SPRÁVA o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o vytvorení rámca pre zjednodušenie udržateľných investícií

13.3.2019 - (COM(2018)0353 – C8-0207/2018 – 2018/0178(COD)) - ***I

Výbor pre hospodárske a menové veci
Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
Spravodajcovia: Bas Eickhout, Sirpa Pietikäinen
(Postup spoločných výborov – článok 55 rokovacieho poriadku)


Postup : 2018/0178(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A8-0175/2019
Predkladané texty :
A8-0175/2019
Prijaté texty :

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o vytvorení rámca pre zjednodušenie udržateľných investícií

(COM(2018)0353 – C8-0207/2018 – 2018/0178(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2018)0353),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 114 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8-0207/2018),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru zo 17. októbra 2018[1],

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na spoločné rokovania Výboru pre hospodárske a menové veci a Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín podľa článku 55 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre hospodárske a menové veci a Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (A8-0175/2019),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahrádza, podstatne mení alebo má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(6)  V marci 2018 Komisia uverejnila svoj Akčný plán: Financovanie udržateľného rastu25, v ktorom stanovila komplexnú ambicióznu stratégiu v oblasti udržateľného financovania. Jedným z cieľov stanovených v uvedenom akčnom pláne je presmerovať toky kapitálu do udržateľných investícií v snahe dosiahnuť udržateľný a inkluzívny rast. Najdôležitejším a najnaliehavejším opatrením predpokladaným v akčnom pláne je vytvoriť jednotný systém klasifikácie udržateľných činností. V akčnom pláne sa uznáva, že presmerovanie tokov kapitálu do udržateľnejších činností má byť založené na spoločnom chápaní pojmu „udržateľný“. Jasné usmernenia týkajúce sa činností považovaných za činnosti prispievajúce k environmentálnym cieľom by mali – ako prvý krok – pomôcť pri informovaní investorov o investíciách, ktorými sa financujú environmentálne udržateľné hospodárske činnosti. Ďalšie usmernenia týkajúce sa činností prispievajúcich k iným cieľom udržateľnosti – vrátane sociálnych cieľov – môžu byť vypracované neskôr.

(6)  V marci 2018 Komisia uverejnila svoj Akčný plán: Financovanie udržateľného rastu25, v ktorom stanovila komplexnú ambicióznu stratégiu v oblasti udržateľného financovania. Jedným z cieľov stanovených v uvedenom akčnom pláne je presmerovať toky kapitálu do udržateľných investícií v snahe dosiahnuť udržateľný a inkluzívny rast. Najdôležitejším a najnaliehavejším opatrením predpokladaným v akčnom pláne je vytvoriť jednotný systém klasifikácie a ukazovatele na posúdenie uhlíkovej stopy udržateľných činností. V akčnom pláne sa uznáva, že presmerovanie tokov kapitálu do udržateľnejších činností má byť založené na spoločnom chápaní pojmu „udržateľný“. Jasné usmernenia týkajúce sa činností považovaných za činnosti prispievajúce k environmentálnym cieľom by mali – ako prvý krok – pomôcť pri informovaní investorov o investíciách, ktorými sa financujú environmentálne udržateľné hospodárske činnosti. Ďalšie usmernenia týkajúce sa činností prispievajúcich k iným cieľom udržateľnosti – vrátane sociálnych cieľov – môžu byť vypracované neskôr.

_________________

_________________

25 COM(2018) 97 final.

25 COM(2018) 97 final.

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 6 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(6a)  Kým na jednej strane je potrebné uznať naliehavosť riešenia zmeny klímy, úzke zameranie na expozíciu voči emisiám uhlíka by mohlo mať negatívne účinky presahovania presmerovaním tokov investícií do cieľov, ktoré so sebou prinášajú iné environmentálne riziká. Preto je potrebné zaviesť primerané záruky s cieľom zabezpečiť, aby hospodárske činnosti nepoškodzovali iné environmentálne ciele, akými sú biodiverzita a energetická účinnosť. Investori potrebujú porovnateľné a komplexné informácie o environmentálnych rizikách a environmentálnom vplyve s cieľom posúdiť svoje portfóliá nad rámec expozície voči emisiám uhlíka.

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 6 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(6b)  Vzhľadom na naliehavosť v niekoľkých vzájomne prepojených oblastiach degradácie životného prostredia a nadmernej spotreby zdrojov je potrebné zaujať systémový prístup k exponenciálne rastúcim negatívnym trendom, ako je strata biodiverzity, celosvetová nadmerná spotreba zdrojov, výskyt nových hrozieb vrátane nebezpečných chemických látok a ich koktailov, nedostatok výživy, zmena klímy, poškodzovanie ozónovej vrstvy, zvyšovanie ozónovej vrstvy oceánov a zmena využívania pôdy. Je preto nevyhnutné, aby sa opatrenia, ktoré sa majú prijať, zameriavali na budúcnosť a boli prispôsobené budúcim výzvam. Rozsah týchto výziev si vyžaduje celostný a ambiciózny prístup a prísne uplatňovanie zásady predbežnej opatrnosti.

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 7 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(7a)  V iniciatívnej správe Európskeho parlamentu o udržateľných financiách z 29. mája 2018 sa stanovujú základné prvky ukazovateľov udržateľnosti a taxonómie ako stimul pre udržateľné investície. Mala by sa zabezpečiť konzistentnosť medzi príslušnými právnymi predpismi.

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 8 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(8a)  Rozsah výzvy zahŕňa postupný presun celého finančného systému, aby sa podporilo fungovanie hospodárstva na udržateľnom základe. Na tento účel je potrebné uprednostňovať udržateľné financovanie a musí sa zvážiť vplyv udržateľnosti na všetky finančné produkty a služby.

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(9)  Účinným spôsobom nasmerovania súkromných investícií do udržateľných činností je ponúkanie finančných produktov sledujúcich environmentálne udržateľné ciele. Cieľom vnútroštátnych požiadaviek na uvádzanie na trh finančných produktov a podnikových dlhopisov ako udržateľné investície, najmä tých požiadaviek, ktoré sú stanovené s cieľom umožniť príslušným účastníkom trhu používať vnútroštátnu značku, je posilniť dôveru investorov, zviditeľniť túto oblasť a vyriešiť obavy týkajúce sa „environmentálne klamlivej reklamy“ („greenwashing“). Pod environmentálne klamlivou reklamou sa rozumie získanie nespravodlivej konkurenčnej výhody tým, že finančný produkt sa uvedie na trh ako šetrný k životnému prostrediu, hoci v skutočnosti nespĺňa základné environmentálne normy. Len málo členských štátov má v súčasnosti zavedené systémy označovania. Vychádzajú z rôznych taxonómií, ktoré klasifikujú environmentálne udržateľné hospodárske činnosti. Vzhľadom na politické záväzky prijaté v rámci Parížskej dohody a na úrovni Únie je však pravdepodobné, že čoraz viac členských štátov vytvorí systémy označovania alebo iné požiadavky na účastníkov trhu v súvislosti s finančnými produktmi alebo podnikovými dlhopismi, ktoré sa uvádzajú na trh ako environmentálne udržateľné. Členské štáty by pritom mali využívať svoje vlastné vnútroštátne taxonómie na účely určenia, ktoré investície spĺňajú podmienky na vymedzenie ako udržateľné. Ak takéto vnútroštátne požiadavky vychádzajú z rozdielnych kritérií, na základe ktorých hospodárske činnosti spĺňajú podmienky na vymedzenie ako environmentálne udržateľné, investori budú vzhľadom na ťažkosti pri porovnávaní rozdielnych investičných možností odrádzaní od cezhraničného investovania. Hospodárske subjekty, ktoré chcú prilákať investície z celej Únie, by okrem toho museli spĺňať rozdielne kritériá v rôznych členských štátoch, aby ich činnosti spĺňali na účely rozdielnych značiek podmienky na vymedzenie ako environmentálne udržateľné. Neexistenciou jednotných kritérií sa preto pre hospodárske subjekty zvýšia náklady a vytvoria závažné demotivačné faktory, ktoré predstavujú narušenie cezhraničného prístupu na kapitálové trhy pre udržateľné investície. Očakáva sa ďalší rast prekážok cezhraničného prístupu na kapitálové trhy na účely získavania finančných prostriedkov pre udržateľné projekty. Preto by sa mali kritériá na určenie environmentálnej udržateľnosti hospodárskej činnosti harmonizovať na úrovni Únie, aby sa odstránili prekážky fungovania vnútorného trhu a zabránilo ich výskytu v budúcnosti. Hospodárske subjekty budú v dôsledku takejto harmonizácie môcť ľahšie získavať finančné prostriedky na svoje cezhraničné ekologické činnosti, keďže ich hospodárske činnosti bude možno porovnať s jednotnými kritériami, aby mohli byť vybrané ako podkladové aktíva pre environmentálne udržateľné investície. Tým sa uľahčí prilákanie cezhraničných investícií v rámci Únie.

(9)  Poskytovanie finančných produktov, ktoré sledujú environmentálne udržateľné ciele, je účinným spôsobom postupného presunu súkromných investícií z činností s negatívnym vplyvom na životné prostredie a smerom k udržateľnejším činnostiam. Cieľom vnútroštátnych požiadaviek na uvádzanie na trh finančných produktov, služieb a podnikových dlhopisov v zmysle tohto nariadenia ako udržateľných investícií, najmä tých požiadaviek, ktoré sú stanovené s cieľom umožniť príslušným účastníkom trhu používať vnútroštátnu značku, je posilniť dôveru investorov a ich informovanosť o rizikách, zviditeľniť túto oblasť a vyriešiť obavy týkajúce sa „environmentálne klamlivej reklamy“ („greenwashing“). Pod environmentálne klamlivou reklamou sa rozumie získanie nespravodlivej konkurenčnej výhody tým, že finančný produkt sa uvedie na trh ako šetrný k životnému prostrediu, hoci v skutočnosti nespĺňa základné environmentálne normy. Len málo členských štátov má v súčasnosti zavedené systémy označovania. Vychádzajú z rôznych taxonómií, ktoré klasifikujú environmentálne udržateľné hospodárske činnosti. Vzhľadom na politické záväzky prijaté v rámci Parížskej dohody a na úrovni Únie je však pravdepodobné, že čoraz viac členských štátov vytvorí systémy označovania alebo iné požiadavky na účastníkov trhu v súvislosti s finančnými produktmi alebo podnikovými dlhopismi, ktoré sa uvádzajú na trh ako environmentálne udržateľné. Členské štáty by pritom mali využívať svoje vlastné vnútroštátne taxonómie na účely určenia, ktoré investície spĺňajú podmienky na vymedzenie ako udržateľné. Ak takéto vnútroštátne požiadavky vychádzajú z rozdielnych kritérií a ukazovateľov, na základe ktorých hospodárske činnosti spĺňajú podmienky na vymedzenie ako environmentálne udržateľné, investori budú vzhľadom na ťažkosti pri porovnávaní rozdielnych investičných možností odrádzaní od cezhraničného investovania. Hospodárske subjekty, ktoré chcú prilákať investície z celej Únie, by okrem toho museli spĺňať rozdielne kritériá v rôznych členských štátoch, aby ich činnosti spĺňali na účely rozdielnych značiek podmienky na vymedzenie ako environmentálne udržateľné. V prípade absencie jednotných kritérií a ukazovateľov budú investície nasmerované ekologicky neúčinným a v niektorých prípadoch kontraproduktívnym spôsobom, čo povedie k nesplneniu cieľov v oblasti životného prostredia a udržateľnosti. Táto absencia preto hospodárskym subjektom zvyšuje náklady a vytvára závažné demotivačné faktory, ktoré predstavujú narušenie cezhraničného prístupu na kapitálové trhy pre udržateľné investície. Očakáva sa ďalší rast prekážok cezhraničného prístupu na kapitálové trhy na účely získavania finančných prostriedkov pre udržateľné projekty. Preto by sa mali kritériá a ukazovatele na určenie miery udržateľnosti hospodárskej činnosti harmonizovať na úrovni Únie, aby sa odstránili prekážky fungovania vnútorného trhu a zabránilo ich výskytu v budúcnosti. Hospodárske subjekty budú môcť v dôsledku takejto harmonizácie informácií, metrík a kritérií ľahšie získavať finančné prostriedky na svoje cezhraničné environmentálne udržateľné činnosti, keďže ich hospodárske činnosti bude možno porovnať s jednotnými kritériami a ukazovateľmi, aby mohli byť vybrané ako podkladové aktíva pre environmentálne udržateľné investície. Tým sa uľahčí prilákanie cezhraničných investícií v rámci Únie.

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 9 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(9a)  Aby Únia dosiahla svoje environmentálne a klimatické záväzky, je potrebné mobilizovať súkromné investície. Dosiahnutie tohto cieľa si vyžaduje dlhodobé plánovanie, ako aj regulačnú stabilitu a predvídateľnosť pre investorov. V záujme zabezpečenia koherentného politického rámca pre udržateľné investície je preto dôležité, aby ustanovenia tohto nariadenia nadväzovali na existujúce právne predpisy Únie.

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(10)  Ak účastníci trhu navyše neposkytujú investorom žiadne vysvetlenie o príspevku ich činností, do ktorých investujú, k naplneniu environmentálnych cieľov alebo ak používajú rozdielne koncepcie pri vysvetľovaní pojmu „udržateľná“ hospodárska činnosť, investori môžu považovať kontrolovanie a porovnávanie týchto rozdielnych finančných produktov za neprimerane zaťažujúce. Zistilo sa, že toto odrádza investorov od investovania do ekologických finančných produktov. Nedostatok dôvery investorov má okrem toho zásadný nepriaznivý vplyv na trh pre udržateľné investície. Ďalej sa ukázalo, že vnútroštátne pravidlá alebo trhové iniciatívy na riešenie tejto otázky v rámci vnútroštátnych hraníc povedú k fragmentácii vnútorného trhu. Investorom pomôže porovnávať cezhraničné investičné príležitosti šetrné k životnému prostrediu, ak účastníci finančného trhu zverejnia, ako finančné produkty, o ktorých tvrdia, že sú šetrné k životnému prostrediu, spĺňajú environmentálne ciele, a ako používajú pre takéto zverejnenia spoločné kritériá platné v celej Únii. Investori budú potom s vyššou dôverou investovať do ekologických finančných produktov v celej Únii, čím sa zlepší fungovanie vnútorného trhu.

(10)  Ak účastníci trhu navyše nezverejňujú informácie o tom, ako činnosti, do ktorých investujú, negatívne alebo pozitívne prispievajú napĺňaniu environmentálnych cieľov alebo ak pri vysvetľovaní miery environmentálnej udržateľnosti svojej hospodárskej činnosti používajú rozdielne metriky a kritériá na určenie vplyvu, investori budú považovať kontrolovanie a porovnávanie týchto rozdielnych finančných produktov za neprimerane zaťažujúce. Zistilo sa, že toto odrádza investorov od investovania do udržateľných finančných produktov. Nedostatok dôvery investorov má okrem toho zásadný nepriaznivý vplyv na trh pre udržateľné investície. Ďalej sa ukázalo, že vnútroštátne pravidlá alebo trhové iniciatívy na riešenie tejto otázky v rámci vnútroštátnych hraníc povedú k fragmentácii vnútorného trhu. Investorom pomôže porovnávať environmentálny vplyv cezhraničných investičných príležitostí a stimuluje spoločnosti, do ktorých sa investuje, aby dosiahli udržateľnosť svojich obchodných modelov, ak účastníci finančného trhu zverejnia, ako finančné produkty, o ktorých tvrdia, že sú šetrné k životnému prostrediu, spĺňajú environmentálne ciele, a ako používajú pre takéto zverejnenia spoločné kritériá platné v celej Únii. Investori budú potom s vyššou dôverou investovať do ekologických finančných produktov v celej Únii, čím sa zlepší fungovanie vnútorného trhu.

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 10 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(10a)  S cieľom dosiahnuť zmysluplný environmentálny a širší vplyv na udržateľnosť, znížiť zbytočnú administratívnu záťaž pre účastníkov finančného trhu a iné zainteresované strany a uľahčiť rast európskych finančných trhov, ktoré financujú udržateľné hospodárske činnosti, by mala byť taxonómia založená na harmonizovaných, porovnateľných a jednotných ukazovateľoch vrátane aspoň ukazovateľov obehového hospodárstva. Tieto ukazovatele by mali byť v súlade s jednotnou metodikou posudzovania životného cyklu a mali by sa uplatňovať vo všetkých regulačných iniciatívach Únie. Mali by byť základom pre hodnotenie hospodárskych činností, investičného rizika a vplyvu na životné prostredie. Je potrebné vyhnúť sa akémukoľvek prekrývaniu právnych predpisov, ktoré by nebolo v súlade so zásadami lepšej právnej regulácie a nebolo by uplatňované primeraným spôsobom a cieľom vytvoriť jednotnú terminológiu a jednoznačný regulačný rámec. Malo by sa zamedziť aj akémukoľvek zbytočnému zaťaženiu orgánov, ako aj finančných inštitúcií. Rovnako by sa rozsah a používanie kritérií technického preskúmania, ako aj prepojenie s inými iniciatívami mali jasne vymedziť pred nadobudnutím účinnosti taxonómie a príslušných kritérií. Pri stanovení harmonizovaných kritérií pre environmentálne udržateľné hospodárske činnosti by sa mali zohľadniť právomoci členských štátov v rôznych oblastiach politiky. Požiadavky tohto nariadenia by sa mali uplatňovať primeraným spôsobom na malé a menej komplexné inštitúcie vymedzené podľa tohto nariadenia.

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 10 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(10b)  Ukazovatele by sa mali harmonizovať na základe prebiehajúcich aktivít, napr. práce Komisie, Európskej environmentálnej agentúry a OECD, a mali by zahŕňať environmentálny vplyv na úroveň CO2 a ďalších emisií, biodiverzitu, tvorbu odpadu, využívanie energie a energie z obnoviteľných zdrojov, suroviny, vodu a priame a nepriame využívanie pôdy, ako sa stanovuje v oznámení Komisie o rámci monitorovania obehového hospodárstva (COM/2018/29 final), akčnom pláne EÚ pre obehové hospodárstvo (COM/2015/0614 final) a v uznesení Európskeho parlamentu z 9. júla 2015 o efektívnom využívaní zdrojov: prechod na obehové hospodárstvo (2014/2208(INI)). Okrem toho by sa mali ukazovatele navrhnúť aj s prihliadnutím na odporúčania expertnej skupiny Európskej komisie na podporu financovania obehového hospodárstva. Komisia by mala posúdiť, ako integrovať prácu tejto expertnej skupiny do TEG. Ukazovatele by mali zohľadňovať medzinárodne uznávané udržateľné normy.

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(11)  S cieľom riešiť existujúce prekážky fungovania vnútorného trhu a zabrániť výskytu takýchto prekážok v budúcnosti by sa malo od členských štátov požadovať, aby používali spoločnú koncepciu environmentálne udržateľných investícií pri stanovovaní požiadaviek na účastníkov trhu na účely označovania finančných produktov alebo podnikových dlhopisov, ktoré sa uvádzajú na trh, ako environmentálne udržateľné na vnútroštátnej úrovni. Z tých istých dôvodov by správcovia fondov a inštitucionálni investori, ktorí sa prezentujú ako sledujúci environmentálne ciele, mali používať rovnakú koncepciu environmentálne udržateľných investícií pri zverejňovaní, ako uvedené ciele sledujú.

(11)  S cieľom riešiť existujúce prekážky fungovania vnútorného trhu a zabrániť výskytu takýchto prekážok v budúcnosti by sa malo od členských štátov a Únie požadovať, aby používali spoločnú koncepciu miery environmentálnej udržateľnosti investícií pri stanovovaní požiadaviek na účastníkov trhu na účely označovania finančných produktov, služieb alebo podnikových dlhopisov, ktoré sa uvádzajú na trh, ako environmentálne udržateľné na vnútroštátnej úrovni. Z tých istých dôvodov by správcovia fondov a inštitucionálni investori, ktorí sa prezentujú ako sledujúci environmentálne ciele, mali používať rovnakú koncepciu environmentálne udržateľných investícií a rovnaké ukazovatele, metriky a kritériá na určenie environmentálneho vplyvu pri zverejňovaní, ako uvedené ciele plnia.

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(12)  Stanovenie kritérií pre environmentálne udržateľnú hospodársku činnosť môžu podnecovať podniky, aby na dobrovoľnom základe zverejňovali na svojich webových stránkach informácie o environmentálne udržateľných hospodárskych činnostiach, ktoré vykonávajú. Tieto informácie pomôžu nielen príslušným aktérom na finančných trhoch ľahko zistiť, ktoré spoločnosti vykonávajú environmentálne udržateľné hospodárske činnosti, ale takisto to týmto spoločnostiam uľahčí získavať finančné prostriedky na ekologické činnosti.

(12)  Informácie o environmentálnom vplyve činností pomôžu relevantným aktérom na finančných trhoch ľahko identifikovať a určiť mieru environmentálnej udržateľnosti hospodárskych činností spoločností a zároveň týmto spoločnostiam uľahčia získavanie finančných prostriedkov.

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(13)  Klasifikácia Únie environmentálne udržateľných hospodárskych činnosti by mala umožniť vývoj budúcich politík Únie vrátane noriem pre environmentálne udržateľné finančné produkty v Únii a v konečnom dôsledku zavedenie značiek formálne uznávajúcich dodržiavanie uvedených noriem v celej Únii. Pre budúce právne predpisy Únie, ktorých cieľom bude umožniť environmentálne udržateľné investície, sú potrebné jednotné právne požiadavky pre posudzovanie investícií ako environmentálne udržateľných investícií na základe jednotných kritérií pre environmentálne udržateľné hospodárske činnosti.

(13)  Ukazovatele relevantné pre stanovenie environmentálneho vplyvu hospodárskych činnosti platné pre celú Úniu by mali umožniť vývoj budúcich politík a stratégií Únie vrátane noriem pre environmentálne udržateľné finančné produkty v Únii a v konečnom dôsledku zavedenie značiek formálne uznávajúcich dodržiavanie uvedených noriem v celej Únii, a zároveň by mohli tvoriť základ ďalších hospodárskych, regulačných a prudenciálnych opatrení. Jednotné právne požiadavky na posúdenie miery environmentálnej udržateľnosti investícií na základe jednotných kritérií určenia miery environmentálnej udržateľnosti hospodárskych činností a spoločných ukazovateľov na posudzovanie environmentálneho vplyvu investícií sú potrebné ako referenčný základ pre budúce právne predpisy Únie s cieľom uľahčiť prechod od investícií s negatívnym environmentálnym vplyvom k investíciám s pozitívnym vplyvom.

Pozmeňujúci návrh    14

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(14)  V kontexte dosiahnutia cieľov trvalo udržateľného rozvoja v Únii sa možnosti politiky, ako je napríklad vytvorenie Európskeho fondu pre strategické investície, ukázali ako účinné pri podpore nasmerúvania súkromných investícií, popri verejných výdavkoch, do udržateľných investícií. Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/1017 27sa stanovuje cieľ pre investície v oblasti klímy vo výške 40 % projektov Európskeho fondu pre strategické investície v oblasti infraštruktúry a inovácií. Spoločné kritériá pre udržateľnosť hospodárskych činností by mohli podchytiť budúce podobné iniciatívy Únie, ktoré budú podporovať investície sledujúce ciele súvisiace s klímou a environmentálne ciele.

(14)  V kontexte dosiahnutia cieľov trvalo udržateľného rozvoja v Únii by možnosti politiky, ako je napríklad vytvorenie Európskeho fondu pre strategické investície, mohli byť účinné pri podpore mobilizácie a nasmerovania súkromných investícií, popri verejných výdavkoch, do udržateľných investícií. Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/101727 sa stanovuje horizontálny cieľ pre investície v oblasti klímy vo výške 40 % projektov Európskeho fondu pre strategické investície v oblasti infraštruktúry a inovácií. Spoločné kritériá udržateľnosti hospodárskych činností a spoločné ukazovatele posudzovania environmentálneho vplyvu by mohli byť základom pre budúce podobné iniciatívy Únie na mobilizáciu investícií súvisiacich s klímou a inými environmentálnymi cieľmi.

__________________

__________________

27 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/2396 z 13. decembra 2017, ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 1316/2013 a (EÚ) 2015/1017, pokiaľ ide o predĺženie trvania Európskeho fondu pre strategické investície, ako aj o zavedenie technických vylepšení pre uvedený fond a pre Európske centrum investičného poradenstva (Ú. v. EÚ L 345, 27.12.2017, s. 34).

27 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/2396 z 13. decembra 2017, ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 1316/2013 a (EÚ) 2015/1017, pokiaľ ide o predĺženie trvania Európskeho fondu pre strategické investície, ako aj o zavedenie technických vylepšení pre uvedený fond a pre Európske centrum investičného poradenstva (Ú. v. EÚ L 345, 27.12.2017, s. 34).

Pozmeňujúci návrh    15

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(15)  S cieľom predísť fragmentácii trhu, ako aj poškodeniu záujmov spotrebiteľov vzhľadom na rozdielne pojmy environmentálne udržateľných hospodárskych činností, by vnútroštátne požiadavky, že trhové subjekty by ich mali dodržiavať, keď chcú uviesť na trh finančné produkty alebo podnikové dlhopisy ako environmentálne udržateľné, mali vychádzať z jednotných kritérií pre environmentálne udržateľné hospodárske činnosti. Medzi uvedené trhové subjekty patria účastníci finančného trhu ponúkajúci ekologické finančné produkty a nefinančné spoločnosti emitujúce ekologické podnikové dlhopisy.

(15)  S cieľom predísť fragmentácii trhu, ako aj poškodeniu záujmov spotrebiteľov vzhľadom na rozdielne predstavy, pokiaľ ide o mieru environmentálnej udržateľnosti hospodárskych činností, by vnútroštátne požiadavky, že trhové subjekty by ich mali dodržiavať, keď chcú uviesť na trh finančné produkty alebo podnikové dlhopisy v zmysle tohto nariadenia ako environmentálne udržateľné, mali vychádzať z jednotných kritérií pre environmentálne udržateľné hospodárske činnosti. Medzi uvedené trhové subjekty patria účastníci finančného trhu ponúkajúci udržateľné finančné produkty alebo služby a nefinančné spoločnosti emitujúce udržateľné podnikové dlhopisy.

Pozmeňujúci návrh    16

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(17)  Aby sa predišlo obchádzaniu povinnosti zverejnenia, uvedená povinnosť by sa mala uplatňovať aj vtedy, ak sú finančné produkty ponúkané ako majúce podobné charakteristiky ako environmentálne udržateľné investície, a to vrátane tých, ktoré majú za cieľ ochranu životného prostredia v širšom zmysle. Od účastníkov finančného trhu by sa nemalo požadovať, aby investovali len do environmentálne udržateľných hospodárskych činností určených v súlade s technickými kritériami preskúmania stanovenými v tomto nariadení. Mali by sa podporovať v tom, aby informovali Komisiu, ak sa domnievajú, že hospodárska činnosť, ktorá nespĺňa technické kritériá preskúmania, alebo pre ktorú takéto kritériá ešte neboli stanovené, by sa mala považovať za environmentálne udržateľnú, a to s cieľom pomôcť Komisii posúdiť vhodnosť doplnenia alebo aktualizovania technických kritérií preskúmania.

(17)  Aby sa predišlo obchádzaniu povinnosti zverejnenia, uvedená povinnosť by sa mala uplatňovať na všetky finančné produkty ponúkané ako majúce podobné charakteristiky ako environmentálne udržateľné investície, a to vrátane tých, ktoré majú za cieľ ochranu životného prostredia v širšom zmysle. Od účastníkov finančného trhu by sa nemalo požadovať, aby investovali len do environmentálne udržateľných hospodárskych činností určených v súlade s technickými kritériami preskúmania stanovenými v tomto nariadení. Účastníci finančného trhu a iní aktéri by sa mali nabádať k tomu, aby informovali Komisiu, ak sa domnievajú, že ešte neboli stanovené technické kritériá preskúmania relevantné pre činnosti, ktoré financujú, a že by sa teda ich finančné produkty mali považovať za environmentálne udržateľné, a to s cieľom pomôcť Komisii posúdiť vhodnosť doplnenia alebo aktualizovania technických kritérií preskúmania.

Pozmeňujúci návrh    17

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(18)  Na určenie environmentálnej udržateľnosti hospodárskej činnosti by sa mal stanoviť vyčerpávajúci zoznam environmentálnych cieľov.

(18)  Na účely určenia miery environmentálnej udržateľnosti hospodárskej činnosti by sa mal stanoviť vyčerpávajúci zoznam environmentálnych cieľov na základe ukazovateľov, ktorými sa meria vplyv na životné prostredie, a to so zohľadnením jej vplyvu na celý hodnotový reťazec daného odvetvia a zabezpečí sa súlad s existujúcimi právnymi predpismi Únie, ako je balík o čistej energii.

Pozmeňujúci návrh    18

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 20

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(20)  Pre každý environmentálny cieľ by sa mali stanoviť jednotné kritériá na posudzovanie hospodárskych činností ako podstatne prispievajúcich k tomuto cieľu. Jedným z prvkov jednotných kritérií by malo byť, aby sa predišlo výraznému ohrozeniu dosiahnutia ktoréhokoľvek z environmentálnych cieľov stanovených v tomto nariadení. Účelom je predísť tomu, aby sa investície považovali za environmentálne udržateľné napriek tomu, že hospodárske činnosti, ktoré majú prospech z uvedených investícií, poškodzujú životné prostredie v rozsahu, ktorý prevažuje ich prínos k environmentálnemu cieľu. Podmienkami pre podstatný prínos a neohrozenie environmentálnych cieľov by sa mali umožniť investície do environmentálne udržateľných hospodárskych činností s cieľom reálne prispievať k napĺňaniu environmentálnych cieľov.

(20)  Pre každý environmentálny cieľ by sa na základe informácií poskytnutých prostredníctvom harmonizovaných ukazovateľov mali stanoviť jednotné kritériá, po splnení ktorých je možné považovať hospodárske činnosti za podstatne prispievajúce k tomuto cieľu. Jedným z prvkov jednotných kritérií by malo byť, aby sa predišlo výraznému ohrozeniu dosiahnutia ktoréhokoľvek z environmentálnych cieľov stanovených v tomto nariadení. Účelom je predísť tomu, aby sa investície považovali za environmentálne udržateľné napriek tomu, že hospodárske činnosti, ktoré majú prospech z uvedených investícií, poškodzujú životné prostredie v rozsahu, ktorý prevažuje ich prínos k environmentálnemu cieľu. Podmienkami pre podstatný prínos a neohrozenie environmentálnych cieľov by sa mali umožniť investície do environmentálne udržateľných hospodárskych činností s cieľom reálne prispievať k napĺňaniu environmentálnych cieľov.

Pozmeňujúci návrh    19

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 22

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(22)  Vzhľadom na osobitné technické podrobnosti potrebné na posúdenie environmentálneho vplyvu hospodárskej činnosti a na rýchlo sa meniacu povahu vedy aj techniky by sa kritériá environmentálne udržateľných hospodárskych činností mali pravidelne prispôsobovať uvedeným zmenám. Aby boli kritériá aktuálne a vychádzali z vedeckých dôkazov a príspevkov odborníkov a príslušných zainteresovaných strán, mali by sa v prípade rozdielnych hospodárskych činností bližšie a podrobnejšie určiť podmienky pre podstatný prínos a výrazné ohrozenie environmentálnych cieľov, pričom by sa tieto podmienky mali pravidelne aktualizovať. Na tento účel by Komisia mala na základe technických informácií multilaterálnej platformy pre udržateľné financie stanoviť podrobné a vyladené technické kritériá preskúmania pre rozdielne hospodárske činnosti.

(22)  Vzhľadom na osobitné technické podrobnosti potrebné na posúdenie environmentálneho vplyvu hospodárskej činnosti a na rýchlo sa meniacu povahu vedy aj techniky by sa mali kritériá relevantné pre určenie miery environmentálnej udržateľnosti hospodárskych činností pravidelne upravovať tak, aby zodpovedali uvedeným zmenám. Aby boli kritériá a ukazovatele aktuálne a vychádzali z vedeckých dôkazov a príspevkov odborníkov a príslušných zainteresovaných strán, mali by sa v prípade rozdielnych hospodárskych činností bližšie a podrobnejšie určiť podmienky pre podstatný prínos a výrazné ohrozenie environmentálnych cieľov, pričom by sa tieto podmienky mali pravidelne aktualizovať. Na tento účel by Komisia mala na základe technických informácií multilaterálnej platformy pre udržateľné financie stanoviť podrobné a vyladené technické kritériá a súbor harmonizovaných ukazovateľov preskúmania pre rôzne hospodárske činnosti.

Pozmeňujúci návrh    20

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 23

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(23)  Niektoré hospodárske činnosti majú negatívny vplyv na životné prostredie, pričom podstatný prínos k jednému alebo viacerým environmentálnym cieľom možno dosiahnuť znížením uvedeného negatívneho vplyvu. Pre uvedené hospodárske činnosti je vhodné stanoviť technické kritériá preskúmania, ktoré si vyžadujú značné zlepšenie environmentálneho správania v porovnaní, okrem iného, s priemerom v odvetví. Uvedenými kritériami by sa mal zohľadniť aj dlhodobý vplyv príslušnej hospodárskej činnosti.

(23)  Niektoré hospodárske činnosti majú negatívny vplyv na životné prostredie, pričom podstatný prínos k jednému alebo viacerým environmentálnym cieľom možno dosiahnuť znížením uvedeného negatívneho vplyvu. Pre uvedené hospodárske činnosti je vhodné stanoviť technické kritériá preskúmania, ktoré si vyžadujú značné zlepšenie environmentálneho správania v porovnaní, okrem iného, s priemerom v odvetví, aby sa zvážilo, či táto činnosť môže významne prispieť k dosiahnutiu jedného alebo viacerých environmentálnych cieľov. Uvedenými kritériami by sa mal zohľadniť aj dlhodobý vplyv (t. j. viac než tri roky) príslušnej hospodárskej činnosti, najmä environmentálny prínos výrobkov a služieb pri ich používaní a príspevok medziproduktov, a tak poskytnúť hodnotenie vplyvu všetkých fáz výroby a použitia v celom hodnotovom reťazci a životnom cykle.

Pozmeňujúci návrh    21

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 24

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(24)  Hospodárska činnosť by sa nemala považovať za environmentálne udržateľnú, ak spôsobuje viac škody na životnom prostredí, než sú výhody, ktoré prináša. Technickými kritériami preskúmania by sa mali identifikovať minimálne požiadavky nevyhnutné na to, aby sa predišlo výraznému ohrozeniu iných cieľov. Pri vypracúvaní a aktualizácii technických kritérií preskúmania by Komisia mala zabezpečiť, aby uvedené kritériá vychádzali z dostupných vedeckých dôkazov a boli pravidelne aktualizované. Ak vedecké hodnotenie neumožní určiť riziko s dostatočnou istotou, mala by sa uplatniť zásada predbežnej opatrnosti v súlade s článkom 191 ZFEÚ.

(24)  Hospodárska činnosť by sa nemala považovať za environmentálne udržateľnú, ak neprináša čisté výhody pre životné prostredie. Technickými kritériami preskúmania by sa mali identifikovať minimálne požiadavky nevyhnutné na to, aby sa predišlo výraznému ohrozeniu iných cieľov. Pri vypracúvaní a aktualizácii technických kritérií preskúmania by Komisia mala zabezpečiť, aby uvedené kritériá boli rozumné, primerané a vychádzali z dostupných vedeckých dôkazov a aby zohľadňovali celý hodnotový reťazec a životný cyklus technológií. Malo by sa tiež zabezpečiť, aby boli pravidelne aktualizované. Ak vedecké hodnotenie neumožní určiť riziko s dostatočnou istotou, mala by sa uplatniť zásada predbežnej opatrnosti v súlade s článkom 191 ZFEÚ.

Pozmeňujúci návrh    22

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 25

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(25)  Pri vypracúvaní a aktualizácii technických kritérií preskúmania by Komisia mala zohľadniť príslušné právo Únie, ako aj už zavedené nelegislatívne nástroje Únie vrátane nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 66/201037, schémy pre environmentálne manažérstvo a audit EÚ38, kritérií zeleného verejného obstarávania EÚ39 a prebiehajúcej práce na pravidlách týkajúcich sa environmentálnej stopy výrobku a organizácie40. S cieľom predísť zbytočným nezrovnalostiam s klasifikáciou hospodárskych činností, ktorá už existuje na iné účely, Komisia by mala takisto zohľadniť štatistické klasifikácie týkajúce sa odvetvia environmentálnych tovarov a služieb, konkrétne klasifikáciu činností a výdavkov na ochranu životného prostredia (CEPA) a klasifikáciu činností v oblasti riadenia zdrojov (CReMA)41.

(25)  Pri vypracúvaní a aktualizácii technických kritérií preskúmania a súboru harmonizovaných ukazovateľov by Komisia mala zohľadniť príslušné právo Únie, ako aj už zavedené nelegislatívne nástroje Únie vrátane nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 66/201037, schémy pre environmentálne manažérstvo a audit EÚ38, kritérií zeleného verejného obstarávania EÚ39, platformy Komisie pre obehové hospodárstvo, Európskej platformy pre posudzovanie životného cyklu a prebiehajúcej práce na pravidlách týkajúcich sa environmentálnej stopy výrobku a organizácie40. S cieľom predísť zbytočným nezrovnalostiam s klasifikáciou hospodárskych činností, ktorá už existuje na iné účely, Komisia by mala takisto zohľadniť štatistické klasifikácie týkajúce sa odvetvia environmentálnych tovarov a služieb, konkrétne klasifikáciu činností a výdavkov na ochranu životného prostredia (CEPA) a klasifikáciu činností v oblasti riadenia zdrojov (CReMA)41.

__________________

__________________

37 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 66/2010 z 25. novembra 2009 o environmentálnej značke EÚ (Ú. v. EÚ L 27, 30.1.2010, s. 1).

37 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 66/2010 z 25. novembra 2009 o environmentálnej značke EÚ (Ú. v. EÚ L 27, 30.1.2010, s. 1).

38 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009 z 25. novembra 2009 o dobrovoľnej účasti organizácií v schéme Spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS), ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 761/2001 a rozhodnutia Komisie 2001/681/ES a 2006/193/ES (Ú. v. EÚ L 342, 22.12.2009, s. 1).

38 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009 z 25. novembra 2009 o dobrovoľnej účasti organizácií v schéme Spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS), ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 761/2001 a rozhodnutia Komisie 2001/681/ES a 2006/193/ES (Ú. v. EÚ L 342, 22.12.2009, s. 1).

39 Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov s názvom Verejné obstarávanie pre lepšie životné prostredie“, {SEK(2008) 2124} {SEK(2008) 2125} {SEK(2008) 2126}, KOM(2008) 400 v konečnom znení.

39 Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov s názvom Verejné obstarávanie pre lepšie životné prostredie, {SEC(2008)2124}, {SEC(2008)2125}, {SEC(2008)2126}, COM(2008)0400 final.

40 2013/179/EÚ: Odporúčanie Komisie z 9. apríla 2013 týkajúce sa používania metód na meranie a oznamovanie environmentálneho správania výrobkov a organizácií počas ich životného cyklu (Ú. v. EÚ L 124, 4.5.2013, s. 1).

40 2013/179/EÚ: Odporúčanie Komisie z 9. apríla 2013 týkajúce sa používania metód na meranie a oznamovanie environmentálneho správania výrobkov a organizácií počas ich životného cyklu (Ú. v. EÚ L 124, 4.5.2013, s. 1).

41 Príloha 4 a 5 k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 538/2014 zo 16. apríla 2014, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 691/2011 o európskych environmentálnych ekonomických účtoch (Ú. v. EÚ L 158, 27.5.2014, s. 113).

41 Príloha 4 a 5 k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 538/2014 zo 16. apríla 2014, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 691/2011 o európskych environmentálnych ekonomických účtoch (Ú. v. EÚ L 158, 27.5.2014, s. 113).

Pozmeňujúci návrh    23

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 26

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(26)  Pri vypracúvaní a aktualizácii technických kritérií preskúmania by Komisia mala takisto zohľadniť osobitosti sektora infraštruktúry a v rámci analýzy nákladov a prínosov brať do úvahy environmentálne, sociálne a ekonomické externality. V tejto súvislosti by Komisia mala zohľadniť prácu medzinárodných organizácií, ako je napríklad OECD, príslušné právne predpisy a normy Únie vrátane smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/42/ES42, smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/92/EÚ43, smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/23/EÚ44, smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ45, smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/25/EÚ46 a súčasnej metodiky. V tomto kontexte by technické kritériá preskúmania mali podporovať primerané rámce riadenia začleňujúce environmentálne a sociálne faktory, ako aj faktory riadenia, ako sa uvádza v zásadách pre zodpovedné investovanie47, ktoré podporila Organizácia Spojených národov, a to vo všetkých fázach životného cyklu projektu.

(26)  Pri vypracúvaní a aktualizácii technických kritérií preskúmania a harmonizovaných ukazovateľov by Komisia mala takisto zohľadniť osobitosti rôznych sektorov infraštruktúry a v rámci analýzy nákladov a prínosov brať do úvahy environmentálne, sociálne a ekonomické externality. V tejto súvislosti by Komisia mala zohľadniť prácu medzinárodných organizácií, ako je napríklad OECD, príslušné právne predpisy a normy Únie vrátane smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/42/ES42, smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/92/EÚ43, smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/23/EÚ44, smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ45, smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/25/EÚ46 a súčasnej metodiky. V tomto kontexte by technické kritériá preskúmania a ukazovatele mali podporovať primerané rámce riadenia začleňujúce environmentálne a sociálne faktory, ako aj faktory riadenia, ako sa uvádza v zásadách pre zodpovedné investovanie47, ktoré podporila Organizácia Spojených národov, a to vo všetkých fázach životného cyklu projektu.

__________________

__________________

42 Smernica 2001/42/ES Európskeho parlamentu a Rady z 27. júna 2001 o posudzovaní účinkov určitých plánov a programov na životné prostredie (Ú. v. ES L 197, 21.7.2001, s. 30);

42 Smernica 2001/42/ES Európskeho parlamentu a Rady z 27. júna 2001 o posudzovaní účinkov určitých plánov a programov na životné prostredie (Ú. v. ES L 197, 21.7.2001, s. 30);

43 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/92/EÚ z 13. decembra 2011 o posudzovaní vplyvov určitých verejných a súkromných projektov na životné prostredie (Ú. v. EÚ L 26, 28.1.2012, s. 1).

43 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/92/EÚ z 13. decembra 2011 o posudzovaní vplyvov určitých verejných a súkromných projektov na životné prostredie (Ú. v. EÚ L 26, 28.1.2012, s. 1).

44 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/23/EÚ z 26. februára 2014 o udeľovaní koncesií (Ú. v. EÚ L 94, 28.3.2014, s. 1).

44 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/23/EÚ z 26. februára 2014 o udeľovaní koncesií (Ú. v. EÚ L 94, 28.3.2014, s. 1).

45 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ z 26. februára 2014 o verejnom obstarávaní a o zrušení smernice 2004/18/ES (Ú. v. EÚ L 94, 28.3.2014, s. 65).

45 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ z 26. februára 2014 o verejnom obstarávaní a o zrušení smernice 2004/18/ES (Ú. v. EÚ L 94, 28.3.2014, s. 65).

46 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/25/EÚ z 26. februára 2014 o obstarávaní vykonávanom subjektmi pôsobiacimi v odvetviach vodného hospodárstva, energetiky, dopravy a poštových služieb a o zrušení smernice 2004/17/ES (Ú. v. EÚ L 94, 28.3.2014, s. 243).

46 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/25/EÚ z 26. februára 2014 o obstarávaní vykonávanom subjektmi pôsobiacimi v odvetviach vodného hospodárstva, energetiky, dopravy a poštových služieb a o zrušení smernice 2004/17/ES (Ú. v. EÚ L 94, 28.3.2014, s. 243).

47 https://www.unpri.org/download?ac=1534.

47 https://www.unpri.org/download?ac=1534.

Pozmeňujúci návrh    24

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 26 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(26a)  Pri vymedzení technických kritérií preskúmania by Komisia mala brať do úvahy aj prechodné opatrenia zamerané na činnosti, ktoré podporujú prechod na udržateľnejšie, nízkouhlíkové hospodárstvo. Pre spoločnosti, ktoré sú v súčasnosti zapojené do hospodárskych činností, ktoré sú veľmi škodlivé pre životné prostredie, by mali existovať stimuly na rýchly prechod na environmentálne udržateľný stav alebo aspoň na stav, ktorý je z hľadiska životného prostredia bezproblémový. Technické kritériá preskúmania by mali podporovať takéto procesy prechodu tam, kde sa uskutočňujú. Ak je do takéhoto prechodu preukázateľne zapojená väčšina podnikov, ktoré vykonávajú konkrétnu škodlivú činnosť, môže sa to zohľadniť pri kritériách preskúmania. Existenciu vážneho úsilia o prechod možno preukázať okrem iného aj neustálym úsilím v oblasti výskumu a vývoja, rozsiahlymi investičnými projektmi v oblasti kapitálu pri nových a environmentálne udržateľnejších technológiách alebo konkrétnymi plánmi prechodu aspoň v počiatočných fázach vykonávania.

Pozmeňujúci návrh    25

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 27

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(27)  Aby sa predišlo narušeniam hospodárskej súťaže pri získavaní finančných prostriedkov na environmentálne udržateľné hospodárske činnosti, technické kritériá preskúmania by mali zabezpečiť, že všetky príslušné hospodárske činnosti v konkrétnom odvetví môžu spĺňať podmienky na vymedzenie ako environmentálne udržateľné a zaobchádza sa s nimi rovnako, ak prispievajú rovnako k jednému alebo viacerým environmentálnym cieľom stanoveným v tomto nariadení. Potenciálna schopnosť prispievať k plneniu uvedených environmentálnych cieľov sa však môže líšiť v rôznych odvetviach, čo by sa malo odzrkadliť v týchto kritériách. Avšak v každom odvetví by uvedené kritériá nemali nespravodlivo znevýhodňovať určité hospodárske aktivity pred inými, ak prispievajú k plneniu environmentálnych cieľov v rovnakom rozsahu.

(27)  Aby sa podporili environmentálne udržateľné inovácie a predišlo narušeniam hospodárskej súťaže pri získavaní finančných prostriedkov na environmentálne udržateľné hospodárske činnosti, technické kritériá preskúmania by mali zabezpečiť, aby všetky príslušné hospodárske činnosti v makroekonomických odvetviach (napr. odvetvia NACE ako poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov, výroba, dodávka elektriny, plynu, pary a klimatizácie, stavebníctvo, doprava a skladovanie) mohli spĺňať podmienky na vymedzenie ako environmentálne udržateľné a aby sa s nimi zaobchádzalo rovnako, ak prispievajú rovnako k jednému alebo viacerým environmentálnym cieľom stanoveným v tomto nariadení, pričom podstatne neohrozujú dosiahnutie žiadnych iných environmentálnych cieľov podľa článkov 3 a 12. Potenciálna schopnosť prispievať k plneniu uvedených environmentálnych cieľov sa však môže líšiť v rôznych odvetviach, čo by sa malo odzrkadliť v týchto kritériách preskúmania. Avšak v každom makroekonomickom odvetví by uvedené kritériá nemali nespravodlivo znevýhodňovať určité hospodárske aktivity pred inými, ak prispievajú k plneniu environmentálnych cieľov v rovnakom rozsahu, pričom podstatne neohrozujú dosiahnutie žiadnych iných environmentálnych cieľov uvedených v článkoch 3 a 12.

Pozmeňujúci návrh    26

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 27 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(27a)  Environmentálne udržateľné činnosti sú výsledkom technológií a produktov, ktoré sa vyvíjajú v celom hodnotovom reťazci. Z tohto dôvodu by sa pri technických kritériách preskúmania mala pri konečnom poskytovaní environmentálne udržateľných činností brať do úvahy úloha celého hodnotového reťazca, od spracovania surovín až po konečný výrobok a jeho fázu odpadu.

Pozmeňujúci návrh    27

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 27 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(27b)  Aby sa zabránilo narušeniu dobre fungujúcich hodnotových reťazcov, pri technických kritériách preskúmania by sa mala zohľadniť skutočnosť, že environmentálne udržateľné činnosti sú možné vďaka technológiám a produktom vyvinutým viacerými hospodárskymi subjektmi.

Pozmeňujúci návrh    28

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 28

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(28)  Pri stanovovaní technických kritérií preskúmania by Komisia mala posúdiť, či by prijatie uvedených kritérií pre environmentálne udržateľné činnosti viedlo k vzniku uviaznutých aktív alebo poskytlo nezlučiteľné stimuly, ako aj či by malo negatívny vplyv na likviditu na finančných trhoch.

(28)  Pri stanovovaní technických kritérií preskúmania by Komisia mala posúdiť potenciálne riziká spojené s prechodom, či by tempo prijímania uvedených kritérií pre environmentálne udržateľné činnosti viedlo k vzniku uviaznutých aktív alebo poskytlo nezlučiteľné stimuly.

Pozmeňujúci návrh    29

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 30

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(30)  S cieľom zabezpečiť, aby investície smerovali do hospodárskych činností, ktoré majú najväčší pozitívny vplyv na environmentálne ciele, by Komisia mala uprednostniť stanovenie technických kritérií preskúmania pre tie hospodárske činnosti, ktoré potenciálne najviac prispievajú k dosiahnutiu environmentálnych cieľov.

(30)  S cieľom zabezpečiť, aby investície smerovali do hospodárskych činností, ktoré majú najväčší pozitívny vplyv na environmentálne ciele, by Komisia mala uprednostniť stanovenie technických kritérií preskúmania pre tie hospodárske činnosti, ktoré potenciálne najviac prispievajú k dosiahnutiu environmentálnych cieľov. Pri kritériách preskúmania by sa mali zohľadňovať výsledky projektov s cieľom uľahčiť identifikáciu a vývoj nových technológií, ako aj náležite zohľadniť škálovateľnosť týchto technológií.

Pozmeňujúci návrh    30

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 31

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(31)  Mali by sa stanoviť primerané technické kritériá preskúmania pre odvetvie dopravy vrátane mobilných aktív, čím by sa zohľadnilo, že odvetvie dopravy vrátane medzinárodnej lodnej dopravy tvorí približne 26 % celkových emisií skleníkových plynov v Únii. Ako sa dosvedčuje v akčnom pláne o financovaní udržateľného rastu48, odvetvie dopravy predstavuje približne 30 % dodatočných ročných investičných potrieb potrebných pre dosiahnutie udržateľného rozvoja v EÚ, a to aj prostredníctvom zvyšovania elektrifikácie alebo prechodu na čistejšie spôsoby dopravy podporovaním prechodu na iný druh dopravy a riadenia dopravy.

(31)  Mali by sa stanoviť primerané technické kritériá preskúmania pre odvetvie dopravy vrátane mobilných aktív, čím by sa zohľadnil celý životný cyklus technológií a skutočnosť, že odvetvie dopravy vrátane medzinárodnej lodnej dopravy tvorí približne 26 % celkových emisií skleníkových plynov v Únii. Ako sa dosvedčuje v akčnom pláne o financovaní udržateľného rastu48, odvetvie dopravy predstavuje približne 30 % dodatočných ročných investičných potrieb potrebných pre dosiahnutie udržateľného rozvoja v EÚ, a to aj prostredníctvom zvyšovania elektrifikácie alebo prechodu na čistejšie spôsoby dopravy podporovaním prechodu na iný druh dopravy a riadenia dopravy.

__________________

__________________

48 COM(2018) 97 final.

48 COM(2018) 97 final.

Pozmeňujúci návrh    31

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 32

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(32)  Je osobitne dôležité, aby Komisia pri príprave technických kritérií preskúmania uskutočnila vhodné konzultácie, a to v súlade s požiadavkami lepšej právnej regulácie. Na postupe vytvárania a aktualizácie technických kritérií preskúmania by sa takisto mali zúčastniť príslušné zainteresované strany a mali by vychádzať z poradenstva odborníkov, ktorí majú preukázateľné vedomosti a skúsenosti v príslušných oblastiach. Na tento účel by Komisia mala vytvoriť platformu pre udržateľné financie. Táto platforma by sa mala skladať z odborníkov zastupujúcich verejný aj súkromný sektor. Zástupcovia verejného sektora by mali odrážať rozpätie sektora a mali by medzi nich patriť odborníci z Európskej environmentálnej agentúry, európskych orgánov dohľadu a Európskej investičnej banky. Medzi odborníkov zo súkromného sektora by mali patriť zástupcovia príslušných zainteresovaných strán vrátane aktérov na finančných trhoch, zástupcov univerzít, výskumných ústavov, združení a organizácií. Platforma by mala poskytovať Komisii poradenstvo týkajúce sa rozvoja, analýzy a preskúmania technických kritérií preskúmania vrátane ich potenciálneho vplyvu na ocenenie aktív, ktoré sa až do prijatia technických kritérií preskúmania posudzovali ako ekologické aktíva v súlade s existujúcimi trhovými postupmi. Platforma by takisto mala poskytovať Komisii poradenstvo o tom, či technické kritériá preskúmania sú vhodné na ďalšie použitia pri budúcich politických iniciatívach Únie zameraných na uľahčenie udržateľných investícií. V prípade potreby by platforma mala mať možnosť vyžiadať si radu od nečlenov.

(32)  Je osobitne dôležité, aby Komisia pri príprave technických kritérií preskúmania uskutočnila príslušné konzultácie, a to v súlade s požiadavkami lepšej právnej regulácie. Na postupe vytvárania a aktualizácie technických kritérií preskúmania a harmonizovaných ukazovateľov by sa takisto mali zúčastniť príslušné zainteresované strany a mali by vychádzať z vedeckých dôkazov, sociálnoekonomického vplyvu, najlepších postupov a existujúcej práce a subjektov, konkrétne platformy Európskej komisie pre obehové hospodárstvo, a z poradenstva odborníkov, ktorí majú preukázateľné vedomosti a skúsenosti v príslušných oblastiach. Na tento účel by Komisia mala vytvoriť platformu pre udržateľné financie. Táto platforma by mala pozostávať zo širokej škály odborníkov zastupujúcich verejný aj súkromný sektor, aby sa zabezpečilo, že sa náležite zohľadnia špecifiká všetkých príslušných odvetví. Medzi zástupcov verejného sektora by mali patriť odborníci z Európskej environmentálnej agentúry a národných agentúr pre ochranu životného prostredia, európskych orgánov dohľadu, Európskej poradnej skupiny pre finančné výkazníctvo a Európskej investičnej banky. Medzi odborníkov zo súkromného sektora by mali patriť zástupcovia príslušných zainteresovaných strán vrátane aktérov na finančných a nefinančných trhoch, zástupcov reálnej ekonomiky zastupujúcich širokú škálu priemyselných odvetví, zástupcov univerzít, výskumných ústavov, združení a organizácií. V prípade potreby by mala byť platforma oprávnená požiadať nečlenov rady o radu. Platforma by mala poskytovať Komisii poradenstvo týkajúce sa rozvoja, analýzy a preskúmania technických kritérií preskúmania a harmonizovaných ukazovateľov vrátane ich potenciálneho vplyvu na ocenenie aktív, ktoré sa až do prijatia technických kritérií preskúmania posudzovali ako udržateľné v súlade s existujúcimi trhovými postupmi. Platforma by takisto mala poskytovať Komisii poradenstvo o tom, či technické kritériá preskúmania a ukazovatele sú vhodné na ďalšie použitia pri budúcich politických iniciatívach Únie zameraných na uľahčenie udržateľných investícií. Platforma by mala poskytovať Komisii poradenstvo v oblasti vývoja účtovníckych štandardov udržateľnosti a integrovaných štandardov vykazovania pre podniky a účastníkov finančného trhu, a to aj prostredníctvom revízie smernice 2013/34/EÚ.

Pozmeňujúci návrh    32

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 33

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(33)  S cieľom bližšie určiť požiadavky stanovené v tomto nariadení, a najmä s cieľom vytvoriť a aktualizovať podrobné a vyladené technické kritériá preskúmania pre rozdielne hospodárske činnosti, pokiaľ ide o to, čo predstavuje podstatný prínos a výrazné ohrozenie environmentálnych cieľov, by sa mala delegovať na Komisiu právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie v súvislosti s informáciami potrebnými na dodržiavanie súladu s povinnosťou zverejnenia stanovenou v článku 4 ods. 3, ako aj technickými kritériami preskúmania uvedenými v článku 6 ods. 2, článku 7 ods. 2, článku 8 ods. 2, článku 9 ods. 2, článku 10 ods. 2 a článku 11 ods. 2. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na úrovni expertov, a aby tieto konzultácie vykonávala v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode o lepšej tvorbe práva z 13. apríla 2016. V záujme rovnakého zastúpenia pri príprave delegovaných aktov by sa predovšetkým mali všetky dokumenty doručiť Európskemu parlamentu a Rade v rovnakom čase ako expertom z členských štátov a experti Európskeho parlamentu a Rady by mali mať systematický prístup na zasadnutia expertných skupín Komisie, ktoré sa zaoberajú prípravou delegovaných aktov.

(33)  S cieľom bližšie určiť požiadavky stanovené v tomto nariadení, a najmä s cieľom vytvoriť a aktualizovať podrobné a vyladené technické kritériá preskúmania pre rôzne hospodárske činnosti, pokiaľ ide o to, čo predstavuje podstatný prínos a výrazné ohrozenie environmentálnych cieľov, by sa mala delegovať na Komisiu právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie v súvislosti s informáciami potrebnými na dodržiavanie súladu s povinnosťou zverejnenia stanovenou v článku 4 ods. 3, ako aj technickými kritériami preskúmania uvedenými v článku 6 ods. 2, článku 7 ods. 2, článku 8 ods. 2, článku 9 ods. 2, článku 10 ods. 2 a článku 11 ods. 2. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila príslušné verejné konzultácie, a to aj na úrovni expertov, a aby tieto konzultácie vykonávala v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode o lepšej tvorbe práva z 13. apríla 2016. V záujme rovnakého zastúpenia pri príprave delegovaných aktov by sa predovšetkým mali všetky dokumenty doručiť Európskemu parlamentu a Rade v rovnakom čase ako expertom z členských štátov a experti Európskeho parlamentu a Rady by mali mať systematický prístup na zasadnutia expertných skupín Komisie, ktoré sa zaoberajú prípravou delegovaných aktov.

Pozmeňujúci návrh    33

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 35

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(35)  Uplatňovanie tohto nariadenia by sa malo pravidelne preskúmavať, aby sa mohol posúdiť pokrok pri vývoji technických kritérií preskúmania pre environmentálne udržateľné činnosti, používanie vymedzenia pojmu environmentálne udržateľné investície, ako aj to, či si dodržiavanie súladu s povinnosťami vyžaduje vytvorenie mechanizmu overovania. Toto preskúmanie by malo takisto zahŕňať posúdenie toho, či by sa mal rozsah pôsobnosti tohto nariadenia rozšíriť aj na sociálne udržateľné ciele.

(35)  Uplatňovanie tohto nariadenia by sa malo pravidelne, ale najmenej každé dva roky preskúmavať, aby sa mohol posúdiť pokrok pri vývoji technických kritérií preskúmania a harmonizovaných ukazovateľov pre environmentálne udržateľné a environmentálne škodlivé činnosti, používanie vymedzenia pojmu environmentálne udržateľné investície a investície s negatívnym environmentálnym vplyvom, ako aj to, či si dodržiavanie súladu s povinnosťami vyžaduje vytvorenie mechanizmu overovania. Toto preskúmanie by zároveň malo zahŕňať posúdenie ustanovení potrebných na rozšírenie rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia aj na sociálne udržateľné ciele. Do 31. marca 2020 by Komisia mala v prípade potreby uverejniť legislatívne návrhy na vytvorenie mechanizmu overovania dodržiavania súladu.

Pozmeňujúci návrh    34

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 36

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(36)  Keďže ciele tohto nariadenia nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni samotných členských štátov, ale ich možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, z dôvodu potreby zaviesť na úrovni Únie jednotné kritériá pre environmentálne udržateľné hospodárske činnosti, Únia môže prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity, ako je stanovená v článku 5 Zmluvy o Európskej únii. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku toto nariadenie neprekračuje rámec toho, čo je nevyhnutné na dosiahnutie uvedených cieľov,

(36)  Keďže ciele tohto nariadenia nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni samotných členských štátov, ale ich možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, z dôvodu potreby zaviesť na úrovni Únie jednotné kritériá a ukazovatele pre environmentálne udržateľné hospodárske činnosti, Únia môže prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity, ako je stanovená v článku 5 Zmluvy o Európskej únii. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku toto nariadenie neprekračuje rámec toho, čo je nevyhnutné na dosiahnutie uvedených cieľov,

Pozmeňujúci návrh    35

Návrh nariadenia

Článok 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Článok 1

Článok 1

Predmet úpravy a rozsah pôsobnosti

Predmet úpravy a rozsah pôsobnosti

1.  V tomto nariadení sa stanovujú kritériá na určenie toho, či je hospodárska činnosť environmentálne udržateľná, s cieľom stanoviť mieru environmentálnej udržateľnosti investície.

1.  V tomto nariadení sa stanovujú kritériá na určenie miery environmentálneho vplyvu a udržateľnosti hospodárskej činnosti na účely určenia miery environmentálnej udržateľnosti investície realizovanej v EÚ.

2.  Toto nariadenie sa uplatňuje na:

2.  Toto nariadenie sa uplatňuje na:

a)  opatrenia prijaté členskými štátmi alebo Úniou, ktorými sa stanovujú prípadné požiadavky na účastníkov trhu v súvislosti s finančnými produktmi alebo podnikovými dlhopismi, ktoré sa uvádzajú na trh ako environmentálne udržateľné;

a)  opatrenia prijaté členskými štátmi alebo Úniou, ktorými sa stanovujú prípadné požiadavky na účastníkov finančného trhu v súvislosti s finančnými produktmi alebo podnikovými dlhopismi, ktoré sa uvádzajú na trh v rámci Únie ako environmentálne udržateľné;

b)  účastníkov finančného trhu ponúkajúcich finančné produkty ako environmentálne udržateľné investície alebo ako investície majúce podobné vlastnosti.

b)  účastníkov finančného trhu ponúkajúcich v rámci Únie finančné produkty ako environmentálne udržateľné investície alebo ako investície majúce podobné vlastnosti, a

 

ba)  účastníkov finančného trhu ponúkajúcich finančné produkty okrem prípadov, keď:

 

i.  účastník finančného trhu poskytuje vysvetlenia, že hospodárske činnosti financované jeho finančnými produktmi nemajú významný vplyv na udržateľnosť podľa technických kritérií preskúmania uvedených v článkoch 3 a 3a, pričom v takom prípade sa neuplatňujú ustanovenia kapitoly II a III, alebo

 

ii.  účastník finančného trhu vo svojom prospekte vyhlasuje, že daný finančný produkt nesleduje ciele udržateľnosti a že výrobok predstavuje zvýšené riziko podpory hospodárskych činností, ktoré sa podľa tohto nariadenia nepovažujú za udržateľné.

 

2a.  Kritériá uvedené v tomto článku ods. 1 môžu poskytovatelia finančných služieb používať na účely uvedené v tomto odseku, na ktoré sa nevzťahuje článok 1 ods. 2, na dobrovoľnom základe a vo vzťahu k iným finančným produktom, než sú uvedené v článku 2 ods. 1.

Pozmeňujúci návrh    36

Návrh nariadenia

Článok 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Článok 2

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Vymedzenie pojmov

1.  Na účely tohto nariadenia sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov:

1.  Na účely tohto nariadenia sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov:

a)  „environmentálne udržateľná investícia“ je investícia, ktorou sa financuje jedna alebo viaceré hospodárske činnosti spĺňajúce podmienky na vymedzenie ako environmentálne udržateľné podľa tohto nariadenia;

a)  „environmentálne udržateľná investícia“ je investícia, ktorou sa financuje jedna alebo viaceré hospodárske činnosti spĺňajúce podmienky na vymedzenie ako environmentálne udržateľné podľa tohto nariadenia;

b)  „účastníci finančného trhu“ sú účastníci finančného trhu, ako je vymedzené v článku 2 písm. a) [návrhu nariadenia Komisie, ktoré sa týka zverejňovania v súvislosti s udržateľnými investíciami a rizikami v oblasti udržateľnosti a ktorým sa mení smernica (EÚ) 2016/2341];

b)  „účastníci finančného trhu“ sú hociktorí z nasledujúcich subjektov, ako je vymedzené v článku 2 písm. a) [návrhu nariadenia Komisie, ktoré sa týka zverejňovania v súvislosti s udržateľnými investíciami a rizikami v oblasti udržateľnosti a ktorým sa mení smernica (EÚ) 2016/2341];

c)  „finančné produkty“ sú finančné produkty, ako je vymedzené v článku 2 písm. j) [návrhu nariadenia Komisie, ktoré sa týka zverejňovania v súvislosti s udržateľnými investíciami a rizikami v oblasti udržateľnosti a ktorým sa mení smernica (EÚ) 2016/2341];

c)  „finančné produkty“ sú riadenie portfólia, AIF, IBIP, dôchodkový produkt, dôchodkové zabezpečenie alebo PKIPC, podnikový dlhopis, ako je vymedzené v článku 2 písm. j) [návrhu nariadenia Komisie, ktoré sa týka zverejňovania v súvislosti s udržateľnými investíciami a rizikami v oblasti udržateľnosti a ktorým sa mení smernica (EÚ) 2016/2341], ako aj emisie uvedené v smernici 2003/71/EÚ a nariadení (EÚ) č. 2017/1129);

 

ca)  „environmentálne ukazovatele“ sú prinajmenšom meranie spotreby zdrojov, ako sú suroviny, energia, energia z obnoviteľných zdrojov, voda, vplyv na ekosystémové služby, emisie vrátane CO2, vplyv na biodiverzitu a využívanie pôdy a tvorba odpadu, a to na základe vedeckých dôkazov, metodiky Komisie na posudzovanie životného cyklu a v súlade s rámcom Komisie na monitorovania obehového hospodárstva (COM/2018/29 final;

 

cb)  „príslušný vnútroštátny orgán“ je príslušný orgán alebo orgány dohľadu v členských štátoch v zmysle aktov Únie uvedených v článku 1 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010, nariadenia (EÚ) č. 1093/2010 a nariadenia (EÚ) č. 1094/2010, do ktorých vzhľadom na ich rozsah pôsobnosti spadá kategória účastníka finančného trhu, na ktorú sa vzťahuje požiadavka na zverejnenie uvedená v článku 4 tohto nariadenia;

 

cc)  „príslušný orgán ESA“ je európsky orgán dohľadu alebo európske orgány dohľadu v zmysle aktov Únie uvedených v článku 1 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1093/2010, nariadenia (EÚ) č. 1094/2010 a nariadenia (EÚ) č. 1095/2010, do ktorých vzhľadom na ich rozsah pôsobnosti spadá kategória účastníka finančného trhu, na ktorú sa vzťahuje požiadavka na zverejnenie uvedená v článku 4 tohto nariadenia;

d)  „zmiernenie zmeny klímy“ je proces udržania nárastu priemernej globálnej teploty pod 2 °C v porovnaní s predindustriálnymi úrovňami a obmedzenia zvyšovania teploty o 1,5 °C v porovnaní s predindustriálnymi úrovňami;

d)  „zmierňovanie zmeny klímy“ sú procesy vrátane prechodných opatrení, ktoré sú potrebné na udržanie zvýšenia priemernej globálnej teploty pod 2 °C a snahy o obmedzenie tejto zmeny na 1,5 °C v porovnaní s predindustriálnou úrovňou, ako je stanovené v Parížskej dohode;

e)  „prispôsobenie sa zmene klímy“ je proces prispôsobovania sa aktuálnej alebo očakávanej klíme a jej účinkom;

e)  „adaptácia na zmenu klímy“ je proces adaptácie na aktuálnu alebo očakávanú zmenu klímy a jej účinky;

f)  „skleníkový plyn“ je skleníkový plyn uvedený v prílohe I k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 525/201349;

f)  „skleníkový plyn“ je skleníkový plyn uvedený v prílohe I k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 525/201349;

g)  „obehové hospodárstvo“ je čo najdlhšie zachovanie hodnoty výrobkov, materiálov a zdrojov v hospodárstve, ako aj minimalizácia odpadu, a to aj uplatňovaním hierarchie odpadového hospodárstva, ako sa stanovuje v článku 4 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES50;

g)  „obehové hospodárstvo“ je zachovanie hodnoty a používania výrobkov, materiálov a všetkých ďalších zdrojov v hospodárstve čo najdlhšie a na ich najvyššej úrovni, teda zníženie environmentálneho vplyvu a minimalizácia odpadu, a to aj uplatňovaním hierarchie odpadového hospodárstva, ako sa stanovuje v článku 4 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES50, a minimalizáciou využívania zdrojov na základe kľúčových ukazovateľov obehového hospodárstva stanovených v rámci monitorovania pokroku smerom k obehovému hospodárstvu, ktorá sa týka rôznych fáz výroby, spotreby, odpadového hospodárstva;

h)  „znečisťovanie životného prostredia“ je:

h)  „znečisťovanie životného prostredia“ je:

i)  priame alebo nepriame zavedenie látok, vibrácií, tepla, hluku alebo iných znečisťujúcich látok do ovzdušia, vody alebo pôdy v dôsledku ľudskej činnosti, ktoré môže byť škodlivé pre ľudské zdravie alebo kvalitu životného prostredia, môže spôsobiť poškodenie hmotného majetku, alebo môže znehodnotiť či narušiť harmóniu životného prostredia a iné legitímne využívanie životného prostredia;

i)  priame alebo nepriame zavedenie látok, vibrácií, tepla, hluku, svetla alebo iných znečisťujúcich látok do ovzdušia, vody alebo pôdy v dôsledku ľudskej činnosti, ktoré môže byť škodlivé pre ľudské zdravie alebo kvalitu životného prostredia, môže spôsobiť poškodenie hmotného majetku, alebo môže znehodnotiť či narušiť harmóniu životného prostredia a iné legitímne využívanie životného prostredia;

ii)  v kontexte morského prostredia je znečisťovanie životného prostredia vymedzené v článku 3 ods. 8 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/56/ES51;

ii)  v kontexte morského prostredia je znečisťovanie životného prostredia vymedzené v článku 3 ods. 8 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/56/ES51;

 

iia)  v kontexte vodného prostredia znečistenie podľa vymedzenia v článku 2 ods. 33 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/60/ES;

i)  „zdravý ekosystém“ je ekosystém, ktorý sa nachádza v dobrom fyzikálnom, chemickom a biologickom stave alebo má dobrú fyzikálnu, chemickú a biologickú kvalitu;

i)  „zdravý ekosystém“ je ekosystém, ktorý sa nachádza v dobrom fyzikálnom, chemickom a biologickom stave alebo má dobrú fyzikálnu, chemickú a biologickú kvalitu, dokáže sa sám reprodukovať alebo obnovovať do rovnovážneho stavu a zachováva biodiverzitu;

j)  „energetická účinnosť“ je účinnejšie využívanie energie vo všetkých fázach energetického reťazca od výroby po konečnú spotrebu;

j)  „energetická účinnosť“ je účinnejšie využívanie energie vo všetkých fázach energetického reťazca od výroby po konečnú spotrebu;

k)  „dobrý environmentálny stav“ je dobrý environmentálny stav, ako je vymedzené v článku 3 ods. 5 smernice 2008/56/ES;

k)  „dobrý environmentálny stav“ je dobrý environmentálny stav, ako je vymedzené v článku 3 ods. 5 smernice 2008/56/ES;

l)  „morské vody“ sú morské vody, ako je vymedzené v článku 3 ods. 1 smernice 2008/56/ES;

l)  „morské vody“ sú morské vody, ako je vymedzené v článku 3 ods. 1 smernice 2008/56/ES;

m)  „povrchová voda“, „vnútrozemská voda“, „brakické vody“ a „pobrežná voda“ majú rovnaký význam ako v bodoch 1, 3, 6 a 7 článku 2 smernice 2000/60/ES52;

m)  „povrchová voda“, „vnútrozemská voda“, „brakické vody“ a „pobrežná voda“ majú rovnaký význam ako v bodoch 1, 3, 6 a 7 článku 2 smernice 2000/60/ES52;

n)  „udržateľné obhospodarovanie lesov“ je využívanie lesov a lesnej pôdy takým spôsobom a v takej miere, aby sa zachovala ich biologická diverzita, produktivita, regeneračná kapacita, životaschopnosť a ich potenciál plniť v súčasnosti aj v budúcnosti príslušné ekologické, hospodárske a sociálne funkcie na miestnej, národnej a celosvetovej úrovni a aby sa nepoškodzovali iné ekosystémy.

n)  „udržateľné obhospodarovanie lesov“ je využívanie lesov a lesnej pôdy v súlade s platnými právnymi predpismi.

__________________

__________________

49 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 525/2013 z 21. mája 2013 o mechanizme monitorovania a nahlasovania emisií skleníkových plynov a nahlasovania ďalších informácií na úrovni členských štátov a Únie relevantných z hľadiska zmeny klímy a o zrušení rozhodnutia č. 280/2004/ES (Ú. v. EÚ L 165, 18.6.2013, s. 13).

49 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 525/2013 z 21. mája 2013 o mechanizme monitorovania a nahlasovania emisií skleníkových plynov a nahlasovania ďalších informácií na úrovni členských štátov a Únie relevantných z hľadiska zmeny klímy a o zrušení rozhodnutia č. 280/2004/ES (Ú. v. EÚ L 165, 18.6.2013, s. 13).

50 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES z 19. novembra 2008 o odpade a o zrušení určitých smerníc (Ú. v. EÚ L 312, 22.11.2008, s. 3).

50 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES z 19. novembra 2008 o odpade a o zrušení určitých smerníc (Ú. v. EÚ L 312, 22.11.2008, s. 3).

51 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/56/ES zo 17. júna 2008, ktorou sa ustanovuje rámec pre činnosť Spoločenstva v oblasti morskej environmentálnej politiky (rámcová smernica o morskej stratégii) (Ú. v. EÚ L 164, 25.6.2008, s. 19 – 40).

51 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/56/ES zo 17. júna 2008, ktorou sa ustanovuje rámec pre činnosť Spoločenstva v oblasti morskej environmentálnej politiky (rámcová smernica o morskej stratégii) (Ú. v. EÚ L 164, 25.6.2008, s. 19 – 40).

52 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/60/ES z 23. októbra 2000, ktorou sa stanovuje rámec pôsobnosti pre opatrenia Spoločenstva v oblasti vodného hospodárstva (Ú. v. ES L 327, 22.12.2000, s. 1).

52 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/60/ES z 23. októbra 2000, ktorou sa stanovuje rámec pôsobnosti pre opatrenia Spoločenstva v oblasti vodného hospodárstva (Ú. v. ES L 327, 22.12.2000, s. 1).

Pozmeňujúci návrh    37

Návrh nariadenia

Článok 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Článok 3

Článok 3

Kritériá pre environmentálne udržateľné hospodárske činnosti

Kritériá pre environmentálne udržateľné hospodárske činnosti

Na účely určenia miery environmentálnej udržateľnosti investície je hospodárska činnosť environmentálne udržateľná, ak uvedená činnosť spĺňa všetky tieto kritériá:

Na účely určenia miery environmentálnej udržateľnosti investície je hospodárska činnosť environmentálne udržateľná, ak uvedená činnosť spĺňa všetky tieto kritériá:

a)  hospodárska činnosť podstatne prispieva k jednému alebo viacerým environmentálnym cieľom stanoveným v článku 5 v súlade s článkami 6 až 11;

a)  hospodárska činnosť podstatne prispieva k jednému alebo viacerým environmentálnym cieľom stanoveným v článku 5 v súlade s článkami 6 až 11;

b)  hospodárska činnosť výrazne neohrozuje jeden alebo viaceré environmentálne ciele stanovené v článku 5 v súlade s článkom 12;

b)  hospodárska činnosť výrazne neohrozuje jeden alebo viaceré environmentálne ciele stanovené v článku 5 v súlade s článkom 12;

c)  hospodárska činnosť je vykonávaná v súlade s minimálnymi zárukami stanovenými v článku 13;

c)  hospodárska činnosť je vykonávaná v súlade s minimálnymi zárukami stanovenými v článku 13;

d)  hospodárska činnosť spĺňa technické kritériá preskúmania, ak ich Komisia bližšie určila v súlade s článkom 6 ods. 2, článkom 7 ods. 2, článkom 8 ods. 2, článkom 9 ods. 2, článkom 10 ods. 2 a článkom 11 ods. 2.

d)  hospodárska činnosť spĺňa technické kritériá preskúmania v prípadoch, keď ich Komisia bližšie určila na základe harmonizovaného merania vplyvu na udržateľnosť na úrovni spoločnosti alebo plánu patriaceho do hospodárskej činnosti a v súlade s článkom 6 ods. 2, článkom 7 ods. 2, článkom 8 ods. 2, článkom 9 ods. 2, článkom 10 ods. 2 a článkom 11 ods. 2.

Pozmeňujúci návrh    38

Návrh nariadenia

Článok 3 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 3a

 

Kritériá pre hospodárske činnosti s podstatným negatívnym environmentálnym vplyvom

 

Do 31. decembra 2021 Komisia vykoná posúdenie vplyvu týkajúce sa dôsledkov revízie tohto nariadenia na rozšírenie rámca pre udržateľné investície rámcom používaným na vymedzenie kritérií, kedy a akým spôsobom má hospodárska činnosť významný negatívny vplyv na udržateľnosť. Toto rozšírenie je podmienené výsledkom posúdenia vplyvu, v ktorom sa uvádza, že takéto rozšírenie je primerané, uskutočniteľné a žiaduce.

Pozmeňujúci návrh    39

Návrh nariadenia

Článok 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Článok 4

Článok 4

Používanie kritérií pre environmentálne udržateľné hospodárske činnosti

Uplatňovanie a dodržiavanie kritérií na určenie miery environmentálnej udržateľnosti hospodárskych činností

1.  Členské štáty uplatňujú kritériá na určenie environmentálne udržateľných hospodárskych činností stanovených v článku 3 na účely akýchkoľvek opatrení, ktorými sa stanovujú požiadavky na účastníkov trhu v súvislosti s finančnými produktmi alebo podnikovými dlhopismi, ktoré sa uvádzajú na trh ako „environmentálne udržateľné“.

1.  Členské štáty a Únia uplatňujú kritériá na určenie miery environmentálnej udržateľnosti hospodárskych činností stanovených v článku 3 na účely akýchkoľvek opatrení, ktorými sa stanovujú požiadavky udržateľnosti na účastníkov trhu v súvislosti s finančnými produktmi alebo podnikovými dlhopismi.

2.  Účastníci finančného trhu ponúkajúci finančné produkty ako environmentálne udržateľné investície alebo ako investície, ktoré majú podobné vlastnosti, zverejňujú informácie o tom, ako a do akej miery sa kritériá pre environmentálne udržateľné hospodárske činnosti stanovené v článku 3 používajú na určenie environmentálnej udržateľnosti investícií. Ak sa účastníci finančného trhu domnievajú, že hospodárska činnosť, ktorá nespĺňa technické kritériá preskúmania stanovené v súlade s týmto nariadením alebo pre ktorú ešte neboli stanovené uvedené technické kritériá preskúmania, by sa mala považovať za environmentálne udržateľnú, môžu o tom informovať Komisiu.

2.  Účastníci finančného trhu ponúkajúci finančné produkty alebo podnikové dlhopisy zverejnia príslušné informácie, ktoré im umožnia zistiť, či výrobky, ktoré ponúkajú, spĺňajú podmienky environmentálne udržateľných investícií v súlade s kritériami článku 3. Ak sa účastníci finančného trhu domnievajú, že hospodárska činnosť, pre ktorú ešte neboli stanovené uvedené technické kritériá preskúmania, by sa mala považovať za environmentálne udržateľnú, informujú o tom Komisiu. Komisia v prípade potreby oznámi takéto požiadavky účastníkov finančného trhu platforme pre udržateľné financie. Účastníci finančného trhu neponúkajú finančné produkty ako environmentálne udržateľné investície alebo ako investície s podobnými charakteristikami, ak sa tieto produkty nekvalifikujú ako environmentálne udržateľné.

 

2a.  Členské štáty v úzkej spolupráci s príslušnými orgánmi ESA monitorujú informácie uvedené v odseku 2. Účastníci finančného trhu informujú o tom príslušný vnútroštátny orgán, ktorý to bezodkladne oznámi príslušnému orgánu ESA. Vždy, keď príslušný vnútroštátny orgán alebo príslušný orgán ESA nesúhlasí s ohlásenými informáciami uvedenými v odsekoch 2 a 2a, účastníci finančného trhu preskúmajú a opravia zverejnené informácie.

 

2b.  Zverejnenie informácií uvedených v článku 4 musí byť v súlade so zásadami jasných, prehľadných a nezavádzajúcich informácií, ktoré sú zahrnuté v smernici 2014/65/EÚ a v smernici (EÚ) 2016/97 a s právomocami v oblasti zasahovania uvedenými v článku 4 ods. 2c, ktoré sú v súlade so zásadami, ktoré sú zahrnuté v nariadení č. 600/2014.

 

2c.  V tomto nariadení sa nevyžadujú žiadne požiadavky na zverejňovanie informácií, ktoré sa vyžadujú podľa [vložiť odkaz na nariadenie o zverejňovaní informácií týkajúcich sa udržateľných investícií a rizík ohrozujúcich udržateľnosť, ktorým sa mení smernica (EÚ) 2016/2341];

 

2d.  Malé a menej komplexné podniky uvedené v článku 2 ods. 2b a ods. 2c podliehajú zjednodušeným ustanoveniam.

3.  Komisia prijme delegované akty v súlade s článkom 16, aby doplnila odsek 2 s cieľom bližšie určiť informácie potrebné na dosiahnutie súladu s týmto odsekom, pričom zohľadní technické kritériá preskúmania stanovené v súlade s týmto nariadením. Tieto informácie umožňujú investorom identifikovať:

3.  Komisia prijme delegované akty v súlade s článkom 16, aby doplnila odsek 2, odsek 2a a odsek 2b s cieľom bližšie určiť informácie potrebné na dosiahnutie súladu s týmito odsekmi vrátane zoznamu investícií, ktoré majú podobné vlastnosti ako udržateľné investície, a príslušných kvalifikačných prahov na účely odseku 2 s prihliadnutím na dostupnosť relevantných informácií a technické kritériá preskúmania stanovené v súlade s týmto nariadením. Tieto informácie umožňujú investorom identifikovať:

a)  percentuálny podiel podielov týkajúcich sa spoločností vykonávajúcich environmentálne udržateľné hospodárske činnosti;

a)  percentuálny podiel podielov v rôznych spoločnostiach vykonávajúcich environmentálne udržateľné hospodárske činnosti;

b)  podiel investičného financovania environmentálne udržateľných hospodárskych činností ako percentuálny podiel všetkých hospodárskych činností.

b)  podiel investičného financovania environmentálne udržateľných hospodárskych činností ako percentuálny podiel všetkých hospodárskych činností.

 

ba)  príslušné vymedzenia pojmu malých a menej komplexných podnikov uvedených v článku 2b, ako aj zjednodušené ustanovenia, ktoré sa vzťahujú na tieto subjekty.

 

3a.  Účastníci finančných trhov uverejňujú informácie podľa odseku 3 písm. a) a b).

4.  Komisia prijme delegovaný akt v súlade s odsekom 3 do 31. decembra 2019 s cieľom zabezpečiť začatie uplatňovania od 1. júla 2020. Komisia môže zmeniť uvedený delegovaný akt, a to najmä vzhľadom na zmeny v delegovaných aktoch prijatých v súlade s článkom 6 ods. 2, článkom 7 ods. 2, článkom 8 ods. 2, článkom 9 ods. 2, článkom 10 ods. 2 a článkom 11 ods. 2.

4.  Komisia prijme delegovaný akt v súlade s odsekom 3 do 31. decembra 2019 s cieľom zabezpečiť začatie uplatňovania od 1. júla 2020. Komisia môže zmeniť uvedený delegovaný akt, a to najmä vzhľadom na zmeny v delegovaných aktoch prijatých v súlade s článkom 6 ods. 2, článkom 7 ods. 2, článkom 8 ods. 2, článkom 9 ods. 2, článkom 10 ods. 2 a článkom 11 ods. 2.

Pozmeňujúci návrh    40

Návrh nariadenia

Článok 4 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 4a

 

Monitorovanie trhu

 

1.  V súlade s článkom 9 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1093/2010, nariadenia (EÚ) č. 1094/2010, nariadenia (EÚ) č. 1095/2010, monitoruje príslušný orgán ESA trh s finančnými produktmi uvedenými v článku 1 tohto nariadenia, ktoré sa uvádzajú na trh, distribuujú alebo predávajú v Únii.

 

2.  Príslušné orgány monitorujú trh s finančnými produktmi založenými na poistení, ktoré sa uvádzajú na trh, distribuujú alebo predávajú v ich členskom štáte alebo z neho.

 

3.  V súlade s článkom 9 ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 1093/2010, nariadenia (EÚ) č. 1094/2010, nariadenia (EÚ) č. 1095/2010 môže príslušný orgán ESA v prípade porušenia tohto nariadenia subjektmi uvedenými v článku 1 dočasne zakázať alebo obmedziť v Únii uvádzanie na trh, distribúciu alebo predaj finančných produktov uvedených v článku 1.

 

Zákaz alebo obmedzenie uvedené v článku 3 sa môžu uplatňovať za okolností, ktoré presne vymedzí príslušný orgán ESA, alebo môžu podliehať ním vymedzeným výnimkám.

 

4.  Príslušný orgán ESA pri prijímaní opatrení podľa tohto článku zabezpečí, aby opatrenie:

 

a)  nemalo na efektívnosť finančných trhov alebo na investorov škodlivý vplyv, ktorý by bol neúmerný vzhľadom na prínosy opatrenia, a

 

b)  nevytváralo riziko regulačnej arbitráže.

 

Ak príslušný orgán alebo príslušné orgány prijali opatrenie podľa tohto článku, príslušný orgán ESA môže prijať ktorékoľvek z opatrení uvedených v odseku 1.

 

5.  Predtým ako sa príslušný orgán ESA rozhodne prijať akékoľvek opatrenie podľa tohto článku, oznámi príslušným orgánom opatrenie, ktoré navrhuje.

 

6.  Príslušný orgán ESA preskúma zákaz alebo obmedzenie uložené podľa odseku 1 v primeraných intervaloch, minimálne však každé tri mesiace. Ak sa zákaz alebo obmedzenie po tejto trojmesačnej lehote neobnoví, jeho účinnosť sa skončí.

 

7.  Opatrenie prijaté príslušným orgánom ESA podľa tohto článku má prednosť pred akýmkoľvek predchádzajúcim opatrením prijatým príslušným orgánom.

Pozmeňujúci návrh    41

Návrh nariadenia

Článok 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Článok 5

Článok 5

Environmentálne ciele

Ciele udržateľnosti

Na účely tohto nariadenia sú environmentálnymi cieľmi tieto ciele:

1.  Na účely tohto nariadenia sú environmentálnymi cieľmi tieto ciele:

(1)  zmiernenie zmeny klímy;

(1)  zmierňovanie zmeny klímy;

(2)  prispôsobenie sa zmene klímy;

(2)  adaptácia na zmenu klímy;

(3)  udržateľné využívanie a ochrana vodných a morských zdrojov;

(3)  udržateľné využívanie a ochrana vodných a morských zdrojov;

(4)  prechod na obehové hospodárstvo, predchádzanie vzniku odpadu a recyklácia;

(4)  prechod na obehové hospodárstvo vrátane predchádzania vzniku odpadu a zvýšenia miery využívania druhotných surovín;

(5)  prevencia a kontrola znečisťovania životného prostredia;

(5)  prevencia a kontrola znečisťovania životného prostredia;

(6)  ochrana zdravých ekosystémov.

(6)  ochrana biodiverzity a zdravých ekosystémov a obnova poškodených ekosystémov.

 

1a.  Ciele stanovené v prvom odseku sa merajú na základe harmonizovaných ukazovateľov, analýzy životného cyklu a vedeckých kritérií a musia byť splnené tak, aby sa zabezpečilo, že dokážu čeliť budúcim environmentálnym výzvam.

Pozmeňujúci návrh    42

Návrh nariadenia

Článok 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Článok 6

Článok 6

Podstatný prínos k zmierneniu zmeny klímy

Podstatný prínos k zmierneniu zmeny klímy

1.  Hospodárska činnosť sa považuje za podstatne prispievajúcu k zmierneniu zmeny klímy, ak uvedená činnosť podstatne prispieva k stabilizácii koncentrácií skleníkových plynov v atmosfére na úrovni, ktorá bráni nebezpečnému antropogénnemu zasahovaniu do klimatického systému predchádzaním alebo znižovaním emisií skleníkových plynov alebo posilnením odstraňovania skleníkových plynov prostredníctvom ktoréhokoľvek z nasledujúcich prostriedkov, ako aj prostredníctvom inovácie procesu alebo inovácie výrobku:

1.  Hospodárska činnosť sa považuje za podstatne prispievajúcu k zmierneniu zmeny klímy, ak uvedená činnosť podstatne prispieva k stabilizácii koncentrácií skleníkových plynov v atmosfére na úrovni, ktorá bráni nebezpečnému antropogénnemu zasahovaniu do klimatického systému predchádzaním alebo znižovaním emisií skleníkových plynov alebo posilnením odstraňovania skleníkových plynov prostredníctvom ktoréhokoľvek z nasledujúcich prostriedkov, ako aj prostredníctvom inovácie procesu alebo inovácie výrobku:

a)  výroba, uchovávanie alebo využívanie energie z obnoviteľných zdrojov alebo klimaticky neutrálnej energie (vrátane uhlíkovo neutrálnej energie) vrátane využitia inovačnej technológie s potenciálom výrazných úspor v budúcnosti alebo nevyhnutného posilnenia sústavy;

a)  výroba, uchovávanie, distribúcia alebo využívanie energie z obnoviteľných zdrojov v súlade so smernicou o obnoviteľných zdrojoch energie vrátane využívania inovačnej technológie s potenciálom výrazných úspor v budúcnosti alebo nevyhnutného posilnenia sústavy;

b)  zlepšenie energetickej účinnosti;

b)  zlepšenie energetickej účinnosti v súlade so smernicou o energetickej efektívnosti;

c)  zvýšenie ekologickej alebo klimaticky neutrálnej mobility;

c)  zvýšenie ekologickej alebo klimaticky neutrálnej mobility;

d)  prechod na používanie obnoviteľných materiálov;

d)  prechod na používanie environmentálne udržateľných obnoviteľných materiálov alebo zvýšenie miery tohto používania na základe posúdenia celého životného cyklu a nahradenia predovšetkým materiálov na báze fosílnych palív, ktorým sa v krátkodobom horizonte dosahujú úspory emisií skleníkových plynov;

e)  zvýšenie zachytávania a ukladania oxidu uhličitého;

e)  zvýšenie miery využívania technológie environmentálne bezpečného zachytávania a využívania oxidu uhličitého (CCU) a zachytávania a ukladania oxidu uhličitého (CCS), ktoré prinášajú čisté zníženie emisií;

f)  postupné odstraňovanie antropogénnych emisií skleníkových plynov, aj z fosílnych palív;

f)  postupné odstraňovanie antropogénnych emisií skleníkových plynov;

 

fa)  zvýšenie odstraňovania CO2 z atmosféry a jeho skladovanie v prírodných ekosystémoch, napríklad prostredníctvom zalesňovania, obnovy lesov a obnoviteľného poľnohospodárstva;

g)  vytvorenie energetickej infraštruktúry potrebnej na umožnenie dekarbonizácie energetických systémov;

g)  vytvorenie energetickej infraštruktúry potrebnej na umožnenie dekarbonizácie energetických systémov;

h)  výroba čistých a efektívnych palív z obnoviteľných alebo uhlíkovo neutrálnych zdrojov.

h)  výroba čistých a efektívnych palív z obnoviteľných alebo uhlíkovo neutrálnych zdrojov.

2.  Komisia v súlade s článkom 16 prijme delegované akty týkajúce sa:

2.  Komisia v súlade s článkom 16 prijme delegované akty týkajúce sa:

a)  doplnenia odseku 1, aby sa mohli stanoviť technické kritériá preskúmania na určenie podmienok, za ktorých sa určitá hospodárska činnosť na účely tohto nariadenia považuje za podstatne prispievajúcu k zmierneniu zmeny klímy;

a)  doplnenia odseku 1, aby sa mohli stanoviť technické kritériá preskúmania na základe ukazovateľov na určenie podmienok, za ktorých sa určitá hospodárska činnosť na účely tohto nariadenia považuje za podstatne prispievajúcu k zmierneniu zmeny klímy. Tieto technické kritériá preskúmania zahŕňajú prahové hodnoty pre činnosti na zmierňovanie dôsledkov v súlade s cieľom obmedziť globálne otepľovanie na úroveň výrazne pod 2 ° C a snahy o jeho obmedzenie na 1,5 °C v porovnaní s predindustriálnou úrovňou, ako je stanovené v Parížskej dohode,

b)  doplnenia článku 12, aby sa mohli stanoviť technické kritériá preskúmania, v prípade každého príslušného environmentálneho cieľa, na určenie toho, či hospodárska činnosť, v súvislosti s ktorou sú stanovené kritériá preskúmania podľa písmena a) tohto odseku, sa na účely tohto nariadenia považuje za spôsobujúcu výrazné ohrozenie jedného alebo viacerých uvedených cieľov.

b)  doplnenia článku 12, aby sa mohli stanoviť technické kritériá preskúmania na základe ukazovateľov, v prípade každého príslušného environmentálneho cieľa, na určenie toho, či hospodárska činnosť, v súvislosti s ktorou sú stanovené kritériá preskúmania na základe ukazovateľov podľa písmena a) tohto odseku, sa na účely tohto nariadenia považuje za spôsobujúcu výrazné ohrozenie jedného alebo viacerých uvedených cieľov.

3.  Komisia stanoví technické kritériá preskúmania uvedené v odseku 2 v rámci jedného delegovaného aktu, pričom zohľadní požiadavky stanovené v článku 14.

3.  Komisia stanoví technické kritériá preskúmania na základe ukazovateľov uvedené v odseku 2 v rámci jedného delegovaného aktu, pričom zohľadní požiadavky stanovené v článku 14.

4.  Komisia prijme delegovaný akt v uvedený v odseku 2 do 31. decembra 2019 s cieľom zabezpečiť začatie uplatňovanie od 1. júla 2020.

4.  Komisia prijme delegovaný akt v uvedený v odseku 2 do 31. decembra 2019 s cieľom zabezpečiť začatie uplatňovanie od 1. júla 2020.

Pozmeňujúci návrh    43

Návrh nariadenia

Článok 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Článok 7

Článok 7

Podstatný prínos k adaptácii na zmenu klímy

Podstatný prínos k adaptácii na zmenu klímy

1.  Hospodárska činnosť sa považuje za podstatne prispievajúcu k prispôsobeniu sa zmene klímy, ak uvedená činnosť podstatne prispieva k zníženiu negatívnych účinkov súčasnej a očakávanej budúcej klímy alebo zabráneniu nárastu či presunu negatívnych účinkov zmeny klímy, a to týmito spôsobmi:

1.  Hospodárska činnosť sa považuje za podstatne prispievajúcu k adaptácii na zmenu klímy, ak uvedená činnosť podstatne prispieva k zníženiu negatívnych účinkov súčasnej a očakávanej budúcej klímy alebo zabráneniu nárastu či presunu negatívnych účinkov zmeny klímy, a to týmito spôsobmi:

a)  predchádzanie alebo znižovanie negatívnych účinkov zmeny klímy na hospodársku činnosť, ktoré závisia od lokality alebo kontextu a ktoré sa budú posudzovať a prioritizovať použitím dostupných klimatických projekcií;

a)  predchádzanie alebo znižovanie negatívnych účinkov zmeny klímy na hospodársku činnosť, ktoré závisia od lokality alebo kontextu a ktoré sa budú posudzovať a prioritizovať použitím dostupných klimatických projekcií;

b)  predchádzanie alebo znižovanie negatívnych účinkov, ktoré zmena klímy môže predstavovať pre prírodné a zastavané prostredie, v ktorom prebieha hospodárska činnosť, ktoré sa budú posudzovať a prioritizovať použitím dostupných klimatických projekcií.

b)  predchádzanie alebo znižovanie negatívnych účinkov, ktoré zmena klímy môže predstavovať pre prírodné a zastavané prostredie, v ktorom prebieha hospodárska činnosť, ktoré sa budú posudzovať a prioritizovať použitím dostupných projekcií klímy a štúdií o vplyve ľudí na zmenu klímy.

2.  Komisia v súlade s článkom 16 prijme delegované akty týkajúce sa:

2.  Komisia v súlade s článkom 16 prijme delegované akty týkajúce sa:

a)  doplnenia odseku 1, aby sa mohli stanoviť technické kritériá preskúmania na určenie podmienok, za ktorých sa určitá hospodárska činnosť na účely tohto nariadenia považuje za podstatne prispievajúcu k prispôsobeniu sa zmene klímy;

a)  doplnenia odseku 1, aby sa mohli stanoviť technické kritériá preskúmania na základe ukazovateľov na určenie podmienok, za ktorých sa určitá hospodárska činnosť na účely tohto nariadenia považuje za podstatne prispievajúcu k adaptácii na zmenu klímy;

b)  doplnenia článku 12, aby sa mohli stanoviť technické kritériá preskúmania, v prípade každého príslušného environmentálneho cieľa, na určenie toho, či hospodárska činnosť, v súvislosti s ktorou sú stanovené kritériá preskúmania podľa písmena a) tohto odseku, sa na účely tohto nariadenia považuje za spôsobujúcu výrazné ohrozenie jedného alebo viacerých uvedených cieľov.

b)  doplnenia článku 12, aby sa mohli stanoviť technické kritériá preskúmania na základe ukazovateľov, v prípade každého príslušného environmentálneho cieľa, na určenie toho, či hospodárska činnosť, v súvislosti s ktorou sú stanovené kritériá preskúmania na základe ukazovateľov podľa písmena a) tohto odseku, sa na účely tohto nariadenia považuje za spôsobujúcu výrazné ohrozenie jedného alebo viacerých uvedených cieľov.

3.  Komisia stanoví technické kritériá preskúmania uvedené v odseku 2 v rámci jedného delegovaného aktu, pričom zohľadní požiadavky stanovené v článku 14.

3.  Komisia stanoví technické kritériá preskúmania na základe ukazovateľov uvedené v odseku 2 v rámci jedného delegovaného aktu, pričom zohľadní požiadavky stanovené v článku 14.

4.  Komisia prijme delegovaný akt v uvedený v odseku 2 do 31. decembra 2019 s cieľom zabezpečiť začatie uplatňovanie od 1. júla 2020.

4.  Komisia prijme delegovaný akt v uvedený v odseku 2 do 31. decembra 2019 s cieľom zabezpečiť začatie uplatňovania od 1. júla 2020.

Pozmeňujúci návrh    44

Návrh nariadenia

Článok 8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Článok 8

Článok 8

Podstatný prínos k udržateľnému využívaniu a ochrane vodných a morských zdrojov

Podstatný prínos k udržateľnému využívaniu a ochrane vodných a morských zdrojov

1.  Hospodárska činnosť sa považuje za podstatne prispievajúcu k udržateľnému využívaniu a ochrane vodných a morských zdrojov, ak uvedená činnosť podstatne prispieva k dobrému stavu vôd vrátane sladkých, brakických a pobrežných vôd alebo dobrému environmentálneho stavu morských vôd prostredníctvom ktoréhokoľvek z týchto prostriedkov:

1.  Hospodárska činnosť sa považuje za podstatne prispievajúcu k udržateľnému využívaniu a ochrane vodných útvarov a morských vôd, ak uvedená činnosť podstatne prispieva k dobrému stavu vôd vrátane vnútrozemských povrchových vôd, ústí riek a pobrežných vôd alebo dobrému environmentálneho stavu morských vôd a ak sa v rámci uvedenej činnosti prijímajú primerané opatrenia na obnovu, ochranu alebo zachovanie biologickej rozmanitosti, produktivity, odolnosti, hodnoty a celkového zdravia morského ekosystému, ako aj živobytia komunít, ktoré sú na ňom závislé, prostredníctvom ktoréhokoľvek z týchto prostriedkov:

a)  ochrana vodného prostredia pred nepriaznivými účinkami komunálnych a priemyselných odpadových vôd prostredníctvom zabezpečenia primeraného zberu a spracovania komunálnych a priemyselných odpadových vôd v súlade s článkami 3, 4, 5 a 11 smernice Rady 91/271/EHS53;

a)  ochrana vodného prostredia, vrátane vody určenej na kúpanie (pobrežnej a morskej), pred nepriaznivými účinkami komunálnych a priemyselných odpadových vôd vrátane plastov prostredníctvom zabezpečenia primeraného zberu a spracovania komunálnych a priemyselných odpadových vôd v súlade s článkami 3, 4, 5 a 11 smernice Rady 91/271/EHS53 alebo v súlade s najlepšími dostupnými technikami stanovenými v smernici 2010/75/EÚ;

 

aa)  ochrana vodného prostredia pred nepriaznivými účinkami emisií a vypúšťaní na mori v súlade s dohovormi Medzinárodnej námornej organizácie, ako je dohovor MARPOL, ako aj dohovorov, ktoré nevychádzajú z dohovoru MARPOL, ako sú Dohovor o záťažovej vode či regionálne morské dohovory;

b)  ochrana ľudského zdravia pred nepriaznivými účinkami akejkoľvek kontaminácie pitnej vody prostredníctvom zabezpečenia, že neobsahuje žiadne mikroorganizmy, parazity a látky, ktoré predstavujú potenciálne riziko pre ľudské zdravie, a že spĺňa minimálne požiadavky stanovené v časti A a B prílohy I k smernici Rady 98/83/ES54, ako aj zlepšenie prístupu občanov k čistej pitnej vode;

b)  ochrana ľudského zdravia pred nepriaznivými účinkami akejkoľvek kontaminácie pitnej vody prostredníctvom zabezpečenia, že neobsahuje žiadne mikroorganizmy, parazity a látky, ktoré predstavujú potenciálne riziko pre ľudské zdravie, a overovanie, že spĺňa minimálne požiadavky stanovené v časti A a B prílohy I k smernici Rady 98/83/ES54, ako aj zlepšenie prístupu občanov k čistej pitnej vode;

c)  odber vody v súlade s cieľom dobrého kvantitatívneho stavu, ako je vymedzené v tabuľke 2.1.2 v prílohe V k smernici 2000/60/ES;

c)  odber vody v súlade s cieľom dobrého kvantitatívneho stavu, ako je vymedzené v tabuľke 2.1.2 v prílohe V k smernici 2000/60/ES;

d)  zlepšenie účinného využívania vody, uľahčenie opätovného využívania vody alebo akákoľvek iná činnosť, ktorá chráni alebo zlepšuje kvalitu vodných útvarov Únie v súlade so smernicou 2000/60/ES;

d)  zlepšenie riadenia a účinného využívania vody, uľahčenie opätovného využívania vody, systémov na riadenie využívania dažďovej vody alebo akákoľvek iná činnosť, ktorá chráni alebo zlepšuje kvalitu a kvantitu vodných útvarov Únie v súlade so smernicou 2000/60/ES;

e)  zabezpečenie udržateľného využívania morských ekosystémových služieb alebo prispievanie k dobrému environmentálnemu stavu morských vôd, ako je určené na základe kvalitatívnych deskriptorov stanovených v prílohe I k smernici 2008/56/ES a ďalej špecifikované v rozhodnutí Komisie (EÚ) 2017/84855.

e)  zabezpečenie udržateľného využívania morských ekosystémových služieb alebo prispievanie k dobrému environmentálnemu stavu morských vôd, ako je určené na základe kvalitatívnych deskriptorov stanovených v prílohe I k smernici 2008/56/ES a ďalej špecifikované v rozhodnutí Komisie (EÚ) 2017/84855.

2.  Komisia v súlade s článkom 16 prijme delegované akty týkajúce sa:

2.  Komisia v súlade s článkom 16 prijme delegované akty týkajúce sa:

a)  doplnenia odseku 1, aby sa mohli stanoviť technické kritériá preskúmania na určenie podmienok, za ktorých sa určitá hospodárska činnosť na účely tohto nariadenia považuje za podstatne prispievajúcu k udržateľnému využívaniu a ochrane vodných a morských zdrojov;

a)  doplnenia odseku 1, aby sa mohli stanoviť technické kritériá preskúmania na základe ukazovateľov na určenie podmienok, za ktorých sa určitá hospodárska činnosť na účely tohto nariadenia považuje za podstatne prispievajúcu k udržateľnému využívaniu a ochrane vodných a morských zdrojov;

b)  doplnenia článku 12, aby sa mohli stanoviť technické kritériá preskúmania, v prípade každého príslušného environmentálneho cieľa, na určenie toho, či hospodárska činnosť, v súvislosti s ktorou sú stanovené kritériá preskúmania podľa písmena a) tohto odseku, sa na účely tohto nariadenia považuje za spôsobujúcu výrazné ohrozenie jedného alebo viacerých uvedených cieľov.

b)  doplnenia článku 12, aby sa mohli stanoviť technické kritériá preskúmania na základe ukazovateľov, v prípade každého príslušného environmentálneho cieľa, na určenie toho, či hospodárska činnosť, v súvislosti s ktorou sú stanovené kritériá preskúmania na základe ukazovateľov podľa písmena a) tohto odseku, sa na účely tohto nariadenia považuje za spôsobujúcu výrazné ohrozenie jedného alebo viacerých uvedených cieľov.

3.  Komisia stanoví technické kritériá preskúmania uvedené v odseku 2 v rámci jedného delegovaného aktu, pričom zohľadní požiadavky stanovené v článku 14.

3.  Komisia stanoví technické kritériá preskúmania uvedené v odseku 2 v rámci jedného delegovaného aktu, pričom zohľadní požiadavky stanovené v článku 14.

4.  Komisia prijme delegovaný akt uvedený v odseku 2 do 1. júla 2022 s cieľom zabezpečiť začatie uplatňovanie od 31. decembra 2022.

4.  Komisia prijme delegovaný akt uvedený v odseku 2 do 1. júla 2022 s cieľom zabezpečiť začatie uplatňovanie od 31. decembra 2022.

_________________

_________________

53 Smernica Rady 91/271/EHS z 21. mája 1991 o čistení komunálnych odpadových vôd (Ú. v. ES L 135, 30.5.1991, s. 40).

53 Smernica Rady 91/271/EHS z 21. mája 1991 o čistení komunálnych odpadových vôd (Ú. v. ES L 135, 30.5.1991, s. 40).

54 Smernica Rady 98/83/ES z 3. novembra 1998 o kvalite vody určenej na ľudskú spotrebu (Ú. v. ES L 330, 5.12.1998, s. 32).

54 Smernica Rady 98/83/ES z 3. novembra 1998 o kvalite vody určenej na ľudskú spotrebu (Ú. v. ES L 330, 5.12.1998, s. 32).

55 Rozhodnutie Komisie (EÚ) 2017/848 zo 17. mája 2017, ktorým sa stanovujú kritériá a metodické normy určovania dobrého environmentálneho stavu morských vôd a špecifikácie a štandardizované metódy monitorovania a posudzovania a ktorým sa zrušuje rozhodnutie 2010/477/EÚ (Ú. v. EÚ L 125, 18.5.2017, s. 43).

55 Rozhodnutie Komisie (EÚ) 2017/848 zo 17. mája 2017, ktorým sa stanovujú kritériá a metodické normy určovania dobrého environmentálneho stavu morských vôd a špecifikácie a štandardizované metódy monitorovania a posudzovania a ktorým sa zrušuje rozhodnutie 2010/477/EÚ (Ú. v. EÚ L 125, 18.5.2017, s. 43).

Pozmeňujúci návrh    45

Návrh nariadenia

Článok 9

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Článok 9

Článok 9

Podstatný prínos k prechodu na obehové hospodárstvo a predchádzaniu vzniku odpadu a recyklácii

Podstatný prínos k prechodu na obehové hospodárstvo vrátane predchádzania vzniku odpadu a zvýšenia miery využívania druhotných surovín

1.  Hospodárska činnosť sa považuje za podstatne prispievajúcu k prechodu na obehové hospodárstvo a predchádzaniu vzniku odpadu a recyklácii, ak uvedená činnosť podstatne prispieva k uvedenému environmentálnemu cieľu prostredníctvom ktoréhokoľvek z týchto prostriedkov:

1.  Hospodárska činnosť sa považuje za podstatne prispievajúcu k prechodu na obehové hospodárstvo vrátane predchádzania vzniku odpadu,opätovného použitia a recyklácie, ktoré pokrývajú celý životný cyklus výrobku alebo hospodárskej činnosti v rôznych štádiách výroby, spotreby a ukončenia používania, ak uvedená činnosť v súlade s acquis EÚ podstatne prispieva k uvedenému environmentálnemu cieľu prostredníctvom ktoréhokoľvek z týchto prostriedkov:

a)  zlepšenie efektívneho využívania surovín vo výrobe, a to aj prostredníctvom znižovania spotreby primárnych surovín a zvyšovania využívania vedľajších produktov a odpadu;

a)  zlepšenie efektívneho využívania surovín a zdrojov vo výrobe, a to aj prostredníctvom znižovania spotreby primárnych surovín a zvyšovania miery využívania vedľajších produktov a druhotných surovín, čím sa podporí ukončenie činností spojených s odpadom;

b)  zvýšenie trvanlivosti, opraviteľnosti, modernizovateľnosti alebo opätovnej použiteľnosti výrobkov;

b)  navrhovanie, výroba a zvyšovanie miery používania výrobkov, ktoré efektívne využívajú zdroje, sú trvanlivé (najmä z hľadiska životnosti a absencie plánovaného zastarávania), opraviteľné, opätovne použiteľné a modernizovateľné;

c)  zvýšenie recyklovateľnosti výrobkov vrátane jednotlivých materiálov obsiahnutých vo výrobkoch, okrem iného prostredníctvom nahradenia alebo nižšieho používania nerecyklovateľných výrobkov a materiálov;

c)  navrhovanie výrobkov z odpadových produktov a zvyšovanie opätovnej použiteľnosti a recyklovateľnosti výrobkov vrátane jednotlivých materiálov obsiahnutých vo výrobkoch, okrem iného prostredníctvom nahradenia alebo obmedzeného používania výrobkov a materiálov, ktoré nie sú recyklovateľné;

d)  zníženie obsahu nebezpečných látok v materiáloch a výrobkoch;

d)  znižovanie obsahu nebezpečných látok a nahrádzanie látok vzbudzujúcich veľmi veľké obavy v materiáloch a výrobkoch v súlade s harmonizovanými právnymi požiadavkami stanovenými na úrovni Únie, najmä s ustanoveniami právnych predpisov EÚ, ktorými sa zabezpečuje bezpečné nakladanie s látkami, materiálmi a produktmi a odpadom;

e)  predĺženie využívania výrobkov, a to aj prostredníctvom zvýšeného opätovného použitia, opätovného spracovania, modernizácie, opravy a spoločného využívania výrobkov spotrebiteľmi;

e)  predĺženie využívania výrobkov, a to aj prostredníctvom zvýšeného opätovného použitia, opätovného spracovania, modernizácie, opravy a spoločného využívania výrobkov spotrebiteľmi;

f)  zvýšenie využívania druhotných surovín a ich kvality, a to aj prostredníctvom kvalitnej recyklácie odpadu;

f)  zvýšenie využívania druhotných surovín a ich kvality, a to aj prostredníctvom kvalitnej recyklácie odpadu;

g)  zníženie tvorby odpadu;

g)  zníženie tvorby odpadu vrátane tvorby odpadu v postupoch súvisiacich s priemyselnou výrobou, ťažbou nerastov, výrobnými, stavebnými a demolačnými činnosťami;

h)  zvýšenie prípravy na opätovné použitie a recykláciu odpadu;

h)  zvýšenie prípravy na opätovné použitie a recykláciu odpadu v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva;

 

ha)  zvýšenie rozvoja infraštruktúry na nakladanie s odpadom, ktorá je potrebná na prevenciu, opätovné používanie a recykláciu;

i)  predchádzanie spaľovaniu a likvidácii odpadu;

i)  predchádzanie spaľovaniu, likvidácii a skládkovaniu odpadu v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva;

j)  predchádzanie odpadu a inému znečisteniu životného prostredia spôsobeného nesprávnym nakladaním s odpadom a ich čistenie;

j)  predchádzanie vzniku odpadu a inému znečisteniu životného prostredia vrátane prevencie a znižovania morského odpadu spôsobeného nesprávnym nakladaním s odpadom, ich čistenie a znižovanie ich množstva;

 

ja)  znižovanie miery vzniku potravinového odpadu v prvovýrobe, pri spracúvaní a výrobe, maloobchodnej a inej distribúcii potravín, v reštauráciách a stravovacích službách, ako aj v domácnostiach.

k)  účinné využívanie prírodných zdrojov energie.

k)  efektívne využívanie prírodných zdrojov energie , surovín, vody a pôdy v súlade s kaskádovým využívaním zdrojov;

 

ka) podpora biohospodárstva prostredníctvom trvalo udržateľného využívania obnoviteľných zdrojov na výrobu materiálov a komodít;

2.  Komisia v súlade s článkom 16 prijme delegované akty týkajúce sa:

2.  Komisia v súlade s článkom 16 prijme delegované akty týkajúce sa:

a)  doplnenia odseku 1, aby sa mohli stanoviť technické kritériá preskúmania na určenie podmienok, za ktorých sa určitá hospodárska činnosť na účely tohto nariadenia považuje za podstatne prispievajúcu k prechodu na obehové hospodárstvo a predchádzaniu vzniku odpadu a recyklácii;

a)  doplnenia odseku 1, aby sa mohli stanoviť technické kritériá preskúmania na základe ukazovateľov obehového hospodárstva vypracovaných Komisiou na určenie podmienok, za ktorých sa určitá hospodárska činnosť na účely tohto nariadenia považuje za podstatne prispievajúcu k prechodu na obehové hospodárstvo a predchádzaniu vzniku odpadu a recyklácii;

b)  doplnenia článku 12, aby sa mohli stanoviť technické kritériá preskúmania, v prípade každého príslušného environmentálneho cieľa, na určenie toho, či hospodárska činnosť, v súvislosti s ktorou sú stanovené kritériá preskúmania podľa písmena a) tohto odseku, sa na účely tohto nariadenia považuje za spôsobujúcu výrazné ohrozenie jedného alebo viacerých uvedených cieľov.

b)  doplnenia článku 12, aby sa mohli stanoviť technické kritériá preskúmania na základe ukazovateľov obehového hospodárstva vypracovaných Komisiou, v prípade každého príslušného environmentálneho cieľa, na určenie toho, či hospodárska činnosť, v súvislosti s ktorou sú stanovené kritériá preskúmania podľa písmena a) tohto odseku, sa na účely tohto nariadenia považuje za spôsobujúcu výrazné ohrozenie jedného alebo viacerých uvedených cieľov.

3.  Komisia stanoví technické kritériá preskúmania uvedené v odseku 2 v rámci jedného delegovaného aktu, pričom zohľadní požiadavky stanovené v článku 14.

3.  Komisia na základe ňou vypracovaných ukazovateľov obehového hospodárstva stanoví technické kritériá preskúmania uvedené v odseku 2 v rámci jedného delegovaného aktu, pričom zohľadní požiadavky stanovené v článku 14.

4.  Komisia prijme delegovaný akt uvedený v odseku 2 do 1. júla 2021 s cieľom zabezpečiť začatie uplatňovanie od 31. decembra 2021.

4.  Komisia prijme delegovaný akt uvedený v odseku 2 do 1. júla 2021 s cieľom zabezpečiť začatie uplatňovanie od 31. decembra 2021.

Pozmeňujúci návrh    46

Návrh nariadenia

Článok 10

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Článok 10

Článok 10

Podstatný prínos k prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia

Podstatný prínos k prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia

1.  Hospodárska činnosť sa považuje za podstatne prispievajúcu k prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia, ak uvedená činnosť prispieva k vysokej úrovni ochrany životného prostredia pred znečistením životného prostredia prostredníctvom ktoréhokoľvek z týchto prostriedkov:

1.  Hospodárska činnosť sa považuje za podstatne prispievajúcu k prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia, ak uvedená činnosť podstatne prispieva k ochrane životného prostredia pred znečistením životného prostredia prostredníctvom ktoréhokoľvek z týchto prostriedkov:

a)  znižovanie emisií znečisťujúcich látok do ovzdušia, vody a pôdy iných ako emisie skleníkových plynov;

a)  znižovanie emisií znečisťujúcich látok do ovzdušia, vody a pôdy iných ako emisie skleníkových plynov;

b)  zlepšenie úrovne kvality ovzdušia, vody alebo pôdy v oblastiach, v ktorých prebieha hospodárska činnosť, za súčasnej minimalizácie negatívnych vplyvov a rizík na ľudské zdravie a životné prostredie;

b)  zlepšenie úrovne kvality ovzdušia, vody alebo pôdy v oblastiach, v ktorých prebieha hospodárska činnosť, za súčasnej minimalizácie negatívnych vplyvov a rizík na ľudské zdravie a životné prostredie;

c)  minimalizácia značných nepriaznivých účinkov výroby a používania chemických látok na ľudské zdravie a životné prostredie.

c)  minimalizácia značných nepriaznivých účinkov výroby a používania chemických látok na ľudské zdravie a životné prostredie.

2.  Komisia v súlade s článkom 16 prijme delegované akty týkajúce sa:

2.  Komisia v súlade s článkom 16 prijme delegované akty týkajúce sa:

a)  doplnenia odseku 1, aby sa mohli stanoviť technické kritériá preskúmania na určenie podmienok, za ktorých sa určitá hospodárska činnosť na účely tohto nariadenia považuje za podstatne prispievajúcu k prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia;

a)  doplnenia odseku 1, aby sa mohli stanoviť technické kritériá preskúmania na základe ukazovateľov na určenie podmienok, za ktorých sa určitá hospodárska činnosť na účely tohto nariadenia považuje za podstatne prispievajúcu k prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia;

b)  doplnenia článku 12, aby sa mohli stanoviť technické kritériá preskúmania, v prípade každého príslušného environmentálneho cieľa, na určenie toho, či hospodárska činnosť, v súvislosti s ktorou sú stanovené kritériá preskúmania podľa písmena a) tohto odseku, sa na účely tohto nariadenia považuje za spôsobujúcu výrazné ohrozenie jedného alebo viacerých uvedených cieľov.

b)  doplnenia článku 12, aby sa mohli stanoviť technické kritériá preskúmania na základe ukazovateľov, v prípade každého príslušného environmentálneho cieľa, na určenie toho, či hospodárska činnosť, v súvislosti s ktorou sú stanovené kritériá preskúmania podľa písmena a) tohto odseku, sa na účely tohto nariadenia považuje za spôsobujúcu výrazné ohrozenie jedného alebo viacerých uvedených cieľov.

3.  Komisia stanoví technické kritériá preskúmania uvedené v odseku 2 v rámci jedného delegovaného aktu, pričom zohľadní požiadavky stanovené v článku 14.

3.  Komisia stanoví technické kritériá preskúmania uvedené v odseku 2 v rámci jedného delegovaného aktu, pričom zohľadní požiadavky stanovené v článku 14.

4.  Komisia prijme delegovaný akt uvedený v odseku 2 do 1. júla 2021 s cieľom zabezpečiť začatie uplatňovanie od 31. decembra 2021.

4.  Komisia prijme delegovaný akt uvedený v odseku 2 do 1. júla 2021 s cieľom zabezpečiť začatie uplatňovanie od 31. decembra 2021.

Pozmeňujúci návrh    47

Návrh nariadenia

Článok 11

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Článok 11

Článok 11

Podstatný prínos k ochrane zdravých ekosystémov

Podstatný prínos k ochrane biodiverzity a zdravých ekosystémov alebo obnove poškodených ekosystémov.

1.  Na účely tohto nariadenia sa hospodárska činnosť považuje za podstatne prispievajúcu k ochrane zdravých ekosystémov, ak uvedená činnosť podstatne prispieva k ochrane, zachovávaniu a zveľaďovaniu biodiverzity a ekosystémových služieb v súlade s príslušnými legislatívnymi a nelegislatívnymi nástrojmi Únie prostredníctvom ktoréhokoľvek z týchto prostriedkov:

1.  Na účely tohto nariadenia sa hospodárska činnosť považuje za podstatne prispievajúcu k ochrane biodiverzity a zdravých ekosystémov alebo obnove poškodených ekosystémov, ak uvedená činnosť podstatne prispieva k ochrane, zachovávaniu a zveľaďovaniu biodiverzity a ekosystémových služieb v súlade s príslušnými legislatívnymi a nelegislatívnymi nástrojmi Únie prostredníctvom ktoréhokoľvek z týchto prostriedkov:

a)  ochrana prírody (biotopy, druhy); ochrana, obnova a zveľaďovanie stavu ekosystémov a ich schopnosť poskytovať služby;

a)  opatrenia na ochranu prírody zamerané na zachovanie alebo obnovu prirodzených biotopov, druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín do priaznivého stavu ochrany a dosiahnutie primeraných populácii prirodzene sa vyskytujúcich druhov, ktorými sa chráni, obnovuje a zlepšuje stav ekosystémov a ich schopnosť poskytovať služby;

b)  udržateľné obhospodarovanie pôdy vrátane primeranej ochrany biologickej diverzity pôdy; neutralita degradácie pôdy a rekultivácia znečistených plôch;

b)  udržateľné obhospodarovanie pôdy vrátane primeranej ochrany biologickej diverzity pôdy; neutralita degradácie pôdy a rekultivácia znečistených plôch;

c)  udržateľné poľnohospodárske postupy vrátane tých, ktoré prispievajú k zastaveniu alebo zabráneniu odlesňovania a straty biotopu;

c)  udržateľné poľnohospodárske postupy vrátane tých, ktoré prispievajú k zastaveniu alebo zabráneniu odlesňovania a straty biotopu;

d)  udržateľné obhospodarovanie lesov.

d)  udržateľné obhospodarovanie lesov so zreteľom na nariadenie EÚ o dreve, nariadenie EÚ o LULUCF, smernicu EÚ o obnoviteľných zdrojoch energie (RED) a uplatniteľné vnútroštátne právne predpisy, ktoré sú v súlade s týmito predpismi a závermi ministerskej konferencie o ochrane lesov v Európe (MCPFE) .

2.  Komisia v súlade s článkom 16 prijme delegované akty týkajúce sa:

2.  Komisia v súlade s článkom 16 prijme delegované akty týkajúce sa:

a)  doplnenia odseku 1, aby sa mohli stanoviť technické kritériá preskúmania na určenie podmienok, za ktorých sa určitá hospodárska činnosť na účely tohto nariadenia považuje za podstatne prispievajúcu k ochrane zdravých ekosystémov;

a)  doplnenia odseku 1, aby sa mohli stanoviť technické kritériá preskúmania na základe ukazovateľov na určenie podmienok, za ktorých sa určitá hospodárska činnosť na účely tohto nariadenia považuje za podstatne prispievajúcu k ochrane biodiverzity a zdravých ekosystémov alebo obnove poškodených ekosystémov;

b)  doplnenia článku 12, aby sa mohli stanoviť technické kritériá preskúmania, v prípade každého príslušného environmentálneho cieľa, na určenie toho, či hospodárska činnosť, v súvislosti s ktorou sú stanovené kritériá preskúmania podľa písmena a) tohto odseku, sa na účely tohto nariadenia považuje za spôsobujúcu výrazné ohrozenie jedného alebo viacerých uvedených cieľov.

b)  doplnenia článku 12, aby sa mohli stanoviť technické kritériá preskúmania na základe ukazovateľov, v prípade každého príslušného environmentálneho cieľa, na určenie toho, či hospodárska činnosť, v súvislosti s ktorou sú stanovené kritériá preskúmania na základe ukazovateľov podľa písmena a) tohto odseku, sa na účely tohto nariadenia považuje za spôsobujúcu výrazné ohrozenie jedného alebo viacerých uvedených cieľov.

3.  Komisia stanoví technické kritériá preskúmania uvedené v odseku 2 v rámci jedného delegovaného aktu, pričom zohľadní požiadavky stanovené v článku 14.

3.  Komisia stanoví technické kritériá preskúmania uvedené v odseku 2 v rámci jedného delegovaného aktu, pričom zohľadní požiadavky stanovené v článku 14.

4.  Komisia prijme delegovaný akt uvedený v odseku 2 do 1. júla 2022 s cieľom zabezpečiť začatie uplatňovanie od 31. decembra 2022.

4.  Komisia prijme delegovaný akt uvedený v odseku 2 do 1. júla 2022 s cieľom zabezpečiť začatie uplatňovanie od 31. decembra 2022.

Pozmeňujúci návrh    48

Návrh nariadenia

Článok 12

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Článok 12

Článok 12

Výrazné ohrozenie environmentálnych cieľov

Výrazné ohrozenie environmentálnych cieľov

Na účely článku 3 písm. b) sa hospodárska činnosť považuje za výrazne ohrozujúcu:

1.  Na účely článku 3 písm. b) sa hospodárska činnosť, s ohľadom na celý jej životný cyklus, považuje za výrazne ohrozujúcu:

a)   zmiernenie zmeny klímy, ak uvedená činnosť vedie k značným emisiám skleníkových plynov;

a)  zmiernenie zmeny klímy, ak uvedená činnosť vedie k značným emisiám skleníkových plynov;

b)  prispôsobenie sa zmene klímy, ak uvedená činnosť vedie k zvýšenému negatívneho účinku na súčasnú a očakávanú klímu, a to výrazne nad rámec prírodného a zastavaného prostredia, v rámci ktorého uvedená činnosť prebieha;

b)  adaptácia na zmenu klímy, ak uvedená činnosť vedie k zvýšenému negatívneho účinku na súčasnú a očakávanú klímu, a to výrazne nad rámec prírodného a zastavaného prostredia, v rámci ktorého uvedená činnosť prebieha;

c)   udržateľné využívanie a ochranu vodných a morských zdrojov, ak uvedená činnosť v značnej miere poškodzuje dobrý stav vôd v Únii vrátane sladkých, brakických a pobrežných vôd alebo dobrý environmentálny stav morských vôd Únie

c)  udržateľné využívanie a ochranu vodných a morských zdrojov, ak uvedená činnosť v značnej miere poškodzuje dobrý stav vôd v Únii vrátane sladkých, brakických a pobrežných vôd alebo dobrý environmentálny stav morských vôd Únie v súlade so smernicou 2000/60/ES a smernicou 2008/56/ES, ktorou sa stanovuje rámec pôsobnosti pre opatrenia Spoločenstva v oblasti vodného hospodárstva;

d)  obehové hospodárstvo a predchádzanie vzniku odpadu a recykláciu, ak uvedená činnosť vedie k značnej neefektívnosti pri využívaní materiálov v jednej alebo vo viacerých fázach životného cyklu výrobkov, a to aj pokiaľ ide o trvácnosť, opraviteľnosť, modernizovateľnosť, opätovnú použiteľnosť alebo recyklovateľnosť výrobkov, alebo ak uvedená činnosť vedie k značnému nárastu tvorby, spaľovaniu alebo likvidácii odpadu;

d)  obehové hospodárstvo a predchádzanie vzniku odpadu a recyklácia, ak táto činnosť vedie k značnej neefektívnosti v používaní materiálov a zdrojov, ako je napríklad neobnoviteľná energia, suroviny, voda a pôda, priamo alebo nepriamo, v rôznych fázach životného cyklu výrobkov vrátane neefektívnosti, ktorá sa týka prvkov určených na obmedzenie životnosti výrobkov, aj z hľadiska trvácnosti, opraviteľnosti, možnosti modernizácie, opätovného použitia alebo recyklovateľnosti výrobkov, alebo ak uvedená činnosť vedie k značnému nárastu tvorby, spaľovaniu alebo likvidácii odpadu;

e)  prevenciu a kontrolu znečisťovania životného prostredia, ak uvedená činnosť vedie k značnému nárastu emisií znečisťujúcich látok do ovzdušia, vody a pôdy v porovnaní so situáciou pred začiatkom tejto činnosti;

e)  prevenciu a kontrolu znečisťovania životného prostredia, ak uvedená činnosť vedie k značnému nárastu emisií znečisťujúcich látok do ovzdušia, vody a pôdy v porovnaní so situáciou pred začiatkom tejto činnosti;

f)  zdravých ekosystémov, ak uvedená činnosť v značnej miere poškodzuje dobrý stav ekosystémov.

f)  zdravých ekosystémov, ak uvedená činnosť v značnej miere poškodzuje dobrý stav a odolnosť ekosystémov vrátane biodiverzity a využívania pôdy.

 

1a.  Pri posudzovaní hospodárskej činnosti podľa kritérií a) až f) sa zohľadňujú environmentálne vplyvy samotnej činnosti, ako aj vplyvy výrobkov a služieb poskytovaných touto činnosťou počas ich celého životného cyklu, a ak je to potrebné, v rámci celého hodnotového reťazca.

Pozmeňujúci návrh    49

Návrh nariadenia

Článok 13

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Článok 13

Článok 13

Minimálne záruky

Minimálne záruky

Minimálne záruky uvedené v článku 3 písm. c) sú postupy implementované podnikom, ktorý vykonáva hospodársku činnosť, aby zabezpečil, že sa dodržiavajú zásady a práva stanovené v ôsmich základných dohovoroch uvedených vo vyhlásení Medzinárodnej organizácie práce o základných zásadách a právach pri práci, konkrétne: právo nebyť vystavený nútenej práci, sloboda združovania, práva pracovníkov organizovať sa, právo na kolektívne vyjednávanie, rovnaká odmena pre mužov a ženy za prácu rovnakej hodnoty, nediskriminácia v prípade rovnosti príležitosti, rovnaké zaobchádzanie v zamestnaní a povolaní, ako aj právo nebyť vystavený detskej práci;

Minimálne záruky uvedené v článku 3 písm. c) sú postupy implementované podnikom, ktorý vykonáva hospodársku činnosť, aby zabezpečil, že sa dodržiavajú zásady a práva stanovené v ôsmich základných dohovoroch uvedených vo vyhlásení Medzinárodnej organizácie práce o základných zásadách a právach pri práci, konkrétne: právo nebyť vystavený nútenej práci, sloboda združovania, práva pracovníkov organizovať sa, právo na kolektívne vyjednávanie, rovnaká odmena pre mužov a ženy za prácu rovnakej hodnoty, nediskriminácia v prípade rovnosti príležitosti, rovnaké zaobchádzanie v zamestnaní a povolaní, ako aj právo nebyť vystavený detskej práci;

 

Do 31. decembra 2021 Komisia vykoná posúdenie vplyvu, pokiaľ ide o dôsledky a vhodnosť revízie tohto nariadenia tak, aby zahŕňalo dodržiavanie iných minimálnych záruk, ktoré musí dodržať podnik vykonávajúci hospodársku činnosť, aby bolo možné danú hospodársku činnosť považovať za environmentálne udržateľnú.

Pozmeňujúci návrh    50

Návrh nariadenia

Článok 14

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Článok 14

Článok 14

Požiadavky na technické kritériá preskúmania

Požiadavky na technické kritériá preskúmania

1.  Technické kritéria preskúmania prijaté v súlade s článkom 6 ods. 2, článkom 7 ods. 2, článkom 8 ods. 2, článkom 9 ods. 2, článkom 10 ods. 2 a článkom 11 ods. 2:

1.  Technické kritéria preskúmania prijaté v súlade s článkom 6 ods. 2, článkom 7 ods. 2, článkom 8 ods. 2, článkom 9 ods. 2, článkom 10 ods. 2 a článkom 11 ods. 2:

 

-a)  vychádzajú z harmonizovaných ukazovateľov, ktorými sa meria environmentálny vplyv pomocou harmonizovaného hodnotenia životného cyklu,

a)  identifikujú najrelevantnejšie potenciálne prínosy k danému environmentálnemu cieľu so zohľadnením nielen krátkodobých, ale aj dlhodobejších vplyvov konkrétnej hospodárskej činnosti;

a)  identifikujú najrelevantnejšie potenciálne prínosy k danému environmentálnemu cieľu so zohľadnením nielen krátkodobých, ale aj dlhodobejších vplyvov konkrétnej hospodárskej činnosti;

b)  bližšie určujú minimálne požiadavky, ktoré musia byť splnené na to, aby sa predišlo výraznému ohrozeniu príslušných environmentálnych cieľov;

b)  bližšie určujú minimálne požiadavky, ktoré musia byť splnené na to, aby sa predišlo výraznému ohrozeniu príslušných environmentálnych cieľov;

c)  sú kvalitatívne alebo kvantitatívne alebo oboje, pričom prípadne obsahujú prahové hodnoty;

c)  sú kvalitatívne alebo kvantitatívne alebo oboje, pričom prípadne obsahujú prahové hodnoty;

d)  prípadne vychádzajú zo systémov označovania štítkom a certifikácie Únie, metodík Únie pre posudzovanie environmentálnej stopy, ako aj štatistických systémov klasifikácie Únie, pričom zohľadňujú všetky príslušné existujúce právne predpisy Únie;

d)  prípadne vychádzajú zo systémov označovania štítkom a certifikácie Únie, metodík Únie pre posudzovanie environmentálnej stopy, ako aj štatistických systémov klasifikácie Únie, pričom zohľadňujú všetky príslušné existujúce právne predpisy Únie a uznávajú právomoc členských štátov;

e)  vychádzajú z presvedčivých vedeckých dôkazov a prípadne zohľadňujú zásadu predbežnej opatrnosti zakotvenú v článku 191 ZFEÚ;

e)  vychádzajú z presvedčivých vedeckých dôkazov a rešpektujú zásadu predbežnej opatrnosti zakotvenú v článku 191 ZFEÚ;

f)  zohľadňujú environmentálne vplyvy samotnej hospodárskej činnosti, ako aj výrobkov a služieb poskytovaných uvedenou hospodárskou činnosťou, a to najmä vzhľadom na ich výrobu, používanie životnosť;

f)  zohľadňujú environmentálne vplyvy samotnej hospodárskej činnosti, ako aj výrobkov a služieb poskytovaných uvedenou hospodárskou činnosťou počas celého ich životného cyklu a prípadne aj v celom hodnotovom reťazci, najmä s ohľadom na ich výrobu od spracovania surovín až po konečný produkt, používanie, životnosť a recykláciu;

 

fa)  zohľadňujú náklady na nečinnosť vychádzajúc zo sendaiského rámca OSN pre znižovanie rizika katastrof na roky 2015 – 2030,

g)  zohľadňujú povahu a rozsah hospodárskej činnosti;

g)  zohľadňujú povahu a rozsah hospodárskej činnosti a prihliadajú na možnosť, že činnosť prechádza na udržateľné nastavenie a/alebo udržateľnú prevádzku, a to prostredníctvom výskumných a inovačných projektov, konkrétnych harmonogramov a dráh súvisiacich s týmto prechodom;

h)  zohľadňujú potenciálny vplyv na likviditu trhu, riziko určitých aktív, že sa stanú uviaznutými v dôsledku straty hodnoty následkom prechodu na udržateľnejšie hospodárstvo, ako aj riziko vzniku nezlučiteľných stimulov;

h)  zohľadňujú riziko, že niektoré aktíva sa stanú uviaznutými v dôsledku straty hodnoty následkom prechodu na udržateľnejšie hospodárstvo, ako aj riziko vzniku nezlučiteľných stimulov;

 

ha)    sú ľahko uplatniteľné a zabraňujú príliš veľké administratívnej záťaži z hľadiska ich dodržiavania;

i)  pokrývajú všetky hospodárske činnosti v rámci konkrétneho odvetvia a zabezpečujú, že s uvedenými činnosťami sa rovnako zaobchádza, ak rovnako prispievajú k jednému alebo viacerým environmentálnych cieľom, aby sa predišlo narušeniu hospodárskej súťaže na trhu;

i)  pokrývajú všetky hospodárske činnosti v rámci odvetvia na makroekonomickej úrovni a zabezpečujú, že s uvedenými činnosťami sa rovnako zaobchádza, pokiaľ ide o ich riziká v oblasti udržateľnosti, ak rovnako prispievajú k jednému alebo viacerým environmentálnych cieľom a výrazne neohrozujú žiaden z ďalších environmentálnych cieľov uvedených v článkoch 3 a 12, aby sa predišlo narušeniu hospodárskej súťaže na trhu;

j)  sú stanovené s cieľom uľahčiť overenie dodržiavania súladu s uvedenými kritérií vždy, keď je to možné.

j)  sú stanovené s cieľom uľahčiť overenie dodržiavania súladu s uvedenými kritérií vždy, keď je to možné.

2.  Technické kritériá preskúmania uvedené v odseku 1 takisto zahŕňajú kritériá v prípade činností týkajúcich sa prechodu na čistú energiu, najmä v oblasti energetickej účinnosti a energie z obnoviteľných zdrojov, pokiaľ uvedené činnosti podstatne prispievajú k akémukoľvek z environmentálnych cieľov.

2.  Technické kritériá preskúmania uvedené v odseku 1 takisto zahŕňajú kritériá, ktoré vychádzajú z ukazovateľov v prípade činností týkajúcich sa prechodu na čistú energiu s nulovou čistou hodnotou emisií skleníkových plynov, najmä v oblasti energetickej účinnosti a energie z obnoviteľných zdrojov, pokiaľ uvedené činnosti podstatne prispievajú k akémukoľvek z environmentálnych cieľov.

3.  Technické kritériá preskúmania uvedené v odseku 1 takisto zahŕňajú kritériá v prípade činností týkajúcich sa prechodu na ekologickú alebo klimaticky neutrálnu mobilitu vrátane prechodu na iný druh dopravy, opatrení v oblasti energetickej účinnosti a alternatívnych palív, pokiaľ uvedené činnosti podstatne prispievajú k akémukoľvek z environmentálnych cieľov.

3.  Technické kritériá preskúmania uvedené v odseku 1 takisto zahŕňajú kritériá v prípade činností týkajúcich sa prechodu na ekologickú alebo klimaticky neutrálnu mobilitu vrátane prechodu na iný druh dopravy, opatrení v oblasti energetickej účinnosti a alternatívnych palív, pokiaľ uvedené činnosti podstatne prispievajú k akémukoľvek z environmentálnych cieľov.

 

3a.  Ak sa preukáže, že väčšina podnikov, ktoré vykonávajú konkrétnu hospodársku činnosť, je na ceste k prechodu od tejto činnosti na udržateľnú činnosť, môže sa to zohľadniť pri kritériách preskúmania. A Toto smerovanie k prechodu možno preukázať okrem iného aj neustálym úsilím v oblasti výskumu a vývoja, rozsiahlymi investičnými projektmi pri nových a udržateľnejších technológiách alebo konkrétnymi plánmi prechodu aspoň v počiatočných fázach vykonávania.

4.  Komisia pravidelne preskúmava kritériá preskúmania uvedené v odseku 1 a v prípade potreby zmení delegované akty prijaté v súlade s týmto nariadením, a to v súlade s vedeckým a technickým vývojom.

4.  Komisia pravidelne preskúmava kritériá preskúmania uvedené v odseku 1 a v prípade potreby zmení delegované akty prijaté v súlade s týmto nariadením, a to v súlade s vedeckým a technickým vývojom.

Pozmeňujúci návrh    51

Návrh nariadenia

Článok 15

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Článok 15

Článok 15

Platforma pre udržateľné financie

Platforma pre udržateľné financie

1.  Komisia vytvorí platformu pre udržateľné financie, ktorá bude pozostávať z/zo:

1.  Komisia vytvorí platformu pre udržateľné financie , ktorej zloženie zabezpečí rovnováhu, široké spektrum názorov a rodovú rovnosť. Bude pozostávať, a to vyváženým spôsobom, zo zástupcov týchto skupín:

a)  zástupcov:

a)  zástupcov týchto subjektov:

i)  Európskej environmentálnej agentúry;

i)  Európskej environmentálnej agentúry;

ii)  európskych orgánov dohľadu;

ii)  európskych orgánov dohľadu;

iii)  Európskej investičnej banky a Európskeho investičného fondu;

iii)  Európskej investičnej banky a Európskeho investičného fondu;

 

iiia)  Agentúry Európskej únie pre základné práva;

 

iiib)  Európskej poradnej skupiny pre finančné výkazníctvo (EFRAG),

b)  expertov zastupujúcich príslušné súkromné zainteresované strany;

b)  odborníkov zastupujúcich príslušné súkromné zainteresované strany vrátane finančných a nefinančných účastníkov trhu a podnikateľských odvetví zastupujúcich príslušné odvetvia,

 

ba)  odborníkov zastupujúcich občiansku spoločnosť, a to aj s odbornými znalosťami v oblasti environmentálnych, sociálnych, pracovných záležitostí a záležitostí v oblasti správy vecí verejných.

c)  odborníkov vymenovaných na základe ich osobných schopností, ktorí majú preukázateľné vedomosti a skúsenosti v oblastiach, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie.

c)  odborníkov zastupujúcich akademickú obec, vrátane univerzít, výskumných ústavov a think-tankov vrátane globálnych odborných znalostí;

 

1a.  Odborníci uvedení v písmenách b) a c) sa vymenúvajú v súlade s článkom 237 nariadenia o rozpočtových pravidlách a majú preukázateľné vedomosti a skúsenosti v oblastiach, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, najmä pokiaľ ide o udržateľnosť vo finančnom sektore.

 

1b.  Európsky parlament a Rada musia byť náležite a včas informovaní vo všetkých štádiách výberového konania na odborníkov pre platformu pre udržateľné financie.

2.  Platforma pre udržateľné financie:

2.  Platforma pre udržateľné financie:

 

-a)  poskytuje Komisii poradenstvo týkajúce sa stanovenia harmonizovaných ukazovateľov, ktoré sú uvedené v článku 14 ods. 1 písm. -a), a prípadnej potreby aktualizovať ich; pritom vychádza z práce príslušných subjektov Únie a iniciatív, konkrétne rámca pre monitorovanie obehového hospodárstva.

a)  poskytuje Komisii poradenstvo týkajúce sa technických kritérií preskúmania, ktoré sú uvedené v článku 14, a prípadnej potreby aktualizovať uvedené kritériá;

a)  poskytuje Komisii poradenstvo týkajúce sa technických kritérií preskúmania, ktoré sú uvedené v článku 14, a prípadnej potreby aktualizovať uvedené kritériá;

b)   analyzuje vplyv technických kritérií preskúmania z hľadiska potenciálnych nákladov a prínosov vyplývajúcich z ich uplatňovania;

b)  analyzuje vplyv technických kritérií preskúmania na základe údajov a vedeckého výskumu vždy, keď sú tieto údaje či výskum k dispozícii, z hľadiska potenciálnych nákladov a prínosov vyplývajúcich z ich uplatňovania;

c)  pomáha Komisii analyzovať žiadosti zainteresovaných strán s cieľom vypracovať alebo preskúmať technické kritériá preskúmania pre uvedenú hospodársku činnosť;

c)  pomáha Komisii analyzovať žiadosti zainteresovaných strán s cieľom vypracovať alebo preskúmať technické kritériá preskúmania pre uvedenú hospodársku činnosť na základe údajov a vedeckého výskumu vždy, keď sú tieto údaje či výskum k dispozícii; závery týchto analýz sa včas zverejnia na webovom sídle Komisie;

d)  poskytuje Komisii poradenstvo týkajúce sa vhodnosti technických kritérií preskúmania pre možné ďalšie použitie;

d)  na žiadosť Komisie alebo Európskeho parlamentu poskytuje Komisii alebo Európskemu parlamentu poradenstvo týkajúce sa vhodnosti technických kritérií preskúmania pre možné ďalšie použitia;

 

da)  v spolupráci s EFRAG poskytuje Komisii poradenstvo týkajúce sa vypracovania účtovných štandardov udržateľnosti a integrovaných štandardov vykazovania pre podniky a účastníkov finančného trhu, a to aj prostredníctvom revízie smernice 2013/34/EÚ;

e)  monitoruje a pravidelne podáva správy Komisii o tokoch kapitálu do udržateľných investícií;

e)  monitoruje trendy na úrovni EÚ a členských štátov týkajúce sa kapitálových tokov z hospodárskych činností s negatívnym vplyvom na udržateľnosť životného prostredia smerom k udržateľným investíciám na základe údajov a vedeckého výskumu vždy, keď sú tieto údaje či výskum k dispozícii, a pravidelne o nich podáva správy Komisii;

f)  poskytuje Komisii poradenstvo týkajúce sa možnej potreby zmeniť toto nariadenie.

f)  poskytuje Komisii poradenstvo týkajúce sa možnej potreby zmeniť toto nariadenie, najmä pokiaľ ide o relevantnosť a kvalitu údajov a spôsoby, ako znížiť administratívne zaťaženie;

 

fa)  prispieva k hodnoteniu a vypracúvaniu nariadení a politík týkajúcich sa udržateľného financovania vrátane otázok súdržnosti politík;

 

fb)  pomáha Komisii pri určovaní možných sociálnych cieľov.

 

2a.  Platforma pri plnení týchto úloh náležite zohľadňuje príslušné údaje a relevantný vedecký výskum. Môže uskutočňovať verejné konzultácie s cieľom získať v rámci svojho mandátu názory zainteresovaných strán na konkrétne záležitosti.

3.  Platforme pre udržateľné financie predsedá Komisia.

3.  Platforme pre udržateľné financie predsedá Komisia, pričom sa na platformu vzťahujú horizontálne pravidlá Komisie pre skupiny odborníkov. Komisia zverejňuje analýzy, rokovania, správy a zápisnice platformy na svojom webovom sídle.

Pozmeňujúci návrh    52

Návrh nariadenia

Článok 16

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Článok 16

Článok 16

Vykonávanie delegovania právomoci

Vykonávanie delegovania právomoci

1.  Komisii sa udeľuje právomoc prijímať delegované akty za podmienok stanovených v tomto článku.

1.  Komisii sa udeľuje právomoc prijímať delegované akty za podmienok stanovených v tomto článku.

2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedená v článku 4 ods. 3, článku 6 ods. 2, článku 7 ods. 2, článku 8 ods. 2, článku 9 ods. 2, článku 10 ods. 2 a článku 11 ods. 2 sa Komisii udeľuje na dobu neurčitú od [dátum nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia].

2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedená v článku 4 ods. 3, článku 6 ods. 2, článku 7 ods. 2, článku 8 ods. 2, článku 9 ods. 2, článku 10 ods. 2 a článku 11 ods. 2 sa Komisii udeľuje na dobu neurčitú od [dátum nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia].

3.  Európsky parlament alebo Rada môžu delegovanie právomocí uvedené v odseku 2 kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

3.  Európsky parlament alebo Rada môžu delegovanie právomocí uvedené v odseku 2 kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

4.  Komisia pred prijatím delegovaného aktu konzultuje s odborníkmi určenými jednotlivými členskými štátmi v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva.

4.  Komisia pred prijatím delegovaného aktu konzultuje s odborníkmi určenými jednotlivými členskými štátmi v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva. Komisia v rámci prípravy delegovaných aktov vykoná vhodné konzultácie a posúdi navrhované možnosti politiky.

5.  Komisia oznamuje delegovaný akt hneď po prijatí súčasne Európskemu parlamentu a Rade.

5.  Komisia oznamuje delegovaný akt hneď po prijatí súčasne Európskemu parlamentu a Rade.

6.  Delegovaný akt prijatý podľa článku 4 ods. 3, článku 6 ods. 2, článku 7 ods. 2, článku 8 ods. 1, článku 9 ods. 2, článku 10 ods. 2 a článku 11 ods. 2 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament ani Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade, alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

6.  Delegovaný akt prijatý podľa článku 4 ods. 3, článku 6 ods. 2, článku 7 ods. 2, článku 8 ods. 2, článku 9 ods. 2, článku 10 ods. 2, článku 11 ods. 2,  článku 12 ods. 2 a článku 13 ods. 3 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

Pozmeňujúci návrh    53

Návrh nariadenia

Článok 17

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Článok 17

Článok 17

Doložka o preskúmaní

Doložka o preskúmaní

1.  Komisia do 31. decembra 2021 a potom každé tri roky uverejňuje správu o uplatňovaní tohto nariadenia. V uvedenej správe sa posudzuje:

1.  Komisia do 31. decembra 2021 a potom každé tri roky uverejňuje správu o uplatňovaní a vplyve tohto nariadenia. V uvedenej správe sa posudzuje:

a)  pokrok v implementácii tohto nariadenia, pokiaľ ide o vývoj technických kritérií preskúmania v prípade environmentálne udržateľných hospodárskych činností;

a)  pokrok v implementácii tohto nariadenia, pokiaľ ide o vývoj technických kritérií preskúmania na základe ukazovateľov v prípade environmentálne udržateľných hospodárskych činností;

b)  možná potreba revízie kritérií stanovených v tomto nariadení na posudzovanie environmentálnej udržateľnosti hospodárskej činnosti;

b)  možná potreba revízie kritérií a zoznamu ukazovateľov stanovených v tomto nariadení na posudzovanie environmentálnej udržateľnosti hospodárskej činnosti s cieľom uľahčiť inováciu a trvalo udržateľný prechod;

c)  vhodnosť rozšírenia rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia na iné ciele udržateľnosti, najmä sociálne ciele;

c)  vhodnosť rozšírenia rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia na iné ciele udržateľnosti, najmä sociálne ciele;

d)  používanie vymedzenia pojmu environmentálne udržateľné investície v práve Únie, ako aj na úrovni členských štátov vrátane vhodnosti vytvorenia mechanizmu overovania súladu s kritériami stanovenými v tomto nariadení.

d)  používanie vymedzenia pojmu environmentálne udržateľné investície a investície s negatívnym environmentálnym vplyvom v práve Únie, ako aj na úrovni členských štátov vrátane toho, či je vhodné preskúmať alebo zriadiť ďalší mechanizmus overovania dodržiavania kritérií na základe ukazovateľov stanovených v tomto nariadení;

 

da)  prípadná potreba ďalej rozpracovať integrované požiadavky na podávanie správ stanovených v článku 17a (novom) v súvislosti so zverejňovaním nefinančných informácií a informácií týkajúcich sa rozmanitosti niektorými veľkými podnikmi a skupinami v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2013/34/EÚ;

 

db)  účinnosť taxonómie pri nasmerovaní súkromných investícií do udržateľných činností.

 

1a.  Do 31. decembra 2021 a následne každé tri roky Komisia preskúma rozsah pôsobnosti tohto nariadenia, ak vytvára nadmerné administratívne zaťaženie alebo ak potrebné údaje pre účastníkov finančného trhu nie sú dostatočne dostupné.

2.  Správa sa zašle Európskemu parlamentu a Rade. Komisia prípadne predloží sprievodné návrhy.

2.  Správy sa zašlú Európskemu parlamentu a Rade. Komisia prípadne predloží sprievodné legislatívne návrhy.

Pozmeňujúci návrh    54

Návrh nariadenia

Článok 18

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Článok 18

Článok 18

Nadobudnutie účinnosti a uplatňovanie

Nadobudnutie účinnosti a uplatňovanie

1.  Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

1.  Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

2.  Články 3 až 13 tohto nariadenia sa uplatňujú:

2.  Články 3 až 13 tohto nariadenia sa uplatňujú:

a)  od 1. júla 2020, pokiaľ ide o environmentálne ciele uvedené v článku 5 bodoch 1 a 2;

a)  od 1. júla 2020, pokiaľ ide o environmentálne ciele uvedené v článku 5 bodoch 1 a 2;

b)  od 31. decembra 2021, pokiaľ ide o environmentálne ciele uvedené v článku 5 bodoch 4 a 5;

b)  od 31. decembra 2021, pokiaľ ide o environmentálne ciele uvedené v článku 5 bodoch 4 a 5;

c)  od 31. decembra 2022, pokiaľ ide o environmentálne ciele uvedené v článku 5 bodoch 3 a 6;

c)  od 31. decembra 2022, pokiaľ ide o environmentálne ciele uvedené v článku 5 bodoch 3 a 6;

 

ca)  Nadobudnutie účinnosti článku 17a podlieha výsledku posúdenia vplyvu uvedenému v článku 16c písm. a), ktorým sa preukáže pridaná hodnota, uskutočniteľnosť a primeranosť zmien smernice 2013/34/EÚ a je týmto výsledkom podmienené.

  • [1]  Ú. v. EÚ C ... / zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.

POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

Názov

Vytvorenie rámca na uľahčenie udržateľných investícií

Referenčné čísla

COM(2018)0353 – C8-0207/2018 – 2018/0178(COD)

Dátum predloženia v EP

24.5.2018

 

 

 

Gestorské výbory

       dátum oznámenia na schôdzi

ECON

5.7.2018

ENVI

5.7.2018

 

 

Výbory požiadané o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

BUDG

5.7.2018

ITRE

5.7.2018

IMCO

5.7.2018

 

Bez predloženia stanoviska

       dátum rozhodnutia

BUDG

28.6.2018

ITRE

19.6.2018

IMCO

19.6.2018

 

Spravodajcovia

       dátum menovania

Bas Eickhout

13.11.2018

Sirpa Pietikäinen

13.11.2018

 

 

Článok 55 – Postup spoločných výborov

       dátum oznámenia na schôdzi

       

15.11.2018

Prerokovanie vo výbore

6.12.2018

22.1.2019

 

 

Dátum prijatia

11.3.2019

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

52

45

19

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Marco Affronte, Margrete Auken, Ivo Belet, Pervenche Berès, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Lynn Boylan, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Esther de Lange, Stefan Eck, Markus Ferber, Jonás Fernández, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Stefan Gehrold, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Neena Gill, Julie Girling, Françoise Grossetête, Roberto Gualtieri, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Anneli Jäätteenmäki, Barbara Kappel, Wolf Klinz, Kateřina Konečná, Werner Langen, Giovanni La Via, Peter Liese, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Lukas Mandl, Gabriel Mato, Alex Mayer, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Bernard Monot, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Ralph Packet, Rory Palmer, Massimo Paolucci, Dimitrios Papadimoulis, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, Julia Reid, Frédérique Ries, Dariusz Rosati, Anne Sander, Martin Schirdewan, Annie Schreijer-Pierik, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Renate Sommer, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Paul Tang, Nils Torvalds, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Adina-Ioana Vălean, Babette Winter, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Jørn Dohrmann, Bas Eickhout, Linnéa Engström, Eleonora Evi, Fredrick Federley, Christofer Fjellner, Ashley Fox, Anja Hazekamp, Sophia in ‘t Veld, Ramón Jáuregui Atondo, Syed Kamall, Alain Lamassoure, Ana Miranda, Luigi Morgano, Sirpa Pietikäinen, Michel Reimon, Andreas Schwab, Bart Staes, Lieve Wierinck, Tiemo Wölken

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

David Campbell Bannerman, Silvia Costa, Rosa D’Amato, Michael Gahler, Czesław Hoc, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Jaromír Kohlíček, Arndt Kohn, Dietmar Köster, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Antonio López-Istúriz White, Francisco José Millán Mon, Clare Moody, Carolina Punset, Dennis Radtke, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Paul Rübig, Anders Sellström, Thomas Waitz, Jarosław Wałęsa, Kosma Złotowski

Dátum predloženia

13.3.2019

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

52

+

ALDE

Fredrick Federley, Anneli Jäätteenmäki, Wolf Klinz, Caroline Nagtegaal, Nils Torvalds, Ramon Tremosa i Balcells, Lieve Wierinck

ECR

David Campbell Bannerman, Jørn Dohrmann, Ashley Fox, Syed Kamall, Bernd Lucke, Ralph Packet, Kay Swinburne

EFDD

Bernard Monot

ENF

Barbara Kappel

PPE

Ivo Belet, Birgit Collin-Langen, Angélique Delahaye, Markus Ferber, Christofer Fjellner, Michael Gahler, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Françoise Grossetête, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Alain Lamassoure, Esther de Lange, Werner Langen, Giovanni La Via, Peter Liese, Antonio López-Istúriz White, Ivana Maletić, Gabriel Mato, Miroslav Mikolášik, Francisco José Millán Mon, Luděk Niedermayer, Dennis Radtke, Dariusz Rosati, Paul Rübig, Anne Sander, Annie Schreijer-Pierik, Andreas Schwab, Anders Sellström, Renate Sommer, Theodor Dumitru Stolojan, Adina-Ioana Vălean, Jarosław Wałęsa

45

-

ECR

Czesław Hoc, Stanisław Ożóg, Bolesław G. Piecha, Jadwiga Wiśniewska, Kosma Złotowski

EFDD

Julia Reid

GUE/NGL

Lynn Boylan, Stefan Eck, Anja Hazekamp, Jaromír Kohlíček, Kateřina Konečná, Dimitrios Papadimoulis, Martin Schirdewan

PPE

Stefan Gehrold, Julie Girling

S&D

Pervenche Berès, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Silvia Costa, Miriam Dalli, Seb Dance, Jonás Fernández, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Ramón Jáuregui Atondo, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Arndt Kohn, Dietmar Köster, Olle Ludvigsson, Alex Mayer, Susanne Melior, Clare Moody, Luigi Morgano, Rory Palmer, Massimo Paolucci, Pavel Poc, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Paul Tang, Babette Winter, Tiemo Wölken, Damiano Zoffoli

19

0

ALDE

Gerben-Jan Gerbrandy, Sophia in 't Veld, Carolina Punset, Frédérique Ries

EFDD

Rosa D'Amato, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini

PPE

Lukas Mandl, Sirpa Pietikäinen

VERTS/ALE

Marco Affronte, Margrete Auken, Bas Eickhout, Linnéa Engström, Ana Miranda, Michel Reimon, Molly Scott Cato, Bart Staes, Ernest Urtasun, Thomas Waitz

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-   :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

Posledná úprava: 22. marca 2019
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia