Διαδικασία : 2018/0210(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0176/2019

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0176/2019

Συζήτηση :

PV 03/04/2019 - 14
CRE 03/04/2019 - 14

Ψηφοφορία :

PV 04/04/2019 - 6.11
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0343

ΕΚΘΕΣΗ     ***I
PDF 1041kWORD 337k
18.3.2019
PE 625.439v02-00 A8-0176/2019

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 508/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

(COM(2018)0390 – C8-0270/2018 – 2018/0210(COD))

Επιτροπή Αλιείας

Εισηγητής: Gabriel Mato

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΫΠΟλΟΓΙΣΜΩΝ
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 508/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

(COM(2018)0390 – C8-0270/2018 – 2018/0210(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2018)0390),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 42, το άρθρο 43 παράγραφος 2, το άρθρο 91 παράγραφος 1, το άρθρο 100 παράγραφος 2, το άρθρο 173 παράγραφος 3, το άρθρο 175, το άρθρο 188, το άρθρο 192 παράγραφος 1, το άρθρο 194 παράγραφος 2, το άρθρο 195 παράγραφος 2 και το άρθρο 349 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0270/2018),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της …2018(1),

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών της 16ης Μαΐου 2018(2),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Αλιείας και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Προϋπολογισμών, της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων και της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης (A8-0176/2019),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Τροπολογία    1

Πρόταση κανονισμού

Τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Πρόταση

Πρόταση

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 508/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας, Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 508/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

 

(Η τροπολογία ισχύει για το σύνολο του κειμένου και ισχύει επίσης για την αλλαγή συντομογραφίας από ΕΤΘΑ/EMFF σε ΕΤΘΑΥ/EMFAF. Η έγκρισή της απαιτεί αντίστοιχες προσαρμογές σε όλο το κείμενο.)

Αιτιολόγηση

Το Ταμείο θα πρέπει να ονομαστεί «Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας, Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας (ΕΤΘΑΥ/EMFAF)». Η υδατοκαλλιέργεια αποκτά όλο και μεγαλύτερη σημασία και παγκόσμια και στην ΕΕ κι επομένως ο κλάδος αξίζει να έχει χωριστό κεφάλαιο τόσο στην αλιευτική πολιτική όσο και στα ταμεία της ΕΕ.

Τροπολογία  2

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική αναφορά 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 42, το άρθρο 43 παράγραφος 2, το άρθρο 91 παράγραφος 1, το άρθρο 100 παράγραφος 2, το άρθρο 173 παράγραφος 3, το άρθρο 175, το άρθρο 188, το άρθρο 192 παράγραφος 1, το άρθρο 194 παράγραφος 2, το άρθρο 195 παράγραφος 2 και το άρθρο 349,

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 13, το άρθρο 42, το άρθρο 43 παράγραφος 2, το άρθρο 91 παράγραφος 1, το άρθρο 100 παράγραφος 2, το άρθρο 173 παράγραφος 3, το άρθρο 175, το άρθρο 188, το άρθρο 192 παράγραφος 1, το άρθρο 194 παράγραφος 2, το άρθρο 195 παράγραφος 2 και το άρθρο 349,

Αιτιολόγηση

Άρθρο 13: Κατά τη διαμόρφωση και την εφαρμογή της πολιτικής της Ένωσης στους τομείς της γεωργίας, της αλιείας, των μεταφορών, της εσωτερικής αγοράς, της έρευνας και της τεχνολογικής ανάπτυξης και του διαστήματος, η Ένωση και τα κράτη μέλη λαμβάνουν πλήρως υπόψη τους τις απαιτήσεις καλής διαβίωσης των ζώων ως ευαίσθητων όντων τηρώντας ταυτοχρόνως τις νομοθετικές ή διοικητικές διατάξεις και τα έθιμα των κρατών μελών που αφορούν ιδίως τα θρησκευτικά τυπικά, τις πολιτιστικές παραδόσεις και την κατά τόπους πολιτιστική κληρονομιά.

Τροπολογία    3

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(1)  Είναι απαραίτητο να δημιουργηθεί ένα Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ) για την περίοδο 2021-2027. Το εν λόγω Ταμείο θα πρέπει να αποσκοπεί στη χορήγηση χρηματοδότησης από τον προϋπολογισμό της Ένωσης για τη στήριξη της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑΠ), της θαλάσσιας πολιτικής της Ένωσης και των διεθνών δεσμεύσεων της Ένωσης στον τομέα της διακυβέρνησης των ωκεανών. Η χρηματοδότηση αυτή αποτελεί βασικό παράγοντα για τη βιώσιμη εκμετάλλευση και διατήρηση των θαλάσσιων βιολογικών πόρων, για την επισιτιστική ασφάλεια μέσω της προσφοράς θαλασσινών προϊόντων, για την ανάπτυξη μιας βιώσιμης γαλάζιας οικονομίας και για υγιείς, ασφαλείς, προστατευόμενες, καθαρές θάλασσες και ωκεανούς που υπόκεινται σε βιώσιμη διαχείριση.

(1)  Είναι απαραίτητο να δημιουργηθεί ένα Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ) για την περίοδο 2021-2027. Το εν λόγω Ταμείο θα πρέπει να αποσκοπεί στη χορήγηση χρηματοδότησης από τον προϋπολογισμό της Ένωσης για τη στήριξη της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑΠ), της θαλάσσιας πολιτικής της Ένωσης και των διεθνών δεσμεύσεων της Ένωσης στον τομέα της διακυβέρνησης των ωκεανών. Η χρηματοδότηση αυτή αποτελεί βασικό παράγοντα για τη βιώσιμη εκμετάλλευση, όπου περιλαμβάνονται και η διατήρηση των θαλάσσιων βιολογικών πόρων και οικοτόπων, για μια βιώσιμη υδατοκαλλιέργεια, για την επισιτιστική ασφάλεια μέσω της προσφοράς θαλασσινών προϊόντων, για την ανάπτυξη μιας βιώσιμης γαλάζιας οικονομίας, για την ευημερία και την οικονομική και κοινωνική συνοχή στις αλιευτικές και υδατοκαλλιεργητικές κοινότητες, και για υγιείς, ασφαλείς, προστατευόμενες, καθαρές θάλασσες και ωκεανούς που υπόκεινται σε βιώσιμη διαχείριση. Η στήριξη από το ΕΤΘΑ θα πρέπει να συμβάλλει στην κάλυψη των αναγκών τόσο των παραγωγών όσο και των καταναλωτών.

Τροπολογία    4

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(1α)  υπογραμμίζει τη θέση του ότι, μετά τη Συμφωνία του Παρισιού, οι σχετικές με το κλίμα οριζόντιες δαπάνες θα πρέπει να αυξηθούν σημαντικά σε σύγκριση με το σημερινό πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ) και να φτάσουν στο 30% το συντομότερο δυνατόν και το αργότερο έως το 2027.

Τροπολογία    5

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(1β)  Στις 14 Μαρτίου και στις 30 Μαΐου 2018 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στα ψηφίσματά του σχετικά με το ΠΔΠ 2021-2027, τόνισε τη σημασία των οριζόντιων αρχών που θα πρέπει να διέπουν το ΠΔΠ του 2021-2027 και όλες τις συναφείς πολιτικές της Ένωσης. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επανέλαβε, στο πλαίσιο αυτό, τη θέση του ότι η ΕΕ πρέπει να εκπληρώσει τη δέσμευσή της να πρωτοστατήσει στην υλοποίηση των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (ΣΒΑ) και θεωρεί λυπηρή την έλλειψη σαφούς και ορατής δέσμευσης υπέρ του σκοπού αυτού στις προτάσεις για το ΠΔΠ· κατά συνέπεια, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζήτησε, για το επόμενο ΠΔΠ, να ενσωματωθούν οι ΣΒΑ σε όλες τις πολιτικές και πρωτοβουλίες της Ένωσης. Επί πλέον επανέλαβε ότι μια ισχυρότερη και πιο φιλόδοξη Ένωση μπορεί να δημιουργηθεί μόνον εφόσον της παρασχεθούν πρόσθετα χρηματοδοτικά μέσα. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζήτησε ως εκ τούτου τη συνεχή στήριξη των υφιστάμενων πολιτικών, ιδίως των μακροχρόνιων πολιτικών της ΕΕ οι οποίες κατοχυρώνονται στις Συνθήκες, και συγκεκριμένα της κοινής γεωργικής και αλιευτικής πολιτικής και της πολιτικής για τη συνοχή, διότι προσφέρουν στους πολίτες της ΕΕ χειροπιαστά οφέλη.

Τροπολογία    6

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 1 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(1γ)  Στο ψήφισμά του της 14ης Μαρτίου 2018, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τόνισε την κοινωνικοοικονομική και οικολογική σημασία του τομέα της αλιείας, του θαλάσσιου περιβάλλοντος και της «γαλάζιας οικονομίας» και τη συμβολή τους στη βιώσιμη επισιτιστική αυτονομία της ΕΕ σε ό,τι αφορά τη διασφάλιση της βιωσιμότητας της ευρωπαϊκής υδατοκαλλιέργειας και αλιείας και τον μετριασμό των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Επί πλέον, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζήτησε να διατηρηθούν τα ειδικά ποσά που διατίθενται για την αλιεία στο πλαίσιο του τρέχοντος ΠΔΠ και, στον βαθμό που νέοι στόχοι παρέμβασης στη γαλάζια οικονομία θα προγραμματίζονται, να αυξηθούν οι πιστώσεις για τις θαλάσσιες υποθέσεις.

Τροπολογία    7

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 1 δ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(1δ)  Ακόμη, στα ψηφίσματα της 14ης Μαρτίου και της 30ής Μαΐου 2018 σχετικά με το ΠΔΠ του 2021-2027, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τόνισε ότι ο αγώνας κατά των διακρίσεων είναι ζωτικής σημασίας για την εκπλήρωση των δεσμεύσεων της ΕΕ υπέρ μιας Ευρώπης χωρίς αποκλεισμούς και ως εκ τούτου θα πρέπει σε όλες τις ενωσιακές πολιτικές και πρωτοβουλίες στο πεδίο του προσεχούς ΠΔΠ να ενσωματωθούν ειδικές χρηματοδοτικές υποχρεώσεις για την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου και για την ισότητα των φύλων.

Τροπολογία    8

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 1 ε (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(1ε)  Το ΕΤΘΑ θα πρέπει να δώσει προτεραιότητα στην αλιεία μικρής κλίμακας για να αντιμετωπίσει συγκεκριμένα ζητήματα στον εν λόγω τομέα και να στηρίξει την τοπική, βιώσιμη διαχείριση των εμπλεκομένων τύπων αλιείας και την ανάπτυξη των παράκτιων κοινοτήτων.

Τροπολογία    9

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(2)  Ως παγκόσμιος παράγοντας όσον αφορά τους ωκεανούς και πέμπτος μεγαλύτερος παραγωγός θαλασσινών, η Ένωση έχει μεγάλη ευθύνη για την προστασία, τη διατήρηση και τη βιώσιμη χρήση των ωκεανών και των πόρων τους. Η διατήρηση των θαλασσών και των ωκεανών είναι πράγματι ζωτικής σημασίας για έναν ταχέως αναπτυσσόμενο παγκόσμιο πληθυσμό. Έχει επίσης κοινωνικοοικονομικό ενδιαφέρον για την Ένωση: μια βιώσιμη γαλάζια οικονομία ενισχύει τις επενδύσεις, την απασχόληση και την ανάπτυξη, προωθεί την καινοτομία μέσω της έρευνας και της καινοτομίας, και συμβάλλει στην ενεργειακή ασφάλεια μέσω της ενέργειας των ωκεανών. Επιπλέον, η ασφάλεια και η προστασία των θαλασσών και των ωκεανών αποτελούν απαραίτητο παράγοντα για έναν αποτελεσματικό συνοριακό έλεγχο και την παγκόσμια καταπολέμηση της εγκληματικότητας στη θάλασσα, αντιμετωπίζοντας έτσι τις ανησυχίες των πολιτών όσον αφορά την ασφάλεια.

(2)  Ως παγκόσμιος ωκεάνιος παράγοντας, με τον μεγαλύτερο θαλάσσιο χώρο στον κόσμο εάν συνυπολογιστούν οι εξόχως απόκεντρες περιοχές και οι υπερπόντιες χώρες και εδάφη, η Ένωση έχει γίνει ο πέμπτος μεγαλύτερος παραγωγός θαλασσινών, η Ένωση έχει μεγάλη ευθύνη για την προστασία, τη διατήρηση και τη βιώσιμη χρήση των ωκεανών και των πόρων τους. Η διατήρηση των θαλασσών και των ωκεανών είναι πράγματι ζωτικής σημασίας για έναν ταχέως αναπτυσσόμενο παγκόσμιο πληθυσμό. Έχει επίσης κοινωνικοοικονομικό ενδιαφέρον για την Ένωση: μια βιώσιμη γαλάζια οικονομία ενισχύει τις επενδύσεις, την απασχόληση και την ανάπτυξη, προωθεί την καινοτομία μέσω της έρευνας και της καινοτομίας, και συμβάλλει στην ενεργειακή ασφάλεια μέσω της ενέργειας των ωκεανών. Επιπλέον, η ασφάλεια και η προστασία των θαλασσών και των ωκεανών αποτελούν απαραίτητο παράγοντα για έναν αποτελεσματικό συνοριακό έλεγχο και την παγκόσμια καταπολέμηση της εγκληματικότητας στη θάλασσα, αντιμετωπίζοντας έτσι τις ανησυχίες των πολιτών όσον αφορά την ασφάλεια.

Τροπολογία    10

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(2α)  Η βιώσιμη αλιεία και η βιώσιμη υδατοκαλλιέργεια θαλασσίων και γλυκών υδάτων συμβάλλουν σημαντικά στην επισιτιστική ασφάλεια της Ένωσης, στη διατήρηση και δημιουργία αγροτικών θέσεων εργασίας και στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και, ειδικότερα, της βιοποικιλότητας. Η στήριξη και ανάπτυξη των τομέων της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας θα πρέπει να είναι στο επίκεντρο της επόμενης ενωσιακής αλιευτικής πολιτικής.

Τροπολογία    11

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(5)  Στο πλαίσιο της άμεσης διαχείρισης, το ΕΤΘΑ θα πρέπει να αναπτύξει συνέργειες και συμπληρωματικότητα με άλλα σχετικά Ταμεία και προγράμματα της Ένωσης. Θα πρέπει επίσης να επιτρέπει τη χρηματοδότηση υπό μορφή χρηματοδοτικών μέσων στο πλαίσιο των συνδυαστικών πράξεων που υλοποιούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) xx/xx του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου [κανονισμός για το InvestEU]5.

(5)  Στο πλαίσιο της άμεσης διαχείρισης, το ΕΤΘΑ θα πρέπει να αναπτύξει συνέργειες και συμπληρωματικότητα με άλλα σχετικά Ταμεία και προγράμματα της Ένωσης όπως και συνέργειες μεταξύ κρατών μελών και περιφερειών. Θα πρέπει επίσης να επιτρέπει τη χρηματοδότηση υπό μορφή χρηματοδοτικών μέσων στο πλαίσιο των συνδυαστικών πράξεων που υλοποιούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) xx/xx του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου [κανονισμός για το InvestEU]5.

_________________

_________________

5 ΕΕ C […], […], σ. […].

5 ΕΕ C […], […], σ. […].

Τροπολογία    12

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(6)  Η στήριξη από το ΕΤΘΑ θα πρέπει να χρησιμοποιείται για την αντιμετώπιση αδυναμιών της αγοράς ή καταστάσεων μη ικανοποιητικών επενδύσεων, κατά τρόπο αναλογικό, και θα πρέπει να μην επικαλύπτει ούτε να παραγκωνίζει την ιδιωτική χρηματοδότηση ή να νοθεύει τον ανταγωνισμό εντός της εσωτερικής αγοράς. Η στήριξη θα πρέπει να έχει σαφή ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία.

(6)  Η στήριξη από το ΕΤΘΑ θα πρέπει να χρησιμοποιείται για την αντιμετώπιση αδυναμιών της αγοράς ή καταστάσεων μη ικανοποιητικών επενδύσεων, κατά τρόπο αναλογικό, συμβάλλοντας στην αύξηση των εισοδημάτων από την αλιεία, στην προώθηση θέσεων εργασίας με δικαιώματα στον τομέα, σε εγγυημένες δίκαιες τιμές για τους παραγωγούς, στην αύξηση της προστιθέμενης αξίας από την αλιεία, και στη στήριξη της ανάπτυξης συναφών δραστηριοτήτων ανάντη και κατάντη της αλιείας

Τροπολογία    13

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(7)  Τα είδη χρηματοδότησης και οι μέθοδοι υλοποίησης στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να επιλέγονται με βάση την ικανότητά τους να επιτυγχάνουν τις προτεραιότητες που ορίζονται για τις δράσεις και να παράγουν αποτελέσματα, λαμβάνοντας ιδίως υπόψη το κόστος των ελέγχων, τον διοικητικό φόρτο και τον αναμενόμενο κίνδυνο μη συμμόρφωσης. Θα πρέπει να περιλαμβάνεται η εξέταση της χρήσης εφάπαξ ποσών, κατ’ αποκοπή συντελεστών και μοναδιαίου κόστος, καθώς και χρηματοδότηση που δεν συνδέεται με τις δαπάνες που αναφέρονται στο άρθρο 125 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. [κανονισμός σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης].

(7)  Τα είδη χρηματοδότησης και οι μέθοδοι υλοποίησης στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να επιλέγονται με βάση την ικανότητά τους να επιτυγχάνουν τις προτεραιότητες που ορίζονται για τις δράσεις και να παράγουν αποτελέσματα, λαμβάνοντας ιδίως υπόψη το κόστος των ελέγχων, τον διοικητικό φόρτο και τον κίνδυνο μη συμμόρφωσης. Θα πρέπει να περιλαμβάνεται η εξέταση της χρήσης εφάπαξ ποσών, κατ’ αποκοπή συντελεστών και μοναδιαίου κόστος, καθώς και χρηματοδότηση που δεν συνδέεται με τις δαπάνες που αναφέρονται στο άρθρο 125 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. [κανονισμός σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης].

Τροπολογία    14

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(8)  Το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο που καθορίζεται στον κανονισμό (ΕΕ) xx/xx6 προβλέπει ότι ο προϋπολογισμός της Ένωσης θα πρέπει να συνεχίσει να στηρίζει τις αλιευτικές και θαλάσσιες πολιτικές. Ο προϋπολογισμός του ΕΤΘΑ πρέπει να ανέρχεται, σε τρέχουσες τιμές, σε 6 140 000 000 EUR. Οι πόροι του ΕΤΘΑ πρέπει να κατανέμονται μεταξύ της επιμερισμένης, της άμεσης και της έμμεσης διαχείρισης. Θα πρέπει να κατανεμηθούν 5 311 000 000 EUR για τη στήριξη υπό επιμερισμένη διαχείριση και 829 000 000 EUR για τη στήριξη υπό άμεση και έμμεση διαχείριση. Προκειμένου να διασφαλιστεί η σταθερότητα, ιδίως όσον αφορά την επίτευξη των στόχων της ΚΑΠ, ο ορισμός των εθνικών κονδυλίων υπό επιμερισμένη διαχείριση για την περίοδο προγραμματισμού 2021-2027 θα πρέπει να βασίζεται στην κατανομή του ΕΤΘΑ για την περίοδο 2014-2020. Τα ειδικά ποσά θα πρέπει να προορίζονται για τις εξόχως απόκεντρες περιοχές, τον έλεγχο, την επιβολή, τη συλλογή και την επεξεργασία δεδομένων για τη διαχείριση της αλιείας και για επιστημονικούς σκοπούς, ενώ τα ποσά για οριστική παύση και έκτακτη παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν ένα ανώτατο όριο.

(8)  Το ΠΔΠ που καθορίζεται στον κανονισμό (ΕΕ) xx/xx6 προβλέπει ότι ο προϋπολογισμός της Ένωσης θα πρέπει να συνεχίσει να στηρίζει τις αλιευτικές και θαλάσσιες πολιτικές. Ο προϋπολογισμός του ΕΤΘΑ θα πρέπει να αυξηθεί τουλάχιστον κατά 10 % σε σχέση με το ΕΤΘΑ του 2014-2020. Οι πόροι του θα πρέπει να κατανέμονται μεταξύ της επιμερισμένης, της άμεσης και της έμμεσης διαχείρισης. Το 87 % θα πρέπει να κατανεμηθεί για τη στήριξη υπό επιμερισμένη διαχείριση και το 13 % για τη στήριξη υπό άμεση και έμμεση διαχείριση. Προκειμένου να διασφαλιστεί η σταθερότητα, ιδίως όσον αφορά την επίτευξη των στόχων της ΚΑΠ, ο ορισμός των εθνικών κονδυλίων υπό επιμερισμένη διαχείριση για την περίοδο προγραμματισμού 2021-2027 θα πρέπει να βασίζεται στην κατανομή του ΕΤΘΑ για την περίοδο 2014-2020. Τα ειδικά ποσά θα πρέπει να προορίζονται για τις εξόχως απόκεντρες περιοχές, τον έλεγχο, την επιβολή, τη συλλογή και την επεξεργασία δεδομένων για τη διαχείριση της αλιείας και για επιστημονικούς σκοπούς, για την προστασία και την αποκατάσταση της θαλάσσιας και παράκτιας βιοποικιλότητας και των θαλάσσιων και παράκτιων οικοσυστημάτων και για γνώσεις για τη θάλασσα, ενώ τα ποσά για οριστική παύση και προσωρινή παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων και για επενδύσεις σε σκάφη δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν ένα ανώτατο όριο.

__________________

__________________

6 ΕΕ C […], […], σ. […].

6 ΕΕ C […], […], σ. […].

Τροπολογία    15

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(8α)  Όσον αφορά τη σημασία του τομέα της υδατοκαλλιέργειας, το επίπεδο των κονδυλίων της Ένωσης για τον τομέα αυτόν και ιδίως για την υδατοκαλλιέργεια γλυκών υδάτων θα πρέπει να διατηρηθεί στο επίπεδο που έχει οριστεί για την τρέχουσα δημοσιονομική περίοδο.

Τροπολογία    16

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(9)  Ο ναυτιλιακός τομέας της Ευρώπης δημιουργεί πάνω από 5 εκατομμύρια θέσεις εργασίας που αποφέρουν σχεδόν 500 δισεκατομμύρια EUR ετησίως, με δυνατότητα δημιουργίας πολλών περισσότερων θέσεων εργασίας. Η παραγωγή της παγκόσμιας οικονομίας των ωκεανών εκτιμάται σήμερα σε 1,3 τρισεκατομμύρια EUR, ποσό το οποίο θα μπορούσε να υπερδιπλασιαστεί έως το 2030. Η ανάγκη να επιτευχθούν οι στόχοι για τις εκπομπές CO2, να αυξηθεί η αποδοτικότητα των πόρων και να μειωθεί το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της γαλάζιας οικονομίας, αποτέλεσε σημαντική κινητήρια δύναμη για καινοτομία σε άλλους τομείς, όπως ο ναυτικός εξοπλισμός, η ναυπηγική βιομηχανία, η παρατήρηση των ωκεανών, η βυθοκόρηση, η παράκτια προστασία και η ναυπηγική. Οι επενδύσεις στη θαλάσσια οικονομία παρέχονται από τα διαρθρωτικά ταμεία της Ένωσης, ιδίως από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το ΕΤΘΑ. Πρέπει να χρησιμοποιηθούν νέα επενδυτικά εργαλεία, όπως το InvestEU, για την κάλυψη του αναπτυξιακού δυναμικού του τομέα.

(9)  Ο ναυτιλιακός τομέας της Ευρώπης δημιουργεί πάνω από 5 εκατομμύρια θέσεις εργασίας που αποφέρουν σχεδόν 500 δισεκατομμύρια EUR ετησίως, με δυνατότητα δημιουργίας πολλών περισσότερων θέσεων εργασίας. Η παραγωγή της παγκόσμιας οικονομίας των ωκεανών εκτιμάται σήμερα σε 1,3 τρισεκατομμύρια EUR, ποσό το οποίο θα μπορούσε να υπερδιπλασιαστεί έως το 2030. Η ανάγκη να επιτευχθούν οι στόχοι της συμφωνίας του Παρισιού για τις εκπομπές CO2 σημαίνει ότι τουλάχιστον το 30 % του προϋπολογισμού της ΕΕ θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για κλιματικές δράσεις. Είναι επίσης ανάγκη να αυξηθεί η αποδοτικότητα των πόρων και να μειωθεί το περιβαλλοντικό αποτύπωμα μιας γαλάζιας οικονομίας η οποία θα αναπτύσσεται εντός οικολογικών ορίων και η οποία αποτέλεσε και πρέπει να συνεχίσει να αποτελεί σημαντική κινητήρια δύναμη για καινοτομία σε άλλους τομείς, όπως ο ναυτικός εξοπλισμός, η ναυπηγική βιομηχανία, η παρατήρηση των ωκεανών, η βυθοκόρηση, η παράκτια προστασία και η ναυπηγική. Οι επενδύσεις στη θαλάσσια οικονομία παρέχονται από τα διαρθρωτικά ταμεία της Ένωσης, ιδίως από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το ΕΤΘΑ. Θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν νέα επενδυτικά εργαλεία, όπως το InvestEU, για την κάλυψη του αναπτυξιακού δυναμικού του τομέα.

Τροπολογία    17

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 9 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(9α)  Οι επενδύσεις στη γαλάζια οικονομία θα πρέπει να υποστηρίζονται από τις βέλτιστες διαθέσιμες επιστημονικές συμβουλές, ώστε να αποφεύγονται οι επιβλαβείς επιπτώσεις στο περιβάλλον που θέτουν σε κίνδυνο τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα. Εάν δεν υπάρχουν κατάλληλες πληροφορίες ή εμπειρογνωσία για την αξιολόγηση του περιβαλλοντικού αντικτύπου των επενδύσεων, σκόπιμο είναι τόσο ο δημόσιος όσο και ο ιδιωτικός τομέας να υιοθετήσουν μια προληπτική προσέγγιση, καθώς υπάρχει ενδεχόμενο να εκτελεστούν δραστηριότητες με δυνητικά επιβλαβείς επιπτώσεις.

Αιτιολόγηση

Η αρχή της προφύλαξης είναι ένα από τα θεμέλια της Συνθήκης της ΕΕ, της Διακήρυξης του Ρίο και άλλων διεθνών συμφωνιών και συμβάσεων για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος.

Τροπολογία    18

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(10)  Το ΕΤΘΑ θα πρέπει να βασίζεται σε τέσσερις προτεραιότητες: προώθηση της βιώσιμης αλιείας και της διατήρησης των θαλάσσιων βιολογικών πόρων· συμβολή στην επισιτιστική ασφάλεια στην Ένωση μέσω ανταγωνιστικής και βιώσιμης υδατοκαλλιέργειας και ανταγωνιστικών και βιώσιμων αγορών· ενίσχυση της ανάπτυξης μιας βιώσιμης γαλάζιας οικονομίας και προώθηση των ευημερουσών παράκτιων κοινοτήτων· ενίσχυση της διεθνούς διακυβέρνησης των ωκεανών και καθιέρωση ασφαλών, προστατευόμενων και καθαρών θαλασσών και ωκεανών που υπόκεινται σε βιώσιμη διαχείριση. Αυτές οι προτεραιότητες θα πρέπει να επιδιωχθούν μέσω επιμερισμένης, άμεσης και έμμεσης διαχείρισης.

(10)  Το ΕΤΘΑ θα πρέπει να βασίζεται σε πέντε προτεραιότητες: προώθηση της βιώσιμης αλιείας, συμπεριλαμβανομένης της διατήρησης των θαλάσσιων βιολογικών πόρων· προώθηση της βιώσιμης υδατοκαλλιέργειας· συμβολή στην επισιτιστική ασφάλεια στην Ένωση μέσω ανταγωνιστικής και βιώσιμης αλιείας και υδατοκαλλιέργειας και ανταγωνιστικών και βιώσιμων αγορών και μεταποιητικών τομέων· ενίσχυση της ανάπτυξης μιας βιώσιμης γαλάζιας οικονομίας που θα λαμβάνει υπόψη την φέρουσα ικανότητα οικοσυστήματος, και προώθηση της ευημερίας και της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής στις παράκτιες και τις εσωτερικές κοινότητες· ενίσχυση της διεθνούς διακυβέρνησης των ωκεανών και καθιέρωση ασφαλών, προστατευόμενων και καθαρών θαλασσών και ωκεανών που υπόκεινται σε βιώσιμη διαχείριση.

Τροπολογία    19

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(10α)  Οι προτεραιότητες θα μπορούσαν να εκφραστούν με συγκεκριμένους ενωσιακούς στόχους, ώστε να αποσαφηνιστεί περαιτέρω το πού μπορεί να χρησιμοποιηθεί το ταμείο και να αυξηθεί η αποτελεσματικότητά του.

Τροπολογία    20

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(11)  Το ΕΤΘΑ μετά το 2020 θα πρέπει να βασίζεται σε μια απλοποιημένη δομή χωρίς προκαθορισμό μέτρων και λεπτομερών κανόνων επιλεξιμότητας σε επίπεδο Ένωσης με υπερβολικά περιοριστικό τρόπο. Αντ’ αυτού, θα πρέπει να περιγράφονται ευρείς τομείς στήριξης σε κάθε προτεραιότητα. Συνεπώς, τα κράτη μέλη θα πρέπει να καταρτίσουν το πρόγραμμά τους, υποδεικνύοντας σε αυτό τα καταλληλότερα μέσα για την επίτευξη των προτεραιοτήτων. Ποικίλα μέτρα που προσδιορίζονται από τα κράτη μέλη στα εν λόγω προγράμματα ενδέχεται να στηριχθούν σύμφωνα με τους κανόνες που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό και στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. [κανονισμός περί καθορισμού κοινών διατάξεων], υπό την προϋπόθεση ότι καλύπτονται από τους τομείς στήριξης που προσδιορίζονται στον παρόντα κανονισμό. Ωστόσο, είναι απαραίτητη η κατάρτιση ενός καταλόγου μη επιλέξιμων δράσεων, ώστε να αποφευχθούν δυσμενείς επιπτώσεις όσον αφορά τη διατήρηση της αλιείας, για παράδειγμα, γενική απαγόρευση των επενδύσεων που ενισχύουν την αλιευτική ικανότητα. Επιπλέον, οι επενδύσεις και οι αποζημιώσεις για τον στόλο πρέπει να εξαρτώνται αυστηρά από τη συνοχή τους με τους στόχους διατήρησης της ΚΑΠ.

(11)  Το ΕΤΘΑ μετά το 2020 θα πρέπει να βασίζεται σε μια απλοποιημένη δομή χωρίς προκαθορισμό μέτρων και λεπτομερών κανόνων επιλεξιμότητας σε επίπεδο Ένωσης με υπερβολικά περιοριστικό τρόπο. Αντ’ αυτού, θα πρέπει να περιγράφονται ευρείς τομείς στήριξης σε κάθε προτεραιότητα. Συνεπώς, τα κράτη μέλη θα πρέπει να καταρτίσουν το πρόγραμμά τους, υποδεικνύοντας σε αυτό τα καταλληλότερα μέσα για την επίτευξη των προτεραιοτήτων. Ποικίλα μέτρα που προσδιορίζονται από τα κράτη μέλη στα εν λόγω προγράμματα ενδέχεται να στηριχθούν σύμφωνα με τους κανόνες που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό και στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. [κανονισμός περί καθορισμού κοινών διατάξεων], υπό την προϋπόθεση ότι καλύπτονται από τις προτεραιότητες που προσδιορίζονται στον παρόντα κανονισμό. Ωστόσο, είναι απαραίτητη η κατάρτιση ενός καταλόγου μη επιλέξιμων δράσεων, ώστε να αποφευχθούν δυσμενείς επιπτώσεις όσον αφορά τη διατήρηση της αλιείας, για παράδειγμα, γενική απαγόρευση των επενδύσεων που ενισχύουν την αλιευτική ικανότητα, με ορισμένες δεόντως αιτιολογημένες παρεκκλίσεις. Επιπλέον, οι επενδύσεις και οι αποζημιώσεις για τον στόλο πρέπει να εξαρτώνται αυστηρά από τη συνοχή τους με τους στόχους διατήρησης της ΚΑΠ.

Τροπολογία    21

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(12)  Το Θεματολόγιο του 2030 για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη των Ηνωμένων Εθνών προσδιόρισε τη διατήρηση και τη βιώσιμη χρήση των ωκεανών ως έναν από τους 17 «Στόχους για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη» (ΣΒΑ 14). Η Ένωση δεσμεύεται πλήρως για αυτόν τον στόχο και την εφαρμογή του. Στο πλαίσιο αυτό, έχει αναλάβει τη δέσμευση να προωθήσει μια βιώσιμη γαλάζια οικονομία η οποία θα είναι συνεπής με τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, τη διατήρηση των βιολογικών πόρων και την επίτευξη καλής περιβαλλοντικής κατάστασης, την απαγόρευση ορισμένων μορφών αλιευτικών επιδοτήσεων που συμβάλλουν στην πλεονάζουσα αλιευτική ικανότητα και την υπεραλίευση, τις επιδοτήσεις που συμβάλλουν στην παράνομη, λαθραία και άναρχη αλιεία και την αποφυγή χορήγησης νέων επιδοτήσεων. Αυτό το αποτέλεσμα θα πρέπει να προκύψει από τις διαπραγματεύσεις για τις επιδοτήσεις στον τομέα της αλιείας του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου. Επιπλέον, κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου στην Παγκόσμια Διάσκεψη Κορυφής για την Βιώσιμη Ανάπτυξη του 2002 και στη Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (Rio+20) του 2012, η Ένωση δεσμεύτηκε να εξαλείψει τις επιδοτήσεις που συμβάλλουν στην πλεονάζουσα αλιευτική ικανότητα και στην υπεραλίευση.

(12)  Το Θεματολόγιο του 2030 για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη των Ηνωμένων Εθνών προσδιόρισε τη διατήρηση και τη βιώσιμη χρήση των ωκεανών ως έναν από τους 17 «Στόχους για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη» (ΣΒΑ 14). Η Ένωση δεσμεύεται πλήρως για αυτόν τον στόχο και την εφαρμογή του. Στο πλαίσιο αυτό, έχει αναλάβει τη δέσμευση να προωθήσει μια βιώσιμη γαλάζια οικονομία που θα αναπτύσσεται εντός οικολογικών ορίων και η οποία θα έχει μια συνεπή οικοσυστημική προσέγγιση του θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού, λαμβάνοντας ειδικότερα υπόψη την ευαισθησία των ειδών και των οικοτόπων απέναντι στις ανθρώπινες δραστηριότητες στη θάλασσα, τη διατήρηση των βιολογικών πόρων και την επίτευξη καλής περιβαλλοντικής κατάστασης, την απαγόρευση ορισμένων μορφών αλιευτικών επιδοτήσεων που συμβάλλουν στην πλεονάζουσα αλιευτική ικανότητα και την υπεραλίευση, τις επιδοτήσεις που συμβάλλουν στην παράνομη, λαθραία και άναρχη (ΠΛΑ) αλιεία και την αποφυγή χορήγησης νέων επιδοτήσεων. Αυτό το αποτέλεσμα θα πρέπει να προκύψει από τις διαπραγματεύσεις για τις επιδοτήσεις στον τομέα της αλιείας του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου. Επιπλέον, κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου στην Παγκόσμια Διάσκεψη Κορυφής για την Βιώσιμη Ανάπτυξη του 2002 και στη Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (Rio+20) του 2012, η Ένωση δεσμεύτηκε να εξαλείψει τις επιδοτήσεις που συμβάλλουν στην πλεονάζουσα ικανότητα του στόλου και στην υπεραλίευση. Η βιώσιμη ενωσιακή αλιεία και η υδατοκαλλιέργεια θαλάσσιων και γλυκών υδάτων ως τομείς συμβάλλουν σημαντικά στην επίτευξη των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης του ΟΗΕ.

Τροπολογία    22

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 12 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(12α)  Το ΕΤΘΑ πρέπει επίσης να συμβάλει και σε άλλους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (ΣΒΑ). Ειδικότερα, ο παρών κανονισμός λαμβάνει υπόψη τους ακόλουθους στόχους:

 

- ΣΒΑ 1 – Εξάλειψη της φτώχειας: το ΕΤΘΑ συμβάλλει στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των πλέον ευάλωτων παράκτιων κοινοτήτων, ιδίως εκείνων που εξαρτώνται από ένα συγκεκριμένο αλιευτικό πόρο που απειλείται λόγω υπεραλίευσης, παγκόσμιων αλλαγών ή περιβαλλοντικών προβλημάτων.

 

- ΣΒΑ 3 – Καλή υγεία και ευημερία: το ΕΤΘΑ συμβάλλει στην καταπολέμηση της ρύπανσης των παράκτιων υδάτων η οποία ευθύνεται για ενδημικές νόσους, και στη διασφάλιση της καλής ποιότητας των τροφίμων που προέρχονται από την αλιεία και την υδατοκαλλιέργεια.

 

- ΣΒΑ 7 – Καθαρή ενέργεια: το ΕΤΘΑ προάγει την ανάπτυξη ανανεώσιμων θαλάσσιων πηγών ενέργειας χρηματοδοτώντας τη γαλάζια οικονομία από κοινού με τα κονδύλια του «Ορίζων Ευρώπη» και μεριμνά ώστε η ανάπτυξη αυτή να ενδείκνυται για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και τη διατήρηση των αλιευτικών πόρων.

 

- ΣΒΑ 8 – Αξιοπρεπής εργασία και οικονομική ανάπτυξη: το ΕΤΘΑ συμβάλλει από κοινού με το ΕΚΤ στην ανάπτυξη της γαλάζιας οικονομίας ως παράγοντα οικονομικής ανάπτυξης. Μεριμνά επίσης ώστε να αποτελεί αυτή η οικονομική ανάπτυξη πηγή αξιοπρεπούς απασχόλησης για τις παράκτιες κοινότητες. Ακόμη, το ΕΤΘΑ συμβάλλει στη βελτίωση των συνθηκών εργασίας για τους αλιείς.

 

- ΣΒΑ 12 – Υπεύθυνη κατανάλωση και παραγωγή: το ΕΤΘΑ συμβάλλει στη στροφή προς την υπεύθυνη χρήση των φυσικών πόρων και τον περιορισμό της σπατάλης φυσικών πόρων· και ενέργειας.

 

- ΣΒΑ 13 – Δράση για το Κλίμα: το ΕΤΘΑ παρέχει καθοδήγηση σχετικά με τον προσανατολισμό του για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής.

Αιτιολόγηση

Το ΕΤΘΑ συμβάλλει στους άλλους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης (ΣΒΑ) σε συνάρτηση με τους στόχους και τις αρχές που ορίζει ο παρών κανονισμός.

Τροπολογία    23

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(13)  Λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία της αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις της Ένωσης για την εφαρμογή της συμφωνίας του Παρισιού και τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να συμβάλλει στην ενσωμάτωση των δράσεων για το κλίμα, καθώς και στην επίτευξη ενός γενικού στόχου που συνίσταται στο να διατεθεί το 25 % των δαπανών του προϋπολογισμού της Ένωσης στη στήριξη των στόχων που αφορούν το κλίμα. Οι δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού αναμένεται να διασφαλίσουν τη συμβολή του 30 % του συνολικού χρηματοδοτικού κονδυλίου του ΕΤΘΑ σε κλιματικούς σκοπούς. Οι σχετικές δράσεις θα προσδιοριστούν κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας και της υλοποίησης του ΕΤΘΑ, και θα αξιολογηθούν εκ νέου στο πλαίσιο των σχετικών διαδικασιών αξιολόγησης και επανεξέτασης.

(13)  Λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία της αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις της Ένωσης για την εφαρμογή της συμφωνίας του Παρισιού και τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να συμβάλλει στην ενσωμάτωση των δράσεων για το κλίμα, καθώς και στην επίτευξη ενός γενικού στόχου που συνίσταται στο να διατεθεί το 30 % των δαπανών του προϋπολογισμού της Ένωσης στη στήριξη των στόχων που αφορούν το κλίμα. Οι δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού αναμένεται να επιτρέψουν στο ΕΤΘΑ να συμβάλει στην επίτευξη των κλιματικών στόχων αλλά με την επιφύλαξη της χρηματοδότησης της ΚΑΠ της οποίας η χρηματοδότηση πρέπει να επαναξιολογηθεί θετικά. Οι σχετικές δράσεις, συμπεριλαμβανομένων των έργων που αποσκοπούν στην προστασία και στην αποκατάσταση των θαλάσσιων λιβαδιών και των παράκτιων υγροτόπων που λειτουργούν ως συλλέκτες διοξειδίου του άνθρακα, θα προσδιοριστούν κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας και της υλοποίησης του ΕΤΘΑ, και θα αξιολογηθούν εκ νέου στο πλαίσιο των σχετικών διαδικασιών αξιολόγησης και επανεξέτασης.

Τροπολογία    24

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(14)  Το ΕΤΘΑ θα πρέπει επίσης να συμβάλλει στην επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων της Ένωσης. Η συμβολή αυτή θα πρέπει να παρακολουθείται μέσω της εφαρμογής περιβαλλοντικών δεικτών της Ένωσης και να αναφέρεται τακτικά στο πλαίσιο των αξιολογήσεων και των ετήσιων εκθέσεων επιδόσεων.

(14)  Το ΕΤΘΑ θα πρέπει επίσης να συμβάλλει στην επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων της Ένωσης λαμβάνοντας δεόντως υπόψη την κοινωνική συνοχή μέσα στο πλαίσιο της ΚΑΠ και της οδηγίας-πλαισίου και της οδηγίας-πλαισίου για τη θαλάσσια στρατηγική και θα πρέπει να ακολουθεί την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική πολιτική, συμπεριλαμβανομένων των προτύπων για την ποιότητα των υδάτων, που εγγυώνται την ενδεδειγμένη ποιότητα του θαλασσίου περιβάλλοντος προκειμένου να βελτιωθούν οι προοπτικές της αλιείας. Η συμβολή αυτή θα πρέπει να παρακολουθείται μέσω της εφαρμογής περιβαλλοντικών δεικτών της Ένωσης και να αναφέρεται τακτικά στο πλαίσιο των αξιολογήσεων και των ετήσιων εκθέσεων επιδόσεων.

Τροπολογία    25

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(15)  Σύμφωνα με το άρθρο 42 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου («Κανονισμός για την ΚΑΠ»)7, η χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης στο πλαίσιο του ΕΤΘΑ θα πρέπει να εξαρτάται από την τήρηση των κανόνων της ΚΑΠ. Οι αιτήσεις των δικαιούχων που δεν συμμορφώνονται με τους ισχύοντες κανόνες της ΚΑΠ δεν πρέπει να είναι παραδεκτές.

(15)  Σύμφωνα με το άρθρο 42 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου («Κανονισμός για την ΚΑΠ»)7, η χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης στο πλαίσιο του ΕΤΘΑ θα πρέπει να εξαρτάται από την πλήρη τήρηση των κανόνων της ΚΑΠ και του σχετικού περιβαλλοντικού δικαίου της ΕΕ. Η οικονομική βοήθεια της Ένωσης θα πρέπει να χορηγείται μόνο στους φορείς εκμετάλλευσης και στα κράτη μέλη που συμμορφώνονται πλήρως με τις αντίστοιχες νομικές υποχρεώσεις τους. Οι αιτήσεις των δικαιούχων που δεν συμμορφώνονται με τους ισχύοντες κανόνες της ΚΑΠ δεν πρέπει να είναι παραδεκτές.

_________________

_________________

7 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, για την κοινή αλιευτική πολιτική, για την τροποποίηση των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1954/2003 και (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 και την κατάργηση των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 2371/2002 και (ΕΚ) αριθ. 639/2004 και της απόφασης του Συμβουλίου 2004/585/ΕΚ (ΕΕ L 354 της 28.12.2013, σ. 22).

7 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, για την κοινή αλιευτική πολιτική, για την τροποποίηση των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1954/2003 και (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 και την κατάργηση των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 2371/2002 και (ΕΚ) αριθ. 639/2004 και της απόφασης του Συμβουλίου 2004/585/ΕΚ (ΕΕ L 354 της 28.12.2013, σ. 22).

Τροπολογία    26

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(16)  Προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι ειδικοί όροι της ΚΑΠ που αναφέρονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 και να ενισχυθεί η συμμόρφωση με τους κανόνες της ΚΑΠ, πρέπει να θεσπιστούν πρόσθετες διατάξεις σχετικά με τους κανόνες διακοπής, αναστολής και δημοσιονομικών διορθώσεων όπως καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. [κανονισμός περί καθορισμού κοινών διατάξεων]. Όταν ένα κράτος μέλος ή ένας δικαιούχος δεν τηρεί τις υποχρεώσεις του βάσει της ΚΑΠ ή όταν η Επιτροπή διαθέτει αποδεικτικά στοιχεία που υποδηλώνουν τέτοια έλλειψη συμμόρφωσης, πρέπει να επιτρέπεται στην Επιτροπή, ως προληπτικό μέτρο, να διακόψει τις προθεσμίες πληρωμής. Εκτός από τη δυνατότητα διακοπής της προθεσμίας πληρωμής και προκειμένου να αποφευχθεί ο προφανής κίνδυνος καταβολής μη επιλέξιμων δαπανών, θα πρέπει να επιτραπεί στην Επιτροπή να αναστείλει τις πληρωμές και να επιβάλει δημοσιονομικές διορθώσεις σε περιπτώσεις σοβαρής μη συμμόρφωσης με τους κανόνες της ΚΑΠ από κάποιο κράτος μέλος.

(16)  Προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι ειδικοί όροι της ΚΑΠ που αναφέρονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 και να ενισχυθεί η πλήρης συμμόρφωση με τους κανόνες της ΚΑΠ, πρέπει να θεσπιστούν πρόσθετες διατάξεις σχετικά με τους κανόνες διακοπής, αναστολής και δημοσιονομικών διορθώσεων όπως καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. [κανονισμός περί καθορισμού κοινών διατάξεων]. Όταν ένα κράτος μέλος ή ένας δικαιούχος δεν τηρεί τις υποχρεώσεις του βάσει της ΚΑΠ ή όταν η Επιτροπή διαθέτει στοιχεία που αποδεικνύουν τέτοια έλλειψη συμμόρφωσης, πρέπει να επιτρέπεται στην Επιτροπή να διακόψει προσωρινά τις προθεσμίες πληρωμής. Εκτός από τη δυνατότητα διακοπής της προθεσμίας πληρωμής και προκειμένου να αποφευχθεί ο προφανής κίνδυνος καταβολής μη επιλέξιμων δαπανών, θα πρέπει να επιτραπεί στην Επιτροπή να αναστείλει τις πληρωμές και να επιβάλει δημοσιονομικές διορθώσεις σε περιπτώσεις σοβαρής μη συμμόρφωσης με τους κανόνες της ΚΑΠ από κάποιο κράτος μέλος.

Τροπολογία    27

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(17)  Πολλά έχουν επιτευχθεί τα τελευταία χρόνια από την ΚΑΠ όσον αφορά την επαναφορά των αλιευτικών αποθεμάτων σε υγιή επίπεδα, την αύξηση της κερδοφορίας του αλιευτικού κλάδου της Ένωσης και τη διατήρηση των θαλάσσιων οικοσυστημάτων. Ωστόσο, εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές προκλήσεις για την επίτευξη των κοινωνικοοικονομικών και περιβαλλοντικών στόχων της ΚΑΠ. Αυτό απαιτεί συνεχή στήριξη μετά το 2020, ιδίως σε θαλάσσιες λεκάνες όπου η πρόοδος ήταν βραδύτερη.

(17)  Έχουν ληφθεί μέτρα τα τελευταία χρόνια για την επαναφορά των αλιευτικών αποθεμάτων σε υγιή επίπεδα, την αύξηση της κερδοφορίας του αλιευτικού κλάδου της Ένωσης και τη διατήρηση των θαλάσσιων οικοσυστημάτων. Ωστόσο, εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές προκλήσεις για την πλήρη επίτευξη των κοινωνικοοικονομικών και περιβαλλοντικών στόχων της ΚΑΠ, συμπεριλαμβανομένης της εκ του νόμου υποχρέωσης προς αποκατάσταση και διατήρηση όλων των πληθυσμών ιχθυαποθεμάτων πάνω από τα επίπεδα βιομάζας που είναι ικανά να εξασφαλίσουν την παραγωγή της μέγιστης βιώσιμης απόδοσης. Αυτό απαιτεί συνεχή στήριξη μετά το 2020, ιδίως σε θαλάσσιες λεκάνες όπου η πρόοδος ήταν βραδύτερη, και ειδικότερα στις πλέον απομονωμένες, όπως είναι οι εξόχως απόκεντρες περιοχές.

Τροπολογία    28

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(18)  Η αλιεία είναι ζωτικής σημασίας για τη διαβίωση και την πολιτιστική κληρονομιά πολλών παράκτιων κοινοτήτων στην Ένωση, ιδίως όπου η παράκτια αλιεία μικρής κλίμακας διαδραματίζει σημαντικό ρόλο. Δεδομένου ότι η μέση ηλικία σε πολλές αλιευτικές κοινότητες είναι άνω των 50 ετών, η ανανέωση των γενεών και η διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων εξακολουθούν να αποτελούν πρόκληση.

(18)  Η αλιεία είναι ζωτικής σημασίας για τη διαβίωση και την πολιτιστική κληρονομιά πολλών παράκτιων και νησιωτικών κοινοτήτων στην Ένωση, ιδίως όπου η παράκτια αλιεία μικρής κλίμακας διαδραματίζει σημαντικό ρόλο, όπως στις εξόχως απόκεντρες περιοχές. Δεδομένου ότι η μέση ηλικία σε πολλές αλιευτικές κοινότητες είναι άνω των 50 ετών, η ανανέωση των γενεών και η διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων εντός του τομέα της αλιείας εξακολουθούν να αποτελούν πρόκληση. έχει συνεπώς σημασία να βοηθήσει το ΕΤΘΑ στην ελκυστικότητα του τομέα της αλιείας διασφαλίζοντας την επαγγελματική κατάρτιση και την πρόσβαση των νέων σε επαγγελματικές σταδιοδρομίες στην αλιεία.

Τροπολογία    29

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 18 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(18α)  Η εφαρμογή μηχανισμών συνδιαχείρισης στην επαγγελματική και ερασιτεχνική αλιευτική δραστηριότητα και στην υδατοκαλλιέργεια, με άμεση συμμετοχή των εμπλεκόμενων παραγόντων, όπως η διοίκηση, ο τομέας της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, η επιστημονική κοινότητα και η κοινωνία των πολιτών, που στηρίζει τη λειτουργικότητά της στη δίκαιη κατανομή των ευθυνών κατά τη λήψη αποφάσεων, καθώς και στην ευέλικτη διαχείριση βάσει γνώσεων, πληροφοριών και αμεσότητας, ευνοεί την επίτευξη των στόχων της ΚΑΠ. Το ΕΤΘΑ θα πρέπει να στηρίζει την εφαρμογή των εν λόγω μηχανισμών σε τοπικό επίπεδο.

Αιτιολόγηση

Το μοντέλο συνδιαχείρισης αναπτύσσει το μέγιστο των δυνατοτήτων του στο πλαίσιο μιας βιοοικονομικής διαχείρισης που σέβεται το οικοσύστημα και τις προληπτικές προσεγγίσεις. Το μοντέλο θα πρέπει να παρέχει εργαλεία που να επιτρέπουν την ανταπόκριση σε πραγματικό χρόνο στη μεταβαλλόμενη πραγματικότητα της ευέλικτης διαχείρισης.

Τροπολογία    30

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(19)  Το ΕΤΘΑ πρέπει να στοχεύει στην επίτευξη των περιβαλλοντικών, οικονομικών, κοινωνικών στόχων και των στόχων απασχόλησης της ΚΑΠ, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013. Η ΚΑΠ διασφαλίζει ότι οι δραστηριότητες αλιείας και υδατοκαλλιέργειας είναι περιβαλλοντικά βιώσιμες μακροπρόθεσμα και ότι υπόκεινται σε διαχείριση με τρόπο που είναι συμβατός με τον στόχο της επίτευξης οικονομικών, κοινωνικών οφελών και οφελών για την απασχόληση, συμβάλλοντας παράλληλα στη διαθεσιμότητα επισιτιστικού εφοδιασμού.

(19)  Το ΕΤΘΑ πρέπει να συμβάλλει στην επίτευξη των περιβαλλοντικών, οικονομικών, κοινωνικών στόχων και των στόχων απασχόλησης της ΚΑΠ, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013. Η ΚΑΠ διασφαλίζει ότι οι δραστηριότητες αλιείας και υδατοκαλλιέργειας είναι περιβαλλοντικά βιώσιμες μακροπρόθεσμα και ότι υπόκεινται σε διαχείριση με τρόπο που είναι συμβατός με τους στόχους που καθορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, οι οποίοι συμβάλλουν στην επίτευξη οικονομικών, κοινωνικών οφελών και οφελών για την απασχόληση, συμβάλλοντας παράλληλα στη διαθεσιμότητα υγιούς επισιτιστικού εφοδιασμού και ταυτόχρονα διασφαλίζουν δίκαιες συνθήκες εργασίας. Από αυτή την άποψη, ειδικά η αλιεία που εξαρτάται από μικρά υπεράκτια νησιά θα πρέπει να τύχει αναγνώρισης και υποστήριξης ώστε τα νησιά αυτά να μπορέσουν να επιβιώσουν και να ευημερήσουν.

Τροπολογία    31

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(20)  Η στήριξη από το ΕΤΘΑ θα πρέπει να αποσκοπεί στην επίτευξη και διατήρηση της βιώσιμης αλιείας με βάση τη μέγιστη βιώσιμη απόδοση (ΜΒΑ) και την ελαχιστοποίηση των αρνητικών επιπτώσεων των αλιευτικών δραστηριοτήτων στο θαλάσσιο οικοσύστημα. Η στήριξη αυτή πρέπει να περιλαμβάνει καινοτομία και επενδύσεις σε πρακτικές και τεχνικές αλιείας χαμηλού αντίκτυπου που είναι ανθεκτικές στο κλίμα και έχουν χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα.

(20)  Η στήριξη από το ΕΤΘΑ θα πρέπει να συμβάλλει στην έγκαιρη εκπλήρωση της εκ του νόμου υποχρέωσης για αποκατάσταση και διατήρηση των πληθυσμών όλων των ιχθυαποθεμάτων πάνω από τα επίπεδα βιομάζας που είναι ικανά να εξασφαλίσουν την παραγωγή της μέγιστης βιώσιμης απόδοσης, και την ελαχιστοποίηση ή, όπου είναι δυνατόν, την εξάλειψη των αρνητικών επιπτώσεων των μη βιώσιμων και επιβλαβών αλιευτικών δραστηριοτήτων στο θαλάσσιο οικοσύστημα. Η στήριξη αυτή πρέπει να περιλαμβάνει καινοτομία και επενδύσεις σε πρακτικές και τεχνικές αλιείας χαμηλού αντίκτυπου που είναι ανθεκτικές στο κλίμα και έχουν χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, όπως και σε τεχνικές επιλεκτικής αλιείας.

Τροπολογία    32

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(21)  Η υποχρέωση εκφόρτωσης αποτελεί μία από τις κύριες προκλήσεις της ΚΑΠ. Συνεπάγεται σημαντικές αλλαγές στις αλιευτικές πρακτικές του τομέα, ορισμένες φορές με σημαντικό οικονομικό κόστος. Συνεπώς, θα πρέπει να είναι δυνατόν το ΕΤΘΑ θα στηρίζει την καινοτομία και τις επενδύσεις που συμβάλλουν στην εκπλήρωση της υποχρέωσης εκφόρτωσης, με υψηλότερο ποσοστό έντασης ενίσχυσης από το εφαρμοζόμενο για άλλες δράσεις, όπως επενδύσεις σε επιλεκτικά αλιευτικά εργαλεία, στη βελτίωση των λιμενικών υποδομών και στην εμπορία ανεπιθύμητων αλιευμάτων. Πρέπει επίσης να χορηγήσει ένα ποσοστό έντασης ενίσχυσης ύψους 100% στο σχεδιασμό, την ανάπτυξη, την παρακολούθηση, την αξιολόγηση και τη διαχείριση διαφανών συστημάτων για την ανταλλαγή αλιευτικών δυνατοτήτων μεταξύ των κρατών μελών («ανταλλαγή ποσοστώσεων»), προκειμένου να μετριαστεί το φαινόμενο αλίευσης ειδών με περιοριστική ποσόστωση που προκαλείται από την υποχρέωση εκφόρτωσης.

(21)  Η υποχρέωση εκφόρτωσης αποτελεί νομική υποχρέωση και μία από τις κύριες προκλήσεις της ΚΑΠ. Συνεπάγεται τον τερματισμό της περιβαλλοντικά απαράδεκτης πρακτικής της απόρριψης, καθώς και σημαντικές αλλαγές στις αλιευτικές πρακτικές του τομέα, ορισμένες φορές με σημαντικό οικονομικό κόστος. Συνεπώς, θα πρέπει τα κράτη μέλη να χρησιμοποιούν το ΕΤΘΑ για τη στήριξη της καινοτομίας και των επενδύσεων που συμβάλλουν στην πλήρη και έγκαιρη εκπλήρωση της υποχρέωσης εκφόρτωσης, με υψηλότερο ποσοστό έντασης ενίσχυσης από το εφαρμοζόμενο για άλλες δράσεις, όπως επενδύσεις σε επιλεκτικά αλιευτικά εργαλεία, στη βελτίωση των λιμενικών υποδομών και στην εμπορία ανεπιθύμητων αλιευμάτων. Πρέπει επίσης να χορηγήσει ένα ποσοστό έντασης ενίσχυσης ύψους 100% στο σχεδιασμό, την ανάπτυξη, την παρακολούθηση, την αξιολόγηση και τη διαχείριση διαφανών συστημάτων για την ανταλλαγή αλιευτικών δυνατοτήτων μεταξύ των κρατών μελών («ανταλλαγή ποσοστώσεων»), προκειμένου να μετριαστεί το φαινόμενο αλίευσης ειδών με περιοριστική ποσόστωση που προκαλείται από την υποχρέωση εκφόρτωσης.

Τροπολογία    33

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 21 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(21α)  Η υποχρέωση εκφόρτωσης θα πρέπει να παρακολουθείται εξίσου σε ολόκληρο το φάσμα μεγέθους, από τα μικρά έως τα μεγάλα αλιευτικά σκάφη, σε όλα τα κράτη μέλη.

Αιτιολόγηση

Ένα σταθερό και διαρκές παράπονο των αλιέων μικρής κλίμακας στην Ιρλανδία και σε άλλες χώρες, όσον αφορά τον έλεγχο και την επιβολή κυρώσεων, είναι ότι αποτελούν τον πιο εύκολο στόχο, δεδομένου ότι πρόκειται, κατά κύριο λόγο, για παράκτιους αλιείς, ενώ η πρόσβαση στα μεγαλύτερα σκάφη είναι δυσκολότερη και, για τον λόγο αυτό, είναι δυσκολότερος και ο έλεγχός τους.

Τροπολογία    34

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(22)  Το ΕΤΘΑ θα πρέπει να μπορεί να στηρίξει την καινοτομία και τις επενδύσεις σε αλιευτικά σκάφη προκειμένου να βελτιωθεί η υγεία, η ασφάλεια και οι συνθήκες εργασίας, η ενεργειακή απόδοση και η ποιότητα των αλιευμάτων. Ωστόσο, η στήριξη αυτή δεν θα πρέπει να οδηγήσει σε αύξηση της αλιευτικής ικανότητας ή της δυνατότητας εξεύρεσης ιχθύων και δεν θα πρέπει να χορηγείται απλώς για τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις που είναι υποχρεωτικές βάσει της ενωσιακής ή της εθνικής νομοθεσίας. Στο πλαίσιο της διάρθρωσης χωρίς περιοριστικά μέτρα, θα πρέπει να εναπόκειται στα κράτη μέλη να καθορίσουν τους ακριβείς κανόνες επιλεξιμότητας για αυτές τις επενδύσεις. Όσον αφορά την υγεία, την ασφάλεια και τις συνθήκες εργασίας επί των αλιευτικών σκαφών, θα πρέπει να χορηγηθεί υψηλότερο ποσοστό έντασης ενίσχυσης από το εφαρμοζόμενο σε άλλες δράσεις.

(22)  Το ΕΤΘΑ θα πρέπει να μπορεί να στηρίξει την καινοτομία και τις επενδύσεις σε αλιευτικά σκάφη προκειμένου να βελτιωθεί η υγεία, η ασφάλεια και οι συνθήκες εργασίας, η περιβαλλοντική προστασία, η ενεργειακή απόδοση, η καλή μεταχείριση των ζώων και η ποιότητα των αλιευμάτων, καθώς και να παρέχει στήριξη για ειδικά θέματα υγειονομικής περίθαλψης. Ωστόσο, η στήριξη αυτή δεν θα πρέπει να οδηγήσει σε κίνδυνο αύξησης της αλιευτικής ικανότητας ή της δυνατότητας εξεύρεσης ιχθύων και δεν θα πρέπει να χορηγείται απλώς για τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις που είναι υποχρεωτικές βάσει της ενωσιακής ή της εθνικής νομοθεσίας. Στο πλαίσιο της διάρθρωσης χωρίς περιοριστικά μέτρα, θα πρέπει να εναπόκειται στα κράτη μέλη να καθορίσουν τους ακριβείς κανόνες επιλεξιμότητας για αυτές τις επενδύσεις και τη στήριξη. Όσον αφορά την υγεία, την ασφάλεια και τις συνθήκες εργασίας επί των αλιευτικών σκαφών, θα πρέπει να χορηγηθεί υψηλότερο ποσοστό έντασης ενίσχυσης από το εφαρμοζόμενο σε άλλες δράσεις.

Τροπολογία    35

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(24)  Η επιτυχία της ΚΑΠ εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα επιστημονικών συμβουλών για τη διαχείριση της αλιείας και, συνεπώς, από τη διαθεσιμότητα δεδομένων για την αλιεία. Υπό το πρίσμα των προκλήσεων και των δαπανών για την απόκτηση αξιόπιστων και πλήρων στοιχείων, είναι απαραίτητο να στηριχθούν οι δράσεις των κρατών μελών για τη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2017/1004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου («κανονισμός για το πλαίσιο συλλογής δεδομένων»)9 και να υπάρξει συνεισφορά στις βέλτιστες διαθέσιμες επιστημονικές συμβουλές. Η στήριξη αυτή θα πρέπει να επιτρέπει συνέργειες με τη συλλογή και επεξεργασία άλλων τύπων θαλάσσιων δεδομένων.

(24)  Η επιτυχία της ΚΑΠ εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα επιστημονικών συμβουλών για τη διαχείριση της αλιείας και, συνεπώς, από τη διαθεσιμότητα δεδομένων για την αλιεία. Υπό το πρίσμα των προκλήσεων και των δαπανών για την απόκτηση αξιόπιστων και πλήρων στοιχείων, είναι απαραίτητο να στηριχθούν οι δράσεις των κρατών μελών για τη συλλογή, επεξεργασία και ανταλλαγή δεδομένων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2017/1004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου («κανονισμός για το πλαίσιο συλλογής δεδομένων»)9 και να υπάρξει συνεισφορά στις βέλτιστες διαθέσιμες επιστημονικές συμβουλές. Η στήριξη αυτή θα πρέπει να επιτρέπει συνέργειες με τη συλλογή, επεξεργασία και ανταλλαγή άλλων τύπων θαλάσσιων δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων για την ερασιτεχνική αλιεία.

_________________

_________________

9 Κανονισμός (ΕΕ) 2017/1004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Μαΐου 2017 για τη θέσπιση πλαισίου της Ένωσης για τη συλλογή, τη διαχείριση και τη χρήση δεδομένων στον τομέα της αλιείας και τη στήριξη επιστημονικών συμβουλών σχετικά με την κοινή αλιευτική πολιτική και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 199/2008 του Συμβουλίου (ΕΕ L 157 της 20.06.2017, σ. 1).

9 Κανονισμός (ΕΕ) 2017/1004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Μαΐου 2017 για τη θέσπιση πλαισίου της Ένωσης για τη συλλογή, τη διαχείριση και τη χρήση δεδομένων στον τομέα της αλιείας και τη στήριξη επιστημονικών συμβουλών σχετικά με την κοινή αλιευτική πολιτική και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 199/2008 του Συμβουλίου (ΕΕ L 157 της 20.06.2017, σ. 1).

Τροπολογία    36

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 25

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(25)  Το ΕΤΘΑ θα πρέπει να στηρίζει μια αποτελεσματική, βασισμένη στη γνώση υλοποίηση και διακυβέρνηση της ΚΑΠ υπό άμεση και έμμεση διαχείριση μέσω της παροχής επιστημονικών συμβουλών, της ανάπτυξης και της εφαρμογής ενός ενωσιακού συστήματος ελέγχου της αλιείας, της λειτουργίας συμβουλευτικών συμβουλίων και εθελοντικών συνεισφορών σε διεθνείς οργανισμούς.

(25)  Το ΕΤΘΑ θα πρέπει να στηρίζει μια αποτελεσματική, βασισμένη στη γνώση υλοποίηση και διακυβέρνηση της ΚΑΠ υπό άμεση και έμμεση διαχείριση μέσω της παροχής επιστημονικών συμβουλών, της ανάπτυξης και της εφαρμογής ενός ενωσιακού συστήματος ελέγχου της αλιείας, της λειτουργίας συμβουλευτικών συμβουλίων και εθελοντικών συνεισφορών σε διεθνείς οργανισμούς, καθώς και με μια καλύτερη δέσμευση της Ένωσης στη διεθνή ωκεάνια διακυβέρνηση.

Τροπολογία    37

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 26

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(26)  Δεδομένων των προκλήσεων για την επίτευξη των στόχων διατήρησης της ΚΑΠ, θα πρέπει να είναι δυνατόν το ΕΤΘΑ να στηρίζει δράσεις για τη διαχείριση της αλιείας και των αλιευτικών στόλων. Σε αυτό το πλαίσιο, η στήριξη της προσαρμογής του στόλου εξακολουθεί ενίοτε να είναι αναγκαία όσον αφορά ορισμένα τμήματα του στόλου και θαλάσσιες λεκάνες. Η στήριξη αυτή θα πρέπει να επικεντρώνεται αυστηρά στη διατήρηση και τη βιώσιμη εκμετάλλευση των θαλάσσιων βιολογικών πόρων και να στοχεύει στην επίτευξη ισορροπίας μεταξύ της αλιευτικής ικανότητας και των διαθέσιμων αλιευτικών δυνατοτήτων. Ως εκ τούτου, θα πρέπει το ΕΤΘΑ να μπορεί να στηρίζει την οριστική παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων σε τμήματα του στόλου όπου δεν υπάρχει ισορροπία μεταξύ αλιευτικής ικανότητας και διαθέσιμων αλιευτικών δυνατοτήτων. Η εν λόγω στήριξη θα πρέπει να αποτελέσει εργαλείο για τα σχέδια δράσης για την προσαρμογή των τμημάτων του στόλου με εντοπισμένο διαρθρωτικό πλεόνασμα, όπως προβλέπεται στο άρθρο 22 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, και θα πρέπει να υλοποιηθεί είτε μέσω της διάλυσης του αλιευτικού σκάφους ή μέσω του παροπλισμού και της μετασκευής του για άλλες δραστηριότητες. Αν η μετασκευή οδηγήσει σε αυξημένη πίεση της ερασιτεχνικής αλιείας στο θαλάσσιο οικοσύστημα, η στήριξη θα πρέπει να χορηγείται μόνον εάν είναι σύμφωνη με την ΚΑΠ και τους στόχους των σχετικών πολυετών σχεδίων. Προκειμένου να εξασφαλισθεί η συνοχή της διαρθρωτικής προσαρμογής του στόλου με τους στόχους διατήρησης, η στήριξη της οριστικής παύσης των αλιευτικών δραστηριοτήτων θα πρέπει να χαρακτηρίζεται από απόλυτη διαφάνεια και να συνδέεται με την επίτευξη αποτελεσμάτων. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να εφαρμοστεί μόνο με χρηματοδότηση που δεν συνδέεται με το κόστος που προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. [κανονισμός περί καθορισμού κοινών διατάξεων]. Στο πλαίσιο αυτού του μηχανισμού, τα κράτη μέλη δεν θα πρέπει να ενισχύονται οικονομικά από την Επιτροπή για οριστική παύση με βάση τις πραγματικές δαπάνες, αλλά με βάση την εκπλήρωση των προϋποθέσεων και την επίτευξη αποτελεσμάτων. Για τον σκοπό αυτό, η Επιτροπή θα πρέπει να θεσπίσει με κατ’ εξουσιοδότηση πράξη τέτοιες προϋποθέσεις, οι οποίες θα πρέπει να συνδέονται με την επίτευξη των στόχων διατήρησης της ΚΑΠ.

(26)  Δεδομένων των προκλήσεων για την επίτευξη των στόχων διατήρησης της ΚΑΠ, θα πρέπει να είναι δυνατόν το ΕΤΘΑ να στηρίζει δράσεις για τη διαχείριση της αλιείας και των αλιευτικών στόλων. Σε αυτό το πλαίσιο, η στήριξη της προσαρμογής του στόλου εξακολουθεί ενίοτε να είναι αναγκαία όσον αφορά ορισμένα τμήματα του στόλου και θαλάσσιες λεκάνες. Η στήριξη αυτή θα πρέπει να επικεντρώνεται αυστηρά στη διατήρηση και τη βιώσιμη εκμετάλλευση των θαλάσσιων βιολογικών πόρων και να στοχεύει στην επίτευξη ισορροπίας μεταξύ της αλιευτικής ικανότητας και των διαθέσιμων αλιευτικών δυνατοτήτων. Ως εκ τούτου, θα πρέπει το ΕΤΘΑ να μπορεί να στηρίζει την οριστική παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων σε τμήματα του στόλου όπου δεν υπάρχει ισορροπία μεταξύ αλιευτικής ικανότητας και διαθέσιμων αλιευτικών δυνατοτήτων. Η εν λόγω στήριξη θα πρέπει να αποτελέσει εργαλείο για τα σχέδια δράσης για την προσαρμογή των τμημάτων του στόλου με εντοπισμένο διαρθρωτικό πλεόνασμα, όπως προβλέπεται στο άρθρο 22 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, και θα πρέπει να υλοποιηθεί είτε μέσω της διάλυσης του αλιευτικού σκάφους ή μέσω του παροπλισμού και της μετασκευής του για άλλες δραστηριότητες. Αν η μετασκευή οδηγήσει σε αυξημένη πίεση της ερασιτεχνικής αλιείας στο θαλάσσιο οικοσύστημα, η στήριξη θα πρέπει να χορηγείται μόνον εάν είναι σύμφωνη με την ΚΑΠ και τους στόχους των σχετικών πολυετών σχεδίων.

Τροπολογία    38

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 26 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(26α)  Για τη δημιουργία βιώσιμων, περιβαλλοντικά ενάρετων τύπων αλιείας με μειωμένη πίεση επί των αλιευτικών πόρων, το ΕΤΘΑ θα πρέπει να στηρίξει τον εκσυγχρονισμό των σκαφών προς μονάδες που να χρησιμοποιούν λιγότερη ενέργεια, μεταξύ άλλων και στα μη ισορροπημένα τμήματα του στόλου, είτε μέσω επιδοτήσεων είτε μέσω χρηματοδοτικών μέσων. Το ΕΤΘΑ θα πρέπει επίσης να επιτρέπει τη χορήγηση βοήθειας σε νέους αλιείς για την απόκτηση του εργαλείου της δουλειάς τους, συμπεριλαμβανομένων σκαφών μήκους άνω των 12 μέτρων, με εξαίρεση στα μη ισορροπημένα τμήματα του στόλου.

Τροπολογία    39

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 26 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(26β)  Δεδομένου ότι οι αλιευτικοί λιμένες, οι τόποι εκφόρτωσης, τα καταφύγια και οι ιχθυόσκαλες έχουν βασικό ρόλο στη διασφάλιση της ποιότητας των εκφορτούμενων προϊόντων, όπως και της ασφάλειας και των συνθηκών εργασίας, θα πρέπει το ΕΤΘΑ να υποστηρίξει κατά προτεραιότητα τον εκσυγχρονισμό των λιμενικών υποδομών και ειδικότερα, στην εμπορία αλιευτικών προϊόντων, να βελτιστοποιήσει την προστιθέμενη αξία των εκφορτούμενων προϊόντων.

Τροπολογία    40

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 27

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(27)  Λόγω του υψηλού επιπέδου απρόβλεπτων αλιευτικών δραστηριοτήτων, οι έκτακτες περιστάσεις ενδέχεται να προκαλέσουν σημαντικές οικονομικές ζημίες στους αλιείς. Προκειμένου να μετριαστούν οι εν λόγω συνέπειες, θα πρέπει να είναι δυνατόν το ΕΤΘΑ να στηρίξει τη χορήγηση αποζημίωσης για την έκτακτη παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων που προκαλείται από την εφαρμογή ορισμένων μέτρων διατήρησης π.χ. πολυετή σχέδια, στόχοι για τη διατήρηση και βιώσιμη εκμετάλλευση των αποθεμάτων, μέτρα για την προσαρμογή της αλιευτικής ικανότητας αλιευτικών σκαφών στις διαθέσιμες αλιευτικές δυνατότητες και τεχνικά μέτρα, καθώς και από την εφαρμογή μέτρων έκτακτης ανάγκης, από τη διακοπή, για λόγους ανωτέρας βίας, της εφαρμογής συμφωνίας σύμπραξης βιώσιμης αλιείας, από φυσική καταστροφή ή από περιβαλλοντικό συμβάν. Η στήριξη θα πρέπει να χορηγείται μόνον εάν οι επιπτώσεις στους αλιείς είναι σημαντικές, δηλαδή εάν οι εμπορικές δραστηριότητες του συγκεκριμένου σκάφους έχουν σταματήσει κατά τη διάρκεια τουλάχιστον 90 διαδοχικών ημερών και εάν οι οικονομικές ζημίες που προκύπτουν από την παύση υπερβαίνουν το 30% της μέσης ετήσιας παραγωγής της σχετικής επιχείρησης για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Οι ιδιαιτερότητες της αλιείας χελιών θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στις προϋποθέσεις χορήγησης της εν λόγω στήριξης.

(27)  Λόγω του υψηλού επιπέδου απρόβλεπτων αλιευτικών δραστηριοτήτων, η προσωρινή παύση ενδέχεται να προκαλέσει σημαντικές οικονομικές ζημίες στους αλιείς. Προκειμένου να μετριαστούν οι εν λόγω συνέπειες, θα πρέπει να είναι δυνατόν το ΕΤΘΑ να στηρίξει τη χορήγηση αποζημίωσης για την προσωρινή παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων που προκαλείται από την εφαρμογή ορισμένων μέτρων διατήρησης π.χ. πολυετή σχέδια, στόχοι για τη διατήρηση και βιώσιμη εκμετάλλευση των αποθεμάτων, μέτρα για την προσαρμογή της αλιευτικής ικανότητας αλιευτικών σκαφών στις διαθέσιμες αλιευτικές δυνατότητες και τεχνικά μέτρα, καθώς και από την εφαρμογή μέτρων έκτακτης ανάγκης, από τη διακοπή, για λόγους ανωτέρας βίας, της εφαρμογής ή μη ανανέωσης μιας συμφωνίας σύμπραξης βιώσιμης αλιείας, από φυσική καταστροφή ή από περιβαλλοντικό συμβάν, συμπεριλαμβανομένων των απαγορεύσεων για λόγους υγείας ή αφύσικης θνησιμότητας των ιχθυαποθεμάτων, των ατυχημάτων στη θάλασσα στη διάρκεια αλιευτικών δραστηριοτήτων, και των δυσμενών κλιματικών φαινομένων. Η στήριξη θα πρέπει να χορηγείται μόνον εάν οι επιπτώσεις στους αλιείς είναι σημαντικές, δηλαδή εάν οι εμπορικές δραστηριότητες του συγκεκριμένου σκάφους έχουν σταματήσει κατά τη διάρκεια τουλάχιστον 120 διαδοχικών ημερών εντός των δύο τελευταίων ετών. Οι ιδιαιτερότητες της αλιείας χελιών θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στις προϋποθέσεις χορήγησης της εν λόγω στήριξης.

Τροπολογία    41

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 27 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(27α)  Θα πρέπει να μπορούν οι αλιείς και οι υδατοκαλλιεργητές θαλασσίων και γλυκών υδάτων να λαμβάνουν στήριξη από το ΕΤΘΑ σε περίπτωση κρίσης στις αγορές αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, φυσικής καταστροφής ή περιβαλλοντικού συμβάντος.

Αιτιολόγηση

Όπως με τα γεωργικά ταμεία, έτσι και με τους αλιείς και υδατοκαλλιεργητές θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα δίχτυ ασφαλείας στην αγορά.

Τροπολογία    42

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(28)  Η παράκτια αλιεία μικρής κλίμακας καλύπτει τα αλιευτικά σκάφη κάτω των 12 μέτρων και δεν χρησιμοποιεί συρόμενο αλιευτικό εξοπλισμό. Αντιπροσωπεύουν σχεδόν το 75 % όλων των αλιευτικών σκαφών που είναι νηολογημένα στην Ένωση και σχεδόν το ήμισυ όλων των απασχολουμένων στον τομέα της αλιείας. Οι φορείς εκμετάλλευσης παράκτιας αλιείας μικρής κλίμακας εξαρτώνται ιδιαίτερα από τα υγιή αποθέματα ιχθύων τα οποία αποτελούν την κύρια πηγή εισοδήματός τους. Συνεπώς, το ΕΤΘΑ θα πρέπει να τους παρέχει προτιμησιακή μεταχείριση μέσω ποσοστού έντασης ενίσχυσης 100 %, συμπεριλαμβανομένων των δράσεων που σχετίζονται με τον έλεγχο και την επιβολή, με σκοπό την ενθάρρυνση των βιώσιμων αλιευτικών πρακτικών. Επιπλέον, ορισμένοι τομείς στήριξης θα πρέπει να προορίζονται για την αλιεία μικρής κλίμακας στο τμήμα του στόλου όπου υπάρχει ισορροπία μεταξύ της αλιευτικής ικανότητας και των διαθέσιμων αλιευτικών δυνατοτήτων, ήτοι στήριξη για την απόκτηση μεταχειρισμένου σκάφους και την αντικατάσταση ή τον εκσυγχρονισμό της μηχανής. Επιπλέον, τα κράτη μέλη πρέπει να συμπεριλάβουν στο πρόγραμμά τους ένα σχέδιο δράσης για την παράκτια αλιεία μικρής κλίμακας, το οποίο θα πρέπει να παρακολουθείται με βάση δείκτες για τους οποίους πρέπει να καθοριστούν ορόσημα και στόχοι.

(28)  Η παράκτια αλιεία μικρής κλίμακας καλύπτει τα αλιευτικά σκάφη κάτω των 12 μέτρων και δεν χρησιμοποιεί συρόμενο αλιευτικό εξοπλισμό. Αντιπροσωπεύουν σχεδόν το 75 % όλων των αλιευτικών σκαφών που είναι νηολογημένα στην Ένωση και σχεδόν το ήμισυ όλων των απασχολουμένων στον τομέα της αλιείας. Οι φορείς εκμετάλλευσης παράκτιας αλιείας μικρής κλίμακας εξαρτώνται ιδιαίτερα από τα υγιή αποθέματα ιχθύων τα οποία αποτελούν την κύρια πηγή εισοδήματός τους. Συνεπώς, το ΕΤΘΑ θα πρέπει να τους παρέχει προτιμησιακή μεταχείριση μέσω ποσοστού έντασης ενίσχυσης 100 %, συμπεριλαμβανομένων των δράσεων που σχετίζονται με τον έλεγχο και την επιβολή, με σκοπό την ενθάρρυνση των βιώσιμων αλιευτικών πρακτικών που είναι σύμφωνες με τους στόχους της ΚΑΠ. Επιπλέον, ορισμένοι τομείς στήριξης θα πρέπει να προορίζονται για την αλιεία μικρής κλίμακας στο τμήμα του στόλου όπου υπάρχει ισορροπία μεταξύ της αλιευτικής ικανότητας και των διαθέσιμων αλιευτικών δυνατοτήτων, ήτοι στήριξη για την απόκτηση μεταχειρισμένου σκάφους και την αντικατάσταση ή τον εκσυγχρονισμό της μηχανής, καθώς και στήριξη για τους νέους αλιείς. Επιπλέον, τα κράτη μέλη πρέπει να συμπεριλάβουν στο πρόγραμμά τους ένα σχέδιο δράσης για την παράκτια αλιεία μικρής κλίμακας, το οποίο θα πρέπει να παρακολουθείται με βάση δείκτες για τους οποίους πρέπει να καθοριστούν ορόσημα και στόχοι.

Τροπολογία    43

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 29

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(29)  Οι εξόχως απόκεντρες περιοχές, όπως περιγράφονται στην ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, την Επιτροπή των Περιφερειών και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, της 24ης Οκτωβρίου 2017, με τίτλο «Ισχυρότερη και ανανεωμένη στρατηγική εταιρική σχέση με τις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες της ΕΕ»10 αντιμετωπίζουν συγκεκριμένες προκλήσεις που συνδέονται με την απομάκρυνση, την τοπογραφία και το κλίμα, όπως αναφέρεται στο άρθρο 349 της Συνθήκης, και έχουν επίσης συγκεκριμένα πλεονεκτήματα για την ανάπτυξη μιας βιώσιμης γαλάζιας οικονομίας. Ως εκ τούτου, για κάθε εξόχως απόκεντρη περιοχή θα πρέπει να επισυναφθεί στο πρόγραμμα των ενδιαφερομένων κρατών μελών σχέδιο δράσης για την ανάπτυξη της βιώσιμης γαλάζιας οικονομίας, συμπεριλαμβανομένης της βιώσιμης εκμετάλλευσης της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, και θα πρέπει να διατεθεί χρηματοδοτική ενίσχυση για τη στήριξη της εφαρμογής αυτών των σχεδίων δράσης. Το ΕΤΘΑ θα πρέπει να μπορεί επίσης να στηρίζει την αντιστάθμιση του πρόσθετου κόστους με το οποίο επιβαρύνονται οι εξόχως απόκεντρες περιοχές λόγω της θέσης και του νησιωτικού τους χαρακτήρα. Η στήριξη αυτή δεν θα πρέπει να υπερβαίνει ένα ανώτατο όριο ως ποσοστό της εν λόγω συνολικής χρηματοδοτικής ενίσχυσης. Επιπλέον, στις εξόχως απόκεντρες περιοχές θα πρέπει να εφαρμόζεται υψηλότερο ποσοστό έντασης ενίσχυσης από το εφαρμοζόμενο σε άλλες δράσεις.

(29)  Οι εξόχως απόκεντρες περιοχές αντιμετωπίζουν συγκεκριμένες προκλήσεις που συνδέονται με την απομάκρυνση, την τοπογραφία και το κλίμα, όπως αναφέρεται στο άρθρο 349 της Συνθήκης, και έχουν επίσης συγκεκριμένα πλεονεκτήματα για την ανάπτυξη μιας βιώσιμης γαλάζιας οικονομίας. Ως εκ τούτου, για κάθε εξόχως απόκεντρη περιοχή θα πρέπει να επισυναφθεί στο πρόγραμμα των ενδιαφερομένων κρατών μελών σχέδιο δράσης για την ανάπτυξη της βιώσιμης γαλάζιας οικονομίας, συμπεριλαμβανομένης της βιώσιμης εκμετάλλευσης της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, και θα πρέπει να διατεθεί χρηματοδοτική ενίσχυση για τη στήριξη της εφαρμογής αυτών των σχεδίων δράσης. Προκειμένου να διατηρηθεί η ανταγωνιστικότητα ορισμένων αλιευτικών και υδατοκαλλιεργητικών προϊόντων από τις εξόχως απόκεντρες περιοχές της Ένωσης έναντι παρόμοιων προϊόντων από άλλες περιφέρειες της Ένωσης, η Ένωση θέσπισε το 1992 μέτρα για να αντισταθμίσει το σχετικό πρόσθετο κόστος στον κλάδο της αλιείας. Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 508/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου10α ορίζει τα μέτρα που ισχύουν κατά την περίοδο 2014-2020. Είναι απαραίτητο να συνεχιστεί η παροχή στήριξης για την αντιστάθμιση του πρόσθετου κόστους για την αλίευση, καλλιέργεια, μεταποίηση και εμπορία ορισμένων αλιευτικών προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας από τις εξόχως απόκεντρες περιοχές της Ένωσης, ώστε η αντιστάθμιση να συμβάλλει στη διατήρηση της οικονομικής βιωσιμότητας των επιχειρηματιών αυτών των περιφερειών. Λόγω των διαφορετικών συνθηκών εμπορίας στις εξόχως απόκεντρες περιοχές, των διακυμάνσεων στα αλιεύματα και στα ιχθυαποθέματα και στη ζήτηση της αγοράς, θα πρέπει να μπορούν τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη να καθορίζουν τα αλιευτικά προϊόντα που είναι επιλέξιμα για αντιστάθμιση, τις αντίστοιχες μέγιστες ποσότητές τους και τα ποσά αντιστάθμισης, στο πλαίσιο της συνολικής κατανομής ανά κράτος μέλος. Θα πρέπει να επιτραπεί στα κράτη μέλη να διαφοροποιούν τον κατάλογο και τις ποσότητες των εν λόγω αλιευτικών προϊόντων και το ύψος της αντιστάθμισης, στο πλαίσιο της συνολικής κατανομής ανά κράτος μέλος. Θα πρέπει επίσης να τους επιτραπεί να αναπροσαρμόζουν τα σχετικά προγράμματα αντιστάθμισης εφόσον αυτό δικαιολογείται λόγω μεταβαλλόμενων συνθηκών. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να καθορίζουν το αντισταθμιστικό ποσό σε επίπεδο που να επιτρέπει την ορθή αντιστάθμιση του πρόσθετου κόστους που προκύπτει από τα ιδιαίτερα μειονεκτήματα των εξόχως απόκεντρων περιοχών. Προς αποφυγή υπερβολικής αντιστάθμισης, το ποσό θα πρέπει να είναι ανάλογο προς το πρόσθετο κόστος το οποίο αντισταθμίζει η ενίσχυση. Προς το σκοπό αυτό, πρέπει να λαμβάνονται επίσης υπόψη άλλοι τύποι δημόσιας παρέμβασης που επιδρούν στο επίπεδο του πρόσθετου κόστους. Επιπλέον, στις εξόχως απόκεντρες περιοχές θα πρέπει να εφαρμόζεται υψηλότερο ποσοστό έντασης ενίσχυσης από το εφαρμοζόμενο σε άλλες δράσεις.

__________________

__________________

10 COM(2017) 623

 

 

10α Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 508/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 2328/2003, 861/2006, Αριθ. 1198/2006 και (ΕΚ) αριθ. 791/2007 και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1255/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 149 της 20.05.2014, σ. 1).

Τροπολογία    44

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 29 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(29α)  Για την επιβίωση του αλιευτικού κλάδου μικρής κλίμακας στις εξόχως απόκεντρες περιοχές και για την τήρηση της αρχής της διαφοροποιημένης μεταχείρισης των μικρών νησιών και εδαφών κατά τα προβλεπόμενα στον στόχο βιώσιμης ανάπτυξης (ΣΒΑ) αριθ. 14, θα πρέπει να μπορεί το ΕΤΘΑ να λαμβάνει, βάσει του άρθρου 349 ΣΛΕΕ, μέτρα για τη στήριξη της αγοράς και ανανέωσης των σκαφών παράκτιας αλιείας μικρής κλίμακας στις εξόχως απόκεντρες περιοχές, τα οποία εκφορτώνουν το σύνολο των αλιευμάτων τους σε λιμένες των περιφερειών αυτών και συμβάλλουν στην τοπική βιώσιμη ανάπτυξη, ώστε να βελτιωθεί η ασφάλεια των ανθρώπων, να τηρούνται τα ενωσιακά υγειονομικά πρότυπα, να καταπολεμηθεί η παράνομη, λαθραία και άναρχη (ΠΛΑ) αλιεία και να επιτευχθεί αποτελεσματικότερη περιβαλλοντική αποδοτικότητα. Αυτή η ανανέωση του αλιευτικού στόλου θα πρέπει να παραμείνει κάτω από τα επιτρεπόμενα ανώτατα όρια χωρητικότητας, και να τηρεί τους στόχους της ΚΑΠ. Θα πρέπει να μπορεί το ΕΤΘΑ να στηρίζει συναφή μέτρα, όπως την κατασκευή ή τον εκσυγχρονισμό ναυπηγείων που ασχολούνται αποκλειστικά με σκάφη παράκτιας αλιείας μικρής κλίμακας στις εξόχως απόκεντρες περιοχές, την αγορά ή ανακαίνιση υποδομών και εξοπλισμού, ή την εκπόνηση μελετών.

Τροπολογία    45

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 29 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(29β)  Λαμβάνοντας υπόψη το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την ειδική κατάσταση των νησιών (2015/3014(RSP) και τη γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής με θέμα «Ειδικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα νησιά» (1229/2011), η γεωργία, η κτηνοτροφία και η αλιεία συνιστούν σημαντικό στοιχείο των τοπικών νησιωτικών οικονομιών. Οι ευρωπαϊκές νησιωτικές περιοχές πλήττονται εξαιτίας της έλλειψης προσπελασιμότητας, ιδίως όσον αφορά τις ΜΜΕ, και του χαμηλού επιπέδου διαφοροποίησης των προϊόντων και χρειάζονται μια στρατηγική ούτως ώστε να χρησιμοποιήσουν όλες τις πιθανές συνέργειες μεταξύ των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων και άλλων χρηματοδοτικών μέσων της Ένωσης με σκοπό την αντιστάθμιση των μειονεκτημάτων των νησιών και την αύξηση της οικονομικής τους μεγέθυνσης, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Αν και το άρθρο 174 ΣΛΕΕ αναγνωρίζει τα μόνιμα φυσικά και γεωγραφικά προβλήματα που είναι χαρακτηριστικά της κατάστασης των νησιών, η Επιτροπή πρέπει να θεσπίσει ένα «Στρατηγικό πλαίσιο της Ένωσης για τα νησιά» προκειμένου να συνδέσει μεταξύ τους τα χρηματοδοτικά μέσα που μπορούν να έχουν σημαντικό εδαφικό αντίκτυπο.

Αιτιολόγηση

Κατά την εξέταση του νέου πλαισίου για το ΕΤΘΑ του 2021 θα πρέπει να ληφθεί περισσότερο υπόψη η ιδιαίτερη κατάσταση των ευρωπαϊκών νησιών.

Τροπολογία    46

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 30

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(30)  Στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης, το ΕΤΘΑ θα πρέπει να στηρίζει την προστασία και την αποκατάσταση της θαλάσσιας και παράκτιας βιοποικιλότητας και των θαλάσσιων και παράκτιων οικοσυστημάτων. Για τον σκοπό αυτό, θα πρέπει να διατίθεται στήριξη για την παροχή αποζημίωσης για τη συλλογή από τους αλιείς απολεσθέντος αλιευτικού εξοπλισμού και θαλάσσιων απορριμμάτων και για τη στήριξη των επενδύσεων σε λιμένες ώστε να διατίθενται κατάλληλες εγκαταστάσεις υποδοχής για τον απολεσθέντα αλιευτικό εξοπλισμό και τα θαλάσσια απορρίμματα. Θα πρέπει επίσης να παρέχεται στήριξη για δράσεις με σκοπό την επίτευξη ή τη διατήρηση της καλής περιβαλλοντικής κατάστασης του θαλάσσιου περιβάλλοντος, όπως προβλέπεται στην οδηγία 2008/56/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου («οδηγία-πλαίσιο για τη θαλάσσια στρατηγική»)11, με σκοπό την εφαρμογή των μέτρων προστασίας του θαλάσσιου χώρου που θεσπίστηκαν δυνάμει της εν λόγω οδηγίας και, σύμφωνα με πλαίσια δράσης κατά προτεραιότητα που θεσπίστηκαν σύμφωνα με την οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου («οδηγία για τα ενδιαιτήματα»)12, για τη διαχείριση, αποκατάσταση και παρακολούθηση των τόπων του NATURA 2000, καθώς και για την προστασία των ειδών βάσει της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ και της οδηγίας 2009/147/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου («οδηγία για τα πτηνά»)13. Στο πλαίσιο της άμεσης διαχείρισης, το ΕΤΘΑ θα πρέπει να στηρίζει στην προώθηση καθαρών και υγιών θαλασσών και την εφαρμογή της ευρωπαϊκής στρατηγικής για τις πλαστικές ύλες σε μια κυκλική οικονομία που αναπτύχθηκε στην ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών, της 16ης Ιανουαρίου 201614, σε συνάφεια με τον στόχο επίτευξης ή διατήρησης της καλής περιβαλλοντικής κατάστασης του θαλάσσιου περιβάλλοντος.

(30)  Στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης, το ΕΤΘΑ θα πρέπει να στηρίζει την προστασία και την αποκατάσταση της θαλάσσιας και παράκτιας βιοποικιλότητας και των θαλάσσιων και παράκτιων οικοσυστημάτων. Για τον σκοπό αυτό, θα πρέπει να διατίθεται στήριξη για την παροχή αποζημίωσης για τη συλλογή από τους αλιείς απολεσθέντος αλιευτικού εξοπλισμού και θαλάσσιων απορριμμάτων και ιδιαίτερα πλαστικών στη θάλασσα και για τη στήριξη των επενδύσεων σε λιμένες ώστε να διατίθενται κατάλληλες εγκαταστάσεις υποδοχής και αποθήκευσης για τον απολεσθέντα αλιευτικό εξοπλισμό και τα θαλάσσια απορρίμματα που έχουν συλλεχθεί. Θα πρέπει επίσης να παρέχεται στήριξη για δράσεις με σκοπό την επίτευξη ή τη διατήρηση της καλής περιβαλλοντικής κατάστασης του θαλάσσιου περιβάλλοντος, όπως προβλέπεται στην οδηγία 2008/56/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου («οδηγία-πλαίσιο για τη θαλάσσια στρατηγική»)11, με σκοπό την εφαρμογή των μέτρων προστασίας του θαλάσσιου χώρου που θεσπίστηκαν δυνάμει της εν λόγω οδηγίας και, σύμφωνα με πλαίσια δράσης κατά προτεραιότητα που θεσπίστηκαν σύμφωνα με την οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου («οδηγία για τα ενδιαιτήματα»)12, για τη διαχείριση, αποκατάσταση και παρακολούθηση των τόπων του NATURA 2000, καθώς και για την προστασία των ειδών βάσει της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ και της οδηγίας 2009/147/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου («οδηγία για τα πτηνά»)13 και της οδηγίας 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου13α, όπως και των ενωσιακών προτύπων για τα αστικά λύματα και επίσης για την κατασκευή, την τοποθέτηση, τον εκσυγχρονισμό και την επιστημονική προπαρασκευή και αξιολόγηση σταθερών ή μετακινούμενων εγκαταστάσεων προστασίας και βελτίωσης της θαλάσσιας πανίδας και χλωρίδας στις εξόχως απόκεντρες περιοχές. Στο πλαίσιο της άμεσης διαχείρισης, το ΕΤΘΑ θα πρέπει να στηρίζει στην προώθηση καθαρών και υγιών θαλασσών και την εφαρμογή της ευρωπαϊκής στρατηγικής για τις πλαστικές ύλες σε μια κυκλική οικονομία που αναπτύχθηκε στην ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών, της 16ης Ιανουαρίου 201614, σε συνάφεια με τον στόχο επίτευξης ή διατήρησης της καλής περιβαλλοντικής κατάστασης του θαλάσσιου περιβάλλοντος.

_________________

_________________

11 Οδηγία 2008/56/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Ιουνίου 2008, για τη δημιουργία πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής για το θαλάσσιο περιβάλλον (ΕΕ L 164 της 25.6.2008, σ. 19).

11 Οδηγία 2008/56/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Ιουνίου 2008, για τη δημιουργία πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής για το θαλάσσιο περιβάλλον (ΕΕ L 164 της 25.6.2008, σ. 19).

12 Οδηγία 92/43/EOK του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 1992 για τη διατήρηση των φυσικών οικότοπων, καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας (ΕΕ L 206 της 22.7.1992, σ. 7).

12 Οδηγία 92/43/EOK του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 1992 για τη διατήρηση των φυσικών οικότοπων, καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας (ΕΕ L 206 της 22.7.1992, σ. 7).

13 Οδηγία 2009/147/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής Νοεμβρίου 2009 περί της διατηρήσεως των αγρίων πτηνών (ΕΕ L 20 της 26.1.2010, σ. 7).

13 Οδηγία 2009/147/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής Νοεμβρίου 2009 περί της διατηρήσεως των αγρίων πτηνών (ΕΕ L 20 της 26.1.2010, σ. 7).

 

13α Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2000, για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων (ΕΕ L 327 της 22.12.2000, σ. 1).

14 COM(2018) 28

14 COM(2018) 28

Τροπολογία    47

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 31

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(31)  Η αλιεία και η υδατοκαλλιέργεια συμβάλλουν στην επισιτιστική ασφάλεια και τη διατροφή. Ωστόσο, η Ένωση εισάγει σήμερα περισσότερο από το 60% του εφοδιασμού της σε αλιευτικά προϊόντα και, ως εκ τούτου, εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις τρίτες χώρες. Μια σημαντική πρόκληση είναι να ενθαρρυνθεί η κατανάλωση πρωτεϊνών ιχθύων που παράγονται στην Ένωση με υψηλά ποιοτικά πρότυπα και διατίθενται στους καταναλωτές σε προσιτές τιμές.

(31)  Το Θεματολόγιο του ΟΗΕ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη έως το 2030 όρισε ως έναν από τους 17 στόχους για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (ΣΒΑ 2) την εξάλειψη της πείνας και την επίτευξη επισιτιστικής ασφάλειας και βελτιωμένης διατροφής. Η Ένωση δεσμεύεται πλήρως για αυτόν τον στόχο και την επίτευξή του. Στο πλαίσιο αυτό, η αλιεία και η βιώσιμη υδατοκαλλιέργεια συμβάλλουν στην επισιτιστική ασφάλεια και τη διατροφή. Ωστόσο, η Ένωση εισάγει σήμερα περισσότερο από το 60% του εφοδιασμού της σε αλιευτικά προϊόντα και, ως εκ τούτου, εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις τρίτες χώρες. Μια σημαντική πρόκληση είναι να ενθαρρυνθεί η κατανάλωση αλιευτικών προϊόντων που παράγονται στην Ένωση με υψηλά ποιοτικά πρότυπα και διατίθενται στους καταναλωτές σε προσιτές τιμές με το να προμηθεύονται τα δημόσια ιδρύματα, όπως νοσοκομεία ή σχολεία, με αλιευτικά προϊόντα μικρής τοπικής κλίμακας και με το να ξεκινήσουν στα εκπαιδευτικά ιδρύματα προγράμματα κατάρτισης και ευαισθητοποίησης σχετικά με τη σημασία της κατανάλωσης τοπικών ψαριών.

Τροπολογία    48

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 32

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(32)  Το ΕΤΘΑ θα πρέπει να μπορεί να υποστηρίζει την προώθηση και τη βιώσιμη ανάπτυξη της υδατοκαλλιέργειας, συμπεριλαμβανομένης της υδατοκαλλιέργειας γλυκών υδάτων, για την εκτροφή υδρόβιων ζώων και φυτών για την παραγωγή τροφίμων και άλλων πρώτων υλών. Στα κράτη μέλη εξακολουθούν να υφίστανται πολύπλοκες διοικητικές διαδικασίες, όπως εμπόδια πρόσβασης στον θαλάσσιο χώρο και επαχθείς διαδικασίες αδειοδότησης που δυσκολεύουν τον τομέα να βελτιώσει την εικόνα και την ανταγωνιστικότητα των εκτρεφόμενων θαλασσινών. Η στήριξη πρέπει να είναι συνεπής με τα πολυετή εθνικά στρατηγικά σχέδια για την υδατοκαλλιέργεια που αναπτύσσονται βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013. Ειδικότερα θα πρέπει να είναι επιλέξιμη η στήριξη της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας, των παραγωγικών επενδύσεων, της καινοτομίας, της απόκτησης επαγγελματικών δεξιοτήτων, της βελτίωσης των συνθηκών εργασίας, της λήψης αντισταθμιστικών μέτρων για την παροχή κρίσιμης σημασίας υπηρεσιών διαχείρισης της γης και της φύσης. Θα πρέπει επίσης να είναι επιλέξιμες δράσεις στον τομέα της δημόσιας υγείας, τα προγράμματα ασφάλισης αποθεμάτων υδατοκαλλιέργειας και οι δράσεις για την υγεία και την καλή διαβίωση των ζώων. Ωστόσο, στην περίπτωση των παραγωγικών επενδύσεων, η στήριξη θα πρέπει να παρέχεται μόνο μέσω χρηματοδοτικών μέσων και μέσω του InvestEU, τα οποία προσφέρουν υψηλότερη μόχλευση στις αγορές και είναι, κατά συνέπεια, καταλληλότερα από τις επιχορηγήσεις για την αντιμετώπιση των προβλημάτων χρηματοδότησης του τομέα.

(32)  Το ΕΤΘΑ θα πρέπει να μπορεί να υποστηρίζει την προώθηση και τη βιώσιμη ανάπτυξη της υδατοκαλλιέργειας, συμπεριλαμβανομένης της υδατοκαλλιέργειας γλυκών υδάτων, για την εκτροφή υδρόβιων ζώων και φυτών για την παραγωγή τροφίμων και άλλων πρώτων υλών. Στα κράτη μέλη εξακολουθούν να υφίστανται πολύπλοκες διοικητικές διαδικασίες, όπως εμπόδια πρόσβασης στον θαλάσσιο χώρο και επαχθείς διαδικασίες αδειοδότησης που δυσκολεύουν τον τομέα να βελτιώσει την εικόνα και την ανταγωνιστικότητα των εκτρεφόμενων θαλασσινών. Η στήριξη πρέπει να είναι συνεπής με τα πολυετή εθνικά στρατηγικά σχέδια για την υδατοκαλλιέργεια που αναπτύσσονται βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013. Ειδικότερα θα πρέπει να είναι επιλέξιμη η στήριξη της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας, των παραγωγικών επενδύσεων, της καινοτομίας, της απόκτησης επαγγελματικών δεξιοτήτων, της βελτίωσης των συνθηκών εργασίας, της λήψης αντισταθμιστικών μέτρων για την παροχή κρίσιμης σημασίας υπηρεσιών διαχείρισης της γης και της φύσης. Θα πρέπει επίσης να είναι επιλέξιμες δράσεις στον τομέα της δημόσιας υγείας, τα προγράμματα ασφάλισης αποθεμάτων υδατοκαλλιέργειας και οι δράσεις για την υγεία και την καλή διαβίωση των ζώων. Η στήριξη θα πρέπει να παρέχεται κατά προτίμηση μέσω χρηματοδοτικών μέσων, μέσω του InvestEU και μέσω επιχορηγήσεων.

Τροπολογία    49

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 33

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(33)  Η επισιτιστική ασφάλεια βασίζεται σε αποτελεσματικές και καλά οργανωμένες αγορές, οι οποίες βελτιώνουν τη διαφάνεια, τη σταθερότητα, την ποιότητα και την ποικιλομορφία της αλυσίδας εφοδιασμού, καθώς και την ενημέρωση των καταναλωτών. Για τον σκοπό αυτό, το ΕΤΘΑ θα πρέπει να μπορεί να στηρίζει την εμπορία προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, σύμφωνα με τους στόχους του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1379/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου («κανονισμός ΚΟΑ»)15. Ειδικότερα, θα πρέπει να διατίθεται στήριξη για τη δημιουργία οργανώσεων παραγωγών, την εφαρμογή σχεδίων παραγωγής και εμπορίας, την προώθηση νέων εμπορικών διεξόδων και την ανάπτυξη και διάδοση πληροφοριών σχετικά με την αγορά.

(33)  Η επισιτιστική ασφάλεια βασίζεται σε αποτελεσματικές και καλά οργανωμένες αγορές, οι οποίες βελτιώνουν τη διαφάνεια, τη σταθερότητα, την ποιότητα και την ποικιλομορφία της αλυσίδας εφοδιασμού, καθώς και την ενημέρωση των καταναλωτών. Για τον σκοπό αυτό, το ΕΤΘΑ θα πρέπει να μπορεί να στηρίζει την εμπορία προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, σύμφωνα με τους στόχους του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1379/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου («κανονισμός ΚΟΑ»)15. Ειδικότερα, θα πρέπει να διατίθεται στήριξη μεταξύ άλλων για δημιουργία οργανώσεων παραγωγών, συμπεριλαμβανομένων και αλιευτικών συνεταιρισμών, παραγωγών μικρής κλίμακας, εφαρμογή σχεδίων παραγωγής και εμπορίας, ενισχύσεις αποθήκευσης, εκστρατείες προώθησης και επικοινωνίας, προώθηση νέων εμπορικών διεξόδων, εκπόνηση μελετών σχετικά με τις αγορές, προστασία και ενίσχυση του Παρατηρητηρίου των Ευρωπαϊκών Αγορών Προϊόντων Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας (EUMOFA), και ανάπτυξη και διάδοση πληροφοριών σχετικά με την αγορά .

_________________

_________________

15 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1379/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, για την κοινή οργάνωση των αγορών των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1184/2006 και 1224/2009 του Συμβουλίου και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 104/2000 (ΕΕ L 354 της 28.12.2013, σ. 1).

15 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1379/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, για την κοινή οργάνωση των αγορών των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1184/2006 και 1224/2009 του Συμβουλίου και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 104/2000 (ΕΕ L 354 της 28.12.2013, σ. 1).

Τροπολογία    50

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 33 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(33α)  Η ποιότητα και η ποικιλία των θαλασσινών προϊόντων της Ένωσης παρέχουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στους παραγωγούς, γεγονός που συμβάλλει σημαντικά στην πολιτιστική και γαστρονομική κληρονομιά, συνδυάζοντας τη διατήρηση των πολιτιστικών παραδόσεων με την ανάπτυξη και εφαρμογή νέας επιστημονικής εμπειρογνωσίας. Οι πολίτες και οι καταναλωτές ζητούν όλο και περισσότερο προϊόντα ποιότητας με διαφορετικά ειδικά χαρακτηριστικά συνδεόμενα με τη γεωγραφική τους προέλευση. Προς το σκοπό αυτό το ΕΤΘΑ μπορεί να στηρίζει τα ιχθυηρά που προβλέπονται στον κανονισμό 1151/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Ειδικότερα, μπορεί να στηρίξει την αναγνώριση και καταχώριση των γεωγραφικών ενδείξεων ποιότητας δυνάμει του παρόντος κανονισμού. Επίσης μπορεί να στηρίζει τις διαχειριστικές οντότητες των Προστατευόμενων Ονομασιών Προέλευσης (ΠΟΠ) και των Προστατευόμενων Γεωγραφικών Ενδείξεων (ΠΓΕ), όπως και τα προγράμματα που αυτές σχεδιάζουν για τη βελτίωση της ποιότητας. Ακόμη, μπορεί να στηρίζει την έρευνα που διεξάγουν αυτές οι διαχειριστικές οντότητες με σκοπό μια καλύτερη ενημέρωση για μια συγκεκριμένη εγκατάσταση παραγωγής, για τις διαδικασίες παραγωγής και για τα προϊόντα.

 

___________________

 

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1151/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Νοεμβρίου 2012, για τα συστήματα ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων (ΕΕ L 343 της 14.12.2012, σ. 1).

Τροπολογία    51

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 33 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(33β)  Λαμβάνοντας υπόψη το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 4ης Δεκεμβρίου 2008, σχετικά με ένα ευρωπαϊκό σχέδιο διαχείρισης των κορμοράνων και το ψήφισμα της 17ης Ιουνίου 2010 σχετικά με τη νέα ώθηση στη στρατηγική για τη βιώσιμη ανάπτυξη της ευρωπαϊκής υδατοκαλλιέργειας, το ΕΤΘΑ θα πρέπει να στηρίζει την επιστημονική έρευνα και τη συλλογή δεδομένων σχετικά με τον αντίκτυπο των μεταναστευτικών πτηνών στον τομέα της υδατοκαλλιέργειας και στα αντίστοιχα αλιευτικά αποθέματα της Ένωσης.

Τροπολογία    52

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 33 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(33γ)  Λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη για ανάπτυξη του τομέα της υδατοκαλλιέργειας και τις σημαντικές απώλειες ιχθυαποθεμάτων που προκαλούνται εξαιτίας των μεταναστευτικών πτηνών, το ΕΤΘΑ θα πρέπει να περιλαμβάνει και ορισμένες μορφές αποζημίωσης για τις απώλειες αυτές έως ότου καταρτιστεί ένα ευρωπαϊκό σχέδιο διαχείρισης.

Τροπολογία    53

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 34

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(34)  Η μεταποιητική βιομηχανία παίζει επίσης ρόλο στη διαθεσιμότητα και την ποιότητα των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας. Το ΕΤΘΑ θα πρέπει να μπορεί να στηρίζει στοχευμένες επενδύσεις στον εν λόγω κλάδο, με την προϋπόθεση ότι συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων της κοινής οργάνωσης αγοράς (ΚΟΑ). Η στήριξη αυτή θα πρέπει να παρέχεται μόνο μέσω χρηματοδοτικών μέσων και μέσω του InvestEU και όχι μέσω επιχορηγήσεων.

(34)  Η μεταποιητική βιομηχανία παίζει επίσης ρόλο στη διαθεσιμότητα και την ποιότητα των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας. Το ΕΤΘΑ θα πρέπει να μπορεί να στηρίζει στοχευμένες επενδύσεις στον εν λόγω κλάδο, με την προϋπόθεση ότι συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων της κοινής οργάνωσης αγοράς (ΚΟΑ). Η στήριξη αυτή μπορεί να παρέχεται μέσω επιχορηγήσεων, μέσω χρηματοδοτικών μέσων και μέσω του InvestEU.

Αιτιολόγηση

Πρέπει να παρέχεται συνεχής στήριξη στη μεταποιητική βιομηχανία, ακόμη και μέσω επιχορηγήσεων, για να προωθηθεί η ανταγωνιστικότητά της. Δεν θα πρέπει να αποκλείονται οι επιχορηγήσεις, διότι οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις δεν μπορούν να έχουν εύκολη πρόσβαση στα χρηματοδοτικά μέσα.

Τροπολογία    54

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 34 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(34α)  Εκτός των επιλέξιμων μέτρων που έχουν ήδη αναφερθεί, το ΕΤΘΑ θα πρέπει να μπορεί να στηρίζει άλλους τομείς που σχετίζονται με την αλιεία και την υδατοκαλλιέργεια, συμπεριλαμβανομένης της στήριξης για το προστατευτικό κυνήγι ή τη διαχείριση της όχλησης από άγρια είδη, ιδίως φώκιες και κορμοράνοι, που θέτουν σε κίνδυνο τα βιώσιμα επίπεδα των ιχθυαποθεμάτων.

Τροπολογία    55

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 34 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(34β)  Εκτός των επιλέξιμων μέτρων που έχουν ήδη αναφερθεί, το ΕΤΘΑ θα πρέπει να μπορεί να στηρίζει άλλους τομείς που σχετίζονται με την αλιεία και την υδατοκαλλιέργεια, συμπεριλαμβανομένης της αποζημίωσης για ζημιές στα αλιεύματα από θηλαστικά και πτηνά, ιδίως φώκιες και κορμοράνους, που είναι υπό την προστασία της ενωσιακής νομοθεσίας.

Τροπολογία    56

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 35

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(35)  Η δημιουργία θέσεων απασχόλησης στις παράκτιες περιοχές εξαρτάται από την τοπική ανάπτυξη μιας βιώσιμης γαλάζιας οικονομίας που αναβιώνει τον κοινωνικό ιστό των εν λόγω περιφερειών. Οι βιομηχανίες και οι υπηρεσίες του ωκεανού είναι πιθανό να υπερβούν την ανάπτυξη της παγκόσμιας οικονομίας και να συμβάλουν σημαντικά στην απασχόληση και την ανάπτυξη έως το 2030. Για να είναι βιώσιμη, η γαλάζια ανάπτυξη εξαρτάται από την καινοτομία και τις επενδύσεις σε νέες θαλάσσιες επιχειρήσεις και στη βιοοικονομία, συμπεριλαμβανομένων των μοντέλων του τουρισμού, της ανανεώσιμης ενέργειας με βάση τον ωκεανό, των καινοτόμων ναυπηγείων υψηλών προδιαγραφών και των νέων λιμενικών υπηρεσιών, που μπορούν να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας και ταυτόχρονα να ενισχύσουν την τοπική ανάπτυξη. Αν και οι δημόσιες επενδύσεις στη βιώσιμη γαλάζια οικονομία πρέπει να ενσωματωθούν σε ολόκληρο τον προϋπολογισμό της Ένωσης, το ΕΤΘΑ θα πρέπει να επικεντρωθεί ειδικά στις συνθήκες για την ανάπτυξη βιώσιμης γαλάζιας οικονομίας και στην εξάλειψη των σημείων συμφόρησης για τη διευκόλυνση των επενδύσεων και την ανάπτυξη νέων αγορών και τεχνολογιών ή υπηρεσιών. Η στήριξη για την ανάπτυξη της βιώσιμης γαλάζιας οικονομίας θα πρέπει να παρέχεται μέσω κοινής, άμεσης και έμμεσης διαχείρισης.

(35)  Η δημιουργία θέσεων απασχόλησης στις παράκτιες περιοχές εξαρτάται από την τοπική ανάπτυξη μιας βιώσιμης γαλάζιας οικονομίας που αναπτύσσεται εντός οικολογικών ορίων και αναβιώνει τον κοινωνικό ιστό των εν λόγω περιοχών, συμπεριλαμβανομένων των νησιών και των εξόχως απόκεντρων περιοχών. Οι βιομηχανίες και οι υπηρεσίες του ωκεανού είναι πιθανό να υπερβούν την ανάπτυξη της παγκόσμιας οικονομίας και να συμβάλουν σημαντικά στην απασχόληση και την ανάπτυξη έως το 2030. Για να είναι βιώσιμη, η γαλάζια ανάπτυξη εξαρτάται από την καινοτομία και τις επενδύσεις σε νέες θαλάσσιες επιχειρήσεις και στη βιοοικονομία και τη βιοτεχνολογία, συμπεριλαμβανομένων των μοντέλων του τουρισμού, της ανανεώσιμης ενέργειας με βάση τον ωκεανό, των καινοτόμων ναυπηγείων υψηλών προδιαγραφών και των νέων λιμενικών υπηρεσιών και της βιώσιμης ανάπτυξης της αλιείας και του ωκεάνιου τομέα, που μπορούν να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας και ταυτόχρονα να ενισχύσουν την τοπική ανάπτυξη όπως και την ανάπτυξη νέων θαλασσινών προϊόντων βάσει της βιολογίας. Αν και οι δημόσιες επενδύσεις στη βιώσιμη γαλάζια οικονομία πρέπει να ενσωματωθούν σε ολόκληρο τον προϋπολογισμό της Ένωσης, το ΕΤΘΑΥ θα πρέπει να επικεντρωθεί ειδικά στη διασφάλιση προϋποθέσεων για μια βιώσιμη γαλάζια οικονομία που αναπτύσσεται εντός οικολογικών ορίων και στην εξάλειψη των σημείων συμφόρησης για τη διευκόλυνση των επενδύσεων και την ανάπτυξη νέων αγορών και τεχνολογιών ή υπηρεσιών. Η στήριξη για την ανάπτυξη της βιώσιμης γαλάζιας οικονομίας θα πρέπει να παρέχεται μέσω κοινής, άμεσης και έμμεσης διαχείρισης.

Τροπολογία    57

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 35 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(35α)  Σε συμφωνία με την αιτιολογική σκέψη 3 του κανονισμού για την ΚΑΠ, η ερασιτεχνική αλιεία μπορεί να έχει σημαντικές επιπτώσεις στους αλιευτικούς πόρους και θα πρέπει επομένως τα κράτη μέλη να μεριμνήσουν ώστε να ασκείται κατά τρόπο συμβατό με τους στόχους της ΚΑΠ. Όμως, δεν μπορεί να υπάρξει σωστή διαχείριση της ερασιτεχνικής αλιείας χωρίς αξιόπιστη και διαρκή συλλογή δεδομένων για την ερασιτεχνική αλιεία, όπως τονίζει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο ψήφισμά του για την κατάσταση όσον αφορά την ερασιτεχνική αλιεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση (2017/2120 INI).

Τροπολογία    58

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 35 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(35β)  Σκοπός μιας βιώσιμης γαλάζιας οικονομίας είναι επιτύχει βιώσιμη κατανάλωση και παραγωγή, καθώς και αποδοτική χρήση των πόρων, σε συνδυασμό με την προστασία και διατήρηση της ποικιλομορφίας, της παραγωγικότητας, της ανθεκτικότητας, των βασικών λειτουργιών και των εγγενών αξιών των θαλάσσιων οικοσυστημάτων. Βασίζεται στην αξιολόγηση των μακροπρόθεσμων αναγκών των σημερινών και των μελλοντικών γενεών. Τούτο σημαίνει επίσης τον καθορισμό των σωστών τιμών για προϊόντα και υπηρεσίες.

Αιτιολόγηση

Μια βιώσιμη γαλάζια οικονομία σημαίνει ότι οι οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές δραστηριότητες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του θαλάσσιου οικοσυστήματος και, ως εκ τούτου, είναι αναγκαίο να διατηρηθεί μια ισορροπία ανάμεσα στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και στην ευημερία των τοπικών παράκτιων κοινοτήτων και την προστασία των θαλάσσιων οικοσυστημάτων. Μια βιώσιμη γαλάζια οικονομία θα δημιουργήσει οικονομική αξία για το θαλάσσιο περιβάλλον μόνο εάν μπορεί να υλοποιηθεί διατηρώντας και προστατεύοντας τους θαλάσσιους πόρους και τα οικοσυστήματα.

Τροπολογία    59

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 35 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(35γ)  Πρέπει να υποστηριχθούν μέτρα για τη διευκόλυνση του κοινωνικού διαλόγου και για την αξιοποίηση του ΕΤΘΑ έτσι ώστε να συμβάλει στην εκπαίδευση ειδικευμένων επαγγελματιών για τον τομέα της ναυτιλίας και της αλιείας. Η σημασία του εκσυγχρονισμού των τομέων της ναυτιλίας και της αλιείας και ο ρόλος που διαδραματίζει η καινοτομία σε αυτό απαιτούν την επανεκτίμηση της κατανομής των κονδυλίων επαγγελματικής κατάρτισης στο πλαίσιο του ΕΤΘΑ.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή υπενθυμίζει τα άρθρα 25 και 27 της γνωμοδότησης της Επιτροπής Αλιείας 2017/2052 (INI) σχετικά με την ανάγκη να διατεθούν κεφάλαια στο πλαίσιο του ΕΤΘΑ ειδικά για την κατάρτιση των υφιστάμενων και των νέων εργαζόμενων στους τομείς, χωρίς περιορισμό ηλικίας αλλά με ειδικό στόχο τη βελτίωση της οικονομικής και περιβαλλοντικής βιωσιμότητας των αλιευτικών δραστηριοτήτων.

Τροπολογία    60

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 35 δ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(35δ)  Οι επενδύσεις σε ανθρώπινο κεφάλαιο είναι επίσης ζωτικής σημασίας για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας και της οικονομικής αποδοτικότητας της αλιείας και των θαλάσσιων δραστηριοτήτων. Ως εκ τούτου, το ΕΤΘΑ θα πρέπει να στηρίζει συμβουλευτικές υπηρεσίες, τη συνεργασία μεταξύ επιστημόνων και αλιέων, την επαγγελματική κατάρτιση, τη διά βίου μάθηση, να τονώσει τη διάδοση της γνώσης και να συμβάλλει στη βελτίωση των συνολικών επιδόσεων και της ανταγωνιστικότητας των φορέων εκμετάλλευσης και στην προώθηση του κοινωνικού διαλόγου. Σε αναγνώριση του ρόλου τους στις αλιευτικές κοινότητες, οι σύζυγοι και σύντροφοι των αυτοαπασχολούμενων αλιέων θα πρέπει, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, επίσης να λαμβάνουν στήριξη για επαγγελματική κατάρτιση, διά βίου μάθηση, διάδοση γνώσεων, και δικτύωση συμβάλλουσα στην επαγγελματική τους ανάπτυξη.

Αιτιολόγηση

Επαναφορά της αιτιολογικής σκέψης 31 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 508/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαΐου 2014 που αφορά την προώθηση του ανθρώπινου κεφαλαίου. Ιδίως όσον αφορά τις παράκτιες κοινότητες που εξαρτώνται από αλιευτικές δραστηριότητες, έχει καίρια σημασία να μπορούν να προωθήσουν την ένταξη νέων ειδικευμένων εργαζομένων.

Τροπολογία    61

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 36

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(36)  Η ανάπτυξη μιας βιώσιμης γαλάζιας οικονομίας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από συμπράξεις μεταξύ τοπικών φορέων που συμβάλλουν στη ζωτικότητα των παράκτιων και χερσαίων κοινοτήτων και οικονομιών. Το ΕΤΘΑ πρέπει να παρέχει τα εφόδια για την ενθάρρυνση τέτοιων συμπράξεων. Για τον σκοπό αυτό, θα πρέπει να διατίθεται στήριξη υπό επιμερισμένη διαχείριση στην τοπική ανάπτυξη με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων (ΤΑΠΤΚ) . Αυτή η προσέγγιση ενισχύει πράγματι την οικονομική διαφοροποίηση σε τοπικό επίπεδο μέσω της ανάπτυξης της παράκτιας και εσωτερικής αλιείας, της υδατοκαλλιέργειας και μιας βιώσιμης γαλάζιας οικονομίας. Οι στρατηγικές της ΤΑΠΤΚ πρέπει να εξασφαλίσουν ότι οι τοπικές κοινότητες εκμεταλλεύονται καλύτερα και επωφελούνται από τις ευκαιρίες που προσφέρει η βιώσιμη γαλάζια οικονομία, αξιοποιώντας και ενισχύοντας τους περιβαλλοντικούς, πολιτιστικούς, κοινωνικούς και ανθρώπινους πόρους. Κάθε τοπική σύμπραξη πρέπει, ως εκ τούτου, να αντικατοπτρίζει το κύριο μέλημα της στρατηγικής της, εξασφαλίζοντας ισορροπημένη συμμετοχή και εκπροσώπηση όλων των ενδιαφερομένων μερών από την τοπική βιώσιμη γαλάζια οικονομία.

(36)  Η ανάπτυξη μιας βιώσιμης γαλάζιας οικονομίας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις συμπράξεις μεταξύ τοπικών φορέων που συμβάλλουν στη ζωτικότητα και τη βιωσιμότητα των πληθυσμών των παράκτιων, των νησιωτικών και των χερσαίων κοινοτήτων και οικονομιών. Το ΕΤΘΑ πρέπει να παρέχει τα εφόδια για την ενθάρρυνση τέτοιων συμπράξεων. Για τον σκοπό αυτό, θα πρέπει να διατίθεται στήριξη υπό επιμερισμένη διαχείριση στην τοπική ανάπτυξη με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων (ΤΑΠΤΚ) . Αυτή η προσέγγιση ενισχύει πράγματι την οικονομική διαφοροποίηση σε τοπικό επίπεδο μέσω της ανάπτυξης της παράκτιας και εσωτερικής αλιείας, της υδατοκαλλιέργειας και μιας βιώσιμης γαλάζιας οικονομίας. Οι στρατηγικές της ΤΑΠΤΚ πρέπει να εξασφαλίσουν ότι οι τοπικές κοινότητες εκμεταλλεύονται καλύτερα και επωφελούνται από τις ευκαιρίες που προσφέρει η βιώσιμη γαλάζια οικονομία, αξιοποιώντας και ενισχύοντας τους περιβαλλοντικούς, πολιτιστικούς, κοινωνικούς και ανθρώπινους πόρους. Κάθε τοπική σύμπραξη πρέπει, ως εκ τούτου, να αντικατοπτρίζει το κύριο μέλημα της στρατηγικής της, εξασφαλίζοντας ισορροπημένη συμμετοχή και εκπροσώπηση όλων των ενδιαφερομένων μερών από την τοπική βιώσιμη γαλάζια οικονομία.

Τροπολογία    62

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 37

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(37)  Στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης, το ΕΤΘΑ θα πρέπει να μπορεί να στηρίζει μια βιώσιμη γαλάζια οικονομία μέσω της συλλογής, διαχείρισης και χρήσης δεδομένων για τη βελτίωση των γνώσεων σχετικά με την κατάσταση του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Η στήριξη αυτή θα πρέπει να αποσκοπεί στην εκπλήρωση των απαιτήσεων της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ και της οδηγίας 2009/147/ΕΚ, στη στήριξη του θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού, στη βελτίωση της ποιότητας και της ανταλλαγής δεδομένων μέσω του Ευρωπαϊκού Δικτύου Θαλάσσιων Παρατηρήσεων και Δεδομένων.

(37)  Στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης, το ΕΤΘΑΥ θα πρέπει να μπορεί να στηρίζει μια βιώσιμη γαλάζια οικονομία που αναπτύσσεται εντός οικολογικών ορίων, μέσω της συλλογής, διαχείρισης και χρήσης δεδομένων για τη βελτίωση των γνώσεων σχετικά με την κατάσταση του θαλάσσιου περιβάλλοντος, του περιβάλλοντος γλυκών υδάτων καθώς και των πόρων. Η στήριξη αυτή θα πρέπει να αποσκοπεί στην εκπλήρωση των απαιτήσεων της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ και της οδηγίας 2009/147/ΕΚ, στη στήριξη του θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού, στη βιωσιμότητα του τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, και στη βελτίωση της ποιότητας και της ανταλλαγής δεδομένων μέσω του Ευρωπαϊκού Δικτύου Θαλάσσιων Παρατηρήσεων και Δεδομένων.

Τροπολογία    63

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 38

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(38)  Στο πλαίσιο της άμεσης και έμμεσης διαχείρισης, το ΕΤΘΑ θα πρέπει να επικεντρωθεί στις προϋποθέσεις που επιτρέπουν μια βιώσιμη γαλάζια οικονομία μέσω της προώθησης της ολοκληρωμένης διακυβέρνησης και διαχείρισης της θαλάσσιας πολιτικής, της ενίσχυσης της μεταφοράς και της αξιοποίησης της έρευνας, της καινοτομίας και της μεταφοράς τεχνολογίας στη βιώσιμη γαλάζια οικονομία, της βελτίωσης των θαλάσσιων δεξιοτήτων, του ωκεανογραφικού γραμματισμού και της ανταλλαγής κοινωνικοοικονομικών δεδομένων σχετικά με τη βιώσιμη γαλάζια οικονομία, της προώθησης μιας βιώσιμης γαλάζιας οικονομίας με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και ανθεκτικής στην κλιματική αλλαγή και της δημιουργίας δεξαμενών έργων και καινοτόμων χρηματοδοτικών μέσων. Πρέπει να ληφθεί δεόντως υπόψη η ιδιαίτερη κατάσταση των εξόχως απόκεντρων περιοχών σε σχέση με τους προαναφερθέντες τομείς.

(38)  Στο πλαίσιο της άμεσης και έμμεσης διαχείρισης, το ΕΤΘΑ θα πρέπει να επικεντρωθεί στη δημιουργία των προϋποθέσεων που επιτρέπουν μια βιώσιμη γαλάζια οικονομία που αναπτύσσεται εντός οικολογικών ορίων και προωθεί ένα υγιές θαλάσσιο περιβάλλον μέσω της προώθησης της ολοκληρωμένης διακυβέρνησης και διαχείρισης της θαλάσσιας πολιτικής, της ενίσχυσης της μεταφοράς και της αξιοποίησης της έρευνας, της καινοτομίας και της μεταφοράς τεχνολογίας στη βιώσιμη γαλάζια οικονομία, της βελτίωσης των θαλάσσιων δεξιοτήτων, του θαλάσσιου και ωκεανογραφικού γραμματισμού και της ανταλλαγής περιβαλλοντικών και κοινωνικοοικονομικών δεδομένων σχετικά με τη βιώσιμη γαλάζια οικονομία, της προώθησης μιας βιώσιμης γαλάζιας οικονομίας με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και ανθεκτικής στην κλιματική αλλαγή και της δημιουργίας δεξαμενών έργων και καινοτόμων χρηματοδοτικών μέσων. Θα πρέπει να δοθεί η δέουσα προσοχή στην ιδιαίτερη κατάσταση των εξόχως απόκεντρων περιοχών και των νησιών που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 174 της ΣΛΕΕ σε σχέση με τους προαναφερθέντες τομείς.

Τροπολογία    64

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 39

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(39)  Το 60 % των ωκεανών βρίσκεται πέραν των ορίων της εθνικής δικαιοδοσίας. Αυτό συνεπάγεται κοινή διεθνή ευθύνη. Τα περισσότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ωκεανοί είναι διασυνοριακά, όπως η υπερεκμετάλλευση, η αλλαγή του κλίματος, η όξινη βροχή, η ρύπανση και η φθίνουσα βιοποικιλότητα και, ως εκ τούτου, απαιτείται κοινή αντιμετώπιση. Σύμφωνα με τη σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας, στην οποία η Ένωση είναι συμβαλλόμενο μέρος δυνάμει της απόφασης 98/392/ΕΚ του Συμβουλίου16, δημιουργήθηκαν πολλά δικαιοδοτικά δικαιώματα, θεσμοί και ειδικά πλαίσια για τη ρύθμιση και τη διαχείριση της ανθρώπινης δραστηριότητας στους ωκεανούς. Τα τελευταία χρόνια έχει επιτευχθεί παγκόσμια συναίνεση ως προς το ότι το θαλάσσιο περιβάλλον και οι θαλάσσιες ανθρώπινες δραστηριότητες πρέπει να αποτελούν αντικείμενο αποτελεσματικότερης διαχείρισης για την αντιμετώπιση των αυξανόμενων πιέσεων στους ωκεανούς.

(39)  Το 60 % των ωκεανών βρίσκεται πέραν των ορίων της εθνικής δικαιοδοσίας. Αυτό συνεπάγεται κοινή διεθνή ευθύνη. Τα περισσότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ωκεανοί είναι διασυνοριακά, όπως η υπερεκμετάλλευση, η αλλαγή του κλίματος, η όξινη βροχή, η ρύπανση, η αναζήτηση πετρελαίου ή η υποβρύχια εξόρυξη, που οδηγούν σε μείωση της βιοποικιλότητας και, ως εκ τούτου, απαιτείται κοινή αντιμετώπιση. Σύμφωνα με τη σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας, στην οποία η Ένωση είναι συμβαλλόμενο μέρος δυνάμει της απόφασης 98/392/ΕΚ του Συμβουλίου16, δημιουργήθηκαν πολλά δικαιοδοτικά δικαιώματα, θεσμοί και ειδικά πλαίσια για τη ρύθμιση και τη διαχείριση της ανθρώπινης δραστηριότητας στους ωκεανούς. Τα τελευταία χρόνια έχει επιτευχθεί παγκόσμια συναίνεση ως προς το ότι το θαλάσσιο περιβάλλον και οι θαλάσσιες ανθρώπινες δραστηριότητες πρέπει να αποτελούν αντικείμενο αποτελεσματικότερης διαχείρισης για την αντιμετώπιση των αυξανόμενων πιέσεων στους ωκεανούς και τις θάλασσες.

_________________

_________________

16 Απόφαση 98/392/ΕΚ του Συμβουλίου της 23ης Μαρτίου 1998 για τη σύναψη από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα της σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών, της 10ης Δεκεμβρίου 1982, για το δίκαιο της θάλασσας και της συμφωνίας, της 28ης Ιουλίου 1994, σχετικά με την εφαρμογή του μέρους XI της εν λόγω σύμβασης (ΕΕ L 179 της 23.6.1998, σ. 1).

16 Απόφαση 98/392/ΕΚ του Συμβουλίου της 23ης Μαρτίου 1998 για τη σύναψη από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα της σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών, της 10ης Δεκεμβρίου 1982, για το δίκαιο της θάλασσας και της συμφωνίας, της 28ης Ιουλίου 1994, σχετικά με την εφαρμογή του μέρους XI της εν λόγω σύμβασης (ΕΕ L 179 της 23.6.1998, σ. 1).

Τροπολογία    65

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 40

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(40)  Ως παγκόσμιος παράγοντας, η Ένωση είναι απόλυτα αποφασισμένη να προωθήσει τη διεθνή διακυβέρνηση των ωκεανών, σύμφωνα με την κοινή ανακοίνωση προς το Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών της 10ης Νοεμβρίου 2016 με τίτλο «Διεθνής διακυβέρνηση των ωκεανών: ένα θεματολόγιο για το μέλλον των ωκεανών μας»17. Η πολιτική διακυβέρνησης των ωκεανών της Ένωσης είναι μια νέα πολιτική που καλύπτει τους ωκεανούς με ολοκληρωμένο τρόπο. Η διεθνής διακυβέρνηση των ωκεανών δεν αποτελεί μόνο βασικό στοιχείο για την επίτευξη του Θεματολογίου του 2030 για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, και ειδικότερα του στόχου βιώσιμης ανάπτυξης 14 («Διατήρηση και βιώσιμη χρήση των ωκεανών, των θαλασσών και των θαλάσσιων πόρων στο πλαίσιο της βιώσιμης ανάπτυξης»), αλλά και για την εξασφάλιση ασφαλών, προστατευόμενων, καθαρών θαλασσών και ωκεανών που υπόκεινται σε βιώσιμη διαχείριση για τις μελλοντικές γενιές. Η Ένωση πρέπει να ανταποκριθεί στις εν λόγω διεθνείς δεσμεύσεις της και να αποτελέσει κινητήρια δύναμη για μια καλύτερη διεθνή διακυβέρνηση των ωκεανών σε διμερές, περιφερειακό και πολυμερές επίπεδο, συμπεριλαμβανομένης της πρόληψης, αποτροπής και εξάλειψης της παράνομης, λαθραίας και άναρχης αλιείας, της βελτίωσης του διεθνούς πλαισίου διακυβέρνησης των ωκεανών, της μείωσης των πιέσεων στους ωκεανούς και τις θάλασσες, της δημιουργίας των προϋποθέσεων για μια βιώσιμη γαλάζια οικονομία και της ενίσχυσης της διεθνούς έρευνας και των δεδομένων για τους ωκεανούς.

(40)  Ως παγκόσμιος παράγοντας, η Ένωση είναι απόλυτα αποφασισμένη να προωθήσει τη διεθνή διακυβέρνηση των ωκεανών, σύμφωνα με την κοινή ανακοίνωση προς το Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών της 10ης Νοεμβρίου 2016 με τίτλο «Διεθνής διακυβέρνηση των ωκεανών: ένα θεματολόγιο για το μέλλον των ωκεανών μας»17. Η πολιτική διακυβέρνησης των ωκεανών της Ένωσης είναι μια νέα πολιτική που καλύπτει τους ωκεανούς με ολοκληρωμένο τρόπο. Η διεθνής διακυβέρνηση των ωκεανών δεν αποτελεί μόνο βασικό στοιχείο για την επίτευξη του Θεματολογίου του 2030 για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, και ειδικότερα του στόχου βιώσιμης ανάπτυξης 14 («Διατήρηση και βιώσιμη χρήση των ωκεανών, των θαλασσών και των θαλάσσιων πόρων στο πλαίσιο της βιώσιμης ανάπτυξης»), αλλά και για την εξασφάλιση ασφαλών, προστατευόμενων, καθαρών θαλασσών και ωκεανών που υπόκεινται σε βιώσιμη διαχείριση για τις μελλοντικές γενιές. Η Ένωση πρέπει να ανταποκριθεί στις εν λόγω διεθνείς δεσμεύσεις της και να αποτελέσει κινητήρια και ηγετική δύναμη για μια καλύτερη διεθνή διακυβέρνηση των ωκεανών σε διμερές, περιφερειακό και πολυμερές επίπεδο, συμπεριλαμβανομένης της πρόληψης, αποτροπής και εξάλειψης της ΠΛΑ (παράνομης, λαθραίας και άναρχης) αλιείας, και της ελαχιστοποίησης των επιπτώσεων στο θαλάσσιο περιβάλλον, της βελτίωσης του διεθνούς πλαισίου διακυβέρνησης των ωκεανών, της μείωσης των πιέσεων στους ωκεανούς και τις θάλασσες, της δημιουργίας των προϋποθέσεων για μια βιώσιμη γαλάζια οικονομία που αναπτύσσεται εντός οικολογικών ορίων και της ενίσχυσης της διεθνούς έρευνας και των δεδομένων για τους ωκεανούς.

_________________

_________________

17 JOIN(2016) 49

17 JOIN(2016) 49

Τροπολογία    66

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 43

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(43)  Στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης, κάθε κράτος μέλος πρέπει να προετοιμάσει ένα ενιαίο πρόγραμμα το οποίο θα πρέπει να εγκριθεί από την Επιτροπή. Στο πλαίσιο της περιφερειοποίησης και με σκοπό να ενθαρρυνθούν τα κράτη μέλη να ακολουθήσουν μια περισσότερο στρατηγική προσέγγιση κατά την προετοιμασία των προγραμμάτων, η Επιτροπή πρέπει να εκπονήσει ανάλυση κάθε θαλάσσιας λεκάνης, αναφέροντας τα κοινά πλεονεκτήματα και τις αδυναμίες όσον αφορά την επίτευξη των στόχων της ΚΑΠ. Η ανάλυση αυτή θα πρέπει να καθοδηγήσει τόσο τα κράτη μέλη όσο και την Επιτροπή κατά τη διαπραγμάτευση κάθε προγράμματος, λαμβάνοντας υπόψη τις περιφερειακές δυσκολίες και ανάγκες. Κατά την αξιολόγηση των προγραμμάτων, η Επιτροπή θα πρέπει να λάβει υπόψη τις περιβαλλοντικές και κοινωνικοοικονομικές προκλήσεις της ΚΑΠ, τις κοινωνικοοικονομικές επιδόσεις της βιώσιμης γαλάζιας οικονομίας, τις προκλήσεις σε επίπεδο θαλάσσιων λεκανών, τη διατήρηση και αποκατάσταση των θαλάσσιων οικοσυστημάτων, τη μείωση των θαλάσσιων απορριμμάτων και τον μετριασμό της αλλαγής του κλίματος και την προσαρμογή σε αυτή.

(43)  Στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης, κάθε κράτος μέλος πρέπει να προετοιμάσει ένα ενιαίο πρόγραμμα σε συνεργασία με όλες τις περιφέρειες το οποίο θα πρέπει να εγκριθεί από την Επιτροπή. Στο πλαίσιο της περιφερειοποίησης και με σκοπό να ενθαρρυνθούν τα κράτη μέλη να ακολουθήσουν μια περισσότερο στρατηγική προσέγγιση κατά την προετοιμασία των προγραμμάτων, η Επιτροπή πρέπει να εκπονήσει ανάλυση κάθε θαλάσσιας λεκάνης, αναφέροντας τα κοινά πλεονεκτήματα και τις αδυναμίες όσον αφορά την επίτευξη των στόχων της ΚΑΠ. Η ανάλυση αυτή θα πρέπει να καθοδηγήσει τόσο τα κράτη μέλη όσο και την Επιτροπή κατά τη διαπραγμάτευση κάθε προγράμματος, λαμβάνοντας υπόψη τις περιφερειακές δυσκολίες και ανάγκες. Κατά την αξιολόγηση των προγραμμάτων, η Επιτροπή θα πρέπει να λάβει υπόψη τις περιβαλλοντικές και κοινωνικοοικονομικές προκλήσεις της ΚΑΠ, τις κοινωνικοοικονομικές επιδόσεις μιας βιώσιμης γαλάζιας οικονομίας που αναπτύσσεται εντός οικολογικών ορίων, ιδίως όσον αφορά την μικρής κλίμακας παράκτια αλιεία, τις προκλήσεις σε επίπεδο θαλάσσιων λεκανών, τη διατήρηση και αποκατάσταση των θαλάσσιων οικοσυστημάτων, τη μείωση και συλλογή των θαλάσσιων απορριμμάτων και τον αγώνα κατά της κλιματικής αλλαγής, τον μετριασμό της και την προσαρμογή σε αυτή.

Τροπολογία    67

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 43 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(43α)  Προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματική εφαρμογή των μέτρων διαχείρισης σε περιφερειακό επίπεδο, τα κράτη μέλη θα πρέπει να θεσπίσουν ένα σύστημα συνδιαχείρισης με τη συμμετοχή γνωμοδοτικών συμβουλίων, οργανώσεων αλιέων και αρμόδιων φορέων/αρχών, για την ενίσχυση του διαλόγου και της συμμετοχής των μερών.

Τροπολογία    68

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 44 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(44α)  Έχει αναφερθεί ότι η διαδικασία πληρωμής στο πλαίσιο του τρέχοντος ΕΤΘΑ είναι ανεπαρκής, δεδομένου ότι μετά από τέσσερα έτη εφαρμογής έχει χρησιμοποιηθεί μόνο το 11 %. Η εν λόγω διαδικασία θα πρέπει να βελτιωθεί προκειμένου να επισπευσθούν οι πληρωμές προς τους δικαιούχους, ιδίως όσον αφορά άτομα ή οικογένειες.

Τροπολογία    69

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 46 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(46α)  Η Επιτροπή θα πρέπει επίσης να παράσχει κατάλληλα εργαλεία για να ενημερώνει την κοινωνία για τις δραστηριότητες στην αλιεία και την υδατοκαλλιέργεια, και για τα οφέλη από τη διαφοροποίηση της κατανάλωσης ψαριών και θαλασσινών.

Αιτιολόγηση

Η διαφοροποίηση της κατανάλωσης ψαριών θα μειώσει την αλιευτική πίεση στα πλέον δημοφιλή ιχθυαποθέματα.

Τροπολογία    70

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 47

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(47)  Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) Αρ. [κανονισμός σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης], τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου19, τον κανονισμό (Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 2988/9520 του Συμβουλίου, τον κανονισμό (Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 2185/96 του Συμβουλίου21 και τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/193922 του Συμβουλίου, τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης πρέπει να προστατεύονται με αναλογικά μέτρα, συμπεριλαμβανομένων της πρόληψης, του εντοπισμού, της διόρθωσης και της διερεύνησης παρατυπιών, συμπεριλαμβανομένης της απάτης, της ανάκτησης των απολεσθέντων, των αχρεωστήτως καταβληθέντων ή των μη ορθώς χρησιμοποιηθέντων κονδυλίων και, ενδεχομένως, της επιβολής διοικητικών κυρώσεων. Ειδικότερα, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013 και τον κανονισμό (Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 2185/96, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) μπορεί να διενεργεί έρευνες, μεταξύ των οποίων επιτόπιες έρευνες και επιθεωρήσεις, με στόχο να διαπιστωθεί αν υπήρξε απάτη, διαφθορά ή οποιαδήποτε άλλη παράνομη δραστηριότητα εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης. Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/1939 του Συμβουλίου, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) ενδέχεται να διεξάγει έρευνες και να διώκει απάτες και άλλες εγκληματικές ενέργειες που θίγουν τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης, όπως προβλέπεται στην οδηγία (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου23. Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. [κανονισμός για τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στο γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης], κάθε πρόσωπο ή οντότητα που λαμβάνει κονδύλια της Ένωσης πρέπει να συνεργάζεται πλήρως για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, να παρέχει πρόσβαση στην Επιτροπή, την OLAF, την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο (ΕΕΣ) και να διασφαλίσει ότι τυχόν τρίτα μέρη που συμμετέχουν στην εκτέλεση των πόρων της Ένωσης παρέχουν ισοδύναμα δικαιώματα. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι, κατά τη διαχείριση και την υλοποίηση του ΕΤΘΑ, τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης προστατεύονται, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. [κανονισμός για τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης] και τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. [κανονισμός περί καθορισμού κοινών διατάξεων].

(47)  Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. [κανονισμός σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης], τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου19, τον κανονισμό (Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 2988/9520 του Συμβουλίου, τον κανονισμό (Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 2185/96 του Συμβουλίου21 και τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/193922 του Συμβουλίου, τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης πρέπει να προστατεύονται με αναλογικά μέτρα, συμπεριλαμβανομένων της πρόληψης, του εντοπισμού, της διόρθωσης και της διερεύνησης παρατυπιών, συμπεριλαμβανομένης της απάτης, της ανάκτησης των απολεσθέντων, των αχρεωστήτως καταβληθέντων ή των μη ορθώς χρησιμοποιηθέντων κονδυλίων και, ενδεχομένως, της επιβολής διοικητικών κυρώσεων. Ειδικότερα, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013 και τον κανονισμό (Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 2185/96, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) θα πρέπει να διενεργεί έρευνες, μεταξύ των οποίων επιτόπιες έρευνες και επιθεωρήσεις, με στόχο να διαπιστωθεί αν υπήρξε απάτη, διαφθορά ή οποιαδήποτε άλλη παράνομη δραστηριότητα εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης. Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/1939 του Συμβουλίου, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) θα πρέπει να διεξάγει έρευνες και να διώκει απάτες και άλλες εγκληματικές ενέργειες που θίγουν τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης, όπως προβλέπεται στην οδηγία (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου23. Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. [κανονισμός για τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στο γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης], κάθε πρόσωπο ή οντότητα που λαμβάνει κονδύλια της Ένωσης πρέπει να συνεργάζεται πλήρως για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, να παρέχει πρόσβαση στην Επιτροπή, την OLAF, την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο (ΕΕΣ) και να διασφαλίσει ότι τυχόν τρίτα μέρη που συμμετέχουν στην εκτέλεση των πόρων της Ένωσης παρέχουν ισοδύναμα δικαιώματα. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι, κατά τη διαχείριση και την υλοποίηση του ΕΤΘΑ, τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης προστατεύονται, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. [κανονισμός για τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης] και τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. [κανονισμός περί καθορισμού κοινών διατάξεων].

_________________

_________________

19 Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Σεπτεμβρίου 2013, σχετικά με τις έρευνες που πραγματοποιούνται από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1073/1999 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του κανονισμού (Ευρατόμ) αριθ. 1074/1999 του Συμβουλίου (ΕΕ L 248 της 18.09.2013, σ. 1).

19 Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Σεπτεμβρίου 2013, σχετικά με τις έρευνες που πραγματοποιούνται από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1073/1999 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του κανονισμού (Ευρατόμ) αριθ. 1074/1999 του Συμβουλίου (ΕΕ L 248 της 18.09.2013, σ. 1).

20 Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) 2988/95 του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 1995, σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ L 312 της 23.12.95, σ. 1).

20 Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) 2988/95 του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 1995, σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ L 312 της 23.12.95, σ. 1).

21 Κανονισμός (Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 2185/96 του Συμβουλίου, της 11ης Νοεμβρίου 1996, σχετικά με τους ελέγχους και εξακριβώσεις που διεξάγει επιτοπίως η Επιτροπή με σκοπό την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων από απάτες και λοιπές παρατυπίες (ΕΕ L 292 της 15.11.1996, σ. 2).

21 Κανονισμός (Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 2185/96 του Συμβουλίου, της 11ης Νοεμβρίου 1996, σχετικά με τους ελέγχους και εξακριβώσεις που διεξάγει επιτοπίως η Επιτροπή με σκοπό την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων από απάτες και λοιπές παρατυπίες (ΕΕ L 292 της 15.11.1996, σ. 2).

22 Κανονισμός (ΕΕ) 2017/1939 του Συμβουλίου, της 12ης Οκτωβρίου 2017, για την εφαρμογή ενισχυμένης συνεργασίας για τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (ΕΕ L 283 της 31.10.2017, σ. 1).

22 Κανονισμός (ΕΕ) 2017/1939 του Συμβουλίου, της 12ης Οκτωβρίου 2017, για την εφαρμογή ενισχυμένης συνεργασίας για τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (ΕΕ L 283 της 31.10.2017, σ. 1).

23 Οδηγία (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2017,σχετικά με την καταπολέμηση, μέσω του ποινικού δικαίου, της απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης (ΕΕ L 198 της 28.07.2017, σ. 29).

23 Οδηγία (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2017,σχετικά με την καταπολέμηση, μέσω του ποινικού δικαίου, της απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης (ΕΕ L 198 της 28.07.2017, σ. 29).

Τροπολογία    71

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 48

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(48)  Για να ενισχυθεί η διαφάνεια όσον αφορά τη χρήση των κονδυλίων της Ένωσης και η δημοσιονομική τους διαχείριση, ενισχύοντας ιδίως τον δημόσιο έλεγχο των χρησιμοποιηθέντων κονδυλίων, ορισμένα στοιχεία σχετικά με τις δράσεις που χρηματοδοτούνται από το ΕΤΘΑ θα πρέπει να δημοσιεύονται σε ιστότοπο του κράτους μέλους σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. [κανονισμός περί καθορισμού κοινών διατάξεων]. Όταν ένα κράτος μέλος δημοσιεύει στοιχεία για τις δράσεις που χρηματοδοτήθηκαν από το ΕΤΘΑ, πρέπει να τηρούνται οι κανόνες για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που θεσπίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου24.

(48)  Για να ενισχυθεί η διαφάνεια όσον αφορά τη χρήση των κονδυλίων της Ένωσης και η δημοσιονομική τους διαχείριση, ενισχύοντας ιδίως τον δημόσιο έλεγχο των χρησιμοποιηθέντων κονδυλίων, στοιχεία σχετικά με τις δράσεις που χρηματοδοτούνται από το ΕΤΘΑ θα πρέπει να δημοσιεύονται σε ιστότοπο του κράτους μέλους σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. [κανονισμός περί καθορισμού κοινών διατάξεων]. Όταν ένα κράτος μέλος δημοσιεύει στοιχεία για τις δράσεις που χρηματοδοτήθηκαν από το ΕΤΘΑ, πρέπει να τηρούνται οι κανόνες για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που θεσπίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου24.

_________________

_________________

24 Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (γενικός κανονισμός για την προστασία δεδομένων) (ΕΕ L 119 της 4.5.2016, σ. 1).

24 Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (γενικός κανονισμός για την προστασία δεδομένων) (ΕΕ L 119 της 4.5.2016, σ. 1).

Τροπολογία    72

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – σημείο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(2)  «κοινό περιβάλλον ανταλλαγής πληροφοριών» (ΚΠΑΠ): ένα περιβάλλον συστημάτων που αναπτύσσονται για την υποστήριξη της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των αρχών που ασχολούνται με τη θαλάσσια επιτήρηση, σε διάφορους τομείς και σύνορα, προκειμένου να βελτιωθεί η ευαισθητοποίησή τους όσον αφορά τις θαλάσσιες δραστηριότητες·

(2)  «κοινό περιβάλλον ανταλλαγής πληροφοριών» (ΚΠΑΠ): ένα περιβάλλον συστημάτων που αναπτύσσονται για την υποστήριξη της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των αρχών που ασχολούνται με τη θαλάσσια επιτήρηση, σε διάφορους τομείς και σύνορα, προκειμένου να βελτιωθεί η ευαισθητοποίησή τους όσον αφορά τις δραστηριότητες που εκτελούνται στη θάλασσα·

Τροπολογία    73

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – σημείο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(3)  «ακτοφυλακή»: οι εθνικές αρχές που εκτελούν υπηρεσίες ακτοφυλακής, οι οποίες περιλαμβάνουν τη θαλάσσια ασφάλεια, τη ναυτιλιακή ασφάλεια, τα θαλάσσια τελωνεία, την πρόληψη και καταστολή της παράνομης διακίνησης και του λαθρεμπορίου, την επιβολή του σχετικού ναυτικού δικαίου, τον έλεγχο των θαλάσσιων συνόρων, τη θαλάσσια επιτήρηση, την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, την έρευνα και διάσωση, την αντιμετώπιση ατυχημάτων και καταστροφών, τον έλεγχο της αλιείας και άλλες δραστηριότητες που σχετίζονται με τις εν λόγω λειτουργίες·

(3)  «ακτοφυλακή»: οι εθνικές αρχές που εκτελούν υπηρεσίες ακτοφυλακής, οι οποίες περιλαμβάνουν τη θαλάσσια ασφάλεια, τη ναυτιλιακή ασφάλεια, τα θαλάσσια τελωνεία, την πρόληψη και καταστολή της παράνομης διακίνησης και του λαθρεμπορίου, την επιβολή του σχετικού ναυτικού δικαίου, τον έλεγχο των θαλάσσιων συνόρων, τη θαλάσσια επιτήρηση, την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, την έρευνα και διάσωση, την αντιμετώπιση ατυχημάτων και καταστροφών, τον έλεγχο της αλιείας, τις επιθεωρήσεις και άλλες δραστηριότητες που σχετίζονται με τις εν λόγω λειτουργίες·

Τροπολογία    74

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – σημείο 6 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(6α)  «ερασιτεχνική αλιεία»: οι μη εμπορικές αλιευτικές δραστηριότητες εκμετάλλευσης θαλάσσιων βιολογικών πόρων για αναψυχή, τουρισμό ή αθλητισμό

Τροπολογία    75

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – σημείο 6 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(6β)  «τομέας ερασιτεχνικής αλιείας»: όλα τα τμήματα της ερασιτεχνικής αλιείας και οι επιχειρήσεις και οι θέσεις εργασίας που εξαρτώνται ή δημιουργούνται από αυτό τον τύπο αλιείας·

Τροπολογία    76

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – σημείο 7 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(7α)  «πεζός αλιέας»: κάθε φυσικό πρόσωπο που ασκεί εμπορικές αλιευτικές δραστηριότητες πεζή, όπως αναγνωρίζεται από το οικείο κράτος μέλος·

Αιτιολόγηση

Η θέση των πεζών αλιέων είναι συχνά παρόμοια με των παράκτιων αλιέων μικρής κλίμακας. Για αυτό και θα πρέπει να καλύπτονται και οι πεζοί ψαράδες από τις περί στήριξης διατάξεις του ΕΤΘΑ.

Τροπολογία    77

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – σημείο 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(12)  «παραγωγικές επενδύσεις υδατοκαλλιέργειας»: οι επενδύσεις για την κατασκευή, την επέκταση, τον εκσυγχρονισμό ή τον εξοπλισμό εγκαταστάσεων παραγωγής υδατοκαλλιέργειας·

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αντιστοιχεί στη διαγραφή της λέξης «παραγωγικές» στο άρθρο 23 παράγραφος 3.

Τροπολογία    78

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – σημείο 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(13)  «στρατηγική για τις θαλάσσιες λεκάνες»: ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο για την αντιμετώπιση των κοινών προκλήσεων στη θάλασσα και τη ναυτιλία που αντιμετωπίζουν τα κράτη μέλη και, κατά περίπτωση, τρίτες χώρες που βρίσκονται σε θαλάσσια λεκάνη ή σε μία ή περισσότερες υποθαλάσσιες λεκάνες, και την προώθηση της συνεργασίας και του συντονισμού για την επίτευξη οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής· αναπτύσσεται από την Επιτροπή σε συνεργασία με τις ενδιαφερόμενες χώρες, τις περιφέρειές τους και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη, κατά περίπτωση·

(13)  «στρατηγική για τις θαλάσσιες λεκάνες»: ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο για την αντιμετώπιση των κοινών προκλήσεων στη θάλασσα και τη ναυτιλία που αντιμετωπίζουν τα κράτη μέλη και, κατά περίπτωση, τρίτες χώρες που βρίσκονται σε συγκεκριμένη θαλάσσια λεκάνη ή σε μία ή περισσότερες υποθαλάσσιες λεκάνες, και την προώθηση της συνεργασίας και του συντονισμού για την επίτευξη οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής· αναπτύσσεται από την Επιτροπή σε συνεργασία με τα κράτη μέλη και τις ενδιαφερόμενες τρίτες χώρες, τις περιφέρειές τους και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη, κατά περίπτωση·

Τροπολογία    79

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – σημείο 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(14)  «παράκτια αλιεία μικρής κλίμακας»: η αλιεία που διεξάγεται από αλιευτικά σκάφη συνολικού μήκους μικρότερου των 12 μέτρων, τα οποία δεν χρησιμοποιούν συρόμενα εργαλεία, όπως απαριθμούνται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1967/2006 του Συμβουλίου26·

(14)  «παράκτια αλιεία μικρής κλίμακας»: η αλιεία που διεξάγεται από αλιευτικά σκάφη συνολικού μήκους μικρότερου των 12 μέτρων, τα οποία δεν χρησιμοποιούν συρόμενα εργαλεία, όπως απαριθμούνται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1967/2006 του Συμβουλίου26, η πεζή αλιεία και η συλλογή οστρακοειδών·

_________________

_________________

26 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1967/2006 του Συμβουλίου, της 21ης Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με μέτρα διαχείρισης για τη βιώσιμη εκμετάλλευση των αλιευτικών πόρων στη Μεσόγειο Θάλασσα, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2847/93 και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1626/94 (ΕΕ L 409 της 30.12.2006, σ. 11).

26 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1967/2006 του Συμβουλίου, της 21ης Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με μέτρα διαχείρισης για τη βιώσιμη εκμετάλλευση των αλιευτικών πόρων στη Μεσόγειο Θάλασσα, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2847/93 και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1626/94 (ΕΕ L 409 της 30.12.2006, σ. 11).

Αιτιολόγηση

Πρέπει να δηλωθεί ρητά ότι η αλιεία πεζή περιλαμβάνεται στον τομέα της παράκτιας αλιείας μικρής κλίμακας. Κατά το ΕΤΘΑ του 2014-2020, σε μια διαβούλευση για την ερμηνεία του ορισμού περί παράκτιας αλιείας μικρής κλίμακας, οι υπηρεσίες της Επιτροπής απάντησαν ότι η αλιεία πεζή και η συλλογή οστρακοειδών περιλαμβάνονται στην παράκτια αλιεία μικρής κλίμακας.

Τροπολογία    80

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – σημείο 14 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(14α)  «μικρής κλίμακας στόλος από εξόχως απόκεντρη περιοχή»: ο μικρής κλίμακας στόλος που δραστηριοποιείται στις εξόχως απόκεντρες περιοχές κατά τα οριζόμενα σε κάθε εθνικό επιχειρησιακό πρόγραμμα·

Τροπολογία    81

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – σημείο 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(15)  «βιώσιμη γαλάζια οικονομία»: όλες οι τομεακές και διατομεακές οικονομικές δραστηριότητες στο σύνολο της ενιαίας αγοράς που σχετίζονται με τους ωκεανούς, τις θάλασσες, τις ακτές και τα εσωτερικά ύδατα, καλύπτουν τις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες της Ένωσης και τις μεσόγειες χώρες, συμπεριλαμβανομένων των νεοεμφανιζόμενων τομέων και των μη εμπορεύσιμων αγαθών και υπηρεσιών σύμφωνα με την περιβαλλοντική νομοθεσία της Ένωσης.

(15)  «βιώσιμη γαλάζια οικονομία»: όλες οι τομεακές και διατομεακές οικονομικές δραστηριότητες, εντός οικολογικών ορίων, στο σύνολο της ενιαίας αγοράς που σχετίζονται με τους ωκεανούς, τις θάλασσες, τις ακτές και τα εσωτερικά ύδατα, καλύπτουν τις νησιωτικές και εξόχως απόκεντρες περιοχές και τις περίκλειστες χώρες της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των νεοεμφανιζόμενων τομέων και των μη εμπορεύσιμων αγαθών και υπηρεσιών, που αποσκοπούν στη διασφάλιση της περιβαλλοντικής, κοινωνικής και οικονομικής ευμάρειας των σημερινών και των μελλοντικών γενεών διατηρώντας παράλληλα και αποκαθιστώντας υγιή θαλάσσια οικοσυστήματα και προστατεύοντας ευπαθείς φυσικούς πόρους, σύμφωνα με την περιβαλλοντική νομοθεσία της Ένωσης·

Τροπολογία    82

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – σημείο 15 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(15α)  «συνδιαχείριση»: συμφωνία συνεργασίας, με την οποία η κυβέρνηση, η κοινότητα χρηστών τοπικών πόρων (αλιείς), εξωτερικοί φορείς (μη κυβερνητικές οργανώσεις, ιδρύματα ερευνών), και ενίοτε άλλοι ενδιαφερόμενοι για την αλιεία και τους παράκτιους πόρους φορείς (ιδιοκτήτες σκαφών, ιχθυέμποροι, πιστωτικά ιδρύματα ή δανειστές χρημάτων, τουριστικός κλάδος κλπ.) μοιράζονται την ευθύνη και την αρμοδιότητα λήψης αποφάσεων για τη διαχείριση ενός τύπου αλιείας.

Αιτιολόγηση

Ορισμός που έχει δοθεί από τον Διεθνή Οργανισμό Τροφίμων και Γεωργίας του ΟΗΕ (FAO), στην πύλη ορολογίας του FAO. http://www.fao.org/faoterm/en/

Τροπολογία    83

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – σημείο 15 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(15β)  «περιβαλλοντικό συμβάν»: τυχαίο φαινόμενο φυσικής ή ανθρώπινης προέλευσης που έχει ως αποτέλεσμα την υποβάθμιση του περιβάλλοντος.

Αιτιολόγηση

Το περιβαλλοντικό συμβάν που χρησιμοποιείται στο άρθρο 18 παράγραφος 1 στοιχείο δ) δεν διαθέτει ορισμό ενώ θα έπρεπε, για λόγους ασφάλειας δικαίου.

Τροπολογία    84

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(1)  προώθηση της βιώσιμης αλιείας και της διατήρησης των θαλάσσιων βιολογικών πόρων·

(1)  προώθηση της βιώσιμης αλιείας·

Τροπολογία    85

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – σημείο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(1α)  προώθηση της βιώσιμης υδατοκαλλιέργειας·

Τροπολογία    86

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – σημείο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(2)  συμβολή στην επισιτιστική ασφάλεια στην Ένωση μέσω ανταγωνιστικής και βιώσιμης υδατοκαλλιέργειας και ανταγωνιστικών και βιώσιμων αγορών·

(2)  συμβολή στην επισιτιστική ασφάλεια στην Ένωση μέσω ανταγωνιστικής και βιώσιμης αλιείας και υδατοκαλλιέργειας και ανταγωνιστικών και βιώσιμων αγορών και μεταποιητικών κλάδων·

Τροπολογία    87

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – σημείο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(3)  ενίσχυση της ανάπτυξης μιας βιώσιμης γαλάζιας οικονομίας και προώθηση των ευημερουσών παράκτιων κοινοτήτων·

(3)  ενίσχυση της ανάπτυξης μιας βιώσιμης γαλάζιας οικονομίας που θα λαμβάνει υπόψη την φέρουσα ικανότητα οικοσυστήματος, και προώθηση της ευημερίας και της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής στις παράκτιες, τις νησιωτικές και τις χερσαίες κοινότητες·

Τροπολογία    88

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η στήριξη στο πλαίσιο του ΕΤΘΑ συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων της Ένωσης για τον μετριασμό της περιβαλλοντικής και κλιματικής αλλαγής και την προσαρμογή σε αυτή. Η συμβολή αυτή παρακολουθείται σύμφωνα με τη μεθοδολογία που καθορίζεται στο παράρτημα ΙV.

Η στήριξη στο πλαίσιο του ΕΤΘΑ συμβάλλει επίσης στην επίτευξη των στόχων της Ένωσης για τον μετριασμό της περιβαλλοντικής και κλιματικής αλλαγής και την προσαρμογή σε αυτή. Η συμβολή αυτή παρακολουθείται σύμφωνα με τη μεθοδολογία που καθορίζεται στο παράρτημα ΙV.

Τροπολογία    89

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 4α

 

Εξόχως απόκεντρες περιοχές

 

Όλες οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους ειδικούς περιορισμούς που αναγνωρίζει το άρθρο 349 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τροπολογία    90

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Το χρηματοδοτικό κονδύλιο για την εφαρμογή του ΕΤΘΑ για την περίοδο 2021-2027 ανέρχεται σε 6 140 000 000 EUR σε τρέχουσες τιμές.

1.  Το χρηματοδοτικό κονδύλιο για την εφαρμογή του ΕΤΘΑ για την περίοδο 2021-2027 αυξάνεται σε 6 867 000 000 EUR σε σταθερές τιμές 2018 (δηλ. 7 739 000 000 EUR σε τρέχουσες τιμές).

Τροπολογία    91

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Το τμήμα του χρηματοδοτικού κονδυλίου υπό επιμερισμένη διαχείριση, όπως ορίζεται στον τίτλο ΙΙ, ανέρχεται σε 5 311 000 000 EUR σε τρέχουσες τιμές, σύμφωνα με την ετήσια κατανομή που ορίζεται στο παράρτημα V.

1.  Το τμήμα του χρηματοδοτικού κονδυλίου υπό επιμερισμένη διαχείριση, όπως ορίζεται στον τίτλο ΙΙ, ανέρχεται στο 87 % του χρηματοδοτικού κονδυλίου του ΕΤΘΑ [EUR xxx] σε τρέχουσες τιμές, σύμφωνα με την ετήσια κατανομή που ορίζεται στο παράρτημα V.

Τροπολογία    92

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Για τις δράσει που βρίσκονται στις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες, κάθε ενδιαφερόμενο κράτος μέλος κατανέμει, στο πλαίσιο της χρηματοδοτικής στήριξης της Ένωσης που ορίζεται στο παράρτημα V, τουλάχιστον:

διαγράφεται

α)  102 000 000 EUR για τις Αζόρες και τη Μαδέρα·

 

β)  82 000 000 EUR για τις Καναρίους Νήσους·

 

γ)  131 000 000 EUR για τη Γουαδελούπη, τη Γαλλική Γουιάνα, τη Μαρτινίκα, τη Μαγιότ, τη Ρεϋνιόν και τον Άγιο Μαρτίνο.

 

Τροπολογία    93

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Η αποζημίωση που αναφέρεται στο άρθρο 21 δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50 % για καθένα από τα διατιθέμενα ποσά που αναφέρονται στα στοιχεία α), β) και γ) της παραγράφου 2.

διαγράφεται

Τροπολογία    94

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Τουλάχιστον το 15% της χρηματοοικονομικής στήριξης της Ένωσης που χορηγείται ανά κράτος μέλος χορηγείται για τη στήριξη που αναφέρεται στα άρθρα 19 και 20. Τα κράτη μέλη που δεν έχουν πρόσβαση στα ύδατα της Ένωσης μπορούν να εφαρμόζουν χαμηλότερο ποσοστό όσον αφορά το εύρος των καθηκόντων τους σχετικά με τον έλεγχο και τη συλλογή δεδομένων.

4.  Τουλάχιστον το 15% της χρηματοοικονομικής στήριξης της Ένωσης που χορηγείται ανά κράτος μέλος χορηγείται για τη στήριξη που αναφέρεται στα άρθρα 19 και 20. Τα κράτη μέλη που δεν έχουν πρόσβαση στα ύδατα της Ένωσης μπορούν να εφαρμόζουν χαμηλότερο ποσοστό όσον αφορά το εύρος των καθηκόντων τους σχετικά με τον έλεγχο και τη συλλογή δεδομένων. Εάν τα κονδύλια για τον έλεγχο της νομοθεσίας και τη συλλογή δεδομένων που προβλέπονται στα άρθρα 19 και 20 του παρόντος κανονισμού δεν χρησιμοποιηθούν, το οικείο κράτος μέλος μπορεί να μεταφέρει τα αντίστοιχα ποσά στην άμεση διαχείριση για να χρησιμοποιηθούν για την ανάπτυξη και εφαρμογή, από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ελέγχου της Αλιείας, ενός ενωσιακού συστήματος ελέγχου της αλιείας βάσει του άρθρου 40 εδάφιο β) του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία    95

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

4α.  Τουλάχιστον το 10% της ανά κράτος μέλος ενωσιακής χρηματοοικονομικής στήριξης αφιερώνεται στην προστασία και αποκατάσταση της θαλάσσιας και παράκτιας βιοποικιλότητας, των θαλάσσιων και παράκτιων οικοσυστημάτων, και των γνώσεων για τη θάλασσα (άρθρα 22 και 27).

Τροπολογία    96

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 4 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

4β.  Τουλάχιστον το 10% της ανά κράτος μέλος ενωσιακής χρηματοοικονομικής στήριξης αφιερώνεται στη βελτίωση της ασφάλειας, των συνθηκών εργασίας και διαβίωσης των πληρωμάτων, της κατάρτισης, του κοινωνικού διαλόγου, των δεξιοτήτων και της απασχόλησης. Όμως, η μέσω του ΕΤΘΑ ανά κράτος μέλος ενωσιακή χρηματοοικονομική στήριξη για όλες τις επί του σκάφους επενδύσεις δεν υπερβαίνουν το 60 % της ανά κράτος μέλος ενωσιακής χρηματοοικονομικής στήριξης.

Τροπολογία    97

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 5 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  το 10% της χρηματοοικονομικής στήριξης της Ένωσης που χορηγείται ανά κράτος μέλος.

β)  το 15% της χρηματοοικονομικής στήριξης της Ένωσης που χορηγείται ανά κράτος μέλος.

Τροπολογία    98

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Το τμήμα του χρηματοδοτικού κονδυλίου που υπάγεται στην άμεση και έμμεση διαχείριση, όπως ορίζεται στον τίτλο III, ανέρχεται σε 829 000 000 EUR σε τρέχουσες τιμές.

1.  Το τμήμα του χρηματοδοτικού κονδυλίου που υπάγεται στην άμεση και έμμεση διαχείριση, όπως ορίζεται στον τίτλο III, ανέρχεται στο 13 % του χρηματοδοτικού κονδυλίου του ΕΤΘΑ [EUR xxx] σε τρέχουσες τιμές.

Τροπολογία    99

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Σύμφωνα με το άρθρο 16 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. [κανονισμός περί καθορισμού κοινών διατάξεων], κάθε κράτος μέλος προετοιμάζει ενιαίο πρόγραμμα για την υλοποίηση των προτεραιοτήτων που αναφέρονται στο άρθρο 4.

1.  Σύμφωνα με το άρθρο 16 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. [κανονισμός περί καθορισμού κοινών διατάξεων], κάθε κράτος μέλος προετοιμάζει ενιαίο εθνικό πρόγραμμα ή περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα για την υλοποίηση των προτεραιοτήτων που αναφέρονται στο άρθρο 4.

Τροπολογία    100

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  ενδεχομένως, τα σχέδια δράσης για τις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες που αναφέρονται στην παράγραφο 4.

γ)  ενδεχομένως, τα σχέδια δράσης για τις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες που αναφέρονται στο άρθρο 29γ.

Αιτιολόγηση

Πρέπει να αναπροσαρμοστεί η παραπομπή στη σχετική διάταξη.

Τροπολογία    101

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

γ α)  κατά περίπτωση, τα σχέδια δράσης για θαλάσσιες λεκάνες υπέρ των υποεθνικών ή περιφερειακών αρχών που είναι αρμόδιες για την αλιεία, τα οστρακοειδή και τα ναυτιλιακά.

Αιτιολόγηση

Η διαμόρφωση στρατηγικής και ο σχεδιασμός μέτρων σε επίπεδο θαλάσσιας λεκάνης μπορεί να απαιτήσει, στην περίπτωση θαλάσσιας λεκάνης κοινής σε περισσότερα του ενός κράτη μέλη, μια προσπάθεια σχεδιασμού και συναίνεσης με άλλες περιφέρειες και χώρες, με σκοπό την εναρμονισμένη διατύπωση στόχων, μέτρων και χρηματοδοτικών πόρων. Ένα παράδειγμα είναι η περίπτωση της Ανδαλουσίας, της οποίας οι παράκτιες περιοχές περιλαμβάνουν τη λεκάνη της Μεσογείου, τη λεκάνη του Νοτίου Ατλαντικού και μια περιοχή με δικά της χαρακτηριστικά —το Στενό του Γιβραλτάρ— καθεμιά χαρακτηριζόμενη από διαφορετική κατάσταση.

Τροπολογία    102

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4. Τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη θα καταρτίσουν, στο πλαίσιο του προγράμματός τους, σχέδιο δράσης για καθεμία από τις εξόχως απόκεντρες περιφέρειές τους που αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 2, το οποίο θα περιλαμβάνει:

διαγράφεται

α) μια στρατηγική για τη βιώσιμη εκμετάλλευση της αλιείας και την ανάπτυξη των βιώσιμων τομέων της γαλάζιας οικονομίας·

 

β) περιγραφή των κύριων προβλεπόμενων δράσεων και των αντίστοιχων χρηματοοικονομικών μέσων, συμπεριλαμβανομένων:

 

i της διαρθρωτικής στήριξης στους τομείς της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας βάσει του τίτλου II·

 

ii της αντιστάθμισης των πρόσθετων δαπανών που αναφέρονται στο άρθρο 21·

 

iii κάθε άλλης επένδυσης στη βιώσιμη γαλάζια οικονομία που είναι αναγκαία για την επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης των ακτών.

 

Τροπολογία    103

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5.  Η Επιτροπή θα εκπονήσει ανάλυση κάθε θαλάσσιας λεκάνης, αναφέροντας τα κοινά πλεονεκτήματα και τις αδυναμίες της θαλάσσιας λεκάνης όσον αφορά την επίτευξη των στόχων της ΚΑΠ, όπως αναφέρεται στο άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013. Όπου ενδείκνυται, κατά την εν λόγω ανάλυση λαμβάνονται υπόψη οι υφιστάμενες θαλάσσιες λεκάνες και οι μακροπεριφερειακές στρατηγικές.

5.  Η Επιτροπή, αφού λάβει τις γνωμοδοτήσεις των αρμόδιων γνωμοδοτικών συμβουλίων, θα εκπονήσει ανάλυση κάθε θαλάσσιας λεκάνης, αναφέροντας τα κοινά πλεονεκτήματα και τις αδυναμίες της θαλάσσιας λεκάνης όσον αφορά την επίτευξη των στόχων της ΚΑΠ, όπως αναφέρεται στο άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, και την επίτευξη καλής περιβαλλοντικής κατάστασης, όπως αναφέρεται στην οδηγία 2008/56/ΕΚ. Κατά την εν λόγω ανάλυση λαμβάνονται υπόψη οι υφιστάμενες θαλάσσιες λεκάνες και οι μακροπεριφερειακές στρατηγικές.

Τροπολογία    104

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 – παράγραφος 6 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

β α)  κατά περίπτωση, την ανάγκη εκσυγχρονισμού ή ανανέωσης των στόλων·

Τροπολογία    105

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 – παράγραφος 6 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

δ α)  τον έλεγχο των χωροκατακτητικών ειδών που προκαλούν σημαντική ζημία στην παραγωγικότητα της αλιείας·

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Ιουνίου 2018 με τίτλο «Προς έναν βιώσιμο και ανταγωνιστικό ευρωπαϊκό τομέα υδατοκαλλιέργειας: τρέχουσα κατάσταση και μελλοντικές προκλήσεις.

Τροπολογία    106

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 – παράγραφος 6 – στοιχείο δ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

δ β)  τη στήριξη της έρευνας για καινοτόμα επιλεκτικά αλιευτικά εργαλεία και της χρήσης τους σε ολόκληρη την Ένωση, όχι κατ’ αποκλειστικότητα αλλά, μεταξύ άλλων, σύμφωνα και με το άρθρο 27 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013·

Τροπολογία    107

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 – παράγραφος 6 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ε)  τα πιο πρόσφατα στοιχεία σχετικά με τις κοινωνικοοικονομικές επιδόσεις της βιώσιμης γαλάζιας οικονομίας και, ιδίως, του τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας·

ε)  τα πιο πρόσφατα στοιχεία σχετικά με την ισορροπία ανάμεσα στις περιβαλλοντικές προτεραιότητες και τις κοινωνικοοικονομικές επιδόσεις της βιώσιμης γαλάζιας οικονομίας και, ιδίως, του τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας·

Τροπολογία    108

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 – παράγραφος 6 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ζ)  τη συμβολή του προγράμματος στη διατήρηση και την αποκατάσταση των θαλάσσιων οικοσυστημάτων, ενώ η στήριξη που σχετίζεται με τους τόπους του Natura 2000 θα είναι σύμφωνη με τα πλαίσια δράσης κατά προτεραιότητα που καταρτίστηκαν σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 4 της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ·

ζ)  τη συμβολή του προγράμματος στην επίτευξη ισορροπίας ανάμεσα στις οικονομικές και τις κοινωνικές παραμέτρους και στη διατήρηση και την αποκατάσταση των θαλάσσιων οικοσυστημάτων και των οικοσυστημάτων των γλυκών υδάτων·

Τροπολογία    109

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 – παράγραφος 6 – στοιχείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

η)  τη συνεισφορά του προγράμματος στη μείωση των θαλάσσιων απορριμμάτων σύμφωνα με την οδηγία xx/xx του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου [οδηγία σχετικά με τη μείωση των επιπτώσεων ορισμένων πλαστικών προϊόντων στο περιβάλλον]27·

η)  τη συνεισφορά του προγράμματος στη συλλογή και μείωση των θαλάσσιων απορριμμάτων σύμφωνα με την οδηγία xx/xx του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου [οδηγία σχετικά με τη μείωση των επιπτώσεων ορισμένων πλαστικών προϊόντων στο περιβάλλον]27·

_________________

_________________

27 ΕΕ C […], […], σ. […].

27 ΕΕ C […], […], σ. […].

Τροπολογία    110

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 – παράγραφος 6 – στοιχείο θ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

θ)  τη συμβολή του προγράμματος στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και στην προσαρμογή σε αυτή.

θ)  τη συμβολή του προγράμματος στον αγώνα κατά της κλιματικής αλλαγής, στον μετριασμό της και στην προσαρμογή σε αυτή, μεταξύ άλλων και με τη μείωση των εκπομπών CO2 μέσω της εξοικονόμησης καυσίμων·

Τροπολογία    111

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 – παράγραφος 6 – στοιχείο θ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

θ α)  τη συμβολή του προγράμματος στην καταπολέμηση της ΠΛΑ αλιείας·

Τροπολογία    112

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Η αίτηση που υποβλήθηκε από δικαιούχο για στήριξη από το ΕΤΘΑ είναι απαράδεκτη για προσδιορισμένο χρονικό διάστημα που ορίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 4, εάν έχει προσδιοριστεί από την αρμόδια αρχή ότι ο ενδιαφερόμενος δικαιούχος:

1.  Η αίτηση που υποβλήθηκε από αιτούντα για στήριξη από το ΕΤΘΑ είναι απαράδεκτη για προσδιορισμένο χρονικό διάστημα που ορίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 4, εάν έχει προσδιοριστεί από την αρμόδια αρχή ότι ο ενδιαφερόμενος αιτών:

Τροπολογία    113

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  έχει διαπράξει σοβαρές παραβάσεις σύμφωνα με το άρθρο 42 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1005/2008 του Συμβουλίου28 ή του άρθρου 90 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 του Συμβουλίου ή βάσει άλλης νομοθεσίας που εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο·

α)  έχει διαπράξει σοβαρές παραβάσεις σύμφωνα με το άρθρο 42 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1005/2008 του Συμβουλίου28 ή του άρθρου 90 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 του Συμβουλίου περί ελέγχου της τήρησης των κανόνων της κοινής αλιευτικής πολιτικής ή βάσει άλλης νομοθεσίας που εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, εντός του πλαισίου της ΚΑΠ·

__________________

__________________

28 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1005/2008 του Συμβουλίου, της 29ης Σεπτεμβρίου 2008, περί δημιουργίας κοινοτικού συστήματος πρόληψης, αποτροπής και εξάλειψης της παράνομης, λαθραίας και άναρχης αλιείας, για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 2847/93, (ΕΚ) αριθ. 1936/2001 και (ΕΚ) αριθ. 601/2004 και για την κατάργηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1093/94 και (ΕΚ) αριθ. 1447/1999 (ΕΕ L 286 της 29.10.2008, σ. 1).

28 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1005/2008 του Συμβουλίου, της 29ης Σεπτεμβρίου 2008, περί δημιουργίας κοινοτικού συστήματος πρόληψης, αποτροπής και εξάλειψης της παράνομης, λαθραίας και άναρχης αλιείας, για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 2847/93, (ΕΚ) αριθ. 1936/2001 και (ΕΚ) αριθ. 601/2004 και για την κατάργηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1093/94 και (ΕΚ) αριθ. 1447/1999 (ΕΕ L 286 της 29.10.2008, σ. 1).

Τροπολογία    114

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  έχει διαπράξει οποιαδήποτε από τις περιβαλλοντικές παραβάσεις που ορίζονται στα άρθρα 3 και 4 της οδηγίας 2008/99/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου29, όταν η αίτηση υποβάλλεται για στήριξη δυνάμει του άρθρου 23.

γ)  έχει διαπράξει οποιαδήποτε από τις περιβαλλοντικές παραβάσεις που ορίζονται στα άρθρα 3 και 4 της οδηγίας 2008/99/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου29.

__________________

__________________

29 Οδηγία 2008/99/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Νοεμβρίου 2008, σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος μέσω του ποινικού δικαίου (ΕΕ L 328 της 06.12.2008, σ. 28).

29 Οδηγία 2008/99/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Νοεμβρίου 2008, σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος μέσω του ποινικού δικαίου (ΕΕ L 328 της 6.12.2008, σ. 28).

Τροπολογία    115

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Ο δικαιούχος, μετά την υποβολή της αίτησης, εξακολουθεί να συμμορφώνεται με τους όρους παραδεκτού που αναφέρονται στην παράγραφο 1 καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της δράσης και για περίοδο πέντε ετών μετά την τελική πληρωμή στον εν λόγω δικαιούχο.

2.  Ο δικαιούχος, μετά την υποβολή της αίτησης, εξακολουθεί να συμμορφώνεται με τους όρους παραδεκτού που αναφέρονται στην παράγραφο 1 καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της δράσης και για περίοδο δύο ετών μετά την τελική πληρωμή στον εν λόγω δικαιούχο.

Τροπολογία    116

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12 – παράγραφος 4 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

α α)  τυχόν προϋποθέσεις βάσει των οποίων μειώνεται το χρονικό διάστημα μη επιλεξιμότητας·

Τροπολογία    117

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12 – παράγραφος 4 – στοιχείο α β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

α β)  τον προσδιορισμό των όρων που πρέπει να τηρούνται μετά την υποβολή της αίτησης της παραγράφου 2, καθώς και των τρόπων ανάκτησης, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, των ενισχύσεων που είχαν καταβληθεί, με κλιμακοθέτηση βάσει της σοβαρότητας της διαπραχθείσας παράβασης·

Τροπολογία    118

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

5α.  Τα κράτη μέλη μπορούν να εφαρμόζουν την περίοδο απαραδέκτου και στις αιτήσεις που υποβάλλουν αλιείς εσωτερικών υδάτων οι οποίοι έχουν διαπράξει σοβαρές παραβάσεις όπως αυτές ορίζονται από τους εθνικούς κανόνες.

Τροπολογία    119

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 12α

 

Επιλέξιμες δράσεις

 

Ένα πλήθος από δράσεις προσδιορισμένες από τα κράτη μέλη στα προγράμματά τους μπορεί να λάβει στήριξη από το ΕΤΘΑ, υπό τον όρο να υπάγεται σε μια ή περισσότερες από τις προτεραιότητες που ορίζει ο παρών κανονισμός.

Αιτιολόγηση

Για νομική σαφήνεια και ασφάλεια δικαίου για τους ενδιαφερόμενους και για τα κράτη μέλη, το κείμενο του κανονισμού πρέπει να αναφέρει ρητά ως αρχή πως «ό,τι δεν απαγορεύεται, επιτρέπεται».

Τροπολογία    120

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  δράσεις που αυξάνουν την αλιευτική ικανότητα ενός αλιευτικού σκάφους ή στηρίζουν την απόκτηση εξοπλισμού που αυξάνει την ικανότητα ενός αλιευτικού σκάφους να εντοπίζει αλιεύματα·

α)  δράσεις που αυξάνουν την αλιευτική ικανότητα ενός αλιευτικού σκάφους ή στηρίζουν την απόκτηση εξοπλισμού που αυξάνει την ικανότητα ενός αλιευτικού σκάφους να εντοπίζει αλιεύματα, εκτός εάν σκοπός είναι η βελτίωση της ασφάλειας ή των συνθηκών εργασίας ή διαβίωσης του πληρώματος, συμπεριλαμβανομένων των διορθώσεων στην ευστάθεια του σκάφους ή στην ποιότητα του προϊόντος, υπό τον όρο ότι η αύξηση δεν υπερβαίνει το όριο που έχει επιτραπεί στο οικείο κράτος μέλος, χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η ισορροπία μεταξύ αλιευτικής ικανότητας και διαθέσιμων αλιευτικών δυνατοτήτων και χωρίς αύξηση της ικανότητας του οικείου αλιευτικού σκάφους να αλιεύει ψάρια·

Τροπολογία    121

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(f)  η μεταβίβαση της κυριότητας μιας επιχείρησης·

(f)  η μεταβίβαση της κυριότητας μιας επιχείρησης, εκτός από τη μεταβίβαση μιας επιχείρησης σε νεαρούς αλιείς ή σε νεαρούς υδατοκαλλιεργητές·

Τροπολογία    122

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ζ)  η άμεση ανανέωση του αποθέματος, εκτός εάν προβλέπεται ρητά ως μέτρο διατήρησης από νομική πράξη της Ένωσης ή στην περίπτωση πειραματικού εμπλουτισμού αποθεμάτων·

ζ)  η άμεση ανανέωση του αποθέματος, εκτός εάν προβλέπεται ρητά ως μέτρο διατήρησης από νομική πράξη της Ένωσης ή σε περιπτώσεις πειραματικού εμπλουτισμού ή επανεμπλουτισμού αποθεμάτων σε συνδυασμό με διαδικασίες βελτίωσης των περιβαλλοντικών και παραγωγικών συνθηκών του φυσικού περιβάλλοντος·

Τροπολογία    123

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – στοιχείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

η)  η κατασκευή νέων λιμένων, νέων τόπων εκφόρτωσης ή νέων ιχθυοσκαλών·

η)  η κατασκευή νέων λιμένων, νέων τόπων εκφόρτωσης, εκτός των μικρών λιμένων και των τόπων εκφόρτωσης σε απομακρυσμένες περιοχές, ιδίως στις εξόχως απόκεντρες περιοχές, στα απομακρυσμένα νησιά και στις απόκεντρες και μη αστικές παράκτιες περιοχές·

Τροπολογία    124

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – στοιχείο θ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

θ)  οι μηχανισμοί παρέμβασης στην αγορά που αποσκοπούν στην προσωρινή ή μόνιμη απόσυρση προϊόντων αλιείας ή υδατοκαλλιέργειας από την αγορά με σκοπό τη μείωση της προσφοράς, προκειμένου να αποφευχθεί μείωση ή αύξηση των τιμών· κατ’ επέκταση, οι δράσεις αποθήκευσης σε αλυσίδα εφοδιαστικής που θα μπορούσαν να παράγουν τα ίδια αποτελέσματα είτε εκούσια ή ακούσια·

θ)  οι μηχανισμοί παρέμβασης στην αγορά που αποσκοπούν στην προσωρινή ή μόνιμη απόσυρση προϊόντων αλιείας ή υδατοκαλλιέργειας από την αγορά με σκοπό τη μείωση της προσφοράς, προκειμένου να αποφευχθεί μείωση ή αύξηση των τιμών·

Τροπολογία    125

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – στοιχείο ι

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ι)  οι επενδύσεις επί των αλιευτικών σκαφών που είναι απαραίτητες για τη συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις της ενωσιακής ή της εθνικής νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων που απορρέουν από τις υποχρεώσεις της Ένωσης στο πλαίσιο των περιφερειακών οργανώσεων διαχείρισης της αλιείας·

ι)  πλην των περιπτώσεων όπου ο παρών κανονισμός προβλέπει διαφορετικά, οι επενδύσεις επί των αλιευτικών σκαφών που είναι απαραίτητες για τη συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις της ενωσιακής ή της εθνικής νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων που απορρέουν από τις υποχρεώσεις της Ένωσης στο πλαίσιο των περιφερειακών οργανώσεων διαχείρισης της αλιείας, εκτός κι αν οι επενδύσεις αυτές οδηγούν σε δυσανάλογο κόστος για τον φορέα εκμετάλλευσης·

Τροπολογία    126

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – στοιχείο ια

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ια)  οι επενδύσεις επί των αλιευτικών σκαφών που έχουν πραγματοποιήσει δραστηριότητες στη θάλασσα για λιγότερο από 60 ημέρες για καθένα από τα δύο ημερολογιακά έτη που προηγούνται του έτους υποβολής της αίτησης για στήριξη.

διαγράφεται

Τροπολογία    127

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – στοιχείο ια α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

ια α)  η αντικατάσταση ή ο εκσυγχρονισμός της κύριας ή της βοηθητικής μηχανής ενός αλιευτικού σκάφους, εάν οδηγεί σε αύξηση της ισχύος σε Kw·

Τροπολογία    128

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – σημείο ιβ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

ια β)  η παραγωγή γενετικά τροποποιημένων οργανισμών, όταν η παραγωγή αυτή ενδέχεται να έχει αρνητικές επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον.

Τροπολογία    129

Πρόταση κανονισμού

Κεφάλαιο 2 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Προτεραιότητα 1: προώθηση της βιώσιμης αλιείας και της διατήρησης των θαλάσσιων βιολογικών πόρων

Προτεραιότητα 1: προώθηση της βιώσιμης αλιείας, της διατήρησης των θαλάσσιων βιολογικών πόρων και της κοινωνικοοικονομικής σταθερότητας·

Τροπολογία    130

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 14 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Η στήριξη στο πλαίσιο του παρόντος κεφαλαίου συμβάλλει στην επίτευξη των περιβαλλοντικών, οικονομικών, κοινωνικών στόχων και των στόχων απασχόλησης της ΚΑΠ, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013.

1.  Η στήριξη στο πλαίσιο του παρόντος κεφαλαίου συμβάλλει στην επίτευξη των περιβαλλοντικών, οικονομικών, κοινωνικών στόχων και των στόχων απασχόλησης της ΚΑΠ, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, και προωθεί τον κοινωνικό διάλογο μεταξύ των μερών.

Αιτιολόγηση

Θεωρείται αναγκαία η επαναφορά των μέτρων για την προώθηση του κοινωνικού διαλόγου προκειμένου να διατηρηθούν οι σχέσεις μεταξύ των μερών και να προωθηθούν βέλτιστες συνθήκες εργασίας τόσο πάνω στα σκάφη όσο και στην ξηρά, μεταξύ άλλων μέσω δράσεων κατάρτισης και κινήτρων για την προαγωγή ορθών πρακτικών.

Τροπολογία    131

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Τα κράτη μέλη καταρτίζουν, στο πλαίσιο του προγράμματός τους, σχέδιο δράσης για την παράκτια αλιεία μικρής κλίμακας, το οποίο καθορίζει στρατηγική για την ανάπτυξη επικερδούς και βιώσιμης, μικρής κλίμακας παράκτιας αλιείας. Η στρατηγική αυτή πρέπει να είναι διαρθρωμένη στους ακόλουθους τομείς, κατά περίπτωση:

1.  Τα κράτη μέλη καταρτίζουν, στο πλαίσιο του προγράμματός τους, και σε δέουσα συνεργασία με τους συναφείς κλάδου, ένα ειδικό σχέδιο δράσης για την παράκτια αλιεία μικρής κλίμακας, το οποίο καθορίζει στρατηγική για την ανάπτυξη επικερδούς και βιώσιμης, μικρής κλίμακας παράκτιας αλιείας. Η στρατηγική αυτή πρέπει να είναι διαρθρωμένη στους ακόλουθους τομείς, κατά περίπτωση:

Τροπολογία    132

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

δ)  προώθηση δεξιοτήτων, γνώσεων, καινοτομίας και δημιουργίας ικανοτήτων·

δ)  προώθηση δεξιοτήτων, γνώσεων, καινοτομίας και δημιουργίας ικανοτήτων, ιδίως για τους νεαρούς αλιείς·

Τροπολογία    133

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ε)  βελτίωση της υγείας, της ασφάλειας και των συνθηκών εργασίας επί των αλιευτικών σκαφών·

ε)  βελτίωση της υγείας, της ασφάλειας και των συνθηκών εργασίας επί των αλιευτικών σκαφών, στην πεζή αλιεία και στη συλλογή οστρακοειδών, όπως και στις χερσαίες δραστηριότητες που σχετίζονται με την αλιεία·

Τροπολογία    134

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 15 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

3α.  Προς ελάφρυνση του διοικητικού φόρτου των φορέων εκμετάλλευσης που υποβάλλουν αίτηση για ενίσχυση, τα κράτη μέλη προσπαθούν να καθιερώσουν ένα ενιαίο ενωσιακό απλουστευμένο έντυπο αίτησης για υπαγωγή στα μέτρα του ΕΤΘΑ.

Τροπολογία    135

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  την πρώτη απόκτηση αλιευτικού σκάφους από νέους αλιείς, οι οποίοι κατά τη στιγμή της υποβολής της αίτησης είναι κάτω των 40 ετών και έχουν εργαστεί τουλάχιστον πέντε έτη ως αλιείς ή έχουν αποκτήσει επαρκή επαγγελματικά προσόντα·

α)  την πρώτη απόκτηση αλιευτικού σκάφους από νέους αλιείς, οι οποίοι κατά τη στιγμή της υποβολής της αίτησης έχουν επαρκή εμπειρία ως αλιείς, είναι επίσημα αναγνωρισμένοι από το οικείο κράτος μέλος, ή έχουν αποκτήσει επαρκή επαγγελματικά προσόντα, συμπεριλαμβανομένου και όταν ο αλιέας αποκτά την κυριότητα ως πλειοψηφικός μέτοχος μιας εταιρείας·

Τροπολογία    136

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

β α)  διευκόλυνση της πρόσβασης σε πιστώσεις, ασφαλιστικά προϊόντα και χρηματοπιστωτικά μέσα.

Τροπολογία    137

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 16 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Τα σκάφη που αναφέρονται στην παράγραφο 1 πρέπει να είναι εξοπλισμένα για θαλάσσια αλιεία και να έχουν παλαιότητα μεταξύ 5 και 30 ετών.

διαγράφεται

Τροπολογία    138

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 16 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Το ΕΤΘΑ μπορεί να στηρίζει τις προβλεπόμενες στην παράγραφο 1 στοιχείο βα) επενδύσεις σε βιώσιμα σκάφη, ανεξάρτητα από το μήκος τους, εάν υπάρχουν διαθέσιμα κεφάλαια, με την προϋπόθεση ότι κατά τη διαδικασία επιλογής θα δίδεται προτεραιότητα στους μικρής κλίμακας παράκτιους φορείς εκμετάλλευσης.

Τροπολογία    139

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 17 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Εάν η στήριξη που αναφέρεται στην παράγραφο 1 χορηγείται μέσω αποζημίωσης για την οριστική παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων, τηρούνται οι ακόλουθοι όροι:

2.  Η στήριξη που αναφέρεται στην παράγραφο 1 μπορεί να χορηγηθεί μέσω αποζημίωσης για την οριστική παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων, υπό την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι ακόλουθοι όροι:

Τροπολογία    140

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 17 – παράγραφος 2 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

α α)  η παύση οδηγεί σε μόνιμη μείωση της αλιευτικής ικανότητας, επειδή η χορηγηθείσα ενίσχυση δεν επανεπενδύεται στον στόλο·

Τροπολογία    141

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 17 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  το αλιευτικό σκάφος είναι νηολογημένο ως ενεργό και έχει πραγματοποιήσει αλιευτικές δραστηριότητες στη θάλασσα για τουλάχιστον 120 ημέρες σε καθένα από τα τρία τελευταία ημερολογιακά έτη που προηγούνται του έτους υποβολής της αίτησης στήριξης·

γ)  το αλιευτικό σκάφος είναι νηολογημένο ως ενεργό και έχει πραγματοποιήσει αλιευτικές δραστηριότητες στη θάλασσα για τουλάχιστον 90 ημέρες σε καθένα από τα δύο τελευταία ημερολογιακά έτη που προηγούνται του έτους υποβολής της αίτησης στήριξης·

Τροπολογία    142

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 17 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

δ)  η ισοδύναμη αλιευτική ικανότητα αφαιρείται οριστικά από το μητρώο αλιευτικού στόλου της Ένωσης και οι αλιευτικές άδειες και οι άδειες αλίευσης ανακαλούνται οριστικά, σύμφωνα με το άρθρο 22 παράγραφοι 5 και 6 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013· και

δ)  η ισοδύναμη αλιευτική ικανότητα αφαιρείται οριστικά από το μητρώο αλιευτικού στόλου της Ένωσης και οι αλιευτικές άδειες και οι άδειες αλίευσης ανακαλούνται οριστικά, σύμφωνα με το άρθρο 22 παράγραφοι 5 και 6 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013·

Τροπολογία    143

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 17 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Οι αλιείς, συμπεριλαμβανομένων των ιδιοκτητών αλιευτικών σκαφών και των μελών των πληρωμάτων που, επί τουλάχιστον 90 ημέρες ετησίως κατά τα δύο ημερολογιακά έτη που προηγούνται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης στήριξης, έχουν εργαστεί στη θάλασσα επί αλιευτικού σκάφους της Ένωσης υπαγόμενου σε οριστική παύση, μπορούν επίσης να λάβουν την προβλεπόμενη στην παράγραφο 1 στήριξη. Οι ενδιαφερόμενοι αλιείς παύουν πλήρως κάθε αλιευτική δραστηριότητα. Ο δικαιούχος παρέχει στην αρμόδια αρχή απόδειξη της πλήρους παύσης των αλιευτικών του δραστηριοτήτων. Ο αλιέας επιστρέφει την αντιστάθμιση pro rata temporis εάν επανέλθει στην αλιευτική δραστηριότητα εντός περιόδου μικρότερης των δύο ετών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης στήριξης.

Τροπολογία    144

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 17 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η στήριξη για την οριστική παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων που αναφέρεται στην παράγραφο 2 υλοποιείται με χρηματοδότηση που δεν συνδέεται με δαπάνες, σύμφωνα με το άρθρο 46 στοιχείο α) και το άρθρο 89 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. [κανονισμός περί καθορισμού κοινών διατάξεων], και βασίζεται:

Η στήριξη για την οριστική παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων που αναφέρεται στην παράγραφο 2 υλοποιείται με χρηματοδότηση που δεν συνδέεται με δαπάνες, σύμφωνα με το άρθρο 46 στοιχείο α) και το άρθρο 89 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. [κανονισμός περί καθορισμού κοινών διατάξεων], και βασίζεται στην πλήρωση των προϋποθέσεων της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου.

Τροπολογία    145

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 17 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  στην εκπλήρωση των όρων σύμφωνα με το άρθρο 46 στοιχείο α) σημείο i) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. [κανονισμός περί καθορισμού κοινών διατάξεων]· και

διαγράφεται

Τροπολογία    146

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 17 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  στην επίτευξη αποτελεσμάτων σύμφωνα με το άρθρο 46 στοιχείο α) σημείο ii) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. [κανονισμός περί καθορισμού κοινών διατάξεων].

διαγράφεται

Τροπολογία    147

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 17 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 52, για τον καθορισμό των όρων που αναφέρονται στο στοιχείο α), οι οποίοι συνδέονται με την εφαρμογή των μέτρων διατήρησης, όπως αναφέρεται στο άρθρο 7 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013.

διαγράφεται

Τροπολογία    148

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 18 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Έκτακτη παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων

Προσωρινή παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων

Τροπολογία    149

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 18 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Το ΕΤΘΑ μπορεί να στηρίζει τη χορήγηση αποζημίωσης για την έκτακτη παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων που προκαλείται από:

1.  Το ΕΤΘΑ μπορεί να στηρίζει τη χορήγηση αποζημίωσης για την προσωρινή παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων που προκαλείται από:

Τροπολογία    150

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 18 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  μέτρα διατήρησης, όπως αναφέρονται στο άρθρο 7 παράγραφος 1 στοιχεία α), β), γ) και ι) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, ή ισοδύναμα μέτρα διατήρησης που θεσπίζονται από περιφερειακούς οργανισμούς διαχείρισης της αλιείας, όταν εφαρμόζονται στην Ένωση·

α)  μέτρα διατήρησης, όπως αναφέρονται στο άρθρο 7 παράγραφος 1 στοιχεία α), β), γ), ι) και κ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, συμπεριλαμβανομένων των περιόδων βιολογικής ανάπαυσης και εξαιρουμένων των συνολικών επιτρεπόμενων αλιευμάτων (TACs) και ποσοστώσεων, ή ισοδύναμα μέτρα διατήρησης που θεσπίζονται από περιφερειακούς οργανισμούς διαχείρισης της αλιείας, όταν εφαρμόζονται στην Ένωση·

Τροπολογία    151

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 18 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  μέτρα της Επιτροπής σε περίπτωση σοβαρής απειλής για τους θαλάσσιους βιολογικούς πόρους, όπως αναφέρεται στο άρθρο 12 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013·

β)  μέτρα έκτακτης ανάγκης της Επιτροπής ή των κρατών μελών σε περίπτωση σοβαρής απειλής για τους θαλάσσιους βιολογικούς πόρους, όπως αναφέρεται στα άρθρα 12 και 13 αντιστοίχως του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013·

Τροπολογία    152

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 18 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  διακοπή που οφείλεται σε λόγους ανωτέρας βίας όσον αφορά την εφαρμογή συμφωνίας σύμπραξης βιώσιμης αλιείας ή σχετικού πρωτοκόλλου· or

γ)  διακοπή εφαρμογής ή μη ανανέωση, για λόγους ανωτέρας βίας, μιας συμφωνίας σύμπραξης βιώσιμης αλιείας ή σχετικού πρωτοκόλλου· or

Τροπολογία    153

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 18 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

δ)  φυσικές καταστροφές ή περιβαλλοντικά περιστατικά, όπως αναγνωρίζονται επισήμως από τις αρμόδιες αρχές του οικείου κράτους μέλους.

δ)  φυσικές καταστροφές ή περιβαλλοντικά περιστατικά, συμπεριλαμβανομένων συμβάντων απαγόρευσης για λόγους υγείας ή αφύσικης θνησιμότητας ιχθυαποθεμάτων, ατυχημάτων στη θάλασσα στη διάρκεια αλιευτικών δραστηριοτήτων και δυσμενών κλιματικών συμβάντων, συμπεριλαμβανομένων των παρατεταμένων ανασφαλών καιρικών συνθηκών στη θάλασσα που επηρεάζουν ένα συγκεκριμένο τύπο αλιείας, όπως αναγνωρίζονται επισήμως από τις αρμόδιες αρχές του οικείου κράτους μέλους.

Τροπολογία    154

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 18 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Οι περιοδικές εποχικές αναστολές αλιευτικών δραστηριοτήτων δεν λαμβάνονται υπόψη για τη χορήγηση αποζημίωσης ή την καταβολή πληρωμών δυνάμει του παρόντος άρθρου.

Τροπολογία    155

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 18 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  οι εμπορικές δραστηριότητες του συγκεκριμένου σκάφους διακόπτονται τουλάχιστον επί 90 συνεχείς ημέρες· και

α)  οι αλιευτικές δραστηριότητες του συγκεκριμένου σκάφους διακόπτονται τουλάχιστον επί 30 συνεχείς ημέρες·

Τροπολογία    156

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 18 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  οι οικονομικές ζημίες που προκύπτουν από την παύση υπερβαίνουν το 30% του ετήσιου κύκλου εργασιών της οικείας επιχείρησης, υπολογιζόμενες βάσει του μέσου κύκλου εργασιών της επιχείρησης αυτής κατά τα τρία προηγούμενα ημερολογιακά έτη.

διαγράφεται

Τροπολογία    157

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 18 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  στους ιδιοκτήτες των αλιευτικών σκαφών που είναι νηολογημένα ως ενεργά και έχουν πραγματοποιήσει αλιευτικές δραστηριότητες στη θάλασσα για τουλάχιστον 120 ημέρες σε καθένα από τα τρία τελευταία ημερολογιακά έτη που προηγούνται του έτους υποβολής της αίτησης στήριξης· or

α)  στους ιδιοκτήτες αλιευτικών σκαφών ή στους πεζούς αλιείς που είναι εγγεγραμμένοι ως ενεργοί και έχουν πραγματοποιήσει αλιευτικές δραστηριότητες επί τουλάχιστον 120 ημέρες κατά τα δύο τελευταία ημερολογιακά έτη που προηγούνται του έτους υποβολής της αίτησης στήριξης· ή

Τροπολογία    158

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 18 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  σε αλιείς που έχουν εργαστεί στη θάλασσα για τουλάχιστον 120 ημέρες σε καθένα από τα τρία τελευταία ημερολογιακά έτη που προηγούνται του έτους υποβολής της αίτησης στήριξης επί αλιευτικού σκάφους της Ένωσης το οποίο αφορά η έκτακτη διακοπή.

β)  σε αλιείς που έχουν εργαστεί στη θάλασσα για τουλάχιστον 120 ημέρες κατά τα δύο τελευταία ημερολογιακά έτη που προηγούνται του έτους υποβολής της αίτησης στήριξης επί αλιευτικού σκάφους της Ένωσης το οποίο αφορά η προσωρινή διακοπή.

Τροπολογία    159

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 18 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5.  Όλες οι αλιευτικές δραστηριότητες που πραγματοποιούνται από τα εν λόγω σκάφη και αλιείς αναστέλλονται ουσιαστικά κατά τη διάρκεια της περιόδου που αφορά η παύση. Η αρμόδια αρχή βεβαιώνεται ότι το συγκεκριμένο σκάφος έχει σταματήσει κάθε αλιευτική δραστηριότητα κατά τη διάρκεια της περιόδου που αφορά η έκτακτη παύση και ότι αποφεύγεται κάθε υπεραντιστάθμιση που προκύπτει από τη χρήση του σκάφους για άλλους σκοπούς.

5.  Όλες οι αλιευτικές δραστηριότητες που πραγματοποιούνται από τα εν λόγω σκάφη και αλιείς αναστέλλονται ουσιαστικά κατά τη διάρκεια της περιόδου που αφορά η παύση. Η αρμόδια αρχή βεβαιώνεται ότι το συγκεκριμένο σκάφος έχει σταματήσει κάθε αλιευτική δραστηριότητα κατά τη διάρκεια της περιόδου που αφορά η προσωρινή παύση και ότι αποφεύγεται κάθε υπεραντιστάθμιση που προκύπτει από τη χρήση του σκάφους για άλλους σκοπούς.

Τροπολογία    160

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 19 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  την αγορά και εγκατάσταση επί των σκαφών των αναγκαίων συσκευών για την υποχρεωτική παρακολούθηση σκαφών και ηλεκτρονικών συστημάτων υποβολής εκθέσεων που χρησιμοποιούνται για σκοπούς ελέγχου, μόνον στην περίπτωση των σκαφών παράκτιας αλιείας μικρής κλίμακας·

α)  την αγορά, εγκατάσταση και διαχείριση επί των σκαφών των αναγκαίων συσκευών για την παρακολούθηση σκαφών και ηλεκτρονικών συστημάτων υποβολής εκθέσεων που χρησιμοποιούνται για σκοπούς ελέγχου και επιθεώρησης, μόνον στην περίπτωση των αλιευτικών σκαφών ολικού μήκους μικρότερου των 12 μέτρων·

Τροπολογία    161

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 19 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  την αγορά και την εγκατάσταση επί των σκαφών των απαραίτητων συσκευών για τα υποχρεωτικά ηλεκτρονικά συστήματα παρακολούθησης εξ αποστάσεως που χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο της εφαρμογής της υποχρέωσης εκφόρτωσης που αναφέρεται στο άρθρο 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013·

β)  την αγορά και την εγκατάσταση επί των σκαφών των απαραίτητων συσκευών για τα ηλεκτρονικά συστήματα παρακολούθησης εξ αποστάσεως που χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο της εφαρμογής της υποχρέωσης εκφόρτωσης που αναφέρεται στο άρθρο 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013·

Αιτιολόγηση

Δεν θα πρέπει η στήριξη να εξαρτάται από το αν το μέτρο είναι ή όχι υποχρεωτικό.

Τροπολογία    162

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 19 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  την αγορά και την εγκατάσταση επί των σκαφών συσκευών για την υποχρεωτική συνεχή μέτρηση και καταγραφή της ισχύος της μηχανής.

γ)  την αγορά και την εγκατάσταση επί των σκαφών συσκευών για την συνεχή μέτρηση και καταγραφή της ισχύος της μηχανής.

Αιτιολόγηση

Δεν θα πρέπει η στήριξη να εξαρτάται από το αν το μέτρο είναι ή όχι υποχρεωτικό.

Τροπολογία    163

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 20 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Συλλογή και επεξεργασία δεδομένων για τη διαχείριση της αλιείας και για επιστημονικούς σκοπούς

Συλλογή, επεξεργασία και διάδοση των δεδομένων για τη διαχείριση της αλιείας και υδατοκαλλιέργειας και για επιστημονικούς σκοπούς

Τροπολογία    164

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 20 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Το ΕΤΘΑ μπορεί να στηρίζει τη συλλογή, τη διαχείριση και τη χρήση δεδομένων για επιστημονικούς σκοπούς, όπως προβλέπεται στο άρθρο 25 παράγραφοι 1 και 2 και στο άρθρο 27 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 και διευκρινίζεται περαιτέρω στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2017/1004, βάσει των εθνικών σχεδίων εργασίας που αναφέρονται στο άρθρο 6 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2017/1004.

1.  Το ΕΤΘΑ μπορεί να στηρίζει τη συλλογή, τη διαχείριση, την επεξεργασία, τη χρήση και τη διάδοση δεδομένων για σκοπούς διαχείρισης της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας και για επιστημονικούς σκοπούς, συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων για την ερασιτεχνική αλιεία, όπως προβλέπεται στο άρθρο 25 παράγραφοι 1 και 2 και στο άρθρο 27 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 και διευκρινίζεται περαιτέρω στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2017/1004, βάσει των εθνικών σχεδίων εργασίας που αναφέρονται στο άρθρο 6 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2017/1004.

Τροπολογία    165

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 21

Άρθρο 29ε

Αντιστάθμιση του πρόσθετου κόστους στις εξόχως απόκεντρες περιοχές για τα προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας

Αντιστάθμιση του πρόσθετου κόστους

1.  Το ΕΤΘΑ μπορεί να στηρίξει την αντιστάθμιση του πρόσθετου κόστους που επιβαρύνει τους δικαιούχους στον τομέα της αλιείας, της εκτροφής, της μεταποίησης και της εμπορίας ορισμένων προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας που είναι εγκατεστημένοι στις εξόχως απόκεντρες περιοχές που αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 2.

1.  Το ΕΤΘΑ μπορεί να στηρίξει την αντιστάθμιση του πρόσθετου κόστους που επιβαρύνει τους δικαιούχους στον τομέα της αλιείας, της εκτροφής, της μεταποίησης και της εμπορίας ορισμένων προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας που είναι εγκατεστημένοι στις εξόχως απόκεντρες περιοχές που αναφέρονται στο άρθρο 29β παράγραφος 1.

 

1α.   Η αντιστάθμιση είναι ανάλογη με το πρόσθετο κόστος που προορίζεται να καλύψει. Το επίπεδο της αντιστάθμισης του πρόσθετου κόστους αιτιολογείται δεόντως στο πρόγραμμα αντιστάθμισης. Ωστόσο, η αντιστάθμιση δεν υπερβαίνει σε καμία περίπτωση το 100 % των δαπανών που έχουν πραγματοποιηθεί.

2.  Κάθε ενδιαφερόμενο κράτος μέλος καθορίζει, σύμφωνα με τα κριτήρια που ορίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 7, για τις περιοχές που αναφέρονται στην παράγραφο 1, τον κατάλογο των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας και την ποσότητα των προϊόντων που είναι επιλέξιμα για αποζημίωση.

2.  Κάθε ενδιαφερόμενο κράτος μέλος καθορίζει, σύμφωνα με τα κριτήρια που ορίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 7, για τις περιοχές που αναφέρονται στην παράγραφο 1, τον κατάλογο των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας και την ποσότητα των προϊόντων που είναι επιλέξιμα για αποζημίωση.

3.  Κατά την κατάρτιση του καταλόγου και των ποσοτήτων που αναφέρονται στην παράγραφο 2, τα κράτη μέλη λαμβάνουν υπόψη όλους τους σχετικούς παράγοντες, ιδίως την ανάγκη να εξασφαλιστεί ότι η αντιστάθμιση είναι συμβατή με τους κανόνες της ΚΑΠ.

3.  Κατά την κατάρτιση του καταλόγου και των ποσοτήτων που αναφέρονται στην παράγραφο 2, τα κράτη μέλη λαμβάνουν υπόψη όλους τους σχετικούς παράγοντες, ιδίως την ανάγκη να εξασφαλιστεί ότι η αντιστάθμιση είναι συμβατή με τους κανόνες της ΚΑΠ.

4.  Δεν χορηγείται αποζημίωση για αλιευτικά προϊόντα και προϊόντα υδατοκαλλιέργειας τα οποία:

4.  Δεν χορηγείται αποζημίωση για αλιευτικά προϊόντα και προϊόντα υδατοκαλλιέργειας τα οποία:

α)  αλιεύονται από σκάφη τρίτων χωρών, εξαιρουμένων των αλιευτικών σκαφών που φέρουν τη σημαία της Βενεζουέλας και αλιεύουν στα ύδατα της Ένωσης, σύμφωνα με την απόφαση 2015/1565 του Συμβουλίου31·

α)  αλιεύονται από σκάφη τρίτων χωρών, εξαιρουμένων των αλιευτικών σκαφών που φέρουν τη σημαία της Βενεζουέλας και αλιεύουν στα ύδατα της Ένωσης, σύμφωνα με την απόφαση 2015/1565 του Συμβουλίου31·

β)  αλιεύονται από ενωσιακά σκάφη που δεν είναι νηολογημένα σε λιμένα μίας από τις περιοχές που αναφέρονται στην παράγραφο 1·

β)  αλιεύονται από ενωσιακά σκάφη που δεν είναι νηολογημένα σε λιμένα μίας από τις περιοχές που αναφέρονται στην παράγραφο 1·

 

β α)  αλιεύονται από ενωσιακά αλιευτικά σκάφη που είναι νηολογημένα σε λιμένα μιας από τις περιοχές που αναφέρονται στην παράγραφο 1, αλλά δεν δραστηριοποιούνται ούτε έχουν συμμετοχή στην εν λόγω περιοχή·

γ)  εισάγονται από τρίτες χώρες.

γ)  εισάγονται από τρίτες χώρες.

5.  Η παράγραφος 4 στοιχείο β) δεν εφαρμόζεται εάν η υφιστάμενη δυναμικότητα της βιομηχανίας μεταποίησης στην σχετική εξόχως απόκεντρη περιοχή υπερβαίνει την ποσότητα της παρεχόμενης πρώτης ύλης.

5.  Η παράγραφος 4 στοιχείο β) δεν εφαρμόζεται εάν η υφιστάμενη δυναμικότητα της βιομηχανίας μεταποίησης στην σχετική εξόχως απόκεντρη περιοχή υπερβαίνει την ποσότητα της παρεχόμενης πρώτης ύλης.

6.  Για την αποζημίωση που καταβάλλεται στους δικαιούχους που ασκούν τις δραστηριότητες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στις εξόχως απόκεντρες περιοχές ή κατέχουν σκάφη νηολογημένα σε λιμένα των εν λόγω περιοχών, προκειμένου να αποφευχθεί η υπεραντιστάθμιση, λαμβάνεται υπόψη:

6.  Για την αποζημίωση που καταβάλλεται στους δικαιούχους που ασκούν τις δραστηριότητες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στις εξόχως απόκεντρες περιοχές ή κατέχουν σκάφη νηολογημένα σε λιμένα των εν λόγω περιοχών όπου και δραστηριοποιούνται, προκειμένου να αποφευχθεί η υπεραντιστάθμιση, λαμβάνεται υπόψη:

α)  για κάθε προϊόν αλιείας ή υδατοκαλλιέργειας ή κατηγορίας προϊόντων, το επιπλέον κόστος που προκύπτει από τα ιδιαίτερα μειονεκτήματα των συγκεκριμένων περιοχών και

α)  για κάθε προϊόν αλιείας ή υδατοκαλλιέργειας ή κατηγορίας προϊόντων, το επιπλέον κόστος που προκύπτει από τα ιδιαίτερα μειονεκτήματα των συγκεκριμένων περιοχών και

β)  κάθε άλλος τύπος δημόσιας παρέμβασης που επηρεάζει το ύψος του πρόσθετου κόστους.

β)  κάθε άλλος τύπος δημόσιας παρέμβασης που επηρεάζει το ύψος του πρόσθετου κόστους.

7.  Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εγκρίνει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 52, για τον καθορισμό των κριτηρίων για τον υπολογισμό του πρόσθετου κόστους που προκύπτει από τα ειδικά μειονεκτήματα των σχετικών περιοχών.

7.  Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εγκρίνει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 52, για τον καθορισμό των κριτηρίων για τον υπολογισμό του πρόσθετου κόστους που προκύπτει από τα ειδικά μειονεκτήματα των σχετικών περιοχών και για την έγκριση του μεθοδολογικού πλαισίου πληρωμής της αντισταθμιστικής ενίσχυσης.

__________________

__________________

31 Απόφαση του Συμβουλίου (ΕΕ) 2015/1565 της 14ης Σεπτεμβρίου 2015 για την έγκριση, από μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δήλωσης σχετικά με τη χορήγηση αλιευτικών δυνατοτήτων στα ύδατα της ΕΕ σε αλιευτικά σκάφη που φέρουν σημαία της Βολιβαριανής Δημοκρατίας της Βενεζουέλας στην αποκλειστική οικονομική ζώνη στα ανοικτά των ακτών της Γαλλικής Γουιάνας (ΕΕ L 244 της 14.09.2015, σ. 55).

31 Απόφαση του Συμβουλίου (ΕΕ) 2015/1565 της 14ης Σεπτεμβρίου 2015 για την έγκριση, από μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δήλωσης σχετικά με τη χορήγηση αλιευτικών δυνατοτήτων στα ύδατα της ΕΕ σε αλιευτικά σκάφη που φέρουν σημαία της Βολιβαριανής Δημοκρατίας της Βενεζουέλας στην αποκλειστική οικονομική ζώνη στα ανοικτά των ακτών της Γαλλικής Γουιάνας (ΕΕ L 244 της 14.9.2015, σ. 55).

(Το άρθρο 21 τροποποιείται και τίθεται μετά το άρθρο 29δ)

Αιτιολόγηση

Η διάταξη αυτή μεταφέρεται στο Κεφάλαιο V α (νέο) που αφορά τις εξόχως απόκεντρες περιοχές.

Τροπολογία    166

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 22 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Προστασία και αποκατάσταση της θαλάσσιας και παράκτιας βιοποικιλότητας και των θαλάσσιων και παράκτιων οικοσυστημάτων

Προστασία και αποκατάσταση της θαλάσσιας και παράκτιας βιοποικιλότητας και των θαλάσσιων και παράκτιων οικοσυστημάτων και της βιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων των γλυκών υδάτων

Αιτιολόγηση

Τα περιβαλλοντικά μέτρα και οι περιβαλλοντικές επιδοτήσεις δεν πρέπει να αγνοούν την υδατοκαλλιέργεια γλυκών υδάτων.

Τροπολογία    167

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 22 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Το ΕΤΘΑ ενδέχεται να στηρίζει δράσεις για την προστασία και αποκατάσταση της θαλάσσιας και παράκτιας βιοποικιλότητας και των θαλάσσιων και παράκτιων οικοσυστημάτων, μεταξύ άλλων στα εσωτερικά ύδατα.

1.  Το ΕΤΘΑΥ ενδέχεται να στηρίζει δράσεις για την προστασία και αποκατάσταση της θαλάσσιας και παράκτιας βιοποικιλότητας και των θαλάσσιων και παράκτιων οικοσυστημάτων και της βιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων γλυκών υδάτων, μεταξύ άλλων στα εσωτερικά ύδατα. Για το σκοπό αυτό, θα πρέπει να προωθηθεί η συνεργασία με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος και με τα ευρωπαϊκά δορυφορικά προγράμματα ώστε να συγκεντρωθούν περισσότερα δεδομένα σχετικά με την κατάσταση της θαλάσσιας ρύπανσης και ιδίως των πλαστικών αποβλήτων στα ύδατα.

Τροπολογία    168

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 22 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  αποζημιώσεις στους αλιείς για τη συλλογή απολεσθέντος αλιευτικού εξοπλισμού ή θαλάσσιων απορριμμάτων·

α)  αποζημιώσεις στους αλιείς για τη συλλογή απολεσθέντος αλιευτικού εξοπλισμού ή για την παθητική συλλογή θαλάσσιων απορριμμάτων, συμπεριλαμβανομένης της συλλογής φυκιών από τη Θάλασσα των Σαργασσών στις πληττόμενες εξόχως απόκεντρες περιοχές·

Τροπολογία    169

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 22 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  επενδύσεις σε λιμένες για την παροχή κατάλληλων εγκαταστάσεων υποδοχής για τον απολεσθέντα αλιευτικό εξοπλισμό και τα θαλάσσια απορρίμματα που συλλέγονται από τη θάλασσα·

β)  επενδύσεις σε λιμένες για την παροχή κατάλληλων εγκαταστάσεων υποδοχής, αποθήκευσης και ανακύκλωσης για τον απολεσθέντα αλιευτικό εξοπλισμό και τα θαλάσσια απορρίμματα, καθώς και για τα ανεπιθύμητα αλιεύματα που αναφέρονται στο άρθρο 15 του κανονισμού (ΕΕ) 1380/2013, που συλλέγονται από τη θάλασσα·

Τροπολογία    170

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 22 – παράγραφος 2 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

β α)  την προστασία των εργαλείων και των αλιευμάτων απέναντι σε θηλαστικά και πτηνά που είναι υπό την προστασία των οδηγιών 92/43/ΕΟΚ ή 2009/147/ΕΚ, υπό τον όρο ότι δεν θα υπονομεύεται η επιλεκτικότητα των αλιευτικών εργαλείων·

Τροπολογία    171

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 22 – παράγραφος 2 – στοιχείο β β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

β β)  την αντιστάθμιση για τη χρήση εργαλείων βιώσιμης αλιείας και υδατοκαλλιέργειας·

Αιτιολόγηση

Η προσθήκη αυτή θα επιτρέψει την προτιμησιακή μεταχείριση της πολυειδικής αλιείας μικρής κλίμακας που χρησιμοποιεί βιώσιμα εργαλεία, με σκοπό τον εκσυγχρονισμό των εργαλείων και τη διαρκή προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος.

Τροπολογία    172

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 22 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

γ α)  μέτρα για την επίτευξη και διατήρηση καλής περιβαλλοντικής κατάστασης στα γλυκά ύδατα·

Αιτιολόγηση

Τα περιβαλλοντικά μέτρα και οι περιβαλλοντικές επιδοτήσεις δεν πρέπει να αγνοούν την υδατοκαλλιέργεια γλυκών υδάτων.

Τροπολογία    173

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 22 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

γ β)  δραστηριότητες απορρύπανσης, ιδίως προκειμένου για πλαστικά, στις παράκτιες περιοχές, στους λιμένες και τους ιχθυότοπους της Ένωσης·

Τροπολογία    174

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 22 – παράγραφος 2 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

στ)  την προστασία των ειδών βάσει της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ και της οδηγίας 2009/147/ΕΚ, σύμφωνα με τα πλαίσια δράσης κατά προτεραιότητα που θεσπίστηκαν σύμφωνα με το άρθρο 8 της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ.

στ)  την προστασία των ειδών βάσει της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, της οδηγίας 2009/147/ΕΚ, σύμφωνα με τα πλαίσια δράσης κατά προτεραιότητα που θεσπίστηκαν σύμφωνα με το άρθρο 8 της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, και την προστασία όλων των ειδών που προστατεύονται από την Σύμβαση CITES (Σύμβαση για το διεθνές εμπόριο των ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας που απειλούνται με εξαφάνιση) και/ή περιλαμβάνονται στον κόκκινο κατάλογο της IUCN (Διεθνούς Ένωσης για τη Διατήρηση της Φύσης).

Τροπολογία    175

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 22 – παράγραφος 2 – στοιχείο στ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

στ α)  την κατασκευή, την τοποθέτηση ή τον εκσυγχρονισμό στατικών ή κινητών εγκαταστάσεων προοριζόμενων να προστατεύουν και να βελτιώνουν τη θαλάσσια πανίδα και χλωρίδα, συμπεριλαμβανομένης της επιστημονικής προετοιμασίας και της αξιολόγησής τους και, στην περίπτωση της παράκτιας αλιείας μικρής κλίμακας στις εξόχως απόκεντρες περιοχές, των παραδοσιακών αγκυροβολημένων διατάξεων συγκέντρωσης ιχθύων.

Τροπολογία    176

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 22 – παράγραφος 2 – στοιχείο στ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

στ β)  συστήματα για την αποκατάσταση των ζημιών που προκαλούνται στα αλιεύματα από τα θηλαστικά και τα πτηνά που τελούν υπό την προστασία των οδηγιών 92/43/ΕΟΚ και 2009/147/ΕΚ·

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία επαναλαμβάνει όσα ήδη προβλέπει το ΕΤΘΑ 2014-2020 ως αντιστάθμιση για ζημιές προκαλούμενες από θαλάσσια πτηνά και θηλαστικά.

Τροπολογία    177

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 22 – παράγραφος 2 – στοιχείο στ γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

στ γ)  συνεισφορές για την καλύτερη διαχείριση ή τη διατήρηση των θαλάσσιων βιολογικών πόρων·

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να διατηρηθεί η στήριξη που προβλέπεται στο ΕΤΘΑ 2014-2020 για δράσεις που συμβάλλουν στην καλύτερη διαχείριση και διατήρηση των θαλάσσιων βιολογικών πόρων, για έργα σε παράκτιους οικότοπους που είναι σημαντικοί για τους θαλάσσιους πόρους και για περιοχές που είναι σημαντικές για την αναπαραγωγή ειδών.

Τροπολογία    178

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 22 – παράγραφος 2 – στοιχείο στ δ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

στ δ)  στήριξη για το προστατευτικό κυνήγι ή τη διαχείριση της όχλησης από άγρια είδη που θέτουν σε κίνδυνο τα βιώσιμα επίπεδα των ιχθυαποθεμάτων·

Τροπολογία    179

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 22 – παράγραφος 2 – στοιχείο στ ε (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

στ ε)  άμεση ανανέωση του αποθέματος ως μέτρο διατήρησης με νομική πράξη της Ένωσης

Αιτιολόγηση

Η απουσία στήριξης για την αποθήκευση, που βελτιώνει άμεσα την αφθονία των αποθεμάτων, συνιστά πραγματική απειλή για τα αποθέματα.

Τροπολογία    180

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 22 – παράγραφος 3 – στοιχείο στ στ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

στ στ)  στήριξη για τη συλλογή και διαχείριση δεδομένων σχετικά με την εμφάνιση ξενικών ειδών που ενδέχεται να έχουν καταστροφικές επιπτώσεις στη βιοποικιλότητα·

Αιτιολόγηση

Οι γνώσεις για τα χωροκατακτητικά ξενικά είδη που εμφανίζονται στα θαλάσσια ύδατα θα επιτρέψουν την προστασία της βιοποικιλότητας και την προετοιμασία των κατάλληλων προληπτικών δράσεων. Για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και των έμβιων θαλάσσιων πόρων από τις επιπτώσεις των χωροκατακτητικών ξενικών ειδών, θα είναι επίσης σημαντικό να υποστηριχθούν λύσεις που αποσκοπούν στην καταπολέμηση των εν λόγω ειδών.

Τροπολογία    181

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 22 – παράγραφος 2 – στοιχείο στ ζ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

στ ζ)  κατάρτιση για αλιείς, ιδίως σχετικά με τη χρήση πιο επιλεκτικών αλιευτικών εργαλείων και εξοπλισμού, με σκοπό την καλύτερη ενημέρωση και τη μείωση των επιπτώσεων στο θαλάσσιο περιβάλλον.

Αιτιολόγηση

Το ΕΤΘΑ θα πρέπει να χρηματοδοτεί δράσεις κατάρτισης των αλιέων, ειδικότερα όσον αφορά τη χρήση πιο επιλεκτικών εργαλείων και εξοπλισμού αλιείας, προκειμένου να μειωθεί ο αντίκτυπος της αλιείας στο θαλάσσιο περιβάλλον.

Τροπολογία    182

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 22 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2α.  Το ΕΤΘΑ μπορεί να χορηγεί χρηματοδότηση 100 % για ζημίες και επενδύσεις που έχουν σχέση με το άρθρο 22 παράγραφος 2 στοιχεία α) και β).

Αιτιολόγηση

Η περισυλλογή χαμένων αλιευτικών εργαλείων και απορριμμάτων δεν δημιουργεί εισόδημα για τους αλιείς, αλλά μόνο δαπάνες. Οι αλιείς που πρέπει να περισυλλέγουν απολεσθέντα αλιευτικά εργαλεία και απόβλητα από τους ωκεανούς πρέπει, επομένως, να λαμβάνουν στήριξη από το ΕΤΘΑ σε ποσοστό 100 %.

Τροπολογία    183

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 22 – παράγραφος 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2β.  Τα στοιχεία ε) και στ) της παραγράφου 2 περιλαμβάνουν αντίστοιχες ενέργειες από ιχθυοτροφεία και γεωργούς.

Τροπολογία    184

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 22 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 22α

 

Επιστημονική έρευνα και συλλογή δεδομένων σχετικά με τον αντίκτυπο των μεταναστευτικών πτηνών

 

1.  Το ΕΤΘΑ μπορεί να στηρίζει, βάσει των πολυετών εθνικών στρατηγικών σχεδίων, τη θέσπιση εθνικών ή διασυνοριακών έργων επιστημονικής έρευνας και συλλογής δεδομένων με σκοπό την καλύτερη κατανόηση του αντίκτυπου των μεταναστευτικών πτηνών στον τομέα της υδατοκαλλιέργειας και άλλα σχετικά ενωσιακά ιχθυαποθέματα. Τα αποτελέσματα των εν λόγω έργων θα πρέπει να δημοσιεύονται εγκαίρως και να διατυπώνουν συστάσεις για τη βελτίωση της διαχείρισης.

 

2.  Για να είναι επιλέξιμο, ένα εθνικό έργο επιστημονικής έρευνας και συλλογής δεδομένων πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον ένα ίδρυμα, εθνικό ή αναγνωρισμένο από την Ένωση.

 

3.  Για να είναι επιλέξιμο, ένα διασυνοριακό έργο επιστημονικής έρευνας και συλλογής δεδομένων πρέπει να περιλαμβάνει από ένα τουλάχιστον ίδρυμα από δύο τουλάχιστον διαφορετικά κράτη μέλη.

Τροπολογία    185

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 22 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 22β

 

Καινοτομία

 

1.  Για να τονώσει την καινοτομία στην αλιεία, το ΕΤΘΑ μπορεί να στηρίζει έργα για την ανάπτυξη ή εισαγωγή νέων ή σημαντικά βελτιωμένων προϊόντων και εξοπλισμών, νέων ή βελτιωμένων διαδικασιών και τεχνικών, νέων ή βελτιωμένων συστημάτων διαχείρισης και οργάνωσης, μεταξύ άλλων και σε επίπεδο μεταποίησης και εμπορίας, σταδιακής εξάλειψης των απορρίψεων και των παρεμπιπτόντων αλιευμάτων, εισαγωγής νέων τεχνικών ή οργανωτικών γνώσεων, για τη μείωση του περιβαλλοντικού αντίκτυπου των αλιευτικών δραστηριοτήτων, μεταξύ άλλων και με τη βελτίωση των αλιευτικών τεχνικών και της επιλεκτικότητας των αλιευτικών εργαλείων, ή για την επίτευξη μιας πιο βιώσιμης χρήσης των έμβιων θαλάσσιων πόρων και για τη συνύπαρξη με προστατευόμενα αρπακτικά.

 

2.  Οι χρηματοδοτούμενες βάσει του παρόντος άρθρου δράσεις πηγάζουν από μεμονωμένους επιχειρηματίες ή οργανώσεις παραγωγών και τις ενώσεις τους.

 

3.  Τα αποτελέσματα των χρηματοδοτούμενων βάσει του παρόντος άρθρου δράσεων δημοσιοποιούνται από το κράτος μέλος.

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι ορισμένα από τα αρνητικά φαινόμενα που παρατηρούνται σήμερα στο θαλάσσιο οικοσύστημα είναι πολύ πιθανό να οφείλονται στην αλληλεπίδραση αλιείας και θαλάσσιου περιβάλλοντος, είναι επιτακτική ανάγκη να εξευρεθούν επειγόντως λύσεις που θα μειώσουν τον αρνητικό αντίκτυπο της αλιείας στα οικοσυστήματα. Μία δυνατότητα για τον περιορισμό του αρνητικού αντίκτυπου της αλιείας στο θαλάσσιο οικοσύστημα μπορεί επίσης να είναι ο προσδιορισμός της δυνατότητας χρήσης εξοπλισμού και αλιευτικών εργαλείων φιλικών προς το θαλάσσιο περιβάλλον.

Τροπολογία    186

Πρόταση κανονισμού

Τίτλος 2 – κεφάλαιο 2 α (νέο) – Προτεραιότητα 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II Α

 

Προτεραιότητα 1α: Προώθηση της βιώσιμης υδατοκαλλιέργειας

Αιτιολόγηση

Το τροποποιημένο άρθρο 23 αποτελεί τμήμα του νέου κεφαλαίου ΙΙα.

Τροπολογία    187

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 23 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Το ΕΤΘΑ μπορεί να στηρίξει την προώθηση βιώσιμης υδατοκαλλιέργειας, όπως προβλέπεται στο άρθρο 34 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013. Μπορεί επίσης να στηρίζει την υγεία και την καλή διαβίωση των ζώων στην υδατοκαλλιέργεια, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2016/429 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου32 και τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 652/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου33.

1.  Το ΕΤΘΑ μπορεί να στηρίξει την προώθηση βιώσιμης υδατοκαλλιέργειας –θαλάσσιου νερού και γλυκών υδάτων, συμπεριλαμβανομένης της υδατοκαλλιέργειας με κλειστά συστήματα συγκράτησης και ανακύκλωσης του νερού–, όπως προβλέπεται στο άρθρο 34 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, και την αύξηση της παραγωγής της υδατοκαλλιέργειας, λαμβανομένης υπόψη της φέρουσας ικανότητας του οικοσυστήματος. Μπορεί επίσης να στηρίζει την υγεία και την καλή διαβίωση των ζώων στην υδατοκαλλιέργεια, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2016/429 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου32 και τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 652/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου33.

__________________

__________________

32 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2016/429 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Μαρτίου 2016, για τις μεταδοτικές νόσους των ζώων και για την τροποποίηση και κατάργηση ορισμένων πράξεων στον τομέα της υγείας των ζώων («νόμος για την υγεία των ζώων») (ΕΕ L 84 της 31.03.2016, σελ. 1).

32 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2016/429 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Μαρτίου 2016, για τις μεταδοτικές νόσους των ζώων και για την τροποποίηση και κατάργηση ορισμένων πράξεων στον τομέα της υγείας των ζώων («νόμος για την υγεία των ζώων») (ΕΕ L 84 της 31.3.2016, σελ. 1).

33 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 652/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, για τη θέσπιση διατάξεων σχετικά με τη διαχείριση των δαπανών που αφορούν, αφενός, τη διατροφική αλυσίδα, την υγεία των ζώων και την καλή μεταχείριση των ζώων και, αφετέρου, την υγεία των φυτών και το φυτικό αναπαραγωγικό υλικό, για την τροποποίηση των οδηγιών του Συμβουλίου 98/56/ΕΚ, 2000/29/ΕΚ και 2008/90/ΕΚ, των κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 178/2002, (ΕΚ) αριθ. 882/2004 και (ΕΚ) αριθ. 396/2005, της οδηγίας 2009/128/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και για την κατάργηση των αποφάσεων του Συμβουλίου 66/399/ΕΟΚ, 76/894/ΕΟΚ και 2009/470/ΕΚ (ΕΕ L 189 της 27.06.2014, σ. 1).

33 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 652/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, για τη θέσπιση διατάξεων σχετικά με τη διαχείριση των δαπανών που αφορούν, αφενός, τη διατροφική αλυσίδα, την υγεία των ζώων και την καλή μεταχείριση των ζώων και, αφετέρου, την υγεία των φυτών και το φυτικό αναπαραγωγικό υλικό, για την τροποποίηση των οδηγιών του Συμβουλίου 98/56/ΕΚ, 2000/29/ΕΚ και 2008/90/ΕΚ, των κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 178/2002, (ΕΚ) αριθ. 882/2004 και (ΕΚ) αριθ. 396/2005, της οδηγίας 2009/128/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και για την κατάργηση των αποφάσεων του Συμβουλίου 66/399/ΕΟΚ, 76/894/ΕΟΚ και 2009/470/ΕΚ (ΕΕ L 189 της 27.6.2014, σ. 1).

Τροπολογία    188

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 23 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Οι παραγωγικές επενδύσεις στην υδατοκαλλιέργεια δυνάμει του παρόντος άρθρου μπορούν να υποστηριχθούν μόνο μέσω των χρηματοδοτικών μέσων που προβλέπονται στο άρθρο 52 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. [κανονισμός περί καθορισμού κοινών διατάξεων] και μέσω του InvestEU, σύμφωνα με το άρθρο 10 του εν λόγω κανονισμού.

3.  Οι επενδύσεις στην υδατοκαλλιέργεια δυνάμει του παρόντος άρθρου μπορούν να υποστηριχθούν μέσω επιχορηγήσεων δυνάμει του άρθρου 48 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) [κανονισμός περί καθορισμού κοινών διατάξεων] και, κατά προτίμηση, μέσω των χρηματοδοτικών μέσων που προβλέπονται στο άρθρο 52 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. [κανονισμός περί καθορισμού κοινών διατάξεων] και μέσω του InvestEU, σύμφωνα με το άρθρο 10 του εν λόγω κανονισμού.

Τροπολογία    189

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 23 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 23α

 

Δίκτυο στατιστικών πληροφοριών για την υδατοκαλλιέργεια

 

1.  Το ΕΤΘΑ μπορεί να παρέχει στήριξη για τη συλλογή, διαχείριση και χρήση δεδομένων με σκοπό τη διαχείριση της υδατοκαλλιέργειας κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 34 παράγραφος 1 στοιχεία α) και ε), στο άρθρο 34 παράγραφος 5 και στο άρθρο 35 παράγραφος 1 στοιχείο δ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 για τη σύσταση του Δικτύου Στατιστικών Πληροφοριών για την υδατοκαλλιέργεια (ASIN/RISA) και τα εθνικά σχέδια εργασίας για την υλοποίησή του.

 

2.  Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 2, η προβλεπόμενη στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου στήριξη μπορεί να χορηγηθεί επίσης για δράσεις εκτελούμενες εκτός του εδάφους της Ένωσης.

 

3.  Η Επιτροπή μπορεί να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις για τη θέσπιση κανόνων που αφορούν τις διαδικασίες, τη δομή και τα χρονοδιαγράμματα για την σύσταση του προβλεπόμενου στην παράγραφο 1 Δικτύου ASIN/RISA. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη συμβουλευτική διαδικασία του άρθρου 53 παράγραφος 2.

 

4.  Η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις με τις οποίες εγκρίνει ή τροποποιεί τα εθνικά σχέδια εργασίας που αναφέρονται στην παράγραφο 1 έως τις 31 Δεκεμβρίου του έτους που προηγείται του έτους έναρξης εφαρμογής του προγράμματος εργασίας. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη συμβουλευτική διαδικασία του άρθρου 53 παράγραφος 2.

Αιτιολόγηση

Η συλλογή, διαχείριση και χρήση δεδομένων είναι σημαντική για τη διαχείριση της υδατοκαλλιέργειας και θα πρέπει να λάβει τη στήριξη του ΕΤΘΑ.

Τροπολογία    190

Πρόταση κανονισμού

Κεφάλαιο ΙΙΙ – Προτεραιότητα 2 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Προτεραιότητα 2: συμβολή στην επισιτιστική ασφάλεια στην Ένωση μέσω ανταγωνιστικής και βιώσιμης υδατοκαλλιέργειας και ανταγωνιστικών και βιώσιμων αγορών·

Προτεραιότητα 2: προαγωγή ανταγωνιστικών και βιώσιμων αγορών αλιείας και υδατοκαλλιέργειας και μεταποιητικών κλάδων ως συμβολή στην επισιτιστική ασφάλεια στην Ένωση·

Αιτιολόγηση

Για περισσότερη σαφήνεια προστίθεται μια προτεραιότητα για την υδατοκαλλιέργεια. Πρέπει συνεπώς να τροποποιηθεί ο τίτλος της προτεραιότητας.

Τροπολογία    191

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 24 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Το ΕΤΘΑ μπορεί να στηρίζει δράσεις που συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων της κοινής οργάνωσης των αγορών προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, όπως προβλέπεται στο άρθρο 35 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 και διευκρινίζεται περαιτέρω στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1379/2013. Μπορεί επίσης να στηρίζει δράσεις προώθησης της εμπορίας, της ποιότητας και της προστιθέμενης αξίας των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας.

Το ΕΤΘΑ μπορεί να στηρίζει δράσεις που συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων της κοινής οργάνωσης των αγορών προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, όπως προβλέπεται στο άρθρο 35 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 και διευκρινίζεται περαιτέρω στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1379/2013. Μπορεί επίσης να στηρίζει απτές επενδύσεις και δράσεις προώθησης της εμπορίας, της ποιότητας και της προστιθέμενης αξίας των προϊόντων αλιείας και βιώσιμης υδατοκαλλιέργειας.

Τροπολογία    192

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 24 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1α.  Για την ετοιμασία και εκτέλεση των σχεδίων παραγωγής και εμπορίας που προβλέπονται στο άρθρο 28 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1379/2013, το οικείο κράτος μέλος δύναται να χορηγήσει προκαταβολή ίση προς το 50 % της οικονομικής στήριξης μετά την έγκριση του σχεδίου παραγωγής και εμπορίας σύμφωνα με το άρθρο 28 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1379/2013.

Αιτιολόγηση

Έτσι προβλέπει το άρθρο 66 του τρέχοντος κανονισμού ΕΤΘΑ. Έχει σημασία να διατηρηθούν κοινοί κανόνες εκτέλεσης ώστε να αποφευχθούν οι στρεβλώσεις του ανταγωνισμού μεταξύ των κρατών μελών.

Τροπολογία    193

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 24 – παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1β.  Η ετήσια στήριξη που χορηγείται ανά οργάνωση παραγωγών κατ’ έτος δυνάμει του παρόντος άρθρου δεν υπερβαίνει το 3 % της μέσης ετήσιας αξίας της παραγωγής που διατέθηκε στο εμπόριο από την εν λόγω οργάνωση παραγωγών κατά τα τρία προηγούμενα ημερολογιακά έτη ή της παραγωγής που διατέθηκε στο εμπόριο από τα μέλη της συγκεκριμένης οργάνωσης κατά τη διάρκεια της ίδιας περιόδου. Για οποιαδήποτε προσφάτως αναγνωρισθείσα οργάνωση παραγωγών, η στήριξη αυτή δεν υπερβαίνει το 3 % της μέσης ετήσιας αξίας της παραγωγής που έχουν διαθέσει στο εμπόριο τα μέλη της οργάνωσης αυτής κατά τα τρία προηγούμενα ημερολογιακά έτη.

Τροπολογία    194

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 24 – παράγραφος 1 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1γ.  Η ενίσχυση που αναφέρεται στην παράγραφο 2 χορηγείται μόνο σε οργανώσεις παραγωγών και σε ενώσεις οργανώσεων παραγωγών.

Αιτιολόγηση

Έτσι προβλέπει το άρθρο 66 του τρέχοντος κανονισμού ΕΤΘΑ. Έχει σημασία να διατηρηθούν κοινοί κανόνες εκτέλεσης ώστε να αποφευχθούν οι στρεβλώσεις του ανταγωνισμού μεταξύ των κρατών μελών.

Τροπολογία    195

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 25 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Μεταποίηση προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας

Μεταποίηση και αποθήκευση προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας

Τροπολογία    196

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 25 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Το ΕΤΘΑ μπορεί να στηρίζει επενδύσεις για τη μεταποίηση προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας. Η εν λόγω στήριξη θα συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων της κοινής οργάνωσης των αγορών προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, όπως προβλέπεται στο άρθρο 35 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 και διευκρινίζεται περαιτέρω στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1379/2013.

1.  Το ΕΤΘΑ μπορεί να στηρίζει επενδύσεις για τη μεταποίηση και αποθήκευση προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας. Η εν λόγω στήριξη θα συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων της κοινής οργάνωσης των αγορών προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, όπως προβλέπεται στο άρθρο 35 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 και διευκρινίζεται περαιτέρω στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1379/2013.

Τροπολογία    197

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 25 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1α.  Το ΕΤΘΑ μπορεί να στηρίζει επίσης επενδύσεις για την καινοτομία κατά τη μεταποίηση των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, καθώς και για την προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των οργανώσεων παραγωγών και επιστημονικών φορέων.

Αιτιολόγηση

Υπάρχει ανάγκη για πραγματικές καινοτομίες στον κλάδο της μεταποίησης προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, π.χ. προς την κατεύθυνση του ψηφιακού και του αλιευτικού τουρισμού, όμως ο στόχος αυτός δεν αναφέρεται ρητά στο άρθρο 35 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013.

Τροπολογία    198

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 25 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Η στήριξη δυνάμει του παρόντος άρθρου μπορεί να χορηγηθεί μόνο μέσω των χρηματοδοτικών μέσων που προβλέπονται στο άρθρο 52 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. [κανονισμός περί καθορισμού κοινών διατάξεων] και μέσω του InvestEU, σύμφωνα με το άρθρο 10 του εν λόγω κανονισμού.

2.  Η στήριξη δυνάμει του παρόντος άρθρου μπορεί να χορηγηθεί μέσω επιχορηγήσεων και μέσω των χρηματοδοτικών μέσων που προβλέπονται στο άρθρο 52 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. [κανονισμός περί καθορισμού κοινών διατάξεων] και μέσω του InvestEU, σύμφωνα με το άρθρο 10 του εν λόγω κανονισμού.

Τροπολογία    199

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 25 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2α.  Η ανάπτυξη εγκαταστάσεων μεταποίησης προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας μπορεί να υποστηριχθεί από τα κράτη μέλη μέσω κονδυλίων από άλλα διαρθρωτικά ταμεία.

Τροπολογία    200

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 25 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 25α

 

Ενισχύσεις αποθήκευσης

 

1.  Το ΕΤΘΑ μπορεί να στηρίξει την αποζημίωση αναγνωρισμένων οργανώσεων παραγωγών ή ενώσεων οργανώσεων παραγωγών που αποθηκεύουν τα αλιευτικά προϊόντα που παρατίθενται στο παράρτημα II του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1379/2013, εφόσον τα προϊόντα αυτά αποθηκεύονται σύμφωνα με τα άρθρα 30 και 31 του εν λόγω κανονισμού, βάσει των ακόλουθων προϋποθέσεων:

 

α)  το ποσό της ενίσχυσης για αποθήκευση δεν υπερβαίνει το ποσό του τεχνικού και οικονομικού κόστους των δράσεων που απαιτούνται για τη σταθεροποίηση και την αποθήκευση των εν λόγω προϊόντων·

 

β)  οι επιλέξιμες για ενίσχυση αποθήκευσης ποσότητες δεν υπερβαίνουν το 15 % των ετήσιων ποσοτήτων των συγκεκριμένων προϊόντων που διατίθενται προς πώληση από την οργάνωση παραγωγών·

 

γ)  η ετήσια χρηματοδοτική στήριξη δεν υπερβαίνει το 2 % της μέσης ετήσιας αξίας της παραγωγής που έχουν διαθέσει στην αγορά τα μέλη της οργάνωσης παραγωγών κατά την περίοδο 2016-2018. Για τους σκοπούς του παρόντος εδαφίου, σε περίπτωση που ένα μέλος μιας οργάνωσης παραγωγών δεν διέθεσε την παραγωγή του στην αγορά κατά το διάστημα 2016 έως 2018, λαμβάνεται υπόψη η μέση ετήσια αξία της παραγωγής που διατέθηκε στην αγορά τα τρία πρώτα χρόνια παραγωγής του συγκεκριμένου μέλους.

 

2.  Η αναφερόμενη στην παράγραφο 1 στήριξη χορηγείται μόνο μόλις τα προϊόντα διατεθούν στην αγορά για ανθρώπινη κατανάλωση.

 

3.  Τα κράτη μέλη καθορίζουν το ποσό του τεχνικού και οικονομικού κόστους που προκύπτει για την επικράτειά τους ως εξής:

 

α)  το τεχνικό κόστος υπολογίζεται ετησίως με βάση το άμεσο κόστος που αφορά τις δράσεις που απαιτούνται για τη σταθεροποίηση και την αποθήκευση των εν λόγω προϊόντων·

 

β)  το οικονομικό κόστος υπολογίζεται κατ’ έτος με βάση το επιτόκιο που καθορίζεται ετησίως σε κάθε κράτος μέλος· το εν λόγω τεχνικό και οικονομικό κόστος δημοσιοποιείται.

 

4.  Τα κράτη μέλη διενεργούν ελέγχους για να εξασφαλίσουν ότι τα προϊόντα για τα οποία χορηγείται ενίσχυση αποθήκευσης πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο παρόν άρθρο. Για τους σκοπούς των ελέγχων αυτών, οι δικαιούχοι ενίσχυσης αποθήκευσης τηρούν λογιστικά βιβλία αποθήκης για κάθε κατηγορία προϊόντων τα οποία αποθηκεύτηκαν και ακολούθως διατέθηκαν εκ νέου στην αγορά για ανθρώπινη κατανάλωση.

Αιτιολόγηση

Η αλιεία είναι εποχιακή δραστηριότητα και οι αποδόσεις της μπορεί να είναι αβέβαιες· ενίοτε υπερβαίνουν τις ανάγκες της αγοράς. Είναι επομένως ανάγκη να μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να διαχειρίζονται την πλεονασματική παραγωγή αποθηκεύοντας μέρος της παραγωγής μέχρις ότου διατεθεί προς πώληση την εποχή που τα αλιεύματα μειώνονται. Προς το σκοπό αυτό, πρέπει το ΕΤΘΑ να συνεχίσει να στηρίζει τις οργανώσεις παραγωγών που χρειάζονται ένα μηχανισμό προσωρινής αποθήκευσης για αλιευτικά προϊόντα προοριζόμενα για ανθρώπινη κατανάλωση.

Τροπολογία    201

Πρόταση κανονισμού

Κεφάλαιο 4 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Προτεραιότητα 3: ενίσχυση της ανάπτυξης μιας βιώσιμης γαλάζιας οικονομίας και προώθηση των ευημερουσών παράκτιων κοινοτήτων

Προτεραιότητα 3: ενίσχυση μιας βιώσιμης γαλάζιας οικονομίας εντός οικολογικών ορίων και προώθηση των ευημερουσών παράκτιων, νησιωτικών και παραλιακών κοινοτήτων

Τροπολογία    202

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 26 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Το ΕΤΘΑ μπορεί να στηρίζει τη βιώσιμη ανάπτυξη των τοπικών οικονομιών και κοινοτήτων μέσω της τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων, όπως ορίζεται στο άρθρο 25 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. κανονισμός περί καθορισμού κοινών διατάξεων].

1.  Το ΕΤΘΑ μπορεί να στηρίζει τις ευνοϊκές συνθήκες που απαιτούνται για μια βιώσιμη γαλάζια οικονομία και για την ευημερία των τοπικών κοινοτήτων μέσω της τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων, όπως ορίζεται στο άρθρο 25 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. κανονισμός περί καθορισμού κοινών διατάξεων].

Αιτιολόγηση

Μια βιώσιμη γαλάζια οικονομία σημαίνει ότι όλες οι οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές δραστηριότητες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του θαλάσσιου οικοσυστήματος και, ως εκ τούτου, είναι αναγκαίο να διατηρηθεί μια ισορροπία ανάμεσα στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και την ευημερία των τοπικών παράκτιων κοινοτήτων και στην προστασία των θαλάσσιων οικοσυστημάτων. Μια βιώσιμη γαλάζια οικονομία θα δημιουργήσει οικονομική αξία χάρη στο θαλάσσιο περιβάλλον μόνο εάν μπορεί να υλοποιηθεί διατηρώντας και προστατεύοντας τους θαλάσσιους πόρους και τα οικοσυστήματα.

Τροπολογία    203

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 26 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Για τους σκοπούς της στήριξης από τον ΕΤΘΑ, οι κοινοτικές στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων που αναφέρονται στο άρθρο 26 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. [κανονισμός περί καθορισμού κοινών διατάξεων] εξασφαλίζουν ότι οι τοπικές κοινότητες εκμεταλλεύονται καλύτερα και επωφελούνται από τις ευκαιρίες που προσφέρει η βιώσιμη γαλάζια οικονομία, αξιοποιώντας και ενισχύοντας τους περιβαλλοντικούς, πολιτιστικούς, κοινωνικούς και ανθρώπινους πόρους.

2.  Για τους σκοπούς της στήριξης από τον ΕΤΘΑ, οι κοινοτικές στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων που αναφέρονται στο άρθρο 26 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. [κανονισμός περί καθορισμού κοινών διατάξεων] εξασφαλίζουν ότι οι τοπικές κοινότητες εκμεταλλεύονται καλύτερα και επωφελούνται από τις ευκαιρίες που προσφέρει μια βιώσιμη γαλάζια οικονομία εντός οικολογικών ορίων, αξιοποιώντας και ενισχύοντας τους περιβαλλοντικούς, πολιτιστικούς, κοινωνικούς και ανθρώπινους πόρους.

Τροπολογία    204

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 26 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2α.  Οι στρατηγικές είναι συνεπείς με τις ευκαιρίες και τις ανάγκες που προσδιορίζονται στη σχετική περιοχή και με τις προτεραιότητες της Ένωσης που καθορίζονται στο άρθρο 4. Οι στρατηγικές μπορούν να κυμαίνονται από στρατηγικές επικεντρωμένες στην αλιεία έως ευρύτερες στρατηγικές αποσκοπούσες στη διαφοροποίηση των αλιευτικών περιοχών. Οι στρατηγικές υπερβαίνουν την απλή συλλογή δράσεων ή την παράθεση τομεακών μέτρων.

Αιτιολόγηση

Μπορεί να υπάρχουν διάφορες στρατηγικές. Οι στρατηγικές έχουν ευρύτερο πεδίο από την απλή δέσμη δράσεων ή από το συνδυασμό τομεακών μέτρων. Η προσθήκη αυτής της διάταξης θα επιτρέψει την ανάπτυξη και εφαρμογή των LDSs που συγχρηματοδοτούνται μόνο από το ΕΤΘΑ, επί πλέον των πολυταμειακών, κατά περίπτωση. Στην περίπτωση της προτεραιότητας 3, δεν μπορεί να τεθεί θέμα ευελιξίας στα μέτρα, λόγω των διευθετήσεων που έγιναν στο σχέδιο κανονισμού για τις κοινές διατάξεις. Η συνέχιση αυτής της διαδικασίας στον κανονισμό ΕΤΘΑ θα επιτρέψει την περαιτέρω ανάπτυξή της προς την κατάλληλη κατεύθυνση.

Τροπολογία    205

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 26 – παράγραφος 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2β.  Τα μέτρα που λαμβάνονται στον τομέα αυτό θα πρέπει να είναι συνεπή με τις στρατηγικές περιφερειακής ανάπτυξης, ώστε να μπορέσει να αναπτυχθεί μια βιώσιμη γαλάζια οικονομία και να έχουν προστιθέμενη αξία τα παράκτια εδάφη.

Τροπολογία    206

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 26 – παράγραφος 2 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2γ.  Τα κράτη μέλη εφαρμόζουν το καθεστώς συνδιαχείρισης ώστε οι στόχοι του παρόντος κανονισμού να επιτευχθούν λαμβάνοντας υπόψη τις τοπικές αλιευτικές συνθήκες.

Τροπολογία    207

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 27 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Γνώσεις για τη θάλασσα

Γνώσεις για τη θάλασσα και τα γλυκά ύδατα

Αιτιολόγηση

Είναι απαραίτητο να καλύπτει η συλλογή δεδομένων και τα γλυκά ύδατα.

Τροπολογία    208

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 27 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Το ΕΤΘΑ μπορεί να στηρίζει τη συλλογή, τη διαχείριση και τη χρήση δεδομένων για τη βελτίωση των γνώσεων σχετικά με την κατάσταση του θαλάσσιου περιβάλλοντος, με σκοπό:

Το ΕΤΘΑΥ μπορεί επίσης να στηρίζει τη συλλογή, τη διαχείριση, την ανάλυση, την επεξεργασία και τη χρήση δεδομένων για τη βελτίωση των γνώσεων σχετικά με την κατάσταση του θαλάσσιου περιβάλλοντος και του περιβάλλοντος των γλυκών υδάτων, καθώς και της ερασιτεχνικής αλιείας και του τομέα της ερασιτεχνικής αλιείας, με σκοπό:

Τροπολογία    209

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 27 – παράγραφος 1 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

α α)  την εκπλήρωση των απαιτήσεων συλλογής δεδομένων στο πλαίσιο του κανονισμού της Επιτροπής (ΕΚ) αριθ. 665/2008, της απόφασης της Επιτροπής 2010/93/ΕΕ, της εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής (ΕΕ) 2016/1251, και του κανονισμού πλαίσιο για τη συλλογή δεδομένων·

 

____________________

 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 665/2008 της Επιτροπής, της 14ης Ιουλίου 2008, περί καθορισμού λεπτομερών κανόνων για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 199/2008 του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση κοινοτικού πλαισίου για τη συλλογή, διαχείριση και χρήση δεδομένων στον τομέα της αλιείας και τη στήριξη όσον αφορά τις επιστημονικές γνωμοδοτήσεις για την κοινή αλιευτική πολιτική (ΕΕ L 186 της 15.7.2008, σ. 3).

 

Απόφαση της Επιτροπής 2010/93/EΕ, της 18ης Δεκεμβρίου 2009, περί θεσπίσεως πολυετούς κοινοτικού προγράμματος για τη συλλογή, διαχείριση και χρήση δεδομένων στον τομέα της αλιείας για την περίοδο 2011-2013 (κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2009) 10121) (ΕΕ L 41 της 16.2.2010, σ. 8).

 

Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2016/1251 της Επιτροπής, της 12ης Ιουλίου 2016, για τη θέσπιση πολυετούς προγράμματος της Ένωσης για τη συλλογή, διαχείριση και χρήση δεδομένων στους τομείς της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας για την περίοδο 2017-2019 (ΕΕ L 207 της 1.8.2016, σ. 113).

Τροπολογία    210

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 27 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

β α)  την εκπλήρωση των απαιτήσεων συλλογής δεδομένων στο πλαίσιο του κανονισμού της ΚΑΠ·

Τροπολογία    211

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 27 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  την αύξηση της ποιότητας των δεδομένων και ανταλλαγή τους μέσω του Ευρωπαϊκού Δικτύου Παρατηρήσεων και Δεδομένων της Θάλασσας (EMODnet).

γ)  την αύξηση της ποιότητας των δεδομένων και ανταλλαγή τους μέσω του Ευρωπαϊκού Δικτύου Παρατηρήσεων και Δεδομένων της Θάλασσας (EMODnet), όπως και άλλα δίκτυα δεδομένων που καλύπτουν τα γλυκά ύδατα·

Αιτιολόγηση

Είναι απαραίτητο να καλύπτει η συλλογή δεδομένων και τα γλυκά ύδατα.

Τροπολογία    212

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 27 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

γ α)  την αύξηση των διαθέσιμων αξιόπιστων δεδομένων σχετικά με τα αλιεύματα της ερασιτεχνικής αλιείας·

Τροπολογία    213

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 27 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

γ β)  επενδύσεις στην ανάλυση και την παρατήρηση της θαλάσσιας ρύπανσης, ιδίως από πλαστικά, ώστε να αυξηθούν τα δεδομένα που αφορούν την κατάσταση·

Τροπολογία    214

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 27 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

γ γ)  αύξηση των γνώσεων σχετικά με τα θαλάσσια πλαστικά απορρίμματα και τις συγκεντρώσεις τους.

Τροπολογία    215

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 28 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2α.  Σε συμφωνία με τον στόχο της επίτευξης ασφαλών, καθαρών και υπό βιώσιμη διαχείριση θαλασσών και ωκεανών, το ΕΤΘΑ συμβάλλει στην επίτευξη του στόχου βιώσιμης ανάπτυξης αριθ. 14 της Ατζέντας 2030 του ΟΗΕ για τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Τροπολογία    216

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 29 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Η στήριξη των δράσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 μπορεί επίσης να συμβάλει στην ανάπτυξη και εφαρμογή ενός ενωσιακού συστήματος ελέγχου της αλιείας υπό τους όρους που καθορίζονται στο άρθρο 19.

2.  Η στήριξη των δράσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 μπορεί επίσης να συμβάλει στην ανάπτυξη και εφαρμογή ενός ενωσιακού συστήματος ελέγχου και επιθεώρησης της αλιείας υπό τους όρους που καθορίζονται στο άρθρο 19.

Τροπολογία    217

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 29 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 29α

 

Προστασία της φύσης και των ειδών

 

Το ΕΤΘΑ στηρίζει την υλοποίηση μέτρων προστασίας της φύσης εντασσόμενων στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Χάρτη για τη Φύση του ΟΗΕ, και ιδίως των άρθρων 21, 22, 23 και 24.

 

Το ΕΤΘΑ στηρίζει επίσης την εθελοντική συνεργασία και συντονισμό με διεθνή φόρουμ, οργανώσεις, οργανισμούς και ιδρύματα και μεταξύ αυτών, για την από κοινού αξιοποίηση των μέσων καταπολέμησης της ΠΛΑ αλιείας, της λαθραλιείας θαλάσσιων ειδών και της σφαγής ειδών που θεωρούνται θηρευτές ιχθυαποθεμάτων.

Τροπολογία    218

Πρόταση κανονισμού

Τίτλος 2 – κεφάλαιο V α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Κεφάλαιο Vα Εξόχως απόκεντρες περιοχές

Τροπολογία    219

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 29 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 29β

 

Πόροι του προϋπολογισμού υπό επιμερισμένη διαχείριση

 

1.  Για τις δράσεις που βρίσκονται στις εξόχως απόκεντρες περιοχές, κάθε ενδιαφερόμενο κράτος μέλος κατανέμει, στο πλαίσιο της χρηματοδοτικής στήριξης της Ένωσης που ορίζεται στο παράρτημα V, τουλάχιστον:

 

α)  114 000 000 EUR σε σταθερές τιμές 2018 (δηλ. 128 566 000 EUR σε τρέχουσες τιμές) για τις Αζόρες και τη Μαδέρα·

 

β)  91 700 000 EUR σε σταθερές τιμές 2018 (δηλ. 103 357 000 EUR σε τρέχουσες τιμές) για τα Κανάρια Νησιά·

 

γ)  146 500 000 EUR σε σταθερές τιμές 2018 (δηλ. 165 119 000 EUR σε τρέχουσες τιμές) για τη Γουαδελούπη, τη Γαλλική Γουιάνα, τη Μαρτινίκα, τη Μαγιότ, τη Ρεϋνιόν και τον Άγιο Μαρτίνο.

 

2.  Κάθε κράτος μέλος καθορίζει το τμήμα εκείνο του προβλεπόμενου στην παράγραφο 1 κονδυλίου που θα κρατηθεί για τις αντισταθμίσεις του άρθρου 29δ.

 

3.  Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 9 παράγραφος 8 του παρόντος κανονισμού και από το άρθρο 19 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. .../... [κανονισμός περί καθορισμού κοινών διατάξεων] και για να λαμβάνονται υπόψη οι μεταβαλλόμενες συνθήκες, τα κράτη μέλη μπορούν να αναπροσαρμόζουν ετησίως τον κατάλογο και τις ποσότητες των επιλέξιμων αλιευτικών προϊόντων και το επίπεδο της προβλεπόμενης στο άρθρο 29δ αντιστάθμισης, υπό τον όρο να τηρούνται τα προβλεπόμενα στις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου ποσά. Οι αναπροσαρμογές αυτές είναι δυνατές μόνο στον βαθμό που θα γίνει μια αντίστοιχη αύξηση ή μείωση στα προγράμματα αντιστάθμισης μιας άλλης περιφέρειας του ίδιου κράτους μέλους. Το κράτος μέλος ενημερώνει εκ των προτέρων την Επιτροπή για τις αναπροσαρμογές.

 

____________________

 

Τα στοιχεία αυτά πρέπει να αναπροσαρμοστούν βάσει των στοιχείων που θα εγκριθούν στο άρθρο 5 παράγραφος 1.

(Κείμενο άρθρου 6).

Τροπολογία    220

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 29 γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 29γ

 

Σχέδιο δράσης

 

1.  Τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη θα καταρτίσουν, στο πλαίσιο του προγράμματός τους, σχέδιο δράσης για καθεμία από τις εξόχως απόκεντρες περιοχές τους που αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 2, το οποίο θα περιλαμβάνει:

 

α)  μια στρατηγική για τη βιώσιμη εκμετάλλευση της αλιείας και την ανάπτυξη των βιώσιμων τομέων της γαλάζιας οικονομίας·

 

β)  περιγραφή των κύριων προβλεπόμενων δράσεων και των αντίστοιχων χρηματοοικονομικών μέσων, συμπεριλαμβανομένων:

 

i  της διαρθρωτικής στήριξης στους τομείς της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας βάσει του τίτλου II·

 

ii  της αντιστάθμισης για τις πρόσθετες δαπάνες που αναφέρονται στο άρθρο 29δ, συμπεριλαμβανομένων του καταλόγου και των ποσοτήτων των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας και του επιπέδου αντιστάθμισης·

 

iii  κάθε άλλης επένδυσης στη βιώσιμη γαλάζια οικονομία αναγκαίας για την επίτευξη βιώσιμης παράκτιας ανάπτυξης.

(Κείμενο άρθρου 9)

Τροπολογία    221

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 29 δ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 29δ

 

Ανανέωση του στόλου παράκτιας αλιείας μικρής κλίμακας και σχετικά μέτρα

 

1.  Με την επιφύλαξη του άρθρου 13 στοιχεία α) και β) και του άρθρου 16, το ΕΤΘΑ μπορεί να στηρίξει εντός των εξόχως απόκεντρων περιοχών:

 

α)  την ανανέωση των στόλων παράκτιας αλιείας μικρής κλίμακας, συμπεριλαμβανομένης της κατασκευής και απόκτησης νέων σκαφών, για όσους αιτούντες, την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για ενίσχυση, έχουν τον κύριο τόπο εγγραφής τους στην εξόχως απόκεντρη περιοχή όπου το νέο σκάφος θα νηολογηθεί, εκφορτώνουν όλα τα αλιεύματά τους σε λιμένες εξόχως απόκεντρων περιοχών, για να βελτιωθεί η ασφάλεια των ανθρώπων, τηρούν τους ενωσιακούς και εθνικούς κανόνες περί υγιεινής, υγείας και συνθηκών εργασίας επί του σκάφους, καταπολεμούν την ΠΛΑ αλιεία και επιτυγχάνουν μεγαλύτερη περιβαλλοντική αποδοτικότητα. Το σκάφος που αποκτάται με ενίσχυση παραμένει νηολογημένος στην εξόχως απόκεντρη περιοχή επί 15 τουλάχιστον έτη από την ημερομηνία χορήγησης της ενίσχυσης. Εάν δεν τηρηθεί ο όρος αυτός, η ενίσχυση ανακτάται κατ’ αναλογία, λαμβανομένης υπόψη της φύσης, της σοβαρότητας, της διάρκειας και του επαναληπτικού χαρακτήρα της μη συμμόρφωσης. Αυτή η ανανέωση του αλιευτικού στόλου παραμένει εντός των ορίων της επιτρεπόμενης μέγιστης χωρητικότητας και τηρεί τους στόχους της ΚΑΠ·

 

β)  την αντικατάσταση ή τον εκσυγχρονισμό κύριας ή βοηθητικής μηχανής. Η ισχύς του νέου κινητήρα ή του εκσυγχρονισμένου κινητήρα μπορεί να υπερβαίνει την τρέχουσα ισχύ του κινητήρα σε περίπτωση δεόντως αιτιολογημένης ανάγκης για αυξημένη ισχύ για λόγους ασφάλειας στη θάλασσα, χωρίς να αυξάνεται η ικανότητα του οικείου αλιευτικού σκάφους να αλιεύει ψάρια·

 

γ)  τη μερική ανακαίνιση των δομικών ξύλινων καταστρωμάτων ενός αλιευτικού σκάφους ηλικίας, όταν αυτό είναι αναγκαίο για τη βελτίωση της ασφάλειας στη θάλασσα, σύμφωνα με αντικειμενικά τεχνικά κριτήρια της ναυπηγικής τέχνης·

 

δ)  την κατασκευή και τον εκσυγχρονισμό των λιμένων, των λιμενικών υποδομών, των τόπων εκφόρτωσης, των ιχθυοσκαλών, των ναυπηγείων και των ναυπηγικών και επισκευαστικών εγκαταστάσεων, εφόσον οι υποδομές συμβάλλουν στη βιώσιμη αλιεία·

Τροπολογία    222

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 29 στ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 29στ

 

Κρατική ενίσχυση

 

1.  Όσον αφορά τα προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας που απαριθμούνται στο παράρτημα I ΣΛΕΕ, για τα οποία εφαρμόζονται τα άρθρα 107, 108 και 109 ΣΛΕΕ, η Επιτροπή δύναται να επιτρέψει, σύμφωνα με το άρθρο 108 ΣΛΕΕ, στις εξόχως απόκεντρες περιοχές που αναφέρονται στο άρθρο 349 ΣΛΕΕ στον τομέα της παραγωγής, της μεταποίησης και της εμπορίας των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, ενισχύσεις λειτουργίας με σκοπό την άμβλυνση των ιδιαίτερων δυσχερειών οι οποίες προκύπτουν στις εν λόγω περιοχές λόγω απομόνωσης, νησιωτικού χαρακτήρα και άκρως περιφερειακής θέσης.

 

2.  Τα κράτη μέλη μπορούν να χορηγούν πρόσθετη χρηματοδότηση για την υλοποίηση των προγραμμάτων αντιστάθμισης που αναφέρονται στο άρθρο 29δ. Στην περίπτωση αυτή τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή την κρατική ενίσχυση και η Επιτροπή μπορεί να την εγκρίνει σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό ως μέρος των εν λόγω προγραμμάτων. Η κρατική ενίσχυση που κοινοποιήθηκε θεωρείται ότι κοινοποιείται κατά την έννοια του άρθρου 108 παράγραφος 3 πρώτη φράση ΣΛΕΕ.

Τροπολογία    223

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 29 ζ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 29ζ

 

Επανεξέταση - POSEI

 

Η Επιτροπή υποβάλλει έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023 έκθεση για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος κεφαλαίου και, εάν χρειαστεί, εκδίδει κατάλληλες προτάσεις. Η Επιτροπή αξιολογεί τη δυνατότητα δημιουργίας ενός προγράμματος ειδικών μέτρων λόγω απομακρυσμένου και νησιωτικού χαρακτήρα (POSEI) για θαλάσσια και αλιευτικά ζητήματα.

Τροπολογία    224

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 32 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 32α

 

Θαλάσσια πολιτική και ανάπτυξη μιας βιώσιμης γαλάζιας οικονομίας

 

Το ΕΤΘΑ στηρίζει την υλοποίηση της ολοκληρωμένης θαλάσσιας πολιτικής και την ανάπτυξη της βιώσιμης γαλάζιας οικονομίας μέσα από την ανάπτυξη περιφερειακών πλατφορμών για τη χρηματοδότηση καινοτόμων έργων.

Τροπολογία    225

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 33 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Σύμφωνα με το άρθρο 90 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. [κανονισμός περί καθορισμού κοινών διατάξεων], η Επιτροπή μπορεί να διακόψει την προθεσμία πληρωμής για το σύνολο ή μέρος της αίτησης πληρωμής σε περίπτωση απόδειξης της μη συμμόρφωσης κράτους μέλους με τους κανόνες που ισχύουν στο πλαίσιο της ΚΑΠ, εάν η μη συμμόρφωση ενδέχεται να επηρεάσει τις δαπάνες που περιλαμβάνονται σε μια αίτηση πληρωμής για την οποία ζητείται η ενδιάμεση πληρωμή.

1.  Σύμφωνα με το άρθρο 90 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. [κανονισμός περί καθορισμού κοινών διατάξεων], η Επιτροπή μπορεί να διακόψει την προθεσμία πληρωμής για το σύνολο ή μέρος της αίτησης πληρωμής σε περίπτωση τεκμηριωμένης απόδειξης της μη συμμόρφωσης κράτους μέλους με τους κανόνες που ισχύουν στο πλαίσιο της ΚΑΠ ή του σχετικού περιβαλλοντικού δικαίου της Ένωσης, εάν η μη συμμόρφωση ενδέχεται να επηρεάσει τις δαπάνες που περιλαμβάνονται σε μια αίτηση πληρωμής για την οποία ζητείται η ενδιάμεση πληρωμή.

Τροπολογία    226

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 34 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Σύμφωνα με το άρθρο 91 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. [κανονισμός περί καθορισμού κοινών διατάξεων], η Επιτροπή μπορεί να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις που αναστέλλουν το σύνολο ή μέρος των ενδιάμεσων πληρωμών στο πλαίσιο του προγράμματος σε περίπτωση σοβαρής μη συμμόρφωσης κράτους μέλους με τους κανόνες που ισχύουν στο πλαίσιο της ΚΑΠ, εάν η σοβαρή μη συμμόρφωση ενδέχεται να επηρεάσει τις δαπάνες που περιλαμβάνονται σε αίτηση πληρωμής για την οποία ζητείται η ενδιάμεση πληρωμή.

1.  Σύμφωνα με το άρθρο 91 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. [κανονισμός περί καθορισμού κοινών διατάξεων], η Επιτροπή μπορεί να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις που αναστέλλουν το σύνολο ή μέρος των ενδιάμεσων πληρωμών στο πλαίσιο του προγράμματος σε περίπτωση σοβαρής μη συμμόρφωσης κράτους μέλους με τους κανόνες που ισχύουν στο πλαίσιο της ΚΑΠ ή του σχετικού περιβαλλοντικού δικαίου της Ένωσης, εάν η σοβαρή μη συμμόρφωση ενδέχεται να επηρεάσει τις δαπάνες που περιλαμβάνονται σε αίτηση πληρωμής για την οποία ζητείται η ενδιάμεση πληρωμή.

Τροπολογία    227

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 36 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  οι δαπάνες που περιλαμβάνονται σε αίτηση πληρωμής επηρεάζονται από περιπτώσεις σοβαρής μη συμμόρφωσης του κράτους μέλους με τους κανόνες της ΚΑΠ που οδήγησαν στην αναστολή της πληρωμής βάσει του άρθρου 34 και το οικείο κράτος μέλος εξακολουθεί να μην αποδεικνύει ότι έχει λάβει τα απαραίτητα διορθωτικά μέτρα για να εξασφαλίσει τη συμμόρφωση και την επιβολή των εφαρμοστέων κανόνων στο μέλλον.

β)  οι δαπάνες που περιλαμβάνονται σε αίτηση πληρωμής επηρεάζονται από περιπτώσεις σοβαρής μη συμμόρφωσης του κράτους μέλους με τους κανόνες της ΚΑΠ ή του σχετικού περιβαλλοντικού δικαίου της Ένωσης που οδήγησαν στην αναστολή της πληρωμής βάσει του άρθρου 34 και το οικείο κράτος μέλος εξακολουθεί να μην αποδεικνύει ότι έχει λάβει τα απαραίτητα διορθωτικά μέτρα για να εξασφαλίσει τη συμμόρφωση και την επιβολή των εφαρμοστέων κανόνων στο μέλλον.

Τροπολογία    228

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 36 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Η Επιτροπή αποφασίζει για το ποσό της διόρθωσης λαμβάνοντας υπόψη τη φύση, τη σοβαρότητα, τη διάρκεια και την επανάληψη της σοβαρής μη συμμόρφωσης του κράτους μέλους ή του δικαιούχου με τους κανόνες της ΚΑΠ και τη σημασία της συνεισφοράς του ΕΤΘΑ στην οικονομική δραστηριότητα του ενδιαφερομένου δικαιούχου.

2.  Η Επιτροπή αποφασίζει για το ποσό της διόρθωσης λαμβάνοντας υπόψη τη φύση, τη σοβαρότητα, τη διάρκεια και την επανάληψη της σοβαρής μη συμμόρφωσης του κράτους μέλους ή του δικαιούχου με τους κανόνες της ΚΑΠ ή του σχετικού περιβαλλοντικού δικαίου της Ένωσης και τη σημασία της συνεισφοράς του ΕΤΘΑ στην οικονομική δραστηριότητα του ενδιαφερομένου δικαιούχου.

Τροπολογία    229

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 36 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Όταν δεν είναι δυνατόν να ποσοτικοποιηθεί επακριβώς το ποσό των δαπανών που συνδέονται με τη μη συμμόρφωση του κράτους μέλους με τους κανόνες της ΚΑΠ, η Επιτροπή εφαρμόζει κατ’ αποκοπήν συντελεστή ή δημοσιονομική διόρθωση κατά παρέκταση σύμφωνα με την παράγραφο 4.

3.  Όταν δεν είναι δυνατόν να ποσοτικοποιηθεί επακριβώς το ποσό των δαπανών που συνδέονται με τη μη συμμόρφωση του κράτους μέλους με τους κανόνες της ΚΑΠ ή του σχετικού περιβαλλοντικού δικαίου της Ένωσης, η Επιτροπή εφαρμόζει κατ’ αποκοπήν συντελεστή ή δημοσιονομική διόρθωση κατά παρέκταση σύμφωνα με την παράγραφο 4.

Τροπολογία    230

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 38 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

3α.  Κάθε κράτος μέλος δημοσιεύει την έκθεση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 τόσο στην πρωτότυπη γλώσσα όσο και σε μία από τις γλώσσες εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Αιτιολόγηση

Οι ετήσιες εκθέσεις επιδόσεων των κρατών μελών σχετικά με την εφαρμογή του μετά το 2020 κανονισμού ΕΤΘΑ θα πρέπει να δημοσιεύονται τακτικά στον δικτυακό τόπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που ορίζονται στον κανονισμό Aarhus όσον αφορά τη διαφάνεια και τη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων.

Τροπολογία    231

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 38 – παράγραφος 3 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

3β.  Η προβλεπόμενη στην παράγραφο 1 έκθεση δημοσιεύεται τακτικά στον δικτυακό τόπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Αιτιολόγηση

Το μετά το 2020 ΕΤΘΑ θα πρέπει να περιλαμβάνει την υποχρέωση των κρατών μελών και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να συλλέγουν παραδείγματα βέλτιστων πρακτικών για χρηματοδοτούμενες δραστηριότητες και να τα δημοσιεύουν στον δικτυακό της τόπο προκειμένου να διευκολύνουν και να ενθαρρύνουν περαιτέρω βέλτιστες πρακτικές.

Τροπολογία    232

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 38 – παράγραφος 3 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

3γ.  Κάθε κράτος μέλος αλλά και η Επιτροπή δημοσιεύουν στους αντίστοιχους δικτυακούς τόπους τις εκθέσεις σχετικά με τις βέλτιστες πρακτικές.

Αιτιολόγηση

Το μετά το 2020 ΕΤΘΑ θα πρέπει να περιλαμβάνει την υποχρέωση των κρατών μελών και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να συλλέγουν παραδείγματα βέλτιστων πρακτικών για χρηματοδοτούμενες δραστηριότητες και να τα δημοσιεύουν στον δικτυακό της τόπο προκειμένου να διευκολύνουν και να ενθαρρύνουν περαιτέρω βέλτιστες πρακτικές.

Τροπολογία    233

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 38 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

4αα.  Η Επιτροπή δημοσιεύει κάθε συναφές έγγραφο που σχετίζεται με την έκδοση των εκτελεστικών πράξεων που αναφέρονται στην παράγραφο 7.

Αιτιολόγηση

Το μετά το 2020 ΕΤΘΑ θα πρέπει να προβλέπει για λόγους διαφάνειας τη δημοσίευση στον δικτυακό τόπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όλων των συναφών εγγράφων που αφορούν την εκτέλεσή του.

Τροπολογία    234

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 40 – παράγραφος 1 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

α α)  της όσο το δυνατόν μεγαλύτερης συμμετοχής των ταμείων του προγράμματος έρευνας και ανάπτυξης «Ορίζων Ευρώπη» προκειμένου να στηρίζουν και να ενθαρρύνουν τις δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης καθώς και καινοτομίας στον τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας·

Αιτιολόγηση

Υπάρχει σοβαρό κενό στη νομοθετική πρόταση από το ότι αυτή δεν αυξάνει το μερίδιο του τομέα της υδατοκαλλιέργειας στα κονδύλια έρευνας και ανάπτυξης της ΕΕ. Πρέπει να διορθωθεί. Όντως, οφείλουμε να επισημάνουμε ότι οι πόροι του μελλοντικού ενωσιακού προγράμματος έρευνας και ανάπτυξης του «Ορίζων Ευρώπη» πρέπει να απευθύνονται στο μέγιστο δυνατό βαθμό στους αλιείς και τους υδατοκαλλιεργητές.

Τροπολογία    235

Πρόταση κανονισμού

Τίτλος 3 – κεφάλαιο 2 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Προτεραιότητα 2: συμβολή στην επισιτιστική ασφάλεια στην Ένωση μέσω ανταγωνιστικής και βιώσιμης υδατοκαλλιέργειας και ανταγωνιστικών και βιώσιμων αγορών·

Προτεραιότητα 2: συμβολή στην επισιτιστική ασφάλεια στην Ένωση μέσω ανταγωνιστικής και βιώσιμης αλιείας και υδατοκαλλιέργειας και ανταγωνιστικών και βιώσιμων αγορών·

Τροπολογία    236

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 42 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Το ΕΤΘΑ υποστηρίζει την ανάπτυξη και τη διάδοση πληροφοριών σχετικά με την αγορά προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας από την Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 42 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1379/2013.

Το ΕΤΘΑ υποστηρίζει την ανάπτυξη και τη διάδοση πληροφοριών σχετικά με την αγορά προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας από την Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 42 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1379/2013, ιδίως με τη δημιουργία ενός Δικτύου Στατιστικών Πληροφοριών για την Υδατοκαλλιέργεια (ASIN/RISA).

Αιτιολόγηση

Είναι πολύ σημαντικό να δημιουργηθεί ένα Δίκτυο Στατιστικών Πληροφοριών για την Υδατοκαλλιέργεια.

Τροπολογία    237

Πρόταση κανονισμού

Τίτλος 3 – κεφάλαιο 3 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Προτεραιότητα 3: ενίσχυση της ανάπτυξης μιας βιώσιμης γαλάζιας οικονομίας και προώθηση των ευημερουσών παράκτιων κοινοτήτων

Προτεραιότητα 3: Προώθηση των αναγκαίων συνθηκών για μια βιώσιμη γαλάζια οικονομία και προώθηση της ευημερίας ενός υγιούς θαλάσσιου περιβάλλοντος για ευημερούσες παράκτιες κοινότητες

Αιτιολόγηση

Μια βιώσιμη γαλάζια οικονομία σημαίνει ότι όλες οι οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές δραστηριότητες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του θαλάσσιου οικοσυστήματος και, ως εκ τούτου, είναι αναγκαίο να διατηρηθεί μια ισορροπία ανάμεσα στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και την ευημερία των τοπικών παράκτιων κοινοτήτων και στην προστασία των θαλάσσιων οικοσυστημάτων. Μια βιώσιμη γαλάζια οικονομία θα δημιουργήσει οικονομική αξία χάρη στο θαλάσσιο περιβάλλον μόνο εάν μπορεί να υλοποιηθεί διατηρώντας και προστατεύοντας τους θαλάσσιους πόρους και τα οικοσυστήματα.

Τροπολογία    238

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 43 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Θαλάσσια πολιτική και ανάπτυξη της βιώσιμης γαλάζιας οικονομίας

Θαλάσσια πολιτική και ανάπτυξη της βιώσιμης γαλάζιας οικονομίας που αναπτύσσεται εντός οικολογικών ορίων στη θάλασσα και στα γλυκά ύδατα

Τροπολογία    239

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 43 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Το ΕΤΘΑ στηρίζει την εφαρμογή της θαλάσσιας πολιτικής μέσω:

Το ΕΤΘΑΥ στηρίζει την εφαρμογή της θαλάσσιας πολιτικής και την ανάπτυξη μιας βιώσιμης γαλάζιας οικονομίας μέσω:

Τροπολογία    240

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 43 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  της προώθησης μιας βιώσιμης γαλάζιας οικονομίας με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και ανθεκτικής στην κλιματική αλλαγή·

α)  της προώθησης μιας βιώσιμης γαλάζιας οικονομίας με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και ανθεκτικής στην κλιματική αλλαγή, που διασφαλίζει την ανθρώπινη και περιβαλλοντική ευημερία και αναπτύσσεται εντός οικολογικών ορίων στη θάλασσα και στα γλυκά ύδατα·

Τροπολογία    241

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 43 – παράγραφος 1 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

α α)  της αποκατάστασης, προστασίας και διατήρησης της ποικιλομορφίας, της παραγωγικότητας, της ανθεκτικότητας και της εγγενούς αξίας των θαλάσσιων συστημάτων·

Αιτιολόγηση

Μια βιώσιμη γαλάζια οικονομία σημαίνει ότι όλες οι οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές δραστηριότητες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του θαλάσσιου οικοσυστήματος και, ως εκ τούτου, είναι αναγκαίο να διατηρηθεί μια ισορροπία ανάμεσα στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και την ευημερία των τοπικών παράκτιων κοινοτήτων και στην προστασία των θαλάσσιων οικοσυστημάτων. Μια βιώσιμη γαλάζια οικονομία θα δημιουργήσει οικονομική αξία χάρη στο θαλάσσιο περιβάλλον μόνο εάν μπορεί να υλοποιηθεί διατηρώντας και προστατεύοντας τους θαλάσσιους πόρους και τα οικοσυστήματα.

Τροπολογία    242

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 43 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  της προώθησης μιας ολοκληρωμένης διακυβέρνησης και διαχείρισης της θαλάσσιας πολιτικής, μεταξύ άλλων μέσω του θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού, των στρατηγικών για τις θαλάσσιες λεκάνες, και της θαλάσσιας περιφερειακής συνεργασίας·

β)  της προώθησης μιας ολοκληρωμένης διακυβέρνησης και διαχείρισης της θαλάσσιας πολιτικής, μεταξύ άλλων μέσω του θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού, των στρατηγικών για τις θαλάσσιες λεκάνες, της θαλάσσιας περιφερειακής συνεργασίας, των μακροπεριφερειακών στρατηγικών της Ένωσης και της διασυνοριακής συνεργασίας·

Τροπολογία    243

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 43 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

β α)  της προώθησης της υπεύθυνης παραγωγής και κατανάλωσης, των καθαρών τεχνολογιών, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και των κυκλικών ροών των υλικών·

Αιτιολόγηση

Μια βιώσιμη γαλάζια οικονομία σημαίνει ότι όλες οι οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές δραστηριότητες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του θαλάσσιου οικοσυστήματος και, ως εκ τούτου, είναι αναγκαίο να διατηρηθεί μια ισορροπία ανάμεσα στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και την ευημερία των τοπικών παράκτιων κοινοτήτων και στην προστασία των θαλάσσιων οικοσυστημάτων. Μια βιώσιμη γαλάζια οικονομία θα δημιουργήσει οικονομική αξία χάρη στο θαλάσσιο περιβάλλον μόνο εάν μπορεί να υλοποιηθεί διατηρώντας και προστατεύοντας τους θαλάσσιους πόρους και τα οικοσυστήματα.

Τροπολογία    244

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 43 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  της ενίσχυσης της μεταφοράς και της αξιοποίησης της έρευνας, της καινοτομίας και της τεχνολογίας στη βιώσιμη γαλάζια οικονομία, συμπεριλαμβανομένου του Ευρωπαϊκού Δικτύου Παρατηρήσεων και Δεδομένων της Θάλασσας (EMODnet)·

γ)  της ενίσχυσης της μεταφοράς και της αξιοποίησης της έρευνας, της καινοτομίας και της τεχνολογίας στη βιώσιμη γαλάζια οικονομία, συμπεριλαμβανομένου του Ευρωπαϊκού Δικτύου Παρατηρήσεων και Δεδομένων της Θάλασσας (EMODnet) καθώς και σε άλλα δίκτυα δεδομένων που καλύπτουν τα γλυκά ύδατα, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα οφέλη από την τεχνολογία και την αποδοτικότητα δεν θα εξουδετερωθούν από την μεγέθυνση, ότι στο επίκεντρο θα είναι οι βιώσιμες οικονομικές δραστηριότητες που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των σημερινών και των μελλοντικών γενεών, και ότι τα αναγκαία εργαλεία και οι ικανότητες για τη μετάβαση προς μια κυκλική οικονομία αναπτύσσονται σύμφωνα με τη στρατηγική της Ένωσης για τις πλαστικές ύλες σε μια κυκλική οικονομία·

Τροπολογία    245

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 43 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

δ)  της βελτίωσης των θαλάσσιων δεξιοτήτων, του ωκεανογραφικού γραμματισμού και της ανταλλαγής κοινωνικοοικονομικών δεδομένων σχετικά με τη βιώσιμη γαλάζια οικονομία·

δ)  της βελτίωσης των θαλάσσιων δεξιοτήτων, του ωκεανογραφικού γραμματισμού και του γραμματισμού σε θέματα γλυκών υδάτων και της ανταλλαγής κοινωνικοοικονομικών και περιβαλλοντικών δεδομένων σχετικά με τη βιώσιμη γαλάζια οικονομία·

Τροπολογία    246

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 43 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

ε α)  της στήριξης δράσεων για την προστασία και την αποκατάσταση της θαλάσσιας και παράκτιας βιοποικιλότητας και των αντίστοιχων οικοσυστημάτων με αντισταθμίσεις στους αλιείς για την περισυλλογή απολεσθέντων αλιευτικών εργαλείων και θαλάσσιων απορριμμάτων από τη θάλασσα.

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με την οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη μείωση των επιπτώσεων ορισμένων πλαστικών προϊόντων στο περιβάλλον.

Τροπολογία    247

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 43 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 43α

 

Επενδυτικές αποφάσεις στο πλαίσιο της γαλάζιας οικονομίας

 

Οι επενδυτικές αποφάσεις στο πλαίσιο της γαλάζιας οικονομίας θα πρέπει να υποστηρίζονται με τις βέλτιστες διαθέσιμες επιστημονικές συμβουλές, ώστε να αποφεύγονται οι επιβλαβείς επιπτώσεις στο περιβάλλον που μπορεί να θέτουν σε κίνδυνο τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα. Όποτε δεν υπάρχουν επαρκείς γνώσεις ή πληροφορίες, εφαρμόζεται η προληπτική προσέγγιση τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα, καθώς υπάρχει ενδεχόμενο να ληφθούν μέτρα με δυνητικά επιβλαβείς επιπτώσεις.

Αιτιολόγηση

Η αρχή της προφύλαξης είναι ένας από τους ακρογωνιαίους λίθους της Συνθήκης της ΕΕ, της Διακήρυξης του Ρίο και άλλων διεθνών συμφωνιών και συμβάσεων για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος.

Τροπολογία    248

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 45 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ε)  της εφαρμογής συναφών διεθνών συμφωνιών, μέτρων και εργαλείων πρόληψης, αποτροπής και εξάλειψης της παράνομης, λαθραίας και άναρχης αλιείας·

ε)  της εφαρμογής συναφών διεθνών συμφωνιών, μέτρων και εργαλείων πρόληψης, αποτροπής και εξάλειψης της παράνομης, λαθραίας και άναρχης (ΠΛΑ) αλιείας και μέτρων και εργαλείων μείωσης του αντίκτυπου επί του θαλασσίου περιβάλλοντος, ιδίως των παρεμπιπτόντων αλιευμάτων θαλάσσιων πτηνών, θαλάσσιων θηλαστικών και θαλάσσιων χελωνών·

Τροπολογία    249

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 45 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 45α

 

Απορρύπανση των ωκεανών

 

Το ΕΤΘΑ στηρίζει την υλοποίηση δράσεων για την απορρύπανση των θαλασσών και ωκεανών από κάθε είδος αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένων κατά προτεραιότητα των πλαστικών, των «ηπείρων από πλαστικά», και των επικίνδυνων ή ραδιενεργών αποβλήτων.

Τροπολογία    250

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 46 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2α.  Διαδικασίες πληρωμής που σχετίζονται με τον παρόντα κανονισμό επισπεύδονται προκειμένου να μειωθούν οι οικονομικές επιβαρύνσεις για τους αλιείς. Η Επιτροπή αξιολογεί τις τρέχουσες επιδόσεις με στόχο τη βελτίωση και την επίσπευση της διαδικασίας πληρωμής.

Τροπολογία    251

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 47 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Οι συνδυαστικές πράξεις στο πλαίσιο του ΕΤΘΑ υλοποιούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. [κανονισμός για το InvestEU] και τον τίτλο X του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. [κανονισμός σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης].

Οι συνδυαστικές πράξεις στο πλαίσιο του ΕΤΘΑ υλοποιούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. [κανονισμός για το InvestEU] και τον τίτλο X του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. [κανονισμός σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης]. Εντός τεσσάρων μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος κανονισμού στην Επίσημη Εφημερίδα, η Επιτροπή υποβάλλει δέσμη λεπτομερών κατευθυντήριων γραμμών στα κράτη μέλη για την εφαρμογή των πράξεων συνδυασμού πόρων στα εθνικά επιχειρησιακά προγράμματα σύμφωνα με το ΕΤΘΑ, δίνοντας παράλληλα ιδιαίτερη προσοχή σε συνδυαστικές πράξεις που πραγματοποιούνται από τοπικούς φορείς στην τοπική ανάπτυξη.

Τροπολογία    252

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 48 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Η ενδιάμεση αξιολόγηση της στήριξης βάσει του τίτλου ΙΙΙ πραγματοποιείται μόλις υπάρξουν επαρκείς πληροφορίες σχετικά με την υλοποίηση, αλλά όχι αργότερα από τέσσερα έτη μετά την έναρξη υλοποίησης της στήριξης.

2.  Η ενδιάμεση αξιολόγηση της στήριξης βάσει του τίτλου ΙΙΙ πραγματοποιείται μόλις υπάρξουν επαρκείς πληροφορίες σχετικά με την υλοποίηση, αλλά όχι αργότερα από τέσσερα έτη μετά την έναρξη υλοποίησης της στήριξης. Η εν λόγω αξιολόγηση λαμβάνει τη μορφή έκθεσης από την Επιτροπή και παρέχει λεπτομερή αξιολόγηση όλων των συγκεκριμένων πτυχών της υλοποίησης.

Αιτιολόγηση

Όπως τόνισε η Διάσκεψη των Προέδρων, όχι μόνο η τελική αξιολόγηση αλλά και η ενδιάμεση αξιολόγηση των μέτρων θα πρέπει να βασίζεται σε μια επαρκώς λεπτομερή έκθεση που θα επιτρέπει την ορθή αξιολόγηση των επιδόσεων του ταμείου.

Τροπολογία    253

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 48 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Η Επιτροπή ανακοινώνει τα συμπεράσματα των αξιολογήσεων, καθώς και τις παρατηρήσεις της, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο, στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και στην Επιτροπή των Περιφερειών.

4.  Η Επιτροπή κοινοποιεί τις εκθέσεις αξιολόγησης που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 3 στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο, στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και στην Επιτροπή των Περιφερειών.

Αιτιολόγηση

Όπως τόνισε η Διάσκεψη των Προέδρων, όχι μόνο η τελική αξιολόγηση αλλά και η ενδιάμεση αξιολόγηση των μέτρων θα πρέπει να βασίζεται σε μια επαρκώς λεπτομερή έκθεση που θα επιτρέπει την ορθή αξιολόγηση των επιδόσεων του ταμείου.

Τροπολογία    254

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 48 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

4α.  Κατά περίπτωση, η Επιτροπή δύναται να προτείνει τροποποιήσεις του παρόντος κανονισμού βάσει της προβλεπόμενης στην παράγραφο 2 έκθεσης.

Αιτιολόγηση

Όπως τόνισε η Διάσκεψη των Προέδρων, όχι μόνο η τελική αξιολόγηση αλλά και η ενδιάμεση αξιολόγηση των μέτρων θα πρέπει να βασίζεται σε μια επαρκώς λεπτομερή έκθεση που θα επιτρέπει την ορθή αξιολόγηση των επιδόσεων του ταμείου.

Τροπολογία    255

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 51 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  νομικές οντότητες εγκατεστημένες σε κράτος μέλος ή σε τρίτη χώρα που περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα εργασίας υπό τους όρους που καθορίζονται στις παραγράφους 3 και 4·

α)  νομικές οντότητες εγκατεστημένες σε κράτος μέλος, σε υπερπόντια χώρα ή έδαφος ή σε τρίτη χώρα που περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα εργασίας υπό τους όρους που καθορίζονται στις παραγράφους 3 και 4·

Τροπολογία    256

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 51 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  κάθε νομική οντότητα που έχει συσταθεί δυνάμει του δικαίου της Ένωσης ή οποιουδήποτε διεθνούς οργανισμού.

β)  κάθε νομική οντότητα που έχει συσταθεί δυνάμει του δικαίου της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των επαγγελματικών οργανώσεων, ή οποιουδήποτε διεθνούς οργανισμού.

Τροπολογία    257

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 53 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Όποτε γίνεται παραπομπή στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

2.  Όποτε γίνεται παραπομπή στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζεται το άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

Αιτιολόγηση

Οι περιπτώσεις στις εκτελεστικές εξουσίες της Επιτροπής, όπως οι τυπικές απαιτήσεις και οι προδιαγραφές περιεχομένου των εκθέσεων επιδόσεων των κρατών μελών, είναι τόσο σημαντικές ώστε να συνεπάγονται ουσιαστική παρέμβαση από τα κράτη μέλη. Η διαδικασία της συμβουλευτικής επιτροπής δεν προβλέπει κάτι τέτοιο, αλλά είναι απαραίτητο να προβλεφθεί η διαδικασία της διαχειριστικής επιτροπής.

Τροπολογία    258

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα I – στήλη 1 – σειρά 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

συμβολή στην επισιτιστική ασφάλεια στην Ένωση μέσω ανταγωνιστικής και βιώσιμης υδατοκαλλιέργειας και ανταγωνιστικών και βιώσιμων αγορών·

συμβολή στην επισιτιστική ασφάλεια στην Ένωση μέσω ανταγωνιστικής και βιώσιμης αλιείας και υδατοκαλλιέργειας και ανταγωνιστικών και βιώσιμων αγορών·

Τροπολογία    259

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα I – στήλη 1 – σειρά 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ενίσχυση της ανάπτυξης μιας βιώσιμης γαλάζιας οικονομίας και προώθηση των ευημερουσών παράκτιων κοινοτήτων

ενίσχυση της ανάπτυξης μιας βιώσιμης γαλάζιας οικονομίας και προώθηση των ευημερουσών παράκτιων και νησιωτικών κοινοτήτων

Τροπολογία    260

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα I – στήλη 2 – σειρά 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Εξέλιξη της κερδοφορίας του αλιευτικού στόλου της Ένωσης

Εξέλιξη της κερδοφορίας του αλιευτικού στόλου της Ένωσης και απασχόληση

Τροπολογία    261

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα I – στήλη 2 – σειρά 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Επιφάνεια (ha) των τόπων του δικτύου Natura 2000 και άλλων θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών (ΘΠΠ) βάσει της οδηγίας-πλαίσιο για τη θαλάσσια στρατηγική (ΟΠΘΣ) που καλύπτονται από μέτρα προστασίας, διατήρησης και αποκατάστασης

Βαθμός συμμόρφωσης με τους περιβαλλοντικούς στόχους που ορίζει το σχέδιο δράσης για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος σε συμφωνία με την οδηγία πλαίσιο για τη θαλάσσια στρατηγική ή, εν απουσία, σημαντικά θετικά αποτελέσματα των τόπων του δικτύου Natura 2000 και άλλων θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών (ΘΠΠ) βάσει της οδηγίας-πλαίσιο για τη θαλάσσια στρατηγική (ΟΠΘΣ) που καλύπτονται από μέτρα προστασίας, διατήρησης και αποκατάστασης

Τροπολογία    262

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα I – στήλη 2 – σειρά 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Εξέλιξη της κερδοφορίας του αλιευτικού στόλου της Ένωσης και απασχόληση

Τροπολογία    263

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα II – σειρά 3 – στήλη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

75%

85%

Τροπολογία    264

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα II – σειρά 11

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

2

Άρθρο 23

2.1

75%

 

Υδατοκαλλιέργεια

 

 

Τροπολογία

2

Άρθρο 23

2.1

85%

 

Υδατοκαλλιέργεια

 

 

 

Αλιεία

2.1

75%

Τροπολογία    265

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα II – σειρά 11 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

 

 

 

 

Τροπολογία

2

Άρθρο 23α

X

75%

 

Δίκτυο στατιστικών πληροφοριών για την υδατοκαλλιέργεια

 

 

Τροπολογία    266

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα II – σειρά 12

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

2

Άρθρο 24

2.1

75%

 

Εμπορία προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας

 

 

Τροπολογία

3

Άρθρο 24

3.1

75%

 

Εμπορία προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας

 

 

Τροπολογία    267

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα II – σειρά 13

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

2

Άρθρο 25

2.1

75%

 

Μεταποίηση προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας

 

 

Τροπολογία

3

Άρθρο 25

3.1

75%

 

Μεταποίηση προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας

 

 

Τροπολογία    268

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα III – σειρά 2 – στήλη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

30%

55%

Τροπολογία    269

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα III – σειρά 6 – στήλη 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

 

Δραστηριότητες στα απομακρυσμένα ελληνικά νησιά και στις κροατικές νήσους Dugi Otok, Vis, Mljet και Lastovo

 

Τροπολογία

 

Δραστηριότητες στα απομακρυσμένα ιρλανδικά νησιά, στα ελληνικά νησιά και στις κροατικές νήσους Dugi Otok, Vis, Mljet και Lastovo

 

Τροπολογία    270

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα III – σειρά 17 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

 

 

 

Τροπολογία

16α

Πράξεις εκτελούμενες από δικαιούχους συλλογικών έργων

60%

Τροπολογία    271

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα III – σειρά 17 β (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

 

 

 

Τροπολογία

16b

Πράξεις εκτελούμενες από διακλαδική οργάνωση, οργάνωση παραγωγών ή ένωση οργανώσεων παραγωγών

75%

Τροπολογία    272

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα IV – σειρά 9 – στήλη 4

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

40%

50%

Τροπολογία    273

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα IV – σειρά 11 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

 

 

 

 

Τροπολογία

Άρθρο 22α Επιστημονική έρευνα και συλλογή δεδομένων σχετικά με την επίδραση των αποδημητικών πτηνών στην υδατοκαλλιέργεια

2.1

0%

100%

Τροπολογία    274

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα IV – σειρά 13 – στήλη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

40%

75%

Τροπολογία    275

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα IV – σειρά 14 – στήλη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

0%

20%

(1)

ΕΕ C …………. της ... , σ. …...

(2)

ΕΕ C 361 της 5.10.2018, σ. 9.


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Στόχος της πρότασης της Επιτροπής είναι η σύσταση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ) για την περίοδο 2021-2027. Το εν λόγω Ταμείο αποσκοπεί να διαθέσει τη χρηματοδότηση από τον προϋπολογισμό της Ένωσης στη στήριξη της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑΠ), της θαλάσσιας πολιτικής της Ένωσης και των διεθνών δεσμεύσεων της Ένωσης στον τομέα της διακυβέρνησης των ωκεανών, ιδίως στο πλαίσιο του Θεματολογίου του 2030 για την Βιώσιμη Ανάπτυξη.

Η χρηματοδότηση αυτή αποτελεί βασικό παράγοντα για τη βιώσιμη εκμετάλλευση και διατήρηση των θαλάσσιων βιολογικών πόρων, για την επισιτιστική ασφάλεια μέσω της προσφοράς θαλασσινών προϊόντων, για την ανάπτυξη μιας βιώσιμης γαλάζιας οικονομίας και για υγιείς, ασφαλείς, προστατευόμενες, καθαρές θάλασσες και ωκεανούς που υπόκεινται σε βιώσιμη διαχείριση.

Ως παγκόσμιος παράγοντας όσον αφορά τους ωκεανούς και πέμπτος μεγαλύτερος παραγωγός θαλασσινών, η Ένωση έχει μεγάλη ευθύνη για την προστασία, τη διατήρηση και τη βιώσιμη χρήση των ωκεανών και των πόρων τους. Η διατήρηση των θαλασσών και των ωκεανών είναι πράγματι ζωτικής σημασίας για έναν ταχέως αναπτυσσόμενο παγκόσμιο πληθυσμό. Έχει επίσης κοινωνικοοικονομικό ενδιαφέρον για την Ένωση: μια βιώσιμη γαλάζια οικονομία ενισχύει τις επενδύσεις, την απασχόληση και την ανάπτυξη, προωθεί την καινοτομία μέσω της έρευνας και της καινοτομίας, και συμβάλλει στην ενεργειακή ασφάλεια μέσω της ωκεάνια ενέργειας. Επιπλέον, η ασφάλεια και η προστασία των θαλασσών και των ωκεανών αποτελούν απαραίτητο παράγοντα για έναν αποτελεσματικό συνοριακό έλεγχο και την παγκόσμια καταπολέμηση της εγκληματικότητας στη θάλασσα, αντιμετωπίζοντας έτσι τις ανησυχίες των πολιτών όσον αφορά την ασφάλεια. Αυτές οι προτεραιότητες απαιτούν χρηματοδοτική στήριξη από την Ένωση μέσω του ΕΤΘΑ.

Η ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΗ

Ένας προϋπολογισμός που ανταποκρίνεται στις ανάγκες του κλάδου

Το νέο ταμείο αλιείας θα καλύψει την δημοσιονομική περίοδο 2021-2027 με χρηματοδοτικό κονδύλιο 6,14 δισεκατομμυρίων ευρώ, σύμφωνα με την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Αυτό σημαίνει μείωση κατά 5 % σε σύγκριση με το τρέχον ΕΤΘΑ. Ταυτόχρονα, η Επιτροπή προτείνει να μειωθούν τα κονδύλια επιμερισμένης διαχείρισης, ώστε να δοθούν περισσότερα στην άμεση και την έμμεση διαχείριση.

Ο εισηγητής θα ήθελε να τονίσει τη σημασία του τομέα της ευρωπαϊκής ναυτιλίας, αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, που καλύπτει πάνω από 85.000 σκάφη, απασχολεί πάνω από 340.000 άτομα σε ολόκληρη την αλυσίδα, και παράγει από την αλιεία και την υδατοκαλλιέργεια πάνω από 6 εκατομμύρια τόνους ψάρια και θαλασσινά υψηλής ποιότητας και διατροφικής αξίας. Είναι μεγάλος ο κοινωνικός και οικονομικός αντίκτυπος του τομέα σε πολλές παράκτιες περιοχές που εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από αυτόν και στις οποίες αυτός έχει στενούς δεσμούς με την τοπική κουλτούρα και τις παραδόσεις.

Όμως, υπάρχουν πολλά προβλήματα από την εφαρμογή της ΚΑΠ, όπως η εξάλειψη των απορρίψεων ή η επίτευξη της μέγιστης βιώσιμης απόδοσης (ΜΒΑ), επί πλέον των προβλημάτων που προκύπτουν από το Brexit και εκείνων που απορρέουν από τις νέες προκλήσεις που εμφανίζονται καθημερινά στην αγορά και σε σχέση με την παγκόσμια παραγωγή πρωτεΐνης θαλάσσιας προέλευσης.

Έχει σημασία λοιπόν να υπάρχει ένα ταμείο αλιείας εξειδικευμένο, ουσιαστικού μεγέθους και προσιτό σε όλους. Εξ ίσου σημασία έχει να διαφυλαχθεί ο προϋπολογισμός που είναι αναγκαίος για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων και προκλήσεων που επηρεάζουν τον τομέα της θάλασσας και της αλιείας και δεδομένου του ήδη πολύ μικρού δημοσιονομικού κονδυλίου της ΕΕ για την πολιτική αυτή.

Το τρέχον ΕΤΘΑ αντιστοιχεί μόλις στο 0,6 % του συνολικού γενικού προϋπολογισμού της περιόδου 2014-2020. Οποιαδήποτε μείωση κονδυλίων στην αλιεία δεν έχει σχεδόν καμία επίπτωση στον προϋπολογισμό της ΕΕ αλλά μπορεί να έχει σημαντικές επιπτώσεις για τους αλιείς και τις παράκτιες περιοχές.

Το Brexit δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως πρόσχημα για να μειωθεί η χρηματοδότηση της αλιείας, δεδομένων των σημαντικών προβλημάτων σε θέματα περιβαλλοντικής προστασίας, παραγωγής και εμπορίου που αυτή η διαδικασία προκαλεί.

Ευελιξία και απλούστευση των επιλέξιμων μέτρων

Γενικά, η τακτική της Επιτροπής να εισαγάγει στοιχεία όπως η ευελιξία στην εκπόνηση εθνικών προγραμμάτων και η διοικητική απλούστευση, είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Χαιρετίζω ιδιαίτερα τη δυνατότητα προσφοράς εξατομικευμένων λύσεων αναλόγως των διαφορετικών συνθηκών και προβλημάτων των περιφερειών της ΕΕ, κάτι που αποτρέπει τη μέθοδο του «one size». Παραμένουν αμφιβολίες ως προς τα τελικά αποτελέσματα μιας τέτοιας προσέγγισης.

Η πρόταση δείχνει να είναι θεμελιωμένη στην αρχή «ό,τι δεν απαγορεύεται ρητά, επιτρέπεται», αν και μια τέτοια αρχή δεν ορίζεται ρητά στο κείμενο του κανονισμού, κάτι που μπορεί να προκαλέσει σύγχυση.

Ακόμη χειρότερα, εκείνο που κάνει την ανάγνωση ακόμη πιο ασαφή, είναι ότι η Επιτροπή προτείνει να χρηματοδοτείται ένα πλήθος από μέτρα που δεν διευκρινίζονται στο κείμενο, υπό τον όρο να καλύπτονται από τους «τομείς στήριξης» που ο μελλοντικός κανονισμός οριοθετεί μέσα σε κάθε «προτεραιότητα» (αιτιολογική σκέψη 11). Αλλά, για παράδειγμα, στην προτεραιότητα 1 «προώθηση της βιώσιμης αλιείας », οι μόνοι «τομείς στήριξης» είναι: η διαχείριση της αλιείας και των αλιευτικών στόλων (με εστίαση στην οριστική παύση)· η έκτακτη παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων· ο έλεγχος και η επιβολή της νομοθεσίας· η συλλογή δεδομένων· το καθεστώς των αντισταθμίσεων στις εξόχως απόκεντρες περιοχές· η προστασία και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων. Το ερώτημα τότε είναι κατά πόσο στο πλαίσιο αυτών των «τομέων στήριξης» θα μπορεί ζητηθεί χρηματοδότηση π.χ. για ορισμένα μέτρα που σήμερα χρηματοδοτούνται από το τρέχον ΕΤΘΑ, όπως: καινοτομία· συμβουλευτικές υπηρεσίες· συμπράξεις μεταξύ αλιέων και επιστημόνων· προαγωγή του ανθρώπινου κεφαλαίου· διαφοροποίηση· νέοι αλιείς· υγεία και ασφάλεια· δυσμενή καιρικά φαινόμενα· και πολλά περισσότερα.

Επί πλέον, η ευελιξία του μελλοντικού ταμείου έγκειται επίσης στον τρόπο με τον οποίο τα κράτη μέλη καταρτίζουν τα προγράμματά τους. Κάθε κράτος μέλος θα καθορίζει στρατηγικές προτεραιότητες και στόχους για τη βιώσιμη διαχείριση της αλιείας, βάσει χρονοδιαγράμματος, ώστε να μπορεί να σχεδιάζει τα μέτρα που θεωρεί κατάλληλα, αλλά με την υποχρέωση να επιτύχει τα αναμενόμενα αποτελέσματα, εάν θέλει να λάβει ενωσιακή χρηματοδότηση. Η Επιτροπή θα πραγματοποιεί μια ετήσια επισκόπηση επιδόσεων, που ίσως θα οδηγεί σε διορθωτικές ενέργειες.

Αν και αυτό θα μπορούσε να φανεί λογικό για τη σωστή χρήση των δημοσίων κονδυλίων, οι προϋποθέσεις που τόσο το ΕΤΘΑ όσο και ο κανονισμός περί κοινών διατάξεων επιβάλλουν, είναι δρακόντειες και οι κανόνες είναι υπερβολικά απαιτητικοί για τις δημόσιες υπηρεσίες. Έτσι, όχι μόνο θα αποθαρρύνονται στα σίγουρα οι ενδιαφερόμενοι να ζητήσουν χρηματοδότηση, αλλά και οι δημόσιες υπηρεσίες θα φοβούνται να εκπονήσουν φιλόδοξα προγράμματα.

Να σημειωθεί ότι η Επιτροπή Αλιείας δεν διαθέτει λόγο στο τελικό κείμενο του κανονισμού περί κοινών διατάξεων.

Υπάρχει επομένως κίνδυνος να αντιμετωπίσουμε το ίδιο πρόβλημα της μη απορρόφησης των κονδυλίων που συναντήσαμε και κατά την τρέχουσα δημοσιονομική περίοδο. Σήμερα, τέσσερα και πλέον έτη μετά την έγκριση του τρέχοντος ΕΤΘΑ, μόνο το 11 % του ταμείου έχει δαπανηθεί από τα κράτη μέλη, κυρίως εξ αιτίας των περίπλοκων διαδικασιών και της ανεπαρκούς συνεργασίας της Επιτροπής. Οι αλιείς, μικρής κλίμακας ιδίως, αισθάνονται απογοήτευση και αποθάρρυνση μπροστά στις απαιτήσεις που τίθενται για τη λήψη χρηματοδότησης.

Κατά συνέπεια, απαιτείται μεγαλύτερη ευκρίνεια και ασφάλεια δικαίου για τους ενδιαφερόμενους και τις δημόσιες υπηρεσίες.

Ειδικοί τομείς στήριξης

Το νέο ΕΤΘΑ θα χρηματοδοτήσει την προσωρινή και την οριστική παύση (διάλυση), μέτρα που ο τομέας έχει ζητήσει. Όμως, η πρόταση είναι άκρως απαιτητική ως προς τις προϋποθέσεις.

Το μελλοντικό ταμείο πρέπει να βοηθήσει τον τομέα της αλιείας να πραγματοποιήσει την αναδιάρθρωση που έχει καταστεί αναγκαία για διάφορους λόγους, αυτή δε η διαδικασία μπορεί να περιλαμβάνει μέτρα όπως την αντικατάσταση των ρυπογόνων κινητήρων και τον εκσυγχρονισμό των μη ασφαλών σκαφών.

Πάντως, αν και το ΕΤΘΑ οφείλει, λόγω της κοινωνικοοικονομικής σημασίας της αλιευτικής δραστηριότητας στις παράκτιες περιοχές της ΕΕ και της παράκτιας βιοτεχνικής και παραδοσιακής αλιείας μικρής κλίμακας, να τους δώσει ιδιαίτερη προσοχή, χρηματοδότηση διαδικασιών αναδιάρθρωσης θα πρέπει να υπάρχει διαθέσιμη χρηματοδότηση για ολόκληρο τον στόλο.

Ο εισηγητής δεν συμφωνεί να απαγορευθούν οι παρεμβατικοί μηχανισμοί σαν την ενίσχυση αποθήκευσης, διότι δεν θα επέτρεπε αντίδραση σε περίπτωση ακραίων καταστάσεων ανισορροπίας στις αγορές.

Ένα άλλο στοιχείο που ο εισηγητής θεωρεί προβληματικό, είναι ότι όλες οι παραγωγικές επενδύσεις στην υδατοκαλλιέργεια και οι επενδύσεις στην μεταποίηση θα χρηματοδοτούνται μόνο από χρηματοδοτικά μέσα τα οποία, επί πλέον, θα βρίσκονται κάτω από την «ομπρέλα» του κανονισμού περί κοινών διατάξεων. Παρότι θα υπάρχουν διαθέσιμα εξατομικευμένα χρηματοδοτικά μέσα για τη χρηματοδότηση παραγωγικών επενδύσεων στη γαλάζια οικονομία, θα πρέπει για ορισμένες δράσεις να προβλεφθεί δυνατότητα προσφυγής σε άμεσες ενισχύσεις.

Η ειδική περίπτωση των εξόχως απόκεντρων περιοχών

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει νέα δημοσιονομικά κονδύλια για τις εξόχως απόκεντρες περιοχές (ΕΑΠ), τα οποία θα αντιπροσωπεύουν το ελάχιστο ποσό που τα οικεία κράτη μέλη θα πρέπει να αφιερώνουν σε αυτές. Στο εσωτερικό αυτών των κονδυλίων, το ποσό για τις αντισταθμίσεις πρόσθετου κόστους θα αντιπροσωπεύει κατά ανώτατο όριο το 50 % του κάθε κονδυλίου. Τούτο συνεπάγεται μείωση κατά 32,7 % και κατά 24,2 % των κονδυλίων που προορίζονται για τα Κανάρια Νησιά και την Γαλλία αντιστοίχως, για αντισταθμίσεις στο πλαίσιο του τρέχοντος ΕΤΘΑ.

Ο εισηγητής διερωτάται με βάση ποιο κριτήριο προτείνει η Επιτροπή αυτό το ανώτατο όριο. Πρόκειται για μια πολύ άκαμπτη προϋπόθεση. Θα έπρεπε οι ΕΑΠ να διαθέτουν τη διακριτική ευχέρεια και την αναγκαία ευελιξία να κατανέμουν κονδύλια αναλόγως των αναγκών τους. Να σημειωθεί ότι η αντιστάθμιση πρόσθετου κόστους ενθαρρύνει τις επιχειρήσεις να παράγουν και να διοχετεύουν στην αγορά προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας σε περιφέρειες των οποίων οι αγορές πλημμυρίζουν από προϊόντα χαμηλού κόστους και χαμηλής ποιότητας. Η πρόταση της Επιτροπής είναι επομένως αντίθετη προς την προσπάθεια διασφάλισης της αυτάρκειας. Να σημειωθεί ότι η απορρόφηση κονδυλίων για το μέτρο αυτό είναι εν γένει 100 %.

Η πρόταση της Επιτροπής δεν επιτρέπει την ανανέωση των βιοτεχνικών και παραδοσιακών στόλων των ΕΑΠ. Ο εισηγητής εκτιμά πως θα έπρεπε η ανανέωση να είναι δυνατή όποτε το επιτρέπουν οι οικονομικοί πόροι. Είναι άδικο να υπερασπίζεται η ΕΕ το δικαίωμα των αναπτυσσόμενων χωρών και των μικρών νησιών να ανανεώνουν τους στόλους τους στις ίδιες θαλάσσιες λεκάνες όπου βρίσκονται και ορισμένες ΕΑΠ και, ταυτόχρονα, να αρνείται αυτό το ίδιο δικαίωμα στα δικά της εδάφη.

Να σημειωθεί ότι, σε κάποιες ΕΑΠ, οι στόλοι σήμερα αποτελούνται από ξύλινες πιρόγες χωρίς κινητήρα και ενώ άφθονοι (πελαγικοί ως επί το πλείστον) πόροι στα ανοικτά των ακτών παραμένουν ανεκμετάλλευτοι. Στην πράξη, οι ΕΑΠ άρχισαν να εντάσσονται στην ΚΑΠ όταν εισήχθη ο περιορισμός της αλιευτικής προσπάθειας τη δεκαετία του 1990, και δεν ζήτησαν εγκαίρως την ανανέωση των στόλων τους. Στο εν τω μεταξύ διάστημα, η δυνατότητα αυτή απαγορεύτηκε.

Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο όσον αφορά τις ΕΑΠ είναι η ανάγκη να θεσπιστεί μακροπρόθεσμα ένα μέσο ειδικά αφιερωμένο στην υποστήριξη της αλιείας σε αυτές τις περιφέρειες, κατά το πρότυπο του συστήματος POSEI (προγράμματα ειδικών μέτρων λόγω του απομακρυσμένου και νησιωτικού χαρακτήρα) που ισχύει για τη γεωργία· Να σημειωθεί ότι η απόφαση του Συμβουλίου του 1989 που προβλέπει τη θέσπιση τέτοιων προγραμμάτων ισχύει για όλους τους τομείς της οικονομίας.

Ένα νέο στοιχείο της πρότασης της Επιτροπής είναι ότι κάθε ΕΑΠ οφείλει να υποβάλει λεπτομερές σχέδιο στρατηγικής δράσης, κάτι που έχει βεβαίως νόημα, αλλά από την άλλη θα μπορούσε να οδηγήσει σε περιττή επιβάρυνση και σε άρνηση της Επιτροπής να χορηγήσει χρήματα σε περίπτωση που δεν πληρούνται οι αυστηρές προϋποθέσεις που έχουν επιβληθεί. Έτσι, τα σχέδια δράσης μπορεί να αποτελούν ευκαιρία, αλλά μπορεί και να μετατραπούν σε εμπόδιο τελικά.

Επίσης απουσιάζει η εξαίρεση για απλουστευμένη διαδικασία χορήγησης κρατικών ενισχύσεων στις ΕΑΠ, εξαίρεση που υπάρχει σήμερα στο τρέχον ΕΤΘΑ και βασίζεται στο μοντέλο του γεωργικού POSEI.

Τέλος, ο εισηγητής επιθυμεί να διευκρινίσει ότι η χρηματοδότηση των αγκυροβολημένων FAD (διατάξεων συγκέντρωσης ιχθύων), γύρω από τις οποίες οι βιοτεχνικοί και παραδοσιακοί αλιείς ψαρεύουν με παραγάδια – ένα απόλυτα βιώσιμο εργαλείο – το οποίο ήταν εφικτό στο πλαίσιο του τρέχοντος ΕΤΘΑ, παραμένει δυνατή, αφού δεν απαγορεύεται ρητά.

Υδατοκαλλιέργεια, μεταποίηση και αγορές

Το ΕΤΘΑ θα έπρεπε να στηρίζει την προώθηση και βιώσιμη ανάπτυξη της υδατοκαλλιέργειας. Σε κάποια κράτη μέλη εξακολουθούν να υπάρχουν δυσκολίες πρόσβασης σε χώρο και βαριές διαδικασίες αδειοδότησης. Αυτό δυσκολεύει τον κλάδο να βελτιώσει την εικόνα και την ανταγωνιστικότητα των προϊόντων εκτροφής. Θα πρέπει να δοθεί στήριξη, μέσω επιχορηγήσεων για παραγωγικές επενδύσεις, καινοτομίες, απόκτηση επαγγελματικών δεξιοτήτων, βελτίωση των συνθηκών εργασίας, αντισταθμιστικά μέτρα για κρίσιμες υπηρεσίες διαχείρισης γης και φύσης, με δυνατότητα να επιτρέπονται και χρηματοδοτικά μέσα σε περίπτωση παραγωγικών επενδύσεων.

Συνεχής στήριξη θα πρέπει επίσης να δίδεται στη μεταποίηση και την εμπορία, για να προωθηθεί η ανταγωνιστικότητά τους.

Συμπεράσματα

Οι βασικές αρχές και οι στόχοι που προτείνονται για το νέο ΕΤΘΑ της περιόδου 2021-2027 είναι αξιέπαινες. Όμως, υπάρχουν αμφιβολίες ως προς τη φαινομενική ευελιξία, όπως και για τη δημοσιονομική κατανομή. Τα προβλήματα που η ΕΕ επιδιώκει να λύσει σε παγκόσμιο επίπεδο στον αλιευτικό και τον θαλάσσιο τομέα δεν θα λυθούν με μικρότερο προϋπολογισμό.


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΫΠΟλΟΓΙΣΜΩΝ (23.11.2018)

προς την Επιτροπή Αλιείας

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 508/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

(COM(2018)0390 – C8‑0270/2018 – 2018/0210(COD))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Eider Gardiazabal Rubial

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Ο γενικός στόχος του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας ( ΕΤΘΑ) είναι να στηρίξει τους στόχους της ΚΑλΠ , μια πολιτική στην οποία η ΕΕ έχει αποκλειστική αρμοδιότητα, να αναπτύξει περαιτέρω την ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική της ΕΕ και να υποστηρίξει τις διεθνείς δεσμεύσεις της Ένωσης στον τομέα της διακυβέρνησης των ωκεανών, κατά τρόπο συμπληρωματικό προς την πολιτική συνοχής και την ΚΑλΠ και άλλες πολιτικές της ΕΕ.

Η ύπαρξη ενός ΕΤΘΑ κατά τη διάρκεια των ετών 2021 - 2020 είναι απαραίτητη και προσφέρει ουσιαστική ενίσχυση του τομέα της αλιείας, μεταξά άλλων και όσον αφορά το συναφές χρηματοδοτικό κονδύλιο.

Ανώτατο προτεινόμενο ανώτατο όριο του ΠΔΠ για το ΕΤΘΑ, σε εκατομμύρια ευρώ.

 

ΠΔΠ 2014-2020 ΕE-27 σε σταθερές τιμές 2018

ΠΔΠ 2021-2027 σε σταθερές τιμές 2018

Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας

6.243

6.866

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Προϋπολογισμών καλεί την Επιτροπή Αλιείας, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να λάβει υπόψη της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία    1

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος

Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος

Τροπολογία

 

1α.  υπενθυμίζει ότι στις 14 Μαρτίου και στις 30 Μαΐου 2018 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε δύο ψηφίσματα σχετικά με το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ) 2021-2027·

Τροπολογία    2

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος

Παράγραφος 1 β (νέα)

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος

Τροπολογία

 

1β.  τονίζει τη σημασία των οριζόντιων αρχών που θα πρέπει να διέπουν το ΠΔΠ2021-2027 και όλες τις συναφείς πολιτικές της ΕΕ· το Κοινοβούλιο επανέλαβε, στο πλαίσιο αυτό, τη θέση του ότι η ΕΕ πρέπει να εκπληρώσει τη δέσμευσή της να πρωτοστατήσει στην υλοποίηση των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (ΣΒΑ) και θεωρεί λυπηρή την έλλειψη σαφούς και ορατής δέσμευσης υπέρ του σκοπού αυτού στις προτάσεις για το ΠΔΠ.

Τροπολογία    3

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος

Παράγραφος 1 γ (νέα)

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος

Τροπολογία

 

1γ.  υπογραμμίζει τη θέση του ότι, μετά τη Συμφωνία του Παρισιού, οι σχετικές με το κλίμα οριζόντιες δαπάνες θα πρέπει να αυξηθούν σημαντικά σε σύγκριση με το σημερινό ΠΔΠ και να φτάσουν το 30% το συντομότερο δυνατόν και το αργότερο έως το 2027·

Τροπολογία    4

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος

Παράγραφος 1 δ (νέα)

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος

Τροπολογία

 

1δ.  υπενθυμίζει ότι, στο ψήφισμά του της 14ης Μαρτίου 2018, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τόνισε την κοινωνικοοικονομική και οικολογική σημασία του τομέα της αλιείας, του θαλάσσιου περιβάλλοντος και της «γαλάζιας οικονομίας» και τη συμβολή τους στη βιώσιμη επισιτιστική αυτονομία της ΕΕ σε ό,τι αφορά τη διασφάλιση της βιωσιμότητας της ευρωπαϊκής υδατοκαλλιέργειας και αλιείας και τον μετριασμό των περιβαλλοντικών επιπτώσεων· επιπλέον, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζήτησε να διατηρηθεί το επίπεδο των δημοσιονομικών πιστώσεων που προορίζονται για τον τομέα της αλιείας στο πλαίσιο του τρέχοντος ΠΔΠ και, εφόσον χρειαστεί, να αυξηθούν οι δημοσιονομικές πιστώσεις για τις θαλάσσιες υποθέσεις·

Τροπολογία    5

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(1α)  Στις 14 Μαρτίου και στις 30 Μαΐου 2018 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο ψήφισμά του σχετικά με το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2021-2027, τόνισε τη σημασία των οριζόντιων αρχών που θα πρέπει να διέπουν το ΠΔΠ 2021-2027 και όλες τις συναφείς πολιτικές της ΕΕ· το Κοινοβούλιο επανέλαβε, στο πλαίσιο αυτό, τη θέση του ότι η ΕΕ πρέπει να εκπληρώσει τη δέσμευσή της να πρωτοστατήσει στην υλοποίηση των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (ΣΒΑ) και θεωρεί λυπηρή την έλλειψη σαφούς και ορατής δέσμευσης υπέρ του σκοπού αυτού στις προτάσεις για το ΠΔΠ· κατά συνέπεια, το Κοινοβούλιο ζήτησε, για το επόμενο ΠΔΠ, να ενσωματωθούν οι ΣΒΑ σε όλες τις πολιτικές και πρωτοβουλίες της Ένωσης· επισημαίνει ακόμα εκ νέου ότι μια ισχυρότερη και πιο φιλόδοξη Ένωση μπορεί να επιτευχθεί μόνον εφόσον της παρασχεθούν ενισχυμένα χρηματοδοτικά μέσα· ζητεί, ως εκ τούτου, τη συνεχή στήριξη των υφιστάμενων πολιτικών, ιδίως των μακροχρόνιων πολιτικών της ΕΕ οι οποίες κατοχυρώνονται στις Συνθήκες, και συγκεκριμένα της κοινής γεωργικής και αλιευτικής πολιτικής και της πολιτικής συνοχής, διότι αποφέρουν απτά οφέλη στους πολίτες της ΕΕ·

Τροπολογία    6

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(1β)  Επιπλέον, στα ψηφίσματα της 14ης Μαρτίου και της 30ης Μαΐου 2018 σχετικά με το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2021-2027, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τόνισε ότι η εξάλειψη των διακρίσεων είναι ζωτικής σημασίας για την εκπλήρωση των δεσμεύσεων της ΕΕ προς μια Ευρώπη χωρίς αποκλεισμούς. Ζητεί, ως εκ τούτου, την ανάληψη δέσμευσης για την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου και της ισότητας των φύλων σε όλες τις πολιτικές και πρωτοβουλίες της ΕΕ στο επόμενο ΠΔΠ·

Τροπολογία    7

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 1 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(1γ)  επιπλέον, στα ψηφίσματα της 14ης Μαρτίου και της 30ης Μαΐου 2018 σχετικά με το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2021-2027, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπογραμμίζει ότι, μετά τη Συμφωνία του Παρισιού, οι σχετικές με το κλίμα οριζόντιες δαπάνες θα πρέπει να αυξηθούν σημαντικά σε σύγκριση με το σημερινό ΠΔΠ και να φτάσουν το 30% το συντομότερο δυνατόν και το αργότερο έως το 2027·

Τροπολογία    8

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(7)  Τα είδη χρηματοδότησης και οι μέθοδοι υλοποίησης στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να επιλέγονται με βάση την ικανότητά τους να επιτυγχάνουν τις προτεραιότητες που ορίζονται για τις δράσεις και να παράγουν αποτελέσματα, λαμβάνοντας ιδίως υπόψη το κόστος των ελέγχων, τον διοικητικό φόρτο και τον αναμενόμενο κίνδυνο μη συμμόρφωσης. Θα πρέπει να περιλαμβάνεται η εξέταση της χρήσης εφάπαξ ποσών, κατ’ αποκοπή συντελεστών και μοναδιαίου κόστος, καθώς και χρηματοδότηση που δεν συνδέεται με τις δαπάνες που αναφέρονται στο άρθρο 125 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. [κανονισμός σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης].

(7)  Τα είδη χρηματοδότησης και οι μέθοδοι υλοποίησης στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να επιλέγονται με βάση την ικανότητά τους να επιτυγχάνουν τις προτεραιότητες που ορίζονται για τις δράσεις και να παράγουν αποτελέσματα, λαμβάνοντας ιδίως υπόψη το κόστος των ελέγχων, τον διοικητικό φόρτο και τον κίνδυνο μη συμμόρφωσης. Θα πρέπει να περιλαμβάνεται η εξέταση της χρήσης εφάπαξ ποσών, κατ’ αποκοπή συντελεστών και μοναδιαίου κόστος, καθώς και χρηματοδότηση που δεν συνδέεται με τις δαπάνες που αναφέρονται στο άρθρο 125 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. [κανονισμός σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης].

Τροπολογία    9

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(8)  Το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο που καθορίζεται στον κανονισμό (ΕΕ) xx/xx6 προβλέπει ότι ο προϋπολογισμός της Ένωσης θα πρέπει να συνεχίσει να στηρίζει τις αλιευτικές και θαλάσσιες πολιτικές. Ο προϋπολογισμός του ΕΤΘΑ πρέπει να ανέρχεται, σε τρέχουσες τιμές, σε 6 140 000 000 EUR. Οι πόροι του ΕΤΘΑ πρέπει να κατανέμονται μεταξύ της επιμερισμένης, της άμεσης και της έμμεσης διαχείρισης. Θα πρέπει να κατανεμηθούν 5 311 000 000 EUR για τη στήριξη υπό επιμερισμένη διαχείριση και 829 000 000 EUR για τη στήριξη υπό άμεση και έμμεση διαχείριση. Προκειμένου να διασφαλιστεί η σταθερότητα, ιδίως όσον αφορά την επίτευξη των στόχων της ΚΑΠ, ο ορισμός των εθνικών κονδυλίων υπό επιμερισμένη διαχείριση για την περίοδο προγραμματισμού 2021-2027 θα πρέπει να βασίζεται στην κατανομή του ΕΤΘΑ για την περίοδο 2014-2020. Τα ειδικά ποσά θα πρέπει να προορίζονται για τις εξόχως απόκεντρες περιοχές, τον έλεγχο, την επιβολή, τη συλλογή και την επεξεργασία δεδομένων για τη διαχείριση της αλιείας και για επιστημονικούς σκοπούς, ενώ τα ποσά για οριστική παύση και έκτακτη παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν ένα ανώτατο όριο.

(8)  Το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο που καθορίζεται στον κανονισμό (ΕΕ) xx/xx6 προβλέπει ότι ο προϋπολογισμός της Ένωσης θα πρέπει να συνεχίσει να στηρίζει τις αλιευτικές και θαλάσσιες πολιτικές. Ο προϋπολογισμός του ΕΤΘΑ πρέπει να ανέρχεται, σε τρέχουσες τιμές, σε 6 866 943 600 EUR σε σταθερές τιμές 2018 (δηλ. 7 739 176 524 EUR σε τρέχουσες τιμές). Οι πόροι του ΕΤΘΑ πρέπει να κατανέμονται μεταξύ της επιμερισμένης, της άμεσης και της έμμεσης διαχείρισης. Θα πρέπει να κατανεμηθούν 5 939 794 EUR σε σταθερές τιμές 2018 ( δηλ. 6 694 261 648 EUR σε τρέχουσες τιμές) για τη στήριξη υπό επιμερισμένη διαχείριση και 927 149 225 EUR σε σταθερές τιμές 2018 (δηλ. 1 044 914 876 EUR σε τρέχουσες τιμές) για τη στήριξη υπό άμεση και έμμεση διαχείριση. Προκειμένου να διασφαλιστεί η σταθερότητα, ιδίως όσον αφορά την επίτευξη των στόχων της ΚΑΠ, ο ορισμός των εθνικών κονδυλίων υπό επιμερισμένη διαχείριση για την περίοδο προγραμματισμού 2021-2027 θα πρέπει να βασίζεται στην κατανομή του ΕΤΘΑ για την περίοδο 2014-2020. Τα ειδικά ποσά θα πρέπει να προορίζονται για τις εξόχως απόκεντρες περιοχές, τον έλεγχο, την επιβολή, τη συλλογή και την επεξεργασία δεδομένων για τη διαχείριση της αλιείας και για επιστημονικούς σκοπούς, ενώ τα ποσά για οριστική παύση και έκτακτη παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν ένα ανώτατο όριο.

__________________

__________________

6 ΕΕ C […] της […], σ. […].

6 ΕΕ C […] της […], σ. […].

Αιτιολόγηση

Η κατανομή εντός του χρηματοδοτικού κονδυλίου του προγράμματος, όπως προτείνεται από την επιτροπή για τους προϋπολογισμούς, αποτελεί απλώς ενδεικτική αριθμητική μετάφραση η οποία προκύπτει από την τροποποίηση του γενικού κονδυλίου του προγράμματος και δεν προδικάζει την κατανομή που αποφασίστηκε στο πλαίσιο της αρμόδιας επιτροπής.

Τροπολογία    10

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(10)  Το ΕΤΘΑ θα πρέπει να βασίζεται σε τέσσερις προτεραιότητες: προώθηση της βιώσιμης αλιείας και της διατήρησης των θαλάσσιων βιολογικών πόρων· συμβολή στην επισιτιστική ασφάλεια στην Ένωση μέσω ανταγωνιστικής και βιώσιμης υδατοκαλλιέργειας και ανταγωνιστικών και βιώσιμων αγορών· ενίσχυση της ανάπτυξης μιας βιώσιμης γαλάζιας οικονομίας και προώθηση των ευημερουσών παράκτιων κοινοτήτων· ενίσχυση της διεθνούς διακυβέρνησης των ωκεανών και καθιέρωση ασφαλών, προστατευόμενων και καθαρών θαλασσών και ωκεανών που υπόκεινται σε βιώσιμη διαχείριση. Αυτές οι προτεραιότητες θα πρέπει να επιδιωχθούν μέσω επιμερισμένης, άμεσης και έμμεσης διαχείρισης.

(10)  Το ΕΤΘΑ θα πρέπει να βασίζεται σε τέσσερις προτεραιότητες: προώθηση της βιώσιμης αλιείας και της διατήρησης των θαλάσσιων βιολογικών πόρων· συμβολή στην επισιτιστική ασφάλεια στην Ένωση μέσω της ανταγωνιστικότητας και της βιωσιμότητας της αλιείας, της υδατοκαλλιέργειας και των αγορών· ενίσχυση της ανάπτυξης μιας βιώσιμης γαλάζιας οικονομίας και προώθηση των ευημερουσών παράκτιων κοινοτήτων, συμπεριλαμβανομένων των νήσων και των εξόχως απόκεντρων περιοχών· ενίσχυση της διεθνούς διακυβέρνησης των ωκεανών και καθιέρωση ασφαλών, προστατευόμενων και καθαρών θαλασσών και ωκεανών που υπόκεινται σε βιώσιμη διαχείριση. Αυτές οι προτεραιότητες θα πρέπει να επιδιωχθούν μέσω επιμερισμένης, άμεσης και έμμεσης διαχείρισης.

Τροπολογία    11

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(13)  Λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία της αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις της Ένωσης για την εφαρμογή της συμφωνίας του Παρισιού και τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να συμβάλλει στην ενσωμάτωση των δράσεων για το κλίμα, καθώς και στην επίτευξη ενός γενικού στόχου που συνίσταται στο να διατεθεί το 25 % των δαπανών του προϋπολογισμού της Ένωσης στη στήριξη των στόχων που αφορούν το κλίμα. Οι δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού αναμένεται να διασφαλίσουν τη συμβολή του 30 % του συνολικού χρηματοδοτικού κονδυλίου του ΕΤΘΑ σε κλιματικούς σκοπούς. Οι σχετικές δράσεις θα προσδιοριστούν κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας και της υλοποίησης του ΕΤΘΑ, και θα αξιολογηθούν εκ νέου στο πλαίσιο των σχετικών διαδικασιών αξιολόγησης και επανεξέτασης.

(13)  Λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία της αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις της Ένωσης για την εφαρμογή της συμφωνίας του Παρισιού και των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, ο κανονισμός θα πρέπει να συμβάλλει στην ενσωμάτωση των δράσεων για το κλίμα, καθώς και στην επίτευξη ενός γενικού στόχου που συνίσταται στο να διατεθεί τουλάχιστον του 25 % των δαπανών του προϋπολογισμού της Ένωσης στη στήριξη των στόχων που αφορούν το κλίμα κατά την περίοδο του ΠΔΠ 2021-2027 και έναν ετήσιο στόχο 30 % το συντομότερο δυνατόν και το αργότερο μέχρι το 2027. Οι δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού αναμένεται να διασφαλίσουν τη συμβολή του 35 % του συνολικού χρηματοδοτικού κονδυλίου του ΕΤΘΑ σε κλιματικούς σκοπούς. Οι σχετικές δράσεις θα προσδιοριστούν κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας και της υλοποίησης του ΕΤΘΑ, και θα αξιολογηθούν εκ νέου στο πλαίσιο των σχετικών διαδικασιών αξιολόγησης και επανεξέτασης.

Τροπολογία    12

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(14)  Το ΕΤΘΑ θα πρέπει επίσης να συμβάλλει στην επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων της Ένωσης. Η συμβολή αυτή θα πρέπει να παρακολουθείται μέσω της εφαρμογής περιβαλλοντικών δεικτών της Ένωσης και να αναφέρεται τακτικά στο πλαίσιο των αξιολογήσεων και των ετήσιων εκθέσεων επιδόσεων.

(14)  Το ΕΤΘΑ θα πρέπει επίσης να συμβάλλει στην επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων της Ένωσης, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη την κοινωνική συνοχή. Η συμβολή αυτή θα πρέπει να παρακολουθείται μέσω της εφαρμογής περιβαλλοντικών δεικτών της Ένωσης και να αναφέρεται τακτικά στο πλαίσιο των αξιολογήσεων και των ετήσιων εκθέσεων επιδόσεων.

Τροπολογία    13

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(18)  Η αλιεία είναι ζωτικής σημασίας για τη διαβίωση και την πολιτιστική κληρονομιά πολλών παράκτιων κοινοτήτων στην Ένωση, ιδίως όπου η παράκτια αλιεία μικρής κλίμακας διαδραματίζει σημαντικό ρόλο. Δεδομένου ότι η μέση ηλικία σε πολλές αλιευτικές κοινότητες είναι άνω των 50 ετών, η ανανέωση των γενεών και η διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων εξακολουθούν να αποτελούν πρόκληση.

(18)  Η αλιεία είναι ζωτικής σημασίας για τη διαβίωση και την πολιτιστική κληρονομιά πολλών παράκτιων, νησιωτικών και εξόχως απόκεντρων κοινοτήτων στην Ένωση, ιδίως όπου η αλιεία μικρής κλίμακας και η παράκτια αλιεία διαδραματίζει σημαντικό ρόλο. Δεδομένου ότι η μέση ηλικία σε πολλές αλιευτικές κοινότητες είναι άνω των 50 ετών, η ανανέωση των γενεών και η διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων εξακολουθούν να αποτελούν πρόκληση.

Τροπολογία    14

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 31

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(31)  Η αλιεία και η υδατοκαλλιέργεια συμβάλλουν στην επισιτιστική ασφάλεια και τη διατροφή. Ωστόσο, η Ένωση εισάγει σήμερα περισσότερο από το 60% του εφοδιασμού της σε αλιευτικά προϊόντα και, ως εκ τούτου, εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις τρίτες χώρες. Μια σημαντική πρόκληση είναι να ενθαρρυνθεί η κατανάλωση πρωτεϊνών ιχθύων που παράγονται στην Ένωση με υψηλά ποιοτικά πρότυπα και διατίθενται στους καταναλωτές σε προσιτές τιμές.

(31)  Το Θεματολόγιο του 2030 για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη των Ηνωμένων Εθνών προσδιόρισε την επίτευξη της εξάλειψης της πείνας, της επισιτιστικής ασφάλειας και της βελτιωμένης διατροφής ως έναν από τους 17 στόχους για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (ΣΒΑ 2). Η Ένωση δεσμεύεται πλήρως για αυτόν τον στόχο και την εφαρμογή του. Στο πλαίσιο αυτό, η αλιεία και η υδατοκαλλιέργεια συμβάλλουν στην επισιτιστική ασφάλεια και τη διατροφή. Ωστόσο, η Ένωση εισάγει σήμερα περισσότερο από το 60% του εφοδιασμού της σε αλιευτικά προϊόντα και, ως εκ τούτου, εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις τρίτες χώρες. Μια σημαντική πρόκληση είναι να ενθαρρυνθεί η κατανάλωση πρωτεϊνών ιχθύων που παράγονται στην Ένωση με υψηλά ποιοτικά πρότυπα και διατίθενται στους καταναλωτές σε προσιτές τιμές.

Τροπολογία    15

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 32

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(32)  Το ΕΤΘΑ θα πρέπει να μπορεί να υποστηρίζει την προώθηση και τη βιώσιμη ανάπτυξη της υδατοκαλλιέργειας, συμπεριλαμβανομένης της υδατοκαλλιέργειας γλυκών υδάτων, για την εκτροφή υδρόβιων ζώων και φυτών για την παραγωγή τροφίμων και άλλων πρώτων υλών. Στα κράτη μέλη εξακολουθούν να υφίστανται πολύπλοκες διοικητικές διαδικασίες, όπως εμπόδια πρόσβασης στον θαλάσσιο χώρο και επαχθείς διαδικασίες αδειοδότησης που δυσκολεύουν τον τομέα να βελτιώσει την εικόνα και την ανταγωνιστικότητα των εκτρεφόμενων θαλασσινών. Η στήριξη πρέπει να είναι συνεπής με τα πολυετή εθνικά στρατηγικά σχέδια για την υδατοκαλλιέργεια που αναπτύσσονται βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013. Ειδικότερα θα πρέπει να είναι επιλέξιμη η στήριξη της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας, των παραγωγικών επενδύσεων, της καινοτομίας, της απόκτησης επαγγελματικών δεξιοτήτων, της βελτίωσης των συνθηκών εργασίας, της λήψης αντισταθμιστικών μέτρων για την παροχή κρίσιμης σημασίας υπηρεσιών διαχείρισης της γης και της φύσης. Θα πρέπει επίσης να είναι επιλέξιμες δράσεις στον τομέα της δημόσιας υγείας, τα προγράμματα ασφάλισης αποθεμάτων υδατοκαλλιέργειας και οι δράσεις για την υγεία και την καλή διαβίωση των ζώων. Ωστόσο, στην περίπτωση των παραγωγικών επενδύσεων, η στήριξη θα πρέπει να παρέχεται μόνο μέσω χρηματοδοτικών μέσων και μέσω του InvestEU, τα οποία προσφέρουν υψηλότερη μόχλευση στις αγορές και είναι, κατά συνέπεια, καταλληλότερα από τις επιχορηγήσεις για την αντιμετώπιση των προβλημάτων χρηματοδότησης του τομέα.

(32)  Το ΕΤΘΑ θα πρέπει να μπορεί να υποστηρίζει την προώθηση και τη βιώσιμη ανάπτυξη της υδατοκαλλιέργειας, συμπεριλαμβανομένης της υδατοκαλλιέργειας γλυκών υδάτων και των συστημάτων κλειστών προστατευτικών περιβλημάτων, για την εκτροφή υδρόβιων ζώων και φυτών για την παραγωγή τροφίμων και άλλων πρώτων υλών. Στα κράτη μέλη εξακολουθούν να υφίστανται πολύπλοκες διοικητικές διαδικασίες, όπως εμπόδια πρόσβασης στον θαλάσσιο χώρο και επαχθείς διαδικασίες αδειοδότησης που δυσκολεύουν τον τομέα να βελτιώσει την εικόνα και την ανταγωνιστικότητα των εκτρεφόμενων θαλασσινών. Η στήριξη πρέπει να είναι συνεπής με τα πολυετή εθνικά στρατηγικά σχέδια για την υδατοκαλλιέργεια που αναπτύσσονται βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013. Ειδικότερα θα πρέπει να είναι επιλέξιμη η στήριξη της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας, των παραγωγικών επενδύσεων, της καινοτομίας, της απόκτησης επαγγελματικών δεξιοτήτων, της βελτίωσης των συνθηκών εργασίας, της λήψης αντισταθμιστικών μέτρων για την παροχή κρίσιμης σημασίας υπηρεσιών διαχείρισης της γης και της φύσης. Θα πρέπει επίσης να είναι επιλέξιμες δράσεις στον τομέα της δημόσιας υγείας, τα προγράμματα ασφάλισης αποθεμάτων υδατοκαλλιέργειας και οι δράσεις για την υγεία και την καλή διαβίωση των ζώων. Ωστόσο, στην περίπτωση των παραγωγικών επενδύσεων, η στήριξη θα πρέπει να παρέχεται μόνο μέσω χρηματοδοτικών μέσων και μέσω του InvestEU, τα οποία προσφέρουν υψηλότερη μόχλευση στις αγορές και είναι, κατά συνέπεια, καταλληλότερα από τις επιχορηγήσεις για την αντιμετώπιση των προβλημάτων χρηματοδότησης του τομέα.

Τροπολογία    16

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 35

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(35)  Η δημιουργία θέσεων απασχόλησης στις παράκτιες περιοχές εξαρτάται από την τοπική ανάπτυξη μιας βιώσιμης γαλάζιας οικονομίας που αναβιώνει τον κοινωνικό ιστό των εν λόγω περιφερειών. Οι βιομηχανίες και οι υπηρεσίες του ωκεανού είναι πιθανό να υπερβούν την ανάπτυξη της παγκόσμιας οικονομίας και να συμβάλουν σημαντικά στην απασχόληση και την ανάπτυξη έως το 2030. Για να είναι βιώσιμη, η γαλάζια ανάπτυξη εξαρτάται από την καινοτομία και τις επενδύσεις σε νέες θαλάσσιες επιχειρήσεις και στη βιοοικονομία, συμπεριλαμβανομένων των μοντέλων του τουρισμού, της ανανεώσιμης ενέργειας με βάση τον ωκεανό, των καινοτόμων ναυπηγείων υψηλών προδιαγραφών και των νέων λιμενικών υπηρεσιών, που μπορούν να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας και ταυτόχρονα να ενισχύσουν την τοπική ανάπτυξη. Αν και οι δημόσιες επενδύσεις στη βιώσιμη γαλάζια οικονομία πρέπει να ενσωματωθούν σε ολόκληρο τον προϋπολογισμό της Ένωσης, το ΕΤΘΑ θα πρέπει να επικεντρωθεί ειδικά στις συνθήκες για την ανάπτυξη βιώσιμης γαλάζιας οικονομίας και στην εξάλειψη των σημείων συμφόρησης για τη διευκόλυνση των επενδύσεων και την ανάπτυξη νέων αγορών και τεχνολογιών ή υπηρεσιών. Η στήριξη για την ανάπτυξη της βιώσιμης γαλάζιας οικονομίας θα πρέπει να παρέχεται μέσω κοινής, άμεσης και έμμεσης διαχείρισης.

(35)  Η δημιουργία θέσεων απασχόλησης στις παράκτιες περιοχές εξαρτάται από την τοπική ανάπτυξη μιας βιώσιμης γαλάζιας οικονομίας που αναβιώνει τον κοινωνικό ιστό των εν λόγω περιοχών, συμπεριλαμβανομένων των νησιωτικών και των εξόχως απόκεντρων περιοχών. Οι βιομηχανίες και οι υπηρεσίες του ωκεανού είναι πιθανό να υπερβούν την ανάπτυξη της παγκόσμιας οικονομίας και να συμβάλουν σημαντικά στην απασχόληση και την ανάπτυξη έως το 2030. Για να είναι βιώσιμη, η γαλάζια ανάπτυξη εξαρτάται από την καινοτομία και τις επενδύσεις σε νέες θαλάσσιες επιχειρήσεις και στη βιοοικονομία, συμπεριλαμβανομένων των μοντέλων του τουρισμού, της ανανεώσιμης ενέργειας με βάση τον ωκεανό, των καινοτόμων ναυπηγείων υψηλών προδιαγραφών και των νέων λιμενικών υπηρεσιών, που μπορούν να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας και ταυτόχρονα να ενισχύσουν την τοπική ανάπτυξη. Αν και οι δημόσιες επενδύσεις στη βιώσιμη γαλάζια οικονομία πρέπει να ενσωματωθούν σε ολόκληρο τον προϋπολογισμό της Ένωσης, το ΕΤΘΑ θα πρέπει να επικεντρωθεί ειδικά στις συνθήκες για την ανάπτυξη βιώσιμης γαλάζιας οικονομίας και στην εξάλειψη των σημείων συμφόρησης για τη διευκόλυνση των επενδύσεων και την ανάπτυξη νέων αγορών και τεχνολογιών ή υπηρεσιών. Η στήριξη για την ανάπτυξη της βιώσιμης γαλάζιας οικονομίας θα πρέπει να παρέχεται μέσω κοινής, άμεσης και έμμεσης διαχείρισης.

Τροπολογία    17

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 36

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(36)  Η ανάπτυξη μιας βιώσιμης γαλάζιας οικονομίας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από συμπράξεις μεταξύ τοπικών φορέων που συμβάλλουν στη ζωτικότητα των παράκτιων και χερσαίων κοινοτήτων και οικονομιών. Το ΕΤΘΑ πρέπει να παρέχει τα εφόδια για την ενθάρρυνση τέτοιων συμπράξεων. Για τον σκοπό αυτό, θα πρέπει να διατίθεται στήριξη υπό επιμερισμένη διαχείριση στην τοπική ανάπτυξη με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων (ΤΑΠΤΚ) . Αυτή η προσέγγιση ενισχύει πράγματι την οικονομική διαφοροποίηση σε τοπικό επίπεδο μέσω της ανάπτυξης της παράκτιας και εσωτερικής αλιείας, της υδατοκαλλιέργειας και μιας βιώσιμης γαλάζιας οικονομίας. Οι στρατηγικές της ΤΑΠΤΚ πρέπει να εξασφαλίσουν ότι οι τοπικές κοινότητες εκμεταλλεύονται καλύτερα και επωφελούνται από τις ευκαιρίες που προσφέρει η βιώσιμη γαλάζια οικονομία, αξιοποιώντας και ενισχύοντας τους περιβαλλοντικούς, πολιτιστικούς, κοινωνικούς και ανθρώπινους πόρους. Κάθε τοπική σύμπραξη πρέπει, ως εκ τούτου, να αντικατοπτρίζει το κύριο μέλημα της στρατηγικής της, εξασφαλίζοντας ισορροπημένη συμμετοχή και εκπροσώπηση όλων των ενδιαφερομένων μερών από την τοπική βιώσιμη γαλάζια οικονομία.

(36)  Η ανάπτυξη μιας βιώσιμης γαλάζιας οικονομίας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις συμπράξεις μεταξύ τοπικών φορέων που συμβάλλουν στη ζωτικότητα και τη βιωσιμότητα των πληθυσμών των παράκτιων, των νησιωτικών και των χερσαίων κοινοτήτων και οικονομιών. Το ΕΤΘΑ πρέπει να παρέχει τα εφόδια για την ενθάρρυνση τέτοιων συμπράξεων. Για τον σκοπό αυτό, θα πρέπει να διατίθεται στήριξη υπό επιμερισμένη διαχείριση στην τοπική ανάπτυξη με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων (ΤΑΠΤΚ) . Αυτή η προσέγγιση ενισχύει πράγματι την οικονομική διαφοροποίηση σε τοπικό επίπεδο μέσω της ανάπτυξης της παράκτιας και εσωτερικής αλιείας, της υδατοκαλλιέργειας και μιας βιώσιμης γαλάζιας οικονομίας. Οι στρατηγικές της ΤΑΠΤΚ πρέπει να εξασφαλίσουν ότι οι τοπικές κοινότητες εκμεταλλεύονται καλύτερα και επωφελούνται από τις ευκαιρίες που προσφέρει η βιώσιμη γαλάζια οικονομία, αξιοποιώντας και ενισχύοντας τους περιβαλλοντικούς, πολιτιστικούς, κοινωνικούς και ανθρώπινους πόρους. Κάθε τοπική σύμπραξη πρέπει, ως εκ τούτου, να αντικατοπτρίζει το κύριο μέλημα της στρατηγικής της, εξασφαλίζοντας ισορροπημένη συμμετοχή και εκπροσώπηση όλων των ενδιαφερομένων μερών από την τοπική βιώσιμη γαλάζια οικονομία.

Τροπολογία    18

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 38

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(38)  Στο πλαίσιο της άμεσης και έμμεσης διαχείρισης, το ΕΤΘΑ θα πρέπει να επικεντρωθεί στις προϋποθέσεις που επιτρέπουν μια βιώσιμη γαλάζια οικονομία μέσω της προώθησης της ολοκληρωμένης διακυβέρνησης και διαχείρισης της θαλάσσιας πολιτικής, της ενίσχυσης της μεταφοράς και της αξιοποίησης της έρευνας, της καινοτομίας και της μεταφοράς τεχνολογίας στη βιώσιμη γαλάζια οικονομία, της βελτίωσης των θαλάσσιων δεξιοτήτων, του ωκεανογραφικού γραμματισμού και της ανταλλαγής κοινωνικοοικονομικών δεδομένων σχετικά με τη βιώσιμη γαλάζια οικονομία, της προώθησης μιας βιώσιμης γαλάζιας οικονομίας με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και ανθεκτικής στην κλιματική αλλαγή και της δημιουργίας δεξαμενών έργων και καινοτόμων χρηματοδοτικών μέσων. Πρέπει να ληφθεί δεόντως υπόψη η ιδιαίτερη κατάσταση των εξόχως απόκεντρων περιοχών σε σχέση με τους προαναφερθέντες τομείς.

(38)  Στο πλαίσιο της άμεσης και έμμεσης διαχείρισης, το ΕΤΘΑ θα πρέπει να επικεντρωθεί στις προϋποθέσεις που επιτρέπουν μια βιώσιμη γαλάζια οικονομία μέσω της προώθησης της ολοκληρωμένης διακυβέρνησης και διαχείρισης της θαλάσσιας πολιτικής, της ενίσχυσης της μεταφοράς και της αξιοποίησης της έρευνας, της καινοτομίας και της μεταφοράς τεχνολογίας στη βιώσιμη γαλάζια οικονομία, της βελτίωσης των θαλάσσιων δεξιοτήτων, του ωκεανογραφικού γραμματισμού και της ανταλλαγής κοινωνικοοικονομικών δεδομένων σχετικά με τη βιώσιμη γαλάζια οικονομία, της προώθησης μιας βιώσιμης γαλάζιας οικονομίας με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και ανθεκτικής στην κλιματική αλλαγή και της δημιουργίας δεξαμενών έργων και καινοτόμων χρηματοδοτικών μέσων. Θα πρέπει να δοθεί η δέουσα προσοχή στην ιδιαίτερη κατάσταση των εξόχως απόκεντρων περιοχών και των νησιών που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρο 174 της ΣΛΕΕ σε σχέση με τους προαναφερθέντες τομείς.

Τροπολογία    19

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 42 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(42α)  Το Θεματολόγιο του 2030 για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη των Ηνωμένων Εθνών προσδιόρισε την επίτευξη της ισότητας των φύλων και της χειραφέτησης όλων των γυναικών και των κοριτσιών ως έναν από τους 17 στόχους για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (ΣΒΑ 5). Η Ένωση δεσμεύεται πλήρως για αυτόν τον στόχο και την εφαρμογή του. Στο πλαίσιο αυτό, η εξάλειψη των διακρίσεων είναι ζωτικής σημασίας προκειμένου να εκπληρωθούν οι δεσμεύσεις της ΕΕ υπέρ μιας Ευρώπης χωρίς αποκλεισμούς· Ως εκ τούτου, η ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου και οι δεσμεύσεις για την ισότητα των φύλων θα πρέπει να συμπεριληφθούν σε όλες τις πολιτικές της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένου του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία    20

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 43

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(43)  Στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης, κάθε κράτος μέλος πρέπει να προετοιμάσει ένα ενιαίο πρόγραμμα το οποίο θα πρέπει να εγκριθεί από την Επιτροπή. Στο πλαίσιο της περιφερειοποίησης και με σκοπό να ενθαρρυνθούν τα κράτη μέλη να ακολουθήσουν μια περισσότερο στρατηγική προσέγγιση κατά την προετοιμασία των προγραμμάτων, η Επιτροπή πρέπει να εκπονήσει ανάλυση κάθε θαλάσσιας λεκάνης, αναφέροντας τα κοινά πλεονεκτήματα και τις αδυναμίες όσον αφορά την επίτευξη των στόχων της ΚΑΠ. Η ανάλυση αυτή θα πρέπει να καθοδηγήσει τόσο τα κράτη μέλη όσο και την Επιτροπή κατά τη διαπραγμάτευση κάθε προγράμματος, λαμβάνοντας υπόψη τις περιφερειακές δυσκολίες και ανάγκες. Κατά την αξιολόγηση των προγραμμάτων, η Επιτροπή θα πρέπει να λάβει υπόψη τις περιβαλλοντικές και κοινωνικοοικονομικές προκλήσεις της ΚΑΠ, τις κοινωνικοοικονομικές επιδόσεις της βιώσιμης γαλάζιας οικονομίας, τις προκλήσεις σε επίπεδο θαλάσσιων λεκανών, τη διατήρηση και αποκατάσταση των θαλάσσιων οικοσυστημάτων, τη μείωση των θαλάσσιων απορριμμάτων και τον μετριασμό της αλλαγής του κλίματος και την προσαρμογή σε αυτή.

(43)  Στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης, κάθε κράτος μέλος πρέπει να προετοιμάσει ένα ενιαίο πρόγραμμα το οποίο θα πρέπει να εγκριθεί από την Επιτροπή. Στο πλαίσιο της περιφερειοποίησης και με σκοπό να ενθαρρυνθούν τα κράτη μέλη να ακολουθήσουν μια περισσότερο στρατηγική προσέγγιση κατά την προετοιμασία των προγραμμάτων, η Επιτροπή πρέπει να εκπονήσει ανάλυση κάθε θαλάσσιας λεκάνης, αναφέροντας τα κοινά πλεονεκτήματα και τις αδυναμίες όσον αφορά την επίτευξη των στόχων της ΚΑΠ. Η ανάλυση αυτή θα πρέπει να καθοδηγήσει τόσο τα κράτη μέλη όσο και την Επιτροπή κατά τη διαπραγμάτευση κάθε προγράμματος, λαμβάνοντας υπόψη τις περιφερειακές δυσκολίες και ανάγκες. Κατά την αξιολόγηση των προγραμμάτων, η Επιτροπή θα πρέπει να λάβει υπόψη τις περιβαλλοντικές και κοινωνικοοικονομικές προκλήσεις της ΚΑΠ, τις κοινωνικοοικονομικές επιδόσεις της βιώσιμης γαλάζιας οικονομίας, ιδίως όσον αφορά την μικρής κλίμακας παράκτια αλιεία, τις προκλήσεις σε επίπεδο θαλάσσιων λεκανών, τη διατήρηση και αποκατάσταση των θαλάσσιων οικοσυστημάτων, τη μείωση των θαλάσσιων απορριμμάτων και τον μετριασμό της αλλαγής του κλίματος και την προσαρμογή σε αυτή.

Τροπολογία    21

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Το χρηματοδοτικό κονδύλιο για την εφαρμογή του ΕΤΘΑ για την περίοδο 2021-2027 ανέρχεται σε 6 140 000 000 EUR σε τρέχουσες τιμές.

1.  Το χρηματοδοτικό κονδύλιο για την εκτέλεση του προγράμματος για το διάστημα 2021-2027 ανέρχεται σε 6 866 943 600 EUR σε σταθερές τιμές 2018 (δηλ. 7 739 176 524 EUR σε τρέχουσες τιμές).

Τροπολογία    22

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Το τμήμα του χρηματοδοτικού κονδυλίου υπό επιμερισμένη διαχείριση, όπως ορίζεται στον τίτλο ΙΙ, ανέρχεται σε 5 311 000 000 EUR σε τρέχουσες τιμές, σύμφωνα με την ετήσια κατανομή που ορίζεται στο παράρτημα V.

1.  Το τμήμα του χρηματοδοτικού κονδυλίου υπό επιμερισμένη διαχείριση, όπως ορίζεται στον τίτλο ΙΙ, ανέρχεται σε 5 939 794 375 EUR σε σταθερές τιμές 2018 (δηλ. 6 694 261 648 EUR σε τρέχουσες τιμές), σύμφωνα με την ετήσια κατανομή που ορίζεται στο παράρτημα V.

Αιτιολόγηση

Η κατανομή εντός του χρηματοδοτικού κονδυλίου του προγράμματος, όπως προτείνεται από την επιτροπή για τους προϋπολογισμούς, αποτελεί απλώς ενδεικτική αριθμητική μετάφραση η οποία προκύπτει από την τροποποίηση του γενικού κονδυλίου του προγράμματος και δεν προδικάζει την κατανομή που αποφασίστηκε στο πλαίσιο της αρμόδιας επιτροπής.

Τροπολογία    23

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  102 000 000 EUR για τις Αζόρες και τη Μαδέρα·

α)  EUR 114 076 262 σε σταθερές τιμές 2018 (δηλ. EUR 128 566 125 σε τρέχουσες τιμές) για τις Αζόρες και τη Μαδέρα·

Αιτιολόγηση

Η κατανομή εντός του χρηματοδοτικού κονδυλίου του προγράμματος, όπως προτείνεται από την επιτροπή για τους προϋπολογισμούς, αποτελεί απλώς ενδεικτική αριθμητική μετάφραση η οποία προκύπτει από την τροποποίηση του γενικού κονδυλίου του προγράμματος και δεν προδικάζει την κατανομή που αποφασίστηκε στο πλαίσιο της αρμόδιας επιτροπής.

Τροπολογία    24

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  82 000 000 EUR για τις Καναρίους Νήσους·

β)  91 708 367 EUR σε σταθερές τιμές 2018 (δηλ. 103 357 081 EUR σε τρέχουσες τιμές) για τις Καναρίους Νήσους·

Αιτιολόγηση

Η κατανομή εντός του χρηματοδοτικού κονδυλίου του προγράμματος, όπως προτείνεται από την επιτροπή για τους προϋπολογισμούς, αποτελεί απλώς ενδεικτική αριθμητική μετάφραση η οποία προκύπτει από την τροποποίηση του γενικού κονδυλίου του προγράμματος και δεν προδικάζει την κατανομή που αποφασίστηκε στο πλαίσιο της αρμόδιας επιτροπής.

Τροπολογία    25

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  131 000 000 EUR για τη Γουαδελούπη, τη Γαλλική Γουιάνα, τη Μαρτινίκα, τη Μαγιότ, τη Ρεϋνιόν και τον Άγιο Μαρτίνο.

γ)  146 509 709 EUR σε σταθερές τιμές 2018 (δηλ. 165 119 239 EUR σε τρέχουσες τιμές) για τη Γουαδελούπη, τη Γαλλική Γουιάνα, τη Μαρτινίκα, τη Μαγιότ, τη Ρεϋνιόν και τον Άγιο Μαρτίνο·

Αιτιολόγηση

Η κατανομή εντός του χρηματοδοτικού κονδυλίου του προγράμματος, όπως προτείνεται από την επιτροπή για τους προϋπολογισμούς, αποτελεί απλώς ενδεικτική αριθμητική μετάφραση η οποία προκύπτει από την τροποποίηση του γενικού κονδυλίου του προγράμματος και δεν προδικάζει την κατανομή που αποφασίστηκε στο πλαίσιο της αρμόδιας επιτροπής.

Τροπολογία    26

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Το τμήμα του χρηματοδοτικού κονδυλίου που υπάγεται στην άμεση και έμμεση διαχείριση, όπως ορίζεται στον τίτλο III, ανέρχεται σε 829 000 000 EUR σε τρέχουσες τιμές.

1.  Το τμήμα του χρηματοδοτικού κονδυλίου που υπάγεται στην άμεση και έμμεση διαχείριση, όπως ορίζεται στον τίτλο ΙΙΙ, ανέρχεται σε 927 149 225 EUR σε σταθερές τιμές 2018 (δηλ. 1 044 914876 EUR σε τρέχουσες τιμές).

Αιτιολόγηση

Η κατανομή εντός του χρηματοδοτικού κονδυλίου του προγράμματος, όπως προτείνεται από την επιτροπή για τους προϋπολογισμούς, αποτελεί απλώς ενδεικτική αριθμητική μετάφραση η οποία προκύπτει από την τροποποίηση του γενικού κονδυλίου του προγράμματος και δεν προδικάζει την κατανομή που αποφασίστηκε στο πλαίσιο της αρμόδιας επιτροπής.

Τροπολογία    27

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 21 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Αντιστάθμιση του πρόσθετου κόστους στις εξόχως απόκεντρες περιοχές για τα προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας

Αντιστάθμιση του πρόσθετου κόστους στις εξόχως απόκεντρες περιοχές και στην παράκτια νησιωτική αλιεία μικρής κλίμακας σύμφωνα με το άρθρο 174 ΣΛΕΕ, για τα προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας

Τροπολογία    28

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 21 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Το ΕΤΘΑ μπορεί να στηρίξει την αντιστάθμιση του πρόσθετου κόστους που επιβαρύνει τους δικαιούχους στον τομέα της αλιείας, της εκτροφής, της μεταποίησης και της εμπορίας ορισμένων προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας που είναι εγκατεστημένοι στις εξόχως απόκεντρες περιοχές που αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 2.

1.  Το ΕΤΘΑ μπορεί να στηρίξει την αντιστάθμιση του πρόσθετου κόστους που επιβαρύνει τους δικαιούχους στον τομέα της αλιείας, της εκτροφής, της μεταποίησης και της εμπορίας ορισμένων προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας που είναι εγκατεστημένοι στις εξόχως απόκεντρες περιοχές και της παράκτιας αλιείας μικρής κλίμακας σε νησιωτικές περιοχές σύμφωνα με το άρθρο 174 ΣΛΕΕ, που αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 2.

Τροπολογία    29

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 22 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Το ΕΤΘΑ ενδέχεται να στηρίζει δράσεις για την προστασία και αποκατάσταση της θαλάσσιας και παράκτιας βιοποικιλότητας και των θαλάσσιων και παράκτιων οικοσυστημάτων, μεταξύ άλλων στα εσωτερικά ύδατα.

1.  Το ΕΤΘΑ ενδέχεται να στηρίζει δράσεις για την προστασία και αποκατάσταση της θαλάσσιας και παράκτιας βιοποικιλότητας και των θαλάσσιων και παράκτιων οικοσυστημάτων, μεταξύ άλλων στα εσωτερικά ύδατα. Για το σκοπό αυτό, θα πρέπει να ενθαρρυνθεί η συνεργασία με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος και τα ευρωπαϊκά δορυφορικά προγράμματα προκειμένου να συγκεντρωθούν περισσότερα δεδομένα σχετικά με την κατάσταση της θαλάσσιας ρύπανσης και ιδίως των πλαστικών αποβλήτων στα ύδατα.

Τροπολογία    30

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 27 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

γ α)  επενδύσεις στην ανάλυση και την παρατήρηση της θαλάσσιας ρύπανσης, ιδίως των πλαστικών υλών, για την αύξηση των δεδομένων σχετικά με την κατάσταση·

Τροπολογία    31

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 27 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

γ β) αύξηση των γνώσεων σχετικά με τα θαλάσσια πλαστικά απορρίμματα και τις συγκεντρώσεις τους.