Процедура : 2018/0210(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0176/2019

Внесени текстове :

A8-0176/2019

Разисквания :

PV 03/04/2019 - 14
CRE 03/04/2019 - 14

Гласувания :

PV 04/04/2019 - 6.11
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2019)0343

ДОКЛАД     ***I
PDF 1037kWORD 379k
18.3.2019
PE 625.439v03-00 A8-0176/2019

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно Европейския фонд за морско дело и рибарство и за отмяна на Регламент (ЕС) № 508/2014 на Европейския парламент и на Съвета

(COM(2018)0390 – C8-0270/2018 – 2018/0210(COD))

Комисия по рибно стопанство

Докладчик: Габриел Мато

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 СТАНОВИЩЕ НА комисията по бюджети
 СТАНОВИЩЕ НА комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
 СТАНОВИЩЕ НА комисията по регионално развитие
 ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ
 ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно Европейския фонд за морско дело и рибарство и за отмяна на Регламент (ЕС) № 508/2014 на Европейския парламент и на Съвета

(COM(2018)0390 – C8-0270/2018 – 2018/0210(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2018)0390),

–  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 42, член 43, параграф 2, член 91, параграф 1, член 100, параграф 2, член 173, параграф 3, член 175, член 188, член 192, параграф 1, член 194, параграф 2, член 195, параграф 2 и член 349 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението (C8-0270/2018),

–  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид становището на Икономическия и социален комитет от ... 2018 г.(1),

–  като взе предвид становището на Комитета на регионите от 16 май 2018 г.(2),

–  като взе предвид член 59 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по рибно стопанство и становищата на комисията по бюджети, комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните и комисията по регионално развитие (A8-0176/2019),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст или внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Изменение    1

Предложение за регламент

Заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Предложение за

Предложение за

РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

относно Европейския фонд за морско дело и рибарство и за отмяна на Регламент (ЕС) № 508/2014 на Европейския парламент и на Съвета

относно Европейския фонд за морско дело, рибарство и аквакултури и за отмяна на Регламент (ЕС) № 508/2014 на Европейския парламент и на Съвета

 

(Настоящото изменение се прилага в целия текст и се прилага също така за промяната на съкращението от ЕФМДР на ЕФМДРА. Приемането му ще наложи съответните промени в целия текст.)

Обосновка

Фондът следва да се нарича „Европейски фонд за морско дело, рибарство и аквакултури (ЕФМДРА)“. Значението на аквакултурите нараства постоянно както в света, така и в ЕС, така че този сектор заслужава да му бъде посветена отделна глава както в политиката на ЕС в областта на рибарството, така и във фондовете на ЕС за рибарство.

Изменение    2

Предложение за регламент

Позоваване 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 42, член 43, параграф 2, член 91, параграф 1, член 100, параграф 2, член 173, параграф 3, член 175, член 188, член 192, параграф 1, член 194, параграф 2, член 195, параграф 2 и член 349 от него,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 13, член 42, член 43, параграф 2, член 91, параграф 1, член 100, параграф 2, член 173, параграф 3, член 175, член 188, член 192, параграф 1, член 194, параграф 2, член 195, параграф 2 и член 349 от него,

Обосновка

Член 13 При изработването и осъществяването на политиката на Съюза в областта на селското стопанство, рибарството, транспорта, вътрешния пазар, научните изследвания и технологичното развитие и космическото пространство, Съюзът и държавите членки държат изцяло сметка за изискванията за хуманно отношение към животните като същества с усещания, като същевременно спазват законовите или административните разпоредби и съществуващите практики в държавите членки, по-специално по въпросите, свързани с религиозните обреди, културните традиции и регионалното наследство.

Изменение    3

Предложение за регламент

Съображение 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1)  Необходимо е да се установи Европейски фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР) за периода 2021—2027 г. Неговата цел следва да се състои в насочване на финансови средства от бюджета на Съюза за подкрепа на общата политика в областта на рибарството (ОПОР), морската политика на Съюза и международните му ангажименти в областта на управлението на океаните. Посоченото финансиране е ключов фактор за осигуряване на устойчиво рибарство и опазване на морските биологични ресурси, както и за продоволствената сигурност (чрез снабдяването с морски храни), растежа на устойчивата синя икономика и гарантирането на доброто състояние, безопасността, сигурността, чистотата и устойчивото стопанисване на моретата и океаните.

(1)  Необходимо е да се установи Европейски фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР) за периода 2021—2027 г. Неговата цел следва да се състои в насочване на финансови средства от бюджета на Съюза за подкрепа на общата политика в областта на рибарството (ОПОР), морската политика на Съюза и международните му ангажименти в областта на управлението на океаните. Посоченото финансиране е ключов фактор за осигуряване на устойчиво рибарство, включително опазване на морските биологични ресурси и местообитания, за устойчиви аквакултури, за продоволствената сигурност (чрез снабдяването с морски храни), за растежа на устойчивата синя икономика, за просперитет и икономическо и социално сближаване на общностите, занимаващи се с рибарство и аквакултури, и за доброто състояние, безопасността, сигурността, чистотата и устойчивото стопанисване на моретата и океаните. Подпомагането по линия на ЕФМДР следва да допринася за посрещане на нуждите както на производителите, така и на потребителите.

Изменение    4

Предложение за регламент

Съображение 1 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(1a)  Парламентът подчертава своята позиция, че в изпълнение на Парижкото споразумение хоризонталните разходи, свързани с климата, следва да бъдат значително увеличени в сравнение с действащата Многогодишна финансова рамка (МФР) и да достигнат 30% възможно най-скоро и не по-късно от 2027 г.

Изменение    5

Предложение за регламент

Съображение 1 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(1б)  На 14 май 2018 г. и 30 май 2018 г. Европейският парламент подчерта в своите резолюции относно МФР за периода 2021 – 2027 г. значението на хоризонталните принципи, на които следва да се основават МФР за периода 2021 – 2027 г. и всички свързани с нея политики на Съюза. В този контекст Европейският парламент отново потвърди своята позиция, че Съюзът трябва да изпълни своя ангажимент да играе водеща роля при изпълнението на целите за устойчиво развитие на ООН (ЦУР), и изрази съжаление във връзка с липсата на ясен и видим ангажимент в тази посока в предложенията за МФР; поради това Европейски парламент изиска интегрирането на ЦУР във всички политики и инициативи на Съюза в рамките на следващата МФР. Нещо повече, той отново подчерта, че Съюзът ще стане по-силен и по-амбициозен само ако му се предоставят допълнителни финансови средства. Поради това Европейският парламент призова за непрекъсната подкрепа за съществуващите политики, и по-специално за дългогодишните политики на Съюза, заложени в Договорите, а именно общата селскостопанска политика и ОПОР, както и политиката на сближаване, тъй като те носят осезаеми ползи за гражданите на Съюза.

Изменение    6

Предложение за регламент

Съображение 1 в (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(1в)  В своята резолюция от 14 март 2018 г. Европейският парламент подчерта социално-икономическото и екологичното значение на сектора на рибарството, морската среда и „синята икономика“ и техния принос за устойчивата продоволствена независимост на Съюза по отношение на гарантирането на устойчивост на европейските аквакултури и рибарството и за смекчаване на въздействието върху околната среда. Освен това Европейският парламент призова за запазване на разпределянето на специални суми за рибарството в рамките на настоящата МФР и доколкото са планирани нови цели за интервенция в синята икономика – за увеличаване на финансовите средства за морското дело.

Изменение    7

Предложение за регламент

Съображение 1 г (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(1г)  Освен това в резолюциите си от 14 март и 30 май 2018 г. относно МФР за периода 2021 – 2027 г. Европейският парламент подчерта, че борбата с дискриминацията е от жизненоважно значение за изпълнението на ангажиментите на Съюза за изграждане на приобщаваща Европа и че поради това специалните финансови ангажименти за интегриране на принципа на равенство между половете и за равенство между половете следва да бъдат включени във всички политики и инициативи на Съюза в обхвата на следващата МФР.

Изменение    8

Предложение за регламент

Съображение 1 д (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(1д)  ЕФМДР следва да отдаде приоритет на подпомагането на дребномащабния риболов с цел решаване на проблемите в този сегмент и на подпомагането на местното и устойчиво управление на съответното рибарство и за развитието на крайбрежните общности.

Изменение    9

Предложение за регламент

Съображение 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2)  Като фактор от световна важност в политиката за управление на океаните и пети по големина производител на морски храни в света Съюзът носи значителна отговорност за защитата, опазването и устойчивото използване на океаните и техните ресурси. Опазването на моретата и океаните е от съществено значение предвид бързото нарастване на населението в световен мащаб. То е също така от социално-икономически интерес за Съюза: устойчивата синя икономика стимулира инвестициите, създаването на работни места и растежа, насърчава научните изследвания и иновациите и допринася за енергийната сигурност чрез производството на енергия от океана. Безопасността и сигурността на океаните и моретата е също така от основно значение за ефективния граничен контрол и за борбата в световен мащаб с морската престъпност, с което се отговаря на тревогите на гражданите по отношение на сигурността.

(2)  Като фактор от световна важност в политиката за управление на океаните, който има най-голямото морско пространство в света, когато се включат най-отдалечените региони и отвъдморските страни и територии, Съюзът се превърна в петия по големина производител на морски храни в света и носи значителна отговорност за защитата, опазването и устойчивото използване на океаните и техните ресурси. Опазването на моретата и океаните е от съществено значение предвид бързото нарастване на населението в световен мащаб. То е също така от социално-икономически интерес за Съюза: устойчивата синя икономика стимулира инвестициите, създаването на работни места и растежа, насърчава научните изследвания и иновациите и допринася за енергийната сигурност чрез производството на енергия от океана. Безопасността и сигурността на океаните и моретата е също така от основно значение за ефективния граничен контрол и за борбата в световен мащаб с морската престъпност, с което се отговаря на тревогите на гражданите по отношение на сигурността.

Изменение    10

Предложение за регламент

Съображение 2 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(2a)  Устойчивото рибарство и морските и сладководните аквакултури допринасят значително за продоволствената сигурност на Съюза, за запазването и създаването на работни места в селските райони и за опазването на природната среда, и по-специално на биологичното разнообразие. Следващата политика на Съюза в областта на рибарството следва да бъде концентрирана върху подпомагането и развитието на секторите на рибарството и аквакултурите.

Изменение    11

Предложение за регламент

Съображение 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(5)  В рамките на прякото управление на ЕФМДР следва да бъдат разработени полезни взаимодействия и начини за взаимно допълване с други съотносими фондове и програми на Съюза. Също така следва фондът да позволи предоставянето на финансиране под формата на финансови инструменти в рамките на операциите за смесено финансиране, изпълнявани в съответствие с Регламент (ЕС) xx/xx на Европейския парламент и на Съвета [Регламент за InvestEU]5.

(5)  В рамките на прякото управление на ЕФМДР следва да бъдат разработени полезни взаимодействия и начини за взаимно допълване с други съотносими фондове и програми на Съюза, както и полезни взаимодействия между държавите членки и регионите. Също така следва фондът да позволи предоставянето на финансиране под формата на финансови инструменти в рамките на операциите за смесено финансиране, изпълнявани в съответствие с Регламент (ЕС) xx/xx на Европейския парламент и на Съвета [Регламент за InvestEU]5.

_________________

_________________

5 OВ C […], […], стр. […].

5 OВ C […], […], стр. […].

Изменение    12

Предложение за регламент

Съображение 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(6)  Подпомагането по линия на ЕФМДР следва да се използва за решаване по пропорционален начин на проблемите, свързани с неефективност на пазара или неоптимални инвестиционни ситуации, без да се дублира или измества частното финансиране и без да се нарушава конкуренцията на вътрешния пазар. Подпомагането следва да е с безспорна европейска добавена стойност.

(6)  Подпомагането по линия на ЕФМДР следва да се използва за решаване по пропорционален начин на проблемите, свързани с неефективност на пазара или неоптимални инвестиционни ситуации, като допринася за увеличаване на приходите от риболов, за насърчаване на работни места с права в сектора, за гарантиране на справедливи цени за производителите, за повишаване на добавената стойност от риболова и за подпомагане за развитието на свързаните с това дейности нагоре и надолу по веригата на риболова.

Изменение    13

Предложение за регламент

Съображение 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(7)  Видовете финансиране и методите на изпълнение съгласно настоящия регламент следва да се избират въз основа на способността им за реализиране на заложените в действията приоритети и за постигане на резултати, като се отчитат по-специално разходите за проверки, административната тежест и очакваният риск от неспазване на правилата. Това следва да включва възможността за използване на еднократни суми, единни ставки и единични разходи, както и финансиране, което не е свързано с разходи в съответствие с член 125, параграф 1 от Регламент (ЕС) xx/xx [Регламент относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза].

(7)  Видовете финансиране и методите на изпълнение съгласно настоящия регламент следва да се избират въз основа на способността им за реализиране на заложените в действията приоритети и за постигане на резултати, като се отчитат по-специално разходите за проверки, административната тежест и рискът от неспазване на правилата. Това следва да включва възможността за използване на еднократни суми, единни ставки и единични разходи, както и финансиране, което не е свързано с разходи в съответствие с член 125, параграф 1 от Регламент (ЕС) xx/xx [Регламент относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза].

Изменение    14

Предложение за регламент

Съображение 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(8)  В многогодишната финансова рамка, установена в Регламент (ЕС) xx/xx6, се предвижда, че бюджетът на Съюза трябва да продължи да подпомага политиката в областта на рибарството и морската политика. Бюджетът на ЕФМДР следва да възлиза на 6 140 000 000 EUR по текущи цени. Ресурсите на ЕФМДР следва да се разпределят между споделено, пряко и непряко управление. За подпомагането при споделено управление следва да се предоставят 5 311 000 000 EUR, а за подпомагането при пряко и непряко управление — 829 000 000 EUR. С цел да се гарантира стабилност — по-специално във връзка с постигането на целите на ОПОР — разпределянето на средствата, предоставени на национално равнище при споделено управление за програмния период 2021—2027 г., следва да се основава на разпределянето на средствата по линия на ЕФМДР за периода 2014—2020 г. Следва да се заделят специални средства за най-отдалечените региони, за контрол и правоприлагане, както и за събиране и обработване на данни за управление на рибарството и за научни цели, като се предвидят тавани за средствата, предназначени за окончателното и за временното преустановяване на риболовни дейности.

(8)  В МФР, установена в Регламент (ЕС) xx/xx6, се предвижда, че бюджетът на Съюза трябва да продължи да подпомага политиката в областта на рибарството и морската политика. Бюджетът на ЕФМДР следва да бъде увеличен с поне 10% по отношение на ЕФМДР за периода 2014 – 2020 г. Неговите ресурси следва да се разпределят между споделено, пряко и непряко управление. За подпомагането при споделено управление следва да се предоставят 87%, а за подпомагането при пряко и непряко управление — 13%. С цел да се гарантира стабилност — по-специално във връзка с постигането на целите на ОПОР — разпределянето на средствата, предоставени на национално равнище при споделено управление за програмния период 2021—2027 г., следва да се основава на разпределянето на средствата по линия на ЕФМДР за периода 2014—2020 г. Следва да се заделят специални средства за най-отдалечените региони, за контрол и правоприлагане, за събиране и обработване на данни за управление на рибарството и за научни цели, опазване и възстановяване на биологичното разнообразие и екосистемите в моретата и в крайбрежните региони, както и на знанията за морската среда, като се предвидят тавани за средствата, предназначени за окончателното и за временното преустановяване на риболовни дейности и за инвестициите в кораби.

__________________

__________________

6 ОВ C […], […], стр. […].

6 ОВ C […], […], стр. […].

Изменение    15

Предложение за регламент

Съображение 8 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(8a)  Във връзка със значението на сектора на аквакултурите равнището на средствата на Съюза за сектора, и по-специално за сладководните аквакултури, следва да бъде запазено на равнището, определено за текущия бюджетен период.

Изменение    16

Предложение за регламент

Съображение 9

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(9)  Европейският морски сектор осигурява работа на над 5 милиона души и генерира почти 500 милиарда евро годишно, като съществува потенциална възможност за създаването на още много работни места. Приблизителните оценки сочат, че в момента производството на световната икономика на океаните е 1,3 трилиона евро, като до 2030 г. то може да се увеличи повече от два пъти. Необходимостта от постигане на целевите стойности, свързани с намаляване на емисиите на CO2, повишаване на ефективността на ресурсите и ограничаване на въздействието на синята икономика върху околната среда, е важен фактор за иновациите в други сектори например морското оборудване, корабостроенето, океанското наблюдение, драгирането, опазването на крайбрежните региони и морското строителство. Инвестиции в морската икономика се предоставят по линия на структурните фондове на Съюза — по-специално от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и ЕФМДР. С цел да се реализира потенциалът за растеж на сектора се налага да бъдат използвани нови инвестиционни инструменти например InvestEU.

(9)  Европейският морски сектор осигурява работа на над 5 милиона души и генерира почти 500 милиарда евро годишно, като съществува потенциална възможност за създаването на още много работни места. Приблизителните оценки сочат, че в момента производството на световната икономика на океаните е 1,3 трилиона евро, като до 2030 г. то може да се увеличи повече от два пъти. Необходимостта от постигане на целевите стойности от Парижкото споразумение по отношение на емисиите на CO2 налага най-малко 30% от бюджета на Съюза да се използват за дейности за борба с изменението на климата. Необходимо е също така повишаване на ефективността на ресурсите и ограничаване на въздействието на синята икономика върху околната среда, която се развива в рамките на екологичните възможности и беше и продължава да бъде важен фактор за иновациите в други сектори например морското оборудване, корабостроенето, океанското наблюдение, драгирането, опазването на крайбрежните региони и морското строителство. Инвестиции в морската икономика се предоставят по линия на структурните фондове на Съюза — по-специално от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и ЕФМДР. С цел да се реализира потенциалът за растеж на сектора би могло да бъдат използвани нови инвестиционни инструменти например InvestEU.

Изменение    17

Предложение за регламент

Съображение 9 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(9a)  Инвестициите в синята икономика следва да бъдат подкрепени от най-добрите налични научни становища, за да се избегнат вредни въздействия върху околната среда, които застрашават дългосрочната устойчивост. Ако не съществува подходяща информация или експертен опит за оценка на въздействието на инвестициите върху околната среда, е препоръчително както публичният, така и частният сектор да възприемат подход на предпазливост, тъй като може да се извършат дейности с потенциално вредно въздействие.

Обосновка

Принципът на предпазливост е една от основите на Договора за ЕС, Декларацията от Рио и други международни споразумения и конвенции за опазване на морската среда.

Изменение    18

Предложение за регламент

Съображение 10

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(10)  ЕФМДР следва да се основава на четири приоритета: насърчаване на устойчивото рибарство и опазването на морските биологични ресурси; принос за продоволствената сигурност в Съюза чрез конкурентни и устойчиви аквакултури и пазари; създаване на предпоставки за растеж на устойчивата синя икономика и стимулиране на проспериращи крайбрежни общности; повишаване на ефективността на международното управление на океаните и създаване на предпоставки за безопасността, сигурността, чистотата и устойчивото стопанисване на моретата и океаните. Работата във връзка с тези приоритети следва да се извършва в рамките на споделено, пряко и непряко управление.

(10)  ЕФМДР следва да се основава на пет приоритета: насърчаване на устойчивото рибарство, включително опазването на морските биологични ресурси; насърчаване на устойчивите аквакултури; принос за продоволствената сигурност в Съюза чрез конкурентни и устойчиви пазари за стоки от рибарство и аквакултури и преработвателни сектори; създаване на предпоставки за растеж на устойчивата синя икономика, като се взема предвид допустимото екологично натоварване, и стимулиране на просперитет и икономическо и социално сближаване в крайбрежните и вътрешните общности; повишаване на ефективността на международното управление на океаните и създаване на предпоставки за безопасността, сигурността, чистотата и устойчивото стопанисване на моретата и океаните.

Изменение    19

Предложение за регламент

Съображение 10 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(10a)  Приоритетите могат да бъдат определени с конкретни цели на Съюза, за да се осигури допълнителна яснота относно това за какво може да се използва фондът и да се повиши ефективността на фонда.

Изменение    20

Предложение за регламент

Съображение 11

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(11)  В периода след 2020 г. ЕФМДР следва да се основава на опростена структура без предварително определени мерки и без императивни и подробни правила за допустимост на равнището на Съюза. Вместо това следва да бъде предвидено описание на широки области на подпомагане в рамките на всеки приоритет. Съответно държавите членки следва да изготвят своите програми, като в тях посочат най-подходящите средства за изпълнение на приоритетите. В съответствие с правилата на настоящия регламент и Регламент (ЕС) xx/xx [Регламент за определяне на общоприложими разпоредби] може да се предоставя подпомагане за редица мерки, предвидени в програмите на държавите членки, при условие че тези мерки попадат в областите на подпомагане, определени в настоящия регламент. Необходимо е обаче е да се състави списък на недопустимите операции, така че да се избегнат отрицателните последици върху мерките за опазване по отношение на рибарството например обща забрана на инвестициите за повишаване на риболовния капацитет. Наред с това следва да се въведат строги изисквания за съгласуваност на инвестициите и компенсациите за риболовния флот със заложените в ОПОР цели за опазване.

(11)  В периода след 2020 г. ЕФМДР следва да се основава на опростена структура без предварително определени мерки и без императивни и подробни правила за допустимост на равнището на Съюза. Вместо това следва да бъде предвидено описание на широки области на подпомагане в рамките на всеки приоритет. Съответно държавите членки следва да изготвят своите програми, като в тях посочат най-подходящите средства за изпълнение на приоритетите. В съответствие с правилата на настоящия регламент и Регламент (ЕС) xx/xx [Регламент за определяне на общоприложими разпоредби] може да се предоставя подпомагане за редица мерки, предвидени в програмите на държавите членки, при условие че тези мерки попадат в приоритетите, определени в настоящия регламент. Необходимо е обаче е да се състави списък на недопустимите операции, така че да се избегнат отрицателните последици върху мерките за опазване по отношение на рибарството например обща забрана на инвестициите за повишаване на риболовния капацитет, като се предвидят определени надлежно обосновани дерогации. Наред с това следва да се въведат строги изисквания за съгласуваност на инвестициите и компенсациите за риболовния флот със заложените в ОПОР цели за опазване.

Изменение    21

Предложение за регламент

Съображение 12

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(12)  Опазването и устойчивото използване на океаните е една от 17-те цели за устойчиво развитие, заложени в изготвената от ООН Програма до 2030 г. за устойчиво развитие (цел № 14). Тъй като Съюзът е изцяло ангажиран с тази цел и с нейното постигане, той пое ангажимент да насърчава устойчивата синя икономика, съобразена с морското пространствено планиране, да стимулира опазването на биологичните ресурси и постигането на добро екологично състояние, да забрани определени форми на субсидиране в областта на рибарството, които допринасят за свръхкапацитета и прекомерния улов, да прекрати субсидиите, способстващи за незаконния, недеклариран и нерегулиран риболов, и да се въздържа от такива субсидии в бъдеще. Тези цели следва да са резултат от преговорите за субсидии в областта на рибарството, проведени в рамките на Световната търговска организация. При преговорите в рамките на Световната търговска организация, състояли се на световната среща на върха за устойчиво развитие през 2002 г., и на Конференцията на ООН по въпросите на устойчивото развитие („Рио+20“) през 2012 г. Съюзът се ангажира да премахне субсидиите в областта на рибарството, които допринасят за свръхкапацитета и прекомерния улов.

(12)  Опазването и устойчивото използване на океаните е една от 17-те цели за устойчиво развитие, заложени в изготвената от ООН Програма до 2030 г. за устойчиво развитие (цел № 14). Тъй като Съюзът е изцяло ангажиран с тази цел и с нейното постигане, той пое ангажимент да насърчава устойчивата синя икономика, която се развива в рамките на екологичните възможности и е съобразена с екосистемния подход при морското пространствено планиране, и по-специално като се взема предвид чувствителността на видовете и местообитанията по отношение на човешките дейности в морето, опазването на биологичните ресурси и постигането на добро екологично състояние, да забрани определени форми на субсидиране в областта на рибарството, които допринасят за свръхкапацитета и прекомерния улов, да прекрати субсидиите, способстващи за незаконния, недеклариран и нерегулиран (ННН) риболов, и да се въздържа от такива субсидии в бъдеще. Тези цели следва да са резултат от преговорите за субсидии в областта на рибарството, проведени в рамките на Световната търговска организация. При преговорите в рамките на Световната търговска организация, състояли се на световната среща на върха за устойчиво развитие през 2002 г., и на Конференцията на ООН по въпросите на устойчивото развитие („Рио+20“) през 2012 г. Съюзът се ангажира да премахне субсидиите в областта на рибарството, които допринасят за свръхкапацитета на флота и прекомерния улов. Устойчивите сектори на рибарството и на морските и сладководните аквакултури в Съюза допринасят значително за постигането на целите на ООН за устойчиво развитие.

Изменение    22

Предложение за регламент

Съображение 12 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(12a)  ЕФМДР следва също така да допринася за другите цели за устойчиво развитие (ЦУР) на ООН. По-специално в настоящия регламент се вземат предвид следните цели:

 

– ЦУР 1 – изкореняване на бедността: ЕФМДР ще допринася за подобряване на условията на живот на най-уязвимите крайбрежни общности, по-специално на тези, които зависят от риболовен ресурс, който е застрашен от прекомерен улов, глобални промени или екологични проблеми.

 

– ЦУР 3 – добро здраве и благосъстояние: ЕФМДР ще допринася за борбата със замърсяването на крайбрежните води, което води до ендемични заболявания, както и за гарантирането на качествени храни от рибарство и аквакултури.

 

– ЦУР 7 – чиста енергия: ЕФМДР ще насърчава развитието на възобновяемата морска енергия чрез съвместно финансиране на синята икономика със средствата за „Хоризонт Европа“ и ще гарантира, че това развитие е подходящо за опазване на морската среда и опазване на рибните ресурси.

 

– ЦУР 8 – достоен труд и икономически растеж: ЕФМДР ще допринася за развитието на синята икономика съвместно с ЕСФ като фактор за икономически растеж. Той ще гарантира също така, че този икономически растеж е подходящ източник на заетост за крайбрежните общности. Освен това ЕФМДР ще допринася за подобряване на условията на труд на рибарите.

 

– ЦУР 12 – отговорно потребление и производство: ЕФМДР ще допринася за отговорното използване на природните ресурси и ограничаването на загубите на природни ресурси и енергия.

 

– ЦУР 13 – борба с изменението на климата: ЕФМДР ще предоставя насоки относно бюджета си за борба с изменението на климата.

Обосновка

ЕФМДР допринася за други цели за устойчиво развитие (ЦУР) в съответствие с целите и принципите, установени в настоящия регламент.

Изменение    23

Предложение за регламент

Съображение 13

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(13)  Тъй като ЕФМДР отчита важността на борбата с изменението на климата в съответствие с ангажиментите на Съюза за изпълнение на Парижкото споразумение и целите на ООН за устойчиво развитие, настоящият регламент следва да спомогне за канализирането на действията в областта на климата и за постигането на общата цел за изразходване на 25 % от бюджета на Съюза за подпомагане на целите, свързани с климата. Очаква се действията по настоящия регламент да насочат 30 % от общия финансов пакет на ЕФМДР към постигане на целите, свързани с климата. Съответните действия ще бъдат определени по време на подготовката и изпълнението на ЕФМДР и ще бъдат преразгледани в контекста на приложимите процедури за оценка и преглед.

(13)  Тъй като ЕФМДР отчита важността на борбата с изменението на климата в съответствие с ангажиментите на Съюза за изпълнение на Парижкото споразумение и целите на ООН за устойчиво развитие, настоящият регламент следва да спомогне за канализирането на действията в областта на климата и за постигането на общата цел за изразходване на 30% от бюджета на Съюза за подпомагане на целите, свързани с климата. Очаква се действията по настоящия регламент да дадат възможност на ЕФМДР да допринесе за постигането на целите в областта на климата, но без да се засяга финансирането на ОПОР, финансирането на която трябва да бъде отново оценено положително. Съответните действия, включително проекти, насочени към опазването и възстановяването на леглата от морски треви и крайбрежните влажни зони, които са основни поглътители на въглерод, ще бъдат определени по време на подготовката и изпълнението на ЕФМДР и ще бъдат преразгледани в контекста на приложимите процедури за оценка и преглед.

Изменение    24

Предложение за регламент

Съображение 14

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(14)  ЕФМДР следва също така да допринася за постигането на целите на Съюза, свързани с околната среда. Този принос следва да се проследява чрез прилагане на маркерите на Съюза в областта на околната среда и да се докладва редовно в контекста на оценките и годишните доклади за качеството на изпълнението.

(14)  ЕФМДР следва да допринася за постигането на целите на Съюза, свързани с околната среда, като отчита надлежно социалното сближаване в рамките на ОПОР и Рамковата директива за морска стратегия, и следва да прилага европейската политика в областта на околната среда, включително стандартите за качество на водата, гарантиращи качеството на морската среда, която е подходяща за подобряване на перспективите за рибарството. Този принос следва да се проследява чрез прилагане на маркерите на Съюза в областта на околната среда и да се докладва редовно в контекста на оценките и годишните доклади за качеството на изпълнението.

Изменение    25

Предложение за регламент

Съображение 15

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(15)  В съответствие с член 42 от Регламент (ЕС) № 1380/2013 на Европейския парламент и на Съвета (Регламент за ОПОР)7 финансовата помощ от Съюза по линия на ЕФМДР следва да зависи от спазването на правилата на ОПОР. Заявленията от бенефициери, които не спазват приложимите правила на ОПОР, не следва да бъдат допустими.

(15)  В съответствие с член 42 от Регламент (ЕС) № 1380/2013 на Европейския парламент и на Съвета (Регламент за ОПОР)7 финансовата помощ от Съюза по линия на ЕФМДР следва да зависи от пълното спазване на правилата на ОПОР и относимото законодателство на Съюза в областта на околната среда. Финансова помощ от Съюза следва да се отпуска само на онези оператори и държави членки, които изцяло спазват съответните си правни задължения. Заявленията от бенефициери, които не спазват приложимите правила на ОПОР, не следва да бъдат допустими.

_________________

_________________

7 Регламент (ЕС) № 1380/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. относно общата политика в областта на рибарството, за изменение на регламенти (ЕО) № 1954/2003 и (ЕО) № 1224/2009 на Съвета и за отмяна на регламенти (ЕО) № 2371/2002 и (ЕО) № 639/2004 и Решение 2004/585/ЕО на Съвета (ОВ L 354, 28.12.2013 г., стр. 22).

7 Регламент (ЕС) № 1380/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. относно общата политика в областта на рибарството, за изменение на регламенти (ЕО) № 1954/2003 и (ЕО) № 1224/2009 на Съвета и за отмяна на регламенти (ЕО) № 2371/2002 и (ЕО) № 639/2004 и Решение 2004/585/ЕО на Съвета (ОВ L 354, 28.12.2013 г., стр. 22).

Изменение    26

Предложение за регламент

Съображение 16

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(16)  С цел да се вземат под внимание конкретните условия на ОПОР, посочени в Регламент (ЕС) № 1380/2013, и да се допринесе за спазването на правилата на ОПОР, следва да бъдат предвидени допълнителни разпоредби към правилата за прекъсване и преустановяване на плащанията и към правилата за финансови корекции, съдържащи се в Регламент (ЕС) xx/xx [Регламент за определяне на общоприложими разпоредби]. Когато държава членка или бенефициер не са спазили своите задължения по ОПОР или когато Комисията разполага с доказателства, които предполагат такова неспазване, на Комисията следва да бъде разрешено да прекъсва сроковете за плащане като предпазна мярка. С цел да се избегне явен риск от плащане на недопустими разходи, в допълнение към възможността за прекъсване на срока за плащане на Комисията следва да бъде разрешено да спира плащания и да налага финансови корекции в случай на сериозно неспазване на правилата на ОПОР от страна на държава членка.

(16)  С цел да се вземат под внимание конкретните условия на ОПОР, посочени в Регламент (ЕС) № 1380/2013, и да се допринесе за пълното спазване на правилата на ОПОР, следва да бъдат предвидени допълнителни разпоредби към правилата за прекъсване и преустановяване на плащанията и към правилата за финансови корекции, съдържащи се в Регламент (ЕС) xx/xx [Регламент за определяне на общоприложими разпоредби]. Когато държава членка или бенефициер не са спазили своите задължения по ОПОР или когато Комисията разполага с доказателства, които доказват такова неспазване, на Комисията следва да бъде разрешено да прекъсва временно сроковете за плащане. С цел да се избегне явен риск от плащане на недопустими разходи, в допълнение към възможността за прекъсване на срока за плащане на Комисията следва да бъде разрешено да спира плащания и да налага финансови корекции в случай на сериозно неспазване на правилата на ОПОР от страна на държава членка.

Изменение    27

Предложение за регламент

Съображение 17

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(17)  През последните няколко години ОПОР отбеляза значителен напредък при възстановяването на доброто състояние на рибните запаси, повишаването на рентабилността на риболовния сектор на Съюза и опазването на морските екосистеми. Все още обаче се търси решение на някои важни предизвикателства при постигането на заложените в ОПОР социално-икономически цели и цели, свързани с околната среда. Поради това е необходимо подпомагането в периода след 2020 г. да продължи особено в морските басейни, в които напредъкът е по-бавен.

(17)  През последните няколко години се предприемат стъпки за възстановяването на доброто състояние на рибните запаси, повишаването на рентабилността на риболовния сектор на Съюза и опазването на морските екосистеми. Все още обаче се търси решение на някои важни предизвикателства за пълното постигане на заложените в ОПОР социално-икономически цели и цели, свързани с околната среда, включително правното задължение за възстановяване и поддържане на всички популации на рибните запаси над равнищата на биомаса, при които е възможен максимален устойчив улов. Поради това е необходимо подпомагането в периода след 2020 г. да продължи особено в морските басейни, в които напредъкът е по-бавен, и по-специално в най-изолираните морски басейни като най-отдалечените региони.

Изменение    28

Предложение за регламент

Съображение 18

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(18)  Рибарството е от жизненоважно значение за поминъка и културата на много крайбрежни общности на територията на Съюза по-специално в тези от тях, където дребномащабният крайбрежен риболов изпълнява важна роля. Предвид обстоятелството, че средната възраст в много рибарски общности надхвърля 50 години, обновяването на работната сила и диверсификацията на дейностите остават важни предизвикателства.

(18)  Рибарството е от жизненоважно значение за поминъка и културата на много крайбрежни и островни общности на територията на Съюза по-специално в тези от тях, където дребномащабният крайбрежен риболов изпълнява важна роля, като например най-отдалечените региони. Предвид обстоятелството, че средната възраст в много рибарски общности надхвърля 50 години, обновяването на работната сила и диверсификацията на дейностите в сектора на рибарството продължават да представляват предизвикателство. Поради това е от съществено значение ЕФМДР да осигури подпомагане за привлекателността на сектора на рибарството чрез осигуряване на професионално обучение и достъп на младите хора до кариери в областта на рибарството.

Изменение    29

Предложение за регламент

Съображение 18 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(18a)  Прилагането на механизми за съвместно управление в областта на професионалните и любителските риболовни дейности и аквакултурите, с прякото участие на заинтересованите страни, като например администрацията, сектора на рибарството и аквакултурите, научната общност и гражданското общество, които основават своята функционалност на справедливо разпределение на отговорностите при вземането на решения и на адаптивно управление, основано на знания, информация и непосредственост, благоприятства постигането на целите на ОПОР. ЕФМДР следва да подпомага прилагането на тези механизми на местно равнище.

Обосновка

Моделът за съвместно управление развива своя максимален потенциал в рамките на биоикономическото управление, зачитащо екосистемата и предпазните подходи. Този модел следва да осигури инструментите, които позволяват да се реагира в реално време на променящите се реалности, характерни за адаптивното управление.

Изменение    30

Предложение за регламент

Съображение 19

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(19)  ЕФМДР следва да се стреми към постигане на заложените в ОПОР икономически и социалните цели, както и цели в областта на заетостта и околната среда, определени в член 2 от Регламент (ЕС) № 1380/2013. Посоченото подпомагане следва да гарантира, че риболовните дейности са екологично устойчиви в дългосрочен план и се управляват по начин, който съответства на целите за постигане на икономически и социални ползи и ползи за заетостта, както и за приноса към продоволственото снабдяване.

(19)  ЕФМДР следва да допринася за постигането на заложените в ОПОР икономически и социалните цели, както и цели в областта на заетостта и околната среда, определени в член 2 от Регламент (ЕС) № 1380/2013. Посоченото подпомагане следва да гарантира, че риболовните дейности са екологично устойчиви в дългосрочен план и се управляват по начин, който съответства на целите, предвидени в член 2, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1380/2013, които ще допринесат за постигане на икономически и социални ползи и ползи за заетостта, както и за приноса към здравословното продоволствено снабдяване, и същевременно да гарантира справедливи условия на труд. В това отношение рибарството, което е зависимо от малките разположени в морето острови, следва да бъде специално признато и подкрепяно, за да може да оцелее и да просперира.

Изменение    31

Предложение за регламент

Съображение 20

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(20)  Подпомагането по линия на ЕФМДР следва да е насочено към постигането и поддържането на устойчив риболов, основаващ се на максималния устойчив улов, и свеждането до минимум на отрицателното въздействие, което риболовните дейности оказват върху морската екосистема. Това подпомагане следва да включва иновации и инвестиции в устойчиви на изменението на климата и нисковъглеродни риболовни практики и техники, които са с по-слабо въздействие върху околната среда.

(20)  Подпомагането по линия на ЕФМДР следва да допринася за своевременното постигане на правното задължение за възстановяването и поддържането на популациите на всички рибни запаси над равнищата на биомаса, при които е възможен добив на максималния устойчив улов, и за свеждането до минимум и по възможност за елиминирането на отрицателното въздействие на неустойчивите и вредни риболовни дейности върху морската екосистема. Това подпомагане следва да включва иновации и инвестиции в устойчиви на изменението на климата и нисковъглеродни риболовни практики и техники, които са с по-слабо въздействие върху околната среда, както и техники, насочени към селективно рибарство.

Изменение    32

Предложение за регламент

Съображение 21

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(21)  Задължението за разтоварване е едно от основните предизвикателства за ОПОР. То доведе до съществени промени в сектора, които засягат риболовните практики и в някои случаи са съпроводени със значителни финансови разходи. Вследствие на това следва да съществува възможност за подпомагане по линия на ЕФМДР за иновациите и инвестициите, които допринасят за изпълнението на задължението за разтоварване, като бъде предвиден по-висок интензитет на помощта в сравнение с интензитета, прилаган за други операции — например инвестициите за селективни риболовни уреди, за подобряване на пристанищната инфраструктура и за предлагане на пазара на нежелания улов. Също така следва да се предостави 100-процентов максимален интензитет на помощта за проектирането, разработването, мониторинга, оценката и управлението на прозрачни системи за обмен на възможности за риболов между държавите членки („размяна на квоти“), с цел да се намали т. нар. „ефект на блокиращ вид“, предизвикан от задължението за разтоварване.

(21)  Задължението за разтоварване е правно задължение и е едно от основните предизвикателства за ОПОР. То доведе до края на неприемливата от гледна точка на околната среда практика на изхвърляне на улов, както и до съществени и важни промени в сектора, които засягат риболовните практики и в някои случаи са съпроводени със значителни финансови разходи. Вследствие на това държавите членки следва да използват ЕФМДР за подпомагане за иновациите и инвестициите, които допринасят за пълното и своевременно изпълнение на задължението за разтоварване, като бъде предвиден по-висок интензитет на помощта в сравнение с интензитета, прилаган за други операции — например инвестициите за селективни риболовни уреди, за подобряване на пристанищната инфраструктура и за предлагане на пазара на нежелания улов. Също така следва да се предостави 100-процентов максимален интензитет на помощта за проектирането, разработването, мониторинга, оценката и управлението на прозрачни системи за обмен на възможности за риболов между държавите членки („размяна на квоти“), с цел да се намали т. нар. „ефект на блокиращ вид“, предизвикан от задължението за разтоварване.

Изменение    33

Предложение за регламент

Съображение 21 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(21a)  Мониторингът на задължението за разтоварване следва да се осъществява с еднаква строгост в целия спектър – от дребномащабните до едромащабните риболовни кораби, във всяка държава членка.

Обосновка

Получават се постоянни и последователни жалби от страна на дребномащабните риболовци в Ирландия и на други места относно обстоятелството, че много по-често са обект на проверки и налагане на санкции заради обичайното си разположение в близост до брега, докато достъпът до по-големите кораби е по-труден и съответно те се проверяват по-рядко.

Изменение    34

Предложение за регламент

Съображение 22

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(22)  Следва да се предвиди възможност за предоставяне на подпомагане по линия на ЕФМДР за иновациите и инвестициите на борда на риболовните кораби, насочени към подобряване на здравето, безопасността и условията на труд, енергийната ефективност и качеството на улова. Това подпомагане не следва обаче да води до увеличаване на риболовния капацитет, нито до способността за намиране на риба, като то не следва да се предоставя единствено за спазването на изисквания, които са задължителни съгласно правото на Съюза или националното право. Съгласно новата структура, в която липсват императивни мерки, определянето на конкретните правила за допустимост на посочените инвестиции ще бъде прерогатив на държавите членки. По отношение на здравето, безопасността и условията на труд на борда на риболовните кораби следва да бъде разрешено прилагането на по-висок интензитет на помощта в сравнение с интензитета, прилаган за други операции.

(22)  Следва да се предвиди възможност за предоставяне на подпомагане по линия на ЕФМДР за иновациите и инвестициите на борда на риболовните кораби, насочени към подобряване на здравето, безопасността и условията на труд, опазването на околната среда, енергийната ефективност, хуманното отношение към животните и качеството на улова, както и подпомагане по конкретни проблеми, свързани със здравеопазването. Това подпомагане не следва обаче да води до риск от увеличаване на риболовния капацитет, нито до способността за намиране на риба, като то не следва да се предоставя единствено за спазването на изисквания, които са задължителни съгласно правото на Съюза или националното право. Съгласно новата структура, в която липсват императивни мерки, определянето на конкретните правила за допустимост на посочените инвестиции и подпомагането ще бъде прерогатив на държавите членки. По отношение на здравето, безопасността и условията на труд на борда на риболовните кораби следва да бъде разрешено прилагането на по-висок интензитет на помощта в сравнение с интензитета, прилаган за други операции.

Изменение    35

Предложение за регламент

Съображение 24

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(24)  Успехът на ОПОР зависи от наличието на научни становища за управлението на рибарството, а оттам — и от наличието на данни относно рибарството. С оглед на предизвикателствата и разходите, свързани с получаването на надеждни и пълни данни, е необходимо да се осигури подпомагане както за действията на държавите членки, насочени към събирането и обработването на данни в съответствие с Регламент (ЕС) 2017/1004 на Европейския парламент и на Съвета („Регламент за рамката за събиране на данни“)9, така и за най-добрите налични научни становища. Това подпомагане следва да позволява полезни взаимодействия със събирането и обработването на други видове данни относно морската среда.

(24)  Успехът на ОПОР зависи от наличието на научни становища за управлението на рибарството, а оттам — и от наличието на данни относно рибарството. С оглед на предизвикателствата и разходите, свързани с получаването на надеждни и пълни данни, е необходимо да се осигури подпомагане както за действията на държавите членки, насочени към събирането, обработването и обмена на данни в съответствие с Регламент (ЕС) 2017/1004 на Европейския парламент и на Съвета („Регламент за рамката за събиране на данни“)9, така и за най-добрите налични научни становища. Това подпомагане следва да позволява полезни взаимодействия със събирането, обработването и обмена на други видове данни относно морската среда, включително данни за любителския риболов.

_________________

_________________

9 Регламент (ЕС) 2017/1004 на Европейския парламент и на Съвета от 17 май 2017 г. за установяване на рамка на Съюза за събиране, управление и използване на данни в сектора на рибарството и за подкрепа при изготвянето на научни становища във връзка с общата политика в областта на рибарството, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 199/2008 на Съвета (ОВ L 157, 20.6.2017 г., стр. 1).

9 Регламент (ЕС) 2017/1004 на Европейския парламент и на Съвета от 17 май 2017 г. за установяване на рамка на Съюза за събиране, управление и използване на данни в сектора на рибарството и за подкрепа при изготвянето на научни становища във връзка с общата политика в областта на рибарството, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 199/2008 на Съвета (ОВ L 157, 20.6.2017 г., стр. 1).

Изменение    36

Предложение за регламент

Съображение 25

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(25)  ЕФМДР следва да подпомага ефективното и основано на знания прилагане и управление на ОПОР както при пряко, така и при непряко управление, посредством предоставянето на научни становища, разработването и прилагането на система на Съюза за контрол на рибарството, работата на консултативните съвети и доброволния принос към дейността на международни организации.

(25)  ЕФМДР следва да подпомага ефективното и основано на знания прилагане и управление на ОПОР както при пряко, така и при непряко управление, посредством предоставянето на научни становища, разработването и прилагането на система на Съюза за контрол на рибарството, работата на консултативните съвети и доброволния принос към дейността на международни организации, както и по-сериозен ангажимент на Съюза към международното управление на океаните.

Изменение    37

Предложение за регламент

Съображение 26

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(26)  Като се имат предвид предизвикателствата, свързани с постигането на заложените в ОПОР цели за опазване, следва да се предвиди възможност за предоставяне на подпомагане по линия на ЕФМДР за управлението на рибарството и риболовните флотове. В този контекст подпомагането, предназначено за адаптирането на флотовете, в определени случаи остава необходимо по отношение на някои сегменти на флота и морски басейни. То следва да бъде насочено конкретно към опазването и устойчивата експлоатация на морските биологични ресурси и към постигането на баланс между риболовния капацитет и наличните възможности за риболов. Поради посочените причини следва да се предвиди възможност за предоставяне на подпомагане по линия на ЕФМДР за окончателното преустановяване на риболовни дейности в сегментите на флота, в които не е постигнат баланс между риболовния капацитет и наличните възможности за риболов. Посоченото подпомагане следва да се използва като инструмент в плановете за действие, насочени към коригиране на сегменти на флота, при които е установен структурен излишък на капацитет в съответствие с член 22, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 1380/2013, и да се осъществява чрез бракуване на риболовния кораб или чрез неговото извеждане от експлоатация и преоборудване за други дейности. В случаите, когато това преоборудване би довело до повишен натиск на любителския риболов върху морската екосистема, подпомагането следва да се предоставя само ако то е съобразено с ОПОР и с целите на съответните многогодишни планове. С цел да се гарантира съгласуваността на структурното адаптиране на флота към целите за опазване, подпомагането за окончателното преустановяване на риболовни дейности следва да се подчинява на строги условия и да е свързано с постигането на определени резултати. Поради посочените причини подпомагането следва да се изпълнява единствено чрез финансиране, което не е свързано с разходи, както е предвидено в Регламент (ЕС) xx/xx [Регламент за определяне на общоприложими разпоредби]. Съгласно този механизъм Комисията следва да възстановява похарчените от държавите членки средства за окончателно преустановяване на риболовни дейности не въз основа на действителните разходи, а въз основа на изпълнението на условията и постигането на резултатите. С оглед на това Комисията следва да определи в делегиран акт условията, свързани с постигането на заложените в ОПОР цели за опазване.

(26)  Като се имат предвид предизвикателствата, свързани с постигането на заложените в ОПОР цели за опазване, следва да се предвиди възможност за предоставяне на подпомагане по линия на ЕФМДР за управлението на рибарството и риболовните флотове. В този контекст подпомагането, предназначено за адаптирането на флотовете, в определени случаи остава необходимо по отношение на някои сегменти на флота и морски басейни. То следва да бъде насочено конкретно към опазването и устойчивата експлоатация на морските биологични ресурси и към постигането на баланс между риболовния капацитет и наличните възможности за риболов. Поради посочените причини следва да се предвиди възможност за предоставяне на подпомагане по линия на ЕФМДР за окончателното преустановяване на риболовни дейности в сегментите на флота, в които не е постигнат баланс между риболовния капацитет и наличните възможности за риболов. Посоченото подпомагане следва да се използва като инструмент в плановете за действие, насочени към коригиране на сегменти на флота, при които е установен структурен излишък на капацитет в съответствие с член 22, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 1380/2013, и да се осъществява чрез бракуване на риболовния кораб или чрез неговото извеждане от експлоатация и преоборудване за други дейности. В случаите, когато това преоборудване би довело до повишен натиск на любителския риболов върху морската екосистема, подпомагането следва да се предоставя само ако то е съобразено с ОПОР и с целите на съответните многогодишни планове.

Изменение    38

Предложение за регламент

Съображение 26 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(26a)  За да се установят устойчиви, екологосъобразни риболовни дейности с намален натиск върху рибните ресурси, ЕФМДР следва да подпомага модернизацията на корабите, за да се стремят към модели, които използват по-малко енергия, включително за небалансирани сегменти, чрез субсидии или посредством финансови инструменти. ЕФМДР следва също така да позволява на младите рибари да получават помощ за придобиването на работните си инструменти, включително плавателни съдове с дължина над 12 м, освен в небалансирани сегменти.

Изменение    39

Предложение за регламент

Съображение 26 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(26б)  Тъй като риболовните пристанища, кейовете за разтоварване, покритите лодкостоянки и рибните борси играят съществена роля за гарантиране на качеството на разтоварените продукти, както и за безопасността и условията на труд, ЕФМДР следва приоритетно да подпомага модернизацията на пристанищната инфраструктура, и по-специално в търговията с рибни продукти, с цел да се оптимизира добавената стойност на разтоварените продукти.

Изменение    40

Предложение за регламент

Съображение 27

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(27)  Тъй като риболовните дейности са до голяма степен непредсказуеми, съществува вероятност настъпването на извънредни обстоятелства да доведе до значителни икономически загуби за рибарите. С оглед смекчаването на тези последици може да се предоставя подпомагане по линия на ЕФМДР под формата на компенсация за извънредно преустановяване на риболовни дейности в резултат на прилагането на определени мерки за опазване (например многогодишни планове, целеви стойности за опазването и устойчивата експлоатация на запасите, мерки за адаптиране на риболовния капацитет на корабите към наличните възможности за риболов и технически мерки), спешни мерки (например забрана на даден вид риболов), прекъсване вследствие на непреодолима сила на прилагането на споразумение за партньорство в областта на устойчивото рибарство, природно бедствие или екологична катастрофа. Подпомагането следва да се предоставя само ако въпросните обстоятелства оказват значително въздействие върху рибарите, т.е. ако търговската дейност на засегнатия кораб е била преустановена в продължение на най-малко 90 последователни дни и ако претърпените вследствие на това икономически загуби възлизат на повече от 30 % от средния годишен оборот на съответното предприятие за определен период от време. При определянето на условията за предоставяне на такова подпомагане следва да бъдат взети под внимание особеностите на улова на змиорки.

(27)  Тъй като риболовните дейности са до голяма степен непредсказуеми, временното преустановяване може да доведе до значителни икономически загуби за рибарите. С оглед смекчаването на тези последици може да се предоставя подпомагане по линия на ЕФМДР под формата на компенсация за временното преустановяване на риболовни дейности в резултат на прилагането на определени мерки за опазване (например многогодишни планове, целеви стойности за опазването и устойчивата експлоатация на запасите, мерки за адаптиране на риболовния капацитет на корабите към наличните възможности за риболов и технически мерки), спешни мерки (например забрана на даден вид риболов), прекъсване вследствие на непреодолима сила на прилагането или неподновяването на споразумение за партньорство в областта на устойчивото рибарство, природно бедствие или екологична катастрофа, включително случаи на затваряне по здравни причини или необичайна смъртност на рибни ресурси, произшествия в морето по време на риболовни дейности и неблагоприятни климатични явления. Подпомагането следва да се предоставя само ако въпросните обстоятелства оказват значително въздействие върху рибарите, т.е. ако търговската дейност на засегнатия кораб е била преустановена в продължение на най-малко 120 последователни дни през последните две години. При определянето на условията за предоставяне на такова подпомагане следва да бъдат взети под внимание особеностите на улова на змиорки.

Изменение    41

Предложение за регламент

Съображение 27 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(27a)  Следва да бъде възможно за рибарите и производителите на морски и сладководни аквакултури да получават подкрепа от ЕФМДР в случай на криза на пазарите на рибни продукти и на аквакултури, природни бедствия или екологични катастрофи.

Обосновка

Подобно на селскостопанските фондове също трябва да се установи и безопасността на пазара за рибарите и производителите на аквакултури.

Изменение    42

Предложение за регламент

Съображение 28

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(28)  Дребномащабният крайбрежен риболов се извършва от риболовни кораби с обща дължина под 12 метра, които не използват теглени риболовни уреди. Той обхваща близо 75 % от всички регистрирани в Съюза риболовни кораби и почти половината от цялата заетост в сектора на рибарството. Поминъкът на операторите в сектора на дребномащабния крайбрежен риболов е силно зависим от доброто състояние на рибните запаси. Съответно в рамките на ЕФМДР ще им бъде предоставено преференциално третиране чрез 100-процентов интензитет на помощта, включително за операциите, свързани с контрола и правоприлагането, като целта е да се насърчи устойчивостта на риболовните практики. Освен това някои области на подпомагане следва да бъдат запазени за дребномащабния риболов в сегментите на флота, в които е постигнат баланс между риболовния капацитет и наличните възможности за риболов — например за придобиване на използван кораб и за подмяна или осъвременяване на корабен двигател. Държавите членки следва също така да включат в програмите си план за действие за дребномащабния крайбрежен риболов, който да е обект на мониторинг съгласно показатели, основаващи се на зададени междинни цели и целеви стойности.

(28)  Дребномащабният крайбрежен риболов се извършва от риболовни кораби с обща дължина под 12 метра, които не използват теглени риболовни уреди. Той обхваща близо 75 % от всички регистрирани в Съюза риболовни кораби и почти половината от цялата заетост в сектора на рибарството. Поминъкът на операторите в сектора на дребномащабния крайбрежен риболов е силно зависим от доброто състояние на рибните запаси. Съответно в рамките на ЕФМДР ще им бъде предоставено преференциално третиране чрез 100-процентов интензитет на помощта, включително за операциите, свързани с контрола и правоприлагането, като целта е да се насърчи устойчивостта на риболовните практики в съответствие с целите на ОПОР. Освен това някои области на подпомагане следва да бъдат запазени за дребномащабния риболов в сегментите на флота, в които е постигнат баланс между риболовния капацитет и наличните възможности за риболов — например за придобиване на използван кораб и за подмяна или осъвременяване на корабен двигател, както и за млади рибари. Държавите членки следва също така да включат в програмите си план за действие за дребномащабния крайбрежен риболов, който да е обект на мониторинг съгласно показатели, основаващи се на зададени междинни цели и целеви стойности.

Изменение    43

Предложение за регламент

Съображение 29

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(29)  Най-отдалечените региони, посочени в съобщението на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет, Комитета на регионите и Европейската инвестиционна банка от 24 октомври 2017 г., озаглавено „Засилено и обновено стратегическо партньорство с най-отдалечените региони на ЕС“10, са изправени пред специфични предизвикателства, свързани с тяхната отдалеченост, релеф и климат, както е посочено в член 349 от Договора, но същевременно разполагат със специфични предимства, които биха подпомогнали развитието на устойчива синя икономика. Съответно към програмите за действие на съответните държави членки следва да бъдат приложени планове за действие за развитието на устойчиви сектори на синята икономика във всеки от най-отдалечените региони, включително за устойчивата експлоатация на рибарството и аквакултурите, като бъдат заделени финансови средства, с които да се подпомогне изпълнението на тези планове за действие. Следва да се предвиди също така възможност за предоставяне на подпомагане по линия на ЕФМДР под формата на компенсация за допълнителни разходи в най-отдалечените региони, дължащи се на тяхното разположение и островния им характер. По отношение на това подпомагане следва да се предвиди таван, който да представлява процент от общите финансови средства. Наред с това в най-отдалечените региони следва да се прилага по-висок интензитет на помощта в сравнение с интензитета, прилаган за други операции.

(29)  Най-отдалечените региони са изправени пред специфични предизвикателства, свързани с тяхната отдалеченост, релеф и климат, както е посочено в член 349 от Договора, но същевременно разполагат със специфични предимства, които биха подпомогнали развитието на устойчива синя икономика. Съответно към програмите за действие на съответните държави членки следва да бъдат приложени планове за действие за развитието на устойчиви сектори на синята икономика във всеки от най-отдалечените региони, включително за устойчивата експлоатация на рибарството и аквакултурите, като бъдат заделени финансови средства, с които да се подпомогне изпълнението на тези планове за действие. За да запази конкурентоспособността на определени продукти от риболов и аквакултури от най-отдалечените региони в сравнение с тази на подобни продукти от други региони на Съюза, през 1992 г. Съюзът въведе мерки за компенсиране на съответните допълнителни разходи в сектора на рибарството. Мерките, които се прилагат за периода 2014 – 2020 г., са посочени в Регламент (ЕС) № 508/2014 на Европейския парламент и на Съвета10a. Необходимо е подпомагането с цел компенсиране на допълнителните разходи за риболова, отглеждането, преработването и предлагането на пазара на определени продукти от риболов и аквакултури от най-отдалечените региони, така че компенсирането да допринесе за запазване на икономическата жизнеспособност на операторите от тези региони. Предвид различните пазарни условия в най-отдалечените региони колебанията в улова и запасите, както и в пазарното търсене, съответните държави членки следва сами да определят продуктите от риболов, за които е допустимо компенсиране, техните съответни максимални количества и размерите на компенсацията в рамките на общото разпределение на средства по държави членки. На държавите членки следва да бъде разрешено да променят списъка и количествата на съответните продукти от риболов, както и размера на компенсацията в рамките на общото разпределение на средства по държави членки. Те следва също така да получат разрешение да коригират плановете си за компенсации, когато това е обосновано от променящите се условия. Държавите членки следва да определят размера на компенсацията на ниво, позволяващо подходящо компенсиране на допълнителните разходи, породени от специфичните неблагоприятни характеристики на най-отдалечените региони. С цел да се избегне прекомерно компенсиране размерът следва да е пропорционален на допълнителните разходи, които се покриват от помощта. За целта следва да се вземат предвид и други форми на публична интервенция, които оказват въздействие върху равнището на допълнителните разходи. Наред с това в най-отдалечените региони следва да се прилага по-висок интензитет на помощта в сравнение с интензитета, прилаган за други операции.

__________________

__________________

10 COM(2017) 623.

 

 

10a Регламент (ЕС) № 508/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. за Европейския фонд за морско дело и рибарство и за отмяна на регламенти (ЕО) № 2328/2003, (ЕО) № 861/2006, (ЕО) № 1198/2006 и (ЕО) № 791/2007 на Съвета и Регламент (ЕС) № 1255/2011 на Европейския парламент и на Съвета (OВ L 149 20.5.2014 г., стр. 1).

Изменение    44

Предложение за регламент

Съображение 29 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(29a)  С цел да се даде възможност на сектора на дребномащабното рибарство в най-отдалечените региони да оцелее и в съответствие с принципите на диференцирано третиране на малките острови и териториите, посочени в цел за устойчиво развитие (ЦУР) 14, следва да бъде възможно ЕФМДР да подпомага въз основа на член 349 от ДФЕС придобиването и обновяването на корабите за дребномащабен крайбрежен риболов в най-отдалечените региони, които разтоварват целия си улов в пристанищата в най-отдалечените региони и допринасят за местното устойчиво развитие, така че да се повиши безопасността при хората, да се постигне съответствие със стандартите на Съюза за хигиена, да се води борба с ННН риболов и да се постигне по-голяма екологична ефективност. Това обновяване на риболовния флот следва да остане в рамките на разрешените тавани на капацитета и следва да е в съответствие с целите на ОПОР. ЕФМДР следва да може да подпомага свързаните с това мерки, като например строителството или модернизацията на корабостроителници, занимаващи се с кораби за дребномащабен крайбрежен риболов в най-отдалечените региони, придобиването или обновяването на инфраструктури и оборудване или извършването на проучвания.

Изменение    45

Предложение за регламент

Съображение 29 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(29б)  Като се взема предвид резолюцията на Европейския парламент относно специалното положение на островите (2015/3014(RSP) и становището на Европейския икономически и социален комитет относно „Специфични проблеми на островите“ (1229/2011), селското стопанство, животновъдството и рибарството представляват важен елемент от местните островни икономики. Европейските островни региони страдат поради липсата на достъпност, особено за МСП, ниското равнище на диференциация на продуктите и се нуждаят от стратегия с цел да се използват всички възможни полезни взаимодействия между европейските структурни и инвестиционни фондове и другите инструменти на Съюза, за да се компенсират неблагоприятните условия на островите и да се подобри положението с техния икономически растеж, създаването на работни места и устойчивото им развитие. Макар че в член 174 от ДФЕС се признават постоянните неблагоприятни природни и демографски условия, специфични за положението на островите, Комисията трябва да създаде „Стратегическа рамка на Съюза за островите“ с оглед на свързването на инструменти, които могат да имат голямо териториално въздействие.

Обосновка

Специалното положение на европейските острови следва да се вземе по-добре под внимание при разглеждането на новата рамка за ЕФМДР за периода 2021 – 2027 г.

Изменение    46

Предложение за регламент

Съображение 30

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(30)  В рамките на споделеното управление следва да се предвиди възможност за предоставяне на подпомагане по линия на ЕФМДР за опазването и възстановяването на биологичното разнообразие и екосистемите в моретата и в крайбрежните региони. За тази цел следва да се предвиди подпомагане под формата на компенсации за рибарите за събирането на изгубени риболовни уреди и отпадъци в морето и за инвестиции в пристанищата за набавяне на подходящи съоръжения за приемане на такива уреди и отпадъци. Подпомагане следва да се предостави и за действията за постигане или поддържане на добро екологично състояние на морската среда и за изпълнение на мерките за пространствена защита в съответствие с Директива 2008/56/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (Рамкова директива за морска стратегия)11 и в съответствие с рамките за приоритетно действие, установени съгласно Директива 92/43/ЕИО на Съвета (Директивата за местообитанията)12, за управлението, възстановяването и мониторинга на защитените зони по „Натура 2000“, както и за защитата на видовете съгласно Директива 92/43/ЕИО и Директива 2009/147/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (Директива за птиците)13. В рамките на прякото управление подпомагане по линия на ЕФМДР следва да се предоставя за насърчаване на чистотата и доброто състояние на моретата и за изпълнение на европейската стратегия за пластмасите в кръговата икономика, предвидена в съобщението на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите от 16 януари 2016 г.14, озаглавено „Европейска стратегия за пластмасите в кръговата икономика“, в съответствие с целта за постигане или поддържане на добро екологично състояние на морската среда.

(30)  В рамките на споделеното управление следва да се предвиди възможност за предоставяне на подпомагане по линия на ЕФМДР за опазването и възстановяването на биологичното разнообразие и екосистемите в моретата и в крайбрежните региони. За тази цел следва да се предвиди подпомагане под формата на компенсации за рибарите за събирането на изгубени риболовни уреди и отпадъци в морето, по-специално пластмаса, и за инвестиции в пристанищата на подходящи съоръжения за приемане и съхранение на събраните изгубени риболовни уреди и отпадъци в морето. Подпомагане следва да се предостави и за действията за постигане или поддържане на добро екологично състояние на морската среда и за изпълнение на мерките за пространствена защита в съответствие с Директива 2008/56/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (Рамкова директива за морска стратегия)11 и в съответствие с рамките за приоритетно действие, установени съгласно Директива 92/43/ЕИО на Съвета (Директивата за местообитанията)12, за управлението, възстановяването и мониторинга на защитените зони по „Натура 2000“, както и за защитата на видовете съгласно Директива 92/43/ЕИО и Директива 2009/147/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (Директива за птиците)13 и Директива 2000/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета13a, както и стандартите на Съюза за градски отпадъчни води и също така за строителство, монтаж, модернизация и научна подготовка и оценка на стационарни или преносими съоръжения, предназначени за закрила и увеличаване на морската фауна и флора в най-отдалечените региони. В рамките на прякото управление подпомагане по линия на ЕФМДР следва да се предоставя за насърчаване на чистотата и доброто състояние на моретата и за изпълнение на европейската стратегия за пластмасите в кръговата икономика, предвидена в съобщението на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите от 16 януари 2016 г.14, озаглавено „Европейска стратегия за пластмасите в кръговата икономика“, в съответствие с целта за постигане или поддържане на добро екологично състояние на морската среда.

_________________

_________________

11 Директива 2008/56/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 17 юни 2008 г. за създаване на рамка за действие на Общността в областта на политиката за морска среда, (ОВ L 164, 25.6.2008 г., стр. 19).

11 Директива 2008/56/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 17 юни 2008 г. за създаване на рамка за действие на Общността в областта на политиката за морска среда, (ОВ L 164, 25.6.2008 г., стр. 19).

12 Директива 92/43/ЕИО на Съвета от 21 май 1992 г. за опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна (ОВ L 206, 22.7.1992 г., стр. 7).

12 Директива 92/43/ЕИО на Съвета от 21 май 1992 г. за опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна (ОВ L 206, 22.7.1992 г., стр. 7).

13 Директива 2009/147/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 30 ноември 2009 г. относно опазването на дивите птици (ОВ L 20, 26.1.2010 г., стр. 7).

13 Директива 2009/147/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 30 ноември 2009 г. относно опазването на дивите птици (ОВ L 20, 26.1.2010 г., стр. 7).

 

13a Директива 2000/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2000 г. за установяване на рамка за действията на Общността в областта на политиката за водите (ОВ L 327, 22.12.2000 г., стр. 1).

14 COM(2018) 28

14 COM(2018) 28

Изменение    47

Предложение за регламент

Съображение 31

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(31)  Рибарството и аквакултурите допринасят за продоволствената сигурност и храненето. Независимо от това в момента Съюзът внася над 60% от продуктите от риболов, предлагани на неговия пазар, което означава, че той е силно зависим от трети държави. От особено значение е да се насърчава консумацията на рибни протеини, които са произведени в Съюза при високи стандарти за качество и се продават на достъпни цени.

(31)  Премахването на глада, постигането на продоволствена сигурност и подобрено хранене са една от 17-те цели за устойчиво развитие (ЦУР 2), заложени в Програмата на ООН за устойчиво развитие до 2030 г. Съюзът е изцяло ангажиран с тази цел и нейното изпълнение. В този контекст рибарството и устойчивите аквакултури допринасят за продоволствената сигурност и храненето. Независимо от това в момента Съюзът внася над 60% от продуктите от риболов, предлагани на неговия пазар, което означава, че той е силно зависим от трети държави. От особено значение е да се насърчава консумацията на рибни продукти, които са произведени в Съюза при високи стандарти за качество и се продават на достъпни цени, като на публичните институции, като болници или училища, се доставят местни продукти от дребномащабен риболов и се организират програми за обучение и осведоменост в учебните заведения относно значението на консумацията на местна риба.

Изменение    48

Предложение за регламент

Съображение 32

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(32)  Следва да се предвиди възможност за предоставяне на подпомагане по линия на ЕФМДР за стимулирането и устойчивото развитие на аквакултурите, включително на сладководните аквакултури, свързани с отглеждането на водни животни и растения за производство на храна и други суровини. В някои държави членки продължават да се прилагат сложни административни процедури — например във връзка с достъпа до морско пространство или за издаване на разрешения — които затрудняват опитите на сектора да подобри репутацията и конкурентоспособността на продуктите от аквакултури. Подпомагането следва да бъде съобразено с многогодишните национални стратегически планове за аквакултурите, разработени въз основа на Регламент (ЕС) № 1380/2013. За допустимо следва да се счита подпомагането, насочено по-конкретно към постигане на устойчивост на околната среда, инвестиции, иновации, придобиване на професионални умения, подобряване на условията на труд и компенсаторни мерки, осигуряващи жизненоважни услуги по управление на земята и природните ресурси. Допустими също така следва да бъдат действията в областта на общественото здравеопазване, схемите за застраховане на запасите от аквакултури, както и действията за защита на здравето на животните и хуманното отношение към тях. Подпомагането за производствени инвестиции обаче следва да се предоставя единствено чрез финансови инструменти и InvestEU, които биха оказали по-силно въздействие върху пазарите и съответно са по-подходящи за справяне на предизвикателствата, свързани с финансирането на сектора, в сравнение с безвъзмездните средства.

(32)  Следва да се предвиди възможност за предоставяне на подпомагане по линия на ЕФМДР за стимулирането и устойчивото развитие на аквакултурите, включително на сладководните аквакултури, свързани с отглеждането на водни животни и растения за производство на храна и други суровини. В някои държави членки продължават да се прилагат сложни административни процедури — например във връзка с достъпа до морско пространство или за издаване на разрешения — които затрудняват опитите на сектора да подобри репутацията и конкурентоспособността на продуктите от аквакултури. Подпомагането следва да бъде съобразено с многогодишните национални стратегически планове за аквакултурите, разработени въз основа на Регламент (ЕС) № 1380/2013. За допустимо следва да се счита подпомагането, насочено по-конкретно към постигане на устойчивост на околната среда, инвестиции, иновации, придобиване на професионални умения, подобряване на условията на труд и компенсаторни мерки, осигуряващи жизненоважни услуги по управление на земята и природните ресурси. Допустими също така следва да бъдат действията в областта на общественото здравеопазване, схемите за застраховане на запасите от аквакултури, както и действията за защита на здравето на животните и хуманното отношение към тях. За предпочитане е подпомагането да се предоставя чрез финансови инструменти, чрез InvestEU и чрез безвъзмездни средства.

Изменение    49

Предложение за регламент

Съображение 33

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(33)  Продоволствената сигурност зависи от ефективните и добре организирани пазари, благодарение на които се повишават прозрачността, стабилността, качеството и разнообразието на веригата на доставки, както и информацията за потребителите. С оглед на това следва да се предвиди възможност за предоставяне на подпомагане по линия на ЕФМДР за предлагането на пазара на продукти от риболов и аквакултури в съответствие с целите на Регламент (ЕС) № 1379/2013 на Европейския парламент и на Съвета15. По-специално подпомагането следва да се предоставя за създаването на организации на производители, изпълнението на планове за производство и предлагане, насърчаването на нови пазарни ниши и разработването и разпространението на резултати от проучвания на пазара.

(33)  Продоволствената сигурност зависи от ефективните и добре организирани пазари, благодарение на които се повишават прозрачността, стабилността, качеството и разнообразието на веригата на доставки, както и информацията за потребителите. С оглед на това следва да се предвиди възможност за предоставяне на подпомагане по линия на ЕФМДР за предлагането на пазара на продукти от риболов и аквакултури в съответствие с целите на Регламент (ЕС) № 1379/2013 на Европейския парламент и на Съвета15. По-специално подпомагането следва да се предоставя inter alia за създаването на организации на производители, в т.ч. риболовни кооперации, за дребни производители, за изпълнението на планове за производство и предлагане, помощ за съхранение, кампании за популяризиране и комуникация, насърчаването на нови пазарни ниши, провеждането на проучвания на пазарите, съхранение и укрепване на Европейската обсерватория на пазара на продукти от риболов и аквакултури (EUMOFA) и разработването и разпространението на резултати от проучвания на пазара.

_________________

_________________

15 Регламент (ЕС) № 1379/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. относно общата организация на пазарите на продукти от риболов и аквакултури, за изменение на регламенти (ЕО) № 1184/2006 и (ЕО) № 1224/2009 на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕО) № 104/2000 на Съвета (ОВ L 354, 28.12.2013 г., стр. 1).

15 Регламент (ЕС) № 1379/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. относно общата организация на пазарите на продукти от риболов и аквакултури, за изменение на регламенти (ЕО) № 1184/2006 и (ЕО) № 1224/2009 на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕО) № 104/2000 на Съвета (ОВ L 354, 28.12.2013 г., стр. 1).

Изменение    50

Предложение за регламент

Съображение 33 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(33a)  Качеството и разнообразието на морските продукти на Съюза предоставят конкурентно предимство на производителите, което допринася значително за културното и гастрономическо наследство, като съчетава запазването на културните традиции с развитието и прилагането на нови научни експертни знания. Гражданите и потребителите все повече изискват качествени продукти с различни специфични характеристики, свързани с техния географски произход. За тази цел ЕФМДР ще може да подпомага морските продукти, включени в Регламент (ЕО) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета1a. По-специално той ще може да подпомага признаването и регистрацията на качествени географски указания съгласно този регламент. Той ще може също така да подпомага ръководните органи за защитените наименования за произход (ЗНП) и защитените географски указания (ЗГУ), както и програмите, които те разработват за подобряване на качеството. Освен това той ще бъде в състояние да подпомага научните изследвания, извършвани от тези управляващи органи, с цел по-добро познаване на специфичните производствени съоръжения, процеси и продукти.

 

___________________

 

1a Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 21 ноември 2012 г. относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни (OB L 343, 14.12.2012 г., стр. 1).

Изменение    51

Предложение за регламент

Съображение 33 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(33б)  Като се имат предвид резолюцията на Европейския парламент от 4 декември 2008 г. относно приемането на Европейски план за управление на популациите от корморани и резолюцията на Европейския парламент от 17 юни 2010 г. относно нов импулс за стратегията за устойчиво развитие на европейската аквакултура, ЕФМДР следва да подпомага научните изследвания и събирането на данни относно въздействието на прелетните птици върху сектора на аквакултурите и съответните рибни запаси на Съюза.

Изменение    52

Предложение за регламент

Съображение 33 в (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(33в)  Като се има предвид необходимостта от растеж на сектора на аквакултурите и съществените загуби на рибни запаси, които те претърпяват поради прелетните птици, ЕФМДР следва да включва определени компенсации за тези загуби до въвеждането на европейски план за управление.

Изменение    53

Предложение за регламент

Съображение 34

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(34)  Важен фактор за наличието и качеството на продуктите от риболов и аквакултури е преработвателната промишленост. Следва да се предвиди възможност за подпомагане по линия на ЕФМДР за целенасочените инвестиции в тази промишленост, при условие че те допринасят за постигане на целите на общата организация на пазарите. Посоченото подпомагане следва да се предоставя единствено чрез финансови инструменти и InvestEU, но не и под формата на безвъзмездни средства.

(34)  Важен фактор за наличието и качеството на продуктите от риболов и аквакултури е преработвателната промишленост. Следва да се предвиди възможност за подпомагане по линия на ЕФМДР за целенасочените инвестиции в тази промишленост, при условие че те допринасят за постигане на целите на общата организация на пазарите. Посоченото подпомагане може да се предоставя чрез безвъзмездни средства, чрез финансови инструменти и чрез InvestEU.

Обосновка

Следва също така да се осигури непрекъснато подпомагане, включително чрез безвъзмездни средства, на преработвателната промишленост, за да се повиши конкурентоспособността ѝ. Безвъзмездните средства не следва да се изключват, тъй като малките и средните предприятия не могат да имат лесен достъп до финансови инструменти.

Изменение    54

Предложение за регламент

Съображение 34 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(34а)  Освен вече посочените допустими мерки, следва да бъде възможно ЕФМДР да подпомага други области, свързани с рибарството и аквакултурите, включително подпомагане за защитен лов или управление на видовете дива фауна, застрашаващи устойчивото равнище на рибните запаси, по-специално на тюлените и кормораните.

Изменение    55

Предложение за регламент

Съображение 34 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(34б)  Освен вече посочените допустими мерки, следва да бъде възможно ЕФМДР да подпомага други области, свързани с рибарството и аквакултурите, включително обезщетението за щети, нанесени на улова, причинени от бозайници и птици, защитени от законодателството на Съюза, а именно тюлените и кормораните.

Изменение    56

Предложение за регламент

Съображение 35

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(35)  Създаването на работни места в крайбрежните региони зависи от развитието на устойчива синя икономика под местно ръководство, благодарение на която е възможно обновяването на социалната структура на тези региони. Очаква се свързаните с океана сектори и услуги да постигнат по-добри резултатите в сравнение със световната икономика и да окажат важен принос за заетостта и растежа до 2030 г. Устойчивият растеж на синята икономика зависи от иновациите и инвестициите както в новите сфери на стопанска дейност, свързани с морето, така и в биоикономиката — включително в модели на устойчив туризъм, енергия от възобновяеми океански източници, иновативно и авангардно корабостроене и нови пристанищни услуги, които могат да създадат работни места и да стимулират местното развитие. Макар публичните инвестиции в устойчивата синя икономика да следва да бъдат широко заложени в бюджета на Съюза, ЕФМДР следва да бъде насочен конкретно към създаването на благоприятстващи условия за развитието на устойчива синя икономика и за премахването на пречките, така че да се улеснят инвестициите и развитието на нови пазари и технологии или услуги. Подпомагането за развитието на устойчивата синя икономика следва да се осъществява чрез споделено, пряко и непряко управление.

(35)  Създаването на работни места в крайбрежните региони зависи от развитието на устойчива синя икономика под местно ръководство, която се развива в рамките на екологичните възможности и благодарение на която е възможно обновяването на социалната структура на тези региони, включително островите и най-отдалечените региони. Очаква се свързаните с океана сектори и услуги да постигнат по-добри резултатите в сравнение със световната икономика и да окажат важен принос за заетостта и растежа до 2030 г. Устойчивият растеж на синята икономика зависи от иновациите и инвестициите в новите сфери на стопанска дейност, свързани с морето, в биоикономиката и в биотехнологията — включително в модели на устойчив туризъм, енергия от възобновяеми океански източници, иновативно и авангардно корабостроене и нови пристанищни услуги и устойчивото развитие на сектора на рибарството и аквакултурите, които могат да създадат работни места и да стимулират местното развитие, както и разработване на нови морски продукти, основани на биологията. Макар публичните инвестиции в устойчивата синя икономика да следва да бъдат широко заложени в бюджета на Съюза, ЕФМДРА следва да бъде насочен конкретно към създаването на благоприятстващи условия за устойчива синя икономика, която се развива в рамките на екологичните възможности и за премахването на пречките, така че да се улеснят инвестициите и развитието на нови пазари и технологии или услуги. Подпомагането за развитието на устойчивата синя икономика следва да се осъществява чрез споделено, пряко и непряко управление.

Изменение    57

Предложение за регламент

Съображение 35 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(35a)  В съответствие със съображение 3 от Регламента за ОПОР любителският риболов може да има значително въздействие върху рибните ресурси и поради това държавите членки следва да гарантират, че той се извършва по начин, който е съвместим с целите на ОПОР. При все това любителският риболов не може да бъде управляван правилно без надеждно и повтарящо се събиране на данни за любителския риболов, както се подчертава в резолюцията на Европейския парламент относно актуалното състояние на любителския риболов в Европейския съюз (2017/2120 INI).

Изменение    58

Предложение за регламент

Съображение 35 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(35б)  Целта на устойчивата синя икономика е да се гарантират устойчиво потребление и производство, както и ефективно използване на ресурсите, съчетано със защита и опазване на разнообразието, производителността, устойчивостта, основните функции и вътрешните стойности на морските екосистеми. Тя се основава на оценката на дългосрочните нужди на настоящите и бъдещите поколения. Това също така означава определяне на правилните цени за стоки и услуги.

Обосновка

Устойчивата синя икономика означава, че икономическите, социалните и екологичните дейности са неразделна част от морската екосистема и следователно е необходимо да се поддържа баланс между подобряването на условията на живот и благосъстоянието на местните крайбрежни общности и опазването на морските екосистеми. Устойчивата синя икономика ще създаде икономическа стойност за морската среда само ако може да се извършва чрез опазване и защита на морските ресурси и екосистеми.

Изменение    59

Предложение за регламент

Съображение 35 в (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(35в)  Необходими са мерки за подкрепа с оглед на улесняване на социалния диалог и използване на ЕФМДР за подпомагане на обучението на квалифицирани специалисти за морския сектор и сектора на рибарството. Значението на модернизирането на морския сектор и сектора на рибарството и ролята на иновациите в това отношение налагат преразглеждане на разпределението на финансови средства за професионално обучение в рамките на ЕФМДР.

Обосновка

В изменението се припомнят членове 25 и 27 от становището на комисията по рибно стопанство 2017/2052 (INI) относно нуждата от отпускане на средства в рамките на ЕФМДР, предназначени по-специално за обучението на настоящи и нови работници в тези сектори, без възрастови ограничения, но с конкретната цел за подобряване на икономическата и екологичната устойчивост на риболовните дейности.

Изменение    60

Предложение за регламент

Съображение 35 г (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(35 г)  Инвестирането в човешкия капитал също е изключително важно за повишаването на конкурентоспособността и икономическите резултати от риболовните и морските дейности. Ето защо ЕФМДР следва да подпомага консултантските услуги, сътрудничеството между учени и рибари, професионалното обучение и ученето през целия живот, и следва да насърчава разпространението на знания, да способства за подобряване на общите резултати и конкурентоспособност на операторите и да насърчава социалния диалог. Като признание за ролята им в рибарските общности при определени условия на съпрузите и партньорите на семейни начала на самостоятелно заетите рибари също следва да се предоставя подпомагане за професионално обучение, учене през целия живот, разпространение на знания и създаването на мрежи от контакти, което допринася за професионалното им развитие.

Обосновка

С изменението се възстановява съображение 31 от Регламент (ЕС) № 508/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г., което е насочено към насърчаването на човешкия капитал. По-специално за крайбрежните общности, които зависят от риболовни дейности, е от първостепенно значение да могат да насърчават приобщаването на нови квалифицирани работници.

Изменение    61

Предложение за регламент

Съображение 36

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(36)  Развитието на устойчива синя икономика до голяма степен се опира на партньорства между местните участници, които допринасят за жизнеспособността на крайбрежните и вътрешните общности и икономики. Инструментите за насърчаване на такива партньорства следва да бъдат предоставени от ЕФМДР. За тази цел следва да се предвиди подпомагане за воденото от общностите местно развитие (ВОМР) в рамките на споделено управление. Този подход следва да повиши диверсификацията на икономиката на местно равнище чрез развитието на крайбрежния риболов и риболова във вътрешните водоеми, аквакултурите и устойчивата синя икономика. Стратегиите за ВОМР следва да гарантират, че местните общности използват по-пълноценно възможностите, предлагани от устойчивата синя икономика, превръщайки ги в основа за развитието на екологичните, културните, социалните и човешките ресурси. Всяко местно партньорство следва да отразява основната цел на свързаната с него стратегия, като се гарантира балансирано участие и представителство на всички заинтересовани страни от синята икономика на местно равнище.

(36)  Развитието на устойчива синя икономика до голяма степен се опира на партньорства между местните участници, които допринасят за жизнеспособността и устойчивостта на населението на крайбрежните, островните и вътрешните общности и икономики. Инструментите за насърчаване на такива партньорства следва да бъдат предоставени от ЕФМДР. За тази цел следва да се предвиди подпомагане за воденото от общностите местно развитие (ВОМР) в рамките на споделено управление. Този подход следва да повиши диверсификацията на икономиката на местно равнище чрез развитието на крайбрежния риболов и риболова във вътрешните водоеми, аквакултурите и устойчивата синя икономика. Стратегиите за ВОМР следва да гарантират, че местните общности използват по-пълноценно възможностите, предлагани от устойчивата синя икономика, превръщайки ги в основа за развитието на екологичните, културните, социалните и човешките ресурси. Всяко местно партньорство следва да отразява основната цел на свързаната с него стратегия, като се гарантира балансирано участие и представителство на всички заинтересовани страни от синята икономика на местно равнище.

Изменение    62

Предложение за регламент

Съображение 37

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(37)  В рамките на споделеното управление следва да се предвиди възможност за предоставяне на подпомагане по линия на ЕФМДР за устойчивата синя икономика чрез събиране, управление и използване на данни с оглед подобряване на знанията за състоянието на морската среда. Това подпомагане следва да е насочено към изпълнението на съдържащите се в Директива 92/43/ЕИО и Директива 2009/147/ЕО изисквания за подпомагане на морското пространствено планиране и за подобряване на качеството на данните и на техния обмен чрез Европейската мрежа за морски наблюдения и данни.

(37)  В рамките на споделеното управление следва да се предвиди възможност за предоставяне на подпомагане по линия на ЕФМДРА за устойчива синя икономика, която се развива в рамките на екологичните възможности, чрез събиране, управление и използване на данни с оглед подобряване на знанията за състоянието на морската и сладководната среда и на ресурсите. Това подпомагане следва да е насочено към изпълнението на съдържащите се в Директива 92/43/ЕИО и Директива 2009/147/ЕО изисквания за подпомагане на морското пространствено планиране, за устойчивостта на сектора на рибарството и аквакултурите и за подобряване на качеството на данните и на техния обмен чрез Европейската мрежа за морски наблюдения и данни.

Изменение    63

Предложение за регламент

Съображение 38

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(38)  В рамките на прякото и непрякото управление ЕФМДР следва да бъде насочен към създаването на благоприятстващи условия за развитието на устойчива синя икономика посредством насърчаването на интегрирано управление на морската политика, подобряване на трансфера и внедряването на научните изследвания, иновациите и технологиите в устойчивата синя икономика, подобряване на уменията в морския сектор, увеличаване на осведомеността по отношение на океаните и обмена на социално-икономически данни за устойчивата синята икономика, насърчаване на нисковъглеродна и устойчива на изменението на климата синя икономика, както и разработване на проектни механизми и иновативни финансови инструменти. При изпълнението на действията във връзка с посочените области следва да се подходи с необходимото внимание към най-отдалечените региони.

(38)  В рамките на прякото и непрякото управление ЕФМДР следва да бъде насочен към създаване на условия за развитието на устойчива синя икономика, която се развива в рамките на екологичните възможности и благоприятства за здравословна морска среда посредством насърчаването на интегрирано управление на морската политика, подобряване на трансфера и внедряването на научните изследвания, иновациите и технологиите в устойчивата синя икономика, подобряване на уменията в морския сектор, увеличаване на осведомеността по отношение на моретата и океаните и обмена на екологични и социално-икономически данни за устойчивата синята икономика, насърчаване на нисковъглеродна и устойчива на изменението на климата синя икономика, както и разработване на проектни механизми и иновативни финансови инструменти. При изпълнението на действията във връзка с посочените области следва да се подходи с необходимото внимание към специфичното положение на най-отдалечените региони и островите, попадащи в обхвата на член 174 от ДФЕС.

Изменение    64

Предложение за регламент

Съображение 39

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(39)  Тъй като 60% от площта на океаните попада извън границите на националните юрисдикции е необходимо да се упражнява споделена международна отговорност. Повечето проблеми, засягащи океаните — например свръхексплоатацията, изменението на климата, повишаването на киселинното съдържание, замърсяването и намаляването на биологичното разнообразие, са трансгранични по своя характер, поради което за решаването им се изискват общи действия. Съгласно Конвенцията на ООН по морско право, по която Съюзът е страна по силата на Решение 98/392/ЕО16 на Съвета, много свързани с юрисдикцията правомощия, институции и специфични рамки са създадени с цел регулиране и управление на човешката дейност в океаните. През последните години беше постигнат консенсус в световен мащаб относно необходимостта от по-ефективно управление на морската среда и човешките дейности в морето, така че да се преодолее все по-големият натиск върху океаните.

(39)  Тъй като 60% от площта на океаните попада извън границите на националните юрисдикции е необходимо да се упражнява споделена международна отговорност. Повечето проблеми, засягащи океаните — например свръхексплоатацията, изменението на климата, повишаването на киселинното съдържание, замърсяването, търсенето на нефт или подводните минни дейности, които водят до намаляване на биологичното разнообразие, са трансгранични по своя характер, поради което за решаването им се изискват общи действия. Съгласно Конвенцията на ООН по морско право, по която Съюзът е страна по силата на Решение 98/392/ЕО16 на Съвета, много свързани с юрисдикцията правомощия, институции и специфични рамки са създадени с цел регулиране и управление на човешката дейност в океаните. През последните години беше постигнат консенсус в световен мащаб относно необходимостта от по-ефективно управление на морската среда и човешките дейности в морето, така че да се преодолее все по-големият натиск върху океаните и моретата.

_________________

_________________

16 Решение 98/392/ЕО на Съвета от 23 март 1998 г. относно сключването от Европейската общност на Конвенция на Организацията на обединените нации по морско право от 10 декември 1982 г. и на Споразумението от 28 юли 1994 г. по отношение прилагането на част ХI от Конвенцията (ОВ L 179, 23.6.1998 г., стр. 1).

16 Решение 98/392/ЕО на Съвета от 23 март 1998 г. относно сключването от Европейската общност на Конвенция на Организацията на обединените нации по морско право от 10 декември 1982 г. и на Споразумението от 28 юли 1994 г. по отношение прилагането на част ХI от Конвенцията (ОВ L 179, 23.6.1998 г., стр. 1).

Изменение    65

Предложение за регламент

Съображение 40

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(40)  Като фактор от световно значение Съюзът е силно ангажиран с насърчаването на международното управление на океаните в съответствие със съвместното съобщение до Съвета, Европейския парламент, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите от 10 ноември 2016 г., озаглавено „Международно управление на океаните: приносът на ЕС за отговорното управление на океаните“17. Политиката на Съюза за управление на океаните е нова политика, която обхваща океаните по интегриран начин. Международното управление на океаните е от основно значение не само за Програмата до 2030 г. за устойчиво развитие, и по-специално на цел за устойчиво развитие № 14 („Опазване и устойчиво използване на океаните, моретата и морските ресурси за устойчиво развитие“), но и за гарантирането на безопасността, сигурността, чистотата и устойчивото стопанисване на моретата и океаните за бъдещите поколения. Съюзът трябва да изпълнява тези международни ангажименти и да бъде движеща сила за по-доброто международно управление на океаните на двустранно, регионално и многостранно равнище, включително за предотвратяване, възпиране и премахване на незаконния, недеклариран и нерегулиран риболов, за подобряване на международната рамка за управление на океаните, за намаляване на натиска върху океаните и моретата, за създаване на условия за развитието на устойчива синя икономика и за укрепване на международните научни изследвания и данни.

(40)  Като фактор от световно значение Съюзът е силно ангажиран с насърчаването на международното управление на океаните в съответствие със съвместното съобщение до Съвета, Европейския парламент, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите от 10 ноември 2016 г., озаглавено „Международно управление на океаните: приносът на ЕС за отговорното управление на океаните“17. Политиката на Съюза за управление на океаните е нова политика, която обхваща океаните по интегриран начин. Международното управление на океаните е от основно значение не само за Програмата до 2030 г. за устойчиво развитие, и по-специално на цел за устойчиво развитие № 14 („Опазване и устойчиво използване на океаните, моретата и морските ресурси за устойчиво развитие“), но и за гарантирането на безопасността, сигурността, чистотата и устойчивото стопанисване на моретата и океаните за бъдещите поколения. Съюзът трябва да изпълнява тези международни ангажименти и да бъде движеща и водеща сила за по-доброто международно управление на океаните на двустранно, регионално и многостранно равнище, включително за предотвратяване, възпиране и премахване на ННН риболов и свеждане до минимум на въздействието върху морската среда, за подобряване на международната рамка за управление на океаните, за намаляване на натиска върху океаните и моретата, за създаване на условия за развитието на устойчива синя икономика, която се развива в рамките на екологичните възможности, и за укрепване на международните научни изследвания и данни.

_________________

_________________

17 JOIN(2016) 49

17 JOIN(2016) 49

Изменение    66

Предложение за регламент

Съображение 43

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(43)  В рамките на споделеното управление всяка държава членка следва да изготви единна програма, която да бъде одобрена от Комисията. В контекста на регионализацията и с цел държавите членки да бъдат насърчени да възприемат по-стратегически подход при подготовката на програмите Комисията следва да изготви анализ за всеки морски басейн, в който се набелязват общите преимущества и недостатъци във връзка с постигането на целите на ОПОР. Този анализ следва да предоставя насоки за държавите членки и за Комисията в преговорите по всяка програма, като се вземат под внимание регионалните предизвикателства и потребности. При оценяването на програмите Комисията следва да отчита екологичните и социално-икономическите предизвикателства на ОПОР, качеството на изпълнението на устойчивата синя икономика в социално-икономически контекст, предизвикателствата на равнище морски басейн, опазването и възстановяването на морските екосистеми, намаляване на морските отпадъци, смекчаване на последиците от изменението на климата и адаптирането към него.

(43)  В рамките на споделеното управление всяка държава членка следва да изготви единна програма в сътрудничество с всички региони, която да бъде одобрена от Комисията. В контекста на регионализацията и с цел държавите членки да бъдат насърчени да възприемат по-стратегически подход при подготовката на програмите Комисията следва да изготви анализ за всеки морски басейн, в който се набелязват общите преимущества и недостатъци във връзка с постигането на целите на ОПОР. Този анализ следва да предоставя насоки за държавите членки и за Комисията в преговорите по всяка програма, като се вземат под внимание регионалните предизвикателства и потребности. При оценяването на програмите Комисията следва да отчита екологичните и социално-икономическите предизвикателства на ОПОР, качеството на изпълнението на устойчивата синя икономика, която се развива в рамките на екологичните възможности, в социално-икономически контекст, по-специално по отношение на дребномащабния крайбрежен риболов, предизвикателствата на равнище морски басейн, опазването и възстановяването на морските екосистеми, намаляване и събиране на морските отпадъци, борба с изменението на климата, смекчаване на последиците от изменението на климата и адаптирането към него.

Изменение    67

Предложение за регламент

Съображение 43 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(43a)  За да се гарантира ефективното прилагане на мерките за управление на регионално равнище, държавите членки следва да въведат схема за съвместно управление с участието на консултативните съвети, рибарските организации и компетентните институции/органи с цел засилване на диалога и участието на страните.

Изменение    68

Предложение за регламент

Съображение 44 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(44a)  Процедурата за плащане по настоящия ЕФМДР се отчита като незадоволителна, тъй като след четири години на прилагане са използвани едва 11%. Тази процедура следва да бъде подобрена, за да се ускорят плащанията към бенефициерите, особено когато става въпрос за физически лица или семейства.

Изменение    69

Предложение за регламент

Съображение 46 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(46a)  Комисията следва да предостави също така подходящи инструменти за информиране на обществото относно дейностите, свързани с рибарството и аквакултурите, и ползите от разнообразяването на консумацията на риба и морски храни.

Обосновка

Разнообразяването на консумацията на риба ще намали натиска върху най-популярните запаси.

Изменение    70

Предложение за регламент

Съображение 47

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(47)  В съответствие с Регламент (ЕС) xx/xx [Регламент относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза], Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 на Европейския парламент и на Съвета19, Регламент (ЕО, Евратом) № 2988/95 на Съвета20, Регламент (Евратом, ЕО) № 2185/9621 на Съвета и Регламент (ЕС) 2017/193922 на Съвета финансовите интереси на Съюза се защитават посредством пропорционални мерки, включително посредством предотвратяване, откриване, коригиране и разследване на нередности (в това число измами), събиране на изгубени, недължимо платени или неправилно използвани средства и, когато е целесъобразно, налагане на административни санкции. В съответствие по-специално с Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 и Регламент (Евратом, ЕО) № 2185/96 Европейската служба за борба с измамите (OLAF) би могла да извършва разследвания, включително проверки и инспекции на място, за да установи дали е налице измама, корупция или друга незаконна дейност, засягаща финансовите интереси на Съюза. В съответствие с Регламент (ЕС) 2017/1939 Европейската прокуратура би могла да разследва и да преследва по наказателен ред измами и други престъпления, засягащи финансовите интереси на Съюза, както е предвидено в Директива (ЕС) 2017/1371 на Европейския парламент и на Съвета23. В съответствие с Регламент (ЕС) xx/xx [Регламент относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза] всички лица или субекти, получаващи средства на Съюза, оказват пълно сътрудничество за защита на финансовите интереси на Съюза, предоставят необходимите права и достъп на Комисията, на OLAF, на Европейската прокуратура и на Европейската сметна палата (ЕСП) и гарантират, че всички трети страни, участващи в изпълнението на средства на Съюза, предоставят равностойни права. Държавите членки следва да гарантират, че при управлението и изпълнението на ЕФМДР се осигурява защитата на финансовите интереси на Съюза в съответствие с Регламент (ЕС) xx/xx [Регламент относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза] и Регламент (ЕС) xx/xx [Регламент за определяне на общоприложими разпоредби].

(47)  В съответствие с Регламент (ЕС) xx/xx [Регламент относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза], Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 на Европейския парламент и на Съвета19, Регламент (ЕО, Евратом) № 2988/95 на Съвета20, Регламент (Евратом, ЕО) № 2185/9621 на Съвета и Регламент (ЕС) 2017/193922 на Съвета финансовите интереси на Съюза се защитават посредством пропорционални мерки, включително посредством предотвратяване, откриване, коригиране и разследване на нередности (в това число измами), събиране на изгубени, недължимо платени или неправилно използвани средства и, когато е целесъобразно, налагане на административни санкции. В съответствие по-специално с Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 и Регламент (Евратом, ЕО) № 2185/96 Европейската служба за борба с измамите (OLAF) следва да извършва разследвания, включително проверки и инспекции на място, за да установи дали е налице измама, корупция или друга незаконна дейност, засягаща финансовите интереси на Съюза. В съответствие с Регламент (ЕС) 2017/1939 Европейската прокуратура следва да разследва и да преследва по наказателен ред измами и други престъпления, засягащи финансовите интереси на Съюза, както е предвидено в Директива (ЕС) 2017/1371 на Европейския парламент и на Съвета23. В съответствие с Регламент (ЕС) xx/xx [Регламент относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза] всички лица или субекти, получаващи средства на Съюза, оказват пълно сътрудничество за защита на финансовите интереси на Съюза, предоставят необходимите права и достъп на Комисията, на OLAF, на Европейската прокуратура и на Европейската сметна палата (ЕСП) и гарантират, че всички трети страни, участващи в изпълнението на средства на Съюза, предоставят равностойни права. Държавите членки следва да гарантират, че при управлението и изпълнението на ЕФМДР се осигурява защитата на финансовите интереси на Съюза в съответствие с Регламент (ЕС) xx/xx [Регламент относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза] и Регламент (ЕС) xx/xx [Регламент за определяне на общоприложими разпоредби].

_________________

_________________

19 Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 г. на Европейския парламент и на Съвета от 11 септември 2013 г. относно разследванията, провеждани от Европейската служба за борба с измамите (OLAF), и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1073/1999 на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (Евратом) № 1074/1999 на Съвета (ОВ L 248, 18.9.2013 г., стр. 1).

19 Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 г. на Европейския парламент и на Съвета от 11 септември 2013 г. относно разследванията, провеждани от Европейската служба за борба с измамите (OLAF), и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1073/1999 на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (Евратом) № 1074/1999 на Съвета (ОВ L 248, 18.9.2013 г., стр. 1).

20 Регламент (ЕО, Евратом) № 2988/95 на Съвета от 18 декември 1995 г. относно защитата на финансовите интереси на Европейските общности (OB L 312, 23.12.1995 г., стр. 1).

20 Регламент (ЕО, Евратом) № 2988/95 на Съвета от 18 декември 1995 г. относно защитата на финансовите интереси на Европейските общности (OB L 312, 23.12.1995 г., стр. 1).

21 Регламент (Евратом, ЕО) № 2185/96 на Съвета от 11 ноември 1996 г. относно контрола и проверките на място, извършвани от Комисията за защита на финансовите интереси на Европейските общности срещу измами и други нередности (ОВ L 292, 15.11.1996 г., стр. 2).

21 Регламент (Евратом, ЕО) № 2185/96 на Съвета от 11 ноември 1996 г. относно контрола и проверките на място, извършвани от Комисията за защита на финансовите интереси на Европейските общности срещу измами и други нередности (ОВ L 292, 15.11.1996 г., стр. 2).

22 Регламент (ЕС) 2017/1939 на Съвета от 12 октомври 2017 г. за установяване на засилено сътрудничество за създаване на Европейска прокуратура (ОВ L 283, 31.10.2017 г., стр. 1).

22 Регламент (ЕС) 2017/1939 на Съвета от 12 октомври 2017 г. за установяване на засилено сътрудничество за създаване на Европейска прокуратура (ОВ L 283, 31.10.2017 г., стр. 1).

23 Директива (ЕС) 2017/1371 на Европейския парламент и на Съвета от 5 юли 2017 г. относно борбата с измамите, засягащи финансовите интереси на Съюза, по наказателноправен ред (ОВ L 198, 28.7.2017 г., стр. 29).

23 Директива (ЕС) 2017/1371 на Европейския парламент и на Съвета от 5 юли 2017 г. относно борбата с измамите, засягащи финансовите интереси на Съюза, по наказателноправен ред (ОВ L 198, 28.7.2017 г., стр. 29).

Изменение    71

Предложение за регламент

Съображение 48

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(48)  За да се увеличи прозрачността по отношение на използването на средствата на Съюза и тяхното добро финансово управление, по-специално засилването на публичния контрол върху използваните средства, в съответствие с Регламент (ЕС) xx/xx [Регламент за определяне на общоприложими разпоредби] на специален уебсайт в съответната държава членка следва да се публикува определена информация относно операциите, финансирани по линия на ЕФМДР. При публикуването на такава информация от страна на държавата членка трябва да се спазват правилата за защита на личните дати, установени в Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета24 .

(48)  За да се увеличи прозрачността по отношение на използването на средствата на Съюза и тяхното добро финансово управление, по-специално засилването на публичния контрол върху използваните средства, в съответствие с Регламент (ЕС) xx/xx [Регламент за определяне на общоприложими разпоредби] на специален уебсайт в съответната държава членка следва да се публикува информация относно операциите, финансирани по линия на ЕФМДР. При публикуването на такава информация от страна на държавата членка трябва да се спазват правилата за защита на личните дати, установени в Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета24 .

_________________

_________________

24 Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните) (OВ L 119, 4.5.2016, стр. 1).

24 Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните) (ОВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 1).

Изменение    72

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 2 – точка 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2)  „обща среда за обмен на информация (CISE)“ означава съвкупност от системи, които са разработени с цел да се подкрепи междусекторният и трансграничният обмен на информация между органите, участващи в морското наблюдение, така че да се подобри тяхната осведоменост за дейностите в морето;

(2)  „обща среда за обмен на информация (CISE)“ означава съвкупност от системи, които са разработени с цел да се подкрепи междусекторният и трансграничният обмен на информация между органите, участващи в морското наблюдение, така че да се подобри тяхната осведоменост за дейностите, извършвани в морето;

Изменение    73

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 2 – точка 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3)  „брегова охрана“ означава националните органи, изпълняващи функции по брегова охрана, които обхващат морската безопасност, морската сигурност, митническите дейности в морето, предотвратяването и елиминирането на нелегалния трафик и контрабандата, съответното прилагане на морското право, морския граничен контрол, морското наблюдение, опазването на морската среда, издирвателните и спасителните операции, мерките при злополуки и бедствия, контрола върху риболова и други дейности, свързани с посочените функции;

(3)  „брегова охрана“ означава националните органи, изпълняващи функции по брегова охрана, които обхващат морската безопасност, морската сигурност, митническите дейности в морето, предотвратяването и елиминирането на нелегалния трафик и контрабандата, съответното прилагане на морското право, морския граничен контрол, морското наблюдение, опазването на морската среда, издирвателните и спасителните операции, мерките при злополуки и бедствия, контрола върху риболова, инспекция и други дейности, свързани с посочените функции;

Изменение    74

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 2 – точка 6 a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(6a)  „любителски риболов“ означава риболовни дейности с нетърговска цел, при които се използват морски биологични ресурси за развлечение, туризъм или спорт;

Изменение    75

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 2 – точка 6 б (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(6б)  „сектор на любителския риболов“ означава всички сегменти на любителския риболов, както и предприятията и работните места, зависими от тези риболовни дейности или генерирани от тях;

Изменение    76

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 2 – точка 7 a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(7а)  „рибар, който извършва риболов от брега“ означава всяко физическо лице, което се занимава с признати от съответната държава членка търговски риболовни дейности, извършвани от брега;

Обосновка

Положението на рибарите, които извършват риболов от брега, често е подобно на положението на рибарите, които извършват извършват дребномащабен крайбрежен риболов. Ето защо за рибарите, които извършват риболов от брега, следва също да се прилагат разпоредбите за подкрепа от ЕФМДР.

Изменение    77

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 2 – точка 12

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(12)  „производствени инвестиции за аквакултури“ означава инвестициите за изграждане, разширяване, модернизиране или оборудване на съоръжения за производство на аквакултури;

заличава се

Обосновка

Това изменение е в съответствие със заличаването на думата „производствените“ в член 23, параграф 3.

Изменение    78

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 2 – точка 13

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(13)  „стратегия за морските басейни“ означава интегрирана рамка за борба с общите предизвикателства в областта на морските дейности и корабоплаването, пред които са изправени държавите членки и — в зависимост от случая — трети държави, в даден морски басейн или в един или повече подбасейни, както и за насърчаване на сътрудничеството и на координацията с оглед на икономическото, социалното и териториалното сближаване; тя е разработена от Комисията в сътрудничество със засегнатите държави, техните региони и — в зависимост от случая — други заинтересовани страни;

(13)  „стратегия за морските басейни“ означава интегрирана рамка за борба с общите предизвикателства в областта на морските дейности и корабоплаването, пред които са изправени държавите членки и — в зависимост от случая — трети държави, в конкретен морски басейн или в един или повече подбасейни, както и за насърчаване на сътрудничеството и на координацията с оглед на икономическото, социалното и териториалното сближаване; тя е разработена от Комисията в сътрудничество със засегнатите държави членки и трети държави, техните региони и — в зависимост от случая — други заинтересовани страни;

Изменение    79

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 2 – точка 14

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(14)  „дребномащабен крайбрежен риболов“ означава риболов, извършван от риболовни кораби с обща дължина под 12 метра, които не използват теглените уреди, изброени в член 2, точка 1 от Регламент (ЕО) № 1967/2006 на Съвета26;

(14)  „дребномащабен крайбрежен риболов“ означава риболов, извършван от риболовни кораби с обща дължина под 12 метра, които не използват теглените уреди, изброени в член 2, точка 1 от Регламент (ЕО) № 1967/2006 на Съвета26, риболов, извършван от брега, и улов на черупчести мекотели;

_________________

_________________

26 Регламент (ЕО) № 1967/2006 на Съвета от 21 декември 2006 г. относно мерките за управление на устойчивата експлоатация на рибните ресурси в Средиземно море, за изменение на Регламент (ЕИО) № 2847/93 и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1626/94 (ОВ L 409, 30.12.2006 г., стр. 11).

26 Регламент (ЕО) № 1967/2006 на Съвета от 21 декември 2006 г. относно мерките за управление на устойчивата експлоатация на рибните ресурси в Средиземно море, за изменение на Регламент (ЕИО) № 2847/93 и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1626/94 (ОВ L 409, 30.12.2006 г., стр. 11).

Обосновка

Необходимо е изрично да се посочи, че риболовът, извършван от брега, е включен в сектора на дребномащабния крайбрежен риболов. Службите на Комисията отговориха в рамките на ЕФМДР за периода 2014—2020 г. на консултация относно тълкуването на определението за дребномащабен крайбрежен риболов, че извършването на риболов от брега и уловът на черупчести мекотели са включени в дребномащабния крайбрежен риболов.

Изменение    80

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 2 – точка 14 a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(14a)  „флот за дребномащабен риболов от най-отдалечените региони“ означава флот за дребномащабен риболов, който извършва дейност в най-отдалечените региони, както е определено във всяка национална оперативна програма.

Изменение    81

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 2 – точка 15

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(15)  „устойчива синя икономика“ означава всички секторни и междусекторни икономически дейности в рамките на единния пазар, които са свързани с океаните, моретата, крайбрежните региони и вътрешните водоеми, обхващащи най-отдалечените региони на Съюза и държавите без излаз на море, включително нововъзникващите сектори и непазарните стоки и услуги, и които са в съответствие със законодателството на Съюза в областта на околната среда.

(15)  „устойчива синя икономика“ означава всички секторни и междусекторни икономически дейности в рамките на единния пазар, които са свързани с океаните, моретата, крайбрежните региони и вътрешните водоеми, обхващащи островните и най-отдалечените региони на Съюза и държавите без излаз на море, включително нововъзникващите сектори и непазарните стоки и услуги, чиято цел е осигуряване на екологично, социално и икономическо благосъстояние за сегашните и бъдещите поколения, като същевременно се поддържат и възстановяват здравословни морски екосистеми и се опазват уязвими природни ресурси, в съответствие със законодателството на Съюза в областта на околната среда;

Изменение    82

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 2 – точка 15 a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(15a)  „съвместно управление“ означава партньорско споразумение, при което правителството, общността на местните потребители на ресурси (рибарите), външни лица (неправителствени организации, научноизследователски институции), а понякога други лица, заинтересовани от състоянието на крайбрежните ресурси (собственици на лодки, търговци на риба, кредитни агенции или заемодатели, представители на туристическата индустрия и др.) си споделят отговорността и правомощията за вземане на решения относно управлението на даден вид риболов;

Обосновка

Дефиниция на Организацията по прехрана и земеделие от терминологичния портал на ФАО. http://www.fao.org/faoterm/en/

Изменение    83

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 2 – точка 15 б (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(15б)  „екологична катастрофа“ означава непредвидено природно или предизвикано от човека явление, което води до влошаване на околната среда.

Обосновка

Понятието „екологична катастрофа“, използвано в член 18, параграф 1, буква г), не е определено, а трябва в интерес на правната сигурност.

Изменение    84

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 1 – точка 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1)  насърчаване на устойчивото рибарство и опазването на морските биологични ресурси;

(1)  насърчаване на устойчивото рибарство;

Изменение    85

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 1 – точка 1 a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(1a)  насърчаване на устойчивите аквакултури;

Изменение    86

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 1 – точка 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2)  принос за продоволствената сигурност в Съюза чрез конкурентни и устойчиви аквакултури и пазари;

(2)  принос за продоволствената сигурност в Съюза чрез конкурентни и устойчиви пазари за стоки от рибарство и аквакултури и преработвателна промишленост;

Изменение    87

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 1 – точка 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3)  създаване на предпоставки за растеж на устойчивата синя икономика и стимулиране на проспериращи крайбрежни общности;

(3)  създаване на предпоставки за растеж на устойчивата синя икономика, като се взема предвид екологичното допустимо натоварване, и стимулиране на просперитет и икономическо и социално сближаване в крайбрежните, островните и вътрешните общности;

Изменение    88

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Подпомагането по линия на ЕФМДР трябва да допринася за постигането на целите на Съюза, свързани с околната среда, и за смекчаването на последиците от изменението на климата и адаптирането към него. Проследяването на този принос се извършва в съответствие с методиката, посочена в приложение IV.

Подпомагането по линия на ЕФМДР трябва да допринася също и за постигането на целите на Съюза, свързани с околната среда, и за смекчаването на последиците от изменението на климата и адаптирането към него. Проследяването на този принос се извършва в съответствие с методиката, посочена в приложение IV.

Изменение    89

Предложение за регламент

Член 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 4а

 

Най-отдалечени региони

 

Всички разпоредби на настоящия регламент трябва да отчитат специфичните ограничения, признати в член 349 от Договора за функционирането на Европейския съюз.

Изменение    90

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Финансовият пакет за изпълнение на ЕФМДР за периода 2021—2027 г. е 6 140 000 000 EUR по текущи цени.

1.  Финансовият пакет за изпълнение на ЕФМДР за периода 2021 – 2027 г. се увеличава на 6 867 000 000 EUR по постоянни цени за 2018 г. (т.е. 7 739 000 000 по текущи цени).

Изменение    91

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Частта от финансовия пакет при споделено управление, както е посочено в дял II, възлиза на 5 311 000 000 EUR по текущи цени в съответствие с годишното разпределение, определено в приложение V.

1.  Частта от финансовия пакет при споделено управление, както е посочено в дял II, възлиза на 87% от финансовия пакет на ЕФМДР [ххх EUR] по текущи цени в съответствие с годишното разпределение, определено в приложение V.

Изменение    92

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  За операциите, осъществявани в най-отдалечените региони, всяка съответна държава членка разпределя в рамките на полученото от нея финансово подпомагане от Съюза, определено в приложение V, най-малко следните средства:

заличава се

a)  102 000 000 EUR за Азорските острови и остров Мадейра;

 

б)  82 000 000 EUR за Канарските острови;

 

в)  131 000 000 EUR за Гваделупа, Френска Гвиана, Мартиника, Майот, Реюнион и Сен Мартен.

 

Изменение    93

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Компенсацията, посочена в параграф 21, не може да надхвърля 50% от всяка от сумите, посочени в параграф 2, букви а), б) и в).

заличава се

Изменение    94

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Най-малко 15% от финансовото подпомагане от Съюза, разпределено по държави членки, трябва да бъде предназначено за областите на подпомагане, посочени в членове 19 и 20. Държавите членки, които не разполагат с достъп до водите на Съюза, могат да прилагат по-нисък процент по отношение на обхвата на своите задачи във връзка с контрола и събирането на данни.

4.  Най-малко 15% от финансовото подпомагане от Съюза, разпределено по държави членки, трябва да бъде предназначено за областите на подпомагане, посочени в членове 19 и 20. Държавите членки, които не разполагат с достъп до водите на Съюза, могат да прилагат по-нисък процент по отношение на обхвата на своите задачи във връзка с контрола и събирането на данни. Когато разпределените средства за контрол и събиране на данни по членове 19 и 20 от настоящия регламент не се използват, съответната държава членка може да прехвърли съответните суми, които да бъдат използвани при пряко управление за целите на разработването и прилагането, от Европейската агенция за контрол на рибарството, на система на Съюза за контрол на рибарството съгласно член 40, буква б) от настоящия регламент.

Изменение    95

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

4 a.  Най-малко 10% от финансовото подпомагане от Съюза, разпределено по държави членки, се разпределя за опазване и възстановяване на биологичното разнообразие и екосистемите в моретата и в крайбрежните региони и за знания за морската среда (членове 22 и 27).

Изменение    96

Предложение за регламент

Член 6 — параграф 4 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

4б.  Най-малко 10% от финансовото подпомагане от Съюза, разпределено по държави членки, се разпределя за подобряване на безопасността, условията на живот и труд на екипажа, обучение, социален диалог, умения и заетост. Въпреки това финансовото подпомагане от Съюза по линия на ЕФМДР, разпределено по държави членки за всички инвестиции на борда на корабите, не надвишава 60% от финансовото подпомагане от Съюза, разпределено за всяка държава членка.

Изменение    97

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 5 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  10% от финансовото подпомагане от Съюза, разпределено по държави членки.

б)  15% от финансовото подпомагане от Съюза, разпределено по държави членки.

Изменение    98

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Частта от финансовия пакет при пряко и непряко управление, посочен в дял III, възлиза на 829 000 000 EUR по текущи цени.

1.  Частта от финансовия пакет при пряко и непряко управление, посочен в дял III, възлиза на 13% финансовия пакет на ЕФМДР [ххх EUR] по текущи цени.

Изменение    99

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  В съответствие с член 16 от Регламент (ЕС) xx/xx [Регламент за определяне на общоприложими разпоредби] всяка държава членка изготвя единна програма за изпълнение на приоритетите, посочени в член 4.

1.  В съответствие с член 16 от Регламент (ЕС) xx/xx [Регламент за определяне на общоприложими разпоредби] всяка държава членка изготвя единна национална програма или регионални оперативни програми за изпълнение на приоритетите, посочени в член 4.

Изменение    100

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 3 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  когато е приложимо — плановете за действие за най-отдалечените региони, посочени в параграф 4.

в)  когато е приложимо — плановете за действие за най-отдалечените региони, посочени в член 29в.

Обосновка

Препратката към съответната разпоредба трябва да бъде адаптирана.

Изменение    101

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 3 – буква в a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(в.a)  когато е целесъобразно, плановете за действие за морските басейни на поднационалните или регионалните органи, отговарящи за рибарството, черупестите мекотели и морското дело.

Обосновка

Разработването на стратегии и мерки на равнище морски басейн би могло да налага, когато става въпрос за басейни, които се споделят между държавите членки, да се положат усилия за планиране и постигане на консенсус с други региони и държави за хармонизирано формулиране на цели, мерки и финансови ресурси. Пример за това е случаят на Андалусия, чиито крайбрежни райони включват Средиземноморския басейн, южния Атлантически басейн и област със свои собствени характеристики — Гибралтарския проток — за всеки един от тези райони са характерни различни ситуации.

Изменение    102

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4. В рамките на своите програми съответните държави членки изготвят планове за действие за всеки от най-отдалечените си региони, посочени в член 6, параграф 2, като тези планове съдържат:

заличава се

a) стратегия за устойчивата експлоатация на рибните ресурси и развитието на устойчиви сектори на синята икономика;

 

б) описание на основните планирани дейности и съответните финансови средства, включително:

 

i) структурното подпомагане по дял II за сектора на рибарството и аквакултурите;

 

ii) компенсацията за допълнителни разходи, посочена в член 21;

 

iii) всички други инвестиции в устойчивата синя икономика, необходими за устойчивото развитие на крайбрежните региони.

 

Изменение    103

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5.  Комисията разработва анализи за всеки морски басейн, в които се набелязват общите преимущества и недостатъци на съответния басейн във връзка с постигането на целите на ОПОР, посочени в член 2 от Регламент (ЕС) № 1380/2013. Когато е приложимо, в тези анализи се вземат под внимание съществуващите стратегии за морските басейни и макрорегионални стратегии.

5.  Комисията, след получаване на становищата на съответните консултативни съвети, разработва анализи за всеки морски басейн, в които се набелязват общите преимущества и недостатъци на съответния басейн във връзка с постигането на целите на ОПОР, посочени в член 2 от Регламент (ЕС) № 1380/2013, както и постигането на добро екологично състояние, в съответствие с Директива 2008/56/ЕО. В тези анализи се вземат под внимание съществуващите стратегии за морските басейни и макрорегионални стратегии.

Изменение    104

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 6 – буква б а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ба)  където е приложимо, необходимостта от модернизиране или обновяване на флотовете;

Изменение    105

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 6 – буква г a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

га)  контрол на инвазивни видове, които причиняват значителни щети на производителността на рибарството;

Обосновка

Резолюция на Европейския парламент от 12 юни 2018 г., озаглавена „Към устойчив и конкурентоспособен европейски сектор на аквакултурите: настоящо състояние и бъдещи предизвикателства“

Изменение    106

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 6 – буква г б (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

гб)  подпомагане на научни изследвания и използване на иновативни селективни риболовни уреди в целия Съюз, не само, но включително в съответствие с член 27 от Регламент (ЕС) № 1380/2013;

Изменение    107

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 6 – буква д

Текст, предложен от Комисията

Изменение

д)  най-актуалните доказателства за качеството на изпълнението на устойчивата синя икономика в социално-икономически контекст, и по-специално по отношение на сектора на рибарството и аквакултурите;

д)  най-актуалните доказателства за баланса между екологичните приоритети и качеството на изпълнението на устойчивата синя икономика в социално-икономически контекст, и по-специално по отношение на сектора на рибарството и аквакултурите;

Изменение    108

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 6 – буква ж

Текст, предложен от Комисията

Изменение

ж)  приносът на програмата за опазването и възстановяването на морските екосистеми, като подпомагането, свързано с „Натура 2000“, трябва да е съобразено с рамките за приоритетно действие, установени съгласно член 8, параграф 4 от Директива 92/43/ЕИО;

ж)  приносът на програмата за постигане на баланс между икономическите и социалните съображения и опазването и възстановяването на морските и сладководните екосистеми;

Изменение    109

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 6 – буква з

Текст, предложен от Комисията

Изменение

з)  приносът на програмата за намаляването на морските отпадъци в съответствие с Директива xx/xx на Европейския парламент и на Съвета [Директива относно намаляването на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда]27;

з)  приносът на програмата за събирането и намаляването на морските отпадъци в съответствие с Директива xx/xx на Европейския парламент и на Съвета [Директива относно намаляването на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда]27;

_________________

_________________

27 OВ C […], […], стр. […].

27 OВ C […], […], стр. […].

Изменение    110

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 6 – буква и

Текст, предложен от Комисията

Изменение

и)  приносът на програмата за смекчаването на последиците от изменението на климата и адаптирането към него.

и)  приносът на програмата за борба с изменението на климата, смекчаването на последиците от изменението на климата и адаптирането към него, включително чрез намаляване на емисиите на CO2 посредством икономия на гориво.

Изменение    111

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 6 – буква и а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

иa)  приносът на програмата за борбата с ННН риболов.

Изменение    112

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Подадено от бенефициер заявление за подпомагане по линия на ЕФМДР е недопустимо в продължение на определен период, установен съгласно параграф 4, ако компетентният орган е установил, че съответният бенефициер:

1.  Подадено от заявител заявление за подпомагане по линия на ЕФМДР е недопустимо в продължение на определен период, установен съгласно параграф 4, ако компетентният орган е установил, че съответният заявител:

Изменение    113

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  е извършил тежко нарушение съгласно член 42 от Регламент (ЕО) № 1005/200828 на Съвета, член 90 от Регламент (ЕО) № 1224/2009 на Съвета или друг законодателен акт, приет от Европейския парламент и от Съвета;

a)  е извършил тежко нарушение съгласно член 42 от Регламент (ЕО) № 1005/200828 на Съвета, член 90 от Регламент (ЕО) № 1224/2009 на Съвета или друг законодателен акт, приет от Европейския парламент и от Съвета в рамките на ОПОР;

__________________

__________________

28 Регламент (ЕО) № 1005/2008 на Съвета от 29 септември 2008 г. за създаване на система на Общността за предотвратяване, възпиране и премахване на незаконния, недеклариран и нерегулиран риболов, за изменение на регламенти (ЕИО) № 2847/93, (ЕО) № 1936/2001 и (ЕО) № 601/2004 и за отмяна на регламенти (ЕО) № 1093/94 и (ЕО) № 1447/1999 (ОВ L 286, 29.10.2008 г., стр. 1).

28 Регламент (ЕО) № 1005/2008 на Съвета от 29 септември 2008 г. за създаване на система на Общността за предотвратяване, възпиране и премахване на незаконния, недеклариран и нерегулиран риболов, за изменение на регламенти (ЕИО) № 2847/93, (ЕО) № 1936/2001 и (ЕО) № 601/2004 и за отмяна на регламенти (ЕО) № 1093/94 и (ЕО) № 1447/1999 (ОВ L 286, 29.10.2008 г., стр. 1).

Изменение    114

Предложение за регламент

Член 12 – алинея 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  е извършил някое от престъпленията против околната среда, посочени в членове 3 и 4 от Директива 2008/99/ЕО на Европейския парламент и на Съвета29, когато заявлението се отнася до подпомагане по член 23.

в)  е извършил някое от престъпленията против околната среда, посочени в членове 3 и 4 от Директива 2008/99/ЕО на Европейския парламент и на Съвета29.

__________________

__________________

29Директива 2008/99/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 ноември 2008 г. относно защитата на околната среда чрез наказателно право (ОВ L 328, 6.12.2008, стр. 28).

29Директива 2008/99/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 ноември 2008 г. относно защитата на околната среда чрез наказателно право (ОВ L 328, 6.12.2008, стр. 28).

Изменение    115

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  След представяне на заявлението бенефициерът трябва да продължава да спазва посочените в параграф 1 условия за допустимост през целия период на изпълнение на операцията, както и в продължение на пет години след извършване на последното плащане в полза на този бенефициер.

2.  След представяне на заявлението бенефициерът трябва да продължава да спазва посочените в параграф 1 условия за допустимост през целия период на изпълнение на операцията, както и в продължение на две години след извършване на последното плащане в полза на този бенефициер.

Изменение    116

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 4 – буква a а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

aа)  всякакви условия, при които продължителността на периода на недопустимост е намалена;

Изменение    117

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 4 – буква а б (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

аб)  определянето на условията, които трябва да бъдат спазени след подаване на заявлението, посочени в параграф 2, и реда за възстановяване на предоставената помощ в случай на неспазване, чийто размер е в зависимост от тежестта на извършеното нарушение;

Изменение    118

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 5 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

5 а.  Държавите членки могат да прилагат срока на недопустимост и за заявления, подадени от рибари във вътрешни водоеми, които са извършили тежки нарушения, както е определено в националните правила.

Изменение    119

Предложение за регламент

Член 12 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 12а

 

Допустими операции

 

ЕФМДР може да подпомага различни операции, определени от държавите членки в техните програми, при условие че те са обхванати от един или няколко от приоритетите, определени в настоящия регламент.

Обосновка

С оглед на правната яснота и сигурност за операторите и държавите членки принципът, според който „това, което не е забранено, е позволено“ трябва да бъде изрично посочен в текста на регламента.

Изменение    120

Предложение за регламент

Член 13 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  операции, с които се увеличава риболовният капацитет на риболовен кораб или се подпомага придобиването на оборудване, повишаващо способността за намиране на риба на този кораб;

a)  операции, с които се увеличава риболовният капацитет на риболовен кораб или се подпомага придобиването на оборудване, повишаващо способността за намиране на риба на този кораб, с изключение на целта за подобряване на безопасността или условията на труд или на живот на екипажа, което включва корекции на стабилността на плавателния съд или качеството на продукта, при условие че увеличението е в рамките на ограничението, разпределено на съответната държава членка, без да се застрашава балансът между риболовния капацитет и наличните възможности за риболов и без да се увеличава способността на риболовния кораб да извършва улов на риба;

Изменение    121

Предложение за регламент

Член 13 – параграф 1 – буква e

Текст, предложен от Комисията

Изменение

е)  прехвърляне на собствеността върху предприятие;

е)  прехвърляне на собствеността върху предприятие, с изключение на прехвърлянето на предприятие на млади рибари или млади производители на аквакултури;

Изменение    122

Предложение за регламент

Член 13 – параграф 1 – буква ж

Текст, предложен от Комисията

Изменение

ж)  пряко зарибяване, освен когато то е изрично предвидено като мярка за опазване в правен акт на Съюза или в случай на експериментално зарибяване;

ж)  пряко зарибяване, освен когато то е изрично предвидено като мярка за опазване в правен акт на Съюза или в случаите на експериментално зарибяване или зарибяване, свързано с процеси за подобряване на околната среда и на производствените условия в естествената околна среда;

Изменение    123

Предложение за регламент

Член 13 – параграф 1 – буква з

Текст, предложен от Комисията

Изменение

з)  изграждане на нови пристанища, нови кейове за разтоварване или нови рибни борси;

з)  изграждане на нови пристанища или нови кейове за разтоварване, с изключение на малки пристанища и кейове за разтоварване в отдалечени райони, особено в най-отдалечените региони, на отдалечени острови и в периферни и извънградски крайбрежни райони;

Изменение    124

Предложение за регламент

Член 13 – параграф 1 – буква и

Текст, предложен от Комисията

Изменение

и)  механизми за пазарна намеса, насочени към временното или постоянното изтегляне на продукти от риболов или аквакултури от пазара, така че да се намали предлагането и да се избегне спад на цените или да се осигури повишаване на цените; аналогично — операции по складиране в логистична верига, които преднамерено или непреднамерено биха довели до същите резултати;

и)  механизми за пазарна намеса, насочени към временното или постоянното изтегляне на продукти от риболов или аквакултури от пазара, така че да се намали предлагането и да се избегне спад на цените или да се осигури повишаване на цените;

Изменение    125

Предложение за регламент

Член 13 – параграф 1 – буква й

Текст, предложен от Комисията

Изменение

й)  инвестиции на борда на риболовни кораби, които са необходими за спазване на изискванията съгласно правото на Съюза или националното право, включително изискванията съгласно задълженията на Съюза в рамките на регионалните организации за управление на рибарството;

й)  освен ако е предвидено друго в настоящия регламент, инвестиции на борда на риболовни кораби, които са необходими за спазване на изискванията съгласно правото на Съюза или националното право, включително изискванията съгласно задълженията на Съюза в рамките на регионалните организации за управление на рибарството, при условие че тези инвестиции не водят до непропорционални разходи за операторите;

Изменение    126

Предложение за регламент

Член 13 – параграф 1 – буква к

Текст, предложен от Комисията

Изменение

к)  инвестиции на борда на риболовни кораби, които са извършвали дейности в морето в продължение на по-малко от 60 дни през всяка от двете календарни години, предшестващи годината на подаване на заявлението за подпомагане.

заличава се

Изменение    127

Предложение за регламент

Член 13 – параграф 1 – буква к а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ка)  подмяната или модернизацията на основния или на допълнителния двигател на риболовен кораб, ако това води до увеличаване на мощността в Kw;

Изменение    128

Предложение за регламент

Член 13 – параграф 1 – буква к б (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

кб)  производството на генетично модифицирани организми, когато това производство може да окаже неблагоприятно въздействие върху естествената околна среда.

Изменение    129

Предложение за регламент

Заглавие 2 – глава 2 – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Приоритет 1: насърчаване на устойчивото рибарство и опазването на морските биологични ресурси

Приоритет 1: насърчаване на устойчивото рибарство, опазването на морските биологични ресурси и социално-икономическата стабилност

Изменение    130

Предложение за регламент

Член 14 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Подпомагането по настоящата глава трябва да допринася за постигане на заложените в ОПОР икономически и социални цели и на целите в областта на заетостта и околната среда, определени в член 2 от Регламент (ЕС) № 1380/2013.

1.  Подпомагането по настоящата глава трябва да допринася за постигане на заложените в ОПОР икономически и социални цели и на целите в областта на заетостта и околната среда, определени в член 2 от Регламент (ЕС) № 1380/2013, и ще благоприятства за социалния между страните.

Обосновка

Счита се за особено важно да се въведат отново мерките за насърчаване на социалния диалог, за да се поддържа сближаването между страните и да се насърчават най-добрите условия на труд на борда и на сушата, също и чрез обучение и стимули за поощряване на добрите практики.

Изменение    131

Предложение за регламент

Член 15 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  В рамките на своите програми държавите членки изготвят план за действие за дребномащабния крайбрежен риболов, в който се определя стратегия за развитието на рентабилен и устойчив дребномащабен крайбрежен риболов. Когато е приложимо, структурата на тази стратегия трябва да включва следните области:

1.  В рамките на своите програми и в тясно сътрудничество със съответните сектори държавите членки изготвят специфичен план за действие за дребномащабния крайбрежен риболов, в който се определя стратегия за развитието на рентабилен и устойчив дребномащабен крайбрежен риболов. Когато е приложимо, структурата на тази стратегия трябва да включва следните области:

Изменение    132

Предложение за регламент

Член 15 – параграф 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г)  насърчаване на знанията, уменията, иновациите и изграждането на капацитет;

г)  насърчаване на знанията, уменията, иновациите и изграждането на капацитет, по-специално за младите рибари;

Изменение    133

Предложение за регламент

Член 15 – параграф 1 – буква д

Текст, предложен от Комисията

Изменение

д)  подобряване на здравето, безопасността и условията на труд на борда на риболовните кораби;

д)  подобряване на здравето, безопасността и условията на труд на борда на риболовните кораби при извършването на риболов от брега и улов на черупчести мекотели, както и на сушата при дейности, свързани пряко с риболова;

Изменение    134

Предложение за регламент

Член 15 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3а.  За да се намали административната тежест за операторите, кандидатстващи за помощ, държавите членки полагат усилия за въвеждане на единно за Съюза опростено заявление за мерките по ЕФМДР.

Изменение    135

Предложение за регламент

Член 16 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  първото придобиване на риболовен кораб от млад рибар, който към момента на подаване на заявлението все още не е навършил 40 години и е работил най-малко пет години като рибар или е придобил подходяща професионална квалификация;

a)  първото придобиване на риболовен кораб от млад рибар, който към момента на подаване на заявлението има подходящ опит като рибар, е официално признат от съответната държава членка или е придобил подходяща професионална квалификация, включително когато рибарят придобива собствеността като мажоритарен акционер в дадено предприятие;

Изменение    136

Предложение за регламент

Член 16 – параграф 1 – буква б а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ба)  улесняване на достъпа до кредитиране, застрахователни и финансови инструменти.

Изменение    137

Предложение за регламент

Член 16 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Корабите, посочени в параграф 1, трябва да бъдат оборудвани за морски риболов и да са на възраст между 5 и 30 години.

заличава се

Изменение    138

Предложение за регламент

Член 16 – параграф 3 – алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ЕФМДР може да подпомага инвестициите, посочени в параграф 1, буква ба), в устойчиви плавателни съдове, независимо от дължината им, когато са налични средства, при условие че на малките крайбрежни оператори се дава приоритет в процеса на подбор.

Изменение    139

Предложение за регламент

Член 17 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Ако подпомагането, посочено в параграф 1, се предоставя под формата на компенсация за окончателно преустановяване на риболовни дейности, трябва да бъдат изпълнени следните условия:

2.  Подпомагането, посочено в параграф 1, може да се предоставя под формата на компенсация за окончателно преустановяване на риболовни дейности, при условие че са изпълнени следните условия:

Изменение    140

Предложение за регламент

Член 17 – параграф 2 – буква a а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

aа)  преустановяването води до постоянно намаляване на риболовния капацитет, тъй като полученото подпомагане не се реинвестира във флота;

Изменение    141

Предложение за регламент

Член 17 – параграф 2 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  риболовният кораб да е регистриран като действащ и да е извършвал риболовни дейности в морето в продължение на най-малко 120 дни през всяка от последните три календарни години, предшестващи годината на подаване на заявлението за подпомагане;

в)  риболовният кораб да е регистриран като действащ и да е извършвал риболовни дейности в морето в продължение на най-малко 90 дни през всяка от последните две календарни години, предшестващи годината на подаване на заявлението за подпомагане;

Изменение    142

Предложение за регламент

Член 17 – параграф 2 – буква г

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г)  еквивалентният риболовен капацитет да е окончателно заличен от регистъра на риболовния флот на Съюза и съответните лицензии и разрешения за риболов да са окончателно отнети в съответствие с член 22, параграфи 5 и 6 от Регламент (ЕС) № 1380/2013; както и

г)  еквивалентният риболовен капацитет да е окончателно заличен от регистъра на риболовния флот на Съюза и съответните лицензии и разрешения за риболов да са окончателно отнети в съответствие с член 22, параграфи 5 и 6 от Регламент (ЕС) № 1380/2013;

Изменение    143

Предложение за регламент

Член 17 – параграф 2 – алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Рибари, в т.ч. собственици на риболовни кораби и членове на екипажа, които са работили в морето в продължение на най-малко 90 дни годишно през последните две календарни години, предхождащи датата на подаване на заявлението за подпомагане, на борда на риболовен плавателен съд на Съюза, засегнат от окончателното преустановяване, могат също да се възползват от подпомагането, посочено в параграф 1. Съответните рибари преустановяват напълно всички риболовни дейности. Бенефициерът представя на компетентния орган доказателство за пълното преустановяване на риболовните дейности. Рибарят възстановява обезщетението въз основа на принципа pro rata temporis, когато този рибар възобнови риболовната си дейност в срок до две години след датата на подаване на заявлението за подпомагане.

Изменение    144

Предложение за регламент

Член 17 – параграф 3 – алинея 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Посоченото в параграф 2 подпомагане за окончателно преустановяване на риболовни дейности се осъществява чрез финансиране, което не е свързано с разходи, в съответствие с член 46, буква а) и член 89 от Регламент (ЕС) xx/xx [Регламент за определяне на общоприложими разпоредби] и се основава на:

Посоченото в параграф 2 подпомагане за окончателно преустановяване на риболовни дейности се осъществява чрез финансиране, което не е свързано с разходи, в съответствие с член 46, буква а) и член 89 от Регламент (ЕС) xx/xx [Регламент за определяне на общоприложими разпоредби] и се основава на изпълнението на условията, посочени в параграф 2 от настоящия член:

Изменение    145

Предложение за регламент

Член 17 – параграф 3 – алинея 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  изпълнението на условията в съответствие с член 46, буква а), подточка i) от Регламент (ЕС) xx/xx [Регламент за определяне на общоприложими разпоредби]; както и

заличава се

Изменение    146

Предложение за регламент

Член 17 – параграф 3 – алинея 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  постигането на резултатите в съответствие с член 46, буква а), подточка ii) от Регламент (ЕС) xx/xx [Регламент за определяне на общоприложими разпоредби].

заличава се

Изменение    147

Предложение за регламент

Член 17 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 52 за определяне на условията, посочени в буква а), които са свързани с прилагането на мерките за опазване, посочени в член 7 от Регламент (ЕС) № 1380/2013.

заличава се

Изменение    148

Предложение за регламент

Член 18 – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Извънредно преустановяване на риболовни дейности

Временно преустановяване на риболовните дейности

Изменение    149

Предложение за регламент

Член 18 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Подпомагане по линия на ЕФМДР може да се предоставя под формата на компенсация за извънредно преустановяване на риболовни дейности, дължащо се на:

1.  Подпомагане по линия на ЕФМДР може да се предоставя под формата на компенсация за временно преустановяване на риболовни дейности, дължащо се на:

Изменение    150

Предложение за регламент

Член 18 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  прилагането на мерките за опазване, посочени в член 7, параграф 1, букви а), б), в), и й) от Регламент (ЕС) № 1380/2013, или на еквивалентни мерки за опазване, приети от регионални организации за управление на рибарството, когато те са приложими за Съюза;

a)  прилагането на мерките за опазване, посочени в член 7, параграф 1, букви а), б), в), и) и й) от Регламент (ЕС) № 1380/2013, включително периоди на естествено възстановяване и с изключение на ОДУ и квотите, или на еквивалентни мерки за опазване, приети от регионални организации за управление на рибарството, когато те са приложими за Съюза;

Изменение    151

Предложение за регламент

Член 18 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  мерки на Комисията в случай на сериозна заплаха за морските биологични ресурси в съответствие с член 12 от Регламент (ЕС) № 1380/2013;

б)  спешни мерки на Комисията и държавите членки в случай на сериозна заплаха за морските биологични ресурси в съответствие с член 12 и член 13 съответно от Регламент (ЕС) № 1380/2013;

Изменение    152

Предложение за регламент

Член 18 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  прекъсване поради причини, свързани с непреодолима сила, на прилагането на споразумение за партньорство в областта на устойчивото рибарство или на протокол към него; или

в)  прекъсване поради причини, свързани с непреодолима сила, на прилагането или неподновяването на споразумение за партньорство в областта на устойчивото рибарство или на протокол към него; или

Изменение    153

Предложение за регламент

Член 18 - параграф 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г)  природни бедствия или екологични катастрофи, които са официално признати от компетентните органи на съответната държава членка.

г)  природни бедствия, екологични катастрофи, включително случаи на затваряне по здравни причини или необичайна смъртност на рибни ресурси, произшествия в морето по време на риболовни дейности и неблагоприятни климатични явления, включително продължителни опасни метеорологични условия в морето, които оказват въздействие върху определен вид риболов, които са официално признати от компетентните органи на съответната държава членка.

Изменение    154

Предложение за регламент

Член 18 – параграф 1 – алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Повтарящото се сезонно спиране на риболовните дейности не се взема предвид при предоставяне на обезщетения или плащания съгласно настоящия член.

Изменение    155

Предложение за регламент

Член 18 – параграф 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  търговската дейност на съответния кораб да е била прекратена в продължение на най-малко 90 последователни дни; както и

a)  риболовни дейности на съответния кораб да е била прекратена в продължение на най-малко 30 последователни дни;

Изменение    156

Предложение за регламент

Член 18 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  икономическите загуби в резултат от преустановяването да възлизат на повече от 30% от годишния оборот на съответното предприятие, изчислени на базата на средния оборот на предприятието за предходните три календарни години.

заличава се

Изменение    157

Предложение за регламент

Член 18 – параграф 3 – алинея 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  собственици на риболовните кораби, които са регистрирани като действащи и са извършвали риболовни дейности в морето в продължение на най-малко 120 дни през всяка от последните три календарни години, предшестващи годината на подаване на заявлението за подпомагане; или

a)  собственици на риболовните кораби или рибари, които извършват риболов от брега, които са регистрирани като действащи и са извършвали риболовни дейности в продължение на най-малко 120 дни през последните две календарни години, предшестващи годината на подаване на заявлението за подпомагане; или

Изменение    158

Предложение за регламент

Член 18 – параграф 3 – алинея 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  рибари, които са работили в морето в продължение на най-малко 120 дни през всяка от последните три календарни години, предшестващи годината на подаване на заявлението за подпомагане, на борда на риболовен кораб на Съюза, засегнат от извънредното преустановяване.

б)  рибари, които са работили в морето в продължение на най-малко 120 дни през последните две календарни години, предшестващи годината на подаване на заявлението за подпомагане, на борда на риболовен кораб на Съюза, засегнат от временното преустановяване.

Изменение    159

Предложение за регламент

Член 18 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5.  През периода на преустановяване се прекратяват всички риболовни дейности, извършвани от съответните кораби и рибари. Компетентният орган трябва да се увери, че през посочения период съответният кораб не извършва никакви риболовни дейности и че се избягва всяка свръхкомпенсация, произтичаща от използването на този кораб за други цели.

5.  През периода на преустановяване се прекратяват всички риболовни дейности, извършвани от съответните кораби и рибари. Компетентният орган трябва да се увери, че през периода на временно преустановяване съответният кораб не извършва никакви риболовни дейности и че се избягва всяка свръхкомпенсация, произтичаща от използването на този кораб за други цели.

Изменение    160

Предложение за регламент

Член 19 – параграф 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  закупуването и инсталирането на борда на корабите на необходимите компоненти за задължителни системи за проследяване на кораби и електронно отчитане, които се използват за контролни цели — само за кораби, извършващи дребномащабен крайбрежен риболов;

a)  закупуването, инсталирането и управлението на борда на корабите на необходимите компоненти за системи за проследяване на кораби и електронно отчитане, които се използват за целите на контрола и инспекцията — само за кораби с обща дължина под 12 метра;

Изменение    161

Предложение за регламент

Член 19 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  закупуването и инсталирането на борда на корабите на необходимите компоненти за задължителни електронни системи за дистанционно наблюдение, с които се контролира изпълнението на задължението за разтоварване, посочено в член 15 от Регламент (ЕС) № 1380/2013;

б)  закупуването и инсталирането на борда на корабите на необходимите компоненти за електронни системи за дистанционно наблюдение, с които се контролира изпълнението на задължението за разтоварване, посочено в член 15 от Регламент (ЕС) № 1380/2013;

Обосновка

Подпомагането не следва да зависи от това дали мярката е задължителна или не.

Изменение    162

Предложение за регламент

Член 19 – параграф 2 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  закупуването и инсталирането на борда на корабите на устройства за задължително непрекъснато измерване и записване на мощността на двигателите.

в)  закупуването и инсталирането на борда на корабите на устройства за непрекъснато измерване и записване на мощността на двигателите.

Обосновка

Подпомагането не следва да зависи от това дали мярката е задължителна или не.

Изменение    163

Предложение за регламент

Член 20 – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Събиране и обработване на данни за управление на рибарството и за научни цели

Събиране, обработване и разпространение на данни за управление на рибарството и аквакултурите и за научни цели

Изменение    164

Предложение за регламент

Член 20 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Подпомагане по линия на ЕФМДР може да се предоставя за събирането, управлението и използването на данни за научни цели, както е предвидено в член 25, параграфи 1 и 2 и в член 27 от Регламент (ЕС) № 1380/2013 и изложено по-подробно в Регламент (ЕС) 2017/1004, въз основа на националните работни планове, посочени в член 6 от Регламент (ЕС) 2017/1004.

1.  Подпомагане по линия на ЕФМДР може да се предоставя за събирането, управлението, обработването, използването и разпространението на данни за рибарството и аквакултурите за научни цели, включително данни за любителския риболов, както е предвидено в член 25, параграфи 1 и 2 и в член 27 от Регламент (ЕС) № 1380/2013 и изложено по-подробно в Регламент (ЕС) 2017/1004, въз основа на националните работни планове, посочени в член 6 от Регламент (ЕС) 2017/1004.

Изменение    165

Предложение за регламент

Член 21

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 21

Член 29, буква д)

Компенсация за допълнителни разходи в най-отдалечените региони за продукти от риболов и аквакултури

Компенсация за допълнителни разходи

1.  Подпомагане по линия на ЕФМДР може да се предоставя под формата на компенсация за допълнителни разходи, направени от бенефициерите във връзка с риболова, отглеждането, преработването и предлагането на пазара на определени продукти от риболов и аквакултури от най-отдалечените региони, посочени в член 6, параграф 2.

1.  Подпомагане по линия на ЕФМДР може да се предоставя под формата на компенсация за допълнителни разходи, направени от бенефициерите във връзка с риболова, отглеждането, преработването и предлагането на пазара на определени продукти от риболов и аквакултури от най-отдалечените региони, посочени в член 29б, параграф 1.

 

1a.   Компенсацията е пропорционална на допълнителните разходи, които тя е предназначена да компенсира. Сумите, с които се компенсират допълнителните разходи, се обосновават надлежно в плана за компенсиране. Въпреки това компенсацията в никакъв случай не надвишава 100% от направените разходи.

2.  В съответствие с критериите, определени съгласно параграф 7, всяка заинтересована държава членка изготвя по отношение на посочените в параграф 1 региони списък с продукти от риболов и аквакултури и количествата на тези продукти, за които е допустимо предоставянето на компенсация.

2.  В съответствие с критериите, определени съгласно параграф 7, всяка заинтересована държава членка изготвя по отношение на посочените в параграф 1 региони списък с продукти от риболов и аквакултури и количествата на тези продукти, за които е допустимо предоставянето на компенсация.

3.  При изготвянето на списъка и определянето на количествата, посочени в параграф 2, държавите членки вземат под внимание всички съотносими фактори — по-специално необходимостта да се гарантира съвместимостта на компенсацията с правилата на ОПОР.

3.  При изготвянето на списъка и определянето на количествата, посочени в параграф 2, държавите членки вземат под внимание всички съотносими фактори — по-специално необходимостта да се гарантира съвместимостта на компенсацията с правилата на ОПОР.

4.  Не може да се предоставя компенсация за продукти от риболов и аквакултури, които са:

4.  Не може да се предоставя компенсация за продукти от риболов и аквакултури, които са:

a)  уловени от кораби на трети държави, с изключение на риболовните кораби, плаващи под знамето на Венесуела и извършващи дейност във водите на Съюза в съответствие с Решение (ЕС) 2015/1565 на Съвета31;

a)  уловени от кораби на трети държави, с изключение на риболовните кораби, плаващи под знамето на Венесуела и извършващи дейност във водите на Съюза в съответствие с Решение (ЕС) 2015/1565 на Съвета31;

б)  уловени от риболовни кораби на Съюза, които не са регистрирани в пристанище в някой от регионите, посочени в параграф 1;

б)  уловени от риболовни кораби на Съюза, които не са регистрирани в пристанище в някой от регионите, посочени в параграф 1;

 

ба)  уловени от риболовни кораби на Съюза, регистрирани в пристанище в един от посочените в параграф 1 региони, но които не извършват дейност, нито имат участие в този регион;

в)  внесени от трети държави.

в)  внесени от трети държави.

5.  Параграф 4, буква б) не се прилага, ако наличният капацитет на преработвателната промишленост в съответния най-отдалечен регион превишава количеството на доставените суровини.

5.  Параграф 4, буква б) не се прилага, ако наличният капацитет на преработвателната промишленост в съответния най-отдалечен регион превишава количеството на доставените суровини.

6.  С цел да се избегне свръхкомпенсацията, при компенсацията, изплащана на бенефициерите, които извършват посочените в параграф 1 дейности в най-отдалечените региони или които притежават кораб, регистриран в пристанище в тези региони, трябва да се вземе предвид следното:

6.  С цел да се избегне свръхкомпенсацията, при компенсацията, изплащана на бенефициерите, които извършват посочените в параграф 1 дейности в най-отдалечените региони или които притежават кораб, регистриран в пристанище в тези региони и извършващ дейността си там, трябва да се вземе предвид следното:

a)  за всеки продукт или категория продукти от риболов или аквакултури — допълнителните разходи в резултат на специфичните неблагоприятни характеристики на съответните региони; както и

a)  за всеки продукт или категория продукти от риболов или аквакултури — допълнителните разходи в резултат на специфичните неблагоприятни характеристики на съответните региони; както и

б)  всяка друга форма на публична интервенция, която оказва въздействие върху равнището на допълнителните разходи.

б)  всяка друга форма на публична интервенция, която оказва въздействие върху равнището на допълнителните разходи.

7.  На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 52 за определяне на критериите за изчисляване на допълнителните разходи, произтичащи от специфичните неблагоприятни характеристики на засегнатите региони.

7.  На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 52 за определяне на критериите за изчисляване на допълнителните разходи, произтичащи от специфичните неблагоприятни характеристики на засегнатите региони и да одобрява методологичната рамка за изплащането на компенсаторната помощ.

__________________

__________________

31 Решение (ЕС) 2015/1565 на Съвета от 14 септември 2015 г. за одобряване от името на Европейския съюз на декларация относно предоставянето на възможности за риболов във водите на ЕС на риболовни кораби, плаващи под знамето на Боливарска република Венесуела в изключителната икономическа зона към брега на Френска Гвиана (ОВ L 244, 14.9.2015 г., стр. 55).

31 Решение (ЕС) 2015/1565 на Съвета от 14 септември 2015 г. за одобряване от името на Европейския съюз на декларация относно предоставянето на възможности за риболов във водите на ЕС на риболовни кораби, плаващи под знамето на Боливарска република Венесуела в изключителната икономическа зона към брега на Френска Гвиана (ОВ L 244, 14.9.2015 г., стр. 55).

(член 21 се изменя и се поставя след член 29г)

Обосновка

Тази разпоредба е преместена в глава V (нова), предназначена за най-отдалечените региони.

Изменение    166

Предложение за регламент

Член 22 – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие и екосистемите в моретата и в крайбрежните региони

Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие и екосистемите в моретата, в крайбрежните региони и в сладководните басейни

Обосновка

Екологичните мерки и субсидии не бива да пропускат сладководните аквакултури.

Изменение    167

Предложение за регламент

Член 22 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Подпомагане по линия на ЕФМДР може да се предоставя за действията за опазване и възстановяване на биологичното разнообразие и екосистемите в моретата и в крайбрежните региони, включително във вътрешните водоеми.

1.  Подпомагане по линия на ЕФМДРА може да се предоставя за действията за опазване и възстановяване на биологичното разнообразие на морските, крайбрежните и сладководните екосистеми, включително във вътрешните водоеми. За тази цел следва да се насърчи сътрудничеството с Европейската космическа агенция и европейските спътникови програми, за да се съберат повече данни за замърсяването на морето и най-вече за пластмасовите отпадъци във водите.

Изменение    168

Предложение за регламент

Член 22 – параграф 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  компенсации за рибарите за събирането на изгубени риболовни уреди и отпадъци в морето;

a)  компенсации за рибарите за събирането на изгубени риболовни уреди и пасивното събиране на отпадъци в морето, включително събирането на саргасови водорасли в засегнатите най-отдалечени региони;

Изменение    169

Предложение за регламент

Член 22 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  инвестиции в пристанищата за набавяне на подходящи съоръжения за приемане на изгубени риболовни уреди и отпадъци, събрани в морето;

б)  инвестиции в пристанищата за набавяне на подходящи съоръжения за приемане, съхранение и рециклиране на изгубени риболовни уреди и отпадъци, както и на нежелания улов, посочен в член 15 от Регламент (ЕС) 1380/2013, събрани в морето;

Изменение    170

Предложение за регламент

Член 22 – параграф 2 – буква б a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ба)  защитата на риболовните уреди и на улова от бозайници и птици, защитени от Директива 92/43/ЕИО или Директива 2009/147/ЕО, при условие че това не нарушава избирателността на риболовните уреди.

Изменение    171

Предложение за регламент

Член 22 – параграф 2 – буква б б (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

б б)  компенсация за използването на устойчиви уреди за риболов и събиране на черупчести мекотели;

Обосновка

Това допълнение ще даде възможност за преференциално третиране на многовидовия дребномащабен риболов, който използва устойчиви уреди, с цел модернизиране на съоръженията и трайна защита на морската среда.

Изменение    172

Предложение за регламент

Член 22 – параграф 2 – буква в a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ва)  мерки за постигане и поддържане на добро екологично състояние на сладководната среда;

Обосновка

Екологичните мерки и субсидии не бива да пропускат сладководните аквакултури.

Изменение    173

Предложение за регламент

Член 22 – параграф 2 – буква в б (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

вб)  дейности за отстраняване на замърсяването, най-вече на пластмасовите отпадъци, в пристанищни, крайбрежни и риболовни зони в Съюза;

Изменение    174

Предложение за регламент

Член 22 – параграф 2 – буква e

Текст, предложен от Комисията

Изменение

е)  защита на видовете по силата на Директива 92/43/ЕИО и Директива 2009/147/ЕО в съответствие с рамките за приоритетно действие, установени съгласно член 8 от Директива 92/43/ЕИО.

е)  защита на видовете по силата на Директива 92/43/ЕИО и Директива 2009/147/ЕО в съответствие с рамките за приоритетно действие, установени съгласно член 8 от Директива 92/43/ЕИО, и защитата на всички видове, защитени от CITES (Конвенция по международната търговия със застрашени видове от дивата фауна и флора) и/или включени в Червената книга на МСОП (Международен съюз за опазване на природата).

Изменение    175

Предложение за регламент

Член 22 – параграф 2 – буква е а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

еа)  изграждане, инсталиране или модернизиране на стационарни или преносими съоръжения, предназначени за защита и подобряване на морската фауна и флора, включително тяхната научна подготовка и оценка, а също и в случая на най-отдалечените региони – на традиционни закотвени устройства за събиране на риба.

Изменение    176

Предложение за регламент

Член 22 – параграф 2 – буква e б (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

еб)  компенсационни схеми за вреди по улова, причинени от бозайници и птици, защитени с директиви 92/43/ЕИО и 2009/147/ЕО.

Обосновка

Посочва отново това, което вече се съдържа в ЕФМДР 2014/20 относно компенсирането на щети, причинени от морски птици и бозайници.

Изменение    177

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 2 – буква e в (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ев)  принос за по-доброто управление или съхранение на морските биологични ресурси;

Обосновка

Важно е да се запази подкрепата, предвидена за ЕФМДР за периода 2014—2020 г., за операции, които допринасят за по-доброто управление и опазване на морските биологични ресурси, за проекти в крайбрежни местообитания, които са важни за морските ресурси и зоните, които са от значение за размножаването на видовете.

Изменение    178

Предложение за регламент

Член 22 – параграф 2 – буква e г (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ег)  подпомагане за защитен лов или управление на видовете дива фауна, застрашаващи устойчивото равнище на рибните запаси;

Изменение    179

Предложение за регламент

Член 22 – параграф 2 – буква e д (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ед)  пряко зарибяване като мярка за опазване в правен акт на Съюза;

Обосновка

Липсата на подкрепа за формирането на запаси с оглед прякото подобряване на изобилието, представлява реална заплаха за запасите.

Изменение    180

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 2 – буква e е (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ее)  подкрепа за събирането и управлението на данни за появата на чужди видове, които могат да причинят катастрофални последици за биологичното разнообразие;

Обосновка

Познаването на инвазивните чужди видове, които се срещат в морските води, ще гарантира опазването на биологичното разнообразие и ще позволи подготовката на подходящи превантивни действия. С цел опазване на морската среда и живите морски ресурси от въздействието на инвазивните чужди видове ще бъде важно също така да се подкрепят решения, насочени към борбата с тези видове.

Изменение    181

Предложение за регламент

Член 22 – параграф 2 – буква e ж (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

е ж)  дейности по обучение на рибарите, за да се намалят последиците от риболова в морската околна среда, най-вече във връзка с използването на по-селективни риболовни съоръжения и оборудване.

Обосновка

ЕФМДР следва да финансира дейности по обучение на рибарите, за да се намалят последиците от риболова в морската околна среда, най-вече във връзка с използването на по-селективни риболовни съоръжения и оборудване.

Изменение    182

Предложение за регламент

Член 22 – параграф 2 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2 a.  ЕФМДР може да предоставя финансиране за щети и инвестиции във връзка с член 22, параграф 2, букви а) и б) в размер на 100%.

Обосновка

Събирането на изгубени риболовни уреди и събирането на отпадъци не генерира приходи за рибарите, а само разходи. Следователно рибарите, които трябва да събират изгубени риболовни уреди и отпадъци от океана, трябва да получат подпомагане по линия на ЕФМДР в размер на 100%.

Изменение    183

Предложение за регламент

Член 22 — параграф 2 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2б.  параграф 2, букви д) и е), включва съответни действия от рибовъдните стопанства и земеделските стопани.

Изменение    184

Предложение за регламент

Член 22 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 22 a

 

Научни изследвания и събиране на данни относно въздействието на прелетните птици

 

1.  Подпомагане по линия на ЕФМДР може да се предоставя, въз основа на многогодишните национални стратегически планове, за създаването на национални или трансгранични проекти за научни изследвания и събиране на данни с цел по-добро разбиране на въздействието на прелетните птици върху сектора на аквакултурите и други рибни запаси от значение за Съюза. Тези проекти следва да публикуват резултатите си предварително и да отправят препоръки за по-добро управление.

 

2.  За да бъде допустим, даден национален проект за научни изследвания и събиране на данни трябва да включва поне един национален институт или признат институт на Съюза.

 

3.  За да бъде допустим, даден трансграничен проект за научни изследвания и събиране на данни включва поне един институт от поне две различни държави членки.

Изменение    185

Предложение за регламент

Член 22 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 22 б

 

Иновации

 

1.  С цел стимулиране на иновациите в рибарството ЕФМДР може да подпомага проекти, насочени към разработването или въвеждането на нови или значително подобрени продукти и оборудване, нови или подобрени процеси и техники, нови или подобрени системи за управление и организация, включително на равнище преработка и предлагане на пазара, постепенно премахване на изхвърлянето и прилова, въвеждане на нови технически или организационни знания, намаляване на въздействието на риболовните дейности върху околната среда, включително подобряване на риболовните техники и селективност на риболовните уреди, или постигане на по-устойчиво използване на живите морски ресурси и съвместно съществуване със защитени хищници.

 

2.  операциите, финансирани по настоящия член, се инициират от отделни предприемачи или организации на производители и техните асоциации.

 

3.  резултатите от финансираните по настоящия член операции се оповестяват публично от държавата членка.

Обосновка

Като се има предвид, че някои от отрицателните явления, които понастоящем се наблюдават в морската екосистема, най-вероятно се дължат на взаимодействието между рибарството и морската среда, е наложително спешно да се търсят решения, които ще намалят отрицателното въздействие на рибарството върху екосистемите. Едно от възможностите за ограничаване на отрицателното въздействие на риболова върху морската екосистема може също да бъде идентифицирането на възможността за използване на оборудване и риболовни съоръжения, които са благоприятни за морската среда.

Изменение    186

Предложение за регламент

Дял 2 – глава 2 a (нова) – Приоритет 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ГЛАВА IIа

 

Приоритет 1а: Благоприятстване на устойчиви аквакултури

Обосновка

Измененият член 23 е част от новата глава IIa

Изменение    187

Предложение за регламент

Член 23 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Подпомагане по линия на ЕФМДР може да се предоставя за насърчаването на устойчиви аквакултури в съответствие с член 34, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1380/2013. Подпомагане може да се предоставя и за защита на здравето на животните и хуманното отношение към тях в контекста на аквакултурите в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/429 на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (ЕС) № 652/2014 на Европейския парламент и на Съвета33.

1.  Подпомагане по линия на ЕФМДР може да се предоставя за насърчаването на устойчиви аквакултури — морски и сладководни, включително аквакултури със затворени системи за ограничаване на разпространението и рециркулационни системи – в съответствие с член 34, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1380/2013, както и увеличението на производството на аквакултури, като се взема предвид екологичният капацитет. Подпомагане може да се предоставя и за защита на здравето на животните и хуманното отношение към тях в контекста на аквакултурите в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/429 на Европейския парламент и на Съвета32 и Регламент (ЕС) № 652/2014 на Европейския парламент и на Съвета33.

__________________

__________________

32 Регламент (ЕС) 2016/429 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2016 г. за заразните болести по животните и за изменение и отмяна на определени актове в областта на здравеопазването на животните („Законодателство за здравеопазването на животните“) (ОВ L 84, 31.3.2016 г., стр. 1).

32 Регламент (ЕС) 2016/429 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2016 г. за заразните болести по животните и за изменение и отмяна на определени актове в областта на здравеопазването на животните („Законодателство за здравеопазването на животните“) (ОВ L 84, 31.3.2016 г., стр. 1).

33 Регламент (ЕС) № 652/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. за установяване на разпоредби за управлението на разходите, свързани с хранителната верига, здравеопазването на животните и хуманното отношение към тях, здравето на растенията и растителния репродуктивен материал, за изменение на директиви 98/56/ЕО, 2000/29/ЕО и 2008/90/ЕО на Съвета, на регламенти (ЕО) № 178/2002, (ЕО) № 882/2004 и (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета, на Директива 2009/128/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и на Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на решения 66/399/ЕИО, 76/894/ЕИО и 2009/470/ЕО на Съвета (ОВ L 189, 27.6.2014 г., стр. 1).

33 Регламент (ЕС) № 652/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. за установяване на разпоредби за управлението на разходите, свързани с хранителната верига, здравеопазването на животните и хуманното отношение към тях, здравето на растенията и растителния репродуктивен материал, за изменение на директиви 98/56/ЕО, 2000/29/ЕО и 2008/90/ЕО на Съвета, на регламенти (ЕО) № 178/2002, (ЕО) № 882/2004 и (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета, на Директива 2009/128/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и на Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на решения 66/399/ЕИО, 76/894/ЕИО и 2009/470/ЕО на Съвета (ОВ L 189, 27.6.2014 г., стр. 1).

Изменение    188

Предложение за регламент

Член 23 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Производствените инвестиции за аквакултури съгласно настоящия член могат да бъдат подпомагани единствено чрез финансовите инструменти, предвидени в член 52 от Регламент (ЕС) xx/xx [Регламент за определяне на общоприложими разпоредби], и чрез InvestEU в съответствие с член 10 от посочения регламент.

3.  Инвестиции за аквакултури съгласно настоящия член могат да бъдат подпомагани чрез безвъзмездни средства, в съответствие с член 48, параграф 1 от Регламент (ЕС) [Регламент за определяне на общоприложими разпоредби], както и за предпочитане, чрез финансовите инструменти, предвидени в член 52 от Регламент (ЕС) xx/xx [Регламент за определяне на общоприложими разпоредби], и чрез InvestEU в съответствие с член 10 от посочения регламент.

Изменение    189

Предложение за регламент

Член 23 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 23a

 

Мрежа за статистическа информация относно аквакултурите

 

1.  ЕФМДР може да подпомага събирането, управлението и използването на данни за управлението на аквакултурите, както е предвидено в член 34, параграф 1, букви а) и д) и член 34, параграф 5 и член 35, параграф 1, буква г) от Регламент (ЕС) № 1380/2013, с оглед създаването на Мрежа за статистическа информация за аквакултурите (ASIN-RISA) и национални работни планове за прилагането ѝ.

 

2.  Чрез дерогация от член 2 подпомагането, посочено в параграф 1 от настоящия член, може да се предоставя и за операции, извършвани извън територията на Съюза.

 

3.  Комисията може да приеме актове за изпълнение за определянето на правила относно процедурата, формата и сроковете за създаването на Мрежата за статистическа информация за аквакултурите, посочена в параграф 1. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по консултиране, посочена в член 53, параграф 2.

 

4.  Комисията приема актове за изпълнение, с които да одобрява или изменя националните работни планове, посочени в параграф 1, в срок до 31 декември в годината, предхождаща годината, считано от която трябва да се прилага съответният работен план. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по консултиране, посочена в член 53, параграф 2.

Обосновка

Събирането, управлението и използването на данни е от съществено значение за управлението на аквакултурите и следва да бъде подпомагано от ЕФМДР;

Изменение    190

Предложение за регламент

Глава III – раздел 2 – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Приоритет 2: принос за продоволствената сигурност в Съюза чрез конкурентни и устойчиви аквакултури и пазари

Приоритет 2: насърчаване на конкурентоспособни и устойчиви пазари на рибни продукти и аквакултури и преработвателни сектори, които допринасят за продоволствената сигурност в Съюза

Обосновка

За по-голяма яснота се добавя приоритет за аквакултурите. Поради това е необходимо заглавието на този приоритет да бъде адаптирано.

Изменение    191

Предложение за регламент

Член 24 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Подпомагане по линия на ЕФМДР може да се предоставя за действия, допринасящи за постигането на целите на общата организация на пазарите на продукти от риболов и аквакултури, предвидена в член 35 от Регламент (ЕС) № 1380/2013 и изложена по-подробно в Регламент (ЕС) № 1379/2013. То може също да се предоставя за действия, с които се насърчават предлагането на пазара, качеството и добавената стойност на продуктите от риболов и аквакултури.

Подпомагане по линия на ЕФМДР може да се предоставя за действия, допринасящи за постигането на целите на общата организация на пазарите на продукти от риболов и аквакултури, предвидена в член 35 от Регламент (ЕС) № 1380/2013 и изложена по-подробно в Регламент (ЕС) № 1379/2013. То може също да се предоставя за осезаеми инвестиции и действия, с които се насърчават предлагането на пазара, качеството и добавената стойност на продуктите от риболов и устойчиви аквакултури.

Изменение    192

Предложение за регламент

Член 24 – параграф 1 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1 a.  Що се отнася до изготвянето и изпълнението на плановете за производство и предлагане на пазара, посочени в член 28 от Регламент (ЕС) № 1379/2013, съответната държава членка може да предостави авансово 50% от финансовото подпомагане след одобрение на плана за производство и предлагане на пазара в съответствие с член 28, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1379/2013.

Обосновка

Тази разпоредба е включена в настоящия регламент за ЕФМДР, член 66. Важно е да се запазят общите правила за неговото прилагане, за да се избегне нарушаване на конкуренцията между държавите членки.

Изменение    193

Предложение за регламент

Член 24 — параграф 1 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1б.  Годишното подпомагане, предоставяно на дадена организация на производители съгласно настоящия член, не може да надвишава 3% от средната годишна стойност на продукцията, пусната на пазара от тази организация на производители през предходните три календарни години, или на продукцията, пусната на пазара от членовете на тази организация през същия период. За новопризнатите организации на производители това подпомагане не надвишава 3% от средната годишна стойност на продукцията, пусната на пазара от членовете на тази организация през предходните три календарни години.

Изменение    194

Предложение за регламент

Член 24 – параграф 1 в (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1в.  Подпомагането, посочено в параграф 2, се предоставя само на организации на производители и асоциации на организации на производители.

Обосновка

Тази разпоредба е включена в настоящия регламент за ЕФМДР, член 66. Важно е да се запазят общите правила за неговото прилагане, за да се избегне нарушаване на конкуренцията между държавите членки.

Изменение    195

Предложение за регламент

Член 25 – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Преработване на продуктите от риболов и аквакултури

преработване и съхраняване на продуктите от риболов и аквакултури

Изменение    196

Предложение за регламент

Член 25 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Подпомагане по линия на ЕФМДР може да се предоставя за инвестициите в преработване на продуктите от риболов и аквакултури. Това подпомагане трябва да допринася за постигането на целите на общата организация на пазарите на рибни продукти и продукти от аквакултури, предвидена в член 35 от Регламент (ЕС) № 1380/2013 и изложена по-подробно в Регламент (ЕС) № 1379/2013.

1.  Подпомагане по линия на ЕФМДР може да се предоставя за инвестициите в преработване и съхраняване на продуктите от риболов и аквакултури. Това подпомагане трябва да допринася за постигането на целите на общата организация на пазарите на рибни продукти и продукти от аквакултури, предвидена в член 35 от Регламент (ЕС) № 1380/2013 и изложена по-подробно в Регламент (ЕС) № 1379/2013.

Изменение    197

Предложение за регламент

Член 25 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1 a.  Подпомагане по линия на ЕФМДР може да се предоставя и за инвестиции за иновациите при преработването на продукти от риболов и аквакултури, както и насърчаването на партньорство между организациите на производителите и научните субекти.

Обосновка

Необходими са реални иновации в областта на преработването на продуктите от риболов и аквакултури, например в посока на цифров туризъм и риболовен туризъм, като тази цел не е посочена конкретно в член 35 от Регламент (ЕС) № 1380/2013.

Изменение    198

Предложение за регламент

Член 25 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Подпомагането по настоящия член се предоставя единствено чрез финансовите инструменти, предвидени в член 52 от Регламент (ЕС) xx/xx [Регламент за определяне на общоприложими разпоредби], и чрез InvestEU в съответствие с член 10 от посочения регламент.

2.  Подпомагането по настоящия член се предоставя чрез безвъзмездни средства и чрез финансовите инструменти, предвидени в член 52 от Регламент (ЕС) xx/xx [Регламент за определяне на общоприложими разпоредби], и чрез InvestEU в съответствие с член 10 от посочения регламент.

Изменение    199

Предложение за регламент

Член 25 – параграф 2 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2 a.  Развитието на преработвателните предприятия в областта на рибарството и аквакултурите може да бъде подкрепено от държавите членки чрез участието на други ресурси на структурните фондове.

Изменение    200

Предложение за регламент

Член 25 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 25a

 

Помощ за съхранение

 

1.  ЕФМДР може да подпомага компенсирането на признати организации на производители и асоциации на организации на производители, които съхраняват продуктите от риболов, изброени в приложение II към Регламент (ЕС) № 1379/2013, при условие че продуктите се съхраняват в съответствие с членове 30 и 31 от посочения регламент и при спазване на следните условия:

 

a)  размерът на помощта за съхранение не надвишава размера на техническите и финансовите разходи за действията, които се изискват за стабилизиране и съхранение на въпросните продукти;

 

б)  количествата, за които се допуска помощ за съхранение, не надвишават 15% от годишните количества на съответните продукти, които се предлагат за продажба от организацията на производители;

 

в)  годишното финансово подпомагане не надвишава 2% от средната годишна стойност на продукцията, пусната на пазара от членовете на организацията на производители в периода 2016 – 2018 г. За целите на настоящата буква, когато член на организацията на производители не е пуснал на пазара продукция през периода 2016 – 2018 г., се взема предвид средната годишна стойност на продукцията, пусната на пазара от него през първите три години на производство.

 

2.  Посоченото в параграф 1 подпомагане се предоставя само след като продуктите са пуснати за консумация от човека.

 

3.  Държавите членки определят размера на техническите и финансовите разходи, приложими на тяхна територия, както следва:

 

a)  техническите разходи се изчисляват ежегодно въз основа на преките разходи, свързани с действията, които са необходими за стабилизиране и съхранение на съответните продукти;

 

б)  финансовите разходи се изчисляват ежегодно, като се използва лихвен процент, определян ежегодно във всяка държава членка; тези технически и финансови разходи се оповестяват публично.

 

4.  Държавите членки упражняват контрол, за да гарантират, че продуктите, за които се отпуска помощ за съхранение, отговарят на определените в настоящия член условия. За целите на този контрол бенефициерите на помощ за съхранение водят регистър на запасите за всяка категория продукти, която оставят за съхранение и която впоследствие отново се пуска на пазара за консумация от човека.

Обосновка

Риболовът е сезонна дейност и уловът може да бъде несигурен; понякога надвишава нуждите на пазара. Поради това е необходимо операторите да могат да управляват излишъците от продукцията, като съхраняват част от нея и след това я връщат за продажба, когато уловът намалее. За да се постигне това, ЕФМДР трябва да продължи да подпомага организациите на производители, които се нуждаят от механизъм за временно съхранение на рибни продукти, предназначени за консумация от човека.

Изменение    201

Предложение за регламент

Заглавие 2 – глава 4 – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Приоритет 3: създаване на предпоставки за растеж на устойчивата синя икономика и стимулиране на проспериращи крайбрежни общности

Приоритет 3: създаване на предпоставки за устойчива синя икономика в рамките на екологичните възможности и стимулиране на проспериращи крайбрежни, островни и крайречни общности

Изменение    202

Предложение за регламент

Член 26 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Подпомагане по линия на ЕФМДР може да се предоставя за устойчивото развитие на местните икономики и общности чрез воденото от общностите местно развитие, предвидено в член 25 от Регламент (ЕС) xx/xx [Регламент за определяне на общоприложими разпоредби].

1.  Подпомагане по линия на ЕФМДР може да се предоставя за създаването на благоприятни условия за устойчива синя икономика и за благосъстоянието на местните икономики и общности чрез воденото от общностите местно развитие, предвидено в член 25 от Регламент (ЕС) xx/xx [Регламент за определяне на общоприложими разпоредби].

Обосновка

Устойчивата синя икономика означава, че всички икономически, социални и екологични дейности са неразделна част от морската екосистема и следователно е необходимо да се поддържа баланс между подобряването на условията на живот и благосъстоянието на местните крайбрежни общности и опазването на морските екосистеми. Устойчивата синя икономика ще създаде икономическа стойност за морската среда само ако може да се извършва чрез опазване и защита на морските ресурси и екосистеми.

Изменение    203

Предложение за регламент

Член 26 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  За целите на подпомагането по линия на ЕФМДР стратегиите за водено от общностите местно развитие, посочени в член 26 от Регламент (ЕС) xx/xx [Регламент за определяне на общоприложими разпоредби] трябва да гарантират, че местните общности използват по-пълноценно възможностите, предлагани от устойчивата синя икономика, превръщайки ги в основа за развитието на екологичните, културните, социалните и човешките ресурси.

2.  За целите на подпомагането по линия на ЕФМДР стратегиите за водено от общностите местно развитие, посочени в член 26 от Регламент (ЕС) xx/xx [Регламент за определяне на общоприложими разпоредби] трябва да гарантират, че местните общности използват по-пълноценно възможностите, предлагани от една устойчива синя икономика в рамките на екологичните възможности, превръщайки ги в основа за развитието на екологичните, културните, социалните и човешките ресурси.

Изменение    204

Предложение за регламент

Член 26 – параграф 2 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2 a.  Стратегиите трябва да са съобразени с възможностите и потребностите, установени в съответния район, и на приоритетите на Съюза, предвидени в член 4. Стратегиите могат да са от такива, които са съсредоточени върху рибарството, до по-широки стратегии, насочени към диверсификация на районите за рибарство. Стратегиите трябва да надхвърлят обикновеното събиране на операции или съпоставяне на секторни мерки.

Обосновка

Възможно е да има различни стратегии. Стратегиите имат по-широк обхват от обикновен набор от операции или комбинация от секторни мерки. Добавянето на тази разпоредба ще даде възможност за разработването и прилагането на стратегии за диверсификация на местно равнище, съфинансирани само от ЕФМДР, в допълнение към многофондовите такива, в зависимост от случая. Що се отнася до приоритет 3, не може да става въпрос за гъвкавост при мерките поради договореностите, постигнати в проекта за регламент относно общите разпоредби. Продължаването на този процес в Регламента за ЕФМДР ще позволи по-нататъшното му развитие в подходящата посока.

Изменение    205

Предложение за регламент

Член 26 – параграф 2 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2б.  Действията, предприети в този сектор, следва да бъдат съгласувани със стратегиите за регионално развитие, така че да се даде възможност за растежа на една устойчива синя икономика и за създаването на добавена стойност на крайбрежните територии.

Изменение    206

Предложение за регламент

Член 26 – параграф 2 в (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2 в.  Държавите членки прилагат режима за съвместно управление, за да гарантират постигането на целите на настоящия регламент при отчитане на местната риболовна реалност.

Изменение    207

Предложение за регламент

Член 27 – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Знания за морската среда

Знания за морската среда и сладководните басейни

Обосновка

Необходимо е също така да се разшири събирането на данни в сладки води.

Изменение    208

Предложение за регламент

Член 27 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Подпомагане по линия на ЕФМДР може да се предоставя за събирането, управлението и използването на данни, водещи до подобряване на знанията за състоянието на морската среда с оглед на:

Подпомагане по линия на ЕФМДРА може да се предоставя също и за събирането, управлението, анализирането, обработването и използването на данни, водещи до подобряване на знанията за състоянието на морската и сладководната среда, любителския риболов и сектора на любителския риболов, с оглед на:

Изменение    209

Предложение за регламент

Член 27 – параграф 1 – буква a а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

aа)  изпълнение на изискванията за събиране на данни съгласно Регламент (ЕО) № 665/2008 1a, Решение 2010/93/ЕС на Комисията, Решение за изпълнение (ЕС) 2016/1251 на Комисията и Регламента за рамката за събиране на данни;

 

____________________

 

1aРегламент (ЕО) № 665/2008 на Комисията от 14 юли 2008 г. за определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 199/2008 на Съвета за установяване на общностна рамка за събиране, управление и използване на данни в сектор „Рибарство“ и за подкрепа на научните консултации във връзка с общата политика в областта на рибарството (ОВ L 186, 15.7.2008 г., стр. 3).

 

Решение 2010/93/ЕС на Комисията от 18 декември 2009 г. за приемане на многогодишна програма на Общността за събиране, управление и използване на данни в сектор Рибарство за периода 2011—2013 г. (нотифицирано с документ C(2009) 10121) (ОВ L 41, 16.2.2010 г., стр. 8).

 

Решение за изпълнение (ЕС) 2016/1251 на Комисията от 12 юли 2016 г. за приемане на многогодишна програма на Съюза за събиране, управление и използване на данни в секторите на рибарството и аквакултурите за периода 2017—2019 година (ОВ L 207, 1.8.2016 г., стр. 113).

Изменение    210

Предложение за регламент

Член 27 – параграф 1 – буква б a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ба)  изпълнение на изискванията за събиране на данни съгласно Регламента за ОПОР;

Изменение    211

Предложение за регламент

Член 27 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  подобряване на качеството на данните и на техния обмен чрез Европейската мрежа за наблюдение и данни за морската среда (EMODnet).

в)  подобряване на качеството на данните и на техния обмен чрез Европейската мрежа за наблюдение и данни за морската среда (EMODnet), както и в други мрежи за данни, обхващащи сладководните басейни;

Обосновка

Необходимо е също така да се разшири събирането на данни в сладки води.

Изменение    212

Предложение за регламент

Член 27 – параграф 1 – буква в a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ва)  увеличаване на съществуващите надеждни данни относно улова от любителския риболов;

Изменение    213

Предложение за регламент

Член 27 – параграф 1 – буква в б (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

вб)  инвестиции в анализа и наблюдението на замърсяването на морето, най-вече пластмасите, за увеличаване на данните относно ситуацията;

Изменение    214

Предложение за регламент

Член 27 – параграф 1 – буква в в (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

вв)  повишаване на знанията за пластмасовите отпадъци в моретата и техните концентрации.

Изменение    215

Предложение за регламент

Член 28 – параграф 2 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2а.  в съответствие с целта за постигане на безопасно, сигурно, чисто и устойчиво управление на моретата и океаните, ЕФМДР допринася за постигането на цел за устойчиво развитие № 14 от Програмата на ООН за устойчиво развитие до 2030 г.

Изменение    216

Предложение за регламент

Член 29 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Подпомагането за действията, посочени в параграф 1, може също да допринася за разработването и прилагането на система на Съюза за контрол на рибарството при условията, посочени в член 19.

2.  Подпомагането за действията, посочени в параграф 1, може също да допринася за разработването и прилагането на система на Съюза за контрол и инспекция на рибарството при условията, посочени в член 19.

Изменение    217

Предложение за регламент

Член 29 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 29a

 

Опазване на природата и видовете

 

ЕФМДР подпомага изпълнението на действия за опазване на природата в рамките на Световната Харта за природата на Организацията на обединените нации, и по-специално членове 21, 22, 23 и 24 от нея.

 

ЕФМДР подпомага също така действия, насочени към доброволно сътрудничество и координация с международни форуми, организации, органи и институции и помежду тях, за обединяване на средствата за борба с незаконния, недеклариран и нерегулиран риболов, бракониерството на морски видове и избиването на морските видове, които се считат за „хищници“ спрямо рибните запаси.

Изменение    218

Предложение за регламент

Дял 2 – глава 5 a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Глава Va Най-отдалечени региони

Изменение    219

Предложение за регламент

Член 29 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 29 б

 

Бюджетни ресурси при споделено управление

 

1.  За операциите, осъществявани в най-отдалечените региони, всяка съответна държава членка разпределя в рамките на полученото от нея финансово подпомагане от Съюза, определено в приложение V, най-малко следните средства1a:

 

a)  114 000 000 EUR по постоянни цени за 2018 г. (т.е. 128 566 000 EUR по текущи цени) за Азорските острови и остров Мадейра;

 

б)  91 700 000 EUR по постоянни цени за 2018 г. (т.е. 103 357 000 EUR по текущи цени) за Канарските острови;

 

в)  146 500 000 EUR по постоянни цени за 2018 г. (т.е. 165 119 000 EUR по текущи цени) за Гваделупа, Френска Гвиана, Мартиника, Майот, Реюнион и Сен Мартен.

 

2.  Всяка държава членка определя частта от финансовите пакети, установена в параграф 1 и предназначена за компенсацията, посочена в член 29г.

 

3.  Чрез дерогация от член 9, параграф 8 от настоящия регламент и член 19, параграф 2 от Регламент (ЕС).../... [Регламент за определяне на общоприложими разпоредби] и с цел да се вземат предвид променящите се условия, държавите членки могат да коригират ежегодно списъка и количествата допустими рибни продукти и размера на компенсацията, посочена в член 29г, при условие че са спазени сумите, посочени в параграфи 1 и 2 от настоящия член. Корекциите могат да се правят само дотолкова, доколкото се извършва съответстващо повишаване или намаляване към плановете за компенсации на друг регион на същата държава членка. Държавите членки предварително информират Комисията за корекциите.

 

____________________

 

1a Тези цифри ще трябва да бъдат адаптирани съгласно договорените стойности в член 5, параграф 1.

(текст на член 6)

Изменение    220

Предложение за регламент

Член 29 в (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 29 в

 

План за действие;

 

1.  В рамките на своите програми съответните държави членки изготвят планове за действие за всеки от най-отдалечените си региони, посочени в член 6, параграф 2, като тези планове съдържат:

 

a)  стратегия за устойчивата експлоатация на рибните ресурси и развитието на устойчиви сектори на синята икономика;

 

б)  описание на основните планирани дейности и съответните финансови средства, включително:

 

i)  структурното подпомагане по дял II за сектора на рибарството и аквакултурите;

 

ii  компенсацията за допълнителни разходи, посочена в член 29г, включително списък с продукти от риболов и аквакултури и количествата на тези продукти, както и размера на компенсацията;

 

iii) всички други инвестиции в устойчивата синя икономика, необходими за устойчивото развитие на крайбрежните региони.

(текст на член 9)

Изменение    221

Предложение за регламент

Член 29 г (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 29 г

 

Обновяване на флотовете за дребномащабен крайбрежен риболов и свързани с това мерки

 

1.  Без да се засягат разпоредбите на член 13, букви а) и б) и на член 16, в най-отдалечените региони ЕФМДР може да подпомага:

 

a)  подновяването на флота за дребномащабен крайбрежен риболов, включително изграждането и придобиването на нови плавателни съдове, за заявители, които към датата на подаване на заявлението за подпомагане имат основно място на регистрация в най-отдалечения регион, където ще бъде регистриран новият плавателен съд, и които разтоварват целия си улов в пристанища в най-отдалечените региони, с оглед подобряване на човешката безопасност, спазване на правилата на Съюза и на националните правила за хигиена, здраве и условия на труд на борда, борба срещу ННН риболов и постигане по-голяма екологична ефективност. Придобитият благодарение на подпомагането плавателен съд остава регистриран в най-отдалечения регион в продължение на най-малко 15 години, считано от датата, на която е отпусната помощта. В случай, че това условие на бъде спазено, предоставените чрез помощта суми следва да бъдат възстановени в пропорционален размер, като се имат предвид естеството, сериозността, продължителността и системния характер на неспазването. Това обновяване на риболовния флот остава в рамките на разрешените тавани на капацитета и е в съответствие с целите на ОПОР.

 

б)  подмяна или осъвременяване на основен или допълнителен двигател. Мощността на новия двигател или на модернизирания двигател може да надхвърля мощността на двигателя в случай на надлежно обоснована нужда от увеличаване на мощността от съображения за безопасност в морето, без да се увеличава капацитетът за риболов на съответния риболовен кораб;

 

в)  частичното реновиране на структурни дървени корпуси на риболовни кораби, когато това е необходимо с оглед на подобряването на морската безопасност, в съответствие с обективни технически критерии в корабостроенето;

 

г)  изграждането и модернизацията на пристанища, пристанищни инфраструктури, кейове за разтоварване, рибни борси, корабостроителници, корабостроителни предприятия и ремонтни работилници, когато инфраструктурата допринася за устойчивия риболов;

Изменение    222

Предложение за регламент

Член 29 e (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 29е

 

Държавна помощ

 

1.  За продуктите от риболов и аквакултури, изброени в приложение I към ДФЕС, за които се прилагат членове 107, 108 и 109 от него, Комисията може да разреши в съответствие с член 108 от ДФЕС оперативна помощ в най-отдалечените региони, посочени в член 349 от ДФЕС, в секторите, произвеждащи, преработващи и предлагащи на пазара продукти от риболов и аквакултури, с цел да се смекчат специфичните ограничения в тези региони, произтичащи от тяхната изолираност, островен характер и крайна отдалеченост.

 

2.  Държавите членки могат да предоставят допълнително финансиране за изпълнение на плановете за компенсации, посочени в член 29г. В тези случаи държавите членки информират Комисията за държавната помощ, която Комисията може да одобри в съответствие с настоящия регламент като част от посочените планове. Държавната помощ, за която е предоставена информация, се счита за държавна помощ, за която е предоставена информация по смисъла на член 108, параграф 3, първо изречение от ДФЕС.

Изменение    223

Предложение за регламент

Член 29 ж (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 29 ж

 

Преразглеждане — POSEI

 

Комисията представя доклад относно прилагането на разпоредбите на настоящата глава в срок до 31 декември 2023 г. и, ако е необходимо, приема подходящи предложения. Комисията прави оценка на възможността за създаване на Програма от специфични мерки за отдалечените региони и за островите (POSEI) в областта на морското дело и рибарството.

Изменение    224

Предложение за регламент

Член 32 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 32a

 

Морска политика и развитие на устойчива синя икономика

 

ЕФМДР подпомага изпълнението на интегрираната морска политика и растежа на устойчивата синя икономика чрез развитието на регионални платформи за финансиране на иновативни проекти.

Изменение    225

Предложение за регламент

Член 33 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  В съответствие с член 90, параграф 4 от Регламент (ЕС) xx/xx [Регламент за определяне на общоприложими разпоредби] при наличие на доказателства за неспазване от страна на държава членка на правилата, приложими в рамките на ОПОР, Комисията може да прекъсне изцяло или частично срока за плащане по дадено заявление за плащане, ако това неспазване би оказало отражение върху разходите в заявлението за плащане, за които е поискано междинното плащане.

1.  В съответствие с член 90, параграф 4 от Регламент (ЕС) xx/xx [Регламент за определяне на общоприложими разпоредби] при наличие на доказателства за неспазване от страна на държава членка на правилата, приложими в рамките на ОПОР или съответното законодателство на Съюза в областта на околната среда, Комисията може да прекъсне изцяло или частично срока за плащане по дадено заявление за плащане, ако това неспазване би оказало отражение върху разходите в заявлението за плащане, за които е поискано междинното плащане.

Изменение    226

Предложение за регламент

Член 34 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  В съответствие с член 91, параграф 3 от Регламент (ЕС) xx/xx [Регламент за определяне на общоприложими разпоредби] при наличие на доказателства за сериозно неспазване от страна на държава членка на правилата, приложими в рамките на ОПОР, Комисията може да приеме актове за изпълнение, с които се спират изцяло или частично междинните плащания по програмата, ако това неспазване би оказало отражение върху разходите в заявление за плащане, за които е поискано междинното плащане.

1.  В съответствие с член 91, параграф 3 от Регламент (ЕС) xx/xx [Регламент за определяне на общоприложими разпоредби] при наличие на доказателства за сериозно неспазване от страна на държава членка на правилата, приложими в рамките на ОПОР или съответното законодателство на Съюза в областта на околната среда, Комисията може да приеме актове за изпълнение, с които се спират изцяло или частично междинните плащания по програмата, ако това неспазване би оказало отражение върху разходите в заявление за плащане, за които е поискано междинното плащане.

Изменение    227

Предложение за регламент

Член 36 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  разходите, посочени в заявление за плащане, са повлияни от случаи на сериозно неспазване на правилата на ОПОР от страна на държавата членка, които са довели до спиране на плащане съгласно член 34 от настоящия регламент, и държавата членка все още не е представила доказателства за предприемането на необходимите коригиращи действия, за да гарантира спазването и правоприлагането на приложимите правила в бъдеще.

б)  разходите, посочени в заявление за плащане, са повлияни от случаи на сериозно неспазване на правилата на ОПОР или съответното законодателство на Съюза в областта на околната среда от страна на държавата членка, които са довели до спиране на плащане съгласно член 34 от настоящия регламент, и държавата членка все още не е представила доказателства за предприемането на необходимите коригиращи действия, за да гарантира спазването и правоприлагането на приложимите правила в бъдеще.

Изменение    228

Предложение за регламент

Член 36 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Комисията взема решение относно размера на корекцията, като отчита както естеството, тежестта, продължителността и системния характер на сериозното неспазване на правилата на ОПОР от страна на държавата членка или бенефициера, така и значимостта на приноса на ЕФМДР за стопанската дейност на съответния бенефициер.

2.  Комисията взема решение относно размера на корекцията, като отчита както естеството, тежестта, продължителността и системния характер на сериозното неспазване на правилата на ОПОР или съответното законодателство на Съюза в областта на околната среда от страна на държавата членка или бенефициера, така и значимостта на приноса на ЕФМДР за стопанската дейност на съответния бенефициер.

Изменение    229

Предложение за регламент

Член 36 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Когато не е възможно да се определи точно размерът на разходите, свързани с неспазването на правилата на ОПОР от страна на държавата членка, Комисията прилага фиксирана ставка или екстраполирана финансова корекция в съответствие с параграф 4.

3.  Когато не е възможно да се определи точно размерът на разходите, свързани с неспазването на правилата на ОПОР или съответното законодателство на Съюза в областта на околната среда от страна на държавата членка, Комисията прилага фиксирана ставка или екстраполирана финансова корекция в съответствие с параграф 4.

Изменение    230

Предложение за регламент

Член 38 – параграф 3 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3 a.  Всяка държава членка публикува доклада, посочен в параграф 1, както на оригиналния език, така и на един от работните езици на Европейската комисия.

Обосновка

Годишните доклади на държавите членки относно изпълнението на Регламента за ЕФМДР за периода след 2020 г. следва да бъдат редовно публикувани на уебсайта на Европейската комисия в съответствие със задълженията, предвидени в Орхуския регламент по отношение на прозрачността и участието на гражданското общество в процеса на вземане на решения.

Изменение    231

Предложение за регламент

Член 38 – параграф 3 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3б.  Докладът, посочен в параграф 1, се публикува редовно на уебсайта на Европейската комисия.

Обосновка

ЕФМДР за периода след 2020 г. следва да включва задължение за държавите членки и Европейската комисия да събират примери за най-добри практики на финансираните операции и да публикуват тези примери на своя уебсайт, за да се улеснят и насърчат най-добрите практики.

Изменение    232

Предложение за регламент

Член 38 –параграф 3 в (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3в.  Всяка държава членка и Комисията публикуват доклади за най-добрите практики на своите съответни уебсайтове.

Обосновка

ЕФМДР за периода след 2020 г. следва да включва задължение за държавите членки и Европейската комисия да събират примери за най-добри практики на финансираните операции и да публикуват тези примери на своя уебсайт, за да се улеснят и насърчат най-добрите практики.

Изменение    233

Предложение за регламент

Член 38 – параграф 4 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

4а.  Комисията публикува всички съответни документи, свързани с приемането на актовете за изпълнение, посочени в параграф 7.

Обосновка

ЕФМДР за периода след 2020 г. следва да предвиди публикуването на всички съответни документи, свързани с неговото прилагане, на уебсайта на Европейската комисия от съображения за прозрачност.

Изменение    234

Предложение за регламент

Член 40 – параграф 1 – буква a а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

aа)  участие във възможно най-голяма степен на средствата по програмата за научни изследвания и развойна дейност „Хоризонт Европа“, за да се подкрепят и насърчат научноизследователската и развойната дейност и иновационните дейности в сектора на рибарството и аквакултурите;

Обосновка

Сериозен недостатък на законодателното предложение е това, че той не увеличава дела на сектора на аквакултурите в средствата на ЕС за научноизследователска и развойна дейност. Това трябва да бъде променено. Трябва действително да се отбележи, че ресурсите на бъдещата програма на ЕС за научноизследователска и развойна дейност по линия на „Хоризонт Европа“ трябва да се предоставят във възможно най-голяма степен за рибарите и производителите на аквакултури.

Изменение    235

Предложение за регламент

Заглавие 3 – глава 2 – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Приоритет 2: принос за продоволствената сигурност в Съюза чрез конкурентни и устойчиви аквакултури и пазари

Приоритет 2: Принос за продоволствената сигурност в Съюза чрез конкурентни и устойчиви рибарство, аквакултури и пазари

Изменение    236

Предложение за регламент

Член 42 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Подпомагане по линия на ЕФМДР се предоставя за действията на Комисията за разработване на проучвания на пазара на продукти от риболов и аквакултури и разпространение на резултати от такива проучвания в съответствие с член 42 от Регламент (EС) № 1379/2013.

Подпомагане по линия на ЕФМДР се предоставя за действията на Комисията за разработване на проучвания на пазара на продукти от риболов и аквакултури и разпространение на резултати от такива проучвания в съответствие с член 42 от Регламент (EС) № 1379/2013, а именно посредством създаването на Мрежа за статистическа информация за аквакултурите (ASIN-RISA).

Обосновка

Създаването на мрежа за статистическа информация за аквакултурите е много важно.

Изменение    237

Предложение за регламент

Заглавие 3 – глава 3 – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Приоритет 3: създаване на предпоставки за растеж на устойчивата синя икономика и стимулиране на проспериращи крайбрежни общности

Приоритет 3: създаване на предпоставки за устойчивата синя икономика и стимулиране на здрава морска среда за проспериращи крайбрежни общности

Обосновка

Устойчивата синя икономика означава, че всички икономически, социални и екологични дейности са неразделна част от морската екосистема и следователно е необходимо да се поддържа баланс между подобряването на условията на живот и благосъстоянието на местните крайбрежни общности и опазването на морските екосистеми. Устойчивата синя икономика ще създаде икономическа стойност за морската среда само ако може да се извършва чрез опазване и защита на морските ресурси и екосистеми.

Изменение    238

Предложение за регламент

Член 43 – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Морска политика и развитие на устойчива синя икономика

Морска политика и развитие на устойчива синя икономика, която се развива в рамките на екологичните възможности в морска и сладководна среда

Изменение    239

Предложение за регламент

Член 43 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Подпомагане по линия на ЕФМДР се предоставя за прилагането на морската политика посредством:

ЕФМДРА подпомага изпълнението на морската политика и развитието на устойчива синя икономика посредством:

Изменение    240

Предложение за регламент

Член 43 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  насърчаване на устойчива, нисковъглеродна и устойчива на изменението на климата синя икономика;

a)  насърчаване на устойчива, нисковъглеродна и устойчива на изменението на климата синя икономика, осигуряваща благосъстоянието на хората и околната среда, която се развива в рамките на екологичните възможности в морска и сладководна среда;

Изменение    241

Предложение за регламент

Член 43 – параграф 1 – буква a а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

aа)  възстановяването, защитата и поддържането на разнообразието, производителността, устойчивостта и присъщата стойност на морските системи;

Обосновка

Устойчивата синя икономика означава, че всички икономически, социални и екологични дейности са неразделна част от морската екосистема и следователно е необходимо да се поддържа баланс между подобряването на условията на живот и благосъстоянието на местните крайбрежни общности и опазването на морските екосистеми. Устойчивата синя икономика ще създаде икономическа стойност за морската среда само ако може да се извършва чрез опазване и защита на морските ресурси и екосистеми.

Изменение    242

Предложение за регламент

Член 43 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  насърчаване на интегрирано управление на морската политика, включително чрез морско пространствено планиране, стратегии за морските басейни и регионално морско сътрудничество;

б)  насърчаване на интегрирано управление на морската политика, включително чрез морско пространствено планиране, стратегии за морските басейни, регионално морско сътрудничество, макрорегионални стратегии на Съюза и трансгранично сътрудничество;

Изменение    243

Предложение за регламент

Член 43 – параграф 1 – буква б a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ба)  насърчаването на отговорно производство и потребление, чисти технологии, енергия от възобновяеми източници и кръгови потоци на материали;

Обосновка

Устойчивата синя икономика означава, че всички икономически, социални и екологични дейности са неразделна част от морската екосистема и следователно е необходимо да се поддържа баланс между подобряването на условията на живот и благосъстоянието на местните крайбрежни общности и опазването на морските екосистеми. Устойчивата синя икономика ще създаде икономическа стойност за морската среда само ако може да се извършва чрез опазване и защита на морските ресурси и екосистеми.

Изменение    244

Предложение за регламент

Член 43 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  подобряване на трансфера и внедряването на научните изследвания, иновациите и технологиите в устойчивата синя икономика, включително Европейската мрежа за наблюдение и данни за морската среда (EMODnet);

в)  подобряване на трансфера и внедряването на научните изследвания, иновациите и технологиите в устойчивата синя икономика, включително Европейската мрежа за наблюдение и данни за морската среда (EMODnet), както и в други мрежи за данни, обхващащи сладководните басейни, за да се гарантира, че ползите от технологиите и повишаването на ефективността не се компенсират от растежа, че акцентът се поставя върху устойчивите икономически дейности, които отговарят на потребностите на настоящите и бъдещите поколения, и че необходимите инструменти и капацитет за прехода към кръгова икономика са разработени в съответствие със стратегията на Съюза за пластмасите в кръговата икономика;

Изменение    245

Предложение за регламент

Член 43 – параграф 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г)  подобряване на уменията в морския сектор, увеличаване на осведомеността по отношение на океаните и обмен на социално-икономически данни за устойчивата синята икономика;

г)  подобряване на уменията в морския сектор, увеличаване на осведомеността по отношение на океаните и сладководни басейни и обмен на социално-икономически и екологични данни за устойчивата синята икономика;

Изменение    246

Предложение за регламент

Член 43 – параграф 1 – буква д a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

да)  подпомагане на действия за защитата и възстановяването на морското и крайбрежното биологично разнообразие и екосистемите посредством предоставяне на компенсации за рибарите за събирането на изгубени риболовни уреди и отпадъци в морето.

Обосновка

В съответствие с предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно намаляването на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда.

Изменение    247

Предложение за регламент

Член 43 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 43a

 

Инвестиционни решения в синята икономика

 

Инвестициите в синята икономика следва да бъдат подкрепени от най-добрите налични научни становища, за да се избегнат вредни въздействия върху околната среда, които застрашават дългосрочната устойчивост. Когато не съществуват подходящи знания или информация, подходът на предпазливост се прилага както в публичния, така и в частния сектор, тъй като е възможно да се предприемат действия с потенциално вредно въздействие.

Обосновка

Принципът на предпазливост е един от крайъгълните камъни на Договора за ЕС, Декларацията от Рио и други международни споразумения и конвенции за опазване на морската среда.

Изменение    248

Предложение за регламент

Член 45 – параграф 1 – буква д

Текст, предложен от Комисията

Изменение

д)  прилагане на съответните международни споразумения, мерки и инструменти за предотвратяване, възпиране и премахване на незаконния, недеклариран и нерегулиран риболов;

д)  прилагането на съответните международни споразумения, мерки и инструменти за предотвратяване, възпиране и премахване на ННН риболов и мерки и инструмент за свеждане до минимум на въздействието върху морската среда, и по-специално случайния улов на морски птици, морски бозайници и морски костенурки;

Изменение    249

Предложение за регламент

Член 45 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 45a

 

Отстраняване на замърсяването на океаните

 

ЕФМДР подпомага изпълнението на дейности за отстраняване на замърсяването на моретата и океаните от всички видове отпадъци, предимно пластмасите, „пластмасовите континенти“, както и опасните или радиоактивните отпадъци.

Изменение    250

Предложение за регламент

Член 46 – параграф 2 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2а.  Процедурите по плащане, свързани с настоящия регламент, се ускоряват с цел намаляване на икономическите тежести за рибарите. Комисията оценява текущите резултати с цел подобряване и ускоряване на процеса на плащане.

Изменение    251

Предложение за регламент

Член 47 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Операциите за смесено финансиране по линия на ЕФМДР се изпълняват в съответствие с Регламент (ЕС) xx/xx [Регламент за InvestEU] и дял X от Регламент (ЕС) xx/xx [Регламент относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза].

Операциите за смесено финансиране по линия на ЕФМДР се изпълняват в съответствие с Регламент (ЕС) xx/xx [Регламент за InvestEU] и дял X от Регламент (ЕС) xx/xx [Регламент относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза]. В рамките на четири месеца след публикуването на настоящия регламент в Официален вестник Комисията представя на държавите членки набор от подробни насоки за прилагане на операции за смесено финансиране в националните оперативни програми в съответствие с ЕФМДР, като обръща специално внимание на смесеното финансиране, осъществявано от местните участници в местното развитие.

Изменение    252

Предложение за регламент

Член 48 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Междинната оценка на подпомагането по дял III се извършва, след като се натрупа достатъчно информация относно изпълнението, но не по-късно от четири години, след като е започнало изпълнението на подпомагането.

2.  Междинната оценка на подпомагането по дял III се извършва, след като се натрупа достатъчно информация относно изпълнението, но не по-късно от четири години, след като е започнало изпълнението на подпомагането. Тази оценка е под формата на доклад на Комисията и предоставя подробна оценка на всички специфични аспекти на изпълнението.

Обосновка

Както беше подчертано от Председателския съвет, междинната оценка, а не само окончателната оценка на мерките, следва да се основава на достатъчно подробен доклад, за да се даде възможност за правилна оценка на резултатите на фонда.

Изменение    253

Предложение за регламент

Член 48 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Комисията представя заключенията от оценките и своите наблюдения на Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите.

4.  Комисията представя докладите за оценка, посочени в параграфи 2 и 3, на Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите.

Обосновка

Както беше подчертано от Председателския съвет, междинната оценка, а не само окончателната оценка на мерките, следва да се основава на достатъчно подробен доклад, за да се даде възможност за правилна оценка на резултатите на фонда.

Изменение    254

Предложение за регламент

Член 48 – параграф 4 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

4а.  Доколкото е целесъобразно, Комисията може да предложи изменения на настоящия регламент въз основа на доклада, посочен в параграф 2.

Обосновка

Както беше подчертано от Председателския съвет, междинната оценка, а не само окончателната оценка на мерките, следва да се основава на достатъчно подробен доклад, за да се даде възможност за правилна оценка на резултатите на фонда.

Изменение    255

Предложение за регламент

Член 51 — параграф 2 — буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  правни субекти, установени в държава членка или в трета държава, посочена в работната програма съгласно условията, посочени в параграфи 3 и 4;

a)  правни субекти, установени в държава членка, в ОСТ или в трета държава, посочена в работната програма съгласно условията, посочени в параграфи 3 и 4;

Изменение    256

Предложение за регламент

Член 51 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  всеки правен субект, учреден съгласно правото на Съюза, или всяка международна организация.

б)  всеки правен субект, учреден съгласно правото на Съюза, включително професионалните организации, или всяка международна организация.

Изменение    257

Предложение за регламент

Член 53 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  При позоваване на настоящия параграф се прилага член 4 от Регламент (ЕС) № 182/2011.

2.  При позоваване на настоящия параграф се прилага член 5 от Регламент (ЕС) № 182/2011.

Обосновка

Случаите от изпълнителната власт на Комисията, като например формалните изисквания и спецификациите на съдържанието на докладите на държавите членки за резултатите, са от такова значение, че предполагат значителна намеса от страна на държавите членки. Процедурата по консултиране не предвижда това, но е необходимо да се определи процедурата на управителния комитет.

Изменение    258

Предложение за регламент

Приложение I – колона 1 – ред 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

принос за продоволствената сигурност в Съюза чрез конкурентни и устойчиви аквакултури и пазари

Принос за продоволствената сигурност в Съюза чрез конкурентни и устойчиви рибарство, аквакултури и пазари

Изменение    259

Предложение за регламент

Приложение I – колона 1 – ред 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

създаване на предпоставки за растеж на устойчивата синя икономика и стимулиране на проспериращи крайбрежни общности

създаване на предпоставки за растеж на устойчивата синя икономика и стимулиране на проспериращи крайбрежни и островни общности

Изменение    260

Предложение за регламент

Приложение I – колона 2 – ред 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Промени в рентабилността на риболовния флот на Съюза

Промени в рентабилността на риболовния флот на Съюза и заетостта

Изменение    261

Предложение за регламент

Приложение I – колона 2 – ред 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Площ (ha) на защитените зони по „Натура 2000“ и други защитени морски зони в съответствие с Рамковата директива за морска стратегия, които са обхванати от мерките за опазване, поддържане и възстановяване

Степен на съответствие с екологичните цели, установени с плана за действие за защита на морската среда в съответствие с Рамковата директива за морска стратегия, или, при липса на такива, значителни положителни резултати в защитени зони по „Натура 2000“ и други защитени морски зони в съответствие с Рамковата директива за морска стратегия, обхванати от мерките за опазване, поддържане и възстановяване

Изменение    262

Предложение за регламент

Приложение I – колона 2 – ред 6 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Промени в рентабилността на риболовния флот на Съюза и заетостта

Изменение    263

Предложение за регламент

Приложение II – ред 3 – колона 4:

Текст, предложен от Комисията

Изменение

75%

85%

Изменение    264

Предложение за регламент

Приложение II – ред 11

 

Текст, предложен от Комисията

2

Член 23

2.1

75%

 

Аквакултури

 

 

Изменение

2

Член 23

2.1

85%

 

Аквакултури

 

 

 

Рибарство

2.1

75%

Изменение    265

Предложение за регламент

Приложение II – ред 11 а (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

 

 

 

 

Изменение

2

Член 23а

X

75%

 

Мрежа за статистическа информация относно аквакултурите

 

 

Изменение    266

Предложение за регламент

Приложение II – ред 12

 

Текст, предложен от Комисията

2

Член 24

2.1

75%

 

Предлагане на пазара на продуктите от риболов и аквакултури

 

 

Изменение

3

Член 24

3.1

75%

 

Предлагане на пазара на продуктите от риболов и аквакултури

 

 

Изменение    267

Предложение за регламент

Приложение II – ред 13

 

Текст, предложен от Комисията

2

Член 25

2.1

75%

 

Преработване на продуктите от риболов и аквакултури

 

 

Изменение

3

Член 25

3.1

75%

 

Преработване на продуктите от риболов и аквакултури

 

 

Изменение    268

Предложение за регламент

Приложение III – ред 2 – колона 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

30%

55%

Изменение    269

Предложение за регламент

Приложение III – ред 6 – колона 2

 

Текст, предложен от Комисията

 

Операции, осъществявани на отдалечените гръцки острови и на хърватските острови Dugi otok, Vis, Mljet и Lastovo

 

Изменение

 

Операции, осъществявани на отдалечените ирландски острови, гръцки острови и на хърватските острови Dugi otok, Vis, Mljet и Lastovo

 

Изменение    270

Предложение за регламент

Приложение III – ред 17 а (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

 

 

 

Изменение

16a

Операции, извършвани от бенефициери по колективни проекти

60%

Изменение    271

Предложение за регламент

Приложение III – ред 17 б (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

 

 

 

Изменение

16б.

Операции, извършвани от междубраншова организация, организация на производители или асоциация на организации на производители

75%

Изменение    272

Предложение за регламент

Приложение IV – ред 9 – колона 4:

 

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

40%

50%

Изменение    273

Предложение за регламент

Приложение II – ред 11 а (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

 

 

 

 

Изменение

Член 22а Научни изследвания и събиране на данни относно въздействието на мигриращите птици върху аквакултурите

2.1

0%

100%

Изменение    274

Предложение за регламент

Приложение IV – ред 13 – колона 4:

Текст, предложен от Комисията

Изменение

40%

75%

Изменение    275

Предложение за регламент

Приложение IV – ред 14 – колона 4:

Текст, предложен от Комисията

Изменение

0%

20%

(1)

OВ C …………. от ..., стр. ...

(2)

ОВ C 361, 5.10.2018 г., стр. 9.


ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

КОНТЕКСТ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НА КОМИСИЯТА

Целта на предложението на Комисията е установяването на Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР) за периода 2021—2027 г. Целта на този фонд е да насочи финансови средства от бюджета на Съюза за подпомагане на общата политика в областта на рибарството (ОПОР), морската политика на Съюза и международните му ангажименти в областта на управлението на океаните, и най-вече в контекста на Програмата до 2030 г. за устойчиво развитие.

Посоченото финансиране е ключов фактор за осигуряване на устойчиво рибарство и опазване на морските биологични ресурси, както и за продоволствената сигурност (чрез снабдяването с морски храни), растежа на устойчивата синя икономика и гарантирането на доброто състояние, безопасността, сигурността, чистотата и устойчивото стопанисване на моретата и океаните.

Като фактор от световна важност в политиката за управление на океаните и пети по големина производител на морски храни в света Съюзът носи значителна отговорност за защитата, опазването и устойчивото използване на океаните и техните ресурси. Опазването на моретата и океаните е от съществено значение предвид бързото нарастване на населението в световен мащаб. То е също така от социално-икономически интерес за Съюза: устойчивата синя икономика стимулира инвестициите, създаването на работни места и растежа, насърчава научните изследвания и иновациите и допринася за енергийната сигурност чрез производството на енергия от океана. Безопасността и сигурността на океаните и моретата е също така от основно значение за ефективния граничен контрол и за борбата в световен мащаб с морската престъпност, с което се отговаря на тревогите на гражданите по отношение на сигурността. За изпълнението на тези приоритетни задачи е необходимо финансово подпомагане от Съюза по линия на ЕФМДР.

ПОЗИЦИЯ НА ДОКЛАДЧИКА

Бюджет, който отговаря на нуждите на сектора

Новият фонд за рибарство ще покрие бюджетния период 2021—2027 г. с финансов пакет от 6,14 млрд. евро съгласно предложението на Европейската комисия за следващата многогодишна финансова рамка. Това представлява намаление с 5% в сравнение с настоящия ЕФМДР. В същото време Комисията предлага да се намалят средствата за споделено управление, за да се заделят повече ресурси за прякото и непрякото управление.

Докладчикът желае да подчертае значението на европейския сектор на морското дело, рибарството и аквакултурите, в който участват повече от 85 000 плавателни съдове, в който са заети над 340 000 души по цялата верига и произвежда над 6 000 000 тона висококачествени и богати на хранителни качества риба и морска храна от риболов и аквакултури. Социално-икономическото въздействие на този сектор е огромно в много крайбрежни региони, които зависят в голяма степен от сектора и поддържат с него традиционни културни и етнографски връзки;

При все това налице са много проблеми, свързани с прилагането на ОПОР, като например елиминирането на изхвърлянето на улов или постигането на максимален устойчив улов (МУУ), в допълнение към тези, свързани с процеса Брексит, и тези вследствие на новите предизвикателства, които ежедневно пораждат пазарът и общото производство на протеини от морски произход.

Ето защо е важно наличието на специфичен, значим и достъпен за всички фонд за рибарството. Също толкова важно е да се запази бюджетът, необходим за справяне с тези проблеми и предизвикателства, засягащи сектора на морското дело и рибарството, и като се вземе предвид вече твърде недостатъчното отпускане на бюджетни средства от ЕС за тази политика.

Настоящият на ЕФМДР представлява само 0,6% от общия бюджет на ЕС за периода 2014—2020 г. Всяко евентуално намаляване на средствата в сектора няма да има почти никакво отражение върху бюджета на ЕС, но може да има значителни последици за рибарите и крайбрежните региони.

Излизането на Обединеното кралство от ЕС не трябва да служи като извинение за намаляване на финансирането в областта на рибарството, като се имат предвид значителните предизвикателства пред опазването на околната среда, производството и търговията, произтичащи от този процес.

Гъвкавост и опростяване на допустимите мерки

Като цяло подходът на Комисията за въвеждане на някои елементи като например гъвкавост при разработването на националните програми и административно опростяване е в правилна посока. Приветствам по-специално възможността за предлагане на решения, съобразени с различните особености и предизвикателства в регионите на ЕС, като се избягва прилагането на еднакъв за всички подход. Въпреки това остават съмнения относно крайните резултати от такъв подход.

Предложението изглежда се основава на принципа за разрешаване на всички мерки, които не са изрично забранени, въпреки че такъв принцип не е изрично посочен в текста на регламента, което може да доведе до объркване.

По-лошото е, че – и това прави прочита на текста още по-неясен – Комисията предлага да финансира различни мерки, които не са посочени в текста, като условието е да са включени в „областите на подпомагане“, посочени в бъдещия регламент за всеки „приоритет“ (съображение 11). Но, например за приоритет 1 „Устойчиво рибарство„“ единствените „области на подпомагане“ включват: управление на рибарството и риболовните флотове (с акцент върху окончателното преустановяване на дейността); извънредно преустановяване на риболовни дейности; контрол и изпълнение; събиране на данни; план за компенсации за най-отдалечените региони; опазване и възстановяване на биологичното разнообразие и екосистемите. Въпросът е дали в рамките на тези „области на подпомагане“ може да бъде поискано финансиране например за някои мерки, финансирани по настоящия ЕФМДР, като например: иновации; консултантски услуги; партньорство между рибарите и учените; насърчаване на човешкия капитал; диверсификация; млади рибари; здравеопазване и безопасност; неблагоприятни климатични явления; и много други.

Освен това гъвкавостта на бъдещия фонд зависи също така от начина, по който държавите членки изготвят своите програми. Всяка държава членка ще определи стратегически приоритети и цели за устойчиво управление на рибарството, при спазването на график, които ѝ позволяват да проектира мерките, които счете за подходящи, но със задължението за постигане на очакваните резултати, ако желае да получи финансиране от ЕС. Комисията ще извършва годишен преглед на качеството на изпълнението, който би могъл да доведе до евентуални корективни действия.

Макар че това може да е логично за доброто изразходване на публични средства, условията, наложени както от ЕФМДР, така и от предложенията за общоприложими разпоредби, са драконовски и правилата са прекалено взискателни за публичните администрации. Това със сигурност не само би обезкуражило операторите да кандидатстват за средства, но би внушило страх на администрациите от разработването на амбициозни програми.

Следва да се отбележи, че комисията по рибно стопанство няма право на мнение в окончателния текст на Регламента за общоприложимите разпоредби.

Следователно съществува риск отново да се изправим пред проблема с неусвояването на средства, срещан през текущия финансов период. Днес, повече от четири години след приемането на настоящия ЕФМДР, само 11% от средствата са изразходвани от държавите членки, главно поради сложните процедури и ограниченото сътрудничество от страна на Комисията. Рибарите, особено от дребномащабния риболов, са недоволни и обезкуражени от изискванията за получаването на финансиране.

Ето защо са необходими повече яснота и правна сигурност за операторите и администрациите.

Специфични области на подпомагане

Новият ЕФМДР ще финансира временни и окончателни преустановявания на дейността (бракуване на риболовни плавателни съдове) – мерки, изискани от сектора. Предложението обаче е изключително взискателно от гледна точка на условията.

Бъдещият фонд трябва да помогне на риболовния сектор да проведе процес на преструктуриране, който се оказва необходим поради редица различни причини, като този процес може да включва мерки като подмяната на замърсяващи двигатели и модернизиране на опасни плавателни съдове.

Въпреки че с оглед на социално-икономическото значение на риболовните дейности в крайбрежните региони на ЕС и на дребномащабните крайбрежни, непромишлени и традиционни риболовни дейности ЕФМДР трябва им отдаде особено значение, следва да бъде налично финансиране за процеса на преструктуриране на целия флот.

Докладчикът не е съгласен със забраната на механизмите за намеса, като например помощта за складиране, което би попречило на възможността да се реагира при извънредни ситуации на пазарни дисбаланси.

Друг елемент, който докладчикът счита за проблематичен е, че всички инвестиции за производство на аквакултури и инвестициите в преработката ще бъдат финансирани само чрез финансови инструменти, които освен това ще бъдат в рамките на нов регламент за общоприложимите разпоредби. Въпреки че ще бъдат на разположение специално изготвени финансови инструменти за финансиране на производствени инвестиции в синята икономика, за някои действия следва също така да се даде възможността да се прибягва и до пряко подпомагане.

Специфичният случай на най-отдалечените региони

Европейската комисия предлага нови финансови пакети за най-отдалечените региони (НОР), които представляват минималната сума, която следва да бъде предназначена за тях от съответните държави членки. В рамките на тези пакети сумата, предназначена за компенсиране на допълнителните разходи, ще бъде ограничена до не повече от 50% от всеки пакет. Това води до намаление от съответно 32,7% и 24,2% от средствата, предназначени за Канарските острови и Франция за компенсации в рамките на настоящия ЕФМДР.

Докладчикът се пита въз основа на какъв критерий Комисията предлага такова ограничение. Това е твърде строго изискване. НОР следва да разполагат с правото на преценка и с необходимата гъвкавост, за да разпределят средствата според нуждите си. Следва да се отбележи, че компенсирането на допълнителните разходи насърчава операторите да произвеждат и пускат на пазара продукти от риболов и аквакултури в региони, в които евтини и нискокачествени продукти заливат пазарите им. Следователно предложението на Комисията е в противоречие с усилието за осигуряване на самодостатъчност. Следва да се отбележи, че усвояването на средства за тази мярка като цяло е 100%.

Предложението на Комисията не дава възможност за подновяване на непромишления и традиционния флот в НОР. Докладчикът е на мнение, че това следва да бъде възможно, когато ресурсите го позволяват. Несправедливо е ЕС да защитава правото на развиващите се страни и на малките острови да подновят своите флоти в същите морски басейни, където се намират определени НОР, и същевременно да не признават същото това право на своите собствени територии.

Следва да се отбележи, че в някои НОР понастоящем флотът е съставен от дървени лодки без двигател и богати (предимно пелагични) рибни ресурси край бреговете остават неексплоатирани. Всъщност НОР започнаха да се включват в ОПОР, когато през 1990 г. бе въведено ограничението на риболовното усилие и те не кандидатстваха навреме за обновяването на флота си. Междувременно тази възможност бе забранена.

Друг важен елемент по отношение на НОР е необходимостта от установяване в дългосрочен план на инструмент, специално предназначен за подпомагане на рибарството в тези региони, по подобие на схемата POSEI (програми от специфични мерки за отдалечените райони и за островите) за селското стопанство. Следва да се отбележи, че решението на Съвета от 1989 г., предвиждащо създаването на тези програми, е приложимо за всички икономически сектори.

Нов елемент от предложението на Комисията е, че всеки най-отдалечен регион трябва да представи подробен стратегически план за действие, което разбира се, има смисъл, но, от друга страна, може да доведе до ненужна тежест и до отказ от страна на Комисията да разпредели средства, ако не бъдат спазени наложените строги условия. Така плановете за действие може да са възможност, но в крайна сметка могат да се превърнат и в ограничение .

Също така липсва дерогацията за опростена процедура за отпускане на държавна помощ в полза на НОР, която съществува в настоящия ЕФМДР и се основава на селскостопанския модел POSEI.

И накрая, докладчикът би желал да поясни, че финансирането на закотвени устройства за привличане на риба (УСР ), около които рибари от непромишления и традиционния риболов ловят с парагади — напълно устойчив инструмент, който е възможен съгласно настоящия ЕФМДР – остава възможен, тъй като не е изрично забранен.

Аквакултури, преработване и пазари

ЕФМДР следва да стимулира популяризирането и устойчивото развитие на аквакултурите. В някои държави членки все още са налице труден достъп до пространства и обременителни процедури за лицензиране. Поради прави трудно за сектора да подобри имиджа и конкурентоспособността на култивираните в стопанства продукти. Следва да бъде разрешено подпомагането чрез безвъзмездни средства за производствени инвестиции, иновации, придобиване на професионални умения, подобряване на условията на труд, компенсаторни мерки, осигуряващи критични услуги по управление на земята и природата, с възможност също така да се разрешат финансови инструменти в случаите на производствени инвестиции.

Следва също така да се осигури непрекъснато подпомагане за преработвателната промишленост и търговията, за да се повиши тяхната конкурентоспособност.

Заключения

Предложените за новия ЕФМДР принципи и цели за периода 2021—2027 г. са похвални. Налице са обаче опасения по отношение на привидната гъвкавост, както и по отношение на бюджетното разпределение. Предизвикателствата, на които ЕС се стреми да реагира в световен мащаб в областта на рибарството и морското дело няма да бъдат преодолени с по-малко бюджетни средства.


СТАНОВИЩЕ НА комисията по бюджети (23.11.2018)

на вниманието на комисията по рибно стопанство

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно Европейския фонд за морско дело и рибарство и за отмяна на Регламент (ЕС) № 508/2014 на Европейския парламент и на Съвета

(COM(2018)0390 – C8‑0270/2018 – 2018/0210(COD))

Докладчик по становище: Ейдер Гардиасабал Рубиал

КРАТКА ОБОСНОВКА

Общата цел на Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР) е да подкрепя целите на ОПОР, политика, по която ЕС има изключителна компетентност, да доразвива интегрираната морска политика на ЕС и да подкрепя международните ангажименти на Съюза в областта на управлението на океаните, като допълва политиката на сближаване и ОПОР и други политики на ЕС.

ЕФМДР през периода 2021—2027 г. е решаващо и значително укрепване на сектора на рибарството, също и с оглед обезпечаването на финансовия пакет за него.

Предложен таван за ЕФМДР в МФР — в милиони евро.

 

МФР за 2014—2020 г., ЕС-27, в постоянни цени за 2018 г.

МФР за 2021—2027 г., в постоянни цени за 2018 г.

Европейски фонд за морско дело и рибарство

6.243

6.866

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по бюджети приканва водещата комисия по рибно стопанство да вземе предвид следните изменения:

Изменение    1

Проект на законодателна резолюция

Параграф 1 а (нов)

Проект на законодателна резолюция

Изменение

 

1a.  припомня, че Европейският парламент прие две резолюции от 14 март и 30 май 2018 г. относно Многогодишната финансова рамка (МФР) за периода 2021—2027 г.;

Изменение    2

Проект на законодателна резолюция

Параграф 1 б (нов)

Проект на законодателна резолюция

Изменение

 

1б.  подчертава значението на хоризонталните принципи, които следва да бъдат в основата на МФР за периода 2021—2027 г. и на всички свързани с нея политики на ЕС; в този контекст Парламентът отново потвърди своята позиция, че ЕС трябва да изпълни своя ангажимент да поеме водеща роля при изпълнението на целите за устойчиво развитие на ООН (ЦУР) и изрази съжаление по повод на липсата на ясен и видим ангажимент в тази посока в предложенията за МФР;

Изменение    3

Проект на законодателна резолюция

Параграф 1 в (нов)

Проект на законодателна резолюция

Изменение

 

1в.  подчертава също така своята позиция, че в изпълнение на Парижкото споразумение хоризонталните разходи, свързани с климата, следва да бъдат значително увеличени в сравнение с действащата МФР и да достигнат 30% възможно най-скоро, но най-късно до 2027 г.;

Изменение    4

Проект на законодателна резолюция

Параграф 1 г (нов)

Проект на законодателна резолюция

Изменение

 

1г.  припомня, че в своята резолюция от 14 март 2018 г. Европейският парламент подчерта социално-икономическото и екологичното значение на сектора на рибарството, морската среда и „синята икономика“ и на техния принос за устойчивата продоволствена независимост на ЕС по отношение на гарантирането на устойчивост на европейските аквакултури и рибарството и за смекчаване на въздействието върху околната среда; освен това Европейският парламент призова за запазване на равнището на бюджетните кредити за сектора на рибарството по действащата МФР, а в случай на нови потребности — за увеличаване на бюджетните кредити за морското дело;

Изменение    5

Предложение за регламент

Съображение 1a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(1a)  В резолюциите си от 14 март и 30 май 2018 г. относно Многогодишната финансова рамка за периода 2021—2027 г. Европейският парламент подчерта значението на хоризонталните принципи, на които следва да се основават МФР за периода 2021—2027 г. и всички свързани с нея политики на ЕС. В този контекст Парламентът отново потвърди своята позиция, че ЕС трябва да изпълни своя ангажимент да поеме водеща роля при изпълнението на целите за устойчиво развитие на ООН (ЦУР) и изразява съжаление по повод на липсата на ясен и видим ангажимент за постигането на тази цел в предложенията за МФР; ето защо Парламентът поиска интегрирането на ЦУР във всички политики и инициативи на ЕС за следващата МФР; освен това той отново подчертава, че Съюзът ще стане по-силен и по-амбициозен само ако му се предоставят допълнителни финансови средства; призовава поради това за непрекъсната подкрепа за съществуващите политики, и по-специално за дългогодишните политики на ЕС, заложени в Договорите, а именно общата селскостопанска политика, общата политика в областта на рибарството и политиката на сближаване, тъй като те носят осезаеми ползи от европейския проект за гражданите на ЕС;

Изменение    6

Предложение за регламент

Съображение 1 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(1б)  В резолюциите си от 14 март и 30 май 2018 г. относно Многогодишната финансова рамка за периода 2021—2027 г. Европейският парламент подчерта също така, че премахването на дискриминацията е от жизненоважно значение за изпълнение на ангажиментите на ЕС към приобщаваща Европа. Ето защо той поиска ангажиментът за гарантиране на равнопоставеност между половете да бъде интегриран във всички политики и инициативи на ЕС за следващата МФР.

Изменение    7

Предложение за регламент

Съображение 1 в (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(1в)  В резолюциите си от 14 март и 30 май 2018 г. относно Многогодишната финансова рамка за периода 2021—2027 г. Европейският парламент подчерта също така, че в изпълнение на Парижкото споразумение хоризонталните разходи, свързани с климата, следва да бъдат значително увеличени в сравнение с действащата МФР и да достигнат 30% възможно най-скоро, но не по-късно от 2027 г.

Изменение    8

Предложение за регламент

Съображение 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(7)  Видовете финансиране и методите на изпълнение съгласно настоящия регламент следва да се избират въз основа на способността им за реализиране на заложените в действията приоритети и за постигане на резултати, като се отчитат по-специално разходите за проверки, административната тежест и очакваният риск от неспазване на правилата. Това следва да включва възможността за използване на еднократни суми, единни ставки и единични разходи, както и финансиране, което не е свързано с разходи в съответствие с член 125, параграф 1 от Регламент (ЕС) xx/xx [Регламент относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза].

(7)  Видовете финансиране и методите на изпълнение съгласно настоящия регламент следва да се избират въз основа на способността им за реализиране на заложените в действията приоритети и за постигане на резултати, като се отчитат по-специално разходите за проверки, административната тежест и риска от неспазване на правилата. Това следва да включва възможността за използване на еднократни суми, единни ставки и единични разходи, както и финансиране, което не е свързано с разходи в съответствие с член 125, параграф 1 от Регламент (ЕС) xx/xx [Регламент относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза].

Изменение    9

Предложение за регламент

Съображение 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(8)  В многогодишната финансова рамка, установена в Регламент (ЕС) xx/xx6, се предвижда, че бюджетът на Съюза трябва да продължи да подпомага политиката в областта на рибарството и морската политика. Бюджетът на ЕФМДР следва да възлиза на 6 140 000 000 EUR по текущи цени. Ресурсите на ЕФМДР следва да се разпределят между споделено, пряко и непряко управление. За подпомагането при споделено управление следва да се предоставят 5 311 000 000 EUR, а за подпомагането при пряко и непряко управление — 829 000 000 EUR. С цел да се гарантира стабилност — по-специално във връзка с постигането на целите на ОПОР — разпределянето на средствата, предоставени на национално равнище при споделено управление за програмния период 2021—2027 г., следва да се основава на разпределянето на средствата по линия на ЕФМДР за периода 2014—2020 г. Следва да се заделят специални средства за най-отдалечените региони, за контрол и правоприлагане, както и за събиране и обработване на данни за управление на рибарството и за научни цели, като се предвидят тавани за средствата, предназначени за окончателното и за временното преустановяване на риболовни дейности.

(8)  В многогодишната финансова рамка, установена в Регламент (ЕС) xx/xx6, се предвижда, че бюджетът на Съюза трябва да продължи да подпомага политиката в областта на рибарството и морската политика. Бюджетът на ЕФМДР по текущи цени следва да възлиза на 6 866 943 600 EUR по постоянни цени за 2018 г. (т.е. 7 739 176 524 EUR по текущи цени). Ресурсите на ЕФМДР следва да се разпределят между споделено, пряко и непряко управление. За подпомагането при споделено управление следва да се предоставят 5 939 794 375 EUR по постоянни цени за 2018 г. (т.е. 6 694 261 648 EUR по текущи цени), а за подпомагането при пряко и непряко управление — 927 149 225 EUR по постоянни цени за 2018 г. (т.е. 1 044 914 876 EUR по текущи цени). С цел да се гарантира стабилност — по-специално във връзка с постигането на целите на ОПОР — разпределянето на средствата, предоставени на национално равнище при споделено управление за програмния период 2021—2027 г., следва да се основава на разпределянето на средствата по линия на ЕФМДР за периода 2014—2020 г. Следва да се заделят специални средства за най-отдалечените региони, за контрол и правоприлагане, както и за събиране и обработване на данни за управление на рибарството и за научни цели, като се предвидят тавани за средствата, предназначени за окончателното и за временното преустановяване на риболовни дейности.

__________________

__________________

6 OВ C […], […], стр. […].

6 OВ C […], […], стр. […].

Обосновка

Разбивката в рамките на финансовия пакет на програмата, предложена от комисията по бюджети, е само примерен аритметичен вариант, произтичащ от промяната в общия финансов пакет на програмата, и не предопределя разбивката, която ще бъде приета от водещата комисия.

Изменение    10

Предложение за регламент

Съображение 10

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(10)  ЕФМДР следва да се основава на четири приоритета: насърчаване на устойчивото рибарство и опазването на морските биологични ресурси; принос за продоволствената сигурност в Съюза чрез конкурентни и устойчиви аквакултури и пазари; създаване на предпоставки за растеж на устойчивата синя икономика и стимулиране на проспериращи крайбрежни общности; повишаване на ефективността на международното управление на океаните и създаване на предпоставки за безопасността, сигурността, чистотата и устойчивото стопанисване на моретата и океаните. Работата във връзка с тези приоритети следва да се извършва в рамките на споделено, пряко и непряко управление.

(10)  ЕФМДР следва да се основава на четири приоритета: насърчаване на устойчивото рибарство и опазването на морските биологични ресурси; принос за продоволствената сигурност в Съюза чрез конкурентоспособност и устойчивост на рибарството, аквакултурите и пазарите; създаване на предпоставки за растеж на устойчивата синя икономика и стимулиране на проспериращи крайбрежни общности, включително островите и най-отдалечените региони; повишаване на ефективността на международното управление на океаните и създаване на предпоставки за безопасността, сигурността, чистотата и устойчивото стопанисване на моретата и океаните. Работата във връзка с тези приоритети следва да се извършва в рамките на споделено, пряко и непряко управление.

Изменение    11

Предложение за регламент

Съображение 13

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(13)  Тъй като ЕФМДР отчита важността на борбата с изменението на климата в съответствие с ангажиментите на Съюза за изпълнение на Парижкото споразумение и целите на ООН за устойчиво развитие, настоящият регламент следва да спомогне за канализирането на действията в областта на климата и за постигането на общата цел за изразходване на 25 % от бюджета на Съюза за подпомагане на целите, свързани с климата. Очаква се действията по настоящия регламент да насочат 30 % от общия финансов пакет на ЕФМДР към постигане на целите, свързани с климата. Съответните действия ще бъдат определени по време на подготовката и изпълнението на ЕФМДР и ще бъдат преразгледани в контекста на приложимите процедури за оценка и преглед.

(13)  Тъй като ЕФМДР отчита важността на борбата с изменението на климата в съответствие с ангажиментите на Съюза за изпълнение на Парижкото споразумение и целите на ООН за устойчиво развитие, настоящият регламент следва да спомогне за рационализирането на действията в областта на климата и за постигането на общата цел за изразходване на най-малко 25% от бюджета на Съюза за подпомагане на целите, свързани с климата, за периода 2021—2027 г., и на годишна цел 30% възможно най-скоро, но най-късно до 2027 г. Очаква се действията по настоящия регламент да насочат 35% от общия финансов пакет на ЕФМДР към постигане на целите, свързани с климата. Съответните действия ще бъдат определени по време на подготовката и изпълнението на ЕФМДР и ще бъдат преразгледани в контекста на приложимите процедури за оценка и преглед.

Изменение    12

Предложение за регламент

Съображение 14

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(14)  ЕФМДР следва също така да допринася за постигането на целите на Съюза, свързани с околната среда. Този принос следва да се проследява чрез прилагане на маркерите на Съюза в областта на околната среда и да се докладва редовно в контекста на оценките и годишните доклади за качеството на изпълнението.

(14)  ЕФМДР следва също така да допринася за постигането на целите на Съюза, свързани с околната среда, като се обърне необходимото внимание на социалното сближаване. Този принос следва да се проследява чрез прилагане на маркерите на Съюза в областта на околната среда и да се докладва редовно в контекста на оценките и годишните доклади за качеството на изпълнението.

Изменение    13

Предложение за регламент

Съображение 18

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(18)  Рибарството е от жизненоважно значение за поминъка и културата на много крайбрежни общности на територията на Съюза — по-специално в тези от тях, където дребномащабният крайбрежен риболов изпълнява важна роля. Предвид обстоятелството, че средната възраст в много рибарски общности надхвърля 50 години, обновяването на работната сила и диверсификацията на дейностите остават важни предизвикателства.

(18)  Рибарството е от жизненоважно значение за поминъка и културата на много крайбрежни общности, острови и най-отдалечени региони на територията на Съюза — по-специално в тези от тях, където дребномащабният крайбрежен риболов изпълнява важна роля. Предвид обстоятелството, че средната възраст в много рибарски общности надхвърля 50 години, обновяването на работната сила и диверсификацията на дейностите остават важни предизвикателства.

Изменение    14

Предложение за регламент

Съображение 31

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(31)  Рибарството и аквакултурите допринасят за продоволствената сигурност и храненето. Независимо от това в момента Съюзът внася над 60 % от продуктите от риболов, предлагани на неговия пазар, което означава, че той е силно зависим от трети държави. От особено значение е да се насърчава консумацията на рибни протеини, които са произведени в Съюза при високи стандарти за качество и се продават на достъпни цени.

(31)  Премахването на глада, постигането на продоволствена сигурност и подобрено хранене са една от 17-те цели за устойчиво развитие (ЦУР № 2), заложени в Програмата на ООН за устойчиво развитие до 2030 г. Съюзът е изцяло ангажиран с тази цел и нейното изпълнение. В този контекст рибарството и аквакултурите допринасят за продоволствената сигурност и храненето. Независимо от това в момента Съюзът внася над 60 % от продуктите от риболов, предлагани на неговия пазар, което означава, че той е силно зависим от трети държави. От особено значение е да се насърчава консумацията на рибни протеини, които са произведени в Съюза при високи стандарти за качество и се продават на достъпни цени.

Изменение    15

Предложение за регламент

Съображение 32

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(32)  Следва да се предвиди възможност за предоставяне на подпомагане по линия на ЕФМДР за стимулирането и устойчивото развитие на аквакултурите, включително на сладководните аквакултури, свързани с отглеждането на водни животни и растения за производство на храна и други суровини. В някои държави членки продължават да се прилагат сложни административни процедури — например във връзка с достъпа до морско пространство или за издаване на разрешения — които затрудняват опитите на сектора да подобри репутацията и конкурентоспособността на продуктите от аквакултури. Подпомагането следва да бъде съобразено с многогодишните национални стратегически планове за аквакултурите, разработени въз основа на Регламент (ЕС) № 1380/2013. За допустимо следва да се счита подпомагането, насочено по-конкретно към постигане на устойчивост на околната среда, инвестиции, иновации, придобиване на професионални умения, подобряване на условията на труд и компенсаторни мерки, осигуряващи жизненоважни услуги по управление на земята и природните ресурси. Допустими също така следва да бъдат действията в областта на общественото здравеопазване, схемите за застраховане на запасите от аквакултури, както и действията за защита на здравето на животните и хуманното отношение към тях. Подпомагането за производствени инвестиции обаче следва да се предоставя единствено чрез финансови инструменти и InvestEU, които биха оказали по-силно въздействие върху пазарите и съответно са по-подходящи за справяне на предизвикателствата, свързани с финансирането на сектора, в сравнение с безвъзмездните средства.

(32)  Следва да се предвиди възможност за предоставяне на подпомагане по линия на ЕФМДР за стимулирането и устойчивото развитие на аквакултурите, включително на сладководните аквакултури и системите за затворено съхранение, свързани с отглеждането на водни животни и растения за производство на храна и други суровини. В някои държави членки продължават да се прилагат сложни административни процедури — например във връзка с достъпа до морско пространство или за издаване на разрешения — които затрудняват опитите на сектора да подобри репутацията и конкурентоспособността на продуктите от аквакултури. Подпомагането следва да бъде съобразено с многогодишните национални стратегически планове за аквакултурите, разработени въз основа на Регламент (ЕС) № 1380/2013. За допустимо следва да се счита подпомагането, насочено по-конкретно към постигане на устойчивост на околната среда, инвестиции, иновации, придобиване на професионални умения, подобряване на условията на труд и компенсаторни мерки, осигуряващи жизненоважни услуги по управление на земята и природните ресурси. Допустими също така следва да бъдат действията в областта на общественото здравеопазване, схемите за застраховане на запасите от аквакултури, както и действията за защита на здравето на животните и хуманното отношение към тях. Подпомагането за производствени инвестиции обаче следва да се предоставя единствено чрез финансови инструменти и InvestEU, които биха оказали по-силно въздействие върху пазарите и съответно са по-подходящи за справяне на предизвикателствата, свързани с финансирането на сектора, в сравнение с безвъзмездните средства.

Изменение    16

Предложение за регламент

Съображение 35

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(35)  Създаването на работни места в крайбрежните региони зависи от развитието на устойчива синя икономика под местно ръководство, благодарение на която е възможно обновяването на социалната структура на тези региони. Очаква се свързаните с океана сектори и услуги да постигнат по-добри резултатите в сравнение със световната икономика и да окажат важен принос за заетостта и растежа до 2030 г. Устойчивият растеж на синята икономика зависи от иновациите и инвестициите както в новите сфери на стопанска дейност, свързани с морето, така и в биоикономиката — включително в модели на устойчив туризъм, енергия от възобновяеми океански източници, иновативно и авангардно корабостроене и нови пристанищни услуги, които могат да създадат работни места и да стимулират местното развитие. Макар публичните инвестиции в устойчивата синя икономика да следва да бъдат широко заложени в бюджета на Съюза, ЕФМДР следва да бъде насочен конкретно към създаването на благоприятстващи условия за развитието на устойчива синя икономика и за премахването на пречките, така че да се улеснят инвестициите и развитието на нови пазари и технологии или услуги. Подпомагането за развитието на устойчивата синя икономика следва да се осъществява чрез споделено, пряко и непряко управление.

(35)  Създаването на работни места в крайбрежните региони зависи от развитието на устойчива синя икономика под местно ръководство, благодарение на която е възможно обновяването на социалната структура на тези региони, включително островите и най-отдалечените региони. Очаква се свързаните с океана сектори и услуги да постигнат по-добри резултатите в сравнение със световната икономика и да окажат важен принос за заетостта и растежа до 2030 г. Устойчивият растеж на синята икономика зависи от иновациите и инвестициите както в новите сфери на стопанска дейност, свързани с морето, така и в биоикономиката — включително в модели на устойчив туризъм, енергия от възобновяеми океански източници, иновативно и авангардно корабостроене и нови пристанищни услуги, които могат да създадат работни места и да стимулират местното развитие. Макар публичните инвестиции в устойчивата синя икономика да следва да бъдат широко заложени в бюджета на Съюза, ЕФМДР следва да бъде насочен конкретно към създаването на благоприятстващи условия за развитието на устойчива синя икономика и за премахването на пречките, така че да се улеснят инвестициите и развитието на нови пазари и технологии или услуги. Подпомагането за развитието на устойчивата синя икономика следва да се осъществява чрез споделено, пряко и непряко управление.

Изменение    17

Предложение за регламент

Съображение 36

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(36)  Развитието на устойчива синя икономика до голяма степен се опира на партньорства между местните участници, които допринасят за жизнеспособността на крайбрежните и вътрешните общности и икономики. Инструментите за насърчаване на такива партньорства следва да бъдат предоставени от ЕФМДР. За тази цел следва да се предвиди подпомагане за воденото от общностите местно развитие (ВОМР) в рамките на споделено управление. Този подход следва да повиши диверсификацията на икономиката на местно равнище чрез развитието на крайбрежния риболов и риболова във вътрешните водоеми, аквакултурите и устойчивата синя икономика. Стратегиите за ВОМР следва да гарантират, че местните общности използват по-пълноценно възможностите, предлагани от устойчивата синя икономика, превръщайки ги в основа за развитието на екологичните, културните, социалните и човешките ресурси. Всяко местно партньорство следва да отразява основната цел на свързаната с него стратегия, като се гарантира балансирано участие и представителство на всички заинтересовани страни от синята икономика на местно равнище.

(36)  Развитието на устойчива синя икономика до голяма степен се опира на партньорства между местните участници, които допринасят за жизнеспособността и устойчивостта на населението на крайбрежните, островните и вътрешните общности и икономики. Инструментите за насърчаване на такива партньорства следва да бъдат предоставени от ЕФМДР. За тази цел следва да се предвиди подпомагане за воденото от общностите местно развитие (ВОМР) в рамките на споделено управление. Този подход следва да повиши диверсификацията на икономиката на местно равнище чрез развитието на крайбрежния риболов и риболова във вътрешните водоеми, аквакултурите и устойчивата синя икономика. Стратегиите за ВОМР следва да гарантират, че местните общности използват по-пълноценно възможностите, предлагани от устойчивата синя икономика, превръщайки ги в основа за развитието на екологичните, културните, социалните и човешките ресурси. Всяко местно партньорство следва да отразява основната цел на свързаната с него стратегия, като се гарантира балансирано участие и представителство на всички заинтересовани страни от синята икономика на местно равнище.

Изменение    18

Предложение за регламент

Съображение 38

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(38)  В рамките на прякото и непрякото управление ЕФМДР следва да бъде насочен към създаването на благоприятстващи условия за развитието на устойчива синя икономика посредством насърчаването на интегрирано управление на морската политика, подобряване на трансфера и внедряването на научните изследвания, иновациите и технологиите в устойчивата синя икономика, подобряване на уменията в морския сектор, увеличаване на осведомеността по отношение на океаните и обмена на социално-икономически данни за устойчивата синята икономика, насърчаване на нисковъглеродна и устойчива на изменението на климата синя икономика, както и разработване на проектни механизми и иновативни финансови инструменти. При изпълнението на действията във връзка с посочените области следва да се подходи с необходимото внимание към най-отдалечените региони.

(38)  В рамките на прякото и непрякото управление ЕФМДР следва да бъде насочен към създаването на благоприятстващи условия за развитието на устойчива синя икономика посредством насърчаването на интегрирано управление на морската политика, подобряване на трансфера и внедряването на научните изследвания, иновациите и технологиите в устойчивата синя икономика, подобряване на уменията в морския сектор, увеличаване на осведомеността по отношение на океаните и обмена на социално-икономически данни за устойчивата синята икономика, насърчаване на нисковъглеродна и устойчива на изменението на климата синя икономика, както и разработване на проектни механизми и иновативни финансови инструменти. При изпълнението на действията във връзка с посочените области следва да се подходи с необходимото внимание към специфичното положение на най-отдалечените региони и островите, попадащи в обхвата на член 174 от ДФЕС.

Изменение    19

Предложение за регламент

Съображение 42 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(42a)  Постигането на равнопоставеност между половете и овластяването на всички жени и момичета са една от 17-те цели за устойчиво развитие (ЦУР № 5), заложени в Програмата на ООН за устойчиво развитие до 2030 г. Съюзът е изцяло ангажиран с тази цел и нейното изпълнение. В този контекст премахването на дискриминацията е от жизненоважно значение, за да изпълни ЕС своите ангажименти за постигане на приобщаваща Европа. Поради това ангажиментът за гарантиране на равнопоставеност между половете следва да бъде интегриран във всички политики на ЕС, включително и в настоящия регламент.

Изменение    20

Предложение за регламент

Съображение 43

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(43)  В рамките на споделеното управление всяка държава членка следва да изготви единна програма, която да бъде одобрена от Комисията. В контекста на регионализацията и с цел държавите членки да бъдат насърчени да възприемат по-стратегически подход при подготовката на програмите Комисията следва да изготви анализ за всеки морски басейн, в който се набелязват общите преимущества и недостатъци във връзка с постигането на целите на ОПОР. Този анализ следва да предоставя насоки за държавите членки и за Комисията в преговорите по всяка програма, като се вземат под внимание регионалните предизвикателства и потребности. При оценяването на програмите Комисията следва да отчита екологичните и социално-икономическите предизвикателства на ОПОР, качеството на изпълнението на устойчивата синя икономика в социално-икономически контекст, предизвикателствата на равнище морски басейн, опазването и възстановяването на морските екосистеми, намаляване на морските отпадъци, смекчаване на последиците от изменението на климата и адаптирането към него.

(43)  В рамките на споделеното управление всяка държава членка следва да изготви единна програма, която да бъде одобрена от Комисията. В контекста на регионализацията и с цел държавите членки да бъдат насърчени да възприемат по-стратегически подход при подготовката на програмите Комисията следва да изготви анализ за всеки морски басейн, в който се набелязват общите преимущества и недостатъци във връзка с постигането на целите на ОПОР. Този анализ следва да предоставя насоки за държавите членки и за Комисията в преговорите по всяка програма, като се вземат под внимание регионалните предизвикателства и потребности. При оценяването на програмите Комисията следва да отчита екологичните и социално-икономическите предизвикателства на ОПОР, качеството на изпълнението на устойчивата синя икономика в социално-икономически контекст, по-специално по отношение на дребномащабния крайбрежен риболов, предизвикателствата на равнище морски басейн, опазването и възстановяването на морските екосистеми, намаляване на морските отпадъци, смекчаване на последиците от изменението на климата и адаптирането към него.

Изменение    21

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Финансовият пакет за изпълнение на ЕФМДР за периода 20212027 г. е 6 140 000 000 EUR по текущи цени.

1.  Финансовият пакет за изпълнение на ЕФМДР за периода 20212027 г. е 6 866 943 600 EUR по постоянни цени за 2018 г. (т.е. 7 739 176 524 EUR по текущи цени).

Изменение    22

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Частта от финансовия пакет при споделено управление, както е посочено в дял II, възлиза на 5 311 000 000 EUR по текущи цени в съответствие с годишното разпределение, определено в приложение V.

1.  Частта от финансовия пакет при споделено управление, както е посочено в дял II, възлиза на 5 939 794 375 EUR по постоянни цени за 2018 г. (т.е. 6 694 261 648 EUR по текущи цени) в съответствие с годишното разпределение, определено в приложение V.

Обосновка

Разбивката в рамките на финансовия пакет на програмата, предложена от комисията по бюджети, е само примерен аритметичен вариант, произтичащ от промяната в общия финансов пакет на програмата, и не предопределя разбивката, която ще бъде приета от водещата комисия.

Изменение    23

Предложение за регламент

Член 6 — параграф 2 — буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  102 000 000 EUR за Азорските острови и остров Мадейра;

a)  114 076 262 EUR по постоянни цени за 2018 г. (т.е. 128 566 125 EUR по текущи цени) за Азорските острови и остров Мадейра;

Обосновка

Разбивката в рамките на финансовия пакет на програмата, предложена от комисията по бюджети, е само примерен аритметичен вариант, произтичащ от промяната в общия финансов пакет на програмата, и не предопределя разбивката, която ще бъде приета от водещата комисия.

Изменение    24

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  82 000 000 EUR за Канарските острови;

б)  91 708 367 EUR по постоянни цени за 2018 г. (т.е. 103 357 081 EUR по текущи цени) за Канарските острови;

Обосновка

Разбивката в рамките на финансовия пакет на програмата, предложена от комисията по бюджети, е само примерен аритметичен вариант, произтичащ от промяната в общия финансов пакет на програмата, и не предопределя разбивката, която ще бъде приета от водещата комисия.

Изменение    25

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 2 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  131 000 000 EUR за Гваделупа, Френска Гвиана, Мартиника, Майот, Реюнион и Сен Мартен.

в)  146 509 709 EUR по постоянни цени за 2018 г. (т.е. 165 119 239 EUR по текущи цени) за Гваделупа, Френска Гвиана, Мартиника, Майот, Реюнион и Сен Мартен.

Обосновка

Разбивката в рамките на финансовия пакет на програмата, предложена от комисията по бюджети, е само примерен аритметичен вариант, произтичащ от промяната в общия финансов пакет на програмата, и не предопределя разбивката, която ще бъде приета от водещата комисия.

Изменение    26

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Частта от финансовия пакет при пряко и непряко управление, посочен в дял III, възлиза на 829 000 000 EUR по текущи цени.

1.  Частта от финансовия пакет при пряко и непряко управление, посочен в дял III, възлиза на 927 149 225 EUR по постоянни цени за 2018 г. (1 044 914 876 EUR по текущи цени).

Обосновка

Разбивката в рамките на финансовия пакет на програмата, предложена от комисията по бюджети, е само примерен аритметичен вариант, произтичащ от промяната в общия финансов пакет на програмата, и не предопределя разбивката, която ще бъде приета от водещата комисия.

Изменение    27

Предложение за регламент

Член 21 – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Компенсация за допълнителни разходи в най-отдалечените региони за продукти от риболов и аквакултури

Компенсация за допълнителни разходи в най-отдалечените региони и за дребномащабния крайбрежен риболов на островите, попадащи в обхвата на член 174 от ДФЕС, за продукти от риболов и аквакултури

Изменение    28

Предложение за регламент

Член 21 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Подпомагане по линия на ЕФМДР може да се предоставя под формата на компенсация за допълнителни разходи, направени от бенефициерите във връзка с риболова, отглеждането, преработването и предлагането на пазара на определени продукти от риболов и аквакултури от най-отдалечените региони, посочени в член 6, параграф 2.

1.  Подпомагане по линия на ЕФМДР може да се предоставя под формата на компенсация за допълнителни разходи, направени от бенефициерите във връзка с риболова, отглеждането, преработването и предлагането на пазара на определени продукти от риболов и аквакултури от най-отдалечените региони и от дребномащабния крайбрежен риболов на островите, попадащи в обхвата на член 174 от ДФЕС, посочени в член 6, параграф 2.

Изменение    29

Предложение за регламент

Член 22 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Подпомагане по линия на ЕФМДР може да се предоставя за действията за опазване и възстановяване на биологичното разнообразие и екосистемите в моретата и в крайбрежните региони, включително във вътрешните водоеми.

1.  Подпомагане по линия на ЕФМДР може да се предоставя за действията за опазване и възстановяване на биологичното разнообразие и екосистемите в моретата и в крайбрежните региони, включително във вътрешните водоеми. За тази цел се насърчава сътрудничеството с Европейската космическа агенция и европейските спътникови програми, за да се съберат повече данни за замърсяването на морето и най-вече за пластмасовите отпадъци във водите.

Изменение    30

Предложение за регламент

Член 27 – параграф 1 – буква в a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

вa)  инвестиции в анализа и наблюдението на замърсяването на морето, най-вече пластмасите, с цел увеличаване на данните относно ситуацията;

Изменение    31

Предложение за регламент

Член 27 – параграф 1 – буква в б (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

вб) повишаване на знанията за пластмасовите отпадъци в моретата и техните концентрации.

Изменение    32

Предложение за регламент

Член 45 – параграф 1 – буква е

Текст, предложен от Комисията

Изменение

е)  международно сътрудничество и развитие в областта на научните изследвания и данните за океаните.

е)  международно сътрудничество и развитие в областта на научните изследвания и данните за океаните, по-специално по отношение на пластмасовите отпадъци в морето, получени чрез подходящи датчици на спътниците, по-специално по компонента „Коперник“ на космическата програма на ЕС, и чрез автономните системи за наблюдение от въздухоплавателни средства и на място, способни да наблюдават по-големи плаващи отпадъци, както и концентрации на по-малки предмети.

ПРОЦЕДУРА НА ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Европейски фонд за морско дело и рибарство

Позовавания

COM(2018)0390 – C8-0270/2018 – 2018/0210(COD)

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

PECH

2.7.2018

 

 

 

Дадено становище

       Дата на обявяване в заседание

BUDG

2.7.2018

Докладчик по становище:

       Дата на назначаване

Eider Gardiazabal Rubial

16.7.2018

Разглеждане в комисия

26.9.2018

 

 

 

Дата на приемане

21.11.2018

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

27

4

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Jean Arthuis, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Jan Olbrycht, Răzvan Popa, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Monika Vana, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Stanisław Żółtek

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Karine Gloanec Maurin, Giovanni La Via, Ivana Maletić, Andrey Novakov, Tomáš Zdechovský


СТАНОВИЩЕ НА комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните (22.11.2018)

на вниманието на комисията по рибно стопанство

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно Европейския фонд за морско дело и рибарство и за отмяна на Регламент (ЕС) № 508/2014 на Европейския парламент и на Съвета

(COM(2018)0390 – C8-0270/2018 – 2018/0210(COD))

Докладчик по становище: Франсеск Гамбус

КРАТКА ОБОСНОВКА

На 12 юни 2018 г. Комисията представи новото законодателно предложение за Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР) за периода 2021 – 2027 г. Целта на този фонд е да насочи финансови средства от бюджета на Съюза за подпомагане на общата политика в областта на рибарството (ОПОР), интегрираната морска политика на Съюза и международните му ангажименти в областта на управлението на океаните, и най-вече в контекста на Програмата до 2030 г. за устойчиво развитие.

Докладчикът по становището на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните бих искал да изрази благодарност за съобщението на Комисията, тъй като то представлява добра отправна точка, въз основа на която съзаконодателите могат да работят по оптимизиране на текста и за постигане на съгласие. По-специално приветства факта, че предложението на Комисията засилва въздействието на ЕФМДР върху околната среда, като акцентът е върху опазването на морските екосистеми с очаквано участие в размер на 30% от неговия бюджет за смекчаване на последиците от изменението на климата и адаптиране към него, в съответствие с ангажиментите, поети в рамките на Парижкото споразумение.

Той вярвам също, че новият ЕФМДР ще бъде по-ефективен и ефикасен благодарение на опростяването, субсидиарността, съгласуването с други фондове и по-доброто насочване на подкрепата за осъществя