BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 508/2014

18.3.2019 - (COM(2018)0390 – C8-0270/2018 – 2018/0210(COD)) - ***I

Fiskeriudvalget
Ordfører: Gabriel Mato


Procedure : 2018/0210(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
A8-0176/2019
Indgivne tekster :
A8-0176/2019
Vedtagne tekster :

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 508/2014

(COM(2018)0390 – C8-0270/2018 – 2018/0210(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2018)0390),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 42, artikel 43, stk. 2, artikel 91, stk. 1, artikel 100, stk. 2, artikel 173, stk. 3, artikel 175, artikel 188, artikel 192, stk. 1, artikel 194, stk. 2, artikel 195, stk. 2, og artikel 349 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C8-0270/2018),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg af ... 2018[1],

–  der henviser til udtalelse af 16. maj 2018 fra Regionsudvalget[2],

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59,

–  der henviser til betænkning fra Fiskeriudvalget og udtalelser fra Budgetudvalget, Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed og Regionaludviklingsudvalget (A8-0176/2019),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen erstatter, i væsentlig grad ændrer eller agter i væsentlig grad at ændre sit forslag;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

Ændringsforslag    1

Forslag til forordning

Titel

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Forslag til

Forslag til

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

om Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 508/2014

om Den Europæiske Hav-, Fiskeri- og Akvakulturfond og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 508/2014

 

(Dette ændringsforslag gælder for hele teksten og også for ændringen af forkortelsen fra EHFF til EHFAF. Hvis det vedtages, skal ændringerne foretages alle relevante steder).

Begrundelse

Fonden bør hedde "Den Europæiske Hav-, Fiskeri- og Akvakulturfond (EHFAF)". Akvakulturen får stadig større betydning på både verdensplan og i EU, hvorfor sektoren fortjener at få sit eget kapitel i både EU's fiskeripolitik og fonde.

Ændringsforslag    2

Forslag til forordning

Henvisning 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 42, artikel 43, stk. 2, artikel 91, stk. 1, artikel 100, stk. 2, artikel 173, stk. 3, artikel 175, artikel 188, artikel 192, stk. 1, artikel 194, stk. 2, artikel 195, stk. 2, og artikel 349,

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 13, artikel 42, artikel 43, stk. 2, artikel 91, stk. 1, artikel 100, stk. 2, artikel 173, stk. 3, artikel 175, artikel 188, artikel 192, stk. 1, artikel 194, stk. 2, artikel 195, stk. 2, og artikel 349,

Begrundelse

Artikel 13: Når Unionens politikker inden for landbrug, fiskeri, transport, det indre marked, forskning og teknologisk udvikling samt rummet fastlægges og gennemføres, skal Unionen og medlemsstaterne tage fuldt hensyn til velfærden hos dyr som følende væsener og samtidig respektere medlemsstaternes love og administrative bestemmelser samt deres skikke, navnlig med hensyn til religiøse ritualer, kulturelle traditioner og regionale skikke.

Ændringsforslag    3

Forslag til forordning

Betragtning 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(1)  Det er nødvendigt at oprette en Europæisk Hav- og Fiskerifond (EHFF) for perioden 2021-2027 Fonden har til formål at målrette finansiering fra Unionens budget til at støtte den fælles fiskepolitik (FFP), Unionens havpolitik og Unionens internationale forpligtelser inden for havforvaltning. Finansieringen er en vigtig katalysator for bæredygtigt fiskeri og bevarelsen af havets biologiske ressourcer, for fødevaresikkerhed gennem leveringen af fiskevarer, for fremme af en bæredygtig blå økonomi og for sunde, sikre, rene og bæredygtigt forvaltede have.

(1)  Det er nødvendigt at oprette en Europæisk Hav- og Fiskerifond (EHFF) for perioden 2021-2027. Fonden har til formål at målrette finansiering fra Unionens budget til at støtte den fælles fiskepolitik (FFP), Unionens havpolitik og Unionens internationale forpligtelser inden for havforvaltning. Finansieringen er en vigtig katalysator for bæredygtigt fiskeri, herunder bevarelsen af havets biologiske ressourcer og levesteder, for bæredygtig akvakultur, for fødevaresikkerhed gennem leveringen af fiskevarer, for fremme af en bæredygtig blå økonomi, for velstand og økonomisk samt social samhørighed i fisker- og akvakultursamfund og for sunde, sikre, rene og bæredygtigt forvaltede have. Støtte under EHFF bør bidrage til at opfylde behovene for både producenter og forbrugere.

Ændringsforslag    4

Forslag til forordning

Betragtning 1 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(1a)  Europa-Parlamentet understreger sin holdning om, at de klimarelaterede horisontale udgifter som følge af Parisaftalen bør forhøjes betydeligt i sammenligning med den nuværende flerårige finansielle ramme (FFR) og nå op på 30 % så hurtigt som muligt og senest i 2027.

Ændringsforslag    5

Forslag til forordning

Betragtning 1 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(1b)  Den 14. marts 2018 og 30. maj 2018 understregede Europa-Parlamentet i sine beslutninger om FFR'en for 2021-2027 betydningen af horisontale principper, som bør understøtte FFR'en for 2021-2027 og alle dermed forbundne EU-politikker. Europa-Parlamentet bekræftede i denne forbindelse sin holdning om, at Unionen skal holde sit løfte om at gå forrest i gennemførelsen af FN's mål for bæredygtig udvikling og beklagede fraværet af en klar og synlig forpligtelse i denne henseende i forslagene til FFR'en. Europa-Parlamentet anmodede derfor om at integrere målene for bæredygtig udvikling i alle Unionens politikker og initiativer i den næste FFR. Desuden gentog Europa-Parlamentet, at der kun kan opnås en stærkere og mere ambitiøs Union, hvis den tildeles yderligere finansielle midler. Europa-Parlamentet opfordrede derfor til fortsat at støtte de eksisterende politikker, herunder især Unionens mangeårige politikker, der er forankret i traktaterne, navnlig den fælles landbrugspolitik, den fælles fiskeripolitik, og samhørighedspolitikken, da de giver unionsborgerne håndgribelige fordele.

Ændringsforslag    6

Forslag til forordning

Betragtning 1 c (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(1c)  Europa-Parlamentet understregede i sin beslutning af 14. marts 2018 fiskerisektorens, havmiljøets og den "blå økonomis" samfundsøkonomiske og miljømæssige betydning og fremhævede deres bidrag til en bæredygtig fødevareuafhængighed i Unionen med hensyn til at sikre bæredygtighed inden for europæisk akvakultur og fiskeri og begrænse de miljømæssige virkninger. Endvidere opfordrede Europa-Parlamentet til, at de specifikke beløb, der er afsat til fiskerisektoren under den nuværende FFR, opretholdes, og til at forhøje bevillingerne til maritime anliggender i det omfang, der fastsættes nye mål for intervention i den blå økonomi.

Ændringsforslag    7

Forslag til forordning

Betragtning 1 d (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(1d)  Europa-Parlamentet understregede desuden i sine beslutninger af 14. marts og 30. maj 2018 om FFR'en for 2021-2027, at bekæmpelse af forskelsbehandling er afgørende for at opfylde Unionens forpligtelser i retning af et inklusivt Europa, og at specifikke finansielle forpligtelser til integration af kønsaspektet og ligestilling mellem kønnene bør medtages i alle Unionens politikker og initiativer i den næste FFR's anvendelsesområde.

Ændringsforslag    8

Forslag til forordning

Betragtning 1 e (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(1e)  EHFF bør prioritere støtten til fiskeri af mindre omfang for at løse specifikke problemer inden for det segment og støtte en lokal, bæredygtig forvaltning af det berørte fiskeri og udviklingen af kystsamfundene.

Ændringsforslag    9

Forslag til forordning

Betragtning 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(2)  Som global aktør på havområdet og verdens femtestørste producent af fiskevarer har Unionen et stort ansvar, når det drejer sig om at beskytte og bevare havene og deres ressourcer og forvalte dem på bæredygtig vis. Bevarelse af havene er af største betydning i en tid, hvor verdens befolkning vedbliver med at vokse. Det er desuden af socioøkonomisk interesse for Unionen: en bæredygtig blå økonomi fremmer investeringer, beskæftigelse og vækst, fremmer forskning og innovation og bidrager til energisikkerhed gennem havenergi. Desuden er sikre have yderst vigtige for effektiv grænsekontrol og for den globale bekæmpelse af maritim kriminalitet, hvorved der tages hånd om borgernes bekymringer vedrørende sikkerhed.

(2)  Som global aktør på havområdet med det største havområde i verden, når regionerne i den yderste periferi og de oversøiske lande og territorier tælles med, er Unionen blevet verdens femtestørste producent af fiskevarer og har et stort ansvar, når det drejer sig om at beskytte og bevare havene og deres ressourcer og forvalte dem på bæredygtig vis. Bevarelse af havene er af største betydning i en tid, hvor verdens befolkning vedbliver med at vokse. Det er desuden af socioøkonomisk interesse for Unionen, at: en bæredygtig blå økonomi fremmer investeringer, beskæftigelse og vækst, fremmer forskning og innovation og bidrager til energisikkerhed gennem havenergi. Desuden er sikre have yderst vigtige for effektiv grænsekontrol og for den globale bekæmpelse af maritim kriminalitet, hvorved der tages hånd om borgernes bekymringer vedrørende sikkerhed.

Ændringsforslag    10

Forslag til forordning

Betragtning 2 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(2a)  Bæredygtigt fiskeri og bæredygtig havvands- og ferskvandsakvakultur bidrager i betydelig grad til Unionens fødevaresikkerhed, til vedligeholdelse og oprettelse af arbejdspladser i landdistrikterne og til bevarelse af det naturlige miljø samt navnlig biodiversitet. Støtte til og udvikling af fiskeri- og akvakultursektoren bør være i fokus i Unionens næste fiskeripolitik.

Ændringsforslag    11

Forslag til forordning

Betragtning 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(5)  Under direkte forvaltning bør EHFF udvikle synergier med andre relevante EU-fonde og -programmer. EHFF bør desuden muliggøre finansiering i form af finansielle instrumenter inden for blandingsoperationer, der gennemføres i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) xx/xx [forordningen om InvestEU]5.

(5)  Under direkte forvaltning bør EHFF udvikle synergier og komplementaritet med andre relevante EU-fonde og -programmer samt synergier mellem medlemsstater og regioner. EHFF bør desuden muliggøre finansiering i form af finansielle instrumenter inden for blandingsoperationer, der gennemføres i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) xx/xx [forordningen om InvestEU]5.

_________________

_________________

5 EUT C […] af […], s. […].

5 EUT C […] af […], s. […].

Ændringsforslag    12

Forslag til forordning

Betragtning 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(6)  Støtte under EHFF bør anvendes til at imødegå markedssvigt eller suboptimale investeringsforhold på en forholdsmæssig måde og bør ikke overlappe eller fortrænge privat finansiering eller fordreje konkurrencen på det indre marked. Støtten bør have en tydelig europæisk merværdi.

(6)  Støtte under EHFF bør anvendes til at imødegå markedssvigt eller suboptimale investeringsforhold på en forholdsmæssig måde og derved medvirke til at øge indtægterne fra fiskeri, fremme beskæftigelse med rettigheder i sektoren, sikre retfærdige priser for producenterne, forhøje merværdien fra fiskeri og støtte udviklingen af aktiviteter, der er knyttet til fiskeri i både forudgående og efterfølgende led.

Ændringsforslag    13

Forslag til forordning

Betragtning 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(7)  Finansieringsformerne og gennemførelsesmetoderne i henhold til denne forordning bør vælges ud fra den mulighed, som de giver for at nå de specifikke mål med foranstaltningerne og levere resultater, bl.a. under hensyntagen til kontrolomkostningerne, den administrative byrde og den forventede risiko for manglende overholdelse. Dette bør omfatte overvejelser vedrørende anvendelsen af faste beløb, faste takster og enhedsomkostninger, samt finansiering, der ikke er direkte knyttet til omkostningerne, som omhandlet i artikel 125, stk. 1, i forordning (EU) nr. [forordningen om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget].

(7)  Finansieringsformerne og gennemførelsesmetoderne i henhold til denne forordning bør vælges ud fra den mulighed, som de giver for at nå de specifikke mål med foranstaltningerne og levere resultater, bl.a. under hensyntagen til kontrolomkostningerne, den administrative byrde og risikoen for manglende overholdelse. Dette bør omfatte overvejelser vedrørende anvendelsen af faste beløb, faste takster og enhedsomkostninger, samt finansiering, der ikke er direkte knyttet til omkostningerne, som omhandlet i artikel 125, stk. 1, i forordning (EU) nr. [forordningen om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget].

Ændringsforslag    14

Forslag til forordning

Betragtning 8

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(8)  I henhold til den flerårige finansielle ramme, der er fastsat i forordning (EU) xx/xx6, skal Unionens budget fortsat støtte fiskeri- og havpolitikkerne. EHFF-budgettet bør beløbe sig til 6 140 000 000 mio. EUR i nuværende priser. EHFF-midlerne bør opdeles mellem delt, direkte og indirekte forvaltning. Der bør tildeles 5 311 000 000 EUR til støtte under delt forvaltning og 829 000 000 EUR til støtte under direkte og indirekte forvaltning. Med henblik på at sikre stabilitet, særlig når det drejer sig om at opfylde målsætningerne i den fælles fiskeripolitik, bør fastsættelsen af de nationale tildelinger under delt forvaltning for programmeringsperioden 2021-2027 være baseret andelene fra perioden 2014-2020. Specifikke beløb bør forbeholdes regionerne i den yderste periferi, kontrol og håndhævelse og indsamling og behandling af data til fiskeriforvaltning og videnskabelige formål, mens beløb til endeligt og midlertidig ophør med fiskeriaktiviteter bør begrænses.

(8)  I henhold til den FFR, der er fastsat i forordning (EU) xx/xx6, skal Unionens budget fortsat støtte fiskeri- og havpolitikkerne. EHFF-budgettet bør forhøjes med mindst 10 % i forhold til EHFF for 2014-2020. Dets midler bør opdeles mellem delt, direkte og indirekte forvaltning. Der bør tildeles 87 % til støtte under delt forvaltning og 13 % til støtte under direkte og indirekte forvaltning. Med henblik på at sikre stabilitet, særlig når det drejer sig om at opfylde målsætningerne i den fælles fiskeripolitik, bør fastsættelsen af de nationale tildelinger under delt forvaltning for programmeringsperioden 2021-2027 være baseret andelene fra perioden 2014-2020. Specifikke beløb bør forbeholdes regionerne i den yderste periferi, kontrol og håndhævelse og indsamling og behandling af data til fiskeriforvaltning og videnskabelige formål, beskyttelse og genopretning af biodiversitet og økosystemer i hav- og kystområder og viden om havene, mens beløb til endeligt og midlertidigt ophør med fiskeriaktiviteter og til investeringer i fartøjer bør begrænses.

__________________

__________________

6 EUT C […] af […], s. […].

6 EUT C […] af […], s. […].

Ændringsforslag    15

Forslag til forordning

Betragtning 8 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(8a)  Med hensyn til akvakultursektorens betydning bør EU-midlerne til denne sektor og navnlig til ferskvandsakvakultur fastholdes på det niveau, der er fastsat for den nuværende budgetperiode.

Ændringsforslag    16

Forslag til forordning

Betragtning 9

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(9)  Europas maritime sektor beskæftiger over 5 millioner mennesker og genererer næsten 500 mia. EUR om året og har potentiale til at skabe langt flere arbejdspladser. Den globale maritime økonomis output vurderes til 1,3 bio. EUR, og dette kan mere end fordobles inden 2030. Behovet for at nå CO2-emissionsmål, øge ressourceeffektiviteten og mindske den blå økonomis miljøaftryk har været en væsentlig drivende kraft bag innovation i andre sektorer, som f.eks. skibsudstyr, skibsbygning, havobservation, opmudring, beskyttelse af kystområder og havbaseret anlægsarbejde. Der er blevet investeret i den maritime økonomi ved hjælp af Unionens strukturfonde, særlig Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU) og EHFF. Det er nødvendigt at anvende nye investeringsredskaber som f.eks. InvestEU for at udnytte vækstpotentialet i sektoren.

(9)  Europas maritime sektor beskæftiger over 5 millioner mennesker og genererer næsten 500 mia. EUR om året og har potentiale til at skabe langt flere arbejdspladser. Den globale maritime økonomis output vurderes i dag til 1,3 bio. EUR, og dette kan mere end fordobles inden 2030. For at nå CO2-emissionsmålene i Parisaftalen er det nødvendigt, at mindst 30 % af Unionens budget anvendes til klimarelaterede tiltag. Det er også nødvendigt at øge ressourceeffektiviteten og mindske miljøaftrykket for en blå økonomi, som udvikler sig inden for økologiske grænser, og som har været og fortsat skal være en væsentlig drivende kraft bag innovation i andre sektorer, som f.eks. skibsudstyr, skibsbygning, havobservation, opmudring, beskyttelse af kystområder og havbaseret anlægsarbejde. Der er blevet investeret i den maritime økonomi ved hjælp af Unionens strukturfonde, særlig Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU) og EHFF. Der kan eventuelt anvendes nye investeringsredskaber som f.eks. InvestEU for at udnytte vækstpotentialet i sektoren.

Ændringsforslag    17

Forslag til forordning

Betragtning 9 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(9a)  Investeringer i den blå økonomi bør understøttes af den bedste tilgængelige videnskabelige rådgivning for at undgå skadelige følger for miljøet, som kan bringe bæredygtigheden i fare på lang sigt. Hvis der ikke findes brugbare oplysninger eller brugbar viden til at evaluere investeringernes indvirkning på miljøet, er det tilrådeligt, at både den offentlige og private sektor benytter en tilgang baseret på forsigtighedsprincippet, da det risikeres at gennemføre foranstaltninger, der potentielt kan have skadelige virkninger.

Begrundelse

Forsigtighedsprincippet er et af de grundlæggende principper i EU-traktaten, Rioerklæringen og andre internationale aftaler og konventioner til beskyttelse af havmiljøet.

Ændringsforslag    18

Forslag til forordning

Betragtning 10

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(10)  EHFF bør baseres på fire prioriteter: fremme af bæredygtigt fiskeri og bevarelse af havets biologiske ressourcer bidrag til fødevaresikkerheden i Unionen gennem konkurrence- og bæredygtig akvakultur og konkurrenceprægede og bæredygtige markeder fremme af en bæredygtig blå økonomi og velstående kystsamfund styrkelse af den internationale havforvaltning og muliggørelse af sikre, rene og bæredygtigt forvaltede have. Disse prioriteter bør forfølges gennem delt, direkte og indirekte forvaltning.

(10)  EHFF bør baseres på fem prioriteter: fremme af bæredygtigt fiskeri, herunder bevarelse af havets biologiske ressourcer; fremme af bæredygtig akvakultur; bidrag til fødevaresikkerheden i Unionen gennem konkurrence- og bæredygtige fiskeri- og akvakulturmarkeder og forarbejdningssektorer; fremme af en bæredygtig blå økonomis vækst under hensyntagen til den økologiske bæreevne og fremme af velstand og økonomisk og social samhørighed i samfund ved kysterne og inde i landet; styrkelse af den internationale havforvaltning og muliggørelse af sikre, rene og bæredygtigt forvaltede have.

Ændringsforslag    19

Forslag til forordning

Betragtning 10 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(10a)  Prioriteterne bør angives med specifikke EU-mål for at præcisere yderligere, hvad fonden kan anvendes til, og for at øge effektiviteten af fonden.

Ændringsforslag    20

Forslag til forordning

Betragtning 11

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(11)  EHFF efter 2020 bør være baseret på en forenklet opbygning uden alt for præskriptive på forhånd fastlagte foranstaltninger og detaljerede regler for støtteberettigelse på EU-plan. I stedet bør der under hver prioritet beskrives brede støtteområder. Medlemsstaterne bør således udarbejde deres programmer, hvori de angiver de mest hensigtsmæssige midler til at virkeliggøre prioriteterne. En række af de foranstaltninger, som medlemsstaterne angiver i programmerne, kan støttes i henhold til de regler, der er fastsat i nærværende forordning og i forordning (EU) nr. [forordningen om fælles bestemmelser], forudsat at de er omfattet af de støtteområder, der er fastsat i nærværende forordning. Det er dog nødvendigt at opstille en liste over ikkestøtteberettigede operationer med henblik på at undgå skadelige virkninger på fiskeribevarelse, f.eks. et generelt forbud mod investeringer, der øger fiskerikapaciteten. Desuden bør investeringer og godtgørelser til flåden være strengt betinget af, at de hænger sammen med den fælles fiskeripolitiks bevarelsesmålsætninger.

(11)  EHFF efter 2020 bør være baseret på en forenklet opbygning uden alt for præskriptive på forhånd fastlagte foranstaltninger og detaljerede regler for støtteberettigelse på EU-plan. I stedet bør der under hver prioritet beskrives brede støtteområder. Medlemsstaterne bør således udarbejde deres programmer, hvori de angiver de mest hensigtsmæssige midler til at virkeliggøre prioriteterne. En række af de foranstaltninger, som medlemsstaterne angiver i programmerne, kan støttes i henhold til de regler, der er fastsat i nærværende forordning og i forordning (EU) nr. [forordningen om fælles bestemmelser], forudsat at de er omfattet af de prioriteter, der er fastsat i nærværende forordning. Det er dog nødvendigt at opstille en liste over ikkestøtteberettigede operationer med henblik på at undgå skadelige virkninger på fiskeribevarelse, f.eks. et generelt forbud mod investeringer, der øger fiskerikapaciteten, med visse behørigt begrundede undtagelser. Desuden bør investeringer og godtgørelser til flåden være strengt betinget af, at de hænger sammen med den fælles fiskeripolitiks bevarelsesmålsætninger.

Ændringsforslag    21

Forslag til forordning

Betragtning 12

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(12)  I De Forenede Nationers 2030-dagsorden for bæredygtig udvikling er bevarelse og bæredygtig brug af havene fastsat som et af de 17 mål for bæredygtig udvikling (SDG 14). Unionen har forpligtet sig fuldt ud til dette mål og opfyldelsen af det. I den forbindelse har Unionen forpligtet sig til at fremme blå økonomi, som er i overensstemmelse med maritim fysisk planlægning, bevarelsen af biologiske ressourcer og opnåelsen af en god miljøtilstand, at forbyde visse former for fiskeristøtte, der bidrager til overkapacitet og overfiskning, at fjerne støtte, der bidrager til ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri, og at afstå fra på ny at indføre en sådan støtte. Dette bør være resultatet af forhandlingerne i Verdenshandelsorganisationen om fiskeristøtte. Desuden forpligtede Unionen sig under forhandlinger i Verdenshandelsorganisationen på verdenstopmødet om bæredygtig udvikling i 2002 og på De Forenede Nationers konference om bæredygtig udvikling i 2012 (Rio +20) til at fjerne støtte, der bidrager til overkapacitet og overfiskning.

(12)  I De Forenede Nationers 2030-dagsorden for bæredygtig udvikling er bevarelse og bæredygtig brug af havene fastsat som et af de 17 mål for bæredygtig udvikling (SDG 14). Unionen har forpligtet sig fuldt ud til dette mål og opfyldelsen af det. I den forbindelse har Unionen forpligtet sig til at fremme en bæredygtig blå økonomi, som udvikler sig inden for økologiske grænser, hvilket er i overensstemmelse med en økosystembaseret tilgang til maritim fysisk planlægning, navnlig under hensyntagen til arters og levesteders følsomhed over for menneskelige aktiviteter til havs, bevarelsen af biologiske ressourcer og opnåelsen af en god miljøtilstand, at forbyde visse former for fiskeristøtte, der bidrager til overkapacitet og overfiskning, at fjerne støtte, der bidrager til ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri (IUU), og at afstå fra på ny at indføre en sådan støtte. Dette bør være resultatet af forhandlingerne i Verdenshandelsorganisationen om fiskeristøtte. Desuden forpligtede Unionen sig under forhandlinger i Verdenshandelsorganisationen på verdenstopmødet om bæredygtig udvikling i 2002 og på De Forenede Nationers konference om bæredygtig udvikling i 2012 (Rio+20) til at fjerne støtte, der bidrager til flådeoverkapacitet og overfiskning. Unionens bæredygtige sektorer for fiskeri og havvands- og ferskvandsakvakultur bidrager i betydelig grad til at nå FN's mål for bæredygtig udvikling.

Ændringsforslag    22

Forslag til forordning

Betragtning 12 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(12a)  EHFF bør ligeledes bidrage til de øvrige FN-mål for bæredygtig udvikling (SDG'er). Denne forordning tager navnlig hensyn til følgende mål:

 

– SDG 1 – Afskaf fattigdom: EHFF vil bidrage til at forbedre levevilkårene for de mest sårbare kystsamfund, navnlig de kystsamfund, der er afhængige af en fiskeressource, som er truet af overfiskning, globale forandringer eller miljøproblemer.

 

– SDG 3 – Sundhed og trivsel: EHFF vil bidrage til at bekæmpe forurening af vandet i havene ved kysten, der forårsager endemiske sygdomme, og sikre en god kvalitet af de fødevarer, der stammer fra fiskeri og akvakultur.

 

– SDG 7 – Bæredygtig energi: Gennem finansieringen af den blå økonomi samt med midlerne til Horisont Europa vil EHFF fremme udviklingen af bæredygtig havenergi og sikre, at denne udvikling er forenelig med beskyttelsen af havmiljøet og bevarelsen af fiskeressourcerne.

 

– SDG 8 – Ordentlige job og økonomisk vækst: EHFF vil sammen med ESF bidrage til at udvikle den blå økonomi, som er en vigtig faktor for økonomisk vækst. Ligeledes vil den sikre, at denne økonomiske vækst skaber ordentlige job i kystsamfundene. Endvidere vil EHFF bidrage til at forbedre fiskernes arbejdsvilkår.

 

– SDG 12 – Ansvarligt forbrug og produktion: EHFF vil bidrage til at fremme en ansvarlig brug af naturressourcer og til at begrænse spild af naturressourcer og energi.

 

– SDG 13 – Klimaindsats: EHFF vil udstikke retningslinjer for sit budget til bekæmpelse af klimaforandringer.

Begrundelse

EHFF bidrager til andre mål for bæredygtig udvikling (SDG'er) i overensstemmelse med de fastsatte mål og principper i nærværende forordning.

Ændringsforslag    23

Forslag til forordning

Betragtning 13

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(13)  For at afspejle betydningen af at bekæmpe klimaændringer i overensstemmelse med Unionens forpligtelser til at gennemføre Parisaftalen og FN's mål for bæredygtig udvikling bør denne forordning bidrage til at integrere klimatiltag og til at opnå det overordnede mål om, at mindst 25 % af Unionens udgifter i budgettet bidrager til klimamålene. Tiltag i medfør af denne forordning forventes at bidrage med 30 % af EHFF's samlede finansieringsramme til klimamålene. De relevante foranstaltninger vil blive fastsat under forberedelsen og gennemførelsen af EHFF og blive revurderet i forbindelse med de relevante evaluerings- og revisionsprocesser.

(13)  For at afspejle betydningen af at bekæmpe klimaændringer i overensstemmelse med Unionens forpligtelser til at gennemføre Parisaftalen og FN's mål for bæredygtig udvikling bør denne forordning bidrage til at integrere klimatiltag og til at opnå det overordnede mål om, at mindst 30 % af Unionens udgifter i budgettet bidrager til klimamålene. Tiltag i medfør af denne forordning forventes at sætte EHFF i stand til at bidrage til opfyldelsen af klimamålene, dog uden at det går ud over finansieringen af den fælles fiskeripolitik, hvis finansiering skal opjusteres. De relevante foranstaltninger, herunder projekter rettet mod at beskytte og genoprette havgræsenge og vådområder ved kysterne, som er store kulstofdræn, vil blive fastsat under forberedelsen og gennemførelsen af EHFF og blive revurderet i forbindelse med de relevante evaluerings- og revisionsprocesser.

Ændringsforslag    24

Forslag til forordning

Betragtning 14

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(14)  EHFF bør bidrage til opnåelsen af følgende af Unionens miljømålsætninger: Bidraget bør spores ved anvendelse af Unionens klimamarkører, og der bør rapporteres regelmæssige om det i forbindelse med evalueringer og årlige performancerapporter.

(14)  Under behørig hensyntagen til den sociale samhørighed bør EHFF bidrage til at opnå Unionens miljømålsætninger inden for rammerne af den fælles fiskeripolitik og havstrategirammedirektivet, og den bør følge den europæiske miljøpolitik, herunder standarder for vandkvalitet, der sikrer en passende kvalitet af havmiljøet med henblik på at forbedre perspektivet for fiskeri. Bidraget bør spores ved anvendelse af Unionens klimamarkører, og der bør rapporteres regelmæssige om det i forbindelse med evalueringer og årlige performancerapporter.

Ændringsforslag    25

Forslag til forordning

Betragtning 15

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(15)  I henhold til artikel 42 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1380/2013 ("forordningen om den fælles fiskeripolitik")7 bør Unionens finansielle bistand under EHFF være betinget af, at reglerne i den fælles fiskeripolitik overholdes. Ansøgninger fra støttemodtagere, der ikke overholder de gældende regler i den fælles fiskeripolitik, bør ikke være antagelige.

(15)  I henhold til artikel 42 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1380/2013 ("forordningen om den fælles fiskeripolitik")7 bør Unionens finansielle bistand under EHFF være betinget af, at reglerne i den fælles fiskeripolitik og Unionens relevante miljølovgivning overholdes fuldt ud. Der bør kun ydes finansiel støtte fra Unionen til erhvervsdrivende og medlemsstater, der fuldt ud overholder deres relevante retlige forpligtelser. Ansøgninger fra støttemodtagere, der ikke overholder de gældende regler i den fælles fiskeripolitik, bør ikke være antagelige.

_________________

_________________

7 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1380/2013 af 11. december 2013 om den fælles fiskeripolitik, ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1954/2003 og (EF) nr. 1224/2009 og ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 2371/2002 og (EF) nr. 639/2004 samt Rådets afgørelse 2004/585/EF (EUT L 354 af 28.12.2013, s. 22).

7 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1380/2013 af 11. december 2013 om den fælles fiskeripolitik, ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1954/2003 og (EF) nr. 1224/2009 og ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 2371/2002 og (EF) nr. 639/2004 samt Rådets afgørelse 2004/585/EF (EUT L 354 af 28.12.2013, s. 22).

Ændringsforslag    26

Forslag til forordning

Betragtning 16

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(16)  For at afhjælpe de specifikke betingelser i den fælles fiskeripolitik, som omhandlet i forordning (EU) nr. 1380/2013, og bidrage til, at reglerne i den fælles fiskeripolitik overholdes, bør der fastsættes yderligere bestemmelser til reglerne om afbrydelse, suspension og finansielle korrektioner, jf. forordning (EU) nr. [forordning om fælles bestemmelser]. Hvis en medlemsstat eller en støttemodtager ikke har opfyldt sine forpligtelser i medfør af den fælles fiskeripolitik, eller hvis Kommissionen har bevis, der peger på sådan manglende opfyldelse, bør Kommissionen som en beskyttelsesforanstaltning have mulighed for at afbryde betalingsfrister. I tillæg til muligheden for at afbryde betalingsfristen og for at undgå en indlysende risiko for udbetaling af ikkestøtteberettigede udgifter bør Kommissionen have mulighed for at suspendere betalinger og pålægge finansielle korrektioner i tilfælde af en medlemsstats alvorlige manglende overholdelse af reglerne i den fælles fiskeripolitik.

(16)  For at afhjælpe de specifikke betingelser i den fælles fiskeripolitik, som omhandlet i forordning (EU) nr. 1380/2013, og bidrage til, at reglerne i den fælles fiskeripolitik overholdes fuldt ud, bør der fastsættes yderligere bestemmelser til reglerne om afbrydelse, suspension og finansielle korrektioner, jf. forordning (EU) nr. [forordning om fælles bestemmelser]. Hvis en medlemsstat eller en støttemodtager ikke har opfyldt sine forpligtelser i medfør af den fælles fiskeripolitik, eller hvis Kommissionen har beviser, der dokumenterer en sådan manglende opfyldelse, bør Kommissionen have mulighed for at afbryde betalingsfrister midlertidigt. I tillæg til muligheden for at afbryde betalingsfristen og for at undgå en indlysende risiko for udbetaling af ikkestøtteberettigede udgifter bør Kommissionen have mulighed for at suspendere betalinger og pålægge finansielle korrektioner i tilfælde af en medlemsstats alvorlige manglende overholdelse af reglerne i den fælles fiskeripolitik.

Ændringsforslag    27

Forslag til forordning

Betragtning 17

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(17)  I løbet af de seneste år er der opnået meget ved hjælp af den fælles fiskeripolitik, når det drejer sig om at genoprette fiskerbestande til sunde niveauer, øge rentabiliteten i Unionens fiskeri og om at bevare marine økosystemer. Der er dog stadig væsentlige udfordringer, når det drejer sig om at opfylde den fælles fiskeripolitiks socioøkonomiske og miljømæssige målsætninger. Dette kræver fortsat støtte efter 2020, særlig i de havområder, hvor fremskridtene har været mindre.

(17)  I løbet af de seneste år er der taget skridt til at genoprette fiskebestande til sunde niveauer, øge rentabiliteten i Unionens fiskeri og bevare marine økosystemer. Der er dog stadig væsentlige udfordringer, når det drejer sig om at opfylde den fælles fiskeripolitiks socioøkonomiske og miljømæssige målsætninger fuldt ud, herunder den retlige forpligtelse til at genoprette og bevare alle populationer af fiskebestande over de biomasseniveauer, der kan give det maksimale bæredygtige udbytte. Dette kræver fortsat støtte efter 2020, særlig i de havområder, hvor fremskridtene har været mindre, navnlig i de mest isolerede områder såsom regionerne i den yderste periferi.

Ændringsforslag    28

Forslag til forordning

Betragtning 18

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(18)  Fiskeriet er af vital betydning for leveforholdene og kulturarven i mange kystsamfund i Unionen, særlig i de samfund hvor kystfiskeri af mindre omfang spiller en vigtig rolle. Med en gennemsnitsalder på over 50 år i mange fiskersamfund er generationsskifte og diversificering af aktiviteterne stadig en udfordring.

(18)  Fiskeriet er af vital betydning for leveforholdene og kulturarven i mange kyst- og øsamfund i Unionen, særlig i de samfund hvor kystfiskeri af mindre omfang spiller en vigtig rolle såsom regionerne i den yderste periferi. Med en gennemsnitsalder på over 50 år i mange fiskersamfund er generationsskifte og diversificering af aktiviteterne i fiskerisektoren stadig en udfordring. Det er derfor af afgørende betydning, at EHFF stimulerer fiskerisektorens tiltrækningskraft ved at sikre erhvervsuddannelse og adgang for unge til fiskerierhverv.

Ændringsforslag    29

Forslag til forordning

Betragtning 18 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(18a)  Gennemførelsen af mekanismer til fælles forvaltning inden for fiskeri og akvakultur på erhvervsmæssigt og rekreativt plan med direkte deltagelse af de berørte parter, f.eks. administration, fiskeri- og akvakultursektoren, det videnskabelige samfund og civilsamfundet, som baserer sin funktionalitet på en ligelig fordeling af ansvaret i beslutningstagningen og på tilpasningsorienteret forvaltning baseret på viden, information og øjeblikkelig indsats, fremmer opfyldelsen af den fælles fiskeripolitiks mål. EHFF bør støtte gennemførelsen af disse mekanismer på lokalt plan.

Begrundelse

Den fælles forvaltningsmodel udvikler sit maksimale potentiale inden for rammerne af en bioøkonomisk forvaltning, der tager hensyn til økosystemet og tilgange baseret på forsigtighedsprincippet. Denne model bør omfatte værktøjer, der gør det muligt at reagere med det samme på de skiftende forhold, der gør sig gældende ved en tilpasningsorienteret forvaltning.

Ændringsforslag    30

Forslag til forordning

Betragtning 19

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(19)  EHFF bør tage sigte på at opfylde den fælles fiskeripolitiks miljømæssige, økonomiske, sociale og beskæftigelsesmæssige målsætninger, jf. artikel 2 i forordning (EU) nr. 1380/2013. Støtten skal sikre, at fiskeriet er miljømæssigt bæredygtigt på lang sigt og forvaltes på en måde, der er i overensstemmelse med målsætningerne om at opnå økonomiske, sociale og beskæftigelsesmæssige fordele, og som bidrager til fødevareforsyningssikkerheden.

(19)  EHFF bør bidrage til at opnå den fælles fiskeripolitiks miljømæssige, økonomiske, sociale og beskæftigelsesmæssige målsætninger, jf. artikel 2 i forordning (EU) nr. 1380/2013. Støtten bør sikre, at fiskeriet er miljømæssigt bæredygtigt på lang sigt og forvaltes på en måde, der er i overensstemmelse med målsætningerne i artikel 2, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1380/2013, som vil bidrage til at opnå økonomiske, sociale og beskæftigelsesmæssige fordele, og bidrager til at sikre forsyningen af sunde fødevarer og samtidig sikrer rimelige arbejdsvilkår. I denne henseende bør fiskeri, der er afhængigt af små øer beliggende ud for kysten, anerkendes og støttes i særlig grad, så det kan overleve og trives.

Ændringsforslag    31

Forslag til forordning

Betragtning 20

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(20)  Støtten fra EHFF bør tage sigte på at opnå og opretholde bæredygtigt fiskeri baseret på det maksimale bæredygtige udbytte (MSY) og at minimere fiskeriets negative indvirkning på det marine økosystem. Støtten bør omfatte innovation og investeringer i skånsomme, klimaresistente og kulstoffattige fangstmetoder og -teknikker.

(20)  Støtten fra EHFF bør bidrage til rettidigt at opfylde den retlige forpligtelse til at genoprette og opretholde populationer af alle fiskebestande over de biomasseniveauer, der kan give det maksimale bæredygtige udbytte, og til at minimere og, hvor det er muligt, eliminere ikkebæredygtigt og skadeligt fiskeris negative indvirkning på det marine økosystem. Støtten bør omfatte innovation og investeringer i skånsomme, klimaresistente og kulstoffattige fangstmetoder og -teknikker samt teknikker rettet mod selektivt fiskeri.

Ændringsforslag    32

Forslag til forordning

Betragtning 21

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(21)  Landingsforpligtelsen er en af de væsentligste udfordringer i den fælles fiskeripolitik. Landingsforpligtelsen har indebåret væsentlige ændringer for sektoren, for så vidt angår fangstmetoder, sommetider med betydelige finansielle omkostninger. Det bør derfor være mulig for EHFF at støtte innovation og investeringer, der bidrager til gennemførelsen af landingsforpligtelsen, f.eks. investeringer i selektive fiskeredskaber, forbedring af havneinfrastrukturer og afsætningen af uønskede fangster, med en højere støtteintensitet end den, der anvendes på andre operationer. EHFF bør desuden yde en maksimal støtteintensitet på 100 % til udformningen, udviklingen, overvågningen, evalueringen og forvaltningen af gennemskuelige systemer til udveksling af fiskerimuligheder mellem medlemsstaterne ("kvoteudveksling") med henblik på at mindske den såkaldte "choke species-effekt", som landingsforpligtelsen forårsager.

(21)  Landingsforpligtelsen er en retlig forpligtelse og en af de væsentligste udfordringer i den fælles fiskeripolitik. Landingsforpligtelsen har indebåret ophør med den miljømæssigt uacceptable praksis med udsmidning og medført væsentlige og vigtige ændringer for sektoren, for så vidt angår fangstmetoder, sommetider med betydelige finansielle omkostninger. Medlemsstaterne bør derfor anvende EHFF til at støtte innovation og investeringer, der bidrager til en fuldstændig og rettidig gennemførelse af landingsforpligtelsen, f.eks. investeringer i selektive fiskeredskaber, forbedring af havneinfrastrukturer og afsætningen af uønskede fangster, med en højere støtteintensitet end den, der anvendes på andre operationer. EHFF bør desuden yde en maksimal støtteintensitet på 100 % til udformningen, udviklingen, overvågningen, evalueringen og forvaltningen af gennemskuelige systemer til udveksling af fiskerimuligheder mellem medlemsstaterne ("kvoteudveksling") med henblik på at mindske den såkaldte "choke species-effekt", som landingsforpligtelsen forårsager.

Ændringsforslag    33

Forslag til forordning

Betragtning 21 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(21a)  Der bør i alle medlemsstater foretages en ensartet overvågning af landingsforpligtelsen for hele spektret af fiskerfartøjer, fra de mindste til de største.

Begrundelse

Småfiskere i og uden for Irland har længe anført, at de, når det gælder inspektion og straf, i kraft af deres oftest kystnære fiskeri er nemme at få adgang til og dermed inspicere, mens de større fartøjer er vanskeligere at få adgang til med henblik på inspektion.

Ændringsforslag    34

Forslag til forordning

Betragtning 22

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(22)  Det bør også være muligt for EHFF at støtte innovation og investeringer om bord på fiskerfartøjer for at forbedre sundhed, sikkerhed og arbejdsvilkår, energieffektivitet og kvaliteten af fangsterne. Denne støtte bør dog ikke føre til øget fiskerikapacitet eller øget evne til at spore fisk og bør ikke ydes til blot at opfylde krav, der er obligatoriske i henhold til EU-retten eller national lovgivning. Under opbygningen uden præskriptive foranstaltninger bør det være op til medlemsstaterne at fastsætte de præcise regler for støtteberettigelse for sådan investeringer. For så vidt angår sundhed, sikkerhed og arbejdsvilkår om bord på fiskerfartøjer bør en højere støtteintensitet end den, der anvendes på andre operationer, være tilladt.

(22)  Det bør også være muligt for EHFF at støtte innovation og investeringer om bord på fiskerfartøjer for at forbedre sundhed, sikkerhed og arbejdsvilkår, miljøbeskyttelse, energieffektivitet, dyrevelfærd og kvaliteten af fangsterne samt støtte til specifikke sundhedsspørgsmål. Denne støtte bør dog ikke føre til en risiko for øget fiskerikapacitet eller øget evne til at spore fisk og bør ikke ydes til blot at opfylde krav, der er obligatoriske i henhold til EU-retten eller national lovgivning. Under opbygningen uden præskriptive foranstaltninger bør det være op til medlemsstaterne at fastsætte de præcise regler for støtteberettigelse for sådanne investeringer og støtte. For så vidt angår sundhed, sikkerhed og arbejdsvilkår om bord på fiskerfartøjer bør en højere støtteintensitet end den, der anvendes på andre operationer, være tilladt.

Ændringsforslag    35

Forslag til forordning

Betragtning 24

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(24)  Den fælles fiskeripolitiks succes afhænger af tilgængeligheden af videnskabelig rådgivning om fiskeriforvaltning og således af tilgængeligheden af fiskeridata. I lyset af udfordringerne og omkostninger ved at opnå pålidelige og fuldstændige data er det nødvendigt at støtte medlemsstaternes tiltag til at indsamle og bearbejde data, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/1004 ("forordningen om rammen for dataindsamling")9, og at bidrage til den bedste tilgængelige videnskabelige rådgivning. Denne støtte bør muliggøre synergier med indsamling og bearbejdning af andre typer havdata.

(24)  Den fælles fiskeripolitiks succes afhænger af tilgængeligheden af videnskabelig rådgivning om fiskeriforvaltning og således af tilgængeligheden af fiskeridata. I lyset af udfordringerne og omkostningerne ved at opnå pålidelige og fuldstændige data er det nødvendigt at støtte medlemsstaternes tiltag til at indsamle, bearbejde og udveksle data, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/1004 ("forordningen om rammen for dataindsamling")9, og at bidrage til den bedste tilgængelige videnskabelige rådgivning. Denne støtte bør muliggøre synergier med indsamling, bearbejdning og udveksling af andre typer havdata, herunder data om rekreativt fiskeri.

_________________

_________________

9 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/1004 af 17. maj 2017 om fastlæggelse af en EU-ramme for indsamling, forvaltning og anvendelse af data i fiskerisektoren samt støtte til videnskabelig rådgivning vedrørende den fælles fiskeripolitik og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 199/2008 (EUT L 157 af 20.6.2017, s. 1).

9 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/1004 af 17. maj 2017 om fastlæggelse af en EU-ramme for indsamling, forvaltning og anvendelse af data i fiskerisektoren samt støtte til videnskabelig rådgivning vedrørende den fælles fiskeripolitik og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 199/2008 (EUT L 157 af 20.6.2017, s. 1).

Ændringsforslag    36

Forslag til forordning

Betragtning 25

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(25)  EHFF bør støtte en effektiv videnbaseret gennemførelse og forvaltning af den fælles fiskeripolitik under direkte og indirekte forvaltning gennem levering af videnskabelig rådgivning, udvikling og gennemførelse af en EU-fiskerikontrolordning, de rådgivende råds virkemåde og frivillige bidrag til internationale organisationer.

(25)  EHFF bør støtte en effektiv videnbaseret gennemførelse og forvaltning af den fælles fiskeripolitik under direkte og indirekte forvaltning gennem levering af videnskabelig rådgivning, udvikling og gennemførelse af en EU-fiskerikontrolordning, de rådgivende råds virkemåde og frivillige bidrag til internationale organisationer samt større engagement fra Unionens side i international havforvaltning.

Ændringsforslag    37

Forslag til forordning

Betragtning 26

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(26)  Grundet de udfordringer, der er forbundet med at opfylde den fælles fiskeripolitiks bevaringsmålsætninger, bør EHFF have mulighed for at støtte foranstaltninger til forvaltning af fiskeriet og fiskerflåderne. I denne forbindelse forbliver støtte til tilpasning af flåden sommetider nødvendig for visse flådesegmenter og havområder. Sådan støtte bør være nøje målrettet til bevarelse og bæredygtig udnyttelse af havets biologiske ressourcer og tage sigte på at skabe balance mellem fiskerikapaciteten og de tilgængelige fiskerimuligheder. Derfor bør EHFF have mulighed for at støtte endeligt ophør med fiskeriaktiviteter i flådesegmenter, hvor fiskerikapaciteten ikke modsvarer de tilgængelige fiskerimuligheder. Denne støtte bør være et redskab i handlingsplanerne til justering af de flådesegmenter, hvor der er konstateret strukturel overkapacitet, jf. artikel 22, stk. 4, i forordning (EU) nr. 1380/2013, og vil blive gennemført, enten ved at fiskerfartøjet hugges op, eller ved at det oplægges og ombygges til andre aktiviteter. Hvis ombygningen fører til øget pres på det marine økosystem fra rekreativt fiskeri, bør støtten kun ydes, hvis den er i overensstemmelse med den fælles fiskeripolitik og med målsætningerne i de relevante flerårige planer. Med henblik på at sikre, at den strukturelle tilpasning af flåden hænger sammen med bevarelsesmålsætningerne, bør støtte til endeligt ophør med fiskeriaktiviteter være betinget af og knyttet til opnåelsen af resultater. Den bør derfor gennemføres ved hjælp af finansiering, der ikke er knyttet til omkostninger, jf. forordning (EU) nr.[forordningen om fælles bestemmelser]. Under den mekanisme bør medlemsstaterne ikke modtage godtgørelse fra Kommissionen for endeligt ophør med fiskeriaktiviteter på grundlag af de faktiske omkostninger, men i stedet på grundlag af opfyldelsen af betingelser og opnåelsen af resultater. Til dette formål bør Kommissionen i en delegeret retsakt fastsætte sådanne betingelser, som bør være knyttet til opfyldelsen af bevarelsesmålsætninger i den fælles fiskeripolitik.

(26)  Grundet de udfordringer, der er forbundet med at opfylde den fælles fiskeripolitiks bevaringsmålsætninger, bør EHFF have mulighed for at støtte foranstaltninger til forvaltning af fiskeriet og fiskerflåderne. I denne forbindelse forbliver støtte til tilpasning af flåden sommetider nødvendig for visse flådesegmenter og havområder. Sådan støtte bør være nøje målrettet til bevarelse og bæredygtig udnyttelse af havets biologiske ressourcer og tage sigte på at skabe balance mellem fiskerikapaciteten og de tilgængelige fiskerimuligheder. Derfor bør EHFF have mulighed for at støtte endeligt ophør med fiskeriaktiviteter i flådesegmenter, hvor fiskerikapaciteten ikke modsvarer de tilgængelige fiskerimuligheder. Denne støtte bør være et redskab i handlingsplanerne til justering af de flådesegmenter, hvor der er konstateret strukturel overkapacitet, jf. artikel 22, stk. 4, i forordning (EU) nr. 1380/2013, og vil blive gennemført, enten ved at fiskerfartøjet hugges op, eller ved at det oplægges og ombygges til andre aktiviteter. Hvis ombygningen fører til øget pres på det marine økosystem fra rekreativt fiskeri, bør støtten kun ydes, hvis den er i overensstemmelse med den fælles fiskeripolitik og med målsætningerne i de relevante flerårige planer.

Ændringsforslag    38

Forslag til forordning

Betragtning 26 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(26a)  For at etablere et bæredygtigt og miljøvenligt fiskeri med mindre pres på fiskeressourcerne bør EHFF støtte moderniseringen af fartøjerne hen imod mindre energiintensive enheder, herunder i segmenter i ubalance, enten via tilskud eller gennem finansielle instrumenter. Desuden bør EHFF gøre det muligt at hjælpe unge fiskere med at erhverve deres arbejdsredskab, herunder fartøjer på over 12 m, med undtagelse af segmenter i ubalance.

Ændringsforslag    39

Forslag til forordning

Betragtning 26 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(26b)  I betragtning af at fiskerihavne, landingssteder, ankerpladser og auktionshaller har afgørende betydning for de landede produkters kvalitet samt for sikkerheds- og arbejdsforholdene, bør EHFF først og fremmest støtte moderniseringen af havneinfrastrukturer, navnlig hvad angår afsætningen af fiskevarerne, for at optimere de landede produkters merværdi.

Ændringsforslag    40

Forslag til forordning

Betragtning 27

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(27)  På grund fiskeriets høje grad af uforudsigelighed kan ekstraordinære omstændigheder forårsage betydelige økonomiske tab for fiskerne. Med henblik på at afbøde for disse konsekvenser bør EHFF have mulighed for at støtte godtgørelse for ekstraordinært ophør med fiskeriaktiviteter som følge af gennemførelsen af visse bevarelsesforanstaltninger, nemlig flerårige planer, mål for bevarelse og bæredygtig udnyttelse af bestande, foranstaltninger til tilpasning af fiskerfartøjernes fiskerikapacitet til de fiskerimuligheder, der er til rådighed, og tekniske foranstaltninger, som følge af hasteforanstaltninger, afbrydelser, der skyldes force majeure, i anvendelsen af en partnerskabsaftale om bæredygtigt fiskeri, og som følge af en naturkatastrofe eller en miljøhændelse. Der bør kun ydes støtte, hvis sådanne omstændigheders virkning på fiskerne er betydelig, dvs. hvis det berørte fartøjs kommercielle aktiviteter er indstillet i mindst 90 på hinanden følgende dage, og hvis de økonomiske tab som følge af ophøret beløber sig til mere end 30 % af den pågældende virksomheds gennemsnitlige årsomsætning i løbet af en bestemt periode. I betingelserne for at yde støtte bør der tages højde for ålefiskeriets særlige karakter.

(27)  På grund fiskeriets høje grad af uforudsigelighed kan midlertidigt ophør forårsage betydelige økonomiske tab for fiskerne. Med henblik på at afbøde disse konsekvenser bør EHFF have mulighed for at støtte godtgørelse for midlertidigt ophør med fiskeriaktiviteter som følge af gennemførelsen af visse bevarelsesforanstaltninger (nemlig flerårige planer, mål for bevarelse og bæredygtig udnyttelse af bestande, foranstaltninger til tilpasning af fiskerfartøjernes fiskerikapacitet til de fiskerimuligheder, der er til rådighed, og tekniske foranstaltninger), som følge af hasteforanstaltninger, som følge af afbrydelser, der skyldes force majeure, i anvendelsen eller den manglende fornyelse af en partnerskabsaftale om bæredygtigt fiskeri, som følge af en naturkatastrofe eller som følge af en miljøhændelse, herunder episoder med indstilling af fiskeriet af sundhedsmæssige årsager, forekomst af abnorm dødelighed blandt fiskeressourcerne, trafikulykker på havet under fiskeriet og ugunstige vejrforhold. Der bør kun ydes støtte, hvis sådanne omstændigheders virkning på fiskerne er betydelig, dvs. hvis det berørte fartøjs kommercielle aktiviteter er indstillet i mindst 120 på hinanden følgende dage i løbet af de sidste to år. I betingelserne for at yde støtte bør der tages højde for ålefiskeriets særlige karakter.

Ændringsforslag    41

Forslag til forordning

Betragtning 27 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(27a)  Det bør være muligt for fiskere og hav- og ferskvandsakvakulturproducenter at modtage støtte fra EHFAF i tilfælde af en krise på fiskeri- og akvakulturmarkedet, naturkatastrofer eller miljøhændelser.

Begrundelse

Ligesom landbrugsfondene skal der også etableres et markedssikkerhedsnet for fiskere og akvakulturproducenter.

Ændringsforslag    42

Forslag til forordning

Betragtning 28

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(28)  Kystfiskeri af mindre omfang udføres fiskerfartøjer med en længde overalt på under 12 m, som ikke anvender trukne redskaber. Denne sektor udgør næsten 75 % af alle fiskerfartøjer registreret i Unionen og næsten halvdelen af al beskæftigelse i fiskerisektoren. Erhvervsdrivende inden for kystfiskeri af mindre omfang er særlig afhængige af sunde fiskebestande til deres primære indtægtskilde. EHFF bør derfor give dem præferencebehandling gennem en støtteintensitet på 100 %, herunder til operationer, der vedrører kontrol og håndhævelse, med henblik på at fremme bæredygtige fangstmetoder. Desuden bør visse støtteområder være forbeholdt små støttemodtagere i flådesegmenter, hvor fiskerikapaciteten modsvarer de tilgængelige fiskerimuligheder, nemlig anskaffelse af et brugt fartøj og udskiftning eller modernisering af et fartøjs motor. Derudover bør medlemsstaterne i deres program indarbejde en handlingsplan for kystfiskeri af mindre omfang, som bør overvåges på grundlag af indikatorer, for hvilke der bør fastsættes delmål og mål.

(28)  Kystfiskeri af mindre omfang udføres af fiskerfartøjer med en længde overalt på under 12 m, som ikke anvender trukne redskaber. Denne sektor udgør næsten 75 % af alle fiskerfartøjer registreret i Unionen og næsten halvdelen af al beskæftigelse i fiskerisektoren. Erhvervsdrivende inden for kystfiskeri af mindre omfang er særlig afhængige af sunde fiskebestande til deres primære indtægtskilde. EHFF bør derfor give dem præferencebehandling gennem en støtteintensitet på 100 %, herunder til operationer, der vedrører kontrol og håndhævelse, med henblik på at fremme bæredygtige fangstmetoder i overensstemmelse med målene i den fælles fiskeripolitik. Desuden bør visse støtteområder være forbeholdt små støttemodtagere i flådesegmenter, hvor fiskerikapaciteten modsvarer de tilgængelige fiskerimuligheder, nemlig støtte til anskaffelse af et brugt fartøj og udskiftning eller modernisering af et fartøjs motor samt støtte til unge fiskere. Derudover bør medlemsstaterne i deres program indarbejde en handlingsplan for kystfiskeri af mindre omfang, som bør overvåges på grundlag af indikatorer, for hvilke der bør fastsættes delmål og mål.

Ændringsforslag    43

Forslag til forordning

Betragtning 29

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(29)  Som beskrevet i meddelelsen fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg, Regionsudvalget og Den Europæiske Investeringsbank af 24. oktober 2017 med titlen "Et stærkere og fornyet strategisk partnerskab med regionerne i EU's yderste periferi"står regionerne i den yderste periferi10 over for specifikke udfordringer, som er knyttet til deres fjerne beliggenhed og deres topografiske og klimatiske forhold, jf. artikel 349 i traktaten, og har desuden bestemte aktiver til udvikling af en bæredygtig blå økonomi. Derfor bør en handlingsplan for udviklingen af bæredygtige sektorer inden for den blå økonomi, herunder bæredygtig udnyttelse af fiskeri og akvakultur for hver region i den yderste periferi vedlægges den pågældende medlemsstats program, og en finansiel tildeling bør være forbeholdt til at støtte gennemførelsen af disse handlingsplaner. Det bør være EHFF at støtte godtgørelse af yderligere omkostninger, som regionerne i den yderste periferi skal afholde på grund af deres beliggende og karakter af øsamfund. Denne støtte bør begrænses til en procentdel af den samlede finansielle tildeling. Desuden bør der i regionerne i den yderste periferi anvendes en højere støtteintensitet, end der anvendes på andre operationer.

(29)  Regionerne i den yderste periferi står over for specifikke udfordringer, som er knyttet til deres fjerne beliggenhed og deres topografiske og klimatiske forhold, jf. artikel 349 i traktaten, og har desuden bestemte aktiver til udvikling af en bæredygtig blå økonomi. Derfor bør en handlingsplan for udviklingen af bæredygtige sektorer inden for den blå økonomi, herunder bæredygtig udnyttelse af fiskeri og akvakultur for hver region i den yderste periferi vedlægges den pågældende medlemsstats program, og en finansiel tildeling bør være forbeholdt til at støtte gennemførelsen af disse handlingsplaner. For at opretholde konkurrenceevnen for visse fiskevarer og akvakulturprodukter fra regionerne i den yderste periferi i forhold til tilsvarende produkter fra andre regioner i Unionen indførte Unionen i 1992 foranstaltninger, som skulle kompensere for de dermed forbundne meromkostninger i fiskerisektoren. De foranstaltninger, der finder anvendelse for perioden 2014-2020, er fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 508/201410a. Det er nødvendigt fortsat at yde støtte med henblik på udligning af meromkostningerne ved fangst, opdræt, forarbejdning og afsætning af visse fiskevarer og akvakulturprodukter fra regionerne i den yderste periferi, så godtgørelsen bidrager til at bevare den økonomiske bæredygtighed for erhvervsdrivende fra disse regioner. På grund af de anderledes afsætningsvilkår i regionerne i den yderste periferi, udsvingene i fangster og bestande og markedsefterspørgslen bør det overlades til de relevante medlemsstater inden for de samlede tildelinger pr. medlemsstat at fastsætte, hvilke fiskevarer og hvilke maksimumsmængder heraf der kan ydes godtgørelse for, og hvor stor en godtgørelse der skal ydes. Medlemsstaterne bør bemyndiges til inden for den samlede tildeling pr. medlemsstat at differentiere listen over og mængderne af de pågældende fiskevarer samt godtgørelsens størrelse. De bør også bemyndiges til at justere deres godtgørelsesplaner, hvis det er berettiget, fordi situationen har ændret sig. Medlemsstaterne bør fastsætte godtgørelsen således, at der sikres en passende udligning af de meromkostninger, der skyldes de særlige ulemper i regionerne i den yderste periferi. For at undgå overkompensation bør dette beløb være proportionalt med de meromkostninger, som støtten udligner. Til det formål bør der i godtgørelsen også tages hensyn til andre former for offentlig intervention, som har indvirkning på meromkostningernes størrelse. Desuden bør der i regionerne i den yderste periferi anvendes en højere støtteintensitet, end der anvendes på andre operationer.

__________________

__________________

10 COM(2017) 623

 

 

10a Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 508/2014 af 15. maj 2014 om Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 2328/2003, (EF) nr. 861/2006, (EF) nr. 1198/2006 og (EF) nr. 791/2007 samt Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1255/2011 (EUT L 149 af 20.5.2014, s. 1).

Ændringsforslag    44

Forslag til forordning

Betragtning 29 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(29a)  For at sikre, at kystfiskeri af mindre omfang overlever i regionerne i den yderste periferi, og i overensstemmelse med principperne om differentieret behandling for små øer og territorier som omhandlet i mål 14 for bæredygtig udvikling, bør det være muligt for EHFF på grundlag af artikel 349 i TEUF at støtte regionerne i den yderste periferi i at opkøbe og forny fiskerfartøjer, som anvendes til kystfiskeri af mindre omfang, og som lander alle deres fangster i havne i regionerne i den yderste periferi og bidrager til en lokal bæredygtig udvikling, for således at forbedre den menneskelige sikkerhed, overholde Unionens hygiejnestandarder, bekæmpe IUU-fiskeri og opnå større miljømæssig effektivitet. Denne fornyelse af fiskerflåden bør forblive inden for rammerne af godkendte kapacitetslofter og være i overensstemmelse med den fælles fiskeripolitiks mål. Det bør være muligt for EHFF at støtte tilknyttede foranstaltninger såsom opførelse eller modernisering af små skibsværfter, der beskæftiger sig med fartøjer til fiskeri af mindre omfang i regionerne i den yderste periferi, opkøb eller renovering af infrastrukturer og udstyr eller gennemførelse af undersøgelser.

Ændringsforslag    45

Forslag til forordning

Betragtning 29 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(29b)  I betragtning af Europa-Parlamentets beslutning om øers særlige situation (2015/3014(RSP)) og Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om "Særlige problemer for øer" (1229/2011) udgør landbrug, husdyrhold og fiskeri et vigtigt element i øernes lokale økonomier. De europæiske øregioner lider under manglende tilgængelighed, navnlig for SMV'er, og en lav grad af produktdifferentiering, og de har brug for en strategi, der vil sætte dem i stand til at udnytte alle de mulige synergier mellem de europæiske struktur- og investeringsfonde og andre EU-instrumenter med henblik på at kompensere for øernes ulemper og stimulere deres økonomiske vækst, jobskabelse og bæredygtige udvikling. Selv om artikel 174 i TEUF anerkender de naturbetingede og geografiske ulemper af permanent art, der er specifikke for situationen på øerne, er Kommissionen nødt til at fastlægge en "strategisk EU-ramme for øer" med henblik på at knytte de instrumenter, der kan have en større territorial indvirkning, sammen.

Begrundelse

Der bør i analysen af de nye rammer for EHFF 2021 tages bedre hensyn til de europæiske øers særlige situation.

Ændringsforslag    46

Forslag til forordning

Betragtning 30

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(30)  Under delt forvaltning bør EHFF have mulighed for at støtte beskyttelse og genopretning af marin biodiversitet og marine økosystemer. Til det formål bør støtte være tilgængelig til godtgørelse af fiskeres indsamling af tabte fiskeredskaber og havaffald fra havet og til investeringer i havne, så der kan stilles tilstrækkelige modtagefaciliteter til rådighed til tabte fiskeredskaber og havaffald indsamlet fra havet. Støtte bør også være tilgængelig for tiltag, som har til formål at opnå eller opretholde en godmiljøtilstand i havmiljøet, jf. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/56/EF ("havstrategirammedirektivet")11, for gennemførelsen af geografiske beskyttelsesforanstaltninger, der er oprettet i henhold til direktivet, og, i overensstemmelse med de prioriterede aktionsrammer, der er fastlagt i henhold til Rådets direktiv 92/43/EØF ("habitatsdirektivet")12, for forvaltning, genopretning og overvågning af Natura 2000-områder, og for beskyttelse af arter i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 92/43/EØF og direktiv 2009/147/EF ("fugledirektivet")13. Under direkte forvaltning bør EHFF støtte fremme af rene og sunde have og gennemførelsen af EU-strategien for plast i en cirkulær økonomi, som er beskrevet i meddelelsen fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget af 16. januar 201614 med titlen "En EU-strategi for plast i en cirkulær økonomi", i overensstemmelse med målsætningen om at opnå eller opretholde en god miljøtilstand i havmiljøet.

(30)  Under delt forvaltning bør EHFF have mulighed for at støtte beskyttelse og genopretning af marin biodiversitet og marine økosystemer. Til det formål bør støtte være tilgængelig til godtgørelse af fiskeres indsamling af tabte fiskeredskaber og havaffald, navnlig plast, fra havet og til investeringer i havne, så der kan stilles tilstrækkelige modtage- og opbevaringsfaciliteter til rådighed til tabte fiskeredskaber og havaffald indsamlet fra havet. Støtte bør også være tilgængelig for tiltag, som har til formål at opnå eller opretholde en god miljøtilstand i havmiljøet, jf. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/56/EF ("havstrategirammedirektivet")11, for gennemførelsen af geografiske beskyttelsesforanstaltninger, der er oprettet i henhold til direktivet, og, i overensstemmelse med de prioriterede aktionsrammer, der er fastlagt i henhold til Rådets direktiv 92/43/EØF ("habitatdirektivet")12, for forvaltning, genopretning og overvågning af Natura 2000-områder, og for beskyttelse af arter i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 92/43/EØF og direktiv 2009/147/EF ("fugledirektivet")13 og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/40/EF13a samt EU-standarderne for byspildevand og for anlæg, installation, modernisering og videnskabelig udarbejdelse og evaluering af statiske eller flytbare faciliteter, som skal beskytte og forbedre den marine flora og fauna i regionerne i den yderste periferi. Under direkte forvaltning bør EHFF støtte fremme af rene og sunde have og gennemførelsen af EU-strategien for plast i en cirkulær økonomi, som er beskrevet i meddelelsen fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget af 16. januar 201614 med titlen "En EU-strategi for plast i en cirkulær økonomi", i overensstemmelse med målsætningen om at opnå eller opretholde en god miljøtilstand i havmiljøet.

_________________

_________________

11 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/56/EF af 17. juni 2008 om fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets havmiljøpolitiske foranstaltninger (havstrategirammedirektivet) (EUT L 164 af 25.6.2008, s. 19).

11 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/56/EF af 17. juni 2008 om fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets havmiljøpolitiske foranstaltninger (havstrategirammedirektivet) (EUT L 164 af 25.6.2008, s. 19).

12 Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter (EFT L 206 af 22.7.1992, s. 7).

12 Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter (EFT L 206 af 22.7.1992, s. 7).

13 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/147/EF af 30. november 2009 om beskyttelse af vilde fugle (EUT L 20 af 26.1.2010, s. 7).

13 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/147/EF af 30. november 2009 om beskyttelse af vilde fugle (EUT L 20 af 26.1.2010, s. 7).

 

13a Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/60/EF af 23. oktober 2000 om fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets vandpolitiske foranstaltninger (EFT L 327 af 22.12.2000, s. 1).

14 COM(2018) 28

14 COM(2018)0028.

Ændringsforslag    47

Forslag til forordning

Betragtning 31

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(31)  Fiskeri og akvakultur bidrager til fødevaresikkerhed og ernæring. I øjeblikket importerer Unionen imidlertid over 60 % af sine forsyninger af fiskevarer og er derfor stærkt afhængig af tredjelande. En stor udfordring består i at fremme forbruget af fiskeprotein, der er produceret i Unionen, lever op til høje kvalitetsstandarder og er tilgængelige for forbruger til overkommelige priser.

(31)  De Forenede Nationers 2030-dagsorden for bæredygtig udvikling fastsætter udryddelse af sult, opnåelse af fødevaresikkerhed og forbedret ernæring som et af de 17 mål for bæredygtig udvikling (mål 2). Unionen har forpligtet sig fuldt ud til dette mål og opfyldelsen af det. På den baggrund bidrager fiskeri og bæredygtig akvakultur til fødevaresikkerhed og ernæring. I øjeblikket importerer Unionen imidlertid over 60 % af sine forsyninger af fiskevarer og er derfor stærkt afhængig af tredjelande. En stor udfordring består i at fremme forbruget af fiskevarer, der er produceret i Unionen, lever op til høje kvalitetsstandarder og er tilgængelige til overkommelige priser ved at forsyne offentlige institutioner såsom hospitaler og skoler med lokale varer fra fiskeri af mindre omfang og ved at iværksætte uddannelses- og oplysningsprogrammer på uddannelsesinstitutioner vedrørende vigtigheden af at spise fisk, der er fanget lokalt.

Ændringsforslag    48

Forslag til forordning

Betragtning 32

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(32)  EHFF bør have mulighed for at støtte fremme af bæredygtigudvikling af akvakultur, herunder ferskvandsakvakultur, til opdræt af vanddyr og dyrkning af planter til produktion af fødevarer og andre råvarer. Der findes fortsat komplekse administrative procedurer i nogle medlemsstater, f.eks. vanskelig adgang til plads og byrdefulde licensudstedelsesprocedurer, som gør det vanskeligt for sektoren at forbedre de opdrættede og dyrkede produkters image og konkurrenceevne. Støtte bør være i overensstemmelse med de flerårige nationale strategiplaner for akvakultur, der er udviklet på grundlag af forordning (EU) nr. 1380/2013. Navnlig bør støtte til miljømæssig bæredygtighed, produktive investeringer, innovation, tilegnelse af erhvervsmæssige færdigheder, forbedring af arbejdsvilkårene og kompensationsforanstaltninger, som leverer vigtige land- og naturforvaltningstjenester, være støtteberettiget. Tiltag inden for folkesundheden, akvakulturforsikringsordninger og tiltag inden for dyresundheden og -velfærden bør også være støtteberettiget. I tilfælde af produktive investeringer bør støtten kun ydes gennem finansielle instrumenter og gennem InvestEU, som har en større løftestangseffekt på markederne og derfor er mere relevante end tilskud, når det drejer sig om at tage hånd om sektorens udfordringer med finansieringen.

(32)  EHFF bør have mulighed for at støtte fremme af bæredygtig udvikling af akvakultur, herunder ferskvandsakvakultur, til opdræt af vanddyr og dyrkning af planter til produktion af fødevarer og andre råvarer. Der findes fortsat komplekse administrative procedurer i nogle medlemsstater, f.eks. vanskelig adgang til plads og byrdefulde licensudstedelsesprocedurer, som gør det vanskeligt for sektoren at forbedre de opdrættede og dyrkede produkters image og konkurrenceevne. Støtte bør være i overensstemmelse med de flerårige nationale strategiplaner for akvakultur, der er udviklet på grundlag af forordning (EU) nr. 1380/2013. Navnlig bør støtte til miljømæssig bæredygtighed, produktive investeringer, innovation, tilegnelse af erhvervsmæssige færdigheder, forbedring af arbejdsvilkårene og kompensationsforanstaltninger, som leverer vigtige land- og naturforvaltningstjenester, være støtteberettiget. Tiltag inden for folkesundheden, akvakulturforsikringsordninger og tiltag inden for dyresundheden og -velfærden bør også være støtteberettiget. Støtten bør fortrinsvis ydes gennem finansielle instrumenter, gennem InvestEU og gennem tilskud.

Ændringsforslag    49

Forslag til forordning

Betragtning 33

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(33)  Fødevaresikkerheden afhænger af effektive og velorganiserede markeder, som øger gennemsigtigheden, stabiliteten, kvaliteten og mangfoldigheden i forsyningskæden og giver bedre forbrugerinformation. Til det formål bør EHFF have mulighed for at støtte afsætningen af fiskevarer og akvakulturprodukter, i overensstemmelse med målsætningerne i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1379/2013 ("forordningen om fusionsmarkedsordningen")15. Særlig bør støtte være tilgængelig for oprettelsen af producentorganisationer, gennemførelsen af produktions- og afsætningsplaner, fremme af nye afsætningsmuligheder og udvikling og formidling af markedsoplysninger.

(33)  Fødevaresikkerheden afhænger af effektive og velorganiserede markeder, som øger gennemsigtigheden, stabiliteten, kvaliteten og mangfoldigheden i forsyningskæden og giver bedre forbrugerinformation. Til det formål bør EHFF have mulighed for at støtte afsætningen af fiskevarer og akvakulturprodukter, i overensstemmelse med målsætningerne i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1379/2013 ("forordningen om fusionsmarkedsordningen")15. Særlig bør støtte være tilgængelig for bl.a. oprettelsen af producentorganisationer, herunder fiskerikooperativer, småproducenter, gennemførelsen af produktions- og afsætningsplaner, oplagringsstøtte, salgsfremstød og kommunikationskampagner, fremme af nye afsætningsmuligheder, gennemførelse af markedsundersøgelser, bevarelse og styrkelse af Det Europæiske Markedsobservatorium for Fiskevarer og Akvakulturprodukter (EUMOFA) og udvikling og formidling af markedsoplysninger.

_________________

_________________

15 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1379/2013 af 11. december 2013 om den fælles markedsordning for fiskevarer og akvakulturprodukter, om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1184/2006 og (EF) nr. 1224/2009 og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 104/2000 (EUT L 354 af 28.12.2013, s. 1).

15 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1379/2013 af 11. december 2013 om den fælles markedsordning for fiskevarer og akvakulturprodukter, om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1184/2006 og (EF) nr. 1224/2009 og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 104/2000 (EUT L 354 af 28.12.2013, s. 1).

Ændringsforslag    50

Forslag til forordning

Betragtning 33 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(33a)  Kvaliteten og alsidigheden af Unionens fiskevarer giver producenterne en konkurrencemæssig fordel, som bidrager betydeligt til den kulturelle og gastronomiske arv og forener bevarelsen af kulturelle traditioner med udviklingen og anvendelsen af ny videnskabelig ekspertise. Borgerne og forbrugerne efterspørger i stigende grad kvalitetsprodukter med forskellige specifikke kendetegn, der er knyttet til deres geografiske oprindelse. Til det formål vil EHFF kunne yde støtte til fiskevarer, der er omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1151/20121a. Navnlig vil den kunne yde støtte til anerkendelse og registrering af geografiske oprindelsesbetegnelser af høj kvalitet i henhold til denne forordning. Ligeledes vil den kunne yde støtte til de enheder, der forvalter de beskyttede oprindelsesbetegnelser (BOB'er) og de beskyttede geografiske betegnelser (BGB'er), samt de programmer, de udarbejder med henblik på at forbedre kvaliteten. Endvidere vil den kunne yde støtte til den forskning, der gennemføres af disse forvaltningsenheder med henblik på at opnå bedre kendskab til de specifikke produktionsfaciliteter, processer og produkter.

 

___________________

 

1a Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1151/2012 af 21. november 2012 om kvalitetsordninger for landbrugsprodukter og fødevarer (EUT L 343 af 14.12.2012, s. 1).

Ændringsforslag    51

Forslag til forordning

Betragtning 33 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(33b)  I lyset af Europa-Parlamentets beslutning af 4. december 2008 om en europæisk plan for forvaltning af skarver og beslutningen af 17. juni 2010 om ny fremdrift til strategien for bæredygtig udvikling af europæisk akvakultur bør EHFF støtte videnskabelig forskning og indsamling af data om trækfugles indvirkning på akvakultursektoren og de relevante fiskebestande i Unionen.

Ændringsforslag    52

Forslag til forordning

Betragtning 33 c (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(33c)  I lyset af behovet for en voksende akvakultursektor og det store tab af fiskebestande, som den oplever på grund af trækfugle, bør EHFF indeholde en vis godtgørelse for disse tab, indtil der er indført en europæisk forvaltningsplan.

Ændringsforslag    53

Forslag til forordning

Betragtning 34

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(34)  Forarbejdningsindustrien spiller en rolle, for så vidt angår tilgængeligheden og kvaliteten af fiskevarer og akvakulturprodukter. EHFF bør have mulighed for at støtte målrettede investeringer i industrien, forudsat at de bidrager til at opfylde målsætningerne for den fælles markedsordning. Denne støtte bør kun ydes gennem finansielle instrumenter og gennem InvestEU og ikke via tilskud.

(34)  Forarbejdningsindustrien spiller en rolle, for så vidt angår tilgængeligheden og kvaliteten af fiskevarer og akvakulturprodukter. EHFF bør have mulighed for at støtte målrettede investeringer i industrien, forudsat at de bidrager til at opfylde målsætningerne for den fælles markedsordning. Denne støtte kan ydes gennem tilskud, gennem finansielle instrumenter og gennem InvestEU.

Begrundelse

Der bør fortsat ydes støtte, herunder gennem tilskud, til forarbejdningsindustrien for at øge dens konkurrenceevne. Tilskud bør ikke udelukkes, da små og mellemstore virksomheder ikke ubesværet kan få adgang til finansielle instrumenter.

Ændringsforslag    54

Forslag til forordning

Betragtning 34 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(34a)  Bortset fra de støtteberettigede foranstaltninger, som allerede er nævnt, bør der være mulighed for, at EHFF kan støtte andre områder i forbindelse med fiskeri og akvakultur, herunder støtte til beskyttende jagt eller forvaltning af generende arter af dyreliv, der er til fare for opretholdelsen af et bæredygtigt niveau af fiskebestande, navnlig sæler og skarver.

Ændringsforslag    55

Forslag til forordning

Betragtning 34 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(34b)  Bortset fra de allerede nævnte støtteberettigede foranstaltninger bør det være muligt for EHFF at støtte andre områder knyttet til fiskeri og akvakultur, herunder godtgørelse for skade på fangster forårsaget af pattedyr og fugle, som er beskyttet af EU-retten, navnlig sæler og skarver.

Ændringsforslag    56

Forslag til forordning

Betragtning 35

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(35)  Jobskabelse i kystregioner afhænger af lokalt styret udvikling af en bæredygtig blå økonomi, som genopliver disse regioners sociale struktur. Havindustrier og -tjenester vil sandsynligvis gennemgå en kraftigere vækst end den globale økonomi og yde et væsentligt bidrag til beskæftigelse og vækst i senest 2030. For at være bæredygtig afhænger væksten i den blå økonomi af innovation og investeringer i nye maritime forretningsområder og i bioøkonomien, herunder modeller for bæredygtig turisme, havbaseret vedvarende energi, innovativ avanceret skibsbygning og nye havnetjenester, som kan skabe arbejdspladser og samtidig fremme lokal udvikling. Mens offentlige investeringer i den bæredygtige blå økonomi bør integreres i hele Unionens budget, bør EHFF specifikt have fokus på grundforudsætninger for udviklingen af den bæredygtige blå økonomi og på at fjerne flaskehalse med henblik på at lette investeringer og udviklingen af nye markeder, teknologier eller tjenester. Støtte til udviklingen af en bæredygtig blå økonomi bør ydes via delt, direkte og indirekte forvaltning.

(35)  Jobskabelse i kystregioner afhænger af lokalt styret udvikling af en bæredygtig blå økonomi, som udvikler sig inden for økologiske grænser og genopliver den sociale struktur i disse regioner, herunder øerne og regionerne i den yderste periferi. Havindustrier og -tjenester vil sandsynligvis gennemgå en kraftigere vækst end den globale økonomi og yde et væsentligt bidrag til beskæftigelse og vækst senest i 2030. For at være bæredygtig afhænger væksten i den blå økonomi af innovation og investeringer i nye maritime forretningsområder, i bioøkonomien og i bioteknologien, herunder modeller for bæredygtig turisme, havbaseret vedvarende energi, innovativ avanceret skibsbygning og nye havnetjenester og en bæredygtig udvikling af fiskeri- akvakultursektoren, som kan skabe arbejdspladser og samtidig fremme lokal udvikling samt udvikling af nye biologibaserede havprodukter. Mens offentlige investeringer i den bæredygtige blå økonomi bør integreres i hele Unionens budget, bør EHFAF specifikt have fokus på grundforudsætninger for en bæredygtig blå økonomi, som udvikler sig inden for økologiske grænser, og på at fjerne flaskehalse med henblik på at lette investeringer og udviklingen af nye markeder, teknologier eller tjenester. Støtte til udviklingen af en bæredygtig blå økonomi bør ydes via delt, direkte og indirekte forvaltning.

Ændringsforslag    57

Forslag til forordning

Betragtning 35 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(35a)  I henhold til betragtning 3 i forordningen om den fælles fiskeripolitik kan rekreativt fiskeri have betydelig indvirkning på fiskeressourcerne, og medlemsstaterne bør derfor sikre, at dette fiskeri foregår på en måde, der er forenelig med den fælles fiskeripolitiks mål. Rekreativt fiskeri kan dog ikke forvaltes ordentligt uden pålidelige og regelmæssige indsamlinger af data om rekreativt fiskeri som understreget i Europa-Parlamentets beslutning om status over det rekreative fiskeri i Den Europæiske Union (2017/2120 INI).

Ændringsforslag    58

Forslag til forordning

Betragtning 35 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(35b)  En bæredygtig blå økonomi har til formål at sikre bæredygtigt forbrug og bæredygtig produktion samt effektiv ressourceanvendelse kombineret med beskyttelse og bevarelse af havøkosystemernes mangfoldighed, produktivitet, modstandsdygtighed, primære funktioner og indbyggede værdier. Den er baseret på evalueringen af nuværende og fremtidige generationers langsigtede behov. Dette indebærer ligeledes fastsættelsen af de rette priser for varer og tjenesteydelser.

Begrundelse

En bæredygtig blå økonomi indebærer, at de økonomiske, sociale og miljømæssige aktiviteter er en integreret del af havøkosystemet, og det er derfor nødvendigt at bevare en balance mellem forbedringen af levevilkårene og velfærden i de lokale kystsamfund og beskyttelsen af havøkosystemerne. En bæredygtig blå økonomi vil kun skabe økonomisk værdi for havmiljøet, hvis den kan gennemføres på en sådan måde, at havressourcerne og havøkosystemerne bevares og beskyttes.

Ændringsforslag    59

Forslag til forordning

Betragtning 35 c (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(35c)  Der er behov for at indføre støtteforanstaltninger for at fremme den sociale dialog og drage nytte af EHFF med henblik på at bidrage til at uddanne kvalificerede fagfolk i den maritime sektor og fiskerisektoren. Vigtigheden af at modernisere den maritime sektor og fiskerisektoren og den rolle, innovationen spiller i denne henseende, kræver en ny evaluering af de finansielle bevillinger til erhvervsuddannelse under EHFF.

Begrundelse

Ændringsforslaget henviser til artikel 25 og 27 i Fiskeriudvalgets udtalelse 2017/2052(INI), navnlig behovet for at afsætte midler fra EHFF, der er særligt rettet mod uddannelse af nuværende og fremtidige arbejdstagere i disse sektorer uden nogen aldersgrænse, men med det specifikke mål at forbedre fiskeriets økonomiske og miljømæssige bæredygtighed.

Ændringsforslag    60

Forslag til forordning

Betragtning 35 d (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(35 d)  Investering i menneskelig kapital er også afgørende for at kunne øge fiskeri- og havaktiviteters konkurrenceevne og økonomiske performance. Derfor bør EHFF støtte rådgivning, samarbejde mellem videnskabsfolk og fiskere, erhvervsuddannelse, livslang læring og bør fremme formidling af viden, bidrage til at forbedre operatørernes overordnede performance og konkurrenceevne samt fremme social dialog. For at anerkende deres rolle i fiskersamfundene bør selvstændige fiskeres ægtefæller og livsledsagere under visse betingelser også tildeles støtte til erhvervsuddannelse, livslang læring, formidling af viden og netværksarbejde, der bidrager til deres erhvervsmæssige udvikling.

Begrundelse

Med dette ændringsforslag genindsættes betragtning 31 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 508/2014 af 15. maj 2014, der vedrører fremme af menneskelig kapital. Det er yderst vigtigt, navnlig for kystsamfund, der er afhængige af fiskeri, at kunne fremme integrationen af nye faglærte arbejdstagere.

Ændringsforslag    61

Forslag til forordning

Betragtning 36

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(36)  Udviklingen af en bæredygtig blå økonomi afhænger i vid udstrækning af partnerskaber mellem lokale interessenter, som bidrager til vitaliteten i samfund ved kysterne og inde i landet og deres økonomier. EHFF bør levere værktøjerne til at fremme sådanne partnerskaber. Med henblik herpå bør støtte til lokaludvikling styret af lokalsamfundet være tilgængelig under delt forvaltning. Denne tilgang bør fremme økonomisk diversificering i en lokal sammenhæng gennem udviklingen af kyst- og ferskvandsfiskeri, akvakultur og en bæredygtig blå økonomi. Strategier for lokaludvikling styret af lokalsamfundet bør sikre, at lokalsamfundene i højere grad udnytter og drager fordel af mulighederne i den bæredygtige blå økonomi ved at udnytte og styrke de miljømæssige, kulturelle, sociale og menneskelige ressourcer. Hvert lokale partnerskab bør derfor afspejle sin strategis primære fokus ved at sikre en afbalanceret inddragelse og repræsentation af alle relevante interessenter fra den lokale bæredygtige blå økonomi.

(36)  Udviklingen af en bæredygtig blå økonomi afhænger i vid udstrækning af partnerskaber mellem lokale interessenter, som bidrager til at sikre befolkningernes vitalitet og bæredygtighed i kystsamfund, øsamfund og samfund inde i landet og deres økonomier. EHFF bør levere værktøjerne til at fremme sådanne partnerskaber. Med henblik herpå bør støtte til lokaludvikling styret af lokalsamfundet være tilgængelig under delt forvaltning. Denne tilgang bør fremme økonomisk diversificering i en lokal sammenhæng gennem udviklingen af kyst- og ferskvandsfiskeri, akvakultur og en bæredygtig blå økonomi. Strategier for lokaludvikling styret af lokalsamfundet bør sikre, at lokalsamfundene i højere grad udnytter og drager fordel af mulighederne i den bæredygtige blå økonomi ved at udnytte og styrke de miljømæssige, kulturelle, sociale og menneskelige ressourcer. Hvert lokale partnerskab bør derfor afspejle sin strategis primære fokus ved at sikre en afbalanceret inddragelse og repræsentation af alle relevante interessenter fra den lokale bæredygtige blå økonomi.

Ændringsforslag    62

Forslag til forordning

Betragtning 37

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(37)  Under delt forvaltning bør EHFF have mulighed for at støtte den bæredygtige blå økonomi gennem indsamling, forvaltning og anvendelse af data til forbedring af kendskabet til havmiljøets tilstand. Støtten bør tage sigte på at opfylde kravene i direktiv 92/43/EØF og direktiv 2009/147/EF med henblik på at støtte maritim fysisk planlægning og øge datakvaliteten og udvekslingen gennem det europæiske havobservations- og havdatanetværk.

(37)  Under delt forvaltning bør EHFAF have mulighed for at støtte en bæredygtig blå økonomi, som udvikler sig inden for økologiske grænser, gennem indsamling, forvaltning og anvendelse af data til forbedring af kendskabet til hav- og ferskvandmiljøets tilstand og til ressourcernes tilstand. Støtten bør tage sigte på at opfylde kravene i direktiv 92/43/EØF og direktiv 2009/147/EF med henblik på at støtte maritim fysisk planlægning samt fiskeri- og akvakultursektorens bæredygtighed og øge datakvaliteten og udvekslingen gennem det europæiske havobservations- og havdatanetværk.

Ændringsforslag    63

Forslag til forordning

Betragtning 38

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(38)  Under direkte og indirekte forvaltning bør EHFF fokusere på grundforudsætningerne for en bæredygtig blå økonomi gennem fremme af en integreret styring og forvaltning af havpolitikken, styrkelse af overførslen og udbredelsen af forskning, innovation og teknologi inden for den bæredygtige blå økonomi, forbedring af maritime færdigheder, havkundskab og udveksling af socioøkonomiske data om den bæredygtige blå økonomi, fremme af en bæredygtig, kulstoffattig og klimaresistent blå økonomi og udvikling af projektplanlægning og innovative finansieringsinstrumenter. I forbindelse med ovennævnte områder bør der tages behørigt hensyn til den specifikke situation, som regionerne i den yderste periferi befinder sig i.

(38)  Under direkte og indirekte forvaltning bør EHFF fokusere på at skabe grundforudsætningerne for en bæredygtig blå økonomi, som udvikler sig inden for økologiske grænser og fremmer et sundt havmiljø gennem fremme af en integreret styring og forvaltning af havpolitikken, styrkelse af overførslen og udbredelsen af forskning, innovation og teknologi inden for den bæredygtige blå økonomi, forbedring af maritime færdigheder, havkundskab og udveksling af miljømæssige og socioøkonomiske data om den bæredygtige blå økonomi, fremme af en bæredygtig, kulstoffattig og klimaresistent blå økonomi og udvikling af projektplanlægning og innovative finansieringsinstrumenter. I forbindelse med ovennævnte områder bør der tages behørigt hensyn til den specifikke situation for regionerne i den yderste periferi og øerne som omhandlet i artikel 174 i TEUF.

Ændringsforslag    64

Forslag til forordning

Betragtning 39

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(39)  60 % af havene ligger uden for grænserne for national jurisdiktion. Dette indebærer et fælles internationalt ansvar. De fleste af de problemer, som vedrører havene, er af grænseoverskridende karakter, f.eks. overudnyttelse, klimaændringer, forsuring, forurening og nedgang i biodiversiteten, og de kræver derfor en fælles reaktion. Under De Forenede Nationers havretskonvention, som Unionen er part i medfør af Rådets afgørelse 98/392/EF16, er der etableret en lang række jurisdiktionsrettigheder, institutioner og konkrete rammer til at regulere og forvalte menneskelig aktivitet på havene. I de seneste år er der opstået global konsensus om, at havmiljøet og menneskelige aktiviteter på havene bør forvaltes mere effektivt med henblik på at tage hånd om det stigende pres på havene.

(39)  60 % af havene ligger uden for grænserne for national jurisdiktion. Dette indebærer et fælles internationalt ansvar. De fleste af de problemer, som vedrører havene, er af grænseoverskridende karakter, f.eks. overudnyttelse, klimaændringer, forsuring, forurening, olieboringer eller undersøisk minedrift, som fører til nedgang i biodiversiteten, og de kræver derfor en fælles reaktion. Under De Forenede Nationers havretskonvention, som Unionen er part i medfør af Rådets afgørelse 98/392/EF16, er der etableret en lang række jurisdiktionsrettigheder, institutioner og konkrete rammer til at regulere og forvalte menneskelig aktivitet på havene. I de seneste år er der opstået global konsensus om, at havmiljøet og menneskelige aktiviteter på havene bør forvaltes mere effektivt med henblik på at tage hånd om det stigende pres på havene.

_________________

_________________

16 Rådets afgørelse 98/392/EF af 23. marts 1998 om Det Europæiske Fællesskabs indgåelse af de Forenede Nationers havretskonvention af 10. december 1982 og af aftalen af 28. juli 1994 vedrørende anvendelsen af kapitel XI i denne konvention (EFT L 179 af 23.6.1998, s. 1).

16 Rådets afgørelse 98/392/EF af 23. marts 1998 om Det Europæiske Fællesskabs indgåelse af de Forenede Nationers havretskonvention af 10. december 1982 og af aftalen af 28. juli 1994 vedrørende anvendelsen af kapitel XI i denne konvention (EFT L 179 af 23.6.1998, s. 1).

Ændringsforslag    65

Forslag til forordning

Betragtning 40

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(40)  Som global aktør er Unionen stærkt engageret i at fremme international havforvaltning, i overensstemmelse med den fælles meddelelse til Rådet, Europa-Parlamentet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget af 10. november 2016 med titlen "International havforvaltning: en dagsorden for havenes fremtid"17. Unionens politik for havforvaltning er en ny politik, som omfatter havene på en integreret måde. International havforvaltning er ikke blot afgørende for at nå målene for 2030-dagsordenen for bæredygtig udvikling, særlig mål 14 for bæredygtig udvikling ("bevare havene og bruge havene og de marine ressourcer på bæredygtig vis for at fremme bæredygtig udvikling"), men også for at garantere sikre, rene og bæredygtigt forvaltede have til gavn for fremtidige generationer. Det er nødvendigt, at Unionen opfylder disse international forpligtelser og er en drivende kraft for en bedre international havforvaltning på bilateralt, regionalt og multilateralt plan, herunder når det drejer sig om at forebygge, afværge og standse ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri, forbedre rammen for international havforvaltning, mindske presset på havene, skabe betingelser for en bæredygtig blå økonomi og styrke international havforskning og -data.

(40)  Som global aktør er Unionen stærkt engageret i at fremme international havforvaltning, i overensstemmelse med den fælles meddelelse til Rådet, Europa-Parlamentet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget af 10. november 2016 med titlen "International havforvaltning: en dagsorden for havenes fremtid"17. Unionens politik for havforvaltning er en ny politik, som omfatter havene på en integreret måde. International havforvaltning er ikke blot afgørende for at nå 2030-dagsordenens mål for bæredygtig udvikling, særlig mål 14 for bæredygtig udvikling ("bevare havene og bruge havene og de marine ressourcer på bæredygtig vis for at fremme bæredygtig udvikling"), men også for at garantere sikre, rene og bæredygtigt forvaltede have til gavn for fremtidige generationer. Det er nødvendigt, at Unionen opfylder disse internationale forpligtelser og er en drivende og ledende kraft for en bedre international havforvaltning på bilateralt, regionalt og multilateralt plan, herunder når det drejer sig om at forebygge, afværge og standse IUU-fiskeri og minimere indvirkningen på havmiljøet, forbedre rammen for international havforvaltning, mindske presset på havene, skabe betingelser for en bæredygtig blå økonomi, som udvikler sig inden for økologiske grænser, og styrke international havforskning og -data.

_________________

_________________

17 JOIN(2016) 49.

17 JOIN(2016) 49.

Ændringsforslag    66

Forslag til forordning

Betragtning 43

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(43)  Under delt forvaltning bør hver medlemsstat udarbejde ét enkelt program, som skal godkendes af Kommissionen. Inden for rammerne af regionalisering og for at tilskynde medlemsstaterne til en mere strategisk tilgang under udarbejdelsen af programmer bør Kommissionen udarbejde en analyse for hvert havområde med angivelse af havområdets almindelige styrker og svagheder med hensyn til opnåelsen af målsætningerne i den fælles fiskeripolitik. Analysen bør vejlede både medlemsstaterne og Kommissionen ved forhandlinger om hvert enkelt program, under hensyntagen til regionale udfordringer og behov. Ved vurderingen af programmerne bør Kommissionen tage miljømæssige og socioøkonomiske udfordringer i den fælles fiskeripolitik, den blå økonomis socioøkonomiske performance, udfordringerne for de enkelte havområder, bevarelse og genopretning af marine økosystemer, reduktion af mængden af havaffald og modvirkning af og tilpasning til klimaændringer i betragtning.

(43)  Under delt forvaltning bør hver medlemsstat i samarbejde med alle regionerne udarbejde ét enkelt program, som bør godkendes af Kommissionen. Inden for rammerne af regionalisering og for at tilskynde medlemsstaterne til en mere strategisk tilgang under udarbejdelsen af programmer bør Kommissionen udarbejde en analyse for hvert havområde med angivelse af havområdets almindelige styrker og svagheder med hensyn til opnåelsen af målsætningerne i den fælles fiskeripolitik. Analysen bør vejlede både medlemsstaterne og Kommissionen ved forhandlinger om hvert enkelt program, under hensyntagen til regionale udfordringer og behov. Ved vurderingen af programmerne bør Kommissionen tage hensyn til de miljømæssige og socioøkonomiske udfordringer i den fælles fiskeripolitik, den socioøkonomiske performance af en blå økonomi, som udvikler sig inden for økologiske grænser, navnlig for så vidt angår kystfiskeri af mindre omfang, udfordringerne for de enkelte havområder, bevarelsen og genopretningen af marine økosystemer, reduktionen og indsamlingen af mængden af havaffald og kampen mod, modvirkningen af og tilpasningen til klimaændringer.

Ændringsforslag    67

Forslag til forordning

Betragtning 43 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(43a)  Med henblik på at sikre en effektiv gennemførelse af forvaltningsforanstaltningerne på regionalt plan bør medlemsstaterne iværksætte en medforvaltningsordning i samarbejde med rådgivende udvalg, fiskeriorganisationer og kompetente institutioner/myndigheder for at styrke parternes dialog og engagement.

Ændringsforslag    68

Forslag til forordning

Betragtning 44 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(44a)  Det er blevet rapporteret, at betalingsproceduren inden for rammerne af den nuværende EHFF er ringe, idet der kun er brugt 11 % efter fire års anvendelse. Denne procedure bør forbedres for at fremskynde betalinger til modtageren, navnlig for så vidt angår enkeltpersoner eller familier.

Ændringsforslag    69

Forslag til forordning

Betragtning 46 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(46a)  Kommissionen bør ligeledes stille passende redskaber til rådighed for, at samfundet informeres om fiskeri- og akvakulturaktiviteter og fordelene ved diversificering af forbruget af fisk og skaldyr.

Begrundelse

Diversificering af forbruget af fisk vil lette presset på de mest populære bestande.

Ændringsforslag    70

Forslag til forordning

Betragtning 47

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(47)  Unionens finansielle interesser bør beskyttes ved hjælp af forholdsmæssigt afpassede foranstaltninger, herunder ved forebyggelse, påvisning, korrektion og undersøgelse af uregelmæssigheder og svig, tilbagesøgning af tabte, uberettiget udbetalte eller ukorrekt anvendte midler og efter omstændighederne ved anvendelse af administrative sanktioner, jf. forordning (EU) nr. [forordningen om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget], Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 883/201319, Rådets forordning (Euratom, EF) nr. 2988/9520, Rådets forordning (Euratom, EF) nr. 2185/9621 og Rådets forordning (EU) 2017/193922. Navnlig kan Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF), jf. forordning (EU, Euratom) nr. 883/2013 og forordning (Euratom, EF) nr. 2185/96, foretage undersøgelser, herunder kontrol og inspektion på stedet for at fastslå, om der foreligger svig, korruption eller andre ulovlige forhold, der skader EU's finansielle interesser. Den Europæiske Anklagemyndighed (EPPO) kan, jf. Rådets forordning (EU) 2017/1939, efterforske og retsforfølge svig og andre ulovlige aktiviteter, der skader Unionens finansielle interesser, som fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2017/137123. I henhold til forordning (EU) nr. [forordningen om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget] skal personer eller enheder, som modtager EU-midler, samarbejde fuldt ud om at beskytte Unionens finansielle interesser, give Kommissionen, OLAF, EPPO og Den Europæiske Revisionsret de fornødne rettigheder og den fornødne adgang og sikre, at tredjeparter, der er involveret i gennemførelsen af EU-midler, giver tilsvarende rettigheder. Når medlemsstaterne forvalter og gennemfører EHFF, bør de sikre, at Unionens finansielle interesser beskyttes i henhold til forordning (EU) nr. [forordningen om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget] og forordning (EU) nr. [forordningen om fælles bestemmelser].

(47)  Unionens finansielle interesser bør beskyttes ved hjælp af forholdsmæssigt afpassede foranstaltninger, herunder ved forebyggelse, påvisning, korrektion og undersøgelse af uregelmæssigheder og svig, tilbagesøgning af tabte, uberettiget udbetalte eller ukorrekt anvendte midler og efter omstændighederne ved anvendelse af administrative sanktioner, jf. forordning (EU) nr. [forordningen om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget], Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 883/201319, Rådets forordning (Euratom, EF) nr. 2988/9520, Rådets forordning (Euratom, EF) nr. 2185/9621 og Rådets forordning (EU) 2017/193922. Navnlig bør Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF), jf. forordning (EU, Euratom) nr. 883/2013 og forordning (Euratom, EF) nr. 2185/96, foretage undersøgelser, herunder kontrol og inspektion på stedet for at fastslå, om der foreligger svig, korruption eller andre ulovlige forhold, der skader EU's finansielle interesser. Den Europæiske Anklagemyndighed (EPPO) bør, jf. Rådets forordning (EU) 2017/1939, efterforske og retsforfølge svig og andre strafbare handlinger, der skader Unionens finansielle interesser, som fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2017/137123. I henhold til forordning (EU) nr. [forordningen om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget] skal personer eller enheder, som modtager EU-midler, samarbejde fuldt ud om at beskytte Unionens finansielle interesser, give Kommissionen, OLAF, EPPO og Den Europæiske Revisionsret de fornødne rettigheder og den fornødne adgang og sikre, at tredjeparter, der er involveret i gennemførelsen af EU-midler, giver tilsvarende rettigheder. Når medlemsstaterne forvalter og gennemfører EHFF, bør de sikre, at Unionens finansielle interesser beskyttes i henhold til forordning (EU) nr. [forordningen om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget] og forordning (EU) nr. [forordningen om fælles bestemmelser].

_________________

_________________

19 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 883/2013 af 11. september 2013 om undersøgelser, der foretages af Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF) og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1073/1999 og Rådets forordning (Euratom) nr. 1074/1999 (EUT L 248 af 18.9.2013, s. 1).

19 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 883/2013 af 11. september 2013 om undersøgelser, der foretages af Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF) og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1073/1999 og Rådets forordning (Euratom) nr. 1074/1999 (EUT L 248 af 18.9.2013, s. 1).

20 Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 2988/95 af 18. december 1995 om beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser (EFT L 312 af 23.12.1995, s. 1).

20 Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 2988/95 af 18. december 1995 om beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser (EFT L 312 af 23.12.1995, s. 1).

21 Rådets Forordning (Euratom, EF) nr. 2185/96 af 11. november 1996 om Kommissionens kontrol og inspektion på stedet med henblik på beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser mod svig og andre uregelmæssigheder (EFT L 292 af 15.11.1996, s. 2).

21 Rådets Forordning (Euratom, EF) nr. 2185/96 af 11. november 1996 om Kommissionens kontrol og inspektion på stedet med henblik på beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser mod svig og andre uregelmæssigheder (EFT L 292 af 15.11.1996, s. 2).

22 Rådets forordning (EU) 2017/1939 af 12. oktober 2017 om gennemførelse af et forstærket samarbejde om oprettelse af Den Europæiske Anklagemyndighed ("EPPO") (EUT L 283 af 31.10.2017, s. 1).

22 Rådets forordning (EU) 2017/1939 af 12. oktober 2017 om gennemførelse af et forstærket samarbejde om oprettelse af Den Europæiske Anklagemyndighed ("EPPO") (EUT L 283 af 31.10.2017, s. 1).

23 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2017/1371 af 5. juli 2017 om strafferetlig bekæmpelse af svig rettet mod Den Europæiske Unions finansielle interesser (EUT L 198 af 28.7.2017, s. 29).

23 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2017/1371 af 5. juli 2017 om strafferetlig bekæmpelse af svig rettet mod Den Europæiske Unions finansielle interesser (EUT L 198 af 28.7.2017, s. 29).

Ændringsforslag    71

Forslag til forordning

Betragtning 48

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(48)  Med henblik på at øge gennemsigtigheden, når det drejer sig om anvendelsen af Unionens midler og den sunde finansielle forvaltning heraf, særlig styrket offentlig kontrol med de penge, der bruges, bør visse oplysninger om de operationer, der finansieres under EHFF, offentliggøres på medlemsstatens websted i overensstemmelse med forordning (EU) nr. [forordningen om fælles bestemmelser]. Når en medlemsstat offentliggør oplysninger om operationer, der finansieres under EHFF, skal de bestemmelser om beskyttelse af personoplysninger, der er fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/67924, overholdes.

(48)  Med henblik på at øge gennemsigtigheden, når det drejer sig om anvendelsen af Unionens midler og den sunde finansielle forvaltning heraf, særlig styrket offentlig kontrol med de penge, der bruges, bør oplysninger om de operationer, der finansieres under EHFF, offentliggøres på medlemsstatens websted i overensstemmelse med forordning (EU) nr. [forordningen om fælles bestemmelser]. Når en medlemsstat offentliggør oplysninger om operationer, der finansieres under EHFF, skal de bestemmelser om beskyttelse af personoplysninger, der er fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/67924, overholdes.

_________________

_________________

24 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse) (EUT L 119 af 4.5.2016, s. 1).

24 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse) (EUT L 119 af 4.5.2016, s. 1).

Ændringsforslag    72

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 2 – nr. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2)  "fælles ramme for informationsudveksling" (CISE): et netværk af systemer, der er udviklet til at støtte udveksling af oplysninger mellem myndigheder, der er involveret i maritim overvågning på tværs af sektorer og grænser, for at forbedre deres kendskab til aktiviteter på havet

2)  "fælles ramme for informationsudveksling" (CISE): et netværk af systemer, der er udviklet til at støtte udveksling af oplysninger mellem myndigheder, der er involveret i maritim overvågning på tværs af sektorer og grænser, for at forbedre deres kendskab til aktiviteter, der foretages på havet

Ændringsforslag    73

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 2 – nr. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3)  "kystvagt": nationale myndigheder, der udfører kystvagtfunktioner, som omfatter maritim sikkerhed, maritime toldaktiviteter, forebyggelse og bekæmpelse af ulovlig handel og smugling, forbundet maritim retshåndhævelse, maritim grænsekontrol, maritim overvågning, beskyttelse af havmiljøet, eftersøgning og redning, ulykkes- og katastrofeberedskab, fiskerikontrol og andre aktiviteter i forbindelse med disse funktioner

3)  "kystvagt": nationale myndigheder, der udfører kystvagtfunktioner, som omfatter maritim sikkerhed, maritime toldaktiviteter, forebyggelse og bekæmpelse af ulovlig handel og smugling, forbundet maritim retshåndhævelse, maritim grænsekontrol, maritim overvågning, beskyttelse af havmiljøet, eftersøgning og redning, ulykkes- og katastrofeberedskab, fiskerikontrol, inspektion og andre aktiviteter i forbindelse med disse funktioner

Ændringsforslag    74

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 2 – nr. 6 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

6a)  "rekreativt fiskeri": ikkekommercielt fiskeri, der udnytter havets biologiske ressourcer til rekreation, turisme eller sport

Ændringsforslag    75

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 2 – nr. 6 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

6b)  "rekreativ fiskerisektor": alle segmenter inden for det rekreative fiskeri og de virksomheder og arbejdspladser, der er afhængige af eller skabes ved dette fiskeri

Ændringsforslag    76

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 2 – nr. 7 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

7a)  "fisker til fods": enhver fysisk person, der udøver erhvervsmæssige fiskeriaktiviteter til fods som fastsat af den pågældende medlemsstat

Begrundelse

Situationen for fiskere til fods ligner ofte den situation, som udøvere af kystfiskeri af mindre omfang befinder sig i. Derfor bør fiskere til fods også være omfattet af EHFF's støttebestemmelser.

Ændringsforslag    77

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 2 – nr. 12

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

12)  "produktive investeringer i akvakultur": investeringer i opførelse, udvidelse, modernisering eller udstyrelse af faciliteter til akvakulturproduktion

udgår

Begrundelse

Dette ændringsforslag er en konsekvens af, at ordet "produktive" i artikel 23, stk. 3, slettes.

Ændringsforslag    78

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 2 – nr. 13

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

13)  "havområdestrategi": en integreret ramme for at håndtere fælles marine og maritime udfordringer, som medlemsstater og eventuelt tredjelande står over for i et havområde eller et eller flere underhavområder, samt for at fremme samarbejde og koordinering med henblik på at opnå økonomisk, social og territorial samhørighed; den udvikles af Kommissionen i samarbejde med de berørte lande, deres regioner og andre interessenter efter behov

13)  "havområdestrategi": en integreret ramme for at håndtere fælles marine og maritime udfordringer, som medlemsstater og eventuelt tredjelande står over for i et specifikt havområde eller et eller flere underhavområder, samt for at fremme samarbejde og koordinering med henblik på at opnå økonomisk, social og territorial samhørighed; den udvikles af Kommissionen i samarbejde med de berørte medlemsstater og tredjelande, deres regioner og andre interessenter efter behov

Ændringsforslag    79

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 2 – nr. 14

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

14)  "kystfiskeri af mindre omfang": fiskeri, der udøves af fiskerfartøjer med en længde overalt på under 12 m, som ikke anvender trukne redskaber som defineret i artikel 2, nr. 1), i Rådets forordning (EF) nr. 1967/200626

14)  ”kystfiskeri af mindre omfang": fiskeri, der udøves af fiskerfartøjer med en samlet længde på under 12 m, som ikke anvender trukne redskaber som defineret i artikel 2, nr. 1), i Rådets forordning (EF) nr. 1967/200626, fiskeri til fods eller skaldyrsfangst

_________________

_________________

26 Rådets forordning (EF) nr. 1967/2006 af 21. december 2006 om forvaltningsforanstaltninger til bæredygtig udnyttelse af fiskeressourcerne i Middelhavet, om ændring af forordning (EØF) nr. 2847/93 og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1626/94 (EUT L 409 af 30.12.2006, s. 11).

26 Rådets forordning (EF) nr. 1967/2006 af 21. december 2006 om forvaltningsforanstaltninger til bæredygtig udnyttelse af fiskeressourcerne i Middelhavet, om ændring af forordning (EØF) nr. 2847/93 og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1626/94 (EUT L 409 af 30.12.2006, s. 11).

Begrundelse

Det er nødvendigt, at det udtrykkeligt angives, at fiskeri til fods er omfattet af bestemmelserne om sektoren for kystfiskeri af mindre omfang. I EHFF-perioden 2014-2020 svarede Kommissionens tjenestegrene i en høring om fortolkning af definitionen af kystfiskeri af mindre omfang, at fiskeri til fods og skaldyrshøst er inkluderet i kystfiskeri af mindre omfang.

Ændringsforslag    80

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 2 – nr. 14 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

14a)  "fiskerflåde af mindre omfang fra regionerne i den yderste periferi": en flåde af mindre omfang, der fisker i regionerne i den yderste periferi, som defineret i det enkelte nationale operationelle program

Ændringsforslag    81

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 2 – nr. 15

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

15)  "bæredygtig blå økonomi": alle sektorielle og tværsektorielle økonomiske aktiviteter i det indre marked, der har med have, kyster og indre farvande at gøre, herunder regionerne i Unionens yderste periferi og indlandsstater, hvilket omfatter nye sektorer og ikkemarkedsmæssige varer og tjenester, og som er i overensstemmelse med Unionens miljølovgivning.

15)  "bæredygtig blå økonomi": alle sektorielle og tværsektorielle økonomiske aktiviteter i det indre marked, der har med have, kyster og indre farvande at gøre, herunder øregioner, regionerne i Unionens yderste periferi og indlandsstater, hvilket omfatter nye sektorer og ikkemarkedsmæssige varer og tjenester, der har til formål at sikre miljøet samt den sociale og økonomiske velfærd for nulevende og fremtidige generationer og samtidig bevare og forbedre sunde marine økosystemer ved, i samklang med Unionens miljølovgivning, at beskytte sårbare naturressourcer.

Ændringsforslag    82

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 2 – nr. 15 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

15a)  "medforvaltning": en partnerskabsaftale, hvor offentlige myndigheder, lokalsamfund af ressourcebrugere (fiskere), eksterne aktører (ikkestatslige organisationer, forskningsinstitutioner) og til tider andre interessenter på området for fiskeri og kystressourcer (bådejere, fiskehandlere, kreditforeninger eller pengeinstitutter, turistbranchen osv.) deler ansvaret og myndigheden vedrørende beslutningstagningen i forvaltningen af et fiskeriområde

Begrundelse

FAO-definition fra FAO's termportal: http://www.fao.org/faoterm/en/

Ændringsforslag    83

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 2 – nr. 15 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

15b)  "miljøhændelse": utilsigtet hændelse, der forekommer af naturlige eller menneskeskabte årsager, og som indebærer en forringelse af miljøet.

Begrundelse

Begrebet miljøhændelse, der anvendes i artikel 18, stk. 1, litra d), er ikke defineret og bør defineres af hensyn til retssikkerheden.

Ændringsforslag    84

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 1 – nr. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1)  fremme af bæredygtigt fiskeri og bevarelse af havets biologiske ressourcer

1)  fremme af bæredygtigt fiskeri

Ændringsforslag    85

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a)  fremme af bæredygtig akvakultur

Ændringsforslag    86

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 1 – nr. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2)  bidrag til fødevaresikkerheden i Unionen gennem konkurrence- og bæredygtig akvakultur og konkurrenceprægede og bæredygtige markeder

2)  bidrag til fødevaresikkerheden i Unionen gennem konkurrenceprægede og bæredygtige fiskeri- og akvakulturmarkeder samt forarbejdningssektorer

Ændringsforslag    87

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 1 – nr. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3)  fremme af en bæredygtig blå økonomi og velstående kystsamfund

3)  fremme af en bæredygtig blå økonomis vækst under hensyntagen til den økologiske bæreevne og fremme af velstand og økonomisk og social samhørighed i samfund ved kysterne, på øerne og inde i landet

Ændringsforslag    88

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Støtte under EHFF bidrager til opnåelsen af Unionens miljømålsætninger og målsætninger vedrørende modvirkning af og tilpasning til klimaændringer. Dette bidrag spores i overensstemmelse med metoden i bilag IV.

Støtte under EHFF bidrager endvidere til opnåelsen af Unionens miljømålsætninger og målsætninger vedrørende modvirkning af og tilpasning til klimaændringer. Dette bidrag spores i overensstemmelse med metoden i bilag IV.

Ændringsforslag    89

Forslag til forordning

Artikel 4 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 4a

 

Regionerne i den yderste periferi

 

Alle bestemmelserne i denne forordning tager hensyn til de særlige begrænsninger, der er anerkendt i artikel 349 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.

Ændringsforslag    90

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Finansieringsrammen for gennemførelsen af EHFF for perioden 2021-2027 fastsættes til 6 140 000 000 EUR i løbende priser.

1.  Finansieringsrammen for gennemførelsen af EHFF for perioden 2021-2027 sættes op til 6 867 000 000 EUR i faste 2018-priser (dvs. 7 739 000 000 EUR i løbende priser).

Ændringsforslag    91

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Den del af finansieringsrammen, der er under delt forvaltning som angivet i afsnit II, fastsættes til 5 311 000 000 EUR i løbende priser i overensstemmelse med den årlige fordeling, der er fastsat i bilag V.

1.  Den del af finansieringsrammen, der er under delt forvaltning som angivet i afsnit II, fastsættes til 87 % af EHFF's finansieringsramme [xxx EUR] i løbende priser i overensstemmelse med den årlige fordeling, der er fastsat i bilag V.

Ændringsforslag    92

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  For operationer, der gennemføres i regionerne i den yderste periferi, skal hver berørt medlemsstat mindst tildele følgende beløb inden for rammerne af dens finansielle støtte fra Unionen som fastsat i bilag V:

udgår

a)  102 000 000 EUR for Azorerne og Madeira

 

b)  82 000 000 EUR for De Kanariske Øer

 

c)  131 000 000 EUR for Guadeloupe, Fransk Guyana, Martinique, Mayotte, Réunion og Saint-Martin.

 

Ændringsforslag    93

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Den godtgørelse, der er omhandlet i artikel 21, må ikke overstige 50 % af hver af de tildelinger, der er omhandlet i stk. 2, litra a), b) og c).

udgår

Ændringsforslag    94

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Mindst 15 % af den finansielle støtte fra Unionen, der er tildelt pr. medlemsstat, tildeles til de støtteområder, der er omhandlet i artikel 19 og 20. Medlemsstater, der ikke har adgang til EU-farvande, kan anvende en lavere procentsats med hensyn til omfanget af deres kontrol- og dataindsamlingsopgaver.

4.  Mindst 15 % af den finansielle støtte fra Unionen, der er tildelt pr. medlemsstat, tildeles til de støtteområder, der er omhandlet i artikel 19 og 20. Medlemsstater, der ikke har adgang til EU-farvande, kan anvende en lavere procentsats med hensyn til omfanget af deres kontrol- og dataindsamlingsopgaver. Hvis der ikke anvendes tildelinger til kontrol og dataindsamling i henhold til denne forordnings artikel 19 og 20, kan den pågældende medlemsstat overføre tilsvarende beløb, der kan bruges under direkte forvaltning med henblik på EU-Fiskerikontrolagenturets udvikling og gennemførelse af en EU-fiskerikontrolordning i henhold til artikel 40, litra b), i denne forordning.

Ændringsforslag    95

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

4a.  Mindst 10% af den finansielle støtte fra Unionen, der er tildelt pr. medlemsstat, tildeles til beskyttelse og genopretning af biodiversitet og økosystemer i hav- og kystområder og viden om havene (artikel 22 og 27).

Ændringsforslag    96

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 4 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

4b.  Mindst 10% af den finansielle støtte fra Unionen, der er tildelt pr. medlemsstat, tildeles til besætningens sikkerhed, arbejds- og levevilkår, uddannelse, social dialog, færdigheder og beskæftigelse. Den finansielle EU-støtte fra EHFF, der er tildelt pr. medlemsstat til alle investeringer om bord, må dog ikke overstige 60% af den finansielle støtte fra Unionen, der er tildelt pr. medlemsstat.

Ændringsforslag    97

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 5 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  10 % af den finansielle støtte fra Unionen, der er tildelt pr. medlemsstat.

b)  15 % af den finansielle støtte fra Unionen, der er tildelt pr. medlemsstat.

Ændringsforslag    98

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Den del af finansieringsrammen, der er under direkte og indirekte forvaltning som angivet i afsnit III, fastsættes til 829 000 000 EUR i løbende priser.

1.  Den del af finansieringsrammen, der er under direkte og indirekte forvaltning som angivet i afsnit III, fastsættes til 13% af EHFF's finansieringsramme [xxx EUR] i løbende priser.

Ændringsforslag    99

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  I henhold til artikel 16 i forordning (EU) nr. [forordningen om fælles bestemmelser] skal hver medlemsstat udarbejde et enkelt program til gennemførelse af de prioriteter, der er omhandlet i artikel 4.

1.  I henhold til artikel 16 i forordning (EU) nr. [forordningen om fælles bestemmelser] skal hver medlemsstat udarbejde et enkelt nationalt program eller regionale operationelle programmer til gennemførelse af de prioriteter, der er omhandlet i artikel 4.

Ændringsforslag    100

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 3 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  de handlingsplaner for regionerne i den yderste periferi, der er omhandlet i stk. 4, såfremt det er relevant.

c)  de handlingsplaner for regionerne i den yderste periferi, der er omhandlet i artikel 29c, såfremt det er relevant.

Begrundelse

Henvisningen til den relevante bestemmelse skal tilpasses.

Ændringsforslag    101

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 3 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ca)  de handlingsplaner for havområder, som er møntet på subnationale eller regionale myndigheder med kompetence inden for fiskeri, skaldyrsfiskeri og maritime anliggender, såfremt det er relevant.

Begrundelse

Formulering af strategier og foranstaltninger for havområder kan, i tilfælde, hvor havområder er fælles for to eller flere medlemsstater, kræve planlægning og enighed med andre regioner og lande om harmoniseret udformning af mål, foranstaltninger og finansielle ressourcer. Andalusien er et eksempel herpå med kyster, som omfatter et middelhavsområde, et sydatlantisk område og et område med egne karakteristika – Gibraltarstrædet – hvor situationen i hvert af disse områder er forskellig fra de andre.

Ændringsforslag    102

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4. For hver af deres regioner i den yderste periferi som omhandlet i artikel 6, stk. 2, skal de berørte medlemsstater som en del af deres program udarbejde en handlingsplan, der skal indeholde følgende:

udgår

a) en strategi for bæredygtig udnyttelse af fiskeriet og udvikling af sektorer inden for den bæredygtige blå økonomi

 

b) en beskrivelse af de vigtigste planlagte foranstaltninger og de tilsvarende finansielle midler, herunder:

 

den strukturelle støtte til fiskeri- og akvakultursektoren under afsnit II

 

den godtgørelse for meromkostninger, der er omhandlet i artikel 21

 

andre investeringer i den bæredygtige blå økonomi, der er nødvendige for at opnå en bæredygtig udvikling af kystområder.

 

Ændringsforslag    103

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.  Kommissionen udarbejder en analyse for hvert havområde med angivelse af havområdets almindelige styrker og svagheder med hensyn til opnåelsen af målsætningerne i den fælles fiskeripolitik, jf. artikel 2 i forordning (EU) nr. 1380/2013. Denne analyse tager, hvor det er relevant, hensyn til de eksisterende havområdestrategier og makroregionale strategier.

5.  Kommissionen udarbejder, efter udtalelse fra de relevante rådgivende råd, en analyse for hvert havområde med angivelse af havområdets almindelige styrker og svagheder med hensyn til opnåelsen af målsætningerne i den fælles fiskeripolitik, jf. artikel 2 i forordning (EU) nr. 1380/2013, og opnåelsen af en god miljøtilstand, jf. direktiv 2008/56/EF. Denne analyse tager hensyn til de eksisterende havområdestrategier og makroregionale strategier.

Ændringsforslag    104

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 6 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ba)  behovet for modernisering eller fornyelse af flåderne, hvor det er relevant

Ændringsforslag    105

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 6 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

da)  kontrol med invasive arter, der forårsager stor skade på fiskeriets produktivitet

Begrundelse

Europa-Parlamentets beslutning af 12. juni 2018 "På vej til en bæredygtig og konkurrencedygtig europæisk akvakultursektor: status og fremtidige udfordringer".

Ændringsforslag    106

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 6 – litra d b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

db)  støtte til forskning i og anvendelse af innovative selektive fangstredskaber i hele Unionen i overensstemmelse med bl.a. artikel 27 i forordning (EU) nr. 1380/2013

Ændringsforslag    107

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 6 – litra e

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

e)  den seneste dokumentation om den bæredygtige blå økonomis socioøkonomiske performance, navnlig inden for fiskeri- og akvakultursektoren

e)  den seneste dokumentation om balancen mellem de miljømæssige prioriteter og den bæredygtige blå økonomis socioøkonomiske performance, navnlig inden for fiskeri- og akvakultursektoren

Ændringsforslag    108

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 6 – litra g

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

g)  programmets bidrag til bevarelse og genopretning af marine økosystemer, idet støtte i forbindelse med Natura 2000-områder skal være i overensstemmelse med de prioriterede aktionsplaner, der er fastlagt i henhold til artikel 8, stk. 4, i direktiv 92/43/EØF

g)  programmets bidrag til at skabe en balance mellem de økonomiske og sociale hensyn og bevarelse og genopretning af marine økosystemer og ferskvandsøkosystemer

Ændringsforslag    109

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 6 – litra h

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

h)  programmets bidrag til reduktion af mængden af havaffald i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv xx/xx [direktivet om mindskelse af visse plastprodukters indvirkning på miljøet]27

h)  programmets bidrag til indsamling og reduktion af mængden af havaffald i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv xx/xx [direktivet om mindskelse af visse plastprodukters indvirkning på miljøet]27

_________________

_________________

27 EUT C […] af […], s. […].

27 EUT C […] af […], s. […].

Ændringsforslag    110

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 6 – litra i

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

i)  programmets bidrag til modvirkning af og tilpasning til klimaændringer.

i)  programmets bidrag til bekæmpelse og modvirkning af og tilpasning til klimaændringer, herunder gennem mindskelse af CO2-emissionerne i form af brændstofbesparelser.

Ændringsforslag    111

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 6 – litra i a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ia)  programmets bidrag til indsatsen mod IUU-fiskeri.

Ændringsforslag    112

Forslag til forordning

Artikel 12 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Enhver ansøgning om støtte fra EHFF, der indgives af en støttemodtager, antages ikke for en nærmere bestemt periode, der er fastsat i henhold til stk. 4, hvis den kompetente myndighed har fastslået, at den pågældende støttemodtager:

1.  Enhver ansøgning om støtte fra EHFF, der indgives af en ansøger, antages ikke for en nærmere bestemt periode, der er fastsat i henhold til stk. 4, hvis den kompetente myndighed har fastslået, at den pågældende ansøger:

Ændringsforslag    113

Forslag til forordning

Artikel 12 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  har begået alvorlige overtrædelser i henhold til artikel 42 i Rådets forordning (EF) nr. 1005/200828 eller artikel 90 i Rådets forordning (EF) nr. 1224/2009 eller i henhold til anden lovgivning vedtaget af Europa-Parlamentet og Rådet

a)  har begået alvorlige overtrædelser i henhold til artikel 42 i Rådets forordning (EF) nr. 1005/200828 eller artikel 90 i Rådets forordning (EF) nr. 1224/2009 eller i henhold til anden lovgivning vedtaget af Europa-Parlamentet og Rådet inden for rammerne af den fælles fiskeripolitik

__________________

__________________

28 Rådets forordning (EF) nr. 1005/2008 af 29. september 2008 om en EF-ordning, der skal forebygge, afværge og standse ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri, om ændring af forordning (EØF) nr. 2847/93, (EF) nr. 1936/2001 og (EF) nr. 601/2004 og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1093/94 og (EF) nr. 1447/1999 (EUT L 286 af 29.10.2008, s. 1).

28 Rådets forordning (EF) nr. 1005/2008 af 29. september 2008 om en EF-ordning, der skal forebygge, afværge og standse ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri, om ændring af forordning (EØF) nr. 2847/93, (EF) nr. 1936/2001 og (EF) nr. 601/2004 og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1093/94 og (EF) nr. 1447/1999 (EUT L 286 af 29.10.2008, s. 1).

Ændringsforslag    114

Forslag til forordning

Artikel 12 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  har begået en af de strafbare handlinger på miljøområdet, der er fastsat i artikel 3 og 4 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/99/EF29, hvis der ansøges om støtte i henhold til artikel 23.

c)  har begået en af de strafbare handlinger på miljøområdet, der er fastsat i artikel 3 og 4 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/99/EF29.

__________________

__________________

29 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/99/EF af 19. november 2008 om strafferetlig beskyttelse af miljøet (EUT L 328 af 6.12.2008, s. 28).

29 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/99/EF af 19. november 2008 om strafferetlig beskyttelse af miljøet (EUT L 328 af 6.12.2008, s. 28).

Ændringsforslag    115

Forslag til forordning

Artikel 12 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Støttemodtageren skal efter indgivelse af ansøgningen fortsat opfylde betingelserne for antagelse i stk. 1 i hele operationens gennemførelsesperiode og i en periode på fem år efter den endelige betaling til støttemodtageren.

2.  Støttemodtageren skal efter indgivelse af ansøgningen fortsat opfylde betingelserne for antagelse i stk. 1 i hele operationens gennemførelsesperiode og i en periode på to år efter den endelige betaling til støttemodtageren.

Ændringsforslag    116

Forslag til forordning

Artikel 12 – stk. 4 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

aa)  eventuelle vilkår, som medfører en forkortet periode for uantagelighed

Ændringsforslag    117

Forslag til forordning

Artikel 12 – stk. 4 – litra a b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ab)  definitionen af de betingelser, der skal overholdes efter indgivelse af ansøgningen i henhold til stk. 2, og metoderne til inddrivelse af støtte ydet i tilfælde af manglende opfyldelse af betingelserne, gradueret i overensstemmelse med graden af den begåede overtrædelse

Ændringsforslag    118

Forslag til forordning

Artikel 12 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

5 a.  Medlemsstaterne kan også anvende perioden for uantagelighed på ansøgninger indgivet af fiskere i de indre farvande, som har begået alvorlige overtrædelser i henhold til de nationale regler.

Ændringsforslag    119

Forslag til forordning

Artikel 12 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 12a

 

Støtteberettigede operationer

 

EHFF kan støtte en række forskellige operationer, som medlemsstaterne udpeger i deres programmer, forudsat at de er omfattet af en eller flere af de i nærværende forordning fastlagte prioriteter.

Begrundelse

Af hensyn til den retlige klarhed og retssikkerheden for de erhvervsdrivende og medlemsstaterne skal princippet om, at "det, der ikke er forbudt, er tilladt" udtrykkeligt anføres i forordningens tekst.

Ændringsforslag    120

Forslag til forordning

Artikel 13 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  operationer, der øger et fiskerfartøjs fiskerikapacitet, eller som støtter erhvervelsen af udstyr, der øger et fiskerfartøjs evne til at spore fisk

a)  operationer, der øger et fiskerfartøjs fiskerikapacitet, eller som støtter erhvervelsen af udstyr, der øger et fiskerfartøjs evne til at spore fisk, undtagen med henblik på at forbedre besætningens sikkerhed eller arbejds- eller levevilkår, hvilket omfatter korrektioner af fartøjets stabilitet eller produktets kvalitet, forudsat at stigningen ligger inden for den grænse, som er tildelt den pågældende medlemsstat, uden at bringe balancen mellem fiskerikapacitet og fiskerimuligheder i fare, og uden at det pågældende fiskerfartøjs evne til at fange fisk øges

Ændringsforslag    121

Forslag til forordning

Artikel 13 – stk. 1 – litra f

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

f)  overførsel af en virksomheds ejerskab

f)  overførsel af en virksomheds ejerskab, bortset fra overførsel af en virksomhed til unge fiskere eller unge akvakulturproducenter

Ændringsforslag    122

Forslag til forordning

Artikel 13 – stk. 1 – litra g

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

g)  direkte udsætning, medmindre det udtrykkeligt er en bevaringsforanstaltning i henhold til en EU-retsakt eller i tilfælde af forsøg med udsætning

g)  direkte udsætning, medmindre det udtrykkeligt er en bevaringsforanstaltning i henhold til en EU-retsakt eller i tilfælde af forsøg med udsætning eller knyttet til processer omkring forbedring af miljøforhold og produktionsforhold i naturen

Ændringsforslag    123

Forslag til forordning

Artikel 13 – stk. 1 – litra h

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

h)  bygning af nye havne, nye landingssteder eller nye auktionshaller

h)  bygning af nye havne eller nye landingssteder med undtagelse af små havne og landingssteder i fjerntliggende områder, navnlig i regionerne i den yderste periferi, på fjerntliggende øer og i perifere kystområder uden bymæssig bebyggelse

Ændringsforslag    124

Forslag til forordning

Artikel 13 – stk. 1 – litra i

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

i)  markedsinterventionsmekanismer, der sigter mod en midlertidig eller permanent tilbagetrækning af fiskevarer eller akvakulturprodukter fra markedet med det formål at begrænse udbuddet for at undgå prisfald eller for at presse priserne op; i forlængelse heraf oplagring i en logistikkæde, der enten tilsigtet eller utilsigtet vil have samme virkning

i)  markedsinterventionsmekanismer, der sigter mod en midlertidig eller permanent tilbagetrækning af fiskevarer eller akvakulturprodukter fra markedet med det formål at begrænse udbuddet for at undgå prisfald eller for at presse priserne op

Ændringsforslag    125

Forslag til forordning

Artikel 13 – stk. 1 – litra j

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

j)  investeringer om bord på fiskerfartøjer, der er nødvendige for at opfylde kravene i henhold til EU-retten eller national ret, herunder krav i henhold til Unionens forpligtelser i forbindelse med regionale fiskeriforvaltningsorganisationer

j)  hvis ikke andet er fastsat i denne forordning, investeringer om bord på fiskerfartøjer, der er nødvendige for at opfylde kravene i henhold til EU-retten eller national ret, herunder krav i henhold til Unionens forpligtelser i forbindelse med regionale fiskeriforvaltningsorganisationer, medmindre disse investeringer medfører uforholdsmæssigt store omkostninger for operatørerne

Ændringsforslag    126

Forslag til forordning

Artikel 13 – stk. 1 – litra k

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

k)  investeringer om bord på fiskerfartøjer, der har udført aktiviteter til havs i mindre end 60 dage om året i de to kalenderår, der går forud for det år, hvor støtteansøgningen blev indgivet.

udgår

Ændringsforslag    127

Forslag til forordning

Artikel 13 – stk. 1 – litra k a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ka)  udskiftning eller modernisering af fiskerfartøjets hovedmotor eller hjælpemotor, hvis det indebærer en forøgelse af effekten i kW

Ændringsforslag    128

Forslag til forordning

Artikel 13 – stk. 1 – litra k b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

kb)  produktion af genetisk modificerede organismer, såfremt denne produktion kan have en negativ indvirkning på naturen.

Ændringsforslag    129

Forslag til forordning

Overskrift 2 – kapitel 2 – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Prioritet 1: Fremme af bæredygtigt fiskeri og bevarelse af havets biologiske ressourcer

Prioritet 1: Fremme af bæredygtigt fiskeri og bevarelse af havets biologiske ressourcer og den socioøkonomiske bæredygtighed

Ændringsforslag    130

Forslag til forordning

Artikel 14 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Støtte i henhold til dette kapitel skal bidrage til opnåelsen af de miljømæssige, økonomiske, sociale og beskæftigelsesmæssige målsætninger i den fælles fiskeripolitik som fastlagt i artikel 2 i forordning (EU) nr. 1380/2013.

1.  Støtte i henhold til dette kapitel skal bidrage til opnåelsen af de miljømæssige, økonomiske, sociale og beskæftigelsesmæssige målsætninger i den fælles fiskeripolitik som fastlagt i artikel 2 i forordning (EU) nr. 1380/2013 og fremme den sociale dialog mellem parterne.

Begrundelse

Det anses for vigtigt at genindføre foranstaltninger til fremme af den sociale dialog med henblik på at bevare samhørigheden mellem parterne og fremme bedre arbejdsvilkår om bord og på land, bl.a. tiltag i form af uddannelse og incitamenter til god praksis.

Ændringsforslag    131

Forslag til forordning

Artikel 15 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Medlemsstaterne skal som en del af deres program udarbejde en handlingsplan for kystfiskeri af mindre omfang, hvori der fastsættes en strategi for udvikling af rentabelt og bæredygtigt kystfiskeri af mindre omfang. Denne strategi struktureres omkring følgende områder, hvor det er relevant:

1.  Medlemsstaterne skal som en del af deres program og i behørigt samarbejde med de relevante sektorer udarbejde en specifik handlingsplan for kystfiskeri af mindre omfang, hvori der fastsættes en strategi for udvikling af rentabelt og bæredygtigt kystfiskeri af mindre omfang. Denne strategi struktureres omkring følgende områder, hvor det er relevant:

Ændringsforslag    132

Forslag til forordning

Artikel 15 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d)  fremme af kvalifikationer, viden, innovation og kapacitetsopbygning

d)  fremme af kvalifikationer, viden, innovation og kapacitetsopbygning, navnlig for unge fiskere

Ændringsforslag    133

Forslag til forordning

Artikel 15 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

e)  forbedring af sundhed, sikkerhed og arbejdsvilkår om bord på fiskerfartøjer

e)  forbedring af sundhed, sikkerhed og arbejdsvilkår om bord på fiskerfartøjer og i forbindelse med fiskeri fra land og fangst af skaldyr samt på land i forbindelse med aktiviteter direkte knyttet til fiskeriet

Ændringsforslag    134

Forslag til forordning

Artikel 15 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3a.  Med henblik på at lette den administrative byrde for de erhvervsdrivende, der ansøger om støtte, skal medlemsstaterne bestræbe sig på at indføre en forenklet EU-enhedsformular til ansøgning om foranstaltninger under EHFF.

Ændringsforslag    135

Forslag til forordning

Artikel 16 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  en ung fiskers første erhvervelse af et fiskerfartøj, hvor fiskeren på tidspunktet for indgivelsen af ansøgningen er under 40 år og har arbejdet mindst fem år som fisker eller har opnået tilstrækkelige faglige kvalifikationer

a)  en ung fiskers første erhvervelse af et fiskerfartøj, hvor fiskeren på tidspunktet for indgivelsen af ansøgningen har tilstrækkelig erfaring som fisker, er officielt anerkendt af den pågældende medlemsstat eller har opnået tilstrækkelige faglige kvalifikationer, herunder når fiskeren erhverver ejerskab som majoritetsaktionær i et selskab

Ændringsforslag    136

Forslag til forordning

Artikel 16 – stk. 1 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ba)  lette adgangen til kredit, forsikrings- og finansielle instrumenter.

Ændringsforslag    137

Forslag til forordning

Artikel 16 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  De fartøjer, der er omhandlet i stk. 1, skal være udstyret til havfiskeri og være mellem 5 og 30 år gamle.

udgår

Ændringsforslag    138

Forslag til forordning

Artikel 16 – stk. 3 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

EHFF kan støtte de investeringer, der er omhandlet i stk. 1, litra ba), i bæredygtige fartøjer, uanset deres længde, hvis der er midler til rådighed, forudsat at der gives prioritet til erhvervsdrivende inden for mindre kystfiskeri i udvælgelsesprocessen.

Ændringsforslag    139

Forslag til forordning

Artikel 17 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Hvis støtte omhandlet i stk. 1 ydes gennem godtgørelse for endeligt ophør med fiskeriaktiviteter, skal følgende betingelser være opfyldt:

2.  Støtte omhandlet i stk. 1 kan ydes gennem godtgørelse for endeligt ophør med fiskeriaktiviteter, såfremt følgende betingelser er opfyldt:

Ændringsforslag    140

Forslag til forordning

Artikel 17 – stk. 2 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

aa)  ophøret medfører en permanent nedgang i fiskerikapaciteten, idet den modtagne støtte ikke geninvesteres i flåden

Ændringsforslag    141

Forslag til forordning

Artikel 17 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  fiskerfartøjet er registreret som aktivt og har udført fiskeriaktiviteter til havs i mindst 120 dage om året i de tre kalenderår, der går forud for det år, hvor støtteansøgningen blev indgivet

c)  fiskerfartøjet er registreret som aktivt og har udført fiskeriaktiviteter til havs i mindst 90 dage om året i de to kalenderår, der går forud for det år, hvor støtteansøgningen blev indgivet

Ændringsforslag    142

Forslag til forordning

Artikel 17 – stk. 2 – litra d

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d)  den tilsvarende fiskerikapacitet er fjernet permanent fra EU-fiskerflåderegistret, og fiskerilicenserne og -tilladelserne er trukket permanent tilbage, jf. artikel 22, stk. 5 og 6, i forordning (EU) nr. 1380/2013, og

d)  den tilsvarende fiskerikapacitet er fjernet permanent fra EU-fiskerflåderegistret, og fiskerilicenserne og -tilladelserne er trukket permanent tilbage, jf. artikel 22, stk. 5 og 6, i forordning (EU) nr. 1380/2013

Ændringsforslag    143

Forslag til forordning

Artikel 17 – stk. 2 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Fiskere, herunder ejere af fiskerfartøjer og besætningsmedlemmer, der har arbejdet til havs i mindst 90 dage om året i løbet af de to kalenderår, der går forud for datoen for indgivelse af støtteansøgningen, på et EU-fiskerfartøj, som er berørt af det endelige ophør, kan også nyde godt af støtten i stk. 1. De berørte fiskere skal indstille alle deres fiskeriaktiviteter fuldstændigt. Støttemodtageren skal levere gyldige beviser for den fuldstændige indstilling af fiskeriaktiviteterne til den kompetente myndighed. Godtgørelsen tilbagebetales af fiskeren pro rata temporis, hvis den pågældende fisker genoptager en fiskeriaktivitet inden for et tidsrum på mindre end to år fra datoen for indgivelse af støtteansøgningen.

Ændringsforslag    144

Forslag til forordning

Artikel 17 – stk. 3 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Støtte til endeligt ophør med fiskeriaktiviteter som omhandlet i stk. 2 gennemføres ved hjælp af finansiering, der ikke er knyttet til omkostninger, jf. artikel 46, litra a), og artikel 89 i forordning (EU) nr. [forordningen om fælles bestemmelser], og baseres på:

Støtte til endeligt ophør med fiskeriaktiviteter som omhandlet i stk. 2 gennemføres ved hjælp af finansiering, der ikke er knyttet til omkostninger, jf. artikel 46, litra a), og artikel 89 i forordning (EU) nr. [forordningen om fælles bestemmelser], og baseres på opfyldelse af betingelserne i stk. 2.

Ændringsforslag    145

Forslag til forordning

Artikel 17 – stk. 3 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  opfyldelse af betingelser i henhold til artikel 46, litra a), nr. i), i forordning (EU) nr. [forordningen om fælles bestemmelser] og

udgår

Ændringsforslag    146

Forslag til forordning

Artikel 17 – stk. 3 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  opnåelse af resultater i henhold til artikel 46, litra a), nr. ii), i forordning (EU) nr. [forordningen om fælles bestemmelser].

udgår

Ændringsforslag    147

Forslag til forordning

Artikel 17 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 52, om fastsættelse af de i litra a) omhandlede betingelser, der skal være knyttet til gennemførelsen af bevarelsesforanstaltninger som omhandlet i artikel 7 i forordning (EU) nr. 1380/2013.

udgår

Ændringsforslag    148

Forslag til forordning

Artikel 18 – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Ekstraordinært ophør med fiskeriaktiviteter

Midlertidigt ophør med fiskeriaktiviteter

Ændringsforslag    149

Forslag til forordning

Artikel 18 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  EHFF kan støtte en godtgørelse for ekstraordinært ophør med fiskeriaktiviteter som følge af:

1.  EHFF kan støtte en godtgørelse for midlertidigt ophør med fiskeriaktiviteter som følge af:

Ændringsforslag    150

Forslag til forordning

Artikel 18 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  bevarelsesforanstaltninger som omhandlet i artikel 7, stk. 1, litra a), b), c) og j), i forordning (EU) nr. 1380/2013 eller, hvor det er relevant for Unionen, tilsvarende bevarelsesforanstaltninger, der er vedtaget af regionale fiskeriforvaltningsorganisationer

a)  bevarelsesforanstaltninger som omhandlet i artikel 7, stk. 1, litra a), b), c) og j), i forordning (EU) nr. 1380/2013 inklusive fiskeriforbudsperioder og eksklusive TAC'er og kvoter eller, hvor det er relevant for Unionen, tilsvarende bevarelsesforanstaltninger, der er vedtaget af regionale fiskeriforvaltningsorganisationer

Ændringsforslag    151

Forslag til forordning

Artikel 18 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  foranstaltninger truffet af Kommissionen i tilfælde af en alvorlig trussel mod havets biologiske ressourcer, jf. artikel 12 i forordning (EU) nr. 1380/2013

b)  hasteforanstaltninger truffet af Kommissionen eller medlemsstater i tilfælde af en alvorlig trussel mod havets biologiske ressourcer, jf. henholdsvis artikel 12 og 13 i forordning (EU) nr. 1380/2013

Ændringsforslag    152

Forslag til forordning

Artikel 18 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  afbrydelse som følge af force majeure af anvendelsen af en partnerskabsaftale om bæredygtigt fiskeri eller en protokol hertil eller

c)  afbrydelse af anvendelsen eller manglende fornyelse som følge af force majeure af en partnerskabsaftale om bæredygtigt fiskeri eller en protokol hertil eller

Ændringsforslag    153

Forslag til forordning

Artikel 18 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d)  naturkatastrofer eller miljøhændelser, der formelt anerkendes af de kompetente myndigheder i den relevante medlemsstat.

d)  naturkatastrofer, miljøhændelser, herunder episoder med indstilling af fiskeriet af sundhedsmæssige årsager, forekomst af abnorm dødelighed blandt fiskeressourcerne, trafikulykker på havet under fiskeriet og ugunstige vejrforhold, herunder langvarige farlige vejrforhold til havs, som påvirker et bestemt fiskeriområde, der formelt anerkendes af de kompetente myndigheder i den relevante medlemsstat.

Ændringsforslag    154

Forslag til forordning

Artikel 18 – stk. 1 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Tilbagevendende sæsonbetinget ophør af fiskeriaktiviteter tages ikke i betragtning i forbindelse med godtgørelser eller betalinger i henhold til denne artikel.

Ændringsforslag    155

Forslag til forordning

Artikel 18 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  det berørte fartøjs kommercielle aktiviteter er indstillet i mindst 90 på hinanden følgende dage, og

a)  det berørte fartøjs fiskeriaktiviteter er indstillet i mindst 30 på hinanden følgende dage.

Ændringsforslag    156

Forslag til forordning

Artikel 18 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  det økonomiske tab som følge af ophøret beløber sig til mere end 30 % af den pågældende virksomheds årsomsætning beregnet på grundlag af virksomhedens gennemsnitsomsætning i de foregående tre kalenderår.

udgår

Ændringsforslag    157

Forslag til forordning

Artikel 18 – stk. 3 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  ejere af fiskerfartøjer, der er registreret som aktive, og som har udført fiskeriaktiviteter til havs i mindst 120 dage om året i de tre kalenderår, der går forud for det år, hvor støtteansøgningen blev indgivet, eller

a)  ejere af fiskerfartøjer eller fiskere beskæftiget med fiskeri fra land, der er registreret som aktive, og som har udført fiskeriaktiviteter i mindst 120 dage i løbet af de to kalenderår, der går forud for det år, hvor støtteansøgningen blev indgivet, eller

Ændringsforslag    158

Forslag til forordning

Artikel 18 – stk. 3 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  fiskere, der har arbejdet til havs på et EU-fiskerfartøj, som er berørt af det ekstraordinære ophør, i mindst 120 dage om året i de tre kalenderår, der går forud for det år, hvor støtteansøgningen blev indgivet.

b)  fiskere, der har arbejdet til havs på et EU-fiskerfartøj, som er berørt af det midlertidige ophør, i mindst 120 dage i løbet af de to kalenderår, der går forud for det år, hvor støtteansøgningen blev indgivet.

Ændringsforslag    159

Forslag til forordning

Artikel 18 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.  Alle fiskeriaktiviteter, der udføres af de berørte fartøjer og fiskere, suspenderes på effektiv vis i løbet af den periode, der er berørt af ophøret. Den kompetente myndighed forvisser sig om, at det berørte fartøj har indstillet enhver fiskeriaktivitet i løbet af den periode, der er berørt af det ekstraordinære ophør, og at enhver overkompensation som følge af anvendelse af fartøjet til andre formål undgås.

5.  Alle fiskeriaktiviteter, der udføres af de berørte fartøjer og fiskere, suspenderes på effektiv vis i løbet af den periode, der er berørt af ophøret. Den kompetente myndighed forvisser sig om, at det berørte fartøj har indstillet enhver fiskeriaktivitet i løbet af den periode, der er berørt af det midlertidige ophør, og at enhver overkompensation som følge af anvendelse af fartøjet til andre formål undgås.

Ændringsforslag    160

Forslag til forordning

Artikel 19 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(a)  anskaffelse og installation på fartøjer af de nødvendige komponenter til obligatoriske fartøjssporings- og elektroniske indberetningssystemer, der anvendes til kontrolformål, dog kun i tilfælde af fartøjer til kystfiskeri af mindre omfang

(a)  anskaffelse, installation og styring på fartøjer af de nødvendige komponenter til fartøjssporings- og elektroniske indberetningssystemer, der anvendes til kontrol- og inspektionsformål, dog kun i tilfælde af fartøjer med en samlet længde på under 12 m

Ændringsforslag    161

Forslag til forordning

Artikel 19 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  anskaffelse og installation på fartøjer af de nødvendige komponenter til obligatoriske elektroniske fjernovervågningssystemer, der anvendes til kontrol af gennemførelsen af den landingsforpligtelse, der er omhandlet i artikel 15 i forordning (EU) nr. 1380/2013

b)  anskaffelse og installation på fartøjer af de nødvendige komponenter til elektroniske fjernovervågningssystemer, der anvendes til kontrol af gennemførelsen af den landingsforpligtelse, der er omhandlet i artikel 15 i forordning (EU) nr. 1380/2013

Begrundelse

Støtten bør ikke afhænge af, om foranstaltningen er obligatorisk eller ej.

Ændringsforslag    162

Forslag til forordning

Artikel 19 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  anskaffelse og installation på fartøjer af udstyr til obligatorisk kontinuerlig måling og registrering af fremdrivningsmaskineffekt.

c)  anskaffelse og installation på fartøjer af udstyr til kontinuerlig måling og registrering af fremdrivningsmaskineffekt.

Begrundelse

Støtten bør ikke afhænge af, om foranstaltningen er obligatorisk eller ej.

Ændringsforslag    163

Forslag til forordning

Artikel 20 – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Indsamling og behandling af data til fiskeriforvaltning og videnskabelige formål

Indsamling, behandling og formidling af data til fiskeri- og akvakulturforvaltning og videnskabelige formål

Ændringsforslag    164

Forslag til forordning

Artikel 20 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  EHFF kan støtte indsamling, forvaltning og anvendelse af data til fiskeriforvaltning og videnskabelige formål som omhandlet i artikel 25, stk. 1 og 2, og artikel 27 i forordning (EU) nr. 1380/2013 og nærmere specificeret i forordning (EU) 2017/1004 på grundlag af de nationale arbejdsplaner, der er omhandlet i artikel 6 i forordning (EU) 2017/1004.

1.  EHFF kan støtte indsamling, forvaltning, behandling, anvendelse og formidling af data til fiskeri- og akvakulturforvaltning og videnskabelige formål, herunder data om rekreativt fiskeri, som omhandlet i artikel 25, stk. 1 og 2, og artikel 27 i forordning (EU) nr. 1380/2013 og nærmere specificeret i forordning (EU) 2017/1004 på grundlag af de nationale arbejdsplaner, der er omhandlet i artikel 6 i forordning (EU) 2017/1004.

Ændringsforslag    165

Forslag til forordning

Artikel 21

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 21

Artikel 29e

Godtgørelse for meromkostninger i regionerne i den yderste periferi for fiskevarer og akvakulturprodukter

Godtgørelse for meromkostninger

1.  EHFF kan støtte godtgørelse for meromkostninger, som støttemodtagerne har ved fangst, opdræt, forarbejdning og afsætning af visse fiskevarer og akvakulturprodukter fra regionerne i den yderste periferi som omhandlet i artikel 6, stk. 2.

1.  EHFF kan støtte godtgørelse for meromkostninger, som støttemodtagerne har ved fangst, opdræt, forarbejdning og afsætning af visse fiskevarer og akvakulturprodukter fra regionerne i den yderste periferi som omhandlet i artikel 29b, stk. 1.

 

1a.   Godtgørelsen skal være proportional med de meromkostninger, den skal udligne. Størrelsen af godtgørelsen med hensyn til meromkostningerne skal behørigt begrundes i godtgørelsesplanen. Godtgørelsen må dog under ingen omstændigheder overstige 100 % af de afholdte udgifter.

2.  Hver berørt medlemsstat opstiller for de i stk. 1 omhandlede regioner og i overensstemmelse med de i henhold til stk. 7 fastsatte kriterier en liste over, hvilke fiskevarer og akvakulturprodukter og hvilken mængde heraf der kan ydes godtgørelse for.

2.  Hver berørt medlemsstat opstiller for de i stk. 1 omhandlede regioner og i overensstemmelse med de i henhold til stk. 7 fastsatte kriterier en liste over, hvilke fiskevarer og akvakulturprodukter og hvilken mængde heraf der kan ydes godtgørelse for.

3.  Når medlemsstaterne opstiller listen og mængderne omhandlet i stk. 2, tager de hensyn til alle relevante faktorer, navnlig behovet for at sikre, at godtgørelsen er forenelig med reglerne i den fælles fiskeripolitik.

3.  Når medlemsstaterne opstiller listen og mængderne omhandlet i stk. 2, tager de hensyn til alle relevante faktorer, navnlig behovet for at sikre, at godtgørelsen er forenelig med reglerne i den fælles fiskeripolitik.

4.  Der ydes ikke godtgørelse for fiskevarer og akvakulturprodukter:

4.  Der ydes ikke godtgørelse for fiskevarer og akvakulturprodukter:

a)  fanget af tredjelandsfartøjer, bortset fra fiskerfartøjer, som fører venezuelansk flag og fisker i Unionens farvande, jf. Rådets afgørelse (EU) 2015/156531

a)  fanget af tredjelandsfartøjer, bortset fra fiskerfartøjer, som fører venezuelansk flag og fisker i Unionens farvande, jf. Rådets afgørelse (EU) 2015/156531

b)  fanget af EU-fiskerfartøjer, som ikke er registreret i en havn i en af de regioner, der er omhandlet i stk. 1

b)  fanget af EU-fiskerfartøjer, som ikke er registreret i en havn i en af de regioner, der er omhandlet i stk. 1

 

ba)  fanget af EU-fiskerfartøjer, som er registreret i en havn i en af de regioner, der er omhandlet i stk. 1, men som ikke udøver deres aktivitet i denne region, eller deres sammenslutning

c)  importeret fra tredjelande.

c)  importeret fra tredjelande.

5.  Stk. 4, litra b), finder ikke anvendelse, hvis den eksisterende kapacitet i forarbejdningsindustrien i den berørte region i den yderste periferi overstiger mængden af leverede råvarer.

5.  Stk. 4, litra b), finder ikke anvendelse, hvis den eksisterende kapacitet i forarbejdningsindustrien i den berørte region i den yderste periferi overstiger mængden af leverede råvarer.

6.  Den godtgørelse, der udbetales til støttemodtagere, som udfører aktiviteter omhandlet i stk. 1 i regionerne i den yderste periferi, eller som ejer et fartøj, der er registreret i en havn i disse regioner, skal for at undgå overkompensation tage hensyn til:

6.  Den godtgørelse, der udbetales til støttemodtagere, som udfører aktiviteter omhandlet i stk. 1 i regionerne i den yderste periferi, eller som ejer et fartøj, der er registreret i en havn og udfører sin aktivitet i disse regioner, skal for at undgå overkompensation tage hensyn til:

a)  meromkostningerne som følge af de særlige ulemper i de berørte regioner for hver fiskevare, hvert akvakulturprodukt eller hver kategori af produkter, og

a)  meromkostningerne som følge af de særlige ulemper i de berørte regioner for hver fiskevare, hvert akvakulturprodukt eller hver kategori af produkter, og

b)  enhver anden form for offentlig intervention, der påvirker meromkostningernes størrelse.

b)  enhver anden form for offentlig intervention, der påvirker meromkostningernes størrelse.

7.  Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 52, om fastlæggelse af kriterierne for beregning af meromkostningerne som følge af de særlige ulemper i de berørte regioner.

7.  Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 52, om fastlæggelse af kriterierne for beregning af meromkostningerne som følge af de særlige ulemper i de berørte regioner og godkendelse af den metodologiske ramme for betaling af udligningsstøtten.

__________________

__________________

31 Rådets afgørelse (EU) 2015/1565 af 14. september 2015 om godkendelse på Den Europæiske Unions vegne af erklæringen om tildeling af fiskerimuligheder i EU-farvande til fiskerfartøjer, der fører Den Bolivariske Republik Venezuelas flag, i den eksklusive økonomiske zone ud for Fransk Guyanas kyst (EUT L 244 af 14.9.2015, s. 55).

31 Rådets afgørelse (EU) 2015/1565 af 14. september 2015 om godkendelse på Den Europæiske Unions vegne af erklæringen om tildeling af fiskerimuligheder i EU-farvande til fiskerfartøjer, der fører Den Bolivariske Republik Venezuelas flag, i den eksklusive økonomiske zone ud for Fransk Guyanas kyst (EUT L 244 af 14.9.2015, s. 55).

(Artikel 21 ændres og placeres efter artikel 29d)

Begrundelse

Denne bestemmelse flyttes til kapitel Va (nyt), som er forbeholdt regionerne i den yderste periferi.

Ændringsforslag    166

Forslag til forordning

Artikel 22 – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Beskyttelse og genopretning af biodiversitet og økosystemer i hav- og kystområder

Beskyttelse og genopretning af biodiversitet og økosystemer i hav-, kyst- og ferskvandsområder

Begrundelse

Man bør ikke glemme ferskvandsakvakulturen i forbindelse med miljøforanstaltninger og miljøstøtte.

Ændringsforslag    167

Forslag til forordning

Artikel 22 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  EHFF kan støtte foranstaltninger til beskyttelse og genopretning af biodiversitet og økosystemer i hav- og kystområder, herunder i indre farvande.

1.  EHFAF kan støtte foranstaltninger til beskyttelse og genopretning af biodiversitet og økosystemer i hav-, kyst- og ferskvandsområder, herunder i indre farvande. I den forbindelse bør samarbejdet med Den Europæiske Rumorganisation og de europæiske satellitprogrammer fremmes for at indsamle flere data om situationen med hensyn til havforurening og navnlig plastaffald i vandet.

Ændringsforslag    168

Forslag til forordning

Artikel 22 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  godtgørelser til fiskere for indsamling af tabte fiskeredskaber og havaffald fra havet

a)  godtgørelser til fiskere for indsamling af tabte fiskeredskaber og passiv opsamling af havaffald fra havet, herunder indsamling af sargassotang i de berørte regioner i den yderste periferi

Ændringsforslag    169

Forslag til forordning

Artikel 22 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  investeringer i havne, så der kan stilles tilstrækkelige modtagefaciliteter til rådighed til tabte fiskeredskaber og havaffald indsamlet fra havet

b)  investeringer i havne, så der kan stilles tilstrækkelige modtage-, oplagrings- og genanvendelsesfaciliteter til rådighed til tabte fiskeredskaber og havaffald samt uønskede fangster, jf. artikel 15 i forordning (EU) nr. 1380/2013, indsamlet fra havet

Ændringsforslag    170

Forslag til forordning

Artikel 22 – stk. 2 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ba)  beskyttelse af udstyr og fangster mod pattedyr og fugle, der er beskyttet i henhold til direktiv 92/43/EØF eller 2009/147/EF, såfremt dette ikke underminerer selektiviteten af fiskeredskaberne

Ændringsforslag    171

Forslag til forordning

Artikel 22 – stk. 2 – litra b b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

bb)  godtgørelse for anvendelse af bæredygtige fiskeredskaber og redskaber til skaldyrsfiskeri

Begrundelse

Denne inklusion vil fremme en særlig god behandling af det ikkeindustrielle fiskeri af flere arter, der anvender bæredygtige fiskeredskaber, rettet mod en modernisering af fiskeredskaberne og kontinuitet i beskyttelsen af havmiljøet.

Ændringsforslag    172

Forslag til forordning

Artikel 22 – stk. 2 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ca)  foranstaltninger til opnåelse og bevarelse af en god miljøtilstand på ferskvandsområdet

Begrundelse

Man bør ikke glemme ferskvandsakvakulturen i forbindelse med miljøforanstaltninger og miljøstøtte.

Ændringsforslag    173

Forslag til forordning

Artikel 22 – stk. 2 – litra c b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

cb)  tiltag til oprensning af havne-, kyst- og fiskeriområder i EU, navnlig for plast

Ændringsforslag    174

Forslag til forordning

Artikel 22 – stk. 2 – litra f

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

f)  beskyttelse af arter i henhold til direktiv 92/43/EØF og direktiv 2009/147/EF i overensstemmelse med de prioriterede aktionsplaner, der er fastlagt i henhold til artikel 8 i direktiv 92/43/EØF.

f)  beskyttelse af arter i henhold til direktiv 92/43/EØF og direktiv 2009/147/EF i overensstemmelse med de prioriterede aktionsplaner, der er fastlagt i henhold til artikel 8 i direktiv 92/43/EØF samt beskyttelse af alle de arter, der er omfattet af konventionen om international handel med udryddelsestruede vilde dyr og planter (CITES) og/eller er opført på den røde liste udarbejdet af Den Internationale Union for Naturbevarelse (IUCN)

Ændringsforslag    175

Forslag til forordning

Artikel 22 – stk. 2 – litra f a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

fa)  etablering, installation eller modernisering af faste eller mobile anordninger, der skal beskytte og fremme den marine fauna og flora, herunder videnskabelig forberedelse og vurdering heraf og, for så vidt angår regionerne i den yderste periferi, forankrede anordninger til tiltrækning af fisk, som bidrager til bæredygtigt og selektivt fiskeri

Ændringsforslag    176

Forslag til forordning

Artikel 22 – stk. 2 – litra f b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

fb)  godtgørelsesordninger for skader på fangster forårsaget af pattedyr og fugle, der er beskyttet i henhold til direktiv 92/43/EØF og 2009/147/EF

Begrundelse

Tilføjelse af en foranstaltning, der allerede forefindes i EHFF 2014-2020, hvad angår godtgørelse for skader forårsaget af havfugle og havpattedyr.

Ændringsforslag    177

Forslag til forordning

Artikel 22 – stk. 2 – litra f c (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

fc)  bidrag til en bedre forvaltning eller bevarelse af havets biologiske ressourcer

Begrundelse

Det er vigtigt at opretholde støtten fastsat i EHFF 2014-2020 for handlinger, som bidrager til en bedre forvaltning og bevarelse af de marinbiologiske ressourcer for projekter i kystområder, som er vigtige for de marine ressourcer, og i områder, som er vigtige for arternes reproduktion.

Ændringsforslag    178

Forslag til forordning

Artikel 22 – stk. 2 – litra f d (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

fd)  støtte til beskyttende jagt eller forvaltning af generende arter af dyreliv, der er til fare for opretholdelsen af et bæredygtigt niveau af fiskebestande

Ændringsforslag    179

Forslag til forordning

Artikel 22 – stk. 2 – litra f e (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

fe)  direkte udsætning som en bevaringsforanstaltning i henhold til en af Unionens retsakter

Begrundelse

Manglen på støtte til udsætning, som har en direkte forbedrende indvirkning på bestandstørrelsen, udgør en reel risiko for bestandene.

Ændringsforslag    180

Forslag til forordning

Artikel 22 – stk. 2 – litra f f (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ff)  støtte til indsamling og forvaltning af data om forekomster af ikkehjemmehørende arter, som kan have en katastrofal indvirkning på biodiversiteten

Begrundelse

Viden om forekomster af invasive ikkehjemmehørende arter i havområder vil sikre beskyttelsen af biodiversiteten og gøre det muligt at iværksætte hensigtsmæssige forebyggende foranstaltninger. For at beskytte havmiljøet og de levende ressourcer i havet mod indvirkningen fra invasive ikkehjemmehørende arter vil det også være vigtigt at støtte løsninger, der har til formål at bekæmpe sådanne arter.

Ændringsforslag    181

Forslag til forordning

Artikel 22 – stk. 2 – litra f g (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

fg)  uddannelse af fiskere med henblik på at øge kendskabet til og formindske fiskeriets indvirkning på det marine miljø, især hvad angår anvendelse af mere selektive redskaber og udstyr.

Begrundelse

EHFF bør finansiere uddannelsesforanstaltninger for fiskere med henblik på at formindske fiskeriets indvirkning på det marine miljø, især hvad angår anvendelse af mere selektive redskaber og udstyr.

Ændringsforslag    182

Forslag til forordning

Artikel 22 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a.  EHFF kan yde 100 % støtte til erstatninger og investeringer i henhold til artikel 22, stk. 2, litra a) og b).

Begrundelse

Indsamling af tabte fiskeredskaber og affald genererer ingen indkomst for fiskerne, men skaber kun udgifter. Fiskere, der skal indsamle tabte fiskeredskaber og affald fra havet, skal derfor have 100 % erstatning fra EHFF.

Ændringsforslag    183

Forslag til forordning

Artikel 22 – stk. 2 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2 b.  Stk. 2, litra e) og f), omfatter tilsvarende foranstaltninger i akvakulturvirksomheder og dambrug.

Ændringsforslag    184

Forslag til forordning

Artikel 22 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 22a

 

Videnskabelig forskning og dataindsamling om indvirkninger fra trækfugle

 

1.  Med udgangspunkt i de flerårige nationale strategiplaner kan EHFF støtte iværksættelsen af nationale eller tværnationale videnskabelige forskningsprojekter og dataindsamlingsprojekter med henblik på bedre at forstå trækfugles indvirkning på akvakultursektoren og andre relevante EU-fiskebestande. Sådanne projekter bør årligt offentliggøre deres resultater og komme med anbefalinger til bedre forvaltning.

 

2.  For at være støtteberettiget skal et nationalt videnskabeligt forskningsprojekt eller dataindsamlingsprojekt omfatte mindst ét nationalt eller EU-anerkendt institut.

 

3.  For at være støtteberettiget skal et tværnationalt videnskabeligt forskningsprojekt eller dataindsamlingsprojekt omfatte mindst ét institut fra mindst to forskellige medlemsstater.

Ændringsforslag    185

Forslag til forordning

Artikel 22 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 22b

 

Innovationer

 

1.  Med henblik på at fremme innovation inden for fiskeriet kan EHFF støtte projekter, der har til formål at udvikle eller indføre nye eller væsentligt forbedrede varer og udstyr, nye eller forbedrede processer og teknikker, nye eller forbedrede forvaltnings- og organisationssystemer, herunder på forarbejdnings- og afsætningsniveau, gradvis at eliminere udsmid og bifangster, at indføre ny teknisk eller organisatorisk viden, at mindske fiskeriaktiviteters indvirkning på miljøet, herunder gennem bedre fangstmetoder og redskabsselektivitet, eller at give en mere bæredygtig udnyttelse af havets biologiske ressourcer og sameksistens med beskyttede rovdyr.

 

2.  Operationer, der finansieres i henhold til denne artikel, skal iværksættes af individuelle iværksættere eller producentorganisationer og sammenslutninger deraf.

 

3.  Resultaterne af de operationer, der finansieres i henhold til denne artikel, offentliggøres af medlemsstaten.

Begrundelse

I lyset af at nogle af de negative fænomener, der for tiden observeres i det marine økosystem, højst sandsynligt skyldes samspillet mellem fiskeriet og havmiljøet, er det yderst vigtigt, at der straks søges løsninger, som kan reducere fiskeriets negative indvirkning på økosystemerne. En af mulighederne for at begrænse fiskeriets negative indvirkning på det marine økosystem kan også være at afdække muligheden for at benytte udstyr og fiskeredskaber, som ikke er skadelige for havmiljøet.

Ændringsforslag    186

Forslag til forordning

Afsnit 2 – kapitel 2 a (nyt) – prioritet 1 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

KAPITEL IIA

 

Prioritet 1a: Fremme af bæredygtig akvakultur

Begrundelse

Den ændrede artikel 23 er en del af det nye kapitel IIa.

Ændringsforslag    187

Forslag til forordning

Artikel 23 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  EHFF kan støtte fremme af bæredygtig akvakultur som omhandlet i artikel 34, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1380/2013. Den kan også støtte dyresundhed og dyrevelfærd inden for akvakultur i overensstemmelse med Europa-Parlamentets of Rådets forordning (EU) 2016/429 og Europa-Parlamentets of Rådets forordning (EU) nr. 652/201433.

1.  EHFF kan støtte fremme af bæredygtig akvakultur – i saltvand og ferskvand, herunder akvakultur med lukkede systemer med recirkulering af vand – som omhandlet i artikel 34, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1380/2013 og en øget akvakulturproduktion under hensyntagen til den økologiske bæreevne. Den kan også støtte dyresundhed og dyrevelfærd inden for akvakultur i overensstemmelse med Europa-Parlamentets of Rådets forordning (EU) 2016/429 og Europa-Parlamentets of Rådets forordning (EU) nr. 652/201433.

__________________

__________________

32 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/429 af 9. marts 2016 om overførbare dyresygdomme og om ændring og ophævelse af visse retsakter på området for dyresundhed ("dyresundhedsloven") (EUT L 84 af 31.3.2016, s. 1).

32 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/429 af 9. marts 2016 om overførbare dyresygdomme og om ændring og ophævelse af visse retsakter på området for dyresundhed ("dyresundhedsloven") (EUT L 84 af 31.3.2016, s. 1).

33 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 652/2014 af 15. maj 2014 om bestemmelser vedrørende forvaltning af udgifter i tilknytning til fødevarekæden, dyresundhed og dyrevelfærd samt til plantesundhed og planteformeringsmateriale, om ændring af Rådets direktiv 98/56/EF, 2000/29/EF og 2008/90/EF, Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002, (EF) nr. 882/2004 og (EF) nr. 396/2005 og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/128/EF og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 og om ophævelse af Rådets afgørelse 66/399/EØF, afgørelse 76/894/EØF og beslutning 2009/470/EF (EUT L 189 af 27.6.2014, s. 1).

33 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 652/2014 af 15. maj 2014 om bestemmelser vedrørende forvaltning af udgifter i tilknytning til fødevarekæden, dyresundhed og dyrevelfærd samt til plantesundhed og planteformeringsmateriale, om ændring af Rådets direktiv 98/56/EF, 2000/29/EF og 2008/90/EF, Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002, (EF) nr. 882/2004 og (EF) nr. 396/2005 og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/128/EF og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 og om ophævelse af Rådets afgørelse 66/399/EØF, afgørelse 76/894/EØF og beslutning 2009/470/EF (EUT L 189 af 27.6.2014, s. 1).

Ændringsforslag    188

Forslag til forordning

Artikel 23 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Produktive investeringer i akvakultur i henhold til denne artikel må kun støttes gennem de finansielle instrumenter, der er omhandlet i artikel 52 i forordning (EU) nr. [forordningen om fælles bestemmelser] og gennem InvestEU, jf. nævnte forordnings artikel 10.

3.  Investeringer i akvakultur i henhold til denne artikel må støttes gennem tilskud, jf. artikel 48, stk. 1, i forordning (EU) nr. [forordningen om fælles bestemmelser], og fortrinsvis gennem de finansielle instrumenter, der er omhandlet i artikel 52 i forordning (EU) nr. [forordningen om fælles bestemmelser] og gennem InvestEU, jf. nævnte forordnings artikel 10.

Ændringsforslag    189

Forslag til forordning

Artikel 23 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 23a

 

Statistisk informationsnetværk for akvakultur

 

1.  EHFF kan støtte indsamling, forvaltning og anvendelse af data til forvaltning af akvakultur, jf. artikel 34, stk. 1, litra a) og e), og artikel 34, stk. 5, og artikel 35, stk. 1, litra d), i forordning (EU) nr. 1380/2013 med henblik på etablering af et statistisk informationsnetværk for akvakultur (ASIN-RISA) og nationale arbejdsplaner for dets implementering.

 

2.  Uanset artikel 2 kan støtte omhandlet i nærværende artikels stk. 1 også ydes til operationer, der foregår uden for Unionens område.

 

3.  Kommissionen kan vedtage gennemførelsesretsakter for at fastsætte regler om procedurer, format og tidsplaner for etableringen af ASIN-RISA, der er omhandlet i stk. 1. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter rådgivningsproceduren i artikel 53, stk. 2.

 

4.  Kommissionen vedtager gennemførelsesretsakter, der godkender eller ændrer de nationale arbejdsplaner, som er omhandlet i stk. 1, senest den 31. december i året forud for det år, hvor arbejdsplanen skal finde anvendelse. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter rådgivningsproceduren i artikel 53, stk. 2.

Begrundelse

Indsamling, forvaltning og anvendelse af data er af afgørende betydning for forvaltningen af akvakultur og bør støttes af EHFF.

Ændringsforslag    190

Forslag til forordning

Kapitel III – Prioritet 2 – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Prioritet 2: Bidrag til fødevaresikkerheden i Unionen gennem konkurrence- og bæredygtig akvakultur og konkurrenceprægede og bæredygtige markeder

Prioritet 2: Fremme af konkurrenceprægede og bæredygtige fiskeri- og akvakulturmarkeder og forarbejdningssektorer, som bidrager til fødevaresikkerheden i Unionen

Begrundelse

Akvakultur gøres til en prioritet for at gøre teksten mere klar. Derfor skal titlen på denne prioritet tilpasses.

Ændringsforslag    191

Forslag til forordning

Artikel 24 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

EHFF kan støtte foranstaltninger, der bidrager til opnåelsen af målsætningerne i den fælles markedsordning for fiskevarer og akvakulturprodukter som omhandlet i artikel 35 i forordning (EU) nr. 1380/2013 og nærmere specificeret i forordning (EU) nr. 1379/2013. Den kan også støtte foranstaltninger til fremme af afsætning, kvalitet og merværdi af fiskevarer og akvakulturprodukter.

EHFF kan støtte foranstaltninger, der bidrager til opnåelsen af målsætningerne i den fælles markedsordning for fiskevarer og akvakulturprodukter som omhandlet i artikel 35 i forordning (EU) nr. 1380/2013 og nærmere specificeret i forordning (EU) nr. 1379/2013. Den kan også støtte investeringer i udstyr og foranstaltninger til fremme af afsætning, kvalitet og merværdi af fiskevarer og bæredygtige akvakulturprodukter.

Ændringsforslag    192

Forslag til forordning

Artikel 24 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a.  Hvad angår forberedelsen og gennemførelsen af produktions- og afsætningsplaner som omhandlet i artikel 28 i forordning (EU) nr. 1379/2013, kan den berørte medlemsstat give et forskud på 50 % af den finansielle støtte, efter at produktions- og afsætningsplanen er godkendt i overensstemmelse med artikel 28, stk. 3, i forordning (EU) nr. 1379/2013.

Begrundelse

Denne bestemmelse er medtaget i den nuværende EHFF-forordning (artikel 66). Det er vigtigt at opretholde fælles gennemførelsesbestemmelser for at undgå konkurrenceforvridning mellem medlemsstaterne.

Ændringsforslag    193

Forslag til forordning

Artikel 24 – stk. 1 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1b.  Støtte, som ydes pr. producentorganisation pr. år i henhold til denne artikel, må ikke overstige 3 % af den gennemsnitlige årlige værdi af den produktion, der er bragt i omsætning af denne producentorganisation i løbet af de foregående tre kalenderår, eller af den produktion, der er bragt i omsætning fra denne organisations medlemmer i samme periode. For hver ny anerkendt producentorganisation må denne støtte ikke overstige 3 % af den gennemsnitlige årlige værdi af den produktion, der er bragt i omsætning fra denne organisations medlemmer i løbet af de foregående tre kalenderår.

Ændringsforslag    194

Forslag til forordning

Artikel 24 – stk. 1 c (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1c.  Den støtte, der henvises til i stk. 2, ydes kun til producentorganisationer og sammenslutninger af producentorganisationer.

Begrundelse

Denne bestemmelse er medtaget i den nuværende EHFF-forordning (artikel 66). Det er vigtigt at opretholde fælles gennemførelsesbestemmelser for at undgå konkurrenceforvridning mellem medlemsstaterne.

Ændringsforslag    195

Forslag til forordning

Artikel 25 – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Forarbejdning af fiskevarer og akvakulturprodukter

Forarbejdning og oplagring af fiskevarer og akvakulturprodukter

Ændringsforslag    196

Forslag til forordning

Artikel 25 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  EHFF kan støtte investeringer i forarbejdning af fiskevarer og akvakulturprodukter. En sådan støtte skal bidrage til opnåelsen af målsætningerne i den fælles markedsordning for fiskevarer og akvakulturprodukter, der er fastsat i artikel 35 i forordning (EU) nr. 1380/2013 og nærmere specificeret i forordning (EU) nr. 1379/2013.

1.  EHFF kan støtte investeringer i forarbejdning og oplagring af fiskevarer og akvakulturprodukter. En sådan støtte skal bidrage til opnåelsen af målsætningerne i den fælles markedsordning for fiskevarer og akvakulturprodukter, der er fastsat i artikel 35 i forordning (EU) nr. 1380/2013 og nærmere specificeret i forordning (EU) nr. 1379/2013.

Ændringsforslag    197

Forslag til forordning

Artikel 25 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a.  EHFF kan også støtte investeringer i innovation inden for forarbejdning af fiskevarer og akvakulturprodukter samt fremme af partnerskaber mellem producentorganisationer og videnskabelige organer.

Begrundelse

Innovationsbehovene på området forarbejdning af fiskevarer og akvakulturprodukter er reelle, f.eks. for at fremme digital turisme og fiskeriturisme, og dette mål er ikke udtrykkeligt nævnt i artikel 35 i forordning (EU) nr. 1380/2013.

Ændringsforslag    198

Forslag til forordning

Artikel 25 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Støtte i henhold til denne artikel ydes kun gennem de finansielle instrumenter, der er omhandlet i artikel 52 i forordning (EU) nr. [forordningen om fælles bestemmelser] og gennem InvestEU, jf. nævnte forordnings artikel 10.

2.  Støtte i henhold til denne artikel ydes gennem tilskud og gennem de finansielle instrumenter, der er omhandlet i artikel 52 i forordning (EU) nr. [forordningen om fælles bestemmelser] og gennem InvestEU, jf. nævnte forordnings artikel 10.

Ændringsforslag    199

Forslag til forordning

Artikel 25 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a.  Udviklingen af forarbejdningsfabrikker inden for fiskeri og akvakultur kan støttes af medlemsstaterne ved at inddrage andre strukturfondsmidler.

Ændringsforslag    200

Forslag til forordning

Artikel 25 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 25a

 

Oplagringsstøtte

 

1.  EHFF kan støtte godtgørelse til anerkendte producentorganisationer og sammenslutninger af producentorganisationer, som oplagrer fiskevarer, der er opført i bilag II til forordning (EU) nr. 1379/2013, forudsat at produkterne er oplagret i overensstemmelse med artikel 30 og 31 i nævnte forordning, og på følgende betingelser:

 

a)  størrelsen af oplagringsstøtten overstiger ikke størrelsen af de tekniske og finansielle omkostninger til de tiltag, der er nødvendige til stabilisering og oplagring af de pågældende produkter

 

b)  de mængder, der kan opnå oplagringsstøtte, overstiger ikke 15 % af de årlige mængder af de berørte produkter, som er sat til salg af producentorganisationen

 

c)  den finansielle støtte, som ydes pr. år, overstiger ikke 2 % af den gennemsnitlige årlige værdi af den produktion, der er bragt i omsætning fra medlemmerne af producentorganisationen i perioden 2016-2018. Med henblik på dette afsnit tages den gennemsnitlige årlige værdi af den produktion, der er bragt i omsætning i de første tre år af et medlem, der ikke har haft nogen produktion, i betragtning i tilfælde af, at et sådant medlem af producentorganisationen ikke har haft nogen produktion, der er bragt i omsætning i perioden 2016-2018.

 

2.  Den i stk. 1 omhandlede støtte ydes først, når produkterne er frigivet til direkte konsum.

 

3.  Medlemsstaterne fastsætter størrelsen af de tekniske og finansielle omkostninger, som skal gælde i deres områder, som følger:

 

a)  de tekniske omkostninger beregnes hvert år ud fra direkte omkostninger til de tiltag, som er nødvendige med henblik på stabilisering og oplagring af de pågældende produkter

 

b)  de finansielle omkostninger beregnes hvert år ud fra de rentesatser, som fastsættes årligt i hver medlemsstat; disse tekniske og finansielle omkostninger gøres offentligt tilgængelige.

 

4.  Medlemsstaterne foretager kontrol for at sikre, at de produkter, som der ydes oplagringsstøtte til, opfylder betingelserne i denne artikel. Med henblik på sådanne kontroller fører modtagerne af oplagringsstøtte lagerregnskaber for hver kategori af produkter, der er ført ind i lageret og senere genindført på markedet til direkte konsum.

Begrundelse

Fiskeri er et sæsonbetinget erhverv, og udbyttet kan være usikkert og overstiger undertiden markedsbehovet. Det er derfor nødvendigt for de erhvervsdrivende at være i stand til at håndtere produktionsoverskud ved at oplagre en del af produktionen, inden den sættes til salg, når fangstmængderne falder. For at opnå dette skal EHFF fortsat yde støtte til producentorganisationer, der har behov for en midlertidig ordning for oplagring af fiskevarer til konsum.

Ændringsforslag    201

Forslag til forordning

Afsnit 2 – kapitel 4 – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Prioritet 3: Fremme af en bæredygtig blå økonomi og velstående kystsamfund

Prioritet 3: Fremme af en bæredygtig blå økonomi inden for økologiske grænser og af velstående kyst- og øsamfund og samfund ved vandet

Ændringsforslag    202

Forslag til forordning

Artikel 26 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  EHFF kan støtte bæredygtig udvikling af lokale økonomier og samfund gennem den lokaludvikling styret af lokalsamfundet, der er fastsat i artikel 25 i forordning (EU) nr. [forordningen om fælles bestemmelser].

1.  EHFF kan støtte de gunstige vilkår, som er nødvendige for en bæredygtig blå økonomi og for velstanden i de lokale samfund gennem den lokaludvikling styret af lokalsamfundet, der er fastsat i artikel 25 i forordning (EU) nr. [forordningen om fælles bestemmelser].

Begrundelse

En bæredygtig blå økonomi indebærer, at de økonomiske, sociale og miljømæssige aktiviteter indgår fuldt ud i det marine økosystem, og det er derfor nødvendigt at opretholde en balance mellem at forbedre de lokale kystsamfunds livsvilkår og velfærd og beskyttelsen af de marine havmiljøer. En bæredygtig blå økonomi vil kun skabe økonomisk værdi i et marint havmiljø, hvis den iværksættes så bestandene og de marine økosystemer beskyttes og bevares.

Ændringsforslag    203

Forslag til forordning

Artikel 26 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Med henblik på EHFF-støtte skal de lokalsamfundsstyrede lokaludviklingsstrategier, der er omhandlet i artikel 26 i forordning (EU) nr. [forordningen om fælles bestemmelser] sikre, at lokalsamfundene i højere grad udnytter og drager fordel af mulighederne i den bæredygtige blå økonomi ved at udnytte og styrke de miljømæssige, kulturelle, sociale og menneskelige ressourcer.

2.  Med henblik på EHFF-støtte skal de lokalsamfundsstyrede lokaludviklingsstrategier, der er omhandlet i artikel 26 i forordning (EU) nr. [forordningen om fælles bestemmelser] sikre, at lokalsamfundene i højere grad udnytter og drager fordel af mulighederne i en bæredygtig blå økonomi inden for økologiske grænser ved at udnytte og styrke de miljømæssige, kulturelle, sociale og menneskelige ressourcer.

Ændringsforslag    204

Forslag til forordning

Artikel 26 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a.  Der skal være sammenhæng mellem strategien og de muligheder og behov, som er konstateret på det relevante område, og Unionens prioriteter fastsat i artikel 4. Strategier kan dække lige fra fokus på fiskeriet til bredere strategier, der er rettet mod diversificering af fiskeriområder. Strategierne skal være mere end blot en samling af operationer eller sammenlægning af sektorforanstaltninger.

Begrundelse

Der kan være forskellige strategier. Strategier har et bredere perspektiv end blot en enkel samling af operationer eller sammenlægning af sektorforanstaltninger. Tilføjelsen af denne bestemmelse vil åbne op for udarbejdelsen og implementeringen af lokale udviklingsstrategier, som udelukkende medfinansieres af EHFF, i tillæg til flerfondsstrategier, alt efter hvad der er hensigtsmæssigt. I forbindelse med prioritet 3 må der ikke sættes spørgsmålstegn ved fleksibiliteten i foranstaltningerne grundet de ordninger, der fremgår af forslaget til forordningen om fælles bestemmelser. En fortsættelse af denne proces i EHFF-forordningen vil gøre det muligt at videreudvikle den i en hensigtsmæssig retning.

Ændringsforslag    205

Forslag til forordning

Artikel 26 – stk. 2 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2b.  For at give mulighed for at fremme en bæredygtig blå økonomi og nyttiggøre kystområderne bør de trufne foranstaltninger på dette område være i overensstemmelse med de regionale udviklingsstrategier.

Ændringsforslag    206

Forslag til forordning

Artikel 26 – stk. 2 c (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2c.  Medlemsstaterne skal igangsætte en ordning til medforvaltning for at sikre opfyldelsen af målene i denne forordning og tage hensyn til de lokale fiskersamfunds forhold.

Ændringsforslag    207

Forslag til forordning

Artikel 27 – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Viden om havene

Viden om havene og ferskvand

Begrundelse

Der er behov for også at udvide dataindsamlingen til at omfatte ferskvand.

Ændringsforslag    208

Forslag til forordning

Artikel 27 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

EHFF kan støtte indsamling, forvaltning og anvendelse af data til forbedring af kendskabet til havmiljøets tilstand med henblik på at:

EHFAF kan også støtte indsamling, forvaltning, analyse, behandling og anvendelse af data til forbedring af kendskabet til hav- og ferskvandmiljøets tilstand, rekreativt fiskeri og den rekreative fiskerisektor med henblik på at:

Ændringsforslag    209

Forslag til forordning

Artikel 27 – stk. 1 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

aa)  opfylde kravene til dataindsamling i henhold til Kommissionens forordning (EF) nr. 665/20081a, Kommissionens afgørelse 2010/93/EU1b, Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/12511c og forordningen om rammen for dataindsamling.

 

____________________

 

1a Kommissionens forordning (EF) nr. 665/2008 af 14. juli 2008 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 199/2008 om fastlæggelse af en EF-ramme for indsamling, forvaltning og anvendelse af data i fiskerisektoren samt støtte til videnskabelig rådgivning vedrørende den fælles fiskeripolitik (EUT L 186 af 15.7.2008, s. 3).

 

1b Kommissionens afgørelse 2010/93/EU af 18. december 2009 om et flerårigt EF-program for indsamling, forvaltning og anvendelse af data i fiskeriet for perioden 2011-2013 (meddelt under nummer K(2009) 10121) (EUT L 41 af 16.2.2010, s. 8).

 

1c Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/1251 af 12. juli 2016 om vedtagelse af et flerårigt EU-program for indsamling, forvaltning og anvendelse af data inden for fiskeri og akvakultur for perioden 2017-2019 (EUT L 207 af 1.8.2016, s. 113).

Ændringsforslag    210

Forslag til forordning

Artikel 27 – stk. 1 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ba)  opfylde kravene til dataindsamling i henhold til forordningen om den fælles fiskeripolitik

Ændringsforslag    211

Forslag til forordning

Artikel 27 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  øge kvaliteten og udvekslingen af data gennem det europæiske havobservations- og havdatanetværk (EMODnet).

c)  øge kvaliteten og udvekslingen af data gennem det europæiske havobservations- og havdatanetværk (EMODnet) samt i andre datanetværk, som dækker ferskvand

Begrundelse

Der er behov for også at udvide dataindsamlingen til at omfatte ferskvand.

Ændringsforslag    212

Forslag til forordning

Artikel 27 – stk. 1 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ca)  øge de tilgængelige pålidelige data om fangster inden for rekreativt fiskeri

Ændringsforslag    213

Forslag til forordning

Artikel 27 – stk. 1 – litra c b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

cb)  investeringer i analyse og observation af havforurening, navnlig af plast, for at øge mængden af data om situationen

Ændringsforslag    214

Forslag til forordning

Artikel 27 – stk. 1 – litra c c (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

cc)  øge viden om plastaffald i havet og dets koncentrationer.

Ændringsforslag    215

Forslag til forordning

Artikel 28 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a.  I overensstemmelse med målet om at opnå beskyttede, sikre, rene og bæredygtigt forvaltede have og oceaner bidrager EHFF til opnåelse af mål 14 for bæredygtig udvikling i FN's 2030-dagsorden for bæredygtig udvikling.

Ændringsforslag    216

Forslag til forordning

Artikel 29 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Støtte til foranstaltninger omhandlet i stk. 1 kan også bidrage til udvikling og gennemførelse af en EU-fiskerikontrolordning på de betingelser, der er fastsat i artikel 19.

2.  Støtte til foranstaltninger omhandlet i stk. 1 kan også bidrage til udvikling og gennemførelse af en EU-fiskerikontrol- og inspektionsordning på de betingelser, der er fastsat i artikel 19.

Ændringsforslag    217

Forslag til forordning

Artikel 29 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 29a

 

Beskyttelse af natur og arter

 

EHFF støtter iværksættelse af aktioner til beskyttelse af natur, der er omfattet af FN's verdenspagt for natur, navnlig artikel 21, 22, 23 og 24.

 

EHFF støtter også aktioner, der tager sigte på frivilligt samarbejde og koordinering med og mellem internationale instanser, organisationer, organer og institutioner med henblik på at gøre en fælles indsats for bekæmpelse af IUU-fiskeri, krybfiskeri og massakre på arter, der betragtes som "rovdyr" i forhold til fiskebestandene.

Ændringsforslag    218

Forslag til forordning

Overskrift 2 – kapitel 5 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Kapitel Va Regioner i den yderste periferi

Ændringsforslag    219

Forslag til forordning

Artikel 29 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 29b

 

Budgetmidler under delt forvaltning

 

1.  For operationer, der gennemføres i regionerne i den yderste periferi, skal hver berørt medlemsstat mindst tildele følgende beløb inden for rammerne af dens finansielle støtte fra Unionen som fastsat i bilag V1a:

 

a)  114 000 000 EUR i faste 2018-priser (dvs. 128 566 000 EUR i løbende priser) for Azorerne og Madeira

 

b)  91 700 000 EUR i faste 2018-priser (dvs. 103 357 000 EUR i løbende priser) for De Kanariske Øer

 

c)  146 500 000 EUR i faste 2018-priser (dvs. 165 119 000 EUR i løbende priser) for Guadeloupe, Fransk Guyana, Martinique, Mayotte, Réunion og Saint-Martin.

 

2.  Hver medlemsstat fastsætter den del af finansieringsrammen, der er fastsat i stk. 1, og som er bestemt til den i artikel 29d omhandlede godtgørelse.

 

3.  Uanset artikel 9, stk. 8, i denne forordning og artikel 19, stk. 2, i forordning (EU) nr. .../... [forordning om fælles bestemmelser] og for at tage hensyn til ændringer i betingelserne kan medlemsstaterne årligt foretage en tilpasning af listen over og mængderne af de støtteberettigede fiskevarer samt den i artikel 29d omhandlede godtgørelse, forudsat at de i stk. 1 og 2 i nærværende artikel omhandlede beløb overholdes. Sådanne tilpasninger er kun mulige, i det omfang der foretages en tilsvarende forhøjelse eller nedsættelse af godtgørelsesplanerne for en anden region i samme medlemsstat. Medlemsstaterne giver forudgående meddelelse til Kommissionen om sådanne tilpasninger.

 

____________________

 

1a Disse tal skal tilpasses i overensstemmelse med de aftalte tal i artikel 5, stk. 1.

(Ordlyden af artikel 6)

Ændringsforslag    220

Forslag til forordning

Artikel 29 c (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 29c

 

Handlingsplan

 

1.  For hver af deres regioner i den yderste periferi som omhandlet i artikel 6, stk. 2, skal de berørte medlemsstater som en del af deres program udarbejde en handlingsplan, der skal indeholde følgende:

 

a)  en strategi for bæredygtig udnyttelse af fiskeriet og udvikling af sektorer inden for den bæredygtige blå økonomi

 

b)  en beskrivelse af de vigtigste planlagte foranstaltninger og de tilsvarende finansielle midler, herunder:

 

i)  den strukturelle støtte til fiskeri- og akvakultursektoren under afsnit II

 

ii)  den godtgørelse for meromkostninger, der er omhandlet i artikel 29d, herunder listen over og mængderne af fiskevarer og akvakulturprodukter og godtgørelsesniveauet

 

iii)  andre investeringer i den bæredygtige blå økonomi, der er nødvendige for at opnå en bæredygtig udvikling af kystområder.

(Ordlyden af artikel 9)

Ændringsforslag    221

Forslag til forordning

Artikel 29 d (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 29d

 

Fornyelse af fartøjer til kystfiskeri af mindre omfang og tilhørende foranstaltninger

 

1.  Uanset artikel 13, litra a) og b), og artikel 16 kan EHFF i regionerne i den yderste periferi yde støtte til:

 

a)  fornyelse af fartøjer til kystfiskeri af mindre omfang, herunder bygning og erhvervelse af nye fartøjer, for de ansøgere, som på tidspunktet for ansøgningen om støtten har deres primære registreringssted i den region i den yderste periferi, hvor det nye fartøj vil blive registreret, og som lander alle deres fangster i havne i regionerne i den yderste periferi, med henblik på at forbedre den menneskelige sikkerhed, overholde Unionens og de nationale regler om hygiejne, sundhed og arbejdsvilkår om bord, bekæmpe IUU-fiskeri og opnå større miljøeffektivitet. Det fartøj, der er erhvervet med støtte, skal forblive registreret i regionen i den yderste periferi i mindst 15 år fra det tidspunkt, hvor støtten blev ydet. Hvis denne betingelse ikke overholdes, tilbagebetales støtten med et beløb, der står i rimeligt forhold til arten, grovheden, varigheden og hyppigheden af den manglende overholdelse. Denne fornyelse af fiskerflåden skal forblive inden for rammerne af godkendte kapacitetslofter og være i overensstemmelse med den fælles fiskeripolitiks mål

 

b)  udskiftning eller modernisering af en hoved- eller hjælpemotor. Den nye eller moderniserede motors effekt kan overstige den nuværende motors effekt, hvis der foreligger et behørigt begrundet behov for øget effekt af hensyn til sikkerheden til søs, uden at det pågældende fiskerfartøjs evne til at fange fisk øges

 

c)  delvis renovering af et fiskerfartøjs strukturelle træskrog, hvis dette er nødvendigt af hensyn til sikkerheden til søs, i overensstemmelse med de objektive tekniske kriterier for fartøjskonstruktionen

 

d)  anlæggelse og modernisering af havne, havneinfrastrukturer, landingssteder, auktionshaller, skibsværfter og skibsbygnings- og reparationsværksteder, når infrastrukturen bidrager til et bæredygtigt fiskeri

Ændringsforslag    222

Forslag til forordning

Artikel 29 f (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 29f

 

Statsstøtte

 

1.  For de fiskevarer og akvakulturprodukter, der er omfattet af bilag I i TEUF, og som traktatens artikel 107, 108 og 109 gælder for, kan Kommissionen i overensstemmelse med artikel 108 i TEUF give tilladelse til driftsstøtte i regionerne i den yderste periferi, jf. artikel 349 i TEUF, til de sektorer, der producerer, forarbejder og afsætter fiskevarer og akvakulturprodukter, for at afhjælpe de særlige begrænsninger i disse regioner som følge af deres fjerne beliggenhed, status som øsamfund og beliggenhed i Unionens yderste periferi.

 

2.  Medlemsstaterne kan yde yderligere finansiering til gennemførelse af de i artikel 29d omhandlede godtgørelsesplaner. I så fald skal medlemsstaterne anmelde statsstøtten til Kommissionen, og Kommissionen kan godkende den i overensstemmelse med denne forordning som en del af disse planer. Således anmeldt statsstøtte anses for at være anmeldt i overensstemmelse med artikel 108, stk. 3, første punktum, i TEUF.

Ændringsforslag    223

Forslag til forordning

Artikel 29 g (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 29g

 

Evaluering - POSEI

 

Kommissionen forelægger en rapport om gennemførelsen af bestemmelserne i dette kapitel inden den 31. december 2023 og vedtager om nødvendigt passende forslag. Kommissionen vurderer muligheden for at oprette et særligt program for bestemte regioner som følge af disses afsides beliggenhed og ø-karakter (POSEI) for så vidt angår hav- og fiskerispørgsmål.

Ændringsforslag    224

Forslag til forordning

Artikel 32 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 32a

 

Havpolitik og udvikling af en bæredygtig blå økonomi

 

EHFF støtter gennemførelse af en integreret maritim politik og vækst inden for den blå økonomi gennem udvikling af regionale platforme til finansiering af innovative projekter.

Ændringsforslag    225

Forslag til forordning

Artikel 33 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  I henhold til artikel 90, stk. 4, i forordning (EU) nr. [forordningen om fælles bestemmelser] kan Kommissionen afbryde betalingsfristen for hele eller en del af en betalingsanmodning, i tilfælde af at der foreligger dokumentation for en medlemsstats manglende overholdelse af reglerne under den fælles fiskeripolitik, hvis den manglende overholdelse risikerer at påvirke udgifterne i en betalingsanmodning, som der er anmodet om en mellemliggende betaling for.

1.  I henhold til artikel 90, stk. 4, i forordning (EU) nr. [forordningen om fælles bestemmelser] kan Kommissionen afbryde betalingsfristen for hele eller en del af en betalingsanmodning, i tilfælde af at der foreligger dokumentation for en medlemsstats manglende overholdelse af reglerne under den fælles fiskeripolitik eller den relevante EU-miljølovgivning, hvis den manglende overholdelse risikerer at påvirke udgifterne i en betalingsanmodning, som der er anmodet om en mellemliggende betaling for.

Ændringsforslag    226

Forslag til forordning

Artikel 34 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  I henhold til artikel 91, stk. 3, i forordning (EU) nr. [forordningen om fælles bestemmelser] kan Kommissionen vedtage gennemførelsesretsakter, der suspenderer alle eller en del af de mellemliggende betalinger under programmet i tilfælde af en medlemsstats alvorlige manglende overholdelse af reglerne under den fælles fiskeripolitik, hvis den alvorlige manglende overholdelse risikerer at påvirke udgifterne i en betalingsanmodning, som der er anmodet om en mellemliggende betaling for.

1.  I henhold til artikel 91, stk. 3, i forordning (EU) nr. [forordningen om fælles bestemmelser] kan Kommissionen vedtage gennemførelsesretsakter, der suspenderer alle eller en del af de mellemliggende betalinger under programmet i tilfælde af en medlemsstats alvorlige manglende overholdelse af reglerne under den fælles fiskeripolitik eller den relevante miljølovgivning, hvis den alvorlige manglende overholdelse risikerer at påvirke udgifterne i en betalingsanmodning, som der er anmodet om en mellemliggende betaling for.

Ændringsforslag    227

Forslag til forordning

Artikel 36 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  udgifterne i en betalingsanmodning er berørt af tilfælde af medlemsstatens alvorlige manglende overholdelse af reglerne i den fælles fiskeripolitik, hvilket har ført til suspension af betalinger i henhold til artikel 34, og den berørte medlemsstat fortsat ikke godtgør, at der er truffet de nødvendige afhjælpende tiltag til at sikre, at gældende regler overholdes og håndhæves i fremtiden.

b)  udgifterne i en betalingsanmodning er berørt af tilfælde af medlemsstatens alvorlige manglende overholdelse af reglerne i den fælles fiskeripolitik eller den relevante EU-miljølovgivning, hvilket har ført til suspension af betalinger i henhold til artikel 34, og den berørte medlemsstat fortsat ikke godtgør, at der er truffet de nødvendige afhjælpende tiltag til at sikre, at gældende regler overholdes og håndhæves i fremtiden.

Ændringsforslag    228

Forslag til forordning

Artikel 36 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Kommissionen fastlægger korrektionsbeløbets størrelse, under hensyntagen til arten, grovheden, varigheden og hyppigheden af medlemsstatens eller støttemodtagerens alvorlige manglende overholdelse af reglerne i den fælles fiskeripolitik og EHFF-bidragets betydning for den berørte støttemodtagers økonomiske aktivitet.

2.  Kommissionen fastlægger korrektionsbeløbets størrelse, under hensyntagen til arten, grovheden, varigheden og hyppigheden af medlemsstatens eller støttemodtagerens alvorlige manglende overholdelse af reglerne i den fælles fiskeripolitik eller den relevante EU-miljølovgivning og EHFF-bidragets betydning for den berørte støttemodtagers økonomiske aktivitet.

Ændringsforslag    229

Forslag til forordning

Artikel 36 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Hvis det ikke er muligt præcist at fastslå størrelsen af den udgift, der har tilknytning til medlemsstatens manglende overholdelse af reglerne i den fælles fiskeripolitik, anvender Kommissionen en fast takst eller en ekstrapoleret finansiel korrektion i overensstemmelse med stk. 4.

3.  Hvis det ikke er muligt præcist at fastslå størrelsen af den udgift, der har tilknytning til medlemsstatens manglende overholdelse af reglerne i den fælles fiskeripolitik eller den relevante EU-miljølovgivning, anvender Kommissionen en fast takst eller en ekstrapoleret finansiel korrektion i overensstemmelse med stk. 4.

Ændringsforslag    230

Forslag til forordning

Artikel 38 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3a.  Hver enkelt medlemsstat offentliggør den i stk. 1 omhandlede rapport både på originalsproget og på et af Kommissionens arbejdssprog.

Begrundelse

Medlemsstaternes årlige performancerapporter om gennemførelsen af EHFF-forordningen efter 2020 bør offentliggøres regelmæssigt på Kommissionens websted i overensstemmelse med forpligtelserne i Århusforordningen for så vidt angår gennemsigtighed og civilsamfundets deltagelse i beslutningsprocessen.

Ændringsforslag    231

Forslag til forordning

Artikel 38 – stk. 3 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3b.  Den i stk. 1 omhandlede rapport offentliggøres regelmæssigt på Kommissionens websted.

Begrundelse

EHFF efter 2020 bør indeholde en forpligtelse for medlemsstaterne og Kommissionen til at indsamle eksempler på bedste praksis i finansierede operationer og bør offentliggøre disse på sit eget websted med henblik på at fremme og skabe incitament for yderligere bedste praksis.

Ændringsforslag    232

Forslag til forordning

Artikel 38 – stk. 3 c (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3c.  Hver enkelt medlemsstat og Kommissionen offentliggør rapporter om bedste praksis på deres respektive websteder.

Begrundelse

EHFF efter 2020 bør indeholde en forpligtelse for medlemsstaterne og Kommissionen til at indsamle eksempler på bedste praksis i finansierede operationer og bør offentliggøre disse på sit eget websted med henblik på at fremme og skabe incitament for yderligere bedste praksis.

Ændringsforslag    233

Forslag til forordning

Artikel 38 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

4 a.  Kommissionen offentliggør alle dokumenter med relation til vedtagelsen af de i stk. 7 omhandlede gennemførelsesretsakter.

Begrundelse

EHFF efter 2020 bør af hensyn til gennemsigtigheden foregribe offentliggørelsen af alle relevante dokumenter vedrørende gennemførelsen deraf på Kommissionens websted.

Ændringsforslag    234

Forslag til forordning

Artikel 40 – stk. 1 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

aa)  inddragelse af midlerne fra forsknings- og udviklingsprogrammet Horisont Europa i videst muligt omfang for at støtte og tilskynde til forsknings, udviklings- og innovationsaktiviteter i fiskeri- og akvakultursektoren

Begrundelse

Det er en alvorlig mangel i lovforslaget, at det ikke øger andelen af forsknings- og udviklingsmidler fra EU i akvakultursektoren. Dette skal ændres. Det skal således påpeges, at ressourcerne fra Horisont Europas fremtidige forsknings- og udviklingsprogram i videst muligt omfang skal gøres tilgængelige for fiskere og akvakulturproducenter.

Ændringsforslag    235

Forslag til forordning

Afsnit 3 – kapitel 2 – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Prioritet 2: Bidrag til fødevaresikkerheden i Unionen gennem konkurrence- og bæredygtig akvakultur og konkurrenceprægede og bæredygtige markeder

Prioritet 2: bidrag til fødevaresikkerheden i Unionen gennem konkurrence- og bæredygtigt fiskeri, konkurrence- og bæredygtig akvakultur og konkurrenceprægede og bæredygtige markeder

Ændringsforslag    236

Forslag til forordning

Artikel 42 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

EHFF støtter udvikling og formidling af markedsoplysninger om fiskevarer og akvakulturprodukter fra Kommissionen i overensstemmelse med artikel 42 i forordning (EU) nr. 1379/2013.

EHFF støtter udvikling og formidling af markedsoplysninger om fiskevarer og akvakulturprodukter fra Kommissionen i overensstemmelse med artikel 42 i forordning (EU) nr. 1379/2013, herunder ved at oprette et statistisk informationsnetværk for akvakultur (ASIN-RISA).

Begrundelse

Oprettelsen af et statistisk informationsnetværk for akvakultur er meget vigtig.

Ændringsforslag    237

Forslag til forordning

Overskrift 3 – kapitel 3 – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Prioritet 3: Fremme af en bæredygtig blå økonomi og velstående kystsamfund

Prioritet 3: Fremme af passende vilkår for en bæredygtig blå økonomi og et sundt havmiljø til velstående kystsamfund

Begrundelse

En bæredygtig blå økonomi indebærer, at de økonomiske, sociale og miljømæssige aktiviteter indgår fuldt ud i det marine økosystem, og det er derfor nødvendigt at opretholde en balance mellem at forbedre de lokale kystsamfunds livsvilkår og velfærd og beskyttelsen af de marine havmiljøer. En bæredygtig blå økonomi vil kun skabe økonomisk værdi i et marint havmiljø, hvis den iværksættes så bestandene og de marine økosystemer beskyttes og bevares.

Ændringsforslag    238

Forslag til forordning

Artikel 43 – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Havpolitik og udvikling af en bæredygtig blå økonomi

Havpolitik og udvikling af en bæredygtig blå økonomi, som udvikles inden for økologiske grænser i hav- og ferskvandsområder

Ændringsforslag    239

Forslag til forordning

Artikel 43 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

EHFF støtter gennemførelsen af havpolitikken gennem:

EHFAF støtter gennemførelsen af havpolitikken og udviklingen af en bæredygtig blå økonomi gennem:

Ændringsforslag    240

Forslag til forordning

Artikel 43 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  fremme af en bæredygtig, kulstoffattig og klimaresistent blå økonomi

a)  fremme af en bæredygtig, kulstoffattig og klimaresistent blå økonomi, som sikrer menneskelig og økologisk velfærd, som udvikles inden for økologiske grænser i hav- og ferskvandsområder

Ændringsforslag    241

Forslag til forordning

Artikel 43 – stk. 1 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

aa)  genopretning, beskyttelse og opretholdelse af diversiteten, produktiviteten, modstandskraften og den iboende værdi af de marine systemer

Begrundelse

En bæredygtig blå økonomi indebærer, at de økonomiske, sociale og miljømæssige aktiviteter indgår fuldt ud i det marine økosystem, og det er derfor nødvendigt at opretholde en balance mellem at forbedre de lokale kystsamfunds livsvilkår og velfærd og beskyttelsen af de marine havmiljøer. En bæredygtig blå økonomi vil kun skabe økonomisk værdi i et marint havmiljø, hvis den iværksættes så bestandene og de marine økosystemer beskyttes og bevares.

Ændringsforslag    242

Forslag til forordning

Artikel 43 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  fremme af en integreret styring og forvaltning af havpolitikken, herunder gennem maritim fysisk planlægning, havområdestrategier og maritimt regionalt samarbejde

b)  fremme af en integreret styring og forvaltning af havpolitikken, herunder gennem maritim fysisk planlægning, havområdestrategier, maritimt regionalt samarbejde, Unionens makroregionale strategier og grænseoverskridende samarbejde

Ændringsforslag    243

Forslag til forordning

Artikel 43 – stk. 1 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ba)  fremme af ansvarligt forbrug og produktion, rene teknologier, vedvarende energi og materialernes cirkulære flow

Begrundelse

En bæredygtig blå økonomi indebærer, at de økonomiske, sociale og miljømæssige aktiviteter indgår fuldt ud i det marine økosystem, og det er derfor nødvendigt at opretholde en balance mellem at forbedre de lokale kystsamfunds livsvilkår og velfærd og beskyttelsen af de marine havmiljøer. En bæredygtig blå økonomi vil kun skabe økonomisk værdi i et marint havmiljø, hvis den iværksættes så bestandene og de marine økosystemer beskyttes og bevares.

Ændringsforslag    244

Forslag til forordning

Artikel 43 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  styrkelse af overførslen og udbredelsen af forskning, innovation og teknologi inden for den bæredygtige blå økonomi, herunder det europæiske havobservations- og havdatanetværk (EMODnet)

c)  styrkelse af overførslen og udbredelsen af forskning, innovation og teknologi inden for den bæredygtige blå økonomi, herunder det europæiske havobservations- og havdatanetværk (EMODnet) samt i andre datanetværk, som dækker ferskvand, for at sikre, at teknologien og effektivitetstankegangen ikke overhales af væksten, men fokuserer på de bæredygtige økonomiske aktiviteter, som lever op til nuværende og fremtidige generationers behov og udvikler de nødvendige færdigheder og værktøjer til at klare overgangen til en cirkulær økonomi i overensstemmelse med den europæiske strategi for plast inden for den cirkulære økonomi

Ændringsforslag    245

Forslag til forordning

Artikel 43 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d)  forbedring af maritime færdigheder, havkundskab og udveksling af socioøkonomiske data om den bæredygtige blå økonomi

d)  forbedring af maritime færdigheder, hav- og ferskvandskundskab og udveksling af socioøkonomiske og miljørelateret data om den bæredygtige blå økonomi

Ændringsforslag    246

Forslag til forordning

Artikel 43 – stk. 1 – litra e a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ea)  støtte til foranstaltninger til beskyttelse og genopretning af biodiversitet og økosystemer i havet og ved kysterne ved at yde godtgørelse til fiskere for indsamling af tabte fiskeredskaber eller havaffald.

Begrundelse

I overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om reduktion af visse plastprodukters miljøpåvirkning.

Ændringsforslag    247

Forslag til forordning

Artikel 43 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 43a

 

Beslutninger om investering i blå økonomi

 

Beslutningerne om at investere i bæredygtig blå økonomi bør baseres på den bedst mulige videnskabelige rådgivning for at undgå skadelige følger for miljøet, som på lang sigt kan bringe bæredygtigheden i fare. Hvis der i forvejen ikke findes passende information eller viden, bør man benytte en forsigtighedstilgang i både den offentlige og den private sektor for at undgå tiltag, der har skadelige følger.

Begrundelse

Forsigtighedsprincippet en af grundpillerne i EU-traktaten, Rioerklæringen og andre internationale aftaler og konventioner til beskyttelse af havmiljøet.

Ændringsforslag    248

Forslag til forordning

Artikel 45 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

e)  gennemførelsen af relevante internationale aftaler, foranstaltninger og værktøjer til at forebygge, afværge og standse ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri

e)  gennemførelsen af relevante internationale aftaler, foranstaltninger og værktøjer til at forebygge, afværge og standse IUU-fiskeri og foranstaltninger og redskaber til at minimere indvirkningen på havmiljøet, navnlig utilsigtede fangster af havfugle, havpattedyr og havskildpadder

Ændringsforslag    249

Forslag til forordning

Artikel 45 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 45a

 

Oprensning af havene

 

EHFF støtter gennemførelsen af aktioner, der går ud på at oprense havene for alle former for affald og primært plast, "plastkontinenter" og farligt eller radioaktivt affald.

Ændringsforslag    250

Forslag til forordning

Artikel 46 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a.  Betalingsprocedurerne i forbindelse med denne forordning skal fremskyndes for at mindske de økonomiske byrder for fiskerne. Kommissionen evaluerer de nuværende resultater for at forbedre og fremskynde betalingsprocessen.

Ændringsforslag    251

Forslag til forordning

Artikel 47 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Blandingsoperationer under EHFF gennemføres i overensstemmelse med forordning (EU) nr. [forordningen om InvestEU] og afsnit X i forordning (EU) nr. [forordningen om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget].

Blandingsoperationer under EHFF gennemføres i overensstemmelse med forordning (EU) nr. [forordningen om InvestEU] og afsnit X i forordning (EU) nr. [forordningen om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget]. Senest fire måneder efter denne forordnings offentliggørelse i EU-Tidende præsenterer Kommissionen medlemsstaterne for et sæt detaljerede retningslinjer til iværksættelse af blandede finansieringstransaktioner i de nationale operationelle programmer under EHFF med særlig opmærksomhed på blandingsoperationer i lokaludviklingen styret af lokalsamfundet.

Ændringsforslag    252

Forslag til forordning

Artikel 48 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Midtvejsevalueringen af støtten i henhold til afsnit III foretages, når der foreligger tilstrækkelige oplysninger om gennemførelsen, dog senest fire år efter at gennemførelsen af støtten er påbegyndt.

2.  Midtvejsevalueringen af støtten i henhold til afsnit III foretages, når der foreligger tilstrækkelige oplysninger om gennemførelsen, dog senest fire år efter at gennemførelsen af støtten er påbegyndt. Denne evaluering udformes som en rapport fra Kommissionen og indeholder detaljerede vurderinger af alle konkrete aspekter af gennemførelsen.

Begrundelse

Som fremhævet af Formandskonferencen er det ikke kun den endelige evaluering af foranstaltninger, men også midtvejsevalueringen, der bør baseres på en tilstrækkeligt detaljeret rapport, således at der kan foretages en korrekt vurdering af fondens resultater.

Ændringsforslag    253

Forslag til forordning

Artikel 48 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Kommissionen meddeler Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget konklusionen på evalueringerne og sine bemærkninger hertil.

4.  Kommissionen meddeler Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget de i stk. 2 og 3 omhandlede evalueringsrapporter.

Begrundelse

Som fremhævet af Formandskonferencen er det ikke kun den endelige evaluering af foranstaltninger, men også midtvejsevalueringen, der bør baseres på en tilstrækkeligt detaljeret rapport, således at der kan foretages en korrekt vurdering af fondens resultater.

Ændringsforslag    254

Forslag til forordning

Artikel 48 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

4a.  På grundlag af den i stk. 2 omhandlede rapport kan Kommissionen efter omstændighederne fremsætte forslag til ændringer af denne forordning.

Begrundelse

Som fremhævet af Formandskonferencen er det ikke kun den endelige evaluering af foranstaltninger, men også midtvejsevalueringen, der bør baseres på en tilstrækkeligt detaljeret rapport, således at der kan foretages en korrekt vurdering af fondens resultater.

Ændringsforslag    255

Forslag til forordning

Artikel 51 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  retlige enheder, der er etableret i en medlemsstat eller i et tredjeland, som er opført i arbejdsprogrammet i henhold til betingelserne i stk. 3 og 4

a)  retlige enheder, der er etableret i en medlemsstat, i et oversøisk land eller territorium eller i et tredjeland, som er opført i arbejdsprogrammet i henhold til betingelserne i stk. 3 og 4

Ændringsforslag    256

Forslag til forordning

Artikel 51 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  en efter EU-retten oprettet retlig enhed eller en international organisation.

b)  en efter EU-retten oprettet retlig enhed, herunder faglige organisationer, eller en international organisation.

Ændringsforslag    257

Forslag til forordning

Artikel 53 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Når der henvises til dette stykke, finder artikel 4 i forordning (EU) nr. 182/2011 anvendelse.

2.  Når der henvises til dette stykke, finder artikel 5 i forordning (EU) nr. 182/2011 anvendelse.

Begrundelse

Sager, der vedrører Kommissionens udøvende beføjelser såsom de formelle krav og indholdsspecifikationerne med hensyn til medlemsstaternes performancerapporter, er af en sådan vigtighed, at der er anledning til relevant indblanding fra medlemsstaternes side. Dette er ikke omfattet af rådgivningsproceduren, men det er nødvendigt at foreskrive proceduren for forvaltningsudvalget.

Ændringsforslag    258

Forslag til forordning

Bilag I – kolonne 1 – række 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Bidrag til fødevaresikkerheden i Unionen gennem konkurrence- og bæredygtig akvakultur og konkurrenceprægede og bæredygtige markeder

bidrag til fødevaresikkerheden i Unionen gennem konkurrence- og bæredygtigt fiskeri, konkurrence- og bæredygtig akvakultur og konkurrenceprægede og bæredygtige markeder

Ændringsforslag    259

Forslag til forordning

Bilag I – kolonne 1 – række 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Fremme af en bæredygtig blå økonomi og velstående kystsamfund

Fremme af en bæredygtig blå økonomi og velstående kyst- og øsamfund

Ændringsforslag    260

Forslag til forordning

Bilag I – kolonne 2 – række 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Udvikling i rentabiliteten af Unionens fiskerflåde

Udvikling i rentabiliteten af Unionens fiskerflåde og i beskæftigelsen

Ændringsforslag    261

Forslag til forordning

Bilag I – kolonne 2 – række 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Areal (ha) af Natura 2000-områder og andre beskyttede havområder i henhold til havstrategirammedirektivet, der er omfattet af foranstaltninger til beskyttelse, vedligeholdelse og genopretning

Niveau for opfyldelse af de miljømæssige målsætninger, der er fastsat inden for rammerne af handlingsplanen for havmiljøet i henhold til havstrategirammedirektivet, eller i mangel heraf betydelige positive resultater i Natura 2000-områder og andre beskyttede havområder i henhold til havstrategirammedirektivet, der er omfattet af foranstaltninger til beskyttelse, vedligeholdelse og genopretning

Ændringsforslag    262

Forslag til forordning

Bilag I – kolonne 2 – række 6 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Udvikling i rentabiliteten af Unionens fiskerflåde og i beskæftigelsen

Ændringsforslag    263

Forslag til forordning

Bilag I – kolonne 3 – række 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

75%

85%

Ændringsforslag    264

Forslag til forordning

Bilag II – række 11

 

Kommissionens forslag

2

Artikel 23

2.1

75%

 

Akvakultur

 

 

Ændringsforslag

2

Artikel 23

2.1

85%

 

Akvakultur

 

 

 

Fiskeri

2.1

75%

Ændringsforslag    265

Forslag til forordning

Bilag II – række 11 a (ny)

 

Kommissionens forslag

 

 

 

 

Ændringsforslag

2

Artikel 23a

X

75%

 

Statistisk informationsnetværk for akvakultur

 

 

Ændringsforslag    266

Forslag til forordning

Bilag II – række 12

 

Kommissionens forslag

2

Artikel 24

2.1

75%

 

Afsætning af fiskevarer og akvakulturprodukter

 

 

Ændringsforslag

3

Artikel 24

3.1

75%

 

Afsætning af fiskevarer og akvakulturprodukter

 

 

Ændringsforslag    267

Forslag til forordning

Bilag II – række 13

 

Kommissionens forslag

2

Artikel 25

2.1

75%

 

Forarbejdning af fiskevarer og akvakulturprodukter

 

 

Ændringsforslag

3

Artikel 25

3.1

75%

 

Forarbejdning af fiskevarer og akvakulturprodukter

 

 

Ændringsforslag    268

Forslag til forordning

Bilag III – række 2 – kolonne 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

30%

55%

Ændringsforslag    269

Forslag til forordning

Bilag III – række 6 – kolonne 2

 

Kommissionens forslag

 

Operationer ved de fjerntliggende græske øer og ved de kroatiske øer Dugi Otok, Vis, Mljet og Lastovo

 

Ændringsforslag

 

Operationer ved de fjerntliggende irske øer, græske øer og ved de kroatiske øer Dugi Otok, Vis, Mljet og Lastovo

 

Ændringsforslag    270

Forslag til forordning

Bilag III – række 17 a (ny)

 

Kommissionens forslag

 

 

 

Ændringsforslag

16a

Operationer, der gennemføres af modtagere af støtte til kollektive projekter

60%

Ændringsforslag    271

Forslag til forordning

Bilag III – række 17 b (ny)

 

Kommissionens forslag

 

 

 

Ændringsforslag

16b

Operationer, der gennemføres af en brancheorganisation, en producentorganisation eller en sammenslutning af producentorganisationer

75%

Ændringsforslag    272

Forslag til forordning

Bilag IV – række 9 – kolonne 4

 

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

40%

50%

Ændringsforslag    273

Forslag til forordning

Bilag IV – række 11 a (ny)

 

Kommissionens forslag

 

 

 

 

Ændringsforslag

Artikel 22a Videnskabelig forskning og dataindsamling om trækfugles indvirkning på akvakultur

2.1

0%

100%

Ændringsforslag    274

Forslag til forordning

Bilag IV – række 13 – kolonne 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

40%

75%

Ændringsforslag    275

Forslag til forordning

Bilag IV – række 14 – kolonne 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

0%

20%

  • [1]  EUT C … af … s. ...
  • [2]  EUT C 361 af 5.10.2018, s. 9.

BEGRUNDELSE

BAGGRUND FOR KOMMISSIONENS FORSLAG

Formålet med Kommissionens forslag er at oprette Den Europæiske Hav- og Fiskerifond (EHFF) for perioden 2021-2027. Fonden har til formål at målrette finansiering fra Unionens budget til at støtte den fælles fiskepolitik (FFP), Unionens havpolitik og Unionens internationale forpligtelser inden for havforvaltning, særlig i forbindelse med 2030-dagsordenen for bæredygtig udvikling.

Finansieringen er en vigtig katalysator for det bæredygtige fiskeri og bevarelsen af havets biologiske ressourcer, for fødevaresikkerheden gennem leveringen af fiskevarer, for fremme af en bæredygtig blå økonomi og for sunde, sikre, rene og bæredygtigt forvaltede have.

Som global aktør på havområdet og verdens femtestørste producent af fiskevarer har Unionen et stort ansvar, når det drejer sig om at beskytte og bevare havene og deres ressourcer og forvalte dem på bæredygtig vis. Bevarelse af havene er af største betydning i en tid, hvor verdens befolkning vedbliver med at vokse. Det er desuden af socioøkonomisk interesse for Unionen: en bæredygtig blå økonomi fremmer investeringer, beskæftigelse og vækst, fremmer forskning og innovation og bidrager til energisikkerhed gennem havenergi. Desuden er sikre have yderst vigtige for effektiv grænsekontrol og for den globale bekæmpelse af maritim kriminalitet, hvorved der tages hånd om borgernes bekymringer vedrørende sikkerhed. Disse prioriteter kræver finansiel støtte fra Unionen gennem EHFF.

ORDFØRERENS HOLDNING

Et budget, der opfylder sektorens behov

Den nye fiskerifond vil dække budgetperioden 2021-2027 med en finansieringsramme på 6,14 mia. EUR ifølge Europa-Kommissionens forslag til den næste flerårige finansielle ramme. Dette udgør en stigning på 5 % i forhold til den nuværende EHFF. Samtidig foreslår Kommissionen at reducere midlerne til delt forvaltning med henblik på at afsætte flere ressourcer til direkte og indirekte forvaltning.

Ordføreren understreger betydningen af den europæiske hav-, fiskeri- og akvakultursektor, som omfatter mere end 85 000 fartøjer, beskæftiger mere end 340 000 personer i hele kæden og producerer mere end 6 000 000 tons ernæringsmæssigt rige fisk og skaldyr af høj kvalitet fra fiskeri og akvakultur. Fiskerisektoren har en meget stor socioøkonomisk betydning for mange kystregioner, som i vid udstrækning er afhængige af den, og hvor den har stærke bånd til den lokale kultur og lokale traditioner.

Der er imidlertid mange problemer, der følger af gennemførelsen af den fælles fiskeripolitik, såsom afviklingen af udsmid og opnåelsen af det maksimalt bæredygtige udbytte (MSY), hvortil kommer de problemer, der følger af brexit, og de daglige nye udfordringer på markedet og i forbindelse med den globale produktion af marine proteiner.

Derfor er det vigtigt, at der etableres en fiskerifond, der er specifik, væsentlig og tilgængelig for alle. Det er lige så vigtigt at sikre det budget, der er nødvendigt for at håndtere de problemer og udfordringer, der påvirker hav- og fiskerisektoren, og som tager hensyn til den allerede meget knappe EU-budgettildeling til denne politik.

Den nuværende EHFF tegner sig kun for 0,6 % af det samlede EU-budget for 2014-2020. En nedskæring i midlerne til fiskeriet har stort set ingen konsekvenser for EU's budget, men det kan få betydelige konsekvenser for fiskere og kystregioner.

Brexit må ikke bruges som en undskyldning for at reducere finansieringen af fiskeriet i betragtning af de store udfordringer inden for miljøbeskyttelse, produktion og handel, som denne proces skaber.

Fleksibilitet og forenkling af de støtteberettigede foranstaltninger

Generelt går Kommissionens tilgang med at indføre elementer som fleksibilitet i udarbejdelsen af de nationale programmer og administrativ forenkling i den rigtige retning. Jeg glæder mig især over muligheden for at tilbyde løsninger, der er skræddersyet til forskellige særlige forhold og udfordringer i EU's regioner, ved at undgå en one-size-fits-all-tilgang. Der er dog stadig tvivl om de endelige resultater af en sådan tilgang.

Forslaget synes at være baseret på princippet om at tillade alle foranstaltninger, der ikke udtrykkeligt er forbudt, selv om et sådant princip ikke udtrykkeligt fremgår af forordningens tekst, hvilket kan føre til forvirring.

Hvad værre er, og hvad der gør læsningen af forslaget endnu mere forvirrende, er, at Kommissionen foreslår at finansiere en række foranstaltninger, som ikke er specificeret i teksten, med den betingelse, at de er omfattet af de "støtteområder", der er udpeget i den kommende forordning under hver "prioritet" (betragtning 11). For eksempel omfatter "bæredygtigt fiskeri" under prioritet 1 kun følgende "støtteområder": forvaltning af fiskeri og fiskerflåder (med fokus på endeligt ophør), ekstraordinært ophør med fiskeriaktiviteter, kontrol og håndhævelse, dataindsamling, en godtgørelsesordning for regionerne i den yderste periferi, beskyttelse og genopretning af biodiversitet og vandøkosystemer. Spørgsmålet er så, om der inden for disse "støtteområder" kan anmodes om støtte til visse foranstaltninger, der finansieres under den nuværende EHFF, f.eks.: innovation, rådgivning, partnerskab mellem fiskere og videnskabsfolk, fremme af den menneskelige kapital, diversificering, unge fiskere, sundhed og sikkerhed, ugunstige vejrforhold og meget mere.

Desuden ligger den fremtidige fonds fleksibilitet også i den måde, hvorpå medlemsstaterne udarbejder deres programmer. Hver medlemsstat opstiller en række strategiske prioriteter og mål for en bæredygtig forvaltning af fiskeriet, der er underlagt en tidsplan, der gør det muligt at udforme de foranstaltninger, den finder passende, men med en forpligtelse til at opnå de forventede resultater, hvis den ønsker at modtage EU-støtte. Kommissionen vil gennemføre en årlig præstationsvurdering, som kan føre til eventuelle korrigerende foranstaltninger.

Selv om dette kan være fornuftigt af hensyn til en god anvendelse af offentlige midler, er de betingelser, der er fastlagt af både EHFF og forordningen om fælles bestemmelser, meget strenge, og reglerne er alt for krævende for de offentlige forvaltninger. Dette ville ikke blot afholde de erhvervsdrivende fra at anmode om midler, men det ville også afskrække forvaltningerne fra at udarbejde ambitiøse programmer.

Det skal bemærkes, at Fiskeriudvalget ikke har indflydelse på den endelige tekst til forordningen om fælles bestemmelser.

Der er således en risiko for, at vi kommer til at stå over for samme problem med manglende udnyttelse af midlerne, som vi har set i den nuværende finansielle periode. I dag, mere end fire år efter vedtagelsen af den nuværende EHFF, er kun 11 % af fonden blevet brugt af medlemsstaterne, hovedsageligt på grund af komplekse procedurer og begrænset samarbejde fra Kommissionens side. Fiskerne, og navnlig de små, er frustrerede over og afskrækket af de krav, der stilles for at modtage støtte.

Der er derfor behov for mere klarhed og retssikkerhed for de erhvervsdrivende og forvaltningerne.

Særlige støtteområder

Den nye EHFF skal finansiere midlertidige og endelige foranstaltninger til endeligt ophør (ophugning), hvilket sektoren har anmodet om. Forslaget er imidlertid yderst krævende for så vidt angår betingelserne for en sådan støtte.

Den kommende fond skal hjælpe fiskerisektoren med at gennemføre en omstruktureringsproces, der er blevet nødvendig af mange forskellige årsager, og denne proces kan omfatte foranstaltninger som f.eks. udskiftning af forurenende motorer og modernisering af usikre fartøjer.

Selv om EHFF i betragtning af den socioøkonomiske betydning af fiskeriaktiviteter i EU's kystområder og i forbindelse med kystnært, ikkeindustrialiseret og traditionelt fiskeri, skal tillægges særlig betydning for dem, bør der ydes støtte til strukturomlægningsprocessen for hele flåden.

Ordføreren er ikke enig i forbuddet mod interventionsmekanismer som f.eks. oplagringsstøtte, hvilket ville forhindre muligheden for at reagere i tilfælde af alvorlige ubalancer på markedet.

Et andet element, som ordføreren finder problematisk, er, at alle produktive investeringer i akvakultur og investeringer i forarbejdning kun vil blive finansieret ved hjælp af finansielle instrumenter, hvilket vil falde inden for rammerne af en ny forordning om fælles bestemmelser. Selv om der vil være skræddersyede finansielle instrumenter til rådighed til finansiering af produktive investeringer i den blå økonomi, bør det også være muligt at yde direkte støtte til visse foranstaltninger.

Den særlige situation for regionerne i den yderste periferi

Europa-Kommissionen foreslår nye finansieringsrammer for regionerne i den yderste periferi, som udgør det minimumsbeløb, som de pågældende medlemsstater bør afsætte til dem. Inden for disse rammer vil det beløb, der er afsat til godtgørelse for meromkostninger, være begrænset til maksimalt 50 % af hvert rammebeløb. Dette resulterer i en reduktion på 32,7 % og 24,2% af de midler, der er afsat til henholdsvis De Kanariske Øer og Frankrig, for så vidt angår kompensation under den nuværende EMFF.

Det er uklart, på hvilket kriterium denne reduktion bygger. Dette er en meget ufleksibel betingelse. Regionerne i den yderste periferi bør have mulighed for og den nødvendige fleksibilitet til at fordele midlerne efter eget behov. Det skal bemærkes, at godtgørelsen for meromkostninger tilskynder de erhvervsdrivende til at producere og markedsføre fiskevarer og akvakulturprodukter i områder, hvor produkter af lav kvalitet og til en lav pris oversvømmer deres markeder. Kommissionens forslag er således i strid med bestræbelserne på at sikre selvforsyning. Det skal bemærkes, at udnyttelsen af midlerne til denne foranstaltning generelt er på 100 %.

Kommissionens forslag tillader ikke fornyelse af de ikkeindustrielle og traditionelle fiskerflåder i regionerne i den yderste periferi. Ordføreren mener, at dette bør være muligt, hvis ressourcerne tillader det. Det er uretfærdigt, at EU forsvarer udviklingslandes og mindre øers ret til at forny deres flåder i de samme havområder, hvor visse regioner i den yderste periferi befinder sig, og samtidig undlader at give samme ret til EU's egne områder.

Det bemærkes, at i nogle regioner i den yderste periferi består flåden i dag af trækanoer uden motor, og rigelige (for det meste pelagiske) fiskeressourcer ud for kysten er fortsat uudnyttede. Faktisk begyndte regionerne i den yderste periferi at blive integreret i den fælles fiskeripolitik, da der i 1990'erne blev indført begrænsninger af fiskeriet, og de ansøgte ikke tids nok til at kunne få fornyet deres flåder. I mellemtiden var denne mulighed blevet forbudt.

Et andet vigtigt element i forbindelse med regionerne i den yderste periferi er behovet for på lang sigt at etablere et instrument, der specifikt har til formål at støtte fiskeriet i disse regioner, i tråd med POSEI-ordningen (særligt bestemte områder som følge af disses afsides beliggenhed og ø-karakter) for landbrug. Det skal bemærkes, at Rådets afgørelse i 1989 om indførelsen af disse programmer finder anvendelse på alle økonomiske sektorer.

Et nyt element i Kommissionens forslag er, at hver region i den yderste periferi skal fremlægge en detaljeret strategisk handlingsplan, hvilket for så vidt er fornuftigt, men på den anden side kan føre til unødvendige byrder og afslag fra Kommissionens side på at tildele penge, hvis de strenge betingelser ikke er opfyldt. Derfor kan handlingsplaner være en mulighed, men de kan også vise sig at være en begrænsning i sidste ende.

Der mangler også en undtagelse vedrørende en forenklet procedure for tildeling af statsstøtte til regionerne i den yderste periferi, som findes i den nuværende EHFF, og som er baseret på den POSEI-model, der gælder for landbrugsprodukter.

Endelig ønsker ordføreren at præcisere, at finansiering til forankrede anordninger til tiltrækning af fisk i områder, hvor der traditionelt fiskes med liner - der er et perfekt bæredygtigt redskab - som det er muligt at anvende under den nuværende EHFF, fortsat er muligt, da det ikke udtrykkeligt er forbudt.

Akvakultur, forarbejdning og markeder

EHFF bør støtte fremme og bæredygtig udvikling af akvakultur. I nogle medlemsstater er det fortsat vanskeligt at få adgang til plads hertil, og godkendelsesprocedurerne er besværlige. Dette gør det vanskeligt for sektoren at forbedre opdrætprodukternes image og deres konkurrenceevne. Der bør gives mulighed for støtte gennem tilskud til produktive investeringer, innovation, tilegnelse af faglige kvalifikationer, forbedring af arbejdsvilkår, kompensationsforanstaltninger, der leverer kritiske jord- og naturforvaltningstjenester, med mulighed for også at tillade finansielle instrumenter i forbindelse med produktive investeringer.

Der bør endvidere fortsat ydes støtte til forarbejdnings- og marketingindustrien for at øge dens konkurrenceevne.

Konklusioner

De principper og mål, der er foreslået for den nye EHFF for perioden 2021-2027, er prisværdige. Der hersker dog tvivl om den tilsyneladende fleksibilitet og om den budgetmæssige tildeling. De udfordringer, som EU søger at tage op på globalt plan inden for fiskeri og maritime anliggender, vil ikke blive opnået med et mindre budget.

UDTALELSE fra Budgetudvalget (23.11.2018)

til Fiskeriudvalget

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 508/2014
(COM(2018)0390 – C8-0270/2018 – 2018/0210(COD))

Ordfører for udtalelse: Eider Gardiazabal Rubial

KORT BEGRUNDELSE

Det overordnede mål for Den Europæiske Hav- og Fiskerifond (EHFF) er at støtte målene for den fælles fiskeripolitik – et politikområde, hvor EU har enekompetence – med henblik på at videreudvikle EU's integrerede havpolitik og støtte EU's internationale forpligtelser inden for havforvaltning på en måde, der supplerer samhørighedspolitikken, den fælles fiskeripolitik og andre EU-politikker.

En EHFF for årene 2021-2027 er meget vigtig, og en væsentlig styrkelse af fiskerisektoren, også med hensyn til dens finansielle ramme, er afgørende.

Det foreslåede loft over den flerårige finansielle ramme for EHFF i mio. EUR

 

FFR 2014-2020 EU-27 i faste 2018-priser

FFR 2021-2027 i faste 2018-priser

Den Europæiske Hav- og Fiskerifond

6 243

6 866

ÆNDRINGSFORSLAG

Budgetudvalget opfordrer Fiskeriudvalget, som er korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende ændringsforslag:

Ændringsforslag    1

Forslag til lovgivningsmæssig beslutning

Punkt 1 a (nyt)

Forslag til lovgivningsmæssig beslutning

Ændringsforslag

 

1a.  minder om, at Europa-Parlamentet har vedtaget to beslutninger, hhv. den 14. marts og den 30. maj 2018, om den flerårige finansielle ramme (FFR) for 2021-2027;

Ændringsforslag    2

Forslag til lovgivningsmæssig beslutning

Punkt 1 b (nyt)

Forslag til lovgivningsmæssig beslutning

Ændringsforslag

 

1b.  fremhæver betydningen af de horisontale principper, der bør ligge til grund for FFR for 2021-2027 og alle de tilknyttede EU-politikker; Parlamentet bekræftede i denne forbindelse atter sin holdning om, at EU skal leve op til sit løfte om at gå forrest i gennemførelsen af FN's mål for bæredygtig udvikling (SDG), og beklagede fraværet af en klar og synlig forpligtelse i denne henseende i FFR-forslagene;

Ændringsforslag    3

Forslag til lovgivningsmæssig beslutning

Punkt 1 c (nyt)

Forslag til lovgivningsmæssig beslutning

Ændringsforslag

 

1c.  understreger sin holdning om, at de klimarelaterede horisontale udgifter som følge af Parisaftalen bør forhøjes betydeligt i forhold til den nuværende FFR og nå op på 30 % så hurtigt som muligt og senest i 2027;

Ændringsforslag    4

Forslag til lovgivningsmæssig beslutning

Punkt 1 d (nyt)

Forslag til lovgivningsmæssig beslutning

Ændringsforslag

 

1d.  minder om, at Europa-Parlamentet i sin beslutning af 14. marts 2018 understregede fiskerisektorens, det maritime miljøs og den "blå økonomis" samfundsøkonomiske og miljømæssige betydning og deres bidrag til en bæredygtig fødevareuafhængighed i EU med hensyn til at sikre bæredygtighed inden for europæisk akvakultur og fiskeri og begrænse de miljømæssige virkninger; endvidere opfordrede Europa-Parlamentet til, at niveauet for de finansielle bevillinger, der er afsat til fiskerisektoren, opretholdes under den nuværende FFR, og til en forhøjelse af bevillingerne til maritime anliggender, hvis der opstår nye behov;

Ændringsforslag    5

Forslag til forordning

Betragtning 1 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(1a)  Den 14. marts 2018 og 30. maj 2018 understregede Europa-Parlamentet i sine beslutninger om den flerårige finansielle ramme for 2021-2027 betydningen af horisontale principper, som bør understøtte FFR 2021-2027 og alle dermed forbundne EU-politikker. Parlamentet bekræftede i denne forbindelse atter sin holdning om, at EU skal leve op til sit løfte om at gå forrest i gennemførelsen af FN's mål for bæredygtig udvikling (SDG), og beklagede fraværet af en klar og synlig forpligtelse i denne henseende i FFR-forslagene. Parlamentet anmodede derfor om, at målene for bæredygtig udvikling integreres i alle EU's politikker og initiativer i den næste FFR. Det gentager endvidere, at der kun kan opnås en stærkere og mere ambitiøs Union, hvis denne tildeles flere bevillinger; opfordrer derfor til fortsat støtte til de eksisterende politikker, herunder navnlig EU's mangeårige politikker, der er forankret i traktaterne, nemlig den fælles landbrugs- og fiskeripolitik og samhørighedspolitikken, da de medfører konkrete resultater af det europæiske projekt for EU-borgerne.

Ændringsforslag    6

Forslag til forordning

Betragtning 1 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(1b)  Desuden understregede Europa-Parlamentet i sine beslutninger af 14. marts og 30. maj 2018 om den flerårige finansielle ramme for 2021-2027, at udryddelse af forskelsbehandling er afgørende for, at EU kan opfylde sine forpligtelser med hensyn til et inkluderende Europa. Det anmodede derfor om, at forpligtelser med hensyn til kønsaspektet og ligestilling mellem kønnene integreres i alle EU's politikker og initiativer i den næste FFR.

Ændringsforslag    7

Forslag til forordning

Betragtning 1 c (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(1c)  Endvidere understregede Europa-Parlamentet i sine beslutninger af hhv. 14. marts og 30. maj 2018 om den flerårige finansielle ramme for 2021-2027 sin holdning om, at de klimarelaterede horisontale udgifter som følge af Parisaftalen burde forhøjes betydeligt i forhold til den nuværende FFR og nå op på 30 % så hurtigt som muligt og senest i 2027.

Ændringsforslag    8

Forslag til forordning

Betragtning 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(7)  Finansieringsformerne og gennemførelsesmetoderne i henhold til denne forordning bør vælges ud fra den mulighed, som de giver for at nå de specifikke mål med foranstaltningerne og levere resultater, bl.a. under hensyntagen til kontrolomkostningerne, den administrative byrde og den forventede risiko for manglende overholdelse. Dette bør omfatte overvejelser vedrørende anvendelsen af faste beløb, faste takster og enhedsomkostninger, samt finansiering, der ikke er direkte knyttet til omkostningerne, som omhandlet i artikel 125, stk. 1, i forordning (EU) nr. [forordningen om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget].

(7)  Finansieringsformerne og gennemførelsesmetoderne i henhold til denne forordning bør vælges ud fra den mulighed, som de giver for at nå de specifikke mål med foranstaltningerne og levere resultater, bl.a. under hensyntagen til kontrolomkostningerne, den administrative byrde og risikoen for manglende overholdelse. Dette bør omfatte overvejelser vedrørende anvendelsen af faste beløb, faste takster og enhedsomkostninger, samt finansiering, der ikke er direkte knyttet til omkostningerne, som omhandlet i artikel 125, stk. 1, i forordning (EU) nr. [forordningen om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget].

Ændringsforslag    9

Forslag til forordning

Betragtning 8

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(8)  I henhold til den flerårige finansielle ramme, der er fastsat i forordning (EU) xx/xx6, skal Unionens budget fortsat støtte fiskeri- og havpolitikkerne. EHFF-budgettet bør beløbe sig til 6 140 000 000 mio. EUR i nuværende priser. EHFF-midlerne bør opdeles mellem delt, direkte og indirekte forvaltning. Der bør tildeles 5 311 000 000 EUR til støtte under delt forvaltning og 829 000 000 EUR til støtte under direkte og indirekte forvaltning. Med henblik på at sikre stabilitet, særlig når det drejer sig om at opfylde målsætningerne i den fælles fiskeripolitik, bør fastsættelsen af de nationale tildelinger under delt forvaltning for programmeringsperioden 2021-2027 være baseret andelene fra perioden 2014-2020. Specifikke beløb bør forbeholdes regionerne i den yderste periferi, kontrol og håndhævelse og indsamling og behandling af data til fiskeriforvaltning og videnskabelige formål, mens beløb til endeligt og midlertidig ophør med fiskeriaktiviteter bør begrænses.

(8)  I henhold til den flerårige finansielle ramme, der er fastsat i forordning (EU) xx/xx6, skal Unionens budget fortsat støtte fiskeri- og havpolitikkerne. EHFF-budgettet bør beløbe sig til 6 866 943 600 EUR i faste 2018-priser (dvs. 7 739 176 524 EUR i løbende priser). EHFF-midlerne bør opdeles mellem delt, direkte og indirekte forvaltning. Der bør tildeles 5 939 794 375 EUR i faste 2018-priser (dvs. 6 694 261 648 EUR i løbende priser) til støtte under delt forvaltning og 927 149 225 EUR i faste 2018-priser (dvs. 1 044 914 876 EUR i løbende priser) til støtte under direkte og indirekte forvaltning. Med henblik på at sikre stabilitet, særlig når det drejer sig om at opfylde målsætningerne i den fælles fiskeripolitik, bør fastsættelsen af de nationale tildelinger under delt forvaltning for programmeringsperioden 2021-2027 være baseret andelene fra perioden 2014-2020. Specifikke beløb bør forbeholdes regionerne i den yderste periferi, kontrol og håndhævelse og indsamling og behandling af data til fiskeriforvaltning og videnskabelige formål, mens beløb til endeligt og midlertidig ophør med fiskeriaktiviteter bør begrænses.

__________________

__________________

6EUT C […] af […], s. […].

6EUT C […] af […], s. […].

Begrundelse

Fordelingen inden for den finansieringsramme for programmet, som er foreslået af Budgetudvalget, er kun en vejledende aritmetisk fremstilling, der fremkommer på grund af ændringen af den generelle ramme for programmet, og foregriber ikke den opdeling, der vedtages i det kompetente udvalg.

Ændringsforslag    10

Forslag til forordning

Betragtning 10

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(10)  EHFF bør baseres på fire prioriteter: fremme af bæredygtigt fiskeri og bevarelse af havets biologiske ressourcer bidrag til fødevaresikkerheden i Unionen gennem konkurrence- og bæredygtig akvakultur og konkurrenceprægede og bæredygtige markeder fremme af en bæredygtig blå økonomi og velstående kystsamfund styrkelse af den internationale havforvaltning og muliggørelse af sikre, rene og bæredygtigt forvaltede have. Disse prioriteter bør forfølges gennem delt, direkte og indirekte forvaltning.

(10)  EHFF bør baseres på fire prioriteter: fremme af bæredygtigt fiskeri og bevarelse af havets biologiske ressourcer, bidrag til fødevaresikkerheden i Unionen gennem fiskeri, akvakultur og markeder præget af konkurrenceevne og bæredygtighed, fremme af en bæredygtig blå økonomi og velstående kystsamfund, herunder øer og regioner i den yderste periferi, styrkelse af den internationale havforvaltning og muliggørelse af sikre, rene og bæredygtigt forvaltede have. Disse prioriteter bør forfølges gennem delt, direkte og indirekte forvaltning.

Ændringsforslag    11

Forslag til forordning

Betragtning 13

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(13)  For at afspejle betydningen af at bekæmpe klimaændringer i overensstemmelse med Unionens forpligtelser til at gennemføre Parisaftalen og FN's mål for bæredygtig udvikling bør denne forordning bidrage til at integrere klimatiltag og til at opnå det overordnede mål om, at mindst 25 % af Unionens udgifter i budgettet bidrager til klimamålene. Tiltag i medfør af denne forordning forventes at bidrage med 30 % af EHFF's samlede finansieringsramme til klimamålene. De relevante foranstaltninger vil blive fastsat under forberedelsen og gennemførelsen af EHFF og blive revurderet i forbindelse med de relevante evaluerings- og revisionsprocesser.

(13)  For at afspejle betydningen af at bekæmpe klimaændringer i overensstemmelse med Unionens forpligtelser til at gennemføre Parisaftalen, og FN's mål for bæredygtig udvikling bør denne forordning bidrage til at integrere klimatiltag og til at opnå det overordnede mål om, at mindst 25 % af Unionens udgifter i budgettet bidrager til klimamålene i FFR-perioden 2021-2027, og et årligt mål på 30 % så hurtigt som muligt og senest i 2027. Tiltag i medfør af denne forordning forventes at bidrage med 35 % af EHFF's samlede finansieringsramme til klimamålene. De relevante foranstaltninger vil blive fastsat under forberedelsen og gennemførelsen af EHFF og blive revurderet i forbindelse med de relevante evaluerings- og revisionsprocesser.

Ændringsforslag    12

Forslag til forordning

Betragtning 14

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(14)  EHFF bør bidrage til opnåelsen af følgende af Unionens miljømålsætninger: Bidraget bør spores ved anvendelse af Unionens klimamarkører, og der bør rapporteres regelmæssige om det i forbindelse med evalueringer og årlige performancerapporter.

(14)  EHFF bør bidrage til opnåelsen af Unionens miljømålsætninger under behørig hensyntagen til social samhørighed. Bidraget bør spores ved anvendelse af Unionens klimamarkører, og der bør rapporteres regelmæssigt om det i forbindelse med evalueringer og årlige performancerapporter.

Ændringsforslag    13

Forslag til forordning

Betragtning 18

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(18)  Fiskeriet er af vital betydning for leveforholdene og kulturarven i mange kystsamfund i Unionen, særlig i de samfund hvor kystfiskeri af mindre omfang spiller en vigtig rolle. Med en gennemsnitsalder på over 50 år i mange fiskersamfund er generationsskifte og diversificering af aktiviteterne stadig en udfordring.

(18)  Fiskeriet er af vital betydning for leveforholdene og kulturarven i mange kystsamfund, øer og regioner i den yderste periferi i Unionen, særlig i de samfund hvor kystfiskeri og kystnært fiskeri af mindre omfang spiller en vigtig rolle. Med en gennemsnitsalder på over 50 år i mange fiskersamfund er generationsskifte og diversificering af aktiviteterne stadig en udfordring.

Ændringsforslag    14

Forslag til forordning

Betragtning 31

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(31)  Fiskeri og akvakultur bidrager til fødevaresikkerhed og ernæring. I øjeblikket importerer Unionen imidlertid over 60 % af sine forsyninger af fiskevarer og er derfor stærkt afhængig af tredjelande. En stor udfordring består i at fremme forbruget af fiskeprotein, der er produceret i Unionen, lever op til høje kvalitetsstandarder og er tilgængelige for forbruger til overkommelige priser.

(31)  De Forenede Nationers 2030-dagsorden for bæredygtig udvikling fastsætter udryddelse af sult, opnåelse af fødevaresikkerhed og forbedret ernæring som et af de 17 mål for bæredygtig udvikling (mål 2). Unionen har forpligtet sig fuldt ud til dette mål og opfyldelsen af det. På den baggrund bidrager fiskeri og akvakultur til fødevaresikkerhed og ernæring. I øjeblikket importerer Unionen imidlertid over 60 % af sine forsyninger af fiskevarer og er derfor stærkt afhængig af tredjelande. En stor udfordring består i at fremme forbruget af fiskeprotein, der er produceret i Unionen med høje kvalitetsstandarder, og som er tilgængeligt for forbrugere til overkommelige priser.

Ændringsforslag    15

Forslag til forordning

Betragtning 32

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(32)  EHFF bør have mulighed for at støtte fremme af bæredygtigudvikling af akvakultur, herunder ferskvandsakvakultur, til opdræt af vanddyr og dyrkning af planter til produktion af fødevarer og andre råvarer. Der findes fortsat komplekse administrative procedurer i nogle medlemsstater, f.eks. vanskelig adgang til plads og byrdefulde licensudstedelsesprocedurer, som gør det vanskeligt for sektoren at forbedre de opdrættede og dyrkede produkters image og konkurrenceevne. Støtte bør være i overensstemmelse med de flerårige nationale strategiplaner for akvakultur, der er udviklet på grundlag af forordning (EU) nr. 1380/2013. Navnlig bør støtte til miljømæssig bæredygtighed, produktive investeringer, innovation, tilegnelse af erhvervsmæssige færdigheder, forbedring af arbejdsvilkårene og kompensationsforanstaltninger, som leverer vigtige land- og naturforvaltningstjenester, være støtteberettiget. Tiltag inden for folkesundheden, akvakulturforsikringsordninger og tiltag inden for dyresundheden og -velfærden bør også være støtteberettiget. I tilfælde af produktive investeringer bør støtten kun ydes gennem finansielle instrumenter og gennem InvestEU, som har en større løftestangseffekt på markederne og derfor er mere relevante end tilskud, når det drejer sig om at tage hånd om sektorens udfordringer med finansieringen.

(32)  EHFF bør have mulighed for at støtte fremme af bæredygtig udvikling af akvakultur, herunder ferskvandsakvakultur og lukkede indeslutningssystemer, til opdræt af vanddyr og dyrkning af planter til produktion af fødevarer og andre råvarer. Der findes fortsat komplekse administrative procedurer i nogle medlemsstater, f.eks. vanskelig adgang til plads og byrdefulde licensudstedelsesprocedurer, som gør det vanskeligt for sektoren at forbedre de opdrættede og dyrkede produkters image og konkurrenceevne. Støtte bør være i overensstemmelse med de flerårige nationale strategiplaner for akvakultur, der er udviklet på grundlag af forordning (EU) nr. 1380/2013. Navnlig bør støtte til miljømæssig bæredygtighed, produktive investeringer, innovation, tilegnelse af erhvervsmæssige færdigheder, forbedring af arbejdsvilkårene og kompensationsforanstaltninger, som leverer vigtige land- og naturforvaltningstjenester, være støtteberettiget. Tiltag inden for folkesundheden, akvakulturforsikringsordninger og tiltag inden for dyresundheden og -velfærden bør også være støtteberettiget. I tilfælde af produktive investeringer bør støtten kun ydes gennem finansielle instrumenter og gennem InvestEU, som har en større løftestangseffekt på markederne og derfor er mere relevante end tilskud, når det drejer sig om at tage hånd om sektorens udfordringer med finansieringen.

Ændringsforslag    16

Forslag til forordning

Betragtning 35

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(35)  Jobskabelse i kystregioner afhænger af lokalt styret udvikling af en bæredygtig blå økonomi, som genopliver disse regioners sociale struktur. Havindustrier og -tjenester vil sandsynligvis gennemgå en kraftigere vækst end den globale økonomi og yde et væsentligt bidrag til beskæftigelse og vækst i senest 2030. For at være bæredygtig afhænger væksten i den blå økonomi af innovation og investeringer i nye maritime forretningsområder og i bioøkonomien, herunder modeller for bæredygtig turisme, havbaseret vedvarende energi, innovativ avanceret skibsbygning og nye havnetjenester, som kan skabe arbejdspladser og samtidig fremme lokal udvikling. Mens offentlige investeringer i den bæredygtige blå økonomi bør integreres i hele Unionens budget, bør EHFF specifikt have fokus på grundforudsætninger for udviklingen af den bæredygtige blå økonomi og på at fjerne flaskehalse med henblik på at lette investeringer og udviklingen af nye markeder, teknologier eller tjenester. Støtte til udviklingen af en bæredygtig blå økonomi bør ydes via delt, direkte og indirekte forvaltning.

(35)  Jobskabelse i kystregioner afhænger af lokalt styret udvikling af en bæredygtig blå økonomi, som genopliver den sociale struktur i disse regioner, herunder øerne og regionerne i den yderste periferi. Havindustrier og -tjenester vil sandsynligvis gennemgå en kraftigere vækst end den globale økonomi og yde et væsentligt bidrag til beskæftigelse og vækst i senest 2030. For at være bæredygtig afhænger væksten i den blå økonomi af innovation og investeringer i nye maritime forretningsområder og i bioøkonomien, herunder modeller for bæredygtig turisme, havbaseret vedvarende energi, innovativ avanceret skibsbygning og nye havnetjenester, som kan skabe arbejdspladser og samtidig fremme lokal udvikling. Mens offentlige investeringer i den bæredygtige blå økonomi bør integreres i hele Unionens budget, bør EHFF specifikt have fokus på grundforudsætninger for udviklingen af den bæredygtige blå økonomi og på at fjerne flaskehalse med henblik på at lette investeringer og udviklingen af nye markeder, teknologier eller tjenester. Støtte til udviklingen af en bæredygtig blå økonomi bør ydes via delt, direkte og indirekte forvaltning.

Ændringsforslag    17

Forslag til forordning

Betragtning 36

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(36)  Udviklingen af en bæredygtig blå økonomi afhænger i vid udstrækning af partnerskaber mellem lokale interessenter, som bidrager til vitaliteten i samfund ved kysterne og inde i landet og deres økonomier. EHFF bør levere værktøjerne til at fremme sådanne partnerskaber. Med henblik herpå bør støtte til lokaludvikling styret af lokalsamfundet være tilgængelig under delt forvaltning. Denne tilgang bør fremme økonomisk diversificering i en lokal sammenhæng gennem udviklingen af kyst- og ferskvandsfiskeri, akvakultur og en bæredygtig blå økonomi. Strategier for lokaludvikling styret af lokalsamfundet bør sikre, at lokalsamfundene i højere grad udnytter og drager fordel af mulighederne i den bæredygtige blå økonomi ved at udnytte og styrke de miljømæssige, kulturelle, sociale og menneskelige ressourcer. Hvert lokale partnerskab bør derfor afspejle sin strategis primære fokus ved at sikre en afbalanceret inddragelse og repræsentation af alle relevante interessenter fra den lokale bæredygtige blå økonomi.

(36)  Udviklingen af en bæredygtig blå økonomi afhænger i vid udstrækning af partnerskaber mellem lokale interessenter, som bidrager til at sikre befolkningernes vitalitet og bæredygtighed i øsamfund, samfund ved kysterne og inde i landet og deres økonomier. EHFF bør levere værktøjerne til at fremme sådanne partnerskaber. Med henblik herpå bør støtte til lokaludvikling styret af lokalsamfundet være tilgængelig under delt forvaltning. Denne tilgang bør fremme økonomisk diversificering i en lokal sammenhæng gennem udviklingen af kyst- og ferskvandsfiskeri, akvakultur og en bæredygtig blå økonomi. Strategier for lokaludvikling styret af lokalsamfundet bør sikre, at lokalsamfundene i højere grad udnytter og drager fordel af mulighederne i den bæredygtige blå økonomi ved at udnytte og styrke de miljømæssige, kulturelle, sociale og menneskelige ressourcer. Hvert lokale partnerskab bør derfor afspejle sin strategis primære fokus ved at sikre en afbalanceret inddragelse og repræsentation af alle relevante interessenter fra den lokale bæredygtige blå økonomi.

Ændringsforslag    18

Forslag til forordning

Betragtning 38

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(38)  Under direkte og indirekte forvaltning bør EHFF fokusere på grundforudsætningerne for en bæredygtig blå økonomi gennem fremme af en integreret styring og forvaltning af havpolitikken, styrkelse af overførslen og udbredelsen af forskning, innovation og teknologi inden for den bæredygtige blå økonomi, forbedring af maritime færdigheder, havkundskab og udveksling af socioøkonomiske data om den bæredygtige blå økonomi, fremme af en bæredygtig, kulstoffattig og klimaresistent blå økonomi og udvikling af projektplanlægning og innovative finansieringsinstrumenter. I forbindelse med ovennævnte områder bør der tages behørigt hensyn til den specifikke situation, som regionerne i den yderste periferi befinder sig i.

(38)  Under direkte og indirekte forvaltning bør EHFF fokusere på grundforudsætningerne for en bæredygtig blå økonomi gennem fremme af en integreret styring og forvaltning af havpolitikken, styrkelse af overførslen og udbredelsen af forskning, innovation og teknologi inden for den bæredygtige blå økonomi, forbedring af maritime færdigheder, havkundskab og udveksling af socioøkonomiske data om den bæredygtige blå økonomi, fremme af en bæredygtig, kulstoffattig og klimaresistent blå økonomi og udvikling af projektplanlægning og innovative finansieringsinstrumenter. I forbindelse med ovennævnte områder bør der tages behørigt hensyn til den specifikke situation, som regionerne i den yderste periferi og øerne omhandlet i artikel 174 i TEUF befinder sig i.

Ændringsforslag    19

Forslag til forordning

Betragtning 42 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(42 a)  De Forenede Nationers 2030-dagsorden for bæredygtig udvikling fastsætter opnåelse af ligestilling mellem mænd og kvinder og styrkelse af alle kvinders og pigers status som et af de 17 mål for bæredygtig udvikling (mål 5). Unionen har forpligtet sig fuldt ud til dette mål og opfyldelsen af det. På den baggrund er udryddelsen af forskelsbehandling afgørende for, at EU kan opfylde sine forpligtelser med hensyn til et inkluderende Europa. Derfor bør forpligtelserne til integrering af kønsaspektet og ligestilling mellem kønnene medtages i alle EU's politikker, herunder denne forordning.

Ændringsforslag    20

Forslag til forordning

Betragtning 43

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(43)  Under delt forvaltning bør hver medlemsstat udarbejde ét enkelt program, som skal godkendes af Kommissionen. Inden for rammerne af regionalisering og for at tilskynde medlemsstaterne til en mere strategisk tilgang under udarbejdelsen af programmer bør Kommissionen udarbejde en analyse for hvert havområde med angivelse af havområdets almindelige styrker og svagheder med hensyn til opnåelsen af målsætningerne i den fælles fiskeripolitik. Analysen bør vejlede både medlemsstaterne og Kommissionen ved forhandlinger om hvert enkelt program, under hensyntagen til regionale udfordringer og behov. Ved vurderingen af programmerne bør Kommissionen tage miljømæssige og socioøkonomiske udfordringer i den fælles fiskeripolitik, den blå økonomis socioøkonomiske performance, udfordringerne for de enkelte havområder, bevarelse og genopretning af marine økosystemer, reduktion af mængden af havaffald og modvirkning af og tilpasning til klimaændringer i betragtning.

(43)  Under delt forvaltning bør hver medlemsstat udarbejde ét enkelt program, som skal godkendes af Kommissionen. Inden for rammerne af regionalisering og for at tilskynde medlemsstaterne til en mere strategisk tilgang under udarbejdelsen af programmer bør Kommissionen udarbejde en analyse for hvert havområde med angivelse af havområdets almindelige styrker og svagheder med hensyn til opnåelsen af målsætningerne i den fælles fiskeripolitik. Analysen bør vejlede både medlemsstaterne og Kommissionen ved forhandlinger om hvert enkelt program, under hensyntagen til regionale udfordringer og behov. Ved vurderingen af programmerne bør Kommissionen tage miljømæssige og socioøkonomiske udfordringer i den fælles fiskeripolitik, den blå økonomis socioøkonomiske performance, navnlig for så vidt angår kystfiskeri af mindre omfang, udfordringerne for de enkelte havområder, bevarelse og genopretning af marine økosystemer, reduktion af mængden af havaffald og modvirkning af og tilpasning til klimaændringer i betragtning.

Ændringsforslag    21

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Finansieringsrammen for gennemførelsen af EHFF for perioden 2021-2027 fastsættes til 6 140 000 000 EUR i løbende priser.

1.  Finansieringsrammen for gennemførelsen af EHFF for perioden 2021-2027 fastsættes til 6 866 943 600 EUR i faste 2018-priser (dvs. 7 739 176 524 EUR i løbende priser).

Ændringsforslag    22

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Den del af finansieringsrammen, der er under delt forvaltning som angivet i afsnit II, fastsættes til 5 311 000 000 EUR i løbende priser i overensstemmelse med den årlige fordeling, der er fastsat i bilag V.

1.  Den del af finansieringsrammen, der er under delt forvaltning som angivet i afsnit II, fastsættes til 5 939 794 375 EUR i faste 2018-priser (dvs. 6 694 261 648 EUR i løbende priser) i overensstemmelse med den årlige fordeling, der er fastsat i bilag V.

Begrundelse

Fordelingen inden for den finansieringsramme for programmet, som er foreslået af Budgetudvalget, er kun en vejledende aritmetisk fremstilling, der fremkommer på grund af ændringen af den generelle ramme for programmet, og foregriber ikke den opdeling, der vedtages i det kompetente udvalg.

Ændringsforslag    23

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  102 000 000 EUR for Azorerne og Madeira

a)  114 076 262 EUR i faste 2018-priser (dvs. 128 566 125 EUR i løbende priser) for Azorerne og Madeira

Begrundelse

Fordelingen inden for den finansieringsramme for programmet, som er foreslået af Budgetudvalget, er kun en vejledende aritmetisk fremstilling, der fremkommer på grund af ændringen af den generelle ramme for programmet, og foregriber ikke den opdeling, der vedtages i det kompetente udvalg.

Ændringsforslag    24

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  82 000 000 EUR for De Kanariske Øer

b)  91 708 367 EUR i faste 2018-priser (dvs. 103 357 081 EUR i løbende priser) for De Kanariske Øer

Begrundelse

Fordelingen inden for den finansieringsramme for programmet, som er foreslået af Budgetudvalget, er kun en vejledende aritmetisk fremstilling, der fremkommer på grund af ændringen af den generelle ramme for programmet, og foregriber ikke den opdeling, der vedtages i det kompetente udvalg.

Ændringsforslag    25

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  131 000 000 EUR for Guadeloupe, Fransk Guyana, Martinique, Mayotte, Réunion og Saint-Martin.

c)  146 509 709 EUR i faste 2018-priser (dvs. 165 119 239 EUR i løbende priser) for Guadeloupe, Fransk Guyana, Martinique, Mayotte, Réunion og Saint-Martin.

Begrundelse

Fordelingen inden for den finansieringsramme for programmet, som er foreslået af Budgetudvalget, er kun en vejledende aritmetisk fremstilling, der fremkommer på grund af ændringen af den generelle ramme for programmet, og foregriber ikke den opdeling, der vedtages i det kompetente udvalg.

Ændringsforslag    26

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Den del af finansieringsrammen, der er under direkte og indirekte forvaltning som angivet i afsnit III, fastsættes til 829 000 000 EUR i løbende priser.

1.  Den del af finansieringsrammen, der er under direkte og indirekte forvaltning som angivet i afsnit III, fastsættes til 927 149 225 EUR i faste 2018-priser (dvs. 1 044 914 876 EUR i løbende priser).

Begrundelse

Fordelingen inden for den finansieringsramme for programmet, som er foreslået af Budgetudvalget, er kun en vejledende aritmetisk fremstilling, der fremkommer på grund af ændringen af den generelle ramme for programmet, og foregriber ikke den opdeling, der vedtages i det kompetente udvalg.

Ændringsforslag    27

Forslag til forordning

Artikel 21 – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Godtgørelse for meromkostninger i regionerne i den yderste periferi for fiskevarer og akvakulturprodukter

Godtgørelse for meromkostninger i regionerne i den yderste periferi og kystfiskeri af mindre omfang ved øerne omhandlet i artikel 174 i TEUF for fiskevarer og akvakulturprodukter

Ændringsforslag    28

Forslag til forordning

Artikel 21 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  EHFF kan støtte godtgørelse for meromkostninger, som støttemodtagerne har ved fangst, opdræt, forarbejdning og afsætning af visse fiskevarer og akvakulturprodukter fra regionerne i den yderste periferi som omhandlet i artikel 6, stk. 2.

1.  EHFF kan støtte godtgørelse for meromkostninger, som støttemodtagerne har ved fangst, opdræt, forarbejdning og afsætning af visse fiskevarer og akvakulturprodukter fra regionerne i den yderste periferi og kystfiskeri af mindre omfang ved øerne omhandlet i artikel 174 i TEUF som omhandlet i artikel 6, stk. 2.

Ændringsforslag    29

Forslag til forordning

Artikel 22 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  EHFF kan støtte foranstaltninger til beskyttelse og genopretning af biodiversitet og økosystemer i hav- og kystområder, herunder i indre farvande.

1.  EHFF kan støtte foranstaltninger til beskyttelse og genopretning af biodiversitet og økosystemer i hav- og kystområder, herunder i indre farvande. I den forbindelse bør samarbejdet med Den Europæiske Rumorganisation og de europæiske satellitprogrammer fremmes for at indsamle flere data om situationen med hensyn til havforurening og navnlig plastaffald i vandet.

Ændringsforslag    30

Forslag til forordning

Artikel 27 – stk. 1 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ca)  investeringer i analyse og observation af havforurening, navnlig af plast, for at øge mængden af data om situationen

Ændringsforslag    31

Forslag til forordning

Artikel 27 – stk. 1 – litra c b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

cb) øge viden om plastaffald i havet og dets koncentrationer.

Ændringsforslag    32

Forslag til forordning

Artikel 45 – stk. 1 – litra f

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

f)  internationalt samarbejde om og udvikling af havforskning og -data.

f)  internationalt samarbejde om og udvikling af havforskning og -data , navnlig om plastaffald i havet, opnået ved hjælp af passende sensorer på satellitter, navnlig fra Copernicuskomponenten i EU's rumprogram, autonome fly og in situ-observationssystemer, der er i stand til at overvåge større stykker flydende affald samt koncentrationer af mindre stykker.

PROCEDURE I RÅDGIVENDE UDVALG

Titel

Den Europæiske Hav- og Fiskerifond

Referencer

COM(2018)0390 – C8-0270/2018 – 2018/0210(COD)

Korresponderende udvalg

Dato for meddelelse på plenarmødet

PECH

2.7.2018

 

 

 

Udtalelse fra

Dato for meddelelse på plenarmødet

BUDG

2.7.2018

Ordfører for udtalelse

Dato for valg

Eider Gardiazabal Rubial

16.7.2018

Behandling i udvalg

26.9.2018

 

 

 

Dato for vedtagelse

21.11.2018

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

27

4

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Jean Arthuis, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Jan Olbrycht, Răzvan Popa, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Monika Vana, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Stanisław Żółtek

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Karine Gloanec Maurin, Giovanni La Via, Ivana Maletić, Andrey Novakov, Tomáš Zdechovský

ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI RÅDGIVENDE UDVALG

27

+

ALDE

Jean Arthuis, Gérard Deprez

ECR

Zbigniew Kuźmiuk

PPE

Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Giovanni La Via, Ivana Maletić, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Inese Vaidere, Tomáš Zdechovský

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Karine Gloanec Maurin, John Howarth, Vladimír Maňka, Răzvan Popa, Manuel dos Santos, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand, Monika Vana

4

-

ECR

Bernd Kölmel

ENF

André Elissen, Stanisław Żółtek

NI

Eleftherios Synadinos

0

0

 

 

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller

UDTALELSE FRA UDVAGLET OM MILJØ, FOLKESUNDHED OG FØDEVARESIKKERHED (22.11.2018)

til Fiskeriudvalget

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 508/2014
(COM(2018)0390 – C8-0270/2018 – 2018/0210(COD))

Ordfører for udtalelse: Francesc Gambús

KORT BEGRUNDELSE

Den 12. juni 2018 præsenterede Kommissionen det nye lovgivningsmæssige forslag om Den Europæiske Hav- og Fiskerifond (EHFF) for perioden 2021-2027. Fonden har til formål at målrette finansiering fra Unionens budget til at støtte den fælles fiskepolitik (FFP), Unionens havpolitik og Unionens internationale forpligtelser inden for havforvaltning, særlig i forbindelse med 2030-dagsordenen for bæredygtig udvikling.

Ordføreren for udtalelsen fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed bifalder Kommissionens meddelelse, da den har givet et godt udgangspunkt, som lovgiverne kan arbejde videre på og således forhåbentlig nå frem til en aftale. Ordføreren glæder sig især over Kommissionens indsats vedrørende fondens miljøpåvirkning, idet der fokuseres på beskyttelse af de marine økosystemer, og et bidrag på 30 % af fondens budget er planlagt til afbødning af og tilpasning til klimaændringer i overensstemmelse med forpligtelserne i henhold til Parisaftalen.

Ordføreren mener desuden, at forenkling, anvendelse af nærhedsprincippet, tilpasning til andre fonde og bedre målretning af støtten til gennemførelsen af den fælles fiskeripolitik vil gøre den nye fond mere effektiv og virkningsfuld.

Fiskeri og akvakultur bidrager til fødevaresikkerhed og ernæring. For nuværende importerer Unionen alligevel mere end 60 % af alle fiskevarer, og den er altså meget afhængig af tredjelande i denne henseende. Den største udfordring består i at tilskynde befolkningen til at spise fisk fra Unionen ved hjælp af høje kvalitetsstandarder og rimelige priser. I denne forbindelse bør akvakulturen indtage en mere fremtrædende plads i sektoren, ligesom dens kritiske masse bør øges, eftersom opdrættede fisk i øjeblikket kun tegner sig for 20 % af de fisk, der findes på de europæiske markeder.

På trods af ovenstående mener ordføreren, at det er vigtigt at indføre en række ændringer i forslaget for at tilpasse det og gøre det mere fleksibelt med henblik på at undgå alt for stor skade på fiskerflåden i betragtning af flådens forskelligartethed på tværs af Unionen.

Ordføreren mener, at det er vigtigt at medtage elementet fælles forvaltning, som er en mekanisme for forvaltning af erhvervsmæssigt fiskeri, rekreativt fiskeri og akvakultur, hvor regeringerne deler deres beføjelser med de lokale brugergrupper, og hvor alle parter får tildelt specifikke ansvarsområder og rettigheder, hvad angår oplysning og beslutningstagning i spørgsmål vedrørende forvaltning af aktiviteterne. Vi må nemlig ikke glemme, at dem, der har størst interesse i at sikre fiskepladserne og fiskebestandene er fiskerne selv, eftersom de ikke kan drive virksomhed uden fisk, og uden virksomheder er der ingen job. Derfor har ordføreren – ved hjælp af nærværende ændringsforslag – forsøgt på bedste vis at opretholde balancen mellem miljømæssig, økonomisk og social bæredygtighed.

Endelig mener ordføreren, at forenklingen og præciseringen af de aktiviteter, som medlemsstaterne kan gennemføre inden for rammerne af EHFF, vil lette forvaltningen, reducere de administrative byrder og i sidste ende hjælpe EU's maritime fiskerisektor, samtidig med at målet om bæredygtig udvikling fremmes.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed opfordrer Fiskeriudvalget, som er korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende ændringsforslag:

Ændringsforslag    1

Forslag til forordning

Betragtning 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(1)  Det er nødvendigt at oprette en Europæisk Hav- og Fiskerifond (EHFF) for perioden 2021-2027 Fonden har til formål at målrette finansiering fra Unionens budget til at støtte den fælles fiskepolitik (FFP), Unionens havpolitik og Unionens internationale forpligtelser inden for havforvaltning. Finansieringen er en vigtig katalysator for bæredygtigt fiskeri og bevarelsen af havets biologiske ressourcer, for fødevaresikkerhed gennem leveringen af fiskevarer, for fremme af en bæredygtig blå økonomi og for sunde, sikre, rene og bæredygtigt forvaltede have.

(1)  Det er nødvendigt at oprette en Europæisk Hav- og Fiskerifond (EHFF) for perioden 2021-2027 Fonden har til formål at målrette finansiering fra Unionens budget til at støtte fuld og rettidig gennemførelse af den fælles fiskepolitik (FFP), havstrategirammedirektivet, Unionens havpolitik og Unionens internationale forpligtelser inden for havforvaltning. Finansieringen er sammen med en ansvarlig fiskeripolitik en af de vigtige katalysatorer for bæredygtigt fiskeri og bevarelsen af havets biologiske ressourcer, for fødevaresikkerhed gennem leveringen af fiskevarer, for fremme af en bæredygtig blå økonomi, der udvikler sig inden for økologiske begrænsninger og for sunde, sikre, rene og bæredygtigt forvaltede have.

Ændringsforslag    2

Forslag til forordning

Betragtning 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(2)  Som global aktør på havområdet og verdens femtestørste producent af fiskevarer har Unionen et stort ansvar, når det drejer sig om at beskytte og bevare havene og deres ressourcer og forvalte dem på bæredygtig vis. Bevarelse af havene er af største betydning i en tid, hvor verdens befolkning vedbliver med at vokse. Det er desuden af socioøkonomisk interesse for Unionen: en bæredygtig blå økonomi fremmer investeringer, beskæftigelse og vækst, fremmer forskning og innovation og bidrager til energisikkerhed gennem havenergi. Desuden er sikre have yderst vigtige for effektiv grænsekontrol og for den globale bekæmpelse af maritim kriminalitet, hvorved der tages hånd om borgernes bekymringer vedrørende sikkerhed.

(2)  Som global aktør på havområdet og verdens femtestørste producent af fiskevarer har Unionen et stort ansvar, når det drejer sig om at beskytte og bevare havene og deres ressourcer og forvalte dem på bæredygtig vis. Bevarelse af havene er af største betydning i en tid, hvor verdens befolkning vedbliver med at vokse. Det er desuden af socioøkonomisk interesse for Unionen: en bæredygtig blå økonomi, der udvikler sig inden for økologiske begrænsninger, fremmer investeringer, beskæftigelse og vækst, fremmer forskning og innovation og bidrager til energisikkerhed gennem havenergi. Desuden er sikre have yderst vigtige for effektiv grænsekontrol og for den globale bekæmpelse af maritim kriminalitet, hvorved der tages hånd om borgernes bekymringer vedrørende sikkerhed.

Ændringsforslag    3

Forslag til forordning

Betragtning 8

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(8)  I henhold til den flerårige finansielle ramme, der er fastsat i forordning (EU) xx/xx6, skal Unionens budget fortsat støtte fiskeri- og havpolitikkerne. EHFF-budgettet bør beløbe sig til 6 140 000 000 mio. EUR i nuværende priser. EHFF-midlerne bør opdeles mellem delt, direkte og indirekte forvaltning. Der bør tildeles 5 311 000 000 EUR til støtte under delt forvaltning og 829 000 000 EUR til støtte under direkte og indirekte forvaltning. Med henblik på at sikre stabilitet, særlig når det drejer sig om at opfylde målsætningerne i den fælles fiskeripolitik, bør fastsættelsen af de nationale tildelinger under delt forvaltning for programmeringsperioden 2021-2027 være baseret andelene fra perioden 2014-2020. Specifikke beløb bør forbeholdes regionerne i den yderste periferi, kontrol og håndhævelse og indsamling og behandling af data til fiskeriforvaltning og videnskabelige formål, mens beløb til endeligt og midlertidig ophør med fiskeriaktiviteter bør begrænses.

(8)  I henhold til den flerårige finansielle ramme, der er fastsat i forordning (EU) xx/xx6, skal Unionens budget fortsat støtte fiskeri- og havpolitikkerne. Det flerårige EHFF-budget bør beløbe sig til 6 140 000 000 mio. EUR i nuværende priser. EHFF-midlerne bør opdeles mellem delt, direkte og indirekte forvaltning. Der bør tildeles 5 311 000 000 EUR til støtte under delt forvaltning og 829 000 000 EUR til støtte under direkte og indirekte forvaltning. Med henblik på at sikre stabilitet, særlig når det drejer sig om at opfylde målsætningerne i den fælles fiskeripolitik, bør fastsættelsen af de nationale tildelinger under delt forvaltning for programmeringsperioden 2021-2027 være baseret andelene fra perioden 2014-2020. Specifikke beløb bør forbeholdes regionerne i den yderste periferi, kontrol og håndhævelse og indsamling og behandling af data til fiskeriforvaltning og videnskabelige formål, mens beløb til endeligt og midlertidig ophør med fiskeriaktiviteter bør begrænses.

_________________

_________________

6 EUT C […] af […], s. […].

6 EUT C […] af […], s. […].

Ændringsforslag    4

Forslag til forordning

Betragtning 9

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(9)  Europas maritime sektor beskæftiger over 5 millioner mennesker og genererer næsten 500 mia. EUR om året og har potentiale til at skabe langt flere arbejdspladser. Den globale maritime økonomis output vurderes til 1,3 bio.EUR, og dette kan mere end fordobles inden 2030. Behovet for at nå CO2-emissionsmål, øge ressourceeffektiviteten og mindske den blå økonomis miljøaftryk har været en væsentlig drivende kraft bag innovation i andre sektorer, som f.eks. skibsudstyr, skibsbygning, havobservation, opmudring, beskyttelse af kystområder og havbaseret anlægsarbejde. Der er blevet investeret i den maritime økonomi ved hjælp af Unionens strukturfonde, særlig Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU) og EHFF. Det er nødvendigt at anvende nye investeringsredskaber som f.eks. InvestEU for at udnytte vækstpotentialet i sektoren.

(9)  Europas maritime sektor beskæftiger over 5 millioner mennesker og genererer næsten 500 mia. EUR om året og har potentiale til at skabe langt flere arbejdspladser, om end fiskebestandene fortsat bør overvåges og beskyttes mod overfiskning ved hjælp af egnede foranstaltninger. Den globale maritime økonomis output vurderes til 1,3 bio. EUR, og dette kan mere end fordobles inden 2030. Behovet for at nå CO2-emissionsmål, øge ressourceeffektiviteten og mindske den blå økonomis miljøaftryk har været en væsentlig drivende kraft bag innovation i andre sektorer, som f.eks. skibsudstyr, skibsbygning, havobservation, opmudring, beskyttelse af kystområder og havbaseret anlægsarbejde. Der er blevet investeret i den maritime økonomi ved hjælp af Unionens strukturfonde, særlig Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU) og EHFF. Det er nødvendigt at anvende nye investeringsredskaber som f.eks. InvestEU for at udnytte vækstpotentialet i sektoren.

Ændringsforslag    5

Forslag til forordning

Betragtning 10

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(10)  EHFF bør baseres på fire prioriteter: fremme af bæredygtigt fiskeri og bevarelse af havets biologiske ressourcer bidrag til fødevaresikkerheden i Unionen gennem konkurrence- og bæredygtig akvakultur og konkurrenceprægede og bæredygtige markeder fremme væksten i en bæredygtig blå økonomi og velstående kystsamfund styrkelse af den internationale havforvaltning og muliggørelse af sikre, rene og bæredygtigt forvaltede have. Disse prioriteter bør forfølges gennem delt, direkte og indirekte forvaltning.

(10)  EHFF bør baseres på fire prioriteter, som er i fuld overensstemmelse med målsætningerne i den fælles fiskeripolitik: fremme af bæredygtigt fiskeri og bevarelse af havets biologiske ressourcer bidrag til fødevaresikkerheden i Unionen gennem konkurrence- og bæredygtig akvakultur og konkurrenceprægede og bæredygtige markeder fremme af en bæredygtig blå økonomi, der udvikler sig inden for økologiske grænser, og som fremmer velstående kystsamfund, styrkelse af den internationale havforvaltning og muliggørelse af sikre, rene og bæredygtigt forvaltede have. Disse prioriteter bør forfølges gennem delt, direkte og indirekte forvaltning.

Ændringsforslag    6

Forslag til forordning

Betragtning 11

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(11)  EHFF efter 2020 bør være baseret på en forenklet opbygning uden alt for præskriptive på forhånd fastlagte foranstaltninger og detaljerede regler for støtteberettigelse på EU-plan. I stedet bør der under hver prioritet beskrives brede støtteområder. Medlemsstaterne bør således udarbejde deres programmer, hvori de angiver de mest hensigtsmæssige midler til at virkeliggøre prioriteterne. En række af de foranstaltninger, som medlemsstaterne angiver i programmerne, kan støttes i henhold til de regler, der er fastsat i nærværende forordning og i forordning (EU) nr. [forordningen om fælles bestemmelser], forudsat at de er omfattet af de støtteområder, der er fastsat i nærværende forordning. Det er dog nødvendigt at opstille en liste over ikkestøtteberettigede operationer med henblik på at undgå skadelige virkninger på fiskeribevarelse, f.eks. et generelt forbud mod investeringer, der øger fiskerikapaciteten. Desuden bør investeringer og godtgørelser til flåden være strengt betinget af, at de hænger sammen med den fælles fiskeripolitiks bevarelsesmålsætninger.

(11)  EHFF efter 2020 bør være baseret på en forenklet opbygning uden alt for præskriptive på forhånd fastlagte foranstaltninger og detaljerede regler for støtteberettigelse på EU-plan. I stedet bør der under hver prioritet beskrives brede støtteområder. Medlemsstaterne bør således udarbejde deres programmer, hvori de angiver de mest hensigtsmæssige midler til at virkeliggøre prioriteterne. En række af de foranstaltninger, som medlemsstaterne angiver i programmerne, kan støttes i henhold til de regler, der er fastsat i nærværende forordning og i forordning (EU) nr. [forordningen om fælles bestemmelser], forudsat at de er omfattet af de støtteområder, der er fastsat i nærværende forordning. Det er dog nødvendigt at opstille en liste over ikkestøtteberettigede operationer med henblik på at undgå skadelige virkninger på fiskeribevarelse og nedbrydning af økosystemer, f.eks. et generelt forbud mod investeringer, der øger fiskerikapaciteten. Desuden bør investeringer og godtgørelser til flåden være strengt betinget af, at de hænger sammen med den fælles fiskeripolitiks bevarelsesmålsætninger.

Ændringsforslag    7

Forslag til forordning

Betragtning 13

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(13)  For at afspejle betydningen af at bekæmpe klimaændringer i overensstemmelse med Unionens forpligtelser til at gennemføre Parisaftalen og FN's mål for bæredygtig udvikling bør denne forordning bidrage til at integrere klimatiltag og til at opnå det overordnede mål om, at mindst 25 % af Unionens udgifter i budgettet bidrager til klimamålene. Tiltag i medfør af denne forordning forventes at bidrage med 30 % af EHFF's samlede finansieringsramme til klimamålene. De relevante foranstaltninger vil blive fastsat under forberedelsen og gennemførelsen af EHFF og blive revurderet i forbindelse med de relevante evaluerings- og revisionsprocesser.

(13)  For at afspejle betydningen af at bekæmpe klimaændringer i overensstemmelse med Unionens forpligtelser til at gennemføre Parisaftalen og FN's mål for bæredygtig udvikling bør denne forordning bidrage til at integrere klimatiltag og til at opnå det overordnede mål om, at mindst 25 % af Unionens udgifter i budgettet bidrager til klimamålene. Tiltag i medfør af denne forordning forventes at bidrage med 30 % af EHFF's samlede finansieringsramme til klimamålene. De relevante foranstaltninger, herunder projekter, der har til formål at beskytte og genoprette havgræsenge og vådområder langs kysterne, som er effektive kulstofdræn, vil blive fastsat under forberedelsen og gennemførelsen af EHFF og blive revurderet i forbindelse med de relevante evaluerings- og revisionsprocesser.

Begrundelse

IPCC understreger i sin seneste rapport, at det er nødvendigt både at nedbringe CO2-emissionerne og fjerne CO2 fra atmosfæren.

Ændringsforslag    8

Forslag til forordning

Betragtning 14

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(14)  EHFF bør bidrage til opnåelsen af følgende af Unionens miljømålsætninger: Bidraget bør spores ved anvendelse af Unionens klimamarkører, og der bør rapporteres regelmæssige om det i forbindelse med evalueringer og årlige performancerapporter.

(14)  EHFF bør bidrage til opnåelsen af følgende af Unionens miljømålsætninger inden for rammerne af den fælles fiskeripolitik og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/56/EF1a Bidraget bør spores ved anvendelse af Unionens klimamarkører, og der bør rapporteres regelmæssige om det i forbindelse med evalueringer og årlige performancerapporter.

 

_________________

 

1aEuropa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/56/EF af 17. juni 2008 om fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets havmiljøpolitiske foranstaltninger (havstrategirammedirektivet) (EUT L 164 af 25.6.2008, s. 19).

Ændringsforslag    9

Forslag til forordning

Betragtning 15

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(15)  I henhold til artikel 42 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1380/2013 ("forordningen om den fælles fiskeripolitik")7 bør Unionens finansielle bistand under EHFF være betinget af, at reglerne i den fælles fiskeripolitik overholdes. Ansøgninger fra støttemodtagere, der ikke overholder de gældende regler i den fælles fiskeripolitik, bør ikke være antagelige.

(15)  I henhold til artikel 42 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1380/2013 ("forordningen om den fælles fiskeripolitik") 7 bør Unionens finansielle bistand under EHFF være betinget af, at reglerne i den fælles fiskeripolitik og den relevante EU-miljølovgivning overholdes fuldt ud. Der bør kun ydes finansiel støtte fra Unionen til erhvervsdrivende og medlemsstater, der fuldt ud overholder deres relevante retlige forpligtelser. Ansøgninger fra støttemodtagere, der ikke overholder de gældende regler i den fælles fiskeripolitik, bør ikke være antagelige.

_________________

_________________

7 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1380/2013 af 11. december 2013 om den fælles fiskeripolitik, ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1954/2003 og (EF) nr. 1224/2009 og ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 2371/2002 og (EF) nr. 639/2004 samt Rådets afgørelse 2004/585/EF (EUT L 354 af 28.12.2013, s. 22).

7 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1380/2013 af 11. december 2013 om den fælles fiskeripolitik, ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1954/2003 og (EF) nr. 1224/2009 og ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 2371/2002 og (EF) nr. 639/2004 samt Rådets afgørelse 2004/585/EF (EUT L 354 af 28.12.2013, s. 22).

Ændringsforslag    10

Forslag til forordning

Betragtning 16

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(16)  For at afhjælpe de specifikke betingelser i den fælles fiskeripolitik, som omhandlet i forordning (EU) nr. 1380/2013, og bidrage til, at reglerne i den fælles fiskeripolitik overholdes, bør der fastsættes yderligere bestemmelser til reglerne om afbrydelse, suspension og finansielle korrektioner, jf. forordning (EU) nr. [forordning om fælles bestemmelser]. Hvis en medlemsstat eller en støttemodtager ikke har opfyldt sine forpligtelser i medfør af den fælles fiskeripolitik, eller hvis Kommissionen har bevis, der peger på sådan manglende opfyldelse, bør Kommissionen som en beskyttelsesforanstaltning have mulighed for at afbryde betalingsfrister. I tillæg til muligheden for at afbryde betalingsfristen og for at undgå en indlysende risiko for udbetaling af ikkestøtteberettigede udgifter bør Kommissionen have mulighed for at suspendere betalinger og pålægge finansielle korrektioner i tilfælde af en medlemsstats alvorlige manglende overholdelse af reglerne i den fælles fiskeripolitik.

(16)  For at afhjælpe de specifikke betingelser i den fælles fiskeripolitik, som omhandlet i forordning (EU) nr. 1380/2013, og bidrage til, at reglerne i den fælles fiskeripolitik overholdes fuldt ud, bør der fastsættes yderligere bestemmelser til reglerne om afbrydelse, suspension og finansielle korrektioner, jf. forordning (EU) nr. [forordning om fælles bestemmelser]. Hvis en medlemsstat eller en støttemodtager ikke har opfyldt sine forpligtelser i medfør af den fælles fiskeripolitik, eller hvis Kommissionen har bevis, der peger på sådan manglende opfyldelse, bør Kommissionen som en beskyttelsesforanstaltning have mulighed for at afbryde betalingsfrister. I tillæg til muligheden for at afbryde betalingsfristen og for at undgå en indlysende risiko for udbetaling af ikkestøtteberettigede udgifter bør Kommissionen have mulighed for at suspendere betalinger og pålægge finansielle korrektioner i tilfælde af en medlemsstats alvorlige manglende overholdelse af reglerne i den fælles fiskeripolitik.

Ændringsforslag    11

Forslag til forordning

Betragtning 17

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(17)  I løbet af de seneste år er der opnået meget ved hjælp af den fælles fiskeripolitik, når det drejer sig om at genoprette fiskerbestande til sunde niveauer, øge rentabiliteten i Unionens fiskeri og om at bevare marine økosystemer. Der er dog stadig væsentlige udfordringer, når det drejer sig om at opfylde den fælles fiskeripolitiks socioøkonomiske og miljømæssige målsætninger. Dette kræver fortsat støtte efter 2020, særlig i de havområder, hvor fremskridtene har været mindre.

(17)  I løbet af de seneste år er der ved hjælp af den fælles fiskeripolitik taget skridt til at genoprette fiskerbestande til sunde niveauer, øge rentabiliteten i Unionens fiskeri og til at bevare marine økosystemer. Der er dog stadig væsentlige udfordringer, når det drejer sig om fuldt ud at opfylde den fælles fiskeripolitiks socioøkonomiske og miljømæssige målsætninger, herunder den retlige forpligtelse til at genoprette og opretholde alle populationer af fiskebestande på højere biomasseniveauer end dem, der giver maksimalt bæredygtigt udbytte. Dette kræver fortsat støtte efter 2020, særlig i de havområder, hvor fremskridtene har været mindre.

Ændringsforslag    12

Forslag til forordning

Betragtning 18

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(18)  Fiskeriet er af vital betydning for leveforholdene og kulturarven i mange kystsamfund i Unionen, særlig i de samfund hvor kystfiskeri af mindre omfang spiller en vigtig rolle. Med en gennemsnitsalder på over 50 år i mange fiskersamfund er generationsskifte og diversificering af aktiviteterne stadig en udfordring.

(18)  Fiskeriet er af vital betydning for leveforholdene og kulturarven i mange ø- og kystsamfund i Unionen, særlig i de samfund hvor kystfiskeri af mindre omfang spiller en vigtig rolle. Med en gennemsnitsalder på over 50 år i mange fiskersamfund er generationsskifte og diversificering af aktiviteterne stadig en udfordring.

Ændringsforslag    13

Forslag til forordning

Betragtning 18 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(18a)  Gennemførelsen af mekanismer til fælles forvaltning inden for fiskeri og akvakultur på erhvervsmæssigt og rekreativt plan med direkte deltagelse af de berørte parter, f.eks. administration, fiskeri- og akvakultursektoren, det videnskabelige samfund og civilsamfundet, som baserer deres funktionalitet på en ligelig fordeling af ansvaret i beslutningstagningen, samt på tilpasningsorienteret forvaltning funderet på viden, information og øjeblikkelig indsats, fremmer opfyldelsen af den fælles fiskeripolitiks mål. EHFF bør støtte gennemførelsen af disse mekanismer på lokalt plan.

Begrundelse

Den fælles forvaltningsmodel udvikler sit maksimale potentiale inden for rammerne af en bioøkonomisk forvaltning, der tager hensyn til økosystemet og tilgange baseret på forsigtighedsprincippet. Denne model bør omfatte værktøjer, der gør det muligt at reagere med det samme på de skiftende forhold, der gør sig gældende ved en tilpasningsorienteret forvaltning.

Ændringsforslag    14

Forslag til forordning

Betragtning 19

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(19)  EHFF bør tage sigte på at opfylde den fælles fiskeripolitiks miljømæssige, økonomiske, sociale og beskæftigelsesmæssige målsætninger, jf. artikel 2 i forordning (EU) nr. 1380/2013. Støtten skal sikre, at fiskeriet er miljømæssigt bæredygtigt på lang sigt og forvaltes på en måde, der er i overensstemmelse med målsætningerne om at opnå økonomiske, sociale og beskæftigelsesmæssige fordele, og som bidrager til fødevareforsyningssikkerheden.

(19)  EHFF bør bidrage til at opfylde den fælles fiskeripolitiks miljømæssige, økonomiske, sociale og beskæftigelsesmæssige målsætninger, jf. artikel 2 i forordning (EU) nr. 1380/2013. Støtten skal sikre, at fiskeriet er miljømæssigt bæredygtigt på lang sigt og forvaltes på en måde, der er i overensstemmelse med målsætningerne i artikel 2, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1380/2013, hvilket bidrager til at opnå økonomiske, sociale og beskæftigelsesmæssige fordele, og som bidrager til fødevareforsyningssikkerheden.

Ændringsforslag    15

Forslag til forordning

Betragtning 20

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(20)  Støtten fra EHFF bør tage sigte på at opnå og opretholde bæredygtigt fiskeri baseret på det maksimale bæredygtige udbytte (MSY) og på at minimere fiskeriets negative indvirkning på det marine økosystem. Støtten bør omfatte innovation og investeringer i skånsomme, klimaresistente og kulstoffattige fangstmetoder og -teknikker.

(20)  Støtten fra EHFF bør bidrage til en rettidig opfyldelse af den retlige forpligtelse til at genoprette og opretholde populationer af alle fiskebestande på højere biomasseniveauer end dem, der giver det maksimale bæredygtige udbytte, og til at minimere og, hvor det er muligt, eliminere fiskeriets negative indvirkning på det marine økosystem. Støtten bør omfatte innovation og investeringer i skånsomme, klimaresistente og kulstoffattige fangstmetoder og -teknikker og bør ikke omfatte investeringer i elektrofiskerimetoder.

Ændringsforslag    16

Forslag til forordning

Betragtning 21

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(21)  Landingsforpligtelsen er en af de væsentligste udfordringer i den fælles fiskeripolitik. Landingsforpligtelsen har indebåret væsentlige ændringer for sektoren, for så vidt angår fangstmetoder, sommetider med betydelige finansielle omkostninger. Det bør derfor være muligt for EHFF at støtte innovation og investeringer, der bidrager til gennemførelsen af landingsforpligtelsen, f.eks. investeringer i selektive fiskeredskaber, forbedring af havneinfrastrukturer og afsætningen af uønskede fangster, med en højere støtteintensitet end den, der anvendes på andre operationer. EHFF bør desuden yde en maksimal støtteintensitet på 100 % til udformningen, udviklingen, overvågningen, evalueringen og forvaltningen af gennemskuelige systemer til udveksling af fiskerimuligheder mellem medlemsstaterne ("kvoteudveksling") med henblik på at mindske den såkaldte "choke species-effekt", som landingsforpligtelsen forårsager.

(21)  Landingsforpligtelsen er en retlig forpligtelse og en af de væsentligste målsætninger i den fælles fiskeripolitik. Landingsforpligtelsen har indebåret ophøret af den miljømæssigt uacceptable praksis med losning samt vigtige ændringer for sektoren, for så vidt angår fangstmetoder, sommetider med betydelige finansielle omkostninger. Medlemsstaterne bør derfor bruge EHFF til at yde maksimal støtte til innovation og investeringer, der bidrager til en fuldstændig og rettidig gennemførelse af landingsforpligtelsen, f.eks. investeringer i selektive fiskeredskaber og midlertidige og geografiske selektivitetsforanstaltninger, forbedring af havneinfrastrukturer og afsætningen af uønskede fangster, med en væsentlig højere støtteintensitet end den, der anvendes på andre operationer. EHFF bør desuden yde en maksimal støtteintensitet på 100 % til udformningen, udviklingen, overvågningen, evalueringen og forvaltningen af gennemskuelige systemer til udveksling af fiskerimuligheder mellem medlemsstaterne ("kvoteudveksling") med henblik på at mindske den såkaldte "choke species-effekt", som landingsforpligtelsen forårsager.

Ændringsforslag    17

Forslag til forordning

Betragtning 21 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(21a)  Der bør foretages en ensartet overvågning af landingsforpligtelsen i alle EU's medlemsstater for hele spektret af fiskerfartøjer, fra de mindste til de største.

Begrundelse

Småfiskere i og uden for Irland har længe anført, at de, når det gælder inspektion og straf, i kraft af deres oftest kystnære fiskeri er nemme at få adgang til og dermed inspicere, mens de større fartøjer er vanskelige at få adgang til med henblik på inspektion.

Ændringsforslag    18

Forslag til forordning

Betragtning 22

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(22)  Det bør også være muligt for EHFF at støtte innovation og investeringer om bord på fiskerfartøjer for at forbedre sundhed, sikkerhed og arbejdsvilkår, energieffektivitet og kvaliteten af fangsterne. Denne støtte bør dog ikke føre til øget fiskerikapacitet eller øget evne til at spore fisk og bør ikke ydes til blot at opfylde krav, der er obligatoriske i henhold til EU-retten eller national lovgivning. Under opbygningen uden præskriptive foranstaltninger bør det være op til medlemsstaterne at fastsætte de præcise regler for støtteberettigelse for sådan investeringer. For så vidt angår sundhed, sikkerhed og arbejdsvilkår om bord på fiskerfartøjer bør en højere støtteintensitet end den, der anvendes på andre operationer, være tilladt.

(22)  Det bør også være muligt for EHFF at støtte innovation og investeringer om bord på fiskerfartøjer for at forbedre sundhed, sikkerhed og arbejdsvilkår, energieffektivitet og kvaliteten af fangsterne samt yde støtte til specifikke sundhedsspørgsmål. Denne støtte bør dog ikke føre til øget fiskerikapacitet eller øget evne til at spore fisk og bør ikke ydes til blot at opfylde krav, der er obligatoriske i henhold til EU-retten eller national lovgivning. Under opbygningen uden præskriptive foranstaltninger bør det være op til medlemsstaterne at fastsætte de præcise regler for støtteberettigelse for sådan investeringer og støtte. For så vidt angår sundhed, sikkerhed og arbejdsvilkår om bord på fiskerfartøjer bør en højere støtteintensitet end den, der anvendes på andre operationer, være tilladt.

Ændringsforslag    19

Forslag til forordning

Betragtning 28

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(28)  Kystfiskeri af mindre omfang udføres fiskerfartøjer med en længde overalt på under 12 m, som ikke anvender trukne redskaber. Denne sektor udgør næsten 75 % af alle fiskerfartøjer registreret i Unionen og næsten halvdelen af al beskæftigelse i fiskerisektoren. Erhvervsdrivende inden for kystfiskeri af mindre omfang er særlig afhængige af sunde fiskebestande til deres primære indtægtskilde. EHFF bør derfor give dem præferencebehandling gennem en støtteintensitet på 100 %, herunder til operationer, der vedrører kontrol og håndhævelse, med henblik på at fremme bæredygtige fangstmetoder. Desuden bør visse støtteområder være forbeholdt små støttemodtagere i flådesegmenter, hvor fiskerikapaciteten modsvarer de tilgængelige fiskerimuligheder, nemlig anskaffelse af et brugt fartøj og udskiftning eller modernisering af et fartøjs motor. Derudover bør medlemsstaterne i deres program indarbejde en handlingsplan for kystfiskeri af mindre omfang, som bør overvåges på grundlag af indikatorer, for hvilke der bør fastsættes delmål og mål.

(28)  Kystfiskeri af mindre omfang udføres fiskerfartøjer med en længde overalt på under 12 m, som ikke anvender trukne redskaber. Denne sektor udgør næsten 75 % af alle fiskerfartøjer registreret i Unionen og næsten halvdelen af al beskæftigelse i fiskerisektoren. Erhvervsdrivende inden for kystfiskeri af mindre omfang er særlig afhængige af sunde fiskebestande til deres primære indtægtskilde. EHFF bør derfor give dem præferencebehandling gennem en støtteintensitet på 100 %, herunder til operationer, der vedrører kontrol og håndhævelse, med henblik på at fremme bæredygtige fangstmetoder i overensstemmelse med den fælles fiskeripolitiks målsætninger. Desuden bør visse støtteområder være forbeholdt små støttemodtagere i flådesegmenter, hvor fiskerikapaciteten modsvarer de tilgængelige fiskerimuligheder, nemlig anskaffelse af et brugt fartøj og udskiftning eller modernisering af et fartøjs motor, samt unge fiskere. Derudover bør medlemsstaterne i deres program indarbejde en handlingsplan for kystfiskeri af mindre omfang, som bør overvåges på grundlag af indikatorer, for hvilke der bør fastsættes delmål og mål.

Ændringsforslag    20

Forslag til forordning

Betragtning 31

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(31)  Fiskeri og akvakultur bidrager til fødevaresikkerhed og ernæring. I øjeblikket importerer Unionen imidlertid over 60 % af sine forsyninger af fiskevarer og er derfor stærkt afhængig af tredjelande. En stor udfordring består i at fremme forbruget af fiskeprotein, der er produceret i Unionen, lever op til høje kvalitetsstandarder og er tilgængelige for forbruger til overkommelige priser.

(31)  Fiskeri og bæredygtig akvakultur bidrager til fødevaresikkerhed og ernæring. I øjeblikket importerer Unionen imidlertid over 60 % af sine forsyninger af fiskevarer og er derfor stærkt afhængig af tredjelande. En stor udfordring består i at fremme forbruget af fiskeprotein, der er produceret i Unionen, lever op til høje kvalitetsstandarder og er tilgængelige for forbruger til overkommelige priser.

Ændringsforslag    21

Forslag til forordning

Betragtning 32

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(32)  EHFF bør have mulighed for at støtte fremme af bæredygtigudvikling af akvakultur, herunder ferskvandsakvakultur, til opdræt af vanddyr og dyrkning af planter til produktion af fødevarer og andre råvarer. Der findes fortsat komplekse administrative procedurer i nogle medlemsstater, f.eks. vanskelig adgang til plads og byrdefulde licensudstedelsesprocedurer, som gør det vanskeligt for sektoren at forbedre de opdrættede og dyrkede produkters image og konkurrenceevne. Støtte bør være i overensstemmelse med de flerårige nationale strategiplaner for akvakultur, der er udviklet på grundlag af forordning (EU) nr. 1380/2013. Navnlig bør støtte til miljømæssig bæredygtighed, produktive investeringer, innovation, tilegnelse af erhvervsmæssige færdigheder, forbedring af arbejdsvilkårene og kompensationsforanstaltninger, som leverer vigtige land- og naturforvaltningstjenester, være støtteberettiget. Tiltag inden for folkesundheden, akvakulturforsikringsordninger og tiltag inden for dyresundheden og -velfærden bør også være støtteberettiget. I tilfælde af produktive investeringer bør støtten kun ydes gennem finansielle instrumenter og gennem InvestEU, som har en større løftestangseffekt på markederne og derfor er mere relevante end tilskud, når det drejer sig om at tage hånd om sektorens udfordringer med finansieringen.

(32)  EHFF bør have mulighed for at støtte fremme af bæredygtigudvikling af akvakultur, herunder ferskvandsakvakultur og beskyttelse af akvakultur mod invasive arter og sygdomme, til opdræt af vanddyr og dyrkning af planter til produktion af fødevarer og andre råvarer. Der findes fortsat alt for komplekse administrative procedurer i nogle medlemsstater, f.eks. vanskelig adgang til plads og byrdefulde licensudstedelsesprocedurer, som gør det unødigt vanskeligt for sektoren at forbedre de opdrættede og dyrkede produkters image og konkurrenceevne. Støtte bør være i overensstemmelse med de flerårige nationale strategiplaner for akvakultur, der er udviklet på grundlag af forordning (EU) nr. 1380/2013. Navnlig bør støtte til miljømæssig bæredygtighed, produktive investeringer, innovation, bekæmpelse af specifikke sygdomme og invasive arter, der forårsager alvorlige skader på akvakulturen, tilegnelse af erhvervsmæssige færdigheder, forbedring af arbejdsvilkårene og kompensationsforanstaltninger, som leverer vigtige land- og naturforvaltningstjenester, være støtteberettiget. Tiltag inden for folkesundheden, akvakulturforsikringsordninger og tiltag inden for dyresundheden og -velfærden bør også være støtteberettiget. I tilfælde af produktive investeringer bør støtten kun ydes gennem finansielle instrumenter og gennem InvestEU, som har en større løftestangseffekt på markederne og derfor er mere relevante end tilskud, når det drejer sig om at tage hånd om sektorens udfordringer med finansieringen.

Begrundelse

I overensstemmelse med Europa-Parlamentets beslutning af 12. juni 2018 "På vej til en bæredygtig og konkurrencedygtig europæisk akvakultursektor: status og fremtidige udfordringer" (2017/2118 (INI)).

Ændringsforslag    22

Forslag til forordning

Betragtning 33

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(33)  Fødevaresikkerheden afhænger af effektive og velorganiserede markeder, som øger gennemsigtigheden, stabiliteten, kvaliteten og mangfoldigheden i forsyningskæden og giver bedre forbrugerinformation. Til det formål bør EHFF have mulighed for at støtte afsætningen af fiskevarer og akvakulturprodukter, i overensstemmelse med målsætningerne i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1379/2013 ("forordningen om fusionsmarkedsordningen")15. Særlig bør støtte være tilgængelig for oprettelsen af producentorganisationer, gennemførelsen af produktions- og afsætningsplaner, fremme af nye afsætningsmuligheder og udvikling og formidling af markedsoplysninger.

(33)  Fødevaresikkerheden afhænger af beskyttelse af havmiljøet, bæredygtig forvaltning af fiskebestande, fuld gennemførelse af den fælles fiskeripolitik, effektive og velorganiserede markeder, som øger gennemsigtigheden, stabiliteten, kvaliteten og mangfoldigheden i forsyningskæden og giver bedre forbrugerinformation. Til det formål bør EHFF have mulighed for at støtte afsætningen af fiskevarer og akvakulturprodukter, i overensstemmelse med målsætningerne i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1379/2013 ("forordningen om fusionsmarkedsordningen")15. Særlig bør støtte være tilgængelig for oprettelsen af producentorganisationer, gennemførelsen af produktions- og afsætningsplaner, fremme af nye afsætningsmuligheder og udvikling og formidling af markedsoplysninger.

_________________

_________________

15 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1379/2013 af 11. december 2013 om den fælles markedsordning for fiskevarer og akvakulturprodukter, om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1184/2006 og (EF) nr. 1224/2009 og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 104/2000 (EUT L 354 af 28.12.2013, s. 1).

15 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1379/2013 af 11. december 2013 om den fælles markedsordning for fiskevarer og akvakulturprodukter, om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1184/2006 og (EF) nr. 1224/2009 og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 104/2000 (EUT L 354 af 28.12.2013, s. 1).

Ændringsforslag    23

Forslag til forordning

Betragtning 35

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(35)  Jobskabelse i kystregioner afhænger af lokalt styret udvikling af en bæredygtig blå økonomi, som genopliver disse regioners sociale struktur. Havindustrier og -tjenester vil sandsynligvis gennemgå en kraftigere vækst end den globale økonomi og yde et væsentligt bidrag til beskæftigelse og vækst i senest 2030. For at være bæredygtig afhænger væksten i den blå økonomi af innovation og investeringer i nye maritime forretningsområder og i bioøkonomien, herunder modeller for bæredygtig turisme, havbaseret vedvarende energi, innovativ avanceret skibsbygning og nye havnetjenester, som kan skabe arbejdspladser og samtidig fremme lokal udvikling. Mens offentlige investeringer i den bæredygtige blå økonomi bør integreres i hele Unionens budget, bør EHFF specifikt have fokus på grundforudsætninger for udviklingen af den bæredygtige blå økonomi og på at fjerne flaskehalse med henblik på at lette investeringer og udviklingen af nye markeder, teknologier eller tjenester. Støtte til udviklingen af en bæredygtig blå økonomi bør ydes via delt, direkte og indirekte forvaltning.

(35)  Jobskabelse i ø- og kystregioner afhænger ofte af lokalt styret udvikling af en bæredygtig blå økonomi, som genopliver disse regioners sociale struktur. Havindustrier og -tjenester vil sandsynligvis gennemgå en kraftigere vækst end den globale økonomi og yde et væsentligt bidrag til beskæftigelse og vækst i senest 2030. For at være bæredygtig afhænger væksten i den blå økonomi af innovation og investeringer i nye maritime forretningsområder og i bioøkonomien, herunder modeller for bæredygtig turisme, havbaseret vedvarende energi, innovativ avanceret skibsbygning og nye havnetjenester, som kan skabe arbejdspladser og samtidig fremme lokal udvikling. Mens offentlige investeringer i den bæredygtige blå økonomi bør integreres i hele Unionens budget, bør EHFF specifikt have fokus på grundforudsætninger for udviklingen af den bæredygtige blå økonomi og på at fjerne flaskehalse med henblik på at lette investeringer og udviklingen af nye markeder, teknologier eller tjenester. Støtte til udviklingen af en bæredygtig blå økonomi bør ydes via delt, direkte og indirekte forvaltning.

Ændringsforslag    24

Forslag til forordning

Betragtning 37

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(37)  Under delt forvaltning bør EHFF have mulighed for at støtte den bæredygtige blå økonomi gennem indsamling, forvaltning og anvendelse af data til forbedring af kendskabet til havmiljøets tilstand. Støtten bør tage sigte på at opfylde kravene i direktiv 92/43/EØF og direktiv 2009/147/EF med henblik på at støtte maritim fysisk planlægning og øge datakvaliteten og udvekslingen gennem det europæiske havobservations- og havdatanetværk.

(37)  Under delt forvaltning bør EHFF have mulighed for at støtte en bæredygtig blå økonomi, der udvikler sig inden for økologiske begrænsninger, gennem indsamling, forvaltning og anvendelse af data til forbedring af kendskabet til havmiljøets tilstand. Støtten bør tage sigte på at opfylde kravene i direktiv 92/43/EØF og direktiv 2009/147/EF med henblik på at støtte maritim fysisk planlægning og øge datakvaliteten og udvekslingen gennem det europæiske havobservations- og havdatanetværk.

Ændringsforslag    25

Forslag til forordning

Betragtning 40

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(40)  Som global aktør er Unionen stærkt engageret i at fremme international havforvaltning, i overensstemmelse med den fælles meddelelse til Rådet, Europa-Parlamentet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget af 10. november 2016 med titlen "International havforvaltning: en dagsorden for havenes fremtid"17. Unionens politik for havforvaltning er en ny politik, som omfatter havene på en integreret måde. International havforvaltning er ikke blot afgørende for at nå målene for 2030-dagsordenen for bæredygtig udvikling, særlig mål 14 for bæredygtig udvikling ("bevare havene og bruge havene og de marine ressourcer på bæredygtig vis for at fremme bæredygtig udvikling"), men også for at garantere sikre, rene og bæredygtigt forvaltede have til gavn for fremtidige generationer. Det er nødvendigt, at Unionen opfylder disse international forpligtelser og er en drivende kraft for en bedre international havforvaltning på bilateralt, regionalt og multilateralt plan, herunder når det drejer sig om at forebygge, afværge og standse ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri, forbedre rammen for international havforvaltning, mindske presset på havene, skabe betingelser for en bæredygtig blå økonomi og styrke international havforskning og -data.

(40)  Som global aktør er Unionen stærkt engageret i at fremme international havforvaltning, i overensstemmelse med den fælles meddelelse til Rådet, Europa-Parlamentet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget af 10. november 2016 med titlen "International havforvaltning: en dagsorden for havenes fremtid"17. Unionens politik for havforvaltning er en ny politik, som omfatter havene på en integreret måde. International havforvaltning er ikke blot afgørende for at nå målene for 2030-dagsordenen for bæredygtig udvikling, særlig mål 14 for bæredygtig udvikling ("bevare havene og bruge havene og de marine ressourcer på bæredygtig vis for at fremme bæredygtig udvikling"), men også for at garantere sikre, rene og bæredygtigt forvaltede have til gavn for fremtidige generationer. Det er nødvendigt, at Unionen opfylder disse international forpligtelser og er en drivende og bærende kraft for en bedre international havforvaltning på bilateralt, regionalt og multilateralt plan, herunder når det drejer sig om at forebygge, afværge og standse ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri, forbedre rammen for international havforvaltning, mindske presset på havene, skabe betingelser for en bæredygtig blå økonomi og styrke international havforskning og -data.

_________________

_________________

17 JOIN(2016) 49.

17 JOIN(2016) 49.

Ændringsforslag    26

Forslag til forordning

Betragtning 44 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(44a)  Det er blevet rapporteret, at betalingsproceduren i forbindelse med den nuværende EHFF er ringe, idet der kun er brugt 11 % efter fire års anvendelse. Denne procedure bør forbedres for at fremskynde betalinger til modtageren, navnlig for så vidt angår enkeltpersoner eller familier.

Ændringsforslag    27

Forslag til forordning

Betragtning 47

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(47)  Unionens finansielle interesser bør beskyttes ved hjælp af forholdsmæssigt afpassede foranstaltninger, herunder ved forebyggelse, påvisning, korrektion og undersøgelse af uregelmæssigheder og svig, tilbagesøgning af tabte, uberettiget udbetalte eller ukorrekt anvendte midler og efter omstændighederne ved anvendelse af administrative sanktioner, jf. forordning (EU) nr. [forordningen om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget], Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 883/201319, Rådets forordning (Euratom, EF) nr. 2988/9520, Rådets forordning (Euratom, EF) nr. 2185/9621 og Rådets forordning (EU) 2017/193922. Navnlig kan Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF), jf. forordning (EU, Euratom) nr. 883/2013 og forordning (Euratom, EF) nr. 2185/96, foretage undersøgelser, herunder kontrol og inspektion på stedet for at fastslå, om der foreligger svig, korruption eller andre ulovlige forhold, der skader EU's finansielle interesser. Den Europæiske Anklagemyndighed (EPPO) kan, jf. Rådets forordning (EU) 2017/1939, efterforske og retsforfølge svig og andre ulovlige aktiviteter, der skader Unionens finansielle interesser, som fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2017/137123. I henhold til forordning (EU) nr. [forordningen om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget] skal personer eller enheder, som modtager EU-midler, samarbejde fuldt ud om at beskytte Unionens finansielle interesser, give Kommissionen, OLAF, EPPO og Den Europæiske Revisionsret de fornødne rettigheder og den fornødne adgang og sikre, at tredjeparter, der er involveret i gennemførelsen af EU-midler, giver tilsvarende rettigheder. Når medlemsstaterne forvalter og gennemfører EHFF, bør de sikre, at Unionens finansielle interesser beskyttes i henhold til forordning (EU) nr. [forordningen om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget] og forordning (EU) nr. [forordningen om fælles bestemmelser].

(47)  Unionens finansielle interesser bør beskyttes ved hjælp af forholdsmæssigt afpassede foranstaltninger, herunder ved forebyggelse, påvisning, korrektion og undersøgelse af uregelmæssigheder og svig, tilbagesøgning af tabte, uberettiget udbetalte eller ukorrekt anvendte midler og efter omstændighederne ved anvendelse af administrative sanktioner, jf. forordning (EU) nr. [forordningen om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget], Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 883/201319, Rådets forordning (Euratom, EF) nr. 2988/9520, Rådets forordning (Euratom, EF) nr. 2185/9621 og Rådets forordning (EU) 2017/193922. Navnlig bør Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF), jf. forordning (EU, Euratom) nr. 883/2013 og forordning (Euratom, EF) nr. 2185/96, foretage undersøgelser, herunder kontrol og inspektion på stedet for at fastslå, om der foreligger svig, korruption eller andre ulovlige forhold, der skader EU's finansielle interesser. Den Europæiske Anklagemyndighed (EPPO) bør, jf. Rådets forordning (EU) 2017/1939, efterforske og retsforfølge svig og andre ulovlige aktiviteter, der skader Unionens finansielle interesser, som fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2017/137123. I henhold til forordning (EU) nr. [forordningen om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget] skal personer eller enheder, som modtager EU-midler, samarbejde fuldt ud om at beskytte Unionens finansielle interesser, give Kommissionen, OLAF, EPPO og Den Europæiske Revisionsret de fornødne rettigheder og den fornødne adgang og sikre, at tredjeparter, der er involveret i gennemførelsen af EU-midler, giver tilsvarende rettigheder. Når medlemsstaterne forvalter og gennemfører EHFF, bør de sikre, at Unionens finansielle interesser beskyttes i henhold til forordning (EU) nr. [forordningen om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget] og forordning (EU) nr. [forordningen om fælles bestemmelser].

_________________

_________________

19 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 883/2013 af 11. september 2013 om undersøgelser, der foretages af Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF) og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1073/1999 og Rådets forordning (Euratom) nr. 1074/1999 (EUT L 248 af 18.9.2013, s. 1).

19 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 883/2013 af 11. september 2013 om undersøgelser, der foretages af Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF) og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1073/1999 og Rådets forordning (Euratom) nr. 1074/1999 (EUT L 248 af 18.9.2013, s. 1).

20 Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 2988/95 af 18. december 1995 om beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser (EFT L 312 af 23.12.1995, s. 1).

20 Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 2988/95 af 18. december 1995 om beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser (EFT L 312 af 23.12.1995, s. 1).

21 Rådets Forordning (Euratom, EF) nr. 2185/96 af 11. november 1996 om Kommissionens kontrol og inspektion på stedet med henblik på beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser mod svig og andre uregelmæssigheder (EFT L 292 af 15.11.1996, s. 2).

21 Rådets Forordning (Euratom, EF) nr. 2185/96 af 11. november 1996 om Kommissionens kontrol og inspektion på stedet med henblik på beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser mod svig og andre uregelmæssigheder (EFT L 292 af 15.11.1996, s. 2).

22 Rådets forordning (EU) 2017/1939 af 12. oktober 2017 om gennemførelse af et forstærket samarbejde om oprettelse af Den Europæiske Anklagemyndighed ("EPPO") (EUT L 283 af 31.10.2017, s. 1).

22 Rådets forordning (EU) 2017/1939 af 12. oktober 2017 om gennemførelse af et forstærket samarbejde om oprettelse af Den Europæiske Anklagemyndighed ("EPPO") (EUT L 283 af 31.10.2017, s. 1).

23 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2017/1371 af 5. juli 2017 om strafferetlig bekæmpelse af svig rettet mod Den Europæiske Unions finansielle interesser (EUT L 198 af 28.7.2017, s. 29).

23 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2017/1371 af 5. juli 2017 om strafferetlig bekæmpelse af svig rettet mod Den Europæiske Unions finansielle interesser (EUT L 198 af 28.7.2017, s. 29).

Ændringsforslag    28

Forslag til forordning

Betragtning 48

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(48)  Med henblik på at øge gennemsigtigheden, når det drejer sig om anvendelsen af Unionens midler og den sunde finansielle forvaltning heraf, særlig styrket offentlig kontrol med de penge, der bruges, bør visse oplysninger om de operationer, der finansieres under EHFF, offentliggøres på medlemsstatens websted i overensstemmelse med forordning (EU) nr. [forordningen om fælles bestemmelser]. Når en medlemsstat offentliggør oplysninger om operationer, der finansieres under EHFF, skal de bestemmelser om beskyttelse af personoplysninger, der er fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/67924, overholdes.

(48)  Med henblik på at øge gennemsigtigheden, når det drejer sig om anvendelsen af Unionens midler og den sunde finansielle forvaltning heraf, særlig styrket offentlig kontrol med de penge, der bruges, bør alle oplysninger om de operationer, der finansieres under EHFF, offentliggøres på medlemsstatens websted i overensstemmelse med forordning (EU) nr. [forordningen om fælles bestemmelser]. Når en medlemsstat offentliggør oplysninger om operationer, der finansieres under EHFF, skal de bestemmelser om beskyttelse af personoplysninger, der er fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/67924, overholdes.

_________________

_________________

24 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse) (EUT L 119 af 4.5.2016, s. 1).

24 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse) (EUT L 119 af 4.5.2016, s. 1).

Ændringsforslag    29

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 2 – nr. 12

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(12)  "produktive investeringer i akvakultur": investeringer i opførelse, udvidelse, modernisering eller udstyrelse af faciliteter til akvakulturproduktion

(12)  "produktive investeringer i akvakultur": investeringer i opførelse, udvidelse, modernisering, innovation eller udstyrelse af faciliteter til akvakulturproduktion

Ændringsforslag    30

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 2 – nr. 15

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(15)  alle sektorielle og tværsektorielle økonomiske aktiviteter i det indre marked, der har med have, kyster og indre farvande at gøre, herunder regionerne i Unionens yderste periferi og indlandsstater, hvilket omfatter nye sektorer og ikkemarkedsmæssige varer og tjenester, og som er i overensstemmelse med Unionens miljølovgivning.

(15)  "bæredygtig blå økonomi": alle sektorielle og tværsektorielle økonomiske aktiviteter inden for økologiske begrænsninger i det indre marked, der har med have, kyster og indre farvande at gøre, herunder regionerne i Unionens yderste periferi og indlandsstater, hvilket omfatter nye sektorer og ikkemarkedsmæssige varer og tjenester, og som er i overensstemmelse med Unionens miljølovgivning om at genoprette og bevare marine økosystemer og beskytte sårbare naturressourcer, varer og tjenester.

Ændringsforslag    31

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 2 – nr. 15 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(15a)  "medforvaltning": en partnerskabsaftale, hvor offentlige myndigheder, lokalsamfund af ressourcebrugere (fiskere), eksterne aktører (ikkestatslige organisationer, forskningsinstitutioner) og til tider andre interessenter på området for fiskeri og kystressourcer (bådejere, fiskehandlere, kreditforeninger eller pengeinstitutter, turistbranchen, osv.) deler ansvaret og myndigheden vedrørende beslutningstagningen i forvaltningen af et fiskeriområde.

Begrundelse

FAO-definition fra FAO's termportal: http://www.fao.org/faoterm/en/.

Ændringsforslag    32

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 1 – nr. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(1)  fremme af bæredygtigt fiskeri og bevarelse af havets biologiske ressourcer

(1)  fremme af bæredygtigt fiskeri og bevarelse af havets biologiske ressourcer under hensyntagen til de socioøkonomiske aspekter

Ændringsforslag    33

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 1 – nr. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(2)  bidrag til fødevaresikkerheden i Unionen gennem konkurrence- og bæredygtig akvakultur og konkurrenceprægede og bæredygtige markeder

(2)  bidrag til fødevaresikkerheden og sikkerhed i Unionen gennem konkurrence- og bæredygtig akvakultur og konkurrenceprægede og bæredygtige markeder

Ændringsforslag    34

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 1 – nr. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(3)  fremme af en bæredygtig blå økonomi og velstående kystsamfund

(3)  fremme af en bæredygtig blå økonomi og velstående kystsamfund og fiskeriområder

Ændringsforslag    35

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Finansieringsrammen for gennemførelsen af EHFF for perioden 2021-2027 fastsættes til 6 140 000 000 EUR i løbende priser.

1.  Finansieringsrammen for den flerårige gennemførelse af EHFF for perioden 2021-2027 fastsættes til 6 140 000 000 EUR i løbende priser.

Ændringsforslag    36

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Mindst 15 % af den finansielle støtte fra Unionen, der er tildelt pr. medlemsstat, tildeles til de støtteområder, der er omhandlet i artikel 19 og 20. Medlemsstater, der ikke har adgang til EU-farvande, kan anvende en lavere procentsats med hensyn til omfanget af deres kontrol- og dataindsamlingsopgaver.

udgår

Begrundelse

Tildelingen bør fastsættes ud fra de identificerede behov i de enkelte medlemsstater. En eventuel overtildeling vil medføre uudnyttede midler eller unødige udgifter.

Ændringsforslag    37

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

4a.  Finansiering, som ikke anvendes under artikel 19 og 20 om kontrol og dataindsamling, kan reallokeres til EU-Fiskerikontrolagenturet.

Ændringsforslag    38

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 4 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  en strategi for bæredygtig udnyttelse af fiskeriet og udvikling af sektorer inden for den bæredygtige blå økonomi

a)  en strategi for bæredygtig udnyttelse af fiskeriet og udvikling af sektorer inden for den bæredygtige blå økonomi, der udvikler sig inden for økologiske begrænsninger

Ændringsforslag    39

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.  Kommissionen udarbejder en analyse for hvert havområde med angivelse af havområdets almindelige styrker og svagheder med hensyn til opnåelsen af målsætningerne i den fælles fiskeripolitik, jf. artikel 2 i forordning (EU) nr. 1380/2013. Denne analyse tager, hvor det er relevant, hensyn til de eksisterende havområdestrategier og makroregionale strategier.

5.  Kommissionen, efter udtalelse fra de relevante rådgivende råd, udarbejder en analyse for hvert havområde med angivelse af havområdets almindelige styrker og svagheder med hensyn til opnåelsen af målsætningerne i den fælles fiskeripolitik, jf. artikel 2 i forordning (EU) nr. 1380/2013, og opnåelsen af en god miljøtilstand, jf. direktiv 2008/56/EF. Denne analyse tager, hvor det er relevant, hensyn til de eksisterende havområdestrategier og makroregionale strategier.

Ændringsforslag    40

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 6 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

da)  målrettet bekæmpelse af invasive fremmede arter, som i væsentlig grad skader produktiviteten i fiskeri- og akvakultursektoren

Ændringsforslag    41

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 6 – litra d b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

db)  støtte til forskning i og anvendelse af innovative selektive fangstredskaber i hele Unionen i overensstemmelse med bl.a. artikel 27 i forordning (EU) nr. 1380/2013

Ændringsforslag    42

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 6 – litra e

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

e)  den seneste dokumentation om den bæredygtige blå økonomis socioøkonomiske performance, navnlig inden for fiskeri- og akvakultursektoren

e)  den seneste dokumentation om balancen mellem miljøprioriteterne og den bæredygtige blå økonomis socioøkonomiske performance, navnlig inden for fiskeri- og akvakultursektoren

Ændringsforslag    43

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 6 – litra i

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

i)  programmets bidrag til modvirkning af og tilpasning til klimaændringer.

i)  programmets bidrag til modvirkning af og tilpasning til klimaændringer, herunder gennem mindskelse af CO2-emissionerne i form af brændstofbesparelser.

Ændringsforslag    44

Forslag til forordning

Artikel 11 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Traktatens artikel 107, 108 og 109 finder dog ikke anvendelse på betalinger, som medlemsstaterne foretager i henhold til denne forordning, og som falder inden for anvendelsesområdet for artikel 42 i TEUF.

2.  Traktatens artikel 107, 108 og 109 finder dog ikke anvendelse på betalinger, som medlemsstaterne foretager i henhold til denne forordning.

Ændringsforslag    45

Forslag til forordning

Artikel 12 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  har begået alvorlige overtrædelser i henhold til artikel 42 i Rådets forordning (EF) nr. 1005/200828 eller artikel 90 i Rådets forordning (EF) nr. 1224/2009 eller i henhold til anden lovgivning vedtaget af Europa-Parlamentet og Rådet

a)  har begået overtrædelser i henhold til artikel 42 i Rådets forordning (EF) nr. 1005/200828 eller artikel 90 i Rådets forordning (EF) nr. 1224/2009 eller i henhold til anden lovgivning vedtaget af Europa-Parlamentet og Rådet

_________________

_________________

28 Rådets forordning (EF) nr. 1005/2008 af 29. september 2008 om en EF-ordning, der skal forebygge, afværge og standse ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri, om ændring af forordning (EØF) nr. 2847/93, (EF) nr. 1936/2001 og (EF) nr. 601/2004 og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1093/94 og (EF) nr. 1447/1999 (EUT L 286 af 29.10.2008, s. 1).

28 Rådets forordning (EF) nr. 1005/2008 af 29. september 2008 om en EF-ordning, der skal forebygge, afværge og standse ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri, om ændring af forordning (EØF) nr. 2847/93, (EF) nr. 1936/2001 og (EF) nr. 601/2004 og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1093/94 og (EF) nr. 1447/1999 (EUT L 286 af 29.10.2008, s. 1).

Ændringsforslag    46

Forslag til forordning

Artikel 12 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Støttemodtageren skal efter indgivelse af ansøgningen fortsat opfylde betingelserne for antagelse i stk. 1 i hele operationens gennemførelsesperiode og i en periode på fem år efter den endelige betaling til støttemodtageren.

2.  Støttemodtageren skal efter indgivelse af ansøgningen fortsat opfylde betingelserne for antagelse i stk. 1 i hele operationens gennemførelsesperiode og efter den endelige betaling til støttemodtageren.

Begrundelse

Erhvervsdrivende eller støttemodtagere bør på intet tidspunkt være involveret i IUU-fiskeri eller begå alvorlige overtrædelser eller andre strafbare handlinger på miljøområdet.

Ændringsforslag    47

Forslag til forordning

Artikel 12 – stk. 4 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  fastlæggelse af tærsklen for og længden af perioden for uantagelighed omhandlet i stk. 1 og 3, som skal stå i rimeligt forhold til arten, grovheden, varigheden og hyppigheden af de alvorlige overtrædelser, de strafbare handlinger eller svigen, og som skal være af mindst et års varighed

a)  fastlæggelse af tærsklen for og længden af perioden for uantagelighed omhandlet i stk. 1 og 3, som skal stå i rimeligt forhold til arten, grovheden, varigheden og hyppigheden af overtrædelserne, de strafbare handlinger eller svigen, og som skal være af mindst et års varighed

Ændringsforslag    48

Forslag til forordning

Artikel 13 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  bygning og erhvervelse af fiskerfartøjer eller indførsel af fiskerfartøjer, medmindre andet er fastsat i denne forordning

b)  bygning, erhvervelse eller modernisering af fiskerfartøjer, herunder i form af motorudskiftning, eller indførsel af fiskerfartøjer, medmindre andet er fastsat i denne forordning

Begrundelse

Modernisering eller udskiftning af udstyr fører ofte til højere effektivitet og større fangstkapacitet. Derfor vil foranstaltninger til modernisering og udskiftning af motorer undergrave bæredygtighedsmål 14.6, som forbyder støtte, der øger fiskerikapaciteten. Selv om modernisering eller udskiftning af gamle motorer er betinget af, at de får en tilsvarende eller lavere ydeevne, vil det ikke nødvendigvis medføre en reduktion af fartøjets fangstkapacitet. Revisionsretten har fastslået, at fartøjer, som er udstyret med brændstofeffektive motorer, stadig har incitament til at øge deres fiskeriindsats.

Ændringsforslag    49

Forslag til forordning

Artikel 13 – stk. 1 – litra e a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ea)  operationer, der omfatter nogen form for elektrofiskeri

Ændringsforslag    50

Forslag til forordning

Artikel 13 – stk. 1 – litra g

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

g)  direkte udsætning, medmindre det udtrykkeligt er en bevaringsforanstaltning i henhold til en EU-retsakt eller i tilfælde af forsøg med udsætning

g)  direkte udsætning, medmindre det udtrykkeligt er en bevarings- eller flytteforanstaltning i henhold til en EU-retsakt eller i tilfælde af forsøg med udsætning.

Ændringsforslag    51

Forslag til forordning

Artikel 13 – stk. 1 – litra j

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

j)  investeringer om bord på fiskerfartøjer, der er nødvendige for at opfylde kravene i henhold til EU-retten eller national ret, herunder krav i henhold til Unionens forpligtelser i forbindelse med regionale fiskeriforvaltningsorganisationer

udgår

Begrundelse

Der mangler en angivelse af rækkevidden af forbuddet mod støtte til investeringer, som er nødvendige for at opfylde kravene i lovgivningen, såsom nyt skibsudstyr, kontrolsystemer, ændringer af fiskeredskaberne osv.

Ændringsforslag    52

Forslag til forordning

Artikel 13 – stk. 1 – litra k

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

k)  investeringer om bord på fiskerfartøjer, der har udført aktiviteter til havs i mindre end 60 dage om året i de to kalenderår, der går forud for det år, hvor støtteansøgningen blev indgivet.

udgår

Ændringsforslag    53

Forslag til forordning

Artikel 13 – stk. 1 – litra k a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ka)  driftsomkostninger, såsom forsikring, indirekte omkostninger, udgifter til brændstof eller udstyr til fiskerfartøjer, der blot gør fartøjet operationelt eller navigationsdygtigt, såsom tovværk, obligatoriske sikkerheds- og sikringskrav samt forebyggende vedligeholdelse.

Ændringsforslag    54

Forslag til forordning

Artikel 14 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Støtte i henhold til dette kapitel skal bidrage til opnåelsen af de miljømæssige, økonomiske, sociale og beskæftigelsesmæssige målsætninger i den fælles fiskeripolitik som fastlagt i artikel 2 i forordning (EU) nr. 1380/2013.

1.  Støtte i henhold til dette kapitel skal bidrage til opnåelsen af de miljømæssige, økonomiske, sociale og beskæftigelsesmæssige målsætninger i den fælles fiskeripolitik som fastlagt i artikel 2 i forordning (EU) nr. 1380/2013 og fremme dialogen mellem arbejdsmarkedets parter.

Ændringsforslag    55

Forslag til forordning

Artikel 15 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  styrkelse af sektorens værdikæde og fremme af markedsføringsstrategier

c)  oprettelse og styrkelse af sektorens værdikæde og fremme af markedsføringsstrategier

Ændringsforslag    56

Forslag til forordning

Artikel 15 – stk. 1 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

da)  lettelse af adgangen til kredit samt forsikringsmæssige og finansielle instrumenter

Ændringsforslag    57

Forslag til forordning

Artikel 15 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

e)  forbedring af sundhed, sikkerhed og arbejdsvilkår om bord på fiskerfartøjer

e)  forbedring af sundhed, sikkerhed og arbejdsvilkår om bord på fiskerfartøjer for dermed at tiltrække et større antal unge og i væsentlig grad begrænse årsagerne til ulykker til søs

Ændringsforslag    58

Forslag til forordning

Artikel 15 – stk. 1 – litra h

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

h)  diversificering af aktiviteter i den bredere bæredygtige blå økonomi

h)  diversificering af aktiviteter i en bredere bæredygtig blå økonomi, der udvikler sig inden for de økologiske begrænsninger

Ændringsforslag    59

Forslag til forordning

Artikel 15 – stk. 1 – litra i a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ia)  skabelse af et passende miljø til udvikling af lokalplaner, som forvaltes i fællesskab.

Begrundelse

Den fælles forvaltningsmodel udvikler sit maksimale potentiale inden for rammerne af en bioøkonomisk forvaltning, der tager hensyn til økosystemet og tilgange baseret på forsigtighedsprincippet. Denne model bør omfatte værktøjer, der gør det muligt at reagere med det samme på de skiftende forhold, der gør sig gældende ved en tilpasningsorienteret forvaltning.

Ændringsforslag    60

Forslag til forordning

Artikel 17 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Hvis støtte omhandlet i stk. 1 ydes gennem godtgørelse for endeligt ophør med fiskeriaktiviteter, skal følgende betingelser være opfyldt:

2.  I ekstraordinære tilfælde kan støtte omhandlet i stk. 1 ydes gennem godtgørelse for endeligt ophør med fiskeriaktiviteter, såfremt følgende betingelser er opfyldt:

Ændringsforslag    61

Forslag til forordning

Artikel 17 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  ophøret er fastsat som et værktøj i en handlingsplan, der er omhandlet i artikel 22, stk. 4, i forordning (EU) nr. 1380/2013

a)  ophøret er fastsat som et værktøj i en handlingsplan til reduktion af flådekapaciteten, der er omhandlet i artikel 22, stk. 4, i forordning (EU) nr. 1380/2013

Ændringsforslag    62

Forslag til forordning

Artikel 17 – stk. 2 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

aa)  ophøret medfører en samlet nedgang i fiskerikapaciteten, idet de modtagne midler ikke geninvesteres i sektoren

Ændringsforslag    63

Forslag til forordning

Artikel 17 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

4a.  EHFF kan støtte fiskeri- og akvakulturvirksomheders adgang til risikostyringsinstrumenter, såsom incitamenter til forsikringsaftaler eller gensidige fonde, for at dække tab, der skyldes en eller flere af følgende hændelser:

 

a) naturkatastrofer

 

b) ugunstige vejrforhold

 

c) pludselige ændringer af vandkvaliteten og -mængden, som den erhvervsdrivende ikke er skyld i

 

d) sygdomme inden for akvakultur, svigt eller ødelæggelse af produktionsanlæg, som den erhvervsdrivende ikke er skyld i

 

e) udgifter til redning af fiskere eller fiskerfartøjer i tilfælde af ulykker til havs under fiskeri.

Begrundelse

Der indføjes, som det er tilfældet inden for landbrugssektoren, EHFF-støtte til risikostyringsinstrumenter, såsom incitamenter til forsikringsaftaler eller gensidige fonde, med de begrundelser, der er nævnt under litra a)-e).

Ændringsforslag    64

Forslag til forordning

Artikel 18 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  det berørte fartøjs kommercielle aktiviteter er indstillet i mindst 90 på hinanden følgende dage, og

a)  det berørte fartøjs kommercielle aktiviteter er indstillet

Begrundelse

I nogle EU-havområder er det årlige ophør for not- og trawlfiskerflåderne på mellem 30 og 60 dage, afhængigt af forskellige variabler som f.eks. fiskesegmentet og det specifikke fiskeri. Derfor bør midlertidige ophør være omfattet uafhængigt af deres længde.

Ændringsforslag    65

Forslag til forordning

Artikel 18 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.  Alle fiskeriaktiviteter, der udføres af de berørte fartøjer og fiskere, suspenderes på effektiv vis i løbet af den periode, der er berørt af ophøret. Den kompetente myndighed forvisser sig om, at det berørte fartøj har indstillet enhver fiskeriaktivitet i løbet af den periode, der er berørt af det ekstraordinære ophør, og at enhver overkompensation som følge af anvendelse af fartøjet til andre formål undgås.

5.  Alle fiskeriaktiviteter, der udføres af de berørte fartøjer og fiskere, suspenderes på effektiv vis i løbet af den periode, der er berørt af ophøret. Den kompetente myndighed sikrer, at det berørte fartøj har indstillet enhver fiskeriaktivitet i løbet af den periode, der er berørt af det ekstraordinære ophør, og at enhver overkompensation som følge af anvendelse af fartøjet til andre formål undgås.

Ændringsforslag    66

Forslag til forordning

Artikel 18 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 18a

 

Midlertidigt ophør med fiskeriaktiviteter

 

1. EHFF kan støtte finansiering af foranstaltninger til midlertidigt ophør med fiskeriaktiviteter i følgende tilfælde:

 

a) perioder med biologisk hvile

 

b) hvor det midlertidige ophør er fastsat i en forvaltningsplan, der er vedtaget i overensstemmelse med Rådets forordning (EF) nr. 1967/2006, eller i en flerårig plan, der er vedtaget i henhold til artikel 9 og 10 i forordning (EU) nr. 1380/2013, og hvor, baseret på videnskabelig rådgivning, en reduktion af fiskeriindsatsen er nødvendig for at nå de målsætninger, der er fastsat i artikel 2, stk. 2, og stk. 5, litra a), i forordning (EU) nr. 1380/2013.

 

2. Støtte omhandlet i stk. 1 kan ydes for en periode på højst seks måneder pr. fartøj i perioden 2021-2027.

 

3. Støtte omhandlet i stk. 1 ydes kun til:

 

a) ejere af eller redere til EU-fiskerfartøjer, der er registreret som aktive, og som har udført fiskeriaktiviteter til havs i mindst 90 dage i gennemsnit i løbet af de to år, der går forud for datoen for indgivelse af støtteansøgningen, eller

 

b) fiskere, der har arbejdet til havs i mindst 90 dage i gennemsnit i løbet af de to år, der går forud for datoen for indgivelse af støtteansøgningen, på et EU-fiskerfartøj, som er berørt af det midlertidige ophør.

 

4. Alle fiskeriaktiviteter, der udføres af fiskerfartøjet eller de berørte fiskere, indstilles reelt. Den kompetente myndighed sikrer sig, at det berørte fiskerfartøj har indstillet enhver fiskeriaktivitet i løbet af den periode, som det midlertidige ophør gælder for.

Begrundelse

Vi mener, at det er nødvendigt at genindføre foranstaltninger, der har givet gode resultater under alle de programmeringsperioder, hvor de er blevet gennemført.

Ændringsforslag    67

Forslag til forordning

Artikel 20 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  EHFF kan støtte indsamling, forvaltning og anvendelse af data til fiskeriforvaltning og videnskabelige formål som omhandlet i artikel 25, stk. 1 og 2, og artikel 27 i forordning (EU) nr. 1380/2013 og nærmere specificeret i forordning (EU) 2017/1004 på grundlag af de nationale arbejdsplaner, der er omhandlet i artikel 6 i forordning (EU) 2017/1004.

1.  EHFF kan støtte indsamling, forvaltning, behandling og anvendelse af data til fiskeriforvaltning og videnskabelige formål som omhandlet i artikel 25, stk. 1 og 2, og artikel 27 i forordning (EU) nr. 1380/2013 og nærmere specificeret i forordning (EU) 2017/1004 på grundlag af de nationale arbejdsplaner, der er omhandlet i artikel 6 i forordning (EU) 2017/1004.

Ændringsforslag    68

Forslag til forordning

Artikel 21 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Når medlemsstaterne opstiller listen og mængderne omhandlet i stk. 2, tager de hensyn til alle relevante faktorer, navnlig behovet for at sikre, at godtgørelsen er forenelig med reglerne i den fælles fiskeripolitik.

3.  Når medlemsstaterne opstiller listen og mængderne omhandlet i stk. 2, tager de hensyn til alle relevante faktorer, navnlig behovet for at sikre, at godtgørelsen overholder reglerne i den fælles fiskeripolitik.

Ændringsforslag    69

Forslag til forordning

Artikel 22 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  godtgørelser til fiskere for indsamling af tabte fiskeredskaber og havaffald fra havet

a)  godtgørelser til fiskere for indsamling af tabte fiskeredskaber og passiv opsamling af havaffald fra havet

Ændringsforslag    70

Forslag til forordning

Artikel 23 – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Akvakultur

Bæredygtig akvakultur

Ændringsforslag    71

Forslag til forordning

Artikel 23 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  EHFF kan støtte fremme af bæredygtig akvakultur som omhandlet i artikel 34, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1380/2013. Den kan også støtte dyresundhed og dyrevelfærd inden for akvakultur i overensstemmelse med Europa-Parlamentets of Rådets forordning (EU) 2016/42932 og Europa-Parlamentets of Rådets forordning (EU) nr. 652/201433.

1.  EHFF kan støtte fremme af bæredygtig akvakultur som omhandlet i artikel 34, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1380/2013. Den kan også yde støtte til imødegåelse af specifikke problemer i sektoren, som er forårsaget af invasive fremmede arter, og til fremme af dyresundhed og dyrevelfærd inden for akvakultur i overensstemmelse med Europa-Parlamentets of Rådets forordning (EU) 2016/42932 og Europa-Parlamentets of Rådets forordning (EU) nr. 652/201433.

_________________

_________________

32 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/429 af 9. marts 2016 om overførbare dyresygdomme og om ændring og ophævelse af visse retsakter på området for dyresundhed ("dyresundhedsloven") (EUT L 84 af 31.3.2016, s. 1).

32 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/429 af 9. marts 2016 om overførbare dyresygdomme og om ændring og ophævelse af visse retsakter på området for dyresundhed ("dyresundhedsloven") (EUT L 84 af 31.3.2016, s. 1).

33 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 652/2014 af 15. maj 2014 om bestemmelser vedrørende forvaltning af udgifter i tilknytning til fødevarekæden, dyresundhed og dyrevelfærd samt til plantesundhed og planteformeringsmateriale, om ændring af Rådets direktiv 98/56/EF, 2000/29/EF og 2008/90/EF, Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002, (EF) nr. 882/2004 og (EF) nr. 396/2005 og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/128/EF og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 og om ophævelse af Rådets afgørelse 66/399/EØF, afgørelse 76/894/EØF og beslutning 2009/470/EF (EUT L 189 af 27.6.2014, s. 1).

33 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 652/2014 af 15. maj 2014 om bestemmelser vedrørende forvaltning af udgifter i tilknytning til fødevarekæden, dyresundhed og dyrevelfærd samt til plantesundhed og planteformeringsmateriale, om ændring af Rådets direktiv 98/56/EF, 2000/29/EF og 2008/90/EF, Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002, (EF) nr. 882/2004 og (EF) nr. 396/2005 og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/128/EF og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 og om ophævelse af Rådets afgørelse 66/399/EØF, afgørelse 76/894/EØF og beslutning 2009/470/EF (EUT L 189 af 27.6.2014, s. 1).

Begrundelse

I overensstemmelse med Europa-Parlamentets beslutning af 12. juni 2018 "På vej til en bæredygtig og konkurrencedygtig europæisk akvakultursektor: status og fremtidige udfordringer" (2017/2118 (INI)), herunder om den invasive fremmede art østersborer og dyresygdommen ostreid herpesvirus.

Ændringsforslag    72

Forslag til forordning

Artikel 24

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

EHFF kan støtte foranstaltninger, der bidrager til opnåelsen af målsætningerne i den fælles markedsordning for fiskevarer og akvakulturprodukter som omhandlet i artikel 35 i forordning (EU) nr. 1380/2013 og nærmere specificeret i forordning (EU) nr. 1379/2013. Den kan også støtte foranstaltninger til fremme af afsætning, kvalitet og merværdi af fiskevarer og akvakulturprodukter.

EHFF kan støtte foranstaltninger, der bidrager til opnåelsen af målsætningerne i den fælles markedsordning for fiskevarer og akvakulturprodukter som omhandlet i artikel 35 i forordning (EU) nr. 1380/2013 og nærmere specificeret i forordning (EU) nr. 1379/2013. Den kan også støtte foranstaltninger til fremme af afsætning, kvalitet og merværdi af fiskevarer og bæredygtige akvakulturprodukter.

Ændringsforslag    73

Forslag til forordning

Artikel 25 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Støtte i henhold til denne artikel ydes kun gennem de finansielle instrumenter, der er omhandlet i artikel 52 i forordning (EU) nr. [forordningen om fælles bestemmelser] og gennem InvestEU, jf. nævnte forordnings artikel 10.

2.  Støtte i henhold til denne artikel ydes kun til kystfiskeri af mindre omfang gennem de finansielle instrumenter, der er omhandlet i artikel 52 i forordning (EU) nr. [forordningen om fælles bestemmelser] og gennem InvestEU, jf. nævnte forordnings artikel 10.

Ændringsforslag    74

Forslag til forordning

Kapitel IV – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Prioritet 3: Fremme af en bæredygtig blå økonomi og velstående kystsamfund

Prioritet 3: Fremme af en bæredygtig blå økonomi inden for økologiske begrænsninger og af velstående kystsamfund

Ændringsforslag    75

Forslag til forordning

Artikel 27 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

EHFF kan støtte indsamling, forvaltning og anvendelse af data til forbedring af kendskabet til havmiljøets tilstand med henblik på at:

EHFF kan støtte indsamling, forvaltning, analyse, behandling og anvendelse af data til forbedring af kendskabet til havmiljøets tilstand med henblik på at:

Ændringsforslag    76

Forslag til forordning

Artikel 33 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  I henhold til artikel 90, stk. 4, i forordning (EU) nr. [forordningen om fælles bestemmelser] kan Kommissionen afbryde betalingsfristen for hele eller en del af en betalingsanmodning, i tilfælde af at der foreligger dokumentation for en medlemsstats manglende overholdelse af reglerne under den fælles fiskeripolitik, hvis den manglende overholdelse risikerer at påvirke udgifterne i en betalingsanmodning, som der er anmodet om en mellemliggende betaling for.

1.  I henhold til artikel 90, stk. 4, i forordning (EU) nr. [forordningen om fælles bestemmelser] kan Kommissionen afbryde betalingsfristen for hele eller en del af en betalingsanmodning, i tilfælde af at der foreligger dokumentation for en medlemsstats manglende overholdelse af reglerne under den fælles fiskeripolitik eller den relevante EU-miljølovgivning, hvis den manglende overholdelse risikerer at påvirke udgifterne i en betalingsanmodning, som der er anmodet om en mellemliggende betaling for.

Ændringsforslag    77

Forslag til forordning

Artikel 34 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  I henhold til artikel 91, stk. 3, i forordning (EU) nr. [forordningen om fælles bestemmelser] kan Kommissionen vedtage gennemførelsesretsakter, der suspenderer alle eller en del af de mellemliggende betalinger under programmet i tilfælde af en medlemsstats alvorlige manglende overholdelse af reglerne under den fælles fiskeripolitik, hvis den alvorlige manglende overholdelse risikerer at påvirke udgifterne i en betalingsanmodning, som der er anmodet om en mellemliggende betaling for.

1.  I henhold til artikel 91, stk. 3, i forordning (EU) nr. [forordningen om fælles bestemmelser] kan Kommissionen vedtage gennemførelsesretsakter, der suspenderer alle eller en del af de mellemliggende betalinger under programmet i tilfælde af en medlemsstats alvorlige manglende overholdelse af reglerne under den fælles fiskeripolitik eller den relevante miljølovgivning, hvis den alvorlige manglende overholdelse risikerer at påvirke udgifterne i en betalingsanmodning, som der er anmodet om en mellemliggende betaling for.

Ændringsforslag    78

Forslag til forordning

Artikel 36 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  udgifterne i en betalingsanmodning er berørt af tilfælde af medlemsstatens alvorlige manglende overholdelse af reglerne i den fælles fiskeripolitik, hvilket har ført til suspension af betalinger i henhold til artikel 34, og den berørte medlemsstat fortsat ikke godtgør, at der er truffet de nødvendige afhjælpende tiltag til at sikre, at gældende regler overholdes og håndhæves i fremtiden.

b)  udgifterne i en betalingsanmodning er berørt af tilfælde af medlemsstatens alvorlige manglende overholdelse af reglerne i den fælles fiskeripolitik eller den relevante EU-miljølovgivning, hvilket har ført til suspension af betalinger i henhold til artikel 34, og den berørte medlemsstat fortsat ikke godtgør, at der er truffet de nødvendige afhjælpende tiltag til at sikre, at gældende regler overholdes og håndhæves i fremtiden.

Ændringsforslag    79

Forslag til forordning

Artikel 36 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Kommissionen fastlægger korrektionsbeløbets størrelse, under hensyntagen til arten, grovheden, varigheden og hyppigheden af medlemsstatens eller støttemodtagerens alvorlige manglende overholdelse af reglerne i den fælles fiskeripolitik og EHFF-bidragets betydning for den berørte støttemodtagers økonomiske aktivitet.

2.  Kommissionen fastlægger korrektionsbeløbets størrelse, under hensyntagen til arten, grovheden, varigheden og hyppigheden af medlemsstatens eller støttemodtagerens alvorlige manglende overholdelse af reglerne i den fælles fiskeripolitik eller den relevante EU-miljølovgivning og EHFF-bidragets betydning for den berørte støttemodtagers økonomiske aktivitet.

Ændringsforslag    80

Forslag til forordning

Artikel 36 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Hvis det ikke er muligt præcist at fastslå størrelsen af den udgift, der har tilknytning til medlemsstatens manglende overholdelse af reglerne i den fælles fiskeripolitik, anvender Kommissionen en fast takst eller en ekstrapoleret finansiel korrektion i overensstemmelse med stk. 4.

3.  Hvis det ikke er muligt præcist at fastslå størrelsen af den udgift, der har tilknytning til medlemsstatens manglende overholdelse af reglerne i den fælles fiskeripolitik eller den relevante EU-miljølovgivning, anvender Kommissionen en fast takst eller en ekstrapoleret finansiel korrektion i overensstemmelse med stk. 4.

Ændringsforslag    81

Forslag til forordning

Artikel 43 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  fremme af en bæredygtig, kulstoffattig og klimaresistent blå økonomi

a)  fremme af en bæredygtig, kulstoffattig og klimaresistent blå økonomi, der udvikler sig inden for økologiske begrænsninger

Ændringsforslag    82

Forslag til forordning

Artikel 43 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d)  forbedring af maritime færdigheder, havkundskab og udveksling af socioøkonomiske data om den bæredygtige blå økonomi

d)  forbedring af maritime færdigheder, havkundskab og udveksling af miljømæssige og socioøkonomiske data om en bæredygtig blå økonomi

Ændringsforslag    83

Forslag til forordning

Artikel 46 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a.  Betalingsprocedurerne i forbindelse med denne forordning skal fremskyndes for at mindske de økonomiske byrder for fiskerne. Kommissionen evaluerer de nuværende resultater for at forbedre og fremskynde betalingsprocessen.

PROCEDURE I RÅDGIVENDE UDVALG

Titel

Den Europæiske Hav- og Fiskerifond

Referencer

COM(2018)0390 – C8-0270/2018 – 2018/0210(COD)

Korresponderende udvalg

Dato for meddelelse på plenarmødet

PECH

2.7.2018

 

 

 

Udtalelse fra

Dato for meddelelse på plenarmødet

ENVI

2.7.2018

Ordfører for udtalelse

Dato for valg

Francesc Gambús

21.6.2018

Behandling i udvalg

10.10.2018

 

 

 

Dato for vedtagelse

20.11.2018

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

47

1

2

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Marco Affronte, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Catherine Bearder, Ivo Belet, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Seb Dance, Mark Demesmaeker, Bas Eickhout, Francesc Gambús, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Jo Leinen, Peter Liese, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Bolesław G. Piecha, John Procter, Julia Reid, Frédérique Ries, Annie Schreijer-Pierik, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Cristian-Silviu Buşoi, Nicola Caputo, Michel Dantin, Martin Häusling, Esther Herranz García, Gesine Meissner, Tilly Metz, Ulrike Müller, Sirpa Pietikäinen, Carlos Zorrinho

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Mercedes Bresso, Innocenzo Leontini, Olle Ludvigsson, Ana Miranda

ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI RÅDGIVENDE UDVALG

47

+

ALDE

Catherine Bearder, Gerben-Jan Gerbrandy, Valentinas Mazuronis, Gesine Meissner, Ulrike Müller, Frédérique Ries

ECR

Mark Demesmaeker, Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, Jadwiga Wiśniewska

NI

Zoltán Balczó

PPE

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Cristian-Silviu Buşoi, Birgit Collin-Langen, Michel Dantin, Francesc Gambús, Jens Gieseke, Françoise Grossetête, Esther Herranz García, Giovanni La Via, Innocenzo Leontini, Peter Liese, Miroslav Mikolášik, Sirpa Pietikäinen, Annie Schreijer-Pierik, Adina-Ioana Vălean

S&D

Biljana Borzan, Paul Brannen, Mercedes Bresso, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Nessa Childers, Seb Dance, Karin Kadenbach, Jo Leinen, Olle Ludvigsson, Susanne Melior, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux , Carlos Zorrinho

VERTS/ALE

Marco Affronte, Bas Eickhout, Martin Häusling, Benedek Jávor, Tilly Metz, Ana Miranda

1

-

EFDD

Julia Reid

2

0

ECR

John Procter

EFDD

Sylvie Goddyn

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller

UDTALELSE fra Regionaludviklingsudvalget (19.12.2018)

til Fiskeriudvalget

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 508/2014
(COM(2018)0390 – C8-0270/2018 – 2018/0210(COD))

Ordfører for udtalelse: Iskra Mihaylova

ÆNDRINGSFORSLAG

Regionaludviklingsudvalget opfordrer Fiskeriudvalget, som er korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende ændringsforslag:

Ændringsforslag  1

Forslag til forordning

Betragtning 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(2)  Som global aktør på havområdet og verdens femtestørste producent af fiskevarer har Unionen et stort ansvar, når det drejer sig om at beskytte og bevare havene og deres ressourcer og forvalte dem på bæredygtig vis. Bevarelse af havene er af største betydning i en tid, hvor verdens befolkning vedbliver med at vokse. Det er desuden af socioøkonomisk interesse for Unionen: en bæredygtig blå økonomi fremmer investeringer, beskæftigelse og vækst, fremmer forskning og innovation og bidrager til energisikkerhed gennem havenergi. Desuden er sikre have yderst vigtige for effektiv grænsekontrol og for den globale bekæmpelse af maritim kriminalitet, hvorved der tages hånd om borgernes bekymringer vedrørende sikkerhed.

(2)  Idet Unionen er en global aktør på havområdet, samtidig med at den har verdens største havområde takket være regionerne i den yderste periferi og de oversøiske lande og territorier og er verdens femtestørste producent af fiskevarer, har den et stort ansvar, når det drejer sig om at beskytte og bevare havene og deres ressourcer og forvalte dem på bæredygtig vis. Bevarelse af havene er af største betydning i en tid, hvor verdens befolkning vedbliver med at vokse. Det er desuden af socioøkonomisk interesse for Unionen: en bæredygtig blå økonomi fremmer investeringer, beskæftigelse og vækst, fremmer forskning og innovation og bidrager til energisikkerhed gennem havenergi. Desuden er sikre have yderst vigtige for effektiv grænsekontrol og for den globale bekæmpelse af maritim kriminalitet, hvorved der tages hånd om borgernes bekymringer vedrørende sikkerhed.

Ændringsforslag    2

Forslag til forordning

Betragtning 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning xx/xx [forordningen om fælles bestemmelser] ("forordningen om fælles bestemmelser")3 blev vedtaget med henblik på at forbedre koordineringen og harmonisere gennemførelsen af støtten under fonde under delt forvaltning ("fondene") med det primære formål at forenkle politikgennemførelsen på sammenhængende vis. De fælles bestemmelser finder anvendelse på den del af EHFF, der er under delt forvaltning. Fondene forfølger komplementære målsætninger og benytter den samme forvaltningsmetode. Derfor er der i forordning (EU) nr. [forordningen om fælles bestemmelser] fastsat en række fælles generelle målsætninger og generelle principper som f.eks. partnerskabsprincippet og princippet om flerniveaustyring. Den indeholder også de fælles elementer for strategisk planlægning og programmering, herunder bestemmelser vedrørende den partnerskabsaftale, der skal indgås med hver medlemsstat, og fastsætter en fælles tilgang til fondenes performanceorientering. Den omfatter derfor grundforudsætninger, en performancegennemgang og foranstaltninger til overvågning, evaluering og rapportering. Der fastsættes også fælles bestemmelser med hensyn til reglerne for støtteberettigelse, og der defineres særlige ordninger for finansielle instrumenter, anvendelsen af InvestEU, lokaludvikling styret af lokalsamfundet og finansiel forvaltning. Nogle forvaltnings- og kontrolordninger er også fælles for alle fonde. Komplementaritet mellem fondene, herunder EHFF, og andre EU-programmer bør beskrives i partnerskabsaftalen, jf. forordning (EU) nr. [forordningen om fælles bestemmelser].

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning xx/xx [forordningen om fælles bestemmelser] ("forordningen om fælles bestemmelser")3 blev vedtaget med henblik på at forbedre koordineringen og harmonisere gennemførelsen af støtten under fonde under delt forvaltning ("fondene") med det primære formål at forenkle politikgennemførelsen på sammenhængende vis. De fælles bestemmelser finder anvendelse på den del af EHFF, der er under delt forvaltning. Fondene forfølger komplementære målsætninger og benytter den samme forvaltningsmetode. Derfor er der i forordning (EU) nr. [forordningen om fælles bestemmelser] fastsat en række fælles generelle målsætninger og generelle principper som f.eks. partnerskabsprincippet og princippet om flerniveaustyring. Den indeholder også de fælles elementer for strategisk planlægning og programmering, herunder bestemmelser vedrørende den partnerskabsaftale, der skal indgås med hver medlemsstat, og fastsætter en fælles tilgang til fondenes performanceorientering. Den omfatter derfor grundforudsætninger, en performancegennemgang og foranstaltninger til overvågning, evaluering og rapportering. Der fastsættes også fælles bestemmelser med hensyn til reglerne for støtteberettigelse, og der defineres særlige ordninger for finansielle instrumenter, lokaludvikling styret af lokalsamfundet og finansiel forvaltning. Nogle forvaltnings- og kontrolordninger er også fælles for alle fonde. Komplementaritet mellem fondene, herunder EHFF, og andre EU-programmer bør beskrives i partnerskabsaftalen, jf. forordning (EU) nr. [forordningen om fælles bestemmelser].

_________________

_________________

3 EUT C […] af […], s. […].

3 EUT C […] af […], s. […].

Ændringsforslag    3

Forslag til forordning

Betragtning 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(5)  Under direkte forvaltning bør EHFF udvikle synergier med andre relevante EU-fonde og programmer. EHFF bør desuden muliggøre finansiering i form af finansielle instrumenter inden for blandingsoperationer, der gennemføres i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) xx/xx [forordningen om InvestEU]5.

(5)  Under direkte forvaltning bør EHFF udvikle synergier med andre relevante EU-fonde og -programmer.

__________________

__________________

5 EUT C […] af […], s. […].

5 EUT C […] af […], s. […].

Ændringsforslag    4

Forslag til forordning

Betragtning 8

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(8)  I henhold til den flerårige finansielle ramme, der er fastsat i forordning (EU) xx/xx6, skal Unionens budget fortsat støtte fiskeri- og havpolitikkerne. EHFF-budgettet bør beløbe sig til 6 140 000 000 mio. EUR i nuværende priser. EHFF-midlerne bør opdeles mellem delt, direkte og indirekte forvaltning. Der bør tildeles 5 311 000 000 EUR til støtte under delt forvaltning og 829 000 000 EUR til støtte under direkte og indirekte forvaltning. Med henblik på at sikre stabilitet, særlig når det drejer sig om at opfylde målsætningerne i den fælles fiskeripolitik, bør fastsættelsen af de nationale tildelinger under delt forvaltning for programmeringsperioden 2021-2027 være baseret andelene fra perioden 2014-2020. Specifikke beløb bør forbeholdes regionerne i den yderste periferi, kontrol og håndhævelse og indsamling og behandling af data til fiskeriforvaltning og videnskabelige formål, mens beløb til endeligt og midlertidig ophør med fiskeriaktiviteter bør begrænses.

(8)  I henhold til den flerårige finansielle ramme, der er fastsat i forordning (EU) xx/xx6, skal Unionens budget fortsat støtte fiskeri- og havpolitikkerne. EHFF-budgettet bør opretholdes på mindst samme niveau som i perioden 2014-2020. EHFF-midlerne bør opdeles mellem delt, direkte og indirekte forvaltning. Med henblik på at sikre stabilitet, særlig når det drejer sig om at opfylde målsætningerne i den fælles fiskeripolitik, bør fastsættelsen af de nationale tildelinger under delt forvaltning for programmeringsperioden 2021-2027 være baseret andelene fra perioden 2014-2020. Specifikke beløb bør forbeholdes regionerne i den yderste periferi, kontrol og håndhævelse og indsamling og behandling af data til fiskeriforvaltning og videnskabelige formål, mens beløb til endeligt og midlertidig ophør med fiskeriaktiviteter bør begrænses.

__________________

__________________

6 EUT C […] af […], s. […].

6 EUT C […] af […], s. […].

Ændringsforslag    5

Forslag til forordning

Betragtning 9

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(9)  Europas maritime sektor beskæftiger over 5 millioner mennesker og genererer næsten 500 mia. EUR om året og har potentiale til at skabe langt flere arbejdspladser. Den globale maritime økonomis output vurderes til 1,3 bio. EUR, og dette kan mere end fordobles inden 2030. Behovet for at nå CO2-emissionsmål, øge ressourceeffektiviteten og mindske den blå økonomis miljøaftryk har været en væsentlig drivende kraft bag innovation i andre sektorer, som f.eks. skibsudstyr, skibsbygning, havobservation, opmudring, beskyttelse af kystområder og havbaseret anlægsarbejde. Der er blevet investeret i den maritime økonomi ved hjælp af Unionens strukturfonde, særlig Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU) og EHFF. Det er nødvendigt at anvende nye investeringsredskaber som f.eks. InvestEU for at udnytte vækstpotentialet i sektoren.

(9)  Europas maritime sektor beskæftiger over 5 millioner mennesker og genererer næsten 500 mia. EUR om året og har potentiale til at skabe langt flere arbejdspladser. Den globale maritime økonomis output vurderes til 1,3 bio. EUR, og dette kan mere end fordobles inden 2030. Behovet for at nå målene i Parisaftalen med hensyn til CO2-emissioner kræver, at mindst 30 % af Unionens budget anvendes til foranstaltninger til bekæmpelse af klimaændringer. Der er endvidere behov for at øge ressourceeffektiviteten og mindske miljøaftrykket for den blå økonomi, der har og fortsat skal være en væsentlig drivende kraft bag innovation i andre sektorer, som f.eks. skibsudstyr, skibsbygning, havobservation, opmudring, beskyttelse af kystområder og havbaseret anlægsarbejde. Der er blevet investeret i den maritime økonomi ved hjælp af Unionens strukturfonde, særlig Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU) og EHFF. Der kan eventuelt anvendes nye investeringsredskaber som f.eks. InvestEU for at udnytte vækstpotentialet i sektoren.

Ændringsforslag    6

Forslag til forordning

Betragtning 11

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(11)  EHFF efter 2020 bør være baseret på en forenklet opbygning uden alt for præskriptive på forhånd fastlagte foranstaltninger og detaljerede regler for støtteberettigelse på EU-plan. I stedet bør der under hver prioritet beskrives brede støtteområder. Medlemsstaterne bør således udarbejde deres programmer, hvori de angiver de mest hensigtsmæssige midler til at virkeliggøre prioriteterne. En række af de foranstaltninger, som medlemsstaterne angiver i programmerne, kan støttes i henhold til de regler, der er fastsat i nærværende forordning og i forordning (EU) nr. [forordningen om fælles bestemmelser], forudsat at de er omfattet af de støtteområder, der er fastsat i nærværende forordning. Det er dog nødvendigt at opstille en liste over ikkestøtteberettigede operationer med henblik på at undgå skadelige virkninger på fiskeribevarelse, f.eks. et generelt forbud mod investeringer, der øger fiskerikapaciteten. Desuden bør investeringer og godtgørelser til flåden være strengt betinget af, at de hænger sammen med den fælles fiskeripolitiks bevarelsesmålsætninger.

(11)  EHFF efter 2020 bør være baseret på en forenklet opbygning uden alt for præskriptive på forhånd fastlagte foranstaltninger og detaljerede regler for støtteberettigelse på EU-plan. I stedet bør der under hver prioritet beskrives brede støtteområder. Medlemsstaterne bør således udarbejde deres programmer, hvori de angiver de mest hensigtsmæssige midler til at virkeliggøre prioriteterne. En række af de foranstaltninger, som medlemsstaterne angiver i programmerne, kan støttes i henhold til de regler, der er fastsat i nærværende forordning og i forordning (EU) nr. [forordningen om fælles bestemmelser], forudsat at de er omfattet af de støtteområder, der er fastsat i nærværende forordning. Det er dog nødvendigt at opstille en liste over ikkestøtteberettigede operationer med henblik på at undgå skadelige virkninger på fiskeribevarelse, f.eks. et generelt forbud mod investeringer, der øger fiskerikapaciteten, eller mod fangstmetoder, der er skadelige for havene. Desuden bør investeringer og godtgørelser til flåden være strengt betinget af, at de hænger sammen med den fælles fiskeripolitiks bevarelsesmålsætninger.

Ændringsforslag    7

Forslag til forordning

Betragtning 12 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(12a)  EHFF skal ligeledes bidrage til opfyldelsen af andre af De Forenede Nationers mål for bæredygtig udvikling (SDG). I denne forordning betones navnlig følgende mål:

 

a) SDG 1 – Afskaf fattigdom: EHFF tager del i at forbedre levevilkårene for de mest skrøbelige kystsamfund, navnlig de kystsamfund, der er afhængige af én eneste fiskebestand, som er truet af overfiskning, klimændringer og miljøproblemer.

 

b) SDG 3 – Sundhed og trivsel: EHFF bidrager til at bekæmpe forurening af kystnære vandområder, som forårsager endemiske sygdomme, og sikrer, at fødevarer, der stammer fra fiskeri og akvakultur, er af høj kvalitet.

 

c) SDG 7 – Bæredygtig energi: Gennem finansiering af den blå økonomi understøtter EHFF udviklingen af vedvarende havenergi og sikrer, at denne udvikling er i overensstemmelse med beskyttelsen af havmiljøet og bevarelsen af fiskeressourcerne.

 

d) SDG 8 – Anstændige jobs og økonomisk vækst: EHFF bidrager til udvikling af den blå økonomi som en faktor for økonomisk vækst. EHFF sikrer ligeledes, at den økonomiske vækst er en kilde til anstændige jobs i kystsamfundene. Endvidere skal EHFF bidrage til at forbedre fiskernes arbejdsvilkår.

 

e) SDG 12 – Ansvarligt forbrug og produktion: EHFF bidrager til en fornuftig brug af naturressourcer og begrænser spild af naturressourcer og energi.

 

f) SDG 13 – Klimaindsats: EHFF anvender 30 % af sit budget til klimaindsatsen.

 

g) SDG 14 – Bevare havene og bruge havene og de marine ressourcer på bæredygtig vis for at fremme bæredygtig udvikling.

Begrundelse

Den Europæiske Union har spillet en vigtig rolle i fastlæggelsen af 2030-dagsordenen for bæredygtig udvikling og har forpligtet sig til at bidrage væsentligt til opfyldelsen af dens 17 mål (meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget af 22. november 2016 (COM(2016)0739)).

Ændringsforslag    8

Forslag til forordning

Betragtning 17

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(17)  I løbet af de seneste år er der opnået meget ved hjælp af den fælles fiskeripolitik, når det drejer sig om at genoprette fiskerbestande til sunde niveauer, øge rentabiliteten i Unionens fiskeri og om at bevare marine økosystemer. Der er dog stadig væsentlige udfordringer, når det drejer sig om at opfylde den fælles fiskeripolitiks socioøkonomiske og miljømæssige målsætninger. Dette kræver fortsat støtte efter 2020, særlig i de havområder, hvor fremskridtene har været mindre.

(17)  I løbet af de seneste år er der opnået meget ved hjælp af den fælles fiskeripolitik, når det drejer sig om at genoprette fiskerbestande til sunde niveauer, øge rentabiliteten i Unionens fiskeri og om at bevare marine økosystemer. Der er dog stadig væsentlige udfordringer, når det drejer sig om at opfylde den fælles fiskeripolitiks socioøkonomiske og miljømæssige målsætninger. Dette kræver fortsat støtte efter 2020, særlig i de havområder, hvor fremskridtene har været mindre, navnlig i de mest isolerede områder som regionerne i den yderste periferi.

Ændringsforslag    9

Forslag til forordning

Betragtning 18

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(18)  Fiskeriet er af vital betydning for leveforholdene og kulturarven i mange kystsamfund i Unionen, særlig i de samfund hvor kystfiskeri af mindre omfang spiller en vigtig rolle. Med en gennemsnitsalder på over 50 år i mange fiskersamfund er generationsskifte og diversificering af aktiviteterne stadig en udfordring.

(18)  Fiskeriet er af vital betydning for leveforholdene, traditionerne og kulturarven i mange kystsamfund i Unionen, særlig i de samfund hvor kystfiskeri af mindre omfang spiller en vigtig rolle såsom regionerne i den yderste periferi. Med en gennemsnitsalder på over 50 år i mange fiskersamfund er generationsskifte og diversificering af aktiviteterne stadig en udfordring.

Ændringsforslag    10

Forslag til forordning

Betragtning 21

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(21)  Landingsforpligtelsen er en af de væsentligste udfordringer i den fælles fiskeripolitik. Landingsforpligtelsen har indebåret væsentlige ændringer for sektoren, for så vidt angår fangstmetoder, sommetider med betydelige finansielle omkostninger. Det bør derfor være mulig for EHFF at støtte innovation og investeringer, der bidrager til gennemførelsen af landingsforpligtelsen, f.eks. investeringer i selektive fiskeredskaber, forbedring af havneinfrastrukturer og afsætningen af uønskede fangster, med en højere støtteintensitet end den, der anvendes på andre operationer. EHFF bør desuden yde en maksimal støtteintensitet på 100 % til udformningen, udviklingen, overvågningen, evalueringen og forvaltningen af gennemskuelige systemer til udveksling af fiskerimuligheder mellem medlemsstaterne ("kvoteudveksling") med henblik på at mindske den såkaldte "choke species-effekt", som landingsforpligtelsen forårsager.

(21)  Landingsforpligtelsen er en af de væsentligste udfordringer i den fælles fiskeripolitik. Landingsforpligtelsen har indebåret væsentlige ændringer for sektoren, for så vidt angår fangstmetoder, sommetider med betydelige finansielle omkostninger. Det bør derfor være muligt for EHFF at støtte innovation og investeringer, der bidrager til gennemførelsen af landingsforpligtelsen, f.eks. investeringer i selektive fiskeredskaber, forbedring af havneinfrastrukturer samt mindskning og afsætning af uønskede fangster, med en højere støtteintensitet end den, der anvendes på andre operationer. EHFF bør desuden yde en maksimal støtteintensitet på 100 % til udformningen, udviklingen, overvågningen, evalueringen og forvaltningen af gennemskuelige systemer til udveksling af fiskerimuligheder mellem medlemsstaterne ("kvoteudveksling") med henblik på at mindske den såkaldte "choke species-effekt", som landingsforpligtelsen forårsager.

Ændringsforslag    11

Forslag til forordning

Betragtning 22

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(22)  Det bør også være muligt for EHFF at støtte innovation og investeringer om bord på fiskerfartøjer for at forbedre sundhed, sikkerhed og arbejdsvilkår, energieffektivitet og kvaliteten af fangsterne. Denne støtte bør dog ikke føre til øget fiskerikapacitet eller øget evne til at spore fisk og bør ikke ydes til blot at opfylde krav, der er obligatoriske i henhold til EU-retten eller national lovgivning. Under opbygningen uden præskriptive foranstaltninger bør det være op til medlemsstaterne at fastsætte de præcise regler for støtteberettigelse for sådan investeringer. For så vidt angår sundhed, sikkerhed og arbejdsvilkår om bord på fiskerfartøjer bør en højere støtteintensitet end den, der anvendes på andre operationer, være tilladt.

(22)  Det bør også være muligt for EHFF at støtte innovation og investeringer om bord på fiskerfartøjer for at forbedre sundhed, sikkerhed og arbejdsvilkår, miljøbeskyttelse, energieffektivitet og kvaliteten af fangsterne. Denne støtte bør dog ikke føre til øget fiskerikapacitet eller øget evne til at spore fisk og bør ikke ydes til blot at opfylde krav, der er obligatoriske i henhold til EU-retten eller national lovgivning. Under opbygningen uden præskriptive foranstaltninger bør det være op til medlemsstaterne at fastsætte de præcise regler for støtteberettigelse for sådan investeringer. For så vidt angår sundhed, sikkerhed og arbejdsvilkår om bord på fiskerfartøjer bør en højere støtteintensitet end den, der anvendes på andre operationer, være tilladt.

Ændringsforslag    12

Forslag til forordning

Betragtning 24

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(24)  Den fælles fiskeripolitiks succes afhænger af tilgængeligheden af videnskabelig rådgivning om fiskeriforvaltning og således af tilgængeligheden af fiskeridata. I lyset af udfordringerne og omkostninger ved at opnå pålidelige og fuldstændige data er det nødvendigt at støtte medlemsstaternes tiltag til at indsamle og bearbejde data, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/1004 ("forordningen om rammen for dataindsamling")9, og at bidrage til den bedste tilgængelige videnskabelige rådgivning. Denne støtte bør muliggøre synergier med indsamling og bearbejdning af andre typer havdata.

(24)  Den fælles fiskeripolitiks succes afhænger af tilgængeligheden af videnskabelig rådgivning om fiskeriforvaltning og således af tilgængeligheden af fiskeridata. I lyset af udfordringerne og omkostninger ved at opnå pålidelige og fuldstændige data er det nødvendigt at støtte medlemsstaternes tiltag til at indsamle, bearbejde og udveksle data, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/1004 ("forordningen om rammen for dataindsamling")9, og at bidrage til den bedste tilgængelige videnskabelige rådgivning. Denne støtte bør muliggøre synergier med indsamling, bearbejdning og udveksling af andre typer havdata.

_________________

_________________

9 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/1004 af 17. maj 2017 om fastlæggelse af en EU-ramme for indsamling, forvaltning og anvendelse af data i fiskerisektoren samt støtte til videnskabelig rådgivning vedrørende den fælles fiskeripolitik og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 199/2008 (EUT L 157 af 20.6.2017, s. 1).

9 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/1004 af 17. maj 2017 om fastlæggelse af en EU-ramme for indsamling, forvaltning og anvendelse af data i fiskerisektoren samt støtte til videnskabelig rådgivning vedrørende den fælles fiskeripolitik og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 199/2008 (EUT L 157 af 20.6.2017, s. 1).

Ændringsforslag    13

Forslag til forordning

Betragtning 26

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(26)  Grundet de udfordringer, der er forbundet med at opfylde den fælles fiskeripolitiks bevaringsmålsætninger, bør EHFF have mulighed for at støtte foranstaltninger til forvaltning af fiskeriet og fiskerflåderne. I denne forbindelse forbliver støtte til tilpasning af flåden sommetider nødvendig for visse flådesegmenter og havområder. Sådan støtte bør være nøje målrettet til bevarelse og bæredygtig udnyttelse af havets biologiske ressourcer og tage sigte på at skabe balance mellem fiskerikapaciteten og de tilgængelige fiskerimuligheder. Derfor bør EHFF have mulighed for at støtte endeligt ophør med fiskeriaktiviteter i flådesegmenter, hvor fiskerikapaciteten ikke modsvarer de tilgængelige fiskerimuligheder. Denne støtte bør være et redskab i handlingsplanerne til justering af de flådesegmenter, hvor der er konstateret strukturel overkapacitet, jf. artikel 22, stk. 4, i forordning (EU) nr. 1380/2013, og vil blive gennemført, enten ved at fiskerfartøjet hugges op, eller ved at det oplægges og ombygges til andre aktiviteter. Hvis ombygningen fører til øget pres på det marine økosystem fra rekreativt fiskeri, bør støtten kun ydes, hvis den er i overensstemmelse med den fælles fiskeripolitik og med målsætningerne i de relevante flerårige planer. Med henblik på at sikre, at den strukturelle tilpasning af flåden hænger sammen med bevarelsesmålsætningerne, bør støtte til endeligt ophør med fiskeriaktiviteter være betinget af og knyttet til opnåelsen af resultater. Den bør derfor gennemføres ved hjælp af finansiering, der ikke er knyttet til omkostninger, jf. forordning (EU) nr.[forordningen om fælles bestemmelser]. Under den mekanisme bør medlemsstaterne ikke modtage godtgørelse fra Kommissionen for endeligt ophør med fiskeriaktiviteter på grundlag af de faktiske omkostninger, men i stedet på grundlag af opfyldelsen af betingelser og opnåelsen af resultater. Til dette formål bør Kommissionen i en delegeret retsakt fastsætte sådanne betingelser, som bør være knyttet til opfyldelsen af bevarelsesmålsætninger i den fælles fiskeripolitik.

(26)  Grundet de udfordringer, der er forbundet med at opfylde den fælles fiskeripolitiks bevaringsmålsætninger, bør EHFF have mulighed for at støtte foranstaltninger til forvaltning af fiskeriet og fiskerflåderne. I denne forbindelse forbliver støtte til tilpasning af flåden sommetider nødvendig for visse flådesegmenter og havområder. Sådan støtte bør være nøje målrettet til bevarelse og bæredygtig udnyttelse af havets biologiske ressourcer og tage sigte på at skabe balance mellem fiskerikapaciteten og de tilgængelige fiskeressourcer. Derfor bør EHFF have mulighed for at støtte endeligt ophør med fiskeriaktiviteter i flådesegmenter, hvor fiskerikapaciteten ikke modsvarer de tilgængelige fiskeressourcer. Denne støtte bør være et redskab i handlingsplanerne til justering af de flådesegmenter, hvor der er konstateret strukturel overkapacitet, jf. artikel 22, stk. 4, i forordning (EU) nr. 1380/2013, og vil blive gennemført, enten ved at fiskerfartøjet hugges op, eller ved at det oplægges og ombygges til andre aktiviteter. Hvis ombygningen fører til øget pres på det marine økosystem fra rekreativt fiskeri, bør støtten kun ydes, hvis den er i overensstemmelse med den fælles fiskeripolitik og med målsætningerne i de relevante flerårige planer. Med henblik på at sikre, at den strukturelle tilpasning af flåden hænger sammen med bevarelsesmålsætningerne, bør støtte til endeligt ophør med fiskeriaktiviteter være betinget af og knyttet til opnåelsen af resultater. Den bør derfor gennemføres ved hjælp af finansiering, der ikke er knyttet til omkostninger, jf. forordning (EU) nr.[forordningen om fælles bestemmelser]. Under den mekanisme bør medlemsstaterne ikke modtage godtgørelse fra Kommissionen for endeligt ophør med fiskeriaktiviteter på grundlag af de faktiske omkostninger, men i stedet på grundlag af opfyldelsen af betingelser og opnåelsen af resultater. Til dette formål bør Kommissionen i en delegeret retsakt fastsætte sådanne betingelser, som bør være knyttet til opfyldelsen af bevarelsesmålsætninger i den fælles fiskeripolitik.

Ændringsforslag    14

Forslag til forordning

Betragtning 27

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(27)  På grund fiskeriets høje grad af uforudsigelighed kan ekstraordinære omstændigheder forårsage betydelige økonomiske tab for fiskerne. Med henblik på at afbøde for disse konsekvenser bør EHFF have mulighed for at støtte godtgørelse for ekstraordinært ophør med fiskeriaktiviteter som følge af gennemførelsen af visse bevarelsesforanstaltninger, nemlig flerårige planer, mål for bevarelse og bæredygtig udnyttelse af bestande, foranstaltninger til tilpasning af fiskerfartøjernes fiskerikapacitet til de fiskerimuligheder, der er til rådighed, og tekniske foranstaltninger, som følge af hasteforanstaltninger, afbrydelser, der skyldes force majeure, i anvendelsen af en partnerskabsaftale om bæredygtigt fiskeri, og som følge af en naturkatastrofe eller en miljøhændelse. Der bør kun ydes støtte, hvis sådanne omstændigheders virkning på fiskerne er betydelig, dvs. hvis det berørte fartøjs kommercielle aktiviteter er indstillet i mindst 90 på hinanden følgende dage, og hvis de økonomiske tab som følge af ophøret beløber sig til mere end 30 % af den pågældende virksomheds gennemsnitlige årsomsætning i løbet af en bestemt periode. I betingelserne for at yde støtte bør der tages højde for ålefiskeriets særlige karakter.

(27)  På grund fiskeriets høje grad af uforudsigelighed kan ekstraordinære omstændigheder forårsage betydelige økonomiske tab for fiskerne. Med henblik på at afbøde for disse konsekvenser bør EHFF have mulighed for at støtte godtgørelse for ekstraordinært ophør med fiskeriaktiviteter som følge af gennemførelsen af visse bevarelsesforanstaltninger, nemlig flerårige planer, mål for bevarelse og bæredygtig udnyttelse af bestande, foranstaltninger til tilpasning af fiskerfartøjernes fiskerikapacitet til de fiskerimuligheder, der er til rådighed, og tekniske foranstaltninger, som følge af hasteforanstaltninger, afbrydelser, der skyldes force majeure, i anvendelsen af en partnerskabsaftale om bæredygtigt fiskeri, og som følge af en naturkatastrofe eller en miljøhændelse. Der bør kun ydes støtte, hvis sådanne omstændigheders økonomiske virkning på fiskerne er betydelig, dvs. hvis det berørte fartøjs kommercielle aktiviteter er indstillet i mindst 90 på hinanden følgende dage, og hvis de økonomiske tab som følge af ophøret beløber sig til mere end 30 % af den pågældende virksomheds gennemsnitlige årsomsætning i løbet af en bestemt periode. I betingelserne for at yde støtte bør der tages højde for ålefiskeriets særlige karakter.

Ændringsforslag    15

Forslag til forordning

Betragtning 28

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(28)  Kystfiskeri af mindre omfang udføres fiskerfartøjer med en længde overalt på under 12 m, som ikke anvender trukne redskaber. Denne sektor udgør næsten 75 % af alle fiskerfartøjer registreret i Unionen og næsten halvdelen af al beskæftigelse i fiskerisektoren. Erhvervsdrivende inden for kystfiskeri af mindre omfang er særlig afhængige af sunde fiskebestande til deres primære indtægtskilde. EHFF bør derfor give dem præferencebehandling gennem en støtteintensitet på 100 %, herunder til operationer, der vedrører kontrol og håndhævelse, med henblik på at fremme bæredygtige fangstmetoder. Desuden bør visse støtteområder være forbeholdt små støttemodtagere i flådesegmenter, hvor fiskerikapaciteten modsvarer de tilgængelige fiskerimuligheder, nemlig anskaffelse af et brugt fartøj og udskiftning eller modernisering af et fartøjs motor. Derudover bør medlemsstaterne i deres program indarbejde en handlingsplan for kystfiskeri af mindre omfang, som bør overvåges på grundlag af indikatorer, for hvilke der bør fastsættes delmål og mål.

(28)  Kystfiskeri af mindre omfang udføres fiskerfartøjer med en længde overalt på under 12 m, som ikke anvender trukne redskaber. Denne sektor udgør næsten 75 % af alle fiskerfartøjer registreret i Unionen og næsten halvdelen af al beskæftigelse i fiskerisektoren. Erhvervsdrivende inden for kystfiskeri af mindre omfang er særlig afhængige af sunde fiskebestande til deres primære indtægtskilde. EHFF bør derfor give dem præferencebehandling gennem en støtteintensitet på 100 %, herunder til operationer, der vedrører kontrol og håndhævelse, med henblik på at fremme bæredygtige fangstmetoder. Desuden bør visse støtteområder være forbeholdt små støttemodtagere i flådesegmenter, hvor fiskerikapaciteten modsvarer de tilgængelige fiskerimuligheder, nemlig anskaffelse af et fartøj, udskiftning eller modernisering af et fartøjs motor, renovering og istandsættelse af gammel eller ny infrastruktur såsom auktionshaller eller modtagefaciliteter i havne. Derudover bør medlemsstaterne i deres program indarbejde en handlingsplan for kystfiskeri af mindre omfang, som bør overvåges på grundlag af indikatorer, for hvilke der bør fastsættes delmål og mål.

Begrundelse

Forladte industriområder eller forladte små landsbyer kan have infrastruktur, som kan blive et grønt knudepunkt for fiskerirelaterede virksomheder (f.eks. turistinformationscentre, restauranter, modtagefaciliteter i havne for tabte fiskeredskaber og havaffald samt for uønskede fangster).

Ændringsforslag    16

Forslag til forordning

Betragtning 29

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(29)  Som beskrevet i meddelelsen fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg, Regionsudvalget og Den Europæiske Investeringsbank af 24. oktober 2017 med titlen "Et stærkere og fornyet strategisk partnerskab med regionerne i EU's yderste periferi"10 står regionerne i den yderste periferi over for specifikke udfordringer, som er knyttet til deres fjerne beliggenhed og deres topografiske og klimatiske forhold, jf. artikel 349 i traktaten, og har desuden bestemte aktiver til udvikling af en bæredygtig blå økonomi. Derfor bør en handlingsplan for udviklingen af bæredygtige sektorer inden for den blå økonomi, herunder bæredygtig udnyttelse af fiskeri og akvakultur for hver region i den yderste periferi vedlægges den pågældende medlemsstats program, og en finansiel tildeling bør være forbeholdt til at støtte gennemførelsen af disse handlingsplaner. Det bør være EHFF at støtte godtgørelse af yderligere omkostninger, som regionerne i den yderste periferi skal afholde på grund af deres beliggende og karakter af øsamfund. Denne støtte bør begrænses til en procentdel af den samlede finansielle tildeling. Desuden bør der i regionerne i den yderste periferi anvendes en højere støtteintensitet, end der anvendes på andre operationer.

(29)  Som beskrevet i meddelelsen fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg, Regionsudvalget og Den Europæiske Investeringsbank af 24. oktober 2017 med titlen "Et stærkere og fornyet strategisk partnerskab med regionerne i EU's yderste periferi"10 står regionerne i den yderste periferi over for specifikke udfordringer, som er knyttet til deres fjerne beliggenhed og deres topografiske og klimatiske forhold, jf. artikel 349 i traktaten, og har desuden bestemte aktiver til udvikling af en bæredygtig blå økonomi, ligesom EHFF bør kunne tage højde for bestemte begrænsninger, jf. artikel 349 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde. Derfor bør en handlingsplan for udviklingen af bæredygtige sektorer inden for den blå økonomi, herunder bæredygtig udnyttelse af fiskeri og akvakultur, for hver region i den yderste periferi ligeledes vedlægges den pågældende medlemsstats program, og en finansiel tildeling bør være forbeholdt til at støtte gennemførelsen af disse handlingsplaner. Det bør være EHFF at støtte godtgørelse af yderligere omkostninger, som regionerne i den yderste periferi skal afholde på grund af deres beliggende og karakter af øsamfund. Denne støtte bør begrænses til en procentdel af den samlede finansielle tildeling. Desuden bør der anvendes en højere støtteintensitet og EHFF-finansieringstakst, end der anvendes på regionerne i den yderste periferi.

__________________

__________________

10 COM(2017) 623.

10 COM(2017)0623.

Ændringsforslag    17

Forslag til forordning

Betragtning 29 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(29a)  I betragtning af Europa-Parlamentets beslutning om øers særlige situation (2015/3014(RSP)) og Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om "Særlige problemer for øer" (1229/2011) udgør landbrug, husdyrhold og fiskeri et vigtigt element i øernes lokale økonomier. De europæiske øregioner lider under manglende tilgængelighed, navnlig for SMV'er, og en lav grad af produktdifferentiering. De har brug for en strategi, der vil sætte dem i stand til at udnytte alle mulige synergier mellem de europæiske struktur- og investeringsfonde og andre EU-instrumenter, for at kompensere for øernes ulemper og stimulere deres økonomiske vækst, jobskabelse og bæredygtige udvikling. Selv om artikel 174 i TEUF anerkender de naturbetingede og geografiske ulemper af permanent art, der er specifikke for situationen på øerne, er Kommissionen nødt til at fastlægge en "strategisk EU-ramme for øer" for at knytte de instrumenter, der kan have en større territorial indvirkning, sammen.

Begrundelse

Der bør i analysen af de nye rammer for EHFF i 2021 tages bedre hensyn til den særlige situation for de europæiske øer.

Ændringsforslag    18

Forslag til forordning

Betragtning 29 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(29a)  For at opretholde konkurrenceevnen for visse fiskevarer og akvakulturprodukter fra regionerne i Unionens yderste periferi i forhold til tilsvarende produkter fra andre regioner i Unionen indførte Unionen i 1992 foranstaltninger, som skulle kompensere for de dermed forbundne meromkostninger i fiskerisektoren. Disse foranstaltninger blev fastsat for perioden 2007-2013 ved forordning (EF) nr. 791/2007 og videreføres ved forordning (EU) nr. 508/2014, der gælder for perioden 2014-2020. Det er nødvendigt fortsat at yde støtte med henblik på godtgørelse af meromkostningerne ved fangst, opdræt, forarbejdning og afsætning af visse fiskevarer og akvakulturprodukter fra regionerne i Unionens yderste periferi fra den 1. januar 2021, så godtgørelsen bidrager til at bevare den økonomiske bæredygtighed for operatører fra disse regioner.

Ændringsforslag    19

Forslag til forordning

Betragtning 29 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(29b)  Det bør med henblik på at afhjælpe de ovennævnte specifikke begrænsninger i regionerne i den yderste periferi og på grundlag af artikel 349 i TEUF være muligt at yde driftsstøtte inden for rammerne af en forenklet procedure.

Ændringsforslag    20

Forslag til forordning

Betragtning 29 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(29b)  På grund af de anderledes afsætningsvilkår i regionerne i den yderste periferi, udsvingene i fangster og bestande og markedsefterspørgslen bør det overlades til de relevante medlemsstater inden for de samlede tildelinger pr. medlemsstat at fastsætte, hvilke fiskevarer og hvilke maksimumsmængder heraf der kan ydes godtgørelse for, og hvor stor en godtgørelse der skal ydes.

Ændringsforslag    21

Forslag til forordning

Betragtning 29 c (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(29c)  Medlemsstaterne bør bemyndiges til inden for den samlede tildeling pr. medlemsstat at differentiere listen over og mængderne af de pågældende fiskevarer samt godtgørelsens størrelse. De bør også bemyndiges til at justere deres godtgørelsesplaner, hvis det er berettiget, fordi situationen har ændret sig.

Ændringsforslag    22

Forslag til forordning

Betragtning 29 d (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(29d)    Medlemsstaterne bør fastsætte godtgørelsens størrelse således, at der sikres en passende udligning af de meromkostninger, der skyldes de særlige ulemper i regionerne i den yderste periferi. For at undgå overkompensation bør dette beløb være proportionalt med de meromkostninger, som støtten udligner. Med det formål bør der i godtgørelsen også tages hensyn til andre former for offentlig intervention, som har indvirkning på meromkostningernes størrelse.

Ændringsforslag    23

Forslag til forordning

Betragtning 30

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(30)  Under delt forvaltning bør EHFF have mulighed for at støtte beskyttelse og genopretning af marin biodiversitet og marine økosystemer. Til det formål bør støtte være tilgængelig til godtgørelse af fiskeres indsamling af tabte fiskeredskaber og havaffald fra havet og til investeringer i havne, så der kan stilles tilstrækkelige modtagefaciliteter til rådighed til tabte fiskeredskaber og havaffald indsamlet fra havet. Støtte bør også være tilgængelig for tiltag, som har til formål at opnå eller opretholde en godmiljøtilstand i havmiljøet, jf. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/56/EF ("havstrategirammedirektivet")11, for gennemførelsen af geografiske beskyttelsesforanstaltninger, der er oprettet i henhold til direktivet, og, i overensstemmelse med de prioriterede aktionsrammer, der er fastlagt i henhold til Rådets direktiv 92/43/EØF ("habitatsdirektivet")12, for forvaltning, genopretning og overvågning af Natura 2000-områder, og for beskyttelse af arter i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 92/43/EØF og direktiv 2009/147/EF ("fugledirektivet")13. Under direkte forvaltning bør EHFF støtte fremme af rene og sunde have og gennemførelsen af EU-strategien for plast i en cirkulær økonomi, som er beskrevet i meddelelsen fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget af 16. januar 2016 med titlen "En EU-strategi for plast i en cirkulær økonomi"14, i overensstemmelse med målsætningen om at opnå eller opretholde en god miljøtilstand i havmiljøet.

(30)  Under delt forvaltning anvendes 25 % af EHFF til at støtte beskyttelse og genopretning af marin biodiversitet og marine økosystemer. Til det formål bør støtte være tilgængelig til godtgørelse af fiskeres indsamling af tabte fiskeredskaber og havaffald fra havet og til investeringer i havne, så der kan stilles tilstrækkelige modtagefaciliteter til rådighed til tabte fiskeredskaber og havaffald indsamlet fra havet. Støtte bør også være tilgængelig for tiltag, som har til formål at opnå eller opretholde en godmiljøtilstand i havmiljøet, jf. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/56/EF ("havstrategirammedirektivet")11, for gennemførelsen af geografiske beskyttelsesforanstaltninger, der er oprettet i henhold til direktivet, og, i overensstemmelse med de prioriterede aktionsrammer, der er fastlagt i henhold til Rådets direktiv 92/43/EØF ("habitatsdirektivet")12, for forvaltning, genopretning og overvågning af Natura 2000-områder, og for beskyttelse af arter i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 92/43/EØF og direktiv 2009/147/EF ("fugledirektivet")13. Under direkte forvaltning bør EHFF støtte fremme af rene og sunde have og gennemførelsen af EU-strategien for plast i en cirkulær økonomi, som er beskrevet i meddelelsen fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget af 16. januar 2016 med titlen "En EU-strategi for plast i en cirkulær økonomi"14, i overensstemmelse med målsætningen om at opnå eller opretholde en god miljøtilstand i havmiljøet.

__________________

__________________

11 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/56/EF af 17. juni 2008 om fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets havmiljøpolitiske foranstaltninger (havstrategirammedirektivet) (EUT L 164 af 25.6.2008, s. 19).

11 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/56/EF af 17. juni 2008 om fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets havmiljøpolitiske foranstaltninger (havstrategirammedirektivet) (EUT L 164 af 25.6.2008, s. 19).

12 Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter (EFT L 206 af 22.7.1992, s. 7).

12 Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter (EFT L 206 af 22.7.1992, s. 7).

13 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/147/EF af 30. november 2009 om beskyttelse af vilde fugle (EUT L 20 af 26.1.2010, s. 7).

13 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/147/EF af 30. november 2009 om beskyttelse af vilde fugle (EUT L 20 af 26.1.2010, s. 7).

14 COM(2018) 28.

14 COM(2018)0028.

Ændringsforslag    24

Forslag til forordning

Betragtning 32

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(32)  EHFF bør have mulighed for at støtte fremme af bæredygtigudvikling af akvakultur, herunder ferskvandsakvakultur, til opdræt af vanddyr og dyrkning af planter til produktion af fødevarer og andre råvarer. Der findes fortsat komplekse administrative procedurer i nogle medlemsstater, f.eks. vanskelig adgang til plads og byrdefulde licensudstedelsesprocedurer, som gør det vanskeligt for sektoren at forbedre de opdrættede og dyrkede produkters image og konkurrenceevne. Støtte bør være i overensstemmelse med de flerårige nationale strategiplaner for akvakultur, der er udviklet på grundlag af forordning (EU) nr. 1380/2013. Navnlig bør støtte til miljømæssig bæredygtighed, produktive investeringer, innovation, tilegnelse af erhvervsmæssige færdigheder, forbedring af arbejdsvilkårene og kompensationsforanstaltninger, som leverer vigtige land- og naturforvaltningstjenester, være støtteberettiget. Tiltag inden for folkesundheden, akvakulturforsikringsordninger og tiltag inden for dyresundheden og -velfærden bør også være støtteberettiget. I tilfælde af produktive investeringer bør støtten kun ydes gennem finansielle instrumenter og gennem InvestEU, som har en større løftestangseffekt på markederne og derfor er mere relevante end tilskud, når det drejer sig om at tage hånd om sektorens udfordringer med finansieringen.

(32)  EHFF bør have mulighed for at støtte fremme af bæredygtig udvikling af akvakultur, herunder ferskvandsakvakultur, til opdræt af vanddyr og dyrkning af planter til produktion af fødevarer og andre råvarer. Der findes fortsat komplekse administrative procedurer i nogle medlemsstater, f.eks. vanskelig adgang til plads og byrdefulde licensudstedelsesprocedurer, som gør det vanskeligt for sektoren at forbedre de opdrættede og dyrkede produkters image og konkurrenceevne. Støtte bør være i overensstemmelse med de flerårige nationale strategiplaner for akvakultur, der er udviklet på grundlag af forordning (EU) nr. 1380/2013. Navnlig bør støtte til miljømæssig bæredygtighed, produktive investeringer, innovation, tilegnelse af erhvervsmæssige færdigheder, forbedring af arbejdsvilkårene og kompensationsforanstaltninger, som leverer vigtige land- og naturforvaltningstjenester, være støtteberettiget. Tiltag inden for folkesundheden, akvakulturforsikringsordninger og tiltag inden for dyresundheden og -velfærden bør også være støtteberettiget. Disse komplekse og tunge procedurer bør undersøges og lettes under overholdelse af de standarder, der gælder for de nævnte aktiviteter.

Ændringsforslag    25

Forslag til forordning

Betragtning 34

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(34)  Forarbejdningsindustrien spiller en rolle, for så vidt angår tilgængeligheden og kvaliteten af fiskevarer og akvakulturprodukter. EHFF bør have mulighed for at støtte målrettede investeringer i industrien, forudsat at de bidrager til at opfylde målsætningerne for den fælles markedsordning. Denne støtte bør kun ydes gennem finansielle instrumenter og gennem InvestEU og ikke via tilskud.

(34)  Forarbejdningsindustrien spiller en rolle, for så vidt angår tilgængeligheden og kvaliteten af fiskevarer og akvakulturprodukter. EHFF bør have mulighed for at støtte målrettede investeringer i industrien, forudsat at de bidrager til at opfylde målsætningerne for den fælles markedsordning.

Ændringsforslag    26

Forslag til forordning

Betragtning 35

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(35)  Jobskabelse i kystregioner afhænger af lokalt styret udvikling af en bæredygtig blå økonomi, som genopliver disse regioners sociale struktur. Havindustrier og tjenester vil sandsynligvis gennemgå en kraftigere vækst end den globale økonomi og yde et væsentligt bidrag til beskæftigelse og vækst i senest 2030. For at være bæredygtig afhænger væksten i den blå økonomi af innovation og investeringer i nye maritime forretningsområder og i bioøkonomien, herunder modeller for bæredygtig turisme, havbaseret vedvarende energi, innovativ avanceret skibsbygning og nye havnetjenester, som kan skabe arbejdspladser og samtidig fremme lokal udvikling. Mens offentlige investeringer i den bæredygtige blå økonomi bør integreres i hele Unionens budget, bør EHFF specifikt have fokus på grundforudsætninger for udviklingen af den bæredygtige blå økonomi og på at fjerne flaskehalse med henblik på at lette investeringer og udviklingen af nye markeder, teknologier eller tjenester. Støtte til udviklingen af en bæredygtig blå økonomi bør ydes via delt, direkte og indirekte forvaltning.

(35)  Jobskabelse i kyst- og i særdeleshed øregioner afhænger ofte af lokalt styret udvikling af en bæredygtig blå økonomi, som genopliver disse regioners sociale struktur. Havindustrier og -tjenester vil sandsynligvis gennemgå en kraftigere vækst end den globale økonomi og yde et væsentligt bidrag til beskæftigelse og vækst i senest 2030. For at være bæredygtig afhænger væksten i den blå økonomi af innovation og investeringer i nye maritime forretningsområder og i bioøkonomien, herunder modeller for bæredygtig turisme, havbaseret vedvarende energi, innovativ avanceret skibsbygning og nye havnetjenester, som kan skabe arbejdspladser og samtidig fremme lokal udvikling. Mens offentlige investeringer i den bæredygtige blå økonomi bør integreres i hele Unionens budget, bør EHFF specifikt have fokus på grundforudsætninger for udviklingen af den bæredygtige blå økonomi og på at fjerne flaskehalse med henblik på at lette investeringer og udviklingen af nye markeder, teknologier eller tjenester. Støtte til udviklingen af en bæredygtig blå økonomi bør ydes via delt, direkte og indirekte forvaltning.

Ændringsforslag    27

Forslag til forordning

Betragtning 35 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(35a)  Der er behov for at indføre støtteforanstaltninger for at fremme den sociale dialog og drage nytte af EHFF med henblik på at bidrage til at uddanne kvalificerede fagfolk i den maritime sektor og fiskerisektoren. Vigtigheden af at modernisere den maritime sektor og fiskerisektoren og den rolle, innovationen spiller i denne henseende, kræver en ny evaluering af de finansielle bevillinger til erhvervsuddannelse under EHFF.

Begrundelse

Ændringsforslaget henviser til artikel 25 og 27 i Fiskeriudvalgets udtalelse 2017/2052(INI), navnlig behovet for at afsætte midler fra EHFF, der er særligt rettet mod uddannelse af nuværende og fremtidige arbejdstagere i disse sektorer uden nogen aldersgrænse, men med det specifikke mål at forbedre fiskeriets økonomiske og miljømæssige bæredygtighed.

Ændringsforslag    28

Forslag til forordning

Betragtning 35 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(35b)  Investering i menneskelig kapital er også afgørende for at kunne øge konkurrenceevnen og de økonomiske resultater for fiskeri- og havaktiviteter. Derfor bør EHFF støtte rådgivning, samarbejde mellem videnskabsfolk og fiskere, erhvervsuddannelse, livslang læring og fremme formidling af viden, hjælp til at forbedre operatørernes overordnede resultater og konkurrenceevne samt fremme social dialog. For at anerkende deres rolle i fiskersamfundene bør selvstændige fiskeres ægtefæller og livsledsagere under visse betingelser også tildeles støtte til erhvervsuddannelse, livslang læring, formidling af viden og netværksarbejde, der bidrager til deres erhvervsmæssige udvikling.

Begrundelse

Med dette ændringsforslag genindsættes betragtning 31 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 508/2014 af 15. maj 2014, der vedrører fremme af menneskelig kapital. Det er yderst vigtigt, navnlig for kystsamfund, der er afhængige af fiskeri, at kunne fremme integrationen af nye faglærte arbejdstagere.

Ændringsforslag    29

Forslag til forordning

Betragtning 38

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(38)  Under direkte og indirekte forvaltning bør EHFF fokusere på grundforudsætningerne for en bæredygtig blå økonomi gennem fremme af en integreret styring og forvaltning af havpolitikken, styrkelse af overførslen og udbredelsen af forskning, innovation og teknologi inden for den bæredygtige blå økonomi, forbedring af maritime færdigheder, havkundskab og udveksling af socioøkonomiske data om den bæredygtige blå økonomi, fremme af en bæredygtig, kulstoffattig og klimaresistent blå økonomi og udvikling af projektplanlægning og innovative finansieringsinstrumenter. I forbindelse med ovennævnte områder bør der tages behørigt hensyn til den specifikke situation, som regionerne i den yderste periferi befinder sig i.

(Vedrører ikke den danske tekst)  

Ændringsforslag    30

Forslag til forordning

Betragtning 41 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(41a)  EHFF's mål og foranstaltninger bør svare til Unionens internationale og regionale procedurer for havforvaltning såsom aftalen om oprettelse af Den Almindelige Kommission for Fiskeri i Middelhavet ("GFCM-aftalen"). Med denne aftale er der skabt en ramme, der er tilpasset multilateralt samarbejde, for at fremme udvikling, beskyttelse, rationel forvaltning og bedste udnyttelse af levende marine ressourcer i Middelhavet og Sortehavet i et omfang, der betragtes som bæredygtigt og giver lav risiko for sammenbrud.

Begrundelse

Ændringsforslaget tager hensyn til Kommissionens nuværende forslag om at gennemføre en række foranstaltninger, som Den Almindelige Kommission for Fiskeri i Middelhavet (GFCM) har vedtaget på sine årlige møder i 2015, 2016 og 2017, i EU-lovgivningen.

Ændringsforslag    31

Forslag til forordning

Betragtning 48

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(48)  Med henblik på at øge gennemsigtigheden, når det drejer sig om anvendelsen af Unionens midler og den sunde finansielle forvaltning heraf, særlig styrket offentlig kontrol med de penge, der bruges, bør visse oplysninger om de operationer, der finansieres under EHFF, offentliggøres på medlemsstatens websted i overensstemmelse med forordning (EU) nr. [forordningen om fælles bestemmelser]. Når en medlemsstat offentliggør oplysninger om operationer, der finansieres under EHFF, skal de bestemmelser om beskyttelse af personoplysninger, der er fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/67924, overholdes.

(48)  Med henblik på at øge gennemsigtigheden, når det drejer sig om anvendelsen af Unionens midler og den sunde finansielle forvaltning heraf, særlig styrket offentlig kontrol med de penge, der bruges, bør oplysninger om de operationer, der finansieres under EHFF, offentliggøres på medlemsstatens websted i overensstemmelse med forordning (EU) nr. [forordningen om fælles bestemmelser]. Når en medlemsstat offentliggør oplysninger om operationer, der finansieres under EHFF, skal de bestemmelser om beskyttelse af personoplysninger, der er fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/67924, overholdes.

_________________

_________________

24 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse) (EUT L 119 af 4.5.2016, s. 1).

24 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse) (EUT L 119 af 4.5.2016, s. 1).

Ændringsforslag    32

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 2 – nr. 15

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(15)  "bæredygtig blå økonomi": alle sektorielle og tværsektorielle økonomiske aktiviteter i det indre marked, der har med have, kyster og indre farvande at gøre, herunder regionerne i Unionens yderste periferi og indlandsstater, hvilket omfatter nye sektorer og ikkemarkedsmæssige varer og tjenester, og som er i overensstemmelse med Unionens miljølovgivning.

(15)  "bæredygtig blå økonomi": alle sektorielle og tværsektorielle økonomiske aktiviteter i det indre marked, der har med have, kyster og indre farvande at gøre, herunder øregioner, regionerne i Unionens yderste periferi og indlandsstater, hvilket omfatter nye sektorer og ikkemarkedsmæssige varer og tjenester, og som er i overensstemmelse med Unionens miljølovgivning.

Ændringsforslag    33

Forslag til forordning

Artikel 4 – afsnit 1 – nr. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(1)  fremme af bæredygtigt fiskeri og bevarelse af havets biologiske ressourcer

(1)  fremme af bæredygtigt fiskeri samt beskyttelse, genoprettelse og bevarelse af havets biologiske ressourcer

Ændringsforslag    34

Forslag til forordning

Artikel 4 – afsnit 1 – nr. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(2)  bidrag til fødevaresikkerheden i Unionen gennem konkurrence- og bæredygtig akvakultur og konkurrenceprægede og bæredygtige markeder

(2)  bidrag til fødevaresikkerheden i Unionen gennem økologisk akvakultur og bæredygtige og socialt ansvarlige markeder under hensyntagen til kriterier vedrørende miljøbeskyttelse

Ændringsforslag    35

Forslag til forordning

Artikel 4 – afsnit 1 – nr. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(3)  fremme af en bæredygtig blå økonomi og velstående kystsamfund

(3)  fremme af en bæredygtig blå økonomi og af velstand i og bevarelse af kystsamfundene, navnlig i regionerne i den yderste periferi, under behørig hensyntagen til de socioøkonomiske aspekter og under fuld hensyntagen til målene om økonomisk, social og territorial samhørighed

Ændringsforslag    36

Forslag til forordning

Artikel 4 – afsnit 1 – nr. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(4) styrkelse af den internationale havforvaltning og muliggørelse af sikre, rene og bæredygtigt forvaltede have

(4)  styrkelse af den internationale havforvaltning og af Unionens regionale procedurer for havforvaltning for at muliggøre sikre, rene og bæredygtigt forvaltede have

Ændringsforslag    37

Forslag til forordning

Artikel 4 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Støtte under EHFF bidrager til opnåelsen af Unionens miljømålsætninger og målsætninger vedrørende modvirkning af og tilpasning til klimaændringer. Dette bidrag spores i overensstemmelse med metoden i bilag IV.

Støtte under EHFF bidrager fuldt ud til opnåelsen af Unionens miljømålsætninger og målsætninger vedrørende modvirkning af og tilpasning til klimaændringer. Dette bidrag spores i overensstemmelse med metoden i bilag IV.

Ændringsforslag    38

Forslag til forordning

Artikel 4 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 4a

 

Regioner i den yderste periferi

 

Der tages ved anvendelsen af alle bestemmelser i nærværende forordning hensyn til de særlige begrænsninger, der er anerkendt i artikel 349 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.

Ændringsforslag    39

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Finansieringsrammen for gennemførelsen af EHFF for perioden 2021-2027 fastsættes til 6 140 000 000 EUR i løbende priser.

1.  Finansieringsrammen for gennemførelsen af EHFF for perioden 2021-2027 fastsættes til 6 867 000 000 EUR i faste 2018-priser (dvs. 7 739 176 524 EUR i løbende priser). Mindst 25 % af denne ramme tildeles prioritet 1, jf. artikel 4, stk. 1, nr. 1), i nærværende forordning.

Ændringsforslag    40

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Den del af finansieringsrammen, der er under delt forvaltning som angivet i afsnit II, fastsættes til 5 311 000 000 EUR i løbende priser i overensstemmelse med den årlige fordeling, der er fastsat i bilag V.

1.  Den del af finansieringsrammen, der er under delt forvaltning som angivet i afsnit II, fastsættes til 5 939 794 375 EUR i faste 2018-priser (dvs. 6 694 261 648 EUR i løbende priser) i overensstemmelse med den årlige fordeling, der er fastsat i bilag V.

Begrundelse

Budgettet for den tidligere fond samt den andel, der tildeles under delt forvaltning og under direkte forvaltning, bør opretholdes. I beregningen er der taget hensyn til Budgetudvalgets (BUDG) udtalelse.

Ændringsforslag    41

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  For operationer, der gennemføres i regionerne i den yderste periferi, skal hver berørt medlemsstat mindst tildele følgende beløb inden for rammerne af dens finansielle støtte fra Unionen som fastsat i bilag V:

udgår

a) 102 000 000 EUR for Azorerne og Madeira

 

b) 82 000 000 EUR for De Kanariske Øer

 

c) 131 000 000 EUR for Guadeloupe, Fransk Guyana, Martinique, Mayotte, Réunion og Saint-Martin.

 

Begrundelse

Alle bestemmelser vedrørende regionerne i den yderste periferi er samlet i et nyt kapitel 5a.

Ændringsforslag    42

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Den godtgørelse, der er omhandlet i artikel 21, må ikke overstige 50 % af hver af de tildelinger, der er omhandlet i stk. 2, litra a), b) og c).

udgår

Begrundelse

Alle bestemmelser vedrørende regionerne i den yderste periferi er samlet i et nyt kapitel 5a.

Ændringsforslag    43

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Den del af finansieringsrammen, der er under direkte og indirekte forvaltning som angivet i afsnit III, fastsættes til 829 000 000 EUR i løbende priser.

1.  Den del af finansieringsrammen, der er under direkte og indirekte forvaltning som angivet i afsnit III, fastsættes til 927 149 225 EUR i faste 2018-priser (dvs. 1 044 914 876 EUR i løbende priser).

Begrundelse

Budgettet for den tidligere fond samt den andel, der tildeles under delt forvaltning og under direkte forvaltning, bør opretholdes. I beregningen er der taget hensyn til Budgetudvalgets (BUDG) udtalelse.

Ændringsforslag    44

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 2 – afsnit 2 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  forberedelse, overvågning og evaluering af partnerskabsaftaler om bæredygtigt fiskeri og Unionens deltagelse i regionale fiskeriforvaltningsorganisationer

b)  forberedelse, overvågning og evaluering af Unionens deltagelse i regionale fiskeriforvaltningsorganisationer

Ændringsforslag    45

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  I henhold til artikel 16 i forordning (EU) nr. [forordningen om fælles bestemmelser] skal hver medlemsstat udarbejde et enkelt program til gennemførelse af de prioriteter, der er omhandlet i artikel 4.

1.  I henhold til artikel 16 i forordning (EU) nr. [forordningen om fælles bestemmelser] skal hver medlemsstat udarbejde et enkelt nationalt program og/eller regionale operationelle programmer til gennemførelse af de prioriteter, der er omhandlet i artikel 4.

Ændringsforslag    46

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 3 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  de handlingsplaner for regionerne i den yderste periferi, der er omhandlet i stk. 4, såfremt det er relevant.

c)  de handlingsplaner for regionerne i den yderste periferi, der er omhandlet i artikel 29b, såfremt det er relevant.

Begrundelse

Alle bestemmelser vedrørende regionerne i den yderste periferi er samlet i et nyt kapitel 5a.

Ændringsforslag    47

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 3 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ca)  det operationelle regionale program for de subnationale myndigheder med ansvar for fiskeri og maritime anliggender, hvis det er relevant.

Begrundelse

Hvis medlemsstaterne får mulighed for at udvikle regionale operationelle programmer, hvor de ønsker det, som led i den nationale programmering for de pågældende regioner, vil det være muligt at vedtage mere intelligente udgifts- og specialiseringsstrategier inden for rammerne af EHFF's finansieringsramme.

Ændringsforslag    48

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 4 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  For hver af deres regioner i den yderste periferi som omhandlet i artikel 6, stk. 2, skal de berørte medlemsstater som en del af deres program udarbejde en handlingsplan, der skal indeholde følgende:

4.  For hver af deres regioner, herunder deres regioner i den yderste periferi som omhandlet i artikel 6, stk. 2, skal de berørte medlemsstater sammen med myndighederne og de relevante interessenter i medlemsstaternes regioner som en del af deres program udarbejde en handlingsplan, der skal indeholde følgende:

Ændringsforslag    49

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 4 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  en strategi for bæredygtig udnyttelse af fiskeriet og udvikling af sektorer inden for den bæredygtige blå økonomi

a)  en strategi for bæredygtig udnyttelse af fiskeriet og udvikling af sektorer inden for den bæredygtige blå økonomi, samtidig med at affaldet i havet bekæmpes, der tilskyndes til lokaludvikling styret af lokalsamfundet, og der støttes lokale aktionsgrupper inden for fiskeriet

Begrundelse

Lokaludvikling styret af lokalsamfundet og lokale aktionsgrupper inden for fiskeriet bør fortsat være i fokus og nyde godt af en øget finansiering, idet de har til formål at gøre det muligt for lokale fiskersamfund at tackle udfordringerne på græsrodsniveau ved at gøre brug af de lokale aktørers viden til at tackle lokale problemer.

Ændringsforslag    50

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.  Kommissionen udarbejder en analyse for hvert havområde med angivelse af havområdets almindelige styrker og svagheder med hensyn til opnåelsen af målsætningerne i den fælles fiskeripolitik, jf. artikel 2 i forordning (EU) nr. 1380/2013. Denne analyse tager, hvor det er relevant, hensyn til de eksisterende havområdestrategier og makroregionale strategier.

5.  Kommissionen udarbejder en analyse for hvert havområde med angivelse af havområdets almindelige styrker og svagheder med hensyn til opnåelsen af målsætningerne i den fælles fiskeripolitik, jf. artikel 2 i forordning (EU) nr. 1380/2013. Denne analyse tager hensyn til de eksisterende havområdestrategier og makroregionale strategier.

Ændringsforslag    51

Forslag til forordning

Artikel 11 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Nationale bestemmelser om offentlig finansiering, der går ud over denne forordnings bestemmelser om betalinger som omhandlet i stk. 2, behandles i deres helhed i henhold til stk. 1.

3.  Nationale bestemmelser om offentlig finansiering, der går ud over denne forordnings bestemmelser om betalinger som omhandlet i stk. 2, behandles i deres helhed i henhold til stk. 1, medmindre andet er fastsat i denne forordning.

Ændringsforslag    52

Forslag til forordning

Artikel 13 – afsnit 1 – litra h

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

h)  bygning af nye havne, nye landingssteder eller nye auktionshaller

h)  bygning af nye havne, nye landingssteder eller nye auktionshaller, medmindre andet er fastsat i denne forordning

Ændringsforslag    53

Forslag til forordning

Artikel 13 – afsnit 1 – litra k a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ka)  bundtrawling på mere end 200 meters dybde eller en hvilken som helst anden aktivitet, der varigt ødelægger hav- og kystøkosystemet.

Ændringsforslag    54

Forslag til forordning

Artikel 14 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Støtte i henhold til dette kapitel skal bidrage til opnåelsen af de miljømæssige, økonomiske, sociale og beskæftigelsesmæssige målsætninger i den fælles fiskeripolitik som fastlagt i artikel 2 i forordning (EU) nr. 1380/2013.

1.  Støtte i henhold til dette kapitel skal bidrage fuldt ud til opnåelsen af de miljømæssige, økonomiske, sociale og beskæftigelsesmæssige målsætninger i den fælles fiskeripolitik som fastlagt i artikel 2 i forordning (EU) nr. 1380/2013 og fremme dialogen mellem arbejdsmarkedets parter.

Ændringsforslag    55

Forslag til forordning

Artikel 15 – stk. 1 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

da)  lettelse af adgangen til kredit samt forsikringsmæssige og finansielle instrumenter uden at udelukke behovet for tilskud

Begrundelse

Der bør indføres nye anvendelsesområder, som er afgørende for udviklingen af kystfiskeri af mindre omfang.

Ændringsforslag    56

Forslag til forordning

Artikel 15 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3a.  For at mindske den administrative byrde for små kystfiskere skal handlingsplanen tage højde for muligheden for at indføre en forenklet standardansøgningsformular for EHFF-foranstaltninger eller for forudgående tilstedeværelse af en forenklet standardansøgningsformular på nationalt eller regionalt plan.

Begrundelse

I modsætning til fiskerivirksomheder er små fiskere hovedsagelig personer, som ikke har den administrative kapacitet til at opfylde deres administrative forpligtelser rettidigt. En forenklet standardansøgningsformular vil i høj grad forbedre deres chancer for at få tildelt midler.

Ændringsforslag    57

Forslag til forordning

Artikel 16 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  en ung fiskers første erhvervelse af et fiskerfartøj, hvor fiskeren på tidspunktet for indgivelsen af ansøgningen er under 40 år og har arbejdet mindst fem år som fisker eller har opnået tilstrækkelige faglige kvalifikationer

a)  en ung fiskers første erhvervelse af et fiskerfartøj, hvor fiskeren på tidspunktet for indgivelsen af ansøgningen er under 40 år og har arbejdet mindst tre år som fisker eller har opnået tilstrækkelige faglige kvalifikationer

Ændringsforslag    58

Forslag til forordning

Artikel 16 – stk. 1 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ba)  ny miljøvenlig og energieffektiv infrastruktur såsom nye auktionshaller eller modtagefaciliteter i havne

Begrundelse

Nye bæredygtige infrastrukturer kan blive grønne knudepunkter for fiskerirelaterede virksomheder (f.eks. turistinformationscentre, restauranter, modtagefaciliteter i havne for tabte fiskeredskaber og havaffald samt for uønskede fangster).

Ændringsforslag    59

Forslag til forordning

Artikel 16 – stk. 1 – litra b b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

bb)  miljøvenlig renovering og istandsættelse af gamle bygninger og infrastruktur for at forbedre deres miljømæssige bæredygtighed og energieffektivitet, for så vidt som aktiviteten er direkte forbundet med fiskeriet.

Begrundelse

Forladte industriområder eller forladte små landsbyer kan have infrastruktur, som kan blive et grønt knudepunkt for fiskerirelaterede virksomheder (f.eks. turistinformationscentre, restauranter, modtagefaciliteter i havne for tabte fiskeredskaber og havaffald samt for uønskede fangster).

Ændringsforslag    60

Forslag til forordning

Artikel 16 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  De fartøjer, der er omhandlet i stk. 1, skal være udstyret til havfiskeri og være mellem 5 og 30 år gamle.

2.  De fartøjer, der er omhandlet i stk. 1, skal være udstyret til havfiskeri og være under 30 år gamle.

Begrundelse

Støtten til erhvervelse af nye fartøjer bør gøre det muligt at forny flåden med mere ergonomiske, mere sikre og mere brændstofeffektive fartøjer uden at øge fiskeriindsatsen.

Ændringsforslag    61

Forslag til forordning

Artikel 16 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3a. Den støtte, der er omhandlet i stk. 1c, kan kun ydes, hvis det kan påvises, at den nye infrastruktur vil forbedre produkternes værdiansættelse og kvalitet samt bæredygtigheden for alle fartøjer uden at øge fiskerikapaciteten og i overensstemmelse med den fælles fiskeripolitiks mål.

 

 

 

Begrundelse

Denne foranstaltning vil i overensstemmelse med den fælles fiskeripolitiks mål ikke øge fiskerikapaciteten. Det er imidlertid vigtigt at støtte unge fiskeres etablering, øge indsatsen for at bekæmpe klimaændringer, forbedre sikkerheden om bord og opfylde behovene med hensyn til fornyelse af flåden.

Ændringsforslag    62

Forslag til forordning

Artikel 16 – stk. 3 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3b. Den støtte, der er omhandlet i stk. 1c, kan kun ydes, hvis det kan påvises, at den gamle infrastruktur vil blive renoveret eller istandsat med henblik på at fremme indkomstdiversificering, for så vidt som aktiviteten er direkte forbundet med fiskeriet.

Begrundelse

Forladte industriområder eller forladte små landsbyer kan have infrastruktur, som kan blive et grønt knudepunkt for fiskerirelaterede virksomheder (f.eks. turistinformationscentre, restauranter, modtagefaciliteter i havne for tabte fiskeredskaber og havaffald samt for uønskede fangster).

Ændringsforslag    63

Forslag til forordning

Artikel 17 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  fiskerfartøjet er registreret som aktivt og har udført fiskeriaktiviteter til havs i mindst 120 dage om året i de tre kalenderår, der går forud for det år, hvor støtteansøgningen blev indgivet

c)  fiskerfartøjet er registreret som aktivt og har udført fiskeriaktiviteter til havs i en gennemsnitlig periode på mindst 90 dage om året i de to kalenderår, der går forud for det år, hvor støtteansøgningen blev indgivet

Begrundelse

Kriteriet med et gennemsnitligt antal dage passer bedst til kystfiskeri af mindre omfang, da dette er stærkt afhængigt af de meteorologiske forhold og nødsituationer (udledninger, planteslim osv.). Fra det ene år til det andet kan antallet af arbejdsdage til havs variere betydeligt.

Ændringsforslag    64

Forslag til forordning

Artikel 17 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3a.  EHFF kan støtte fiskeri- og akvakulturvirksomheders adgang til risikostyringsinstrumenter, såsom incitamenter til forsikringsaftaler eller gensidige fonde, for at dække tab, der skyldes en eller flere af følgende hændelser:

 

a)  naturkatastrofer i overensstemmelse med de bestemmelser, der er fastsat i Den Europæiske Unions Solidaritetsfond

 

b)  væsentlige ugunstige vejrforhold

 

c)  pludselige ændringer af vandkvaliteten og -mængden, som den erhvervsdrivende ikke er skyld i

 

d)  sygdomme inden for akvakultur, svigt eller ødelæggelse af produktionsanlæg, som den erhvervsdrivende ikke er skyld i

 

e)  udgifter til redning af fiskere eller fiskerfartøjer i tilfælde af ulykker til havs under fiskeri.

Begrundelse

Støtte fra EHFF til risikostyringsværktøjer, såsom incitamenter til forsikringsaftaler eller gensidige fonde, indføres, som det er tilfældet inden for landbrugssektoren, af de særlige årsager, der er omhandlet i dette stykke.

Ændringsforslag    65

Forslag til forordning

Artikel 17 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

4a.  EHFF kan støtte aktiviteter til fremme af dialogen mellem arbejdsmarkedets parter, navnlig med hensyn til følgende aktiviteter, der varetages af arbejdstager- og arbejdsgiverorganisationer, som har underskrevet nationale kollektive overenskomster:

 

a)  uddannelse af unge iværksættere inden for fiskeriet

 

b)  erhvervsuddannelse og udvikling af færdigheder med henblik på bæredygtigt fiskeri

 

c)  oplysning om god praksis inden for fiskeri og beskyttelse af biodiversiteten

 

d)  sikkerhed og redning af menneskeliv til havs

 

e)  sundhed og sikkerhed for arbejdstagere om bord på fiskerfartøjer.

Begrundelse

Fiskeriets sociale dimension kan ikke udelades i EHFF-programmeringen.

Ændringsforslag    66

Forslag til forordning

Artikel 17 – stk. 4 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

4b.  EHFF kan støtte fiskeri- og akvakulturvirksomheders adgang til risikostyringsinstrumenter, såsom incitamenter til forsikringsaftaler eller gensidige fonde, for at dække tab, der skyldes en eller flere af følgende hændelser:

 

a)  naturkatastrofer

 

b)  ugunstige vejrforhold

 

c)  pludselige ændringer af vandkvaliteten og -mængden, som den erhvervsdrivende ikke er skyld i

 

d)  sygdomme inden for akvakultur, svigt eller ødelæggelse af produktionsanlæg, som den erhvervsdrivende ikke er skyld i

 

e)  udgifter til redning af fiskere eller fiskerfartøjer i tilfælde af ulykker til havs under fiskeri.

Begrundelse

Der indføjes, som det er tilfældet inden for landbrugssektoren, EHFF-støtte til risikostyringsinstrumenter, såsom incitamenter til forsikringsaftaler eller gensidige fonde, af de grunde, der er nævnt under litra a)-e).

Ændringsforslag    67

Forslag til forordning

Artikel 18 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  det berørte fartøjs kommercielle aktiviteter er indstillet i mindst 90 på hinanden følgende dage, og

a)  det berørte fartøjs kommercielle aktiviteter og fiskeriaktiviteter er indstillet i mindst 30 på hinanden følgende dage, og

Begrundelse

Et fartøj, som ligger ved kaj i 90 på hinanden følgende dage, og som mister 30 % af sin omsætning, vil ikke kunne komme økonomisk på fode igen efter en sådan hændelse.

Ændringsforslag    68

Forslag til forordning

Artikel 18 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  det økonomiske tab som følge af ophøret beløber sig til mere end 30 % af den pågældende virksomheds årsomsætning beregnet på grundlag af virksomhedens gennemsnitsomsætning i de foregående tre kalenderår.

b)  det økonomiske tab som følge af ophøret beløber sig til mere end 30 % af den pågældende virksomheds årsomsætning beregnet på grundlag af virksomhedens gennemsnitsomsætning i det foregående kalenderår.

Begrundelse

Betingelserne vedrørende fartøjernes eller fiskernes aktiviteter i de foregående tre år er uacceptable. De udelukker fartøjer og sømænd, der påbegynder deres aktivitet, og dermed også virksomheder, hvis finansielle ligevægt er meget skrøbelig.

Ændringsforslag    69

Forslag til forordning

Artikel 18 – stk. 3 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  ejere af fiskerfartøjer, der er registreret som aktive, og som har udført fiskeriaktiviteter til havs i mindst 120 dage om året i de tre kalenderår, der går forud for det år, hvor støtteansøgningen blev indgivet, eller

a)  ejere af fiskerfartøjer, der er registreret som aktive, og som har udført fiskeriaktiviteter til havs i en gennemsnitlig periode på mindst 90 dage om året i de to kalenderår, der går forud for det år, hvor støtteansøgningen blev indgivet, eller

Ændringsforslag    70

Forslag til forordning

Artikel 18 – stk. 3 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  fiskere, der har arbejdet til havs på et EU-fiskerfartøj, som er berørt af det ekstraordinære ophør, i mindst 120 dage om året i de tre kalenderår, der går forud for det år, hvor støtteansøgningen blev indgivet.

b)  fiskere, der har arbejdet til havs på et EU-fiskerfartøj, som er berørt af det ekstraordinære ophør, i mindst 90 dage om året i de to kalenderår, der går forud for det år, hvor støtteansøgningen blev indgivet.

Ændringsforslag    71

Forslag til forordning

Artikel 19 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 19a

 

Fremme af menneskelig kapital, jobskabelse og social dialog

 

1.  For at fremme menneskelig kapital, jobskabelse og social dialog kan EHFF støtte:

 

a)  erhvervsuddannelse, livslang læring, fælles projekter, formidling af viden af økonomisk, teknisk, lovgivningsmæssig eller videnskabelig karakter og af innovativ praksis samt tilegnelse af nye erhvervsmæssige færdigheder, især med tilknytning til bæredygtig forvaltning af marine økosystemer, hygiejne, sundhed, sikkerhed og aktiviteter inden for den maritime sektor, innovation og iværksætteri

 

b)  netværk og udveksling af erfaringer og bedste praksis mellem interessenter, blandt andet organisationer til fremme af ligestilling mellem mænd og kvinder, som fremmer kvinders rolle i fiskerisamfund og støtter underrepræsenterede grupper, der er involveret i kystfiskeri af mindre omfang eller fiskeri til fods

 

c)  den sociale dialog på EU-plan, nationalt, regionalt eller lokalt plan med inddragelse af fiskere, arbejdsmarkedets parter og andre relevante interessenter.

 

2.  Støtte i henhold til stk. 1 kan også ydes til selvstændige fiskeres ægtefæller eller selvstændige fiskeres livsledsagere, for så vidt sidstnævnte anerkendes i national ret på betingelserne fastsat i artikel 2, litra b), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/41/EU [1].

 

3.  Den i stk. 1, litra a), omhandlede støtte kan ydes i en periode på højst to år til uddannelse af personer under 40 år, der af den berørte medlemsstat anerkendes som arbejdsløse ("praktikanter"). Sådan støtte begrænses til uddannelse om bord på fartøjer til kystfiskeri af mindre omfang, der ejes af en professionel fisker, som er formaliseret i en aftale mellem praktikanten og ejeren af fartøjet, som anerkendes af den berørte medlemsstat, herunder kurser om bæredygtige fangstmetoder og bevarelse af havets biologiske ressourcer som defineret i forordning (EU) nr. 1380/2013.