SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014

18.3.2019 - (COM(2018)0390 – C8‑0270/2018 – 2018/0210(COD)) - ***I

Komisja Rybołówstwa
Sprawozdawca: Gabriel Mato


Procedura : 2018/0210(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
A8-0176/2019
Teksty złożone :
A8-0176/2019
Teksty przyjęte :

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENRU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014

(COM(2018)0390 – C8-0270/2018 – 2018/0210(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2018)0390),

–  uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 42, art. 43 ust. 2, art. 91 ust. 1, art. 100 ust. 2, art. 173 ust. 3, art. 175, art. 188, art. 192 ust. 1, art. 194 ust. 2, art. 195 ust. 2 i art. 349 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony przez Komisję (C8-0270/2018),

–  uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia… 2018 r.[1],

–  uwzględniając opinię Komitetu Regionów z dnia 16 maja 2018 r.[2],

–  uwzględniając art. 59 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Rybołówstwa, a także opinie Komisji Budżetowej, Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności oraz Komisji Rozwoju Regionalnego (A8-0176/2019),

1.  przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli zastąpi ona pierwotny wniosek, wprowadzi w nim istotne zmiany lub planuje ich wprowadzenie;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji oraz parlamentom narodowym.

Poprawka    1

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Tytuł

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Wniosek

Wniosek

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014

w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury oraz uchylające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014

 

(Poprawka ma zastosowanie do całości tekstu i dotyczy również zmiany skrótu EFMR na EFMRA; jej przyjęcie wiąże się z koniecznością wprowadzenia zmian w całym dokumencie).

Uzasadnienie

Nazwa funduszu powinna brzmieć: „Europejski Fundusz Morski, Rybacki i Akwakultury (EFMRA)”. Znaczenie akwakultury stale rośnie zarówno na świecie, jak i w UE, więc sektor ten zasługuje na odrębny rozdział w polityce i funduszach UE dotyczących rybołówstwa.

Poprawka    2

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Umocowanie 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 42, art. 43 ust. 2, art. 91 ust. 1, art. 100 ust. 2, art. 173 ust. 3, art. 175, art. 188, art. 192 ust. 1, art. 194 ust. 2, art. 195 ust. 2 i art. 349,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 13, art. 42, art. 43 ust. 2, art. 91 ust. 1, art. 100 ust. 2, art. 173 ust. 3, art. 175, art. 188, art. 192 ust. 1, art. 194 ust. 2, art. 195 ust. 2 i art. 349,

Uzasadnienie

Artykuł 13: Przy formułowaniu i wykonywaniu unijnej polityki rolnej, rybołówstwa i transportu oraz strategii politycznych dotyczących rynku wewnętrznego, badań naukowych i rozwoju technologii oraz przestrzeni kosmicznej Unia i państwa członkowskie w pełni uwzględniają wymagania w zakresie dobrostanu zwierząt jako istot zdolnych do odczuwania, przy równoczesnym przestrzeganiu przepisów prawnych i administracyjnych oraz zwyczajów państw członkowskich związanych w szczególności z obyczajami religijnymi, tradycjami kulturowymi i dziedzictwem regionalnym.

Poprawka    3

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(1)  Należy ustanowić Europejski Fundusz Morski i Rybacki (EFMR) na okres 2021–2027. Zadaniem tego funduszu powinno być kierowanie środków finansowych z budżetu Unii na wspieranie wspólnej polityki rybołówstwa (WPRyb), unijnej polityki morskiej oraz międzynarodowych zobowiązań Unii w dziedzinie zarządzania oceanami. Takie finansowanie stanowi bardzo ważne narzędzie, które wspiera zrównoważone rybołówstwoochronę żywych zasobów morza, zapewnia bezpieczeństwo żywnościowe dzięki dostawom produktów rybołówstwa, wnosi wkład w rozwój zrównoważonej niebieskiej gospodarki oraz przyczynia się do zdrowego stanu, bezpieczeństwa i czystości mórz i oceanów, ochrony na nich, a także do zrównoważonego zarządzania nimi.

(1)  Należy ustanowić Europejski Fundusz Morski i Rybacki (EFMR) na okres 2021–2027. Zadaniem tego funduszu powinno być kierowanie środków finansowych z budżetu Unii na wspieranie wspólnej polityki rybołówstwa (WPRyb), unijnej polityki morskiej oraz międzynarodowych zobowiązań Unii w dziedzinie zarządzania oceanami. Takie finansowanie stanowi bardzo ważne narzędzie, które wspiera zrównoważone rybołówstwo, w tym ochronę żywych zasobów morza i siedlisk, zrównoważone rolnictwo, zapewnia bezpieczeństwo żywnościowe dzięki dostawom produktów rybołówstwa, wnosi wkład w rozwój zrównoważonej niebieskiej gospodarki, zapewnia dobrobyt i spójność gospodarczą i społeczną społecznościom trudniącym się rybołówstwem i akwakulturą oraz przyczynia się do zdrowego stanu, bezpieczeństwa i czystości mórz i oceanów, ochrony na nich, a także do zrównoważonego zarządzania nimi. Wsparcie z EFMR powinno przyczyniać się do zaspokojenia potrzeb producentów i konsumentów.

Poprawka    4

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(1a)  Podkreśla swoje stanowisko, zgodnie z którym, w związku z porozumieniem paryskim, należy znacznie zwiększyć wydatki horyzontalne związane z klimatem w porównaniu z obecnymi wieloletnimi ramami finansowymi (WRF) i osiągnąć poziom 30 % tak szybko, jak to możliwe, a najpóźniej do 2027 r.

Poprawka    5

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(1b)  W dniach 14 marca 2018 r. i 30 maja 2018 r. w rezolucjach w sprawie WRF na lata 2021–2027 Parlament Europejski podkreślił znaczenie zasad horyzontalnych, które powinny stanowić podstawę WRF 2021–2027 oraz wszystkich powiązanych obszarów polityki Unii. Parlament Europejski potwierdził w tym kontekście, że Unia musi wywiązać się ze swojego zobowiązania, by pełnić rolę prekursora we wdrażaniu celów zrównoważonego rozwoju ONZ, i wyraził ubolewanie z powodu faktu, że we wnioskach w sprawie WRF brak jest wyraźnego i widocznego zaangażowania w tym zakresie; w związku z tym Parlament Europejski zwrócił się o uwzględnianie celów zrównoważonego rozwoju we wszystkich unijnych strategiach politycznych i inicjatywach w kolejnych WRF. Ponadto przypomniał, że silniejsza i ambitniejsza Unia może powstać jedynie pod warunkiem zapewnienia dodatkowych środków finansowych. Parlament Europejski wezwał zatem do ciągłego wspierania istniejących polityk, w szczególności długoletnich polityk Unii zapisanych w traktatach, mianowicie wspólnej polityki rolnej oraz WPRyb i polityki spójności, ponieważ zapewniają one obywatelom Unii wymierne korzyści.

Poprawka    6

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 1 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(1c)  W swojej rezolucji z dnia 14 marca 2018 r. Parlament Europejski podkreślił społeczno-ekonomiczne i ekologiczne znaczenie sektora rybołówstwa, środowiska morskiego i „niebieskiej gospodarki” oraz ich wkład w zrównoważoną niezależność żywnościową Unii pod względem zapewnienia zrównoważonego rozwoju europejskiej akwakultury i rybołówstwa oraz łagodzenia wpływu na środowisko. Ponadto Parlament Europejski wezwał do utrzymania konkretnych kwot przeznaczonych na rybołówstwo w obecnych WRF oraz, jeśli przewidziano nowe cele interwencji w niebieską gospodarkę, zwiększenie środków finansowych na gospodarkę morską.

Poprawka    7

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 1 d (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(1d)  Ponadto w swoich rezolucjach w sprawie WRF na lata 2021–2027 z 14 marca 2018 r. i 30 maja 2018 r. Parlament Europejski podkreślił, że zwalczanie dyskryminacji ma zasadnicze znaczenie dla wypełnienia zobowiązań Unii na rzecz Europy sprzyjającej integracji społecznej, a w związku z tym należy przeznaczyć konkretne środki finansowe na równouprawnienie mężczyzn i kobiet oraz na uwzględnianie aspektu płci we wszystkich unijnych strategiach politycznych i inicjatywach w kolejnych WRF.

Poprawka    8

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 1 e (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(1e)  W ramach EFMR należy wspierać przede wszystkim rybołówstwo na małą skalę w celu zaradzenia konkretnym problemom tego segmentu i wspierać zrównoważone lokalne zarządzanie tego rodzaju połowami i rozwój społeczności nadbrzeżnych.

Poprawka    9

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(2)  Jako że Unia jest jedną ze światowych potęg morskich i piątym pod względem wielkości producentem produktów rybołówstwa na świecie, spoczywa na niej wielka odpowiedzialność za ochronę, zachowanie i zrównoważoną eksploatację oceanów oraz ich zasobów. Ponieważ liczba ludności na świecie gwałtownie rośnie, ochrona mórz i oceanów ma ogromne znaczenie. Leży ona również w interesie społeczno-ekonomicznym Unii: zrównoważona niebieska gospodarka stymuluje inwestycje, zatrudnienie i wzrost, wspiera badania naukowe i innowacje oraz – dzięki wykorzystaniu energii oceanicznej – zwiększa bezpieczeństwo energetyczne. Poza tym bezpieczne i chronione morza i oceany to niezbędny warunek, który umożliwia skuteczną kontrolę granic oraz zwalczanie przestępczości na morzu, co ma znaczenie z punktu widzenia obaw społeczeństwa związanych z bezpieczeństwem.

(2)  Jako że Unia jest światowym podmiotem w działalności dotyczącej oceanów o największym obszarze morskim na świecie, jeżeli weźmiemy pod uwagę jej regiony najbardziej oddalone oraz kraje i terytoria zamorskie, stała się ona piątym pod względem wielkości producentem produktów rybołówstwa na świecie, spoczywa na niej wielka odpowiedzialność za ochronę, zachowanie i zrównoważoną eksploatację oceanów i ich zasobów. Ponieważ liczba ludności na świecie gwałtownie rośnie, ochrona mórz i oceanów ma ogromne znaczenie. Leży ona również w interesie społeczno-ekonomicznym Unii: zrównoważona niebieska gospodarka stymuluje inwestycje, zatrudnienie i wzrost, wspiera badania naukowe i innowacje oraz – dzięki wykorzystaniu energii oceanicznej – zwiększa bezpieczeństwo energetyczne. Poza tym bezpieczne i chronione morza i oceany to niezbędny warunek, który umożliwia skuteczną kontrolę granic oraz zwalczanie przestępczości na morzu, co ma znaczenie z punktu widzenia obaw społeczeństwa związanych z bezpieczeństwem.

Poprawka    10

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(2a)  Zrównoważone rybołówstwo oraz akwakultura morska i słodkowodna znacząco przyczyniają się do bezpieczeństwa żywnościowego w Unii, do utrzymania i tworzenia miejsc pracy na obszarach wiejskich oraz do ochrony środowiska naturalnego, w szczególności różnorodności biologicznej. Wspieranie i rozwój sektora rybołówstwa i akwakultury powinny stanowić centralny element przyszłej unijnej polityki rybołówstwa.

Poprawka    11

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(5)  W ramach zarządzania bezpośredniego EFMR zapewni synergie i komplementarność z innymi odpowiednimi funduszami i programami Unii. Powinien on również umożliwić finansowanie w formie instrumentów finansowych w ramach działań łączonych realizowanych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr xx/xx [rozporządzenie w sprawie InvestEU]5.

(5)  W ramach zarządzania bezpośredniego EFMR zapewni synergie i komplementarność z innymi odpowiednimi funduszami i programami Unii, a także synergie między państwami członkowskimi i regionami. Powinien on również umożliwić finansowanie w formie instrumentów finansowych w ramach działań łączonych realizowanych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr xx/xx [rozporządzenie w sprawie InvestEU]5.

_________________

_________________

5 Dz.U. C […] z […], s. […].

5 Dz.U. C […] z […], s. […].

Poprawka    12

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(6)  Wsparcie w ramach EFMR należy wykorzystywać w celu skorygowania niedoskonałości rynku lub nieoptymalnych sytuacji w zakresie inwestycji w proporcjonalny sposób; nie powinno ono powielać ani wypierać finansowania prywatnego ani zakłócać konkurencji na rynku wewnętrznym. Wsparcie powinna charakteryzować się wyraźną europejską wartością dodaną.

(6)  Wsparcie w ramach EFMR należy wykorzystywać w celu skorygowania niedoskonałości rynku lub nieoptymalnych sytuacji w zakresie inwestycji w proporcjonalny sposób, przyczyniając się do zwiększenia dochodów z rybołówstwa, do promowania miejsc pracy w sektorze, związanych z posiadaniem odpowiednich praw, do zagwarantowania uczciwych cen dla producentów, do zwiększenia wartości dodanej połowów oraz do wspierania rozwoju powiązanych działalności, działań związanych z zaopatrzeniem i działań związanych ze zbytem.

Poprawka    13

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(7)  Rodzaje finansowania i metody realizacji na podstawie niniejszego rozporządzenia należy wybrać na podstawie ich potencjału w zakresie realizacji priorytetów przyjętych dla działań oraz uzyskania wyników, z uwzględnieniem w szczególności kosztów kontroli, obciążenia administracyjnego i oczekiwanego ryzyka naruszenia przepisów. Powinno to obejmować rozważenie możliwości zastosowania płatności ryczałtowych, stawek ryczałtowych i kosztów jednostkowych oraz finansowania niepowiązanego z kosztami, o których mowa w art. 125 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr [rozporządzenia w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii].

(7)  Rodzaje finansowania i metody realizacji na podstawie niniejszego rozporządzenia należy wybrać na podstawie ich potencjału w zakresie realizacji priorytetów przyjętych dla działań oraz uzyskania wyników, z uwzględnieniem w szczególności kosztów kontroli, obciążenia administracyjnego i ryzyka naruszenia przepisów. Powinno to obejmować rozważenie możliwości zastosowania płatności ryczałtowych, stawek ryczałtowych i kosztów jednostkowych oraz finansowania niepowiązanego z kosztami, o których mowa w art. 125 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr [rozporządzenia w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii].

Poprawka    14

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(8)  Wieloletnie ramy finansowe ustanowione w rozporządzeniu (UE) xx/xx6 przewidują, że budżet Unii nadal ma wspierać politykę rybołówstwa i politykę morską. Budżet EFMR powinien wynosić, według cen bieżących, 6 140 000 000 EUR. Zasoby EFMR należy rozdzielić między zarządzanie dzielone, bezpośrednie i pośrednie. Na wsparcie według metody zarządzania dzielonego należy przydzielić 5 311 000 000 EUR, a na wsparcie według metody zarządzania bezpośredniego i pośredniego – 829 000 000 EUR. Aby zapewnić stabilność – zwłaszcza w odniesieniu do realizacji celów WPRyb, określenie alokacji krajowych według metody zarządzania dzielonego na okres programowania 2021–2027 powinno się opierać na podziale przyjętym dla EFMR na lata 2014–2020. Określone kwoty należy zarezerwować dla regionów najbardziej oddalonych, na kontrolę i egzekwowanie oraz na gromadzenie i przetwarzanie danych do celów zarządzania rybołówstwem i celów naukowych, natomiast kwoty na trwałe zaprzestanie i nadzwyczajne zaprzestanie działalności połowowej należy ograniczyć.

(8)  WRF ustanowione w rozporządzeniu (UE) xx/xx6 przewidują, że budżet Unii nadal ma wspierać politykę rybołówstwa i politykę morską. Należy zwiększyć budżet EFMR o co najmniej o 10 % w odniesieniu do EFMR na lata 2014–2020. Jego zasoby należy rozdzielić między zarządzanie dzielone, bezpośrednie i pośrednie. Na wsparcie według metody zarządzania dzielonego należy przydzielić 87 %, a na wsparcie według metody zarządzania bezpośredniego i pośredniego – 13 %. Aby zapewnić stabilność – zwłaszcza w odniesieniu do realizacji celów WPRyb, określenie alokacji krajowych według metody zarządzania dzielonego na okres programowania 2021–2027 powinno się opierać na podziale przyjętym dla EFMR na lata 2014–2020. Należy zarezerwować określone kwoty dla regionów najbardziej oddalonych, na kontrolę i egzekwowanie, gromadzenie i przetwarzanie danych do celów zarządzania rybołówstwem i celów naukowych, na ochronę i odbudowę różnorodności biologicznej i ekosystemów morskich i przybrzeżnych oraz na wiedzę o morzu, natomiast kwoty odnoszące się do trwałego i tymczasowego zaprzestania działalności połowowej oraz na inwestycje w statki należy ograniczyć.

__________________

__________________

6 Dz.U. C […] z […], s. […].

6 Dz.U. C […] z […], s. […].

Poprawka    15

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 8 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(8a)  Mając na uwadze znaczenie sektora akwakultury, poziom funduszy unijnych na ten sektor, a zwłaszcza na akwakulturę słodkowodną, należy utrzymać na wysokości przewidzianej dla bieżącego okresu budżetowego.

Poprawka    16

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(9)  W europejskim sektorze morskim zatrudnionych jest ponad 5 mln osób; przynosi on dochody rzędu prawie 500 mld EUR rocznie i może w nim powstać więcej miejsc pracy. Wartość produkcji światowej gospodarki morskiej szacuje się na 1,3 bln EUR, a do 2030 r. kwota ta może ponad dwukrotnie wzrosnąć. Potrzeba osiągnięcia celów w zakresie emisji CO2, większej zasobooszczędności i zmniejszenia śladu środowiskowego niebieskiej gospodarki stanowi znaczną siłę napędową dla innowacji w innych sektorach, takich jak wyposażenie morskie, przemysł stoczniowy, obserwacje oceanów, bagrowanie, ochrona wybrzeży i budownictwo morskie. Inwestycje w gospodarkę morską zapewniają unijne fundusze strukturalne, w szczególności Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) oraz EFMR. Aby wykorzystać potencjał wzrostu gospodarczego w tym sektorze, należy stosować nowe narzędzia inwestowania, np. InvestEU.

(9)  W europejskim sektorze morskim zatrudnionych jest ponad 5 mln osób; przynosi on dochody rzędu prawie 500 mld EUR rocznie i może w nim powstać więcej miejsc pracy. Wartość produkcji światowej gospodarki morskiej szacuje się na 1,3 bln EUR, a do 2030 r. kwota ta może ponad dwukrotnie wzrosnąć. Potrzeba osiągnięcia celów porozumienia paryskiego w zakresie emisji CO2 wymaga przeznaczenia co najmniej 30 % budżetu Unii na finansowanie działań związanych z przeciwdziałaniem zmianie klimatu. Niezbędne jest także zwiększenie zasobooszczędności i zmniejszenie śladu środowiskowego niebieskiej gospodarki, która rozwija się zgodnie z zasadami ekologii i która była i powinna pozostać znaczącą siłą napędową innowacji w innych sektorach, takich jak wyposażenie morskie, przemysł stoczniowy, obserwacje oceanów, bagrowanie, ochrona wybrzeży i budownictwo morskie. Inwestycje w gospodarkę morską zapewniają unijne fundusze strukturalne, w szczególności Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) oraz EFMR. Aby wykorzystać potencjał wzrostu gospodarczego w tym sektorze, można by zastosować nowe narzędzia inwestowania, np. InvestEU.

Poprawka    17

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 9 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(9a)  Decyzje inwestycyjne w zrównoważonej niebieskiej gospodarce powinny być uzasadnione najlepszymi dostępnymi ocenami naukowymi, by uniknąć szkodliwych skutków dla środowiska, zagrażających zrównoważonemu rozwojowi w dłuższej perspektywie. W razie braku informacji lub wiedzy wystarczających do oceny wpływu inwestycji na środowisko należy przyjąć podejście ostrożnościowe, zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym, ponieważ niektóre działania mogą potencjalnie przynosić szkodliwe skutki.

Uzasadnienie

Zasada ostrożności należy do podstawowych zasad zapisanych w Traktacie o Unii Europejskiej, deklaracji z Rio oraz innych aktach międzynarodowych i konwencjach o ochronie środowiska morskiego.

Poprawka    18

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(10)  EFMR powinien opierać się na czterech priorytetach: wsparcie zrównoważonego rybołówstwaochrony żywych zasobów morza; wkład w bezpieczeństwo żywnościowe w Unii dzięki konkurencyjności i zrównoważoności w akwakulturze oraz na rynkach; wkład w rozwój zrównoważonej niebieskiej gospodarki oraz wsparcie dobrobytu społeczności nadbrzeżnych; poprawa skuteczności międzynarodowego zarządzania oceanami oraz wkład w bezpieczeństwo oraz czystość mórz i oceanów, ochronę na nich, a także zrównoważone zarządzanie nimi. Priorytety te należy realizować według metody zarządzania dzielonego, bezpośredniego i pośredniego.

(10)  EFMR powinien opierać się na pięciu priorytetach: wsparcie zrównoważonego rybołówstwa, w tym ochrony żywych zasobów morza; wsparcie zrównoważonej akwakultury; wkład w bezpieczeństwo żywnościowe w Unii dzięki konkurencyjności i zrównoważoności rynków rybołówstwa i akwakultury oraz sektorów związanych z przetwórstwem; wkład w rozwój zrównoważonej niebieskiej gospodarki z uwzględnieniem pojemności środowiska oraz wsparcie dobrobytu oraz spójności gospodarczej i społecznej społeczności nadbrzeżnych i śródlądowych; poprawa skuteczności międzynarodowego zarządzania oceanami oraz wkład w bezpieczeństwo oraz czystość mórz i oceanów, ochronę na nich, a także zrównoważone zarządzanie nimi.

Poprawka    19

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 10 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(10a)  Priorytety można by określić za pomocą konkretnych celów Unii, aby jeszcze jaśniej wskazać, na co można wykorzystywać ten fundusz i jak zwiększyć jego skuteczność.

Poprawka    20

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(11)  EFMR po roku 2020 powinien mieć uproszczoną strukturę bez określonych z góry środków ani szczegółowych i nadmiernie nakazowych zasad kwalifikowalności na szczeblu Unii. Zamiast tego w ramach każdego priorytetu należy określić szeroko zakrojone obszary wsparcia. Sporządzając swoje programy, państwa członkowskie powinny zatem wskazać w nich najbardziej właściwe środki realizacji priorytetów. Wsparcie zgodnie z przepisami niniejszego rozporządzenia oraz rozporządzenia (UE) nr [rozporządzenie w sprawie wspólnych przepisów] można przydzielać na rozmaite środki określone w programach państw członkowskich, pod warunkiem że środki te podlegają obszarom wsparcia ustanowionym w niniejszym rozporządzeniu. Należy jednak sporządzić wykaz operacji niekwalifikowalnych, aby zapobiec szkodliwym skutkom dla ochrony zasobów rybołówstwa; w tym celu należy wprowadzić np. ogólny zakaz inwestycji, które spowodują zwiększenie zdolności połowowej. Ponadto inwestycje i rekompensaty dla flot powinny być ściśle uzależnione od przestrzegania celów WPRyb dotyczących ochrony środowiska.

(11)  EFMR po roku 2020 powinien mieć uproszczoną strukturę bez określonych z góry środków ani szczegółowych i nadmiernie nakazowych zasad kwalifikowalności na szczeblu Unii. Zamiast tego w ramach każdego priorytetu należy określić szeroko zakrojone obszary wsparcia. Sporządzając swoje programy, państwa członkowskie powinny zatem wskazać w nich najbardziej właściwe środki realizacji priorytetów. Wsparcie zgodnie z przepisami niniejszego rozporządzenia oraz rozporządzenia (UE) nr [rozporządzenie w sprawie wspólnych przepisów] można przydzielać na rozmaite środki określone w programach państw członkowskich, pod warunkiem że środki te podlegają priorytetom ustanowionym w niniejszym rozporządzeniu. Należy jednak sporządzić wykaz operacji niekwalifikowalnych, aby zapobiec szkodliwym skutkom dla ochrony zasobów rybołówstwa; w tym celu należy wprowadzić np. ogólny zakaz inwestycji, które spowodują zwiększenie zdolności połowowej, z pewnymi należycie uzasadnionymi odstępstwami. Ponadto inwestycje i rekompensaty dla flot powinny być ściśle uzależnione od przestrzegania celów WPRyb dotyczących ochrony środowiska.

Poprawka    21

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(12)  W agendzie ONZ na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030 ochronę i zrównoważoną eksploatację mórz i oceanów uznano za jeden z siedemnastu celów zrównoważonego rozwoju (cel nr 14). Unia w pełni identyfikuje się z tym celem i angażuje się w jego realizację. W związku z tym Unia zamierza wspierać zrównoważoną niebieską gospodarkę, w której uwzględnia się planowanie przestrzenne obszarów morskich, ochronę zasobów biologicznych i osiągnięcie dobrego stanu środowiska, a także chce zakazać pewnych form dotacji dla rybołówstwa, które sprzyjają nadmiernej zdolności połowowej i przełowieniu, oraz znieść dotacje sprzyjające nielegalnym, nieraportowanym i nieuregulowanym połowom; ponadto zdecydowała, że w przyszłości nie będzie wprowadzać tego rodzaju dotacji. Taki rezultat powinny przynieść negocjacje w sprawie dotacji dla rybołówstwa prowadzone na forum Światowej Organizacji Handlu. Ponadto w trakcie negocjacji na forum Światowej Organizacji Handlu podczas Światowego Szczytu Zrównoważonego Rozwoju w 2002 r. oraz na Konferencji Narodów Zjednoczonych w 2012 r. w sprawie Zrównoważonego Rozwoju (Rio+20) Unia zobowiązała się do zniesienia dotacji, które sprzyjają nadmiernej zdolności połowowej i przełowieniu.

(12)  W agendzie ONZ na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030 ochronę i zrównoważoną eksploatację mórz i oceanów uznano za jeden z siedemnastu celów zrównoważonego rozwoju (cel nr 14). Unia w pełni identyfikuje się z tym celem i angażuje się w jego realizację. W związku z tym Unia zamierza wspierać zrównoważoną niebieską gospodarkę, która rozwija się zgodnie z zasadami ekologii i jest zgodna z podejściem ekosystemowym do planowania przestrzennego obszarów morskich, w szczególności uwzględniając podatność gatunków i siedlisk na działalność człowieka na morzu, ochronę zasobów biologicznych i osiągnięcie dobrego stanu środowiska, a także chce zakazać pewnych form dotacji dla rybołówstwa, które sprzyjają nadmiernej zdolności połowowej i przełowieniu, oraz znieść dotacje sprzyjające nielegalnym, nieraportowanym i nieuregulowanym połowom (połowom NNN); ponadto zdecydowała, że w przyszłości nie będzie wprowadzać tego rodzaju dotacji. Taki rezultat powinny przynieść negocjacje w sprawie dotacji dla rybołówstwa prowadzone na forum Światowej Organizacji Handlu. Ponadto w trakcie negocjacji na forum Światowej Organizacji Handlu podczas Światowego Szczytu Zrównoważonego Rozwoju w 2002 r. oraz na Konferencji Narodów Zjednoczonych w 2012 r. w sprawie Zrównoważonego Rozwoju (Rio+20) Unia zobowiązała się do zniesienia dotacji, które sprzyjają nadmiernej zdolności połowowej floty i przełowieniu. Zrównoważone unijne sektory rybołówstwa i akwakultury morskiej i słodkowodnej w znaczący sposób przyczyniają się do osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju ONZ.

Poprawka    22

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 12 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(12a)  EFMR powinien także przyczyniać się do osiągnięcia pozostałych celów zrównoważonego rozwoju wyznaczonych przez Organizację Narodów Zjednoczonych. Niniejsze rozporządzenie uwzględnia w szczególności następujące cele:

 

– cel nr 1 – wyeliminowanie ubóstwa: EFMR przyczyni się do poprawy warunków życia najbardziej podatnych na zagrożenia społeczności nadbrzeżnych, zwłaszcza tych, które są uzależnione od jednego łowiska zagrożonego przełowieniem, zmianami na skalę światową lub problemami ochrony środowiska;

 

– cel nr 3 – dobre zdrowie i jakość życia: EFMR przyczyni się do walki z zanieczyszczeniem wód przybrzeżnych, będącym przyczyną chorób endemicznych, oraz do zapewnienia wysokiej jakości produktów spożywczych pochodzących z rybołówstwa i akwakultury;

 

– cel nr 7 – niezanieczyszczające źródła energii: dzięki finansowaniu niebieskiej gospodarki EFMR w połączeniu ze środkami przeznaczonymi na program „Horyzont Europa” wesprze rozwój odnawialnych źródeł energii morskiej i zapewni spójność tego rozwoju z ochroną środowiska morskiego i zachowaniem zasobów rybnych;

 

– cel nr 8 – wzrost gospodarczy i godna praca: EFMR w połączeniu z EFS przyczyni się do rozwoju niebieskiej gospodarki, będącej czynnikiem wzrostu gospodarczego. Zapewni również, by ten wzrost gospodarczy był źródłem godnego zatrudnienia dla społeczności nadbrzeżnych. Ponadto EFMR przyczyni się do poprawy warunków pracy rybaków.

 

– cel nr 12 – odpowiedzialna konsumpcja i produkcja: EFMR przyczyni się do racjonalnego wykorzystania zasobów naturalnych i do mniejszego marnotrawstwa zasobów naturalnych i energetycznych.

 

– cel nr 13 – działania w dziedzinie klimatu: Budżet EFMR będzie ukierunkowany na walkę ze zmianą klimatu.

Uzasadnienie

Zgodnie z celami i zasadami określonymi w rozporządzeniu EFMR przyczynia się do osiągania innych celów zrównoważonego rozwoju.

Poprawka    23

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 13

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(13)  Odzwierciedlając znaczenie przeciwdziałania zmianie klimatu zgodnie ze zobowiązaniami Unii na rzecz realizacji porozumienia paryskiego i celów zrównoważonego rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych, niniejsze rozporządzenie powinno przyczynić się do uwzględnienia działań w dziedzinie klimatu i do osiągnięcia celu ogólnego, w ramach którego wydatki na realizację celów klimatycznych w budżecie Unii mają sięgnąć 25 %. Oczekuje się, że w ramach działań objętych niniejszym rozporządzeniem 30 % ogólnej puli środków finansowych EFMR będzie przeznaczonych na realizację celów w zakresie klimatu. Odpowiednie działania zostaną określone w trakcie przygotowania i realizacji EFMR oraz zostaną poddane ponownej ocenie w kontekście odpowiednich ewaluacji i przeglądów.

(13)  Odzwierciedlając znaczenie przeciwdziałania zmianie klimatu zgodnie ze zobowiązaniami Unii na rzecz realizacji porozumienia paryskiego i celów zrównoważonego rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych, niniejsze rozporządzenie powinno przyczynić się do uwzględnienia działań w dziedzinie klimatu i do osiągnięcia celu ogólnego, w ramach którego wydatki na realizację celów klimatycznych w budżecie Unii mają sięgnąć 30 %. Oczekuje się, że działania objęte niniejszym rozporządzeniem umożliwią EFMR przyczynienie się do realizacji celów w zakresie klimatu, jednak bez szkody dla finansowania WPRyb, co będzie wymagało zwiększenia jej finansowania. Odpowiednie działania, w tym projekty mające na celu ochronę i odbudowę skupisk trawy morskiej i przybrzeżnych terenów podmokłych, które są głównymi pochłaniaczami dwutlenku węgla, zostaną określone w trakcie przygotowania i realizacji EFMR oraz zostaną poddane ponownej ocenie w kontekście odpowiednich ewaluacji i przeglądów.

Poprawka    24

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 14

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(14)  EFMR powinien wnosić wkład w realizację celów środowiskowych Unii. Wkład ten należy monitorować przez stosowanie unijnych wskaźników środowiskowych i powinien on podlegać systematycznej sprawozdawczości w kontekście ewaluacji i rocznych sprawozdań z realizacji celów.

(14)  EFMR powinien wnosić wkład w realizację celów środowiskowych Unii, z należytym uwzględnieniem spójności społecznej, w ramach WPRyb i dyrektywy ramowej w sprawie strategii morskiej, i być skoordynowany z europejską polityką ochrony środowiska, w tym z przepisami w sprawie jakości wody, gwarantującymi odpowiednią jakość środowiska morskiego, by poprawić sytuację w sektorze rybołówstwa. Wkład ten należy monitorować przez stosowanie unijnych wskaźników środowiskowych i powinien on podlegać systematycznej sprawozdawczości w kontekście ewaluacji i rocznych sprawozdań z realizacji celów.

Poprawka    25

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 15

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(15)  Zgodnie z art. 42 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1380/2013 („rozporządzenie w sprawie WPRyb”)7 pomoc finansowa Unii w ramach EFMR powinna być uzależniona od przestrzegania przepisów WPRyb. Wnioski składane przez beneficjentów, którzy nie przestrzegają obowiązujących przepisów WPRyb, nie powinny być rozpatrywane.

(15)  Zgodnie z art.42 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr1380/2013 („rozporządzenie w sprawie WPRyb”)7 pomoc finansowa Unii w ramach EFMR powinna być uzależniona od pełnego przestrzegania przepisów WPRyb i odnośnych przepisów unijnego prawa ochrony środowiska. Unijna pomoc finansowa powinna być przyznawana wyłącznie tym podmiotom i państwom członkowskim, które w pełni wywiązują się z odnośnych zobowiązań prawnych. Wnioski składane przez beneficjentów, którzy nie przestrzegają obowiązujących przepisów WPRyb, nie powinny być rozpatrywane.

_________________

_________________

7 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1380/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie wspólnej polityki rybołówstwa, zmieniające rozporządzenia Rady (WE) nr 1954/2003 i (WE) nr 1224/2009 oraz uchylające rozporządzenia Rady (WE) nr 2371/2002 i (WE) nr 639/2004 oraz decyzję Rady 2004/585/WE (Dz.U. L 354 z 28.12.2013, s. 22).

7 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1380/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie wspólnej polityki rybołówstwa, zmieniające rozporządzenia Rady (WE) nr 1954/2003 i (WE) nr 1224/2009 oraz uchylające rozporządzenia Rady (WE) nr 2371/2002 i (WE) nr 639/2004 oraz decyzję Rady 2004/585/WE (Dz.U. L 354 z 28.12.2013, s. 22).

Poprawka    26

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 16

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(16)  Aby uwzględnić szczególne warunki związane z WPRyb, o których mowa w rozporządzeniu (UE) nr 1380/2013, i przyczynić się do przestrzegania przepisów WPRyb, należy ustanowić przepisy dodatkowe w stosunku do przepisów dotyczących wstrzymania biegu terminu i zawieszenia płatności oraz korekt finansowych, określonych w rozporządzeniu (UE) nr [rozporządzenie w sprawie wspólnych przepisów]. W przypadku gdy państwo członkowskie lub beneficjent nie dopełnia swoich obowiązków wynikających z WPRyb lub w przypadku gdy Komisja ma dowody wskazujące na takie niedopełnienie, Komisja, w ramach środka zapobiegawczego, powinna mieć możliwość wstrzymania biegu terminów płatności. Oprócz możliwości wstrzymania biegu terminów płatności, w celu uniknięcia realnego ryzyka dokonania płatności w związku z wydatkiem niekwalifikowalnym, Komisja powinna mieć możliwość zawieszenia płatności i dokonania korekt finansowych w przypadkach poważnego naruszenia przepisów WPRyb przez państwo członkowskie.

(16)  Aby uwzględnić szczególne warunki związane z WPRyb, o których mowa w rozporządzeniu (UE) nr 1380/2013, i przyczynić się do pełnego przestrzegania przepisów WPRyb, należy ustanowić przepisy dodatkowe w stosunku do przepisów dotyczących wstrzymania biegu terminu i zawieszenia płatności oraz korekt finansowych, określonych w rozporządzeniu (UE) nr [rozporządzenie w sprawie wspólnych przepisów]. W przypadku gdy państwo członkowskie lub beneficjent nie dopełnia swoich obowiązków wynikających z WPRyb lub w przypadku gdy Komisja ma dowody potwierdzające takie niedopełnienie, Komisja powinna mieć możliwość tymczasowego wstrzymania biegu terminów płatności. Oprócz możliwości wstrzymania biegu terminów płatności, w celu uniknięcia realnego ryzyka dokonania płatności w związku z wydatkiem niekwalifikowalnym, Komisja powinna mieć możliwość zawieszenia płatności i dokonania korekt finansowych w przypadkach poważnego naruszenia przepisów WPRyb przez państwo członkowskie.

Poprawka    27

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 17

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(17)  W ostatnich kilku latach dzięki WPRyb dokonano znacznych postępów, jeśli chodzi o przywracanie właściwej liczebności stad ryb, poprawę rentowności unijnej branży rybackiej i ochronę ekosystemów morskich. Nadal jednak występują poważne problemy związane z realizacją celów społeczno-ekonomicznych i środowiskowych WPRyb. Ten proces wymaga dalszego wsparcia po roku 2020, zwłaszcza w basenach morskich, w których postępy są wolniejsze.

(17)  W ostatnich kilku latach podjęto szereg kroków na rzecz przywrócenia właściwej liczebności stad ryb, poprawy rentowności unijnej branży rybackiej i ochrony ekosystemów morskich. Nadal jednak występują poważne problemy związane z pełnym osiągnięciem celów społeczno-ekonomicznych i środowiskowych WPRyb, w tym z wywiązaniem się ze zobowiązania prawnego do przywrócenia i utrzymania wszystkich populacji stad ryb powyżej poziomów biomasy umożliwiających uzyskanie maksymalnego podtrzymywalnego połowu. Ten proces wymaga dalszego wsparcia po roku 2020, zwłaszcza w basenach morskich, w których postępy są wolniejsze, w szczególności w regionach najbardziej odizolowanych, takich jak regiony najbardziej oddalone.

Poprawka    28

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 18

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(18)  Rybołówstwo ma ogromne znaczenie z punktu widzenia źródeł utrzymania i dziedzictwa kulturowego wielu społeczności nadbrzeżnych w Unii, zwłaszcza na obszarach, gdzie ważną rolę odgrywa łodziowe rybołówstwo przybrzeżne. W związku z tym, że średnia wieku w wielu społecznościach rybackich wynosi ponad 50 lat, wymiana pokoleniowa i zróżnicowanie działalności nadal stanowią problem.

(18)  Rybołówstwo ma ogromne znaczenie z punktu widzenia źródeł utrzymania i dziedzictwa kulturowego wielu społeczności nadbrzeżnych i wyspiarskich w Unii, zwłaszcza na obszarach, gdzie ważną rolę odgrywa rybołówstwo przybrzeżne na małą skalę, takich jak regiony najbardziej oddalone. W związku z tym, że średnia wieku w wielu społecznościach rybackich wynosi ponad 50 lat, wymiana pokoleniowa i zróżnicowanie działalności w sektorze rybołówstwa nadal stanowią problem. Kluczowe jest zatem to, by z EFMR wspierać atrakcyjność sektora rybołówstwa przez szkolenia zawodowe i ułatwianie młodym ludziom dostępu do zawodów związanych z rybołówstwem.

Poprawka    29

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 18 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(18a)  Wdrożenie mechanizmów współzarządzania w rybołówstwie zawodowym i rekreacyjnym i w akwakulturze, z bezpośrednim udziałem zainteresowanych stron, takich jak administracja, sektor rybołówstwa i akwakultury, społeczność naukowa i społeczeństwo obywatelskie, które opierają swoje działania na równym podziale obowiązków w procesie decyzyjnym, a także na zarządzaniu adaptacyjnym opartym na wiedzy, informacjach i natychmiastowości, sprzyja realizacji celów WPRyb. EFMR powinien wspierać wdrażanie tych mechanizmów na szczeblu lokalnym.

Uzasadnienie

Model współzarządzania rozwija swój maksymalny potencjał w ramach zarządzania bioekonomicznego, z poszanowaniem ekosystemów i podejścia ostrożnościowego. Model ten powinien zapewniać narzędzia umożliwiające reagowanie w czasie rzeczywistym na zmieniające się realia, które są obecne w zarządzaniu adaptacyjnym.

Poprawka    30

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 19

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(19)  EFMR powinien wspierać realizację celów WPRyb związanych ze środowiskiem, gospodarką, społeczeństwem i zatrudnieniem, o których mowa w art. 2 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013. Takie wsparcie powinno zapewniać, aby działalność połowowa była zrównoważona środowiskowo w perspektywie długoterminowej oraz zarządzana w sposób spójny z celami, które polegają na osiąganiu korzyści ekonomicznych, społecznychw dziedzinie zatrudnienia oraz na wkładzie w dostępność dostaw żywności.

(19)  EFMR powinien przyczyniać się do osiągnięcia celów WPRyb związanych ze środowiskiem, gospodarką, społeczeństwem i zatrudnieniem, o których mowa w art. 2 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013. Takie wsparcie powinno zapewniać, aby działalność połowowa była zrównoważona środowiskowo w perspektywie długoterminowej oraz zarządzana w sposób spójny z celami określonymi w art. 2 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013, które przyczynią się do osiągnięcia korzyści ekonomicznych i społecznych, a także korzyści w dziedzinie zatrudnienia, oraz do dostępności dostaw zdrowej żywności, gwarantując jednocześnie uczciwe warunki pracy. W związku z tym należy zwrócić uwagę zwłaszcza na małe wyspy przybrzeżne uzależnione od rybołówstwa oraz wesprzeć je, aby umożliwić im przetrwanie i rozwój.

Poprawka    31

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 20

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(20)  Wsparcie z EFMR powinno mieć na celu osiągnięcie i utrzymanie zrównoważonego rybołówstwa w oparciu o maksymalny podtrzymywalny połów (MSY) oraz zminimalizowanie negatywnych skutków działalności połowowej dla ekosystemu morskiego. Wsparcie to powinno obejmować innowacje i inwestycje dotyczące niskoemisyjnych praktyk i technik połowowych o niskim wpływie na środowisko i odpornych na zmianę klimatu.

(20)  Wsparcie z EFMR powinno przyczynić się do terminowego osiągnięcia prawnego obowiązku przywrócenia i utrzymania populacji wszystkich stad ryb powyżej poziomów biomasy umożliwiającej uzyskanie maksymalnego podtrzymywalnego połowu oraz zminimalizowania, a w miarę możliwości wyeliminowania, negatywnego wpływu niezrównoważonej i szkodliwej działalności połowowej na ekosystem morski. Wsparcie to powinno obejmować innowacje i inwestycje dotyczące niskoemisyjnych praktyk i technik połowowych o niskim wpływie na środowisko, a także technik mających na celu połowy selektywne.

Poprawka    32

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 21

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(21)  Jedno z największych wyzwań w WPRyb stanowi obowiązek wyładunku. Wiąże się on ze znacznymi zmianami w praktykach połowowych, co niekiedy pociąga za sobą wysokie koszty finansowe dla tego sektora. Powinno zatem być możliwe przydzielanie z EFMR wsparcia na innowacje i inwestycje, które wnoszą wkład w realizację obowiązku wyładunku, a poziom intensywności pomocy powinien być wyższy niż ten, który dotyczy innych operacji; przykładem takich inwestycji są inwestycje w selektywne narzędzia połowowe, ulepszanie infrastruktury portowej oraz wprowadzanie do obrotu niezamierzonych połowów. Fundusz powinien również zapewniać pomoc o maksymalnej intensywności w wysokości 100 % na projektowanie, rozwój, monitorowanie, ocenę i zarządzanie w odniesieniu do przejrzystych systemów wymiany uprawnień do połowów między państwami członkowskimi („wymiana kwot”), aby złagodzić efekt „gatunków dławiących” związany z obowiązkiem wyładunku.

(21)  Jedno z największych wyzwań i obowiązków prawnych w ramach WPRyb to obowiązek wyładunku. Wiąże się on z zakończeniem niemożliwej do zaakceptowania pod względem środowiskowym praktyki odrzutów, a także z istotnymi zmianami praktyk połowowych w tym sektorze, co niekiedy pociąga za sobą wysokie koszty finansowe. Państwa członkowskie powinny zatem wykorzystywać środki z EFMR do wsparcia innowacji i inwestycji, które przyczyniają się do pełnej i terminowej realizacji obowiązku wyładunku, a poziom intensywności pomocy powinien być wyższy niż ten, który dotyczy innych operacji; przykładem takich inwestycji są inwestycje w selektywne narzędzia połowowe, ulepszanie infrastruktury portowej oraz wprowadzanie do obrotu niezamierzonych połowów. Fundusz powinien również zapewniać pomoc o maksymalnej intensywności w wysokości 100 % na projektowanie, rozwój, monitorowanie, ocenę i zarządzanie w odniesieniu do przejrzystych systemów wymiany uprawnień do połowów między państwami członkowskimi („wymiana kwot”), aby złagodzić efekt „gatunków dławiących” związany z obowiązkiem wyładunku.

Poprawka    33

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 21 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(21a)  Obowiązek wyładunku należy monitorować równomiernie w całym spektrum, od małych do dużych statków rybackich, w każdym państwie członkowskim.

Uzasadnienie

Rybacy zajmujący się tradycyjnym rybołówstwem przybrzeżnym na małą skalę w Irlandii i innych krajach od dawna stale skarżą się na to, że w przeciwieństwie do większych statków trudniejszych do skontrolowania, stanowią łatwy cel dla kontroli i sankcji.

Poprawka    34

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 22

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(22)  Powinno być możliwe przydzielanie z EFMR wsparcia na innowacje i inwestycje na statkach rybackich zmierzające do poprawy zdrowia, bezpieczeństwa i warunków pracy, efektywności energetycznej oraz jakości połowów. Takie wsparcie nie powinno jednak prowadzić do zwiększenia zdolności połowowej ani możliwości lokalizacji ryb, a także nie powinno być przyznawane jedynie z tytułu przestrzegania wymogów, które na mocy prawa Unii lub prawa krajowego są obowiązkowe. Dzięki strukturze bez określonych z góry środków państwa członkowskie powinny samodzielnie określać szczegółowe zasady kwalifikowalności dotyczące tych inwestycji. W odniesieniu do zdrowia, bezpieczeństwa i warunków pracy na statkach rybackich należy zezwolić na wyższy poziom intensywności pomocy niż w przypadku innych operacji.

(22)  Powinno być możliwe przydzielanie z EFMR wsparcia na innowacje i inwestycje na statkach rybackich zmierzające do poprawy zdrowia, bezpieczeństwa i warunków pracy, ochrony środowiska, efektywności energetycznej, dobrostanu zwierząt oraz jakości połowów, jak również wsparcia na rozwiązywanie konkretnych problemów w zakresie ochrony zdrowia. Takie wsparcie nie powinno jednak prowadzić do ryzyka zwiększenia zdolności połowowej ani możliwości lokalizacji ryb, a także nie powinno być przyznawane jedynie z tytułu przestrzegania wymogów, które na mocy prawa Unii lub prawa krajowego są obowiązkowe. Dzięki strukturze bez określonych z góry środków państwa członkowskie powinny samodzielnie określać szczegółowe zasady kwalifikowalności dotyczące tych inwestycji i tego wsparcia. W odniesieniu do zdrowia, bezpieczeństwa i warunków pracy na statkach rybackich należy zezwolić na wyższy poziom intensywności pomocy niż w przypadku innych operacji.

Poprawka    35

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 24

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(24)  Skuteczna realizacja WPRyb jest uzależniona od dostępności doradztwa naukowego na potrzeby zarządzania rybołówstwem, a zatem od dostępności danych dotyczących rybołówstwa. Biorąc pod uwagę wyzwania oraz koszty związane z pozyskiwaniem wiarygodnych i kompletnych danych, należy wspierać działania państw członkowskich dotyczące gromadzenia i przetwarzania danych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1004 („rozporządzenie w sprawie ram gromadzenia danych”)9 oraz działania dotyczące rozwoju najlepszego dostępnego doradztwa naukowego. Wsparcie to powinno umożliwiać synergie z gromadzeniem i przetwarzaniem innych rodzajów danych morskich.

(24)  Skuteczna realizacja WPRyb jest uzależniona od dostępności doradztwa naukowego na potrzeby zarządzania rybołówstwem, a zatem od dostępności danych dotyczących rybołówstwa. Biorąc pod uwagę wyzwania oraz koszty związane z pozyskiwaniem wiarygodnych i kompletnych danych, należy wspierać działania państw członkowskich dotyczące gromadzenia, przetwarzania i wymiany danych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1004 („rozporządzenie w sprawie ram gromadzenia danych”)9 oraz działania dotyczące rozwoju najlepszego dostępnego doradztwa naukowego. Wsparcie to powinno umożliwiać synergie z gromadzeniem, przetwarzaniem i wymianą innych rodzajów danych morskich, w tym danych dotyczących połowów rekreacyjnych.

_________________

_________________

9 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1004 z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie ustanowienia unijnych ram gromadzenia danych, zarządzania nimi i ich wykorzystywania w sektorze rybołówstwa oraz w sprawie wspierania doradztwa naukowego w zakresie wspólnej polityki rybołówstwa oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 199/2008 (Dz.U. L 157 z 20.6.2017, s. 1).

9 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1004 z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie ustanowienia unijnych ram gromadzenia danych, zarządzania nimi i ich wykorzystywania w sektorze rybołówstwa oraz w sprawie wspierania doradztwa naukowego w zakresie wspólnej polityki rybołówstwa oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 199/2008 (Dz.U. L 157 z 20.6.2017, s. 1).

Poprawka    36

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 25

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(25)  W ramach EFMR należy wspierać realizację WPRyb i zarządzanie nią – według metody zarządzania bezpośredniego i pośredniego – w sposób skuteczny i oparty na wiedzy dzięki doradztwu naukowemu, rozwojowi i wdrożeniu unijnego systemu kontroli rybołówstwa, działalności komitetów doradczych i dobrowolnym wkładom finansowym na rzecz organizacji międzynarodowych.

(25)  W ramach EFMR należy wspierać realizację WPRyb i zarządzanie nią – według metody zarządzania bezpośredniego i pośredniego – w sposób skuteczny i oparty na wiedzy dzięki doradztwu naukowemu, rozwojowi i wdrożeniu unijnego systemu kontroli rybołówstwa, działalności komitetów doradczych i dobrowolnym wkładom finansowym na rzecz organizacji międzynarodowych, a także większemu zaangażowaniu Unii na rzecz międzynarodowego zarządzania oceanami.

Poprawka    37

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 26

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(26)  Z uwagi na wyzwania związane z realizacją celów WPRyb dotyczących ochrony powinno być możliwe przydzielanie w ramach EFMR wsparcia na działania w zakresie zarządzania rybołówstwem i flotami rybackimi. W związku z tym w przypadku niektórych segmentów floty i basenów morskich nadal konieczne jest wsparcie na dostosowanie flot. Takie wsparcie powinno być wyraźnie ukierunkowane na ochronę i zrównoważoną eksploatację żywych zasobów morza, a jego celem powinna być równowaga między zdolnością połowową a dostępnymi uprawnieniami do połowów. Powinno być zatem możliwe przydzielanie w ramach EFMR wsparcia na trwałe zaprzestanie działalności połowowej w segmentach floty, w których zdolność połowowa nie jest proporcjonalna do dostępnych uprawnień do połowów. Takie wsparcie powinno stanowić narzędzie dostosowania planów działania dotyczących dostosowania segmentów floty, w stosunku do których stwierdzono strukturalną nadwyżkę zdolności, jak określono w art. 22 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013, i powinno być wykonywane poprzez zezłomowanie statku rybackiego lub jego wycofanie z eksploatacji i dostosowanie do innych działań. W przypadku gdy dostosowanie doprowadziłoby do zwiększenia presji wywieranej przez połowy rekreacyjne na ekosystem morski, wsparcie powinno być przyznawane tylko wtedy, gdy jest zgodne z WPRyb i celami odpowiednich planów wieloletnich. Aby zapewnić spójność dostosowania strukturalnego flot z celami dotyczącymi ochrony, wsparcie na trwałe zaprzestanie działalności połowowej powinno być ściśle uzależnione od spełnienia pewnych warunków i powiązane z osiągnięciem określonych rezultatów. Wsparcie powinno być zatem wykonywane wyłącznie poprzez finansowanie niepowiązane z kosztami zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr [rozporządzenie w sprawie wspólnych przepisów]. Zgodnie z tym mechanizmem Komisja powinna zwracać środki państwom członkowskim z tytułu trwałego zaprzestania działalności połowowej nie na podstawie faktycznych kosztów, ale na podstawie spełnienia pewnych warunków i osiągnięcia rezultatów. W tym celu Komisja powinna w drodze aktu delegowanego określić takie warunki, które powinny być związane z realizacją celów WPRyb dotyczących ochrony.

(26)  Z uwagi na wyzwania związane z realizacją celów WPRyb dotyczących ochrony powinno być możliwe przydzielanie w ramach EFMR wsparcia na działania w zakresie zarządzania rybołówstwem i flotami rybackimi. W związku z tym w przypadku niektórych segmentów floty i basenów morskich nadal konieczne jest wsparcie na dostosowanie flot. Takie wsparcie powinno być wyraźnie ukierunkowane na ochronę i zrównoważoną eksploatację żywych zasobów morza, a jego celem powinna być równowaga między zdolnością połowową a dostępnymi uprawnieniami do połowów. Powinno być zatem możliwe przydzielanie w ramach EFMR wsparcia na trwałe zaprzestanie działalności połowowej w segmentach floty, w których zdolność połowowa nie jest proporcjonalna do dostępnych uprawnień do połowów. Takie wsparcie powinno stanowić narzędzie dostosowania planów działania dotyczących dostosowania segmentów floty, w stosunku do których stwierdzono strukturalną nadwyżkę zdolności, jak określono w art. 22 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013, i powinno być wykonywane poprzez zezłomowanie statku rybackiego lub jego wycofanie z eksploatacji i dostosowanie do innych działań. W przypadku gdy dostosowanie doprowadziłoby do zwiększenia presji wywieranej przez połowy rekreacyjne na ekosystem morski, wsparcie powinno być przyznawane tylko wtedy, gdy jest zgodne z WPRyb i celami odpowiednich planów wieloletnich.

Poprawka    38

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 26 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(26a)  Aby rozwinąć rybołówstwo zrównoważone, przyjazne dla środowiska i umożliwiające ograniczenie presji połowowej na zasoby rybne, EFMR powinien wspierać modernizację statków rybackich, tak aby zmniejszyć ich zapotrzebowanie na energię, również w przypadku segmentów charakteryzujących się brakiem równowagi, za pomocą dotacji lub instrumentów finansowych. Ponadto EFMR powinien umożliwiać młodym rybakom nabywanie narzędzi pracy, w tym statków o długości powyżej 12 metrów, z wyłączeniem segmentów charakteryzujących się brakiem równowagi.

Poprawka    39

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 26 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(26b)  Ponieważ porty rybackie, miejsca wyładunku, przystanie i giełdy rybne są kluczowe dla zagwarantowania jakości wyładowywanych produktów, bezpieczeństwa i warunków pracy, EFMR powinien w pierwszej kolejności wspierać modernizację infrastruktury portowej, zwłaszcza w dziedzinie wprowadzania do obrotu produktów rybołówstwa w celu optymizacji wartości dodanej wyładowanych produktów.

Poprawka    40

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 27

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(27)  Z uwagi na fakt, że działalność połowowa jest w wysokim stopniu nieprzewidywalna, rybacy mogą ponosić znaczne straty ekonomiczne w wyniku wyjątkowych okoliczności. Aby złagodzić te konsekwencje, powinno być możliwe przydzielenie z EFMR wsparcia na rekompensaty za nadzwyczajne zaprzestanie działalności połowowej spowodowane: wprowadzeniem określonych środków ochrony (planów wieloletnich, celów dotyczących zachowania i zrównoważonej eksploatacji stad, środków dostosowania zdolności połowowej statków rybackich do dostępnych uprawnień do połowów i środków technicznych); wstrzymaniem – z powodu siły wyższej – stosowania umowy o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów; klęską żywiołową lub incydentem środowiskowym. Wsparcie powinno być przyznawanie tylko wtedy, gdy wpływ takich okoliczności na rybaków jest znaczący, tj. gdy zarobkowa działalność połowowa odnośnego statku została wstrzymana na co najmniej 90 kolejnych dni oraz gdy straty ekonomiczne spowodowane zaprzestaniem działalności wynoszą ponad 30 % średniego rocznego obrotu odnośnego przedsiębiorstwa w określonym czasie. W warunkach przyznawania takiego wsparcia należy uwzględnić specyfikę połowów węgorza.

(27)  Z uwagi na fakt, że działalność połowowa jest w wysokim stopniu nieprzewidywalna, rybacy mogą ponosić znaczne straty ekonomiczne w wyniku tymczasowego zaprzestania działalności. Aby złagodzić te konsekwencje, powinno być możliwe przydzielenie z EFMR wsparcia na rekompensaty za tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej spowodowane: wprowadzeniem określonych środków ochrony (planów wieloletnich, celów dotyczących zachowania i zrównoważonej eksploatacji stad, środków dostosowania zdolności połowowej statków rybackich do dostępnych uprawnień do połowów i środków technicznych); wprowadzeniem środków nadzwyczajnych, wstrzymaniem – z powodu siły wyższej – stosowania lub nieodnowienia umowy o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów; klęską żywiołową lub incydentem środowiskowym, w tym przypadki zamykania z powodów sanitarnych lub anormalnej śmiertelności zasobów rybnych, wypadki na morzu w trakcie działalności połowowej i niekorzystne zjawiska klimatyczne. Wsparcie powinno być przyznawanie tylko wtedy, gdy wpływ takich okoliczności na rybaków jest znaczący, tj. gdy zarobkowa działalność połowowa odnośnego statku została wstrzymana na co najmniej 120 kolejnych dni w ciągu dwóch ostatnich lat. W warunkach przyznawania takiego wsparcia należy uwzględnić specyfikę połowów węgorza.

Poprawka    41

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 27 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(27a)  Rybacy oraz producenci akwakultury morskiej i słodkowodnej powinni mieć możliwość otrzymywania wsparcia z EFMRA na wypadek kryzysu na rynku rybnym i rynku akwakultury, klęsk żywiołowych oraz incydentów środowiskowych.

Uzasadnienie

Podobnie jak w przypadku funduszy rolnych należy również stworzyć siatkę bezpieczeństwa rynku dla rybaków i producentów akwakultury.

Poprawka    42

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 28

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(28)  Łodziowe rybołówstwo przybrzeżne prowadzone jest przez statki rybackie o długości poniżej 12 metrów i niekorzystające z ciągnionych narzędzi połowowych. Do tego sektora zalicza się prawie 75 % wszystkich statków rybackich zarejestrowanych w Unii i prawie połowa zatrudnionych w branży rybackiej. Podmioty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego są w szczególnym stopniu uzależnione od zdrowych stad, które stanowią główne źródło ich przychodów. Z tego względu EFMR powinien traktować je preferencyjnie dzięki intensywności pomocy wynoszącej 100 %, również z tytułu operacji związanych z kontrolą i egzekwowaniem, w dążeniu do propagowania zrównoważonych praktyk połowowych. Ponadto niektóre obszary wsparcia – tj. wsparcie na nabycie używanego statku i wymianę lub modernizację silnika – powinny być zarezerwowane dla łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego w segmencie floty, w którym zdolność połowowa jest proporcjonalna do dostępnych uprawnień do połowów. Poza tym państwa członkowskie powinny do swoich programów włączyć plan działania dotyczący łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego, który należy monitorować na podstawie wskaźników, dla których należy określić cele pośrednie i cele końcowe.

(28)  Łodziowe rybołówstwo przybrzeżne prowadzone jest przez statki rybackie o długości poniżej 12 metrów i niekorzystające z ciągnionych narzędzi połowowych. Do tego sektora zalicza się prawie 75 % wszystkich statków rybackich zarejestrowanych w Unii i prawie połowa zatrudnionych w branży rybackiej. Podmioty rybołówstwa przybrzeżnego na małą skalę są w szczególnym stopniu uzależnione od zdrowych stad, które stanowią główne źródło ich przychodów. Z tego względu EFMR powinien traktować je preferencyjnie dzięki intensywności pomocy wynoszącej 100 %, również z tytułu operacji związanych z kontrolą i egzekwowaniem, w dążeniu do propagowania zrównoważonych praktyk połowowych zgodnie z celami WPRyb. Ponadto niektóre obszary wsparcia – tj. wsparcie na nabycie używanego statku i wymianę lub modernizację silnika, a także wsparcie dla młodych rybaków – powinny być zarezerwowane dla rybołówstwa przybrzeżnego na małą skalę w segmencie floty, w którym zdolność połowowa jest proporcjonalna do dostępnych uprawnień do połowów. Poza tym państwa członkowskie powinny do swoich programów włączyć plan działania dotyczący rybołówstwa przybrzeżnego na małą skalę, który należy monitorować na podstawie wskaźników, dla których należy określić cele pośrednie i cele końcowe.

Poprawka    43

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 29

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(29)  Jak Komisja stwierdziła w swoim komunikacie z dnia 24 października 2017 r. do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, Komitetu Regionów i Europejskiego Banku Inwestycyjnego, zatytułowanym „Silniejsze i odnowione partnerstwa strategiczne z regionami najbardziej oddalonymi UE”10, regiony najbardziej oddalone borykają się ze specyficznymi problemami związanymi z oddaleniem geograficznym, topografią i klimatem, o czym mowa w art. 349 Traktatu; jednocześnie regiony te posiadają pewne zasoby, dzięki którym mogą rozwijać zrównoważoną niebieską gospodarkę. Z tego względu dla każdego regionu najbardziej oddalonego zainteresowane państwa członkowskie powinny załączyć do swojego programu plan działania dotyczący rozwoju sektorów zrównoważonej niebieskiej gospodarki, w tym zrównoważonej eksploatacji zasobów rybołówstwa i akwakultury, a na wsparcie realizacji tych planów działania należy zarezerwować pewną alokację finansową. W ramach EFMR powinno być również możliwe przydzielanie wsparcia na rekompensatę za dodatkowe koszty, jakie ponosi się w regionach najbardziej oddalonych z powodu ich położenia i wyspiarskiego charakteru. To wsparcie powinno stanowić określony odsetek ogólnej alokacji finansowej. Ponadto w przypadku regionów najbardziej oddalonych należy stosować wyższy poziom intensywności pomocy niż ten stosowany w odniesieniu do innych operacji.

(29)  Regiony najbardziej oddalone borykają się ze specyficznymi problemami związanymi z oddaleniem geograficznym, topografią i klimatem, o czym mowa w art. 349 Traktatu; jednocześnie regiony te posiadają pewne zasoby, dzięki którym mogą rozwijać zrównoważoną niebieską gospodarkę Z tego względu dla każdego regionu najbardziej oddalonego zainteresowane państwa członkowskie powinny załączyć do swojego programu plan działania dotyczący rozwoju sektorów zrównoważonej niebieskiej gospodarki, w tym zrównoważonej eksploatacji zasobów rybołówstwa i akwakultury, a na wsparcie realizacji tych planów działania należy zarezerwować pewną alokację finansową. Aby utrzymać konkurencyjność niektórych produktów rybołówstwa i akwakultury pochodzących z regionów najbardziej oddalonych względem podobnych produktów z innych regionów Unii, w 1992 r. Unia wprowadziła środki w celu rekompensaty takich dodatkowych kosztów ponoszonych przez sektor rybołówstwa. Środki, które mają zastosowanie w okresie 2014–2020, zostały określone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/201410a. Należy kontynuować przyznawanie wsparcia w celu zrównoważenia dodatkowych kosztów rybołówstwa, rolnictwa, przetwórstwa i obrotu niektórymi produktami rybołówstwa i akwakultury z regionów najbardziej oddalonych, tak aby rekompensata przyczyniła się do utrzymania rentowności ekonomicznej podmiotów z tych regionów. W obliczu innych warunków obrotu w konkretnych regionach najbardziej oddalonych oraz ze względu na wahania połowów i stad, a także popytu, ustalenie, które produkty rybołówstwa kwalifikują się do rekompensaty, powinno leżeć w gestii zainteresowanych państw członkowskich, podobnie jak ustalenie odpowiednich maksymalnych ilości oraz kwot rekompensaty w ramach całkowitego przydziału środków finansowych dla danego państwa członkowskiego. Należy upoważnić państwa członkowskie do różnicowania wykazu i ilości takich produktów rybołówstwa oraz kwoty rekompensaty w ramach całkowitego przydziału środków finansowych dla danego państwa członkowskiego. Ponadto należy upoważnić państwa członkowskie do dostosowywania planów rekompensat, jeżeli uzasadniają to zmieniające się warunki. Państwa członkowskie powinny ustalić kwotę rekompensaty na poziomie, który pozwala na odpowiednie zrównoważenie dodatkowych kosztów wynikających ze szczególnych utrudnień w regionach najbardziej oddalonych. Aby uniknąć nadmiernych rekompensat, kwota ta powinna być proporcjonalna do dodatkowych kosztów, jakie taka pomoc ma zrównoważyć. W tym celu należy również wziąć pod uwagę inne rodzaje interwencji publicznej, które mają wpływ na poziom dodatkowych kosztów. Ponadto w przypadku regionów najbardziej oddalonych należy stosować wyższy poziom intensywności pomocy niż ten stosowany w odniesieniu do innych operacji.

__________________

__________________

10 COM(2017) 623

 

 

10a Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenia Rady (WE) nr 2328/2003, (WE) nr 861/2006, (WE) nr 1198/2006 i (WE) nr 791/2007 oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1255/2011 (Dz.U. L 149 z 20.5.2014, s. 1).

Poprawka    44

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 29 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(29a)  Aby zapewnić przetrwanie sektora rybołówstwa przybrzeżnego na małą skalę w regionach najbardziej oddalonych i zgodnie z zasadami zróżnicowanego traktowania małych wysp i terytoriów określonymi w celu zrównoważonego rozwoju nr 14, w regionach najbardziej oddalonych powinno być możliwe wspieranie z EFMR, na podstawie art. 349 TFUE, nabywania i odnowy statków do rybołówstwa przybrzeżnego na małą skalę, które wyładowują całe połowy w portach regionów najbardziej oddalonych i przyczyniają się do zrównoważonego rozwoju lokalnego, co służyłoby poprawie bezpieczeństwa ludzi, dostosowaniu do unijnych norm sanitarnych, zwalczaniu połowów NNN oraz osiąganiu większej efektywności środowiskowej. Ta odnowa floty rybackiej powinna pozostać w granicach zatwierdzonych pułapów zdolności połowowej i powinna być zgodna z celami WPRyb. Z EFMR powinno być możliwe wspieranie środków powiązanych, takich jak budowa lub modernizacja stoczni przeznaczonych dla statków rybackich uprawiających rybołówstwo przybrzeżne na małą skalę w regionach najbardziej oddalonych, nabywanie lub remonty infrastruktury i sprzętu czy badania.

Poprawka    45

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 29 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(29b)  Uwzględniając rezolucję Parlamentu Europejskiego w sprawie specyficznej sytuacji wysp (2015/3014(RSP)) oraz opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie specyficznych problemów wysp (1229/2011), rolnictwo, hodowla i rybołówstwo stanowią ważny element lokalnej gospodarki wysp. Europejskie regiony wyspiarskie cierpią z powodu braku dostępności, w szczególności dla MŚP, niskiego poziomu zróżnicowania produktów i potrzebują strategii, aby wykorzystać wszystkie możliwe synergie między europejskimi funduszami strukturalnymi i inwestycyjnymi a innymi unijnymi instrumentami w celu zrównoważenia utrudnień na wyspach i wzmocnienia ich wzrostu gospodarczego, tworzenia miejsc pracy i zrównoważonego rozwoju. Chociaż art. 174 TFUE uznaje trwałe utrudnienia naturalne i geograficzne specyficzne dla sytuacji wysp, Komisja musi ustanowić „unijne strategiczne ramy dla wysp” w celu połączenia instrumentów, które mogą mieć istotne oddziaływanie terytorialne.

Uzasadnienie

Rozważając nowe ramy EFMR na rok 2021, należy w większym stopniu uwzględniać specyficzną sytuację europejskich wysp.

Poprawka    46

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 30

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(30)  W ramach zarządzania dzielonego z EFMR powinno być możliwe przydzielanie wsparcia na ochronę i odbudowę różnorodności biologicznej mórz i obszarów przybrzeżnych oraz ekosystemów morskich i przybrzeżnych. W tym celu powinno być dostępne wsparcie na rekompensaty za wyławianie przez rybaków z morza utraconych narzędzi połowowych i odpadów morskich oraz na inwestycje w portach, by zapewnić odpowiednie urządzenia do odbioru utraconych narzędzi połowowych i odpadów morskich. Należy również udostępnić wsparcie na działania zmierzające do osiągnięcia lub utrzymania dobrego stanu środowiska w środowisku morskim zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/56/WE („dyrektywa ramowa w sprawie strategii morskiej”)11, na wdrażanie środków ochrony przestrzennej ustanowionych na mocy tej dyrektywy oraz, zgodnie z priorytetowymi programami ramowymi ustanowionymi zgodnie z dyrektywą Rady 92/43/EWG („dyrektywa siedliskowa”)12, na zarządzanie obszarami sieci Natura 2000 oraz ich odbudowę i monitorowanie, a także na ochronę gatunków zgodnie z dyrektywą 92/43/EWG i dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE („dyrektywa ptasia”)13. W ramach zarządzania bezpośredniego z EFMR należy przydzielać wsparcie na zapewnianie czystości i zdrowego stanu mórz i oceanów oraz wsparcie na realizację europejskiej strategii na rzecz tworzyw sztucznych w gospodarce o obiegu zamkniętym, zawartej w komunikacie Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów z dnia 16 stycznia 2016 r.14, zgodnie z celem polegającym na osiągnięciu lub utrzymaniu dobrego stanu środowiska w środowisku morskim.

(30)  W ramach zarządzania dzielonego z EFMR powinno być możliwe przydzielanie wsparcia na ochronę i odbudowę różnorodności biologicznej mórz i obszarów przybrzeżnych oraz ekosystemów morskich i przybrzeżnych. W tym celu powinno być dostępne wsparcie na rekompensaty za wyławianie przez rybaków z morza utraconych narzędzi połowowych i odpadów morskich, szczególnie plastikowych, oraz na inwestycje w portach, by zapewnić odpowiednie urządzenia do odbioru i przechowywania zebranych utraconych narzędzi połowowych i odpadów morskich. Należy również udostępnić wsparcie na działania zmierzające do osiągnięcia lub utrzymania dobrego stanu środowiska w środowisku morskim zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/56/WE („dyrektywa ramowa w sprawie strategii morskiej”)11, na wdrażanie środków ochrony przestrzennej ustanowionych na mocy tej dyrektywy oraz, zgodnie z priorytetowymi programami ramowymi ustanowionymi zgodnie z dyrektywą Rady 92/43/EWG („dyrektywa siedliskowa”)12, na zarządzanie obszarami sieci Natura 2000 oraz ich odbudowę i monitorowanie, a także na ochronę gatunków zgodnie z dyrektywą 92/43/EWG i dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE („dyrektywa ptasia”)13 i dyrektywą 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady13a oraz zgodnie z unijnymi normami w zakresie ścieków komunalnych, a także na budowę, instalację, modernizację i przygotowanie pod względem naukowym oraz ocenę nieruchomych i ruchomych urządzeń służących ochronie i rozwojowi fauny i flory morskiej w regionach najbardziej oddalonych. W ramach zarządzania bezpośredniego z EFMR należy przydzielać wsparcie na zapewnianie czystości i zdrowego stanu mórz i oceanów oraz wsparcie na realizację europejskiej strategii na rzecz tworzyw sztucznych w gospodarce o obiegu zamkniętym, zawartej w komunikacie Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów z dnia 16 stycznia 2016 r.14, zgodnie z celem polegającym na osiągnięciu lub utrzymaniu dobrego stanu środowiska w środowisku morskim.

_________________

_________________

11 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/56/WE z dnia 17 czerwca 2008 r. ustanawiająca ramy działań Wspólnoty w dziedzinie polityki środowiska morskiego (Dz.U. L 164 z 25.6.2008, s. 19).

11 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/56/WE z dnia 17 czerwca 2008 r. ustanawiająca ramy działań Wspólnoty w dziedzinie polityki środowiska morskiego (Dz.U. L 164 z 25.6.2008, s. 19).

12 Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (Dz.U. L 206 z 22.7.1992, s. 7).

12 Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (Dz.U. L 206 z 22.7.1992, s. 7).

13 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa (Dz.U. L 20 z 26.1.2010, s. 7).

13 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa (Dz.U. L 20 z 26.1.2010, s. 7).

 

13a Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/60/WE z dnia 23 października 2000 r. ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej (Dz.U. L 327 z 22.12.2000, s. 1).

14 COM(2018) 28

14 COM(2018) 28

Poprawka    47

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 31

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(31)  Rybołówstwo i akwakultura wnoszą wkład do bezpieczeństwa żywnościowego oraz wyżywienia. Unia jednak importuje obecnie ponad 60 % produktów rybołówstwa, przez co jest w znacznym stopniu zależna od państw trzecich. Propagowanie spożycia białka pochodzenia rybnego, wyprodukowanego w Unii zgodnie z wysokimi standardami jakości i udostępnianego konsumentom po przystępnych cenach, stanowi znaczące wyzwanie.

(31)  W agendzie ONZ na rzecz zrównoważonego rozwoju do roku 2030 wyeliminowanie głodu, osiągnięcie bezpieczeństwa żywnościowego i lepszego odżywiania uznano za jeden z siedemnastu celów zrównoważonego rozwoju (cel nr 2). Unia w pełni identyfikuje się z tym celem i angażuje się w jego realizację. W tym kontekście rybołówstwo i zrównoważona akwakultura wnoszą wkład do bezpieczeństwa żywnościowego oraz wyżywienia. Unia jednak importuje obecnie ponad 60 % produktów rybołówstwa, przez co jest w znacznym stopniu zależna od państw trzecich. Propagowanie spożycia produktów rybołówstwa, wyprodukowanych w Unii zgodnie z wysokimi standardami jakości i udostępnianych konsumentom po przystępnych cenach, stanowi znaczące wyzwanie, a można je podjąć, dostarczając produkty lokalnego rybołówstwa przybrzeżnego na małą skalę zakładom publicznym, np. szpitalom lub szkołom, oraz wdrażając w placówkach edukacji programy szkoleniowe i uświadamiające na temat znaczenia produktów lokalnego rybołówstwa.

Poprawka    48

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 32

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(32)  Powinno być możliwe przydzielanie z EFMR wsparcia na promocję i zrównoważony rozwój akwakultury, w tym akwakultury słodkowodnej, w celu chowu zwierząt wodnych i uprawy roślin wodnych do produkcji żywności i innych surowców. W niektórych państwach członkowskich nadal obowiązują złożone procedury administracyjne, np. utrudniony dostęp do terenów i uciążliwe procedury przyznawania licencji. Powoduje to, że sektor ma trudności z poprawą wizerunku i konkurencyjności produktów akwakultury. Wsparcie powinno być zgodne z wieloletnimi krajowymi planami strategicznymi na rzecz rozwoju akwakultury, opracowanymi na podstawie rozporządzenia (UE) nr 1380/2013. W szczególności powinno się kwalifikować wsparcie na rzecz zrównoważenia środowiskowego, inwestycji produkcyjnych, innowacji, zdobywania umiejętności zawodowych, poprawy warunków pracy, środków kompensacyjnych zapewniających ważne usługi w zakresie gospodarowania gruntami i zasobami naturalnymi. Działania w zakresie zdrowia publicznego, systemy ubezpieczeń zasobów akwakultury oraz działania w zakresie zdrowia i dobrostanu zwierząt również powinny się kwalifikować. W przypadku inwestycji produkcyjnych wsparcie powinno jednak być zapewnione jedynie za pomocą instrumentów finansowych oraz funduszu InvestEU, które wywierają większy wpływ na rynki i w związku tym stanowią lepsze od dotacji rozwiązanie problemów związanych z finansowaniemtym sektorze.

(32)  Powinno być możliwe przydzielanie z EFMR wsparcia na promocję i zrównoważony rozwój akwakultury, w tym akwakultury słodkowodnej, w celu chowu zwierząt wodnych i uprawy roślin wodnych do produkcji żywności i innych surowców. W niektórych państwach członkowskich nadal obowiązują złożone procedury administracyjne, np. utrudniony dostęp do terenów i uciążliwe procedury przyznawania licencji. Powoduje to, że sektor ma trudności z poprawą wizerunku i konkurencyjności produktów akwakultury. Wsparcie powinno być zgodne z wieloletnimi krajowymi planami strategicznymi na rzecz rozwoju akwakultury, opracowanymi na podstawie rozporządzenia (UE) nr 1380/2013. W szczególności powinno się kwalifikować wsparcie na rzecz zrównoważenia środowiskowego, inwestycji produkcyjnych, innowacji, zdobywania umiejętności zawodowych, poprawy warunków pracy, środków kompensacyjnych zapewniających ważne usługi w zakresie gospodarowania gruntami i zasobami naturalnymi. Działania w zakresie zdrowia publicznego, systemy ubezpieczeń zasobów akwakultury oraz działania w zakresie zdrowia i dobrostanu zwierząt również powinny się kwalifikować. Wsparcie powinno być zapewnianie najlepiej za pomocą instrumentów finansowych, z funduszu InvestEU orazformie dotacji.

Poprawka    49

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 33

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(33)  Bezpieczeństwo żywnościowe jest uzależnione od wydajnych i dobrze zorganizowanych rynków, które zapewniają przejrzystość, stabilność, jakość i różnorodność łańcucha dostaw, jak również informacji dla konsumentów. W tym celu w ramach EFMR powinno być możliwe przydzielanie wsparcia na wprowadzanie do obrotu produktów rybołówstwa i akwakultury, zgodnie z celami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1379/2013 („rozporządzenie o wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury”)15. W szczególności wsparcie powinno być udostępniane na zakładanie organizacji producentów, realizację planów produkcji i wprowadzania do obrotu, wspieranie nowych rynków zbytu oraz opracowanie i upowszechnianie badań rynkowych.

(33)  Bezpieczeństwo żywnościowe jest uzależnione od wydajnych i dobrze zorganizowanych rynków, które zapewniają przejrzystość, stabilność, jakość i różnorodność łańcucha dostaw, jak również informacji dla konsumentów. W tym celu w ramach EFMR powinno być możliwe przydzielanie wsparcia na wprowadzanie do obrotu produktów rybołówstwa i akwakultury, zgodnie z celami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1379/2013 („rozporządzenie o wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury”)15. W szczególności wsparcie powinno być udostępniane między innymi na zakładanie organizacji producentów, w tym spółdzielni rybaków, dla drobnych producentów, na realizację planów produkcji i wprowadzania do obrotu, dopłaty do składowania, kampanie promocyjne i informacyjne, wspieranie nowych rynków zbytu, przeprowadzanie badań dotyczących rynków, ochronę i wzmocnienie Europejskiego Centrum Monitorowania Rynku Produktów Rybołówstwa i Akwakultury (EUMOFA) oraz opracowanie i upowszechnianie badań rynkowych.

_________________

_________________

15 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1379/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury, zmieniające rozporządzenia Rady (WE) nr 1184/2006 i (WE) nr 1224/2009 i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 104/2000 (Dz.U. L 354 z 28.12.2013, s. 1).

15 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1379/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury, zmieniające rozporządzenia Rady (WE) nr 1184/2006 i (WE) nr 1224/2009 i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 104/2000 (Dz.U. L 354 z 28.12.2013, s. 1).

Poprawka    50

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 33 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(33a)  Jakość i różnorodność unijnych produktów rybołówstwa dają przewagę konkurencyjną producentom, co wnosi istotny wkład w dziedzictwo kulturowe i kulinarne, gdzie łączy się pielęgnowanie tradycji kulturowych z rozwojem i stosowaniem nowej wiedzy naukowej. Obywatele i konsumenci coraz częściej poszukują wysokiej jakości produktów o szczególnych cechach związanych z pochodzeniem geograficznym. EFMR może zatem wspierać produkty rybołówstwa objęte rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/20121a. Może zwłaszcza pomagać w uznawaniu i rejestrowaniu oznaczeń geograficznych produktów wysokiej jakości objętych niniejszym rozporządzeniem. Może także wspierać organizacje zarządzające chronionymi nazwami pochodzenia (ChNP) i chronionymi oznaczeniami geograficznymi (ChOG), a także opracowywane przez nie programy poprawy jakości. Pomoc może dotyczyć również prowadzonych przez te organizacje badań służących poszerzeniu wiedzy o konkretnych środkach produkcji, procesach i produktach.

 

___________________

 

1a Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych (Dz.U. L 343 z 14.12.2012, s. 1).

Poprawka    51

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 33 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(33b)  Uwzględniając rezolucję Parlamentu Europejskiego z dnia 4 grudnia 2008 r. w sprawie opracowania europejskiego planu zarządzania populacją kormoranów oraz rezolucję z dnia 17 czerwca 2010 r. w sprawie nowego impulsu dla strategii zrównoważonego rozwoju europejskiej akwakultury, w ramach EFMR należy wspierać badania naukowe i gromadzenie danych na temat wpływu ptaków migrujących na sektor akwakultury i na odnośne zasoby ryb w Unii.

Poprawka    52

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 33 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(33c)  Biorąc pod uwagę konieczność utrzymania rozwijającego się sektora akwakultury i znaczne straty zasobów ryb, jakie sektor ten napotyka z powodu ptaków wędrownych, w ramach EFMR należy uwzględnić pewną rekompensatę za te straty do czasu wdrożenia europejskiego planu zarządzania.

Poprawka    53

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 34

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(34)  Dla dostępności i jakości produktów rybołówstwa i akwakultury duże znaczenie ma przemysł przetwórczy. W ramach EFMR powinno być możliwe przydzielanie wsparcia na ukierunkowane inwestycje w tym sektorze, pod warunkiem że wnoszą one wkład w realizację celów wspólnej organizacji rynków. Wsparcie takie należy przydzielać jedynie w postaci instrumentów finansowych i z funduszu InvestEU, a nie w formie dotacji.

(34)  Dla dostępności i jakości produktów rybołówstwa i akwakultury duże znaczenie ma przemysł przetwórczy. W ramach EFMR powinno być możliwe przydzielanie wsparcia na ukierunkowane inwestycje w tym sektorze, pod warunkiem że wnoszą one wkład w realizację celów wspólnej organizacji rynków. Wsparcie takie może być przydzielane w postaci dotacji, instrumentów finansowych i z funduszu InvestEU.

Uzasadnienie

Należy zapewniać ciągłe wsparcie na rzecz przemysłu przetwórczego, w tym w postaci dotacji, aby zwiększyć jego konkurencyjność. Dotacje nie powinny być wykluczane, gdyż małe i średnie przedsiębiorstwa nie mogą łatwo uzyskać dostępu do instrumentów finansowych.

Poprawka    54

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 34 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(34a)  Oprócz wspomnianych już kwalifikujących się środków powinno być możliwe wspieranie z EFMR innych dziedzin związanych z rybołówstwem i akwakulturą, w tym wspieranie kontrolowanych polowań ochronnych lub zarządzania uciążliwymi gatunkami zwierząt, które zagrażają utrzymaniu zrównoważonego poziomu zasobów ryb, a mianowicie fokami i kormoranami.

Poprawka    55

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 34 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(34b)  Oprócz wspomnianych już kwalifikujących się środków powinno być możliwe wspieranie z EFMR innych dziedzin związanych z rybołówstwem i akwakulturą, w tym rekompensowanie szkód powodowanych przez ssaki i ptaki chronione prawem unijnym, zwłaszcza foki i kormorany.

Poprawka    56

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 35

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(35)  Tworzenie miejsc pracy w regionach nadbrzeżnych jest zależne od kierowanego przez społeczności lokalne rozwoju zrównoważonej niebieskiej gospodarki, która ożywia tkankę społeczną w tych regionach. Wzrost w sektorach i usługach związanych z morzami i oceanami prawdopodobnie przewyższy wzrost światowej gospodarki i wniesie znaczny wkład w zatrudnienie i wzrost do 2030 r. Zrównoważony charakter niebieskiego wzrostu zależy od innowacji i inwestycji w nowych przedsiębiorstwach sektora morskiego i biogospodarki, które mogą zapewniać nowe miejsca pracy i jednocześnie wspierać rozwój lokalny; dotyczy to na przykład modeli ekoturystyki, morskiej energii odnawialnej, innowacyjnego przemysłu stoczniowego wysokiej jakości i nowych usług portowych. Inwestycje publiczne w zrównoważoną niebieską gospodarkę powinny pochodzić głównie z budżetu Unii, natomiast w ramach EFMR należy koncentrować się na warunkach podstawowych dla rozwoju zrównoważonej niebieskiej gospodarki i na usuwaniu „wąskich gardeł”, by ułatwiać inwestowanie i rozwój nowych rynków i technologii lub usług. Wsparcie na rozwój zrównoważonej niebieskiej gospodarki powinno być realizowane według metody zarządzania dzielonego, bezpośredniego i pośredniego.

(35)  Tworzenie miejsc pracy w regionach nadbrzeżnych jest zależne od kierowanego przez społeczności lokalne rozwoju zrównoważonej niebieskiej gospodarki, która rozwija się zgodnie z zasadami ekologii i ożywia tkankę społeczną w tych regionach, w tym na wyspach i w regionach najbardziej oddalonych. Wzrost w sektorach i usługach związanych z morzami i oceanami prawdopodobnie przewyższy wzrost światowej gospodarki i wniesie znaczny wkład w zatrudnienie i wzrost do 2030 r. Zrównoważony charakter niebieskiego wzrostu zależy od innowacji i inwestycji w nowych przedsiębiorstwach sektora morskiego, biogospodarki i biotechnologii, które mogą zapewniać nowe miejsca pracy i jednocześnie wspierać rozwój lokalny, a także opracowywania nowych produktów morskich opartych na biologii; dotyczy to na przykład modeli ekoturystyki, morskiej energii odnawialnej, innowacyjnego przemysłu stoczniowego wysokiej jakości i nowych usług portowych oraz zrównoważonego rozwoju sektora rybołówstwa i akwakultury. Inwestycje publiczne w zrównoważoną niebieską gospodarkę powinny pochodzić głównie z budżetu Unii, natomiast w ramach EFMRA należy koncentrować się na warunkach podstawowych zrównoważonej niebieskiej gospodarki, która rozwija się zgodnie z zasadami ekologii, i na usuwaniu „wąskich gardeł”, by ułatwiać inwestowanie i rozwój nowych rynków i technologii lub usług. Wsparcie na rozwój zrównoważonej niebieskiej gospodarki powinno być realizowane według metody zarządzania dzielonego, bezpośredniego i pośredniego.

Poprawka    57

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 35 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(35a)  Zgodnie z motywem 3 rozporządzenia w sprawie WPRyb połowy rekreacyjne mogą mieć istotny wpływ na zasoby rybne i państwa członkowskie powinny zatem zapewnić, by były one prowadzone w sposób zgodny z celami WPRyb. Jednak połowami rekreacyjnymi nie można zarządzać bez rzetelnego i regularnego gromadzenia danych dotyczących tych połowów, co podkreślono w rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie sytuacji w zakresie połowów rekreacyjnych w Unii Europejskiej (2017/2120 (INI)).

Poprawka    58

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 35 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(35b)  Zrównoważona niebieska gospodarka ma zapewniać zrównoważoną konsumpcję i produkcję oraz zasobooszczędność, a jednocześnie ochronę i utrzymanie różnorodności, wydajności, odporności, głównych funkcji i nieodłącznych wartości ekosystemów morskich. Jej podstawą jest ocena długoterminowych potrzeb obecnych i przyszłych pokoleń. Wymaga to również odpowiedniego ustalania cen towarów i usług.

Uzasadnienie

Zrównoważona niebieska gospodarka wymaga, by działalność gospodarcza, społeczna i środowiskowa była nieodłącznym elementem ekosystemu morskiego, dlatego należy utrzymać równowagę między poprawą warunków życia i zwiększaniem dobrobytu lokalnych społeczności nadbrzeżnych a ochroną ekosystemów morskich. Zrównoważona niebieska gospodarka przyniesie wartość ekonomiczną dla środowiska morskiego tylko wtedy, gdy będzie możliwe zachowanie i ochrona zasobów i ekosystemów morskich.

Poprawka    59

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 35 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(35c)  Istnieje zapotrzebowanie na środki wsparcia w celu ułatwienia dialogu społecznego i wykorzystania EFMR do wspierania szkolenia wykwalifikowanych specjalistów dla sektora morskiego i gospodarki rybnej. Znaczenie modernizacji sektora morskiego i rybołówstwa oraz rola innowacji w tym względzie wymagają zweryfikowania alokacji finansowych przeznaczonych na szkolenia zawodowe w EFMR.

Uzasadnienie

Ta poprawka nawiązuje do art. 25 i 27 opinii PECH 2017/2052 (INI) i wskazuje na konieczność przyznania środków z EFMR na szkolenie obecnych i przyszłych pracowników tego sektora bez żadnych ograniczeń wiekowych, w celu poprawy zrównoważonego rozwoju gospodarczego i środowiskowego w zakresie działań połowowych.

Poprawka    60

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 35 d (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(35d)  Aby poprawić konkurencyjność i wynik gospodarczy działalności połowowej i morskiej, konieczne jest także inwestowanie w kapitał ludzki. Dlatego też EFMR powinien wspierać usługi doradcze, współpracę między naukowcami a rybakami, szkolenie zawodowe, uczenie się przez całe życie oraz stymulować upowszechnianie wiedzy, pomagać poprawić ogólne wyniki i konkurencyjność podmiotów oraz promować dialog społeczny. Uznaje się rolę małżonków i partnerów życiowych rybaków pracujących na własny rachunek, dlatego pod pewnymi warunkami także oni powinni otrzymać wsparcie na szkolenie zawodowe, uczenie się przez całe życie i upowszechnianie wiedzy oraz tworzenie sieci kontaktów, które przyczyniają się do ich rozwoju zawodowego.

Uzasadnienie

Ta poprawka ponownie wprowadza motyw 31 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014 r., dotyczący inwestowania w kapitał ludzki. Włączenie nowych wykwalifikowanych pracowników jest szczególnie istotne dla społeczności nadbrzeżnych utrzymujących się z działań połowowych.

Poprawka    61

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 36

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(36)  Rozwój zrównoważonej niebieskiej gospodarki w dużej mierze zależy od partnerstw zawieranych między podmiotami lokalnymi wspierających żywotność społeczności i gospodarek nadbrzeżnych. EFMR powinien zapewnić narzędzia wspierania takich partnerstw. W tym celu wsparcie na rozwój lokalny kierowany przez społeczność powinno być udostępniane według metody zarządzania dzielonego. Takie rozwiązanie powinno sprzyjać zróżnicowaniu gospodarczemu w skali lokalnej dzięki rozwojowi rybołówstwa przybrzeżnego i słodkowodnego, akwakultury i zrównoważonej niebieskiej gospodarki. Strategie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność powinny zapewniać, aby społeczności lokalne w lepszy sposób wykorzystywały możliwości zrównoważonej niebieskiej gospodarki i czerpały z nich korzyści, wykorzystując i rozwijając zasoby środowiskowe, kulturowe, społeczne i ludzkie. W związku z tym każde partnerstwo lokalne powinno być zgodne z głównymi założeniami odpowiedniej strategii i zapewniać wyważony udział i reprezentatywność wszystkich zainteresowanych stron działających w lokalnej zrównoważonej niebieskiej gospodarce.

(36)  Rozwój zrównoważonej niebieskiej gospodarki w dużej mierze zależy od partnerstw zawieranych między podmiotami lokalnymi wspierających żywotność i trwałość ludności społeczności i gospodarek nadbrzeżnych i wyspiarskich. EFMR powinien zapewnić narzędzia wspierania takich partnerstw. W tym celu wsparcie na rozwój lokalny kierowany przez społeczność powinno być udostępniane według metody zarządzania dzielonego. Takie rozwiązanie powinno sprzyjać zróżnicowaniu gospodarczemu w skali lokalnej dzięki rozwojowi rybołówstwa przybrzeżnego i słodkowodnego, akwakultury i zrównoważonej niebieskiej gospodarki. Strategie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność powinny zapewniać, aby społeczności lokalne w lepszy sposób wykorzystywały możliwości zrównoważonej niebieskiej gospodarki i czerpały z nich korzyści, wykorzystując i rozwijając zasoby środowiskowe, kulturowe, społeczne i ludzkie. W związku z tym każde partnerstwo lokalne powinno być zgodne z głównymi założeniami odpowiedniej strategii i zapewniać wyważony udział i reprezentatywność wszystkich zainteresowanych stron działających w lokalnej zrównoważonej niebieskiej gospodarce.

Poprawka    62

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 37

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(37)  W ramach zarządzania dzielonego z EFMR powinno być możliwe przydzielanie wsparcia na zrównoważoną niebieską gospodarkę poprzez gromadzenie i wykorzystywanie danych oraz zarządzanie tymi danymi w celu poszerzenia wiedzy o stanie środowiska morskiego. Celem takiego wsparcia powinno być spełnienie wymogów dyrektywy 92/43/EWG i dyrektywy 2009/147/WE, wspieranie planowania przestrzennego obszarów morskich oraz poprawa jakości danych i wymiany danych w ramach europejskiej sieci informacji i obserwacji środowiska morskiego.

(37)  W ramach zarządzania dzielonego z EFMRA powinno być możliwe przydzielanie wsparcia na zrównoważoną niebieską gospodarkę, która rozwija się zgodnie z zasadami ekologii, poprzez gromadzenie i wykorzystywanie danych oraz zarządzanie tymi danymi w celu poszerzenia wiedzy o stanie środowiska morskiego i słodkowodnego oraz o stanie zasobów. Celem takiego wsparcia powinno być spełnienie wymogów dyrektywy 92/43/EWG i dyrektywy 2009/147/WE, wspieranie planowania przestrzennego obszarów morskich, zrównoważoność sektora rybołówstwa i akwakultury oraz poprawa jakości danych i wymiany danych w ramach europejskiej sieci informacji i obserwacji środowiska morskiego.

Poprawka    63

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 38

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(38)  W ramach zarządzania bezpośredniego i pośredniego EFMR należy koncentrować się na warunkach podstawowych dla rozwoju zrównoważonej niebieskiej gospodarki. Obejmuje to wspieranie zintegrowanego sprawowania rządów i zarządzania w zakresie polityki morskiej, promowanie transferu i wykorzystywania wyników badań naukowych, innowacji i technologii w niebieskiej gospodarce, doskonalenie umiejętności związanych z morzem, szerzenie podstawowej wiedzy o morzach i oceanach oraz poprawę wymiany danych społeczno-ekonomicznych dotyczących zrównoważonej niebieskiej gospodarki, wspieranie zrównoważonej, niskoemisyjnej i odpornej na zmianę klimatu zrównoważonej niebieskiej gospodarki oraz opracowanie serii projektów oraz innowacyjnych instrumentów finansowych. W wymienionych wyżej dziedzinach należy odpowiednio uwzględnić specyficzną sytuację regionów najbardziej oddalonych.

(38)  W ramach zarządzania bezpośredniego i pośredniego EFMR należy koncentrować się na tworzeniu warunków sprzyjających zrównoważonej niebieskiej gospodarce, która rozwija się zgodnie z zasadami ekologii, prowadzącej do zdrowego środowiska morskiego dzięki wspieraniu zintegrowanego sprawowania rządów i zarządzania w polityce morskiej, wspieraniu transferu i wykorzystywania wyników badań naukowych, innowacji i technologii w niebieskiej gospodarce, doskonaleniu umiejętności związanych z morzem, szerzeniu podstawowej wiedzy o morzach i oceanach oraz poprawie wymiany danych środowiskowych i społeczno-ekonomicznych dotyczących zrównoważonej niebieskiej gospodarki, wspieraniu zrównoważonej, niskoemisyjnej i odpornej na zmianę klimatu zrównoważonej niebieskiej gospodarki oraz opracowaniu szeregu projektów oraz innowacyjnych instrumentów finansowych. W wymienionych wyżej dziedzinach należy odpowiednio uwzględnić specyficzną sytuację regionów najbardziej oddalonych i wysp uwzględnionych w art. 174 TFUE.

Poprawka    64

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 39

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(39)  60 % mórz i oceanów leży poza granicami jurysdykcji państwowej. Oznacza to, że za te obszary odpowiada wspólnie społeczność międzynarodowa. Większość problemów związanych z morzami i oceanami, np. przełowienie, zmiana klimatu, zakwaszanie środowiska, zanieczyszczenie i zanik różnorodności biologicznej, ma charakter transgraniczny i z tego powodu wymaga reakcji zbiorowej. Na mocy Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawie morza, której Unia jest stroną zgodnie z decyzją Rady 98/392/WE16, ustanowiono wiele uprawnień jurysdykcyjnych, instytucji i szczegółowych ram, aby regulować działalność człowieka na morzach i oceanach oraz zarządzać tą działalnością. Od kilku lat panuje powszechna opinia, że środowiskiem morskim i działalnością człowieka na morzu należy zarządzać w sposób bardziej skuteczny, aby zaradzić coraz większej presji na to środowisko.

(39)  60 % mórz i oceanów leży poza granicami jurysdykcji państwowej. Oznacza to, że za te obszary odpowiada wspólnie społeczność międzynarodowa. Większość problemów związanych z morzami i oceanami, np. przełowienie, zmiana klimatu, zakwaszanie środowiska, zanieczyszczenie, poszukiwania złóż ropy naftowej czy wydobycie kopalin z dna morskiego, powodujące zmniejszanie się różnorodności biologicznej, ma charakter transgraniczny i z tego powodu wymaga reakcji zbiorowej. Na mocy Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawie morza, której Unia jest stroną zgodnie z decyzją Rady 98/392/WE16, ustanowiono wiele uprawnień jurysdykcyjnych, instytucji i szczegółowych ram, aby regulować działalność człowieka na morzach i oceanach oraz zarządzać tą działalnością. Od kilku lat panuje powszechna opinia, że środowiskiem morskim i działalnością człowieka na morzu należy zarządzać w sposób bardziej skuteczny, aby zaradzić coraz większej presji na morza i oceany.

_________________

_________________

16 Decyzja Rady 98/392/WE z dnia 23 marca 1998 r. dotycząca zawarcia przez Wspólnotę Europejską Konwencji Narodów Zjednoczonych z dnia 10 grudnia 1982 r. o prawie morza i Porozumienia z dnia 28 lipca 1994 r. odnoszącego się do stosowania jego części XI (Dz.U. L 179 z 23.6.1998, s. 1).

16 Decyzja Rady 98/392/WE z dnia 23 marca 1998 r. dotycząca zawarcia przez Wspólnotę Europejską Konwencji Narodów Zjednoczonych z dnia 10 grudnia 1982 r. o prawie morza i Porozumienia z dnia 28 lipca 1994 r. odnoszącego się do stosowania jego części XI (Dz.U. L 179 z 23.6.1998, s. 1).

Poprawka    65

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 40

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(40)  Jako że Unia to jeden ze światowych podmiotów polityki morskiej, jest silnie zaangażowana we wspieranie międzynarodowego zarządzania oceanami, zgodnie ze wspólnym komunikatem do Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów z dnia 10 listopada 2016 r. zatytułowanym „Międzynarodowe zarządzanie oceanami – program działań na rzecz przyszłości oceanów”17. Unijna polityka zarządzania oceanami stanowi nowy rodzaj polityki, w której morza i oceany traktowane są w sposób zintegrowany. Międzynarodowe zarządzanie oceanami ma zasadnicze znaczenie nie tylko dla realizacji agendy na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030, a zwłaszcza celu zrównoważonego rozwoju nr 14 (ochrona i zrównoważone wykorzystywanie oceanów, mórz i zasobów morskich), ale również dla zagwarantowania bezpieczeństwa i czystości mórz i oceanów, ochrony na nich oraz zrównoważonego zarządzania nimi w przyszłości. Unia powinna wywiązać się z tych zobowiązań międzynarodowych i zdecydowanie propagować – na szczeblu dwustronnym, regionalnym i wielostronnym – lepsze międzynarodowe zarządzanie oceanami. Polegałoby ono m.in. na zapobieganiu nielegalnym, nieraportowanymnieuregulowanym połowom oraz ich powstrzymywaniu i eliminowaniu, poprawie ram międzynarodowego zarządzania oceanami, zmniejszeniu presji na morza i oceany, tworzeniu warunków sprzyjających zrównoważonej niebieskiej gospodarce oraz ulepszeniu międzynarodowych badań naukowych i danych dotyczących mórz i oceanów.

(40)  Jako że Unia to jeden ze światowych podmiotów polityki morskiej, jest silnie zaangażowana we wspieranie międzynarodowego zarządzania oceanami, zgodnie ze wspólnym komunikatem do Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów z dnia 10 listopada 2016 r. zatytułowanym „Międzynarodowe zarządzanie oceanami – program działań na rzecz przyszłości oceanów”17. Unijna polityka zarządzania oceanami stanowi nowy rodzaj polityki, w której morza i oceany traktowane są w sposób zintegrowany. Międzynarodowe zarządzanie oceanami ma zasadnicze znaczenie nie tylko dla realizacji agendy na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030, a zwłaszcza celu zrównoważonego rozwoju nr 14 (ochrona i zrównoważone wykorzystywanie oceanów, mórz i zasobów morskich), ale również dla zagwarantowania bezpieczeństwa i czystości mórz i oceanów, ochrony na nich oraz zrównoważonego zarządzania nimi w przyszłości. Unia powinna wywiązać się z tych zobowiązań międzynarodowych i zdecydowanie propagować i prowadzić – na szczeblu dwustronnym, regionalnym i wielostronnym – lepsze międzynarodowe zarządzanie oceanami. Polegałoby ono m.in. na zapobieganiu połowom NNN, ich powstrzymywaniueliminowaniu oraz minimalizowaniu ich wpływu na środowisko morskie, poprawie ram międzynarodowego zarządzania oceanami, zmniejszeniu presji na morza i oceany, tworzeniu warunków sprzyjających zrównoważonej niebieskiej gospodarce, która rozwija się zgodnie z zasadami ekologii, oraz ulepszeniu międzynarodowych badań naukowych i danych dotyczących mórz i oceanów.

_________________

_________________

17 JOIN(2016) 49

17 JOIN(2016) 49

Poprawka    66

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 43

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(43)  W ramach zarządzania dzielonego każde państwo członkowskie powinno przygotować jeden program, który Komisja zatwierdzi. W kontekście regionalizacji oraz aby zachęcić państwa członkowskie do przyjęcia bardziej strategicznego podejścia w trakcie opracowywania programów, Komisja powinna sporządzić dla każdego basenu morskiego analizę, w której wskaże wspólne mocne i słabe strony z punktu widzenia realizacji celów WPRyb. Zarówno państwom członkowskim, jak i Komisji analiza ta pomoże uwzględnić wyzwania i potrzeby regionalne podczas negocjowania każdego programu. Przy ocenie programów Komisja powinna wziąć pod uwagę wyzwania środowiskowe i społeczno-ekonomiczne związane z WPRyb, wyniki społeczno-ekonomiczne zrównoważonej niebieskiej gospodarki, problemy występujące na poziomie basenów morskich, ochronę i odbudowę ekosystemów morskich, ograniczenie ilości odpadów morskich oraz łagodzenie zmiany klimatu i przystosowanie się do niej.

(43)  W ramach zarządzania dzielonego każde państwo członkowskie powinno – we współpracy ze wszystkimi regionami – przygotować jeden program, który Komisja zatwierdzi. W kontekście regionalizacji oraz aby zachęcić państwa członkowskie do przyjęcia bardziej strategicznego podejścia w trakcie opracowywania programów, Komisja powinna sporządzić dla każdego basenu morskiego analizę, w której wskaże wspólne mocne i słabe strony z punktu widzenia realizacji celów WPRyb. Zarówno państwom członkowskim, jak i Komisji analiza ta pomoże uwzględnić wyzwania i potrzeby regionalne podczas negocjowania każdego programu. Przy ocenie programów Komisja powinna wziąć pod uwagę wyzwania środowiskowe i społeczno-ekonomiczne związane z WPRyb, wyniki społeczno-ekonomiczne zrównoważonej niebieskiej gospodarki, która rozwija się zgodnie z zasadami ekologii, zwłaszcza w odniesieniu do rybołówstwa przybrzeżnego na małą skalę, problemy występujące na poziomie basenów morskich, ochronę i odbudowę ekosystemów morskich, ograniczenie ilości i zbieranie odpadów morskich oraz walkę ze zmianą klimatu, jej łagodzenie i przystosowanie się do niej.

Poprawka    67

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 43 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(43a)  W celu skutecznego wdrażania środków zarządczych na szczeblu regionalnym państwa członkowskie powinny wprowadzić system współzarządzania obejmujący regionalne komitety doradcze, organizacje rybaków oraz właściwe instytucje lub organy, aby wesprzeć dialog i zwiększyć zaangażowanie stron.

Poprawka    68

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 44 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(44a)  Procedury płatności na mocy obecnego EFMR zostały uznane za nieskuteczne, ponieważ po czterech latach stosowania wykorzystano jedynie 11 % środków. Procedurę tę należy usprawnić, aby przyspieszyć płatności na rzecz beneficjentów, w szczególności w odniesieniu do poszczególnych osób lub rodzin.

Poprawka    69

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 46 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(46a)  Komisja powinna także zapewniać odpowiednie narzędzia, by informować społeczeństwo na temat rybołówstwa i akwakultury oraz korzyści płynących ze spożycia różnorodnych ryb i owoców morza.

Uzasadnienie

Zróżnicowanie spożywanych ryb zmniejszy presję połowową na najbardziej popularne gatunki.

Poprawka    70

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 47

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(47)  Zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr [rozporządzenie w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii], rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 883/201319, rozporządzeniem Rady (WE, Euratom) nr 2988/9520, rozporządzeniem Rady (Euratom, WE) nr 2185/9621 i rozporządzeniem Rady (UE) 2017/193922 interesy finansowe Unii należy chronić za pomocą proporcjonalnych środków, w tym środków zapobiegania nieprawidłowościom (w tym nadużyciom finansowym), ich wykrywania, korygowania i dochodzenia, a także odzyskiwania środków straconych, nienależnie wypłaconych lub nieodpowiednio wykorzystanych oraz, w stosownych przypadkach, nakładania sankcji administracyjnych. W szczególności, zgodnie z rozporządzeniem (UE, Euratom) nr 883/2013 i rozporządzeniem (Euratom, WE) nr 2185/96 Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) może prowadzić dochodzenia, w tym kontrole na miejscu i inspekcje, w celu ustalenia, czy miały miejsce nadużycie finansowe, korupcja lub jakiekolwiek inne nielegalne działanie, naruszające interesy finansowe Unii. Zgodnie z rozporządzeniem Rady (UE) 2017/1939 Prokuratura Europejska (EPPO) może prowadzić dochodzenia i ścigać nadużycia finansowe i inne przestępstwa naruszające interesy finansowe Unii, jak przewidziano w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/137123. Zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr [rozporządzenie w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii] każda osoba lub podmiot, które otrzymują środki finansowe Unii, w pełni współpracują w celu ochrony interesów finansowych Unii, przyznają konieczne prawa i dostęp Komisji, OLAF-owi, EPPO i Europejskiemu Trybunałowi Obrachunkowemu (ETO) oraz zapewniają, aby wszelkie osoby trzecie uczestniczące w wykonaniu środków finansowych Unii przyznały tym organom równoważne prawa. Państwa członkowskie powinny zapewnić, aby podczas zarządzania EFMR i jego wdrażania interesy finansowe Unii były chronione, zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr [rozporządzenie w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii] i z rozporządzeniem (UE) nr [rozporządzenie w sprawie wspólnych przepisów].

(47)  Zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr [rozporządzenie w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii], rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 883/201319, rozporządzeniem Rady (WE, Euratom) nr 2988/9520, rozporządzeniem Rady (Euratom, WE) nr 2185/9621 i rozporządzeniem Rady (UE) 2017/193922 interesy finansowe Unii należy chronić za pomocą proporcjonalnych środków, w tym środków zapobiegania nieprawidłowościom (w tym nadużyciom finansowym), ich wykrywania, korygowania i dochodzenia, a także odzyskiwania środków straconych, nienależnie wypłaconych lub nieodpowiednio wykorzystanych oraz, w stosownych przypadkach, nakładania sankcji administracyjnych. W szczególności, zgodnie z rozporządzeniem (UE, Euratom) nr 883/2013 i rozporządzeniem (Euratom, WE) nr 2185/96 Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) powinien prowadzić dochodzenia, w tym kontrole na miejscu i inspekcje, w celu ustalenia, czy miały miejsce nadużycie finansowe, korupcja lub jakiekolwiek inne nielegalne działanie, naruszające interesy finansowe Unii. Zgodnie z rozporządzeniem Rady (UE) 2017/1939 Prokuratura Europejska (EPPO) powinna prowadzić dochodzenia i ścigać nadużycia finansowe i inne przestępstwa naruszające interesy finansowe Unii, jak przewidziano w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/137123. Zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr [rozporządzenie w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii] każda osoba lub podmiot, które otrzymują środki finansowe Unii, w pełni współpracują w celu ochrony interesów finansowych Unii, przyznają konieczne prawa i dostęp Komisji, OLAF-owi, EPPO i Europejskiemu Trybunałowi Obrachunkowemu (ETO) oraz zapewniają, aby wszelkie osoby trzecie uczestniczące w wykonaniu środków finansowych Unii przyznały tym organom równoważne prawa. Państwa członkowskie powinny zapewnić, aby podczas zarządzania EFMR i jego wdrażania interesy finansowe Unii były chronione, zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr [rozporządzenie w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii] i z rozporządzeniem (UE) nr [rozporządzenie w sprawie wspólnych przepisów].

_________________

_________________

19 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 883/2013 z dnia 11 września 2013 r. dotyczące dochodzeń prowadzonych przez Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 1073/1999 Parlamentu Europejskiego i Rady i rozporządzenie Rady (Euratom) nr 1074/1999 (Dz.U. L 248 z 18.9.2013, s. 1).

19 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 883/2013 z dnia 11 września 2013 r. dotyczące dochodzeń prowadzonych przez Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 1073/1999 Parlamentu Europejskiego i Rady i rozporządzenie Rady (Euratom) nr 1074/1999 (Dz.U. L 248 z 18.9.2013, s. 1).

20 Rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 2988/95 z dnia 18 grudnia 1995 r. w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 312 z 23.12.1995, s. 1).

20 Rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 2988/95 z dnia 18 grudnia 1995 r. w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 312 z 23.12.1995, s. 1).

21 Rozporządzenie Rady (Euratom, WE) nr 2185/96 z dnia 11 listopada 1996 r. w sprawie kontroli na miejscu oraz inspekcji przeprowadzanych przez Komisję w celu ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich przed nadużyciami finansowymi i innymi nieprawidłowościami (Dz.U. L 292 z 15.11.1996, s. 2).

21 Rozporządzenie Rady (Euratom, WE) nr 2185/96 z dnia 11 listopada 1996 r. w sprawie kontroli na miejscu oraz inspekcji przeprowadzanych przez Komisję w celu ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich przed nadużyciami finansowymi i innymi nieprawidłowościami (Dz.U. L 292 z 15.11.1996, s. 2).

22 Rozporządzenie Rady (UE) 2017/1939 z dnia 12 października 2017 r. wdrażające wzmocnioną współpracę w zakresie ustanowienia Prokuratury Europejskiej (Dz.U. L 283 z 31.10.2017, s. 1).

22 Rozporządzenie Rady (UE) 2017/1939 z dnia 12 października 2017 r. wdrażające wzmocnioną współpracę w zakresie ustanowienia Prokuratury Europejskiej (Dz.U. L 283 z 31.10.2017, s. 1).

23 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1371 z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie zwalczania za pośrednictwem prawa karnego nadużyć na szkodę interesów finansowych Unii (Dz.U. L 198 z 28.7.2017, s. 29).

23 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1371 z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie zwalczania za pośrednictwem prawa karnego nadużyć na szkodę interesów finansowych Unii (Dz.U. L 198 z 28.7.2017, s. 29).

Poprawka    71

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 48

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(48)  W celu zwiększenia przejrzystości w zakresie wykorzystania funduszy unijnych i należytego zarządzania finansowego nimi, w szczególności wzmocnienia kontroli publicznej nad wykorzystanymi środkami finansowymi, pewne informacje na temat operacji finansowanych w ramach EFMR należy opublikować na stronie internetowej państwa członkowskiego zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr [rozporządzenie w sprawie wspólnych przepisów]. Gdy państwo członkowskie publikuje informacje na temat operacji finansowanych w ramach EFMR, musi przestrzegać przy tym przepisów dotyczących ochrony danych osobowych określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/67924.

(48)  W celu zwiększenia przejrzystości w zakresie wykorzystania funduszy unijnych i należytego zarządzania finansowego nimi, w szczególności wzmocnienia kontroli publicznej nad wykorzystanymi środkami finansowymi, informacje na temat operacji finansowanych w ramach EFMR należy opublikować na stronie internetowej państwa członkowskiego zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr [rozporządzenie w sprawie wspólnych przepisów]. Gdy państwo członkowskie publikuje informacje na temat operacji finansowanych w ramach EFMR, musi przestrzegać przy tym przepisów dotyczących ochrony danych osobowych określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/67924.

_________________

_________________

24 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016, s. 1).

24 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016, s. 1).

Poprawka    72

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 2 – punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2)  „wspólny mechanizm wymiany informacji” (CISE) oznacza zbiór systemów stworzony w celu wspierania wymiany informacji między organami prowadzącymi nadzór morski, między sektorami i ponad granicami, tak aby organy te dysponowały szerszą wiedzą o działaniach na morzu;

2)  „wspólny mechanizm wymiany informacji” (CISE) oznacza zbiór systemów stworzony w celu wspierania wymiany informacji między organami prowadzącymi nadzór morski, między sektorami i ponad granicami, tak aby organy te dysponowały szerszą wiedzą o działaniach prowadzonych na morzu;

Poprawka    73

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 2 – punkt 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3)  „straż przybrzeżna” oznacza organy krajowe wykonujące funkcje straży przybrzeżnej, które obejmują bezpieczeństwo morskie, ochronę na morzu, odprawę celną na morzu, zapobieganie nielegalnemu handlowi i przemytowi oraz ich zwalczanie, związane z tym ściganie przestępstw na morzu, morską kontrolę graniczną, nadzór morski, ochronę środowiska morskiego, działania poszukiwawczo-ratownicze, reagowanie na wypadki i katastrofy, kontrolę rybołówstwa oraz inne działania związane z tymi funkcjami;

3)  „straż przybrzeżna” oznacza organy krajowe wykonujące funkcje straży przybrzeżnej, które obejmują bezpieczeństwo morskie, ochronę na morzu, odprawę celną na morzu, zapobieganie nielegalnemu handlowi i przemytowi oraz ich zwalczanie, związane z tym ściganie przestępstw na morzu, morską kontrolę graniczną, nadzór morski, ochronę środowiska morskiego, działania poszukiwawczo-ratownicze, reagowanie na wypadki i katastrofy, kontrolę rybołówstwa, inspekcje oraz inne działania związane z tymi funkcjami;

Poprawka    74

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 2 – punkt 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

6a)  „połowy rekreacyjne” oznaczają niekomercyjną działalność połowową polegającą na eksploatowaniu żywych zasobów morza do celów rekreacyjnych, turystycznych lub sportowych;

Poprawka    75

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 2 – punkt 6 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

6b)  „sektor rybołówstwa rekreacyjnego” oznacza wszystkie segmenty rybołówstwa rekreacyjnego oraz przedsiębiorstwa i miejsca pracy zależne od takiego rybołówstwa lub przez nie tworzone;

Poprawka    76

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 2 – punkt 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

7a)  „rybak prowadzący połowy z brzegu” oznacza każdą osobę fizyczną zajmującą się zarobkową działalnością połowową z brzegu uznaną przez dane państwo członkowskie;

Uzasadnienie

Sytuacja rybaków prowadzących połowy z brzegu często jest podobna do sytuacji rybaków trudniących się rybołówstwem przybrzeżnym na małą skalę. Dlatego rybacy ci również powinni podlegać przepisom dotyczącym wsparcia z EFMR.

Poprawka    77

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 2 – punkt 12

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

12)  „inwestycje produkcyjne w akwakulturę” oznaczają inwestycje w budowę, rozbudowę, modernizację lub wyposażenie obiektów produkcyjnych w sektorze akwakultury;

skreśla się

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka wynika ze skreślenia słowa „produkcyjne” w art. 23 ust. 3.

Poprawka    78

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 2 – punkt 13

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

13)  „strategia na rzecz basenu morskiego” oznacza zintegrowane ramy, które służą do rozwiązywania wspólnych związanych z morzem problemów, z którymi borykają się państwa członkowskie (a w stosownych przypadkach również państwa trzecie), w basenie morskim lub co najmniej jednym podobszarze basenu morskiego, a także służą do wspierania współpracy i koordynacji w celu osiągnięcia spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej; strategię opracowuje Komisja we współpracy z odnośnymi państwami, ich regionami i innymi zainteresowanymi stronami zależnie od przypadku;

13)  „strategia na rzecz basenu morskiego” oznacza zintegrowane ramy służące do rozwiązywania wspólnych związanych z morzem problemów, z którymi borykają się państwa członkowskie (a w stosownych przypadkach również państwa trzecie), w danym basenie morskim lub co najmniej jednym podobszarze basenu morskiego, a także służą do wspierania współpracy i koordynacji w celu osiągnięcia spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej; strategię opracowuje Komisja we współpracy z odnośnymi państwami członkowskimi i państwami trzecimi, ich regionami i innymi zainteresowanymi stronami zależnie od przypadku;

Poprawka    79

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 2 – punkt 14

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

14)  „łodziowe rybołówstwo przybrzeżne oznacza połowy prowadzone przez statki rybackie o długości całkowitej poniżej 12 metrów niekorzystające z narzędzi ciągnionych wymienionych w art. 2 pkt 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 1967/200626;

14)  „rybołówstwo przybrzeżne na małą skalę” oznacza połowy prowadzone przez statki rybackie o długości całkowitej poniżej 12 metrów niekorzystające z narzędzi ciągnionych wymienionych w art. 2 pkt 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 1967/200626, a także połowy z brzegu oraz zbieranie skorupiaków, mięczaków i innych bezkręgowców morskich;

_________________

_________________

26 Rozporządzenie Rady (WE) nr 1967/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie środków zarządzania zrównoważoną eksploatacją zasobów rybołówstwa Morza Śródziemnego, zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 2847/93 i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1626/94 (Dz.U. L 409 z 30.12.2006, s. 11).

26 Rozporządzenie Rady (WE) nr 1967/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie środków zarządzania zrównoważoną eksploatacją zasobów rybołówstwa Morza Śródziemnego, zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 2847/93 i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1626/94 (Dz.U. L 409 z 30.12.2006, s. 11).

Uzasadnienie

Należy wyraźnie zaznaczyć, że połowy z brzegu również należą do sektora rybołówstwa przybrzeżnego na małą skalę. W czasie realizacji EFMR w okresie 2014–2020 służby Komisji poinformowały – w odpowiedzi na prośbę o interpretację definicji rybołówstwa przybrzeżnego na małą skalę – że kategoria ta obejmuje połowy z brzegu oraz zbieranie skorupiaków, mięczaków i innych bezkręgowców morskich.

Poprawka    80

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 2 – punkt 14 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

14a)  „flota z regionów najbardziej oddalonych prowadząca połowy na małą skalę” oznacza flotę prowadząca połowy na małą skalę działającą w regionach najbardziej oddalonych, zgodnie z definicją przyjętą w poszczególnych krajowych programach operacyjnych;

Poprawka    81

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 2 – punkt 15

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

15)  „zrównoważona niebieska gospodarka” oznacza wszystkie sektorowe i międzysektorowe działania gospodarcze prowadzone na całym jednolitym rynku, związane z oceanami, morzami, wybrzeżami i wodami śródlądowymi (w tym w regionach najbardziej oddalonych oraz państwach śródlądowych Unii), obejmujące sektory wschodzące i nierynkowe wyroby i usługi oraz zgodne z przepisami Unii w zakresie środowiska.

15)  „zrównoważona niebieska gospodarka” oznacza wszystkie sektorowe i międzysektorowe działania gospodarcze prowadzone na całym jednolitym rynku, związane z oceanami, morzami, wybrzeżami i wodami śródlądowymi (w tym w regionach wyspiarskich i najbardziej oddalonych oraz państwach śródlądowych Unii), obejmujące sektory wschodzące i nierynkowe wyroby i usługi oraz mające na celu zapewnienie obecnym i przyszłym pokoleniom dobrobytu środowiskowego, społecznego i gospodarczego, a jednocześnie utrzymanie i odtworzenie zdrowych ekosystemów morskich oraz ochronę zasobów naturalnych podatnych na zagrożenia, zgodnie z przepisami Unii w zakresie środowiska;

Poprawka    82

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 2 – punkt 15 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

15a)  „współzarządzanie” oznacza uzgodnienie partnerskie, w ramach którego rząd, wspólnota lokalnych użytkowników zasobów (rybacy), podmioty zewnętrzne (organizacje pozarządowe, instytucje badawcze), a niekiedy inne zainteresowane strony z sektora rybołówstwa i zasobów przybrzeżnych (właściciele łodzi, podmioty zajmujące się handlem rybami, agencje kredytowe lub pożyczkowe, branża turystyczna itp.) dzielą się odpowiedzialnością i uprawnieniami przy podejmowaniu decyzji dotyczących zarządzania rybołówstwem;

Uzasadnienie

Definicja FAO z portalu FAO http://www.fao.org/faoterm/en/.

Poprawka    83

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 2 – punkt 15 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

15b)  „incydent środowiskowy” oznacza przypadkowe zjawisko mające przyczyny naturalne lub spowodowane przez człowieka i prowadzące do zniszczeń w środowisku.

Uzasadnienie

Pojęcie incydentu środowiskowego zapisane w art. 18 ust. 1 lit. d) nie zostało zdefiniowane; pewność prawa wymaga, by je zdefiniować.

Poprawka    84

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – akapit 1 – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1)  wsparcie zrównoważonego rybołówstwa i ochrony żywych zasobów morza;

1)  wsparcie zrównoważonego rybołówstwa;

Poprawka    85

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – akapit 1 – punkt 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a)  wsparcie zrównoważonej akwakultury;

Poprawka    86

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – akapit 1 – punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2)  wkład w bezpieczeństwo żywnościowe w Unii dzięki konkurencyjności i zrównoważoności w akwakulturze oraz na rynkach;

2)  wkład w bezpieczeństwo żywnościowe w Unii dzięki konkurencyjności i zrównoważoności rynków rybołówstwa i akwakultury oraz sektorów związanych z przetwórstwem;

Poprawka    87

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – akapit 1 – punkt 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3)  wkład w rozwój zrównoważonej niebieskiej gospodarki oraz wsparcie dobrobytu społeczności nadbrzeżnych;

3)  wkład w rozwój zrównoważonej niebieskiej gospodarki, z uwzględnieniem pojemności ekologicznej, a także wsparcie dobrobytu oraz spójności gospodarczej i społecznej w społecznościach nadbrzeżnych, wyspiarskich i śródlądowych;

Poprawka    88

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Wsparcie z EFMR musi wnosić wkład w realizację celów Unii związanych ze środowiskiem oraz łagodzeniem zmiany klimatu i przystosowaniem się do niej. Wkład ten musi być monitorowany zgodnie z metodyką określoną w załączniku IV.

Wsparcie z EFMR musi także wnosić wkład w realizację celów Unii związanych ze środowiskiem oraz łagodzeniem zmiany klimatu i przystosowaniem się do niej. Wkład ten musi być monitorowany zgodnie z metodyką określoną w załączniku IV.

Poprawka    89

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 4a

 

Regiony najbardziej oddalone

 

Wszystkie przepisy niniejszego rozporządzenia muszą uwzględniać szczególne ograniczenia uznane w art. 349 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Poprawka    90

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Pula środków finansowych na realizację EFMR na lata 2021–2027 wynosi 6 140 000 000 EUR według cen bieżących.

1.  Pula środków finansowych na realizację EFMR na lata 2021–2027 zostaje zwiększona do 6 867 000 000 EUR według cen stałych z 2018 r. (tj. 7 739 000 000 EUR według cen bieżących).

Poprawka    91

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Część puli środków finansowych objęta zarządzaniem dzielonym, jak określono w tytule II, wynosi 5 311 000 000 EUR według cen bieżących, zgodnie z rocznym podziałem ustanowionym w załączniku V.

1.  Część puli środków finansowych objęta zarządzaniem dzielonym, jak określono w tytule II, wynosi 87 % puli środków finansowych EFMR [xxx EUR] według cen bieżących, zgodnie z rocznym podziałem ustanowionym w załączniku V.

Poprawka    92

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  W przypadku operacji realizowanych w regionach najbardziej oddalonych każde zainteresowane państwo członkowskie przeznacza – w ramach unijnego wsparcia finansowego określonego w załączniku V – co najmniej:

skreśla się

a)  102 000 000 EUR dla Azorów i Madery;

 

b)  82 000 000 EUR dla Wysp Kanaryjskich;

 

c)  131 000 000 EUR dla Gwadelupy, Gujany Francuskiej, Martyniki, Majotty, Reunion oraz Saint-Martin.

 

Poprawka    93

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Rekompensata, o której mowa w art. 21, nie może przekraczać 50 % każdej z przydzielonych alokacji, o których mowa w ust. 2 lit. a), b) i c).

skreśla się

Poprawka    94

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Co najmniej 15 % unijnego wsparcia finansowego przydzielonego każdemu państwu członkowskiemu przeznacza się na obszary wsparcia, o których mowa w art. 19 i 20. Państwa członkowskie, które nie mają dostępu do wód Unii, mogą stosować niższy odsetek w odniesieniu do zakresu zadań związanych z kontrolą oraz gromadzeniem danych.

4.  Co najmniej 15 % unijnego wsparcia finansowego przydzielonego każdemu państwu członkowskiemu przeznacza się na obszary wsparcia, o których mowa w art. 19 i 20. Państwa członkowskie, które nie mają dostępu do wód Unii, mogą stosować niższy odsetek w odniesieniu do zakresu zadań związanych z kontrolą oraz gromadzeniem danych. Jeżeli przydziały na kontrolę i gromadzenie danych na podstawie art. 19 i 20 niniejszego rozporządzenia nie zostaną wykorzystane, dane państwo członkowskie może przenieść odpowiednie kwoty do wykorzystania w ramach zarządzania bezpośredniego do celów opracowania i wdrożenia przez Europejską Agencję Kontroli Rybołówstwa unijnego systemu kontroli rybołówstwa na podstawie art. 40 lit. b) niniejszego rozporządzenia.

Poprawka    95

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

4a.  Co najmniej 10 % unijnego wsparcia finansowego przydzielonego poszczególnym państwom członkowskim przeznacza się na ochronę i odbudowę różnorodności biologicznej mórz i obszarów przybrzeżnych oraz ekosystemów morskich i przybrzeżnych, a także na wiedzę o morzu (art. 22 i 27).

Poprawka    96

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 4 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

4b.  Co najmniej 10 % unijnego wsparcia finansowego przydzielonego poszczególnym państwom członkowskim przeznacza się na ulepszenia w kwestiach takich jak bezpieczeństwo, warunki pracy i życia załóg, szkolenie, dialog społeczny, umiejętności i zatrudnienie. Całkowite unijne wsparcie finansowe z EFMR przydzielone poszczególnym państwom członkowskim na wszystkie inwestycje na statkach nie przekracza jednak 60 % unijnego wsparcia finansowego przydzielonego poszczególnym państwom członkowskim.

Poprawka    97

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 5 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  10 % unijnego wsparcia finansowego przydzielonego każdemu państwu członkowskiemu.

b)  15 % unijnego wsparcia finansowego przydzielonego każdemu państwu członkowskiemu.

Poprawka    98

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Część puli środków finansowych podlegająca zarządzaniu bezpośredniemu i pośredniemu, jak określono w tytule III, wynosi 829 000 000 EUR według cen bieżących.

1.  Część puli środków finansowych podlegająca zarządzaniu bezpośredniemu i pośredniemu, jak określono w tytule III, wynosi 13 % puli środków EFMR [xxx EUR] według cen bieżących.

Poprawka    99

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Zgodnie z art. 16 rozporządzenia (UE) nr [rozporządzenie w sprawie wspólnych przepisów] każde państwo członkowskie przygotowuje jeden program realizacji priorytetów, o których mowa w art. 4.

1.  Zgodnie z art. 16 rozporządzenia (UE) nr [rozporządzenie w sprawie wspólnych przepisów] każde państwo członkowskie przygotowuje jeden program krajowy lub regionalne programy operacyjne służące realizacji priorytetów, o których mowa w art. 4.

Poprawka    100

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 3 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  w stosownych przypadkach – plan działania dotyczący regionów najbardziej oddalonych, o którym mowa w ust. 4.

c)  w stosownych przypadkach – plan działania dotyczący regionów najbardziej oddalonych, o którym mowa w art. 29c.

Uzasadnienie

Należy dostosować odniesienie do odpowiedniego przepisu.

Poprawka    101

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 3 – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ca)  w stosownych przypadkach plany działania dla poszczególnych basenów morskich przeznaczone dla organów regionalnych lub szczebla niższego niż krajowy, właściwych w dziedzinie rybołówstwa, połowów skorupiaków, mięczaków i innych bezkręgowców morskich oraz w sprawach gospodarki morskiej.

Uzasadnienie

Tworzenie strategii i środków na poziomie basenów morskich może – w przypadku basenów należących do kilku państw członkowskich – wymagać planowania i uzgadniania działań z innymi regionami i państwami, by odpowiednio osiągać wyznaczone cele, wdrażać środki i wykorzystywać zasoby finansowe. Dobrym przykładem jest Andaluzja, której obszary przybrzeżne znajdują się w basenie śródziemnomorskim i południowoatlantyckim oraz obejmują specyficzny obszar Cieśniny Gibraltarskiej, a każdy z tych basenów ma inną charakterystykę.

Poprawka    102

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4. Jako część programu zainteresowane państwa członkowskie opracowują plan działania dotyczący każdego ze swoich regionów najbardziej oddalonych, o których mowa w art. 6 ust. 2; plan ten musi zawierać:

skreśla się

a) strategię zrównoważonej eksploatacji zasobów rybołówstwa oraz rozwoju sektorów zrównoważonej niebieskiej gospodarki; b)

 

b) opis planowanych głównych działań oraz odpowiadające im środki finansowe, w tym:

 

(i) wsparcie strukturalne dla sektora rybołówstwa i akwakultury na podstawie tytułu II;

 

(ii) rekompensatę za koszty dodatkowe, o której mowa w art. 21;

 

(iii) wszelkie inne inwestycje w zrównoważoną niebieską gospodarkę, które są niezbędne, by zapewnić zrównoważony rozwój obszarów przybrzeżnych.

 

Poprawka    103

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5.  W odniesieniu do każdego basenu morskiego Komisja sporządzi analizę, w której wskaże wspólne mocne i słabe strony basenu morskiego z punktu widzenia realizacji celów WPRyb, o których mowa w art. 2 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013. W stosownych przypadkach w analizie tej uwzględnia się obowiązujące strategie na rzecz basenów morskich i strategie makroregionalne.

5.  W odniesieniu do każdego basenu morskiego Komisja, po zasięgnięciu opinii właściwych komitetów doradczych, sporządza analizę, w której wskazuje wspólne mocne i słabe strony basenu morskiego z punktu widzenia realizacji celów WPRyb, o których mowa w art. 2 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013, oraz osiągnięcia dobrego stanu środowiska, o czym mowa w dyrektywie 2008/56/WE. W analizie tej uwzględnia się obowiązujące strategie na rzecz basenów morskich i strategie makroregionalne.

Poprawka    104

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 6 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ba)  w stosownych przypadkach – potrzebę modernizacji lub odnowienia floty;

Poprawka    105

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 6 – litera d a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

da)  nadzór nad inwazyjnymi gatunkami obcymi, które znacznie szkodzą wydajności rybołówstwa;

Uzasadnienie

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 12 czerwca 2018 r. pt. „W kierunku zrównoważonego i konkurencyjnego europejskiego sektora akwakultury: obecna sytuacja i wyzwania na przyszłość”.

Poprawka    106

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 6 – litera d b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

db)  wsparcie badań naukowych nad innowacyjnymi selektywnymi narzędziami połowowymi oraz ich wykorzystaniem w całej Unii, w tym także zgodnie z art. 27 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013;

Poprawka    107

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 6 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

e)  najnowsze dane dotyczące wyników społeczno-ekonomicznych zrównoważonej niebieskiej gospodarki, w szczególności w sektorze rybołówstwa i akwakultury;

e)  najnowsze dane dotyczące równowagi między priorytetami środowiskowymi a wynikami społeczno-ekonomicznymi zrównoważonej niebieskiej gospodarki, w szczególności w sektorze rybołówstwa i akwakultury;

Poprawka    108

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 6 – litera g

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

g)  wkład programu w ochronę i odbudowę ekosystemów morskich, przy czym wsparcie związane z obszarami Natura 2000 jest zgodne z priorytetowymi ramami działań ustanowionymi zgodnie z art. 8 ust. 4 dyrektywy 92/43/EWG;

g)  wkład programu w zapewnianie równowagi między względami ekonomicznymi a społecznymi oraz w ochronę i odbudowę ekosystemów morskich i słodkowodnych;

Poprawka    109

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 6 – litera h

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

h)  wkład programu w ograniczenie ilości odpadów morskich zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady xx/xx [dyrektywa w sprawie ograniczenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko]27;

h)  wkład programu w zbieranie odpadów morskich i ograniczenie ich ilości zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady xx/xx [dyrektywa w sprawie ograniczenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko]27;

_________________

_________________

27 Dz.U. C […] z […], s. […].

27 Dz.U. C […] z […], s. […].

Poprawka    110

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 6 – litera i

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

i)  wkład programu w łagodzenie zmiany klimatu przystosowanie się do niej.

i)  wkład programu w zwalczanie i łagodzenie zmiany klimatu oraz przystosowanie się do niej, w tym przez ograniczenie emisji CO2 w drodze mniejszego zużycia paliwa.

Poprawka    111

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 6 – litera i a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ia)  wkład programu w zwalczanie połowów NNN.

Poprawka    112

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Wniosek beneficjenta o wsparcie z EFMR uznaje się za niedopuszczalny przez określony okres ustalony na podstawie ust. 4, jeżeli właściwy organ stwierdził, że ten beneficjent:

1.  Wniosek wnioskodawcy o wsparcie z EFMR uznaje się za niedopuszczalny przez określony okres ustalony na podstawie ust. 4, jeżeli właściwy organ stwierdził, że ten wnioskodawca:

Poprawka    113

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  dopuścił się poważnego naruszenia przepisów określonego w art. 42 rozporządzenia Rady (WE) nr 1005/200828 lub art. 90 rozporządzenia Rady (WE) nr 1224/2009 lub w innych aktach prawnych przyjętych przez Parlament Europejski i Radę;

a)  dopuścił się poważnego naruszenia przepisów określonego w art. 42 rozporządzenia Rady (WE) nr 1005/200828 lub art. 90 rozporządzenia w sprawie kontroli lub w innych aktach prawnych przyjętych przez Parlament Europejski i Radę w ramach WPRyb;

__________________

__________________

28 Rozporządzenie Rady (WE) nr 1005/2008 z dnia 29 września 2008 r. ustanawiające wspólnotowy system zapobiegania nielegalnym, nieraportowanym i nieuregulowanym połowom oraz ich powstrzymywania i eliminowania, zmieniające rozporządzenia (EWG) nr 2847/93, (WE) nr 1936/2001 i (WE) nr 601/2004 oraz uchylające rozporządzenia (WE) nr 1093/94 i (WE) nr 1447/1999 (Dz.U. L 286 z 29.10.2008, s. 1).

28 Rozporządzenie Rady (WE) nr 1005/2008 z dnia 29 września 2008 r. ustanawiające wspólnotowy system zapobiegania nielegalnym, nieraportowanym i nieuregulowanym połowom oraz ich powstrzymywania i eliminowania, zmieniające rozporządzenia (EWG) nr 2847/93, (WE) nr 1936/2001 i (WE) nr 601/2004 oraz uchylające rozporządzenia (WE) nr 1093/94 i (WE) nr 1447/1999 (Dz.U. L 286 z 29.10.2008, s. 1).

Poprawka    114

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  jeżeli składany wniosek dotyczy wsparcia na podstawie art. 23 – popełnił którekolwiek z przestępstw przeciwko środowisku określonych w art. 3 i 4 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/99/WE29.

c)  popełnił którekolwiek z przestępstw przeciwko środowisku określonych w art. 3 i 4 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/99/WE29.

__________________

__________________

29 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/99/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie ochrony środowiska poprzez prawo karne (Dz.U. L 328 z 6.12.2008, s. 28).

29 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/99/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie ochrony środowiska poprzez prawo karne (Dz.U. L 328 z 6.12.2008, s. 28).

Poprawka    115

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Po złożeniu wniosku beneficjent jest nadal zobowiązany do spełniania warunków dopuszczalności, o których mowa w ust. 1, przez cały okres realizacji operacji oraz okres pięciu lat po dokonaniu końcowej płatności na rzecz tego beneficjenta.

2.  Po złożeniu wniosku beneficjent jest nadal zobowiązany do spełniania warunków dopuszczalności, o których mowa w ust. 1, przez cały okres realizacji operacji oraz okres dwóch lat po dokonaniu końcowej płatności na rzecz tego beneficjenta.

Poprawka    116

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 – ustęp 4 – litera a a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

aa)  ewentualnych warunków skrócenia okresu niedopuszczalności;

Poprawka    117

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 – ustęp 4 – litera a b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ab)  określenia warunków, jakie należy spełniać po złożeniu wniosku, o którym mowa w ust. 2, oraz – w razie nieprzestrzegania przepisów – zasad odzyskiwania przydzielonego wsparcia, na poziomie ustalonym w zależności od wagi popełnionego naruszenia;

Poprawka    118

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

5a.  Państwa członkowskie mogą stosować okres niedopuszczalności również wobec wniosków złożonych przez rybaków prowadzących połowy na wodach śródlądowych, którzy dopuścili się poważnego naruszenia w rozumieniu przepisów krajowych.

Poprawka    119

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 12a

 

Operacje kwalifikowalne

 

EFMR może wspierać różnorodne operacje określone przez państwa członkowskie w ich programach, pod warunkiem że są one objęte co najmniej jednym z priorytetów ustanowionych w niniejszym rozporządzeniu.

Uzasadnienie

Do celów jasności i pewności prawa dla podmiotów i państw członkowskich zasada, zgodnie z którą „to, co nie jest zakazane, jest dozwolone”, musi zostać wyraźnie wspomniana w tekście rozporządzenia.

Poprawka    120

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – akapit 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  operacje, które zwiększają zdolność połowową statku rybackiego lub pomagają w nabyciu sprzętu, który zwiększa możliwości statku rybackiego w zakresie lokalizacji ryb;

a)  operacje, które zwiększają zdolność połowową statku rybackiego lub pomagają w nabyciu sprzętu zwiększającego możliwości statku rybackiego w zakresie lokalizacji ryb, z wyjątkiem tych, które służą poprawie bezpieczeństwa lub warunków pracy lub życia załogi, co obejmuje ulepszenia odnoszące się do stabilności statku lub do jakości produktu, pod warunkiem że zwiększenie mieści się w limicie przydzielonym danemu państwu członkowskiemu, przy czym nie narusza się równowagi między zdolnością połowową a dostępnymi uprawnieniami do połowów i nie zwiększa się zdolności danego statku rybackiego do połowu ryb;

Poprawka    121

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – akapit 1 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

f)  przeniesienie własności przedsiębiorstwa;

f)  przeniesienie własności przedsiębiorstwa, z wyjątkiem przeniesienia własności przedsiębiorstwa na młodych rybaków lub młodych producentów akwakultury;

Poprawka    122

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – akapit 1 – litera g

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

g)  bezpośrednie zarybianie, chyba że zostało ono wyraźnie przewidziane w unijnym akcie prawnym jako środek ochrony lub polega na zarybianiu eksperymentalnym;

g)  bezpośrednie zarybianie, chyba że zostało ono wyraźnie przewidziane w unijnym akcie prawnym jako środek ochrony lub polega na zarybianiu eksperymentalnym lub powiązanym z działaniami służącymi poprawie warunków środowiskowych i warunków produkcji w środowisku naturalnym;

Poprawka    123

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – akapit 1 – litera h

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

h)  budowa nowych portów, nowych miejsc wyładunku lub nowych miejsc sprzedaży aukcyjnej;

h)  budowa nowych portów lub nowych miejsc wyładunku, z wyjątkiem małych portów i miejsc wyładunku na obszarach oddalonych, szczególnie w regionach najbardziej oddalonych, na oddalonych wyspach oraz na przybrzeżnych obszarach peryferyjnych i pozamiejskich;

Poprawka    124

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – akapit 1 – litera i

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

i)  mechanizmy interwencji na rynku, których celem jest czasowe lub trwałe wycofanie produktów rybołówstwa lub akwakultury z obrotu, aby zmniejszyć podaż w celu zapobieżenia spadkowi cen lub w celu spowodowania wzrostu cen; analogicznie – operacje przechowywania w łańcuchu logistycznym, które w sposób umyślny albo nieumyślny wywołałyby takie same skutki;

i)  mechanizmy interwencji na rynku, których celem jest czasowe lub trwałe wycofanie produktów rybołówstwa lub akwakultury z obrotu, aby zmniejszyć podaż w celu zapobieżenia spadkowi cen lub w celu spowodowania wzrostu cen;

Poprawka    125

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – akapit 1 – litera j

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

j)  inwestycje na statkach rybackich, które są niezbędne do zapewnienia zgodności z wymogami przewidzianymi w prawie unijnym lub krajowym, w tym wymogami związanymi z obowiązkami Unii w kontekście regionalnych organizacji ds. zarządzania rybołówstwem;

j)  o ile nie przewidziano inaczej w niniejszym rozporządzeniu, inwestycje na statkach rybackich, które są niezbędne do zapewnienia zgodności z wymogami przewidzianymi w prawie unijnym lub krajowym, w tym wymogami związanymi z obowiązkami Unii w kontekście regionalnych organizacji ds. zarządzania rybołówstwem, chyba że inwestycje te wiążą się z nieproporcjonalnymi kosztami dla podmiotów;

Poprawka    126

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – akapit 1 – litera k

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

k)  inwestycje na statkach rybackich, które w ciągu dwóch lat kalendarzowych poprzedzających rok złożenia wniosku o wsparcie prowadziły działalność połowową na morzu przez mniej niż 60 dni w roku.

skreśla się

Poprawka    127

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – akapit 1 – litera k a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ka)  wymiana lub modernizacja głównego lub dodatkowego silnika statku rybackiego, jeżeli w jej wyniku zwiększa się moc w kW;

Poprawka    128

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – akapit 1 – litera k b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

kb)  produkcja organizmów zmodyfikowanych genetycznie mogąca wpływać negatywnie na środowisko naturalne.

Poprawka    129

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Tytuł II – rozdział II – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Priorytet 1: wsparcie zrównoważonego rybołówstwa ochrony żywych zasobów morza

Priorytet 1: wsparcie zrównoważonego rybołówstwa, ochrony żywych zasobów morza i stabilności społeczno-gospodarczej

Poprawka    130

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 14 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Wsparcie przydzielane na podstawie niniejszego rozdziału musi wnosić wkład w realizację celów WPRyb związanych ze środowiskiem, gospodarką, społeczeństwem i zatrudnieniem, o których mowa w art. 2 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013.

1.  Wsparcie przydzielane na podstawie niniejszego rozdziału musi wnosić wkład w realizację celów WPRyb związanych ze środowiskiem, gospodarką, społeczeństwem i zatrudnieniem, o których mowa w art. 2 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013, i będzie sprzyjać dialogowi społecznemu między stronami.

Uzasadnienie

Zasadnicze znaczenie ma przywrócenie środków sprzyjających dialogowi społecznemu z myślą o utrzymania spójności między stronami i o osiągnięciu lepszych warunków pracy na pokładzie i na lądzie, także dzięki szkoleniom i zachętom do dobrych praktyk.

Poprawka    131

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 15 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Jako część programu państwa członkowskie opracowują plan działania dotyczący łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego, zawierający strategię rozwoju rentownego i zrównoważonego łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. W stosownych przypadkach strategia ta obejmuje następujące sekcje:

1.  W ramach programu i w należytej współpracy z właściwymi sektorami państwa członkowskie opracowują plan działania dotyczący konkretnie rybołówstwa przybrzeżnego na małą skalę, zawierający strategię rozwoju rentownego i zrównoważonego łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. W stosownych przypadkach strategia ta obejmuje następujące sekcje:

Poprawka    132

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 15 – ustęp 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d)  wspieranie umiejętności, wiedzy, innowacji i budowania zdolności;

d)  wspieranie umiejętności, wiedzy, innowacji i budowania zdolności, w szczególności w przypadku młodych rybaków;

Poprawka    133

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 15 – ustęp 1 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

e)  poprawa zdrowia, bezpieczeństwa i warunków pracy na statkach rybackich;

e)  poprawa zdrowia, bezpieczeństwa i warunków pracy na statkach rybackich, w przypadku połowów z brzegu i zbierania skorupiaków, a także prowadzonych na lądzie działań bezpośrednio związanych z rybołówstwem;

Poprawka    134

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 15 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3a.  Aby zmniejszyć obciążenie administracyjne podmiotów ubiegających się o pomoc, państwa członkowskie dążą do wprowadzenia jednolitego unijnego uproszczonego formularza wniosku dotyczącego środków EFMR.

Poprawka    135

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 16 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  pierwsze nabycie statku rybackiego przez młodego rybaka, który w momencie złożenia wniosku nie ukończył jeszcze 40 lat i który pracował jako rybak przez co najmniej pięć lat lub zdobył odpowiednie kwalifikacje zawodowe;

a)  pierwsze nabycie statku rybackiego przez młodego rybaka, który w momencie złożenia wniosku ma odpowiednie doświadczenie w zawodzie rybaka, jest oficjalnie uznawany przez dane państwo członkowskie lub zdobył odpowiednie kwalifikacje zawodowe, w tym jeżeli nabywa własność jako główny akcjonariusz spółki;

Poprawka    136

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 16 – ustęp 1 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ba)  ułatwianie dostępu do kredytów, produktów ubezpieczeniowych i instrumentów finansowych;

Poprawka    137

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 16 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Statki, o których mowa w ust. 1, muszą być wyposażone na potrzeby rybołówstwa morskiego i liczyć 5–30 lat.

skreśla się

Poprawka    138

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 16 – ustęp 3 – akapit 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

EFMR może wspierać inwestycje, o których mowa w ust. 1 lit. ba), w statki spełniające warunki zrównoważoności środowiskowej, niezależnie od ich długości, jeżeli dostępne są środki finansowe, pod warunkiem że w procesie wyboru pierwszeństwo mają podmioty prowadzące działalność przybrzeżną na małą skalę.

Poprawka    139

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 17 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Jeżeli wsparcie, o którym mowa w ust. 1, przydziela się w formie rekompensaty za trwałe zaprzestanie działalności połowowej, muszą zostać spełnione następujące warunki:

2.  Wsparcie, o którym mowa w ust. 1, można przydzielać w formie rekompensaty za trwałe zaprzestanie działalności połowowej, o ile spełnione następujące warunki:

Poprawka    140

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 17 – ustęp 2 – litera a a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

aa)  zaprzestanie prowadzi do stałej redukcji zdolności połowowej, ponieważ otrzymane środki nie są ponownie inwestowane we flotę;

Poprawka    141

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 17 – ustęp 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  statek rybacki jest zarejestrowany jako aktywny oraz w ciągu ostatnich trzech lat kalendarzowych poprzedzających rok złożenia wniosku o wsparcie prowadził działalność połowową na morzu przez co najmniej 120 dni w roku;

c)  statek rybacki jest zarejestrowany jako aktywny oraz w ciągu ostatnich dwóch lat kalendarzowych poprzedzających rok złożenia wniosku o wsparcie prowadził działalność połowową na morzu przez co najmniej 90 dni w roku;

Poprawka    142

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 17 – ustęp 2 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d)  równoważna zdolność połowowa została nieodwołalnie usunięta z unijnego rejestru floty rybackiej, a licencje i upoważnienia połowowe zostały nieodwołalnie cofnięte, zgodnie z art. 22 ust. 5 i 6 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013; oraz

d)  równoważna zdolność połowowa została nieodwołalnie usunięta z unijnego rejestru floty rybackiej, a licencje i upoważnienia połowowe zostały nieodwołalnie cofnięte, zgodnie z art. 22 ust. 5 i 6 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013;

Poprawka    143

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 17 – ustęp 2 – akapit 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Ze środka, o którym mowa w ust. 1, mogą także korzystać rybacy, w tym właściciele statków rybackich i członkowie załóg, którzy w ciągu ostatnich dwóch lat kalendarzowych poprzedzających datę złożenia wniosku o wsparcie przez co najmniej 90 dni w roku pracowali na morzu na pokładzie unijnego statku rybackiego, którego dotyczy trwałe zaprzestanie. Ci rybacy całkowicie zaprzestają wszelkiej działalności połowowej. Beneficjent dostarcza właściwemu organowi dowód całkowitego zaprzestania działalności połowowej. Jeżeli dany rybak wznowi działalność połowową przed upływem dwóch lat od daty złożenia wniosku o wsparcie, zwraca rekompensatę na zasadzie pro rata temporis.

Poprawka    144

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 17 – ustęp 3 – akapit 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Wsparcie na trwałe zaprzestanie działalności połowowej, o którym mowa w ust. 2, wykonuje się poprzez finansowanie niepowiązane z kosztami, zgodnie z art. 46 lit. a) i art. 89 rozporządzenia (UE) nr [rozporządzenie w sprawie wspólnych przepisów], oraz na podstawie:

Wsparcie na trwałe zaprzestanie działalności połowowej, o którym mowa w ust. 2, wykonuje się poprzez finansowanie niepowiązane z kosztami, zgodnie z art. 46 lit. a) i art. 89 rozporządzenia (UE) nr [rozporządzenie w sprawie wspólnych przepisów], oraz na podstawie spełnienia warunków określonych w ust. 2 niniejszego artykułu.

Poprawka    145

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 17 – ustęp 3 – akapit 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  spełnienia warunków zgodnie z art. 46 lit. a) ppkt (i) rozporządzenia (UE) nr [rozporządzenie w sprawie wspólnych przepisów]; oraz

skreśla się

Poprawka    146

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 17 – ustęp 3 – akapit 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  osiągnięcia rezultatów zgodnie z art. 46 lit. a) ppkt (ii) rozporządzenia (UE) nr [rozporządzenie w sprawie wspólnych przepisów].

skreśla się

Poprawka    147

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 17 – ustęp 3 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Komisja jest uprawniona do przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z art. 52, w celu ustanowienia warunków, o których mowa w lit. a) i które są związane z wdrażaniem środków ochrony określonych w art. 7 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013.

skreśla się

Poprawka    148

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 18 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Nadzwyczajne zaprzestanie działalności połowowej

Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej

Poprawka    149

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 18 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  W ramach EFMR można przydzielać wsparcie na rekompensatę za nadzwyczajne zaprzestanie działalności połowowej, które wynika z:

1.  W ramach EFMR można przydzielać wsparcie na rekompensatę za tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej, które wynika z:

Poprawka    150

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 18 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  wprowadzenia środków ochrony, o których mowa w art. 7 ust. 1 lit. a), b), c) oraz j) rozporządzenia (UE) nr 1380/2013, lub równoważnych środków ochrony przyjętych przez regionalne organizacje ds. zarządzania rybołówstwem, jeżeli mają zastosowanie do Unii;

a)  wprowadzenia środków ochrony, o których mowa w art. 7 ust. 1 lit. a), b), c), i) oraz j) rozporządzenia (UE) nr 1380/2013, w tym okresów ochronnych, z wyłączeniem całkowitych dopuszczalnych połowów i kwot, lub równoważnych środków ochrony przyjętych przez regionalne organizacje ds. zarządzania rybołówstwem, jeżeli mają zastosowanie do Unii;

Poprawka    151

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 18 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  wprowadzenia przez Komisję środków w przypadku poważnego zagrożenia dla żywych zasobów morza, jak określono w art. 12 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013;

b)  wprowadzenia przez Komisję lub państwa członkowskie środków nadzwyczajnych w przypadku poważnego zagrożenia dla żywych zasobów morza, jak określono odpowiednio w art. 12 i 13 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013;

Poprawka    152

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 18 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  wstrzymania – spowodowanego siłą wyższą – stosowania umowy o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów lub protokołu do takiej umowy; lub

c)  wstrzymania – z powodu siły wyższej – stosowania umowy o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów lub protokołu do takiej umowy lub nieprzedłużenia ich ważności; lub

Poprawka    153

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 18 – ustęp 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d)  klęsk żywiołowych lub incydentów środowiskowych, oficjalnie uznanych przez właściwe organy odpowiedniego państwa członkowskiego.

d)  klęsk żywiołowych, incydentów środowiskowych, w tym przypadków zamykania z powodów sanitarnych lub anormalnej śmiertelności zasobów rybnych, wypadków na morzu w trakcie działalności połowowej i niekorzystnych zjawisk klimatycznych, w tym długotrwale utrzymujących się niebezpiecznych warunków atmosferycznych na morzu mających wpływ na określone połowy, oficjalnie uznanych przez właściwe organy odpowiedniego państwa członkowskiego.

Poprawka    154

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 18 – ustęp 1 – akapit 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Regularne sezonowe zawieszenia działalności połowowej nie są uwzględniane przy przyznawaniu rekompensat lub dokonywaniu płatności na podstawie niniejszego artykułu.

Poprawka    155

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 18 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  zarobkowa działalność odnośnego statku została wstrzymana na co najmniej 90 kolejnych dni; oraz

a)  działalność połowowa odnośnego statku została wstrzymana na co najmniej 30 kolejnych dni;

Poprawka    156

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 18 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  straty ekonomiczne poniesione w wyniku zaprzestania działalności połowowej wynoszą więcej niż 30 % rocznego obrotu odnośnego przedsiębiorstwa, obliczonego na podstawie średniego obrotu przedsiębiorstwa w poprzednich trzech latach kalendarzowych.

skreśla się

Poprawka    157

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 18 – ustęp 3 – akapit 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  właścicielom statków rybackich, którezarejestrowane jako aktywne oraz w ciągu ostatnich trzech lat kalendarzowych poprzedzających rok złożenia wniosku o wsparcie prowadziły działalność połowową na morzu przez co najmniej 120 dni w roku; lub

a)  właścicielom statków rybackich lub rybakom łowiącym z brzegu, którzyzarejestrowani jako aktywni oraz w ciągu ostatnich dwóch lat kalendarzowych poprzedzających rok złożenia wniosku o wsparcie prowadzili działalność połowową przez co najmniej 120 dni; lub

Poprawka    158

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 18 – ustęp 3 – akapit 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  rybakom, którzy w ciągu ostatnich trzech latach kalendarzowych poprzedzających rok złożenia wniosku o wsparcie przez co najmniej 120 dni w roku pracowali na morzu na unijnym statku rybackim, którego dotyczy nadzwyczajne zaprzestanie.

b)  rybakom, którzy w ciągu ostatnich dwóch latach kalendarzowych poprzedzających rok złożenia wniosku o wsparcie przez co najmniej 120 dni pracowali na morzu na unijnym statku rybackim, którego dotyczy tymczasowe zaprzestanie.

Poprawka    159

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 18 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5.  W okresie zaprzestania działalności cała działalność połowowa prowadzona przez odnośne statki i odnośnych rybaków zostaje faktycznie zawieszona. Właściwy organ upewnia się, że dany statek zaprzestał wszelkiej działalności połowowej w okresie nadzwyczajnego zaprzestania działalności oraz że zapobieżono nadmiernej rekompensacie wynikającej z wykorzystywania statku do innych celów.

5.  W okresie zaprzestania działalności cała działalność połowowa prowadzona przez odnośne statki i odnośnych rybaków zostaje faktycznie zawieszona. Właściwy organ upewnia się, że dany statek zaprzestał wszelkiej działalności połowowej w okresie tymczasowego zaprzestania działalności oraz że zapobieżono nadmiernej rekompensacie wynikającej z wykorzystywania statku do innych celów.

Poprawka    160

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 19 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  wyłącznie w przypadku statków rybackich do łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego – zakup i instalację na statkach niezbędnych elementów obowiązkowych systemów śledzenia statków i elektronicznego raportowania, stosowanych na potrzeby kontroli;

a)  wyłącznie w przypadku statków rybackich o całkowitej długości nieprzekraczającej 12 metrów – zakup i instalację na statkach niezbędnych elementów systemów śledzenia statków i elektronicznego raportowania, stosowanych na potrzeby kontroli i inspekcji, a także zarządzanie tymi elementami;

Poprawka    161

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 19 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  zakup i instalację na statkach niezbędnych elementów obowiązkowych elektronicznych systemów zdalnego monitorowania, stosowanych do kontroli wypełnienia obowiązku wyładunku, o którym mowa w art. 15 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013;

b)  zakup i instalację na statkach niezbędnych elementów elektronicznych systemów zdalnego monitorowania, stosowanych do kontroli wypełnienia obowiązku wyładunku, o którym mowa w art. 15 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013;

Uzasadnienie

Wsparcie nie powinno zależeć od tego, czy środek jest obowiązkowy czy też nie.

Poprawka    162

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 19 – ustęp 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  zakup i instalację na statkach urządzeń do obowiązkowego pomiaru ciągłego i obowiązkowej rejestracji mocy napędowej silnika.

c)  zakup i instalację na statkach urządzeń do pomiaru ciągłego i rejestracji mocy napędowej silnika.

Uzasadnienie

Wsparcie nie powinno zależeć od tego, czy środek jest obowiązkowy czy też nie.

Poprawka    163

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 20 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Gromadzenie przetwarzanie danych do celów zarządzania rybołówstwem i celów naukowych

Gromadzenie, przetwarzanie i rozpowszechnianie danych do celów zarządzania rybołówstwem i akwakulturą oraz do celów naukowych

Poprawka    164

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 20 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  W ramach EFMR można przydzielać wsparcie na gromadzenie i wykorzystywanie danych do celów zarządzania rybołówstwem i celów naukowych oraz zarządzanie tymi danymi, o czym mowa w art. 25 ust. 1 i 2 oraz art. 27 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013 i co określono szczegółowo w rozporządzeniu (UE) 2017/1004, na podstawie krajowych planów prac, o których mowa w art. 6 rozporządzenia (UE) 2017/1004.

1.  W ramach EFMR można przydzielać wsparcie na gromadzenie, przetwarzanie, wykorzystywanie i rozpowszechnianie danych do celów zarządzania rybołówstwem i akwakulturą i celów naukowych, w tym danych dotyczących połowów rekreacyjnych, oraz zarządzanie tymi danymi, o czym mowa w art. 25 ust. 1 i 2 oraz art. 27 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013 i co określono szczegółowo w rozporządzeniu (UE) 2017/1004, na podstawie krajowych planów prac, o których mowa w art. 6 rozporządzenia (UE) 2017/1004.

Poprawka    165

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 21

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 21

Artykuł 29e

Rekompensata za koszty dodatkowe związane z produktami rybołówstwa i akwakultury z regionów najbardziej oddalonych

Rekompensata za koszty dodatkowe

1.  W ramach EFMR można przydzielać wsparcie na rekompensatę za dodatkowe koszty poniesione przez beneficjentów, którzy zajmują się połowami, chowem i hodowlą, przetwarzaniem i wprowadzaniem do obrotu określonych produktów rybołówstwa i akwakultury z regionów najbardziej oddalonych, o których mowa w art. 6 ust. 2.

1.  W ramach EFMR można przydzielać wsparcie na rekompensatę za dodatkowe koszty poniesione przez beneficjentów, którzy zajmują się połowami, chowem i hodowlą, przetwarzaniem i wprowadzaniem do obrotu określonych produktów rybołówstwa i akwakultury z regionów najbardziej oddalonych, o których mowa w art. 29b ust. 1.

 

1a.   Rekompensata jest proporcjonalna do dodatkowych kosztów, które ma wyrównać. Poziom wyrównania dodatkowych kosztów jest odpowiednio uzasadniony w planie wyrównania. Rekompensata nie może jednak w żadnym przypadku przekroczyć 100 % poniesionych kosztów.

2.  Każde zainteresowane państwo członkowskie określa dla regionów, o których mowa w ust. 1, wykaz produktów rybołówstwa i akwakultury oraz ilości tych produktów, które kwalifikują się do rekompensaty, według kryteriów ustanowionych na podstawie ust. 7.

2.  Każde zainteresowane państwo członkowskie określa dla regionów, o których mowa w ust. 1, wykaz produktów rybołówstwa i akwakultury oraz ilości tych produktów, które kwalifikują się do rekompensaty, według kryteriów ustanowionych na podstawie ust. 7.

3.  Przy ustalaniu wykazu i ilości, o których mowa w ust. 2, państwa członkowskie uwzględniają wszystkie istotne czynniki, w szczególności konieczność zapewnienia, aby rekompensata była zgodna z przepisami WPRyb.

3.  Przy ustalaniu wykazu i ilości, o których mowa w ust. 2, państwa członkowskie uwzględniają wszystkie istotne czynniki, w szczególności konieczność zapewnienia, aby rekompensata była zgodna z przepisami WPRyb.

4.  Rekompensaty nie przyznaje się dla produktów rybołówstwa i akwakultury:

4.  Rekompensaty nie przyznaje się dla produktów rybołówstwa i akwakultury:

a)  złowionych przez statki państw trzecich, z wyjątkiem statków rybackich pływających pod banderą Wenezueli i prowadzących działalność na wodach Unii, zgodnie z decyzją Rady (UE) 2015/156531;

a)  złowionych przez statki państw trzecich, z wyjątkiem statków rybackich pływających pod banderą Wenezueli i prowadzących działalność na wodach Unii, zgodnie z decyzją Rady (UE) 2015/156531;

b)  złowionych przez unijne statki rybackie, które nie są zarejestrowane w jednym z portów znajdujących się w regionach, o których mowa w ust. 1;

b)  złowionych przez unijne statki rybackie, które nie są zarejestrowane w jednym z portów znajdujących się w regionach, o których mowa w ust. 1;

 

ba)  złowionych przez unijne statki rybackie zarejestrowane w porcie znajdującym się w jednym z regionów, o których mowa w ust. 1, ale nieprowadzące działalności w tym regionie ani z nim niezwiązane;

c)  przywiezionych z państw trzecich.

c)  przywiezionych z państw trzecich.

5.  Ust. 4 lit. b) nie ma zastosowania, jeżeli istniejący potencjał przemysłu przetwórczego w danym regionie najbardziej oddalonym jest większy niż ilość dostarczonego surowca.

5.  Ust. 4 lit. b) nie ma zastosowania, jeżeli istniejący potencjał przemysłu przetwórczego w danym regionie najbardziej oddalonym jest większy niż ilość dostarczonego surowca.

6.  Aby zapobiec nadmiernej rekompensacie, przy wypłacie rekompensaty na rzecz beneficjentów, którzy prowadzą działalność określoną w ust. 1 w regionach najbardziej oddalonych lub posiadają statki zarejestrowane w jednym z portów tych regionów, uwzględnia się:

6.  Aby zapobiec nadmiernej rekompensacie, przy wypłacie rekompensaty na rzecz beneficjentów, którzy prowadzą działalność określoną w ust. 1 w regionach najbardziej oddalonych lub posiadają statki zarejestrowane w jednym z portów tych regionów i prowadzące tam działalność, uwzględnia się:

a)  dla każdego produktu rybołówstwa lub akwakultury lub kategorii produktów – koszty dodatkowe wynikające ze szczególnych utrudnień występujących w odnośnych regionach; oraz

a)  dla każdego produktu rybołówstwa lub akwakultury lub kategorii produktów – koszty dodatkowe wynikające ze szczególnych utrudnień występujących w odnośnych regionach; oraz

b)  wszelkie inne rodzaje interwencji publicznej mające wpływ na poziom kosztów dodatkowych.

b)  wszelkie inne rodzaje interwencji publicznej mające wpływ na poziom kosztów dodatkowych.

7.  Komisja jest uprawniona do przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z art. 52 w celu ustanowienia kryteriów obliczania kosztów dodatkowych wynikających ze szczególnych utrudnień występujących w odnośnych regionach.

7.  Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 52 w celu ustanowienia kryteriów obliczania kosztów dodatkowych wynikających ze szczególnych utrudnień występujących w odnośnych regionach oraz w celu zatwierdzenia ram metodologicznych dotyczących wypłacania pomocy w formie rekompensaty.

__________________

__________________

31 Decyzja Rady (UE) 2015/1565 z dnia 14 września 2015 r. w sprawie zatwierdzenia w imieniu Unii Europejskiej deklaracji w sprawie przyznania uprawnień do połowów na wodach UE w wyłącznej strefie ekonomicznej u wybrzeży Gujany Francuskiej statkom rybackim pływającym pod banderą Boliwariańskiej Republiki Wenezueli (Dz.U. L 244 z 14.9.2015, s. 55).

31 Decyzja Rady (UE) 2015/1565 z dnia 14 września 2015 r. w sprawie zatwierdzenia w imieniu Unii Europejskiej deklaracji w sprawie przyznania uprawnień do połowów na wodach UE w wyłącznej strefie ekonomicznej u wybrzeży Gujany Francuskiej statkom rybackim pływającym pod banderą Boliwariańskiej Republiki Wenezueli (Dz.U. L 244 z 14.9.2015, s. 55).

(art. 21 zostaje zmieniony i umieszczony po art. 29d)

Uzasadnienie

Przepis ten został przeniesiony do rozdziału Va (nowego) poświęconego regionom najbardziej oddalonym.

Poprawka    166

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 22 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Ochrona i odbudowa różnorodności biologicznej mórz obszarów przybrzeżnych oraz ekosystemów morskich przybrzeżnych

Ochrona i odbudowa różnorodności biologicznej mórz, obszarów przybrzeżnych i środowiska słodkowodnego oraz ekosystemów morskich, przybrzeżnych i słodkowodnych

Uzasadnienie

W ramach środków i dotacji na rzecz ochrony środowiska nie można pominąć akwakultury słodkowodnej.

Poprawka    167

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 22 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  W ramach EFMR można przydzielać wsparcie na ochronę i odbudowę różnorodności biologicznej mórz obszarów przybrzeżnych oraz ekosystemów morskich przybrzeżnych, w tym w wodach śródlądowych.

1.  W ramach EFMRA można przydzielać wsparcie na ochronę i odbudowę różnorodności biologicznej mórz, obszarów przybrzeżnych i środowiska słodkowodnego oraz ekosystemów morskich, przybrzeżnych i słodkowodnych, w tym w wodach śródlądowych. W tym celu należy wspierać współpracę z Europejską Agencją Kosmiczną oraz europejskimi programami satelitarnymi, aby zgromadzić więcej danych o zanieczyszczeniu mórz, a zwłaszcza o odpadach z tworzyw sztucznych w wodzie.

Poprawka    168

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 22 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  rekompensaty dla rybaków za wyławianie z morza utraconych narzędzi połowowych i odpadów morskich;

a)  rekompensaty dla rybaków za wyławianie z morza utraconych narzędzi połowowych i pasywne zbieranie odpadów morskich, w tym za wyławianie gronorostów w regionach najbardziej oddalonych, których to dotyczy;

Poprawka    169

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 22 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  inwestycje w portach w celu zapewnienia odpowiednich urządzeń do odbioru utraconych narzędzi połowowych i odpadów morskich wyłowionych z morza;

b)  inwestycje w portach w celu zapewnienia odpowiednich urządzeń do odbioru, przechowywania i recyklingu utraconych narzędzi połowowych i odpadów morskich wyłowionych z morza, a także przypadkowych połowów, o których mowa w art. 15 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013;

Poprawka    170

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 22 – ustęp 2 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ba)  ochronę narzędzi połowowych i połowu przed ssakami i ptakami chronionymi na mocy dyrektyw 92/43/EWG lub 2009/147/WE, o ile nie pogarsza to selektywności narzędzi połowowych;

Poprawka    171

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 22 – ustęp 2 – litera b b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

bb)  rekompensatę za stosowanie zrównoważonych narzędzi połowowych;

Uzasadnienie

Włączenie tego aspektu ułatwiłoby preferencyjne traktowanie rybołówstwa wielogatunkowego na małą skalę, w którym stosuje się zrównoważone narzędzia połowowe, a celem takiego preferencyjnego traktowania byłaby modernizacja narzędzi i dalsza ochrona środowiska morskiego.

Poprawka    172

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 22 – ustęp 2 – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ca)  środki na rzecz osiągnięcia i utrzymania dobrego stanu środowiska słodkowodnego;

Uzasadnienie

W ramach środków i dotacji na rzecz ochrony środowiska nie można pominąć akwakultury słodkowodnej.

Poprawka    173

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 22 – ustęp 2 – litera c b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

cb)  działania na rzecz usuwania zanieczyszczeń, szczególnie tworzyw sztucznych, z unijnych obszarów przybrzeżnych, portowych i połowowych;

Poprawka    174

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 22 – ustęp 2 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

f)  ochronę gatunków na mocy dyrektywy 92/43/EWG i dyrektywy 2009/147/WE, zgodnie z priorytetowymi ramami działań ustanowionymi zgodnie z art. 8 dyrektywy 92/43/EWG.

f)  ochronę gatunków na mocy dyrektywy 92/43/EWG i dyrektywy 2009/147/WE, zgodnie z priorytetowymi ramami działań ustanowionymi zgodnie z art. 8 dyrektywy 92/43/EWG, oraz ochronę wszystkich gatunków chronionych na mocy CITES (Konwencji o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem) lub umieszczonych na czerwonej liście Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody;

Poprawka    175

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 22 – ustęp 2 – litera f a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

fa)  budowę, instalację lub modernizację stałych lub ruchomych urządzeń służących ochronie i rozwojowi fauny i flory morskiej, w tym ich przygotowanie pod względem naukowym i ocenę, oraz, w przypadku regionów najbardziej oddalonych, zakotwiczonych urządzeń powodujących koncentrację ryb, przyczyniających się do zrównoważonego i selektywnego rybołówstwa;

Poprawka    176

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 22 – ustęp 2 – litera f b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

fb)  systemy rekompensaty za szkody w połowach wyrządzone przez ssaki i ptaki chronione na mocy dyrektyw 92/43/EWG oraz 2009/147/WE;

Uzasadnienie

Powtórzenie przepisu dotyczącego EFMR na lata 2014–2020 w odniesieniu do rekompensat za szkody wyrządzone przez ptaki i ssaki morskie.

Poprawka    177

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 22 – ustęp 2 – litera f c (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

fc)  przyczynianie się do lepszego zarządzania żywymi zasobami morza lub do ich lepszej ochrony;

Uzasadnienie

Należy utrzymać wsparcie ustanowione w EFMR na lata 2014–2020 z przeznaczeniem na działania przyczyniające się do lepszego zarządzania żywymi zasobami morza i do ich lepszej ochrony, na projekty odnoszące się do siedlisk przybrzeżnych mających znaczenie dla zasobów morza i do obszarów mających znaczenie dla rozmnażania się gatunków.

Poprawka    178

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 22 – ustęp 2 – litera f d (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

fd)  wsparcie na rzecz odłowów prewencyjnych lub zarządzania inwazyjnymi gatunkami dzikiej fauny i flory w przypadku gatunków zagrażających zrównoważonym poziomom zasobów ryb;

Poprawka    179

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 22 – ustęp 2 – litera f e (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

fe)  bezpośrednie zarybianie jako środek ochrony określony w unijnym akcie prawnym;

Uzasadnienie

Brak wsparcia w odniesieniu do zarybiania, które bezpośrednio poprawia liczebność stad, stwarza realne zagrożenie dla zasobów ryb.

Poprawka    180

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 22 – ustęp 2 – litera f f (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ff)  wsparcie na gromadzenie danych dotyczących występowania gatunków obcych mogących mieć katastrofalne skutki dla różnorodności biologicznej oraz zarządzanie tymi danymi;

Uzasadnienie

Wiedza na temat inwazyjnych gatunków obcych występujących w wodach morskich zapewni ochronę różnorodności biologicznej i pozwoli na przygotowanie odpowiednich działań zapobiegawczych. W celu ochrony środowiska morskiego i żywych zasobów morskich przed wpływem inwazyjnych gatunków obcych istotne znaczenie będzie miało również wsparcie rozwiązań ukierunkowanych na zwalczanie tych gatunków.

Poprawka    181

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 22 – ustęp 2 – litera f g (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

fg)  szkolenia dla rybaków, w szczególności dotyczące wykorzystywania bardziej selektywnych narzędzi i urządzeń połowowych, z myślą o podniesieniu świadomości i o zmniejszeniu wpływu połowów na środowisko morskie.

Uzasadnienie

Z EFMR należy finansować szkolenia dla rybaków, w szczególności dotyczące wykorzystywania bardziej selektywnych narzędzi i urządzeń połowowych, aby zmniejszyć wpływ działalności rybackiej na środowisko morskie,

Poprawka    182

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 22 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a.  Z EFMR można udzielać wsparcia na rekompensaty i inwestycje, o których mowa w art. 22 ust. 2 lit. a) i b), na poziomie 100 %.

Uzasadnienie

Zbieranie utraconych narzędzi połowowych i odpadów nie generuje wpływów, lecz powoduje jedynie koszty dla rybaków. Rybacy zbierający z morza utracone narzędzia połowowe i odpady powinni zatem otrzymywać z EFMR 100-procentowe wsparcie.

Poprawka    183

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 22 – ustęp 2 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2b.  Ust. 2 lit. e) i f) obejmuje odpowiednie działania zakładów akwakultury i właścicieli stawów rybnych.

Poprawka    184

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 22 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 22a

 

Badania naukowe i gromadzenie danych dotyczących wpływu ptaków migrujących

 

1.  Na podstawie wieloletnich krajowych planów strategicznych z EFMR można przydzielać wsparcie na ustanawianie krajowych i transgranicznych projektów badań naukowych i gromadzenia danych, aby zyskać lepsze zrozumienie wpływu ptaków migrujących na sektor akwakultury i inne odpowiednie stada ryb w Unii. W ramach tych projektów powinno się na wczesnym etapie publikować uzyskane wyniki i sporządzać zalecenia w zakresie lepszego zarządzania.

 

2.  Warunkiem kwalifikowalności krajowego projektu badań naukowych i gromadzenia danych jest udział w nim co najmniej jednego instytutu krajowego lub uznanego przez Unię.

 

3.  Warunkiem kwalifikowalności transgranicznego projektu badań naukowych i gromadzenia danych jest udział w nim co najmniej jednego instytutu krajowego z co najmniej dwóch różnych państw członkowskich.

Poprawka    185

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 22 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 22b

 

Innowacje

 

1.  Aby pobudzić innowacyjność w rybołówstwie, EFMR może wspierać projekty mające na celu rozwijanie lub wprowadzanie nowych lub znacznie ulepszonych produktów i elementów wyposażenia, nowych lub ulepszonych procesów i technik, nowych lub ulepszonych systemów zarządzania i organizacji, w tym na poziomie przetwarzania i wprowadzania do obrotu, stopniową eliminację odrzutów i przyłowów, wprowadzanie nowej wiedzy technicznej lub organizacyjnej, zmniejszenie wpływu działalności połowowej na środowisko – w tym ulepszenie technik połowowych i selektywności narzędzi połowowych – lub osiągnięcie bardziej zrównoważonego wykorzystywania żywych zasobów morza i współistnienia z chronionymi drapieżnikami.

 

2.  Operacje finansowane na podstawie niniejszego artykułu są inicjowane przez indywidualnych przedsiębiorców lub przez organizacje producentów i ich stowarzyszenia.

 

3.  Wyniki operacji finansowanych na podstawie niniejszego artykułu są upowszechniane przez państwo członkowskie.

Uzasadnienie

Ze względu na fakt, że pewne negatywne zjawiska obserwowane obecnie w ekosystemie morskim prawdopodobnie są wynikiem interakcji rybaków ze środowiskiem morskim, pilne znalezienie rozwiązań ograniczających negatywny wpływ rybołówstwa na ekosystemy ma nadrzędne znaczenie. Jedną z możliwości ograniczenia negatywnego wpływu rybołówstwa na ekosystem morski może być także określenie możliwości stosowania elementów wyposażenia i narzędzi połowowych zapewniających poszanowanie środowiska morskiego.

Poprawka    186

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Tytuł II – rozdział II a (nowy) – priorytet 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ROZDZIAŁ II A

 

Priorytet 1a: wsparcie zrównoważonej akwakultury

Uzasadnienie

Zmieniony art. 23 jest częścią nowego rozdziału IIa.

Poprawka    187

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 23 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  W ramach EFMR można przydzielać wsparcie na promowanie zrównoważonej akwakultury, jak określono w art. 34 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013. EFMR może również wspierać zdrowie i dobrostan zwierząt w akwakulturze zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/42932 oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 652/201433.

1.  W ramach EFMR można przydzielać wsparcie na promowanie zrównoważonej akwakultury morskiej i słodkowodnej, w tym akwakultury w zamkniętych zbiornikach i opartej o systemy recyrkulacji wody, jak określono w art. 34 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013, a także na zwiększenie produkcji w sektorze akwakultury, z uwzględnieniem pojemności ekologicznej. EFMR może również wspierać zdrowie i dobrostan zwierząt w akwakulturze zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/42932 oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 652/201433.

__________________

__________________

32 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie przenośnych chorób zwierząt oraz zmieniające i uchylające niektóre akty w dziedzinie zdrowia zwierząt („Prawo o zdrowiu zwierząt”) (Dz.U. L 84 z 31.3.2016, s. 1).

32 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie przenośnych chorób zwierząt oraz zmieniające i uchylające niektóre akty w dziedzinie zdrowia zwierząt („Prawo o zdrowiu zwierząt”) (Dz.U. L 84 z 31.3.2016, s. 1).

33 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 652/2014 z dnia 15 maja 2014 r. ustanawiające przepisy w zakresie zarządzania wydatkami odnoszącymi się do łańcucha żywnościowego, zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt oraz dotyczącymi zdrowia roślin i materiału przeznaczonego do reprodukcji roślin, zmieniające dyrektywy Rady 98/56/WE, 2000/29/WE i 2008/90/WE, rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 178/2002, (WE) nr 882/2004 i (WE) nr 396/2005, dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/128/WE i rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 oraz uchylające decyzje Rady 66/399/EWG, 76/894/EWG i 2009/470/WE (Dz.U. L 189 z 27.6.2014, s. 1).

33 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 652/2014 z dnia 15 maja 2014 r. ustanawiające przepisy w zakresie zarządzania wydatkami odnoszącymi się do łańcucha żywnościowego, zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt oraz dotyczącymi zdrowia roślin i materiału przeznaczonego do reprodukcji roślin, zmieniające dyrektywy Rady 98/56/WE, 2000/29/WE i 2008/90/WE, rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 178/2002, (WE) nr 882/2004 i (WE) nr 396/2005, dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/128/WE i rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 oraz uchylające decyzje Rady 66/399/EWG, 76/894/EWG i 2009/470/WE (Dz.U. L 189 z 27.6.2014, s. 1).

Poprawka    188

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 23 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Wsparcie na inwestycje produkcyjne w akwakulturę na podstawie niniejszego artykułu można przydzielać jedynie w postaci instrumentów finansowych przewidzianych w art. 52 rozporządzenia (UE) nr [rozporządzenie w sprawie wspólnych przepisów] oraz z funduszu InvestEU zgodnie z art. 10 wspomnianego rozporządzenia.

3.  Wsparcie na inwestycje w akwakulturę na podstawie niniejszego artykułu można przydzielać w postaci dotacji, zgodnie z art. 48 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr [rozporządzenie w sprawie wspólnych przepisów], a najlepiej w postaci instrumentów finansowych przewidzianych w art. 52 rozporządzenia (UE) nr [rozporządzenie w sprawie wspólnych przepisów] oraz z funduszu InvestEU zgodnie z art. 10 wspomnianego rozporządzenia.

Poprawka    189

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 23 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 23a

 

Sieć informacji statystycznych na temat akwakultury

 

1.  W ramach EFMR można przydzielać wsparcie na gromadzenie danych, zarządzanie nimi i ich wykorzystywanie do celów zarządzania akwakulturą zgodnie z art. 34 ust. 1 lit. a) i e) oraz art. 34 ust. 5 i art. 35 ust. 1 lit. d) rozporządzenia (UE) nr 1380/2013 do celów ustanowienia sieci informacji statystycznych na temat akwakultury (ASIN-RISA) oraz krajowych planów prac na potrzeby jej wdrożenia.

 

2.  Na zasadzie odstępstwa od art. 2 wsparcie określone w ust. 1 niniejszego artykułu można przydzielać również na operacje prowadzone poza terytorium Unii.

 

3.  Komisja może przyjąć akty wykonawcze w celu ustanowienia zasad dotyczących procedur, formatu i harmonogramów tworzenia sieci ASIN-RISA, o której mowa w ust. 1. Te akty wykonawcze są przyjmowane zgodnie z procedurą doradczą, o której mowa w art. 53 ust. 2.

 

4.  Komisja przyjmuje akty wykonawcze w celu zatwierdzenia lub zmiany krajowych planów prac, o których mowa w ust. 1, do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego rok, od którego plan prac ma mieć zastosowanie. Te akty wykonawcze są przyjmowane zgodnie z procedurą doradczą, o której mowa w art. 53 ust. 2.

Uzasadnienie

Gromadzenie danych, zarządzanie nimi i ich wykorzystywanie mają zasadnicze znaczenie dla zarządzania akwakulturą i należy je wspierać w ramach EFMR.

Poprawka    190

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Rozdział III – priorytet 2 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Priorytet 2: wkład w bezpieczeństwo żywnościowe w Unii dzięki konkurencyjności i zrównoważoności w akwakulturze oraz na rynkach

Priorytet 2: promowanie konkurencyjnych i zrównoważonych rynków rybołówstwa i akwakultury oraz sektora przetwórczego przyczyniających się do bezpieczeństwa żywnościowego w Unii

Uzasadnienie

Dla większej jasności dodano priorytet dotyczący akwakultury. W związku z tym konieczne jest dostosowanie tytułu dotyczącego tego priorytetu.

Poprawka    191

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 24 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

W ramach EFMR można przydzielać wsparcie na działania, które przyczyniają się do realizacji celów wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury, o których mowa w art. 35 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013, określonych szczegółowo w rozporządzeniu (UE) nr 1379/2013. Można ponadto przydzielać wsparcie na działania wspierające wprowadzanie do obrotu, jakość i wartość dodaną produktów rybołówstwa i akwakultury.

W ramach EFMR można przydzielać wsparcie na działania, które przyczyniają się do realizacji celów wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury, o których mowa w art. 35 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013, określonych szczegółowo w rozporządzeniu (UE) nr 1379/2013. Można ponadto przydzielać wsparcie na inwestycje rzeczowe i działania wspierające wprowadzanie do obrotu, jakość i wartość dodaną produktów rybołówstwa i zrównoważonej akwakultury.

Poprawka    192

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 24 – akapit 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a.  W odniesieniu do opracowywania i wdrażania planów produkcji i obrotu, o których mowa w art. 28 rozporządzenia (UE) nr 1379/2013, zainteresowane państwo członkowskie może przyznać zaliczkę w wysokości 50 % wsparcia finansowego po zatwierdzeniu planu produkcji i obrotu zgodnie z art. 28 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 1379/2013.

Uzasadnienie

Przepis ten jest zawarty w obecnie obowiązującym EFMR (art. 66). Ważne jest utrzymanie wspólnych zasad jego wdrażania w celu unikania zakłócenia konkurencji między państwami członkowskimi.

Poprawka    193

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 24 – akapit 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1b.  Wsparcie przyznawane rocznie na organizację producentów na podstawie niniejszego artykułu nie przekracza 3 % średniej rocznej wartości produkcji wprowadzonej do obrotu przez tę organizację producentów w poprzedzających trzech latach kalendarzowych lub produkcji wprowadzanej do obrotu przez członków tej organizacji w tym samym okresie. Dla każdej nowo uznanej organizacji producentów wsparcie to nie przekracza 3 % średniej rocznej wartości produkcji wprowadzonej do obrotu przez członków tej organizacji w poprzedzających trzech latach kalendarzowych.

Poprawka    194

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 24 – akapit 1 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1c.  Wsparcie, o którym mowa w ust. 2, przyznaje się wyłącznie organizacjom producentów i zrzeszeniom organizacji producentów.

Uzasadnienie

Przepis ten jest zawarty w obecnie obowiązującym EFMR (art. 66). Ważne jest utrzymanie wspólnych zasad jego wdrażania w celu unikania zakłócenia konkurencji między państwami członkowskimi.

Poprawka    195

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 25 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Przetwarzanie produktów rybołówstwa i akwakultury

Przetwarzanie i składowanie produktów rybołówstwa i akwakultury

Poprawka    196

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 25 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  W ramach EFMR można przydzielać wsparcie na inwestycje związane z przetwarzaniem produktów rybołówstwa i akwakultury. Takie wsparcie musi przyczyniać się do realizacji celów wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury, o których mowa w art. 35 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013, określonych szczegółowo w rozporządzeniu (UE) nr 1379/2013.

1.  W ramach EFMR można przydzielać wsparcie na inwestycje związane z przetwarzaniem i składowaniem produktów rybołówstwa i akwakultury. Takie wsparcie musi przyczyniać się do realizacji celów wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury, o których mowa w art. 35 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013, określonych szczegółowo w rozporządzeniu (UE) nr 1379/2013.

Poprawka    197

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 25 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a.  W ramach EFMR można również wspierać inwestycje w innowacje związane z przetwarzaniem produktów rybołówstwa i akwakultury, a także promowanie partnerstwa między organizacjami producentów i jednostkami naukowymi.

Uzasadnienie

Potrzeby dotyczące innowacji w zakresie przetwarzania produktów rybołówstwa i akwakultury są realne, na przykład w celu wspierania turystyki cyfrowej i turystyki połowowej. Celu tego nie wymieniono jednak wyraźnie w art. 35 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013.

Poprawka    198

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 25 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Wsparcie na podstawie niniejszego artykułu można przydzielać jedynie w postaci instrumentów finansowych przewidzianych w art. 52 rozporządzenia (UE) nr [rozporządzenie w sprawie wspólnych przepisów] oraz z funduszu InvestEU zgodnie z art. 10 wspomnianego rozporządzenia.

2.  Wsparcie na podstawie niniejszego artykułu jest przydzielane w postaci dotacji i instrumentów finansowych przewidzianych w art. 52 rozporządzenia (UE) nr [rozporządzenie w sprawie wspólnych przepisów] oraz z funduszu InvestEU zgodnie z art. 10 wspomnianego rozporządzenia.

Poprawka    199

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 25 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a.  Państwa członkowskie mogą wspierać rozwój zakładów przetwórstwa produktów rybołówstwa i akwakultury przy wykorzystaniu również innych środków z funduszy strukturalnych.

Poprawka    200

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 25 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 25a

 

Dopłaty do składowania

 

1.  EFMR może wspierać rekompensaty przyznawane uznanym organizacjom producentów i zrzeszeniom organizacji producentów, które składują produkty rybołówstwa wymienione w załączniku II do rozporządzania (UE) nr 1379/2013, pod warunkiem że produkty te składuje się zgodnie z art. 30 i 31 tego rozporządzenia, z zachowaniem następujących warunków:

 

a)  kwota dopłat do składowania nie przekracza kwoty technicznych i finansowych kosztów działań wymaganych do stabilizacji i składowania danych produktów;

 

b)  ilości kwalifikowalne do dopłat do składowania nie przekraczają 15 % rocznych ilości danych produktów przeznaczonych do sprzedaży przez organizację producentów;

 

c)  wsparcie finansowe przyznawane rocznie nie przekracza 2 % średniej rocznej wartości produkcji wprowadzonej do obrotu przez członków organizacji producentów w okresie 2016–2018. Do celów niniejszej litery, jeżeli członek organizacji producentów nie wprowadził do obrotu żadnych produktów w okresie od 2016 r. do 2018 r., pod uwagę bierze się średnią roczną wartość produkcji wprowadzonej do obrotu w pierwszych trzech latach produkcji prowadzonej przez tego członka.

 

2.  Wsparcie, o którym mowa w ust. 1, przyznaje się wyłącznie po przekazaniu produktów do spożycia przez ludzi.

 

3.  Państwa członkowskie ustalają kwotę technicznych i finansowych kosztów obowiązujących na ich terytoriach w następujący sposób:

 

a)  koszty techniczne oblicza się każdego roku na podstawie bezpośrednich kosztów związanych z działaniami wymaganymi do stabilizacji i składowania danych produktów;

 

b)  koszty finansowe oblicza się każdego roku na podstawie stopy procentowej określanej co roku w każdym państwie członkowskim; te koszty techniczne i finansowe podaje się do wiadomości publicznej.

 

4.  Państwa członkowskie przeprowadzają kontrole w celu dopilnowania, aby produkty objęte dopłatami do składowania spełniały warunki określone w niniejszym artykule. Na potrzeby takich kontroli beneficjenci dopłat do składowania prowadzą ewidencję towarową dla każdej kategorii produktów przyjętych do składowania, a następnie ponownie wprowadzonych do obrotu celem ich spożycia przez ludzi.

Uzasadnienie

Rybołówstwo jest działalnością sezonową, a wielkość połowów może nie być pewna; czasami przekracza potrzeby rynkowe. W związku z tym podmioty muszą mieć możliwość zarządzania nadwyżkami produkcji przez składowanie części produktów przed ponownym udostępnieniem ich do sprzedaży w momencie zmniejszenia się wielkości połowów. Aby to osiągnąć, z EFMR należy nadal wspierać organizacje producentów potrzebujące mechanizmu tymczasowego składowania produktów rybołówstwa przeznaczonych do spożycia przez ludzi.

Poprawka    201

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Tytuł II – rozdział IV – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Priorytet 3: wkład w rozwój zrównoważonej niebieskiej gospodarki oraz wsparcie dobrobytu społeczności nadbrzeżnych

Priorytet 3: wkład na rzecz zrównoważonej niebieskiej gospodarki zgodnej z zasadami ekologii oraz wsparcie dobrobytu społeczności nadbrzeżnych, wyspiarskich i nadwodnych

Poprawka    202

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 26 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  W ramach EFMR można przydzielać wsparcie na zrównoważony rozwój gospodarek i społeczności lokalnych poprzez rozwój lokalny kierowany przez społeczność określony w art. 25 rozporządzenia (UE) nr [rozporządzenie w sprawie wspólnych przepisów].

1.  W ramach EFMR można przydzielać wsparcie na tworzenie warunków sprzyjających zrównoważonej niebieskiej gospodarce i dobrobytowi społeczności lokalnych poprzez rozwój lokalny kierowany przez społeczność określony w art. 25 rozporządzenia (UE) nr [rozporządzenie w sprawie wspólnych przepisów].

Uzasadnienie

Zrównoważona niebieska gospodarka oznacza, że działalność gospodarcza, społeczna i środowiskowa stanowi element ekosystemu morskiego, dlatego należy zachować równowagę w celu poprawy warunków życia i dobrobytu lokalnych społeczności nadbrzeżnych, przy jednoczesnej ochronie ekosystemów morskich. Zrównoważona niebieska gospodarka zapewni wartość ekonomiczną środowiska morskiego, wyłącznie jeżeli będzie prowadzona w sposób gwarantujący zachowanie i ochronę zasobów morza i ekosystemów morskich.

Poprawka    203

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 26 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Na potrzeby wsparcia z EFMR strategie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, o których mowa w art. 26 rozporządzenia (UE) nr [rozporządzenie w sprawie wspólnych przepisów] muszą zapewniać, aby społeczności lokalne w lepszy sposób wykorzystywały możliwości zrównoważonej niebieskiej gospodarki i czerpały z nich korzyści, wykorzystując i rozwijając zasoby środowiskowe, kulturowe, społeczne i ludzkie.

2.  Na potrzeby wsparcia z EFMR strategie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, o których mowa w art. 26 rozporządzenia (UE) nr [rozporządzenie w  sprawie wspólnych przepisów], muszą zapewniać, aby społeczności lokalne w lepszy sposób wykorzystywały możliwości zrównoważonej niebieskiej gospodarki zgodnie z zasadami ekologii i czerpały z nich korzyści, wykorzystując i rozwijając zasoby środowiskowe, kulturowe, społeczne i ludzkie.

Poprawka    204

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 26 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a.  Strategie są spójne z możliwościami i potrzebami określonymi dla danego obszaru oraz priorytetami Unii określonymi w art. 4. Strategie mogą być różne, począwszy od strategii ukierunkowanych na rybołówstwo, po strategie o szerszym zakresie, ukierunkowane na różnicowanie na obszarach rybackich. Strategie mają zakres szerszy niż jedynie zbiór operacji lub zestawienie środków sektorowych.

Uzasadnienie

Mogą istnieć różne strategie. Strategie mają szerszy zakres niż jedynie zbiór operacji lub połączenie środków sektorowych. Dodanie tego przepisu umożliwi opracowanie i wdrażanie strategii rozwoju lokalnego współfinansowanych jedynie z EFMR oprócz strategii opartych na wielu funduszach, stosownie do przypadku. W przypadku priorytetu 3 kwestia elastyczności środków nie podlega dyskusji ze względu na ustalenia zawarte w projekcie rozporządzenia w sprawie wspólnych przepisów. Kontynuacja tego procesu w rozporządzeniu w sprawie EFMR pozwoli na jego dalszy rozwój we właściwym kierunku.

Poprawka    205

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 26 – ustęp 2 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2b.  W celu umożliwienia rozwoju zrównoważonej niebieskiej gospodarki i waloryzacji obszarów przybrzeżnych działania w tej dziedzinie muszą być spójne ze strategiami rozwoju regionalnego.

Poprawka    206

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 26 – ustęp 2 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2c.  Państwa członkowskie wdrażają system współzarządzania, aby zagwarantować osiągnięcie celów określonych w niniejszym rozporządzeniu z uwzględnieniem realiów lokalnego rybołówstwa.

Poprawka    207

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 27 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Wiedza o morzu

Wiedza o morzu i akwenach słodkowodnych

Uzasadnienie

Należy rozszerzyć zakres gromadzenia danych o akweny słodkowodne.

Poprawka    208

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 27 – akapit 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

W ramach EFMR można przydzielać wsparcie na gromadzenie i wykorzystywanie danych oraz zarządzanie tymi danymi w celu poszerzenia wiedzy o stanie środowiska morskiego, aby:

W ramach EFMRA można także przydzielać wsparcie na gromadzenie, analizowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych oraz zarządzanie tymi danymi w celu poszerzenia wiedzy o stanie środowiska morskiego i słodkowodnego, połowach rekreacyjnych i sektorze połowów rekreacyjnych, aby:

Poprawka    209

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 27 – akapit 1 – litera a a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

aa)  spełnić wymogi w zakresie gromadzenia danych na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 665/20081a, decyzji Komisji 2010/93/UE1b, decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2016/12511c i rozporządzenia w sprawie ram gromadzenia danych;

 

____________________

 

1aRozporządzenie Komisji (WE) nr 665/2008 z dnia 14 lipca 2008 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 199/2008 w sprawie ustanowienia wspólnotowych ram gromadzenia danych, zarządzania nimi i ich wykorzystywania w sektorze rybołówstwa oraz w sprawie wspierania doradztwa naukowego w zakresie wspólnej polityki rybołówstwa (Dz.U. L 186 z 15.7.2008, s. 3).

 

1bDecyzja Komisji 2010/93/UE z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu wspólnotowego gromadzenia danych, zarządzania nimi i ich wykorzystywania w sektorze rybołówstwa na lata 2011–2013 (notyfikowana jako dokument nr C(2009)10121) (Dz.U. L 41 z 16.2.2010, s. 8)

 

1cDecyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/1251 z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego unijnego programu gromadzenia danych, zarządzania nimi i ich wykorzystywania w sektorze rybołówstwa i akwakultury na lata 2017–2019 (Dz.U. L 207 z 1.8.2016, s. 113).

Poprawka    210

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 27 – akapit 1 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ba)  spełnić wymogi w zakresie gromadzenia danych na mocy rozporządzenia w sprawie WPRyb;

Poprawka    211

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 27 – akapit 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  poprawić jakość danych i wymianę danych w ramach europejskiej sieci informacji i obserwacji środowiska morskiego (EMODnet).

c)  poprawić jakość danych i wymianę danych w ramach europejskiej sieci informacji i obserwacji środowiska morskiego (EMODnet) oraz w ramach innych sieci informacji dotyczących obszarów słodkowodnych;

Uzasadnienie

Należy rozszerzyć zakres gromadzenia danych o akweny słodkowodne.

Poprawka    212

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 27 – akapit 1 – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ca)  rozszerzyć dostępne wiarygodne dane dotyczące połowów rekreacyjnych;

Poprawka    213

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 27 – akapit 1 – litera c b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

cb)  podejmować inwestycje w analizę i obserwację zanieczyszczenia morza, w szczególności tworzywami sztucznymi, w celu zwiększenia ilości danych na temat tej sytuacji;

Poprawka    214

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 27 – akapit 1 – litera c c (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

cc)  poszerzać wiedzę na temat morskich odpadów z tworzyw sztucznych i ich stężeń.

Poprawka    215

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 28 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a.  Zgodnie z celem, jakim jest osiągnięcie stanu, w którym morza i oceany będą bezpieczne, chronione, czyste i zarządzane w zrównoważony sposób, EFMR przyczynia się do osiągnięcia 14. celu zrównoważonego rozwoju w ramach Agendy ONZ na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030.

Poprawka    216

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 29 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Wsparcie na działania, o których mowa w ust. 1, może również wnosić wkład w rozwój i wdrażanie unijnego systemu kontroli rybołówstwa zgodnie z warunkami określonymi w art. 19.

2.  Wsparcie na działania, o których mowa w ust. 1, może również wnosić wkład w rozwój i wdrażanie unijnego systemu kontroli i inspekcji rybołówstwa zgodnie z warunkami określonymi w art. 19.

Poprawka    217

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 29 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 29a

 

Ochrona przyrody i gatunków

 

W ramach EFMR przydziela się wsparcie na prowadzenie działań z zakresu ochrony przyrody wpisujących się w ramy opracowanej przez ONZ Światowej karty przyrody, a w szczególności jej art. 21, 22, 23 i 24.

 

W ramach EFMR przydziela się również wsparcie na dobrowolną współpracę i koordynację z organami, organizacjami, strukturami i instytucjami międzynarodowymi i pomiędzy nimi w dążeniu do łączenia środków na rzecz zwalczania połowów NNN, kłusownictwa morskiego i wybijania w gatunków uznawanych za drapieżniki zagrażające stadom ryb.

Poprawka    218

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Tytuł II – rozdział V a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Rozdział Va Regiony najbardziej oddalone

Poprawka    219

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 29 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 29b

 

Zasoby budżetowe objęte zarządzaniem dzielonym

 

1.  W przypadku operacji realizowanych w regionach najbardziej oddalonych każde zainteresowane państwo członkowskie przeznacza, w ramach unijnego wsparcia finansowego określonego w załączniku V, co najmniej1a:

 

a)  114 000 000 EUR według cen stałych z 2018 r. (tj. 128 566 000 EUR według cen bieżących) dla Azorów i Madery;

 

b)  91 700 000 EUR według cen stałych z 2018 r. (tj. 103 357 000 EUR według cen bieżących) dla Wysp Kanaryjskich;

 

c)  146 500 000 EUR według cen stałych z 2018 r. (tj. 165 119 000 EUR według cen bieżących) dla Gwadelupy, Gujany Francuskiej, Martyniki, Majotty, Reunion oraz Saint-Martin.

 

2.  Każde państwo członkowskie określa część puli środków finansowych ustanowionej w ust. 1 przeznaczoną na rekompensaty, o których mowa w art. 29d.

 

3.  Na zasadzie odstępstwa od art. 9 ust. 8 niniejszego rozporządzenia i art. 19 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr .../... [rozporządzenie w sprawie wspólnych przepisów] oraz w celu uwzględnienia zmieniających się warunków państwa członkowskie mogą dostosowywać co roku wykaz i ilości kwalifikujących się produktów rybołówstwa oraz poziom rekompensaty, o której mowa w art. 29d, pod warunkiem że stosowane są kwoty, o których mowa w ust. 1 i 2 niniejszego artykułu. Takie dostosowania są możliwe tylko w takim zakresie, w jakim wprowadzone jest odpowiadające im zwiększenie lub zmniejszenie kwot w planach rekompensat innego regionu tego samego państwa członkowskiego. Państwa członkowskie informują Komisję z wyprzedzeniem o tych dostosowaniach.

 

____________________

 

1a Te dane liczbowe będą musiały zostać dostosowane zgodnie z danymi liczbowymi przedstawionymi w art. 5 ust. 1.

(Tekst art. 6)

Poprawka    220

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 29 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 29c

 

Plan działania

 

1.  W ramach programu zainteresowane państwa członkowskie opracowują plan działania dotyczący każdego ze swoich regionów najbardziej oddalonych, o których mowa w art. 6 ust. 2; plan ten zawiera:

 

a)  strategię zrównoważonej eksploatacji zasobów rybołówstwa oraz rozwoju sektorów zrównoważonej niebieskiej gospodarki;

 

b)  opis planowanych głównych działań oraz odpowiadające im środki finansowe, w tym:

 

(i)  wsparcie strukturalne dla sektora rybołówstwa i akwakultury na podstawie tytułu II;

 

(ii)  rekompensatę za koszty dodatkowe, o której mowa w art. 29d, w tym wykaz i ilości produktów rybołówstwa i akwakultury oraz poziom rekompensaty;

 

(iii)  wszelkie inne inwestycje w zrównoważoną niebieską gospodarkę, które są niezbędne, by zapewnić zrównoważony rozwój obszarów przybrzeżnych.

(Tekst art. 9)

Poprawka    221

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 29 d (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 29d

 

Odnowienie floty rybołówstwa przybrzeżnego na małą skalę i powiązane środki

 

1.  Niezależnie od przepisów art. 13 lit. a) i b) oraz art. 16 w regionach najbardziej oddalonych EFMR może wspierać:

 

a)  odnowienie floty rybołówstwa przybrzeżnego na małą skalę, w tym budowę i zakup nowych statków, przez wnioskodawców, którzy, w celu zwiększenia bezpieczeństwa ludzi, przestrzegania unijnych i krajowych przepisów dotyczących higieny, zdrowia i warunków pracy na statku, zwalczania połowów NNN i osiągnięcia większej efektywności środowiskowej, w dniu składania wniosku o pomoc mają główne miejsce rejestracji w regionie najbardziej oddalonym, w którym nowy statek zostanie zarejestrowany i którzy wyładowują wszystkie swoje połowy w portach w regionach najbardziej oddalonych. Statek zakupiony dzięki pomocy pozostaje zarejestrowany w regionie najbardziej oddalonym przez co najmniej 15 lat od daty przyznania pomocy. Jeżeli ten warunek nie zostanie spełniony, pomoc musi zostać zwrócona w kwocie proporcjonalnej do charakteru, wagi, czasu trwania i powtarzalności naruszenia przepisów. To odnowienie floty rybackiej pozostaje w granicach zatwierdzonych pułapów zdolności połowowej i jest zgodne z celami WPRyb;

 

b)  wymiana lub modernizacja silnika głównego lub dodatkowego. Moc nowego lub zmodernizowanego silnika może przekraczać moc obecnego silnika w przypadku należycie uzasadnionej potrzeby zastosowania zwiększonej mocy ze względów bezpieczeństwa na morzu i bez zwiększenia zdolności połowowej danego statku rybackiego;

 

c)  częściowy remont drewnianego kadłuba statku rybackiego, jeśli jest on konieczny w celu poprawy bezpieczeństwa morskiego, zgodnie z obiektywnymi kryteriami technicznymi architektury okrętowej;

 

d)  budowa i modernizacja portów, infrastruktury portowej, miejsc wyładunku, hal aukcyjnych, stoczni oraz warsztatów budowy i naprawy statków, gdy infrastruktura przyczynia się do zrównoważonego rybołówstwa;

Poprawka    222

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 29 f (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 29f

 

Pomoc państwa

 

1.  W odniesieniu do produktów rybołówstwa i akwakultury wymienionych w załączniku I do TFUE, do których stosuje się jego art. 107, 108 i 109, Komisja może zgodnie z art. 108 TFUE zezwolić na udzielanie pomocy operacyjnej w regionach najbardziej oddalonych, o których mowa w art. 349 TFUE, w sektorach produkcji i przetwarzania wspomnianych produktów rybołówstwa i akwakultury, a także obrotu nimi, w celu zaradzenia konkretnym ograniczeniom w tych regionach, wynikającym z ich oddalenia, wyspiarskiego charakteru i najbardziej oddalonego położenia.

 

2.  Państwa członkowskie mogą przyznać dodatkowe środki finansowe na realizację planów rekompensat, o których mowa w art. 29d. W takich przypadkach państwa członkowskie zgłaszają Komisji pomoc państwa, którą Komisja może zatwierdzić zgodnie z niniejszym rozporządzeniem jako część tych planów. Pomoc państwa, o której w ten sposób powiadomiono, uznaje się za pomoc zgłoszoną w rozumieniu art. 108 ust. 3 zdanie pierwsze TFUE.

Poprawka    223

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 29 g (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 29g

 

Przegląd – POSEI

 

Do 31 grudnia 2023 r. Komisja przedstawi sprawozdanie na temat wdrażania przepisów niniejszego rozdziału oraz, w razie konieczności, przyjmie odpowiednie wnioski. Komisja oceni możliwość utworzenia Programu szczególnych opcji na rzecz regionów oddalonych i wyspiarskich (POSEI) w odniesieniu do kwestii morskich i rybołówstwa.

Poprawka    224

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 32 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 32a

 

Polityka morska i rozwój zrównoważonej niebieskiej gospodarki

 

EFMR wspiera realizację zintegrowanej polityki morskiej i rozwój niebieskiej gospodarki w drodze rozwoju platform regionalnych na rzecz finansowania innowacyjnych projektów.

Poprawka    225

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 33 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Zgodnie z art. 90 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr [rozporządzenie w sprawie wspólnych przepisów], jeżeli dowody wskazują na naruszenie przepisów WPRyb przez państwo członkowskie, Komisja może wstrzymać bieg terminu płatności w przypadku całości lub części wniosku o płatność, jeżeli to naruszenie przepisów ma wpływ na wydatki zawarte we wniosku o płatność, na podstawie których wnioskuje się o płatność okresową.

1.  Zgodnie z art. 90 ust.4 rozporządzenia (UE) nr [rozporządzenie w sprawie wspólnych przepisów], jeżeli dowody wskazują na naruszenie przepisów WPRyb lub właściwego unijnego prawodawstwa w dziedzinie ochrony środowiska przez państwo członkowskie, Komisja może wstrzymać bieg terminu płatności w przypadku całości lub części wniosku o płatność, jeżeli to naruszenie przepisów ma wpływ na wydatki zawarte we wniosku o płatność, na podstawie których wnioskuje się o płatność okresową.

Poprawka    226

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 34 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Zgodnie z art. 91 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr [rozporządzenie w sprawie wspólnych przepisów] Komisja może przyjąć akty wykonawcze w celu zawieszenia całości lub części płatności okresowych w ramach programu w przypadku poważnego naruszenia przez państwo członkowskie przepisów WPRyb, jeżeli to poważne naruszenie przepisów ma wpływ na wydatki zawarte we wniosku o płatność, na podstawie których wnioskuje się o płatność okresową.

1.  Zgodnie z art. 91 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr [rozporządzenie w sprawie wspólnych przepisów] Komisja może przyjąć akty wykonawcze w celu zawieszenia całości lub części płatności okresowych w ramach programu w przypadku poważnego naruszenia przez państwo członkowskie przepisów WPRyb lub właściwego unijnego prawodawstwa w dziedzinie ochrony środowiska, jeżeli to poważne naruszenie przepisów ma wpływ na wydatki zawarte we wniosku o płatność, na podstawie których wnioskuje się o płatność okresową.

Poprawka    227

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 36 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  na wydatki ujęte we wniosku o płatność mają wpływ przypadki poważnego naruszenia przez państwo członkowskie przepisów WPRyb, które skutkowały zawieszeniem płatności na mocy art. 34 niniejszego rozporządzenia, a dane państwo członkowskie nadal nie jest w stanie wykazać, że podjęło konieczne działania zaradcze, by zapewnić zgodność z obowiązującymi przepisami oraz ich egzekwowanie w przyszłości.

b)  na wydatki ujęte we wniosku o płatność mają wpływ przypadki poważnego naruszenia przez państwo członkowskie przepisów WPRyb lub właściwego unijnego prawodawstwa w dziedzinie ochrony środowiska, które skutkowały zawieszeniem płatności na mocy art. 34 niniejszego rozporządzenia, a dane państwo członkowskie nadal nie jest w stanie wykazać, że podjęło konieczne działania zaradcze, by zapewnić zgodność z obowiązującymi przepisami oraz ich egzekwowanie w przyszłości.

Poprawka    228

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 36 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Komisja podejmuje decyzję o kwocie korekty, uwzględniając charakter, wagę, czas trwania i powtarzalność poważnego naruszenia przepisów WPRyb przez państwo członkowskie lub beneficjenta oraz znaczenie wkładu z EFMR dla działalności gospodarczej beneficjenta.

2.  Komisja podejmuje decyzję o kwocie korekty, uwzględniając charakter, wagę, czas trwania i powtarzalność poważnego naruszenia przepisów WPRyb lub właściwego unijnego prawodawstwa w dziedzinie ochrony środowiska przez państwo członkowskie lub beneficjenta oraz znaczenie wkładu z EFMR dla działalności gospodarczej beneficjenta.

Poprawka    229

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 36 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Jeżeli nie można dokładnie określić kwoty wydatków związanych z naruszeniem przepisów WPRyb przez państwo członkowskie, Komisja stosuje stawkę ryczałtową lub ekstrapolowaną korektę finansową zgodnie z ust. 4.

3.  Jeżeli nie można dokładnie określić kwoty wydatków związanych z naruszeniem przepisów WPRyb lub właściwego unijnego prawodawstwa w dziedzinie ochrony środowiska przez państwo członkowskie, Komisja stosuje stawkę ryczałtową lub ekstrapolowaną korektę finansową zgodnie z ust. 4.

Poprawka    230

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 38 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3a.  Każde państwo członkowskie publikuje sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, zarówno w języku, w jakim zostało sporządzone, jak i w jednym z języków roboczych Komisji Europejskiej.

Uzasadnienie

Roczne sprawozdania z realizacji celów państw członkowskich dotyczące wdrażania rozporządzenia w sprawie EFMR w okresie po 2020 r. powinny być rutynowo publikowane na stronie internetowej Komisji Europejskiej zgodnie z obowiązkami określonymi w rozporządzeniu w sprawie konwencji z Aarhus w odniesieniu do przejrzystości i udziału społeczeństwa obywatelskiego w procesie podejmowania decyzji.

Poprawka    231

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 38 – ustęp 3 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3b.  Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, jest rutynowo publikowane na stronie internetowej Komisji Europejskiej.

Uzasadnienie

EFMR na okres po roku 2020 powinien uwzględniać obowiązek gromadzenia przez państwa członkowskie i Komisję Europejską gromadzenia przykładów najlepszych praktyk w zakresie działań objętych finansowaniem, które powinny być publikowane na ich stronach internetowych w celu ułatwienia dalszego stosowania najlepszych praktyk i zachęcania do tego.

Poprawka    232

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 38 – ustęp 3 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3c.  Każde państwo członkowskie i Komisja publikują na swoich stronach internetowych sprawozdania dotyczące najlepszych praktyk.

Uzasadnienie

EFMR na okres po roku 2020 powinien uwzględniać obowiązek gromadzenia przez państwa członkowskie i Komisję Europejską gromadzenia przykładów najlepszych praktyk w zakresie działań objętych finansowaniem, które powinny być publikowane na ich stronach internetowych w celu ułatwienia dalszego stosowania najlepszych praktyk i zachęcania do tego.

Poprawka    233

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 38 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

4a.  Komisja publikuje wszystkie odnośne dokumenty dotyczące przyjęcia aktów wykonawczych, o których mowa w ust. 7.

Uzasadnienie

Ze względów przejrzystości w EFMR na okres po 2020 r. należy przewidzieć publikację na stronie internetowej Komisji Europejskiej wszystkich odnośnych dokumentów dotyczących jego wdrożenia.

Poprawka    234

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 40 – akapit 1 – litera a a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

aa)  jak największe angażowanie środków z programu badawczo-rozwojowego „Horyzont Europa” w celu wspierania i stymulowania badań naukowych i działalności rozwojowej i innowacyjnej w sektorze rybołówstwa i akwakultury;

Uzasadnienie

Wniosek ustawodawczy zawiera poważną lukę, ponieważ nie wspomina o udziale sektora akwakultury w zasobach badawczo-rozwojowych UE. Wymaga to zmiany. Należy wskazać, że zasoby przyszłego programu badawczo-rozwojowego „Horyzont Europa” muszą być udostępniane rybakom i producentom akwakultury w jak największym zakresie.

Poprawka    235

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Tytuł III – rozdział II – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Priorytet 2: wkład w bezpieczeństwo żywnościowe w Unii dzięki konkurencyjności i zrównoważoności w akwakulturze oraz na rynkach

Priorytet 2: wkład w bezpieczeństwo żywnościowe w Unii dzięki konkurencyjności i zrównoważoności w rybołówstwie, akwakulturze oraz na rynkach

Poprawka    236

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 42 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

W ramach EFMR przydziela się wsparcie na opracowanie i upowszechnianie przez Komisję badań rynkowych dotyczących produktów rybołówstwa i akwakultury zgodnie z art. 42 rozporządzenia (UE) nr 1379/2013.

W ramach EFMR przydziela się wsparcie na opracowanie i upowszechnianie przez Komisję badań rynkowych dotyczących produktów rybołówstwa i akwakultury zgodnie z art. 42 rozporządzenia (UE) nr 1379/2013, w szczególności dzięki utworzeniu sieci informacji statystycznych na temat akwakultury (ASIN-RISA).

Uzasadnienie

Utworzenie sieci informacji statystycznych na temat akwakultury ma duże znaczenie.

Poprawka    237

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Tytuł III – rozdział III – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Priorytet 3: wkład w rozwój zrównoważonej niebieskiej gospodarki oraz wsparcie dobrobytu społeczności nadbrzeżnych

Priorytet 3: wkład w stworzenie odpowiednich warunków dla zrównoważonej niebieskiej gospodarki oraz wsparcie zdrowego środowiska morskiego na rzecz dobrobytu społeczności nadbrzeżnych

Uzasadnienie

Zrównoważona niebieska gospodarka oznacza, że działalność gospodarcza, społeczna i środowiskowa stanowi integralną część ekosystemu morskiego, dlatego należy zachować równowagę w celu poprawy warunków życia i dobrobytu lokalnych społeczności nadbrzeżnych, przy jednoczesnej ochronie ekosystemów morskich. Zrównoważona niebieska gospodarka zapewni wartość ekonomiczną środowiska morskiego, wyłącznie jeżeli będzie prowadzona w sposób gwarantujący zachowanie i ochronę zasobów morza i ekosystemów morskich.

Poprawka    238

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 43 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Polityka morska i rozwój zrównoważonej niebieskiej gospodarki

Polityka morska i rozwój zrównoważonej niebieskiej gospodarki, która jest prowadzona zgodnie z zasadami ekologii w akwenach morskich i słodkowodnych;

Poprawka    239

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 43 – akapit 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

W ramach EFMR przydziela się wsparcie na realizację polityki morskiej poprzez:

W ramach EFMRA przydziela się wsparcie na realizację polityki morskiej i rozwój zrównoważonej niebieskiej gospodarki poprzez:

Poprawka    240

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 43 – akapit 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  wspieranie zrównoważonej, niskoemisyjnej i odpornej na zmianę klimatu niebieskiej gospodarki;

a)  wspieranie zrównoważonej, niskoemisyjnej i odpornej na zmianę klimatu niebieskiej gospodarki zapewniającej dobrostan ludzi i środowiska, która jest prowadzona zgodnie z zasadami ekologii w akwenach morskich i słodkowodnych;

Poprawka    241

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 43 – akapit 1 – litera a a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

aa)  odbudowę, ochronę i zachowanie różnorodności, wydajności, odporności i samoistnej wartości systemów morskich;

Uzasadnienie

Zrównoważona niebieska gospodarka oznacza, że działalność gospodarcza, społeczna i środowiskowa stanowi integralną część ekosystemu morskiego, dlatego należy zachować równowagę w celu poprawy warunków życia i dobrobytu lokalnych społeczności nadbrzeżnych, przy jednoczesnej ochronie ekosystemów morskich. Zrównoważona niebieska gospodarka zapewni wartość ekonomiczną środowiska morskiego, wyłącznie jeżeli będzie prowadzona w sposób gwarantujący zachowanie i ochronę zasobów morza i ekosystemów morskich.

Poprawka    242

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 43 – akapit 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  wspieranie zintegrowanego sprawowania rządów i zarządzania w zakresie polityki morskiej, w tym poprzez planowanie przestrzenne obszarów morskich, strategie na rzecz basenów morskich oraz morską współpracę regionalną;

b)  wspieranie zintegrowanego sprawowania rządów i zarządzania w zakresie polityki morskiej, w tym poprzez planowanie przestrzenne obszarów morskich, strategie na rzecz basenów morskich, morską współpracę regionalną, unijne strategie makroregionalne i współpracę transgraniczną;

Poprawka    243

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 43 – akapit 1 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ba)  promowanie odpowiedzialnej produkcji i konsumpcji, czystych technologii, energii ze źródeł odnawialnych i obiegu zamkniętego surowców;

Uzasadnienie

Zrównoważona niebieska gospodarka oznacza, że działalność gospodarcza, społeczna i środowiskowa stanowi integralną część ekosystemu morskiego, dlatego należy zachować równowagę w celu poprawy warunków życia i dobrobytu lokalnych społeczności nadbrzeżnych, przy jednoczesnej ochronie ekosystemów morskich. Zrównoważona niebieska gospodarka zapewni wartość ekonomiczną środowiska morskiego, wyłącznie jeżeli będzie prowadzona w sposób gwarantujący zachowanie i ochronę zasobów morza i ekosystemów morskich.

Poprawka    244

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 43 – akapit 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  promowanie transferu i wykorzystywania wyników badań naukowych, innowacji i technologii w zrównoważonej niebieskiej gospodarce, w tym europejskiej sieci informacji i obserwacji środowiska morskiego (EMODnet);

c)  promowanie transferu i wykorzystywania wyników badań naukowych, innowacji i technologii w zrównoważonej niebieskiej gospodarce, w tym europejskiej sieci informacji i obserwacji środowiska morskiego (EMODnet), a także innych sieci danych zajmujących się akwenami słodkowodnymi, w celu zadbania o to, aby technologia i osiągnięcia w zakresie efektywności nadążały za wzrostem, aby skoncentrowano wysiłki na zrównoważonej działalności gospodarczej spełniającej potrzeby obecnych i przyszłych pokoleń, aby rozwijano zdolności i opracowano narzędzia niezbędne do przejścia na gospodarkę o obiegu zamkniętym, zgodnie z unijną strategią w dziedzinie tworzyw sztucznych w gospodarce o obiegu zamkniętym.

Poprawka    245

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 43 – akapit 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d)  doskonalenie umiejętności związanych z morzem, szerzenie podstawowej wiedzy o morzach i oceanach oraz poprawę wymiany danych społeczno-ekonomicznych dotyczących zrównoważonej niebieskiej gospodarki;

d)  doskonalenie umiejętności związanych z morzem, szerzenie podstawowej wiedzy o morzach, oceanach i akwenach słodkowodnych oraz poprawę wymiany danych społeczno-ekonomicznych i środowiskowych dotyczących zrównoważonej niebieskiej gospodarki;

Poprawka    246

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 43 – akapit 1 – litera e a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ea)  wspieranie działań na rzecz ochrony i odnawiania różnorodności biologicznej i ekosystemów mórz i wybrzeży przez rekompensaty za wyławianie przez rybaków z morza utraconych narzędzi połowowych i odpadów morskich.

Uzasadnienie

Zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ograniczenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko.

Poprawka    247

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 43 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 43a

 

Decyzje dotyczące inwestycji w niebieską gospodarkę

 

Decyzje dotyczące inwestycji w ramach zrównoważonej niebieskiej gospodarki muszą być poparte najlepszym dostępnym doradztwem naukowym, aby uniknąć szkodliwych skutków dla środowiska naturalnego zagrażających zrównoważonemu rozwojowi w perspektywie długoterminowej. W przypadku braku odpowiedniej wiedzy lub odpowiednich informacji należy przyjąć podejście ostrożnościowe, zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym, ponieważ mogłyby zostać podjęte działania o potencjalnie szkodliwych skutkach.

Uzasadnienie

Zasada ostrożności leży u podstaw Traktatu o UE, deklaracji z Rio i innych międzynarodowych umów i konwencji na rzecz ochrony środowiska morskiego.

Poprawka    248

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 45 – akapit 1 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

e)  wdrażanie odpowiednich międzynarodowych umów, środków i narzędzi dotyczących zapobiegania nielegalnym, nieraportowanym i nieuregulowanym połowom oraz ich powstrzymywania i eliminowania;

e)  wdrażanie odpowiednich międzynarodowych umów, środków i narzędzi dotyczących zapobiegania połowom NNN oraz ich powstrzymywania i eliminowania, a także środków i narzędzi na rzecz ograniczenia wpływu na środowisko morskie, zwłaszcza przyłowów ptaków, ssaków i żółwi morskich;

Poprawka    249

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 45 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 45a

 

Usuwanie zanieczyszczeń z oceanów

 

W ramach EFMR przydziela się wsparcie na prowadzenie działań umożliwiających usuwanie z mórz i oceanów wszelkich rodzajów odpadów, a w szczególności tworzyw sztucznych, „plastikowych kontynentów” oraz odpadów niebezpiecznych lub promieniotwórczych.

Poprawka    250

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 46 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a.  Aby zmniejszyć obciążenia finansowe spoczywające na rybakach, należy przyspieszyć procedury płatności związane z niniejszym rozporządzeniem. Komisja ocenia bieżące wyniki w celu poprawy i przyspieszenia procesu płatności.

Poprawka    251

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 47 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Działania łączone w ramach EFMR realizowane są zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr [rozporządzenie w sprawie InvestEU] oraz tytułem X rozporządzenia (UE) nr [rozporządzenie w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii].

Działania łączone w ramach EFMR realizowane są zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr [rozporządzenie w sprawie InvestEU] oraz tytułem X rozporządzenia (UE) nr [rozporządzenie w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii]. W terminie czterech miesięcy od opublikowania niniejszego rozporządzenia w Dzienniku Urzędowym Komisja przedstawia państwom członkowskim zestaw szczegółowych wytycznych dotyczących realizacji działań łączonych w krajowych programach operacyjnych w ramach EFMR, ze szczególnym uwzględnieniem działań łączonych w dziedzinie rozwoju lokalnego kierowanego przez podmioty lokalne.

Poprawka    252

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 48 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Ocena śródokresowa wsparcia na podstawie tytułu III przeprowadzana jest z chwilą, gdy dostępne są wystarczające informacje na temat wdrażania, jednak nie później niż w ciągu czterech lat od rozpoczęcia wdrażania wsparcia.

2.  Ocena śródokresowa wsparcia na podstawie tytułu III przeprowadzana jest z chwilą, gdy dostępne są wystarczające informacje na temat wdrażania, jednak nie później niż w ciągu czterech lat od rozpoczęcia wdrażania wsparcia. Ta ocena ma formę sprawozdania Komisji i koncentruje się szczegółowo na wszystkich poszczególnych aspektach wdrażania.

Uzasadnienie

Jak podkreśliła Konferencja Przewodniczących, nie tylko końcowa ocena środków, ale również ocena śródokresowa powinna opierać się na wystarczająco szczegółowym sprawozdaniu umożliwiającym właściwą ocenę realizacji funduszu.

Poprawka    253

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 48 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Komisja przekazuje wnioski z tych ocen, opatrzone własnymi komentarzami, Parlamentowi Europejskiemu, Radzie, Europejskiemu Komitetowi Ekonomiczno-Społecznemu i Komitetowi Regionów.

4.  Komisja przekazuje sprawozdania z ocen, o których mowa w ust. 2 i 3, Parlamentowi Europejskiemu, Radzie, Europejskiemu Komitetowi Ekonomiczno-Społecznemu i Komitetowi Regionów.

Uzasadnienie

Jak podkreśliła Konferencja Przewodniczących, nie tylko końcowa ocena środków, ale również ocena śródokresowa powinna opierać się na wystarczająco szczegółowym sprawozdaniu umożliwiającym właściwą ocenę realizacji funduszu.

Poprawka    254

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 48 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

4a.  W stosownych przypadkach Komisja może zaproponować poprawki do niniejszego rozporządzenia na podstawie sprawozdania, o którym mowa w ust. 2.

Uzasadnienie

Jak podkreśliła Konferencja Przewodniczących, nie tylko końcowa ocena środków, ale również ocena śródokresowa powinna opierać się na wystarczająco szczegółowym sprawozdaniu umożliwiającym właściwą ocenę realizacji funduszu.

Poprawka    255

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 51 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  podmioty prawne z siedzibą w państwie członkowskim lub w państwie trzecim wymienionym w programie prac zgodnie z warunkami określonymi w ust. 3 i 4;

a)  podmioty prawne z siedzibą w państwie członkowskim, w kraju lub terytorium zamorskim lub w państwie trzecim wymienionym w programie prac zgodnie z warunkami określonymi w ust. 3 i 4;

Poprawka    256

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 51 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  wszelkie podmioty prawne utworzone na mocy prawa unijnego lub wszelkie organizacje międzynarodowe.

b)  wszelkie podmioty prawne utworzone na mocy prawa unijnego, w tym organizacje zawodowe, lub wszelkie organizacje międzynarodowe.

Poprawka    257

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 53 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 4 rozporządzenia (UE) nr 182/2011.

2.  W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 5 rozporządzenia (UE) nr 182/2011.

Uzasadnienie

Kwestie należące do uprawnień wykonawczych Komisji, takie jak wymogi formalne i wytyczne dotyczące treści sprawozdań z realizacji celów państw członkowskich, są niezwykle ważne dla zapewnienia znaczącej interwencji państwa członkowskiego. Nie gwarantuje tego procedura doradcza, dlatego niezbędne jest wskazanie procedury komitetu zarządzającego.

Poprawka    258

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – kolumna 1 – wiersz 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Wkład w bezpieczeństwo żywnościowe w Unii dzięki konkurencyjności i zrównoważoności w akwakulturze oraz na rynkach

Wkład w bezpieczeństwo żywnościowe w Unii dzięki konkurencyjności i zrównoważoności w rybołówstwie, akwakulturze oraz na rynkach

Poprawka    259

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – kolumna 1 – wiersz 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Wkład w rozwój zrównoważonej niebieskiej gospodarki oraz wsparcie dobrobytu społeczności nadbrzeżnych

Wkład w rozwój zrównoważonej niebieskiej gospodarki oraz wsparcie dobrobytu społeczności nadbrzeżnych i wyspiarskich;

Poprawka    260

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – kolumna 2 – wiersz 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Zmiana w rentowności unijnej floty rybackiej

Zmiana w rentowności unijnej floty rybackiej i zatrudnieniu

Poprawka    261

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – kolumna 2 – wiersz 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Powierzchnia (w ha) obszarów Natura 2000 i innych chronionych obszarów morskich objętych środkami ochrony, utrzymania i odbudowy

Stopień zgodności z celami środowiskowymi ustanowionymi w planie działań na rzecz ochrony środowiska morskiego, zgodnie z dyrektywą ramową w sprawie strategii morskiej lub, w razie ich braku, istotne pozytywne wyniki na obszarach Natura 2000 i innych chronionych obszarach morskich objętych środkami ochrony, utrzymania i odbudowy

Poprawka    262

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – kolumna 2 – wiersz 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Zmiana w rentowności unijnej floty rybackiej i zatrudnieniu

Poprawka    263

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – wiersz 3 – kolumna 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

75 %

85 %

Poprawka    264

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – wiersz 11

 

Tekst proponowany przez Komisję

2

Art. 23

2.1

75 %

 

Akwakultura

 

 

Poprawka

2

Art. 23

2.1

85 %

 

Akwakultura

 

 

 

Rybołówstwo

2.1

75 %

Poprawka    265

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – wiersz 11 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

 

 

 

 

Poprawka

2

Art. 23a

X

75 %

 

Sieć informacji statystycznych na temat akwakultury

 

 

Poprawka    266

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – wiersz 12

 

Tekst proponowany przez Komisję

2

Art. 24

2.1

75 %

 

Wprowadzanie do obrotu produktów rybołówstwa i akwakultury

 

 

Poprawka

3

Art. 24

3.1

75 %

 

Wprowadzanie do obrotu produktów rybołówstwa i akwakultury

 

 

Poprawka    267

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – wiersz 13

 

Tekst proponowany przez Komisję

2

Art. 25

2.1

75 %

 

Przetwarzanie produktów rybołówstwa i akwakultury

 

 

Poprawka

3

Art. 25

3.1

75 %

 

Przetwarzanie produktów rybołówstwa i akwakultury

 

 

Poprawka    268

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik III – wiersz 2 – kolumna 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

30 %

55 %

Poprawka    269

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik III – wiersz 6 – kolumna 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

 

Operacje realizowane na odległych wyspach greckich oraz na wyspach chorwackich Dugi Otok, Vis, Mljet i Lastovo

 

Poprawka

 

Operacje realizowane na odległych wyspach irlandzkich, greckich oraz na wyspach chorwackich Dugi Otok, Vis, Mljet i Lastovo

 

Poprawka    270

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik III – wiersz 17 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

 

 

 

Poprawka

16a

Operacje realizowane przez beneficjentów projektów zbiorowych

60 %

Poprawka    271

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik III – punkt 17 b (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

 

 

 

Poprawka

16b

Operacje realizowane przez organizację międzybranżową, organizację producentów lub stowarzyszenie organizacji producentów

75 %

Poprawka    272

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik IV – wiersz 9 – kolumna 4

 

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

40 %

50 %

Poprawka    273

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik IV – wiersz 11 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

 

 

 

 

Poprawka

Art. 22a Badania naukowe i gromadzenie danych na temat wpływu ptaków wędrownych na akwakulturę

2.1

0 %

100 %

Poprawka    274

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik IV – wiersz 13 – kolumna 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

40 %

75 %

Poprawka    275

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik IV – wiersz 14 – kolumna 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

%

20 %

  • [1]  Dz.U. C …………. z …..., s. …...
  • [2]  Dz.U. C 361 z 5.10.2018, s. 9.

UZASADNIENIE

KONTEKST WNIOSKU KOMISJI

Celem wniosku Komisji jest ustanowienie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMR) na okres 2021–2027. Zadaniem funduszu jest kierowanie środków finansowych z budżetu Unii na wspieranie wspólnej polityki rybołówstwa (WPRyb), unijnej polityki morskiej oraz międzynarodowych zobowiązań Unii w dziedzinie zarządzania oceanami, zwłaszcza w kontekście Agendy na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030.

Takie finansowanie stanowi bardzo ważne narzędzie, które wspiera zrównoważone rybołówstwo i ochronę żywych zasobów morza, zapewnia bezpieczeństwo żywnościowe dzięki dostawom produktów rybołówstwa, wnosi wkład w rozwój zrównoważonej niebieskiej gospodarki oraz przyczynia się do zdrowego stanu, bezpieczeństwa i czystości mórz i oceanów, ochrony na nich, a także do zrównoważonego zarządzania nimi.

Jako że Unia jest jedną ze światowych potęg morskich i piątym pod względem wielkości producentem produktów rybołówstwa na świecie, spoczywa na niej wielka odpowiedzialność za ochronę, zachowanie i zrównoważoną eksploatację oceanów oraz ich zasobów. Ponieważ liczba ludności na świecie gwałtownie rośnie, ochrona mórz i oceanów ma ogromne znaczenie. Leży ona również w interesie społeczno-ekonomicznym Unii: zrównoważona niebieska gospodarka pobudza inwestycje, zatrudnienie i wzrost, wspiera badania naukowe i innowacje oraz – dzięki wykorzystaniu energii oceanicznej – zwiększa bezpieczeństwo energetyczne. Poza tym bezpieczne i chronione morza i oceany to niezbędny warunek, który umożliwia skuteczną kontrolę granic oraz zwalczanie przestępczości na morzu, co ma znaczenie z punktu widzenia obaw społeczeństwa związanych z bezpieczeństwem. Te priorytety wymagają unijnego wsparcia finansowego w ramach EFMR.

STANOWISKO SPRAWOZDAWCY

Budżet, który zaspokaja potrzeby sektora

Zgodnie z wnioskiem Komisji Europejskiej dotyczącym następnych wieloletnich ram finansowych nowy fundusz rybacki będzie obejmować okres budżetowy 2021–2027 z pulą środków finansowych wynoszącą 6,14 mld EUR. W porównaniu z obecnym budżetem EFMR oznaczałoby to spadek o 5 %. Jednocześnie Komisja proponuje ograniczenie funduszy z przeznaczeniem na zarządzanie dzielone w celu przydzielenia większych zasobów na potrzeby zarządzania bezpośredniego i pośredniego.

Sprawozdawca chciałby podkreślić znaczenie europejskiego sektora morskiego, rybołówstwa i akwakultury, który obejmuje ponad 85 000 statków, zatrudnia ponad 340 000 osób w całym łańcuchu oraz produkuje ponad 6 000 000 ton wysokiej jakości i bogatych w wartości odżywcze ryb i żywności pochodzenia morskiego z rybołówstwa i akwakultury. Społeczno-gospodarczy wpływ tego sektora jest ogromny w wielu regionach przybrzeżnych, które w znacznej mierze są od niego zależne i w których jest on silnie powiązany z lokalną kulturą i zwyczajami.

Istnieje jednak wiele problemów związanych ze stosowaniem WPRyb, takich jak eliminowanie odrzutów lub zakres maksymalnego podtrzymywalnego połowu (MSY), a także problemy wynikające z brexitu i nowych wyzwań stawianych każdego dnia przez rynek i ogólnoświatową produkcję białka pochodzenia morskiego.

W związku z tym ważne jest stworzenie specjalnego funduszu rybackiego, o znacznych środkach i dostępnego dla wszystkich. Równie ważne jest zapewnienie budżetu potrzebnego na rozwiązywanie problemów i wyzwań wpływających na sektor morski i rybołówstwa, z uwzględnieniem już i tak bardzo ograniczonego przydziału środków budżetowych UE na tę politykę.

Obecny EFMR stanowi jedynie 0,6 % łącznego budżetu ogólnego UE na lata 2014–2020. Wszelkie obniżenie środków finansowych przeznaczanych na rybołówstwo nie ma prawie żadnych konsekwencji dla budżetu UE, ale może wywierać istotny wpływ na rybaków i regiony przybrzeżne.

Brexitu nie można wykorzystywać jako pretekstu do ograniczania środków finansowych na rzecz rybołówstwa, biorąc pod uwagę ważne wyzwania w obszarze ochrony środowiska, produkcji i handlu powstałe w wyniku tego procesu.

Elastyczność i uproszczenie kwalifikujących się środków

W ujęciu ogólnym podejście Komisji do wprowadzania takich elementów jak elastyczność w opracowywaniu krajowych programów i uproszczenie administracyjne zmierza w odpowiednim kierunku. Sprawozdawca z zadowoleniem przyjmuje możliwość oferowania rozwiązań dostosowanych do różnorodnej specyfiki i wyzwań w regionach UE, z unikaniem podejścia uniwersalnego. Istnieją jednak wątpliwości co do końcowych rezultatów takiego podejścia.

Wniosek zdaje się opierać na zasadzie dopuszczania wszystkich środków, które nie są wyraźnie zakazane, chociaż zasada taka nie jest dosłownie ujęta w tekście rozporządzenia, co może być mylące.

Co gorsza, brzmienie jest nawet bardziej niejasne, gdyż Komisja proponuje finansowanie różnorodnych środków, które nie są wyszczególnione w tekście, pod warunkiem że są objęte „obszarami wsparcia” określonymi w przyszłym rozporządzeniu w ramach każdego „priorytetu” (motyw 11). Na przykład w ramach priorytetu 1 „zrównoważone rybołówstwo” jedyne „obszary wsparcia” obejmują: zarządzanie rybołówstwem i flotami rybackimi (skupiające się na trwałym zaprzestaniu działalności); nadzwyczajne zaprzestanie działalności połowowej; kontrolę i egzekwowanie; gromadzenie danych; system rekompensat w regionach najbardziej oddalonych; ochronę i odbudowę różnorodności biologicznej i ekosystemów. Należy zadać pytanie, czy na podstawie tych „obszarów wsparcia” można wnioskować o finansowanie w przeznaczeniem na przykład na konkretne środki finansowane na podstawie obecnie obowiązującego EFMR, takie jak: innowacje; usługi doradcze; partnerstwo między naukowcami a rybakami; propagowanie kapitału ludzkiego; dywersyfikacja; młodzi rybacy; zdrowie i bezpieczeństwo; niekorzystne zjawiska klimatyczne; i wiele więcej.

Ponadto elastyczność przyszłego funduszu zależy także od sposobu, w jaki państwa członkowskie opracowują swoje programy. Każde państwo członkowskie ustanowi strategiczne priorytety i cele zrównoważonego zarządzania rybołówstwem objęte harmonogramem, umożliwiające mu opracowywanie środków, jakie uzna za stosowne, ale z obowiązkiem osiągnięcia oczekiwanych rezultatów, jeśli chce uzyskać finansowanie z UE. Komisja przeprowadzi roczny przegląd wyników, który może prowadzić do potencjalnych działań naprawczych.

Podczas gdy może wydawać się to logiczne dla odpowiedniego wydatkowania pieniędzy publicznych, warunki nakładane przez wnioski dotyczące EFMR i rozporządzenia w sprawie wspólnych przepisów są drakońskie, a zasady są o wiele zbyt wymagające dla administracji publicznych. Nie tylko zniechęcałoby to podmioty do wnioskowania o środki finansowe, ale odstraszałoby także administracje od opracowywania ambitnych programów.

Należy zauważyć, że Komisja Rybołówstwa nie ma wpływu na ostateczny tekst rozporządzenia w sprawie wspólnych przepisów.

Istnieje zatem ryzyko, że wystąpiłby ten sam problem braku wykorzystania środków finansowych, jaki był obserwowany w obecnym okresie finansowym. Obecnie, ponad cztery lata po przyjęciu teraz obowiązującego EFMR, tylko 11 % środków finansowych zostało wydanych przez państwa członkowskie, przede wszystkim ze względu na skomplikowane procedury i ograniczoną współpracę ze strony Komisji. Rybacy, w szczególności zajmujący się łodziowym rybołówstwem przybrzeżnym, są sfrustrowani i zniechęceni wymogami, które muszą spełnić, aby otrzymać finansowanie.

W związku z tym wymagana jest większa jasność i pewność prawa dla podmiotów i administracji.

Konkretne obszary wsparcia

Nowy EFMR będzie finansować tymczasowe i trwałe zaprzestanie działalności (złomowanie), czyli środki wnioskowane przez sektor. Wniosek jest jednak niezwykle wymagający pod względem warunków.

Przyszły fundusz musi pomagać sektorowi rybołówstwa w przeprowadzeniu procesu restrukturyzacji, który z różnych powodów stał się konieczny, a proces ten może obejmować środki takie jak wymiana silników powodujących zanieczyszczenie i modernizacja statków, które nie są bezpieczne.

Chociaż w świetle społeczno-gospodarczego znaczenia działalności połowowej w regionach przybrzeżnych UE oraz tradycyjnego rybołówstwa przybrzeżnego na małą skalę EFMR musi nadawać im szczególne znaczenie, finansowanie na potrzeby procesu restrukturyzacji powinno być dostępne dla całej floty.

Sprawozdawca nie zgadza się z zakazem mechanizmów interwencji takich jak dopłaty do składowania, który uniemożliwiłby podejmowanie reakcji w przypadkach wyjątkowego braku równowagi na rynku.

Kolejnym elementem, który sprawozdawca uważa za problematyczny, jest finansowanie wszystkich inwestycji produkcyjnych w akwakulturę i inwestycji w przetwórstwo wyłącznie za pomocą instrumentów finansowych, które dodatkowo byłyby objęte nowym rozporządzeniem w sprawie wspólnych przepisów. Chociaż dostosowane do potrzeb instrumenty finansowe byłyby dostępne na potrzeby finansowania inwestycji produkcyjnych w niebieską gospodarkę, należy także zapewnić możliwość uciekania się do pomocy bezpośredniej w przypadku określonych działań.

Szczególna sytuacja regionów najbardziej oddalonych

Komisja Europejska proponuje nowe pule środków finansowych dla regionów najbardziej oddalonych, które stanowiłyby minimalną kwotę, jaka powinna być przeznaczana na nie przez zainteresowane państwa członkowskie. W ramach tych puli kwota przeznaczana na rekompensatę za dodatkowe koszty byłaby ograniczona do maksymalnie 50 procent każdej puli. Skutkuje to zmniejszeniem odpowiednio o 32,7 % i 24,2 % środków finansowych przeznaczonych dla Wysp Kanaryjskich i Francji na rekompensaty w obecnie obowiązującym EFMR.

Sprawozdawca zastanawia się, na podstawie jakiego kryterium Komisja proponuje taki limit. Jest to bardzo rygorystyczny warunek. Regiony najbardziej oddalone powinny dysponować swobodą i konieczną elastycznością, aby przydzielać środki finansowe według własnych potrzeb. Należy zauważyć, że rekompensata za dodatkowe koszty zachęca podmioty do produkowania i wprowadzania na rynek produktów rybołówstwa i akwakultury w regionach, w których rynki są zalewane produktami o niskich kosztach i niskiej jakości. Wniosek Komisji jest zatem sprzeczny z wysiłkami ukierunkowanymi na zapewnienie samowystarczalności. Należy zauważyć, że wykorzystanie środków finansowych na ten środek wynosi zasadniczo 100 %.

Wniosek Komisji nie umożliwia odnowy floty tradycyjnego rybołówstwa przybrzeżnego na małą skalę w regionach najbardziej oddalonych. Sprawozdawca jest zdania, że powinno być to możliwe, jeśli pozwalają na to zasoby. Nie jest sprawiedliwe, że UE broni prawa krajów rozwijających się i małych wysp do odnowy swoich flot w tych samych basenach morskich, w których znajdują się pewne regiony najbardziej oddalone, a jednocześnie odmawia tego samego prawa swoim własnym terytoriom.

Należy zauważyć, że w niektórych regionach najbardziej oddalonych flota składa się obecnie z drewnianych czółen pozbawionych silnika, a liczne zasoby rybne (głównie pelagiczne) u wybrzeży pozostają nieeksploatowane. W rzeczywistości regiony najbardziej oddalone zaczęły być włączane do WPRyb, gdy zostało wprowadzone ograniczenie nakładów połowowych w latach 90. i nie wnioskowały one wystarczająco wcześnie o odnowę swoich flot. Tymczasem możliwość ta została zakazana.

Kolejnym ważnym elementem dotyczącym regionów najbardziej oddalonych jest potrzeba ustanowienia, w ujęciu długoterminowym, instrumentu przeznaczonego konkretnie do wspierania rybołówstwa w tych regionach w rodzaju programu POSEI (Programy szczególnych opcji na rzecz regionów oddalonych i wyspiarskich) dla rolnictwa. Należy zauważyć, że decyzja Rady z 1989 r. przewidująca utworzenie takich programów ma zastosowanie do wszystkich sektorów gospodarki.

Nowy element wniosku Komisji przewiduje, by każdy region najbardziej oddalony musiał przedstawić szczegółowy strategiczny plan działania, co oczywiście ma sens, jednak z drugiej strony może prowadzić do zbędnego obciążenia i odmowy przydziału pieniędzy przez Komisję, jeśli nie zostaną spełnione narzucone rygorystyczne warunki. W związku z tym plany działania mogą stanowić szansę, ale ostatecznie mogą okazać się ograniczeniem.

Brakuje także odstępstwa dla przyznawania regionom najbardziej oddalonym pomocy państwa na cele operacyjne w ramach procedury uproszczonej, które istnieje w obecnie obowiązującym EFMR i opiera się na rolniczym modelu POSEI.

Na koniec sprawozdawca chciałby wyjaśnić, że finansowanie zakotwiczonych urządzeń do sztucznej koncentracji ryb, wokół których rybacy prowadzący tradycyjne rybołówstwo przybrzeżne na małą skalę łowią ryby sznurami haczykowymi – zupełnie ekologicznymi narzędziami – co było możliwe w ramach obecnie obowiązującego EFMR, nadal jest możliwe, gdyż nie zostało wyraźnie zakazane.

Akwakultura, przetwórstwo i rynki

EFMR powinien wzmacniać propagowanie i zrównoważony rozwój akwakultury. W niektórych państwach członkowskich nadal występuje utrudniony dostęp do terenów i uciążliwe procedury przyznawania licencji. Powoduje to, że sektor ma trudności z poprawą wizerunku i konkurencyjności produktów akwakultury. Należy umożliwiać wsparcie za pomocą dotacji na rzecz inwestycji produkcyjnych, innowacji, zdobywania umiejętności zawodowych, poprawy warunków pracy, środków kompensacyjnych zapewniających ważne usługi w zakresie gospodarowania gruntami i zasobami naturalnymi, z możliwością stosowania także instrumentów finansowych w przypadku inwestycji produkcyjnych.

Należy zapewniać także ciągłe wsparcie na rzecz przemysłu przetwórczego i sektora marketingu, aby zwiększyć ich konkurencyjność.

Wnioski

Zasady i cele zaproponowane dla nowego EFMR na lata 2021–2027 są godne pochwały. Istnieją jednak wątpliwości związane z pozorną elastycznością, a także przydziałem środków budżetowych. Cele, jakie UE pragnie osiągnąć na szczeblu globalnym w obszarze rybołówstwa i gospodarki morskiej, nie zostaną osiągnięte przy mniejszym budżecie.

OPINIA Komisji Budżetowej (23.11.2018)

dla Komisji Rybołówstwa

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014
(COM(2018)0390 – C8‑0270/2018 – 2018/0210(COD))

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej: Eider Gardiazabal Rubial

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Ogólnym celem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMR) jest wspieranie celów WPRyb, polityki podlegającej wyłącznej kompetencji UE, dalszy rozwój zintegrowanej polityki morskiej UE oraz wspieranie wykonania podjętych przez Unię zobowiązań międzynarodowych w dziedzinie zarządzania oceanami, w sposób uzupełniający politykę spójności, WPRyb i politykę UE w innych dziedzinach.

EFMR w latach 2021–2027 jest istotny, a znaczne umocnienie sektora rybołówstwa – również w odniesieniu do przeznaczanej na niego puli środków finansowych – ma kluczowe znaczenie.

Przewidziany w WRF pułap na EFMR (w mln EUR).

 

WRF 2014–2020, UE-27, według cen stałych z 2018 r.

WRF 2021–2027, według cen stałych z 2018 r.

Europejski Fundusz Morski i Rybacki

6,243

6,866

POPRAWKI

Komisja Budżetowa zwraca się do Komisji Rybołówstwa, jako komisji przedmiotowo właściwej, o wzięcie pod uwagę następujących poprawek:

Poprawka    1

Projekt rezolucji ustawodawczej

Ustęp 1 a (nowy)

Projekt rezolucji ustawodawczej

Poprawka

 

1a.  przypomina, że Parlament Europejski przyjął, w dniach 14 marca i 30 maja 2018 r., dwie rezolucje w sprawie wieloletnich ram finansowych (WRF) na lata 2021–2027;

Poprawka    2

Projekt rezolucji ustawodawczej

Ustęp 1 b (nowy)

Projekt rezolucji ustawodawczej

Poprawka

 

1b.  podkreśla znaczenie zasad horyzontalnych, które powinny leżeć u podstaw WRF na lata 2021–2027 oraz wszystkich powiązanych strategii politycznych UE; Parlament potwierdził w tym kontekście swoje stanowisko, zgodnie z którym UE musi wywiązać się z zobowiązania do pełnienia roli lidera we wdrażaniu celów zrównoważonego rozwoju ONZ, i wyraził ubolewanie wobec faktu, że we wnioskach w sprawie WRF brak jest wyraźnego i widocznego zaangażowania w tym zakresie;

Poprawka    3

Projekt rezolucji ustawodawczej

Ustęp 1 c (nowy)

Projekt rezolucji ustawodawczej

Poprawka

 

1c.  podkreśla swoje stanowisko, zgodnie z którym w następstwie porozumienia paryskiego należy znacznie zwiększyć wydatki horyzontalne związane z klimatem w porównaniu z obecnymi WRF i osiągnąć poziom 30 % tak szybko, jak to możliwe, a najpóźniej do 2027 r.;

Poprawka    4

Projekt rezolucji ustawodawczej

Ustęp 1 d (nowy)

Projekt rezolucji ustawodawczej

Poprawka

 

1d.  przypomina, że w swojej rezolucji z dnia 14 marca 2018 r. Parlament Europejski podkreślił społeczno-ekonomiczne i ekologiczne znaczenie sektora rybołówstwa, środowiska morskiego i „niebieskiej gospodarki” oraz ich wkład w zrównoważoną niezależność żywnościową UE pod względem zapewnienia zrównoważonego rozwoju europejskiej akwakultury i europejskiego rybołówstwa oraz łagodzenia wpływu na środowisko; ponadto Parlament Europejski wezwał do utrzymania poziomu środków finansowych przeznaczonych na sektor rybołówstwa w obecnych WRF oraz, jeśli pojawią się nowe potrzeby, zwiększenia środków finansowych przeznaczonych na gospodarkę morską;

Poprawka    5

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(1a)  W dniach 14 marca i 30 maja 2018 r. Parlament Europejski podkreślił w swojej rezolucji w sprawie wieloletnich ram finansowych na lata 2021–2027 znaczenie zasad horyzontalnych, które powinny leżeć u podstaw WRF na lata 2021–2027 oraz wszystkich powiązanych dziedzinach polityki UE. Parlament potwierdził w związku z powyższym, że UE musi wywiązać się ze swojego zobowiązania, by pełnić rolę lidera we wdrażaniu celów zrównoważonego rozwoju ONZ, i wyraził ubolewanie wobec faktu, że we wnioskach w sprawie WRF brak jest wyraźnego i widocznego zaangażowania w tym zakresie; w związku z tym Parlament zwrócił się o uwzględnianie celów zrównoważonego rozwoju we wszystkich unijnych strategiach politycznych i inicjatywach w kolejnych WRF. Ponadto przypomina, że silniejsza i ambitniejsza Unia może powstać jedynie pod warunkiem zapewnienia większych środków finansowych; wzywa zatem do ciągłego wspierania istniejących dziedzin polityki, w szczególności długoletnich polityk UE zapisanych w traktatach, mianowicie wspólnej polityki rolnej oraz wspólnej polityki rybołówstwa i polityki spójności, ponieważ zapewniają one obywatelom Unii wymierne korzyści.

Poprawka    6

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(1b)  Ponadto w swoich rezolucjach z dnia 14 marca i 30 maja 2018 r. w sprawie wieloletnich ram finansowych na lata 2021–2027 Parlament Europejski podkreślił, że likwidacja dyskryminacji ma zasadnicze znaczenie dla wypełnienia zobowiązań UE na rzecz Europy sprzyjającej integracji społecznej. W związku z tym zwrócił się o uwzględnianie problematyki płci i zobowiązań dotyczących równości płci we wszystkich dziedzinach polityki i inicjatywach unijnych w kolejnych WRF.

Poprawka    7

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 1 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(1c)  Ponadto w swoich rezolucjach z dnia 14 marca i 30 maja 2018 r. w sprawie wieloletnich ram finansowych na lata 2021–2027 Parlament Europejski podkreślił, że w związku z porozumieniem paryskim należy znacznie zwiększyć wydatki horyzontalne związane z klimatem w porównaniu z obecnymi WRF i osiągnąć poziom 30 % tak szybko, jak to możliwe, a najpóźniej do 2027 r.

Poprawka    8

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(7)  Rodzaje finansowania i metody realizacji na podstawie niniejszego rozporządzenia należy wybrać na podstawie ich potencjału w zakresie realizacji priorytetów przyjętych dla działań oraz uzyskania wyników, z uwzględnieniem w szczególności kosztów kontroli, obciążenia administracyjnego i oczekiwanego ryzyka naruszenia przepisów. Powinno to obejmować rozważenie możliwości zastosowania płatności ryczałtowych, stawek ryczałtowych i kosztów jednostkowych oraz finansowania niepowiązanego z kosztami, o których mowa w art. 125 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr [rozporządzenia w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii].

(7)  Rodzaje finansowania i metody realizacji na podstawie niniejszego rozporządzenia należy wybrać na podstawie ich potencjału w zakresie realizacji priorytetów przyjętych dla działań oraz uzyskania wyników, z uwzględnieniem w szczególności kosztów kontroli, obciążenia administracyjnego i ryzyka naruszenia przepisów. Powinno to obejmować rozważenie możliwości zastosowania płatności ryczałtowych, stawek ryczałtowych i kosztów jednostkowych oraz finansowania niepowiązanego z kosztami, o których mowa w art. 125 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr [rozporządzenia w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii].

Poprawka    9

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(8)  Wieloletnie ramy finansowe ustanowione w rozporządzeniu (UE) xx/xx6 przewidują, że budżet Unii nadal ma wspierać politykę rybołówstwa i politykę morską. Budżet EFMR powinien wynosić, według cen bieżących, 6 140 000 000 EUR. Zasoby EFMR należy rozdzielić między zarządzanie dzielone, bezpośrednie i pośrednie. Na wsparcie według metody zarządzania dzielonego należy przydzielić 5 311 000 000 EUR, a na wsparcie według metody zarządzania bezpośredniego i pośredniego – 829 000 000 EUR. Aby zapewnić stabilność – zwłaszcza w odniesieniu do realizacji celów WPRyb, określenie alokacji krajowych według metody zarządzania dzielonego na okres programowania 2021–2027 powinno się opierać na podziale przyjętym dla EFMR na lata 2014–2020. Określone kwoty należy zarezerwować dla regionów najbardziej oddalonych, na kontrolę i egzekwowanie oraz na gromadzenie i przetwarzanie danych do celów zarządzania rybołówstwem i celów naukowych, natomiast kwoty na trwałe zaprzestanie i nadzwyczajne zaprzestanie działalności połowowej należy ograniczyć.

(8)  Wieloletnie ramy finansowe ustanowione w rozporządzeniu (UE) xx/xx6 przewidują, że budżet Unii nadal ma wspierać politykę rybołówstwa i politykę morską. Budżet EFMR powinien wynosić 6 866 943 600 EUR według cen stałych z 2018 r. (tj. 7 739 176 524 EUR według cen bieżących). Zasoby EFMR należy rozdzielić między zarządzanie dzielone, bezpośrednie i pośrednie. Na wsparcie według metody zarządzania dzielonego należy przydzielić 5 939 794 375 EUR według cen stałych z 2018 r. (tj. 6 694 261 648 EUR według cen bieżących), a na wsparcie według metody zarządzania bezpośredniego i pośredniego – 927 149 225 EUR według cen stałych z 2018 r. (tj. 1 044 914 876 EUR według cen bieżących). Aby zapewnić stabilność – zwłaszcza w odniesieniu do realizacji celów WPRyb, określenie alokacji krajowych według metody zarządzania dzielonego na okres programowania 2021–2027 powinno się opierać na podziale przyjętym dla EFMR na lata 2014–2020. Określone kwoty należy zarezerwować dla regionów najbardziej oddalonych, na kontrolę i egzekwowanie oraz na gromadzenie i przetwarzanie danych do celów zarządzania rybołówstwem i celów naukowych, natomiast kwoty na trwałe zaprzestanie i nadzwyczajne zaprzestanie działalności połowowej należy ograniczyć.

__________________

__________________

6 Dz.U. C […] z […], s. […].

6 Dz.U. C […] z […], s. […].

Uzasadnienie

Zaproponowany przez Komisję Budżetową podział puli środków finansowych programu stanowi jedynie orientacyjne wyliczenie arytmetyczne wynikające z modyfikacji ogólnej puli środków finansowych programu i nie przesądza o podziale dokonywanym przez komisję przedmiotowo właściwą.

Poprawka    10

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(10)  EFMR powinien opierać się na czterech priorytetach: wsparcie zrównoważonego rybołówstwa i ochrony żywych zasobów morza; wkład w bezpieczeństwo żywnościowe w Unii dzięki konkurencyjności i zrównoważoności w akwakulturze oraz na rynkach; wkład w rozwój zrównoważonej niebieskiej gospodarki oraz wsparcie dobrobytu społeczności nadbrzeżnych; poprawa skuteczności międzynarodowego zarządzania oceanami oraz wkład w bezpieczeństwo oraz czystość mórz i oceanów, ochronę na nich, a także zrównoważone zarządzanie nimi. Priorytety te należy realizować według metody zarządzania dzielonego, bezpośredniego i pośredniego.

(10)  EFMR powinien opierać się na czterech priorytetach: wsparcie zrównoważonego rybołówstwa i ochrony żywych zasobów morza; wkład w bezpieczeństwo żywnościowe w Unii dzięki konkurencyjności i zrównoważoności w rybołówstwie, akwakulturze oraz na rynkach; wkład w rozwój zrównoważonej niebieskiej gospodarki oraz wsparcie dobrobytu społeczności nadbrzeżnych, w tym wysp i regionów najbardziej oddalonych; poprawa skuteczności międzynarodowego zarządzania oceanami oraz wkład w bezpieczeństwo oraz czystość mórz i oceanów, ochronę na nich, a także zrównoważone zarządzanie nimi. Priorytety te należy realizować według metody zarządzania dzielonego, bezpośredniego i pośredniego.

Poprawka    11

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 13

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(13)  Odzwierciedlając znaczenie przeciwdziałania zmianie klimatu zgodnie ze zobowiązaniami Unii na rzecz realizacji porozumienia paryskiego i celów zrównoważonego rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych, niniejsze rozporządzenie powinno przyczynić się do uwzględnienia działań w dziedzinie klimatu i do osiągnięcia celu ogólnego, w ramach którego wydatki na realizację celów klimatycznych w budżecie Unii mają sięgnąć 25 %. Oczekuje się, że w ramach działań objętych niniejszym rozporządzeniem 30 % ogólnej puli środków finansowych EFMR będzie przeznaczonych na realizację celów w zakresie klimatu. Odpowiednie działania zostaną określone w trakcie przygotowania i realizacji EFMR oraz zostaną poddane ponownej ocenie w kontekście odpowiednich ewaluacji i przeglądów.

(13)  Odzwierciedlając znaczenie przeciwdziałania zmianie klimatu zgodnie zobowiązaniami Unii na rzecz realizacji porozumienia paryskiego i celów zrównoważonego rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych, niniejsze rozporządzenie powinno przyczynić się do uwzględnienia działań w dziedzinie klimatu i do osiągnięcia celu ogólnego, w ramach którego wydatki na realizację celów klimatycznych w budżecie Unii mają sięgnąć jak najszybciej co najmniej 25 % w WRF na lata 2021–2027, oraz celu rocznego na poziomie 30 %, najpóźniej do 2027 r. Oczekuje się, że w ramach działań objętych niniejszym rozporządzeniem 35 % ogólnej puli środków finansowych EFMR będzie przeznaczonych na realizację celów w zakresie klimatu. Odpowiednie działania zostaną określone w trakcie przygotowania i realizacji EFMR oraz zostaną poddane ponownej ocenie w kontekście odpowiednich ewaluacji i przeglądów.

Poprawka    12

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 14

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(14)  EFMR powinien wnosić wkład w realizację celów środowiskowych Unii. Wkład ten należy monitorować przez stosowanie unijnych wskaźników środowiskowych i powinien on podlegać systematycznej sprawozdawczości w kontekście ewaluacji i rocznych sprawozdań z realizacji celów.

(14)  EFMR powinien wnosić wkład w realizację celów środowiskowych Unii z należytym uwzględnieniem spójności społecznej. Wkład ten należy monitorować przez stosowanie unijnych wskaźników środowiskowych i powinien on podlegać systematycznej sprawozdawczości w kontekście ewaluacji i rocznych sprawozdań z realizacji celów.

Poprawka    13

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 18

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(18)  Rybołówstwo ma ogromne znaczenie z punktu widzenia źródeł utrzymania i dziedzictwa kulturowego wielu społeczności nadbrzeżnych w Unii, zwłaszcza na obszarach, gdzie ważną rolę odgrywa łodziowe rybołówstwo przybrzeżne. W związku z tym, że średnia wieku w wielu społecznościach rybackich wynosi ponad 50 lat, wymiana pokoleniowa i zróżnicowanie działalności nadal stanowią problem.

(18)  Rybołówstwo ma ogromne znaczenie z punktu widzenia źródeł utrzymania i dziedzictwa kulturowego wielu społeczności nadbrzeżnych, wysp i regionów najbardziej oddalonych w Unii, zwłaszcza na obszarach, gdzie ważną rolę odgrywa łodziowe rybołówstwo przybrzeżne. W związku z tym, że średnia wieku w wielu społecznościach rybackich wynosi ponad 50 lat, wymiana pokoleniowa i zróżnicowanie działalności nadal stanowią problem.

Poprawka    14

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 31

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(31)  Rybołówstwo i akwakultura wnoszą wkład do bezpieczeństwa żywnościowego oraz wyżywienia. Unia jednak importuje obecnie ponad 60 % produktów rybołówstwa, przez co jest w znacznym stopniu zależna od państw trzecich. Propagowanie spożycia białka pochodzenia rybnego, wyprodukowanego w Unii zgodnie z wysokimi standardami jakości i udostępnianego konsumentom po przystępnych cenach, stanowi znaczące wyzwanie.

(31)  W agendzie ONZ na rzecz zrównoważonego rozwoju do roku 2030 wyeliminowanie głodu, osiągnięcie bezpieczeństwa żywnościowego i lepszego odżywiania uznano za jeden z siedemnastu celów zrównoważonego rozwoju (cel nr 2). Unia w pełni identyfikuje się z tym celem i angażuje się w jego realizację. W związku z powyższym rybołówstwo i akwakultura wnoszą wkład do bezpieczeństwa żywnościowego oraz wyżywienia. Unia jednak importuje obecnie ponad 60 % produktów rybołówstwa, przez co jest w znacznym stopniu zależna od państw trzecich. Propagowanie spożycia białka pochodzenia rybnego, wyprodukowanego w Unii zgodnie z wysokimi standardami jakości i udostępnianego konsumentom po przystępnych cenach, stanowi znaczące wyzwanie.

Poprawka    15

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 32

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(32)  Powinno być możliwe przydzielanie z EFMR wsparcia na promocję i zrównoważony rozwój akwakultury, w tym akwakultury słodkowodnej, w celu chowu zwierząt wodnych i uprawy roślin wodnych do produkcji żywności i innych surowców. W niektórych państwach członkowskich nadal obowiązują złożone procedury administracyjne, np. utrudniony dostęp do terenów i uciążliwe procedury przyznawania licencji. Powoduje to, że sektor ma trudności z poprawą wizerunku i konkurencyjności produktów akwakultury. Wsparcie powinno być zgodne z wieloletnimi krajowymi planami strategicznymi na rzecz rozwoju akwakultury, opracowanymi na podstawie rozporządzenia (UE) nr 1380/2013. W szczególności powinno się kwalifikować wsparcie na rzecz zrównoważenia środowiskowego, inwestycji produkcyjnych, innowacji, zdobywania umiejętności zawodowych, poprawy warunków pracy, środków kompensacyjnych zapewniających ważne usługi w zakresie gospodarowania gruntami i zasobami naturalnymi. Działania w zakresie zdrowia publicznego, systemy ubezpieczeń zasobów akwakultury oraz działania w zakresie zdrowia i dobrostanu zwierząt również powinny się kwalifikować. W przypadku inwestycji produkcyjnych wsparcie powinno jednak być zapewnione jedynie za pomocą instrumentów finansowych oraz funduszu InvestEU, które wywierają większy wpływ na rynki i w związku z tym stanowią lepsze od dotacji rozwiązanie problemów związanych z finansowaniem w tym sektorze.

(32)  Powinno być możliwe przydzielanie z EFMR wsparcia na promocję i zrównoważony rozwój akwakultury, w tym akwakultury słodkowodnej i systemów zamkniętych, w celu chowu zwierząt wodnych i uprawy roślin wodnych do produkcji żywności i innych surowców. W niektórych państwach członkowskich nadal obowiązują złożone procedury administracyjne, np. utrudniony dostęp do terenów i uciążliwe procedury przyznawania licencji. Powoduje to, że sektor ma trudności z poprawą wizerunku i konkurencyjności produktów akwakultury. Wsparcie powinno być zgodne z wieloletnimi krajowymi planami strategicznymi na rzecz rozwoju akwakultury, opracowanymi na podstawie rozporządzenia (UE) nr 1380/2013. W szczególności powinno się kwalifikować wsparcie na rzecz zrównoważenia środowiskowego, inwestycji produkcyjnych, innowacji, zdobywania umiejętności zawodowych, poprawy warunków pracy, środków kompensacyjnych zapewniających ważne usługi w zakresie gospodarowania gruntami i zasobami naturalnymi. Działania w zakresie zdrowia publicznego, systemy ubezpieczeń zasobów akwakultury oraz działania w zakresie zdrowia i dobrostanu zwierząt również powinny się kwalifikować. W przypadku inwestycji produkcyjnych wsparcie powinno jednak być zapewnione jedynie za pomocą instrumentów finansowych oraz funduszu InvestEU, które wywierają większy wpływ na rynki i w związku z tym stanowią lepsze od dotacji rozwiązanie problemów związanych z finansowaniem w tym sektorze.

Poprawka    16

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 35

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(35)  Tworzenie miejsc pracy w regionach nadbrzeżnych jest zależne od kierowanego przez społeczności lokalne rozwoju zrównoważonej niebieskiej gospodarki, która ożywia tkankę społeczną w tych regionach. Wzrost w sektorach i usługach związanych z morzami i oceanami prawdopodobnie przewyższy wzrost światowej gospodarki i wniesie znaczny wkład w zatrudnienie i wzrost do 2030 r. Zrównoważony charakter niebieskiego wzrostu zależy od innowacji i inwestycji w nowych przedsiębiorstwach sektora morskiego i biogospodarki, które mogą zapewniać nowe miejsca pracy i jednocześnie wspierać rozwój lokalny; dotyczy to na przykład modeli ekoturystyki, morskiej energii odnawialnej, innowacyjnego przemysłu stoczniowego wysokiej jakości i nowych usług portowych. Inwestycje publiczne w zrównoważoną niebieską gospodarkę powinny pochodzić głównie z budżetu Unii, natomiast w ramach EFMR należy koncentrować się na warunkach podstawowych dla rozwoju zrównoważonej niebieskiej gospodarki i na usuwaniu „wąskich gardeł”, by ułatwiać inwestowanie i rozwój nowych rynków i technologii lub usług. Wsparcie na rozwój zrównoważonej niebieskiej gospodarki powinno być realizowane według metody zarządzania dzielonego, bezpośredniego i pośredniego.

(35)  Tworzenie miejsc pracy w regionach nadbrzeżnych jest zależne od kierowanego przez społeczności lokalne rozwoju zrównoważonej niebieskiej gospodarki, która ożywia tkankę społeczną w tych regionach, w tym na wyspach i w regionach najbardziej oddalonych. Wzrost w sektorach i usługach związanych z morzami i oceanami prawdopodobnie przewyższy wzrost światowej gospodarki i wniesie znaczny wkład w zatrudnienie i wzrost do 2030 r. Zrównoważony charakter niebieskiego wzrostu zależy od innowacji i inwestycji w nowych przedsiębiorstwach sektora morskiego i biogospodarki, które mogą zapewniać nowe miejsca pracy i jednocześnie wspierać rozwój lokalny; dotyczy to na przykład modeli ekoturystyki, morskiej energii odnawialnej, innowacyjnego przemysłu stoczniowego wysokiej jakości i nowych usług portowych. Inwestycje publiczne w zrównoważoną niebieską gospodarkę powinny pochodzić głównie z budżetu Unii, natomiast w ramach EFMR należy koncentrować się na warunkach podstawowych dla rozwoju zrównoważonej niebieskiej gospodarki i na usuwaniu „wąskich gardeł”, by ułatwiać inwestowanie i rozwój nowych rynków i technologii lub usług. Wsparcie na rozwój zrównoważonej niebieskiej gospodarki powinno być realizowane według metody zarządzania dzielonego, bezpośredniego i pośredniego.

Poprawka    17

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 36

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(36)  Rozwój zrównoważonej niebieskiej gospodarki w dużej mierze zależy od partnerstw zawieranych między podmiotami lokalnymi wspierających żywotność społeczności i gospodarek nadbrzeżnych. EFMR powinien zapewnić narzędzia wspierania takich partnerstw. W tym celu wsparcie na rozwój lokalny kierowany przez społeczność powinno być udostępniane według metody zarządzania dzielonego. Takie rozwiązanie powinno sprzyjać zróżnicowaniu gospodarczemu w skali lokalnej dzięki rozwojowi rybołówstwa przybrzeżnego i słodkowodnego, akwakultury i zrównoważonej niebieskiej gospodarki. Strategie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność powinny zapewniać, aby społeczności lokalne w lepszy sposób wykorzystywały możliwości zrównoważonej niebieskiej gospodarki i czerpały z nich korzyści, wykorzystując i rozwijając zasoby środowiskowe, kulturowe, społeczne i ludzkie. W związku z tym każde partnerstwo lokalne powinno być zgodne z głównymi założeniami odpowiedniej strategii i zapewniać wyważony udział i reprezentatywność wszystkich zainteresowanych stron działających w lokalnej zrównoważonej niebieskiej gospodarce.

(36)  Rozwój zrównoważonej niebieskiej gospodarki w dużej mierze zależy od partnerstw zawieranych między podmiotami lokalnymi wspierających żywotność i zrównoważony rozwój populacji i gospodarek społeczności nadbrzeżnych i wyspiarskich. EFMR powinien zapewnić narzędzia wspierania takich partnerstw. W tym celu wsparcie na rozwój lokalny kierowany przez społeczność powinno być udostępniane według metody zarządzania dzielonego. Takie rozwiązanie powinno sprzyjać zróżnicowaniu gospodarczemu w skali lokalnej dzięki rozwojowi rybołówstwa przybrzeżnego i słodkowodnego, akwakultury i zrównoważonej niebieskiej gospodarki. Strategie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność powinny zapewniać, aby społeczności lokalne w lepszy sposób wykorzystywały możliwości zrównoważonej niebieskiej gospodarki i czerpały z nich korzyści, wykorzystując i rozwijając zasoby środowiskowe, kulturowe, społeczne i ludzkie. W związku z tym każde partnerstwo lokalne powinno być zgodne z głównymi założeniami odpowiedniej strategii i zapewniać wyważony udział i reprezentatywność wszystkich zainteresowanych stron działających w lokalnej zrównoważonej niebieskiej gospodarce.

Poprawka    18

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 38

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(38)  W ramach zarządzania bezpośredniego i pośredniego EFMR należy koncentrować się na warunkach podstawowych dla rozwoju zrównoważonej niebieskiej gospodarki. Obejmuje to wspieranie zintegrowanego sprawowania rządów i zarządzania w zakresie polityki morskiej, promowanie transferu i wykorzystywania wyników badań naukowych, innowacji i technologii w niebieskiej gospodarce, doskonalenie umiejętności związanych z morzem, szerzenie podstawowej wiedzy o morzach i oceanach oraz poprawę wymiany danych społeczno-ekonomicznych dotyczących zrównoważonej niebieskiej gospodarki, wspieranie zrównoważonej, niskoemisyjnej i odpornej na zmianę klimatu zrównoważonej niebieskiej gospodarki oraz opracowanie serii projektów oraz innowacyjnych instrumentów finansowych. W wymienionych wyżej dziedzinach należy odpowiednio uwzględnić specyficzną sytuację regionów najbardziej oddalonych.

(38)  W ramach zarządzania bezpośredniego i pośredniego EFMR należy koncentrować się na warunkach podstawowych dla rozwoju zrównoważonej niebieskiej gospodarki. Obejmuje to wspieranie zintegrowanego sprawowania rządów i zarządzania w zakresie polityki morskiej, promowanie transferu i wykorzystywania wyników badań naukowych, innowacji i technologii w niebieskiej gospodarce, doskonalenie umiejętności związanych z morzem, szerzenie podstawowej wiedzy o morzach i oceanach oraz poprawę wymiany danych społeczno-ekonomicznych dotyczących zrównoważonej niebieskiej gospodarki, wspieranie zrównoważonej, niskoemisyjnej i odpornej na zmianę klimatu zrównoważonej niebieskiej gospodarki oraz opracowanie serii projektów oraz innowacyjnych instrumentów finansowych. W wymienionych wyżej dziedzinach należy odpowiednio uwzględnić specyficzną sytuację regionów najbardziej oddalonych i wysp objętych zakresem art. 174 TFUE.

Poprawka    19

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 42 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(42a)  W agendzie ONZ na rzecz zrównoważonego rozwoju do roku 2030 osiągnięcie równości płci i wzmocnienie pozycji kobiet i dziewcząt uznano za jeden z siedemnastu celów zrównoważonego rozwoju (cel nr 5). Unia w pełni identyfikuje się z tym celem i angażuje się w jego realizację. W tym kontekście likwidacja dyskryminacji ma zasadnicze znaczenie dla wypełnienia zobowiązań UE na rzecz Europy sprzyjającej integracji społecznej. W związku z tym problematykę płci i zobowiązania dotyczące równość płci należy uwzględniać we wszystkich unijnych strategiach politycznych, w tym także w niniejszym rozporządzeniu.

Poprawka    20

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 43

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(43)  W ramach zarządzania dzielonego każde państwo członkowskie powinno przygotować jeden program, który Komisja zatwierdzi. W kontekście regionalizacji oraz aby zachęcić państwa członkowskie do przyjęcia bardziej strategicznego podejścia w trakcie opracowywania programów, Komisja powinna sporządzić dla każdego basenu morskiego analizę, w której wskaże wspólne mocne i słabe strony z punktu widzenia realizacji celów WPRyb. Zarówno państwom członkowskim, jak i Komisji analiza ta pomoże uwzględnić wyzwania i potrzeby regionalne podczas negocjowania każdego programu. Przy ocenie programów Komisja powinna wziąć pod uwagę wyzwania środowiskowe i społeczno-ekonomiczne związane z WPRyb, wyniki społeczno-ekonomiczne zrównoważonej niebieskiej gospodarki, problemy występujące na poziomie basenów morskich, ochronę i odbudowę ekosystemów morskich, ograniczenie ilości odpadów morskich oraz łagodzenie zmiany klimatu i przystosowanie się do niej.

(43)  W ramach zarządzania dzielonego każde państwo członkowskie powinno przygotować jeden program, który Komisja zatwierdzi. W kontekście regionalizacji oraz aby zachęcić państwa członkowskie do przyjęcia bardziej strategicznego podejścia w trakcie opracowywania programów, Komisja powinna sporządzić dla każdego basenu morskiego analizę, w której wskaże wspólne mocne i słabe strony z punktu widzenia realizacji celów WPRyb. Zarówno państwom członkowskim, jak i Komisji analiza ta pomoże uwzględnić wyzwania i potrzeby regionalne podczas negocjowania każdego programu. Przy ocenie programów Komisja powinna wziąć pod uwagę wyzwania środowiskowe i społeczno-ekonomiczne związane z WPRyb, wyniki społeczno-ekonomiczne zrównoważonej niebieskiej gospodarki, zwłaszcza w odniesieniu do tradycyjnego łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego, problemy występujące na poziomie basenów morskich, ochronę i odbudowę ekosystemów morskich, ograniczenie ilości odpadów morskich oraz łagodzenie zmiany klimatu i przystosowanie się do niej.

Poprawka    21

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Pula środków finansowych na realizację EFMR na lata 2021–2027 wynosi 6 140 000 000 EUR według cen bieżących.

1.  Pula środków finansowych na realizację EFMR na lata 2021–2027 wynosi 6 866 943 600 EUR według cen stałych z 2018 r. (tj. 7 739 176 524 EUR według cen bieżących).

Poprawka    22

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Część puli środków finansowych objęta zarządzaniem dzielonym, jak określono w tytule II, wynosi 5 311 000 000 EUR według cen bieżących, zgodnie z rocznym podziałem ustanowionym w załączniku V.

1.  Część puli środków finansowych objęta zarządzaniem dzielonym, jak określono w tytule II, wynosi 5 939 794 375 EUR według cen stałych z 2018 r. (tj. 6 694 261 648 EUR według cen bieżących), zgodnie z rocznym podziałem ustanowionym w załączniku V.

Uzasadnienie

Zaproponowany przez Komisję Budżetową podział w puli środków finansowych programu stanowi jedynie orientacyjne wyliczenie arytmetyczne wynikające z modyfikacji ogólnej puli środków finansowych programu i nie przesądza o podziale dokonywanym przez komisję przedmiotowo właściwą.

Poprawka    23

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  102 000 000 EUR dla Azorów i Madery;

a)  114 076 262 EUR według cen stałych z 2018 r. (tj. 128 566 125 EUR według cen bieżących) dla Azorów i Madery;

Uzasadnienie

Zaproponowany przez Komisję Budżetową podział w puli środków finansowych programu stanowi jedynie orientacyjne wyliczenie arytmetyczne wynikające z modyfikacji ogólnej puli środków finansowych programu i nie przesądza o podziale dokonywanym przez komisję przedmiotowo właściwą.

Poprawka    24

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  82 000 000 EUR dla Wysp Kanaryjskich;

b)  91 708 367 EUR według cen stałych z 2018 r. (tj. 103 357 081 EUR według cen bieżących) dla Wysp Kanaryjskich;

Uzasadnienie

Zaproponowany przez Komisję Budżetową podział w puli środków finansowych programu stanowi jedynie orientacyjne wyliczenie arytmetyczne wynikające z modyfikacji ogólnej puli środków finansowych programu i nie przesądza o podziale dokonywanym przez komisję przedmiotowo właściwą.

Poprawka    25

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  131 000 000 EUR dla Gwadelupy, Gujany Francuskiej, Martyniki, Majotty, Reunion oraz Saint-Martin.

c)  146 509 709 EUR według cen stałych z 2018 r. (tj. 165 119 239 EUR według cen bieżących) dla Gwadelupy, Gujany Francuskiej, Martyniki, Majotty, Reunion oraz Saint-Martin.

Uzasadnienie

Zaproponowany przez Komisję Budżetową podział w puli środków finansowych programu stanowi jedynie orientacyjne wyliczenie arytmetyczne wynikające z modyfikacji ogólnej puli środków finansowych programu i nie przesądza o podziale dokonywanym przez komisję przedmiotowo właściwą.

Poprawka    26

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Część puli środków finansowych podlegająca zarządzaniu bezpośredniemu i pośredniemu, jak określono w tytule III, wynosi 829 000 000 EUR według cen bieżących.

1.  Część puli środków finansowych podlegająca zarządzaniu bezpośredniemu i pośredniemu, jak określono w tytule III, wynosi 927 149 225 EUR według cen stałych z 2018 r. (tj. 1 044 914 876 EUR według cen bieżących).

Uzasadnienie

Zaproponowany przez Komisję Budżetową podział w puli środków finansowych programu stanowi jedynie orientacyjne wyliczenie arytmetyczne wynikające z modyfikacji ogólnej puli środków finansowych programu i nie przesądza o podziale dokonywanym przez komisję przedmiotowo właściwą.

Poprawka    27

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 21 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Rekompensata za koszty dodatkowe związane z produktami rybołówstwa i akwakultury z regionów najbardziej oddalonych

Rekompensata za koszty dodatkowe związane z produktami rybołówstwa i akwakultury regionów najbardziej oddalonych i tradycyjnego łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego na wyspach objętych zakresem art. 174 TFUE

Poprawka    28

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 21 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  W ramach EFMR można przydzielać wsparcie na rekompensatę za dodatkowe koszty poniesione przez beneficjentów, którzy zajmują się połowami, chowem i hodowlą, przetwarzaniem i wprowadzaniem do obrotu określonych produktów rybołówstwa i akwakultury z regionów najbardziej oddalonych, o których mowa w art. 6 ust. 2.

1.  W ramach EFMR można przydzielać wsparcie na rekompensatę za dodatkowe koszty poniesione przez beneficjentów, którzy zajmują się połowami, chowem i hodowlą, przetwarzaniem i wprowadzaniem do obrotu określonych produktów rybołówstwa i akwakultury z regionów najbardziej oddalonych i z tradycyjnego łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego na wyspach objętych zakresem art. 174 TFUE, o których mowa w art. 6 ust. 2.

Poprawka    29

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 22 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  W ramach EFMR można przydzielać wsparcie na ochronę i odbudowę różnorodności biologicznej mórz i obszarów przybrzeżnych oraz ekosystemów morskich i przybrzeżnych, w tym w wodach śródlądowych.

1.  W ramach EFMR można przydzielać wsparcie na ochronę i odbudowę różnorodności biologicznej mórz i obszarów przybrzeżnych oraz ekosystemów morskich i przybrzeżnych, w tym w wodach śródlądowych. W tym celu należy wspierać współpracę z Europejską Agencją Kosmiczną oraz europejskimi programami satelitarnymi w celu zgromadzenia większej ilości danych dotyczących zanieczyszczeń morza, a w szczególności odpadów z tworzyw sztucznych w wodzie.

Poprawka    30

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 27 – akapit 1 – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ca)  podejmować inwestycje w analizę i obserwację zanieczyszczenia morza, w szczególności tworzywami sztucznymi, w celu zwiększenia ilości danych na temat tej sytuacji;

Poprawka    31

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 27 – akapit 1 – litera c b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

cb) poszerzać wiedzę na temat morskich odpadów z tworzyw sztucznych i ich stężeń.

Poprawka    32

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 45 – akapit 1 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

f)  rozwój badań naukowych i danych dotyczących oceanów oraz współpracę międzynarodową w tym zakresie.

f)  rozwój badań naukowych i danych dotyczących oceanów oraz współpracę międzynarodową w tym zakresie, w szczególności dotyczących morskich odpadów z tworzyw sztucznych, uzyskanych za pomocą odpowiednich czujników na satelitach, zwłaszcza z komponentu „Copernicus” unijnego programu kosmicznego, autonomicznych statków powietrznych i systemów obserwacyjnych in situ, zdolnych do monitorowania większych odpadów pływających, a także stężeń mniejszych odpadów.

PROCEDURA W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

Tytuł

Europejski Fundusz Morski i Rybacki

Odsyłacze

COM(2018)0390 – C8-0270/2018 – 2018/0210(COD)

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

PECH

2.7.2018

 

 

 

Opinia wydana przez

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

BUDG

2.7.2018

Sprawozdawca(czyni) komisji opiniodawczej

       Data powołania

Eider Gardiazabal Rubial

16.7.2018

Rozpatrzenie w komisji

26.9.2018

 

 

 

Data przyjęcia

21.11.2018

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

27

4

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Jean Arthuis, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Jan Olbrycht, Răzvan Popa, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Monika Vana, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Stanisław Żółtek

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Karine Gloanec Maurin, Giovanni La Via, Ivana Maletić, Andrey Novakov, Tomáš Zdechovský

GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

27

+

ALDE

Jean Arthuis, Gérard Deprez

ECR

Zbigniew Kuźmiuk

PPE

Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Giovanni La Via, Ivana Maletić, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Inese Vaidere, Tomáš Zdechovský

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Karine Gloanec Maurin, John Howarth, Vladimír Maňka, Răzvan Popa, Manuel dos Santos, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand, Monika Vana

4

-

ECR

Bernd Kölmel

ENF

André Elissen, Stanisław Żółtek

NI

Eleftherios Synadinos

0

0

 

 

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się

OPINIA Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (22.11.2018)

dla Komisji Rybołówstwa

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014
(COM(2018)0390 – C8-0270/2018 – 2018/0210(COD))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Francesc Gambús

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

W dniu 12 czerwca 2018 r. Komisja przedstawiła nowy wniosek ustawodawczy w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMR) na lata 2021–2027. Fundusz ma za zadanie kierować środki finansowe z budżetu Unii na wspieranie wspólnej polityki rybołówstwa (WPRyb), zintegrowanej polityki morskiej oraz wypełnianie międzynarodowych zobowiązań Unii w dziedzinie zarządzania oceanami, zwłaszcza w kontekście agendy na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030.

Jako sprawozdawca komisji opiniodawczej z ramienia Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności z zadowoleniem przyjmuję komunikat Komisji, ponieważ stanowi on rzetelną podstawę do dalszych prac współprawodawców i wypracowania porozumienia. W szczególności z zadowoleniem odnoszę się do faktu, że Komisja proponuje we wniosku wzmocnienie oddziaływania Funduszu na środowisko. Komisja skoncentrowała się na ochronie ekosystemów morskich i prawdopodobnie przeznaczy 30 % budżetu Funduszu na środki na rzecz łagodzenia zmiany klimatu i dostosowywania się do niej, co jest zgodne z zobowiązaniami przyjętymi na mocy porozumienia paryskiego.

Uważam również, że – dzięki uproszczeniu, pomocniczości, dopasowaniu do innych funduszy i lepszemu ukierunkowaniu wsparcia na rzecz wdrażania wspólnej polityki rybołówstwa – nowy Fundusz będzie bardziej skuteczny i wydajny.

Rybołówstwo i akwakultura wnoszą wkład w bezpieczeństwo żywnościowe oraz wyżywienie. Obecnie Unia importuje ponad 60 % produktów rybołówstwa i jest w dużym stopniu uzależniona od państw trzecich. Najważniejszym wyzwaniem jest zachęcanie obywateli do spożywania ryb z Unii, o wysokiej jakości i po rozsądnych cenach. W tym względzie akwakultura musi zwiększyć swoją obecność w sektorze i swą masę krytyczną, ponieważ ryby pochodzące z takich hodowli stanowią obecnie zaledwie 20 % oferty na rynkach europejskich.

Uważam, że – z uwagi na różnorodność floty rybackiej w całej Unii – ważne jest również uzupełnienie sprawozdania o szereg zmian, które dostosują je i uczynią bardziej elastycznym, co pozwoli z kolei na uniknięcie nadmiernych szkód we flocie rybackiej.

Uznałem też, że należy włączyć element wspólnego zarządzania, który stanowi mechanizm organizacji działalności w rybołówstwie zawodowym, rybołówstwie rekreacyjnym i akwakulturze, gdzie rządy dzielą się swoimi uprawnieniami ze społecznością użytkowników lokalnych, a każda ze stron ma określone obowiązki i prawa do informacji i podejmowania decyzji dotyczących zarządzania działalnością. Nie możemy zapominać, że najbardziej zainteresowani zagwarantowaniem zasobów ryb i stad ryb są sami rybacy, ponieważ bez ryb ich działalność traci rację bytu i tracą miejsca pracy. Dlatego też w złożonych poprawkach dążyłem do zachowania maksymalnej równowagi między aspektami środowiskowymi, gospodarczymi i społecznymi.

Uważam również, że uproszczenie i wyjaśnienie państwom członkowskim działań, które mogą być prowadzone w ramach EFMR, ułatwi zarządzanie, zmniejszy obciążenia administracyjne i ostatecznie pomoże unijnemu sektorowi rybołówstwa morskiego, a jednocześnie przyspieszy realizację celów zrównoważonego rozwoju.

POPRAWKI

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności zwraca się do Komisji Rybołówstwa, jako komisji przedmiotowo właściwej, o wzięcie pod uwagę następujących poprawek:

Poprawka    1

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(1)  Należy ustanowić Europejski Fundusz Morski i Rybacki (EFMR) na okres 2021–2027. Zadaniem tego funduszu powinno być kierowanie środków finansowych z budżetu Unii na wspieranie wspólnej polityki rybołówstwa (WPRyb), unijnej polityki morskiej oraz międzynarodowych zobowiązań Unii w dziedzinie zarządzania oceanami. Takie finansowanie stanowi bardzo ważne narzędzie, które wspiera zrównoważone rybołówstwo i ochronę żywych zasobów morza, zapewnia bezpieczeństwo żywnościowe dzięki dostawom produktów rybołówstwa, wnosi wkład w rozwój zrównoważonej niebieskiej gospodarki oraz przyczynia się do zdrowego stanu, bezpieczeństwa i czystości mórz i oceanów, ochrony na nich, a także do zrównoważonego zarządzania nimi.

(1)  Należy ustanowić Europejski Fundusz Morski i Rybacki (EFMR) na okres 2021–2027. Zadaniem tego funduszu powinno być kierowanie środków finansowych z budżetu Unii na wspieranie pełnego i terminowego wdrażania wspólnej polityki rybołówstwa (WPRyb), dyrektywy ramowej w sprawie strategii morskiej, unijnej polityki morskiej oraz międzynarodowych zobowiązań Unii w dziedzinie zarządzania oceanami. Takie finansowanie, w połączeniu z odpowiedzialną polityką rybołówstwa, jest jednym z kluczowych czynników umożliwiających zrównoważone rybołówstwo i ochronę żywych zasobów morza, zapewnia bezpieczeństwo żywnościowe dzięki dostawom produktów rybołówstwa, wnosi wkład w rozwój zrównoważonej niebieskiej gospodarki rozwijającej się zgodnie z zasadami ekologii oraz przyczynia się do zdrowego stanu, bezpieczeństwa i czystości mórz i oceanów, ochrony na nich, a także do zrównoważonego zarządzania nimi.

Poprawka    2

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(2)  Jako że Unia jest jedną ze światowych potęg morskich i piątym pod względem wielkości producentem produktów rybołówstwa na świecie, spoczywa na niej wielka odpowiedzialność za ochronę, zachowanie i zrównoważoną eksploatację oceanów oraz ich zasobów. Ponieważ liczba ludności na świecie gwałtownie rośnie, ochrona mórz i oceanów ma ogromne znaczenie. Leży ona również w interesie społeczno-ekonomicznym Unii: zrównoważona niebieska gospodarka stymuluje inwestycje, zatrudnienie i wzrost, wspiera badania naukowe i innowacje oraz – dzięki wykorzystaniu energii oceanicznej – zwiększa bezpieczeństwo energetyczne. Poza tym bezpieczne i chronione morza i oceany to niezbędny warunek, który umożliwia skuteczną kontrolę granic oraz zwalczanie przestępczości na morzu, co ma znaczenie z punktu widzenia obaw społeczeństwa związanych z bezpieczeństwem.

(2)  Jako że Unia jest jedną ze światowych potęg morskich i piątym pod względem wielkości producentem produktów rybołówstwa na świecie, spoczywa na niej wielka odpowiedzialność za ochronę, zachowanie i zrównoważoną eksploatację oceanów oraz ich zasobów. Ponieważ liczba ludności na świecie gwałtownie rośnie, ochrona mórz i oceanów ma ogromne znaczenie. Leży ona również w interesie społeczno-ekonomicznym Unii: zrównoważona niebieska gospodarka, która rozwija się zgodnie z zasadami ekologii, pobudza inwestycje, zatrudnienie i wzrost, wspiera badania naukowe i innowacje oraz – dzięki wykorzystaniu energii oceanicznej – zwiększa bezpieczeństwo energetyczne. Poza tym bezpieczne i chronione morza i oceany to niezbędny warunek, który umożliwia skuteczną kontrolę granic oraz zwalczanie przestępczości na morzu, co ma znaczenie z punktu widzenia obaw społeczeństwa związanych z bezpieczeństwem.

Poprawka    3

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(8)  Wieloletnie ramy finansowe ustanowione w rozporządzeniu (UE) xx/xx6 przewidują, że budżet Unii nadal ma wspierać politykę rybołówstwa i politykę morską. Budżet EFMR powinien wynosić, według cen bieżących, 6 140 000 000 EUR. Zasoby EFMR należy rozdzielić między zarządzanie dzielone, bezpośrednie i pośrednie. Na wsparcie według metody zarządzania dzielonego należy przydzielić 5 311 000 000 EUR, a na wsparcie według metody zarządzania bezpośredniego i pośredniego – 829 000 000 EUR. Aby zapewnić stabilność – zwłaszcza w odniesieniu do realizacji celów WPRyb, określenie alokacji krajowych według metody zarządzania dzielonego na okres programowania 2021–2027 powinno się opierać na podziale przyjętym dla EFMR na lata 2014–2020. Określone kwoty należy zarezerwować dla regionów najbardziej oddalonych, na kontrolę i egzekwowanie oraz na gromadzenie i przetwarzanie danych do celów zarządzania rybołówstwem i celów naukowych, natomiast kwoty na trwałe zaprzestanie i nadzwyczajne zaprzestanie działalności połowowej należy ograniczyć.

(8)  Wieloletnie ramy finansowe ustanowione w rozporządzeniu (UE) xx/xx6 przewidują, że budżet Unii nadal ma wspierać politykę rybołówstwa i politykę morską. Wieloletni budżet EFMR powinien wynosić, według cen bieżących, 6 140 000 000 EUR. Zasoby EFMR należy rozdzielić między zarządzanie dzielone, bezpośrednie i pośrednie. Na wsparcie według metody zarządzania dzielonego należy przydzielić 5 311 000 000 EUR, a na wsparcie według metody zarządzania bezpośredniego i pośredniego – 829 000 000 EUR. Aby zapewnić stabilność – zwłaszcza w odniesieniu do realizacji celów WPRyb, określenie alokacji krajowych według metody zarządzania dzielonego na okres programowania 2021–2027 powinno się opierać na podziale przyjętym dla EFMR na lata 2014–2020. Określone kwoty należy zarezerwować dla regionów najbardziej oddalonych, na kontrolę i egzekwowanie oraz na gromadzenie i przetwarzanie danych do celów zarządzania rybołówstwem i celów naukowych, natomiast kwoty na trwałe zaprzestanie i nadzwyczajne zaprzestanie działalności połowowej należy ograniczyć.

_________________

_________________

6 Dz.U. C […] z […], s. […].

6 Dz.U. C […] z […], s. […].

Poprawka    4

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(9)  W europejskim sektorze morskim zatrudnionych jest ponad 5 mln osób; przynosi on dochody rzędu prawie 500 mld EUR rocznie i może w nim powstać więcej miejsc pracy. Wartość produkcji światowej gospodarki morskiej szacuje się na 1,3 bln EUR, a do 2030 r. kwota ta może ponad dwukrotnie wzrosnąć. Potrzeba osiągnięcia celów w zakresie emisji CO2, większej zasobooszczędności i zmniejszenia śladu środowiskowego niebieskiej gospodarki stanowi znaczną siłę napędową dla innowacji w innych sektorach, takich jak wyposażenie morskie, przemysł stoczniowy, obserwacje oceanów, bagrowanie, ochrona wybrzeży i budownictwo morskie. Inwestycje w gospodarkę morską zapewniają unijne fundusze strukturalne, w szczególności Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) oraz EFMR. Aby wykorzystać potencjał wzrostu gospodarczego w tym sektorze, należy stosować nowe narzędzia inwestowania, np. InvestEU.

(9)  W europejskim sektorze morskim zatrudnionych jest ponad 5 mln osób; przynosi on dochody rzędu prawie 500 mld EUR rocznie i może w nim powstać więcej miejsc pracy, dlatego potrzebne jest dalsze monitorowanie zasobów gatunków i ochrona przed ich przeławianiem za pomocą odpowiednich środków. Wartość produkcji światowej gospodarki morskiej szacuje się na 1,3 bln EUR, a do 2030 r. kwota ta może ponad dwukrotnie wzrosnąć. Potrzeba osiągnięcia celów w zakresie emisji CO2, większej zasobooszczędności i zmniejszenia śladu środowiskowego niebieskiej gospodarki stanowi znaczną siłę napędową dla innowacji w innych sektorach, takich jak wyposażenie morskie, przemysł stoczniowy, obserwacje oceanów, bagrowanie, ochrona wybrzeży i budownictwo morskie. Inwestycje w gospodarkę morską zapewniają unijne fundusze strukturalne, w szczególności Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) oraz EFMR. Aby wykorzystać potencjał wzrostu gospodarczego w tym sektorze, należy stosować nowe narzędzia inwestowania, np. InvestEU.

Poprawka    5

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(10)  EFMR powinien opierać się na czterech priorytetach: wsparcie zrównoważonego rybołówstwa i ochrony żywych zasobów morza; wkład w bezpieczeństwo żywnościowe w Unii dzięki konkurencyjności i zrównoważoności w akwakulturze oraz na rynkach; wkład w rozwój zrównoważonej niebieskiej gospodarki oraz wsparcie dobrobytu społeczności nadbrzeżnych; poprawa skuteczności międzynarodowego zarządzania oceanami oraz wkład w bezpieczeństwo oraz czystość mórz i oceanów, ochronę na nich, a także zrównoważone zarządzanie nimi. Priorytety te należy realizować według metody zarządzania dzielonego, bezpośredniego i pośredniego.

(10)  EFMR powinien opierać się na czterech priorytetach, które są w pełni zgodne z celami WPRyb: wsparcie zrównoważonego rybołówstwa i ochrony żywych zasobów morza; wkład w bezpieczeństwo żywnościowe w Unii dzięki konkurencyjności i zrównoważoności w akwakulturze oraz na rynkach; wkład na rzecz zrównoważonej niebieskiej gospodarki, która rozwija się zgodnie z zasadami ekologii i wspiera dobrobyt społeczności nadbrzeżnych; poprawa skuteczności międzynarodowego zarządzania oceanami oraz wkład w bezpieczeństwo oraz czystość mórz i oceanów, ochronę na nich, a także zrównoważone zarządzanie nimi. Priorytety te należy realizować według metody zarządzania dzielonego, bezpośredniego i pośredniego.

Poprawka    6

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(11)  EFMR po roku 2020 powinien mieć uproszczoną strukturę bez określonych z góry środków ani szczegółowych i nadmiernie nakazowych zasad kwalifikowalności na szczeblu Unii. Zamiast tego w ramach każdego priorytetu należy określić szeroko zakrojone obszary wsparcia. Sporządzając swoje programy, państwa członkowskie powinny zatem wskazać w nich najbardziej właściwe środki realizacji priorytetów. Wsparcie zgodnie z przepisami niniejszego rozporządzenia oraz rozporządzenia (UE) nr [rozporządzenie w sprawie wspólnych przepisów] można przydzielać na rozmaite środki określone w programach państw członkowskich, pod warunkiem że środki te podlegają obszarom wsparcia ustanowionym w niniejszym rozporządzeniu. Należy jednak sporządzić wykaz operacji niekwalifikowalnych, aby zapobiec szkodliwym skutkom dla ochrony zasobów rybołówstwa; w tym celu należy wprowadzić np. ogólny zakaz inwestycji, które spowodują zwiększenie zdolności połowowej. Ponadto inwestycje i rekompensaty dla flot powinny być ściśle uzależnione od przestrzegania celów WPRyb dotyczących ochrony środowiska.

(11)  EFMR po roku 2020 powinien mieć uproszczoną strukturę bez określonych z góry środków ani szczegółowych i nadmiernie nakazowych zasad kwalifikowalności na szczeblu Unii. Zamiast tego w ramach każdego priorytetu należy określić szeroko zakrojone obszary wsparcia. Sporządzając swoje programy, państwa członkowskie powinny zatem wskazać w nich najbardziej właściwe środki realizacji priorytetów. Wsparcie zgodnie z przepisami niniejszego rozporządzenia oraz rozporządzenia (UE) nr [rozporządzenie w sprawie wspólnych przepisów] można przydzielać na rozmaite środki określone w programach państw członkowskich, pod warunkiem że środki te podlegają obszarom wsparcia ustanowionym w niniejszym rozporządzeniu. Należy jednak sporządzić wykaz operacji niekwalifikowalnych, aby zapobiec szkodliwym skutkom dla ochrony zasobów rybołówstwa i degradacji ekosystemu; w tym celu należy wprowadzić np. ogólny zakaz inwestycji, które spowodują zwiększenie zdolności połowowej. Ponadto inwestycje i rekompensaty dla flot powinny być ściśle uzależnione od przestrzegania celów WPRyb dotyczących ochrony środowiska.

Poprawka    7

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 13

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(13)  Odzwierciedlając znaczenie przeciwdziałania zmianie klimatu zgodnie ze zobowiązaniami Unii na rzecz realizacji porozumienia paryskiego i celów zrównoważonego rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych, niniejsze rozporządzenie powinno przyczynić się do uwzględnienia działań w dziedzinie klimatu i do osiągnięcia celu ogólnego, w ramach którego wydatki na realizację celów klimatycznych w budżecie Unii mają sięgnąć 25 %. Oczekuje się, że w ramach działań objętych niniejszym rozporządzeniem 30 % ogólnej puli środków finansowych EFMR będzie przeznaczonych na realizację celów w zakresie klimatu. Odpowiednie działania zostaną określone w trakcie przygotowania i realizacji EFMR oraz zostaną poddane ponownej ocenie w kontekście odpowiednich ewaluacji i przeglądów.

(13)  Odzwierciedlając znaczenie przeciwdziałania zmianie klimatu zgodnie ze zobowiązaniami Unii na rzecz realizacji porozumienia paryskiego i celów zrównoważonego rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych, niniejsze rozporządzenie powinno przyczynić się do uwzględnienia działań w dziedzinie klimatu i do osiągnięcia celu ogólnego, w ramach którego wydatki na realizację celów klimatycznych w budżecie Unii mają sięgnąć 25 %. Oczekuje się, że w ramach działań objętych niniejszym rozporządzeniem 30 % ogólnej puli środków finansowych EFMR będzie przeznaczonych na realizację celów w zakresie klimatu. Odpowiednie działania, w tym projekty mające na celu ochronę i odbudowę skupisk trawy morskiej i przybrzeżnych terenów podmokłych, które są głównymi pochłaniaczami dwutlenku węgla, zostaną określone w trakcie przygotowania i realizacji EFMR oraz zostaną poddane ponownej ocenie w kontekście odpowiednich ewaluacji i przeglądów.

Uzasadnienie

W najnowszym sprawozdaniu IPCC podkreślono, że należy wziąć pod uwagę nie tylko redukcję emisji CO2, ale również usuwanie CO2 z atmosfery.

Poprawka    8

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 14

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(14)  EFMR powinien wnosić wkład w realizację celów środowiskowych Unii. Wkład ten należy monitorować przez stosowanie unijnych wskaźników środowiskowych i powinien on podlegać systematycznej sprawozdawczości w kontekście ewaluacji i rocznych sprawozdań z realizacji celów.

(14)  EFMR powinien wnosić wkład w realizację celów środowiskowych Unii w ramach WPRyb oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/56/WE1a. Wkład ten należy monitorować przez stosowanie unijnych wskaźników środowiskowych i powinien on podlegać systematycznej sprawozdawczości w kontekście ewaluacji i rocznych sprawozdań z realizacji celów.

 

_________________

 

1a Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/56/WE z dnia 17 czerwca 2008 r. ustanawiająca ramy działań Wspólnoty w dziedzinie polityki środowiska morskiego (dyrektywa ramowa w sprawie strategii morskiej) (Dz.U. L 164 z 25.6.2008, s. 19).

Poprawka    9

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 15

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(15)  Zgodnie z art. 42 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1380/2013 („rozporządzenie w sprawie WPRyb”)7 pomoc finansowa Unii w ramach EFMR powinna być uzależniona od przestrzegania przepisów WPRyb. Wnioski składane przez beneficjentów, którzy nie przestrzegają obowiązujących przepisów WPRyb, nie powinny być rozpatrywane.

(15)  Zgodnie z art. 42 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1380/2013 („rozporządzenie w sprawie WPRyb”)7 pomoc finansowa Unii w ramach EFMR powinna być uzależniona od pełnego przestrzegania przepisów WPRyb i odnośnych przepisów unijnego prawa ochrony środowiska. Unijna pomoc finansowa powinna być przyznawana wyłącznie tym operatorom i państwom członkowskim, którzy w pełni wywiązują się z odnośnych zobowiązań prawnych. Wnioski składane przez beneficjentów, którzy nie przestrzegają obowiązujących przepisów WPRyb, nie powinny być rozpatrywane.

_________________

_________________

7 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1380/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie wspólnej polityki rybołówstwa, zmieniające rozporządzenia Rady (WE) nr 1954/2003 i (WE) nr 1224/2009 oraz uchylające rozporządzenia Rady (WE) nr 2371/2002 i (WE) nr 639/2004 oraz decyzję Rady 2004/585/WE (Dz.U. L 354 z 28.12.2013, s. 22).

7 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1380/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie wspólnej polityki rybołówstwa, zmieniające rozporządzenia Rady (WE) nr 1954/2003 i (WE) nr 1224/2009 oraz uchylające rozporządzenia Rady (WE) nr 2371/2002 i (WE) nr 639/2004 oraz decyzję Rady 2004/585/WE (Dz.U. L 354 z 28.12.2013, s. 22).

Poprawka    10

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 16

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(16)  Aby uwzględnić szczególne warunki związane z WPRyb, o których mowa w rozporządzeniu (UE) nr 1380/2013, i przyczynić się do przestrzegania przepisów WPRyb, należy ustanowić przepisy dodatkowe w stosunku do przepisów dotyczących wstrzymania biegu terminu i zawieszenia płatności oraz korekt finansowych, określonych w rozporządzeniu (UE) nr [rozporządzenie w sprawie wspólnych przepisów]. W przypadku gdy państwo członkowskie lub beneficjent nie dopełnia swoich obowiązków wynikających z WPRyb lub w przypadku gdy Komisja ma dowody wskazujące na takie niedopełnienie, Komisja, w ramach środka zapobiegawczego, powinna mieć możliwość wstrzymania biegu terminów płatności. Oprócz możliwości wstrzymania biegu terminów płatności, w celu uniknięcia realnego ryzyka dokonania płatności w związku z wydatkiem niekwalifikowalnym, Komisja powinna mieć możliwość zawieszenia płatności i dokonania korekt finansowych w przypadkach poważnego naruszenia przepisów WPRyb przez państwo członkowskie.

(16)  Aby uwzględnić szczególne warunki związane z WPRyb, o których mowa w rozporządzeniu (UE) nr 1380/2013, i przyczynić się do pełnego przestrzegania przepisów WPRyb, należy ustanowić przepisy dodatkowe w stosunku do przepisów dotyczących wstrzymania biegu terminu i zawieszenia płatności oraz korekt finansowych, określonych w rozporządzeniu (UE) nr [rozporządzenie w sprawie wspólnych przepisów]. W przypadku gdy państwo członkowskie lub beneficjent nie dopełnia swoich obowiązków wynikających z WPRyb lub w przypadku gdy Komisja ma dowody wskazujące na takie niedopełnienie, Komisja, w ramach środka zapobiegawczego, powinna mieć możliwość wstrzymania biegu terminów płatności. Oprócz możliwości wstrzymania biegu terminów płatności, w celu uniknięcia realnego ryzyka dokonania płatności w związku z wydatkiem niekwalifikowalnym, Komisja powinna mieć możliwość zawieszenia płatności i dokonania korekt finansowych w przypadkach poważnego naruszenia przepisów WPRyb przez państwo członkowskie.

Poprawka    11

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 17

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(17)  W ostatnich kilku latach dzięki WPRyb dokonano znacznych postępów, jeśli chodzi o przywracanie właściwej liczebności stad ryb, poprawę rentowności unijnej branży rybackiej i ochronę ekosystemów morskich. Nadal jednak występują poważne problemy związane z realizacją celów społeczno-ekonomicznych i środowiskowych WPRyb. Ten proces wymaga dalszego wsparcia po roku 2020, zwłaszcza w basenach morskich, w których postępy są wolniejsze.

(17)  W ostatnich kilku latach w ramach WPRyb podjęto szereg kroków na rzecz przywrócenia właściwej liczebności stad ryb, poprawy rentowności unijnej branży rybackiej i ochrony ekosystemów morskich. Nadal jednak występują poważne problemy związane z pełnym osiągnięciem celów społeczno-ekonomicznych i środowiskowych WPRyb, w tym zobowiązania prawnego do przywrócenia i utrzymania wszystkich populacji stad ryb powyżej poziomów biomasy umożliwiających uzyskanie maksymalnego podtrzymywalnego połowu. Ten proces wymaga dalszego wsparcia po roku 2020, zwłaszcza w basenach morskich, w których postępy są wolniejsze.

Poprawka    12

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 18

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(18)  Rybołówstwo ma ogromne znaczenie z punktu widzenia źródeł utrzymania i dziedzictwa kulturowego wielu społeczności nadbrzeżnych w Unii, zwłaszcza na obszarach, gdzie ważną rolę odgrywa łodziowe rybołówstwo przybrzeżne. W związku z tym, że średnia wieku w wielu społecznościach rybackich wynosi ponad 50 lat, wymiana pokoleniowa i zróżnicowanie działalności nadal stanowią problem.

(18)  Rybołówstwo ma ogromne znaczenie z punktu widzenia źródeł utrzymania i dziedzictwa kulturowego wielu społeczności nadbrzeżnych i wyspiarskich w Unii, zwłaszcza na obszarach, gdzie ważną rolę odgrywa łodziowe rybołówstwo przybrzeżne. W związku z tym, że średnia wieku w wielu społecznościach rybackich wynosi ponad 50 lat, wymiana pokoleniowa i zróżnicowanie działalności nadal stanowią problem.

Poprawka    13

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 18 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(18a)  Wdrożenie mechanizmów współzarządzania w rybołówstwie zawodowym i rekreacyjnym i w akwakulturze, z bezpośrednim udziałem zainteresowanych stron, takich jak administracja, sektor rybołówstwa i akwakultury, społeczność naukowa i społeczeństwo obywatelskie, które opierają swoją działania na równym podziale obowiązków w procesie decyzyjnym, a także na zarządzaniu adaptacyjnym opartym na wiedzy, informacjach i natychmiastowości, sprzyja realizacji celów WPRyb. EFMR powinien wspierać wdrażanie tych mechanizmów na szczeblu lokalnym.

Uzasadnienie

Model współzarządzania rozwija swój maksymalny potencjał w ramach zarządzania bioekonomicznego, z poszanowaniem ekosystemów i podejścia ostrożnościowego. Model ten powinien zapewniać narzędzia umożliwiające reagowanie w czasie rzeczywistym na zmieniające się realia, które są obecne w zarządzaniu adaptacyjnym.

Poprawka    14

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 19

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(19)  EFMR powinien wspierać realizację celów WPRyb związanych ze środowiskiem, gospodarką, społeczeństwem i zatrudnieniem, o których mowa w art. 2 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013. Takie wsparcie powinno zapewniać, aby działalność połowowa była zrównoważona środowiskowo w perspektywie długoterminowej oraz zarządzana w sposób spójny z celami, które polegają na osiąganiu korzyści ekonomicznych, społecznych i w dziedzinie zatrudnienia oraz na wkładzie w dostępność dostaw żywności.

(19)  EFMR powinien przyczyniać się do osiągnięcia celów WPRyb związanych ze środowiskiem, gospodarką, społeczeństwem i zatrudnieniem, o których mowa w art. 2 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013. Takie wsparcie powinno zapewniać, aby działalność połowowa była zrównoważona środowiskowo w perspektywie długoterminowej oraz zarządzana w sposób spójny z celami określonymi w art. 2 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013, które polegają na przyczynianiu się do osiągnięcia korzyści ekonomicznych i społecznych, a także korzyści w dziedzinie zatrudnienia, oraz na wkładzie w dostępność dostaw żywności.

Poprawka    15

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 20

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(20)  Wsparcie z EFMR powinno mieć na celu osiągnięcie i utrzymanie zrównoważonego rybołówstwa w oparciu o maksymalny podtrzymywalny połów (MSY) oraz zminimalizowanie negatywnych skutków działalności połowowej dla ekosystemu morskiego. Wsparcie to powinno obejmować innowacje i inwestycje dotyczące niskoemisyjnych praktyk i technik połowowych o niskim wpływie na środowisko i odpornych na zmianę klimatu.

(20)  Wsparcie z EFMR powinno przyczynić się do terminowego osiągnięcia prawnego obowiązku przywrócenia i utrzymania populacji wszystkich stad ryb powyżej poziomów biomasy umożliwiających uzyskanie maksymalnego podtrzymywalnego połowu oraz zminimalizowania, a w miarę możliwości wyeliminowania, negatywnego wpływu działalności połowowej na ekosystem morski. Wsparcie to powinno obejmować innowacje i inwestycje dotyczące niskoemisyjnych praktyk i technik połowowych o niskim wpływie na środowisko, a także powinno wykluczać wszelkie inwestycje w metody połowowe wykorzystujące impulsy elektryczne.

Poprawka    16

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 21

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(21)  Jedno z największych wyzwań w WPRyb stanowi obowiązek wyładunku. Wiąże się on ze znacznymi zmianami w praktykach połowowych, co niekiedy pociąga za sobą wysokie koszty finansowe dla tego sektora. Powinno zatem być możliwe przydzielanie z EFMR wsparcia na innowacje i inwestycje, które wnoszą wkład w realizację obowiązku wyładunku, a poziom intensywności pomocy powinien być wyższy niż ten, który dotyczy innych operacji; przykładem takich inwestycji są inwestycje w selektywne narzędzia połowowe, ulepszanie infrastruktury portowej oraz wprowadzanie do obrotu niezamierzonych połowów. Fundusz powinien również zapewniać pomoc o maksymalnej intensywności w wysokości 100 % na projektowanie, rozwój, monitorowanie, ocenę i zarządzanie w odniesieniu do przejrzystych systemów wymiany uprawnień do połowów między państwami członkowskimi („wymiana kwot”), aby złagodzić efekt „gatunków dławiących” związany z obowiązkiem wyładunku.

(21)  Obowiązek wyładunku to obowiązek prawny i jedno z głównych założeń WPRyb. Wiąże się to z zakończeniem niemożliwej do zaakceptowania przez środowisko praktyki rozładowywania, a także z istotnymi zmianami w praktykach połowowych dla tego sektora, czasami przy wysokich kosztach finansowych. Państwa członkowskie powinny zatem wykorzystywać środki z EFMR do maksymalnego wspierania innowacji i inwestycji, które przyczyniają się do pełnej i terminowej realizacji obowiązku wyładunku, a poziom intensywności pomocy powinien być znacznie wyższy niż ten, który dotyczy innych operacji; przykładem takich inwestycji są inwestycje w selektywne narzędzia połowowe oraz tymczasowe i obszarowe środki selektywności, ulepszanie infrastruktury portowej oraz wprowadzanie do obrotu niezamierzonych połowów. Fundusz powinien również zapewniać pomoc o maksymalnej intensywności w wysokości 100 % na projektowanie, rozwój, monitorowanie, ocenę i zarządzanie w odniesieniu do przejrzystych systemów wymiany uprawnień do połowów między państwami członkowskimi („wymiana kwot”), aby złagodzić efekt „gatunków dławiących” związany z obowiązkiem wyładunku.

Poprawka    17

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 21 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(21a)  Obowiązek wyładunku należy monitorować równomiernie w całym spektrum, od małych do dużych statków rybackich, w każdym państwie członkowskim Unii.

Uzasadnienie

Rybacy zajmujący się tradycyjnym łodziowym rybołówstwem przybrzeżnym w Irlandii i innych krajach od dawna stale skarżą się na to, że w przeciwieństwie do większych statków trudniejszych do skontrolowania, stanowią oni łatwy cel dla kontroli i sankcji.

Poprawka    18

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 22

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(22)  Powinno być możliwe przydzielanie z EFMR wsparcia na innowacje i inwestycje na statkach rybackich zmierzające do poprawy zdrowia, bezpieczeństwa i warunków pracy, efektywności energetycznej oraz jakości połowów. Takie wsparcie nie powinno jednak prowadzić do zwiększenia zdolności połowowej ani możliwości lokalizacji ryb, a także nie powinno być przyznawane jedynie z tytułu przestrzegania wymogów, które na mocy prawa Unii lub prawa krajowego są obowiązkowe. Dzięki strukturze bez określonych z góry środków państwa członkowskie powinny samodzielnie określać szczegółowe zasady kwalifikowalności dotyczące tych inwestycji. W odniesieniu do zdrowia, bezpieczeństwa i warunków pracy na statkach rybackich należy zezwolić na wyższy poziom intensywności pomocy niż w przypadku innych operacji.

(22)  Powinno być możliwe przydzielanie z EFMR wsparcia na innowacje i inwestycje na statkach rybackich zmierzające do poprawy zdrowia, bezpieczeństwa i warunków pracy, efektywności energetycznej oraz jakości połowów, jak również wsparcie na rozwiązanie konkretnych problemów w zakresie ochrony zdrowia. Takie wsparcie nie powinno jednak prowadzić do zwiększenia zdolności połowowej ani możliwości lokalizacji ryb, a także nie powinno być przyznawane jedynie z tytułu przestrzegania wymogów, które na mocy prawa Unii lub prawa krajowego są obowiązkowe. Dzięki strukturze bez określonych z góry środków państwa członkowskie powinny samodzielnie określać szczegółowe zasady kwalifikowalności dotyczące tych inwestycji i wsparcia. W odniesieniu do zdrowia, bezpieczeństwa i warunków pracy na statkach rybackich należy zezwolić na wyższy poziom intensywności pomocy niż w przypadku innych operacji.

Poprawka    19

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 28

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(28)  Łodziowe rybołówstwo przybrzeżne prowadzone jest przez statki rybackie o długości poniżej 12 metrów i niekorzystające z ciągnionych narzędzi połowowych. Do tego sektora zalicza się prawie 75 % wszystkich statków rybackich zarejestrowanych w Unii i prawie połowa zatrudnionych w branży rybackiej. Podmioty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego są w szczególnym stopniu uzależnione od zdrowych stad, które stanowią główne źródło ich przychodów. Z tego względu EFMR powinien traktować je preferencyjnie dzięki intensywności pomocy wynoszącej 100 %, również z tytułu operacji związanych z kontrolą i egzekwowaniem, w dążeniu do propagowania zrównoważonych praktyk połowowych. Ponadto niektóre obszary wsparcia – tj. wsparcie na nabycie używanego statku i wymianę lub modernizację silnika – powinny być zarezerwowane dla łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego w segmencie floty, w którym zdolność połowowa jest proporcjonalna do dostępnych uprawnień do połowów. Poza tym państwa członkowskie powinny do swoich programów włączyć plan działania dotyczący łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego, który należy monitorować na podstawie wskaźników, dla których należy określić cele pośrednie i cele końcowe.

(28)  Łodziowe rybołówstwo przybrzeżne prowadzone jest przez statki rybackie o długości poniżej 12 metrów i niekorzystające z ciągnionych narzędzi połowowych. Do tego sektora zalicza się prawie 75 % wszystkich statków rybackich zarejestrowanych w Unii i prawie połowa zatrudnionych w branży rybackiej. Podmioty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego są w szczególnym stopniu uzależnione od zdrowych stad, które stanowią główne źródło ich przychodów. Z tego względu EFMR powinien traktować je preferencyjnie dzięki intensywności pomocy wynoszącej 100 %, również z tytułu operacji związanych z kontrolą i egzekwowaniem, w dążeniu do propagowania zrównoważonych praktyk połowowych zgodnie z celami WPRryb. Ponadto niektóre obszary wsparcia – tj. wsparcie na nabycie używanego statku i wymianę lub modernizację silnika, a także wsparcie dla młodych rybaków – powinny być zarezerwowane dla łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego w segmencie floty, w którym zdolność połowowa jest proporcjonalna do dostępnych uprawnień do połowów. Poza tym państwa członkowskie powinny do swoich programów włączyć plan działania dotyczący łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego, który należy monitorować na podstawie wskaźników, dla których należy określić cele pośrednie i cele końcowe.

Poprawka    20

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 31

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(31)  Rybołówstwo i akwakultura wnoszą wkład do bezpieczeństwa żywnościowego oraz wyżywienia. Unia jednak importuje obecnie ponad 60 % produktów rybołówstwa, przez co jest w znacznym stopniu zależna od państw trzecich. Propagowanie spożycia białka pochodzenia rybnego, wyprodukowanego w Unii zgodnie z wysokimi standardami jakości i udostępnianego konsumentom po przystępnych cenach, stanowi znaczące wyzwanie.

(31)  Rybołówstwo i zrównoważona akwakultura wnoszą wkład do bezpieczeństwa żywnościowego oraz wyżywienia. Unia jednak importuje obecnie ponad 60 % produktów rybołówstwa, przez co jest w znacznym stopniu zależna od państw trzecich. Propagowanie spożycia białka pochodzenia rybnego, wyprodukowanego w Unii zgodnie z wysokimi standardami jakości i udostępnianego konsumentom po przystępnych cenach, stanowi znaczące wyzwanie.

Poprawka    21

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 32

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(32)  Powinno być możliwe przydzielanie z EFMR wsparcia na promocję i zrównoważony rozwój akwakultury, w tym akwakultury słodkowodnej, w celu chowu zwierząt wodnych i uprawy roślin wodnych do produkcji żywności i innych surowców. W niektórych państwach członkowskich nadal obowiązują złożone procedury administracyjne, np. utrudniony dostęp do terenów i uciążliwe procedury przyznawania licencji. Powoduje to, że sektor ma trudności z poprawą wizerunku i konkurencyjności produktów akwakultury. Wsparcie powinno być zgodne z wieloletnimi krajowymi planami strategicznymi na rzecz rozwoju akwakultury, opracowanymi na podstawie rozporządzenia (UE) nr 1380/2013. W szczególności powinno się kwalifikować wsparcie na rzecz zrównoważenia środowiskowego, inwestycji produkcyjnych, innowacji, zdobywania umiejętności zawodowych, poprawy warunków pracy, środków kompensacyjnych zapewniających ważne usługi w zakresie gospodarowania gruntami i zasobami naturalnymi. Działania w zakresie zdrowia publicznego, systemy ubezpieczeń zasobów akwakultury oraz działania w zakresie zdrowia i dobrostanu zwierząt również powinny się kwalifikować. W przypadku inwestycji produkcyjnych wsparcie powinno jednak być zapewnione jedynie za pomocą instrumentów finansowych oraz funduszu InvestEU, które wywierają większy wpływ na rynki i w związku z tym stanowią lepsze od dotacji rozwiązanie problemów związanych z finansowaniem w tym sektorze.

(32)  Powinno być możliwe przydzielanie z EFMR wsparcia na promocję i zrównoważony rozwój akwakultury, w tym akwakultury słodkowodnej i ochrony akwakultury przed gatunkami inwazyjnymi i chorobami, w celu chowu zwierząt wodnych i uprawy roślin wodnych do produkcji żywności i innych surowców. W niektórych państwach członkowskich nadal obowiązują zbyt złożone procedury administracyjne, np. utrudniony dostęp do terenów i uciążliwe procedury przyznawania licencji. Sprawia to, że sektor ma niepotrzebnie trudności z poprawą wizerunku i konkurencyjności produktów akwakultury. Wsparcie powinno być zgodne z wieloletnimi krajowymi planami strategicznymi na rzecz rozwoju akwakultury, opracowanymi na podstawie rozporządzenia (UE) nr 1380/2013. W szczególności powinno się kwalifikować wsparcie na rzecz zrównoważenia środowiskowego, inwestycji produkcyjnych, innowacji, nadzoru nad konkretnymi chorobami i gatunkami inwazyjnymi, które wyrządzają akwakulturze poważne szkody, zdobywania umiejętności zawodowych, poprawy warunków pracy, środków kompensacyjnych zapewniających ważne usługi w zakresie gospodarowania gruntami i zasobami naturalnymi. Działania w zakresie zdrowia publicznego, systemy ubezpieczeń zasobów akwakultury oraz działania w zakresie zdrowia i dobrostanu zwierząt również powinny się kwalifikować. W przypadku inwestycji produkcyjnych wsparcie powinno jednak być zapewnione jedynie za pomocą instrumentów finansowych oraz funduszu InvestEU, które wywierają większy wpływ na rynki i w związku z tym stanowią lepsze od dotacji rozwiązanie problemów związanych z finansowaniem w tym sektorze.

Uzasadnienie

Poprawka zgodnie z rezolucją Parlamentu Europejskiego z dnia 12 czerwca 2018 r. W kierunku zrównoważonego i konkurencyjnego europejskiego sektora akwakultury: obecna sytuacja i wyzwania na przyszłość (2017/2118(INI))

Poprawka    22

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 33

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(33)  Bezpieczeństwo żywnościowe jest uzależnione od wydajnych i dobrze zorganizowanych rynków, które zapewniają przejrzystość, stabilność, jakość i różnorodność łańcucha dostaw, jak również informacji dla konsumentów. W tym celu w ramach EFMR powinno być możliwe przydzielanie wsparcia na wprowadzanie do obrotu produktów rybołówstwa i akwakultury, zgodnie z celami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1379/2013 („rozporządzenie o wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury”)15. W szczególności wsparcie powinno być udostępniane na zakładanie organizacji producentów, realizację planów produkcji i wprowadzania do obrotu, wspieranie nowych rynków zbytu oraz opracowanie i upowszechnianie badań rynkowych.

(33)  Bezpieczeństwo żywnościowe jest uzależnione od ochrony środowiska morskiego, zrównoważonego zarządzania zasobami rybnymi, pełnego wdrożenia WPRyb, wydajnych i dobrze zorganizowanych rynków, które zapewniają przejrzystość, stabilność, jakość i różnorodność łańcucha dostaw, jak również informacji dla konsumentów. W tym celu w ramach EFMR powinno być możliwe przydzielanie wsparcia na wprowadzanie do obrotu produktów rybołówstwa i akwakultury, zgodnie z celami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1379/2013 („rozporządzenie o wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury”)15. W szczególności wsparcie powinno być udostępniane na zakładanie organizacji producentów, realizację planów produkcji i wprowadzania do obrotu, wspieranie nowych rynków zbytu oraz opracowanie i upowszechnianie badań rynkowych.

_________________

_________________

15 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1379/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury, zmieniające rozporządzenia Rady (WE) nr 1184/2006 i (WE) nr 1224/2009 i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 104/2000 (Dz.U. L 354 z 28.12.2013, s. 1).

15 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1379/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury, zmieniające rozporządzenia Rady (WE) nr 1184/2006 i (WE) nr 1224/2009 i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 104/2000 (Dz.U. L 354 z 28.12.2013, s. 1).

Poprawka    23

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 35

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(35)  Tworzenie miejsc pracy w regionach nadbrzeżnych jest zależne od kierowanego przez społeczności lokalne rozwoju zrównoważonej niebieskiej gospodarki, która ożywia tkankę społeczną w tych regionach. Wzrost w sektorach i usługach związanych z morzami i oceanami prawdopodobnie przewyższy wzrost światowej gospodarki i wniesie znaczny wkład w zatrudnienie i wzrost do 2030 r. Zrównoważony charakter niebieskiego wzrostu zależy od innowacji i inwestycji w nowych przedsiębiorstwach sektora morskiego i biogospodarki, które mogą zapewniać nowe miejsca pracy i jednocześnie wspierać rozwój lokalny; dotyczy to na przykład modeli ekoturystyki, morskiej energii odnawialnej, innowacyjnego przemysłu stoczniowego wysokiej jakości i nowych usług portowych. Inwestycje publiczne w zrównoważoną niebieską gospodarkę powinny pochodzić głównie z budżetu Unii, natomiast w ramach EFMR należy koncentrować się na warunkach podstawowych dla rozwoju zrównoważonej niebieskiej gospodarki i na usuwaniu „wąskich gardeł”, by ułatwiać inwestowanie i rozwój nowych rynków i technologii lub usług. Wsparcie na rozwój zrównoważonej niebieskiej gospodarki powinno być realizowane według metody zarządzania dzielonego, bezpośredniego i pośredniego.

(35)  Tworzenie miejsc pracy w regionach nadbrzeżnych i wyspiarskich jest często zależne od kierowanego przez społeczności lokalne rozwoju zrównoważonej niebieskiej gospodarki, która ożywia tkankę społeczną w tych regionach. Wzrost w sektorach i usługach związanych z morzami i oceanami prawdopodobnie przewyższy wzrost światowej gospodarki i wniesie znaczny wkład w zatrudnienie i wzrost do 2030 r. Zrównoważony charakter niebieskiego wzrostu zależy od innowacji i inwestycji w nowych przedsiębiorstwach sektora morskiego i biogospodarki, które mogą zapewniać nowe miejsca pracy i jednocześnie wspierać rozwój lokalny; dotyczy to na przykład modeli ekoturystyki, morskiej energii odnawialnej, innowacyjnego przemysłu stoczniowego wysokiej jakości i nowych usług portowych. Inwestycje publiczne w zrównoważoną niebieską gospodarkę powinny pochodzić głównie z budżetu Unii, natomiast w ramach EFMR należy koncentrować się na warunkach podstawowych dla rozwoju zrównoważonej niebieskiej gospodarki i na usuwaniu „wąskich gardeł”, by ułatwiać inwestowanie i rozwój nowych rynków i technologii lub usług. Wsparcie na rozwój zrównoważonej niebieskiej gospodarki powinno być realizowane według metody zarządzania dzielonego, bezpośredniego i pośredniego.

Poprawka    24

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 37

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(37)  W ramach zarządzania dzielonego z EFMR powinno być możliwe przydzielanie wsparcia na zrównoważoną niebieską gospodarkę poprzez gromadzenie i wykorzystywanie danych oraz zarządzanie tymi danymi w celu poszerzenia wiedzy o stanie środowiska morskiego. Celem takiego wsparcia powinno być spełnienie wymogów dyrektywy 92/43/EWG i dyrektywy 2009/147/WE, wspieranie planowania przestrzennego obszarów morskich oraz poprawa jakości danych i wymiany danych w ramach europejskiej sieci informacji i obserwacji środowiska morskiego.

(37)  W ramach zarządzania dzielonego z EFMR powinno być możliwe przydzielanie wsparcia na zrównoważoną niebieską gospodarkę, która rozwija się zgodnie z zasadami ekologii, poprzez gromadzenie i wykorzystywanie danych oraz zarządzanie tymi danymi w celu poszerzenia wiedzy o stanie środowiska morskiego. Celem takiego wsparcia powinno być spełnienie wymogów dyrektywy 92/43/EWG i dyrektywy 2009/147/WE, wspieranie planowania przestrzennego obszarów morskich oraz poprawa jakości danych i wymiany danych w ramach europejskiej sieci informacji i obserwacji środowiska morskiego.

Poprawka    25

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 40

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(40)  Jako że Unia to jeden ze światowych podmiotów polityki morskiej, jest silnie zaangażowana we wspieranie międzynarodowego zarządzania oceanami, zgodnie ze wspólnym komunikatem do Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów z dnia 10 listopada 2016 r. zatytułowanym „Międzynarodowe zarządzanie oceanami – program działań na rzecz przyszłości oceanów”17. Unijna polityka zarządzania oceanami stanowi nowy rodzaj polityki, w której morza i oceany traktowane są w sposób zintegrowany. Międzynarodowe zarządzanie oceanami ma zasadnicze znaczenie nie tylko dla realizacji agendy na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030, a zwłaszcza celu zrównoważonego rozwoju nr 14 (ochrona i zrównoważone wykorzystywanie oceanów, mórz i zasobów morskich), ale również dla zagwarantowania bezpieczeństwa i czystości mórz i oceanów, ochrony na nich oraz zrównoważonego zarządzania nimi w przyszłości. Unia powinna wywiązać się z tych zobowiązań międzynarodowych i zdecydowanie propagować – na szczeblu dwustronnym, regionalnym i wielostronnym – lepsze międzynarodowe zarządzanie oceanami. Polegałoby ono m.in. na zapobieganiu nielegalnym, nieraportowanym i nieuregulowanym połowom oraz ich powstrzymywaniu i eliminowaniu, poprawie ram międzynarodowego zarządzania oceanami, zmniejszeniu presji na morza i oceany, tworzeniu warunków sprzyjających zrównoważonej niebieskiej gospodarce oraz ulepszeniu międzynarodowych badań naukowych i danych dotyczących mórz i oceanów.

(40)  Jako że Unia to jeden ze światowych podmiotów polityki morskiej, jest silnie zaangażowana we wspieranie międzynarodowego zarządzania oceanami, zgodnie ze wspólnym komunikatem do Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów z dnia 10 listopada 2016 r. zatytułowanym „Międzynarodowe zarządzanie oceanami – program działań na rzecz przyszłości oceanów”17. Unijna polityka zarządzania oceanami stanowi nowy rodzaj polityki, w której morza i oceany traktowane są w sposób zintegrowany. Międzynarodowe zarządzanie oceanami ma zasadnicze znaczenie nie tylko dla realizacji agendy na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030, a zwłaszcza celu zrównoważonego rozwoju nr 14 (ochrona i zrównoważone wykorzystywanie oceanów, mórz i zasobów morskich), ale również dla zagwarantowania bezpieczeństwa i czystości mórz i oceanów, ochrony na nich oraz zrównoważonego zarządzania nimi w przyszłości. Unia powinna wywiązać się z tych zobowiązań międzynarodowych i zdecydowanie propagować i prowadzić – na szczeblu dwustronnym, regionalnym i wielostronnym – lepsze międzynarodowe zarządzanie oceanami. Polegałoby ono m.in. na zapobieganiu nielegalnym, nieraportowanym i nieuregulowanym połowom oraz ich powstrzymywaniu i eliminowaniu, poprawie ram międzynarodowego zarządzania oceanami, zmniejszeniu presji na morza i oceany, tworzeniu warunków sprzyjających zrównoważonej niebieskiej gospodarce oraz ulepszeniu międzynarodowych badań naukowych i danych dotyczących mórz i oceanów.

_________________

_________________

17 JOIN(2016) 49

17 JOIN(2016) 49

Poprawka    26

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 44 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(44a)  Procedury płatności na mocy obecnego EFMR zostały uznane za nieskuteczne, ponieważ po czterech latach stosowania wykorzystano jedynie 11 % środków. Procedurę tę należy usprawnić, aby przyspieszyć płatności na rzecz beneficjentów, w szczególności w odniesieniu do poszczególnych osób lub rodzin.

Poprawka    27

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 47

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(47)  Zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr [rozporządzenie w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii], rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 883/201319, rozporządzeniem Rady (WE, Euratom) nr 2988/9520, rozporządzeniem Rady (Euratom, WE) nr 2185/9621 i rozporządzeniem Rady (UE) 2017/193922 interesy finansowe Unii należy chronić za pomocą proporcjonalnych środków, w tym środków zapobiegania nieprawidłowościom (w tym nadużyciom finansowym), ich wykrywania, korygowania i dochodzenia, a także odzyskiwania środków straconych, nienależnie wypłaconych lub nieodpowiednio wykorzystanych oraz, w stosownych przypadkach, nakładania sankcji administracyjnych. W szczególności, zgodnie z rozporządzeniem (UE, Euratom) nr 883/2013 i rozporządzeniem (Euratom, WE) nr 2185/96 Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) może prowadzić dochodzenia, w tym kontrole na miejscu i inspekcje, w celu ustalenia, czy miały miejsce nadużycie finansowe, korupcja lub jakiekolwiek inne nielegalne działanie, naruszające interesy finansowe Unii. Zgodnie z rozporządzeniem Rady (UE) 2017/1939 Prokuratura Europejska (EPPO) może prowadzić dochodzenia i ścigać nadużycia finansowe i inne przestępstwa naruszające interesy finansowe Unii, jak przewidziano w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/137123. Zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr [rozporządzenie w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii] każda osoba lub podmiot, które otrzymują środki finansowe Unii, w pełni współpracują w celu ochrony interesów finansowych Unii, przyznają konieczne prawa i dostęp Komisji, OLAF-owi, EPPO i Europejskiemu Trybunałowi Obrachunkowemu (ETO) oraz zapewniają, aby wszelkie osoby trzecie uczestniczące w wykonaniu środków finansowych Unii przyznały tym organom równoważne prawa. Państwa członkowskie powinny zapewnić, aby podczas zarządzania EFMR i jego wdrażania interesy finansowe Unii były chronione, zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr [rozporządzenie w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii] i z rozporządzeniem (UE) nr [rozporządzenie w sprawie wspólnych przepisów].

(47)  Zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr [rozporządzenie w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii], rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 883/201319, rozporządzeniem Rady (WE, Euratom) nr 2988/9520, rozporządzeniem Rady (Euratom, WE) nr 2185/9621 i rozporządzeniem Rady (UE) 2017/193922 interesy finansowe Unii należy chronić za pomocą proporcjonalnych środków, w tym środków zapobiegania nieprawidłowościom (w tym nadużyciom finansowym), ich wykrywania, korygowania i dochodzenia, a także odzyskiwania środków straconych, nienależnie wypłaconych lub nieodpowiednio wykorzystanych oraz, w stosownych przypadkach, nakładania sankcji administracyjnych. W szczególności, zgodnie z rozporządzeniem (UE, Euratom) nr 883/2013 i rozporządzeniem (Euratom, WE) nr 2185/96 Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) powinien prowadzić dochodzenia, w tym kontrole na miejscu i inspekcje, w celu ustalenia, czy miały miejsce nadużycie finansowe, korupcja lub jakiekolwiek inne nielegalne działanie, naruszające interesy finansowe Unii. Zgodnie z rozporządzeniem Rady (UE) 2017/1939 Prokuratura Europejska (EPPO) powinna prowadzić dochodzenia i ścigać nadużycia finansowe i inne przestępstwa naruszające interesy finansowe Unii, jak przewidziano w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/137123. Zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr [rozporządzenie w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii] każda osoba lub podmiot, które otrzymują środki finansowe Unii, w pełni współpracują w celu ochrony interesów finansowych Unii, przyznają konieczne prawa i dostęp Komisji, OLAF-owi, EPPO i Europejskiemu Trybunałowi Obrachunkowemu (ETO) oraz zapewniają, aby wszelkie osoby trzecie uczestniczące w wykonaniu środków finansowych Unii przyznały tym organom równoważne prawa. Państwa członkowskie powinny zapewnić, aby podczas zarządzania EFMR i jego wdrażania interesy finansowe Unii były chronione, zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr [rozporządzenie w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii] i z rozporządzeniem (UE) nr [rozporządzenie w sprawie wspólnych przepisów].

_________________

_________________

19 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 883/2013 z dnia 11 września 2013 r. dotyczące dochodzeń prowadzonych przez Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 1073/1999 Parlamentu Europejskiego i Rady i rozporządzenie Rady (Euratom) nr 1074/1999 (Dz.U. L 248 z 18.9.2013, s. 1).

19 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 883/2013 z dnia 11 września 2013 r. dotyczące dochodzeń prowadzonych przez Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 1073/1999 Parlamentu Europejskiego i Rady i rozporządzenie Rady (Euratom) nr 1074/1999 (Dz.U. L 248 z 18.9.2013, s. 1).

20 Rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 2988/95 z dnia 18 grudnia 1995 r. w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 312 z 23.12.1995, s. 1).

20 Rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 2988/95 z dnia 18 grudnia 1995 r. w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 312 z 23.12.1995, s. 1).

21 Rozporządzenie Rady (Euratom, WE) nr 2185/96 z dnia 11 listopada 1996 r. w sprawie kontroli na miejscu oraz inspekcji przeprowadzanych przez Komisję w celu ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich przed nadużyciami finansowymi i innymi nieprawidłowościami (Dz.U. L 292 z 15.11.1996, s. 2).

21 Rozporządzenie Rady (Euratom, WE) nr 2185/96 z dnia 11 listopada 1996 r. w sprawie kontroli na miejscu oraz inspekcji przeprowadzanych przez Komisję w celu ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich przed nadużyciami finansowymi i innymi nieprawidłowościami (Dz.U. L 292 z 15.11.1996, s. 2).

22 Rozporządzenie Rady (UE) 2017/1939 z dnia 12 października 2017 r. wdrażające wzmocnioną współpracę w zakresie ustanowienia Prokuratury Europejskiej (Dz.U. L 283 z 31.10.2017, s. 1).

22 Rozporządzenie Rady (UE) 2017/1939 z dnia 12 października 2017 r. wdrażające wzmocnioną współpracę w zakresie ustanowienia Prokuratury Europejskiej (Dz.U. L 283 z 31.10.2017, s. 1).

23 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1371 z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie zwalczania za pośrednictwem prawa karnego nadużyć na szkodę interesów finansowych Unii (Dz.U. L 198 z 28.7.2017, s. 29).

23 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1371 z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie zwalczania za pośrednictwem prawa karnego nadużyć na szkodę interesów finansowych Unii (Dz.U. L 198 z 28.7.2017, s. 29).

Poprawka    28

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 48

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(48)  W celu zwiększenia przejrzystości w zakresie wykorzystania funduszy unijnych i należytego zarządzania finansowego nimi, w szczególności wzmocnienia kontroli publicznej nad wykorzystanymi środkami finansowymi, pewne informacje na temat operacji finansowanych w ramach EFMR należy opublikować na stronie internetowej państwa członkowskiego zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr [rozporządzenie w sprawie wspólnych przepisów]. Gdy państwo członkowskie publikuje informacje na temat operacji finansowanych w ramach EFMR, musi przestrzegać przy tym przepisów dotyczących ochrony danych osobowych określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/67924.

(48)  W celu zwiększenia przejrzystości w zakresie wykorzystania funduszy unijnych i należytego zarządzania finansowego nimi, w szczególności wzmocnienia kontroli publicznej nad wykorzystanymi środkami finansowymi, wszystkie informacje na temat operacji finansowanych w ramach EFMR należy opublikować na stronie internetowej państwa członkowskiego zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr [rozporządzenie w sprawie wspólnych przepisów]. Gdy państwo członkowskie publikuje informacje na temat operacji finansowanych w ramach EFMR, musi przestrzegać przy tym przepisów dotyczących ochrony danych osobowych określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/67924.

_________________

_________________

24 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016, s. 1).

24 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016, s. 1).

Poprawka    29

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 2 – punkt 12

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

12)  „inwestycje produkcyjne w akwakulturę” oznaczają inwestycje w budowę, rozbudowę, modernizację lub wyposażenie obiektów produkcyjnych w sektorze akwakultury;

12)  „inwestycje produkcyjne w akwakulturę” oznaczają inwestycje w budowę, rozbudowę, modernizację, innowacje lub wyposażenie obiektów produkcyjnych w sektorze akwakultury;

Poprawka    30

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 2 – punkt 15

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

15)  „zrównoważona niebieska gospodarka” oznacza wszystkie sektorowe i międzysektorowe działania gospodarcze prowadzone na całym jednolitym rynku, związane z oceanami, morzami, wybrzeżami i wodami śródlądowymi (w tym w regionach najbardziej oddalonych oraz państwach śródlądowych Unii), obejmujące sektory wschodzące i nierynkowe wyroby i usługi oraz zgodne z przepisami Unii w zakresie środowiska.

15)  „zrównoważona niebieska gospodarka” oznacza wszystkie sektorowe i międzysektorowe działania gospodarcze prowadzone zgodnie z zasadami ekologii na całym jednolitym rynku, związane z oceanami, morzami, wybrzeżami i wodami śródlądowymi (w tym w regionach najbardziej oddalonych oraz państwach śródlądowych Unii), obejmujące sektory wschodzące i nierynkowe wyroby i usługi oraz zgodne z przepisami Unii w zakresie środowiska, aby przywrócić i odbudować ekosystemy morskie oraz chronić zagrożone zasoby naturalne, dobra i usługi.

Poprawka    31

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 2 – punkt 15 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

15a)  „wspólne zarządzanie” oznacza uzgodnienie partnerskie, w ramach którego rząd, wspólnota lokalnych użytkowników zasobów (rybaków), podmioty zewnętrzne (organizacje pozarządowe, instytucje badawcze), a czasem inne zainteresowane strony z sektora rybołówstwa i zasobów przybrzeżnych (właściciele łodzi, podmioty zajmujące się handlem rybami, agencje kredytowe lub pożyczkowe, przemysł turystyczny itp.) wspólnie ponoszą odpowiedzialność za podejmowanie decyzji dotyczących zarządzania rybołówstwem i zarządzają tym procesem.

Uzasadnienie

Definicja FAO z portalu FAO http://www.fao.org/faoterm/en/.

Poprawka    32

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – akapit 1 – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1)  wsparcie zrównoważonego rybołówstwa i ochrony żywych zasobów morza;

1)  wsparcie zrównoważonego rybołówstwa i ochrony żywych zasobów morza, z uwzględnieniem aspektów społeczno-gospodarczych;

Poprawka    33

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – akapit 1 – punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2)  wkład w bezpieczeństwo żywnościowe w Unii dzięki konkurencyjności i zrównoważoności w akwakulturze oraz na rynkach;

2)  wkład w bezpieczeństwo żywności i bezpieczeństwo żywnościowe w Unii dzięki konkurencyjności i zrównoważoności w akwakulturze oraz na rynkach;

Poprawka    34

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – akapit 1 – punkt 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3)  wkład w rozwój zrównoważonej niebieskiej gospodarki oraz wsparcie dobrobytu społeczności nadbrzeżnych;

3)  wkład w rozwój zrównoważonej niebieskiej gospodarki oraz wsparcie dobrobytu społeczności nadbrzeżnych i obszaru połowowego;

Poprawka    35

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Pula środków finansowych na realizację EFMR na lata 2021–2027 wynosi 6 140 000 000 EUR według cen bieżących.

1.  Pula środków finansowych na wieloletnią realizację EFMR na lata 2021–2027 wynosi 6 140 000 000 EUR według cen bieżących.

Poprawka    36

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Co najmniej 15 % unijnego wsparcia finansowego przydzielonego każdemu państwu członkowskiemu przeznacza się na obszary wsparcia, o których mowa w art. 19 i 20. Państwa członkowskie, które nie mają dostępu do wód Unii, mogą stosować niższy odsetek w odniesieniu do zakresu zadań związanych z kontrolą oraz gromadzeniem danych.

skreśla się

Uzasadnienie

Przydział wsparcia należy ustalać zgodnie ze zidentyfikowanymi potrzebami każdego państwa członkowskiego. Każdy nadmierny przydział prowadziłby do niewykorzystania środków lub niepotrzebnych wydatków.

Poprawka    37

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

4a.  Wszelkie środki, które nie zostały wykorzystane na mocy art. 19 i 20 na kontrolę i gromadzenie danych, można przydzielić Europejskiej Agencji Kontroli Rybołówstwa.

Poprawka    38

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 4 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  strategię zrównoważonej eksploatacji zasobów rybołówstwa oraz rozwoju sektorów zrównoważonej niebieskiej gospodarki; b)

a)  strategię zrównoważonej eksploatacji zasobów rybołówstwa oraz rozwoju sektorów zrównoważonej niebieskiej gospodarki, która rozwija się zgodnie z zasadami ekologii;

Poprawka    39

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5.  W odniesieniu do każdego basenu morskiego Komisja sporządzi analizę, w której wskaże wspólne mocne i słabe strony basenu morskiego z punktu widzenia realizacji celów WPRyb, o których mowa w art. 2 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013. W stosownych przypadkach w analizie tej uwzględnia się obowiązujące strategie na rzecz basenów morskich i strategie makroregionalne.

5.  W odniesieniu do każdego basenu morskiego Komisja, po zasięgnięciu opinii właściwych komitetów doradczych, sporządza analizę, w której wskazuje wspólne mocne i słabe strony basenu morskiego z punktu widzenia realizacji celów WPRyb, o których mowa w art. 2 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013, oraz osiągnięcia dobrego stanu środowiska, o czym mowa w dyrektywie 2008/56/WE. W stosownych przypadkach w analizie tej uwzględnia się obowiązujące strategie na rzecz basenów morskich i strategie makroregionalne.

Poprawka    40

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 6 – litera d a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

da)  ukierunkowany nadzór nad inwazyjnymi gatunkami obcymi, które znacznie szkodzą wydajności sektora akwakultury i rybołówstwa;

Poprawka    41

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 6 – litera d b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

db)  wsparcie dla badań naukowych nad innowacyjnymi selektywnymi narzędziami połowowymi oraz ich wykorzystaniem w całej Unii, w tym także zgodnie z art. 27 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013;

Poprawka    42

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 6 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

e)  najnowsze dane dotyczące wyników społeczno-ekonomicznych zrównoważonej niebieskiej gospodarki, w szczególności w sektorze rybołówstwa i akwakultury;

e)  najnowsze dane dotyczące równowagi między priorytetami środowiskowymi i wyników społeczno-ekonomicznych zrównoważonej niebieskiej gospodarki, w szczególności w sektorze rybołówstwa i akwakultury;

Poprawka    43

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 6 – litera i

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

i)  wkład programu w łagodzenie zmiany klimatu i przystosowanie się do niej.

i)  wkład programu w łagodzenie zmiany klimatu i przystosowanie się do niej, w tym przez ograniczenie emisji CO2 w drodze oszczędności paliwa.

Poprawka    44

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 11 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Art. 107, 108 i 109 Traktatu nie mają jednak zastosowania do płatności dokonywanych przez państwa członkowskie na podstawie niniejszego rozporządzenia i w ramach zakresu stosowania art. 42 Traktatu.

2.  Art. 107, 108 i 109 Traktatu nie mają jednak zastosowania do płatności dokonywanych przez państwa członkowskie na podstawie niniejszego rozporządzenia.

Poprawka    45

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  dopuścił się poważnego naruszenia przepisów określonego w art. 42 rozporządzenia Rady (WE) nr 1005/200828 lub art. 90 rozporządzenia Rady (WE) nr 1224/2009 lub w innych aktach prawnych przyjętych przez Parlament Europejski i Radę;

a)  dopuścił się naruszenia przepisów określonego w art. 42 rozporządzenia Rady (WE) nr 1005/200828, art. 90 rozporządzenia Rady (WE) nr 1224/2009 lub w innych aktach prawnych przyjętych przez Parlament Europejski i Radę;

_________________

_________________

28 Rozporządzenie Rady (WE) nr 1005/2008 z dnia 29 września 2008 r. ustanawiające wspólnotowy system zapobiegania nielegalnym, nieraportowanym i nieuregulowanym połowom oraz ich powstrzymywania i eliminowania, zmieniające rozporządzenia (EWG) nr 2847/93, (WE) nr 1936/2001 i (WE) nr 601/2004 oraz uchylające rozporządzenia (WE) nr 1093/94 i (WE) nr 1447/1999 (Dz.U. L 286 z 29.10.2008, s. 1).

28 Rozporządzenie Rady (WE) nr 1005/2008 z dnia 29 września 2008 r. ustanawiające wspólnotowy system zapobiegania nielegalnym, nieraportowanym i nieuregulowanym połowom oraz ich powstrzymywania i eliminowania, zmieniające rozporządzenia (EWG) nr 2847/93, (WE) nr 1936/2001 i (WE) nr 601/2004 oraz uchylające rozporządzenia (WE) nr 1093/94 i (WE) nr 1447/1999 (Dz.U. L 286 z 29.10.2008, s. 1).

Poprawka    46

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Po złożeniu wniosku beneficjent jest nadal zobowiązany do spełniania warunków dopuszczalności, o których mowa w ust. 1, przez cały okres realizacji operacji oraz okres pięciu lat po dokonaniu końcowej płatności na rzecz tego beneficjenta.

2.  Po złożeniu wniosku beneficjent jest nadal zobowiązany do spełniania warunków dopuszczalności, o których mowa w ust. 1, przez cały okres realizacji operacji oraz po dokonaniu końcowej płatności na rzecz tego beneficjenta.

Uzasadnienie

Żaden podmiot ani beneficjent nie powinien dopuszczać się poważnych naruszeń, prowadzić połowów NNN ani popełniać innych przestępstw przeciwko środowisku.

Poprawka    47

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 – ustęp 4 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  określenia progu determinującego niedopuszczalność oraz długości okresu niedopuszczalności, o którym mowa w ust. 1 i 3; ten okres musi być proporcjonalny do charakteru, wagi, czasu trwania i powtarzalności poważnych naruszeń, przestępstw lub nadużyć finansowych i musi wynosić co najmniej rok;

a)  określenia progu determinującego niedopuszczalność oraz długości okresu niedopuszczalności, o którym mowa w ust. 1 i 3; ten okres musi być proporcjonalny do charakteru, wagi, czasu trwania i powtarzalności naruszeń, przestępstw lub nadużyć finansowych i musi wynosić co najmniej rok;

Poprawka    48

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – akapit 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  budowa nabycie statków rybackich lub przywóz statków rybackich, chyba że niniejsze rozporządzenie stanowi inaczej;

b)  budowa, nabycie lub modernizacja statków rybackich, w tym wymiana silnika lub przywóz statków rybackich, chyba że niniejsze rozporządzenie stanowi inaczej;

Uzasadnienie

Modernizacja lub wymiana sprzętu często wiąże się z wyższą wydajnością i większą zdolnością połowu ryb. Modernizacja silnika jako taka i środki zastępcze podważałyby cel zrównoważonego rozwoju nr 14.6, który zakazuje przyznawania dotacji zwiększających zdolności połowowe. Nawet jeżeli modernizacja lub wymiana starych silników jest uzależniona od zapewnienia ich równej lub mniejszej mocy, niekoniecznie przełoży się to na zmniejszenie zdolności połowowej statku. Europejski Trybunał Obrachunkowy stwierdził, że statki wyposażone w silniki „efektywne paliwowo” nadal są zachęcane do zwiększenia nakładów połowowych.

Poprawka    49

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – akapit 1 – litera e a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ea)  operacje obejmujące wszelkie formy połowów elektrycznych;

Poprawka    50

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – akapit 1 – litera g

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

g)  bezpośrednie zarybianie, chyba że zostało ono wyraźnie przewidziane w unijnym akcie prawnym jako środek ochrony lub polega na zarybianiu eksperymentalnym;

g)  bezpośrednie zarybianie, chyba że zostało ono wyraźnie przewidziane w unijnym akcie prawnym jako środek ochrony bądź ponownego zagospodarowania lub polega na zarybianiu eksperymentalnym;

Poprawka    51

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – akapit 1 – litera j

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

j)  inwestycje na statkach rybackich, które są niezbędne do zapewnienia zgodności z wymogami przewidzianymi w prawie unijnym lub krajowym, w tym wymogami związanymi z obowiązkami Unii w kontekście regionalnych organizacji ds. zarządzania rybołówstwem;

skreśla się

Uzasadnienie

Trudno zrozumieć, dlaczego inwestycje nie miałyby kwalifikować się do otrzymania wsparcia, jeśli są one niezbędne w celu spełnienia wymogów prawnych związanych np. z nowym sprzętem, systemami monitorowania lub zmianą narzędzi.

Poprawka    52

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – akapit 1 – litera k

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

k)  inwestycje na statkach rybackich, które w ciągu dwóch lat kalendarzowych poprzedzających rok złożenia wniosku o wsparcie prowadziły działalność połowową na morzu przez mniej niż 60 dni w roku.

skreśla się

Poprawka    53

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – akapit 1 – litera k a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ka)  koszty operacyjne, takie jak ubezpieczenie, koszty ogólne, paliwo lub wyposażenie statków rybackich, które sprawiają, że są one operacyjne lub nawigacyjne, takie jak liny, obowiązkowe wymogi w zakresie bezpieczeństwa lub ochrony i usługi w zakresie konserwacji.

Poprawka    54

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 14 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Wsparcie przydzielane na podstawie niniejszego rozdziału musi wnosić wkład w realizację celów WPRyb związanych ze środowiskiem, gospodarką, społeczeństwem i zatrudnieniem, o których mowa w art. 2 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013.

1.  Wsparcie przydzielane na podstawie niniejszego rozdziału musi wnosić wkład w realizację celów WPRyb związanych ze środowiskiem, gospodarką, społeczeństwem i zatrudnieniem, o których mowa w art. 2 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013, i musi wspierać dialog społeczny między stronami.

Poprawka    55

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 15 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  wzmocnienie łańcucha wartości sektora i wspieranie strategii marketingowych;

c)  tworzenie i wzmocnienie łańcucha wartości sektora i wspieranie strategii marketingowych;

Poprawka    56

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 15 – ustęp 1 – litera d a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

da)  ułatwianie dostępu do kredytów, produktów ubezpieczeniowych i instrumentów finansowych;

Poprawka    57

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 15 – ustęp 1 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

e)  poprawa zdrowia, bezpieczeństwa i warunków pracy na statkach rybackich;

e)  poprawa zdrowia, bezpieczeństwa i warunków pracy na statkach rybackich, co pozwoli przyciągnąć większą liczbę młodych ludzi i znacznie ograniczyć przyczyny wypadków morskich;

Poprawka    58

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 15 – ustęp 1 – litera h

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

h)  dywersyfikacja działań w szeroko pojętej zrównoważonej niebieskiej gospodarce;

h)  dywersyfikacja działań w szeroko pojętej zrównoważonej niebieskiej gospodarce, która rozwija się zgodnie z zasadami ekologii;

Poprawka    59

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 15 – ustęp 1 – litera i a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ia)  utworzenie odpowiedniego środowiska dla opracowania współzarządzanych planów lokalnych.

Uzasadnienie

Model współzarządzania rozwija swój maksymalny potencjał w ramach zarządzania bioekonomicznego, z poszanowaniem ekosystemów i podejścia ostrożnościowego. Model ten powinien zapewniać narzędzia umożliwiające reagowanie w czasie rzeczywistym na zmieniające się realia, które są obecne w zarządzaniu adaptacyjnym.

Poprawka    60

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 17 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Jeżeli wsparcie, o którym mowa w ust. 1, przydziela się w formie rekompensaty za trwałe zaprzestanie działalności połowowej, muszą zostać spełnione następujące warunki:

2.  W wyjątkowych przypadkach wsparcie, o którym mowa w ust. 1, można przydzielać w formie rekompensaty za trwałe zaprzestanie działalności połowowej, pod warunkiem że zostaną spełnione następujące warunki:

Poprawka    61

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 17 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  zaprzestanie działalności stanowi jedno z narzędzi w planie działania, o którym mowa w art. 22 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013;

a)  zaprzestanie działalności stanowi jedno z narzędzi w planie działania na rzecz zmniejszenia zdolności połowowej floty, o którym mowa w art. 22 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013;

Poprawka    62

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 17 – ustęp 2 – litera a a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

aa)  zaprzestanie prowadzi do całkowitej redukcji zdolności połowowej, ponieważ otrzymane środki nie są ponownie inwestowane w sektor;

Poprawka    63

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 17 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

4a.  EFMR może wspierać przedsiębiorstwa sektora rybołówstwa i akwakultury w uzyskiwaniu dostępu do narzędzi zarządzania ryzykiem, takich jak zachęty związane z polisami ubezpieczeniowymi lub funduszami wspólnego inwestowania, w celu pokrycia strat spowodowanych jednym lub większą liczbą następujących zdarzeń:

 

a) klęski żywiołowe;

 

b) niekorzystne zjawiska klimatyczne;

 

c) nagłe zmiany jakości lub ilości wody, za które dany podmiot nie jest odpowiedzialny;

 

d) choroby w akwakulturze lub awaria bądź zniszczenie obiektów produkcyjnych, za które dany podmiot nie ponosi odpowiedzialności;

 

e) koszty ratowania rybaków lub statków rybackich w razie wypadków na morzu podczas prowadzenia przez nich działalności połowowej.

Uzasadnienie

Na wzór sektora akwakultury proponuje się zezwolić na wykorzystanie wsparcia z EFMR na narzędzia zarządzania ryzykiem, np. zachęty do zawierania polis ubezpieczeniowych lub wnoszenia wkładów w fundusze wspólnego inwestowania, aby uwzględnić przyczyny określone w lit. a)-e).

Poprawka    64

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 18 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  zarobkowa działalność odnośnego statku została wstrzymana na co najmniej 90 kolejnych dni; oraz

a)  zarobkowa działalność odnośnego statku została wstrzymana;

Uzasadnienie

W niektórych basenach morskich UE statki prowadzące połowy przy zastosowaniu okrężnic i włoków dennych co roku zaprzestają działalności przez okres 30–60 dni, w zależności od różnych zmiennych, takich jak segment działalności połowowej czy specyfika połowów. Z tej przyczyny należy uwzględnić czasowe zaprzestanie działalności niezależnie od tego, jak długo obowiązuje.

Poprawka    65

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 18 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5.  W okresie zaprzestania działalności cała działalność połowowa prowadzona przez odnośne statki i odnośnych rybaków zostaje faktycznie zawieszona. Właściwy organ upewnia się, że dany statek zaprzestał wszelkiej działalności połowowej w okresie nadzwyczajnego zaprzestania działalności oraz że zapobieżono nadmiernej rekompensacie wynikającej z wykorzystywania statku do innych celów.

5.  W okresie zaprzestania działalności cała działalność połowowa prowadzona przez odnośne statki i odnośnych rybaków zostaje faktycznie zawieszona. Właściwy organ gwarantuje, że dany statek zaprzestał wszelkiej działalności połowowej w okresie nadzwyczajnego zaprzestania działalności oraz że zapobieżono nadmiernej rekompensacie wynikającej z wykorzystywania statku do innych celów.

Poprawka    66

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 18 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 18a

 

Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej

 

1. EFMR może wspierać finansowanie środków na rzecz tymczasowego zaprzestania działalności połowowej w następujących przypadkach:

 

a) w okresach zamkniętych;

 

b) jeśli tymczasowe zaprzestanie zostało określone w planie zarządzania przyjętym na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 1967/2006 lub w planie wieloletnim przyjętym zgodnie z art. 9 i 10 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013, gdy, na podstawie informacji naukowych, zmniejszenie nakładu połowowego jest konieczne do osiągnięcia celów, o których mowa w art. 2 ust. 2 i art. 2 ust. 5 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 1380/2013.

 

2. Wsparcie, o którym mowa w ust. 1, może być udzielane na okres maksymalnie sześciu miesięcy na statek w latach 2021–2027.

 

3. Wsparcia, o którym mowa w ust. 1, udziela się jedynie:

 

a) właścicielom lub operatorom unijnych statków rybackich, które są zarejestrowane jako aktywne oraz które w ostatnich dwóch latach poprzedzających datę złożenia wniosku o wsparcie przez średnio co najmniej 90 dni prowadziły działalność połowową na morzu; lub

 

b) rybakom, którzy w ostatnich dwóch latach poprzedzających datę złożenia wniosku o wsparcie przez średnio co najmniej 90 dni pracowali na morzu na pokładzie unijnego statku rybackiego, którego dotyczy tymczasowe zaprzestanie.

 

4. Cała działalność połowowa prowadzona przez statek lub rybaków zostaje faktycznie zawieszona. Właściwa instytucja upewnia się, że dany statek zaprzestał wszelkiej działalności połowowej w okresie, którego dotyczy tymczasowe zaprzestanie.

Uzasadnienie

Konieczne jest ponowne wprowadzenie powyższego środka, ponieważ okazał się on bardzo skuteczny we wszystkich okresach programowania, w których został wdrożony.

Poprawka    67

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 20 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  W ramach EFMR można przydzielać wsparcie na gromadzenie i wykorzystywanie danych do celów zarządzania rybołówstwem i celów naukowych oraz zarządzanie tymi danymi, o czym mowa w art. 25 ust. 1 i 2 oraz art. 27 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013 i co określono szczegółowo w rozporządzeniu (UE) 2017/1004, na podstawie krajowych planów prac, o których mowa w art. 6 rozporządzenia (UE) 2017/1004.

1.  W ramach EFMR można przydzielać wsparcie na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych do celów zarządzania rybołówstwem i celów naukowych oraz zarządzanie tymi danymi, o czym mowa w art. 25 ust. 1 i 2 oraz art. 27 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013 i co określono szczegółowo w rozporządzeniu (UE) 2017/1004, na podstawie krajowych planów prac, o których mowa w art. 6 rozporządzenia (UE) 2017/1004.

Poprawka    68

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 21 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Przy ustalaniu wykazu i ilości, o których mowa w ust. 2, państwa członkowskie uwzględniają wszystkie istotne czynniki, w szczególności konieczność zapewnienia, aby rekompensata była zgodna z przepisami WPRyb.

3.  Przy ustalaniu wykazu i ilości, o których mowa w ust. 2, państwa członkowskie uwzględniają wszystkie istotne czynniki, w szczególności konieczność zapewnienia, aby rekompensata spełniała przepisy WPRyb.

Poprawka    69

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 22 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  rekompensaty dla rybaków za wyławianie z morza utraconych narzędzi połowowych i odpadów morskich;

a)  rekompensaty dla rybaków za wyławianie z morza utraconych narzędzi połowowych i pasywne zbieranie odpadów morskich;

Poprawka    70

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 23 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Akwakultura

Zrównoważona akwakultura

Poprawka    71

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 23 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  W ramach EFMR można przydzielać wsparcie na promowanie zrównoważonej akwakultury, jak określono w art. 34 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013. EFMR może również wspierać zdrowie i dobrostan zwierząt w akwakulturze zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/42932 oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 652/201433.

1.  W ramach EFMR można przydzielać wsparcie na promowanie zrównoważonej akwakultury, jak określono w art. 34 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013. EFMR może również zapewniać wsparcie służące rozwiązaniu konkretnych problemów w sektorze, do powstania których przyczyniły się inwazyjne gatunki obce, oraz promować dobrostan zwierząt w akwakulturze zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/42932 oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 652/201433.

_________________

_________________

32 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie przenośnych chorób zwierząt oraz zmieniające i uchylające niektóre akty w dziedzinie zdrowia zwierząt („Prawo o zdrowiu zwierząt”) (Dz.U. L 84 z 31.3.2016, s. 1).

32 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie przenośnych chorób zwierząt oraz zmieniające i uchylające niektóre akty w dziedzinie zdrowia zwierząt („Prawo o zdrowiu zwierząt”) (Dz.U. L 84 z 31.3.2016, s. 1).

33 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 652/2014 z dnia 15 maja 2014 r. ustanawiające przepisy w zakresie zarządzania wydatkami odnoszącymi się do łańcucha żywnościowego, zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt oraz dotyczącymi zdrowia roślin i materiału przeznaczonego do reprodukcji roślin, zmieniające dyrektywy Rady 98/56/WE, 2000/29/WE i 2008/90/WE, rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 178/2002, (WE) nr 882/2004 i (WE) nr 396/2005, dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/128/WE i rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 oraz uchylające decyzje Rady 66/399/EWG, 76/894/EWG i 2009/470/WE (Dz.U. L 189 z 27.6.2014, s. 1).

33 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 652/2014 z dnia 15 maja 2014 r. ustanawiające przepisy w zakresie zarządzania wydatkami odnoszącymi się do łańcucha żywnościowego, zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt oraz dotyczącymi zdrowia roślin i materiału przeznaczonego do reprodukcji roślin, zmieniające dyrektywy Rady 98/56/WE, 2000/29/WE i 2008/90/WE, rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 178/2002, (WE) nr 882/2004 i (WE) nr 396/2005, dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/128/WE i rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 oraz uchylające decyzje Rady 66/399/EWG, 76/894/EWG i 2009/470/WE (Dz.U. L 189 z 27.6.2014, s. 1).

Uzasadnienie

Poprawka zgodnie z rezolucją Parlamentu Europejskiego z dnia 12 czerwca 2018 r. W kierunku zrównoważonego i konkurencyjnego europejskiego sektora akwakultury: obecna sytuacja i wyzwania na przyszłość (2017/2118(INI)), w tym w odniesieniu do inwazyjnych gatunków obcych Ocenebra inornata oraz choroby zwierzęcej herpeswirusa u ostryg.

Poprawka    72

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 24 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

W ramach EFMR można przydzielać wsparcie na działania, które przyczyniają się do realizacji celów wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury, o których mowa w art. 35 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013, określonych szczegółowo w rozporządzeniu (UE) nr 1379/2013. Można ponadto przydzielać wsparcie na działania wspierające wprowadzanie do obrotu, jakość i wartość dodaną produktów rybołówstwa i akwakultury.

W ramach EFMR można przydzielać wsparcie na działania, które przyczyniają się do realizacji celów wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury, o których mowa w art. 35 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013, określonych szczegółowo w rozporządzeniu (UE) nr 1379/2013. Można ponadto przydzielać wsparcie na działania wspierające wprowadzanie do obrotu, jakość i wartość dodaną produktów rybołówstwa i zrównoważonej akwakultury.

Poprawka    73

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 25 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Wsparcie na podstawie niniejszego artykułu można przydzielać jedynie w postaci instrumentów finansowych przewidzianych w art. 52 rozporządzenia (UE) nr [rozporządzenie w sprawie wspólnych przepisów] oraz z funduszu InvestEU zgodnie z art. 10 wspomnianego rozporządzenia.

2.  Wsparcie na podstawie niniejszego artykułu można przydzielać na łodziowe rybołówstwo przybrzeżne jedynie w postaci instrumentów finansowych przewidzianych w art. 52 rozporządzenia (UE) nr [rozporządzenie w sprawie wspólnych przepisów] oraz z funduszu InvestEU zgodnie z art. 10 wspomnianego rozporządzenia.

Poprawka    74

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Tytuł 2 – rozdział 4 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Priorytet 3: wkład w rozwój zrównoważonej niebieskiej gospodarki oraz wsparcie dobrobytu społeczności nadbrzeżnych

Priorytet 3: wkład w rozwój zrównoważonej niebieskiej gospodarki zgodnej z zasadami ekologii oraz wsparcie dobrobytu społeczności nadbrzeżnych

Poprawka    75

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 27 – akapit 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

W ramach EFMR można przydzielać wsparcie na gromadzenie i wykorzystywanie danych oraz zarządzanie tymi danymi w celu poszerzenia wiedzy o stanie środowiska morskiego, aby:

W ramach EFMR można przydzielać wsparcie na gromadzenie, analizowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych oraz zarządzanie tymi danymi w celu poszerzenia wiedzy o stanie środowiska morskiego, aby:

Poprawka    76

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 33 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Zgodnie z art. 90 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr [rozporządzenie w sprawie wspólnych przepisów], jeżeli dowody wskazują na naruszenie przepisów WPRyb przez państwo członkowskie, Komisja może wstrzymać bieg terminu płatności w przypadku całości lub części wniosku o płatność, jeżeli to naruszenie przepisów ma wpływ na wydatki zawarte we wniosku o płatność, na podstawie których wnioskuje się o płatność okresową.

1.  Zgodnie z art. 90 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr [rozporządzenie w sprawie wspólnych przepisów], jeżeli dowody wskazują na naruszenie przepisów WPRyb lub właściwego unijnego prawodawstwa środowiskowego przez państwo członkowskie, Komisja może wstrzymać bieg terminu płatności w przypadku całości lub części wniosku o płatność, jeżeli to naruszenie przepisów ma wpływ na wydatki zawarte we wniosku o płatność, na podstawie których wnioskuje się o płatność okresową.

Poprawka    77

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 34 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Zgodnie z art. 91 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr [rozporządzenie w sprawie wspólnych przepisów] Komisja może przyjąć akty wykonawcze w celu zawieszenia całości lub części płatności okresowych w ramach programu w przypadku poważnego naruszenia przez państwo członkowskie przepisów WPRyb, jeżeli to poważne naruszenie przepisów ma wpływ na wydatki zawarte we wniosku o płatność, na podstawie których wnioskuje się o płatność okresową.

1.  Zgodnie z art. 91 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr [rozporządzenie w sprawie wspólnych przepisów] Komisja może przyjąć akty wykonawcze w celu zawieszenia całości lub części płatności okresowych w ramach programu w przypadku poważnego naruszenia przez państwo członkowskie przepisów WPRyb lub właściwego unijnego prawodawstwa środowiskowego, jeżeli to poważne naruszenie przepisów ma wpływ na wydatki zawarte we wniosku o płatność, na podstawie których wnioskuje się o płatność okresową.

Poprawka    78

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 36 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  na wydatki ujęte we wniosku o płatność mają wpływ przypadki poważnego naruszenia przez państwo członkowskie przepisów WPRyb, które skutkowały zawieszeniem płatności na mocy art. 34 niniejszego rozporządzenia, a dane państwo członkowskie nadal nie jest w stanie wykazać, że podjęło konieczne działania zaradcze, by zapewnić zgodność z obowiązującymi przepisami oraz ich egzekwowanie w przyszłości.

b)  na wydatki ujęte we wniosku o płatność mają wpływ przypadki poważnego naruszenia przez państwo członkowskie przepisów WPRyb lub właściwego unijnego prawodawstwa środowiskowego, które skutkowały zawieszeniem płatności na mocy art. 34 niniejszego rozporządzenia, a dane państwo członkowskie nadal nie jest w stanie wykazać, że podjęło konieczne działania zaradcze, by zapewnić zgodność z obowiązującymi przepisami oraz ich egzekwowanie w przyszłości.

Poprawka    79

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 36 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Komisja podejmuje decyzję o kwocie korekty, uwzględniając charakter, wagę, czas trwania i powtarzalność poważnego naruszenia przepisów WPRyb przez państwo członkowskie lub beneficjenta oraz znaczenie wkładu z EFMR dla działalności gospodarczej beneficjenta.

2.  Komisja podejmuje decyzję o kwocie korekty, uwzględniając charakter, wagę, czas trwania i powtarzalność poważnego naruszenia przepisów WPRyb lub właściwego unijnego prawodawstwa środowiskowego przez państwo członkowskie lub beneficjenta oraz znaczenie wkładu z EFMR dla działalności gospodarczej beneficjenta.

Poprawka    80

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 36 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Jeżeli nie można dokładnie określić kwoty wydatków związanych z naruszeniem przepisów WPRyb przez państwo członkowskie, Komisja stosuje stawkę ryczałtową lub ekstrapolowaną korektę finansową zgodnie z ust. 4.

3.  Jeżeli nie można dokładnie określić kwoty wydatków związanych z naruszeniem przepisów WPRyb lub właściwego unijnego prawodawstwa środowiskowego przez państwo członkowskie, Komisja stosuje stawkę ryczałtową lub ekstrapolowaną korektę finansową zgodnie z ust. 4.

Poprawka    81

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 43 – akapit 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  wspieranie zrównoważonej, niskoemisyjnej i odpornej na zmianę klimatu niebieskiej gospodarki;

a)  wspieranie zrównoważonej, niskoemisyjnej i odpornej na zmianę klimatu niebieskiej gospodarki, która rozwija się zgodnie z zasadami ekologii;

Poprawka    82

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 43 – akapit 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d)  doskonalenie umiejętności związanych z morzem, szerzenie podstawowej wiedzy o morzach i oceanach oraz poprawę wymiany danych społeczno-ekonomicznych dotyczących zrównoważonej niebieskiej gospodarki;

d)  doskonalenie umiejętności związanych z morzem, szerzenie podstawowej wiedzy o morzach i oceanach oraz poprawę wymiany danych środowiskowych i społeczno-ekonomicznych dotyczących zrównoważonej niebieskiej gospodarki;

Poprawka    83

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 46 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a.  Aby zmniejszyć obciążenia finansowe spoczywające na rybakach, należy przyspieszyć procedury płatności związane z niniejszym rozporządzeniem. Komisja ocenia bieżące wyniki w celu poprawy i przyspieszenia procesu płatności.

PROCEDURA W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

Tytuł

Europejski Fundusz Morski i Rybacki

Odsyłacze

COM(2018)0390 – C8-0270/2018 – 2018/0210(COD)

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

PECH

2.7.2018

 

 

 

Opinia wydana przez

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

ENVI

2.7.2018

Sprawozdawca(czyni) komisji opiniodawczej

       Data powołania

Francesc Gambús

21.6.2018

Rozpatrzenie w komisji

10.10.2018

 

 

 

Data przyjęcia

20.11.2018

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

47

1

2

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Marco Affronte, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Catherine Bearder, Ivo Belet, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Seb Dance, Mark Demesmaeker, Bas Eickhout, Francesc Gambús, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Jo Leinen, Peter Liese, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Bolesław G. Piecha, John Procter, Julia Reid, Frédérique Ries, Annie Schreijer-Pierik, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Cristian-Silviu Buşoi, Nicola Caputo, Michel Dantin, Martin Häusling, Esther Herranz García, Gesine Meissner, Tilly Metz, Ulrike Müller, Sirpa Pietikäinen, Carlos Zorrinho

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Mercedes Bresso, Innocenzo Leontini, Olle Ludvigsson, Ana Miranda

GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGOW KOMISJI OPINIODAWCZEJ

47

+

ALDE

Catherine Bearder, Gerben-Jan Gerbrandy, Valentinas Mazuronis, Gesine Meissner, Ulrike Müller, Frédérique Ries

ECR

Mark Demesmaeker, Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, Jadwiga Wiśniewska

NI

Zoltán Balczó

PPE

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Cristian-Silviu Buşoi, Birgit Collin-Langen, Michel Dantin, Francesc Gambús, Jens Gieseke, Françoise Grossetête, Esther Herranz García, Giovanni La Via, Innocenzo Leontini, Peter Liese, Miroslav Mikolášik, Sirpa Pietikäinen, Annie Schreijer-Pierik, Adina-Ioana Vălean

S&D

Biljana Borzan, Paul Brannen, Mercedes Bresso, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Nessa Childers, Seb Dance, Karin Kadenbach, Jo Leinen, Olle Ludvigsson, Susanne Melior, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux , Carlos Zorrinho

VERTS/ALE

Marco Affronte, Bas Eickhout, Martin Häusling, Benedek Jávor, Tilly Metz, Ana Miranda

1

-

EFDD

Julia Reid

2

0

ECR

John Procter

EFDD

Sylvie Goddyn

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się

OPINIA Komisji Rozwoju Regionalnego (19.12.2018)

dla Komisji Rybołówstwa

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014
(COM(2018)0390 – C8-0270/2018 – 2018/0210(COD))

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej: Iskra Mihaylova

POPRAWKI

Komisja Rozwoju Regionalnego zwraca się do Komisji Rybołówstwa, jako komisji przedmiotowo właściwej, o wzięcie pod uwagę następujących poprawek:

Poprawka  1

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(2)  Jako że Unia jest jedną ze światowych potęg morskich i piątym pod względem wielkości producentem produktów rybołówstwa na świecie, spoczywa na niej wielka odpowiedzialność za ochronę, zachowanie i zrównoważoną eksploatację oceanów oraz ich zasobów. Ponieważ liczba ludności na świecie gwałtownie rośnie, ochrona mórz i oceanów ma ogromne znaczenie. Leży ona również w interesie społeczno-ekonomicznym Unii: zrównoważona niebieska gospodarka stymuluje inwestycje, zatrudnienie i wzrost, wspiera badania naukowe i innowacje oraz – dzięki wykorzystaniu energii oceanicznej – zwiększa bezpieczeństwo energetyczne. Poza tym bezpieczne i chronione morza i oceany to niezbędny warunek, który umożliwia skuteczną kontrolę granic oraz zwalczanie przestępczości na morzu, co ma znaczenie z punktu widzenia obaw społeczeństwa związanych z bezpieczeństwem.

(2)  Jako że Unia jest jedną ze światowych potęg morskich, a dzięki regionom najbardziej oddalonym oraz krajom i terytoriom zamorskim największym na świecie obszarem morskim i piątym pod względem wielkości producentem ryb i owoców morza na świecie, spoczywa na niej wielka odpowiedzialność za ochronę, zachowanie i zrównoważoną eksploatację mórz i oceanów oraz ich zasobów. Ponieważ liczba ludności na świecie gwałtownie rośnie, ochrona mórz i oceanów ma ogromne znaczenie. Leży ona również w interesie społeczno-ekonomicznym Unii: zrównoważona niebieska gospodarka pobudza inwestycje, zatrudnienie i wzrost, wspiera badania naukowe i innowacje oraz – dzięki wykorzystaniu energii morskiej i oceanicznej – zwiększa bezpieczeństwo energetyczne. Poza tym bezpieczne i chronione morza i oceany to niezbędny warunek, który umożliwia skuteczną kontrolę granic oraz zwalczanie przestępczości na morzu, co ma znaczenie z punktu widzenia obaw społeczeństwa związanych z bezpieczeństwem.

Poprawka    2

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(3)  Aby poprawić koordynację i ujednolicić wdrażanie wsparcia z funduszy według metody zarządzania dzielonego („fundusze”), przyjęto rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) xx/xx [rozporządzenie w sprawie wspólnych przepisów] („rozporządzenie w sprawie wspólnych przepisów”)3, którego głównym celem jest spójne uproszczenie realizacji polityki. Te wspólne przepisy mają zastosowanie do części EFMR realizowanej według metody zarządzania dzielonego. Fundusze mają uzupełniające się cele i są zarządzane w taki sam sposób. Z tego względu w rozporządzeniu (UE) nr [rozporządzenie w sprawie wspólnych przepisów] określono szereg wspólnych celów ogólnych i zasad ogólnych, takich jak partnerstwo i wielopoziomowy system rządzenia. Zawiera ono ponadto wspólne elementy planowania strategicznego i programowania, w tym przepisy dotyczące umowy partnerstwa, która zostanie zawarta z każdym państwem członkowskim, jak również określa wspólne podejście do ukierunkowania funduszy na realizację celów. W związku z tym rozporządzenie obejmuje warunki podstawowe, przegląd wyników oraz mechanizmy monitorowania, sprawozdawczości i oceny. Ustanowiono również wspólne przepisy dotyczące zasad kwalifikowalności oraz określono szczególne zasady w odniesieniu do instrumentów finansowych, wykorzystywania funduszu InvestEU, rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność i zarządzania finansami. Takie same dla wszystkich funduszy są również niektóre zasady zarządzania i kontroli. Komplementarność między funduszami, w tym EFMR, i innymi programami Unii zostanie opisana w umowie partnerstwa, zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr [rozporządzenie w sprawie wspólnych przepisów].

(3)  Aby poprawić koordynację i ujednolicić wdrażanie wsparcia z funduszy według metody zarządzania dzielonego („fundusze”), przyjęto rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) xx/xx [rozporządzenie w sprawie wspólnych przepisów] („rozporządzenie w sprawie wspólnych przepisów”)3, którego głównym celem jest spójne uproszczenie realizacji polityki. Te wspólne przepisy mają zastosowanie do części EFMR realizowanej według metody zarządzania dzielonego. Fundusze mają uzupełniające się cele i są zarządzane w taki sam sposób. Z tego względu w rozporządzeniu (UE) nr [rozporządzenie w sprawie wspólnych przepisów] określono szereg wspólnych celów ogólnych i zasad ogólnych, takich jak partnerstwo i wielopoziomowy system rządzenia. Zawiera ono ponadto wspólne elementy planowania strategicznego i programowania, w tym przepisy dotyczące umowy partnerstwa, która zostanie zawarta z każdym państwem członkowskim, jak również określa wspólne podejście do ukierunkowania funduszy na realizację celów. W związku z tym rozporządzenie obejmuje warunki podstawowe, przegląd wyników oraz mechanizmy monitorowania, sprawozdawczości i oceny. Ustanowiono również wspólne przepisy dotyczące zasad kwalifikowalności oraz określono szczególne zasady w odniesieniu do instrumentów finansowych, rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność i zarządzania finansami. Takie same dla wszystkich funduszy są również niektóre zasady zarządzania i kontroli. Komplementarność między funduszami, w tym EFMR, i innymi programami Unii zostanie opisana w umowie partnerstwa, zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr [rozporządzenie w sprawie wspólnych przepisów].

_________________

_________________

3 Dz.U. C […] z […], s. […].

3 Dz.U. C […] z […], s. […].

Poprawka    3

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(5)  W ramach zarządzania bezpośredniego EFMR zapewni synergie i komplementarność z innymi odpowiednimi funduszami i programami Unii. Powinien on również umożliwić finansowanie w formie instrumentów finansowych w ramach działań łączonych realizowanych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr xx/xx [rozporządzenie w sprawie InvestEU]5.

(5)  W ramach zarządzania bezpośredniego EFMR zapewni synergie i komplementarność z innymi odpowiednimi funduszami i programami Unii.

__________________

__________________

5 Dz.U. C […] z […], s. […].

5 Dz.U. C […] z […], s. […].

Poprawka    4

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(8)  Wieloletnie ramy finansowe ustanowione w rozporządzeniu (UE) xx/xx6 przewidują, że budżet Unii nadal ma wspierać politykę rybołówstwa i politykę morską. Budżet EFMR powinien wynosić, według cen bieżących, 6 140 000 000 EUR. Zasoby EFMR należy rozdzielić między zarządzanie dzielone, bezpośrednie i pośrednie. Na wsparcie według metody zarządzania dzielonego należy przydzielić 5 311 000 000 EUR, a na wsparcie według metody zarządzania bezpośredniego i pośredniego – 829 000 000 EUR. Aby zapewnić stabilność – zwłaszcza w odniesieniu do realizacji celów WPRyb, określenie alokacji krajowych według metody zarządzania dzielonego na okres programowania 2021–2027 powinno się opierać na podziale przyjętym dla EFMR na lata 2014–2020. Określone kwoty należy zarezerwować dla regionów najbardziej oddalonych, na kontrolę i egzekwowanie oraz na gromadzenie i przetwarzanie danych do celów zarządzania rybołówstwem i celów naukowych, natomiast kwoty na trwałe zaprzestanie i nadzwyczajne zaprzestanie działalności połowowej należy ograniczyć.

(8)  Wieloletnie ramy finansowe ustanowione w rozporządzeniu (UE) xx/xx6 przewidują, że budżet Unii nadal ma wspierać politykę rybołówstwa i politykę morską. Budżet EFMR powinien zostać utrzymany na co najmniej takim samym poziomie jak w okresie 2014-2020. Zasoby EFMR należy rozdzielić między zarządzanie dzielone, bezpośrednie i pośrednie. Aby zapewnić stabilność – zwłaszcza w odniesieniu do realizacji celów WPRyb, określenie alokacji krajowych według metody zarządzania dzielonego na okres programowania 2021–2027 powinno się opierać na podziale przyjętym dla EFMR na lata 2014–2020. Określone kwoty należy zarezerwować dla regionów najbardziej oddalonych, na kontrolę i egzekwowanie oraz na gromadzenie i przetwarzanie danych do celów zarządzania rybołówstwem i celów naukowych, natomiast kwoty na trwałe zaprzestanie i nadzwyczajne zaprzestanie działalności połowowej należy ograniczyć.

__________________

__________________

6 Dz.U. C […] z […], s. […].

6 Dz.U. C […] z […], s. […].

Poprawka    5

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(9)  W europejskim sektorze morskim zatrudnionych jest ponad 5 mln osób; przynosi on dochody rzędu prawie 500 mld EUR rocznie i może w nim powstać więcej miejsc pracy. Wartość produkcji światowej gospodarki morskiej szacuje się na 1,3 bln EUR, a do 2030 r. kwota ta może ponad dwukrotnie wzrosnąć. Potrzeba osiągnięcia celów w zakresie emisji CO2, większej zasobooszczędności i zmniejszenia śladu środowiskowego niebieskiej gospodarki stanowi znaczną siłę napędową dla innowacji w innych sektorach, takich jak wyposażenie morskie, przemysł stoczniowy, obserwacje oceanów, bagrowanie, ochrona wybrzeży i budownictwo morskie. Inwestycje w gospodarkę morską zapewniają unijne fundusze strukturalne, w szczególności Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) oraz EFMR. Aby wykorzystać potencjał wzrostu gospodarczego w tym sektorze, należy stosować nowe narzędzia inwestowania, np. InvestEU.

(9)  W europejskim sektorze morskim zatrudnionych jest ponad 5 mln osób; przynosi on dochody rzędu prawie 500 mld EUR rocznie i może w nim powstać więcej miejsc pracy. Wartość produkcji światowej gospodarki morskiej szacuje się na 1,3 bln EUR, a do 2030 r. kwota ta może ponad dwukrotnie wzrosnąć. Potrzeba osiągnięcia celów porozumienia paryskiego w zakresie emisji CO2 wymaga przeznaczenia co najmniej 30 % budżetu Unii na finansowanie działań związanych z przeciwdziałaniem zmianie klimatu. Niezbędne jest także zwiększenie zasobooszczędności i zmniejszenie śladu środowiskowego niebieskiej gospodarki, która była i powinna pozostać znaczącą siłą napędową innowacji w innych sektorach, takich jak wyposażenie morskie, przemysł stoczniowy, obserwacje oceanów, bagrowanie, ochrona wybrzeży i budownictwo morskie. Inwestycje w gospodarkę morską zapewniają unijne fundusze strukturalne, w szczególności Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) oraz EFMR. Aby wykorzystać potencjał wzrostu gospodarczego w tym sektorze, można by zastosować nowe narzędzia inwestowania, np. InvestEU.

Poprawka    6

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(11)  EFMR po roku 2020 powinien mieć uproszczoną strukturę bez określonych z góry środków ani szczegółowych i nadmiernie nakazowych zasad kwalifikowalności na szczeblu Unii. Zamiast tego w ramach każdego priorytetu należy określić szeroko zakrojone obszary wsparcia. Sporządzając swoje programy, państwa członkowskie powinny zatem wskazać w nich najbardziej właściwe środki realizacji priorytetów. Wsparcie zgodnie z przepisami niniejszego rozporządzenia oraz rozporządzenia (UE) nr [rozporządzenie w sprawie wspólnych przepisów] można przydzielać na rozmaite środki określone w programach państw członkowskich, pod warunkiem że środki te podlegają obszarom wsparcia ustanowionym w niniejszym rozporządzeniu. Należy jednak sporządzić wykaz operacji niekwalifikowalnych, aby zapobiec szkodliwym skutkom dla ochrony zasobów rybołówstwa; w tym celu należy wprowadzić np. ogólny zakaz inwestycji, które spowodują zwiększenie zdolności połowowej. Ponadto inwestycje i rekompensaty dla flot powinny być ściśle uzależnione od przestrzegania celów WPRyb dotyczących ochrony środowiska.

(11)  EFMR po roku 2020 powinien mieć uproszczoną strukturę bez określonych z góry środków ani szczegółowych i nadmiernie nakazowych zasad kwalifikowalności na szczeblu Unii. Zamiast tego w ramach każdego priorytetu należy określić szeroko zakrojone obszary wsparcia. Sporządzając swoje programy, państwa członkowskie powinny zatem wskazać w nich najbardziej właściwe środki realizacji priorytetów. Wsparcie zgodnie z przepisami niniejszego rozporządzenia oraz rozporządzenia (UE) nr [rozporządzenie w sprawie wspólnych przepisów] można przydzielać na rozmaite środki określone w programach państw członkowskich, pod warunkiem że środki te podlegają obszarom wsparcia ustanowionym w niniejszym rozporządzeniu. Należy jednak sporządzić wykaz operacji niekwalifikowalnych, aby zapobiec szkodliwym skutkom dla ochrony zasobów rybołówstwa; w tym celu należy wprowadzić np. ogólny zakaz inwestycji, które spowodują zwiększenie zdolności połowowej, lub zakaz stosowania praktyk połowowych szkodzących oceanom. Ponadto inwestycje i rekompensaty dla flot powinny być ściśle uzależnione od przestrzegania celów WPRyb dotyczących ochrony środowiska.

Poprawka    7

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 12 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(12a)  EFMR musi przyczyniać się również do osiągnięcia innych celów zrównoważonego rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych. W niniejszym rozporządzeniu podkreśla się w szczególności następujące cele:

 

a) cel 1 – Wyeliminować ubóstwo: EFMR przyczynia się do poprawy warunków życia najbardziej wrażliwych społeczności zamieszkujących strefy przybrzeżne, szczególnie społeczności zależnych od stada jednego gatunku ryb zagrożonych przełowieniem, zmianami globalnymi i problemami środowiskowymi;

 

b) cel 3 – Zdrowie i jakość życia: EFMR przyczynia się do walki z zanieczyszczeniem wód przybrzeżnych, będącym przyczyną chorób endemicznych, oraz zapewnienia dobrej jakości żywności pochodzącej z rybołówstwa i akwakultury;

 

c) cel 7 – Czysta energia po przystępnej cenie: finansując niebieską gospodarkę, EFMR wspiera rozwój odnawialnych zasobów morskich i czuwa nad spójnością tego rozwoju z ochroną środowiska morskiego i zachowaniem zasobów wodnych;

 

d) cel 8 – Godna praca i wzrost gospodarczy: EFMR przyczynia się do rozwoju niebieskiej gospodarki jako czynnika wzrostu gospodarczego. Zapewnia też, aby wzrost gospodarczy był źródłem godnych miejsc pracy dla społeczności przybrzeżnych. EFMR przyczynia się również do poprawy warunków pracy rybaków;

 

e) cel 12 – Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja: EFMR przyczynia się do racjonalnego wykorzystywania zasobów naturalnych i ogranicza marnotrawstwo zasobów naturalnych i energetycznych;

 

f) cel 13 – Przeciwdziałanie zmianie klimatu: EFMR przeznacza 30 % budżetu na przeciwdziałanie zmianie klimatu;

 

g) cel 14 – Zachowanie i zrównoważone wykorzystywanie oceanów, mórz i zasobów morskich z myślą o zrównoważonym rozwoju.

Uzasadnienie

Unia Europejska odgrywa istotną rolę w kształtowaniu globalnej agendy na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030 oraz zobowiązała się wnieść istotny wkład w osiągnięcie własnych 17 celów (komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów z dnia 22 listopada 2016 r. – COM(2016)0739).

Poprawka    8

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 17

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(17)  W ostatnich kilku latach dzięki WPRyb dokonano znacznych postępów, jeśli chodzi o przywracanie właściwej liczebności stad ryb, poprawę rentowności unijnej branży rybackiej i ochronę ekosystemów morskich. Nadal jednak występują poważne problemy związane z realizacją celów społeczno-ekonomicznych i środowiskowych WPRyb. Ten proces wymaga dalszego wsparcia po roku 2020, zwłaszcza w basenach morskich, w których postępy są wolniejsze.

(17)  W ostatnich kilku latach dzięki WPRyb dokonano znacznych postępów, jeśli chodzi o przywracanie właściwej liczebności stad ryb, poprawę rentowności unijnej branży rybackiej i ochronę ekosystemów morskich. Nadal jednak występują poważne problemy związane z realizacją celów społeczno-ekonomicznych i środowiskowych WPRyb. Ten proces wymaga dalszego wsparcia po roku 2020, zwłaszcza w basenach morskich, w których postępy są wolniejsze, w szczególności na obszarach najbardziej odizolowanych, takich jak baseny regionów najbardziej oddalonych.

Poprawka    9

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 18

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(18)  Rybołówstwo ma ogromne znaczenie z punktu widzenia źródeł utrzymania i dziedzictwa kulturowego wielu społeczności nadbrzeżnych w Unii, zwłaszcza na obszarach, gdzie ważną rolę odgrywa łodziowe rybołówstwo przybrzeżne. W związku z tym, że średnia wieku w wielu społecznościach rybackich wynosi ponad 50 lat, wymiana pokoleniowa i zróżnicowanie działalności nadal stanowią problem.

(18)  Rybołówstwo ma ogromne znaczenie zarówno z punktu widzenia źródeł utrzymania, jak i tradycji i dziedzictwa kulturowego wielu społeczności nadbrzeżnych w Unii, zwłaszcza na obszarach, gdzie ważną rolę odgrywa łodziowe rybołówstwo przybrzeżne, takich jak regiony najbardziej oddalone. W związku z tym, że średnia wieku w wielu społecznościach rybackich wynosi ponad 50 lat, wymiana pokoleniowa i zróżnicowanie działalności nadal stanowią problem.

Poprawka    10

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 21

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(21)  Jedno z największych wyzwań w WPRyb stanowi obowiązek wyładunku. Wiąże się on ze znacznymi zmianami w praktykach połowowych, co niekiedy pociąga za sobą wysokie koszty finansowe dla tego sektora. Powinno zatem być możliwe przydzielanie z EFMR wsparcia na innowacje i inwestycje, które wnoszą wkład w realizację obowiązku wyładunku, a poziom intensywności pomocy powinien być wyższy niż ten, który dotyczy innych operacji; przykładem takich inwestycji są inwestycje w selektywne narzędzia połowowe, ulepszanie infrastruktury portowej oraz wprowadzanie do obrotu niezamierzonych połowów. Fundusz powinien również zapewniać pomoc o maksymalnej intensywności w wysokości 100 % na projektowanie, rozwój, monitorowanie, ocenę i zarządzanie w odniesieniu do przejrzystych systemów wymiany uprawnień do połowów między państwami członkowskimi („wymiana kwot”), aby złagodzić efekt „gatunków dławiących” związany z obowiązkiem wyładunku.

(21)  Jedno z największych wyzwań w WPRyb stanowi obowiązek wyładunku. Wiąże się on ze znacznymi zmianami w praktykach połowowych, co niekiedy pociąga za sobą wysokie koszty finansowe dla tego sektora. Powinno zatem być możliwe przydzielanie z EFMR wsparcia na innowacje i inwestycje, które wnoszą wkład w realizację obowiązku wyładunku, a poziom intensywności pomocy powinien być wyższy niż ten, który dotyczy innych operacji; przykładem takich inwestycji są inwestycje w selektywne narzędzia połowowe, ulepszanie infrastruktury portowej, ograniczanie niezamierzonych połowów oraz wprowadzanie ich do obrotu. Fundusz powinien również zapewniać pomoc o maksymalnej intensywności w wysokości 100 % na projektowanie, rozwój, monitorowanie, ocenę i zarządzanie w odniesieniu do przejrzystych systemów wymiany uprawnień do połowów między państwami członkowskimi („wymiana kwot”), aby złagodzić efekt „gatunków dławiących” związany z obowiązkiem wyładunku.

Poprawka    11

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 22

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(22)  Powinno być możliwe przydzielanie z EFMR wsparcia na innowacje i inwestycje na statkach rybackich zmierzające do poprawy zdrowia, bezpieczeństwa i warunków pracy, efektywności energetycznej oraz jakości połowów. Takie wsparcie nie powinno jednak prowadzić do zwiększenia zdolności połowowej ani możliwości lokalizacji ryb, a także nie powinno być przyznawane jedynie z tytułu przestrzegania wymogów, które na mocy prawa Unii lub prawa krajowego są obowiązkowe. Dzięki strukturze bez określonych z góry środków państwa członkowskie powinny samodzielnie określać szczegółowe zasady kwalifikowalności dotyczące tych inwestycji. W odniesieniu do zdrowia, bezpieczeństwa i warunków pracy na statkach rybackich należy zezwolić na wyższy poziom intensywności pomocy niż w przypadku innych operacji.

(22)  Powinno być możliwe przydzielanie z EFMR wsparcia na innowacje i inwestycje na statkach rybackich zmierzające do poprawy zdrowia, bezpieczeństwa i warunków pracy, ochrony środowiska, efektywności energetycznej oraz jakości połowów. Takie wsparcie nie powinno jednak prowadzić do zwiększenia zdolności połowowej ani możliwości lokalizacji ryb, a także nie powinno być przyznawane jedynie z tytułu przestrzegania wymogów, które na mocy prawa Unii lub prawa krajowego są obowiązkowe. Dzięki strukturze bez określonych z góry środków państwa członkowskie powinny samodzielnie określać szczegółowe zasady kwalifikowalności dotyczące tych inwestycji. W odniesieniu do zdrowia, bezpieczeństwa i warunków pracy na statkach rybackich należy zezwolić na wyższy poziom intensywności pomocy niż w przypadku innych operacji.

Poprawka    12

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 24

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(24)  Skuteczna realizacja WPRyb jest uzależniona od dostępności doradztwa naukowego na potrzeby zarządzania rybołówstwem, a zatem od dostępności danych dotyczących rybołówstwa. Biorąc pod uwagę wyzwania oraz koszty związane z pozyskiwaniem wiarygodnych i kompletnych danych, należy wspierać działania państw członkowskich dotyczące gromadzenia i przetwarzania danych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1004 („rozporządzenie w sprawie ram gromadzenia danych”)9 oraz działania dotyczące rozwoju najlepszego dostępnego doradztwa naukowego. Wsparcie to powinno umożliwiać synergie z gromadzeniem i przetwarzaniem innych rodzajów danych morskich.

(24)  Skuteczna realizacja WPRyb jest uzależniona od dostępności doradztwa naukowego na potrzeby zarządzania rybołówstwem, a zatem od dostępności danych dotyczących rybołówstwa. Biorąc pod uwagę wyzwania oraz koszty związane z pozyskiwaniem wiarygodnych i kompletnych danych, należy wspierać działania państw członkowskich dotyczące gromadzenia, przetwarzania i wymiany danych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1004 („rozporządzenie w sprawie ram gromadzenia danych”)9 oraz działania dotyczące rozwoju najlepszego dostępnego doradztwa naukowego. Wsparcie to powinno umożliwiać synergie z gromadzeniem, przetwarzaniem i wymianą innych rodzajów danych morskich.

_________________

_________________

9 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1004 z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie ustanowienia unijnych ram gromadzenia danych, zarządzania nimi i ich wykorzystywania w sektorze rybołówstwa oraz w sprawie wspierania doradztwa naukowego w zakresie wspólnej polityki rybołówstwa oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 199/2008 (Dz.U. L 157 z 20.6.2017, s. 1).

9 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1004 z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie ustanowienia unijnych ram gromadzenia danych, zarządzania nimi i ich wykorzystywania w sektorze rybołówstwa oraz w sprawie wspierania doradztwa naukowego w zakresie wspólnej polityki rybołówstwa oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 199/2008 (Dz.U. L 157 z 20.6.2017, s. 1).

Poprawka    13

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 26

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(26)  Z uwagi na wyzwania związane z realizacją celów WPRyb dotyczących ochrony powinno być możliwe przydzielanie w ramach EFMR wsparcia na działania w zakresie zarządzania rybołówstwem i flotami rybackimi. W związku z tym w przypadku niektórych segmentów floty i basenów morskich nadal konieczne jest wsparcie na dostosowanie flot. Takie wsparcie powinno być wyraźnie ukierunkowane na ochronę i zrównoważoną eksploatację żywych zasobów morza, a jego celem powinna być równowaga między zdolnością połowową a dostępnymi uprawnieniami do połowów. Powinno być zatem możliwe przydzielanie w ramach EFMR wsparcia na trwałe zaprzestanie działalności połowowej w segmentach floty, w których zdolność połowowa nie jest proporcjonalna do dostępnych uprawnień do połowów. Takie wsparcie powinno stanowić narzędzie dostosowania planów działania dotyczących dostosowania segmentów floty, w stosunku do których stwierdzono strukturalną nadwyżkę zdolności, jak określono w art. 22 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013, i powinno być wykonywane poprzez zezłomowanie statku rybackiego lub jego wycofanie z eksploatacji i dostosowanie do innych działań. W przypadku gdy dostosowanie doprowadziłoby do zwiększenia presji wywieranej przez połowy rekreacyjne na ekosystem morski, wsparcie powinno być przyznawane tylko wtedy, gdy jest zgodne z WPRyb i celami odpowiednich planów wieloletnich. Aby zapewnić spójność dostosowania strukturalnego flot z celami dotyczącymi ochrony, wsparcie na trwałe zaprzestanie działalności połowowej powinno być ściśle uzależnione od spełnienia pewnych warunków i powiązane z osiągnięciem określonych rezultatów. Wsparcie powinno być zatem wykonywane wyłącznie poprzez finansowanie niepowiązane z kosztami zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr [rozporządzenie w sprawie wspólnych przepisów]. Zgodnie z tym mechanizmem Komisja powinna zwracać środki państwom członkowskim z tytułu trwałego zaprzestania działalności połowowej nie na podstawie faktycznych kosztów, ale na podstawie spełnienia pewnych warunków i osiągnięcia rezultatów. W tym celu Komisja powinna w drodze aktu delegowanego określić takie warunki, które powinny być związane z realizacją celów WPRyb dotyczących ochrony. Z uwagi na fakt, że działalność połowowa jest w wysokim stopniu nieprzewidywalna, rybacy mogą ponosić znaczne straty ekonomiczne w wyniku wyjątkowych okoliczności.

(26)  Z uwagi na wyzwania związane z realizacją celów WPRyb dotyczących ochrony powinno być możliwe przydzielanie w ramach EFMR wsparcia na działania w zakresie zarządzania rybołówstwem i flotami rybackimi. W związku z tym w przypadku niektórych segmentów floty i basenów morskich nadal konieczne jest wsparcie na dostosowanie flot. Takie wsparcie powinno być wyraźnie ukierunkowane na ochronę i zrównoważoną eksploatację żywych zasobów morza, a jego celem powinna być równowaga między zdolnością połowową a dostępnymi zasobami rybnych. Powinno być zatem możliwe przydzielanie w ramach EFMR wsparcia na trwałe zaprzestanie działalności połowowej w segmentach floty, w których zdolność połowowa nie jest proporcjonalna do dostępnych zasobów rybnych. Takie wsparcie powinno stanowić narzędzie dostosowania planów działania dotyczących dostosowania segmentów floty, w stosunku do których stwierdzono strukturalną nadwyżkę zdolności, jak określono w art. 22 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013, i powinno być wykonywane poprzez zezłomowanie statku rybackiego lub jego wycofanie z eksploatacji i dostosowanie do innych działań. W przypadku gdy dostosowanie doprowadziłoby do zwiększenia presji wywieranej przez połowy rekreacyjne na ekosystem morski, wsparcie powinno być przyznawane tylko wtedy, gdy jest zgodne z WPRyb i celami odpowiednich planów wieloletnich. Aby zapewnić spójność dostosowania strukturalnego flot z celami dotyczącymi ochrony, wsparcie na trwałe zaprzestanie działalności połowowej powinno być ściśle uzależnione od spełnienia pewnych warunków i powiązane z osiągnięciem określonych rezultatów. Wsparcie powinno być zatem wykonywane wyłącznie poprzez finansowanie niepowiązane z kosztami zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr [rozporządzenie w sprawie wspólnych przepisów]. Zgodnie z tym mechanizmem Komisja powinna zwracać środki państwom członkowskim z tytułu trwałego zaprzestania działalności połowowej nie na podstawie faktycznych kosztów, ale na podstawie spełnienia pewnych warunków i osiągnięcia rezultatów. W tym celu Komisja powinna w drodze aktu delegowanego określić takie warunki, które powinny być związane z realizacją celów WPRyb dotyczących ochrony. Z uwagi na fakt, że działalność połowowa jest w wysokim stopniu nieprzewidywalna, rybacy mogą ponosić znaczne straty ekonomiczne w wyniku wyjątkowych okoliczności.

Poprawka    14

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 27

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(27)  Aby złagodzić te konsekwencje, powinno być możliwe przydzielenie z EFMR wsparcia na rekompensaty za nadzwyczajne zaprzestanie działalności połowowej spowodowane: wprowadzeniem określonych środków ochrony (planów wieloletnich, celów dotyczących zachowania i zrównoważonej eksploatacji stad, środków dostosowania zdolności połowowej statków rybackich do dostępnych uprawnień do połowów i środków technicznych); wstrzymaniem – z powodu siły wyższej – stosowania umowy o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów; klęską żywiołową lub incydentem