Postupak : 2018/0210(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0176/2019

Podneseni tekstovi :

A8-0176/2019

Rasprave :

PV 03/04/2019 - 14
CRE 03/04/2019 - 14

Glasovanja :

PV 04/04/2019 - 6.11
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2019)0343

IZVJEŠĆE     ***I
PDF 789kWORD 338k
18.3.2019
PE 625.439v03-00 A8-0176/2019

o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 508/2014 Europskog parlamenta i Vijeća

(COM(2018)0390 – C8-0270/2018 – 2018/0210(COD))

Odbor za ribarstvo

Izvjestitelj: Gabriel Mato

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 OBRAZLOŽENJE
 MIŠLJENJE Odbora za proračune
 MIŠLJENJE Odbora za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane
 MIŠLJENJE Odbora za regionalni razvoj
 POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU
 KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 508/2014 Europskog parlamenta i Vijeća

(COM(2018)0390 – C8-0270/2018 – 2018/0210(COD))

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2018)0390),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 2. i članak 42., članak 43. stavak 2., članak 91. stavak 1., članak 100. stavak 2., članak 173. stavak 3., članak 175., članak 188., članak 192. stavak 1., članak 194. stavak 2., članak 195. stavak 2. i članak 349. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela Prijedlog Parlamentu (C8-0270/2018),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora od ...... 2018.(1),

–  uzimajući u obzir mišljenje Odbora regija od 16. svibnja 2018.(2),

–  uzimajući u obzir članak 59. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za ribarstvo i mišljenja Odbora za proračune, Odbora za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane te Odbora za regionalni razvoj (A8-0176/2019),

1.  usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju;

2.  poziva Komisiju da predmet ponovno uputi Parlamentu ako zamijeni, bitno izmijeni ili namjerava bitno izmijeniti svoj Prijedlog;

3.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

Amandman    1

Prijedlog uredbe

Naslov

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Prijedlog

Prijedlog

UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

o Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 508/2014 Europskog parlamenta i Vijeća

o Europskom fondu za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 508/2014 Europskog parlamenta i Vijeća

 

(Ova izmjena primjenjuje se u cijelom tekstu te podrazumijeva i izmjenu kratice EFPR u EFPRA. Ako bude prihvaćena, bit će potrebno unijeti tehničke promjene u cijelom tekstu.)

Obrazloženje

Fond bi se trebao zvati „Europski fond za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu (EFPRA)”. Akvakultura postupno postaje sve važnija u svijetu i u EU-u te stoga taj sektor zaslužuje posebno poglavlje u okviru ribarstvene politike i fondova EU-a.

Amandman    2

Prijedlog uredbe

Pozivanje 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 42., članak 43. stavak 2., članak 91. stavak 1., članak 100. stavak 2., članak 173. stavak 3., članak 175., članak 188., članak 192. stavak 1., članak 194. stavak 2., članak 195. stavak 2. i članak 349.,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 13., članak 42., članak 43. stavak 2., članak 91. stavak 1., članak 100. stavak 2., članak 173. stavak 3., članak 175., članak 188., članak 192. stavak 1., članak 194. stavak 2., članak 195. stavak 2. i članak 349.,

Obrazloženje

Članak 13.: U oblikovanju i provedbi politika Unije u području poljoprivrede, ribarstva, prijevoza, unutarnjeg tržišta, istraživanja i tehnološkog razvoja te istraživanja svemira, Unija i države članice, budući da su životinje čuvstvena bića, punu pažnju posvećuju zahtjevima za dobrobit životinja, istovremeno poštujući zakonodavne i druge odredbe te običaje država članica, posebno u odnosu na vjerske obrede, kulturne tradicije i regionalnu baštinu.

Amandman    3

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(1)  Potrebno je uspostaviti Europski fond za pomorstvo i ribarstvo (EFPR) za razdoblje 2021.–2027. Cilj fonda trebalo bi biti usmjeravanje sredstava iz proračuna Unije u pružanje potpore zajedničkoj ribarstvenoj politici (ZRP), pomorskoj politici Unije i međunarodnim obvezama Unije u području upravljanja oceanima. Ta su sredstva ključan pokretač održivog ribarstva i očuvanja morskih bioloških resursa, prehrambene sigurnosti zahvaljujući opskrbi morskim prehrambenim proizvodima, rasta održivog plavoga gospodarstva i zdravih, sigurnih i čistih mora i oceana kojima se održivo upravlja.

(1)  Potrebno je uspostaviti Europski fond za pomorstvo i ribarstvo (EFPR) za razdoblje 2021.–2027. Cilj fonda trebalo bi biti usmjeravanje sredstava iz proračuna Unije u pružanje potpore zajedničkoj ribarstvenoj politici (ZRP), pomorskoj politici Unije i međunarodnim obvezama Unije u području upravljanja oceanima. Ta su sredstva ključan pokretač održivog ribarstva, među ostalim očuvanja morskih bioloških resursa i staništa, održive akvakulture, sigurnosti opskrbe hranom zahvaljujući opskrbi morskim prehrambenim proizvodima, rasta održivog plavoga gospodarstva, prosperiteta te ekonomske i socijalne kohezije u ribarskim i akvakulturnim zajednicama i zdravih, sigurnih i čistih mora i oceana kojima se održivo upravlja. Potporom u okviru EFPR-a trebalo bi se doprinijeti zadovoljavanju potreba proizvođača i potrošača.

Amandman    4

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 1.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(1a)  Naglašava svoje stajalište da bi se na temelju Pariškog sporazuma horizontalni rashodi povezani s klimom trebali znatno povećati u odnosu na aktualni višegodišnji financijski okvir (VFO) te što prije, a najkasnije do 2027., doseći razinu od 30 %.

Amandman    5

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 1.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(1b)  Europski je parlament u svojim rezolucijama o VFO-u za razdoblje 2021. – 2027. donesenim 14. ožujka 2018. i 30. svibnja 2018. naglasio važnost horizontalnih načela koja bi trebala biti temelj VFO-a za razdoblje 2021. – 2027. i svih povezanih politika Unije. U tom je kontekstu Europski parlament ponovno potvrdio svoje stajalište da Unija mora ispuniti svoju obvezu da će biti predvodnik u provedbi UN-ovih ciljeva održivog razvoja te je izrazio žaljenje zbog nedostatka jasnog i vidljivog angažmana u pogledu tog cilja u prijedlozima VFO-a; stoga je Europski parlament tražio uključivanje ciljeva održivog razvoja u sve politike i inicijative Unije u sljedećem VFO-u. Povrh toga, ponovno je istaknuo da Unija može postati snažnija i ambicioznija samo ako joj se dodijele dodatna financijska sredstva. Stoga je Europski parlament pozvao na kontinuiranu potporu postojećim politikama, posebno dugotrajnim politikama Unije utvrđenima u Ugovorima, odnosno zajedničkoj poljoprivrednoj politici i ZRP-u te kohezijskoj politici, jer građanima Unije donose praktične koristi.

Amandman    6

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 1.c (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(1c)  U svojoj Rezoluciji od 14. ožujka 2018. Europski parlament je naglasio socioekonomsku i ekološku važnost sektora ribarstva, morskog okoliša i „plavog gospodarstva” te njihov doprinos održivoj samoopskrbi hranom u Uniji u pogledu osiguravanja održivosti europske akvakulture i ribarstva i smanjenja utjecaja na okoliš. Osim toga, Europski parlament pozvao je na to da se zadrže posebni iznosi namijenjeni za sektor ribarstva u okviru aktualnog VFO-a, a ako se predvide novi ciljevi za intervencije u okviru plavog gospodarstva, na povećanje odobrenih sredstava za pomorska pitanja.

Amandman    7

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 1.d (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(1 d)  Nadalje, u svojim rezolucijama od 14. ožujka i 30. svibnja 2018. o VFO-u za razdoblje 2021. – 2027., Europski je parlament istaknuo da je borba protiv diskriminacije ključna za ispunjavanje obveza Unije prema uključivoj Europi te da stoga podupire uključivanje rodno osviještenih politika i obveza rodne ravnopravnosti u sve politike i inicijative Unije u sljedećem VFO-u.

Amandman    8

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 1.e (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(1 e)  EFPR bi prvenstvenog trebao pružiti potporu malom ribolovu radi rješavanja konkretnih problema u tom segmentu te podupiranja održivog upravljanja tim ribolovom na lokalnoj razini i razvoja obalnih zajednica.

Amandman    9

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(2)  Kao globalni akter u području oceana i peti najveći svjetski proizvođač morskih prehrambenih proizvoda Unija ima veliku odgovornost zaštititi, očuvati i održivo iskorištavati oceane i njihove resurse. Očuvanje mora i oceana od životnog je značenja za brzorastuće svjetsko stanovništvo. Unija u njemu ima i društveno-gospodarski interes: održivo plavo gospodarstvo potiče ulaganja, zapošljavanje, rast, istraživanje i inovacije te doprinosi energetskoj sigurnosti zahvaljujući energiji oceana. Nadalje, sigurna mora i oceani ključni su za djelotvornu kontrolu granica i borbu protiv pomorskog kriminala na svjetskoj razini kao odgovor na zabrinutost građana u pogledu sigurnosti.

(2)  Kao globalni akter u području oceana s najvećim pomorskim prostorom na svijetu kad se obuhvate najudaljenije regije te prekomorske zemlje i područja Unija je postala peti najveći svjetski proizvođač morskih prehrambenih proizvoda i ima veliku odgovornost zaštititi, očuvati i održivo iskorištavati oceane i njihove resurse. Očuvanje mora i oceana od životnog je značenja za brzorastuće svjetsko stanovništvo. Unija u njemu ima i društveno-gospodarski interes: održivo plavo gospodarstvo potiče ulaganja, zapošljavanje, rast, istraživanje i inovacije te doprinosi energetskoj sigurnosti zahvaljujući energiji oceana. Nadalje, sigurna mora i oceani ključni su za djelotvornu kontrolu granica i borbu protiv pomorskog kriminala na svjetskoj razini kao odgovor na zabrinutost građana u pogledu sigurnosti.

Amandman    10

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 2.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(2a)  Održivo ribarstvo te morska i slatkovodna akvakultura znatno doprinose sigurnosti opskrbe hranom u Uniji, održavanju i stvaranju radnih mjesta u ruralnim područjima te zaštiti prirodnog okoliša i osobito biološkoj raznolikosti. Pružanje potpore sektoru ribarstva i akvakulture te njihov razvoj trebali bi biti u središtu sljedeće ribarstvene politike Unije.

Amandman    11

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(5)  U okviru izravnog upravljanja EFPR bi trebao razviti sinergije i komplementarnosti s drugim relevantnim fondovima i programima Unije. Trebao bi i omogućiti financiranje u obliku financijskih instrumenata u okviru operacija mješovitog financiranja provedenih u skladu s Uredbom (EU) xx/xx Europskog parlamenta i Vijeća [Uredba o fondu InvestEU]5.

(5)  U okviru izravnog upravljanja EFPR bi trebao razviti sinergije i komplementarnosti s drugim relevantnim fondovima i programima Unije te sinergije između država članica i regija. Trebao bi i omogućiti financiranje u obliku financijskih instrumenata u okviru operacija mješovitog financiranja provedenih u skladu s Uredbom (EU) xx/xx Europskog parlamenta i Vijeća [Uredba o fondu InvestEU]5.

_________________

_________________

5 SL C […], […], str. […].

5 SL C […], […], str. […].

Amandman    12

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(6)  Potpora u okviru EFPR-a trebala bi se upotrijebiti za rješavanje tržišnih nedostataka ili neoptimalnih ulaganja na odgovarajući način te se njome ne bi trebalo duplicirati ili istisnuti privatno financiranje ili narušiti tržišno natjecanje na unutarnjem tržištu. Potpora bi trebala imati jasnu europsku dodanu vrijednost.

(6)  Potpora u okviru EFPR-a trebala bi se upotrijebiti za rješavanje tržišnih nedostataka ili neoptimalnih ulaganja na proporcionalan način te bi trebala doprinijeti povećanju prihoda od ribarstva, promicanju radnih mjesta s pravima u sektoru, osiguranju pravednih cijena za proizvođače, povećanju dodane vrijednosti ribarstva i pružanju potpore razvoju povezanih aktivnosti koje prethode ili slijede ribolovu.

Amandman    13

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 7.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(7)  Vrste financiranja i metode provedbe u okviru ove Uredbe trebale bi se odabirati na temelju njihove sposobnosti postizanja prioriteta utvrđenih za određena djelovanja i ostvarivanja rezultata, uzimajući u obzir, posebno, troškove kontrole, administrativno opterećenje i očekivani rizik od neusklađenosti. To bi trebalo uključivati razmatranje primjene jednokratnih iznosa, paušalnih stopa i jediničnih troškova te financiranja koje nije povezano s troškovima iz članka 125. stavka 1. Uredbe (EU) br. [Uredba o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije].

(7)  Vrste financiranja i metode provedbe u okviru ove Uredbe trebale bi se odabirati na temelju njihove sposobnosti postizanja prioriteta utvrđenih za određena djelovanja i ostvarivanja rezultata, uzimajući u obzir, posebno, troškove kontrole, administrativno opterećenje i rizik od neusklađenosti. To bi trebalo uključivati razmatranje primjene jednokratnih iznosa, paušalnih stopa i jediničnih troškova te financiranja koje nije povezano s troškovima iz članka 125. stavka 1. Uredbe (EU) br. [Uredba o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije].

Amandman    14

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 8.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(8)  Višegodišnjim financijskim okvirom utvrđenim u Uredbi (EU) xx/xx6 predviđa se da se u okviru proračuna Unije mora nastaviti podupirati ribarstvena i pomorska politika. Proračun EFPR-a, u tekućim cijenama, trebao bi iznositi 6 140 000 000 EUR. Sredstva EFPR-a trebala bi se dijeliti na podijeljeno, izravno i neizravno upravljanje. Za potporu u okviru podijeljenog upravljanja trebalo bi dodijeliti 5 311 000 000 EUR, a za potporu u okviru izravnog i neizravnog upravljanja 829 000 000 EUR. Kako bi se zajamčila stabilnost, prije svega u pogledu ostvarenja ciljeva iz ZRP-a, utvrđivanje raspodjele sredstava među državama članicama u okviru podijeljenog upravljanja za programsko razdoblje 2021.–2027. trebalo bi se temeljiti na udjelima u EFPR-u iz razdoblja 2014.–2020. Posebne iznose trebalo bi namijeniti za najudaljenije regije, kontrolu i izvršenje te prikupljanje i obradu podataka u svrhu upravljanja ribarstvom i u znanstvene svrhe, a iznose za trajni prestanak i izvanredni prestanak ribolovnih aktivnosti trebalo bi ograničiti.

(8)  VFO-om utvrđenim u Uredbi (EU) xx/xx6 predviđa se da se u okviru proračuna Unije mora nastaviti podupirati ribarstvena i pomorska politika. Proračun EFPR-a trebalo bi povećati za najmanje 10 % u odnosu na EFPR za razdoblje 2014. – 2020. Njegova sredstva trebala bi se dijeliti na podijeljeno, izravno i neizravno upravljanje. Za potporu u okviru podijeljenog upravljanja trebalo bi dodijeliti 87 %, a za potporu u okviru izravnog i neizravnog upravljanja 13 %. Kako bi se zajamčila stabilnost, prije svega u pogledu ostvarenja ciljeva iz ZRP-a, utvrđivanje raspodjele sredstava među državama članicama u okviru podijeljenog upravljanja za programsko razdoblje 2021.–2027. trebalo bi se temeljiti na udjelima u EFPR-u iz razdoblja 2014.–2020. Posebne iznose trebalo bi namijeniti za najudaljenije regije, kontrolu i izvršenje, prikupljanje i obradu podataka u svrhu upravljanja ribarstvom i u znanstvene svrhe te za zaštitu i obnovu morske i obalne biološke raznolikosti i ekosustava i znanje o moru, a iznose za trajni prestanak i privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti te za ulaganja u plovila trebalo bi ograničiti.

__________________

__________________

6 SL C […], […], str. […].

6 SL C […], […], str. […].

Amandman    15

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 8.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(8a)  S obzirom na važnost sektora akvakulture, razinu sredstava Unije za sektor, a posebno za slatkovodnu akvakulturu trebalo bi održati na razini utvrđenoj za trenutačno proračunsko razdoblje.

Amandman    16

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 9.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(9)  Pomorski sektor u Europi zapošljava više od 5 milijuna ljudi i generira gotovo 500 milijardi EUR godišnje te ima velik potencijal za stvaranje novih radnih mjesta. Rezultati svjetskoga gospodarstva oceana procjenjuju se na 1,3 bilijuna eura, a taj bi iznos do 2030. mogao porasti više no dvostruko. Potreba za postizanjem ciljnih vrijednosti u pogledu smanjenja emisija CO2, učinkovitijom upotrebom resursa i smanjenjem ekološkog otiska plavoga gospodarstva snažno je potaknula inovacije u drugim sektorima, primjerice u proizvodnji pomorske opreme, brodogradnji, opservaciji oceana, jaružanju, zaštiti obale i izgradnji na obali i u moru. U pomorsko gospodarstvo dosad se ulagalo iz strukturnih fondova Unije, posebno iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR). Kako bi se iskoristio potencijal rasta predmetnog sektora, potrebno je primijeniti nove instrumente za potporu ulaganja, kao što je fond InvestEU.

(9)  Pomorski sektor u Europi zapošljava više od 5 milijuna ljudi i generira gotovo 500 milijardi EUR godišnje te ima velik potencijal za stvaranje novih radnih mjesta. Rezultati svjetskoga gospodarstva oceana procjenjuju se na 1,3 bilijuna eura, a taj bi iznos do 2030. mogao porasti više no dvostruko. Potreba za postizanjem ciljnih vrijednosti iz Pariškog sporazuma u pogledu smanjenja emisija CO2 znači da bi najmanje 30 % proračuna Unije trebalo upotrijebiti za mjere u području borbe protiv klimatskih promjena. Osim toga, potrebno je povećati učinkovitost upotrebe resursa i smanjiti ekološki otisak plavoga gospodarstva koje se razvija unutar ekoloških ograničenja i koje je te koje i dalje mora biti važan pokretač inovacija u drugim sektorima, primjerice u proizvodnji pomorske opreme, brodogradnji, opservaciji oceana, jaružanju, zaštiti obale i izgradnji na obali i u moru. U pomorsko gospodarstvo dosad se ulagalo iz strukturnih fondova Unije, posebno iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR). Kako bi se iskoristio potencijal rasta predmetnog sektora, mogli bi se primijeniti novi instrumenti za potporu ulaganja, kao što je fond InvestEU.

Amandman    17

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 9.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(9a)  Odluke o ulaganjima u okviru održivog plavoga gospodarstva trebalo bi poduprijeti najboljim dostupnim znanstvenim savjetima kako bi se izbjegli štetni učinci na okoliš koji bi dugoročno mogli ugroziti održivost. Ako ne postoje odgovarajuće informacije ili stručno znanje za procjenu učinka ulaganja na okoliš, potrebno je primijeniti predostrožni pristup u javnom i u privatnom sektoru jer bi djelovanja koja se provode mogla imati potencijalno štetne učinke.

Obrazloženje

Načelo predostrožnosti jedan je od temelja Ugovora o Europskoj uniji, Deklaracije iz Rija i drugih međunarodnih sporazuma i konvencija o zaštiti morskog okoliša.

Amandman    18

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 10.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(10)  EFPR bi se trebao temeljiti na četiri prioriteta: poticanje održivog ribarstva i očuvanja morskih bioloških resursa; doprinos sigurnosti opskrbe hranom u Uniji zahvaljujući akvakulturi i tržištima koji su konkurentni i održivi; omogućivanje rasta održivog plavoga gospodarstva i poticanje prosperitetnih obalnih zajednica; jačanje međunarodnog upravljanja oceanima i jamčenje sigurnih i čistih mora i oceana kojima se održivo upravlja. Te bi prioritete trebalo ostvarivati u okviru podijeljenog, izravnog i neizravnog upravljanja.

(10)  EFPR bi se trebao temeljiti na pet prioriteta: poticanje održivog ribarstva, među ostalim i očuvanja morskih bioloških resursa; poticanje održive akvakulture; doprinos sigurnosti opskrbe hranom u Uniji zahvaljujući ribarstvu, akvakulturi i tržištima ribarstva i akvakulture te prerađivačkom sektoru koji su konkurentni i održivi; omogućivanje rasta i održivog plavoga gospodarstva, uzimajući u obzir ekološke kapacitete, te poticanje prosperiteta i ekonomske i socijalne kohezije u obalnim i kontinentalnim zajednicama; jačanje međunarodnog upravljanja oceanima i jamčenje sigurnih i čistih mora i oceana kojima se održivo upravlja.

Amandman    19

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 10.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(10a)  Prioriteti bi se mogli pobliže odrediti s pomoću posebnih ciljeva Unije kako bi se dodatno pojasnilo za što se fond može upotrijebiti i kako bi se povećala učinkovitost fonda.

Amandman    20

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 11.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(11)  EFPR bi se u razdoblju nakon 2020. trebao temeljiti na pojednostavnjenoj strukturi bez pretjeranog propisivanja unaprijed definiranih mjera i detaljnih pravila o prihvatljivosti na razini Unije. Umjesto toga, trebalo bi opisati opća područja potpore u okviru svakog prioriteta. Države članice stoga bi svoje programe trebale izraditi tako da u njima navedu najprimjerenija sredstva za ostvarenje prioriteta. Mjere iz tih programa država članica trebale bi se moći poduprijeti, u skladu s pravilima utvrđenima u ovoj Uredbi i u Uredbi (EU) br. [Uredba o utvrđivanju zajedničkih odredbi], pod uvjetom da su obuhvaćene područjima potpore utvrđenima u ovoj Uredbi. Međutim potrebno je utvrditi popis neprihvatljivih operacija kako bi se izbjegli štetni učinci za očuvanje ribarstva, na primjer uvesti opću zabranu ulaganja kojima se povećava ribolovni kapacitet. Osim toga, ulaganja i naknade za flotu trebalo bi strogo uvjetovati njihovom usklađenošću s ciljevima očuvanja iz ZRP-a.

(11)  EFPR bi se u razdoblju nakon 2020. trebao temeljiti na pojednostavnjenoj strukturi bez pretjeranog propisivanja unaprijed definiranih mjera i detaljnih pravila o prihvatljivosti na razini Unije. Umjesto toga, trebalo bi opisati opća područja potpore u okviru svakog prioriteta. Države članice stoga bi svoje programe trebale izraditi tako da u njima navedu najprimjerenija sredstva za ostvarenje prioriteta. Mjere iz tih programa država članica trebale bi se moći poduprijeti, u skladu s pravilima utvrđenima u ovoj Uredbi i u Uredbi (EU) br. [Uredba o utvrđivanju zajedničkih odredbi], pod uvjetom da su obuhvaćene prioritetima utvrđenima u ovoj Uredbi. Međutim potrebno je utvrditi popis neprihvatljivih operacija kako bi se izbjegli štetni učinci za očuvanje ribarstva, na primjer uvesti opću zabranu za ulaganja kojima se povećava ribolovni kapacitet uz određena propisno obrazložena odstupanja. Osim toga, ulaganja i naknade za flotu trebalo bi strogo uvjetovati njihovom usklađenošću s ciljevima očuvanja iz ZRP-a.

Amandman    21

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 12.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(12)  U Programu Ujedinjenih naroda za održivi razvoj do 2030. očuvanje i održivo iskorištavanje oceana utvrđeni su kao jedan od 17 ciljeva održivog razvoja (14. cilj). Unija se u potpunosti zalaže za taj cilj i njegovu provedbu. U tom se kontekstu obvezala da će promicati održivo plavo gospodarstvo koje je usklađeno s prostornim planiranjem morskog područja, očuvanje bioloških resursa i postizanje dobrog stanja okoliša, zabraniti određene oblike subvencija za ribarstvo koje doprinose prekoračenju kapaciteta i prelovu, ukloniti subvencije koje pridonose nezakonitom, neprijavljenom i nereguliranom ribolovu te se suzdržati od uvođenja novih sličnih subvencija. Prethodno navedeno trebalo bi proizaći iz pregovora o subvencijama u području ribarstva u okviru Svjetske trgovinske organizacije. Unija se usto tijekom pregovora u okviru Svjetske trgovinske organizacije na Svjetskom sastanku na vrhu o održivom razvoju 2002. i Konferenciji Ujedinjenih naroda o održivom razvoju 2012. (Rio+20) obvezala da će ukloniti subvencije koje doprinose prekoračenju kapaciteta i prelovu.

(12)  U Programu Ujedinjenih naroda za održivi razvoj do 2030. očuvanje i održivo iskorištavanje oceana utvrđeni su kao jedan od 17 ciljeva održivog razvoja (14. cilj). Unija se u potpunosti zalaže za taj cilj i njegovu provedbu. U tom se kontekstu obvezala da će promicati održivo plavo gospodarstvo koje se razvija unutar ekoloških ograničenja i koje je usklađeno s pristupom prostornom planiranju morskog područja utemeljenim na ekosustavu, posebno uzimajući u obzir osjetljivost vrsta i staništa na ljudske aktivnosti na moru, očuvanje bioloških resursa i postizanje dobrog stanja okoliša, zabraniti određene oblike subvencija za ribarstvo koje doprinose prekoračenju kapaciteta i prelovu, ukloniti subvencije koje pridonose nezakonitom, neprijavljenom i nereguliranom ribolovu (ribolov NNN) te se suzdržati od uvođenja novih sličnih subvencija. Prethodno navedeno trebalo bi proizaći iz pregovora o subvencijama u području ribarstva u okviru Svjetske trgovinske organizacije. Unija se usto tijekom pregovora u okviru Svjetske trgovinske organizacije na Svjetskom sastanku na vrhu o održivom razvoju 2002. i Konferenciji Ujedinjenih naroda o održivom razvoju 2012. (Rio+20) obvezala da će ukloniti subvencije koje doprinose prekoračenju kapaciteta flote i prelovu. Održivi sektori ribarstva te slatkovodne i morske akvakulture u Uniji znatno doprinose postizanju UN-ovih ciljeva održivog razvoja.

Amandman    22

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 12.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(12a)  EFPR doprinosi i drugim ciljevima održivog razvoja Ujedinjenih naroda. Konkretno, ovom se Uredbom u obzir uzimaju sljedeći ciljevi:

 

– cilj održivog razvoja br. 1 – iskorjenjivanje siromaštva: EFPR će doprinijeti poboljšanju životnih uvjeta u najugroženijim obalnim zajednicama, osobito onima koje ovise samo o jednom ribolovnom resursu koji je ugrožen zbog prelova, globalnih promjena ili ekoloških problema;

 

– cilj održivog razvoja br. 3 – dobro zdravlje i dobrobit: EFPR će doprinijeti suzbijanju onečišćenja obalnih vodnih tijela, zbog kojeg se pojavljuju endemske bolesti, te osiguranju dobre kvalitete hrane koja potječe iz ribolova i akvakulture;

 

– cilj održivog razvoja br. 7 – čista energija: financiranjem plavoga gospodarstva, zajedno sa sredstvima iz fondova za program Obzor Europa, EFPR će poticati razvoj morskih obnovljivih izvora energije i osigurati da taj razvoj bude primjeren za zaštitu morskog okoliša i očuvanje ribolovnih resursa;

 

– cilj održivog razvoja br. 8 – dostojan rad i gospodarski rast: EFPR će zajedno s ESF-om doprinijeti razvoju plavoga gospodarstva kao faktora gospodarskog rasta. Osigurat će i da taj gospodarski rast bude izvor dostojnih radnih mjesta u obalnim zajednicama. Osim toga, EFPR će doprinijeti poboljšanju radnih uvjeta ribara;

 

– cilj održivog razvoja br. 12 – odgovorna potrošnja i proizvodnja: EFPR će doprinijeti prijelazu na odgovornije korištenje prirodnih resursa i ograničavanju rasipanja prirodnih i energetskih resursa;

 

– cilj održivog razvoja br. 13 – klimatska politika: EFPR će predvidjeti smjernice za svoj proračun radi borbe protiv klimatskih promjena.

Obrazloženje

EFPR doprinosi drugim ciljevima održivog razvoja u skladu s ciljevima i načelima utvrđenima u ovoj Uredbi.

Amandman    23

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 13.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(13)  Zbog važnosti suzbijanja klimatskih promjena u skladu s obvezama koje je Unija preuzela u pogledu provedbe Pariškog sporazuma i postizanja UN-ovih ciljeva održivog razvoja, ova bi Uredba trebala doprinijeti uključivanju klimatskih pitanja u sve politike kako bi se postigao opći cilj da 25 % rashoda proračuna Unije doprinose postizanju klimatskih ciljeva. Očekuje se da će 30 % ukupne financijske omotnice EFPR-a za doprinijeti postizanju klimatskih ciljeva. Relevantna djelovanja bit će utvrđena tijekom izrade i provedbe EFPR-a te ponovno procijenjena u okviru relevantnih evaluacija i postupaka revizije.

(13)  Zbog važnosti suzbijanja klimatskih promjena u skladu s obvezama koje je Unija preuzela u pogledu provedbe Pariškog sporazuma i postizanja UN-ovih ciljeva održivog razvoja, ova bi Uredba trebala doprinijeti uključivanju klimatskih pitanja u sve politike kako bi se postigao opći cilj da 30 % rashoda proračuna Unije doprinose postizanju klimatskih ciljeva. Očekuje se da će mjere u okviru ove Uredbe omogućiti EFPR-u da doprinese postizanju klimatskih ciljeva, ali ne dovodeći u pitanje financiranje ZRP-a, za što je potrebna pozitivna nova procjena financiranja . Relevantna djelovanja, uključujući projekte usmjerene na zaštitu i obnovu dna pokrivenog morskim cvjetnicama i obalnih močvarnih područja, koji su najveći ponori ugljika, bit će utvrđena tijekom izrade i provedbe EFPR-a te ponovno procijenjena u okviru relevantnih evaluacija i postupaka revizije.

Amandman    24

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 14.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(14)  EFPR bi trebao doprinijeti postizanju Unijinih okolišnih ciljeva. Taj bi doprinos trebalo pratiti primjenom pokazatelja Unije za klimatske aktivnosti i o njemu bi se trebalo redovito izvješćivati u okviru evaluacija i godišnjih izvješća o uspješnosti.

(14)  EFPR bi trebao doprinijeti postizanju okolišnih ciljeva Unije, uzimajući u obzir socijalnu koheziju u okviru ZRP-a i Okvirne direktive o pomorskoj strategiji i biti u s skladu s europskom politikom u području okoliša, uključujući standarde kvalitete vode kojima se jamči kvaliteta morskog okoliša koja je primjerena za poboljšanje stanja ribarstva. Taj bi doprinos trebalo pratiti primjenom pokazatelja Unije za klimatske aktivnosti i o njemu bi se trebalo redovito izvješćivati u okviru evaluacija i godišnjih izvješća o uspješnosti.

Amandman    25

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 15.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(15)  U skladu s člankom 42. Uredbe (EU) br. 1380/2013 Europskog parlamenta i Vijeća („Uredba o ZRP-u”)7, financijsku pomoć Unije u okviru EFPR-a trebalo bi uvjetovati poštovanjem pravila ZRP-a. Zahtjevi korisnika koji ne poštuju postojeća pravila ZRP-a ne bi trebali biti prihvatljivi.

(15)  U skladu s člankom 42. Uredbe (EU) br. 1380/2013 Europskog parlamenta i Vijeća („Uredba o ZRP-u”)7, financijsku pomoć Unije u okviru EFPR-a trebalo bi uvjetovati potpunim poštovanjem pravila ZRP-a i relevantnog prava Unije o okolišu. Financijsku pomoć Unije trebalo bi dodijeliti isključivo onim subjektima i državama članicama koji u potpunosti ispunjavaju svoje relevantne zakonske obveze. Zahtjevi korisnika koji ne poštuju postojeća pravila ZRP-a ne bi trebali biti prihvatljivi.

_________________

_________________

7 Uredba (EU) br. 1380/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o zajedničkoj ribarstvenoj politici, izmjeni uredaba Vijeća (EZ) br. 1954/2003 i (EZ) br. 1224/2009 i stavljanju izvan snage uredaba (EZ) br. 2371/2002 i (EZ) br. 639/2004 i Odluke Vijeća 2004/585/EZ (SL L 354, 28.12.2013., str. 22.).

7 Uredba (EU) br. 1380/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o zajedničkoj ribarstvenoj politici, izmjeni uredaba Vijeća (EZ) br. 1954/2003 i (EZ) br. 1224/2009 i stavljanju izvan snage uredaba (EZ) br. 2371/2002 i (EZ) br. 639/2004 i Odluke Vijeća 2004/585/EZ (SL L 354, 28.12.2013., str. 22.).

Amandman    26

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 16.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(16)  Kako bi se riješilo pitanje posebnih uvjeta ZRP-a iz Uredbe (EU) br. 1380/2013 i doprinijelo usklađenosti s pravilima ZRP-a, trebalo bi utvrditi dodatne odredbe uz pravila o prekidu, suspenziji i financijskim ispravcima kako su utvrđena Uredbom (EU) br. [Uredba o utvrđivanju zajedničkih odredbi]. Ako država članica ili korisnik ne poštuju svoje obveze u okviru ZRP-a ili ako Komisija ima dokaze koji upućuju na takvo nepoštovanje, Komisiji bi, kao mjeru opreza, trebalo omogućiti prekid rokova plaćanja. Kako bi se izbjegao očit rizik financiranja neprihvatljivih rashoda, Komisiji bi, osim mogućnosti prekida roka plaćanja, trebalo omogućiti suspenziju plaćanja i nametanje financijskih ispravaka u slučajevima ozbiljne neusklađenosti države članice s pravilima ZRP-a.

(16)  Kako bi se riješilo pitanje posebnih uvjeta ZRP-a iz Uredbe (EU) br. 1380/2013 i doprinijelo potpunoj usklađenosti s pravilima ZRP-a, trebalo bi utvrditi dodatne odredbe uz pravila o prekidu, suspenziji i financijskim ispravcima kako su utvrđena Uredbom (EU) br. [Uredba o utvrđivanju zajedničkih odredbi]. Ako država članica ili korisnik ne poštuju svoje obveze u okviru ZRP-a ili ako Komisija ima dokaze koji potvrđuju takvo nepoštovanje, Komisiji bi trebalo omogućiti privremeni prekid rokova plaćanja. Kako bi se izbjegao očit rizik financiranja neprihvatljivih rashoda, Komisiji bi, osim mogućnosti prekida roka plaćanja, trebalo omogućiti suspenziju plaćanja i nametanje financijskih ispravaka u slučajevima ozbiljne neusklađenosti države članice s pravilima ZRP-a.

Amandman    27

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 17.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(17)  U proteklih nekoliko godina ZRP-om je postignut znatan napredak u smislu vraćanja ribljih stokova na zdrave razine, povećanja profitabilnosti ribarske industrije Unije i očuvanja morskih ekosustava. Međutim, kako bi se ostvarili društveno-gospodarski i okolišni ciljevi ZRP-a potrebno je otkloniti određene bitne probleme. Zbog toga je potrebno nastaviti pružati potporu i u razdoblju nakon 2020., posebno u morskim bazenima u kojima je napredak sporiji.

(17)  U proteklih nekoliko godina poduzeti su koraci radi vraćanja ribljih stokova na zdrave razine, povećanja profitabilnosti ribarske industrije Unije i očuvanja morskih ekosustava. Međutim, kako bi se u potpunosti ostvarili društveno-gospodarski i okolišni ciljevi ZRP-a, uključujući zakonsku obvezu obnove i održavanja svih populacija ribljih stokova iznad razina biomase koje mogu proizvesti najviši održivi prinos, potrebno je otkloniti određene bitne probleme. Zbog toga je potrebno nastaviti pružati potporu i u razdoblju nakon 2020., posebno u morskim bazenima u kojima je napredak sporiji, osobito u onima koji su najviše izolirani kao što su najudaljenije regije.

Amandman    28

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 18.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(18)  Ribarstvo je presudno za egzistenciju i kulturnu baštinu mnogih obalnih zajednica u Uniji, osobito onih u kojima važnu ulogu ima mali priobalni ribolov. S obzirom na to da je prosječna starost mnogih ribarskih zajednica viša od 50 godina, smjena generacija i diversifikacija aktivnosti i dalje su problem.

(18)  Ribarstvo je presudno za egzistenciju i kulturnu baštinu mnogih obalnih i otočnih zajednica u Uniji, osobito onih u kojima važnu ulogu ima mali priobalni ribolov kao što su najudaljenije regije. S obzirom na to da je prosječna starost mnogih ribarskih zajednica viša od 50 godina, smjena generacija i diversifikacija aktivnosti u sektoru ribarstva i dalje su problem. Stoga je nužno da u okviru EFPR-a podupire privlačnost sektora ribarstva osiguravanjem strukovnog osposobljavanja ribara i pristupa mladih zanimanjima u području ribarstva.

Amandman    29

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 18.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(18a)  Ostvarenju ciljeva ZRP-a doprinosi provedba mehanizama zajedničkog upravljanja u profesionalnom i rekreacijskom ribolovu i akvakulturi u kojima izravno sudjeluju uključeni dionici, npr. administracija, sektor ribarstva i akvakulture, znanstvena zajednica i civilno društvo, čije se funkcioniranje zasniva na pravednoj raspodjeli odgovornosti pri odlučivanju i na prilagodljivom upravljanju utemeljenom na znanju, informacijama i izravnosti. EFPR bi trebao podupirati provedbu tih mehanizama na lokalnoj razini.

Obrazloženje

Model zajedničkog upravljanja svoj maksimalni potencijal postiže u okviru biogospodarskog upravljanja koje je u skladu s ekosustavom i predostrožnim pristupima. Tim bi se modelom trebali osigurati alati koji omogućuju odgovor u stvarnom vremenu na promjene okolnosti u prilagodljivom upravljanju.

Amandman    30

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 19.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(19)  Cilj EFPR-a trebao bi biti ostvarenje okolišnih, gospodarskih i društvenih ciljeva te ciljeva u pogledu zapošljavanja iz ZRP-a, kako su utvrđeni u članku 2. Uredbe (EU) br. 1380/2013. Tom bi se potporom trebala zajamčiti dugoročna okolišna održivost aktivnosti u ribarstvu i akvakulturi i upravljanje tim aktivnostima u skladu s ciljem ostvarivanja gospodarskih i društvenih koristi te koristi za zapošljavanje te s ciljem doprinosa dostupnosti opskrbe hranom.

(19)  EFPR bi trebao doprinijeti ostvarenju okolišnih, gospodarskih i društvenih ciljeva te ciljeva u pogledu zapošljavanja iz ZRP-a, kako su utvrđeni u članku 2. Uredbe (EU) br. 1380/2013. Tom bi se potporom trebala zajamčiti dugoročna okolišna održivost aktivnosti u ribarstvu i akvakulturi i upravljanje tim aktivnostima u skladu s ciljevima utvrđenima u članku 2. stavku 2. Uredbe (EU) br. 1380/2013, čime će se doprinijeti ostvarivanju gospodarskih i društvenih koristi te koristi za zapošljavanje te s ciljem doprinosa dostupnosti opskrbe zdravom hranom, a istodobno će se osigurati pravedni radni uvjeti. S tim u vezi potrebno je obratiti posebnu pozornost ribolovnim aktivnostima koje ovise o malim otocima na otvorenom moru i podupirati ih radi njihova preživljavanja i razvoja.

Amandman    31

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 20.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(20)  Potporom iz EFPR-a trebalo bi se nastojati postići i održati održivo ribarstvo na temelju najvišeg održivog prinosa (MSY), a negativne učinke ribolovnih aktivnosti na morski ekosustav svesti na najmanju moguću mjeru. Ta potpora trebala bi uključivati inovacije i ulaganja u ribolovnu praksu i tehnike sa slabim učinkom na okoliš i niskim emisijama ugljika koje su otporne na klimatske promjene.

(20)  Potporom iz EFPR-a trebalo bi se doprinijeti pravodobnom ispunjavanju zakonske obveze obnove i održavanja populacija svih ribljih stokova iznad razina biomase koje mogu proizvesti najviši održivi prinos, a negativne učinke neodrživih i štetnih ribolovnih aktivnosti na morski ekosustav svesti na najmanju moguću mjeru i, ako je moguće, ukloniti. Ta potpora trebala bi uključivati inovacije i ulaganja u ribolovnu praksu i tehnike sa slabim učinkom na okoliš i niskim emisijama ugljika koje su otporne na klimatske promjene te tehnike za selektivni ribolov.

Amandman    32

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 21.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(21)  Obveza iskrcavanja jedan je od glavnih izazova ZRP-a. Njezino uvođenje dovelo je do znatnih izmjena ribolovnih praksi, katkad i uz visoke troškove. Stoga će EFPR poduprijeti inovacije i ulaganja koji doprinose provedbi obveze iskrcavanja, kao što su ulaganja u selektivne ribolovne alate, u poboljšanje lučke infrastrukture i u stavljanje na tržište neželjenog ulova, i to uz višu stopu intenziteta potpore od one koja se primjenjuje na druge operacije. U okviru EFPR-a trebalo bi predvidjeti i maksimalnu stopu intenziteta potpore od 100 % za osmišljavanje, razvoj, praćenje, evaluaciju i upravljanje transparentnim sustavima razmjene ribolovnih mogućnosti među državama članicama („zamjena kvota”) kako bi se ublažio učinak vrsta koje ograničavaju ribolov do kojeg je dovela obveza iskrcavanja.

(21)  Obveza iskrcavanja zakonska je obveza i jedan od glavnih izazova ZRP-a. Njezino uvođenje dovelo je do prekida ekološki neprihvatljive prakse odbacivanja ulova, kao i do znatnih važnih izmjena ribolovnih praksi, katkad i uz visoke troškove. Stoga bi države članice trebale iskoristiti EFPR za podupiranje inovacija i ulaganja koji doprinose potpunoj i pravodobnoj provedbi obveze iskrcavanja, kao što su ulaganja u selektivne ribolovne alate, u poboljšanje lučke infrastrukture i u stavljanje na tržište neželjenog ulova, i to uz višu stopu intenziteta potpore od one koja se primjenjuje na druge operacije. U okviru EFPR-a trebalo bi predvidjeti i maksimalnu stopu intenziteta potpore od 100 % za osmišljavanje, razvoj, praćenje, evaluaciju i upravljanje transparentnim sustavima razmjene ribolovnih mogućnosti među državama članicama („zamjena kvota”) kako bi se ublažio učinak vrsta koje ograničavaju ribolov do kojeg je dovela obveza iskrcavanja.

Amandman    33

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 21.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(21a)  Obveza iskrcavanja trebala bi se u svakoj državi članici jednako pratiti u cijelom spektru, od plovila za mali ribolov do onih za veliki ribolov.

Obrazloženje

Mali ribari u Irskoj i drugim zemljama stalno i uporno se žale da su, s obzirom na to da većinu vremena provode u priobalnom području, najlakše mete u slučaju inspekcija i kažnjavanja, dok se većim plovilima teže pristupa i stoga ih je teže provjeriti.

Amandman    34

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 22.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(22)  EFPR bi trebao moći poduprijeti inovacije i ulaganja na ribarskim plovilima radi poboljšanja zdravstvenih, sigurnosnih i radnih uvjeta, energetske učinkovitosti i kvalitete ulova. Ta potpora međutim ne bi smjela dovesti do povećanja ribolovnog kapaciteta ili sposobnosti pronalaženja ribe te je ne bi trebalo dodjeljivati za ulaganja koja su nužna za poštovanje obveznih zahtjeva iz prava Unije ili nacionalnog prava. U okviru strukture u kojoj nema normativnih mjera, države članice su te koje bi trebale definirati precizna pravila o prihvatljivosti tih ulaganja. U pogledu zdravstvenih, sigurnosnih i radnih uvjeta na ribarskim plovilima trebalo bi dopustiti višu stopu intenziteta potpore od one koja se primjenjuje na druge operacije.

(22)  EFPR bi trebao moći poduprijeti inovacije i ulaganja na ribarskim plovilima radi poboljšanja zdravstvenih, sigurnosnih i radnih uvjeta, zaštite okoliša, energetske učinkovitosti, dobrobiti životinja i kvalitete ulova te potpore određenim pitanjima zdravstvene skrbi. Ta potpora međutim ne bi smjela dovesti do rizika od povećanja ribolovnog kapaciteta ili sposobnosti pronalaženja ribe te je ne bi trebalo dodjeljivati za ulaganja koja su nužna za poštovanje obveznih zahtjeva iz prava Unije ili nacionalnog prava. U okviru strukture u kojoj nema normativnih mjera, države članice su te koje bi trebale definirati precizna pravila o prihvatljivosti tih ulaganja i potpore. U pogledu zdravstvenih, sigurnosnih i radnih uvjeta na ribarskim plovilima trebalo bi dopustiti višu stopu intenziteta potpore od one koja se primjenjuje na druge operacije.

Amandman    35

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 24.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(24)  Uspjeh ZRP-a ovisi o dostupnosti znanstvenih savjeta u području upravljanja ribarstvom, a stoga i o dostupnosti podataka o ribarstvu. S obzirom na izazove i troškove povezane s dobivanjem pouzdanih i potpunih podataka potrebno je pružiti potporu djelovanjima država članica namijenjenima prikupljanju i obradi podataka u skladu s Uredbom (EU) br. 2017/1004 Europskog parlamenta i Vijeća („Uredba o okviru za prikupljanje podataka”)9 i doprinijeti najboljim dostupnim znanstvenim savjetima. Ta potpora trebala bi omogućiti sinergije s prikupljanjem i obradom drugih vrsta podataka o moru.

(24)  Uspjeh ZRP-a ovisi o dostupnosti znanstvenih savjeta u području upravljanja ribarstvom, a stoga i o dostupnosti podataka o ribarstvu. S obzirom na izazove i troškove povezane s dobivanjem pouzdanih i potpunih podataka potrebno je pružiti potporu djelovanjima država članica namijenjenima prikupljanju, obradi i razmjeni podataka u skladu s Uredbom (EU) br. 2017/1004 Europskog parlamenta i Vijeća („Uredba o okviru za prikupljanje podataka”)9 i doprinijeti najboljim dostupnim znanstvenim savjetima. Ta potpora trebala bi omogućiti sinergije s prikupljanjem, obradom i razmjenom drugih vrsta podataka o moru, uključujući podatke o rekreacijskom ribolovu.

_________________

_________________

9 Uredba (EU) 2017/1004 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. svibnja 2017. o uspostavi okvira Unije za prikupljanje i upotrebu podataka u sektoru ribarstva te upravljanje njima i potporu za znanstveno savjetovanje u vezi sa zajedničkom ribarstvenom politikom, i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 199/2008 (SL L 157, 20.6.2017., str. 1.).

9 Uredba (EU) 2017/1004 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. svibnja 2017. o uspostavi okvira Unije za prikupljanje i upotrebu podataka u sektoru ribarstva te upravljanje njima i potporu za znanstveno savjetovanje u vezi sa zajedničkom ribarstvenom politikom, i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 199/2008 (SL L 157, 20.6.2017., str. 1.).

Amandman    36

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 25.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(25)  EFPR bi u okviru izravnog upravljanja trebao poduprijeti djelotvornu i na znanju utemeljenu provedbu ZRP-a, tj. pružanje znanstvenih savjeta, razvoj i provedbu sustava kontrole ribarstva Unije, rad savjetodavnih vijeća i dobrovoljne doprinose međunarodnim organizacijama.

(25)  EFPR bi u okviru izravnog upravljanja trebao poduprijeti djelotvornu i na znanju utemeljenu provedbu ZRP-a, tj. pružanje znanstvenih savjeta, razvoj i provedbu sustava kontrole ribarstva Unije, rad savjetodavnih vijeća i dobrovoljne doprinose međunarodnim organizacijama te veći angažman Unije u međunarodnom upravljanju oceanima.

Amandman    37

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 26.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(26)  S obzirom na izazove u ostvarivanju ciljeva očuvanja iz ZRP-a EFPR bi trebao moći poduprijeti djelovanja namijenjena upravljanju ribarstvom i ribarskim flotama. U tom je kontekstu potpora za prilagodbu flote i dalje katkad neophodna za određene segmente flote i morske bazene. Ta bi potpora trebala biti strogo usmjerena na očuvanje i održivo iskorištavanje morskih bioloških resursa te na postizanje ravnoteže između ribolovnog kapaciteta i raspoloživih ribolovnih mogućnosti. Stoga bi EFPR trebao moći poduprijeti trajni prestanak ribolovnih aktivnosti u segmentima flote u kojima ribolovni kapacitet i raspoložive ribolovne mogućnosti nisu uravnoteženi. Ta bi potpora trebala biti instrument akcijskih planova namijenjen prilagodbi segmenata flote za koje je utvrđeno strukturno prekoračenje kapaciteta, kako je predviđeno člankom 22. stavkom 4. Uredbe (EU) br. 1380/2013, te bi se trebala provesti uništenjem ribarskog plovila ili njegovim povlačenjem iz ribolova i adaptacijom za druge aktivnosti. Ako bi adaptacija uzrokovala povećani pritisak rekreacijskog ribolova na morski ekosustav, potpora bi se trebala dodijeliti samo ako je u skladu sa ZRP-om i ciljevima relevantnih višegodišnjih planova. Kako bi se zajamčila usklađenost strukturne prilagodbe flote s ciljevima očuvanja, potpora trajnom prestanku ribolovnih aktivnosti trebala bi biti strogo uvjetovana i povezana s ostvarenjem rezultata. Stoga bi se trebala provoditi samo financiranjem koje nije povezano s troškovima, kako je predviđeno Uredbom (EU) br. [Uredba o utvrđivanju zajedničkih odredbi]. U okviru tog mehanizma Komisija ne bi trebala državama članicama isplaćivati nadoknadu za trajni prestanak ribolovnih aktivnosti na temelju stvarnih troškova, već na temelju ispunjenih uvjeta i ostvarenja rezultata. U tu bi svrhu Komisija trebala u delegiranom aktu utvrditi te uvjete, koji bi trebali biti povezani s postizanjem ciljeva očuvanja iz ZRP-a.

(26)  S obzirom na izazove u ostvarivanju ciljeva očuvanja iz ZRP-a EFPR bi trebao moći poduprijeti djelovanja namijenjena upravljanju ribarstvom i ribarskim flotama. U tom je kontekstu potpora za prilagodbu flote i dalje katkad neophodna za određene segmente flote i morske bazene. Ta bi potpora trebala biti strogo usmjerena na očuvanje i održivo iskorištavanje morskih bioloških resursa te na postizanje ravnoteže između ribolovnog kapaciteta i raspoloživih ribolovnih mogućnosti. Stoga bi EFPR trebao moći poduprijeti trajni prestanak ribolovnih aktivnosti u segmentima flote u kojima ribolovni kapacitet i raspoložive ribolovne mogućnosti nisu uravnoteženi. Ta bi potpora trebala biti instrument akcijskih planova namijenjen prilagodbi segmenata flote za koje je utvrđeno strukturno prekoračenje kapaciteta, kako je predviđeno člankom 22. stavkom 4. Uredbe (EU) br. 1380/2013, te bi se trebala provesti uništenjem ribarskog plovila ili njegovim povlačenjem iz ribolova i adaptacijom za druge aktivnosti. Ako bi adaptacija prouzročila povećani pritisak rekreacijskog ribolova na morski ekosustav, potpora bi se trebala dodijeliti samo ako je u skladu sa ZRP-om i ciljevima relevantnih višegodišnjih planova.

Amandman    38

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 26.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(26a)  Kako bi se uspostavilo održivo i ekološki prihvatljivo ribarstvo s manjim pritiskom na ribolovne resurse, EFPR bi trebao uz pomoć subvencija ili financijskih instrumenata podupirati modernizaciju plovila radi razvoja jedinica koje troše manje energije, među ostalim za segmente u neravnoteži. EFPR bi trebao omogućiti pružanje pomoći mladim ribarima za nabavu radnog alata, uključujući plovila dulja od 12 metara, osim za segmente u neravnoteži.

Amandman    39

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 26.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(26b)  Budući da ribarske luke, iskrcajna mjesta, zakloništa i burze ribe imaju ključnu ulogu u jamčenju kvalitete iskrcanih proizvoda, sigurnosti i radnih uvjeta, EFPR bi trebao prvenstveno poduprijeti modernizaciju lučke infrastrukture, osobito kad je riječ o marketingu proizvoda ribarstva kako bi se optimirala dodana vrijednost iskrcanih proizvoda.

Amandman    40

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 27.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(27)  S obzirom na visoku razinu nepredvidljivosti ribolovnih aktivnosti, iznimne okolnosti ribarima mogu uzrokovati znatne ekonomske gubitke. Kako bi se ublažile te posljedice, EFPR bi trebao moći poduprijeti naknadu za izvanredni prestanak ribolovnih aktivnosti uzrokovan provedbom određenih mjera očuvanja (primjerice višegodišnjih planova, ciljnih vrijednosti u kontekstu očuvanja i održivog iskorištavanja stokova, mjera za prilagodbu ribolovnog kapaciteta ribarskih plovila raspoloživim ribolovnim mogućnostima i tehničkih mjera), provedbom hitnih mjera, prekidom primjene sporazuma o partnerstvu u održivom ribarstvu zbog više sile, prirodnom katastrofom ili ekološkim incidentom. Potpora bi se trebala dodijeliti samo ako je učinak tih okolnosti na ribare znatan, tj. ako komercijalne aktivnosti dotičnog plovila budu prekinute tijekom najmanje 90 uzastopnih dana i ako ekonomski gubici zbog prestanka iznose više od 30 % prosječnoga godišnjeg prometa dotičnog poduzetnika tijekom određenog razdoblja. U uvjetima za dodjelu te potpore trebalo bi uzeti u obzir posebnosti ribolova jegulje.

(27)  S obzirom na visoku razinu nepredvidljivosti ribolovnih aktivnosti, privremeni prestanak ribarima može prouzročiti znatne ekonomske gubitke. Kako bi se ublažile te posljedice, EFPR bi trebao moći poduprijeti naknadu za privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti prouzročen provedbom određenih mjera očuvanja (primjerice višegodišnjih planova, ciljnih vrijednosti u kontekstu očuvanja i održivog iskorištavanja stokova, mjera za prilagodbu ribolovnog kapaciteta ribarskih plovila raspoloživim ribolovnim mogućnostima i tehničkih mjera), provedbom hitnih mjera, prekidom primjene ili neproduljivanjem sporazuma o partnerstvu u održivom ribarstvu zbog više sile, prirodnom katastrofom ili ekološkim incidentom, uključujući razdoblja zatvaranja zbog zdravlja ili abnormalne smrtnosti ribolovnih resursa, nesreća na moru tijekom ribolovnih aktivnosti i nepovoljnih klimatskih prilika. Potpora bi se trebala dodijeliti samo ako je učinak tih okolnosti na ribare znatan, tj. ako komercijalne aktivnosti dotičnog plovila budu prekinute tijekom najmanje 120 uzastopnih dana tijekom posljednje dvije godine. U uvjetima za dodjelu te potpore trebalo bi uzeti u obzir posebnosti ribolova jegulje.

Amandman    41

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 27.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(27a)  Ribari i proizvođači u sektoru morske i slatkovodne akvakulture trebali bi moći dobiti potporu iz EFPRA-e u slučaju krize na tržištu ribarstva i akvakulture, prirodnih katastrofa ili ekoloških incidenata.

Obrazloženje

Kao i u slučaju sredstava za poljoprivredu, potrebno je uspostaviti tržišnu sigurnosnu mrežu za ribare i proizvođače u sektoru akvakulture.

Amandman    42

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 28.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(28)  Mali priobalni ribolov obavljaju ribarska plovila kraća od 12 metara na kojima se ne upotrebljavaju povlačni ribolovni alati. Taj sektor obuhvaća gotovo 75 % svih ribarskih plovila registriranih u Uniji i gotovo polovinu svih zaposlenih u sektoru ribarstva. Subjekti koji se bave malim priobalnim ribolovom izrazito su ovisni o zdravim ribljim stokovima jer im je to glavni izvor prihoda. U okviru EFPR-a bi se stoga njima trebao pružiti povlašteni tretman tako da im se omogući 100 %-tna stopa intenziteta potpore, među ostalim za operacije povezane s kontrolom i izvršenjem, u cilju poticanja održive ribolovne prakse. Osim toga, određena područja potpore trebala bi biti će rezervirana za mali priobalni ribolov u segmentima flote u kojima su ribolovni kapacitet i raspoložive ribolovne mogućnosti uravnoteženi, tj. potpora za nabavu rabljenog plovila i za zamjenu ili modernizaciju motora plovila. Nadalje, države članice u svoj bi program trebale uključiti akcijski plan za mali priobalni ribolov koji bi trebalo pratiti na temelju pokazatelja za koje bi trebalo utvrditi ključne etape i ciljne vrijednosti.

(28)  Mali priobalni ribolov obavljaju ribarska plovila kraća od 12 metara na kojima se ne upotrebljavaju povlačni ribolovni alati. Taj sektor obuhvaća gotovo 75 % svih ribarskih plovila registriranih u Uniji i gotovo polovinu svih zaposlenih u sektoru ribarstva. Subjekti koji se bave malim priobalnim ribolovom izrazito su ovisni o zdravim ribljim stokovima jer im je to glavni izvor prihoda. U okviru EFPR-a bi se stoga njima trebao pružiti povlašteni tretman tako da im se omogući 100 %-tna stopa intenziteta potpore, među ostalim za operacije povezane s kontrolom i izvršenjem, u cilju poticanja održive ribolovne prakse u skladu s ciljevima ZRP-a. Osim toga, određena područja potpore trebala bi biti rezervirana za mali priobalni ribolov u segmentima flote u kojima su ribolovni kapacitet i raspoložive ribolovne mogućnosti uravnoteženi, tj. potpora za nabavu rabljenog plovila i za zamjenu ili modernizaciju motora plovila te za mlade ribare. Nadalje, države članice u svoj bi program trebale uključiti akcijski plan za mali priobalni ribolov koji bi trebalo pratiti na temelju pokazatelja za koje bi trebalo utvrditi ključne etape i ciljne vrijednosti.

Amandman    43

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 29.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(29)  Najudaljenije regije, kako je navedeno u Komunikaciji Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru, Odboru regija i Europskoj investicijskoj banci od 24. listopada 2017. pod naslovom „Jače i obnovljeno strateško partnerstvo s najudaljenijim regijama EU-a”10, suočene su s posebnim izazovima povezanima s njihovom udaljenošću, topografijom i klimom kako je navedeno u članku 349. Ugovora, ali imaju i posebne prednosti za razvoj održivog plavoga gospodarstva. Stoga bi za svaku najudaljeniju regiju programu dotičnih država članica trebao biti pridružen akcijski plan za razvoj održivih sektora plavoga gospodarstva, uključujući održivo iskorištavanje ribarstva i akvakulture, a za potporu provedbi tih akcijskih planova trebala bi se namijeniti dodijeljena financijska sredstva. EFPR bi trebao moći poduprijeti i nadoknadu dodatnih troškova s kojima su najudaljenije regije suočene zbog svojeg položaja i izoliranosti. Tu bi potporu trebalo ograničiti na određeni postotak ukupnih dodijeljenih financijskih sredstava. Osim toga, u najudaljenijim regijama trebala bi se primijeniti viša stopa intenziteta potpore od one koja se primjenjuje na druge operacije.

(29)  Najudaljenije regije suočene su s posebnim izazovima povezanima s njihovom udaljenošću, topografijom i klimom kako je navedeno u članku 349. Ugovora, ali imaju i posebne prednosti za razvoj održivog plavoga gospodarstva. Stoga bi za svaku najudaljeniju regiju programu dotičnih država članica trebao biti pridružen akcijski plan za razvoj održivih sektora plavoga gospodarstva, uključujući održivo iskorištavanje ribarstva i akvakulture, a za potporu provedbi tih akcijskih planova trebala bi se namijeniti dodijeljena financijska sredstva. Kako bi se održala konkurentnost određenih proizvoda ribarstva i akvakulture iz najudaljenijih regija u usporedbi sa sličnim proizvodima iz ostalih regija Unije, Unija je 1992. godine uvela mjere kompenzacije za povezane dodatne troškove u sektoru ribarstva. Mjere koje će se primjenjivati u razdoblju 2014. – 2020. utvrđene su u Uredbi (EU) br. 508/2014 Europskog parlamenta i Vijeća10a. Potrebno je nastaviti pružati podršku kako bi se nadoknadili dodatni troškovi ulova, uzgoja, obrade i marketinga određenih proizvoda ribarstva i akvakulture iz najudaljenijih regija tako da kompenzacije doprinesu zadržavanju ekonomske održivosti subjekata iz tih regija. S obzirom na različite tržišne uvjete u najudaljenijim regijama, oscilacije u ulovu i stokovima te tržišnoj potražnji, dotične države članice bi same trebale utvrditi proizvode ribarstva koji su prihvatljivi za kompenzaciju, njihove najviše količine i kompenzacijske iznose u okviru cjelokupne dodjele sredstava po državi članici. Države članice trebale bi imati ovlast za prilagođavanje popisa i količina dotičnih proizvoda ribarstva te iznosa kompenzacije u okviru ukupno dodijeljenih sredstava po državi članici. Trebale bi biti ovlaštene i za prilagodbu svojih planova kompenzacije ako je to opravdano zbog promjene uvjeta. Države bi članice trebale utvrditi kompenzacijske iznose na razini koja dopušta prikladnu kompenzaciju dodatnih troškova nastalih uslijed posebnih poteškoća koje imaju najudaljenije regije. Kako bi se izbjegla prekomjerna kompenzacija, taj bi iznos trebao biti proporcionalan dodatnim troškovima koje pomoć nadoknađuje. U tu je svrhu potrebno u obzir uzeti i druge vrste javne intervencije koja utječe na razinu dodatnih troškova. Osim toga, u najudaljenijim regijama trebala bi se primijeniti viša stopa intenziteta potpore od one koja se primjenjuje na druge operacije.

__________________

__________________

10 COM(2017) 623

 

 

10aUredba (EU) br. 508/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EZ) br. 2328/2003, (EZ) br. 861/2006, (EZ) br. 1198/2006, (EZ) br. 791/2007 i Uredbe (EU) br. 1255/2011 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 149, 20.5.2014., str. 1.).

Amandman    44

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 29.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(29a)  Kako bi se osigurao opstanak sektora malog priobalnog ribolova u najudaljenijim regijama te poštovala načela različitog postupanja za male otoke i područja iz cilja održivoga razvoja br. 14, iz EFPR-a bi se na temelju članka 349. UFEU-a trebala moći pružati potpora za nabavu i obnovu plovila za mali priobalni ribolov u najudaljenijim regijama s kojih se sav ulov iskrcava u njihovim lukama i doprinijeti lokalnom održivom razvoju kako bi se povećala sigurnost ljudi, poštovali higijenski standardi Unije, borilo protiv nezakonitog, neprijavljenog i nereguliranog ribolova te postigla veća ekološka učinkovitost. Obnova ribarske flote trebala bi ostati unutar odobrenih gornjih granica kapaciteta te biti u skladu s ciljevima ZRP-a. EFPR bi trebao moći pružiti potporu povezanim mjerama poput izgradnje ili modernizacije brodogradilišta namijenjenih plovilima za mali priobalni ribolov u najudaljenijim regijama, nabavi ili obnovi infrastrukture i opreme ili istraživanjima.

Amandman    45

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 29.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(29b)  Uzimajući u obzir Rezoluciju Europskog parlamenta o posebnoj situaciji otoka (2015/3014(RSP)) i mišljenje Europskog gospodarskog i socijalnog odbora o specifičnim problemima s kojima se suočavaju otoci (1229/2011), poljoprivreda, uzgoj i ribarstvo važan su dio lokalnih otočnih ekonomija. Europske otočne regije imaju problema zbog teže dostupnosti, što se posebno odnosi na mala i srednja poduzeća, te niže razine diferencijacije proizvoda pa im je potrebna strategija radi iskorištavanja svih mogućih sinergija između europskih strukturnih i investicijskih fondova i drugih instrumenata Unije kako bi se uklonili nedostaci otoka i poboljšao njihov gospodarski rast, stvaranje radnih mjesta i održivi razvoj. Iako se člankom 174. UFEU-a priznaju trajne prirodne i geografske poteškoće specifične za otoke, Komisija mora uspostaviti „Strateški okvir Unije za otoke” radi povezivanja instrumenata koji mogu imati velik teritorijalni utjecaj.

Obrazloženje

Posebnu situaciju europskih otoka trebalo bi bolje uzeti u obzir pri razmatranju novog okvira za EFPR za 2021. godinu.

Amandman    46

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 30.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(30)  EFPR bi u okviru podijeljenog upravljanja trebao moći poduprijeti zaštitu i obnovu morske i obalne bioraznolikosti i ekosustavâ. U tu bi se svrhu trebala moći pružiti potpora za naknadu za prikupljanje izgubljenog ribolovnog alata i morskog otpada iz mora i za ulaganja u luke u cilju osiguravanja primjerenih objekata za prihvat izgubljenog ribolovnog alata i morskog otpada. Potpora bi se trebala moći pružiti i za djelovanja namijenjena postizanju ili održavanju dobrog stanja okoliša u morskom okolišu kako je utvrđeno u Direktivi 2008/56/EZ Europskog parlamenta i Vijeća („Okvirna direktiva o pomorskoj strategiji”)11, za provedbu mjera prostorne zaštite uvedenih u skladu s tom Direktivom te, u skladu s prioritetnim akcijskim okvirima uspostavljenima na temelju Direktive Vijeća 92/43/EEZ („Direktiva o staništima”)12, za upravljanje, obnovu i praćenje područja mreže Natura 2000. i za zaštitu vrsta u skladu s Direktivom 92/43/EEZ i Direktivom 2009/147/EZ Europskog parlamenta i Vijeća („Direktiva o pticama”)13. U okviru izravnog upravljanja EFPR će doprinijeti promicanju čistih i zdravih mora i provedbi „Europske strategije za plastiku u kružnom gospodarstvu” predstavljene u Komunikaciji Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija od 16. siječnja 2016.14, u skladu s ciljem postizanja ili održavanja dobrog stanja okoliša u morskom okolišu.

(30)  EFPR bi u okviru podijeljenog upravljanja trebao moći poduprijeti zaštitu i obnovu morske i obalne biološke raznolikosti i ekosustavâ. U tu bi se svrhu trebala moći pružiti potpora za naknadu za prikupljanje izgubljenog ribolovnog alata i morskog otpada iz mora, posebno plastike, i za ulaganja u luke u cilju osiguravanja primjerenih objekata za prihvat i skladištenje prikupljenog izgubljenog ribolovnog alata i morskog otpada. Potpora bi se trebala moći pružiti i za djelovanja namijenjena postizanju ili održavanju dobrog stanja okoliša u morskom okolišu kako je utvrđeno u Direktivi 2008/56/EZ Europskog parlamenta i Vijeća („Okvirna direktiva o pomorskoj strategiji”)11,, za provedbu mjera prostorne zaštite uvedenih u skladu s tom Direktivom te, u skladu s prioritetnim akcijskim okvirima uspostavljenima na temelju Direktive Vijeća 92/43/EEZ („Direktiva o staništima”)12, za upravljanje, obnovu i praćenje područja mreže Natura 2000. i za zaštitu vrsta u skladu s Direktivom 92/43/EEZ i Direktivom 2009/147/EZ Europskog parlamenta i Vijeća („Direktiva o pticama”)13 i Direktivom 2000/60/EZ Europskog parlamenta i Vijeća13a te u skladu sa standardima Unije za pročišćavanje komunalnih otpadnih voda i za izgradnju, postavljanje, modernizaciju te znanstvenu pripremu i procjenu statičnih ili pokretnih objekata namijenjenih zaštiti i jačanju morske faune i flore u najudaljenijim regijama. U okviru izravnog upravljanja EFPR će doprinijeti promicanju čistih i zdravih mora i provedbi „Europske strategije za plastiku u kružnom gospodarstvu” predstavljene u Komunikaciji Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija od 16. siječnja 2016.14, u skladu s ciljem postizanja ili održavanja dobrog stanja okoliša u morskom okolišu.

_________________

_________________

11 Direktiva 2008/56/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 17. lipnja 2008. o uspostavljanju okvira za djelovanje Zajednice u području politike morskog okoliša (SL L 164, 25.6.2008., str. 19.).

11 Direktiva 2008/56/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 17. lipnja 2008. o uspostavljanju okvira za djelovanje Zajednice u području politike morskog okoliša (SL L 164, 25.6.2008., str. 19.).

12 Direktiva Vijeća 92/43/EEZ od 21. svibnja 1992. o očuvanju prirodnih staništa i divlje faune i flore (SL L 206, 22.7.1992., str. 7.).

12 Direktiva Vijeća 92/43/EEZ od 21. svibnja 1992. o očuvanju prirodnih staništa i divlje faune i flore (SL L 206, 22.7.1992., str. 7.).

13 Direktiva 2009/147/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 30. studenoga 2009. o očuvanju divljih ptica (SL L 20, 26.1.2010, str. 7.).

13 Direktiva 2009/147/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 30. studenoga 2009. o očuvanju divljih ptica (SL L 20, 26.1.2010, str. 7.).

 

13.a Direktiva 2000/60/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2000. o uspostavi okvira za djelovanje Zajednice u području vodne politike (SL L 327, 22.12.2000., str. 1.).

14 COM(2018) 28

14 COM(2018) 28

Amandman    47

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 31.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(31)  Ribarstvo i akvakultura doprinose sigurnosti opskrbe hranom i prehrani. Međutim Unija trenutačno uvozi više od 60 % svoje ponude proizvoda ribarstva, zbog čega je izrazito ovisna o trećim zemljama. Važan je izazov potaknuti potrošnju ribljih bjelančevina koje su proizvedene u Uniji uz visoke standarde kvalitete i dostupne potrošačima po povoljnim cijenama.

(31)  U UN-ovu Programu održivog razvoja do 2030. su eliminiranje gladi, ostvarenje sigurnosti opskrbe hranom i bolja prehrana utvrđeni kao jedan od 17 ciljeva održivog razvoja (2. cilj). Unija se u potpunosti zalaže za taj cilj i njegovu provedbu. U tom kontekstu ribarstvo i održiva akvakultura doprinose sigurnosti opskrbe hranom i prehrani. Međutim Unija trenutačno uvozi više od 60 % svoje ponude proizvoda ribarstva, zbog čega je izrazito ovisna o trećim zemljama. Važan je izazov potaknuti potrošnju ribljih proizvoda koji su proizvedeni u Uniji uz visoke standarde kvalitete i po povoljnim cijenama za opskrbu javnih ustanova kao što su bolnice ili škole proizvodima lokalnog malog ribolova te za provedbu programa osposobljavanja i podizanja razine osviještenosti u obrazovnim institucijama o važnosti konzumacije lokalne ribe.

Amandman    48

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 32.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(32)  EFPR bi stoga trebao moći poduprijeti promicanje i održivi razvoj akvakulture, uključujući slatkovodnu akvakulturu, namijenjenu uzgoju vodenih životinja i biljaka za proizvodnju hrane i drugih sirovina. U nekim državama članicama i dalje su na snazi složeni administrativni postupci, kao što su otežan pristup prostoru i komplicirani postupci izdavanja dozvola, što tom sektoru otežava nastojanja da popravi predodžbu o proizvodima akvakulture i poveća njihovu konkurentnost. Potpora bi trebala biti u skladu s višegodišnjim strateškim planovima država članica za razvoj akvakulture izrađenima na temelju Uredbe (EU) br. 1380/2013. Konkretno, trebala bi biti prihvatljiva potpora okolišnoj održivosti, produktivnim ulaganjima, inovacijama, stjecanju profesionalnih vještina, poboljšanju radnih uvjeta i kompenzacijskim mjerama kojima se omogućuju ključne usluge upravljanja zemljištem i prirodom. Trebala bi biti prihvatljiva i djelovanja u području javnog zdravstva, programi osiguranja akvakulturnih stokova i djelovanja u području zdravlja i dobrobiti životinja. Međutim potpora produktivnim ulaganjima trebala bi se pružati isključivo financijskim instrumentima i u okviru fonda InvestEU, što omogućuje postizanje visokog učinka poluge na tržištima te je stoga relevantnije od bespovratnih sredstava za rješavanje financijskih izazova dotičnog sektora.

(32)  EFPR bi stoga trebao moći poduprijeti promicanje i održivi razvoj akvakulture, uključujući slatkovodnu akvakulturu, namijenjenu uzgoju vodenih životinja i biljaka za proizvodnju hrane i drugih sirovina. U nekim državama članicama i dalje su na snazi složeni administrativni postupci, kao što su otežan pristup prostoru i komplicirani postupci izdavanja dozvola, što tom sektoru otežava nastojanja da popravi predodžbu o proizvodima akvakulture i poveća njihovu konkurentnost. Potpora bi trebala biti u skladu s višegodišnjim strateškim planovima država članica za razvoj akvakulture izrađenima na temelju Uredbe (EU) br. 1380/2013. Konkretno, trebala bi biti prihvatljiva potpora okolišnoj održivosti, produktivnim ulaganjima, inovacijama, stjecanju profesionalnih vještina, poboljšanju radnih uvjeta i kompenzacijskim mjerama kojima se omogućuju ključne usluge upravljanja zemljištem i prirodom. Trebala bi biti prihvatljiva i djelovanja u području javnog zdravstva, programi osiguranja akvakulturnih stokova i djelovanja u području zdravlja i dobrobiti životinja. Potporu bi trebalo po mogućnosti osigurati iz financijskih instrumenata, fonda InvestEU i bespovratnih sredstava.

Amandman    49

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 33.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(33)  Sigurnost opskrbe hranom ovisi o djelotvornim i dobro organiziranim tržištima kojima se poboljšavaju transparentnost, stabilnost, kvaliteta i raznolikost lanca opskrbe te informiranost potrošača. U tu bi svrhu EFPR trebao moći poduprijeti stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture u skladu s ciljevima iz Uredbe (EU) br. 1379/2013 Europskog parlamenta i Vijeća („Uredba o ZOT-u”)15. Konkretno, potpora bi se trebala moći pružiti za osnivanje organizacija proizvođača, provedbu planova proizvodnje i stavljanja na tržište, promicanje tržišnog plasmana te izradu i širenje podataka o istraživanju tržišta.

(33)  Sigurnost opskrbe hranom ovisi o djelotvornim i dobro organiziranim tržištima kojima se poboljšavaju transparentnost, stabilnost, kvaliteta i raznolikost lanca opskrbe te informiranost potrošača. U tu bi svrhu EFPR trebao moći poduprijeti stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture u skladu s ciljevima iz Uredbe (EU) br. 1379/2013 Europskog parlamenta i Vijeća („Uredba o ZOT-u”)15. Konkretno, potpora bi se među ostalim trebala moći pružiti za osnivanje organizacija proizvođača, uključujući ribarske zadruge, male proizvođače, provedbu planova proizvodnje i stavljanja na tržište, skladištenje, promidžbu i komunikacijske kampanje, promicanje tržišnog plasmana, provođenje istraživanja o tržištima, očuvanje i jačanje Europskog tržišnog opservatorija za proizvode ribarstva i akvakulture (EUMOFA) te izradu i širenje podataka o istraživanju tržišta.

_________________

_________________

15 Uredba (EU) br. 1379/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o zajedničkom uređenju tržišta proizvodima ribarstva i akvakulture, izmjeni uredbi Vijeća (EZ) br. 1184/2006 i (EZ) br. 1224/2009 i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 104/2000 (SL L 354, 28.12.2013., str. 1.).

15 Uredba (EU) br. 1379/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o zajedničkom uređenju tržišta proizvodima ribarstva i akvakulture, izmjeni uredbi Vijeća (EZ) br. 1184/2006 i (EZ) br. 1224/2009 i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 104/2000 (SL L 354, 28.12.2013., str. 1.).

Amandman    50

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 33.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(33a)  Kvaliteta i raznolikost morskih proizvoda Unije pruža konkurentsku prednost za proizvođače koja znatno doprinosi kulturnoj i gastronomskoj baštini, uspostavljanjem ravnoteže između očuvanja kulturnih tradicija te razvoja i primjene novih znanstvenih spoznaja. Građani i potrošači sve više traže kvalitetne proizvode s posebnim razlikovnim značajkama povezanima s njihovim geografskim podrijetlom. U tu će svrhu EFPR moći poduprijeti morske proizvode obuhvaćene Uredbom 1151/2012 Europskog parlamenta i Vijeća1a. Konkretno, moći će poduprijeti priznavanje i upis oznaka zemljopisne kvalitete u skladu s tom Uredbom. Moći će poduprijeti i subjekte za upravljanje zaštićenim oznakama izvornosti i zaštićenim oznakama zemljopisnog podrijetla, kao i programima poboljšanja kvalitete koje razviju. Nadalje, moći će poduprijeti istraživanja koja provode ti subjekti za upravljanje radi boljeg poznavanja posebnih proizvodnih objekata, postupaka i proizvoda.

 

___________________

 

1a Uredba (EU) br. 1151/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. studenoga 2012. o sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode (SL L 343, 14.12.2012., str. 1.).

Amandman    51

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 33.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(33b)  Uzimajući u obzir Rezoluciju Europskog parlamenta od 4. prosinca 2008. o europskom planu za upravljanje populacijom kormorana i Rezoluciju od 17. lipnja 2010. o novom poticaju za Strategiju za održivi razvoj europske akvakulture, EFPR bi trebao poticati znanstvena istraživanja i prikupljanje podataka o utjecaju ptica selica na sektor akvakulture i relevantne riblje stokove Unije.

Amandman    52

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 33.c (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(33c)  S obzirom na to da sektor akvakulture treba rasti te da se suočava s velikim gubitkom ribljih stokova zbog ptica selica, EFPR bi trebao obuhvaćati određene nadoknade za te gubitke sve dok ne bude uspostavljen europski plan upravljanja.

Amandman    53

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 34.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(34)  Prerađivačka industrija ima određenu ulogu u dostupnosti i kvaliteti proizvoda ribarstva i akvakulture. EFPR bi trebao moći poduprijeti ciljana ulaganja u tu industriju, pod uvjetom da doprinose ostvarenju ciljeva ZOT-a. Tu bi potporu trebalo osigurati isključivo iz financijskih instrumenata i fonda InvestEU, a ne iz bespovratnih sredstava.

(34)  Prerađivačka industrija ima određenu ulogu u dostupnosti i kvaliteti proizvoda ribarstva i akvakulture. EFPR bi trebao moći poduprijeti ciljana ulaganja u tu industriju, pod uvjetom da doprinose ostvarenju ciljeva ZOT-a. Ta se potpora može osigurati iz bespovratnih sredstava, financijskih instrumenata i fonda InvestEU.

Obrazloženje

Prerađivačkoj industriji trebalo bi pružati kontinuiranu potporu, među ostalim iz bespovratnih sredstava, kako bi se povećala njezina konkurentnost. Ne bi trebalo isključiti bespovratna sredstva jer mala i srednja poduzeća ne mogu lako pristupiti financijskim instrumentima.

Amandman    54

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 34.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(34a)  Osim već navedenih prihvatljivih mjera, EFPR bi trebao moći pružiti potporu i drugim područjima povezanima s ribarstvom i akvakulturom, uključujući potporu za zaštitni lov ili upravljanje štetnim vrstama divljih životinja koje ugrožavaju održive razine ribljih stokova, posebno tuljanima i kormoranima.

Amandman    55

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 34.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(34b)  Osim već navedenih prihvatljivih mjera, EFPR bi trebao moći pružiti potporu i drugim područjima povezanima s ribarstvom i akvakulturom, uključujući naknadu za ulov oštećen zbog sisavaca i ptica koji su zaštićeni zakonodavstvom Unije, posebno tuljana i kormorana.

Amandman    56

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 35.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(35)  Otvaranje radnih mjesta u obalnim regijama ovisi o lokalnom razvoju održivog plavoga gospodarstva kojim se oživljava socijalna struktura tih regija. Industrija i usluge povezane s oceanima vjerojatno će nadmašiti rast svjetskoga gospodarstva i znatno doprinijeti zapošljavanju i rastu do 2030. Da bi bio održiv, plavi rast ovisi o inovacijama i ulaganju u nove pomorske djelatnosti i u biogospodarstvo, uključujući održive modele turizma, obnovljive izvore energije koji se temelje na oceanima, inovativnu luksuznu brodogradnju i nove lučke usluge, što može otvoriti radna mjesta i istodobno pospješiti lokalni razvoj. Iako bi javna ulaganja u održivo plavo gospodarstvo trebalo uvrstiti u sve dijelove proračuna Unije, EFPR bi se trebao posebno usredotočiti na uvjete koji omogućuju razvoj održivog plavoga gospodarstva i uklanjanje uskih grla kako bi se olakšalo ulaganje i potaknuo razvoj novih tržišta, tehnologija ili usluga. Potporu za razvoj održivog plavoga gospodarstva trebalo bi pružiti u okviru podijeljenog, izravnog i neizravnog upravljanja.

(35)  Otvaranje radnih mjesta u obalnim regijama ovisi o lokalnom razvoju održivog plavoga gospodarstva koje se razvija unutar ekoloških ograničenja i kojim se oživljava socijalna struktura tih regija, uključujući otoke i najudaljenije regije. Industrija i usluge povezane s oceanima vjerojatno će nadmašiti rast svjetskoga gospodarstva i znatno doprinijeti zapošljavanju i rastu do 2030. Da bi bio održiv, plavi rast ovisi o inovacijama i ulaganju u nove pomorske djelatnosti, u biogospodarstvo i biotehnologiju, uključujući održive modele turizma, obnovljive izvore energije koji se temelje na oceanima, inovativnu luksuznu brodogradnju i nove lučke usluge te održiv razvoj sektora ribarstva i akvakulture, što može otvoriti radna mjesta i istodobno pospješiti lokalni razvoj te razvoj novih morskih proizvoda koji se temelje na biologiji. Iako bi javna ulaganja u održivo plavo gospodarstvo trebalo uvrstiti u sve dijelove proračuna Unije, EFPRA bi se trebao posebno usredotočiti na uvjete koji omogućuju održivo plavo gospodarstvo koje se razvija unutar ekoloških ograničenja i uklanjanje uskih grla kako bi se olakšalo ulaganje i potaknuo razvoj novih tržišta, tehnologija ili usluga. Potporu za razvoj održivog plavoga gospodarstva trebalo bi pružiti u okviru podijeljenog, izravnog i neizravnog upravljanja.

Amandman    57

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 35.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(35a)  U skladu s uvodnom izjavom 3. Uredbe o ZRP-u „rekreacijski ribolov može imati značajan utjecaj na riblje resurse i države članice bi stoga trebale osigurati da se on obavlja na način koji je sukladan s ciljevima ZRP-a”. Međutim, rekreacijskim ribolovom ne može se prikladno upravljati bez pouzdanog i redovitog prikupljanja podataka o rekreacijskom ribolovu, kako je naglašeno u Rezoluciji Europskog parlamenta o stanju rekreacijskog ribolova u Europskoj uniji (2017/2120 INI).

Amandman    58

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 35.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(35b)  Cilj održivog plavoga gospodarstva je zajamčiti održivu potrošnju i proizvodnju, kao i učinkovitu uporabu resursa, zajedno sa zaštitom i očuvanjem raznolikosti, produktivnosti, otpornosti, osnovnih funkcija i intrinsičnih vrijednosti morskih ekosustava. Temelji se na dugoročnoj procjeni potreba sadašnjih i budućih generacija. To ujedno znači uspostavu primjerenih cijena robe i usluga.

Obrazloženje

Održivo plavo gospodarstvo podrazumijeva gospodarske, društvene i ekološke aktivnosti koje su ključan dio morskog ekosustava zbog čega je potrebno održati ravnotežu između poboljšanja životnih uvjeta i dobrobiti obalnih lokalnih zajednica i zaštite morskih ekosustava. Održivo plavo gospodarstvo stvarat će gospodarsku vrijednost morskog okoliša samo ako se provede tako da se zaštite i očuvaju morski resursi i ekosustavi.

Amandman    59

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 35.c (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(35c)  Potrebno je uvesti mjere potpore kako bi se potaknuo socijalni dijalog i EFPR upotrijebio za osposobljavanje kvalificiranih stručnjaka za sektor pomorstva i ribarstva. Budući da je važno modernizirati sektor pomorstva i ribarstva te da inovacije u tome imaju bitnu ulogu, potrebno je preispitati dodjelu financijskih sredstava za stručno usavršavanje i strukovno osposobljavanje u okviru EFPR-a.

Obrazloženje

Ovim se amandmanom podsjeća na članke 25. i 27. mišljenja odbora PECH 2017/2052(INI) i potrebu da se sredstva u okviru EFPR-a dodijele upravo za obuku sadašnjih i budućih radnika u tim sektorima, bez dobnih ograničenja, ali s posebnim ciljem da se poboljša gospodarska i okolišna održivost aktivnosti ribarstva.

Amandman    60

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 35.d (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(35 d)  Ulaganje u ljudski kapital također je od ključne važnosti za povećanje konkurentnosti i gospodarske uspješnosti ribarstvenih i pomorskih aktivnosti. Stoga bi EFPR trebao poticati savjetodavne usluge, suradnju između znanstvenika i ribara, stručno usavršavanje, cjeloživotno učenje, širenje znanja te pomoći u poboljšanju opće uspješnosti i konkurentnosti subjekata i promicati socijalni dijalog. Kao priznanje njihove uloge u ribarskim zajednicama, supružnicima i životnim partnerima samozaposlenih ribara pod određenim bi uvjetima također trebalo odobriti potporu za stručno usavršavanje, cjeloživotno učenje, širenje znanja i umrežavanje koje doprinosi njihovu stručnom razvoju.

Obrazloženje

Ovime se ponovno uvodi uvodna izjava 31. iz Uredbe (EU) br. 508/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. u kojoj je riječ o poticanju ljudskog kapitala. Posebno za obalne zajednice koje ovise o aktivnostima ribarstva iznimno je važno da mogu poticati uključivanje novih kvalificiranih radnika.

Amandman    61

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 36.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(36)  Razvoj održivog plavoga gospodarstva snažno se oslanja na partnerske odnose među lokalnim dionicima koji doprinose vitalnosti obalnih i kontinentalnih zajednica i gospodarstava. U okviru EFPR-a trebalo bi osigurati alate za poticanje tih partnerskih odnosa. EFPR bi u tu svrhu u okviru podijeljenog upravljanja trebao pružiti potporu lokalnom razvoju pod vodstvom zajednice. Tim bi se pristupom trebala ojačati gospodarska diversifikacija u lokalnom kontekstu razvojem priobalnog ribolova i ribolova na unutarnjim vodama, akvakulture i održivog plavoga gospodarstva. Strategijama lokalnog razvoja pod vodstvom zajednice trebalo bi lokalnim zajednicama omogućiti da bolje iskoriste i ostvare dobit iz prilika koje im nudi održivo plavo gospodarstvo te da iskoriste i ojačaju kulturne, društvene i ljudske resurse te resurse okoliša. Stoga bi svako lokalno partnerstvo trebalo odražavati glavni cilj svoje strategije koja se na njega primjenjuje i osigurati uravnoteženo sudjelovanje i zastupljenost relevantnih dionika održivog lokalnog plavoga gospodarstva.

(36)  Razvoj održivog plavoga gospodarstva snažno se oslanja na partnerske odnose među lokalnim dionicima koji doprinose vitalnosti i održivosti populacije obalnih, otočnih i kontinentalnih zajednica i gospodarstava. U okviru EFPR-a trebalo bi osigurati alate za poticanje tih partnerskih odnosa. EFPR bi u tu svrhu u okviru podijeljenog upravljanja trebao pružiti potporu lokalnom razvoju pod vodstvom zajednice. Tim bi se pristupom trebala ojačati gospodarska diversifikacija u lokalnom kontekstu razvojem priobalnog ribolova i ribolova na unutarnjim vodama, akvakulture i održivog plavoga gospodarstva. Strategijama lokalnog razvoja pod vodstvom zajednice trebalo bi lokalnim zajednicama omogućiti da bolje iskoriste i ostvare dobit iz prilika koje im nudi održivo plavo gospodarstvo te da iskoriste i ojačaju kulturne, društvene i ljudske resurse te resurse okoliša. Stoga bi svako lokalno partnerstvo trebalo odražavati glavni cilj svoje strategije koja se na njega primjenjuje i osigurati uravnoteženo sudjelovanje i zastupljenost relevantnih dionika održivog lokalnog plavoga gospodarstva.

Amandman    62

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 37.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(37)  EFPR bi u okviru podijeljenog upravljanja trebao moći poduprijeti održivo plavo gospodarstvo prikupljanjem, upravljanjem i korištenjem podataka radi poboljšanja znanja o stanju morskog okoliša. Ta bi potpora trebala biti usmjerena na ispunjenje zahtjeva iz Direktive 92/43/EEZ i Direktive 2009/147/EZ, podupiranje prostornog planiranja morskog područja te poboljšanje kvalitete i razmjene podataka u okviru Europske mreže nadgledanja i prikupljanja podataka o moru.

(37)  EFPRA bi u okviru podijeljenog upravljanja trebao moći poduprijeti održivo plavo gospodarstvo koje se razvija unutar ekoloških ograničenja prikupljanjem, upravljanjem i korištenjem podataka radi poboljšanja znanja o stanju morskog i slatkovodnog okoliša te resursa. Ta bi potpora trebala biti usmjerena na ispunjenje zahtjeva iz Direktive 92/43/EEZ i Direktive 2009/147/EZ, podupiranje prostornog planiranja morskog područja, održivosti sektora ribarstva i akvakulture te poboljšanje kvalitete i razmjene podataka u okviru Europske mreže nadgledanja i prikupljanja podataka o moru.

Amandman    63

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 38.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(38)  EFPR bi se u okviru izravnog i neizravnog upravljanja trebao usredotočiti na uvjete koji omogućuju razvoj održivog plavoga gospodarstva promicanjem integriranog vođenja i upravljanja pomorskom politikom, jačanjem transfera i primjene istraživanja, inovacija i tehnologija u održivom plavom gospodarstvu, poboljšanjem pomorskih vještina, znanja o oceanima i razmjene socioekonomskih podataka o održivom plavom gospodarstvu, promicanjem održivog plavoga gospodarstva s niskim emisijama ugljika koje je otporno na klimatske promjene te razvojem portfelja projekata i inovativnih instrumenata financiranja. Trebalo bi posvetiti odgovarajuću pozornost posebnoj situaciji najudaljenijih regija s obzirom na prethodno navedena područja.

(38)  EFPR bi se u okviru izravnog i neizravnog upravljanja trebao usredotočiti na stvaranje uvjeta za razvoj održivog plavoga gospodarstva koje se razvija unutar ekoloških ograničenja i koje doprinosi zdravom morskom okolišu promicanjem integriranog vođenja i upravljanja pomorskom politikom, jačanjem transfera i primjene istraživanja, inovacija i tehnologija u održivom plavom gospodarstvu, poboljšanjem pomorskih vještina, znanja o morima i oceanima i razmjene okolišnih i socioekonomskih podataka o održivom plavom gospodarstvu, promicanjem održivog plavoga gospodarstva s niskim emisijama ugljika koje je otporno na klimatske promjene te razvojem portfelja projekata i inovativnih instrumenata financiranja. Trebalo bi posvetiti odgovarajuću pozornost posebnoj situaciji najudaljenijih regija i otoka iz područja primjene članka 174. UFEU-a s obzirom na prethodno navedena područja.

Amandman    64

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 39.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(39)  Ukupno 60 % oceana nalazi se izvan granica nacionalne jurisdikcije. To podrazumijeva zajedničku međunarodnu odgovornost. Većina problema koji prijete oceanima, kao što su prekomjerno iskorištavanje, klimatske promjene, acidifikacija, zagađenje i smanjenje bioraznolikosti, ne prestaje na nacionalnim granicama i stoga zahtijeva zajedničko djelovanje. U okviru Konvencije Ujedinjenih naroda o pravu mora, čija je EU stranka na temelju Odluke Vijeća 98/392/EZ16, uspostavljena su mnoga jurisdikcijska prava, institucije i posebni okviri za reguliranje ljudskih aktivnosti u oceanima i upravljanje njima. Posljednjih je godina postignut globalni konsenzus da bi se morskim okolišem i pomorskim ljudskim aktivnostima trebalo upravljati djelotvornije kako bi se ublažio sve veći pritisak na oceane.

(39)  Ukupno 60 % oceana nalazi se izvan granica nacionalne jurisdikcije. To podrazumijeva zajedničku međunarodnu odgovornost. Većina problema koji prijete oceanima, kao što su prekomjerno iskorištavanje, klimatske promjene, acidifikacija, zagađenje, traženje nafte ili podmorsko rudarstvo, koji prouzročuju smanjenje biološke raznolikosti, ne prestaje na nacionalnim granicama i stoga zahtijeva zajedničko djelovanje. U okviru Konvencije Ujedinjenih naroda o pravu mora, čija je EU stranka na temelju Odluke Vijeća 98/392/EZ16, uspostavljena su mnoga jurisdikcijska prava, institucije i posebni okviri za reguliranje ljudskih aktivnosti u oceanima i upravljanje njima. Posljednjih je godina postignut globalni konsenzus da bi se morskim okolišem i pomorskim ljudskim aktivnostima trebalo upravljati djelotvornije kako bi se ublažio sve veći pritisak na oceane i mora.

_________________

_________________

16 Odluka Vijeća 98/392/EZ od 23. ožujka 1998. o sklapanju Konvencije Ujedinjenih naroda o pravu mora od 10. prosinca 1982. i Sporazuma o primjeni njezinog dijela XI. od 28. srpnja 1994. od strane Europske zajednice (SL L 179, 23.6.1998., str. 1.).

16 Odluka Vijeća 98/392/EZ od 23. ožujka 1998. o sklapanju Konvencije Ujedinjenih naroda o pravu mora od 10. prosinca 1982. i Sporazuma o primjeni njezinog dijela XI. od 28. srpnja 1994. od strane Europske zajednice (SL L 179, 23.6.1998., str. 1.).

Amandman    65

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 40.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(40)  Unija se kao svjetski akter snažno zalaže za promicanje međunarodnog upravljanja oceanima, u skladu sa Zajedničkom komunikacijom Vijeću, Europskom parlamentu, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija od 10. studenoga 2016. pod naslovom „Međunarodno upravljanje oceanima: plan za budućnost naših oceana”17. Politika Unije za upravljanje oceanima nova je politika koja podrazumijeva integrirani pristup upravljanju oceanima. Međunarodno upravljanje oceanima nije presudno samo za ostvarenje Programa održivog razvoja do 2030., konkretno 14. cilja održivog razvoja („očuvati i održivo iskorištavati oceane, mora i morske resurse u cilju održivog razvoja”), već i za jamčenje sigurnih i čistih mora i oceana kojima se održivo upravlja za buduće generacije. Unija mora ispuniti te međunarodne obveze i biti pokretačka snaga za bolje međunarodno upravljanje oceanima na bilateralnoj, regionalnoj i multilateralnoj razini, među ostalim sprečavanjem nezakonitog, neprijavljenog i nereguliranog ribolova, odvraćanjem od njega i njegovim zaustavljanjem, poboljšanjem okvira za međunarodno upravljanje oceanima, smanjivanjem pritiska na oceane i mora, stvaranjem uvjeta za održivo plavo gospodarstvo i unapređenjem međunarodnog istraživanja oceana i podataka o njima.

(40)  Unija se kao svjetski akter snažno zalaže za promicanje međunarodnog upravljanja oceanima, u skladu sa Zajedničkom komunikacijom Vijeću, Europskom parlamentu, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija od 10. studenoga 2016. pod naslovom „Međunarodno upravljanje oceanima: plan za budućnost naših oceana”17. Politika Unije za upravljanje oceanima nova je politika koja podrazumijeva integrirani pristup upravljanju oceanima. Međunarodno upravljanje oceanima nije presudno samo za ostvarenje Programa održivog razvoja do 2030., konkretno 14. cilja održivog razvoja („očuvati i održivo iskorištavati oceane, mora i morske resurse u cilju održivog razvoja”), već i za jamčenje sigurnih i čistih mora i oceana kojima se održivo upravlja za buduće generacije. Unija mora ispuniti te međunarodne obveze i biti pokretačka i vodeća snaga za bolje međunarodno upravljanje oceanima na bilateralnoj, regionalnoj i multilateralnoj razini, među ostalim sprečavanjem ribolova NNN, odvraćanjem od njega i njegovim zaustavljanjem, smanjenjem utjecaja na morski okoliš, poboljšanjem okvira za međunarodno upravljanje oceanima, smanjivanjem pritiska na oceane i mora, stvaranjem uvjeta za održivo plavo gospodarstvo koje se razvija unutar ekoloških ograničenja i unapređenjem međunarodnog istraživanja oceana i podataka o njima.

_________________

_________________

17 JOIN(2016) 49

17 JOIN(2016) 49

Amandman    66

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 43.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(43)  Svaka država članica trebala bi u okviru podijeljenog upravljanja pripremiti jedan program, a Komisija bi ga trebala odobriti. U kontekstu regionalizacije i kako bi se države članice potaknulo da strateški pristupe izradi programa, Komisija bi trebala izraditi analizu za svaki morski bazen, navodeći zajedničke prednosti i nedostatke u pogledu postizanja ciljeva ZRP-a. Ta analiza trebala bi pružiti smjernice državama članicama i Komisiji u pregovorima o svakom programu, uzimajući u obzir regionalne izazove i potrebe. Komisija bi pri ocjenjivanju programa trebala u obzir uzeti okolišne i društveno-gospodarske izazove ZRP-a, društveno-gospodarsku uspješnost održivog plavoga gospodarstva, izazove na razini morskih bazena, očuvanje i obnovu morskih ekosustava, smanjenje količine morskog otpada te ublažavanje klimatskih promjena i prilagodbu njima.

(43)  Svaka država članica trebala bi u okviru podijeljenog upravljanja pripremiti jedan program uz savjetovanje sa svim regijama, a Komisija bi ga trebala odobriti. U kontekstu regionalizacije i kako bi se države članice potaknulo da strateški pristupe izradi programa, Komisija bi trebala izraditi analizu za svaki morski bazen, navodeći zajedničke prednosti i nedostatke u pogledu postizanja ciljeva ZRP-a. Ta analiza trebala bi pružiti smjernice državama članicama i Komisiji u pregovorima o svakom programu, uzimajući u obzir regionalne izazove i potrebe. Komisija bi pri ocjenjivanju programa trebala u obzir uzeti okolišne i društveno-gospodarske izazove ZRP-a, društveno-gospodarsku uspješnost održivog plavoga gospodarstva koje se razvija unutar ekoloških ograničenja, a posebno u pogledu malog priobalnog ribolova, izazove na razini morskih bazena, očuvanje i obnovu morskih ekosustava, smanjenje količine i prikupljanje morskog otpada te borbu protiv klimatskih promjena i njihovo ublažavanje i prilagodbu njima.

Amandman    67

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 43.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(43a)  Kako bi uspjele ostvariti učinkovitu provedbu mjera upravljanja na regionalnoj razini, države članice trebale bi pokrenuti sustav zajedničkog upravljanja u kojem će sudjelovati savjetodavna vijeća, ribarske organizacije i nadležne institucije/tijela radi jačanja dijaloga i angažmana svih strana.

Amandman    68

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 44.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(44a)  Prema izvješćima je postupak plaćanja u okviru aktualnog EFPR-a manjkav jer je nakon četiri godine primjene iskorišteno samo 11 %. Taj bi postupak trebalo poboljšati kako bi se ubrzale isplate korisnicima, osobito pojedincima ili obiteljima.

Amandman    69

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 46.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(46a)  Komisija bi trebala osigurati i primjerene alate za obavješćivanje društva o ribolovnim i akvakulturnim aktivnostima te koristima konzumacije različitih vrsta ribe i morskih prehrambenih proizvoda.

Obrazloženje

Konzumacijom različitih vrsta ribe smanjit će se pritisak ribolova na najpoznatije stokove.

Amandman    70

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 47.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(47)  U skladu s Uredbom (EU) br. [Uredba o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije], Uredbom (EU, Euratom) br. 883/2013 Europskog parlamenta i Vijeća19, Uredbom Vijeća (Euratom, EZ) br. 2988/9520, Uredbom Vijeća (Euratom, EZ) br. 2185/9621 i Uredbom Vijeća (EU) 2017/193922, financijski interesi Unije trebali bi se štititi razmjernim mjerama, među ostalim i sprečavanjem, otkrivanjem, ispravljanjem i istragom nepravilnosti i prijevara, povratom izgubljenih, pogrešno plaćenih ili nepravilno upotrijebljenih sredstava te, prema potrebi, određivanjem administrativnih sankcija. Konkretno, u skladu s Uredbom (EU, Euratom) br. 883/2013 i Uredbom Vijeća (Euratom, EZ) br. 2185/96 Europski ured za borbu protiv prijevara (OLAF) trebao bi moći provoditi istrage, uključujući provjere i inspekcije na terenu, kako bi utvrdio je li bilo prijevara, korupcije ili drugih nezakonitih aktivnosti koje utječu na financijske interese Unije. U skladu s Uredbom Vijeća (EU) 2017/1939 Ured europskog javnog tužitelja („EPPO”) trebao bi moći provoditi istrage i kazneno goniti počinitelje prijevara i drugih kaznenih djela koja utječu na financijske interese Unije kako je predviđeno Direktivom (EU) 2017/1371 Europskog parlamenta i Vijeća23. U skladu s Uredbom (EU) br. [Uredba o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije] svaka osoba ili subjekt koji primaju sredstva Unije moraju u potpunosti surađivati u zaštiti financijskih interesa Unije, dodijeliti Komisiji, OLAF-u, EPPO-u i Europskom revizorskom sudu (ERS) nužna prava i pristup te se pobrinuti da sve treće strane koje su uključene u izvršavanje sredstava Unije osiguraju jednakovrijedna prava. U skladu s Uredbom (EU) br. [Uredba o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije] i Uredbom (EU) br. [Uredba o utvrđivanju zajedničkih odredbi] države članice trebale bi osigurati da u upravljanju EFPR-om i njegovoj provedbi financijski interesi Unije budu zaštićeni.

(47)  U skladu s Uredbom (EU) br. [Uredba o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije], Uredbom (EU, Euratom) br. 883/2013 Europskog parlamenta i Vijeća19, Uredbom Vijeća (Euratom, EZ) br. 2988/9520, Uredbom Vijeća (Euratom, EZ) br. 2185/9621 i Uredbom Vijeća (EU) 2017/193922, financijski interesi Unije trebali bi se štititi razmjernim mjerama, među ostalim i sprečavanjem, otkrivanjem, ispravljanjem i istragom nepravilnosti i prijevara, povratom izgubljenih, pogrešno plaćenih ili nepravilno upotrijebljenih sredstava te, prema potrebi, određivanjem administrativnih sankcija. Konkretno, u skladu s Uredbom (EU, Euratom) br. 883/2013 i Uredbom Vijeća (Euratom, EZ) br. 2185/96 Europski ured za borbu protiv prijevara (OLAF) trebao bi provoditi istrage, uključujući provjere i inspekcije na terenu, kako bi utvrdio je li bilo prijevara, korupcije ili drugih nezakonitih aktivnosti koje utječu na financijske interese Unije. U skladu s Uredbom Vijeća (EU) 2017/1939 Ured europskog javnog tužitelja („EPPO”) trebao bi provoditi istrage i kazneno goniti počinitelje prijevara i drugih kaznenih djela koja utječu na financijske interese Unije kako je predviđeno Direktivom (EU) 2017/1371 Europskog parlamenta i Vijeća23. U skladu s Uredbom (EU) br. [Uredba o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije] svaka osoba ili subjekt koji primaju sredstva Unije moraju u potpunosti surađivati u zaštiti financijskih interesa Unije, dodijeliti Komisiji, OLAF-u, EPPO-u i Europskom revizorskom sudu (ERS) nužna prava i pristup te se pobrinuti da sve treće strane koje su uključene u izvršavanje sredstava Unije osiguraju jednakovrijedna prava. U skladu s Uredbom (EU) br. [Uredba o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije] i Uredbom (EU) br. [Uredba o utvrđivanju zajedničkih odredbi] države članice trebale bi osigurati da u upravljanju EFPR-om i njegovoj provedbi financijski interesi Unije budu zaštićeni.

_________________

_________________

19 Uredba (EU, Euratom) br.883/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. rujna 2013. o istragama koje provodi Europski ured za borbu protiv prijevara (OLAF) i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1073/1999 Europskog parlamenta i Vijeća te Uredbe Vijeća (Euratom) br. 1074/1999 (SL L 248, 18.9.2013., str. 1.).

19 Uredba (EU, Euratom) br.883/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. rujna 2013. o istragama koje provodi Europski ured za borbu protiv prijevara (OLAF) i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1073/1999 Europskog parlamenta i Vijeća te Uredbe Vijeća (Euratom) br. 1074/1999 (SL L 248, 18.9.2013., str. 1.).

20 Uredba Vijeća (EZ, Euroatom) br. 2988/95 od 18. prosinca 1995. o zaštiti financijskih interesa Europskih zajednica (SL L 312, 23.12.1995., str. 1.).

20 Uredba Vijeća (EZ, Euroatom) br. 2988/95 od 18. prosinca 1995. o zaštiti financijskih interesa Europskih zajednica (SL L 312, 23.12.1995., str. 1.).

21 Uredba Vijeća (Euratom, EZ) br. 2185/96 od 11. studenoga 1996. o provjerama i inspekcijama na terenu koje provodi Komisija s ciljem zaštite financijskih interesa Europskih zajednica od prijevara i ostalih nepravilnosti (SL L 292, 15.11.1996., str. 2.).

21 Uredba Vijeća (Euratom, EZ) br. 2185/96 od 11. studenoga 1996. o provjerama i inspekcijama na terenu koje provodi Komisija s ciljem zaštite financijskih interesa Europskih zajednica od prijevara i ostalih nepravilnosti (SL L 292, 15.11.1996., str. 2.).

22 Uredba Vijeća (EU) 2017/1939 od 12. listopada 2017. o provedbi pojačane suradnje u vezi s osnivanjem Ureda europskog javnog tužitelja („EPPO”) (SL L 283, 31.10.2017., str. 1.).

22 Uredba Vijeća (EU) 2017/1939 od 12. listopada 2017. o provedbi pojačane suradnje u vezi s osnivanjem Ureda europskog javnog tužitelja („EPPO”) (SL L 283, 31.10.2017., str. 1.).

23 Direktiva (EU) 2017/1371 Europskog parlamenta i Vijeća od 5. srpnja 2017. o suzbijanju prijevara počinjenih protiv financijskih interesa Unije kaznenopravnim sredstvima (SL L 198, 28.7.2017., str. 29.).

23 Direktiva (EU) 2017/1371 Europskog parlamenta i Vijeća od 5. srpnja 2017. o suzbijanju prijevara počinjenih protiv financijskih interesa Unije kaznenopravnim sredstvima (SL L 198, 28.7.2017., str. 29.).

Amandman    71

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 48.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(48)  Kako bi se povećala transparentnost u pogledu korištenja financijskih sredstava Unije i dobrog financijskog upravljanja njima, posebno u pogledu jačanja javne kontrole potrošenog novca, određene informacije o operacijama financiranima u okviru EFPR-a trebalo bi objaviti na internetskim stranicama države članice u skladu s Uredbom (EU) br. [Uredba o utvrđivanju zajedničkih odredbi]. Kada država članica objavljuje informacije o operacijama financiranima u okviru EFPR-a, potrebno je poštovati pravila o zaštiti osobnih podataka utvrđena u Uredbi (EU) br. 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća24.

(48)  Kako bi se povećala transparentnost u pogledu korištenja financijskih sredstava Unije i dobrog financijskog upravljanja njima, posebno u pogledu jačanja javne kontrole potrošenog novca, informacije o operacijama financiranima u okviru EFPR-a trebalo bi objaviti na internetskim stranicama države članice u skladu s Uredbom (EU) br. [Uredba o utvrđivanju zajedničkih odredbi]. Kada država članica objavljuje informacije o operacijama financiranima u okviru EFPR-a, potrebno je poštovati pravila o zaštiti osobnih podataka utvrđena u Uredbi (EU) br. 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća24.

_________________

_________________

24 Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) (SL L 119, 4.5.2016., str. 1.).

24 Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) (SL L 119, 4.5.2016., str. 1.).

Amandman    72

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 2. – točka 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(2)  „zajedničko okruženje za razmjenu informacija” (CISE) znači okruženje sustava uspostavljenih za potporu razmjeni informacija među tijelima uključenima u međusektorski i prekogranični pomorski nadzor, radi poboljšanja njihove informiranosti o aktivnostima na moru;

(2)  „zajedničko okruženje za razmjenu informacija” (CISE) znači okruženje sustava uspostavljenih za potporu razmjeni informacija među tijelima uključenima u međusektorski i prekogranični pomorski nadzor, radi poboljšanja njihove informiranosti o aktivnostima koje se provode na moru;

Amandman    73

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 2. – točka 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(3)  „obalna straža” znači nacionalna tijela koja obavljaju funkcije obalne straže, što obuhvaća pomorsku sigurnost, pomorsku carinu, sprečavanje i suzbijanje trgovine ljudima i krijumčarenja, povezane aktivnosti tijela za provedbu zakona, kontrolu morskih granica, pomorski nadzor, zaštitu morskog okoliša, potragu i spašavanje, reagiranje na nesreće i katastrofe, kontrolu ribarstva i druge aktivnosti povezane s tim funkcijama;

(3)  „obalna straža” znači nacionalna tijela koja obavljaju funkcije obalne straže, što obuhvaća pomorsku sigurnost, pomorsku carinu, sprečavanje i suzbijanje trgovine ljudima i krijumčarenja, povezane aktivnosti tijela za provedbu zakona, kontrolu morskih granica, pomorski nadzor, zaštitu morskog okoliša, potragu i spašavanje, reagiranje na nesreće i katastrofe, kontrolu ribarstva, inspekciju i druge aktivnosti povezane s tim funkcijama;

Amandman    74

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 2. – točka 6.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(6a)  „rekreacijski ribolov” znači nekomercijalne ribolovne aktivnosti kojima se morski biološki resursi iskorištavaju u svrhe rekreacije, turizma ili sporta;

Amandman    75

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 2. – točka 6.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(6b)  „sektor rekreacijskog ribolova” znači svi segmenti rekreacijskog ribolova te poduzeća i poslovi koji ovise o tom ribolovu ili iz njega proizlaze;

Amandman    76

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 2. – točka 7.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(7a)  „ribar bez plovila” znači svaka fizička osoba koja se bavi aktivnostima komercijalnog ribolova s obale kako ih je priznala relevantna država članica;

Obrazloženje

Situacija ribara bez plovila često je slična situaciji ribara koji se bave malim priobalnim ribolovom. Zbog toga bi ribari bez plovila također trebali biti obuhvaćeni odredbama za potporu EFPR-a.

Amandman    77

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 2. – točka 12.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(12)  „produktivna ulaganja u akvakulturu” znači ulaganja u izgradnju, proširenje, modernizaciju ili opremanje objekata za proizvodnju u akvakulturi;

Briše se.

Obrazloženje

Ova je izmjena u skladu s brisanjem riječi „produktivna” u članku 23. stavku 3.

Amandman    78

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 2. – točka 13.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(13)  „strategija morskih bazena” znači integrirani okvir za rješavanje zajedničkih problema povezanih s morem i pomorstvom s kojima se u određenom morskom bazenu odnosno jednom ili više podbazena suočavaju države članice i, prema potrebi, treće zemlje, te za promicanje suradnje i koordinacije u cilju ostvarenja ekonomske, socijalne i teritorijalne kohezije; izradila ju je Komisija u suradnji s dotičnim državama, njihovim regijama i, prema potrebi, drugim dionicima;

(13)  „strategija morskih bazena” znači integrirani okvir za rješavanje zajedničkih problema povezanih s morem i pomorstvom s kojima se u određenom morskom bazenu odnosno jednom ili više podbazena suočavaju države članice i, prema potrebi, treće zemlje, te za promicanje suradnje i koordinacije u cilju ostvarenja ekonomske, socijalne i teritorijalne kohezije; izradila ju je Komisija u suradnji s dotičnim državama članicama i trećim zemljama, njihovim regijama i, prema potrebi, drugim dionicima;

Amandman    79

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 2. – točka 14.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(14)  „mali priobalni ribolov” znači ribolov koji obavljaju ribarska plovila čija je duljina preko svega manja od 12 metara na kojima se ne upotrebljavaju povlačni alati iz članka 2. stavka 1. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1967/200626.

(14)  „mali priobalni ribolov” znači ribolov koji obavljaju ribarska plovila čija je duljina preko svega manja od 12 metara na kojima se ne upotrebljavaju povlačni alati iz članka 2. stavka 1. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1967/200626, ribolov bez plovila i sakupljanje školjkaša;

_________________

_________________

26 Uredba Vijeća (EZ) br. 1967/2006 od 21. prosinca 2006. o mjerama upravljanja za održivo iskorištavanje ribolovnih resursa u Sredozemnom moru, o izmjeni Uredbe (EEZ) br. 2847/93 te stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1626/94 (SL L 409, 30.12.2006., str. 11.).

26 Uredba Vijeća (EZ) br. 1967/2006 od 21. prosinca 2006. o mjerama upravljanja za održivo iskorištavanje ribolovnih resursa u Sredozemnom moru, o izmjeni Uredbe (EEZ) br. 2847/93 te stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1626/94 (SL L 409, 30.12.2006., str. 11.).

Obrazloženje

Potrebno je izričito napomenuti da je ribolov bez plovila uključen u mali priobalni ribolov. Na zahtjev za mišljenje o tumačenju definicije malog priobalnog ribolova tijekom EFPR-a za razdoblje 2014.–2020. službe Komisije odgovorile su da su ribolov bez plovila i sakupljanje školjkaša uključeni u mali priobalni ribolov.

Amandman    80

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 2. – točka 14.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(14a)  „mala flota iz najudaljenijih regija” znači mala flota koja djeluje u najudaljenijim regijama kako je definirana u pojedinom nacionalnom operativnom programu;

Amandman    81

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 2. – točka 15.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(15)  „održivo plavo gospodarstvo” znači sve sektorske i međusektorske gospodarske aktivnosti na cijelom jedinstvenom tržištu koje su povezane s oceanima, morima, obalama i kopnenim vodama, među ostalim i u najudaljenijim regijama Unije i zemljama bez izlaza na more, uključujući nove sektore i netržišnu robu i usluge, i u skladu sa zakonodavstvom Unije u području okoliša.

(15)  „održivo plavo gospodarstvo” znači sve sektorske i međusektorske gospodarske aktivnosti na cijelom jedinstvenom tržištu koje su povezane s oceanima, morima, obalama i kopnenim vodama, među ostalim i u otočnim i najudaljenijim regijama Unije i zemljama bez izlaza na more, uključujući nove sektore i netržišnu robu i usluge, čiji je cilj osigurati dobrobit okoliša, društva i gospodarstva za sadašnje i buduće generacije, uz istovremeno održavanje i obnovu zdravih morskih ekosustava i zaštitu ugroženih prirodnih resursa, u skladu sa zakonodavstvom Unije u području okoliša;

Amandman    82

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 2. – točka 15.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(15a)  „zajedničko upravljanje” znači dogovor o partnerstvu u kojem vlada, zajednica korisnika lokalnih resursa (ribari), vanjski dionici (nevladine organizacije, istraživačke institucije), a ponekad i drugi dionici u području ribarstva i obalnih resursa (vlasnici brodova, trgovci ribama, kreditne agencije ili zajmodavci, turistički sektor itd.) dijele odgovornost i ovlasti za donošenje odluka u pogledu upravljanja ribarstvom;

Obrazloženje

Definicija Organizacije za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih naroda dostupna na njezinu portalu s terminologijom. http://www.fao.org/faoterm/en/

Amandman    83

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 2. – točka 15.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(15b)  „ekološki incident” znači nesreća prouzročena djelovanjem prirode ili nesreća do koje je došlo ljudskim djelovanjem i čija je posljedica degradacija okoliša.

Obrazloženje

Pojam ekološkog incidenta iz članka 18. stavka 1. točke (d) nije utvrđen te bi se u interesu pravne sigurnosti trebao utvrditi.

Amandman    84

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1. – točka 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(1)  poticanje održivog ribarstva i očuvanja morskih bioloških resursa;

(1)  poticanje održivog ribarstva;

Amandman    85

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1. – točka 1.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(1a)  poticanje održive akvakulture;

Amandman    86

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1. – točka 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(2)  doprinos sigurnosti opskrbe hranom u Uniji zahvaljujući akvakulturi i tržištima koji su konkurentni i održivi;

(2)  doprinos sigurnosti opskrbe hranom u Uniji zahvaljujući konkurentnim i održivim tržištima ribarstva i akvakulture te prerađivačkom sektoru;

Amandman    87

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1. – točka 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(3)  omogućivanje rasta održivog plavoga gospodarstva i poticanje prosperitetnih obalnih zajednica;

(3)  omogućivanje rasta održivog plavoga gospodarstva, uzimajući u obzir ekološke kapacitete, te poticanje prosperiteta i ekonomske i socijalne kohezije u obalnim, otočnim i kontinentalnim zajednicama;

Amandman    88

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Potporom u okviru EFPR-a doprinosi se postizanju Unijinih okolišnih ciljeva i ciljeva povezanih s ublažavanjem klimatskih promjena i prilagodbom njima. Taj se doprinos prati u skladu s metodologijom utvrđenom u Prilogu IV.

Potporom u okviru EFPR-a doprinosi se i postizanju okolišnih ciljeva Unije i ciljeva povezanih s ublažavanjem klimatskih promjena i prilagodbom njima. Taj se doprinos prati u skladu s metodologijom utvrđenom u Prilogu IV.

Amandman    89

Prijedlog uredbe

Članak 4.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 4.a (novi)

 

Najudaljenije regije

 

U svim odredbama ove Uredbe moraju se u obzir uzeti posebna ograničenja priznata u članku 349. Ugovora o funkcioniranju Europske unije.

Amandman    90

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Financijska omotnica za provedbu EFPR-a za razdoblje 2021.–2027. iznosi140 000 000 EUR u tekućim cijenama.

1.  Financijska omotnica za provedbu EFPR-a za razdoblje 2021.–2027. povećava se na867 000 000 EUR u stalnim cijenama za 2018. (tj. 7 739 000 000 EUR u tekućim cijenama).

Amandman    91

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Dio financijske omotnice u okviru podijeljenog upravljanja kako je navedeno u glavi II. iznosi 5 311 000 000 EUR u tekućim cijenama u skladu s godišnjom raspodjelom iz Priloga V.

1.  Dio financijske omotnice u okviru podijeljenog upravljanja kako je navedeno u glavi II. iznosi 87 % financijske omotnice EFPR-a [xxx EUR] u tekućim cijenama u skladu s godišnjom raspodjelom iz Priloga V.

Amandman    92

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Za operacije u najudaljenijim regijama svaka dotična država članica u okviru svoje financijske potpore Unije kako je utvrđena u Priloga V. dodjeljuje najmanje:

Briše se.

(a)  102 000 000 EUR za Azore i Madeiru;

 

(b)  82 000 000 EUR za Kanarske otoke;

 

(c)  131 000 000 EUR za Guadeloupe, Francusku Gvajanu, Martinique, Mayotte, Réunion i Saint-Martin.

 

Amandman    93

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Naknada iz članka 21. ne prelazi 50 % svake dodjele iz stavka 2. točaka (a), (b) i (c).

Briše se.

Amandman    94

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Najmanje 15 % financijske potpore Unije dodijeljene državi članici dodjeljuje se područjima potpore iz članaka 19. i 20. Države članice koje nemaju pristup vodama Unije mogu primijeniti niži postotak s obzirom na razinu svojih zadataka u pogledu kontrole i prikupljanja podataka.

4.  Najmanje 15 % financijske potpore Unije dodijeljene državi članici dodjeljuje se područjima potpore iz članaka 19. i 20. Države članice koje nemaju pristup vodama Unije mogu primijeniti niži postotak s obzirom na razinu svojih zadataka u pogledu kontrole i prikupljanja podataka. Ako ne iskoristi sredstva dodijeljena za kontrolu i prikupljanje podataka u skladu s člancima 19. i 20. ove Uredbe, dotična država članica može prenijeti odgovarajuće iznose kako bi ih Europska agencija za kontrolu ribarstva iskoristila u okviru izravnog upravljanja za potrebe razvoja i provedbe sustava kontrole ribarstva Unije u skladu s člankom 40. točkom (b) ove Uredbe.

Amandman    95

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 4.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

4 a.  Najmanje 10 % financijske potpore Unije dodijeljene državi članici dodjeljuje za zaštitu i obnovu morske i obalne biološke raznolikosti i ekosustava te za znanje o moru (članci 22. i 27.).

Amandman    96

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 4.b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

4 b.  Najmanje 10 % financijske potpore Unije dodijeljene državi članici dodjeljuje se za poboljšanje sigurnosti, radnih i životnih uvjeta posade, osposobljavanje, socijalni dijalog, vještine i zapošljavanje. Međutim, financijska potpora EFPR-a dodijeljena po državi članici za sva ulaganja u plovila ne prelazi 60 % financijske pomoći Unije dodijeljene po državi članici.

Amandman    97

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 5. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  10 % financijske potpore Unije dodijeljene državi članici.

(b)  15 % financijske potpore Unije dodijeljene državi članici.

Amandman    98

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Dio financijske omotnice u okviru izravnog i neizravnog upravljanja kako je navedeno u glavi III. iznosi 829 000 000 EUR u tekućim cijenama.

1.  Dio financijske omotnice u okviru izravnog i neizravnog upravljanja kako je navedeno u glavi III. iznosi 13 % ukupne financijske omotnice EFPR-a [xxx EUR] u tekućim cijenama.

Amandman    99

Prijedlog uredbe

Članak 9. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  U skladu s člankom 16. Uredbe (EU) br. [Uredba o utvrđivanju zajedničkih odredbi] svaka država članica izrađuje program za provedbu prioriteta iz članka 4.

1.  U skladu s člankom 16. Uredbe (EU) br. [Uredba o utvrđivanju zajedničkih odredbi] svaka država članica izrađuje nacionalni program ili regionalne operativne programe za provedbu prioriteta iz članka 4.

Amandman    100

Prijedlog uredbe

Članak 9. – stavak 3. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  ako je primjenjivo, akcijske planove za najudaljenije regije iz stavka 4.

(c)  ako je primjenjivo, akcijske planove za najudaljenije regije iz članka 29.c.

Obrazloženje

Mora se prilagoditi pozivanje na relevantnu odredbu.

Amandman    101

Prijedlog uredbe

Članak 9. – stavak 3. – točka ca (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(c.a)  ako je primjenjivo, akcijske planove za morske bazene namijenjene podnacionalnim ili podregionalnim nadležnim tijelima u području ribolova, sakupljanja školjkaša i pomorskih pitanja.

Obrazloženje

Određivanje strategija i mjera na razini morskog bazena moglo bi, u slučaju onih bazena koje države članice dijele, zahtijevati djelovanje u području planiranja i dogovor s drugim regijama i zemljama u svrhu usklađenog utvrđivanja ciljeva, mjera i financijskih sredstava. Jedan od primjera jest slučaj Andaluzije, čija obalna područja obuhvaćaju mediteranski bazen, južnoatlantski bazen i područje s posebnim obilježjima, Gibraltarski tjesnac, zbog čega se okolnosti svakog od tih područja razlikuju.

Amandman    102

Prijedlog uredbe

Članak 9. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4. Dotične države članice u okviru svojih programa izrađuju akcijske planove za svaku od svojih najudaljenijih regija iz članka 6. stavka 2., u kojima mora biti utvrđeno sljedeće:

Briše se.

(a) strategija za održivo iskorištavanje ribarstva i razvoj sektora održivog plavoga gospodarstva;

 

(b) opis glavnih predviđenih djelovanja i odgovarajućih financijskih sredstava, uključujući sljedeće:

 

i. strukturnu potporu sektoru ribarstva i akvakulture u okviru glave II.;

 

ii. nadoknadu za dodatne troškove iz članka 21.;

 

iii. sva druga ulaganja u održivo plavo gospodarstvo koja su potrebna za ostvarenje održivog obalnog razvoja.

 

Amandman    103

Prijedlog uredbe

Članak 9. – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.  Komisija izrađuje analizu za svaki morski bazen u kojoj se navode zajedničke prednosti i nedostaci tog morskog bazena s obzirom na ostvarenje ciljeva iz ZRP-a, kako je navedeno u članku 2. Uredbe (EU) br. 1380/2013. Ako je primjenjivo, u toj analizi u obzir se uzimaju postojeće strategije za morske bazene i makroregionalne strategije.

5.  Nakon što dobije mišljenja relevantnih savjetodavnih vijeća Komisija izrađuje analizu za svaki morski bazen u kojoj se navode zajedničke prednosti i nedostaci tog morskog bazena s obzirom na ostvarenje ciljeva iz ZRP-a, kako je navedeno u članku 2. Uredbe (EU) br. 1380/2013, te postizanje dobrog stanja okoliša, kako je navedeno u Direktivi 2008/56/EZ. U toj analizi u obzir se uzimaju postojeće strategije za morske bazene i makroregionalne strategije.

Amandman    104

Prijedlog uredbe

Članak 9. – stavak 6. – točka ba (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ba)  ako je primjenjivo, potrebu za modernizacijom ili obnovom flota;

Amandman    105

Prijedlog uredbe

Članak 9. – stavak 6. – točka da (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(da)  kontrolu invazivnih vrsta koje nanose znatnu štetu produktivnosti ribarstva;

Obrazloženje

Rezolucija Europskog parlamenta od 12. lipnja 2018. na temu Ususret održivom i konkurentnom europskom sektoru akvakulture: sadašnje stanje i budući izazovi

Amandman    106

Prijedlog uredbe

Članak 9. – stavak 6. – točka db (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(d b)  potporu istraživanju i upotrebi inovativnih selektivnih ribolovnih alata diljem Unije, ne samo, već uključujući u skladu s člankom 27. Uredbe (EU) br. 1380/2013;

Amandman    107

Prijedlog uredbe

Članak 9. – stavak 6. – točka e

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(e)  najnovije dokaze o društveno-gospodarskoj uspješnosti održivog plavoga gospodarstva, prije svega sektora ribarstva i akvakulture;

(e)  najnovije dokaze o ravnoteži između ekoloških prioriteta i društveno-gospodarske uspješnosti održivog plavoga gospodarstva, prije svega sektora ribarstva i akvakulture;

Amandman    108

Prijedlog uredbe

Članak 9. – stavak 6. – točka g

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(g)  doprinos programa očuvanju i obnovi morskih ekosustava, dok je potpora povezana s područjima mreže Natura 2000. usklađena s prioritetnim akcijskim okvirima uspostavljenima na temelju članka 8. stavka 4. Direktive 92/43/EEZ;

(g)  doprinos programa uspostavljanju ravnoteže između gospodarskih i socijalnih razmatranja te očuvanju i obnovi morskih i slatkovodnih ekosustava;

Amandman    109

Prijedlog uredbe

Članak 9. – stavak 6. – točka h

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(h)  doprinos programa smanjenju količine morskog otpada u skladu s Direktivom xx/xx Europskog parlamenta i Vijeća [Direktiva o smanjenju utjecaja određenih plastičnih proizvoda na okoliš]27;

(h)  doprinos programa smanjenju količine morskog otpada i njegovu prikupljanju u skladu s Direktivom xx/xx Europskog parlamenta i Vijeća [Direktiva o smanjenju utjecaja određenih plastičnih proizvoda na okoliš]27;

_________________

_________________

27 SL C […], […], str. […].

27 SL C […], […], str. […].

Amandman    110

Prijedlog uredbe

Članak 9. – stavak 6. – točka i

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(i)  doprinos programa ublažavanju klimatskih promjena i prilagodbi njima.

(i)  doprinos programa borbi protiv klimatskih promjena, njihovu ublažavanju i prilagodbi njima, uključujući smanjenje emisija CO2 uštedom goriva.

Amandman    111

Prijedlog uredbe

Članak 9. – stavak 6. – točka ia (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(i a)  doprinos programa suzbijanju NNN ribolova.

Amandman    112

Prijedlog uredbe

Članak 12. – stavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Zahtjev koji je podnio korisnik za dodjelu potpore iz EFPR-a neprihvatljiv je tijekom određenog razdoblja utvrđenog u skladu sa stavkom 4. ako je nadležno tijelo ustanovilo da je taj korisnik:

1.  Zahtjev koji je podnio podnositelj zahtjeva za dodjelu potpore iz EFPR-a neprihvatljiv je tijekom određenog razdoblja utvrđenog u skladu sa stavkom 4. ako je nadležno tijelo ustanovilo da je taj podnositelj zahtjeva:

Amandman    113

Prijedlog uredbe

Članak 12. – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  počinio teški prekršaj iz članka 42. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1005/200828 ili članka 90. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1224/2009 ili drugog zakonodavnog akta Europskog parlamenta i Vijeća;

(a)  počinio teški prekršaj iz članka 42. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1005/200828 ili članka 90. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1224/2009 ili drugog zakonodavnog akta Europskog parlamenta i Vijeća u okviru ZRP-a;

__________________

__________________

28 Uredba Vijeća (EZ) br. 1005/2008 od 29. rujna 2008. o uspostavi sustava Zajednice za sprečavanje nezakonitog, neprijavljenog i nereguliranog ribolova, odvraćanje od njega i njegovo zaustavljanje, o izmjeni uredaba (EEZ) br. 2847/93, (EZ) br. 1936/2001 i (EZ) br. 601/2004 i o stavljanju izvan snage uredaba (EZ) br. 1093/94 i (EZ) br. 1447/1999 (SL L 286, 29.10.2008., str. 1.).

28 Uredba Vijeća (EZ) br. 1005/2008 od 29. rujna 2008. o uspostavi sustava Zajednice za sprečavanje nezakonitog, neprijavljenog i nereguliranog ribolova, odvraćanje od njega i njegovo zaustavljanje, o izmjeni uredaba (EEZ) br. 2847/93, (EZ) br. 1936/2001 i (EZ) br. 601/2004 i o stavljanju izvan snage uredaba (EZ) br. 1093/94 i (EZ) br. 1447/1999 (SL L 286, 29.10.2008., str. 1.).

Amandman    114

Prijedlog uredbe

Članak 12. – stavak 1. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  počinio kazneno djelo protiv okoliša iz članaka 3. i 4. Direktive 2008/99/EZ Europskog parlamenta i Vijeća29 ako se zahtjev za potporu podnosi u skladu s člankom 23.

(c)  počinio kazneno djelo protiv okoliša iz članaka 3. i 4. Direktive 2008/99/EZ Europskog parlamenta i Vijeća29.

__________________

__________________

29 Direktiva 2008/99/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 19. studenoga 2008. o zaštiti okoliša putem kaznenog prava (SL L 328, 6.12.2008., str. 28.).

29 Direktiva 2008/99/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 19. studenoga 2008. o zaštiti okoliša putem kaznenog prava (SL L 328, 6.12.2008., str. 28.).

Amandman    115

Prijedlog uredbe

Članak 12. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Korisnik je i nakon podnošenja zahtjeva dužan poštovati uvjete za prihvatljivost iz stavka 1. tijekom cijelog razdoblja provedbe operacije i tijekom razdoblja od pet godina nakon završnog plaćanja tom korisniku.

2.  Korisnik je i nakon podnošenja zahtjeva dužan poštovati uvjete za prihvatljivost iz stavka 1. tijekom cijelog razdoblja provedbe operacije i tijekom razdoblja od dvije godine nakon završnog plaćanja tom korisniku.

Amandman    116

Prijedlog uredbe

Članak 12. – stavak 4. – točka aa (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(aa)  mogućih uvjeta na temelju kojih se skraćuje duljina razdoblja neprihvatljivosti;

Amandman    117

Prijedlog uredbe

Članak 12. – stavak 4. – točka ab (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ab)  definiranja uvjeta koji se moraju poštovati nakon podnošenja zahtjeva iz stavka 2. i načina vraćanja dodijeljenih sredstava u slučaju neispunjavanja uvjeta, što se određuje na temelju težine počinjenog prekršaja;

Amandman    118

Prijedlog uredbe

Članak 12. – stavak 5.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

5 a.  Države članice mogu primijeniti razdoblje neprihvatljivosti i za prijave koje podnesu ribari u unutarnjim vodama, koji su počinili teške prekršaje kako su definirani nacionalnim pravilima.

Amandman    119

Prijedlog uredbe

Članak 12.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 12.a

 

Prihvatljive operacije

 

Razne operacije koje države članice utvrđuju u svojim programima mogu primati potporu u okviru EFPR-a, pod uvjetom da su obuhvaćene jednim prioritetom ili više njih utvrđenih u ovoj Uredbi.

Obrazloženje

U svrhu pravne jasnoće i sigurnosti za subjekte i države članice, načelo prema kojem „dopušteno je sve ono što nije zabranjeno” treba se izričito spomenuti u tekstu uredbe.

Amandman    120

Prijedlog uredbe

Članak 13. – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  operacije kojima se povećava ribolovni kapacitet ribarskih plovila ili potpora za kupnju opreme kojom se povećava sposobnost ribarskih plovila za pronalaženje ribe;

(a)  operacije kojima se povećava ribolovni kapacitet ribarskih plovila ili potpora za kupnju opreme kojom se povećava sposobnost ribarskih plovila za pronalaženje ribe, osim u svrhu poboljšanja sigurnosti ili radnih ili životnih uvjeta posade, što uključuje ispravke stabilnosti plovila ili kvalitetu proizvoda, pod uvjetom da je povećanje unutar ograničenja dodijeljenog predmetnoj državi članici, a da se time ne ugrožava ravnoteža između ribolovnog kapaciteta i raspoloživih ribolovnih mogućnosti te se ne povećava sposobnost dotičnog ribarskog plovila da lovi ribu;

Amandman    121

Prijedlog uredbe

Članak 13. – stavak 1. – točka f

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(f)  prijenos vlasništva nad poduzećem;

(f)  prijenos vlasništva nad poduzećem, osim prijenosa poduzeća mladim ribarima ili mladim proizvođačima u sektoru akvakulture;

Amandman    122

Prijedlog uredbe

Članak 13. – stavak 1. – točka g

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(g)  izravno poribljavanje osim ako je izričito predviđeno kao mjera očuvanja pravnim aktom Unije ili u slučaju eksperimentalnog poribljavanja;

(g)  izravno poribljavanje osim ako je izričito predviđeno kao mjera očuvanja pravnim aktom Unije ili u slučaju eksperimentalnog poribljavanja ili poribljavanja povezana s postupcima poboljšanja okolišnih i produktivnih uvjeta prirodnog staništa;

Amandman    123

Prijedlog uredbe

Članak 13. – stavak 1. – točka h

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(h)  izgradnja novih luka, novih iskrcajnih mjesta ili novih burza ribe;

(h)  izgradnja novih luka ili novih iskrcajnih mjesta, osim malih luka i iskrcajnih mjesta u udaljenim područjima, posebno u najudaljenijim regijama, na udaljenim otocima i u rubnim i neurbanim obalnim područjima;

Amandman    124

Prijedlog uredbe

Članak 13. – stavak 1. – točka i

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(i)  mehanizmi intervencija na tržištu u cilju privremenog ili trajnog povlačenja proizvoda ribarstva ili akvakulture s tržišta, kako bi se ponuda smanjila i time spriječio pad cijena ili pak uzrokovalo povećanje cijena; po analogiji, operacije skladištenja u logističkom lancu koje bi, namjerno ili nenamjerno, dovelo do istih učinaka;

(i)  mehanizmi intervencija na tržištu u cilju privremenog ili trajnog povlačenja proizvoda ribarstva ili akvakulture s tržišta, kako bi se ponuda smanjila i time spriječio pad cijena ili pak uzrokovalo povećanje cijena;

Amandman    125

Prijedlog uredbe

Članak 13. – stavak 1. – točka j

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(j)  ulaganja u ribarska plovila koja su nužna za poštovanje zahtjeva iz prava Unije ili nacionalnog prava, uključujući zahtjeve na temelju Unijinih obveza u kontekstu regionalnih organizacija za upravljanje ribarstvom;

(j)  osim ako je drugačije navedeno u ovoj Uredbi, ulaganja u ribarska plovila koja su nužna za poštovanje zahtjeva iz prava Unije ili nacionalnog prava, uključujući zahtjeve na temelju Unijinih obveza u kontekstu regionalnih organizacija za upravljanje ribarstvom, osim ako ta ulaganja dovode do neproporcionalnih troškova za subjekte;

Amandman    126

Prijedlog uredbe

Članak 13. – stavak 1. – točka k

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(k)  ulaganja u ribarska plovila koja su obavljala aktivnosti na moru najmanje 60 dana godišnje u svakoj od dvije kalendarske godine koje su prethodile godini u kojoj je podnesen zahtjev za potporu.

Briše se.

Amandman    127

Prijedlog uredbe

Članak 13. – stavak 1. – točka ka (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ka)  zamjena ili modernizacija glavnog ili pomoćnog motora ribarskog plovila ako to dovodi do povećanja snage u kW;

Amandman    128

Prijedlog uredbe

Članak 13. – stavak 1. – točka kb (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(kb)  uzgoj genetski modificiranih organizama kada takav uzgoj ima štetan učinak na okoliš.

Amandman    129

Prijedlog uredbe

Naslov 2. – poglavlje 2. – naslov

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Prioritet 1: Poticanje održivog ribarstva i očuvanja morskih bioloških resursa

Prioritet 1: Poticanje održivog ribarstva, očuvanje morskih bioloških resursa i društveno-gospodarska stabilnost

Amandman    130

Prijedlog uredbe

Članak 14. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Potpora iz ovog poglavlja doprinosi postizanju okolišnih, gospodarskih i društvenih ciljeva te ciljeva u pogledu zapošljavanja iz ZRP-a, kako je utvrđeno u članku 2. Uredbe (EU) br. 1380/2013.

1.  Potpora iz ovog poglavlja doprinosi postizanju okolišnih, gospodarskih i društvenih ciljeva te ciljeva u pogledu zapošljavanja iz ZRP-a, kako je utvrđeno u članku 2. Uredbe (EU) br. 1380/2013 te potiče socijalni dijalog među partnerima.

Obrazloženje

Nužno je ponovno uvesti mjere kojima se potiče socijalni dijalog kako bi se održala kohezija među partnerima i promicala uspostava boljih uvjeta rada na plovilu i na kopnu, uključujući putem izobrazbe i poticaja za dobru praksu.

Amandman    131

Prijedlog uredbe

Članak 15. – stavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Svaka država članica kao dio svojeg programa izrađuje akcijski plan za mali priobalni ribolov u kojem se uspostavlja strategija za razvoj profitabilnog i održivog malog priobalnog ribolova. Ta strategija strukturirana je u skladu sa sljedećim odjeljcima, ako je primjenjivo:

1.  Svaka država članica kao dio svojeg programa i u suradnji s relevantnim sektorima izrađuje poseban akcijski plan za mali priobalni ribolov u kojem se uspostavlja strategija za razvoj profitabilnog i održivog malog priobalnog ribolova. Ta strategija strukturirana je u skladu sa sljedećim odjeljcima, ako je primjenjivo:

Amandman    132

Prijedlog uredbe

Članak 15. – stavak 1. – točka d

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d)  promicanje vještina, znanja, inovacija i izgradnje kapaciteta;

(d)  promicanje vještina, znanja, inovacija i izgradnje kapaciteta, posebno za mlade ribare;

Amandman    133

Prijedlog uredbe

Članak 15. – stavak 1. – točka e

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(e)  poboljšanje zdravstvenih, sigurnosnih i radnih uvjeta na ribarskim plovilima;

(e)  poboljšanje zdravstvenih, sigurnosnih i radnih uvjeta na ribarskim plovilima, u okviru ribolova s obale i sakupljanja školjkaša te na kopnu u aktivnostima izravno povezanima s ribolovom;

Amandman    134

Prijedlog uredbe

Članak 15. – stavak 3.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

3 a.  Kako bi se umanjilo administrativno opterećenje subjekata koji podnose zahtjev za potporu, države članice nastoje uvesti jedinstveni pojednostavljeni obrazac Unije za mjere EFPR-a.

Amandman    135

Prijedlog uredbe

Članak 16. – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  prva kupnja ribarskog plovila, za mlade ribare koji su u trenutku podnošenja zahtjeva mlađi od 40 godina, a radili su kao ribari najmanje pet godina ili imaju odgovarajuću stručnu izobrazbu;

(a)  prva kupnja ribarskog plovila, za mlade ribare koji u trenutku podnošenja zahtjeva imaju prikladno iskustvo u ribolovu, službeno su priznati u dotičnoj državi članici ili imaju odgovarajuću stručnu izobrazbu, među ostalim kada kupuju imovinu kao većinski dioničari određenog društva;

Amandman    136

Prijedlog uredbe

Članak 16. – stavak 1. – točka ba (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ba)  olakšavanje pristupa kreditiranju, instrumentima osiguranja i financijskim instrumentima.

Amandman    137

Prijedlog uredbe

Članak 16. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Plovila iz stavka 1. moraju biti opremljena za ribolov na moru, a starost im mora biti između 5 i 30 godina.

Briše se.

Amandman    138

Prijedlog uredbe

Članak 16. – stavak 3. – podstavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

EFPR-om se mogu poduprijeti ulaganja iz stavka 1. točke (ba) u održiva plovila, neovisno o njihovoj duljini, ako su sredstva dostupna, pod uvjetom da se malim obalnim subjektima daje prednost u postupku odabira.

Amandman    139

Prijedlog uredbe

Članak 17. – stavak 2. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Ako se potpora iz stavka 1. dodjeljuje u obliku naknade za trajni prestanak ribolovnih aktivnosti, moraju biti zadovoljeni sljedeći uvjeti:

2.  Potpora iz stavka 1. može se dodijeliti u obliku naknade za trajni prestanak ribolovnih aktivnosti ako su zadovoljeni sljedeći uvjeti:

Amandman    140

Prijedlog uredbe

Članak 17. – stavak 2. – točka aa (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(aa)  prestanak dovodi do trajnog smanjenja ribolovnog kapaciteta jer se primljena potpora ne ulaže ponovno u flotu;

Amandman    141

Prijedlog uredbe

Članak 17. – stavak 2. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  ribarsko plovilo registrirano je kao aktivno plovilo i upotrebljavalo se za obavljanje ribolovnih aktivnosti na moru najmanje 120 dana godišnje u svakoj od tri kalendarske godine koje su prethodile godini u kojoj je podnesen zahtjev za potporu;

(c)  ribarsko plovilo registrirano je kao aktivno plovilo i upotrebljavalo se za obavljanje ribolovnih aktivnosti na moru najmanje 90 dana godišnje u svakoj od dvije kalendarske godine koje su prethodile godini u kojoj je podnesen zahtjev za potporu;

Amandman    142

Prijedlog uredbe

Članak 17. – stavak 2. – točka d

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d)  iz registra ribarske flote Unije trajno se briše jednakovrijedan ribolovni kapacitet, a povlastice i odobrenja za ribolov trajno se povlače, u skladu s člankom 22. stavcima 5. i 6. Uredbe (EU) br. 1380/2013; i

(d)  iz registra ribarske flote Unije trajno se briše jednakovrijedan ribolovni kapacitet, a povlastice i odobrenja za ribolov trajno se povlače, u skladu s člankom 22. stavcima 5. i 6. Uredbe (EU) br. 1380/2013;

Amandman    143

Prijedlog uredbe

Članak 17. – stavak 2. – podstavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Ribari, uključujući vlasnike ribarskih plovila i članove posade, koji su radili na moru na ribolovnom plovilu Unije na koje se odnosi trajni prestanak najmanje 90 dana godišnje tijekom zadnje dvije kalendarske godine prije datuma podnošenja zahtjeva za potporu mogu također ostvariti koristi od potpore iz stavka 1. Dotični ribari trebaju u potpunosti prestati sa svim ribolovnim aktivnostima. Dokaz djelotvornog prestanka ribolovnih aktivnosti korisnik takve potpore podnosi nadležnom tijelu. Ribar vraća naknadu prema načelu pro rata temporis ako se ribar vrati ribolovnim aktivnostima unutar razdoblja od dvije godine od dana podnošenja zahtjeva za potporu.

Amandman    144

Prijedlog uredbe

Članak 17. – stavak 3. – podstavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Potpora za trajni prestanak ribolovnih aktivnosti iz stavka 2. provodi se financiranjem koje nije povezano s troškovima, u skladu s člankom 46. točkom (a) i člankom 89. Uredbe (EU) br. [Uredba o utvrđivanju zajedničkih odredbi] te se temelji na:

Potpora za trajni prestanak ribolovnih aktivnosti iz stavka 2. provodi se financiranjem koje nije povezano s troškovima, u skladu s člankom 46. točkom (a) i člankom 89. Uredbe (EU) br. [Uredba o utvrđivanju zajedničkih odredbi] te se temelji na ispunjenju uvjeta iz stavka 2. ovog članka.

Amandman    145

Prijedlog uredbe

Članak 17. – stavak 3. − podstavak 1. − točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  ispunjavanju uvjeta, u skladu s člankom 46. točkom (a) podtočkom i. Uredbe (EU) br. [Uredba o utvrđivanju zajedničkih odredbi]; i

Briše se.

Amandman    146

Prijedlog uredbe

Članak 17. – stavak 3. – podstavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  ostvarenju rezultata, u skladu s člankom 46. točkom (a) podtočkom ii. Uredbe (EU) br. [Uredba o utvrđivanju zajedničkih odredbi].

Briše se.

Amandman    147

Prijedlog uredbe

Članak 17. – stavak 3. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Komisija je ovlaštena za donošenje delegiranih akata, u skladu s člankom 52., kojima se utvrđuju uvjeti iz točke (a), a koji su povezani s provedbom mjera očuvanja iz članka 7. Uredbe (EU) br. 1380/2013.

Briše se.

Amandman    148

Prijedlog uredbe

Članak 18. – naslov

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Izvanredni prestanak ribolovnih aktivnosti

Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti

Amandman    149

Prijedlog uredbe

Članak 18. – stavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  EFPR može poduprijeti naknadu za izvanredni prestanak ribolovnih aktivnosti do kojeg je došlo zbog:

1.  EFPR može poduprijeti naknadu za privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti do kojeg je došlo zbog:

Amandman    150

Prijedlog uredbe

Članak 18. – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  mjera očuvanja iz članka 7. stavka 1. točaka (a), (b), (c) i (j) Uredbe (EU) br. 1380/2013, ili jednakovrijednih mjera očuvanja koje su usvojile regionalne organizacije za upravljanje ribarstvom ako su primjenjive na Uniju;

(a)  mjera očuvanja iz članka 7. stavka 1. točaka (a), (b), (c), (i) i (j) Uredbe (EU) br. 1380/2013, uključujući sezone zabrane ribolova te isključujući ukupni dopušteni ulov i kvote, ili jednakovrijednih mjera očuvanja koje su usvojile regionalne organizacije za upravljanje ribarstvom ako su primjenjive na Uniju;

Amandman    151

Prijedlog uredbe

Članak 18. – stavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  mjera Komisije uslijed ozbiljne prijetnje morskim biološkim resursima iz članka 12. Uredbe (EU) br. 1380/2013;

(b)  mjera Komisije ili hitnih mjera država članica uslijed ozbiljne prijetnje morskim biološkim resursima iz članaka 12. i 13. Uredbe (EU) br. 1380/2013;

Amandman    152

Prijedlog uredbe

Članak 18. – stavak 1. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  prekida primjene sporazuma o partnerstvu u održivom ribarstvu ili njegova protokola zbog razloga više sile; ili

(c)  prekida primjene ili neobnavljanja sporazuma o partnerstvu u održivom ribarstvu ili njegova protokola zbog razloga više sile; ili

Amandman    153

Prijedlog uredbe

Članak 18. – stavak 1. – točka d

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d)  prirodnih katastrofa ili ekoloških incidenata koje je službeno priznalo nadležno tijelo odgovarajuće države članice.

(d)  prirodnih katastrofa, ekoloških incidenata, uključujući razdoblja zatvaranja zbog zdravlja ili abnormalne smrtnosti ribolovnih resursa, nesreća na moru tijekom ribolovnih aktivnosti i nepovoljnih klimatskih prilika, uključujući dugotrajne nesigurne vremenske uvjete na moru koji utječu na određene vrste ribolova, koje je službeno priznalo nadležno tijelo odgovarajuće države članice.

Amandman    154

Prijedlog uredbe

Članak 18. – stavak 1. – podstavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Pri dodjeli naknada ili isplati na temelju ovog članka ne uzima se u obzir uobičajen sezonski prestanak ribolovnih aktivnosti.

Amandman    155

Prijedlog uredbe

Članak 18. – stavak 2. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  komercijalne aktivnosti dotičnog plovila bile su zaustavljene tijekom najmanje 90 uzastopnih dana; i

(a)  ribolovne aktivnosti dotičnog plovila bile su zaustavljene tijekom najmanje 30 uzastopnih dana.

Amandman    156

Prijedlog uredbe

Članak 18. – stavak 2. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  ekonomski gubitak zbog prestanka iznosi više od 30 % godišnjeg prometa dotičnog poduzetnika, izračunato na temelju prosječnog prometa tog poduzetnika u protekle tri kalendarske godine.

Briše se.

Amandman    157

Prijedlog uredbe

Članak 18. – stavak 3. − podstavak 1. − točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  vlasnicima ribarskih plovila koja su registrirana kao aktivna plovila i upotrebljavala su se za obavljanje ribolovnih aktivnosti na moru najmanje 120 dana godišnje u svakoj od tri kalendarske godine koje su prethodile godini u kojoj je podnesen zahtjev za potporu; ili

(a)  vlasnicima ribarskih plovila ili ribarima s obale koji su registrirani kao aktivni i obavljaju ribolovne aktivnosti najmanje 120 dana godišnje tijekom posljednje dvije kalendarske godine koje su prethodile godini u kojoj je podnesen zahtjev za potporu; ili

Amandman    158

Prijedlog uredbe

Članak 18. – stavak 3. – podstavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  ribarima koji su najmanje 120 dana u svakoj od tri kalendarske godine koje su prethodile godini u kojoj je podnesen zahtjev za potporu radili na ribarskom plovilu Unije na koje se odnosi izvanredni prestanak.

(b)  ribarima koji su najmanje 120 dana tijekom posljednje dvije kalendarske godine koje su prethodile godini u kojoj je podnesen zahtjev za potporu radili na ribarskom plovilu Unije na koje se odnosi privremeni prestanak.

Amandman    159

Prijedlog uredbe

Članak 18. – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.  Sve ribolovne aktivnosti koje su obavljala dotična plovila i dotični ribari moraju biti djelotvorno suspendirane tijekom razdoblja prestanka. Nadležno tijelo dužno je uvjeriti se da se dotičnim plovilom nisu obavljale ribolovne aktivnosti tijekom razdoblja izvanrednog prestanka i da se izbjeglo svako prekomjerno plaćanje naknade do kojeg bi došlo zbog upotrebe plovila u druge svrhe.

5.  Sve ribolovne aktivnosti koje su obavljala dotična plovila i dotični ribari moraju biti djelotvorno suspendirane tijekom razdoblja prestanka. Nadležno tijelo dužno je uvjeriti se da se dotičnim plovilom nisu obavljale ribolovne aktivnosti tijekom razdoblja privremenog prestanka i da se izbjeglo svako prekomjerno plaćanje naknade do kojeg bi došlo zbog upotrebe plovila u druge svrhe.

Amandman    160

Prijedlog uredbe

Članak 19. – stavak 2. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  isključivo za plovila za mali priobalni ribolov, kupnju i ugradnju na plovilo komponenata nužnih za obvezni sustav za praćenje plovila i obvezni elektronički sustav izvješćivanja koji se upotrebljavaju za potrebe kontrole;

(a)  isključivo za plovila čija ukupna duljina iznosi manje od 12 metara, kupnju i ugradnju na plovilo komponenata nužnih za sustav za praćenje plovila i elektronički sustav izvješćivanja koji se upotrebljavaju za potrebe kontrole i inspekcije te upravljanje tim komponentama;

Amandman    161

Prijedlog uredbe

Članak 19. – stavak 2. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  kupnju i ugradnju na plovilo komponenata nužnih za sustave za obvezno daljinsko elektroničko praćenje koji se upotrebljavaju za kontrolu provedbe obveze iskrcavanja iz članka 15. Uredbe (EU) br. 1380/2013;

(b)  kupnju i ugradnju na plovilo komponenata nužnih za sustave za daljinsko elektroničko praćenje koji se upotrebljavaju za kontrolu provedbe obveze iskrcavanja iz članka 15. Uredbe (EU) br. 1380/2013;

Obrazloženje

Potpora ne bi trebala ovisiti o tome je li mjera obvezna ili ne.

Amandman    162

Prijedlog uredbe

Članak 19. – stavak 2. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  kupnju i ugradnju na plovilo naprava za obvezno trajno mjerenje i evidentiranje pogonske snage motora.

(c)  kupnju i ugradnju na plovilo naprava za trajno mjerenje i evidentiranje pogonske snage motora.

Obrazloženje

Potpora ne bi trebala ovisiti o tome je li mjera obvezna ili ne.

Amandman    163

Prijedlog uredbe

Članak 20. – naslov

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Prikupljanje i obrada podataka u svrhu upravljanja ribarstvom i u znanstvene svrhe

Prikupljanje, obrada i širenje podataka u svrhu upravljanja ribarstvom i akvakulturom i u znanstvene svrhe

Amandman    164

Prijedlog uredbe

Članak 20. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  EFPR može poduprijeti prikupljanje i upotrebu podataka te upravljanje njima u svrhu upravljanja ribarstvom i u znanstvene svrhe, kako je predviđeno u članku 25. stavcima 1. i 2. i članku 27. Uredbe (EU) br. 1380/2013 i dodatno određeno Uredbom (EU) br. 2017/1004, a na temelju nacionalnih planova rada iz članka 6. Uredbe (EU) br. 2017/1004.

1.  EFPR može poduprijeti prikupljanje, obradu, upotrebu i širenje podataka te upravljanje njima u svrhu upravljanja ribarstvom i akvakulturom i u znanstvene svrhe, uključujući i podatke o rekreacijskom ribolovu, kako je predviđeno u članku 25. stavcima 1. i 2. i članku 27. Uredbe (EU) br. 1380/2013 i dodatno određeno Uredbom (EU) br. 2017/1004, a na temelju nacionalnih planova rada iz članka 6. Uredbe (EU) br. 2017/1004.

Amandman    165

Prijedlog uredbe

Članak 21.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Članak 21.

Članak 29.e

Naknada dodatnih troškova za proizvode ribarstva i akvakulture u najudaljenijim regijama

Nadoknada dodatnih troškova

1.  EFPR može poduprijeti naknadu dodatnih troškova koji su korisniku nastali u ribolovu, uzgoju, preradi i stavljanju na tržište određenih proizvoda ribarstva i akvakulture iz najudaljenijih regija iz članka 6. stavka 2.

1.  EFPR može poduprijeti naknadu dodatnih troškova koji su korisniku nastali u ribolovu, uzgoju, preradi i stavljanju na tržište određenih proizvoda ribarstva i akvakulture iz najudaljenijih regija iz članka 29.b stavka 1.

 

1.a   Naknada treba biti razmjerna dodatnim troškovima koje namjerava nadoknaditi. Razina naknade u odnosu na dodatne troškove treba biti propisno opravdana u planu kompenzacije. Međutim, naknada ni u kojem slučaju ne premašuje 100 % nastalih rashoda.

2.  Svaka država članica za regije iz stavka 1. određuje, prema kriterijima utvrđenima u skladu sa stavkom 7., popis proizvoda ribarstva i akvakulture te količinu tih proizvoda koja je prihvatljiva za naknadu.

2.  Svaka država članica za regije iz stavka 1. određuje, prema kriterijima utvrđenima u skladu sa stavkom 7., popis proizvoda ribarstva i akvakulture te količinu tih proizvoda koja je prihvatljiva za naknadu.

3.  Pri utvrđivanju popisa i količina iz stavka 2. države članice uzimaju u obzir sve relevantne čimbenike, osobito potrebu da naknada bude u skladu s pravilima ZRP-a.

3.  Pri utvrđivanju popisa i količina iz stavka 2. države članice uzimaju u obzir sve relevantne čimbenike, osobito potrebu da naknada bude u skladu s pravilima ZRP-a.

4.  Naknada se ne dodjeljuje za proizvode ribarstva i akvakulture:

4.  Naknada se ne dodjeljuje za proizvode ribarstva i akvakulture:

(a)  ulovljene plovilima trećih zemalja, osim ribarskih plovila koja plove pod zastavom Venezuele, a djeluju u vodama Unije, u skladu s Odlukom Vijeća (EU) 2015/156531;

(a)  ulovljene plovilima trećih zemalja, osim ribarskih plovila koja plove pod zastavom Venezuele, a djeluju u vodama Unije, u skladu s Odlukom Vijeća (EU) 2015/156531;

(b)  ulovljene ribolovnim plovilima Unije koja nisu registrirana u luci koja se nalazi u jednoj od regija iz stavka 1.;

(b)  ulovljene ribolovnim plovilima Unije koja nisu registrirana u luci koja se nalazi u jednoj od regija iz stavka 1.;

 

(ba)  ulovljene ribolovnim plovilima Unije koja su registrirana u luci koja se nalazi u jednoj od regija iz stavka 1., ali koja ne obavljaju svoju djelatnost u toj regiji ili u njoj ne sudjeluju;

(c)  uvezene iz trećih zemalja.

(c)  uvezene iz trećih zemalja.

5.  Stavak 4. točka (b) ne primjenjuje se ako postojeći kapacitet prerađivačke industrije u dotičnoj najudaljenijoj regiji prelazi dostavljenu količinu sirovina.

5.  Stavak 4. točka (b) ne primjenjuje se ako postojeći kapacitet prerađivačke industrije u dotičnoj najudaljenijoj regiji prelazi dostavljenu količinu sirovina.

6.  Kako bi se izbjeglo prekomjerno plaćanje naknade, pri isplati naknade korisnicima koji obavljaju aktivnosti iz stavka 1. u najudaljenijim regijama ili su vlasnici plovila registriranog u luci u tim regijama u obzir se uzima sljedeće:

6.  Kako bi se izbjeglo prekomjerno plaćanje naknade, pri isplati naknade korisnicima koji obavljaju aktivnosti iz stavka 1. u najudaljenijim regijama ili su vlasnici plovila registriranog u luci u tim regijama i tamo obavljaju svoju djelatnost u obzir se uzima sljedeće:

(a)  za svaki proizvod ili kategoriju proizvoda ribarstva ili akvakulture, dodatni troškovi nastali zbog specifičnih poteškoća dotičnih regija; i

(a)  za svaki proizvod ili kategoriju proizvoda ribarstva ili akvakulture, dodatni troškovi nastali zbog specifičnih poteškoća dotičnih regija; i

(b)  svaki drugi oblik javne intervencije koji utječe na iznos dodatnih troškova.

(b)  svaki drugi oblik javne intervencije koji utječe na iznos dodatnih troškova.

7.  Komisija je ovlaštena za donošenje delegiranih akata, u skladu s člankom 52., kojima se utvrđuju kriteriji za izračun dodatnih troškova koji proizlaze iz specifičnih poteškoća dotičnih regija.

7.  Komisija je ovlaštena za donošenje delegiranih akata, u skladu s člankom 52., kojima se utvrđuju kriteriji za izračun dodatnih troškova koji proizlaze iz specifičnih poteškoća dotičnih regija te kojima se odobrava metodološki okvir za isplatu kompenzacijske potpore.

__________________

__________________

31 Odluka Vijeća (EU) 2015/1565 od 14. rujna 2015. o odobrenju, u ime Europske unije, Izjave o odobrenju ribolovnih mogućnosti u vodama EU-a ribarskim plovilima koja plove pod zastavom Bolivarske Republike Venezuele u isključivom gospodarskom pojasu uz obalu Francuske Gvajane (SL L 244, 14.9.2015., str. 55.).

31 Odluka Vijeća (EU) 2015/1565 od 14. rujna 2015. o odobrenju, u ime Europske unije, Izjave o odobrenju ribolovnih mogućnosti u vodama EU-a ribarskim plovilima koja plove pod zastavom Bolivarske Republike Venezuele u isključivom gospodarskom pojasu uz obalu Francuske Gvajane (SL L 244, 14.9.2015., str. 55.).

(članak 21. se izmjenjuje i stavlja nakon članka 29.d)

Obrazloženje

Ta je odredba premještena u poglavlje V.a (novo) o najudaljenijim regijama.

Amandman    166

Prijedlog uredbe

Članak 22. – naslov

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Zaštita i obnova morske i obalne bioraznolikosti i ekosustavâ

Zaštita i obnova morske, obalne i slatkovodne biološke raznolikosti i ekosustavâ

Obrazloženje

Slatkovodna akvakultura isto tako bi trebala biti obuhvaćena okolišnim mjerama i subvencijama.

Amandman    167

Prijedlog uredbe

Članak 22. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  EFPR može poduprijeti djelovanja usmjerena na zaštitu i obnovu morske i obalne bioraznolikosti i ekosustavâ, među ostalim i na unutarnjim vodama.

1.  EFPRA može poduprijeti djelovanja usmjerena na zaštitu i obnovu morske, obalne i slatkovodne biološke raznolikosti i ekosustavâ, među ostalim i na unutarnjim vodama. U tu svrhu treba poticati suradnju s Europskom svemirskom agencijom i europskim satelitskim programima kako bi se prikupilo više podataka o stanju onečišćenja mora, a posebno plastičnog otpada u vodama.

Amandman    168

Prijedlog uredbe

Članak 22. – stavak 2. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  naknade ribarima za prikupljanje izgubljenog ribolovnog alata i morskog otpada iz mora;

(a)  naknade ribarima za prikupljanje izgubljenog ribolovnog alata i pasivno prikupljanje morskog otpada iz mora, uključujući prikupljanje algi Sargassum u pogođenim najudaljenijim regijama;

Amandman    169

Prijedlog uredbe

Članak 22. – stavak 2. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  ulaganja u luke radi osiguravanja odgovarajućih objekata za prihvat izgubljenog ribolovnog alata i morskog otpada prikupljenih iz mora;

(b)  ulaganja u luke radi osiguravanja odgovarajućih objekata za prihvat, skladištenje i recikliranje izgubljenog ribolovnog alata i morskog otpada prikupljenih iz mora, kao i neželjenog ulova u skladu s člankom 15. Uredbe (EU) 1380/2013;

Amandman    170

Prijedlog uredbe

Članak 22. – stavak 2. – točka ba (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ba)  zaštitu alata i ulova od sisavaca i ptica zaštićenih direktivama 92/43/EEZ ili 2009/147/EZ pod uvjetom da to ne umanjuje selektivnost ribolovnih alata.

Amandman    171

Prijedlog uredbe

Članak 22. – stavak 2. – točka bb (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(b b)  naknadu za održivu uporabu alata za ribolov i uzgoj školjaka.

Obrazloženje

Uključivanjem te točke olakšat će se povlašteni tretman artizanalnog ribolova, ribolova za više vrsta, u kojemu se upotrebljavaju održivi alati radi modernizacije alata i nastavak zaštite morskog okoliša.

Amandman    172

Prijedlog uredbe

Članak 22. – stavak 2. – točka ca (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ca)  djelovanja za postizanje i održavanje dobrog stanja okoliša u slatkovodnom okolišu;

Obrazloženje

Slatkovodna akvakultura isto tako bi trebala biti obuhvaćena okolišnim mjerama i subvencijama.

Amandman    173

Prijedlog uredbe

Članak 22. – stavak 2. – točka cb (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(cb)  aktivnosti sanacije okoliša, posebno uklanjanja plastičnog otpada, u lučkim, obalnim i ribolovnim područjima Unije;

Amandman    174

Prijedlog uredbe

Članak 22. – stavak 2. – točka f

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(f)  zaštitu vrsta u skladu s Direktivom 92/43/EEZ, Direktivom 2009/147/EZ i prioritetnim akcijskim okvirima uspostavljenima na temelju članka 8. Direktive 92/43/EEZ.

(f)  zaštitu vrsta u skladu s Direktivom 92/43/EEZ, Direktivom 2009/147/EZ i prioritetnim akcijskim okvirima uspostavljenima na temelju članka 8. Direktive 92/43/EEZ i zaštitu svih zaštićenih vrsta u okviru Konvencije o međunarodnoj trgovini ugroženim vrstama divljih životinja i biljaka (CITES) i/ili vrsta koje se nalaze na crvenom popisu Međunarodne unije za očuvanje prirode;

Amandman    175

Prijedlog uredbe

Članak 22. – stavak 2. – točka fa (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(fa)  izgradnju, postavljanje ili modernizaciju statičkih ili pokretnih naprava za zaštitu i jačanje morske faune i flore, uključujući njihovu znanstvenu pripremu i ocjenu, te u slučaju najudaljenijih regija, usidrenih uređaja za privlačenje ribe koji doprinose održivom i selektivnom ribolovu;

Amandman    176

Prijedlog uredbe

Članak 22. – stavak 2. – točka fb (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(f b)  sustave za kompenzaciju štete na ulovima koju uzrokuju sisavci i ptice zaštićeni direktivama 92/43/EEZ i 2009/147/EZ;

Obrazloženje

Ponavlja se ono što je već navedeno u EFPR-u za razdoblje 2014. – 2020. u pogledu kompenzacije štete koju uzrokuju morski sisavci i ptice.

Amandman    177

Prijedlog uredbe

Članak 22. – stavak 2. – točka fc (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(f c)  doprinos boljem upravljanju ili očuvanju morskih bioloških resursa;

Obrazloženje

Važno je održati potporu uspostavljenu u EFPR-u 2014. – 2020. za operacije koje pridonose boljem upravljanju ili očuvanju morskih bioloških resursa u projektima za obalna staništa važna za morske resurse i za područja važna za reprodukciju vrsta.

Amandman    178

Prijedlog uredbe

Članak 22. – stavak 2. – točka fd (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(f d)  potporu za zaštitni lov ili upravljanje štetnim vrstama divljih životinja koje ugrožavaju održivu razinu ribljih stokova;

Amandman    179

Prijedlog uredbe

Članak 22. – stavak 2. – točka fe (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(f e)  izravno poribljavanje kao mjeru očuvanja u pravnom aktu Unije;

Obrazloženje

Manjak potpore za poribljavanje kojim se izravno poboljšava bogatstvo stokova predstavlja pravu prijetnju stokovima.

Amandman    180

Prijedlog uredbe

Članak 22. – stavak 2. – točka ff (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(f f)  potporu za prikupljanje podataka o pojavi stranih vrsta koje mogu imati katastrofalan učinak na biološku raznolikost i upravljanje tim podacima;

Obrazloženje

Znanje o invazivnim stranim vrstama koje se pojavljuju u morskim vodama osigurat će zaštitu biološke raznolikosti i omogućiti pripremu odgovarajućih preventivnih mjera. U cilju zaštite morskog okoliša i živih morskih resursa od učinka invazivnih stranih vrsta bit će potrebno poduprijeti i rješenja usmjerena na borbu protiv takvih vrsta.

Amandman    181

Prijedlog uredbe

Članak 22. – stavak 2. – točka fg (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(f g)  obrazovanje ribara u cilju senzibilizacije i smanjenja učinaka ribolova na morski okoliš, posebno u pogledu upotrebe motora i selektivnije opreme;

Obrazloženje

EFPR bi trebao financirati obrazovanje ribara u cilju smanjenja učinaka ribolova na morski okoliš, posebno u pogledu upotrebe motora i selektivnije opreme.

Amandman    182

Prijedlog uredbe

Članak 22. – stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2 a.  EFPR može financirati odštete i ulaganja u pogledu članka 22. stavka 2. točaka (a) i (b) u stopostotnom iznosu.

Obrazloženje

Prikupljanje ribolovnog alata i otpada ne predstavlja prihod za ribare, već samo trošak. Stoga bi ribari koji su obvezni prikupljati izgubljeni ribolovni alat i otpad iz oceana trebali dobivati stopostotnu potporu EFPR-a.

Amandman    183

Prijedlog uredbe

Članak 22. – stavak 2.b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2 b.  Stavkom 2. točkama (e) i (f) obuhvaćene su odgovarajuće aktivnosti ribogojilišta i uzgajivača ribe.

Amandman    184

Prijedlog uredbe

Članak 22.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 22.a

 

Znanstvena istraživanja i prikupljanje podataka o utjecaju ptica selica

 

1.  EFPR može poduprijeti, na temelju višegodišnjih nacionalnih strateških planova, uspostavu nacionalnih ili prekograničnih projekata znanstvenih istraživanja i prikupljanja podataka s ciljem boljeg razumijevanja utjecaja ptica selica na sektor akvakulture i druge relevantne riblje stokove Unije. Ti bi projekti trebali objavljivati svoje rezultate i davati preporuke za bolje upravljanje.

 

2.  Da bi bio prihvatljiv, nacionalni projekt znanstvenih istraživanja i prikupljanja podataka mora uključivati barem jedan priznati nacionalni institut ili priznati institut Unije.

 

3.  Da bi bio prihvatljiv, prekogranični projekt znanstvenih istraživanja i prikupljanja podataka uključuje barem jedan institut iz najmanje dvije države članice.

Amandman    185

Prijedlog uredbe

Članak 22.b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 22.b

 

Inovacije

 

1.  U cilju poticanja inovacija u ribarstvu, EFPR može poduprijeti projekte čiji je cilj razvoj ili uvođenje novih ili značajno poboljšanih proizvoda i opreme, novih ili poboljšanih procesa i tehnika, novih ili poboljšanih sustava upravljanja i organizacije, uključujući i one na razini prerade i stavljanja na tržište, postupno eliminiranje odbačenog ulova i prilova, uvođenje novog tehničkog ili organizacijskog znanja, smanjenje učinka ribarskih aktivnosti na okoliš, uključujući poboljšane ribolovne tehnike i selektivnost ribolovnih alata ili postizanje održivijeg korištenja živih morskih resursa i suživota sa zaštićenim grabežljivcima.

 

2.  Operacije financirane na temelju ovog članka pokreću pojedini poduzetnici ili organizacije proizvođača i njihova udruženja.

 

3.  Države članice objavljuju rezultate operacija financiranih u skladu s ovim člankom.

Obrazloženje

S obzirom na to da su neki od trenutačnih negativnih fenomena u morskom ekosustavu najvjerojatnije uzrokovani interakcijom ribarstva i morskog okoliša, važno je hitno potražiti rješenja kojima će se smanjiti negativan učinak ribarstva na ekosustave. Jedna od prilika za ograničavanje negativnog učinka ribarstva na morski ekosustav može biti i utvrđivanje mogućnosti upotrebe opreme i ribolovnog alata koji ne štete okolišu.

Amandman    186

Prijedlog uredbe

Naslov 2 – poglavlje 2.a (novo) – Prioritet 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

POGLAVLJE II.A

 

Prioritet 1.a: poticanje održive akvakulture

Obrazloženje

Izmijenjeni članak 23. dio je novog poglavlja II.a

Amandman    187

Prijedlog uredbe

Članak 23. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  EFPR podupire održivu akvakulturu kako je predviđeno člankom 34. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 1380/2013. EFPR može podržati i zdravlje i dobrobit životinja u akvakulturi u skladu s Uredbom (EU) br. 2016/429 Europskog parlamenta i Vijeća32 i Uredbom (EU) br. 652/2014 Europskog parlamenta i Vijeća33.

1.  EFPR može podržati promicanje održive morske i slatkovodne akvakulture, uključujući akvakulturu sa zatvorenim sustavima zadržavanja i recirkulacije vode, kako je predviđeno člankom 34. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 1380/2013, kao i porast proizvodnje u akvakulturi, uzimajući u obzir ekološke kapacitete. EFPR može podržati i zdravlje i dobrobit životinja u akvakulturi u skladu s Uredbom (EU) br. 2016/429 Europskog parlamenta i Vijeća32 i Uredbom (EU) br. 652/2014 Europskog parlamenta i Vijeća33.

__________________

__________________

32 Uredba (EU) br. 2016/429 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. ožujka 2016. o prenosivim bolestima životinja te o izmjeni i stavljanju izvan snage određenih akata u području zdravlja životinja („Zakon o zdravlju životinja”) ( SL L 84, 31.3.2016., str. 1.).

32 Uredba (EU) br. 2016/429 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. ožujka 2016. o prenosivim bolestima životinja te o izmjeni i stavljanju izvan snage određenih akata u području zdravlja životinja („Zakon o zdravlju životinja”) ( SL L 84, 31.3.2016., str. 1.).

33 Uredba (EU) br. 652/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o utvrđivanju odredaba za upravljanje rashodima koji se odnose na prehrambeni lanac, zdravlje i dobrobit životinja te na biljno zdravstvo i biljni reprodukcijski materijal, o izmjeni direktiva Vijeća 98/56/EZ, 2000/29/EZ i 2008/90/EZ, uredbi (EZ) br. 178/2002, (EZ) br. 882/2004 i (EZ) br. 396/2005 Europskog parlamenta i Vijeća, Direktive 2009/128/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i Uredbe (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća te o stavljanju izvan snage odluka Vijeća 66/399/EEZ, 76/894/EEZ i 2009/470/EZ (SL L 189, 27.6.2014., str. 1.).

33 Uredba (EU) br. 652/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o utvrđivanju odredaba za upravljanje rashodima koji se odnose na prehrambeni lanac, zdravlje i dobrobit životinja te na biljno zdravstvo i biljni reprodukcijski materijal, o izmjeni direktiva Vijeća 98/56/EZ, 2000/29/EZ i 2008/90/EZ, uredbi (EZ) br. 178/2002, (EZ) br. 882/2004 i (EZ) br. 396/2005 Europskog parlamenta i Vijeća, Direktive 2009/128/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i Uredbe (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća te o stavljanju izvan snage odluka Vijeća 66/399/EEZ, 76/894/EEZ i 2009/470/EZ (SL L 189, 27.6.2014., str. 1.).

Amandman    188

Prijedlog uredbe

Članak 23. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Produktivna ulaganja u akvakulturu u skladu s ovim člankom mogu se poduprijeti isključivo financijskim instrumentima iz članka 52. Uredbe (EU) br. [Uredba o utvrđivanju zajedničkih odredbi] i sredstvima iz fonda InvestEU, u skladu s člankom 10. te uredbe.

3.  Ulaganja u akvakulturu u skladu s ovim člankom mogu se poduprijeti bespovratnim sredstvima, u skladu s člankom 48. stavkom 1. Uredbe (EU) [Uredba o utvrđivanju zajedničkih odredbi] i, po mogućnosti, financijskim instrumentima iz članka 52. Uredbe (EU) br. [Uredba o utvrđivanju zajedničkih odredbi] i sredstvima iz fonda InvestEU, u skladu s člankom 10. te Uredbe.

Amandman    189

Prijedlog uredbe

Članak 23.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 23.a

 

Mreža statističkih podataka o akvakulturi

 

1.  EFPR može poduprijeti prikupljanje i upotrebu podataka te upravljanje njima u svrhu upravljanja akvakulturom kako je predviđeno u članku 34. stavku 1. točkama (a) i (e), članku 34. stavku 5. i članku 35. stavku 1. točki (d) Uredbe (EU) br. 1380/2013 u svrhu uspostavljanja mreže statističkih podataka o akvakulturi (ASIN-RISA) i nacionalnih planova rada za njezinu provedbu.

 

2.  Odstupajući od članka 2., potpora iz stavka 1. ovoga članka može se dodijeliti i za operacije provedene izvan teritorija Unije.

 

3.  Komisija može donositi provedbene akte kojima utvrđuje pravila u pogledu postupaka, formata i rokova za sastavljanje ASIN-RISA-e iz stavka 1. Ti se provedbeni akti donose u skladu sa savjetodavnim postupkom iz članka 53. stavka 2.

 

4.  Komisija do 31. prosinca godine koja prethodi godini u kojoj će se provoditi plan rada može donositi provedbene akte o odobravanju ili izmjeni nacionalnih planova rada iz stavka 1. Ti se provedbeni akti donose u skladu sa savjetodavnim postupkom iz članka 53. stavka 2.

Obrazloženje

Prikupljanje i upotreba podataka te upravljanje njima nužno je za upravljanje akvakulturom i trebalo bi se poduprijeti u okviru EFPR-a.

Amandman    190

Prijedlog uredbe

Poglavlje III. – Prioritet 2. – naslov

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Prioritet 2: doprinos sigurnosti opskrbe hranom u Uniji zahvaljujući akvakulturi i tržištima koji su konkurentni i održivi

Prioritet 2: promicanje konkurentnih i održivih tržišta ribarstva i akvakulture te sektora prerađivačke industrije radi pružanja doprinosa sigurnosti opskrbe hranom u Uniji

Obrazloženje

Akvakultura se dodaje kao prioritet radi veće jasnoće. Stoga je naziv tog prioriteta potrebno prilagoditi.

Amandman    191

Prijedlog uredbe

Članak 24. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

EFPR može poduprijeti djelovanja kojima se doprinosi postizanju ciljeva zajedničke organizacije tržišta proizvoda ribarstva i akvakulture kako je predviđena u članku 35. Uredbe (EU) br. 1380/2013 i dodatno određena Uredbom (EZ) br. 1379/2013. Mogu se poduprijeti i djelovanja kojima se promiču stavljanje na tržište, kvaliteta i dodana vrijednost proizvoda ribarstva i akvakulture.

EFPR može poduprijeti djelovanja kojima se doprinosi postizanju ciljeva zajedničke organizacije tržišta proizvoda ribarstva i akvakulture kako je predviđena u članku 35. Uredbe (EU) br. 1380/2013 i dodatno određena Uredbom (EZ) br. 1379/2013. Mogu se poduprijeti i materijalna ulaganja i djelovanja kojima se promiču stavljanje na tržište, kvaliteta i dodana vrijednost proizvoda ribarstva i održive akvakulture.

Amandman    192

Prijedlog uredbe

Članak 24. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1 a.  U pogledu pripreme i provedbe planova proizvodnje i stavljanja na tržište iz članka 28. Uredbe (EU) br. 1379/2013, dotična država članica može odobriti predujam u vrijednosti od 50 % financijske potpore nakon odobrenja plana proizvodnje i stavljanja na tržište u skladu s člankom 28. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 1379/2013.

Obrazloženje

Ta je odredba uključena u postojeći EFPR (članak 66.). Važno je zadržati zajednička pravila za njegovu provedbu kako bi se izbjeglo narušavanje tržišnog natjecanja među državama članicama.

Amandman    193

Prijedlog uredbe

Članak 24. – stavak 1.b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1 b.  Godišnja potpora iz ovog članka odobrena za svaku organizaciju proizvođača ne smije prijeći 3 % prosječne godišnje vrijednosti proizvodnje koju je ta organizacija proizvođača stavila na tržište tijekom prethodne tri kalendarske godine ili vrijednosti proizvodnje koju su članovi te organizacije stavili na tržište u istom razdoblju. Za svaku novopriznatu organizaciju proizvođača ta potpora ne smije prijeći 3 % prosječne godišnje vrijednosti proizvodnje koju su članovi te organizacije stavili na tržište tijekom prethodne tri kalendarske godine.

Amandman    194

Prijedlog uredbe

Članak 24. – stavak 1.c (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1 c.  Potpora iz stavka 2. dodjeljuje se samo organizacijama proizvođača i udruženjima organizacija proizvođača.

Obrazloženje

Ta je odredba uključena u postojeći EFPR (članak 66.). Važno je zadržati zajednička pravila za njegovu provedbu kako bi se izbjeglo narušavanje tržišnog natjecanja među državama članicama.

Amandman    195

Prijedlog uredbe

Članak 25. – naslov

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Prerada proizvoda ribarstva i akvakulture

Prerada i skladištenje proizvoda ribarstva i akvakulture

Amandman    196

Prijedlog uredbe

Članak 25. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  EFPR može poduprijeti ulaganja u preradu proizvoda ribarstva i akvakulture. EFPR može poduprijeti djelovanja kojima se doprinosi postizanju ciljeva zajedničke organizacije tržišta proizvoda ribarstva i akvakulture kako je predviđena u članku 35. Uredbe (EU) br. 1380/2013 i dodatno određena Uredbom (EZ) br. 1379/2013.

1.  EFPR može poduprijeti ulaganja u preradu i skladištenje proizvoda ribarstva i akvakulture. EFPR može poduprijeti djelovanja kojima se doprinosi postizanju ciljeva zajedničke organizacije tržišta proizvoda ribarstva i akvakulture kako je predviđena u članku 35. Uredbe (EU) br. 1380/2013 i dodatno određena Uredbom (EZ) br. 1379/2013.

Amandman    197

Prijedlog uredbe

Članak 25. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1 a.  EFPR može također poduprijeti ulaganja radi inovacija u preradi proizvoda ribarstva i akvakulture te poticanje partnerstva između organizacija proizvođača i znanstvenih subjekata.

Obrazloženje

Potrebna je realna inovacija u području prerade proizvoda ribarstva i akvakulture, na primjer u smjeru digitalnog i ribolovnog turizma, a taj cilj nije izričito naveden u članku 35. Uredbe (EU) br. 1380/2013.

Amandman    198

Prijedlog uredbe

Članak 25. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Potpora iz ovog članka dodjeljuje se isključivo financijskim instrumentima iz članka 52. Uredbe (EU) br. [Uredba o utvrđivanju zajedničkih odredbi] i iz fonda InvestEU, u skladu s člankom 10. te uredbe.

2.  Potpora iz ovog članka dodjeljuje se bespovratnim sredstvima i financijskim instrumentima iz članka 52. Uredbe (EU) br. [Uredba o utvrđivanju zajedničkih odredbi] i iz fonda InvestEU, u skladu s člankom 10. te Uredbe.

Amandman    199

Prijedlog uredbe

Članak 25. – stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2 a.  Razvoj postrojenja za preradu proizvoda ribarstva i akvakulture države članice mogu poduprijeti uključivanjem sredstava drugih strukturnih fondova.

Amandman    200

Prijedlog uredbe

Članak 25.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 25.a

 

Potpora za skladištenje

 

1.  EFPR može podupirati kompenzaciju priznatim organizacijama proizvođača i udruženjima organizacija proizvođača koje skladište proizvode ribarstva navedene u Prilogu II. Uredbe (EU) br. 1379/2013, pod uvjetom da se proizvodi skladište u skladu s člancima 30. i 31. te Uredbe i pod sljedećim uvjetima:

 

(a)  iznos potpore za skladištenje ne smije biti veći od iznosa tehničkih i financijskih troškova mjera potrebnih za stabilizaciju i skladištenje dotičnih proizvoda;

 

(b)  količine prihvatljive za primanje potpore za skladištenje ne smiju prelaziti 15 % godišnjih količina dotičnih proizvoda pripremljenih za prodaju od strane organizacija proizvođača;

 

(c)  godišnja financijska potpora ne prelazi 2 % prosječne godišnje vrijednosti proizvodnje stavljene na tržište od strane članova organizacija proizvođača u razdoblju od 2016. do 2018. Za potrebe ove točke, kada član organizacije proizvođača nije stavio na tržište niti jedan proizvod u razdoblju od 2016. do 2018. godine, uzima se u obzir prosječna godišnja vrijednost proizvodnje koju je član stavio na tržište tijekom prve tri godine proizvodnje.

 

2.  Potpora iz stavka 1. dodjeljuje se tek kad se proizvodi proglase prikladnima za prehranu ljudi.

 

3.  Države članice određuju iznos tehničkih i financijskih troškova primjenjivih na svom području kako slijedi:

 

(a)  tehnički troškovi izračunavaju se svake godine na temelju izravnih troškova vezanih uz mjere potrebne za stabilizaciju i skladištenje predmetnih proizvoda;

 

(b)  financijski troškovi izračunavaju se svake godine s pomoću kamatne stope koja se jednom godišnje određuje u svakoj državi članici; ti tehnički i financijski troškovi moraju biti javno dostupni.

 

4.  Države članice provode kontrole kako bi se osiguralo da proizvodi za koje se dodjeljuje potpora za skladištenje zadovoljavaju uvjete iz ovog članka. Za potrebe takvih kontrola korisnici potpore za skladištenje vode evidenciju robe za svaku kategoriju skladištenih proizvoda koji su kasnije uvedeni na tržište za prehranu ljudi.

Obrazloženje

Ribolov je sezonska aktivnost i njegovi prinosi mogu biti nepredvidljivi, ponekad nadilazeći potrebe tržišta. Stoga je potrebno omogućiti subjektima da upravljaju viškom proizvodnje putem skladištenja dijela proizvodnje prije nego što se ponovno stavi u prodaju kada se ulovi smanje. Kako bi se to postiglo, EFPR mora nastaviti podupirati organizacije proizvođača kojima je potreban privremeni mehanizam skladištenja za proizvode ribarstva namijenjene ljudskoj potrošnji.

Amandman    201

Prijedlog uredbe

Naslov 2. – poglavlje 4. – naslov

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Prioritet 3: Omogućivanje rasta održivog plavoga gospodarstva i poticanje prosperitetnih obalnih zajednica

Prioritet 3: Omogućivanje održivog plavoga gospodarstva unutar ekoloških ograničenja i poticanje prosperitetnih obalnih, otočnih i priobalnih zajednica

Amandman    202

Prijedlog uredbe

Članak 26. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  EFPR može poduprijeti održivi razvoj lokalnih gospodarstava i zajednica u okviru lokalnog razvoja pod vodstvom zajednice iz članka 25. Uredbe (EU) br. [Uredba o utvrđivanju zajedničkih odredbi].

1.  EFPR može poduprijeti povoljne uvjete potrebne za održivo plavo gospodarstvo i dobrobit lokalnih zajednica u okviru lokalnog razvoja pod vodstvom zajednice iz članka 25. Uredbe (EU) br. [Uredba o utvrđivanju zajedničkih odredbi].

Obrazloženje

Održivo plavo gospodarstvo podrazumijeva gospodarske, društvene i ekološke aktivnosti koje su ključan dio morskog ekosustava, zbog čega je potrebno održati ravnotežu kako bi se poboljšali uvjeti života i dobrobit obalnih lokalnih zajednica uz zaštitu morskih ekosustava. Održivo plavo gospodarstvo stvara gospodarsku vrijednost morskog okoliša samo ako se provede tako da se zaštite i očuvaju morski resursi i ekosustavi.

Amandman    203

Prijedlog uredbe

Članak 26. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Za potrebe potpore u okviru EFPR-a strategijama lokalnog razvoja pod vodstvom zajednice iz članka 26. Uredbe (EU) br. [Uredba o utvrđivanju zajedničkih odredbi] lokalnim zajednicama omogućuje se da bolje iskoriste i ostvare dobit iz prilika koje im nudi održivo plavo gospodarstvo te da iskoriste i ojačaju okolišne, kulturne, društvene i ljudske resurse.

2.  Za potrebe potpore u okviru EFPR-a strategijama lokalnog razvoja pod vodstvom zajednice iz članka 26. Uredbe (EU) br. [Uredba o utvrđivanju zajedničkih odredbi] lokalnim zajednicama omogućuje se da bolje iskoriste i ostvare dobit iz prilika koje im nudi održivo plavo gospodarstvo unutar ekoloških ograničenja te da iskoriste i ojačaju okolišne, kulturne, društvene i ljudske resurse.

Amandman    204

Prijedlog uredbe

Članak 26. – stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2 a.  Strategije su usklađene s mogućnostima i potrebama utvrđenima za relevantno područje i s prioritetima Unije određenima u članku 4. Strategije mogu imati raspon od onih koje su usredotočene na ribarstvo do strategija širokog djelokruga usmjerenih na diversifikaciju ribarstvenih područja. Strategije moraju biti više od skupa operacija ili niza sektorskih mjera.

Obrazloženje

Može postojati više strategija. Strategije imaju šire područje primjene od jednostavnog skupa operacija ili kombinacije sektorskih mjera. Dodavanjem ove odredbe omogućuje se razvoj i provedba strategija lokalnog razvoja koje sufinancira isključivo EFPR uz one koje sredstva dobivaju iz više izvora, prema potrebi. U slučaju Prioriteta 3, mjere ne smiju biti fleksibilne zbog aranžmana iz nacrta uredbe o zajedničkim odredbama. Nastavljanjem toga procesa u Uredbi o EFPR-u omogućit će se njegov daljnji razvoj u odgovarajućem smjeru.

Amandman    205

Prijedlog uredbe

Članak 26. – stavak 2.b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2 b.  Kako bi omogućila rast održivog plavog gospodarstva i dodanu vrijednost obalnih područja, djelovanja provedena u tom području moraju biti usklađena sa strategijama regionalnog razvoja.

Amandman    206

Prijedlog uredbe

Članak 26. – stavak 2.c (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2 c.  Države članice uvode sustav zajedničkog upravljanja kako bi osigurale ispunjavanje ciljeva ove Uredbe, vodeći računa o lokalnoj situaciji u pogledu ribarstva.

Amandman    207

Prijedlog uredbe

Članak 27. – naslov

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Znanje o moru

Znanje o moru i slatkim vodama

Obrazloženje

Potrebno je proširiti prikupljanje podataka i na slatke vode.

Amandman    208

Prijedlog uredbe

Članak 27. – stavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

EFPR može poduprijeti prikupljanje, upravljanje i upotrebu podataka koji su namijenjeni poboljšanju znanja o stanju morskog okoliša, a radi:

EFPRA može također poduprijeti prikupljanje, upravljanje, analizu, obradu i upotrebu podataka koji su namijenjeni poboljšanju znanja o stanju morskog i slatkovodnog okoliša, rekreacijskog ribolova i sektora rekreacijskog ribolova, a radi:

Amandman    209

Prijedlog uredbe

Članak 27. – stavak 1. – točka aa (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(aa)  ispunjavanja zahtjeva u pogledu prikupljanja podataka iz Uredbe Komisije (EZ) br. 665/20081a, Odluke Komisije 2010/93/EU1b, Provedbene odluke Komisije (EU) 2016/12511c i Uredbe o okviru za prikupljanje podataka;

 

____________________

 

1a Uredba Komisije (EZ) br. 665/2008 od 14. srpnja 2008. o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu Uredbe Vijeća (EZ) br. 199/2008 o uspostavi okvira Zajednice za prikupljanje, upravljanje i korištenje podataka u sektoru ribarstva i podršci za znanstveno savjetovanje vezano za zajedničku ribarstvenu politiku (SL L 186, 15.7.2008., str. 3.).

 

1b Odluka Komisije 2010/93/EU od 18. prosinca 2009. o usvajanju višegodišnjeg programa Zajednice za prikupljanje, upravljanje i korištenje podataka o morskom ribarstvu za razdoblje od 2011. do 2013. (priopćeno pod brojem dokumenta C(2009) 10121) (SL L 41, 16.2.2010., str. 8).

 

1c Provedbena odluka Komisije (EU) 2016/1251 od 12. srpnja 2016. o donošenju višegodišnjeg programa Unije za prikupljanje podataka te upravljanje i korištenje njima u sektorima ribarstva i akvakulture za razdoblje od 2017. do 2019. (SL L 207, 1.8.2016., str. 113.).

Amandman    210

Prijedlog uredbe

Članak 27. – stavak 1. – točka ba (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ba)  ispunjavanja zahtjeva u pogledu prikupljanja podataka u skladu s Uredbom o ZRP-u;

Amandman    211

Prijedlog uredbe

Članak 27. – stavak 1. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  poboljšanja kvalitete i razmjene podataka u okviru Europske mreže nadgledanja i prikupljanja podataka o moru (EMODnet).

(c)  poboljšanja kvalitete i razmjene podataka u okviru Europske mreže nadgledanja i prikupljanja podataka o moru (EMODnet) te drugih podatkovnih mreža koje obuhvaćaju slatkovodna područja;

Obrazloženje

Potrebno je proširiti prikupljanje podataka i na slatke vode.

Amandman    212

Prijedlog uredbe

Članak 27. – stavak 1. – točka ca (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ca)  povećanja dostupnih pouzdanih podataka o ulovu u rekreacijskom ribolovu;

Amandman    213

Prijedlog uredbe

Članak 27. – stavak 1. – točka cb (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(cb)  ulaganja u analizu i promatranje onečišćenja mora, posebno plastične mase, u svrhu više prikupljenih podataka o stanju;

Amandman    214

Prijedlog uredbe

Članak 27. – stavak 1. – točka cc (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(cc)  povećanja znanja o plastičnom otpadu u moru i njegovim koncentracijama.

Amandman    215

Prijedlog uredbe

Članak 28. – stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2 a.  EFPR podupire postizanje cilja br. 14. za održivi razvoj iz UN-ova Programa održivog razvoja do 2030. u skladu s ciljem ostvarenja zaštićenih, sigurnih i čistih mora i oceana kojima se upravlja na održiv način.

Amandman    216

Prijedlog uredbe

Članak 29. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Potpora za djelovanja iz stavka 1. može doprinijeti razvoju i provedbi sustava kontrole ribarstva Unije u skladu s uvjetima utvrđenima u članku 19.

2.  Potpora za djelovanja iz stavka 1. može doprinijeti razvoju i provedbi sustava kontrole i inspekcije ribarstva Unije u skladu s uvjetima utvrđenima u članku 19.

Amandman    217

Prijedlog uredbe

Članak 29.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 29.a

 

Zaštita prirode i vrsta

 

Sredstvima iz EPFR-a podupire se provedba mjera za očuvanje prirode iz UN-ove Svjetske povelje o prirodi, a posebno iz njezinih članaka 21., 22., 23. i 24.

 

Tim se fondom podupiru i mjere povezane s dobrovoljnom suradnjom i koordinacijom s međunarodnim tijelima, organizacijama i institucijama, kao i njihova međusobna suradnja i koordinacija, u cilju udruživanja sredstava za suzbijanje ribolova NNN, krivolova morskih vrsta i masovnog ubijanja vrsta koje se smatraju predatorima ribljih stokova.

Amandman    218

Prijedlog uredbe

Naslov 2. – poglavlje 5.a (novo)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Poglavlje V.a Najudaljenije regije

Amandman    219

Prijedlog uredbe

Članak 29.b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 29.b

 

Proračunska sredstva u okviru podijeljenog upravljanja

 

1.  Za operacije u najudaljenijim regijama svaka dotična država članica u okviru svoje financijske potpore Unije kako je utvrđena u Priloga V. dodjeljuje najmanje1a:

 

(a)  114 000 000 EUR u stalnim cijenama za 2018. (tj. 128 566 000 EUR u tekućim cijenama) za Azore i Madeiru;

 

(b)  91 700 000 EUR u stalnim cijenama za 2018. (odnosno 103 357 000 EUR u tekućim cijenama) za Kanarske otoke;

 

(c)  146 500 000 EUR u stalnim cijenama za 2018. (odnosno 165 119 000 EUR u tekućim cijenama) za Guadeloupe, Francusku Gvajanu, Martinique, Mayotte, Réunion i Saint-Martin.

 

2.  Svaka država članica određuje dio financijskih omotnica utvrđenih u stavku 1. koji je namijenjen naknadi iz članka 29.d.

 

3.  Odstupajući od članka 9. stavka 8. ove Uredbe i članka 19. stavka 2. Uredbe (EU) br. .../... [Uredba o utvrđivanju zajedničkih odredbi] te s ciljem da se uzme u obzir razvoj situacije, države članice mogu na godišnjoj razini prilagoditi popis i količinu prihvatljivih proizvoda ribarstva te razinu nadoknade iz članka 29.d, pod uvjetom da se poštuju iznosi navedeni u stavcima 1. i 2. ovoga članka. Takve prilagodbe moguće su isključivo pod uvjetom da se planovi kompenzacije za drugu regiju unutar iste države članice u odgovarajućoj mjeri povećaju ili smanje. Država članica unaprijed obavješćuje Komisiju o prilagodbama.

 

____________________

 

1a Ti će se iznosi morati prilagoditi u skladu s dogovorenim iznosima iz članka 5. stavka 1.

(Tekst članka 6.)

Amandman    220

Prijedlog uredbe

Članak 29.c (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 29.c

 

Akcijski plan

 

1.  Dotične države članice u okviru svojih programa izrađuju akcijske planove za svaku od svojih najudaljenijih regija iz članka 6. stavka 2., u kojima mora biti utvrđeno sljedeće:

 

(a)  strategija za održivo iskorištavanje ribarstva i razvoj sektora održivog plavoga gospodarstva;

 

(b)  opis glavnih predviđenih djelovanja i odgovarajućih financijskih sredstava, uključujući sljedeće:

 

i.  strukturnu potporu sektoru ribarstva i akvakulture u okviru glave II.;

 

ii.  kompenzaciju dodatnih troškova iz članka 29.d, uključujući popis i količine proizvoda ribarstva i akvakulture te razinu kompenzacije;

 

iii.  sva druga ulaganja u održivo plavo gospodarstvo koja su potrebna za ostvarenje održivog obalnog razvoja.

(Tekst članka 9.)

Amandman    221

Prijedlog uredbe

Članak 29.d (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 29.d

 

Obnova flota malog priobalnog ribolova i povezane mjere

 

1.  Ne dovodeći u pitanje članak 13. točke (a) i (b) te članak 16., u najudaljenijim regijama EFPR može poduprijeti:

 

(a)  obnovu flota malog priobalnog ribolova, uključujući izgradnju i kupnju novih plovila, za podnositelje zahtjeva koji na dan podnošenja zahtjeva za potporu imaju glavno mjesto registracije u najudaljenijoj regiji u kojoj će se registrirati novo plovilo, a koji sav svoj ulov iskrcavaju u lukama u najudaljenijim regijama, kako bi se poboljšala sigurnost ljudi, poštovali propisi Unije i nacionalni propisi o higijeni, zdravlju i radnim uvjetima na plovilu, suzbio nezakonit, neprijavljen i nereguliran ribolov te postigla veća ekološka učinkovitost. Plovilo kupljeno uz pomoć potpore ostaje registrirano u najudaljenijoj regiji tijekom najmanje 15 godina od dana dodjele potpore. Ako se taj uvjet ne poštuje, potpora se treba vratiti u iznosu koji je razmjeran prirodi, težini, trajanju i ponavljanju nepoštovanja uvjeta. Obnova ribarske flote ostaje u granicama koje određuju ograničenja odobrenoga kapaciteta te je u skladu s ciljevima ZRP-a;

 

(b)  zamjenu ili modernizaciju glavnog ili pomoćnog motora. Snaga novog ili moderniziranog motora može biti veća od sadašnje snage motora ako postoji opravdana potreba za većom snagom motora radi sigurnosti na moru te ne uključuje povećanje sposobnosti ribarskog plovila da ulovi ribu;

 

(c)  djelomičnu obnovu drvenog trupa ribarskog plovila, kada je to potrebno u svrhu poboljšanja pomorske sigurnosti, u skladu s objektivnim tehničkim kriterijima brodogradnje;

 

(d)  izgradnju i modernizaciju luka, lučkih infrastruktura, lokacija za iskrcaj, burza ribe, brodogradilišta i radionica za brodogradnju i remont, u slučajevima kada infrastruktura doprinosi održivom ribolovu;

Amandman    222

Prijedlog uredbe

Članak 29.f (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 29.f

 

Državna potpora

 

1.  Za proizvode ribarstva i akvakulture, navedene u Prilogu I. UFEU-a, na koje se primjenjuju članci 107., 108. i 109. toga Ugovora, Komisija može u skladu s člankom 108. UFEU-a odobriti operativnu pomoć u najudaljenijim regijama iz članka 349. UFEU-a u sektorima uzgoja, prerade i stavljanja na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture, s ciljem ublažavanja posebnih ograničenja s kojima su te regije suočene zbog izoliranosti, otočnog položaja i ekstremne udaljenosti.

 

2.  Države članice mogu dodijeliti dodatno financiranje za provedbu planova nadoknade iz članka 29.d. U takvim slučajevima država članica obavještava Komisiju o državnoj potpori koju Komisija može odobriti u skladu s ovom Uredbom kao dio tih planova. Za državnu potporu o kojoj je tako obaviješteno također se smatra da je o njoj obaviješteno u smislu prve rečenice članka 108. stavka 3. UFEU-a.

Amandman    223

Prijedlog uredbe

Članak 29.g (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 29.g

 

Pregled – Program za rješavanje problema koji se posebno odnose na udaljenost i otočni položaj (POSEI)

 

Komisija do 31. prosinca 2023. predstavlja izvješće o provedbi odredbi iz ovog poglavlja te, po potrebi, donosi odgovarajuće prijedloge. Komisija ocjenjuje mogućnost uspostave Programa za rješavanje problema koji se posebno odnose na udaljenost i otočni položaj (POSEI) u području pomorstva i ribarstva.

Amandman    224

Prijedlog uredbe

Članak 32.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 32.a

 

Pomorska politika i razvoj održivog plavoga gospodarstva

 

EFPR podupire provedbu integrirane pomorske politike i rast plavoga gospodarstva putem razvoja regionalnih platformi za financiranje inovativnih projekata.

Amandman    225

Prijedlog uredbe

Članak 33. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  U skladu s člankom 90. stavkom 4. Uredbe (EU) br. [Uredba o utvrđivanju zajedničkih odredbi] Komisija može prekinuti rok plaćanja cijelog zahtjeva za plaćanje ili nekog njegova dijela ako postoji dokaz o neusklađenosti države članice s pravilima koja se primjenjuju u okviru ZRP-a i ako je vjerojatno da će ta neusklađenost utjecati na rashode iz zahtjeva za plaćanje za koje se traži međuplaćanje.

1.  U skladu s člankom 90. stavkom 4. Uredbe (EU) br. [Uredba o utvrđivanju zajedničkih odredbi] Komisija može prekinuti rok plaćanja cijelog zahtjeva za plaćanje ili nekog njegova dijela ako postoji dokaz o neusklađenosti države članice s pravilima koja se primjenjuju u okviru ZRP-a ili relevantnog prava EU-a o okolišu i ako je vjerojatno da će ta neusklađenost utjecati na rashode iz zahtjeva za plaćanje za koje se traži međuplaćanje.

Amandman    226

Prijedlog uredbe

Članak 34. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  U skladu s člankom 91. stavkom 3. Uredbe (EU) br. [Uredba o utvrđivanju zajedničkih odredbi] Komisija može donositi provedbene akte kojima suspendira sva međuplaćanja iz programa ili neke njihove dijelove u slučaju ozbiljne neusklađenosti države članice s pravilima koja se primjenjuju u okviru ZRP-a i ako je vjerojatno da će ta ozbiljna neusklađenost utjecati na rashode iz zahtjeva za plaćanje za koje se traži međuplaćanje.

1.  U skladu s člankom 91. stavkom 3. Uredbe (EU) br. [Uredba o utvrđivanju zajedničkih odredbi] Komisija može donositi provedbene akte kojima suspendira sva međuplaćanja iz programa ili neke njihove dijelove u slučaju ozbiljne neusklađenosti države članice s pravilima koja se primjenjuju u okviru ZRP-a ili relevantnog prava EU-a o okolišu, ako je vjerojatno da će ta ozbiljna neusklađenost utjecati na rashode iz zahtjeva za plaćanje za koje se traži međuplaćanje.

Amandman    227

Prijedlog uredbe

Članak 36. – stavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  rashodi iz zahtjeva za plaćanje povezani su sa slučajevima ozbiljne neusklađenosti države članice s pravilima ZRP-a, što je za posljedicu imalo suspenziju plaćanja iz članka 34., a dotična država članica još nije pokazala da je poduzela potrebne korektivne mjere kako bi u budućnosti zajamčila usklađenost s primjenjivim pravilima i njihovo izvršenje.

(b)  rashodi iz zahtjeva za plaćanje povezani su sa slučajevima ozbiljne neusklađenosti države članice s pravilima ZRP-a ili relevantnog prava Unije o okolišu, što je za posljedicu imalo suspenziju plaćanja iz članka 34., a dotična država članica još nije pokazala da je poduzela potrebne korektivne mjere kako bi u budućnosti zajamčila usklađenost s primjenjivim pravilima i njihovo izvršenje.

Amandman    228

Prijedlog uredbe

Članak 36. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Komisija određuje iznos ispravka s obzirom na prirodu, težinu, trajanje i ponavljanje ozbiljne neusklađenosti države članice ili korisnika s pravilima ZRP-a i važnost doprinosa EFPR-a za gospodarsku aktivnost korisnika.

2.  Komisija određuje iznos ispravka s obzirom na prirodu, težinu, trajanje i ponavljanje ozbiljne neusklađenosti države članice ili korisnika s pravilima ZRP-a ili relevantnog prava Unije o okolišu i važnost doprinosa EFPR-a za gospodarsku aktivnost korisnika.

Amandman    229

Prijedlog uredbe

Članak 36. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Ako nije moguće precizno utvrditi iznos rashoda povezanih s neusklađenošću države članice s pravilima ZRP-a, Komisija u skladu sa stavkom 4. primjenjuje paušalnu stopu ili ekstrapolirani financijski ispravak.

3.  Ako nije moguće precizno utvrditi iznos rashoda povezanih s neusklađenošću države članice s pravilima ZRP-a ili relevantnog prava Unije o okolišu, Komisija u skladu sa stavkom 4. primjenjuje paušalnu stopu ili ekstrapolirani financijski ispravak.

Amandman    230

Prijedlog uredbe

Članak 38. – stavak 3.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

3 a.  Sve države članice objavljuju izvješće iz stavka 1. na izvornom jeziku i na jednom od radnih jezika Europske komisije.

Obrazloženje

Godišnja izvješća o uspješnosti države članice o provedbi Uredbe o EFPR-u za razdoblje nakon 2020. trebala bi se redovito objavljivati na internetskoj stranici Europske komisije u skladu s obvezama utvrđenima Aarhuškom uredbom u pogledu transparentnosti i sudjelovanja civilnog društva u postupku odlučivanja.

Amandman    231

Prijedlog uredbe

Članak 38. – stavak 3.b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

3 b.  Izvješće iz stavka 1. redovito se objavljuje na internetskoj stranici Europske komisije.

Obrazloženje

EFPR bi za razdoblje nakon 2020. trebao uključivati obvezu država članica i Europske komisije da prikupljaju primjere najboljih praksi financiranih operacija i objavljuju ih na svojim internetskim stranicama u cilju olakšavanja i poticanja daljnjih najboljih praksi.

Amandman    232

Prijedlog uredbe

Članak 38. – stavak 3.c (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

3 c.  Sve države članice i Komisija objavljuju izvješća o najboljim praksama na svojim internetskim stranicama.

Obrazloženje

EFPR bi za razdoblje nakon 2020. trebao uključivati obvezu država članica i Europske komisije da prikupljaju primjere najboljih praksi financiranih operacija i objavljuju ih na svojim internetskim stranicama u cilju olakšavanja i poticanja daljnjih najboljih praksi.

Amandman    233

Prijedlog uredbe

Članak 38. – stavak 4.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

4 a.  Komisija objavljuje sve relevantne dokumente povezane s provedbenim aktima iz stavka 7.

Obrazloženje

EFPR za razdoblje nakon 2020. trebao bi radi transparentnosti predvidjeti objavu svih relevantnih dokumenata povezanih s njegovom provedbom na internetskoj stranici Europske komisije.

Amandman    234

Prijedlog uredbe

Članak 40. – stavak 1. – točka aa (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(aa)  uključivanjem fondova programa za istraživanje i razvoj u okviru Obzora Europa koliko god je moguće da bi se pružila podrška i potaknule aktivnosti istraživanja i razvoja u sektoru ribarstva i akvakulture;

Obrazloženje

Ozbiljan nedostatak u zakonodavnom prijedlogu jest taj da ne povećava udio sektora akvakulture iz resursa EU-a za istraživanja i razvoj. Potrebno ga je zamijeniti. Zaista, moramo naglasiti da resurse budućeg programa EU-a za istraživanja i razvoj u okviru Obzora Europa treba što je više moguće staviti na raspolaganje ribarima i proizvođačima u akvakulturi.

Amandman    235

Prijedlog uredbe

Naslov 3. – poglavlje 2. – naslov

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Prioritet 2: doprinos sigurnosti opskrbe hranom u Uniji zahvaljujući akvakulturi i tržištima koji su konkurentni i održivi

Prioritet 2: doprinos sigurnosti opskrbe hranom u Uniji zahvaljujući ribarstvu, akvakulturi i tržištima koji su konkurentni i održivi

Amandman    236

Prijedlog uredbe

Članak 42. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

EFPR podupire razvoj i širenje podataka o istraživanju tržišta povezanih s proizvodima ribarstva i akvakulture koje provodi Komisija u skladu s člankom 42. Uredbe (EU) br. 1379/2013.

EFPR podupire razvoj i širenje podataka o istraživanju tržišta povezanih s proizvodima ribarstva i akvakulture koje provodi Komisija u skladu s člankom 42. Uredbe (EU) br. 1379/2013., prvenstveno uspostavom mreže statističkih podataka o akvakulturi (ASIN-RISA).

Obrazloženje

Uspostava mreže statističkih podataka o akvakulturi (ASIN-RISA) iznimno je važna.

Amandman    237

Prijedlog uredbe

Naslov 3. – poglavlje 3. – naslov

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Prioritet 3: Omogućivanje rasta održivog plavoga gospodarstva i poticanje prosperitetnih obalnih zajednica

Prioritet 3: Omogućivanje povoljnih uvjeta za održivo plavo gospodarstvo i poticanje zdravog morskog okoliša za stvaranje prosperitetnih obalnih zajednica

Obrazloženje

Održivo plavo gospodarstvo podrazumijeva gospodarske, društvene i ekološke aktivnosti koje su ključan dio morskog ekosustava, zbog čega je potrebno održati ravnotežu kako bi se poboljšali uvjeti života i dobrobit obalnih lokalnih zajednica uz zaštitu morskih ekosustava. Održivo plavo gospodarstvo stvara gospodarsku vrijednost morskog okoliša samo ako se provede tako da se zaštite i očuvaju morski resursi i ekosustavi.

Amandman    238

Prijedlog uredbe

Članak 43. – naslov

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Pomorska politika i razvoj održivog plavoga gospodarstva

Pomorska politika i razvoj održivog plavoga gospodarstva koje se razvija unutar ekoloških ograničenja u morskom i slatkovodnom okruženju

Amandman    239

Prijedlog uredbe

Članak 43. – stavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

EFPR podupire provedbu pomorske politike:

EFPRA podupire provedbu pomorske politike i razvoj održivog plavoga gospodarstva:

Amandman    240

Prijedlog uredbe

Članak 43. – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  promicanjem održivog i niskougljičnog plavoga gospodarstva koje je otporno na klimatske promjene;

(a)  promicanjem održivog i niskougljičnog plavoga gospodarstva koje je otporno na klimatske promjene i kojim se osigurava razvoj dobrobiti ljudi i okoliša unutar ekoloških ograničenja u morskom i slatkovodnom okruženju;

Amandman    241

Prijedlog uredbe

Članak 43. – stavak 1. – točka aa (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(aa)  obnovom, zaštitom i održavanjem raznolikosti, produktivnosti, otpornosti i stvarne vrijednosti morskih sustava;

Obrazloženje

Održivo plavo gospodarstvo podrazumijeva gospodarske, društvene i ekološke aktivnosti koje su ključan dio morskog ekosustava, zbog čega je potrebno održati ravnotežu kako bi se poboljšali uvjeti života i dobrobit obalnih lokalnih zajednica uz zaštitu morskih ekosustava. Održivo plavo gospodarstvo stvara gospodarsku vrijednost morskog okoliša samo ako se provede tako da se zaštite i očuvaju morski resursi i ekosustavi.

Amandman    242

Prijedlog uredbe

Članak 43. – stavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  promicanjem integriranog vođenja i upravljanja pomorskom politikom, među ostalim u okviru prostornog planiranja morskog područja, strategija morskih bazena i regionalne pomorske suradnje;

(b)  promicanjem integriranog vođenja i upravljanja pomorskom politikom, među ostalim u okviru prostornog planiranja morskog područja, strategija morskih bazena, regionalne pomorske suradnje, makroregionalnih strategija Unije i prekogranične suradnje;

Amandman    243

Prijedlog uredbe

Članak 43. – stavak 1. – točka ba (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ba)  promicanjem odgovorne konzumacije i proizvodnje, čistih tehnologija, obnovljive energije i kružnog protoka sirovina;

Obrazloženje

Održivo plavo gospodarstvo podrazumijeva gospodarske, društvene i ekološke aktivnosti koje su ključan dio morskog ekosustava, zbog čega je potrebno održati ravnotežu kako bi se poboljšali uvjeti života i dobrobit obalnih lokalnih zajednica uz zaštitu morskih ekosustava. Održivo plavo gospodarstvo stvara gospodarsku vrijednost morskog okoliša samo ako se provede tako da se zaštite i očuvaju morski resursi i ekosustavi.

Amandman    244

Prijedlog uredbe

Članak 43. – stavak 1. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  unapređenjem prijenosa i primjene istraživanja, inovacija i tehnologije u okviru održivog plavoga gospodarstva, uključujući i Europsku mrežu nadgledanja i prikupljanja podataka o moru (EMODnet);

(c)  unapređenjem prijenosa i primjene istraživanja, inovacija i tehnologije u okviru održivog plavoga gospodarstva, uključujući i Europsku mrežu nadgledanja i prikupljanja podataka o moru (EMODnet), kao i u okviru drugih podatkovnih mreža koje obuhvaćaju slatkovodna područja, radi jamčenja da tehnologija i dostignuća u učinkovitosti idu u korak s rastom, koji je usredotočen na održive gospodarske aktivnosti u skladu s potrebama sadašnjih i budućih generacija, koje razvijaju vještine i alate potrebne za prijelaz na kružno gospodarstvo, u skladu sa strategijom Unije za plastiku u kružnom gospodarstvu;

Amandman    245

Prijedlog uredbe

Članak 43. – stavak 1. – točka d

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d)  unapređenjem pomorskih vještina, znanja o oceanima i razmjene socioekonomskih podataka o održivom plavom gospodarstvu;

(d)  unapređenjem pomorskih vještina, znanja o oceanima i slatkovodnim područjima te razmjene socioekonomskih i ekoloških podataka o održivom plavom gospodarstvu;

Amandman    246

Prijedlog uredbe

Članak 43. – stavak 1. – točka ea (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ea)  potporom mjerama za zaštitu i obnovu pomorske i obalne biološke raznolikosti i ekosustava dajući nadoknade ribarima za prikupljanje izgubljenog ribolovnog alata i morskog otpada iz mora.

Obrazloženje

U skladu s Direktivom Europskog parlamenta i Vijeća o smanjenju utjecaja određenih plastičnih proizvoda na okoliš

Amandman    247

Prijedlog uredbe

Članak 43.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 43.a

 

Odluke o ulaganjima u plavo gospodarstvo

 

Odluke o ulaganjima u okviru održivog plavoga gospodarstva potrebno je potvrditi najboljim dostupnim znanstvenim savjetima tako da se izbjegnu štetni učinci na okoliš koji bi dugoročno mogli ugroziti održivost. Ako ne postoje odgovarajuće informacije ili znanja, potrebno je primijeniti pristup utemeljen na predostrožnosti, kako u javnom tako i u privatnom sektoru, jer se mogu provesti djelovanja s potencijalno štetnim posljedicama.

Obrazloženje

Načelo predostrožnosti jedan je od temelja Ugovora o Europskoj uniji, Deklaracije iz Rija i drugih međunarodnih sporazuma i konvencija o zaštiti morskog okoliša.

Amandman    248

Prijedlog uredbe

Članak 45. – stavak 1. – točka e

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(e)  provedbom odgovarajućih međunarodnih sporazuma, mjera i instrumenata radi sprečavanja nezakonitog, neprijavljenog i nereguliranog ribolova, odvraćanja od njega i njegova zaustavljanja;

(e)  provedbom odgovarajućih međunarodnih sporazuma, mjera i instrumenata radi sprečavanja NNN ribolova, odvraćanja od njega i njegova zaustavljanja te mjera i alata za svođenje učinka na morski okoliš na najmanju moguću mjeru, posebno slučajne ulove morskih ptica, morskih sisavaca i morskih kornjača;

Amandman    249

Prijedlog uredbe

Članak 45.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 45.a

 

Čišćenje oceana

 

Sredstvima iz EPFR-a podupire se provedba mjera kojima se omogućuje čišćenje mora i oceana od svih vrsta otpada, a prvenstveno plastike, „otoka plastičnog otpada” te opasnog i radioaktivnog otpada.

Amandman    250

Prijedlog uredbe

Članak 46. – stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2.a  Postupci plaćanja u vezi s ovom Uredbom ubrzavaju se kako bi se smanjilo ekonomsko opterećenje ribara. Komisija ocjenjuje trenutačne rezultate kako bi se proces plaćanja poboljšao i ubrzao.

Amandman    251

Prijedlog uredbe

Članak 47. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Operacije mješovitog financiranja u okviru EFPR-a provode se u skladu s Uredbom (EU) br. [Uredba o fondu InvestEU] i glavom X. Uredbe (EU) br. [Uredba o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije].

Operacije mješovitog financiranja u okviru EFPR-a provode se u skladu s Uredbom (EU) br. [Uredba o fondu InvestEU] i glavom X. Uredbe (EU) br. [Uredba o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije]. U roku četiri mjeseca od objave ove Uredbe u Službenom listu, Europska komisija predstavlja državama članicama skup detaljnih uputa za provedbu operacija mješovitog financiranja u nacionalnim operativnim programima u okviru EFPR-a, pridajući posebnu pažnju operacijama mješovitog financiranja u lokalnom razvoju koje provode lokalni dionici.

Amandman    252

Prijedlog uredbe

Članak 48. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Privremena evaluacija potpore u okviru glave III. provodi se nakon što bude dostupno dovoljno informacija o njezinoj provedbi, a najkasnije četiri godine nakon početka provedbe potpore.

2.  Privremena evaluacija potpore u okviru glave III. provodi se nakon što bude dostupno dovoljno informacija o njezinoj provedbi, a najkasnije četiri godine nakon početka provedbe potpore. Ova evaluacija ima oblik izvješća Komisije i pruža detaljnu procjenu svih posebnih aspekata provedbe.

Obrazloženje

Kao što je naglasila Konferencija predsjednika, i evaluacija na sredini razdoblja, a ne samo završna evaluacija mjera, trebala bi se temeljiti na dovoljno detaljnom izvješću koje omogućuje primjerenu procjenu uspješnosti fonda.

Amandman    253

Prijedlog uredbe

Članak 48. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Komisija dostavlja zaključak evaluacija i svoje primjedbe Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru te Odboru regija.

4.  Komisija priopćava zaključke evaluacija izvješća iz stavaka 2. i 3. Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija.

Obrazloženje

Kao što je naglasila Konferencija predsjednika, i evaluacija na sredini razdoblja, a ne samo završna evaluacija mjera, trebala bi se temeljiti na dovoljno detaljnom izvješću koje omogućuje primjerenu procjenu uspješnosti fonda.

Amandman    254

Prijedlog uredbe

Članak 48. – stavak 4.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

4 a.  Komisija može prema potrebi predložiti izmjene ove Uredbe na temelju izvješća iz stavka 2.

Obrazloženje

Kao što je naglasila Konferencija predsjednika, i evaluacija na sredini razdoblja, a ne samo završna evaluacija mjera, trebala bi se temeljiti na dovoljno detaljnom izvješću koje omogućuje primjerenu procjenu uspješnosti fonda.

Amandman    255

Prijedlog uredbe

Članak 51. – stavak 2. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  pravni subjekti s poslovnim nastanom u državi članici ili trećoj zemlji navedenoj u programu rada, pod uvjetima utvrđenima u stavcima 3. i 4.;

(a)  pravni subjekti s poslovnim nastanom u državi članici, prekomorskoj zemlji ili području ili trećoj zemlji navedenoj u programu rada, pod uvjetima utvrđenima u stavcima 3. i 4.;

Amandman    256

Prijedlog uredbe

Članak 51. – stavak 2. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  svaki pravni subjekt osnovan u skladu s pravom Unije ili svaka međunarodna organizacija.

(b)  svaki pravni subjekt osnovan u skladu s pravom Unije, a posebno stručne organizacije, ili svaka međunarodna organizacija.

Amandman    257

Prijedlog uredbe

Članak 53. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Pri upućivanju na ovaj stavak primjenjuje se članak 4. Uredbe (EU) br. 182/2011.

2.  Pri upućivanju na ovaj stavak primjenjuje se članak 5. Uredbe (EU) br. 182/2011.

Obrazloženje

Slučajevi koji su u izvršnoj moći Komisije, poput službenih zahtjeva i specifikacija sadržaja izvješća o uspješnosti država članica od takve su važnosti da podrazumijevaju značajnu intervenciju država članica. Ovo nije utvrđeno savjetodavnim postupkom, no potrebno je odrediti postupak upravljačkog odbora.

Amandman    258

Prijedlog uredbe

Prilog I. – stupac 1. – redak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

doprinos sigurnosti opskrbe hranom u Uniji zahvaljujući akvakulturi i tržištima koji su konkurentni i održivi

doprinos sigurnosti opskrbe hranom u Uniji zahvaljujući ribarstvu, akvakulturi i tržištima koji su konkurentni i održivi

Amandman    259

Prijedlog uredbe

Prilog I. – stupac 1. – redak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Omogućivanje rasta održivog plavoga gospodarstva i poticanje prosperitetnih obalnih zajednica

Omogućivanje rasta održivog plavoga gospodarstva i poticanje prosperitetnih obalnih i otočkih zajednica

Amandman    260

Prijedlog uredbe

Prilog I. – stupac 2. – redak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Razvoj profitabilnosti ribarske flote Unije

Razvoj profitabilnosti ribarske flote Unije i zapošljavanja

Amandman    261

Prijedlog uredbe

Prilog I. – stupac 2. – redak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Površina (u ha) područja mreže Natura 2000. i drugih zaštićenih morskih područja na temelju Okvirne direktive o pomorskoj strategiji, što je obuhvaćeno mjerama zaštite, održavanja i obnove

Stupanj usklađenosti s okolišnim ciljevima utvrđenima u okviru akcijskog plana za morski okoliš, u skladu s Okvirnom direktivom o pomorskoj strategiji ili, ako to nije moguće, značajni pozitivni rezultati područja mreže Natura 2000 i drugih zaštićenih morskih područja na temelju Okvirne direktive o pomorskoj strategiji, što je obuhvaćeno mjerama zaštite, održavanja i obnove

Amandman    262

Prijedlog uredbe

Prilog I. – stupac 2. – redak 6.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Razvoj profitabilnosti ribarskih flota Unije i zapošljavanja

Amandman    263

Prijedlog uredbe

Prilog II. – redak 3. – stupac 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

75%

85%

Amandman    264

Prijedlog uredbe

Prilog II. – redak 11.

 

Tekst koji je predložila Komisija

2

Članak 23.

2.1

75%

 

Akvakultura

 

 

Izmjena

2

Članak 23.

2.1

85%

 

Akvakultura

 

 

 

Ribarstvo

2.1

75%

Amandman    265

Prijedlog uredbe

Prilog II. – redak 11.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

 

 

 

 

Izmjena

2

Članak 23.a

X

75%

 

Mreža statističkih podataka o akvakulturi

 

 

Amandman    266

Prijedlog uredbe

Prilog II. – redak 12.

 

Tekst koji je predložila Komisija

2

Članak 24.

2.1

75%

 

Stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture

 

 

Izmjena

3

Članak 24.

3.1

75%

 

Stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture

 

 

Amandman    267

Prijedlog uredbe

Prilog II. – redak 13.

 

Tekst koji je predložila Komisija

2

Članak 25.

2.1

75%

 

Prerada proizvoda ribarstva i akvakulture

 

 

Izmjena

3

Članak 25.

3.1

75%

 

Prerada proizvoda ribarstva i akvakulture

 

 

Amandman    268

Prijedlog uredbe

Prilog III. – redak 2. – stupac 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

30%

55%

Amandman    269

Prijedlog uredbe

Prilog III. – redak 6. – stupac 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

 

Operacije na udaljenim grčkim otocima i na hrvatskim otocima Dugi otok, Vis, Mljet i Lastovo

 

Izmjena

 

Operacije na udaljenim irskim otocima, grčkim otocima i na hrvatskim otocima Dugi otok, Vis, Mljet i Lastovo

 

Amandman    270

Prijedlog uredbe

Prilog III. – redak 17.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

 

 

 

Izmjena

16a

Operacije koje provode korisnici kolektivnih projekata

60%

Amandman    271

Prijedlog uredbe

Prilog III. – redak 17.b (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

 

 

 

Izmjena

16b

Operacije koje provodi međunarodna međustrukovna organizacija, organizacija proizvođača ili udruženje organizacija proizvođača

75%

Amandman    272

Prijedlog uredbe

Prilog IV. – redak 9. – stupac 4.

 

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

40%

50%

Amandman    273

Prijedlog uredbe

Prilog IV. – redak 11.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

 

 

 

 

Izmjena

Članak 22.a Znanstvena istraživanja i prikupljanje podataka o utjecaju ptica selica na akvakulturu

2.1

0%

100%

Amandman    274

Prijedlog uredbe

Prilog IV. – redak 13. – stupac 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

40%

75%

Amandman    275

Prijedlog uredbe

Prilog IV. – redak 14. – stupac 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

0%

20%

(1)

SL C ... od, str. ...

(2)

SL C 361, 5.10.2018., str. 9.


OBRAZLOŽENJE

KONTEKST PRIJEDLOGA KOMISIJE

Svrha je prijedloga Komisije uspostaviti Europski fond za pomorstvo i ribarstvo (EFPR) za razdoblje 2021. – 2027. Cilj je fonda usmjeravanje sredstava iz proračuna Unije u pružanje potpore zajedničkoj ribarstvenoj politici (ZRP), pomorskoj politici Unije i međunarodnim obvezama Unije u području upravljanja oceanima, posebno u kontekstu Programa održivog razvoja do 2030.

Ta su sredstva ključan pokretač održivog ribarstva i očuvanja morskih bioloških resursa, prehrambene sigurnosti zahvaljujući opskrbi morskim prehrambenim proizvodima, rasta održivog plavoga gospodarstva i zdravih, sigurnih i čistih mora i oceana kojima se održivo upravlja.

Kao globalni akter u području oceana i peti najveći svjetski proizvođač morskih prehrambenih proizvoda Unija ima veliku odgovornost zaštititi, očuvati i održivo iskorištavati oceane i njihove resurse. Očuvanje mora i oceana od životnog je značenja za brzorastuće svjetsko stanovništvo. Unija u njemu ima i društveno-gospodarski interes: održivo plavo gospodarstvo potiče ulaganja, zapošljavanje, rast, istraživanje i inovacije te doprinosi energetskoj sigurnosti zahvaljujući energiji oceana. Nadalje, sigurna mora i oceani ključni su za djelotvornu kontrolu granica i borbu protiv pomorskog kriminala na svjetskoj razini kao odgovor na zabrinutost građana u pogledu sigurnosti. Ti prioriteti zahtijevaju financijsku potporu Unije u okviru EFPR-a.

STAV IZVJESTITELJA

Proračun koji je prilagođen potrebama sektora

Novi fond za ribarstvo obuhvaćat će proračunsko razdoblje 2021. – 2027. i raspolagati financijskom omotnicom od 6,14 milijardi EUR, u skladu s prijedlogom Europske komisije za sljedeći višegodišnji financijski okvir. To predstavlja smanjenje od 5 % u odnosu na postojeći proračun EFPR-a. Komisija istovremeno predlaže smanjenje fondova namijenjenih podijeljenom upravljanju kako bi se veća sredstva dodijelila izravnom i neizravnom upravljanju.

Izvjestitelj želi istaknuti važnost europskog pomorskog sektora te sektora ribarstva i akvakulture, koji uključuje više od 85 000 plovila, zapošljava više od 340 000 osoba diljem cijelog lanca te zahvaljujući ribolovu i akvakulturi proizvodi više od 6 000 000 tona visokokvalitetne ribe i morskih prehrambenih proizvoda bogatih hranjivim sastojcima. Društveno-gospodarski utjecaj tog sektora snažan je u mnogim priobalnim regijama, koje znatno ovise o njemu i u kojima on čvrsto povezan s lokalnom kulturom i običajima.

Međutim, postoje mnoge poteškoće koje proizlaze iz provedbe ZRP-a poput suzbijanja odbačenog ulova ili postizanja najvišeg održivog prinosa (MSY), uz one koje uzrokuju Brexit i novi izazovi koji se svakodnevno pojavljuju na tržištu i koji su povezani s globalnom proizvodnjom ribljih bjelančevina.

Stoga je važno uspostaviti poseban i značajan fond za ribarstvo pristupačan svima. Jednako je važno zaštititi proračun potreban za rješavanje poteškoća i izazova s kojima je suočen pomorski sektor i sektor ribarstva, uzimajući u obzir da je već sada proračun EU-a namijenjen toj politici vrlo ograničen.

Postojeći EFPR čini samo 0,6 % ukupnog općeg proračuna EU-a za razdoblje 2014. – 2020. Gotovo je neznatan utjecaj svakog smanjenja financijskih sredstava u području ribarstva na proračun EU-a, ali ono može imati znatne posljedice za ribare i priobalne regije.

S obzirom na važne izazove u pogledu zaštite okoliša, proizvodnje i trgovine koji nastaju zbog Brexita, taj se postupak ne smije koristiti kao izlika za smanjenje financiranja u području ribarstva.

Fleksibilnost i pojednostavnjenje mjera za prihvatljivost

Općenito, ispravan je pristup Komisije u pogledu uvođenja elemenata poput fleksibilnosti u sastavljanju nacionalnih programa i administrativnog pojednostavnjenja. Posebno pozdravljam mogućnost pružanja rješenja prilagođenih različitim specifičnostima i izazovima u regijama EU-a izbjegavanjem sveobuhvatnog rješenja. Međutim, preostaje dvojba o konačnom ishodu takvog pristupa.

Izgleda da se prijedlog temelji na načelu kojim se odobravaju sve mjere koje nisu izričito zabranjene iako to načelo nije izričito utvrđeno u tekstu uredbe, što može izazvati nedoumice.

Nadalje, prijedlog Komisije o financiranju niza mjera, koje nisu utvrđene u tekstu, pod uvjetom da su obuhvaćene „područjima potpore” navedenima u budućoj uredbi u okviru svakog „prioriteta” dodatno otežava razumijevanje (uvodna izjava 11.). Ali, primjerice, pod prioritetom 1. „održivo ribarstvo” jedina „područja potpore” uključuju: upravljanje ribarstvom i ribarskim flotama (usmjereno na trajni prestanak); izvanredni prestanak ribolovnih aktivnosti; nadzor i provedbu propisa; prikupljanje podataka; plan kompenzacije za najudaljenije regije; zaštita i očuvanje biološke raznolikosti i ekosustava. Stoga je pitanje može li se zatražiti financiranje u okviru tih „područja potpore”, primjerice, za neke mjere koje se financiraju iz trenutačnog EFPR-a, kao što su: inovacije; savjetodavne usluge; partnerstva između znanstvenika i ribara; promicanje ljudskog kapitala; diversifikacija; mladi ribari; zaštita zdravlja; elementarnih nepogoda; i još mnogo toga.

Osim toga, fleksibilnost budućeg financiranja također ovisi o načinu na koji države članice sastave svoje programe. Svaka država članica, ukoliko želi primati financiranje EU-a, utvrdit će strateške prioritete i ciljeve za održivo upravljanje ribarstvom, u skladu s vremenskim okvirom, koji joj omogućuje da osmisli mjere koje smatra primjerenima, ali uz obvezu postizanja očekivanih rezultata. Komisija će provesti godišnji pregled uspješnosti, koji bi mogao dovesti do mogućih korektivnih mjera.

Iako se to može činiti logičnim za dobro upravljanje javnim sredstvima, uvjeti koje nameću prijedlozi EFPR-a i Uredbe o zajedničkim odredbama jesu prestrogi, a pravila su suviše zahtjevna za javne uprave. To bi ne samo zasigurno obeshrabrilo subjekte u podnošenju zahtjeva za financiranje, nego bi odvratilo uprave od sastavljanja ambicioznih planova.

Treba napomenuti da se Odbor za ribarstvo nema pravo očitovati u konačnom tekstu Uredbe o zajedničkim odredbama.

Stoga postoji rizik da bismo se mogli susresti s istim problemom neiskorištavanja sredstava do kojeg je došlo u postojećem financijskom razdoblju. Danas, nakon duže od četiri godine od donošenja postojećeg EFPR-a, države članice iskoristile su samo 11 % fonda, prvenstveno zbog složenih postupaka i nedostatka suradnje Komisije. Ribari, osobito mali ribari, frustrirani su i obeshrabreni uvjetima koje je potrebno ispuniti da bi se primila sredstva.

Stoga je potrebno subjektima i upravama osigurati jasnoću i pravnu sigurnost.

Posebna područja potpore

Novim EFPR-om financirat će se privremeni i konačni prestanak (uništenje), odnosno mjere koje zahtijeva sektor. Međutim, prijedlog je iznimno zahtjevan u pogledu uvjeta.

Budući fond mora pomoći sektoru ribarstva u provođenju postupka restrukturiranja koji se smatra potrebnim zbog niza razloga, a taj postupak može uključivati mjere poput zamjene motora koji uzrokuju onečišćenje i osuvremenjivanja nesigurnih plovila.

Iako bi financiranje namijenjeno postupku restrukturiranja, s obzirom na društveno-gospodarsku važnost ribolovne aktivnosti u priobalnim regijama EU-a i malog priobalnog, artizanalnog ili tradicionalnog ribolova, financiranje bi trebalo biti dostupno za cijelu flotu.

Izvjestitelj se ne slaže sa zabranom mehanizama intervencije poput potpore za skladištenje, koja bi onemogućila djelovanje u ekstremnim slučajevima tržišnih neuravnoteženosti.

Drugi element koji izvjestitelj smatra problematičnim jest da bi se sva produktivna ulaganja u akvakulturu i ulaganja u preradu financirala isključivo financijskim instrumentima, koji će, osim toga, biti obuhvaćeni Uredbom o zajedničkim odredbama. Iako bi prilagođeni financijski instrumenti bili dostupni za financiranje produktivnih ulaganja u plavo gospodarstvo, također bi se trebala pružiti mogućnost ostvarivanja izravne pomoći za određena djelovanja.

Poseban slučaj najudaljenijih regija

Europska komisija predlaže nove financijske omotnice za najudaljenije regije koje predstavljaju najmanji iznos koji bi im trebale namijeniti države članice na koje se to odnosi. U okviru tih omotnica, iznos namijenjen nadoknadi dodatnih troškova bio bi ograničen na najviše 50 % iznosa svake omotnice. To dovodi do smanjenja od 32,7 % i 24,2 % u fondovima namijenjenima pojedinačno Kanarskim otocima i Francuskoj za nadoknade u postojećem EFPR-u.

Izvjestitelj nije siguran na temelju kojeg kriterija Komisija predlaže takvo ograničavanje. To je vrlo strog uvjet. Najudaljenijim regijama trebalo bi omogućiti privatnost i fleksibilnost u dodjeljivanju fondova u skladu s njihovim potrebama. Treba napomenuti da nadoknada dodatnih troškova ohrabruje subjekte da proizvode i stavljaju na tržište proizvode ribarstva i akvakulture u regijama u kojima na tržištima prevladavaju proizvodi niske cijene i kvalitete. Stoga je prijedlog Komisije u suprotnosti s naporom da se osigura samodostatnost. Treba napomenuti da se fondovi za tu mjeru općenito iskorištavaju u cijelosti.

Prijedlog Komisije ne dopušta obnovu artizanalnih i tradicionalnih flota u najudaljenijim regijama. Izvjestitelj smatra da bi se to trebalo omogućiti kada su za to dostupna sredstva. Nepravedno je da EU brani pravo zemalja u razvoju i malih otoka da obnove svoje flote u jednakim morskim bazenima u kojima su smještene određene najudaljenije regije, a istovremeno uskraćuje to isto pravo svojim vlastitim područjima.

Treba napomenuti da se u nekim najudaljenijim regijama danas flota sastoji od drvenih kanua bez motora i bogati (većinom pelagijski) ribolovni resursi uz obalu ostaju neiskorišteni. Zapravo, najudaljenije su se regije počele uvoditi u ZRP kada je u 1990-ima uvedeno ograničenje ribolovnog napora i one se nisu na vrijeme prijavile za obnovu svojih flota. U međuvremenu se ta mogućnost zabranila.

Drugi važan element u pogledu najudaljenijih regija jest potreba za uspostavom instrumenta, u dugoročnom razdoblju, posebno namijenjenog podupiranju ribarstva u tim regijama, u skladu s POSEI-om (Programom mogućnosti koji se posebno odnosi na udaljenost i izoliranost) u području poljoprivrede. Treba napomenuti da se odluka Vijeća iz 1989. o uspostavi tih programa primjenjuje na sve gospodarske sektore.

Novi element u prijedlogu Komisije jest to da svaka najudaljenija regija treba predstaviti detaljan strateški akcijski plan, što naravno ima smisla, ali s druge strane može dovesti do nepotrebnog tereta te do toga da Komisija odbije dodijeliti sredstva ako se ne ispune strogi uvjeti.

Također nedostaje izuzeće za pojednostavnjen postupak za dodjeljivanje operativne državne pomoći, koje postoji u postojećem EFPR-u i temelji se na poljoprivrednom modelu iz POSEI-a.

Naposljetku, izvjestitelj bi želio pojasniti da je financiranje usidrenih uređaja za privlačenje ribe, s pomoću kojih artizanalni i tradicionalni ribari love ribu – u potpunosti održivo sredstvo koje je bilo omogućeno u okviru postojećeg EFPR-a – ostaje omogućeno, jer nije izričito zabranjeno.

Akvakultura, prerada i tržišta

EFPR bi trebao poboljšati promidžbu i održivi razvoj akvakulture. Otežan pristup prostoru i komplicirani postupci izdavanja dozvola i dalje su prisutni u nekim državama članicama. To otežava sektoru da popravi predodžbu o uzgojenim proizvodima i njihovu konkurentnost. Trebala bi se odobriti potpora, bespovratnim sredstvima za produktivna ulaganja, inovacije, stjecanje profesionalnih vještina, poboljšanje radnih uvjeta i kompenzacijske mjere pružanjem ključnih usluga upravljanja zemljištem i prirodom, uz mogućnost da se također odobre financijski instrumenti u slučaju produktivnih ulaganja.

Kontinuirana bi se potpora također trebala dati prerađivačkoj i promidžbenoj industriji kako bi se povećala njezina konkurentnost.

Zaključci

Načela i ciljevi predloženi u novom EFPR-u za razdoblje 2021. – 2027. zaslužuju pohvalu. Međutim, postoje nedoumice o fleksibilnosti, kao i u pogledu raspodjele proračunskih sredstava. Izazovi koje EU nastoji riješiti na globalnoj razini u području ribarstva i pomorskih pitanja neće se riješiti s manjim proračunom.


MIŠLJENJE Odbora za proračune (23.11.2018)

upućeno Odboru za ribarstvo

o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 508/2014 Europskog parlamenta i Vijeća

(COM(2018)0390 – C8-0270/2018 – 2018/0210(COD))

Izvjestiteljica za mišljenje: Eider Gardiazabal Rubial

KRATKO OBRAZLOŽENJE

Opći cilj Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo (EFPR) jest poduprijeti ostvarenje ciljeva zajedničke ribarstvene politike koja se nalazi u isključivoj nadležnosti EU-a, dodatno razviti integriranu pomorsku politiku EU-a i poduprijeti međunarodne obveze Unije u području upravljanja oceanima na način koji je komplementaran kohezijskoj politici, zajedničkoj ribarstvenoj politici i drugim politikama EU-a.

Europski fond za pomorstvo i ribarstvo bit će ključan za razdoblje 2021. – 2027., a znatno jačanje sektora ribarstva, također i u pogledu financijske omotnice kojom raspolaže, od presudne je važnosti.

Predložena gornja granica VFO-a za EFPR u mil. eura.

 

VFO za razdoblje 2014. – 2020. u EU-27 u stalnim cijenama za 2018.

VFO za razdoblje 2021. – 2027. u stalnim cijenama za 2018.

Europski fond za pomorstvo i ribarstvo

6.243

6.866

AMANDMANI

Odbor za proračune poziva Odbor za ribarstvo da kao nadležni odbor uzme u obzir sljedeće amandmane:

Amandman    1

Nacrt zakonodavne rezolucije

Stavak 1.a (novi)

Nacrt zakonodavne rezolucije

Izmjena

 

1a.  podsjeća da je Europski parlament donio dvije rezolucije o višegodišnjem financijskom okviru (VFO) za razdoblje 2021. – 2027., jednu 14. ožujka, a drugu 30. svibnja 2018.;

Amandman    2

Nacrt zakonodavne rezolucije

Stavak 1.b (novi)

Nacrt zakonodavne rezolucije

Izmjena

 

1b.  naglašava važnost horizontalnih načela koja bi trebala činiti temelj VFO-a za razdoblje 2021. – 2027. i svih povezanih politika EU-a; u tom kontekstu Parlament je ponovno potvrdio svoje stajalište da EU mora ispuniti svoju obvezu da će biti predvodnik u provedbi UN-ovih ciljeva održivog razvoja te je izrazio žaljenje zbog nedostatka jasne i vidljive predanosti tom cilju u prijedlozima VFO-a;

Amandman    3

Nacrt zakonodavne rezolucije

Stavak 1.c (novi)

Nacrt zakonodavne rezolucije

Izmjena

 

1c.  naglašava svoje stajalište da bi se nakon Pariškog sporazuma horizontalni rashodi povezani s klimom trebali znatno povećati u usporedbi s aktualnim VFO-om te što prije, a najkasnije do 2027. doseći razinu od 30 %;

Amandman    4

Nacrt zakonodavne rezolucije

Stavak 1.d (novi)

Nacrt zakonodavne rezolucije

Izmjena

 

1d.  podsjeća da je Europski parlament u svojoj rezoluciji od 14. ožujka 2018. naglasio socioekonomsku i ekološku važnost sektora ribarstva, morskog okoliša i „plavog gospodarstva” i njihov doprinos održivoj samoopskrbi hranom u EU-u u pogledu osiguravanja održivosti europske akvakulture i ribarstva i smanjenja utjecaja na okoliš; Parlament je također pozvao na to da se zadrži razina financijskih sredstava namijenjenih za sektor ribarstva u okviru aktualnog VFO-a te da se, ako se za to pojavi potreba, povećaju financijska sredstva za pomorska pitanja;

Amandman    5

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 1.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(1a)  Europski parlament u svojim je rezolucijama o višegodišnjem financijskom okviru (VFO) za razdoblje 2021. – 2027. donesenim 14. ožujka i 30. svibnja 2018. naglasio važnost horizontalnih načela koja bi trebala biti temelj VFO-a za razdoblje 2021. – 2027. i svih povezanih politika Unije; u tom kontekstu Parlament je ponovno potvrdio svoje stajalište da EU mora ispuniti svoju obvezu da će biti predvodnik u provedbi UN-ovih ciljeva održivog razvoja te je izrazio žaljenje zbog nedostatka jasne i vidljive predanosti tom cilju u prijedlozima VFO-a; stoga je Parlament tražio uključivanje ciljeva održivog razvoja u sve politike i inicijative EU-a u sljedećem VFO-u; povrh toga, ponovno ističe da Unija može postati snažnija i ambicioznija samo ako joj se dodijele veća financijska sredstva; stoga poziva na kontinuiranu potporu postojećim politikama, posebno dugotrajnim politikama EU-a utvrđenima u Ugovorima, odnosno zajedničkoj poljoprivrednoj i ribarstvenoj politici i kohezijskoj politici, jer građanima Unije donose praktične koristi;

Amandman    6

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 1.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(1b)  nadalje, Europski parlament u svojim je rezolucijama o višegodišnjem financijskom okviru (VFO) za razdoblje 2021. – 2027. donesenim 14. ožujka i 30. svibnja 2018. naglasio da je suzbijanje diskriminacije ključno za ispunjavanje obveza EU-a prema uključivoj Europi; stoga je zatražio uključivanje načela rodne ravnopravnosti i obveza poštovanja rodne ravnopravnosti u sve politike i inicijative EU-a u sljedećem VFO-u;

Amandman    7

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 1.c (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(1c)  nadalje, Europski parlament u svojim je rezolucijama o višegodišnjem financijskom okviru (VFO) za razdoblje 2021. – 2027. donesenim 14. ožujka i 30. svibnja 2018. naglasio da bi se nakon Pariškog sporazuma horizontalni rashodi povezani s klimom trebali znatno povećati u usporedbi s trenutačnim VFO-om te što prije, a najkasnije do 2027. doseći razinu od 30 %;

Amandman    8

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 7.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(7)  Vrste financiranja i metode provedbe u okviru ove Uredbe trebale bi se odabirati na temelju njihove sposobnosti postizanja prioriteta utvrđenih za određena djelovanja i ostvarivanja rezultata, uzimajući u obzir, posebno, troškove kontrole, administrativno opterećenje i očekivani rizik od neusklađenosti. To bi trebalo uključivati razmatranje primjene jednokratnih iznosa, paušalnih stopa i jediničnih troškova te financiranja koje nije povezano s troškovima iz članka 125. stavka 1. Uredbe (EU) br. [Uredba o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije].

(7)  Vrste financiranja i metode provedbe u okviru ove Uredbe trebale bi se odabirati na temelju njihove sposobnosti postizanja prioriteta utvrđenih za određena djelovanja i ostvarivanja rezultata, uzimajući u obzir, posebno, troškove kontrole, administrativno opterećenje i rizik od neusklađenosti. To bi trebalo uključivati razmatranje primjene jednokratnih iznosa, paušalnih stopa i jediničnih troškova te financiranja koje nije povezano s troškovima iz članka 125. stavka 1. Uredbe (EU) br. [Uredba o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije].

Amandman    9

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 8.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(8)  Višegodišnjim financijskim okvirom utvrđenim u Uredbi (EU) xx/xx6 predviđa se da se u okviru proračuna Unije mora nastaviti podupirati ribarstvena i pomorska politika. Proračun EFPR-a, u tekućim cijenama, trebao bi iznositi 6 140 000 000 EUR. Sredstva EFPR-a trebala bi se dijeliti na podijeljeno, izravno i neizravno upravljanje. Za potporu u okviru podijeljenog upravljanja trebalo bi dodijeliti311 000 000 EUR, a za potporu u okviru izravnog i neizravnog upravljanja 829 000 000 EUR. Kako bi se zajamčila stabilnost, prije svega u pogledu ostvarenja ciljeva iz ZRP-a, utvrđivanje raspodjele sredstava među državama članicama u okviru podijeljenog upravljanja za programsko razdoblje 2021.–2027. trebalo bi se temeljiti na udjelima u EFPR-u iz razdoblja 2014.–2020. Posebne iznose trebalo bi namijeniti za najudaljenije regije, kontrolu i izvršenje te prikupljanje i obradu podataka u svrhu upravljanja ribarstvom i u znanstvene svrhe, a iznose za trajni prestanak i izvanredni prestanak ribolovnih aktivnosti trebalo bi ograničiti.

(8)  Višegodišnjim financijskim okvirom utvrđenim u Uredbi (EU) xx/xx6 predviđa se da se u okviru proračuna Unije mora nastaviti podupirati ribarstvena i pomorska politika. Proračun EFPR-a, u tekućim cijenama, trebao bi iznositi 6 866 943 600 EUR u stalnim cijenama za 2018. (tj. 7 739 176 524 EUR u tekućim cijenama). Sredstva EFPR-a trebala bi se dijeliti na podijeljeno, izravno i neizravno upravljanje. Za potporu u okviru podijeljenog upravljanja trebalo bi izdvojiti939 794 375 EUR u stalnim cijenama za 2018. (tj. 6 694 261 648 EUR u tekućim cijenama), a za potporu u okviru izravnog i neizravnog upravljanja 927 149 225 EUR u stalnim cijenama za 2018. (tj. 1 044 914 876 EUR u tekućim cijenama). Kako bi se zajamčila stabilnost, prije svega u pogledu ostvarenja ciljeva iz ZRP-a, utvrđivanje raspodjele sredstava među državama članicama u okviru podijeljenog upravljanja za programsko razdoblje 2021.–2027. trebalo bi se temeljiti na udjelima u EFPR-u iz razdoblja 2014.–2020. Posebne iznose trebalo bi namijeniti za najudaljenije regije, kontrolu i izvršenje te prikupljanje i obradu podataka u svrhu upravljanja ribarstvom i u znanstvene svrhe, a iznose za trajni prestanak i izvanredni prestanak ribolovnih aktivnosti trebalo bi ograničiti.

__________________

__________________

6 SL C […], […], str. […].

6 SL C […], […], str. […].

Obrazloženje

Raspodjela unutar financijske omotnice za program prema prijedlogu Odbora za proračune samo je indikativni matematički izračun nastao prilagodbom opće omotnice za taj program i ne dovodi u pitanje raspodjelu o kojoj je odluku donio vodeći odbor.

Amandman    10

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 10.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(10)  EFPR bi se trebao temeljiti na četiri prioriteta: poticanje održivog ribarstva i očuvanja morskih bioloških resursa; doprinos sigurnosti opskrbe hranom u Uniji zahvaljujući akvakulturi i tržištima koji su konkurentni i održivi; omogućivanje rasta održivog plavoga gospodarstva i poticanje prosperitetnih obalnih zajednica; jačanje međunarodnog upravljanja oceanima i jamčenje sigurnih i čistih mora i oceana kojima se održivo upravlja. Te bi prioritete trebalo ostvarivati u okviru podijeljenog, izravnog i neizravnog upravljanja.

(10)  EFPR bi se trebao temeljiti na četiri prioriteta: poticanje održivog ribarstva i očuvanja morskih bioloških resursa; doprinos sigurnosti opskrbe hranom u Uniji zahvaljujući ribarstvu, akvakulturi i tržištima koji su konkurentni i održivi; omogućivanje rasta održivog plavoga gospodarstva i poticanje prosperitetnih obalnih zajednica, uključujući otoke i najudaljenije regije; jačanje međunarodnog upravljanja oceanima i jamčenje sigurnih i čistih mora i oceana kojima se održivo upravlja. Te bi prioritete trebalo ostvarivati u okviru podijeljenog, izravnog i neizravnog upravljanja.

Amandman    11

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 13.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(13)  Zbog važnosti suzbijanja klimatskih promjena u skladu s obvezama koje je Unija preuzela u pogledu provedbe Pariškog sporazuma i postizanja UN-ovih ciljeva održivog razvoja, ova bi Uredba trebala doprinijeti uključivanju klimatskih pitanja u sve politike kako bi se postigao opći cilj da 25 % rashoda proračuna Unije doprinose postizanju klimatskih ciljeva. Očekuje se da će 30 % ukupne financijske omotnice EFPR-a za doprinijeti postizanju klimatskih ciljeva. Relevantna djelovanja bit će utvrđena tijekom izrade i provedbe EFPR-a te ponovno procijenjena u okviru relevantnih evaluacija i postupaka revizije.

(13)  Uzimajući u obzir važnost borbe protiv klimatskih promjena u skladu s obvezama koje je Unija preuzela u pogledu provedbe Pariškog sporazuma i ciljeva održivog razvoja Ujedinjenih naroda, ova bi Uredba trebala doprinijeti uključivanju klimatskih pitanja u sve politike i ostvarivanju općeg cilja od najmanje 25 % rashoda iz proračuna Unije za potporu klimatskim ciljevima tijekom VFO-a u razdoblju 2021. – 2027. te godišnjeg cilja od 30 % što je prije moguće, a najkasnije do 2027. Očekuje se da će mjere u okviru ove Uredbe s 35 % ukupne financijske omotnice EFPR-a doprinijeti postizanju klimatskih ciljeva. Relevantna djelovanja bit će utvrđena tijekom izrade i provedbe EFPR-a te ponovno procijenjena u okviru relevantnih evaluacija i postupaka revizije.

Amandman    12

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 14.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(14)  EFPR bi trebao doprinijeti postizanju Unijinih okolišnih ciljeva. Taj bi doprinos trebalo pratiti primjenom pokazatelja Unije za klimatske aktivnosti i o njemu bi se trebalo redovito izvješćivati u okviru evaluacija i godišnjih izvješća o uspješnosti.

(14)  EFPR bi trebao doprinijeti postizanju okolišnih ciljeva Unije vodeći računa o socijalnoj koheziji. Taj bi doprinos trebalo pratiti primjenom pokazatelja Unije za klimatske aktivnosti i o njemu bi se trebalo redovito izvješćivati u okviru evaluacija i godišnjih izvješća o uspješnosti.

Amandman    13

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 18.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(18)  Ribarstvo je presudno za egzistenciju i kulturnu baštinu mnogih obalnih zajednica u Uniji, osobito onih u kojima važnu ulogu ima mali priobalni ribolov. S obzirom na to da je prosječna starost mnogih ribarskih zajednica viša od 50 godina, smjena generacija i diversifikacija aktivnosti i dalje su problem.

(18)  Ribarstvo je presudno za egzistenciju i kulturnu baštinu mnogih obalnih zajednica, otoka i najudaljenijih regija u Uniji, osobito onih u kojima važnu ulogu ima mali obalni i priobalni ribolov. S obzirom na to da je prosječna starost mnogih ribarskih zajednica viša od 50 godina, smjena generacija i diversifikacija aktivnosti i dalje su problem.

Amandman    14

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 31.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(31)  Ribarstvo i akvakultura doprinose sigurnosti opskrbe hranom i prehrani. Međutim Unija trenutačno uvozi više od 60 % svoje ponude proizvoda ribarstva, zbog čega je izrazito ovisna o trećim zemljama. Važan je izazov potaknuti potrošnju ribljih bjelančevina koje su proizvedene u Uniji uz visoke standarde kvalitete i dostupne potrošačima po povoljnim cijenama.

(31)  U Programu Ujedinjenih naroda za održivi razvoj do 2030. su eliminiranje gladi, ostvarenje sigurnosti opskrbe hranom i bolja prehrana utvrđeni kao jedan od 17 ciljeva održivog razvoja (2. cilj). Unija se u potpunosti zalaže za taj cilj i njegovu provedbu. U tom kontekstu ribarstvo i akvakultura doprinose sigurnosti opskrbe hranom i prehrani. Međutim Unija trenutačno uvozi više od 60 % svoje ponude proizvoda ribarstva, zbog čega je izrazito ovisna o trećim zemljama. Važan je izazov potaknuti potrošnju ribljih bjelančevina koje su proizvedene u Uniji uz visoke standarde kvalitete i dostupne potrošačima po povoljnim cijenama.

Amandman    15

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 32.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(32)  EFPR bi stoga trebao moći poduprijeti promicanje i održivi razvoj akvakulture, uključujući slatkovodnu akvakulturu, namijenjenu uzgoju vodenih životinja i biljaka za proizvodnju hrane i drugih sirovina. U nekim državama članicama i dalje su na snazi složeni administrativni postupci, kao što su otežan pristup prostoru i komplicirani postupci izdavanja dozvola, što tom sektoru otežava nastojanja da popravi predodžbu o proizvodima akvakulture i poveća njihovu konkurentnost. Potpora bi trebala biti u skladu s višegodišnjim strateškim planovima država članica za razvoj akvakulture izrađenima na temelju Uredbe (EU) br. 1380/2013. Konkretno, trebala bi biti prihvatljiva potpora okolišnoj održivosti, produktivnim ulaganjima, inovacijama, stjecanju profesionalnih vještina, poboljšanju radnih uvjeta i kompenzacijskim mjerama kojima se omogućuju ključne usluge upravljanja zemljištem i prirodom. Trebala bi biti prihvatljiva i djelovanja u području javnog zdravstva, programi osiguranja akvakulturnih stokova i djelovanja u području zdravlja i dobrobiti životinja. Međutim potpora produktivnim ulaganjima trebala bi se pružati isključivo financijskim instrumentima i u okviru fonda InvestEU, što omogućuje postizanje visokog učinka poluge na tržištima te je stoga relevantnije od bespovratnih sredstava za rješavanje financijskih izazova dotičnog sektora.

(32)  EFPR bi stoga trebao moći poduprijeti promicanje i održivi razvoj akvakulture, uključujući slatkovodnu akvakulturu i zatvorene kavezne sustave, namijenjene uzgoju vodenih životinja i biljaka za proizvodnju hrane i drugih sirovina. U nekim državama članicama i dalje su na snazi složeni administrativni postupci, kao što su otežan pristup prostoru i komplicirani postupci izdavanja dozvola, što tom sektoru otežava nastojanja da popravi predodžbu o proizvodima akvakulture i poveća njihovu konkurentnost. Potpora bi trebala biti u skladu s višegodišnjim strateškim planovima država članica za razvoj akvakulture izrađenima na temelju Uredbe (EU) br. 1380/2013. Konkretno, trebala bi biti prihvatljiva potpora okolišnoj održivosti, produktivnim ulaganjima, inovacijama, stjecanju profesionalnih vještina, poboljšanju radnih uvjeta i kompenzacijskim mjerama kojima se omogućuju ključne usluge upravljanja zemljištem i prirodom. Trebala bi biti prihvatljiva i djelovanja u području javnog zdravstva, programi osiguranja akvakulturnih stokova i djelovanja u području zdravlja i dobrobiti životinja. Međutim potpora produktivnim ulaganjima trebala bi se pružati isključivo financijskim instrumentima i u okviru fonda InvestEU, što omogućuje postizanje visokog učinka poluge na tržištima te je stoga relevantnije od bespovratnih sredstava za rješavanje financijskih izazova dotičnog sektora.

Amandman    16

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 35.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(35)  Otvaranje radnih mjesta u obalnim regijama ovisi o lokalnom razvoju održivog plavoga gospodarstva kojim se oživljava socijalna struktura tih regija. Industrija i usluge povezane s oceanima vjerojatno će nadmašiti rast svjetskoga gospodarstva i znatno doprinijeti zapošljavanju i rastu do 2030. Da bi bio održiv, plavi rast ovisi o inovacijama i ulaganju u nove pomorske djelatnosti i u biogospodarstvo, uključujući održive modele turizma, obnovljive izvore energije koji se temelje na oceanima, inovativnu luksuznu brodogradnju i nove lučke usluge, što može otvoriti radna mjesta i istodobno pospješiti lokalni razvoj. Iako bi javna ulaganja u održivo plavo gospodarstvo trebalo uvrstiti u sve dijelove proračuna Unije, EFPR bi se trebao posebno usredotočiti na uvjete koji omogućuju razvoj održivog plavoga gospodarstva i uklanjanje uskih grla kako bi se olakšalo ulaganje i potaknuo razvoj novih tržišta, tehnologija ili usluga. Potporu za razvoj održivog plavoga gospodarstva trebalo bi pružiti u okviru podijeljenog, izravnog i neizravnog upravljanja.

(35)  Otvaranje radnih mjesta u obalnim regijama ovisi o lokalnom razvoju održivog plavoga gospodarstva kojim se oživljava socijalna struktura tih regija, uključujući otoke i najudaljenije regije. Industrija i usluge povezane s oceanima vjerojatno će nadmašiti rast svjetskoga gospodarstva i znatno doprinijeti zapošljavanju i rastu do 2030. Da bi bio održiv, plavi rast ovisi o inovacijama i ulaganju u nove pomorske djelatnosti i u biogospodarstvo, uključujući održive modele turizma, obnovljive izvore energije koji se temelje na oceanima, inovativnu luksuznu brodogradnju i nove lučke usluge, što može otvoriti radna mjesta i istodobno pospješiti lokalni razvoj. Iako bi javna ulaganja u održivo plavo gospodarstvo trebalo uvrstiti u sve dijelove proračuna Unije, EFPR bi se trebao posebno usredotočiti na uvjete koji omogućuju razvoj održivog plavoga gospodarstva i uklanjanje uskih grla kako bi se olakšalo ulaganje i potaknuo razvoj novih tržišta, tehnologija ili usluga. Potporu za razvoj održivog plavoga gospodarstva trebalo bi pružiti u okviru podijeljenog, izravnog i neizravnog upravljanja.

Amandman    17

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 36.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(36)  Razvoj održivog plavoga gospodarstva snažno se oslanja na partnerske odnose među lokalnim dionicima koji doprinose vitalnosti obalnih i kontinentalnih zajednica i gospodarstava. U okviru EFPR-a trebalo bi osigurati alate za poticanje tih partnerskih odnosa. EFPR bi u tu svrhu u okviru podijeljenog upravljanja trebao pružiti potporu lokalnom razvoju pod vodstvom zajednice. Tim bi se pristupom trebala ojačati gospodarska diversifikacija u lokalnom kontekstu razvojem priobalnog ribolova i ribolova na unutarnjim vodama, akvakulture i održivog plavoga gospodarstva. Strategijama lokalnog razvoja pod vodstvom zajednice trebalo bi lokalnim zajednicama omogućiti da bolje iskoriste i ostvare dobit iz prilika koje im nudi održivo plavo gospodarstvo te da iskoriste i ojačaju kulturne, društvene i ljudske resurse te resurse okoliša. Stoga bi svako lokalno partnerstvo trebalo odražavati glavni cilj svoje strategije koja se na njega primjenjuje i osigurati uravnoteženo sudjelovanje i zastupljenost relevantnih dionika održivog lokalnog plavoga gospodarstva.

(36)  Razvoj održivog plavoga gospodarstva snažno se oslanja na partnerske odnose među lokalnim dionicima koji doprinose vitalnosti i održivosti populacije obalnih, otočnih i kontinentalnih zajednica i gospodarstava. U okviru EFPR-a trebalo bi osigurati alate za poticanje tih partnerskih odnosa. EFPR bi u tu svrhu u okviru podijeljenog upravljanja trebao pružiti potporu lokalnom razvoju pod vodstvom zajednice. Tim bi se pristupom trebala ojačati gospodarska diversifikacija u lokalnom kontekstu razvojem priobalnog ribolova i ribolova na unutarnjim vodama, akvakulture i održivog plavoga gospodarstva. Strategijama lokalnog razvoja pod vodstvom zajednice trebalo bi lokalnim zajednicama omogućiti da bolje iskoriste i ostvare dobit iz prilika koje im nudi održivo plavo gospodarstvo te da iskoriste i ojačaju kulturne, društvene i ljudske resurse te resurse okoliša. Stoga bi svako lokalno partnerstvo trebalo odražavati glavni cilj svoje strategije koja se na njega primjenjuje i osigurati uravnoteženo sudjelovanje i zastupljenost relevantnih dionika održivog lokalnog plavoga gospodarstva.

Amandman    18

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 38.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(38)  EFPR bi se u okviru izravnog i neizravnog upravljanja trebao usredotočiti na uvjete koji omogućuju razvoj održivog plavoga gospodarstva promicanjem integriranog vođenja i upravljanja pomorskom politikom, jačanjem transfera i primjene istraživanja, inovacija i tehnologija u održivom plavom gospodarstvu, poboljšanjem pomorskih vještina, znanja o oceanima i razmjene socioekonomskih podataka o održivom plavom gospodarstvu, promicanjem održivog plavoga gospodarstva s niskim emisijama ugljika koje je otporno na klimatske promjene te razvojem portfelja projekata i inovativnih instrumenata financiranja. Trebalo bi posvetiti odgovarajuću pozornost posebnoj situaciji najudaljenijih regija s obzirom na prethodno navedena područja.

(38)  EFPR bi se u okviru izravnog i neizravnog upravljanja trebao usredotočiti na uvjete koji omogućuju razvoj održivog plavoga gospodarstva promicanjem integriranog vođenja i upravljanja pomorskom politikom, jačanjem transfera i primjene istraživanja, inovacija i tehnologija u održivom plavom gospodarstvu, poboljšanjem pomorskih vještina, znanja o oceanima i razmjene socioekonomskih podataka o održivom plavom gospodarstvu, promicanjem održivog plavoga gospodarstva s niskim emisijama ugljika koje je otporno na klimatske promjene te razvojem portfelja projekata i inovativnih instrumenata financiranja. Trebalo bi posvetiti odgovarajuću pozornost posebnoj situaciji najudaljenijih regija i otoka iz članka 174. UFEU-a s obzirom na prethodno navedena područja.

Amandman    19

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 42.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(42.a)  U Programu Ujedinjenih naroda za održivi razvoj do 2030. postizanje rodne ravnopravnosti i osnaživanje svih žena i djevojčica utvrđeni su kao jedan od 17 ciljeva održivog razvoja (5. cilj). Unija se u potpunosti zalaže za taj cilj i njegovu provedbu. U tom kontekstu suzbijanje diskriminacije ključno je za ispunjavanje obveza EU-a prema uključivoj Europi. Stoga bi se načelo rodne ravnopravnosti i obveze poštovanja rodne ravnopravnosti trebali uključiti u sve politike EU-a, među ostalim i u ovu Uredbu.

Amandman    20

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 43.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(43)  Svaka država članica trebala bi u okviru podijeljenog upravljanja pripremiti jedan program, a Komisija bi ga trebala odobriti. U kontekstu regionalizacije i kako bi se države članice potaknulo da strateški pristupe izradi programa, Komisija bi trebala izraditi analizu za svaki morski bazen, navodeći zajedničke prednosti i nedostatke u pogledu postizanja ciljeva ZRP-a. Ta analiza trebala bi pružiti smjernice državama članicama i Komisiji u pregovorima o svakom programu, uzimajući u obzir regionalne izazove i potrebe. Komisija bi pri ocjenjivanju programa trebala u obzir uzeti okolišne i društveno-gospodarske izazove ZRP-a, društveno-gospodarsku uspješnost održivog plavoga gospodarstva, izazove na razini morskih bazena, očuvanje i obnovu morskih ekosustava, smanjenje količine morskog otpada te ublažavanje klimatskih promjena i prilagodbu njima.

(43)  Svaka država članica trebala bi u okviru podijeljenog upravljanja pripremiti jedan program, a Komisija bi ga trebala odobriti. U kontekstu regionalizacije i kako bi se države članice potaknulo da strateški pristupe izradi programa, Komisija bi trebala izraditi analizu za svaki morski bazen, navodeći zajedničke prednosti i nedostatke u pogledu postizanja ciljeva ZRP-a. Ta analiza trebala bi pružiti smjernice državama članicama i Komisiji u pregovorima o svakom programu, uzimajući u obzir regionalne izazove i potrebe. Komisija bi pri ocjenjivanju programa trebala u obzir uzeti okolišne i društveno-gospodarske izazove ZRP-a, društveno-gospodarsku uspješnost održivog plavoga gospodarstva, a posebno u pogledu malog priobalnog ribolova, izazove na razini morskih bazena, očuvanje i obnovu morskih ekosustava, smanjenje količine morskog otpada te ublažavanje klimatskih promjena i prilagodbu njima.

Amandman    21

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Financijska omotnica za provedbu EFPR-a za razdoblje 2021.–2027. iznosi 6 140 000 000 EUR u tekućim cijenama.

1.  Financijska omotnica za provedbu EFPR-a za razdoblje 2021.–2027. iznosi 6 866 943 600 EUR u stalnim cijenama za 2018. (tj. 7 739 176 524 EUR u tekućim cijenama).

Amandman    22

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Dio financijske omotnice u okviru podijeljenog upravljanja kako je navedeno u glavi II. iznosi 5 311 000 000 EUR u tekućim cijenama u skladu s godišnjom raspodjelom iz Priloga V.

1.  Dio financijske omotnice u okviru podijeljenog upravljanja kako je navedeno u glavi II. iznosi 5 939 794 375 EUR u stalnim cijenama za 2018. (odnosno 6 694 261 648 EUR u tekućim cijenama) u skladu s godišnjom raspodjelom iz Priloga V.

Obrazloženje

Raspodjela unutar financijske omotnice za program prema prijedlogu Odbora za proračune samo je indikativni matematički izračun nastao prilagodbom opće omotnice za taj program i ne dovodi u pitanje raspodjelu o kojoj je odluku donio vodeći odbor.

Amandman    23

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 2. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  102 000 000 EUR za Azore i Madeiru;

(a)  114 076 262 EUR u stalnim cijenama za 2018. (tj. 128 566 125 EUR u tekućim cijenama) za Azore i Madeiru;

Obrazloženje

Raspodjela unutar financijske omotnice za program prema prijedlogu Odbora za proračune samo je indikativni matematički izračun nastao prilagodbom opće omotnice za taj program i ne dovodi u pitanje raspodjelu o kojoj je odluku donio vodeći odbor.

Amandman    24

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 2. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  82 000 000 EUR za Kanarske otoke;

(b)  91 708 367 EUR u stalnim cijenama za 2018. (tj. 103 357 081 EUR u tekućim cijenama) za Kanarske otoke;

Obrazloženje

Raspodjela unutar financijske omotnice za program prema prijedlogu Odbora za proračune samo je indikativni matematički izračun nastao prilagodbom opće omotnice za taj program i ne dovodi u pitanje raspodjelu o kojoj je odluku donio vodeći odbor.

Amandman    25

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 2. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  131 000 000 EUR za Guadeloupe, Francusku Gvajanu, Martinique, Mayotte, Réunion i Saint-Martin.

(c)  146 509 709 EUR u stalnim cijenama za 2018. (tj. 165 119 239 EUR u tekućim cijenama) za Guadeloupe, Francusku Gijanu, Martinique, Mayotte, Réunion i Saint-Martin;

Obrazloženje

Raspodjela unutar financijske omotnice za program prema prijedlogu Odbora za proračune samo je indikativni matematički izračun nastao prilagodbom opće omotnice za taj program i ne dovodi u pitanje raspodjelu o kojoj je odluku donio vodeći odbor.

Amandman    26

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Dio financijske omotnice u okviru izravnog i neizravnog upravljanja kako je navedeno u glavi III. iznosi 829 000 000 EUR u tekućim cijenama.

1.  Dio financijske omotnice u okviru izravnog i neizravnog upravljanja kako je navedeno u glavi III. iznosi 927 149 225 EUR u stalnim cijenama za 2018. (tj. 1 044 914 876 EUR u tekućim cijenama)

Obrazloženje

Raspodjela unutar financijske omotnice za program prema prijedlogu Odbora za proračune samo je indikativni matematički izračun nastao prilagodbom opće omotnice za taj program i ne dovodi u pitanje raspodjelu o kojoj je odluku donio vodeći odbor.

Amandman    27

Prijedlog uredbe

Članak 21. – naslov

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Naknada dodatnih troškova za proizvode ribarstva i akvakulture u najudaljenijim regijama

Naknada dodatnih troškova za proizvode ribarstva i akvakulture u najudaljenijim regijama i malog priobalnog ribolova na otocima iz članka 174. UFEU-a

Amandman    28

Prijedlog uredbe

Članak 21. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  EFPR može poduprijeti naknadu dodatnih troškova koji su korisniku nastali u ribolovu, uzgoju, preradi i stavljanju na tržište određenih proizvoda ribarstva i akvakulture iz najudaljenijih regija iz članka 6. stavka 2.

1.  EFPR može poduprijeti naknadu dodatnih troškova koji su korisniku nastali u ribolovu, uzgoju, preradi i stavljanju na tržište određenih proizvoda ribarstva i akvakulture iz najudaljenijih regija i malog priobalnog ribolova na otocima iz članka 174. UFEU-a, kako se navodi u članku 6. stavku 2.

Amandman    29

Prijedlog uredbe

Članak 22. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  EFPR može poduprijeti djelovanja usmjerena na zaštitu i obnovu morske i obalne bioraznolikosti i ekosustavâ, među ostalim i na unutarnjim vodama.

1.  EFPR može poduprijeti djelovanja usmjerena na zaštitu i obnovu morske i obalne bioraznolikosti i ekosustavâ, među ostalim i na unutarnjim vodama. U tu svrhu treba poticati suradnju s Europskom svemirskom agencijom i europskim satelitskim programima kako bi se prikupilo više podataka o stanju onečišćenja mora, a posebno plastičnog otpada u vodama.

Amandman    30

Prijedlog uredbe

Članak 27. – stavak 1. – točka ca (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ca)  ulaganja u analizu i promatranje onečišćenja mora, posebno plastične mase, da bi se prikupilo više podataka o stanju;

Amandman    31

Prijedlog uredbe

Članak 27. – stavak 1. – točka cb (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(cb) povećanja znanja o plastičnom otpadu u moru i njegovim koncentracijama.

Amandman    32

Prijedlog uredbe

Članak 45. – stavak 1. – točka f

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(f)  međunarodnom suradnjom u području istraživanja i razmjene podataka o oceanima te razvojem tih istraživanja i podataka.

(f)  međunarodnom suradnjom u području istraživanja i razmjene podataka o oceanima te razvojem tih istraživanja i podataka, posebno u pogledu morskog plastičnog otpada, koji se prikupljaju odgovarajućim senzorima na satelitima, osobito iz komponente Copernicus svemirskog programa EU-a, autonomnih letjelica i sustava za promatranje in situ, koji mogu pratiti veći plutajući otpad kao i koncentracije manjeg otpada.

POSTUPAK U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

Naslov

Europski fond za pomorstvo i ribarstvo

Referentni dokumenti

COM(2018)0390 – C8-0270/2018 – 2018/0210(COD)

Nadležni odbor

Datum objave na plenarnoj sjednici

PECH

2.7.2018

 

 

 

Odbori koji su dali mišljenje

Datum objave na plenarnoj sjednici

BUDG

2.7.2018

Izvjestitelj(ica) za mišljenje

Datum imenovanja

Eider Gardiazabal Rubial

16.7.2018

Razmatranje u odboru

26.9.2018

 

 

 

Datum usvajanja

21.11.2018

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

27

4

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Jean Arthuis, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Jan Olbrycht, Răzvan Popa, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Monika Vana, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Stanisław Żółtek

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Karine Gloanec Maurin, Giovanni La Via, Ivana Maletić, Andrey Novakov, Tomáš Zdechovský

KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

27

+

ALDE

Jean Arthuis, Gérard Deprez

ECR

Zbigniew Kuźmiuk

PPE

Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Giovanni La Via, Ivana Maletić, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Inese Vaidere, Tomáš Zdechovský

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Karine Gloanec Maurin, John Howarth, Vladimír Maňka, Răzvan Popa, Manuel dos Santos, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand, Monika Vana

4

-

ECR

Bernd Kölmel

ENF

André Elissen, Stanisław Żółtek

NI

Eleftherios Synadinos

0

0

 

 

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani


MIŠLJENJE Odbora za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane (22.11.2018)

upućeno Odboru za ribarstvo

o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 508/2014 Europskog parlamenta i Vijeća

(COM(2018)0390 – C8-0270/2018 – 2018/0210(COD))

Izvjestitelj za mišljenje: Francesc Gambús

KRATKO OBRAZLOŽENJE

Komisija je 12. lipnja 2018. predstavila novi zakonodavni prijedlog o Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo (EFPR) za razdoblje 2021. – 2027. Cilj tog fonda je usmjeravanje sredstava iz proračuna Unije u pružanje potpore zajedničkoj ribarstvenoj politici (ZRP), integriranoj pomorskoj politici Unije (IPP) i međunarodnim obvezama Unije u području upravljanja oceanima, posebno u kontekstu Programa održivog razvoja do 2030.

Kao izvjestitelj za mišljenje Odbora za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane, pozdravljam Komunikaciju Komisije jer je njome postavljen dobar temelj na osnovi kojeg će suzakonodavci moći raditi i postići dogovor. Posebno želim zahvaliti Komisiji na jačanju okolišnog utjecaja EFPR-a, njegovim usredotočavanjem na zaštitu morskih ekosustava i očekivanim doprinosom od 30 % njegova proračuna za ublažavanje klimatskih promjena i prilagodbu na njih, u skladu s obvezama u okviru Pariškog sporazuma.

Vjerujem i da će novi fond biti učinkovitiji i efikasniji, zahvaljujući njegovu pojednostavnjenju, supsidijarnosti, usklađivanju s drugim fondovima i boljim usmjeravanjem potpore provedbi zajedničke ribarstvene politike.

Ribarstvo i akvakultura doprinose sigurnosti opskrbe hranom i prehrani. Međutim, Unija trenutačno uvozi više od 60 % proizvoda ribarstva i u velikoj mjeri ovisi o trećim zemljama. Najvažniji je izazov potaknuti građanstvo na konzumiranje ribe iz Unije, uz visoke standarde kvalitete i razumne cijene. U tom pogledu, potrebno je povećati prisutnost i kritičnu masu akvakulture u sektoru jer udio ribe koja potječe iz te djelatnosti trenutačno iznosi samo 20 % ukupne količine ribe na europskim tržištima.

Stoga smatram da je važno dopuniti izvješće nizom amandmana kako bi se ono prilagodilo i učinilo fleksibilnijim u cilju izbjegavanja pretjerane štete za ribarsku flotu s obzirom na njezinu različitost diljem Unije.

Smatram da je važno uključiti odredbe za „zajedničko upravljanje”, odnosno mehanizam za upravljanje aktivnostima profesionalnog ribolova, rekreacijskog ribolova i akvakulture, u kojemu vlade dijele ovlasti s lokalnom zajednicom korisnika te pri kojemu su utvrđene specifične odgovornosti i prava svake strane u vezi s informacijama i donošenjem odluka o upravljanju aktivnostima. Ne smijemo zaboraviti da je ponajprije ribarima važno da se zajamče ribolovna područja i riblji stokovi jer bez ribe nema ni ribolovne aktivnosti, a bez aktivnosti nema ni radnih mjesta. Stoga se predloženim amandmanima u najvećoj mogućoj mjeri nastoji održati ravnoteža između okolišne, gospodarske i društvene održivosti.

Konačno, vjerujem da će se pojednostavnjenjem aktivnosti koje se mogu provoditi pod okriljem EFPR-a i njihovim pojašnjenjem državama članicama olakšati upravljanje, smanjiti administrativna opterećenja te u konačnici pomoći sektoru ribarstva u Uniji, a ujedno i ostvariti napredak u postizanju ciljeva održivog razvoja.

AMANDMANI

Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane poziva Odbor za ribarstvo da kao nadležni odbor uzme u obzir sljedeće amandmane:

Amandman    1

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(1)  Potrebno je uspostaviti Europski fond za pomorstvo i ribarstvo (EFPR) za razdoblje 2021.–2027. Cilj fonda trebalo bi biti usmjeravanje sredstava iz proračuna Unije u pružanje potpore zajedničkoj ribarstvenoj politici (ZRP), pomorskoj politici Unije i međunarodnim obvezama Unije u području upravljanja oceanima. Ta su sredstva ključan pokretač održivog ribarstva i očuvanja morskih bioloških resursa, prehrambene sigurnosti zahvaljujući opskrbi morskim prehrambenim proizvodima, rasta održivog plavoga gospodarstva i zdravih, sigurnih i čistih mora i oceana kojima se održivo upravlja.

(1)  Potrebno je uspostaviti Europski fond za pomorstvo i ribarstvo (EFPR) za razdoblje 2021.–2027. Cilj fonda trebalo bi biti usmjeravanje sredstava iz proračuna Unije u pružanje potpore potpunoj i pravodobnoj provedbi zajedničke ribarstvene politike (ZRP), Okvirne direktive o pomorskoj strategiji (MSFD), pomorske politike Unije i međunarodnih obveza Unije u području upravljanja oceanima. Ta su sredstva, zajedno uz odgovorne ribarstvene politike, jedan od ključnih pokretača održivog ribarstva i očuvanja morskih bioloških resursa, prehrambene sigurnosti zahvaljujući opskrbi morskim prehrambenim proizvodima, rasta održivog plavoga gospodarstva koje se razvija unutar ekoloških ograničenja i zdravih, sigurnih i čistih mora i oceana kojima se održivo upravlja.

Amandman    2

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(2)  Kao globalni akter u području oceana i peti najveći svjetski proizvođač morskih prehrambenih proizvoda Unija ima veliku odgovornost zaštititi, očuvati i održivo iskorištavati oceane i njihove resurse. Očuvanje mora i oceana od životnog je značenja za brzorastuće svjetsko stanovništvo. Unija u njemu ima i društveno-gospodarski interes: održivo plavo gospodarstvo potiče ulaganja, zapošljavanje, rast, istraživanje i inovacije te doprinosi energetskoj sigurnosti zahvaljujući energiji oceana. Nadalje, sigurna mora i oceani ključni su za djelotvornu kontrolu granica i borbu protiv pomorskog kriminala na svjetskoj razini kao odgovor na zabrinutost građana u pogledu sigurnosti.

(2)  Kao globalni akter u području oceana i peti najveći svjetski proizvođač morskih prehrambenih proizvoda Unija ima veliku odgovornost zaštititi, očuvati i održivo iskorištavati oceane i njihove resurse. Očuvanje mora i oceana od životnog je značenja za brzorastuće svjetsko stanovništvo. Unija u njemu ima i socioekonomski interes: održivo plavo gospodarstvo koje se razvija unutar ekoloških ograničenja, potiče ulaganja, zapošljavanje, rast, istraživanje i inovacije te doprinosi energetskoj sigurnosti zahvaljujući energiji oceana. Nadalje, sigurna mora i oceani ključni su za djelotvornu kontrolu granica i borbu protiv pomorskog kriminala na svjetskoj razini kao odgovor na zabrinutost građana u pogledu sigurnosti.

Amandman    3

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 8.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(8)  Višegodišnjim financijskim okvirom utvrđenim u Uredbi (EU) xx/xx6 predviđa se da se u okviru proračuna Unije mora nastaviti podupirati ribarstvena i pomorska politika. Proračun EFPR-a, u tekućim cijenama, trebao bi iznositi 6 140 000 000 EUR. Sredstva EFPR-a trebala bi se dijeliti na podijeljeno, izravno i neizravno upravljanje. Za potporu u okviru podijeljenog upravljanja trebalo bi dodijeliti 5 311 000 000 EUR, a za potporu u okviru izravnog i neizravnog upravljanja 829 000 000 EUR. Kako bi se zajamčila stabilnost, prije svega u pogledu ostvarenja ciljeva iz ZRP-a, utvrđivanje raspodjele sredstava među državama članicama u okviru podijeljenog upravljanja za programsko razdoblje 2021.–2027. trebalo bi se temeljiti na udjelima u EFPR-u iz razdoblja 2014.–2020. Posebne iznose trebalo bi namijeniti za najudaljenije regije, kontrolu i izvršenje te prikupljanje i obradu podataka u svrhu upravljanja ribarstvom i u znanstvene svrhe, a iznose za trajni prestanak i izvanredni prestanak ribolovnih aktivnosti trebalo bi ograničiti.

(8)  Višegodišnjim financijskim okvirom utvrđenim u Uredbi (EU) xx/xx6 predviđa se da se u okviru proračuna Unije mora nastaviti podupirati ribarstvena i pomorska politika. Višegodišnji proračun EFPR-a, u tekućim cijenama, trebao bi iznositi 6 140 000 000 EUR. Sredstva EFPR-a trebala bi se dijeliti na podijeljeno, izravno i neizravno upravljanje. Za potporu u okviru podijeljenog upravljanja trebalo bi dodijeliti 5 311 000 000 EUR, a za potporu u okviru izravnog i neizravnog upravljanja 829 000 000 EUR. Kako bi se zajamčila stabilnost, prije svega u pogledu ostvarenja ciljeva iz ZRP-a, utvrđivanje raspodjele sredstava među državama članicama u okviru podijeljenog upravljanja za programsko razdoblje 2021.–2027. trebalo bi se temeljiti na udjelima u EFPR-u iz razdoblja 2014.–2020. Posebne iznose trebalo bi namijeniti za najudaljenije regije, kontrolu i izvršenje te prikupljanje i obradu podataka u svrhu upravljanja ribarstvom i u znanstvene svrhe, a iznose za trajni prestanak i izvanredni prestanak ribolovnih aktivnosti trebalo bi ograničiti.

_________________

_________________

6 SL C […], […], str. […].

6 SL C […], […], str. […].

Amandman    4

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 9.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(9)  Pomorski sektor u Europi zapošljava više od 5 milijuna ljudi i generira gotovo 500 milijardi EUR godišnje te ima velik potencijal za stvaranje novih radnih mjesta. Rezultati svjetskoga gospodarstva oceana procjenjuju se na 1,3 bilijuna eura, a taj bi iznos do 2030. mogao porasti više no dvostruko. Potreba za postizanjem ciljnih vrijednosti u pogledu smanjenja emisija CO2, učinkovitijom upotrebom resursa i smanjenjem ekološkog otiska plavoga gospodarstva snažno je potaknula inovacije u drugim sektorima, primjerice u proizvodnji pomorske opreme, brodogradnji, opservaciji oceana, jaružanju, zaštiti obale i izgradnji na obali i u moru. U pomorsko gospodarstvo dosad se ulagalo iz strukturnih fondova Unije, posebno iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR). Kako bi se iskoristio potencijal rasta predmetnog sektora, potrebno je primijeniti nove instrumente za potporu ulaganja, kao što je fond InvestEU.

(9)  Pomorski sektor u Europi zapošljava više od 5 milijuna ljudi i generira gotovo 500 milijardi EUR godišnje te ima velik potencijal za stvaranje novih radnih mjesta, međutim i dalje bi se trebali pratiti stokovi ribljih vrsta te bi se s pomoću odgovarajućih mjera trebao spriječiti prelov. Rezultati svjetskoga gospodarstva oceana procjenjuju se na 1,3 bilijuna EUR, a taj bi iznos do 2030. mogao porasti više no dvostruko. Potreba za postizanjem ciljnih vrijednosti u pogledu smanjenja emisija CO2, učinkovitijom upotrebom resursa i smanjenjem ekološkog otiska plavoga gospodarstva snažno je potaknula inovacije u drugim sektorima, primjerice u proizvodnji pomorske opreme, brodogradnji, opservaciji oceana, jaružanju, zaštiti obale i izgradnji na obali i u moru. U pomorsko gospodarstvo dosad se ulagalo iz strukturnih fondova Unije, posebno iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR). Kako bi se iskoristio potencijal rasta predmetnog sektora, potrebno je primijeniti nove instrumente za potporu ulaganja, kao što je fond InvestEU.

Amandman    5

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 10.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(10)  EFPR bi se trebao temeljiti na četiri prioriteta: poticanje održivog ribarstva i očuvanja morskih bioloških resursa; doprinos sigurnosti opskrbe hranom u Uniji zahvaljujući akvakulturi i tržištima koji su konkurentni i održivi; omogućivanje rasta održivog plavoga gospodarstva i poticanje prosperitetnih obalnih zajednica; jačanje međunarodnog upravljanja oceanima i jamčenje sigurnih i čistih mora i oceana kojima se održivo upravlja. Te bi prioritete trebalo ostvarivati u okviru podijeljenog, izravnog i neizravnog upravljanja.

(10)  EFPR bi se trebao temeljiti na četiri prioriteta koji su u potpunosti usklađeni s ciljevima ZRP-a: poticanje održivog ribarstva i očuvanja morskih bioloških resursa; doprinos sigurnosti opskrbe hranom u Uniji zahvaljujući akvakulturi i tržištima koji su konkurentni i održivi; omogućivanje održivog plavoga gospodarstva koje se razvija unutar ekoloških ograničenja i potiče prosperitetne obalne zajednice; jačanje međunarodnog upravljanja oceanima i jamčenje sigurnih i čistih mora i oceana kojima se održivo upravlja. Te bi prioritete trebalo ostvarivati u okviru podijeljenog, izravnog i neizravnog upravljanja.

Amandman    6

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 11.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(11)  EFPR bi se u razdoblju nakon 2020. trebao temeljiti na pojednostavnjenoj strukturi bez pretjeranog propisivanja unaprijed definiranih mjera i detaljnih pravila o prihvatljivosti na razini Unije. Umjesto toga, trebalo bi opisati opća područja potpore u okviru svakog prioriteta. Države članice stoga bi svoje programe trebale izraditi tako da u njima navedu najprimjerenija sredstva za ostvarenje prioriteta. Mjere iz tih programa država članica trebale bi se moći poduprijeti, u skladu s pravilima utvrđenima u ovoj Uredbi i u Uredbi (EU) br. [Uredba o utvrđivanju zajedničkih odredbi], pod uvjetom da su obuhvaćene područjima potpore utvrđenima u ovoj Uredbi. Međutim potrebno je utvrditi popis neprihvatljivih operacija kako bi se izbjegli štetni učinci za očuvanje ribarstva, na primjer uvesti opću zabranu ulaganja kojima se povećava ribolovni kapacitet. Osim toga, ulaganja i naknade za flotu trebalo bi strogo uvjetovati njihovom usklađenošću s ciljevima očuvanja iz ZRP-a.

(11)  EFPR bi se u razdoblju nakon 2020. trebao temeljiti na pojednostavnjenoj strukturi bez pretjeranog propisivanja unaprijed definiranih mjera i detaljnih pravila o prihvatljivosti na razini Unije. Umjesto toga, trebalo bi opisati opća područja potpore u okviru svakog prioriteta. Države članice stoga bi svoje programe trebale izraditi tako da u njima navedu najprimjerenija sredstva za ostvarenje prioriteta. Mjere iz tih programa država članica trebale bi se moći poduprijeti, u skladu s pravilima utvrđenima u ovoj Uredbi i u Uredbi (EU) br. [Uredba o utvrđivanju zajedničkih odredbi], pod uvjetom da su obuhvaćene područjima potpore utvrđenima u ovoj Uredbi. Međutim, potrebno je utvrditi popis neprihvatljivih operacija kako bi se izbjegli štetni učinci za očuvanje ribarstva i degradacija ekosustava, na primjer uvesti opću zabranu ulaganja kojima se povećava ribolovni kapacitet. Osim toga, ulaganja i naknade za flotu trebalo bi strogo uvjetovati njihovom usklađenošću s ciljevima očuvanja iz ZRP-a.

Amandman    7

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 13.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(13)  Zbog važnosti suzbijanja klimatskih promjena u skladu s obvezama koje je Unija preuzela u pogledu provedbe Pariškog sporazuma i postizanja UN-ovih ciljeva održivog razvoja, ova bi Uredba trebala doprinijeti uključivanju klimatskih pitanja u sve politike kako bi se postigao opći cilj da 25 % rashoda proračuna Unije doprinose postizanju klimatskih ciljeva. Očekuje se da će 30 % ukupne financijske omotnice EFPR-a za doprinijeti postizanju klimatskih ciljeva. Relevantna djelovanja bit će utvrđena tijekom izrade i provedbe EFPR-a te ponovno procijenjena u okviru relevantnih evaluacija i postupaka revizije.

(13)  Zbog važnosti suzbijanja klimatskih promjena u skladu s obvezama koje je Unija preuzela u pogledu provedbe Pariškog sporazuma i postizanja UN-ovih ciljeva održivog razvoja, ova bi Uredba trebala doprinijeti uključivanju klimatskih pitanja u sve politike kako bi se postigao opći cilj da 25 % rashoda proračuna Unije doprinose postizanju klimatskih ciljeva. Očekuje se da će 30 % ukupne financijske omotnice EFPR-a za doprinijeti postizanju klimatskih ciljeva. Relevantna djelovanja, uključujući projekte usmjerene na zaštitu i obnovu dna pokrivenog morskim cvjetnicama i obalnih močvarnih područja koji su najveći ponori ugljika, bit će utvrđena tijekom izrade i provedbe EFPR-a te ponovno procijenjena u okviru relevantnih evaluacija i postupaka revizije.

Obrazloženje

U najnovijem izvješću Međuvladinog panela za klimatske promjene ističe se da u obzir treba uzeti ne samo smanjenje emisija CO2 već i uklanjanje CO2 iz atmosfere.

Amandman    8

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 14.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(14)  EFPR bi trebao doprinijeti postizanju Unijinih okolišnih ciljeva. Taj bi doprinos trebalo pratiti primjenom pokazatelja Unije za klimatske aktivnosti i o njemu bi se trebalo redovito izvješćivati u okviru evaluacija i godišnjih izvješća o uspješnosti.

(14)  EFPR bi trebao doprinijeti postizanju okolišnih ciljeva Unije, u okviru ZRP-a i Direktive 2008/56/EC Europskog parlamenta i Vijeća1a. Taj bi doprinos trebalo pratiti primjenom pokazatelja Unije za klimatske aktivnosti i o njemu bi se trebalo redovito izvješćivati u okviru evaluacija i godišnjih izvješća o uspješnosti.

 

_________________

 

1a Direktiva 2008/56/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 17. lipnja 2008. o uspostavljanju okvira za djelovanje Zajednice u području politike morskog okoliša (Okvirna direktiva o pomorskoj strategiji) (SL L 164, 25.6.2008., str. 19.).

Amandman    9

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 15.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(15)  U skladu s člankom 42. Uredbe (EU) br. 1380/2013 Europskog parlamenta i Vijeća („Uredba o ZRP-u”)7, financijsku pomoć Unije u okviru EFPR-a trebalo bi uvjetovati poštovanjem pravila ZRP-a. Zahtjevi korisnika koji ne poštuju postojeća pravila ZRP-a ne bi trebali biti prihvatljivi.

(15)  U skladu s člankom 42. Uredbe (EU) br. 1380/2013 Europskog parlamenta i Vijeća („Uredba o ZRP-u”)7, financijsku pomoć Unije u okviru EFPR-a trebalo bi uvjetovati potpunim poštovanjem pravila ZRP-a i relevantnog prava Unije o okolišu. Financijsku pomoć Unije trebalo bi dodijeliti isključivo onim subjektima i državama članicama koji u potpunosti ispunjavaju svoje relevantne zakonske obveze. Zahtjevi korisnika koji ne poštuju postojeća pravila ZRP-a ne bi trebali biti prihvatljivi.

_________________

_________________

7 Uredba (EU) br. 1380/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o zajedničkoj ribarstvenoj politici, izmjeni uredaba Vijeća (EZ) br. 1954/2003 i (EZ) br. 1224/2009 i stavljanju izvan snage uredaba (EZ) br. 2371/2002 i (EZ) br. 639/2004 i Odluke Vijeća 2004/585/EZ (SL L 354, 28.12.2013., str. 22.).

7 Uredba (EU) br. 1380/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o zajedničkoj ribarstvenoj politici, izmjeni uredaba Vijeća (EZ) br. 1954/2003 i (EZ) br. 1224/2009 i stavljanju izvan snage uredaba (EZ) br. 2371/2002 i (EZ) br. 639/2004 i Odluke Vijeća 2004/585/EZ (SL L 354, 28.12.2013., str. 22.).

Amandman    10

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 16.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(16)  Kako bi se riješilo pitanje posebnih uvjeta ZRP-a iz Uredbe (EU) br. 1380/2013 i doprinijelo usklađenosti s pravilima ZRP-a, trebalo bi utvrditi dodatne odredbe uz pravila o prekidu, suspenziji i financijskim ispravcima kako su utvrđena Uredbom (EU) br. [Uredba o utvrđivanju zajedničkih odredbi]. Ako država članica ili korisnik ne poštuju svoje obveze u okviru ZRP-a ili ako Komisija ima dokaze koji upućuju na takvo nepoštovanje, Komisiji bi, kao mjeru opreza, trebalo omogućiti prekid rokova plaćanja. Kako bi se izbjegao očit rizik financiranja neprihvatljivih rashoda, Komisiji bi, osim mogućnosti prekida roka plaćanja, trebalo omogućiti suspenziju plaćanja i nametanje financijskih ispravaka u slučajevima ozbiljne neusklađenosti države članice s pravilima ZRP-a.

(16)  Kako bi se riješilo pitanje posebnih uvjeta ZRP-a iz Uredbe (EU) br. 1380/2013 i doprinijelo potpunoj usklađenosti s pravilima ZRP-a, trebalo bi utvrditi dodatne odredbe uz pravila o prekidu, suspenziji i financijskim ispravcima kako su utvrđena Uredbom (EU) br. [Uredba o utvrđivanju zajedničkih odredbi]. Ako država članica ili korisnik ne poštuju svoje obveze u okviru ZRP-a ili ako Komisija ima dokaze koji upućuju na takvo nepoštovanje, Komisiji bi, kao mjeru opreza, trebalo omogućiti prekid rokova plaćanja. Kako bi se izbjegao očit rizik financiranja neprihvatljivih rashoda, Komisiji bi, osim mogućnosti prekida roka plaćanja, trebalo omogućiti suspenziju plaćanja i nametanje financijskih ispravaka u slučajevima ozbiljne neusklađenosti države članice s pravilima ZRP-a.

Amandman    11

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 17.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(17)  U proteklih nekoliko godina ZRP-om je postignut znatan napredak u smislu vraćanja ribljih stokova na zdrave razine, povećanja profitabilnosti ribarske industrije Unije i očuvanja morskih ekosustava. Međutim, kako bi se ostvarili društveno-gospodarski i okolišni ciljevi ZRP-a potrebno je otkloniti određene bitne probleme. Zbog toga je potrebno nastaviti pružati potporu i u razdoblju nakon 2020., posebno u morskim bazenima u kojima je napredak sporiji.

(17)  U proteklih nekoliko godina u sklopu ZRP-a poduzeti su koraci radi vraćanja ribljih stokova na zdrave razine, povećanja profitabilnosti ribarske industrije Unije i očuvanja morskih ekosustava. Međutim, kako bi se u potpunosti ostvarili socioekonomski i okolišni ciljevi ZRP-a, uključujući zakonsku obvezu obnove i održavanja populacija svih ribljih stokova iznad razina biomase koje mogu proizvesti najviši održivi prinos, potrebno je suočiti se s nizom bitnih izazova. Zbog toga je potrebno nastaviti pružati potporu i u razdoblju nakon 2020., posebno u morskim bazenima u kojima je napredak sporiji.

Amandman    12

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 18.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(18)  Ribarstvo je presudno za egzistenciju i kulturnu baštinu mnogih obalnih zajednica u Uniji, osobito onih u kojima važnu ulogu ima mali priobalni ribolov. S obzirom na to da je prosječna starost mnogih ribarskih zajednica viša od 50 godina, smjena generacija i diversifikacija aktivnosti i dalje su problem.

(18)  Ribarstvo je presudno za egzistenciju i kulturnu baštinu mnogih obalnih i otočnih zajednica u Uniji, osobito onih u kojima važnu ulogu ima mali priobalni ribolov. S obzirom na to da je prosječna starost mnogih ribarskih zajednica viša od 50 godina, smjena generacija i diversifikacija aktivnosti i dalje su problem.

Amandman    13

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 18.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(18.a)  Ostvarenju ciljeva ZRP-a doprinosi provedba mehanizama zajedničkog upravljanja u profesionalnom i rekreacijskom ribolovu i akvakulturi u kojima izravno sudjeluju uključeni dionici, npr. administracija, sektor ribarstva i akvakulture, znanstvena zajednica i civilno društvo, i čije se funkcioniranje zasniva na pravednoj raspodjeli odgovornosti pri odlučivanju i na prilagodljivom upravljanju utemeljenom na znanju, informacijama i izravnosti. EFPR trebao bi služiti za potporu provedbe tih mehanizama na lokalnoj razini.

Obrazloženje

Model zajedničkog upravljanja svoj maksimalni potencijal postiže u okviru biogospodarskog upravljanja koje je u skladu s ekosustavom i predostrožnim pristupima. Tim bi se modelom trebali osigurati alati koji omogućuju odgovor u stvarnom vremenu na promjene okolnosti u prilagodljivom upravljanju.

Amandman    14

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 19.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(19)  Cilj EFPR-a trebao bi biti ostvarenje okolišnih, gospodarskih i društvenih ciljeva te ciljeva u pogledu zapošljavanja iz ZRP-a, kako su utvrđeni u članku 2. Uredbe (EU) br. 1380/2013. Tom bi se potporom trebala zajamčiti dugoročna okolišna održivost aktivnosti u ribarstvu i akvakulturi i upravljanje tim aktivnostima u skladu s ciljem ostvarivanja gospodarskih i društvenih koristi te koristi za zapošljavanje te s ciljem doprinosa dostupnosti opskrbe hranom.

(19)  EFPR bi trebao doprinijeti ostvarenju okolišnih, gospodarskih i društvenih ciljeva te ciljeva u pogledu zapošljavanja iz ZRP-a, kako su utvrđeni u članku 2. Uredbe (EU) br. 1380/2013. Tom bi se potporom trebala zajamčiti dugoročna okolišna održivost aktivnosti u ribarstvu i akvakulturi i upravljanje tim aktivnostima u skladu s ciljevima utvrđenima u članku 2. stavku 2. Uredbe (EU) br. 1380/2013, čime će se doprinijeti ostvarivanju gospodarskih i društvenih koristi te koristi za zapošljavanje te s ciljem doprinosa dostupnosti opskrbe hranom.

Amandman    15

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 20.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(20)  Potporom iz EFPR-a trebalo bi se nastojati postići i održati održivo ribarstvo na temelju najvišeg održivog prinosa (MSY), a negativne učinke ribolovnih aktivnosti na morski ekosustav svesti na najmanju moguću mjeru. Ta potpora trebala bi uključivati inovacije i ulaganja u ribolovnu praksu i tehnike sa slabim učinkom na okoliš i niskim emisijama ugljika koje su otporne na klimatske promjene.

(20)  Potporom iz EFPR-a trebalo bi se doprinijeti pravodobnom ispunjavanju zakonske obveze obnove i održavanja populacija svih ribljih stokova iznad razina biomase koje mogu proizvesti najviši održivi prinos, a negativne učinke ribolovnih aktivnosti na morski ekosustav svesti na najmanju moguću mjeru i, ako je moguće, ukloniti. Ta potpora trebala bi uključivati inovacije i ulaganja u ribolovnu praksu i tehnike sa slabim učinkom na okoliš i niskim emisijama ugljika koje su otporne na klimatske promjene te bi trebala izuzeti sva ulaganja u metode ribolova u kojima se koriste električni impulsi.

Amandman    16

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 21.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(21)  Obveza iskrcavanja jedan je od glavnih izazova ZRP-a. Njezino uvođenje dovelo je do znatnih izmjena ribolovnih praksi, katkad i uz visoke troškove. Stoga će EFPR poduprijeti inovacije i ulaganja koji doprinose provedbi obveze iskrcavanja, kao što su ulaganja u selektivne ribolovne alate, u poboljšanje lučke infrastrukture i u stavljanje na tržište neželjenog ulova, i to uz višu stopu intenziteta potpore od one koja se primjenjuje na druge operacije. U okviru EFPR-a trebalo bi predvidjeti i maksimalnu stopu intenziteta potpore od 100 % za osmišljavanje, razvoj, praćenje, evaluaciju i upravljanje transparentnim sustavima razmjene ribolovnih mogućnosti među državama članicama („zamjena kvota”) kako bi se ublažio učinak vrsta koje ograničavaju ribolov do kojeg je dovela obveza iskrcavanja.

(21)  Obveza iskrcavanja zakonska je obveza te je jedan od glavnih ciljeva ZRP-a. Njezino uvođenje dovelo je do prestanka ekološki neprihvatljive prakse odbacivanja ulova, kao i do važnih izmjena ribolovnih praksi, katkad i uz visoke troškove. Stoga će države članice iskoristiti EFPR za maksimalno podupiranje inovacija i ulaganja koji doprinose potpunoj i pravodobnoj provedbi obveze iskrcavanja, kao što su ulaganja u selektivne ribolovne alate te mjere vremenske i prostorne selektivnosti, u poboljšanje lučke infrastrukture i u stavljanje na tržište neželjenog ulova, i to uz znatno višu stopu intenziteta potpore od one koja se primjenjuje na druge operacije. U okviru EFPR-a trebalo bi predvidjeti i maksimalnu stopu intenziteta potpore od 100 % za osmišljavanje, razvoj, praćenje, evaluaciju i upravljanje transparentnim sustavima razmjene ribolovnih mogućnosti među državama članicama („zamjena kvota”) kako bi se ublažio učinak vrsta koje ograničavaju ribolov do kojeg je dovela obveza iskrcavanja.

Amandman    17

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 21.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(21.a)  Obveza iskrcavanja trebala bi se u svakoj državi članici Unije jednako pratiti u cijelom spektru, od plovila za mali ribolov do onih za veliki ribolov.

Obrazloženje

U stalnim i upornim pritužbama mali ribari u Irskoj i drugim zemljama tvrde da su, s obzirom na to da većinu vremena provode u priobalnom području, najlakše mete u slučaju inspekcija i kažnjavanja, dok se većim plovilima teže pristupa i stoga ih se teže provjerava.

Amandman    18

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 22.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(22)  EFPR bi trebao moći poduprijeti inovacije i ulaganja na ribarskim plovilima radi poboljšanja zdravstvenih, sigurnosnih i radnih uvjeta, energetske učinkovitosti i kvalitete ulova. Ta potpora međutim ne bi smjela dovesti do povećanja ribolovnog kapaciteta ili sposobnosti pronalaženja ribe te je ne bi trebalo dodjeljivati za ulaganja koja su nužna za poštovanje obveznih zahtjeva iz prava Unije ili nacionalnog prava. U okviru strukture u kojoj nema normativnih mjera, države članice su te koje bi trebale definirati precizna pravila o prihvatljivosti tih ulaganja. U pogledu zdravstvenih, sigurnosnih i radnih uvjeta na ribarskim plovilima trebalo bi dopustiti višu stopu intenziteta potpore od one koja se primjenjuje na druge operacije.

(22)  EFPR bi trebao moći poduprijeti inovacije i ulaganja na ribarskim plovilima radi poboljšanja zdravstvenih, sigurnosnih i radnih uvjeta, energetske učinkovitosti i kvalitete ulova te potpore određenim pitanjima zdravstvene zaštite. Ta potpora međutim ne bi smjela dovesti do povećanja ribolovnog kapaciteta ili sposobnosti pronalaženja ribe te je ne bi trebalo dodjeljivati za ulaganja koja su nužna za poštovanje obveznih zahtjeva iz prava Unije ili nacionalnog prava. U okviru strukture u kojoj nema normativnih mjera, države članice su te koje bi trebale definirati precizna pravila o prihvatljivosti tih ulaganja i potpore. U pogledu zdravstvenih, sigurnosnih i radnih uvjeta na ribarskim plovilima trebalo bi dopustiti višu stopu intenziteta potpore od one koja se primjenjuje na druge operacije.

Amandman    19

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 28.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(28)  Mali priobalni ribolov obavljaju ribarska plovila kraća od 12 metara na kojima se ne upotrebljavaju povlačni ribolovni alati. Taj sektor obuhvaća gotovo 75 % svih ribarskih plovila registriranih u Uniji i gotovo polovinu svih zaposlenih u sektoru ribarstva. Subjekti koji se bave malim priobalnim ribolovom izrazito su ovisni o zdravim ribljim stokovima jer im je to glavni izvor prihoda. U okviru EFPR-a bi se stoga njima trebao pružiti povlašteni tretman tako da im se omogući 100 %-tna stopa intenziteta potpore, među ostalim za operacije povezane s kontrolom i izvršenjem, u cilju poticanja održive ribolovne prakse. Osim toga, određena područja potpore trebala bi biti će rezervirana za mali priobalni ribolov u segmentima flote u kojima su ribolovni kapacitet i raspoložive ribolovne mogućnosti uravnoteženi, tj. potpora za nabavu rabljenog plovila i za zamjenu ili modernizaciju motora plovila. Nadalje, države članice u svoj bi program trebale uključiti akcijski plan za mali priobalni ribolov koji bi trebalo pratiti na temelju pokazatelja za koje bi trebalo utvrditi ključne etape i ciljne vrijednosti.

(28)  Mali priobalni ribolov obavljaju ribarska plovila kraća od 12 metara na kojima se ne upotrebljavaju povlačni ribolovni alati. Taj sektor obuhvaća gotovo 75 % svih ribarskih plovila registriranih u Uniji i gotovo polovinu svih zaposlenih u sektoru ribarstva. Subjekti koji se bave malim priobalnim ribolovom izrazito su ovisni o zdravim ribljim stokovima jer im je to glavni izvor prihoda. U okviru EFPR-a bi se stoga njima trebao pružiti povlašteni tretman tako da im se omogući 100 %-tna stopa intenziteta potpore, među ostalim za operacije povezane s kontrolom i izvršenjem, u cilju poticanja održive ribolovne prakse u skladu s ciljevima ZRP-a. Osim toga, određena područja potpore trebala bi biti rezervirana za mali priobalni ribolov u segmentima flote u kojima su ribolovni kapacitet i raspoložive ribolovne mogućnosti uravnoteženi, tj. potpora za nabavu rabljenog plovila i za zamjenu ili modernizaciju motora plovila te za mlade ribare. Nadalje, države članice u svoj bi program trebale uključiti akcijski plan za mali priobalni ribolov koji bi trebalo pratiti na temelju pokazatelja za koje bi trebalo utvrditi ključne etape i ciljne vrijednosti.

Amandman    20

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 31.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(31)  Ribarstvo i akvakultura doprinose sigurnosti opskrbe hranom i prehrani. Međutim Unija trenutačno uvozi više od 60 % svoje ponude proizvoda ribarstva, zbog čega je izrazito ovisna o trećim zemljama. Važan je izazov potaknuti potrošnju ribljih bjelančevina koje su proizvedene u Uniji uz visoke standarde kvalitete i dostupne potrošačima po povoljnim cijenama.

(31)  Ribarstvo i održiva akvakultura doprinose sigurnosti opskrbe hranom i prehrani. Međutim Unija trenutačno uvozi više od 60 % svoje ponude proizvoda ribarstva, zbog čega je izrazito ovisna o trećim zemljama. Važan je izazov potaknuti potrošnju ribljih bjelančevina koje su proizvedene u Uniji uz visoke standarde kvalitete i dostupne potrošačima po povoljnim cijenama.

Amandman    21

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 32.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(32)  EFPR bi stoga trebao moći poduprijeti promicanje i održivi razvoj akvakulture, uključujući slatkovodnu akvakulturu, namijenjenu uzgoju vodenih životinja i biljaka za proizvodnju hrane i drugih sirovina. U nekim državama članicama i dalje su na snazi složeni administrativni postupci, kao što su otežan pristup prostoru i komplicirani postupci izdavanja dozvola, što tom sektoru otežava nastojanja da popravi predodžbu o proizvodima akvakulture i poveća njihovu konkurentnost. Potpora bi trebala biti u skladu s višegodišnjim strateškim planovima država članica za razvoj akvakulture izrađenima na temelju Uredbe (EU) br. 1380/2013. Konkretno, trebala bi biti prihvatljiva potpora okolišnoj održivosti, produktivnim ulaganjima, inovacijama, stjecanju profesionalnih vještina, poboljšanju radnih uvjeta i kompenzacijskim mjerama kojima se omogućuju ključne usluge upravljanja zemljištem i prirodom. Trebala bi biti prihvatljiva i djelovanja u području javnog zdravstva, programi osiguranja akvakulturnih stokova i djelovanja u području zdravlja i dobrobiti životinja. Međutim potpora produktivnim ulaganjima trebala bi se pružati isključivo financijskim instrumentima i u okviru fonda InvestEU, što omogućuje postizanje visokog učinka poluge na tržištima te je stoga relevantnije od bespovratnih sredstava za rješavanje financijskih izazova dotičnog sektora.

(32)  EFPR bi stoga trebao moći poduprijeti promicanje i održivi razvoj akvakulture, uključujući slatkovodnu akvakulturu i zaštitu akvakulture od invazivnih vrsta i bolesti, namijenjenu uzgoju vodenih životinja i biljaka za proizvodnju hrane i drugih sirovina. U nekim državama članicama i dalje su na snazi pretjerano složeni administrativni postupci, kao što su otežan pristup prostoru i komplicirani postupci izdavanja dozvola, što tom sektoru nepotrebno otežava nastojanja da popravi predodžbu o proizvodima akvakulture i poveća njihovu konkurentnost. Potpora bi trebala biti u skladu s višegodišnjim strateškim planovima država članica za razvoj akvakulture izrađenima na temelju Uredbe (EU) br. 1380/2013. Konkretno, trebala bi biti prihvatljiva potpora okolišnoj održivosti, produktivnim ulaganjima, inovacijama, kontroli specifičnih bolesti i invazivnih vrsta koje akvakulturi nanose tešku štetu, stjecanju profesionalnih vještina, poboljšanju radnih uvjeta i kompenzacijskim mjerama kojima se omogućuju ključne usluge upravljanja zemljištem i prirodom. Trebala bi biti prihvatljiva i djelovanja u području javnog zdravstva, programi osiguranja akvakulturnih stokova i djelovanja u području zdravlja i dobrobiti životinja. Međutim potpora produktivnim ulaganjima trebala bi se pružati isključivo financijskim instrumentima i u okviru fonda InvestEU, što omogućuje postizanje visokog učinka poluge na tržištima te je stoga relevantnije od bespovratnih sredstava za rješavanje financijskih izazova dotičnog sektora.

Obrazloženje

U skladu s Rezolucijom Europskog parlamenta od 12. lipnja 2018. „Ususret održivom i konkurentnom europskom sektoru akvakulture: sadašnje stanje i budući izazovi” (2017/2118(INI))

Amandman    22

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 33.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(33)  Sigurnost opskrbe hranom ovisi o djelotvornim i dobro organiziranim tržištima kojima se poboljšavaju transparentnost, stabilnost, kvaliteta i raznolikost lanca opskrbe te informiranost potrošača. U tu bi svrhu EFPR trebao moći poduprijeti stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture u skladu s ciljevima iz Uredbe (EU) br. 1379/2013 Europskog parlamenta i Vijeća („Uredba o ZOT-u”)15. Konkretno, potpora bi se trebala moći pružiti za osnivanje organizacija proizvođača, provedbu planova proizvodnje i stavljanja na tržište, promicanje tržišnog plasmana te izradu i širenje podataka o istraživanju tržišta.

(33)  Sigurnost opskrbe hranom ovisi o zaštiti morskog okoliša, održivom upravljanju ribljim stokovima, potpunoj provedbi ZRP-a, djelotvornim i dobro organiziranim tržištima kojima se poboljšavaju transparentnost, stabilnost, kvaliteta i raznolikost lanca opskrbe te informiranost potrošača. U tu bi svrhu EFPR trebao moći poduprijeti stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture u skladu s ciljevima iz Uredbe (EU) br. 1379/2013 Europskog parlamenta i Vijeća („Uredba o ZOT-u”)15. Konkretno, potpora bi se trebala moći pružiti za osnivanje organizacija proizvođača, provedbu planova proizvodnje i stavljanja na tržište, promicanje tržišnog plasmana te izradu i širenje podataka o istraživanju tržišta.

_________________

_________________

15 Uredba (EU) br. 1379/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o zajedničkom uređenju tržišta proizvodima ribarstva i akvakulture, izmjeni uredbi Vijeća (EZ) br. 1184/2006 i (EZ) br. 1224/2009 i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 104/2000 (SL L 354, 28.12.2013., str. 1.).

15 Uredba (EU) br. 1379/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o zajedničkom uređenju tržišta proizvodima ribarstva i akvakulture, izmjeni uredbi Vijeća (EZ) br. 1184/2006 i (EZ) br. 1224/2009 i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 104/2000 (SL L 354, 28.12.2013., str. 1.).

Amandman    23

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 35.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(35)  Otvaranje radnih mjesta u obalnim regijama ovisi o lokalnom razvoju održivog plavoga gospodarstva kojim se oživljava socijalna struktura tih regija. Industrija i usluge povezane s oceanima vjerojatno će nadmašiti rast svjetskoga gospodarstva i znatno doprinijeti zapošljavanju i rastu do 2030. Da bi bio održiv, plavi rast ovisi o inovacijama i ulaganju u nove pomorske djelatnosti i u biogospodarstvo, uključujući održive modele turizma, obnovljive izvore energije koji se temelje na oceanima, inovativnu luksuznu brodogradnju i nove lučke usluge, što može otvoriti radna mjesta i istodobno pospješiti lokalni razvoj. Iako bi javna ulaganja u održivo plavo gospodarstvo trebalo uvrstiti u sve dijelove proračuna Unije, EFPR bi se trebao posebno usredotočiti na uvjete koji omogućuju razvoj održivog plavoga gospodarstva i uklanjanje uskih grla kako bi se olakšalo ulaganje i potaknuo razvoj novih tržišta, tehnologija ili usluga. Potporu za razvoj održivog plavoga gospodarstva trebalo bi pružiti u okviru podijeljenog, izravnog i neizravnog upravljanja.

(35)  Otvaranje radnih mjesta u obalnim regijama i na otocima često ovisi o lokalnom razvoju održivog plavoga gospodarstva kojim se oživljava socijalna struktura tih regija. Industrija i usluge povezane s oceanima vjerojatno će nadmašiti rast svjetskoga gospodarstva i znatno doprinijeti zapošljavanju i rastu do 2030. Da bi bio održiv, plavi rast ovisi o inovacijama i ulaganju u nove pomorske djelatnosti i u biogospodarstvo, uključujući održive modele turizma, obnovljive izvore energije koji se temelje na oceanima, inovativnu luksuznu brodogradnju i nove lučke usluge, što može otvoriti radna mjesta i istodobno pospješiti lokalni razvoj. Iako bi javna ulaganja u održivo plavo gospodarstvo trebalo uvrstiti u sve dijelove proračuna Unije, EFPR bi se trebao posebno usredotočiti na uvjete koji omogućuju razvoj održivog plavoga gospodarstva i uklanjanje uskih grla kako bi se olakšalo ulaganje i potaknuo razvoj novih tržišta, tehnologija ili usluga. Potporu za razvoj održivog plavoga gospodarstva trebalo bi pružiti u okviru podijeljenog, izravnog i neizravnog upravljanja.

Amandman    24

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 37.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(37)  EFPR bi u okviru podijeljenog upravljanja trebao moći poduprijeti održivo plavo gospodarstvo prikupljanjem, upravljanjem i korištenjem podataka radi poboljšanja znanja o stanju morskog okoliša. Ta bi potpora trebala biti usmjerena na ispunjenje zahtjeva iz Direktive 92/43/EEZ i Direktive 2009/147/EZ, podupiranje prostornog planiranja morskog područja te poboljšanje kvalitete i razmjene podataka u okviru Europske mreže nadgledanja i prikupljanja podataka o moru.

(37)  EFPR bi u okviru podijeljenog upravljanja trebao moći poduprijeti održivo plavo gospodarstvo koje se razvija unutar ekoloških ograničenja prikupljanjem, upravljanjem i korištenjem podataka radi poboljšanja znanja o stanju morskog okoliša. Ta bi potpora trebala biti usmjerena na ispunjenje zahtjeva iz Direktive 92/43/EEZ i Direktive 2009/147/EZ, podupiranje prostornog planiranja morskog područja te poboljšanje kvalitete i razmjene podataka u okviru Europske mreže nadgledanja i prikupljanja podataka o moru.

Amandman    25

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 40.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(40)  Unija se kao svjetski akter snažno zalaže za promicanje međunarodnog upravljanja oceanima, u skladu sa Zajedničkom komunikacijom Vijeću, Europskom parlamentu, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija od 10. studenoga 2016. pod naslovom „Međunarodno upravljanje oceanima: plan za budućnost naših oceana”17. Politika Unije za upravljanje oceanima nova je politika koja podrazumijeva integrirani pristup upravljanju oceanima. Međunarodno upravljanje oceanima nije presudno samo za ostvarenje Programa održivog razvoja do 2030., konkretno 14. cilja održivog razvoja („očuvati i održivo iskorištavati oceane, mora i morske resurse u cilju održivog razvoja”), već i za jamčenje sigurnih i čistih mora i oceana kojima se održivo upravlja za buduće generacije. Unija mora ispuniti te međunarodne obveze i biti pokretačka snaga za bolje međunarodno upravljanje oceanima na bilateralnoj, regionalnoj i multilateralnoj razini, među ostalim sprečavanjem nezakonitog, neprijavljenog i nereguliranog ribolova, odvraćanjem od njega i njegovim zaustavljanjem, poboljšanjem okvira za međunarodno upravljanje oceanima, smanjivanjem pritiska na oceane i mora, stvaranjem uvjeta za održivo plavo gospodarstvo i unapređenjem međunarodnog istraživanja oceana i podataka o njima.

(40)  Unija se kao svjetski akter snažno zalaže za promicanje međunarodnog upravljanja oceanima, u skladu sa Zajedničkom komunikacijom Vijeću, Europskom parlamentu, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija od 10. studenoga 2016. pod naslovom „Međunarodno upravljanje oceanima: plan za budućnost naših oceana”17. Politika Unije za upravljanje oceanima nova je politika koja podrazumijeva integrirani pristup upravljanju oceanima. Međunarodno upravljanje oceanima nije presudno samo za ostvarenje Programa održivog razvoja do 2030., konkretno 14. cilja održivog razvoja („očuvati i održivo iskorištavati oceane, mora i morske resurse u cilju održivog razvoja”), već i za jamčenje sigurnih i čistih mora i oceana kojima se održivo upravlja za buduće generacije. Unija mora ispuniti te međunarodne obveze i biti pokretačka i vodeća snaga za bolje međunarodno upravljanje oceanima na bilateralnoj, regionalnoj i multilateralnoj razini, među ostalim sprečavanjem nezakonitog, neprijavljenog i nereguliranog ribolova, odvraćanjem od njega i njegovim zaustavljanjem, poboljšanjem okvira za međunarodno upravljanje oceanima, smanjivanjem pritiska na oceane i mora, stvaranjem uvjeta za održivo plavo gospodarstvo i unapređenjem međunarodnog istraživanja oceana i podataka o njima.

_________________

_________________

17 JOIN(2016) 49

17 JOIN(2016) 49

Amandman    26

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 44.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(44.a)  Prema izvješćima je postupak plaćanja u okviru aktualnog EFPR-a manjkav jer je nakon četiri godine primjene iskorišteno samo 11 %. Taj bi postupak trebalo poboljšati kako bi se ubrzale isplate korisnicima, osobito pojedincima i obiteljima.

Amandman    27

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 47.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(47)  U skladu s Uredbom (EU) br. [Uredba o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije], Uredbom (EU, Euratom) br. 883/2013 Europskog parlamenta i Vijeća19, Uredbom Vijeća (Euratom, EZ) br. 2988/9520, Uredbom Vijeća (Euratom, EZ) br. 2185/9621 i Uredbom Vijeća (EU) 2017/193922, financijski interesi Unije trebali bi se štititi razmjernim mjerama, među ostalim i sprečavanjem, otkrivanjem, ispravljanjem i istragom nepravilnosti i prijevara, povratom izgubljenih, pogrešno plaćenih ili nepravilno upotrijebljenih sredstava te, prema potrebi, određivanjem administrativnih sankcija. Konkretno, u skladu s Uredbom (EU, Euratom) br. 883/2013 i Uredbom Vijeća (Euratom, EZ) br. 2185/96 Europski ured za borbu protiv prijevara (OLAF) trebao bi moći provoditi istrage, uključujući provjere i inspekcije na terenu, kako bi utvrdio je li bilo prijevara, korupcije ili drugih nezakonitih aktivnosti koje utječu na financijske interese Unije. U skladu s Uredbom Vijeća (EU) 2017/1939 Ured europskog javnog tužitelja („EPPO”) trebao bi moći provoditi istrage i kazneno goniti počinitelje prijevara i drugih kaznenih djela koja utječu na financijske interese Unije kako je predviđeno Direktivom (EU) 2017/1371 Europskog parlamenta i Vijeća23. U skladu s Uredbom (EU) br. [Uredba o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije] svaka osoba ili subjekt koji primaju sredstva Unije moraju u potpunosti surađivati u zaštiti financijskih interesa Unije, dodijeliti Komisiji, OLAF-u, EPPO-u i Europskom revizorskom sudu (ERS) nužna prava i pristup te se pobrinuti da sve treće strane koje su uključene u izvršavanje sredstava Unije osiguraju jednakovrijedna prava. U skladu s Uredbom (EU) br. [Uredba o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije] i Uredbom (EU) br. [Uredba o utvrđivanju zajedničkih odredbi] države članice trebale bi osigurati da u upravljanju EFPR-om i njegovoj provedbi financijski interesi Unije budu zaštićeni.

(47)  U skladu s Uredbom (EU) br. [Uredba o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije], Uredbom (EU, Euratom) br. 883/2013 Europskog parlamenta i Vijeća19, Uredbom Vijeća (Euratom, EZ) br. 2988/9520, Uredbom Vijeća (Euratom, EZ) br. 2185/9621 i Uredbom Vijeća (EU) 2017/193922, financijski interesi Unije trebali bi se štititi razmjernim mjerama, među ostalim i sprečavanjem, otkrivanjem, ispravljanjem i istragom nepravilnosti i prijevara, povratom izgubljenih, pogrešno plaćenih ili nepravilno upotrijebljenih sredstava te, prema potrebi, određivanjem administrativnih sankcija. Konkretno, u skladu s Uredbom (EU, Euratom) br. 883/2013 i Uredbom Vijeća (Euratom, EZ) br. 2185/96 Europski ured za borbu protiv prijevara (OLAF) trebao bi provoditi istrage, uključujući provjere i inspekcije na terenu, kako bi utvrdio je li bilo prijevara, korupcije ili drugih nezakonitih aktivnosti koje utječu na financijske interese Unije. U skladu s Uredbom Vijeća (EU) 2017/1939 Ured europskog javnog tužitelja („EPPO”) trebao bi provoditi istrage i kazneno goniti počinitelje prijevara i drugih kaznenih djela koja utječu na financijske interese Unije kako je predviđeno Direktivom (EU) 2017/1371 Europskog parlamenta i Vijeća23. U skladu s Uredbom (EU) br. [Uredba o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije] svaka osoba ili subjekt koji primaju sredstva Unije moraju u potpunosti surađivati u zaštiti financijskih interesa Unije, dodijeliti Komisiji, OLAF-u, EPPO-u i Europskom revizorskom sudu (ERS) nužna prava i pristup te se pobrinuti da sve treće strane koje su uključene u izvršavanje sredstava Unije osiguraju jednakovrijedna prava. U skladu s Uredbom (EU) br. [Uredba o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije] i Uredbom (EU) br. [Uredba o utvrđivanju zajedničkih odredbi] države članice trebale bi osigurati da u upravljanju EFPR-om i njegovoj provedbi financijski interesi Unije budu zaštićeni.

_________________

_________________

19 Uredba (EU, Euratom) br. 883/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. rujna 2013. o istragama koje provodi Europski ured za borbu protiv prijevara (OLAF) i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1073/1999 Europskog parlamenta i Vijeća te Uredbe Vijeća (Euratom) br. 1074/1999 (SL L 248, 18.9.2013., str. 1.).

19 Uredba (EU, Euratom) br. 883/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. rujna 2013. o istragama koje provodi Europski ured za borbu protiv prijevara (OLAF) i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1073/1999 Europskog parlamenta i Vijeća te Uredbe Vijeća (Euratom) br. 1074/1999 (SL L 248, 18.9.2013., str. 1.).

20 Uredba Vijeća (EZ, Euroatom) br. 2988/95 od 18. prosinca 1995. o zaštiti financijskih interesa Europskih zajednica (SL L 312, 23.12.1995., str. 1.).

20 Uredba Vijeća (EZ, Euroatom) br. 2988/95 od 18. prosinca 1995. o zaštiti financijskih interesa Europskih zajednica (SL L 312, 23.12.1995., str. 1.).

21 Uredba Vijeća (Euratom, EZ) br. 2185/96 od 11. studenoga 1996. o provjerama i inspekcijama na terenu koje provodi Komisija s ciljem zaštite financijskih interesa Europskih zajednica od prijevara i ostalih nepravilnosti (SL L 292, 15.11.1996., str. 2.).

21 Uredba Vijeća (Euratom, EZ) br. 2185/96 od 11. studenoga 1996. o provjerama i inspekcijama na terenu koje provodi Komisija s ciljem zaštite financijskih interesa Europskih zajednica od prijevara i ostalih nepravilnosti (SL L 292, 15.11.1996., str. 2.).

22 Uredba Vijeća (EU) 2017/1939 od 12. listopada 2017. o provedbi pojačane suradnje u vezi s osnivanjem Ureda europskog javnog tužitelja („EPPO”) (SL L 283, 31.10.2017., str. 1.).

22 Uredba Vijeća (EU) 2017/1939 od 12. listopada 2017. o provedbi pojačane suradnje u vezi s osnivanjem Ureda europskog javnog tužitelja („EPPO”) (SL L 283, 31.10.2017., str. 1.).

23 Direktiva (EU) 2017/1371 Europskog parlamenta i Vijeća od 5. srpnja 2017. o suzbijanju prijevara počinjenih protiv financijskih interesa Unije kaznenopravnim sredstvima (SL L 198, 28.7.2017., str. 29.).

23 Direktiva (EU) 2017/1371 Europskog parlamenta i Vijeća od 5. srpnja 2017. o suzbijanju prijevara počinjenih protiv financijskih interesa Unije kaznenopravnim sredstvima (SL L 198, 28.7.2017., str. 29.).

Amandman    28

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 48.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(48)  Kako bi se povećala transparentnost u pogledu korištenja financijskih sredstava Unije i dobrog financijskog upravljanja njima, posebno u pogledu jačanja javne kontrole potrošenog novca, određene informacije o operacijama financiranima u okviru EFPR-a trebalo bi objaviti na internetskim stranicama države članice u skladu s Uredbom (EU) br. [Uredba o utvrđivanju zajedničkih odredbi]. Kada država članica objavljuje informacije o operacijama financiranima u okviru EFPR-a, potrebno je poštovati pravila o zaštiti osobnih podataka utvrđena u Uredbi (EU) br. 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća24.

(48)  Kako bi se povećala transparentnost u pogledu korištenja financijskih sredstava Unije i dobrog financijskog upravljanja njima, posebno u pogledu jačanja javne kontrole potrošenog novca, sve informacije o operacijama financiranima u okviru EFPR-a trebalo bi objaviti na internetskim stranicama države članice u skladu s Uredbom (EU) br. [Uredba o utvrđivanju zajedničkih odredbi]. Kada država članica objavljuje informacije o operacijama financiranima u okviru EFPR-a, potrebno je poštovati pravila o zaštiti osobnih podataka utvrđena u Uredbi (EU) br. 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća24.

_________________

_________________

24 Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) (SL L 119, 4.5.2016., str. 1.).

24 Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) (SL L 119, 4.5.2016., str. 1.).

Amandman    29

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 2. – točka 12.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(12)  „produktivna ulaganja u akvakulturu” znači ulaganja u izgradnju, proširenje, modernizaciju ili opremanje objekata za proizvodnju u akvakulturi;

(12)  „produktivna ulaganja u akvakulturu” znači ulaganja u izgradnju, proširenje, modernizaciju, inovacije ili opremanje objekata za proizvodnju u akvakulturi;

Amandman    30

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 2. – točka 15.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(15)  „održivo plavo gospodarstvo” znači sve sektorske i međusektorske gospodarske aktivnosti na cijelom jedinstvenom tržištu koje su povezane s oceanima, morima, obalama i kopnenim vodama, među ostalim i u najudaljenijim regijama Unije i zemljama bez izlaza na more, uključujući nove sektore i netržišnu robu i usluge, i u skladu sa zakonodavstvom Unije u području okoliša.

(15)  „održivo plavo gospodarstvo” znači sve sektorske i međusektorske gospodarske aktivnosti unutar ekoloških ograničenja na cijelom jedinstvenom tržištu koje su povezane s oceanima, morima, obalama i kopnenim vodama, među ostalim i u najudaljenijim regijama Unije i zemljama bez izlaza na more, uključujući nove sektore i netržišnu robu i usluge, i u skladu sa zakonodavstvom Unije u području okoliša u svrhu obnove i održavanja morskih ekosustava te zaštite ugroženih prirodnih resursa, robe i usluga;

Amandman    31

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 2. – točka 15.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(15.a)  „zajedničko upravljanje” znači dogovor o partnerstvu u kojem vlada, zajednica korisnika lokalnih resursa (ribari), vanjski dionici (nevladine organizacije, istraživačke institucije), a ponekad i drugi dionici u području ribarstva i obalnih resursa (vlasnici brodova, trgovci ribama, kreditne agencije ili zajmodavci, turistički sektor itd.) dijele odgovornost i ovlasti za donošenje odluka u pogledu upravljanja ribarstvom.

Obrazloženje

Definicija Organizacije za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih naroda dostupna na njezinu portalu s terminologijom. http://www.fao.org/faoterm/en/

Amandman    32

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1. – točka 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(1)  poticanje održivog ribarstva i očuvanja morskih bioloških resursa;

(1)  poticanje održivog ribarstva i očuvanja morskih bioloških resursa, uzimajući u obzir socioekonomske aspekte;

Amandman    33

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1. – točka 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(2)  doprinos sigurnosti opskrbe hranom u Uniji zahvaljujući akvakulturi i tržištima koji su konkurentni i održivi;

(2)  doprinos sigurnosti hrane i sigurnosti opskrbe hranom u Uniji zahvaljujući akvakulturi i tržištima koji su konkurentni i održivi;

Amandman    34

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1. – točka 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(3)  omogućivanje rasta održivog plavoga gospodarstva i poticanje prosperitetnih obalnih zajednica;

(3)  omogućivanje rasta održivog plavoga gospodarstva i poticanje prosperitetnih obalnih zajednica i ribarstvenih područja;

Amandman    35

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Financijska omotnica za provedbu EFPR-a za razdoblje 2021.–2027. iznosi 6 140 000 000 EUR u tekućim cijenama.

1.  Financijska omotnica za višegodišnju provedbu EFPR-a za razdoblje 2021.–2027. iznosi 6 140 000 000 EUR u tekućim cijenama.

Amandman    36

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Najmanje 15 % financijske potpore Unije dodijeljene državi članici dodjeljuje se područjima potpore iz članaka 19. i 20. Države članice koje nemaju pristup vodama Unije mogu primijeniti niži postotak s obzirom na razinu svojih zadataka u pogledu kontrole i prikupljanja podataka.

Briše se.

Obrazloženje

Raspodjela bi se trebala odrediti u skladu s utvrđenim potrebama svake države članice. Svaka prekomjerna raspodjela dovela bi do neiskorištavanja sredstava ili nepotrebnih rashoda.

Amandman    37

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 4.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

4.a  Sva sredstva koja se ne iskoriste u skladu s člancima 19. i 20. o kontroli i prikupljanju podataka mogu se preraspodijeliti Europskoj agenciji za kontrolu ribarstva.

Amandman    38

Prijedlog uredbe

Članak 9. – stavak 4. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  strategija za održivo iskorištavanje ribarstva i razvoj sektora održivog plavoga gospodarstva;

(a)  strategija za održivo iskorištavanje ribarstva i razvoj sektora održivog plavoga gospodarstva koje se razvija unutar ekoloških ograničenja;

Amandman    39

Prijedlog uredbe

Članak 9. – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.  Komisija izrađuje analizu za svaki morski bazen u kojoj se navode zajedničke prednosti i nedostaci tog morskog bazena s obzirom na ostvarenje ciljeva iz ZRP-a, kako je navedeno u članku 2. Uredbe (EU) br. 1380/2013. Ako je primjenjivo, u toj analizi u obzir se uzimaju postojeće strategije za morske bazene i makroregionalne strategije.

5.  Nakon što dobije mišljenja relevantnih savjetodavnih vijeća Komisija izrađuje analizu za svaki morski bazen u kojoj se navode zajedničke prednosti i nedostaci tog morskog bazena s obzirom na ostvarenje ciljeva iz ZRP-a, kako je navedeno u članku 2. Uredbe (EU) br. 1380/2013, te postizanje dobrog stanja okoliša, kako je navedeno u Direktivi 2008/56/EZ. Ako je primjenjivo, u toj analizi u obzir se uzimaju postojeće strategije za morske bazene i makroregionalne strategije.

Amandman    40

Prijedlog uredbe

Članak 9. – stavak 6. – točka da (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(da)  ciljanu kontrolu invazivnih stranih vrsta koje nanose znatnu štetu produktivnosti sektora akvakulture i ribarstva;

Amandman    41

Prijedlog uredbe

Članak 9. – stavak 6. – točka db (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(db)  potporu istraživanju i upotrebi inovativnih selektivnih ribolovnih alata diljem Unije, ne samo, već među ostalim u skladu s člankom 27. Uredbe (EU) br. 1380/2013;

Amandman    42

Prijedlog uredbe

Članak 9. – stavak 6. – točka e

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(e)  najnovije dokaze o društveno-gospodarskoj uspješnosti održivog plavoga gospodarstva, prije svega sektora ribarstva i akvakulture;

(e)  najnovije dokaze o ravnoteži između okolišnih prioriteta i socioekonomske uspješnosti održivog plavoga gospodarstva, prije svega sektora ribarstva i akvakulture;

Amandman    43

Prijedlog uredbe

Članak 9. – stavak 6. – točka i

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(i)  doprinos programa ublažavanju klimatskih promjena i prilagodbi njima.

(i)  doprinos programa ublažavanju klimatskih promjena i prilagodbi njima, uključujući smanjenje emisija CO2 uštedom goriva.

Amandman    44

Prijedlog uredbe

Članak 11. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Međutim članci 107., 108. i 109. Ugovora ne odnose se na plaćanja koja izvršavaju države članice na temelju ove Uredbe, koja pripadaju u područje primjene članka 42. Ugovora.

2.  Međutim članci 107., 108. i 109. Ugovora ne odnose se na plaćanja koja izvršavaju države članice na temelju ove Uredbe.

Amandman    45

Prijedlog uredbe

Članak 12. – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  počinio teški prekršaj iz članka 42. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1005/200828 ili članka 90. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1224/2009 ili drugog zakonodavnog akta Europskog parlamenta i Vijeća;

(a)  počinio prekršaj iz članka 42. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1005/200828 ili članka 90. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1224/2009 ili drugog zakonodavnog akta Europskog parlamenta i Vijeća;

_________________

_________________

28 Uredba Vijeća (EZ) br. 1005/2008 od 29. rujna 2008. o uspostavi sustava Zajednice za sprečavanje nezakonitog, neprijavljenog i nereguliranog ribolova, odvraćanje od njega i njegovo zaustavljanje, o izmjeni uredaba (EEZ) br. 2847/93, (EZ) br. 1936/2001 i (EZ) br. 601/2004 i o stavljanju izvan snage uredaba (EZ) br. 1093/94 i (EZ) br. 1447/1999 (SL L 286, 29.10.2008., str. 1.).

28 Uredba Vijeća (EZ) br. 1005/2008 od 29. rujna 2008. o uspostavi sustava Zajednice za sprečavanje, suzbijanje i zaustavljanje nezakonitog, neprijavljenog i nereguliranog ribolova, o izmjeni uredaba (EEZ) br. 2847/93, (EZ) br. 1936/2001 i (EZ) br. 601/2004 i o stavljanju izvan snage uredaba (EZ) br. 1093/94 i (EZ) br. 1447/1999 (SL L 286, 29.10.2008., str. 1.).

Amandman    46

Prijedlog uredbe

Članak 12. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Korisnik je i nakon podnošenja zahtjeva dužan poštovati uvjete za prihvatljivost iz stavka 1. tijekom cijelog razdoblja provedbe operacije i tijekom razdoblja od pet godina nakon završnog plaćanja tom korisniku.

2.  Korisnik je i nakon podnošenja zahtjeva dužan poštovati uvjete za prihvatljivost iz stavka 1. tijekom cijelog razdoblja provedbe operacije i nakon završnog plaćanja tom korisniku.

Obrazloženje

Nijedan korisnik ili subjekt ne bi smio niti u jednom trenutku počiniti teške prekršaje, sudjelovati u nezakonitom, nereguliranom i neprijavljenom ribolovu ili počiniti druga kaznena djela protiv okoliša.

Amandman    47

Prijedlog uredbe

Članak 12. – stavak 4. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  utvrđivanja praga aktivacije i duljine razdoblja neprihvatljivosti iz stavaka 1. i 3., koje mora biti razmjerno prirodi, težini, trajanju i ponavljanju teškog prekršaja, kaznenog djela ili prijevare te trajati najmanje jednu godinu;

(a)  utvrđivanja praga aktivacije i duljine razdoblja neprihvatljivosti iz stavaka 1. i 3., koje mora biti razmjerno prirodi, težini, trajanju i ponavljanju prekršaja, kaznenog djela ili prijevare te trajati najmanje jednu godinu;

Amandman    48

Prijedlog uredbe

Članak 13. – stavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  izgradnja ili kupnja ribarskih plovila ili uvoz ribarskih plovila, osim ako je u ovoj Uredbi predviđeno drukčije;

(b)  izgradnja, kupnja ili modernizacija ribarskih plovila, među ostalim s pomoću zamjene motora plovila ili uvoz ribarskih plovila, osim ako je u ovoj Uredbi predviđeno drukčije;

Obrazloženje

Modernizacija ili zamjena opreme često se povezuje s većom efikasnošću i većim kapacitetom za ribolov. Takvim mjerama za modernizaciju i zamjenu motora plovila u pitanje bi se doveo cilj održivog razvoja 14.6 kojim se zabranjuju subvencije koje povećavaju ribolovni kapacitet. Iako je modernizacija ili zamjena starih motora plovila uvjetovana jednakom ili manjom snagom motora plovila, to ne jamči smanjenje sposobnosti plovila za ribolov. Europski revizorski sud naveo je da plovila opremljena motorima s učinkovitom potrošnjom goriva i dalje imaju poticaj za povećanje svojeg ribolovnog napora.

Amandman    49

Prijedlog uredbe

Članak 13. – stavak 1. – točka ea (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ea)  operacije koje uključuju bilo koju vrstu ribolova u kojem se koriste električni impulsi;

Amandman    50

Prijedlog uredbe

Članak 13. – stavak 1. – točka g

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(g)  izravno poribljavanje osim ako je izričito predviđeno kao mjera očuvanja pravnim aktom Unije ili u slučaju eksperimentalnog poribljavanja;

(g)  izravno poribljavanje osim ako je izričito predviđeno kao mjera očuvanja ili mjera preseljenja pravnim aktom Unije ili u slučaju eksperimentalnog poribljavanja;

Amandman    51

Prijedlog uredbe

Članak 13. – stavak 1. – točka j

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(j)  ulaganja u ribarska plovila koja su nužna za poštovanje zahtjeva iz prava Unije ili nacionalnog prava, uključujući zahtjeve na temelju Unijinih obveza u kontekstu regionalnih organizacija za upravljanje ribarstvom;

Briše se.

Obrazloženje

Nije jasno zašto bi za potporu bila neprihvatljiva ulaganja potrebna za ispunjavanje pravnih zahtjeva, kao što su ulaganja u novu opremu, sustave kontrole, izmjenu opreme itd.

Amandman    52

Prijedlog uredbe

Članak 13. – stavak 1. – točka k

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(k)  ulaganja u ribarska plovila koja su obavljala aktivnosti na moru najmanje 60 dana godišnje u svakoj od dvije kalendarske godine koje su prethodile godini u kojoj je podnesen zahtjev za potporu.

Briše se.

Amandman    53

Prijedlog uredbe

Članak 13. – stavak 1. – točka ka (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ka)  operativni troškovi poput osiguranja, općih troškova, goriva ili opreme za ribarska plovila koja je nužna isključivo za njihovo funkcioniranje ili navigaciju, kao što su užad, obvezni sigurnosni zahtjevi i zahtjevi za zaštitu te usluge održavanja.

Amandman    54

Prijedlog uredbe

Članak 14. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Potpora iz ovog poglavlja doprinosi postizanju okolišnih, gospodarskih i društvenih ciljeva te ciljeva u pogledu zapošljavanja iz ZRP-a, kako je utvrđeno u članku 2. Uredbe (EU) br. 1380/2013.

1.  Potpora iz ovog poglavlja doprinosi postizanju okolišnih, gospodarskih i društvenih ciljeva te ciljeva u pogledu zapošljavanja iz ZRP-a, kako je utvrđeno u članku 2. Uredbe (EU) br. 1380/2013 te potiče socijalni dijalog među dionicima.

Amandman    55

Prijedlog uredbe

Članak 15. – stavak 1. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  jačanje vrijednosnog lanca u dotičnom sektoru i promicanje tržišnih strategija;

(c)  stvaranje i jačanje vrijednosnog lanca u dotičnom sektoru i promicanje tržišnih strategija;

Amandman    56

Prijedlog uredbe

Članak 15. – stavak 1. – točka da (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(da)  olakšavanje pristupa kreditiranju, instrumentima osiguranja i financijskim instrumentima;

Amandman    57

Prijedlog uredbe

Članak 15. – stavak 1. – točka e

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(e)  poboljšanje zdravstvenih, sigurnosnih i radnih uvjeta na ribarskim plovilima;

(e)  poboljšanje zdravstvenih, sigurnosnih i radnih uvjeta na ribarskim plovilima, čime se omogućuje privlačenje većeg broja mladih i znatno smanjuju uzroci pomorskih nesreća;

Amandman    58

Prijedlog uredbe

Članak 15. – stavak 1. – točka h

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(h)  diversifikacija aktivnosti u kontekstu održivog plavoga gospodarstva u širem smislu;

(h)  diversifikacija aktivnosti u širem kontekstu održivog plavoga gospodarstva koje se razvija unutar ekoloških ograničenja;

Amandman    59

Prijedlog uredbe

Članak 15. – točka 1. – podtočka ia (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ia)  stvaranje odgovarajućeg okružja za razvoj lokalnih planova zajedničkog upravljanja.

Obrazloženje

Model zajedničkog upravljanja svoj maksimalni potencijal postiže u okviru biogospodarskog upravljanja koje je u skladu s ekosustavom i predostrožnim pristupima. Tim bi se modelom trebali osigurati alati koji omogućuju odgovor u stvarnom vremenu na promjene okolnosti u prilagodljivom upravljanju.

Amandman    60

Prijedlog uredbe

Članak 17. – stavak 2. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Ako se potpora iz stavka 1. dodjeljuje u obliku naknade za trajni prestanak ribolovnih aktivnosti, moraju biti zadovoljeni sljedeći uvjeti:

2.  U iznimnim slučajevima potpora iz stavka 1. može se dodijeliti u obliku naknade za trajni prestanak ribolovnih aktivnosti ako su zadovoljeni sljedeći uvjeti:

Amandman    61

Prijedlog uredbe

Članak 17. – stavak 2. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  prestanak je predviđen kao instrument akcijskog plana iz članka 22. stavka 4. Uredbe (EU) br. 1380/2013;

(a)  prestanak je predviđen kao instrument akcijskog plana za smanjenje kapaciteta flote iz članka 22. stavka 4. Uredbe (EU) br. 1380/2013;

Amandman    62

Prijedlog uredbe

Članak 17. – stavak 2. – točka aa (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(aa)  prestanak dovodi do ukupnog smanjenja ribolovnog kapaciteta jer se primljena sredstva ne ulažu ponovno u sektor;

Amandman    63

Prijedlog uredbe

Članak 17. – stavak 4.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

4.a  EFPR može poduprijeti pristup instrumentima za upravljanje rizicima za poduzeća u sektoru ribarstva i akvakulture, kao što su poticaji za police osiguranja ili uzajamne fondove kako bi se pokrili gubici do kojih je došlo zbog:

 

(a) elementarnih nepogoda;

 

(b) nepovoljnih klimatskih prilika;

 

(c) iznenadnih promjena kvalitete i količine vode za koje gospodarski subjekt nije odgovoran;

 

(d) bolesti u akvakulturi, kvarova ili uništenja proizvodnih objekata za koje gospodarski subjekt nije odgovoran;

 

(e) troškova spašavanja ribara ili ribarskih plovila u slučaju pomorskih nesreća tijekom njihovih ribolovnih aktivnosti.

Obrazloženje

Kao i u slučaju poljoprivrednog sektora, predlaže se da se potpora EFPR-a može koristiti za instrumente za upravljanje rizicima, kao što su poticaji za police osiguranja ili uzajamni fondovi, kako bi se obuhvatili uzroci utvrđeni u točkama od (a) do (e).

Amandman    64

Prijedlog uredbe

Članak 18. – stavak 2. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  komercijalne aktivnosti dotičnog plovila bile su zaustavljene tijekom najmanje 90 uzastopnih dana; i

(a)  komercijalne aktivnosti dotičnog plovila bile su zaustavljene;

Obrazloženje

U nekim morskim bazenima u EU-u se ribolovne aktivnosti ribarskih flota koje love okružujućim mrežama plivaricama i povlačnim mrežama godišnje prekidaju u razdoblju od 30 do 60 dana, ovisno o različitim varijablama kao što su riblji segment i posebna vrsta ribarstva. Zbog toga bi privremeni prestanci ribolovnih aktivnosti trebali biti obuhvaćeni neovisno o njihovu trajanju.

Amandman    65

Prijedlog uredbe

Članak 18. – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.  Sve ribolovne aktivnosti koje su obavljala dotična plovila i dotični ribari moraju biti djelotvorno suspendirane tijekom razdoblja prestanka. Nadležno tijelo dužno je uvjeriti se da se dotičnim plovilom nisu obavljale ribolovne aktivnosti tijekom razdoblja izvanrednog prestanka i da se izbjeglo svako prekomjerno plaćanje naknade do kojeg bi došlo zbog upotrebe plovila u druge svrhe.

5.  Sve ribolovne aktivnosti koje su obavljala dotična plovila i dotični ribari moraju biti djelotvorno suspendirane tijekom razdoblja prestanka. Nadležno tijelo dužno je osigurati da se dotičnim plovilom nisu obavljale ribolovne aktivnosti tijekom razdoblja izvanrednog prestanka i da se izbjeglo svako prekomjerno plaćanje naknade do kojeg bi došlo zbog upotrebe plovila u druge svrhe.

Amandman    66

Prijedlog uredbe

Članak 18.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 18.a

 

Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti

 

1. EFPR može poduprijeti mjere za privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti u sljedećim slučajevima:

 

(a) razdoblja biološkog oporavka;

 

(b) privremeni prestanak predviđen je u planu upravljanja donesenom u skladu s Uredbom Vijeća (EZ) br. 1967/2006 ili u višegodišnjem planu donesenom u skladu s člancima 9. i 10. Uredbe (EU) br. 1380/2013 ako je, na temelju znanstvenih savjeta, potrebno smanjiti ribolovni napor kako bi se postigli ciljevi iz članka 2. stavka 2. i članka 2. stavka 5. točke (a) Uredbe (EU) br. 1380/2013.

 

2. Pomoć iz stavka 1. može se dodijeliti na najviše šest mjeseci po plovilu u razdoblju od 2021. do 2027.

 

3. Pomoć iz stavka 1. dodjeljuje se samo:

 

(a) vlasnicima ribarskih plovila Unije koja su registrirana kao aktivna i koja su provodila ribolovne aktivnosti na moru prosječno barem 90 dana tijekom zadnje dvije kalendarske godine prije datuma podnošenja zahtjeva za potporu; ili

 

(b) ribarima koji su tijekom zadnje dvije godine prije datuma podnošenja zahtjeva za potporu u prosjeku najmanje 90 dana radili na moru na ribarskom plovilu Unije na koje se odnosi privremeni prestanak.

 

4. Sve ribolovne aktivnosti koje je obavljalo dotično ribolovno plovilo ili dotični ribari zaista se obustavljaju. Nadležno tijelo osigurava da je dotično ribolovno plovilo potpuno obustavilo sve ribolovne aktivnosti tijekom razdoblja privremenog prestanka.

Obrazloženje

Trebalo bi ponovno uvesti navedenu mjeru koja je u svim programima u kojima je provedena dala odlične rezultate.

Amandman    67

Prijedlog uredbe

Članak 20. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  EFPR može poduprijeti prikupljanje i upotrebu podataka te upravljanje njima u svrhu upravljanja ribarstvom i u znanstvene svrhe, kako je predviđeno u članku 25. stavcima 1. i 2. i članku 27. Uredbe (EU) br. 1380/2013 i dodatno određeno Uredbom (EU) br. 2017/1004, a na temelju nacionalnih planova rada iz članka 6. Uredbe (EU) br. 2017/1004.

1.  EFPR može poduprijeti prikupljanje, obradu i upotrebu podataka te upravljanje njima u svrhu upravljanja ribarstvom i u znanstvene svrhe, kako je predviđeno u članku 25. stavcima 1. i 2. i članku 27. Uredbe (EU) br. 1380/2013 i dodatno određeno Uredbom (EU) br. 2017/1004, a na temelju nacionalnih planova rada iz članka 6. Uredbe (EU) br. 2017/1004.

Amandman    68

Prijedlog uredbe

Članak 21. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Pri utvrđivanju popisa i količina iz stavka 2. države članice uzimaju u obzir sve relevantne čimbenike, osobito potrebu da naknada bude u skladu s pravilima ZRP-a.

3.  Pri utvrđivanju popisa i količina iz stavka 2. države članice uzimaju u obzir sve relevantne čimbenike, osobito potrebu da se u vezi s naknadom poštuju pravila ZRP-a.

Amandman    69

Prijedlog uredbe

Članak 22. – stavak 2. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  naknade ribarima za prikupljanje izgubljenog ribolovnog alata i morskog otpada iz mora;

(a)  naknade ribarima za prikupljanje izgubljenog ribolovnog alata i pasivno prikupljanje morskog otpada iz mora;

Amandman    70

Prijedlog uredbe

Članak 23. – naslov

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Akvakultura

Održiva akvakultura

Amandman    71

Prijedlog uredbe

Članak 23. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  EFPR podupire održivu akvakulturu kako je predviđeno člankom 34. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 1380/2013. EFPR može podržati i zdravlje i dobrobit životinja u akvakulturi u skladu s Uredbom (EU) br. 2016/429 Europskog parlamenta i Vijeća32 i Uredbom (EU) br. 652/2014 Europskog parlamenta i Vijeća33.

1.  EFPR podupire održivu akvakulturu kako je predviđeno člankom 34. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 1380/2013. EFPR može pružiti potporu i za rješavanje konkretnih problema u sektoru prouzročenih invazivnim stranim vrstama te za promicanje zdravlja i dobrobiti životinja u akvakulturi u skladu s Uredbom (EU) 2016/429 Europskog parlamenta i Vijeća32 i Uredbom (EU) br. 652/2014 Europskog parlamenta i Vijeća33.

_________________

_________________

32 Uredba (EU) br. 2016/429 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. ožujka 2016. o prenosivim bolestima životinja te o izmjeni i stavljanju izvan snage određenih akata u području zdravlja životinja („Zakon o zdravlju životinja”) ( SL L 84, 31.3.2016., str. 1.).

32 Uredba (EU) 2016/429 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. ožujka 2016. o prenosivim bolestima životinja te o izmjeni i stavljanju izvan snage određenih akata u području zdravlja životinja („Zakon o zdravlju životinja”) ( SL L 84, 31.3.2016., str. 1.).

33 Uredba (EU) br. 652/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o utvrđivanju odredaba za upravljanje rashodima koji se odnose na prehrambeni lanac, zdravlje i dobrobit životinja te na biljno zdravstvo i biljni reprodukcijski materijal, o izmjeni direktiva Vijeća 98/56/EZ, 2000/29/EZ i 2008/90/EZ, uredbi (EZ) br. 178/2002, (EZ) br. 882/2004 i (EZ) br. 396/2005 Europskog parlamenta i Vijeća, Direktive 2009/128/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i Uredbe (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća te o stavljanju izvan snage odluka Vijeća 66/399/EEZ, 76/894/EEZ i 2009/470/EZ (SL L 189, 27.6.2014., str. 1.).

33 Uredba (EU) br. 652/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o utvrđivanju odredaba za upravljanje rashodima koji se odnose na prehrambeni lanac, zdravlje i dobrobit životinja te na biljno zdravstvo i biljni reprodukcijski materijal, o izmjeni direktiva Vijeća 98/56/EZ, 2000/29/EZ i 2008/90/EZ, uredbi (EZ) br. 178/2002, (EZ) br. 882/2004 i (EZ) br. 396/2005 Europskog parlamenta i Vijeća, Direktive 2009/128/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i Uredbe (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća te o stavljanju izvan snage odluka Vijeća 66/399/EEZ, 76/894/EEZ i 2009/470/EZ (SL L 189, 27.6.2014., str. 1.).

Obrazloženje

U skladu s Rezolucijom Europskog parlamenta od 12. lipnja 2018. „Ususret održivom i konkurentnom europskom sektoru akvakulture: sadašnje stanje i budući izazovi” (2017/2118(INI)), među ostalim u vezi s invazivnom stranom vrstom Ceratostoma inornatum koja napada kamenice i životinjskim herpesvirusom kamenice.

Amandman    72

Prijedlog uredbe

Članak 24. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

EFPR može poduprijeti djelovanja kojima se doprinosi postizanju ciljeva zajedničke organizacije tržišta proizvoda ribarstva i akvakulture kako je predviđena u članku 35. Uredbe (EU) br. 1380/2013 i dodatno određena Uredbom (EZ) br. 1379/2013. Mogu se poduprijeti i djelovanja kojima se promiču stavljanje na tržište, kvaliteta i dodana vrijednost proizvoda ribarstva i akvakulture.

EFPR može poduprijeti djelovanja kojima se doprinosi postizanju ciljeva zajedničke organizacije tržišta proizvoda ribarstva i akvakulture kako je predviđena u članku 35. Uredbe (EU) br. 1380/2013 i dodatno određena Uredbom (EZ) br. 1379/2013. Mogu se poduprijeti i djelovanja kojima se promiču stavljanje na tržište, kvaliteta i dodana vrijednost proizvoda ribarstva i održive akvakulture.

Amandman    73

Prijedlog uredbe

Članak 25. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Potpora iz ovog članka dodjeljuje se isključivo financijskim instrumentima iz članka 52. Uredbe (EU) br. [Uredba o utvrđivanju zajedničkih odredbi] i iz fonda InvestEU, u skladu s člankom 10. te uredbe.

2.  Potpora iz ovog članka dodjeljuje se isključivo za mali priobalni ribolov financijskim instrumentima iz članka 52. Uredbe (EU) br. [Uredba o utvrđivanju zajedničkih odredbi] i iz fonda InvestEU, u skladu s člankom 10. te Uredbe.

Amandman    74

Prijedlog uredbe

Naslov 2. – poglavlje 4. – naslov

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Prioritet 3 Omogućivanje rasta održivog plavoga gospodarstva i poticanje prosperitetnih obalnih zajednica

Prioritet 3 Omogućivanje održivog plavoga gospodarstva koje se razvija unutar ekoloških ograničenja i poticanje prosperitetnih obalnih zajednica

Amandman    75

Prijedlog uredbe

Članak 27. – stavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

EFPR može poduprijeti prikupljanje, upravljanje i upotrebu podataka koji su namijenjeni poboljšanju znanja o stanju morskog okoliša, a radi:

EFPR može poduprijeti prikupljanje, upravljanje, analizu, obradu i upotrebu podataka koji su namijenjeni poboljšanju znanja o stanju morskog okoliša, a radi:

Amandman    76

Prijedlog uredbe

Članak 33. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  U skladu s člankom 90. stavkom 4. Uredbe (EU) br. [Uredba o utvrđivanju zajedničkih odredbi] Komisija može prekinuti rok plaćanja cijelog zahtjeva za plaćanje ili nekog njegova dijela ako postoji dokaz o neusklađenosti države članice s pravilima koja se primjenjuju u okviru ZRP-a i ako je vjerojatno da će ta neusklađenost utjecati na rashode iz zahtjeva za plaćanje za koje se traži međuplaćanje.

1.  U skladu s člankom 90. stavkom 4. Uredbe (EU) br. [Uredba o utvrđivanju zajedničkih odredbi] Komisija može prekinuti rok plaćanja cijelog zahtjeva za plaćanje ili nekog njegova dijela ako postoji dokaz o neusklađenosti države članice s pravilima koja se primjenjuju u okviru ZRP-a ili relevantnog prava Unije o okolišu i ako je vjerojatno da će ta neusklađenost utjecati na rashode iz zahtjeva za plaćanje za koje se traži međuplaćanje.

Amandman    77

Prijedlog uredbe

Članak 34. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  U skladu s člankom 91. stavkom 3. Uredbe (EU) br. [Uredba o utvrđivanju zajedničkih odredbi] Komisija može donositi provedbene akte kojima suspendira sva međuplaćanja iz programa ili neke njihove dijelove u slučaju ozbiljne neusklađenosti države članice s pravilima koja se primjenjuju u okviru ZRP-a i ako je vjerojatno da će ta ozbiljna neusklađenost utjecati na rashode iz zahtjeva za plaćanje za koje se traži međuplaćanje.

1.  U skladu s člankom 91. stavkom 3. Uredbe (EU) br. [Uredba o utvrđivanju zajedničkih odredbi] Komisija može donositi provedbene akte kojima suspendira sva međuplaćanja iz programa ili neke njihove dijelove u slučaju ozbiljne neusklađenosti države članice s pravilima koja se primjenjuju u okviru ZRP-a ili relevantnog prava Unije o okolišu i ako je vjerojatno da će ta ozbiljna neusklađenost utjecati na rashode iz zahtjeva za plaćanje za koje se traži međuplaćanje.

Amandman    78

Prijedlog uredbe

Članak 36. – stavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  rashodi iz zahtjeva za plaćanje povezani su sa slučajevima ozbiljne neusklađenosti države članice s pravilima ZRP-a, što je za posljedicu imalo suspenziju plaćanja iz članka 34., a dotična država članica još nije pokazala da je poduzela potrebne korektivne mjere kako bi u budućnosti zajamčila usklađenost s primjenjivim pravilima i njihovo izvršenje.

(b)  rashodi iz zahtjeva za plaćanje povezani su sa slučajevima ozbiljne neusklađenosti države članice s pravilima ZRP-a ili relevantnog prava Unije o okolišu, što je za posljedicu imalo suspenziju plaćanja iz članka 34., a dotična država članica još nije pokazala da je poduzela potrebne korektivne mjere kako bi u budućnosti zajamčila usklađenost s primjenjivim pravilima i njihovo izvršenje.

Amandman    79

Prijedlog uredbe

Članak 36. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Komisija određuje iznos ispravka s obzirom na prirodu, težinu, trajanje i ponavljanje ozbiljne neusklađenosti države članice ili korisnika s pravilima ZRP-a i važnost doprinosa EFPR-a za gospodarsku aktivnost korisnika.

2.  Komisija određuje iznos ispravka s obzirom na prirodu, težinu, trajanje i ponavljanje ozbiljne neusklađenosti države članice ili korisnika s pravilima ZRP-a ili relevantnog prava Unije o okolišu i važnost doprinosa EFPR-a za gospodarsku aktivnost korisnika.

Amandman    80

Prijedlog uredbe

Članak 36. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Ako nije moguće precizno utvrditi iznos rashoda povezanih s neusklađenošću države članice s pravilima ZRP-a, Komisija u skladu sa stavkom 4. primjenjuje paušalnu stopu ili ekstrapolirani financijski ispravak.

3.  Ako nije moguće precizno utvrditi iznos rashoda povezanih s neusklađenošću države članice s pravilima ZRP-a ili relevantnog prava Unije o okolišu, Komisija u skladu sa stavkom 4. primjenjuje paušalnu stopu ili ekstrapolirani financijski ispravak.

Amandman    81

Prijedlog uredbe

Članak 43. – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  promicanjem održivog i niskougljičnog plavoga gospodarstva koje je otporno na klimatske promjene;

(a)  promicanjem održivog i niskougljičnog plavoga gospodarstva koje je otporno na klimatske promjene i koje se razvija unutar ekoloških ograničenja;

Amandman    82

Prijedlog uredbe

Članak 43. – stavak 1. – točka d

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d)  unapređenjem pomorskih vještina, znanja o oceanima i razmjene socioekonomskih podataka o održivom plavom gospodarstvu;

(d)  unapređenjem pomorskih vještina, znanja o oceanima i razmjene okolišnih i socioekonomskih podataka o održivom plavom gospodarstvu;

Amandman    83

Prijedlog uredbe

Članak 46. – stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2.a  Postupci plaćanja u vezi s ovom Uredbom ubrzavaju se kako bi se smanjilo ekonomsko opterećenje ribara. Komisija ocjenjuje trenutačne rezultate kako bi se proces plaćanja poboljšao i ubrzao.

POSTUPAK U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

Naslov

Europski fond za pomorstvo i ribarstvo

Referentni dokumenti

COM(2018)0390 – C8-0270/2018 – 2018/0210(COD)

Nadležni odbor

Datum objave na plenarnoj sjednici

PECH

2.7.2018

 

 

 

Odbori koji su dali mišljenje

Datum objave na plenarnoj sjednici

ENVI

2.7.2018

Izvjestitelj(ica) za mišljenje

Datum imenovanja

Francesc Gambús

21.6.2018

Razmatranje u odboru

10.10.2018

 

 

 

Datum usvajanja

20.11.2018

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

47

1

2

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Marco Affronte, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Catherine Bearder, Ivo Belet, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Seb Dance, Mark Demesmaeker, Bas Eickhout, Francesc Gambús, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Jo Leinen, Peter Liese, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Bolesław G. Piecha, John Procter, Julia Reid, Frédérique Ries, Annie Schreijer-Pierik, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Cristian-Silviu Buşoi, Nicola Caputo, Michel Dantin, Martin Häusling, Esther Herranz García, Gesine Meissner, Tilly Metz, Ulrike Müller, Sirpa Pietikäinen, Carlos Zorrinho

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Mercedes Bresso, Innocenzo Leontini, Olle Ludvigsson, Ana Miranda

KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

47

+

ALDE

Catherine Bearder, Gerben-Jan Gerbrandy, Valentinas Mazuronis, Gesine Meissner, Ulrike Müller, Frédérique Ries

ECR

Mark Demesmaeker, Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, Jadwiga Wiśniewska

NI

Zoltán Balczó

PPE

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Cristian-Silviu Buşoi, Birgit Collin-Langen, Michel Dantin, Francesc Gambús, Jens Gieseke, Françoise Grossetête, Esther Herranz García, Giovanni La Via, Innocenzo Leontini, Peter Liese, Miroslav Mikolášik, Sirpa Pietikäinen, Annie Schreijer-Pierik, Adina-Ioana Vălean

S&D

Biljana Borzan, Paul Brannen, Mercedes Bresso, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Nessa Childers, Seb Dance, Karin Kadenbach, Jo Leinen, Olle Ludvigsson, Susanne Melior, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux , Carlos Zorrinho

VERTS/ALE

Marco Affronte, Bas Eickhout, Martin Häusling, Benedek Jávor, Tilly Metz, Ana Miranda

1

-

EFDD

Julia Reid

2

0

ECR

John Procter

EFDD

Sylvie Goddyn

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani


MIŠLJENJE Odbora za regionalni razvoj (19.12.2018)

upućeno Odboru za ribarstvo

o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 508/2014 Europskog parlamenta i Vijeća

(COM(2018)0390 – C8-0270/2018 – 2018/0210(COD))

Izvjestiteljica za mišljenje: Iskra Mihaylova

AMANDMANI

Odbor za regionalni razvoj poziva Odbor za ribarstvo da kao nadležni odbor uzme u obzir sljedeće amandmane:

Amandman  1

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(2)  Kao globalni akter u području oceana i peti najveći svjetski proizvođač morskih prehrambenih proizvoda Unija ima veliku odgovornost zaštititi, očuvati i održivo iskorištavati oceane i njihove resurse. Očuvanje mora i oceana od životnog je značenja za brzorastuće svjetsko stanovništvo. Unija u njemu ima i društveno-gospodarski interes: održivo plavo gospodarstvo potiče ulaganja, zapošljavanje, rast, istraživanje i inovacije te doprinosi energetskoj sigurnosti zahvaljujući energiji oceana. Nadalje, sigurna mora i oceani ključni su za djelotvornu kontrolu granica i borbu protiv pomorskog kriminala na svjetskoj razini kao odgovor na zabrinutost građana u pogledu sigurnosti.

(2)  Kao globalni akter u području oceana i peti najveći svjetski proizvođač morskih prehrambenih proizvoda te zbog toga što zahvaljujući najudaljenijim regijama i prekomorskim zemljama i područjima čini najveći pomorski prostor na svijetu, Unija ima veliku odgovornost zaštititi, očuvati i održivo iskorištavati mora i oceane i njihove resurse. Očuvanje mora i oceana od životnog je značenja za brzorastuće svjetsko stanovništvo. Unija u njemu ima i društveno-gospodarski interes: održivo plavo gospodarstvo potiče ulaganja, zapošljavanje, rast, istraživanje i inovacije te doprinosi energetskoj sigurnosti zahvaljujući energiji mora i oceana. Nadalje, sigurna mora i oceani ključni su za djelotvornu kontrolu granica i borbu protiv pomorskog kriminala na svjetskoj razini kao odgovor na zabrinutost građana u pogledu sigurnosti.

Amandman    2

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(3)  Uredba (EU) xx/xx Europskog parlamenta i Vijeća [Uredba o utvrđivanju zajedničkih odredbi] („Uredba o zajedničkim odredbama”)3 donesena je kako bi se poboljšala koordinacija i uskladila provedba potpore iz fondova u okviru podijeljenog upravljanja („fondovi”), s glavnim ciljem usklađenog pojednostavnjenja provedbe politike. Te zajedničke odredbe primjenjuju se na dio EFPR-a u okviru podijeljenog upravljanja. Fondovi imaju komplementarne ciljeve i isti način upravljanja. Stoga se Uredbom (EU) br. [Uredba o utvrđivanju zajedničkih odredbi] utvrđuju zajednički opći ciljevi i opća načela, kao što su partnerstvo i upravljanje na više razina. Uredba sadržava i zajedničke elemente strateškog planiranja i programiranja, među ostalim i odredbe o sporazumu o partnerstvu koji će se sklopiti sa svakom državom članicom, te se njome utvrđuje usmjerenost k uspješnosti koja je zajednička svim fondovima. U skladu s tim sadržava i uvjete koji omogućuju provedbu, pregled uspješnosti i mehanizme za praćenje, izvještavanje i evaluaciju. U njoj se utvrđuju i zajedničke odredbe o pravilima o prihvatljivosti i posebni mehanizmi za financijske instrumente, fond InvestEU, lokalni razvoj pod vodstvom zajednice i financijsko upravljanje. Određeni mehanizmi upravljanja i kontrole zajednički su svim fondovima. Komplementarnosti između fondova, uključujući EFPR, i drugih programa Unije, trebale bi biti opisane u sporazumu o partnerstvu, u skladu s Uredbom (EU) br. [Uredba o utvrđivanju zajedničkih odredbi].

(3)  Uredba (EU) xx/xx Europskog parlamenta i Vijeća [Uredba o utvrđivanju zajedničkih odredbi] („Uredba o zajedničkim odredbama”)3 donesena je kako bi se poboljšala koordinacija i uskladila provedba potpore iz fondova u okviru podijeljenog upravljanja („fondovi”), s glavnim ciljem usklađenog pojednostavnjenja provedbe politike. Te zajedničke odredbe primjenjuju se na dio EFPR-a u okviru podijeljenog upravljanja. Fondovi imaju komplementarne ciljeve i isti način upravljanja. Stoga se Uredbom (EU) br. [Uredba o utvrđivanju zajedničkih odredbi] utvrđuju zajednički opći ciljevi i opća načela, kao što su partnerstvo i upravljanje na više razina. Uredba sadržava i zajedničke elemente strateškog planiranja i programiranja, među ostalim i odredbe o sporazumu o partnerstvu koji će se sklopiti sa svakom državom članicom, te se njome utvrđuje usmjerenost k uspješnosti koja je zajednička svim fondovima. U skladu s tim sadržava i uvjete koji omogućuju provedbu, pregled uspješnosti i mehanizme za praćenje, izvještavanje i evaluaciju. U njoj se utvrđuju i zajedničke odredbe o pravilima o prihvatljivosti i posebni mehanizmi za financijske instrumente, lokalni razvoj pod vodstvom zajednice i financijsko upravljanje. Određeni mehanizmi upravljanja i kontrole zajednički su svim fondovima. Komplementarnosti između fondova, uključujući EFPR, i drugih programa Unije, trebale bi biti opisane u sporazumu o partnerstvu, u skladu s Uredbom (EU) br. [Uredba o utvrđivanju zajedničkih odredbi].

_________________

_________________

3 SL C […], […], str. […].

3 SL C […], […], str. […].

Amandman    3

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(5)  U okviru izravnog upravljanja EFPR bi trebao razviti sinergije i komplementarnosti s drugim relevantnim fondovima i programima Unije. Trebao bi i omogućiti financiranje u obliku financijskih instrumenata u okviru operacija mješovitog financiranja provedenih u skladu s Uredbom (EU) xx/xx Europskog parlamenta i Vijeća [Uredba o fondu InvestEU]5.

(5)  U okviru izravnog upravljanja EFPR bi trebao razviti sinergije i komplementarnosti s drugim relevantnim fondovima i programima Unije.

__________________

__________________

5 SL C […], […], str. […].

5 SL C […], […], str. […].

Amandman    4

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 8.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(8)  Višegodišnjim financijskim okvirom utvrđenim u Uredbi (EU) xx/xx6 predviđa se da se u okviru proračuna Unije mora nastaviti podupirati ribarstvena i pomorska politika. Proračun EFPR-a, u tekućim cijenama, trebao bi iznositi 6 140 000 000 EUR. Sredstva EFPR-a trebala bi se dijeliti na podijeljeno, izravno i neizravno upravljanje. Za potporu u okviru podijeljenog upravljanja trebalo bi dodijeliti 5 311 000 000 EUR, a za potporu u okviru izravnog i neizravnog upravljanja 829 000 000 EUR. Kako bi se zajamčila stabilnost, prije svega u pogledu ostvarenja ciljeva iz ZRP-a, utvrđivanje raspodjele sredstava među državama članicama u okviru podijeljenog upravljanja za programsko razdoblje 2021.–2027. trebalo bi se temeljiti na udjelima u EFPR-u iz razdoblja 2014.–2020. Posebne iznose trebalo bi namijeniti za najudaljenije regije, kontrolu i izvršenje te prikupljanje i obradu podataka u svrhu upravljanja ribarstvom i u znanstvene svrhe, a iznose za trajni prestanak i izvanredni prestanak ribolovnih aktivnosti trebalo bi ograničiti.

(8)  Višegodišnjim financijskim okvirom utvrđenim u Uredbi (EU) xx/xx6 predviđa se da se u okviru proračuna Unije mora nastaviti podupirati ribarstvena i pomorska politika. Proračun EFPR-a trebalo bi održavati najmanje na istim razinama kao za razdoblje 2014.  2020. Sredstva EFPR-a trebala bi se dijeliti na podijeljeno, izravno i neizravno upravljanje. Kako bi se zajamčila stabilnost, prije svega u pogledu ostvarenja ciljeva iz ZRP-a, utvrđivanje raspodjele sredstava među državama članicama u okviru podijeljenog upravljanja za programsko razdoblje 2021.–2027. trebalo bi se temeljiti na udjelima u EFPR-u iz razdoblja 2014.–2020. Posebne iznose trebalo bi namijeniti za najudaljenije regije, kontrolu i izvršenje te prikupljanje i obradu podataka u svrhu upravljanja ribarstvom i u znanstvene svrhe, a iznose za trajni prestanak i izvanredni prestanak ribolovnih aktivnosti trebalo bi ograničiti.

__________________

__________________

6 SL C […], […], str. […].

6 SL C […], […], str. […].

Amandman    5

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 9.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(9)  Pomorski sektor u Europi zapošljava više od 5 milijuna ljudi i generira gotovo 500 milijardi EUR godišnje te ima velik potencijal za stvaranje novih radnih mjesta. Rezultati svjetskoga gospodarstva oceana procjenjuju se na 1,3 bilijuna eura, a taj bi iznos do 2030. mogao porasti više no dvostruko. Potreba za postizanjem ciljnih vrijednosti u pogledu smanjenja emisija CO2, učinkovitijom upotrebom resursa i smanjenjem ekološkog otiska plavoga gospodarstva snažno je potaknula inovacije u drugim sektorima, primjerice u proizvodnji pomorske opreme, brodogradnji, opservaciji oceana, jaružanju, zaštiti obale i izgradnji na obali i u moru. U pomorsko gospodarstvo dosad se ulagalo iz strukturnih fondova Unije, posebno iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR). Kako bi se iskoristio potencijal rasta predmetnog sektora, potrebno je primijeniti nove instrumente za potporu ulaganja, kao što je fond InvestEU.

(9)  Pomorski sektor u Europi zapošljava više od 5 milijuna ljudi i generira gotovo 500 milijardi EUR godišnje te ima velik potencijal za stvaranje novih radnih mjesta. Rezultati svjetskoga gospodarstva oceana procjenjuju se na 1,3 bilijuna eura, a taj bi iznos do 2030. mogao porasti više no dvostruko. Potreba za postizanjem ciljeva Pariškog sporazuma u pogledu smanjenja emisija CO2 iziskuje upotrebu najmanje 30 % proračuna EU-a za djelovanje u području borbe protiv klimatskih promjena. Osim toga, treba povećati učinkovitost upotrebe resursa i smanjiti ekološki otisak plavoga gospodarstva koje je bilo i koje bi i dalje trebalo biti važni pokretač inovacija u drugim sektorima, primjerice u proizvodnji pomorske opreme, brodogradnji, opservaciji oceana, jaružanju, zaštiti obale i izgradnji na obali i u moru. U pomorsko gospodarstvo dosad se ulagalo iz strukturnih fondova Unije, posebno iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) i Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo (EFPR). Kako bi se iskoristio potencijal rasta predmetnog sektora, mogli bi se primijeniti novi instrumenti za potporu ulaganja, kao što je fond InvestEU.

Amandman    6

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 11.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(11)  EFPR bi se u razdoblju nakon 2020. trebao temeljiti na pojednostavnjenoj strukturi bez pretjeranog propisivanja unaprijed definiranih mjera i detaljnih pravila o prihvatljivosti na razini Unije. Umjesto toga, trebalo bi opisati opća područja potpore u okviru svakog prioriteta. Države članice stoga bi svoje programe trebale izraditi tako da u njima navedu najprimjerenija sredstva za ostvarenje prioriteta. Mjere iz tih programa država članica trebale bi se moći poduprijeti, u skladu s pravilima utvrđenima u ovoj Uredbi i u Uredbi (EU) br. [Uredba o utvrđivanju zajedničkih odredbi], pod uvjetom da su obuhvaćene područjima potpore utvrđenima u ovoj Uredbi. Međutim potrebno je utvrditi popis neprihvatljivih operacija kako bi se izbjegli štetni učinci za očuvanje ribarstva, na primjer uvesti opću zabranu ulaganja kojima se povećava ribolovni kapacitet. Osim toga, ulaganja i naknade za flotu trebalo bi strogo uvjetovati njihovom usklađenošću s ciljevima očuvanja iz ZRP-a.

(11)  EFPR bi se u razdoblju nakon 2020. trebao temeljiti na pojednostavnjenoj strukturi bez pretjeranog propisivanja unaprijed definiranih mjera i detaljnih pravila o prihvatljivosti na razini Unije. Umjesto toga, trebalo bi opisati opća područja potpore u okviru svakog prioriteta. Države članice stoga bi svoje programe trebale izraditi tako da u njima navedu najprimjerenija sredstva za ostvarenje prioriteta. Mjere iz tih programa država članica trebale bi se moći poduprijeti, u skladu s pravilima utvrđenima u ovoj Uredbi i u Uredbi (EU) br. [Uredba o utvrđivanju zajedničkih odredbi], pod uvjetom da su obuhvaćene područjima potpore utvrđenima u ovoj Uredbi. Međutim, potrebno je utvrditi popis neprihvatljivih operacija kako bi se izbjegli štetni učinci za očuvanje ribarstva, na primjer uvesti opću zabranu ulaganja kojima se povećava ribolovni kapacitet ili ribolovnih praksi koje su štetne za oceane. Osim toga, ulaganja i naknade za flotu trebalo bi strogo uvjetovati njihovom usklađenošću s ciljevima očuvanja iz ZRP-a.

Amandman    7

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 12.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(12 a)