Nós Imeachta : 2018/0210(COD)
Céimeanna an doiciméid sa chruinniú iomlánach
An doiciméad roghnaithe : A8-0176/2019

Téacsanna arna gcur síos :

A8-0176/2019

Díospóireachtaí :

PV 03/04/2019 - 14
CRE 03/04/2019 - 14

Vótaí :

PV 04/04/2019 - 6.11
Mínithe ar vótaí

Téacsanna arna nglacadh :

P8_TA(2019)0343

TUARASCÁIL     ***I
PDF 784kWORD 364k
18.3.2019
PE 625.439 A8-0176/2019

ar an togra le haghaidh rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir leis an gCiste Eorpach Muirí agus Iascaigh agus lena n-aisghairtear Rialachán (AE) Uimh. 508/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle

(COM(2018)0390 – C8-0270/2018 – 2018/0210(COD))

An Coiste um Iascach

Rapóirtéir: Gabriel Mato

DRÉACHT-RÚN REACHTACH Ó PHARLAIMINT NA hEORPA
 RÁITEAS MÍNIÚCHÁIN
 TUAIRIM ón gCoiste um Buiséid
 TUAIRIM ón gCoiste um an gComhshaol, um Shláinte Phoiblí agus um Shábháilteacht Bia
 TUAIRIM ón gCoiste um Fhorbairt Réigiúnach
 NÓS IMEACHTA - COISTE AR IARRADH TUAIRIM AIR
 TORADH NA VÓTÁLA CRÍOCHNAITHÍ SA CHOISTE FREAGRACH

DRÉACHT-RÚN REACHTACH Ó PHARLAIMINT NA hEORPA

ar an togra le haghaidh rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir leis an gCiste Eorpach Muirí agus Iascaigh agus lena n-aisghairtear Rialachán (AE) Uimh. 508/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle

(COM(2018)0390 – C8-0270/2018 – 2018/0210(COD))

(An gnáthnós imeachta reachtach: an chéad léamh)

Tá Parlaimint na hEorpa,

–  ag féachaint don togra ón gCoimisiún chuig an bParlaimint agus chuig an gComhairle (COM(2018)0390),

–  ag féachaint d’Airteagal 294(2) agus Airteagal 42, Airteagal 43(2), Airteagal 91(1), Airteagal 100(2), Airteagal 173(3), Airteagal 175, Airteagal 188, Airteagal 192(1), Airteagal 194(2), Airteagal 195(2) agus Airteagal 349 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, ar dá mbun a thíolaic an Coimisiún an togra do Pharlaimint na hEorpa (C8-0270/2018),

–  ag féachaint d’Airteagal 294(3) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh,

–  ag féachaint don tuairim ó Choiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa an …2018(1),

–  ag féachaint don tuairim ó Choiste na Réigiún an 16 Bealtaine 2018(2),

–  ag féachaint do Riail 59 dá Rialacha Nós Imeachta,

–  ag féachaint don tuarascáil ón gCoiste um Iascach agus na tuairimí ón gCoiste um Buiséid, ón gCoiste um an gComhshaol, um Shláinte Phoiblí agus um Shábháilteacht Bia agus ón gCoiste um Fhorbairt Réigiúnach (A8-0176/2019),

1.  ag glacadh a seasaimh ar an gcéad léamh faoi mar a leagtar amach anseo ina dhiaidh seo;

2.  á iarraidh ar an gCoimisiún an t-ábhar a tharchur chuig Parlaimint na hEorpa arís má dhéanann sé téacs eile a chur in ionad a thogra, má dhéanann sé a thogra a leasú go substaintiúil nó má tá sé ar intinn aige a thogra a leasú go substaintiúil;

3.  á threorú dá hUachtarán a seasamh a chur ar aghaidh chuig an gComhairle, chuig an gCoimisiún agus chuig na parlaimintí náisiúnta.

Leasú    1

Togra le haghaidh rialacháin

Teideal

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

Togra le haghaidh

Togra le haghaidh

RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE

RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE

maidir leis an Ciste Eorpach Muirí agus Iascaigh lena n-aisghairtear Rialachán (AE) Uimh. 508/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle

maidir leis an Ciste Eorpach Muirí, Iascaigh agus Dobharshaothraithe lena n-aisghairtear Rialachán (AE) Uimh. 508/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle

 

(Tá feidhm ag an leasú seo ar fud an téacs agus tá feidhm aige freisin in athrú an ghiorrúcháin ó CEMI go CEMID. Má ghlactar leis is gá athruithe comhfhreagracha a dhéanamh tríd síos.)

Réasúnú

Ba cheart go ngairfear “an Ciste Eorpach Muirí, Iascaigh agus Dobharshaothraithe (CEMID)” ar an gciste. Tá tábhacht an dobharshaothraithe ag dul i méid go leanúnach ar fud an domhain agus in AE, mar sin ba cheart caibidil ar leith a bheith ag an earnáil sin i mbeart iascaigh AE agus i gcistí AE araon.

Leasú    2

Togra le haghaidh rialacháin

Lua 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

Ag féachaint don Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, agus go háirithe Airteagal 42, Airteagal 43(2), Airteagal 91(1), Airteagal 100(2), Airteagal 173(3), Airteagal 175, Airteagal 188, Airteagal 192(1), Airteagal 194(2), Airteagal 195(2) agus Airteagal 349 de,

Ag féachaint don Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, agus go háirithe Airteagal 13, Airteagal 42, Airteagal 43(2), Airteagal 91(1), Airteagal 100(2), Airteagal 173(3), Airteagal 175, Airteagal 188, Airteagal 192(1), Airteagal 194(2), Airteagal 195(2) agus Airteagal 349 de,

Réasúnú

Airteagal 13: Agus beartais an Aontais maidir leis an talmhaíocht, leis an iascach, leis an iompar, leis an margadh inmheánach agus leis an taighde agus leis an bhforbairt theicneolaíoch agus leis an spás á bhfoirmiú agus á gcur chun feidhme acu, tabharfaidh an tAontas agus na Ballstáit lánaird, toisc gur neacha mothaitheacha na hainmhithe, ar na ceanglais maidir le leas ainmhithe agus forálacha reachtaíochta nó riaracháin agus nósanna na mBallstát, go háirithe maidir le deasghnátha reiligiúnacha, traidisiúin chultúrtha agus oidhreacht réigiúnach, á n-urramú acu.

Leasú    3

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(1)  Is gá Ciste Eorpach Muirí agus Iascaigh (CEMI) a bhunú don tréimhse 2021-2027. Ba cheart é a bheith mar aidhm leis an gciste sin cistiú ó bhuiséad an Aontais a dhíriú ar thacaíocht a thabhairt don Comhbheartas Iascaigh (CBI), do bheartas muirí an Aontais agus do ghealltanais idirnáisiúnta an Aontais i dtaca le rialachas aigéan. Is áis thábhachtach é an cistiú sin le haghaidh iascaigh inbhuanaithe agus chaomhnú acmhainní bitheolaíocha na mara, le haghaidh na slándála bia trí bhíthin earraí bia mara a sholáthar, le haghaidh fás geilleagair ghoirm inbhuanaithe agus le haghaidh farraigí agus aigéin atá sláintiúil, sábháilte, slán, glan agus a ndéantar bainistiú inbhuanaithe orthu.

(1)  Is gá Ciste Eorpach Muirí agus Iascaigh (CEMI) a bhunú don tréimhse 2021-2027. Ba cheart é a bheith mar aidhm leis an gciste sin cistiú ó bhuiséad an Aontais a dhíriú ar thacaíocht a thabhairt don Comhbheartas Iascaigh (CBI), do bheartas muirí an Aontais agus do ghealltanais idirnáisiúnta an Aontais i dtaca le rialachas aigéan. Is áis thábhachtach é an cistiú sin le haghaidh iascaigh inbhuanaithe, lena n-áirítear caomhnú acmhainní bitheolaíocha na mara agus gnáthóga, le haghaidh dobharshaothrú inbhuanaithe, le haghaidh na slándála bia trí bhíthin earraí bia mara a sholáthar, le haghaidh fás geilleagair ghoirm inbhuanaithe, le haghaidh rathúnais agus comhtháthú eacnamaíoch agus sóisialta i bpobail na hiascaireachta agus an dobharshaothraithe agus le haghaidh farraigí agus aigéin atá sláintiúil, sábháilte, slán, glan agus a ndéantar bainistiú inbhuanaithe orthu. Ba cheart go mbeadh tacaíocht faoi CEMI ina rannchuidiú le freastal ar riachtanais tairgeoirí agus tomhaltóirí araon.

Leasú    4

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 1 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(1a)  ag leagan béime ar a seasamh gur cheart méadú suntasach a dhéanamh, ar bhonn Chomhaontú Pháras, ar an gcaiteachas cothrománach a bhaineann leis an aeráid i gcomparáid leis an gcaiteachas faoin gCreat Airgeadais Ilbhliantúil (CAI) reatha agus gur cheart 30 % a bhaint amach a luaithe is féidir agus faoi 2027 ar a dhéanaí.

Leasú    5

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 1 b (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(1b)  An 14 Márta 2018 agus an 30 Bealtaine 2018, chuir Parlaimint na hEorpa béim ina rúin maidir le CAI 2021-2027 ar an tábhacht atá le prionsabail chothrománacha ar cheart iad a bheith mar bhonn taca do CAI 2021-2027 agus do beartais ghaolmhara uile an Aontais. Sa chomhthéacs sin, d’athdhearbhaigh Parlaimint na hEorpa a seasamh nach mór don Aontas a ghealltanas a chomhlíonadh maidir le bheith ina cheann feadhna i gcur chun feidhme Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe (SPInna) na Náisiún Aontaithe agus chuir sí in iúl gur údar imní di an easpa tiomantas soiléir agus follasach chuige sin i dtograí an chreata airgeadais ilbhliantúil; d’iarr Parlaimint na hEorpa, dá bhrí sin, go ndéanfaí na SPInna a phríomhshruthú i mbeartais uile an Aontais agus i dtionscnaimh uile an chéad CAI eile. De bhreis air sin, d’athdhearbhaigh sí nach féidir Aontas níos láidre agus níos uaillmhianaí a bhaint amach mura dtugtar acmhainní airgeadais breise dó; D’iarr Parlaimint na hEorpa, dá bhrí sin, go dtabharfaí tacaíocht leanúnach do bhearta atá ann cheana, go háirithe na bearta seanbhunaithe a chumhdaítear sna Conarthaí, eadhon an comhbheartas talmhaíochta agus CBI, agus an beartas comhtháthaithe, mar go gcuireann siad buntáistí follasacha ar fáil do shaoránaigh an Aontais.

Leasú    6

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 1 c (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(1c)  Ina rún an 14 Márta 2018, leag Parlaimint na hEorpa béim ar an tábhacht shocheacnamaíoch agus éiceolaíoch atá le hearnáil na hiascaireachta, an timpeallacht mhuirí agus an ‘geilleagar gorm’ agus a rannchuidiú le neamhspleáchas bia inbhuanaithe an Aontais maidir le hinbhuanaitheacht iascaigh agus dhobharshaothrú na hEorpa a áirithiú agus an tionchar ar an gcomhshaol a mhaolú. Sa bhreis air sin, d’iarr Parlaimint na hEorpa go ndéanfaí na méideanna sonracha a leithdháiltear ar iascaigh faoi CAI reatha a choinneáil agus, sa mhéid go ndéanfaí spriocanna nua maidir le hidirghabháil sa gheilleagar gorm a phleanáil, d’iarr sí go mbeadh méadú ar na leithreasaí airgeadais a bheadh ann do ghnóthaí muirí.

Leasú    7

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 1 d (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(1 d)  Thairis sin, ina rúin an 14 Bealtaine 2018 agus an 30 Bealtaine 2018 maidir le CAI 2021-2027, chuir Parlaimint na hEorpa i bhfáth go bhfuil sé ríthábhachtach an t-idirdhealú a chomhrac chun gealltanais an Aontais i dtreo Eoraip uilechuimsitheach a chomhlíonadh, agus dá bhrí sin, gur cheart gealltanais i dtaca le príomhshruthú inscne agus comhionannas inscne a áireamh i mbeartais agus tionscnaimh uile an Aontais faoi chuimsiú an chéad CAI eile.

Leasú    8

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 1 e (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(1 e)  Ba cheart go dtabharfaidh CEMI tús áite don tacaíocht d’iascaigh ar mhionscála chun dul i ngleic le saincheisteanna sonracha sa roinn sin agus tacú le bhainistíocht áitiúil, inbhuanaithe ar na hiascaigh lena mbaineann agus ar fhorbairt pobal cósta.

Leasú    9

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(2)  Mar ghníomhaí domhanda aigéan agus an cúigiú táirgeoir bia mara is mó ar domhan, tá freagracht mhór ar an Aontas na haigéin agus na hacmhainní atá iontu a chosaint, a chaomhnú agus a úsáid go hinbhuanaithe. Go deimhin tá sé ríthábhachtach na farraigí agus na haigéin a chaomhnú do dhaonra an domhain atá ag fás go mear. Is chun leas socheacnamaíoch an Aontais é freisin: cuirfidh geilleagar gorm inbhuanaithe borradh faoi infheistíochtaí, faoin bhfostaíocht agus faoin bhfás, cothóidh sé taighde agus nuálaíocht agus cuirfidh sé le cinnteacht an tsoláthair fuinnimh trí fhuinneamh an aigéin. Ina theannta sin, tá farraigí agus aigéin shábháilte dhaingne riachtanach maidir le rialú éifeachtach a dhéanamh ag teorainneacha agus maidir leis an gcomhrac domhanda in aghaidh na coireachta muirí, agus mar sin, tugtar aghaidh ar cheisteanna a bhaineann le slándáil saoránach.

(2)  Mar ghníomhaí domhanda aigéan a bhfuil an limistéar muirí is mó ar domhan aige nuair a chuirtear na réigiúin is forimeallaí agus na tíortha agus críocha thar lear san áireamh, anois, is é an tAontas an cúigiú táirgeoir bia mara is mó ar domhan agus tá freagracht mhór ar an Aontas na haigéin agus na hacmhainní atá iontu a chosaint, a chaomhnú agus a úsáid go hinbhuanaithe. Go deimhin tá sé ríthábhachtach na farraigí agus na haigéin a chaomhnú do dhaonra an domhain atá ag fás go mear. Is chun leas socheacnamaíoch an Aontais é freisin: cuirfidh geilleagar gorm inbhuanaithe borradh faoi infheistíochtaí, faoin bhfostaíocht agus faoin bhfás, cothóidh sé taighde agus nuálaíocht agus cuirfidh sé le cinnteacht an tsoláthair fuinnimh trí fhuinneamh an aigéin. Ina theannta sin, tá farraigí agus aigéin shábháilte dhaingne riachtanach maidir le rialú éifeachtach a dhéanamh ag teorainneacha agus maidir leis an gcomhrac domhanda in aghaidh na coireachta muirí, agus mar sin, tugtar aghaidh ar cheisteanna a bhaineann le slándáil saoránach.

Leasú    10

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 2 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(2a)  Le hiascaigh inbhuanaithe agus dobharshaothrú uisce sáile agus fionnuisce, rannchuidítear go mór le slándáil bia an Aontais, cothabháil agus cruthú post iargúlta agus caomhnú na timpeallachta nádúrtha agus, go háirithe, an bhithéagsúlacht. Ba cheart gurb iad tacaíocht agus forbairt na n-earnálacha iascaigh agus dobharshaothraithe príomhchúram an chéad bheartas iascaigh eile de chuid an Aontais.

Leasú    11

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 5

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(5)  Faoi bhainistíocht dhíreach, ba cheart do CEMI sineirgí agus comhlántachtaí a fhorbairt le cistí agus le cláir ábhartha eile de chuid an Aontais. Ba cheart dó maoiniú a cheadú freisin i bhfoirm ionstraimí airgeadais mar chuid d'oibríochtaí measctha arna gcur chun feidhme i gcomhréir le Rialachán (AE) xx/xx ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle [an Rialachán maidir le InvestEU]5.

(5)  Faoi bhainistíocht dhíreach, ba cheart do CEMI sineirgí agus comhlántachtaí a fhorbairt le cistí agus le cláir ábhartha eile de chuid an Aontais mar aon le sineirgí idir na Ballstáit agus na réigiúin. Ba cheart dó maoiniú a cheadú freisin i bhfoirm ionstraimí airgeadais mar chuid d'oibríochtaí measctha arna gcur chun feidhme i gcomhréir le Rialachán (AE) xx/xx ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle [an Rialachán maidir le InvestEU]5.

_________________

_________________

5 IO L […], […], lch. […].

5 IO L […], […], lch. […].

Leasú    12

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 6

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(6)  Ba cheart tacaíocht faoi CEMI a úsáid chun aghaidh a thabhairt, ar bhealach comhréireach, ar theipeanna margaidh nó ar chásanna infheistíochta fo-optamacha agus níor cheart, de dheasca na tacaíochta sin, maoiniú príobháideach a dhúbailt ná a phlódú ná níor cheart an iomaíocht a shaobhadh sa mhargadh inmheánach. Ba cheart breisluach Eorpach soiléir a bheith ag baint leis an tacaíocht.

(6)  Ba cheart tacaíocht faoi CEMI a úsáid chun aghaidh a thabhairt, ar bhealach comhréireach, ar theipeanna margaidh nó ar chásanna infheistíochta fo-optamacha, lena rannchuideofar le hioncaim mhéadaithe ón iascaireacht, cur chun cinn poist le cearta san earnáil, praghsanna córa ráthaithe do tháirgeoirí, breisluach fheabhsaithe ón iascaireacht, agus tacaíocht do ghníomhaíochtaí gaolmhara a fhorbairt, go réamhtheachtach agus go hiartheachtach ón iascaireacht.

Leasú    13

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 7

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(7)  Ba cheart na cineálacha maoinithe agus na modhanna cur chun feidhme faoin Rialachán seo a roghnú ar bhonn an chumais atá iontu na tosaíochtaí a leagtar amach i gcomhair na ngníomhaíochtaí a ghnóthú agus torthaí a bhaint amach, ag cur san áireamh chostais na rialuithe, an ualaigh riaracháin agus an riosca neamhchomhlíonta a bhfuiltear ag súil leis. Ba cheart úsáid cnapshuimeanna, rátaí comhréidhe agus costas aonaid a chur san áireamh leis sin, chomh maith le maoiniú nach bhfuil baint aige le costais dá dtagraítear in Airteagal 125(1) de Rialachán (AE) [an Rialachán maidir leis na rialacha airgeadais is infheidhme maidir le buiséad ginearálta an Aontais].

(7)  Ba cheart na cineálacha maoinithe agus na modhanna cur chun feidhme faoin Rialachán seo a roghnú ar bhonn an chumais atá iontu na tosaíochtaí a leagtar amach i gcomhair na ngníomhaíochtaí a ghnóthú agus torthaí a bhaint amach, ag cur san áireamh chostais na rialuithe, an ualaigh riaracháin agus an riosca neamhchomhlíonta. Ba cheart úsáid cnapshuimeanna, rátaí comhréidhe agus costas aonaid a chur san áireamh leis sin, chomh maith le maoiniú nach bhfuil baint aige le costais dá dtagraítear in Airteagal 125(1) de Rialachán (AE) [an Rialachán maidir leis na rialacha airgeadais is infheidhme maidir le buiséad ginearálta an Aontais].

Leasú    14

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 8

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(8)  Foráiltear sa chreat airgeadais ilbhliantúil a leagtar amach i Rialachán (AE) xx/xx6 nach mór do bhuiséad an Aontais leanúint de thacaíocht a chur ar fáil do bheartais mhuirí agus do bheartais iascaigh. Ba cheart gurbh ionann méideanna buiséid CEMI, ag praghsanna reatha, agus EUR 6 140 000 000. Ba cheart acmhainní CEMI a roinnt idir bainistíocht chomhroinnte, dhíreach agus indíreach. Ba cheart EUR 5 311 000 000 a leithdháileadh ar thacaíocht faoin mbainistíocht chomhroinnte agus EUR 829 000 000 ar thacaíocht faoin mbainistíocht dhíreach agus indíreach. D’fhonn cobhsaíocht a áirithiú, go háirithe i ndáil le cuspóirí CBI a bhaint amach, ba cheart an sainiú ar leithdháiltí náisiúnta faoin mbainistíocht chomhroinnte don tréimhse phleanála 2021-2027 a bhunú ar scaireanna CEMI 2014-2020. Ba cheart méideanna ar leith a choimeád do na réigiúin is forimeallaí, i gcomhair rialú agus forfheidhmiú, chun sonraí a bhailiú agus a phróiseáil le haghaidh bainistíocht iascaigh agus chun críocha eolaíocha, agus ba cheart uasteorainn a chur leis na méideanna le haghaidh scor buan agus scor sealadach de ghníomhaíochtaí iascaireachta.

(8)  Foráiltear i CAI a leagtar amach i Rialachán (AE) xx/xx6 nach mór do bhuiséad an Aontais leanúint de thacaíocht a thabhairt do bheartais mhuirí agus do bheartais iascaigh. Ba cheart méadú 10 % ar a laghad a bheith ar bhuiséad CEMI i dtaca le CAI 2014-2020 CEMI. Ba cheart a acmhainní a roinnt idir bainistíocht chomhroinnte, dhíreach agus indíreach. Ba cheart 87 % a leithdháileadh ar thacaíocht faoin mbainistíocht chomhroinnte agus 13 % ar thacaíocht faoin mbainistíocht dhíreach agus indíreach. D’fhonn cobhsaíocht a áirithiú, go háirithe i ndáil le cuspóirí CBI a bhaint amach, ba cheart an sainiú ar leithdháiltí náisiúnta faoin mbainistíocht chomhroinnte don tréimhse phleanála 2021-2027 a bhunú ar scaireanna CEMI 2014-2020. Ba cheart méideanna ar leith a choimeád do na réigiúin is forimeallaí, i gcomhair rialaithe agus forfheidhmithe, chun sonraí a bhailiú agus a phróiseáil le haghaidh bainistíocht iascaigh agus chun críocha eolaíocha, cosaint agus athbhunú bhithéagsúlacht agus éiceachórais na mara agus an chósta agus eolas muirí, agus ba cheart uasteorainn a chur leis na méideanna le haghaidh scor buan agus scor sealadach de ghníomhaíochtaí iascaireachta agus le haghaidh infheistíochtaí i soithigh.

__________________

__________________

6 IO L […], […], lch. […].

6 IO L […], […], lch. […].

Leasú    15

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 8 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(8a)  Maidir le tábhacht na hearnála dobharshaothraithe, ba cheart leibhéal chistí an Aontais don earnáil agus, go háirithe, do dhobharshaothraithe fionnuisce a choinneáil ar an leibhéal atá socraithe don tréimhse bhuiséadach reatha.

Leasú    16

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 9

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(9)  Tá breis agus 5 milliún duine fostaithe in earnáil mhuirí na hEorpa agus gineann sin beagnach EUR 500 billiún in aghaidh na bliana, agus tá poitéinseal san earnáil chéanna i bhfad níos mó post a chruthú. Meastar gurb é EUR 1.3 trilliún an luach ar aschur an gheilleagair dhomhanda aigéan, agus d'fhéadfadh sé sin a bheith breis agus a dhá oiread ní ba mhó faoi 2030. An gá spriocanna CO2 a bhaint amach, éifeachtúlacht acmhainní a mhéadú agus lorg an gheilleagair ghoirm ar an gcomhshaol a laghdú, is mór an spreagadh a bhí sa ghá sin don nuálaíocht in earnálacha eile amhail an trealamh muirí, an tógáil long, an bhreathnóireacht aigéan, an dreidireacht, an chosaint chósta agus an tógáil mhuirí. Rinne cistí struchtúracha an Aontais, go háirithe Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa (CFRE) agus CEMI, infheistíocht sa gheilleagar muirí. Ní mór uirlisí nua infheistíochta, amhail InvestEU, a úsáid chun poitéinseal fáis na hearnála a shásamh.

(9)  Tá breis agus 5 milliún duine fostaithe in earnáil mhuirí na hEorpa agus gineann sin beagnach EUR 500 billiún in aghaidh na bliana, agus tá poitéinseal san earnáil chéanna i bhfad níos mó post a chruthú. Meastar gurb é EUR 1.3 trilliún an luach ar aschur an gheilleagair dhomhanda aigéan, agus d'fhéadfadh sé sin a bheith breis agus a dhá oiread ní ba mhó faoi 2030. Mar gheall ar an ngá atá le spriocanna Chomhaontú Pháras maidir le hastaíochtaí CO2, a bhaint amach, ba cheart 30 % ar a laghad de bhuiséad an Aontais a úsáid le haghaidh gníomhaíochtaí a bhaineann leis an aeráid. Is gá freisin éifeachtúlacht acmhainní a mhéadú agus lorg an gheilleagair ghoirm ar an gcomhshaol a laghdú, ar geilleagar gorm é a fhorbróidh laistigh de theorainneacha éiceolaíocha agus a bhí ina spreagadh agus a chaithfidh a bheith ina spreagadh i gcónaí don nuálaíocht in earnálacha eile amhail trealamh muirí, tógáil long, breathnóireacht aigéan, dreidireacht, cosaint cóstaí agus tógáil ar muir. Rinne cistí struchtúracha an Aontais, go háirithe Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa (CFRE) agus CEMI, infheistíocht sa gheilleagar muirí. D’fhéadfaí uirlisí nua infheistíochta, amhail InvestEU, a úsáid chun acmhainneacht fáis na hearnála a shásamh.

Leasú    17

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 9 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(9a)  Ba cheart go mbeadh an chomhairle eolaíoch is fearr atá ar fáil ina taca ag infheistíocht sa gheilleagar gorm ionas go seachnófar éifeachtaí díobhálacha ar an timpeallacht a d’fhéadfadh an inbhuanaitheacht fhadtéarmach a chur i mbaol. Más rud é nach bhfuil ann d’fhaisnéis nó saineolas oiriúnach chun meastóireacht a dhéanamh ar thionchar infheistíochtaí ar an gcomhshaol, tá sé inmholta go nglacfadh na hearnálacha poiblí agus príobháideacha araon cur chuige réamhchúraim, de bharr go bhféadfadh gníomhaíochtaí arna nglacadh a bheith díobhálach.

Réasúnú

Tá prionsabal an réamhchúraim ar cheann de bhunchlocha Chonradh AE, Dearbhú Rio agus comhaontuithe agus coinbhinsiún idirnáisiúnta eile maidir leis an muirthimpeallacht a chaomhnú.

Leasú    18

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 10

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(10)  Ba cheart CEMI a bhunú ar na ceithre thosaíocht: iascaigh inbhuanaithe a chothú agus acmhainní bitheolaíocha na mara a chaomhnú; cuidiú le slándáil an tsoláthair bia san Aontas trí dhobharshaothrú agus margaí atá iomaíoch agus inbhuanaithe; an fhorbairt ar gheilleagar gorm inbhuanaithe a chumasú agus pobail chósta a bhfuil rath orthu a chothú; an rialachas idirnáisiúnta aigéan a threisiú agus farraigí agus aigéin shábháilte, shlána, ghlana, a bhainistítear go hinbhuanaithe a chumasú. Ba cheart coinneáil leis na tosaíochtaí sin tríd an mbainistíocht chomhroinnte, dhíreach agus indíreach.

(10)  Ba cheart CEMI a bhunú ar na cúig thosaíocht seo: iascaigh inbhuanaithe a chothú, lena n-áirítear acmhainní bitheolaíocha na mara a chaomhnú; dobharshaothrú inbhuanaithe a chur chun cinn; rannchuidiú le slándáil an tsoláthair bia san Aontas trí iascaigh agus margaí dobharshaothraithe agus earnálacha próiseála atá iomaíoch agus inbhuanaithe; an fhorbairt ar gheilleagar gorm inbhuanaithe a chumasú, agus acmhainn iompair éiceolaíoch á cur san áireamh, agus rath agus caomhnú agus comhtháthú sóisialta i bpobail cósta agus intíre a chothú; an rialachas idirnáisiúnta aigéan a threisiú agus farraigí agus aigéin shábháilte, shlána, ghlana, a bhainistítear go hinbhuanaithe a chumasú.

Leasú    19

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 10 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(10a)  D’fheadfaí tosaíochtaí a shonrú le cuspóirí sonracha an Aontais chun tuilleadh soiléireachta a thabhairt ar an úsáid is féidir a bhaint as an gciste agus chun éifeachtúlacht an chiste a mhéadú.

Leasú    20

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 11

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(11)  Ba cheart CEMI tar éis 2020 a beith bunaithe ar leagan amach simplithe gan bearta agus rialacha mionsonraithe incháilitheachta a réamhshainiú ar bhealach atá saintreorach ar leibhéal an Aontais. Ina ionad sin, ba cheart tuairisc a thabhairt ar réimsí leathana tacaíochta faoi gach tosaíocht. Mar sin, ba cheart do na Ballstáit clár a leagan amach ina léirítear an bealach is oiriúnaí dóibh chun na tosaíochtaí a bhaint amach. D'fhéadfaí tacaíocht a thabhairt do réimse beart a aithníonn na Ballstáit sna cláir sin faoi na rialacha a leagtar amach sa Rialachán seo agus i Rialachán (AE) Uimh. [Rialachán lena leagtar síos na Forálacha Coiteanna], ar choinníoll go gcumhdaítear leo na réimsí tacaíochta a aithnítear sa Rialachán seo. Mar sin féin, ní mór liosta d’oibríochtaí neamh-incháilithe a dhéanamh chun tionchair dhíobhálacha ar an gcaomhnú iascaigh a sheachaint, mar shampla, toirmeasc ginearálta a chur ar infheistíochtaí chun an acmhainn iascaireachta a fheabhsú. Chomh maith leis sin, ba cheart infheistíochtaí agus cúiteamh a íoc leis an gcabhlach ar choinníoll go dtagann siad le cuspóirí caomhnaithe CBI.

(11)  Ba cheart CEMI tar éis 2020 a bheith bunaithe ar leagan amach simplithe gan bearta agus rialacha mionsonraithe incháilitheachta a réamhshainiú ar bhealach atá saintreorach ar leibhéal an Aontais. Ina ionad sin, ba cheart tuairisc a thabhairt ar réimsí leathana tacaíochta faoi gach tosaíocht. Mar sin, ba cheart do na Ballstáit clár a leagan amach ina léirítear an bealach is oiriúnaí dóibh chun na tosaíochtaí a bhaint amach. D'fhéadfaí tacaíocht a thabhairt do réimse beart a aithníonn na Ballstáit sna cláir sin faoi na rialacha a leagtar amach sa Rialachán seo agus i Rialachán (AE) Uimh. [Rialachán lena leagtar síos na Forálacha Coiteanna], ar choinníoll go gcumhdaítear iad faoi na tosaíochtaí a aithnítear sa Rialachán seo. Mar sin féin, ní mór liosta d’oibríochtaí neamh-incháilithe a dhéanamh chun tionchair dhíobhálacha ar an gcaomhnú iascaigh a sheachaint, mar shampla, toirmeasc ginearálta a chur ar infheistíochtaí chun an acmhainn iascaireachta a fheabhsú le maolaithe áirithe a bhfuil údar cuí leo. Chomh maith leis sin, ba cheart infheistíochtaí agus cúiteamh a íoc leis an gcabhlach ar choinníoll go dtagann siad le cuspóirí caomhnaithe CBI.

Leasú    21

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 12

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(12)  D’aithin Clár Oibre don Fhorbairt Inbhuanaithe 2030 de chuid na Náisiún Aontaithe caomhnú na n-aigéan agus úsáid inbhuanaithe na n-aigéan mar cheann den 17 sprioc forbartha inbhuanaithe (SDG 14). Tá an tAontas tiomanta go hiomlán don sprioc sin agus dá cur chun feidhme. Sa chomhthéacs sin, geallann sé geilleagar gorm inbhuanaithe a chur chun cinn a thagann leis an bpleanáil spásúil mhuirí, acmhainní bitheolaíocha a chaomhnú agus stádas maith comhshaoil a bhaint amach, toirmeasc a chur ar chineálacha áirithe fóirdheontas d’iascaigh a chuireann leis an ró-acmhainneacht agus leis an ró-iascaireacht, deireadh a chur le fóirdheontais iascaigh a chuireann leis an iascaireacht neamhdhleathach, neamhthuairiscthe agus neamhrialáilte agus gan fóirdheontais nua den chineál sin a thabhairt isteach. Ba cheart an toradh sin a bheith ar idirbheartaíocht na hEagraíochta Domhanda Trádála i dtaobh fóirdheontais iascaigh. Chomh maith leis sin, mar chuid d’idirbheartaíocht na hEagraíochta Domhanda Trádála ag an gCruinniú Mullaigh Domhanda maidir le Forbairt Inbhuanaithe 2002 agus ag Comhdháil na Náisiún Aontaithe maidir le Forbairt Inbhuanaithe 2012 (Rio +20), gheall an tAontas go gcuirfear deireadh le fóirdheontais a chuireann leis an ró-acmhainneacht iascaigh agus leis an ró-iascaireacht.

(12)  D’aithin Clár Oibre don Fhorbairt Inbhuanaithe 2030 de chuid na Náisiún Aontaithe caomhnú na n-aigéan agus úsáid inbhuanaithe na n-aigéan mar cheann den 17 sprioc forbartha inbhuanaithe (SDG 14). Tá an tAontas tiomanta go hiomlán don sprioc sin agus dá cur chun feidhme. Sa chomhthéacs sin, tá sé tiomanta geilleagar gorm inbhuanaithe a chur chun cinn a fhorbróidh laistigh de theorainneacha éiceolaíocha a bheidh ag teacht le cur chuige bunaithe ar éiceachóras i leith pleanáil spásúil mhuirí, go háirithe íogaireacht speiceas agus gnáthóga i leith gníomhaíochtaí daonna ar muir, acmhainní bitheolaíocha a chaomhnú agus stádas maith comhshaoil a bhaint amach, toirmeasc a chur ar chineálacha áirithe fóirdheontas d’iascaigh a chuireann leis an ró-acmhainneacht agus leis an ró-iascaireacht, deireadh a chur le fóirdheontais a chuireann leis an iascaireacht neamhdhleathach, neamhthuairiscthe agus neamhrialáilte (NNN) agus gan fóirdheontais den chineál sin a thabhairt isteach. Ba cheart an toradh sin a bheith ar idirbheartaíocht na hEagraíochta Domhanda Trádála i dtaobh fóirdheontais iascaigh. Chomh maith leis sin, mar chuid d’idirbheartaíocht na hEagraíochta Domhanda Trádála ag an gCruinniú Mullaigh Domhanda maidir le Forbairt Inbhuanaithe 2002 agus ag Comhdháil na Náisiún Aontaithe maidir le Forbairt Inbhuanaithe 2012 (Rio +20), gheall an tAontas go gcuirfear deireadh le fóirdheontais a chuireann leis an ró-acmhainneacht cabhlaigh agus leis an ró-iascaireacht. Rannchuidítear go mór le Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe na Náisiún Aontaithe a bhaint amach trí iascaigh inbhuanaithe agus earnálacha inbhuanaithe dobharshaothraithe uisce sáile agus fionnuisce an Aontais.

Leasú    22

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 12 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(12a)  Chomh maith leis sin, ba cheart do CEMI rannchuidiú le baint amach Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe (SPInna) eile na Náisiún Aontaithe. Go háirithe, leis an Rialachán seo, áirítear na cuspóirí seo a leanas:

 

- SFI 1 – Deireadh leis an mBochtaineacht: le CEMI, rannchuideofar le dálaí maireachtála na bpobal cósta is leochailí a fheabhsú, go háirithe iad siúd atá spleách ar acmhainn iascaireachta atá faoi bhagairt ag an ró-iascaireacht, ag an athrú domhanda agus ag fadhbanna comhshaoil.

 

- SFI 3 – Sláinte Mhaith agus agus Saol Folláin: le CEMI, rannchuideofar leis an gcomhrac i gcoinne thruailliú an uisce chósta, ar truailliú é atá ina údar le galair cheantracha, agus rannchuideofar le dea-cháilíocht bia ó iascaigh agus dobharshaothraithe a áirithiú.

 

- SFI 7 – Fuinneamh Glan: le CEMI, cuirfear chun cinn forbairt fuinnimh inathnuaite mhuirí tríd an ngeilleagar gorm a mhaoiniú agus áiritheofar leis go mbeidh an fhorbairt sin oiriúnach le haghaidh chosaint na muirthimpeallachta agus caomhnú acmhainní iascaigh.

 

- SFI 8– Obair Chuibhiúil agus Fás Eacnamaíoch: le CEMI, rannchuideofar le forbairt an gheilleagair ghoirm i gcomhar le CSE, mar ghné den fhás eacnamaíoch. Áiritheofar leis freisin go mbeidh an fás eacnamaíoch sin ina fhoinse mhaith fostaíochta do phobail chósta. Sa bhreis air sin, le CEMI, rannchuideofar chun dálaí oibre iascairí a fheabhsú.

 

- SFI 12 - An Tomhaltas agus an Táirgíocht Fhreagrach: le CEMI, rannchuideofar le dul i dtreo úsáid fhreagrach acmhainní nádúrtha agus le srian a chur le cur amú acmhainní nádúrtha agus fuinnimh.

 

- SFI 13 – Gníomhú ar son na hAeráide. le CEMI, cuirfear treoir ar fáil maidir lena bhuiséad chun dul i ngleic leis an athrú aeráide.

Réasúnú

Rannchuidíonn CEMI le Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe (SFInna) eile, i gcomhréir leis na spriocanna agus prionsabail a leagtar síos sa Rialachán seo.

Leasú    23

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 13

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(13)  Mar léiriú ar a thábhachtaí atá sé dul i ngleic leis an athrú aeráide i gcomhréir le gealltanais an Aontais Comhaontú Pháras agus Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe na Náisiún Aontaithe a chur chun feidhme, ba cheart don Rialachán seo cuidiú chun an ghníomhaíocht ar son na haeráide a phríomhshruthú agus chun sprioc fhoriomlán 25 % de chaiteachais bhuiséadacha an Aontais a bhaint amach maidir leis an tacaíocht do chuspóirí aeráide. Le gníomhaíochtaí faoin gClár seo, meastar go gcaithfear le 30 % d’imchlúdach airgeadais foriomlán an Chláir ar chuspóirí aeráide. Sainaithneofar gníomhuithe ábhartha le linn ullmhú agus chur chun feidhme CEMI agus déanfar athmheasúnú ar na gníomhuithe sin mar chuid de na meastóireachtaí agus na próisis athbhreithnithe ábhartha.

(13)  Mar léiriú ar a thábhachtaí atá sé dul i ngleic leis an athrú aeráide i gcomhréir le gealltanais an Aontais Comhaontú Pháras agus Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe na Náisiún Aontaithe a chur chun feidhme, ba cheart don Rialachán seo cuidiú chun an ghníomhaíocht ar son na haeráide a phríomhshruthú agus chun sprioc fhoriomlán 30 % de chaiteachais bhuiséadacha an Aontais a bhaint amach maidir leis an tacaíocht do chuspóirí aeráide. Le gníomhaíochtaí faoin gClár seo, meastar go gcumasófar CEMI rannchuidiú le baint amach na gcuspóirí aeráide, ach gan dochar do chistiú CBI, a bhfuil gá athmheasúnú dearfach a dhéanamh ar an gcistiú ina leith. Sainaithneofar gníomhaíochtaí ábhartha, lena n-áirítear tionscadail atá dírithe ar cheapacha féir mara agus bogach cósta, ar umair mhóra charbóin iad, a chosaint agus a athbhunú, le linn ullmhú agus chur chun feidhme CEMI agus déanfar athmheasúnú ar na gníomhaíochtaí sin mar chuid de na meastóireachtaí agus na próisis athbhreithnithe ábhartha.

Leasú    24

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 14

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(14)  Ba cheart do CEMI tacú le cuspóirí comhshaoil an Aontais a bhaint amach. Ba cheart cuntas a choimeád ar an ionchur ach marcóirí comhshaoil an Aontais a chur i bhfeidhm agus iad a thuairisciú go rialta i gcomhthéacs na meastóireachtaí agus na dtuarascálacha bliantúla ar fheidhmíocht.

(14)  Ba cheart do CEMI tacú le cuspóirí comhshaoil an Aontais a bhaint amach ag féachaint go cuí don chomhtháthú sóisialta, faoi chuimsiú CBI agus na Treorach Réime um Straitéis Mhuirí agus ba cheart dó beartas comhshaoil Eorpach a chomhlíonadh, lena n-áirítear caílíocht uisce lena ráthaítear caílíocht na timpeallachta muirí atá oiriúnach chun cursaí iascaigh a fheabhsú amach anseo. Ba cheart cuntas a choimeád ar an ionchur ach marcóirí comhshaoil an Aontais a chur i bhfeidhm agus iad a thuairisciú go rialta i gcomhthéacs na meastóireachtaí agus na dtuarascálacha bliantúla ar fheidhmíocht.

Leasú    25

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 15

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(15)  I gcomhréir le hAirteagal 42 den Rialachán (AE) Uimh. 1380/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (‘Rialachán CBI’)7, ba cheart do chúnamh airgeadais faoi CEMI a bheith ar choinníoll go gcomhlíontar rialacha CBI. Níor cheart iarratais ó thairbhithe nach gcomhlíonann rialacha infheidhme CBI a ghlacadh.

(15)  I gcomhréir le hAirteagal 42 de Rialachán (AE) Uimh. 1380/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (‘Rialachán CBI’)7, ba cheart cúnamh airgeadais an Aontais faoi CEMI a bheith bunaithe ar an gcoinníoll go gcomhlíontar rialacha CBI agus dlí ábhartha comhshaoil an Aontais go hiomlán. Níor cheart cúnamh airgeadais an Aontais a dheonú ach do na hoibreoirí agus na Ballstáit sin a chomhlíonann a gcuid oibleagáidí ábhartha dlíthiúla go hiomlán. Níor cheart glacadh le hiarratais ó thairbhithe nach gcomhlíonann rialacha infheidhme CBI.

_________________

_________________

7 Rialachán (AE) Uimh. 1380/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 maidir leis an gComhbheartas Iascaigh, lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1954/2003 agus Rialachán (CE) Uimh. 1224/2009 ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 2371/2002 ón gComhairle, Rialachán (CE) Uimh. 639/2004 ón gComhairle agus Cinneadh 2004/585/CE ón gComhairle (IO L 354, 28.12.2013, lch. 22).

7 Rialachán (AE) Uimh. 1380/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 maidir leis an gComhbheartas Iascaigh, lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1954/2003 agus Rialachán (CE) Uimh. 1224/2009 ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 2371/2002 ón gComhairle, Rialachán (CE) Uimh. 639/2004 ón gComhairle agus Cinneadh 2004/585/CE ón gComhairle (IO L 354, 28.12.2013, lch. 22).

Leasú    26

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 16

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(16)  Chun aghaidh a thabhairt ar na coinníollacha sonracha de CBI dá dtagraítear i Rialachán (AE) Uimh. 1380/2013 agus chun cuidiú le rialacha CBI a chomhlíonadh, ba cheart forálacha sa bhreis ar na rialacha maidir le briseadh, fionraíocht agus ceartuithe airgeadais mar a leagtar amach i Rialachán (AE) Uimh. [Rialachán lena leagtar síos na Forálacha Coiteanna] a leagan amach. Sa chás nach gcomhlíonann Ballstát nó tairbhí na hoibleagáidí a cuireadh air faoi CBI, nó sa chás go bhfuil fianaise ag an gCoimisiún a thugann le fios nach bhfuiltear ag comhlíonadh na n-oibleagáidí, ba cheart go mbeadh cead ag an gCoimisiún spriocdhátaí le haghaidh íocaíochta a bhriseadh mar bheart réamhchúraim. Chomh maith le bheith in ann an spriocdháta le haghaidh íocaíochta a bhriseadh, agus ionas nach ndéanfar caiteachas neamh-incháilithe a íoc amach, ba cheart cead a thabhairt don Choimisiún íocaíochtaí a chur ar fionraí agus ceartuithe airgeadais a fhorchur sa chás nach gcomhlíonann Ballstát rialacha CBI ar bhealach tromchúiseach.

(16)  Chun aghaidh a thabhairt ar na coinníollacha sonracha de CBI dá dtagraítear i Rialachán (AE) Uimh. 1380/2013 agus chun cuidiú le rialacha CBI a chomhlíonadh go hiomlán, ba cheart forálacha sa bhreis ar na rialacha maidir le briseadh, fionraíocht agus ceartuithe airgeadais mar a leagtar amach i Rialachán (AE) Uimh. [Rialachán lena leagtar síos na Forálacha Coiteanna] a leagan amach. Sa chás nach gcomhlíonann Ballstát nó tairbhí na hoibleagáidí a cuireadh air faoi CBI, nó sa chás go bhfuil fianaise ag an gCoimisiún a chruthaíonn nach bhfuiltear ag comhlíonadh na n-oibleagáidí, ba cheart go mbeadh cead ag an gCoimisiún spriocdhátaí le haghaidh íocaíochta a bhriseadh ar bhonn sealadach. Chomh maith le bheith in ann an spriocdháta le haghaidh íocaíochta a bhriseadh, agus ionas nach ndéanfar caiteachas neamh-incháilithe a íoc amach, ba cheart cead a thabhairt don Choimisiún íocaíochtaí a chur ar fionraí agus ceartuithe airgeadais a fhorchur sa chás nach gcomhlíonann Ballstát rialacha CBI ar bhealach tromchúiseach.

Leasú    27

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 17

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(17)  Baineadh an t-uafás amach le blianta beaga anuas le CBI maidir le stoic éisc a thabhairt ar ais ar leibhéil shláintiúla, brabúsacht a mhéadú in earnáil iascaireachta an Aontais agus éiceachórais mhuirí a chaomhnú. Mar sin féin, tá dúshláin shuntasacha fós le sárú chun cuspóirí socheacnamaíocha agus comhshaoil CBI a bhaint amach. Chuige sin, beidh tacaíocht leanúnach de dhíth tar éis 2020, go háirithe maidir leis na himchuacha farraige mar a bhfuil an dul chun cinn níos moille.

(17)  Rinneadh bearta le blianta beaga anuas i dtreo stoic éisc a thabhairt ar ais ar leibhéil shláintiúla, brabúsacht a mhéadú in earnáil iascaireachta an Aontais agus éiceachórais mhuirí a chaomhnú. Tá dúshláin shuntasacha fós le sárú, áfach, chun cuspóirí socheacnamaíocha agus comhshaoil CBI a bhaint amach go hiomlán, lena n-áirítear an oibleagáid dhlíthiúil na stoic éisc ar fad a athbhunú agus a chaomhnú os cionn na leibhéal bithmhaise lenar féidir uastáirgeacht inbhuanaithe a bhaint amach. Chuige sin, beidh tacaíocht leanúnach de dhíth tar éis 2020, go háirithe maidir leis na himchuacha farraige ar ina leith atá dul chun cinn níos moille á dhéanamh, go háirithe sna himchuacha is iargúlta amhail iad siúd sna réigiúin is forimeallaí.

Leasú    28

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 18

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(18)  Tá an t-iascach lárnach i slí mhaireachtála agus oidhreacht chultúrtha go leor pobal cósta san Aontas, go háirithe mar a mbíonn ról tábhachtach ag an iascaireacht bheag chósta. Toisc go bhfuil formhór na ndaoine i bpobail iascaireachta os cionn 50 bliain ar an meán, tá dúshlán fós ag baint leis an athnuachan glúine agus le gníomhaíochtaí a éagsúlú.

(18)  Tá an t-iascach lárnach i slí mhaireachtála agus oidhreacht chultúrtha go leor pobal cósta agus oileánda san Aontas, go háirithe mar a mbíonn ról tábhachtach ag an iascaireacht bheag chósta amhail sna réigiúin is forimeallaí. Toisc go bhfuil formhór na ndaoine i scata pobail iascaireachta os cionn 50 bliain ar an meán, tá dúshlán fós ag baint leis an athnuachan glúine agus le gníomhaíochtaí a éagsúlú laistigh d’earnáil an iascaigh. Tá sé ríthábhachtach dá bhrí sin go gcuirfeadh CEMI tacaíocht ar fáil ar a tharraingtí atá earnáil an iascaigh trí ghairmoiliúint agus rochtain na ndaoine óga ar ghairmeacha san iascaireacht a áirithiú.

Leasú    29

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 18 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(18a)  Le cur chun feidhme na sásraí comhbhainistíochta sna gníomhaíochtaí iascaireachta gairmiúla agus áineasa agus sa dobharshaothrú, i dteannta rannpháirtíocht dhíreach na ngeallsealbhóirí lena mbaineann, amhail údaráis riaracháin, earnáil na hiascaireachta agus an dobharshaothraithe, an pobal eolaíochta, agus an tsochaí shibhialta, ar bhonn leithdháileadh cothrom na bhfreagrachtaí cinnteoireachta, agus ar bhonn bainistíocht oiriúnaitheach atá bunaithe ar eolas, ar fhaisnéis agus ar neasacht, rannchuidítear le baint amach chuspóirí CBI. Ba cheart go dtacódh CEMI le cur chun feidhme na sásraí sin ar an leibhéal áitiúil.

Réasúnú

Tá an acmhainn is mó ag baint leis an múnla comhbhainistíochta faoi chuimsiú bainistíocht bhitheacnamaíoch a thugann aird ar chur chuige éiceachórais agus réamhchúraim. Ba cheart go soláthrófaí leis an múnla sin na huirlisí lenar féidir freagra a thabhairt i bhfíor-am ar an athrú atá ag teacht ar an mbainistíocht oiriúnaitheach.

Leasú    30

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 19

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(19)  Ba cheart do CEMI díriú ar chuspóirí comhshaoil, eacnamaíocha, sóisialta agus fostaíochta CBI a bhaint amach, mar a shainítear in Airteagal 2 de Rialachán (AE) Uimh. 1380/2013. Áiritheofar leis an tacaíocht sin go mbeidh gníomhaíochtaí iascaireachta inbhuanaithe ó thaobh an chomhshaoil san fhadtéarma agus go mbainisteofar iad ar bhealach a bheidh ag luí leis na cuspóirí tairbhí eacnamaíocha, sóisialta agus fostaíochta a bhaint amach, agus lena gcuirfear le hinfhaighteacht soláthairtí bia.

(19)  Ba cheart do CEMI rannchuidiú le cuspóirí comhshaoil, eacnamaíocha, sóisialta agus fostaíochta CBI a bhaint amach, mar a leagtar síos in Airteagal 2 de Rialachán (AE) Uimh. 1380/2013. Áiritheofar leis an tacaíocht sin go mbeidh gníomhaíochtaí iascaireachta inbhuanaithe ó thaobh an chomhshaoil san fhadtéarma agus go mbainisteofar iad ar bhealach a bheidh ag luí leis na cuspóirí a leagtar amach in Airteagal 2(2) de Rialachán (AE) Uimh. 1380/2013, lena rannchuideofar le tairbhí eacnamaíocha, sóisialta agus fostaíochta a bhaint amach, agus le hinfhaighteacht soláthairtí bia folláine agus dálaí oibrí córa a áirithiú san am chéanna. Maidir leis sin, ba cheart aitheantas ar leith a thabhairt d’iascaigh atá ag brath ar oileáin bheaga amach ón gcósta agus tacaíocht a thabhairt dóibh chun gur féidir leo maireachtáil agus rath a bheith orthu.

Leasú    31

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 20

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(20)  Ba cheart an tacaíocht ó CEMI a bheith dírithe ar ghnóthú agus ar choinneáil na hiascaireachta inbhuanaithe bunaithe ar an uastáirgeacht inbhuanaithe agus dírithe ar íoslaghdú thionchair dhiúltacha na ngníomhaíochtaí iascaireachta ar éiceachóras na mara. Ba cheart nuálaíocht agus infheistíochtaí i dtaca le cleachtais agus teicnící iascaireachta ísealtionchair, aeráidseasmhacha agus ísealcharbóin a chuimsiú leis an tacaíocht sin.

(20)  Ba cheart don tacaíocht ó CEMI rannchuidiú le gnóthú tráthúil na hoibleagáide dlíthiúla maidir le stoic éisc a athbhunú agus a chaomhnú os cionn na leibhéal bithmhaise lenar féidir uastáirgeacht inbhuanaithe a bhaint amach agus íoslaghdú a dhéanamh ar thionchair dhiúltacha na ngníomhaíochtaí iascaireachta atá neamh-inbhuanaithe agus díobhálach ar éiceachóras na mara, agus na tionchair sin a dhíothú i gcás inar féidir. Ba cheart nuálaíocht agus infheistíochtaí i dtaca le cleachtais agus teicnící iascaireachta ísealtionchair, aeráidseasmhacha agus ísealcharbóin a chuimsiú leis an tacaíocht sin, mar aon le teicnící a bhfuil iascaireacht roghnaíoch d’aidhm acu.

Leasú    32

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 21

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(21)  Is í an oibleagáid gabhálacha a thabhairt i dtír ceann de na dúshláin is mó a bhaineann le CBI. Ciallaíonn sé go raibh athruithe suntasacha ar chleachtais iascaireachta don earnáil agus bhí costas tábhachtach airgeadais ag gabháil leo in amanna. Dá bhrí sin, an nuálaíocht agus na hinfheistíochtaí a chuidíonn leis an oibleagáid gabhálacha a thabhairt i dtír a chur chun feidhme amhail infheistíochtaí i dtrealamh roghnaitheach iascaireachta a dhéanamh, infheistíocht chun feabhas a chur ar bhonneagar calafoirt agus infheistíochtaí maidir le margaíocht a dhéanamh ar ghabhálacha de thaisme, ba cheart CEMI a bheith in ann tacú leis an nuálaíocht agus leis na hinfheistíochtaí sin le ráta déine cabhrach is airde ná an ráta atá i bhfeidhm d’oibríochtaí eile. Ba cheart uasráta déine cabhrach 100% a cheadú chun córais thrédhearcacha chun deiseanna iascaireachta a mhalartú idir Ballstáit (babhtáil cuóta) a dhearadh, a fhorbairt, a fhaire, a mheas agus a bhainistiú, d’fhonn éifeacht an ‘speicis scoir’ a tharlaíonn mar gheall ar an oibleagáid gabhálacha a thabhairt i dtír a mhaolú.

(21)  Is oibleagáid dhlíthiúil í an oibleagáid gabhálacha a thabhairt i dtír agus tá sí ar cheann de na príomhdhúshláin a bhaineann le CBI. Ciallaíonn sé go bhfuil deireadh tagtha le cleachtas an aschuir, ar cleachtas é nach bhfuil inghlactha ó thaobh an chomhshaoil de, agus go bhfuil athruithe suntasacha tábhachtacha tagtha ar chleachtais iascaireachta don earnáil, ar cleachtais iad a mbaineann costas ard airgeadais leo in amanna. Dá bhrí sin, ba cheart do na Ballstáit úsáid a bhaint as CEMI chun tacaíocht a thabhairt don nuálaíocht agus do na hinfheistíochtaí a rannchuidíonn le cur chun feidhme iomlán agus tráthúil na hoibleagáide gabhálacha a thabhairt i dtír, lena mbaineann ráta déine cabhrach atá níos airde ná an ráta a bhfuil feidhm aige maidir le hoibríochtaí eile, amhail infheistíochtaí i dtrealamh roghnaitheach iascaireachta, infheistíochtaí le haghaidh feabhas a chur ar bhonneagar calafoirt agus infheistíochtaí le haghaidh margú a dhéanamh ar ghabhálacha de thaisme. Ba cheart uasráta déine cabhrach 100% a cheadú freisin trí CEMI chun córais thrédhearcacha le haghaidh deiseanna iascaireachta a mhalartú idir Ballstáit (‘babhtáil cuóta’) a dhearadh, a fhorbairt, a fhaire, a mheas agus a bhainistiú, chun maolú a dhéanamh ar éifeacht an ‘speicis scoir’ a tharlaíonn mar gheall ar an oibleagáid gabhálacha a thabhairt i dtír a mhaolú.

Leasú    33

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 21 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(21a)  Ba cheart faireachán cothrom a dhéanamh ar an oibleagáid gabhálacha a thabhairt i dtír feadh an speictrim iomláin, ó shoithí iascaireachta ar an mionchóir go dtí soithí iascaireachta ar an mórchóir, i ngach Ballstát an Aontais.

Réasúnú

Gearán a fhaightear go síoraí agus go seasta ó na hiascairí beaga in Éirinn agus áiteanna eile ná gur orthusan is mó a bhítear ag díriú ó thaobh cigireachtaí agus pionós de mar go mbíonn siad lonnaithe cois cladaigh den chuid is mó agus go bhfuil sé níos deacra cigireacht a dhéanamh ar na soithí móra mar go bhfuil sé níos deacra teacht orthu.

Leasú    34

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 22

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(22)  Ba cheart CEMI a bheith in ann tacú leis an nuálaíocht agus le hinfheistíochtaí ar bord soithí iascaireachta d’fhonn sláinte, sábháilteachta agus dálaí oibre, éifeachtúlacht fuinnimh agus caighdeán na ngabhálacha a fheabhsú. Mar sin féin, níor cheart do thacaíocht dá leithéid méadú a chur ar an gcumas iascaireachta nó ar an gcumas atá ann iasc a aimsiú agus níor cheart an tacaíocht a bhronnadh díreach ar an gcúis gur comhlíonadh na riachtanais atá éigeantach faoi dhlí an Aontais nó faoin dlí náisiúnta. Faoin leagan amach gan bearta saintreoracha, ba cheart go mbeadh sé faoi na Ballstáit rialacha incháilitheachta beachta a shainiú le haghaidh na n-infheistíochtaí sin. Maidir leis an tsláinte, an tsábháilteacht agus dálaí oibre ar bord soithí iascaireachta, ba cheart ráta déine cabhrach is airde ná an ráta i bhfeidhm d’oibríochtaí eile a cheadú.

(22)  Ba cheart CEMI a bheith in ann tacú leis an nuálaíocht agus le hinfheistíochtaí ar bord soithí iascaireachta d’fhonn sláinte, sábháilteachta agus dálaí oibre, cosaint chomhshaoil, éifeachtúlacht fuinnimh, leas ainmhithe agus caighdeán na ngabhálacha a fheabhsú mar aon le tacú le saincheisteanna sonracha a bhaineann le cúram sláinte. Mar sin féin, níor cheart go mbeadh riosca ann mar thoradh ar thacaíocht dá leithéid go dtiocfadh méadú ar an gcumas iascaireachta nó ar an gcumas atá ann iasc a aimsiú agus níor cheart an tacaíocht a bhronnadh díreach ar an gcúis gur comhlíonadh na riachtanais atá éigeantach faoi dhlí an Aontais nó faoin dlí náisiúnta. Faoin leagan amach gan bearta saintreoracha, ba cheart go mbeadh sé faoi na Ballstáit rialacha incháilitheachta beachta a shainiú le haghaidh na n-infheistíochtaí agus na tacaíochta sin. Maidir leis an tsláinte, an tsábháilteacht agus dálaí oibre ar bord soithí iascaireachta, ba cheart ráta déine cabhrach níos airde ná an ráta i bhfeidhm d’oibríochtaí eile a cheadú.

Leasú    35

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 24

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(24)  Braitheann rath CBI ar chomhairle eolaíoch a bheith ar fáil do bhainistíocht iascach agus mar sin, ar shonraí i dtaca leis na hiascaigh a bheith ar fáil. I bhfianaise na ndúshlán agus na gcostas a bhaineann le sonraí iontaofa iomlána a fháil, ní mór tacú le gníomhaíochtaí na mBallstát chun sonraí a bhailiú agus a phróiseáil i gcomhréir le Rialachán (AE) Uimh. 2017/1004 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (‘an Rialachán maidir leis an gCreat um Bailiú Sonraí’)9 agus cur leis an gcomhairle eolaíoch is fearr atá ar fáil. Ba cheart don tacaíocht seo sineirgí a cheadú i dtaca le cineálacha eile sonraí muirí a bhailiú agus a phróiseáil.

(24)  Braitheann rath CBI ar chomhairle eolaíoch a bheith ar fáil do bhainistíocht iascach agus, dá réir sin, ar shonraí i dtaca le hiascaigh a bheith ar fáil. I bhfianaise na ndúshlán agus na gcostas a bhaineann le sonraí iontaofa iomlána a fháil, is gá tacú le gníomhaíochtaí na mBallstát chun sonraí a bhailiú, a phróiseáil agus a mhalartú i gcomhréir le Rialachán (AE) Uimh. 2017/1004 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (‘an Rialachán maidir leis an gCreat um Bailiú Sonraí’)9 agus chun rannchuidiú leis an gcomhairle eolaíoch is fearr atá ar fáil. Ba cheart don tacaíocht sin sineirgí a cheadú i dtaca le cineálacha eile sonraí muirí, lena n-áirítear sonraí faoi iascaigh áineasa a bhailiú, a phróiseáil agus a mhalartú.

_________________

_________________

9 Rialachán (AE) 2017/1004 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Bealtaine 2017 maidir le creat Aontais a bhunú maidir le bailiú, bainistiú agus úsáid sonraí in earnáil an iascaigh agus maidir le tacaíocht a thabhairt do chomhairle eolaíoch a mhéid a bhaineann sé leis an gComhbheartas Iascaigh agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 199/2008 ón gComhairle (IO L 157, 20.06.2017, lch. 1).

9 Rialachán (AE) 2017/1004 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Bealtaine 2017 maidir le creat Aontais a bhunú maidir le bailiú, bainistiú agus úsáid sonraí in earnáil an iascaigh agus maidir le tacaíocht a thabhairt do chomhairle eolaíoch a mhéid a bhaineann leis an gComhbheartas Iascaigh agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 199/2008 ón gComhairle (IO L 157, 20.06.2017, lch. 1).

Leasú    36

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 25

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(25)  Ba cheart do CEMI tacú le cur chun feidhme atá bunaithe ar eolas agus le rialachas CBI faoin mbainistíocht dhíreach agus indíreach ach foráil a dhéanamh do chomhairle eolaíoch, córas rialaithe iascaigh don Aontas a fhorbairt agus a chur chun feidhme, Comhairlí Comhairleacha a fheidhmiú agus ranníocaíochtaí saorálacha d’eagraíochtaí idirnáisiúnta.

(25)  Ba cheart do CEMI tacú le cur chun feidhme atá bunaithe ar eolas agus le rialachas CBI faoin mbainistíocht dhíreach agus indíreach ach foráil a dhéanamh do chomhairle eolaíoch, córas rialaithe iascaigh don Aontas a fhorbairt agus a chur chun feidhme, Comhairlí Comhairleacha a fheidhmiú agus ranníocaíochtaí saorálacha d’eagraíochtaí idirnáisiúnta, mar aon le gealltanas níos fearr ón Aontas maidir leis an rialú idirnáisiúnta aigéan.

Leasú    37

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 26

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(26)  I bhfianaise na ndúshlán maidir le cuspóirí caomhnaithe CBI a bhaint amach, ba cheart CEMI a bheith in ann tacú le gníomhaíochtaí i ndáil le bainistíocht iascaigh agus cabhlaigh iascaireachta. Sa chomhthéacs sin, ní mór leanúint in amanna den tacaíocht do chabhlaigh a oiriúnú i ndáil le ranna áirithe cabhlaigh agus imchuacha farraige. Ba cheart tacaíocht dá leithéid a dhíriú ar acmhainní bitheolaíocha na mara a chaomhnú agus a shaothrú go hinbhuanaithe agus ar chothromaíocht a bhaint amach idir an acmhainn iascaireachta agus na deiseanna iascaireachta atá ar fáil. Dá bhrí sin, ba cheart CEMI a bheith in ann tacú le scor buan gníomhaíochtaí iascaireachta i ranna cabhlaigh nuair nach bhfuil cothromaíocht idir an acmhainn iascaireachta agus na deiseanna iascaireachta atá ar fáil. Ba cheart tacaíocht den sórt sin a bheith ina huirlis de chuid na bpleananna gníomhaíochta chun ranna cabhlaigh inar aithníodh ró-acmhainneacht struchtúrach a choigeartú, mar a fhoráiltear in Airteagal 22(4) de Rialachán (AE) Uimh. 1380/2013, agus ba cheart í a chur chun feidhme trí bhriseadh an tsoithigh iascaireachta nó trína dhíchoimisiúnú nó trína iarfheistiú le haghaidh gníomhaíochtaí eile. I gcás ina gcuirfeadh an t-iarfheistiú sin tuilleadh brú ar éiceachóras na mara de dheasca na hiascaireachta áineasa, níor cheart tacaíocht a dheonú ach amháin dá mbeadh sé i gcomhréir le CBI agus le cuspóirí na bpleananna bliantúla ábhartha. Chun a áirithiú go mbeidh an t-oiriúnú struchtúrach a dhéantar ar chabhlach ag teacht leis na cuspóirí caomhnaithe, ba cheart an tacaíocht do scor buan gníomhaíochtaí iascaireachta a bheith iomlán coinníollach agus ceangailte le torthaí a bhaint amach. Dá bhrí sin, ba cheart tacaíocht den sórt sin a chur chun feidhme trí bhíthin maoiniú nach bhfuil nasctha le costais’, dá bhforáiltear i Rialachán (AE) [Rialachán lena leagtar síos na Forálacha Coiteanna]. Faoi chuimse an tsásra sin, níor cheart don Choimisiún cúiteamh leis na Ballstáit i ngeall ar scor buan de ghníomhaíochtaí iascaireachta ar bhonn na bhfíorchostas a tabhaíodh ach ar bhonn na gcoinníollacha a chomhlíonadh agus na dtorthaí a bhaint amach. Chuige sin, ba cheart don Choimisiún coinníollacha den sórt sin a bhunú le gníomh tarmligthe, ar coinníollacha iad ba cheart a bheith bainteach cuspóirí caomhnaithe CBI.

(26)  I bhfianaise na ndúshlán maidir le cuspóirí caomhnaithe CBI a bhaint amach, ba cheart CEMI a bheith in ann tacú le gníomhaíochtaí i ndáil le bainistíocht iascaigh agus cabhlaigh iascaireachta. Sa chomhthéacs sin, ní mór leanúint in amanna den tacaíocht do chabhlaigh a oiriúnú i ndáil le ranna áirithe cabhlaigh agus imchuacha farraige. Ba cheart tacaíocht dá leithéid a dhíriú ar acmhainní bitheolaíocha na mara a chaomhnú agus a shaothrú go hinbhuanaithe agus ar chothromaíocht a bhaint amach idir an acmhainn iascaireachta agus na deiseanna iascaireachta atá ar fáil. Dá bhrí sin, ba cheart do CEMI a bheith in ann tacú le scor buan gníomhaíochtaí iascaireachta i ranna cabhlaigh nuair nach bhfuil cothromaíocht idir an acmhainn iascaireachta agus na deiseanna iascaireachta atá ar fáil. Ba cheart tacaíocht den sórt sin a bheith ina huirlis de chuid na bpleananna gníomhaíochta chun ranna cabhlaigh inar aithníodh ró-acmhainneacht struchtúrach a choigeartú, mar a fhoráiltear in Airteagal 22(4) de Rialachán (AE) Uimh. 1380/2013, agus ba cheart í a chur chun feidhme trí bhriseadh an tsoithigh iascaireachta nó trína dhíchoimisiúnú nó trína iarfheistiú le haghaidh gníomhaíochtaí eile. I gcás ina gcuirfeadh an t-iarfheistiú sin tuilleadh brú ar éiceachóras na mara de dheasca na hiascaireachta áineasa, níor cheart tacaíocht a dheonú ach amháin dá mbeadh sé i gcomhréir le CBI agus le cuspóirí na bpleananna bliantúla ábhartha.

Leasú    38

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 26 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(26a)  Chun iascaigh inbhuanaithe atá neamhdhíobhálach don chomhshaol, ag a mbeidh brú laghdaithe ar acmhainní iascaireachta, a bhunú ba cheart do CEMI tacú le nuachóiriú a dhéanamh ar shoithí i dtreo soithí a úsáideann níos lú fuinnimh, lena n-áirítear do ranna cabhlaigh a bhfuil míchothromaíochtaí iontu, trí fhóirdheontais nó trí bhíthin ionstraimí airgeadais. Ba cheart do CEMI cabhair a cheadú d’iascairí óga chun a gcuid fearas oibre, lena n-áirítear soithí atá os cionn 12 m, a fháil, seachas i ranna a bhfuil míchothromaíochtaí iontu.

Leasú    39

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 26 b (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(26b)  Toisc go bhfuil ról ríthábhachtach ag calafoirt iascaireachta, láithreáin ag a dtugtar iasc i dtír, fothanacha agus hallaí ceantála chun cáilíocht na dtáirgí arna dtabhairt i dtír a áirithiú, mar aon le dálaí sábháilteachta agus dálaí oibre, ba cheart do CEMI, mar thosaíocht, tacú le bonneagair calafoirt a nuachóiriú, agus go háirithe margú a dhéanamh ar tháirgí iascaigh, chun breisluach na dtáirgí arna dtabhairt i dtír a optamú.

Leasú    40

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 27

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(27)  I bhfianaise luaineacht na ngníomhaíochtaí iascaireachta, d’fhéadfadh cúinsí eisceachtúla caillteanais shuntasacha eacnamaíochta a chruthú d’iascairí. D’fhonn na hiarmhairtí sin a mhaolú, ba cheart CEMI a bheith in ann tacú le cúiteamh ar scor urghnách de ghníomhaíochtaí iascaireachta mar gheall ar bhearta caomhnaithe a chuirtear chun feidhme i.e. pleananna ilbhliantúla, spriocanna maidir le stoic a chaomhnú agus a shaothrú go hinbhuanaithe, bearta chun acmhainn iascaireachta na soithí iascaireachta a oiriúnú do na deiseanna iascaireachta atá ar fáil agus bearta teicniúla, mar gheall ar bhearta éigeandála a chuirtear chun feidhme, mar gheall go gcuirtear isteach ar chomhaontú comhpháirtíochta iascaigh inbhuanaithe a chur i bhfeidhm mar gheall ar chúinsí force majeure, tubaiste nádúrtha nó eachtra chomhshaoil. Níor cheart tacaíocht a cheadú ach amháin má tá tionchar na gcúinsí sin ar iascairí suntasach, i.e. má chuirtear stop le gníomhaíochtaí tráchtála an tsoithigh lena mbaineann 90 lá as a chéile ar a laghad agus más mó na caillteanais eacnamaíochta mar gheall ar an scor agus 30% de láimhdeachas bliantúil na cuideachta lena mbaineann ar an meán le linn tréimhse sonraithe ama. Ba cheart na sainiúlachtaí a bhaineann le hiascaigh eascann a chur san áireamh sna coinníollacha i ndáil le tacaíocht den sórt sin a bhronnadh.

(27)  I bhfianaise mhórluaineacht na ngníomhaíochtaí iascaireachta, d’fhéadfadh scor sealadach a bheith ina chúis le caillteanais shuntasacha eacnamaíochta d’iascairí. Chun na hiarmhairtí sin a mhaolú, ba cheart CEMI a bheith in ann tacú le cúiteamh ar scor sealadach gníomhaíochtaí iascaireachta mar gheall ar bhearta caomhnaithe áirithe a chur chun feidhme, i.e. pleananna ilbhliantúla, spriocanna maidir le stoic a chaomhnú agus a shaothrú go hinbhuanaithe, bearta chun acmhainneacht iascaireachta na soithí iascaireachta a oiriúnú do na deiseanna iascaireachta atá ar fáil agus bearta teicniúla, mar gheall ar bhearta éigeandála a chur chun feidhme, mar gheall air gur cuireadh isteach ar chomhaontú comhpháirtíochta iascaigh inbhuanaithe a chur i bhfeidhm nó gan é a athnuachan ar chúiseanna force majeure, mar gheall ar thubaiste nádúrtha nó mar gheall ar eachtra chomhshaoil, lena n-áirítear eachtraí maidir le dúnta sláinte nó mortlaíocht mhínormálta na n-acmhainní iascaigh, tionóiscí ar muir le linn gníomhaíochtaí iascaireachta agus teagmhais dhíobhálacha aeráide. Níor cheart tacaíocht a thabhairt ach amháin más suntasach é tionchar na gcúinsí sin ar iascairí, i.e. má chuirtear stop le gníomhaíochtaí tráchtála an tsoithigh lena mbaineann 120 lá as a chéile ar a laghad le dhá bhliain anuas. Ba cheart na sainiúlachtaí a bhaineann le hiascaigh eascann a chur san áireamh sna coinníollacha i ndáil le tacaíocht den sórt sin a bhronnadh.

Leasú    41

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 27 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(27a)  Ba cheart go mbeadh iascairí agus táirgeoirí dobharshaothraithe uisce sáile agus fionnuisce in ann tacaíocht a fháil ó CEMID i gcás géarchéim sna margaí iascaigh agus dobharshaothraithe, i gcás tubaistí nádúrtha nó teagmhais aeráide.

Réasúnú

Ar aon dul leis na cistí talmhaíochta, tá eangach sábháilteachta margaidh le haghaidh iascairí agus táirgeoirí dobharshaothraithe le bunú freisin.

Leasú    42

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 28

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(28)  Soithí iascaireachta faoi bhun 12 mhéadar agus nach n-úsáideann trealamh iascaireachta tarraingthe a dhéanann iascaireacht bheag chósta. Cuimsítear leis an earnáil sin beagnach 75% de na soithí iascaireachta ar fad atá cláraithe san Aontas agus beagnach leath den fhostaíocht ar fad in earnáil an iascaigh. Tá oibreoirí in iascaigh mhionscála chósta ag brath go háirithe ar stoic shláintiúla éisc mar phríomhfhoinse ioncaim. Dá bhrí sin, ba cheart do CEMI tús áite a thabhairt dóibh le ráta déine cabhrach 100%, lena n-áirítear oibríochtaí a bhaineann leis an rialú agus leis an bhforfheidhmiú, agus é mar aidhm aige cleachtais inbhuanaithe iascaireachta a spreagadh. Anuas air sin, ba cheart réimsí áirithe tacaíochta a choimeád don iascaireacht mhionscála i ranna cabhlaigh ina bhfuil cothromaíocht idir an acmhainn iascaireachta agus na deiseanna iascaireachta atá ar fáil, i.e. tacaíocht chun soitheach athláimhe a fháil agus inneall an tsoithigh a athsholáthar nó a nuachóiriú. Anuas air sin, ba cheart do na Ballstáit plean gníomhaíochta a chur sna cláir don iascaireacht bheag chósta, ba cheart faireachán a dhéanamh ar an bplean ar bhonn na dtáscairí dar socraítear garspriocanna agus spriocanna.

(28)  Soithí iascaireachta faoi bhun 12 mhéadar agus nach n-úsáideann trealamh iascaireachta tarraingthe a dhéanann iascaireacht bheag chósta. Cuimsítear leis an earnáil sin beagnach 75 % de na soithí iascaireachta ar fad atá cláraithe san Aontas agus beagnach leath den fhostaíocht ar fad in earnáil an iascaigh. Tá oibreoirí in iascaigh mhionscála chósta ag brath go háirithe ar stoic shláintiúla éisc mar phríomhfhoinse ioncaim. Dá bhrí sin, ba cheart do CEMI tús áite a thabhairt dóibh le ráta déine cabhrach 100 %, lena n-áirítear oibríochtaí a bhaineann leis an rialú agus leis an bhforfheidhmiú, agus é mar aidhm aige cleachtais inbhuanaithe iascaireachta a spreagadh i gcomhréir le cuspóirí CBI. Anuas air sin, ba cheart réimsí áirithe tacaíochta a choimeád don iascaireacht mhionscála i ranna cabhlaigh ina bhfuil cothromaíocht idir an acmhainn iascaireachta agus na deiseanna iascaireachta atá ar fáil, i.e. tacaíocht chun soitheach athláimhe a fháil agus inneall an tsoithigh a athsholáthar nó a nuachóiriú, mar aon le tacaíocht d’iascairí óga. Anuas air sin, ba cheart do na Ballstáit plean gníomhaíochta a chur sna cláir don iascaireacht bheag chósta, ba cheart faireachán a dhéanamh ar an bplean ar bhonn na dtáscairí, ar cheart garspriocanna agus spriocanna a shocrú ina leith.

Leasú    43

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 29

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(29)  Mar a shonraítear sa Teachtaireacht ón gCoimisiún chuig Parlaimint na hEorpa, chuig an gComhairle, chuig Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa, chuig Coiste na Réigiún agus chuig an mBanc Eorpach Infheistíochta an 24 Deireadh Fómhair 2017 dar teideal ‘Comhpháirtíocht straitéiseach athnuaite níos láidre leis na réigiúin is forimeallaí san Aontas’10, tá dúshláin ar leith a bhaineann leis an iargúltacht, an topagrafaíocht agus an aeráid dá dtagraítear in Airteagal 349 den Chonradh roimh na réigiúin is forimeallaí, agus tá sócmhainní ar leith acu lenar féidir geilleagar gorm a fhorbairt. Dá bhrí sin, i gcás gach ceann de na réigiúin is forimeallaí, ba cheart plean gníomhaíochta i ndáil le hearnáil an gheilleagair ghoirm inbhuanaithe a fhorbairt, lena n-áirítear saothrú inbhuanaithe iascach agus an dobharshaothraithe, a chur le cláir na mBallstát lena mbaineann agus ba cheart leithdháileadh airgeadais a choimeád chun tacú leis na pleananna gníomhaíochta sin a chur chun feidhme. Chomh maith leis sin, ba cheart CEMI a bheith in ann tacú le cúiteamh a íoc leis na réigiúin is forimeallaí as na costais bhreise a bhíonn orthu mar gheall ar an áit ina bhfuil siad agus mar gheall ar a n-oileánachas. Ba cheart teorainn a chur leis an tacaíocht sin mar chéatadán den leithdháileadh foriomlán airgeadais. Anuas air sin, ba cheart ráta déine cabhrach is airde ná an ráta a bhfuil feidhm aige maidir le hoibríochtaí eile a chur i bhfeidhm sna réigiúin is forimeallaí.

(29)  Tá dúshláin ar leith a bhaineann leis an iargúltacht, an topagrafaíocht agus an aeráid dá dtagraítear in Airteagal 349 den Chonradh roimh na réigiúin is forimeallaí, agus tá sócmhainní ar leith acu freisin lenar féidir geilleagar gorm inbhuanaithe a fhorbairt. Dá bhrí sin, i gcás gach ceann de na réigiúin is forimeallaí, ba cheart plean gníomhaíochta i ndáil le hearnáil an gheilleagair ghoirm inbhuanaithe a fhorbairt, lena n-áirítear saothrú inbhuanaithe iascach agus an dobharshaothraithe, a chur le cláir na mBallstát lena mbaineann agus ba cheart leithdháileadh airgeadais a choimeád chun tacú leis na pleananna gníomhaíochta sin a chur chun feidhme. D’fhonn iomaíochas táirgí iascaigh agus dobharshaothraithe áirithe ó na réigiúin is forimeallaí a chothú i gcomparáid le táirgí dá samhail ó réigiúin eile an Aontais, thug an tAontas bearta isteach i 1992 chun na costais bhreise lena mbaineann san earnáil iascaigh a chúiteamh. Leagtar síos na bearta atá i bhfeidhm don tréimhse 2014-2020 i Rialachán (AE) Uimh. 508/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle10a. Is gá leanúint de thacaíocht a thabhairt chun na costais bhreise a bhaineann le hiascaireacht, le feirmeoireacht, le próiseáil agus le margú táirgí iascaigh áirithe ó na réigiúin is forimeallaí a fhritháireamh, ionas go rannchuidíonn an cúiteamh le hinmharthanacht eacnamaíoch oibreoirí as na réigiúin sin. I bhfianaise na ndálaí margaithe éagsúla sna réigiúin is forimeallaí, na luaineachtaí i ngabhálacha agus i stoic agus in éilimh an mhargaidh, ba cheart é a fhágáil faoi na Ballstáit lena mbaineann na táirgí iascaigh atá incháilithe do chúiteamh, na huasmhéideanna faoi seach agus na méideanna cúitimh laistigh den leithdháileadh foriomlán in aghaidh an Bhallstáit a chinneadh. Ba cheart údarás a thabhairt do na Ballstáit idirdhealú a dhéanamh ar an liosta agus ar an líon táirgí iascaigh atá i gceist agus ar mhéid an chúitimh laistigh den leithdháileadh foriomlán in aghaidh an Bhallstáit. Ba cheart údarás a thabhairt dóibh freisin a bpleananna cúitimh a chur in oiriúint má tá údar cuí leis mar gheall ar thosca atá ag athrú. Ba cheart do na Ballstáit an leibhéal cúitimh a shocrú ar leibhéal a fhágann gur féidir costais bhreise a fhritháireamh, ar costais iad a thig ó mhíbhuntáistí sonracha na réigiún is forimeallaí. D’fhonn róchúiteamh a sheachaint, ba cheart go mbeadh an méid sin i gcomhréir leis na costais bhreise atá á bhfritháireamh tríd an gcabhair. Chuige sin, ba cheart cineálacha eile idirghabhála poiblí a bhfuil tionchar acu ar leibhéal na gcostas breise a chur san áireamh inti freisin. Anuas air sin, ba cheart ráta déine cabhrach níos airde ná an ráta a bhfuil feidhm aige maidir le hoibríochtaí eile a chur i bhfeidhm sna réigiúin is forimeallaí.

__________________

__________________

10 COM(2017) 623

 

 

10a Rialachán (AE) Uimh. 508/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Bealtaine 2014 maidir leis an gCiste Eorpach Muirí agus Iascaigh agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 2328/2003 ón gComhairle, Rialachán (CE) Uimh. 861/2006 ón gComhairle, Rialachán (CE) Uimh. 1198/2006 ón gComhairle, Rialachán (CE) Uimh. 791/2007 ón gComhairle agus Rialachán (AE) Uimh. 1255/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (IO L 149, 20.05.2014, lch. 1).

Leasú    44

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 29 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(29a)  Chun a áirithiú go dtiocfaidh earnáil an iascaigh chósta ar mhionscála slán sna réigiúin is forimeallaí agus i gcomhréir le prionsabail na hionramhála difreálaithe d’oileáin agus do chríocha beaga dá dtagraítear i Sprioc 14 de na Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe (SFInna), ba cheart go mbeadh sé indéanta le CEMI tacaíocht a thabhairt, ar bhonn Airteagal 349 CFAE, d’éadáil agus athnuachan soithí iascaireachta cósta ar mhionscála a dhéanann a ngabháil éisc a thabhairt i dtír i gcalafoirt sna réigiúin is forimeallaí agus a rannchuidíonn le forbairt inbhuanaithe áitiúil, chun sábháilteacht an duine a mhéadú, caighdeáin sláintíochta an Aontais a chomhlíonadh, iascaireacht NNN a chomhrac agus éifeachtúlacht chomhshaoil níos mó a bhaint amach. Maidir le hathnuachan an chabhlaigh iascaireachta sin, ba cheart go bhfanfadh sé laistigh d’uasteorainneacha údaraithe le haghaidh acmhainne, agus go gcomhlíonfadh sé cuspóirí CBI. Ba cheart go mbeadh sé indéanta le CEMI tacaíocht a thabhairt do bhearta gaolmhara, amhail foirgniú nó nuachóiriú longchlós atá tiomanta do shoithí iascaireachta cósta ar mhionscála sna réigiúin is forimeallaí, éadáil agus athchóiriú na mbonneagar agus na dtrealamh, nó staidéir.

Leasú    45

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 29 b (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(29b)  Ag féachaint don rún ó Pharlaimint na hEorpa maidir le staid ar leith na n-oileán (2015/3014(RSP) agus le tuairim ó Choiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa maidir leis ‘na fadhbanna sonrach a gcaithfidh oileáin aghaidh a thabhairt orthu’ (1229/2011), is cuid thábhachtach de gheilleagair áitiúla na n-oileán iad an talmhaíocht, an pórú agus na hiascaigh. Bíonn deacrachtaí ag réigiúin oileánacha Eorpacha mar thoradh ar easpa inrochtaineachta, go háirithe FBManna, ar leibhéal íseal dealaithe idir táirgí agus ar an ngá atá le straitéis chun leas a bhaint as na sineirgí féideartha go léir idir Cistí Struchtúracha agus Infheistíochta na hEorpa agus ionstraimí eile an Aontais d’fhonn na baic atá ar na hoileáin a chúiteamh agus feabhas a chur ar a bhfás eacnamaíoch, ar a gcruthú post agus ar a bhforbairt inbhuanaithe. Cé go n-aithnítear le hAirteagal 174 CFAE go bhfuil baic bhuana nádúrtha agus gheografacha ar leith ann a bhaineann go sonrach le staid na n-oileán, ní foláir don Choimisiún ‘Creat Straitéiseach an Aontais le haghaidh na nOileán’ a bhunú d’fhonn ionstraimí a nascadh ar ionstraimí iad a bhfuil mórthionchar críochach acu.

Réasúnú

Ba cheart staid speisialta na n-oileán Eorpach a chur san áireamh ar bhonn níos fearr nuair atáthar ag breithniú an chreata nua le haghaidh CEMI 2021.

Leasú    46

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 30

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(30)  Faoi bhainistíocht chomhroinnte, ba cheart CEMI a bheith in ann tacú leis an mbithéagsúlacht agus éiceachórais na mara agus an chósta a chosaint agus a athbhunú. Chun na críche sin, ba cheart tacaíocht a bheith ar fáil le haghaidh cúiteamh a íoc le hiascairí a bhailíonn trealamh iascaireachta a cailleadh agus bruscar muirí ón bhfarraige agus le haghaidh infheistíochtaí i gcalafoirt chun saoráidí cuí glactha a chur ar fáil i gcomhair an trealaimh iascaireachta sin a cailleadh agus bruscar muirí. Ba cheart tacaíocht a bheith ar fáil freisin le haghaidh gníomhaíochtaí chun stádas maith comhshaoil a bhaint amach nó a choinneáil sa mhuirthimpeallacht, mar a leagtar amach i dTreoir 2008/56/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (Treoir Réime um Straitéis Mhuirí’)11, le haghaidh cur chun feidhme bearta cosanta spásúla arna mbunú de bhun na Treorach sin agus, i gcomhréir leis na creataí gníomhaíochta tosaíochta a bhunaítear de bhun Threoir 92/43/CEE ón gComhairle ('an Treoir maidir le Gnáthóga')12, le haghaidh bainistiú, athneartú agus faireachán limistéir NATURA 2000 chomh maith le cosaint speiceas faoi Threoir 92/43/CEE agus Treoir 2009/147/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle ('an Treoir maidir le héin')13. Faoin mbainistíocht dhíreach, ba cheart do CEMI tacú le farraigí glana sláintiúla a chur chun cinn agus leis an Straitéis Eorpach um Paistigh sa Gheilleagar Ciorclach a forbraíodh sa Teachtaireacht ón gCoimisiún chuig Parlaimint na hEorpa, chuig an gComhairle, chuig Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa agus chuig Coiste na Réigiún an 16 Eanáir 201614, a chur chun feidhme, i gcomhréir leis an gcuspóir i ndáil le stádas maith comhshaoil a bhaint amach agus a chothú sa mhuirthimpeallacht.

(30)  Faoi bhainistíocht chomhroinnte, ba cheart CEMI a bheith in ann tacú leis an mbithéagsúlacht agus éiceachórais na mara agus an chósta a chosaint agus a athbhunú. Chun na críche sin, ba cheart tacaíocht a bheith ar fáil le haghaidh cúiteamh a íoc le hiascairí a bhailíonn trealamh iascaireachta a cailleadh agus bruscar muirí, go háirithe plaisteach, ón bhfarraige agus le haghaidh infheistíochtaí i gcalafoirt chun saoráidí cuí glactha agus stórála a chur ar fáil i gcomhair an trealaimh iascaireachta sin a cailleadh agus an bruscar muirí a bailíodh. Ba cheart tacaíocht a bheith ar fáil freisin le haghaidh gníomhaíochtaí chun stádas maith comhshaoil a bhaint amach nó a choinneáil sa mhuirthimpeallacht, mar a leagtar amach i dTreoir 2008/56/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (Treoir Réime um Straitéis Mhuirí’)11, le haghaidh cur chun feidhme bearta cosanta spásúla arna mbunú de bhun na Treorach sin agus, i gcomhréir leis na creataí gníomhaíochta tosaíochta a bhunaítear de bhun Threoir 92/43/CEE ón gComhairle ('an Treoir maidir le Gnáthóga')12, le haghaidh bainistiú, athneartú agus faireachán ar limistéir NATURA 2000 chomh maith le cosaint speiceas faoi Threoir 92/43/CEE agus Treoir 2009/147/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle ('an Treoir maidir le hÉin')13 agus faoi Threoir 2000/60/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle13a, agus mar aon le caighdeáin an Aontas i leith fuíolluisce uirbigh agus freisin i ndáil le tógáil, suiteáil, nuachóiriú, agus ullmhú agus meastóireacht eolaíoch a dhéanamh ar shaoráidí buana nó sochorraithe a bhfuil sé mar aidhm leo fauna agus flora muirí a chosaint agus a fheabhsú sna réigiún is forimeallaí. Faoin mbainistíocht dhíreach, ba cheart do CEMI tacú le farraigí glana sláintiúla a chur chun cinn agus leis an Straitéis Eorpach um Plaistigh sa Gheilleagar Ciorclach a forbraíodh sa Teachtaireacht ón gCoimisiún chuig Parlaimint na hEorpa, chuig an gComhairle, chuig Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa agus chuig Coiste na Réigiún an 16 Eanáir 201614, a chur chun feidhme, i gcomhréir leis an gcuspóir i ndáil le stádas maith comhshaoil a bhaint amach agus a chothú sa mhuirthimpeallacht.

_________________

_________________

11 Treoir 2008/56/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Meitheamh 2008 lena mbunaítear creat do ghníomhaíocht Chomhphobail i réimse an bheartais comhshaoil mhuirí (IO L 164, 25.6.2008, lch. 19).

11 Treoir 2008/56/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Meitheamh 2008 lena mbunaítear creat do ghníomhaíocht Chomhphobail i réimse an bheartais comhshaoil mhuirí (IO L 164, 25.6.2008, lch. 19).

12 Treoir 92/43/CEE ón gComhairle an 21 Bealtaine 1992 maidir le gnáthóga nádúrtha agus fána agus flóra fiáine a chaomhnú (IO L 206, 22.07.1992, lch. 7).

12 Treoir 92/43/CEE ón gComhairle an 21 Bealtaine 1992 maidir le gnáthóga nádúrtha agus fauna agus flora fiáine a chaomhnú (IO L 206, 22.07.1992, lch. 7).

13 Treoir 2009/147/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 30 Samhain 2009 maidir le héin fhiáine a chaomhnú (IO L 20, 26.01.2010, lch. 7).

13 Treoir 2009/147/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 30 Samhain 2009 maidir le héin fhiáine a chaomhnú (IO L 20, 26.01.2010, lch. 7).

 

13a Treoir 2000/60/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena mbunaítear creat i gcomhair gnímh ag an gComhphobal sa réimse a bhaineann le beartas uisce (IO L 327, 22.12, 2000, lch. 1).

14 COM(2018) 28.

14 COM(2018) 28.

Leasú    47

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 31

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(31)  Cuidíonn an t-iascach agus an dobharshaothrú le slándáil an tsoláthair bia agus le cothú san Aontas. Mar sin féin, déanann an tAontas 60% den soláthar ar tháirgí iascaigh a allmhairiú agus dá bhrí sin, tá sé ag brath go mór ar thríú tíortha. Is dúshlán mór é borradh a chur faoin tomhaltas a dhéantar ar phróitéin éisc a tháirgtear san Aontas a bhfuil ardchaighdeáin cáilíochta ag gabháil léi agus atá ar fáil do thomhaltóirí ar phraghsanna réasúnta.

(31)  D’aithin Clár Oibre don Fhorbairt Inbhuanaithe 2030 de chuid na Náisiún Aontaithe deireadh a chur leis an ocras, slándáil bia agus cothú feabhsaithe a bhaint amach mar cheann den 17 sprioc forbartha inbhuanaithe (SDG 2). Tá an tAontas tiomanta go hiomlán don sprioc sin agus dá cur chun feidhme. Sa chomhthéacs sin, rannchuidíonn an t-iascach agus an dobharshaothrú inbhuanaithe le slándáil an tsoláthair bia agus leis an gcothú. Mar sin féin, déanann an tAontas 60 % dá sholáthar ar tháirgí iascaigh a allmhairiú faoi láthair agus dá bhrí sin, tá sé ag brath go mór ar thríú tíortha. Is dúshlán mór é borradh a chur faoin tomhaltas a dhéantar ar tháirgí éisc a tháirgtear san Aontas a bhfuil ardchaighdeáin cáilíochta ag gabháil leo agus atá ar fáil ar phraghsanna réasúnta, a ndéantar institiúidí poiblí amhail ospidéil nó scoileanna a sholáthar le táirgí iascaireachta áitiúla ar mhionscála, agus le cláir oiliúna agus feasachta a thionscnamh in institiúidí oideachais maidir leis an tábhacht atá le héisc áitiúla a ithe.

Leasú    48

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 32

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(32)  Ba cheart CEMI a bheith in ann tacú leis an dobharshaothrú, lena n-áirítear an dobharshaothrú fionnuisce, a chur chun cinn agus a fhorbairt go hinbhuanaithe, le go saothrófar ainmhithe agus plandaí uisceacha chun bia agus amhábhair eile a tháirgeadh. Tá nósanna imeachta riaracháin casta fós i bhfeidhm i mBallstáit áirithe, amhail deacrachtaí rochtana ar spás agus nósanna imeachta troma ceadúnaithe agus fágann sé sin gur deacair don earnáil feabhas a chur ar íomhá táirgí saothraithe agus ar iomaíochas na dtáirgí. Ba cheart an tacaíocht a bheith ag luí le pleananna náisiúnta straitéiseacha ilbhliantúla don dobharshaothrú arna bhforbairt ar bhonn Rialachán (AE) Uimh. 1380/2013. Go háirithe, tacaíocht i ndáil le hinbhuanaitheacht chomhshaoil, infheistíochtaí táirgiúla, nuálaíocht, sealbhú scileanna gairmiúla, feabhsú dálaí oibre, bearta cúitimh lena soláthraítear talamh criticiúil agus seirbhísí bainistithe nádúir, ba cheart í a bheith incháilithe. Gníomhaíochtaí sláinte phoiblí, scéimeanna árachais do stoic dhobharshaothraithe agus gníomhaíochtaí sláinte agus leasa ainmhithe, ba cheart iad a bheith incháilithe freisin. Mar sin féin, i gcás infheistíochtaí táirgiúla, níor cheart tacaíocht a sholáthar ach trí ionstraimí airgeadais agus trí InvestEU, toisc go gcuireann siad giaráil is airde ar fáil maidir leis na margaí agus dá bhrí sin is fearr iad ná deontais chun dul i ngleic le dúshláin mhaoinithe na hearnála.

(32)  Ba cheart CEMI a bheith in ann tacú leis an dobharshaothrú, lena n-áirítear an dobharshaothrú fionnuisce, a chur chun cinn agus a fhorbairt go hinbhuanaithe, le go saothrófar ainmhithe agus plandaí uisceacha chun bia agus amhábhair eile a tháirgeadh. Tá nósanna imeachta riaracháin casta fós i bhfeidhm i mBallstáit áirithe, amhail deacrachtaí rochtana ar spás agus nósanna imeachta troma ceadúnaithe agus fágann sé sin gur deacair don earnáil feabhas a chur ar íomhá táirgí saothraithe agus ar iomaíochas na dtáirgí. Ba cheart an tacaíocht a bheith ag luí le pleananna náisiúnta straitéiseacha ilbhliantúla don dobharshaothrú arna bhforbairt ar bhonn Rialachán (AE) Uimh. 1380/2013. Go háirithe, tacaíocht i ndáil le hinbhuanaitheacht chomhshaoil, infheistíochtaí táirgiúla, nuálaíocht, sealbhú scileanna gairmiúla, feabhsú dálaí oibre, bearta cúitimh lena soláthraítear talamh criticiúil agus seirbhísí bainistithe nádúir, ba cheart í a bheith incháilithe. Gníomhaíochtaí sláinte phoiblí, scéimeanna árachais do stoic dhobharshaothraithe agus gníomhaíochtaí sláinte agus leasa ainmhithe, ba cheart iad a bheith incháilithe freisin. Ba cheart tacaíocht a chur ar fáil trí ionstraimí airgeadais, más féidir, agus trí InvestEU agus trí dheontais.

Leasú    49

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 33

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(33)  Braitheann slándáil an tsoláthair bia ar mhargaí éifeachtúla dea-eagraithe lena gcuirtear feabhas ar thrédhearcacht, cobhsaíocht, cáilíocht agus éagsúlacht i dtaobh an tslabhra soláthair agus lena gcuirtear faisnéis ar fáil do thomhaltóirí. Chun na críche sin, ba cheart CEMI a bheith in ann tacú le margadh an iascaigh agus na dtáirgí dobharshaothraithe i gcomhréir le cuspóirí Rialachán (AE) Uimh. 1379/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (‘Rialachán um Chomheagrú na Margaí’)15. Go háirithe, ba cheart tacaíocht a bheith ar fáil le haghaidh eagraíochtaí táirgeoirí a bhunú, pleananna táirgeachta agus margaíochta a chur chun feidhme, margaí nua a chur chun cinn agus faisnéis mhargaidh a fhorbairt agus a scaipeadh.

(33)  Braitheann slándáil an tsoláthair bia ar mhargaí éifeachtúla dea-eagraithe lena gcuirtear feabhas ar thrédhearcacht, cobhsaíocht, cáilíocht agus éagsúlacht i dtaobh an tslabhra soláthair agus lena gcuirtear faisnéis ar fáil do thomhaltóirí. Chun na críche sin, ba cheart CEMI a bheith in ann tacú le margú an iascaigh agus na dtáirgí dobharshaothraithe i gcomhréir le cuspóirí Rialachán (AE) Uimh. 1379/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (‘Rialachán um Chomheagrú na Margaí’)15. Go háirithe, ba cheart tacaíocht a bheith ar fáil inter alia le haghaidh eagraíochtaí táirgeoirí a chruthú, lena n-áirítear comharchumainn iascaigh agus táirgeoirí ar mhionchóir, le haghaidh pleananna táirgeachta agus margaithe a chur chun feidhme, le haghaidh cúnamh stórála agus feachtais chur chun cinn agus cumarsáide, le haghaidh asraonta margaidh nua a chur chun cinn, le haghaidh staidéir a dhéanamh ar mhargaí, le haghaidh chaomhnú agus neartú Fhaireachlann an Mhargaidh Eorpaigh um Iascach agus um Tháirgí Dobharshaothraithe (EUMOFA) agus le haghaidh faisnéis mhargaidh a fhorbairt agus a scaipeadh.

_________________

_________________

15 Rialachán (AE) Uimh. 1379/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 maidir le comheagrú na margaí i dtáirgí iascaigh agus dobharshaothraithe, lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1184/2006 ón gComhairle agus Rialachán (CE) Uimh. 1224/2009 ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 104/2000 (IO L 354, 28.12.2013, lch. 1).

15 Rialachán (AE) Uimh. 1379/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 maidir le comheagrú na margaí i dtáirgí iascaigh agus dobharshaothraithe, lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1184/2006 ón gComhairle agus Rialachán (CE) Uimh. 1224/2009 ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 104/2000 (IO L 354, 28.12.2013, lch. 1).

Leasú    50

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 33 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(33a)  Cuireann cáilíocht agus éagsúlacht earraí bia mara an Aontais buntáiste iomaíoch ar fáil do tháirgeoirí, ar rannchuidiú tábhacht é don oidhreacht chultúrtha agus ghastranómach, a dhéanann caomhnú traidisiúin chultúrtha agus forbairt agus cur i bhfeidhm an tsaineolais nua eolaíche a thabhairt le chéile. Tá níos mó agus níos mó saoránach agus tomhaltóirí ag éileamh táirgí ar ardcháilíocht le sainghnéithe áirithe atá nasctha lena dtionscnamh geografach. Chun na críche sin, beidh CEMI in ann tacú le hearraí bia mara a áirítear in Rialachán 1151/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle1a. Go háirithe, beidh sé in ann tacú le haithint agus clárú Tásca geografacha cáilíochta faoin Rialachán sin. Ina theannta sin, beidh sé in ann tacú leis na heintitis bhainistíochta i dtaca le hainmniúchán tionscnaimh faoi chosaint (ATFC) agus tásca geografacha faoi chosaint (TGFC), mar aon leis na cláir atá á bhforbairt acu chun an cháilíocht a fheabhsú. Thairis sin, beidh sé in ann tacú leis an taighde a dhéanann na heintitis bhainistíochta sin chun feasacht ar shaoráidí saintáirgthe, próisis agus táirgí a fheabhsú.

 

___________________

 

1a Rialachán (AE) Uimh. 1151/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Samhain 2012 maidir le scéimeanna cáilíochta i gcomhair táirgí talmhaíochta agus bia-earraí (IO L 343, 14.12.2012, lch. 1).

Leasú    51

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 33 b (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(33b)  I bhfianaise Rún Pharlaimint na hEorpa an 4 Nollaig 2008 maidir le ‘Plean Eorpach um Bainistiú Broigheall’ agus rún an 17 Meitheamh 2010 maidir le hugach úr don Straitéis um Fhorbairt Inbhuanaithe Dhobharshaothrú na hEorpa, le CEMI, ba cheart tacaíocht a thabhairt do thaighde eolaíoch agus bailiú sonraí maidir le tionchar na n-éan imirceach ar earnáil an dobharshaothraithe agus ar stoic ábhartha éisc an Aontais.

Leasú    52

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 33 c (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(33c)  I bhfianaise an ghá atá le hearnáil dobharshaothraithe atá ag fás agus cailliúintí tábhachtacha na stoc éisc mar gheall ar éin imirceacha, ba cheart do CEMI cúitimh shonracha i leith na gcailliúintí a chur san áireamh go dtí go mbeidh Plean Bainistithe Eorpach i bhfeidhm.

Leasú    53

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 34

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(34)  Bíonn ról ag tionscal na próiseála maidir le táirgí iascaigh agus dobharshaothraithe a bheith ar fáil agus caighdeán na dtáirgí. Ba cheart CEMI a bheith in ann tacú le hinfheistíochtaí sonraithe sa tionscal sin, ar choinníoll go dtacaíonn siad le gnóthú cuspóirí CEM. Níor cheart tacaíocht den sórt sin a chur ar fáil ach amháin trí ionstraimí airgeadais agus trí InvestEU seachas trí dheontais.

(34)  Bíonn ról ag tionscal na próiseála maidir le táirgí iascaigh agus dobharshaothraithe a bheith ar fáil agus caighdeán na dtáirgí. Ba cheart do CEMI a bheith in ann tacú le hinfheistíochtaí sonraithe sa tionscal sin, ar choinníoll go dtacaíonn siad le gnóthú cuspóirí CEM. Féadfar tacaíocht den sórt sin a chur ar fáil trí dheontais, trí ionstraimí airgeadais agus trí InvestEU.

Réasúnú

Ba cheart tacaíocht leanúnach, lena n-áirítear deontais, a thabhairt don tionscal próiseála d’fhonn borradh a chur faoina iomaíochas. Níor cheart deontais a chur as an áireamh, mar nach féidir le fiontair bheaga agus mheánmhéide rochtain éasca a fháil ar ionstraimí airgeadais.

Leasú    54

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 34 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(34a)  Seachas na bearta incháilithe atá luaite cheana, ba cheart do CEMI a bheith in ann tacaíocht a thabhairt do réimsí eile a bhaineann le hiascach agus dobharshaothrú lena n-áirítear tacaíocht d’fhiach cosantach nó bainistiú fiadhúlra núise na speiceas a chuireann leibhéil inbhuanaithe na stoc éisc i mbaol, go sonrach rónta agus broighill.

Leasú    55

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 34 b (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(34b)  Seachas na bearta incháilithe atá luaite cheana, ba cheart do CEMI a bheith in ann tacaíocht a thabhairt do réimsí eile a bhaineann le hiascach agus dobharshaothrú lena n-áirítear díobháil do ghabhálacha a chúiteamh arb é is cúis léi mamaigh agus éin atá faoi chosaint reachtaíocht an Aontais, go sonrach rónta agus broighill.

Leasú    56

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 35

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(35)  Braitheann cruthú post i réigiúin chósta go mór ar an bhforbairt faoi thionchar an phobail a dhéantar ar gheilleagar gorm inbhuanaithe lena dtugtar beocht do chreatlach shóisialta na réigiún sin. Is dócha go gcruthóidh níos fearr le tionscail agus seirbhísí aigéin ná leis an ngeilleagar domhanda agus go gcuirfidh siad go mór leis an bhfostaíocht agus leis an bhfás faoi 2030. Le go mbeidh sé inbhuanaithe, braitheann an fás gorm ar an nuálaíocht agus ar an infheistíocht i ngnólachtaí muirí nua agus sa bhithgheilleagar, lena n-áirítear samhlacha inbhuanaithe turasóireachta, fuinneamh in-athnuaite bunaithe ar na haigéin, longthógáil nuálach ardleibhéil agus seirbhís nua calafoirt, chun poist a chruthú agus feabhas a chur ar an bhforbairt áitiúil san am céanna. Cé gur cheart infheistíocht sa gheilleagar gorm inbhuanaithe a phríomhshruthú ar fud bhuiséad an Aontais, ba cheart do CEMI díriú ar choinníollacha cumasaithe maidir le forbairt ar an ngeilleagar gorm inbhuanaithe agus ar dheireadh a chur le bacainní chun infheistíocht agus forbairt ar mhargaí agus ar theicneolaíochtaí nó seirbhísí nua a éascú. Ba cheart tacaíocht d’fhorbairt an gheilleagair ghoirm inbhuanaithe a sholáthar tríd an mbainistíocht chomhroinnte, dhíreach agus indíreach.

(35)  Braitheann cruthú post i réigiúin chósta go mór ar an bhforbairt faoi thionchar an phobail a dhéantar ar gheilleagar gorm inbhuanaithe a fhorbróidh laistigh de theorainneacha éiceolaíocha agus lena dtugtar beocht do chreatlach shóisialta na réigiún sin, lena n-áirítear na hoileáin agus na réigiúin is forimeallaí. Is dócha go gcruthóidh níos fearr le tionscail agus seirbhísí aigéin ná leis an ngeilleagar domhanda agus go gcuirfidh siad go mór leis an bhfostaíocht agus leis an bhfás faoi 2030. Le go mbeidh sé inbhuanaithe, braitheann an fás gorm ar an nuálaíocht agus ar an infheistíocht i ngnólachtaí muirí nua, sa bhithgheilleagar agus sa bhiteicneolaíocht, lena n-áirítear samhlacha inbhuanaithe turasóireachta, fuinneamh in-athnuaite bunaithe ar na haigéin, longthógáil nuálach ardleibhéil agus seirbhís nua calafoirt agus forbairt inbhuanaithe na hearnála iascaigh agus dobharshaothraithe, lenar féidir poist a chruthú agus feabhas a chur ar an bhforbairt áitiúil san am céanna, chomh maith le forbairt táirgí muirí nua atá bunaithe ar bhitheolaíocht. Cé gur cheart infheistíocht sa gheilleagar gorm inbhuanaithe a phríomhshruthú ar fud bhuiséad an Aontais, ba cheart do CEMID díriú ar choinníollacha cumasaithe maidir le geilleagar gorm inbhuanaithe a fhorbróidh laistigh de theorainneacha éiceolaíocha agus ar scrogaill a bhaint chun infheistíocht agus forbairt ar mhargaí agus ar theicneolaíochtaí nó seirbhísí nua a éascú. Ba cheart tacaíocht d’fhorbairt an gheilleagair ghoirm inbhuanaithe a sholáthar tríd an mbainistíocht chomhroinnte, dhíreach agus indíreach.

Leasú    57

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 35 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(35a)  I gcomhréir le hAithris 3 de Rialachán CBI, is féidir tionchar suntasach a bheith ag iascach áineasa ar acmhainní éisc agus mar sin ba cheart do na Ballstáit a áirithiú go seolfar iad ar bhealach atá ag luí le cuspóirí CBI. Ní féidir iascach áineasa a bhainistiú go cuí, áfach, gan bailiú iontaofa agus athfhillteach de shonraí iascaigh áineasa mar a chuir Parlaimint na hEorpa in iúl go láidir ina rún maidir le riocht na n-iascach áineasa san Aontas Eorpach (2017/2120 INI).

Leasú    58

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 35 b (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(35b)  Is é an sprioc atá ag geilleagar gorm tomhaltas agus táirgeadh inbhuanaithe a ráthú, agus chomh maith leis sin úsáid éifeachtúil acmhainní i gcomhcheangal le cosaint agus caomhnú éagsúlachta, tháirgiúlacht, athléimneacht, bhunphrionsabail agus luachanna intreacha na n-éiceachóras muirí a ráthú. Tá sé bunaithe ar mheasúnú a dhéanamh ar riachtanais fadtéarmach na nglúnta atá ann anois agus iad siúd atá le teacht. Ciallaíonn sé sin na praghsanna cearta a shocrú d’earraí agus do sheirbhísí.

Réasúnú

Ciallaíonn geilleagar gorm inbhuanaithe go bhfuil na gníomhaíochtaí eacnamaíocha, sóisialta agus comhshaoil ina gcuid dhílis den éiceachóras muirí agus dá bhrí sin, is gá cothromaíocht a choimeád idir feabhas a chur ar dhálaí maireachtála agus ar leas na bpobal áitiúil cósta agus na héiceachórais mhuirí a chosaint. Ní chruthófar luach eacnamaíoch as an gcomhshaol muirí ach amháin más féidir é sin a dhéanamh trí acmhainní agus éiceachórais a chaomhnú agus a chosaint.

Leasú    59

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 35 c (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(35c)  Tá gá le bearta tacaíochta chun idirphlé sóisialta a éascú agus chun úsáid a bhaint as CEMI chun cabhrú le hoiliúint oibrithe oilte san earnáil mhuirí agus iascaigh. Leis an tábhacht atá leis na hearnálacha muirí agus iascaigh a nuachóiriú agus an ról atá ag an nuálaíocht chuige sin, is gá measúnú nua a dhéanamh ar na leithdháiltí airgeadais faoi CEMI le haghaidh oiliúint ghairmiúil agus gairmoiliúint.

Réasúnú

Leis an leasú, meabhraítear Airteagal 25 agus Airteagal 27 de Thuairim 2017/2052 (INI) ón gCoiste um Iascach, go háirithe maidir leis an ngá cistí CEMI a spriocdhíriú ar oiliúint oibrithe reatha agus oibrithe a bheidh ann amach anseo sna hearnálacha sin, gan teorainn aoise ach leis an gcuspóir shonrach inbhuanaitheacht eacnamaíoch agus chomhshaoil gníomhaíochtaí iascaireachta a fheabhsú.

Leasú    60

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 35 d (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(35 d)  Tá infheistíocht i gcaipiteal daonna riachtanach freisin chun iomaíochas agus feidhmíocht eacnamaíoch na ngníomhaíochtaí iascaireachta agus muirí a mhéadú. Dá bhrí sin, ba cheart do CEMI tacú le seirbhísí comhairleacha, le comhar idir eolaithe agus iascairí, le hoiliúint ghairmiúil, le foghlaim ar feadh an tsaoil, cabhrú le spreagadh scaipeadh eolais agus cabhrú le feidhmíocht fhoriomlán agus iomaíochas foriomlán na n-oibreoirí a fheabhsú mar aon leis an idirphlé sóisialta a chur chun cinn. Mar aitheantas ar an ról atá acu i bpobail iascaireachta, ba cheart, faoi choinníollacha áirithe, tacaíocht a dheonú do chéilí agus do pháirtithe saoil iascairí féinfhostaithe maidir le hoiliúint ghairmiúil, le foghlaim ar feadh an tsaoil, le scaipeadh eolais agus le líonrú a chuireann lena bhforbairt ghairmiúil.

Réasúnú

Leis an leasú sin déantar athbhunú ar aithris 31 de Rialachán (AE) Uimh. 508/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Bealtaine 2014 lena ndírítear ar chaipiteal daonna a chur chun cinn. Tá sé thar a bheith tábhachtach, go háirithe do phobail chósta atá ag brath ar ghníomhaíochtaí iascaireachta, le bheith in ann lánpháirtiú oibrithe oilte nua a chur chun cinn.

Leasú    61

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 36

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(36)  Braitheann forbairt geilleagair ghoirm inbhuanaithe go láidir ar chomhpháirtíochtaí idir geallsealbhóirí áitiúla a chuireann go mór le beocht phobail agus gheilleagair chósta agus intíre. Ba cheart do CEMI uirlisí a chur ar fáil chun comhpháirtíochtaí dá leithéid a chothú. Chun na críche sin, ba cheart tacaíocht a bheith la fáil le haghaidh forbairt áitiúil faoi stiúir an phobail faoin mbainistíocht chomhroinnte. Ba cheart do straitéisí den sórt sin borradh a chur faoin éagsúlú eacnamaíoch i gcomhthéacs áitiúil trí iascach agus dobharshaothrú cósta agus intíre a fhorbairt mar aon le geilleagar gorm inbhuanaithe a fhorbairt. Ba cheart do straitéisí FÁSAP a áirithiú go mbaineann pobail áitiúla leas agus tairbhe as deiseanna a chuireann an geilleagar gorm inbhuanaithe ar fáil, go mbaintear buntáiste as acmhainní comhshaoil, cultúrtha, sóisialta agus daonna agus go ndéantar iad a threisiú. Ba cheart, dá bhrí sin, go mbeadh gach comhpháirtíocht ag teacht le príomhfhócas a straitéise ach ról agus ionadaíocht chothrom a bheith ag na geallsealbhóirí ar fad ón ngeilleagar gorm inbhuanaithe áitiúil.

(36)  Braitheann forbairt geilleagair ghoirm inbhuanaithe go láidir ar chomhpháirtíochtaí idir geallsealbhóirí áitiúla a chuireann go mór le beocht agus inbhuanaitheacht dhaonra na bpobal agus na ngeilleagar cósta, oileáin agus intíre. Ba cheart do CEMI uirlisí a chur ar fáil chun comhpháirtíochtaí dá leithéid a chothú. Chun na críche sin, ba cheart tacaíocht a bheith le fáil le haghaidh forbairt áitiúil faoi stiúir an phobail (FÁSAP) faoin mbainistíocht chomhroinnte. Ba cheart do straitéisí den sórt sin borradh a chur faoin éagsúlú eacnamaíoch i gcomhthéacs áitiúil trí iascach agus dobharshaothrú cósta agus intíre a fhorbairt mar aon le geilleagar gorm inbhuanaithe a fhorbairt. Ba cheart do straitéisí FÁSAP a áirithiú go mbaineann pobail áitiúla leas agus tairbhe as deiseanna a chuireann an geilleagar gorm inbhuanaithe ar fáil, go mbaintear buntáiste as acmhainní comhshaoil, cultúrtha, sóisialta agus daonna agus go ndéantar iad a threisiú. Ba cheart, dá bhrí sin, go mbeadh gach comhpháirtíocht ag teacht le príomhfhócas a straitéise ach ról agus ionadaíocht chothrom a bheith ag na geallsealbhóirí ar fad ón ngeilleagar gorm inbhuanaithe áitiúil.

Leasú    62

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 37

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(37)  Faoin mbainistíocht chomhroinnte, ba cheart CEMI a bheith in ann tacú leis an ngeilleagar gorm inbhuanaithe ach sonraí a bhailiú, a bhainistiú agus a úsáid d’fhonn eolas ar staid na muirthimpeallachta a fheabhsú. Ba cheart go mbeadh sé mar aidhm leis an tacaíocht sin na riachtanais faoi Threoir 92/43/CEE agus faoi Threoir 2009/147/CE a chomhlíonadh, tacú leis an bpleanáil spásúil mhuirí agus feabhas a chur ar cháilíocht sonraí agus ar roinnt sonraí trí bhíthin an Líonra Eorpaigh um Breathnóireacht agus Sonraí Muirí.

(37)  Faoi bhainistíocht chomhroinnte, ba cheart do CEMID a bheith in ann tacú le geilleagar gorm inbhuanaithe a fhorbróidh laistigh de theorainneacha éiceolaíocha trí shonraí a bhailiú, a bhainistiú agus a úsáid chun an t-eolas ar riocht na timpeallachta muirí agus fionnuisce agus riocht na n-acmhainní a fheabhsú. Ba cheart go mbeadh sé mar aidhm leis an tacaíocht sin na riachtanais faoi Threoir 92/43/CEE agus faoi Threoir 2009/147/CE a chomhlíonadh, tacú leis an bpleanáil spásúil mhuirí, le hinbhuanaitheacht na hearnála iascaigh agus dobharshaothraithe agus feabhas a chur ar cháilíocht sonraí agus ar roinnt sonraí trí bhíthin an Líonra Eorpaigh um Breathnóireacht agus Sonraí Muirí.

Leasú    63

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 38

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(38)  Faoin mbainistíocht dhíreach agus indíreach, ba cheart do CEMI díriú ar na coinníollacha cumasaithe don gheilleagar gorm inbhuanaithe trí rialachas agus bainistíocht chomhtháite an bheartais mhuirí a chur chun cinn, feabhas a chur ar aistriú agus ar ghlacadh taighde, nuálaíocht agus teicneolaíocht sa gheilleagar gorm inbhuanaithe, scileanna muirí a fheabhsú, tuiscint ar na haigéin agus sonraí socheacnamaíocha faoin ngeilleagar gorm inbhuanaithe a roinnt, geilleagar gorm inbhuanaithe ísealcharbóin aeráidseasmhach a chur chun cinn agus tairseach thionscadail agus ionstraimí nuálacha airgeadais a fhorbairt. Ba cheart machnamh cuí a dhéanamh ar chás na réigiún is forimeallaí i ndáil leis na réimsí thuasluaite.

(38)  Faoin mbainistíocht dhíreach agus indíreach, ba cheart do CEMI díriú ar choinníollacha a chruthú don gheilleagar gorm inbhuanaithe a fhorbraíonn laistigh de theorainneacha éiceolaíocha agus a chothaíonn timpealleacht mhuirí shláintiúil trí rialachas agus bainistíocht chomhtháite an bheartais mhuirí a chur chun cinn, feabhas a chur ar aistriú agus ar ghlacadh taighde, nuálaíocht agus teicneolaíocht sa gheilleagar gorm inbhuanaithe, scileanna muirí a fheabhsú, tuiscint ar na farraigí agus ar na haigéin agus sonraí comhshaoil agus socheacnamaíocha faoin ngeilleagar gorm inbhuanaithe a roinnt, geilleagar gorm inbhuanaithe ísealcharbóin aeráidseasmhach a chur chun cinn agus tairseach thionscadail agus ionstraimí nuálacha airgeadais a fhorbairt. Ba cheart machnamh cuí a dhéanamh ar chás sonrach na réigiún agus na n-oileán is forimeallaí a thagann faoi raon feidhme Airteagal 174 CFAE i ndáil leis na réimsí thuasluaite.

Leasú    64

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 39

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(39)  Tá 60 % de na haigéin lastall de theorainneacha dlínse náisiúnta. Ciallaíonn sin go bhfuil comhfhreagracht idirnáisiúnta ann. Is fadhbanna trasteorann iad formhór na bhfadhbanna a bhaineann leis na haigéin lena n-áirítear an dúshaothrú, an t-athrú aeráide, an t-aigéadú, an truailliú agus an bhithéagsúlacht atá ag meath agus dá bhrí sin, ní mór freagairt chomhroinnte a thabhairt orthu. Faoi Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe maidir le Dlí na Farraige, ina bhfuil an tAontas mar Pháirtí faoi Chinneadh 98/392/CE16 ón gComhairle, bunaíodh neart cearta dlínsiúla, institiúidí agus creataí ar leith chun gníomhaíocht an duine ar na haigéin a rialú agus a bhainistiú. Le blianta beaga anuas, tá comhaontú domhanda ann gur cheart an mhuirthimpeallacht agus gníomhaíochtaí muirí an duine a bhainistiú go héifeachtach chun aghaidh a thabhairt ar an mbrú ar na haigéin atá ag méadú de shíor.

(39)  Tá 60 % de na haigéin lastall de theorainneacha dlínse náisiúnta. Ciallaíonn sin go bhfuil comhfhreagracht idirnáisiúnta ann. Is fadhbanna trasteorann iad formhór na bhfadhbanna a bhaineann leis na haigéin lena n-áirítear an dúshaothrú, an t-athrú aeráide, an t-aigéadú, an truailliú, an tsirtheoireacht nó miandóireacht faoi uisce agus a mbíonn laghdú bithéagsúlachta mar thoradh orthu agus dá bhrí sin, ní mór freagairt chomhroinnte a thabhairt orthu. Faoi Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe maidir le Dlí na Farraige, ina bhfuil an tAontas mar Pháirtí faoi Chinneadh 98/392/CE16 ón gComhairle, bunaíodh neart cearta dlínsiúla, institiúidí agus creataí ar leith chun gníomhaíocht an duine ar na haigéin a rialú agus a bhainistiú. Le blianta beaga anuas, tá comhaontú domhanda ann gur cheart an mhuirthimpeallacht agus gníomhaíochtaí muirí an duine a bhainistiú go héifeachtach chun aghaidh a thabhairt ar an mbrú ar na haigéin agus ar na farraigí atá ag méadú de shíor.

_________________

_________________

16 Cinneadh 98/392/CE ón gComhairle an 23 Márta 1998 i ndáil le conclúid an Chomhphobail Eorpaigh ag Coinbhinsiún na Náisiún Aontaithe an 10 Nollaig 1982 maidir le Dlí na Farraige agus an Comhaontú ón 28 Iúil 1994 a bhaineann le Cuid XI de a chur chun feidhme (IO L 179, 23.6.1998, lch. 1).

16 Cinneadh 98/392/CE ón gComhairle an 23 Márta 1998 i ndáil le conclúid an Chomhphobail Eorpaigh ag Coinbhinsiún na Náisiún Aontaithe an 10 Nollaig 1982 maidir le Dlí na Farraige agus an Comhaontú ón 28 Iúil 1994 a bhaineann le Cuid XI de a chur chun feidhme (IO L 179, 23.6.1998, lch. 1).

Leasú    65

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 40

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(40)  Mar ghníomhaí domhanda, tá an tAontas meáite ar an rialú idirnáisiúnta aigéan a chur chun cinn, i gcomhréir leis an Teachtaireacht Chomhpháirteach chuig an gComhairle, chuig Parlaimint na hEorpa, chuig Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa agus chuig Coiste na Réigiún an 10 Samhain 2016 dar teideal ‘Rialachas idirnáisiúnta aigéan: clár oibre le haghaidh thodhchaí na n-aigéan’17. Is beartas nua é beartas rialachais aigéan an Aontais lena gcumhdaítear na haigéin ar bhealach comhtháite. Ní amháin go bhfuil an rialachas idirnáisiúnta aigéan lárnach maidir leis an gClár Oibre don Fhorbairt Inbhuanaithe 2030 agus go háirithe i dtaca le Sprioc Forbartha Inbhuanaithe 14 (‘na haigéin, na farraigí agus acmhainní muirí a chaomhnú agus a úsáid go hinbhuanaithe don fhorbairt inbhuanaithe’) ach tá sé tábhachtach chun farraigí agus aigéin shábháilte, shlána, ghlana a bhainistítear go hinbhuanaithe a chinntiú do na glúine atá le teacht freisin. Ní mór don Aontas seasamh leis na gealltanais idirnáisiúnta sin a thug sé agus bheith ina cheann feadhna maidir le rialachas idirnáisiúnta aigéan níos fearr a dhéanamh ar an leibhéal déthaobhach, réigiúnach agus iltaobhach lena n-áirítear iascaireacht neamhthuairiscthe neamhrialáilte a chosc, a stopadh agus a dhíothú, feabhas a chur ar an gcreat um rialachas idirnáisiúnta aigéan, brú ar na haigéin agus ar na farraigí a laghdú, dálaí a chruthú do gheilleagar gorm inbhuanaithe agus taighde agus sonraí idirnáisiúnta faoi na haigéin a threisiú.

(40)  Mar ghníomhaí domhanda, tá an tAontas meáite ar an rialú idirnáisiúnta aigéan a chur chun cinn, i gcomhréir leis an Teachtaireacht Chomhpháirteach chuig an gComhairle, chuig Parlaimint na hEorpa, chuig Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa agus chuig Coiste na Réigiún an 10 Samhain 2016 dar teideal ‘Rialachas Idirnáisiúnta Aigéan: agus clár oibre le haghaidh thodhchaí na n-aigéan’17 . Is beartas nua é beartas rialachais aigéan an Aontais lena gcumhdaítear na haigéin ar bhealach comhtháite. Ní amháin go bhfuil an rialachas idirnáisiúnta aigéan lárnach maidir leis an gClár Oibre don Fhorbairt Inbhuanaithe 2030 agus go háirithe i dtaca le Sprioc Forbartha Inbhuanaithe 14 (‘na haigéin, na farraigí agus acmhainní muirí a chaomhnú agus a úsáid go hinbhuanaithe don fhorbairt inbhuanaithe’) ach tá sé tábhachtach chun farraigí agus aigéin shábháilte, shlána, ghlana a bhainistítear go hinbhuanaithe a ráthú do na glúnta atá le teacht freisin. Ní mór don Aontas seasamh leis na gealltanais idirnáisiúnta sin a thug sé agus a bheith ina phríomhcheann feadhna maidir le rialachas idirnáisiúnta aigéan níos fearr a dhéanamh ar an leibhéal déthaobhach, réigiúnach agus iltaobhach, lena n-áirítear iascaireacht NNN a chosc, a stopadh agus a dhíothú agus an tionchar ar an timpeallacht mhuirí a íoslaghdú, chun feabhas a chur ar an gcreat um rialachas idirnáisiúnta aigéan, chun brú ar na haigéin agus ar na farraigí a laghdú, chun dálaí a chruthú do gheilleagar gorm inbhuanaithe a fhorbraíonn laistigh de theorainneacha éiceolaíocha agus chun taighde agus sonraí idirnáisiúnta faoi na haigéin a threisiú.

_________________

_________________

17 JOIN(2016) 49

17 JOIN(2016) 49

Leasú    66

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 43

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(43)  Faoin mbainistíocht chomhroinnte, ba cheart do gach Ballstát clár amháin a ullmhú agus ba cheart don Choimisiún iad a fhaomhadh. I gcomhthéacs an réigiúnaithe agus d’fhonn na Ballstáit a ghríosú chun cur chuige níos straitéisí a ghlacadh agus na cláir á n-ullmhú, ba cheart don Choimisiún anailís a fhorbairt ar gach imchuach farraige lena léirítear na láidreachtaí agus na laigí coitianta i ndáil le cuspóirí CBI a bhaint amach. Ba cheart go mbeadh an anailís sin mar threoir do na Ballstáit agus don Choimisiún araon le linn idirbheartaíocht a dhéanamh ar gach clár agus dúshláin agus riachtanais réigiúnacha á gcur san áireamh. Agus na cláir á meas, ba cheart don Choimisiún na dúshláin chomhshaoil agus shocheacnamaíocha a bhaineann le CBI, feidhmiú socheacnamaíoch an gheilleagair ghoirm inbhuanaithe, na dúshláin ar leibhéal imchuach farraige, éiceachórais mhuirí a chaomhnú agus a athchóiriú, bruscar muirí a laghdú agus athrú aeráide a mhaolú agus oiriúnú chuige a chur san áireamh.

(43)  Faoin mbainistíocht chomhroinnte, ba cheart do gach Ballstát clár amháin a ullmhú i gcomhar leis na réigiúin uile agus ba cheart don Choimisiún é a fhaomhadh. I gcomhthéacs an réigiúnaithe agus d’fhonn na Ballstáit a spreagadh chun cur chuige níos straitéisí a ghlacadh agus na cláir á n-ullmhú acu, ba cheart don Choimisiún anailís a fhorbairt ar gach imchuach farraige lena léirítear na láidreachtaí agus na laigí coitianta i ndáil le cuspóirí CBI a bhaint amach. Ba cheart go mbeadh an anailís sin mar threoir do na Ballstáit agus don Choimisiún araon le linn idirbheartaíocht a dhéanamh ar gach clár agus dúshláin agus riachtanais réigiúnacha á gcur san áireamh. Agus na cláir á meas, ba cheart don Choimisiún na dúshláin chomhshaoil agus shocheacnamaíocha a bhaineann le CBI, feidhmiú socheacnamaíoch geilleagair ghoirm inbhuanaithe a fhorbraíonn laistigh de theorainneacha éiceolaíocha, go háirithe maidir le hiascach cósta ar an mionchóir, na dúshláin ar leibhéal imchuach farraige, éiceachórais mhuirí a chaomhnú agus a athchóiriú, bruscar muirí a laghdú agus a bhailiú agus athrú aeráide a chomhrac, a mhaolú agus oiriúnú chuige a chur san áireamh.

Leasú    67

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 43 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(43a)  Chun cur chun feidhme éifeachtach na mbeart bainistithe ar an leibhéal réigiúnach a áirithiú, ba cheart do na Ballstáit scéim comhbhainistithe a chur i bhfeidhm ina mbeadh Comhairlí Comhairleacha, eagraíochtaí iascairí, institiúidí/údaráis inniúla rannpháirteach chun idirphlé agus rannpháirtíocht na bpáirtithe uile a neartú.

Leasú    68

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 44 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(44a)  Tuairiscíodh go raibh an nós imeachta íocaíochta faoin CEMI reatha go dona, toisc nach bhfuil ach 11% de úsáidte agus é ceithre bliana i bhfeidhm. Ba cheart feabhas a chur ar an nós imeachta sin chun dlús a chur le híocaíochtaí le tairbhithe, go háirithe a mhéid a bhaineann le daoine aonair nó le teaghlaigh.

Leasú    69

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 46 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(46a)  Ba cheart don Choimisiún freisin uirlisí leordhóthanacha a sholáthar chun an tsochaí a chur ar an eolas faoi ghníomhaíochtaí iascaireachta agus dobharshaothraithe agus faoi na sochair a bhaineann le tomhaltas éisc agus bia na mara a éagsúlú.

Réasúnú

Trí thomhaltas éisc agus bia na mara a éagsúlú, laghdófar brú iascaireachta ar na stoic is mó a bhfuil tóir orthu.

Leasú    70

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 47

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(47)  I gcomhréir le Rialachán (EU) [Rialachán maidir leis na rialacha airgeadais is infheidhme maidir le buiséad ginearálta an Aontais] Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 883/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle19, Rialachán (Euratom, CE) Uimh. 2988/9520 ón gComhairle, Rialachán (Euratom, CE) Uimh. 2185/9621 ón gComhairle agus Rialachán (AE) Uimh. 2017/193922 ón gComhairle déanfar leasanna airgeadais an Aontais a chosaint trí bhearta comhréireacha, lena n-áirítear trí neamhrialtachtaí, lena n-áirítear calaois, a chosc, a bhrath agus a fhiosrú, cistí a cailleadh, a íocadh go mícheart nó a úsáideadh go mícheart a ghnóthú agus, i gcás inarb iomchuí, smachtbhannaí riaracháin a fhorchur. Go háirithe, i gcomhréir le Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 883/2013 agus Rialachán (Euratom, CE) Uimh. 2185/96 d'fhéadfadh an Oifig Eorpach Frith-Chalaoise (OLAF) imscrúduithe a dhéanamh, lena n-áirítear seiceálacha agus cigireachtaí ar an láthair, d’fhonn a shuí ar tharla calaois, éilliú nó aon ghníomhaíocht neamhdhleathach eile a dhéanann difear do leasanna airgeadais an Aontais. I gcomhréir le Rialachán (AE) 2017/1939 ón gComhairle, d'fhéadfadh Oifig an Ionchúisitheora Phoiblí Eorpaigh calaois agus cionta coiriúla eile a dhéanann difear do leasanna airgeadais an Aontais a fhiosrú, de réir mar a fhoráiltear i dTreoir (AE) 2017/1371 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle23. I gcomhréir le Rialachán (AE) Uimh. [Rialachán maidir leis na rialacha airgeadais is infheidhme maidir le buiséad ginearálta an Aontais] ní mór d’aon duine nó d'aon eintiteas a fhaigheann cistí ón Aontas comhoibriú go hiomlán i gcosaint leasanna airgeadais an Aontais agus na cearta agus an rochtain is gá a thabhairt don Choimisiún, do OLAF, do OIPE agus do Chúirt Iniúchóirí na hEorpa (CIE) agus ní mór dó a áirithiú go dtabharfaidh aon tríú páirtithe a bheidh páirteach i gcur chun feidhme cistí de chuid an Aontais cearta coibhéiseacha. Ba cheart do na Ballstáit a áirithiú go ndéantar leasanna airgeadais an Aontais a chosaint i ndáil le CEMI a bhainistiú agus a chur chun feidhme, i gcomhréir le Rialachán (AE) Uimh. [Rialachán maidir leis na rialacha airgeadais is infheidhme maidir le buiséad ginearálta an Aontais] agus le Rialachán (AE) Uimh. [Rialachán lena leagtar síos na Forálacha Coiteanna].

(47)  I gcomhréir le Rialachán (EU) [Rialachán maidir leis na rialacha airgeadais is infheidhme maidir le buiséad ginearálta an Aontais] Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 883/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle19, Rialachán (Euratom, CE) Uimh. 2988/9520 ón gComhairle, Rialachán (Euratom, CE) Uimh. 2185/9621 ón gComhairle agus Rialachán (AE) Uimh. 2017/193922 ón gComhairle déanfar leasanna airgeadais an Aontais a chosaint trí bhearta comhréireacha, lena n-áirítear trí neamhrialtachtaí, lena n-áirítear calaois, a chosc, a bhrath agus a fhiosrú, cistí a cailleadh, a íocadh go mícheart nó a úsáideadh go mícheart a aisghabháil agus, i gcás inarb iomchuí, smachtbhannaí riaracháin a fhorchur. Go háirithe, i gcomhréir le Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 883/2013 agus Rialachán (Euratom, CE) Uimh. 2185/96, ba cheart d’Oifig Eorpach Frith-Chalaoise (OLAF) imscrúduithe a dhéanamh, lena n-áirítear seiceálacha agus cigireachtaí ar an láthair, d’fhonn a shuí ar tharla calaois, éilliú nó aon ghníomhaíocht neamhdhleathach eile a dhéanann difear do leasanna airgeadais an Aontais. I gcomhréir le Rialachán (AE) 2017/1939 ón gComhairle, ba cheart d’Oifig an Ionchúisitheora Phoiblí Eorpaigh (OIPE) calaois agus cionta coiriúla eile a dhéanann difear do leasanna airgeadais an Aontais a fhiosrú, de réir mar a fhoráiltear i dTreoir (AE) 2017/1371 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle23. I gcomhréir le Rialachán (AE) Uimh. [Rialachán maidir leis na rialacha airgeadais is infheidhme maidir le buiséad ginearálta an Aontais] ní mór d’aon duine nó d'aon eintiteas a fhaigheann cistí ón Aontas comhoibriú go hiomlán i gcosaint leasanna airgeadais an Aontais agus na cearta agus an rochtain is gá a thabhairt don Choimisiún, do OLAF, do OIPE agus do Chúirt Iniúchóirí na hEorpa (CIE) agus ní mór dó a áirithiú go dtabharfaidh aon tríú páirtithe a bheidh páirteach i gcur chun feidhme cistí de chuid an Aontais cearta coibhéiseacha. Ba cheart do na Ballstáit a áirithiú go ndéantar leasanna airgeadais an Aontais a chosaint i ndáil le CEMI a bhainistiú agus a chur chun feidhme, i gcomhréir le Rialachán (AE) Uimh. [Rialachán maidir leis na rialacha airgeadais is infheidhme maidir le buiséad ginearálta an Aontais] agus le Rialachán (AE) Uimh. [Rialachán lena leagtar síos na Forálacha Coiteanna].

_________________

_________________

19 Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 883/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Meán Fómhair 2013 maidir le himscrúduithe arna ndéanamh ag an Oifig Eorpach Frith-Chalaoise (OLAF) agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1073/1999 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Rialachán (Euratom) Uimh. 1074/1999 ón gComhairle (IO L 248, 18.09.2013, lch. 1).

19 Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 883/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Meán Fómhair 2013 maidir le himscrúduithe arna ndéanamh ag an Oifig Eorpach Frith-Chalaoise (OLAF) agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1073/1999 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Rialachán (Euratom) Uimh. 1074/1999 ón gComhairle (IO L 248, 18.09.2013, lch. 1).

20 Rialachán (Euratom, CE) Uimh. 2185/96 ón gComhairle an 11 Samhain 1996 maidir le seiceálacha agus cigireachtaí ar an láthair arna ndéanamh ag an gCoimisiún chun leasanna airgeadais na gComhphobal Eorpach a chosaint i gcoinne na calaoise agus neamhrialtachtaí eile (IO L 292, 15.11.1996, lch. 2).

20 Rialachán (Euratom, CE) Uimh. 2185/96 ón gComhairle an 18 Nollaig 1995 maidir le leasanna airgeadais na gComhphobal Eorpach a chosaint (IO L 312, 23.12.965, lch. 1).

21 Rialachán (CE, Euratom) Uimh. 2988/95 an 18 Nollaig 1995 ón gComhairle maidir le leasanna airgeadais na gComhphobal Eorpach a chosaint (IO L 312, 23.12.95, lch.1).

21 Rialachán (CE, Euratom) Uimh. 2988/95 an 11 Samhain 1996 maidir le seiceálacha agus cigireachtaí ar an láthair arna ndéanamh ag an gCoimisiún chun leasanna airgeadais na gComhphobal Eorpach a chosaint i gcoinne na calaoise agus neamhrialtachtaí eile (IO L 292, 15.11.1996, lch. 2).

22 Rialachán (AE) 2017/1939 an 12 Deireadh Fómhair 2017 ón gComhairle lena gcuirtear chun feidhme comhar feabhsaithe maidir le bunú Oifig an Ionchúisitheora Phoiblí Eorpaigh (IO L 283, 31.10.2017, lch. 1).

22 Rialachán (AE) 2017/1939 an 12 Deireadh Fómhair 2017 ón gComhairle lena gcuirtear chun feidhme comhar feabhsaithe maidir le bunú Oifig an Ionchúisitheora Phoiblí Eorpaigh (IO L 283, 31.10.2017, lch. 1).

23 Treoir (AE) 2017/1371 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 5 Iúil 2017 maidir leis an gcomhrac in aghaidh na calaoise ar leasanna airgeadais an Aontais trí bhíthin an dlí choiriúil (IO L 198, 28.7.2017, lch. 29).

23 Treoir (AE) 2017/1371 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 5 Iúil 2017 maidir leis an gcomhrac in aghaidh na calaoise ar leasanna airgeadais an Aontais trí bhíthin an dlí choiriúil (IO L 198, 28.7.2017, lch. 29).

Leasú    71

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 48

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(48)  Chun feabhas a chur ar an trédhearcacht maidir le húsáid chistí an Aontais agus maidir leis an mbainistíocht fhónta airgeadais a dhéantar orthu, go háirithe an rialú poiblí ar an airgead a úsáistear a threisiú, ba cheart faisnéis áirithe faoi na hoibríochtaí dá dtugtar tacaíocht faoi CEMI a fhoilsiú ar shuíomh gréasáin de chuid an Bhallstáit i gcomhréir le Rialachán (AE) [an Rialachán lena leagtar síos Forálacha Coiteanna]. Nuair a fhoilseoidh Ballstát faisnéis faoi oibríochtaí arna gcistiú faoi CEMI, cloífidh sé leis na rialacha maidir le cosaint sonraí pearsanta a leagtar amach i Rialachán (AE) Uimh. 2016/679 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle24.

(48)  Chun feabhas a chur ar an trédhearcacht maidir le húsáid chistí an Aontais agus maidir leis an mbainistíocht fhónta airgeadais a dhéantar orthu, go háirithe an rialú poiblí ar an airgead a úsáidtear a threisiú, ba cheart faisnéis áirithe faoi na hoibríochtaí dá dtugtar tacaíocht faoi CEMI a fhoilsiú ar shuíomh gréasáin de chuid an Bhallstáit i gcomhréir le Rialachán (AE) [an Rialachán lena leagtar síos Forálacha Coiteanna]. Nuair a fhoilseoidh Ballstát faisnéis faoi oibríochtaí arna gcistiú faoi CEMI, cloífidh sé leis na rialacha maidir le cosaint sonraí pearsanta a leagtar amach i Rialachán (AE) Uimh. 2016/679 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle24.

_________________

_________________

24Rialachán (AE) Uimh. 2016/679 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 27 Aibreán 2016 maidir le daoine nádúrtha a chosaint i ndáil le sonraí pearsanta a phróiseáil agus maidir le saorghluaiseacht sonraí den sórt sin, agus lena naisghairtear Treoir 95/46/CE (An Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí) (IO L 119, 04.05.2016, lch. 1).

24 Rialachán (AE) Uimh. 2016/679 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 27 Aibreán 2016 maidir le daoine nádúrtha a chosaint i ndáil le sonraí pearsanta a phróiseáil agus maidir le saorghluaiseacht sonraí den sórt sin, agus lena n-aisghairtear Treoir 95/46/CE (An Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí) (IO L 119, 04.05.2016, lch. 1).

Leasú    72

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 3 – mír 2 – pointe 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(2)  ciallaíonn ‘Timpeallacht Chomónta um Chomhroinnt Faisnéise’ (CISE) timpeallacht córas arna fhorbairt chun tacú le malartú faisnéise idir údaráis a bhfuil baint acu le faireachas muirí thar earnálacha agus thar theorainneacha, ionas go gcuirfear lena bhfeasacht siúd maidir le gníomhaíochtaí ar muir;

(2)  ciallaíonn ‘Timpeallacht Chomónta um Chomhroinnt Faisnéise’ (CISE) timpeallacht córas arna fhorbairt chun tacú le malartú faisnéise idir údaráis a bhfuil baint acu le faireachas muirí thar earnálacha agus thar theorainneacha, ionas go gcuirfear lena bhfeasacht siúd maidir le gníomhaíochtaí a dhéantar ar muir;

Leasú    73

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 3 – mír 2 – pointe 3

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(3)  ciallaíon ‘garda cósta’ údaráis náisiúnta a bhfuil sé de chúram orthu feidhmeanna garda cósta a chomhlíonadh, lena n-áirítear sábháilteacht mhuirí, slándáil mhuirí, custaim mhuirí, cosc agus díchur ar gháinneáil agus smuigleáil, forfheidhmiú an dlí muirí a bhaineann leis, rialú teorann muirí, faireachas muirí, cosaint an chomhshaoil mhuirí, cuardach agus tarrtháil, freagairt timpiste agus tubaiste, rialú iascaigh agus gníomhaíochtaí eile a bhaineann leis na feidhmeanna sin;

(3)  ciallaíonn ‘garda cósta’ údaráis náisiúnta a bhfuil sé de chúram orthu feidhmeanna garda cósta a chomhlíonadh, lena n-áirítear sábháilteacht mhuirí, slándáil mhuirí, custaim mhuirí, cosc agus díchur ar gháinneáil agus smuigleáil, forfheidhmiú an dlí muirí a bhaineann leis, rialú teorann muirí, faireachas muirí, cosaint an chomhshaoil mhuirí, cuardach agus tarrtháil, freagairt timpiste agus tubaiste, rialú iascaigh, iniúchadh agus gníomhaíochtaí eile a bhaineann leis na feidhmeanna sin;

Leasú    74

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 3 – mír2 – pointe 6 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(6a)  ciallaíonn ‘iascach áineasa’ gníomhaíochtaí iascaireachta neamhthráchtála lena saothraítear achmhainní bitheolaíocha mara chun críocha áineasa, turasóireachta nó spóirt;

Leasú    75

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 3 – mír 2 – pointe 6 b (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(6b)  ciallaíonn ‘earnáil na n-iascach áineasa’ codanna go léir d’iascach áineasa agus na gnóthais agus poist a bhraitheann ar na hiascach sin nó arna ghiniúint ag na hiascach sin.

Leasú    76

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 3 – mír 2 – pointe 7 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(7a)  ciallaíonn 'iascaire de chois' aon duine nádúrtha ag gabháil do ghníomhaíochtaí iascaireachta tráchtála, faoi mar atá aitheanta ag an mBallstát ábhartha;

Réasúnú

Bíonn staid na n-iascairí de chois go minic mar an gcéanna le staid na n-iascairí cósta ar an mionchóir. Sin an fáth gur cheart iascairí de chois a chumhdach le forálacha tacaíochta CEMI.

Leasú    77

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 3 – mír 2 – pointe 12

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(12)  ciallaíonn ‘infheistithe táirgiúla dobharshaothraithe’ infheistithe i dtógáil, leathnú, nuachóiriú nó feistiú saoráidí maidir le táirgiú dobharshaothraithe;

scriosta

Réasúnú

Tá an leasú sin i gcomhréir le scriosadh an fhocail “táirgiúil” in Airteagal 23 mír 3.

Leasú    78

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 3 – mír 2 – pointe 13

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(13)  ciallaíonn ‘straitéis imchuach farraige’ creat comhtháite chun tabhairt faoi dhúshláin choiteanna i ndáil le cúrsaí muirí agus cúrsaí mara atá roimh na Ballstáit, agus roimh thríú tíortha i gcásanna inarb iomchuí, in imchuach amháin nó in imchuach farraige amháin nó níos mó, agus chun comhar agus comhordú a chur chun cinn d'fhonn comhtháthú eacnamaíoch, sóisialta agus críochach a bhaint amach; is é an Coimisiúin a fhorbraíonn é i gcomhar leis na tíortha lena mbaineann, a réigiúin agus le geallsealbhóirí eile de réir mar is iomchuí;

(13)  ciallaíonn ‘straitéis imchuach farraige’ creat comhtháite chun tabhairt faoi dhúshláin choiteanna i ndáil le cúrsaí muirí agus cúrsaí mara atá roimh na Ballstáit, agus roimh thríú tíortha i gcásanna inarb iomchuí, in imchuach sonrach amháin nó i bhfo-imchuach farraige amháin nó níos mó, agus chun comhar agus comhordú a chur chun cinn chun comhtháthú eacnamaíoch, sóisialta agus críochach a bhaint amach; is é an Coimisiúin a fhorbraíonn é i gcomhar leis na Ballstáit agus na tríú tíortha lena mbaineann, a réigiúin agus le geallsealbhóirí eile de réir mar is iomchuí;

Leasú    79

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 3 – mír 2 – pointe 14

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(14)  ciallaíonn 'iascaireacht chósta ar an mionchóir' iascaireacht arna déanamh ag soithí iascaireachta atá níos giorra ná 12 mhéadar ar an iomlán agus gan trealamh tarraingthe in úsáid acu mar atá liostaithe in Airteagal 2(1) de Rialachán (CE) Uimh. 1967/2006 ón gComhairle26

(14)  ciallaíonn 'iascaireacht chósta ar an mionchóir' iascaireacht arna déanamh ag soithí iascaireachta atá níos giorra ná 12 mhéadar ar an iomlán agus gan trealamh tarraingthe in úsáid acu mar a liostaítear in Airteagal 2(1) de Rialachán (CE) Uimh. 1967/2006 ón gComhairle26, iascaireacht de chois agus bailiú sliogéisc;

_________________

_________________

26 Rialachán (CE) Uimh. 1967/2006 ón gComhairle an 21 Nollaig 2006 maidir le bearta bainistithe i leith saothrú inbhuanaithe acmhainní iascaigh sa Mheánmhuir, lena leasaítear Rialachán (CEE) Uimh. 2847/93 agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1626/94 (IO L 409, 30.12.2006, lch. 11).

26 Rialachán (CE) Uimh. 1967/2006 ón gComhairle an 21 Nollaig 2006 maidir le bearta bainistithe i leith saothrú inbhuanaithe acmhainní iascaigh sa Mheánmhuir, lena leasaítear Rialachán (CEE) Uimh. 2847/93 agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1626/94 (IO L 409, 30.12.2006, lch. 11).

Réasúnú

Is gá é a dhearbhú go sainráite go bhfuil iascaireacht de chois san áireamh in earnáil na hiascaireachta cósta ar an mionchóir. Le linn thréimhse 2014-2020 CEMI, thug an Coimisiún freagra ar chomhairliúchán maidir le léirmhíniú an tsainmhínithe ar iascaireacht chósta ar an mionchóir, go bhfuil iascaireacht de chois agus saothrú sliogéisc san áireamh le hiascaireacht chósta ar mionchóir.

Leasú    80

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 3 – mír 2 – pointe 14 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(14a)  ciallaíonn ‘cabhlach ar an mionchóir ó na réigiúin is forimeallaí’ cabhlach ar an mionchóir a oibríonn sna réigiúin is forimeallaí mar a shainmhínítear i ngach clár oibriúcháin náisiúnta;

Leasú    81

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 3 – mír 2 – pointe 15

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(15)  ciallaíonn ‘geilleagar glas inbhuanaithe’ gach gníomhaíocht eacnamaíoch earnála agus trasearnála ar fud an mhargaidh aonair a bhaineann le muirí, cóstaí agus uiscí intíre, a chumhdaíonn na réigiúin is forimeallaí san Aontas agus tíortha talamhiata, lena n-áirítear earnálacha atá ag teacht chun cinn agus earraí agus seirbhísí neamh-mhargaidh agus atá comhsheasmhach le reachtaíocht comhshaoil an Aontais;

(15)  ciallaíonn ‘geilleagar gorm inbhuanaithe’ gach gníomhaíocht eacnamaíoch earnála agus trasearnála ar fud an mhargaidh aonair a bhaineann le haigéin, le mara, le cóstaí agus le huiscí intíre, a chumhdaíonn na hoileáin agus na réigiúin is forimeallaí san Aontas agus tíortha talamhiata, lena n-áirítear earnálacha atá ag teacht chun cinn agus earraí agus seirbhísí neamh-mhargaidh, atá dírithe ar leas comhshaoil, sóisialta agus eacnamaíoch a áirithiú do na glúnta atá ann anois agus do na glúnta atá le teacht agus ag an am céanna éiceachórais mhuirí sláintiúil a athchóiriú agus acmhainní nádúrtha leochaileacha a chosaint, agus atá comhsheasmhach le reachtaíocht comhshaoil an Aontais;

Leasú    82

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 3 – mír 2 – pointe 15 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(15a)  ciallaíonn ‘comhbhainistíocht’ socrú comhpháirtíochta ina ndéanann an rialtas, pobal úsáideoirí na n-acmhainní áitiúla (iascairí), gníomhaithe seachtracha (eagraíochtaí neamhrialtasacha, institiúidí taighde), agus uaireanta geallsealbhóirí eile iascaigh agus acmhainní cósta (úinéirí bád, trádálaithe éisc, gníomhaireachtaí creidmheasa nó iasachtóirí airgid, tionscal na turasóireachta, etc.) an fhreagracht agus an t-údarás a chomhroinnt maidir le cinnteoireacht i ndáil le bainistiú iascaigh;

Réasúnú

Sainmhíniú Eagraíocht Bhia agus Talmhaíochta na Náisiún Aontaithe (FAO) ó thairseach téarmaí FAO. http://www.fao.org/faoterm/en/

Leasú    83

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 3 – mír 2 – pointe 15 b (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(15b)  ciallaíonn ‘teagmhas comhshaoil’ feiniméan timpisteach de bhunús nádúrtha nó daonna agus as sin eascraíonn díghrádú ar an gcomhshaol.

Réasúnú

Níl sainmhíniú ar choincheap an teagmhais chomhshaoil a úsáidtear in Airteagal 18.1.d agus ba cheart go mbeadh sainmhíniú tugtha, ar mhaithe le deimhneacht dhlíthiúil.

Leasú    84

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 4 – mír 1 – pointe 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(1)  Iascach inbhuanaithe agus caomhnú acmhainní bitheolaíocha na mara;

(1)  Iascach inbhuanaithe a chothú;

Leasú    85

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 4 – mír 1 – pointe 1 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(1a)  Dobharshaothrú inbhuanaithe a chothú;

Leasú    86

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 4 – mír 1 – pointe 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(2)  Rannchuidiú le slándáil bia san Aontas trí dhobharshaothrú agus margaí iomaíocha agus inbhuanaithe;

(2)  Rannchuidiú le slándáil bia san Aontas trí iascaigh, trí mhargaí iascaigh agus dobharshaothraithe agus earnálacha próiseála atá iomaíoch agus inbhuanaithe;

Leasú    87

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 4 – mír 1 – pointe 3

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(3)  Fás geilleagair ghoirm inbhuanaithe a éascú agus pobail ráthúla cósta a shaothrú;

(3)  Fás geilleagair ghoirm inbhuanaithe a éascú, acmhainn iompair éicealaíoch a chur san áireamh, rathúnas agus comhtháthú eacnamaíoch agus sóisialta a chothú i bpobail chósta, oileáin agus intíre;

Leasú    88

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 4 – mír 1 – fomhír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

Cuideoidh tacaíocht faoi bhun CEMI le cuspóirí an Aontais maidir le maolú an athraithe aeráide agus leis an oiriúnú don athrú sin. Rianófar an iniúchóireacht sin i gcomhréir leis an modheolaíocht a leagtar amach in Iarscríbhinn XIV.

Rannchuideoidh tacaíocht faoi bhun CEMI freisin le cuspóirí an Aontais maidir le maolú an athraithe aeráide agus leis an oiriúnú don athrú sin. Rianófar an iniúchóireacht sin i gcomhréir leis an modheolaíocht a leagtar amach in Iarscríbhinn XIV.

Leasú    89

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 4 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

Airteagal 4 a

 

Na réigiúin is forimeallaí

 

Ní mór go gcuirfí san áireamh i bhforálacha an Rialacháin seo na srianta sonracha a aithnítear in Airteagal 349 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh.

Leasú    90

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 5 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

1.  Is é EUR 6 140 000 000 i bpraghsanna reatha a bheidh san imchlúdach airgeadais do chur chun feidhme CEMI don tréimhse 2021 – 2027.

1.  Méadófar an imchlúdach airgeadais do chur chun feidhme CEMI don tréimhse 2021 – 2027 go EUR 6 867 000 000 i bpraghsanna tairiseacha 2018 (i.e. EUR 7 739 000 000 i bpraghsanna reatha).

Leasú    91

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 6 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

1.  EUR 5 311 000 000 i bpraghsanna reatha a bheidh sa chuid den imchlúdach airgeadais atá faoi bhainistíocht chomhpháirteach, mar a shonraítear i dTeideal II i gcomhréir leis an miondealú bliantúil a leagtar amach in Iarscríbhinn V.

1.  87 % d’imchlúdach airgeadais CEMI [EUR xxx] i bpraghsanna reatha a bheidh sa chuid den imchlúdach airgeadais atá faoi bhainistíocht chomhpháirteach, mar a shonraítear i dTeideal II i gcomhréir leis an miondealú bliantúil a leagtar amach in Iarscríbhinn V.

Leasú    92

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 6 – mír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

2.  Maidir le hoibríochtaí sna réigiúin is forimeallaí, déanfaidh gach Ballstát lena mbaineann, na suimeanna seo a leanas ar a laghad a leithdháileadh laistigh dá thacaíocht airgeadais an Aontais a leagtar amach in Iarscríbhinn V:

scriosta

(a)  EUR 102 000 000 i gcomhair na nAsór agus Mhaidéara;

 

(b)  EUR 82 000 000 i gcomhair na nOileán Canárach;

 

(c)  EUR 131 000 000 i gcomhair Guadalúip, Ghuáin na Fraince, Martinique, Réunion agus Saint-Martin.

 

Leasú    93

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 6 – mír 3

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

3.  Ní rachaidh an cúiteamh dá dtagraítear in Airteagal 21 thar 50% de na leithdháiltí dá dtagraítear i bpointe (a), (b) agus (c) de mhír 2.

scriosta

Leasú    94

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 6 – mír 4

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

4.  Déanfar 15% ar a laghad de thacaíocht airgeadais an Aontais a leithdháileadh ar limistéir tacaíochta dá dtagraítear in Airteagal 19 agus 20. Féadfaidh Ballstáit nach bhfuil fáil acu ar uiscí an Aontais céatadán níos ísle a chur i bhfeidhm maidir le méid a gcuid tascanna rialaithe agus bailiúcháin sonraí.

4.  Déanfar 15 % ar a laghad de thacaíocht airgeadais an Aontais a leithdháileadh ar limistéir tacaíochta dá dtagraítear in Airteagal 19 agus Airteagal 20. Féadfaidh Ballstáit nach bhfuil fáil acu ar uiscí an Aontais céatadán níos ísle a chur i bhfeidhm maidir le méid a gcuid tascanna rialaithe agus bailiúcháin sonraí. I gcás nach mbaintear feidhm as leithdháiltí i gcomhair rialaithe agus bailiú sonraí faoi Airteagal 19 agus Airteagal 20 den Rialachán seo, féadfaidh an Ballstát lena mbaineann méideanna comhfhreagracha a aistriú a bhfuil feidhm le baint astu faoi bhainistiú díreach chun críocha córas rialaithe iascaigh don Aontas a fhorbairt agus a chur chun feidhme, ag an nGníomhaireacht Eorpach um Rialú ar Iascach, faoi phointe (b) d’Airteagal 40 den Rialachán seo.

Leasú    95

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 6 – mír 4 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

4 a.  Déanfar 10% ar a laghad de thacaíocht airgeadais an Aontais a leithdháiltear ar gach Ballstát a leithdháileadh ar chosaint agus athbhunú na bithéagsúlachta muirí agus cósta agus i gcomhair eolas muirí (Airteagal 22 agus Airteagal 27).

Leasú    96

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 6 – mír 4 b (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

4 b.  Déanfar 10% ar a laghad de thacaíocht airgeadais an Aontais a leithdháileadh ar shábháilteacht agus ar dhálaí oibre agus maireachtála an chriú a fheabhsú agus ar oiliúint, idirphlé sóisialta, scileanna agus fostaíocht. Ní sháróidh tacaíocht airgeadais an Aontais ó CEMI a leithdháileadh in aghaidh an Bhallstáit do na hinfheistíochtaí go léir ar bord 60 % de thacaíocht airgeadais an Aontais a leithdháileadh in aghaidh an Bhallstáit, áfach.

Leasú    97

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 6 – mír 5 – pointe b

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(b)  10% de thacaíocht airgeadais an Aontais a leithdháiltear ar gach Ballstát.

(b)  15% de thacaíocht airgeadais an Aontais a leithdháiltear ar gach Ballstát.

Leasú    98

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 8 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

1.  EUR 829 000 000 i bpraghsanna reatha a bheidh sa chuid den imchlúdach airgeadais atá faoi bhainistíocht dhíreach agus indíreach, mar a shonraítear i dTeideal III.

1.  13 % d’imchlúdach airgeadais CEMI [EUR xxx] i bpraghsanna reatha a bheidh sa chuid den imchlúdach airgeadais atá faoi bhainistíocht dhíreach agus indíreach, mar a shonraítear i dTeideal III.

Leasú    99

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 9 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

1.  I gcomhréir le hAirteagal 16 de Rialachán (AE) Uimh. [Rialachán lena leagtar síos forálacha coiteanna], ullmhóidh gach Ballstát aon chlár amháin chun na tosaíochtaí dá dtagraítear in Airteagal 4 a chur chun feidhme.

1.  I gcomhréir le hAirteagal 16 de Rialachán (AE) Uimh. [Rialachán lena leagtar síos Forálacha Coiteanna], ullmhóidh gach Ballstát clár náisiúnta amháin nó cláir réigiúnacha oibríochtúla chun na tosaíochtaí dá dtagraítear in Airteagal 4 a chur chun feidhme.

Leasú    100

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 9 – mír 3 – pointe c

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(c)  i gcás inarb infheidhme, na pleananna gníomhaíochta maidir leis na réigiúin is forimeallaí dá dtagraítear i mír 4.

(c)  i gcás inarb infheidhme, na pleananna gníomhaíochta maidir leis na réigiúin is forimeallaí dá dtagraítear in Airteagal 29c.

Réasúnú

Caithfear an tagairt don fhoráil ábhartha a ghlacadh.

Leasú    101

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 9 – mír 3 – pointe c a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(c.a)  i gcás inarb iomchuí, pleananna gníomhaíochta imchuach farraige do na húdaráis fhonáisiúnta atá freagrach as an iascaireacht, as sliogiasc agus as gnóthaí muirí.

Réasúnú

Maidir le straitéisí agus bearta a dhéanamh ar leibhéal imchuach muirí, i gcás imchuacha a chomhroinneann Ballstáit le chéile, d’fhéadfaí go mbeadh gá le hiarracht a dhéanamh maidir le pleanáil agus comhdhearcadh le réigiúin agus tíortha eile le haghaidh foirmliú comhchuibhithe i dtaca le cuspóirí, bearta agus acmhainní airgeadais. Mar shampla i gcás Andalusia, tá imchuach na Meánmhara, imchuach an Atlantaigh Theas agus limistéar lena thréithe féin - Caolas Ghiobráltar - mar chuid de Andulusia agus tá tréithe éagsúla ag gach ceann acu.

Leasú    102

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 9 – mír 4

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

4. Mar chuid dá gclár, déanfaidh na Ballstáit lena mbaineann plean gníomhaíochta a ullmhú le haghaidh gach ceann dá réigiúin is forimeallaí dá dtagraítear in Airteagal 6(2), lena leagfar síos na nithe seo a leanas:

scriosta

(a) straitéis maidir leis an saothrú inbhuanaithe iascach agus forbairt an gheilleagair ghoirm inbhuanaithe

 

(b) tuairisc ar na príomhghníomhaíochtaí atá beartaithe agus na hacmhainní airgeadais comhfhreagracha, lena n-airítear:

 

tacaíocht struchtúrtha don earnáil iascaigh agus dobharshaothraithe faoi Theideal II:

 

cúiteamh na gcostas breise dá dtagraítear in Airteagal 21;

 

infheistíochtaí eile sa gheilleagar gorm inbhuanaithe is gá chun forbairt inbhuanaithe cois cósta a bhaint amach.

 

Leasú    103

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 9 – mír 5

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

5.  Déanfaidh an Coimisiún anailís a fhorbairt do gach imchuach farraige a léireoidh láidreachtaí agus laigí coiteanna an imchuacha farraige chéanna maidir le cuspóirí an Chomhbheartais Iascaigh a bhaint amach, dá dtagraítear in Airteagal 2 de Rialachán (AE) Uimh. 1380/2013. I gcás inarb infheidhme, cuirfear san áireamh leis an anailís seo na straitéisí imchuacha farraige agus macrairéigiúnacha.

5.  Déanfaidh an Coimisiún, tar éis dó tuairimí a fháil ó na Comhairlí ábhartha Comhairleacha, anailís a fhorbairt do gach imchuach farraige ina léireofar láidreachtaí agus laigí coiteanna an imchuacha farraige maidir le gnóthú chuspóirí an Chomhbheartais Iascaigh, amhail dá dtagraítear in Airteagal 2 de Rialachán (AE) Uimh. 1380/2013, agus le gnóthú dea-stádais comhshaoil, amhail dá dtagraítear i dTreoir 2008/56/CE. Cuirfear san áireamh leis an anailís sin na straitéisí imchuacha farraige agus macrairéigiúnacha atá ann cheana.

Leasú    104

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 9 – mír 6 – pointe b a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(ba)  i gcás inarb infheidhme, an gá atá ann na cabhlaigh a nuachóiriú nó a athnuachan;

Leasú    105

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 9 – mír 6 – pointe d a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(da)  rialú ar speicis ionracha a dhéanann damáiste suntasach do tháirgiúlacht na n-iascach;

Réasúnú

Rún ó Pharlaimint na hEorpa an 12 Meitheamh 2018 maidir le dul i dtreo earnáil dobharshaothraithe Eorpach atá inbhuanaithe agus iomaíoch: stádas reatha agus dúshláin amach anseo

Leasú    106

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 9 – mír 6 – pointe d b (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(d b)  tacaíocht do thaighde ar threalamh roghnaitheach nuálach iascaireachta, agus ar a úsáid, ar fud an Aontais i gcomhréir, inter alia, le hAirteagal 27 de Rialachán (AE) Uimh. 1380/2013;

Leasú    107

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 9 – mír 6 – pointe e

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(e)  an fhianaise is déanaí maidir le feidhmíocht shocheacnamaíoch an gheilleagair ghoirm inbhuanaithe, agus go háirithe earnáil an iascaigh agus an dobharshaothraithe;

(e)  an fhianaise is déanaí maidir leis an gcothromaíocht idir tosaíochtaí comhshaoil agus feidhmíocht shocheacnamaíoch an gheilleagair ghoirm inbhuanaithe, agus go háirithe earnáil an iascaigh agus an dobharshaothraithe;

Leasú    108

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 9 – mír 6 – pointe g

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(g)  rannchuidiú an chláir le caomhnú agus athshlánú éiceachóras mara, agus beidh an tacaíocht a bhaineann le limistéir Natura 2000 i gcomhréir le creataí gníomhaíochta tosaíochta arna n-ullmhú de bhun Threoir 92/43/CEE;

(g)  rannchuidiú an chláir chun cothromaíocht idir na gnéithe eacnamaíocha agus sóisialta a bhaint amach agus le caomhnú agus athshlánú na n-éiceachóras muirí agus fionnuisce;

Leasú    109

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 9 – mír 6 – pointe h

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(h)  rannchuidiú an chláir le bruscar muirí a chosc, i gcomhréir le Treoir xx/xx ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle [Treoir maidir le tionchar táirgí plaisteacha áirithe ar an timpeallacht a laghdú]27;

(h)  rannchuidiú an chláir le bruscar muirí a bhailiú agus a laghdú, i gcomhréir le Treoir xx/xx ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle [Treoir maidir le tionchar táirgí plaisteacha áirithe ar an timpeallacht a laghdú]27;

_________________

_________________

27 OI L […], […], lch. […].

27 OI L […], […], lch. […].

Leasú    110

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 9 – mír 6 – pointe i

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(i)  rannchuidiú an chláir le maolú an athraithe aeráide agus leis an oiriúnú don athrú sin.

(i)  rannchuidiú an chláir le maolú an athraithe aeráide agus leis an oiriúnú don athrú sin, lena n-áirítear trí astaíochtaí CO2 a laghdú trí bhíthin coigilt breosla.

Leasú    111

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 9 – mír 6 – pointe i a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(i a)  rannchuidiú an chláir le dul i ngleic le hiascaireacht NNN.

Leasú    112

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 12 – mír 1 – an chuid réamhráiteach

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

1.  Ní bheidh aon iarratas a thíolacann tairbhí le haghaidh tacaíochta ó CEMI inghlactha ar feadh tréimhse sainaitheanta ama a leagtar síos de bhun mhír 4, má chinn údarás inniúil go bhfuil an tairbhí lena mbaineann tar éis na nithe seo a leanas a dhéanamh:

1.  Ní bheidh aon iarratas a thíolacann iarratasóir le haghaidh tacaíochta ó CEMI inghlactha ar feadh tréimhse sainaitheanta ama a leagtar síos de bhun mhír 4, má chinn údarás inniúil go bhfuil an t-iarratasóir lena mbaineann tar éis na nithe seo a leanas a dhéanamh:

Leasú    113

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 12 – mír 1 – pointe a

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(a)  sárú tromchúiseach déanta acu faoi Airteagal 42 de Rialachán (CE) Uimh. 1005/200828 nó faoi Airteagal 90 de Rialachán (CE) Uimh. 1224/2009 ón gComhairle nó faoi reachtaíocht eile a ghlac Parlaimint na hEorpa agus an Chomhairle;

(a)  sárúithe faoi Airteagal 42 de Rialachán (CE) Uimh. 1005/200828 ón gComhairle nó faoi Airteagal 90 den Rialachán maidir le Rialú nó faoi reachtaíocht eile a ghlac Parlaimint na hEorpa agus an Chomhairle laistigh de chreat CBI;

__________________

__________________

28 Rialachán (CE) Uimh. 1005/2008 ón gComhairle an 29 Meán Fómhair 2008 lena mbunaítear córas Comhphobail chun iascaireacht neamhdhleathach, neamhthuairiscithe agus neamhrialáilte a chosc, a dhíspreagadh agus a dhíothú, lena leasaítear Rialacháin (CEE) Uimh. 2847/93, (CE) Uimh. 1936/2001 agus (CE) Uimh. 601/2004 agus lena n-aisghairtear Rialacháin (CE) Uimh. 1093/94 agus (CE) Uimh. 1447/1999 (IO L 286, 29.10.2008, lch. 1).

28 Rialachán (CE) Uimh. 1005/2008 ón gComhairle an 29 Meán Fómhair 2008 lena mbunaítear córas Comhphobail chun iascaireacht neamhdhleathach, neamhthuairiscithe agus neamhrialáilte a chosc, a dhíspreagadh agus a dhíothú, lena leasaítear Rialacháin (CEE) Uimh. 2847/93, (CE) Uimh. 1936/2001 agus (CE) Uimh. 601/2004 agus lena n-aisghairtear Rialacháin (CE) Uimh. 1093/94 agus (CE) Uimh. 1447/1999 (IO L 286, 29.10.2008, lch. 1).

Leasú    114

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 12 – mír 1 – pointe c

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(c)  aon cheann de na cionta comhshaoil atá leagtha amach in Airteagal 3 agus Airteagal 4 de Threoir 2008/99/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle29 déanta acu, má dhéantar an t-iarratas ar thacaíocht faoi Airteagal 23.

(c)  aon cheann de na cionta comhshaoil atá leagtha amach in Airteagal 3 agus Airteagal 4 de Threoir 2008/99/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle29.

__________________

__________________

29 Treoir 2008/99/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 19 Samhain 2008 maidir le cosaint an chomhshaoil tríd an dlí coiriúil (IO L 328, 06.12.2008, lch. 28).

29 Treoir 2008/99/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 19 Samhain 2008 maidir le cosaint an chomhshaoil tríd an dlí coiriúil (IO L 328, 06.12.2008, lch. 28).

Leasú    115

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 12 – mír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

2.  Leanfaidh an tairbhí de na coinníollacha inghlacthachta dá dtagraítear i mír 1 a chomhlíonadh, tar éis an t-iarratas a chur isteach agus le linn thréimhse iomlán chur chun feidhme na hoibríochta agus ar feadh cúig bliana tar éis na híocaíochta deiridh leis an tairbhí sin.

2.  Leanfaidh an tairbhí de na coinníollacha inghlacthachta dá dtagraítear i mír 1 a chomhlíonadh, tar éis an t-iarratas a chur isteach agus le linn thréimhse iomlán chur chun feidhme na hoibríochta agus ar feadh dhá bhliain tar éis na híocaíochta deiridh leis an tairbhí sin.

Leasú    116

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 12 – mír 4 – pointe a a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(aa)  aon choinníollacha faoina laghdaítear tréimhse na neamh-incháilitheachta;

Leasú    117

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 12 – mír 4 – pointe a b (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(ab)  sainmhíniú ar na coinníollacha a bheidh le comhlíonadh tar éis chur isteach na hiarrata dá dtagraítear i mír 2 agus na socruithe maidir leis an cúnamh a deonaíodh a aisghabháil i gcás neamhchomhlíonaidh, a bheidh le scálú de réir thromchúis an tsáraithe a rinneadh.

Leasú    118

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 12 – mír 5 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

5 a.  Féadfaidh na Ballstáit an tréimhse neamh-inghlacthachta a chur i bhfeidhm i leith na n-iarratas a chur na hiascairí in uiscí intíre isteach, ar iascairí iad a rinne sáruithe tromchúiseacha mar a shainmhínítear sna rialacha náisiúnta.

Leasú    119

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 12 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

Airteagal 12a

 

Oibríochtaí incháilithe

 

Féadfaidh CEMI tacú le meascán d’oibríochtaí éagsúla arna n-aithint ag na Ballstáit ina gcláir, ar choinníoll go bhfuil siad cumhdaithe ag ceann amháin nó níos mó de na tosaíochtaí atá sainaitheanta sa Rialachán seo.

Réasúnú

Ar mhaithe le soiléireacht dhlíthiúil agus cinnteacht do na hoibreoirí agus do na Ballstáit, is gá an prionsabal ar dá réir "cibé rud nach dtoirmisctear, ceadaítear é" a lua go follasach i dtéacs an rialacháin.

Leasú    120

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 13 – mír 1 – pointe a

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(a)  oibríochtaí lena méadaítear acmhainn iascaireachta soithigh, nó lena dtacaítear le héadáil trealaimh a mhéadaíonn cumas an tsoithigh teacht ar éisc;

(a)  oibríochtaí lena méadaítear acmhainn iascaireachta soithigh, nó lena dtacaítear le héadáil trealaimh a mhéadaíonn cumas an tsoithigh teacht ar éisc, seachas chun críche shábháilteacht nó dhálaí oibre agus maireachtála an chriú a fheabhsú, lena n-áirítear ceartúcháin ar chobhsaíocht an tsoithigh, nó ar cháilíocht an táirge, ar choinníoll go leithdháiltear an méadú ar an mBallstát lena mbaineann laistigh den teorainn, gan an chothromaíocht idir cumas iascaireachta agus deiseanna iascaireachta atá ar fáil a chur i gcontúirt agus gan méadú a dhéanamh ar chumas an tsoithigh lena mbaineann iasc a ghabháil;

Leasú    121

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 13 – mír 1 – pointe f

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(f)  aistriú úinéireachta ar ghnóthas;

(f)  aistriú úinéireachta ar ghnóthas, seachas aistriú ghnóthais chuig iascairí óga nó táirgeoirí óga dobharshaothraithe;

Leasú    122

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 13 – mír 1 – pointe g

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(g)  athstocáil dhíreach, mura bhfuil foráil déanta dó go sainráite mar bheart caomhantais i gníomh dlíthiúil de chuid an Aontais nó i gcás athstocála trialaí;

(g)  athstocáil dhíreach, mura bhfuil foráil déanta dó go sainráite mar bheart caomhantais i gníomh dlíthiúil de chuid an Aontais nó i gcásanna athstocála trialaí nó athstocála a bhaineann le próisis chun dálaí comhshaoil agus táirgthe an chomhshaoil nádúrtha a fheabhsú;

Leasú    123

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 13 – mír 1 – pointe h

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(h)  calafoirt nua, láithreáin nua ag a gcuirtear iasc i dtír nua nó hallaí ceantála nua a thógáil.

(h)  calafoirt nua láithreáin nua ag a gcuirtear iasc i dtír a thógáil seachas calafoirt bheaga agus láithreáin ag a gcuirtear iasc i dtír i limistéir iargúlta, go háirithe sna réigiúin is forimleallaí, ar oileáin iargúlta agus i limistéir chósta fhorimeallacha agus neamh-uirbeacha;

Leasú    124

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 13 – mír 1 – pointe i

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(i)  sásraí idirghabhála margaidh arb é is aidhm dóibh táirgí iascaigh nó dobharshaothraithe a tharraingt siar ón margadh d'fhonn an soláthar a laghdú ionas nach dtitfeadh praghsanna nó chun cur le praghsanna d'aon turas; ag teacht as sin, oibríochtaí stórála i slabhra lóistíochta a mbeadh an tionchar céanna acu go beartaithe nó go neamhbheartaithe;

(i)  sásraí idirghabhála margaidh arb é is aidhm dóibh táirgí iascaigh nó dobharshaothraithe a tharraingt siar ón margadh d'fhonn an soláthar a laghdú ionas nach dtitfeadh praghsanna nó chun cur le praghsanna d'aon turas;

Leasú    125

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 13 – mír 1 – pointe j

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(j)  infheistíochtaí ar bord soithí iascaireachta atá riachtanach chun go gcomhlíonfar na ceanglais faoi dhlí an Aontais nó faoin dlí náisiúnta, lena n-áirítear ceanglais faoi oibleagáidí an Aontais i gcomhthéacs eagraíochtaí réigiúnacha um bainistíocht iascaigh;

(j)  ach amháin má fhoráiltear a mhalairt sa Rialachán seo, infheistíochtaí ar bord soithí iascaireachta atá riachtanach chun go gcomhlíonfar na ceanglais faoi dhlí an Aontais nó faoin dlí náisiúnta, lena n-áirítear ceanglais faoi oibleagáidí an Aontais i gcomhthéacs eagraíochtaí réigiúnacha um bainistíocht iascaigh, ach amháin má chruthaíonn na hinfheistíochtaí sin costais dhíréireacha do na hoibreoirí;

Leasú    126

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 13 – mír 1 – pointe k

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(k)  infheistíochtaí ar bord soithí iascaireachta a rinne gníomhaíocht iascaireachta inar caitheadh 60 lá in aghaidh na bliana ar a laghad ar muir le linn an dá bhliain féilire roimh dháta chur isteach an iarratais ar thacaíocht.

scriosta

Leasú    127

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 13 – mír 1 – pointe k a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(ka)  má mhéadaítear cumhacht in kW le príomhinneall nó inneall cúnta soithigh iascaireachta, déanfar iad a ionadú nó a nuachóiriú;

Leasú    128

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 13 – mír 1 – pointe k b (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(kb)  orgánaigh ghéinmhodnaithe a tháirgeadh, ar táirgeadh é a bhféadfadh tionchar díobhálach a bheith aige ar an gcomhshaol nádúrtha.

Leasú    129

Togra le haghaidh rialacháin

Teideal 2 – Caibidil 2 - teideal

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

Tosaíocht 1 Iascach inbhuanaithe agus caomhnú acmhainní bitheolaíocha na mara a chothú;

Tosaíocht 1: Iascaigh inbhuanaithe, caomhnú acmhainní bitheolaíocha na mara agus an chobhsaíocht shocheacnamaíoch a chothú

Leasú    130

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 14 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

1.  Rannchuideoidh tacaíocht faoin gCaibidil seo leis na sainchuspóirí maidir le cúrsaí comhshaoil, cursaú eacnamaíochta, cúrsaí sóisialta agus cúrsaí fostaíochta a bhaint amach mar a leagtar amach in Airteagal 2 de Rialachán (AE) Uimh. 1380/2013.

1.  Rannchuideoidh tacaíocht faoin gCaibidil seo le gnóthú chuspóirí comhshaoil, eacnamaíocha, sóisialta agus fostaíochta CBI, amhail mar a leagtar amach in Airteagal 2 de Rialachán (AE) Uimh. 1380/2013, agus cothóidh sí idirphlé sóisialta idir geallsealbhóirí.

Réasúnú

Meastar go bhfuil tabhairt ar ais beart chun idirphlé sóisialta a chothú ríthábhachtach chun caidreamh a chothabháil idir na páirtithe agus chun na dálaí oibre is fearr a chothú ar bord agus ar talamh, lena n-áirítear trí oiliúint agus dreasachtaí chun dea-chleachtais a chur chun cinn.

Leasú    131

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 15 – mír 1 – an chuid réamhráiteach

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

1.  Mar chuid dá gclár, déanfaidh na Ballstáit plean gníomhaíochta a ullmhú i ndáil le hiascaireacht chósta ar an mionchóir ina leagfar amach straitéis chun iascaireacht chósta ar an mionchóir a fhorbairt a bheidh bhrabúsach agus inbhuanaithe. I gcás inarb infheidhme, déanfar an straitéis seo a struchtúrú mar a leanas:

1.  Mar chuid dá gclár, déanfaidh na Ballstáit plean gníomhaíochta sonrach a ullmhú, agus i gcomhar cuí leis na hearnálacha ábhartha, i ndáil le hiascaireacht chósta ar an mionchóir, ina leagfar amach straitéis chun iascaireacht chósta ar an mionchóir a fhorbairt a bheidh bhrabúsach agus inbhuanaithe. I gcás inarb infheidhme, déanfar an straitéis seo a struchtúrú mar a leanas:

Leasú    132

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 15 – mír 1 – pointe d

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(d)  scileanna, eolas, nuálaíocht agus fothú acmhainní a chur chun cinn;

(d)  scileanna, eolas, nuálaíocht agus fothú acmhainní a chur chun cinn, go háirithe d’iascairí óga;

Leasú    133

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 15 – mír 1 – pointe e

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(e)  sláinte, sábháilteacht agus dálaí oibre ar bord soithí iascaireachta a fheabhsú;

(e)  sláinte, sábháilteacht agus dálaí oibre ar bord soithí iascaireachta, in iascaireacht de chois agus bailiú sloigéisc, agus ar talamh i ngníomhaíochtaí a bhaineann go díreach le hiascaireacht a fheabhsú;

Leasú    134

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 15 – mír 3 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

3 a.  Chun an t-ualach riaracháin ar oibreoirí a mhaolú agus iarratas ar chúnamh á chur isteach acu, déanfaidh na Ballstáit a ndícheall chun foirm iarratais simplithe amháin ón Aontas a thabhairt isteach le haghaidh bhearta CEMI.

Leasú    135

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 16 – mír 1 – pointe a

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(a)  cás ina bhfaigheann iascaire óg soitheach iascaireachta den chéad uair agus é faoi bhun 40 bliain d'aois tráth a chuireann sé isteach an t-iarratas agus a bhfuil cúig bliana oibre ar a laghad curtha de aige mar iascaire nó a bhfuil gairmcháilíocht leordhóthanach bainte amach aige;

(a)  cás ina bhfaigheann iascaire óg soitheach iascaireachta den chéad uair agus an tráth a chuireann sé isteach an t-iarratas, go bhfuil taithí leordhóthanach aige mar iascaire, go n-aithníonn an Ballstát lena mbaineann go hoifigiúil é, nó go bhfuil gairmcháilíocht leordhóthanach bainte amach aige, lena n-áirítear nuair a fhaigheann an t-iascaire an maoin mar scairshealbhóir tromlaigh i gcuideachta;

Leasú    136

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 16 – mír 1 – pointe b a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(ba)  rochtain ar chreidmheas, ar árachas, agus ar ionstraimí airgeadais a éascú;

Leasú    137

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 16 – mír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

2.  Déanfar na soithí dá dtagraítear i mír 1 a fheistiú i le haghaidh iascaireacht mhara agus beidh siad idir 5 agus 30 bliain d'aois.

scriosta

Leasú    138

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 16 – mír 3 – fomhír 1 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

Féadfaidh CEMI tacú leis na hinfheistíochtaí dá dtagraítear i mír 1(ba) i soithí inbhuanaithe, gan beann ar a bhfad, i gcás ina bhfuil cistí ar fáil, ar choinníoll go dtabharfar tosaíocht d’oibreoirí cósta ar an mionchóir sa phróiseas roghnúcháin.

Leasú    139

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 17 – mír 2 – an chuid réamhráiteach

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

2.   dheonaítear an tacaíocht dá dtagraítear i mír 1 trí scor buan gníomhaíochtaí iascaireachta a chúiteamh, déanfar na coinníollacha seo a leanas a chomhlíonadh:

2.  Féadfar an tacaíocht dá dtagraítear i mír 1 a dheonú trí scor buan gníomhaíochtaí iascaireachta a chúiteamh ar choinníoll go ndéanfar na coinníollacha seo a leanas a chomhlíonadh:

Leasú    140

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 17 – mír 2 – pointe a a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(aa)  is é an toradh atá ar an scor go dtagann laghdú buan ar an acmhainneacht iascaireachta mar nach ndéantar an tacaíocht a fuarthas a athinfheistiú sa chabhlach;

Leasú    141

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 17 – mír 2 – pointe c

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(c)  úinéirí soithí iascaireachta an Aontais a cláraíodh mar shoithí gníomhacha agus a rinne gníomhaíocht iascaireachta inar caitheadh 120 lá ar a laghad ar muir le linn an bhliain féilire roimh dháta chur isteach an iarratais ar thacaíocht;

(c)  úinéirí soithí iascaireachta an Aontais a cláraíodh mar shoithí gníomhacha agus a rinne gníomhaíocht iascaireachta inar caitheadh 90 lá ar a laghad ar muir le linn an bhliain féilire roimh dháta chur isteach an iarratais ar thacaíocht;

Leasú    142

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 17 – mír 2 – pointe d

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(d)   déantar an acmhainn iascaireachta choibhéiseach a bhaint go buan de chlár loingseoireachta an Aontais agus déantar na ceadúnais agus údaruithe iascaireachta a tharraingt siar go buan, i gcomhréir le hAirteagal 22(5) agus (6) de Rialachán (AE) Uimh. 1380/2013; agus

(d)  déantar an acmhainn iascaireachta choibhéiseach a bhaint go buan de chlár loingseoireachta an Aontais agus déantar na ceadúnais agus údaruithe iascaireachta a tharraingt siar go buan, i gcomhréir le hAirteagal 22(5) agus Airteagal (6) de Rialachán (AE) Uimh. 1380/2013;

Leasú    143

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 17 – mír 2 – fomhír 1 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

Féadfaidh iascairí, lena n-áirítear úinéirí soithí iascaireachta agus baill an chriú, a d'oibrigh ar muir ar feadh 90 lá ar a laghad ar bord soithigh iascaireachta de chuid an Aontais lena mbaineann an scor buan le linn an dá bhliain roimh dháta chur isteach an iarratais ar thacaíocht tairbhe a bhaint freisin as an tacaíocht dá dtagraítear i mír 1. Scoirfidh na h-iascairí lena mbaineann go hiomlán de na gníomhaíochtaí iascaireachta go léir. Cuirfidh an tairbhí cruthúnas ar fáil don údarás inniúil maidir le scor buan de na gníomhaíochtaí iascaireachta. Aisíocfaidh an t-iascaire an cúiteamh ar bhonn sealadach pro rata sa chás ina dtéann an t-iascaire sin i mbun ghníomhaíocht na hiascaireachta athuair taobh istigh de thréimhse níos lú ná dhá bhliain i ndiaidh dháta chur isteach an iarratais ar thacaíocht.

Leasú    144

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 17 – mír 3 – fomhír 1 – an chuid réamhráiteach

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

Déanfar an tacaíocht don scor buan gníomhaíochtaí iascaireachta dá dtagraítear i mír 2 a chur i bhfeidhm trí mhaoiniú nach bhfuil nasctha le costais, i gcomhréir le hAirteagal 46(a) agus le hAirteagal 89 de Rialachán (AE) Uimh. [Rialachán lena leagtar síos Forálacha Coiteanna], agus beidh an tacaíocht bunaithe ar na nithe seo a leanas:

Déanfar an tacaíocht don scor buan gníomhaíochtaí iascaireachta dá dtagraítear i mír 2 a chur i bhfeidhm trí mhaoiniú nach bhfuil nasctha le costais, i gcomhréir le hAirteagal 46(a) agus le hAirteagal 89 de Rialachán (AE) Uimh. [Rialachán lena leagtar síos Forálacha Coiteanna], agus beidh an tacaíocht bunaithe ar chomhlíonadh na gcoinníollacha a leagtar síos i mír 2 den Airteagal seo.

Leasú    145

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 17 – mír 3 – fomhír 1 – pointe a

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(a)  coinníollacha a chomhlíonadh, i gcomhréir le hAirteagal 46(a) de Rialachán (AE) Uimh. [Rialachán lena leagtar síos Forálacha Coiteanna]; agus

scriosta

Leasú    146

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 17 – mír 3 – fomhír 1 – pointe b

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(b)  (mm) torthaí a bhaint amach, i gcomhréir le hAirteagal 46(a)(ii) de Rialachán (AE) Uimh. [Rialachán lena leagtar síos Forálacha Coiteanna].

scriosta

Leasú    147

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 17 – mír 3 – fomhír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

Tabharfar de chumhacht don Choimisiún gníomhartha tarmligthe a ghlacadh, i gcomhréir le hAirteagal 52, lena leagtar síos na coinníollacha dá dtagraítear i bpointe (a), a bhainfidh le cur chun feidhme bearta caomhnaithe, dá dtagraítear in Airteagal 7 de Rialachán (AE) Uimh. 1380/2013.

scriosta

Leasú    148

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 18 – teideal

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

Scor buan urghnách gníomhaíochtaí iascaireachta

Stop a chur le gníomhaíochtaí iascaireachta go sealadach

Leasú    149

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 18 – mír 1 – an chuid réamhráiteach

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

1.  Féadfaidh CEMI tacú le cúiteamh as an scor urghnách iascaireachta arb é is cúis leis ceann de na nithe seo a leanas:

1.  Féadfaidh CEMI tacú le cúiteamh as an scor sealadach iascaireachta arb é is cúis leis ceann de na nithe seo a leanas:

Leasú    150

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 18 – mír 1 – pointe a

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(a)  Bearta caomhnaithe, dá dtagraítear in Airteagal 7(1), i bpointí (a), (b), (c) agus (j) de Rialachán (AE) Uimh. 1380/2013, nó bearta caomhnaithe coibhéiseacha arna nglacadh ag eagraíochtaí réigiúnacha bainistíochta iascaigh, i gcás inarb infheidhme maidir leis an Aontas;

(a)  bearta caomhnaithe, dá dtagraítear in Airteagal 7 (1), pointí (a), (b), (c), (i) agus (j) de Rialachán (AE) Uimh. 1380/2013, lena n-áirítear tréimhsí coiscthe iascaireachta agus TACanna agus cuótaí a chur as an áireamh, nó bearta caomhnaithe coibhéiseacha arna nglacadh ag eagraíochtaí réigiúnacha bainistíochta iascaigh, i gcás inarb infheidhme maidir leis an Aontas;

Leasú    151

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 18 – mír 1 – pointe b

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(b)  bearta an Choimisiúin i gcás bagairt thromchúiseach ar acmhainní bitheolaíocha na mara, dá dtagraítear in Airteagal 12 de Rialachán (AE) Uimh. 1380/2013;

(b)  bearta práinneacha an Choimisiúin nó na mBallstát i gcás bagairt thromchúiseach ar acmhainní bitheolaíocha na mara, dá dtagraítear in Airteagal 12 agus Airteagal 13 faoi seach de Rialachán (AE) Uimh. 1380/2013;

Leasú    152

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 18 – mír 1 – pointe c

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(c)  cur isteach de dheasca cúiseanna force majeure ar iarratas ar chomhaontú comhpháirtíochta maidir le hiascaigh inbhuanaithe nó aon phrótacal a ghabhann leis; nó

(c)  cur isteach ar iarratas nó ar neamh-athnuachan, de dheasca cúiseanna force majeure, i dtaca le comhaontú comhpháirtíochta maidir le hiascach inbhuanaithe nó aon phrótacal a ghabhann leis; nó

Leasú    153

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 18 – mír 1 – pointe d

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(d)  tubaistí nádúrtha teagmhais aeráide a d'aithin go foirmiúil údarás inniúil an Bhallstáit lena mbaineann.

(d)  tubaistí nádúrtha, teagmhais chomhshaoil, lena n-áirítear eachtraí maidir le dúnta sláinte nó mortlaíocht mhínormálta na n-acmhainní iascaigh, tionóiscí ar muir le linn gníomhaíochtaí iascaireachta agus teagmhais dhíobhálacha aeráide, lena n-áirítear dálaí aimsire contúirteacha faidréiseacha ar muir lena ndéantar difear d’iascach sonrach, a d'aithin go foirmiúil údarás inniúil an Bhallstáit ábhartha.

Leasú    154

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 18 – mír 1 – fomhír 1 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

Ní chuirfear fionraí séasúrtha athfhillteach na ngníomhaíochtaí iascaireachta san áireamh agus cúiteamh á dheonú agus íocaíochtaí á ndéanamh faoin Airteagal seo.

Leasú    155

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 18 – mír 2 – pointe a

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(a)  cás ina gcuirtear stop le gníomhaíochtaí trádála an tsoithigh lena mbaineann ar feadh 90 lá as a chéile; agus

(a)  i gcás ina gcuirtear stop le gníomhaíochtaí iascaireachta an tsoithigh lena mbaineann ar feadh 30 lá as a chéile ar a laghad.

Leasú    156

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 18 – mír 2 – pointe b

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(b)  cás nach ionann an caillteanas a thagann as an scor agus níos mó ná 25 % de láimhdeachas bliantúil an ghnóthais lena mbaineann, arna ríomh ar bhonn mheánláimhdeachas an ghnóthais sna trí bliana féilire roimhe sin.

scriosta

Leasú    157

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 18 – mír 3 – fomhír 1 – pointe a

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(a)  úinéirí soithí iascaireachta a cláraíodh mar shoithí gníomhacha agus a rinne gníomhaíocht iascaireachta inar caitheadh 120 lá ar a laghad ar muir le linn gach ceann de na trí bliana féilire roimh bhliain chur isteach an iarratais ar thacaíocht; nó

(a)  úinéirí soithí iascaireachta nó iascairí de chois a cláraíodh mar shoithí gníomhacha agus a rinne gníomhaíocht iascaireachta inar caitheadh 120 lá ar a laghad ar muir le linn an bhliain féilire roimh bhliain chur isteach an iarratais ar thacaíocht; nó

Leasú    158

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 18 – mír 3 – fomhír 1 – pointe b

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(b)  iascairí a d'oibrigh ar feadh 120 lá ar a laghad ar bord soithigh iascaireachta de chuid an Aontais lena mbaineann an scor urghnách le linn an bhliain roimh dháta chur isteach an iarratais ar thacaíocht.

(b)  iascairí a d'oibrigh ar an bhfarraige ar feadh 120 lá ar a laghad ar bord soithigh iascaireachta de chuid an Aontais lena mbaineann an scor sealadach le linn an bhliain roimh dháta chur isteach an iarratais ar thacaíocht.

Leasú    159

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 18 – mír 5

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

5.  Cuirfear na gníomhaíochtaí uile iascaireachta a dhéanann an soitheach iascaireachta lena mbaineann nó a dhéanann na hiascairí lena mbaineann ar fionraí go héifeachtach le linn na tréimhse a bhaineann leis an scor. Féachfaidh an t-údarás inniúil chuige go n-éireoidh an soitheach iascaireachta as aon ghníomhaíocht iascaireachta le linn na tréimhse a bhaineann leis an scor urghnách agus go seachnófar an róchúiteamh i gcás ina n-úsáidfí an soitheach chun críocha eile.

5.  Cuirfear na gníomhaíochtaí uile iascaireachta a dhéanann an soitheach iascaireachta lena mbaineann nó a dhéanann na hiascairí lena mbaineann ar fionraí go héifeachtach le linn na tréimhse a bhaineann leis an scor. Féachfaidh an t-údarás inniúil chuige go n-éireoidh an soitheach iascaireachta as aon ghníomhaíocht iascaireachta le linn na tréimhse a bhaineann leis an scor sealadach agus go seachnófar an róchúiteamh i gcás ina n-úsáidfí an soitheach chun críocha eile.

Leasú    160

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 19 – mír 2 – pointe a

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(a)  ceannach agus suiteáil ar shoithí comhpháirteanna atá riachtanach le haghaidh rianú éigeantach soithí agus córas tuairiscithe leictreonach a úsáidtear chun críocha rialaithe, i gcás soithí iascaireachta cósta ar an mionchóir;

(a)  ceannach, suiteáil agus bainistiú ar shoithí comhpháirteanna atá riachtanach le haghaidh rianú soithí agus córas tuairiscithe leictreonach a úsáidtear chun críocha rialaithe agus iniúchta, i gcás soithí iascaireachta ar lú ná 12 mhéadar a bhfad iomlán;

Leasú    161

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 19 – mír 2 – pointe b

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(b)  ceannach agus suiteáil ar shoithí comhpháirteanna atá riachtanach le haghaidh córas cianfhaireacháin leictreonach a úsáidtear chun cur chun feidhme na hoibleagáide gabhálacha dá dtagraítear in Airteagal 15 de Rialachán (AE) Uimh. 1380/2013;

(b)  ceannach agus suiteáil ar shoithí comhpháirteanna atá riachtanach le haghaidh córas cianfhaireacháin leictreonach a úsáidtear chun cur chun feidhme na hoibleagáide gabhálacha dá dtagraítear in Airteagal 15 de Rialachán (AE) Uimh. 1380/2013;

Réasúnú

Níor cheart don tacaíocht brath ar cibé acu an bhfuil an beart éigeantach nó nach bhfuil.

Leasú    162

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 19 – mír 2 – pointe c

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(c)  ceannach agus suiteáil ar shoithí gléasanna le haghaidh tomhas leanúnach éigeantach agus chun cumhacht tiomána innill a thaifeadadh.

(c)  ceannach agus suiteáil ar shoithí gléasanna le haghaidh tomhas leanúnach agus chun cumhacht tiomána innill a thaifeadadh.

Réasúnú

Níor cheart go mbeadh an tacaíocht ag brath ar cibé acu an bhfuil an beart éigeantach nó nach bhfuil.

Leasú    163

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 20 – teideal

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

Tiomsú agus próiseáil sonraí i mbainistiú iascaigh agus chun críocha na heolaíochta

Bailiú, próiseáil agus scaipeadh sonraí ar mhaithe le bainistiú iascaigh agus dobharshaothraithe agus chun críocha eolaíocha

Leasú    164

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 20 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

1.  Féadfaidh CEMI tacú le tiomsú, bainistiú agus le húsáid sonraí ar mhaithe le bainistiú iascaigh agus chun críocha eolaíochta, dá bhforáiltear le hAirteagal 25(1) agus (2) de Rialachán (AE) Uimh. 1380/2013, agus a shonraítear sa bhreis air sin i Rialachán (AE) Uimh. 2017/1004, bunaithe ar na pleananna oibre náisiúnta dá dtagraítear in Airteagal 6 de Rialachán (AE) Uimh. 2017/1004.

1.  Féadfaidh CEMI tacú le tiomsú, bainistiú, próiseáil, úsáid agus scaipeadh sonraí ar mhaithe le bainistiú iascaigh agus dobharshaothraithe agus chun críocha eolaíocha, lena n-áirítear sonraí maidir le hiascaigh áineasa, dá bhforáiltear le hAirteagal 25(1) agus (2) de Rialachán (AE) Uimh. 1380/2013, agus a shonraítear sa bhreis air sin i Rialachán (AE) Uimh. 2017/1004, bunaithe ar na pleananna oibre náisiúnta dá dtagraítear in Airteagal 6 de Rialachán (AE) Uimh. 2017/1004.

Leasú    165

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 21

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

Airteagal 21

Airteagal 29 e

Cúiteamh ar chostais bhreise sna réigiúin is forimeallaí le haghaidh táirgí iascaigh agus dobharshaothraithe

Cúiteamh ar chostais bhreise

1.  Féadfaidh CEMI tacú le cúiteamh na gcostas breise a thabhaíonn na hoibreoirí le linn iascaireacht, fheirmeoireacht, phróiseáil agus mhargú táirgí áirithe iascaigh agus dobharshaothraithe ó na réigiúin fhorimeallacha a chumhdaítear faoi Airteagal 6(2).

1.  Féadfaidh CEMI tacú le cúiteamh na gcostas breise a thabhaíonn na hoibreoirí le linn iascaireacht, fheirmeoireacht, phróiseáil agus mhargú táirgí áirithe iascaigh agus dobharshaothraithe ó na réigiúin fhorimeallacha a chumhdaítear faoi Airteagal 29 b(1).

 

1a.   Beidh an cúiteamh i gcomhréir leis na costais bhreise a bhfuil sé i gceist leis iad a fhritháireamh. Beidh údar cuí leis an leibhéal cúitimh i leith na gcostas breise sa phlean um chúiteamh. Ní rachaidh an cúiteamh, áfach, in aon chás, thar 100 % den chaiteachas a tabhaíodh.

2.  Déanfaidh gach Ballstát lena mbaineann, i gcomhréir leis na critéir atá leagtha síos de réir mír 7, an liosta de tháirgí iascaigh agus dobharshaothraithe agus cainníocht na dtáirgí sin atá incháilithe do chúiteamh a chinneadh do na réigiúin dá dtagraítear i mír 1.

2.  Déanfaidh gach Ballstát lena mbaineann, i gcomhréir leis na critéir atá leagtha síos de réir mhír 7, an liosta de tháirgí iascaigh agus dobharshaothraithe agus cainníocht na dtáirgí sin atá incháilithe do chúiteamh a chinneadh do na réigiúin dá dtagraítear i mír 1.

3.  Agus an liosta agus na cainníochtaí dá dtagraítear i mír 2 á mbunú acu, cuirfidh na Ballstáit san áireamh na tosca ábhartha ar fad, go háirithe an gá lena áirithiú go bhfuil an cúiteamh ag luí go hiomlán le rialacha an Chomhbheartais Iascaigh.

3.  Agus an liosta agus na cainníochtaí dá dtagraítear i mír 2 á mbunú acu, cuirfidh na Ballstáit san áireamh na tosca ábhartha ar fad, go háirithe an gá lena áirithiú go bhfuil an cúiteamh ag luí go hiomlán le rialacha an Chomhbheartais Iascaigh.

4.  Ní dheonófar an cúiteamh le haghaidh táirgí iascaigh agus dobharshaothraithe:

4.  Ní dheonófar an cúiteamh le haghaidh táirgí iascaigh agus dobharshaothraithe:

(a)  a ghabhann soithí tríú tír, cé is moite de shoithí iascaireachta faoi bhratach Veiniséala a oibríonn in uiscí an Aontais, i gcomhréir le Cinneadh (AE) 2015/1565 ón gComhairle31;

(a)  a ghabhann soithí tríú tír, cé is moite de shoithí iascaireachta faoi bhratach Veiniséala a oibríonn in uiscí an Aontais, i gcomhréir le Cinneadh (AE) 2015/1565 ón gComhairle31;

(b)  a ghabhann soithí iascaireachta an Aontais nach bhfuil cláraithe i gcalafort i gceann amháin de na réigiúin dá dtagraítear i mír 1;

(b)  a ghabhann soithí iascaireachta an Aontais nach bhfuil cláraithe i gcalafort i gceann amháin de na réigiúin dá dtagraítear i mír 1;

 

(ba)  a ghabhann soithí iascaireachta an Aontais a chláraítear i gcalafort i gceann amháin de na réigiúin dá dtagraítear i mír 1 ach nach bhfuil ag feidhmiú sa réigiún sin, nó a chomhlachas;

(c)  a allmhairítear ó thríú tíortha.

(c)  a allmhairítear ó thríú tíortha.

5.  Ní bheidh feidhm ag mír 4 (b) má sháraíonn acmhainn reatha an tionscail phróiseála sa réigiún is forimeallaí lena mbaineann cainníocht an amhábhair arna sholáthar.

5.  Ní bheidh feidhm ag mír 4 (b) má sháraíonn acmhainn reatha an tionscail phróiseála sa réigiún is forimeallaí lena mbaineann cainníocht an amhábhair arna sholáthar.

6.  Chun an róchúiteamh a sheachaint maidir leis an gcúiteamh a íocfar do na tairbhithe atá i mbun gníomhaíochtaí dá dtagraítear i mír 1 sna réigiúin is imeallaí nó a bhfuil soitheach ina seilbh acu atá cláraithe i gcalafort sna réigiúin sin, cuirfear san áireamh na nithe seo a leanas:

6.  Chun an róchúiteamh a sheachaint maidir leis an gcúiteamh a íocfar do na tairbhithe atá i mbun gníomhaíochtaí dá dtagraítear i mír 1 sna réigiúin is imeallaí nó a bhfuil soitheach ina seilbh acu atá cláraithe i gcalafort sna réigiúin sin agus atá ag feidhmiú ann, cuirfear san áireamh na nithe seo a leanas:

(a)  na costais bhreise a bhaineann le gach táirge iascaigh nó dobharshaothraithe nó le gach catagóir táirgí a thig ó mhíbhuntáistí sonracha na réigiún lena mbaineann; agus

(a)  na costais bhreise a bhaineann le gach táirge iascaigh nó dobharshaothraithe nó le gach catagóir táirgí a thig ó mhíbhuntáistí sonracha na réigiún lena mbaineann; agus

(b)  aon chineál eile idirghabhála poiblí a dhéanann difear do leibhéal na gcostas breise.

(b)  aon chineál eile idirghabhála poiblí a dhéanann difear do leibhéal na gcostas breise.

7.  Tabharfar de chumhacht don Choimisiún gníomhartha tarmligthe a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 52 lena leagtar síos na critéir maidir le ríomh na gcostas breise a eascraíonn as míbhuntáistí sonracha na réigiún lena mbaineann.

7.  Tabharfar de chumhacht don Choimisiún gníomhartha tarmligthe a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 52 lena leagtar síos na critéir maidir le ríomh na gcostas breise a eascraíonn as míbhuntáistí sonracha na réigiún lena mbaineann agus lena bhformheastar an creat modheolaíoch chun cúnamh cúitimh a íoc.

__________________

__________________

31 Rialachán (AE) Uimh. 652/2014 ón gComhairle an 14 Meán Fómhair 2015, maidir le formheas, thar ceann an Aontais Eorpaigh, ar dheonú deiseanna iascaireachta in uiscí an Aontais do shoithí iascaireachta faoi bhratach Phoblacht Bholavarach Veiniséala sa limistéar eacnamaíoch eisiach amach ó chósta Ghuáin na Fraince (IO L 244, 14.09.2015, lch. 55).

31 Rialachán (AE) Uimh. 652/2014 ón gComhairle an 14 Meán Fómhair 2015, maidir le formheas, thar ceann an Aontais Eorpaigh, ar dheonú deiseanna iascaireachta in uiscí an Aontais do shoithí iascaireachta faoi bhratach Phoblacht Bholavarach Veiniséala sa limistéar eacnamaíoch eisiach amach ó chósta Ghuáin na Fraince (IO L 244, 14.09.2015, lch. 55).

(Déantar Airteagal 21 a leasú agus a chur isteach tar éis Airteagal 29d)

Réasúnú

Cuirtear an fhoráil sin i gcaibidil V a (nua) atá tiomnaithe do na réigiún is forimeallaí.

Leasú    166

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 22 – teideal

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

Cosaint agus athbhunú bhithéagsúlacht na mara agus éiceachórais na mara

Bithéagsúlacht agus éiceachórais mhuirí, chósta agus fionnuisce a chosaint agus a athbhunú

Réasúnú

Ba cheart aird a dhíriú ar dhobharshaothrú fionnuisce le bearta comhshaoil agus fóirdheontais chomhshaoil.

Leasú    167

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 22 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

1.  Féadfaidh an CEMI tacú le gníomhaíochtaí maidir le cosaint agus athshlánú bithéagsúlachta muirí agus cósta agus na n-éiceachóras , lena n-áirítear in uiscí intíre.

1.  Féadfaidh CEMI tacú le gníomhaíochtaí maidir le bithéagsúlacht agus le héiceachórais mhuirí, chósta agus fionnuisce a chosaint agus a athbhunú, lena n-áirítear in uiscí intíre. Chun na críche sin, ba cheart an comhar leis an nGníomhaireacht Eorpach Spáis agus le cláir Eorpacha satailíte a chothú chun tuilleadh sonraí a bhailiú faoi staid an truaillithe mhuirí agus go háirithe, maidir le dramhaíl phlaisteach sna huiscí.

Leasú    168

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 22 – mír 2 – pointe a

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(a)  cúitimh d'iascairí i dtrealamh iascaireachta caillte agus bruscar muirí a bhailiú ón muir;

(a)  cúiteamh d’iascairí as trealamh iascaireachta caillte a bhailiú agus bruscar muirí a bhailiú go héighníomhach ón muir, lena n-áirítear bailiú feamainne sargasaí sna réigiúin is forimeallaí i dtrácht;

Leasú    169

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 22 – mír 2 – pointe b

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(b)  infheistíochtaí i gcalafoirt chun saoráidí glactha a sholáthar le haghaidh trealamh iascaireachta caillte agus bruscar muirí a bhailiú ón muir;

(b)  infheistíochtaí i gcalafoirt chun saoráidí glactha, stórála agus athchúrsála leormhaithe a sholáthar le haghaidh trealamh iascaireachta caillte agus bruscar muirí, chomh maith le gabhálacha de thaisme dá dtagraítear in Airteagal 15 de Rialachán (AE) Uimh. 1380/2013 a bhailiú ón muir;

Leasú    170

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 22 – mír 2 – pointe b a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(ba)  trealamh agus gabhálacha a chosaint ar mhamaigh agus ar éin atá faoi chosaint Threoir 92/43/CEE nó Threoir 2009/147/CE, ar choinníoll nach mbainfidh sé an bonn ó roghnaíocht trealaimh iascaireachta.

Leasú    171

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 22 – mír 2 – pointe b b (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(b b)  cúiteamh ar threalamh iascaireachta inbhuanaithe agus sliogiascaireachta a úsáid;

Réasúnú

Leis an gcuid bhreise sin, bheifí in ann cóir fhabhrach a thabhairt d’iascaigh ilspeiceas ar mhionscála a úsáideann trealamh inbhuanaithe, chun críocha nuachóiriú trealaimh agus cosaint leanúnach na muirthimpeallachta.

Leasú    172

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 22 – mír 2 – pointe c a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(ca)  bearta chun dea-stádas comhshaoil a bhaint amach agus a choinneáil sa chomhshaol fionnuisce;

Réasúnú

Ba cheart aird a dhíriú ar dhobharshaothrú fionnuisce le bearta comhshaoil agus fóirdheontais chomhshaoil.

Leasú    173

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 22 – mír 2 – pointe c b (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(cb)  gníomhaíochtaí glantacháin, go háirithe i gcás plaisteach, i gcalafoirt agus i limistéir chósta agus iascaireachta an Aontais;

Leasú    174

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 22 – mír 2 – pointe f

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(f)  Cosaint speiceas faoi Threoir 92/43/CEE agus faoi Threoir 2009/147/CE, i gcomhréir le creataí gníomhaíochta tosaíochta arna mbunú de bhun Threoir 92/43/CEE;

(f)  cosaint speiceas faoi Threoir 92/43/CEE, faoi Threoir 2009/147/CE, i gcomhréir le creataí gníomhaíochta tosaíochta arna mbunú de bhun Threoir 92/43/CEE, agus cosaint na speiceas ar fad a chosnaítear faoin gCoinbhinsiún maidir le Trádáil Idirnáisiúnta i Speicis Fauna agus Flora Fiáine i mBaol (CITES), agus/nó atá ar Liosta Dearg an Aontais Idirnáisiúnta um Chaomhnú an Dúlra agus Acmhainní Nádúrtha (IUCN);

Leasú    175

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 22 – mír 2 – pointe f a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(fa)  tógáil, suiteáil nó nuachóiriú saoráidí seasta nó soghluaiste atá beartaithe chun fauna agus flora muirí a chosaint agus a fheabhsú, lena n-áirítear iad a ullmhú go heolaíoch agus meastóireacht a dhéanamh orthu agus, i gcás na réigiún is forimeallaí, feistí comhthiomsaithe iasc atá ar ancaire lena rannchuidítear le hiascaireacht inbhuanaithe agus roghnaíoch;

Leasú    176

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 22 – mír 2 – pointe f b (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(f b)  scéimeanna chun díobháil do ghabhálacha a chúiteamh arb é is cúis léi mamaigh agus éin atá faoi chosaint Threoir 92/43/CEE agus atá faoi chosaint Threoir 2009/147/CE;

Réasúnú

Athdhearbhaítear an méid atá ann cheana i CEMI 2014/20 maidir le díobháil do ghabhálacha a chúiteamh arb iad is cúis léi mamaigh agus éin.

Leasú    177

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 22 – mír 2 – pointe f c (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(f c)  cur le bainistiú nó caomhnú níos fearr a dhéanamh i dtaca le hacmhainní bitheolaíocha muirí;

Réasúnú

Tá sé tábhachtach an tacaíocht a leagtar síos i CEMI 2014-2020 a choinneáil i gcás oibríochtaí a rannchuidíonn le bainistiú agus caomhnú níos fearr acmhainní bitheolaíocha muirí, le haghaidh tionscadal i ngnáthóga cósta atá tábhachtach d’acmhainní muirí agus le haghaidh réimsí a bhfuil tábhacht leo i dtaca le pórú speiceas.

Leasú    178

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 22 – mír 2 – pointe f d (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(f d)  maidir le speicis a chuireann leibhéil inbhuanaithe stoc éisc i mbaol, tacaíocht d’fhiach rialaithe cosantach nó do bhainistiú fiadhúlra ionrach ina leith;

Leasú    179

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 22 – mír 2 – pointe f e (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(f e)  athstocáil dhíreach mar bheart caomhnaithe i ngníomh dlíthiúil de chuid an Aontais;

Réasúnú

Baol mór do na stoic ná an easpa tacaíochta maidir le stocáil, rud a chuireann feabhas díreach ar stoic.

Leasú    180

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 22 – mír 2 – pointe f f (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(f f)  tacaíocht do bhailiú agus do bhainistiú sonraí ar speicis choimhthíocha a bheith ann, rud a d’fhéadfadh a bheith ina gcúis le héifeachtaí turraingeacha ar an mbithéagsúlacht;

Réasúnú

Le heolas ar speicis choimhthíocha ionracha atá in uiscí mara, áiritheofar cosaint na bithéagsúlachta agus beifear in ann gníomhaíochtaí coisctheacha iomchuí a ullmhú. Chun an mhuirthimpeallacht agus beo-acmhainní muirí a chosaint ar thionchar speiceas coimhthíoch ionrach, beidh sé tábhachtach freisin tacú le réitigh atá dírithe ar na speicis sin a chomhrac.

Leasú    181

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 22 – mír 2 – pointe f g (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(f g)  oiliúint d’iascairí, go háirithe i dtaca le húsáid níos roghnaithí feistis agus trealaimh iascaireachta, d’fhonn feasacht a ardú agus an tionchar atá ag an iascaireacht ar an muirthimpeallacht a laghdú.

Réasúnú

D’fhonn tionchar na hiascaireachta ar an muirthimpeallacht a laghdú, ba cheart do CEMI oiliúint a chistiú d’iascairí, go háirithe maidir le feisteas agus trealamh iascaireachta níos roghnaithí a úsáid.

Leasú    182

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 22 – mír 2 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

2 a.  Féadfaidh CEMI cistiú a sholáthar do dhamáistí agus d’infheistíochtaí faoi threoir phointe (a) agus phointe (b) d’Airteagal 22(2) ag 100 %.

Réasúnú

Ní shaothraíonn iascairí aon ioncam as trealamh iascaireachta caillte ná dramhaíl a bhailiú; bíonn orthu na costais a dhíol. Dá bhrí sin, tabharfaidh CEMI tacaíocht, ag 100 %, d’iascairí a bhailíonn trealamh iascaireachta caillte agus dramhaíl ón bhfarraige.

Leasú    183

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 22 – mír 2 b (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

2 b.  Áirítear ar phointe (e) agus ar phointe (f) de mhír 2 gníomhaíochtaí comhfhreagracha arna ndéanamh ag feirmeacha éisc agus ag feirmeoirí.

Leasú    184

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 22 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

Airteagal 22 a

 

Taighde eolaíoch agus bailiú sonraí ar an tionchar a bhaineann le héin imirceacha

 

1.  Féadfaidh CEMI tacú, bunaithe ar na pleananna straitéiseacha náisiúnta ilbhliantúla, le bunú tionscadal náisiúnta nó trasteorann um thaighde eolaíoch bailiú sonraí agus é mar aidhm leo tuiscint níos fearr a fháil ar thionchar na n-éan imirceach ar an earnáil dobharshaothraithe agus ar stoic éisc ábhartha eile an Aontais. Ba cheart do na tionscadail sin a dtorthaí a fhoilsiú go luath agus moltaí a dhéanamh i leith bainistiú níos fearr.

 

2.  Le bheith incháilithe, ní mór, ar a laghad, institiúid aitheanta náisiúnta amháin nó institiúid aitheanta amháin de chuid an Aontais a bheith i dtionscadal náisiúnta um thaighde eolaíoch agus bailiú sonraí.

 

3.  Le bheith incháilithe, áireofar ar thionscadal trasteorann um thaighde eolaíoch agus bailiú sonraí institiúid amháin ar a laghad ó dhá Bhallstát éagsúla ar a laghad.

Leasú    185

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 22 b (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

Airteagal 22 b

 

Nuálaíochtaí

 

1.  Chun nuálaíocht san iascach a spreagadh, féadfaidh CEMI tacú le tionscadail lena ndírítear ar an méid seo a leanas a fhorbairt nó a thabhairt isteach: táirgí agus trealamh atá feabhsaithe go suntasach nó atá nua; próisis agus teicnící nua nó feabhsaithe; córais bhainistíochta agus eagrúcháin nua nó fheabhsaithe, lena n-áirítear ar leibhéal na próiseála agus na margaíochta; agus féadfaidh sé tacú le tionscadail lena ndírítear ar dheireadh a chur de réir a chéile le hábhair mhuirí aischurtha agus le fo-ghabhálacha, ar eolas teicniúil nó eagraíochtúil nua a thabhairt isteach, rud lena ndéanfar laghdú ar thionchar na ngníomhaíochtaí iascaireachta ar an gcomhshaol, lena n-áirítear teicnící níos fearr iascaireachta agus roghnaíocht trealaimh iascaireachta, nó ar úsáid níos inbhuanaithe acmhainní muirí beo agus cómhaireachtáil le creachadóirí faoi chosaint a bhaint amach.

 

2.  Tionscnóidh fiontraithe aonair nó eagraíochtaí táirgeoirí agus a gcomhlachais oibríochtaí arna maoiniú faoin Airteagal seo.

 

3.  Déanfaidh an Ballstát torthaí na n-oibríochtaí arna maoiniú faoin Airteagal seo a phoibliú.

Réasúnú

Ós rud é gur dócha gur mar gheall ar an idirghníomhaíocht idir iascaigh agus an timpeallacht mhuirí a thagann roinnt de na feiniméin dhiúltacha atá le feiceáil san éiceachóras muirí faoi láthair chun cinn, ní mór réitigh a lorg go práinneach, rud a laghdóidh tionchar diúltach na n-iascach ar éiceachórais. Chun tionchar diúltach na hiascaireachta ar an éiceachóras muirí a theorannú, d’fhéadfaí, i measc deiseanna eile, a shainaithint go bhféadfaí feisteas agus trealamh iascaireachta nach ndéanann díobháil don mhuirthimpeallacht a úsáid.

Leasú    186

Togra le haghaidh rialacháin

Teideal 2 - caibidil 2 a (nua) - Tosaíocht 1 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

CAIBIDIL II A

 

Tosaíocht 1 a: Dobharshaothrú inbhuanaithe a chur chun cinn

Réasúnú

Tá Airteagal 23 leasaithe mar chuid de Chaibidil IIa nua

Leasú    187

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 23 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

1.  Féadfaidh CEMI tacú le cur chun cinn dobharshaothraithe inbhuanaithe dá bhforáiltear in Airteagal 1 de Rialachán (AE) Uimh. 1380/2013; Féadfaidh sé tacú freisin le sláinte agus leas ainmhithe sa dobharshaothrú i gcomhréir le Rialachán (AE) Uimh. 2016/429 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle32 agus le Rialachán (AE) Uimh. 652/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle33 .

1.  Féadfaidh CEMI tacú le cur chun cinn dobharshaothraithe inbhuanaithe - idir uisce sáile agus fhionnuisce, lena n-áirítear an dobharshaothrú le córais choimeádta iata agus córais athshruthaithe uisce - dá bhforáiltear in Airteagal 34(1) de Rialachán (AE) Uimh. 1380/2013 agus féadfaidh sé tacú leis an méadú ar tháirgeadh dobharshaothraithe, agus acmhainn iompair éiceolaíoch á cur san áireamh. Féadfaidh sé tacú freisin le sláinte agus leas ainmhithe sa dobharshaothrú i gcomhréir le Rialachán (AE) Uimh. 2016/429 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle32 agus le Rialachán (AE) Uimh. 652/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle33.

__________________

__________________

32 Rialachán (AE) Uimh. 2016/429 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Márta 2016 maidir le galair in-tarchurtha ainmhithe agus lena leasaítear agus lena n-aisghairtear gníomhartha áirithe i réimse na sláinte ainmhithe (“Dlí maidir le Sláinte Ainmhithe”) (IO L 84, 31.03.2016, lch. 1).

32 Rialachán (AE) Uimh. 2016/429 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Márta 2016 maidir le galair in-tarchurtha ainmhithe agus lena leasaítear agus lena n-aisghairtear gníomhartha áirithe i réimse na sláinte ainmhithe (“Dlí maidir le Sláinte Ainmhithe”) (IO L 84, 31.03.2016, lch. 1).

33 Rialachán (AE) Uimh. 652/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Bealtaine 2014 lena leagtar síos forálacha maidir le bainistiú caiteachais i ndáil leis an mbiashlabhra, sláinte ainmhithe agus leas ainmhithe, agus i ndáil le sláinte plandaí agus ábhar atáirgthe plandaí, lena leasaítear Treoir 98/56/CE, Treoir 2000/29/CE agus Treoir 2008/90/CE ón gComhairle, Rialachán (CE) Uimh. 178/2002, Rialachán (CE) Uimh. 882/2004 agus Rialachán (CE) Uimh. 396/2005 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, Treoir 2009/128/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Rialachán (CE) Uimh. 1107/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Cinneadh 66/399/CEE, Cinneadh 76/894/CEE agus Cinneadh 2009/470/CE ón gComhairle (IO L 189, 27.06.2014, lch. 1).

33 Rialachán (AE) Uimh. 652/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Bealtaine 2014 lena leagtar síos forálacha maidir le bainistiú caiteachais i ndáil leis an mbiashlabhra, sláinte ainmhithe agus leas ainmhithe, agus i ndáil le sláinte plandaí agus ábhar atáirgthe plandaí, lena leasaítear Treoir 98/56/CE, Treoir 2000/29/CE agus Treoir 2008/90/CE ón gComhairle, Rialachán (CE) Uimh. 178/2002, Rialachán (CE) Uimh. 882/2004 agus Rialachán (CE) Uimh. 396/2005 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, Treoir 2009/128/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Rialachán (CE) Uimh. 1107/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Cinneadh 66/399/CEE, Cinneadh 76/894/CEE agus Cinneadh 2009/470/CE ón gComhairle (IO L 189, 27.06.2014, lch. 1).

Leasú    188

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 23 – mír 3

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

3.   féidir tacú le hinfheistíochtaí táirgiúla dobharshaothraithe faoin Airteagal seo ach amháin trí na hionstraimí airgeadais dá bhforáiltear in Airteagal 52 de Rialachán (AE) Uimh. [Rialachán lena leagtar síos forálacha coiteanna] agus trí InvestEU, i gcomhréir le hAirteagal 10 den Rialachán sin.

3.  Féadfar tacú le hinfheistíochtaí táirgiúla dobharshaothraithe faoin Airteagal seo trí dheontais, i gcomhréir le hAirteagal 48(1) de Rialachán (AE) [Rialachán lena leagtar síos Forálacha Coiteanna], agus más féidir, trí na hionstraimí airgeadais dá bhforáiltear in Airteagal 52 de Rialachán (AE) Uimh. [Rialachán lena leagtar síos Forálacha Coiteanna] agus trí InvestEU, i gcomhréir le hAirteagal 10 den Rialachán sin.

 

Leasú    189

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 23 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

Airteagal 23a

 

Líonra Faisnéise Staidrimh um Dhobharshaothrú

 

1.  Féadfaidh CEMI tacú le bailiú, le bainistiú agus le húsáid sonraí chun an dobharshaothrú a bhainistiú mar a fhoráiltear i bpointí (a) agus (e) d’Airteagal 34(1) agus in Airteagal 34(5) agus i bpointe (d) d’Airteagal 35(1) de Rialachán (AE) Uimh. 1380/2013 maidir le Líonra Faisnéise Staidrimh um Dhobharshaothrú (ASIN-RISA) agus pleananna oibre náisiúnta a bhunú lena chur chun feidhme.

 

2.  De mhaolú ar Airteagal 2, féadfar an tacaíocht dá dtagraítear i mír 1 den Airteagal seo a dheonú le haghaidh oibríochtaí lasmuigh de chríoch an Aontais freisin.

 

3.  Féadfaidh an Coimisiún gníomhartha cur chun feidhme a ghlacadh lena leagtar síos rialacha maidir le nósanna imeachta, formáidí agus tráthchláir chun ASIN-RISA a chruthú dá dtagraítear i mír 1. Déanfar na gníomhartha cur chun feidhme sin a ghlacadh i gcomhréir leis an nós imeachta comhairliúcháin dá dtagraítear in Airteagal 53(2).

 

4.  Déanfaidh an Coimisiún gníomhartha cur chun feidhme a ghlacadh lena bhformheastar nó lena leasaítear na pleananna oibre dá dtagraítear i mír 1 faoin 31 Nollaig an bhliain roimh an mbliain a mbeidh feidhm ag an bplean oibre uirthi. Déanfar na gníomhartha cur chun feidhme sin a ghlacadh i gcomhréir leis an nós imeachta comhairliúcháin dá dtagraítear in Airteagal 53(2).

Réasúnú

Is den ríthábhacht na sonraí a bhailiú, a bhainistiú agus a úsáid chun an dobharshaothrú a bhainistiú agus ba cheart do CEMI tacú leis sin.

Leasú    190

Togra le haghaidh rialacháin

Caibidil III – Tosaíocht 2 – teideal

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

Tosaíocht 2 Rannchuidiú le slándáil bia san Aontas tríd an dobharshaothrú agus trí mhargaí iomaíocha agus inbhuanaithe

Tosaíocht 2 Cur chun cinn iascach agus margaí dobharshaothraithe agus earnálacha próiseála atá iomaíoch agus inbhuanaithe lena rannchuidítear le slándáil bia san Aontas

Réasúnú

Cuirtear isteach tosaíocht maidir leis an dobharshaothrú chun soiléiriú a thabhairt. Dá bhrí sin, ní foláir teideal na tosaíochta sin a chur in oiriúint.

Leasú    191

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 24 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

Féadfaidh CEMI tacú le gníomhaíochtaí a rannchuidíonn le cuspóirí chomheagraíocht na margaí i dtáirgí iascaigh agus dobharshaothraithe dá bhforáiltear in Airteagal 35 de Rialachán (AE) Uimh. 1380/2013 agus a shonraítear sa bhreis air sin i Rialachán (AE) Uimh. 1379/2013. Ina theannta sin, féadfaidh sé tacú le gníomhaíochtaí a chuireann chun cinn margaíocht, cáilíocht agus breisluach táirgí iascaigh agus dobharshaothraithe.

Féadfaidh CEMI tacú le gníomhaíochtaí a rannchuidíonn le cuspóirí chomheagraíocht na margaí i dtáirgí iascaigh agus dobharshaothraithe dá bhforáiltear in Airteagal 35 de Rialachán (AE) Uimh. 1380/2013 agus a shonraítear sa bhreis air sin i Rialachán (AE) Uimh. 1379/2013. Ina theannta sin, féadfaidh sé tacú le hinfheistíochtaí agus gníomhaíochtaí inláimhsithe a chuireann chun cinn margaíocht, cáilíocht agus breisluach táirgí iascaigh agus dobharshaothraithe inbhuanaithe.

Leasú    192

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 24 – mír 1 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

1 a.  Maidir le pleananna margaíochta agus táirgeachta, dá dtagraítear in Airteagal 28 de Rialachán (AE) Uimh. 1379/2013, a ullmhú agus a chur chun feidhme, féadfaidh an Ballstát lena mbaineann airleacan de luach 50% den tacaíocht airgeadais a dheonú tar éis formheas a dhéanamh ar an bplean margaíochta agus táirgeachta i gcomhréir le hAirteagal 28(3) de Rialachán (AE) Uimh. 1379/2013.

Réasúnú

Tá an fhoráil seo san áireamh in CEMI reatha (Airteagal 66). Tá sé tábhachtach rialacha comhchoiteanna a choimeád lena cur chun feidhme chun saobhadh iomaíochta a sheachaint idir na Ballstáit.

Leasú    193

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 24 – mír 1 b (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

1 b.  Ní bheidh tacaíocht a dheonófar in aghaidh na heagraíochta táirgeoirí in aghaidh na bliana faoin Airteagal seo níos mó ná 3 % de mheánluach bliantúil na táirgeachta arna cur ar an margadh ag an eagraíocht táirgeoirí sin sna trí bliana féilire roimhe sin nó na táirgeachta arna cur ar an margadh ag baill na heagraíochta sin le linn na tréimhse céanna. I gcás aon eagraíochta táirgeoirí nua-aitheanta, ní bheidh an tacaíocht sin níos mó ná 3 % de mheánluach bliantúil na táirgeachta arna cur ar an margadh ag baill na heagraíochta sin sna trí bliana féilire roimhe sin.

Leasú    194

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 24 – mír 1 c (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

1 c.  Ní dheonófar an tacaíocht dá dtagraítear i mír 2 ach amháin d’eagraíochtaí táirgeoirí agus do chomhlachais eagraíochtaí táirgeoirí.

Réasúnú

Tá an fhoráil seo san áireamh in CEMI reatha (Airteagal 66). Tá sé tábhachtach rialacha comhchoiteanna a choimeád lena cur chun feidhme chun saobhadh iomaíochta a sheachaint idir na Ballstáit.

Leasú    195

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 25 – teideal

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

Próiseáil na dtáirgí iascaireachta agus na dtáirgí dobharshaothraithe

Próiseáil agus stóráil na dtáirgí iascaireachta agus na dtáirgí dobharshaothraithe

Leasú    196

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 25 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

1.  Féadfaidh CEMI tacú le hinfheistíochtaí i bpróiseáil na dtáirgí iascaigh agus dobharshaothraithe. Beidh an tacaíocht sin ina rannchuidiú le cuspóirí chomheagraíocht na margaí i dtáirgí iascaigh agus dobharshaothraithe dá bhforáiltear in Airteagal 35 de Rialachán (AE) Uimh. 1380/2013 agus a shonraítear sa bhreis air sin i Rialachán (AE) Uimh. 1379/2013.

1.  Féadfaidh CEMI tacú le hinfheistíochtaí i bpróiseáil agus i stóráil na dtáirgí iascaigh agus dobharshaothraithe. Beidh an tacaíocht sin ina rannchuidiú le cuspóirí chomheagraíocht na margaí i dtáirgí iascaigh agus dobharshaothraithe dá bhforáiltear in Airteagal 35 de Rialachán (AE) Uimh. 1380/2013 agus a shonraítear sa bhreis air sin i Rialachán (AE) Uimh. 1379/2013.

Leasú    197

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 25 – mír 1 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

1 a.  Chomh maith leis sin, féadfaidh CEMI tacú le hinfheistíochtaí nuálaíochta i ndáil le táirgí iascaireachta agus dobharsaothraithe, mar aon le comhpháirtíochtaí a chur chun cinn idir eagraíochtaí táirgeoirí agus eagraíochtaí eolaíochta.

Réasúnú

Tá an nuálaíocht i réimse próiseáil táirgí iascaigh agus dobharshaothraithe fíor-riachtanach, mar shampla, chun an turasóireacht dhigiteach agus an turasóireacht iascaireachta a spreagadh. Mar sin féin, níl an cuspóir seo luaite go sainráite in Airteagal 35 de Rialachán Uimh. 1380/2013.

Leasú    198

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 25 – mír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

2.   dheonófar tacaíocht faoin Airteagal seo ach amháin trí na hionstraimí airgeadais dá bhforáiltear in Airteagal 53 de Rialachán (AE) Uimh. [Rialachán lena leagtar síos Forálacha Coiteanna] agus trí InvestEU, i gcomhréir le hAirteagal 10 den Rialachán sin.

2.  Féadfar tacaíocht faoin Airteagal seo a dheonú trí dheontais agus trí na hionstraimí airgeadais dá bhforáiltear in Airteagal 52 de Rialachán (AE) Uimh. [Rialachán lena leagtar síos Forálacha Coiteanna] agus trí InvestEU, i gcomhréir le hAirteagal 10 den Rialachán sin.

Leasú    199

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 25 – mír 2 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

2 a.  Féadfaidh na Ballstáit tacaíocht a thabhairt d’fhorbairt iascach agus plandaí próiseála dobharshaothraithe trí úsáid a bhaint as acmhainní eile faoin gCiste Struchtúrach.

Leasú    200

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 25 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

Airteagal 25 a

 

Cúnamh stórála

 

1.  Tacóidh CEMI le cúiteamh d’eagraíochtaí aitheanta táirgeoirí agus do chomhlachais aitheanta eagraíochtaí táirgeoirí a stórálann táirgí iascaigh atá liostaithe in Iarscríbhinn II de Rialachán (AE) Uimh. 1379/2013, ar choinníoll go stóráiltear na táirgí i gcomhréir le hAirteagal 30 agus le hAirteagal 31 den Rialachán sin agus faoi réir na gcoinníollacha seo a leanas:

 

(a)  nach mbeidh méid an chúnaimh stórála níos mó ná méid na gcostas teicniúil agus airgeadais a bhaineann leis na gníomhaíochtaí is gá chun na táirgí atá i gceist a chobhsú agus a stóráil;

 

(b)  nach mbeidh na cainníochtaí atá incháilithe do chúnamh stórála níos mó ná 15 % de chainníochtaí bliantúla na dtáirgí lena mbaineann a chuir an eagraíocht táirgeoirí ar díol;

 

(c)  nach mbeidh an tacaíocht airgeadais in aghaidh na bliana níos mó ná 2 % de mheánluach bliantúil na táirgeachta arna cur ar an margadh ag baill d’eagraíocht táirgeoirí sa tréimhse 2016-2018. Chun críocha an phointe sin, i gcás nár chuir baill d’eagraíocht táirgeoirí aon táirgeacht ar an margadh idir 2016 go 2018, cuirfear san áireamh meánluach bliantúil na táirgeachta arna cur ar an margadh sna chéad trí bliana táirgeachta den bhall sin.

 

2.  Ní fhéadfar an tacaíocht dá dtagraítear i mír 1 a dheonú go dtí go mbeidh na táirgí curtha ar fáil lena gcaitheamh ag an duine.

 

3.  Déanfaidh na Ballstáit méid na gcostas teicniúil agus airgeadais is infheidhme ina gcuid críoch a shocrú mar a leanas:

 

(a)  déanfar costais theicniúla a ríomh gach bliain ar bhonn na gcostas díreach a bhaineann leis na gníomhaíochtaí is gá maidir le cobhsú agus stóráil;

 

(b)  déanfar costais airgeadais a ríomh gach bliain trí úsáid a bhaint as an ráta úis arna shocrú gach bliain i ngach Ballstát; cuirfear costais theicniúla agus airgeadais ar fáil go poiblí.

 

4.  Déanfaidh na Ballstáit rialuithe lena áirithiú go gcomhlíonann na táirgí a fhaigheann cúnamh stórála na coinníollacha a leagtar síos san Airteagal seo. Chun críocha na rialuithe sin, coimeádfaidh tairbhithe an chúnaimh stórála taifid stoc do gach catagóir táirgí a stóráiltear agus a thugtar isteach sa mhargadh arís níos déanaí lena gcaitheamh ag an duine.

Réasúnú

Is gníomhaíocht shéasúrach í an iascaireacht agus ní bhaineann aon chinnteacht lena táirgeacht; uaireanta, sáraíonn sí riachtanais an mhargaidh. Dá bharr sin, is gá go mbeadh oibreoirí in ann barrachais táirgeachta a bhainistiú trí chuid de na táirgí a stóráil sula gcuirfear ar díol athuair iad nuair a thiocfaidh laghdú ar líon na ngabhálacha. Chun an méid sin a bhaint amach, is gá do CEMI leanúint de thacú leis na heagraíochtaí táirgeoirí a bhfuil sásra stórála sealadach i gcomhair táirgí iascaigh atá ceaptha do thomhaltas an duine de dhíth orthu.

Leasú    201

Togra le haghaidh rialacháin

Teideal 2 – caibidil 4 – teideal

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

Tosaíocht 3 An fás sa gheilleagar gorm inbhuanaithe a éascú agus pobail rathúla a chothú cois cósta

Tosaíocht 3: Geilleagar gorm inbhuanaithe laistigh de theorainneacha éiceolaíocha a éascú agus pobail rathúla cois cósta, ar oileáin agus ar imeall an uisce a chothú

Leasú    202

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 26 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

1.  Tabharfaidh CEMI tacaíocht d'fhorbairt geilleagar áitiúil agus pobal áitiúil le forbairt áitiúil faoi stiúir an phobail mar atá leagtha amach in Airteagal 25 de [Rialachán (AE) Uimh. [Rialachán lena leagtar síos Forálacha Coiteanna].

1.  Féadfaidh CEMI tacaíocht a thabhairt do na dálaí fabhracha is gá do gheilleagar gorm inbhuanaithe agus do leas na bpobal áitiúil le forbairt áitiúil faoi stiúir an phobail mar atá leagtha amach in Airteagal 25 de [Rialachán (AE) Uimh. [Rialachán lena leagtar síos Forálacha Coiteanna].

Réasúnú

Ciallaíonn geilleagar gorm inbhuanaithe go bhfuil na gníomhaíochtaí eacnamaíocha, sóisialta agus comhshaoil uile ina gcuid dhílis den éiceachóras muirí agus dá bhrí sin, is gá cothromaíocht a choimeád idir feabhas a chur ar dhálaí maireachtála agus ar leas na bpobal áitiúil cósta agus na héiceachórais mhuirí a chosaint. Ní ghinfear luach eacnamaíoch as an gcomhshaol muirí ach amháin más féidir é sin a dhéanamh ar bhealach a chaomhnaíonn agus a chosnaíonn na hacmhainní muirí agus na héiceachórais.

Leasú    203

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 26 – mír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

2.  Chun críche tacaíocht ó CEMI, déanfaidh na straitéisí forbartha áitiúla faoi stiúir an phobail dá dtagraítear in Airteagal 26 de Rialachán (AE) Uimh. [Rialachán lena leagtar síos forálacha coiteanna], déanfaidh siad a áirithiú go mbainfidh pobail áitiúla leas agus tairbhe níos fearr as na deiseanna a bhaineann leis an ngeilleagar gorm inbhuanaithe.

2.  Chun críche tacaíocht ó CEMI, déanfaidh na straitéisí forbartha áitiúla faoi stiúir an phobail dá dtagraítear in Airteagal 26 de Rialachán (AE) Uimh. [Rialachán lena leagtar síos forálacha coiteanna], déanfaidh siad a áirithiú go mbainfidh pobail áitiúla leas agus tairbhe níos fearr as na deiseanna a bhaineann le geilleagar gorm inbhuanaithe laistigh de theorainneacha éiceolaíocha.

Leasú    204

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 26 – mír 2 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

2 a.  Ní mór do na straitéisí luí leis na deiseanna agus na riachtanais atá sainaitheanta sa limistéar ábhartha agus le tosaíochtaí an Aontais a leagtar amach in Airteagal 4. D’fhéadfadh raon straitéisí a bheith ann, idir straitéisí atá dírithe ar iascach agus straitéisí níos forleithne atá dírithe ar éagsúlú limistéar iascaigh. Beidh níos mó i gceist leis an stráitéis ná díreach bailiúchán oibríochtaí nó neas-suíomh beart earnálach.

Réasúnú

D’fhéadfadh roinnt straitéisí éagsúla a bheith ann. Bíonn raon feidhme leathan ag straitéisí; bíonn níos mó i gceist ná raon feidhme oibríochtaí nó teaglaim de bhearta earnálacha amháin. Tríd an bhforáil seo a chur isteach, beifear in ann LDSanna a fhorbairt agus a chur chun feidhme, ar LDSanna iad a chómhaoinítear le CEMI amháin, chomh maith le LDSanna ilchiste, de réir mar is iomchuí. I gcás Thosaíocht 3, ní fhéadfar bearta a bheith solúbtha ar chor ar bith de bharr na socruithe arna ndéanamh sa dréachtrialachán maidir le forálacha coiteanna. Trí leanúint leis an bpróiseas seo i Rialachán CEMI, beifear in ann é a fhorbairt tuilleadh sa treo iomchuí.

Leasú    205

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 26 – mír 2 b (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

2 b.  Ba cheart na gníomhaíochtaí a dhéantar san earnáil sin a bheith ag luí leis na straitéisí forbartha réigiúnacha ionas go dtiocfadh fás ar gheilleagar gorm inbhuanaithe agus go mbeadh breisluach ag críocha cósta.

Leasú    206

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 26 – mír 2 c (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

2 c.  Déanfaidh na Ballstáit an córas comhbhainistíochta a chur chun feidhme chun a áirithiú go mbainfear amach cuspóirí an Rialacháin seo agus aird á tabhairt ar an staid iascaireachta áitiúil.

Leasú    207

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 27 – teideal

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

Eolas faoi chúrsaí na mara

Eolas faoi chúrsaí na mara agus cúrsaí fionnuisce

Réasúnú

Ní mór freisin bailiú sonraí a leathnú chuig fionnuiscí.

Leasú    208

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 27 – mír 1 – an chuid réamhráiteach

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

Féadfaidh CEMI tacú le bailiú, bainistiú agus úsáid sonraí chun feabhas a chur ar an bhfaisnéis maidir le staid na muirthimpeallachta, d'fhonn na spriocanna seo a leanas a bhaint amach:

Féadfaidh CEMI tacú freisin le bailiú, bainistiú, anailísiú, próiseáil agus úsáid sonraí chun feabhas a chur ar an bhfaisnéis maidir le staid na muirthimpeallachta agus le timpeallacht an fhionnuisce, iascaigh áineasa agus earnáil na n-iascach áineasa, d’fhonn na spriocanna seo a leanas a bhaint amach:

Leasú    209

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 27 – mír 1 – pointe a a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(aa)  ceanglais maidir le bailiú sonraí a chomhlíonadh faoi Rialachán (CE) Uimh. 665/2008 ón gCoimisiún1a, Cinneadh 2010/93/AE ón gCoimisiúin1b, agus Cinneadh Cur Chun Feidhme (AE) 2016/1251 ón gCoimisiún1c agus an Rialachán maidir leis an gCreat um Bailiú Sonraí;

 

____________________

 

1a Rialachán (CE) Uimh. 665/2008 an 14 Iúil 2008 ón gCoimisiún lena leagtar síos rialacha mionsonraithe i dtaca le cur chun feidhme Rialachán (CE) Uimh. 199/2008 ón gComhairle maidir le bunú creata Comhphobail chun sonraí san earnáil iascaigh a bhailiú, a bhainistiú agus a úsáid agus le haghaidh tacaíochta do chomhairle eolaíochta maidir leis an gComhbheartas Iascaigh (IO L 186, 15.7.2008, lch. 3).

 

1b Cinneadh 2010/93/EU ón gCoimisiún an 18 Nollaig 2009 lena nglactar clár ilbhliantúil Comhphobail maidir le bailiú, bainistiú agus úsáid sonraí in earnáil an iascaigh don tréimhse 2011-2013 (fógra tugtha ina leith faoi dhoiciméad C(2009) 10121) IO L 41, 16.2.2010, lch. 8).

 

1c Cinneadh Cur Chun Feidhme (AE) 2016/1251 ón gCoimisiún an 12 Iúil 2016 lena nglactar clár ilbhliantúil de chuid an Aontais maidir le bailiú, bainistiú agus úsáid sonraí in earnáil an iascaigh agus san earnáil dobharshaothraithe don tréimhse 2017-2019 (IO L 207, 1.8.2016, lch. 113).

Leasú    210

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 27 – mír 1 – pointe b a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(ba)  ceanglais bailithe sonraí a chomhlíonadh faoin Rialachán maidir leis an gComhbheartas Iascaigh;

Leasú    211

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 27 – mír 1 – pointe c

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(c)  Feabhas a chur ar cháilíocht agus comhroinnt sonraí tríd an Líonra Eorpach um Breathnóireacht agus Sonraí Muirí (EMODnet).

(c)  feabhas a chur ar cháilíocht agus comhroinnt sonraí tríd an Líonra Eorpach um Breathnóireacht agus Sonraí Muirí (EMODnet) chomh maith le líonraí sonraí eile lena gcumhdaítear fionnuisce;

Réasúnú

Ní mór freisin bailiú sonraí a leathnú chuig fionnuiscí.

Leasú    212

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 27 – mír 1 – pointe c a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(ca)  líon na sonraí iontaofa maidir le gabhálacha iascaireachta áineasa a ardú;

Leasú    213

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 27 – mír 1 – pointe c b (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(cb)  infheistíochtaí san anailís agus breathnóireacht ar thruailliú muirí, go háirithe plaistigh, chun sonraí maidir leis an staid a mhéadú;

Leasú    214

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 27 – mír 1 – pointe c c (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(cc)  cur leis an eolas faoi bhruscar muirí plaisteach agus faoina thiúchan.

Leasú    215

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 28 – mír 2 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

2 a.  I gcomhréir leis an gcuspóir chun farraigí agus aigéin atá sábháilte, slán, glan agus a ndéantar bainistiú inbhuanaithe orthu a bhaint amach, rannchuideoidh CEMI le Sprioc Forbartha Inbhuanaithe 14 de Chlár Oibre 2030 na Náisiún Aontaithe don Fhorbairt Inbhuanaithe a bhaint amach.

Leasú    216

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 29 – mír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

2.  Is féidir go mbeidh na gníomhaíochtaí dá dtagraítear i mír 1 a bheith ina rannchuidiú le forbairt agus cur chun feidhme chóras rialaithe iascaigh de chuid an Aontais faoi na coinníollacha a leagtar amach in Airteagal 19.

2.  Is féidir go mbeidh na gníomhaíochtaí dá dtagraítear i mír 1 ina rannchuidiú le forbairt agus cur chun feidhme chóras rialaithe agus cigireachta iascaigh de chuid an Aontais faoi na coinníollacha a leagtar amach in Airteagal 19.

Leasú    217

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 29 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

Airteagal 29a

 

An dúlra agus speicis a chosaint

 

Le CEMI, tacófar le gníomhaíochtaí maidir le cosaint an dúlra a chur chun feidhme, ar gníomhaíochtaí iad a dhéantar faoi chuimsiú Chairt Dhomhanda na Náisiún Aontaithe ar son an Dúlra, go háirithe Airteagail 21, 22, 23 agus 24 di.

 

Le CEMI, tacófar freisin le gníomhaíochtaí lena ndírítear ar chomhar deonach le fóraim, eagraíochtaí, comhlachtaí agus institiúidí idirnáisiúnta agus ar chomhordú deonach eatarthu chun modhanna a chomhthiomsú ar mhaithe leis an gcomhrac i gcoinne iascaireacht NNN, phóitseáil speiceas muirí agus an sléachta ar speicis a meastar gur ‘creachadóirí’ ar stoic iasc iad.

Leasú    218

Togra le haghaidh rialacháin

Teideal 2 – caibidil 5 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

Caibidil Va Na réigiúin is forimeallaí

Leasú    219

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 29 b (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

Airteagal 29 b

 

Acmhainní buiséadacha faoi bhainistíocht chomhpháirteach

 

1.  Maidir le hoibríochtaí sna réigiúin is forimeallaí, déanfaidh gach Ballstát lena mbaineann, na suimeanna seo a leanas ar a laghad a leithdháileadh laistigh dá thacaíocht airgeadais an Aontais a leagtar amach in Iarscríbhinn V1a:

 

(a)  EUR 114 000 000 i bpraghsanna tairiseacha 2018 (i.e. EUR 128 566 000 i bpraghsanna reatha) i gcomhair na nAsór agus Mhaidéara;

 

(b)  EUR 91 700 000 i bpraghsanna tairiseacha 2018 (i.e. EUR 103 357 000 i bpraghsanna reatha) i gcomhair na nOileán Canárach;

 

(c)  EUR 146 500 000 i bpraghsanna tairiseacha 2018 (i.e. EUR 165 119 000 i bpraghsanna reatha) i gcomhair Guadalúip, Ghuáin na Fraince, Martinique, Réunion agus Saint-Martin.

 

2.  Déanfaidh gach Ballstát an chuid de na himchlúdaigh airgeadais arna bunú i mír 1 a chinneadh, arna cur i leataobh don chúiteamh dá dtagraítear in Airteagal 29d.

 

3.  De mhaolú ar Airteagal 9(8) den Rialachán seo agus ar Airteagal 19(2) de Rialachán (AE) Uimh. .../... [Rialachán lena leagtar síos na Forálacha Comhchoiteanna], agus chun coinníollacha athraitheacha a áireamh, féadfaidh na Ballstáit liosta agus cainníochtaí na dtáirgí iascaigh incháilithe agus an leibhéal cúitimh dá dtagraítear in Airteagal 29d a choigeartú, ar an gcoinníoll go n-urramaítear na méideanna dá dtagraítear i mír 1 agus i mír 2 den Airteagal seo. Ní bheifear in ann na coigeartuithe sin a dhéanamh ach amháin a mhéid a dhéanfar méadú nó laghdú comhfhreagrach ar phleananna cúitimh de chuid réigiúin eile sa Bhallstát céanna. Déanfaidh an Ballstát an Coimisiún a chur ar an eolas faoi na coigeartuithe roimh ré.

 

____________________

 

1a Is gá na figiúirí sin a chur in oiriúint de réir na bhfigiúirí ar ar aontaíodh in Airteagal 5 (1).

(Téacs Airteagal 6)

Leasú    220

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 29 c (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

Airteagal 29 c

 

Plean gníomhaíochta

 

1.  Mar chuid dá gclár, déanfaidh na Ballstáit lena mbaineann plean gníomhaíochta a ullmhú le haghaidh gach ceann dá réigiúin is forimeallaí dá dtagraítear in Airteagal 6(2), lena leagfar síos na nithe seo a leanas:

 

(a)  straitéis maidir leis an saothrú inbhuanaithe iascach agus forbairt an gheilleagair ghoirm inbhuanaithe

 

(b)  tuairisc ar na príomhghníomhaíochtaí atá beartaithe agus na hacmhainní airgeadais comhfhreagracha, lena n-airítear:

 

i  tacaíocht struchtúrtha don earnáil iascaigh agus dobharshaothraithe faoi Theideal II:

 

ii  an cúiteamh ar chostais bhreise dá dtagraítear in Airteagal 29d, lena n-áirítear an liosta de tháirgí iascaigh agus dobharshaothraithe agus cainníocht na dtáirgí sin agus leibhéal an chúitimh;

 

iii  infheistíochtaí eile sa gheilleagar gorm inbhuanaithe is gá chun forbairt inbhuanaithe cois cósta a bhaint amach.

(Téacs Airteagal 9)

Leasú    221

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 29 d (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

Airteagal 29 d

 

Cabhlaigh iascaireachta chósta ar mhionscála a athnuachan agus bearta gaolmhara

 

1.  Gan dochar do phointe (a) agus do phointe (b) d’Airteagal 13 agus d’Airteagal 16, féadfaidh CEMI tacú leis an méid seo a leanas sna réigiúin is forimeallaí:

 

(a)  cabhlaigh iascaireachta chósta ar mhionscála a athnuachan, lena n-áirítear soithí nua a thógáil agus a fháil, do na hiarratasóirí sin, tráth a n-iarratais ar an gcúnamh, a mbeidh a bpríomháit chlárúcháin sa réigiún is forimeallaí ina ndéanfar an soitheach nua a chlárú, agus a dhéanfaidh a gcuid gabhálacha éisc uile a thabhairt i dtír i gcalafoirt sna réigiúin is forimeallaí, chun feabhas a chur ar shábháilteacht an duine, chun rialacha an Aontais agus coinníollacha náisiúnta a chomhlíonadh maidir le sláinteachas, sláinte agus dálaí oibre ar bord, chun iascaireacht NNN a chomhrac agus chun éifeachtúlacht chomhshaoil níos fearr a bhaint amach. Fanfaidh an soitheach arna fháil le cúnamh de bheith cláraithe sa réigiún is forimeallaí go ceann 15 bliana ar a laghad ón dáta a dheonófar an chabhair. Mura gcomhlíontar an coinníoll sin, déanfar an cúnamh a aisíoc i méid atá comhréireach, ag féachaint do chineál, tromaíocht, ré agus athdhéanamh an neamhchomhlíonta. Maidir le hathnuachan an chabhlaigh iascaireachta sin, fanfaidh sé laistigh d’uasteorainneacha údaraithe le haghaidh acmhainne, agus comhlíonfaidh sé cuspóirí CBI;

 

(b)  príomhinneall nó inneall coimhdeach a ionadú nó a nuachóiriú. Féadfaidh cumhacht an innill nua nó an innill nuachóirithe dul thar chumhacht an innill reatha i gcás ina mbeidh údar cuí le cumhacht mhéadaithe ar chúiseanna sábháilteachta ar muir, gan méadú a dhéanamh ar chumas an tsoithigh iascaireachta lena mbaineann iasc a ghabháil;

 

(c)  cabhail adhmaid struchtúrach soithigh a athchóiriú i bpáirt, nuair atá gá leis sin chun an tsábháilteacht mhuirí a fheabhsú, de réir chritéir theicniúla oibiachtúla na hailtireachta cabhlaigh;

 

(d)  calafoirt, bonneagair chalafoirt, láithreáin nua ag a gcuirtear iasc i dtír, hallaí ceantála, longchlóis agus ceardlanna athchóirithe a thógáil agus a nuachóiriú sa chás amháin go rannchuideodh sé sin le hiascaireacht inbhuanaithe;

Leasú    222

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 29 f (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

Airteagal 29 f

 

Státchabhair

 

1.  Do na táirgí iascaigh agus dobharshaothraithe a liostaítear in Iarscríbhinn I a ghabhann le CFAE, a bhfuil feidhm ag Airteagal 107, Airteagal 108 agus Airteagal 109 de ina leith, féadfaidh an Coimisiún, i gcomhréir le hAirteagal 108 CFAE, cabhair oibriúcháin a údarú sna réigiúin is forimeallaí dá dtagraítear in Airteagal 349 CFAE laistigh de na hearnálacha ina dtáirgtear, ina bpróiseáiltear agus ina margaítear táirgí iascaigh agus dobharshaothraithe, d’fhonn na srianta sonracha sna réigiúin sin mar thoradh ar a leithlisiú, a n-oileánachas agus a bhfíoriargúltacht a mhaolú.

 

2.  Féadfaidh na Ballstáit maoiniú breise a dheonú chun na pleananna cúitimh dá dtagraítear in Airteagal 29d a chur chun feidhme. I gcásanna mar sin, cuirfidh na Ballstáit an Coimisiún ar an eolas faoin Státchabhair a fhéadfaidh an Coimisiún a fhormheas i gcomhréir leis an Rialachán seo mar chuid de na pleananna sin. Measfar go mbeidh fógra curtha i leith Státchabhrach a chuirtear in iúl ar an mbealach sin, de réir bhrí na chéad abairte d’Airteagal 108(3) CFAE.

Leasú    223

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 29 g (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

Airteagal 29 g

 

Athbhreithniú - POSEI

 

Déanfaidh an Coimisiún tuarascáil ar chur chun feidhme fhorálacha na Caibidle seo faoin 31 Nollaig 2023 a thíolacadh agus, más gá, tograí iomchuí a ghlacadh. Déanfaidh an Coimisiún measúnú i dtaobh an bhféadfaí Clár na Roghanna a Bhaineann go Sonrach leis an Iargúltacht agus an Oileánachas (POSEI) a chruthú le haghaidh saincheisteanna muirí agus iascaigh.

Leasú    224

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 32 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

Airteagal 32a

 

Beartas muirí agus geilleagar gorm inbhuanaithe a fhorbairt

 

Tacóidh CEMI le cur chun feidhme an bheartais mhuirí chomhtháite agus le fás an gheilleagair ghoirm inbhuanaithe trí ardáin réigiúnacha a fhorbairt chun tionscadail nuálacha a chistiú.

Leasú    225

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 33 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

1.  I gcomhréir le hAirteagal 90(4)(a) de [Rialachán (AE) Uimh. [Rialachán lena leagtar síos Forálacha Coiteanna], féadfar go mbrisfidh an Coimisiún an spriocdháta d'íocaíocht maidir le hiomlán an iarratais ar íocaíocht nó le cuid den iarratas sin i gcás ina bhfuil fianaise ann a thugann le fios nár chomhlíon Ballstát na rialacha a bhfuil feidhm leo faoi CBI más féidir go ndéanfaidh sé difear don chaiteachas atá in iarratas íocaíochta a bhfuil an íocaíocht eatramhach á hiarraidh ina leith.

1.  I gcomhréir le hAirteagal 90(4) de Rialachán (AE) Uimh. [Rialachán lena leagtar síos Forálacha Coiteanna], féadfaidh an Coimisiún an spriocdháta íocaíochta d’iarratas íocaíochta ina iomláine, nó do chuid de, a bhriseadh i gcás ina bhfuil fianaise ann lena gcruthaítear nár chomhlíon Ballstát na rialacha is infheidhme faoi CBI nó dlí ábhartha comhshaoil an Aontais, más rud é go bhféadfadh sé difear a dhéanamh don chaiteachas atá in iarratas íocaíochta a bhfuil an íocaíocht eatramhach á hiarraidh ina leith.

Leasú    226

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 34 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

1.  I gcomhréir le hAirteagal 91(3) de Rialachán (AE) Uimh. [Rialachán lena leagtar síos Forálacha Coiteanna], féadfaidh an Coimisiún gníomhartha cur chun feidhme a ghlacadh lena gcuirfear ar fionraí iomlán na n-íocaíochtaí eatramhacha faoin gclár nó cuid de na híocaíochtaí sin i gcás neamhchomhlíonadh tromchúiseach na rialacha faoi CBI nuair is dócha go mbeadh tionchar ag an neamhchomhlíonadh tromchúiseach sin ar an gcaiteachas atá in iarratas ar íocaíocht a bhfuil an íocaíocht eatramhach á hiarraidh ina leith.

1.  I gcomhréir le hAirteagal 91(3) de Rialachán (AE) Uimh. [Rialachán lena leagtar síos Forálacha Coiteanna], féadfaidh an Coimisiún gníomhartha cur chun feidhme a ghlacadh lena gcuirfear ar fionraí iomlán na n-íocaíochtaí eatramhacha faoin gclár nó cuid de na híocaíochtaí sin i gcás neamhchomhlíonadh tromchúiseach na rialacha faoi CBI nó dlí ábhartha comhshaoil an Aontais nuair is dócha go mbeadh tionchar ag an neamhchomhlíonadh tromchúiseach sin ar an gcaiteachas atá in iarratas ar íocaíocht a bhfuil an íocaíocht eatramhach á hiarraidh ina leith.

Leasú    227

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 36 – mír 1 – pointe b

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(b)  (eee) go n-imrítear tionchar ar chaiteachas a áirítear in iarratas ar íocaíocht i gcás neamhchomhlíonadh tromchúiseach rialacha CBI ag Ballstát agus inar cuireadh an íocaíocht ar fionraí faoi Airteagal 34 dá dheasca agus inar theip ar an mBallstát sin a thaispeáint go raibh na gníomhaíochtaí riachtanacha leasúcháin déanta aige lena áirithiú go gcomhlíonfaí agus go bhforfheidhmeofaí na rialacha is infheidhme sa todhchaí.

(b)  go n-imrítear tionchar ar chaiteachas atá in iarratas íocaíochta de dheasca nár chomhlíon Ballstát, ar bhealach tromchúiseach, rialacha CBI nó dlí ábhartha comhshaoil an Aontais a bhfuil de thoradh air gur cuireadh an íocaíocht ar fionraí faoi Airteagal 34 dá dheasca agus nach féidir leis an mBallstát sin a thaispeáint go fóill go bhfuil na gníomhaíochtaí riachtanacha feabhais déanta aige chun a áirithiú go gcomhlíonfaidh sé na rialacha is infheidhme amach anseo agus go gcuirfidh sé chun feidhme iad.

Leasú    228

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 36 – mír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

2.  Cinnfidh an Coimisiún méid ceartúcháin agus cineál, tromchúis, fad agus athdhéanamh an neamhchomhlíonadh thromchúisigh sin ag an mBallstát nó an tairbhí maidir le rialacha CBI, agus a thábhachtaí atá an ranníocaíocht ó CEMI do ghníomhaíocht eacnamaíoch an tairbhí lena mbaineann.

2.  Cinnfidh an Coimisiún méid an cheartúcháin, agus aird á tabhairt aige ar chineál, tromchúis, fad agus athdhéanamh an neamhchomhlíonta thromchúisigh sin ag an mBallstát nó an tairbhí i leith rialacha CBI nó dhlí ábhartha comhshaoil an Aontais, agus a thábhachtaí atá an ranníocaíocht ó CEMI do ghníomhaíocht eacnamaíoch an tairbhí lena mbaineann.

Leasú    229

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 36 – mír 3

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

3.  I gcás nach féidir méid an chaiteachais a bhaineann le neamhchomhlíonadh rialacha CBI ag an mBallstát a chainníochtú go cruinn, cuirfidh an Coimisiún ceartúchán ráta comhréidh nó ceartúchán eachtarshuite airgeadais i bhfeidhm i gcomhréir le mír 4.

3.  I gcás nach féidir méid an chaiteachais a bhaineann le neamhchomhlíonadh rialacha CBI nó dhlí ábhartha comhshaoil an Aontais ag an mBallstát a chainníochtú go cruinn, cuirfidh an Coimisiún ráta comhréidh nó ceartúchán eachtarshuite airgeadais i bhfeidhm i gcomhréir le mír 4.

Leasú    230

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 38 – mír 3 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

3 a.  Foilseoidh gach Ballstát an tuarascáil dá dtagraítear i mír 1 sa bhunteanga agus i gceann amháin de theangacha oibre an Choimisiúin Eorpaigh.

Réasúnú

Ba cheart tuarascálacha bliantúla na mBallstát ar fheidhmíocht maidir le cur chun feidhme Rialacháin CEMI tar éis 2020 a fhoilsiú go rialta ar shuíomh gréasáin an Choimisiúin Eorpaigh i gcomhréir leis na hoibleagáidí a leagtar amach i Rialachán Aarhus i dtéarmaí thrédhearcacht agus rannpháirtíocht na sochaí sibhialta sa phróiseas cinnteoireachta.

Leasú    231

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 38 – mír 3 b (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

3 b.  Déanfar an tuarascáil dá dtagraítear i mír 1 a fhoilsiú go rialta ar shuíomh gréasáin an Choimisiúin Eorpaigh.

Réasúnú

Ba cheart a áireamh in CEMI tar éis 2020 oibleagáid ar na Ballstáit agus ar an gCoimisiún Eorpach samplaí de dhea-chleachtais na n-oibríochtaí arna gcistiú a bhailiú agus ba cheart dóibh iad sin a fhoilsiú ar a suíomh gréasáin féin chun tuilleadh dea-chleachtas a éascú agus a dhreasú.

Leasú    232

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 38 – mír 3 c (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

3 c.  Foilseoidh gach Ballstát agus an Coimisiún tuarascálacha ar dhea-chleachtais ar a suíomh gréasáin faoi seach.

Réasúnú

Ba cheart a áireamh in CEMI tar éis 2020 oibleagáid ar na Ballstáit agus ar an gCoimisiún Eorpach samplaí de dhea-chleachtais na n-oibríochtaí arna gcistiú a bhailiú agus ba cheart dóibh iad sin a fhoilsiú ar a suíomh gréasáin féin chun tuilleadh dea-chleachtas a éascú agus a dhreasú.

Leasú    233

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 38 – mír 4 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

4 a.  Foilseoidh an Coimisiún na doiciméid ábhartha uile a bhaineann le glacadh na ngníomhartha cur chun feidhme dá dtagraítear i mír 7.

Réasúnú

Ba cheart do CEMI tar éis 2020 foráil a dhéanamh maidir le gach doiciméad ábhartha a bhaineann lena chur chun feidhme a fhoilsiú ar shuíomh gréasáin an Choimisiúin Eorpaigh ar chúiseanna trédhearcachta.

Leasú    234

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 40 – mír 1 – pointe a a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(aa)  rannpháirtíocht chistí chlár taighde agus forbartha Fhís na hEorpa a mhéid is féidir chun tacaíocht agus spreagadh a thabhairt do ghníomhaíochtaí taighde agus forbartha agus nuálaíochta san earnáil iascaigh agus dobharshaothraithe;

Réasúnú

Tá easnamh mór sa togra reachtach de bharr nach ndéantar sciar na hearnála dobharshaothraithe a mhéadú trí leas a bhaint as acmhainní taighde agus forbartha an Aontais. Ní mór é a ionadú. Go deimhin, ní mór dúinn a chur in iúl nach mór acmhainní chlár taighde agus forbartha Fhís na hEorpa a chur ar fáil a mhéid agus is féidir d’iascairí agus do tháirgeoirí dobharshaothraithe.

Leasú    235

Togra le haghaidh rialacháin

Teideal 3 – caibidil 2 – teideal

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

Tosaíocht 2 Rannchuidiú le slándáil bia san Aontas tríd an dobharshaothrú agus trí mhargaí iomaíocha agus inbhuanaithe

Tosaíocht 2: Rannchuidiú le slándáil bia san Aontas trí iascach, tríd an dobharshaothrú agus trí mhargaí atá iomaíocha agus inbhuanaithe

Leasú    236

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 42 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

Tacóidh CEMI le forbairt agus le scaipeadh na faisnéise maidir leis an margadh le haghaidh táirgí iascaigh agus dobharshaothraithe a dhéanfaidh an Coimisiún i gcomhréir le hAirteagal 42 de Rialachán (AE) Uimh. 1379/2013.

Tacóidh CEMI le forbairt agus le scaipeadh na faisnéise maidir leis an margadh le haghaidh táirgí iascaigh agus dobharshaothraithe a dhéanfaidh an Coimisiún i gcomhréir le hAirteagal 42 de Rialachán (AE) Uimh. 1379/2013, is é sin, go príomha trí Líonra Faisnéise Staidrimh um Dhobharshaothrú (ASIN-RISA) a chruthú.

Réasúnú

Is den ríthábhacht Líonra Faisnéise Staidrimh um Dhobharshaothrú a chruthú.

Leasú    237

Togra le haghaidh rialacháin

Teideal 3 – Caibidil 3 – teideal

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

Tosaíocht 3: An fás sa gheilleagar gorm inbhuanaithe a éascú agus pobail rathúla a chothú cois cósta

Tosaíocht 3: Na dálaí cuí le haghaidh geilleagar gorm inbhuanaithe a éascú agus muirthimpeallacht shláintiúil do phobail rathúla cois cósta a chothú

Réasúnú

Ciallaíonn geilleagar gorm inbhuanaithe go bhfuil na gníomhaíochtaí eacnamaíocha, sóisialta agus comhshaoil ina gcuid dhílis den éiceachóras muirí agus dá bhrí sin, is gá cothromaíocht a choimeád idir dálaí maireachtála agus leas na bpobal cósta áitiúil agus na héiceachórais mhuirí. Ní ghinfear luach eacnamaíoch as an gcomhshaol muirí ach amháin más féidir é sin a dhéanamh ar bhealach a chaomhnaíonn agus a chosnaíonn na hacmhainní muirí agus na héiceachórais.

Leasú    238

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 43 – teideal

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

Beartas muirí agus geilleagar gorm inbhuanaithe a fhorbairt

Beartas muirí agus geilleagar gorm inbhuanaithe a fhorbairt a fhorbróidh laistigh de theorainneacha éiceolaíocha ar muir agus i bhfionnuisce

Leasú    239

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 43 – mír 1 – an chuid réamhráiteach

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

Tacóidh CEMI le cur chun feidhme an bheartais mhuirí trí na nithe seo a leanas:

Tacóidh CEMI le cur chun feidhme an bheartais mhuirí agus le forbairt geilleagair ghoirm inbhuanaithe trí na nithe seo a leanas:

Leasú    240

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 43 – mír 1 – pointe a

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(a)  Geilleagar gorm inbhuanaithe ísealcharbóin aeráidseasmhach a chur chun cinn;

(a)  Geilleagar gorm inbhuanaithe ísealcharbóin aeráidseasmhach a chur chun cinn lena n-áiritheofar folláine an duine agus an chomhshaoil agus a fhorbróidh laistigh de theorainneacha éiceolaíocha ar muir agus i bhfionnuisce;

Leasú    241

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 43 – mír 1 – pointe a a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(aa)  athbhunú, cosaint agus cothabháil éagsúlacht, tháirgiúlacht, athléimneacht agus luach intreach na gcóras muirí;

Réasúnú

Ciallaíonn geilleagar gorm inbhuanaithe go bhfuil na gníomhaíochtaí eacnamaíocha, sóisialta agus comhshaoil ina gcuid dhílis den éiceachóras muirí agus dá bhrí sin, is gá cothromaíocht a choimeád idir dálaí maireachtála agus leas na bpobal cósta áitiúil agus na héiceachórais mhuirí. Ní ghinfear luach eacnamaíoch as an gcomhshaol muirí ach amháin más féidir é sin a dhéanamh ar bhealach a chaomhnaíonn agus a chosnaíonn na hacmhainní muirí agus na héiceachórais.

Leasú    242

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 43 – mír 1 – pointe b

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(b)  rialachas agus bainistiú comhtháite an bheartais mhuirí a chur chun cinn, lena n-airítear trí phleanáil spásúil mhuirí, straitéisí imchuach farraige agus comhar réigiúnach muirí;

(b)  rialachas agus bainistiú comhtháite an bheartais mhuirí a chur chun cinn, lena n-airítear trí phleanáil spásúil mhuirí, straitéisí imchuach farraige, comhar réigiúnach muirí, straitéisí macrairéigiúnacha de chuid an Aontais agus comhar trasteorann;

Leasú    243

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 43 – mír 1 – pointe b a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(ba)  an táirgeadh agus tomhaltas freagrach, teicneolaíochtaí glana, fuinneamh in-athnuaite agus sreafaí ciorclacha ábhar a chur chun cinn;

Réasúnú

Ciallaíonn geilleagar gorm inbhuanaithe go bhfuil na gníomhaíochtaí eacnamaíocha, sóisialta agus comhshaoil ina gcuid dhílis den éiceachóras muirí agus dá bhrí sin, is gá cothromaíocht a choimeád idir dálaí maireachtála agus leas na bpobal cósta áitiúil agus na héiceachórais mhuirí. Ní ghinfear luach eacnamaíoch as an gcomhshaol muirí ach amháin más féidir é sin a dhéanamh ar bhealach a chaomhnaíonn agus a chosnaíonn na hacmhainní muirí agus na héiceachórais.

Leasú    244

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 43 – mír 1 – pointe c

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(c)  feabhas a chur ar aistriú taighde agus ar an leas a bhaintear as, agus ar nuálaíocht agus teicneolaíocht sa gheilleagar gorm inbhuanaithe, lena n-airítear an líonra Eorpach um breathnóireacht agus sonraí muirí (EMODnet);

(c)  feabhas a chur ar aistriú taighde agus ar an leas a bhaintear as, agus ar nuálaíocht agus teicneolaíocht sa gheilleagar gorm inbhuanaithe, lena n-airítear an líonra Eorpach um breathnóireacht agus sonraí muirí (EMODnet) agus chomh maith leis sin i líonraí sonraí eile ina gcumhdaítear fionnuisce, chun a áirithiú nach mó an fás ná na gnóthachain teicneolaíochta agus éifeachtúlachta, go ndíreofar ar ghníomhaíochtaí eacnamaíocha inbhuanaithe a chomhlíonann riachtanais na nglúnta reatha agus na todhchaí, agus go ndéanfar na huirlisí agus na cumais is gá don aistriú chuig geilleagar ciorclach a fhorbairt i gcomhréir le straitéis an Aontais maidir le plaistigh i ngeilleagar ciorclach;

Leasú    245

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 43 – mír 1 – pointe d

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(d)  feabhas a chur ar scileanna muirí, litearthacht maidir le cúrsaí na n-aigéan agus sonraí socheacnamaíocha faoin ngeilleagar gorm eacnamaíoch a chomhroinnt;

(d)  feabhas a chur ar scileanna muirí, litearthacht maidir le cúrsaí na n-aigéan agus an fhionnuisce agus sonraí socheacnamaíocha faoin ngeilleagar gorm eacnamaíoch a chomhroinnt;

Leasú    246

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 43 – mír 1 – pointe e a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(ea)  tacú le bearta maidir le cosaint agus athbhunú na bithéagsúlachta agus éiceachóras na mara agus an chósta ag tabhairt cúiteamh d’iascairí chun trealamh iascaireachta caillte agus bruscar muirí a bhailiú ón muir.

Réasúnú

I gcomhréir leis an treoir ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le laghdú a dhéanamh ar an tionchar atá ag táirgí plaisteacha áirithe ar an gcomhshaol.

Leasú    247

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 43 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

Airteagal 43a

 

Cinntí infheistíochta sa gheilleagar gorm

 

Beidh an chomhairle eolaíoch is fearr atá ar fáil mar an bunús do chinntí infheistíochta faoin ngeilleagar gorm inbhuanaithe ionas go seachnófar éifeachtaí díobhálacha ar an timpeallacht a d’fhéadfadh an inbhuanaitheacht fhadtéarmach a chur i mbaol. I gcás nach bhfuil eolas ná faisnéis leordhóthanach ann, cuirfear cur chuige an réamhchúraim i bhfeidhm san earnáil phoiblí agus san earnáil phríobháideach araon, de bharr go bhféadfadh bearta arna nglacadh a bheith díobhálach.

Réasúnú

Tá prionsabal an réamhchúraim ar cheann de chlocha coirnéil Chonradh AE, Dearbhú Rio agus comhaontuithe agus coinbhinsiún idirnáisiúnta eile maidir le caomhnú na muirthimpeallachta.

Leasú    248

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 45 – mír 1 – pointe e

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(e)  comhaontuithe, bearta agus uirlisí idirnáisiúnta ábhartha a chur chun feidhme chun an iascaireacht neamhdhleathach, neamhthuairiscithe agus neamhrialáilte a chosc, a dhíspreagadh agus a dhíothú;

(e)  comhaontuithe, bearta agus uirlisí idirnáisiúnta ábhartha a chur chun feidhme chun iascaireacht NNN a chosc, a dhíspreagadh agus a dhíothú agus bearta agus uirlisí chun an tionchar ar an gcomhshaol a íoslaghdú, go háirithe i gcás éin mhara, mamaigh farraige agus turtair mhara a ghabháil de thaisme;

Leasú    249

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 45 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

Airteagal 45a

 

Na haigéin a ghlanadh

 

Le CEMI, tacófar le cur chun feidhme gníomhaíochtaí lenar féidir gach cineál dramhaíola agus, mar ábhar tosaíochta, plaistigh, ‘ilchríocha plaisteach’ agus dramhaíl ghuaiseach nó radaighníomhach a ghlanadh as na farraigí agus as na haigéin

Leasú    250

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 46 – mír 2 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

2 a.  Cuirfear dlús le nósanna imeachta íocaíochta a bhaineann leis an Rialachán seo chun an t-ualach eacnamaíoch ar iascairí a laghdú. Déanfaidh an Coimisiún meastóireacht ar an bhfeidhmíocht reatha chun dlús a chur leis an bpróiseas íocaíochta agus feabhas a chur air.

Leasú    251

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 47 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

Déanfar oibríochtaí measctha faoi CEMI a chur chun feidhme i gcomhréir le Rialachán (AE) Uimh. [Rialachán maidir le InvestEU] agus Teideal X de Rialachán (AE) Uimh. [Rialachán maidir leis na rialacha airgeadais is infheidhme i ndáil le buiséad ginearálta an Aontais].

Déanfar oibríochtaí measctha faoi CEMI a chur chun feidhme i gcomhréir le Rialachán (AE) Uimh. [Rialachán maidir le InvestEU] agus Teideal X de Rialachán (AE) Uimh. [Rialachán maidir leis na rialacha airgeadais is infheidhme i ndáil le buiséad ginearálta an Aontais]. Sna ceithre mhí tar éis an Rialachán seo a fhoilsiú san Iris Oifigiúil, tíolacfaidh an Coimisiún sraith treoirlínte mionsonraithe do na Ballstáit chun oibríochtaí cumaisc a chur chun feidhme i gcláir oibríochtúla náisiúnta i gcomhréir le CEMI, agus aird ar leith á tabhairt ar oibríochtaí arna ndéanamh ag gníomhaithe áitiúla i bhforbairt áitiúil.

Leasú    252

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 48 – mír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

2.  Déanfar an mheastóireacht eatramhach ar an tacaíocht faoi Theideal III ach a mbeidh faisnéis leordhóthanach ar fáil faoina cur chun feidhme, ach tráth nach faide ná ceithre bliana ó thosach chur chun feidhme na tacaíochta.

2.  Déanfar an mheastóireacht eatramhach ar an tacaíocht faoi Theideal III ach a mbeidh faisnéis leordhóthanach ar fáil faoina cur chun feidhme, ach tráth nach faide ná ceithre bliana ó thosach chur chun feidhme na tacaíochta. Tabharfar an measúnú sin i bhfoirm tuairisce ón gCoimisiún agus soláthrófar ann measúnú mionsonraithe ar gach gné sonrach den chur chun feidhme.

Réasúnú

Mar a chuir Comhdháil na nUachtarán i bhfáth, ba cheart an measúnú lárthéarma, ní hamháin an mheastóireacht deiridh, a bhunú ar thuarascáil atá mionsonraithe go leordhóthanach chun gur féidir measúnú ceart ar fheidhmíocht an chiste a dhéanamh.

Leasú    253

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 48 – mír 4

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

4.  Cuirfidh an Coimisiún torthaí na meastóireachtaí chomh maith lena bharúlacha féin, in iúl do Pharlaimint na hEorpa, don Chomhairle, do Choiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa agus do Choiste na Réigiún.

4.  Cuirfidh an Coimisiún in iúl do Pharlaimint na hEorpa, don Chomhairle, do Choiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa agus do Choiste na Réigiún torthaí na meastóireachtaí dá dtagraítear i mír 2 agus mír 3.

Réasúnú

Mar a chuir Comhdháil na nUachtarán i bhfáth, ba cheart an measúnú lárthéarma, ní hamháin an mheastóireacht deiridh, a bhunú ar thuarascáil atá mionsonraithe go leordhóthanach chun gur féidir measúnú ceart ar fheidhmíocht an chiste a dhéanamh.

Leasú    254

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 48 – mír 4 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

4 a.  De réir mar is iomchuí, féadfaidh an Coimisiún leasuithe ar an Rialachán seo a mholadh ar bhonn na tuarascála dá dtagraítear i mír 2.

Réasúnú

Faoi mar atá léirithe ag Comhdháil na nUachtarán, ba cheart an mheastóireacht mheántéarma ar bhearta, ní hamháin an mheastóireacht deiridh, a bheith bunaithe ar thuarascáil atá mionsonraithe go leordhóthanach ionas gur féidir measúnú cuí a dhéanamh ar fheidhmíocht an chiste.

Leasú    255

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 51 – mír 2 – pointe a

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(a)  eintitis dhlíthiúla arna mbunú i mBallstát nó i dtríú tír a liostaítear sa chlár oibre faoi na coinníollacha a shonraítear i míreanna 3 agus 4;

(a)  eintitis dhlíthiúla arna mbunú i mBallstát, i dtír nó críoch thar lear nó i dtríú tír, a liostaítear sa chlár oibre faoi na coinníollacha a shonraítear i míreanna 3 agus 4;

Leasú    256

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 51 – mír 2 – pointe b

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(b)  aon eintiteas dlíthiúil a bunaíodh faoi dhlí an Aontais nó faoi aon eagraíocht idirnáisiúnta.

(b)  aon eintiteas dlíthiúil a bunaíodh faoi dhlí an Aontais, lena n-áirítear eagraíochtaí gairmiúla nó faoi aon eagraíocht idirnáisiúnta.

Leasú    257

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 53 – mír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

2.  I gcás ina ndéanfar tagairt don mhír seo, beidh feidhm ag Airteagal 4 de Rialachán (AE) Uimh. 182/2011.

2.  I gcás ina ndéanfar tagairt don mhír seo, beidh feidhm ag Airteagal 5 de Rialachán (AE) Uimh. 182/2011.

Réasúnú

Tá tábhacht ar leith ag baint le cásanna a bhaineann le cumhachtaí feidhmiúcháin an Choimisiúin, amhail ceanglais fhoirmiúla agus sonraíochtaí inneachair thuarascálacha na mBallstát ar fheidhmíocht, agus dá bhrí sin is intuigthe astu gurb ionann iad sin agus idirghabháil fhiúntach ó na Ballstáit. Ní dhéantar foráil maidir leis sin sa nós imeachta comhairleach, ach is gá nós imeachta an choiste bainistíochta a ordú.

Leasú    258

Togra le haghaidh rialacháin

Iarscríbhinn I – colún 1 - ró 3

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

Rannchuidiú le slándáil bia san Aontas tríd an dobharshaothrú agus trí mhargaí iomaíocha agus inbhuanaithe

Rannchuidiú le slándáil bia san Aontas trí iascach, tríd an dobharshaothrú agus trí mhargaí atá iomaíocha agus inbhuanaithe

Leasú    259

Togra le haghaidh rialacháin

Iarscríbhinn I – colún 1 - ró 4

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

An fás sa gheilleagar gorm inbhuanaithe a éascú agus pobail rathúla a chothú cois cósta

An fás sa gheilleagar gorm inbhuanaithe a éascú agus pobail rathúla a chothú cois cósta agus ar oileáin

Leasú    260

Togra le haghaidh rialacháin

Iarscríbhinn I – colún 2 - ró 3

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

An méadú ar bhrabúsacht chabhlach iascaireachta an Aontais

An méadú ar bhrabúsacht chabhlach iascaireachta an Aontais agus ar fhostaíocht

Leasú    261

Togra le haghaidh rialacháin

Iarscríbhinn I – colún 2 - ró 4

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

An dromchla atá i suíomhanna Natura 2000 agus i gceantair mhara faoi chumhdach nach iad faoin Treoir Réime um Straitéis Mhuirí (TRSM) a bhfuil cumhdach, athchóiriú agus bearta athshlánaithe á gclúdach ann

An leibhéal comhlíonta leis na cuspóirí comhshaoil arna mbunú leis an bPlean Gníomhaíochta maidir le Caomhnú na Muirthimpeallachta i gcomhréir leis an Treoir Réime um Straitéis Mhuirí (TRSM) nó, mura bhfuil sé sin ann, torthaí dearfacha suntasacha i láithreáin Natura 2000, agus i limistéir mhuirí faoi chosaint faoi TRSM, a bhfuil cosaint, athchóiriú agus bearta athshlánaithe á gcumhdach ann

Leasú    262

Togra le haghaidh rialacháin

Iarscríbhinn I – roinn 2 – ró 6 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

An méadú ar bhrabúsacht chabhlach iascaireachta an Aontais agus an fhostaíocht

Leasú    263

Togra le haghaidh rialacháin

Iarscríbhinn II – roinn 3 – colún 4

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

75%

85%

Leasú    264

Togra le haghaidh rialacháin

Iarscríbhinn II – ró 11

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

2

Airteagal 23

2.1

75%

 

An dobharshaothrú

 

 

Leasú

2

Airteagal 23

2.1

85%

 

An dobharshaothrú

 

 

 

Iascach

2.1

75%

Leasú    265

Togra le haghaidh rialacháin

Iarscríbhinn II – ró 11 a (nua)

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

 

 

 

 

Leasú

2

Airteagal 23 a

X

75%

 

Líonra Faisnéise Staidrimh um Dhobharshaothrú

 

 

Leasú    266

Togra le haghaidh rialacháin

Iarscríbhinn II – ró 12

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

2

Airteagal 24

2.1

75%

 

Margaíocht na dtáirgí iascaireachta agus na dtáirgí dobharshaothraithe

 

 

Leasú

3

Airteagal 24

3.1

75%

 

Margaíocht na dtáirgí iascaireachta agus na dtáirgí dobharshaothraithe

 

 

Leasú    267

Togra le haghaidh rialacháin

Iarscríbhinn II – ró 13

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

2

Airteagal 25

2.1

75%

 

Próiseáil na dtáirgí iascaireachta agus na dtáirgí dobharshaothraithe

 

 

Leasú

3

Airteagal 25

3.1

75%

 

Próiseáil na dtáirgí iascaireachta agus na dtáirgí dobharshaothraithe

 

 

Leasú    268

Togra le haghaidh rialacháin

Iarscríbhinn III – ró 2 – colún 3

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

30%

55%

Leasú    269

Togra le haghaidh rialacháin

Iarscríbhinn III – ró 6 – colún 2

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

 

Oibríochtaí atá lonnaithe ar Oileáin iargúlta na Gréige agus ar oileán Dugi Otok, Vis, Mljet agus Lastovo sa Chróit

 

Leasú

 

Oibríochtaí atá lonnaithe ar Oileáin iargúlta na hÉireann, na Gréige agus ar oileán Dugi Otok, Vis, Mljet agus Lastovo sa Chróit

 

Leasú    270

Togra le haghaidh rialacháin

Iarscríbhinn III – ró 17 a (nua)

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

 

 

 

Leasú

16a

Oibríochtaí a dhéanann tairbhithe tionscadal comhchoiteann

60%

Leasú    271

Togra le haghaidh rialacháin

Iarscríbhinn III – ró 17 b (nua)

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

 

 

 

Leasú

16b

Oibríochtaí a dhéanann eagraíocht idirchraoibhe, eagraíocht táirgeoirí nó comhlachas eagraíochta táirgeoirí

75%

Leasú    272

Togra le haghaidh rialacháin

Iarscríbhinn IV – roinn 9 – colún 4

 

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

40%

50%

Leasú    273

Togra le haghaidh rialacháin

Iarscríbhinn IV – ró 11 a (nua)

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

 

 

 

 

Leasú

Airteagal 22a Taighde eolaíoch agus bailiú sonraí ar an tionchar a bhíonn ag éin imirceacha ar an dobharshaothrú

2.1

0%

100%

Leasú    274

Togra le haghaidh rialacháin

Iarscríbhinn IV – ró 13 – colún 4

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

40%

75%

Leasú    275

Togra le haghaidh rialacháin

Iarscríbhinn IV – ró 14 – colún 4

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

0%

20%

(1)

IO C …………. an, lch. …...

(2)

IO C 361, 5.10.2018, lch. 9.


RÁITEAS MÍNIÚCHÁIN

CÚLRA AN TOGRA ÓN gCOIMISIÚN

Is é is aidhm don togra ón gCoimisiún ná an Ciste Eorpach Muirí agus Iascaigh (CEMI) a bhunú don tréimhse 2021-2027. Is é is aidhm don chiste sin cistiú ó bhuiséad an Aontais a dhíriú chun tacaíocht a thabhairt don Comhbheartas Iascaigh (CBI), do bheartas muirí an Aontais agus do ghealltanais idirnáisiúnta an Aontais i dtaca le rialachas aigéan, go háirithe i gcomhthéacs an Chláir Oibre don Fhorbairt Inbhuanaithe 2030.

Is áis thábhachtach é an cistiú sin le haghaidh iascaigh inbhuanaithe agus chaomhnú acmhainní bitheolaíocha na mara, le haghaidh na slándála bia trí bhíthin earraí bia mara a sholáthar, le haghaidh fás geilleagair ghoirm inbhuanaithe agus le haghaidh farraigí agus aigéin atá sláintiúil, sábháilte, slán, glan agus a ndéantar bainistiú inbhuanaithe orthu.

Mar ghníomhaí domhanda aigéan agus an cúigiú táirgeoir bia mara is mó ar domhan, tá freagracht mhór ar an Aontas na haigéin agus na hacmhainní atá iontu a chosaint, a chaomhnú agus a úsáid go hinbhuanaithe. Go deimhin tá sé ríthábhachtach na farraigí agus na haigéin a chaomhnú do dhaonra an domhain atá ag fás go mear. Is chun leas socheacnamaíoch an Aontais é freisin: cuirfidh geilleagar gorm inbhuanaithe borradh faoi infheistíochtaí, faoin bhfostaíocht agus faoin bhfás, cothóidh sé taighde agus nuálaíocht agus cuirfidh sé le cinnteacht an tsoláthair fuinnimh trí fhuinneamh an aigéin. Ina theannta sin, tá farraigí agus aigéin shábháilte dhaingne riachtanach maidir le rialú éifeachtach a dhéanamh ag teorainneacha agus maidir leis an gcomhrac domhanda in aghaidh na coireachta muirí, agus mar sin, tugtar aghaidh ar cheisteanna a bhaineann le slándáil saoránach. Tá tacaíocht airgeadais ón Aontas trí CEMI de dhíth ar na tosaíochtaí sin.

SEASAMH AN RAPÓIRTÉARA

Buiséad a chomhlíonann riachtanais na hearnála

Leis an gciste nua iascaigh, cumhdófar tréimhse buiséadach 2021-2027 le clúdach airgeadais de EUR 6.14 billiún, de réir thogra an Choimisiún Eorpaigh don chéad Chreat Airgeadais Ilbhliantúil eile. Is ionann sin agus laghdú 5 % i gcomparáid le buiséad reatha CEMI. San am céanna, molann an Coimisiún go laghdófaí na cistí le haghaidh na comhbhainistíochta chun níos mó acmhainní a leithdháileadh ar an mbainistíocht dhíreach agus indíreach

Is mian leis an Rapóirtéir béim a leagan ar an tábhacht a bhaineann le hearnáil muirí, iascaigh agus dobharshaothraithe na hEorpa, ina bhfuil níos mó ná 85 000 soitheach, ina bhfostaítear níos mó ná 340 000 duine ar fud an tslabhra ar fad, agus ina dtáirgtear níos mó ná 6 000 000 tonna d’iasc agus de bhia mara ardcháilíochta atá saibhir ó thaobh cothaitheachta de ón iascaireacht agus ón dobharshaothrú. Is mó an tionchar socheacnamaíoch a bhíonn ag an earnáil sin ar go leor réigiúin chósta a bhraitheann uirthi go mór agus a bhfuil nasc láidir aici leis an gcultúr áitiúil agus le nósanna na háite.

Ina ainneoin sin, eascraíonn go leor fadhbanna as cur chun feidhme CBI, amhail ábhar aischurtha a dhíothú agus uastáirgeacht inbhuanaithe a bhaint amach (MSY), i dteannta leis na fadhbanna sin de thoradh Brexit agus de thoradh na ndúshlán nua a eascraíonn go laethúil sa mhargadh agus maidir le táirgeadh domhanda próitéiní muirí.

Dá bhrí sin, tá sé tábhachtach go mbeadh ciste iascaigh ar leith a bheadh substaintiúil, agus inrochtana do chách i bhfeidhm. Tá sé chomh tábhachtach céanna an buiséad is gá a choimirciú chun deileáil leis na fadhbanna agus na dúshláin sin a dhéanann difear don earnáil mhuirí agus don earnáil iascaigh agus an leithdháileadh an-bheag ó AE ar an réimse seo á chur san áireamh.

Ní chuimsíonn cuntais reatha CEMI ach 0.6 % de bhuiséad ginearálta AE iomlán do thréimhse 2014-2020. Is beag nach bhfuil aon tionchar ag aon laghdú ar chistí iascaigh ar bhuiséad AE ach d’fhéadfadh iarmhairtí suntasacha a bheith ann d’iascairí agus do réigiúin chósta de thoradh ar aon laghdú.

Ní féidir Brexit a úsáid mar leithscéal chun laghdú a dhéanamh ar chistí iascaigh, i bhfianaise na ndúshlán mór maidir le cosaint an chomhshaoil, le táirgeadh agus le trádáil arna gcruthú ag an bpróiseas sin.

Solúbthacht agus simpliú na mbeart incháilithe

I dtéarmaí ginearálta, is sa treo ceart atá an Coimisiún ag dul maidir lena cur chuige chun gnéithe amhail solúbthacht i bhforbairt na gclár náisiúnta agus simpliú riaracháin a thabhairt isteach. Is díol sásaimh ar leith dom an deis réitigh a chur ar fáil atá saincheaptha do shainiúlachtaí agus do dhúshláin éagsúla i réigiúin AE trí chur chuige ‘aon réiteach do chách’ a sheachaint. Tá amhras ann fós maidir leis na torthaí deiridh a bheadh ar chur chuige den sórt sin.

Is cosúil go bhfuil an togra bunaithe ar an bprionsabal maidir le gach beart nach dtoirmeasctar go sainráite a cheadú, cé nach bhfuil prionsabal den sórt sin sainráite i dtéacs an rialacháin, rud a bhféadfadh mearbhall a bheith mar thoradh air.

Níos measa fós, is éard a dhéanann an léamh níos míshoiléire fós ná go bhfuil sé beartaithe ag an gCoimisiún réimse beart a mhaoiniú, nach bhfuil sonraithe sa téacs, ar choinníoll go bhfuil siad cumhdaithe ag na “réimsí tacaíochta” arna sainaithint sa rialachán todhchaí faoi gach “tosaíocht” (aithris 11). In ainneoin sin, faoi thosaíocht 1 “iascach inbhuanaithe”, is iad na “réimsí tacaíochta” seo a leanas na réimsí tosaíochta amháin a áirítear: bainistiú an iascaigh agus na gcabhlach (lena ndírítear ar scor buan); scor buan urghnách gníomhaíochtaí iascaireachta; rialú agus forfheidhmiú; bailiú sonraí; córas cúitimh atá lonnaithe sna réigiúin is forimeallaí bithéagsúlacht agus éiceachórais a chosaint agus a athbhunú. Is í an cheist atá ann ansin ná an bhféadfaí maoiniú a iarraidh laistigh de na ‘réimsí tosaíochta’ le haghaidh bearta áirithe, mar shampla, arna gcistiú faoi CEMI reatha, amhail: nuálaíocht; seirbhísí comhairliúcháin; comhpháirtíocht i measc iascairí agus eolaithe; caipiteal daonna a chur chun cinn; éagsúlú; iascairí óga; sláinte agus sábháilteacht; teagmhais dhíobhálacha aeráide; agus i bhfad níos mó.

Anuas air sin, braitheann solúbthacht an chiste todhchaí ar an tslí a ndréachtaíonn na Ballstáit a gcláir. Déanfaidh gach Ballstát tosaíochtaí agus cuspóirí straitéiseacha a leagan síos chun an t-iascach a bhainistiú ar bhonn inbhuanaithe, faoi réir amchláir, chun go mbeifear in ann na bearta a mheasann sé a bheith iomchuí a cheapadh, agus oibleagáid air na torthaí a bhfuiltear ag súil leo a ghnóthú ag an am céanna, más mian leis maoiniú AE a fháil go fóill. Déanfaidh an Coimisiún athbhreithniú feidhmíochta bliantúil a bhféadfadh gníomhaíochtaí ceartaitheacha a bheith mar thoradh air.

Cé go mb’fhéidir go gceapfaí go bhfuil sé sin loighiciúil maidir le hairgead poiblí a chaitheamh mar is ceart, tá na coinníollacha a fhorchuirtear le tograí CEMI agus le tograí Rialachán na bhForálacha Coiteanna srianta agus tá na rialacha i bhfad ródhian ar riaracháin phoiblí. Ní hamháin go ndéanfaí oibreoirí a dhíspreagadh maidir le cistí a iarraidh ach chuirfeadh sé eagla ar lucht riaracháin cláir uaillmhianacha a fhorbairt.

Ba cheart a thabhairt faoi deara nach bhfuil aon tionchar ag an gCoiste um Iascach ar théacs deiridh Rialachán na bhForálacha Coiteanna.

Tá an baol ann mar sin go bhféadfadh an fhadhb chéanna a bheith romhainn, is é sin, nach ndéantar cistí a ionsú, rud atá ag tarlú sa tréimhse airgeadais reatha. Inniu, níos mó ná ceithre bliana tar éis CEMI reatha a ghlacadh, níl ach 11% den chiste caite ag na Ballstáit, mar gheall ar nósanna imeachta casta agus easpa comhair ón gCoimisiún go príomha. Is cúis frustrachais d’iascairí, iascairí mionscála go háirithe, na riachtanais is gá chun maoiniú a fháil, agus tá lagmhisneach orthu mar gheall air.

Dá bhrí sin, tá gá le níos mó soiléireachta agus deimhneachta dlíthiúla d’oibreoirí agus do riaracháin.

Réimsí sonracha nó tacaíocht

Le CEMI nua, déanfar bearta maidir le scor (diúscairt) sealadach agus críochnaitheach, arna n-iarraidh ag an earnáil, a mhaoiniú. Tá an togra an-dian go deo ó thaobh coinníollacha de, áfach.

Leis an gciste a bheidh ann amach anseo, ní mór cabhrú le hearnáil an iascaigh próiseas athstruchtúrtha a dhéanamh a bhfuil gá leis ar chúiseanna éagsúla agus féadfar bearta ar nós innill thruaillitheacha a ionadú agus soithí neamhshábháilte a nuachóiriú.

Mar sin féin, i bhfianaise na tábhachta socheacnamaíche a bhaineann le gníomhaíochtaí iascaigh i réigiúin chósta an Aontais agus le hiascaireacht chósta, cheardaíochta agus thraidisiúnta ar mhionscála, ní mór go leagfar béim air sin in CEMI. Ba cheart go mbeadh maoiniú don athstruchtúrú ar fáil don chabhlach ar fad.

Ní aontaíonn an rapóirtéir le sásraí idirghabhála amhail cúnamh stórála a thoirmeasc, rud a chuirfeadh cosc ar an bhféidearthacht gníomhú i gcás géarstaideanna ina mbeadh éagothroime mhargaidh ann.

Gné eile atá achrannach, dar leis an rapóirtéir, ná nach ndéanfaí infheistíochtaí dobharshaothraithe táirgiúla agus infheistíochtaí sa phróiseáil a mhaoiniú ach trí bhíthin ionstraimí airgeadais a bheadh faoi scáth Rialachán nua um Fhorálacha Coiteanna chomh maith. Cé go mbeadh ionstraimí airgeadais saincheaptha ar fáil chun infheistíochtaí táirgiúla a mhaoiniú sa gheilleagar gorm, ba cheart go bhféadfaí leas a bhaint as an gcabhair dhíreach le haghaidh gníomhaíochtaí áirithe.

Cás sonrach na Réigiún is Forimeallaí

Tá clúdaigh airgeadais nua do na Réigiúin is Forimeallaí (RFanna) beartaithe ag an gCoimisiún Eorpach arbh ionann iad agus an t-íosmhéid ba cheart a bheith curtha i leataobh dóibh ag na Ballstáit lena mbaineann. Laistigh de na clúdaigh sin, chuirfí uasteorainn 50% de gach clúdach leis an méid arna chur i leataobh don chúiteamh ar chostais bhreise. Is é an toradh atá air sin ná laghdú 32.7% agus 24.2% de na cistí arna leithdháileadh ar na hOileáin Chanáracha agus ar an bhFrainc, faoi seach, le haghaidh cúitimh faoi CEMI atá ann faoi láthair.

Ceistíonn an rapóirtéir cad iad na critéir atá in úsáid ag an gCoimisiún chun uasteorainn den sórt sin a mholadh. Is coinníoll an-docht é sin. Ba cheart go mbeadh an rogha agus an tsolúbthacht is gá ag RFanna chun cistí a leithdháileadh de réir a gcuid riachtanas. Ba cheart a thabhairt ar aire, a bhuí leis an gcúiteamh ar chostais bhreise, go spreagtar oibreoirí chun táirgí iascaigh agus dobharshaothraithe a tháirgeadh agus a chur ar an margadh i réigiúin ina bhfuil an iomarca táirgí ísealchostais agus táirgí ar chaighdeán íseal ar an margadh. Tagann an togra ón gCoimisiún salach ar na hiarrachtaí an neamhthuilleamaíocht a áirithiú. Ba cheart a thabhairt ar aire go n-ionsúitear 100% de na cistí don bheart sin, de ghnáth.

Ní dhéantar foráil i dtogra an Choimisiúin maidir le cabhlaigh thraidisiúnta agus cheardaíochta a athnuachan in RFanna. Tá an rapóirtéir den tuairim gur cheart go mbeadh sé sin indéanta i gcásanna ina mbeadh na hacmhainní ar fáil. Níl sé cothrom go ndéanann AE an ceart sin a chosaint do thíortha i mbéal forbartha agus d’oileáin bheaga chun a gcabhlaigh a athnuachan sna himchuacha farraige céanna ina bhfuil RFanna áirithe lonnaithe agus, ag an am céanna, an ceart sin a dhiúltú i gcás a gcríoch féin.

Ba cheart a thabhairt ar aire i roinnt de na RFanna go bhfuil an cabhlach mar atá faoi láthair comhdhéanta de chanúnna adhmaid gan inneall agus mar thoradh tá acmhainní flúirseacha iascaigh amach ón gcósta (stoic pheiligeacha den chuid is mó) nár saothraíodh fós. Go deimhin, cuireadh tús leis na RFanna a ionchorprú in CBI nuair a tugadh isteach an srian ar an iarracht iascaireachta sna 1990idí agus níor chuir siad iarratas isteach chun a gcabhlaigh a athnuachan in am. Idir an dá linn, cuireadh cosc ar an deis sin.

Gné thábhachtach eile a bhaineann le RFanna ná an gá atá ann ionstraim a bhunú, san fhadtéarma, a bheadh tiomnaithe go sonrach chun tacú leis an iascach sna réigiúin sin, ar aon dul le scéim POSEI (Cláir de roghanna a bhaineann go sonrach le hiargúltacht agus le hoileánacht) le haghaidh na talmhaíochta. Ba cheart a thabhairt ar aire go bhfuil an cinneadh ón gComhairle in 1989, lena ndéantar foráil maidir le cruthú na gclár sin, infheidhme maidir leis na hearnálacha eacnamaíocha go léir.

Sa togra nua ón gCoimisiún, sonraítear go mbeidh ar gach RF plean gníomhaíochta straitéiseach mionsonraithe a thíolacadh, rud a bhfuil ciall leis dar ndóigh, ach, ar an lámh eile de, d’fhéadfadh ualach gan ghá teacht as sin agus d’fhéadfadh an Coimisiún diúltú airgead a leithdháileadh mura gcomhlíontar na coinníollacha déine a fhorchuirtear. Mar sin, d’fhéadfadh sé gur deis a bheadh i bpleananna gníomhaíochta ach d’fhéadfadh sé go mbeadh srian ag baint leo chomh maith céanna.

Ina theannta sin, tá an maolú le haghaidh nós imeachta simplithe chun Státchabhair oibriúcháin a dheonú do RFanna, atá in CEMI atá ann faoi láthair agus atá bunaithe ar an múnla talmhaíochta POSEI, in easnamh.

Ar deireadh, is mian leis an rapóirtéir a shoiléiriú gur féidir feistí um chomhbhailiú éisc (FADanna) a mhaoiniú go fóill, ar feistí iad a n-úsáideann iascairí ceardaíochta agus traidisiúnta iad chun iascaireacht a dhéanamh le doruithe - uirlis fhíor-inbhuanaithe - a bhí ceadaithe faoi CEMI reatha, toisc nach dtoirmeasctar iad go sainráite.

Dobharshaothrú, próiseáil agus margaí

Le CEMI, ba cheart go gcuirfí borradh faoi chur chun cinn agus faoi fhorbairt inbhuanaithe an dobharshaothraithe. I roinnt Ballstát, bíonn sé deacair rochtain a fháil ar spás agus tá nósanna imeachta troma um cheadúnú i bhfeidhm. Fágann sé sin go bhfuil sé deacair don earnáil íomhá agus iomaíochas na dtáirgí feirme a fheabhsú. Ba cheart go mbeadh tacaíocht ceadaithe, trí dheontais le haghaidh infheistíochtaí táirgiúla, nuálaíochta agus chun scileanna proifisiúnta a shealbhú, dálaí oibre a fheabhsú agus le haghaidh bearta cúitimh lena gcuirfí ar fáil seirbhísí ríthábhachtacha bainistithe talún agus dúlra agus go mbeadh an deis ann ionstraimí airgeadais a cheadú i gcás infheistíochtaí príobháideacha.

Ba cheart tacaíocht leanúnach a thabhairt don tionscal próiseála agus margaíochta chun borradh a chur faoina iomaíochas.

Conclúidí

Is inmholata na prionsabail agus na hoibleagáidí a moladh do CEMI nua do thréimhse 2021-2027. Mar sin féin, tá amhras ann faoin tsolúbthacht atá ann agus faoin leithdháileadh buiséadach. Ní éireoidh le AE na dúshláin i ngnóthaí iascaigh agus muirí a shárú le buiséad níos lú.

23.11.2018


TUAIRIM ón gCoiste um Buiséid

chuig an gCoiste um Iascach

ar an togra le haghaidh rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir leis an gCiste Eorpach Muirí agus Iascaigh agus lena n-aisghairtear Rialachán (AE) Uimh. 508/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle

(COM(2018)0390 – C8-0270/2018 – 2018/0210(COD))

Rapóirtéir don tuairim: Eider Gardiazabal Rubial

RÉASÚNÚ GEARR

Is é cuspóir ginearálta an Chiste Eorpaigh Mhuirí agus Iascaigh (CEMI) tacú le cuspóirí CBI, ar beartas é atá faoi inniúlacht eisiach AE, chun Beartas Muirí Comhtháite AE a fhorbairt tuilleadh agus chun tacú le gealltanais idirnáisiúnta an Aontais i réimse rialachas na n-aigéan, ar bhealach comhlántach le beartas comhtháthaithe agus le CBI agus le beartais AE eile.

Is ríthábhachtach CEMI a bheith ann i rith thréimhse 2021-2027 agus is riachtanach earnáil an iascaigh a neartú go suntasach, i dtaca lena chlúdach airgeadais freisin.

Uasteorainn CAI a moladh le haghaidh CEMI, in EUR milliúin

 

CAI 2014-2020 AE-27 i bpraghsanna tairiseacha 2018

CAI 2021-2027 i bpraghsanna tairiseacha 2018

An Ciste Eorpach Muirí agus Iascaigh

6.243

6.866

LEASUITHE

Iarrann an Coiste um Buiséid ar an gCoiste um Iascach, mar an coiste atá freagrach, na leasuithe seo a leanas a chur san áireamh:

Leasú    1

Dréachtrún reachtach

Mír 1 a (nua)

Dréachtrún reachtach

Leasú

 

1a.  Á mheabhrú gur ghlac Parlaimint na hEorpa dhá rún, an 14 Márta agus an 30 Bealtaine 2018, maidir le Creat Airgeadais Ilbhliantúil (CAI) 2021-2027;

Leasú    2

Dréachtrún reachtach

Mír 1 b (nua)

Dréachtrún reachtach

Leasú

 

1b.  Ag cur i bhfáth tábhacht na bprionsabal cothrománach ba cheart a bheith ina mbonn taca ag CAI 2021-2027 agus ag beartais uile AE lena mbaineann; d’athdhearbhaigh an Pharlaimint a seasamh, sa chomhthéacs sin, nach mór do AE a ghealltanas a chomhlíonadh maidir le bheith i dtús áite i gcur chun feidhme Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe (SDGanna) na Náisiún Aontaithe agus chuir sí in iúl gur údar náire di an easpa tiomantas soiléir agus follasach chuige sin i dtograí CAI;

Leasú    3

Dréachtrún reachtach

Mír 1 c (nua)

Dréachtrún reachtach

Leasú

 

1c.  Ag leagan béim ar a seasamh gur cheart méadú suntasach a dhéanamh, ar bhonn Chomhaontú Pháras, ar an gcaiteachas cothrománach a bhaineann leis an aeráid i gcomparáid leis an gcaiteachas faoi CAI reatha agus gur cheart 30% a bhaint amach a luaithe is féidir agus faoi 2027 ar a dhéanaí;

Leasú    4

Dréachtrún reachtach

Mír 1 d (nua)

Dréachtrún reachtach

Leasú

 

1d.  Á mheabhrú gur leag Parlaimint na hEorpa béim, ina rún an 14 Márta 2018, ar an tábhacht shocheacnamaíoch agus éiceolaíoch a bhaineann le hearnáil na hiascaireachta, an timpeallacht mhuirí agus an ‘geilleagar gorm’ agus lena rannchuidiú le neamhspleáchas bia inbhuanaithe an Aontais ó thaobh inbhuanaitheacht dhobharshaothrú agus iascach na hEorpa a áirithiú agus an tionchar ar an gcomhshaol a mhaolú; de breis air sin, d’éiligh Parlaimint na hEorpa leibhéal na leithreasaí airgeadais arna dtiomnú d’earnáil an iascaigh faoi CAI reatha a choinneáil agus, má thagann gá nua chun cinn, na leithreasaí airgeadais do ghnóthaí muirí a mhéadú;

Leasú    5

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 1 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(1a)  An 14 Márta 2018 agus an 30 Bealtaine 2018, leag Parlaimint na hEorpa béim ina rún maidir le Creat Airgeadais Ilbhliantúil (CAI) 2021-2027 ar an tábhacht a bhaineann le prionsabail chothrománacha ar cheart a bheith ina mbonn taca ag CAI 2021-2027 agus ag bheartais uile AE lena mbaineann. D’athdhearbhaigh an Pharlaimint, sa chomhthéacs sin, a seasamh nach mór do AE a ghealltanas a chomhlíonadh maidir le bheith i dtús áite i gcur chun feidhme Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe (SDGanna) na Náisiún Aontaithe agus chuir sí in iúl gur údar náire di an easpa tiomantas soiléir agus follasach chuige sin i dtograí CAI; d’iarr an Pharlaimint, dá bhrí sin, go ndéanfaí na SDGanna a phríomhshruthú i mbeartais uile an Aontais agus i dtionscnaimh uile an chéad CAI eile; Thairis sin, d’athdhearbhaigh sí nach féidir Aontas níos láidre agus níos uaillmhianaí a bhaint amach mura dtugtar acmhainní airgeadais breise dó; á iarraidh, dá bhrí sin, go dtabharfaí tacaíocht leanúnach do bhearta atá ann cheana, go háirithe na bearta seanbhunaithe a chumhdaítear sna Conarthaí, eadhon an comhbheartas talmhaíochta agus an comhbheartas iascaigh, agus an beartas comhtháthaithe, mar go gcuireann siad buntáistí follasacha ar fáil do shaoránaigh an Aontais.

Leasú    6

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 1 b (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(1b)  De bhreis air sin, ina rúin an 14 Márta agus an 30 Bealtaine 2018 maidir le Creat Airgeadais Ilbhliantúil 2021-2027, leag Parlaimint na hEorpa béim ar a ríthábhachtaí agus atá sé an t-idirdhealú a dhíothú chun gealltanais AE a chomhlíonadh maidir le hEoraip chuimsitheach. Dá bhrí sin, d’iarr sí príomhshruthú inscne agus gealltanais faoi chomhionannas inscne i mbeartais uile an Aontais agus i dtionscnaimh uile an chéad CAI eile.

Leasú    7

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 1 c (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(1c)  Thairis sin, ina rúin an 14 Marta agus 30 Bealtaine 2018 maidir le Creat Airgeadais Ilbhliantúil 2021-2027, chuir Parlaimint na hEorpa i bhfáth, ar bhonn Chomhaontú Pháras, gur cheart méadú suntasach a dhéanamh ar an gcaiteachas cothrománach a bhaineann leis an aeráid i gcomparáid leis an gcaiteachas faoin CAI reatha agus gur cheart 30% a bhaint amach a luaithe is féidir agus faoi 2027 ar a dhéanaí.

Leasú    8

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 7

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(7)  Ba cheart na cineálacha maoinithe agus na modhanna cur chun feidhme faoin Rialachán seo a roghnú ar bhonn an chumais atá iontu na tosaíochtaí a leagtar amach i gcomhair na ngníomhaíochtaí a ghnóthú agus torthaí a bhaint amach, ag cur san áireamh chostais na rialuithe, an ualaigh riaracháin agus an riosca neamhchomhlíonta a bhfuiltear ag súil leis. Ba cheart úsáid cnapshuimeanna, rátaí comhréidhe agus costas aonaid a chur san áireamh leis sin, chomh maith le maoiniú nach bhfuil baint aige le costais dá dtagraítear in Airteagal 125(1) de Rialachán (AE) [an Rialachán maidir leis na rialacha airgeadais is infheidhme maidir le buiséad ginearálta an Aontais].

(7)  Ba cheart na cineálacha maoinithe agus na modhanna cur chun feidhme faoin Rialachán seo a roghnú ar bhonn an chumais atá iontu na tosaíochtaí a leagtar amach i gcomhair na ngníomhaíochtaí a ghnóthú agus torthaí a bhaint amach, agus costais na rialuithe, an t-ualach riaracháin agus an riosca neamhchomhlíonta á gcur san áireamh go háirithe. Ba cheart úsáid cnapshuimeanna, rátaí comhréidhe agus costas aonaid a chur san áireamh leis sin, chomh maith le maoiniú nach bhfuil baint aige le costais dá dtagraítear in Airteagal 125(1) de Rialachán (AE) [an Rialachán maidir leis na rialacha airgeadais is infheidhme maidir le buiséad ginearálta an Aontais].

Leasú    9

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 8

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(8)  Foráiltear sa chreat airgeadais ilbhliantúil a leagtar amach i Rialachán (AE) xx/xx6 nach mór do bhuiséad an Aontais leanúint de thacaíocht a chur ar fáil do bheartais mhuirí agus do bheartais iascaigh. Ba cheart gurbh ionann méideanna buiséid CEMI, ag praghsanna reatha, agus EUR 6 140 000 000. Ba cheart acmhainní CEMI a roinnt idir bainistíocht chomhroinnte, dhíreach agus indíreach. Ba cheart EUR 5 311 000 000 a leithdháileadh ar thacaíocht faoin mbainistíocht chomhroinnte agus EUR 829 000 000 ar thacaíocht faoin mbainistíocht dhíreach agus indíreach. D’fhonn cobhsaíocht a áirithiú, go háirithe i ndáil le cuspóirí CBI a bhaint amach, ba cheart an sainiú ar leithdháiltí náisiúnta faoin mbainistíocht chomhroinnte don tréimhse phleanála 2021-2027 a bhunú ar scaireanna CEMI 2014-2020. Ba cheart méideanna ar leith a choimeád do na réigiúin is forimeallaí, i gcomhair rialú agus forfheidhmiú, chun sonraí a bhailiú agus a phróiseáil le haghaidh bainistíocht iascaigh agus chun críocha eolaíocha, agus ba cheart uasteorainn a chur leis na méideanna le haghaidh scor buan agus scor sealadach de ghníomhaíochtaí iascaireachta.

(8)  Foráiltear sa chreat airgeadais ilbhliantúil a leagtar amach i Rialachán (AE) xx/xx6 nach mór do bhuiséad an Aontais leanúint de thacaíocht a chur ar fáil do bheartais mhuirí agus do bheartais iascaigh. Ba cheart EUR 6 866 943 600 i bpraghsanna tairiseacha 2018 (i.e. EUR 7 739 176 524 i bpraghsanna reatha) a bheith i mbuiséad CEMI. Ba cheart acmhainní CEMI a roinnt idir bainistíocht chomhroinnte, bainistíocht dhíreach agus bainistíocht indíreach. Ba cheart EUR 5 939 794 375 i bpraghsanna tairiseacha 2018 (i.e. EUR 6 694 261 648 i bpraghsanna reatha) a leithdháileadh ar thacaíocht faoin mbainistíocht chomhroinnte agus EUR 927 149 225 i bpraghsanna tairiseacha 2018 (i.e.EUR 1 044 914 876 i bpraghsanna reatha) ar thacaíocht faoin mbainistíocht dhíreach agus indíreach. D’fhonn cobhsaíocht a áirithiú, go háirithe i ndáil le cuspóirí CBI a bhaint amach, ba cheart an sainiú ar leithdháiltí náisiúnta faoin mbainistíocht chomhroinnte don tréimhse phleanála 2021-2027 a bhunú ar scaireanna CEMI 2014-2020. Ba cheart méideanna ar leith a choimeád do na réigiúin is forimeallaí, i gcomhair rialú agus forfheidhmiú, chun sonraí a bhailiú agus a phróiseáil le haghaidh bainistíocht iascaigh agus chun críocha eolaíocha, agus ba cheart uasteorainn a chur leis na méideanna le haghaidh scor buan agus scor sealadach de ghníomhaíochtaí iascaireachta.

__________________

__________________

6 IO L […], […], lch. […].

6 IO L […], […], lch. […].

Réasúnú

Níl sa mhiondealú laistigh de chlúdach airgeadais an chláir a mhol an Coiste um Buiséid ach aistriúchán uimhríochtúil táscach ó mhodhnú chlúdach ginearálta an chláir agus ní dhéantar réamhbhreith leis ar an miondealú arna chinneadh sa choiste ceannais.

Leasú    10

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 10

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(10)  Ba cheart CEMI a bhunú ar na ceithre thosaíocht: iascaigh inbhuanaithe a chothú agus acmhainní bitheolaíocha na mara a chaomhnú; cuidiú le slándáil an tsoláthair bia san Aontas trí dhobharshaothrú agus margaí atá iomaíoch agus inbhuanaithe; an fhorbairt ar gheilleagar gorm inbhuanaithe a chumasú agus pobail chósta a bhfuil rath orthu a chothú; an rialachas idirnáisiúnta aigéan a threisiú agus farraigí agus aigéin shábháilte, shlána, ghlana, a bhainistítear go hinbhuanaithe a chumasú. Ba cheart coinneáil leis na tosaíochtaí sin tríd an mbainistíocht chomhroinnte, dhíreach agus indíreach.

(10)  Ba cheart CEMI a bhunú ar cheithre thosaíocht: iascach inbhuanaithe a chothú agus acmhainní bitheolaíocha na mara a chaomhnú; rannchuidiú le slándáil bia san Aontas trí iascach, dobharshaothrú agus margaí iomaíocha agus inbhuanaithe; fás geilleagair ghoirm inbhuanaithe a éascú agus pobail chósta rathúla a chothú, lena n-áirítear na hoileáin agus na réigiún is forimeallaí; rialachas idirnáisiúnta na n-aigéan a neartú agus cuidiú leis na mara agus na haigéin a dhéanamh sábháilte, slán, glan, agus a bheith bainistithe go hinbhuanaithe. Ba cheart coinneáil leis na tosaíochtaí sin tríd an mbainistíocht chomhroinnte, dhíreach agus indíreach.

Leasú    11

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 13

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(13)  Mar léiriú ar a thábhachtaí atá sé dul i ngleic leis an athrú aeráide i gcomhréir le gealltanais an Aontais Comhaontú Pháras agus Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe na Náisiún Aontaithe a chur chun feidhme, ba cheart don Rialachán seo cuidiú chun an ghníomhaíocht ar son na haeráide a phríomhshruthú agus chun sprioc fhoriomlán 25 % de chaiteachais bhuiséadacha an Aontais a bhaint amach maidir leis an tacaíocht do chuspóirí aeráide. Le gníomhaíochtaí faoin gClár seo, meastar go gcaithfear le 30 % d’imchlúdach airgeadais foriomlán an Chláir ar chuspóirí aeráide. Sainaithneofar gníomhuithe ábhartha le linn ullmhú agus chur chun feidhme CEMI agus déanfar athmheasúnú ar na gníomhuithe sin mar chuid de na meastóireachtaí agus na próisis athbhreithnithe ábhartha.

(13)  Mar léiriú ar a thábhachtaí atá sé dul i ngleic leis an athrú aeráide i gcomhréir le gealltanais an Aontais Comhaontú Pháras agus Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe na Náisiún Aontaithe a chur chun feidhme, ba cheart go rannchuideofaí leis an Rialachán seo le gníomhaíochtaí príomhshrutha ar son na haeráide agus leis an sprioc fhoriomlán a bhaint amach go mbeadh ar a laghad 25% de chaiteachais bhuiséadacha an Aontais ag tacú le cuspóirí aeráide thar thréimhse 2021-2027 CAI, agus le sprioc bhliantúil de 30% a bhaint amach a luaithe agus is féidir agus faoi 2027 ar a dhéanaí. Le gníomhaíochtaí faoin Rialachán seo, meastar go rannchuideofar le 35% d’imchlúdach airgeadais foriomlán CEMI maidir le cuspóirí aeráide. Sainaithneofar gníomhaíochtaí ábhartha le linn ullmhú agus chur chun feidhme CEMI agus déanfar athmheasúnú ar na gníomhaíochtaí sin mar chuid de na meastóireachtaí agus na próisis athbhreithnithe ábhartha.

Leasú    12

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 14

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(14)  Ba cheart do CEMI tacú le cuspóirí comhshaoil an Aontais a bhaint amach. Ba cheart cuntas a choimeád ar an ionchur ach marcóirí comhshaoil an Aontais a chur i bhfeidhm agus iad a thuairisciú go rialta i gcomhthéacs na meastóireachtaí agus na dtuarascálacha bliantúla ar fheidhmíocht.

(14)  Ba cheart do CEMI rannchuidiú le cuspóirí comhshaoil an Aontais a bhaint amach, ag féachaint go hiomchuí don chomhtháthú sóisialta. Ba cheart cuntas a choimeád ar an rannchuidiú sin trí mharcóirí comhshaoil an Aontais a chur i bhfeidhm agus tuairisc a thabhairt faoi go rialta i gcomhthéacs na meastóireachtaí agus na dtuarascálacha bliantúla ar fheidhmíocht.

Leasú    13

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 18

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(18)  Tá an t-iascach lárnach i slí mhaireachtála agus oidhreacht chultúrtha go leor pobal cósta san Aontas, go háirithe mar a mbíonn ról tábhachtach ag an iascaireacht bheag chósta. Toisc go bhfuil formhór na ndaoine i bpobail iascaireachta os cionn 50 bliain ar an meán, tá dúshlán fós ag baint leis an athnuachan glúine agus le gníomhaíochtaí a éagsúlú.

(18)  Tá an t-iascach ríthábhachtach do shlí mhaireachtála agus oidhreacht chultúrtha go leor de na pobail chósta, oileáin agus de phobail na réigiún is forimeallaí san Aontas, go háirithe sna cásanna ina bhfuil ról tábhachtach ag an iascaireacht chósta agus chladaigh ar mhionscála. Toisc go bhfuil formhór na ndaoine i bpobail iascaireachta os cionn 50 bliain d’aois ar an meán, tá dúshlán fós ag baint leis an athnuachan idirghlúine agus le gníomhaíochtaí a éagsúlú.

Leasú    14

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 31

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(31)  Cuidíonn an t-iascach agus an dobharshaothrú le slándáil an tsoláthair bia agus le cothú san Aontas. Mar sin féin, déanann an tAontas 60% den soláthar ar tháirgí iascaigh a allmhairiú agus dá bhrí sin, tá sé ag brath go mór ar thríú tíortha. Is dúshlán mór é borradh a chur faoin tomhaltas a dhéantar ar phróitéin éisc a tháirgtear san Aontas a bhfuil ardchaighdeáin cáilíochta ag gabháil léi agus atá ar fáil do thomhaltóirí ar phraghsanna réasúnta.

(31)  I gClár Oibre 2030 na Náisiún Aontaithe don Fhorbairt Inbhuanaithe, sainaithníodh deireadh a chur leis an ocras, slándáil bia agus cothú feabhsaithe a bhaint amach mar cheann de na 17 sprioc forbartha inbhuanaithe (SDG 2). Tá an tAontas tiomanta go hiomlán don sprioc sin agus dá cur chun feidhme. Sa chomhthéacs sin, cuidíonn an t-iascach agus an dobharshaothrú le slándáil an tsoláthair bia agus leis an gcothú. Mar sin féin, déanann an tAontas 60% den soláthar ar tháirgí iascaigh a allmhairiú agus dá bhrí sin, tá sé ag brath go mór ar thríú tíortha. Is dúshlán mór é borradh a chur faoin tomhaltas a dhéantar ar phróitéin éisc a tháirgtear san Aontas a bhfuil ardchaighdeáin cháilíochta ag gabháil léi agus atá ar fáil do thomhaltóirí ar phraghsanna inacmhainne.

Leasú    15

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 32

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(32)  Ba cheart CEMI a bheith in ann tacú leis an dobharshaothrú, lena n-áirítear an dobharshaothrú fionnuisce, a chur chun cinn agus a fhorbairt go hinbhuanaithe, le go saothrófar ainmhithe agus plandaí uisceacha chun bia agus amhábhair eile a tháirgeadh. Tá nósanna imeachta riaracháin casta fós i bhfeidhm i mBallstáit áirithe, amhail deacrachtaí rochtain a fháil ar spás agus nósanna imeachta troma ceadúnaithe agus fágann sé sin gur deacair don earnáil feabhas a chur ar íomhá agus iomaíochas na dtáirgí. Ba cheart an tacaíocht a bheith ag luí le pleananna náisiúnta straitéiseacha ilbhliantúla don dobharshaothrú arna bhforbairt ar bhonn Rialachán (AE) Uimh. 1380/2013. Go háirithe, tacaíocht i ndáil le hinbhuanaitheacht chomhshaoil, infheistíochtaí táirgiúla, nuálaíocht, sealbhú scileanna gairmiúla, feabhsú dálaí oibre, bearta cúitimh lena soláthraítear talamh criticiúil agus seirbhísí bainistithe nádúir, ba cheart í a bheith incháilithe. Gníomhaíochtaí sláinte phoiblí, scéimeanna árachais do stoic dhobharshaothraithe agus gníomhaíochtaí sláinte agus leasa ainmhithe, ba cheart iad a bheith incháilithe freisin. Mar sin féin, i gcás infheistíochtaí táirgiúla, níor cheart tacaíocht a sholáthar ach trí ionstraimí airgeadais agus trí InvestEU, toisc go gcuireann siad giaráil is airde ar fáil maidir leis na margaí agus dá bhrí sin is fearr iad ná deontais chun dul i ngleic le dúshláin mhaoinithe na hearnála.

(32)  Le CEMI, ba cheart go mbeifí in ann tacú le cur chun chinn agus forbairt inbhuanaithe an dobharshaothraithe, lena n-áirítear an dobharshaothrú fionnuisce agus córais coimeádta dhúnta, i gcomhair saothrú ainmhithe agus plandaí uisceacha chun bia agus amhábhair eile a tháirgeadh. Tá nósanna imeachta riaracháin casta fós i bhfeidhm i mBallstáit áirithe, amhail deacrachtaí rochtain a fháil ar spás agus nósanna imeachta troma ceadúnaithe agus fágann sé sin gur deacair don earnáil feabhas a chur ar íomhá agus iomaíochas na dtáirgí. Ba cheart an tacaíocht a bheith ag luí le pleananna náisiúnta straitéiseacha ilbhliantúla don dobharshaothrú arna bhforbairt ar bhonn Rialachán (AE) Uimh. 1380/2013. Go háirithe, tacaíocht i ndáil le hinbhuanaitheacht chomhshaoil, infheistíochtaí táirgiúla, nuálaíocht, sealbhú scileanna gairmiúla, feabhsú dálaí oibre, bearta cúitimh lena soláthraítear talamh criticiúil agus seirbhísí bainistithe nádúir, ba cheart í a bheith incháilithe. Gníomhaíochtaí sláinte phoiblí, scéimeanna árachais do stoic dhobharshaothraithe agus gníomhaíochtaí sláinte agus leasa ainmhithe, ba cheart iad a bheith incháilithe freisin. Mar sin féin, i gcás infheistíochtaí táirgiúla, níor cheart tacaíocht a sholáthar ach trí ionstraimí airgeadais agus trí InvestEU, toisc go gcuireann siad giaráil níos airde ar fáil maidir leis na margaí agus dá bhrí sin is fearr iad ná deontais chun dul i ngleic le dúshláin mhaoinithe na hearnála.

Leasú    16

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 35

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(35)  Braitheann cruthú post i réigiúin chósta go mór ar an bhforbairt faoi thionchar an phobail a dhéantar ar gheilleagar gorm inbhuanaithe lena dtugtar beocht do chreatlach shóisialta na réigiún sin. Is dócha go gcruthóidh níos fearr le tionscail agus seirbhísí aigéin ná leis an ngeilleagar domhanda agus go gcuirfidh siad go mór leis an bhfostaíocht agus leis an bhfás faoi 2030. Le go mbeidh sé inbhuanaithe, braitheann an fás gorm ar an nuálaíocht agus ar an infheistíocht i ngnólachtaí muirí nua agus sa bhithgheilleagar, lena n-áirítear samhlacha inbhuanaithe turasóireachta, fuinneamh in-athnuaite bunaithe ar na haigéin, longthógáil nuálach ardleibhéil agus seirbhís nua calafoirt, chun poist a chruthú agus feabhas a chur ar an bhforbairt áitiúil san am céanna. Cé gur cheart infheistíocht sa gheilleagar gorm inbhuanaithe a phríomhshruthú ar fud bhuiséad an Aontais, ba cheart do CEMI díriú ar choinníollacha cumasaithe maidir le forbairt ar an ngeilleagar gorm inbhuanaithe agus ar dheireadh a chur le bacainní chun infheistíocht agus forbairt ar mhargaí agus ar theicneolaíochtaí nó seirbhísí nua a éascú. Ba cheart tacaíocht d’fhorbairt an gheilleagair ghoirm inbhuanaithe a sholáthar tríd an mbainistíocht chomhroinnte, dhíreach agus indíreach.

(35)  Braitheann cruthú post i réigiúin chósta go mór ar an bhforbairt faoi thionchar an phobail a dhéantar ar gheilleagar gorm inbhuanaithe lena dtugtar beocht do chreatlach shóisialta na réigiún sin, lena n-áirítear na hoileáin agus na réigiúin is forimeallaí. Is dócha go gcruthóidh níos fearr le tionscail agus seirbhísí aigéin ná leis an ngeilleagar domhanda agus go gcuirfidh siad go mór leis an bhfostaíocht agus leis an bhfás faoi 2030. Le go mbeidh sé inbhuanaithe, braitheann an fás gorm ar an nuálaíocht agus ar an infheistíocht i ngnólachtaí muirí nua agus sa bhithgheilleagar, lena n-áirítear samhlacha inbhuanaithe turasóireachta, fuinneamh in-athnuaite bunaithe ar na haigéin, longthógáil nuálach ardleibhéil agus seirbhís nua chalafoirt, chun poist a chruthú agus feabhas a chur ar an bhforbairt áitiúil san am céanna. Cé gur cheart infheistíocht sa gheilleagar gorm inbhuanaithe a phríomhshruthú ar fud bhuiséad an Aontais, ba cheart do CEMI díriú ar choinníollacha cumasaithe maidir le forbairt ar an ngeilleagar gorm inbhuanaithe agus ar dheireadh a chur le bacainní chun infheistíocht agus forbairt ar mhargaí agus ar theicneolaíochtaí nó seirbhísí nua a éascú. Ba cheart tacaíocht d’fhorbairt an gheilleagair ghoirm inbhuanaithe a sholáthar tríd an mbainistíocht chomhroinnte, dhíreach agus indíreach.

Leasú    17

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 36

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(36)  Braitheann forbairt geilleagair ghoirm inbhuanaithe go láidir ar chomhpháirtíochtaí idir geallsealbhóirí áitiúla a chuireann go mór le beocht phobail agus gheilleagair chósta agus intíre. Ba cheart do CEMI uirlisí a chur ar fáil chun comhpháirtíochtaí dá leithéid a chothú. Chun na críche sin, ba cheart tacaíocht a bheith le fáil le haghaidh forbairt áitiúil faoi stiúir an phobail faoin mbainistíocht chomhroinnte. Ba cheart do straitéisí den sórt sin borradh a chur faoin éagsúlú eacnamaíoch i gcomhthéacs áitiúil trí iascach agus dobharshaothrú cósta agus intíre a fhorbairt mar aon le geilleagar gorm inbhuanaithe a fhorbairt. Ba cheart do straitéisí FÁSAP a áirithiú go mbaineann pobail áitiúla leas agus tairbhe as deiseanna a chuireann an geilleagar gorm inbhuanaithe ar fáil, go mbaintear buntáiste as acmhainní comhshaoil, cultúrtha, sóisialta agus daonna agus go ndéantar iad a threisiú. Ba cheart, dá bhrí sin, go mbeadh gach comhpháirtíocht ag teacht le príomhfhócas a straitéise ach ról agus ionadaíocht chothrom a bheith ag na geallsealbhóirí ar fad ón ngeilleagar gorm inbhuanaithe áitiúil.

(36)  Braitheann forbairt geilleagair ghoirm inbhuanaithe go láidir ar chomhpháirtíochtaí idir geallsealbhóirí áitiúla a chuireann le beogacht agus inbhuanaitheacht na bpobal cósta, oileáin agus intíre. Ba cheart do CEMI uirlisí a chur ar fáil chun comhpháirtíochtaí dá leithéid a chothú. Chun na críche sin, ba cheart tacaíocht a bheith le fáil le haghaidh forbairt áitiúil faoi stiúir an phobail faoin mbainistíocht chomhroinnte. Ba cheart don chur chuige sin borradh a chur faoin éagsúlú eacnamaíoch i gcomhthéacs áitiúil trí iascach agus dobharshaothrú cósta agus intíre agus geilleagar gorm inbhuanaithe a fhorbairt. Ba cheart go n-áiritheofaí le straitéisí FÁSAP go mbainfeadh pobail áitiúla leas agus tairbhe níos mó as deiseanna a chuirtear ar fáil leis an ngeilleagar gorm inbhuanaithe, agus sochar á bhaint acu as acmhainní comhshaoil, cultúrtha, sóisialta agus daonna agus iad á neartú ag an am céanna. Ba cheart, dá bhrí sin, go mbeadh gach comhpháirtíocht áitiúil ag teacht le príomhfhócas a straitéise ach ról agus ionadaíocht chothrom a bheith ag na geallsealbhóirí ar fad ón ngeilleagar gorm inbhuanaithe áitiúil.

Leasú    18

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 38

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(38)  Faoin mbainistíocht dhíreach agus indíreach, ba cheart do CEMI díriú ar na coinníollacha cumasaithe don gheilleagar gorm inbhuanaithe trí rialachas agus bainistíocht chomhtháite an bheartais mhuirí a chur chun cinn, feabhas a chur ar aistriú agus ar ghlacadh taighde, nuálaíocht agus teicneolaíocht sa gheilleagar gorm inbhuanaithe, scileanna muirí a fheabhsú, tuiscint ar na haigéin agus sonraí socheacnamaíocha faoin ngeilleagar gorm inbhuanaithe a roinnt, geilleagar gorm inbhuanaithe ísealcharbóin aeráidseasmhach a chur chun cinn agus tairseach thionscadail agus ionstraimí nuálacha airgeadais a fhorbairt. Ba cheart machnamh cuí a dhéanamh ar chás na réigiún is forimeallaí i ndáil leis na réimsí thuasluaite.

(38)  Faoin mbainistíocht dhíreach agus indíreach, ba cheart do CEMI díriú ar na coinníollacha cumasaithe don gheilleagar gorm inbhuanaithe trí rialachas agus bainistíocht chomhtháite an bheartais mhuirí a chur chun cinn, feabhas a chur ar aistriú agus ar ghlacadh taighde, nuálaíocht agus teicneolaíocht sa gheilleagar gorm inbhuanaithe, scileanna muirí a fheabhsú, tuiscint ar na haigéin agus sonraí socheacnamaíocha faoin ngeilleagar gorm inbhuanaithe a roinnt, geilleagar gorm inbhuanaithe ísealcharbóin aeráidseasmhach a chur chun cinn agus tairseach thionscadail agus ionstraimí nuálacha airgeadais a fhorbairt. Ba cheart machnamh cuí a dhéanamh ar chás sonrach na n-oileán agus na réigiún is forimeallaí a thagann faoi raon feidhme Airteagal 174 CFAE i ndáil leis na réimsí thuasluaite.

Leasú    19

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 42 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(42a)  I gClár Oibre 2030 na Náisiún Aontaithe don Fhorbairt Inbhuanaithe, sainaithníodh baint amach an chomhionannais inscne agus cumhachtú na mban agus na gcailíní uile mar cheann de na 17 sprioc forbartha inbhuanaithe (SDG 5). Tá an tAontas tiomanta go hiomlán don sprioc sin agus dá cur chun feidhme. Sa chomhthéacs sin, tá sé ríthábhachtach an t-idirdhealú a dhíothú chun gealltanais AE a chomhlíonadh maidir le hEoraip chuimsitheach. Dá bhrí sin, ba cheart príomhshruthú inscne agus gealltanais maidir le comhionannas inscne a chur san áireamh i mbeartais uile an Aontais, lena n-áirítear an Rialachán seo.

Leasú    20

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 43

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(43)  Faoin mbainistíocht chomhroinnte, ba cheart do gach Ballstát clár amháin a ullmhú agus ba cheart don Choimisiún iad a fhaomhadh. I gcomhthéacs an réigiúnaithe agus d’fhonn na Ballstáit a ghríosú chun cur chuige níos straitéisí a ghlacadh agus na cláir á n-ullmhú, ba cheart don Choimisiún anailís a fhorbairt ar gach imchuach farraige lena léirítear na láidreachtaí agus na laigí coitianta i ndáil le cuspóirí CBI a bhaint amach. Ba cheart go mbeadh an anailís sin mar threoir do na Ballstáit agus don Choimisiún araon le linn idirbheartaíocht a dhéanamh ar gach clár agus dúshláin agus riachtanais réigiúnacha á gcur san áireamh. Agus na cláir á meas, ba cheart don Choimisiún na dúshláin chomhshaoil agus shocheacnamaíocha a bhaineann le CBI, feidhmiú socheacnamaíoch an gheilleagair ghoirm inbhuanaithe, na dúshláin ar leibhéal imchuach farraige, éiceachórais mhuirí a chaomhnú agus a athchóiriú, bruscar muirí a laghdú agus athrú aeráide a mhaolú agus oiriúnú chuige a chur san áireamh.

(43)  Faoin mbainistíocht chomhroinnte, ba cheart do gach Ballstát clár amháin a ullmhú agus ba cheart don Choimisiún iad a fhaomhadh. I gcomhthéacs an réigiúnaithe agus d’fhonn na Ballstáit a ghríosú chun cur chuige níos straitéisí a ghlacadh agus na cláir á n-ullmhú, ba cheart don Choimisiún anailís a fhorbairt ar gach imchuach farraige lena léirítear na láidreachtaí agus na laigí coitianta i ndáil le cuspóirí CBI a bhaint amach. Ba cheart go mbeadh an anailís sin mar threoir do na Ballstáit agus don Choimisiún araon agus caibidlíocht á déanamh ar gach clár, agus dúshláin agus riachtanais réigiúnacha á gcur san áireamh. Agus na cláir á meas, ba cheart don Choimisiún na dúshláin chomhshaoil agus shocheacnamaíocha a bhaineann le CBI, feidhmiú socheacnamaíoch an gheilleagair ghoirm inbhuanaithe, go háirithe ó thaobh iascach cósta ar mhionscála, na dúshláin ar leibhéal imchuach farraige, éiceachórais mhuirí a chaomhnú agus a athchóiriú, bruscar muirí a laghdú agus athrú aeráide a mhaolú agus oiriúnú chuige sin a chur san áireamh.

Leasú    21

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 5 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

1.  Is é EUR  6 140 000 000 i bpraghsanna reatha a bheidh san imchlúdach airgeadais do chur chun feidhme CEMI don tréimhse 2021 – 2027.

1.  Is é EUR 6 866 943 600 i bpraghsanna tairiseacha 2018 (i.e. EUR 7 739 176 524 i bpraghsanna reatha) a bheidh san imchlúdach airgeadais do chur chun feidhme CEMI don tréimhse 2021-2027.

Leasú    22

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 6 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

1.  EUR 5 311 000 000 i bpraghsanna reatha a bheidh sa chuid den imchlúdach airgeadais atá faoi bhainistíocht chomhpháirteach, mar a shonraítear i dTeideal II i gcomhréir leis an miondealú bliantúil a leagtar amach in Iarscríbhinn V.

1.  EUR 5 939 794 375 i bpraghsanna tairiseacha 2018 (i.e. EUR 6 694 261 648 i bpraghsanna reatha) a bheidh sa chuid den imchlúdach airgeadais a bheidh faoi bhainistíocht chomhroinnte i gcomhréir leis an miondealú bliantúil a leagtar síos in Iarscríbhinn V.

Réasúnú

Níl sa mhiondealú laistigh de chlúdach airgeadais an chláir a mhol an Coiste um Buiséid ach aistriúchán uimhríochtúil táscach ó mhodhnú chlúdach ginearálta an chláir agus ní dhéantar réamhbhreith leis ar an miondealú arna chinneadh sa choiste ceannais.

Leasú    23

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 6 – mír 2 – pointe a

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(a)  EUR 102 000 000 i gcomhair na nAsór agus Mhaidéara;

(a)  EUR 114 076 262 i bpraghsanna tairiseacha 2018 (i.e. EUR 128 566 125 i bpraghsanna reatha) do na hAsóir agus Maidéara;

Réasúnú

Níl sa mhiondealú laistigh de chlúdach airgeadais an chláir a mhol an Coiste um Buiséid ach aistriúchán uimhríochtúil táscach ó mhodhnú chlúdach ginearálta an chláir agus ní dhéantar réamhbhreith leis ar an miondealú arna chinneadh sa choiste ceannais.

Leasú    24

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 6 – mír 2 – pointe b

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(b)  EUR 82 000 000 i gcomhair na nOileán Canárach;

(b)  EUR 91 708 367 i bpraghsanna tairiseacha 2018 (i.e. EUR 103 357 081 i bpraghsanna reatha) do na hOileáin Chanáracha;

Réasúnú

Níl sa mhiondealú laistigh de chlúdach airgeadais an chláir a mhol an Coiste um Buiséid ach aistriúchán uimhríochtúil táscach ó mhodhnú chlúdach ginearálta an chláir agus ní dhéantar réamhbhreith leis ar an miondealú arna chinneadh sa choiste ceannais.

Leasú    25

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 6 – mír 2 – pointe c

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(c)  EUR 131 000 000 i gcomhair Guadalúip, Ghuáin na Fraince, Martinique, Réunion agus Saint-Martin.

(c)  EUR 146 509 709 i bpraghsanna tairiseacha 2018 (i.e. EUR 165 119 239 i bpraghsanna reatha) do Ghuadalúip, Guáin na Fraince, Martinique, Réunion agus Saint-Martin.

Réasúnú

Níl sa mhiondealú laistigh de chlúdach airgeadais an chláir a mhol an Coiste um Buiséid ach aistriúchán uimhríochtúil táscach ó mhodhnú chlúdach ginearálta an chláir agus ní dhéantar réamhbhreith leis ar an miondealú arna chinneadh sa choiste ceannais.

Leasú    26

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 8 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

1.  EUR 829 000 000 i bpraghsanna reatha a bheidh sa chuid den imchlúdach airgeadais atá faoi bhainistíocht dhíreach agus indíreach, mar a shonraítear i dTeideal III.

1.  EUR 927 149 225 i bpraghsanna tairiseacha 2018 (EUR 1 044 914 876 i bpraghsanna reatha) a bheidh sa chuid den imchlúdach airgeadais a bheidh faoi bhainistíocht dhíreach agus indíreach, mar a shonraítear i dTeideal III.

Réasúnú

Níl sa mhiondealú laistigh de chlúdach airgeadais an chláir a mhol an Coiste um Buiséid ach aistriúchán uimhríochtúil táscach ó mhodhnú chlúdach ginearálta an chláir agus ní dhéantar réamhbhreith leis ar an miondealú arna chinneadh sa choiste ceannais.

Leasú    27

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 21 – teideal

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

Cúiteamh ar chostais bhreise sna réigiúin is forimeallaí le haghaidh táirgí iascaigh agus dobharshaothraithe

Cúiteamh ar chostais bhreise maidir le táirgí iascaigh agus dobharshaothraithe sna réigiúin is forimeallaí agus san iascach ar mhionscála atá lonnaithe ar na hoileáin a thagann faoi Airteagal 174 CFAE

Leasú    28

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 21 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

1.  Féadfaidh CEMI tacú le cúiteamh na gcostas breise a thabhaíonn na hoibreoirí le linn iascaireacht, fheirmeoireacht, phróiseáil agus mhargú táirgí áirithe iascaigh agus dobharshaothraithe ó na réigiúin fhorimeallacha a chumhdaítear faoi Airteagal 6(2).

1.  Féadfaidh CEMI tacú leis an gcúiteamh ar chostais bhreise a thabhaíonn na tairbhithe le linn iascaireacht, fheirmeoireacht, phróiseáil agus mhargú táirgí áirithe iascaigh agus dobharshaothraithe ó na réigiúin is forimeallaí agus ó iascach ar mhionscála atá lonnaithe ar na hoileáin a thagann faoi Airteagal 174 CFAE dá dtagraítear in Airteagal 6(2).

Leasú    29

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 22 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

1.  Féadfaidh an CEMI tacú le gníomhaíochtaí maidir le cosaint agus athshlánú bithéagsúlachta muirí agus cósta agus na n-éiceachóras , lena n-áirítear in uiscí intíre.

1.  Féadfaidh CEMI tacú le gníomhaíochtaí maidir le cosaint agus athshlánú bithéagsúlachta muirí agus cósta agus na n-éiceachóras, lena n-áirítear in uiscí intíre. Chun na críche sin, ba cheart an comhar leis an nGníomhaireacht Eorpach Spáis agus le cláir Eorpacha satailíte a chothú chun tuilleadh sonraí a bhailiú faoi staid an truaillithe mhuirí agus, go háirithe, maidir le dramhaíl phlaisteach sna huiscí.

Leasú    30

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 27 – mír 1 – pointe c a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(ca)  infheistíochtaí san anailís agus breathnóireacht ar thruailliú muirí, go háirithe plaistigh, chun sonraí maidir leis an staid a mhéadú;

Leasú    31

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 27 – mír 1 – pointe c b (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(cb) cur leis an eolas faoi bhruscar muirí plaisteach agus faoina thiúchan.

Leasú    32

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 45 – mír 1 – pointe f

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(f)  Comhar agus forbairt idirnáisiúnta maidir le taighde agus sonraí aigéin

(f)  comhar idirnáisiúnta maidir le taighde agus sonraí aigéin agus maidir lena bhforbairt, go háirithe maidir le bruscar muirí plaisteach, arna bhfáil ó bhraiteoirí oiriúnacha ar shatailítí, go háirithe ó chompháirt Copernicus de chlár spáis AE, ar aerárthaí uathrialaitheacha agus ar chórais bhreathnóireachta in situ, ar féidir leo faireachán a dhéanamh ar ábhair dramhaíola ar snámh atá níos mó agus ar chomhchruinniú ábhar níos lú.

AN NÓS IMEACHTA - COISTE AR IARRADH TUAIRIM AIR

Teideal

An Ciste Eorpach Muirí agus Iascaigh

Tagairtí

COM(2018)0390 – C8-0270/2018 – 2018/0210(COD)

An Coiste Freagrach

       Dáta a fógraíodh sa suí iomlánach

PECH

2.7.2018

 

 

 

Tuairim ó

       Dáta a fógraíodh sa suí iomlánach

BUDG

2.7.2018

Rapóirtéir

       Dáta an cheapacháin

Eider Gardiazabal Rubial

16.7.2018

Pléite sa choiste

26.9.2018

 

 

 

Dáta an ghlactha

21.11.2018

 

 

 

Toradh na vótála críochnaithí

+:

–:

0:

27

4

0

Feisirí a bhí i láthair ag an vótáil chríochnaitheach

Jean Arthuis, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Jan Olbrycht, Răzvan Popa, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Monika Vana, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Stanisław Żółtek

Comhaltaí ionaid a bhí i láthair ag an vótáil chríochnaitheach

Karine Gloanec Maurin, Giovanni La Via, Ivana Maletić, Andrey Novakov, Tomáš Zdechovský

VÓTÁIL CHRÍOCHNAITHEACH LE GLAO ROLLA SA CHOISTE AR IARRADH TUAIRIM AIR

27

+

ALDE

Jean Arthuis, Gérard Deprez

ECR

Zbigniew Kuźmiuk

PPE

Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Giovanni La Via, Ivana Maletić, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Inese Vaidere, Tomáš Zdechovský

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Karine Gloanec Maurin, John Howarth, Vladimír Maňka, Răzvan Popa, Manuel dos Santos, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand, Monika Vana

4

-

ECR

Bernd Kölmel

ENF

André Elissen, Stanisław Żółtek

NI

Eleftherios Synadinos

0

0

 

 

Eochair:

+  :  i bhfabhar

-  :  i gcoinne

0  :  staonadh

22.11.2018


TUAIRIM ón gCoiste um an gComhshaol, um Shláinte Phoiblí agus um Shábháilteacht Bia

chuig an gCoiste um Iascach

ar an togra le haghaidh rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir leis an gCiste Eorpach Muirí agus Iascaigh agus lena n-aisghairtear Rialachán (AE) Uimh. 508/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle

(COM(2018)0390 – C8-0270/2018 – 2018/0210(COD))

Rapóirtéir don tuairim: Francesc Gambús

RÉASÚNÚ GEARR

An 12 Meitheamh 2018, thíolaic an Coimisiún an togra reachtach nua maidir leis an gCiste Eorpach Muirí agus Iascaigh (CEMI) don tréimhse 2021-2027. Is é is aidhm do CEMI ná cistiú ó bhuiséad an Aontais a spriocdhíriú chun tacaíocht a thabhairt don Chomhbheartas Iascaigh (CBI), do Bheartas Muirí Comhtháite (BMC) an Aontais agus dá ghealltanais idirnáisiúnta i dtaca le rialachas aigéan, go háirithe i gcomhthéacs Chlár Oibre 2030 don Fhorbairt Inbhuanaithe.

I mo cháil mar rapóirtéir don tuairim ón gCoiste um an gComhshaol, um Shláinte Phoiblí agus um Shábháilteacht Bia, is díol sásaimh dom an teachtaireacht ón gCoimisiún mar is bonn maith í ónar féidir leis na comhreachtóirí tosú ag obair ar an téacs a bharrfheabhsú agus teacht ar chomhaontú. Is díol sásaimh dom go háirithe go gcuireann an togra ón gCoimisiún leis an tionchar comhshaoil atá ag CEMI, agus béim á leagan ar éiceachórais mhuirí a chosaint agus ranníocaíocht 30% a bhfuiltear ag súil leis ó bhuiséad an Chiste chun maolú a dhéanamh ar an athrú aeráide agus oiriúnú a dhéanamh don athrú sin, atá i gcomhréir leis na gealltanais a tugadh faoi Chomhaontú Pháras.

San am céanna, tá mé den tuairim go mbeidh an CEMI nua níos éifeachtaí agus níos éifeachtúla a bhuí leis an simpliú, an choimhdeacht, an t-ailíniú le cistí eile agus tacaíocht atá dírithe ar bhealach níos fearr ar chur chun feidhme CBI.

Cuidíonn an t-iascach agus an dobharshaothrú le slándáil an tsoláthair bia agus le cothú san Aontas. Mar sin féin, allmhairíonn an tAontas níos mó ná 60% de na táirgí iascaigh a thomhlaítear san Aontas agus, dá bhrí sin, tá sé ag brath go mór ar thríú tíortha. Is é an dúshlán is mó ná borradh a chur faoi thomhailt an éisc a tháirgtear san Aontas, trí ardchaighdeáin cháilíochta a leagan síos agus praghsanna réasúnta a bheith ann. I ndáil leis sin, caithfear cur le próifíl an dobharshaothraithe san earnáil agus a thairseach chriticiúil a mhéadú: ní thagann ach 20% de na táirgí éisc a chuirtear ar an margadh in AE ón bhfeirmeoireacht éisc.

San am céanna, tá sé tábhachtach, dar liom, sraith leasuithe a chur síos chun cur leis an tuarascáil chun na forálacha atá inti a oiriúnú agus iad a dhéanamh níos solúbtha chun nach n-imreofar tionchar diúltach míchuí ar an gcabhlach iascaigh, i bhfianaise a éagsúla atá sé ar fud an Aontais.

Mheas mé go raibh sé tábhachtach foráil a dhéanamh maidir le ‘comhbhainistíocht’, i.e. sásra bainistíochta do ghníomhaíochtaí gairmiúla iascaireachta, don iascach áineasa agus don dobharshaothrú, ina gcomhroinneann rialtais a n-údarás leis an bpobal áitiúil úsáideoirí, faoina mbronnfaí freagrachtaí agus cearta sonracha ar gach páirtí maidir le faisnéis faoi bhainistiú na gníomhaíochta agus maidir leis an gcinnteoireacht ina leith. Tá sé tábhachtach a choinneáil i gcuimhne gurb iad na daoine a bhfuil an leas is mó acu ó thaobh limistéir iascaireachta agus stoic éisc a fháil ná na hiascairí féin, mar ní féidir iascaireacht gan éisc agus ní bheidh aon fhostaíocht ann gan iascaireacht. Rinne mé mo dhícheall sna leasuithe, dá bhrí sin, cothromaíocht a bhaint amach idir inbhuanaitheacht chomhshaoil, inbhuanaitheacht eacnamaíoch agus inbhuanaitheacht shóisialta a oiread agus is féidir.

Ar deireadh, trí shimpliú a dhéanamh ar na gníomhaíochtaí is féidir a fhorbairt faoi réimse CEMI, agus trí shainmhíniú a thabhairt orthu, táim den tuairim láidir go ndéanfar éascaíocht ar an mbainistiú, go laghdófar ualach an mhaorlathais agus go gcuirfear go mór le hearnáil an iascaigh mhuirí mar aon leis na Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe a chur chun cinn.

LEASUITHE

Iarrann an Coiste um an gComhshaol, um Shláinte Phoiblí agus um Shábháilteacht Bia ar an gCoiste um Iascach, mar an coiste atá freagrach, na leasuithe seo a leanas a chur san áireamh:

Leasú    1

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(1)  Is gá Ciste Eorpach Muirí agus Iascaigh (CEMI) a bhunú don tréimhse 2021-2027. Ba cheart é a bheith mar aidhm leis an gciste sin cistiú ó bhuiséad an Aontais a dhíriú ar thacaíocht a thabhairt don Comhbheartas Iascaigh (CBI), do bheartas muirí an Aontais agus do ghealltanais idirnáisiúnta an Aontais i dtaca le rialachas aigéan. Is áis thábhachtach é an cistiú sin le haghaidh iascaigh inbhuanaithe agus chaomhnú acmhainní bitheolaíocha na mara, le haghaidh na slándála bia trí bhíthin earraí bia mara a sholáthar, le haghaidh fás geilleagair ghoirm inbhuanaithe agus le haghaidh farraigí agus aigéin atá sláintiúil, sábháilte, slán, glan agus a ndéantar bainistiú inbhuanaithe orthu.

(1)  Is gá Ciste Eorpach Muirí agus Iascaigh (CEMI) a bhunú don tréimhse 2021-2027. Ba cheart é a bheith mar aidhm leis an gciste sin cistiú ó bhuiséad an Aontais a spriocdhíriú ar thacaíocht do chur chun feidhme iomlán agus tráthúil an Chomhbheartais Iascaigh (CBI), na Treorach Réime um Straitéis Mhuirí (MSFD), bheartas muirí an Aontais agus ghealltanais idirnáisiúnta an Aontais i dtaca le rialachas aigéan. Tá an cistiú sin, in éineacht le beartais iascaireachta stuama, ar cheann de na príomhchumasóirí maidir le hiascach inbhuanaithe agus caomhnú acmhainní bitheolaíocha na mara, maidir leis an tslándáil bia trí bhíthin earraí bia mara a sholáthar, maidir le geilleagar gorm inbhuanaithe a fhorbraíonn laistigh de theorainneacha éiceolaíocha a fhás agus maidir le farraigí agus aigéin atá sláintiúil, sábháilte, slán, glan agus a ndéantar bainistiú inbhuanaithe orthu.

Leasú    2

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(2)  Mar ghníomhaí domhanda aigéan agus an cúigiú táirgeoir bia mara is mó ar domhan, tá freagracht mhór ar an Aontas na haigéin agus na hacmhainní atá iontu a chosaint, a chaomhnú agus a úsáid go hinbhuanaithe. Go deimhin tá sé ríthábhachtach na farraigí agus na haigéin a chaomhnú do dhaonra an domhain atá ag fás go mear. Is chun leas socheacnamaíoch an Aontais é freisin: cuirfidh geilleagar gorm inbhuanaithe borradh faoi infheistíochtaí, faoin bhfostaíocht agus faoin bhfás, cothóidh sé taighde agus nuálaíocht agus cuirfidh sé le cinnteacht an tsoláthair fuinnimh trí fhuinneamh an aigéin. Ina theannta sin, tá farraigí agus aigéin shábháilte dhaingne riachtanach maidir le rialú éifeachtach a dhéanamh ag teorainneacha agus maidir leis an gcomhrac domhanda in aghaidh na coireachta muirí, agus mar sin, tugtar aghaidh ar cheisteanna a bhaineann le slándáil saoránach.

(2)  Mar ghníomhaí domhanda aigéan agus an cúigiú táirgeoir bia mara is mó ar domhan, tá freagracht mhór ar an Aontas na haigéin agus na hacmhainní atá iontu a chosaint, a chaomhnú agus a úsáid ar bhonn inbhuanaithe. Go deimhin, tá sé ríthábhachtach na farraigí agus na haigéin a chaomhnú do dhaonra an domhain atá ag fás go mear. Is chun leas socheacnamaíoch an Aontais é freisin: cuirfidh geilleagar gorm inbhuanaithe a fhorbróidh laistigh de theorainneacha éiceolaíocha borradh faoi infheistíochtaí, faoin bhfostaíocht agus faoin bhfás, cothóidh sé taighde agus nuálaíocht agus cuirfidh sé leis an tslándáil fuinnimh trí fhuinneamh an aigéin. Ina theannta sin, tá farraigí agus aigéin atá sábháilte agus daingean riachtanach maidir le rialú éifeachtach a dhéanamh ag teorainneacha agus maidir leis an gcomhrac domhanda in aghaidh na coireachta muirí, agus mar sin, tugtar aghaidh ar ábhair imní slándála na saoránach.

Leasú    3

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 8

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(8)  Foráiltear sa chreat airgeadais ilbhliantúil a leagtar amach i Rialachán (AE) xx/xx6 nach mór do bhuiséad an Aontais leanúint de thacaíocht a chur ar fáil do bheartais mhuirí agus do bheartais iascaigh. Ba cheart gurbh ionann méideanna buiséid CEMI, ag praghsanna reatha, agus EUR 6 140 000 000. Ba cheart acmhainní CEMI a roinnt idir bainistíocht chomhroinnte, bainistíocht dhíreach agus bainistíocht indíreach. Ba cheart EUR 5 311 000 000 a leithdháileadh ar thacaíocht faoin mbainistíocht chomhroinnte agus EUR 829 000 000 ar thacaíocht faoin mbainistíocht dhíreach agus indíreach. D’fhonn cobhsaíocht a áirithiú, go háirithe i ndáil le cuspóirí CBI a bhaint amach, ba cheart an sainiú ar leithdháiltí náisiúnta faoin mbainistíocht chomhroinnte don tréimhse phleanála 2021-2027 a bhunú ar scaireanna CEMI 2014-2020. Ba cheart méideanna ar leith a choimeád do na réigiúin is forimeallaí, i gcomhair rialú agus forfheidhmiú, chun sonraí a bhailiú agus a phróiseáil le haghaidh bainistíocht iascaigh agus chun críocha eolaíocha, agus ba cheart uasteorainn a chur leis na méideanna le haghaidh scor buan agus scor sealadach de ghníomhaíochtaí iascaireachta.

(8)  Foráiltear sa chreat airgeadais ilbhliantúil a leagtar amach i Rialachán (AE) xx/xx6 nach mór do bhuiséad an Aontais leanúint de thacaíocht a chur ar fáil do bheartais mhuirí agus do bheartais iascaigh. Ba cheart EUR 6 140 000 000, i bpraghsanna reatha, a bheith i mbuiséad ilbhliantúil CEMI. Ba cheart acmhainní CEMI a roinnt idir bainistíocht chomhroinnte, bainistíocht dhíreach agus bainistíocht indíreach. Ba cheart EUR 5 311 000 000 a leithdháileadh ar thacaíocht faoin mbainistíocht chomhroinnte agus EUR 829 000 000 ar thacaíocht faoin mbainistíocht dhíreach agus indíreach. D’fhonn cobhsaíocht a áirithiú, go háirithe i ndáil le cuspóirí CBI a bhaint amach, ba cheart an sainiú ar leithdháiltí náisiúnta faoin mbainistíocht chomhroinnte do thréimhse phleanála 2021-2027 a bhunú ar scaireanna CEMI 2014-2020. Ba cheart méideanna ar leith a choimeád do na réigiúin is forimeallaí, i gcomhair rialú agus forfheidhmiú, chun sonraí a bhailiú agus a phróiseáil le haghaidh bainistíocht iascaigh agus chun críocha eolaíocha, agus ba cheart uasteorainn a chur leis na méideanna le haghaidh scor buan agus scor sealadach de ghníomhaíochtaí iascaireachta.

_________________

_________________

6 IO L […], […], lch. […].

6 IO L […], […], lch. […].

Leasú    4

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 9

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(9)  Tá breis agus 5 milliún duine fostaithe in earnáil mhuirí na hEorpa agus gineann sin beagnach EUR 500 billiún in aghaidh na bliana, agus tá poitéinseal san earnáil chéanna i bhfad níos mó post a chruthú. Meastar gurb é EUR 1.3 trilliún an luach ar aschur an gheilleagair dhomhanda aigéan, agus d'fhéadfadh sé sin a bheith breis agus a dhá oiread ní ba mhó faoi 2030. An gá spriocanna CO2 a bhaint amach, éifeachtúlacht acmhainní a mhéadú agus lorg an gheilleagair ghoirm ar an gcomhshaol a laghdú, is mór an spreagadh a bhí sa ghá sin don nuálaíocht in earnálacha eile amhail an trealamh muirí, an tógáil long, an bhreathnóireacht aigéan, an dreidireacht, an chosaint chósta agus an tógáil mhuirí. Rinne cistí struchtúracha an Aontais, go háirithe Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa (CFRE) agus CEMI, infheistíocht sa gheilleagar muirí. Ní mór uirlisí nua infheistíochta, amhail InvestEU, a úsáid chun poitéinseal fáis na hearnála a shásamh.

(9)  Tá breis agus 5 mhilliún duine fostaithe in earnáil mhuirí na hEorpa agus gineann sin beagnach EUR 500 billiún in aghaidh na bliana, agus tá poitéinseal san earnáil chéanna i bhfad níos mó post a chruthú, ach ba cheart leanúint d’fhaireachán a dhéanamh ar stoic na speiceas éisc agus de chosaint a thabhairt in aghaidh na ró-iascaireachta trí bhearta oiriúnacha. Meastar gurb é EUR 1.3 trilliún an luach ar aschur an gheilleagair dhomhanda aigéan, agus d’fhéadfadh sé sin a bheith breis agus a dhá oiread ní ba mhó faoi 2030. An gá le spriocanna CO2 a bhaint amach, éifeachtúlacht acmhainní a mhéadú agus lorg an gheilleagair ghoirm ar an gcomhshaol a laghdú, is mór an spreagadh a bhí sa ghá sin don nuálaíocht in earnálacha eile amhail an trealamh muirí, an tógáil long, an bhreathnóireacht aigéan, an dreidireacht, an chosaint chósta agus an tógáil mhuirí. Rinne cistí struchtúracha an Aontais, go háirithe Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa (CFRE) agus CEMI, infheistíocht sa gheilleagar muirí. Ní mór uirlisí nua infheistíochta, amhail InvestEU, a úsáid chun poitéinseal fáis na hearnála a shásamh.

Leasú    5

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 10

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(10)  Ba cheart CEMI a bhunú ar cheithre thosaíocht: iascach inbhuanaithe a chothú agus acmhainní bitheolaíocha na mara a chaomhnú; cuidiú le slándáil an tsoláthair bia san Aontas trí dhobharshaothrú agus margaí atá iomaíoch agus inbhuanaithe; an fhorbairt ar gheilleagar gorm inbhuanaithe a chumasú agus pobail chósta a bhfuil rath orthu a chothú; rialachas idirnáisiúnta na n-aigéan a neartú agus cuidiú leis na farraigí agus na haigéin a dhéanamh sábháilte, slán, glan, agus a bheith bainistithe go hinbhuanaithe. Ba cheart coinneáil leis na tosaíochtaí sin tríd an mbainistíocht chomhroinnte, dhíreach agus indíreach.

(10)  Ba cheart CEMI a bhunú ar cheithre thosaíocht atá go hiomlán i gcomhréir le cuspóirí CBI: iascach inbhuanaithe a chothú agus acmhainní bitheolaíocha na mara a chaomhnú; cuidiú le slándáil an tsoláthair bia san Aontas trí dhobharshaothrú agus margaí atá iomaíoch agus inbhuanaithe; geilleagar gorm inbhuanaithe a fhorbróidh laistigh de theorainneacha éiceolaíocha agus a chothóidh pobail chósta a bhfuil rath orthu a chumasú; rialachas idirnáisiúnta na n-aigéan a neartú agus cuidiú leis na farraigí agus na haigéin a dhéanamh sábháilte, slán, glan, agus a bheith bainistithe go hinbhuanaithe. Ba cheart coinneáil leis na tosaíochtaí sin tríd an mbainistíocht chomhroinnte, dhíreach agus indíreach.

Leasú    6

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 11

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(11)  Ba cheart CEMI tar éis 2020 a beith bunaithe ar leagan amach simplithe gan bearta agus rialacha mionsonraithe incháilitheachta a réamhshainiú ar bhealach atá saintreorach ar leibhéal an Aontais. Ina ionad sin, ba cheart tuairisc a thabhairt ar réimsí leathana tacaíochta faoi gach tosaíocht. Mar sin, ba cheart do na Ballstáit clár a leagan amach ina léirítear an bealach is oiriúnaí dóibh chun na tosaíochtaí a bhaint amach. D'fhéadfaí tacaíocht a thabhairt do réimse beart a aithníonn na Ballstáit sna cláir sin faoi na rialacha a leagtar amach sa Rialachán seo agus i Rialachán (AE) Uimh. [Rialachán lena leagtar síos na Forálacha Coiteanna], ar choinníoll go gcumhdaítear leo na réimsí tacaíochta a aithnítear sa Rialachán seo. Mar sin féin, ní mór liosta d’oibríochtaí neamh-incháilithe a dhéanamh chun tionchair dhíobhálacha ar an gcaomhnú iascaigh a sheachaint, mar shampla, toirmeasc ginearálta a chur ar infheistíochtaí chun an acmhainn iascaireachta a fheabhsú. Chomh maith leis sin, ba cheart infheistíochtaí agus cúiteamh a íoc leis an gcabhlach ar choinníoll go dtagann siad le cuspóirí caomhnaithe CBI.

(11)  Ba cheart CEMI tar éis 2020 a bheith bunaithe ar leagan amach simplithe gan bearta agus rialacha mionsonraithe incháilitheachta a réamhshainiú ar bhealach atá saintreorach ar leibhéal an Aontais. Ina ionad sin, ba cheart tuairisc a thabhairt ar réimsí leathana tacaíochta faoi gach tosaíocht. Mar sin, ba cheart do na Ballstáit clár a leagan amach ina léirítear an bealach is oiriúnaí dóibh chun na tosaíochtaí a bhaint amach. D’fhéadfaí tacaíocht a thabhairt do réimse beart a aithníonn na Ballstáit sna cláir sin faoi na rialacha a leagtar amach sa Rialachán seo agus i Rialachán (AE) Uimh. [Rialachán lena leagtar síos na Forálacha Coiteanna], ar choinníoll go gcumhdaítear leo na réimsí tacaíochta a aithnítear sa Rialachán seo. Mar sin féin, ní mór liosta d’oibríochtaí neamh-incháilithe a dhéanamh chun tionchair dhíobhálacha ar an gcaomhnú iascaigh agus díghrádú an éiceachórais a sheachaint, mar shampla, toirmeasc ginearálta a chur ar infheistíochtaí chun an acmhainn iascaireachta a fheabhsú. Chomh maith leis sin, ba cheart infheistíochtaí agus cúiteamh a íoc leis an gcabhlach ar choinníoll go dtagann siad le cuspóirí caomhnaithe CBI.

Leasú    7

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 13

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(13)  Mar léiriú ar a thábhachtaí atá sé dul i ngleic leis an athrú aeráide i gcomhréir le gealltanais an Aontais Comhaontú Pháras agus Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe na Náisiún Aontaithe a chur chun feidhme, ba cheart don Rialachán seo cuidiú chun an ghníomhaíocht ar son na haeráide a phríomhshruthú agus chun sprioc fhoriomlán 25 % de chaiteachais bhuiséadacha an Aontais a bhaint amach maidir leis an tacaíocht do chuspóirí aeráide. Le gníomhaíochtaí faoin gClár seo, meastar go gcaithfear le 30 % d’imchlúdach airgeadais foriomlán an Chláir ar chuspóirí aeráide. Sainaithneofar gníomhaíochtaí ábhartha le linn ullmhú agus chur chun feidhme CEMI agus déanfar athmheasúnú ar na gníomhaíochtaí sin mar chuid de na meastóireachtaí agus na próisis athbhreithnithe ábhartha.

(13)  Mar léiriú ar a thábhachtaí atá sé dul i ngleic leis an athrú aeráide i gcomhréir le gealltanais an Aontais Comhaontú Pháras agus Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe na Náisiún Aontaithe a chur chun feidhme, ba cheart don Rialachán seo cuidiú leis an ngníomhaíocht ar son na haeráide a phríomhshruthú agus leis an sprioc fhoriomlán 25% de chaiteachais bhuiséadacha an Aontais a bheith dírithe ar thacaíocht do chuspóirí aeráide. Le gníomhaíochtaí faoin gClár seo, meastar go rannchuideofar le 30 % d’imchlúdach airgeadais foriomlán an Chláir ar chuspóirí aeráide. Sainaithneofar gníomhaíochtaí ábhartha, lena n-áirítear tionscadail atá dírithe ar cheapacha féir mara agus bogaigh chósta, ar umair mhóra charbóin iad, a chosaint agus a athbhunú, le linn ullmhú agus chur chun feidhme CEMI agus déanfar athmheasúnú ar na gníomhaíochtaí sin mar chuid de na meastóireachtaí agus na próisis athbhreithnithe ábhartha.

Réasúnú

Sa tuarascáil is déanaí ó IPCC, maítear ní hamháin gur gá smaoineamh ar laghdú a dhéanamh ar astaíochtaí CO2 ach gur gá smaoineamh ar CO2 a bhaint as an atmaisféar freisin.

Leasú    8

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 14

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(14)  Ba cheart do CEMI tacú le cuspóirí comhshaoil an Aontais a bhaint amach. Ba cheart cuntas a choimeád ar an ionchur ach marcóirí comhshaoil an Aontais a chur i bhfeidhm agus iad a thuairisciú go rialta i gcomhthéacs na meastóireachtaí agus na dtuarascálacha bliantúla ar fheidhmíocht.

(14)  Ba cheart do CEMI tacú le cuspóirí comhshaoil an Aontais a bhaint amach, faoi chuimsiú CBI agus Threoir 2008/56/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle1a. Ba cheart cuntas a choimeád ar an rannchuidiú sin trí mharcóirí comhshaoil an Aontais a chur i bhfeidhm agus tuairisc a thabhairt faoi go rialta i gcomhthéacs na meastóireachtaí agus na dtuarascálacha bliantúla ar fheidhmíocht.

 

_________________

 

1a Treoir 2008/56/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Meitheamh 2008 lena mbunaítear creat do ghníomhaíocht Chomhphobail i réimse an bheartais comhshaoil mhuirí (An Treoir Réime um Straitéis Mhuirí) (IO L 164, 25.6.2008, lch. 19).

Leasú    9

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 15

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(15)  I gcomhréir le hAirteagal 42 den Rialachán (AE) Uimh. 1380/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (‘Rialachán CBI’)7, ba cheart do chúnamh airgeadais faoi CEMI a bheith ar choinníoll go gcomhlíontar rialacha CBI. Níor cheart iarratais ó thairbhithe nach gcomhlíonann rialacha infheidhme CBI a ghlacadh.

(15)  I gcomhréir le hAirteagal 42 de Rialachán (AE) Uimh. 1380/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (‘Rialachán CBI’)7 , ba cheart cúnamh airgeadais an Aontais faoi CEMI a bheith bunaithe ar an gcoinníoll go gcomhlíontar rialacha CBI agus dlí ábhartha comhshaoil an Aontais go hiomlán. Níor cheart cúnamh airgeadais an Aontais a dheonú ach amháin do na hoibreoirí agus na Ballstáit sin a chomhlíonann a gcuid oibleagáidí ábhartha dlíthiúla ina n-iomláine. Níor cheart iarratais ó thairbhithe nach gcomhlíonann rialacha infheidhme CBI a bheith inghlactha.

_________________

_________________

7 Rialachán (AE) Uimh. 1380/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 maidir leis an gComhbheartas Iascaigh, lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1954/2003 agus Rialachán (CE) Uimh. 1224/2009 ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 2371/2002 ón gComhairle, Rialachán (CE) Uimh. 639/2004 ón gComhairle agus Cinneadh 2004/585/CE ón gComhairle (IO L 354, 28.12.2013, lch. 22).

7 Rialachán (AE) Uimh. 1380/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 maidir leis an gComhbheartas Iascaigh, lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1954/2003 agus Rialachán (CE) Uimh. 1224/2009 ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 2371/2002 ón gComhairle, Rialachán (CE) Uimh. 639/2004 ón gComhairle agus Cinneadh 2004/585/CE ón gComhairle (IO L 354, 28.12.2013, lch. 22).

Leasú    10

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 16

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(16)  Chun aghaidh a thabhairt ar na coinníollacha sonracha de CBI dá dtagraítear i Rialachán (AE) Uimh. 1380/2013 agus chun cuidiú le rialacha CBI a chomhlíonadh, ba cheart forálacha sa bhreis ar na rialacha maidir le briseadh, fionraíocht agus ceartuithe airgeadais mar a leagtar amach i Rialachán (AE) Uimh. [Rialachán lena leagtar síos na Forálacha Coiteanna] a leagan amach. Sa chás nach gcomhlíonann Ballstát nó tairbhí na hoibleagáidí a cuireadh air faoi CBI, nó sa chás go bhfuil fianaise ag an gCoimisiún a thugann le fios nach bhfuiltear ag comhlíonadh na n-oibleagáidí, ba cheart go mbeadh cead ag an gCoimisiún spriocdhátaí le haghaidh íocaíochta a bhriseadh mar bheart réamhchúraim. Chomh maith le bheith in ann an spriocdháta le haghaidh íocaíochta a bhriseadh, agus ionas nach ndéanfar caiteachas neamh-incháilithe a íoc amach, ba cheart cead a thabhairt don Choimisiún íocaíochtaí a chur ar fionraí agus ceartuithe airgeadais a fhorchur sa chás nach gcomhlíonann Ballstát rialacha CBI ar bhealach tromchúiseach.

(16)  Chun aghaidh a thabhairt ar na coinníollacha sonracha de CBI dá dtagraítear i Rialachán (AE) Uimh. 1380/2013 agus chun cuidiú le rialacha CBI a chomhlíonadh ina n-iomláine, ba cheart forálacha sa bhreis ar na rialacha maidir le briseadh, fionraíocht agus ceartuithe airgeadais mar a leagtar amach i Rialachán (AE) Uimh. [Rialachán lena leagtar síos na Forálacha Coiteanna] a leagan amach. Sa chás nach gcomhlíonann Ballstát nó tairbhí na hoibleagáidí a cuireadh air faoi CBI, nó sa chás go bhfuil fianaise ag an gCoimisiún a thugann le fios nach bhfuiltear ag comhlíonadh na n-oibleagáidí, ba cheart go mbeadh cead ag an gCoimisiún spriocdhátaí le haghaidh íocaíochta a bhriseadh mar bheart réamhchúraim. Chomh maith le bheith in ann an spriocdháta le haghaidh íocaíochta a bhriseadh, agus ionas nach ndéanfar caiteachas neamh-incháilithe a íoc amach, ba cheart cead a thabhairt don Choimisiún íocaíochtaí a chur ar fionraí agus ceartuithe airgeadais a fhorchur sa chás nach gcomhlíonann Ballstát rialacha CBI ar bhealach tromchúiseach.

Leasú    11

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 17

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(17)  Baineadh an t-uafás amach le blianta beaga anuas le CBI maidir le stoic éisc a thabhairt ar ais ar leibhéil shláintiúla, brabúsacht a mhéadú in earnáil iascaireachta an Aontais agus éiceachórais mhuirí a chaomhnú. Mar sin féin, tá dúshláin shuntasacha fós le sárú chun cuspóirí socheacnamaíocha agus comhshaoil CBI a bhaint amach. Chuige sin, beidh tacaíocht leanúnach de dhíth tar éis 2020, go háirithe maidir leis na himchuacha farraige mar a bhfuil an dul chun cinn níos moille.

(17)  Rinneadh bearta le blianta beaga anuas le CBI i dtreo stoic éisc a thabhairt ar ais ar leibhéil shláintiúla, brabúsacht a mhéadú in earnáil iascaireachta an Aontais agus éiceachórais mhuirí a chaomhnú. Tá dúshláin shuntasacha fós le sárú, áfach, chun cuspóirí socheacnamaíocha agus comhshaoil CBI a bhaint amach ina n-iomláine, lena n-áirítear an oibleagáid dhlíthiúil na stoic éisc ar fad a athbhunú agus a chaomhnú os cionn na leibhéal bithmhaise lenar féidir uastáirgeacht inbhuanaithe a bhaint amach. Chuige sin, beidh tacaíocht leanúnach de dhíth tar éis 2020, go háirithe sna himchuacha farraige a raibh dul chun cinn níos moille iontu.

Leasú    12

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 18

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(18)  Tá an t-iascach lárnach i slí mhaireachtála agus oidhreacht chultúrtha go leor pobal cósta san Aontas, go háirithe mar a mbíonn ról tábhachtach ag an iascaireacht bheag chósta. Toisc go bhfuil formhór na ndaoine i bpobail iascaireachta os cionn 50 bliain d’aois ar an meán, tá dúshlán fós ag baint leis an athnuachan idirghlúine agus le gníomhaíochtaí a éagsúlú.

(18)  Tá an t-iascach lárnach i slí mhaireachtála agus oidhreacht chultúrtha go leor pobail chósta agus oileáin san Aontas, go háirithe in áiteanna a mbíonn ról tábhachtach ag an iascaireacht bheag chósta iontu. Toisc go bhfuil formhór na ndaoine i bpobail iascaireachta os cionn 50 bliain d’aois ar an meán, tá dúshlán fós ag baint leis an athnuachan idirghlúine agus le gníomhaíochtaí a éagsúlú.

Leasú    13

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 18 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(18a)  Le cur chun feidhme na sásraí comhbhainistíochta sna gníomhaíochtaí iascaireachta gairmiúla agus áineasa agus sa dobharshaothrú, le rannpháirtíocht dhíreach na ngeallsealbhóirí lena mbaineann, amhail údaráis riaracháin, earnáil na hiascaireachta agus an dobharshaothraithe, an pobal eolaíochta, agus an tsochaí shibhialta, ar bhonn leithdháileadh cothrom na bhfreagrachtaí cinnteoireachta, agus ar bhonn bainistíocht oiriúnaitheach atá bunaithe ar eolas, ar fhaisnéis agus ar neasacht, cuidítear le baint amach chuspóirí CBI. Ba cheart go dtacódh CEMI le cur chun feidhme na sásraí sin ar an leibhéal áitiúil.

Réasúnú

Tá an acmhainn is mó ag baint leis an múnla comhbhainistíochta faoi chuimsiú bainistíocht bhitheacnamaíoch a thugann aird ar chur chuige éiceachórais agus réamhchúraim. Ba cheart go soláthrófaí leis an múnla sin na huirlisí lenar féidir freagra a thabhairt i bhfíor-am ar an athrú atá ag teacht ar an mbainistíocht oiriúnaitheach.

Leasú    14

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 19

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(19)  Ba cheart do CEMI díriú ar chuspóirí comhshaoil, eacnamaíocha, sóisialta agus fostaíochta CBI a bhaint amach, mar a shainítear in Airteagal 2 de Rialachán (AE) Uimh. 1380/2013. Áiritheofar leis an tacaíocht sin go mbeidh gníomhaíochtaí iascaireachta inbhuanaithe ó thaobh an chomhshaoil san fhadtéarma agus go mbainisteofar iad ar bhealach a bheidh ag luí leis na cuspóirí tairbhí eacnamaíocha, sóisialta agus fostaíochta a bhaint amach, agus lena gcuirfear le hinfhaighteacht soláthairtí bia.

(19)  Ba cheart do CEMI rannchuidiú le cuspóirí comhshaoil, eacnamaíocha, sóisialta agus fostaíochta CBI a bhaint amach, mar a shainítear in Airteagal 2 de Rialachán (AE) Uimh. 1380/2013. Áiritheofar leis an tacaíocht sin go mbeidh gníomhaíochtaí iascaireachta inbhuanaithe ó thaobh an chomhshaoil san fhadtéarma agus go mbainisteofar iad ar bhealach a bheidh ag luí leis na cuspóirí a leagtar amach in Airteagal 2(2) de Rialachán (AE) Uimh. 1380/2013, atá le rannchuidiú le tairbhí eacnamaíocha, sóisialta agus fostaíochta a bhaint amach, agus le hinfhaighteacht soláthairtí bia.

Leasú    15

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 20

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(20)  Ba cheart an tacaíocht ó CEMI a bheith dírithe ar ghnóthú agus ar choinneáil na hiascaireachta inbhuanaithe bunaithe ar an uastáirgeacht inbhuanaithe agus dírithe ar íoslaghdú thionchair dhiúltacha na ngníomhaíochtaí iascaireachta ar éiceachóras na mara. Ba cheart nuálaíocht agus infheistíochtaí i dtaca le cleachtais agus teicnící iascaireachta ísealtionchair, aeráidseasmhacha agus ísealcharbóin a chuimsiú leis an tacaíocht sin.

(20)  Leis an tacaíocht ó CEMI, ba cheart go rannchuideofaí le baint amach tráthúil na hoibleagáide dlíthiúla stoic éisc a athbhunú agus a choinneáil os cionn na leibhéal bithmhaise lenar féidir uastáirgeacht inbhuanaithe a bhaint amach agus íoslaghdú a dhéanamh ar thionchair dhiúltacha na ngníomhaíochtaí iascaireachta ar éiceachóras na mara, agus na tionchair sin a dhíothú i gcás inar féidir. Ba cheart nuálaíocht agus infheistíochtaí i dtaca le cleachtais agus teicnící iascaireachta ísealtionchair, aeráidseasmhacha agus ísealcharbóin a chuimsiú leis an tacaíocht sin mar aon le haon infheistíocht a eisiamh i dtaca le modhanna dianiascaireachta tréimhsiúla leictrí.

Leasú    16

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 21

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(21)  Is í an oibleagáid gabhálacha a thabhairt i dtír ceann de na dúshláin is mó a bhaineann le CBI. Ciallaíonn sé go raibh athruithe suntasacha ar chleachtais iascaireachta don earnáil agus bhí costas tábhachtach airgeadais ag gabháil leo in amanna. Dá bhrí sin, an nuálaíocht agus na hinfheistíochtaí a chuidíonn leis an oibleagáid gabhálacha a thabhairt i dtír a chur chun feidhme amhail infheistíochtaí i dtrealamh roghnaitheach iascaireachta a dhéanamh, infheistíocht chun feabhas a chur ar bhonneagar calafoirt agus infheistíochtaí maidir le margaíocht a dhéanamh ar ghabhálacha de thaisme, ba cheart CEMI a bheith in ann tacú leis an nuálaíocht agus leis na hinfheistíochtaí sin le ráta déine cabhrach is airde ná an ráta atá i bhfeidhm d’oibríochtaí eile. Ba cheart uasráta déine cabhrach 100% a cheadú chun córais thrédhearcacha chun deiseanna iascaireachta a mhalartú idir Ballstáit (babhtáil cuóta) a dhearadh, a fhorbairt, a fhaire, a mheas agus a bhainistiú, d’fhonn éifeacht an ‘speicis scoir’ a tharlaíonn mar gheall ar an oibleagáid gabhálacha a thabhairt i dtír a mhaolú.

(21)  Is oibleagáid dhlíthiúil í an oibleagáid gabhálacha a thabhairt i dtír agus tá sí ar cheann de na príomhchuspóirí a bhaineann le CBI. Ciallaíonn sé deireadh le cleachtas an sceite, ar cleachtas é atá do-ghlactha ó thaobh an chomhshaoil de, agus athruithe tábhachtacha ar chleachtais iascaireachta don earnáil, arb athruithe iad a mbaineann costas ard airgeadais leo uaireanta. Dá bhrí sin, ba cheart do na Ballstáit CEMI a úsáid chun uastacaíocht a chur ar fáil don nuálaíocht agus do na hinfheistíochtaí a rannchuidíonn leis an oibleagáid gabhálacha a thabhairt i dtír a chur chun feidhme go hiomlán agus go tráthúil, lena mbaineann ráta déine cabhrach atá i bhfad níos airde ná an ráta atá i bhfeidhm d’oibríochtaí eile amhail infheistíochtaí i dtrealamh roghnaitheach iascaireachta agus bearta roghnaíochta ama agus spáis, infheistíocht chun feabhas a chur ar bhonneagar calafoirt agus infheistíochtaí maidir le margaíocht a dhéanamh ar ghabhálacha de thaisme. Ba cheart uasráta déine cabhrach 100% a cheadú chun córais thrédhearcacha chun deiseanna iascaireachta a mhalartú idir Ballstáit (babhtáil cuóta) a dhearadh, a fhorbairt, a fhaire, a mheas agus a bhainistiú, d’fhonn éifeacht an ‘speicis scoir’ a tharlaíonn mar gheall ar an oibleagáid gabhálacha a thabhairt i dtír a mhaolú.

Leasú    17

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 21 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(21a)  Ba cheart faireachán cothrom a dhéanamh ar an oibleagáid gabhálacha a thabhairt i dtír ar fud an speictrim iomláin, ó shoithí iascaireachta ar mhionscála go dtí soithí iascaireachta ar mhórscála, i ngach Ballstát den Aontas.

Réasúnú

Gearán a fhaightear go síoraí agus go seasta ó na hiascairí beaga in Éirinn agus áiteanna eile ná gur orthusan is mó a bhítear ag díriú ó thaobh cigireachtaí agus pionóis de mar go mbíonn siad lonnaithe cois cladaigh den chuid is mó agus go bhfuil sé níos deacra cigireacht a dhéanamh ar na soithí móra mar go bhfuil sé níos deacra teacht orthu.

Leasú    18

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 22

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(22)  Ba cheart CEMI a bheith in ann tacú leis an nuálaíocht agus le hinfheistíochtaí ar bord soithí iascaireachta d’fhonn sláinte, sábháilteachta agus dálaí oibre, éifeachtúlacht fuinnimh agus caighdeán na ngabhálacha a fheabhsú. Mar sin féin, níor cheart do thacaíocht dá leithéid méadú a chur ar an gcumas iascaireachta nó ar an gcumas atá ann iasc a aimsiú agus níor cheart an tacaíocht a bhronnadh díreach ar an gcúis gur comhlíonadh na riachtanais atá éigeantach faoi dhlí an Aontais nó faoin dlí náisiúnta. Faoin leagan amach gan bearta saintreoracha, ba cheart go mbeadh sé faoi na Ballstáit rialacha incháilitheachta beachta a shainiú le haghaidh na n-infheistíochtaí sin. Maidir leis an tsláinte, an tsábháilteacht agus dálaí oibre ar bord soithí iascaireachta, ba cheart ráta déine cabhrach is airde ná an ráta i bhfeidhm d’oibríochtaí eile a cheadú.

(22)  Le CEMI, ba cheart go mbeifí in ann tacú leis an nuálaíocht agus le hinfheistíochtaí ar bord soithí iascaireachta d’fhonn sláinte, sábháilteachta agus dálaí oibre, éifeachtúlacht fuinnimh agus caighdeán na ngabhálacha a fheabhsú, chomh maith leis an tacaíocht do shaincheisteanna sonracha cúraim sláinte. Mar sin féin, níor cheart don tacaíocht sin méadú a chur ar an gcumas iascaireachta nó ar an gcumas atá ann iasc a aimsiú agus níor cheart an tacaíocht a bhronnadh díreach ar an gcúis gur comhlíonadh na riachtanais atá éigeantach faoi dhlí an Aontais nó faoin dlí náisiúnta. Faoin leagan amach gan bearta saintreoracha, ba cheart go mbeadh sé faoi na Ballstáit rialacha incháilitheachta beachta a shainiú le haghaidh na n-infheistíochtaí agus na tacaíochta sin. Maidir leis an tsláinte, an tsábháilteacht agus dálaí oibre ar bord soithí iascaireachta, ba cheart ráta déine cabhrach níos airde ná an ráta i bhfeidhm d’oibríochtaí eile a cheadú.

Leasú    19

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 28

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(28)  Soithí iascaireachta faoi bhun 12 mhéadar agus nach n-úsáideann trealamh iascaireachta tarraingthe a dhéanann iascaireacht bheag chósta. Cuimsítear leis an earnáil sin beagnach 75% de na soithí iascaireachta ar fad atá cláraithe san Aontas agus beagnach leath den fhostaíocht ar fad in earnáil an iascaigh. Tá oibreoirí in iascaigh mhionscála chósta ag brath go háirithe ar stoic shláintiúla éisc mar phríomhfhoinse ioncaim. Dá bhrí sin, ba cheart do CEMI tús áite a thabhairt dóibh le ráta déine cabhrach 100%, lena n-áirítear oibríochtaí a bhaineann leis an rialú agus leis an bhforfheidhmiú, agus é mar aidhm aige cleachtais inbhuanaithe iascaireachta a spreagadh. Anuas air sin, ba cheart réimsí áirithe tacaíochta a choimeád don iascaireacht mhionscála i ranna cabhlaigh ina bhfuil cothromaíocht idir an acmhainn iascaireachta agus na deiseanna iascaireachta atá ar fáil, i.e. tacaíocht chun soitheach athláimhe a fháil agus inneall an tsoithigh a athsholáthar nó a nuachóiriú. Anuas air sin, ba cheart do na Ballstáit plean gníomhaíochta a chur sna cláir don iascaireacht bheag chósta, ba cheart faireachán a dhéanamh ar an bplean ar bhonn na dtáscairí dar socraítear garspriocanna agus spriocanna.

(28)  Soithí iascaireachta faoi bhun 12 mhéadar agus nach n-úsáideann trealamh iascaireachta tarraingthe a dhéanann iascaireacht chósta ar mhionscála. Cuimsítear leis an earnáil sin beagnach 75% de na soithí iascaireachta ar fad atá cláraithe san Aontas agus beagnach leath den fhostaíocht ar fad in earnáil an iascaigh. Tá oibreoirí in iascaigh chósta ar mhionscála ag brath go háirithe ar stoic éisc shláintiúla mar phríomhfhoinse ioncaim. Dá bhrí sin, ba cheart do CEMI tús áite a thabhairt dóibh le ráta déine cabhrach 100%, lena n-áirítear oibríochtaí a bhaineann leis an rialú agus leis an bhforfheidhmiú, agus é mar aidhm aige cleachtais inbhuanaithe iascaireachta a spreagadh i gcomhréir le cuspóirí CBI. Anuas air sin, ba cheart réimsí áirithe tacaíochta a choimeád don iascaireacht ar mhionscála i ranna cabhlaigh ina bhfuil cothromaíocht idir an acmhainn iascaireachta agus na deiseanna iascaireachta atá ar fáil, i.e. tacaíocht chun soitheach athláimhe a fháil agus inneall an tsoithigh a athsholáthar nó a nuachóiriú, mar aon le tacaíocht d’iascairí óga. Thairis sin, ba cheart do na Ballstáit plean gníomhaíochta a chur sna cláir don iascaireacht chósta ar mhionscála, ba cheart faireachán a dhéanamh ar an bplean ar bhonn na dtáscairí ar cheart garspriocanna agus spriocanna a shocrú lena n-aghaidh.

Leasú    20

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 31

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(31)  Cuidíonn an t-iascach agus an dobharshaothrú le slándáil an tsoláthair bia agus le cothú san Aontas. Mar sin féin, déanann an tAontas 60% den soláthar ar tháirgí iascaigh a allmhairiú agus dá bhrí sin, tá sé ag brath go mór ar thríú tíortha. Is dúshlán mór é borradh a chur faoin tomhaltas a dhéantar ar phróitéin éisc a tháirgtear san Aontas a bhfuil ardchaighdeáin cháilíochta ag gabháil léi agus atá ar fáil do thomhaltóirí ar phraghsanna inacmhainne.

(31)  Rannchuidíonn an t-iascach agus an dobharshaothrú inbhuanaithe le slándáil an tsoláthair bia agus leis an gcothú. Mar sin féin, déanann an tAontas 60% den soláthar ar tháirgí iascaigh a allmhairiú agus dá bhrí sin, tá sé ag brath go mór ar thríú tíortha. Is dúshlán mór é borradh a chur faoin tomhaltas a dhéantar ar phróitéin éisc a tháirgtear san Aontas a bhfuil ardchaighdeáin cháilíochta ag gabháil léi agus atá ar fáil do thomhaltóirí ar phraghsanna inacmhainne.

Leasú    21

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 32

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(32)  Ba cheart CEMI a bheith in ann tacú leis an dobharshaothrú, lena n-áirítear an dobharshaothrú fionnuisce, a chur chun cinn agus a fhorbairt go hinbhuanaithe, le go saothrófar ainmhithe agus plandaí uisceacha chun bia agus amhábhair eile a tháirgeadh. Tá nósanna imeachta riaracháin casta fós i bhfeidhm i mBallstáit áirithe, amhail deacrachtaí rochtain a fháil ar spás agus nósanna imeachta troma ceadúnaithe agus fágann sé sin gur deacair don earnáil feabhas a chur ar íomhá agus iomaíochas na dtáirgí. Ba cheart an tacaíocht a bheith ag luí le pleananna náisiúnta straitéiseacha ilbhliantúla don dobharshaothrú arna bhforbairt ar bhonn Rialachán (AE) Uimh. 1380/2013. Go háirithe, tacaíocht i ndáil le hinbhuanaitheacht chomhshaoil, infheistíochtaí táirgiúla, nuálaíocht, sealbhú scileanna gairmiúla, feabhsú dálaí oibre, bearta cúitimh lena soláthraítear talamh criticiúil agus seirbhísí bainistithe nádúir, ba cheart í a bheith incháilithe. Gníomhaíochtaí sláinte phoiblí, scéimeanna árachais do stoic dhobharshaothraithe agus gníomhaíochtaí sláinte agus leasa ainmhithe, ba cheart iad a bheith incháilithe freisin. Mar sin féin, i gcás infheistíochtaí táirgiúla, níor cheart tacaíocht a sholáthar ach trí ionstraimí airgeadais agus trí InvestEU, toisc go gcuireann siad giaráil is airde ar fáil maidir leis na margaí agus dá bhrí sin is fearr iad ná deontais chun dul i ngleic le dúshláin mhaoinithe na hearnála.

(32)  Le CEMI ba cheart go mbeifí in ann tacú leis an dobharshaothrú a chur chun cinn agus a fhorbairt go hinbhuanaithe, lena n-áirítear an dobharshaothrú fionnuisce agus an dobharshaothrú a chosaint ar speicis agus galair ionracha, ar mhaithe le saothrú ainmhithe agus plandaí uisceacha chun bia agus amhábhair eile a tháirgeadh. Tá nósanna imeachta riaracháin lena mbaineann an iomarca castachta i bhfeidhm fós i mBallstáit áirithe, amhail deacrachtaí rochtain a fháil ar spás agus nósanna imeachta troma ceadúnaithe agus fágann sé sin go bhfuil sé deacair gan ghá don earnáil feabhas a chur ar íomhá agus iomaíochas na dtáirgí. Ba cheart an tacaíocht a bheith ag luí le pleananna náisiúnta straitéiseacha ilbhliantúla don dobharshaothrú arna bhforbairt ar bhonn Rialachán (AE) Uimh. 1380/2013. Go háirithe, tacaíocht i ndáil le hinbhuanaitheacht chomhshaoil, infheistíochtaí táirgiúla, nuálaíocht, rialú ar ghalair shonracha agus ar speicis ionracha ar cúis damáiste suntasach don dobharshaothrú iad, sealbhú scileanna gairmiúla, feabhsú dálaí oibre, bearta cúitimh lena soláthraítear talamh criticiúil agus seirbhísí bainistithe nádúir, ba cheart í a bheith incháilithe. Gníomhaíochtaí sláinte poiblí, scéimeanna árachais do stoic dhobharshaothraithe agus gníomhaíochtaí sláinte agus leasa ainmhithe, ba cheart iad a bheith incháilithe freisin. Mar sin féin, i gcás infheistíochtaí táirgiúla, níor cheart tacaíocht a sholáthar ach trí ionstraimí airgeadais agus trí InvestEU, toisc go gcuireann siad giaráil níos airde ar fáil maidir leis na margaí agus dá bhrí sin is fearr iad ná deontais chun dul i ngleic le dúshláin mhaoinithe na hearnála.

Réasúnú

I gcomhréir leis an Rún ó Pharlaimint na hEorpa an 12 Meitheamh 2018 ‘I dtreo earnáil dobharshaothraithe Eorpach atá inbhuanaithe agus iomaíoch: an staid reatha agus dúshláin amach anseo’ (2017/2118 (INI))

Leasú    22

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 33

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(33)  Braitheann slándáil an tsoláthair bia ar mhargaí éifeachtúla dea-eagraithe lena gcuirtear feabhas ar thrédhearcacht, cobhsaíocht, cáilíocht agus éagsúlacht i dtaobh an tslabhra soláthair agus lena gcuirtear faisnéis ar fáil do thomhaltóirí. Chun na críche sin, ba cheart CEMI a bheith in ann tacú le margadh an iascaigh agus na dtáirgí dobharshaothraithe i gcomhréir le cuspóirí Rialachán (AE) Uimh. 1379/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (‘Rialachán um Chomheagrú na Margaí’)15. Go háirithe, ba cheart tacaíocht a bheith ar fáil le haghaidh eagraíochtaí táirgeoirí a bhunú, pleananna táirgeachta agus margaíochta a chur chun feidhme, margaí nua a chur chun cinn agus faisnéis mhargaidh a fhorbairt agus a scaipeadh.

(33)  Braitheann slándáil an tsoláthair bia ar chosaint na muirthimpeallachta, ar bhainistiú inbhuanaithe na stoc éisc, ar chur chun feidhme iomlán CBI, ar mhargaí éifeachtúla dea-eagraithe lena gcuirtear feabhas ar thrédhearcacht, cobhsaíocht, cáilíocht agus éagsúlacht i dtaobh an tslabhra soláthair agus ar fhaisnéis ar do thomhaltóirí. Chun na críche sin, le CEMI, ba cheart go mbeifí in ann tacú le margadh an iascaigh agus na dtáirgí dobharshaothraithe i gcomhréir le cuspóirí Rialachán (AE) Uimh. 1379/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (‘Rialachán um Chomheagrú na Margaí’)15. Go háirithe, ba cheart tacaíocht a bheith ar fáil chun eagraíochtaí táirgeoirí a bhunú, pleananna táirgeachta agus margaíochta a chur chun feidhme, margaí nua a chur chun cinn agus faisnéis mhargaidh a fhorbairt agus a scaipeadh.

_________________

_________________

15 Rialachán (AE) Uimh. 1379/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 maidir le comheagrú na margaí i dtáirgí iascaigh agus dobharshaothraithe, lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1184/2006 ón gComhairle agus Rialachán (CE) Uimh. 1224/2009 ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 104/2000 (IO L 354, 28.12.2013, lch. 1).

15 Rialachán (AE) Uimh. 1379/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 maidir le comheagrú na margaí i dtáirgí iascaigh agus dobharshaothraithe, lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1184/2006 ón gComhairle agus Rialachán (CE) Uimh. 1224/2009 ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 104/2000 (IO L 354, 28.12.2013, lch. 1).

Leasú    23

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 35

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(35)  Braitheann cruthú post i réigiúin chósta go mór ar an bhforbairt faoi thionchar an phobail a dhéantar ar gheilleagar gorm inbhuanaithe lena dtugtar beocht do chreatlach shóisialta na réigiún sin. Is dócha go gcruthóidh níos fearr le tionscail agus seirbhísí aigéin ná leis an ngeilleagar domhanda agus go gcuirfidh siad go mór leis an bhfostaíocht agus leis an bhfás faoi 2030. Le go mbeidh sé inbhuanaithe, braitheann an fás gorm ar an nuálaíocht agus ar an infheistíocht i ngnólachtaí muirí nua agus sa bhithgheilleagar, lena n-áirítear samhlacha inbhuanaithe turasóireachta, fuinneamh in-athnuaite bunaithe ar na haigéin, longthógáil nuálach ardleibhéil agus seirbhís nua calafoirt, chun poist a chruthú agus feabhas a chur ar an bhforbairt áitiúil san am céanna. Cé gur cheart infheistíocht sa gheilleagar gorm inbhuanaithe a phríomhshruthú ar fud bhuiséad an Aontais, ba cheart do CEMI díriú ar choinníollacha cumasaithe maidir le forbairt ar an ngeilleagar gorm inbhuanaithe agus ar dheireadh a chur le bacainní chun infheistíocht agus forbairt ar mhargaí agus ar theicneolaíochtaí nó seirbhísí nua a éascú. Ba cheart tacaíocht d’fhorbairt an gheilleagair ghoirm inbhuanaithe a sholáthar tríd an mbainistíocht chomhroinnte, dhíreach agus indíreach.

(35)  Is minic cruthú post i réigiúin chósta agus ar oileáin ag brath ar an bhforbairt faoi thionchar an phobail a dhéantar ar gheilleagar gorm inbhuanaithe lena dtugtar beocht do chreatlach shóisialta na réigiún sin. Is dócha go gcruthóidh níos fearr le tionscail agus seirbhísí aigéin ná leis an ngeilleagar domhanda agus go ndéanfaidh siad rannchuidiú tábhachtach leis an bhfostaíocht agus leis an bhfás faoi 2030. Chun go mbeidh sé inbhuanaithe, braitheann an fás gorm ar an nuálaíocht agus ar an infheistíocht i ngnólachtaí muirí nua agus sa bhithgheilleagar, lena n-áirítear samhlacha inbhuanaithe turasóireachta, fuinneamh in-athnuaite bunaithe ar na haigéin, longthógáil nuálach ardleibhéil agus seirbhís nua calafoirt, mar ar féidir poist a chruthú agus feabhas a chur ar an bhforbairt áitiúil ag an am céanna. Cé gur cheart infheistíocht sa gheilleagar gorm inbhuanaithe a phríomhshruthú ar fud bhuiséad an Aontais, le CEMI, ba cheart díriú go sonrach ar choinníollacha cumasaithe maidir le forbairt ar an ngeilleagar gorm inbhuanaithe agus ar dheireadh a chur le bacainní chun infheistíocht agus forbairt ar mhargaí agus ar theicneolaíochtaí nó seirbhísí nua a éascú. Ba cheart tacaíocht d’fhorbairt an gheilleagair ghoirm inbhuanaithe a sholáthar tríd an mbainistíocht chomhroinnte, dhíreach agus indíreach.

Leasú    24

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 37

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(37)  Faoin mbainistíocht chomhroinnte, ba cheart CEMI a bheith in ann tacú leis an ngeilleagar gorm inbhuanaithe ach sonraí a bhailiú, a bhainistiú agus a úsáid d’fhonn eolas ar staid na muirthimpeallachta a fheabhsú. Ba cheart go mbeadh sé mar aidhm leis an tacaíocht sin na riachtanais faoi Threoir 92/43/CEE agus faoi Threoir 2009/147/CE a chomhlíonadh, tacú leis an bpleanáil spásúil mhuirí agus feabhas a chur ar cháilíocht sonraí agus ar roinnt sonraí trí bhíthin an Líonra Eorpaigh um Breathnóireacht agus Sonraí Muirí.

(37)  Faoi bhainistíocht chomhroinnte, ba cheart CEMI a bheith in ann tacú le geilleagar gorm inbhuanaithe a fhorbróidh laistigh de theorainneacha éiceolaíocha ach sonraí a bhailiú, a bhainistiú agus a úsáid chun an t-eolas ar riocht na muirthimpeallachta a fheabhsú. Ba cheart go mbeadh sé mar aidhm leis an tacaíocht sin na riachtanais faoi Threoir 92/43/CEE agus faoi Threoir 2009/147/CE a chomhlíonadh, tacú leis an bpleanáil spásúil mhuirí agus feabhas a chur ar cháilíocht sonraí agus ar roinnt sonraí trí bhíthin an Líonra Eorpaigh um Breathnóireacht agus Sonraí Muirí.

Leasú    25

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 40

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(40)  Mar ghníomhaí domhanda, tá an tAontas meáite ar an rialú idirnáisiúnta aigéan a chur chun cinn, i gcomhréir leis an Teachtaireacht Chomhpháirteach chuig an gComhairle, chuig Parlaimint na hEorpa, chuig Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa agus chuig Coiste na Réigiún an 10 Samhain 2016 dar teideal ‘Rialachas idirnáisiúnta aigéan: clár oibre le haghaidh thodhchaí na n-aigéan’17 . Is beartas nua é beartas rialachais aigéan an Aontais lena gcumhdaítear na haigéin ar bhealach comhtháite. Ní amháin go bhfuil an rialachas idirnáisiúnta aigéan lárnach maidir leis an gClár Oibre don Fhorbairt Inbhuanaithe 2030 agus go háirithe i dtaca le Sprioc Forbartha Inbhuanaithe 14 (‘na haigéin, na farraigí agus acmhainní muirí a chaomhnú agus a úsáid go hinbhuanaithe don fhorbairt inbhuanaithe’) ach tá sé tábhachtach chun farraigí agus aigéin shábháilte, shlána, ghlana a bhainistítear go hinbhuanaithe a chinntiú do na glúine atá le teacht freisin. Ní mór don Aontas seasamh leis na gealltanais idirnáisiúnta sin a thug sé agus bheith ina cheann feadhna maidir le rialachas idirnáisiúnta aigéan níos fearr a dhéanamh ar an leibhéal déthaobhach, réigiúnach agus iltaobhach lena n-áirítear iascaireacht neamhthuairiscthe neamhrialáilte a chosc, a stopadh agus a dhíothú, feabhas a chur ar an gcreat um rialachas idirnáisiúnta aigéan, brú ar na haigéin agus ar na farraigí a laghdú, dálaí a chruthú do gheilleagar gorm inbhuanaithe agus taighde agus sonraí idirnáisiúnta faoi na haigéin a threisiú.

(40)  Mar ghníomhaí domhanda, tá an tAontas meáite ar an rialú idirnáisiúnta aigéan a chur chun cinn, i gcomhréir leis an Teachtaireacht Chomhpháirteach chuig an gComhairle, chuig Parlaimint na hEorpa, chuig Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa agus chuig Coiste na Réigiún an 10 Samhain 2016 dar teideal ‘Rialachas Idirnáisiúnta Aigéan: agus clár oibre le haghaidh thodhchaí na n-aigéan’17 . Is beartas nua é beartas rialachais aigéan an Aontais lena gcumhdaítear na haigéin ar bhealach comhtháite. Ní amháin go bhfuil an rialachas idirnáisiúnta aigéan lárnach maidir le Clár Oibre 2030 don Fhorbairt Inbhuanaithe a bhaint amach, agus go háirithe Sprioc Forbartha Inbhuanaithe 14 (‘na haigéin, na farraigí agus acmhainní muirí a chaomhnú agus a úsáid go hinbhuanaithe don fhorbairt inbhuanaithe’), ach tá sé lárnach freisin chun farraigí agus aigéin shábháilte, shlána, ghlana a bhainistítear go hinbhuanaithe a ráthú do na glúnta atá le teacht. Ní mór don Aontas seasamh leis na gealltanais idirnáisiúnta sin a thug sé agus a bheith ina phríomhcheann feadhna maidir le rialachas idirnáisiúnta aigéan níos fearr a dhéanamh ar an leibhéal déthaobhach, réigiúnach agus iltaobhach, lena n-áirítear iascaireacht neamhthuairiscthe neamhrialáilte a chosc, a stopadh agus a dhíothú, chun feabhas a chur ar an gcreat um rialachas idirnáisiúnta aigéan, chun brú ar na haigéin agus ar na farraigí a laghdú, chun dálaí a chruthú do gheilleagar gorm inbhuanaithe agus chun taighde agus sonraí idirnáisiúnta faoi na haigéin a threisiú.

_________________

_________________

17 JOIN(2016) 49

17 JOIN(2016) 49

Leasú    26

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 44 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(44a)  Cuireadh amach ar an nós imeachta íocaíochta faoin CEMI reatha go raibh sé go dona, toisc nach bhfuil ach 11% de úsáidte agus é ceithre bliana i bhfeidhm. Ba cheart feabhas a chur ar an nós imeachta sin chun dlús a chur le híocaíochtaí le tairbhithe, go háirithe a mhéid a bhaineann le daoine aonair nó le teaghlaigh.

Leasú    27

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 47

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(47)  I gcomhréir le Rialachán (EU) [Rialachán maidir leis na rialacha airgeadais is infheidhme maidir le buiséad ginearálta an Aontais] Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 883/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle19 , Rialachán (Euratom, CE) Uimh. 2988/95 ón gComhairle20 , Rialachán (Euratom, CE) Uimh. 2185/96 ón gComhairle21 agus Rialachán (AE) Uimh. 2017/1939 ón gComhairle22 , déanfar leasanna airgeadais an Aontais a chosaint trí bhearta comhréireacha, lena n-áirítear trí neamhrialtachtaí, lena n-áirítear calaois, a chosc, a bhrath agus a fhiosrú, cistí a cailleadh, a íocadh go mícheart nó a úsáideadh go mícheart a ghnóthú agus, i gcás inarb iomchuí, smachtbhannaí riaracháin a fhorchur. Go háirithe, i gcomhréir le Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 883/2013 agus Rialachán (Euratom, CE) Uimh. 2185/96 d'fhéadfadh an Oifig Eorpach Frith-Chalaoise (OLAF) imscrúduithe a dhéanamh, lena n-áirítear seiceálacha agus cigireachtaí ar an láthair, d’fhonn a shuí ar tharla calaois, éilliú nó aon ghníomhaíocht neamhdhleathach eile a dhéanann difear do leasanna airgeadais an Aontais. I gcomhréir le Rialachán (AE) 2017/1939 ón gComhairle, d'fhéadfadh Oifig an Ionchúisitheora Phoiblí Eorpaigh calaois agus cionta coiriúla eile a dhéanann difear do leasanna airgeadais an Aontais a fhiosrú, de réir mar a fhoráiltear i dTreoir (AE) 2017/1371 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle. I gcomhréir le Rialachán (AE) Uimh. [Rialachán maidir leis na rialacha airgeadais is infheidhme maidir le buiséad ginearálta an Aontais] ní mór d’aon duine nó d'aon eintiteas a fhaigheann cistí ón Aontas comhoibriú go hiomlán i gcosaint leasanna airgeadais an Aontais agus na cearta agus an rochtain is gá a thabhairt don Choimisiún, do OLAF, do OIPE agus do Chúirt Iniúchóirí na hEorpa (CIE) agus ní mór dó a áirithiú go dtabharfaidh aon tríú páirtithe a bheidh páirteach i gcur chun feidhme cistí de chuid an Aontais cearta coibhéiseacha. Ba cheart do na Ballstáit a áirithiú go ndéantar leasanna airgeadais an Aontais a chosaint i ndáil le CEMI a bhainistiú agus a chur chun feidhme, i gcomhréir le Rialachán (AE) Uimh. [Rialachán maidir leis na rialacha airgeadais is infheidhme maidir le buiséad ginearálta an Aontais] agus le Rialachán (AE) Uimh. [Rialachán lena leagtar síos na Forálacha Coiteanna].

(47)  I gcomhréir le Rialachán (EU) Uimh. [an Rialachán maidir leis na rialacha airgeadais is infheidhme maidir le buiséad ginearálta an Aontais] Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 883/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle19, Rialachán (Euratom, CE) Uimh. 2988/95 ón gComhairle20, Rialachán (Euratom, CE) Uimh. 2185/96 ón gComhairle21 agus Rialachán (AE) Uimh. 2017/1939 ón gComhairle22, déanfar leasanna airgeadais an Aontais a chosaint trí bhearta comhréireacha, lena n-áirítear trí neamhrialtachtaí, lena n-áirítear calaois a chosc, a bhrath agus a fhiosrú, cistí a cailleadh, a íocadh go mícheart nó a úsáideadh go mícheart a ghnóthú agus, i gcás inarb iomchuí, smachtbhannaí riaracháin a fhorchur. Go háirithe, i gcomhréir le Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 883/2013 agus Rialachán (Euratom, CE) Uimh. 2185/96, ba cheart don Oifig Eorpach Frith-Chalaoise (OLAF) imscrúduithe a dhéanamh, lena n-áirítear seiceálacha agus cigireachtaí ar an láthair, d’fhonn a shuí ar tharla calaois, éilliú nó aon ghníomhaíocht neamhdhleathach eile a dhéanann difear do leasanna airgeadais an Aontais. I gcomhréir le Rialachán (AE) 2017/1939 ón gComhairle, ba cheart don Oifig an Ionchúisitheora Phoiblí Eorpaigh calaois agus cionta coiriúla eile a dhéanann difear do leasanna airgeadais an Aontais a imscrúdú agus a ionchúiseamh, de réir mar a fhoráiltear i dTreoir (AE) 2017/1371 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle23. I gcomhréir le Rialachán (AE) Uimh. [an Rialachán maidir leis na rialacha airgeadais is infheidhme maidir le buiséad ginearálta an Aontais], ní mór d’aon duine nó d'aon eintiteas a fhaigheann cistí ón Aontas comhoibriú go hiomlán i gcosaint leasanna airgeadais an Aontais, na cearta agus an rochtain is gá a thabhairt don Choimisiún, do OLAF, do OIPE agus do Chúirt Iniúchóirí na hEorpa (CIE) agus ní mór dó a áirithiú go ndéanfaidh aon tríú páirtithe a bheidh páirteach i gcur chun feidhme cistí de chuid an Aontais cearta coibhéiseacha a thabhairt. Ba cheart do na Ballstáit a áirithiú go ndéanfar, agus CEMI á bhainistiú agus á chur chun feidhme, leasanna airgeadais an Aontais a chosaint, i gcomhréir le Rialachán (AE) Uimh. [Rialachán maidir leis na rialacha airgeadais is infheidhme maidir le buiséad ginearálta an Aontais] agus le Rialachán (AE) Uimh. [Rialachán lena leagtar síos na Forálacha Coiteanna].

_________________

_________________

19 Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 883/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Meán Fómhair 2013 maidir le himscrúduithe arna ndéanamh ag an Oifig Eorpach Frith-Chalaoise (OLAF) agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1073/1999 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Rialachán (Euratom) Uimh. 1074/1999 ón gComhairle (IO L 248, 18.09.2013, lch. 1).

19 Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 883/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Meán Fómhair 2013 maidir le himscrúduithe arna ndéanamh ag an Oifig Eorpach Frith-Chalaoise (OLAF) agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1073/1999 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Rialachán (Euratom) Uimh. 1074/1999 ón gComhairle (IO L 248, 18.09.2013, lch. 1).

20 Rialachán (Euratom, CE) Uimh. 2185/96 ón gComhairle an 11 Samhain 1996 maidir le seiceálacha agus cigireachtaí ar an láthair arna ndéanamh ag an gCoimisiún chun leasanna airgeadais na gComhphobal Eorpach a chosaint i gcoinne na calaoise agus neamhrialtachtaí eile (IO L 292, 15.11.1996, lch. 2).

20 Rialachán (CE, Euratom) Uimh. 2988/95 ón gComhairle an 18 Nollaig 1995 maidir le leasanna airgeadais na gComhphobal Eorpach a chosaint (IO L 312, 23.12.965, lch. 1).

21 Rialachán (CE, Euratom) Uimh. 2988/95 an 18 Nollaig 1995 ón gComhairle maidir le leasanna airgeadais na gComhphobal Eorpach a chosaint (IO L 312, 23.12.95, lch.1).

21 Rialachán (Euratom, CE) Uimh. 2185/96 ón gComhairle an 11 Samhain 1996 maidir le seiceálacha agus cigireachtaí ar an láthair arna ndéanamh ag an gCoimisiún chun leasanna airgeadais na gComhphobal Eorpach a chosaint i gcoinne na calaoise agus neamhrialtachtaí eile (IO L 292, 15.11.1996, lch. 2).

22 Rialachán (AE) 2017/1939 an 12 Deireadh Fómhair 2017 ón gComhairle lena gcuirtear chun feidhme comhar feabhsaithe maidir le bunú Oifig an Ionchúisitheora Phoiblí Eorpaigh (IO L 283, 31.10.2017, lch. 1).

22 Rialachán (AE) 2017/1939 ón gComhairle an 12 Deireadh Fómhair 2017 lena gcuirtear chun feidhme comhar feabhsaithe maidir le bunú Oifig an Ionchúisitheora Phoiblí Eorpaigh (IO L 283, 31.10.2017, lch. 1).

23 Treoir (AE) 2017/1371 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 5 Iúil 2017 maidir leis an gcomhrac in aghaidh na calaoise ar leasanna airgeadais an Aontais trí bhíthin an dlí choiriúil (IO L 198, 28.7.2017, lch. 29).

23 Treoir (AE) 2017/1371 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 5 Iúil 2017 maidir leis an gcomhrac in aghaidh na calaoise ar leasanna airgeadais an Aontais trí bhíthin an dlí choiriúil (IO L 198, 28.7.2017, lch. 29).

Leasú    28

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 48

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(48)  Chun feabhas a chur ar an trédhearcacht maidir le húsáid chistí an Aontais agus maidir leis an mbainistíocht fhónta airgeadais a dhéantar orthu, go háirithe an rialú poiblí ar an airgead a úsáidtear a threisiú, ba cheart faisnéis áirithe faoi na hoibríochtaí dá dtugtar tacaíocht faoi CEMI a fhoilsiú ar shuíomh gréasáin de chuid an Bhallstáit i gcomhréir le Rialachán (AE) [an Rialachán lena leagtar síos Forálacha Coiteanna]. Nuair a fhoilseoidh Ballstát faisnéis faoi oibríochtaí arna gcistiú faoi CEMI, cloífidh sé leis na rialacha maidir le cosaint sonraí pearsanta a leagtar amach i Rialachán (AE) Uimh. 2016/679 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle 24.

(48)  Chun feabhas a chur ar an trédhearcacht maidir le húsáid chistí an Aontais agus maidir leis an mbainistíocht fhónta airgeadais a dhéantar orthu, go háirithe an rialú poiblí ar an airgead a úsáidtear a threisiú, ba cheart an fhaisnéis uile faoi na hoibríochtaí arna gcistiú faoi CEMI a fhoilsiú ar shuíomh gréasáin de chuid an Bhallstáit i gcomhréir le Rialachán (AE) [an Rialachán lena leagtar síos Forálacha Coiteanna]. Nuair a fhoilseoidh Ballstát faisnéis faoi oibríochtaí arna gcistiú faoi CEMI, is gá na rialacha maidir le cosaint sonraí pearsanta a leagtar amach i Rialachán (AE) Uimh. 2016/679 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle 24 a chomhlíonadh.

_________________

_________________

24 Rialachán (AE) Uimh. 2016/679 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 27 Aibreán 2016 maidir le daoine nádúrtha a chosaint i ndáil le sonraí pearsanta a phróiseáil agus maidir le saorghluaiseacht sonraí den sórt sin, agus lena n-aisghairtear Treoir 95/46/CE (An Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí) (IO L 119, 04.05.2016, lch. 1).

24 Rialachán (AE) Uimh. 2016/679 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 27 Aibreán 2016 maidir le daoine nádúrtha a chosaint a mhéid a bhaineann le sonraí pearsanta a phróiseáil agus maidir le saorghluaiseacht sonraí den sórt sin, agus lena n-aisghairtear Treoir 95/46/CE (An Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí) (IO L 119, 04.05.2016, lch. 1).

Leasú    29

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 3 – mír 2 – pointe 12

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(12)  ciallaíonn ‘infheistithe táirgiúla dobharshaothraithe’ infheistithe i dtógáil, leathnú, nuachóiriú nó feistiú saoráidí maidir le táirgiú dobharshaothraithe;

(12)  ciallaíonn ‘infheistíochtaí táirgiúla dobharshaothraithe’ infheistíochtaí i dtógáil, leathnú, nuachóiriú, nuáil nó feistiú saoráidí maidir le táirgeadh dobharshaothraithe;

Leasú    30

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 3 – mír 2 – pointe 15

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(15)  ciallaíonn ‘geilleagar glas inbhuanaithe’ gach gníomhaíocht eacnamaíoch earnála agus trasearnála ar fud an mhargaidh aonair a bhaineann le muirí, cóstaí agus uiscí intíre, a chumhdaíonn na réigiúin is forimeallaí san Aontas agus tíortha talamhiata, lena n-áirítear earnálacha atá ag teacht chun cinn agus earraí agus seirbhísí neamh-mhargaidh agus atá comhsheasmhach le reachtaíocht comhshaoil an Aontais.

(15)  ciallaíonn ‘geilleagar gorm inbhuanaithe’ gach gníomhaíocht eacnamaíoch earnála agus trasearnála laistigh de theorainneacha éiceolaíocha ar fud an mhargaidh aonair a bhaineann le haigéin, le mara, le cóstaí agus le huiscí intíre, a chumhdaíonn na réigiúin is forimeallaí san Aontas agus tíortha talamhiata, lena n-áirítear earnálacha atá ag teacht chun cinn agus earraí agus seirbhísí neamh-mhargaidh agus atá comhsheasmhach le reachtaíocht comhshaoil an Aontais chun éiceachórais mhuirí a athbhunú agus a chothabháil agus chun acmhainní, earraí agus seirbhísí nádúrtha leochaileacha a chosaint;

Leasú    31

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 3 – mír 2 – pointe 15 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(15a)  ciallaíonn ‘comhbhainistíocht’ socrú comhpháirtíochta ina ndéanann an rialtas, pobal úsáideoirí na n-acmhainní áitiúla (iascairí), gníomhaithe seachtracha (eagraíochtaí neamhrialtasacha, institiúidí taighde), agus uaireanta geallsealbhóirí eile iascaigh agus acmhainní cósta (úinéirí bád, trádálaithe éisc, gníomhaireachtaí creidmheasa nó iasachtóirí airgid, tionscal na turasóireachta, etc.) an fhreagracht agus an t-údarás a chomhroinnt maidir le cinnteoireacht i ndáil le bainistiú iascaigh.

Réasúnú

Sainmhíniú Eagraíocht Bhia agus Talmhaíochta na Náisiún Aontaithe (FAO) ó thairseach téarmaí FAO. http://www.fao.org/faoterm/en/

Leasú    32

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 4 – mír 1 – pointe 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(1)  Iascach inbhuanaithe agus caomhnú acmhainní bitheolaíocha na mara;

(1)  Iascaigh inbhuanaithe agus caomhnú acmhainní bitheolaíocha na mara a chothú, agus na gnéithe socheacnamaíocha á gcur san áireamh;

Leasú    33

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 4 – mír 1 – pointe 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(2)  Rannchuidiú le slándáil bia san Aontas trí dhobharshaothrú agus margaí iomaíocha agus inbhuanaithe;

(2)  Rannchuidiú le sábháilteacht bia agus le slándáil bia san Aontas trí dhobharshaothrú agus margaí iomaíocha agus inbhuanaithe;

Leasú    34

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 4 – mír 1 – pointe 3

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(3)  Fás geilleagair ghoirm inbhuanaithe a éascú agus pobail ráthúla cósta a shaothrú;

(3)  Fás geilleagair ghoirm inbhuanaithe a éascú agus pobail ráthúla cósta agus limistéar rathúil iascaigh a chothú;

Leasú    35

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 5 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

1.  Is é EUR 6 140 000 000 i bpraghsanna reatha a bheidh san imchlúdach airgeadais do chur chun feidhme CEMI don tréimhse 2021 – 2027.

1.  Is é EUR 6 140 000 000 i bpraghsanna reatha a bheidh san imchlúdach airgeadais do chur chun feidhme ilbhliantúil CEMI don tréimhse 2021-2027.

Leasú    36

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 6 – mír 4

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

4.  Déanfar 15% ar a laghad de thacaíocht airgeadais an Aontais a leithdháileadh ar limistéir tacaíochta dá dtagraítear in Airteagal 19 agus 20. Féadfaidh Ballstáit nach bhfuil fáil acu ar uiscí an Aontais céatadán níos ísle a chur i bhfeidhm maidir le méid a gcuid tascanna rialaithe agus bailiúcháin sonraí.

scriosta

Réasúnú

Ba cheart an leithdháileadh a bhunú ar riachtanais shainaitheanta gach Ballstáit. Bheadh cistí gan úsáid nó caiteachas nach gá mar thoradh ar ró-leithdháileadh.

Leasú    37

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 6 – mír 4 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

4a.  Aon chistiú nach gcaithfear faoi Airteagail 19 agus 20 ar rialú agus ar bhailiú sonraí, féadfar é a athleithdháileadh ar an nGníomhaireacht Eorpach um Rialú ar Iascach.

Leasú    38

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 9 – mír 1 – pointe a

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(a)  straitéis maidir leis an saothrú inbhuanaithe iascach agus forbairt an gheilleagair ghoirm inbhuanaithe

(a)  straitéis maidir le saothrú inbhuanaithe iascach agus le forbairt earnálacha de chuid an gheilleagair ghoirm inbhuanaithe a fhorbróidh laistigh de theorainneacha éiceolaíocha;

Leasú    39

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 9 – mír 5

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

5.  Déanfaidh an Coimisiún anailís a fhorbairt do gach imchuach farraige a léireoidh láidreachtaí agus laigí coiteanna an imchuacha farraige chéanna maidir le cuspóirí an Chomhbheartais Iascaigh a bhaint amach, dá dtagraítear in Airteagal 2 de Rialachán (AE) Uimh. 1380/2013. I gcás inarb infheidhme, cuirfear san áireamh leis an anailís seo na straitéisí imchuacha farraige agus macrairéigiúnacha.

5.  Déanfaidh an Coimisiún, tar éis dó tuairimí a fháil ó na Comhairlí ábhartha Comhairleacha, anailís a fhorbairt do gach imchuach farraige ina léireofar láidreachtaí agus laigí coiteanna an imchuacha farraige maidir le gnóthú chuspóirí an Chomhbheartais Iascaigh, amhail dá dtagraítear in Airteagal 2 de Rialachán (AE) Uimh. 1380/2013, agus le gnóthú dea-stádais comhshaoil, amhail dá dtagraítear i dTreoir 2008/56/CE. I gcás inarb infheidhme, cuirfear san áireamh leis an anailís sin na straitéisí imchuacha farraige agus macrairéigiúnacha atá ann cheana.

Leasú    40

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 9 – mír 6 – pointe d a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(da)  rialú spriocdhírithe ar speicis choimhthíocha ionracha a dhéanann dochar suntasach do tháirgiúlacht earnáil an dobharshaothraithe agus an iascaigh;

Leasú    41

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 9 – mír 6 – pointe d b (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(db)  tacaíocht do thaighde ar threalamh roghnaitheach nuálach iascaireachta, agus ar a úsáid, ar fud an Aontais i gcomhréir, inter alia, le hAirteagal 27 de Rialachán (AE) Uimh. 1380/2013;

Leasú    42

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 9 – mír 6 – pointe e

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(e)  an fhianaise is déanaí maidir le feidhmíocht shocheacnamaíoch an gheilleagair ghoirm inbhuanaithe, agus go háirithe earnáil an iascaigh agus an dobharshaothraithe;

(e)  an fhianaise is déanaí maidir leis an gcothromaíocht idir tosaíochtaí comhshaoil agus feidhmíocht shocheacnamaíoch an gheilleagair ghoirm inbhuanaithe, agus go háirithe earnáil an iascaigh agus an dobharshaothraithe;

Leasú    43

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 9 – mír 6 – pointe i

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(i)  rannchuidiú an chláir le maolú an athraithe aeráide agus leis an oiriúnú don athrú sin.

(i)  rannchuidiú an chláir le maolú an athraithe aeráide agus leis an oiriúnú don athrú sin, lena n-áirítear trí astaíochtaí CO2 a laghdú trí bhíthin coigilt fuinnimh.

Leasú    44

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 11 – mír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

2.  Mar sin féin, ní bheidh feidhm ag Airteagal 107, ag Airteagal 108 agus ag Airteagal 109 maidir le híocaíochtaí arna ndéanamh ag na Ballstáit de bhun an Rialacháin seo agus a thagann faoi raon feidhme Airteagal 42 den Chonradh.

2.  Ní bheidh feidhm, áfach, ag Airteagal 107, Airteagal 108 ná Airteagal 109 den Chonradh maidir le híocaíochtaí arna ndéanamh ag na Ballstáit de bhun an Rialacháin seo.

Leasú    45

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 12 – mír 1 – pointe a

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(a)  Sárú tromchúiseach déanta acu faoi Airteagal 42 de Rialachán (CE) Uimh. 1005/200828 nó faoi Airteagal 90 de Rialachán (CE) Uimh. 1224/2009 ón gComhairle nó faoi reachtaíocht eile a ghlac Parlaimint na hEorpa agus an Chomhairle;

(a)  sárúithe arna ndéanamh acu faoi Airteagal 42 de Rialachán (CE) Uimh. 1005/200828 ón gComhairle nó faoi Airteagal 90 den Rialachán maidir le Rialú nó faoi reachtaíocht eile a ghlac Parlaimint na hEorpa agus an Chomhairle;

_________________

_________________

28 Rialachán (CE) Uimh. 1005/2008 ón gComhairle an 29 Meán Fómhair 2008 lena mbunaítear córas Comhphobail chun iascaireacht neamhdhleathach, neamhthuairiscithe agus neamhrialáilte a chosc, a dhíspreagadh agus a dhíothú, lena leasaítear Rialacháin (CEE) Uimh. 2847/93, (CE) Uimh. 1936/2001 agus (CE) Uimh. 601/2004 agus lena n-aisghairtear Rialacháin (CE) Uimh. 1093/94 agus (CE) Uimh. 1447/1999 (IO L 286, 29.10.2008, lch. 1).

28 Rialachán (CE) Uimh. 1005/2008 ón gComhairle an 29 Meán Fómhair 2008 lena mbunaítear córas Comhphobail chun iascaireacht neamhdhleathach, neamhthuairiscithe agus neamhrialáilte a chosc, a dhíspreagadh agus a dhíothú, lena leasaítear Rialacháin (CEE) Uimh. 2847/93, (CE) Uimh. 1936/2001 agus (CE) Uimh. 601/2004 agus lena n-aisghairtear Rialacháin (CE) Uimh. 1093/94 agus (CE) Uimh. 1447/1999 (IO L 286, 29.10.2008, lch. 1).

Leasú    46

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 12 – mír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

2.  Leanfaidh an tairbhí de na coinníollacha inghlacthachta dá dtagraítear i mír 1 a chomhlíonadh, tar éis an t-iarratas a chur isteach agus le linn thréimhse iomlán chur chun feidhme na hoibríochta agus ar feadh cúig bliana tar éis na híocaíochta deiridh leis an tairbhí sin.

2.  Leanfaidh an tairbhí, tar éis an t-iarratas a chur isteach, de na coinníollacha inghlacthachta dá dtagraítear i mír 1 a chomhlíonadh le linn thréimhse iomlán chur chun feidhme na hoibríochta agus tar éis na híocaíochta deiridh leis an tairbhí sin.

Réasúnú

Níor cheart d’aon oibreoir nó tairbhí sáruithe tromchúiseacha a dhéanamh, a bheith rannpháirteach in iascaireacht NNN ná aon chionta comhshaoil a dhéanamh am ar bith.

Leasú    47

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 12 – mír 4 – pointe a

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(a)  an tairseach chur i ngníomh agus an tréimhse ama neamh-inghlacthachta dá dtagraítear i mír 1 agus i mír 3 a shainaithint, a bheidh comhréireach le cineál, tromchúis, fad agus athdhéanamh na sáruithe tromchúiseacha nó na gcionta tromchúiseacha nó na calaoise tromchúisí, agus bliain amháin ar a laghad a bheidh sa tréimhse sin;

(a)  an tairseach chur i ngníomh agus fad na tréimhse neamh-inghlacthachta dá dtagraítear i mír 1 agus i mír 3 a shainaithint, a bheidh comhréireach le cineál, tromchúis, fad agus athdhéanamh na sáruithe, na gcionta, nó na calaoise, agus bliain amháin ar a laghad a bheidh sa tréimhse sin;

Leasú    48

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 13 – mír 1 – pointe b

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(b)  soithí nua iascaireachta a thógáil nó a allmhairiú, mura bhforáiltear dá mhalairt sa Rialachán seo;

(b)  soithí iascaireachta a thógáil, a fháil nó a nuachóiriú, lena n-áirítear trí ionadú an innill nó trí shoithí iascaireachta a allmhairiú, mura bhforáiltear dá mhalairt sa Rialachán seo;

Réasúnú

Is minic a thagann éifeachtúlacht níos airde agus cumas níos fearr iasc a ghabháil as nuachóiriú nó ionadú an trealaimh. Mar sin de, dhéanfadh bearta maidir le nuachóiriú nó le hionadú an innill an bonn a bhaint ó Sprioc Forbartha Inbhuanaithe 14.6 faoina gcuirtear toirmeasc ar fhóirdheontais lena méadaítear an acmhainneacht iascaireachta. Fiú má leagtar coinníoll síos gur féidir sean-innill a nuachóiriú nó a ionadú má dhéantar iad chomh cumhachtach céanna nó níos laige, ní gá go ndéanfar laghdú dá bharr ar chumas an tsoithigh iasc a ghabháil. De réir Chúirt Iniúchóirí na hEorpa, beidh dreasacht ann i gcónaí do shoithí ina bhfuil inneall atá ‘tíosach ar fhuinneamh’ cur le líon na n-iasc a ghabhfaidh siad.

Leasú    49

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 13 – mír 1 – pointe e a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(ea)  oibríochtaí lena n-áirítear aon chineál dianiascaireachta tréimhsiúla leictrí;

Leasú    50

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 13 – mír 1 – pointe g

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(g)  athstocáil dhíreach, mura bhfuil foráil déanta dó go sainráite mar bheart caomhantais i gníomh dlíthiúil de chuid an Aontais nó i gcás athstocála trialaí;

(g)  athstocáil dhíreach, mura bhfuil foráil déanta dó go sainráite mar bheart caomhantais nó athlonnaithe i gníomh dlíthiúil de chuid an Aontais nó i gcás athstocáil thrialach;

Leasú    51

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 13 – mír 1 – pointe j

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(j)  infheistíochtaí ar bord soithí iascaireachta atá riachtanach chun go gcomhlíonfar na ceanglais faoi dhlí an Aontais nó faoin dlí náisiúnta, lena n-áirítear ceanglais faoi oibleagáidí an Aontais i gcomhthéacs eagraíochtaí réigiúnacha um bainistíocht iascaigh;

scriosta

Réasúnú

Is deacair a thuiscint cén fáth nach mbeadh infheistíochtaí incháilithe do thacaíocht nuair is gá iad chun ceanglais dlí a chomhlíonadh, mar shampla ceanglais a bhaineann le trealamh nua, le córais faireacháin, nó le mionathruithe ar threalamh.

Leasú    52

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 13 – mír 1 – pointe k

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(k)  infheistíochtaí ar bord soithí iascaireachta a rinne gníomhaíocht iascaireachta inar caitheadh 60 lá in aghaidh na bliana ar a laghad ar muir le linn an dá bhliain féilire roimh dháta chur isteach an iarratais ar thacaíocht.

scriosta

Leasú    53

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 13 – mír 1 – pointe k a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(ka)  costais oibriúcháin, amhail árachas, forchostais, breosla nó trealamh na soithí iascaireachta lena mbaineann cuspóir oibríochtúil nó loingseoireachta amháin, amhail téada, ceanglais éigeantacha slándála nó sábháilteachta agus seirbhísí cothabhála.

Leasú    54

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 14 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

1.  Rannchuideoidh tacaíocht faoin gCaibidil seo leis na sainchuspóirí maidir le cúrsaí comhshaoil, cursaú eacnamaíochta, cúrsaí sóisialta agus cúrsaí fostaíochta a bhaint amach mar a leagtar amach in Airteagal 2 de Rialachán (AE) Uimh. 1380/2013.

1.  Rannchuideoidh tacaíocht faoin gCaibidil seo le gnóthú chuspóirí comhshaoil, eacnamaíocha, sóisialta agus fostaíochta CBI, amhail mar a leagtar amach in Airteagal 2 de Rialachán (AE) Uimh. 1380/2013, agus spreagfaidh sí idirphlé sóisialta idir geallsealbhóirí.

Leasú    55

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 15 – mír 1 – pointe c

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(c)  atreisiú ar shlabhra breisluacha na hearnála agus straitéisí margaíochta a chur chun cinn;

(c)  cruthú agus atreisiú shlabhra luacha na hearnála agus straitéisí margaíochta a chur chun cinn;

Leasú    56

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 15 – mír 1 – pointe d a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(da)  rochtain ar chreidmheas, ar tháirgí árachais, agus ar ionstraimí airgeadais a éascú;

Leasú    57

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 15 – mír 1 – pointe e

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(e)  sláinte, sábháilteacht agus dálaí oibre ar bord soithí iascaireachta a fheabhsú;

(e)  sláinte, sábháilteacht agus dálaí oibre ar bord soithí iascaireachta a fheabhsú, lenar féidir, dá bharr, níos mó daoine óga a mhealladh agus laghdú suntasach a dhéanamh ar na cúiseanna le teagmhais mhuirí;

Leasú    58

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 15 – mír 1 – pointe h

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Amendment

(h)  éagsúlú gníomhaíochtaí sa gheilleagar gorm inbhuanaithe i gcoitinne;

(h)  éagsúlú gníomhaíochtaí i ngeilleagar gorm inbhuanaithe níos leithne a fhorbróidh laistigh de theorainneacha éiceolaíocha;

Leasú    59

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 15 – mír 1 – pointe i a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(ia)  timpeallacht leormhaith a chruthú chun pleananna áitiúla comhbhainistithe a fhorbairt.

Réasúnú

Tá an acmhainn is mó ag baint leis an múnla comhbhainistíochta faoi chuimsiú bainistíocht bhitheacnamaíoch a thugann aird ar chur chuige éiceachórais agus réamhchúraim. Ba cheart go soláthrófaí leis an múnla sin na huirlisí lenar féidir freagra a thabhairt i bhfíor-am ar an athrú atá ag teacht ar an mbainistíocht oiriúnaitheach.

Leasú    60

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 17 – mír 2 – an chuid réamhráiteach

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

2.   dheonaítear an tacaíocht dá dtagraítear i mír 1 trí scor buan gníomhaíochtaí iascaireachta a chúiteamh, déanfar na coinníollacha seo a leanas a chomhlíonadh:

2.  I gcásanna eisceachtúla, féadfar an tacaíocht dá dtagraítear i mír 1 a dheonú trí scor buan gníomhaíochtaí iascaireachta a chúiteamh ar choinníoll go ndéanfar na coinníollacha seo a leanas a chomhlíonadh:

Leasú    61

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 17 – mír 2 – pointe a

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(a)  tá an scor buan réamh-mheasta mar uirlis de chuid phlean gníomhaíochta dá dtagraítear in Airteagal 22(4) de Rialachán (AE) Uimh. 1380/2013;

(a)  tá an scor beartaithe mar uirlis de chuid plean gníomhaíochta chun laghdú a dhéanamh ar acmhainneacht na gcabhlach dá dtagraítear in Airteagal 22(4) de Rialachán (AE) Uimh. 1380/2013;

Leasú    62

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 17 – mír 2 – pointe a a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(aa)  is é an toradh atá ar an scor go dtagann laghdú iomlán ar an acmhainneacht iascaireachta mar nach ndéantar an t-airgead a fuarthas a athinfheistiú san earnáil;

Leasú    63

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 17 – mír 4 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

4a.  Féadfaidh CEMI tacú le heintitis iascaireachta agus dobharshaothraithe chun cabhrú leo rochtain a fháil ar uirlisí bainistithe riosca, amhail dreasachtaí a bhaineann le beartais árachais nó cistí frithpháirteacha, chun caillteanais a bhí mar thoradh ar cheann amháin nó níos mó de na teagmhais seo a leanas, a chumhdach:

 

(a) tubaistí nádúrtha;

 

(b) teagmhais dhíobhálacha aeráide;

 

(c) athruithe tobanna ar cháilíocht nó ar chainníocht an uisce nach bhfuil an t-oibreoir freagrach astu;

 

(d) galair dhobharshaothraithe nó teip nó scriosadh na saoráidí táirgthe nach bhfuil an t-oibreoir freagrach astu;

 

(e) costais tarrthála d’iascairí nó do shoithí iascaireachta i gcás ina dtarlaíonn timpistí ar muir agus iad ag iascaireacht.

Réasúnú