Procedură : 2018/0178(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0175/2019

Texte depuse :

A8-0175/2019

Dezbateri :

PV 28/03/2019 - 6
CRE 28/03/2019 - 6

Voturi :

PV 28/03/2019 - 8.7

Texte adoptate :

P8_TA(2019)0325

RAPORT     ***I
PDF 368kWORD 148k
13.3.2019
PE 630.512v02-00 A8-0175/2019

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind instituirea unui cadru de facilitare a investițiilor durabile

(COM(2018)0353 – C8-0207/2018 – 2018/0178(COD))

Comisia pentru afaceri economice și monetare

Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară

Raportori: Bas Eickhout, Sirpa Pietikäinen

(Procedura reuniunilor comune ale comisiilor – articolul 55 din Regulamentul de procedură)

ERATE/ADDENDA
PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind instituirea unui cadru de facilitare a investițiilor durabile

(COM(2018)0353 – C8-0207/2018 – 2018/0178(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2018)0353),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 114 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C8-0207/2018),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 17 octombrie 2018(1),

–  având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere deliberările comune ale Comisiei pentru afaceri economice și monetare și ale Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară, în temeiul articolului 55 din Regulamentul de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri economice și monetare și al Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară (A8-0175/2019),

1.  adoptă poziția sa în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Amendamentul    1

Propunere de regulament

Considerentul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6)  În martie 2018, Comisia și-a publicat planul de acțiune „Finanțarea creșterii durabile”25, care stabilește o strategie ambițioasă și cuprinzătoare privind finanțarea durabilă. Unul dintre obiectivele stabilite în acest plan de acțiune este reorientarea fluxurilor de capital către investiții durabile pentru a realiza o creștere durabilă și favorabilă incluziunii. Instituirea unui sistem de clasificare unificat pentru activitățile durabile este cea mai importantă și urgentă acțiune prevăzută în planul de acțiune. Planul de acțiune recunoaște că canalizarea fluxurilor de capital către activitățile mai durabile trebuie să se bazeze pe o înțelegere comună a semnificației calificativului „durabil”. Ca un prim pas, elaborarea unor orientări clare cu privire la activitățile despre care se consideră că ar contribui la obiectivele de mediu ar trebui să favorizeze informarea investitorilor în ceea ce privește investițiile care finanțează activitățile economice durabile din punctul de vedere al mediului. Orientări suplimentare privind activitățile care contribuie la alte obiective în materie de durabilitate, inclusiv la obiective sociale, pot fi elaborate într-o etapă ulterioară.

(6)  În martie 2018, Comisia și-a publicat planul de acțiune „Finanțarea creșterii durabile”25, care stabilește o strategie ambițioasă și cuprinzătoare privind finanțarea durabilă. Unul dintre obiectivele stabilite în acest plan de acțiune este reorientarea fluxurilor de capital către investiții durabile pentru a realiza o creștere durabilă și favorabilă incluziunii. Instituirea unui sistem de clasificare unificat și a unor indicatori pentru evaluarea amprentei de carbon a activităților durabile este cea mai importantă și urgentă acțiune prevăzută în planul de acțiune. Planul de acțiune recunoaște că canalizarea fluxurilor de capital către activitățile mai durabile trebuie să se bazeze pe o înțelegere comună a semnificației calificativului „durabil”. Ca un prim pas, elaborarea unor orientări clare cu privire la activitățile despre care se consideră că ar contribui la obiectivele de mediu ar trebui să favorizeze informarea investitorilor în ceea ce privește investițiile care finanțează activitățile economice durabile din punctul de vedere al mediului. Orientări suplimentare privind activitățile care contribuie la alte obiective în materie de durabilitate, inclusiv la obiective sociale, pot fi elaborate într-o etapă ulterioară.

_________________

_________________

25 COM(2018) 97 final.

25 COM(2018) 97 final.

Amendamentul    2

Propunere de regulament

Considerentul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(6a)  Cu toate că se admite nevoia urgentă de a combate schimbările climatice, un accent restrâns pe expunerea la carbon ar putea avea efecte negative de propagare prin redirecționarea fluxurilor de investiții către ținte care prezintă alte riscuri de mediu. În consecință, trebuie să se prevadă garanții adecvate pentru a se asigura că activitățile economice nu prejudiciază alte obiective de mediu, cum ar fi biodiversitatea și eficiența energetică. Investitorii au nevoie de informații comparabile și holistice cu privire la riscurile de mediu și la impactul lor pentru a-și evalua portofoliile dincolo de expunerea la carbon.

Amendamentul    3

Propunere de regulament

Considerentul 6 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(6b)  Dat fiind gradul de urgență în mai multe domenii interconectate în ceea ce privește deteriorarea mediului și consumul excesiv de resurse, este nevoie să se adopte o abordare sistemică în privința tendințelor negative care cresc exponențial, cum ar fi pierderea biodiversității, consumul excesiv de resurse la nivel global, apariția unor noi amenințări, printre care substanțele chimice periculoase și amestecurile formate de acestea, penuria de alimente nutritive, schimbările climatice, epuizarea stratului de ozon, acidifierea oceanelor, epuizarea apei dulci și schimbarea utilizării terenurilor. Prin urmare, este nevoie ca acțiunile întreprinse să fie orientate către viitor și să fie pe măsura provocărilor ce vor urma. Amploarea acestor provocări impune o abordare holistică și ambițioasă și aplicarea foarte strictă a principiului precauției.

Amendamentul    4

Propunere de regulament

Considerentul 7 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(7a)  Raportul din proprie inițiativă al Parlamentului European din 29 mai 2018 privind finanțarea durabilă stabilește elemente esențiale privind indicatorii de durabilitate și taxonomia, ca stimulent pentru investițiile durabile. Ar trebui asigurată consecvența la nivelul legislației relevante.

Amendamentul    5

Propunere de regulament

Considerentul 8 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(8a)  Dată fiind amploarea provocării, întregul sistem financiar ar trebui să fie regândit treptat, astfel încât să sprijine funcționarea durabilă a economiei. În acest scop, finanțarea sustenabilă trebuie să fie generalizată și trebuie să se țină seama de impactul produselor și serviciilor financiare în ceea ce privește sustenabilitatea.

Amendamentul    6

Propunere de regulament

Considerentul 9

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(9)  Oferirea de produse financiare care urmăresc obiective durabile din punctul de vedere al mediului reprezintă o modalitate eficientă de a orienta investițiile private înspre activități durabile. Cerințele naționale pentru comercializarea produselor financiare și a obligațiunilor corporative ca fiind investiții durabile, în special cerințele prevăzute pentru a permite actorilor relevanți de pe piață să utilizeze o etichetă națională, urmăresc să consolideze încrederea investitorilor, să creeze vizibilitate și să abordeze preocupările legate „greenwashing”. Fenomenul de „greenwashing” se referă la practica de a obține un avantaj concurențial neloial prin prezentarea unui produs financiar, prin intermediul marketingului, ca produs ecologic, deși, de fapt, acesta nu îndeplinește standardele de mediu de bază. În prezent, puține state membre au instituit sisteme de etichetare. Acestea se bazează pe diferite taxonomii care clasifică activitățile economice durabile din punctul de vedere al mediului. Având în vedere angajamentele politice asumate în cadrul Acordului de la Paris și la nivelul Uniunii, este posibil ca din ce în ce mai multe state membre să instituie sisteme de etichetare sau alte cerințe pentru actorii de pe piață în ceea ce privește produsele financiare sau obligațiunile corporative comercializate ca fiind durabile din punctul de vedere al mediului. În acest sens, statele membre ar utiliza propriile taxonomii naționale pentru a stabili ce investiții se califică drept durabile. În cazul în care astfel de cerințe naționale se bazează pe criterii diferite pentru a identifica activitățile economice care pot fi calificate drept durabile din punctul de vedere al mediului, investitorii vor fi descurajați să investească în afara granițelor, din cauza dificultăților legate de compararea diferitelor oportunități de investiții. În plus, operatorii economici care doresc să atragă investiții din întreaga Uniune ar trebui să îndeplinească criterii diferite, în diversele state membre, pentru ca activitățile lor să se califice drept durabile din punctul de vedere al mediului în scopul diferitelor etichete. Lipsa unor criterii uniforme va contribui astfel la creșterea costurilor și va crea un factor puternic de descurajare pentru operatorii economici, reprezentând un obstacol în calea accesului investițiilor durabile la piețele de capital transfrontaliere. Se preconizează că vor crește în continuare obstacolele în calea accesului la piețele de capital transfrontaliere în scopul strângerii de fonduri pentru proiecte durabile. Ar trebui, prin urmare, ca criteriile aplicate pentru a stabili dacă o activitate economică este durabilă din punctul de vedere al mediului să fie armonizate la nivelul Uniunii, pentru a elimina obstacolele din calea funcționării pieței interne și a preveni apariția viitoare a acestora. În contextul unui astfel de armonizări, operatorilor economici le va fi mai ușor să colecteze fonduri la nivel transfrontalier pentru activități lor verzi, întrucât activitățile economice ale acestora pot fi comparate prin raportarea la criterii uniforme în vederea selectării ca active-suport pentru investițiile durabile din punctul de vedere al mediului. Această situație va facilita, prin urmare, atragerea de investiții la nivel transfrontalier în cadrul Uniunii.

(9)  Oferirea de produse financiare care urmăresc obiective durabile din punctul de vedere al mediului reprezintă o modalitate eficientă de a orienta treptat investițiile private de la activități cu un impact negativ asupra mediului înspre activități mai durabile. Cerințele naționale pentru comercializarea produselor și serviciilor financiare și a obligațiunilor corporative, astfel cum sunt definite în prezentul regulament, ca fiind investiții durabile, în special cerințele prevăzute pentru a permite actorilor relevanți de pe piață să utilizeze o etichetă națională, urmăresc să consolideze încrederea investitorilor și conștientizarea riscurilor, să creeze vizibilitate și să abordeze preocupările legate „greenwashing”. Fenomenul de „greenwashing” se referă la practica de a obține un avantaj concurențial neloial prin prezentarea unui produs financiar, prin intermediul marketingului, ca produs ecologic, deși, de fapt, acesta nu îndeplinește standardele de mediu de bază. În prezent, puține state membre au instituit sisteme de etichetare. Acestea se bazează pe diferite taxonomii care clasifică activitățile economice durabile din punctul de vedere al mediului. Având în vedere angajamentele politice asumate în cadrul Acordului de la Paris și la nivelul Uniunii, este posibil ca din ce în ce mai multe state membre să instituie sisteme de etichetare sau alte cerințe pentru actorii de pe piață în ceea ce privește produsele financiare sau obligațiunile corporative comercializate ca fiind durabile din punctul de vedere al mediului. În acest sens, statele membre ar utiliza propriile taxonomii naționale pentru a stabili ce investiții se califică drept durabile. În cazul în care astfel de cerințe naționale se bazează pe diferite criterii și indicatori pentru a identifica activitățile economice care pot fi calificate drept durabile din punctul de vedere al mediului, investitorii vor fi descurajați să investească în afara granițelor, din cauza dificultăților legate de compararea diferitelor oportunități de investiții. În plus, operatorii economici care doresc să atragă investiții din întreaga Uniune ar trebui să îndeplinească criterii diferite, în diversele state membre, pentru ca activitățile lor să se califice drept durabile din punctul de vedere al mediului în scopul diferitelor etichete. Lipsa unor indicatori și criterii uniforme va orienta investițiile într-un mod ineficient din punct de vedere ecologic și, în unele cazuri, contraproductiv și va avea ca rezultat neîndeplinirea unor obiective în materie de mediu și sustenabilitate. Această lipsă crește, așadar, costurile și creează un factor puternic de descurajare pentru operatorii economici, reprezentând un obstacol în calea accesului investițiilor durabile la piețele de capital transfrontaliere. Se preconizează că vor crește în continuare obstacolele în calea accesului la piețele de capital transfrontaliere în scopul strângerii de fonduri pentru proiecte durabile. Ar trebui, prin urmare, ca indicatorii și criteriile aplicate pentru a stabili gradul de durabilitate al unei activități economice să fie armonizate treptat la nivelul Uniunii, pentru a elimina obstacolele din calea funcționării pieței interne și a preveni apariția viitoare a acestora. În contextul unui astfel de armonizări a informațiilor, a parametrilor și a criteriilor, operatorilor economici le va fi mai ușor să colecteze fonduri la nivel transfrontalier pentru activități lor durabile din punct de vedere ecologic, întrucât activitățile economice ale acestora pot fi comparate prin raportarea la indicatori și criterii uniforme în vederea selectării ca active-suport pentru investițiile durabile din punctul de vedere al mediului. Această situație va facilita, prin urmare, atragerea de investiții la nivel transfrontalier în cadrul Uniunii.

Amendamentul    7

Propunere de regulament

Considerentul 9 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(9a)  Pentru ca Uniunea să își respecte angajamentele în materie de mediu și de climă, trebuie mobilizate investiții private. În acest scop, este nevoie de planificare pe termen lung, dar și de stabilitate în materie de reglementare și de previzibilitate pentru investitori. Pentru a garanta un cadru coerent de politici pentru investițiile durabile, este, prin urmare, important ca dispozițiile prezentului regulament să se întemeieze pe legislația existentă a Uniunii.

Amendamentul    8

Propunere de regulament

Considerentul 10

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(10)  În plus, dacă participanții la piață nu oferă investitorilor o explicație cu privire la modul în care activitățile în care investesc contribuie la obiectivele de mediu sau dacă aceștia utilizează concepte diferite atunci când explică ce înseamnă o activitate economică „durabilă”, investitorii vor considera că este disproporționat de greu să verifice și să compare aceste produse financiare diferite. S-a constatat că acest lucru descurajează investitorii să investească în produse financiare verzi. În plus, lipsa de încredere din partea investitorilor are efecte nocive majore pe piața pentru investițiile durabile. S-a demonstrat de asemenea că normele naționale sau inițiativele bazate pe piață adoptate pentru a aborda această problemă în cadrul frontierelor naționale vor conduce la fragmentarea pieței interne. Dacă participanții la piețele financiare vor divulga modul în care produsele financiare prezentate de ei ca fiind ecologice îndeplinesc obiectivele de mediu și dacă vor utiliza, pentru astfel de divulgări, criterii comune în întreaga Uniune referitoare la caracteristicile unei activități economice durabile din punctul de vedere al mediului, acest lucru va ajuta investitorii să compare oportunitățile de investiții ecologice la nivel transfrontalier. În întreaga Uniune, investitorii vor investi în produsele financiare verzi cu o încredere mai mare, ceea ce va îmbunătăți funcționarea pieței interne.

(10)  În plus, dacă participanții la piață nu divulgă modul în care activitățile în care investesc contribuie negativ sau pozitiv la obiectivele de mediu sau dacă aceștia utilizează parametri sau criterii diferite pentru determinarea impactului atunci când explică ce înseamnă gradul de durabilitate ecologică a unei activități economice, investitorii vor considera că este disproporționat de greu să verifice și să compare aceste produse financiare diferite. S-a constatat că acest lucru descurajează investitorii să investească în produse financiare durabile. În plus, lipsa de încredere din partea investitorilor are efecte nocive majore pe piața pentru investițiile durabile. S-a demonstrat de asemenea că normele naționale sau inițiativele bazate pe piață adoptate pentru a aborda această problemă în cadrul frontierelor naționale vor conduce la fragmentarea pieței interne. Dacă participanții la piețele financiare vor divulga modul în care produsele financiare prezentate de ei ca fiind ecologice îndeplinesc obiectivele de mediu și dacă vor utiliza, pentru astfel de divulgări, criterii comune în întreaga Uniune referitoare la caracteristicile unei activități economice durabile din punctul de vedere al mediului, acest lucru va ajuta investitorii să compare impactul ecologic al oportunităților de investiții la nivel transfrontalier și va stimula entitățile în care se investește să sporească gradul de durabilitate al modelelor lor de afaceri. În întreaga Uniune, investitorii vor investi în produsele financiare verzi cu o încredere mai mare, ceea ce va îmbunătăți funcționarea pieței interne.

Amendamentul    9

Propunere de regulament

Considerentul 10 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(10a)  Pentru a produce un impact semnificativ asupra mediului și efecte mai ample în materie de sustenabilitate, pentru a reduce sarcina administrativă inutilă asupra participanților la piața financiară și asupra altor părți interesate și pentru a facilita creșterea piețelor financiare europene care finanțează activități economice durabile, taxonomia ar trebui să se bazeze pe criterii și indicatori armonizați, comparabili și uniformi, care să includă cel puțin indicatorii economiei circulare. Acești indicatori ar trebui să fie coerenți cu metodologia unitară de evaluare a ciclului de viață și să fie aplicați în toate inițiativele de reglementare ale Uniunii. Ei ar trebui să stea la baza evaluării activităților economice și a riscurilor aferente investițiilor, precum și a impactului asupra mediului. Trebuie evitată orice suprapunere la nivelul reglementărilor care nu ar fi în conformitate cu principiile unei mai bune reglementări și nu s-ar aplica în mod proporțional și cu obiectivul de a crea o terminologie consecventă și un cadru clar în materie de reglementare. De asemenea, ar trebui evitată orice împovărare inutilă atât a autorităților, cât și a instituțiilor financiare. Din aceleași considerente, înainte de intrarea în vigoare a taxonomiei și a criteriilor aferente, ar trebui definite în mod clar amploarea și utilizarea criteriilor de evaluare tehnică, precum și legătura cu alte inițiative. Stabilirea de criterii armonizate pentru activitățile economice durabile din punctul de vedere al mediului ar trebui să țină seama de competența statelor membre în diferite domenii de politică. Cerințele prezentului regulament ar trebui să se aplice proporțional instituțiilor mici și cu grad redus de complexitate, definite în prezentul regulament.

Amendamentul    10

Propunere de regulament

Considerentul 10 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(10b)  Indicatorii ar trebui să fie armonizați pornind de la inițiativele existente, precum cele ale Comisiei, ale Agenției Europene de Mediu și ale OCDE, printre altele, și ar trebui să capteze impactul ecologic asupra emisiilor de CO2 și a altor emisii, biodiversității, generării de deșeuri, utilizării energiei și a energiei din surse regenerabile, materiilor prime, apei și utilizării directe și indirecte a terenurilor, astfel cum se prevede în cadrul de monitorizare al Comisiei Europene privind economia circulară (COM(2018)0029), planul de acțiune al UE pentru economia circulară (COM(2015)0614) și în Rezoluția Parlamentului European din 9 iulie 2015 referitoare la utilizarea eficientă a resurselor: spre o economie circulară (2014/2208(INI)). În plus, indicatorii ar trebui să fie elaborați și ținând cont de recomandările Grupului de experți al Comisiei Europene privind sprijinul pentru finanțarea economiei circulare. Comisia ar trebui să evalueze în ce mod pot fi integrate activitățile acestui grup de experți cu TEG. Indicatorii ar trebui să ia în considerare standarde durabile recunoscute la nivel internațional.

Amendamentul    11

Propunere de regulament

Considerentul 11

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(11)  Pentru a aborda obstacolele existente în calea funcționării pieței interne și pentru a preveni apariția unor astfel de obstacole în viitor, ar trebui să li se solicite statelor membre să utilizeze un concept comun pentru investițiile durabile din punctul de vedere al mediului atunci când instituie cerințe pentru actorii de pe piață în vederea etichetării produselor financiare sau a obligațiunilor corporative comercializate ca fiind durabile din punctul de vedere al mediului la nivel național. Din aceleași motive, administratorii de fonduri și investitorii instituționali care susțin că urmăresc obiective de mediu ar trebui să utilizeze același concept pentru investițiile durabile din punctul de vedere al mediului atunci când divulgă modul în care urmăresc obiectivele respective.

(11)  Pentru a aborda obstacolele existente în calea funcționării pieței interne și pentru a preveni apariția unor astfel de obstacole în viitor, ar trebui să li se solicite statelor membre și Uniunii să utilizeze un concept comun în ceea ce privește gradul de durabilitate ecologică a investițiilor atunci când instituie cerințe pentru actorii de pe piață în vederea etichetării produselor și serviciilor financiare sau a obligațiunilor corporative comercializate ca fiind durabile din punctul de vedere al mediului la nivel național. Din aceleași motive, administratorii de fonduri și investitorii instituționali care susțin că urmăresc obiective de mediu ar trebui să utilizeze același concept pentru investițiile durabile din punctul de vedere al mediului și aceiași indicatori, parametri și criterii pentru calcularea impactului asupra mediului atunci când divulgă modul în care urmăresc obiectivele respective.

Amendamentul    12

Propunere de regulament

Considerentul 12

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(12)  Stabilirea unor criterii pentru activitățile economice durabile din punctul de vedere al mediului poate încuraja întreprinderile să divulge pe site-urile lor, în mod voluntar, informații privind activitățile economice durabile din punctul de vedere al mediului pe care le desfășoară. Aceste informații nu numai că vor ajuta actorii relevanți de pe piețele financiare să identifice cu ușurință întreprinderile care desfășoară activități economice durabile din punctul de vedere al mediului, ci vor și facilita obținerea de finanțare pentru activitățile verzi ale acestor întreprinderi.

(12)  Informațiile privind impactul ecologic al activităților va ajuta actorii relevanți de pe piețele financiare să identifice și să determine cu ușurință gradul de durabilitate ecologică a activităților economice desfășurate de întreprinderi, însă, totodată, vor facilita obținerea de finanțare de către aceste întreprinderi.

Amendamentul    13

Propunere de regulament

Considerentul 13

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(13)  O clasificare la nivelul Uniunii a activităților economice durabile din punctul de vedere al mediului ar trebui să permită elaborarea unor viitoare politici ale Uniunii, inclusiv a unor standarde în întreaga Uniune, pentru produsele financiare durabile din punctul de vedere al mediului și, în cele din urmă, crearea unor etichete care să recunoască în mod oficial respectarea standardelor respective în ansamblul Uniunii. Existența unor cerințe juridice uniforme pentru calificarea investițiilor drept durabile din punctul de vedere al mediului, pe baza unor criterii uniforme pentru activitățile economice durabile din punctul de vedere al mediului, este necesară ca punct de referință pentru viitoare acte legislative ale Uniunii având drept scop să permită investițiile respective.

(13)  Indicatorii la nivelul Uniunii relevanți pentru determinarea impactului ecologic al activităților economice ar trebui să permită elaborarea unor viitoare politici și strategii ale Uniunii, inclusiv a unor standarde în întreaga Uniune, pentru produsele financiare durabile din punctul de vedere al mediului și, în cele din urmă, crearea unor etichete care să recunoască în mod oficial respectarea standardelor respective în ansamblul Uniunii, și ar trebui să stea la baza altor măsuri economice, prudențiale și de reglementare. Existența unor cerințe juridice uniforme pentru calificarea gradului de durabilitate ecologică a investițiilor, pe baza unor criterii uniforme pentru determinarea gradului de durabilitate ecologică a activităților economice și a unor indicatori comuni pentru evaluarea impactului ecologic al investițiilor, este necesară ca punct de referință pentru viitoare acte legislative ale Uniunii având drept scop să faciliteze trecerea de la investițiile cu un impact ecologic negativ la investițiile cu un impact pozitiv.

Amendamentul    14

Propunere de regulament

Considerentul 14

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(14)  În contextul realizării ODD în Uniune, opțiuni de politică precum crearea unui Fond european pentru investiții strategice și-au dovedit eficacitatea în contribuția la canalizarea investițiilor private, alături de cheltuielile publice, către investiții durabile. Regulamentul (UE) 2015/1017 al Parlamentului European și al Consiliului27 precizează un obiectiv al investițiilor în materie de climă de 40 % pentru proiectele de infrastructură și de inovare în temeiul Fondului european pentru investiții strategice. Criterii comune pentru durabilitatea activităților economice ar putea sta la baza unor viitoare inițiative similare ale Uniunii, care să sprijine investițiile ce urmăresc obiective de mediu sau obiective legate de climă.

(14)  În contextul realizării ODD în Uniune, opțiuni de politică precum crearea unui Fond european pentru investiții strategice ar putea fi eficace pentru a contribui la mobilizarea și canalizarea investițiilor private, alături de cheltuielile publice, către investiții durabile. Regulamentul (UE) 2015/1017 al Parlamentului European și al Consiliului27 precizează un obiectiv orizontal al investițiilor în materie de climă de 40 % pentru proiectele de infrastructură și de inovare în temeiul Fondului european pentru investiții strategice. Criterii comune pentru durabilitatea activităților economice și indicatori comuni pentru evaluarea impactului ecologic ar putea sta la baza unor viitoare inițiative similare ale Uniunii, care să mobilizeze investițiile ce urmăresc obiective de mediu sau obiective legate de climă.

__________________

__________________

27 Regulamentul (UE) 2017/2396 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 decembrie 2017 de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1316/2013 și (UE) 2015/1017 în ceea ce privește prelungirea duratei Fondului european pentru investiții strategice și introducerea unor îmbunătățiri tehnice ale fondului și ale Platformei europene de consiliere în materie de investiții (JO L 345, 27.12.2017, p. 34).

27 Regulamentul (UE) 2017/2396 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 decembrie 2017 de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1316/2013 și (UE) 2015/1017 în ceea ce privește prelungirea duratei Fondului european pentru investiții strategice și introducerea unor îmbunătățiri tehnice ale fondului și ale Platformei europene de consiliere în materie de investiții (JO L 345, 27.12.2017, p. 34).

Amendamentul    15

Propunere de regulament

Considerentul 15

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(15)  Pentru a evita fragmentarea pieței, precum și prejudicierea intereselor consumatorilor ca urmare a unor noțiuni divergente privind activitățile economice durabile din punctul de vedere al mediului, cerințele naționale pe care ar trebui să le respecte actorii de pe piață atunci când doresc să comercializeze produse financiare sau obligațiuni corporative ca fiind durabile din punctul de vedere al mediului ar trebui să se bazeze pe criterii uniforme pentru activitățile economice durabile din punctul de vedere al mediului. Printre actorii de pe piață respectivi se numără participanții la piețele financiare care oferă produse financiare „verzi” și întreprinderile nefinanciare care emit obligațiuni corporative „verzi”.

(15)  Pentru a evita fragmentarea pieței, precum și prejudicierea intereselor consumatorilor ca urmare a unor noțiuni divergente privind gradul de durabilitate ecologică a activităților economice, cerințele naționale pe care ar trebui să le respecte actorii de pe piață atunci când doresc să comercializeze produse financiare sau obligațiuni corporative, astfel cum sunt definite în prezentul regulament, ca fiind durabile din punctul de vedere al mediului ar trebui să se bazeze pe criterii uniforme pentru activitățile economice durabile din punctul de vedere al mediului. Printre actorii de pe piață respectivi se numără participanții la piețele financiare care oferă produse sau servicii financiare durabile și întreprinderile nefinanciare care emit obligațiuni corporative durabile.

Amendamentul    16

Propunere de regulament

Considerentul 17

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(17)  Pentru a se evita eludarea obligației de divulgare, această obligație ar trebui să se aplice și atunci când produsele financiare sunt oferite ca având caracteristici similare cu investițiile durabile din punctul de vedere al mediului, inclusiv cu cele care au ca obiectiv protecția mediului în sens larg. Participanții la piețele financiare nu ar trebui să fie obligați să investească numai în activitățile economice durabile din punctul de vedere al mediului stabilite în conformitate cu criteriile tehnice de examinare prevăzute în prezentul regulament. Aceștia ar trebui să fie încurajați să informeze Comisia în cazul în care consideră că o activitate economică care nu îndeplinește criteriile tehnice de examinare sau pentru care nu au fost încă stabilite astfel de criterii ar trebui să fie considerată durabilă din punctul de vedere al mediului, pentru a ajuta Comisia să evalueze dacă se impune completarea sau actualizarea criteriilor tehnice de examinare.

(17)  Pentru a se evita eludarea obligației de divulgare, această obligație ar trebui să se aplice tuturor produselor financiare oferite ca având caracteristici similare cu investițiile durabile din punctul de vedere al mediului, inclusiv cu cele care au ca obiectiv protecția mediului în sens larg. Participanții la piețele financiare nu ar trebui să fie obligați să investească numai în activitățile economice durabile din punctul de vedere al mediului stabilite în conformitate cu criteriile tehnice de examinare prevăzute în prezentul regulament. Participanții la piețele financiare și alți actori ar trebui să fie încurajați să informeze Comisia în cazul în care consideră că criteriile tehnice de examinare relevante pentru activitățile pe care le finanțează nu au fost încă stabilite și, implicit, că produsele lor financiare ar trebui să fie considerate durabile din punctul de vedere al mediului, pentru a ajuta Comisia să evalueze dacă se impune completarea sau actualizarea criteriilor tehnice de examinare.

Amendamentul    17

Propunere de regulament

Considerentul 18

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(18)  Pentru a stabili dacă o activitate economică este durabilă punctul de vedere al mediului, ar trebui elaborată o listă exhaustivă a obiectivelor de mediu.

(18)  Pentru a stabili gradul de durabilitate ecologică a unei activități economice, ar trebui elaborată o listă exhaustivă a obiectivelor de mediu, pe baza unor indicatori care să măsoare impactul ecologic, ținând seama de impactul său asupra întregului lanț valoric industrial și asigurând coerența cu legislația în vigoare a Uniunii, precum pachetul „Energie curată pentru toți europenii”.

Amendamentul    18

Propunere de regulament

Considerentul 20

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(20)  Pentru fiecare obiectiv de mediu, ar trebui stabilite criterii uniforme pe baza cărora să se considere că unele activități economice contribuie în mod substanțial la obiectivul respectiv. Un element al criteriilor uniforme ar trebui să fie evitarea unei daune semnificative la adresa oricăruia dintre obiectivele de mediu prevăzute în prezentul regulament. Acest lucru este necesar pentru a se evita ca unele investiții să fie considerate durabile din punctul de vedere al mediului deși activitățile economice care beneficiază de pe urma investițiilor respective sunt dăunătoare mediului într-o măsură care depășește contribuția acestora la un obiectiv de mediu. Condițiile referitoare la o contribuție substanțială și la a nu produce daune semnificative ar trebui să permită investițiilor în activități economice durabile din punctul de vedere al mediului să își aducă o contribuție reală la obiectivele de mediu.

(20)  Pentru fiecare obiectiv de mediu, ar trebui stabilite criterii uniforme întemeiate pe informațiile furnizate prin intermediul unor indicatori armonizați pe baza cărora să se considere că unele activități economice contribuie în mod substanțial la obiectivul respectiv. Un element al criteriilor uniforme ar trebui să fie evitarea unei daune semnificative la adresa oricăruia dintre obiectivele de mediu prevăzute în prezentul regulament. Acest lucru este necesar pentru a se evita ca unele investiții să fie considerate durabile din punctul de vedere al mediului deși activitățile economice care beneficiază de pe urma investițiilor respective sunt dăunătoare mediului într-o măsură care depășește contribuția acestora la un obiectiv de mediu. Condițiile referitoare la o contribuție substanțială și la a nu produce daune semnificative ar trebui să permită investițiilor în activități economice durabile din punctul de vedere al mediului să își aducă o contribuție reală la obiectivele de mediu.

Amendamentul    19

Propunere de regulament

Considerentul 22

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(22)  Având în vedere detaliile tehnice specifice necesare pentru a evalua impactul asupra mediului al unei activități economice, precum și natura în rapidă schimbare a științei și tehnologiei, criteriile pentru activitățile economice durabile din punctul de vedere al mediului ar trebui să fie adaptate în mod periodic la schimbările respective. În vederea menținerii la zi a criteriilor, în temeiul dovezilor științifice și al contribuțiilor din partea experților, precum și a părților interesate relevante, condițiile referitoare la o contribuție substanțială și la lipsa unor daune semnificative ar trebui specificate mai detaliat pentru diferitele activități economice și ar trebui să fie actualizate în mod regulat. În acest scop, Comisia ar trebui să stabilească criterii tehnice de examinare detaliate și calibrate pentru diferitele activități economice, pe baza contribuției tehnice a unei platforme multipartite privind finanțarea durabilă.

(22)  Având în vedere detaliile tehnice specifice necesare pentru a evalua impactul asupra mediului al unei activități economice, precum și natura în rapidă schimbare a științei și tehnologiei, criteriile relevante pentru determinarea gradului de durabilitate ecologică a activităților economice ar trebui să fie adaptate în mod periodic la schimbările respective. În vederea menținerii la zi a criteriilor și indicatorilor, în temeiul dovezilor științifice și al contribuțiilor din partea experților, precum și a părților interesate relevante, condițiile referitoare la o contribuție substanțială și la lipsa unor daune semnificative ar trebui specificate mai detaliat pentru diferitele activități economice și ar trebui să fie actualizate în mod regulat. În acest scop, Comisia ar trebui să stabilească criterii tehnice de examinare detaliate și calibrate și un set de indicatori armonizați pentru diferitele activități economice, pe baza contribuției tehnice a unei platforme multipartite privind finanțarea durabilă.

Amendamentul    20

Propunere de regulament

Considerentul 23

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(23)  Unele activități economice au un impact negativ asupra mediului, iar prin reducerea acelui impact negativ se poate realiza o contribuție substanțială la unul sau mai multe obiective de mediu. Pentru activitățile economice respective, este adecvat să se stabilească criterii tehnice de examinare care necesită o îmbunătățire substanțială a performanței de mediu în comparație, printre altele, cu media sectorului. Aceste criterii ar trebui să ia de asemenea în considerare impactul pe termen lung al unei anumite activități economice.

(23)  Unele activități economice au un impact negativ asupra mediului, iar prin reducerea acelui impact negativ se poate realiza o contribuție substanțială la unul sau mai multe obiective de mediu. Pentru activitățile economice respective, este adecvat să se stabilească criterii tehnice de examinare care necesită o îmbunătățire substanțială a performanței de mediu în comparație, printre altele, cu media sectorului, pentru a evalua în ce măsură activitatea respectivă poate aduce o contribuție substanțială la unul sau mai multe obiective de mediu. Aceste criterii ar trebui să ia de asemenea în considerare impactul pe termen lung (adică pe o perioadă mai mare de 3 ani) al unei anumite activități economice, în special avantajele ecologice ale produselor și serviciilor și contribuția produselor intermediare, oferind astfel o evaluare a impactului tuturor etapelor de producție și de utilizare de-a lungul întregului lanț valoric și ciclu de viață.

Amendamentul    21

Propunere de regulament

Considerentul 24

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(24)  O activitate economică nu ar trebui considerată durabilă din punctul de vedere al mediului dacă daunele pe care le aduce mediului depășesc beneficiile pe care le generează. Criteriile tehnice de examinare ar trebui să identifice cerințele minime necesare pentru a se evita producerea unui prejudiciu semnificativ în ceea ce privește alte obiective. Atunci când stabilește și actualizează criteriile tehnice de examinare, Comisia ar trebui să garanteze că respectivele criterii sunt întemeiate pe dovezi științifice disponibile și sunt actualizate periodic. În cazul în care evaluarea științifică nu permite determinarea riscului cu suficientă certitudine, ar trebui să se aplice principiul precauției, în conformitate cu articolul 191 din TFUE.

(24)  O activitate economică nu ar trebui considerată durabilă din punctul de vedere al mediului dacă nu aduce un beneficiu net mediului. Criteriile tehnice de examinare ar trebui să identifice cerințele minime necesare pentru a se evita producerea unui prejudiciu semnificativ în ceea ce privește alte obiective. Atunci când stabilește și actualizează criteriile tehnice de examinare, Comisia ar trebui să garanteze că respectivele criterii sunt rezonabile, proporționale și întemeiate pe dovezi științifice disponibile și țin seama de întregul lanț valoric și de ciclul de viață al tehnologiilor. De asemenea, ar trebui să se asigure că acestea sunt actualizate periodic. În cazul în care evaluarea științifică nu permite determinarea riscului cu suficientă certitudine, ar trebui să se aplice principiul precauției, în conformitate cu articolul 191 din TFUE.

Amendamentul    22

Propunere de regulament

Considerentul 25

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(25)  Atunci când stabilește și actualizează criteriile tehnice de examinare, Comisia ar trebui să țină seama de legislația relevantă a Uniunii, precum și de instrumentele fără caracter legislativ ale Uniunii aflate deja în vigoare, inclusiv de Regulamentul (CE) nr. 66/2010 al Parlamentului European și al Consiliului 37 de sistemul UE de management de mediu și audit38, de criteriile UE privind achizițiile publice verzi39 și de lucrările în desfășurare cu privire la normele referitoare la amprenta de mediu a produselor și a organizațiilor40. Pentru a evita neconcordanțe inutile cu clasificările activităților economice care există deja în alte scopuri, Comisia ar trebui să ia în considerare, de asemenea, clasificările statistice referitoare la sectorul bunurilor și serviciilor de mediu, și anume clasificarea activităților și a cheltuielilor de protecție a mediului (CEPA) și clasificarea activităților de gestionare a resurselor (CReMA)41.

(25)  Atunci când stabilește și actualizează criteriile tehnice de examinare și un set de indicatori armonizați, Comisia ar trebui să țină seama de legislația relevantă a Uniunii, precum și de instrumentele fără caracter legislativ ale Uniunii aflate deja în vigoare, inclusiv de Regulamentul (CE) nr. 66/2010 al Parlamentului European și al Consiliului 37 de sistemul UE de management de mediu și audit38, de criteriile UE privind achizițiile publice verzi39, de Platforma privind economia circulară a Comisiei, de Platforma europeană privind evaluarea ciclului de viață și de lucrările în desfășurare cu privire la normele referitoare la amprenta de mediu a produselor și a organizațiilor40. Pentru a evita neconcordanțe inutile cu clasificările activităților economice care există deja în alte scopuri, Comisia ar trebui să ia în considerare, de asemenea, clasificările statistice referitoare la sectorul bunurilor și serviciilor de mediu, și anume clasificarea activităților și a cheltuielilor de protecție a mediului (CEPA) și clasificarea activităților de gestionare a resurselor (CReMA)41.

__________________

__________________

37 Regulamentul (CE) nr. 66/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 noiembrie 2009 privind eticheta UE ecologică (JO L 27, 30.1.2010, p. 1).

37 Regulamentul (CE) nr. 66/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 noiembrie 2009 privind eticheta UE ecologică (JO L 27, 30.1.2010, p. 1).

38 Regulamentul (CE) nr. 1221/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 noiembrie 2009 privind participarea voluntară a organizațiilor la un sistem comunitar de management de mediu și audit (EMAS) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 761/2001 și a Deciziilor 2001/681/CE și 2006/193/CE ale Comisiei (JO L 342, 22.12.2009, p. 1).

38 Regulamentul (CE) nr. 1221/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 noiembrie 2009 privind participarea voluntară a organizațiilor la un sistem comunitar de management de mediu și audit (EMAS) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 761/2001 și a Deciziilor 2001/681/CE și 2006/193/CE ale Comisiei (JO L 342, 22.12.2009, p. 1).

39 Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social și Comitetul Regiunilor – Achiziții publice pentru îmbunătățirea condițiilor de mediu SEC(2008) 2124 SEC(2008) 2125 SEC(2008) 2126 COM/2008/0400 final.

39 Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social și Comitetul Regiunilor – Achiziții publice pentru îmbunătățirea condițiilor de mediu SEC(2008) 2124 SEC(2008) 2125 SEC(2008) 2126 COM/2008/0400 final.

40 Recomandarea Comisiei din 9 aprilie 2013 privind utilizarea unor metode comune pentru măsurarea și comunicarea performanței de mediu pe durata ciclului de viață a produselor și organizațiilor (JO L 124, 4.5.2013, p. 1-210).

40 Recomandarea Comisiei din 9 aprilie 2013 privind utilizarea unor metode comune pentru măsurarea și comunicarea performanței de mediu pe durata ciclului de viață a produselor și organizațiilor (JO L 124, 4.5.2013, p. 1-210).

41 Anexele 4 și 5 la Regulamentul (UE) nr. 538/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 691/2011 privind conturile economice de mediu europene (JO L 158, 27.5.2014).

41 Anexele 4 și 5 la Regulamentul (UE) nr. 538/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 691/2011 privind conturile economice de mediu europene (JO L 158, 27.5.2014).

Amendamentul    23

Propunere de regulament

Considerentul 26

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(26)  Atunci când stabilește și actualizează criteriile tehnice de examinare, Comisia ar trebui să ia de asemenea în considerare particularitățile din sectorul infrastructurilor și externalitățile sociale, economice și de mediu în cadrul unei analize cost-beneficiu. În această privință, Comisia ar trebui să țină seama de activitatea organizațiilor internaționale, cum ar fi OCDE, de legislația și de standardele relevante ale Uniunii, inclusiv de Directiva 2001/42/CE a Parlamentului European și a Consiliului42, Directiva 2011/92/UE a Parlamentului European și a Consiliului43, Directiva 2014/23/UE a Parlamentului European și a Consiliului44, Directiva 2014/24/UE a Parlamentului European și a Consiliului45 și Directiva 2014/25/UE a Parlamentului European și a Consiliului46, precum și de metodologia actuală. În acest context, criteriile tehnice de examinare ar trebui să promoveze cadre de guvernanță corespunzătoare, care să integreze factori de mediu, sociali și de guvernanță, astfel cum se menționează în principiile pentru investiții responsabile susținute de Organizației Națiunilor Unite47, în toate etapele ciclului de viață al unui proiect.

(26)  Atunci când stabilește și actualizează criteriile tehnice de examinare și indicatorii armonizați, Comisia ar trebui să ia, de asemenea, în considerare particularitățile din diferite sectoare și externalitățile sociale, economice și de mediu în cadrul unei analize cost-beneficiu. În această privință, Comisia ar trebui să țină seama de activitatea organizațiilor internaționale, cum ar fi OCDE, de legislația și de standardele relevante ale Uniunii, inclusiv de Directiva 2001/42/CE a Parlamentului European și a Consiliului42, Directiva 2011/92/UE a Parlamentului European și a Consiliului43, Directiva 2014/23/UE a Parlamentului European și a Consiliului44, Directiva 2014/24/UE a Parlamentului European și a Consiliului45 și Directiva 2014/25/UE a Parlamentului European și a Consiliului46, precum și de metodologia actuală. În acest context, criteriile tehnice de examinare și indicatorii ar trebui să promoveze cadre de guvernanță corespunzătoare, care să integreze factori de mediu, sociali și de guvernanță, astfel cum se menționează în principiile pentru investiții responsabile susținute de Organizația Națiunilor Unite47, în toate etapele ciclului de viață al unui proiect.

__________________

__________________

42 Directiva 2001/42/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 27 iunie 2001 privind evaluarea efectelor anumitor planuri și programe asupra mediului (JO L 197, 21.7.2001, p. 30).

42 Directiva 2001/42/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 27 iunie 2001 privind evaluarea efectelor anumitor planuri și programe asupra mediului (JO L 197, 21.7.2001, p. 30).

43 Directiva 2011/92/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 decembrie 2011 privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului (JO L 26, 28.1.2012, p. 1).

43 Directiva 2011/92/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 decembrie 2011 privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului (JO L 26, 28.1.2012, p. 1).

44 Directiva 2014/23/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind atribuirea contractelor de concesiune (JO L 94, 28.3.2014, p. 1).

44 Directiva 2014/23/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind atribuirea contractelor de concesiune (JO L 94, 28.3.2014, p. 1).

45 Directiva 2014/24/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind achizițiile publice și de abrogare a Directivei 2004/18/CE (JO L 94, 28.3.2014, p. 65).

45 Directiva 2014/24/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind achizițiile publice și de abrogare a Directivei 2004/18/CE (JO L 94, 28.3.2014, p. 65).

46 Directiva 2014/25/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind achizițiile efectuate de entitățile care își desfășoară activitatea în sectoarele apei, energiei, transporturilor și serviciilor poștale și de abrogare a Directivei 2004/17/CΕ (JO L 94, 28.3.2014, p. 243).

46 Directiva 2014/25/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind achizițiile efectuate de entitățile care își desfășoară activitatea în sectoarele apei, energiei, transporturilor și serviciilor poștale și de abrogare a Directivei 2004/17/CΕ (JO L 94, 28.3.2014, p. 243).

47 https://www.unpri.org/download?ac=1534.

47 https://www.unpri.org/download?ac=1534.

Amendamentul    24

Propunere de regulament

Considerentul 26 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(26a)  Atunci când definește criteriile tehnice de examinare, Comisia ar trebui să țină cont și de măsurile de tranziție către activități care sprijină tranziția către o economie mai durabilă, cu emisii scăzute de dioxid de carbon. Pentru societățile care desfășoară în prezent activități economice deosebit de dăunătoare pentru mediu, ar trebui să existe stimulente pentru o tranziție rapidă către o stare ecologică durabilă sau, cel puțin, neproblematică. Criteriile tehnice de examinare ar trebui să încurajeze astfel de procese de tranziție acolo unde ele au loc. Dacă se poate demonstra că majoritatea întreprinderilor care desfășoară o activitate dăunătoare specifică au inițiat o astfel de tranziție, criteriile de examinare pot lua în considerare acest lucru. Existența unor eforturi serioase de a realiza tranziția poate fi demonstrată, printre altele, prin eforturi susținute de cercetare și dezvoltare, prin proiecte mari de cheltuieli de capital de investiții în tehnologii noi și mai sustenabile sau prin planuri de tranziție concrete, cel puțin în etapele inițiale al punerii în aplicare.

Amendamentul    25

Propunere de regulament

Considerentul 27

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(27)  Pentru a se evita denaturarea concurenței odată cu creșterea finanțării pentru activitățile economice durabile din punctul de vedere al mediului, criteriile tehnice de examinare ar trebui să garanteze că toate activitățile economice relevante din cadrul unui anumit sector pot să se califice drept durabile din punctul de vedere al mediului și sunt tratate în mod egal în cazul în care contribuie în mod egal la unul sau mai multe dintre obiectivele de mediu prevăzute în prezentul regulament. Totuși, capacitatea potențială de a contribui la obiectivele de mediu respective poate varia de la un sector la altul, ceea ce ar trebui să se reflecte în criterii. Cu toate acestea, în cadrul fiecărui sector, criteriile respective nu ar trebui să fie dezavantajoase, în mod injust, pentru anumite activități economice în raport cu altele în cazul în care cele două tipuri de activități contribuie în aceeași măsură la obiectivele de mediu.

(27)  Pentru a se încuraja inovația durabilă din punctul de vedere al mediului și pentru a se evita denaturarea concurenței odată cu creșterea finanțării pentru activitățile economice durabile din punctul de vedere al mediului, criteriile tehnice de examinare ar trebui să garanteze că toate activitățile economice relevante din cadrul macrosectoarelor (sectoare CAEN precum agricultura, silvicultura și pescuitul, producția, alimentarea cu energie electrică, gaze, abur și aer condiționat, construcțiile, transporturile și serviciile de depozitare) pot să se califice drept durabile din punctul de vedere al mediului și sunt tratate în mod egal în cazul în care contribuie în mod egal la unul sau mai multe dintre obiectivele de mediu prevăzute în prezentul regulament, fără a afecta în mod semnificativ vreunul dintre celelalte obiective de mediu menționate la articolele 3 și 12. Totuși, capacitatea potențială de a contribui la obiectivele de mediu respective poate varia de la un sector la altul, ceea ce ar trebui să se reflecte în criteriile de examinare. Cu toate acestea, în cadrul fiecărui macrosector economic, criteriile respective nu ar trebui să fie dezavantajoase, în mod injust, pentru anumite activități economice în raport cu altele în cazul în care cele două tipuri de activități contribuie în aceeași măsură la obiectivele de mediu, fără a afecta în mod semnificativ vreunul dintre celelalte obiective de mediu menționate la articolele 3 și 12.

Amendamentul    26

Propunere de regulament

Considerentul 27 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(27a)  Activitățile durabile din punctul de vedere al mediului sunt rezultatul tehnologiilor și produselor dezvoltate de-a lungul întregului lanț valoric. Din acest motiv, criteriile tehnice de examinare ar trebui să ia în considerare rolul întregului lanț valoric, de la prelucrarea materiilor prime până la produsul final și la faza de deșeu, în realizarea efectivă a activităților durabile din punctul de vedere al mediului.

Amendamentul    27

Propunere de regulament

Considerentul 27 b (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(27b)  Pentru a se evita perturbarea lanțurilor valorice funcționale, criteriile tehnice de examinare ar trebui să ia în considerare faptul că activitățile durabile din punctul de vedere al mediului sunt posibile grație tehnologiilor și produselor dezvoltate de mai mulți actori economici.

Amendamentul    28

Propunere de regulament

Considerentul 28

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(28)  Atunci când stabilește criteriile tehnice de examinare, Comisia ar trebui să evalueze dacă adoptarea respectivelor criterii pentru activitățile durabile din punctul de vedere al mediului ar conduce la active depreciate sau ar furniza stimulente inconsecvente și dacă acest lucru ar avea vreun impact negativ asupra lichidităților de pe piețele financiare.

(28)  Atunci când stabilește criteriile tehnice de examinare, Comisia ar trebui să evalueze potențialele riscuri legate de tranziție, dacă ritmul de adoptare a respectivelor criterii pentru activitățile durabile din punctul de vedere al mediului ar conduce la active depreciate sau ar furniza stimulente inconsecvente.

Amendamentul    29

Propunere de regulament

Considerentul 30

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(30)  Pentru a se asigura că investițiile sunt canalizate spre activități economice care au un impact pozitiv maxim asupra obiectivelor de mediu, Comisia ar trebui să acorde prioritate stabilirii de criterii tehnice de examinare pentru activitățile economice care ar putea contribui cel mai mult la obiectivele de mediu.

(30)  Pentru a se asigura că investițiile sunt canalizate spre activități economice care au un impact pozitiv maxim asupra obiectivelor de mediu, Comisia ar trebui să acorde prioritate stabilirii de criterii tehnice de examinare pentru activitățile economice care ar putea contribui cel mai mult la obiectivele de mediu. Criteriile de examinare ar trebui să țină seama de rezultatele proiectelor, pentru a facilita identificarea și dezvoltarea de noi tehnologii, precum și pentru a lua în considerare scalabilitatea acestor tehnologii.

Amendamentul    30

Propunere de regulament

Considerentul 31

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(31)  Ar trebui stabilite criterii tehnice de examinare adecvate pentru sectorul transporturilor, inclusiv pentru activele mobile, care ar trebui să țină seama de faptul că contribuția sectorului transporturilor, inclusiv transportul maritim internațional, se ridică la aproape 26 % din totalul emisiilor de gaze cu efect de seră din Uniune. După cum se evidențiază în Planul de acțiune privind finanțarea creșterii durabile48, sectorul transporturilor reprezintă aproximativ 30 % din nevoile anuale suplimentare de investiții pentru o dezvoltare durabilă în Uniune, inclusiv prin creșterea electrificării sau prin tranziția către moduri mai ecologice de transport datorită promovării transferului modal și a gestionării traficului.

(31)  Ar trebui stabilite criterii tehnice de examinare adecvate pentru sectorul transporturilor, inclusiv pentru activele mobile, care ar trebui să țină seama de întregul ciclu de viață al tehnologiilor și de faptul că contribuția sectorului transporturilor, inclusiv transportul maritim internațional, se ridică la aproape 26 % din totalul emisiilor de gaze cu efect de seră din Uniune. După cum se evidențiază în Planul de acțiune privind finanțarea creșterii durabile48, sectorul transporturilor reprezintă aproximativ 30 % din nevoile anuale suplimentare de investiții pentru o dezvoltare durabilă în Uniune, inclusiv prin creșterea electrificării sau prin tranziția către moduri mai ecologice de transport datorită promovării transferului modal și a gestionării traficului.

__________________

__________________

48 COM(2018) 97 final.

48 COM(2018) 97 final.

Amendamentul    31

Propunere de regulament

Considerentul 32

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(32)  Este deosebit de important ca, în procesul de pregătire a elaborării criteriilor tehnice de examinare, Comisia să realizeze consultări adecvate în conformitate cu cerințele privind o mai bună legiferare. Procesul de stabilire și actualizare a criteriilor tehnice de examinare ar trebui să implice, de asemenea, părțile interesate relevante și să se bazeze pe consilierea oferită de experți cu cunoștințe și experiență dovedite în domenii relevante. În acest scop, Comisia ar trebui să creeze o platformă privind finanțarea durabilă. Această platformă ar trebui să fie alcătuită din experți reprezentând atât sectorul public, cât și sectorul privat. Reprezentanții sectorului public ar trebui să includă experți din partea Agenției Europene de Mediu, a autoritățile europene de supraveghere și a Băncii Europene de Investiții. Printre experții din sectorul privat ar trebui să se numere reprezentanți ai părților interesate relevante, inclusiv actori de pe piața financiară, universități, institute de cercetare, asociații și organizații. Platforma ar trebui să ofere consultanță Comisiei cu privire la dezvoltarea, analiza și revizuirea criteriilor tehnice de examinare, inclusiv cu privire la impactul potențial al acestora asupra evaluării activelor care, până la adoptarea criteriilor tehnice de examinare, erau considerate ca fiind active verzi în temeiul practicilor existente pe piață. De asemenea, platforma ar trebui să ofere consultanță Comisiei cu privire la gradul de adecvare a criteriilor tehnice de examinare pentru alte utilizări în cadrul viitoarelor inițiative politice la nivelul Uniunii menite să faciliteze investițiile durabile.

(32)  Este deosebit de important ca, în procesul de pregătire a elaborării criteriilor tehnice de examinare, Comisia să realizeze consultări adecvate în conformitate cu cerințele privind o mai bună legiferare. Procesul de stabilire și actualizare a criteriilor tehnice de examinare și a indicatorilor armonizați ar trebui să implice, de asemenea, părțile interesate relevante și să se bazeze pe dovezi științifice, pe impactul socioeconomic, pe bunele practici și pe activitățile și entitățile existente, în special pe Platforma privind economia circulară a Comisiei, precum și pe consilierea oferită de experți cu cunoștințe și experiență globală dovedite în domenii relevante. În acest scop, Comisia ar trebui să creeze o platformă privind finanțarea durabilă. Această platformă ar trebui să fie alcătuită dintr-o gamă variată de experți reprezentând atât sectorul public, cât și sectorul privat, pentru a garanta luarea corespunzătoare în considerare a particularităților tuturor sectoarelor relevante. Reprezentanții sectorului public ar trebui să includă experți din partea Agenției Europene de Mediu și a agențiilor naționale de protecția mediului, a autorităților europene de supraveghere, a Grupului Consultativ European pentru Raportare Financiară și a Băncii Europene de Investiții. Printre experții din sectorul privat ar trebui să se numere reprezentanți ai părților interesate relevante, inclusiv actori de pe piața financiară și nefinanciară, reprezentanți ai unei game largi de sectoare ale economiei reale, universități, institute de cercetare, asociații și organizații. Atunci când este necesar, platformei ar trebui să i se permită să solicite consiliere și din partea altor persoane decât membrii săi. Platforma ar trebui să ofere consultanță Comisiei cu privire la dezvoltarea, analiza și revizuirea criteriilor tehnice de examinare și a indicatorilor armonizați, inclusiv cu privire la impactul potențial al acestora asupra evaluării activelor care, până la adoptarea criteriilor tehnice de examinare, erau considerate durabile în temeiul practicilor existente pe piață. De asemenea, platforma ar trebui să ofere consultanță Comisiei cu privire la gradul de adecvare a criteriilor tehnice de examinare și a indicatorilor pentru alte utilizări în cadrul viitoarelor inițiative politice la nivelul Uniunii menite să faciliteze investițiile durabile. Platforma ar trebui să consilieze Comisia cu privire la elaborarea de standarde contabile în materie de durabilitate și de standarde integrate de raportare pentru întreprinderi și participanții la piața financiară, inclusiv prin revizuirea Directivei 2013/34/UE.

Amendamentul    32

Propunere de regulament

Considerentul 33

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(33)  În vederea specificării cerințelor stabilite în prezentul regulament și, în special, a stabilirii și a actualizării unor criterii tehnice de examinare detaliate și calibrate pentru diferite activități economice cu privire la ce constituie o contribuție substanțială și ce constituie prejudicii semnificative la adresa obiectivelor de mediu, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ar trebui să fie delegată Comisiei în ceea ce privește informațiile necesare pentru a respecta obligația de divulgare prevăzută la articolul 4 alineatul (3) și criteriile tehnice de examinare menționate la articolul 6 alineatul (2), la articolul 7 alineatul (2), la articolul 8 alineatul (2), la articolul 9 alineatul (2), la articolul 10 alineatul (2) și la articolul 11 alineatul (2). Este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, și ca respectivele consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016. Mai precis, pentru a asigura o participare egală la elaborarea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul ar trebui să primească toate documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții Parlamentului European și ai Consiliului ar trebui să aibă în mod sistematic acces la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei însărcinate cu elaborarea actelor delegate.

(33)  În vederea specificării cerințelor stabilite în prezentul regulament și, în special, a stabilirii și a actualizării unor indicatori și criterii tehnice de examinare detaliate și calibrate pentru diferite activități economice cu privire la ce constituie o contribuție substanțială și ce constituie prejudicii semnificative la adresa obiectivelor de mediu, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ar trebui să fie delegată Comisiei în ceea ce privește informațiile necesare pentru a respecta obligația de divulgare prevăzută la articolul 4 alineatul (3) și criteriile tehnice de examinare menționate la articolul 6 alineatul (2), la articolul 7 alineatul (2), la articolul 8 alineatul (2), la articolul 9 alineatul (2), la articolul 10 alineatul (2) și la articolul 11 alineatul (2). Este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări publice adecvate, inclusiv la nivel de experți, și ca respectivele consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016. În special, pentru a asigura participarea egală la pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul primesc toate documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții acestor instituții au acces sistematic la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor delegate.

Amendamentul    33

Propunere de regulament

Considerentul 35

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(35)  Aplicarea prezentului regulament ar trebui să fie revizuită periodic pentru a se evalua progresele înregistrate cu privire la elaborarea criteriilor tehnice de examinare pentru activitățile durabile din punctul de vedere al mediului și utilizarea definiției pentru investițiile durabile din punctul de vedere al mediului, precum și se evalua dacă respectarea obligațiilor impune stabilirea unui mecanism de verificare. Revizuirea ar trebui să includă de asemenea o evaluare a necesității de a extinde domeniul de aplicare al prezentului regulament pentru a include obiectivele de durabilitate socială.

(35)  Aplicarea prezentului regulament ar trebui să fie revizuită periodic și cel puțin după doi ani pentru a se evalua progresele înregistrate cu privire la elaborarea criteriilor tehnice de examinare și a indicatorilor armonizați pentru activitățile durabile din punctul de vedere al mediului și cele dăunătoare mediului, utilizarea definiției pentru investițiile durabile din punctul de vedere al mediului sau pentru investițiile care au un impact negativ asupra mediului, precum și pentru a se evalua dacă respectarea obligațiilor impune stabilirea unui mecanism de verificare suplimentară. Revizuirea ar trebui să includă de asemenea o evaluare a dispozițiilor necesare pentru a extinde domeniul de aplicare al prezentului regulament pentru a include obiectivele de durabilitate socială. Până la 31 martie 2020, Comisia ar trebui să publice propuneri legislative suplimentare privind instituirea unui mecanism de verificare a conformității, acolo unde este cazul.

Amendamentul    34

Propunere de regulament

Considerentul 36

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(36)  Întrucât obiectivele prezentului regulament nu pot fi realizate în mod suficient de către statele membre, ci, având în vederea necesitatea de a introduce la nivelul Uniunii criterii uniforme pentru activitățile economice durabile din punctul de vedere al mediului, pot fi realizate mai bine la nivelul Uniunii, aceasta din urmă poate adopta măsuri, în conformitate cu principiul subsidiarității, astfel cum este prevăzut la articolul 5 din Tratatul privind Uniunea Europeană. În conformitate cu principiul proporționalității, astfel cum este enunțat la articolul respectiv, prezentul regulament nu depășește ceea ce este necesar pentru atingerea acestor obiective.

(36)  Întrucât obiectivele prezentului regulament nu pot fi realizate în mod satisfăcător de către statele membre, dar, având în vedere necesitatea de a introduce la nivelul Uniunii criterii și indicatori uniformi pentru activitățile economice durabile din punctul de vedere al mediului, acestea pot fi realizate mai bine la nivelul Uniunii, aceasta poate adopta măsuri, în conformitate cu principiul subsidiarității, astfel cum este prevăzut la articolul 5 din Tratatul privind Uniunea Europeană. În conformitate cu principiul proporționalității, astfel cum este enunțat la articolul respectiv, prezentul regulament nu depășește ceea ce este necesar pentru atingerea acestor obiective.

Amendamentul    35

Propunere de regulament

Articolul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 1

Articolul 1

Obiect și domeniu de aplicare

Obiect și domeniu de aplicare

1.  Prezentul regulament instituie criterii pentru a determina dacă o activitate economică este durabilă din punctul de vedere al mediului în scopul stabilirii gradului durabilității de mediu a unei investiții.

1.  Prezentul regulament instituie criterii pentru a determina gradul de impact asupra mediului și de durabilitate a unei activități economice în scopul stabilirii gradului durabilității de mediu a unei investiții realizate în interiorul UE.

2.  Prezentul regulament se aplică:

2.  Prezentul regulament se aplică:

(a)  măsurilor adoptate de statele membre sau de Uniune care stabilesc orice cerință aplicabilă actorilor de pe piață în ceea ce privește produsele financiare sau obligațiunile corporative care sunt comercializate ca fiind durabile din punctul de vedere al mediului.

(a)  măsurilor adoptate de statele membre sau de Uniune care stabilesc orice cerință aplicabilă participanților la piața financiară în ceea ce privește produsele financiare sau obligațiunile corporative care sunt comercializate în interiorul Uniunii ca fiind durabile din punctul de vedere al mediului.

(b)  participanților la piața financiară care oferă produse financiare drept investiții durabile din punctul de vedere al mediului sau drept investiții având caracteristici similare.

(b)  participanților la piața financiară care oferă în interiorul Uniunii produse financiare drept investiții durabile din punctul de vedere al mediului sau drept investiții având caracteristici similare și

 

(ba)  participanților la piața financiară care oferă alte produse financiare, cu excepția următoarelor cazuri:

 

(i)  participantul la piața financiară oferă explicații potrivit cărora activitățile economice finanțate de produsele sale financiare nu au niciun impact semnificativ asupra sustenabilității, în conformitate cu criteriile tehnice de examinare menționate la articolele 3 și 3a, caz în care nu se aplică dispozițiile de la capitolele II și III sau

 

(ii)  participantul la piața financiară declară în prospectul său că produsul financiar în cauză nu urmărește obiective de durabilitate și că produsul prezintă un risc crescut de sprijinire a activităților economice care nu sunt considerate durabile în temeiul prezentului regulament.

 

2a.  Criteriile menționate la alineatul (1) de la prezentul articol pot fi utilizate în scopul menționat la alineatul respectiv de către furnizorii de servicii financiare care nu sunt vizați de articolul 1 alineatul (2) sau în mod voluntar și cu privire la alte produse financiare decât cele prevăzute la articolul 2 alineatul (1).

Amendamentul    36

Propunere de regulament

Articolul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 2

Articolul 2

Definiții

Definiții

1.  În sensul prezentului regulament, se aplică următoarele definiții:

1.  În sensul prezentului regulament, se aplică următoarele definiții:

(a)  „investiție durabilă din punctul de vedere al mediului” înseamnă o investiție care finanțează una sau mai multe activități economice care, în temeiul prezentului regulament, se califică drept durabile din punctul de vedere al mediului;

(a)  „investiție durabilă din punctul de vedere al mediului” înseamnă o investiție care finanțează una sau mai multe activități economice care, în temeiul prezentului regulament, se califică drept durabile din punctul de vedere al mediului;

(b)  „participanți la piețele financiare” înseamnă participanții la piețele financiare astfel cum sunt definiți la articolul 2 litera (a) din [propunerea Comisiei de regulament privind informările referitoare la investițiile durabile și riscurile legate de durabilitate și de modificare a Directivei (UE) 2016/2341];

(b)  „participanți la piețele financiare” înseamnă oricare dintre următorii, astfel cum sunt definiți la articolul 2 litera (a) din [propunerea Comisiei de regulament privind informările referitoare la investițiile durabile și riscurile legate de durabilitate și de modificare a Directivei (UE) 2016/2341];

(c)  „produse financiare” înseamnă produsele financiare astfel cum sunt definite la articolul 2 litera (j) din [propunerea de regulament al Comisiei privind divulgările de informații referitoare la investițiile durabile și riscurile în materie de durabilitate și de modificare a Directivei (UE) 2016/2341];

(c)  „produse financiare” înseamnă servicii de administrare de portofolii, un FIA, un IBIP, un produs de pensii, un sistem de pensii sau un OPCVM, o obligație corporativă, astfel cum sunt definite la articolul 2 litera (j) din [propunerea de regulament al Comisiei privind divulgările de informații referitoare la investițiile durabile și riscurile în materie de durabilitate și de modificare a Directivei (UE) 2016/2341], precum și emisiunile menționate în Directiva 2003/71/CE și Regulamentul (UE) 2017/1129;

 

(ca)  „indicatori de mediu” înseamnă cel puțin măsurarea consumului de resurse, cum ar fi materiile prime, energia, energia din surse regenerabile, apa, impactul asupra serviciilor ecosistemice, emisiile, inclusiv emisiile de CO2, impactul asupra biodiversității și a utilizării terenurilor și a generării de deșeuri, pe baza dovezilor științifice și folosind metodologia de evaluare a ciclului de viață a Comisiei și astfel cum se prevede în cadrul de monitorizare al Comisiei privind economia circulară (COM(2018)0029);

 

(cb)  „autoritate națională competentă relevantă” înseamnă autoritatea sau autoritățile competente sau de supraveghere din statele membre, astfel cum sunt specificate în actele Uniunii menționate la articolul 1 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010, din Regulamentul (UE) nr. 1093/2010 și din Regulamentul (UE) nr. 1094/2010, care cuprind în domeniul lor de aplicare categoria de participanți la piețele financiare cărora li se aplică cerința de divulgare menționată la articolul 4 din prezentul regulament;

 

(cc)  „AES relevantă” înseamnă autoritatea europeană de supraveghere sau autoritățile europene de supraveghere, astfel cum sunt specificate în actele Uniunii menționate la articolul 1 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1093/2010, din Regulamentul (UE) nr. 1094/2010 și/sau din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010, care cuprind în domeniul lor de aplicare categoria de participanți la piețele financiare cărora li se aplică cerința de divulgare menționată la articolul 4 din prezentul regulament;

(d)  „atenuare a schimbărilor climatice” înseamnă procesul de a menține creșterea temperaturii medii globale cu mult sub 2 °C peste nivelurile preindustriale și limitarea creșterii temperaturii la 1,5 °C peste nivelurile preindustriale;

(d)  „atenuare a schimbărilor climatice” înseamnă procesele, inclusiv măsurile de tranziție, necesare pentru a menține creșterea temperaturii medii globale cu mult sub 2 °C și continuarea eforturilor de limitare a încălzirii globale la 1,5 °C peste nivelurile preindustriale, astfel cum se prevede în Acordul de la Paris;

(e)  „adaptare la schimbările climatice” înseamnă procesul de ajustare la schimbările climatice reale și preconizate, precum și la efectele acestora;

(e)  „adaptare la schimbările climatice” înseamnă procesul de ajustare la schimbările climatice reale și preconizate, precum și la efectele acestora;

(f)  „gaz cu efect de seră” înseamnă un gaz cu efect de seră enumerat în anexa I la Regulamentul (UE) nr. 525/2013 al Parlamentului European și al Consiliului49;

(f)  „gaz cu efect de seră” înseamnă un gaz cu efect de seră enumerat în anexa I la Regulamentul (UE) nr. 525/2013 al Parlamentului European și al Consiliului49;

(g)  „economie circulară” înseamnă menținerea valorii produselor, a materialelor și a resurselor în economie cât mai mult timp posibil și reducerea la minimum a deșeurilor, inclusiv prin aplicarea ierarhiei deșeurilor, astfel cum este prevăzută la articolul 4 din Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului50;

(g)  „economie circulară” înseamnă menținerea valorii și utilizării produselor, a materialelor și a tuturor celorlalte resurse în economie la cel mai înalt nivel, cât mai mult timp posibil, reducând astfel impactul asupra mediului, și reducerea la minimum a deșeurilor, inclusiv prin aplicarea ierarhiei deșeurilor, astfel cum este prevăzută la articolul 4 din Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului50 și reducerea la minimum a utilizării resurselor pe baza indicatorilor-cheie ai economiei circulare, astfel cum se prevede în cadrul de monitorizare a progresului către o economie circulară, care acoperă diferite etape ale producției, consumului, gestionării deșeurilor;

(h)  „poluare” înseamnă:

(h)  „poluare” înseamnă:

(i)  introducerea directă sau indirectă, ca rezultat al activității umane, de substanțe, vibrații, căldură, zgomot sau alți poluanți în aer, apă sau sol, care pot avea efect nociv asupra sănătății umane sau asupra calității mediului, care pot conduce la efecte dăunătoare asupra proprietății materiale sau pot altera sau afecta mediul ambiant și alte utilizări legitime ale mediului;

(i)  introducerea directă sau indirectă, ca rezultat al activității umane, de substanțe, vibrații, căldură, zgomot, lumină sau alți poluanți în aer, apă sau sol, care pot avea efect nociv asupra sănătății umane sau asupra calității mediului, care pot conduce la efecte dăunătoare asupra proprietății materiale sau pot altera sau afecta mediul ambiant și alte utilizări legitime ale mediului;

(ii)  în contextul mediului marin, poluarea, astfel cum este definită la articolul 3 alineatul (8) din Directiva 2008/56/CE a Parlamentului European și a Consiliului51;

(ii)  în contextul mediului marin, poluarea, astfel cum este definită la articolul 3 alineatul (8) din Directiva 2008/56/CE a Parlamentului European și a Consiliului51;

 

(iia)  în contextul mediului acvatic, poluarea, astfel cum este definită la articolul 2 punctul 33 din Directiva 2000/60/CE;

(i)  „ecosistem sănătos” înseamnă un ecosistem care se află într-o stare fizică, chimică și biologică bună sau de bună calitate fizică, chimică și biologică;

(i)  „ecosistem sănătos” înseamnă un ecosistem care se află într-o stare fizică, chimică și biologică bună sau de bună calitate fizică, chimică și biologică și care este capabil să se reproducă și să se refacă singur până la atingerea unui echilibru și care conservă biodiversitatea;

(j)  „eficiență energetică” înseamnă utilizarea energiei într-un mod mai eficient în toate etapele lanțului energetic, de la producție la consumul final;

(j)  „eficiență energetică” înseamnă utilizarea energiei într-un mod mai eficient în toate etapele lanțului energetic, de la producție la consumul final;

(k)  „stare ecologică bună” înseamnă starea ecologică bună astfel cum este definită la articolul 3 alineatul (5) din Directiva 2008/56/CE.

(k)  „stare ecologică bună” înseamnă starea ecologică bună astfel cum este definită la articolul 3 alineatul (5) din Directiva 2008/56/CE;

(l)  „ape marine” înseamnă apele marine astfel cum sunt definite la articolul 3 alineatul (1) din Directiva 2008/56/CE;

(l)  „ape marine” înseamnă apele marine astfel cum sunt definite la articolul 3 alineatul (1) din Directiva 2008/56/CE;

(m)  „ape de suprafață”, „ape interioare”, „ape de tranziție” și „ape de coastă” au același înțeles ca la articolul 2 punctele 1, 3, 6 și 7 din Directiva 2000/60/CE52;

(m)  „ape de suprafață”, „ape interioare”, „ape de tranziție” și „ape de coastă” au același înțeles ca la articolul 2 punctele 1, 3, 6 și 7 din Directiva 2000/60/CE52;

(n)  „gestionare durabilă a pădurilor” înseamnă folosirea pădurilor și a terenurilor forestiere într-un mod și într-un ritm care să le mențină biodiversitatea, productivitatea, capacitatea de regenerare, vitalitatea și potențialul de a îndeplini, acum și în viitor, funcții ecologice, economice și sociale relevante la nivel local, național și global și care să nu producă daune altor ecosisteme.

(n)  „gestionare durabilă a pădurilor” înseamnă folosirea pădurilor și a terenurilor forestiere în conformitate cu legislația aplicabilă.

__________________

__________________

49 Regulamentul (UE) nr. 525/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind un mecanism de monitorizare și de raportare a emisiilor de gaze cu efect de seră, precum și de raportare, la nivel național și al Uniunii, a altor informații relevante pentru schimbările climatice și de abrogare a Deciziei nr. 280/2004/CE (JO L 165, 18.6.2013, p. 13).

49 Regulamentul (UE) nr. 525/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind un mecanism de monitorizare și de raportare a emisiilor de gaze cu efect de seră, precum și de raportare, la nivel național și al Uniunii, a altor informații relevante pentru schimbările climatice și de abrogare a Deciziei nr. 280/2004/CE (JO L 165, 18.6.2013, p. 13).

50 Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive (JO L 312, 22.11.2008, p. 3).

50 Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive (JO L 312, 22.11.2008, p. 3).

51 Directiva 2008/56/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 17 iunie 2008 de instituire a unui cadru de acțiune comunitară în domeniul politicii privind mediul marin (Directiva-cadru „Strategia pentru mediul marin”) (JO L 164, 25.6.2008, p. 19-40).

51 Directiva 2008/56/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 17 iunie 2008 de instituire a unui cadru de acțiune comunitară în domeniul politicii privind mediul marin (Directiva-cadru „Strategia pentru mediul marin”) (JO L 164, 25.6.2008, p. 19-40).

52 Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei (JO L 327, 22.12.2000, p. 1).

52 Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei (JO L 327, 22.12.2000, p. 1).

Amendamentul    37

Propunere de regulament

Articolul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 3

Articolul 3

Criterii pentru activitățile economice durabile din punctul de vedere al mediului

Criterii pentru activitățile economice durabile din punctul de vedere al mediului

În scopul stabilirii gradului de durabilitate de mediu a unei investiții, o activitate economică este durabilă din punctul de vedere al mediului în cazul în care activitatea respectivă îndeplinește toate criteriile următoare:

În scopul stabilirii gradului de durabilitate de mediu a unei investiții, o activitate economică este durabilă din punctul de vedere al mediului în cazul în care activitatea respectivă îndeplinește toate criteriile următoare:

(a)  activitatea economică contribuie în mod substanțial la unul sau mai multe dintre obiectivele de mediu prevăzute la articolul 5, în conformitate cu articolele 6 și 11;

(a)  activitatea economică contribuie în mod substanțial la unul sau mai multe dintre obiectivele de mediu prevăzute la articolul 5, în conformitate cu articolele 6-11;

(b)  activitatea economică nu prejudiciază semnificativ niciunul dintre obiectivele de mediu prevăzute la articolul 5, în conformitate cu articolul 12;

(b)  activitatea economică nu prejudiciază semnificativ niciunul dintre obiectivele de mediu prevăzute la articolul 5, în conformitate cu articolul 12;

(c)  activitatea economică este efectuată în conformitate cu garanțiile minime prevăzute la articolul 13;

(c)  activitatea economică este efectuată în conformitate cu garanțiile minime prevăzute la articolul 13;

(d)  activitatea economică este conformă cu criteriile tehnice de examinare în cazul în care Comisia a specificat aceste criterii în conformitate cu articolul 6 alineatul (2), articolul 7 alineatul (2), articolul 8 alineatul (2), articolul 9 alineatul (2), articolul 10 alineatul (2) și articolul 11 alineatul (2).

(d)  activitatea economică este conformă cu criteriile tehnice de examinare în cazul în care Comisia a specificat acestea pe baza măsurării armonizate a impactului asupra durabilității la nivelul întreprinderii sau al planului în cadrul activității economice și în conformitate cu articolul 6 alineatul (2), articolul 7 alineatul (2), articolul 8 alineatul (2), articolul 9 alineatul (2), articolul 10 alineatul (2) și articolul 11 alineatul (2).

Amendamentul    38

Propunere de regulament

Articolul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 3a

 

Criterii pentru activitățile economice care au un impact negativ semnificativ asupra mediului

 

Până la 31 decembrie 2021, Comisia efectuează o evaluare a impactului cu privire la consecințele revizuirii prezentului regulament cu scopul de a extinde cadrul pentru investiții durabile cu un cadru care să fie utilizat pentru a defini criteriile pentru când și cum o activitate economică are un impact negativ semnificativ asupra durabilității. Această extindere este condiționată de rezultatul evaluării impactului care prevede că o astfel de extindere este proporțională, fezabilă și oportună.

Amendamentul    39

Propunere de regulament

Articolul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 4

Articolul 4

Utilizarea criteriilor pentru activitățile economice durabile din punctul de vedere al mediului

Aplicarea și respectarea criteriilor de determinare a gradului de durabilitate ecologică a activităților economice

1.  Statele membre aplică criteriile de determinare a activităților economice durabile din punctul de vedere al mediului prevăzute la articolul 3 în scopul oricăror măsuri care stabilesc cerințe pentru actorii de pe piață în ceea ce privește produsele financiare sau obligațiunile corporative care sunt comercializate ca fiind „durabile din punctul de vedere al mediului”.

1.  Statele membre și Uniunea aplică criteriile de determinare a gradului de durabilitate ecologică a activităților economice prevăzute la articolul 3 în scopul oricăror măsuri care stabilesc cerințe privind durabilitatea pentru actorii de pe piață în ceea ce privește produsele financiare sau obligațiunile corporative.

2.  Participanții la piețele financiare care oferă produse financiare drept investiții durabile din punctul de vedere al mediului sau drept investiții având caracteristici similare divulgă informații cu privire la modul și măsura în care sunt utilizate criteriile pentru activitățile economice durabile din punctul de vedere al mediului prevăzute la articolul 3 pentru a determina durabilitatea de mediu a investițiilor. În cazul în care participanții la piețele financiare consideră că o activitate economică ce nu respectă criteriile tehnice de examinare stabilite în conformitate cu prezentul regulament sau pentru care criteriile tehnice de examinare respective nu au fost încă stabilite ar trebui să fie considerată durabilă din punctul de vedere al mediului, aceștia pot informa Comisia.

2.  Participanții la piețele financiare care oferă produse financiare sau obligațiuni corporative divulgă informațiile relevante care le permit să stabilească dacă produsele oferite de ei se califică drept investiții durabile din punctul de vedere al mediului în temeiul criteriilor de la articolul 3. În cazul în care participanții la piețele financiare consideră că o activitate economică pentru care criteriile tehnice de examinare nu au fost încă stabilite ar trebui să fie considerată durabilă din punctul de vedere al mediului, aceștia informează Comisia. Dacă este cazul, Comisia anunță Platforma privind finanțarea durabilă menționată la articolul 15 cu privire la aceste solicitări ale participanților la piețele financiare. Participanții la piețele financiare nu oferă produse financiare drept investiții durabile din punctul de vedere al mediului sau drept investiții având caracteristici similare dacă aceste produse nu se califică drept durabile din punctul de vedere al mediului.

 

2a.  Statele membre, în strânsă cooperare cu AES competentă, monitorizează informațiile menționate la alineatul (2). Participanții la piețele financiare le transmit autorității naționale competente relevante, care le comunică fără întârziere AES relevante. Atunci când autoritatea națională competentă relevantă sau AES relevantă nu este de acord cu informațiile raportate în conformitate cu alineatele (2) și (2a), participanții la piețele financiare revizuiesc și corectează informațiile comunicate.

 

2b.  Divulgarea informațiilor menționată la articolul 4 trebuie să respecte principiile privind informațiile corecte, clare și neechivoce incluse în Directiva (UE) 2014/65/UE și în Directiva (UE) 2016/97, iar competențele de intervenție menționate la articolul 4 alineatul (2c) să fie compatibile cu cele incluse în Regulamentul nr. 600/2014.

 

2c.  Prezentul regulament nu prevede nicio cerință în materie de divulgare în temeiul [OP: a se introduce trimiterea la Regulamentul privind informările referitoare la investițiile durabile și riscurile legate de durabilitate și de modificare a Directivei (UE) 2016/2341].

 

2d.  Întreprinderile mici și cu grad redus de complexitate menționate la articolul 2 alineatele (2b) și (2c) fac obiectul unor dispoziții simplificate.

3.  Comisia adoptă acte delegate în conformitate cu articolul 16 în vederea completării alineatului (2) pentru a specifica informațiile necesare respectării prezentului alineat, ținând seama de criteriile tehnice de examinare stabilite în conformitate cu prezentul regulament. Aceste informații permit investitorilor să identifice:

3.  Comisia adoptă acte delegate în conformitate cu articolul 16 în vederea completării alineatelor (2), (2a) și (2b) pentru a specifica informațiile necesare respectării acestor alineate, inclusiv o listă a investițiilor cu caracteristici similare investițiilor durabile și pragurile de calificare relevante în sensul alineatului (2), ținând seama de disponibilitatea informațiilor relevante și de criteriile tehnice de examinare stabilite în conformitate cu prezentul regulament. Aceste informații permit investitorilor să identifice:

(a)  procentul de holdinguri legate de societăți care desfășoară activități economice durabile din punctul de vedere al mediului;

(a)  procentul de holdinguri în diferite societăți care desfășoară activități economice durabile din punctul de vedere al mediului;

(b)  proporția investițiilor care finanțează activități economice durabile din punctul de vedere al mediului ca procent din toate activitățile economice.

(b)  proporția investițiilor care finanțează activități economice durabile din punctul de vedere al mediului ca procent din toate activitățile economice;

 

(ba)  definițiile relevante ale întreprinderilor mici și cu grad redus de complexitate menționate la articolul 2b, precum și dispozițiile simplificate care se aplică acestor entități.

 

3a.  Participanții la piețele financiare publică informațiile menționate la alineatul (3) literele (a) și (b).

4.  Comisia adoptă actul delegat în conformitate cu alineatul (3) până la 31 decembrie 2019 în vederea aplicării acestuia la 1 iulie 2020. Comisia poate modifica actul delegat respectiv, în special având în vedere modificările aduse actelor delegate adoptate în conformitate cu articolul 6 alineatul (2), articolul 7 alineatul (2), articolul 8 alineatul (2), articolul 9 alineatul (2), articolul 10 alineatul (2) și articolul 11 alineatul (2).

4.  Comisia adoptă actul delegat în conformitate cu alineatul (3) până la 31 decembrie 2019 în vederea aplicării acestuia la 1 iulie 2020. Comisia poate modifica actul delegat respectiv, în special având în vedere modificările aduse actelor delegate adoptate în conformitate cu articolul 6 alineatul (2), articolul 7 alineatul (2), articolul 8 alineatul (2), articolul 9 alineatul (2), articolul 10 alineatul (2) și articolul 11 alineatul (2).

Amendamentul    40

Propunere de regulament

Articolul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 4a

 

Monitorizarea pieței

 

1.  În conformitate cu articolul 9 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1093/2010, Regulamentul (UE) nr. 1094/2010, Regulamentul (UE) nr. 1095/2010, autoritatea europeană de supraveghere competentă monitorizează piața produselor financiare menționate la articolul 1 din prezentul regulament, care sunt comercializate, distribuite sau vândute în Uniune.

 

2.  Autoritățile competente monitorizează piața produselor financiare care sunt comercializate, distribuite sau vândute în sau din statul membru respectiv.

 

3.  În conformitate cu articolul 9 alineatul (5) din Regulamentul (UE) nr. 1093/2010, Regulamentul (UE) nr. 1094/2010 și Regulamentul (UE) nr. 1095/2010, autoritatea europeană de supraveghere competentă poate, în cazul unei încălcări a prezentului regulament de către entitățile menționate la articolul 1, să interzică sau să restricționeze temporar în Uniune comercializarea, distribuția sau vânzarea produselor financiare menționate la articolul 1.

 

Interdicțiile sau restricțiile menționate la articolul 3 se pot aplica în condițiile, sau pot face obiectul excepțiilor, specificate de autoritatea europeană de supraveghere competentă.

 

4.  Atunci când acționează în temeiul prezentului articol, autoritatea europeană de supraveghere competentă se asigură că acțiunea:

 

(a)  nu are, asupra eficienței piețelor financiare sau asupra investitorilor, un efect negativ disproporționat față de beneficiile acțiunii și

 

(b)  nu creează un risc de arbitraj de reglementare.

 

În cazul în care autoritatea competentă sau autoritățile competente au luat o măsură în temeiul prezentului articol, autoritatea europeană de supraveghere competentă poate lua oricare dintre măsurile menționate la alineatul (1).

 

5.  Înainte de a decide să adopte vreo măsură în temeiul prezentului articol, autoritatea europeană de supraveghere competentă informează autoritățile competente cu privire la acțiunile pe care le propune.

 

6.  Autoritatea europeană de supraveghere competentă examinează interdicțiile sau restricțiile impuse în conformitate cu alineatul (1) la intervale de timp corespunzătoare și cel puțin o dată la trei luni. Dacă nu este reînnoită, interdicția sau restricția expiră la încheierea termenului respectiv de trei luni.

 

7.  Acțiunile adoptate de autoritatea europeană de supraveghere competentă în temeiul prezentului articol prevalează asupra oricăror acțiuni întreprinse anterior de o autoritate competentă.

Amendamentul    41

Propunere de regulament

Articolul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 5

Articolul 5

Protecția mediului

Obiectivele în materie de durabilitate

În sensul prezentului regulament, elementele enumerate mai jos reprezintă obiective de mediu:

1.  În sensul prezentului regulament, elementele enumerate mai jos reprezintă obiective de mediu:

(1)  atenuarea schimbărilor climatice;

(1)  atenuarea schimbărilor climatice;

(2)  adaptarea la schimbările climatice;

(2)  adaptarea la schimbările climatice;

(3)  folosirea durabilă și protecția resurselor de apă și a celor marine;

(3)  folosirea durabilă și protecția resurselor de apă și a celor marine;

(4)  tranziția către o economie circulară, prevenirea generării de deșeuri și reciclarea acestora;

(4)  tranziția către o economie circulară, inclusiv prevenirea generării de deșeuri și utilizarea în mai mare măsură a materiilor prime secundare;

(5)  prevenirea și controlul poluării;

(5)  prevenirea și controlul poluării;

(6)  protecția ecosistemelor sănătoase.

(6)  protecția biodiversității și a ecosistemelor sănătoase și regenerarea ecosistemelor degradate.

 

1a.  Obiectivele stabilite la primul alineat se măsoară pe baza unor indicatori armonizați, a unei analize a ciclului de viață și a unor criterii științifice și sunt îndeplinite asigurându-se că sunt la înălțimea viitoarelor provocări în materie de mediu.

Amendamentul    42

Propunere de regulament

Articolul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 6

Articolul 6

Contribuția substanțială la atenuarea schimbărilor climatice

Contribuția substanțială la atenuarea schimbărilor climatice

1.  Se consideră că o activitate economică contribuie în mod substanțial la atenuarea schimbărilor climatice în cazul în care activitatea respectivă contribuie în mod substanțial la stabilizarea concentrațiilor de gaze cu efect de seră în atmosferă la un nivel care împiedică interferențele antropice periculoase cu sistemul climatic prin evitarea sau reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră sau intensificarea absorbțiilor de gaze cu efect de seră prin oricare dintre următoarele mijloace, inclusiv prin inovarea în materie de procese sau a produse:

1.  Se consideră că o activitate economică contribuie în mod substanțial la atenuarea schimbărilor climatice în cazul în care activitatea respectivă contribuie în mod substanțial la stabilizarea concentrațiilor de gaze cu efect de seră în atmosferă la un nivel care împiedică interferențele antropice periculoase cu sistemul climatic prin evitarea sau reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră sau intensificarea absorbțiilor de gaze cu efect de seră prin oricare dintre următoarele mijloace, inclusiv prin inovarea în materie de procese sau de produse:

(a)  generarea, stocarea sau utilizarea energiei din surse regenerabile sau a energiei neutre din punctul de vedere al climei (inclusiv a energiei neutre din punctul de vedere al emisiilor de dioxid de carbon), inclusiv prin utilizarea de tehnologii inovatoare cu un potențial de economii viitoare semnificative sau prin consolidarea necesară a rețelei;

(a)  generarea, stocarea, distribuția sau utilizarea energiei din surse regenerabile, în conformitate cu Directiva privind energia din surse regenerabile, inclusiv prin utilizarea de tehnologii inovatoare cu un potențial de economii viitoare semnificative sau prin consolidarea necesară a rețelei;

(b)  îmbunătățirea eficienței energetice;

(b)  îmbunătățirea eficienței energetice în conformitate cu Directiva privind eficiența energetică;

(c)  creșterea mobilității curate sau neutre din punct de vedere climatic;

(c)  creșterea mobilității curate sau neutre din punct de vedere climatic;

(d)  trecerea la utilizarea de materiale regenerabile;

(d)  trecerea la utilizarea de materiale regenerabile durabile din punctul de vedere al mediului sau utilizarea în mai mare măsură a acestora, pe baza unei evaluări complete a ciclului de viață și substituind în special materialele pe bază de combustibili fosili, fapt ce permite obținerea unor reduceri pe termen scurt ale emisiilor de gaze cu efect de seră;

(e)  creșterea utilizării captării și stocării dioxidului de carbon;

(e)  creșterea utilizării captării și utilizării dioxidului de carbon (CUC) sigure pentru mediu și a tehnologiilor de captare și stocare a dioxidului de carbon (CSC) care asigură o reducere netă a emisiilor;

(f)  eliminarea treptată a emisiilor antropice de gaze cu efect de seră, inclusiv a celor provenite din combustibili fosili;

(f)  eliminarea treptată a emisiilor antropice de gaze cu efect de seră;

 

(fa)  creșterea gradului de eliminare a CO2 din atmosferă și a stocării acestuia în ecosistemele naturale, de exemplu prin împădurire, prin regenerarea pădurilor și prin agricultură regenerativă;

(g)  instituirea infrastructurii energetice necesare pentru facilitarea decarbonizării sistemelor energetice;

(g)  instituirea infrastructurii energetice necesare pentru facilitarea decarbonizării sistemelor energetice;

(h)  producerea de combustibili nepoluanți și eficienți din surse regenerabile sau neutre din punctul de vedere al emisiilor de dioxid de carbon.

(h)  producerea de combustibili nepoluanți și eficienți din surse regenerabile sau neutre din punctul de vedere al emisiilor de dioxid de carbon.

2.  Comisia adoptă acte delegate în conformitate cu articolul 16 în vederea:

2.  Comisia adoptă acte delegate în conformitate cu articolul 16 în vederea:

(a)  completării alineatului (1) pentru a se stabili criteriile tehnice de examinare cu scopul de a determina în ce condiții se consideră că, în sensul prezentului regulament, o anumită activitate economică contribuie în mod substanțial la atenuarea schimbărilor climatice;

(a)  completării alineatului (1) pentru a se stabili criteriile tehnice de examinare bazate pe indicatori cu scopul de a determina în ce condiții se consideră că, în sensul prezentului regulament, o anumită activitate economică contribuie în mod substanțial la atenuarea schimbărilor climatice; Aceste criterii tehnice de examinare includ praguri pentru activitățile de atenuare în conformitate cu obiectivul de limitare a încălzirii globale la o valoare cu mult sub 2 °C și continuarea eforturilor de limitare a încălzirii globale la 1,5 °C peste nivelurile preindustriale, așa cum se prevede în Acordul de la Paris;

(b)  completării articolului 12 pentru a se stabili criteriile tehnice de examinare pentru fiecare obiectiv de mediu relevant cu scopul de a determina dacă se consideră că, în sensul prezentului regulament, o activitate economică în privința căreia criteriile de examinare sunt stabilite în temeiul literei (a) din prezentul alineat, aduce daune semnificativ unuia sau mai multora dintre aceste obiective.

(b)  completării articolului 12 pentru a se stabili criteriile tehnice de examinare bazate pe indicatori, pentru fiecare obiectiv de mediu relevant, cu scopul de a determina dacă se consideră că, în sensul prezentului regulament, o activitate economică în privința căreia criteriile de examinare bazate pe indicatori sunt stabilite în temeiul literei (a) din prezentul alineat, aduce daune semnificative unuia sau mai multora dintre aceste obiective.

3.  Comisia stabilește criteriile tehnice de examinare menționate la alineatul (2) într-un act delegat, luând în considerare cerințele prevăzute la articolul 14.

3.  Comisia stabilește criteriile tehnice de examinare bazate pe indicatori menționate la alineatul (2) într-un act delegat, luând în considerare cerințele prevăzute la articolul 14.

4.  Comisia adoptă actul delegat menționat la alineatul (2) până la 31 decembrie 2019, cu scopul de a asigura aplicarea acestuia la 1 iulie 2020.

4.  Comisia adoptă actul delegat menționat la alineatul (2) până la 31 decembrie 2019, cu scopul de a asigura aplicarea acestuia la 1 iulie 2020.

Amendamentul    43

Propunere de regulament

Articolul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 7

Articolul 7

Contribuția substanțială la adaptarea la schimbările climatice

Contribuția substanțială la adaptarea la schimbările climatice

1.  Se consideră că o activitate economică contribuie în mod substanțial la adaptarea la schimbările climatice în cazul în care activitatea respectivă contribuie în mod substanțial la reducerea efectelor negative ale schimbărilor climatice actuale și a celor preconizate pe viitor sau la prevenirea unei creșteri sau a unei redirecționări a efectelor negative ale schimbărilor climatice, prin următoarele mijloace:

1.  Se consideră că o activitate economică contribuie în mod substanțial la adaptarea la schimbările climatice în cazul în care activitatea respectivă contribuie în mod substanțial la reducerea efectelor negative ale schimbărilor climatice actuale și a celor preconizate pe viitor sau la prevenirea unei creșteri sau a unei redirecționări a efectelor negative ale schimbărilor climatice, prin următoarele mijloace:

(a)  prevenirea sau reducerea, în materie de schimbări climatice, a efectelor negative specifice în funcție de zonă și de context – care sunt evaluate și abordate în mod prioritar prin utilizarea proiecțiilor climatice disponibile – asupra activității economice;

(a)  prevenirea sau reducerea, în materie de schimbări climatice, a efectelor negative specifice în funcție de zonă și de context – care sunt evaluate și abordate în mod prioritar prin utilizarea proiecțiilor climatice disponibile – asupra activității economice;

(b)  prevenirea sau reducerea efectelor negative pe care schimbările climatice le pot genera în ceea ce privește mediul natural și cel construit în care se desfășoară activitatea economică, care sunt evaluate și abordate în mod prioritar prin utilizarea proiecțiilor climatice disponibile.

(b)  prevenirea sau reducerea efectelor negative pe care schimbările climatice le pot genera în ceea ce privește mediul natural și cel construit în care se desfășoară activitatea economică, care sunt evaluate și abordate în mod prioritar prin utilizarea proiecțiilor climatice disponibile și a studiilor cu privire la impactul omului asupra schimbărilor climatice.

2.  Comisia adoptă un act delegat în conformitate cu articolul 16 în vederea:

2.  Comisia adoptă un act delegat în conformitate cu articolul 16 în vederea:

(a)  completării alineatului (1) pentru a se stabili criteriile tehnice de examinare cu scopul de a determina în ce condiții se consideră că, în sensul prezentului regulament, o anumită activitate economică contribuie în mod substanțial la adaptarea la schimbările climatice;

(a)  completării alineatului (1) pentru a se stabili criteriile tehnice de examinare bazate pe indicatori cu scopul de a determina în ce condiții se consideră că, în sensul prezentului regulament, o anumită activitate economică contribuie în mod substanțial la adaptarea la schimbările climatice;

(b)  completării articolului 12 pentru a se stabili criteriile tehnice de examinare pentru fiecare obiectiv de mediu relevant cu scopul de a determina dacă se consideră că, în sensul prezentului regulament, o activitate economică în privința căreia criteriile de examinare sunt stabilite în temeiul literei (a) din prezentul alineat, aduce daune semnificativ unuia sau mai multora dintre aceste obiective.

(b)  completării articolului 12 pentru a se stabili criteriile tehnice de examinare bazate pe indicatori, pentru fiecare obiectiv de mediu relevant, cu scopul de a determina dacă se consideră că, în sensul prezentului regulament, o activitate economică în privința căreia criteriile de examinare bazate pe indicatori sunt stabilite în temeiul literei (a) din prezentul alineat, aduce daune semnificative unuia sau mai multora dintre aceste obiective.

3.  Comisia stabilește criteriile tehnice de examinare menționate la alineatul (2) reunindu-le într-un singur act delegat, luând în considerare cerințele stabilite la articolul 14.

3.  Comisia stabilește criteriile tehnice de examinare bazate pe indicatori menționate la alineatul (2) reunindu-le într-un singur act delegat, luând în considerare cerințele stabilite la articolul 14.

4.  Comisia adoptă actul delegat menționat la alineatul (2) până la 31 decembrie 2019, cu scopul de a asigura aplicarea acestuia la 1 iulie 2020.

4.  Comisia adoptă actul delegat menționat la alineatul (2) până la 31 decembrie 2019, cu scopul de a asigura aplicarea acestuia la 1 iulie 2020.

Amendamentul    44

Propunere de regulament

Articolul 8

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 8

Articolul 8

Contribuția substanțială la utilizarea durabilă și la protecția resurselor de apă și a celor marine

Contribuția substanțială la utilizarea durabilă și la protecția resurselor de apă și a celor marine

1.  Se consideră că o activitate economică contribuie în mod substanțial la utilizarea durabilă și la protecția resurselor de apă și a celor marine în cazul în care activitatea respectivă contribuie în mod substanțial la o stare bună a apelor, inclusiv a apelor dulci, a apelor de tranziție și a apelor de coastă, sau la o stare ecologică bună a apelor marine, prin oricare dintre următoarele mijloace:

1.  Se consideră că o activitate economică contribuie în mod substanțial la utilizarea durabilă și la protecția corpurilor de apă și a apelor marine în cazul în care activitatea respectivă contribuie în mod substanțial la o stare bună a apelor, inclusiv a apelor interioare de suprafață, a estuarelor și a apelor de coastă, sau la o stare ecologică bună a apelor marine, în cazul în care, în cadrul activității menționate, se iau măsurile corespunzătoare pentru a reface, a proteja sau a conserva diversitatea biologică, productivitatea, reziliența, valoarea și sănătatea generală a ecosistemului marin, precum și mijloacele de subzistență ale comunităților care depind de acestea, prin oricare dintre următoarele mijloace:

(a)  protejarea mediului acvatic împotriva efectelor negative ale deversărilor de ape reziduale urbane și industriale prin asigurarea unei colectări și a unei tratări adecvate a apelor reziduale urbane și industriale în conformitate cu articolele 3, 4, 5 și 11 din Directiva 91/271/CEE a Consiliului53;

(a)  protejarea mediului acvatic, inclusiv a apei pentru scăldat (riverane și marine) împotriva efectelor negative ale deversărilor de ape reziduale urbane și industriale, inclusiv de materiale plastice, prin asigurarea unei colectări și a unei tratări adecvate a apelor reziduale urbane și industriale în conformitate cu articolele 3, 4, 5 și 11 din Directiva 91/271/CEE a Consiliului53 sau în conformitate cu cele mai bune tehnici disponibile prevăzute în Directiva 2010/75/UE;

 

(aa)  protejarea mediului acvatic împotriva efectelor negative ale emisiilor și ale deversărilor în mare, în conformitate cu convențiile OMI, cum ar fi Convenția MARPOL, precum și convențiile care nu intră sub incidența MARPOL, cum ar fi Convenția privind gestionarea apelor de balast și convențiile maritime regionale;

(b)  protejarea sănătății umane împotriva efectelor negative ale oricărei contaminări a apei potabile prin garantarea faptului că aceasta nu conține microorganisme, paraziți sau substanțe care constituie un pericol potențial pentru sănătatea umană, precum și că îndeplinește cerințele minime prevăzute în anexa I părțile A și B la Directiva 98/83/CE a Consiliului54, precum și sporirea accesului cetățenilor la apă potabilă curată;

(b)  protejarea sănătății umane împotriva efectelor negative ale oricărei contaminări a apei potabile prin garantarea faptului că aceasta nu conține microorganisme, paraziți sau substanțe care constituie un pericol potențial pentru sănătatea umană, verificând că îndeplinește cerințele minime prevăzute în anexa I părțile A și B la Directiva 98/83/CE a Consiliului54, precum și sporirea accesului cetățenilor la apă potabilă curată;

(c)  captarea apei în conformitate cu obiectivul reprezentat de o stare cantitativă bună, astfel cum este definită în tabelul 2.1.2 din anexa V la Directiva 2000/60/CE;

(c)  captarea apei în conformitate cu obiectivul reprezentat de o stare cantitativă bună, astfel cum este definită în tabelul 2.1.2 din anexa V la Directiva 2000/60/CE;

(d)  îmbunătățirea eficienței utilizării apei, facilitarea reutilizării apei sau orice altă activitate care protejează sau îmbunătățește calitatea corpurilor de apă ale Uniunii în conformitate cu Directiva 2000/60/CE;

(d)  îmbunătățirea gestionării și a eficienței utilizării apei, facilitarea reutilizării apei, sisteme de gestionare a apei pluviale sau orice altă activitate care protejează sau îmbunătățește calitatea și cantitatea corpurilor de apă ale Uniunii în conformitate cu Directiva 2000/60/CE;

(e)  asigurarea utilizării durabile a serviciilor ecosistemului marin sau contribuirea la starea ecologică bună a apelor marine, astfel cum este stabilită pe baza descriptorilor calitativi prevăzuți în anexa I la Directiva 2008/56/CE și astfel cum este prezentată mai în detaliu în Decizia (UE) 2017/848 a Comisiei55.

(e)  asigurarea utilizării durabile a serviciilor ecosistemului marin sau contribuirea la starea ecologică bună a apelor marine, astfel cum este stabilită pe baza descriptorilor calitativi prevăzuți în anexa I la Directiva 2008/56/CE și astfel cum este prezentată mai în detaliu în Decizia (UE) 2017/848 a Comisiei55.

2.  Comisia adoptă un act delegat în conformitate cu articolul 16 în vederea:

2.  Comisia adoptă un act delegat în conformitate cu articolul 16 în vederea:

(a)  completării alineatului (1) pentru a se stabili criteriile tehnice de examinare cu scopul de a determina în ce condiții se consideră că, în sensul prezentului regulament, o anumită activitate economică contribuie în mod substanțial la utilizarea durabilă și la protecția resurselor de apă și a celor marine;

(a)  completării alineatului (1) pentru a se stabili criteriile tehnice de examinare bazate pe indicatori, cu scopul de a determina în ce condiții se consideră că, în sensul prezentului regulament, o anumită activitate economică contribuie în mod substanțial la utilizarea durabilă și la protecția resurselor de apă și a celor marine;

(b)  completării articolului 12 pentru a se stabili criteriile tehnice de examinare pentru fiecare obiectiv de mediu relevant cu scopul de a determina dacă se consideră că, în sensul prezentului regulament, o activitate economică în privința căreia criteriile de examinare sunt stabilite în temeiul literei (a) din prezentul alineat, aduce daune semnificativ unuia sau mai multora dintre aceste obiective.

(b)  completării articolului 12 pentru a se stabili criteriile tehnice de examinare bazate pe indicatori, pentru fiecare obiectiv de mediu relevant, cu scopul de a determina dacă se consideră că, în sensul prezentului regulament, o activitate economică în privința căreia criteriile de examinare bazate pe indicatori sunt stabilite în temeiul literei (a) din prezentul alineat, aduce daune semnificative unuia sau mai multora dintre aceste obiective.

3.  Comisia stabilește criteriile tehnice de examinare menționate la alineatul (2) reunindu-le într-un singur act delegat și luând în considerare cerințele stabilite la articolul 14.

3.  Comisia stabilește criteriile tehnice de examinare menționate la alineatul (2) reunindu-le într-un singur act delegat și luând în considerare cerințele stabilite la articolul 14.

4.  Comisia adoptă actul delegat menționat la alineatul (2) până la 1 iulie 2022, cu scopul de a asigura aplicarea acestuia la 31 decembrie 2022.

4.  Comisia adoptă actul delegat menționat la alineatul (2) până la 1 iulie 2022, cu scopul de a asigura aplicarea acestuia la 31 decembrie 2022.

_________________

_________________

53 Directiva 91/271/CEE a Consiliului din 21 mai 1991 privind tratarea apelor urbane reziduale (JO L 135, 30.5.1991, p. 40).

53 Directiva 91/271/CEE a Consiliului din 21 mai 1991 privind tratarea apelor urbane reziduale (JO L 135, 30.5.1991, p. 40).

54 Directiva 98/83/CE a Consiliului din 3 noiembrie 1998 privind calitatea apei destinate consumului uman (JO L 330, 5.12.1998, p. 32).

54 Directiva 98/83/CE a Consiliului din 3 noiembrie 1998 privind calitatea apei destinate consumului uman (JO L 330, 5.12.1998, p. 32).

55 Decizia (UE) 2017/848 a Comisiei din 17 mai 2017 de stabilire a unor criterii și standarde metodologice privind starea ecologică bună a apelor marine și a specificațiilor și metodelor standardizate de monitorizare și evaluare, precum și de abrogare a Deciziei 2010/477/UE (JO L 125, 18.5.2017, p. 43).

55 Decizia (UE) 2017/848 a Comisiei din 17 mai 2017 de stabilire a unor criterii și standarde metodologice privind starea ecologică bună a apelor marine și a specificațiilor și metodelor standardizate de monitorizare și evaluare, precum și de abrogare a Deciziei 2010/477/UE (JO L 125, 18.5.2017, p. 43).

Amendamentul    45

Propunere de regulament

Articolul 9

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 9

Articolul 9

Contribuția substanțială la economia circulară și la prevenirea generării de deșeuri și la reciclarea acestora

Contribuția substanțială la economia circulară, inclusiv la prevenirea generării de deșeuri și la utilizarea în mai mare măsură a materiilor prime secundare

1.  Se consideră că o activitate economică contribuie în mod substanțial la tranziția către o economie circulară și la prevenirea generării de deșeuri și la reciclarea acestora în cazul în care activitatea respectivă contribuie în mod substanțial la acel obiectiv ecologic prin oricare dintre următoarele mijloace:

1.  Se consideră că o activitate economică contribuie în mod substanțial la tranziția către o economie circulară, inclusiv la prevenirea generării de deșeuri, la reutilizarea și reciclarea acestora, pe durata întregului ciclu de viață al unui produs sau a unei activități economice în diferitele etape de producție, consum și încetare a utilizării, în cazul în care activitatea respectivă, în conformitate cu acquis-ul UE în domeniul deșeurilor, contribuie în mod substanțial la acel obiectiv ecologic prin oricare dintre următoarele mijloace:

(a)  îmbunătățirea utilizării eficiente a materiilor prime în procesul de producție, inclusiv prin reducerea consumului de materii prime principale și prin sporirea utilizării produselor secundare și a deșeurilor;

(a)  îmbunătățirea utilizării eficiente a materiilor prime și a resurselor în procesul de producție, inclusiv prin reducerea consumului de materii prime principale și prin utilizarea în mai mare măsură a produselor secundare și a materiilor prime secundare, contribuind astfel la încheierea operațiunilor de tratare a deșeurilor;

(b)  creșterea durabilității ori a potențialului produselor de a fi reparate, optimizate sau reutilizate a produselor;

(b)  conceperea, fabricarea și utilizarea în mai mare măsură a produselor care sunt eficiente din punctul de vedere al utilizării resurselor, sunt durabile (inclusiv în ceea ce privește durata de viață și absența obsolescenței programate), pot fi reparate, reutilizate și modernizate;

(c)  creșterea potențialului de reciclare al produselor, inclusiv al materialelor individuale conținute în produse, de exemplu prin înlocuirea sau reducerea utilizării de produse și materiale care nu sunt reciclabile;

(c)  conceperea de produse din deșeuri și creșterea potențialului de reutilizare și de reciclare al produselor, inclusiv al materialelor individuale conținute în produse, de exemplu prin înlocuirea sau reducerea utilizării de produse și materiale care nu sunt reciclabile;

(d)  reducerea conținutului de substanțe periculoase din materiale și produse;

(d)  reducerea conținutului de substanțe periculoase și înlocuirea substanțelor care prezintă motive de îngrijorare deosebită din materiale și produse, în conformitate cu cerințele legale armonizate stabilite la nivelul Uniunii, în special cu dispozițiile prevăzute de legislația UE care asigură gestionarea în condiții de siguranță a substanțelor, materialelor, produselor și deșeurilor;

(e)  prelungirea utilizării produselor, inclusiv sporindu-se reutilizarea, refabricarea, optimizarea, repararea și partajarea produselor de către consumatori;

(e)  prelungirea utilizării produselor, inclusiv sporindu-se reutilizarea, refabricarea, optimizarea, repararea și partajarea produselor de către consumatori;

(f)  sporirea utilizării materiilor prime secundare și a calității acestora, inclusiv printr-o reciclare de înaltă calitate a deșeurilor;

(f)  sporirea utilizării materiilor prime secundare și a calității acestora, inclusiv printr-o reciclare de înaltă calitate a deșeurilor;

(g)  reducerea generării de deșeuri;

(g)  reducerea generării de deșeuri, inclusiv a generării de deșeuri în cadrul proceselor legate de producția industrială, extracția mineralelor, fabricare, construcții și demolări;

(h)  sporirea pregătirii în scopul reutilizării și a reciclării deșeurilor;

(h)  sporirea pregătirii în scopul reutilizării și a reciclării deșeurilor, ținând seama de ierarhia deșeurilor;

 

(ha)  dezvoltarea în mai mare măsură a infrastructurii de gestionare a deșeurilor necesare pentru prevenire, reutilizare și reciclare;

(i)  evitarea incinerării și a eliminării deșeurilor;

(i)  evitarea incinerării, a eliminării și a depozitării deșeurilor, ținând seama de ierarhia deșeurilor;

(j)  evitarea și curățarea deșeurilor și a altor tipuri de poluare generate de gestionarea inadecvată a deșeurilor;

(j)  evitarea, reducerea și curățarea deșeurilor și a altor tipuri de poluare, inclusiv prevenirea și reducerea deșeurilor marine, generate de gestionarea inadecvată a deșeurilor;

 

(ja)  reducerea generării de deșeuri alimentare în cadrul producției primare, al prelucrării și fabricării, al comerțului cu amănuntul și al altor tipuri de distribuție de produse alimentare, în restaurante și în serviciile de alimentație, precum și în gospodării;

(k)  utilizarea eficientă a resurselor energetice naturale.

(k)  utilizarea eficientă a resurselor energetice naturale, a materiilor prime, a apei și a terenurilor, în conformitate cu utilizarea în cascadă a resurselor;

 

(ka) sprijinirea bioeconomiei prin utilizarea sustenabilă a surselor regenerabile pentru producția de materiale și mărfuri.

2.  Comisia adoptă un act delegat în conformitate cu articolul 16 în vederea:

2.  Comisia adoptă un act delegat în conformitate cu articolul 16 în vederea:

(a)  completării alineatului (1) pentru a se stabili criteriile tehnice de examinare cu scopul de a determina în ce condiții se consideră că, în sensul prezentului regulament, o anumită activitate economică contribuie în mod substanțial la economia circulară și la prevenirea generării de deșeuri și la reciclarea acestora;

(a)  completării alineatului (1) pentru a se stabili criteriile tehnice de examinare, pe baza indicatorilor Comisiei privind economia circulară, cu scopul de a determina în ce condiții se consideră că, în sensul prezentului regulament, o anumită activitate economică contribuie în mod substanțial la economia circulară și la prevenirea generării de deșeuri și la reciclarea acestora;

(b)  completării articolului 12 pentru a se stabili criteriile tehnice de examinare pentru fiecare obiectiv de mediu relevant cu scopul de a determina dacă se consideră că, în sensul prezentului regulament, o activitate economică în privința căreia criteriile de examinare sunt stabilite în temeiul literei (a) din prezentul alineat, aduce daune semnificativ unuia sau mai multora dintre aceste obiective.

(b)  completării articolului 12 pentru a se stabili criteriile tehnice de examinare, pe baza indicatorilor Comisiei privind economia circulară, pentru fiecare obiectiv de mediu relevant cu scopul de a determina dacă se consideră că, în sensul prezentului regulament, o activitate economică în privința căreia criteriile de examinare sunt stabilite în temeiul literei (a) din prezentul alineat, aduce daune semnificative unuia sau mai multora dintre aceste obiective.

3.  Comisia stabilește criteriile tehnice de examinare menționate la alineatul (2) reunindu-le într-un singur act delegat, luând în considerare cerințele stabilite la articolul 14.

3.  Comisia stabilește, pe baza indicatorilor Comisiei privind economia circulară, criteriile tehnice de examinare menționate la alineatul (2) reunindu-le într-un singur act delegat, luând în considerare cerințele stabilite la articolul 14.

4.  Comisia adoptă actul delegat menționat la alineatul (2) până la 1 iulie 2021, cu scopul de a asigura aplicarea acestuia la 31 decembrie 2021.

4.  Comisia adoptă actul delegat menționat la alineatul (2) până la 1 iulie 2021, cu scopul de a asigura aplicarea acestuia la 31 decembrie 2021.

Amendamentul    46

Propunere de regulament

Articolul 10

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 10

Articolul 10

Contribuția substanțială la prevenirea și controlul poluării

Contribuția substanțială la prevenirea și controlul poluării

1.  Se consideră că o activitate economică contribuie în mod substanțial la prevenirea și controlul poluării în cazul în care activitatea respectivă contribuie la un nivel ridicat de protecție a mediului împotriva poluării prin oricare dintre următoarele mijloace:

1.  Se consideră că o activitate economică contribuie în mod substanțial la prevenirea și controlul poluării în cazul în care activitatea respectivă contribuie în mod semnificativ la protecția mediului împotriva poluării prin oricare dintre următoarele mijloace:

(a)  reducerea emisiilor de poluanți, alții decât gazele cu efect de seră, din aer, apă și sol;

(a)  reducerea emisiilor de poluanți, alții decât gazele cu efect de seră, din aer, apă și sol;

(b)  îmbunătățirea nivelului calității aerului, a apei sau a solului în zonele în care se desfășoară activitatea economică, reducând în același timp la minimum efectele negative și riscurile asupra sănătății umane și a mediului;

(b)  îmbunătățirea nivelului calității aerului, a apei sau a solului în zonele în care se desfășoară activitatea economică, reducând în același timp la minimum efectele negative și riscurile asupra sănătății umane și a mediului;

(c)  reducerea la minimum a efectelor negative semnificative ale producției și utilizării de substanțe chimice asupra sănătății umane și a mediului.

(c)  reducerea la minimum a efectelor negative semnificative ale producției și utilizării de substanțe chimice asupra sănătății umane și a mediului.

2.  Comisia adoptă un act delegat în conformitate cu articolul 16 în vederea:

2.  Comisia adoptă un act delegat în conformitate cu articolul 16 în vederea:

(a)  completării alineatului (1) pentru a se stabili criteriile tehnice de examinare cu scopul de a determina în ce condiții se consideră că, în sensul prezentului regulament, o anumită activitate economică contribuie în mod substanțial la prevenirea și controlul poluării;

(a)  completării alineatului (1) pentru a se stabili criteriile tehnice de examinare bazate pe indicatori, cu scopul de a determina în ce condiții se consideră că, în sensul prezentului regulament, o anumită activitate economică contribuie în mod substanțial la prevenirea și controlul poluării;

(b)  completării articolului 12 pentru a se stabili criteriile tehnice de examinare pentru fiecare obiectiv de mediu relevant cu scopul de a determina dacă se consideră că, în sensul prezentului regulament, o activitate economică în privința căreia criteriile de examinare sunt stabilite în temeiul literei (a) din prezentul alineat, aduce daune semnificativ unuia sau mai multora dintre aceste obiective.

(b)  completării articolului 12 pentru a se stabili criteriile tehnice de examinare bazate pe indicatori, pentru fiecare obiectiv de mediu relevant, cu scopul de a determina dacă se consideră că, în sensul prezentului regulament, o activitate economică în privința căreia criteriile de examinare sunt stabilite în temeiul literei (a) din prezentul alineat, aduce daune semnificative unuia sau mai multora dintre aceste obiective.

3.  Comisia stabilește criteriile tehnice de examinare menționate la alineatul (2) reunindu-le într-un singur act delegat, luând în considerare cerințele stabilite la articolul 14.

3.  Comisia stabilește criteriile tehnice de examinare menționate la alineatul (2) reunindu-le într-un singur act delegat, luând în considerare cerințele stabilite la articolul 14.

4.  Comisia adoptă actul delegat menționat la alineatul (2) până la 1 iulie 2021, cu scopul de a asigura aplicarea acestuia la 31 decembrie 2021.

4.  Comisia adoptă actul delegat menționat la alineatul (2) până la 1 iulie 2021, cu scopul de a asigura aplicarea acestuia la 31 decembrie 2021.

Amendamentul    47

Propunere de regulament

Articolul 11

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 11

Articolul 11

Contribuția substanțială la protejarea unor ecosisteme sănătoase

Contribuția substanțială la protejarea biodiversității și a unor ecosisteme sănătoase sau la refacerea ecosistemelor degradate

1.  În sensul prezentului regulament, se consideră că o activitate economică contribuie în mod substanțial la ecosisteme sănătoase în cazul în care activitatea respectivă contribuie în mod substanțial la protejarea, conservarea și ameliorarea biodiversității și a serviciilor ecosistemice, în conformitate cu instrumentele cu caracter legislativ și fără caracter legislativ relevante ale Uniunii prin oricare dintre următoarele mijloace:

1.  În sensul prezentului regulament, se consideră că o activitate economică contribuie în mod substanțial la biodiversitate și la ecosisteme sănătoase sau la refacerea ecosistemelor degradate în cazul în care activitatea respectivă contribuie în mod substanțial la protejarea, conservarea și ameliorarea sau refacerea biodiversității și a serviciilor ecosistemice, în conformitate cu instrumentele cu caracter legislativ și fără caracter legislativ relevante ale Uniunii prin oricare dintre următoarele mijloace:

(a)  conservarea naturii (habitate, specii); protejarea, refacerea și ameliorarea stării ecosistemelor și a capacității lor de a furniza servicii;

(a)  luarea de măsuri de conservare a naturii menite să mențină sau să refacă, într-un stadiu corespunzător de conservare, habitatele naturale și speciile de floră și faună sălbatică pentru a obține populații corespunzătoare de specii care există în mod natural, și a unor măsuri pentru protejarea, refacerea și îmbunătățirea stării ecosistemelor și a capacității lor de a furniza servicii;

(b)  gestionarea durabilă a terenurilor, inclusiv o protecție adecvată a biodiversității solului; neutralitatea degradării terenurilor; și ajutoare pentru depoluarea siturilor contaminate;

(b)  gestionarea durabilă a terenurilor, inclusiv o protecție adecvată a biodiversității solului; neutralitatea degradării terenurilor; și ajutoare pentru depoluarea siturilor contaminate;

(c)  practici agricole durabile, inclusiv cele care contribuie la oprirea sau prevenirea despăduririi și a dispariției habitatelor;

(c)  practici agricole durabile, inclusiv cele care contribuie la oprirea sau prevenirea despăduririi și a dispariției habitatelor;

(d)  gestionarea durabilă a pădurilor.

(d)  gestionarea durabilă a pădurilor, ținând seama de Regulamentul UE privind lemnul, de Regulamentul UE privind LULUCF, de Directiva UE privind energia din surse regenerabile și de legislația națională aplicabilă, care este în concordanță cu aceste reglementări și cu concluziile Conferinței Ministeriale privind Protecția Pădurilor din Europa (MCPFE).

2.  Comisia adoptă un act delegat în conformitate cu articolul 16 în vederea:

2.  Comisia adoptă un act delegat în conformitate cu articolul 16 în vederea:

(a)  completării alineatului (1) pentru a se stabili criteriile tehnice de examinare cu scopul de a determina în ce condiții se consideră că, în sensul prezentului regulament, o anumită activitate economică contribuie în mod substanțial la protejarea unor ecosisteme sănătoase;

(a)  completării alineatului (1) pentru a se stabili criteriile tehnice de examinare bazate pe indicatori cu scopul de a determina în ce condiții se consideră că, în sensul prezentului regulament, o anumită activitate economică contribuie în mod substanțial la protejarea biodiversității și a unor ecosisteme sănătoase sau la refacerea ecosistemelor degradate;

(b)  completării articolului 12 pentru a se stabili criteriile tehnice de examinare pentru fiecare obiectiv de mediu relevant cu scopul de a determina dacă se consideră că, în sensul prezentului regulament, o activitate economică în privința căreia criteriile de examinare sunt stabilite în temeiul literei (a) din prezentul alineat, aduce daune semnificativ unuia sau mai multora dintre aceste obiective.

(b)  completării articolului 12 pentru a se stabili criteriile tehnice de examinare bazate pe indicatori, pentru fiecare obiectiv de mediu relevant, cu scopul de a determina dacă se consideră că, în sensul prezentului regulament, o activitate economică în privința căreia criteriile de examinare bazate pe indicatori sunt stabilite în temeiul literei (a) din prezentul alineat, aduce daune semnificative unuia sau mai multora dintre aceste obiective.

3.  Comisia stabilește criteriile tehnice de examinare menționate la alineatul (2) reunindu-le într-un singur act delegat, luând în considerare cerințele stabilite la articolul 14.

3.  Comisia stabilește criteriile tehnice de examinare menționate la alineatul (2) reunindu-le într-un singur act delegat, luând în considerare cerințele stabilite la articolul 14.

4.  Comisia adoptă actul delegat menționat la alineatul (2) până la 1 iulie 2022, cu scopul de a asigura aplicarea acestuia la 31 decembrie 2022.

4.  Comisia adoptă actul delegat menționat la alineatul (2) până la 1 iulie 2022, cu scopul de a asigura aplicarea acestuia la 31 decembrie 2022.

Amendamentul    48

Propunere de regulament

Articolul 12

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 12

Articolul 12

Daune semnificative aduse obiectivelor de mediu

Daune semnificative aduse obiectivelor de mediu

În sensul articolului 3 litera (b), se consideră că o activitate economică aduce daune semnificative:

1.  În sensul articolului 3 litera (b), ținând seama de întregul său ciclu de viață, se consideră că o activitate economică aduce daune semnificative:

(a)   atenuării schimbărilor climatice în cazul în care activitatea respectivă generează emisii semnificative de gaze cu efect de seră;

(a)  atenuării schimbărilor climatice în cazul în care activitatea respectivă generează emisii semnificative de gaze cu efect de seră;

(b)  adaptării la schimbările climatice în cazul în care activitatea respectivă duce la creșterea efectului negativ al schimbărilor climatice actuale și preconizate, pentru mediul natural și construit în care această activitate are loc și în afara acestuia;

(b)  adaptării la schimbările climatice în cazul în care activitatea respectivă duce la creșterea efectului negativ al schimbărilor climatice actuale și preconizate, pentru mediul natural și construit în care această activitate are loc și în afara acestuia;

(c)   utilizării durabile și protecției resurselor de apă și a celor marine în cazul în care activitatea respectivă este nocivă într-o măsură semnificativă pentru starea bună a apelor Uniunii, inclusiv a apelor dulci, a apelor de tranziție și a apelor de coastă, sau pentru o stare ecologică bună a apelor marine ale Uniunii;

(c)  utilizării durabile și protecției resurselor de apă și a celor marine, în cazul în care activitatea respectivă este nocivă într-o măsură semnificativă pentru starea bună a apelor Uniunii, inclusiv a apelor dulci, a apelor de tranziție și a apelor de coastă, sau pentru o stare ecologică bună a apelor marine ale Uniunii, în conformitate cu Directiva 2000/60/CE și cu Directiva 2008/56/CE de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei;

(d)  economiei circulare și prevenirii generării de deșeuri și reciclării acestora în cazul în care activitatea respectivă duce la ineficiențe semnificative în utilizarea materialelor în una sau mai multe etape ale ciclului de viață al produselor, inclusiv în ceea ce privește durabilitatea ori potențialul produselor de a fi reparate, optimizate, reutilizate sau reciclate; sau în cazul în care activitatea respectivă duce la o creștere semnificativă a generării, a incinerării sau a eliminării deșeurilor;

(d)  economiei circulare și prevenirii generării de deșeuri și reciclării acestora, în cazul în care activitatea respectivă duce la ineficiențe semnificative în utilizarea directă sau indirectă a materialelor și resurselor, cum ar fi energia din surse neregenerabile, materiile prime, apa și solul, în diferite etape ale ciclului de viață al produselor, inclusiv ineficiențe legate de caracteristicile destinate să limiteze durata de viață a produselor, inclusiv în ceea ce privește durabilitatea ori potențialul produselor de a fi reparate, optimizate, reutilizate sau reciclate; sau în cazul în care activitatea respectivă duce la o creștere semnificativă a generării, a incinerării sau a eliminării deșeurilor;

(e)  prevenirii și controlului poluării în cazul în care activitatea respectivă duce la o creștere semnificativă a emisiilor de poluanți în aer, apă și sol în comparație cu situația existentă înainte de demararea acestei activități;

(e)  prevenirii și controlului poluării în cazul în care activitatea respectivă duce la o creștere semnificativă a emisiilor de poluanți în aer, apă și sol în comparație cu situația existentă înainte de demararea acestei activități;

(f)  ecosistemelor sănătoase în cazul în care activitatea respectivă este nocivă într-o măsură semnificativă pentru starea bună a ecosistemelor.

(f)  ecosistemelor sănătoase, în cazul în care activitatea respectivă este nocivă într-o măsură semnificativă pentru starea bună și reziliența ecosistemelor, inclusiv pentru biodiversitate și utilizarea solului.

 

1a.  La evaluarea unei activități economice pe baza criteriilor menționate la literele (a)-(f), se ține seama de impactul activității în sine asupra mediului, precum și de produsele și serviciile furnizate de activitatea respectivă pe durata întregului lor ciclu de viață și, dacă este necesar, de-a lungul întregului lanț valoric.

Amendamentul    49

Propunere de regulament

Articolul 13

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 13

Articolul 13

Garanții minime

Garanții minime

Garanțiile minime menționate la articolul 3 litera (c) sunt proceduri aplicate de întreprinderea care desfășoară o activitate economică pentru a asigura respectarea principiilor și drepturilor stabilite în cele opt convenții fundamentale identificate în Declarația cu privire la principiile și drepturile fundamentale la locul de muncă a Organizației Internaționale a Muncii, și anume: dreptul de a nu fi supus muncii forțate, libertatea de asociere, dreptul lucrătorilor de se organiza, dreptul la negociere colectivă, egalitatea de remunerare între bărbați și femei pentru munca având o valoare egală, nediscriminarea în ceea ce privește oportunitățile și tratamentul legate de ocuparea forței de muncă și exercitarea profesiei, precum și dreptul de a nu fi supus exploatării prin muncă a copiilor.

Garanțiile minime menționate la articolul 3 litera (c) sunt proceduri aplicate de întreprinderea care desfășoară o activitate economică pentru a asigura respectarea principiilor și drepturilor stabilite în cele opt convenții fundamentale identificate în Declarația cu privire la principiile și drepturile fundamentale la locul de muncă a Organizației Internaționale a Muncii, și anume: dreptul de a nu fi supus muncii forțate, libertatea de asociere, dreptul lucrătorilor de a se organiza, dreptul la negociere colectivă, egalitatea de remunerare între bărbați și femei pentru munca având o valoare egală, nediscriminarea în ceea ce privește oportunitățile și tratamentul legate de ocuparea forței de muncă și exercitarea profesiei, precum și dreptul de a nu fi supus exploatării prin muncă a copiilor.

 

Până la 31 decembrie 2021, Comisia realizează o evaluare a impactului privind consecințele și oportunitatea revizuirii prezentului regulament pentru a include respectarea altor garanții minime pe care întreprinderea care desfășoară o activitate economică trebuie să le respecte pentru a stabili dacă activitatea economică respectivă este durabilă din punctul de vedere al mediului.

Amendamentul    50

Propunere de regulament

Articolul 14

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 14

Articolul 14

Cerințe pentru criteriile tehnice de examinare

Cerințe pentru criteriile tehnice de examinare

1.  Criteriile tehnice de examinare adoptate în conformitate cu articolul 6 alineatul (2), articolul 7 alineatul (2), articolul 8 alineatul (2), articolul 9 alineatul (2), articolul 10 alineatul (2) și articolul 11 alineatul (2):

1.  Criteriile tehnice de examinare adoptate în conformitate cu articolul 6 alineatul (2), articolul 7 alineatul (2), articolul 8 alineatul (2), articolul 9 alineatul (2), articolul 10 alineatul (2) și articolul 11 alineatul (2):

 

(-a)  se bazează pe indicatori armonizați care măsoară impactul asupra mediului, pe baza unei evaluări armonizate a ciclului de viață;

(a)  identifică cele mai relevante contribuții potențiale pentru obiectivul de mediu vizat, având în vedere nu doar impactul pe termen scurt al unei anumite activități economice, ci și impactul aceleiași activități pe termen mai lung;

(a)  identifică cele mai relevante contribuții potențiale pentru obiectivul de mediu vizat, având în vedere nu doar impactul pe termen scurt al unei anumite activități economice, ci și impactul aceleiași activități pe termen mai lung;

(b)  precizează cerințele minime care trebuie îndeplinite pentru a evita daune semnificative la adresa oricăruia dintre obiectivele de mediu relevante;

(b)  precizează cerințele minime care trebuie îndeplinite pentru a evita daune semnificative la adresa oricăruia dintre obiectivele de mediu relevante;

(c)  sunt calitative sau cantitative sau ambele și conțin praguri, acolo unde este posibil;

(c)  sunt calitative sau cantitative sau ambele și conțin praguri, acolo unde este posibil;

(d)  atunci când este cazul, se bazează pe sistemele de etichetare și de certificare ale Uniunii, pe metodologiile Uniunii pentru evaluarea amprentei de mediu și pe sistemele de clasificare statistică ale Uniunii și țin seama de orice eventual act legislativ relevant existent al Uniunii;

(d)  atunci când este cazul, se bazează pe sistemele de etichetare și de certificare ale Uniunii, pe metodologiile Uniunii pentru evaluarea amprentei de mediu și pe sistemele de clasificare statistică ale Uniunii și țin seama de orice eventual act legislativ relevant existent al Uniunii; recunosc competența statelor membre;

(e)  se bazează pe dovezi științifice concludente și țin seama, acolo unde este cazul, de principiul precauției consacrat la articolul 191 din TFUE;

(e)  se bazează pe dovezi științifice concludente și respectă principiul precauției, consacrat la articolul 191 din TFUE;

(f)  țin seama de impactul asupra mediului al activității economice în sine, precum și de produsele și serviciile furnizate de activitatea economică respectivă, în special prin luarea în considerare a producției, utilizării și scoaterii din uz a acestora;

(f)  țin seama de impactul asupra mediului al activității economice în sine, precum și de produsele și serviciile furnizate de activitatea economică respectivă, pe parcursul întregului lor ciclu de viață și, dacă este cazul, a întregului lanț valoric, luând în considerare producerea lor, de la procesarea materiilor prime până la produsul final, utilizarea, scoaterea din uz și reciclarea acestora;

 

(fa)  iau în considerare costul inacțiunii, în conformitate cu Cadrul de la Sendai pentru reducerea riscurilor de dezastre 2015-2030;

(g)  țin seama de natura și de amploarea activității economice;

(g)  țin seama de natura și de amploarea activității economice și de eventualitatea în care o activitate s-ar afla în faza de tranziție către o configurație și/sau o funcționare durabile, prin proiecte de cercetare și inovare, calendare precise și modalități pentru realizarea acestei tranziții;

(h)  țin seama de impactul potențial asupra lichidității de pe piață, de riscul ca anumite tipuri de active să se deprecieze ca urmare a pierderii din valoare cauzate de tranziția la o economie mai durabilă, precum și de riscul de a crea stimulente inconsecvente;

(h)  țin seama de riscul ca anumite tipuri de active să se deprecieze ca urmare a pierderii din valoare cauzate de tranziția la o economie mai durabilă, precum și de riscul de a crea stimulente inconsecvente;

 

(ha)    sunt ușor de aplicat și permit evitarea sarcinii administrative inutile din perspectiva conformității;

(i)  acoperă toate activitățile economice relevante din cadrul unui anumit sector și se asigură că activitățile respective sunt tratate în mod egal atunci când contribuie în mod egal la îndeplinirea unuia sau mai multor obiective legate de mediu, pentru a evita denaturarea concurenței pe piață;

(i)  acoperă toate activitățile economice relevante din cadrul unui sector macroeconomic și se asigură că activitățile respective sunt tratate în mod egal în ceea ce privește riscurile acestora legate de durabilitate, atunci când contribuie în egală măsură la îndeplinirea unuia sau mai multor obiective legate de mediu și nu afectează în mod semnificativ celelalte obiective de mediu menționate la articolele 3 și 12, pentru a evita denaturarea concurenței pe piață;

(j)  sunt stabilite astfel încât să faciliteze verificarea respectării acestor criterii, ori de câte ori este posibil.

(j)  sunt stabilite astfel încât să faciliteze verificarea respectării acestor criterii, ori de câte ori este posibil.

2.  Criteriile tehnice de examinare menționate la alineatul (1) cuprind, de asemenea, criterii pentru activități legate de tranziția către o energie curată, în special eficiența energetică și energia din surse regenerabile, în măsura în care acestea contribuie în mod substanțial la oricare dintre obiectivele de mediu.

2.  Criteriile tehnice de examinare menționate la alineatul (1) cuprind, de asemenea, criterii bazate pe indicatori pentru activități legate de tranziția către o energie curată, către un nivel net de emisii de gaze cu efect de seră egal cu zero, în special eficiența energetică și energia din surse regenerabile, în măsura în care acestea contribuie în mod substanțial la oricare dintre obiectivele de mediu.

3.  Criteriile tehnice de examinare menționate la alineatul (1) cuprind, de asemenea, criterii pentru activități legate de trecerea la o mobilitate curată sau neutră din punct de vedere climatic, inclusiv prin transferul modal, măsuri de eficientizare și combustibili alternativi, în măsura în care aceste măsuri contribuie în mod semnificativ la oricare dintre obiectivele de mediu.

3.  Criteriile tehnice de examinare menționate la alineatul (1) cuprind, de asemenea, criterii pentru activități legate de trecerea la o mobilitate curată sau neutră din punct de vedere climatic, inclusiv prin transferul modal, măsuri de eficientizare și combustibili alternativi, în măsura în care aceste măsuri contribuie în mod semnificativ la oricare dintre obiectivele de mediu.

 

3a.  În cazul în care este evident că majoritatea întreprinderilor care desfășoară o activitate economică specifică au inițiat un proces de transformare sustenabilă a acestei activități, criteriile de examinare pot lua în considerare acest lucru. Acest proces poate fi demonstrat prin eforturi susținute de cercetare și dezvoltare, prin proiecte mari de investiții în tehnologii noi și mai sustenabile sau prin planuri de tranziție concrete, cel puțin în etapele inițiale ale punerii în aplicare.

4.  Comisia revizuiește periodic criteriile de examinare menționate la alineatul (1) și, dacă este cazul, modifică actele delegate adoptate în conformitate cu prezentul regulament, în conformitate cu evoluțiile științifice și tehnologice.

4.  Comisia revizuiește periodic criteriile de examinare menționate la alineatul (1) și, dacă este cazul, modifică actele delegate adoptate în conformitate cu prezentul regulament, în conformitate cu evoluțiile științifice și tehnologice.

Amendamentul    51

Propunere de regulament

Articolul 15

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 15

Articolul 15

Platforma privind finanțarea durabilă

Platforma privind finanțarea durabilă

1.  Comisia instituie o platformă privind finanțarea durabilă, alcătuită din:

1.  Comisia instituie o platformă privind finanțarea durabilă a cărei componență asigură echilibrul, o gamă largă de opinii și egalitatea de gen. Ea este alcătuită, în mod echilibrat, din reprezentanți ai următoarelor grupuri:

(a)  reprezentanți ai:

(a)  reprezentanți ai următoarelor organisme:

(i)  Agenției Europene de Mediu;

(i)  Agenția Europeană de Mediu;

(ii)  autorităților europene de supraveghere;

(ii)  autoritățile europene de supraveghere;

(iii)  Băncii Europene de Investiții și Fondului european de investiții;

(iii)  Banca Europeană de Investiții și Fondul european de investiții;

 

(iiia)  Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene;

 

(iiib)  Grupul Consultativ European pentru Raportare Financiară (EFRAG);

(b)  experți reprezentând părțile interesate private relevante;

(b)  experții care reprezintă părțile interesate private relevante, inclusiv actorii financiari și nefinanciari de pe piață și sectoarele de activitate care reprezintă industriile relevante;

 

(ba)  experții care reprezintă societatea civilă, inclusiv cei care au competențe în domeniul mediului, social, al muncii și al guvernanței;

(c)  experți numiți cu titlu personal care dețin cunoștințe și experiență dovedite în domeniile reglementate de prezentul regulament.

(c)  experții care reprezintă mediul academic, inclusiv universitățile, institutele de cercetare și grupurile de reflecție, precum și cei care au competențe globale.

 

1a.  Experții menționați la literele (b) și (c) sunt numiți în conformitate cu articolul 237 din Regulamentul financiar și posedă cunoștințe și experiență dovedite în domeniile care intră sub incidența prezentului regulament, în special sustenabilitatea în sectorul financiar.

 

1b.  Parlamentul European și Consiliul sunt informate în mod corespunzător și în timp util cu privire la procedura de selecție a experților pentru Platformă.

2.  Platforma privind finanțarea durabilă:

2.  Platforma privind finanțarea durabilă:

 

(-a)  consiliază Comisia cu privire la stabilirea indicatorilor armonizați menționați la articolul 14 alineatul (1) litera (-a), precum și cu privire la eventuala necesitate de a-i actualiza; în acest scop, se bazează pe activitatea entităților și a inițiativelor relevante, în special pe cadrul de monitorizare pentru economia circulară.

(a)  consiliază Comisia cu privire la criteriile tehnice de examinare menționate la articolul 14, precum și cu privire la eventuala necesitate de a actualiza criteriile respective;

(a)  consiliază Comisia cu privire la criteriile tehnice de examinare menționate la articolul 14, precum și cu privire la eventuala necesitate de a actualiza criteriile respective;

(b)   analizează impactul criteriilor tehnice de examinare în ceea ce privește costurile și beneficiile potențiale ale aplicării acestora;

(b)  analizează impactul criteriilor tehnice de examinare pe baza datelor și cercetărilor științifice disponibile, în ceea ce privește costurile și beneficiile potențiale ale aplicării acestora;

(c)  sprijină Comisia să analizeze cererile din partea părților interesate privind elaborarea sau revizuirea criteriilor tehnice de examinare pentru o anumită activitate economică;

(c)  sprijină Comisia să analizeze cererile din partea părților interesate privind elaborarea sau revizuirea criteriilor tehnice de examinare pentru o anumită activitate economică, pe baza datelor și cercetărilor științifice disponibile; concluziile acestor analize se publică în timp util pe site-ul internet al Comisiei;

(d)  consiliază Comisia cu privire la gradul de adecvare a criteriilor tehnice de examinare pentru eventuale noi utilizări;

(d)  la cererea Comisiei sau a Parlamentului European, consiliază aceste instituții cu privire la gradul de adecvare a criteriilor tehnice de examinare pentru eventuale noi utilizări;

 

(da)  consiliază Comisia, în cooperare cu EFRAG, cu privire la elaborarea de standarde contabile în materie de durabilitate și de standarde integrate de raportare pentru întreprinderi și participanții la piața financiară, inclusiv prin revizuirea Directivei 2013/34/UE.

(e)  monitorizează fluxurile de capital către investiții durabile și raportează periodic Comisiei în acest sens;

(e)  monitorizează, la nivelul UE și al statelor membre, tendințele privind fluxurile de capital care provin din activități economice cu un impact negativ asupra durabilității mediului și îndreptate către investiții durabile, pe baza datelor și cercetărilor științifice disponibile, și raportează periodic Comisiei în acest sens;

(f)  consiliază Comisia cu privire la eventuala necesitate de a modifica prezentul regulament.

(f)  consiliază Comisia cu privire la eventuala necesitate de a modifica prezentul regulament, în special în ceea ce privește relevanța și calitatea datelor, precum și în ceea ce privește metodele de reducere a sarcinii administrative;

 

(fa)  contribuie la evaluarea și dezvoltarea unor reglementări și politici în materie de finanțe sustenabile, inclusiv chestiuni legate de coerența între politici;

 

(fb)  asistă Comisia în definirea unor posibile obiective sociale.

 

2a.  Pentru îndeplinirea acestor sarcini, platforma ține seama în mod corespunzător de datele și cercetările științifice relevante. Ea poate desfășura consultări publice pentru a reuni opiniile părților interesate cu privire la aspecte specifice care țin de competența sa.

3.  Platforma privind finanțarea durabilă este prezidată de către Comisie.

3.  Platforma privind finanțarea durabilă este prezidată de către Comisie și constituită în conformitate cu normele orizontale ale Comisiei aplicabile grupurilor de experți. Comisia publică analizele, deliberările, rapoartele și procesele-verbale ale platformei pe site-ul său internet.

Amendamentul    52

Propunere de regulament

Articolul 16

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 16

Articolul 16

Exercitarea delegării

Exercitarea delegării

1.  Competența de a adopta acte delegate este conferită Comisiei în condițiile prevăzute la prezentul articol.

1.  Competența de a adopta acte delegate este conferită Comisiei în condițiile prevăzute la prezentul articol.

2.  Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 4 alineatul (3), articolul 6 alineatul (2), articolul 7 alineatul (2), articolul 8 alineatul (2), articolul 9 alineatul (2), articolul 10 alineatul (2) și articolul 11 alineatul (2) se conferă Comisiei pe o perioadă nedeterminată de la [data intrării în vigoare a prezentului regulament].

2.  Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 4 alineatul (3), articolul 6 alineatul (2), articolul 7 alineatul (2), articolul 8 alineatul (2), articolul 9 alineatul (2), articolul 10 alineatul (2) și articolul 11 alineatul (2) se conferă Comisiei pe o perioadă nedeterminată de la [data intrării în vigoare a prezentului regulament].

3.  Delegarea de competențe menționată la alineatul (2) poate fi revocată oricând de Parlamentul European sau de Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificate în decizia respectivă. Decizia produce efecte din ziua care urmează datei publicării acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară menționată în decizie. Decizia nu aduce atingere actelor delegate care sunt deja în vigoare.

3.  Delegarea de competențe menționată la alineatul (2) poate fi revocată oricând de Parlamentul European sau de Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificate în decizia respectivă. Decizia produce efecte din ziua care urmează datei publicării acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară menționată în decizie. Decizia nu aduce atingere actelor delegate care sunt deja în vigoare.

4.  Înainte de adoptarea unui act delegat, Comisia consultă experții desemnați de fiecare stat membru în conformitate cu principiile prevăzute în Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună legiferare.

4.  Înainte de adoptarea unui act delegat, Comisia consultă experții desemnați de fiecare stat membru în conformitate cu principiile prevăzute în Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună legiferare. În cadrul pregătirii actelor delegate, Comisia organizează consultări corespunzătoare cu privire la opțiunile de politică propuse, precum și evaluări ale acestora.

5.  De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.

5.  De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.

6.  Un act delegat adoptat în temeiul articolului 4 alineatul (3), al articolului 6 alineatul (2), al articolului 7 alineatul (2), al articolului 8 alineatul (2), al articolului 9 alineatul (2), al articolului 10 alineatul (2) și al articolului 11 alineatul (2) intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecțiuni în termen de două luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, Parlamentul European și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecțiuni. Respectivul termen se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

6.  Un act delegat adoptat în temeiul articolului 4 alineatul (3), articolului 6 alineatul (2), articolului 7 alineatul (2), articolului 8 alineatul (2), articolului 9 alineatul (2), articolului 10 alineatul (2), articolului 11 alineatul (2), articolului 12 alineatul (2) și articolului 13 alineatul (3) intră în vigoare numai în cazul în care Parlamentul European sau Consiliul nu a exprimat nicio obiecție în termen de două luni de la notificarea actului respectiv Parlamentului European și Consiliului sau dacă, înainte de expirarea termenului respectiv, atât Parlamentul European, cât și Consiliul informează Comisia că nu vor formula obiecții. Respectivul termen se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

Amendamentul    53

Propunere de regulament

Articolul 17

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 17

Articolul 17

Clauza de reexaminare

Clauza de reexaminare

1.  Până la 31 decembrie 2021, și ulterior o dată la trei ani, Comisia publică un raport privind aplicarea prezentului regulament. Respectivul raport evaluează următoarele:

1.  Până la 31 decembrie 2021 și, ulterior, o dată la trei ani, Comisia publică un raport privind aplicarea și impactul prezentului regulament. Respectivul raport evaluează următoarele:

(a)  progresele înregistrate în punerea în aplicare a prezentului regulament în ceea ce privește elaborarea criteriilor tehnice de examinare pentru activități economice durabile din punctul de vedere al mediului;

(a)  progresele înregistrate în punerea în aplicare a prezentului regulament în ceea ce privește elaborarea criteriilor tehnice de examinare bazate pe indicatori pentru activități economice durabile din punctul de vedere al mediului;

(b)  posibila necesitate de a revizui criteriile stabilite în prezentul regulament pentru luarea în considerare a unei activități economice durabile din punctul de vedere al mediului;

(b)  posibila necesitate de a revizui lista indicatorilor și criteriile stabilite în prezentul regulament pentru luarea în considerare a unei activități economice durabile din punctul de vedere al mediului pentru a facilita inovarea și tranziția sustenabilă;

(c)  oportunitatea extinderii domeniului de aplicare al prezentului regulament pentru a cuprinde alte obiective de durabilitate, în special obiective sociale;

(c)  oportunitatea extinderii domeniului de aplicare al prezentului regulament pentru a cuprinde alte obiective de durabilitate, în special obiective sociale;

(d)  utilizarea definiției conceptului de investiție durabilă din punctul de vedere al mediului în dreptul Uniunii și la nivelul statelor membre, inclusiv oportunitatea înființării unui mecanism de verificare a conformității cu criteriile stabilite în prezentul regulament.

(d)  utilizarea definiției conceptului de „investiție durabilă din punctul de vedere al mediului” și de „investiție cu impact negativ asupra mediului” în dreptul Uniunii și la nivelul statelor membre, inclusiv oportunitatea revizuirii sau a creării unui mecanism suplimentar de verificare a conformității cu criteriile, bazat pe indicatorii stabiliți în prezentul regulament.

 

(da)  eventuala necesitate de a dezvolta în continuare cerințele de raportare integrate prevăzute la articolul 17a (nou) în ceea ce privește divulgarea informațiilor nefinanciare și privind diversitatea de către anumite mari întreprinderi și grupuri, în conformitate cu Directiva 2013/34/UE a Parlamentului European și a Consiliului;

 

(db)  eficacitatea taxonomiei în ceea ce privește canalizarea investițiilor private către activități sustenabile.

 

1a.  Până la 31 decembrie 2021 și, ulterior, o dată la trei ani, Comisia revizuiește domeniul de aplicare al prezentului regulament în cazul în care el creează o sarcină administrativă excesivă sau în cazul în care datele necesare pentru participanții la piețele financiare sunt insuficient disponibile.

2.  Raportul este transmis Parlamentului European și Consiliului. După caz, Comisia prezintă propuneri însoțitoare.

2.  Rapoartele sunt transmise Parlamentului European și Consiliului. După caz, Comisia prezintă propuneri legislative însoțitoare.

Amendamentul    54

Propunere de regulament

Articolul 18

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 18

Articolul 18

Intrarea în vigoare și aplicarea

Intrarea în vigoare și aplicarea

1.  Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

1.  Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

2.  Se aplică articolele 3-13 din prezentul regulament:

2.  Se aplică articolele 3-13 din prezentul regulament:

(a)  în ceea ce privește obiectivele de mediu prevăzute la articolul 5 alineatele (1) și (2), de la 1 iulie 2020;

(a)  în ceea ce privește obiectivele de mediu prevăzute la articolul 5 alineatele (1) și (2), de la 1 iulie 2020;

(b)  în ceea ce privește obiectivele de mediu prevăzute la articolul 5 alineatele (4) și (5), de la 31 decembrie 2021;

(b)  în ceea ce privește obiectivele de mediu prevăzute la articolul 5 alineatele (4) și (5), de la 31 decembrie 2021;

(c)  în ceea ce privește obiectivele de mediu prevăzute la articolul 5 alineatele (3) și (6), de la 31 decembrie 2022.

(c)  în ceea ce privește obiectivele de mediu prevăzute la articolul 5 alineatele (3) și (6), de la 31 decembrie 2022.

 

(ca)  Intrarea în vigoare a articolului 17a este condiționată de rezultatul evaluării impactului menționate la articolul 16c litera (a), care demonstrează valoarea adăugată, fezabilitatea și proporționalitatea modificărilor aduse Directivei 2013/34/UE.

(1)

JO C ... /Nepublicat încă în Jurnalul Oficial.


PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE

Titlu

Instituirea unui cadru de facilitare a investițiilor durabile

Referințe

COM(2018)0353 – C8-0207/2018 – 2018/0178(COD)

Data prezentării la PE

24.5.2018

 

 

 

Comisii competente în fond

Data anunțului în plen

ECON

5.7.2018

ENVI

5.7.2018

 

 

Comisii sesizate pentru aviz

Data anunțului în plen

BUDG

5.7.2018

ITRE

5.7.2018

IMCO

5.7.2018

 

Avize care nu au fost emise

Data deciziei

BUDG

28.6.2018

ITRE

19.6.2018

IMCO

19.6.2018

 

Raportori

Data numirii

Bas Eickhout

13.11.2018

Sirpa Pietikäinen

13.11.2018

 

 

Articolul 55 – Procedura reuniunilor comune ale comisiilor

Data anunțului în plen

15.11.2018

Examinare în comisie

6.12.2018

22.1.2019

 

 

Data adoptării

11.3.2019

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

52

45

19

Membri titulari prezenți la votul final

Marco Affronte, Margrete Auken, Ivo Belet, Pervenche Berès, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Lynn Boylan, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Esther de Lange, Stefan Eck, Markus Ferber, Jonás Fernández, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Stefan Gehrold, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Neena Gill, Julie Girling, Françoise Grossetête, Roberto Gualtieri, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Anneli Jäätteenmäki, Barbara Kappel, Wolf Klinz, Kateřina Konečná, Werner Langen, Giovanni La Via, Peter Liese, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Lukas Mandl, Gabriel Mato, Alex Mayer, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Bernard Monot, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Ralph Packet, Rory Palmer, Massimo Paolucci, Dimitrios Papadimoulis, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, Julia Reid, Frédérique Ries, Dariusz Rosati, Anne Sander, Martin Schirdewan, Annie Schreijer-Pierik, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Renate Sommer, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Paul Tang, Nils Torvalds, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Adina-Ioana Vălean, Babette Winter, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Membri supleanți prezenți la votul final

Jørn Dohrmann, Bas Eickhout, Linnéa Engström, Eleonora Evi, Fredrick Federley, Christofer Fjellner, Ashley Fox, Anja Hazekamp, Sophia in ‘t Veld, Ramón Jáuregui Atondo, Syed Kamall, Alain Lamassoure, Ana Miranda, Luigi Morgano, Sirpa Pietikäinen, Michel Reimon, Andreas Schwab, Bart Staes, Lieve Wierinck, Tiemo Wölken

Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

David Campbell Bannerman, Silvia Costa, Rosa D’Amato, Michael Gahler, Czesław Hoc, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Jaromír Kohlíček, Arndt Kohn, Dietmar Köster, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Antonio López-Istúriz White, Francisco José Millán Mon, Clare Moody, Carolina Punset, Dennis Radtke, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Paul Rübig, Anders Sellström, Thomas Waitz, Jarosław Wałęsa, Kosma Złotowski

Data depunerii

13.3.2019

VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL

ÎN COMISIA COMPETENTĂ

52

+

ALDE

Fredrick Federley, Anneli Jäätteenmäki, Wolf Klinz, Caroline Nagtegaal, Nils Torvalds, Ramon Tremosa i Balcells, Lieve Wierinck

ECR

David Campbell Bannerman, Jørn Dohrmann, Ashley Fox, Syed Kamall, Bernd Lucke, Ralph Packet, Kay Swinburne

EFDD

Bernard Monot

ENF

Barbara Kappel

PPE

Ivo Belet, Birgit Collin-Langen, Angélique Delahaye, Markus Ferber, Christofer Fjellner, Michael Gahler, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Françoise Grossetête, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Alain Lamassoure, Esther de Lange, Werner Langen, Giovanni La Via, Peter Liese, Antonio López-Istúriz White, Ivana Maletić, Gabriel Mato, Miroslav Mikolášik, Francisco José Millán Mon, Luděk Niedermayer, Dennis Radtke, Dariusz Rosati, Paul Rübig, Anne Sander, Annie Schreijer-Pierik, Andreas Schwab, Anders Sellström, Renate Sommer, Theodor Dumitru Stolojan, Adina-Ioana Vălean, Jarosław Wałęsa

45

-

ECR

Czesław Hoc, Stanisław Ożóg, Bolesław G. Piecha, Jadwiga Wiśniewska, Kosma Złotowski

EFDD

Julia Reid

GUE/NGL

Lynn Boylan, Stefan Eck, Anja Hazekamp, Jaromír Kohlíček, Kateřina Konečná, Dimitrios Papadimoulis, Martin Schirdewan

PPE

Stefan Gehrold, Julie Girling

S&D

Pervenche Berès, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Silvia Costa, Miriam Dalli, Seb Dance, Jonás Fernández, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Ramón Jáuregui Atondo, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Arndt Kohn, Dietmar Köster, Olle Ludvigsson, Alex Mayer, Susanne Melior, Clare Moody, Luigi Morgano, Rory Palmer, Massimo Paolucci, Pavel Poc, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Paul Tang, Babette Winter, Tiemo Wölken, Damiano Zoffoli

19

0

ALDE

Gerben-Jan Gerbrandy, Sophia in 't Veld, Carolina Punset, Frédérique Ries

EFDD

Rosa D'Amato, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini

PPE

Lukas Mandl, Sirpa Pietikäinen

VERTS/ALE

Marco Affronte, Margrete Auken, Bas Eickhout, Linnéa Engström, Ana Miranda, Michel Reimon, Molly Scott Cato, Bart Staes, Ernest Urtasun, Thomas Waitz

Legenda simbolurilor utilizate:

+ : pentru

- : împotrivă

0 : abțineri

Ultima actualizare: 22 martie 2019Aviz juridic - Politica de confidențialitate