ZPRÁVA o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropském námořním a rybářském fondu a zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 508/2014

18.3.2019 - (COM(2018)0390 – C8‑0270/2018 – 2018/0210(COD)) - ***I

Výbor pro rybolov
Zpravodaj: Gabriel Mato


Postup : 2018/0210(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
A8-0176/2019
Předložené texty :
A8-0176/2019
Přijaté texty :

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropském námořním a rybářském fondu a zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 508/2014

(COM(2018)0390 – C8‑0270/2018 – 2018/0210(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2018)0390),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a článek 42, čl. 43 odst. 2, čl. 91 odst. 1, čl. 100 odst. 2, čl. 173 odst. 3, článek 175, článek 188, čl. 192 odst. 1, čl. 194 odst. 2, čl. 195 odst. 2 a článek 349 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8-0270/2018),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne … 2018[1],

–  s ohledem na stanovisko Výboru regionů ze dne 16. května 2018[2],

–  s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rybolov a stanoviska Rozpočtového výboru, Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin a Výboru pro regionální rozvoj (A8-0176/2019),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, jestliže svůj návrh nahradí jiným textem, podstatně jej změní nebo má v úmyslu jej podstatně změnit;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

Pozměňovací návrh    1

Návrh nařízení

Název

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Návrh

Návrh

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

o Evropském námořním a rybářském fondu a zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 508/2014

o Evropském námořním, rybářském a akvakulturním fondu a zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 508/2014

 

(Tento pozměňovací návrh platí pro celý text a mění také příslušnou zkratku z ENRF na ENRAF. Jeho přijetí si vyžádá odpovídající změny v celém textu.)

Odůvodnění

Fond by se měl nazývat „Evropský námořní, rybářský a akvakulturní fond (ENRAF)“. Význam akvakultury soustavně narůstá jak v EU, tak na celém světě, a proto si toto odvětví zaslouží samostatnou kapitolu jak v rámci rybářské politiky EU, tak unijních fondů.

Pozměňovací návrh  2

Návrh nařízení

Právní východisko 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 42, čl. 43 odst. 2, čl. 91 odst. 1, čl. 100 odst. 2, čl. 173 odst. 3, čl. 175, čl. 188, čl. 192 odst. 1, čl. 194 odst. 2, čl. 195 odst. 2 a článek 349 této smlouvy,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 13, 42, čl. 43 odst. 2, čl. 91 odst. 1, čl. 100 odst. 2, čl. 173 odst. 3, čl. 175, čl. 188, čl. 192 odst. 1, čl. 194 odst. 2, čl. 195 odst. 2 a článek 349 této smlouvy,

Odůvodnění

Článek 13: Při stanovování a provádění politik Unie v oblastech zemědělství, rybolovu, dopravy, vnitřního trhu, výzkumu a technologického rozvoje a vesmíru zohledňují Unie a členské státy plně požadavky na dobré životní podmínky zvířat jako vnímajících bytostí; přitom dodržují právní nebo správní předpisy a zvyklosti členských států spojené zejména s náboženskými obřady, kulturními tradicemi a regionálním dědictvím.

Pozměňovací návrh    3

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(1)  Pro období 2021-2027 je nezbytné zřídit Evropský námořní a rybářský fond (ENRF). Tento fond by se měl zaměřit na směřování finančních prostředků z rozpočtu Unie na podporu společné rybářské politiky, unijní námořní politiky a unijních mezinárodních závazků v oblasti správy oceánů. Takové financování je klíčovým faktorem pro udržitelné rybářství a zachování biologických mořských zdrojů, pro zajišťování potravin prostřednictvím dodávky mořských plodů, pro růst udržitelné modré ekonomiky a pro zdravá, bezpečná, zajištěná, čistá a udržitelně řízená moře a oceány.

(1)  Pro období 2021-2027 je nezbytné zřídit Evropský námořní a rybářský fond (ENRF). Tento fond by se měl zaměřit na směřování finančních prostředků z rozpočtu Unie na podporu společné rybářské politiky, unijní námořní politiky a unijních mezinárodních závazků v oblasti správy oceánů. Takové financování je klíčovým faktorem pro udržitelné rybářství, včetně zachování biologických mořských zdrojů a stanovišť, pro udržitelnou akvakulturu, pro zajišťování potravin prostřednictvím dodávky mořských produktů, pro růst udržitelné modré ekonomiky, pro prosperitu a ekonomickou a sociální soudržnost v rybářských a akvakulturních komunitách a pro zdravá, bezpečná, zajištěná, čistá a udržitelně řízená moře a oceány. Podpora z ENRF by měla přispívat k naplňování potřeb producentů i spotřebitelů.

Pozměňovací návrh    4

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(1a)  Zdůrazňuje svůj postoj, že v návaznosti na Pařížskou dohodu by horizontální výdaje související s klimatem měly být ve srovnání se současným víceletým finančním rámcem (VFR) výrazně navýšeny a měly by co nejdříve, nejpozději však do roku 2027 dosáhnout 30 %.

Pozměňovací návrh    5

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 1 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(1b)  Dne 14. března 2018 a 30. května 2018 Evropský parlament ve svých usneseních o VFR na období 2021–2027 poukázal na význam horizontálních zásad, které by měly tvořit základ jak VFR na období 2021–2027, tak politik Unie ve všech souvisejících oblastech. V této souvislosti znovu potvrdil svůj postoj, že Unie musí dostát svému závazku stát v čele při plnění cílů udržitelného rozvoje OSN, a s hlubokým politováním konstatoval, že v návrzích týkajících se VFR chybí za tímto účelem jasné a viditelné závazky; požádal proto, aby byly cíle udržitelného rozvoje začleněny do všech politik a iniciativ Unie obsažených v příštím VFR. Navíc zopakoval, že Unie se může stát silnější a ambicióznější pouze tehdy, pokud jí bude poskytnuto více finančních prostředků. Evropský parlament proto vyzval k soustavné podpoře stávajících politik, zejména dlouhodobých politik Unie zakotvených ve Smlouvách, a sice společné zemědělské politiky, společné rybářské politiky a politiky soudržnosti, neboť tyto politiky přinášejí občanům Unie hmatatelné výhody.

Pozměňovací návrh    6

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 1 c (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(1c)  Evropský parlament ve svém usnesení ze dne 14. března 2018 zdůraznil socioekonomický a ekologický význam odvětví rybolovu, mořského prostředí a „modré ekonomiky“ a jejich přínos k udržitelné potravinové samostatnosti Unie, pokud jde o zajištění udržitelnosti evropské akvakultury a rybolovu a zmírnění dopadu na životní prostředí. Evropský parlament navíc vyzval k tomu, aby byla zachována konkrétní výše finančních prostředků, které byly na odvětví rybolovu určeny v současném VFR, a aby byly zvýšeny finanční prostředky na námořní problematiku, budou-li naplánovány nové cíle pro intervence do modré ekonomiky.

Pozměňovací návrh    7

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 1 d (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(1d)  Evropský parlament kromě toho ve svých usneseních ze dne 14. března a 30. května 2018 o VFR na období 2021–2027 zdůraznil, že pro splnění závazků Unie týkajících se dosažení inkluzivní Evropy je naprosto klíčový boj proti diskriminaci, a že by proto do všech politik a iniciativ Unie v rámci příštího VFR měly být zahrnuty konkrétní finanční závazky zaměřené na rovnost žen a mužů a na její začleňování.

Pozměňovací návrh    8

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 1 e (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(1e)  ENRF by měl upřednostňovat podporu drobného rybolovu s cílem řešit konkrétní problémy v daném segmentu a podporovat udržitelné řízení dotčeného rybolovu na místní úrovni a rozvoj pobřežních komunit.

Pozměňovací návrh    9

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(2)  Jako globální aktér v rámci oceánů a pátý největší světový producent mořských plodů má Unie velkou odpovědnost za ochranu, zachování a udržitelné využití oceánů a jejich zdrojů. Zachování moří a oceánů je skutečně nezbytné pro rychle rostoucí světovou populaci. V socioekonomickém zájmu Unie je také: udržitelná modrá ekonomika zvyšuje investice, pracovní místa a růst, podporuje inovace prostřednictvím výzkumu a inovací a přispívá k energetické bezpečnosti prostřednictvím energie z oceánů. Bezpečná a zajištěná moře a oceány jsou navíc nezbytné pro účinnou hraniční kontrolu a pro globální boj proti trestné činnosti na moři, a tím i řešení obav občanů v oblasti bezpečnosti.

(2)  Jako globální aktér v rámci oceánů s největší námořní oblastí na světě, započítáme-li nejvzdálenější regiony a zámořské země a území, se Unie stala pátým největším světovým producentem mořských produktů a má velkou odpovědnost za ochranu, zachování a udržitelné využití oceánů a jejich zdrojů. Zachování moří a oceánů je skutečně nezbytné pro rychle rostoucí světovou populaci. V socioekonomickém zájmu Unie je také: udržitelná modrá ekonomika zvyšuje investice, pracovní místa a růst, podporuje inovace prostřednictvím výzkumu a inovací a přispívá k energetické bezpečnosti prostřednictvím energie z oceánů. Bezpečná a zajištěná moře a oceány jsou navíc nezbytné pro účinnou hraniční kontrolu a pro globální boj proti trestné činnosti na moři, a tím i řešení obav občanů v oblasti bezpečnosti.

Pozměňovací návrh    10

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(2a)  Udržitelný rybolov spolu s mořskou a sladkovodní akvakulturou významně přispívají k potravinovému zabezpečení Unie, k zachování a tvorbě pracovních míst ve venkovských oblastech a k uchování přirozeného prostředí, zejména biologické rozmanitosti. Podpora a rozvoj odvětví rybolovu a akvakultury by měly být ústředním bodem příští rybářské politiky Unie.

Pozměňovací návrh    11

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(5)  V rámci přímého řízení by ENRF měl rozvíjet synergie a doplňkovost s dalšími příslušnými fondy a programy Unie. Měl by také umožnit financování v podobě finančních nástrojů s kombinováním zdrojů podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) xx/xx [nařízení o InvestEU]5 .

(5)  V rámci přímého řízení by ENRF měl rozvíjet synergie a doplňkovost s dalšími příslušnými fondy a programy Unie, jakož i součinnost mezi členskými státy a regiony. Měl by také umožnit financování v podobě finančních nástrojů s kombinováním zdrojů podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) xx/xx [nařízení o InvestEU]5 .

_________________

_________________

5 Úř. věst. C […], […], s. […].

5 Úř. věst. C […], […], s. […].

Pozměňovací návrh    12

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(6)  Podpora z ENRF by měla být využita pro řešení selhání trhu nebo situací suboptimálního financování, přiměřeným způsobem, bez duplikace či vytlačování soukromého financování nebo narušování hospodářské soutěže na vnitřním trhu. Podpora by měla mít jasnou evropskou přidanou hodnotu.

(6)  Podpora z ENRF by měla být využita pro řešení selhání trhu nebo situací suboptimálního financování, a to přiměřeným způsobem, a měla by přispívat k vyšším příjmům z rybolovu, k podpoře existence pracovních míst s patřičnými právy v daném odvětví, k zaručeným spravedlivým cenám pro producenty a k vyšší přidané hodnotě z rybolovu a podporovat rozvoj činností souvisejících s rybolovem, a to jak těch, které mu v produkčním řetězci předcházejí, tak těch, které na něj navazují.

Pozměňovací návrh    13

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(7)  Druhy financování a způsoby provádění podle tohoto nařízení by se měly vybírat na základě jejich schopností dosáhnout stanovených priorit činností a poskytnout výsledky, přičemž se berou v úvahu zejména náklady na kontroly, administrativní zátěž a očekávaná míra rizika nedodržení předpisů. Mělo by se zvážit využití jednorázových částek, paušálních sazeb a jednotkových nákladů i financování, které není spojeno s náklady, jak je uvedeno v čl. 125 odst. 1 nařízení (EU) č. [nařízení, kterým se stanoví finanční pravidla o souhrnném rozpočtu Unie].

(7)  Druhy financování a způsoby provádění podle tohoto nařízení by se měly vybírat na základě jejich schopností dosáhnout stanovených priorit činností a poskytnout výsledky, přičemž se berou v úvahu zejména náklady na kontroly, administrativní zátěž a míra rizika nedodržení předpisů. Mělo by se zvážit využití jednorázových částek, paušálních sazeb a jednotkových nákladů i financování, které není spojeno s náklady, jak je uvedeno v čl. 125 odst. 1 nařízení (EU) č. [nařízení, kterým se stanoví finanční pravidla o souhrnném rozpočtu Unie].

Pozměňovací návrh    14

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(8)  Víceletý finanční rámec uvedený v nařízení (EU) xx/xx6 stanoví, že rozpočet Unie musí i nadále podporovat rybolov a námořní politiky. Rozpočet ENRF v běžných cenách by měl dosáhnout výše 6 140 000 000 EUR. Prostředky ENRF by měly být rozděleny mezi sdílené, přímé a nepřímé řízení. 5 311 000 000 EUR by mělo být určeno na podporu v rámci sdíleného řízení a 829 000 000 EUR na podporu v rámci přímého a nepřímého řízení. Definice národních přídělů v rámci sdíleného řízení pro programové období 2021-2027 by měla vycházet z podílů v období 2014-2020, aby byla zajištěna stabilita, zejména pokud se týká dosažení cílů společné rybářské politiky. Zvláštní částky by měly být vyhrazeny pro nejvzdálenější regiony, kontrolu a prosazování a shromažďování a zpracování údajů pro řízení rybolovu a k vědeckým účelům, zatímco částky pro trvalé zastavení a mimořádné zastavení činnosti rybolovných aktivit by měly být omezeny.

(8)  VFR uvedený v nařízení (EU) xx/xx6 stanoví, že rozpočet Unie musí i nadále podporovat rybolov a námořní politiky. Rozpočet ENRF by měl být oproti rozpočtu ENRF na období 2014–2020 zvýšen nejméně o 10 %. Jeho prostředky by měly být rozděleny mezi sdílené, přímé a nepřímé řízení. 87 % by mělo být určeno na podporu v rámci sdíleného řízení a 13 % na podporu v rámci přímého a nepřímého řízení. Definice národních přídělů v rámci sdíleného řízení pro programové období 20212027 by měla vycházet z podílů v období 20142020, aby byla zajištěna stabilita, zejména pokud se týká dosažení cílů společné rybářské politiky. Zvláštní částky by měly být vyhrazeny pro nejvzdálenější regiony, kontrolu a prosazování a shromažďování a zpracování údajů pro řízení rybolovu a k vědeckým účelům, pro ochranu a obnovu mořské a pobřežní biologické rozmanitosti a ekosystémů a pro účely znalostí v námořní oblasti, zatímco částky pro trvalé zastavení a dočasné zastavení činnosti rybolovných aktivit a pro investice do plavidel by měly být omezeny.

__________________

__________________

6 Úř. věst. C […], […], s. […].

6 Úř. věst. C […], […], s. […].

Pozměňovací návrh    15

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 8 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(8a)  Vzhledem k významu odvětví akvakultury by měla být výše finančních prostředků Unie vyčleněných na toto odvětví, a zejména na sladkovodní akvakulturu zachována na úrovni stanovené pro stávající rozpočtové období.

Pozměňovací návrh    16

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(9)  Evropský námořní sektor poskytuje více než 5 milionů pracovních míst, z nichž plyne téměř 500 miliard EUR ročně, a mohl by vytvořit ještě mnohem více pracovních příležitostí. Výsledek celosvětové ekonomiky oceánů se dnes odhaduje na 1,3 bilionu EUR a do roku 2030 by se mohl více než zdvojnásobit. V jiných odvětvích, jako je námořní vybavení, stavba lodí, pozorování oceánu, bagrování, ochrana pobřeží a námořní konstrukce, byla velkou motivací pro inovace potřeba snížit emise CO2, zvýšit efektivitu zdrojů a snížit dopad modrého hospodářství na životní prostředí. Investice do námořního hospodářství poskytovaly strukturální fondy Unie, především Evropský fond pro regionální rozvoj a Evropský rybářský a námořní fond. Pro využití růstového potenciálu tohoto sektoru je třeba využít nové nástroje, například InvestEU.

(9)  Evropský námořní sektor poskytuje více než 5 milionů pracovních míst, z nichž plyne téměř 500 miliard EUR ročně, a mohl by vytvořit ještě mnohem více pracovních příležitostí. Výsledek celosvětové ekonomiky oceánů se dnes odhaduje na 1,3 bilionu EUR a do roku 2030 by se mohl více než zdvojnásobit. Potřeba splnit cíle Pařížské dohody, pokud jde o emise CO2, vyžaduje, aby alespoň 30 % rozpočtu Unie bylo využito na opatření související s klimatem. Je rovněž nezbytné zvýšit efektivitu zdrojů a snížit environmentální dopad modrého hospodářství rozvíjejícího se v rámci ekologických limitů, jež bylo a i nadále musí být velkou motivací pro inovace v jiných odvětvích, jako je námořní vybavení, stavba lodí, pozorování oceánu, bagrování, ochrana pobřeží a námořní konstrukce. Investice do námořního hospodářství poskytovaly strukturální fondy Unie, především Evropský fond pro regionální rozvoj a Evropský rybářský a námořní fond. K naplnění růstového potenciálu tohoto sektoru by mohly být využity nové nástroje, například InvestEU.

Pozměňovací návrh    17

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 9 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(9a)  Investice do modré ekonomiky by měly být podloženy nejlepším dostupným vědeckým poradenstvím s cílem zabránit škodlivým dopadům na životní prostředí, které ohrožují dlouhodobou udržitelnost. Nejsou-li žádné vhodné informace nebo odborné znalosti pro vyhodnocení dopadu investic na životní prostředí k dispozici, doporučuje se, aby subjekty ve veřejném i soukromém sektoru zaujímaly přístup předběžné opatrnosti, neboť jejich činnost může mít potenciálně škodlivé dopady.

Odůvodnění

Zásada předběžné opatrnosti je jedním ze základních prvků Smlouvy o EU, Deklarace z Ria a dalších mezinárodních dohod a úmluv týkajících se ochrany mořského prostředí.

Pozměňovací návrh    18

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(10)  ENRF by měl být založen na čtyřech prioritách: podporování udržitelného rybolovu a zachování mořských biologických zdrojů; přispívání k zabezpečení potravin v Unii prostřednictvím konkurenceschopné a udržitelné akvakultury a trhů; vytváření podmínek pro růst udržitelné modré ekonomiky a podporování prosperujících pobřežních komunit; posilování mezinárodní správy oceánů a vytváření podmínek pro existenci bezpečných, zajištěných, čistých a udržitelně řízených moří a oceánů. Tyto priority by měly být sledovány prostřednictvím sdíleného, přímého a nepřímého řízení.

(10)  ENRF by měl být založen na pěti prioritách: podporování udržitelného rybolovu, včetně zachování mořských biologických zdrojů; podpora udržitelné akvakultury; přispívání k zabezpečení potravin v Unii prostřednictvím konkurenceschopných a udržitelných trhů s produkty rybolovu a akvakultury a zpracovatelských odvětví; vytváření podmínek pro růst udržitelné modré ekonomiky s ohledem na ekologickou únosnost a podpora prosperity a ekonomické a sociální soudržnosti v pobřežních a vnitrozemských komunitách; posilování mezinárodní správy oceánů a vytváření podmínek pro existenci bezpečných, zajištěných, čistých a udržitelně řízených moří a oceánů.

Pozměňovací návrh    19

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 10 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(10a)  Priority by mohly být upřesněny uvedením konkrétních cílů Unie, aby bylo dále vyjasněno, k jakým účelům může být fond používán, a byla zvýšena jeho efektivita.

Pozměňovací návrh    20

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(11)  ENRF by měl být po roce 2020 založen na zjednodušené architektuře, aniž by bylo nutné příliš normativním způsobem předem definovat opatření a podrobná pravidla způsobilosti na úrovni Unie. Namísto toho by měly být v rámci každé priority popsány široké oblasti podpory. Členské státy by pak měly vypracovat svůj program s uvedením nejvhodnějších prostředků pro dosažení priorit. Různá opatření určená členskými státy v těchto programech by mohla být podporována podle pravidel stanovených v tomto nařízení a v nařízení (EU) č. [nařízení o společných ustanoveních], pokud se na ně vztahují oblasti podpory uvedené v tomto nařízení. Je však nezbytné stanovit seznam nezpůsobilých operací, aby se zabránilo škodlivým dopadům z hlediska zachování rybolovu, například obecný zákaz investic zvyšující rybolovnou kapacitu. Investice a vyrovnání pro loďstvo by kromě toho měly být přísně podmíněny jejich souladem s cíli zachování společné rybářské politiky.

(11)  ENRF by měl být po roce 2020 založen na zjednodušené architektuře, aniž by bylo nutné příliš normativním způsobem předem definovat opatření a podrobná pravidla způsobilosti na úrovni Unie. Namísto toho by měly být v rámci každé priority popsány široké oblasti podpory. Členské státy by pak měly vypracovat svůj program s uvedením nejvhodnějších prostředků pro dosažení priorit. Různá opatření určená členskými státy v těchto programech by mohla být podporována podle pravidel stanovených v tomto nařízení a v nařízení (EU) č. [nařízení o společných ustanoveních], pokud se na ně vztahují priority uvedené v tomto nařízení. Je však nezbytné stanovit seznam nezpůsobilých operací, aby se zabránilo škodlivým dopadům z hlediska zachování rybolovu, například obecný zákaz investic zvyšujících rybolovnou kapacitu s určitými řádně odůvodněnými výjimkami. Investice a vyrovnání pro loďstvo by kromě toho měly být přísně podmíněny jejich souladem s cíli zachování společné rybářské politiky.

Pozměňovací návrh    21

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(12)  Agenda pro udržitelný rozvoj do roku 2030 Organizace spojených národů určila zachování a udržitelné využívání oceánů jako jeden ze 17 cílů udržitelného rozvoje (SDG 14). Unie je plně zavázána vůči tomuto cíli a jeho plnění. V této souvislosti se zavázala podporovat udržitelné modré hospodářství, které je v souladu s námořním územním plánováním, zachováním biologických zdrojů a dosažením dobrého stavu životního prostředí, zakázat určité formy dotací rybolovu, které přispívají k nadměrné kapacitě a nadměrnému rybolovu, omezit dotace, které přispívají k nezákonnému, nehlášenému a neregulovanému rybolovu, a zdržet se zavádění takových nových dotací. Tohoto výsledku by mělo být dosaženo na jednání Světové obchodní organizace o dotacích v oblasti rybolovu. V průběhu jednání na Světovém summitu o udržitelném rozvoji Světové obchodní organizace v roce 2002 a na Konferenci o udržitelném rozvoji Organizace spojených národů (Rio+20) v roce 2012 se Unie kromě toho zavázala odstranit dotace, které přispívají k nadměrné rybolovné kapacitě a nadměrnému rybolovu.

(12)  Agenda pro udržitelný rozvoj do roku 2030 Organizace spojených národů určila zachování a udržitelné využívání oceánů jako jeden ze 17 cílů udržitelného rozvoje (SDG 14). Unie je plně zavázána vůči tomuto cíli a jeho plnění. V této souvislosti se zavázala podporovat udržitelné modré hospodářství rozvíjející se v rámci ekologických limitů, které je v souladu zejména s ekosystémovým přístupem k námořnímu územnímu plánování zohledňujícímu citlivost druhů a stanovišť vůči lidské činnosti na moři, zachováním biologických zdrojů a dosažením dobrého stavu životního prostředí, zakázat určité formy dotací rybolovu, které přispívají k nadměrné kapacitě a nadměrnému rybolovu, omezit dotace, které přispívají k nezákonnému, nehlášenému a neregulovanému rybolovu, a zdržet se zavádění takových nových dotací. Tohoto výsledku by mělo být dosaženo na jednání Světové obchodní organizace o dotacích v oblasti rybolovu. V průběhu jednání na Světovém summitu o udržitelném rozvoji Světové obchodní organizace v roce 2002 a na Konferenci o udržitelném rozvoji Organizace spojených národů (Rio+20) v roce 2012 se Unie kromě toho zavázala odstranit dotace, které přispívají k nadměrné kapacitě loďstva a nadměrnému rybolovu. Odvětví udržitelného rybolovu a mořské a sladkovodní akvakultury v Unii významně přispívají k plnění cílů udržitelného rozvoje OSN.

Pozměňovací návrh    22

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 12 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(12a)  ENRF by měl rovněž přispívat k dosahování ostatních cílů udržitelného rozvoje OSN. Toto nařízení přihlíží zejména k těmto cílům:

 

– cíl udržitelného rozvoje č. 1 – „vymýtit chudobu“: ENRF bude přispívat ke zlepšování životních podmínek nejzranitelnějších pobřežních komunit, zejména těch, které jsou závislé na rybolovných zdrojích ohrožených nadměrným rybolovem, celosvětovými změnami či problémy životního prostředí;

 

– cíl udržitelného rozvoje č. 3 – „zdraví a kvalitní život“: ENRF bude přispívat k boji proti znečištění pobřežních vod, které je příčinou endemických chorob, a k zaručení dobré kvality potravin z produktů rybolovu a akvakultury;

 

– cíl udržitelného rozvoje č. 7 – „čistá energie“: ENRF bude prosazovat rozvoj obnovitelné energie z mořských zdrojů financováním modré ekonomiky, na němž se budou podílet i prostředky určené na program Horizont Evropa, a zajistí, aby byl tento rozvoj v souladu s ochranou mořského prostředí a zachováním rybolovných zdrojů;

 

– cíl udržitelného rozvoje č. 8– „důstojná práce a hospodářský růst“: ENRF bude spolu s ESF přispívat k rozvoji modré ekonomiky jakožto faktoru hospodářského růstu; zajistí rovněž, aby byl hospodářský růst zdrojem důstojných pracovních míst pro pobřežní komunity; ENRF bude dále přispívat ke zlepšování pracovních podmínek rybářů;

 

– cíl udržitelného rozvoje č. 12 – „odpovědná spotřeba a výroba“: ENRF bude přispívat k přechodu k odpovědnému využívání přírodních zdrojů a k omezení plýtvání přírodními zdroji a energií;

 

– cíl udržitelného rozvoje č. 13 – „opatření v oblasti klimatu“: ENRF poskytne pokyny týkající se jeho rozpočtu na boj proti změně klimatu.

Odůvodnění

ENRF přispívá na další cíle udržitelného rozvoje v souladu s cíli a zásadami stanovenými v tomto nařízení.

Pozměňovací návrh    23

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(13)  S ohledem na důležitost sledování změny klimatu v souladu se závazky Unie k provádění Pařížské dohody a cíli OSN pro trvale udržitelný rozvoj by toto nařízení mělo rozšířit opatření týkající s klimatu a přispět k dosažení celkového cíle ve výši 25 % výdajů z rozpočtu Unie vynaložených na dosažení cílů v oblasti klimatu. Očekává se, že 30 % z celkových finančních prostředků ENRF přispěje k cílům v oblasti klimatu. Příslušná opatření budou vymezena během přípravy a provádění ENRF a opětovně posouzena v kontextu příslušných postupů hodnocení a přezkumů.

(13)  S ohledem na důležitost sledování změny klimatu v souladu se závazky Unie k provádění Pařížské dohody a cíli OSN pro trvale udržitelný rozvoj by toto nařízení mělo rozšířit opatření týkající s klimatu a přispět k dosažení celkového cíle ve výši 30 % výdajů z rozpočtu Unie vynaložených na dosažení cílů v oblasti klimatu. Očekává se, že opatření podle tohoto nařízení umožní, aby ENRF přispíval ke splnění cílů v oblasti klimatu, aniž by však bylo dotčeno financování společné rybářské politiky, které musí být pozitivně přehodnoceno. Příslušná opatření, včetně projektů zaměřených na ochranu a obnovu mořského dna s výskytem mořské trávy a pobřežních mokřadů, které jsou hlavními propady uhlíku, budou vymezena během přípravy a provádění ENRF a opětovně posouzena v kontextu příslušných postupů hodnocení a přezkumů.

Pozměňovací návrh  24

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(14)  ENRF by měl přispívat k plnění cílů Unie v oblasti životního prostředí. Tento příspěvek ENRF by měl být sledován prostřednictvím environmentálních ukazatelů Unie a pravidelně hlášen v rámci hodnocení a výročních zpráv o činnosti.

(14)  ENRF by měl přispívat k plnění cílů Unie v oblasti životního prostředí v rámci společné rybářské politiky a rámcové směrnice o strategii pro mořské prostředí, přičemž by měl náležitě zohledňovat sociální soudržnost, a měl by se řídit evropskou politikou v oblasti životního prostředí včetně norem pro kvalitu vody s cílem zaručit takovou kvalitu mořského prostředí, jež povede ke zlepšení vyhlídek pro rybolov. Tento příspěvek ENRF by měl být sledován prostřednictvím environmentálních ukazatelů Unie a pravidelně hlášen v rámci hodnocení a výročních zpráv o činnosti.

Pozměňovací návrh    25

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(15)  V souladu s článkem 42 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013 (nařízení společné rybářské politiky)7 by finanční pomoc Unie v rámci ENRF měla být podmíněna dodržováním pravidel společné rybářské politiky. Žádosti příjemců, kteří nesplňují platná pravidla společné rybářské politiky, by neměly být přípustné.

(15)  V souladu s článkem 42 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013 (nařízení společné rybářské politiky)7 by finanční pomoc Unie v rámci ENRF měla být podmíněna plným dodržováním pravidel společné rybářské politiky a příslušného práva Unie v oblasti životního prostředí. Finanční pomoc Unie by měla být poskytnuta pouze těm hospodářským subjektům a členským státům, jež plně dodržují své příslušné právní povinnosti. Žádosti příjemců, kteří nesplňují platná pravidla společné rybářské politiky, by neměly být přípustné.

_________________

_________________

7 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013 ze dne 11. prosince 2013 o společné rybářské politice, o změně nařízení Rady (ES) č. 1954/2003 a (ES) č. 1224/2009 a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 2371/2002 a (ES) č. 639/2004 a rozhodnutí Rady 2004/585/ES (Úř. věst. L 354, 28.12.2013, s. 22).

7 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013 ze dne 11. prosince 2013 o společné rybářské politice, o změně nařízení Rady (ES) č. 1954/2003 a (ES) č. 1224/2009 a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 2371/2002 a (ES) č. 639/2004 a rozhodnutí Rady 2004/585/ES (Úř. věst. L 354, 28.12.2013, s. 22).

Pozměňovací návrh    26

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(16)  Aby bylo možné řešit specifické podmínky společné rybářské politiky uvedené v nařízení (EU) č. 1380/2013 a přispívat k dodržování pravidel společné rybářské politiky, měla by být stanovena další ustanovení k pravidlům o přerušení, pozastavení a finančním opravám stanoveným v nařízení (EU) č. [nařízení o společných ustanoveních]. Pokud členský stát nebo příjemce nedodržel své povinnosti v rámci společné rybářské politiky nebo má-li Komise důkazy naznačující toto nedodržení, Komise by měla mít možnost v rámci preventivního opatření přerušit platby. Aby se zabránilo zjevnému riziku vyplácení nezpůsobilých výdajů, Komise by měla mít kromě možnosti přerušení platební lhůty také možnost pozastavit platby a uložit finanční opravy v případě závažného nedodržení pravidel společné rybářské politiky členským státem.

(16)  Aby bylo možné řešit specifické podmínky společné rybářské politiky uvedené v nařízení (EU) č. 1380/2013 a přispívat k plnému dodržování pravidel společné rybářské politiky, měla by být stanovena další ustanovení k pravidlům o přerušení, pozastavení a finančním opravám stanoveným v nařízení (EU) č. [nařízení o společných ustanoveních]. Pokud členský stát nebo příjemce nedodržel své povinnosti v rámci společné rybářské politiky nebo má-li Komise důkazy prokazující toto nedodržení, Komise by měla mít možnost prozatímně přerušit platby. Aby se zabránilo zjevnému riziku vyplácení nezpůsobilých výdajů, Komise by měla mít kromě možnosti přerušení platební lhůty také možnost pozastavit platby a uložit finanční opravy v případě závažného nedodržení pravidel společné rybářské politiky členským státem.

Pozměňovací návrh    27

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(17)  V posledních několika letech bylo společnou rybářskou politikou dosaženo mnohých výsledků při navracení rybích populací zpět na zdravé úrovně, při zvyšování ziskovosti odvětví rybolovu Unie a při zachovávání mořských ekosystémů. Stále však přetrvávají značné problémy k dosažení socioekonomických a environmentálních cílů společné rybářské politiky. To vyžaduje stálou podporu i po roce 2020, zejména v přímořských oblastech, kde byl pokrok pomalejší.

(17)  V posledních několika letech byly učiněny kroky směrem k navracení rybích populací zpět na zdravé úrovně, zvyšování ziskovosti odvětví rybolovu Unie a zachovávání mořských ekosystémů. Stále však přetrvávají značné problémy, pokud jde o úplné dosažení socioekonomických a environmentálních cílů společné rybářské politiky, včetně právní povinnosti obnovit a udržet všechny rybí populace nad úrovní biomasy schopné dosáhnout maximálního udržitelného výnosu. To vyžaduje stálou podporu i po roce 2020, zejména v přímořských oblastech, kde byl pokrok pomalejší, a to zvláště v nejizolovanějších oblastech, jako jsou nejvzdálenější regiony.

Pozměňovací návrh    28

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(18)  Rybolov je nezbytný pro živobytí a kulturní dědictví mnoha pobřežních komunit v Unii, zejména tam, kde hraje důležitou roli drobný pobřežní rybolov. Vzhledem k tomu, že v mnoha rybářských komunitách je průměrný věk rybáře vyšší než 50 let, zůstává problémem generační obnova a diverzifikace činností.

(18)  Rybolov je nezbytný pro živobytí a kulturní dědictví mnoha pobřežních a ostrovních komunit v Unii, zejména tam, kde hraje důležitou roli drobný pobřežní rybolov, jako jsou nejvzdálenější regiony. Vzhledem k tomu, že v mnoha rybářských komunitách je průměrný věk rybáře vyšší než 50 let, zůstává v odvětví rybolovu problémem generační obnova a diverzifikace činností. Z tohoto důvodu je nezbytné, aby ENRF podporoval přitažlivost odvětví rybolovu, a to zajištěním odborného vzdělávání a přístupu mladých lidí k zaměstnáním v odvětví rybolovu.

Pozměňovací návrh    29

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 18 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(18a)  K dosahování cílů společné rybářské politiky přispívá, jsou-li v rámci profesionální a rekreační rybolovné činnosti a akvakultury uplatňovány mechanismy společného řízení, do kterých jsou přímo zapojeny příslušné zúčastněné strany, jako jsou správní orgány, odvětví rybolovu a akvakultury, vědecká obec a občanská společnost, přičemž tyto mechanismy zakládají své fungování na spravedlivém rozdělení odpovědnosti při rozhodování a na adaptivním řízení založeném na znalostech, informacích a okamžitosti. ENRF by měl podporovat uplatňování těchto mechanismů na místní úrovni.

Odůvodnění

Model společného řízení rozvíjí svůj maximální potenciál v rámci bioekonomického řízení ohleduplného k ekosystému a zohledňujícího obezřetnostní přístupy. Tento model by měl poskytnout nástroje, které umožňují reagovat na měnící se okolnosti v reálném čase v rámci adaptivního řízení.

Pozměňovací návrh    30

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(19)  ENRF by se měl zaměřit na dosažení environmentálních, ekonomických a sociálních cílů a cílů zaměstnanosti společné rybářské politiky podle článku 2 nařízení (EU) č. 1380/2013. Tato podpora by měla zajistit, aby činnosti v oblasti rybolovu a akvakultury byly environmentálně udržitelné v dlouhodobém horizontu a řízeny způsobem, který je v souladu s cíli dosažení ekonomických, sociálních a zaměstnaneckých výhod, a přispívaly k dostupnosti dodávek potravin.

(19)  ENRF by měl přispívat k dosažení environmentálních, ekonomických a sociálních cílů a cílů zaměstnanosti společné rybářské politiky podle článku 2 nařízení (EU) č. 1380/2013. Tato podpora by měla zajistit, aby činnosti v oblasti rybolovu a akvakultury byly environmentálně udržitelné v dlouhodobém horizontu a řízeny způsobem, který je v souladu s cíli stanovenými v čl. 2 odst. 2 nařízení (EU) č. 1380/2013, jež přispějí k dosažení ekonomických, sociálních a zaměstnaneckých výhod, a aby přispívaly k dostupnosti dodávek zdravých potravin, a současně zaručit spravedlivé pracovní podmínky. V tomto ohledu by se mělo dostat zvláštní pozornosti a podpory rybolovu závislému na malých pobřežních ostrovech s cílem zajistit jeho životaschopnost a prosperitu.

Pozměňovací návrh    31

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(20)  Podpora z ENRF by měla být zaměřena na dosažení a zachování udržitelného rybolovu na základě minimálního udržitelného výnosu a na co největší snížení negativních dopadů rybolovu na mořské ekosystémy. Tato podpora by měla zahrnovat inovace a investice do rybolovných postupů a technik s nízkým dopadem, odolným vůči změně klimatu a s nízkým obsahem uhlíku.

(20)  Podpora z ENRF by měla přispět k včasnému splnění právní povinnosti obnovit a udržet všechny rybí populace nad úrovní biomasy schopné maximálního udržitelného výnosu a co nejvíce snížit a pokud možno odstranit negativní dopady neudržitelného a škodlivého rybolovu na mořské ekosystémy. Tato podpora by měla zahrnovat inovace a investice do rybolovných postupů a technik s nízkým dopadem, odolným vůči změně klimatu a s nízkým obsahem uhlíku, jakož i do technik zaměřených na selektivní rybolov.

Pozměňovací návrh    32

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(21)  Povinnost vykládky je jedním z hlavních problémů společné rybářské politiky. Vyvolává podstatné změny v rybářských postupech pro odvětví, někdy s významnými finančními náklady. ENRF by proto měl mít možnost podporovat inovace a investice, které přispívají k plnění povinnosti vykládky, s vyšší mírou podpory než u jiných operací, jako jsou investice do selektivních lovných zařízení, do zlepšení přístavních infrastruktur a do uvádění nežádoucích úlovků na trh. Měl by také poskytovat maximální podporu ve výši 100 % na návrh, vývoj, monitorování, hodnocení a řízení transparentních systémů pro výměnu rybolovných práv mezi členskými státy („výměna kvót“) s cílem zmírnit dopad „blokačních druhů“ v důsledku povinností vykládky.

(21)  Povinnost vykládky je právní povinností a jedním z hlavních problémů společné rybářské politiky. Jejím důsledkem je ukončení environmentálně nepřípustných postupů výmětů a vyvolává podstatné a důležité změny v rybářských postupech pro odvětví, někdy s významnými finančními náklady. Členské státy by proto měly ENRF využívat k podpoře inovací a investic, které přispívají k úplnému a včasnému plnění povinnosti vykládky, s vyšší mírou podpory než u jiných operací, jako jsou investice do selektivních lovných zařízení, do zlepšení přístavních infrastruktur a do uvádění nežádoucích úlovků na trh. Měl by také poskytovat maximální podporu ve výši 100 % na návrh, vývoj, monitorování, hodnocení a řízení transparentních systémů pro výměnu rybolovných práv mezi členskými státy („výměna kvót“) s cílem zmírnit dopad „blokačních druhů“ v důsledku povinností vykládky.

Pozměňovací návrh    33

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 21 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(21a)  Povinnost vykládky by měla být sledována rovnoměrně v rámci celého spektra, od malých rybářských plavidel až po plavidla velká, a to v každém členském státě.

Odůvodnění

Drobní rybáři v Irsku i jinde si stále a opakovaně stěžují na to, že jsou vzhledem k tomu, že se inspekce a sankce týkají z větší části pobřeží, nejsnazším cílem, zatímco větší lodě jsou obtížněji přístupné, a proto je složitější je kontrolovat.

Pozměňovací návrh    34

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(22)  ENRF by měl mít možnost podporovat inovace a investice do rybářských plavidel s cílem zlepšit zdraví, bezpečnost a pracovní podmínky, energetickou účinnost a kvalitu úlovků. Tato podpora by však neměla vést ke zvýšení rybolovné kapacity nebo schopnosti vyhledat ryby a neměla by být poskytována jednoduše za účelem splnění požadavků, které jsou povinné v rámci právních předpisů Unie nebo národních právních předpisů. V rámci architektury bez preskriptivních opatření by mělo být na členských státech, aby definovaly přesná pravidla způsobilosti pro tyto investice. S ohledem na zdraví, bezpečnost a pracovní podmínky na rybářských plavidlech by měla být povolena vyšší míra podpory, než míra povolená u jiných operací.

(22)  ENRF by měl mít možnost podporovat inovace a investice do rybářských plavidel s cílem zlepšit zdraví, bezpečnost a pracovní podmínky, ochranu životního prostředí, energetickou účinnost, dobré životní podmínky zvířat a kvalitu úlovků, jakož i poskytnout podporu specifickým otázkám zdravotní péče. Tato podpora by však neměla vést k riziku zvýšení rybolovné kapacity nebo schopnosti vyhledat ryby a neměla by být poskytována jednoduše za účelem splnění požadavků, které jsou povinné v rámci právních předpisů Unie nebo národních právních předpisů. V rámci architektury bez preskriptivních opatření by mělo být na členských státech, aby definovaly přesná pravidla způsobilosti pro tyto investice a podporu. S ohledem na zdraví, bezpečnost a pracovní podmínky na rybářských plavidlech by měla být povolena vyšší míra podpory, než míra povolená u jiných operací.

Pozměňovací návrh    35

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 24

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(24)  Úspěch společné rybářské politiky závisí na dostupnosti vědeckého poradenství pro řízení rybolovu, a tím i na dostupnosti údajů o rybolovu. S ohledem na problémy a náklady na získání spolehlivých a úplných údajů je třeba podporovat opatření členských států pro shromažďování a zpracování údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2017/1004 („rámcové nařízení o shromažďování údajů“)9 a přispívání k nejlepšímu dostupnému vědeckému poradenství. Tato podpora by měla umožnit synergie se shromažďováním a zpracováním dalších druhů námořních údajů.

(24)  Úspěch společné rybářské politiky závisí na dostupnosti vědeckého poradenství pro řízení rybolovu, a tím i na dostupnosti údajů o rybolovu. S ohledem na problémy a náklady na získání spolehlivých a úplných údajů je třeba podporovat opatření členských států pro shromažďování, zpracování a výměnu údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1004 („rámcové nařízení o shromažďování údajů“)9 a přispívání k nejlepšímu dostupnému vědeckému poradenství. Tato podpora by měla umožnit synergie se shromažďováním, zpracováním a výměnou dalších druhů námořních údajů, včetně údajů o rekreačním rybolovu.

_________________

_________________

9 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1004 ze dne 17. května 2017 o vytvoření rámce Unie pro shromažďování, správu a využívání údajů v odvětví rybolovu a pro podporu vědeckého poradenství pro společnou rybářskou politiku a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 199/2008 (Úř. věst. L 157, 20.06.2017, s. 1).

9 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1004 ze dne 17. května 2017 o vytvoření rámce Unie pro shromažďování, správu a využívání údajů v odvětví rybolovu a pro podporu vědeckého poradenství pro společnou rybářskou politiku a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 199/2008 (Úř. věst. L 157, 20.06.2017, s. 1).

Pozměňovací návrh    36

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 25

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(25)  ENRF by měl podporovat účinné provádění založené na znalostech a správu společné rybářské politiky v rámci přímého a nepřímého řízení poskytováním vědeckého poradenství, rozvojem a prováděním systému kontroly rybolovu Unie, provozováním poradních sborů a dobrovolnými příspěvky mezinárodním organizacím.

(25)  ENRF by měl podporovat účinné provádění založené na znalostech a správu společné rybářské politiky v rámci přímého a nepřímého řízení poskytováním vědeckého poradenství, rozvojem a prováděním systému kontroly rybolovu Unie, provozováním poradních sborů a dobrovolnými příspěvky mezinárodním organizacím, jakož i větší zapojení Unie do mezinárodní správy oceánů.

Pozměňovací návrh    37

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 26

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(26)  Vzhledem k problémům s dosažením cílů společné rybářské politiky pro zachování mořských zdrojů by ENRF měl mít možnost podporovat opatření pro řízení rybolovu a rybářských loďstev. V této souvislosti podpora pro přizpůsobení loďstva zůstává v některých případech nezbytnou s ohledem na konkrétní segmenty loďstva a jednotlivá moře. Tato podpora by měla být úzce zaměřena na zachování a udržitelné využívání mořských biologických zdrojů a orientována na dosažení rovnováhy mezi rybolovnou kapacitou a dostupnými rybolovnými možnostmi. ENRF by proto měl mít možnost podporovat trvalé ukončení rybolovných činností v segmentech loďstva, kde rybolovná kapacita není v rovnováze s dostupnými rybolovnými právy. Taková podpora by měla být nástrojem pro akční plány pro přizpůsobení segmentů loďstva, v nichž byla zjištěna nadměrná strukturální kapacita podle čl. 22 odst. 4 nařízení (EU) č. 1380/2013, a měla by se provádět buď sešrotováním rybářského plavidla nebo jeho přeměnou a dovybavením pro jiné účely. Pokud by dovybavení zvýšilo tlak rekreačního rybolovu na mořské ekosystémy, měla by být podpora udělena pouze tehdy, pokud bude v souladu se společnou rybářskou politikou a cíli příslušných víceletých plánů. V zájmu zajištění shody strukturálního přizpůsobení loďstva s cíli zachování zdrojů, podpora pro trvalé zastavení rybolovných činností by měla být přísně podmíněna a propojena s dosažením výsledků. Měla by být proto prováděna pouze prostřednictvím financování, které není propojeno s náklady, jak stanoví nařízení (EU) č. [nařízení o společných ustanoveních]. V rámci tohoto mechanismu by členské státy neměly být odškodňovány Komisí za trvalé zastavení rybolovných aktivit na základě skutečně vynaložených nákladů, ale na základě splnění podmínek a dosažení výsledků. Za tímto účelem by Komise měla v přenesené pravomoci stanovit takové podmínky, jež by souvisely s dosažením cílů ochrany společné rybářské politiky.

(26)  Vzhledem k problémům s dosažením cílů společné rybářské politiky pro zachování mořských zdrojů by ENRF měl mít možnost podporovat opatření pro řízení rybolovu a rybářských loďstev. V této souvislosti podpora pro přizpůsobení loďstva zůstává v některých případech nezbytnou s ohledem na konkrétní segmenty loďstva a jednotlivá moře. Tato podpora by měla být úzce zaměřena na zachování a udržitelné využívání mořských biologických zdrojů a orientována na dosažení rovnováhy mezi rybolovnou kapacitou a dostupnými rybolovnými možnostmi. ENRF by proto měl mít možnost podporovat trvalé ukončení rybolovných činností v segmentech loďstva, kde rybolovná kapacita není v rovnováze s dostupnými rybolovnými právy. Taková podpora by měla být nástrojem pro akční plány pro přizpůsobení segmentů loďstva, v nichž byla zjištěna nadměrná strukturální kapacita podle čl. 22 odst. 4 nařízení (EU) č. 1380/2013, a měla by se provádět buď sešrotováním rybářského plavidla, nebo jeho přeměnou a dovybavením pro jiné účely. Pokud by dovybavení zvýšilo tlak rekreačního rybolovu na mořské ekosystémy, měla by být podpora udělena pouze tehdy, pokud bude v souladu se společnou rybářskou politikou a cíli příslušných víceletých plánů.

Pozměňovací návrh    38

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 26 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(26a)  ENRF by měl za účelem zavedení udržitelného rybolovu ohleduplného k životnímu prostředí, jenž by méně zatěžoval rybolovné zdroje, podporovat modernizaci plavidel s cílem směřovat k jednotkám využívajícím méně energie, a to i v případě nevyvážených segmentů, a to buď prostřednictvím dotací, nebo finančních nástrojů. ENRF by měl rovněž umožňovat poskytování pomoci mladým rybářům na nákup jejich pracovních nástrojů, včetně plavidel delších než 12 m, vyjma nevyvážených segmentů.

Pozměňovací návrh    39

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 26 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(26b)  Jelikož hrají rybářské přístavy, místa vykládky, přístřešky a aukční síně klíčovou úlohu při zajišťování kvality vyložených produktů, jakož i bezpečnosti a pracovních podmínek, měl by ENRF prioritně podporovat modernizaci přístavní infrastruktury s cílem optimalizovat přidanou hodnotu vyložených produktů, zejména při uvádění produktů rybolovu na trh.

Pozměňovací návrh    40

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 27

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(27)  Vzhledem k vysoké úrovni nepředvídatelnosti rybolovných činností mohou výjimečné okolnosti způsobit rybářům značné ekonomické ztráty. V zájmu zmírnění těchto důsledků by měl mít ENRF možnost podporovat vyrovnání za mimořádné zastavení rybolovné činnosti způsobené prováděním určitých opatření pro zachování zdrojů, např. prováděním víceletých plánů, cílů pro zachování a udržitelné využívání populací, opatření na přizpůsobení rybářské kapacity rybářských plavidel podle dostupných rybářských příležitostí nebo technických požadavků nebo zavedením mimořádných opatření, přerušením uplatňování dohody o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu z důvodu vyšší moci, přírodní katastrofy nebo ekologické katastrofy. Podpora by měla být poskytnuta pouze v případě, pokud je dopad pro rybáře za takových okolností významný, např. pokud jsou obchodní činnosti daného plavidla zastaveny po dobu alespoň 90 po sobě jdoucích dnů a pokud ekonomické ztráty plynoucí z ukončení činnosti činí více než 30 % ročního obratu dotčené firmy. V podmínkách pro poskytování takové podpory by měly být zohledněny zvláštní postupy rybolovu úhořů.

(27)  Vzhledem k vysoké úrovni nepředvídatelnosti rybolovných činností může jejich dočasné zastavení způsobit rybářům značné ekonomické ztráty. V zájmu zmírnění těchto důsledků by měl mít ENRF možnost podporovat vyrovnání za dočasné zastavení rybolovné činnosti způsobené prováděním určitých opatření pro zachování zdrojů, např. prováděním víceletých plánů, cílů pro zachování a udržitelné využívání populací, opatření na přizpůsobení rybářské kapacity rybářských plavidel podle dostupných rybářských příležitostí nebo technických požadavků nebo zavedením mimořádných opatření, přerušením uplatňování nebo neobnovením dohody o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu z důvodu vyšší moci, přírodní katastrofy nebo ekologické katastrofy, včetně období uzavření oblasti rybolovu ze zdravotních důvodů nebo kvůli neobvyklé mortalitě rybolovných zdrojů, nehod na moři během rybolovných činností a nepříznivých klimatických jevů. Podpora by měla být poskytnuta pouze v případě, pokud je dopad pro rybáře za takových okolností významný, např. pokud jsou obchodní činnosti daného plavidla zastaveny po dobu alespoň 120 po sobě jdoucích dnů během posledních dvou let. V podmínkách pro poskytování takové podpory by měly být zohledněny zvláštní postupy rybolovu úhořů.

Pozměňovací návrh    41

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 27 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(27a)  Rybáři a producenti v mořské a sladkovodní akvakultuře by měli mít možnost obdržet podporu z ENRAF v případě krize na trzích s produkty rybolovu a akvakultury a přírodních nebo ekologických katastrof.

Odůvodnění

Podobně, jak tomu je u zemědělských fondů, by měla být vytvořena i bezpečnostní síť související s trhem zaměřená na rybáře a producenty v akvakultuře.

Pozměňovací návrh    42

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 28

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(28)  Drobný pobřežní rybolov mohou provozovat rybářská plavidla kratší 12 metrů, která nepoužívají vlečná lovná zařízení. Tento sektor představuje téměř 75 % všech rybářských plavidel registrovaných v Unii a téměř polovinu všech pracovních míst v odvětví rybolovu. Provozovatelé drobného pobřežního rybolovu jsou závislí na zdravých rybích populacích, které představují jejich hlavní zdroj příjmů. ENRF by jim proto měl poskytovat preferenční zacházení mírou podpory 100 %, včetně operací souvisejících s kontrolou a vynucováním, s cílem podpořit udržitelné rybářské postupy. Kromě toho by určité oblasti podpory měly být vyhrazeny drobnému pobřežnímu rybolovu v segmentu loďstva, kde je kapacita rybolovu vyvážená dostupnými rybolovnými možnostmi, např. podpora na pořízení plavidla z druhé ruky a výměnu motoru nebo modernizaci. Členské státy by dále měly do svého programu zahrnout akční plán pro drobný pobřežní rybolov, který by měl být monitorován na základě ukazatelů, pro které by měly být stanoveny milníky a cíle.

(28)  Drobný pobřežní rybolov mohou provozovat rybářská plavidla kratší 12 metrů, která nepoužívají vlečná lovná zařízení. Tento sektor představuje téměř 75 % všech rybářských plavidel registrovaných v Unii a téměř polovinu všech pracovních míst v odvětví rybolovu. Provozovatelé drobného pobřežního rybolovu jsou závislí na zdravých rybích populacích, které představují jejich hlavní zdroj příjmů. ENRF by jim proto měl poskytovat preferenční zacházení mírou podpory 100 %, včetně operací souvisejících s kontrolou a vynucováním, s cílem podpořit udržitelné rybářské postupy v souladu s cíli společné rybářské politiky. Kromě toho by určité oblasti podpory měly být vyhrazeny drobnému pobřežnímu rybolovu v segmentu loďstva, kde je kapacita rybolovu vyvážená dostupnými rybolovnými možnostmi, např. podpora na pořízení plavidla z druhé ruky a výměnu motoru nebo modernizaci, jakož i podpora pro mladé rybáře. Členské státy by dále měly do svého programu zahrnout akční plán pro drobný pobřežní rybolov, který by měl být monitorován na základě ukazatelů, pro které by měly být stanoveny milníky a cíle.

Pozměňovací návrh    43

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 29

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(29)  Podle sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru, Výboru regionů a Evropské investiční bance ze dne 24. října 2017 s názvem „Pevnější a obnovené strategické partnerství s nejvzdálenějšími regiony EU“10 se nejvzdálenější regiony potýkají se specifickými problémy spojenými s jejich odlehlostí, topografií a klimatem, jak je uvedeno v článku 349 Smlouvy, a také mají zvláštní výhody, na jejichž základě je možné rozvíjet udržitelnou modrou ekonomiku. Pro každý nejvzdálenější region by proto akční plán pro rozvoj sektorů udržitelné modré ekonomiky, včetně udržitelného využívání rybolovu a akvakultury, měl být připojen k programu dotyčných členských států a na podporu provádění těchto akčních plánů by měl být vyhrazen finanční příděl. ENRF může také podporovat vyrovnání dodatečných nákladů, kterým nejvzdálenější regiony čelí vzhledem ke své poloze a ostrovní povaze. Tato podpora my měla být stanovena jako procentní podíl z tohoto celkového finančního přídělu. V nejvzdálenějších regionech by navíc měla být použita vyšší míra podpory, než je tomu u jiných operací.

(29)  Nejvzdálenější regiony se potýkají se specifickými problémy spojenými s jejich odlehlostí, topografií a klimatem, jak je uvedeno v článku 349 Smlouvy, a také mají zvláštní výhody, na jejichž základě je možné rozvíjet udržitelnou modrou ekonomiku. Pro každý nejvzdálenější region by proto akční plán pro rozvoj sektorů udržitelné modré ekonomiky, včetně udržitelného využívání rybolovu a akvakultury, měl být připojen k programu dotyčných členských států a na podporu provádění těchto akčních plánů by měl být vyhrazen finanční příděl. Aby bylo možné udržet konkurenceschopnost určitých produktů rybolovu a akvakultury z nejvzdálenějších regionů vůči podobným produktům z jiných regionů Unie, zavedla Unie v roce 1992 opatření k vyrovnání souvisejících dodatečných nákladů v odvětví rybolovu. Opatření, která platí v období 2014–2020, jsou stanovena nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 508/201410a. Je nezbytné i nadále poskytovat podporu na vyrovnání dodatečných nákladů rybolovu, chovu, výroby a pro uvádění některých produktů rybolovu a akvakultury z nejvzdálenějších regionů na trh, tak aby toto vyrovnání přispělo k zachování hospodářské životaschopnosti hospodářských subjektů z těchto regionů. S ohledem na rozdílné podmínky uvádění na trh v nejvzdálenějších regionech, na výkyvy v úlovcích a populacích a na tržní poptávku je třeba ponechat na jednotlivých členských státech, aby stanovily nárok na vyrovnání pro produkty rybolovu, jejich příslušná maximální množství a částku vyrovnání v rámci celkových prostředků přidělených dotčeným členským státům. Členské státy by měly být oprávněny určit seznam a množství dotčených produktů rybolovu a částku vyrovnání v rámci celkových prostředků přidělených příslušnému členskému státu. Je rovněž třeba, aby byly oprávněny upravit své plány vyrovnání, pokud to lze odůvodnit měnícími se podmínkami. Členské státy by měly stanovit částku vyrovnání ve výši umožňující vhodné vyrovnání dodatečných nákladů vyplývajících ze zvláštních znevýhodnění nejvzdálenějších regionů. Aby se zabránilo nadměrnému vyrovnání, částka by měla být úměrná dodatečným nákladům, které podpora vyrovnává. Za tímto účelem je také třeba, aby se vzaly v potaz další typy veřejné intervence, které mají dopad na úroveň dodatečných nákladů. V nejvzdálenějších regionech by navíc měla být použita vyšší míra podpory, než je tomu u jiných operací.

__________________

__________________

10 COM(2017) 623

 

 

10a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 508/2014 ze dne 15. května 2014 o Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 2328/2003, (ES) č. 861/2006, (ES) č. 1198/2006 a (ES) č. 791/2007 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1255/2011 (Úř. věst. L 149, 20.5.2014, s. 1).

Pozměňovací návrh    44

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 29 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(29a)  Za účelem zajištění zachování odvětví drobného pobřežního rybolovu v nejvzdálenějších regionech a v souladu se zásadami rozdílného zacházení s malými ostrovy a územími uvedenými v cíli udržitelného rozvoje č. 14 by měl mít ENRF na základě článku 349 SFEU možnost podporovat v nejvzdálenějších regionech pořízení a obnovu plavidel pro drobný pobřežní rybolov, která vykládají všechny své úlovky v přístavech nejvzdálenějších regionů a přispívají k místnímu udržitelnému rozvoji, s cílem zvýšit bezpečnost osob, dodržovat normy Unie v oblasti hygieny, bojovat proti nezákonnému, nehlášenému a neregulovanému rybolovu a dosáhnout větší efektivity v oblasti životního prostředí. Tato obnova rybářského loďstva by neměla překročit schválené stropy kapacity a měla by být v souladu s cíli společné rybářské politiky. ENRF by měl mít možnost podporovat přidružená opatření, např. výstavbu nebo modernizaci loděnic vyhrazených pro plavidla pro drobný pobřežní rybolov v nejvzdálenějších regionech, pořízení nebo obnovu infrastruktury a vybavení nebo studie.

Pozměňovací návrh  45

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 29 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(29b)  S ohledem na usnesení Evropského parlamentu o zvláštní situaci ostrovů (2015/3014(RSP)) a na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu „Specifické problémy ostrovů“ (1229/2011) tvoří zemědělství, chov hospodářských zvířat a rybolov významný prvek místní ekonomiky ostrovů. Evropské ostrovní regiony trpí kvůli své nedostatečné přístupnosti, zejména v případě malých a středních podniků, a malé míře diferenciace produktů a potřebují strategii pro využití veškerých možných synergií mezi evropskými strukturálními a investičními fondy a dalšími unijními nástroji s cílem vyvážit znevýhodnění ostrovů a posílit jejich hospodářský růst, tvorbu pracovních míst a udržitelný rozvoj. I když článek 174 SFEU uznává, že ostrovy jsou z přírodního a zeměpisného hlediska trvale znevýhodněny, musí Komise vytvořit „strategický rámec Unie pro ostrovy“, aby došlo k propojení nástrojů, které mohou mít velký územní dopad.

Odůvodnění

V rámci úvah o novém rámci pro ENRF pro rok 2021 by mělo být více přihlédnuto ke zvláštní situaci evropských ostrovů.

Pozměňovací návrh  46

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 30

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(30)  V rámci sdíleného řízení by ENRF měl mít možnost podporovat ochranu a obnovu mořské a pobřežní biologické rozmanitosti a ekosystémů. Pro tento účel by měla být k dispozici podpora na vyrovnání za sběr ztracených lovných zařízení a odpadu z moře rybáři a na investice v přístavech na zajištění vhodných zařízení pro příjem těchto ztracených lovných zařízení a odpadu z moře. Podpora by měla být k dispozici také pro opatření k dosažení nebo zachování dobrého stavu mořského prostředí, jak je stanoveno ve směrnici Evropského parlamentu a Rady č. 2008/56/ES („rámcová směrnice o strategii pro mořské prostředí“)11, k provádění opatření ochrany prostoru zavedených podle uvedené směrnice a v souladu s prioritními akčními rámci vytvořenými podle směrnice Rady 92/43/EHS („směrnice o stanovištích“)12 ke správě, obnově a sledování oblastí NATURA 2000 i k ochraně druhů podle směrnice 92/43/EHS a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/147/ES („směrnice o ptácích“)13. V rámci přímého řízení by měl ENRF přispívat na podporu čistých a zdravých moří a na provádění evropské strategie pro plasty v oběhovém hospodářství zpracované ve sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů ze dne 16. ledna 201614 v souladu s cílem dosáhnout nebo zachovat dobrý stav mořského prostředí.

(30)  V rámci sdíleného řízení by ENRF měl mít možnost podporovat ochranu a obnovu mořské a pobřežní biologické rozmanitosti a ekosystémů. Pro tento účel by měla být k dispozici podpora na vyrovnání rybářům za sběr ztracených lovných zařízení a odpadu z moře, zejména plastů, a na investice v přístavech na zajištění vhodných zařízení pro příjem a skladování těchto sebraných ztracených lovných zařízení a odpadu z moře. Podpora by měla být k dispozici také pro opatření k dosažení nebo zachování dobrého stavu mořského prostředí, jak je stanoveno ve směrnici Evropského parlamentu a Rady č. 2008/56/ES („rámcová směrnice o strategii pro mořské prostředí“)11, k provádění opatření ochrany prostoru zavedených podle uvedené směrnice a v souladu s prioritními akčními rámci vytvořenými podle směrnice Rady 92/43/EHS („směrnice o stanovištích“)12 ke správě, obnově a sledování oblastí NATURA 2000 i k ochraně druhů podle směrnice 92/43/EHS, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/147/ES („směrnice o ptácích“)13 a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES13a, jakož i norem Unie pro městské odpadní vody, a rovněž k výstavbě, instalaci, modernizaci a vědecké přípravě a hodnocení statických nebo mobilních zařízení určených k ochraně a posílení mořské fauny a flóry v nejvzdálenějších regionech. V rámci přímého řízení by měl ENRF přispívat na podporu čistých a zdravých moří a na provádění evropské strategie pro plasty v oběhovém hospodářství zpracované ve sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů ze dne 16. ledna 201614 v souladu s cílem dosáhnout nebo zachovat dobrý stav mořského prostředí.

_________________

_________________

11 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/56/ES ze dne 17. června 2008, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství v oblasti mořské environmentální politiky (Úř. věst. L 164, 25.6.2008, s. 19).

11 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/56/ES ze dne 17. června 2008, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství v oblasti mořské environmentální politiky (Úř. věst. L 164, 25.6.2008, s. 19).

12 Směrnice Rady 92/43/EHS ze dne 21. května 1992 o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (Úř. věst. L 206, 22.07.1992, s. 7.

12 Směrnice Rady 92/43/EHS ze dne 21. května 1992 o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (Úř. věst. L 206, 22.07.1992, s. 7.

13 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/147/ES ze dne 30. listopadu 2009 o ochraně volně žijících ptáků (Úř. věst. L 20, 26.01.2010, s. 7).

13 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/147/ES ze dne 30. listopadu 2009 o ochraně volně žijících ptáků (Úř. věst. L 20, 26.01.2010, s. 7).

 

13a Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES ze dne 23. října 2000, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky (Úř. věst. L 327, 22.12.2000, s. 1).

14 COM(2018) 28

14 COM(2018) 28

Pozměňovací návrh    47

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 31

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(31)  Rybolov a akvakultura přispívají k zabezpečení potravin a výživy. Unie však v současné době dováží více než 60 % svých dodávek produktů rybolovu, a proto je velmi závislá na třetích zemích. Důležitým úkolem je podpořit spotřebu rybího proteinu produkovaného v Unii s vysokými standardy kvality a dostupného spotřebitelům za přijatelné ceny.

(31)  Agenda OSN pro udržitelný rozvoj 2030 stanovila vymýcení hladu a dosažení potravinového zabezpečení a lepší výživy jako jeden ze 17 cílů udržitelného rozvoje (cíl udržitelného rozvoje č. 2). Unie je plně zavázána vůči tomuto cíli a jeho plnění. V této souvislosti přispívají rybolov a udržitelná akvakultura k zabezpečení potravin a výživy. Unie však v současné době dováží více než 60 % svých dodávek produktů rybolovu, a proto je velmi závislá na třetích zemích. Důležitým úkolem je podpořit spotřebu produktů rybolovu produkovaných v Unii s vysokými standardy kvality a dostupných spotřebitelům za přijatelné ceny, dodávat do veřejných institucí, jako jsou nemocnice nebo školy, produkty místního drobného rybolovu a zahájit ve vzdělávacích institucích školicí a osvětové programy zaměřené na význam konzumace místních ryb.

Pozměňovací návrh    48

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 32

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(32)  ENRF by měl mít možnost přispívat na podporu a trvale udržitelný rozvoj akvakultury, včetně sladkovodní akvakultury, pro chov vodních živočichů a rostlin na výrobu potravin a jiných surovin. Složité administrativní postupy v některých členských státech budou nadále v platnosti, jako např. obtížný přístup k prostoru a ztížené postupy při udělování licencí, které ztěžují odvětví zlepšení obrazu a konkurenceschopnosti chovaných mořských živočichů. Podpora by měla být v souladu s víceletými vnitrostátními strategickými plány pro akvakulturu vypracovanými na základě nařízení (EU) č. 1380/2013. Způsobilá bude zejména podpora na udržitelnost životního prostředí, produktivní investice, inovace, získávání profesních dovedností, zlepšování pracovních podmínek, kompenzační opatření poskytující kritické služby správy pozemků a přírody. Způsobilá budou rovněž opatření v oblasti veřejného zdraví, režimů pojištění populací chovaných v akvakultuře a v oblasti zdraví a dobrých životních podmínek zvířat. V případě produktivních investic však bude podpora poskytována pouze prostřednictvím finančních nástrojů a nástroje InvestEU, které nabízejí vyšší pákový efekt na trzích, a jsou proto pro financování tohoto odvětví relevantnější než granty.

(32)  ENRF by měl mít možnost přispívat na podporu a trvale udržitelný rozvoj akvakultury, včetně sladkovodní akvakultury, pro chov vodních živočichů a rostlin na výrobu potravin a jiných surovin. Složité administrativní postupy v některých členských státech budou nadále v platnosti, jako např. obtížný přístup k prostoru a ztížené postupy při udělování licencí, které ztěžují odvětví zlepšení obrazu a konkurenceschopnosti chovaných mořských živočichů. Podpora by měla být v souladu s víceletými vnitrostátními strategickými plány pro akvakulturu vypracovanými na základě nařízení (EU) č. 1380/2013. Způsobilá bude zejména podpora na udržitelnost životního prostředí, produktivní investice, inovace, získávání profesních dovedností, zlepšování pracovních podmínek, kompenzační opatření poskytující kritické služby správy pozemků a přírody. Způsobilá budou rovněž opatření v oblasti veřejného zdraví, režimů pojištění populací chovaných v akvakultuře a v oblasti zdraví a dobrých životních podmínek zvířat. Podpora by měla být pokud možno poskytována prostřednictvím finančních nástrojů, nástroje InvestEU a grantů.

Pozměňovací návrh    49

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 33

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(33)  Potravinová bezpečnost se opírá o účinné a dobře organizované trhy, které zlepšují transparentnost, stabilitu, kvalitu a rozmanitost dodavatelského řetězce, stejně jako informace pro spotřebitele. Za tímto účelem by měl mít ENRF možnost podporovat uvádění produktů rybolovu a akvakultury na trh v souladu s cíli nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1379/2013 („nařízení o společné organizaci trhu“)15. Jeho podpora by měla být dostupná zejména pro vytváření organizací producentů, provádění výrobních a marketingových plánů, propagaci nových odbytišť na trhu, a rozvoj a šíření informací o trhu.

(33)  Potravinová bezpečnost se opírá o účinné a dobře organizované trhy, které zlepšují transparentnost, stabilitu, kvalitu a rozmanitost dodavatelského řetězce, stejně jako informace pro spotřebitele. Za tímto účelem by měl mít ENRF možnost podporovat uvádění produktů rybolovu a akvakultury na trh v souladu s cíli nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1379/2013 („nařízení o společné organizaci trhu“)15. Jeho podpora by měla být dostupná zejména pro vytváření mimo jiné organizací producentů, včetně rybářských družstev a drobných výrobců, pro provádění výrobních a marketingových plánů, podporu skladování, propagační a komunikační kampaně, propagaci nových odbytišť na trhu, provádění studií trhů, zachování a posílení Evropského střediska pro sledování trhu s produkty rybolovu a akvakultury (EUMOFA) a rozvoj a šíření informací o trhu.

_________________

_________________

15 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1379/2013 ze dne 11. prosince 2013 o společné organizaci trhů s produkty rybolovu a akvakultury a o změně nařízení Rady (ES) č. 1184/2006 a (ES) č. 1224/2009 a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 104/2000 (Úř. věst. L 354, 28.12.2013, s. 1).

15 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1379/2013 ze dne 11. prosince 2013 o společné organizaci trhů s produkty rybolovu a akvakultury a o změně nařízení Rady (ES) č. 1184/2006 a (ES) č. 1224/2009 a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 104/2000 (Úř. věst. L 354, 28.12.2013, s. 1).

Pozměňovací návrh    50

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 33 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(33a)  Kvalita a různorodost evropských mořských plodů je pro producenty konkurenční výhodou, a významně tak obohacuje kulturní a gastronomické dědictví a spojuje zachování kulturních tradic s rozvojem a využitím nových vědeckých poznatků. Občané a spotřebitelé stále více vyžadují kvalitní produkty s různými specifickými vlastnostmi souvisejícími s jejich zeměpisným původem. ENRF proto bude moci podporovat produkty z mořských plodů, na něž se vztahuje nařízení 1151/2012 Evropského parlamentu a Rady1a. Zejména bude moci na základě tohoto nařízení podporovat uznávání a registraci zeměpisných označení kvality. Rovněž bude moci podporovat řídící subjekty pro chráněná označení původu (CHPO) a chráněná zeměpisná označení (CHZO) a programy, které vyvíjejí v zájmu zvýšení kvality. Kromě toho bude moci podporovat výzkum prováděný těmito řídícími subjekty s cílem zvýšit informovanost o specifickém výrobním zařízení, výrobních procesech a produktech.

 

___________________

 

1a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 ze dne 21. listopadu 2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin (Úř. věst. L 343, 14.12.2012, s. 1).

Pozměňovací návrh    51

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 33 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(33b)  S ohledem na usnesení Evropského parlamentu ze dne 4. prosince 2008 o vypracování evropského plánu na regulaci populace kormoránů a na usnesení ze dne 17. června 2010 o novém impulsu pro strategii pro udržitelný rozvoj evropské akvakultury by měl ENRF podporovat vědecký výzkum a shromažďování údajů o vlivu stěhovavých ptáků na odvětví akvakultury a na příslušné populace ryb v Unii.

Pozměňovací návrh    52

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 33 c (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(33c)  Vzhledem k potřebě růstu odvětví akvakultury a k významným úbytkům rybích populací, ke kterým dochází kvůli stěhovavým ptákům, by měl ENRF zavést určité kompenzace za tyto ztráty, dokud nebude zaveden evropský plán řízení.

Pozměňovací návrh    53

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 34

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(34)  Zpracovatelský průmysl hraje roli v dostupnosti a kvalitě produktů rybolovu a akvakultury. ENRF by měl mít možnost podporovat cílené investice v tomto odvětví, za předpokladu, že přispívají k dosažení cílů společné organizace trhu. Taková podpora by měla být poskytována pouze prostřednictvím finančních nástrojů a fondu InvestEU, a nikoli prostřednictvím grantů.

(34)  Zpracovatelský průmysl hraje roli v dostupnosti a kvalitě produktů rybolovu a akvakultury. ENRF by měl mít možnost podporovat cílené investice v tomto odvětví, za předpokladu, že přispívají k dosažení cílů společné organizace trhu. Taková podpora může být poskytována prostřednictvím grantů, finančních nástrojů a fondu InvestEU.

Odůvodnění

Zpracovatelský průmysl je nutné soustavně podporovat, a to i prostřednictvím grantů, aby se zvýšila jeho konkurenceschopnost. Poskytování grantů by nemělo být vyloučeno, neboť malé a střední podniky nemají snadný přístup k finančním nástrojům.

Pozměňovací návrh    54

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 34 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(34a)  Kromě způsobilých opatření, která již byla uvedena, by měl mít ENRF možnost podporovat další oblasti spjaté s rybolovem a akvakulturou, a to i ochranný lov nebo řízení problematických volně žijících druhů, které ohrožují udržitelné stavy rybích populací, zejména tuleňů a kormoránů.

Pozměňovací návrh    55

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 34 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(34b)  Kromě způsobilých opatření, která již byla uvedena, by měl mít ENRF možnost podporovat další oblasti spjaté s rybolovem a akvakulturou, včetně náhrad škod na úlovcích, které způsobili savci a ptáci chránění právními předpisy Unie, zejména tuleni a kormoráni.

Pozměňovací návrh    56

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 35

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(35)  Tvorba pracovních míst v pobřežních regionech se opírá o místně řízený rozvoj udržitelné modré ekonomiky, která oživuje sociální strukturu těchto regionů. Námořní odvětví a služby pravděpodobně že překonají růst globální ekonomiky a významně přispějí k zaměstnanosti a růstu do roku 2030. Aby byl modrý růst udržitelný, závisí na inovaci a investici do nových námořních podniků a biohospodářství, včetně modelů udržitelného cestovního ruchu, obnovitelných zdrojů energie z oceánů, inovativní špičkové stavby lodí a nových přístavních služeb, které mohou vytvářet pracovní místa a zároveň posílit místní rozvoj. Zatímco veřejná investice do udržitelné modré ekonomiky by měla být promítnuta do rozpočtu Unie, ENRF by se měl konkrétně zaměřit na podmínky umožňující rozvoj udržitelné modré ekonomiky a na odstraňování překážek s cílem usnadnit investice a rozvoj nových trhů a technologií či služeb. Podpora rozvoje udržitelné modré ekonomiky by měla být poskytována prostřednictvím sdíleného, přímého i nepřímého řízení.

(35)  Tvorba pracovních míst v pobřežních regionech se opírá o místně řízený rozvoj udržitelné modré ekonomiky, která se rozvíjí v rámci ekologických mezí a oživuje sociální strukturu těchto regionů, včetně ostrovů a nejvzdálenějších regionů. Námořní odvětví a služby pravděpodobně že překonají růst globální ekonomiky a významně přispějí k zaměstnanosti a růstu do roku 2030. Aby byl modrý růst udržitelný, závisí na inovaci a investici do nových námořních podniků, biohospodářství a biotechnologií, včetně modelů udržitelného cestovního ruchu, obnovitelných zdrojů energie z oceánů, inovativní špičkové stavby lodí a nových přístavních služeb a udržitelného rozvoje rybolovu a akvakultury, které mohou vytvářet pracovní místa a zároveň posílit místní rozvoj a rozvoj mořských produktů využívající poznatky biologie. Zatímco veřejná investice do udržitelné modré ekonomiky by měla být promítnuta do rozpočtu Unie, ENRAF by se měl konkrétně zaměřit na podmínky pro udržitelnou modrou ekonomiku rozvíjenou v rámci ekologických mezí a na odstraňování překážek s cílem usnadnit investice a rozvoj nových trhů a technologií či služeb. Podpora rozvoje udržitelné modré ekonomiky by měla být poskytována prostřednictvím sdíleného, přímého i nepřímého řízení.

Pozměňovací návrh    57

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 35 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(35a)  Rekreační rybolov může mít v souladu s bodem odůvodnění 3 nařízení o SRP významný dopad na rybolovné zdroje a členské státy by proto měly zajistit, aby byl tento rybolov prováděn způsobem slučitelným s cíli SRP. Rekreační rybolov nelze nicméně řádně řídit bez spolehlivého a opakovaného shromažďování údajů o tomto rybolovu, jak Evropský parlament zdůraznil ve svém usnesení o aktuálním stavu rekreačního rybolovu v Evropské unii (2017/2120(INI).

Pozměňovací návrh    58

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 35 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(35b)  Cílem udržitelné modré ekonomiky je zaručit udržitelnou spotřebu a výrobu, jakož i účinné využívání zdrojů ve spojení s ochranou a zachováním rozmanitosti, produktivity, odolnosti, hlavních funkcí a vnitřních hodnot mořských ekosystémů. Je založena na posuzování dlouhodobých potřeb stávající generace a generací budoucích. S tím rovněž souvisí stanovení správných cen za zboží a služby.

Odůvodnění

Udržitelná modrá ekonomika znamená, že hospodářské, sociální a environmentální činnosti jsou nedílnou součástí mořského ekosystému, a proto je nutné zachovat rovnováhu mezi zlepšováním životních podmínek a blahobytu místních pobřežních komunit a ochranou mořských ekosystémů. Udržitelná modrá ekonomika vytvoří z mořského prostředí hospodářskou hodnotu pouze tehdy, pokud je uskutečňována tak, aby zachovala a chránila mořské zdroje a ekosystémy.

Pozměňovací návrh    59

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 35 c (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(35c)  Je zapotřebí zavést podpůrná opatření, která by umožnila sociální dialog a využívání ENRF s cílem pomoci vzdělávat kvalifikované odborníky pro námořní a rybolovné odvětví. Význam modernizace námořního a rybolovného odvětví a úloha, kterou v tomto ohledu hrají inovace, si žádá přehodnocení přidělování finančních zdrojů na profesní a odborné vzdělávání v rámci ENRF.

Odůvodnění

Pozměňovací návrh poukazuje na články 25 a 27 stanoviska Výboru pro rybolov (postup 2017/2052 (INI)), tj. na potřebu věnovat prostředky v rámci ENRF cíleně na vzdělávání stávajících a nových pracovníků daného odvětví, bez věkového omezení, ale s konkrétním cílem zlepšit ekonomickou a environmentální udržitelnost rybolovných činností.

Pozměňovací návrh    60

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 35 d (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(35d)  Pro zvýšení konkurenceschopnosti a ekonomické výkonnosti rybolovu a námořních činností jsou rovněž mimořádně důležité investice do lidského kapitálu. Proto je nezbytné, aby ENRF podporoval poradenské služby, spolupráci mezi vědci a rybáři, odbornou přípravu a celoživotní učení a aby podněcoval k šíření znalostí, přispíval ke zlepšování celkové výkonnosti a konkurenceschopnosti hospodářských subjektů a podporoval sociální dialog. S vědomím důležitosti role, kterou hrají manželky a životní partnerky samostatně výdělečně činných rybářů ve svých komunitách, by jim měla být za určitých podmínek poskytnuta podpora pro odbornou přípravu, celoživotní učení, šíření znalostí a pro navazování kontaktů přispívající k jejich odbornému rozvoji.

Odůvodnění

Znovu zavádí bod odůvodnění 31 nařízení (EU) č. 508/2014 Evropského parlamentu a Rady ze dne 15. května 2014, který se věnuje podpoře lidského kapitálu. Zejména pro pobřežní společenství závislá na rybolovu je mimořádně důležité, aby mohla podporovat začleňování nových kvalifikovaných pracovníků.

Pozměňovací návrh    61

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 36

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(36)  Rozvoj udržitelné modré ekonomiky je silně závislý na partnerství mezi místními zúčastněnými stranami, které přispívají k životaschopnosti pobřežních a vnitrozemských komunit a ekonomik. ENRF by měl poskytnout nástroje na podporu takových partnerství. Za tímto účelem by měla být v rámci sdíleného řízení dostupná podpora pro místní rozvoj se zapojením místních komunit. Tento přístup by měl posílit ekonomickou diverzifikaci v místním kontextu prostřednictvím rozvoje pobřežního a vnitrozemského rybolovu, akvakultury a udržitelné modré ekonomiky. Strategie místního rozvoje se zapojením místních komunit by měly zajistit, aby místní komunity lépe využívaly a těžily z příležitostí, které nabízí udržitelná modrá ekonomika, se zužitkováním a posílením environmentálních, kulturních, sociálních a lidských zdrojů. Každé místní partnerství by proto mělo odrážet hlavní zaměření své strategie zajištěním vyváženého zapojení a zastoupení všech příslušných zúčastněných stran z místní udržitelné modré ekonomiky.

(36)  Rozvoj udržitelné modré ekonomiky je silně závislý na partnerství mezi místními zúčastněnými stranami, které přispívají k životaschopnosti a udržitelnosti obyvatelstva pobřežních, ostrovních a vnitrozemských komunit a ekonomik. ENRF by měl poskytnout nástroje na podporu takových partnerství. Za tímto účelem by měla být v rámci sdíleného řízení dostupná podpora pro místní rozvoj se zapojením místních komunit. Tento přístup by měl posílit ekonomickou diverzifikaci v místním kontextu prostřednictvím rozvoje pobřežního a vnitrozemského rybolovu, akvakultury a udržitelné modré ekonomiky. Strategie místního rozvoje se zapojením místních komunit by měly zajistit, aby místní komunity lépe využívaly a těžily z příležitostí, které nabízí udržitelná modrá ekonomika, se zužitkováním a posílením environmentálních, kulturních, sociálních a lidských zdrojů. Každé místní partnerství by proto mělo odrážet hlavní zaměření své strategie zajištěním vyváženého zapojení a zastoupení všech příslušných zúčastněných stran z místní udržitelné modré ekonomiky.

Pozměňovací návrh    62

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 37

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(37)  V rámci sdíleného řízení by ENRF měl mít možnost podporovat udržitelnou modrou ekonomiku prostřednictvím shromažďování, řízení a využívání údajů s cílem zlepšit znalosti o stavu mořského prostředí. Tato podpora by se měla zaměřit na plnění požadavků podle směrnice 92/43/EHS a směrnice 2009/147/ES, na podporu územního plánování námořních prostor a na zvyšování kvality údajů a jejich sdílení prostřednictvím Evropské námořní sítě pro pozorování a sběr dat.

(37)  V rámci sdíleného řízení by ENRAF měl mít možnost podporovat udržitelnou modrou ekonomiku rozvíjející se v rámci ekologických mezí prostřednictvím shromažďování, řízení a využívání údajů s cílem zlepšit znalosti o stavu mořského a sladkovodního prostředí a zdrojů. Tato podpora by se měla zaměřit na plnění požadavků podle směrnice 92/43/EHS a směrnice 2009/147/ES, na podporu územního plánování námořních prostor, udržitelnosti odvětví rybolovu a akvakultury a na zvyšování kvality údajů a jejich sdílení prostřednictvím Evropské námořní sítě pro pozorování a sběr dat.

Pozměňovací návrh    63

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 38

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(38)  V rámci přímého a nepřímého řízení by se ENRF měl zaměřit na podmínky umožňující udržitelnou modrou ekonomiku prostřednictvím podpory integrované správy a řízení námořní politiky, posílení převodu a využívání výzkumu, inovací a technologií v udržitelné modré ekonomice, zlepšení námořních dovedností, gramotnosti v oblasti oceánů a sdílení socioekonomických údajů o udržitelné modré ekonomice, podpory udržitelné modré ekonomiky s nízkým obsahem uhlíku a odolné vůči změně klimatu, a rozvoje souborů projektů a inovativních finančních nástrojů. Ve vztahu k výše uvedeným oblastem je třeba věnovat náležitou pozornost nejvzdálenějším regionům.

(38)  V rámci přímého a nepřímého řízení by se ENRF měl zaměřit na vytváření podmínek umožňujících udržitelnou modrou ekonomiku, která se rozvíjí v rámci ekologických mezí a přispívá ke zdravému mořskému prostředí, prostřednictvím podpory integrované správy a řízení námořní politiky, posílení převodu a využívání výzkumu, inovací a technologií v udržitelné modré ekonomice, zlepšení námořních dovedností, gramotnosti v oblasti moří a oceánů a sdílení environmentálních a socioekonomických údajů o udržitelné modré ekonomice, podpory udržitelné modré ekonomiky s nízkým obsahem uhlíku a odolné vůči změně klimatu, a rozvoje souborů projektů a inovativních finančních nástrojů. Ve vztahu k výše uvedeným oblastem je třeba věnovat náležitou pozornost nejvzdálenějším a ostrovním regionům spadajícím do působnosti článku 174 SFEU.

Pozměňovací návrh    64

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 39

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(39)  60 % oceánů je mimo hranice vnitrostátní jurisdikce. To znamená sdílenou mezinárodní odpovědnost. Většina problémů, kterým oceány čelí, jsou přeshraniční povahy, jako je nadměrné využívání, změna klimatu, acidifikace, znečištění a klesající biologická rozmanitost, a vyžadují proto sdílenou odezvu. V rámci Úmluvy OSN o mořském právu, jíž je Unie smluvní stranou podle rozhodnutí Rady č. 98/392/ES16, bylo mnoho svrchovaných práv, institucí a specifických rámců zřízeno s cílem regulovat a řídit lidskou činnost v oceánech. V posledních letech se objevil globální konsensus, že mořské prostředí a námořní lidské činnosti by měly být řízeny efektivněji, aby bylo možné vypořádat s rostoucím tlakem, který je na oceány vyvíjen.

(39)  60 % oceánů je mimo hranice vnitrostátní jurisdikce. To znamená sdílenou mezinárodní odpovědnost. Většina problémů, kterým oceány čelí, jsou přeshraniční povahy, jako je nadměrné využívání, změna klimatu, acidifikace, znečištění, průzkum nalezišť ropy nebo podmořská těžba, což vede ke klesající biologické rozmanitosti, a vyžaduje proto sdílenou odezvu. V rámci Úmluvy OSN o mořském právu, jíž je Unie smluvní stranou podle rozhodnutí Rady č. 98/392/ES16, bylo mnoho svrchovaných práv, institucí a specifických rámců zřízeno s cílem regulovat a řídit lidskou činnost v oceánech. V posledních letech se objevil globální konsensus, že mořské prostředí a námořní lidské činnosti by měly být řízeny efektivněji, aby bylo možné vypořádat s rostoucím tlakem, který je na oceány a moře vyvíjen.

_________________

_________________

16 Rozhodnutí Rady 98/392/ES ze dne 23. března 1998 o uzavření Úmluvy Organizace spojených národů o mořském právu ze dne 10. prosince 1982 a dohody ze dne 28. července 1994 o provedení části XI této úmluvy Evropským společenstvím (Úř. věst. L 179, 23.6.1998, s. 1).

16 Rozhodnutí Rady 98/392/ES ze dne 23. března 1998 o uzavření Úmluvy Organizace spojených národů o mořském právu ze dne 10. prosince 1982 a dohody ze dne 28. července 1994 o provedení části XI této úmluvy Evropským společenstvím (Úř. věst. L 179, 23.6.1998, s. 1).

Pozměňovací návrh    65

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 40

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(40)  Unie jako celosvětový subjekt je pevně odhodlána podporovat mezinárodní správu oceánů v souladu se společným sdělením Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů ze dne 10. listopadu 2016 s názvem „Mezinárodní správa oceánů: příspěvek EU k odpovědné správě oceánů“17 . Unijní politika správy oceánů je nová politika, která se vztahuje na oceány integrovaným způsobem. Mezinárodní správa oceánů není jen klíčový faktor dosažení agendy pro udržitelný rozvoj do roku 2030, a zejména cíle udržitelného rozvoje č. 14 („zachovat a udržitelně využívat oceánů, moří a mořských zdrojů pro udržitelný rozvoj“), ale také zaručení bezpečných, zajištěných, čistých a udržitelným způsobem řízených moří a oceánů pro budoucí generace. Unie musí plnit tyto mezinárodní závazky a být hnací silou pro zlepšení mezinárodní správy oceánů na dvoustranné, regionální a mnohostranné úrovni, včetně předcházení, potírání a odstraňování nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu, ke zlepšení rámce mezinárodní správy oceánů, ke snížení tlaků vyvíjených na moře a oceány, k vytváření podmínek pro udržitelnou modrou ekonomiku a k podpoře mezinárodního výzkumu oceánů a údajů.

(40)  Unie jako celosvětový subjekt je pevně odhodlána podporovat mezinárodní správu oceánů v souladu se společným sdělením Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů ze dne 10. listopadu 2016 s názvem „Mezinárodní správa oceánů: příspěvek EU k odpovědné správě oceánů“17 . Unijní politika správy oceánů je nová politika, která se vztahuje na oceány integrovaným způsobem. Mezinárodní správa oceánů není jen klíčový faktor dosažení agendy pro udržitelný rozvoj do roku 2030, a zejména cíle udržitelného rozvoje č. 14 („zachovat a udržitelně využívat oceánů, moří a mořských zdrojů pro udržitelný rozvoj“), ale také zaručení bezpečných, zajištěných, čistých a udržitelným způsobem řízených moří a oceánů pro budoucí generace. Unie musí plnit tyto mezinárodní závazky a být hnací a vedoucí silou pro zlepšení mezinárodní správy oceánů na dvoustranné, regionální a mnohostranné úrovni, včetně předcházení, potírání a odstraňování nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu a minimalizace jeho dopadu na mořské prostředí, ke zlepšení rámce mezinárodní správy oceánů, ke snížení tlaků vyvíjených na moře a oceány, k vytváření podmínek pro udržitelnou modrou ekonomiku rozvíjenou v rámci ekologických mezí a k podpoře mezinárodního výzkumu oceánů a údajů.

_________________

_________________

17 JOIN(2016) 49

17 JOIN(2016) 49

Pozměňovací návrh    66

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 43

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(43)  V rámci sdíleného řízení by každý členský stát měl vypracovat jeden program, který by měl být schválen Komisí. V rámci regionalizace a s cílem podpořit členské státy k strategičtějšímu přístupu během přípravy programů by Komise měla vypracovat analýzu pro každou přímořskou oblast s uvedením společných silných a slabých stránek, pokud jde o dosažení cílů společné rybářské politiky. Touto analýzou by se měly řídit členské státy i Komise při vyjednávání každého programu s přihlédnutím k regionálním problémům a potřebám. Při hodnocení těchto programů by Komise měla vzít v úvahu environmentální a socioekonomické problémy společné rybářské politiky, sociálně-ekonomické výsledky udržitelného modrého hospodářství, problémy na úrovni jednotlivých přímořských oblastí, zachování a obnovu mořských ekosystémů, snižování množství odpadu v moři a zmírňování změny klimatu a přizpůsobení se této změně.

(43)  V rámci sdíleného řízení by každý členský stát měl ve spolupráci se všemi regiony vypracovat jeden program, který by měl být schválen Komisí. V rámci regionalizace a s cílem podpořit členské státy k strategičtějšímu přístupu během přípravy programů by Komise měla vypracovat analýzu pro každou přímořskou oblast s uvedením společných silných a slabých stránek, pokud jde o dosažení cílů společné rybářské politiky. Touto analýzou by se měly řídit členské státy i Komise při vyjednávání každého programu s přihlédnutím k regionálním problémům a potřebám. Při hodnocení těchto programů by Komise měla vzít v úvahu environmentální a socioekonomické problémy společné rybářské politiky, sociálně-ekonomické výsledky udržitelného modrého hospodářství, které se rozvíjí v rámci ekologických mezích, zejména pokud jde o drobný pobřežní rybolov, problémy na úrovni jednotlivých přímořských oblastí, zachování a obnovu mořských ekosystémů, snižování množství odpadu v moři a jeho sběr a boj proti změně klimatu, její zmírňování a přizpůsobení se této změně.

Pozměňovací návrh    67

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 43 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(43a)  Aby se zajistilo účinné provádění řídicích opatření na regionální úrovni, měly by členské státy zřídit režim společného řízení zahrnující poradní výbory, rybářské organizace a příslušné instituce/orgány k posílení dialogu a zapojení zúčastněných stran.

Pozměňovací návrh    68

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 44 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(44a)  Postup provádění plateb u současného ENRF je podle zpráv špatný, protože po čtyřech letech jeho uplatňování bylo využitou pouhých 11 % prostředků. Tento postup by měl být zdokonalen, aby se zrychlily platby příjemcům, zvláště v případě jednotlivců nebo rodin.

Pozměňovací návrh    69

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 46 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(46a)  Komise by také měla stanovit odpovídající nástroje pro informování společnosti o činnostech rybolovu a akvakultury a přínosech diverzifikované konzumace ryb a mořských plodů.

Odůvodnění

Diverzifikace konzumace ryb sníží tlak rybolovu na nejoblíbenější populace ryb.

Pozměňovací návrh    70

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 47

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(47)  V souladu s nařízením (EU) xx/xx [nařízení, kterým se stanoví finanční pravidla o souhrnném rozpočtu Unie], nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 883/201319 , nařízením Rady (Euratom, ES) č. 2988/9520, nařízením Rady (Euratom, ES) č. 2185/9621 a nařízením Rady (EU) č. 2017/193922 mají finanční zájmy Unie být chráněny prostřednictvím přiměřených opatření, včetně prevence, odhalování, opravy a vyšetřování nesrovnalostí včetně podvodů, navrácení ztracených, neoprávněně vyplacených nebo nesprávně použitých finančních prostředků a tam, kde je to vhodné, uložení správních sankcí. Zejména v souladu s nařízením (EU, Euratom) č. 883/2013 a nařízením (Euratom, ES) č. 2185/96 může Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF) provádět šetření, včetně kontrol a inspekcí na místě, s cílem zjistit, zda nedošlo k podvodu, korupci nebo jinému protiprávnímu jednání ohrožujícímu finanční zájmy Unie. V souladu s nařízením Rady (EU) č. 2017/1939 může Úřad evropského veřejného žalobce (EPPO) vyšetřovat a stíhat podvody a jiné trestné činy ohrožující finanční zájmy Unie podle směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2017/137123. V souladu s nařízením (EU) č. [nařízení, kterým se stanoví finanční pravidla o souhrnném rozpočtu Unie] musí všechny osoby nebo subjekty, které přijímají finanční prostředky Unie, plně spolupracovat při ochraně finančních zájmů Unie, udělit Komisi, úřadu OLAF, Úřadu evropského veřejného žalobce a Evropskému účetnímu dvoru (EÚD) nezbytná práva a potřebný přístup a zajistit, aby třetí osoby podílející se na vynakládání finančních prostředků Unie udělily rovnocenná práva. Členské státy by měly zajistit, aby byly v rámci řízení a provádění ENRF chráněny finanční zájmy Unie v souladu s nařízením (EU) č. [nařízení, kterým se stanoví finanční pravidla o souhrnném rozpočtu Unie] a nařízením (EU) č. [nařízení o společných ustanoveních].

(47)  V souladu s nařízením (EU) xx/xx [nařízení, kterým se stanoví finanční pravidla o souhrnném rozpočtu Unie], nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 883/201319 , nařízením Rady (Euratom, ES) č. 2988/9520, nařízením Rady (Euratom, ES) č. 2185/9621 a nařízením Rady (EU) č. 2017/193922 mají finanční zájmy Unie být chráněny prostřednictvím přiměřených opatření, včetně prevence, odhalování, opravy a vyšetřování nesrovnalostí včetně podvodů, navrácení ztracených, neoprávněně vyplacených nebo nesprávně použitých finančních prostředků a tam, kde je to vhodné, uložení správních sankcí. Zejména v souladu s nařízením (EU, Euratom) č. 883/2013 a nařízením (Euratom, ES) č. 2185/96 by měl Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF) provádět šetření, včetně kontrol a inspekcí na místě, s cílem zjistit, zda nedošlo k podvodu, korupci nebo jinému protiprávnímu jednání ohrožujícímu finanční zájmy Unie. V souladu s nařízením Rady (EU) č. 2017/1939 by měl Úřad evropského veřejného žalobce (EPPO) vyšetřovat a stíhat podvody a jiné trestné činy ohrožující finanční zájmy Unie podle směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2017/137123. V souladu s nařízením (EU) č. [nařízení, kterým se stanoví finanční pravidla o souhrnném rozpočtu Unie] musí všechny osoby nebo subjekty, které přijímají finanční prostředky Unie, plně spolupracovat při ochraně finančních zájmů Unie, udělit Komisi, úřadu OLAF, Úřadu evropského veřejného žalobce a Evropskému účetnímu dvoru (EÚD) nezbytná práva a potřebný přístup a zajistit, aby třetí osoby podílející se na vynakládání finančních prostředků Unie udělily rovnocenná práva. Členské státy by měly zajistit, aby byly v rámci řízení a provádění ENRF chráněny finanční zájmy Unie v souladu s nařízením (EU) č. [nařízení, kterým se stanoví finanční pravidla o souhrnném rozpočtu Unie] a nařízením (EU) č. [nařízení o společných ustanoveních].

_________________

_________________

19 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 883/2013 ze dne 11. září 2013 o vyšetřování prováděném Evropským úřadem pro boj proti podvodům (OLAF) a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1073/1999 a nařízení Rady (Euratom) č. 1074/1999 (Úř. věst. L 248, 18.09.2013, s. 1).

19 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 883/2013 ze dne 11. září 2013 o vyšetřování prováděném Evropským úřadem pro boj proti podvodům (OLAF) a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1073/1999 a nařízení Rady (Euratom) č. 1074/1999 (Úř. věst. L 248, 18.09.2013, s. 1).

20 Nařízení Rady (ES, Euratom) č. 2988/95 ze dne 18. prosince 1995 o ochraně finančních zájmů Evropských společenství (Úř. věst. L 312, 23.12.1995, s. 1).

20 Nařízení Rady (ES, Euratom) č. 2988/95 ze dne 18. prosince 1995 o ochraně finančních zájmů Evropských společenství (Úř. věst. L 312, 23.12.1995, s. 1).

21 Nařízení Rady (Euratom, ES) č. 2185/96 ze dne 11. listopadu 1996 o kontrolách a inspekcích na místě prováděných Komisí za účelem ochrany finančních zájmů Evropských společenství proti podvodům a jiným nesrovnalostem (Úř. věst. L 292, 15.11.1996, s. 2).

21 Nařízení Rady (Euratom, ES) č. 2185/96 ze dne 11. listopadu 1996 o kontrolách a inspekcích na místě prováděných Komisí za účelem ochrany finančních zájmů Evropských společenství proti podvodům a jiným nesrovnalostem (Úř. věst. L 292, 15.11.1996, s. 2).

22 Nařízení Rady (EU) 2017/1939 ze dne 12. října 2017, kterým se provádí posílená spolupráce za účelem zřízení Úřadu evropského veřejného žalobce (Úř. věst. L 283, 31.10.2017, s. 1).

22 Nařízení Rady (EU) 2017/1939 ze dne 12. října 2017, kterým se provádí posílená spolupráce za účelem zřízení Úřadu evropského veřejného žalobce (Úř. věst. L 283, 31.10.2017, s. 1).

23 Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1371 ze dne 5. července 2017 o boji vedeném trestněprávní cestou proti podvodům poškozujícím finanční zájmy Unie (Úř. věst. L 198, 28.7.2017, s. 29).

23 Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1371 ze dne 5. července 2017 o boji vedeném trestněprávní cestou proti podvodům poškozujícím finanční zájmy Unie (Úř. věst. L 198, 28.7.2017, s. 29).

Pozměňovací návrh    71

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 48

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(48)  Pro posílení transparentnosti využívání prostředků Unie a jejich řádnou finanční správu, zejména s ohledem na posílení veřejné kontroly nad využitými finančními prostředky, by měly být některé informace o opatřeních financovaných z ENRF zveřejněny v souladu s nařízením (EU) č. [nařízení o společných ustanoveních] na internetových stránkách členského státu. Členský stát musí při zveřejňování informací o opatřeních financovaných z ENRF dodržovat pravidla pro ochranu osobních údajů stanovená v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/67924.

(48)  Pro posílení transparentnosti využívání prostředků Unie a jejich řádnou finanční správu, zejména s ohledem na posílení veřejné kontroly nad využitými finančními prostředky, by měly být informace o opatřeních financovaných z ENRF zveřejněny v souladu s nařízením (EU) č. [nařízení o společných ustanoveních] na internetových stránkách členského státu. Členský stát musí při zveřejňování informací o opatřeních financovaných z ENRF dodržovat pravidla pro ochranu osobních údajů stanovená v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/67924.

_________________

_________________

24Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (Úř. věst. L 119, 4.5.2016, s. 1).

24 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (Úř. věst. L 119, 4.5.2016, s. 1).

Pozměňovací návrh    72

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 2 – bod 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2)  „společným prostředím pro sdílení informací“ (CISE) se rozumí prostředí systémů vyvinutých pro podporu výměny informací mezi orgány zapojenými do námořního dohledu napříč odvětvími a hranicemi za účelem zlepšení situační informovanosti o činnostech na moři;

2)  „společným prostředím pro sdílení informací“ (CISE) se rozumí prostředí systémů vyvinutých pro podporu výměny informací mezi orgány zapojenými do námořního dohledu napříč odvětvími a hranicemi za účelem zlepšení situační informovanosti o činnostech prováděných na moři;

Pozměňovací návrh    73

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 2 – bod 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3)  „pobřežní ochranou“ se rozumí vnitrostátní orgány, které vykonávají služby pobřežní ochrany, které zahrnují námořní bezpečnost, cla, prevenci a potlačování obchodu s lidmi a pašování, s tím spojené vynucování námořního práva, kontrolu námořní hranice, námořní dohled, ochranu mořského prostředí, vyhledávání a záchranu, reakci na nehody a katastrofy, kontrolu rybolovu a další činnosti spojené s těmito službami;

3)  „pobřežní ochranou“ se rozumí vnitrostátní orgány, které vykonávají služby pobřežní ochrany, které zahrnují námořní bezpečnost, cla, prevenci a potlačování obchodu s lidmi a pašování, s tím spojené vynucování námořního práva, kontrolu námořní hranice, námořní dohled, ochranu mořského prostředí, vyhledávání a záchranu, reakci na nehody a katastrofy, kontrolu rybolovu, inspekce a další činnosti spojené s těmito službami;

Pozměňovací návrh    74

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 2 – bod 6 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

6a)  „rekreačním rybolovem“ se rozumí neobchodní rybolovné činnosti využívající mořské biologické zdroje pro rekreační, turistické nebo sportovní účely;

Pozměňovací návrh    75

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 2 – bod 6 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

6b)  „odvětvím rekreačního rybolovu“ se rozumí všechny segmenty rekreačního rybolovu a podnikatelské aktivity a pracovní místa, která na tomto rybolovu závisí nebo vznikla v souvislosti s tímto rybolovem;

Pozměňovací návrh    76

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 2 – bod 7 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

7a)  „rybářem lovícím ze břehu“ se rozumí každá fyzická osoba, která provozuje komerční rybolov ze břehu, jak je chápán příslušným členským státem;

Odůvodnění

Rybáři lovící ze břehu jsou často v obdobné situaci jako drobní pobřežní rybáři. Proto by se poskytování podpory z ENRF mělo vztahovat i na rybáře lovící ze břehu.

Pozměňovací návrh    77

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 2 – bod 12

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

12)  „produktivními investicemi“ se rozumí investice do výstavby, rozšíření, modernizace nebo na vybavení zařízení pro produkci akvakultury;

vypouští se

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh souvisí s vypuštěním výrazu „produktivní“ v čl. 23 odst. 3.

Pozměňovací návrh    78

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 2 – bod 13

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

13)  „strategií pro přímořskou oblast“ se rozumí integrovaný rámec pro řešení společných mořských a námořních problémů, s nimiž se členské státy a případně třetí země musejí vypořádat v přímořské oblasti nebo v jedné nebo více podmořských oblastech, a pro podporu spolupráce a koordinace v zájmu dosažení hospodářské, sociální a územní soudržnosti; je vypracována Komisí ve spolupráci s dotyčnými zeměmi, jejich regiony a případnými dalšími zúčastněnými stranami;

13)  „strategií pro přímořskou oblast“ se rozumí integrovaný rámec pro řešení společných mořských a námořních problémů, s nimiž se členské státy a případně třetí země musejí vypořádat v určité přímořské oblasti nebo v jedné nebo více podmořských oblastech, a pro podporu spolupráce a koordinace v zájmu dosažení hospodářské, sociální a územní soudržnosti; je vypracována Komisí ve spolupráci s dotyčnými členskými státy a třetími zeměmi, jejich regiony a případnými dalšími zúčastněnými stranami;

Pozměňovací návrh    79

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 2 – bod 14

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

14)  „drobným pobřežním rybolovem“ se rozumí rybolov prováděný rybářskými plavidly o celkové délce menší než 12 metrů, která nepoužívají vlečná zařízení uvedená v čl. 2 odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 1967/200626;

14)  „drobným pobřežním rybolovem“ se rozumí rybolov prováděný rybářskými plavidly o celkové délce menší než 12 metrů, která nepoužívají vlečná zařízení uvedená v čl. 2 odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 1967/200626, rybolov ze břehu a sběr mořských plodů;

_________________

_________________

26 Nařízení Rady (ES) č. 1967/2006 ze dne 21. prosince 2006 o opatřeních pro řízení udržitelného využívání rybolovných zdrojů ve Středozemním moři, o změně nařízení (EHS) č. 2847/93 a o zrušení nařízení (ES) č. 1626/94 (Úř. věst. L 409, 30.12.2006, s. 11).

26 Nařízení Rady (ES) č. 1967/2006 ze dne 21. prosince 2006 o opatřeních pro řízení udržitelného využívání rybolovných zdrojů ve Středozemním moři, o změně nařízení (EHS) č. 2847/93 a o zrušení nařízení (ES) č. 1626/94 (Úř. věst. L 409, 30.12.2006, s. 11).

Odůvodnění

Je nutné výslovně uvést, že rybolov ze břehu je součástí drobného pobřežního rybolovu. Při konzultaci výkladu definice drobného pobřežního rybolovu v souvislosti s ENRF na období 2014–2020 odpověděly útvary Komise tak, že jeho součástí je i rybolov uskutečňovaný z břehu a sběr mořských plodů.

Pozměňovací návrh    80

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 2 – bod 14 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

14a)  „drobným loďstvem z nejvzdálenějších regionů“ se rozumí drobné loďstvo, které působí v nejvzdálenějších regionech dle definice uvedené ve vnitrostátních operačních programech;

Pozměňovací návrh    81

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 2 – bod 15

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

15)  „udržitelnou modrou ekonomikou“ se rozumí všechny odvětvové a meziodvětvové ekonomické aktivity v rámci jednotného trhu související s oceány, moři, pobřežními i vnitrozemskými vodami, které pokrývají nejvzdálenější regiony a vnitrozemské země Unie, včetně rozvíjejících se odvětví a netržních výrobků a služeb, a jsou v souladu s právními předpisy Unie v oblasti životního prostředí.

15)  „udržitelnou modrou ekonomikou“ se rozumí všechny odvětvové a meziodvětvové ekonomické aktivity v rámci jednotného trhu související s oceány, moři, pobřežními i vnitrozemskými vodami, které pokrývají ostrovní a nejvzdálenější regiony a vnitrozemské země Unie, včetně rozvíjejících se odvětví a netržních výrobků a služeb, jejichž účelem je zajistit stávajícím a budoucím generacím dobré životní podmínky z hlediska environmentálního, sociálního a ekonomického a současně zachovat a obnovovat zdravé mořské ekosystémy a chránit křehké přírodní zdroje a které jsou v souladu s právními předpisy Unie v oblasti životního prostředí;

Pozměňovací návrh    82

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 2 – bod 15 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

15a)  „společným řízením“ se rozumí dohoda o partnerství, v níž vláda, společenství místních uživatelů zdrojů (rybářů), vnější subjekty (nevládní organizace, výzkumné instituce) a někdy i jiné zúčastněné strany v oblasti rybolovu a pobřežních zdrojů (majitelé plavidel, obchodníci s produkty rybolovu, úvěrové agentury nebo poskytovatelé úvěrů, odvětví cestovního ruchu apod.) sdílejí odpovědnost a pravomoc rozhodovat o řízení rybolovu;

Odůvodnění

Definice FAO z terminologického portálu FAO. Viz http://www.fao.org/faoterm/.

Pozměňovací návrh    83

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 2 – bod 15 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

15b)  „ekologickou katastrofou“ se rozumí nahodilý přírodní nebo člověkem způsobený jev, jehož důsledkem je zhoršení životního prostředí.

Odůvodnění

Pojem „ekologická katastrofa“ použitý v čl. 18 odst. 1 písm. d) není definován, ovšem v zájmu právní jistoty by definován měl být.

Pozměňovací návrh    84

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1 – bod 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1)  podpora udržitelného rybolovu a zachování mořských biologických zdrojů;

1)  podpora udržitelného rybolovu;

Pozměňovací návrh    85

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1 – bod 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a)  podpora udržitelné akvakultury;

Pozměňovací návrh    86

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1 – bod 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2)  přispívání k zabezpečení potravin v Unii prostřednictvím konkurenceschopné a udržitelné akvakultury a trhů;

2)  přispívání k zabezpečení potravin v Unii prostřednictvím konkurenceschopných a udržitelných trhů s produkty rybolovu a akvakultury a zpracovatelských odvětví;

Pozměňovací návrh    87

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1 – bod 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3)  vytvoření podmínek pro růst udržitelné modré ekonomiky a podpora prosperujících pobřežních komunit;

3)  vytvoření podmínek pro růst udržitelné modré ekonomiky s ohledem na ekologickou únosnost, podpora prosperity a ekonomické a sociální soudržnosti v pobřežních, ostrovních a vnitrozemských komunitách;

Pozměňovací návrh    88

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Podpora z ENRF přispívá k dosažení cílů Unie týkajících se životního prostředí a zmírňování změn klimatu a přizpůsobování se této změně. Tento příspěvek se sleduje v souladu s metodikou uvedenou v příloze IV.

Podpora z ENRF rovněž přispívá k dosažení cílů Unie týkajících se životního prostředí a zmírňování změn klimatu a přizpůsobování se této změně. Tento příspěvek se sleduje v souladu s metodikou uvedenou v příloze IV.

Pozměňovací návrh    89

Návrh nařízení

Článek 4 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 4a

 

Nejvzdálenější regiony

 

Všechna ustanovení tohoto nařízení musí zohledňovat specifické překážky, jež uznává článek 349 Smlouvy o fungování Evropské unie.

Pozměňovací návrh    90

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Finanční krytí pro provádění ENRF na období 2021–2027 činí 6 140 000 000 v běžných cenách.

1.  Finanční krytí pro provádění ENRF na období 2021–2027 se zvyšuje na 6 867 000 000 EUR ve stálých cenách roku 2018 (tj. 7 739 000 000 EUR v běžných cenách).

Pozměňovací návrh    91

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Část finančního krytí v rámci sdíleného řízení podle hlavy II činí 5 311 000 000 EUR v běžných cenách v souladu s ročním rozdělením stanoveným v příloze V.

1.  Část finančního krytí v rámci sdíleného řízení podle hlavy II činí 87 % finančního krytí ENRF [EUR xxx] v běžných cenách v souladu s ročním rozdělením stanoveným v příloze V.

Pozměňovací návrh    92

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  U operací v nejvzdálenějších regionech každý dotčený členský stát přidělí v rámci finanční podpory Unie v souladu s přílohou V alespoň:

vypouští se

a)  102 000 000 EUR pro Azory a Madeiru;

 

b)  82 000 000 EUR pro Kanárské ostrovy;

 

c)  131 000 000 EUR pro Guadeloupe, Francouzskou Guyanu, Martinik, Mayotte, Réunion a Saint-Martin.

 

Pozměňovací návrh    93

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Vyrovnání uvedené v článku 21 nepřekročí 50 % každého přídělu uvedeného v písmenech a), b) a c) odstavce 2.

vypouští se

Pozměňovací návrh    94

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Nejméně 15 % z finanční podpory Unie přidělené každému členskému státu se přidělí na oblasti podpory uvedené v článcích 19 a 20. Členské státy, které nemají přístup do vod Unie, mohou uplatňovat nižší procento, pokud jde o rozsah jejich úkolů kontroly a shromažďování údajů.

4.  Nejméně 15 % z finanční podpory Unie přidělené každému členskému státu se přidělí na oblasti podpory uvedené v článcích 19 a 20. Členské státy, které nemají přístup do vod Unie, mohou uplatňovat nižší procento, pokud jde o rozsah jejich úkolů kontroly a shromažďování údajů. Pokud částky přidělené na kontrolu a shromažďování údajů na základě článků 19 a 20 tohoto nařízení nejsou využity, dotčené členské státy mohou odpovídající částky převést v rámci přímého řízení na účely rozvoje a provádění systému kontroly rybolovu Unie Evropskou agenturou pro kontrolu rybolovu podle čl. 40 písm. b) tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh    95

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

4a.  Nejméně 10 % z finanční podpory Unie přidělené každému členskému státu se přidělí na ochranu a obnovu mořské a pobřežní rozmanitosti a ekosystémů a na znalosti týkající se moře (články 22 a 27).

Pozměňovací návrh    96

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 4 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

4b.  Nejméně 10 % z finanční podpory Unie přidělené každému členskému státu se přidělí na zlepšení bezpečnosti, pracovních a životních podmínek posádek, na odbornou přípravu, sociální dialog, dovednosti a zaměstnanost. Nicméně finanční příspěvek Unie z ENRF přidělený každému členskému státu na všechny investice do plavidel nepřekročí 60 % finanční podpory Unie přidělené každému členskému státu.

Pozměňovací návrh    97

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 5 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  10 % finanční podpory Unie přidělené každému členskému státu.

b)  15 % finanční podpory Unie přidělené každému členskému státu.

Pozměňovací návrh    98

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Část finančního krytí v rámci přímého a nepřímého řízení podle hlavy III činí 829 000 000 EUR v běžných cenách.

1.  Část finančního krytí v rámci přímého a nepřímého řízení podle hlavy III činí 13 % finančního krytí ENRF [EUR xxx] v běžných cenách.

Pozměňovací návrh    99

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  V souladu s článkem 16 nařízení (EU) č. [nařízení o společných ustanoveních] každý členský stát vypracuje jeden program pro provádění priorit uvedených v článku 4.

1.  V souladu s článkem 16 nařízení (EU) č. [nařízení o společných ustanoveních] každý členský stát vypracuje jeden celostátní program nebo regionální operační programy pro provádění priorit uvedených v článku 4.

Pozměňovací návrh    100

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 3 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  případně akční plány pro nejvzdálenější regiony uvedené v odstavci 4.

c)  případně akční plány pro nejvzdálenější regiony uvedené v článku 29c.

Odůvodnění

Odkaz na příslušné ustanovení je třeba upravit.

Pozměňovací návrh    101

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 3 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ca)  případně akční plány pro přímořské oblasti vypracované pro orgány na nižší než celostátní úrovni a pro orgány na regionální úrovni, které jsou odpovědné za problematiku rybolovu, mořských plodů a námořní problematiku.

Odůvodnění

V případě mořských oblastí ležících mezi několika členskými státy může být k vytváření strategií a opatření na úrovni těchto oblastí nutná snaha o plánování a shodu s ostatními regiony a zeměmi, pokud jde o harmonizované stanovení cílů, opatření a finančních zdrojů. Příkladem je Andalusie, jejíž pobřežní oblasti zahrnují pobřeží Středozemního moře, pobřeží jižního Atlantiku a oblast se svými specifickými vlastnostmi, tj. Gibraltarský průliv, a pro každou z těchto oblastí je typické něco jiného.

Pozměňovací návrh    102

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4. Dotyčné členské státy vypracují v rámci svého programu akční plán pro každý ze svých nejvzdálenějších regionů uvedených v čl. 6 odst. 2, který musí stanovit:

vypouští se

a) strategii pro udržitelné využívání rybolovu a rozvoj odvětví udržitelné modré ekonomiky;

 

b) popis předpokládaných hlavních opatření a odpovídajících finančních prostředků, včetně:

 

i strukturální podpory pro odvětví rybolovu a akvakultury podle hlavy II;

 

ii vyrovnání dodatečných nákladů podle článku 21;

 

iii jakýchkoli jiných investic do udržitelné modré ekonomiky nezbytných k dosažení udržitelného rozvoje pobřeží.

 

Pozměňovací návrh    103

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5.  Komise vypracuje analýzu každé přímořské oblasti s uvedením společných silných a slabých stránek dané přímořské oblasti, pokud jde o dosažení cílů společné rybářské politiky podle článku 2 nařízení (EU) č. 1380/2013. V případě potřeby tato analýza vezme v úvahu stávající strategie pro přímořskou oblast a makroregionální strategie.

5.  Poté, co získá stanoviska příslušných poradních výborů, vypracuje Komise analýzu každé přímořské oblasti s uvedením společných silných a slabých stránek dané přímořské oblasti, pokud jde o dosažení cílů společné rybářské politiky podle článku 2 nařízení (EU) č. 1380/2013 a dosažení dobrého stavu životního prostředí v souladu se směrnicí 2008/56/ES. Tato analýza vezme v úvahu stávající strategie pro přímořskou oblast a makroregionální strategie.

Pozměňovací návrh    104

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 6 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ba)  případně potřebu modernizovat nebo obnovit loďstva;

Pozměňovací návrh    105

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 6 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

da)  kontrolu invazivních druhů, které způsobují značné škody na produktivitě rybolovu;

Odůvodnění

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 12. června 2018 na téma „Na cestě k udržitelnému a konkurenceschopnému evropskému odvětví akvakultury: současný stav a budoucí výzvy“.

Pozměňovací návrh    106

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 6 – písm. d b (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

db)  podporu výzkumu a využívání inovativních selektivních lovných zařízení v celé Unii, mj. v souladu s článkem 27 nařízení (EU) č. 1380/2013;

Pozměňovací návrh    107

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 6 – písm. e

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

e)  nejnovější důkazy o socioekonomické výkonnosti udržitelné modré ekonomiky a zejména odvětví rybolovu a akvakultury;

e)  nejnovější důkazy o rovnováze mezi environmentálními prioritami a socioekonomickou výkonností udržitelné modré ekonomiky a zejména odvětví rybolovu a akvakultury;

Pozměňovací návrh    108

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 6 – písm. g

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

g)  příspěvek programu k zachování a obnově mořských ekosystémů, zatímco podpora vztahující se k oblastem programu Natura 2000 bude v souladu s akčními rámci stanovujícími prioritní opatření podle čl. 8 odst. 4 směrnice č. 92/43/EHS;

g)  příspěvek programu k dosažení rovnováhy mezi ekonomickými a sociálními hledisky a k zachování a obnově mořských a sladkovodních ekosystémů;

Pozměňovací návrh    109

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 6 – písm. h

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

h)  příspěvek programu ke snížení objemu odpadu v moři v souladu se směrnicí xx/xx Evropského parlamentu a Rady [směrnice o snížení dopadu některých plastových produktů na životní prostředí]27;

h)  příspěvek programu ke sběru odpadu v moři a snížení jeho objemu v souladu se směrnicí xx/xx Evropského parlamentu a Rady [směrnice o snížení dopadu některých plastových produktů na životní prostředí]27;

_________________

_________________

27 Úř. věst. C […], […], s. […].

27 Úř. věst. C […], […], s. […].

Pozměňovací návrh    110

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 6 – písm. i

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

i)  příspěvek programu ke zmírnění změny klimatu a přizpůsobení se jí.

i)  příspěvek programu k boji proti změně klimatu, zmírnění této změny a přizpůsobení se jí, a to i prostřednictvím snížení emisí CO2 díky úsporám paliva.

Pozměňovací návrh    111

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 6 – písm. i a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ia)  příspěvek programu k boji proti nezákonnému, nehlášenému a neregulovanému rybolovu.

Pozměňovací návrh    112

Návrh nařízení

Čl. 12 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Žádosti podané příjemcem nejsou přípustné pro podporu z ENRF v určeném časovém období stanoveném podle odstavce 4, pokud bylo příslušným orgánem zjištěno, že se dotčený příjemce:

1.  Žádosti podané žadatelem nejsou přípustné pro podporu z ENRF v určeném časovém období stanoveném podle odstavce 4, pokud bylo příslušným orgánem zjištěno, že se dotčený žadatel:

Pozměňovací návrh    113

Návrh nařízení

Čl. 12 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  dopustil závažných porušení podle článku 42 nařízení Rady (ES) č. 1005/200828 nebo článku 90 nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 nebo podle jiných právních předpisů přijatých Evropským parlamentem a Radou;

a)  dopustil závažných porušení podle článku 42 nařízení Rady (ES) č. 1005/200828 nebo článku 90 nařízení o kontrole rybolovu nebo podle jiných právních předpisů přijatých v rámci společné rybářské politiky Evropským parlamentem a Radou;

__________________

__________________

28 Nařízení Rady (ES) č. 1005/2008 ze dne 29. září 2008, kterým se zavádí systém Společenství pro předcházení, potírání a odstranění nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu, mění nařízení (EHS) č. 2847/93, (ES) č. 1936/2001 a (ES) č. 601/2004 a zrušují nařízení (ES) č. 1093/94 a (ES) č. 1447/1999 (Úř. věst. L 286, 29.10.2008, s. 1).

28 Nařízení Rady (ES) č. 1005/2008 ze dne 29. září 2008, kterým se zavádí systém Společenství pro předcházení, potírání a odstranění nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu, mění nařízení (EHS) č. 2847/93, (ES) č. 1936/2001 a (ES) č. 601/2004 a zrušují nařízení (ES) č. 1093/94 a (ES) č. 1447/1999 (Úř. věst. L 286, 29.10.2008, s. 1).

Pozměňovací návrh    114

Návrh nařízení

Čl. 12 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  dopustil kteréhokoli z environmentálních činů uvedených v článcích 3 a 4 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/99/ES29, pokud je podána žádost o podporu podle článku 23.

c)  dopustil kteréhokoli z environmentálních činů uvedených v článcích 3 a 4 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/99/ES29.

__________________

__________________

29 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/99/ES ze dne 19. listopadu 2008 o trestněprávní ochraně životního prostředí (Úř. věst. L 328, 06.12.2008, s. 28).

29 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/99/ES ze dne 19. listopadu 2008 o trestněprávní ochraně životního prostředí (Úř. věst. L 328, 06.12.2008, s. 28).

Pozměňovací návrh    115

Návrh nařízení

Čl. 12 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Příjemce po podání žádosti musí nadále splňovat podmínky přípustnosti uvedené v odstavci 1 po celou dobu provádění operace a po dobu pěti let po uskutečnění poslední platby tomuto příjemci.

2.  Příjemce po podání žádosti musí nadále splňovat podmínky přípustnosti uvedené v odstavci 1 po celou dobu provádění operace a po dobu dvou let po uskutečnění poslední platby tomuto příjemci.

Pozměňovací návrh    116

Návrh nařízení

Čl. 12 – odst. 4 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

aa)  případné podmínky, za nichž je délka období nepřípustnosti zkrácena;

Pozměňovací návrh    117

Návrh nařízení

Čl. 12 – odst. 4 – písm. a b (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ab)  určení podmínek, které musí být splněny po podání žádosti podle odstavce 2, a opatření pro navrácení poskytnuté podpory v případě porušení povinností, která musí být odstupňována pro různé stupně závažnosti porušení;

Pozměňovací návrh    118

Návrh nařízení

Čl. 12 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

5a.  Členské státy mohou uplatnit dobu nepřípustnosti také u žádostí předložených rybáři lovících ve vnitrozemských vodách, kteří se podle vnitrostátních předpisů dopustili vážných přestupků.

Pozměňovací návrh    119

Návrh nařízení

Článek 12 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 12a

 

Způsobilé operace

 

Z ENRF mohou být podporovány různé operace vymezené v  programech členských států, pokud patří mezi priority uvedené v tomto nařízení.

Odůvodnění

V zájmu právní jednoznačnosti a jistoty pro provozovatele i členské státy by měla být ve znění nařízení výslovně zmíněna zásada „co není zakázáno, je dovoleno“.

Pozměňovací návrh    120

Návrh nařízení

Čl. 13 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  operace, které zvyšují rybolovnou kapacitu rybářského plavidla nebo podporují pořízení zařízení, které zvyšuje schopnost rybářského plavidla vyhledat ryby;

a)  operace, které zvyšují rybolovnou kapacitu rybářského plavidla nebo podporují pořízení zařízení, které zvyšuje schopnost rybářského plavidla vyhledat ryby, kromě operací, které mají zlepšit bezpečnost nebo pracovní a životní podmínky posádky a které zahrnují opravy, jež mají zvýšit stabilitu plavidla, nebo zkvalitnění produktu za předpokladu, že toto zvýšení je v mezích stropu přiděleného dotčenému členskému státu, neohrozí rovnováhu mezi rybolovnými kapacitami a dostupnými rybolovnými možnostmi a neposílí rybolovnou kapacitu dotčeného rybářského plavidla;

Pozměňovací návrh    121

Návrh nařízení

Čl. 13 – odst. 1 – písm. f

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

f)  převod vlastnictví podniku;

f)  převod vlastnictví podniku, kromě převodu podniku na mladé rybáře nebo mladé podnikatele v akvakultuře;

Pozměňovací návrh    122

Návrh nařízení

Čl. 13 – odst. 1 – písm. g

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

g)  přímé vysazování ryb s výjimkou případů, kdy je v právním předpisu Unie výslovně stanoveno jako ochranné opatření nebo v případě experimentálního vysazování ryb;

g)  přímé vysazování ryb s výjimkou případů, kdy je v právním předpisu Unie výslovně stanoveno jako ochranné opatření nebo v případě experimentálního vysazování ryb či vysazování ryb v rámci opatření na zlepšení environmentálních a výrobních podmínek v přirozeném životním prostředí;

Pozměňovací návrh    123

Návrh nařízení

Čl. 13 – odst. 1 – písm. h

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

h)  výstavba nových přístavů, nových míst vykládky nebo nových aukčních síní;

h)  výstavba nových přístavů nebo nových míst vykládky s výjimkou malých přístavů a míst vykládky v odlehlých oblastech, zejména v nejvzdálenějších regionech, na odlehlých ostrovech a v okrajových a mimoměstských oblastech;

Pozměňovací návrh    124

Návrh nařízení

Čl. 13 – odst. 1 – písm. i

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

i)  mechanismy tržní intervence, jejichž cílem je dočasné nebo trvalé stahování produktů rybolovu a akvakultury z trhu s cílem snížit dodávky v zájmu zabránění poklesu cen nebo řízení zvyšování cen; obdobně skladovací operace v logistickém řetězci, které by vyvolaly stejné účinky buď úmyslně, nebo neúmyslně;

i)  mechanismy tržní intervence, jejichž cílem je dočasné nebo trvalé stahování produktů rybolovu a akvakultury z trhu s cílem snížit dodávky v zájmu zabránění poklesu cen nebo řízení zvyšování cen;

Pozměňovací návrh    125

Návrh nařízení

Čl. 13 – odst. 1 – písm. j

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

j)  investice do rybářských plavidel, které jsou nezbytné pro splnění požadavků podle práva Unie nebo vnitrostátních právních předpisů, včetně požadavků v rámci závazků Unie v souvislosti s regionálními organizacemi pro řízení rybolovu;

j)  není-li v tomto nařízení stanoveno jinak, investice do rybářských plavidel, které jsou nezbytné pro splnění požadavků podle práva Unie nebo vnitrostátních právních předpisů, včetně požadavků v rámci závazků Unie v souvislosti s regionálními organizacemi pro řízení rybolovu, s výjimkou případů, kdy tyto investice způsobují provozovatelům nepřiměřené náklady;

Pozměňovací návrh    126

Návrh nařízení

Čl. 13 – odst. 1 – písm. k

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

k)  investice do rybářských plavidel, která prováděla rybolovnou činnost na moři po dobu nejméně 60 dnů za každý ze dvou kalendářních let předcházejících roku podání žádosti o podporu.

vypouští se

Pozměňovací návrh    127

Návrh nařízení

Čl. 13 – odst. 1 – písm. k a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ka)  výměna nebo modernizace hlavního nebo pomocného motoru rybářského plavidla, pokud se tím zvýší výkon v kW;

Pozměňovací návrh    128

Návrh nařízení

Čl. 13 – odst. 1 – písm. k b (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

kb)  chov geneticky modifikovaných organismů, pokud se taková produkce může negativně odrazit na přirozeném životním prostředí;

Pozměňovací návrh    129

Návrh nařízení

Hlava 2 – kapitola 2 – název

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Priorita č. 1: Podpora udržitelného rybolovu a zachování mořských biologických zdrojů

Priorita č. 1: Podpora udržitelného rybolovu, zachování mořských biologických zdrojů a socio-ekonomické stability

Pozměňovací návrh    130

Návrh nařízení

Čl. 14 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Podpora v rámci této kapitoly přispívá k dosahování environmentálních, ekonomických a sociálních cílů a cílů zaměstnanosti společné rybářské politiky podle článku 2 nařízení (EU) č. 1380/2013.

1.  Podpora v rámci této kapitoly přispívá k dosahování environmentálních, ekonomických a sociálních cílů a cílů zaměstnanosti společné rybářské politiky podle článku 2 nařízení (EU) č. 1380/2013 a posiluje sociální dialog mezi zúčastněnými stranami.

Odůvodnění

Pro zachování dobrých vztahů mezi zúčastněnými stranami a co nejlepších pracovních podmínek na moři i na souši je nezbytné znovu zavést opatření podporující sociální dialog, a to i pomocí vzdělávání a pobídek pro propagaci osvědčených postupů.

Pozměňovací návrh    131

Návrh nařízení

Čl. 15 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Členské státy vypracují v rámci svého programu akční plán pro drobný pobřežní rybolov, který stanoví strategii pro rozvoj ziskového a udržitelného drobného pobřežního rybolovu. Tato strategie je podle potřeby strukturována podle následujících částí:

1.  Členské státy v těsné spolupráci s příslušnými odvětvími vypracují v rámci svého programu zvláštní akční plán pro drobný pobřežní rybolov, který stanoví strategii pro rozvoj ziskového a udržitelného drobného pobřežního rybolovu. Tato strategie je podle potřeby strukturována podle následujících částí:

Pozměňovací návrh    132

Návrh nařízení

Čl. 15 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d)  podpora dovedností, znalostí, inovací a budování kapacit,

d)  podpora dovedností, znalostí, inovací a budování kapacit, zejména v případě mladých rybářů;

Pozměňovací návrh    133

Návrh nařízení

Čl. 15 – odst. 1 – písm. e

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

e)  zlepšení zdraví, bezpečnosti a pracovních podmínek na palubě rybářských plavidel,

e)  zlepšení zdraví, bezpečnosti a pracovních podmínek na palubě rybářských plavidel, při rybolovu ze břehu a sběru mořských plodů i při činnostech na pobřeží, které přímo souvisejí s rybolovem;

Pozměňovací návrh    134

Návrh nařízení

Čl. 15 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3a.  V zájmu snížení administrativní zátěže provozovatelů, kteří žádají o podporu, členské státy usilují o zavedení zjednodušené žádosti pro opatření v rámci ENRF, která je jednotná pro celou Unii.

Pozměňovací návrh    135

Návrh nařízení

Čl. 16 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  první pořízení rybářského plavidla mladým rybářem, který v okamžiku podání žádosti, je mladší 40 let a pracuje nejméně pět let jako rybář nebo dostatečnou odbornou kvalifikaci;

a)  první pořízení rybářského plavidla mladým rybářem, který v okamžiku podání žádosti dostatečné zkušenosti jako rybář, oficiální licenci dotčeného členského státu nebo dostatečnou odbornou kvalifikaci, včetně rybářů, kteří plavidlo nabyli jako majoritní akcionáři společnosti;

Pozměňovací návrh    136

Návrh nařízení

Čl. 16 – odst. 1 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ba)  usnadnění přístupu k úvěrovým či pojistným produktům a k nástrojům financování;

Pozměňovací návrh    137

Návrh nařízení

Čl. 16 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Plavidla uvedená v odstavci 1 musí být vybavena pro mořský rybolov a jejich stáří musí být mezi 5 a 30 lety.

vypouští se

Pozměňovací návrh    138

Návrh nařízení

Čl. 16 – odst. 3 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Má-li ENRF k dispozici dostatek prostředků, smí podporovat investice uvedené v odst. 1 písm. ba) do udržitelných plavidel jakékoli délky za předpokladu, že ve výběrovém řízení jsou upřednostňovány malí provozovatelé pobřežního rybolovu.

Pozměňovací návrh    139

Návrh nařízení

Čl. 17 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Pokud je podpora uvedená v odstavci 1 poskytnuta prostřednictvím vyrovnání za trvalé zastavení rybolovné činnosti, musí být splněny následující podmínky:

2.  Podpora uvedená v odstavci 1 může být poskytnuta prostřednictvím vyrovnání za trvalé zastavení rybolovné činnosti, pokud jsou splněny následující podmínky:

Pozměňovací návrh    140

Návrh nařízení

Čl. 17 – odst. 2 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

aa)  zastavení rybolovné činnosti vede ke stálému snížení rybolovné kapacity, jelikož získaná podpora není znovu investována do loďstva;

Pozměňovací návrh    141

Návrh nařízení

Čl. 17 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  rybářské plavidlo je registrováno jako aktivní plavidlo a provádělo rybolovnou činnost na moři po dobu nejméně 120 dnů pro každý z posledních tří kalendářních let předcházejících roku podání žádosti o podporu;

c)  rybářské plavidlo je registrováno jako aktivní plavidlo a provádělo rybolovnou činnost na moři po dobu nejméně 90 dnů v každém z posledních dvou kalendářních let předcházejících roku podání žádosti o podporu;

Pozměňovací návrh    142

Návrh nařízení

Čl. 17 – odst. 2 – písm. d

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d)  rovnocenná rybolovná kapacita je trvale odstraněna z rejstříku rybářského loďstva Unie a je trvale odebrána licence a povolení k rybolovu v souladu s čl. 22 odst. 5 a 6 nařízení (EU) č. 1380/2013 a

d)  rovnocenná rybolovná kapacita je trvale odstraněna z rejstříku rybářského loďstva Unie a je trvale odebrána licence a povolení k rybolovu v souladu s čl. 22 odst. 5 a 6 nařízení (EU) č. 1380/2013

Pozměňovací návrh    143

Návrh nařízení

Čl. 17 – odst. 2 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Podporu podle odstavce 1 lze poskytnout i rybářům, včetně majitelů rybářských plavidel a členů posádky, kteří pracovali na moři na palubě rybářského plavidla Unie, kterého se týká trvalé zastavení rybolovné činnosti, nejméně 90 dnů v každém ze dvou kalendářních let předcházejících datu podání žádosti o podporu. Dotčení rybáři musí zcela zastavit veškeré rybolovné činnosti. Příjemce podpory u příslušného orgánu prokáže, že skutečně zastavil veškeré rybolovné činnosti. Rybář, který se vrátí k rybolovné činnosti dříve než za dva roky ode dne podání žádosti o podporu, musí vyrovnávací platbu vrátit v poměrné výši.

Pozměňovací návrh    144

Návrh nařízení

Čl. 17 – odst. 3 – pododstavec 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Podpora pro trvalé zastavení rybolovných činností podle odstavce 2 se poskytuje financováním, které není spojeno s náklady, v souladu s čl. 46 písm. a) a článkem 89 nařízení Rady (EU) č. [nařízení o společných ustanoveních], a vychází z:

Podpora pro trvalé zastavení rybolovných činností podle odstavce 2 se poskytuje financováním, které není spojeno s náklady, v souladu s čl. 46 písm. a) a článkem 89 nařízení Rady (EU) č. [nařízení o společných ustanoveních] a je podmíněna splněním podmínek stanovených v odstavci 2 tohoto článku.

Pozměňovací návrh    145

Návrh nařízení

Čl. 17 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  splnění podmínek, v souladu s čl. 46 písm. a) bodem i) nařízení (EU) č. [nařízení o společných ustanoveních]; a

vypouští se

Pozměňovací návrh    146

Návrh nařízení

Čl. 17 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  dosažení výsledků v souladu s čl. 46 písm. a) bodem ii) nařízení (EU) č. [nařízení o společných ustanoveních].

vypouští se

Pozměňovací návrh    147

Návrh nařízení

Čl. 17 – odst. 3 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Komise je zmocněna k přijímání aktů v přenesené pravomoci v souladu s článkem 52, který stanoví podmínky uvedené v písmenu a), které souvisí s prováděním ochranných opatření uvedených v článku 7 nařízení (EU) č. 1380/2013.

vypouští se

Pozměňovací návrh    148

Návrh nařízení

Čl. 18 – název

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Mimořádné zastavení rybolovných činností

Dočasné zastavení rybolovných činností

Pozměňovací návrh    149

Návrh nařízení

Čl. 18 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  ENRF může podporovat vyrovnání za mimořádné zastavení rybolovných činností v důsledku:

1.  ENRF může podporovat vyrovnání za dočasné zastavení rybolovných činností v důsledku:

Pozměňovací návrh    150

Návrh nařízení

Čl. 18 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  ochranných opatření podle čl. 7 odst. 1, písm. a), b), c) a j) nařízení Rady (EU) č. 1380/2013 nebo rovnocenných ochranných opatření přijatých regionálními organizacemi pro řízení rybolovu tam, kde jsou použitelná v rámci Unie;

a)  ochranných opatření podle čl. 7 odst. 1 písm. a), b), c), i) a j) nařízení Rady (EU) č. 1380/2013, včetně doby hájení a s vyloučením celkových přípustných odlovů a kvót, nebo rovnocenných ochranných opatření přijatých regionálními organizacemi pro řízení rybolovu tam, kde jsou použitelná v rámci Unie;

Pozměňovací návrh    151

Návrh nařízení

Čl. 18 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  opatření Komise v případě vážného ohrožení biologických mořských zdrojů podle článku 12 nařízení (EU) č. 1380/2013;

b)  opatření Komise podle článku 12 nebo opatření členských států podle článku 13 nařízení (EU) č. 1380/2013 v případě vážného ohrožení biologických mořských zdrojů;

Pozměňovací návrh    152

Návrh nařízení

Čl. 18 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  přerušení uplatňování dohody o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu z důvodů vyšší moci nebo protokolu k uvedené dohodě nebo

c)  přerušení uplatňování nebo neobnovení dohody o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu nebo protokolu k uvedené dohodě z důvodů vyšší moci nebo

Pozměňovací návrh    153

Návrh nařízení

Čl. 18 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d)  přírodní katastrofy nebo ekologické katastrofy formálně uznané příslušnými orgány příslušného členského státu.

d)  přírodní katastrofy, ekologické katastrofy, včetně období uzavření oblasti rybolovu ze zdravotních důvodů nebo kvůli neobvyklé mortalitě rybolovných zdrojů, nehody na moři během rybolovných činností a nepříznivých klimatických jevů, včetně delších období s nebezpečnými povětrnostními podmínkami na moři, které mají dopad na určitý druh rybolovné činnosti, jak je formálně uznávají příslušné orgány příslušného členského státu.

Pozměňovací návrh    154

Návrh nařízení

Čl. 18 – odst. 1 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Pravidelné sezónní přerušení rybolovných činností není důvodem k přidělení podpory nebo provádění plateb podle tohoto článku.

Pozměňovací návrh    155

Návrh nařízení

Čl. 18 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  obchodní činnosti dotčeného plavidla jsou zastaveny po dobu alespoň 90 po sobě následujících dnů a

a)  rybolovné činnosti dotčeného plavidla jsou zastaveny po dobu alespoň 30 po sobě následujících dnů.

Pozměňovací návrh    156

Návrh nařízení

Čl. 18 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  ekonomické ztráty vyplývající ze zastavení činnosti přesahují hodnotu 30 % ročního obratu dotčeného podniku, vypočteného na základě průměrného obratu podniku během předcházejících tří kalendářních let.

vypouští se

Pozměňovací návrh    157

Návrh nařízení

Čl. 18 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  majitelům rybářských plavidel, jejichž plavidla jsou registrována jako aktivní plavidla a kteří prováděli rybolovnou činnost na moři po dobu nejméně 120 dnů pro každý z posledních tří kalendářních let předcházejících roku podání žádosti o podporu nebo

a)  majitelům rybářských plavidel nebo rybářům lovícím ze břehu, kteří jsou registrováni jako aktivní rybáři a kteří prováděli rybolovnou činnost po dobu nejméně 120 dnů během posledních dvou kalendářních let předcházejících roku podání žádosti o podporu nebo

Pozměňovací návrh    158

Návrh nařízení

Čl. 18 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  rybářům, kteří pracovali na moři na palubě rybářského plavidla Unie, kterého se týká mimořádné zastavení, nejméně 120 dnů každého ze tří kalendářních let předcházejících roku podání žádosti o podporu.

b)  rybářům, kteří pracovali na moři na palubě rybářského plavidla Unie, kterého se týká dočasné zastavení činnosti, nejméně 120 dnů během dvou kalendářních let předcházejících roku podání žádosti o podporu.

Pozměňovací návrh    159

Návrh nařízení

Čl. 18 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5.  Veškeré rybářské činnosti prováděné plavidly a danými rybáři se během dotyčného období zastavení skutečně přerušují. Příslušný orgán se ujistí, že dotyčné plavidlo zastavilo veškerou rybolovnou činnost během období, jehož se mimořádné zastavení týká, a že nedošlo k jakékoliv nadměrné kompenzaci vyplývající z použití plavidla k jiným účelům.

5.  Veškeré rybářské činnosti prováděné plavidly a danými rybáři se během dotyčného období zastavení skutečně přerušují. Příslušný orgán se ujistí, že dotyčné plavidlo zastavilo veškerou rybolovnou činnost během období, jehož se dočasné zastavení týká, a že nedošlo k jakékoliv nadměrné kompenzaci vyplývající z použití plavidla k jiným účelům.

Pozměňovací návrh    160

Návrh nařízení

Čl. 19 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  nákup a instalaci komponent na plavidlech potřebných pro povinné systémy sledování a elektronického hlášení plavidel používané pro účely kontroly, pouze v případě drobných pobřežních rybolovných plavidel;

a)  nákup, instalaci na plavidlech a správu komponent potřebných pro systémy sledování a elektronického hlášení plavidel používané pro účely kontroly a inspekce, a to pouze v případě rybolovných plavidel do 12 m délky;

Pozměňovací návrh    161

Návrh nařízení

Čl. 19 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  nákup a instalaci komponent na plavidlech potřebných pro povinné systémy dálkového elektronického monitorování používané pro kontrolu plnění povinnosti vykládky podle článku 15 nařízení (EU) č. 1380/2013;

b)  nákup a instalaci komponent na plavidlech potřebných pro systémy dálkového elektronického monitorování používané pro kontrolu plnění povinnosti vykládky podle článku 15 nařízení (EU) č. 1380/2013;

Odůvodnění

Podpora by neměla záviset na tom, zda opatření je nebo není povinné.

Pozměňovací návrh    162

Návrh nařízení

Čl. 19 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  nákup a instalaci zařízení na plavidlech pro povinné kontinuální měření a zaznamenávání hnací síly motoru.

c)  nákup a instalaci zařízení na plavidlech pro kontinuální měření a zaznamenávání hnací síly motoru.

Odůvodnění

Podpora by neměla záviset na tom, zda opatření je nebo není povinné.

Pozměňovací návrh    163

Návrh nařízení

Čl. 20 – název

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Shromažďování a zpracování údajů pro řízení rybolovu a vědecké účely

Shromažďování, zpracování a šíření údajů pro řízení rybolovu a akvakultury a pro vědecké účely

Pozměňovací návrh    164

Návrh nařízení

Čl. 20 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  ENRF může podporovat shromažďování, správu a využívání údajů pro řízení rybolovu a vědecké účely, jak je uvedeno v čl. 25 odst. 1 a 2 a článku 27 nařízení (EU) č. 1380/2013 a dále specifikováno v nařízení (EU) č. 2017/1004, na základě národních pracovních plánů uvedených v článku 6 nařízení (EU) č. 2017/1004.

1.  ENRF může podporovat shromažďování, správu, zpracování, využívání a šíření údajů (včetně údajů o rekreačním rybolovu) pro řízení rybolovu a akvakultury a pro vědecké účely, jak je uvedeno v čl. 25 odst. 1 a 2 a článku 27 nařízení (EU) č. 1380/2013 a dále specifikováno v nařízení (EU) č. 2017/1004, na základě národních pracovních plánů uvedených v článku 6 nařízení (EU) č. 2017/1004.

Pozměňovací návrh    165

Návrh nařízení

Článek 21

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 21

Článek 29e

Vyrovnání dodatečných nákladů v nejvzdálenějších regionech pro produkty rybolovu a akvakultury

Vyrovnání dodatečných nákladů

1.  ENRF může podporovat vyrovnání dodatečných nákladů vynaložených příjemci v odvětví rybolovu, chovu, zpracování a uvádění na trh v případě určitých produktů rybolovu a akvakultury z nejvzdálenějších regionů, uvedených v čl. 6 odst. 2.

1.  ENRF může podporovat vyrovnání dodatečných nákladů vynaložených příjemci v odvětví rybolovu, chovu, zpracování a uvádění na trh v případě určitých produktů rybolovu a akvakultury z nejvzdálenějších regionů, uvedených v čl. 29b odst. 1.

 

1a.   Vyrovnání je úměrné dodatečným nákladům, které má kompenzovat. Výše vyrovnání dodatečných nákladů musí být řádně odůvodněna v plánu vyrovnání. Vyrovnávací platba však v žádném případě nepřekročí celkovou výši vzniklých nákladů.

2.  V souladu s kritérii stanovenými v souladu s odstavcem 7 každý dotčený členský stát určí pro oblasti uvedené v odstavci 1 seznam produktů rybolovu a akvakultury a objem těchto produktů způsobilých pro vyrovnání.

2.  V souladu s kritérii stanovenými v souladu s odstavcem 7 každý dotčený členský stát určí pro oblasti uvedené v odstavci 1 seznam produktů rybolovu a akvakultury a objem těchto produktů způsobilých pro vyrovnání.

3.  Při sestavování seznamu a objemů podle odstavce 2 členské státy vezmou v úvahu všechny příslušné faktory, zejména potřebu zajistit, aby vyrovnání bylo kompatibilní s pravidly společné rybářské politiky.

3.  Při sestavování seznamu a objemů podle odstavce 2 členské státy vezmou v úvahu všechny příslušné faktory, zejména potřebu zajistit, aby vyrovnání bylo kompatibilní s pravidly společné rybářské politiky.

4.  Vyrovnání nebude poskytnuto za produkty rybolovu a akvakultury:

4.  Vyrovnání nebude poskytnuto za produkty rybolovu a akvakultury:

a)  ulovené plavidly třetích zemí, s výjimkou rybářských plavidel plujících pod vlajkou Venezuely a operujících ve vodách Unie v souladu s rozhodnutím Rady (EU) č. 2015/156531 ;

a)  ulovené plavidly třetích zemí, s výjimkou rybářských plavidel plujících pod vlajkou Venezuely a operujících ve vodách Unie v souladu s rozhodnutím Rady (EU) č. 2015/156531 ;

b)  ulovené rybářskými plavidly Unie, která nejsou registrovaná v přístavu jednoho z regionů uvedených v odstavci 1;

b)  ulovené rybářskými plavidly Unie, která nejsou registrovaná v přístavu jednoho z regionů uvedených v odstavci 1;

 

ba)  ulovené rybářskými plavidly Unie, která jsou registrovaná v přístavu některého regionu uvedeného v odstavci 1, která avšak svou činnost nevykonávají v tomto regionu;

c)  dovezené ze třetích zemí.

c)  dovezené ze třetích zemí.

5.  Ustanovení odst. 4 písm. b) se nepoužije, pokud stávající kapacita zpracovatelského odvětví v dotčeném nejodlehlejším regionu překročí množství dodané suroviny.

5.  Ustanovení odst. 4 písm. b) se nepoužije, pokud stávající kapacita zpracovatelského odvětví v dotčeném nejodlehlejším regionu překročí množství dodané suroviny.

6.  Vyrovnání vyplacené příjemcům, kteří vykonávají činnosti uvedené v odstavci 1 v nejvzdálenějších regionech nebo kteří vlastní plavidlo registrované v přístavu v těchto regionech, musí za účelem zabránění vyplacení nadměrné náhrady zohlednit:

6.  Vyrovnání vyplacené příjemcům, kteří vykonávají činnosti uvedené v odstavci 1 v nejvzdálenějších regionech nebo kteří vlastní plavidlo registrované v přístavu a vykonávají svou činnost v těchto regionech, musí za účelem zabránění vyplacení nadměrné náhrady zohlednit:

a)  u každého produktu rybolovu nebo akvakultury nebo kategorie produktů dodatečné náklady vyplývající ze zvláštních znevýhodnění dotčených regionů a

a)  u každého produktu rybolovu nebo akvakultury nebo kategorie produktů dodatečné náklady vyplývající ze zvláštních znevýhodnění dotčených regionů a

b)  rovněž jakýkoli jiný typ veřejné intervence ovlivňující úroveň dodatečných nákladů.

b)  rovněž jakýkoli jiný typ veřejné intervence ovlivňující úroveň dodatečných nákladů.

7.  Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 52, pokud jde o stanovení kritérií pro výpočet dodatečných nákladů vyplývajících ze zvláštních znevýhodnění dotčených regionů.

7.  Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 52, pokud jde o stanovení kritérií pro výpočet dodatečných nákladů vyplývajících ze zvláštních znevýhodnění dotčených regionů a schválení metodického rámce pro platbu vyrovnání nákladů.

__________________

__________________

31 Rozhodnutí Rady (EU) 2015/1565 ze dne 14. září 2015, kterým se jménem Evropské unie schvaluje Prohlášení o udělení rybolovných práv ve vodách EU rybářským plavidlům plujícím pod vlajkou Bolívarovské republiky Venezuely ve výlučné ekonomické zóně při pobřeží Francouzské Guyany (Úř. věst. L 244, 14.9.2015, s. 55).

31 Rozhodnutí Rady (EU) 2015/1565 ze dne 14. září 2015, kterým se jménem Evropské unie schvaluje Prohlášení o udělení rybolovných práv ve vodách EU rybářským plavidlům plujícím pod vlajkou Bolívarovské republiky Venezuely ve výlučné ekonomické zóně při pobřeží Francouzské Guyany (Úř. věst. L 244, 14.9.2015, s. 55).

(Článek 21 v upraveném znění byl přesunut za článek 29d.)

Odůvodnění

Toto ustanovení je přesunuto do kapitoly Va (nové) věnované nejvzdálenějším regionům.

Pozměňovací návrh    166

Návrh nařízení

Čl. 22 – název

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Ochrana a obnova mořské a pobřežní biologické rozmanitosti a ekosystémů

Ochrana a obnova mořské, pobřežní a sladkovodní biologické rozmanitosti a ekosystémů

Odůvodnění

Při přijímání environmentálních opatření a při platbě subvencí by se nemělo zapomínat na sladkovodní akvakulturu.

Pozměňovací návrh    167

Návrh nařízení

Čl. 22 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  ENRF může podporovat opatření pro ochranu a obnovu mořské a pobřežní biologické rozmanitosti a ekosystémů, včetně vnitrozemských vod.

1.  ENRAF může podporovat opatření pro ochranu a obnovu mořské, pobřežní a sladkovodní biologické rozmanitosti a ekosystémů, včetně vnitrozemských vod. Za tímto účelem by měla být podporována spolupráce s Evropskou kosmickou agenturou a evropskými družicovými programy, aby bylo získáno více údajů o stavu znečištění moří, zejména o plastovém odpadu v mořích.

Pozměňovací návrh    168

Návrh nařízení

Čl. 22 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  vyrovnání poskytované rybářům za sběr ztraceného rybářského vybavení a odpadu z moře;

a)  vyrovnání poskytované rybářům za sběr ztraceného rybářského vybavení a pasivní sběr odpadu z moře, včetně chaluh rodu hroznovice v postižených nejvzdálenějších regionech;

Pozměňovací návrh    169

Návrh nařízení

Čl. 22 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  investice do přístavů na zajištění přiměřených zařízení pro příjem ztracených lovných zařízení a odpadu z moře;

b)  investice do přístavů na zajištění přiměřených zařízení pro příjem, skladování a recyklaci ztracených lovných zařízení, odpadu z moře a nežádoucích úlovků v souladu s článkem 15 nařízení (EU) 1380/2013;

Pozměňovací návrh    170

Návrh nařízení

Čl. 22 – odst. 2 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ba)  ochranu lovných zařízení a úlovků před savci a ptáky chráněnými směrnicí 92/43/ES nebo směrnicí 2009/147/ES za předpokladu, že tím není narušena selektivita rybolovných zařízení.

Pozměňovací návrh    171

Návrh nařízení

Čl. 22 – odst. 2 – písm. b b (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

bb)  vyrovnání za používání udržitelných zařízení pro lov ryb a mořských plodů;

Odůvodnění

Tento dodatek umožňuje přiznat preferenční zacházení drobnému rybolovu, který se zaměřuje na více druhů a používá udržitelná lovná zařízení, na účely modernizace lovných zařízení a další ochrany mořského prostředí.

Pozměňovací návrh    172

Návrh nařízení

Čl. 22 – odst. 2 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ca)  opatření na dosažení a zachování dobrého ekologického stavu sladkovodního prostředí;

Odůvodnění

Při přijímání environmentálních opatření a platbě subvencí by se nemělo zapomínat na sladkovodní akvakulturu.

Pozměňovací návrh    173

Návrh nařízení

Čl. 22 – odst. 2 – písm. c b (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

cb)  sanační opatření v pobřežních oblastech, přístavech a rybolovných oblastech Unie, zejména úklid plastů;

Pozměňovací návrh    174

Návrh nařízení

Čl. 22 – odst. 2 – písm. f

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

f)  ochranu druhů podle požadavků směrnice č. 92/43/EHS a směrnice č. 2009/147/ES v souladu s prioritními akčními rámci stanovenými podle článku 8 směrnice č. 92/43/EHS.

f)  ochranu druhů podle požadavků směrnice č. 92/43/EHS a směrnice č. 2009/147/ES v souladu s prioritními akčními rámci stanovenými podle článku 8 směrnice č. 92/43/EHS a ochranu všech druhů chráněných Úmluvou o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (CITES) nebo druhů uvedených na červeném seznamu Mezinárodního svazu ochrany přírody (IUCN).

Pozměňovací návrh    175

Návrh nařízení

Čl. 22 – odst. 2 – písm. f a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

fa)  výstavbu, instalaci nebo modernizaci statických nebo pohyblivých zařízení určených k ochraně a posílení mořské fauny a flóry, včetně jejich vědecké přípravy a vyhodnocení, a v případě nejvzdálenějších regionů ukotvená lovná zařízení s uzavíracím mechanismem, která přispívají k udržitelnému a selektivnímu rybolovu;

Pozměňovací návrh    176

Návrh nařízení

Čl. 22 – odst. 2 – písm. f b (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

fb)  režim vyrovnání škod na úlovcích, které způsobili savci a ptáci chránění směrnicemi 92/43/EHS a 2009/147/ES;

Odůvodnění

Zdůrazňuje ustanovení, které již uvádí ENRF 2014–2020 o režimu náhrady škod na úlovcích, které způsobili savci a ptáci.

Pozměňovací návrh    177

Návrh nařízení

Čl. 22 – odst. 2 – písm. f c (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

fc)  opatření, která přispívají k lepšímu řízení nebo zachování mořských biologických zdrojů;

Odůvodnění

Je důležité zachovat podporu stanovenou v ENRF na období 2014 až 2020 pro činnosti, které přispívají k lepšímu řízení a zachování mořských biologických zdrojů, a pro projekty v pobřežních přírodních stanovištích, která jsou důležitá pro mořské zdroje, a v oblastech významných pro reprodukci druhů.

Pozměňovací návrh    178

Návrh nařízení

Čl. 22 – odst. 2 – písm. f d (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

fd)  podporu ochranného lovu nebo řízení problematických volně žijících druhů, které ohrožují udržitelné stavy rybích populací;

Pozměňovací návrh    179

Návrh nařízení

Čl. 22 – odst. 2 – písm. f e (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

fe)  přímé vysazování ryb, které je v některém právním předpisu Unie stanoveno jako ochranné opatření;

Odůvodnění

Absence podpory pro vysazování ryb, které přímo zvyšuje jejich stavy, skutečně ohrožuje stav rybích populací.

Pozměňovací návrh    180

Návrh nařízení

Čl. 22 – odst. 2 – písm. f f (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ff)  podporu shromažďování a správy údajů o výskytu nepůvodních druhů, které mohou mít katastrofální důsledky pro biologickou rozmanitost;

Odůvodnění

Díky poznatkům o invazivních nepůvodních druzích v mořích bude možné zajistit ochranu biologické rozmanitosti a připravit vhodná preventivní opatření. Mají-li být mořské prostředí a živé mořské zdroje ochráněny před dopady invazivních nepůvodních druhů, bude také důležité podpořit řešení spočívající v boji proti těmto druhům.

Pozměňovací návrh    181

Návrh nařízení

Čl. 22 – odst. 2 – písm. f g (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

fg)  odbornou přípravou rybářů, zejména školení o používání selektivnějších rybolovných zařízeních a vybavení, s cílem zvýšit informovanost a zmírnit dopady rybolovu na mořské prostředí.

Odůvodnění

ENRF by měl poskytnout finanční prostředky na školení rybářů, zejména o používání selektivnějších zařízení a vybavení, aby se zmírnily dopady rybolovu na mořské prostředí.

Pozměňovací návrh    182

Návrh nařízení

Čl. 22 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a.  Z ENRF lze v plné výši financovat náhradu škod a investice s odkazem na čl. 22 odst. 2 písm. a) a b).

Odůvodnění

Sběr ztraceného rybolovného vybavení a odpadu nepřináší rybářům žádné zisky, jen náklady. Proto mají rybáři, kteří mají z oceánů vyzvedávat ztracená rybolovná vybavení a odpad, nárok na podporu z ENRF, která v plné výši uhradí jejich náklady.

Pozměňovací návrh    183

Návrh nařízení

Čl. 22 – odst. 2 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2b.  Odst. 2 písm. e) a f) se vztahují i na odpovídající opatření rybích farem a chovatelů ryb.

Pozměňovací návrh    184

Návrh nařízení

Článek 22 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 22 a

 

Vědecký výzkum a shromažďování údajů o dopadu stěhovavých ptáků

 

1.  ENRF může na základě víceletých vnitrostátních strategických plánů podpořit zahájení vnitrostátních nebo přeshraničních projektů vědeckého výzkumu a shromažďování údajů, jež si kladou za cíl lépe pochopit dopad stěhovavých ptáků na odvětví akvakultury a další relevantní populace ryb v Unii. Tyto projekty své výsledky včas zveřejní a předloží doporučení pro lepší řízení.

 

2.  Má-li být vnitrostátní projekt vědeckého výzkumu a shromažďování údajů způsobilý pro podporu, musí do něj být zapojen alespoň jeden institut uznaný na vnitrostátní nebo unijní úrovni.

 

3.  Má-li být přeshraniční projekt vědeckého výzkumu a shromažďování údajů způsobilý pro podporu, musí do něj být zapojen alespoň jeden institut minimálně ze dvou různých členských států.

Pozměňovací návrh    185

Návrh nařízení

Článek 22 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 22b

 

Inovace

 

1.  V zájmu povzbuzení inovací v oblasti rybolovu může ENRF podporovat projekty zaměřené na vývoj nebo zavádění nových nebo podstatně zdokonalených produktů a vybavení, nových nebo zdokonalených postupů a technik, nových nebo zdokonalených řídicích a organizačních systémů, a to i na úrovni zpracování a uvádění na trh, postupné odstranění výmětů a vedlejších úlovků, zavádění nových odborných nebo organizačních poznatků do praxe, zmírnění rybolovných činností na životní prostředí, mimo jiné pomocí dokonalejších rybolovných technik a lepší selektivity lovných zařízení, nebo docílení udržitelnějšího využívání živých mořských zdrojů a koexistence s chráněnými predátory.

 

2.  Operace financované podle tohoto článku zahájí jednotliví podnikatelé nebo organizace producentů a jejich sdružení.

 

3.  Členské státy zveřejňují výsledky operací financovaných podle tohoto článku.

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že některé negativní jevy, které jsou v současnosti pozorovány v mořském ekosystému, jsou velmi pravděpodobně způsobeny interakcí rybolovu a mořského prostředí, je naprosto nezbytné urychleně najít řešení, která zmírní nežádoucí dopad rybolovných činností na ekosystémy. Jednou z příležitostí, jak omezit negativní důsledky rybolovu pro mořský ekosystém, by mohlo být určení potenciálního vybavení a lovných zařízení, která nezatěžují mořské prostředí.

Pozměňovací návrh    186

Návrh nařízení

Hlava 2 – kapitola 2 a (nová) – Priorita 1 a (nová)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

KAPITOLA IIa

 

Priorita 1 a: Podpora udržitelné akvakultury

Odůvodnění

Článek 23 v upraveném znění je součástí nové kapitoly IIa.

Pozměňovací návrh    187

Návrh nařízení

Čl. 23 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  ENRF může přispívat k podpoře udržitelné akvakultury podle čl. 34 odst. 1 nařízení (EU) č. 1380/2013. Měl by mít také možnost podporovat zdraví a dobré životní podmínky zvířat v akvakultuře v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/42932 a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 652/201433.

1.  ENRF může přispívat k podpoře udržitelné akvakultury podle čl. 34 odst. 1 nařízení (EU) č. 1380/2013 – mořské i sladkovodní, včetně akvakultury s uzavřenými systémy pro oddělení chovů od okolního prostředí a akvakultury se systémy recirkulace vody – a ke zvýšení výnosů akvakultury, přičemž zohledňuje ekologickou únosnost. Měl by mít také možnost podporovat zdraví a dobré životní podmínky zvířat v akvakultuře v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/42932 a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 652/201433.

__________________

__________________

32 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/429 ze dne 9. března 2016 o nákazách zvířat a o změně a zrušení některých aktů v oblasti zdraví zvířat („právní rámec pro zdraví zvířat“) (Úř. věst. L 84, 31.03.2016, str. 1).

32 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/429 ze dne 9. března 2016 o nákazách zvířat a o změně a zrušení některých aktů v oblasti zdraví zvířat („právní rámec pro zdraví zvířat“) (Úř. věst. L 84, 31.03.2016, str. 1).

33 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 652/2014 ze dne 15. května 2014, kterým se stanoví pravidla pro řízení výdajů v oblasti potravinového řetězce, zdraví a dobrých životních podmínek zvířat a zdraví rostlin a rozmnožovacího materiálu rostlin, kterým se mění směrnice Rady 98/56/ES, 2000/29/ES a 2008/90/ES, nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002, (ES) č. 882/2004 a (ES) č. 396/2005, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/128/ES a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 a kterým se ruší rozhodnutí Rady 66/399/EHS, 76/894/EHS a 2009/470/ES (Úř. věst. L 189, 27.06.2014, s. 1).

33 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 652/2014 ze dne 15. května 2014, kterým se stanoví pravidla pro řízení výdajů v oblasti potravinového řetězce, zdraví a dobrých životních podmínek zvířat a zdraví rostlin a rozmnožovacího materiálu rostlin, kterým se mění směrnice Rady 98/56/ES, 2000/29/ES a 2008/90/ES, nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002, (ES) č. 882/2004 a (ES) č. 396/2005, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/128/ES a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 a kterým se ruší rozhodnutí Rady 66/399/EHS, 76/894/EHS a 2009/470/ES (Úř. věst. L 189, 27.06.2014, s. 1).

Pozměňovací návrh    188

Návrh nařízení

Čl. 23 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Produktivní investice do akvakultury podle tohoto článku lze podporovat pouze prostřednictvím finančních nástrojů stanovených v článku 52 nařízení (EU) č. [nařízení o společných ustanoveních] a fondem InvestEU v souladu s článkem 10 tohoto nařízení.

3.  Investice do akvakultury podle tohoto článku lze podporovat prostřednictvím grantů v souladu s čl. 48 odst. 1 nařízení (EU) [nařízení o společných ustanoveních], a pokud možno prostřednictvím finančních nástrojů stanovených v článku 52 nařízení (EU) č. [nařízení o společných ustanoveních] a fondu InvestEU v souladu s článkem 10 tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh    189

Návrh nařízení

Článek 23 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 23a

 

Síť statistických informací o akvakultuře

 

1.  ENRF může podporovat shromažďování, správu a využívání údajů pro řízení akvakultury podle čl. 34 odst. 1 písm. a) a e), čl. 34 odst. 5 a čl. 35 odst. 1 písm. d) nařízení (EU) č. 1380/2013 za účelem vytvoření sítě statistických informací o akvakultuře (ASIN-RISA) a vnitrostátních pracovních plánů pro její realizaci.

 

2.  Odchylně od článku 2 může být podpora uvedená v odstavci 1 poskytnuta také pro operace mimo území Unie.

 

3.  Komise může přijmout prováděcí akty, jimiž stanoví pravidla ohledně postupů, formátu a časových harmonogramů pro vytvoření sítě ASIN-RISA uvedené v odstavci 1. Tyto prováděcí akty se přijímají poradním postupem podle čl. 53 odst. 2.

 

4.  Komise může do 31. prosince roku, který předchází roku zahájení realizace pracovního plánu, přijmout prováděcí akty, jimiž schválí nebo změní vnitrostátní pracovní plány uvedené v odstavci 1. Tyto prováděcí akty se přijímají poradním postupem podle čl. 53 odst. 2.

Odůvodnění

Shromažďování, správa a využívaní údajů mají pro řízení akvakultury zásadní význam a ENRF by měl tyto činnosti podporovat.

Pozměňovací návrh    190

Návrh nařízení

Hlava III – Priorita 2 – název

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Priorita č. 2: Přispívání k zabezpečení potravin v Unii prostřednictvím konkurenceschopné a udržitelné akvakultury a trhů

Priorita č. 2: Podpora konkurenceschopného a udržitelného trhu s produkty rybolovu a akvakultury a zpracovatelských odvětví, které přispívají k zabezpečení potravin v Unii

Odůvodnění

V zájmu jasnosti byl přidán odkaz na akvakulturu. Z tohoto důvodu je třeba upravit název této priority.

Pozměňovací návrh    191

Návrh nařízení

Čl. 24 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

ENRF může podporovat opatření, která přispívají k dosahování cílů společné organizace trhů s produkty rybolovu a akvakultury uvedených v článku 35 nařízení (EU) č. 1380/2013 a dále specifikovaných v nařízení (EU) č. 1379/2013. Může také podporovat opatření na podporu uvádění produktů rybolovu a akvakultury na trh, jejich kvality a přidané hodnoty.

ENRF může podporovat opatření, která přispívají k dosahování cílů společné organizace trhů s produkty rybolovu a akvakultury uvedených v článku 35 nařízení (EU) č. 1380/2013 a dále specifikovaných v nařízení (EU) č. 1379/2013. Může také podporovat konkrétní investice a opatření na podporu uvádění produktů rybolovu a udržitelné akvakultury na trh, jejich kvality a přidané hodnoty.

Pozměňovací návrh    192

Návrh nařízení

Čl. 24 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a.  Pokud jde o vypracování a provádění výrobních a marketingových plánů uvedených v článku 28 nařízení (EU) č. 1379/2013, dotčený členský stát může po schválení výrobního a marketingového plánu v souladu s čl. 28 odst. 3 nařízení (EU) č. 1379/2013 poskytnout zálohu ve výši 50 % finanční podpory.

Odůvodnění

Toto ustanovení je obsaženo i ve stávajícím nařízení o ENRF (článek 66). Je důležité zachovat společná pravidla pro jeho provádění, aby nedošlo k narušení hospodářské soutěže mezi členskými státy.

Pozměňovací návrh    193

Návrh nařízení

Čl. 24 – odst. 1 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1b.  Podpora, která je podle tohoto článku poskytnuta organizaci producentů na rok, nesmí překročit 3 % průměrné roční hodnoty produktů uvedených na trh touto organizací producentů během posledních tří kalendářních let nebo produktů uvedených na trh členy této organizace producentů během stejného období. V případě nově uznaných organizací producentů nesmí tato podpora překročit 3 % průměrné roční hodnoty produktů uvedených na trh členy této organizace během posledních tří kalendářních let.

Pozměňovací návrh    194

Návrh nařízení

Čl. 24 – odst. 1 c (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1c.  Podpora uvedená v odstavci 2 se poskytuje pouze organizacím producentů a sdružením organizací producentů.

Odůvodnění

Toto ustanovení je obsaženo i ve stávajícím nařízení o ENRF (článek 66). Je důležité zachovat společná pravidla pro jeho provádění, aby nedošlo k narušení hospodářské soutěže mezi členskými státy.

Pozměňovací návrh    195

Návrh nařízení

Čl. 25 – název

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Zpracování produktů rybolovu a akvakultury

Zpracování a skladování produktů rybolovu a akvakultury

Pozměňovací návrh    196

Návrh nařízení

Čl. 25 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  ENRF může podporovat investice do zpracování produktů rybolovu a akvakultury. Tato podpora přispívá k dosahování cílů společné organizace trhů s produkty rybolovu a akvakultury uvedených v článku 35 nařízení (EU) č. 1380/2013 a dále specifikovaných v nařízení (EU) č. 1379/2013.

1.  ENRF může podporovat investice do zpracování a skladování produktů rybolovu a akvakultury. Tato podpora přispívá k dosahování cílů společné organizace trhů s produkty rybolovu a akvakultury uvedených v článku 35 nařízení (EU) č. 1380/2013 a dále specifikovaných v nařízení (EU) č. 1379/2013.

Pozměňovací návrh    197

Návrh nařízení

Čl. 25 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a.  ENRF může rovněž podporovat investice do inovativních postupů zpracování produktů rybolovu a akvakultury a posilování partnerství mezi organizacemi producentů a vědeckými institucemi.

Odůvodnění

Potřebujeme skutečně inovovat zpracování produktů rybolovu a akvakultury, například je otevřít iniciativě DIGITOURISM a rybářské turistice. Tento cíl však není výslovně uveden v článku 35 nařízení č. 1380/2013.

Pozměňovací návrh    198

Návrh nařízení

Čl. 25 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Podpora podle tohoto článku se poskytuje pouze prostřednictvím finančních nástrojů uvedených v článku 52 nařízení (EU) č. [nařízení o společných ustanoveních] a fondem InvestEU v souladu s článkem 10 tohoto nařízení.

2.  Podpora podle tohoto článku se poskytuje prostřednictvím grantů a finančních nástrojů uvedených v článku 52 nařízení (EU) č. [nařízení o společných ustanoveních] a fondu InvestEU v souladu s článkem 10 tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh    199

Návrh nařízení

Čl. 25 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a.  Členské státy mohou podporovat rozvoj továren na zpracování produktů rybolovu a akvakultury i z jiných zdrojů Strukturálních fondů.

Pozměňovací návrh    200

Návrh nařízení

Článek 25 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 25a

 

Podpora skladování

 

1.  ENRF může podporovat vyrovnání uznaných organizací producentů a sdružení organizací producentů, které skladují produkty rybolovu uvedené v příloze II nařízení (EU) č. 1379/2013 za předpokladu, že tyto produkty jsou skladovány v souladu s články 30 a 31 uvedeného nařízení, a s výhradou těchto podmínek:

 

a)  výše podpory skladování nepřesahuje výši technických a finančních nákladů na činnosti nutné pro stabilizaci a skladování dotčených produktů;

 

b)  objemy způsobilé pro podporu skladování nepřesahují 15 % ročních objemů dotčených produktů daných do prodeje organizací producentů;

 

c)  finanční podpora za rok nepřesahuje 2 % průměrné roční hodnoty produkce, která byla členy organizace producentů uvedena na trh v období 2016–2018. Pro účely tohoto písmene se v případě, že členové organizace producentů neměli v období 2016–2018 žádnou produkci uvedenou na trh, vezme v úvahu průměrná roční hodnota produkce uvedené na trh v prvních třech letech produkce těchto členů.

 

2.  Podpora uvedená v odstavci 1 se poskytne pouze tehdy, jsou-li produkty uvolněny k lidské spotřebě.

 

3.  Členské státy stanoví použitelnou výši technických a finančních nákladů na svém území takto:

 

a)  technické náklady se počítají každý rok na základě přímých nákladů souvisejících s činnostmi nezbytnými pro stabilizaci a skladování dotčených produktů;

 

b)  finanční náklady se počítají každý rok s použitím úrokové sazby stanovené každoročně v každém členském státě; tyto technické a finanční náklady jsou zpřístupněny veřejnosti.

 

4.  Členské státy provádějí kontroly, aby zajistily, že produkty využívající podpory skladování splňují podmínky stanovené v tomto článku. Pro účely těchto kontrol vedou příjemci podpory skladování skladní účetnictví pro každou kategorii produktů uskladněných a později znovu uvedených na trh k lidské spotřebě.

Odůvodnění

Rybolov je sezónní činnost a jeho výnosy mohou být nejisté, přičemž někdy přesahují potřeby trhu. Je proto nezbytné, aby se provozovatelé dokázali vypořádat s přebytky produkce tím, že část produkce uskladní a uvedou zpět do oběhu, až úlovky poklesnou. Za tím účelem musí ENRF i nadále podporovat organizace producentů, které potřebují mechanismy pro dočasné skladování produktů rybolovu pro lidskou spotřebu.

Pozměňovací návrh    201

Návrh nařízení

Hlava 2 – kapitola 4 – název

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Priorita č. 3: Vytvoření podmínek pro růst udržitelné modré ekonomiky a podpora prosperujících pobřežních komunit

Priorita č. 3: Vytvoření podmínek pro udržitelnou modrou ekonomiku v rámci ekologických mezí a podpora prosperujících pobřežních, ostrovních a příbřežních komunit

Pozměňovací návrh    202

Návrh nařízení

Čl. 26 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  ENRF může podporovat udržitelný rozvoj místních ekonomik a komunit prostřednictvím rozvoje vedeného místními komunitami podle článku 25 nařízení (EU) č. [nařízení o společných ustanoveních].

1.  ENRF může podporovat příznivé podmínky nutné pro udržitelnou modrou ekonomiku a blahobyt místních komunit prostřednictvím rozvoje vedeného místními komunitami podle článku 25 nařízení (EU) č. [nařízení o společných ustanoveních].

Odůvodnění

Udržitelná modrá ekonomika znamená, že veškeré hospodářské, sociální a environmentální činnosti jsou nedílnou součástí mořského ekosystému, a proto je nutné zachovat rovnováhu mezi zlepšováním životních podmínek a blahobytu místních pobřežních komunit a ochranou mořských ekosystémů. Udržitelná modrá ekonomika vytvoří z mořského prostředí hospodářskou hodnotu pouze tehdy, pokud bude uskutečňována tak, aby zachovala a chránila mořské zdroje a ekosystémy.

Pozměňovací návrh    203

Návrh nařízení

Čl. 26 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Pro účely podpory ENRF, strategie pro rozvoj vedený místními komunitami podle článku 26 nařízení (EU) č. [nařízení o společných ustanoveních] zajistí, aby místní komunity lépe využívaly a těžily z příležitostí, které nabízí modrá ekonomika, se zužitkováním a posílením environmentálních, kulturních, sociálních a lidských zdrojů.

2.  Pro účely podpory ENRF, strategie pro rozvoj vedený místními komunitami podle článku 26 nařízení (EU) č. [nařízení o společných ustanoveních] zajistí, aby místní komunity lépe využívaly a těžily z příležitostí, které nabízí modrá ekonomika rozvíjená v rámci ekologických mezí, se zužitkováním a posílením environmentálních, kulturních, sociálních a lidských zdrojů.

Pozměňovací návrh    204

Návrh nařízení

Čl. 26 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a.  Strategie musí být v souladu s možnostmi a potřebami zjištěnými v této oblasti a prioritami Unie stanovenými v článku 4. Rozsah strategií může sahat od strategií, které se zaměřují na rybolov, až po širší strategie zaměřené na diverzifikaci rybolovných oblastí. Strategie musí jít nad rámec pouhé sbírky operací nebo srovnání odvětvových opatření.

Odůvodnění

Strategií může být několik. Mají širší působnost, než je prostý soubor opatření či kombinace odvětvových opatření. Zařazení tohoto ustanovení umožní rozvoj a provádění strategií místního rozvoje spolufinancovaných pouze z ENRF navíc k těm, které jsou případně financovány z více fondů. V případě priority č. 3 nelze opatření nikterak upravit kvůli ujednání z návrhu nařízení o společných ustanoveních. Pokračování tohoto procesu v nařízení o ENRF umožní dále ho rozvinout vhodným směrem.

Pozměňovací návrh    205

Návrh nařízení

Čl. 26 – odst. 2 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2b.  Opatření přijímaná v tomto odvětví by měla být v souladu se strategiemi regionálního rozvoje s cílem umožnit rozvoj udržitelné modré ekonomiky a přidanou hodnotu pro pobřežní území.

Pozměňovací návrh    206

Návrh nařízení

Čl. 26 – odst. 2 c (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2c.  Členské státy uplatňují režim společného řízení s cílem zajistit, aby cílů tohoto nařízení bylo dosaženo při zohlednění místní situace z hlediska rybolovu.

Pozměňovací návrh    207

Návrh nařízení

Čl. 27 – název

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Znalosti v námořní oblasti

Znalosti v námořní a sladkovodní oblasti

Odůvodnění

Je třeba rozšířit sběr údajů i na sladkou vodu.

Pozměňovací návrh    208

Návrh nařízení

Čl. 27 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

ENRF může podporovat shromažďování, správu a využívání údajů s cílem zlepšit znalosti o stavu mořského prostředí s ohledem na:

ENRAF může rovněž podporovat shromažďování, správu, analýzu, zpracování a využívání údajů s cílem zlepšit znalosti o stavu mořského a sladkovodního prostředí, rekreačního rybolovu a odvětví rekreačního rybolovu s ohledem na:

Pozměňovací návrh    209

Návrh nařízení

Čl. 27 – odst. 1 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

aa)  dodržení požadavků na sběr údajů podle nařízení Komise (ES) č. 665/20081a, rozhodnutí Komise 2010/93/EU1b, prováděcího rozhodnutí Komise (EU) 2016/12511c a rámcového nařízení o shromažďování údajů;

 

____________________

 

1a Nařízení Rady (ES) č. 665/2008 ze dne 14. července 2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 199/2008 o vytvoření rámce Společenství pro shromažďování, správu a využívání údajů v odvětví rybolovu a pro podporu vědeckého poradenství pro společnou rybářskou politiku (Úř. věst. L 186, 15.7.2008, s. 3).

 

1b Rozhodnutí Komise 2010/93/EU ze dne 18. prosince 2009, kterým se přijímá víceletý program Společenství pro shromažďování, správu a využívání údajů v odvětví rybolovu pro období 2011–2013 (oznámené podle dokumentu C(2009) 10121) (Úř. věst. L 41, 16.2.2010, s. 8).

 

1c Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/1251 ze dne 12. července 2016, kterým se přijímá víceletý program Unie pro shromažďování, správu a využívání údajů v odvětví rybolovu a akvakultury na období 2017–2019 (Úř. věst. L 207, 1.8.2016, s. 113).

Pozměňovací návrh    210

Návrh nařízení

Čl. 27 – odst. 1 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ba)  splnění požadavků na sběr údajů podle nařízení o SRP;

Pozměňovací návrh    211

Návrh nařízení

Čl. 27 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  zvyšování kvality dat a sdílení prostřednictvím evropské námořní sítě pro pozorování a sběr dat (EMODnet).

c)  zvyšování kvality dat a sdílení prostřednictvím evropské námořní sítě pro pozorování a sběr dat (EMODnet), jakož i jiných datových sítí vztahujících se na sladkou vodu.

Odůvodnění

Je třeba rozšířit sběr údajů i na sladkou vodu.

Pozměňovací návrh    212

Návrh nařízení

Čl. 27 – odst. 1 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ca)  zvyšování dostupnosti spolehlivých údajů o úlovcích z rekreačního rybolovu;

Pozměňovací návrh    213

Návrh nařízení

Čl. 27 – odst. 1 – písm. c b (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

cb)  investice do analýzy a sledování znečištění moří, zejména plasty, pro získání více údajů o této situaci;

Pozměňovací návrh    214

Návrh nařízení

Čl. 27 – odst. 1 – písm. c c (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

cc)  zvyšování znalostí o plastovém odpadu v mořích a jeho koncentraci;

Pozměňovací návrh    215

Návrh nařízení

Čl. 28 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a.  V souladu s cílem dosáhnout bezpečných, zajištěných, čistých a udržitelným způsobem řízených moří a oceánů přispívá ENRF k dosažení cíle udržitelného rozvoje č. 14 Agendy OSN pro udržitelný rozvoj 2030.

 

 

Pozměňovací návrh    216

Návrh nařízení

Čl. 29 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Podpora opatření uvedených v odstavci 1 může rovněž přispívat na rozvoj a provádění systému Unie pro kontrolu rybolovu za podmínek stanovených v článku 19.

2.  Podpora opatření uvedených v odstavci 1 může rovněž přispívat na rozvoj a provádění systému Unie pro kontrolu a inspekce v oblasti rybolovu za podmínek stanovených v článku 19.

Pozměňovací návrh    217

Návrh nařízení

Článek 29 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 29a

 

Ochrana přírody a druhů

 

ENRF podporuje provádění opatření na ochranu přírody v rámci Světové charty OSN na ochranu přírody a zejména jejích článků 21, 22, 23 a 24.

 

ENRF rovněž podporuje opatření zaměřená na dobrovolnou spolupráci a koordinaci s mezinárodními orgány, organizacemi a institucemi a mezi nimi, a to za účelem sdružování zdrojů pro boj proti nezákonnému, nehlášenému a neregulovanému rybolovu, pytláctví mořských druhů a vybíjení druhů považovaných za „predátorské“ vůči rybím populacím.

Pozměňovací návrh    218

Návrh nařízení

Hlava 2 – kapitola 5 a (nová)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Kapitola Va „Nejvzdálenější regiony“

Pozměňovací návrh    219

Návrh nařízení

Článek 29 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 29b

 

Rozpočtové prostředky v rámci sdíleného řízení

 

1.  U operací v nejvzdálenějších regionech každý dotčený členský stát přidělí v rámci finanční podpory Unie v souladu s přílohou V alespoň1a:

 

a)  114 000 000 EUR ve stálých cenách roku 2018 (tj. 128 566 000 EUR v běžných cenách) pro Azory a Madeiru;

 

b)  91 700 000 EUR ve stálých cenách roku 2018 (tj. 103 357 000 EUR v běžných cenách) pro Kanárské ostrovy;

 

c)  146 500 000 EUR ve stálých cenách roku 2018 (tj. 165 119 000 EUR v běžných cenách) pro Guadeloupe, Francouzskou Guyanu, Martinik, Mayotte, Réunion a Saint-Martin.

 

2.  Každý členský stát určí část finančního krytí stanoveného v odstavci 1, která bude vyčleněna pro vyrovnání podle článku 29d.

 

3.  Odchylně od čl. 9 odst. 8 tohoto nařízení a čl. 19 odst. 2 nařízení (EU) č. …/… [nařízení o společných ustanoveních] a s cílem zohlednit měnící se podmínky mohou členské státy každoročně upravit seznam a množství způsobilých rybolovných produktů a úroveň vyrovnání uvedeného v článku 29d, za předpokladu, že částky uvedené v odstavcích 1 a 2 tohoto článku budou dodrženy. Tyto úpravy jsou možné pouze tehdy, pokud dojde k odpovídajícímu zvýšení či snížení plánů vyrovnání jiného regionu stejného členského státu. Členské státy informují Komisi o úpravách předem.

 

____________________

 

1a Tato čísla bude třeba upravit v souladu s čísly v čl. 5 odst. 1.

(Znění článku 6)

Pozměňovací návrh    220

Návrh nařízení

Článek 29 c (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 29c

 

Akční plán

 

1.  Dotyčné členské státy vypracují v rámci svého programu akční plán pro každý ze svých nejvzdálenějších regionů uvedených v čl. 6 odst. 2, který musí stanovit:

 

a)  strategii pro udržitelné využívání rybolovu a rozvoj odvětví udržitelné modré ekonomiky;

 

b)  popis předpokládaných hlavních opatření a odpovídajících finančních prostředků, včetně:

 

i  strukturální podpory pro odvětví rybolovu a akvakultury podle hlavy II;

 

ii  vyrovnání dodatečných nákladů podle článku 29d, včetně seznamu a množství produktů rybolovu a akvakultury a míry vyrovnání;

 

iii  jakýchkoli jiných investic do udržitelné modré ekonomiky nezbytných k dosažení udržitelného rozvoje pobřeží.

(Znění článku 9)

Pozměňovací návrh    221

Návrh nařízení

Článek 29 d (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 29d

 

Obnova malých plavidel a přidružená opatření

 

1.  Aniž je dotčen čl. 13 písm. a) a b) a článek 16, může ENRF v nejvzdálenějších regionech podporovat:

 

a)  obnovu malých rybářských plavidel, včetně výroby a nákupu nových plavidel, pro žadatele, jejichž hlavním místem registrace je ke dni žádosti o podporu nejvzdálenější region, kde bude nové plavidlo registrováno, a kteří vykládají veškeré své úlovky v přístavech nejvzdálenějších regionů, s cílem zvýšit bezpečnost osob, dodržovat unijní a vnitrostátní normy v oblasti hygieny, zdraví a pracovních podmínek na palubě, bojovat proti nezákonnému, nehlášenému a neregulovanému rybolovu a dosáhnout lepší environmentální účinnosti. Plavidlo zakoupené z podpory zůstane registrováno v nejvzdálenějším regionu po dobu nejméně 15 let od data přidělení podpory. Pokud není splněna tato podmínka, musí být podpora uhrazena v přiměřené výši, s přihlédnutím k povaze, závažnosti, době trvání a opakování nedodržování pravidel. Tato obnova rybářského loďstva nepřekračuje limity schválených stropů kapacity a je v souladu s cíli SRP;

 

b)  výměnu nebo modernizaci hlavního nebo pomocného motoru. Síla nového motoru či modernizovaného motoru může překročit sílu stávajícího motoru, pokud je to řádně odůvodněno bezpečností na moři a neznamená to zvýšení schopnosti dotyčného rybářského plavidla lovit ryby;

 

c)  částečnou renovaci skladebního dřevěného trupu rybářské lodi, pokud je to nezbytné z důvodu zlepšení námořní bezpečnosti, v souladu s objektivními technickými kritérii konstrukce lodí;

 

d)  výstavbu a modernizaci přístavů, přístavní infrastruktury, míst vykládky, aukčních síní, loděnic, stavby lodí a opravárenských dílen, pokud dotyčná infrastruktura přispívá k udržitelnému rybolovu;

Pozměňovací návrh    222

Návrh nařízení

Článek 29 f (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 29f

 

Státní podpora

 

1.  U produktů rybolovu a akvakultury uvedených v příloze I SFEU, na něž se vztahují její články 107, 108 a 109, může Komise v souladu s článkem 108 SFEU schválit v nejvzdálenějších regionech uvedených v článku 349 SFEU provozní podporu v odvětví produkce, zpracování a uvádění těchto produktů na trh, aby se tím zmírnily zvláštní obtíže zemědělské produkce v uvedených regionech způsobené odlehlostí, ostrovní povahou a vzdálenou polohou.

 

2.  Členské státy mohou poskytnout dodatečné financování pro provádění plánů vyrovnání podle článku 29d. V takových případech členské státy oznámí Komisi státní podporu, kterou Komise může schválit v souladu s tímto nařízením jako součást těchto plánů. Tato oznámená státní podpora se považuje za oznámenou ve smyslu čl. 108 odst. 3 první věty SFEU.

Pozměňovací návrh    223

Návrh nařízení

Článek 29 g (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 29g

 

Revize – POSEI

 

Komise předloží zprávu o provádění ustanovení této kapitoly do 31. prosince 2023 a v případě potřeby přijme příslušné návrhy. Komise posoudí možnost vytvoření programu speciálně zaměřeného na odlehlost a ostrovní charakter (POSEI) pro záležitosti týkající se námořnictví a rybolovu.

Pozměňovací návrh    224

Návrh nařízení

Článek 32 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 32a

 

Námořní politika a rozvoj udržitelné modré ekonomiky

 

ENRF podporuje provádění integrované námořní politiky a růst udržitelné modré ekonomiky prostřednictvím rozvoje regionálních platforem pro financování inovativních projektů.

Pozměňovací návrh    225

Návrh nařízení

Čl. 33 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  V souladu s čl. 90 odst. 4 nařízení (EU) č. [nařízení o společných ustanoveních] může Komise zcela nebo zčásti pozastavit lhůtu splatnosti žádosti o vyplacení platby nebo její části, pokud existuje důkaz, že členský stát nedodržuje pravidla platná v rámci společné rybářské politiky, může-li toto nedodržení pravidel ovlivnit výdaje obsažené v žádosti o platbu, pro kterou je průběžná platba požadována.

1.  V souladu s čl. 90 odst. 4 nařízení (EU) č. [nařízení o společných ustanoveních] může Komise zcela nebo zčásti pozastavit lhůtu splatnosti žádosti o vyplacení platby nebo její části, pokud existuje důkaz, že členský stát nedodržuje pravidla platná v rámci společné rybářské politiky nebo příslušné právní předpisy Unie v oblasti životního prostředí, může-li toto nedodržení pravidel ovlivnit výdaje obsažené v žádosti o platbu, pro kterou je průběžná platba požadována.

Pozměňovací návrh    226

Návrh nařízení

Čl. 34 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  V souladu s čl. 91 odst. 3 nařízení (EU) č. [nařízení o společných ustanoveních] může Komise přijmout prováděcí akty, jimiž zcela nebo zčásti pozastaví vyplácení průběžných plateb týkajících se programu v případě, že členský stát závažným způsobem nedodržuje pravidla platná v rámci společné rybářské politiky, může-li toto závažné nedodržení pravidel ovlivnit výdaje obsažené v žádosti o platbu, pro kterou je průběžná platba požadována.

1.  V souladu s čl. 91 odst. 3 nařízení (EU) č. [nařízení o společných ustanoveních] může Komise přijmout prováděcí akty, jimiž zcela nebo zčásti pozastaví vyplácení průběžných plateb týkajících se programu v případě, že členský stát závažným způsobem nedodržuje pravidla platná v rámci společné rybářské politiky nebo příslušné právní předpisy Unie v oblasti životního prostředí, může-li toto závažné nedodržení pravidel ovlivnit výdaje obsažené v žádosti o platbu, pro kterou je průběžná platba požadována.

Pozměňovací návrh    227

Návrh nařízení

Čl. 36 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  výdaje obsažené v žádosti o platbu jsou ovlivněny případy, v nichž členský stát závažným způsobem nedodržuje pravidla společné rybářské politiky, což mělo za následek pozastavení platby podle článku 34, a dotčený členský stát dosud neprokázal, že přijal nezbytná nápravná opatření pro zajištění dodržování a vynucování použitelných pravidel v budoucnosti.

b)  výdaje obsažené v žádosti o platbu jsou ovlivněny případy, v nichž členský stát závažným způsobem nedodržuje pravidla společné rybářské politiky nebo příslušné právní předpisy Unie v oblasti životního prostředí, což mělo za následek pozastavení platby podle článku 34, a dotčený členský stát dosud neprokázal, že přijal nezbytná nápravná opatření pro zajištění dodržování a vynucování použitelných pravidel v budoucnosti.

Pozměňovací návrh    228

Návrh nařízení

Čl. 36 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Komise rozhodne o výši opravy s přihlédnutím k povaze, závažnosti, délce trvání a opakování závažného nedodržení pravidel společné rybářské politiky ze strany členského státu nebo příjemce a k významu příspěvku ERNF pro hospodářskou činnost dotčeného příjemce.

2.  Komise rozhodne o výši opravy s přihlédnutím k povaze, závažnosti, délce trvání a opakování závažného nedodržení pravidel společné rybářské politiky nebo příslušných právních předpisů Unie v oblasti životního prostředí ze strany členského státu nebo příjemce a k významu příspěvku ERNF pro hospodářskou činnost dotčeného příjemce.

Pozměňovací návrh    229

Návrh nařízení

Čl. 36 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Pokud není možné přesně kvantifikovat výši výdajů spojených s nedodržováním pravidel společné rybářské politiky členským státem, Komise použije finanční opravu na základě paušální sazby nebo extrapolace podle odstavce 4.

3.  Pokud není možné přesně kvantifikovat výši výdajů spojených s nedodržováním pravidel společné rybářské politiky nebo příslušných právních předpisů Unie v oblasti životního prostředí členským státem, Komise použije finanční opravu na základě paušální sazby nebo extrapolace podle odstavce 4.

Pozměňovací návrh    230

Návrh nařízení

Čl. 38 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3a.  Každý členský stát zveřejní zprávu uvedenou v odstavci 1 jak v původním jazyce, tak i v jednom z pracovních jazyků Evropské komise.

Odůvodnění

Výroční zprávy o výkonnosti členských států týkající se uplatňování nařízení o ENRF po roce 2020 by měly být automaticky zveřejňovány na webových stránkách Evropské komise v souladu s povinnostmi stanovenými v Aarhuském nařízení, pokud jde o transparentnost a účast občanské společnosti na rozhodovacím procesu.

Pozměňovací návrh    231

Návrh nařízení

Čl. 38 – odst. 3 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3b.  Zpráva uvedená v odstavci 1 je automaticky zveřejněna na webových stránkách Evropské komise.

Odůvodnění

Podle ENRF pro období po roce 2020 by členské státy a Evropská komise měly být povinny shromažďovat příklady osvědčených postupů při provádění financovaných operací a zveřejňovat je na svých webových stránkách s cílem usnadnit a podnítit další osvědčené postupy.

Pozměňovací návrh    232

Návrh nařízení

Čl. 38 – odst. 3 c (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3c.  Každý členský stát a Komise zveřejňují zprávy o osvědčených postupech na svých webových stránkách.

Odůvodnění

Podle ENRF pro období po roce 2020 by členské státy a Evropská komise měly být povinny shromažďovat příklady osvědčených postupů při provádění financovaných operací a zveřejňovat je na svých webových stránkách s cílem usnadnit a podnítit další osvědčené postupy.

Pozměňovací návrh    233

Návrh nařízení

Čl. 38 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

4a.  Komise zveřejňuje veškeré příslušné dokumenty týkající se přijímání prováděcích aktů uvedených v odstavci 7.

Odůvodnění

Z důvodu transparentnosti by v ENRF pro období po roce 2020 měla být stanovena povinnost zveřejňovat veškeré příslušné dokumenty týkající se jeho provádění na webových stránkách Evropské komise.

Pozměňovací návrh    234

Návrh nařízení

Čl. 40 – odst. 1 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

aa)  co možná největšího využití finančních prostředků programu pro výzkum a rozvoj Horizont Evropa na podporu výzkumu a rozvoje a inovačních činností v odvětví rybolovu a akvakultury;

Odůvodnění

V legislativním návrhu je závažný nedostatek, jelikož neuvádí, kolik prostředků EU na výzkum a vývoj bude vynaloženo na odvětví akvakultury. To je třeba změnit. Musíme upozornit na to, že zdroje budoucího programu EU pro výzkum a rozvoj Horizont Evropa musí být v co největší míře zpřístupněny rybářům a producentům v oblasti akvakultury.

Pozměňovací návrh    235

Návrh nařízení

Hlava 3 – kapitola 2 – název

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Priorita č. 2: Přispívání k zabezpečení potravin v Unii prostřednictvím konkurenceschopné a udržitelné akvakultury a trhů

Priorita č. 2: Příspěvek k zabezpečení potravin v Unii prostřednictvím konkurenceschopného a udržitelného rybolovu, akvakultury a trhů

Pozměňovací návrh    236

Návrh nařízení

Čl. 42 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

ERNF podporuje vypracování a šíření informací o trhu, pokud jde o produkty rybolovu a akvakultury, které provádí Komise v souladu s článkem 42 nařízení (EU) č. 1379/2013.

ERNF podporuje vypracování a šíření informací o trhu, pokud jde o produkty rybolovu a akvakultury, které provádí Komise v souladu s článkem 42 nařízení (EU) č. 1379/2013, konkrétně prostřednictvím vytvoření sítě statistických informací o akvakultuře (ASIN-RISA).

Odůvodnění

Vytvoření sítě statistických informací o akvakultuře je velmi důležité.

Pozměňovací návrh    237

Návrh nařízení

Hlava 3 – kapitola 3 – název

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Priorita č. 3: Vytvoření podmínek pro růst udržitelné modré ekonomiky a podpora prosperujících pobřežních komunit

Priorita č. 3: vytvoření vhodných podmínek pro udržitelnou modrou ekonomiku a podpora zdravého mořského prostředí pro prosperující pobřežní komunity

Odůvodnění

Udržitelná modrá ekonomika znamená, že veškeré hospodářské, sociální a environmentální činnosti jsou nedílnou součástí mořského ekosystému, a proto je nutné zachovat rovnováhu mezi zlepšováním životních podmínek a blahobytu místních pobřežních komunit a ochranou mořských ekosystémů. Udržitelná modrá ekonomika vytvoří z mořského prostředí hospodářskou hodnotu pouze tehdy, pokud bude uskutečňována tak, aby zachovala a chránila mořské zdroje a ekosystémy.

Pozměňovací návrh    238

Návrh nařízení

Čl. 43 – název

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Námořní politika a rozvoj udržitelné modré ekonomiky

Námořní politika a rozvoj udržitelné modré ekonomiky rozvíjené v rámci ekologických mezí v mořích nebo sladkých vodách;

Pozměňovací návrh    239

Návrh nařízení

Čl. 43 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

ENRF podporuje provádění námořní politiky prostřednictvím:

ENRAF podporuje provádění námořní politiky a rozvoj udržitelné modré ekonomiky prostřednictvím:

Pozměňovací návrh    240

Návrh nařízení

Čl. 43 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  podpory udržitelné, nízkouhlíkové a vůči změně klimatu odolné modré ekonomiky;

a)  podpory udržitelné, nízkouhlíkové a vůči změně klimatu odolné modré ekonomiky zajišťující blahobyt lidí i dobré podmínky pro životní prostředí a rozvíjející se v rámci ekologických mezí v mořích a sladkých vodách;

Pozměňovací návrh    241

Návrh nařízení

Čl. 43 – odst. 1 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

aa)  obnovy, ochrany a zachování rozmanitosti, produktivity, odolnosti a vnitřní hodnoty mořských systémů;

Odůvodnění

Udržitelná modrá ekonomika znamená, že veškeré hospodářské, sociální a environmentální činnosti jsou nedílnou součástí mořského ekosystému, a proto je nutné zachovat rovnováhu mezi zlepšováním životních podmínek a blahobytu místních pobřežních komunit a ochranou mořských ekosystémů. Udržitelná modrá ekonomika vytvoří z mořského prostředí hospodářskou hodnotu pouze tehdy, pokud bude uskutečňována tak, aby zachovala a chránila mořské zdroje a ekosystémy.

Pozměňovací návrh    242

Návrh nařízení

Čl. 43 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  podpory integrované správy a řízení námořní politiky, mimo jiné prostřednictvím územního plánování námořních prostor, strategií pro přímořské oblasti a námořní regionální spolupráce;

b)  podpory integrované správy a řízení námořní politiky, mimo jiné prostřednictvím územního plánování námořních prostor, strategií pro přímořské oblasti, námořní regionální spolupráce, makroregionálních strategií Unie a přeshraniční spolupráce;

Pozměňovací návrh    243

Návrh nařízení

Čl. 43 – odst. 1 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ba)  podpory odpovědné výroby a spotřeby, čistých technologií, obnovitelných zdrojů energie a oběhových materiálových toků;

Odůvodnění

Udržitelná modrá ekonomika znamená, že veškeré hospodářské, sociální a environmentální činnosti jsou nedílnou součástí mořského ekosystému, a proto je nutné zachovat rovnováhu mezi zlepšováním životních podmínek a blahobytu místních pobřežních komunit a ochranou mořských ekosystémů. Udržitelná modrá ekonomika vytvoří z mořského prostředí hospodářskou hodnotu pouze tehdy, pokud bude uskutečňována tak, aby zachovala a chránila mořské zdroje a ekosystémy.

Pozměňovací návrh    244

Návrh nařízení

Čl. 43 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  zlepšením přenosu a přebírání výzkumu, inovací a technologií v udržitelné modré ekonomice včetně evropské námořní sítě pro pozorování a sběr dat (EMODnet);

c)  zlepšením přenosu a přebírání výzkumu, inovací a technologií v udržitelné modré ekonomice včetně evropské námořní sítě pro pozorování a sběr dat (EMODnet), jakož i jiných datových sítí vztahujících se na sladkou vodu, s cílem zajistit, aby růst nepřevažoval nad přínosy z hlediska technologie a účinnosti, aby byl kladen důraz na udržitelné hospodářské činnosti, které splňují potřeby stávajících a příštích generací, a aby byly nezbytné nástroje a kapacity pro přechod na oběhové hospodářství rozvíjeny v souladu se strategií Unie pro plasty v oběhovém hospodářství;

Pozměňovací návrh    245

Návrh nařízení

Čl. 43 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d)  zlepšováním námořních dovedností, gramotnosti v oblasti oceánů a sdílení socioekonomických údajů o udržitelné modré ekonomice;

d)  zlepšováním námořních dovedností, gramotnosti v oblasti oceánů a sladké vody a sdílení socioekonomických a environmentálních údajů o udržitelné modré ekonomice;

Pozměňovací návrh    246

Návrh nařízení

Čl. 43 – odst. 1 – písm. e a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ea)  podpory opatření na ochranu a obnovu mořské a pobřežní biologické rozmanitosti a ekosystémů prostřednictvím vyrovnání rybářům za sběr ztraceného rybářského vybavení a odpadu z moře.

Odůvodnění

V souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady o omezení dopadu některých plastových výrobků na životní prostředí.

Pozměňovací návrh    247

Návrh nařízení

Článek 43 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 43a

 

Investiční rozhodnutí v modré ekonomice

 

Investiční rozhodnutí v rámci udržitelné modré ekonomiky se opírají o nejlepší dostupné vědecké poradenství s cílem zabránit škodlivým dopadům na životní prostředí, které by mohly ohrozit dlouhodobou udržitelnost. Pokud nejsou k dispozici dostatečné poznatky či informace, použije se jak ve veřejném, tak i v soukromém sektoru přístup předběžné opatrnosti, jelikož hrozí, že by mohly být uskutečněny kroky s potenciálně škodlivými účinky.

Odůvodnění

Zásada předběžné opatrnosti je jedním ze základních prvků Smlouvy o EU, Deklarace z Ria a dalších mezinárodních dohod a úmluv týkajících se ochrany mořského prostředí.

Pozměňovací návrh    248

Návrh nařízení

Čl. 45 – odst. 1 – písm. e

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

e)  prováděním příslušných mezinárodních smluv, opatření a nástrojů k prevenci, potírání a odstraňování nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu;

e)  prováděním příslušných mezinárodních smluv, opatření a nástrojů k prevenci, potírání a odstraňování nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu a opatření a nástrojů k minimalizaci dopadu na mořské prostředí, zejména vedlejších úlovků mořských ptáků, mořských savců a mořských želv;

Pozměňovací návrh    249

Návrh nařízení

Článek 45 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 45a

 

Sanace oceánů

 

ENRF podporuje provádění opatření pro sanaci moří a oceánů od všech druhů odpadů, zejména od plastů, „plastových ostrovů“ a nebezpečného nebo radioaktivního odpadu.

Pozměňovací návrh    250

Návrh nařízení

Čl. 46 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a.  V zájmu snížení ekonomické zátěže pro rybáře dojde k urychlení platebních postupů souvisejících s tímto nařízením. Komise vyhodnotí současnou výkonnost s cílem platební postupy zlepšit a urychlit.

Pozměňovací návrh    251

Návrh nařízení

Čl. 47 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Operace kombinování zdrojů v rámci ENRF se provádějí v souladu s nařízeními (EU) č. xx/xx [nařízení o fondu InvestEU] a hlavou X nařízení (EU) č. [nařízení, kterým se stanoví finanční pravidla o souhrnném rozpočtu Unie].

Operace kombinování zdrojů v rámci ENRF se provádějí v souladu s nařízeními (EU) č. xx/xx [nařízení o fondu InvestEU] a hlavou X nařízení (EU) č. [nařízení, kterým se stanoví finanční pravidla o souhrnném rozpočtu Unie]. Do čtyř měsíců od zveřejnění tohoto nařízení v Úředním věstníku předloží Komise členským státům soubor podrobných pokynů k provádění operací kombinování zdrojů ve vnitrostátních operačních programech v souladu s ENRF, přičemž věnuje zvláštní pozornost operacím kombinování zdrojů prováděným místními aktéry v rámci místního rozvoje.

Pozměňovací návrh    252

Návrh nařízení

Čl. 48 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Průběžné hodnocení podpory podle hlavy III se provede, jakmile je k dispozici dostatek informací o provádění, nejpozději čtyři roky po zahájení provádění podpory.

2.  Průběžné hodnocení podpory podle hlavy III se provede, jakmile je k dispozici dostatek informací o provádění, nejpozději čtyři roky po zahájení provádění podpory. Toto hodnocení má podobu zprávy Komise a poskytuje podrobné posouzení veškerých zvláštních aspektů provádění.

Odůvodnění

Jak zdůraznila Konference předsedů, nejen závěrečné hodnocení opatření, nýbrž také hodnocení v polovině období by mělo vycházet z dostatečně podrobné zprávy s cílem umožnit řádné posouzení výkonnosti fondu.

Pozměňovací návrh    253

Návrh nařízení

Čl. 48 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Komise sdělí závěry těchto hodnocení, spolu s vlastními připomínkami, Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů.

4.  Komise předá hodnotící zprávy uvedené v odstavcích 2 a 3 Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů.

Odůvodnění

Jak zdůraznila Konference předsedů, nejen závěrečné hodnocení opatření, nýbrž také hodnocení v polovině období by mělo vycházet z dostatečně podrobné zprávy s cílem umožnit řádné posouzení výkonnosti fondu.

Pozměňovací návrh    254

Návrh nařízení

Čl. 48 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

4a.  Komise může případně navrhnout změny tohoto nařízení na základě zprávy uvedené v odstavci 2.

Odůvodnění

Jak zdůraznila Konference předsedů, nejen závěrečné hodnocení opatření, nýbrž také hodnocení v polovině období by mělo vycházet z dostatečně podrobné zprávy s cílem umožnit řádné posouzení výkonnosti fondu.

Pozměňovací návrh    255

Návrh nařízení

Čl. 51 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  právní subjekty se sídlem v členském státě nebo ve třetí zemi uvedené na seznamu pracovního programu za podmínek uvedených v odstavcích 3 a 4,

a)  právní subjekty se sídlem v členském státě, na území zámořské země nebo území nebo ve třetí zemi uvedené na seznamu pracovního programu za podmínek uvedených v odstavcích 3 a 4,

Pozměňovací návrh    256

Návrh nařízení

Čl. 51 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  právní subjekt zřízený podle práva Unie nebo mezinárodní organizace.

b)  právní subjekt zřízený podle práva Unie, včetně profesních organizací nebo mezinárodních organizací.

Pozměňovací návrh    257

Návrh nařízení

Čl. 53 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se článek 4 nařízení (EU) č. 182/2011.

2.  Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se článek 5 nařízení (EU) č. 182/2011.

Odůvodnění

Případy, které jsou ve výkonné pravomoci Komise, jako např. formální požadavky a specifikace obsahu zpráv o výkonnosti členských států, jsou natolik důležité, že vyžadují smysluplné zapojení členských států. Poradní postup toto nestanoví, je však nutné stanovit postup řídícího výboru.

Pozměňovací návrh    258

Návrh nařízení

Příloha I – sloupec 1 – řádek 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Příspěvek k zabezpečení potravin v Unii prostřednictvím konkurenceschopné a udržitelné akvakultury a trhů

Příspěvek k zabezpečení potravin v Unii prostřednictvím konkurenceschopného a udržitelného rybolovu, akvakultury a trhů

Pozměňovací návrh    259

Návrh nařízení

Příloha I – sloupec 1 – řádek 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Vytvoření podmínek pro růst udržitelné modré ekonomiky a podpora prosperity pobřežních komunit

Vytvoření podmínek pro růst udržitelné modré ekonomiky a podpora prosperity pobřežních a ostrovních komunit

Pozměňovací návrh    260

Návrh nařízení

Příloha I – sloupec 2 – řádek 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Vývoj ziskovosti rybářského loďstva Unie

Vývoj ziskovosti rybářského loďstva Unie a zaměstnanosti

Pozměňovací návrh    261

Návrh nařízení

Příloha I – sloupec 2 – řádek 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Rozloha oblastí Natura 2000 (v ha) a dalších chráněných mořských oblastí podle rámcové směrnice o ochraně mořských prostředí, na něž se vztahují opatření pro ochranu, zachování a obnovu

Stupeň shody s cíli v oblasti životního prostředí stanovenými akčním plánem pro ochranu mořského prostředí v souladu s rámcovou směrnicí o strategii pro mořské prostředí, nebo v případě, že neexistují, výrazně pozitivní výsledky oblastí Natura 2000 a dalších chráněných mořských oblastí podle rámcové směrnice o ochraně mořských prostředí, na něž se vztahují opatření pro ochranu, zachování a obnovu

Pozměňovací návrh    262

Návrh nařízení

Příloha I – sloupec 2 – řádek 6 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Vývoj ziskovosti rybářského loďstva Unie a zaměstnanosti

Pozměňovací návrh    263

Návrh nařízení

Příloha II – řádek 3 – sloupec 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

75 %

85 %

Pozměňovací návrh    264

Návrh nařízení

Příloha II – řádek 11

 

Znění navržené Komisí

2

Článek 23

2.1

75 %

 

Akvakultura

 

 

Pozměňovací návrh

2

Článek 23

2.1

85 %

 

Akvakultura

 

 

 

Rybolov

2.1

75 %

Pozměňovací návrh    265

Návrh nařízení

Příloha II – řádek 11 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

 

 

 

 

Pozměňovací návrh

2

Článek 23a

X

75 %

 

Síť statistických informací o akvakultuře

 

 

Pozměňovací návrh    266

Návrh nařízení

Příloha II – řádek 12

 

Znění navržené Komisí

2

Článek 24

2.1

75 %

 

Uvádění produktů rybolovu a akvakultury na trh

 

 

Pozměňovací návrh

3

Článek 24

3.1

75 %

 

Uvádění produktů rybolovu a akvakultury na trh

 

 

Pozměňovací návrh    267

Návrh nařízení

Příloha II – řádek 13

 

Znění navržené Komisí

2

Článek 25

2.1

75 %

 

Zpracování produktů rybolovu a akvakultury

 

 

Pozměňovací návrh

3

Článek 25

3.1

75 %

 

Zpracování produktů rybolovu a akvakultury

 

 

Pozměňovací návrh    268

Návrh nařízení

Příloha III – řádek 2 – sloupec 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

30 %

55 %

Pozměňovací návrh    269

Návrh nařízení

Příloha III – řádek 6 – sloupec 2

 

Znění navržené Komisí

 

Opatření na odlehlých řeckých ostrovech a na chorvatských ostrovech Dugi otok, Vis, Mljet a Lastovo

 

Pozměňovací návrh

 

Opatření na odlehlých irských ostrovech, řeckých ostrovech a na chorvatských ostrovech Dugi otok, Vis, Mljet a Lastovo

 

Pozměňovací návrh    270

Návrh nařízení

Příloha III – řádek 17 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

 

 

 

Pozměňovací návrh

16a

Opatření uplatňovaná příjemci společných projektů

60 %

Pozměňovací návrh    271

Návrh nařízení

Příloha III – řádek 17 b (nový)

 

Znění navržené Komisí

 

 

 

Pozměňovací návrh

16b

Opatření prováděná mezioborovou organizací, organizací producentů nebo sdružením organizací producentů

75 %

Pozměňovací návrh    272

Návrh nařízení

Příloha IV – řádek 9 – sloupec 4

 

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

40 %

50 %

Pozměňovací návrh    273

Návrh nařízení

Příloha IV – řádek 11 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

 

 

 

 

Pozměňovací návrh

Článek 22a Vědecký výzkum a sběr údajů v oblasti vlivu stěhovavých ptáků na akvakulturu

2.1

0 %

100 %

Pozměňovací návrh    274

Návrh nařízení

Příloha IV – řádek 13 – sloupec 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

40 %

75 %

Pozměňovací návrh    275

Návrh nařízení

Příloha IV – řádek 14 – sloupec 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

0 %

20 %

  • [1]  Úř. věst. C …, …, s. …
  • [2]  Úř. věst. C 361, 5.10.2018, s. 9.

VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

SOUVISLOSTI NÁVRHU KOMISE

Účelem návrhu Komise je zřízení Evropského námořního a rybářského fondu (ENRF) pro období 2021–2027. Tento fond má za cíl směřovat finanční prostředky z rozpočtu Unie do podpory společné rybářské politiky, námořní politiky Unie a mezinárodních závazků Unie v oblasti správy oceánů, a to zejména v souvislosti s Agendou pro udržitelný rozvoj do roku 2030.

Toto financování je klíčovým faktorem pro udržitelný rybolov a zachování biologických mořských zdrojů, zajišťování potravin prostřednictvím dodávek mořských plodů, růst udržitelné modré ekonomiky a pro zdravá, bezpečná, zajištěná, čistá a udržitelně řízená moře a oceány.

Jakožto globální aktér v rámci oceánů a pátý největší světový producent mořských plodů má Unie velkou odpovědnost za ochranu, zachování a udržitelné využívání oceánů a jejich zdrojů. Zachování moří a oceánů je pro rychle rostoucí světovou populaci skutečně nezbytné. Je také v socioekonomickém zájmu Unie, neboť udržitelná modrá ekonomika podporuje investice, pracovní místa a růst, napomáhá výzkumu a inovacím a přispívá k energetické bezpečnosti prostřednictvím energie z oceánů. Bezpečná a zajištěná moře a oceány jsou navíc zásadní kvůli účinné kontrole hranic a pro globální boj proti trestné činnosti na moři, což umožňuje reagovat na obavy občanů v oblasti bezpečnosti. Tyto priority vyžadují finanční podporu Unie prostřednictvím ENRF.

POSTOJ ZPRAVODAJE

Rozpočet, který odpovídá potřebám odvětví

Nový fond na podporu rybolovu pokrývá rozpočtové období 2021–2027, přičemž celkové finanční krytí bude činit 6,14 miliard EUR, jak uvádí Evropská komise v návrhu příštího víceletého finančního rámce. Ve srovnání se současným rozpočtem ENRF to představuje pokles o 5 %. Zároveň Komise navrhuje snížit objem finančních prostředků pro sdílené řízení, aby byly větší finanční prostředky přiděleny na přímé a nepřímé řízení.

Zpravodaj by rád zdůraznil význam evropského odvětví námořnictví, rybolovu a akvakultury, které zahrnuje více než 85 tisíc plavidel, zaměstnává přes 340 tisíc lidí v rámci celého řetězce a produkuje více než 6 milionů tun vysoce kvalitních a nutričně bohatých ryb a mořských plodů pocházejících z rybolovu a akvakultury. Odvětví má obrovský socioekonomický dopad v mnoha evropských pobřežních regionech, které na něm do velké míře závisejí a zachovávají si vůči němu významné kulturní a etnografické pouto.

Při provádění společné rybářské politiky nicméně vyvstává mnoho problémů, např. odstraňování výmětů či dosažení maximálního udržitelného výnosu, další problémy s sebou nese brexit a jiné souvisejí s novými výzvami, jež každodenně přináší trh a světová produkce proteinů mořského původu.

Je proto důležité vytvořit na podporu rybolovu specifický, významný a všeobecně dostupný fond. Stejně tak je důležité, aby byl zajištěn dostatečný rozpočet potřebný k řešení těchto problémů a výzev, s nimiž se odvětví námořnictví a rybolovu potýká, a rovněž je nutné přihlédnout k tomu, že v rozpočtu EU jsou na tuto politiku přiděleny jen velmi omezené finanční prostředky.

Stávající objem ENRF činí pouze 0,6 % celkového rozpočtu EU na období 2014–2020. Jakékoli snížení finančních prostředků pro oblast rybolovu se v rozpočtu EU prakticky nijak neprojeví, může však mít závažné důsledky pro rybáře a pobřežní regiony.

Snížení finančních prostředků pro rybolov nelze omlouvat brexitem, a to s ohledem na důležité výzvy spojené s ochranou životního prostředí, produkcí a obchodem, které s sebou tento proces přinese.

Flexibilita a zjednodušení způsobilých opatření

Obecně vzato je snaha Komise o zavedení prvků, jako jsou flexibilita při vypracovávání vnitrostátních programů a administrativní zjednodušení, cestou správným směrem. Zejména je třeba přivítat možnost nabízet řešení uzpůsobená na míru různým konkrétním situacím a výzvám v regionech EU, a to díky tomu, že nebude uplatňován paušální přístup pro všechny. Přetrvávají nicméně pochybnosti o konečných důsledcích takových snah.

Návrh patrně vychází ze zásady, že budou povolena všechna opatření, která nejsou přímo zakázána, ačkoli tato zásada není v textu nařízení výslovně uvedena, což může působit zmatky.

Co je však horší, pochopení dále komplikuje skutečnost, že Komise navrhuje financovat řadu opatření, která nejsou v textu uvedena, za podmínky, že spadají do „oblastí podpory“ uvedených v budoucím nařízení v rámci jednotlivých „priorit“ (bod odůvodnění 11). Například v případě priority 1 „udržitelný rybolov“ však „oblasti podpory“ zahrnují pouze: řízení rybolovu a rybářských loďstev (zaměření se na trvalé zastavení), mimořádné zastavení rybolovných činností, kontrolu a vymáhání, shromažďování údajů, systém vyrovnávání v nejvzdálenějších regionech a ochranu a obnovu biologické rozmanitosti a ekosystémů. Otázkou tedy je, zda v rámci těchto „oblastí podpory“ lze žádat o financování například pro určitá opatření financovaná ze stávajícího ENRF, jako jsou inovace, poradenské služby, partnerství mezi rybáři a vědci, podpora lidských zdrojů, diverzifikace, mladí rybáři, zdraví a bezpečnost, nepříznivé klimatické jevy a mnohé další.

Flexibilita budoucího fondu navíc spočívá také ve způsobu, jakým členské státy vypracovávají své programy. Každý členský stát si stanoví své strategické priority a cíle pro udržitelné řízení rybolovu včetně harmonogramu, přičemž bude moci přijmout opatření, která považuje za vhodná, pokud však bude mít zájem o finanční prostředky z EU, bude muset dosáhnout očekávaných výsledků. Komise bude provádět každoroční hodnocení výsledků, které by mohlo vést k přijetí určitých nápravných opatření.

Třebaže se to z hlediska správného nakládání s veřejnými penězi může zdát logické, podmínky, jež ukládá návrh nařízení o ENRF a návrh nařízení o společných ustanoveních, jsou velmi přísné a pravidla jsou pro orgány veřejné správy příliš náročná. To by dozajista odradilo provozovatele, aby o finanční prostředky žádali, zároveň by to však polekalo orgány veřejné správy, které mají ambiciózní programy vypracovat.

Je třeba podotknout, že Výbor pro rybolov nemá možnost se vyjádřit ke konečnému znění nařízení o společných ustanoveních.

Existuje proto riziko, že bychom se mohli potýkat se stejným problémem nevyčerpání finančních prostředků, který vyvstal ve stávajícím finančním období. Doposud, tedy více než čtyři roky od přijetí stávajícího nařízení o ENRF, členské státy vyčerpaly pouze 11 % prostředků fondu, a to zejména vinou složitých postupů a omezené spolupráce ze strany Komise. Rybáři, zejména ti malí, jsou frustrováni a odrazují je požadavky, které pro získání financování musí splnit.

Z toho vyplývá, že je zapotřebí vyjasnění a větší právní jistota jak pro provozovatele, tak pro orgány veřejné správy.

Specifické oblasti podpory

Nový ENRF bude poskytovat financování na opatření spočívající v dočasném nebo úplném zastavení činnosti (vrakování), jak požaduje odvětví. Návrh je nicméně z hlediska podmínek velmi náročný.

Budoucí fond musí odvětví rybolovu pomoci projít restrukturalizací, která je nezbytná z celé řady důvodů, přičemž součástí tohoto procesu mohou být opatření, jako je nahrazení znečišťujících motorů a modernizace nebezpečných plavidel.

Třebaže vzhledem k socioekonomickému významu rybolovu v pobřežních regionech EU a pobřežního, drobného a tradičního rybolov malého rozsahu musí ENRF věnovat pozornost zejména jim, financování procesu restrukturalizace by mělo být k dispozici pro celé loďstvo.

Zpravodaj nesouhlasí se zákazem intervenčních mechanismů, například podpory skladování, který by bránil možnosti reagovat v extrémních případech tržní nerovnováhy.

Dalším prvkem, který zpravodaj považuje za problematický, je skutečnost, že veškeré produktivní investice v oblasti akvakultury a investice do zpracování by byly financovány pouze prostřednictvím finančních nástrojů, které by navíc zastřešovalo nové nařízení o společných ustanoveních. Ačkoli by byly k dispozici na míru uzpůsobené finanční nástroje určené k financování investic do produkce v rámci modré ekonomiky, u určitých opatření by mělo být rovněž umožněno uchýlit se k poskytnutí přímé podpory.

Zvláštní situace nejvzdálenějších regionů

Evropská komise navrhuje vyčlenit další finanční krytí pro nejvzdálenější regiony, které by představovalo minimální částku, jež by pro ně měly vyčlenit dotčené členské státy. V rámci tohoto krytí by byla částka určená na vyrovnání dodatečných nákladů stanovena ve výši maximálně 50% podílu příslušného krytí. To by mělo za následek snížení finančních prostředků přidělených Francii a Kanárským ostrovům o 32,7 a 24,2 procent oproti tomu, co jim na vyrovnání poskytuje stávající ENRF.

Zpravodaj je zvědav, jaké kritérium Komise pro takové omezení navrhne. Tato podmínka je velmi striktní. Nejvzdálenější regiony by měly mít prostor pro uvážení a potřebnou flexibilitu k tomu, aby mohly finanční prostředky přidělovat podle svých potřeb. Je nutno podotknout, že vyrovnání dodatečných nákladů podněcuje provozovatele k tomu, aby produkovali a uváděli na trh produkty rybolovu a akvakultury v regionech, kde jsou trhy zaplaveny nízkonákladovými produkty nízké kvality. Návrh Komise je tudíž v rozporu se snahou zajistit soběstačnost. Je třeba poznamenat, že míra čerpání finančních prostředků na toto opatření obecně dosahuje 100 %.

Návrh Komise neumožňuje obnovu drobných a tradičních loďstev v nejvzdálenějších regionech. Zpravodaj se domnívá, že pokud to zdroje dovolí, mělo by to být možné. Je nespravedlivé, pokud EU hájí právo rozvojových zemí a malých ostrovů na obnovu jejich loďstev ve stejné námořní oblasti, v níž se nacházejí některé nejvzdálenější regiony, a současně toto právo odpírá svým vlastním územím.

V některých nejvzdálenějších regionech loďstvo v současnosti tvoří dřevěné bezmotorové kánoe a bohaté (většinou oceánské) rybolovné zdroje při pobřeží zůstávají nezužitkovány. Skutečnost je taková, že nejvzdálenější regiony začaly být do společné rybářské politiky zařazovány v 90. letech v době začínajících snah o omezení rybolovu, a nepožádaly včas o obnovení svých loďstev. V mezičase tato možnost zanikla.

Dalším důležitým prvkem týkajícím se nejvzdálenějších regionů je snaha vytvořit v dlouhodobém horizontu nástroj, který by se konkrétně zaměřoval na podporu rybolovu v těchto regionech, a to obdobně jako systém POSEI (programy speciálně zaměřené na odlehlost a ostrovní charakter) v odvětví zemědělství. Je třeba poznamenat, že rozhodnutí Rady 98/1989/EHS předpokládající vytvoření takových programů je použitelné na všechna hospodářská odvětví.

Novým prvkem návrhu Komise je to, že každý nejvzdálenější region musí předložit podrobný strategický akční plán, což samozřejmě dává smysl, na druhé straně tím ovšem může vznikat zbytečná zátěž, a pokud nebudou splněny přísné podmínky, Komise může odmítnout finanční prostředky přidělit. Akční plány tudíž sice mohou být příležitostí, v konečném důsledku se však mohou proměnit v překážku.

Rovněž chybí odchylka pro zjednodušený postup poskytování státní pomoci na provoz nejvzdálenějším regionům, která v rámci stávajícího ENRF existuje a vychází z modelu POSEI fungujícího v zemědělství.

Na závěr by zpravodaj rád upřesnil, že financování ukotvených lovných zařízení, okolo nichž drobní a tradiční rybáři loví za pomoci lovných šňůr – tedy dokonale udržitelného nástroje –, které bylo možné podle stávajícího ENRF, je možné i nadále, neboť není výslovně zakázáno.

Akvakultura, zpracování a trhy

ENRF by měl podporovat propagaci a udržitelný rozvoj akvakultury. V některých členských státech přetrvává obtížný přístup k místu a nadále platí zatěžující postupy povolování. V důsledku toho lze jen stěží zlepšit obraz odvětví a jeho konkurenceschopnost vůči zemědělským produktům. Prostřednictvím grantů by mělo být možné podpořit investice do výroby, inovace, získávání odborných dovedností, zlepšení pracovních podmínek a kompenzační opatření za účelem řešení nejdůležitějších služeb správy půdy a přírody, přičemž by rovněž existovala možnost, aby investice do výroby byly financovány prostřednictvím finančních nástrojů.

Je nutné soustavně podporovat zpracovatelský průmysl a uvádění na trh, aby se zvýšila jejich konkurenceschopnost.

Závěry

Zásady a cíle navrhované pro nový ENRF na období 2021–2027 jsou chvályhodné. Existují nicméně pochybnosti ohledně flexibility a rovněž ohledně rozpočtových přídělů. Výzvy, s nimiž se chce EU ve světovém měřítku v oblasti rybolovu a námořních záležitostí vypořádat, nelze zvládnout s menším objemem finančních prostředků.

STANOVISKO Rozpočtového výboru (23.11.2018)

pro Výbor pro rybolov

k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropském námořním a rybářském fondu a zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 508/2014
(COM(2018)0390 – C8-0270/2018 – 2018/0210(COD))

Zpravodajka: Eider Gardiazabal Rubial

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Obecným cílem Evropského námořního a rybářského fondu (ENRF) je podporovat dosahování cílů společné rybářské politiky, v níž má EU výlučnou pravomoc, dále rozvíjet integrovanou námořní politiku EU a podporovat mezinárodní závazky Unie v oblasti správy oceánů, a to způsobem doplňujícím politiku soudržnosti, společnou rybářskou politiku a další politiky EU.

Evropský námořní a rybářský fond bude v letech 2021–2027 sehrávat stěžejní úlohu a velmi důležité je podstatné posílení odvětví rybolovu, a to i pokud jde o jeho finanční krytí.

Strop navržený ve víceletém finančním rámci (VFR) pro ENRF v mil. EUR

 

VFR 2014–2020 pro EU-27 ve stálých cenách roku 2018

VFR 2021–2027 ve stálých cenách roku 2018

Evropský námořní a rybářský fond

6 243

6 866

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Rozpočtový výbor vyzývá Výbor pro rybolov jako příslušný výbor, aby zohlednil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh    1

Návrh legislativního usnesení

Bod 1 a (nový)

Návrh legislativního usnesení

Pozměňovací návrh

 

1a.  připomíná, že Evropský parlament přijal dvě usnesení o víceletém finančním rámci (VFR) na období 2021–2027, a to dne 14. března a 30. května 2018;

Pozměňovací návrh    2

Návrh legislativního usnesení

Bod 1 b (nový)

Návrh legislativního usnesení

Pozměňovací návrh

 

1b.  zdůrazňuje význam horizontálních zásad, které by měly být základem VFR na období 2021–2027 a všech souvisejících politik EU; v této souvislosti Parlament znovu potvrdil svůj postoj, že EU musí dostát svému odhodlání jít v předvoji při plnění cílů udržitelného rozvoje OSN, a s politováním konstatoval, že v návrzích týkajících se víceletého finančního rámce chybí za tímto účelem jasné a zřejmé závazky;

Pozměňovací návrh    3

Návrh legislativního usnesení

Bod 1 c (nový)

Návrh legislativního usnesení

Pozměňovací návrh

 

1c.  zdůrazňuje svůj postoj, že v návaznosti na Pařížskou dohodu by horizontální výdaje související s klimatem měly být ve srovnání se současným VFR výrazně navýšeny a měly by co nejdříve, nejpozději však do roku 2027, dosáhnout 30 %;

Pozměňovací návrh    4

Návrh legislativního usnesení

Bod 1 d (nový)

Návrh legislativního usnesení

Pozměňovací návrh

 

1d.  připomíná, že Evropský parlament ve svém usnesení ze dne 14. března 2018 zdůraznil socioekonomický a ekologický význam odvětví rybolovu, mořského prostředí a „modré ekonomiky“ a jejich přínos k udržitelné potravinové samostatnosti EU, pokud jde o zajištění udržitelnosti evropské akvakultury a rybolovu a zmírnění dopadu na životní prostředí; Evropský parlament navíc vyzval k tomu, aby byla v současném VFR přinejmenším zachována úroveň finančních prostředků určených na odvětví rybolovu a, bude-li to zapotřebí, aby byly zvýšeny finanční prostředky na námořní problematiku;

Pozměňovací návrh    5

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(1a)  Dne 14. března a 30. května 2018 Evropský parlament ve svých usneseních o víceletém finančním rámci na období 2021–2027 poukázal na význam horizontálních zásad, které by měly být základem VFR na období 2021–2027 a všech souvisejících politik EU. V této souvislosti Parlament znovu potvrdil svůj postoj, že EU musí dostát svému odhodlání jít v předvoji při plnění cílů udržitelného rozvoje OSN, a s politováním konstatoval, že v návrzích týkajících se víceletého finančního rámce chybí za tímto účelem jasné a zřejmé závazky. Parlament proto požádal, aby byly cíle udržitelného rozvoje začleněny do všech politik a iniciativ EU obsažených v příštím VFR. Dále zdůrazňuje, že Unie bude silnější a ambicióznější, pouze pokud bude mít více finančních prostředků. Vyzývá proto k soustavné podpoře stávajících politik, zejména dlouhodobých politik EU zakotvených ve Smlouvách, a sice společné zemědělské a rybářské politiky a politiky soudržnosti, neboť tyto politiky přinášejí občanům Unie hmatatelné výhody.

Pozměňovací návrh    6

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 1 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(1b)  Evropský parlament kromě toho ve svých usneseních ze dne 14. března a 30. května 2018 o víceletém finančním rámci na období 2021–2027 zdůraznil, že pro splnění závazků EU týkajících se inkluzivní Evropy je naprosto nezbytné odstranit diskriminaci. Proto požadoval, aby hledisko rovnosti žen a mužů a závazky týkající se této oblasti byly začleňovány do všech politik a iniciativ EU, které jsou součástí příštího VFR.

Pozměňovací návrh    7

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 1 c (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(1c)  Ve svých usneseních ze dne 14. března a 30. května 2018 o víceletém finančním rámci na období 2021–2027 Evropský parlament navíc zdůraznil svůj postoj, že v návaznosti na Pařížskou dohodu by horizontální výdaje související s klimatem měly být ve srovnání se současným VFR výrazně navýšeny a měly by co nejdříve, nejpozději však do roku 2027, dosáhnout 30 %.

Pozměňovací návrh    8

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(7)  Druhy financování a způsoby provádění podle tohoto nařízení by se měly vybírat na základě jejich schopností dosáhnout stanovených priorit činností a poskytnout výsledky, přičemž se berou v úvahu zejména náklady na kontroly, administrativní zátěž a očekávaná míra rizika nedodržení předpisů. Mělo by se zvážit využití jednorázových částek, paušálních sazeb a jednotkových nákladů i financování, které není spojeno s náklady, jak je uvedeno v čl. 125 odst. 1 nařízení (EU) č. [nařízení, kterým se stanoví finanční pravidla o souhrnném rozpočtu Unie].

(7)  Druhy financování a způsoby provádění podle tohoto nařízení by se měly vybírat na základě jejich schopností dosáhnout stanovených priorit činností a poskytnout výsledky, přičemž se berou v úvahu zejména náklady na kontroly, administrativní zátěž a míra rizika nedodržení předpisů. Mělo by se zvážit využití jednorázových částek, paušálních sazeb a jednotkových nákladů i financování, které není spojeno s náklady, jak je uvedeno v čl. 125 odst. 1 nařízení (EU) č. [nařízení, kterým se stanoví finanční pravidla o souhrnném rozpočtu Unie].

Pozměňovací návrh    9

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(8)  Víceletý finanční rámec uvedený v nařízení (EU) xx/xx6 stanoví, že rozpočet Unie musí i nadále podporovat rybolov a námořní politiky. Rozpočet ENRF v běžných cenách by měl dosáhnout výše 6 140 000 000 EUR. Prostředky ENRF by měly být rozděleny mezi sdílené, přímé a nepřímé řízení. 5 311 000 000 EUR by mělo být určeno na podporu v rámci sdíleného řízení a 829 000 000 EUR na podporu v rámci přímého a nepřímého řízení. Definice národních přídělů v rámci sdíleného řízení pro programové období 2021-2027 by měla vycházet z podílů v období 2014-2020, aby byla zajištěna stabilita, zejména pokud se týká dosažení cílů společné rybářské politiky. Zvláštní částky by měly být vyhrazeny pro nejvzdálenější regiony, kontrolu a prosazování a shromažďování a zpracování údajů pro řízení rybolovu a k vědeckým účelům, zatímco částky pro trvalé zastavení a mimořádné zastavení činnosti rybolovných aktivit by měly být omezeny.

(8)  Víceletý finanční rámec uvedený v nařízení (EU) xx/xx6 stanoví, že rozpočet Unie musí i nadále podporovat rybolov a námořní politiky. Rozpočet ENRF v běžných cenách by měl dosáhnout výše 6 866 943 600 EUR ve stálých cenách roku 2018 (tj. 7 739 176 524 EUR v běžných cenách). Prostředky ENRF by měly být rozděleny mezi sdílené, přímé a nepřímé řízení. 5 939 794 375 EUR ve stálých cenách roku 2018 (tj. 6 694 261 648 EUR v běžných cenách) by mělo být určeno na podporu v rámci sdíleného řízení a 927 149 225 EUR ve stálých cenách roku 2018 (tj. 1 044 914 876 EUR v běžných cenách) na podporu v rámci přímého a nepřímého řízení. Definice národních přídělů v rámci sdíleného řízení pro programové období 20212027 by měla vycházet z podílů v období 20142020, aby byla zajištěna stabilita, zejména pokud se týká dosažení cílů společné rybářské politiky. Zvláštní částky by měly být vyhrazeny pro nejvzdálenější regiony, kontrolu a prosazování a shromažďování a zpracování údajů pro řízení rybolovu a k vědeckým účelům, zatímco částky pro trvalé zastavení a mimořádné zastavení činnosti rybolovných aktivit by měly být omezeny.

__________________

__________________

6 Úř. věst. C […], […], s. […].

6 Úř. věst. C […], […], s. […].

Odůvodnění

Rozdělení prostředků v rámci finančního krytí programu, jak je navrhuje Rozpočtový výbor, je pouze orientačním propočtem vyplývajícím ze změny celkového krytí programu a nepředjímá rozdělení, o kterém rozhoduje hlavní příslušný výbor.

Pozměňovací návrh    10

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(10)  ENRF by měl být založen na čtyřech prioritách: podporování udržitelného rybolovu a zachování mořských biologických zdrojů; přispívání k zabezpečení potravin v Unii prostřednictvím konkurenceschopné a udržitelné akvakultury a trhů; vytváření podmínek pro růst udržitelné modré ekonomiky a podporování prosperujících pobřežních komunit; posilování mezinárodní správy oceánů a vytváření podmínek pro existenci bezpečných, zajištěných, čistých a udržitelně řízených moří a oceánů. Tyto priority by měly být sledovány prostřednictvím sdíleného, přímého a nepřímého řízení.

(10)  ENRF by měl být založen na čtyřech prioritách: podporování udržitelného rybolovu a zachování mořských biologických zdrojů; přispívání k zabezpečení potravin v Unii prostřednictvím konkurenceschopnosti a udržitelnosti rybolovu, akvakultury a trhů; vytváření podmínek pro růst udržitelné modré ekonomiky a podporování prosperujících pobřežních komunit, včetně ostrovů a nejvzdálenějších regionů; posilování mezinárodní správy oceánů a vytváření podmínek pro existenci bezpečných, zajištěných, čistých a udržitelně řízených moří a oceánů. Tyto priority by měly být sledovány prostřednictvím sdíleného, přímého a nepřímého řízení.

Pozměňovací návrh    11

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(13)  S ohledem na důležitost sledování změny klimatu v souladu se závazky Unie k provádění Pařížské dohody a cíli OSN pro trvale udržitelný rozvoj by toto nařízení mělo rozšířit opatření týkající s klimatu a přispět k dosažení celkového cíle ve výši 25 % výdajů z rozpočtu Unie vynaložených na dosažení cílů v oblasti klimatu. Očekává se, že 30 % z celkových finančních prostředků ENRF přispěje k cílům v oblasti klimatu. Příslušná opatření budou vymezena během přípravy a provádění ENRF a opětovně posouzena v kontextu příslušných postupů hodnocení a přezkumů.

(13)  S ohledem na důležitost sledování změny klimatu v souladu se závazky Unie k provádění Pařížské dohody a cíli OSN pro trvale udržitelný rozvoj by toto nařízení mělo rozšířit opatření týkající s klimatu a přispět k dosažení celkového cíle ve výši alespoň 25 % výdajů z rozpočtu Unie vynaložených na dosažení cílů v oblasti klimatu v průběhu období VFR 2021–2027 a dosažení ročního cíle ve výši 30 %, a to co nejdříve, nejpozději však do roku 2027. Očekává se, že 35 % z celkových finančních prostředků ENRF přispěje k cílům v oblasti klimatu. Příslušná opatření budou vymezena během přípravy a provádění ENRF a opětovně posouzena v kontextu příslušných postupů hodnocení a přezkumů.

Pozměňovací návrh    12

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(14)  ENRF by měl přispívat k plnění cílů Unie v oblasti životního prostředí. Tento příspěvek ENRF by měl být sledován prostřednictvím environmentálních ukazatelů Unie a pravidelně hlášen v rámci hodnocení a výročních zpráv o činnosti.

(14)  ENRF by měl přispívat k plnění cílů Unie v oblasti životního prostředí s náležitým ohledem na sociální soudržnost. Tento příspěvek ENRF by měl být sledován prostřednictvím environmentálních ukazatelů Unie a pravidelně hlášen v rámci hodnocení a výročních zpráv o činnosti.

Pozměňovací návrh    13

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(18)  Rybolov je nezbytný pro živobytí a kulturní dědictví mnoha pobřežních komunit v Unii, zejména tam, kde hraje důležitou roli drobný pobřežní rybolov. Vzhledem k tomu, že v mnoha rybářských komunitách je průměrný věk rybáře vyšší než 50 let, zůstává problémem generační obnova a diverzifikace činností.

(18)  Rybolov je nezbytný pro živobytí a kulturní dědictví mnoha pobřežních komunit, ostrovů a nejvzdálenějších regionů v Unii, zejména tam, kde hraje důležitou roli drobný pobřežní rybolov. Vzhledem k tomu, že v mnoha rybářských komunitách je průměrný věk rybáře vyšší než 50 let, zůstává problémem generační obnova a diverzifikace činností.

Pozměňovací návrh    14

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 31

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(31)  Rybolov a akvakultura přispívají k zabezpečení potravin a výživy. Unie však v současné době dováží více než 60 % svých dodávek produktů rybolovu, a proto je velmi závislá na třetích zemích. Důležitým úkolem je podpořit spotřebu rybího proteinu produkovaného v Unii s vysokými standardy kvality a dostupného spotřebitelům za přijatelné ceny.

(31)  Agenda pro udržitelný rozvoj do roku 2030 Organizace spojených národů určila vymýcení hladu, dosažení zabezpečení potravin a lepší výživy jako jeden ze 17 cílů udržitelného rozvoje (SDG 2). Unie je plně zavázána vůči tomuto cíli a jeho plnění. V této souvislosti přispívají rybolov a akvakultura k zabezpečení potravin a výživy. Unie však v současné době dováží více než 60 % svých dodávek produktů rybolovu, a proto je velmi závislá na třetích zemích. Důležitým úkolem je podpořit spotřebu rybího proteinu produkovaného v Unii s vysokými standardy kvality a dostupného spotřebitelům za přijatelné ceny.

Pozměňovací návrh    15

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 32

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(32)  ENRF by měl mít možnost přispívat na podporu a trvale udržitelný rozvoj akvakultury, včetně sladkovodní akvakultury, pro chov vodních živočichů a rostlin na výrobu potravin a jiných surovin. Složité administrativní postupy v některých členských státech budou nadále v platnosti, jako např. obtížný přístup k prostoru a ztížené postupy při udělování licencí, které ztěžují odvětví zlepšení obrazu a konkurenceschopnosti chovaných mořských živočichů. Podpora by měla být v souladu s víceletými vnitrostátními strategickými plány pro akvakulturu vypracovanými na základě nařízení (EU) č. 1380/2013. Způsobilá bude zejména podpora na udržitelnost životního prostředí, produktivní investice, inovace, získávání profesních dovedností, zlepšování pracovních podmínek, kompenzační opatření poskytující kritické služby správy pozemků a přírody. Způsobilá budou rovněž opatření v oblasti veřejného zdraví, režimů pojištění populací chovaných v akvakultuře a v oblasti zdraví a dobrých životních podmínek zvířat. V případě produktivních investic však bude podpora poskytována pouze prostřednictvím finančních nástrojů a nástroje InvestEU, které nabízejí vyšší pákový efekt na trzích, a jsou proto pro financování tohoto odvětví relevantnější než granty.

(32)  ENRF by měl mít možnost přispívat na podporu a trvale udržitelný rozvoj akvakultury, včetně sladkovodní akvakultury a uzavřených systémů chovu, pro chov vodních živočichů a rostlin na výrobu potravin a jiných surovin. Složité administrativní postupy v některých členských státech budou nadále v platnosti, jako např. obtížný přístup k prostoru a ztížené postupy při udělování licencí, které ztěžují odvětví zlepšení obrazu a konkurenceschopnosti chovaných mořských živočichů. Podpora by měla být v souladu s víceletými vnitrostátními strategickými plány pro akvakulturu vypracovanými na základě nařízení (EU) č. 1380/2013. Způsobilá bude zejména podpora na udržitelnost životního prostředí, produktivní investice, inovace, získávání profesních dovedností, zlepšování pracovních podmínek, kompenzační opatření poskytující kritické služby správy pozemků a přírody. Způsobilá budou rovněž opatření v oblasti veřejného zdraví, režimů pojištění populací chovaných v akvakultuře a v oblasti zdraví a dobrých životních podmínek zvířat. V případě produktivních investic však bude podpora poskytována pouze prostřednictvím finančních nástrojů a nástroje InvestEU, které nabízejí vyšší pákový efekt na trzích, a jsou proto pro financování tohoto odvětví relevantnější než granty.

Pozměňovací návrh    16

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 35

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(35)  Tvorba pracovních míst v pobřežních regionech se opírá o místně řízený rozvoj udržitelné modré ekonomiky, která oživuje sociální strukturu těchto regionů. Námořní odvětví a služby pravděpodobně že překonají růst globální ekonomiky a významně přispějí k zaměstnanosti a růstu do roku 2030. Aby byl modrý růst udržitelný, závisí na inovaci a investici do nových námořních podniků a biohospodářství, včetně modelů udržitelného cestovního ruchu, obnovitelných zdrojů energie z oceánů, inovativní špičkové stavby lodí a nových přístavních služeb, které mohou vytvářet pracovní místa a zároveň posílit místní rozvoj. Zatímco veřejná investice do udržitelné modré ekonomiky by měla být promítnuta do rozpočtu Unie, ENRF by se měl konkrétně zaměřit na podmínky umožňující rozvoj udržitelné modré ekonomiky a na odstraňování překážek s cílem usnadnit investice a rozvoj nových trhů a technologií či služeb. Podpora rozvoje udržitelné modré ekonomiky by měla být poskytována prostřednictvím sdíleného, přímého i nepřímého řízení.

(35)  Tvorba pracovních míst v pobřežních regionech se opírá o místně řízený rozvoj udržitelné modré ekonomiky, která oživuje sociální strukturu těchto regionů, včetně ostrovů a nejvzdálenějších regionů. Námořní odvětví a služby pravděpodobně že překonají růst globální ekonomiky a významně přispějí k zaměstnanosti a růstu do roku 2030. Aby byl modrý růst udržitelný, závisí na inovaci a investici do nových námořních podniků a biohospodářství, včetně modelů udržitelného cestovního ruchu, obnovitelných zdrojů energie z oceánů, inovativní špičkové stavby lodí a nových přístavních služeb, které mohou vytvářet pracovní místa a zároveň posílit místní rozvoj. Zatímco veřejná investice do udržitelné modré ekonomiky by měla být promítnuta do rozpočtu Unie, ENRF by se měl konkrétně zaměřit na podmínky umožňující rozvoj udržitelné modré ekonomiky a na odstraňování překážek s cílem usnadnit investice a rozvoj nových trhů a technologií či služeb. Podpora rozvoje udržitelné modré ekonomiky by měla být poskytována prostřednictvím sdíleného, přímého i nepřímého řízení.

Pozměňovací návrh    17

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 36

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(36)  Rozvoj udržitelné modré ekonomiky je silně závislý na partnerství mezi místními zúčastněnými stranami, které přispívají k životaschopnosti pobřežních a vnitrozemských komunit a ekonomik. ENRF by měl poskytnout nástroje na podporu takových partnerství. Za tímto účelem by měla být v rámci sdíleného řízení dostupná podpora pro místní rozvoj se zapojením místních komunit. Tento přístup by měl posílit ekonomickou diverzifikaci v místním kontextu prostřednictvím rozvoje pobřežního a vnitrozemského rybolovu, akvakultury a udržitelné modré ekonomiky. Strategie místního rozvoje se zapojením místních komunit by měly zajistit, aby místní komunity lépe využívaly a těžily z příležitostí, které nabízí udržitelná modrá ekonomika, se zužitkováním a posílením environmentálních, kulturních, sociálních a lidských zdrojů. Každé místní partnerství by proto mělo odrážet hlavní zaměření své strategie zajištěním vyváženého zapojení a zastoupení všech příslušných zúčastněných stran z místní udržitelné modré ekonomiky.

(36)  Rozvoj udržitelné modré ekonomiky je silně závislý na partnerství mezi místními zúčastněnými stranami, které přispívají k životaschopnosti a udržitelnosti obyvatelstva pobřežních, ostrovních a vnitrozemských komunit a ekonomik. ENRF by měl poskytnout nástroje na podporu takových partnerství. Za tímto účelem by měla být v rámci sdíleného řízení dostupná podpora pro místní rozvoj se zapojením místních komunit. Tento přístup by měl posílit ekonomickou diverzifikaci v místním kontextu prostřednictvím rozvoje pobřežního a vnitrozemského rybolovu, akvakultury a udržitelné modré ekonomiky. Strategie místního rozvoje se zapojením místních komunit by měly zajistit, aby místní komunity lépe využívaly a těžily z příležitostí, které nabízí udržitelná modrá ekonomika, se zužitkováním a posílením environmentálních, kulturních, sociálních a lidských zdrojů. Každé místní partnerství by proto mělo odrážet hlavní zaměření své strategie zajištěním vyváženého zapojení a zastoupení všech příslušných zúčastněných stran z místní udržitelné modré ekonomiky.

Pozměňovací návrh    18

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 38

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(38)  V rámci přímého a nepřímého řízení by se ENRF měl zaměřit na podmínky umožňující udržitelnou modrou ekonomiku prostřednictvím podpory integrované správy a řízení námořní politiky, posílení převodu a využívání výzkumu, inovací a technologií v udržitelné modré ekonomice, zlepšení námořních dovedností, gramotnosti v oblasti oceánů a sdílení socioekonomických údajů o udržitelné modré ekonomice, podpory udržitelné modré ekonomiky s nízkým obsahem uhlíku a odolné vůči změně klimatu, a rozvoje souborů projektů a inovativních finančních nástrojů. Ve vztahu k výše uvedeným oblastem je třeba věnovat náležitou pozornost nejvzdálenějším regionům.

(38)  V rámci přímého a nepřímého řízení by se ENRF měl zaměřit na podmínky umožňující udržitelnou modrou ekonomiku prostřednictvím podpory integrované správy a řízení námořní politiky, posílení převodu a využívání výzkumu, inovací a technologií v udržitelné modré ekonomice, zlepšení námořních dovedností, gramotnosti v oblasti oceánů a sdílení socioekonomických údajů o udržitelné modré ekonomice, podpory udržitelné modré ekonomiky s nízkým obsahem uhlíku a odolné vůči změně klimatu, a rozvoje souborů projektů a inovativních finančních nástrojů. Ve vztahu k výše uvedeným oblastem je třeba věnovat náležitou pozornost nejvzdálenějším a ostrovním regionům spadajícím do působnosti článku 174 SFEU.

Pozměňovací návrh    19

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 42 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(42a)  Agenda pro udržitelný rozvoj do roku 2030 Organizace spojených národů určila dosažení genderové rovnosti a emancipace všech žen a dívek jako jeden ze 17 cílů udržitelného rozvoje (SDG 5). Unie je plně zavázána vůči tomuto cíli a jeho plnění. V této souvislosti je pro plnění závazků EU směrem k inkluzivní Evropě nezbytně nutné odstranit diskriminaci. Hledisko rovnosti žen a mužů a závazky v této oblasti by proto měly být začleňovány do všech politik EU, včetně tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh    20

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 43

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(43)  V rámci sdíleného řízení by každý členský stát měl vypracovat jeden program, který by měl být schválen Komisí. V rámci regionalizace a s cílem podpořit členské státy k strategičtějšímu přístupu během přípravy programů by Komise měla vypracovat analýzu pro každou přímořskou oblast s uvedením společných silných a slabých stránek, pokud jde o dosažení cílů společné rybářské politiky. Touto analýzou by se měly řídit členské státy i Komise při vyjednávání každého programu s přihlédnutím k regionálním problémům a potřebám. Při hodnocení těchto programů by Komise měla vzít v úvahu environmentální a socioekonomické problémy společné rybářské politiky, sociálně-ekonomické výsledky udržitelného modrého hospodářství, problémy na úrovni jednotlivých přímořských oblastí, zachování a obnovu mořských ekosystémů, snižování množství odpadu v moři a zmírňování změny klimatu a přizpůsobení se této změně.

(43)  V rámci sdíleného řízení by každý členský stát měl vypracovat jeden program, který by měl být schválen Komisí. V rámci regionalizace a s cílem podpořit členské státy k strategičtějšímu přístupu během přípravy programů by Komise měla vypracovat analýzu pro každou přímořskou oblast s uvedením společných silných a slabých stránek, pokud jde o dosažení cílů společné rybářské politiky. Touto analýzou by se měly řídit členské státy i Komise při vyjednávání každého programu s přihlédnutím k regionálním problémům a potřebám. Při hodnocení těchto programů by Komise měla vzít v úvahu environmentální a socioekonomické problémy společné rybářské politiky, sociálně-ekonomické výsledky udržitelného modrého hospodářství, zejména pokud jde o drobný pobřežní rybolov, problémy na úrovni jednotlivých přímořských oblastí, zachování a obnovu mořských ekosystémů, snižování množství odpadu v moři a zmírňování změny klimatu a přizpůsobení se této změně.

Pozměňovací návrh    21

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Finanční krytí pro provádění ENRF na období 2021–2027 činí 6 140 000 000 v běžných cenách.

1.  Finanční krytí pro provádění ENRF na období 2021–2027 činí 6 866 943 600 EUR ve stálých cenách roku 2018 (tj. 7 739 176 524 EUR v běžných cenách).

Pozměňovací návrh    22

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Část finančního krytí v rámci sdíleného řízení podle hlavy II činí 5 311 000 000 EUR v běžných cenách v souladu s ročním rozdělením stanoveným v příloze V.

1.  Část finančního krytí v rámci sdíleného řízení podle hlavy II činí 5 939 794 375 EUR ve stálých cenách roku 2018 (tj. 6 694 261 648 EUR v běžných cenách) v souladu s ročním rozdělením stanoveným v příloze V.

Odůvodnění

Rozdělení prostředků v rámci finančního krytí programu, jak je navrhuje Rozpočtový výbor, je pouze orientačním propočtem vyplývajícím ze změny celkového krytí programu a nepředjímá rozdělení, o kterém rozhoduje hlavní příslušný výbor.

Pozměňovací návrh    23

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  102 000 000 EUR pro Azory a Madeiru;

a)  114 076 262 EUR ve stálých cenách roku 2018 (tj. 128 566 125 EUR v běžných cenách) pro Azory a Madeiru;

Odůvodnění

Rozdělení prostředků v rámci finančního krytí programu, jak je navrhuje Rozpočtový výbor, je pouze orientačním propočtem vyplývajícím ze změny celkového krytí programu a nepředjímá rozdělení, o kterém rozhoduje hlavní příslušný výbor.

Pozměňovací návrh    24

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  82 000 000 EUR pro Kanárské ostrovy;

b)  91 708 367 EUR ve stálých cenách roku 2018 (tj. 103 357 081 EUR v běžných cenách) pro Kanárské ostrovy;

Odůvodnění

Rozdělení prostředků v rámci finančního krytí programu, jak je navrhuje Rozpočtový výbor, je pouze orientačním propočtem vyplývajícím ze změny celkového krytí programu a nepředjímá rozdělení, o kterém rozhoduje hlavní příslušný výbor.

Pozměňovací návrh    25

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  131 000 000 EUR pro Guadeloupe, Francouzskou Guyanu, Martinik, Mayotte, Réunion a Saint-Martin.

c)  146 509 709 EUR ve stálých cenách roku 2018 (tj. 165 119 239 EUR v běžných cenách) pro Guadeloupe, Francouzskou Guyanu, Martinik, Mayotte, Réunion a Saint-Martin.

Odůvodnění

Rozdělení prostředků v rámci finančního krytí programu, jak je navrhuje Rozpočtový výbor, je pouze orientačním propočtem vyplývajícím ze změny celkového krytí programu a nepředjímá rozdělení, o kterém rozhoduje hlavní příslušný výbor.

Pozměňovací návrh    26

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Část finančního krytí v rámci přímého a nepřímého řízení podle hlavy III činí 829 000 000 EUR v běžných cenách.

1.  Část finančního krytí v rámci přímého a nepřímého řízení podle hlavy III činí 927 149 225 EUR ve stálých cenách roku 2018 (1 044 914 876 EUR v běžných cenách).

Odůvodnění

Rozdělení prostředků v rámci finančního krytí programu, jak je navrhuje Rozpočtový výbor, je pouze orientačním propočtem vyplývajícím ze změny celkového krytí programu a nepředjímá rozdělení, o kterém rozhoduje hlavní příslušný výbor.

Pozměňovací návrh    27

Návrh nařízení

Čl. 21 – název

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Vyrovnání dodatečných nákladů v nejvzdálenějších regionech pro produkty rybolovu a akvakultury

Vyrovnání dodatečných nákladů v nejvzdálenějších regionech a drobného pobřežního rybolovu na ostrovech, které spadají do působnosti článku 174 SFEU, pro produkty rybolovu a akvakultury

Pozměňovací návrh    28

Návrh nařízení

Čl. 21 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  ENRF může podporovat vyrovnání dodatečných nákladů vynaložených příjemci v odvětví rybolovu, chovu, zpracování a uvádění na trh v případě určitých produktů rybolovu a akvakultury z nejvzdálenějších regionů, uvedených v čl. 6 odst. 2.

1.  ENRF může podporovat vyrovnání dodatečných nákladů vynaložených příjemci v odvětví rybolovu, chovu, zpracování a uvádění na trh v případě určitých produktů rybolovu a akvakultury z nejvzdálenějších regionů a drobného pobřežního rybolovu na ostrovech, které spadají do působnosti článku 174 SFEU, uvedených v čl. 6 odst. 2.

Pozměňovací návrh    29

Návrh nařízení

Čl. 22 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  ENRF může podporovat opatření pro ochranu a obnovu mořské a pobřežní biologické rozmanitosti a ekosystémů, včetně vnitrozemských vod.

1.  ENRF může podporovat opatření pro ochranu a obnovu mořské a pobřežní biologické rozmanitosti a ekosystémů, včetně vnitrozemských vod. Z tohoto důvodu by měla být podporována spolupráce s Evropskou kosmickou agenturou a evropskými družicovými programy za účelem získání více údajů o situaci v oblasti znečištění moří, zejména co se týče plastového odpadu ve vodě.

Pozměňovací návrh    30

Návrh nařízení

Čl. 27 – odst. 1 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ca)  investice do analýzy a sledování znečištění moří, zejména plasty, pro získání více údajů o této situaci;

Pozměňovací návrh    31

Návrh nařízení

Čl. 27 – odst. 1 – písm. c b (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

cb) zvyšování znalostí o plastovém odpadu v mořích a jeho koncentraci;

Pozměňovací návrh    32

Návrh nařízení

Čl. 45 – odst. 1 – písm. f

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

f)  mezinárodní spoluprací a rozvojem v oblasti výzkumu oceánů a údajů o oceánech.

f)  mezinárodní spoluprací a rozvojem v oblasti výzkumu oceánů a údajů o oceánech, zejména o plastovém odpadu v mořích, získaných prostřednictvím příslušných snímačů na družicích, zejména ze složky Copernicus, která je součástí kosmického programu EU, samostatných systémů leteckého a in-situ pozorování, které dokáže zajistit monitorování objemnějších předmětů plovoucího odpadu a shluky menších předmětů.

POSTUP VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

Název

Evropský námořní a rybářský fond

Referenční údaje

COM(2018)0390 – C8-0270/2018 – 2018/0210(COD)

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

PECH

2.7.2018

 

 

 

Výbor, který vypracoval stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

BUDG

2.7.2018

Zpravodaj(ka)

       Datum jmenování

Eider Gardiazabal Rubial

16.7.2018

Projednání ve výboru

26.9.2018

 

 

 

Datum přijetí

21.11.2018

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

27

4

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Jean Arthuis, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Jan Olbrycht, Răzvan Popa, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Monika Vana, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Stanisław Żółtek

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Karine Gloanec Maurin, Giovanni La Via, Ivana Maletić, Andrey Novakov, Tomáš Zdechovský

STANOVISKO Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (22.11.2018)

pro Výbor pro rybolov

k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropském námořním a rybářském fondu a zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 508/2014
(COM(2018)0390 – C8-0270/2018 – 2018/0210(COD))

Zpravodaj: Francesc Gambús

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Komise předložila dne 12. června 2018 nový legislativní návrh týkající se Evropského námořního a rybářského fondu (ENRF) pro období 2021–2027. Tento fond se zaměřuje na směřování finančních prostředků z rozpočtu Unie na podporu společné rybářské politiky (SRP), námořní politiky Unie a mezinárodních závazků Unie v oblasti správy oceánů, a to zejména v souvislosti s Agendou pro udržitelný rozvoj do roku 2030.

Jako zpravodaj pro stanovisko Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin bych rád ocenil komunikaci ze strany Komise, jelikož poskytla dobrý výchozí základ pro to, abychom jako spolunormotvůrci mohli pracovat a optimálně dosáhnout dohody. Rád bych poděkoval Komisi zejména za posílení dopadu fondu na životní prostředí se zaměřením na ochranu mořských ekosystémů a očekávaným vyčleněním 30 % jeho rozpočtu na zmírňování změny klimatu a přizpůsobování se této změně, a to v souladu se závazky dohodnutými v rámci Pařížské dohody.

Domnívám se rovněž, že nový fond bude účinnější a efektivnější, a to díky zjednodušení, subsidiaritě, souladu s dalšími fondy a lepšímu zaměření podpory na provádění společné rybářské politiky.

Rybolov a akvakultura přispívají k zabezpečení potravin a výživy. I tak Unie nyní dováží více než 60 % produktů rybolovu, a je tedy vysoce závislá na třetích zemích. Nejdůležitějším úkolem je podpořit občany ke konzumaci ryb z Unie, které splňují vysoké standardy kvality a jejichž cena je přiměřená. V tomto ohledu se musí akvakultura více prosadit v odvětví rybolovu a dosáhnout kritické úrovně, protože v současnosti ryby z akvakultury představují pouze 20 % celkového objemu ryb na evropských trzích.

Přesto se domnívám, že je důležité doplnit tuto zprávu řadou pozměňovacích návrhů, přizpůsobit ji tak a učinit pružnější, aby se zabránilo nadměrnému poškození rybářského loďstva, a to vzhledem k jeho rozmanitosti v rámci Unie.

Pokládám za důležité začlenit prvek společného řízení, což je mechanismus pro organizaci činností profesionálního rybolovu, rekreačního rybolovu a akvakultury, kde vlády sdílejí svou pravomoc s místní komunitou uživatelů, přičemž každá strana má zvláštní práva a povinnosti, pokud jde o informace a přijímání rozhodnutí v oblasti řízení činností. Nesmíme totiž zapomínat, že prvními, kdo mají zájem na zachování zásob ryb a rybích populací, jsou samotní rybáři, protože bez ryb není tato činnost možná a bez rybolovu nebudou mít práci. Z tohoto důvodu jsem se snažil předloženými pozměňovacími návrhy zachovat co nejvíce rovnováhu mezi environmentální, hospodářskou a sociální udržitelností.

Na závěr se domnívám, že zjednodušení a vyjasnění činností, které lze provádět v rámci ENRF, členským státům usnadní řízení, sníží administrativní zátěž a v konečném důsledku napomůže odvětví mořského rybolovu Unie při dosahování cílů udržitelného rozvoje.

Pozměňovací návrhy

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin vyzývá Výbor pro rybolov jako příslušný výbor, aby zohlednil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh    1

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(1)  Pro období 2021-2027 je nezbytné zřídit Evropský námořní a rybářský fond (ENRF). Tento fond by se měl zaměřit na směřování finančních prostředků z rozpočtu Unie na podporu společné rybářské politiky, unijní námořní politiky a unijních mezinárodních závazků v oblasti správy oceánů. Takové financování je klíčovým faktorem pro udržitelné rybářství a zachování biologických mořských zdrojů, pro zajišťování potravin prostřednictvím dodávky mořských plodů, pro růst udržitelné modré ekonomiky a pro zdravá, bezpečná, zajištěná, čistá a udržitelně řízená moře a oceány.

(1)  Pro období 2021-2027 je nezbytné zřídit Evropský námořní a rybářský fond (ENRF). Tento fond by se měl zaměřit na směřování finančních prostředků z rozpočtu Unie na podporu plného a včasného provádění společné rybářské politiky, rámcové směrnice o strategii pro mořské prostředí, unijní námořní politiky a unijních mezinárodních závazků v oblasti správy oceánů. Takové financování je ve spojení s odpovědnými politikami v oblasti rybolovu jedním z klíčových faktorů pro udržitelné rybářství a zachování biologických mořských zdrojů, pro zajišťování potravin prostřednictvím dodávky mořských plodů, pro růst udržitelné modré ekonomiky rozvíjející se v rámci ekologických mezí a pro zdravá, bezpečná, zajištěná, čistá a udržitelně řízená moře a oceány.

Pozměňovací návrh    2

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(2)  Jako globální aktér v rámci oceánů a pátý největší světový producent mořských plodů má Unie velkou odpovědnost za ochranu, zachování a udržitelné využití oceánů a jejich zdrojů. Zachování moří a oceánů je skutečně nezbytné pro rychle rostoucí světovou populaci. V socioekonomickém zájmu Unie je také: udržitelná modrá ekonomika zvyšuje investice, pracovní místa a růst, podporuje inovace prostřednictvím výzkumu a inovací a přispívá k energetické bezpečnosti prostřednictvím energie z oceánů. Bezpečná a zajištěná moře a oceány jsou navíc nezbytné pro účinnou hraniční kontrolu a pro globální boj proti trestné činnosti na moři, a tím i řešení obav občanů v oblasti bezpečnosti.

(2)  Jako globální aktér v rámci oceánů a pátý největší světový producent mořských plodů má Unie velkou odpovědnost za ochranu, zachování a udržitelné využití oceánů a jejich zdrojů. Zachování moří a oceánů je skutečně nezbytné pro rychle rostoucí světovou populaci. V socioekonomickém zájmu Unie je také: udržitelná modrá ekonomika rozvíjející se v rámci ekologických mezí zvyšuje investice, pracovní místa a růst, podporuje inovace prostřednictvím výzkumu a inovací a přispívá k energetické bezpečnosti prostřednictvím energie z oceánů. Bezpečná a zajištěná moře a oceány jsou navíc nezbytné pro účinnou hraniční kontrolu a pro globální boj proti trestné činnosti na moři, a tím i řešení obav občanů v oblasti bezpečnosti.

Pozměňovací návrh    3

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(8)  Víceletý finanční rámec uvedený v nařízení (EU) xx/xx6 stanoví, že rozpočet Unie musí i nadále podporovat rybolov a námořní politiky. Rozpočet ENRF v běžných cenách by měl dosáhnout výše 6 140 000 000 EUR. Prostředky ENRF by měly být rozděleny mezi sdílené, přímé a nepřímé řízení. 5 311 000 000 EUR by mělo být určeno na podporu v rámci sdíleného řízení a 829 000 000 EUR na podporu v rámci přímého a nepřímého řízení. Definice národních přídělů v rámci sdíleného řízení pro programové období 2021-2027 by měla vycházet z podílů v období 2014-2020, aby byla zajištěna stabilita, zejména pokud se týká dosažení cílů společné rybářské politiky. Zvláštní částky by měly být vyhrazeny pro nejvzdálenější regiony, kontrolu a prosazování a shromažďování a zpracování údajů pro řízení rybolovu a k vědeckým účelům, zatímco částky pro trvalé zastavení a mimořádné zastavení činnosti rybolovných aktivit by měly být omezeny.

(8)  Víceletý finanční rámec uvedený v nařízení (EU) xx/xx6 stanoví, že rozpočet Unie musí i nadále podporovat rybolov a námořní politiky. Víceletý rozpočet ENRF v běžných cenách by měl dosáhnout výše 6 140 000 000 EUR. Prostředky ENRF by měly být rozděleny mezi sdílené, přímé a nepřímé řízení. 5 311 000 000 EUR by mělo být určeno na podporu v rámci sdíleného řízení a 829 000 000 EUR na podporu v rámci přímého a nepřímého řízení. Definice národních přídělů v rámci sdíleného řízení pro programové období 2021-2027 by měla vycházet z podílů v období 2014-2020, aby byla zajištěna stabilita, zejména pokud se týká dosažení cílů společné rybářské politiky. Zvláštní částky by měly být vyhrazeny pro nejvzdálenější regiony, kontrolu a prosazování a shromažďování a zpracování údajů pro řízení rybolovu a k vědeckým účelům, zatímco částky pro trvalé zastavení a mimořádné zastavení činnosti rybolovných aktivit by měly být omezeny.

_________________

_________________

6 Úř. věst. C […], […], s. […].

6 Úř. věst. C […], […], s. […].

Pozměňovací návrh    4

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(9)  Evropský námořní sektor poskytuje více než 5 milionů pracovních míst, z nichž plyne téměř 500 miliard EUR ročně, a mohl by vytvořit ještě mnohem více pracovních příležitostí. Výsledek celosvětové ekonomiky oceánů se dnes odhaduje na 1,3 bilionu EUR a do roku 2030 by se mohl více než zdvojnásobit. V jiných odvětvích, jako je námořní vybavení, stavba lodí, pozorování oceánu, bagrování, ochrana pobřeží a námořní konstrukce, byla velkou motivací pro inovace potřeba snížit emise CO2, zvýšit efektivitu zdrojů a snížit dopad modrého hospodářství na životní prostředí. Investice do námořního hospodářství poskytovaly strukturální fondy Unie, především Evropský fond pro regionální rozvoj a Evropský rybářský a námořní fond. Pro využití růstového potenciálu tohoto sektoru je třeba využít nové nástroje, například InvestEU.

(9)  Evropský námořní sektor poskytuje více než 5 milionů pracovních míst, z nichž plyne téměř 500 miliard EUR ročně, a mohl by vytvořit ještě mnohem více pracovních příležitostí, ačkoli by měly být i nadále monitorovány rybí populace a prostřednictvím udržitelných opatření musí být omezován nadměrný rybolov. Výsledek celosvětové ekonomiky oceánů se dnes odhaduje na 1,3 bilionu EUR a do roku 2030 by se mohl více než zdvojnásobit. V jiných odvětvích, jako je námořní vybavení, stavba lodí, pozorování oceánu, bagrování, ochrana pobřeží a námořní konstrukce, byla velkou motivací pro inovace potřeba snížit emise CO2, zvýšit efektivitu zdrojů a snížit dopad modrého hospodářství na životní prostředí. Investice do námořního hospodářství poskytovaly strukturální fondy Unie, především Evropský fond pro regionální rozvoj a Evropský rybářský a námořní fond. Pro využití růstového potenciálu tohoto sektoru je třeba využít nové nástroje, například InvestEU.

Pozměňovací návrh    5

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(10)  ENRF by měl být založen na čtyřech prioritách: podporování udržitelného rybolovu a zachování mořských biologických zdrojů; přispívání k zabezpečení potravin v Unii prostřednictvím konkurenceschopné a udržitelné akvakultury a trhů; vytváření podmínek pro růst udržitelné modré ekonomiky a podporování prosperujících pobřežních komunit; posilování mezinárodní správy oceánů a vytváření podmínek pro existenci bezpečných, zajištěných, čistých a udržitelně řízených moří a oceánů. Tyto priority by měly být sledovány prostřednictvím sdíleného, přímého a nepřímého řízení.

(10)  ENRF by měl být založen na čtyřech prioritách, které jsou plně v souladu s cíli společné rybářské politiky: podporování udržitelného rybolovu a zachování mořských biologických zdrojů; přispívání k zabezpečení potravin v Unii prostřednictvím konkurenceschopné a udržitelné akvakultury a trhů; vytváření podmínek pro růst udržitelné modré ekonomiky rozvíjející se v rámci ekologických mezí a podporující prosperující pobřežní komunity; posilování mezinárodní správy oceánů a vytváření podmínek pro existenci bezpečných, zajištěných, čistých a udržitelně řízených moří a oceánů. Tyto priority by měly být sledovány prostřednictvím sdíleného, přímého a nepřímého řízení.

Pozměňovací návrh    6

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(11)  ENRF by měl být po roce 2020 založen na zjednodušené architektuře, aniž by bylo nutné příliš normativním způsobem předem definovat opatření a podrobná pravidla způsobilosti na úrovni Unie. Namísto toho by měly být v rámci každé priority popsány široké oblasti podpory. Členské státy by pak měly vypracovat svůj program s uvedením nejvhodnějších prostředků pro dosažení priorit. Různá opatření určená členskými státy v těchto programech by mohla být podporována podle pravidel stanovených v tomto nařízení a v nařízení (EU) č. [nařízení o společných ustanoveních], pokud se na ně vztahují oblasti podpory uvedené v tomto nařízení. Je však nezbytné stanovit seznam nezpůsobilých operací, aby se zabránilo škodlivým dopadům z hlediska zachování rybolovu, například obecný zákaz investic zvyšující rybolovnou kapacitu. Investice a vyrovnání pro loďstvo by kromě toho měly být přísně podmíněny jejich souladem s cíli zachování společné rybářské politiky.

(11)  ENRF by měl být po roce 2020 založen na zjednodušené architektuře, aniž by bylo nutné příliš normativním způsobem předem definovat opatření a podrobná pravidla způsobilosti na úrovni Unie. Namísto toho by měly být v rámci každé priority popsány široké oblasti podpory. Členské státy by pak měly vypracovat svůj program s uvedením nejvhodnějších prostředků pro dosažení priorit. Různá opatření určená členskými státy v těchto programech by mohla být podporována podle pravidel stanovených v tomto nařízení a v nařízení (EU) č. [nařízení o společných ustanoveních], pokud se na ně vztahují oblasti podpory uvedené v tomto nařízení. Je však nezbytné stanovit seznam nezpůsobilých operací, aby se zabránilo škodlivým dopadům z hlediska zachování rybolovu a zhoršování ekosystémů, například obecný zákaz investic zvyšující rybolovnou kapacitu. Investice a vyrovnání pro loďstvo by kromě toho měly být přísně podmíněny jejich souladem s cíli zachování společné rybářské politiky.

Pozměňovací návrh    7

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(13)  S ohledem na důležitost sledování změny klimatu v souladu se závazky Unie k provádění Pařížské dohody a cíli OSN pro trvale udržitelný rozvoj by toto nařízení mělo rozšířit opatření týkající s klimatu a přispět k dosažení celkového cíle ve výši 25 % výdajů z rozpočtu Unie vynaložených na dosažení cílů v oblasti klimatu. Očekává se, že 30 % z celkových finančních prostředků ENRF přispěje k cílům v oblasti klimatu. Příslušná opatření budou vymezena během přípravy a provádění ENRF a opětovně posouzena v kontextu příslušných postupů hodnocení a přezkumů.

(13)  S ohledem na důležitost sledování změny klimatu v souladu se závazky Unie k provádění Pařížské dohody a cíli OSN pro trvale udržitelný rozvoj by toto nařízení mělo rozšířit opatření týkající s klimatu a přispět k dosažení celkového cíle ve výši 25 % výdajů z rozpočtu Unie vynaložených na dosažení cílů v oblasti klimatu. Očekává se, že 30 % z celkových finančních prostředků ENRF přispěje k cílům v oblasti klimatu. Příslušná opatření, včetně projektů zaměřených na ochranu a obnovu mořského dna a pobřežních mokřadů, které jsou hlavními zachycovači uhlíku, budou vymezena během přípravy a provádění ENRF a opětovně posouzena v kontextu příslušných postupů hodnocení a přezkumů.

Odůvodnění

Nejnovější zpráva IPCC zdůrazňuje, že je třeba zvážit nejen snížení emisí CO2, ale také odstranění CO2 z ovzduší.

Pozměňovací návrh    8

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(14)  ENRF by měl přispívat k plnění cílů Unie v oblasti životního prostředí. Tento příspěvek ENRF by měl být sledován prostřednictvím environmentálních ukazatelů Unie a pravidelně hlášen v rámci hodnocení a výročních zpráv o činnosti.

(14)  ENRF by měl přispívat k plnění cílů Unie v oblasti životního prostředí, a to v rámci SZP a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/56/ES1a. Tento příspěvek ENRF by měl být sledován prostřednictvím environmentálních ukazatelů Unie a pravidelně hlášen v rámci hodnocení a výročních zpráv o činnosti.

 

_________________

 

1a Směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2008/56/ES ze dne 17. června 2008, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství v oblasti mořské environmentální politiky (rámcová směrnice o strategii pro mořské prostředí) (Úř. věst. L 164, 25.6. 2008, s. 19).

Pozměňovací návrh    9

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(15)  V souladu s článkem 42 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013 (nařízení společné rybářské politiky) 7 by finanční pomoc Unie v rámci ENRF měla být podmíněna dodržováním pravidel společné rybářské politiky. Žádosti příjemců, kteří nesplňují platná pravidla společné rybářské politiky, by neměly být přípustné.

(15)  V souladu s článkem 42 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013 (nařízení společné rybářské politiky)7 by finanční pomoc Unie v rámci ENRF měla být podmíněna plným dodržováním pravidel společné rybářské politiky a příslušného práva EU v oblasti životního prostředí. Finanční pomoc Unie by měla být poskytnuta pouze těm hospodářským subjektům a členským státům, které plně dodržují příslušné právní povinnosti. Žádosti příjemců, kteří nesplňují platná pravidla společné rybářské politiky, by neměly být přípustné.

_________________

_________________

7 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013 ze dne 11. prosince 2013 o společné rybářské politice, o změně nařízení Rady (ES) č. 1954/2003 a (ES) č. 1224/2009 a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 2371/2002 a (ES) č. 639/2004 a rozhodnutí Rady 2004/585/ES (Úř. věst. L 354, 28.12.2013, s. 22).

7 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013 ze dne 11. prosince 2013 o společné rybářské politice, o změně nařízení Rady (ES) č. 1954/2003 a (ES) č. 1224/2009 a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 2371/2002 a (ES) č. 639/2004 a rozhodnutí Rady 2004/585/ES (Úř. věst. L 354, 28.12.2013, s. 22).

Pozměňovací návrh    10

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(16)  Aby bylo možné řešit specifické podmínky společné rybářské politiky uvedené v nařízení (EU) č. 1380/2013 a přispívat k dodržování pravidel společné rybářské politiky, měla by být stanovena další ustanovení k pravidlům o přerušení, pozastavení a finančním opravám stanoveným v nařízení (EU) č. [nařízení o společných ustanoveních]. Pokud členský stát nebo příjemce nedodržel své povinnosti v rámci společné rybářské politiky nebo má-li Komise důkazy naznačující toto nedodržení, Komise by měla mít možnost v rámci preventivního opatření přerušit platby. Aby se zabránilo zjevnému riziku vyplácení nezpůsobilých výdajů, Komise by měla mít kromě možnosti přerušení platební lhůty také možnost pozastavit platby a uložit finanční opravy v případě závažného nedodržení pravidel společné rybářské politiky členským státem.

(16)  Aby bylo možné řešit specifické podmínky společné rybářské politiky uvedené v nařízení (EU) č. 1380/2013 a přispívat k plnému dodržování pravidel společné rybářské politiky, měla by být stanovena další ustanovení k pravidlům o přerušení, pozastavení a finančním opravám stanoveným v nařízení (EU) č. [nařízení o společných ustanoveních]. Pokud členský stát nebo příjemce nedodržel své povinnosti v rámci společné rybářské politiky nebo má-li Komise důkazy naznačující toto nedodržení, Komise by měla mít možnost v rámci preventivního opatření přerušit platby. Aby se zabránilo zjevnému riziku vyplácení nezpůsobilých výdajů, Komise by měla mít kromě možnosti přerušení platební lhůty také možnost pozastavit platby a uložit finanční opravy v případě závažného nedodržení pravidel společné rybářské politiky členským státem.

Pozměňovací návrh    11

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(17)  V posledních několika letech bylo společnou rybářskou politikou dosaženo mnohých výsledků při navracení rybích populací zpět na zdravé úrovně, při zvyšování ziskovosti odvětví rybolovu Unie a při zachovávání mořských ekosystémů. Stále však přetrvávají značné problémy k dosažení socioekonomických a environmentálních cílů společné rybářské politiky. To vyžaduje stálou podporu i po roce 2020, zejména v přímořských oblastech, kde byl pokrok pomalejší.

(17)  V posledních několika letech byly v rámci společné rybářské politiky učiněny kroky k navracení rybích populací zpět na zdravé úrovně, pro zvyšování ziskovosti odvětví rybolovu Unie a pro zachovávání mořských ekosystémů. Stále však přetrvávají značné problémy k úplnému dosažení socioekonomických a environmentálních cílů společné rybářské politiky, včetně právní povinnosti obnovit a udržet všechny rybí populace nad úrovní biomasy schopné dosáhnout maximálního udržitelného výnosu. To vyžaduje stálou podporu i po roce 2020, zejména v přímořských oblastech, kde byl pokrok pomalejší.

Pozměňovací návrh    12

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(18)  Rybolov je nezbytný pro živobytí a kulturní dědictví mnoha pobřežních komunit v Unii, zejména tam, kde hraje důležitou roli drobný pobřežní rybolov. Vzhledem k tomu, že v mnoha rybářských komunitách je průměrný věk rybáře vyšší než 50 let, zůstává problémem generační obnova a diverzifikace činností.

(18)  Rybolov je nezbytný pro živobytí a kulturní dědictví mnoha pobřežních a ostrovních komunit v Unii, zejména tam, kde hraje důležitou roli drobný pobřežní rybolov. Vzhledem k tomu, že v mnoha rybářských komunitách je průměrný věk rybáře vyšší než 50 let, zůstává problémem generační obnova a diverzifikace činností.

Pozměňovací návrh    13

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 18 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(18a)  Uplatňování mechanismů společného řízení při profesionální a rekreační rybolovné činnosti a akvakultuře, s přímou účastí do ní zapojených zúčastněných stran, jako jsou správní orgány, odvětví rybolovu a akvakultury, vědecká obec a občanská společnost, která zakládá své fungování na spravedlivém rozdělení odpovědností při rozhodování a na adaptivním řízení založeném znalostech, informacích a bezprostřední přítomnosti na místě, přispívá k dosahování cílů SRP. ENRF by měl podporovat uplatňování těchto mechanismů na místní úrovni.

Odůvodnění

Model společné správy rozvíjí svůj maximální potenciál v rámci bioekonomického řízení ohleduplného k ekosystému a zohledňujícího obezřetnostní přístupy. Tento model by měl poskytovat nástroje, které umožňují reagovat na měnící se okolnosti adaptivního řízení v reálném čase.

Pozměňovací návrh    14

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(19)  ENRF by se měl zaměřit na dosažení environmentálních, ekonomických a sociálních cílů a cílů zaměstnanosti společné rybářské politiky podle článku 2 nařízení (EU) č. 1380/2013. Tato podpora by měla zajistit, aby činnosti v oblasti rybolovu a akvakultury byly environmentálně udržitelné v dlouhodobém horizontu a řízeny způsobem, který je v souladu s cíli dosažení ekonomických, sociálních a zaměstnaneckých výhod, a přispívaly k dostupnosti dodávek potravin.

(19)  ENRF by měl přispívat k dosažení environmentálních, ekonomických a sociálních cílů a cílů zaměstnanosti společné rybářské politiky podle článku 2 nařízení (EU) č. 1380/2013. Tato podpora by měla zajistit, aby činnosti v oblasti rybolovu a akvakultury byly environmentálně udržitelné v dlouhodobém horizontu a řízeny způsobem, který je v souladu s cíli stanovenými v čl. 2 odst. 2 nařízení (EU) č. 1380/2013, které mají přispět k dosažení ekonomických, sociálních a zaměstnaneckých výhod, a přispívaly k dostupnosti dodávek potravin.

Pozměňovací návrh    15

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(20)  Podpora z ENRF by měla být zaměřena na dosažení a zachování udržitelného rybolovu na základě minimálního udržitelného výnosu a na co největší snížení negativních dopadů rybolovu na mořské ekosystémy. Tato podpora by měla zahrnovat inovace a investice do rybolovných postupů a technik s nízkým dopadem, odolným vůči změně klimatu a s nízkým obsahem uhlíku.

(20)  Podpora z ENRF by měla přispět k včasnému splnění právní povinnosti obnovit a udržet všechny rybí populace nad úrovní biomasy schopné minimálního udržitelného výnosu a k co největšímu snížení a pokud možno vyloučení negativních dopadů rybolovu na mořské ekosystémy. Tato podpora by měla zahrnovat inovace a investice do rybolovných postupů a technik s nízkým dopadem odolným vůči změně klimatu a s nízkým obsahem uhlíku a měla by vylučovat jakékoli investice do metod rybolovu elektrickým proudem.

Pozměňovací návrh    16

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(21)  Povinnost vykládky je jedním z hlavních problémů společné rybářské politiky. Vyvolává podstatné změny v rybářských postupech pro odvětví, někdy s významnými finančními náklady. ENRF by proto měl mít možnost podporovat inovace a investice, které přispívají k plnění povinnosti vykládky, s vyšší mírou podpory než u jiných operací, jako jsou investice do selektivních lovných zařízení, do zlepšení přístavních infrastruktur a do uvádění nežádoucích úlovků na trh. Měl by také poskytovat maximální podporu ve výši 100 % na návrh, vývoj, monitorování, hodnocení a řízení transparentních systémů pro výměnu rybolovných práv mezi členskými státy („výměna kvót“) s cílem zmírnit dopad „blokačních druhů“ v důsledku povinností vykládky.

(21)  Povinnost vykládky je právní povinností a jedním z hlavních cílů společné rybářské politiky. Vede k ukončení environmentálně nepřípustných postupů vykládky a vyvolává podstatné změny v rybářských postupech pro odvětví, někdy s významnými finančními náklady. Členské státy by proto měly využívat ENRF k poskytnutí maximální podpory na inovace a investice, které přispívají k plnému a včasnému plnění povinnosti vykládky, s výrazně vyšší mírou podpory než u jiných operací, jako jsou investice do selektivních lovných zařízení a do opatření časové a prostorové selektivity, do zlepšení přístavních infrastruktur a do uvádění nežádoucích úlovků na trh. Měl by také poskytovat maximální podporu ve výši 100 % na návrh, vývoj, monitorování, hodnocení a řízení transparentních systémů pro výměnu rybolovných práv mezi členskými státy („výměna kvót“) s cílem zmírnit dopad „blokačních druhů“ v důsledku povinností vykládky.

Pozměňovací návrh    17

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 21 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(21a)  Povinnost vykládky by měla být sledována rovnoměrně v celém spektru, od malých rybářských plavidel až po plavidla velká, a to v každém členském státě Unie.

Odůvodnění

Drobní rybáři v Irsku i jinde si stále a vytrvale stěžují na to, že jsou vzhledem k tomu, že se inspekce a sankce týkají se z větší části pobřeží, nejsnazším cílem, zatímco větší lodě jsou obtížněji přístupné, a proto je obtížnější je kontrolovat.

Pozměňovací návrh    18

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(22)  ENRF by měl mít možnost podporovat inovace a investice do rybářských plavidel s cílem zlepšit zdraví, bezpečnost a pracovní podmínky, energetickou účinnost a kvalitu úlovků. Tato podpora by však neměla vést ke zvýšení rybolovné kapacity nebo schopnosti vyhledat ryby a neměla by být poskytována jednoduše za účelem splnění požadavků, které jsou povinné v rámci právních předpisů Unie nebo národních právních předpisů. V rámci architektury bez preskriptivních opatření by mělo být na členských státech, aby definovaly přesná pravidla způsobilosti pro tyto investice. S ohledem na zdraví, bezpečnost a pracovní podmínky na rybářských plavidlech by měla být povolena vyšší míra podpory, než míra povolená u jiných operací.

(22)  ENRF by měl mít možnost podporovat inovace a investice do rybářských plavidel s cílem zlepšit zdraví, bezpečnost a pracovní podmínky, energetickou účinnost a kvalitu úlovků a také specifické otázky zdravotní péče. Tato podpora by však neměla vést ke zvýšení rybolovné kapacity nebo schopnosti vyhledat ryby a neměla by být poskytována jednoduše za účelem splnění požadavků, které jsou povinné v rámci právních předpisů Unie nebo národních právních předpisů. V rámci architektury bez preskriptivních opatření by mělo být na členských státech, aby definovaly přesná pravidla způsobilosti pro tyto investice a podporu. S ohledem na zdraví, bezpečnost a pracovní podmínky na rybářských plavidlech by měla být povolena vyšší míra podpory, než míra povolená u jiných operací.

Pozměňovací návrh    19

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 28

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(28)  Drobný pobřežní rybolov mohou provozovat rybářská plavidla kratší 12 metrů, která nepoužívají vlečná lovná zařízení. Tento sektor představuje téměř 75 % všech rybářských plavidel registrovaných v Unii a téměř polovinu všech pracovních míst v odvětví rybolovu. Provozovatelé drobného pobřežního rybolovu jsou závislí na zdravých rybích populacích, které představují jejich hlavní zdroj příjmů. ENRF by jim proto měl poskytovat preferenční zacházení mírou podpory 100 %, včetně operací souvisejících s kontrolou a vynucováním, s cílem podpořit udržitelné rybářské postupy. Kromě toho by určité oblasti podpory měly být vyhrazeny drobnému pobřežnímu rybolovu v segmentu loďstva, kde je kapacita rybolovu vyvážená dostupnými rybolovnými možnostmi, např. podpora na pořízení plavidla z druhé ruky a výměnu motoru nebo modernizaci. Členské státy by dále měly do svého programu zahrnout akční plán pro drobný pobřežní rybolov, který by měl být monitorován na základě ukazatelů, pro které by měly být stanoveny milníky a cíle.

(28)  Drobný pobřežní rybolov mohou provozovat rybářská plavidla kratší 12 metrů, která nepoužívají vlečná lovná zařízení. Tento sektor představuje téměř 75 % všech rybářských plavidel registrovaných v Unii a téměř polovinu všech pracovních míst v odvětví rybolovu. Provozovatelé drobného pobřežního rybolovu jsou závislí na zdravých rybích populacích, které představují jejich hlavní zdroj příjmů. ENRF by jim proto měl poskytovat preferenční zacházení mírou podpory 100 %, včetně operací souvisejících s kontrolou a vynucováním, s cílem podpořit udržitelné rybářské postupy v souladu s cíli společné rybářské politiky. Kromě toho by určité oblasti podpory měly být vyhrazeny drobnému pobřežnímu rybolovu v segmentu loďstva, kde je kapacita rybolovu vyvážená dostupnými rybolovnými možnostmi, např. podpora na pořízení plavidla z druhé ruky a výměnu motoru nebo modernizaci a podpora pro mladé rybáře. Členské státy by dále měly do svého programu zahrnout akční plán pro drobný pobřežní rybolov, který by měl být monitorován na základě ukazatelů, pro které by měly být stanoveny milníky a cíle.

Pozměňovací návrh    20

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 31

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(31)  Rybolov a akvakultura přispívají k zabezpečení potravin a výživy. Unie však v současné době dováží více než 60 % svých dodávek produktů rybolovu, a proto je velmi závislá na třetích zemích. Důležitým úkolem je podpořit spotřebu rybího proteinu produkovaného v Unii s vysokými standardy kvality a dostupného spotřebitelům za přijatelné ceny.

(31)  Rybolov a udržitelná akvakultura přispívají k zabezpečení potravin a výživy. Unie však v současné době dováží více než 60 % svých dodávek produktů rybolovu, a proto je velmi závislá na třetích zemích. Důležitým úkolem je podpořit spotřebu rybího proteinu produkovaného v Unii s vysokými standardy kvality a dostupného spotřebitelům za přijatelné ceny.

Pozměňovací návrh    21

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 32

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(32)  ENRF by měl mít možnost přispívat na podporu a trvale udržitelný rozvoj akvakultury, včetně sladkovodní akvakultury, pro chov vodních živočichů a rostlin na výrobu potravin a jiných surovin. Složité administrativní postupy v některých členských státech budou nadále v platnosti, jako např. obtížný přístup k prostoru a ztížené postupy při udělování licencí, které ztěžují odvětví zlepšení obrazu a konkurenceschopnosti chovaných mořských živočichů. Podpora by měla být v souladu s víceletými vnitrostátními strategickými plány pro akvakulturu vypracovanými na základě nařízení (EU) č. 1380/2013. Způsobilá bude zejména podpora na udržitelnost životního prostředí, produktivní investice, inovace, získávání profesních dovedností, zlepšování pracovních podmínek, kompenzační opatření poskytující kritické služby správy pozemků a přírody. Způsobilá budou rovněž opatření v oblasti veřejného zdraví, režimů pojištění populací chovaných v akvakultuře a v oblasti zdraví a dobrých životních podmínek zvířat. V případě produktivních investic však bude podpora poskytována pouze prostřednictvím finančních nástrojů a nástroje InvestEU, které nabízejí vyšší pákový efekt na trzích, a jsou proto pro financování tohoto odvětví relevantnější než granty.

(32)  ENRF by měl mít možnost přispívat na podporu a trvale udržitelný rozvoj akvakultury, včetně sladkovodní akvakultury a ochrany akvakultury proti invazivním druhům a nákazám, pro chov vodních živočichů a rostlin na výrobu potravin a jiných surovin. Příliš složité administrativní postupy v některých členských státech budou nadále v platnosti, jako např. obtížný přístup k prostoru a ztížené postupy při udělování licencí, které zbytečně ztěžují odvětví zlepšení obrazu a konkurenceschopnosti chovaných mořských živočichů. Podpora by měla být v souladu s víceletými vnitrostátními strategickými plány pro akvakulturu vypracovanými na základě nařízení (EU) č. 1380/2013. Způsobilá bude zejména podpora na udržitelnost životního prostředí, produktivní investice, inovace, kontrola konkrétních nákaz a invazivních druhů, jež způsobují vážné škody akvakultuře, získávání profesních dovedností, zlepšování pracovních podmínek, kompenzační opatření poskytující kritické služby správy pozemků a přírody. Způsobilá budou rovněž opatření v oblasti veřejného zdraví, režimů pojištění populací chovaných v akvakultuře a v oblasti zdraví a dobrých životních podmínek zvířat. V případě produktivních investic však bude podpora poskytována pouze prostřednictvím finančních nástrojů a nástroje InvestEU, které nabízejí vyšší pákový efekt na trzích, a jsou proto pro financování tohoto odvětví relevantnější než granty.

Odůvodnění

V souladu s usnesením Evropského parlamentu ze dne 12. června 2018 s názvem „Na cestě k udržitelnému a konkurenceschopnému evropskému odvětví akvakultury: současný stav a budoucí výzvy“ (2017/2118(INI)).

Pozměňovací návrh    22

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 33

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(33)  Potravinová bezpečnost se opírá o účinné a dobře organizované trhy, které zlepšují transparentnost, stabilitu, kvalitu a rozmanitost dodavatelského řetězce, stejně jako informace pro spotřebitele. Za tímto účelem by měl mít ENRF možnost podporovat uvádění produktů rybolovu a akvakultury na trh v souladu s cíli nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1379/2013 („nařízení o společné organizaci trhu“) 15. Jeho podpora by měla být dostupná zejména pro vytváření organizací producentů, provádění výrobních a marketingových plánů, propagaci nových odbytišť na trhu, a rozvoj a šíření informací o trhu.

(33)  Potravinová bezpečnost se opírá o ochranu mořského prostředí, udržitelné řízení rybích populací, úplné uplatňování společné rybářské politiky, účinné a dobře organizované trhy, které zlepšují transparentnost, stabilitu, kvalitu a rozmanitost dodavatelského řetězce, stejně jako informace pro spotřebitele. Za tímto účelem by měl mít ENRF možnost podporovat uvádění produktů rybolovu a akvakultury na trh v souladu s cíli nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1379/2013 („nařízení o společné organizaci trhu“) 15. Jeho podpora by měla být dostupná zejména pro vytváření organizací producentů, provádění výrobních a marketingových plánů, propagaci nových odbytišť na trhu, a rozvoj a šíření informací o trhu.

_________________

_________________

15 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1379/2013 ze dne 11. prosince 2013 o společné organizaci trhů s produkty rybolovu a akvakultury a o změně nařízení Rady (ES) č. 1184/2006 a (ES) č. 1224/2009 a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 104/2000 (Úř. věst. L 354, 28.12.2013, s. 1).

15 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1379/2013 ze dne 11. prosince 2013 o společné organizaci trhů s produkty rybolovu a akvakultury a o změně nařízení Rady (ES) č. 1184/2006 a (ES) č. 1224/2009 a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 104/2000 (Úř. věst. L 354, 28.12.2013, s. 1).

Pozměňovací návrh    23

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 35

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(35)  Tvorba pracovních míst v pobřežních regionech se opírá o místně řízený rozvoj udržitelné modré ekonomiky, která oživuje sociální strukturu těchto regionů. Námořní odvětví a služby pravděpodobně že překonají růst globální ekonomiky a významně přispějí k zaměstnanosti a růstu do roku 2030. Aby byl modrý růst udržitelný, závisí na inovaci a investici do nových námořních podniků a biohospodářství, včetně modelů udržitelného cestovního ruchu, obnovitelných zdrojů energie z oceánů, inovativní špičkové stavby lodí a nových přístavních služeb, které mohou vytvářet pracovní místa a zároveň posílit místní rozvoj. Zatímco veřejná investice do udržitelné modré ekonomiky by měla být promítnuta do rozpočtu Unie, ENRF by se měl konkrétně zaměřit na podmínky umožňující rozvoj udržitelné modré ekonomiky a na odstraňování překážek s cílem usnadnit investice a rozvoj nových trhů a technologií či služeb. Podpora rozvoje udržitelné modré ekonomiky by měla být poskytována prostřednictvím sdíleného, přímého i nepřímého řízení.

(35)  Tvorba pracovních míst v pobřežních regionech a na ostrovech se často opírá o místně řízený rozvoj udržitelné modré ekonomiky, která oživuje sociální strukturu těchto regionů. Námořní odvětví a služby pravděpodobně že překonají růst globální ekonomiky a významně přispějí k zaměstnanosti a růstu do roku 2030. Aby byl modrý růst udržitelný, závisí na inovaci a investici do nových námořních podniků a biohospodářství, včetně modelů udržitelného cestovního ruchu, obnovitelných zdrojů energie z oceánů, inovativní špičkové stavby lodí a nových přístavních služeb, které mohou vytvářet pracovní místa a zároveň posílit místní rozvoj. Zatímco veřejná investice do udržitelné modré ekonomiky by měla být promítnuta do rozpočtu Unie, ENRF by se měl konkrétně zaměřit na podmínky umožňující rozvoj udržitelné modré ekonomiky a na odstraňování překážek s cílem usnadnit investice a rozvoj nových trhů a technologií či služeb. Podpora rozvoje udržitelné modré ekonomiky by měla být poskytována prostřednictvím sdíleného, přímého i nepřímého řízení.

Pozměňovací návrh    24

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 37

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(37)  V rámci sdíleného řízení by ENRF měl mít možnost podporovat udržitelnou modrou ekonomiku prostřednictvím shromažďování, řízení a využívání údajů s cílem zlepšit znalosti o stavu mořského prostředí. Tato podpora by se měla zaměřit na plnění požadavků podle směrnice92/43/EHS a směrnice 2009/147/ES, na podporu územního plánování námořních prostor a na zvyšování kvality údajů a jejich sdílení prostřednictvím Evropské námořní sítě pro pozorování a sběr dat.

(37)  (37) V rámci sdíleného řízení by ENRF měl mít možnost podporovat udržitelnou modrou ekonomiku rozvíjející se v rámci ekologických mezí prostřednictvím shromažďování, řízení a využívání údajů s cílem zlepšit znalosti o stavu mořského prostředí. Tato podpora by se měla zaměřit na plnění požadavků podle směrnice92/43/EHS a směrnice 2009/147/ES, na podporu územního plánování námořních prostor a na zvyšování kvality údajů a jejich sdílení prostřednictvím Evropské námořní sítě pro pozorování a sběr dat.

Pozměňovací návrh    25

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 40

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(40)  Unie jako celosvětový subjekt je pevně odhodlána podporovat mezinárodní správu oceánů v souladu se společným sdělením Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů ze dne 10. listopadu 2016 s názvem „Mezinárodní správa oceánů: příspěvek EU k odpovědné správě oceánů"17. Unijní politika správy oceánů je nová politika, která se vztahuje na oceány integrovaným způsobem. Mezinárodní správa oceánů není jen klíčový faktor dosažení agendy pro udržitelný rozvoj do roku 2030, a zejména cíle udržitelného rozvoje č. 14 („zachovat a udržitelně využívat oceánů, moří a mořských zdrojů pro udržitelný rozvoj“), ale také zaručení bezpečných, zajištěných, čistých a udržitelným způsobem řízených moří a oceánů pro budoucí generace. Unie musí plnit tyto mezinárodní závazky a být hnací silou pro zlepšení mezinárodní správy oceánů na dvoustranné, regionální a mnohostranné úrovni, včetně předcházení, potírání a odstraňování nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu, ke zlepšení rámce mezinárodní správy oceánů, ke snížení tlaků vyvíjených na moře a oceány, k vytváření podmínek pro udržitelnou modrou ekonomiku a k podpoře mezinárodního výzkumu oceánů a údajů.

(40)  Unie jako celosvětový subjekt je pevně odhodlána podporovat mezinárodní správu oceánů v souladu se společným sdělením Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů ze dne 10. listopadu 2016 s názvem „Mezinárodní správa oceánů: příspěvek EU k odpovědné správě oceánů“17. Unijní politika správy oceánů je nová politika, která se vztahuje na oceány integrovaným způsobem. Mezinárodní správa oceánů není jen klíčový faktor dosažení agendy pro udržitelný rozvoj do roku 2030, a zejména cíle udržitelného rozvoje č. 14 („zachovat a udržitelně využívat oceánů, moří a mořských zdrojů pro udržitelný rozvoj“), ale také zaručení bezpečných, zajištěných, čistých a udržitelným způsobem řízených moří a oceánů pro budoucí generace. Unie musí plnit tyto mezinárodní závazky a být hnací a vůdčí silou pro zlepšení mezinárodní správy oceánů na dvoustranné, regionální a mnohostranné úrovni, včetně předcházení, potírání a odstraňování nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu, ke zlepšení rámce mezinárodní správy oceánů, ke snížení tlaků vyvíjených na moře a oceány, k vytváření podmínek pro udržitelnou modrou ekonomiku a k podpoře mezinárodního výzkumu oceánů a údajů.

_________________

_________________

17 JOIN(2016) 49

17 JOIN(2016) 49

Pozměňovací návrh    26

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 44 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(44a)  Postup provádění plateb u současného ENRF je podle zpráv špatný, protože po čtyřech letech jeho uplatňování bylo využitou pouhých 11 % prostředků. Tento postup by měl být zdokonalen, aby se zrychlily platby příjemcům, zvláště v případě jednotlivců nebo rodin.

Pozměňovací návrh    27

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 47

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(47)  V souladu s nařízením (EU) xx/xx [nařízení, kterým se stanoví finanční pravidla o souhrnném rozpočtu Unie], nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 883/201319, nařízením Rady (Euratom, ES) č. 2988/9520, nařízením Rady (Euratom, ES) č. 2185/9621 a nařízením Rady (EU) č. 2017/193922 mají finanční zájmy Unie být chráněny prostřednictvím přiměřených opatření, včetně prevence, odhalování, opravy a vyšetřování nesrovnalostí včetně podvodů, navrácení ztracených, neoprávněně vyplacených nebo nesprávně použitých finančních prostředků a tam, kde je to vhodné, uložení správních sankcí. Zejména v souladu s nařízením (EU, Euratom) č. 883/2013 a nařízením (Euratom, ES) č. 2185/96 může Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF) provádět šetření, včetně kontrol a inspekcí na místě, s cílem zjistit, zda nedošlo k podvodu, korupci nebo jinému protiprávnímu jednání ohrožujícímu finanční zájmy Unie. V souladu s nařízením Rady (EU) č. 2017/1939 může Úřad evropského veřejného žalobce (EPPO) vyšetřovat a stíhat podvody a jiné trestné činy ohrožující finanční zájmy Unie podle směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2017/137123. V souladu s nařízením (EU) č. [nařízení, kterým se stanoví finanční pravidla o souhrnném rozpočtu Unie] musí všechny osoby nebo subjekty, které přijímají finanční prostředky Unie, plně spolupracovat při ochraně finančních zájmů Unie, udělit Komisi, úřadu OLAF, Úřadu evropského veřejného žalobce a Evropskému účetnímu dvoru (EÚD) nezbytná práva a potřebný přístup a zajistit, aby třetí osoby podílející se na vynakládání finančních prostředků Unie udělily rovnocenná práva. Členské státy by měly zajistit, aby byly v rámci řízení a provádění ENRF chráněny finanční zájmy Unie v souladu s nařízením (EU) č. [nařízení, kterým se stanoví finanční pravidla o souhrnném rozpočtu Unie] a nařízením (EU) č. [nařízení o společných ustanoveních].

(47)  V souladu s nařízením (EU) xx/xx [nařízení, kterým se stanoví finanční pravidla o souhrnném rozpočtu Unie], nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 883/201319, nařízením Rady (Euratom, ES) č. 2988/9520, nařízením Rady (Euratom, ES) č. 2185/9621 a nařízením Rady (EU) č. 2017/193922 mají finanční zájmy Unie být chráněny prostřednictvím přiměřených opatření, včetně prevence, odhalování, opravy a vyšetřování nesrovnalostí včetně podvodů, navrácení ztracených, neoprávněně vyplacených nebo nesprávně použitých finančních prostředků a tam, kde je to vhodné, uložení správních sankcí. Zejména v souladu s nařízením (EU, Euratom) č. 883/2013 a nařízením (Euratom, ES) č. 2185/96 by měl Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF) provádět šetření, včetně kontrol a inspekcí na místě, s cílem zjistit, zda nedošlo k podvodu, korupci nebo jinému protiprávnímu jednání ohrožujícímu finanční zájmy Unie. V souladu s nařízením Rady (EU) č. 2017/1939 by měl Úřad evropského veřejného žalobce (EPPO) vyšetřovat a stíhat podvody a jiné trestné činy ohrožující finanční zájmy Unie podle směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2017/137123. V souladu s nařízením (EU) č. [nařízení, kterým se stanoví finanční pravidla o souhrnném rozpočtu Unie] musí všechny osoby nebo subjekty, které přijímají finanční prostředky Unie, plně spolupracovat při ochraně finančních zájmů Unie, udělit Komisi, úřadu OLAF, Úřadu evropského veřejného žalobce a Evropskému účetnímu dvoru (EÚD) nezbytná práva a potřebný přístup a zajistit, aby třetí osoby podílející se na vynakládání finančních prostředků Unie udělily rovnocenná práva. Členské státy by měly zajistit, aby byly v rámci řízení a provádění ENRF chráněny finanční zájmy Unie v souladu s nařízením (EU) č. [nařízení, kterým se stanoví finanční pravidla o souhrnném rozpočtu Unie] a nařízením (EU) č. [nařízení o společných ustanoveních].

_________________

_________________

19 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 883/2013 ze dne 11. září 2013 o vyšetřování prováděném Evropským úřadem pro boj proti podvodům (OLAF) a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1073/1999 a nařízení Rady (Euratom) č. 1074/1999 (Úř. věst. L 248, 18.09.2013, s. 1).

19 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 883/2013 ze dne 11. září 2013 o vyšetřování prováděném Evropským úřadem pro boj proti podvodům (OLAF) a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1073/1999 a nařízení Rady (Euratom) č. 1074/1999 (Úř. věst. L 248, 18.09.2013, s. 1).

20 Nařízení Rady (ES, Euratom) č. 2988/95 ze dne 18. prosince 1995 o ochraně finančních zájmů Evropských společenství (Úř. věst. L 312, 23.12.1995, s. 1).

20 Nařízení Rady (ES, Euratom) č. 2988/95 ze dne 18. prosince 1995 o ochraně finančních zájmů Evropských společenství (Úř. věst. L 312, 23.12.1995, s. 1).

21 Nařízení Rady (Euratom, ES) č. 2185/96 ze dne 11. listopadu 1996 o kontrolách a inspekcích na místě prováděných Komisí za účelem ochrany finančních zájmů Evropských společenství proti podvodům a jiným nesrovnalostem (Úř. věst. L 292, 15.11.1996, s. 2).

21 Nařízení Rady (Euratom, ES) č. 2185/96 ze dne 11. listopadu 1996 o kontrolách a inspekcích na místě prováděných Komisí za účelem ochrany finančních zájmů Evropských společenství proti podvodům a jiným nesrovnalostem (Úř. věst. L 292, 15.11.1996, s. 2).

22 Nařízení Rady (EU) 2017/1939 ze dne 12. října 2017, kterým se provádí posílená spolupráce za účelem zřízení Úřadu evropského veřejného žalobce (Úř. věst. L 283, 31.10.2017, s. 1).

22 Nařízení Rady (EU) 2017/1939 ze dne 12. října 2017, kterým se provádí posílená spolupráce za účelem zřízení Úřadu evropského veřejného žalobce (Úř. věst. L 283, 31.10.2017, s. 1).

23 Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1371 ze dne 5. července 2017 o boji vedeném trestněprávní cestou proti podvodům poškozujícím finanční zájmy Unie (Úř. věst. L 198, 28.07.2017, s. 29).

23 Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1371 ze dne 5. července 2017 o boji vedeném trestněprávní cestou proti podvodům poškozujícím finanční zájmy Unie (Úř. věst. L 198, 28.07.2017, s. 29).

Pozměňovací návrh    28

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 48

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(48)  Pro posílení transparentnosti využívání prostředků Unie a jejich řádnou finanční správu, zejména s ohledem na posílení veřejné kontroly nad využitými finančními prostředky, by měly být některé informace o opatřeních financovaných z ENRF zveřejněny v souladu s nařízením (EU) č. [nařízení o společných ustanoveních] na internetových stránkách členského státu. Členský stát musí při zveřejňování informací o opatřeních financovaných z ENRF dodržovat pravidla pro ochranu osobních údajů stanovená v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/67924.

(48)  Pro posílení transparentnosti využívání prostředků Unie a jejich řádnou finanční správu, zejména s ohledem na posílení veřejné kontroly nad využitými finančními prostředky, by měly být veškeré informace o opatřeních financovaných z ENRF zveřejněny v souladu s nařízením (EU) č. [nařízení o společných ustanoveních] na internetových stránkách členského státu. Členský stát musí při zveřejňování informací o opatřeních financovaných z ENRF dodržovat pravidla pro ochranu osobních údajů stanovená v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/67924.

_________________

_________________

24 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (Úř. věst. L 119, 4.5.2016, s. 1).

24 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (Úř. věst. L 119, 4.5.2016, s. 1).

Pozměňovací návrh    29

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 2 – bod 12

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

12)  „produktivními investicemi“ se rozumí investice do výstavby, rozšíření, modernizace nebo na vybavení zařízení pro produkci akvakultury;

12)  „produktivními investicemi“ se rozumí investice do výstavby, rozšíření, modernizace, inovace nebo na vybavení zařízení pro produkci akvakultury;

Pozměňovací návrh    30

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 2 – bod 15

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

15)  „udržitelnou modrou ekonomikou“ se rozumí všechny odvětvové a meziodvětvové ekonomické aktivity v rámci jednotného trhu související s oceány, moři, pobřežními i vnitrozemskými vodami, které pokrývají nejvzdálenější regiony a vnitrozemské země Unie, včetně rozvíjejících se odvětví a netržních výrobků a služeb, a jsou v souladu s právními předpisy Unie v oblasti životního prostředí.

15)  „udržitelnou modrou ekonomikou“ se rozumí všechny odvětvové a meziodvětvové ekonomické aktivity v rámci ekologických mezí na jednotném trhu související s oceány, moři, pobřežními i vnitrozemskými vodami, které pokrývají nejvzdálenější regiony a vnitrozemské země Unie, včetně rozvíjejících se odvětví a netržních výrobků a služeb, a jsou v souladu s právními předpisy Unie v oblasti životního prostředí, jejichž cílem je obnova a zachování mořských ekosystémů a ochrana zranitelných přírodních zdrojů, produktů a služeb;

Pozměňovací návrh    31

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 2 – bod 15 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

15a)  „společným řízením“ se rozumí dohoda o partnerství, v níž vláda, společenství místních uživatelů zdrojů (rybářů), vnější subjekty (nevládní organizace, výzkumné instituce) a někdy i jiné zúčastněné strany v oblasti rybolovu a pobřežních zdrojů (majitelé plavidel, obchodníci s produkty rybolovu, úvěrové agentury nebo poskytovatelé úvěrů, odvětví cestovního ruchu apod.) sdílejí odpovědnost a pravomoc rozhodovat o řízení rybolovu.

Odůvodnění

Definice FAO z terminologického portálu FAO. Viz http://www.fao.org/faoterm/.

Pozměňovací návrh    32

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1 – bod 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1)  podpora udržitelného rybolovu a zachování mořských biologických zdrojů;

1)  podpora udržitelného rybolovu a zachování mořských biologických zdrojů při zohlednění socioekonomických aspektů;

Pozměňovací návrh    33

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1 – bod 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2)  přispívání k zabezpečení potravin v Unii prostřednictvím konkurenceschopné a udržitelné akvakultury a trhů;

2)  přispívání k bezpečnosti a zabezpečení potravin v Unii prostřednictvím konkurenceschopné a udržitelné akvakultury a trhů;

Pozměňovací návrh    34

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1 – bod 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3)  vytvoření podmínek pro růst udržitelné modré ekonomiky a podpora prosperujících pobřežních komunit;

3)  vytvoření podmínek pro růst udržitelné modré ekonomiky a podpora prosperujících pobřežních komunit a rybolovných oblastí;

Pozměňovací návrh    35

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Finanční krytí pro provádění ENRF na období 2021–2027 činí 6 140 000 000 v běžných cenách.

1.  Finanční krytí pro víceleté provádění ENRF na období 2021–2027 činí 6 140 000 000 v běžných cenách.

Pozměňovací návrh    36

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Nejméně 15 % z finanční podpory Unie přidělené každému členskému státu se přidělí na oblasti podpory uvedené v článcích 19 a 20. Členské státy, které nemají přístup do vod Unie, mohou uplatňovat nižší procento, pokud jde o rozsah jejich úkolů kontroly a shromažďování údajů.

vypouští se

Odůvodnění

Přidělované částky by měly být stanoveny podle zjištěných potřeb každého členského státu. Jakékoli nadměrné přidělení by vedlo k nevyužitým finančním prostředkům nebo ke zbytečným výdajům.

Pozměňovací návrh    37

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

4a.  Jakékoli finanční prostředky, které nejsou vynaloženy podle článků 19 a 20 o kontrole a shromažďování údajů, mohou být znovu přiděleny Evropské agentuře pro kontrolu rybolovu.

Pozměňovací návrh    38

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 4 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  strategii pro udržitelné využívání rybolovu a rozvoj odvětví udržitelné modré ekonomiky;

a)  strategii pro udržitelné využívání rybolovu a rozvoj odvětví udržitelné modré ekonomiky v rámci ekologických mezí;

Pozměňovací návrh    39

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5.  Komise vypracuje analýzu každé přímořské oblasti s uvedením společných silných a slabých stránek dané přímořské oblasti, pokud jde o dosažení cílů společné rybářské politiky podle článku 2 nařízení (EU) č. 1380/2013. V případě potřeby tato analýza vezme v úvahu stávající strategie pro přímořskou oblast a makroregionální strategie.

5.  Poté, co získá stanoviska příslušných poradních výborů, vypracuje Komise analýzu každé přímořské oblasti s uvedením společných silných a slabých stránek dané přímořské oblasti, pokud jde o dosažení cílů společné rybářské politiky podle článku 2 nařízení (EU) č. 1380/2013 a dosažení dobrého stavu životního prostředí v souladu se směrnicí 2008/56/ES. V případě potřeby tato analýza vezme v úvahu stávající strategie pro přímořskou oblast a makroregionální strategie.

Pozměňovací návrh    40

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 6 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

da)  cílenou kontrolu invazivních cizích druhů, které značně škodí produktivitě odvětví akvakultury a rybolovu;

Pozměňovací návrh    41

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 6 – písm. d b (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

db)  podporu výzkumu a využívání inovativních selektivních lovných zařízení v celé Unii, mj. v souladu s článkem 27 nařízení (EU) č. 1380/2013;

Pozměňovací návrh    42

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 6 – písm. e

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

e)  nejnovější důkazy o socioekonomické výkonnosti udržitelné modré ekonomiky a zejména odvětví rybolovu a akvakultury;

e)  nejnovější důkazy o rovnováze mezi environmentálními prioritami a socioekonomickou výkonností udržitelné modré ekonomiky, a zejména odvětví rybolovu a akvakultury;

Pozměňovací návrh    43

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 6 – písm. i

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

i)  příspěvek programu ke zmírnění změny klimatu a přizpůsobení se jí.

i)  příspěvek programu ke zmírnění změny klimatu a přizpůsobení se jí, mj. snížením emisí CO2 prostřednictvím úspor paliva.

Pozměňovací návrh    44

Návrh nařízení

Čl. 11 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Články 107, 108 a 109 Smlouvy však neplatí pro platby uskutečněné členskými státy podle tohoto nařízení a spadající do působnosti článku 42 Smlouvy.

2.  Články 107, 108 a 109 Smlouvy však neplatí pro platby uskutečněné členskými státy podle tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh    45

Návrh nařízení

Čl. 12 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  dopustil závažných porušení podle článku 42 nařízení Rady (ES) č. 1005/200828 nebo článku 90 nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 nebo podle jiných právních předpisů přijatých Evropským parlamentem a Radou;

a)  dopustil porušení podle článku 42 nařízení Rady (ES) č. 1005/200828 nebo článku 90 nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 nebo podle jiných právních předpisů přijatých Evropským parlamentem a Radou;

_________________

_________________

28 Nařízení Rady (ES) č. 1005/2008 ze dne 29. září 2008, kterým se zavádí systém Společenství pro předcházení, potírání a odstranění nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu, mění nařízení (EHS) č. 2847/93, (ES) č. 1936/2001 a (ES) č. 601/2004 a zrušují nařízení (ES) č. 1093/94 a (ES) č. 1447/1999 (Úř. věst. L 286, 29.10.2008, s. 1).

28 Nařízení Rady (ES) č. 1005/2008 ze dne 29. září 2008, kterým se zavádí systém Společenství pro předcházení, potírání a odstranění nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu, mění nařízení (EHS) č. 2847/93, (ES) č. 1936/2001 a (ES) č. 601/2004 a zrušují nařízení (ES) č. 1093/94 a (ES) č. 1447/1999 (Úř. věst. L 286, 29.10.2008, s. 1).

Pozměňovací návrh    46

Návrh nařízení

Čl. 12 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Příjemce po podání žádosti musí nadále splňovat podmínky přípustnosti uvedené v odstavci 1 po celou dobu provádění operace a po dobu pěti let po uskutečnění poslední platby tomuto příjemci.

2.  Příjemce po podání žádosti musí nadále splňovat podmínky přípustnosti uvedené v odstavci 1 po celou dobu provádění operace a po uskutečnění poslední platby tomuto příjemci.

Odůvodnění

Žádný provozovatel nebo příjemce by se nikdy neměl dopustit závažného porušení předpisů, zapojit do nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu nebo dopustit jiného protiprávního jednání týkajícího se životního prostředí.

Pozměňovací návrh    47

Návrh nařízení

Čl. 12 – odst. 4 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  určení spouštěcího prahu a délky období nepřípustnosti uvedené v odstavcích 1 a 3, které musí být přiměřené povaze, závažnosti, době trvání a opakování závažného porušení předpisů, trestných činů nebo podvodu a která nesmí být kratší než jeden rok;

a)  určení spouštěcího prahu a délky období nepřípustnosti uvedené v odstavcích 1 a 3, které musí být přiměřené povaze, závažnosti, době trvání a opakování porušení předpisů, trestných činů nebo podvodu a která nesmí být kratší než jeden rok;

Pozměňovací návrh    48

Návrh nařízení

Čl. 13 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  výstavba a pořízení rybářských plavidel nebo dovoz rybářských plavidel, pokud není stanoveno jinak v tomto nařízení;

b)  výstavba, pořízení nebo modernizace rybářských plavidel, a to i výměnou motoru, nebo dovoz rybářských plavidel, pokud není stanoveno jinak v tomto nařízení;

Odůvodnění

Modernizace nebo výměna zařízení je často spojena s vyšší účinností a větší kapacitou pro lov ryb. Modernizace a výměna motoru by tak podkopávala cíl udržitelného rozvoje č. 14 bod 6, jenž zakazuje dotace, které zvyšují kapacitu rybolovu. Dokonce i když je modernizace nebo výměna starých motorů podmíněna tím, že tyto motory budou stejně silné nebo slabší, nebude to nutně znamenat snížení schopnosti plavidla lovit ryby. Účetní dvůr uvedl, že plavidla vybavená motory s nižší spotřebou paliva mají stále motivaci ke zvýšení intenzity rybolovu.

Pozměňovací návrh    49

Návrh nařízení

Čl. 13 – odst. 1 – písm. e a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ea)  operace zahrnující jakékoli formy rybolovu elektrickým proudem;

Pozměňovací návrh    50

Návrh nařízení

Čl. 13 – odst. 1 – písm. g

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

g)  přímé vysazování ryb s výjimkou případů, kdy je v právním předpisu Unie výslovně stanoveno jako ochranné opatření nebo v případě experimentálního vysazování ryb;

g)  přímé vysazování ryb s výjimkou případů, kdy je v právním předpisu Unie výslovně stanoveno jako ochranné nebo přesídlovací opatření nebo v případě experimentálního vysazování ryb;

Pozměňovací návrh    51

Návrh nařízení

Čl. 13 – odst. 1 – písm. j

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

j)  investice do rybářských plavidel, které jsou nezbytné pro splnění požadavků podle práva Unie nebo vnitrostátních právních předpisů, včetně požadavků v rámci závazků Unie v souvislosti s regionálními organizacemi pro řízení rybolovu;

vypouští se

Odůvodnění

Je obtížné pochopit, proč by investice neměly být způsobilé k podpoře, pokud jsou nezbytné k dodržení zákonných požadavků týkajících se například nového zařízení, monitorovacích systémů nebo změn zařízení.

Pozměňovací návrh    52

Návrh nařízení

Čl. 13 – odst. 1 – písm. k

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

k)  investice do rybářských plavidel, která prováděla rybolovnou činnost na moři po dobu nejméně 60 dnů za každý ze dvou kalendářních let předcházejících roku podání žádosti o podporu.

vypouští se

Pozměňovací návrh    53

Návrh nařízení

Čl. 13 – odst. 1 – písm. k a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ka)  provozní náklady, jako jsou pojištění, režijní náklady, palivo nebo vybavení rybářských plavidel, které má pouze provozní nebo navigační povahu, např. lana, povinné bezpečnostní požadavky a údržbářské služby.

Pozměňovací návrh    54

Návrh nařízení

Čl. 14 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Podpora v rámci této kapitoly přispívá k dosahování environmentálních, ekonomických a sociálních cílů a cílů zaměstnanosti společné rybářské politiky podle článku 2 nařízení (EU) č. 1380/2013.

1.  Podpora v rámci této kapitoly přispívá k dosahování environmentálních, ekonomických a sociálních cílů a cílů zaměstnanosti společné rybářské politiky podle článku 2 nařízení (EU) č. 1380/2013 a podporuje sociální dialog mezi zúčastněnými stranami.

Pozměňovací návrh    55

Návrh nařízení

Čl. 15 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  posílení hodnotového řetězce tohoto odvětví a podpora marketingových strategií,

c)  vytvoření a posílení hodnotového řetězce tohoto odvětví a podpora marketingových strategií,

Pozměňovací návrh    56

Návrh nařízení

Čl. 15 – odst. 1 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

da)  usnadnění přístupu k úvěrovým či pojistným produktům a k nástrojům financování;

Pozměňovací návrh    57

Návrh nařízení

Čl. 15 – odst. 1 – písm. e

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

e)  zlepšení zdraví, bezpečnosti a pracovních podmínek na palubě rybářských plavidel,

e)  zlepšení zdraví, bezpečnosti a pracovních podmínek na palubě rybářských plavidel, díky čemuž bude možné přilákat více mladých lidí a značně snížit počet nehod na moři;

Pozměňovací návrh    58

Návrh nařízení

Čl. 15 – odst. 1 – písm. h

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

h)  diverzifikace činností v širší udržitelné modré ekonomice,

h)  diverzifikace činností v širší udržitelné modré ekonomice rozvíjené v rámci ekologických mezí,

Pozměňovací návrh    59

Návrh nařízení

Čl. 15 – odst. 1 – písm. i a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ia)  vytvoření odpovídajícího prostředí pro rozvoj místních plánů ve společné správě.

Odůvodnění

Model společné správy rozvíjí svůj maximální potenciál v rámci bioekonomického řízení ohleduplného k ekosystému a zohledňujícího obezřetnostní přístupy. Tento model by měl poskytovat nástroje, které umožňují reagovat na měnící se okolnosti adaptivního řízení v reálném čase.

Pozměňovací návrh    60

Návrh nařízení

Čl. 17 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Pokud je podpora uvedená v odstavci 1 poskytnuta prostřednictvím vyrovnání za trvalé zastavení rybolovné činnosti, musí být splněny následující podmínky:

2.  Ve výjimečných případech může být podpora uvedená v odstavci 1 poskytnuta prostřednictvím vyrovnání za trvalé zastavení rybolovné činnosti, pokud jsou splněny následující podmínky:

Pozměňovací návrh    61

Návrh nařízení

Čl. 17 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  zastavení je plánováno jako nástroj akčního plánu podle čl. 22 odst. 4 nařízení (EU) č. 1380/2013;

a)  zastavení je plánováno jako nástroj akčního plánu pro snížení kapacity loďstva podle čl. 22 odst. 4 nařízení (EU) č. 1380/2013;

Pozměňovací návrh    62

Návrh nařízení

Čl. 17 – odst. 2 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

aa)  zastavení rybolovné činnosti vede k celkovému snížení rybolovné kapacity, jelikož získané finanční prostředky nejsou opětovně investovány v rámci odvětví;

Pozměňovací návrh    63

Návrh nařízení

Čl. 17 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

4a.  ENRF může podporovat podniky v oblasti rybolovu a akvakultury s cílem pomoci jim získat přístup k nástrojům řízení rizik, jako jsou pobídky související s uzavíráním pojistných smluv nebo vzájemnými fondy, aby pokryly ztráty způsobené jednou nebo více z následujících událostí:

 

a) přírodní katastrofy;

 

b) nepříznivé klimatické jevy;

 

c) náhlé změny kvality a kvantity vody, za něž není příslušný provozovatel odpovědný;

 

d) choroby postihující akvakulturu nebo závady či zničení produkčních zařízení, za něž není příslušný provozovatel odpovědný;

 

e) náklady na záchranu rybářů nebo rybářských plavidel, pokud k nehodě dojde na moři během rybolovu.

Odůvodnění

Po příkladu zemědělského odvětví se navrhuje umožnit využívání podpory z ENRF pro nástroje řízení rizik, jako jsou pobídky k uzavírání pojistných smluv nebo přispívání do vzájemných fondů, s cílem pokrýt příčiny uvedené v písmenech a) až e).

Pozměňovací návrh    64

Návrh nařízení

Čl. 18 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  obchodní činnosti dotčeného plavidla jsou zastaveny po dobu alespoň 90 po sobě následujících dnů a

a)  obchodní činnosti dotčeného plavidla jsou zastaveny;

Odůvodnění

V některých přímořských oblastech EU se činnost loďstev lovících košelkovým nevodem a vlečnými sítěmi zastavuje na 30 až 60 dnů, v závislosti na různých proměnných, jako je segment ryb a druh rybolovu. Proto by mělo být dočasné zastavení činnosti upraveno nezávisle na délce trvání.

Pozměňovací návrh    65

Návrh nařízení

Čl. 18 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5.  Veškeré rybářské činnosti prováděné plavidly a danými rybáři se během dotyčného období zastavení skutečně přerušují. Příslušný orgán se ujistí, že dotyčné plavidlo zastavilo veškerou rybolovnou činnost během období, jehož se mimořádné zastavení týká, a že nedošlo k jakékoliv nadměrné kompenzaci vyplývající z použití plavidla k jiným účelům.

5.  Veškeré rybářské činnosti prováděné plavidly a danými rybáři se během dotyčného období zastavení skutečně přerušují. Příslušný orgán zajistí, aby dotyčné plavidlo zastavilo veškerou rybolovnou činnost během období, jehož se mimořádné zastavení týká, a aby nedošlo k jakékoliv nadměrné kompenzaci vyplývající z použití plavidla k jiným účelům.

Pozměňovací návrh    66

Návrh nařízení

Článek 18 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 18a

 

Dočasné zastavení rybolovné činnosti

 

1. ENRF může podporovat opatření pro dočasné zastavení rybolovné činnosti v těchto případech:

 

a) období biologického klidu;

 

b) pokud je dočasné zastavení rybolovné činnosti stanoveno v plánu řízení přijatém podle nařízení Rady (ES) č. 1967/2006 nebo ve víceletém plánu přijatém v souladu s články 9 a 10 nařízení (EU) č. 1380/2013, jestliže je na základě vědeckých doporučení zapotřebí omezit rybolov, aby bylo dosaženo cílů uvedených v čl. 2 odst. 2 a čl. 2 odst. 5 písm. a) nařízení (EU) č. 1380/2013.

 

2. Podporu uvedenou v odstavci 1 lze v období 2021 až 2027 poskytnout na dobu nejvýše 6 měsíců na plavidlo.

 

3. Podpora uvedená v odstavci 1 se poskytuje pouze:

 

a) majitelům nebo provozovatelům rybářských plavidel Unie, jejichž plavidla jsou registrována jako aktivní a kteří během dvou let předcházejících datu podání žádosti o podporu prováděli rybolovnou činnost na moři průměrně po dobu nejméně 90 dnů; nebo

 

b) rybářům, kteří během dvou let předcházejících datu podání žádosti o podporu pracovali na moři na palubě rybářského plavidla Unie, kterého se týká dočasné zastavení rybolovné činnosti, průměrně nejméně 90 dnů.

 

4. Veškeré rybolovné činnosti prováděné dotčeným plavidlem nebo rybáři jsou skutečně zastaveny. Příslušný orgán se ujistí, že dotčené plavidlo v období, na něž se vztahuje dočasné zastavení rybolovné činnosti, úplně pozastavilo rybolovnou činnost.

Odůvodnění

Uvedené opatření by mělo být obnoveno, protože v každém programovém období, kdy bylo provedeno, bylo dosaženo vynikajících výsledků.

Pozměňovací návrh    67

Návrh nařízení

Čl. 20 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  ENRF může podporovat shromažďování, správu a využívání údajů pro řízení rybolovu a vědecké účely, jak je uvedeno v čl. 25 odst. 1 a 2 a článku 27 nařízení (EU) č. 1380/2013 a dále specifikováno v nařízení (EU) č. 2017/1004, na základě národních pracovních plánů uvedených v článku 6 nařízení (EU) č. 2017/1004.

1.  ENRF může podporovat shromažďování, správu, zpracování a využívání údajů pro řízení rybolovu a vědecké účely, jak je uvedeno v čl. 25 odst. 1 a 2 a článku 27 nařízení (EU) č. 1380/2013 a dále specifikováno v nařízení (EU) č. 2017/1004, na základě národních pracovních plánů uvedených v článku 6 nařízení (EU) č. 2017/1004.

Pozměňovací návrh    68

Návrh nařízení

Čl. 21 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Při sestavování seznamu a objemů podle odstavce 2 členské státy vezmou v úvahu všechny příslušné faktory, zejména potřebu zajistit, aby vyrovnání bylo kompatibilní s pravidly společné rybářské politiky.

3.  Při sestavování seznamu a objemů podle odstavce 2 členské státy vezmou v úvahu všechny příslušné faktory, zejména potřebu zajistit, aby vyrovnání bylo v souladu s pravidly společné rybářské politiky.

Pozměňovací návrh    69

Návrh nařízení

Čl. 22 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  vyrovnání poskytované rybářům za sběr ztraceného rybářského vybavení a odpadu z moře;

a)  vyrovnání poskytované rybářům za sběr ztraceného rybářského vybavení a pasivní sběr odpadu z moře;

Pozměňovací návrh    70

Návrh nařízení

Čl. 23 – název

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Akvakultura

Udržitelná akvakultura

Pozměňovací návrh    71

Návrh nařízení

Čl. 23 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  ENRF může přispívat k podpoře udržitelné akvakultury podle čl. 34 odst. 1 nařízení (EU) č. 1380/2013. Měl by mít také možnost podporovat zdraví a dobré životní podmínky zvířat v akvakultuře v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/42932 a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 652/201433

1.  ENRF může přispívat k podpoře udržitelné akvakultury podle čl. 34 odst. 1 nařízení (EU) č. 1380/2013. Může také poskytovat podporu pro řešení zvláštních problémů v odvětví, jež jsou způsobeny invazivními cizími druhy, a podporovat zdraví a dobré životní podmínky zvířat v akvakultuře v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/42932 a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 652/201433.

_________________

_________________

32 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/429 ze dne 9. března 2016 o nákazách zvířat a o změně a zrušení některých aktů v oblasti zdraví zvířat („právní rámec pro zdraví zvířat“) (Úř. věst. L 84, 31.03.2016, str. 1).

32 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/429 ze dne 9. března 2016 o nákazách zvířat a o změně a zrušení některých aktů v oblasti zdraví zvířat („právní rámec pro zdraví zvířat“) (Úř. věst. L 84, 31.03.2016, str. 1).

33 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 652/2014 ze dne 15. května 2014, kterým se stanoví pravidla pro řízení výdajů v oblasti potravinového řetězce, zdraví a dobrých životních podmínek zvířat a zdraví rostlin a rozmnožovacího materiálu rostlin, kterým se mění směrnice Rady 98/56/ES, 2000/29/ES a 2008/90/ES, nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002, (ES) č. 882/2004 a (ES) č. 396/2005, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/128/ES a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 a kterým se ruší rozhodnutí Rady 66/399/EHS, 76/894/EHS a 2009/470/ES (Úř. věst. L 189, 27.06.2014, s. 1).

33 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 652/2014 ze dne 15. května 2014, kterým se stanoví pravidla pro řízení výdajů v oblasti potravinového řetězce, zdraví a dobrých životních podmínek zvířat a zdraví rostlin a rozmnožovacího materiálu rostlin, kterým se mění směrnice Rady 98/56/ES, 2000/29/ES a 2008/90/ES, nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002, (ES) č. 882/2004 a (ES) č. 396/2005, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/128/ES a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 a kterým se ruší rozhodnutí Rady 66/399/EHS, 76/894/EHS a 2009/470/ES (Úř. věst. L 189, 27.06.2014, s. 1).

Odůvodnění

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 12. června 2018 „Na cestě k udržitelnému a konkurenceschopnému evropskému odvětví akvakultury: současný stav a budoucí výzvy“ (2017/2118 (INI)), včetně invazivních cizích druhů, jako je haustrum scobina a choroby ostreid herpesvirus.

Pozměňovací návrh    72

Návrh nařízení

Čl. 24 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

ERNF může podporovat opatření, která přispívají k dosahování cílů společné organizace trhů s produkty rybolovu a akvakultury uvedených v článku 35 nařízení (EU) č. 1380/2013 a dále specifikovaných v nařízení (EU) č. 1379/2013. Může také podporovat opatření na podporu uvádění produktů rybolovu a akvakultury na trh, jejich kvality a přidané hodnoty.

ERNF může podporovat opatření, která přispívají k dosahování cílů společné organizace trhů s produkty rybolovu a akvakultury uvedených v článku 35 nařízení (EU) č. 1380/2013 a dále specifikovaných v nařízení (EU) č. 1379/2013. Může také podporovat opatření na podporu uvádění produktů rybolovu a udržitelné akvakultury na trh, jejich kvality a přidané hodnoty.

Pozměňovací návrh    73

Návrh nařízení

Čl. 25 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Podpora podle tohoto článku se poskytuje pouze prostřednictvím finančních nástrojů uvedených v článku 52 nařízení (EU) č. [nařízení o společných ustanoveních] a fondem InvestEU v souladu s článkem 10 tohoto nařízení.

2.  Podpora podle tohoto článku se poskytuje pouze drobnému pobřežnímu rybolovu prostřednictvím finančních nástrojů uvedených v článku 52 nařízení (EU) č. [nařízení o společných ustanoveních] a fondem InvestEU v souladu s článkem 10 tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh    74

Návrh nařízení

Název 2 – chapter 4 – title

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Priorita č. 3: Vytvoření podmínek pro růst udržitelné modré ekonomiky a podpora prosperujících pobřežních komunit

Priorita č. 3: Vytvoření podmínek pro udržitelnou modrou ekonomiku v rámci ekologických mezí a podpora prosperujících pobřežních komunit

Pozměňovací návrh    75

Návrh nařízení

Čl. 27 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

ENRF může podporovat shromažďování, správu a využívání údajů s cílem zlepšit znalosti o stavu mořského prostředí s ohledem na:

ENRF může podporovat shromažďování, správu, analýzu, zpracování a využívání údajů s cílem zlepšit znalosti o stavu mořského prostředí s ohledem na:

Pozměňovací návrh    76

Návrh nařízení

Čl. 33 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  V souladu s čl. 90 odst. 4 nařízení (EU) č. [nařízení o společných ustanoveních] může Komise zcela nebo zčásti pozastavit lhůtu splatnosti žádosti o vyplacení platby nebo její části, pokud existuje důkaz, že členský stát nedodržuje pravidla platná v rámci společné rybářské politiky, může-li toto nedodržení pravidel ovlivnit výdaje obsažené v žádosti o platbu, pro kterou je průběžná platba požadována.

1.  V souladu s čl. 90 odst. 4 nařízení (EU) č. [nařízení o společných ustanoveních] může Komise zcela nebo zčásti pozastavit lhůtu splatnosti žádosti o vyplacení platby nebo její části, pokud existuje důkaz, že členský stát nedodržuje pravidla platná v rámci společné rybářské politiky nebo relevantní právní předpisy EU v oblasti životního prostředí, může-li toto nedodržení pravidel ovlivnit výdaje obsažené v žádosti o platbu, pro kterou je průběžná platba požadována.

Pozměňovací návrh    77

Návrh nařízení

Čl. 34 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  V souladu s čl. 91 odst. 3 nařízení (EU) č. [nařízení o společných ustanoveních] může Komise přijmout prováděcí akty, jimiž zcela nebo zčásti pozastaví vyplácení průběžných plateb týkajících se programu v případě, že členský stát závažným způsobem nedodržuje pravidla platná v rámci společné rybářské politiky, může-li toto závažné nedodržení pravidel ovlivnit výdaje obsažené v žádosti o platbu, pro kterou je průběžná platba požadována.

1.  V souladu s čl. 91 odst. 3 nařízení (EU) č. [nařízení o společných ustanoveních] může Komise přijmout prováděcí akty, jimiž zcela nebo zčásti pozastaví vyplácení průběžných plateb týkajících se programu v případě, že členský stát závažným způsobem nedodržuje pravidla platná v rámci společné rybářské politiky nebo relevantní právní předpisy EU v oblasti životního prostředí, může-li toto závažné nedodržení pravidel ovlivnit výdaje obsažené v žádosti o platbu, pro kterou je průběžná platba požadována.

Pozměňovací návrh    78

Návrh nařízení

Čl. 36 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  výdaje obsažené v žádosti o platbu jsou ovlivněny případy, v nichž členský stát závažným způsobem nedodržuje pravidla společné rybářské politiky, což mělo za následek pozastavení platby podle článku 34, a dotčený členský stát dosud neprokázal, že přijal nezbytná nápravná opatření pro zajištění dodržování a vynucování použitelných pravidel v budoucnosti.

b)  výdaje obsažené v žádosti o platbu jsou ovlivněny případy, v nichž členský stát závažným způsobem nedodržuje pravidla společné rybářské politiky nebo relevantní právní předpisy EU v oblasti životního prostředí, což mělo za následek pozastavení platby podle článku 34, a dotčený členský stát dosud neprokázal, že přijal nezbytná nápravná opatření pro zajištění dodržování a vynucování použitelných pravidel v budoucnosti.

Pozměňovací návrh    79

Návrh nařízení

Čl. 36 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Komise rozhodne o výši opravy s přihlédnutím k povaze, závažnosti, délce trvání a opakování závažného nedodržení pravidel společné rybářské politiky ze strany členského státu nebo příjemce a k významu příspěvku ERNF pro hospodářskou činnost dotčeného příjemce.

2.  Komise rozhodne o výši opravy s přihlédnutím k povaze, závažnosti, délce trvání a opakování závažného nedodržení pravidel společné rybářské politiky nebo relevantních právních předpisů EU v oblasti životního prostředí ze strany členského státu nebo příjemce a k významu příspěvku ERNF pro hospodářskou činnost dotčeného příjemce.

Pozměňovací návrh    80

Návrh nařízení

Čl. 36 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Pokud není možné přesně kvantifikovat výši výdajů spojených s nedodržováním pravidel společné rybářské politiky členským státem, Komise použije finanční opravu na základě paušální sazby nebo extrapolace podle odstavce 4.

3.  Pokud není možné přesně kvantifikovat výši výdajů spojených s nedodržováním pravidel společné rybářské politiky nebo relevantních právních předpisů EU v oblasti životního prostředí členským státem, Komise použije finanční opravu na základě paušální sazby nebo extrapolace podle odstavce 4.

Pozměňovací návrh    81

Návrh nařízení

Čl. 43 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  podpory udržitelné, nízkouhlíkové a vůči změně klimatu odolné modré ekonomiky;

a)  podpory udržitelné, nízkouhlíkové a vůči změně klimatu odolné modré ekonomiky rozvíjející se v rámci ekologických mezí;

Pozměňovací návrh    82

Návrh nařízení

Čl. 43 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d)  zlepšováním námořních dovedností, gramotnosti v oblasti oceánů a sdílení socioekonomických údajů o udržitelné modré ekonomice;

d)  zlepšováním námořních dovedností, gramotnosti v oblasti oceánů a sdílení environmentálních a socioekonomických údajů o udržitelné modré ekonomice;

Pozměňovací návrh    83

Návrh nařízení

Čl. 46 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a.  V zájmu snížení ekonomické zátěže pro rybáře dojde k urychlení platebních postupů souvisejících s tímto nařízením. Komise vyhodnotí současnou výkonnost s cílem platební postupy zlepšit a urychlit.

POSTUP VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

Název

Evropský námořní a rybářský fond

Referenční údaje

COM(2018)0390 – C8-0270/2018 – 2018/0210(COD)

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

PECH

2.7.2018

 

 

 

Výbor, který vypracoval stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

ENVI

2.7.2018

Zpravodaj(ka)

       Datum jmenování

Francesc Gambús

21.6.2018

Projednání ve výboru

10.10.2018

 

 

 

Datum přijetí

20.11.2018

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

47

1

2

Členové přítomní při konečném hlasování

Marco Affronte, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Catherine Bearder, Ivo Belet, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Seb Dance, Mark Demesmaeker, Bas Eickhout, Francesc Gambús, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Jo Leinen, Peter Liese, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Bolesław G. Piecha, John Procter, Julia Reid, Frédérique Ries, Annie Schreijer-Pierik, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Cristian-Silviu Buşoi, Nicola Caputo, Michel Dantin, Martin Häusling, Esther Herranz García, Gesine Meissner, Tilly Metz, Ulrike Müller, Sirpa Pietikäinen, Carlos Zorrinho

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Mercedes Bresso, Innocenzo Leontini, Olle Ludvigsson, Ana Miranda

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍVE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

47

+

ALDE

Catherine Bearder, Gerben-Jan Gerbrandy, Valentinas Mazuronis, Gesine Meissner, Ulrike Müller, Frédérique Ries

ECR

Mark Demesmaeker, Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, Jadwiga Wiśniewska

NI

Zoltán Balczó

PPE

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Cristian-Silviu Buşoi, Birgit Collin-Langen, Michel Dantin, Francesc Gambús, Jens Gieseke, Françoise Grossetête, Esther Herranz García, Giovanni La Via, Innocenzo Leontini, Peter Liese, Miroslav Mikolášik, Sirpa Pietikäinen, Annie Schreijer-Pierik, Adina-Ioana Vălean

S&D

Biljana Borzan, Paul Brannen, Mercedes Bresso, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Nessa Childers, Seb Dance, Karin Kadenbach, Jo Leinen, Olle Ludvigsson, Susanne Melior, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux , Carlos Zorrinho

VERTS/ALE

Marco Affronte, Bas Eickhout, Martin Häusling, Benedek Jávor, Tilly Metz, Ana Miranda

1

-

EFDD

Julia Reid

2

0

ECR

John Procter

EFDD

Sylvie Goddyn

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

STANOVISKO Výboru pro regionální rozvoj (19.12.2018)

pro Výbor pro rybolov

k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropském námořním a rybářském fondu a zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 508/2014
COM(2018)0390 – C8-0270/2018 – 2018/0210(COD).

Zpravodajka: Iskra Mihaylova

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro regionální rozvoj vyzývá Výbor pro rybolov jako příslušný výbor, aby zohlednil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh  1

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(2)  Jako globální aktér v rámci oceánů a pátý největší světový producent mořských plodů má Unie velkou odpovědnost za ochranu, zachování a udržitelné využití oceánů a jejich zdrojů. Zachování moří a oceánů je skutečně nezbytné pro rychle rostoucí světovou populaci. V socioekonomickém zájmu Unie je také: udržitelná modrá ekonomika zvyšuje investice, pracovní místa a růst, podporuje inovace prostřednictvím výzkumu a inovací a přispívá k energetické bezpečnosti prostřednictvím energie z oceánů. Bezpečná a zajištěná moře a oceány jsou navíc nezbytné pro účinnou hraniční kontrolu a pro globální boj proti trestné činnosti na moři, a tím i řešení obav občanů v oblasti bezpečnosti.

(2)  Jako globální aktér v rámci oceánů, jako největší námořní prostor na světě díky nejvzdálenějším regionům a zámořským zemím a územím a pátý největší světový producent mořských plodů má Unie velkou odpovědnost za ochranu, zachování a udržitelné využití moří, oceánů a jejich zdrojů. Zachování moří a oceánů je skutečně nezbytné pro rychle rostoucí světovou populaci. V socioekonomickém zájmu Unie je také: udržitelná modrá ekonomika zvyšuje investice, pracovní místa a růst, podporuje inovace prostřednictvím výzkumu a inovací a přispívá k energetické bezpečnosti prostřednictvím energie z moří a oceánů. Bezpečná a zajištěná moře a oceány jsou navíc nezbytné pro účinnou hraniční kontrolu a pro globální boj proti trestné činnosti na moři, a tím i řešení obav občanů v oblasti bezpečnosti.

Pozměňovací návrh    2

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. xx/xx [nařízení, které stanoví společná ustanovení] („nařízení o společných ustanoveních“)3 bylo přijato s cílem zlepšit koordinaci a harmonizovat provádění podpory z fondů v rámci sdíleného řízení (dále jen „fondy“) s hlavním cílem zjednodušit provádění politik soudržným způsobem. Tato společná ustanovení se vztahují na část ENRF v rámci sdíleného řízení. Fondy sledují doplňující cíle a sdílejí stejný způsob řízení. Nařízení (EU) č. [nařízení, kterým se stanoví společná ustanovení] proto stanoví řadu společných obecných cílů a obecných zásad, jako je partnerství a víceúrovňová správa. Obsahuje také společné prvky strategického plánování a programování, včetně ustanovení o dohodě o partnerství uzavírané s každým členským státem, a stanoví společný přístup k orientaci na výkonnost fondů. V souladu s tím zahrnuje podmínky, přezkum výkonnosti a opatření pro sledování, podávání zpráv a hodnocení. Společná ustanovení jsou také stanovena s ohledem na pravidla způsobilosti a zvláštní opatření jsou definována pro finanční nástroje, využívání fondu InvestEU, finanční řízení a řízení rozvoje vedeného místního komunitami. Některá opatření pro řízení a kontrolu jsou také společná pro všechny fondy. Doplňkovost fondů, včetně ENRF a dalších programů Unie, bude popsána v dohodě o partnerství v souladu s nařízením (EU) [o společných ustanoveních].

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. xx/xx [nařízení, které stanoví společná ustanovení] („nařízení o společných ustanoveních“)3 bylo přijato s cílem zlepšit koordinaci a harmonizovat provádění podpory z fondů v rámci sdíleného řízení (dále jen „fondy“) s hlavním cílem zjednodušit provádění politik soudržným způsobem. Tato společná ustanovení se vztahují na část ENRF v rámci sdíleného řízení. Fondy sledují doplňující cíle a sdílejí stejný způsob řízení. Nařízení (EU) č. [nařízení, kterým se stanoví společná ustanovení] proto stanoví řadu společných obecných cílů a obecných zásad, jako je partnerství a víceúrovňová správa. Obsahuje také společné prvky strategického plánování a programování, včetně ustanovení o dohodě o partnerství uzavírané s každým členským státem, a stanoví společný přístup k orientaci na výkonnost fondů. V souladu s tím zahrnuje podmínky, přezkum výkonnosti a opatření pro sledování, podávání zpráv a hodnocení. Společná ustanovení jsou také stanovena s ohledem na pravidla způsobilosti a zvláštní opatření jsou definována pro finanční nástroje, finanční řízení a řízení rozvoje vedeného místního komunitami. Některá opatření pro řízení a kontrolu jsou také společná pro všechny fondy. Doplňkovost fondů, včetně ENRF a dalších programů Unie, bude popsána v dohodě o partnerství v souladu s nařízením (EU) [o společných ustanoveních].

_________________

_________________

3 Úř. věst. C […], […], s. […].

3   Úř. věst. C […], […], s. […].

Pozměňovací návrh    3

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(5)  V rámci přímého řízení by ENRF měl rozvíjet synergie a doplňkovost s dalšími příslušnými fondy a programy Unie. Měl by také umožnit financování v podobě finančních nástrojů s kombinováním zdrojů podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) xx/xx [nařízení o InvestEU]5.

(5)  V rámci přímého řízení by ENRF měl rozvíjet synergie a doplňkovost s dalšími příslušnými fondy a programy Unie.

__________________

__________________

5 Úř. věst. C […], […], s. […].

5 Úř. věst. C […], […], s. […].

Pozměňovací návrh    4

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(8)  Víceletý finanční rámec uvedený v nařízení (EU) xx/xx6 stanoví, že rozpočet Unie musí i nadále podporovat rybolov a námořní politiky. Rozpočet ENRF v běžných cenách by měl dosáhnout výše 6 140 000 000 EUR. Prostředky ENRF by měly být rozděleny mezi sdílené, přímé a nepřímé řízení. 5 311 000 000 EUR by mělo být určeno na podporu v rámci sdíleného řízení a 829 000 000 EUR na podporu v rámci přímého a nepřímého řízení. Definice národních přídělů v rámci sdíleného řízení pro programové období 2021-2027 by měla vycházet z podílů v období 2014-2020, aby byla zajištěna stabilita, zejména pokud se týká dosažení cílů společné rybářské politiky. Zvláštní částky by měly být vyhrazeny pro nejvzdálenější regiony, kontrolu a prosazování a shromažďování a zpracování údajů pro řízení rybolovu a k vědeckým účelům, zatímco částky pro trvalé zastavení a mimořádné zastavení činnosti rybolovných aktivit by měly být omezeny.

(8)  Víceletý finanční rámec uvedený v nařízení (EU) xx/xx6 stanoví, že rozpočet Unie musí i nadále podporovat rybolov a námořní politiky. Rozpočet ENRF v běžných cenách by měl být zachován přinejmenším na stejné úrovni jako na období 2014–2020. Prostředky ENRF by měly být rozděleny mezi sdílené, přímé a nepřímé řízení. Definice národních přídělů v rámci sdíleného řízení pro programové období 2021-2027 by měla vycházet z podílů v období 2014-2020, aby byla zajištěna stabilita, zejména pokud se týká dosažení cílů společné rybářské politiky. Zvláštní částky by měly být vyhrazeny pro nejvzdálenější regiony, kontrolu a prosazování a shromažďování a zpracování údajů pro řízení rybolovu a k vědeckým účelům, zatímco částky pro trvalé zastavení a mimořádné zastavení činnosti rybolovných aktivit by měly být omezeny.

__________________

__________________

6 Úř. věst. C […], […], s. […].

6 Úř. věst. C […], […], s. […].

Pozměňovací návrh    5

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(9)  Evropský námořní sektor poskytuje více než 5 milionů pracovních míst, z nichž plyne téměř 500 miliard EUR ročně, a mohl by vytvořit ještě mnohem více pracovních příležitostí. Výsledek celosvětové ekonomiky oceánů se dnes odhaduje na 1,3 bilionu EUR a do roku 2030 by se mohl více než zdvojnásobit. V jiných odvětvích, jako je námořní vybavení, stavba lodí, pozorování oceánu, bagrování, ochrana pobřeží a námořní konstrukce, byla velkou motivací pro inovace potřeba snížit emise CO2, zvýšit efektivitu zdrojů a snížit dopad modrého hospodářství na životní prostředí. Investice do námořního hospodářství poskytovaly strukturální fondy Unie, především Evropský fond pro regionální rozvoj a Evropský rybářský a námořní fond. Pro využití růstového potenciálu tohoto sektoru je třeba využít nové nástroje, například InvestEU.

(9)  Evropský námořní sektor poskytuje více než 5 milionů pracovních míst, z nichž plyne téměř 500 miliard EUR ročně, a mohl by vytvořit ještě mnohem více pracovních příležitostí. Výsledek celosvětové ekonomiky oceánů se dnes odhaduje na 1,3 bilionu EUR a do roku 2030 by se mohl více než zdvojnásobit. Potřeba dodržovat cíle Pařížské dohody, pokud jde o emise CO2, vyžaduje, aby alespoň 30% rozpočtu Unie bylo využito na opatření v boji proti změně klimatu. Dále je nezbytné zvýšit efektivitu zdrojů a snížit dopad modrého hospodářství na životní prostředí, což bylo a nadále musí být v jiných odvětvích, jako je námořní vybavení, stavba lodí, pozorování oceánu, bagrování, ochrana pobřeží a námořní konstrukce, velkou motivací pro inovace. Investice do námořního hospodářství poskytovaly strukturální fondy Unie, především Evropský fond pro regionální rozvoj a Evropský rybářský a námořní fond. Pro využití růstového potenciálu tohoto sektoru by bylo možné využít nové nástroje, například InvestEU.

Pozměňovací návrh    6

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(11)  ENRF by měl být po roce 2020 založen na zjednodušené architektuře, aniž by bylo nutné příliš normativním způsobem předem definovat opatření a podrobná pravidla způsobilosti na úrovni Unie. Namísto toho by měly být v rámci každé priority popsány široké oblasti podpory. Členské státy by pak měly vypracovat svůj program s uvedením nejvhodnějších prostředků pro dosažení priorit. Různá opatření určená členskými státy v těchto programech by mohla být podporována podle pravidel stanovených v tomto nařízení a v nařízení (EU) č. [nařízení o společných ustanoveních], pokud se na ně vztahují oblasti podpory uvedené v tomto nařízení. Je však nezbytné stanovit seznam nezpůsobilých operací, aby se zabránilo škodlivým dopadům z hlediska zachování rybolovu, například obecný zákaz investic zvyšující rybolovnou kapacitu. Investice a vyrovnání pro loďstvo by kromě toho měly být přísně podmíněny jejich souladem s cíli zachování společné rybářské politiky.

(11)  ENRF by měl být po roce 2020 založen na zjednodušené architektuře, aniž by bylo nutné příliš normativním způsobem předem definovat opatření a podrobná pravidla způsobilosti na úrovni Unie. Namísto toho by měly být v rámci každé priority popsány široké oblasti podpory. Členské státy by pak měly vypracovat svůj program s uvedením nejvhodnějších prostředků pro dosažení priorit. Různá opatření určená členskými státy v těchto programech by mohla být podporována podle pravidel stanovených v tomto nařízení a v nařízení (EU) č. [nařízení o společných ustanoveních], pokud se na ně vztahují oblasti podpory uvedené v tomto nařízení. Je však nezbytné stanovit seznam nezpůsobilých operací, aby se zabránilo škodlivým dopadům z hlediska zachování rybolovu, například obecný zákaz investic zvyšující rybolovnou kapacitu či rybářských postupů poškozujících oceán. Investice a vyrovnání pro loďstvo by kromě toho měly být přísně podmíněny jejich souladem s cíli zachování společné rybářské politiky.

Pozměňovací návrh    7

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 12 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(12a)  ENRF musí také přispět k plnění dalších cílů udržitelného rozvoje (SDG) Organizace spojených národů. Toto nařízení zdůrazňuje zejména tyto cíle:

 

a) SDG 1 Konec chudoby: ENRF přispívá ke zlepšování životních podmínek nejzranitelnějších pobřežních komunit, zejména těch, které jsou závislé na jediné rybí populaci ohrožené nadměrným rybolovem, změnou klimatu a problémy životního prostředí.

 

b) SDG 3 Zdraví a kvalitní život: ENRF přispívá k boji proti znečišťování pobřežních vod, které je příčinou endemických chorob, a dbá na zajištění dobré kvality potravin z produktů rybolovu a akvakultury.

 

c) SDG 7 Dostupné a čisté energie: Financováním modré ekonomiky ENRF podporuje využívání obnovitelných mořských zdrojů energie a zajišťuje, že tento vývoj bude v souladu s ochranou mořského prostředí a zachováním rybolovných zdrojů.

 

d) SDG 8 Důstojná práce a hospodářský růst: ENRF přispívá k rozvoji modré ekonomiky jakožto faktoru hospodářského růstu. Zasazuje se také o to, aby byl hospodářský růst zdrojem důstojných pracovních míst pro pobřežní komunity. ENRF mimoto přispívá ke zlepšování pracovních podmínek rybářů.

 

e) SDG 12 Odpovědná výroba a spotřeba: ENRF přispívá k racionálnímu využívání přírodních zdrojů a omezuje plýtvání přírodními zdroji a zdroji energie;

 

f) SDG 13 Boj proti změně klimatu: ENRF věnuje 30 % svého rozpočtu na boj proti změně klimatu;

 

g) SDG 14 Chránit a udržitelně využívat oceány, moře a mořské zdroje pro zajištění udržitelného rozvoje.

Odůvodnění

Evropská unie hrála důležitou úlohu při stanovování Agendy pro udržitelný rozvoj 2030 a zavázala se výrazně přispět k dosažení jejích 17 cílů (sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů ze dne 22. listopadu 2016  COM(2016)0739).

Pozměňovací návrh    8

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(17)  V posledních několika letech bylo společnou rybářskou politikou dosaženo mnohých výsledků při navracení rybích populací zpět na zdravé úrovně, při zvyšování ziskovosti odvětví rybolovu Unie a při zachovávání mořských ekosystémů. Stále však přetrvávají značné problémy k dosažení socioekonomických a environmentálních cílů společné rybářské politiky. To vyžaduje stálou podporu i po roce 2020, zejména v přímořských oblastech, kde byl pokrok pomalejší.

(17)  V posledních několika letech bylo společnou rybářskou politikou dosaženo mnohých výsledků při navracení rybích populací zpět na zdravé úrovně, při zvyšování ziskovosti odvětví rybolovu Unie a při zachovávání mořských ekosystémů. Stále však přetrvávají značné problémy k dosažení socioekonomických a environmentálních cílů společné rybářské politiky. To vyžaduje stálou podporu i po roce 2020, zejména v přímořských oblastech, kde byl pokrok pomalejší, zvláště v nejizolovanějších oblastech, jako jsou nejvzdálenější regiony.

Pozměňovací návrh    9

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(18)  Rybolov je nezbytný pro živobytí a kulturní dědictví mnoha pobřežních komunit v Unii, zejména tam, kde hraje důležitou roli drobný pobřežní rybolov. Vzhledem k tomu, že v mnoha rybářských komunitách je průměrný věk rybáře vyšší než 50 let, zůstává problémem generační obnova a diverzifikace činností.

(18)  Rybolov je nezbytný pro živobytí, tradici a kulturní dědictví mnoha pobřežních komunit v Unii, zejména tam, kde hraje důležitou roli drobný pobřežní rybolov, například v nejvzdálenějších regionech. Vzhledem k tomu, že v mnoha rybářských komunitách je průměrný věk rybáře vyšší než 50 let, zůstává problémem generační obnova a diverzifikace činností.

Pozměňovací návrh    10

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(21)  Povinnost vykládky je jedním z hlavních problémů společné rybářské politiky. Vyvolává podstatné změny v rybářských postupech pro odvětví, někdy s významnými finančními náklady. ENRF by proto měl mít možnost podporovat inovace a investice, které přispívají k plnění povinnosti vykládky, s vyšší mírou podpory než u jiných operací, jako jsou investice do selektivních lovných zařízení, do zlepšení přístavních infrastruktur a do uvádění nežádoucích úlovků na trh. Měl by také poskytovat maximální podporu ve výši 100 % na návrh, vývoj, monitorování, hodnocení a řízení transparentních systémů pro výměnu rybolovných práv mezi členskými státy („výměna kvót“) s cílem zmírnit dopad „blokačních druhů“ v důsledku povinností vykládky.

(21)  Povinnost vykládky je jedním z hlavních problémů společné rybářské politiky. Vyvolává podstatné změny v rybářských postupech pro odvětví, někdy s významnými finančními náklady. ENRF by proto měl mít možnost podporovat inovace a investice, které přispívají k plnění povinnosti vykládky, s vyšší mírou podpory než u jiných operací, jako jsou investice do selektivních lovných zařízení, do zlepšení přístavních infrastruktur a do uvádění nežádoucích úlovků na trh, při současném snižování jejich množství. Měl by také poskytovat maximální podporu ve výši 100 % na návrh, vývoj, monitorování, hodnocení a řízení transparentních systémů pro výměnu rybolovných práv mezi členskými státy („výměna kvót“) s cílem zmírnit dopad „blokačních druhů“ v důsledku povinností vykládky.

Pozměňovací návrh    11

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(22)  ENRF by měl mít možnost podporovat inovace a investice do rybářských plavidel s cílem zlepšit zdraví, bezpečnost a pracovní podmínky, energetickou účinnost a kvalitu úlovků. Tato podpora by však neměla vést ke zvýšení rybolovné kapacity nebo schopnosti vyhledat ryby a neměla by být poskytována jednoduše za účelem splnění požadavků, které jsou povinné v rámci právních předpisů Unie nebo národních právních předpisů. V rámci architektury bez preskriptivních opatření by mělo být na členských státech, aby definovaly přesná pravidla způsobilosti pro tyto investice. S ohledem na zdraví, bezpečnost a pracovní podmínky na rybářských plavidlech by měla být povolena vyšší míra podpory, než míra povolená u jiných operací.

(22)  ENRF by měl mít možnost podporovat inovace a investice do rybářských plavidel s cílem zlepšit zdraví, bezpečnost a pracovní podmínky, ochranu životního prostředí, energetickou účinnost a kvalitu úlovků. Tato podpora by však neměla vést ke zvýšení rybolovné kapacity nebo schopnosti vyhledat ryby a neměla by být poskytována jednoduše za účelem splnění požadavků, které jsou povinné v rámci právních předpisů Unie nebo národních právních předpisů. V rámci architektury bez preskriptivních opatření by mělo být na členských státech, aby definovaly přesná pravidla způsobilosti pro tyto investice. S ohledem na zdraví, bezpečnost a pracovní podmínky na rybářských plavidlech by měla být povolena vyšší míra podpory, než míra povolená u jiných operací.

Pozměňovací návrh    12

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 24

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(24)  Úspěch společné rybářské politiky závisí na dostupnosti vědeckého poradenství pro řízení rybolovu, a tím i na dostupnosti údajů o rybolovu. S ohledem na problémy a náklady na získání spolehlivých a úplných údajů je třeba podporovat opatření členských států pro shromažďování a zpracování údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2017/1004 („rámcové nařízení o shromažďování údajů“)9 a přispívání k nejlepšímu dostupnému vědeckému poradenství. Tato podpora by měla umožnit synergie se shromažďováním a zpracováním dalších druhů námořních údajů.

(24)  Úspěch společné rybářské politiky závisí na dostupnosti vědeckého poradenství pro řízení rybolovu, a tím i na dostupnosti údajů o rybolovu. S ohledem na problémy a náklady na získání spolehlivých a úplných údajů je třeba podporovat opatření členských států pro shromažďování, zpracování a sdílení údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2017/1004 („rámcové nařízení o shromažďování údajů“)9 a přispívání k nejlepšímu dostupnému vědeckému poradenství. Tato podpora by měla umožnit synergie se shromažďováním, zpracováním a sdílením dalších druhů námořních údajů.

_________________

_________________

9 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1004 ze dne 17. května 2017 o vytvoření rámce Unie pro shromažďování, správu a využívání údajů v odvětví rybolovu a pro podporu vědeckého poradenství pro společnou rybářskou politiku a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 199/2008 (Úř. věst. L 157, 20.06.2017, s. 1).

9 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1004 ze dne 17. května 2017 o vytvoření rámce Unie pro shromažďování, správu a využívání údajů v odvětví rybolovu a pro podporu vědeckého poradenství pro společnou rybářskou politiku a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 199/2008 (Úř. věst. L 157, 20.06.2017, s. 1).

Pozměňovací návrh    13

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 26

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(26)  Vzhledem k problémům s dosažením cílů společné rybářské politiky pro zachování mořských zdrojů by ENRF měl mít možnost podporovat opatření pro řízení rybolovu a rybářských loďstev. V této souvislosti podpora pro přizpůsobení loďstva zůstává v některých případech nezbytnou s ohledem na konkrétní segmenty loďstva a jednotlivá moře. Tato podpora by měla být úzce zaměřena na zachování a udržitelné využívání mořských biologických zdrojů a orientována na dosažení rovnováhy mezi rybolovnou kapacitou a dostupnými rybolovnými možnostmi. ENRF by proto měl mít možnost podporovat trvalé ukončení rybolovných činností v segmentech loďstva, kde rybolovná kapacita není v rovnováze s dostupnými rybolovnými právy. Taková podpora by měla být nástrojem pro akční plány pro přizpůsobení segmentů loďstva, v nichž byla zjištěna nadměrná strukturální kapacita podle čl. 22 odst. 4 nařízení (EU) č. 1380/2013, a měla by se provádět buď sešrotováním rybářského plavidla nebo jeho přeměnou a dovybavením pro jiné účely. Pokud by dovybavení zvýšilo tlak rekreačního rybolovu na mořské ekosystémy, měla by být podpora udělena pouze tehdy, pokud bude v souladu se společnou rybářskou politikou a cíli příslušných víceletých plánů. V zájmu zajištění shody strukturálního přizpůsobení loďstva s cíli zachování zdrojů, podpora pro trvalé zastavení rybolovných činností by měla být přísně podmíněna a propojena s dosažením výsledků. Měla by být proto prováděna pouze prostřednictvím financování, které není propojeno s náklady, jak stanoví nařízení (EU) č. [nařízení o společných ustanoveních]. V rámci tohoto mechanismu by členské státy neměly být odškodňovány Komisí za trvalé zastavení rybolovných aktivit na základě skutečně vynaložených nákladů, ale na základě splnění podmínek a dosažení výsledků. Za tímto účelem by Komise měla v přenesené pravomoci stanovit takové podmínky, jež by souvisely s dosažením cílů ochrany společné rybářské politiky.

(26)  Vzhledem k problémům s dosažením cílů společné rybářské politiky pro zachování mořských zdrojů by ENRF měl mít možnost podporovat opatření pro řízení rybolovu a rybářských loďstev. V této souvislosti podpora pro přizpůsobení loďstva zůstává v některých případech nezbytnou s ohledem na konkrétní segmenty loďstva a jednotlivá moře. Tato podpora by měla být úzce zaměřena na zachování a udržitelné využívání mořských biologických zdrojů a orientována na dosažení rovnováhy mezi rybolovnou kapacitou a dostupnými rybolovnými zdroji. ENRF by proto měl mít možnost podporovat trvalé ukončení rybolovných činností v segmentech loďstva, kde rybolovná kapacita není v rovnováze s dostupnými rybolovnými zdroji. Taková podpora by měla být nástrojem pro akční plány pro přizpůsobení segmentů loďstva, v nichž byla zjištěna nadměrná strukturální kapacita podle čl. 22 odst. 4 nařízení (EU) č. 1380/2013, a měla by se provádět buď sešrotováním rybářského plavidla, nebo jeho přeměnou a dovybavením pro jiné účely. Pokud by dovybavení zvýšilo tlak rekreačního rybolovu na mořské ekosystémy, měla by být podpora udělena pouze tehdy, pokud bude v souladu se společnou rybářskou politikou a cíli příslušných víceletých plánů. V zájmu zajištění shody strukturálního přizpůsobení loďstva s cíli zachování zdrojů, podpora pro trvalé zastavení rybolovných činností by měla být přísně podmíněna a propojena s dosažením výsledků. Měla by být proto prováděna pouze prostřednictvím financování, které není propojeno s náklady, jak stanoví nařízení (EU) č. [nařízení o společných ustanoveních]. V rámci tohoto mechanismu by členské státy neměly být odškodňovány Komisí za trvalé zastavení rybolovných aktivit na základě skutečně vynaložených nákladů, ale na základě splnění podmínek a dosažení výsledků. Za tímto účelem by Komise měla v přenesené pravomoci stanovit takové podmínky, jež by souvisely s dosažením cílů ochrany společné rybářské politiky.

Pozměňovací návrh    14

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 27

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(27)  Vzhledem k vysoké úrovni nepředvídatelnosti rybolovných činností mohou výjimečné okolnosti způsobit rybářům značné ekonomické ztráty. V zájmu zmírnění těchto důsledků by měl mít ENRF možnost podporovat vyrovnání za mimořádné zastavení rybolovné činnosti způsobené prováděním určitých opatření pro zachování zdrojů, např. prováděním víceletých plánů, cílů pro zachování a udržitelné využívání populací, opatření na přizpůsobení rybářské kapacity rybářských plavidel podle dostupných rybářských příležitostí nebo technických požadavků nebo zavedením mimořádných opatření, přerušením uplatňování dohody o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu z důvodu vyšší moci, přírodní katastrofy nebo ekologické katastrofy. Podpora by měla být poskytnuta pouze v případě, pokud je dopad pro rybáře za takových okolností významný, např. pokud jsou obchodní činnosti daného plavidla zastaveny po dobu alespoň 90 po sobě jdoucích dnů a pokud ekonomické ztráty plynoucí z ukončení činnosti činí více než 30 % ročního obratu dotčené firmy. V podmínkách pro poskytování takové podpory by měly být zohledněny zvláštní postupy rybolovu úhořů.

(27)  Vzhledem k vysoké úrovni nepředvídatelnosti rybolovných činností mohou výjimečné okolnosti způsobit rybářům značné ekonomické ztráty. V zájmu zmírnění těchto důsledků by měl mít ENRF možnost podporovat vyrovnání za mimořádné zastavení rybolovné činnosti způsobené prováděním určitých opatření pro zachování zdrojů, např. prováděním víceletých plánů, cílů pro zachování a udržitelné využívání populací, opatření na přizpůsobení rybářské kapacity rybářských plavidel podle dostupných rybářských příležitostí nebo technických požadavků nebo zavedením mimořádných opatření, přerušením uplatňování dohody o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu z důvodu vyšší moci, přírodní katastrofy nebo ekologické katastrofy. Podpora by měla být poskytnuta pouze v případě, pokud je hospodářský dopad pro rybáře za takových okolností významný, např. pokud jsou obchodní činnosti daného plavidla zastaveny po dobu alespoň 90 po sobě jdoucích dnů a pokud ekonomické ztráty plynoucí z ukončení činnosti činí více než 30 % ročního obratu dotčené firmy. V podmínkách pro poskytování takové podpory by měly být zohledněny zvláštní postupy rybolovu úhořů.

Pozměňovací návrh    15

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 28

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(28)  Drobný pobřežní rybolov mohou provozovat rybářská plavidla kratší 12 metrů, která nepoužívají vlečná lovná zařízení. Tento sektor představuje téměř 75 % všech rybářských plavidel registrovaných v Unii a téměř polovinu všech pracovních míst v odvětví rybolovu. Provozovatelé drobného pobřežního rybolovu jsou závislí na zdravých rybích populacích, které představují jejich hlavní zdroj příjmů. ENRF by jim proto měl poskytovat preferenční zacházení mírou podpory 100 %, včetně operací souvisejících s kontrolou a vynucováním, s cílem podpořit udržitelné rybářské postupy. Kromě toho by určité oblasti podpory měly být vyhrazeny drobnému pobřežnímu rybolovu v segmentu loďstva, kde je kapacita rybolovu vyvážená dostupnými rybolovnými možnostmi, např. podpora na pořízení plavidla z druhé ruky a výměnu motoru nebo modernizaci. Členské státy by dále měly do svého programu zahrnout akční plán pro drobný pobřežní rybolov, který by měl být monitorován na základě ukazatelů, pro které by měly být stanoveny milníky a cíle.

(28)  Drobný pobřežní rybolov mohou provozovat rybářská plavidla kratší 12 metrů, která nepoužívají vlečná lovná zařízení. Tento sektor představuje téměř 75 % všech rybářských plavidel registrovaných v Unii a téměř polovinu všech pracovních míst v odvětví rybolovu. Provozovatelé drobného pobřežního rybolovu jsou závislí na zdravých rybích populacích, které představují jejich hlavní zdroj příjmů. ENRF by jim proto měl poskytovat preferenční zacházení mírou podpory 100 %, včetně operací souvisejících s kontrolou a vynucováním, s cílem podpořit udržitelné rybářské postupy. Kromě toho by určité oblasti podpory měly být vyhrazeny drobnému pobřežnímu rybolovu v segmentu loďstva, kde je kapacita rybolovu vyvážená dostupnými rybolovnými možnostmi, např. podpora na pořízení plavidla, výměnu motoru nebo modernizaci, na renovaci a obnovu starých infrastruktur nebo na nové infrastruktury, jako jsou aukční síně nebo přijímací zařízení v přístavech. Členské státy by dále měly do svého programu zahrnout akční plán pro drobný pobřežní rybolov, který by měl být monitorován na základě ukazatelů, pro které by měly být stanoveny milníky a cíle.

Odůvodnění

Zanedbané průmyslové provozy nebo opuštěné vesničky mohou mít infrastrukturu, která se může stát vzorem šetrného přístupu k životnímu prostředí pro podniky propojené s rybolovnou činností (například pro turistická informační centra, restaurace, přístavní zařízení pro příjem ztracených lovných zařízení a odpadu z moře a také pro nežádoucí úlovky).

Pozměňovací návrh    16

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 29

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(29)  Podle sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru, Výboru regionů a Evropské investiční bance ze dne 24. října 2017 s názvem „Pevnější a obnovené strategické partnerství s nejvzdálenějšími regiony EU“10 se nejvzdálenější regiony potýkají se specifickými problémy spojenými s jejich odlehlostí, topografií a klimatem, jak je uvedeno v článku 349 Smlouvy, a také mají zvláštní výhody, na jejichž základě je možné rozvíjet udržitelnou modrou ekonomiku. Pro každý nejvzdálenější region by proto akční plán pro rozvoj sektorů udržitelné modré ekonomiky, včetně udržitelného využívání rybolovu a akvakultury, měl být připojen k programu dotyčných členských států a na podporu provádění těchto akčních plánů by měl být vyhrazen finanční příděl. ENRF může také podporovat vyrovnání dodatečných nákladů, kterým nejvzdálenější regiony čelí vzhledem ke své poloze a ostrovní povaze. Tato podpora my měla být stanovena jako procentní podíl z tohoto celkového finančního přídělu. V nejvzdálenějších regionech by navíc měla být použita vyšší míra podpory, než je tomu u jiných operací.

(29)  Podle sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru, Výboru regionů a Evropské investiční bance ze dne 24. října 2017 s názvem „Pevnější a obnovené strategické partnerství s nejvzdálenějšími regiony EU“10 se nejvzdálenější regiony potýkají se specifickými problémy spojenými s jejich odlehlostí, topografií a klimatem, jak je uvedeno v článku 349 Smlouvy, a také mají zvláštní výhody, na jejichž základě je možné rozvíjet udržitelnou modrou ekonomiku, přičemž ENRF by měl mít možnost zohlednit specifické překážky, jež uznává článek 349 Smlouvy o fungování Evropské unie. Pro každý nejvzdálenější region by proto akční plán pro rozvoj sektorů udržitelné modré ekonomiky, včetně udržitelného využívání rybolovu a akvakultury, měl být rovněž připojen k programu dotyčných členských států a na podporu provádění těchto akčních plánů by měl být vyhrazen finanční příděl. ENRF může také podporovat vyrovnání dodatečných nákladů, kterým nejvzdálenější regiony čelí vzhledem ke své poloze a ostrovní povaze. Tato podpora my měla být stanovena jako procentní podíl z tohoto celkového finančního přídělu. V nejvzdálenějších regionech by navíc měla být použita vyšší míra podpory a vyšší podíl financování ze strany ENRF, než je tomu v současnosti.

__________________

__________________

10 COM(2017) 623.

10 COM(2017) 623.

Pozměňovací návrh    17

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 29 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(29a)  S ohledem na usnesení Evropského parlamentu o zvláštní situaci ostrovů (2015/3014(RSP)) a na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu „Specifické problémy ostrovů“ (1229/2011) představuje zemědělství, chov dobytka a rybolov důležitou součást místních ostrovních ekonomik. Evropské ostrovní regiony trpí špatnou dostupností, zvláště pro malé a střední podniky, a nízkou úrovní diferenciace výrobků. Potřebují strategii, která jim umožní využívat veškeré možné synergie mezi evropskými strukturálními a investičními fondy a jinými nástroji Unie s cílem kompenzovat znevýhodnění ostrovů a stimulovat jejich hospodářský růst, tvorbu pracovních míst a udržitelný rozvoj. Ačkoli jsou v článku 174 SFEU uznána trvalá přírodní a geografická znevýhodnění, specifická pro situaci ostrovů, Komise musí definovat „Strategický rámec Unie pro ostrovy“, aby propojila nástroje, jež mohou mít závažný územní dopad.

Odůvodnění

Zvláštní situace evropských ostrovů by měla být více zohledněna při analýze nového rámce pro ENRF 2021.

Pozměňovací návrh    18

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 29 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(29a)  Aby bylo možné udržet konkurenceschopnost určitých produktů rybolovu a akvakultury z nejvzdálenějších regionů Unie vůči podobným produktům z jiných regionů Unie, zavedla Unie v roce 1992 opatření k vyrovnání souvisejících dodatečných nákladů v odvětví rybolovu. Tato opatření byla stanovena pro období 2007–2013 nařízením (ES) č. 791/2007 a jejich platnost je nařízením č. 508/2014 prodloužena pro období 2014–2020. Je nezbytné i nadále od 1. ledna 2021 poskytovat podporu na vyrovnání dodatečných nákladů rybolovu, chovu, zpracování a pro uvádění některých produktů rybolovu a akvakultury z nejvzdálenějších regionů Unie na trh, tak aby toto vyrovnání přispělo k zachování hospodářské životaschopnosti hospodářských subjektů z těchto regionů.

Pozměňovací návrh    19

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 29 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(20b)  Za účelem zmírnění výše uvedených specifických překážek v nejvzdálenějších regionech a na základě článku 349 SFEU by mělo být možné poskytovat podporu na provoz v rámci zjednodušeného postupu.

Pozměňovací návrh    20

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 29 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(20b)  S ohledem na rozdílné podmínky uvádění na trh v nejvzdálenějších regionech, na výkyvy v odlovu a populacích a na tržní poptávku je třeba ponechat na jednotlivých členských státech, aby stanovily nárok na vyrovnání pro produkty rybolovu, jejich příslušná maximální množství a částku vyrovnání v rámci celkových prostředků přidělených každému členskému státu.

Pozměňovací návrh    21

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 29 c (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(20c)  Členské státy by měly být oprávněny upravit seznam a množství dotčených produktů rybolovu a výši vyrovnání v rámci celkových prostředků, které jim byly přiděleny. Je rovněž třeba, aby byly oprávněny upravit své mechanismy vyrovnání, pokud to lze odůvodnit měnícími se podmínkami.

Pozměňovací návrh    22

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 29 d (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(20d)    Členské státy by měly stanovit částku vyrovnání ve výši umožňující odpovídající vyrovnání dodatečných nákladů vyplývajících ze znevýhodnění nejvzdálenějších regionů. Aby se zabránilo nadměrnému vyrovnání, částka by měla být úměrná dodatečným nákladům, které podpora vyrovnává. Za tímto účelem je také třeba, aby se vzaly v potaz další typy veřejné intervence ovlivňující úroveň dodatečných nákladů.

Pozměňovací návrh    23

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 30

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(30)  V rámci sdíleného řízení by ENRF měl mít možnost podporovat ochranu a obnovu mořské a pobřežní biologické rozmanitosti a ekosystémů. Pro tento účel by měla být k dispozici podpora na vyrovnání za sběr ztracených lovných zařízení a odpadu z moře rybáři a na investice v přístavech na zajištění vhodných zařízení pro příjem těchto ztracených lovných zařízení a odpadu z moře. Podpora by měla být k dispozici také pro opatření k dosažení nebo zachování dobrého stavu mořského prostředí, jak je stanoveno ve směrnici Evropského parlamentu a Rady č. 2008/56/ES („rámcová směrnice o strategii pro mořské prostředí“)11, k provádění opatření ochrany prostoru zavedených podle uvedené směrnice a v souladu s prioritními akčními rámci vytvořenými podle směrnice Rady 92/43/EHS („směrnice o stanovištích“)12 ke správě, obnově a sledování oblastí NATURA 2000 i k ochraně druhů podle směrnice 92/43/EHS a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/147/ES („směrnice o ptácích“)13. V rámci přímého řízení by měl ENRF přispívat na podporu čistých a zdravých moří a na provádění evropské strategie pro plasty v oběhovém hospodářství zpracované ve sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů ze dne 16. ledna 201614 v souladu s cílem dosáhnout nebo zachovat dobrý stav mořského prostředí.

(30)  V rámci sdíleného řízení je třeba, aby 25 % z ENRF podporovalo ochranu a obnovu mořské a pobřežní biologické rozmanitosti a ekosystémů. Pro tento účel by měla být k dispozici podpora na vyrovnání za sběr ztracených lovných zařízení a odpadu z moře rybáři a na investice v přístavech na zajištění vhodných zařízení pro příjem těchto ztracených lovných zařízení a odpadu z moře. Podpora by měla být k dispozici také pro opatření k dosažení nebo zachování dobrého stavu mořského prostředí, jak je stanoveno ve směrnici Evropského parlamentu a Rady č. 2008/56/ES („rámcová směrnice o strategii pro mořské prostředí“)11, k provádění opatření ochrany prostoru zavedených podle uvedené směrnice a v souladu s prioritními akčními rámci vytvořenými podle směrnice Rady 92/43/EHS („směrnice o stanovištích“)12 ke správě, obnově a sledování oblastí NATURA 2000 i k ochraně druhů podle směrnice 92/43/EHS a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/147/ES („směrnice o ptácích“)13. V rámci přímého řízení by měl ENRF přispívat na podporu čistých a zdravých moří a na provádění evropské strategie pro plasty v oběhovém hospodářství zpracované ve sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů ze dne 16. ledna 201614 v souladu s cílem dosáhnout nebo zachovat dobrý stav mořského prostředí.

__________________

__________________

11 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/56/ES ze dne 17. června 2008, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství v oblasti mořské environmentální politiky (Úř. věst. L 164, 25.6.2008, s. 19).

11 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/56/ES ze dne 17. června 2008, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství v oblasti mořské environmentální politiky (Úř. věst. L 164, 25.6.2008, s. 19).

12 Směrnice Rady 92/43/EHS ze dne 21. května 1992 o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (Úř. věst. L 206, 22.07.1992, s. 7.

12 Směrnice Rady 92/43/EHS ze dne 21. května 1992 o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (Úř. věst. L 206, 22.07.1992, s. 7.

13 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/147/ES ze dne 30. listopadu 2009 o ochraně volně žijících ptáků (Úř. věst. L 20, 26.01.2010, s. 7).

13 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/147/ES ze dne 30. listopadu 2009 o ochraně volně žijících ptáků (Úř. věst. L 20, 26.01.2010, s. 7).

14 COM(2018)0028.

14 COM(2018)0028.

Pozměňovací návrh    24

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 32

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(32)  ENRF by měl mít možnost přispívat na podporu a trvale udržitelný rozvoj akvakultury, včetně sladkovodní akvakultury, pro chov vodních živočichů a rostlin na výrobu potravin a jiných surovin. Složité administrativní postupy v některých členských státech budou nadále v platnosti, jako např. obtížný přístup k prostoru a ztížené postupy při udělování licencí, které ztěžují odvětví zlepšení obrazu a konkurenceschopnosti chovaných mořských živočichů. Podpora by měla být v souladu s víceletými vnitrostátními strategickými plány pro akvakulturu vypracovanými na základě nařízení (EU) č. 1380/2013. Způsobilá bude zejména podpora na udržitelnost životního prostředí, produktivní investice, inovace, získávání profesních dovedností, zlepšování pracovních podmínek, kompenzační opatření poskytující kritické služby správy pozemků a přírody. Způsobilá budou rovněž opatření v oblasti veřejného zdraví, režimů pojištění populací chovaných v akvakultuře a v oblasti zdraví a dobrých životních podmínek zvířat. V případě produktivních investic však bude podpora poskytována pouze prostřednictvím finančních nástrojů a nástroje InvestEU, které nabízejí vyšší pákový efekt na trzích, a jsou proto pro financování tohoto odvětví relevantnější než granty.

(32)  ENRF by měl mít možnost přispívat na podporu a trvale udržitelný rozvoj akvakultury, včetně sladkovodní akvakultury, pro chov vodních živočichů a rostlin na výrobu potravin a jiných surovin. Složité administrativní postupy v některých členských státech budou nadále v platnosti, jako např. obtížný přístup k prostoru a ztížené postupy při udělování licencí, které ztěžují odvětví zlepšení obrazu a konkurenceschopnosti chovaných mořských živočichů. Podpora by měla být v souladu s víceletými vnitrostátními strategickými plány pro akvakulturu vypracovanými na základě nařízení (EU) č. 1380/2013. Způsobilá bude zejména podpora na udržitelnost životního prostředí, produktivní investice, inovace, získávání profesních dovedností, zlepšování pracovních podmínek, kompenzační opatření poskytující kritické služby správy pozemků a přírody. Způsobilá budou rovněž opatření v oblasti veřejného zdraví, režimů pojištění populací chovaných v akvakultuře a v oblasti zdraví a dobrých životních podmínek zvířat. Tyto složité a těžkopádné postupy by měly být přezkoumány a zjednodušeny, aniž by tím byly dotčeny normy, které jsou pro takové zemědělské podniky požadovány.

Pozměňovací návrh    25

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 34

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(34)  Zpracovatelský průmysl hraje roli v dostupnosti a kvalitě produktů rybolovu a akvakultury. ENRF by měl mít možnost podporovat cílené investice v tomto odvětví, za předpokladu, že přispívají k dosažení cílů společné organizace trhu. Taková podpora by měla být poskytována pouze prostřednictvím finančních nástrojů a fondu InvestEU, a nikoli prostřednictvím grantů.

(34)  Zpracovatelský průmysl hraje roli v dostupnosti a kvalitě produktů rybolovu a akvakultury. ENRF by měl mít možnost podporovat cílené investice v tomto odvětví, za předpokladu, že přispívají k dosažení cílů společné organizace trhu.

Pozměňovací návrh    26

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 35

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(35)  Tvorba pracovních míst v pobřežních regionech se opírá o místně řízený rozvoj udržitelné modré ekonomiky, která oživuje sociální strukturu těchto regionů. Námořní odvětví a služby pravděpodobně že překonají růst globální ekonomiky a významně přispějí k zaměstnanosti a růstu do roku 2030. Aby byl modrý růst udržitelný, závisí na inovaci a investici do nových námořních podniků a biohospodářství, včetně modelů udržitelného cestovního ruchu, obnovitelných zdrojů energie z oceánů, inovativní špičkové stavby lodí a nových přístavních služeb, které mohou vytvářet pracovní místa a zároveň posílit místní rozvoj. Zatímco veřejná investice do udržitelné modré ekonomiky by měla být promítnuta do rozpočtu Unie, ENRF by se měl konkrétně zaměřit na podmínky umožňující rozvoj udržitelné modré ekonomiky a na odstraňování překážek s cílem usnadnit investice a rozvoj nových trhů a technologií či služeb. Podpora rozvoje udržitelné modré ekonomiky by měla být poskytována prostřednictvím sdíleného, přímého i nepřímého řízení.

(35)  Tvorba pracovních míst v pobřežních a obzvláště ostrovních regionech se opírá o místně řízený rozvoj udržitelné modré ekonomiky, která oživuje sociální strukturu těchto regionů. Námořní a oceánské odvětví a služby pravděpodobně překonají růst globální ekonomiky a významně přispějí k zaměstnanosti a růstu do roku 2030. Aby byl modrý růst udržitelný, závisí na inovaci a investici do nových námořních podniků a biohospodářství, včetně modelů udržitelného cestovního ruchu, obnovitelných zdrojů energie z oceánů, inovativní špičkové stavby lodí a nových přístavních služeb, které mohou vytvářet pracovní místa a zároveň posílit místní rozvoj. Zatímco veřejná investice do udržitelné modré ekonomiky by měla být promítnuta do rozpočtu Unie, ENRF by se měl konkrétně zaměřit na podmínky umožňující rozvoj udržitelné modré ekonomiky a na odstraňování překážek s cílem usnadnit investice a rozvoj nových trhů a technologií či služeb. Podpora rozvoje udržitelné modré ekonomiky by měla být poskytována prostřednictvím sdíleného, přímého i nepřímého řízení.

Pozměňovací návrh    27

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 35 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(35a)  Je nezbytné přijmout podpůrná opatření, která by umožnila sociální dialog a využívání ENRF s cílem pomoci vzdělávat kvalifikované odborníky pro námořní a rybolovné odvětví. Význam modernizace námořního a rybolovného odvětví a úloha, kterou v ní hrají inovace, vyžadují přehodnocení přidělování finančních prostředků na odborné vzdělávání v rámci ENRF.

Odůvodnění

Pozměňovací návrh poukazuje na články 25 a 27 stanoviska Výboru pro rybolov 2017/2052 (INI), zejména na potřebu věnovat prostředky v rámci ENRF zvláště na vzdělávání současných a budoucích pracovníků těchto odvětví, bez věkového omezení, ale s konkrétním cílem zlepšit ekonomickou a environmentální udržitelnost rybolovných činností.

Pozměňovací návrh    28

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 35 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(35b)  Pro zvýšení konkurenceschopnosti a ekonomické výkonnosti rybolovu a námořních činností jsou rovněž rozhodující investice do lidského kapitálu. Proto je nezbytné, aby ENRF podporoval poradenské služby, spolupráci mezi vědci a rybáři, odbornou přípravu a celoživotní učení a měl by povzbuzovat šíření znalostí a přispívat ke zlepšování celkové výkonnosti a konkurenceschopnosti hospodářských subjektů a podporovat sociální dialog. S vědomím důležitosti úlohy, kterou hrají manželky a životní partneři samostatně výdělečně činných rybářů ve svých komunitách, by jim měla za určitých podmínek být poskytnuta podpora pro odbornou přípravu, celoživotní učení a šíření znalostí a pro navazování kontaktů, přispívající k jejich odbornému rozvoji.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh znovu zavádí bod odůvodnění 31 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 508/2014 ze dne 15. května 2014, který se věnuje podpoře lidského kapitálu. Zejména pro pobřežní společenství závislá na rybolovu je mimořádně důležité, aby mohla podporovat začleňování nových kvalifikovaných pracovníků.

Pozměňovací návrh    29

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 38

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(38)  V rámci přímého a nepřímého řízení by se ENRF měl zaměřit na podmínky umožňující udržitelnou modrou ekonomiku prostřednictvím podpory integrované správy a řízení námořní politiky, posílení převodu a využívání výzkumu, inovací a technologií v udržitelné modré ekonomice, zlepšení námořních dovedností, gramotnosti v oblasti oceánů a sdílení socioekonomických údajů o udržitelné modré ekonomice, podpory udržitelné modré ekonomiky s nízkým obsahem uhlíku a odolné vůči změně klimatu, a rozvoje souborů projektů a inovativních finančních nástrojů. Ve vztahu k výše uvedeným oblastem je třeba věnovat náležitou pozornost nejvzdálenějším regionům.

(38)  V rámci přímého a nepřímého řízení by se ENRF měl zaměřit na podmínky umožňující udržitelnou modrou ekonomiku prostřednictvím podpory integrované správy a řízení námořní politiky, posílení převodu a využívání výzkumu, inovací a technologií v udržitelné modré ekonomice, zlepšení námořních dovedností, gramotnosti v oblasti moří a oceánů a sdílení socioekonomických údajů o udržitelné modré ekonomice, podpory udržitelné modré ekonomiky s nízkým obsahem uhlíku a odolné vůči změně klimatu, a rozvoje souborů projektů a inovativních finančních nástrojů. Ve vztahu k výše uvedeným oblastem je třeba věnovat náležitou pozornost nejvzdálenějším regionům.

Pozměňovací návrh    30

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 41 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(41a)  Cíle a opatření ENRF by měly být v souladu s mezinárodními a regionálními postupy Unie pro správu moří, jako je Dohoda o vytvoření Generální komise pro rybolov ve Středomoří (dohoda o GFCM). Tato dohoda stanoví odpovídající rámec pro vícestrannou spolupráci, jejímž cílem je prosazovat rozvoj, ochranu, racionální řízení a co nejlepší využívání populací živých mořských zdrojů ve Středozemním a Černém moři na úrovních, které jsou považovány za udržitelné, s nízkým rizikem vyčerpání.

Odůvodnění

Pozměňovací návrh zohledňuje stávající návrh Komise, jehož cílem je provést do práva Unie některá opatření přijatá Generální komisí pro rybolov ve Středomoří (GFCM) na jejích výročních zasedáních v roce 2015, 2016 a 2017.

Pozměňovací návrh    31

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 48

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(48)  Pro posílení transparentnosti využívání prostředků Unie a jejich řádnou finanční správu, zejména s ohledem na posílení veřejné kontroly nad využitými finančními prostředky, by měly být některé informace o opatřeních financovaných z ENRF zveřejněny v souladu s nařízením (EU) č. [nařízení o společných ustanoveních] na internetových stránkách členského státu. Členský stát musí při zveřejňování informací o opatřeních financovaných z ENRF dodržovat pravidla pro ochranu osobních údajů stanovená v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/67924.

(48)  Pro posílení transparentnosti využívání prostředků Unie a jejich řádnou finanční správu, zejména s ohledem na posílení veřejné kontroly nad využitými finančními prostředky, by měly být informace o opatřeních financovaných z ENRF zveřejněny v souladu s nařízením (EU) č. [nařízení o společných ustanoveních] na internetových stránkách členského státu. Členský stát musí při zveřejňování informací o opatřeních financovaných z ENRF dodržovat pravidla pro ochranu osobních údajů stanovená v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/67924.

_________________

_________________

24 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (Úř. věst. L 119, 4.5.2016, s. 1).

24 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (Úř. věst. L 119, 4.5.2016, s. 1).

Pozměňovací návrh    32

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 2 – bod 15

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

15)  „udržitelnou modrou ekonomikou“ se rozumí všechny odvětvové a meziodvětvové ekonomické aktivity v rámci jednotného trhu související s oceány, moři, pobřežními i vnitrozemskými vodami, které pokrývají nejvzdálenější regiony a vnitrozemské země Unie, včetně rozvíjejících se odvětví a netržních výrobků a služeb, a jsou v souladu s právními předpisy Unie v oblasti životního prostředí.

15)  „udržitelnou modrou ekonomikou“ se rozumí všechny odvětvové a meziodvětvové ekonomické aktivity v rámci jednotného trhu související s oceány, moři, pobřežními i vnitrozemskými vodami, které pokrývají ostrovní a nejvzdálenější regiony a vnitrozemské země Unie, včetně rozvíjejících se odvětví a netržních výrobků a služeb, a jsou v souladu s právními předpisy Unie v oblasti životního prostředí.

Pozměňovací návrh    33

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1 – bod 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1)  podpora udržitelného rybolovu a zachování mořských biologických zdrojů;

1)  Podpora udržitelného rybolovu, ochrana, obnova a zachování mořských biologických zdrojů

Pozměňovací návrh    34

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2)  přispívání k zabezpečení potravin v Unii prostřednictvím konkurenceschopné a udržitelné akvakultury a trhů;

2)  přispívání k zabezpečení potravin v Unii prostřednictvím ekologické akvakultury a udržitelných a sociálně odpovědných trhů, s přihlédnutím ke kritériím pro ochranu životního prostředí;

Pozměňovací návrh    35

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1 – bod 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3)  vytvoření podmínek pro růst udržitelné modré ekonomiky a podpora prosperujících pobřežních komunit;

3)  vytvoření podmínek pro růst udržitelné modré ekonomiky a podpora a zachování prosperujících pobřežních komunit a zejména nejvzdálenějších regionů, s patřičným ohledem na socioekonomické aspekty a za plného respektování cílů hospodářské, sociální a územní soudržnosti;

Pozměňovací návrh    36

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1 – bod 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4) posilování mezinárodní správy oceánů a vytvoření podmínek pro existenci bezpečných, zajištěných, čistých a udržitelně řízených moří a oceánů.

4)  posilování mezinárodní správy oceánů a regionálních procesů Unie pro správu moří s cílem vytvořit podmínky pro existenci bezpečných, zajištěných, čistých a udržitelně řízených moří a oceánů.

Pozměňovací návrh    37

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1 – podstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Podpora z ENRF přispívá k dosažení cílů Unie týkajících se životního prostředí a zmírňování změn klimatu a přizpůsobování se této změně. Tento příspěvek se sleduje v souladu s metodikou uvedenou v příloze IV.

Podpora z ENRF plně přispívá k dosažení cílů Unie týkajících se životního prostředí a zmírňování změn klimatu a přizpůsobování se této změně. Tento příspěvek se sleduje v souladu s metodikou uvedenou v příloze IV.

Pozměňovací návrh    38

Návrh nařízení

Článek 4 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 4a

 

Nejvzdálenější regiony

 

V rámci všech ustanovení tohoto nařízení je nutno vzít v úvahu specifické překážky, jež uznává článek 349 Smlouvy o fungování Evropské unie.

Pozměňovací návrh    39

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Finanční krytí pro provádění ENRF na období 2021–2027 činí 6 140 000 000 v běžných cenách.

1.  Finanční krytí pro provádění ENRF na období 2021–2027 činí 6 867 000 000 EUR ve stálých cenách roku 2018 (t. j. 7 739 176 524 EUR v běžných cenách). Nejméně 25 % tohoto krytí připadne na prioritu č. 1, tak jak je vymezena v čl. 4 odst. 1 bodu 1 tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh    40

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Část finančního krytí v rámci sdíleného řízení podle hlavy II činí 5 311 000 000 EUR v běžných cenách v souladu s ročním rozdělením stanoveným v příloze V.

1.  Část finančního krytí v rámci sdíleného řízení podle hlavy II činí 5 939 794 375 EUR ve stálých cenách roku 2018 (t. j. 6 694 261 648 EUR v běžných cenách) v souladu s ročním rozdělením stanoveným v příloze V.

Odůvodnění

Měl by být zachován rozpočet přechozího fondu a také samotný podíl přidělený v rámci sdíleného řízení a v rámci přímého řízení. Výpočet zohledňuje stanovisko Rozpočtového výboru.

Pozměňovací návrh    41

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  U operací v nejvzdálenějších regionech každý dotčený členský stát přidělí v rámci finanční podpory Unie v souladu s přílohou V alespoň:

vypouští se

a) 102 000 000 EUR pro Azory a Madeiru;

 

b) 82 000 000 EUR pro Kanárské ostrovy;

 

c) 131 000 000 EUR pro Guadeloupe, Francouzskou Guyanu, Martinik, Mayotte, Réunion a Saint-Martin.

 

Odůvodnění

Veškerá ustanovení týkající se nejvzdálenějších regionů jsou seskupena v nové kapitole 5a.

Pozměňovací návrh    42

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Vyrovnání uvedené v článku 21 nepřekročí 50 % každého přídělu uvedeného v písmenech a), b) a c) odstavce 2.

vypouští se

Odůvodnění

Veškerá ustanovení týkající se nejvzdálenějších regionů jsou seskupena v nové kapitole 5a.

Pozměňovací návrh    43

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Část finančního krytí v rámci přímého a nepřímého řízení podle hlavy III činí 829 000 000 EUR v běžných cenách.

1.  Část finančního krytí v rámci přímého a nepřímého řízení podle hlavy III činí 927 149 225 EUR ve stálých cenách roku 2018 (1 044 914 876 EUR v běžných cenách).

Odůvodnění

Měl by být zachován rozpočet přechozího fondu a také samotný podíl přidělený v rámci sdíleného řízení a v rámci přímého řízení. Výpočet zohledňuje stanovisko Rozpočtového výboru.

Pozměňovací návrh    44

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 2 – pododstavec 2 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  přípravu, monitorování a hodnocení dohod o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu a účasti Unie v regionálních organizacích pro řízení rybolovu;

b)  přípravu, monitorování a hodnocení účasti Unie v regionálních organizacích pro řízení rybolovu;

Pozměňovací návrh    45

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  V souladu s článkem 16 nařízení (EU) č. [nařízení o společných ustanoveních] každý členský stát vypracuje jeden program pro provádění priorit uvedených v článku 4.

1.  V souladu s článkem 16 nařízení (EU) č. [nařízení o společných ustanoveních] každý členský stát vypracuje jeden vnitrostátní program nebo regionální operační programy pro provádění priorit uvedených v článku 4.

Pozměňovací návrh    46

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 3 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  případně akční plány pro nejvzdálenější regiony uvedené v odstavci 4.

c)  případně akční plány pro nejvzdálenější regiony uvedené v článku 29b.

Odůvodnění

Veškerá ustanovení týkající se nejvzdálenějších regionů jsou seskupena v nové kapitole 5a.

Pozměňovací návrh    47

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 3 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ca)  případně regionální operační program pro orgány na nižší, než vnitrostátní úrovni, které jsou zodpovědné za rybolov a námořní záležitosti.

Odůvodnění

Ponechat členským státům možnost, aby si vytvořily regionální operační programy, pokud si to přejí, jako součást vnitrostátního plánování pro příslušné regiony, umožní přijmout inteligentnější strategie výdajů a regionální specializované strategie v rámci finančního krytí z ENRF.

Pozměňovací návrh    48

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 4 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Dotyčné členské státy vypracují v rámci svého programu akční plán pro každý ze svých nejvzdálenějších regionů uvedených v čl. 6 odst. 2, který musí stanovit:

4.  Dotyčné členské státy vypracují v rámci svého programu, společně s příslušnými orgány a zúčastněnými stranami ze svého území, akční plán pro každý ze svých regionů, včetně nejvzdálenějších regionů uvedených v čl. 6 odst. 2, který musí stanovit:

Pozměňovací návrh    49

Návrh nařízení

Čl. 9– odst. 4 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  strategii pro udržitelné využívání rybolovu a rozvoj odvětví udržitelné modré ekonomiky;

a)  strategii pro udržitelné využívání rybolovu a rozvoj odvětví udržitelné modré ekonomiky a zároveň bojovat proti odpadu v moři a podporovat místní rozvoj se zapojením místních komunit a místní akční skupiny v oblasti rybolovu;

Odůvodnění

Místní rozvoj se zapojením místních komunit a místní akční skupiny v oblasti rybolovu by měly zůstat prioritou a jejich zdroje musí být navýšeny, protože místním rybářským komunitám umožňují, aby řešily výzvy na místní úrovni, přičemž pro řešení svých problémů využívají znalosti místních zúčastněných stran.

Pozměňovací návrh    50

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5.  Komise vypracuje analýzu každé přímořské oblasti s uvedením společných silných a slabých stránek dané přímořské oblasti, pokud jde o dosažení cílů společné rybářské politiky podle článku 2 nařízení (EU) č. 1380/2013. V případě potřeby tato analýza vezme v úvahu stávající strategie pro přímořskou oblast a makroregionální strategie.

5.  Komise vypracuje analýzu každé přímořské oblasti s uvedením společných silných a slabých stránek dané přímořské oblasti, pokud jde o dosažení cílů společné rybářské politiky podle článku 2 nařízení (EU) č. 1380/2013. Tato analýza vezme v úvahu stávající strategie pro přímořskou oblast a makroregionální strategie.

Pozměňovací návrh    51

Návrh nařízení

Čl. 11 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Vnitrostátní předpisy zavádějící financování z veřejných prostředků, které přesahuje ustanovení tohoto nařízení týkající se plateb uvedených v odstavci 2, se posuzují jako celek na základě odstavce 1.

3.  Vnitrostátní předpisy zavádějící financování z veřejných prostředků, které přesahuje ustanovení tohoto nařízení týkající se plateb uvedených v odstavci 2, se posuzují jako celek na základě odstavce 1, nestanoví-li toto nařízení jinak.

Pozměňovací návrh    52

Návrh nařízení

Čl. 13 – odst. 1 – písm. h

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

h)  výstavba nových přístavů, nových míst vykládky nebo nových aukčních síní;

h)  výstavba nových přístavů, nových míst vykládky nebo nových aukčních síní, nestanoví-li toto nařízení jinak;

Pozměňovací návrh    53

Návrh nařízení

Čl. 13 – odst. 1 – písm. k a ( nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ka)  lov při dně pomocí vlečné sítě v hloubce nad 200 metrů nebo jakákoli jiná činnost trvale devastující mořský a pobřežní ekosystém.

Pozměňovací návrh    54

Návrh nařízení

Čl. 14 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Podpora v rámci této kapitoly přispívá k dosahování environmentálních, ekonomických a sociálních cílů a cílů zaměstnanosti společné rybářské politiky podle článku 2 nařízení (EU) č. 1380/2013.

1.  Podpora v rámci této kapitoly plně přispívá k dosahování environmentálních, ekonomických a sociálních cílů a cílů zaměstnanosti společné rybářské politiky podle článku 2 nařízení (EU) č. 1380/2013 a podporuje sociální dialog mezi zúčastněnými stranami.

Pozměňovací návrh    55

Návrh nařízení

Čl. 15 –odst. 1 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

da)  usnadnění přístupu k úvěrovým produktům i k pojistným a finančním nástrojům, aniž by byla vyloučena potřeba grantů;

Odůvodnění

Je vhodné zavést další oblasti působnosti, které se ukazují jako zásadní pro rozvoj drobného pobřežního rybolovu.

Pozměňovací návrh    56

Návrh nařízení

Čl. 15 – odst. 3 a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3a.  V zájmu snížení administrativní zátěže pro drobné pobřežní rybáře zohledňuje akční plán možnost zavést zjednodušený jednotný formulář žádosti pro opatření ENRF nebo předchozí existenci zjednodušeného jednotného formuláře na regionální nebo celostátní úrovni.

Odůvodnění

Na rozdíl od rybářských podniků jsou drobní rybáři většinou osoby, které nejsou schopné včas administrativně řešit administrativní povinnosti. Zjednodušený jednotný formulář žádosti významně zvýší jejich šance na získání finančních prostředků.

Pozměňovací návrh    57

Návrh nařízení

Čl. 16 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  první pořízení rybářského plavidla mladým rybářem, který v okamžiku podání žádosti, je mladší 40 let a pracuje nejméně pět let jako rybář nebo má dostatečnou odbornou kvalifikaci;

a)  první pořízení rybářského plavidla mladým rybářem, který je v okamžiku podání žádosti mladší 40 let a pracuje nejméně tři roky jako rybář nebo má dostatečnou odbornou kvalifikaci;

Pozměňovací návrh    58

Návrh nařízení

Čl. 16 – odst. 1 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ba)  nové infrastruktury šetrné k životnímu prostředí a energeticky účinné, jako například nové aukční síně nebo přijímací zařízení;

Odůvodnění

Nové udržitelné infrastruktury se mohou stát vzorem šetrného přístupu k životnímu prostředí pro podniky propojené s rybolovnou činností (například informační centra pro turistiku, přijímací zařízení pro ztracená rybolovná zařízení a mořský odpad, nebo nežádoucí úlovky).

Pozměňovací návrh    59

Návrh nařízení

Čl. 16 – odst. 1 – písm. bb nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

bb)  na renovaci a obnovu starých budov a infrastruktur, pokud přímo souvisí s rybolovnou činností, za účelem zvýšení jejich environmentální udržitelnosti a energetické účinnosti.

Odůvodnění

Zanedbané průmyslové provozy nebo opuštěné vesničky mohou mít infrastrukturu, která se může stát vzorem šetrného přístupu k životnímu prostředí pro podniky propojené s rybolovnou činností (například pro turistická informační centra, restaurace, přístavní zařízení pro příjem ztracených lovných zařízení a odpadu z moře a také pro nežádoucí úlovky).

Pozměňovací návrh    60

Návrh nařízení

Čl. 16 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Plavidla uvedená v odstavci 1 musí být vybavena pro mořský rybolov a jejich stáří musí být mezi 5 a 30 lety.

2.  Plavidla uvedená v odstavci 1 musí být vybavena pro mořský rybolov a jejich stáří musí být méně než 30 let.

Odůvodnění

Podpora na nákup nových plavidel by měla umožnit obnovu loďstva s ergonomičtějšími a bezpečnějšími plavidly s nižší spotřebou plavidla, aniž by se zvýšila intenzita rybolovu.

Pozměňovací návrh    61

Návrh nařízení

Čl. 16 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3a.  (nový)

 

Podpora uvedená v odst. 1 písm. c) by mohla být udělena, pouze pokud bude možné prokázat, že nová infrastruktura zlepší valorizaci a kvalitu produktů a udržitelnost všech plavidel, aniž by byla navýšena rybolovná kapacita a v souladu s cíli společné rybářské politiky.

Odůvodnění

Toto opatření by nenavýšilo rybolovnou kapacitu, v souladu s cíli společné rybářské politiky. Je však zásadní podporovat usazování mladých rybářů, zvýšit úsilí v boji proti změně klimatu, zlepšit bezpečnost na palubě a řešit potřeby v oblasti obnovy loďstva.

Pozměňovací návrh    62

Návrh nařízení

Čl. 16 – odst. 3 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3b.  (nový)

 

Podpora uvedená v odst. 1 písm. c) může být udělena, pouze pokud bude možné prokázat, že stará infrastruktura bude za účelem podpory diverzifikace příjmů renovována nebo obnovena, jelikož je činnost přímo propojena s rybolovnou činností.

Odůvodnění

Zanedbané průmyslové provozy nebo opuštěné vesničky mohou mít infrastrukturu, která se může stát vzorem šetrného přístupu k životnímu prostředí pro podniky propojené s rybolovnou činností (například pro turistická informační centra, restaurace, přístavní zařízení pro příjem ztracených lovných zařízení a odpadu z moře a také pro nežádoucí úlovky).

Pozměňovací návrh    63

Návrh nařízení

Čl. 17 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  rybářské plavidlo je registrováno jako aktivní plavidlo a provádělo rybolovnou činnost na moři po dobu nejméně 120 dnů pro každý z posledních tří kalendářních let předcházejících roku podání žádosti o podporu;

c)  rybářské plavidlo je registrováno jako aktivní plavidlo a provádělo rybolovnou činnost na moři průměrně po dobu nejméně 90 dnů ročně pro každý z posledních dvou kalendářních let předcházejících roku podání žádosti o podporu;

Odůvodnění

Kritérium průměrného počtu dnů více odpovídá specifikům drobného pobřežního rybolovu, který je výrazně závislý na meteorologických podmínkách a na mimořádných situacích (úniky látek, přítomnost slizu apod.) Počet dnů práce na moři se může rok od roku výrazně lišit.

Pozměňovací návrh    64

Návrh nařízení

Čl. 17 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3a.  ENRF může podporovat podniky v oblasti rybolovu a akvakultury s cílem pomoci jim získat přístup k nástrojům řízení rizik, jako jsou pobídky související s uzavíráním pojistných smluv nebo vzájemnými fondy, aby pokryly ztráty způsobené jednou nebo více z následujících událostí:

 

a)  přírodní katastrofy, v souladu s opatřeními stanovenými s Fondem solidarity EU;

 

b)  významné nepříznivé klimatické jevy;

 

c)  náhlé změny kvality či množství vody, za něž provozovatel není odpovědný;

 

d)  nákazy v oblasti akvakultury nebo porucha či zničení výrobního zařízení, za něž provozovatel není odpovědný;

 

e)  náklady na záchranu rybářů nebo rybářských plavidel, pokud k nehodě dojde na moři během rybolovu.

Odůvodnění

V návaznosti na příklad zemědělského odvětví se navrhuje, aby bylo umožněno využívání podpory z ENRF pro nástroje řízení rizik, jako jsou pobídky k uzavírání pojistných smluv nebo přispívání do vzájemných fondů, s cílem pokrýt příčiny uvedené v tomto odstavci.

Pozměňovací návrh    65

Návrh nařízení

Čl. 17 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

4a.  ENRF může podporovat opatření na podporu sociálního dialogu mezi zúčastněnými stranami, pokud jsou prováděna odborovými organizacemi a organizacemi zaměstnavatelů, které podepsaly kolektivní pracovní smlouvy na vnitrostátní úrovni, a to zejména v těchto oblastech:

 

a)  odborná příprava mladých podnikatelů v odvětví rybolovu;

 

b)  odborné vzdělávání a rozvoj dovedností v oblasti udržitelného rybolovu;

 

c)  zvyšování informovanosti o osvědčených postupech v oblasti rybolovu a o ochraně biologické rozmanitosti;

 

d)  námořní bezpečnost a bezpečnost lidského života na moři;

 

e)  zdraví a bezpečnost pracovníků na palubě rybářských plavidel.

Odůvodnění

Má se za to, že programování ENRF se neobejde bez podpory pro sociální aspekty dané činnosti.

Pozměňovací návrh    66

Návrh nařízení

Čl. 17 – odst. 4 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

4b.  ENRF může podporovat podniky v oblasti rybolovu a akvakultury s cílem pomoci jim získat přístup k nástrojům řízení rizik, jako jsou pobídky související s uzavíráním pojistných smluv nebo vzájemnými fondy, aby pokryly ztráty způsobené jednou nebo více z následujících událostí:

 

a)  přírodní katastrofy;

 

b)  nepříznivé klimatické jevy;

 

c)  náhlé změny kvality či množství vody, za něž provozovatel není odpovědný;