno europsko nadzorno tijelo može poduzeti neku od mjera iz stavka 1.

 

5.  Prije odlučivanja o poduzimanju mjera prema ovom članku, nadležno europsko nadzorno tijelo obavješćuje nadležna tijela o mjeri koju predlaže.

 

6.  Nadležno europsko nadzorno tijelo preispituje zabranu ili ograničenje izrečeno prema stavku 1. u odgovarajućim vremenskim razdobljima, a najmanje svaka tri mjeseca. Ako se zabrana ili ograničenje ne obnove nakon razdoblja od tri mjeseca, ono prestaje važiti.

 

7.  Mjere koje nadležno europsko nadzorno tijelo donosi u skladu s ovim člankom imaju prednost pred bilo kakvim prethodnim mjerama koje je poduzelo nadležno tijelo.

Amandman    41

Prijedlog uredbe

Članak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Članak 5.

Članak 5.

Okolišni ciljevi

Ciljevi održivosti

Za potrebe ove Uredbe, okolišni ciljevi su sljedeći:

1.  Za potrebe ove Uredbe, okolišni ciljevi su sljedeći:

(1)  ublažavanje klimatskih promjena;

(1)  ublažavanje klimatskih promjena;

(2)  prilagodba klimatskim promjenama;

(2)  prilagodba klimatskim promjenama;

(3)  održivo korištenje i zaštita vodnih i morskih resursa;

(3)  održivo korištenje i zaštita vodnih i morskih resursa;

(4)  prijelaz na kružno gospodarstvo, sprječavanje nastanka otpada i recikliranje;

(4)  prijelaz na kružno gospodarstvo, uključujući sprečavanje nastanka otpada i povećanje korištenja sekundarnih sirovina;

(5)  sprečavanje i kontrola onečišćenja;

(5)  sprečavanje i kontrola onečišćenja;

(6)  zaštita zdravih ekosustava.

(6)  zaštita biološke raznolikosti i zdravih ekosustava i obnova narušenih ekosustava.

 

1.a  Ciljevi utvrđeni u prvom stavku mjere se usklađenim pokazateljima, analizom životnog ciklusa i znanstvenim kriterijima i moraju se ispuniti uz jamčenje da predstavljaju razmjeran odgovor na nadolazeće okolišne izazove.

Amandman    42

Prijedlog uredbe

Članak 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Članak 6.

Članak 6.

Znatan doprinos ublažavanju klimatskih promjena

Znatan doprinos ublažavanju klimatskih promjena

1.  Smatra se da gospodarska djelatnost znatno pridonosi ublažavanju klimatskih promjena ako ta djelatnost znatno pridonosi stabilizaciji koncentracije stakleničkih plinova u atmosferi na razini koja sprečava opasno antropogeno uplitanje u klimatski sustav izbjegavanjem ili smanjenjem emisija stakleničkih plinova ili povećavanjem uklanjanja stakleničkih plinova s pomoću bilo kojeg od sljedećih sredstava, među ostalim putem procesnih ili proizvodnih inovacija:

1.  Smatra se da gospodarska djelatnost znatno pridonosi ublažavanju klimatskih promjena ako ta djelatnost znatno pridonosi stabilizaciji koncentracije stakleničkih plinova u atmosferi na razini koja sprečava opasno antropogeno uplitanje u klimatski sustav izbjegavanjem ili smanjenjem emisija stakleničkih plinova ili povećavanjem uklanjanja stakleničkih plinova s pomoću bilo kojeg od sljedećih sredstava, među ostalim putem procesnih ili proizvodnih inovacija:

(a)  proizvodnja, čuvanje ili korištenje obnovljive energije ili klimatski neutralne energija (uključujući ugljično neutralnu energiju), uključujući inovativnu tehnologiju s potencijalom za znatne uštede u budućnosti ili potrebnim jačanjem mreže;

(a)  proizvodnja, čuvanje, distribucija ili korištenje obnovljive energije u skladu s Direktivom o energiji iz obnovljivih izvora, uključujući inovativnu tehnologiju s potencijalom za znatne uštede u budućnosti ili potrebnim jačanjem mreže;

(b)  poboljšana energetska učinkovitost;

(b)  poboljšana energetska učinkovitost u skladu s Direktivom o energetskoj učinkovitosti;

(c)  povećanje čiste ili klimatski neutralne mobilnosti;

(c)  povećanje čiste ili klimatski neutralne mobilnosti;

(d)  prelazak na korištenje obnovljivih materijala;

(d)  prelazak na korištenje okolišno održivih obnovljivih materijala ili njihovo povećano korištenje na temelju procjene cijelog životnog ciklusa i zamjene posebno fosilnih materijala, čime se postiže kratkoročna ušteda emisija stakleničkih plinova;

(e)  povećanje upotrebe hvatanja i skladištenja ugljika;

(e)  povećanje upotrebe ekološki sigurnog hvatanja i upotrebe ugljika te upotrebe tehnologija hvatanja i skladištenja ugljika kojima se ostvaruje neto smanjenje emisija;

(f)  postupno obustavljanje antropogenih emisija stakleničkih plinova, među ostalim iz fosilnih goriva;

(f)  postupno obustavljanje antropogenih emisija stakleničkih plinova;

 

(fa)  povećanje uklanjanja CO2 iz atmosfere i njegovo skladištenje u prirodnim ekosustavima, na primjer pošumljavanjem, obnovom šuma i regenerativnom poljoprivredom;

(g)  uspostavljanje energetske infrastrukture potrebne za dekarbonizaciju energetskih sustava;

(g)  uspostavljanje energetske infrastrukture potrebne za dekarbonizaciju energetskih sustava;

(h)  proizvodnja čistih i učinkovitih goriva iz obnovljivih ili ugljično neutralnih izvora.

(h)  proizvodnja čistih i učinkovitih goriva iz obnovljivih ili ugljično neutralnih izvora.

2.  Komisija u skladu s člankom 16. donosi delegirane akte radi:

2.  Komisija u skladu s člankom 16. donosi delegirane akte radi:

(a)  dopune stavka 1. kojom se utvrđuju kriteriji tehničke provjere za utvrđivanje pod kojim se uvjetima za određenu gospodarsku djelatnost smatra, za potrebe ove Uredbe, da znatno pridonosi ublažavanju klimatskih promjena;

(a)  dopune stavka 1. kojom se na temelju pokazatelja utvrđuju kriteriji tehničke provjere za utvrđivanje pod kojim se uvjetima za određenu gospodarsku djelatnost smatra, za potrebe ove Uredbe, da znatno pridonosi ublažavanju klimatskih promjena; Ti kriteriji tehničke provjere uključuju pragove za aktivnosti ublažavanja u skladu s ciljem ograničavanja globalnog zatopljenja na razinu koja je znatno niža od 2 °C iznad razina predindustrijskog razdoblja te uz ulaganje napora da ga se zadrži na 1,5°C iznad razina u predindustrijskom razdoblju kako je utvrđeno Pariškim sporazumom;

(b)  dopune članka 12. kojom se utvrđuju kriteriji tehničke provjere, za svaki relevantni okolišni cilj, za utvrđivanje smatra li se, za potrebe ove Uredbe, da gospodarska djelatnost za koju su kriteriji provjere utvrđeni u skladu s točkom (a) ovog stavka znatno šteti jednom od tih ciljeva ili više njih.

(b)  dopune članka 12. kojom se utvrđuju kriteriji tehničke provjere na temelju pokazatelja, za svaki relevantni okolišni cilj, za utvrđivanje smatra li se, za potrebe ove Uredbe, da gospodarska djelatnost za koju su kriteriji provjere na temelju pokazatelja utvrđeni u skladu s točkom (a) ovog stavka znatno šteti jednom od tih ciljeva ili više njih.

3.  Komisija utvrđuje kriterije tehničke provjere iz stavka 2. u jednom delegiranom aktu, uzimajući u obzir zahtjeve navedene u članku 14.

3.  Komisija utvrđuje kriterije tehničke provjere na temelju pokazatelja iz stavka 2. u jednom delegiranom aktu, uzimajući u obzir zahtjeve navedene u članku 14.

4.  Komisija donosi delegirani akt iz stavka 2. do 31. prosinca 2019. kako bi osigurala početak njegove primjene od 1. srpnja 2020.

4.  Komisija donosi delegirani akt iz stavka 2. do 31. prosinca 2019. kako bi osigurala početak njegove primjene od 1. srpnja 2020.

Amandman    43

Prijedlog uredbe

Članak 7.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Članak 7.

Članak 7.

Znatan doprinos prilagodbi klimatskim promjenama

Znatan doprinos prilagodbi klimatskim promjenama

1.  Smatra se da gospodarska djelatnost znatno pridonosi prilagodbi klimatskim promjenama ako ta djelatnost znatno pridonosi smanjenju negativnih učinaka trenutačnih i očekivanih budućih klimatskih uvjeta ili sprečava povećanje negativnih učinaka klimatskih promjena ili ih preusmjerava, na bilo koji od sljedećih načina:

1.  Smatra se da gospodarska djelatnost znatno pridonosi prilagodbi klimatskim promjenama ako ta djelatnost znatno pridonosi smanjenju negativnih učinaka trenutačnih i očekivanih budućih klimatskih uvjeta ili sprečava povećanje negativnih učinaka klimatskih promjena ili ih preusmjerava, na bilo koji od sljedećih načina:

(a)  sprečavanjem ili smanjenjem negativnih učinaka koje na gospodarsku djelatnost imaju klimatske promjene koje su određene lokacijom ili kontekstom, što se procjenjuje i prioritizira primjenom dostupnih klimatskih predviđanja;

(a)  sprečavanjem ili smanjenjem negativnih učinaka koje na gospodarsku djelatnost imaju klimatske promjene koje su određene lokacijom ili kontekstom, što se procjenjuje i prioritizira primjenom dostupnih klimatskih predviđanja;

(b)  sprečavanjem ili smanjenjem negativnih učinaka koje na prirodni i izgrađeni okoliš u kojem se obavlja gospodarska djelatnost imaju klimatske promjene, što se procjenjuje i prioritizira primjenom dostupnih klimatskih predviđanja.

(b)  sprečavanjem ili smanjenjem negativnih učinaka koje na prirodni i izgrađeni okoliš u kojem se obavlja gospodarska djelatnost imaju klimatske promjene, što se procjenjuje i prioritizira primjenom dostupnih klimatskih predviđanja i studija o ljudskom utjecaju na klimatske promjene.

2.  Komisija u skladu s člankom 16. donosi delegirani akt radi:

2.  Komisija u skladu s člankom 16. donosi delegirani akt radi:

(a)  dopune stavka 1. kojom se utvrđuju kriteriji tehničke provjere za utvrđivanje pod kojim se uvjetima za određenu gospodarsku djelatnost smatra, za potrebe ove Uredbe, da znatno pridonosi prilagodbi klimatskim promjenama;

(a)  dopune stavka 1. kojom se na temelju pokazatelja utvrđuju kriteriji tehničke provjere za utvrđivanje pod kojim se uvjetima za određenu gospodarsku djelatnost smatra, za potrebe ove Uredbe, da znatno pridonosi prilagodbi klimatskim promjenama;

(b)  dopune članka 12. kojom se utvrđuju kriteriji tehničke provjere, za svaki relevantni okolišni cilj, za utvrđivanje smatra li se, za potrebe ove Uredbe, da gospodarska djelatnost za koju su kriteriji provjere utvrđeni u skladu s točkom (a) ovog stavka znatno šteti jednom od tih ciljeva ili više njih.

(b)  dopune članka 12. kojom se utvrđuju kriteriji tehničke provjere na temelju pokazatelja, za svaki relevantni okolišni cilj, za utvrđivanje smatra li se, za potrebe ove Uredbe, da gospodarska djelatnost za koju su kriteriji provjere na temelju pokazatelja utvrđeni u skladu s točkom (a) ovog stavka znatno šteti jednom od tih ciljeva ili više njih.

3.  Komisija utvrđuje kriterije tehničke provjere iz stavka 2. zajedno u jednom delegiranom aktu, uzimajući u obzir zahtjeve navedene u članku 14.

3.  Komisija utvrđuje kriterije tehničke provjere na temelju pokazatelja iz stavka 2. zajedno u jednom delegiranom aktu, uzimajući u obzir zahtjeve navedene u članku 14.

4.  Komisija donosi delegirani akt iz stavka 2. do 31. prosinca 2019. kako bi osigurala početak njegove primjene od 1. srpnja 2020.

4.  Komisija donosi delegirani akt iz stavka 2. do 31. prosinca 2019. kako bi osigurala početak njegove primjene od 1. srpnja 2020.

Amandman    44

Prijedlog uredbe

Članak 8.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Članak 8.

Članak 8.

Znatan doprinos održivom korištenju i zaštiti vodnih i morskih resursa

Znatan doprinos održivom korištenju i zaštiti vodnih i morskih resursa

1.  Smatra se da gospodarska djelatnost znatno pridonosi održivom korištenju i zaštiti vodnih i morskih resursa ako znatno pridonosi dobrom stanju voda, među ostalim slatkih voda, prijelaznih voda i obalnih voda, ili dobrom stanju okoliša morskih voda, na bilo koji od sljedećih načina:

1.  Smatra se da gospodarska djelatnost znatno pridonosi održivom korištenju i zaštiti vodnih tijela i morskih voda ako znatno pridonosi dobrom stanju voda, među ostalim kopnenih površinskih voda, estuarija i obalnih voda, ili dobrom stanju okoliša morskih voda ako se u sklopu te djelatnosti poduzimaju odgovarajuće mjere za obnovu, zaštitu ili očuvanje biološke raznolikosti, produktivnosti, otpornosti, vrijednosti i općeg zdravlja morskog ekosustava te životnih uvjeta zajednica koje o njima ovise, na bilo koji od sljedećih načina:

(a)  zaštita vodenog okoliša od nepovoljnih učinaka ispuštanja komunalnih i industrijskih otpadnih voda osiguravanjem odgovarajućeg prikupljanja i pročišćavanja komunalnih i industrijskih otpadnih voda u skladu s člancima 3., 4., 5. i 11. Direktive Vijeća 91/271/EEZ53;

(a)  zaštita vodenog okoliša, uključujući vodu za kupanje (priobalne riječne vode i morske vode) od nepovoljnih učinaka ispuštanja komunalnih i industrijskih otpadnih voda, uključujući plastiku, osiguravanjem odgovarajućeg prikupljanja i pročišćavanja komunalnih i industrijskih otpadnih voda u skladu s člancima 3., 4., 5. i 11. Direktive Vijeća 91/271/EEZ53 ili u skladu s najboljim raspoloživim tehnikama utvrđenima u Direktivi 2010/75/EU;

 

(aa)  zaštita vodenog okoliša od negativnih učinaka emisija i ispuštanja u more u skladu s konvencijama u okviru IMO-a poput MARPOL-a te konvencijama koje nisu obuhvaćene MARPOL-om kao što su Konvencija o upravljanju balastnim vodama i regionalne konvencije o morima;

(b)  zaštita zdravlja ljudi od štetnih učinaka bilo kakvog zagađenja vode za piće osiguravanjem da je slobodna od bilo kakvih mikroorganizama, parazita i tvari koje predstavljaju potencijalnu opasnost za zdravlje ljudi te da ispunjava minimalni zahtjev naveden u dijelovima A i B Priloga I. Direktivi Vijeća 98/83/EZ54 te poboljšanje pristupa čistoj pitkoj vodi za građane;

(b)  zaštita zdravlja ljudi od štetnih učinaka bilo kakvog zagađenja vode za piće osiguravanjem da je slobodna od bilo kakvih mikroorganizama, parazita i tvari koje predstavljaju potencijalnu opasnost za zdravlje ljudi, provjera da ispunjava minimalni zahtjev naveden u dijelovima A i B Priloga I. Direktivi Vijeća 98/83/EZ54 te poboljšanje pristupa čistoj pitkoj vodi za građane;

(c)  crpljenje vode u skladu s ciljem dobrog kvantitativnog stanja, kako je definirano u tablici 2.1.2. Priloga V. Direktivi 2000/60/EZ;

(c)  crpljenje vode u skladu s ciljem dobrog kvantitativnog stanja, kako je definirano u tablici 2.1.2. Priloga V. Direktivi 2000/60/EZ;

(d)  poboljšanje učinkovitosti korištenja vode, olakšavanje ponovnog korištenja vode ili bilo koja druga djelatnost koja štiti ili poboljšava kvalitetu vodnih tijela Unije u skladu s Direktivom 2000/60/EZ;

(d)  poboljšanje upravljanja vodama i učinkovitosti korištenja vode, olakšavanje ponovnog korištenja vode, sustavi upravljanja oborinskim vodama ili bilo koja druga djelatnost kojom se štiti ili poboljšava kvaliteta i kvantiteta vodnih tijela Unije u skladu s Direktivom 2000/60/EZ;

(e)  osiguravanje održive uporabe usluga morskih ekosustava ili pridonošenjem dobrom stanju okoliša morskih voda, kako je utvrđeno na temelju kvalitativnih deskriptora utvrđenih u Prilogu I. Direktivi 2008/56/EZ, a kako je detaljnije navedeno u Odluci Komisije (EU) 2017/84855.

(e)  osiguravanje održive uporabe usluga morskih ekosustava ili pridonošenjem dobrom stanju okoliša morskih voda, kako je utvrđeno na temelju kvalitativnih deskriptora utvrđenih u Prilogu I. Direktivi 2008/56/EZ, a kako je detaljnije navedeno u Odluci Komisije (EU) 2017/84855.

2.  Komisija u skladu s člankom 16. donosi delegirani akt radi:

2.  Komisija u skladu s člankom 16. donosi delegirani akt radi:

(a)  dopune stavka 1. kojom se utvrđuju kriteriji tehničke provjere za utvrđivanje pod kojim se uvjetima za određenu gospodarsku djelatnost smatra, za potrebe ove Uredbe, da znatno pridonosi održivom korištenju i zaštiti vodnih i morskih resursa;

(a)  dopune stavka 1. kojom se na temelju pokazatelja utvrđuju kriteriji tehničke provjere za utvrđivanje pod kojim se uvjetima za određenu gospodarsku djelatnost smatra, za potrebe ove Uredbe, da znatno pridonosi održivom korištenju i zaštiti vodnih i morskih resursa;

(b)  dopune članka 12. kojom se utvrđuju kriteriji tehničke provjere, za svaki relevantni okolišni cilj, za utvrđivanje smatra li se, za potrebe ove Uredbe, da gospodarska djelatnost za koju su kriteriji provjere utvrđeni u skladu s točkom (a) ovog stavka znatno šteti jednom od tih ciljeva ili više njih.

(b)  dopune članka 12. kojom se utvrđuju kriteriji tehničke provjere na temelju pokazatelja, za svaki relevantni okolišni cilj, za utvrđivanje smatra li se, za potrebe ove Uredbe, da gospodarska djelatnost za koju su kriteriji provjere na temelju pokazatelja utvrđeni u skladu s točkom (a) ovog stavka znatno šteti jednom od tih ciljeva ili više njih.

3.  Komisija utvrđuje kriterije tehničke provjere iz stavka 2. zajedno u jednom delegiranom aktu, uzimajući u obzir zahtjeve navedene u članku 14.

3.  Komisija utvrđuje kriterije tehničke provjere iz stavka 2. zajedno u jednom delegiranom aktu, uzimajući u obzir zahtjeve navedene u članku 14.

4.  Komisija donosi delegirani akt iz stavka 2. do [1. srpnja 2022.] kako bi osigurala početak njegove primjene od [31. prosinca 2022.].

4.  Komisija donosi delegirani akt iz stavka 2. do [1. srpnja 2022.] kako bi osigurala početak njegove primjene od [31. prosinca 2022.].

_________________

_________________

53 Direktiva Vijeća 91/271/EEZ od 21. svibnja 1991. o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda (SL L 135, 30.5.1991., str. 40.).

53 Direktiva Vijeća 91/271/EEZ od 21. svibnja 1991. o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda (SL L 135, 30.5.1991., str. 40.).

54 Direktiva Vijeća 98/83/EZ od 3. studenoga 1998. o kvaliteti vode namijenjene za ljudsku potrošnju (SL L 330, 5.12.1998., str. 32.).

54 Direktiva Vijeća 98/83/EZ od 3. studenoga 1998. o kvaliteti vode namijenjene za ljudsku potrošnju (SL L 330, 5.12.1998., str. 32.).

55 Odluka Komisije (EU) 2017/848 оd 17. svibnja 2017. o utvrđivanju kriterija i metodoloških standarda za dobro stanje okoliša morskih voda, kao i specifikacija i standardiziranih metoda za praćenje i procjenu te o stavljanju izvan snage Odluke 2010/477/EU (SL L 125, 18.5.2017., str. 43.).

55 Odluka Komisije (EU) 2017/848 оd 17. svibnja 2017. o utvrđivanju kriterija i metodoloških standarda za dobro stanje okoliša morskih voda, kao i specifikacija i standardiziranih metoda za praćenje i procjenu te o stavljanju izvan snage Odluke 2010/477/EU (SL L 125, 18.5.2017., str. 43.).

Amandman    45

Prijedlog uredbe

Članak 9.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Članak 9.

Članak 9.

Znatan doprinos kružnom gospodarstvu te sprječavanju nastanka otpada i recikliranju

Znatan doprinos kružnom gospodarstvu, uključujući sprečavanje nastanka otpada i povećanje korištenja sekundarnih sirovina

1.  Smatra se da gospodarska djelatnost znatno pridonosi prelasku na kružno gospodarstvo te sprečavanju nastanka otpada i recikliranju ako ta djelatnost znatno pridonosi tom okolišnom cilju na bilo koji od sljedećih načina:

1.  Smatra se da gospodarska djelatnost znatno pridonosi prelasku na kružno gospodarstvo, uključujući sprečavanje nastanka otpada, ponovnu uporabu i recikliranje, pri čemu je pokriven cijeli životni ciklus proizvoda ili gospodarske djelatnosti u različitim fazama proizvodnje, potrošnje i na kraju uporabe, ako ta djelatnost, u skladu s pravnom stečevinom EU-a, znatno pridonosi tom okolišnom cilju na bilo koji od sljedećih načina:

(a)  poboljšanje učinkovitog korištenja sirovina u proizvodnji, među ostalim smanjenjem korištenja primarne sirovine i sve većim korištenjem nusproizvoda i otpada;

(a)  poboljšanje učinkovitog korištenja sirovina i resursa u proizvodnji, među ostalim smanjenjem korištenja primarne sirovine i sve većim korištenjem nusproizvoda i sekundarnih sirovina, čime se podupire prestanak postupaka obrade otpada;

(b)  povećanje trajnosti, mogućnosti popravka, nadogradnje ili ponovne uporabe proizvoda;

(b)  osmišljavanje, proizvodnja i povećanje uporabe proizvoda koji su resursno učinkoviti, trajni (među ostalim u pogledu životnog vijeka i odsustva planiranog zastarijevanja), mogu se popravljati, ponovno upotrebljavati i nadograđivati;

(c)  povećanje mogućnosti recikliranja proizvoda, uključujući pojedinačne materijale sadržane u proizvodima, među ostalim zamjenom ili smanjenom uporabom proizvoda i materijala koji se ne mogu reciklirati;

(c)  osmišljavanje proizvoda iz otpada i povećanje mogućnosti ponovne uporabe i recikliranja proizvoda, uključujući pojedinačne materijale sadržane u proizvodima, među ostalim zamjenom ili smanjenom uporabom proizvoda i materijala koji se ne mogu reciklirati;

(d)  smanjenje udjela opasnih tvari u materijalima i proizvodima;

(d)  smanjenje udjela opasnih tvari i zamjena posebno zabrinjavajućih tvari u materijalima i proizvodima u skladu s usklađenim pravnim zahtjevima utvrđenima na razini Unije, a osobito s odredbama utvrđenima zakonodavstvom EU-a o jamčenju sigurnog upravljanja tvarima, materijalima i proizvodima te otpadom;

(e)  produženje uporabe proizvoda, među ostalim povećanjem ponovne uporabe, ponovne proizvodnje, nadogradnje, popravka, i dijeljenja proizvoda među potrošačima;

(e)  produženje uporabe proizvoda, među ostalim povećanjem ponovne uporabe, ponovne proizvodnje, nadogradnje, popravka, i dijeljenja proizvoda među potrošačima;

(f)  povećanje uporabe sekundarnih sirovina i njihove kvalitete, među ostalim visokokvalitetnim recikliranjem otpada;

(f)  povećanje uporabe sekundarnih sirovina i njihove kvalitete, među ostalim visokokvalitetnim recikliranjem otpada;

(g)  smanjenje stvaranja otpada;

(g)  smanjenje stvaranja otpada, uključujući stvaranja otpada u postupcima povezanim s industrijskom proizvodnjom, vađenjem minerala, proizvodnjom, građenjem i rušenjem;

(h)  povećanje pripreme za ponovnu uporabu i recikliranje otpada;

(h)  povećanje pripreme za ponovnu uporabu i recikliranje otpada u skladu s hijerarhijom otpada;

 

(ha)  povećanje razvoja infrastrukture za gospodarenje otpadom koja je potrebna za sprečavanje, ponovnu uporabu i recikliranje;

(i)  izbjegavanje spaljivanja i odlaganja otpada;

(i)  izbjegavanje spaljivanja, odlaganja i odlaganja otpada na odlagališta u skladu s hijerarhijom otpada;

(j)  izbjegavanje i čišćenje otpada i drugih onečišćenja uzrokovanih nepropisnim gospodarenjem otpadom.

(j)  izbjegavanje, smanjenje i čišćenje otpada i drugih onečišćenja, uključujući sprečavanje i smanjenje morskog otpada, uzrokovanih nepropisnim gospodarenjem otpadom.

 

(ja)  smanjenje nastanka otpada od hrane u primarnoj proizvodnji, u preradi i proizvodnji, u maloprodaji i ostaloj distribuciji hrane, u restoranima i na mjestima na kojima se poslužuje hrana te u kućanstvima;

(k)  učinkovito korištenje prirodnih izvora energije.

(k)  učinkovito korištenje prirodnih izvora energije, sirovina, vode i zemljišta u skladu s višestrukom uporabom resursa;

 

(ka) poticanje biogospodarstva uz pomoć održivog korištenja obnovljivih izvora za proizvodnju materijala i proizvoda.

2.  Komisija u skladu s člankom 16. donosi delegirani akt radi:

2.  Komisija u skladu s člankom 16. donosi delegirani akt radi:

(a)  dopune stavka 1. kojom se utvrđuju kriteriji tehničke provjere za utvrđivanje pod kojim se uvjetima za određenu gospodarsku djelatnost smatra, za potrebe ove Uredbe, da znatno pridonosi kružnom gospodarstvu te sprječavanju nastanka otpada i recikliranju;

(a)  dopune stavka 1. kojom se na temelju Komisijinih pokazatelja kružnog gospodarstva utvrđuju kriteriji tehničke provjere za utvrđivanje pod kojim se uvjetima za određenu gospodarsku djelatnost smatra, za potrebe ove Uredbe, da znatno pridonosi kružnom gospodarstvu te sprječavanju nastanka otpada i recikliranju,

(b)  dopune članka 12. kojom se utvrđuju kriteriji tehničke provjere, za svaki relevantni okolišni cilj, za utvrđivanje smatra li se, za potrebe ove Uredbe, da gospodarska djelatnost za koju su kriteriji provjere utvrđeni u skladu s točkom (a) ovog stavka znatno šteti jednom od tih ciljeva ili više njih.

(b)  dopune članka 12. kojom se na temelju Komisijinih pokazatelja kružnog gospodarstva utvrđuju kriteriji tehničke provjere, za svaki relevantni okolišni cilj, za utvrđivanje smatra li se, za potrebe ove Uredbe, da gospodarska djelatnost za koju su kriteriji provjere utvrđeni u skladu s točkom (a) ovog stavka znatno šteti jednom od tih ciljeva ili više njih.

3.  Komisija utvrđuje kriterije tehničke provjere iz stavka 2. zajedno u jednom delegiranom aktu, uzimajući u obzir zahtjeve navedene u članku 14.

3.  Komisija na temelju svojih pokazatelja kružnog gospodarstva utvrđuje kriterije tehničke provjere iz stavka 2. zajedno u jednom delegiranom aktu, uzimajući u obzir zahtjeve navedene u članku 14.

4.  Komisija donosi delegirani akt iz stavka 2. do [1. srpnja 2021.] kako bi osigurala početak njegove primjene od [31. prosinca 2021.].

4.  Komisija donosi delegirani akt iz stavka 2. do 1. srpnja 2021. kako bi osigurala početak njegove primjene od 31. prosinca 2021.

Amandman    46

Prijedlog uredbe

Članak 10.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Članak 10.

Članak 10.

Znatan doprinos sprečavanju i kontroli onečišćenja

Znatan doprinos sprečavanju i kontroli onečišćenja

1.  Smatra se da gospodarska djelatnost znatno pridonosi sprečavanju i kontroli onečišćenja ako ta djelatnost pridonosi visokoj razini zaštite okoliša od onečišćenja preko na bilo koji od sljedećih načina:

1.  Smatra se da gospodarska djelatnost znatno pridonosi sprečavanju i kontroli onečišćenja ako ta djelatnost znatno doprinosi zaštiti okoliša od onečišćenja na bilo koji od sljedećih načina:

(a)  smanjenje onečišćenja zraka, vode i tla koja nisu emisije stakleničkih plinova;

(a)  smanjenje onečišćenja zraka, vode i tla koja nisu emisije stakleničkih plinova;

(b)  poboljšanje razine kvalitete zraka, vode ili tla u područjima u kojima se obavlja gospodarska djelatnost uz istovremeno maksimalno smanjivanje negativnih učinaka i rizika za zdravlje ljudi i okoliš;

(b)  poboljšanje razine kvalitete zraka, vode ili tla u područjima u kojima se obavlja gospodarska djelatnost uz istovremeno maksimalno smanjivanje negativnih učinaka i rizika za zdravlje ljudi i okoliš;

(c)  smanjenje znatnih štetnih učinaka proizvodnje i upotrebe kemikalija na zdravlje ljudi i okoliš.

(c)  smanjenje znatnih štetnih učinaka proizvodnje i upotrebe kemikalija na zdravlje ljudi i okoliš.

2.  Komisija u skladu s člankom 16. donosi delegirani akt radi:

2.  Komisija u skladu s člankom 16. donosi delegirani akt radi:

(a)  dopune stavka 1. kojom se utvrđuju kriteriji tehničke provjere za utvrđivanje pod kojim se uvjetima za određenu gospodarsku djelatnost smatra, za potrebe ove Uredbe, da znatno pridonosi sprečavanju i kontroli onečišćenja;

(a)  dopune stavka 1. kojom se utvrđuju kriteriji tehničke provjere na temelju pokazatelja za utvrđivanje pod kojim se uvjetima za određenu gospodarsku djelatnost smatra, za potrebe ove Uredbe, da znatno pridonosi sprečavanju i kontroli onečišćenja;

(b)  dopune članka 12. kojom se utvrđuju kriteriji tehničke provjere, za svaki relevantni okolišni cilj, za utvrđivanje smatra li se, za potrebe ove Uredbe, da gospodarska djelatnost za koju su kriteriji provjere utvrđeni u skladu s točkom (a) ovog stavka znatno šteti jednom od tih ciljeva ili više njih.

(b)  dopune članka 12. kojom se na temelju pokazatelja utvrđuju kriteriji tehničke provjere, za svaki relevantni okolišni cilj, za utvrđivanje smatra li se, za potrebe ove Uredbe, da gospodarska djelatnost za koju su kriteriji provjere utvrđeni u skladu s točkom (a) ovog stavka znatno šteti jednom od tih ciljeva ili više njih.

3.  Komisija utvrđuje kriterije tehničke provjere iz stavka 2. zajedno u jednom delegiranom aktu, uzimajući u obzir zahtjeve navedene u članku 14.

3.  Komisija utvrđuje kriterije tehničke provjere iz stavka 2. zajedno u jednom delegiranom aktu, uzimajući u obzir zahtjeve navedene u članku 14.

4.  Komisija donosi delegirani akt iz stavka 2. do [1. srpnja 2021.] kako bi osigurala početak njegove primjene od [31. prosinca 2021.].

4.  Komisija donosi delegirani akt iz stavka 2. do 1. srpnja 2021. kako bi osigurala početak njegove primjene od 31. prosinca 2021.

Amandman    47

Prijedlog uredbe

Članak 11.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Članak 11.

Članak 11.

Znatan doprinos zaštiti zdravih ekosustava

Znatan doprinos zaštiti biološke raznolikosti i zdravih ekosustava ili obnovi narušenih ekosustava

1.  Za potrebe ove Uredbe, smatra se da gospodarska djelatnost znatno pridonosi zdravom ekosustavu ako ta djelatnost znatno pridonosi uslugama za zaštitu, očuvanje i poboljšanje biološke raznolikosti ekosustava u skladu s relevantnim zakonodavnim i nezakonodavnim instrumentima Unije, na bilo koji od sljedećih načina:

1.  Za potrebe ove Uredbe, smatra se da gospodarska djelatnost znatno pridonosi biološkoj raznolikosti i zdravom ekosustavu ili obnovi narušenog ekosustava ako ta djelatnost znatno pridonosi zaštiti, očuvanju i poboljšanju ili obnovi biološke raznolikosti i usluga ekosustava u skladu s relevantnim zakonodavnim i nezakonodavnim instrumentima Unije, na bilo koji od sljedećih načina:

(a)  očuvanje prirode (stanište, vrste); zaštita, obnova i poboljšanje stanja ekosustava i njihove sposobnosti pružanja usluga;

(a)  mjere očuvanja prirode radi održavanja ili obnove prirodnih staništa i vrsta divlje faune i flore tako da se održava povoljno stanje očuvanosti, i radi postizanja odgovarajućih populacija prirodno prisutnih vrsta te mjera za zaštitu, obnovu i poboljšanje stanja ekosustava i njihove sposobnosti pružanja usluga;

(b)  održivo gospodarenje zemljištem, uključujući odgovarajuću zaštitu biološke raznolikosti tla; neutralnost degradacije zemljišta; potpora za zbrinjavanje onečišćenih lokacija;

(b)  održivo gospodarenje zemljištem, uključujući odgovarajuću zaštitu biološke raznolikosti tla; neutralnost degradacije zemljišta; potpora za zbrinjavanje onečišćenih lokacija;

(c)  održiva poljoprivredna praksa, uključujući onu kojom se pridonosi zaustavljanju ili sprečavanju krčenja šuma i gubitka staništa;

(c)  održiva poljoprivredna praksa, uključujući onu kojom se pridonosi zaustavljanju ili sprečavanju krčenja šuma i gubitka staništa;

(d)  održivo gospodarenje šumama.

(d)  održivo gospodarenje šumama, uzimajući u obzir Uredbu EU-a o drvu, Uredbu EU-a o LULUCF-u, Direktivu EU-a o energiji iz obnovljivih izvora i primjenjivo nacionalno zakonodavstvo, koje je u skladu s time i zaključcima ministarske konferencije o zaštiti šuma u Europi (MCPFE).

2.  Komisija u skladu s člankom 16. donosi delegirani akt radi:

2.  Komisija u skladu s člankom 16. donosi delegirani akt radi:

(a)  dopune stavka 1. kojom se utvrđuju kriteriji tehničke provjere za utvrđivanje pod kojim se uvjetima za određenu gospodarsku djelatnost smatra, za potrebe ove Uredbe, da znatno pridonosi zaštiti zdravih ekosustava;

(a)  dopune stavka 1. kojom se na temelju pokazatelja utvrđuju kriteriji tehničke provjere za utvrđivanje pod kojim se uvjetima za određenu gospodarsku djelatnost smatra, za potrebe ove Uredbe, da znatno pridonosi zaštiti biološke raznolikosti i zdravih ekosustava ili obnovi narušenih ekosustava.

(b)  dopune članka 12. kojom se utvrđuju kriteriji tehničke provjere, za svaki relevantni okolišni cilj, za utvrđivanje smatra li se, za potrebe ove Uredbe, da gospodarska djelatnost za koju su kriteriji provjere utvrđeni u skladu s točkom (a) ovog stavka znatno šteti jednom od tih ciljeva ili više njih.

(b)  dopune članka 12. kojom se utvrđuju kriteriji tehničke provjere na temelju pokazatelja, za svaki relevantni okolišni cilj, za utvrđivanje smatra li se, za potrebe ove Uredbe, da gospodarska djelatnost za koju su kriteriji provjere na temelju pokazatelja utvrđeni u skladu s točkom (a) ovog stavka znatno šteti jednom od tih ciljeva ili više njih.

3.  Komisija utvrđuje kriterije tehničke provjere iz stavka 2. zajedno u jednom delegiranom aktu, uzimajući u obzir zahtjeve navedene u članku 14.

3.  Komisija utvrđuje kriterije tehničke provjere iz stavka 2. zajedno u jednom delegiranom aktu, uzimajući u obzir zahtjeve navedene u članku 14.

4.  Komisija donosi delegirani akt iz stavka 2. do [1. srpnja 2022.] kako bi osigurala početak njegove primjene od [31. prosinca 2022.].

4.  Komisija donosi delegirani akt iz stavka 2. do 1. srpnja 2022. kako bi osigurala početak njegove primjene od 31. prosinca 2022.

Amandman    48

Prijedlog uredbe

Članak 12.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Članak 12.

Članak 12.

Znatna šteta za okolišne ciljeve

Znatna šteta za okolišne ciljeve

Za potrebe članka 3. točke (b), smatra se da gospodarska djelatnost znatno šteti:

1.  Za potrebe članka 3. točke (b), uzimajući u obzir njezin cijeli životni ciklus, smatra se da gospodarska djelatnost znatno šteti:

(a)   ublažavanju klimatskih promjena ako ta djelatnost dovodi do znatne emisije stakleničkih plinova;

(a)  ublažavanju klimatskih promjena ako ta djelatnost dovodi do znatne emisije stakleničkih plinova;

(b)  prilagodbi klimatskim promjenama ako ta djelatnost dovodi do porasta negativnog učinka postojećih i očekivanih klimatskih uvjeta na prirodni i izgrađeni okoliša u kojem se ta djelatnost obavlja i izvan njega;

(b)  prilagodbi klimatskim promjenama ako ta djelatnost dovodi do porasta negativnog učinka postojećih i očekivanih klimatskih uvjeta na prirodni i izgrađeni okoliša u kojem se ta djelatnost obavlja i izvan njega;

(c)   održivom korištenju i zaštiti vodnih i morskih resursa ako ta djelatnost znatno šteti dobrom stanju voda u Uniji, uključujući slatke vode, prijelazne vode i obalne vode ili dobrom stanju okoliša morskih voda Unije;

(c)  održivom korištenju i zaštiti vodnih i morskih resursa ako ta djelatnost znatno šteti dobrom stanju voda u Uniji, uključujući slatke vode, prijelazne vode i obalne vode ili dobrom stanju okoliša morskih voda Unije u skladu s direktivama 2000/60/EZ i 2008/56/EZ o uspostavi okvira za djelovanje Zajednice u području vodne politike;

(d)  kružnom gospodarstvu te sprečavanju nastanka otpada i recikliranju ako ta djelatnost dovodi do znatne neučinkovitosti u korištenju materijala u jednoj ili više faza životnog ciklusa proizvoda, uključujući trajnost, mogućnost popravka, nadogradnje, ponovne uporabe ili recikliranja proizvoda; ili ako ta djelatnost dovodi do znatnog povećanja stvaranja, spaljivanja ili odlaganja otpada;

(d)  kružnom gospodarstvu te sprečavanju nastanka otpada i recikliranju ako ta djelatnost izravno ili neizravno dovodi do znatne neučinkovitosti u korištenju materijala i resursa, kao što su neobnovljiva energija, sirovine, voda i zemljište, u različitim fazama životnog ciklusa proizvoda, uključujući neučinkovitosti povezane s obilježjima osmišljenima u cilju ograničavanja životnog vijeka proizvoda i uključujući trajnost, mogućnost popravka, nadogradnje, ponovne uporabe ili recikliranja proizvoda; ili ako ta djelatnost dovodi do znatnog povećanja stvaranja, spaljivanja ili odlaganja otpada;

(e)  sprečavanju i kontroli onečišćenja ako ta djelatnost dovodi do znatnog povećanja emisija onečišćujućih tvari u zrak, vodu i zemlju u usporedbi sa stanjem prije početka obavljanja te djelatnosti;

(e)  sprečavanju i kontroli onečišćenja ako ta djelatnost dovodi do znatnog povećanja emisija onečišćujućih tvari u zrak, vodu i zemlju u usporedbi sa stanjem prije početka obavljanja te djelatnosti;

(f)  zdravim ekosustavima ako ta djelatnost znatno šteti dobrom stanju ekosustava.

(f)  zdravim ekosustavima ako ta djelatnost znatno šteti dobrom stanju i otpornosti ekosustava, uključujući biološku raznolikost i korištenje zemljišta.

 

1.a  Pri ocjenjivanju gospodarske djelatnosti u odnosu na kriterije (a) do (f) u obzir se uzimaju učinci na okoliš same djelatnosti, kao i učinci proizvoda i usluga koji proizlaze iz te djelatnosti tijekom cijelog životnog ciklusa i, ako je potrebno, duž cijelog vrijednosnog lanca.

Amandman    49

Prijedlog uredbe

Članak 13.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Članak 13.

Članak 13.

Minimalne zaštitne mjere

Minimalne zaštitne mjere

Minimalne zaštitne mjere iz članka 3. točke (c) postupci su koje provodi poduzeće koje obavlja gospodarsku djelatnost u cilju osiguranja poštivanja načela i prava iz osam temeljnih konvencija utvrđenih u deklaraciji Međunarodne organizacije rada o temeljnim načelima i pravima na radu, i to: promatra se pravo na nepodvrgavanje prisilnom radu, na slobodu udruživanja, pravo radnika na organiziranje, pravo na kolektivno pregovaranje, na jednake plaće za muškarce i žene za rad jednake vrijednosti, na nediskriminaciju u mogućnosti i jednako postupanje u pitanjima zapošljavanja i rada te pravo na nepodvrgavanje dječjem radu.

Minimalne zaštitne mjere iz članka 3. točke (c) postupci su koje provodi poduzeće koje obavlja gospodarsku djelatnost u cilju osiguranja poštivanja načela i prava iz osam temeljnih konvencija utvrđenih u deklaraciji Međunarodne organizacije rada o temeljnim načelima i pravima na radu, i to: promatra se pravo na nepodvrgavanje prisilnom radu, na slobodu udruživanja, pravo radnika na organiziranje, pravo na kolektivno pregovaranje, na jednake plaće za muškarce i žene za rad jednake vrijednosti, na nediskriminaciju u mogućnosti i jednako postupanje u pitanjima zapošljavanja i rada te pravo na nepodvrgavanje dječjem radu.

 

Komisija do 31. prosinca 2021. provodi procjenu učinka posljedica i primjerenosti revizije ove Uredbe kako bi se uzela u obzir usklađenost s ostalim minimalnim zaštitnim mjerama koje mora poštovati poduzeće koje obavlja gospodarsku djelatnost kako bi se utvrdilo da se ta gospodarska djelatnost može smatrati okolišno održivom.

Amandman    50

Prijedlog uredbe

Članak 14.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Članak 14.

Članak 14.

Zahtjevi za kriterije za tehnički pregled

Zahtjevi za kriterije za tehnički pregled

1.  Kriteriji za tehnički pregled doneseni u skladu s člankom 6 stavkom 2., člankom 7. stavkom 2., člankom 8. stavkom 2., člankom 9. stavkom 2., člankom 10. stavkom 2. i člankom 11. stavkom 2.:

1.  Kriteriji za tehnički pregled doneseni u skladu s člankom 6 stavkom 2., člankom 7. stavkom 2., člankom 8. stavkom 2., člankom 9. stavkom 2., člankom 10. stavkom 2. i člankom 11. stavkom 2.:

 

(-a)  temeljeni su na usklađenim pokazateljima kojima se mjeri učinak na okoliš, uz korištenje usklađene procjene životnog ciklusa;

(a)  sadržavaju prepoznavanje najrelevantnijih potencijalnih doprinosa određenom okolišnom cilju, uzimajući u obzir ne samo kratkoročne, nego i dugoročne učinke određene gospodarske djelatnosti;

(a)  sadržavaju prepoznavanje najrelevantnijih potencijalnih doprinosa određenom okolišnom cilju, uzimajući u obzir ne samo kratkoročne, nego i dugoročne učinke određene gospodarske djelatnosti;

(b)  sadržavaju određivanje minimalnih zahtjeva koje je potrebno ispuniti kako bi se izbjegla znatna šteta za bilo koji od odgovarajućih okolišnih ciljeva;

(b)  sadržavaju određivanje minimalnih zahtjeva koje je potrebno ispuniti kako bi se izbjegla znatna šteta za bilo koji od odgovarajućih okolišnih ciljeva;

(c)  kvalitativni su ili kvantitativni ili oboje i sadržavaju pragove ako je to moguće;

(c)  kvalitativni su ili kvantitativni ili oboje i sadržavaju pragove ako je to moguće;

(d)  prema potrebi, temeljeni su na Unijinim sustavima označivanja i certificiranja, Unijinim metodologijama za procjenu ekološkog otiska te Unijinim sustavima statističke klasifikacije te se njima uzima u obzir sve relevantno postojeće zakonodavstvo Unije;

(d)  prema potrebi, temeljeni su na Unijinim sustavima označivanja i certificiranja, Unijinim metodologijama za procjenu ekološkog otiska te Unijinim sustavima statističke klasifikacije te se njima uzima u obzir sve relevantno postojeće zakonodavstvo Unije; uz priznanje nadležnosti država članica;

(e)  temeljeni su na nepobitnim znanstvenim dokazima te se njima uzimaju u obzir, ako je to relevantno, načela opreznosti iz članka 191. UFEU-a;

(e)  temeljeni su na nepobitnim znanstvenim dokazima te na načelu opreznosti iz članka 191. UFEU-a;

(f)  uzimaju u obzir utjecaj na okoliš same gospodarske djelatnosti te proizvoda i usluga te gospodarske djelatnosti, posebno u pogledu proizvodnje, korištenja i kraja životnog vijeka;

(f)  uzimaju u obzir utjecaj na okoliš same gospodarske djelatnosti te proizvoda i usluga te gospodarske djelatnosti, tijekom cijelog životnog ciklusa i po potrebi duž cijelog vrijednosnog lanca, uz razmatranje proizvodnje od obrade sirovina do konačnog proizvoda, korištenja, kraja životnog vijeka i recikliranja;

 

(fa)  uzimaju u obzir troškove nedjelovanja na temelju Okvira iz Sendaija za smanjenje rizika od katastrofa 2015. – 2030.;

(g)  uzimaju u obzir prirodu i veličinu gospodarskih djelatnosti;

(g)  uzimaju u obzir prirodu i veličinu gospodarskih djelatnosti te činjenicu da djelatnost može biti u prijelazu na održivu konfiguraciju i/ili operaciju, kroz istraživačke i inovacijske projekte, posebne rokove i modele tog prijelaza;

(h)  uzimaju u obzir mogući učinak na likvidnost tržišta, rizik od toga da određena imovina postane neupotrebljiva kao rezultat gubitka vrijednosti zbog prelaska na održivije gospodarstvo te rizik od stvaranja neusklađenih poticaja;

(h)  uzimaju u obzir rizik od toga da određena imovina postane neupotrebljiva kao rezultat pravnih promjena i gubitka vrijednosti zbog prelaska na održivije gospodarstvo te rizik od stvaranja neusklađenih poticaja;

 

(ha)    lako se primjenjuju i ne iziskuju nepotrebno administrativno opterećenje sa stajališta usklađenosti.

(i)  obuhvaćaju sve relevantne gospodarske djelatnosti u određenom sektoru i osiguravaju da se prema tim djelatnostima jednako postupa ako jednako pridonose jednom okolišnom cilju ili više njih, kako bi se izbjeglo narušavanje tržišnog natjecanja;

(i)  obuhvaćaju sve relevantne gospodarske djelatnosti u ekonomskom makrosektoru i osiguravaju da se prema tim djelatnostima jednako postupa u pogledu njihovih rizika održivosti ako jednako pridonose jednom okolišnom cilju ili više njih, te ako ne nanose znatnu štetu drugim ekološkim ciljevima iz članaka 3. i 12., kako bi se izbjeglo narušavanje tržišnog natjecanja;

(j)  određeni su tako da bi se olakšalo utvrđivanje usklađenosti s tim kriterijima kad god je to moguće.

(j)  određeni su tako da bi se olakšalo utvrđivanje usklađenosti s tim kriterijima kad god je to moguće.

2.  Kriteriji tehničke provjere iz stavka 1. obuhvaćaju i kriterije za djelatnosti povezane s prelaskom na čistu energiju, posebno energetsku učinkovitost i obnovljivu energiju, ako oni znatno pridonose bilo kojem okolišnom cilju.

2.  Kriteriji tehničke provjere iz stavka 1. obuhvaćaju i kriterije koji se temelje na pokazateljima za djelatnosti povezane s prelaskom na čistu energiju prema nultoj stopi emisija stakleničkih plinova, posebno energetsku učinkovitost i obnovljivu energiju, ako oni znatno pridonose bilo kojem okolišnom cilju.

3.  Kriteriji tehničke provjere iz stavka 1. obuhvaćaju i kriterije za djelatnosti povezane s prelaskom na čistu ili klimatski neutralnu mobilnost, uključujući alternativnim načinom prijevoza, mjere učinkovitosti i alternativna goriva, ako oni znatno pridonose bilo kojem okolišnom cilju.

3.  Kriteriji tehničke provjere iz stavka 1. obuhvaćaju i kriterije za djelatnosti povezane s prelaskom na čistu ili klimatski neutralnu mobilnost, uključujući alternativnim načinom prijevoza, mjere učinkovitosti i alternativna goriva, ako oni znatno pridonose bilo kojem okolišnom cilju.

 

3.a  Ako se dokaže da je veći dio poduzeća koja provode posebnu gospodarsku djelatnost uključen u proces u smjeru pretvaranja te djelatnosti u održivu djelatnost, kriteriji za provjeru mogu to uzeti u obzir. Takav smjer može se dokazati stalnim naporima u području istraživanja i razvoja, projektima velikih ulaganja u nove i ekološki održivije tehnologije ili konkretnim prijelaznim planovima barem u ranim fazama provedbe.

4.  Komisija redovito revidira kriterije za pregled iz stavka 1. i, prema potrebi, izmjenjuje delegirane akte donesene u skladu s ovom Uredbom, u skladu sa znanstvenim i tehnološkim napretkom.

4.  Komisija redovito revidira kriterije za pregled iz stavka 1. i, prema potrebi, izmjenjuje delegirane akte donesene u skladu s ovom Uredbom, u skladu sa znanstvenim i tehnološkim napretkom.

Amandman    51

Prijedlog uredbe

Članak 15.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Članak 15.

Članak 15.

Platforma za održivo financiranje

Platforma za održivo financiranje

1.  Komisija osniva platformu za održivo financiranje sastavljenu od:

1.  Komisija osniva platformu za održivo financiranje čiji sastav osigurava ravnotežu, širok raspon stajališta i ravnopravnost spolova. Sastavlja se, na uravnotežen način, od predstavnika sljedećih skupina:

(a)  predstavnika:

(a)  predstavnika sljedećih organizacija:

(i)  Europske agencije za okoliš;

(i)  Europske agencije za okoliš;

(ii)  Europskih nadzornih tijela;

(ii)  Europskih nadzornih tijela;

(iii)  Europske investicijske banke i Europskog investicijskog fonda;

(iii)  Europske investicijske banke i Europskog investicijskog fonda;

 

(iiia)  Agencije Europske unije za temeljna prava;

 

(iiib)  Europske savjetodavne skupine za financijsko izvještavanje (EFRAG)

(b)  stručnjaka koji zastupaju relevantne privatne dionike;

(b)  stručnjaka koji zastupaju relevantne privatne dionike, uključujući financijske i nefinancijske sudionike na tržištu i poslovne sektore koji predstavljaju relevantne industrije,

 

(ba)  stručnjaka koji predstavljaju civilno društvo, uz stručnost u području ekoloških, socijalnih, radnih i upravljačkih pitanja.

(c)  stručnjaka koji djeluju u svoje ime s dokazanim znanjem i iskustvom u područjima obuhvaćenima ovom Uredbom.

(c)  stručnjaka koji predstavljaju akademsku zajednicu, uključujući sveučilišta, istraživačke institute i skupine za strateško promišljanje, uz stručno znanje na svjetskoj razini;

 

1.a  Stručnjaci iz točaka (b) i (c) imenuju se u skladu s člankom 237. Financijske uredbe te posjeduju dokazano znanje i iskustvo u područjima obuhvaćenima ovom Uredbom, posebno u pogledu održivosti u financijskom sektoru.

 

1.b  Europski parlament i Vijeće obavješćuju se pravovremeno o postupku odabira stručnjaka za Platformu.

2.  Platforma za održivo financiranje:

2.  Platforma za održivo financiranje:

 

(-a)  savjetuje Komisiju o uspostavi usklađenih pokazatelja iz članka 14. stavka 1(-a) i o mogućoj potrebi za ažuriranjem tih pokazatelja; pritom uzima u obzir rad relevantnih subjekata i inicijativa Unije, posebno Okvira za praćenje kružnog gospodarstva.

(a)  savjetuje Komisiju o kriterijima tehničke provjere iz članka 14. i o mogućoj potrebi za ažuriranjem tih kriterija;

(a)  savjetuje Komisiju o kriterijima tehničke provjere iz članka 14. i o mogućoj potrebi za ažuriranjem tih kriterija;

(b)   analizira učinak kriterija tehničke provjere u smislu mogućih troškova i koristi njihove primjene;

(b)  analizira učinak kriterija tehničke provjere koji se temelje na podacima i znanstvenim istraživanjima kad god su dostupni u smislu mogućih troškova i koristi njihove primjene;

(c)  zaprima i analizira zahtjeve dionika za razvoj ili reviziju kriterija tehničke provjere za određenu gospodarsku djelatnost;

(c)  zaprima i analizira zahtjeve dionika za razvoj ili reviziju kriterija tehničke provjere za određenu gospodarsku djelatnost, na temelju podataka i znanstvenih istraživanja kad god su dostupni; zaključci tih analiza pravovremeno se objavljuju na internetskim stranicama Komisije;

(d)  savjetuje Komisiju o primjerenosti kriterija tehničke provjere moguće daljnje uporabe;

(d)  na njihov zahtjev savjetuje Komisiju ili Europski parlament o primjerenosti kriterija tehničke provjere moguće daljnje uporabe;

 

(da)  u suradnji s EFRAG-om savjetuje Komisiju u pogledu razvoja standarda za obračun održivosti i integriranih standarda izvješćivanja za poduzeća i sudionike na financijskim tržištima, među ostalim revizijom Direktive 2013/34/EU.

(e)  prati i redovito izvješćuje Komisiju o tokovima kapitala prema održivim ulaganjima;

(e)  prati i redovito izvješćuje Komisiju o trendovima na razini EU-a i država članica u pogledu tokova kapitala od gospodarskih djelatnosti koje imaju negativan učinak na održivost okoliša prema održivim ulaganjima na temelju podataka i znanstvenih istraživanja kad god su dostupni;

(f)  savjetuje Komisiju o mogućoj potrebi izmjene ove Uredbe.

(f)  savjetuje Komisiju o mogućoj potrebi izmjene ove Uredbe, posebno u pogledu relevantnosti i kvalitete podataka i načina smanjenja administrativnog opterećenja;

 

(fa)  pridonosi evaluaciji i razvoju propisa i politika o održivim financijama, uključujući pitanja usklađenosti politika;

 

(fb)  pomaže Komisiji pri utvrđivanju mogućih socijalnih ciljeva.

 

2.a  Platforma pri obavljanju tih zadaća s dužnom pažnjom razmatra odgovarajuće podatke i relevantna znanstvena istraživanja. Ona može provoditi javna savjetovanja kako bi prikupila stajališta dionika o posebnim pitanjima u okviru svojeg mandata.

3.  Platformom za održive financije predsjeda Komisija.

3.  Platformom za održive financije predsjeda Komisija, a sastavljena je u skladu s horizontalnim pravilima Komisije za stručne skupine. Komisija na svojoj internetskoj stranici objavljuje analize, rasprave, izvješća i zapisnike u pogledu Platforme.

Amandman    52

Prijedlog uredbe

Članak 16.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Članak 16.

Članak 16.

Izvršavanje ovlasti

Izvršavanje ovlasti

1.  Ovlast za donošenje delegiranih akata dodjeljuje se Komisiji podložno uvjetima utvrđenima u ovom članku.

1.  Ovlast za donošenje delegiranih akata dodjeljuje se Komisiji podložno uvjetima utvrđenima u ovom članku.

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 4. stavka 3., članka 6. stavka 2., članka 7. stavka 2., članka 8. stavaka 2., članka 9. stavka 2., članka 10. stavka 2. i članka 11. stavka 2. dodjeljuje se Komisiji na neodređeno vrijeme od [unijeti datum stupanja na snagu ove Uredbe].

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 4. stavka 3., članka 6. stavka 2., članka 7. stavka 2., članka 8. stavaka 2., članka 9. stavka 2., članka 10. stavka 2. i članka 11. stavka 2. dodjeljuje se Komisiji na neodređeno vrijeme od [unijeti datum stupanja na snagu ove Uredbe].

3.  Europski parlament ili Vijeće u svakom trenutku mogu opozvati delegiranje ovlasti iz članka 12. Odlukom o opozivu prestaju delegirane ovlasti navedene u toj odluci. Opoziv počinje proizvoditi učinke sljedećeg dana od dana objave spomenute odluke u Službenom listu Europske unije ili na kasniji dan naveden u spomenutoj odluci. On ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.

3.  Europski parlament ili Vijeće u svakom trenutku mogu opozvati delegiranje ovlasti iz stavka 2. Odlukom o opozivu prestaju delegirane ovlasti navedene u toj odluci. Opoziv počinje proizvoditi učinke sljedećeg dana od dana objave spomenute odluke u Službenom listu Europske unije ili na kasniji dan naveden u spomenutoj odluci. On ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.

4.  Prije donošenja delegiranog akta Komisija se savjetuje sa stručnjacima koje je imenovala svaka država članica u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016.

4.  Prije donošenja delegiranog akta Komisija se savjetuje sa stručnjacima koje je imenovala svaka država članica u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016. U okviru pripreme delegiranih akata Komisija provodi odgovarajuća savjetovanja i procjene predloženih političkih opcija.

5.  Čim donese delegirani akt, Komisija ga istodobno priopćuje Europskom parlamentu i Vijeću.

5.  Čim donese delegirani akt, Komisija ga istodobno priopćuje Europskom parlamentu i Vijeću.

6.  Delegirani akt donesen u skladu s člankom 4. stavkom 3., člankom 6. stavkom 2., člankom 7. stavkom 2., člankom 8. stavkom 2., člankom 9. stavkom 2., člankom 10. stavkom 2. i člankom 11. stavkom 2. stupa na snagu samo ako ni Europski parlament ni Vijeće na njega ne ulože prigovor u razdoblju od dva mjeseca od obavješćivanja Europskog parlamenta i Vijeća o tom aktu ili ako i Europski parlament i Vijeće prije isteka tog roka obavijeste Komisiju da neće uložiti prigovor. Taj se rok produljuje za dva mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.

6.  Delegirani akt donesen u skladu s člankom 4. stavkom 3., člankom 6. stavkom 2., člankom 7. stavkom 2., člankom 8. stavkom 2., člankom 9. stavkom 2., člankom 10. stavkom 2., člankom 11. stavkom 2., člankom 12. stavkom 2. i člankom 13. stavkom 3. stupa na snagu samo ako ni Europski parlament ni Vijeće na njega ne ulože prigovor u razdoblju od dva mjeseca od obavješćivanja Europskog parlamenta i Vijeća o tom aktu ili ako i Europski parlament i Vijeće prije isteka tog roka obavijeste Komisiju da neće uložiti prigovor. Taj se rok produljuje za dva mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.

Amandman    53

Prijedlog uredbe

Članak 17.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Članak 17.

Članak 17.

Revizijska klauzula

Revizijska klauzula

1.  Do 31. prosinca 2021. i nakon toga svake tri godine Komisija objavljuje izvješće o primjeni ove Uredbe. U izvješću se ocjenjuje sljedeće:

1.  Do 31. prosinca 2021. i nakon toga svake tri godine Komisija objavljuje izvješće o primjeni i učinku ove Uredbe. U izvješću se ocjenjuje sljedeće:

(a)  napredak u provedbi ove Uredbe s obzirom na razvoj kriterija tehničke provjere okolišno održivih gospodarskih djelatnosti;

(a)  napredak u provedbi ove Uredbe s obzirom na razvoj kriterija tehničke provjere okolišno održivih gospodarskih djelatnosti koji se temelje na pokazateljima;

(b)  moguću potrebu izmjene kriterija za određivanje je li određena gospodarska djelatnost okolišno održiva koji su utvrđeni u ovoj Uredbi;

(b)  moguću potrebu izmjene kriterija i popisa pokazatelja koji su utvrđeni u ovoj Uredbi za određivanje je li određena gospodarska djelatnost okolišno održiva u cilju poticanja inovacija i održive tranzicije;

(c)  primjerenost proširenja područja primjene ove Uredbe kako bi se obuhvatili drugi ciljevi održivosti, posebno socijalni ciljevi;

(c)  primjerenost proširenja područja primjene ove Uredbe kako bi se obuhvatili drugi ciljevi održivosti, posebno socijalni ciljevi;

(d)  upotrebu definicije okolišno održivih ulaganja u pravu Unije i na razini država članica, uključujući primjerenost uspostave mehanizma provjere usklađenosti s kriterijima utvrđenima u ovoj Uredbi.

(d)  upotrebu definicije okolišno održivih ulaganja i ulaganja s negativnim učinkom na okoliš u pravu Unije i na razini država članica, uključujući primjerenost preispitivanja ili uspostave mehanizma provjere usklađenosti s kriterijima koji se temelje na pokazateljima utvrđenima u ovoj Uredbi.

 

(da)  moguću potrebu dodatnog razvoja integriranih zahtjeva za izvješćivanje iz članka 17.a (novi) u vezi s objavljivanjem nefinancijskih informacija i informacija o raznolikosti određenih velikih poduzeća i grupa u skladu s Direktivom br. 2013/34/EU Europskog parlamenta i Vijeća.

 

(db)  učinkovitost taksonomije u pogledu usmjeravanja privatnih ulaganja u održive aktivnosti.

 

1.a  Komisija do 31. prosinca 2021., a nakon toga svake tri godine, preispituje područje primjene ove Uredbe ako se njome stvara prekomjerno administrativno opterećenje ili ako su potrebni podaci za sudionike na financijskim tržištima nedovoljno dostupni.

2.  Izvješće se podnosi Europskom parlamentu i Vijeću. Komisija izrađuje popratne prijedloge ako je potrebno.

2.  Izvješća se podnose Europskom parlamentu i Vijeću. Komisija izrađuje popratne zakonodavne prijedloge ako je potrebno.

Amandman    54

Prijedlog uredbe

Članak 18.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Članak 18.

Članak 18.

Stupanje na snagu i primjena

Stupanje na snagu i primjena

1.  Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

1.  Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

2.  Članci od 3. do 13. ove Uredbe primjenjuju se:

2.  Članci od 3. do 13. ove Uredbe primjenjuju se:

(a)  na okolišne ciljeve iz članka 5. točaka 1. i 2. od 1. srpnja 2020.;

(a)  na okolišne ciljeve iz članka 5. točaka 1. i 2. od 1. srpnja 2020.;

(b)  na okolišne ciljeve iz članka 5. točaka 4. i 5., od 31. prosinca 2021.;

(b)  na okolišne ciljeve iz članka 5. točaka 4. i 5., od 31. prosinca 2021.;

(c)  na okolišne ciljeve iz članka 3. točaka 5. i 6. od 31. prosinca 2022.;

(c)  na okolišne ciljeve iz članka 3. točaka 5. i 6. od 31. prosinca 2022.;

 

(ca)  Članak 17.a stupa na snagu samo ako se procjenom učinka iz članka 16.c točke (a) pokaže da izmjene Direktive 2013/34/EU donose dodanu vrijednost te da su izvedive i razmjerne.

(1)

SL C ... /Još nije objavljeno u Službenom listu.


POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

Naslov

Uspostava okvira za olakšavanje održivih ulaganja

Referentni dokumenti

COM(2018)0353 – C8-0207/2018 – 2018/0178(COD)

Datum podnošenja EP-u

24.5.2018

 

 

 

Nadležni odbori

       Datum objave na plenarnoj sjednici

ECON

5.7.2018

ENVI

5.7.2018

 

 

Odbori koji daju mišljenje

       Datum objave na plenarnoj sjednici

BUDG

5.7.2018

ITRE

5.7.2018

IMCO

5.7.2018

 

Odbori koji nisu dali mišljenje

       Datum odluke

BUDG

28.6.2018

ITRE

19.6.2018

IMCO

19.6.2018

 

Izvjestitelji

       Datum imenovanja

Bas Eickhout

13.11.2018

Sirpa Pietikäinen

13.11.2018

 

 

Članak 55. – Postupak u zajedničkom odboru

       Datum objave na plenarnoj sjednici

       

15.11.2018

Razmatranje u odboru

6.12.2018

22.1.2019

 

 

Datum usvajanja

11.3.2019

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

52

45

19

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Marco Affronte, Margrete Auken, Ivo Belet, Pervenche Berès, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Lynn Boylan, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Esther de Lange, Stefan Eck, Markus Ferber, Jonás Fernández, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Stefan Gehrold, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Neena Gill, Julie Girling, Françoise Grossetête, Roberto Gualtieri, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Anneli Jäätteenmäki, Barbara Kappel, Wolf Klinz, Kateřina Konečná, Werner Langen, Giovanni La Via, Peter Liese, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Lukas Mandl, Gabriel Mato, Alex Mayer, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Bernard Monot, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Ralph Packet, Rory Palmer, Massimo Paolucci, Dimitrios Papadimoulis, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, Julia Reid, Frédérique Ries, Dariusz Rosati, Anne Sander, Martin Schirdewan, Annie Schreijer-Pierik, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Renate Sommer, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Paul Tang, Nils Torvalds, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Adina-Ioana Vălean, Babette Winter, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Jørn Dohrmann, Bas Eickhout, Linnéa Engström, Eleonora Evi, Fredrick Federley, Christofer Fjellner, Ashley Fox, Anja Hazekamp, Sophia in ‘t Veld, Ramón Jáuregui Atondo, Syed Kamall, Alain Lamassoure, Ana Miranda, Luigi Morgano, Sirpa Pietikäinen, Michel Reimon, Andreas Schwab, Bart Staes, Lieve Wierinck, Tiemo Wölken

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

David Campbell Bannerman, Silvia Costa, Rosa D’Amato, Michael Gahler, Czesław Hoc, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Jaromír Kohlíček, Arndt Kohn, Dietmar Köster, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Antonio López-Istúriz White, Francisco José Millán Mon, Clare Moody, Carolina Punset, Dennis Radtke, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Paul Rübig, Anders Sellström, Thomas Waitz, Jarosław Wałęsa, Kosma Złotowski

Datum podnošenja

13.3.2019


KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEMU NADLEŽNOM ODBORU

52

+

ALDE

Fredrick Federley, Anneli Jäätteenmäki, Wolf Klinz, Caroline Nagtegaal, Nils Torvalds, Ramon Tremosa i Balcells, Lieve Wierinck

ECR

David Campbell Bannerman, Jørn Dohrmann, Ashley Fox, Syed Kamall, Bernd Lucke, Ralph Packet, Kay Swinburne

EFDD

Bernard Monot

ENF

Barbara Kappel

PPE

Ivo Belet, Birgit Collin-Langen, Angélique Delahaye, Markus Ferber, Christofer Fjellner, Michael Gahler, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Françoise Grossetête, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Alain Lamassoure, Esther de Lange, Werner Langen, Giovanni La Via, Peter Liese, Antonio López-Istúriz White, Ivana Maletić, Gabriel Mato, Miroslav Mikolášik, Francisco José Millán Mon, Luděk Niedermayer, Dennis Radtke, Dariusz Rosati, Paul Rübig, Anne Sander, Annie Schreijer-Pierik, Andreas Schwab, Anders Sellström, Renate Sommer, Theodor Dumitru Stolojan, Adina-Ioana Vălean, Jarosław Wałęsa

45

-

ECR

Czesław Hoc, Stanisław Ożóg, Bolesław G. Piecha, Jadwiga Wiśniewska, Kosma Złotowski

EFDD

Julia Reid

GUE/NGL

Lynn Boylan, Stefan Eck, Anja Hazekamp, Jaromír Kohlíček, Kateřina Konečná, Dimitrios Papadimoulis, Martin Schirdewan

PPE

Stefan Gehrold, Julie Girling

S&D

Pervenche Berès, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Silvia Costa, Miriam Dalli, Seb Dance, Jonás Fernández, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Ramón Jáuregui Atondo, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Arndt Kohn, Dietmar Köster, Olle Ludvigsson, Alex Mayer, Susanne Melior, Clare Moody, Luigi Morgano, Rory Palmer, Massimo Paolucci, Pavel Poc, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Paul Tang, Babette Winter, Tiemo Wölken, Damiano Zoffoli

19

0

ALDE

Gerben-Jan Gerbrandy, Sophia in 't Veld, Carolina Punset, Frédérique Ries

EFDD

Rosa D'Amato, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini

PPE

Lukas Mandl, Sirpa Pietikäinen

VERTS/ALE

Marco Affronte, Margrete Auken, Bas Eickhout, Linnéa Engström, Ana Miranda, Michel Reimon, Molly Scott Cato, Bart Staes, Ernest Urtasun, Thomas Waitz

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

Posljednje ažuriranje: 22. ožujka 2019.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti