Procedură : 2018/0210(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0176/2019

Texte depuse :

A8-0176/2019

Dezbateri :

PV 03/04/2019 - 14
CRE 03/04/2019 - 14

Voturi :

PV 04/04/2019 - 6.11
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2019)0343

RAPORT     ***I
PDF 882kWORD 386k
18.3.2019
PE 625.439v01-00 A8-0176/2019

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind Fondul european pentru afaceri maritime și activități pescărești și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 508/2014 al Parlamentului European și al Consiliului

(COM(2018)0390 – C8-0270/2018 – 2018/0210(COD))

Comisia pentru pescuit

Raportor: Gabriel Mato

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 EXPUNERE DE MOTIVE
 AVIZ AL Comisiei pentru bugete
 AVIZ AL Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară
 AVIZ AL Comisiei pentru dezvoltare regională
 PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE
 VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind Fondul european pentru afaceri maritime și activități pescărești și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 508/2014 al Parlamentului European și al Consiliului

(COM(2018)0390 – C8-0270/2018 – 2018/0210(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2018)0390),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 42, articolul 43 alineatul (2), articolul 91 alineatul (1), articolul 100 alineatul (2), articolul 173 alineatul (3), articolul 175, articolul 188, articolul 192 alineatul (1), articolul 194 alineatul (2), articolul 195 alineatul (2) și articolul 349 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C8-0270/2018),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din … 2018(1),

–  având în vedere avizul Comitetului Regiunilor din 16 mai 2018(2),

–  având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru pescuit și avizele Comisiei pentru bugete, Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară și Comisiei pentru dezvoltare regională (A8-0176/2019),

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Amendamentul    1

Propunere de regulament

Titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Propunere de

Propunere de

REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

privind Fondul european pentru afaceri maritime și activități pescărești și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 508/2014 al Parlamentului European și al Consiliului

privind Fondul european pentru afaceri maritime, activități pescărești și acvacultură și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 508/2014 al Parlamentului European și al Consiliului

 

(Acest amendament se aplică întregului text și se aplică, de asemenea, schimbării abrevierii din FEPAM în FEAMAPA. adoptarea sa impune adaptări tehnice în întregul text.)

Justificare

Fondul ar trebui intitulat „Fondul european pentru afaceri maritime, activități pescărești și acvacultură (FEAMAPA)”. Importanța acvaculturii este în continuă creștere atât la nivel mondial, cât și la nivelul UE; acest sector merită, așadar, să i se aloce un capitol separat atât în cadrul politicii, cât și în cadrul fondurilor UE în domeniul pescuitului.

Amendamentul  2

Propunere de regulament

Referirea 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 42, articolul 43 alineatul (2), articolul 91 alineatul (1), articolul 100 alineatul (2), articolul 173 alineatul (3), articolul 175, articolul 188, articolul 192 alineatul (1), articolul 194 alineatul (2), articolul 195 alineatul (2) și articolul 349,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 13, articolul 42, articolul 43 alineatul (2), articolul 91 alineatul (1), articolul 100 alineatul (2), articolul 173 alineatul (3), articolul 175, articolul 188, articolul 192 alineatul (1), articolul 194 alineatul (2), articolul 195 alineatul (2) și articolul 349,

Justificare

Articolul 13: La elaborarea și punerea în aplicare a politicii Uniunii în domeniul agriculturii, activităților pescărești, transporturilor, pieței interne, cercetării și dezvoltării tehnologice și al spațiului, Uniunea și statele membre țin seama de toate cerințele bunăstării animalelor ca ființe sensibile și respectă actele cu putere de lege și normele administrative, precum și obiceiurile statelor membre în privința riturilor religioase, a tradițiilor culturale și a patrimoniilor regionale.

Amendamentul    3

Propunere de regulament

Considerentul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1)  Este necesar să se instituie un Fond european pentru afaceri maritime și activități pescărești (FEAMAP) pentru perioada 2021-2027. Acest fond ar trebui să urmărească să orienteze finanțarea de la bugetul Uniunii în direcția sprijinirii politicii comune în sectorul pescăresc (PCSP), a politicii maritime a Uniunii și a angajamentelor internaționale ale Uniunii în domeniul guvernanței oceanelor. Această finanțare este un factor favorizant esențial pentru existența unor activități pescărești sustenabile și pentru conservarea resurselor biologice marine, pentru securitatea alimentară prin aprovizionarea cu produse din mare, pentru dezvoltarea unei economii albastre sustenabile și pentru asigurarea sănătății, siguranței, securității, curățeniei și gestionării sustenabile a mărilor și oceanelor.

(1)  Este necesar să se instituie un Fond european pentru afaceri maritime și activități pescărești (FEAMAP) pentru perioada 2021-2027. Acest fond ar trebui să urmărească să orienteze finanțarea de la bugetul Uniunii în direcția sprijinirii politicii comune în sectorul pescăresc (PCSP), a politicii maritime a Uniunii și a angajamentelor internaționale ale Uniunii în domeniul guvernanței oceanelor. Această finanțare este un factor favorizant esențial pentru existența unor activități pescărești sustenabile, inclusiv pentru conservarea resurselor și habitatelor biologice marine, pentru acvacultura sustenabilă, pentru securitatea alimentară prin aprovizionarea cu produse din mare, pentru dezvoltarea unei economii albastre sustenabile, pentru prosperitatea și coeziunea economică și socială ale comunităților pescărești și de acvacultură, precum și pentru asigurarea sănătății, siguranței, securității, curățeniei și gestionării sustenabile a mărilor și oceanelor. Sprijinul acordat de FEAMAP ar trebui să contribuie la satisfacerea nevoilor producătorilor și ale consumatorilor deopotrivă.

Amendamentul    4

Propunere de regulament

Considerentul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(1a)  Parlamentul subliniază poziția sa potrivit căreia, după adoptarea Acordului de la Paris, cheltuielile orizontale legate de climă ar trebui să fie majorate în mod semnificativ în comparație cu actualul cadru financiar multianual (CFM) și să atingă pragul de 30 % cât mai curând posibil și, cel târziu, până în 2027.

Amendamentul    5

Propunere de regulament

Considerentul 1 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(1b)  În rezoluțiile sale din 14 martie 2018 și 30 mai 2018 referitoare la CFM pentru 2021-2027, Parlamentul European a subliniat importanța principiilor transversale care ar trebui să se afle la baza CFM 2021-2027 și la baza tuturor politicilor conexe ale Uniunii. Parlamentul European și-a reafirmat, în acest context, poziția potrivit căreia Uniunea trebuie să își îndeplinească angajamentul de a fi un lider ceea ce privește punerea în aplicare a obiectivelor de dezvoltare durabilă (ODD) ale ONU și și-a exprimat regretul cu privire la lipsa unui angajament clar și vizibil în acest sens în propunerile referitoare la CFM; prin urmare, Parlamentul European a solicitat integrarea ODD în toate politicile și inițiativele Uniunii din următorul CFM. De asemenea, a reiterat că Uniunea va deveni mai puternică și mai ambițioasă numai în cazul în care va dispune de mai multe mijloace financiare. Parlamentul European a solicitat, prin urmare, să se acorde în continuare sprijin pentru politicile existente, în special pentru politicile Uniunii consacrate de-a lungul timpului și prevăzute în tratate, și anume politica agricolă comună, politica comună în domeniul pescuitului și politica de coeziune, deoarece aduc beneficii concrete cetățenilor Uniunii.

Amendamentul    6

Propunere de regulament

Considerentul 1 c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(1c)  În rezoluția sa din 14 martie 2018, Parlamentul European a subliniat importanța socioeconomică și ecologică a sectorului pescăresc, a mediului marin și a „economiei albastre”, precum și contribuția acestora la autonomia alimentară sustenabilă a UE în ceea ce privește asigurarea sustenabilității pescuitului și acvaculturii europene și atenuarea impactului asupra mediului. Parlamentul European a solicitat, de asemenea, să se mențină cuantumurile specifice alocate activităților pescărești în cadrul actualului CFM și, în măsura în care se stabilesc noi obiective privind intervențiile din domeniul economiei albastre, să se majoreze creditele financiare pentru afacerile maritime.

Amendamentul    7

Propunere de regulament

Considerentul 1 d (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(1d)  În plus, în rezoluțiile sale din 14 martie și din 30 mai 2018 referitoare la CFM 2021-2027, Parlamentul European a subliniat că lupta împotriva discriminării este vitală pentru îndeplinirea angajamentelor UE privind o Europă incluzivă, și că, prin urmare, în toate politicile și inițiativele UE legate de următorul CFM trebuie să se includă angajamente financiare pentru egalitatea de gen și integrarea dimensiunii de gen.

Amendamentul    8

Propunere de regulament

Considerentul 1 e (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(1e)  FEAMAP trebuie să sprijine cu prioritate pescuitul artizanal, astfel încât să răspundă problemelor specifice ale acestui segment și să sprijine administrarea locală, sustenabilă, a activităților pescărești implicate și dezvoltarea comunităților costiere.

Amendamentul    9

Propunere de regulament

Considerentul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2)  În calitatea sa de actor pe scena mondială a oceanelor și fiind al cincilea cel mai mare producător de pește și fructe de mare din lume, Uniunea are o mare responsabilitate în protejarea, conservarea și utilizarea în mod sustenabil a oceanelor și a resurselor acestora. Protejarea mărilor și a oceanelor este într-adevăr vitală pentru o populație mondială în plină creștere. Este, de asemenea, de interes socioeconomic pentru Uniune: o economie albastră sustenabilă stimulează investițiile, locurile de muncă și creșterea economică, încurajează cercetarea și inovarea și contribuie la securitatea energetică prin energia oceanică. În plus, asigurarea unor mări și oceane sigure și protejate este esențială pentru un control eficient al frontierelor și pentru combaterea criminalității maritime în lume, abordând astfel preocupările cetățenilor legate de securitate.

(2)  În calitatea sa de actor pe scena mondială a oceanelor și având cea mai mare suprafață maritimă la nivel mondial, incluzând aici regiunile ultraperiferice și țările și teritoriile de peste mări, Uniunea a devenit al cincilea cel mai mare producător de pește și fructe de mare din lume și are o mare responsabilitate în protejarea, conservarea și utilizarea în mod sustenabil a oceanelor și a resurselor acestora. Protejarea mărilor și a oceanelor este într-adevăr vitală pentru o populație mondială în plină creștere. Este, de asemenea, de interes socioeconomic pentru Uniune: o economie albastră sustenabilă stimulează investițiile, locurile de muncă și creșterea economică, încurajează cercetarea și inovarea și contribuie la securitatea energetică prin energia oceanică. În plus, asigurarea unor mări și oceane sigure și protejate este esențială pentru un control eficient al frontierelor și pentru combaterea criminalității maritime în lume, abordând astfel preocupările cetățenilor legate de securitate.

Amendamentul    10

Propunere de regulament

Considerentul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2a)  Activitățile pescărești sustenabile și acvacultura în apă de mare și în apă dulce contribuie în mod semnificativ la securitatea alimentară a Uniunii, la menținerea și crearea de locuri de muncă în mediul rural și la conservarea mediului natural și, în special, a biodiversității. Susținerea și dezvoltarea sectorului pescăresc și al acvaculturii ar trebui să se afle în centrul viitoarei politici a Uniunii în sectorul pescăresc.

Amendamentul    11

Propunere de regulament

Considerentul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5)  În cadrul gestiunii directe, FEAMAP ar trebui să dezvolte sinergii și complementarități cu alte fonduri și programe relevante ale Uniunii. El ar trebui să permită și finanțarea sub formă de instrumente financiare în cadrul operațiunilor de finanțare mixtă puse în aplicare în conformitate cu Regulamentul (UE) xx/xx al Parlamentului European și al Consiliului [Regulamentul privind InvestEU]5.

(5)  În cadrul gestiunii directe, FEAMAP ar trebui să dezvolte sinergii și complementarități cu alte fonduri și programe relevante ale Uniunii, precum și sinergii între statele membre și regiuni. El ar trebui să permită și finanțarea sub formă de instrumente financiare în cadrul operațiunilor de finanțare mixtă puse în aplicare în conformitate cu Regulamentul (UE) xx/xx al Parlamentului European și al Consiliului [Regulamentul privind InvestEU]5.

_________________

_________________

5 JO C […], […], p. […].

5 JO C […], […], p. […].

Amendamentul    12

Propunere de regulament

Considerentul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6)  Sprijinul din FEAMAP ar trebui să fie utilizat pentru a aborda, în mod proporțional, disfuncționalitățile pieței sau situațiile de investiții sub nivelul optim și nu ar trebui să se suprapună peste finanțarea privată sau să o excludă ori să denatureze concurența pe piața internă. Sprijinul ar trebui să prezinte o valoare adăugată europeană clară.

(6)  Sprijinul din FEAMAP ar trebui să fie utilizat pentru a aborda, în mod proporțional, disfuncționalitățile pieței sau situațiile de investiții sub nivelul optim, contribuind la creșterea venitului din pescuit, la promovarea locurilor de muncă care beneficiază de drepturi în sector, la asigurarea unor prețuri echitabile pentru producători, la creșterea valorii adăugate a pescuitului și la sprijinirea dezvoltării activităților conexe pescuitului, atât în amonte, cât și în aval.

Amendamentul    13

Propunere de regulament

Considerentul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(7)  Tipurile de finanțare și modalitățile de implementare din prezentul regulament ar trebui să fie alese pe baza capacității lor de a realiza prioritățile fixate pentru acțiuni și de a obține rezultate, luându-se în considerare, în special, costurile controalelor, sarcina administrativă, precum și riscul preconizat de nerespectare a normelor. De asemenea, ar trebui să se aibă în vedere utilizarea de sume forfetare, rate forfetare și costuri unitare, precum și o finanțare nelegată de costuri, astfel cum se menționează la articolul 125 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. [Regulamentul privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii].

(7)  Tipurile de finanțare și modalitățile de implementare din prezentul regulament ar trebui să fie alese pe baza capacității lor de a realiza prioritățile fixate pentru acțiuni și de a obține rezultate, luându-se în considerare, în special, costurile controalelor, sarcina administrativă, precum și riscul de nerespectare a normelor. De asemenea, ar trebui să se aibă în vedere utilizarea de sume forfetare, rate forfetare și costuri unitare, precum și o finanțare nelegată de costuri, astfel cum se menționează la articolul 125 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. [Regulamentul privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii].

Amendamentul    14

Propunere de regulament

Considerentul 8

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(8)  Cadrul financiar multianual enunțat în Regulamentul (UE) xx/xx6 prevede că bugetul Uniunii ar trebui să sprijine în continuare politicile privind sectorul pescăresc și afacerile maritime. Bugetul FEAMAP ar trebui să se ridice la 6 140 000 000 EUR, în prețuri curente. Resursele FEAMAP ar trebui împărțite între gestiunea partajată, directă și indirectă. Suma de 5 311 000 000 EUR ar trebui să fie alocată sprijinului acordat în regim de gestiune partajată, iar suma de 829 000 000 EUR sprijinului acordat în regim de gestiune directă și indirectă. În vederea asigurării stabilității, în special în ceea ce privește îndeplinirea obiectivelor PCSP, definirea alocărilor naționale în regimul gestiunii partajate pentru perioada de programare 2021-2027 ar trebui să se bazeze pe cotele-parte din FEAMAP pentru perioada 2014-2020. Sume specifice ar trebui să fie rezervate pentru regiunile ultraperiferice, pentru controlul și punerea în aplicare a legislației în sectorul pescăresc, pentru colectarea și prelucrarea datelor pentru gestionarea activităților pescărești și pentru scopuri științifice, iar sumele pentru încetarea permanentă și încetarea extraordinară a activităților de pescuit ar trebui plafonate.

(8)  CFM enunțat în Regulamentul (UE) xx/xx6 prevede că bugetul Uniunii trebuie să sprijine în continuare politicile privind sectorul pescăresc și afacerile maritime. Bugetul FEAMAP ar trebui majorat cu cel puțin 10 % față de cel prevăzut pentru FEAMAP pentru perioada 2014-2020. Resursele sale ar trebui împărțite între gestiunea partajată, directă și indirectă. 87 % dintre fonduri ar trebui să fie alocate sprijinului acordat în regim de gestiune partajată, iar 13 % sprijinului acordat în regim de gestiune directă și indirectă. În vederea asigurării stabilității, în special în ceea ce privește îndeplinirea obiectivelor PCSP, definirea alocărilor naționale în regimul gestiunii partajate pentru perioada de programare 2021-2027 ar trebui să se bazeze pe cotele-parte din FEAMAP pentru perioada 2014-2020. Sume specifice ar trebui să fie rezervate pentru regiunile ultraperiferice, pentru controlul și punerea în aplicare a legislației în sectorul pescăresc, pentru colectarea și prelucrarea datelor pentru gestionarea activităților pescărești și pentru scopuri științifice, precum și pentru protejarea și refacerea biodiversității și a ecosistemelor marine și costiere și pentru cunoașterea mediului marin, iar sumele pentru încetarea permanentă și încetarea temporară a activităților de pescuit și pentru investiții în nave ar trebui plafonate.

__________________

__________________

6 JO C […], […], p. […].

6 JO C […], […], p. […].

Amendamentul    15

Propunere de regulament

Considerentul 8 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(8a)  În ceea ce privește importanța sectorului acvaculturii, nivelul fondurilor Uniunii pentru acest sector și, în special, pentru acvacultura în apă dulce ar trebui să fie menținut la nivelul stabilit pentru perioada bugetară actuală.

Amendamentul    16

Propunere de regulament

Considerentul 9

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(9)  Sectorul maritim european numără peste 5 milioane de locuri de muncă, generând aproape 500 de miliarde EUR pe an și are un potențial de a crea mai multe locuri de muncă. Se estimează că producția economiei maritime mondiale este astăzi de 1,3 miliarde EUR, aceasta putând crește cu peste 100 % până în 2030. Necesitatea de a atinge obiectivele privind emisiile de CO2, de a crește eficiența resurselor și de a reduce amprenta ecologică a economiei albastre a fost o forță motrice semnificativă pentru inovare în alte sectoare, cum ar fi echipamentele maritime, construcțiile navale, observarea oceanelor, dragarea, protecția zonelor de coastă și construcțiile din zonele marine. Investițiile în economia maritimă au fost finanțate prin fondurile structurale ale Uniunii, în special Fondul european de dezvoltare regională (FEDER) și FEAMAP. Noi instrumente de finanțare, cum ar fi InvestEU trebuie utilizate pentru a stimula potențialul de creștere al sectorului.

(9)  Sectorul maritim european numără peste 5 milioane de locuri de muncă, generând aproape 500 de miliarde EUR pe an și are un potențial de a crea mai multe locuri de muncă. Se estimează că producția economiei maritime mondiale este astăzi de 1,3 miliarde EUR, aceasta putând crește cu peste 100 % până în 2030. Necesitatea de a atinge obiectivele Acordului de la Paris în ceea ce privește emisiile de CO2 impune utilizarea a cel puțin 30 % din bugetul Uniunii în scopul combaterii schimbărilor climatice. Sunt, de asemenea, necesare creșterea eficienței resurselor și reducerea amprentei ecologice a unei economii albastre care să se dezvolte în cadrul limitelor ecologice și care a fost și trebuie să fie și pe viitor o forță motrice semnificativă pentru inovare în alte sectoare, cum ar fi echipamentele maritime, construcțiile navale, observarea oceanelor, dragarea, protecția zonelor de coastă și construcțiile din zonele marine. Investițiile în economia maritimă au fost finanțate prin fondurile structurale ale Uniunii, în special Fondul european de dezvoltare regională (FEDER) și FEAMAP. Noi instrumente de finanțare, cum ar fi InvestEU, ar putea fi utilizate pentru a stimula potențialul de creștere al sectorului.

Amendamentul    17

Propunere de regulament

Considerentul 9 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(9a)  Investițiile în economia albastră ar trebui să fie sprijinite de cea mai bună consiliere științifică disponibilă, astfel încât să se evite efectele nocive asupra mediului care ar periclita sustenabilitatea pe termen lung. În cazul în care nu există informații sau cunoștințe adecvate pentru a evalua impactul investițiilor asupra mediului, ar trebui adoptată o abordare precaută atât în sectorul public, cât și în cel privat, întrucât s-ar putea întreprinde acțiuni cu efecte potențial negative.

Justificare

Principiul precauției este unul dintre fundamentele Tratatului privind UE, ale Declarației de la Rio și ale altor acorduri și convenții internaționale pentru protecția mediului marin.

Amendamentul    18

Propunere de regulament

Considerentul 10

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(10)  FEAMAP ar trebui să se bazeze pe patru priorități: promovarea activităților pescărești sustenabile și a conservării resurselor biologice marine; contribuția la securitatea alimentară în Uniune prin intermediul unei acvaculturi și al unor piețe competitive și sustenabile; facilitarea dezvoltării unei economii albastre sustenabile și stimularea prosperității comunităților costiere; consolidarea guvernanței internaționale a oceanelor și asigurarea siguranței, securității, curățeniei și gestionării sustenabile a mărilor și oceanelor. Aceste priorități ar trebui urmărite prin gestiune partajată, directă și indirectă.

(10)  FEAMAP ar trebui să se bazeze pe cinci priorități: promovarea activităților pescărești sustenabile, inclusiv a conservării resurselor biologice marine; stimularea acvaculturii sustenabile; contribuția la securitatea alimentară în Uniune prin intermediul unor piețe și sectoare de prelucrare ale produselor pescărești și de acvacultură competitive și sustenabile; facilitarea dezvoltării unei economii albastre sustenabile, ținând seama de capacitatea de suport ecologic, și stimularea prosperității și a coeziunii economice și sociale în comunitățile costiere și interioare; consolidarea guvernanței internaționale a oceanelor și asigurarea siguranței, securității, curățeniei și gestionării sustenabile a mărilor și oceanelor.

Amendamentul    19

Propunere de regulament

Considerentul 10 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(10a)  S-ar putea preciza prioritățile, alături de obiectivele specifice ale Uniunii, pentru a clarifica și mai mult la ce poate fi folosit fondul și pentru a-i spori eficiența.

Amendamentul    20

Propunere de regulament

Considerentul 11

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(11)  FEAMAP pentru perioada de după 2020 ar trebui să se bazeze pe o arhitectură simplificată, fără definirea în prealabil a măsurilor și a unor norme detaliate de eligibilitate la nivelul Uniunii, într-o manieră excesiv de normativă. În schimb, în cadrul fiecărei priorități ar trebui să fie descrise marile domenii de sprijin. Prin urmare, statele membre ar trebui să își întocmească programul indicând în el cea mai adecvată modalitate de concretizare a priorităților. O gamă largă de măsuri identificate de statele membre în acele programe ar putea fi sprijinite în cadrul normelor prezentate în prezentul regulament și în Regulamentul (UE) nr. [Regulamentul de stabilire a unor dispoziții comune], cu condiția ca ele să fie acoperite de domeniile de sprijin identificate în prezentul regulament. Cu toate acestea, este necesar să se stabilească o listă de operațiuni neeligibile, astfel încât să se evite un impact negativ în ceea ce privește conservarea resurselor piscicole, de exemplu, o interdicție generală a investițiilor menite să sporească capacitatea de pescuit. În plus, investițiile și compensațiile pentru flotă ar trebui să fie strict condiționate de coerența lor cu obiectivele de conservare ale PCSP.

(11)  FEAMAP pentru perioada de după 2020 ar trebui să se bazeze pe o arhitectură simplificată, fără definirea în prealabil a măsurilor și a unor norme detaliate de eligibilitate la nivelul Uniunii, într-o manieră excesiv de normativă. În schimb, în cadrul fiecărei priorități ar trebui să fie descrise marile domenii de sprijin. Prin urmare, statele membre ar trebui să își întocmească programul indicând în el cea mai adecvată modalitate de concretizare a priorităților. O gamă largă de măsuri identificate de statele membre în acele programe ar putea fi sprijinite în cadrul normelor prezentate în prezentul regulament și în Regulamentul (UE) nr. [Regulamentul de stabilire a unor dispoziții comune], cu condiția ca ele să fie acoperite de prioritățile identificate în prezentul regulament. Cu toate acestea, este necesar să se stabilească o listă de operațiuni neeligibile, astfel încât să se evite un impact negativ în ceea ce privește conservarea resurselor piscicole, de exemplu, o interdicție generală a investițiilor menite să sporească capacitatea de pescuit, cu anumite derogări bine fundamentate. În plus, investițiile și compensațiile pentru flotă ar trebui să fie strict condiționate de coerența lor cu obiectivele de conservare ale PCSP.

Amendamentul    21

Propunere de regulament

Considerentul 12

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(12)  Agenda 2030 a ONU pentru dezvoltare durabilă a identificat conservarea și utilizarea sustenabilă a oceanelor ca unul dintre cele 17 obiective de dezvoltare durabilă (ODD 14). Uniunea este pe deplin angajată în atingerea și concretizarea acestui obiectiv. În acest context, aceasta s-a angajat să promoveze o economie albastră sustenabilă care este în concordanță cu amenajarea spațiului maritim, conservarea resurselor biologice și atingerea unei stări ecologice bune, să interzică anumite forme de subvenții în sectorul pescăresc care contribuie la supracapacitate și la pescuitul excesiv, să elimine subvențiile care contribuie la pescuitul ilegal, nedeclarat și nereglementat și să se abțină de la introducerea unor noi astfel de subvenții. Acest rezultat ar trebui să constituie urmarea negocierilor din cadrul Organizației Mondiale a Comerțului privind subvențiile în sectorul pescăresc. În plus, în cursul negocierilor Organizației Mondiale a Comerțului cu ocazia Summitului mondial din 2002 privind dezvoltarea durabilă și cu ocazia Conferinței Organizației Națiunilor Unite privind dezvoltarea durabilă din 2012 (Rio + 20), Uniunea Europeană s-a angajat să elimine subvențiile care contribuie la supracapacitate în sectorul pescăresc și la pescuitul excesiv.

(12)  Agenda 2030 a ONU pentru dezvoltare durabilă a identificat conservarea și utilizarea sustenabilă a oceanelor ca unul dintre cele 17 obiective de dezvoltare durabilă (ODD 14). Uniunea este pe deplin angajată în atingerea și concretizarea acestui obiectiv. În acest context, aceasta s-a angajat să promoveze o economie albastră sustenabilă, care se dezvoltă în cadrul limitelor ecologice și care este în concordanță cu o abordare ecosistemică în ceea ce privește amenajarea spațiului maritim, având în vedere, în special, sensibilitatea speciilor și a habitatelor la activitățile umane pe mare, conservarea resurselor biologice și atingerea unei stări ecologice bune, să interzică anumite forme de subvenții în sectorul pescăresc care contribuie la supracapacitate și la pescuitul excesiv, să elimine subvențiile care contribuie la pescuitul ilegal, nedeclarat și nereglementat (INN) și să se abțină de la introducerea unor noi astfel de subvenții. Acest rezultat ar trebui să constituie urmarea negocierilor din cadrul Organizației Mondiale a Comerțului privind subvențiile în sectorul pescăresc. În plus, în cursul negocierilor Organizației Mondiale a Comerțului cu ocazia Summitului mondial din 2002 privind dezvoltarea durabilă și cu ocazia Conferinței Organizației Națiunilor Unite privind dezvoltarea durabilă din 2012 (Rio + 20), Uniunea Europeană s-a angajat să elimine subvențiile care contribuie la supracapacitatea flotei și la pescuitul excesiv. Sectoarele Uniunii ce privesc activitățile pescărești sustenabile și acvacultura în apă de mare și apă dulce contribuie în mod semnificativ la realizarea obiectivelor de dezvoltare durabilă ale ONU.

Amendamentul    22

Propunere de regulament

Considerentul 12 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(12a)  Totodată, FEAMAP ar trebui să contribuie și la celelalte obiective de dezvoltare durabilă (ODD) ale Organizației Națiunilor Unite. În special, prezentul regulament are în vedere următoarele obiective:

 

- ODD 1 – Eradicarea sărăciei: FEAMAP va contribui la îmbunătățirea condițiilor de viață ale comunităților costiere celor mai fragile, îndeosebi ale celor care depind de o resursă piscicolă amenințată de pescuitul excesiv, de schimbările globale sau de problemele de mediu.

 

- ODD 3 – Sănătate și bunăstare: FEAMAP va contribui la combaterea poluării maselor de apă costiere, care cauzează boli endemice, și la garantarea bunei calități a alimentelor provenite din activitățile pescărești și de acvacultură.

 

- ODD 7 – Energie nepoluantă: FEAMAP va promova dezvoltarea energiilor marine regenerabile prin finanțarea economiei albastre concomitent cu fondurile destinate programului Orizont și va garanta că această dezvoltare este compatibilă cu protecția mediului marin și cu conservarea resurselor piscicole.

 

- ODD 8 – Locuri de muncă decente și creștere economică: FEAMAP, concomitent cu FSE, ar trebui să contribuie la dezvoltarea economiei albastre, factor de creștere economică. Totodată, ar trebui să se asigure că această creștere economică este o sursă de locuri de muncă decente pentru comunitățile costiere. De asemenea, FEAMAP ar trebui să contribuie la îmbunătățirea condițiilor de muncă ale pescarilor.

 

- ODD 12 – Consumul și producția responsabile: FEAMAP va contribui la progresul către o utilizare rațională a resurselor naturale și la o limitare a irosirii resurselor naturale și a energiei.

 

- ODD 13 – Acțiuni climatice: FEAMAP va dispune de o orientare a bugetului său pentru combaterea schimbărilor climatice.

Justificare

Conform obiectivelor și principiilor stabilite în prezentul regulament, FEAMAP contribuie și la alte obiective de dezvoltare durabilă (ODD).

Amendamentul    23

Propunere de regulament

Considerentul 13

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(13)  Pentru a ține cont de importanța combaterii schimbărilor climatice în concordanță cu angajamentele Uniunii de a pune în aplicare Acordul de la Paris și de a îndeplini obiectivele de dezvoltare durabilă ale Națiunilor Unite, prezentul regulament ar trebui să contribuie la integrarea acțiunilor climatice, precum și la realizarea obiectivului global ca 25 % din cheltuielile de la bugetul Uniunii să sprijine obiectivele climatice. Acțiunile întreprinse în temeiul prezentului regulament ar trebui să permită consacrarea a 30 % din pachetul financiar total al FEAMAP realizării obiectivelor climatice. Acțiunile relevante vor fi identificate în cursul pregătirii și punerii în aplicare a FEAMAP și vor fi reevaluate în contextul proceselor de evaluare și de reexaminare relevante.

(13)  Reflectând importanța combaterii schimbărilor climatice în concordanță cu angajamentele Uniunii de a pune în aplicare Acordul de la Paris și de a îndeplini obiectivele de dezvoltare durabilă ale Națiunilor Unite, prezentul regulament va contribui la integrarea acțiunilor în domeniul climei, precum și la atingerea obiectivului global ca 30 % din cheltuielile de la bugetul Uniunii să sprijine obiectivele în domeniul climei. Acțiunile întreprinse în temeiul prezentului regulament ar trebui să permită FEAMAP să contribuie la realizarea obiectivelor climatice, fără să afecteze însă finanțarea PCP, a cărei finanțare trebuie reevaluată pozitiv. Acțiunile relevante, inclusiv proiectele care vizează protejarea și refacerea solurilor submarine de iarbă de mare și a zonelor umede costiere, care sunt importanți absorbanți de carbon, vor fi identificate în cursul pregătirii și punerii în aplicare a FEAMAP și vor fi reevaluate în contextul proceselor de evaluare și de reexaminare relevante.

Amendamentul  24

Propunere de regulament

Considerentul 14

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(14)  FEAMAP ar trebui să contribuie la realizarea obiectivelor de mediu ale Uniunii. Această contribuție ar trebui să fie urmărită prin aplicarea markerilor de mediu ai Uniunii și raportată cu regularitate în cadrul evaluărilor și al rapoartelor anuale de performanță.

(14)  FEAMAP ar trebui să contribuie la realizarea obiectivelor de mediu ale Uniunii, ținând seama în mod corespunzător de coeziunea socială, în cadrul PCP și al Directivei-cadru „Strategia pentru mediul marin”, și ar trebui să fie coordonată cu politica de mediu a UE, incluzând standarde de calitate a apei care să garanteze calitatea mediului marin adecvat pentru îmbunătățirea perspectivei sectorului pescuitului. Această contribuție ar trebui să fie urmărită prin aplicarea markerilor de mediu ai Uniunii și raportată cu regularitate în cadrul evaluărilor și al rapoartelor anuale de performanță.

Amendamentul    25

Propunere de regulament

Considerentul 15

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(15)  În conformitate cu articolul 42 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (denumit în continuare „Regulamentul PCSP”)7, asistența financiară a Uniunii în cadrul FEAMAP ar trebui să fie condiționată de respectarea normelor PCSP. Cererile din partea beneficiarilor care nu respectă normele aplicabile ale PCSP nu ar trebui să fie admisibile.

(15)  În conformitate cu articolul 42 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (denumit în continuare „Regulamentul PCSP”)7, asistența financiară a Uniunii în cadrul FEAMAP ar trebui să fie condiționată de respectarea deplină a normelor PCSP și a legislației de mediu pertinente a Uniunii. Asistența financiară a Uniunii ar trebui acordată numai acelor operatori și state membre care își îndeplinesc pe deplin obligațiile legale în domeniu. Cererile din partea beneficiarilor care nu respectă normele aplicabile ale PCSP nu ar trebui să fie admisibile.

_________________

_________________

7 Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind politica comună în domeniul pescuitului, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1954/2003 și (CE) nr. 1224/2009 ale Consiliului și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 2371/2002 și (CE) nr. 639/2004 ale Consiliului și a Deciziei 2004/585/CE a Consiliului (JO L 354, 28.12.2013, p. 22).

7 Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind politica comună în domeniul pescuitului, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1954/2003 și (CE) nr. 1224/2009 ale Consiliului și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 2371/2002 și (CE) nr. 639/2004 ale Consiliului și a Deciziei 2004/585/CE a Consiliului (JO L 354, 28.12.2013, p. 22).

Amendamentul    26

Propunere de regulament

Considerentul 16

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(16)  Pentru a aborda condițiile specifice ale PCSP menționate în Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 și pentru a contribui la respectarea normelor PCSP, ar trebui prevăzute dispoziții suplimentare față de normele privind întreruperea, suspendarea și corecțiile financiare, astfel cum sunt stabilite în Regulamentul (UE) nr. [Regulamentul de stabilire a unor dispoziții comune]. În cazul în care un stat membru sau un beneficiar nu își respectă obligațiile în temeiul PCSP sau în cazul în care Comisia are dovezi care sugerează o astfel de nerespectare a obligațiilor, Comisia ar trebui să poată, ca măsură preventivă, să întrerupă termenele de plată. Pe lângă posibilitatea întreruperii termenelor de plată și pentru a evita un risc evident de a ajunge să ramburseze cheltuieli neeligibile, Comisia ar trebui să poată suspenda plățile și impune corecții financiare în cazul unei nerespectări grave a normelor PCSP de către un stat membru.

(16)  Pentru a aborda condițiile specifice ale PCSP menționate în Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 și pentru a contribui la respectarea deplină a normelor PCSP, ar trebui prevăzute dispoziții suplimentare față de normele privind întreruperea, suspendarea și corecțiile financiare, astfel cum sunt stabilite în Regulamentul (UE) nr. [Regulamentul de stabilire a unor dispoziții comune]. În cazul în care un stat membru sau un beneficiar nu își respectă obligațiile în temeiul PCSP sau în cazul în care Comisia are dovezi care demonstrează o astfel de nerespectare a obligațiilor, Comisia ar trebui să poată întrerupe termenele de plată. Pe lângă posibilitatea întreruperii termenelor de plată și pentru a evita un risc evident de a ajunge să ramburseze cheltuieli neeligibile, Comisia ar trebui să poată suspenda plățile și impune corecții financiare în cazul unei nerespectări grave a normelor PCSP de către un stat membru.

Amendamentul    27

Propunere de regulament

Considerentul 17

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(17)  În ultimii ani, PCSP a realizat mult în ceea ce privește readucerea stocurilor de pește la niveluri sustenabile, creșterea rentabilității sectorului pescuitului din Uniune și conservarea ecosistemelor marine. Cu toate acestea, rămân unele provocări substanțiale în vederea atingerii obiectivelor socioeconomice și de mediu ale PCSP. Aceste eforturi necesită continuarea sprijinului dincolo de 2020, în special în bazinele maritime în care progresele au fost mai lente.

(17)  În ultimii ani, s-au luat măsuri pentru readucerea stocurilor de pește la niveluri sustenabile, creșterea rentabilității sectorului pescuitului din Uniune și conservarea ecosistemelor marine. Cu toate acestea, rămân unele provocări substanțiale în vederea atingerii integrale a obiectivelor socioeconomice și de mediu ale PCSP, inclusiv în ceea ce privește obligația legală de a reface și a menține toate populațiile de stocuri de pește peste nivelurile de biomasă care să permită obținerea producției maxime durabile. Aceste eforturi necesită continuarea sprijinului dincolo de 2020, în special în bazinele maritime în care progresele au fost mai lente, în special în zonele cele mai izolate, cum ar fi regiunile ultraperiferice.

Amendamentul    28

Propunere de regulament

Considerentul 18

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(18)  Activitatea pescărească este vitală pentru subzistența și patrimoniul cultural al numeroase comunități costiere din Uniune, în special acolo unde micul pescuit costier joacă un rol important. Cum media de vârstă în multe comunități de pescari este de peste 50 de ani, reînnoirea generațiilor și diversificarea activităților rămâne o provocare.

(18)  Activitatea pescărească este vitală pentru subzistența și patrimoniul cultural al numeroase comunități costiere și insulare din Uniune, în special acolo unde micul pescuit costier joacă un rol important, cum ar fi în regiunile ultraperiferice. Cum media de vârstă în multe comunități de pescari este de peste 50 de ani, reînnoirea generațiilor și diversificarea activităților în sectorul pescăresc rămâne o provocare. Prin urmare, este esențial ca FEAMAP să vină în sprijinul atractivității sectorului pescăresc prin asigurarea formării profesionale și a accesului tinerilor la meseriile din sector.

Amendamentul    29

Propunere de regulament

Considerentul 18 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(18a)  Îndeplinirea obiectivelor PCP este favorizată de punerea în aplicare a unor mecanisme de gestionare în comun a activității de pescuit profesionist și de agrement și a acvaculturii, cu participarea directă a părților interesate implicate, cum ar fi administrația, sectorul pescuitului și acvaculturii, comunitatea științifică și societatea civilă, care își bazează funcționalitatea pe distribuția echitabilă a responsabilităților în procesul decizional, precum și pe gestionarea adaptativă fondată pe cunoaștere, informații și rapiditate. FEAMAP ar trebui să sprijine punerea în aplicare a acestor mecanisme la nivel local.

Justificare

Modelul de gestionare în comun își dezvoltă potențialul maxim în cadrul unei gestionări bioeconomice care respectă ecosistemul și principiile de precauție. Acest model ar trebui să furnizeze instrumente care să permită o reacție în timp real la realitățile în schimbare prezente în gestionarea adaptabilă.

Amendamentul    30

Propunere de regulament

Considerentul 19

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(19)  FEAMAP ar trebui să urmărească îndeplinirea obiectivelor de mediu, economice, sociale și de ocupare a forței de muncă ale PCSP, astfel cum sunt definite la articolul 2 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013. Acest sprijin ar trebui să garanteze că activitățile de pescuit sunt sustenabile pe termen lung din perspectiva mediului și sunt gestionate în concordanță cu obiectivul realizării de beneficii economice, sociale și în materie de ocupare a forței de muncă și cu obiectivul de a contribui la securitatea aprovizionării cu alimente.

(19)  FEAMAP ar trebui să contribuie la îndeplinirea obiectivelor de mediu, economice, sociale și de ocupare a forței de muncă ale PCSP, astfel cum sunt definite la articolul 2 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013. Acest sprijin ar trebui să garanteze că activitățile de pescuit sunt sustenabile pe termen lung din perspectiva mediului și sunt gestionate în concordanță cu obiectivele stabilite la articolul 2 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013, care vor contribui la realizarea de beneficii economice, sociale și în materie de ocupare a forței de muncă și la obiectivul de a contribui la securitatea aprovizionării cu alimente sănătoase și de a asigura, în același timp, condiții de muncă echitabile. În acest sens, activitățile pescărești care depind de micile insule îndepărtate ar trebui să fie recunoscute și sprijinite în mod special, pentru a le permite să supraviețuiască și să prospere.

Amendamentul    31

Propunere de regulament

Considerentul 20

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(20)  Sprijinul din FEAMAP ar trebui să urmărească să obțină și să mențină un pescuit sustenabil, bazat pe producția maximă durabilă (MSY) șireducă la minimum impactul negativ al activităților de pescuit asupra ecosistemului marin. Sprijinul menționat ar trebui să includă inovare și investiții în practici și tehnici de pescuit cu impact redus, rezistente la schimbările climatice și cu emisii reduse de dioxid de carbon.

(20)  Sprijinul din FEAMAP ar trebui să contribuie la realizarea la timp a obligației legale de a reface și a menține populațiile tuturor stocurilor de pește peste nivelurile de biomasă carepermită obținerea producții maxime durabile și, acolo unde este posibil, să elimine impactul negativ al activităților de pescuit nesustenabile și dăunătoare asupra ecosistemului marin. Sprijinul menționat ar trebui să includă inovare și investiții în practici și tehnici de pescuit cu impact redus, rezistente la schimbările climatice și cu emisii reduse de dioxid de carbon, precum și în tehnici orientate către pescuitul selectiv.

Amendamentul    32

Propunere de regulament

Considerentul 21

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(21)  Obligația de debarcare este una dintre principalele provocări ale PCSP. Ea a implicat modificări semnificative ale practicilor de pescuit din sector, uneori cu un cost financiar important. Prin urmare, ar trebui ca FEAMAP să poată să sprijine inovarea și investițiile care contribuie la punerea în aplicare a obligației de debarcare, cu o rată mai ridicată a intensității ajutorului decât cea care se aplică altor operațiuni, cum ar fi investițiile în unelte de pescuit selective, în îmbunătățirea infrastructurilor portuare și în comercializarea capturilor nedorite. De asemenea, acesta ar trebui să acorde o rată maximă de 100 % de intensitate a ajutorului proiectării, dezvoltării, monitorizării, evaluării și gestionării sistemelor transparente pentru schimbul de posibilități de pescuit între statele membre („schimburi de cote”), cu scopul de a atenua efectul speciei de blocaj cauzat de obligația de debarcare.

(21)  Obligația de debarcare este o obligație legală și una dintre principalele provocări ale PCSP. Ea a implicat sfârșitul practicii redării capturilor în mediul natural, o practică inacceptabilă din punct de vedere ecologic, precum și modificări semnificative și importante ale practicilor de pescuit din sector, uneori cu un cost financiar important. Prin urmare, statele membre ar trebui să utilizeze FEAMAP pentru a sprijini inovarea și investițiile care contribuie la punerea în aplicare deplină și în timp util a obligației de debarcare, cu o rată mai ridicată a intensității ajutorului decât cea care se aplică altor operațiuni, cum ar fi investițiile în unelte de pescuit selective, în îmbunătățirea infrastructurilor portuare și în comercializarea capturilor nedorite. De asemenea, acesta ar trebui să acorde o rată maximă de 100 % de intensitate a ajutorului proiectării, dezvoltării, monitorizării, evaluării și gestionării sistemelor transparente pentru schimbul de posibilități de pescuit între statele membre („schimburi de cote”), cu scopul de a atenua efectul speciei de blocaj cauzat de obligația de debarcare.

Amendamentul    33

Propunere de regulament

Considerentul 21 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(21a)  Obligația de debarcare ar trebui să fie monitorizată în mod egal în cazul întregului spectru, de la navele de pescuit de mici dimensiuni până la cele de mari dimensiuni, în fiecare stat membru.

Justificare

O plângere constantă și semnificativă din partea micilor pescari din Irlanda și din alte regiuni se referă la faptul că, în cazul inspecțiilor și al sancțiunilor, având în vedere că majoritatea se află în zonele costiere, ei sunt cele mai accesibile ținte, în timp ce accesul la navele mai mari este mai dificil, iar inspectarea acestora este, de asemenea, mai dificilă.

Amendamentul    34

Propunere de regulament

Considerentul 22

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(22)  Ar trebui ca FEAMAP să poată să sprijine inovarea și investițiile la bordul navelor de pescuit cu scopul de a îmbunătăți sănătatea, siguranța și condițiile de muncă, eficiența energetică și calitatea capturilor. Acest sprijin nu ar trebui însă să ducă la o creștere a capacității de pescuit sau a capacității de a găsi pește și nu ar trebui să fie acordat doar pentru a îndeplini cerințele obligatorii în temeiul legislației Uniunii sau al legislației naționale. În cadrul arhitecturii fără măsuri normative, ar trebui să fie la latitudinea statelor membre să definească norme de eligibilitate exacte pentru aceste investiții. În ceea ce privește sănătatea, siguranța și condițiile de muncă la bordul navelor de pescuit, ar trebui să fie permisă o rată mai ridicată a intensității ajutorului decât cea aplicată altor operațiuni.

(22)  Ar trebui ca FEAMAP să poată să sprijine inovarea și investițiile la bordul navelor de pescuit cu scopul de a îmbunătăți sănătatea, siguranța și condițiile de muncă, protecția mediului, eficiența energetică, calitatea vieții animalelor și calitatea capturilor, precum și să acorde sprijin în chestiuni specifice care țin de asistența medicală. Acest sprijin nu ar trebui însă să ducă la un risc de creștere a capacității de pescuit sau a capacității de a găsi pește și nu ar trebui să fie acordat doar pentru a îndeplini cerințele obligatorii în temeiul legislației Uniunii sau al legislației naționale. În cadrul arhitecturii fără măsuri normative, ar trebui să fie la latitudinea statelor membre să definească norme de eligibilitate exacte pentru aceste investiții și pentru sprijin. În ceea ce privește sănătatea, siguranța și condițiile de muncă la bordul navelor de pescuit, ar trebui să fie permisă o rată mai ridicată a intensității ajutorului decât cea aplicată altor operațiuni.

Amendamentul    35

Propunere de regulament

Considerentul 24

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(24)  Succesul PCSP depinde de disponibilitatea avizelor științifice pentru gestionarea activităților pescărești și, prin urmare, de disponibilitatea datelor privind sectorul pescăresc. Ținând cont de provocările și de costurile pentru a obține date fiabile și complete, este necesar să se sprijine acțiunile statelor membre menite să colecteze și să prelucreze date în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 2017/1004 al Parlamentului European și al Consiliului (denumit în continuare „Regulamentul privind cadrul de colectare a datelor”)9 și să se susțină obținerea celor mai bune avize științifice disponibile. Acest sprijin ar trebui să permită crearea de sinergii cu colectarea și prelucrarea altor tipuri de date privind mediul marin.

(24)  Succesul PCSP depinde de disponibilitatea avizelor științifice pentru gestionarea activităților pescărești și, prin urmare, de disponibilitatea datelor privind sectorul pescăresc. Ținând cont de provocările și de costurile pentru a obține date fiabile și complete, este necesar să se sprijine acțiunile statelor membre menite să colecteze, să prelucreze și să facă schimb de date în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 2017/1004 al Parlamentului European și al Consiliului (denumit în continuare „Regulamentul privind cadrul de colectare a datelor”)9 și să se susțină obținerea celor mai bune avize științifice disponibile. Acest sprijin ar trebui să permită crearea de sinergii cu colectarea, prelucrarea și schimbul de alte tipuri de date privind mediul marin, inclusiv datele despre activitățile pescărești recreative.

_________________

_________________

9 Regulamentul (UE) 2017/1004 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 mai 2017 privind instituirea unui cadru al Uniunii pentru colectarea, gestionarea și utilizarea datelor din sectorul pescuitului și sprijinirea consultanței științifice cu privire la politica comună în domeniul pescuitului și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 199/2008 al Consiliului (JO L 157, 20.6.2017, p. 1).

9 Regulamentul (UE) 2017/1004 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 mai 2017 privind instituirea unui cadru al Uniunii pentru colectarea, gestionarea și utilizarea datelor din sectorul pescuitului și sprijinirea consultanței științifice cu privire la politica comună în domeniul pescuitului și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 199/2008 al Consiliului (JO L 157, 20.6.2017, p. 1).

Amendamentul    36

Propunere de regulament

Considerentul 25

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(25)  FEAMAP ar trebui să sprijine o punere în aplicare și o guvernanță eficace bazată pe cunoaștere a PCSP în regim de gestiune directă și indirectă, prin furnizarea de avize științifice, elaborarea și implementarea unui sistem al Uniunii de control privind sectorul pescăresc, funcționarea consiliilor consultative și prin contribuții voluntare la organizațiile internaționale.

(25)  FEAMAP ar trebui să sprijine o punere în aplicare și o guvernanță eficace bazată pe cunoaștere a PCSP în regim de gestiune directă și indirectă, prin furnizarea de avize științifice, elaborarea și implementarea unui sistem al Uniunii de control privind sectorul pescăresc, funcționarea consiliilor consultative și prin contribuții voluntare la organizațiile internaționale, precum și printr-un angajament îmbunătățit al Uniunii în ceea ce privește guvernanța internațională a oceanelor.

Amendamentul    37

Propunere de regulament

Considerentul 26

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(26)  Având în vedere provocările pentru a putea realiza obiectivele de conservare ale PCSP, ar trebui ca FEAMAP să poată să sprijine acțiuni pentru gestionarea activităților pescărești și a flotelor de pescuit. În acest context, sprijinul pentru adaptarea flotei rămâne uneori necesar în ceea ce privește anumite segmente de flotă și bazine maritime. Un astfel de sprijin ar trebui să fie bine direcționat înspre conservarea și exploatarea sustenabilă a resurselor biologice marine și să vizeze realizarea unui echilibru între capacitatea de pescuit și posibilitățile de pescuit disponibile. Prin urmare, ar trebui ca FEAMAP să poată să sprijine încetarea permanentă a activităților de pescuit în segmentele de flotă în care capacitatea de pescuit nu este echilibrată cu posibilitățile de pescuit disponibile. Un astfel de sprijin ar trebui să constituie un instrument în cadrul planurilor de acțiune pentru ajustarea segmentelor de flotă în funcție de supracapacitatea structurală identificată, astfel cum se prevede la articolul 22 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr 1380/2013 și ar trebui să fie pus în aplicare fie prin dezmembrarea navei de pescuit, fie prin dezafectarea și reabilitarea acesteia pentru alte activități. În cazul în care reabilitarea ar duce la o creștere a presiunii pescuitului recreativ asupra ecosistemului marin, sprijinul ar trebui să fie acordat numai dacă este în conformitate cu PCSP și cu obiectivele din planurile multianuale relevante. În vederea asigurării coerenței între adaptarea structurală a flotei și obiectivele de conservare, sprijinul pentru încetarea permanentă a activităților de pescuit ar trebui să fie strict condiționat și legat de obținerea de rezultate. Prin urmare, el ar trebui pus în aplicare doar prin finanțare care nu este legată de costuri, așa cum se prevede în Regulamentul (UE) nr. [Regulamentul de stabilire a unor dispoziții comune]. În cadrul acestui mecanism, statele membre nu ar trebui să fie rambursate de către Comisie pentru încetarea permanentă a activităților de pescuit pe baza costurilor reale suportate, ci pe baza îndeplinirii condițiilor și a obținerii de rezultate. În acest scop, Comisia ar trebui să stabilească într-un act delegat astfel de condiții, care ar trebui să fie legate de realizarea obiectivelor de conservare ale PCSP.

(26)  Având în vedere provocările pentru a putea realiza obiectivele de conservare ale PCSP, ar trebui ca FEAMAP să poată să sprijine acțiuni pentru gestionarea activităților pescărești și a flotelor de pescuit. În acest context, sprijinul pentru adaptarea flotei rămâne uneori necesar în ceea ce privește anumite segmente de flotă și bazine maritime. Un astfel de sprijin ar trebui să fie bine direcționat înspre conservarea și exploatarea sustenabilă a resurselor biologice marine și să vizeze realizarea unui echilibru între capacitatea de pescuit și posibilitățile de pescuit disponibile. Prin urmare, ar trebui ca FEAMAP să poată să sprijine încetarea permanentă a activităților de pescuit în segmentele de flotă în care capacitatea de pescuit nu este echilibrată cu posibilitățile de pescuit disponibile. Un astfel de sprijin ar trebui să constituie un instrument în cadrul planurilor de acțiune pentru ajustarea segmentelor de flotă în funcție de supracapacitatea structurală identificată, astfel cum se prevede la articolul 22 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr 1380/2013 și ar trebui să fie pus în aplicare fie prin dezmembrarea navei de pescuit, fie prin dezafectarea și reabilitarea acesteia pentru alte activități. În cazul în care reabilitarea ar duce la o creștere a presiunii pescuitului recreativ asupra ecosistemului marin, sprijinul ar trebui să fie acordat numai dacă este în conformitate cu PCSP și cu obiectivele din planurile multianuale relevante.

Amendamentul    38

Propunere de regulament

Considerentul 26 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(26a)  Pentru a asigura o activitate de pescuit sustenabilă, care să respecte mediul natural și să permită reducerea presiunii pe care pescuitul o exercită asupra resurselor piscicole, FEAMAP ar trebui să sprijine modernizarea navelor, preferând unitățile care consumă mai puțină energie, inclusiv în cazul segmentelor care prezintă dezechilibre, fie prin subvenții, fie prin instrumente financiare. În plus, FEAMAP ar trebui să permită sprijinirea tinerilor pescari pentru a-și achiziționa instrumentele de lucru, inclusiv nave de peste 12 m, cu excepția segmentelor care prezintă dezechilibre.

Amendamentul    39

Propunere de regulament

Considerentul 26 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(26b)  Având în vedere că porturile de pescuit, locurile de debarcare, adăposturile și halele de licitații sunt esențiale pentru a garanta calitatea produselor debarcate, siguranța și condițiile de muncă, FEAMAP ar trebui să sprijine cu prioritate modernizarea infrastructurilor portuare, în special în ceea ce privește comercializarea produselor pescărești, pentru a optimiza valoarea adăugată a produselor debarcate.

Amendamentul    40

Propunere de regulament

Considerentul 27

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(27)  Având în vedere nivelul ridicat de imprevizibilitate al activităților de pescuit, împrejurări excepționale pot provoca pierderi economice semnificative pentru pescari. Pentru a atenua aceste consecințe, ar trebui ca FEAMAP să poată să sprijine o compensare pentru încetarea extraordinară a activităților de pescuit cauzată de punerea în aplicare a anumitor măsuri de conservare, și anume planuri multianuale, ținte pentru conservarea și exploatarea sustenabilă a stocurilor, măsuri de adaptare a capacității de pescuit a navelor de pescuit la posibilitățile de pescuit disponibile și măsuri tehnice, precum și de implementarea unor măsuri de urgență, de întreruperea, din cauza unor motive de forță majoră, a aplicării unui acord de parteneriat pentru activități pescărești sustenabile, de o catastrofă naturală sau de un incident de mediu. Sprijinul ar trebui să fie acordat numai dacă impactul unor astfel de circumstanțe asupra pescarilor este semnificativ, și anume dacă activitățile comerciale ale navei în cauză sunt oprite timp de cel puțin 90 de zile consecutive și dacă pierderile economice care rezultă din încetarea activității se ridică la peste 30 % din cifra de afaceri medie anuală a întreprinderii în cauză într-o anumită perioadă de timp. Particularitățile activităților pescărești care vizează anghila ar trebui să fie luate în considerare în condițiile de acordare a sprijinului respectiv.

(27)  Având în vedere nivelul ridicat de imprevizibilitate al activităților de pescuit, încetarea temporară a activităților poate provoca pierderi economice semnificative pentru pescari. Pentru a atenua aceste consecințe, ar trebui ca FEAMAP să poată să sprijine o compensare pentru încetarea temporară a activităților de pescuit cauzată de punerea în aplicare a anumitor măsuri de conservare, și anume planuri multianuale, ținte pentru conservarea și exploatarea sustenabilă a stocurilor, măsuri de adaptare a capacității de pescuit a navelor de pescuit la posibilitățile de pescuit disponibile și măsuri tehnice, precum și de implementarea unor măsuri de urgență, de întreruperea, din cauza unor motive de forță majoră, a aplicării unui acord de parteneriat pentru activități pescărești sustenabile sau de nereînnoirea lui, de o catastrofă naturală sau de un incident de mediu, inclusiv de episoade de închidere pe motive de boală sau de mortalitate anormală a resurselor pescărești, de accidente pe mare în timpul activităților pescărești sau de fenomene climatice nefavorabile. Sprijinul ar trebui să fie acordat numai dacă impactul unor astfel de circumstanțe asupra pescarilor este semnificativ, și anume dacă activitățile comerciale ale navei în cauză sunt oprite timp de cel puțin 120 de zile consecutive pe parcursul ultimilor doi ani. Particularitățile activităților pescărești care vizează anghila ar trebui să fie luate în considerare în condițiile de acordare a sprijinului respectiv.

Amendamentul    41

Propunere de regulament

Considerentul 27 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(27a)  Ar trebui ca pescarii și producătorii din domeniul acvaculturii în apă de mare și în apă dulce să poată primi sprijin din partea FEAMAPA în caz de criză pe piețele pescuitului și acvaculturii, de dezastre naturale sau de incidente de mediu.

Justificare

Ca și în cazul fondurilor agricole, urmează, de asemenea, să fie instituit dispozitivul de siguranță pentru combaterea riscurilor pieței, destinat pescarilor și producătorilor din domeniul acvaculturii.

Amendamentul    42

Propunere de regulament

Considerentul 28

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(28)  Micul pescuit costier este efectuat de nave de pescuit de mai puțin de 12 metri și care nu utilizează unelte de pescuit tractate. Acest sector reprezintă aproximativ 75 % din totalul navelor de pescuit înmatriculate în Uniune și aproape jumătate din numărul total de locuri de muncă în sectorul pescăresc. Operatorii din zonele costiere pescărești de mici dimensiuni sunt în mod deosebit dependenți de sănătatea stocurilor de pește, care constituie principala lor sursă de venit. Prin urmare, FEAMAP ar trebui să le acorde un tratament preferențial prin intermediul unei rate a intensității ajutorului de 100 %, inclusiv pentru operațiuni legate de controlul și punerea în aplicare a legislației, scopul fiind acela de a încuraja practicile sustenabile de pescuit. În plus, anumite domenii de sprijin ar trebui să fie rezervate pentru pescuitul la scară mică în segmentul de flotă în care capacitatea de pescuit este proporțională cu posibilitățile de pescuit disponibile, ca de exemplu sprijinul pentru achiziționarea unei nave la mâna a doua și pentru înlocuirea sau modernizarea motorului unei nave. În plus, statele membre ar trebui să includă în programul lor un plan de acțiune pentru micul pescuit costier, care ar trebui să fie monitorizat pe baza unor indicatori pentru care ar trebui stabilite obiective de etapă și ținte.

(28)  Micul pescuit costier este efectuat de nave de pescuit de mai puțin de 12 metri și care nu utilizează unelte de pescuit tractate. Acest sector reprezintă aproximativ 75 % din totalul navelor de pescuit înmatriculate în Uniune și aproape jumătate din numărul total de locuri de muncă în sectorul pescăresc. Operatorii din zonele costiere pescărești de mici dimensiuni sunt în mod deosebit dependenți de sănătatea stocurilor de pește, care constituie principala lor sursă de venit. Prin urmare, FEAMAP ar trebui să le acorde un tratament preferențial prin intermediul unei rate a intensității ajutorului de 100 %, inclusiv pentru operațiuni legate de controlul și punerea în aplicare a legislației, scopul fiind acela de a încuraja practicile sustenabile de pescuit, în conformitate cu obiectivele PCP. În plus, anumite domenii de sprijin ar trebui să fie rezervate pentru pescuitul la scară mică în segmentul de flotă în care capacitatea de pescuit este proporțională cu posibilitățile de pescuit disponibile, ca de exemplu sprijinul pentru achiziționarea unei nave la mâna a doua și pentru înlocuirea sau modernizarea motorului unei nave, precum și pentru tinerii pescari. În plus, statele membre ar trebui să includă în programul lor un plan de acțiune pentru micul pescuit costier, care ar trebui să fie monitorizat pe baza unor indicatori pentru care ar trebui stabilite obiective de etapă și ținte.

Amendamentul    43

Propunere de regulament

Considerentul 29

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(29)  Regiunile ultraperiferice, astfel cum se subliniază în Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European, Comitetul Regiunilor și Banca Europeană de Investiții din 24 octombrie 2017 intitulată „Un parteneriat strategic consolidat și reînnoit cu regiunile ultraperiferice ale UE”10, se confruntă cu provocări specifice legate de depărtarea lor, de relief și de climă, astfel cum se menționează la articolul 349 din tratat și, de asemenea, au anumite atuuri pentru dezvoltarea unei economii albastre sustenabile. Prin urmare, pentru fiecare regiune ultraperiferică, ar trebui să fie anexat la programul statelor membre în cauză un plan de acțiune pentru dezvoltarea sectoarelor economiei albastre sustenabile, inclusiv pentru exploatarea sustenabilă a resurselor piscicole și a acvaculturii și ar trebui să fie rezervat un pachet financiar pentru a susține punerea în aplicare a acestor planuri de acțiune. Ar trebui ca FEAMAP să poată să sprijine și o compensare a costurilor suplimentare pe care regiunile ultraperiferice le suportă din cauza situării lor geografice și a caracterului insular. Acest sprijin ar trebui să fie plafonat la un anumit procentaj din această alocare financiară globală. În plus, o rată mai ridicată a intensității ajutorului decât cea care se aplică altor operațiuni ar trebui să se aplice în regiunile ultraperiferice.

(29)  Regiunile ultraperiferice se confruntă cu provocări specifice legate de depărtarea lor, de relief și de climă, astfel cum se menționează la articolul 349 din tratat și, de asemenea, au anumite atuuri pentru dezvoltarea unei economii albastre sustenabile. Prin urmare, pentru fiecare regiune ultraperiferică, ar trebui să fie anexat la programul statelor membre în cauză un plan de acțiune pentru dezvoltarea sectoarelor economiei albastre sustenabile, inclusiv pentru exploatarea sustenabilă a resurselor piscicole și a acvaculturii și ar trebui să fie rezervat un pachet financiar pentru a susține punerea în aplicare a acestor planuri de acțiune. În vederea menținerii competitivității anumitor produse pescărești și de acvacultură provenite din regiunile ultraperiferice în raport cu produsele similare din alte regiuni ale Uniunii, Uniunea a introdus, în 1992, măsuri pentru compensarea costurilor suplimentare conexe din sectorul pescăresc. Măsurile care se aplică pentru perioada 2014-2020 sunt stabilite în Regulamentul (UE) nr. 508/2014 al Parlamentului European și al Consiliului10a. Este necesar să se acorde în continuare sprijin pentru compensarea costurilor suplimentare generate de pescuitul, creșterea, prelucrarea și comercializarea anumitor produse pescărești și de acvacultură din regiunile ultraperiferice, astfel încât compensația să contribuie la menținerea viabilității economice a operatorilor din respectivele regiuni. Având în vedere condițiile de comercializare diferite din regiunile ultraperiferice, fluctuațiile capturilor și ale stocurilor, precum și ținând cont de cererile pieței, deciziile cu privire la produsele pescărești eligibile pentru compensații, cantitățile maxime ale acestora și cuantumurile compensărilor în cadrul alocării totale acordate fiecărui stat membru ar trebui lăsate la latitudinea statelor membre implicate. Statele membre ar trebui să fie autorizate să ajusteze lista și cantitățile de produse pescărești în cauză, precum și cuantumurile compensațiilor în limita alocării totale pe stat membru. De asemenea, statele membre ar trebui să fie autorizate să își adapteze planurile de compensare, dacă acest lucru este justificat de schimbarea situației. Statele membre ar trebui să stabilească cuantumul compensațiilor la un nivel care să permită o compensare corespunzătoare a costurilor suplimentare generate de dezavantajele specifice regiunilor ultraperiferice. Pentru a se evita supracompensarea, această sumă ar trebui să fie proporțională cu costurile suplimentare pe care ajutoarele sunt menite să le compenseze. În acest scop, ar trebui de asemenea, luate în considerare alte tipuri de intervenții publice care au un impact asupra nivelului costurilor suplimentare. În plus, o rată mai ridicată a intensității ajutorului decât cea care se aplică altor operațiuni ar trebui să se aplice în regiunile ultraperiferice.

__________________

__________________

10 COM(2017)0623

 

 

10a Regulamentul (UE) nr. 508/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 mai 2014 privind Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 2328/2003, (CE) nr. 861/2006, (CE) nr. 1198/2006 și (CE) nr. 791/2007 ale Consiliului și a Regulamentului (UE) nr. 1255/2011 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 149, 20.5.2014, p. 1)

Amendamentul    44

Propunere de regulament

Considerentul 29 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(29a)  Pentru a asigura supraviețuirea sectorului pescăresc costier la scară mică în regiunile ultraperiferice și respectând principiile tratamentului diferențiat al insulelor și teritoriilor de mici dimensiuni menționate în cadrul obiectivului de dezvoltare durabilă (ODD) nr. 14, ar trebui să fie posibil ca FEAMAP să sprijine, în temeiul articolului 349 din TFUE, achiziția și reînnoirea navelor de pescuit costier la scară mică din regiunile ultraperiferice care își debarcă totalitatea capturilor în porturi din regiunile ultraperiferice și contribuie la dezvoltarea sustenabilă locală, cu scopul de a crește siguranța persoanelor, de a respecta normele Uniunii în materie de igienă, de a combate pescuitul INN și de a obține o eficiență sporită în materie de mediu. Reînnoirea menționată a flotei de pescuit ar trebui să rămână în limitele plafoanelor autorizate ale capacității și ar trebui să respecte obiectivele PCSP. Ar trebui ca FEAMAP să poată sprijini măsurile conexe, cum ar fi construirea sau modernizarea șantierelor navale dedicate navelor de pescuit costier la scară mică din regiunile ultraperiferice, achiziționarea de infrastructuri și echipamente sau reabilitarea acestora ori studii.

Amendamentul  45

Propunere de regulament

Considerentul 29 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(29b)  Având în vedere Rezoluția Parlamentului European referitoare la situația specială a insulelor (2015/3014(RSP)) și Avizul Comitetului Economic și Social European privind problemele specifice cu care se confruntă insulele (1229/2011), agricultura, creșterea și pescuitul constituie elemente importante ale economiilor locale ale insulelor. Regiunile insulare europene suferă din cauza lipsei de accesibilitate, în special în cazul IMM-urilor, ca și din cauza unui nivel redus de diferențiere a produselor și au nevoie de o strategie pentru a utiliza toate sinergiile posibile dintre fondurile structurale și de investiții europene și alte instrumente ale Uniunii în vederea contrabalansării dezavantajelor insulelor și a încurajării creșterii lor economice, a generării de locuri de muncă și a dezvoltării durabile. Cu toate că articolul 174 din TFUE recunoaște dezavantajele naturale și geografice permanente specifice situației insulelor, Comisia trebuie să stabilească un „cadru strategic al Uniunii pentru insule” în vederea conectării instrumentelor care pot avea un impact teritorial major.

Justificare

Ar trebui să se acorde mai multă atenție situației speciale a insulelor europene în elaborarea noului cadru pentru FEAMAP 2021.

Amendamentul  46

Propunere de regulament

Considerentul 30

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(30)  În cadrul gestiunii partajate, ar trebui ca FEAMAP să poată să sprijine protejarea și refacerea biodiversității și a ecosistemelor marine și costiere. În acest scop, ar trebui să existe un sprijin pentru a compensa colectarea de către pescari a uneltelor de pescuit pierdute și a altor deșeuri marine din mare și pentru a finanța investițiile în porturi pentru a oferi instalații de primire adecvate pentru uneltele de pescuit pierdute și deșeurile marine. Sprijinul ar trebui să fie disponibil și pentru acțiuni destinate obținerii sau menținerii unei stări ecologice bune a mediului marin, astfel cum se prevede în Directiva 2008/56/CE a Parlamentului European și a Consiliului (denumită în continuare «Directiva-cadru „Strategia pentru mediul marin”»)11, pentru punerea în aplicare a măsurilor de protecție spațială stabilite în conformitate cu respectiva directivă și în conformitate cu cadrele de acțiune prioritară instituite în temeiul Directivei 92/43/CEE a Consiliului (denumită în continuare „Directiva privind habitatele”)12, pentru gestionarea, refacerea și monitorizarea zonelor NATURA 2000 și pentru protecția speciilor în temeiul Directivei 92/43/CEE și al Directivei 2009/147/CE a Parlamentului European și a Consiliului (denumită în continuare „Directiva privind păsările”)13. În cadrul gestiunii directe, FEAMAP ar trebui să sprijine promovarea unui mediu marin sănătos și curat și punerea în aplicare a strategiei europene pentru materiale plastice într-o economie circulară, elaborată în Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor din 16 ianuarie 201614, în concordanță cu obiectivul realizării sau menținerii unei stări ecologice bune în mediul marin.

(30)  În cadrul gestiunii partajate, ar trebui ca FEAMAP să poată să sprijine protejarea și refacerea biodiversității și a ecosistemelor marine și costiere. În acest scop, ar trebui să existe un sprijin pentru a compensa colectarea de către pescari a uneltelor de pescuit pierdute și a altor deșeuri marine din mare, în special a materialelor plastice, și pentru a finanța investițiile în porturi pentru a oferi instalații de primire și de depozitare adecvate pentru uneltele de pescuit pierdute și deșeurile marine colectate. Sprijinul ar trebui să fie disponibil și pentru acțiuni destinate obținerii sau menținerii unei stări ecologice bune a mediului marin, astfel cum se prevede în Directiva 2008/56/CE a Parlamentului European și a Consiliului (denumită în continuare «Directiva-cadru „Strategia pentru mediul marin”»)11, pentru punerea în aplicare a măsurilor de protecție spațială stabilite în conformitate cu respectiva directivă și în conformitate cu cadrele de acțiune prioritară instituite în temeiul Directivei 92/43/CEE a Consiliului (denumită în continuare „Directiva privind habitatele”)12, pentru gestionarea, refacerea și monitorizarea zonelor NATURA 2000 și pentru protecția speciilor în temeiul Directivei 92/43/CEE și al Directivei 2009/147/CE a Parlamentului European și a Consiliului (denumită în continuare „Directiva privind păsările”)13 și al Directivei 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului13a, precum și a normelor Uniunii în materie de ape reziduale urbane și, de asemenea, pentru construirea, instalarea, modernizarea și pregătirea științifică și evaluarea facilităților statice sau mobile destinate să protejeze și să consolideze fauna și flora marină în regiunile ultraperiferice. În cadrul gestiunii directe, FEAMAP ar trebui să sprijine promovarea unui mediu marin sănătos și curat și punerea în aplicare a strategiei europene pentru materiale plastice într-o economie circulară, elaborată în Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor din 16 ianuarie 201614, în concordanță cu obiectivul realizării sau menținerii unei stări ecologice bune în mediul marin.

_________________

_________________

11 Directiva 2008/56/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 17 iunie 2008 de instituire a unui cadru de acțiune comunitară în domeniul politicii privind mediul marin (JO L 164, 25.6.2008, p. 19).

11 Directiva 2008/56/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 17 iunie 2008 de instituire a unui cadru de acțiune comunitară în domeniul politicii privind mediul marin (JO L 164, 25.6.2008, p. 19).

12 Directiva 92/43/CEE a Consiliului din 21 mai 1992 privind conservarea habitatelor naturale și a speciilor de faună și floră sălbatică (JO L 206, 22.7.1992, p. 7).

12 Directiva 92/43/CEE a Consiliului din 21 mai 1992 privind conservarea habitatelor naturale și a speciilor de faună și floră sălbatică (JO L 206, 22.7.1992, p. 7).

13 Directiva 2009/147/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 30 noiembrie 2009 privind conservarea păsărilor sălbatice(JO L 20, 26.1.2010, p. 7).

13 Directiva 2009/147/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 30 noiembrie 2009 privind conservarea păsărilor sălbatice(JO L 20, 26.1.2010, p. 7).

 

13a Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei (JO L 327, 22.12.2000, p. 1).

14 COM(2018)0028

14 COM(2018)0028

Amendamentul    47

Propunere de regulament

Considerentul 31

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(31)  Sectorul pescăresc și acvacultura contribuie la securitatea alimentară și la nutriție. Cu toate acestea, în prezent, Uniunea importă peste 60 % din producția sa de produse pescărești și, prin urmare, este foarte dependentă de țări terțe. O provocare importantă este să încurajeze consumul de proteine din pește produse în Uniune după standarde înalte de calitate și disponibile pentru consumatori la prețuri accesibile.

(31)  Agenda 2030 a ONU pentru dezvoltare durabilă a identificat eradicarea foametei, garantarea siguranței alimentare și îmbunătățirea nutriției drept unul dintre cele 17 obiective de dezvoltare durabilă (ODD 2). Uniunea este pe deplin angajată în atingerea și concretizarea acestui obiectiv. În acest context, sectorul pescăresc și acvacultura sustenabilă contribuie la securitatea alimentară și la nutriție. Cu toate acestea, în prezent, Uniunea importă peste 60 % din producția sa de produse pescărești și, prin urmare, este foarte dependentă de țări terțe. O provocare importantă este să încurajeze consumul de produse pescărești produse în Uniune după standarde înalte de calitate și disponibile la prețuri accesibile, prin aprovizionarea instituțiilor publice, precum spitalele sau școlile, cu produse provenite din micul pescuit local și prin inițierea în unitățile de învățământ a unor programe de formare și sensibilizare privind importanța consumului de produse obținute din pescuitul local.

Amendamentul    48

Propunere de regulament

Considerentul 32

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(32)  Ar trebui ca FEAMAP să poată să sprijine promovarea și dezvoltarea durabilă a acvaculturii, inclusiv a acvaculturii în ape dulci, pentru creșterea de animale și plante acvatice în vederea producției de alimente și de alte materii prime. În unele state membre rămân în vigoare proceduri administrative complexe, cum ar fi accesul dificil la spațiu și procedurile împovărătoare de acordare a licențelor, ceea ce face dificilă îmbunătățirea imaginii și a competitivității produselor de crescătorie în acest sector. Sprijinul ar trebui să fie în concordanță cu planurile strategice naționale multianuale pentru acvacultură elaborate pe baza Regulamentului (UE) nr. 1380/2013. În special, sprijinul pentru sustenabilitatea mediului, investiții productive, inovare, dobândirea de competențe profesionale, îmbunătățirea condițiilor de muncă, măsuri compensatorii care oferă servicii esențiale de management al terenurilor și al resurselor naturale ar trebui să fie eligibil. Acțiunile în domeniul sănătății publice, sistemele de asigurare a stocurilor din acvacultură și acțiunile privind sănătatea și bunăstarea animalelor ar trebui să fie, de asemenea, eligibile. Cu toate acestea, în cazul investițiilor productive, sprijinul ar trebui furnizat doar prin intermediul instrumentelor financiare și prin InvestEU, care oferă un efect de levier mai mare pe piețe și, prin urmare, sunt mai relevante decât granturile în ceea ce privește abordarea provocărilor legate de finanțarea sectorului.

(32)  Ar trebui ca FEAMAP să poată să sprijine promovarea și dezvoltarea durabilă a acvaculturii, inclusiv a acvaculturii în ape dulci, pentru creșterea de animale și plante acvatice în vederea producției de alimente și de alte materii prime. În unele state membre rămân în vigoare proceduri administrative complexe, cum ar fi accesul dificil la spațiu și procedurile împovărătoare de acordare a licențelor, ceea ce face dificilă îmbunătățirea imaginii și a competitivității produselor de crescătorie în acest sector. Sprijinul ar trebui să fie în concordanță cu planurile strategice naționale multianuale pentru acvacultură elaborate pe baza Regulamentului (UE) nr. 1380/2013. În special, sprijinul pentru sustenabilitatea mediului, investiții productive, inovare, dobândirea de competențe profesionale, îmbunătățirea condițiilor de muncă, măsuri compensatorii care oferă servicii esențiale de management al terenurilor și al resurselor naturale ar trebui să fie eligibil. Acțiunile în domeniul sănătății publice, sistemele de asigurare a stocurilor din acvacultură și acțiunile privind sănătatea și bunăstarea animalelor ar trebui să fie, de asemenea, eligibile. Ajutorul ar trebui furnizat preferabil prin intermediul instrumentelor financiare, prin InvestEU și prin granturi.

Amendamentul    49

Propunere de regulament

Considerentul 33

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(33)  Securitatea alimentară se bazează pe piețe eficiente și bine organizate, care îmbunătățesc transparența, stabilitatea, calitatea și diversitatea lanțului de aprovizionare, precum și informarea consumatorilor. În acest scop, ar trebui ca FEAMAP să poată să sprijine comercializarea produselor pescărești și de acvacultură, în conformitate cu obiectivele Regulamentului (UE) nr. 1379/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (denumit în continuare „Regulamentul OCP”)15. În special, sprijinul ar trebui să fie disponibil pentru înființarea de organizații de producători, punerea în aplicare a planurilor de producție și de comercializare, promovarea unor noi piețe de desfacere, precum și elaborarea și diseminarea informațiilor referitoare la piețe.

(33)  Securitatea alimentară se bazează pe piețe eficiente și bine organizate, care îmbunătățesc transparența, stabilitatea, calitatea și diversitatea lanțului de aprovizionare, precum și informarea consumatorilor. În acest scop, ar trebui ca FEAMAP să poată să sprijine comercializarea produselor pescărești și de acvacultură, în conformitate cu obiectivele Regulamentului (UE) nr. 1379/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (denumit în continuare „Regulamentul OCP”)15. În special, sprijinul ar trebui să fie disponibil, printre altele, pentru înființarea de organizații de producători, inclusiv de cooperative de pescuit, mici producători, punerea în aplicare a planurilor de producție și de comercializare, ajutor pentru depozitare, campanii de promovare și comunicare, promovarea unor noi piețe de desfacere, realizarea de studii privind piețele, conservarea și consolidarea Observatorului pieței europene de produse din pescuit și acvacultură (EUMOFA), precum și elaborarea și diseminarea informațiilor referitoare la piețe.

_________________

_________________

15 Regulamentul (UE) nr. 1379/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind organizarea comună a piețelor în sectorul produselor pescărești și de acvacultură, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1184/2006 și (CE) nr. 1224/2009 ale Consiliului și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 104/2000 al Consiliului (JO L 354, 28.12.2013, p. 1).

15 Regulamentul (UE) nr. 1379/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind organizarea comună a piețelor în sectorul produselor pescărești și de acvacultură, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1184/2006 și (CE) nr. 1224/2009 ale Consiliului și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 104/2000 al Consiliului (JO L 354, 28.12.2013, p. 1).

Amendamentul    50

Propunere de regulament

Considerentul 33 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(33a)  Calitatea și diversitatea produselor marine din Uniunea Europeană oferă un avantaj competitiv pentru producători, care contribuie în mod semnificativ la patrimoniul cultural și gastronomic, reușind păstrarea unui echilibru între conservarea tradițiilor culturale și progresul în aplicarea noilor descoperiri științifice. Cetățenii și consumatorii solicită tot mai multe produse de calitate, cu proprietăți specifice diferite și care depind de proveniența geografică a produselor. În acest scop, FEAMAP va putea sprijini produsele marine prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 al Parlamentului European și al Consiliului1a. În special, FEAMAP va putea sprijini recunoașterea și înregistrarea indicațiilor geografice de calitate în temeiul acestui regulament. De asemenea, va putea sprijini organismele de administrare a denumirilor de origine protejată (DOP) și a indicațiilor geografice protejate de calitate (IGP), precum și programele de creștere a calității pe care le elaborează. Totodată, FEAMAP se va putea baza pe cercetările efectuate de aceste organisme de administrare pentru o mai bună cunoaștere a mediului de producție specific, a proceselor și a produselor.

 

___________________

 

1a Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 noiembrie 2012 privind sistemele din domeniul calității produselor agricole și alimentare (JO L 343, 14.12.2012, p. 1).

Amendamentul    51

Propunere de regulament

Considerentul 33 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(33b)  Având în vedere Rezoluția Parlamentului European din 4 decembrie 2008 referitoare la elaborarea unui plan european de gestionare a efectivelor de cormorani și Rezoluția din 17 iunie 2010 referitoare la un nou impuls pentru strategia de dezvoltare durabilă a acvaculturii europene, FEAMAP ar trebui să sprijine cercetarea științifică și colectarea informațiilor privind impactul păsărilor migratoare asupra sectorului acvaculturii și asupra stocurilor de pește relevante din Uniune.

Amendamentul    52

Propunere de regulament

Considerentul 33 c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(33c)  Având în vedere necesitatea unui sector al acvaculturii în expansiune și pierderile considerabile de stocuri de pește din cauza păsărilor migratoare, FEAMAP ar trebui să includă anumite compensații pentru aceste pierderi până în momentul în care se pune în aplicare planul european de gestionare.

Amendamentul    53

Propunere de regulament

Considerentul 34

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(34)  Industria prelucrătoare deține un rol în ceea ce privește disponibilitatea și calitatea produselor pescărești și de acvacultură. Ar trebui ca FEAMAP să poată să sprijine investițiile specifice în acest sector, cu condiția ca acestea să contribuie la atingerea obiectivelor OCP. Acest ajutor ar trebui furnizat doar prin intermediul instrumentelor financiare și prin InvestEU și nu prin granturi.

(34)  Industria prelucrătoare deține un rol în ceea ce privește disponibilitatea și calitatea produselor pescărești și de acvacultură. Ar trebui ca FEAMAP să poată să sprijine investițiile specifice în acest sector, cu condiția ca acestea să contribuie la atingerea obiectivelor OCP. Acest ajutor poate fi furnizat prin intermediul granturilor, al instrumentelor financiare și prin InvestEU.

Justificare

Ar trebui să se acorde în continuare sprijin industriei de prelucrare, inclusiv prin granturi, pentru a-i spori competitivitatea. Granturile nu ar trebui excluse, deoarece întreprinderile mici și mijlocii nu pot avea cu ușurință acces la instrumente financiare.

Amendamentul    54

Propunere de regulament

Considerentul 34 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(34a)  Pe lângă măsurile eligibile deja menționate, FEAMAP ar trebui să poată sprijini alte domenii legate de activitățile pescărești și de acvacultură, inclusiv sprijinirea vânătorii de protecție sau gestionarea faunei sălbatice nedorite în cazul speciilor care pun în pericol sustenabilitatea nivelurilor stocurilor de pește, în special în cazul focilor și cormoranilor.

Amendamentul    55

Propunere de regulament

Considerentul 34 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(34b)  Pe lângă măsurile eligibile deja menționate, FEAMAP ar trebui să poată sprijini alte domenii legate de activitățile pescărești și de acvacultură, inclusiv compensarea daunelor aduse capturilor cauzate de mamifere și păsări protejate de legislația Uniunii, în special în cazul focilor și cormoranilor.

Amendamentul    56

Propunere de regulament

Considerentul 35

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(35)  Crearea de locuri de muncă în regiunile de coastă se bazează pe dezvoltarea locală a unei economii albastre sustenabile pentru a relansa structura socială a regiunilor respective. Industriile și serviciile oceanice sunt susceptibile de a depăși creșterea economiei mondiale și de a aduce o contribuție importantă la ocuparea forței de muncă și la creșterea economică până în 2030. Ca să fie sustenabilă, creșterea albastră depinde de inovarea și investițiile în noi activități comerciale maritime și în bioeconomie, inclusiv în modele de turism sustenabile, în energia oceanică din surse regenerabile, în construcții navale de înaltă tehnologie inovatoare și noi servicii portuare, care pot genera locuri de muncă și, în același timp, favoriza dezvoltarea locală. În timp ce investițiile publice în economia albastră sustenabilă ar trebui să fie integrate în bugetul Uniunii, FEAMAP ar trebui să se concentreze în mod specific asupra creării condițiilor propice pentru dezvoltarea economiei albastre sustenabile și asupra eliminării blocajelor pentru a facilita investițiile și dezvoltarea de noi piețe și tehnologii sau servicii. Sprijinul pentru dezvoltarea economiei albastre sustenabile ar trebui să fie furnizat în regim de gestiune partajată, directă și indirectă.

(35)  Crearea de locuri de muncă în regiunile de coastă se bazează pe dezvoltarea locală a unei economii albastre sustenabile, dezvoltate în limite ecologice, care să revigoreze structura socială a regiunilor respective, inclusiv a insulelor și a regiunilor ultraperiferice. Industriile și serviciile oceanice sunt susceptibile de a depăși creșterea economiei mondiale și de a aduce o contribuție importantă la ocuparea forței de muncă și la creșterea economică până în 2030. Ca să fie sustenabilă, creșterea albastră depinde de inovarea și investițiile în noi activități comerciale maritime, în bioeconomie și în biotehnologie, inclusiv în modele de turism sustenabile, în energia oceanică din surse regenerabile, în construcții navale de înaltă tehnologie inovatoare și noi servicii portuare și dezvoltarea sustenabilă a sectorului pescăresc și al acvaculturii, care pot genera locuri de muncă și, în același timp, favoriza dezvoltarea locală, precum și în dezvoltarea de noi produse marine bazate pe biologie. În timp ce investițiile publice în economia albastră sustenabilă ar trebui să fie integrate în bugetul Uniunii, FEAMAPA ar trebui să se concentreze în mod specific asupra creării condițiilor propice pentru o economie albastră sustenabilă care să se dezvolte în limitele ecologice și asupra eliminării blocajelor pentru a facilita investițiile și dezvoltarea de noi piețe și tehnologii sau servicii. Sprijinul pentru dezvoltarea economiei albastre sustenabile ar trebui să fie furnizat în regim de gestiune partajată, directă și indirectă.

Amendamentul    57

Propunere de regulament

Considerentul 35 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(35a)  În conformitate cu considerentul 3 din Regulamentul PCP, activitățile pescărești recreative pat avea un impact semnificativ asupra resurselor piscicole și statele membre ar trebui, prin urmare, să se asigure că se desfășoară într-un mod compatibil cu obiectivele PCP. Cu toate acestea, activitățile pescărești recreative nu pot fi gestionate în mod corespunzător fără colectarea fiabilă și recurentă a datelor privind activitățile pescărești recreative, astfel cum s-a subliniat în Rezoluția Parlamentului European referitoare la situația pescuitului recreativ în Uniunea Europeană (2017/2120(INI)).

Amendamentul    58

Propunere de regulament

Considerentul 35 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(35b)  O economie albastră sustenabilă are drept scop garantarea unui consum și a unei producții durabile, precum și utilizarea eficientă a resurselor, împreună cu protecția și conservarea diversității, a productivității, a rezilienței, a funcțiilor principale și a valorilor intrinseci ale ecosistemelor marine. Ea se bazează pe evaluarea nevoilor pe termen lung ale generațiilor actuale și viitoare. Acest fapt presupune, de asemenea, stabilirea unor prețuri corecte pentru bunuri și servicii.

Justificare

Economia albastră sustenabilă presupune ca activitățile economice, sociale și de mediu să fie parte integrantă a ecosistemului marin; de aceea este necesară menținerea unui echilibru pentru îmbunătățirea condițiilor de viață și a bunăstării comunităților costiere locale prin protejarea ecosistemelor marine. O economie albastră sustenabilă va crea o valoare economică a mediului marin numai dacă își va putea desfășura activitățile astfel încât să fie conservate și protejate resursele și ecosistemele marine.

Amendamentul    59

Propunere de regulament

Considerentul 35 c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(35c)  Este necesar să se ia măsuri de sprijin menite să faciliteze dialogul social și să se utilizeze FEAMAP pentru formarea personalului calificat din sectorul maritim și al activităților pescărești. Importanța modernizării sectorului maritim și al activităților pescărești și rolul pe care inovarea îl joacă în acest sens impun o reevaluare a alocărilor financiare din FEAMAP prevăzute pentru formare profesională și vocațională.

Justificare

Amendamentul reamintește punctele 25 și 27 din avizul 2017/2052(INI) al Comisiei PECH privind necesitatea de a dedica fonduri în cadrul FEAMAP în special pentru formarea lucrătorilor actuali și a celor noi în sectoarele respective, fără limită de vârstă, dar cu scopul specific de a îmbunătăți sustenabilitatea economică și de mediu a activităților pescărești.

Amendamentul    60

Propunere de regulament

Considerentul 35 d (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(35d)  De asemenea, investițiile în capitalul uman sunt esențiale pentru îmbunătățirea competitivității și a performanței economice a activităților maritime și de pescuit. Prin urmare, FEAMAP ar trebui să susțină serviciile de consultanță, cooperarea dintre oamenii de știință și pescari, formarea profesională, respectiv învățarea pe tot parcursul vieții și ar trebui să stimuleze diseminarea cunoștințelor, să contribuie la îmbunătățirea performanței și a competitivității generale a operatorilor și să promoveze dialogul social. Recunoscând rolul pe care îl joacă în comunitățile de pescuit, soții, soțiile și partenerii de viață ai pescarilor independenți ar trebui, de asemenea, să primească, în anumite condiții, sprijin pentru formarea profesională, învățarea pe tot parcursul vieții, diseminarea cunoștințelor și participarea la rețele, care să contribuie la dezvoltarea lor profesională.

Justificare

Se restabilește considerentul 31 din Regulamentul (UE) nr. 508/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 mai 2014 privind promovarea capitalului uman. În special pentru comunitățile costiere care depind de activitățile pescărești, este foarte important ca acestea să poată promova includerea unor lucrători calificați noi.

Amendamentul    61

Propunere de regulament

Considerentul 36

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(36)  Dezvoltarea unei economii albastre sustenabile se bazează mult pe parteneriate între părțile interesate de la nivel local, care contribuie la vitalitatea comunităților și a economiilor costiere și continentale. FEAMAP ar trebui să furnizeze instrumente pentru promovarea unor astfel de parteneriate. În acest scop, sprijinul pentru dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității (DLRC) ar trebui să fie disponibil în regim de gestiune partajată. Această abordare ar trebui să stimuleze diversificarea economică într-un context local prin dezvoltarea activităților pescărești costiere și în ape dulci, a acvaculturii și a unei economii albastre sustenabile. Strategiile DLRC ar trebui să se asigure că comunitățile locale exploatează mai bine și beneficiază mai mult de oportunitățile oferite de economia albastră sustenabilă, valorificând și consolidând resursele de mediu, culturale, sociale și umane. Fiecare parteneriat local ar trebui, prin urmare, să reflecte principalul obiectiv al strategiei, asigurând o implicare echilibrată și reprezentarea tuturor părților interesate relevante din economia albastră sustenabilă locală.

(36)  Dezvoltarea unei economii albastre sustenabile se bazează mult pe parteneriate între părțile interesate de la nivel local, care contribuie la vitalitatea și sustenabilitatea populațiilor comunităților și a economiilor costiere, insulare și continentale. FEAMAP ar trebui să furnizeze instrumente pentru promovarea unor astfel de parteneriate. În acest scop, sprijinul pentru dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității (DLRC) ar trebui să fie disponibil în regim de gestiune partajată. Această abordare ar trebui să stimuleze diversificarea economică într-un context local prin dezvoltarea activităților pescărești costiere și în ape dulci, a acvaculturii și a unei economii albastre sustenabile. Strategiile DLRC ar trebui să se asigure că comunitățile locale exploatează mai bine și beneficiază mai mult de oportunitățile oferite de economia albastră sustenabilă, valorificând și consolidând resursele de mediu, culturale, sociale și umane. Fiecare parteneriat local ar trebui, prin urmare, să reflecte principalul obiectiv al strategiei, asigurând o implicare echilibrată și reprezentarea tuturor părților interesate relevante din economia albastră sustenabilă locală.

Amendamentul    62

Propunere de regulament

Considerentul 37

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(37)  În cadrul gestiunii partajate, ar trebui ca FEAMAP să poată să sprijine economia albastră sustenabilă prin colectarea, gestionarea și utilizarea datelor în vederea îmbunătățirii cunoștințelor privind starea mediului marin. Acest sprijin ar trebui să urmărească îndeplinirea cerințelor din Directiva 92/43/CEE și din Directiva 2009/147/CE, sprijinirea amenajării spațiului maritim și îmbunătățirea calității datelor și a schimburilor prin intermediul rețelei europene de observare și date privind mediul marin.

(37)  În cadrul gestiunii partajate, ar trebui ca FEAMAPA să poată să sprijine o economie albastră sustenabilă, care se dezvoltă în limite ecologice, prin colectarea, gestionarea și utilizarea datelor în vederea îmbunătățirii cunoștințelor privind starea mediului marin și de apă dulce și a resurselor aferente. Acest sprijin ar trebui să urmărească îndeplinirea cerințelor din Directiva 92/43/CEE și din Directiva 2009/147/CE, sprijinirea amenajării spațiului maritim, sustenabilitatea sectoarelor pescuitului și acvaculturii și îmbunătățirea calității datelor și a schimburilor prin intermediul rețelei europene de observare și date privind mediul marin.

Amendamentul    63

Propunere de regulament

Considerentul 38

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(38)  În cadrul gestiunii directe și indirecte, FEAMAP ar trebui să se concentreze pe crearea condițiilor pentru o economie albastră sustenabilă prin promovarea unei guvernanțe și a unei gestionări integrate a politicii maritime, consolidarea transferului și a integrării cercetării, inovării și tehnologiei în economia albastră sustenabilă, îmbunătățirea competențelor maritime, dobândirea de cunoștințe în domeniul marin și realizarea schimbului de date socioeconomice privind economia albastră sustenabilă, promovarea unei economii albastre sustenabile cu emisii scăzute de carbon și rezistente la schimbările climatice și elaborarea unei rezerve de proiecte și a unor instrumente de finanțare inovatoare. În ceea ce privește domeniile menționate mai sus ar trebui să se țină seama corespunzător de situația specifică a regiunilor ultraperiferice.

(38)  În cadrul gestiunii directe și indirecte, FEAMAP ar trebui să se concentreze pe crearea condițiilor pentru o economie albastră sustenabilă, care se dezvoltă în limite ecologice și care încurajează un mediu marin sănătos prin promovarea unei guvernanțe și a unei gestionări integrate a politicii maritime, consolidarea transferului și a integrării cercetării, inovării și tehnologiei în economia albastră sustenabilă, îmbunătățirea competențelor maritime, dobândirea de cunoștințe în domeniul marin și oceanic și realizarea schimbului de date de mediu și socioeconomice privind economia albastră sustenabilă, promovarea unei economii albastre sustenabile cu emisii scăzute de carbon și rezistente la schimbările climatice și elaborarea unei rezerve de proiecte și a unor instrumente de finanțare inovatoare. În ceea ce privește domeniile menționate mai sus ar trebui să se țină seama corespunzător de situația specifică a insulelor și regiunilor ultraperiferice care intră sub incidența articolului 174 din TFUE.

Amendamentul    64

Propunere de regulament

Considerentul 39

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(39)  60 % din oceane se situează dincolo de limitele jurisdicțiilor naționale. Acest lucru implică o responsabilitate internațională comună. Cele mai multe probleme cu care se confruntă oceanele sunt de natură transfrontalieră, cum ar fi supraexploatarea, schimbările climatice, acidificarea, poluarea și declinul biodiversității și, prin urmare, necesită un răspuns comun. În conformitate cu Convenția Națiunilor Unite asupra dreptului mării, la care Uniunea este parte prin Decizia 98/392/CE a Consiliului16, numeroase drepturi jurisdicționale, instituții și cadre specifice au fost create pentru a reglementa și a gestiona activitatea umană în oceane. În ultimii ani, se poate observa conturarea unui consens general cu privire la faptul că mediul marin și activitățile umane maritime ar trebui gestionate într-un mod mai eficient pentru a face față presiunii tot mai mari asupra oceanelor.

(39)  60 % din oceane se situează dincolo de limitele jurisdicțiilor naționale. Acest lucru implică o responsabilitate internațională comună. Cele mai multe probleme cu care se confruntă oceanele sunt de natură transfrontalieră, cum ar fi supraexploatarea, schimbările climatice, acidificarea, poluarea, prospectarea petrolului sau mineritul subacvatic, care cauzează reducerea biodiversității și, prin urmare, necesită un răspuns comun. În conformitate cu Convenția Națiunilor Unite asupra dreptului mării, la care Uniunea este parte prin Decizia 98/392/CE a Consiliului16, numeroase drepturi jurisdicționale, instituții și cadre specifice au fost create pentru a reglementa și a gestiona activitatea umană în oceane. În ultimii ani, se poate observa conturarea unui consens general cu privire la faptul că mediul marin și activitățile umane maritime ar trebui gestionate într-un mod mai eficient pentru a face față presiunii tot mai mari asupra oceanelor și mărilor.

_________________

_________________

16 Decizia 98/392/CE a Consiliului din 23 martie 1998 privind încheierea de către Comunitatea Europeană a Convenției Organizației Națiunilor Unite din 10 decembrie 1982 privind dreptul mării și a Acordului din 28 iulie 1994 privind punerea în aplicare a părții XI din aceasta (JO L 179, 23.6.1998, p. 1).

16 Decizia 98/392/CE a Consiliului din 23 martie 1998 privind încheierea de către Comunitatea Europeană a Convenției Organizației Națiunilor Unite din 10 decembrie 1982 privind dreptul mării și a Acordului din 28 iulie 1994 privind punerea în aplicare a părții XI din aceasta (JO L 179, 23.6.1998, p. 1).

Amendamentul    65

Propunere de regulament

Considerentul 40

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(40)  În calitate de actor global, Uniunea s-a angajat ferm să militeze pentru guvernanța internațională a oceanelor, în conformitate cu Comunicarea comună către Consiliu, Parlamentul European, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor din 10 noiembrie 2016, intitulată „Guvernanța internațională a oceanelor: o agendă pentru viitorul oceanelor noastre”'17. Politica Uniunii privind guvernanța oceanelor este o nouă politică care vizează oceanele în mod integrat. Guvernanța internațională a oceanelor este fundamentală nu numai pentru realizarea obiectivelor Agendei 2030 pentru dezvoltare durabilă, în special obiectivul de dezvoltare durabilă nr. 14 („conservarea și utilizarea durabilă a oceanelor, a mărilor și a resurselor marine pentru o dezvoltare durabilă”), ci și pentru a garanta că generațiile viitoare vor avea oceane sigure, securizate, curate și gestionate în mod sustenabil. Uniunea trebuie să respecte aceste angajamente internaționale și să fie o forță motrice pentru îmbunătățirea guvernanței internaționale a oceanelor la nivel bilateral, regional și multilateral, inclusiv să prevină, să descurajeze și să elimine pescuitul ilegal, nedeclarat și nereglementat, să amelioreze cadrul de guvernanță internațională a oceanelor, să reducă presiunea asupra oceanelor și mărilor, să creeze condițiile pentru o economie albastră sustenabilă și să consolideze cercetarea și datele oceanografice internaționale.

(40)  În calitate de actor global, Uniunea s-a angajat ferm să militeze pentru guvernanța internațională a oceanelor, în conformitate cu Comunicarea comună către Consiliu, Parlamentul European, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor din 10 noiembrie 2016, intitulată „Guvernanța internațională a oceanelor: o agendă pentru viitorul oceanelor noastre”'17. Politica Uniunii privind guvernanța oceanelor este o nouă politică care vizează oceanele în mod integrat. Guvernanța internațională a oceanelor este fundamentală nu numai pentru realizarea obiectivelor Agendei 2030 pentru dezvoltare durabilă, în special obiectivul de dezvoltare durabilă nr. 14 („conservarea și utilizarea durabilă a oceanelor, a mărilor și a resurselor marine pentru o dezvoltare durabilă”), ci și pentru a garanta că generațiile viitoare vor avea oceane sigure, securizate, curate și gestionate în mod sustenabil. Uniunea trebuie să respecte aceste angajamente internaționale și să fie o forță motrice și conducătoare pentru îmbunătățirea guvernanței internaționale a oceanelor la nivel bilateral, regional și multilateral, inclusiv să prevină, să descurajeze și să elimine pescuitul INN și să reducă la minimum impactul asupra mediului marin, să amelioreze cadrul de guvernanță internațională a oceanelor, să reducă presiunea asupra oceanelor și mărilor, să creeze condițiile pentru o economie albastră sustenabilă, care se dezvoltă în limite ecologice și care să consolideze cercetarea și datele oceanografice internaționale.

_________________

_________________

17 JOIN(2016) 49

17 JOIN(2016) 49

Amendamentul    66

Propunere de regulament

Considerentul 43

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(43)  În cadrul gestiunii partajate, fiecare stat membru ar trebui să elaboreze un program unic care ar trebui să fie aprobat de Comisie. În contextul regionalizării și în vederea încurajării statelor membre să aibă o abordare mai strategică cu ocazia pregătirii programelor, Comisia ar trebui să facă o analiză pentru fiecare bazin maritim care să indice punctele tari și punctele slabe comune în ceea ce privește îndeplinirea obiectivelor PCSP. Această analiză ar trebui să ghideze atât statele membre, cât și Comisia în negocierea fiecărui program, ținând seama de provocările și de necesitățile regionale. În momentul evaluării programelor, Comisia ar trebui să țină seama de dificultățile socioeconomice și de mediu ale PCSP, de performanța socioeconomică a economiei albastre sustenabile, de provocările la nivelul bazinelor maritime, de conservarea și refacerea ecosistemelor marine, de reducerea deșeurilor marine și de atenuarea efectelor schimbărilor climatice și de adaptarea la acestea.

(43)  În cadrul gestiunii partajate, fiecare stat membru ar trebui să elaboreze, în colaborare cu toate regiunile, un program unic care ar trebui să fie aprobat de Comisie. În contextul regionalizării și în vederea încurajării statelor membre să aibă o abordare mai strategică cu ocazia pregătirii programelor, Comisia ar trebui să facă o analiză pentru fiecare bazin maritim care să indice punctele tari și punctele slabe comune în ceea ce privește îndeplinirea obiectivelor PCSP. Această analiză ar trebui să ghideze atât statele membre, cât și Comisia în negocierea fiecărui program, ținând seama de provocările și de necesitățile regionale. În momentul evaluării programelor, Comisia ar trebui să țină seama de dificultățile socioeconomice și de mediu ale PCSP, de performanța socioeconomică a unei economii albastre sustenabile, care se dezvoltă în limite ecologice, în special în ceea ce privește activitățile pescărești costiere la scară mică, de provocările la nivelul bazinelor maritime, de conservarea și refacerea ecosistemelor marine, de reducerea și colectarea deșeurilor marine și de combaterea și atenuarea efectelor schimbărilor climatice, ca și de adaptarea la acestea.

Amendamentul    67

Propunere de regulament

Considerentul 43 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(43a)  Pentru a asigura punerea în aplicare eficace a măsurilor de gestionare la nivel regional, statele membre ar trebui să instituie un sistem de gestionare în comun, care să implice consiliile consultative, organizațiile de pescari și instituțiile sau autoritățile competente, cu scopul de a consolida dialogul și angajamentul părților.

Amendamentul    68

Propunere de regulament

Considerentul 44 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(44a)  Procedura de plată aplicată în cadrul actualului FEPAM a fost calificată drept inadecvată, întrucât doar 11 % din fonduri au fost utilizate după patru ani de aplicare. Această procedură ar trebui să fie îmbunătățită pentru a accelera plățile către beneficiari, în special către persoane individuale sau familii.

Amendamentul    69

Propunere de regulament

Considerentul 46 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(46a)  Comisia ar trebui să ofere, de asemenea, instrumentele adecvate pentru a informa societatea cu privire la activitățile de pescuit și de acvacultură și la beneficiile diversificării consumului de pește și fructe de mare.

Justificare

Diversificarea consumului de pește va reduce presiunea pe care pescuitul o exercită asupra celor mai populare stocuri.

Amendamentul    70

Propunere de regulament

Considerentul 47

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(47)  În conformitate cu Regulamentul (UE) nr. [Regulamentul privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii], cu Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013 al Parlamentului European și al Consiliului19, Regulamentul (Euratom, CE) nr. 2988/95 al Consiliului20, Regulamentul (Euratom, CE) nr. 2185/96 al Consiliului21 și Regulamentul (UE) 2017/1939 al Consiliului22, interesele financiare ale Uniunii trebuie protejate prin măsuri proporționale, printre care se numără prevenirea, detectarea, corectarea și investigarea neregulilor, inclusiv a cazurilor de fraudă, recuperarea fondurilor pierdute, plătite în mod necuvenit sau utilizate incorect și, acolo unde este cazul, impunerea de sancțiuni administrative. În special, în conformitate cu Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013 și cu Regulamentul (Euratom, CE) nr. 2185/96, Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) ar putea efectua investigații, inclusiv verificări și inspecții la fața locului, pentru a stabili dacă a avut loc o fraudă, un act de corupție sau orice altă activitate ilegală care afectează interesele financiare ale Uniunii. În conformitate cu Regulamentul (UE) 2017/1939 al Consiliului, Parchetul European (EPPO) ar putea ancheta și trimite în judecată cazuri de fraudă și alte infracțiuni care afectează interesele financiare ale Uniunii, conform prevederilor Directivei (UE) 2017/1371 a Parlamentului European și a Consiliului23. În conformitate cu Regulamentul (UE) nr. [Regulamentul privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii], orice persoană sau entitate care primește fonduri din partea Uniunii trebuie să coopereze pe deplin pentru protejarea intereselor financiare ale Uniunii și să acorde accesul și drepturile necesare Comisiei, OLAF, EPPO și Curții de Conturi Europene (CCE), asigurându-se totodată că orice parte terță implicată în execuția fondurilor Uniunii acordă drepturi echivalente. Statele membre ar trebui să se asigure că, în gestionarea și punerea în aplicare a FEAMAP, interesele financiare ale Uniunii sunt protejate, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. [Regulamentul privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii] și cu Regulamentul (UE) nr. [Regulamentul de stabilire a unor dispoziții comune].

(47)  În conformitate cu Regulamentul (UE) nr. [Regulamentul privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii], cu Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013 al Parlamentului European și al Consiliului19, Regulamentul (Euratom, CE) nr. 2988/95 al Consiliului20, Regulamentul (Euratom, CE) nr. 2185/96 al Consiliului21 și Regulamentul (UE) 2017/1939 al Consiliului22, interesele financiare ale Uniunii trebuie protejate prin măsuri proporționale, printre care se numără prevenirea, detectarea, corectarea și investigarea neregulilor, inclusiv a cazurilor de fraudă, recuperarea fondurilor pierdute, plătite în mod necuvenit sau utilizate incorect și, acolo unde este cazul, impunerea de sancțiuni administrative. În special, în conformitate cu Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013 și cu Regulamentul (Euratom, CE) nr. 2185/96, Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) ar trebui să efectueze investigații, inclusiv verificări și inspecții la fața locului, pentru a stabili dacă a avut loc o fraudă, un act de corupție sau orice altă activitate ilegală care afectează interesele financiare ale Uniunii. În conformitate cu Regulamentul (UE) 2017/1939 al Consiliului, Parchetul European (EPPO) ar trebui să ancheteze și să trimită în judecată cazuri de fraudă și alte infracțiuni care afectează interesele financiare ale Uniunii, conform prevederilor Directivei (UE) 2017/1371 a Parlamentului European și a Consiliului23. În conformitate cu Regulamentul (UE) nr. [Regulamentul privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii], orice persoană sau entitate care primește fonduri din partea Uniunii trebuie să coopereze pe deplin pentru protejarea intereselor financiare ale Uniunii și să acorde accesul și drepturile necesare Comisiei, OLAF, EPPO și Curții de Conturi Europene (CCE), asigurându-se totodată că orice parte terță implicată în execuția fondurilor Uniunii acordă drepturi echivalente. Statele membre ar trebui să se asigure că, în gestionarea și punerea în aplicare a FEAMAP, interesele financiare ale Uniunii sunt protejate, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. [Regulamentul privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii] și cu Regulamentul (UE) nr. [Regulamentul de stabilire a unor dispoziții comune].

_________________

_________________

19 Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 septembrie 2013 privind investigațiile efectuate de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1073/1999 al Parlamentului European și al Consiliului și a Regulamentului (Euratom) nr. 1074/1999 al Consiliului (JO L 248, 18.9.2013, p. 1).

19 Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 septembrie 2013 privind investigațiile efectuate de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1073/1999 al Parlamentului European și al Consiliului și a Regulamentului (Euratom) nr. 1074/1999 al Consiliului (JO L 248, 18.9.2013, p. 1).

20 Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2988/95 al Consiliului din 18 decembrie 1995 privind protecția intereselor financiare ale Comunităților Europene (JO L 312, 23.12.95, p.1).

20 Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2988/95 al Consiliului din 18 decembrie 1995 privind protecția intereselor financiare ale Comunităților Europene (JO L 312, 23.12.95, p.1).

21 Regulamentul (Euratom, CE) nr. 2185/96 al Consiliului din 11 noiembrie 1996 privind controalele și inspecțiile la fața locului efectuate de Comisie în scopul protejării intereselor financiare ale Comunităților Europene împotriva fraudei și a altor abateri (JO L 292, 15.11.1996, p. 2).

21 Regulamentul (Euratom, CE) nr. 2185/96 al Consiliului din 11 noiembrie 1996 privind controalele și inspecțiile la fața locului efectuate de Comisie în scopul protejării intereselor financiare ale Comunităților Europene împotriva fraudei și a altor abateri (JO L 292, 15.11.1996, p. 2).

22 Regulamentul (UE) 2017/1939 al Consiliului din 12 octombrie 2017 de punere în aplicare a unei forme de cooperare consolidată în ceea ce privește instituirea Parchetului European (JO L 283, 31.10.2017, p. 1).

22 Regulamentul (UE) 2017/1939 al Consiliului din 12 octombrie 2017 de punere în aplicare a unei forme de cooperare consolidată în ceea ce privește instituirea Parchetului European (JO L 283, 31.10.2017, p. 1).

23 Directiva (UE) 2017/1371 a Parlamentului European și a Consiliului din 5 iulie 2017 privind combaterea fraudelor îndreptate împotriva intereselor financiare ale Uniunii prin mijloace de drept penal (JO L 198, 28.7.2017, p. 29).

23 Directiva (UE) 2017/1371 a Parlamentului European și a Consiliului din 5 iulie 2017 privind combaterea fraudelor îndreptate împotriva intereselor financiare ale Uniunii prin mijloace de drept penal (JO L 198, 28.7.2017, p. 29).

Amendamentul    71

Propunere de regulament

Considerentul 48

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(48)  Pentru a spori transparența în ceea ce privește utilizarea fondurilor Uniunii și buna gestiune financiară a acestor fonduri, în special prin consolidarea controlului public asupra sumelor utilizate, anumite informații cu privire la operațiunile finanțate din FEAMAP ar trebui să fie publicate pe un site internet al statului membru, în conformitate cu dispozițiile Regulamentului (UE) nr. [Regulamentul de stabilire a unor dispoziții comune]. Atunci când un stat membru publică informații privind operațiunile finanțate din FEAMAP, el trebuie să se respecte normele privind protecția datelor cu caracter personal prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului24.

(48)  Pentru a spori transparența în ceea ce privește utilizarea fondurilor Uniunii și buna gestiune financiară a acestor fonduri, în special prin consolidarea controlului public asupra sumelor utilizate, informațiile cu privire la operațiunile finanțate din FEAMAP ar trebui să fie publicate pe un site internet al statului membru, în conformitate cu dispozițiile Regulamentului (UE) nr. [Regulamentul de stabilire a unor dispoziții comune]. Atunci când un stat membru publică informații privind operațiunile finanțate din FEAMAP, el trebuie să se respecte normele privind protecția datelor cu caracter personal prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului24.

_________________

_________________

24 Regulamentul (UE) nr. 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) (JO L 119, 4.5.2016, p. 1).

24 Regulamentul (UE) nr. 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) (JO L 119, 4.5.2016, p. 1).

Amendamentul    72

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 2 – punctul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2)  „mediul comun pentru schimbul de informații” (CISE) înseamnă un mediu de sisteme dezvoltate pentru a sprijini schimbul de informații între autoritățile implicate în supravegherea maritimă, la nivel transsectorial și transfrontalier, cu scopul de a le îmbunătăți cunoașterea activităților pe mare;

(2)  „mediul comun pentru schimbul de informații” (CISE) înseamnă un mediu de sisteme dezvoltate pentru a sprijini schimbul de informații între autoritățile implicate în supravegherea maritimă, la nivel transsectorial și transfrontalier, cu scopul de a le îmbunătăți cunoașterea activităților desfășurate pe mare;

Amendamentul    73

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 2 – punctul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3)  „pază de coastă” înseamnă autoritățile naționale care îndeplinesc funcții de pază de coastă, care cuprind siguranța maritimă, securitatea maritimă, vama maritimă, prevenirea și eliminarea traficului și a contrabandei, activități conectate de asigurare a respectării legislației maritime, controlul frontierelor maritime, supravegherea maritimă, protecția mediului marin, căutarea și salvarea, intervențiile în caz de accidente și catastrofe, controlul privind sectorul pescăresc și alte activități legate de aceste funcții;

(3)  „pază de coastă” înseamnă autoritățile naționale care îndeplinesc funcții de pază de coastă, care cuprind siguranța maritimă, securitatea maritimă, vama maritimă, prevenirea și eliminarea traficului și a contrabandei, activități conectate de asigurare a respectării legislației maritime, controlul frontierelor maritime, supravegherea maritimă, protecția mediului marin, căutarea și salvarea, intervențiile în caz de accidente și catastrofe, controlul privind sectorul pescăresc, inspecția și alte activități legate de aceste funcții;

Amendamentul    74

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 2 – punctul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(6a)  „activități pescărești recreative” înseamnă activități de pescuit necomerciale care exploatează resursele biologice marine în scop recreativ, turistic sau sportiv;

Amendamentul    75

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 2 – punctul 6 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(6b)  „sectorul activităților pescărești recreative” înseamnă toate segmentele activităților pescărești recreative, precum și întreprinderile și locurile de muncă ce depind de acest sector sau sunt create în cadrul său;

Amendamentul    76

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 2 – punctul 7 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(7a)  „pescar care desfășoară activități de pescuit «în picioare»” înseamnă orice persoană fizică care practică activități de pescuit în picioare, astfel cum sunt recunoscute de statul membru în cauză;

Justificare

Situația pescarilor care practică activități de pescuit în picioare este adesea similară cu cea a pescarilor care practică micul pescuit costier. În acest sens, pescarii care practică activități de pescuit în picioare ar trebui, de asemenea, să intre sub incidența dispozițiilor privind sprijinul din FEAMAP.

Amendamentul    77

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 2 – punctul 12

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(12)  „investiții productive în acvacultură” înseamnă investițiile în construirea, extinderea, modernizarea sau în echiparea instalațiilor pentru producția acvicolă;

eliminat

Justificare

Acest amendament este în acord cu eliminarea cuvântului „productive” de la articolul 23 alineatul (3).

Amendamentul    78

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 2 – punctul 13

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(13)  „strategia pentru bazinul maritim” înseamnă un cadru integrat pentru abordarea provocărilor marine și maritime comune cu care se confruntă statele membre și, după caz, țările terțe, dintr-un bazin maritim sau din unul sau mai multe bazine submaritime și pentru promovarea cooperării și coordonării în vederea realizării coeziunii economice, sociale și teritoriale; strategia este elaborată de Comisie în cooperare cu țările vizate, regiunile acestora și alte părți interesate, după caz;

(13)  „strategia pentru bazinul maritim” înseamnă un cadru integrat pentru abordarea provocărilor marine și maritime comune cu care se confruntă statele membre și, după caz, țările terțe, dintr-un bazin maritim specific sau din unul sau mai multe bazine submaritime și pentru promovarea cooperării și coordonării în vederea realizării coeziunii economice, sociale și teritoriale; strategia este elaborată de Comisie în cooperare cu statele membre și cu țările terțe vizate, regiunile acestora și alte părți interesate, după caz;

Amendamentul    79

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 2 – punctul 14

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(14)  „micul pescuit costier” înseamnă activitatea de pescuit desfășurată de nave de pescuit cu o lungime totală mai mică de 12 metri care nu utilizează uneltele tractate enumerate la articolul 2 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1967/2006 al Consiliului26;

(14)  „micul pescuit costier” înseamnă activitatea de pescuit desfășurată de nave de pescuit cu o lungime totală mai mică de 12 metri care nu utilizează uneltele tractate enumerate la articolul 2 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1967/2006 al Consiliului26, pescuitul practicat „în picioare” și recoltarea crustaceelor și moluștelor;

_________________

_________________

26 Regulamentul (CE) nr. 1967/2006 al Consiliului din 21 decembrie 2006 privind măsurile de gestionare pentru exploatarea durabilă a resurselor halieutice în Marea Mediterană, de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 2847/93 și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1626/94 (JO L 409, 30.12.2006, p. 11).

26 Regulamentul (CE) nr. 1967/2006 al Consiliului din 21 decembrie 2006 privind măsurile de gestionare pentru exploatarea durabilă a resurselor halieutice în Marea Mediterană, de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 2847/93 și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1626/94 (JO L 409, 30.12.2006, p. 11).

Justificare

Este necesar să se menționeze în mod expres faptul că pescarii care practică pescuitul „în picioare” sunt incluși în categoria micului pescuit costier. În perioada FEAMAP 2014-2020, serviciile Comisiei au oferit un răspuns în cadrul unei consultări privind interpretarea definiției micului pescuit costier, potrivit căruia pescuitul „în picioare” și recoltarea crustaceelor și moluștelor sunt incluse în categoria micului pescuit costier.

Amendamentul    80

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 2 – punctul 14 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(14a)  „flotă de pescuit la scară mică din regiuni ultraperiferice” înseamnă o flotă de pescuit la scară mică care își desfășoară activitatea în regiunile ultraperiferice, astfel cum sunt definite în fiecare program operațional național;

Amendamentul    81

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 2 – punctul 15

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(15)  „economie albastră sustenabilă” înseamnă toate activitățile economice sectoriale și transsectoriale pe tot cuprinsul pieței unice care au legătură cu oceanele, mările, regiunile de coastă și apele interioare, care acoperă regiunile ultraperiferice și țările fără ieșire la mare din Uniune, inclusiv sectoarele emergente și bunurile și serviciile necomerciale și care sunt compatibile cu legislația Uniunii în materie de mediu.

(15)  „economie albastră sustenabilă” înseamnă toate activitățile economice sectoriale și transsectoriale pe tot cuprinsul pieței unice care au legătură cu oceanele, mările, regiunile de coastă și apele interioare, care acoperă regiunile insulare și ultraperiferice și țările fără ieșire la mare din Uniune, inclusiv sectoarele emergente și bunurile și serviciile necomerciale, al căror obiectiv este asigurarea bunăstării ecologice, sociale și economice pentru generațiile prezente și viitoare, menținând totodată ecosistemele marine sănătoase și asigurând refacerea acestora, protejând resursele naturale vulnerabile, în conformitate cu legislația Uniunii în materie de mediu;

Amendamentul    82

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 2 – punctul 15 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(15a)  „gestionare în comun” înseamnă un acord de parteneriat în care guvernul, comunitatea de utilizatori ai resurselor locale (pescari), agenții externi (organizații neguvernamentale, instituții de cercetare) și uneori alte părți interesate din sectorul pescăresc și al resurselor costiere (proprietari de ambarcațiuni, comercianți de pește, agenții de credit sau entități creditoare, industria turismului etc.) își partajează responsabilitatea și autoritatea în procesul decizional privind gestionarea unei activități pescărești;

Justificare

Definiția FAO din portalul terminologic al FAO. http://www.fao.org/faoterm/en/

Amendamentul    83

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 2 – punctul 15 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(15b)  „incident de mediu” înseamnă un fenomen accidental de origine naturală sau umană, care are drept rezultat degradarea mediului.

Justificare

Noțiunea de incident de mediu utilizată la articolul 18 alineatul (1) litera (d) nu este definită și ar trebui definită pentru a asigura securitatea juridică.

Amendamentul    84

Propunere de regulament

Articolul 4 – paragraful 1 – punctul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1)  promovarea activităților pescărești sustenabile și conservarea resurselor biologice marine;

(1)  promovarea activităților pescărești sustenabile;

Amendamentul    85

Propunere de regulament

Articolul 4 – paragraful 1 – punctul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(1a)  promovarea acvaculturii sustenabile;

Amendamentul    86

Propunere de regulament

Articolul 4 – paragraful 1 – punctul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2)  contribuția la securitatea alimentară în Uniune prin intermediul unei acvaculturi și al unor piețe competitive și sustenabile;

(2)  contribuția la securitatea alimentară în Uniune prin intermediul unor piețe și sectoare de prelucrare ale produselor pescărești și de acvacultură competitive și sustenabile;

Amendamentul    87

Propunere de regulament

Articolul 4 – paragraful 1 – punctul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3)  facilitarea dezvoltării unei economii albastre sustenabile și stimularea prosperității comunităților costiere;

(3)  facilitarea dezvoltării unei economii albastre sustenabile, ținând seama de capacitatea de rezistență ecologică, și stimularea prosperității și a coeziunii economice și sociale în comunitățile costiere, insulare și de ape interioare;

Amendamentul    88

Propunere de regulament

Articolul 4 – paragraful 1 – subparagraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Sprijinul acordat de FEAMAP contribuie la îndeplinirea obiectivelor de mediu ale Uniunii, de atenuare a schimbărilor climatice și de adaptare la acestea. Această contribuție trebuie să facă obiectul unei urmăriri în conformitate cu metodologia stabilită în anexa IV.

Sprijinul acordat de FEAMAP contribuie, de asemenea, la îndeplinirea obiectivelor Uniunii de mediu, de atenuare a schimbărilor climatice și de adaptare la acestea. Această contribuție trebuie să facă obiectul unei urmăriri în conformitate cu metodologia stabilită în anexa IV.

Amendamentul    89

Propunere de regulament

Articolul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 4a

 

Regiuni ultraperiferice

 

Toate dispozițiile prezentului regulament trebuie să țină seama de constrângerile specifice recunoscute la articolul 349 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.

Amendamentul    90

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Pachetul financiar pentru punerea în aplicare a FEAMAP pentru perioada 2021-2027 se ridică la 6 140 000 000 EUR în prețuri curente.

1.  Pachetul financiar pentru punerea în aplicare a FEAMAP pentru perioada 2021-2027 este majorat până la 6 867 000 000 EUR în prețuri constante pentru 2018 (adică 7 739 000 000 EUR în prețuri curente).

Amendamentul    91

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Partea din pachetul financiar alocată în regim de gestiune partajată, așa cum se specifică la titlul II, se ridică la 5 311 000 000 EUR în prețuri curente în conformitate cu repartizarea anuală prevăzută în anexa V.

1.  Partea din pachetul financiar alocată în regim de gestiune partajată, așa cum se specifică la titlul II, este de 87 % din pachetul financiar al FEAMAP [xxx EUR] în prețuri curente în conformitate cu repartizarea anuală prevăzută în anexa V.

Amendamentul    92

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Pentru operațiunile situate în regiunile ultraperiferice, fiecare stat membru vizat atribuie, în limitele sprijinului său financiar acordat de Uniune stabilit în conformitate cu anexa V, cel puțin:

eliminat

(a)  102 000 000 EUR pentru Insulele Azore și Madeira;

 

(b)  82 000 000 EUR pentru Insulele Canare;

 

(c)  131 000 000 EUR pentru Guadelupa, Guyana Franceză, Martinica, Mayotte, Réunion și Saint-Martin.

 

Amendamentul    93

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Compensația prevăzută la articolul 21 nu poate depăși 50 % din fiecare din alocările menționate la literele (a), (b) și (c) de la alineatul (2).

eliminat

Amendamentul    94

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  Cel puțin 15 % din sprijinul financiar al Uniunii alocat fiecărui stat membru se alocă domeniilor de sprijin menționate la articolele 19 și 20. Statele membre care nu au acces la apele Uniunii pot aplica un procentaj mai scăzut în funcție de dimensiunea sarcinilor lor de control și de colectare a datelor.

4.  Cel puțin 15 % din sprijinul financiar al Uniunii alocat fiecărui stat membru se alocă domeniilor de sprijin menționate la articolele 19 și 20. Statele membre care nu au acces la apele Uniunii pot aplica un procentaj mai scăzut în funcție de dimensiunea sarcinilor lor de control și de colectare a datelor. Atunci când nu se utilizează alocările pentru controlul și colectarea datelor în temeiul articolelor 19 și 20 din prezentul regulament, statul membru în cauză poate transfera sumele corespunzătoare care urmează a fi utilizate în cadrul gestiunii directe, în scopul dezvoltării și punerii în aplicare, de către Agenția Europeană pentru Controlul Pescuitului, a unui sistem al Uniunii de control privind sectorul pescăresc în temeiul articolului 40 litera (b) din prezentul regulament.

Amendamentul    95

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

4a.  Cel puțin 10 % din sprijinul financiar al Uniunii alocat fiecărui stat membru se alocă protejării și refacerii biodiversității și ecosistemelor marine și costiere și cunoașterii mediului marin (articolele 22 și 27).

Amendamentul    96

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 4 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

4b.  Cel puțin 10 % din sprijinul financiar al Uniunii alocat fiecărui stat membru se alocă creșterii siguranței și îmbunătățirii condițiilor de muncă și de viață ale echipajului, activităților de formare, dialogului social, competențelor și ocupării forței de muncă. Cu toate acestea, sprijinul financiar al Uniunii din FEAMAP alocat fiecărui stat membru pentru toate investițiile la bord nu depășește 60 % din sprijinul financiar al Uniunii alocat fiecărui stat membru.

Amendamentul    97

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 5 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  10 % din sprijinul financiar al Uniunii alocat fiecărui stat membru.

(b)  15 % din sprijinul financiar al Uniunii alocat fiecărui stat membru.

Amendamentul    98

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Partea din pachetul financiar alocată în regim de gestiune directă și indirectă, așa cum se specifică la titlul III este de 829 000 000 EUR în prețuri curente.

1.  Partea din pachetul financiar alocată în regim de gestiune directă și indirectă, așa cum se specifică la titlul III, este de 13 % din pachetul financiar al FEAMAP [xxx EUR] în prețuri curente.

Amendamentul    99

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  În conformitate cu articolul 16 din Regulamentul (UE) nr. [Regulamentul de stabilire a unor dispoziții comune], fiecare stat membru pregătește un program unic pentru a pune în aplicare prioritățile prevăzute la articolul 4.

1.  În conformitate cu articolul 16 din Regulamentul (UE) nr. [Regulamentul de stabilire a unor dispoziții comune], fiecare stat membru pregătește un program național unic sau programe operaționale regionale pentru a pune în aplicare prioritățile prevăzute la articolul 4.

Amendamentul    100

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 3 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  dacă este cazul, planurile de acțiune pentru regiunile ultraperiferice menționate la alineatul (4).

(c)  dacă este cazul, planurile de acțiune pentru regiunile ultraperiferice menționate la articolul 29c.

Justificare

Trebuie adaptată trimiterea la dispoziția relevantă.

Amendamentul    101

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 3 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ca)  dacă este cazul, planurile de acțiune pentru bazinele maritime destinate autorităților subnaționale sau regionale competente în domeniul pescuitului, al pescuitului crustaceelor și moluștelor și al afacerilor maritime.

Justificare

Elaborarea unor strategii și măsuri la nivelul bazinelor maritime ar putea necesita, în cazul bazinelor deținute în comun de statele membre, un efort de planificare și un consens cu alte regiuni și țări pentru o formulare armonizată a obiectivelor, a măsurilor și a resurselor financiare. Un exemplu este cazul Andaluziei, ale cărei zone de coastă cuprind bazinul mediteraneean, bazinul Atlanticului de Sud și o zonă cu caracteristici proprii – Strâmtoarea Gibraltar – care se deosebesc ca urmare a situațiilor diferite ale fiecăreia.

Amendamentul    102

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4. Statele membre în cauză pregătesc în cadrul programului lor un plan de acțiune pentru fiecare dintre regiunilor lor ultraperiferice menționate la articolul 6 alineatul (2), conținând:

eliminat

(a) o strategie pentru exploatarea sustenabilă a resurselor piscicole și dezvoltarea sectoarelor economiei albastre sustenabile;

 

(b) o descriere a principalelor acțiuni preconizate și a mijloacelor financiare corespunzătoare, inclusiv:

 

i sprijinul structural pentru sectorul pescăresc și al acvaculturii, în conformitate cu titlul II;

 

ii compensația pentru costurile suplimentare menționate la articolul 21;

 

iii orice alte investiții în economia albastră sustenabilă necesare pentru a realiza o dezvoltare durabilă a regiunilor de coastă.

 

Amendamentul    103

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5.  Comisia elaborează o analiză pentru fiecare bazin maritim indicând punctele forte și punctele slabe comune ale bazinului maritim în ceea ce privește îndeplinirea obiectivelor PCSP, menționate la articolul 2 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013. Dacă este cazul, această analiză ține seama de strategiile privind bazinul maritim și de strategiile macroregionale existente.

5.  După obținerea avizelor din partea consiliilor consultative relevante, Comisia elaborează o analiză pentru fiecare bazin maritim indicând punctele forte și punctele slabe comune ale bazinului maritim în ceea ce privește îndeplinirea obiectivelor PCSP, menționate la articolul 2 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013, precum și atingerea unei stări ecologice bune, astfel cum se menționează în Directiva 2008/56/CE. Această analiză ține seama de strategiile privind bazinul maritim și de strategiile macroregionale existente.

Amendamentul    104

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 6 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ba)  dacă este cazul, necesitatea de a moderniza sau de a reînnoi flotele;

Amendamentul    105

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 6 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(da)  controlul speciilor exotice invazive care afectează în mod semnificativ productivitatea sectorului pescăresc;

Justificare

Rezoluția Parlamentului European din 12 iunie 2018 intitulată „Către un sector durabil și competitiv al acvaculturii europene: situația actuală și provocări viitoare”

Amendamentul    106

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 6 – litera db (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(db)  susținerea cercetării și utilizării unor unelte de pescuit selective inovatoare în întreaga Uniune, în temeiul articolului 27 din Regulamentul (UE) 1380/2013, printre altele, însă fără a se limita la acesta;

Amendamentul    107

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 6 – litera e

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(e)  cele mai recente date privind performanța socioeconomică a economiei albastre sustenabile, în special a sectorului pescăresc și al acvaculturii;

(e)  cele mai recente date privind echilibrul dintre prioritățile de mediu și performanța socioeconomică a economiei albastre sustenabile, în special a sectorului pescăresc și al acvaculturii;

Amendamentul    108

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 6 – litera g

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(g)  contribuția programului la conservarea și refacerea ecosistemelor marine, în timp ce sprijinul legat de zonele Natura 2000 trebuie să fie în conformitate cu cadrele de acțiune prioritară instituite în temeiul articolului 8 alineatul (4) din Directiva 92/43/CEE;

(g)  contribuția programului la asigurarea unui echilibru între considerentele economice și sociale și conservarea și refacerea ecosistemelor marine și de apă dulce;

Amendamentul    109

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 6 – litera h

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(h)  contribuția programului la reducerea deșeurilor marine în conformitate cu Directiva xx/xx a Parlamentului European și a Consiliului [Directiva privind reducerea impactului anumitor produse din plastic asupra mediului]27;

(h)  contribuția programului la colectarea și reducerea deșeurilor marine în conformitate cu Directiva xx/xx a Parlamentului European și a Consiliului [Directiva privind reducerea impactului anumitor produse din plastic asupra mediului]27;

_________________

_________________

27 JO C […], […], p. […].

27 JO C […], […], p. […].

Amendamentul    110

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 6 – litera i

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(i)  contribuția programului la atenuarea schimbărilor climatice și adaptarea la acestea.

(i)  contribuția programului la combaterea și atenuarea schimbărilor climatice și la adaptarea la acestea, inclusiv prin reducerea emisiilor de CO2 cu ajutorul economiei de combustibil.

Amendamentul    111

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 6 – litera ia (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ia)  contribuția programului la combaterea pescuitului INN.

Amendamentul    112

Propunere de regulament

Articolul 12 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  O cerere depusă de un beneficiar pentru obținerea de sprijin din FEAMAP nu este admisibilă pentru o perioadă determinată de timp, definită în conformitate cu alineatul (4), dacă autoritatea competentă a stabilit că beneficiarul în cauză:

1.  O cerere depusă de un solicitant pentru obținerea de sprijin din FEAMAP nu este admisibilă pentru o perioadă determinată de timp, definită în conformitate cu alineatul (4), dacă autoritatea competentă a stabilit că solicitantul în cauză:

Amendamentul    113

Propunere de regulament

Articolul 12 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  a comis încălcări grave în temeiul articolului 42 din Regulamentul (CE) nr. 1005/2008 al Consiliului28 sau al articolului 90 din Regulamentul (CE) nr. 1224/2009 al Consiliului sau în temeiul altor acte legislative adoptate de Parlamentul European și de Consiliu;

(a)  a comis încălcări grave în temeiul articolului 42 din Regulamentul (CE) nr. 1005/2008 al Consiliului28 sau al articolului 90 din Regulamentul privind controlul sau în temeiul altor acte legislative adoptate de Parlamentul European și de Consiliu în cadrul PCSP;

__________________

__________________

28 Regulamentul (CE) nr. 1005/2008 al Consiliului din 29 septembrie 2008 de instituire a unui sistem comunitar pentru prevenirea, descurajarea și eliminarea pescuitului ilegal, nedeclarat și nereglementat, de modificare a Regulamentelor (CEE) nr. 2847/93, (CE) nr. 1936/2001 și (CE) nr. 601/2004 și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 1093/94 și (CE) nr. 1447/1999 (JO L 286, 29.10.2008, p. 1).

28 Regulamentul (CE) nr. 1005/2008 al Consiliului din 29 septembrie 2008 de instituire a unui sistem comunitar pentru prevenirea, descurajarea și eliminarea pescuitului ilegal, nedeclarat și nereglementat, de modificare a Regulamentelor (CEE) nr. 2847/93, (CE) nr. 1936/2001 și (CE) nr. 601/2004 și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 1093/94 și (CE) nr. 1447/1999 (JO L 286, 29.10.2008, p. 1).

Amendamentul    114

Propunere de regulament

Articolul 12 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  a comis oricare dintre infracțiunile de mediu enunțate la articolele 3 și 4 din Directiva 2008/99/CE a Parlamentului European și a Consiliului29, atunci când cererea se referă la un sprijin acordat în temeiul articolului 23.

(c)  a comis oricare dintre infracțiunile de mediu enunțate la articolele 3 și 4 din Directiva 2008/99/CE a Parlamentului European și a Consiliului29.

__________________

__________________

29 Directiva 2008/99/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind protecția mediului prin intermediul dreptului penal (JO L 328, 6.12.2008, p. 28).

29 Directiva 2008/99/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind protecția mediului prin intermediul dreptului penal (JO L 328, 6.12.2008, p. 28).

Amendamentul    115

Propunere de regulament

Articolul 12 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  După depunerea cererii, beneficiarul îndeplinește în continuare condițiile de admisibilitate menționate la alineatul (1), pe întreaga durată de punere în aplicare a operațiunii și pentru o perioadă de cinci ani după efectuarea ultimei plăți către beneficiarul respectiv.

2.  După depunerea cererii, beneficiarul îndeplinește în continuare condițiile de admisibilitate menționate la alineatul (1), pe întreaga durată de punere în aplicare a operațiunii și pentru o perioadă de doi ani după efectuarea ultimei plăți către beneficiarul respectiv.

Amendamentul    116

Propunere de regulament

Articolul 12 – alineatul 4 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(aa)  orice condiții prin care se reduce durata perioadei de inadmisibilitate;

Amendamentul    117

Propunere de regulament

Articolul 12 – alineatul 4 – litera ab (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ab)  definirea condițiilor care trebuie respectate după depunerea cererii menționate la alineatul (2) și modalitățile de recuperare, în cazul nerespectării, a ajutorului acordat, care urmează să fie individualizate în funcție de gravitatea încălcării comise.

Amendamentul    118

Propunere de regulament

Articolul 12 – alineatul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

5a.  Statele membre pot aplica perioada de inadmisibilitate și solicitărilor prezentate de pescarii care își desfășoară activitatea în ape interioare și care au comis încălcări grave, astfel cum sunt definite de normele naționale.

Amendamentul    119

Propunere de regulament

Articolul 12 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 12a

 

Operațiuni eligibile

 

O serie de operațiuni identificate de statele membre în programele lor pot fi sprijinite de FEAMAP, cu condiția să se înscrie în una sau mai multe dintre prioritățile identificate în prezentul regulament.

Justificare

Din motive de claritate și securitate juridică pentru operatori și statele membre, principiul conform căruia „ceea ce nu este interzis este permis” trebuie menționat explicit în textul regulamentului.

Amendamentul    120

Propunere de regulament

Articolul 13 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  operațiunile care permit creșterea capacității de pescuit a unei nave de pescuit sau care sprijină achiziționarea unui echipament care sporește capacitatea unei nave de pescuit de a găsi pește;

(a)  operațiunile care permit creșterea capacității de pescuit a unei nave de pescuit sau care sprijină achiziționarea unui echipament care sporește capacitatea unei nave de pescuit de a găsi pește, cu excepția celor în scopul de a îmbunătăți siguranța sau condițiile de muncă sau de trai ale echipajului, ceea ce include corecții ale stabilității navei, sau de a îmbunătăți calitatea produsului, cu condiția ca respectiva creștere a capacității să se încadreze în limita alocată statului membru în cauză, fără a pune în pericol echilibrul dintre capacitatea de pescuit și posibilitățile de pescuit disponibile și fără a crește capacitatea navei de pescuit în cauză de a captura pește;

Amendamentul    121

Propunere de regulament

Articolul 13 – paragraful 1 – litera f

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(f)  transferul dreptului de proprietate asupra unei întreprinderi;

(f)  transferul dreptului de proprietate asupra unei întreprinderi, cu excepția transferului unei întreprinderi către tineri pescari sau producători din domeniul acvaculturii;

Amendamentul    122

Propunere de regulament

Articolul 13 – paragraful 1 – litera g

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(g)  repopularea directă, cu excepția cazului în care această operațiune este prevăzută în mod explicit de un act juridic al Uniunii ca măsură de conservare sau în cazul repopulării experimentale;

(g)  repopularea directă, cu excepția cazului în care această operațiune este prevăzută în mod explicit de un act juridic al Uniunii ca măsură de conservare sau în cazurile repopulării experimentale sau repopulării asociate cu procese de îmbunătățire a condițiilor de mediu și de producție ale mediului natural;

Amendamentul    123

Propunere de regulament

Articolul 13 – paragraful 1 – litera h

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(h)  construcția de noi porturi, noi puncte de debarcare sau noi hale de licitații;

(h)  construcția de noi porturi sau noi puncte de debarcare, cu excepția porturilor și locurilor de debarcare de mici dimensiuni în zonele îndepărtate, în special în regiunile ultraperiferice, pe insulele îndepărtate și în zonele de coastă periferice și neurbane;

Amendamentul    124

Propunere de regulament

Articolul 13 – paragraful 1 – litera i

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(i)  mecanisme de intervenție pe piață care urmăresc să retragă, temporar sau definitiv, de pe piață produse pescărești sau de acvacultură în vederea reducerii ofertei pentru a preveni scăderea prețurilor sau a crește prețurile; prin extensie, operațiuni de stocare într-un lanț logistic care ar produce aceleași efecte în mod intenționat sau neintenționat;

(i)  mecanisme de intervenție pe piață care urmăresc să retragă, temporar sau definitiv, de pe piață produse pescărești sau de acvacultură în vederea reducerii ofertei pentru a preveni scăderea prețurilor sau a crește prețurile;

Amendamentul    125

Propunere de regulament

Articolul 13 – paragraful 1 – litera j

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(j)  investiții la bordul navelor de pescuit necesare pentru a respecta cerințele prevăzute de dreptul Uniunii sau de dreptul național, mai ales cerințele care decurg din obligațiile Uniunii în cadrul organizațiilor regionale de management în sectorul pescăresc;

(j)  cu excepția cazului în care prezentul regulament prevede altceva, investiții la bordul navelor de pescuit necesare pentru a respecta cerințele prevăzute de dreptul Uniunii sau de dreptul național, inclusiv cerințele care decurg din obligațiile Uniunii în cadrul organizațiilor regionale de management în sectorul pescăresc, exceptând situația în care aceste investiții implică costuri disproporționate pentru operatori;

Amendamentul    126

Propunere de regulament

Articolul 13 – paragraful 1 – litera k

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(k)  investiții la bordul navelor de pescuit care au desfășurat activități pe mare timp de mai puțin de 60 de zile în fiecare din cei doi ani calendaristici care precedă anul depunerii cererii de sprijin.

eliminat

Amendamentul    127

Propunere de regulament

Articolul 13 – paragraful 1 – litera ka (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ka)  înlocuirea sau modernizarea motorului principal sau auxiliar al unei nave de pescuit, dacă acest lucru are ca rezultat o creștere a puterii în kW;

Amendamentul    128

Propunere de regulament

Articolul 13 – paragraful 1 – litera kb (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(kb)  producția de organisme modificate genetic atunci când această producție poate afecta în mod negativ mediul natural.

Amendamentul    129

Propunere de regulament

Titlul 2 – capitolul 2 – titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Prioritatea 1: Promovarea activităților pescărești sustenabile și conservarea resurselor biologice marine

Prioritatea 1: Promovarea activităților pescărești sustenabile, conservarea resurselor biologice marine și sustenabilitatea socioeconomică

Amendamentul    130

Propunere de regulament

Articolul 14 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Sprijinul prevăzut la prezentul capitol contribuie la îndeplinirea obiectivelor de mediu, economice, sociale și de ocupare a forței de muncă ale PCSP, enunțate la articolul 2 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013.

1.  Sprijinul prevăzut la prezentul capitol contribuie la îndeplinirea obiectivelor de mediu, economice, sociale și de ocupare a forței de muncă ale PCSP, enunțate la articolul 2 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 și promovează dialogul social între părți.

Justificare

Se consideră că este esențial să se reintroducă măsuri care promovează dialogul social, pentru a menține relațiile între părți și pentru a promova cele mai bune condiții de muncă la bord și pe uscat, inclusiv prin formare și stimulente pentru promovarea bunelor practici.

Amendamentul    131

Propunere de regulament

Articolul 15 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Statele membre întocmesc, în cadrul programului lor, un plan de acțiune pentru micul pescuit costier care definește o strategie pentru dezvoltarea unui mic pescuit costier profitabil și sustenabil. Această strategie este structurată pe următoarele secțiuni, după caz:

1.  Statele membre întocmesc, în cadrul programului lor și colaborând în mod corespunzător cu sectoarele relevante, un plan de acțiune specific pentru micul pescuit costier care definește o strategie pentru dezvoltarea unui mic pescuit costier profitabil și sustenabil. Această strategie este structurată pe următoarele secțiuni, după caz:

Amendamentul    132

Propunere de regulament

Articolul 15 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d)  promovarea competențelor, a cunoștințelor, a inovării și a consolidării capacităților;

(d)  promovarea competențelor, a cunoștințelor, a inovării și a consolidării capacităților, în special pentru pescarii tineri;

Amendamentul    133

Propunere de regulament

Articolul 15 – alineatul 1 – litera e

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(e)  îmbunătățirea sănătății, a siguranței și a condițiilor de lucru la bordul navelor de pescuit;

(e)  îmbunătățirea sănătății, a siguranței și a condițiilor de lucru la bordul navelor, în activitățile de pescuit „în picioare” și de recoltare de crustacee și moluște, precum și a condițiilor de pe uscat în cadrul activităților direct legate de pescuit;

Amendamentul    134

Propunere de regulament

Articolul 15 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

3a.  Pentru a reduce sarcinile administrative ale operatorilor care solicită ajutor, statele membre depun eforturi pentru a introduce un formular de cerere simplificat unic la nivelul Uniunii pentru măsuri privind FEAMAP.

Amendamentul    135

Propunere de regulament

Articolul 16 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  prima achiziție a unei nave de pescuit de către un tânăr pescar care, la momentul depunerii cererii, are sub 40 de ani și a lucrat cel puțin cinci ani ca pescar sau a obținut o calificare profesională adecvată;

(a)  prima achiziție a unei nave de pescuit de către un tânăr pescar care, la momentul depunerii cererii, are experiență adecvată ca pescar, este recunoscut oficial de statul membru în cauză sau a obținut o calificare profesională adecvată, inclusiv atunci când pescarul achiziționează proprietatea în calitate de acționar majoritar al unei întreprinderi;

Amendamentul    136

Propunere de regulament

Articolul 16 – alineatul 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ba)  facilitarea accesului la credite, asigurări și instrumente financiare.

Amendamentul    137

Propunere de regulament

Articolul 16 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Navele menționate la alineatul (1) trebuie să fie echipate pentru pescuit maritim și să aibă o vechime cuprinsă între 5 și 30 de ani.

eliminat

Amendamentul    138

Propunere de regulament

Articolul 16 – alineatul 3 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

FEAMAP poate sprijini investițiile menționate la alineatul (1) litera (ba) în nave sustenabile, indiferent de lungimea lor, atunci când sunt disponibile fonduri, cu condiția să se acorde prioritate operatorilor costieri de mici dimensiuni în procesul de selecție.

Amendamentul    139

Propunere de regulament

Articolul 17 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Dacă sprijinul menționat la alineatul 1 este acordat sub formă de compensații pentru încetarea permanentă a activităților de pescuit, trebuie îndeplinite următoarele condiții:

2.  Sprijinul menționat la alineatul (1) poate fi acordat sub formă de compensații pentru încetarea permanentă a activităților de pescuit, dacă sunt îndeplinite următoarele condiții:

Amendamentul    140

Propunere de regulament

Articolul 17 – alineatul 2 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(aa)  încetarea activităților de pescuit duce la o scădere permanentă a capacității de pescuit, întrucât sprijinul primit nu este reinvestit în flotă;

Amendamentul    141

Propunere de regulament

Articolul 17 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  nava de pescuit este înregistrată ca navă activă și a desfășurat activități de pescuit pe mare timp de cel puțin 120 de zile pe an în cursul ultimilor trei ani calendaristici anteriori anului în care a fost depusă cererea de sprijin;

(c)  nava de pescuit este înregistrată ca navă activă și a desfășurat activități de pescuit pe mare timp de cel puțin 90 de zile pe an în cursul ultimilor doi ani calendaristici anteriori anului în care a fost depusă cererea de sprijin;

Amendamentul    142

Propunere de regulament

Articolul 17 – alineatul 2 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d)  eliminarea definitivă a capacității de pescuit echivalente din registrul navelor de pescuit al Uniunii, precum și retragerea definitivă a licențelor și a autorizațiilor de pescuit, în conformitate cu articolul 22 alineatele (5) și (6) din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013; și

(d)  eliminarea definitivă a capacității de pescuit echivalente din registrul navelor de pescuit al Uniunii, precum și retragerea definitivă a licențelor și a autorizațiilor de pescuit, în conformitate cu articolul 22 alineatele (5) și (6) din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013;

Amendamentul    143

Propunere de regulament

Articolul 17 – alineatul 2 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Pescarii, inclusiv proprietarii de nave de pescuit și membrii echipajului, care au lucrat pe mare timp de cel puțin 90 de zile pe parcursul ultimilor doi ani calendaristici anteriori datei depunerii cererii de sprijin, aflați la bordul unei nave de pescuit a Uniunii vizate de încetarea definitivă a activităților, pot beneficia și ei de sprijinul menționat la alineatul (1). Pescarii în cauză își încetează total toate activitățile de pescuit. Beneficiarul furnizează autorității competente dovada încetării totale a activităților de pescuit. Compensația este rambursată pro rata temporis de pescar în cazul în care acesta reia o activitate pescărească după perioadă mai mică de doi ani de la data depunerii cererii de sprijin.

Amendamentul    144

Propunere de regulament

Articolul 17 – alineatul 3 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Sprijinul pentru încetarea permanentă a activităților de pescuit menționat la alineatul (2) este pus în aplicare printr-o finanțare care nu are legătură costurile, în conformitate cu articolul 46 litera (a) și cu articolul 89 din Regulamentul (UE) nr. [Regulamentul de stabilire a unor dispoziții comune] și se bazează pe:

Sprijinul pentru încetarea permanentă a activităților de pescuit menționat la alineatul (2) este pus în aplicare printr-o finanțare care nu are legătură costurile, în conformitate cu articolul 46 litera (a) și cu articolul 89 din Regulamentul (UE) nr. [Regulamentul de stabilire a unor dispoziții comune] și se bazează pe îndeplinirea condițiilor stabilite la alineatul (2) de la prezentul articol.

Amendamentul    145

Propunere de regulament

Articolul 17 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  îndeplinirea condițiilor în conformitate cu articolul 46 litera (a) punctul (i) din Regulamentul (UE) nr. [Regulamentul de stabilire a unor dispoziții comune]; și

eliminat

Amendamentul    146

Propunere de regulament

Articolul 17 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  obținerea de rezultate în conformitate cu articolul 46 litera (a) punctul (ii) din Regulamentul (UE) nr. [Regulamentul de stabilire a unor dispoziții comune].

eliminat

Amendamentul    147

Propunere de regulament

Articolul 17 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Comisia este împuternicită să adopte acte delegate, în conformitate cu articolul 52, de stabilire a condițiilor menționate la litera (a), care sunt legate de punerea în aplicare a măsurilor de conservare, astfel cum sunt menționate la articolul 7 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013.

eliminat

Amendamentul    148

Propunere de regulament

Articolul 18 – titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Încetarea extraordinară a activităților de pescuit

Încetarea temporară a activităților de pescuit

Amendamentul    149

Propunere de regulament

Articolul 18 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  FEAMAP poate sprijini o compensare pentru încetarea extraordinară a activităților de pescuit cauzată de:

1.  FEAMAP poate sprijini o compensare pentru încetarea temporară a activităților de pescuit cauzată de:

Amendamentul    150

Propunere de regulament

Articolul 18 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  măsurile de conservare, menționate la articolul 7 alineatul (1) literele (a), (b), (c) și (j) din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 sau măsurile de conservare adoptate de organizațiile regionale de management în sectorul pescăresc, dacă sunt aplicabile Uniunii;

(a)  măsurile de conservare, menționate la articolul 7 alineatul (1) literele (a), (b), (c), (i) și (j) din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013, inclusiv sezoanele închise și excluzând capturile totale admisibile și cotele, sau măsurile de conservare echivalente adoptate de organizațiile regionale de management în sectorul pescăresc, dacă sunt aplicabile Uniunii;

Amendamentul    151

Propunere de regulament

Articolul 18 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  măsurile Comisiei în cazul unei amenințări grave la adresa resurselor biologice marine, menționate la articolul 12 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013;

(b)  măsurile de urgență ale Comisiei sau ale statelor membre în cazul unei amenințări grave la adresa resurselor biologice marine, menționate la articolul 12, respectiv la articolul 13 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013;

Amendamentul    152

Propunere de regulament

Articolul 18 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  întreruperea din motive de forță majoră a aplicării unui acord de parteneriat pentru activități pescărești sustenabile sau a unui protocol la acesta; sau

(c)  întreruperea aplicării sau nereînnoirea, din motive de forță majoră, a unui acord de parteneriat pentru activități pescărești sustenabile sau a unui protocol la acesta; sau

Amendamentul    153

Propunere de regulament

Articolul 18 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d)  catastrofe naturale sau incidente de mediu, recunoscute oficial de autoritățile competente din statul membru respectiv.

(d)  catastrofe naturale, incidente de mediu, inclusiv episoade de interzice a pescuitului din motive sanitare sau de mortalitate anormală a resurselor acvatice vii, accidente pe mare în timpul activităților de pescuit și evenimente climatice adverse, inclusiv condiții meteorologice nesigure prelungite pe mare care afectează o anumită activitate pescărească, astfel cum sunt recunoscute în mod oficial de către autoritățile competente din statul membru respectiv.

Amendamentul    154

Propunere de regulament

Articolul 18 – alineatul 1 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Suspendările sezoniere recurente ale activităților de pescuit nu se iau în considerare pentru acordarea compensațiilor sau pentru efectuarea plăților în temeiul prezentului articol.

Amendamentul    155

Propunere de regulament

Articolul 18 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  activitățile comerciale ale navei în cauză sunt oprite timp de cel puțin 90 de zile consecutive; și

(a)  activitățile de pescuit ale navei în cauză sunt oprite timp de cel puțin 30 de zile consecutive.

Amendamentul    156

Propunere de regulament

Articolul 18 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  pierderile economice generate de încetarea activităților se ridică la peste 30 % din cifra de afaceri anuală a întreprinderii în cauză, calculată pe baza cifrei de afaceri medii a întreprinderii respective în ultimii trei ani calendaristici.

eliminat

Amendamentul    157

Propunere de regulament

Articolul 18 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  armatorilor navelor de pescuit care sunt înregistrate ca nave active și care au desfășurat activități de pescuit pe mare timp de cel puțin 120 de zile pe an în cursul ultimilor trei ani calendaristici anteriori anului în care a fost depusă cererea de sprijin; sau

(a)  armatorilor navelor de pescuit sau pescarilor care desfășoară activități de pescuit „în picioare”, care sunt înregistrați ca activi și care au desfășurat activități de pescuit timp de cel puțin 120 de zile pe parcursul ultimilor doi ani calendaristici anteriori anului în care a fost depusă cererea de sprijin; sau

Amendamentul    158

Propunere de regulament

Articolul 18 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  pescarilor care au lucrat pe mare timp de cel puțin 120 de zile pe an în cursul ultimilor trei ani calendaristici anteriori anului în care a fost depusă cererea de sprijin, la bordul unei nave de pescuit a Uniunii vizate de încetarea extraordinară a activităților.

(b)  pescarilor care au lucrat pe mare timp de cel puțin 120 de zile pe parcursul ultimilor doi ani calendaristici anteriori anului în care a fost depusă cererea de sprijin, la bordul unei nave de pescuit a Uniunii vizate de încetarea temporară a activităților.

Amendamentul    159

Propunere de regulament

Articolul 18 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5.  Toate activitățile de pescuit desfășurate de navele și pescarii în cauză se suspendă efectiv în cursul perioadei vizate de încetarea activităților. Autoritatea competentă se asigură că nava de pescuit în cauză a încetat orice activități de pescuit în perioada vizată de încetarea extraordinară și că se evită orice supracompensare care rezultă din utilizarea navei în alte scopuri.

5.  Toate activitățile de pescuit desfășurate de navele și pescarii în cauză se suspendă efectiv în cursul perioadei vizate de încetarea activităților. Autoritatea competentă se asigură că nava de pescuit în cauză a încetat orice activități de pescuit în perioada vizată de încetarea temporară și că se evită orice supracompensare care rezultă din utilizarea navei în alte scopuri.

Amendamentul    160

Propunere de regulament

Articolul 19 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  achiziționarea și instalarea la bordul navelor a componentelor necesare pentru sistemele obligatorii de urmărire a navelor și de raportare electronică utilizate în scopuri de control, numai în cazul navelor de pescuit costier mic;

(a)  achiziționarea, instalarea și gestionarea la bordul navelor a componentelor necesare pentru sistemele de urmărire a navelor și de raportare electronică utilizate în scopuri de control și inspecție, numai în cazul navelor de pescuit cu o lungime totală mai mică de 12 metri;

Amendamentul    161

Propunere de regulament

Articolul 19 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  achiziționarea și instalarea la bordul navelor a componentelor necesare pentru sistemele obligatorii de monitorizare electronică la distanță utilizate pentru controlul punerii în aplicare a obligației de debarcare prevăzute la articolul 15 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013;

(b)  achiziționarea și instalarea la bordul navelor a componentelor necesare pentru sistemele de monitorizare electronică la distanță utilizate pentru controlul punerii în aplicare a obligației de debarcare prevăzute la articolul 15 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013;

Justificare

Sprijinul nu ar trebui să depindă de faptul că măsura este sau nu obligatorie.

Amendamentul    162

Propunere de regulament

Articolul 19 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  achiziționarea și instalarea la bordul navelor a dispozitivelor pentru măsurarea și înregistrarea continuă obligatorie a puterii sistemului de propulsie marină.

(c)  achiziționarea și instalarea la bordul navelor a dispozitivelor pentru măsurarea și înregistrarea continuă a puterii sistemului de propulsie marină.

Justificare

Sprijinul nu ar trebui să depindă de faptul că măsura este sau nu obligatorie.

Amendamentul    163

Propunere de regulament

Articolul 20 – titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Colectarea și prelucrarea datelor pentru gestionarea activităților pescărești și în scopuri științifice

Colectarea, prelucrarea și diseminarea datelor pentru gestionarea activităților pescărești și de acvacultură și în scopuri științifice

Amendamentul    164

Propunere de regulament

Articolul 20 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  FEAMAP poate sprijini colectarea, gestionarea și utilizarea datelor pentru gestionarea activităților pescărești și în scopuri științifice, astfel cum se prevede la articolul 25 alineatele (1) și (2) și la articolul 27 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 și se menționează în Regulamentul (UE) nr. 2017/1004, pe baza programelor naționale de activitate menționate la articolul 6 din Regulamentul (UE) nr. 2017/1004.

1.  FEAMAP poate sprijini colectarea, gestionarea, prelucrarea, utilizarea și diseminarea datelor pentru gestionarea activităților pescărești și de acvacultură și în scopuri științifice, inclusiv a datelor privind activitățile pescărești recreative, astfel cum se prevede la articolul 25 alineatele (1) și (2) și la articolul 27 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 și se menționează în Regulamentul (UE) 2017/1004, pe baza programelor naționale de activitate menționate la articolul 6 din Regulamentul (UE) 2017/1004.

Amendamentul    165

Propunere de regulament

Articolul 21

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 21

Articolul 29 litera (e)

Compensații pentru costurile suplimentare în regiunile ultraperiferice pentru produsele pescărești și de acvacultură

Compensații pentru costurile suplimentare

1.  FEAMAP poate sprijini compensarea costurilor suplimentare suportate de beneficiarii implicați în pescuitul, creșterea în ferme, prelucrarea și comercializarea anumitor produse pescărești și de acvacultură care provin din regiunile ultraperiferice menționate la articolul 6 alineatul (2).

1.  FEAMAP poate sprijini compensarea costurilor suplimentare suportate de beneficiarii implicați în pescuitul, creșterea în ferme, prelucrarea și comercializarea anumitor produse pescărești și de acvacultură care provin din regiunile ultraperiferice menționate la articolul 29b alineatul (1).

 

1a.   Compensarea este proporțională cu costurile suplimentare pe care urmărește să le contrabalanseze. Nivelul compensării cu privire la costurile suplimentare este justificat în mod corespunzător în planul de compensare. Totuși, compensarea nu depășește în niciun caz 100 % din cheltuielile suportate.

2.  Fiecare stat membru vizat stabilește, în conformitate cu criteriile stabilite în conformitate cu alineatul (7), pentru regiunile menționate la alineatul (1), lista produselor pescărești și de acvacultură, precum și cantitatea din produsele respective eligibilă pentru compensații.

2.  Fiecare stat membru vizat stabilește, în conformitate cu criteriile stabilite în conformitate cu alineatul (7), pentru regiunile menționate la alineatul (1), lista produselor pescărești și de acvacultură, precum și cantitatea din produsele respective eligibilă pentru compensații.

3.  La momentul stabilirii listei și a cantităților menționate la alineatul (2), statele membre iau în calcul toți factorii relevanți, în special necesitatea de a asigura compatibilitatea compensațiilor cu normele PCSP.

3.  La momentul stabilirii listei și a cantităților menționate la alineatul (2), statele membre iau în calcul toți factorii relevanți, în special necesitatea de a asigura compatibilitatea compensațiilor cu normele PCSP.

4.  Nu se acordă compensații pentru produsele pescărești și de acvacultură:

4.  Nu se acordă compensații pentru produsele pescărești și de acvacultură:

(a)  capturate de nave ale unor țări terțe, cu excepția navelor de pescuit care arborează pavilionul Venezuelei și operează în apele Uniunii, în conformitate cu Decizia (UE) 2015/1565 a Consiliului31;

(a)  capturate de nave ale unor țări terțe, cu excepția navelor de pescuit care arborează pavilionul Venezuelei și operează în apele Uniunii, în conformitate cu Decizia (UE) 2015/1565 a Consiliului31;

(b)  capturate de nave de pescuit ale Uniunii care nu sunt înregistrate într-un port din una dintre regiunile menționate la alineatul (1);

(b)  capturate de nave de pescuit ale Uniunii care nu sunt înregistrate într-un port din una dintre regiunile menționate la alineatul (1);

 

(ba)  capturate de nave de pescuit ale Uniunii care sunt înregistrate într-un port dintr-una dintre regiunile menționate la alineatul (1), dar care nu își desfășoară activitatea în regiunea respectivă și nici nu sunt legate de acea regiune;

(c)  importate din țările terțe.

(c)  importate din țările terțe.

5.  Alineatul (4) litera (b) nu se aplică dacă capacitatea existentă a industriei de prelucrare din regiunea ultraperiferică în cauză depășește cantitatea materialului brut furnizat.

5.  Alineatul (4) litera (b) nu se aplică dacă capacitatea existentă a industriei de prelucrare din regiunea ultraperiferică în cauză depășește cantitatea materialului brut furnizat.

6.  Compensațiile plătite beneficiarilor care desfășoară activitățile menționate la alineatul (1) în regiunile ultraperiferice sau care dețin o navă înregistrată într-un port din aceste regiuni țin seama, pentru a evita supracompensarea, de:

6.  Compensațiile plătite beneficiarilor care desfășoară activitățile menționate la alineatul (1) în regiunile ultraperiferice sau care dețin o navă înregistrată într-un port din aceste regiuni și care își desfășoară activitatea acolo țin seama, pentru a evita supracompensarea, de:

(a)  costurile suplimentare generate de dezavantajele specifice ale regiunilor în cauză, pentru fiecare produs sau categorie de produse pescărești sau de acvacultură; și

(a)  costurile suplimentare generate de dezavantajele specifice ale regiunilor în cauză, pentru fiecare produs sau categorie de produse pescărești sau de acvacultură; și

(b)  orice alt tip de intervenție publică ce afectează nivelul costurilor suplimentare.

(b)  orice alt tip de intervenție publică ce afectează nivelul costurilor suplimentare.

7.  Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 52 prin care se stabilesc criteriile pentru calcularea costurilor suplimentare generate de dezavantajele specifice ale regiunilor în cauză.

7.  Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 52 prin care se stabilesc criteriile pentru calcularea costurilor suplimentare generate de dezavantajele specifice ale regiunilor în cauză și se aprobă cadrul metodologic pentru plata ajutorului compensatoriu.

__________________

__________________

31 Decizia (UE) 2012/2015 a Consiliului din 14 septembrie 2015 privind adoptarea, în numele Uniunii Europene, a declarației privind acordarea de posibilități de pescuit în apele UE navelor de pescuit aflate sub pavilionul Republicii Bolivariene a Venezuelei în zona economică exclusivă din largul coastei Guyanei Franceze (JO L 244, 14.9.2015, p. 55).

31 Decizia (UE) 2012/2015 a Consiliului din 14 septembrie 2015 privind adoptarea, în numele Uniunii Europene, a declarației privind acordarea de posibilități de pescuit în apele UE navelor de pescuit aflate sub pavilionul Republicii Bolivariene a Venezuelei în zona economică exclusivă din largul coastei Guyanei Franceze (JO L 244, 14.9.2015, p. 55).

(Articolul 21 se modifică și se introduce după articolul 29d)

Justificare

Această dispoziție este mutată la capitolul Va (nou) dedicat regiunilor ultraperiferice.

Amendamentul    166

Propunere de regulament

Articolul 22 – titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Protejarea și refacerea biodiversității și a ecosistemelor marine și costiere

Protejarea și refacerea biodiversității și a ecosistemelor marine, costiere și de apă dulce

Justificare

Acvacultura în ape dulci nu ar trebui omisă de măsurile și subvențiile de mediu.

Amendamentul    167

Propunere de regulament

Articolul 22 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  FEAMAP poate sprijini acțiuni pentru protejarea și refacerea biodiversității și a ecosistemelor marine și costiere, inclusiv în apele interioare.

1.  FEAMAPA poate sprijini acțiuni pentru protejarea și refacerea biodiversității și a ecosistemelor marine, costiere și de apă dulce, inclusiv în apele interioare. În acest scop, ar trebui încurajată cooperarea cu Agenția Spațială Europeană și cu programele europene de navigație prin satelit pentru a se colecta mai multe date privind situația poluării maritime și, în special, a deșeurilor de plastic din ape.

Amendamentul    168

Propunere de regulament

Articolul 22 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  compensații destinate pescarilor pentru colectarea uneltelor de pescuit pierdute și a altor deșeuri marine de pe mare;

(a)  compensații destinate pescarilor pentru colectarea uneltelor de pescuit pierdute și colectarea pasivă a deșeurilor marine de pe mare, inclusiv pentru colectarea algelor sargase în regiunile ultraperiferice afectate;

Amendamentul    169

Propunere de regulament

Articolul 22 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  investițiile în porturi pentru a oferi instalații de primire adecvate pentru uneltele de pescuit pierdute și deșeurile marine colectate de pe mare;

(b)  investițiile în porturi pentru a oferi instalații de primire, stocare și reciclare adecvate pentru uneltele de pescuit pierdute și deșeurile marine, precum și pentru capturile nedorite, astfel cum sunt menționate la articolul 15 din Regulamentul (UE) 1380/2013, colectate de pe mare;

Amendamentul    170

Propunere de regulament

Articolul 22 – alineatul 2 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ba)  protejarea uneltelor și a capturilor împotriva mamiferelor și păsărilor protejate prin Directiva 92/43/CEE sau Directiva 2009/147/CE, fără a submina selectivitatea uneltelor de pescuit;

Amendamentul    171

Propunere de regulament

Articolul 22 – alineatul 2 – litera bb (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(bb)  compensații pentru utilizarea unor unelte sustenabile de pescuit și de recoltare a crustaceelor și moluștelor;

Justificare

Această includere ar facilita un tratament preferențial pentru activitățile pescărești de mici dimensiuni vizând diverse specii, care utilizează unelte sustenabile, cu scopul de a moderniza uneltele și de a continua protejarea mediului marin.

Amendamentul    172

Propunere de regulament

Articolul 22 – alineatul 2 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ca)  măsuri pentru obținerea și menținerea unei stări ecologice bune a mediului din apele dulci;

Justificare

Acvacultura în ape dulci nu ar trebui omisă de măsurile și subvențiile de mediu.

Amendamentul    173

Propunere de regulament

Articolul 22 – alineatul 2 – litera cb (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(cb)  acțiuni de curățare, în special de materiale plastice, în zonele portuare, de coastă și de pescuit ale Uniunii;

Amendamentul    174

Propunere de regulament

Articolul 22 – alineatul 2 – litera f

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(f)  protecția speciilor din Directiva 92/43/CEE și Directiva 2009/147/CE, în conformitate cu cadrele de acțiune prioritară instituite în temeiul articolului 8 din Directiva 92/43/CEE.

(f)  protecția speciilor din Directiva 92/43/CEE și Directiva 2009/147/CE, în conformitate cu cadrele de acțiune prioritară instituite în temeiul articolului 8 din Directiva 92/43/CEE și protecția tuturor speciilor vizate de Convenția privind comerțul internațional cu specii ale faunei și florei sălbatice pe cale de dispariție (CITES) și/sau incluse pe lista roșie a Uniunii Internaționale pentru Conservarea Naturii (UICN);

Amendamentul    175

Propunere de regulament

Articolul 22 – alineatul 2 – litera fa (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(fa)  construirea, instalarea sau modernizarea unor dispozitive statice sau mobile destinate să protejeze și să amelioreze fauna și flora marină, inclusiv pregătirea și evaluarea științifică a acestora și, în cazul regiunilor ultraperiferice, dispozitive ancorate de concentrare a peștelui care contribuie la pescuitul sustenabil și selectiv;

Amendamentul    176

Propunere de regulament

Articolul 22 – alineatul 2 – litera fb (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(fb)  scheme pentru compensarea daunelor aduse capturilor de către mamifere și păsări protejate prin Directivele 92/43/CEE și 2009/147/CE;

Justificare

Se reiterează ceea ce s-a menționat deja în FEPAM 2014-2020 cu privire la compensarea daunelor aduse de către mamifere și păsări marine.

Amendamentul    177

Propunere de regulament

Articolul 22 – alineatul 2 – litera fc (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(fc)  contribuția la o mai bună gestionare sau conservare a resurselor biologice marine;

Justificare

Este important să se mențină sprijinul prevăzut în FEPAM 2014-2020 pentru operațiunile care contribuie la o mai bună gestionare și conservare a resurselor biologice marine, pentru proiecte care vizează habitatele costiere importante pentru resursele marine și zonele importante pentru reproducerea speciilor.

Amendamentul    178

Propunere de regulament

Articolul 22 – alineatul 2 – litera fd (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(fd)  sprijin pentru vânătoarea de protecție sau gestionarea speciilor sălbatice nocive care pun în pericol nivelurile sustenabile ale stocurilor de pește;

Amendamentul    179

Propunere de regulament

Articolul 22 – alineatul 2 – litera fe (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(fe)  refacerea directă a stocurilor ca o măsură de conservare într-un act legislativ al Uniunii;

Justificare

Lipsa de sprijin pentru repopulare, care crește în mod direct abundența stocurilor, reprezintă o adevărată amenințare pentru stocuri.

Amendamentul    180

Propunere de regulament

Articolul 22 – alineatul 2 – litera ff (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ff)  sprijin pentru colectarea și gestionarea datelor privind apariția unor specii alogene care pot avea efecte catastrofice asupra biodiversității;

Justificare

Informațiile legate de speciile alogene invazive care apar în apele marine va asigura protejarea biodiversității și va permite pregătirea unor acțiuni preventive adecvate. Pentru a proteja mediul marin și resursele marine vii de impactul speciilor alogene invazive, va fi important, de asemenea, să se acorde sprijin soluțiilor menite să combată aceste specii.

Amendamentul    181

Propunere de regulament

Articolul 22 – alineatul 2 – litera fg (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(fg)  formarea pescarilor, în special în ceea ce privește utilizarea de unelte și echipamente mai selective, pentru a crește gradul de conștientizare și pentru a reduce efectele pescuitului asupra mediului marin.

Justificare

Pentru a reduce efectele pescuitului asupra mediului marin, FEAMAP ar trebui să finanțeze acțiuni de formare a pescarilor, în special în ceea ce privește utilizarea de unelte și echipamente mai selective.

Amendamentul    182

Propunere de regulament

Articolul 22 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2a.  FEAMAP poate acorda finanțare pentru compensațiile și investițiile menționate la articolul 22 alineatul (2) literele (a) și (b), în proporție de 100 %.

Justificare

Colectarea uneltelor de pescuit pierdute și a deșeurilor marine nu generează venituri, ci doar costuri pentru pescari. Pescarii care colectează unelte de pescuit pierdute și deșeuri marine trebuie, prin urmare, să beneficieze de sprijin în proporție de 100 % din partea FEAMAP.

Amendamentul    183

Propunere de regulament

Articolul 22 – alineatul 2 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2b.  La alineatul (2) literele (e) și (f) sunt incluse acțiunile corespunzătoare întreprinse de fermele piscicole și de producătorii piscicoli.

Amendamentul    184

Propunere de regulament

Articolul 22 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 22a

 

Cercetarea științifică și colectarea datelor privind impactul păsărilor migratoare

 

1.  Pe baza planurilor strategice naționale multianuale, FEAMAP poate sprijini instituirea unor proiecte naționale sau transfrontaliere de cercetare științifică și colectare a datelor, în vederea unei mai bune înțelegeri a impactului păsărilor migratoare asupra sectorului acvaculturii și a altor stocuri de pește relevante din Uniune. Aceste proiecte ar trebui să își publice rezultatele din timp și să prezinte recomandări cu privire la o mai bună gestionare.

 

2.  Pentru a fi eligibil, un proiect național de cercetare științifică și de colectare a datelor include cel puțin un institut național sau de la nivelul Uniunii recunoscut.

 

3.  Pentru a fi eligibil, un proiect transfrontalier de cercetare științifică și de colectare a datelor include cel puțin un institut din cel puțin două state membre diferite.

Amendamentul    185

Propunere de regulament

Articolul 22 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 22b

 

Inovări

 

1.  Pentru a încuraja inovarea în sectorul pescăresc, FEAMAP poate sprijini proiecte care vizează dezvoltarea sau introducerea unor produse și echipamente noi sau îmbunătățite în mod semnificativ, a unor procese și tehnici noi sau îmbunătățite, a unor sisteme de gestionare și de organizare noi sau îmbunătățite, inclusiv în ceea ce privește prelucrarea și comercializarea, eliminarea treptată a capturilor redate în mediul natural și a capturilor accidentale, introducerea unor cunoștințe tehnice sau organizaționale noi, reducerea impactului activităților de pescuit asupra mediului, inclusiv îmbunătățirea tehnicilor de pescuit și a selectivității uneltelor de pescuit, sau utilizarea mai sustenabilă a resurselor marine vii și coexistența cu prădătorii protejați.

 

2.  Operațiunile finanțate în temeiul prezentului articol sunt inițiate de antreprenori individuali sau de organizații de producători și de asociații ale acestora.

 

3.  Rezultatele operațiunilor finanțate în temeiul prezentului articol sunt publicate de către statul membru.

Justificare

Având în vedere că unele fenomene negative care sunt observate în prezent în ecosistemul marin sunt cauzate cel mai probabil de interacțiunea dintre activitățile pescărești și mediul marin, este imperativ să se identifice rapid soluții care să reducă impactul negativ al activităților pescărești asupra ecosistemelor. Una dintre oportunitățile de a limita impactul negativ al pescuitului asupra ecosistemului marin poate să fie și identificarea posibilității de a utiliza echipamente și unelte de pescuit cu impact redus asupra mediului marin.

Amendamentul    186

Propunere de regulament

Titlul 2 – capitolul 2 a (nou) – Prioritatea 1 a (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

CAPITOLUL IIA

 

Prioritatea 1a: Promovarea acvaculturii sustenabile

Justificare

Articolul 23 modificat face parte din noul capitol IIa.

Amendamentul    187

Propunere de regulament

Articolul 23 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  FEAMAP poate sprijini promovarea unei acvaculturi sustenabile, astfel cum se prevede la articolul 34 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013. FEAMAP poate, de asemenea, să sprijine sănătatea și bunăstarea animalelor în acvacultură în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 2016/429 al Parlamentului European și al Consiliului32 și Regulamentul (UE) nr. 652/2014 al Parlamentului European și al Consiliului33.

1.  FEAMAP poate sprijini promovarea unei acvaculturi sustenabile (în ape marine și în ape dulci, inclusiv a unei acvaculturi cu sisteme de izolare închise și de recirculare a apei), astfel cum se prevede la articolul 34 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013, precum și creșterea producției din acvacultură, ținând seama de capacitatea de rezistență ecologică. FEAMAP poate, de asemenea, să sprijine sănătatea și bunăstarea animalelor în acvacultură în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 2016/429 al Parlamentului European și al Consiliului32 și Regulamentul (UE) nr. 652/2014 al Parlamentului European și al Consiliului33.

__________________

__________________

32 Regulamentul (UE) nr. 2016/429 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 martie 2016 privind bolile transmisibile ale animalelor și de modificare și de abrogare a anumitor acte din domeniul sănătății animalelor („Legea privind sănătatea animală”) (JO L 84, 31.3.2016, p. 1).

32 Regulamentul (UE) nr. 2016/429 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 martie 2016 privind bolile transmisibile ale animalelor și de modificare și de abrogare a anumitor acte din domeniul sănătății animalelor („Legea privind sănătatea animală”) (JO L 84, 31.3.2016, p. 1).

33 Regulamentul (UE) nr. 652/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 mai 2014 de stabilire a unor dispoziții pentru gestionarea cheltuielilor privind lanțul alimentar, sănătatea și bunăstarea animalelor, precum și sănătatea plantelor și materialul de reproducere a plantelor, de modificare a Directivelor 98/56/CE, 2000/29/CE și 2008/90/CE ale Consiliului, a Regulamentelor (CE) nr. 178/2002, (CE) nr. 882/2004 și (CE) nr. 396/2005 ale Parlamentului European și ale Consiliului, a Directivei 2009/128/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Deciziilor 66/399/CEE, 76/894/CEE și 2009/470/CE ale Consiliului (OJ L 189, 27.6.2014, p. 1).

33 Regulamentul (UE) nr. 652/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 mai 2014 de stabilire a unor dispoziții pentru gestionarea cheltuielilor privind lanțul alimentar, sănătatea și bunăstarea animalelor, precum și sănătatea plantelor și materialul de reproducere a plantelor, de modificare a Directivelor 98/56/CE, 2000/29/CE și 2008/90/CE ale Consiliului, a Regulamentelor (CE) nr. 178/2002, (CE) nr. 882/2004 și (CE) nr. 396/2005 ale Parlamentului European și ale Consiliului, a Directivei 2009/128/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Deciziilor 66/399/CEE, 76/894/CEE și 2009/470/CE ale Consiliului (JO L 189, 27.6.2014, p. 1).

Amendamentul    188

Propunere de regulament

Articolul 23 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Investițiile productive în acvacultură prevăzute la prezentul articol pot fi sprijinite doar prin intermediul instrumentelor financiare prevăzute la articolul 52 din Regulamentul (UE) nr. [Regulamentul de stabilire a unor dispoziții comune] și prin InvestEU, în conformitate cu articolul 10 din respectivul regulament.

3.  Investițiile în acvacultură prevăzute la prezentul articol pot fi sprijinite prin intermediul granturilor, în conformitate cu articolul 48 alineatul (1) din Regulamentul (UE) [Regulamentul de stabilire a unor dispoziții comune] și, preferabil, prin intermediul instrumentelor financiare prevăzute la articolul 52 din Regulamentul (UE) nr. [Regulamentul de stabilire a unor dispoziții comune] și prin InvestEU, în conformitate cu articolul 10 din respectivul regulament.

Amendamentul    189

Propunere de regulament

Articolul 23 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 23a

 

Rețeaua de informații statistice privind acvacultura

 

1.  FEAMAP poate sprijini colectarea, gestionarea și utilizarea datelor pentru gestionarea acvaculturii, astfel cum se prevede la articolul 34 alineatul (1) literele (a) și (e), la articolul 34 alineatul (5) și la articolul 35 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013, pentru instituirea Rețelei de informații statistice privind acvacultura (ASIN-RISA) și a planurilor de activitate naționale pentru implementarea acesteia.

 

2.  Prin derogare de la articolul 2, sprijinul menționat la alineatul (1) de la prezentul articol poate fi acordat și pentru operațiuni desfășurate în afara teritoriului Uniunii.

 

3.  Comisia poate adopta acte de punere în aplicare care prevăd norme privind procedurile, formatul și calendarele pentru crearea rețelei ASIN-RISA menționate la alineatul (1). Actele de punere în aplicare respective se adoptă în conformitate cu procedura de consultare menționată la articolul 53 alineatul (2).

 

4.  Comisia poate adopta acte de punere în aplicare de aprobare sau de modificare a programelor de activitate naționale menționate la alineatul (1) până la data de 31 decembrie a anului precedent anului începând cu care urmează să se aplice programul de activitate. Actele de punere în aplicare respective se adoptă în conformitate cu procedura de consultare menționată la articolul 53 alineatul (2).

Justificare

Colectarea, gestionarea și utilizarea datelor sunt esențiale pentru gestionarea acvaculturii și ar trebui să fie sprijinite de către FEAMAP.

Amendamentul    190

Propunere de regulament

Capitolul III – Prioritatea 2 – titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Prioritatea 2: Contribuția la securitatea alimentară în Uniune prin intermediul unei acvaculturi și al unor piețe competitive și sustenabile

Prioritatea 2: Promovarea unor piețe din sectorul produselor pescărești și de acvacultură și a unor sectoare de prelucrare competitive și sustenabile, care contribuie la securitatea alimentară în Uniune

Justificare

Se adaugă o prioritate privind acvacultura, pentru mai multă claritate. Prin urmare, titlul acestei priorități trebuie adaptat.

Amendamentul    191

Propunere de regulament

Articolul 24 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

FEAMAP poate sprijini acțiuni care contribuie la realizarea obiectivelor organizării comune a piețelor în sectorul produselor pescărești și de acvacultură, prevăzută la articolul 35 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 și menționată în Regulamentul (UE) nr. 1379/2013. El poate să sprijine și acțiuni de promovare a comercializării, a calității și a valorii adăugate a produselor pescărești și de acvacultură.

FEAMAP poate sprijini acțiuni care contribuie la realizarea obiectivelor organizării comune a piețelor în sectorul produselor pescărești și de acvacultură, prevăzută la articolul 35 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 și menționată în Regulamentul (UE) nr. 1379/2013. El poate să sprijine și investiții tangibile și acțiuni de promovare a comercializării, a calității și a valorii adăugate a produselor pescărești și de acvacultură sustenabilă.

Amendamentul    192

Propunere de regulament

Articolul 24 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1a.  În ceea ce privește pregătirea și punerea în aplicare a planurilor de producție și de comercializare menționate la articolul 28 din Regulamentul (UE) nr. 1379/2013, statul membru în cauză poate acorda un avans de 50 % din sprijinul financiar după aprobarea planului de producție și de comercializare, în conformitate cu articolul 28 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 1379/2013.

Justificare

Această dispoziție este inclusă în actualul Regulament privind FEPAM (articolul 66). Este important să se mențină norme comune pentru punerea sa în aplicare, pentru a se evita denaturarea concurenței între statele membre.

Amendamentul    193

Propunere de regulament

Articolul 24 – alineatul 1 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1b.  Sprijinul acordat anual pe organizație de producători în temeiul prezentului articol nu depășește 3 % din valoarea medie anuală a producției introduse pe piață de această organizație de producători pe parcursul celor trei ani calendaristici precedenți sau a producției introduse pe piață de membrii organizației respective în aceeași perioadă. În ceea ce privește organizațiile de producători nou recunoscute, acest sprijin nu depășește 3 % din valoarea medie anuală a producției introduse pe piață de membrii acestei organizații pe parcursul celor trei ani calendaristici precedenți.

Amendamentul    194

Propunere de regulament

Articolul 24 – alineatul 1 c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1c.  Sprijinul menționat la alineatul (2) se acordă numai organizațiilor de producători și asociațiilor de organizații de producători.

Justificare

Această dispoziție este inclusă în actualul Regulament privind FEPAM (articolul 66). Este important să se mențină norme comune pentru punerea sa în aplicare, pentru a se evita denaturarea concurenței între statele membre.

Amendamentul    195

Propunere de regulament

Articolul 25 – titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Prelucrarea produselor pescărești și de acvacultură

Prelucrarea și depozitarea produselor pescărești și de acvacultură

Amendamentul    196

Propunere de regulament

Articolul 25 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  FEAMAP poate sprijini investițiile în prelucrarea și comercializarea produselor pescărești și de acvacultură. Acest sprijin contribuie la realizarea obiectivelor organizării comune a piețelor în sectorul produselor pescărești și de acvacultură, prevăzută la articolul 35 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 și menționată în Regulamentul (UE) nr. 1379/2013.

1.  FEAMAP poate sprijini investițiile în prelucrarea și depozitarea produselor pescărești și de acvacultură. Acest sprijin contribuie la realizarea obiectivelor organizării comune a piețelor în sectorul produselor pescărești și de acvacultură, prevăzută la articolul 35 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 și menționată în Regulamentul (UE) nr. 1379/2013.

Amendamentul    197

Propunere de regulament

Articolul 25 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1a.  De asemenea, FEAMAP poate sprijini investițiile pentru inovare în domeniul prelucrării produselor pescărești și de acvacultură, precum și pentru promovarea parteneriatului dintre organizațiile de producători și entitățile științifice.

Justificare

Este necesară inovarea reală în domeniul prelucrării produselor pescărești și de acvacultură, de exemplu, în vederea turismului digital și a turismului piscicol, iar acest obiectiv nu este menționat expres la articolul 35 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013.

Amendamentul    198

Propunere de regulament

Articolul 25 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Sprijinul prevăzut la prezentul articol se acordă doar prin intermediul instrumentelor financiare prevăzute la articolul 52 din Regulamentul (UE) nr. [Regulamentul de stabilire a unor dispoziții comune] și prin InvestEU, în conformitate cu articolul 10 din respectivul regulament.

2.  Sprijinul prevăzut la prezentul articol se acordă prin intermediul granturilor și al instrumentelor financiare prevăzute la articolul 52 din Regulamentul (UE) nr. [Regulamentul de stabilire a unor dispoziții comune] și prin InvestEU, în conformitate cu articolul 10 din respectivul regulament.

Amendamentul    199

Propunere de regulament

Articolul 25 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2a.  Dezvoltarea unităților de prelucrare a produselor pescărești și de acvacultură poate fi sprijinită de statele membre prin implicarea altor resurse din fondurile structurale.

Amendamentul    200

Propunere de regulament

Articolul 25 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 25a

 

Ajutorul pentru depozitare

 

1.  FEAMAP poate sprijini compensațiile pentru organizațiile de producători și asociațiile de organizații de producători recunoscute care depozitează produsele pescărești enumerate în anexa II la Regulamentul (UE) nr. 1379/2013, cu condiția ca produsele respective să fie depozitate în conformitate cu articolele 30 și 31 din regulamentul respectiv și cu respectarea următoarelor condiții:

 

(a)  cuantumul ajutorului pentru depozitare nu depășește suma costurilor tehnice și financiare ale acțiunilor necesare pentru stabilizarea și depozitarea produselor în cauză;

 

(b)  cantitățile eligibile pentru ajutorul pentru depozitare nu depășesc 15 % din cantitățile anuale ale produselor în cauză scoase la vânzare de organizația de producători;

 

(c)  sprijinul financiar anual nu depășește 2 % din valoarea medie anuală a producției introduse pe piață de membrii organizației de producători în perioada 2016-2018. În sensul prezentei litere, în cazul în care un membru al organizației de producători nu a introdus pe piață nicio producție în perioada 2016–2018, se ia în considerare valoarea medie anuală a producției introduse pe piață în primii trei ani de producție ai membrului respectiv.

 

2.  Sprijinul menționat la alineatul (1) se acordă numai după ce produsele sunt eliberate pentru consum uman.

 

3.  Statele membre fixează suma costurilor tehnice și financiare aplicabile pe teritoriile lor, după cum urmează:

 

(a)  costurile tehnice se calculează anual pe baza costurilor directe legate de acțiunile necesare pentru stabilizarea și depozitarea produselor în cauză;

 

(b)  costurile financiare se calculează anual pe baza ratei dobânzii stabilite anual în fiecare stat membru; aceste costuri tehnice și financiare sunt puse la dispoziția publicului.

 

4.  Statele membre efectuează controale pentru a se asigura că produsele care beneficiază de ajutorul pentru depozitare îndeplinesc condițiile prevăzute la prezentul articol. În scopul acestor controale, beneficiarii ajutorului pentru depozitare țin o contabilitate a stocurilor pentru fiecare categorie de produse care sunt depozitate și reintroduse ulterior pe piață pentru consumul uman.

Justificare

Pescuitul este o activitate sezonieră, iar randamentul său poate fi incert; uneori, depășește nevoile pieței. Prin urmare, este necesar ca operatorii să poată gestiona excedentele de producție prin stocarea unei părți a producției înainte de a o pune înapoi la vânzare atunci când scad capturile. În acest scop, FEAMAP trebuie să continue să sprijine organizațiile de producători care au nevoie de un mecanism de depozitare temporară pentru produsele pescărești destinate consumului uman.

Amendamentul    201

Propunere de regulament

Titlul 2 – capitolul 4 – titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Prioritatea 3: Facilitarea dezvoltării unei economii albastre sustenabile și stimularea prosperității comunităților costiere

Prioritatea 3: Facilitarea unei economii albastre sustenabile în limite ecologice și stimularea prosperității comunităților costiere, insulare și de țărm

Amendamentul    202

Propunere de regulament

Articolul 26 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  FEAMAP poate sprijini dezvoltarea durabilă a economiilor și a comunităților locale printr-o dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității, prevăzută la articolul 25 din Regulamentul (UE) nr. [Regulamentul de stabilire a unor dispoziții comune].

1.  FEAMAP poate sprijini condițiile favorabile necesare unei economii albastre sustenabile și bunăstării comunităților locale printr-o dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității, prevăzută la articolul 25 din Regulamentul (UE) nr. [Regulamentul de stabilire a unor dispoziții comune].

Justificare

Economia albastră sustenabilă presupune că toate activitățile economice, sociale și din domeniul mediului fac parte integrantă din ecosistemul marin și, de aceea, este necesară menținerea unui echilibru între îmbunătățirea condițiilor de viață și a bunăstării comunităților locale costiere și protejarea ecosistemelor marine. O economie albastră sustenabilă va crea o valoare economică a mediului marin numai dacă poate fi realizată astfel încât să conserve și să protejeze resursele și ecosistemele marine.

Amendamentul    203

Propunere de regulament

Articolul 26 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  În sensul sprijinului acordat de FEAMAP, strategiile de dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității, menționate la articolul 26 din Regulamentul (UE) nr. [Regulamentul de stabilire a unor dispoziții comune], garantează că comunitățile locale exploatează mai bine și beneficiază mai mult de oportunitățile oferite de economia albastră sustenabilă, valorificând și consolidând resursele de mediu, culturale, sociale și umane.

2.  În sensul sprijinului acordat de FEAMAP, strategiile de dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității, menționate la articolul 26 din Regulamentul (UE) nr. [Regulamentul de stabilire a unor dispoziții comune], garantează că comunitățile locale exploatează mai bine și beneficiază mai mult de oportunitățile oferite de o economie albastră sustenabilă în limite ecologice, valorificând și consolidând resursele de mediu, culturale, sociale și umane.

Amendamentul    204

Propunere de regulament

Articolul 26 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2a.  Strategiile sunt coerente cu oportunitățile și nevoile identificate în zona relevantă și cu prioritățile Uniunii prevăzute la articolul 4. Strategiile pot varia de la cele axate pe activitățile pescărești la strategiile mai ample, menite să diversifice zonele pescărești. Strategiile reprezintă mai mult decât o simplă culegere de operațiuni sau juxtapunerea măsurilor sectoriale.

Justificare

Pot exista diverse strategii. Strategiile au un domeniu de aplicare mai larg în comparație cu un simplu set de operațiuni sau o combinație de măsuri sectoriale. Adăugarea acestei dispoziții va permite dezvoltarea și punerea în aplicare a unor strategii de dezvoltare locală cofinanțate doar de FEAMAP, pe lângă cele finanțate de mai multe fonduri, după caz. În cazul Priorității 3, nu poate exista o flexibilitate a măsurilor ca urmare a modificărilor introduse în proiectul de regulament privind dispozițiile comune. Continuarea acestui proces în Regulamentul privind FEAMAP va permite evoluția acestuia în direcția adecvată.

Amendamentul    205

Propunere de regulament

Articolul 26 – alineatul 2 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2b.  Pentru a permite dezvoltarea unei economii albastre sustenabile și obținerea unei valori adăugate în zonele costiere, acțiunile întreprinse în acest sector ar trebui să fie în concordanță cu strategiile de dezvoltare regională.

Amendamentul    206

Propunere de regulament

Articolul 26 – alineatul 2 c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2c.  Statele membre pun în aplicare sistemul de gestionare în comun pentru a se a sigura că sunt îndeplinite obiectivele prevăzute în prezentul regulament, luând în considerare realitățile locale în domeniul pescuitului.

Amendamentul    207

Propunere de regulament

Articolul 27 – titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Cunoașterea mediului marin

Cunoașterea mediului marin și de apă dulce

Justificare

Este necesar să se lărgească colectarea de date și la apele dulci.

Amendamentul    208

Propunere de regulament

Articolul 27 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

FEAMAP poate sprijini colectarea, gestionarea și utilizarea datelor în vederea îmbunătățirii cunoștințelor privind starea mediului marin, în vederea:

FEAMAPA poate sprijini și colectarea, gestionarea, analiza, prelucrarea și utilizarea datelor în vederea îmbunătățirii cunoștințelor privind starea mediului marin și de apă dulce, activitățile pescărești recreative și sectorul activităților pescărești recreative, în vederea:

Amendamentul    209

Propunere de regulament

Articolul 27 – paragraful 1 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(aa)  îndeplinirii cerințelor privind colectarea de date în temeiul Regulamentului (CE) nr. 665/2008 al Comisiei1a, al Deciziei 2010/93/UE a Comisiei1b, al Deciziei de punere în aplicare (UE) 2016/1251 a Comisiei1c și al Regulamentului-cadru privind colectarea datelor;

 

____________________

 

1a Regulamentul (CE) nr. 665/2008 al Comisiei din 14 iulie 2008 de stabilire a normelor detaliate de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 199/2008 al Consiliului privind instituirea unui cadru comunitar pentru colectarea, gestionarea și utilizarea datelor din sectorul pescuitului și sprijinirea consultanței științifice cu privire la politica comună în domeniul pescuitului (JO L 186, 15.7.2008, p. 3).

 

1b Decizia 2010/93/UE a Comisiei din 18 decembrie 2009 de adoptare a unui program comunitar multianual pentru colectarea, gestionarea și utilizarea datelor din sectorul pescuitului pentru perioada 2011-2013 [notificată cu numărul C(2009) 10121] (JO L 41, 16.2.2010, p. 8).

 

1c Decizia de punere în aplicare (UE) 2016/1251 a Comisiei din 12 iulie 2016 de adoptare a unui program multianual al Uniunii pentru colectarea, gestionarea și utilizarea datelor din sectoarele pescuitului și acvaculturii pentru perioada 2017-2019 (JO L 207, 1.8.2016, p. 113).

Amendamentul    210

Propunere de regulament

Articolul 27 – paragraful 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ba)  îndeplinirii cerințelor privind colectarea de date în temeiul Regulamentului privind PCSP;

Amendamentul    211

Propunere de regulament

Articolul 27 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  îmbunătățirii calității datelor și a schimburilor prin intermediul rețelei europene de observare și date privind mediul marin (EMODnet).

(c)  îmbunătățirii calității datelor și a schimburilor prin intermediul rețelei europene de observare și date privind mediul marin (EMODnet), precum și în alte rețele de date care se referă la apele dulci;

Justificare

Este necesar să se lărgească colectarea de date și la apele dulci.

Amendamentul    212

Propunere de regulament

Articolul 27 – paragraful 1 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ca)  creșterii volumului de date fiabile disponibile privind capturile rezultate din pescuitul recreativ;

Amendamentul    213

Propunere de regulament

Articolul 27 – paragraful 1 – litera cb (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(cb)  investițiilor în analiza și observarea poluării marine, în special în ceea ce privește materialele plastice, pentru a colecta mai multe date în acest sens;

Amendamentul    214

Propunere de regulament

Articolul 27 – paragraful 1 – litera cc (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(cc)  îmbunătățirii nivelului de cunoștințe referitoare la deșeurile marine din plastic și concentrațiile acestora.

Amendamentul    215

Propunere de regulament

Articolul 28 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2a.  În conformitate cu obiectivul de a asigura mări și oceane protejate, sigure, curate și gestionate într-o manieră sustenabilă, FEAMAP contribuie la îndeplinirea obiectivului de dezvoltare durabilă nr. 14 al Agendei 2030 a Organizației Națiunilor Unite pentru dezvoltare durabilă.

Amendamentul    216

Propunere de regulament

Articolul 29 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Sprijinul pentru acțiunile menționate la alineatul (1) poate să contribuie, de asemenea, la dezvoltarea și punerea în aplicare a unui sistem al Uniunii de control privind sectorul pescăresc în condițiile stabilite la articolul 19.

2.  Sprijinul pentru acțiunile menționate la alineatul (1) poate să contribuie, de asemenea, la dezvoltarea și punerea în aplicare a unui sistem al Uniunii de control și inspecție privind sectorul pescăresc în condițiile stabilite la articolul 19.

Amendamentul    217

Propunere de regulament

Articolul 29 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 29a

 

Protejarea naturii și a speciilor

 

FEAMAP sprijină măsurile de protecție a naturii luate în temeiul Cartei mondiale a naturii adoptate de ONU, în special în temeiul articolelor 21, 22, 23 și 24.

 

FEAMAP sprijină, totodată, cooperarea și coordonarea voluntară, cu și între forurile, organizațiile, organismele și instituțiile internaționale, pentru a pune în comun mijloace de combatere a pescuitului INN, a braconajului speciilor marine și a masacrării speciilor considerate „prădătoare” pentru stocurile de pește.

Amendamentul    218

Propunere de regulament

Titlul 2 – capitolul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Capitolul Va (nou) Regiunile ultraperiferice

Amendamentul    219

Propunere de regulament

Articolul 29 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 29b

 

Resursele bugetare în gestiune partajată

 

1.  Pentru operațiunile din regiunile ultraperiferice, fiecare stat membru vizat atribuie, în limitele sprijinului financiar pe care i-l acordă Uniunea stabilit în anexa V, cel puțin1a:

 

(a)  114 000 000 EUR în prețuri constante din 2018 (adică 128 566 000 EUR în prețuri curente) pentru Insulele Azore și Madeira;

 

(b)  91 700 000 EUR în prețuri constante din 2018 (adică 103 357 000 EUR în prețuri curente) pentru Insulele Canare;

 

(c)  146 500 000 EUR în prețuri constante din 2018 (adică 165 119 000 EUR în prețuri curente) pentru Guadelupa, Guyana Franceză, Martinica, Mayotte, Réunion și Saint-Martin.

 

2.  Fiecare stat membru stabilește partea din pachetele financiare prevăzute la alineatul (1) care este destinată compensării menționate la articolul 29d.

 

3.  Prin derogare de la articolul 9 alineatul (8) din prezentul regulament și de la articolul 19 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. .../... [Regulamentul de stabilire a unor dispoziții comune] și pentru a ține seama de evoluția condițiilor, statele membre pot ajusta anual lista și cantitățile produselor pescărești eligibile, precum și nivelul compensației menționate la articolul 29d, cu condiția ca sumele menționate la alineatele (1) și (2) de la prezentul articol să fie respectate. Aceste ajustări sunt posibile numai în măsura în care se efectuează o creștere sau reducere corespunzătoare a planurilor de compensare ale unei alte regiuni a aceluiași stat membru. Statul membru informează Comisia în avans cu privire la aceste ajustări.

 

____________________

 

1a Aceste cifre vor trebui adaptate în conformitate cu cifrele convenite de la articolul 5 alineatul (1).

(Textul articolului 6)

Amendamentul    220

Propunere de regulament

Articolul 29 c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 29c

 

Planul de acțiune

 

1.  Statele membre în cauză pregătesc în cadrul programului lor un plan de acțiune pentru fiecare dintre regiunilor lor ultraperiferice menționate la articolul 6 alineatul (2), conținând:

 

(a)  o strategie pentru exploatarea sustenabilă a resurselor pescărești și dezvoltarea sectoarelor economiei albastre sustenabile;

 

(b)  o descriere a principalelor acțiuni avute în vedere și a mijloacelor financiare corespunzătoare, inclusiv:

 

i  sprijinul structural pentru sectorul pescăresc și al acvaculturii, în temeiul titlului II;

 

ii  compensația pentru costurile suplimentare menționate la articolul 29d, inclusiv lista și cantitățile produselor pescărești și de acvacultură și nivelul compensației;

 

iii  orice alte investiții în economia albastră sustenabilă necesare pentru a realiza o dezvoltare sustenabilă a regiunilor de coastă.

(Textul articolului 9)

Amendamentul    221

Propunere de regulament

Articolul 29 d (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 29d

 

Reînnoirea flotelor de pescuit costier la scară mică și măsurile conexe

 

1.  În pofida articolului 13 literele (a) și (b) și a articolului 16, FEAMAP poate sprijini, în regiunile ultraperiferice:

 

(a)  reînnoirea flotelor de pescuit costier la scară mică, inclusiv construirea și achiziționarea de noi ambarcațiuni, pentru solicitanții care, la data solicitării ajutorului, își au locul principal de înregistrare în regiunea ultraperiferică în care va fi înmatriculată noua ambarcațiune, care își debarcă toate capturile în porturi din regiunile ultraperiferice, astfel încât să îmbunătățească siguranța umană, să respecte normele Uniunii și normele naționale privind igiena, sănătatea și condițiile de muncă la bord, să combată pescuitul INN și să ajungă la o mai mare eficiență ecologică. Ambarcațiunea achiziționată pe baza acestui ajutor rămâne înregistrată în regiunea ultraperiferică pentru o perioadă de cel puțin 15 ani de la data acordării ajutorului. Dacă nu se respectă această condiție, ajutorul este rambursat sub forma unei sume proporționale cu natura, gravitatea, durata și repetarea încălcării. Reînnoirea flotei de pescuit rămâne în limitele plafoanelor autorizate ale capacității și respectă obiectivele PCSP;

 

(b)  înlocuirea sau modernizarea unui motor principal sau auxiliar. Puterea noului motor sau a motorului modernizat poate depăși puterea motorului vechi în cazul în care se justifică în mod corespunzător nevoia de a crește puterea din motive de siguranță pe mare, fără a crește capacitatea ambarcațiunii respective de pescuit de a captura pește;

 

(c)  renovarea parțială a corpului structural din lemn al unei ambarcațiuni de pescuit, atunci când acest lucru este necesar din motive legate de îmbunătățirea siguranței maritime, în conformitate cu criterii tehnice obiective ale arhitecturii navale;

 

(d)  construcția și modernizarea porturilor, a infrastructurilor portuare, a locurilor de debarcare, a halelor de licitații, a șantierelor navale, a atelierelor de construcție a navelor și de reparații, atunci când infrastructura contribuie la un pescuit sustenabil;

Amendamentul    222

Propunere de regulament

Articolul 29 f (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 29f

 

Ajutoare de stat

 

1.  Pentru produsele pescărești și de acvacultură prevăzute în lista din anexa I la TFUE, cărora li se aplică articolele 107, 108 și 109 din TFUE, Comisia poate autoriza, în conformitate cu articolul 108 din TFUE, ajutoare pentru funcționare în regiunile ultraperiferice menționate la articolul 349 din TFUE, în sectorul producției, prelucrării și comercializării produselor pescărești și de acvacultură, în vederea diminuării constrângerilor specifice din regiunile respective, rezultate în urma izolării, a insularității și a caracterului lor ultraperiferic.

 

2.  Statele membre pot acorda finanțări suplimentare pentru punerea în aplicare a planurilor de compensare menționate la articolul 29d. În aceste cazuri, statele membre notifică ajutorul de stat Comisiei, care îl poate aproba, în conformitate cu prezentul regulament, în cadrul planurilor menționate. Ajutorul de stat notificat este considerat a fi notificat în înțelesul articolului 108 alineatul (3) prima teză din TFUE.

Amendamentul    223

Propunere de regulament

Articolul 29 g (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 29g

 

Revizuire - POSEI

 

Comisia prezintă un raport privind punerea în aplicare a dispozițiilor de la prezentul capitol până la 31 decembrie 2023 și, dacă este necesar, adoptă propuneri corespunzătoare. Comisia evaluează posibilitatea de a crea, în ceea ce privește aspectele maritime și pescărești, un program de opțiuni specifice pentru zonele îndepărtate și insulare (POSEI).

Amendamentul    224

Propunere de regulament

Articolul 32 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 32a

 

Politica maritimă și dezvoltarea unei economii albastre sustenabile

 

FEAMAP sprijină punerea în aplicare a politicii maritime integrate și dezvoltarea economiei albastre sustenabile prin intermediul dezvoltării unor platforme regionale de finanțare a proiectelor inovatoare.

Amendamentul    225

Propunere de regulament

Articolul 33 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  În conformitate cu articolul 90 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. [Regulamentul de stabilire a unor dispoziții comune], Comisia poate întrerupe termenul de plată pentru totalitatea unei cereri de plată sau pentru o parte din cererea de plată în cazul unor dovezi de nerespectare, de către un stat membru, a normelor aplicabile în temeiul PCSP, dacă nerespectarea riscă să afecteze cheltuielile cuprinse într-o cerere de plată pentru care se solicită plata intermediară.

1.  În conformitate cu articolul 90 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. [Regulamentul de stabilire a unor dispoziții comune], Comisia poate întrerupe termenul de plată pentru totalitatea unei cereri de plată sau pentru o parte din cererea de plată în cazul unor probe care dovedesc nerespectarea de către un stat membru a normelor aplicabile în temeiul PCSP sau a legislației relevante a Uniunii în domeniul mediului, dacă nerespectarea riscă să afecteze cheltuielile cuprinse într-o cerere de plată pentru care se solicită plata intermediară.

Amendamentul    226

Propunere de regulament

Articolul 34 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  În conformitate cu articolul 91 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. [Regulamentul de stabilire a unor dispoziții comune], Comisia poate adopta acte de punere în aplicare care suspendă totalitatea plăților intermediare din cadrul programului sau o parte din acestea în cazul nerespectării grave, de către un stat membru, a normelor aplicabile în temeiul PCSP, dacă nerespectarea gravă riscă să afecteze cheltuielile cuprinse într-o cerere de plată pentru care se solicită plata intermediară.

1.  În conformitate cu articolul 91 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. [Regulamentul de stabilire a unor dispoziții comune], Comisia poate adopta acte de punere în aplicare care suspendă totalitatea plăților intermediare din cadrul programului sau o parte din acestea în cazul nerespectării grave de către un stat membru a normelor aplicabile în temeiul PCSP sau a legislației relevante a Uniunii în domeniul mediului, dacă nerespectarea gravă riscă să afecteze cheltuielile cuprinse într-o cerere de plată pentru care se solicită plata intermediară.

Amendamentul    227

Propunere de regulament

Articolul 36 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  cheltuielile cuprinse într-o cerere de plată sunt afectate de cazuri de nerespectare gravă a normelor PCSP de către statul membru, care au avut ca rezultat suspendarea plății în temeiul articolului 34, iar statul membru în cauză tot nu demonstrează că a adoptat măsurile de remediere necesare pentru a asigura respectarea și aplicarea în viitor a normelor relevante.

(b)  cheltuielile cuprinse într-o cerere de plată sunt afectate de cazuri de nerespectare gravă a normelor PCSP sau a legislației relevante a Uniunii în domeniul mediului de către statul membru, care au avut ca rezultat suspendarea plății în temeiul articolului 34, iar statul membru în cauză tot nu demonstrează că a adoptat măsurile de remediere necesare pentru a asigura respectarea și aplicarea în viitor a normelor relevante.

Amendamentul    228

Propunere de regulament

Articolul 36 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Comisia decide cuantumul unei corecției ținând cont de natura, gravitatea, durata și repetarea nerespectării grave a normelor PCSP de către statul membru sau de către beneficiar și de importanța contribuției FEAMAP la activitatea economică a beneficiarului respectiv.

2.  Comisia decide cuantumul corecției ținând cont de natura, gravitatea, durata și repetarea nerespectării grave a normelor PCSP sau a legislației relevante a Uniunii în domeniul mediului de către statul membru sau de către beneficiar și de importanța contribuției FEAMAP la activitatea economică a beneficiarului respectiv.

Amendamentul    229

Propunere de regulament

Articolul 36 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  În cazul în care nu este posibil să se cuantifice cu exactitate cuantumul cheltuielilor legate de nerespectarea normelor PCSP de către statul membru, Comisia aplică o corecție financiară forfetară sau extrapolată, în conformitate cu alineatul (4).

3.  În cazul în care nu este posibil să se cuantifice cu exactitate cuantumul cheltuielilor legate de nerespectarea normelor PCSP sau a legislației relevante a Uniunii în domeniul mediului de către statul membru, Comisia aplică o corecție financiară forfetară sau extrapolată, în conformitate cu alineatul (4).

Amendamentul    230

Propunere de regulament

Articolul 38 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

3a.  Fiecare stat membru publică raportul menționat la alineatul (1) atât în limba de origine, cât și într-una din limbile de lucru ale Comisiei Europene.

Justificare

Rapoartele anuale de performanță ale statelor membre privind punerea în aplicare a Regulamentului privind FEAMAP post-2020 ar trebui publicate în mod periodic pe site-ul web al Comisiei Europene în conformitate cu obligațiile prevăzute de Regulamentul Aarhus în materie de transparență și participare a societății civile la procesul de luare a deciziilor.

Amendamentul    231

Propunere de regulament

Articolul 38 – alineatul 3 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

3b.  Raportul menționat la alineatul (1) este publicat în mod periodic pe site-ul web al Comisiei Europene.

Justificare

FEAMAP post-2020 ar trebui să includă obligația statelor membre și a Comisiei Europene de a colecta exemple de bune practici ale operațiunilor finanțate, pe care ar trebui să le publice pe site-ul lor web pentru a facilita și a stimula în continuare bunele practici.

Amendamentul    232

Propunere de regulament

Articolul 38 – alineatul 3 c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

3c.  Fiecare stat membru și Comisia publică rapoartele privind bunele practici pe site-urile lor web.

Justificare

FEAMAP post-2020 ar trebui să includă obligația statelor membre și a Comisiei Europene de a colecta exemple de bune practici ale operațiunilor finanțate, pe care ar trebui să le publice pe site-ul lor web pentru a facilita și a stimula în continuare bunele practici.

Amendamentul    233

Propunere de regulament

Articolul 38 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

4a.  Comisia publică toate documentele relevante legate de adoptarea actelor de punere în aplicare menționate la alineatul (7).

Justificare

FEAMAP post-2020 ar trebui să prevadă publicarea tuturor documentelor relevante legate de executarea sa, pe site-ul web al Comisiei Europene, din motive de transparență.

Amendamentul    234

Propunere de regulament

Articolul 40 – paragraful 1 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(aa)  implicarea cât mai mult posibil a fondurilor aferente programului de cercetare și dezvoltare Orizont Europa, pentru a sprijini și a încuraja cercetarea și dezvoltarea și activitățile de inovare în sectorul pescăresc și al acvaculturii;

Justificare

Propunerea legislativă are o deficiență gravă: nu mărește ponderea sectorului acvaculturii în cadrul resurselor UE alocate cercetării și dezvoltării. Aceasta trebuie să fie înlocuită. Într-adevăr, trebuie subliniat faptul că resursele viitorului program de cercetare și dezvoltare Orizont Europa trebuie să fie destinate cât mai mult posibil pescarilor și producătorilor din acvacultură.

Amendamentul    235

Propunere de regulament

Titlul 3 – capitolul 2 – titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Prioritatea 2: Contribuția la securitatea alimentară în Uniune prin intermediul unei acvaculturi și al unor piețe competitive și sustenabile

Prioritatea 2: Contribuția la securitatea alimentară în Uniune prin intermediul unor activități pescărești, al unei acvaculturi și al unor piețe competitive și sustenabile

Amendamentul    236

Propunere de regulament

Articolul 42 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

FEAMAP sprijină dezvoltarea și diseminarea de către Comisie a informațiilor legate de piața produselor pescărești și de acvacultură, în conformitate cu articolul 42 din Regulamentul (UE) nr. 1379/2013.

FEAMAP sprijină dezvoltarea și diseminarea de către Comisie a informațiilor legate de piața produselor pescărești și de acvacultură, în conformitate cu articolul 42 din Regulamentul (UE) nr. 1379/2013, și anume prin crearea unei Rețele de informații statistice privind acvacultura (ASIN-RISA).

Justificare

Crearea unei rețele de informații statistice privind acvacultura este foarte importantă.

Amendamentul    237

Propunere de regulament

Titlul 3 – capitolul 3 – titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Prioritatea 3: Facilitarea dezvoltării unei economii albastre sustenabile și stimularea prosperității comunităților costiere

Prioritatea 3: Facilitarea condițiilor adecvate pentru o economie albastră sustenabilă și stimularea unui mediu marin sănătos pentru prosperitatea comunităților costiere

Justificare

Economia albastră sustenabilă presupune ca toate activitățile economice, sociale și din domeniul mediului să facă parte integrantă din ecosistemul marin și de aceea este necesară menținerea unui echilibru între îmbunătățirea condițiilor de trai și a bunăstării comunităților locale costiere și protejarea ecosistemelor marine. O economie albastră sustenabilă va crea o valoare economică a mediului marin numai dacă poate fi realizată astfel încât să conserve și să protejeze resursele și ecosistemele marine.

Amendamentul    238

Propunere de regulament

Articolul 43 – titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Politica maritimă și dezvoltarea unei economii albastre sustenabile

Politica maritimă și dezvoltarea unei economii albastre sustenabile care se dezvoltă în limite ecologice în mediul marin și în cel de apă dulce

Amendamentul    239

Propunere de regulament

Articolul 43 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

FEAMAP sprijină punerea în aplicare a politicii maritime prin:

FEAMAPA sprijină punerea în aplicare a politicii maritime și dezvoltarea unei economii albastre sustenabile prin:

Amendamentul    240

Propunere de regulament

Articolul 43 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  promovarea unei economii albastre sustenabile, cu emisii scăzute de dioxid de carbon și rezistentă la schimbările climatice;

(a)  promovarea unei economii albastre sustenabile, cu emisii scăzute de dioxid de carbon și rezistentă la schimbările climatice care să asigure bunăstarea umană și ecologică dezvoltată în limite ecologice în medul marin și în cel de apă dulce;

Amendamentul    241

Propunere de regulament

Articolul 43 – paragraful 1 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(aa)  recuperarea, protejarea și menținerea diversității, a productivității, a rezilienței și a valorii intrinsece ale sistemelor marine;

Justificare

Economia albastră sustenabilă presupune ca activitățile economice, sociale și din domeniul mediului să facă parte integrantă din ecosistemul marin și, de aceea, este necesară menținerea unui echilibru între îmbunătățirea condițiilor de viață și a bunăstării comunităților locale costiere și protejarea ecosistemelor marine. O economie albastră sustenabilă va crea o valoare economică a mediului marin numai dacă poate fi realizată astfel încât să conserve și să protejeze resursele și ecosistemele marine.

Amendamentul    242

Propunere de regulament

Articolul 43 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  promovarea unei guvernanțe și a unei gestiuni integrate a politicii maritime, inclusiv prin amenajarea spațiului maritim, strategii privind bazinele maritime și cooperare regională maritimă;

(b)  promovarea unei guvernanțe și a unei gestiuni integrate a politicii maritime, inclusiv prin amenajarea spațiului maritim, strategii privind bazinele maritime, cooperare regională maritimă, strategii macroregionale ale Uniunii și cooperare transfrontalieră;

Amendamentul    243

Propunere de regulament

Articolul 43 – paragraful 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ba)  promovarea unui consum și a unei producții responsabile, a tehnologiilor curate, a energiilor din surse regenerabile și a fluxurilor circulare ale materialelor;

Justificare

Economia albastră sustenabilă presupune ca activitățile economice, sociale și din domeniul mediului să facă parte integrantă din ecosistemul marin și, de aceea, este necesară menținerea unui echilibru între îmbunătățirea condițiilor de viață și a bunăstării comunităților locale costiere și protejarea ecosistemelor marine. O economie albastră sustenabilă va crea o valoare economică a mediului marin numai dacă poate fi realizată astfel încât să conserve și să protejeze resursele și ecosistemele marine.

Amendamentul    244

Propunere de regulament

Articolul 43 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  consolidarea transferului și a utilizării rezultatelor cercetării, a inovării și a tehnologiei în economia albastră sustenabilă, inclusiv a rețelei europene de observare și date privind mediul marin (EMODnet);

(c)  consolidarea transferului și a utilizării rezultatelor cercetării, inovării și tehnologiei în economia albastră sustenabilă, inclusiv în rețeaua europeană de observare și date privind mediul marin (EMODnet), precum și în alte rețele de date legate de apa dulce, pentru a se asigura faptul că tehnologia și câștigurile în materie de eficiență nu sunt depășite de creștere, că se pune accentul pe activitățile economice sustenabile care răspund nevoilor generațiilor actuale și viitoare și că se dezvoltă capacitățile și instrumentele necesare tranziției spre o economie circulară, în conformitate cu strategia Uniunii pentru materiale plastice într-o economie circulară;

Amendamentul    245

Propunere de regulament

Articolul 43 – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d)  îmbunătățirea competențelor maritime, dobândirea de cunoștințe în domeniul marin și schimbul de date socioeconomice privind economia albastră sustenabilă;

(d)  îmbunătățirea competențelor maritime, dobândirea de cunoștințe în domeniul marin și al apelor dulci și schimbul de date socioeconomice și de mediu privind economia albastră sustenabilă;

Amendamentul    246

Propunere de regulament

Articolul 43 – paragraful 1 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ea)  sprijinirea acțiunilor pentru protejarea și restaurarea biodiversității și ecosistemelor marine și costiere, oferind compensații pescarilor pentru colectarea uneltelor de pescuit pierdute și a deșeurilor marine de pe mare.

Justificare

În conformitate cu Directiva Parlamentului European și a Consiliului privind reducerea impactului anumitor produse din plastic asupra mediului.

Amendamentul    247

Propunere de regulament

Articolul 43 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 43a

 

Decizii de investiții în economia albastră

 

Deciziile de investiții în cadrul economiei albastre sustenabile se bazează pe cele mai bune avize științifice disponibile, astfel încât să se evite efectele nocive asupra mediului care ar putea pune în pericol sustenabilitatea pe termen lung. Atunci când nu sunt disponibile informații sau cunoștințe adecvate, se aplică abordarea precaută, atât în sectorul public, cât și în cel privat, întrucât pot fi desfășurate acțiuni care pot avea efecte negative.

Justificare

Principiul precauției este unul dintre elementele fundamentale prevăzute în Tratatul UE, în Declarația de la Rio și în alte acorduri și convenții internaționale privind protecția mediului marin.

Amendamentul    248

Propunere de regulament

Articolul 45 – paragraful 1 – litera e

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(e)  punerea în aplicare a acordurilor, măsurilor și uneltelor internaționale relevante necesare pentru prevenirea, descurajarea și eliminarea pescuitului ilegal, nedeclarat și nereglementat;

(e)  punerea în aplicare a acordurilor, măsurilor și instrumentelor internaționale relevante necesare pentru prevenirea, descurajarea și eliminarea pescuitului INN și a măsurilor și instrumentelor necesare pentru reducerea la minimum a impactului asupra mediului marin, în special a capturilor accidentale de păsări marine, mamifere marine și țestoase marine;

Amendamentul    249

Propunere de regulament

Articolul 45 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 45a

 

Curățarea oceanelor

 

FEAMAP sprijină măsurile luate pentru a curăța mările și oceanele de toate tipurile de deșeuri, în primul rând de materiale plastice, de „continentele de plastic” și de deșeurile periculoase sau radioactive.

Amendamentul    250

Propunere de regulament

Articolul 46 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2a.  Procedurile de plată asociate prezentului regulament vor fi accelerate pentru a reduce sarcinile economice suportate de pescari. Comisia evaluează performanțele actuale pentru a îmbunătăți și accelera procedura de plată.

Amendamentul    251

Propunere de regulament

Articolul 47 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Operațiunile de finanțare mixtă din cadrul FEAMAP sunt puse în aplicare în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. [Regulamentul privind InvestEU] și cu titlul X din Regulamentul (UE) nr. [Regulamentul privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii].

Operațiunile de finanțare mixtă din cadrul FEAMAP sunt puse în aplicare în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. [Regulamentul privind InvestEU] și cu titlul X din Regulamentul (UE) nr. [Regulamentul privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii]. În termen de patru luni de la publicarea prezentului regulament în Jurnalul Oficial, Comisia prezintă statelor membre un set de orientări detaliate pentru punerea în aplicare a operațiunilor de finanțare mixtă în programele operaționale naționale în conformitate cu FEAMAP, acordând o atenție deosebită operațiunilor de finanțare mixtă legate de dezvoltarea locală desfășurate de actorii locali.

Amendamentul    252

Propunere de regulament

Articolul 48 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Evaluarea intermediară a sprijinului acordat în temeiul titlului III se realizează imediat ce sunt disponibile suficiente informații cu privire la punerea în aplicare a acestuia, dar nu mai târziu de patru ani de la începerea punerii în aplicare a sprijinului.

2.  Evaluarea intermediară a sprijinului acordat în temeiul titlului III se realizează imediat ce sunt disponibile suficiente informații cu privire la punerea în aplicare a acestuia, dar nu mai târziu de patru ani de la începerea punerii în aplicare a sprijinului. Această evaluare ia forma unui raport al Comisiei și furnizează o analiză detaliată a tuturor aspectelor specifice ale punerii în aplicare.

Justificare

Astfel cum s-a subliniat în cadrul Conferinței președinților, nu numai evaluarea finală a măsurilor, ci și evaluarea la jumătatea perioadei ar trebui să se bazeze pe un raport suficient de detaliat, care să permită o apreciere adecvată a performanței fondului.

Amendamentul    253

Propunere de regulament

Articolul 48 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  Comisia comunică concluzia evaluărilor, însoțite de observațiile sale, Parlamentului European, Consiliului, Comitetului Economic și Social European și Comitetului Regiunilor.

4.  Comisia comunică raporturile de evaluare menționate la alineatele (2) și (3) Parlamentului European, Consiliului, Comitetului Economic și Social European și Comitetului Regiunilor.

Justificare

Astfel cum s-a subliniat în cadrul Conferinței președinților, nu numai evaluarea finală a măsurilor, ci și evaluarea la jumătatea perioadei ar trebui să se bazeze pe un raport suficient de detaliat, care să permită o apreciere adecvată a performanței fondului.

Amendamentul    254

Propunere de regulament

Articolul 48 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

4a.  După caz, Comisia poate propune modificări ale prezentului regulament pe baza raportului menționat la alineatul (2).

Justificare

Astfel cum s-a subliniat în cadrul Conferinței președinților, nu numai evaluarea finală a măsurilor, ci și evaluarea la jumătatea perioadei ar trebui să se bazeze pe un raport suficient de detaliat, care să permită o apreciere adecvată a performanței fondului.

Amendamentul    255

Propunere de regulament

Articolul 51 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  entitățile juridice stabilite într-un stat membru sau într-o țară terță menționată în programul de lucru în condițiile specificate la alineatele (3) și (4);

(a)  entitățile juridice stabilite într-un stat membru, într-o țară sau un teritoriu de peste mări sau într-o țară terță menționată în programul de lucru în condițiile specificate la alineatele (3) și (4);

Amendamentul    256

Propunere de regulament

Articolul 51 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  orice entitate juridică înființată în temeiul dreptului Uniunii sau orice organizație internațională.

(b)  orice entitate juridică înființată în temeiul dreptului Uniunii, inclusiv organizațiile profesionale, sau orice organizație internațională.

Amendamentul    257

Propunere de regulament

Articolul 53 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 4 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011.

2.  Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011.

Justificare

Cazurile care intră sub incidența competențelor executive ale Comisiei, cum ar fi cerințele formale și specificațiile privind conținutul din rapoartele de performanță ale statelor membre, sunt deosebit de importante și implică o intervenție semnificativă din partea statelor membre. Procedura de consultare nu prevede acest lucru, însă este necesar să se prevadă procedura comitetului de gestionare.

Amendamentul    258

Propunere de regulament

Anexa I – coloana 1 – rândul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Contribuția la securitatea alimentară în Uniune prin intermediul unei acvaculturi și al unor piețe competitive și sustenabile

Contribuția la securitatea alimentară în Uniune prin intermediul unor activități pescărești, al unei acvaculturi și al unor piețe competitive și sustenabile

Amendamentul    259

Propunere de regulament

Anexa I – coloana 1 – rândul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Facilitarea dezvoltării unei economii albastre sustenabile și stimularea prosperității comunităților costiere

Facilitarea dezvoltării unei economii albastre sustenabile și stimularea prosperității comunităților costiere și insulare

Amendamentul    260

Propunere de regulament

Anexa I – coloana 2 – rândul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Evoluția rentabilității flotei de pescuit a Uniunii

Evoluția rentabilității flotei de pescuit a Uniunii și a ocupării forței de muncă

Amendamentul    261

Propunere de regulament

Anexa I – coloana 2 – rândul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Suprafața (ha) siturilor Natura 2000 și a altor zone marine protejate în temeiul Directivei-cadru „Strategia pentru mediul marin”, care fac obiectul măsurilor de protecție, întreținere și refacere

Gradul de îndeplinire a obiectivelor de mediu stabilite în planul de acțiune pentru protejarea mediului marin, în conformitate cu Directiva-cadru „Strategia pentru mediul marin” sau, în cazul în care acestea nu au fost îndeplinite, rezultatele pozitive semnificative privind siturile Natura 2000 și a alte zone marine protejate în temeiul Directivei-cadru „Strategia pentru mediul marin”, care fac obiectul măsurilor de protecție, întreținere și refacere

Amendamentul    262

Propunere de regulament

Anexa I – coloana 2 – rândul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Evoluția rentabilității flotelor de pescuit ale Uniunii și a ocupării forței de muncă

Amendamentul    263

Propunere de regulament

Anexa II – rândul 3 – coloana 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

75 %

85 %

Amendamentul    264

Propunere de regulament

Anexa II – rândul 11

 

Textul propus de Comisie

2

Articolul 23

2.1

75 %

 

Acvacultură

 

 

Amendamentul

2

Articolul 23

2.1

85 %

 

Acvacultură

 

 

 

Pescuit

2.1

75 %

Amendamentul    265

Propunere de regulament

Anexa II – rândul 11 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

 

 

 

 

Amendamentul

2

Articolul 23a

X

75 %

 

Rețeaua de informații statistice privind acvacultura

 

 

Amendamentul    266

Propunere de regulament

Anexa II – rândul 12

 

Textul propus de Comisie

2

Articolul 24

2.1

75 %

 

Comercializarea produselor pescărești și de acvacultură

 

 

Amendamentul

3

Articolul 24

3.1

75 %

 

Comercializarea produselor pescărești și de acvacultură

 

 

Amendamentul    267

Propunere de regulament

Anexa II – rândul 13

 

Textul propus de Comisie

2

Articolul 25

2.1

75 %

 

Prelucrarea produselor pescărești și de acvacultură

 

 

Amendamentul

3

Articolul 25

3.1

75 %

 

Prelucrarea produselor pescărești și de acvacultură

 

 

Amendamentul    268

Propunere de regulament

Anexa III – rândul 2 – coloana 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

30 %

55 %

Amendamentul    269

Propunere de regulament

Anexa III – rândul 6 – coloana 2

 

Textul propus de Comisie

 

Operațiuni localizate în insulele grecești periferice și în insulele croate Dugi Otok, Vis, Mljet și Lastovo

 

Amendamentul

 

Operațiuni localizate în insulele irlandeze și grecești periferice și în insulele croate Dugi Otok, Vis, Mljet și Lastovo

 

Amendamentul    270

Propunere de regulament

Anexa III – rândul 17 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

 

 

 

Amendamentul

16a

Operațiunile puse în aplicare de către beneficiarii proiectelor colective

60 %

Amendamentul    271

Propunere de regulament

Anexa III – rândul 17 b (nou)

 

Textul propus de Comisie

 

 

 

Amendamentul

16b

Operațiunile puse în aplicare de către o organizație interprofesională, o organizație de producători sau o asociație a organizațiilor de producători

75 %

Amendamentul    272

Propunere de regulament

Anexa IV – rândul 9 – coloana 4

 

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

40 %

50 %

Amendamentul    273

Propunere de regulament

Anexa IV – rândul 11 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

 

 

 

 

Amendamentul

Articolul 22a Cercetarea științifică și colectarea de date privind impactul păsărilor migratoare asupra acvaculturii

2.1

0 %

100 %

Amendamentul    274

Propunere de regulament

Anexa IV – rândul 13 – coloana 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

40 %

75 %

Amendamentul    275

Propunere de regulament

Anexa IV – rândul 14 – coloana 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

0 %

20 %

(1)

JO C […], […], p. […].

(2)

JO C 361, 5.10.2018, p. 9.


EXPUNERE DE MOTIVE

CONTEXTUL PROPUNERII COMISIEI

Obiectul propunerii Comisiei este instituirea Fondului european pentru afaceri maritime și activități pescărești (FEAMAP) pentru perioada 2021-2027. Fondul urmărește să orienteze finanțarea de la bugetul Uniunii în direcția sprijinirii politicii comune în sectorul pescăresc (PCSP), a politicii maritime a Uniunii și a angajamentelor internaționale ale Uniunii în domeniul guvernanței oceanelor, în special în contextul Agendei 2030 pentru dezvoltare durabilă.

Această finanțare este un factor favorizant esențial pentru activități pescărești sustenabile și pentru conservarea resurselor biologice marine, pentru securitatea alimentară prin aprovizionarea cu produse din mare, pentru dezvoltarea unei economii albastre sustenabile și pentru asigurarea sănătății, siguranței, securității, curățeniei și gestionării sustenabile a mărilor și oceanelor.

În calitatea sa de actor pe scena mondială a oceanelor și fiind al cincilea cel mai mare producător de pește și fructe de mare din lume, Uniunea are o mare responsabilitate în protejarea, conservarea și utilizarea în mod sustenabil a oceanelor și a resurselor acestora. Protejarea mărilor și a oceanelor este într-adevăr vitală pentru o populație mondială în plină creștere. Este, de asemenea, de interes socioeconomic pentru Uniune: o economie albastră sustenabilă stimulează investițiile, locurile de muncă și creșterea economică, încurajează cercetarea și inovarea și contribuie la securitatea energetică prin energia oceanică. În plus, asigurarea unor mări și oceane sigure și protejate este esențială pentru un control eficient al frontierelor și pentru combaterea criminalității maritime în lume, răspunzând astfel preocupărilor cetățenilor legate de securitate. Aceste priorități necesită sprijin financiar din partea Uniunii prin FEAMAP.

POZIȚIA RAPORTORULUI

Un buget care răspunde nevoilor sectorului

Noul fond pentru sectorul pescăresc va acoperi perioada bugetară 2021-2027, cu un pachet financiar de 6,14 miliarde EUR, în conformitate cu propunerea Comisiei Europene pentru următorul cadru financiar multianual. Aceasta reprezintă o scădere cu 5 % față de bugetul actual al FEPAM. În același timp, Comisia propune reducerea fondurilor destinate gestiunii partajate, pentru a aloca mai multe resurse către gestionarea directă și indirectă.

Raportorul dorește să sublinieze importanța sectorului european maritim, pescăresc și al acvaculturii, care implică peste 85 000 de nave și peste 340 000 de angajați pe parcursul întregului lanț și produce prin pescuit și acvacultură peste 6 000 000 de tone de pește și de fructe de mare de înaltă calitate și bogate din punct de vedere nutrițional. Impactul socioeconomic al acestui sector este enorm în multe regiuni de coastă, care depind în mare măsură de el și au o legătură culturală și etnografică puternică la nivel local cu acesta.

Cu toate aceste, există multe probleme generate de aplicarea PCSP, cum ar fi eliminarea redării capturilor în mediul natural sau realizarea producției maxime durabile (MSY), pe lângă problemele care decurg din procesul Brexit și noile provocări care apar zilnic pe piață și în legătură cu producția globală de proteine de origine marină.

Prin urmare, este important să existe un fond specific, substanțial și accesibil tuturor în sectorul pescăresc. Este la fel de important să se protejeze bugetul necesar pentru a face față acestor probleme și provocări care afectează sectorul maritim și pescăresc, în special ținând seama de alocarea bugetară deja foarte redusă a Uniunii pentru această politică.

FEPAM actual reprezintă doar 0,6 % din totalul bugetului general al UE pentru perioada 2014-2020. Orice reducere a fondurilor în sectorul pescăresc aproape că nu are repercusiuni asupra bugetului UE, dar poate avea consecințe importante pentru pescari și regiunile de coastă.

Brexitul nu trebuie folosit drept scuză pentru a reduce finanțarea în domeniul pescăresc, având în vedere provocările importante pe care le generează acest proces în ceea ce privește protecția mediului, producția și comerțul.

Flexibilitatea și simplificarea măsurilor eligibile

În termeni generali, abordarea Comisiei de a introduce elemente precum flexibilitatea în elaborarea programelor naționale și simplificarea administrativă se îndreaptă în direcția cea bună. Apreciez în mod deosebit posibilitatea de a se oferi soluții adaptate la diferite particularități și provocări în regiunile din UE, prin evitarea unei abordări generice. Cu toate acestea, există îndoieli cu privire la rezultatele finale ale unei astfel de abordări.

Propunerea pare să se bazeze pe principiul de a se permite toate măsurile care nu sunt explicit interzise, deși acest principiu nu este explicitat în textul regulamentului, lucru care poate duce la confuzii.

Mai rău, interpretarea este și mai neclară din cauza faptului că Comisia propune finanțarea unei game extinse de măsuri, care nu sunt specificate în text, cu condiția ca acestea să fie acoperite de „domeniile de sprijin” identificate în viitorul regulament în cadrul fiecărei „priorități” (considerentul 11). Cu toate acestea, de exemplu, în cadrul priorității 1, „activitățile pescărești sustenabile”, singurele „domenii de sprijin” includ: gestionarea activităților pescărești și a flotelor de pescuit (cu accent pe încetarea permanentă a activităților), încetarea extraordinară a activităților de pescuit, controlul și punerea în aplicare a legislației, colectarea datelor, regimul de compensații pentru regiunile ultraperiferice, protejarea și refacerea biodiversității și a ecosistemelor. Întrebarea care se pune este dacă, în cadrul acestor „domenii de sprijin”, s-ar putea solicita, de exemplu, finanțare pentru anumite măsuri finanțate în cadrul actualului FEPAM, cum ar fi: inovarea, serviciile de consiliere, parteneriatul dintre pescari și oameni de știință, promovarea capitalului uman, diversificarea, tinerii pescari, sănătatea și securitatea, fenomene climatice nefavorabile și multe altele.

În plus, flexibilitatea viitorului fond rezidă, de asemenea, în modul în care statele membre își elaborează programele. Fiecare stat membru își va stabili priorități și obiective strategice pentru gestionarea sustenabilă a pescuitului, care să fie supuse unui calendar. Aceasta îi va permite să elaboreze măsurile pe care le consideră adecvate, dar cu obligația de a obține rezultatele preconizate, dacă dorește să primească finanțare din partea UE. Comisia va efectua o evaluare anuală a performanțelor, care ar putea duce la eventuale acțiuni corective.

Deși acest lucru ar putea părea logic în ceea ce privește buna utilizare a banilor publici, condițiile impuse atât de FEAMAP, cât și de propunerile Regulamentului privind dispozițiile comune sunt draconice, iar normele sunt mult prea stricte pentru administrațiile publice. Cu siguranță, acest lucru nu numai că ar descuraja operatorii să solicite fonduri, ci ar descuraja și administrațiile să elaboreze programe ambițioase.

Trebuie remarcat faptul că Comisia pentru pescuit nu are un cuvânt de spus în textul final al Regulamentului privind dispozițiile comune.

Prin urmare, există riscul să ne confruntăm cu aceeași problemă a neabsorbției fondurilor care a apărut în cadrul perioadei financiare curente. Astăzi, la mai mult de patru ani de la adoptarea actualului FEPAM, doar 11 % din fondurile disponibile au fost cheltuite de statele membre, în principal din cauza unor proceduri complexe și a unei cooperări limitate din partea Comisiei. Pescarii, în special cei la scară mică, sunt frustrați și descurajați de cerințele necesare pentru a primi finanțare.

În consecință, este necesară o mai mare claritate și securitate juridică pentru operatori și administrații.

Domeniile specifice de sprijin

Noul FEAMAP va finanța încetări temporare și definitive ale activităților (dezmembrare), măsuri solicitate de sector. Cu toate acestea, propunerea este extrem de solicitantă în ceea ce privește condițiile impuse.

Viitorul fond trebuie să ajute sectorul pescăresc să realizeze un proces de restructurare care a devenit necesar din mai multe motive, iar acest proces poate include măsuri precum înlocuirea motoarelor poluante și modernizarea navelor nesigure.

Deși, având în vedere importanța socioeconomică a activității pescărești în regiunile de coastă ale UE și a pescuitului de coastă, artizanal și tradițional la scară mică, FEAMAP trebuie să acorde o importanță deosebită acestor activități, iar finanțarea procesului de restructurare ar trebui să fie disponibilă pentru întreaga flotă.

Raportorul nu este de acord cu interzicerea mecanismelor de intervenție, cum ar fi ajutorul pentru depozitare, care ar duce la imposibilitatea de a reacționa în cazul unor situații extreme de dezechilibre pe piață.

Un alt element pe care raportorul îl consideră problematic este faptul că toate investițiile productive în domeniul acvaculturii și investițiile în prelucrare ar fi finanțate numai prin intermediul instrumentelor financiare care, în plus, vor intra sub incidența unui nou Regulament privind dispozițiile comune. Deși ar fi disponibile instrumente financiare adaptate pentru finanțarea investițiilor productive în economia albastră, ar trebui să se acorde, de asemenea, posibilitatea de a se recurge la ajutorul direct în cazul anumitor acțiuni.

Cazul specific al regiunilor ultraperiferice

Comisia Europeană propune noi pachete financiare pentru regiunile ultraperiferice (RUP), care ar reprezenta suma minimă care ar trebui să le fie dedicată de statele membre în cauză. În cadrul acestor pachete, suma dedicată compensării costurilor suplimentare ar urma să fie plafonată la maximum 50 % din fiecare pachet financiar. Acest lucru ar duce la o reducere cu 32,7 % și cu 24,2 % a fondurilor alocate Insulelor Canare și, respectiv, Franței, pentru compensații în cadrul actualului FEPAM.

Raportorul se întreabă care este criteriul pe care se bazează Comisia pentru a propune o astfel de plafonare. Aceasta este o condiție foarte rigidă. RUP ar trebui să aibă puterea discreționară și flexibilitatea necesară pentru a aloca fonduri în funcție de nevoile lor. Trebuie remarcat că o compensare a costurilor suplimentare îi încurajează pe operatori să producă și să plaseze pe piață produse pescărești și de acvacultură în regiuni ale căror piețe sunt inundate de produse ieftine și de slabă calitate. Propunerea Comisiei este, prin urmare, contrară efortului de a asigura autonomia. Trebuie remarcat faptul că absorbția fondurilor pentru această măsură este, în general, de 100 %.

Propunerea Comisiei nu permite reînnoirea flotelor artizanale și tradiționale în RUP. Raportorul consideră că acest lucru ar trebui să fie posibil dacă resursele o permit. Este incorect ca UE să apere dreptul țărilor în curs de dezvoltare și al insulelor mici de a-și reînnoi flotele în aceleași bazine maritime în care sunt situate anumite RUP și, în același timp, să refuze același drept pentru propriile teritorii.

Trebuie remarcat faptul că, în unele RUP, flota actuală este compusă din canoe din lemn fără motor, iar resurse pescărești semnificative (în cea mai mare parte pelagice) din largul coastei rămân neexploatate. De fapt, RUP au început să fie încorporate în PCP atunci când a fost introdusă limitarea efortului de pescuit în anii ’90 și nu au cerut reînnoirea flotelor lor cu suficient timp înainte. Între timp, această posibilitate a fost interzisă.

Un alt element important în ceea ce privește RUP este necesitatea de a stabili, pe termen lung, un instrument dedicat în mod specific susținerii activităților pescărești din regiunile respective, în mod similar cu schema POSEI (programe de opțiuni specifice pentru zonele îndepărtate și insulare) pentru agricultură. Trebuie menționat faptul că decizia Consiliului din 1989 care prevede crearea acestui tip de programe se aplică tuturor sectoarelor economice.

Un element nou al propunerii Comisiei este faptul că fiecare RUP trebuie să prezinte un plan de acțiune strategic detaliat, lucru care, desigur, are sens, dar, pe de altă parte, ar putea conduce la sarcini inutile și la refuzul Comisiei de a aloca fonduri dacă nu sunt îndeplinite condițiile stricte impuse. Prin urmare, planurile de acțiune ar putea constitui o oportunitate, dar, în cele din urmă, se pot transforma într-o constrângere.

De asemenea, lipsește derogarea pentru o procedură simplificată de acordare a ajutoarelor de stat pentru funcționare în favoarea RUP, care există în cadrul actualului FEPAM și care se bazează pe modelul agricol POSEI.

În cele din urmă, raportorul ar dori să clarifice faptul că finanțarea dispozitivelor ancorate de concentrare a peștelui, în jurul cărora pescarii artizanali și tradiționali pescuiesc cu undița, un instrument perfect sustenabil care era posibil în cadrul actualului FEPAM, continuă să fie posibilă întrucât nu este interzisă în mod expres.

Acvacultura, prelucrarea și piețele

FEAMAP ar trebui să stimuleze promovarea și dezvoltarea sustenabilă a acvaculturii. În unele state membre, accesul la spațiu continuă să fie dificil și există proceduri complicate de acordare a licențelor. Din acest motiv, este dificil pentru sector să îmbunătățească imaginea și competitivitatea produselor de crescătorie. Sprijinul ar trebui să fie permis, prin granturi pentru investiții productive, inovare, dobândirea de competențe profesionale, îmbunătățirea condițiilor de muncă, măsuri compensatorii care să ofere servicii esențiale de gestionare a terenurilor și a naturii, cu posibilitatea de a permite, de asemenea, instrumente financiare în cazul investițiilor productive.

Ar trebui să se acorde în continuare sprijin industriei de prelucrare și comercializare, pentru a-i spori competitivitatea.

Concluzii

Principiile și obiectivele propuse pentru noul FEAMAP pentru perioada 2021-2027 sunt lăudabile. Cu toate acestea, există îndoieli cu privire la flexibilitatea sa aparentă, precum și cu privire la alocarea bugetară. Provocările la care UE urmărește să răspundă la nivel mondial în domeniul pescăresc și al afacerilor maritime nu se vor putea soluționa cu un buget mai redus.


AVIZ AL Comisiei pentru bugete (23.11.2018)

destinat Comisiei pentru pescuit

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind Fondul european pentru afaceri maritime și activități pescărești și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 508/2014 al Parlamentului European și al Consiliului

(COM(2018)0390 – C8-0270/2018 – 2018/0210(COD))

Raportoare pentru aviz: Eider Gardiazabal Rubial

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Obiectivul general al Fondului european pentru afaceri maritime și activități pescărești (FEAMAP) este de a sprijini obiectivele PCSP, o politică pentru care UE deține competență exclusivă, precum și de a dezvolta în continuare politica maritimă integrată a UE și de a sprijini angajamentele internaționale ale Uniunii în domeniul guvernanței oceanelor, în mod complementar cu politica de coeziune și cu PCSP, precum și cu alte politici ale UE.

Pe perioada 2021-2027, un fond precum FEAMAP este de importanță crucială, esențială fiind și întărirea sectorului pescăresc, inclusiv prin consolidarea pachetului financiar alocat acestuia.

Plafonul propus în CFM pentru FEAMAP, în milioane EUR

 

CFM 2014-2020 UE-27 în prețuri constante pentru 2018

CFM 2021-2027 în prețuri constante pentru 2018

Fondul european pentru afaceri maritime și activități pescărești

6 243

6 866

AMENDAMENTE

Comisia pentru bugete recomandă Comisiei pentru pescuit, care este comisie competentă, să ia în considerare următoarele amendamente:

Amendamentul    1

Proiect de rezoluție legislativă

Punctul 1 a (nou)

Proiectul de rezoluție legislativă

Amendamentul

 

1a.  reamintește că Parlamentul European a adoptat două rezoluții, la 14 martie și 30 mai 2018, referitoare la cadrul financiar anual (CFM) 2021-2027;

Amendamentul    2

Proiect de rezoluție legislativă

Punctul 1 b (nou)

Proiectul de rezoluție legislativă

Amendamentul

 

1b.  subliniază importanța principiilor orizontale care ar trebui să stea la baza CFM 2021-2027 și a tuturor politicilor conexe ale UE; Parlamentul și-a reafirmat, în acest context, poziția potrivit căreia UE trebuie să își îndeplinească angajamentul de a fi un precursor în ceea ce privește punerea în aplicare a obiectivelor de dezvoltare durabilă (ODD) ale ONU și și-a exprimat regretul cu privire la lipsa unui angajament clar și vizibil în acest sens în propunerile referitoare la CFM;

Amendamentul    3

Proiect de rezoluție legislativă

Punctul 1 c (nou)

Proiectul de rezoluție legislativă

Amendamentul

 

1c.  subliniază poziția sa potrivit căreia, după adoptarea Acordului de la Paris, cheltuielile orizontale legate de climă ar trebui să fie majorate în mod semnificativ în comparație cu actualul CFM și să atingă pragul de 30% cât mai curând posibil și cel târziu până în 2027;

Amendamentul    4

Proiect de rezoluție legislativă

Punctul 1 d (nou)

Proiectul de rezoluție legislativă

Amendamentul

 

1d.  reamintește că, în rezoluția sa din 14 martie 2018, Parlamentul European a subliniat importanța socioeconomică și ecologică a sectorului pescăresc, a mediului marin și a „economiei albastre” și contribuția acestora la autonomia alimentară sustenabilă a UE în ceea ce privește asigurarea sustenabilității pescuitului și acvaculturii europene și atenuarea impactului asupra mediului; de asemenea, Parlamentul European a solicitat menținerea în actualul CFM a nivelului creditelor financiare destinate sectorului pescuitului și, în cazul în care apar noi nevoi, majorarea creditelor financiare pentru afacerile maritime;

Amendamentul    5

Propunere de regulament

Considerentul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(1a)  La 14 martie și la 30 mai 2018, Parlamentul European a subliniat, în rezoluția sa referitoare la cadrul financiar multianual 2021-2027, importanța existenței unor principii orizontale care ar trebui să stea la baza CFM 2021-2027 și a tuturor politicilor conexe ale UE. Parlamentul și-a reafirmat, în acest context, poziția potrivit căreia UE trebuie să își îndeplinească angajamentul de a fi un precursor în ceea ce privește punerea în aplicare a obiectivelor de dezvoltare durabilă (ODD) ale ONU și și-a exprimat regretul cu privire la lipsa unui angajament clar și vizibil în acest sens în propunerile referitoare la CFM; prin urmare, Parlamentul a solicitat integrarea ODD în toate politicile și inițiativele UE din următorul CFM. De asemenea, subliniază că Uniunea va fi mai puternică și mai ambițioasă numai în cazul în care va dispune de mai multe mijloace financiare; solicită, prin urmare, să se acorde în continuare sprijin pentru politicile existente, în special pentru politicile Uniunii consacrate de-a lungul timpului și prevăzute în tratate, și anume politica agricolă comună, politica comună în domeniul pescuitului și politica de coeziune, deoarece aduc beneficii concrete cetățenilor Uniunii.

Amendamentul    6

Propunere de regulament

Considerentul 1 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(1b)  De asemenea, în rezoluțiile sale din 14 martie și din 30 mai 2018 referitoare la cadrul financiar multianual 2021-2027, Parlamentul European a subliniat că eliminarea discriminării este vitală pentru îndeplinirea angajamentelor asumate de UE în vederea unei Europe favorabile incluziunii. Prin urmare, a solicitat să se integreze dimensiunea de gen și angajamente privind egalitatea de gen în toate politicile și inițiativele UE din următorul CFM.

Amendamentul    7

Propunere de regulament

Considerentul 1 c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(1c)  Mai mult, în rezoluțiile sale din 14 martie și din 30 mai 2018 referitoare la cadrul financiar multianual 2021-2027, Parlamentul European a subliniat că, după adoptarea Acordului de la Paris, cheltuielile orizontale legate de climă ar trebui să fie majorate în mod semnificativ în comparație cu actualul CFM și să atingă pragul de 30% cât mai curând posibil și, cel târziu, până în 2027.

Amendamentul    8

Propunere de regulament

Considerentul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(7)  Tipurile de finanțare și modalitățile de implementare din prezentul regulament ar trebui să fie alese pe baza capacității lor de a realiza prioritățile fixate pentru acțiuni și de a obține rezultate, luându-se în considerare, în special, costurile controalelor, sarcina administrativă, precum și riscul preconizat de nerespectare a normelor. De asemenea, ar trebui să se aibă în vedere utilizarea de sume forfetare, rate forfetare și costuri unitare, precum și o finanțare nelegată de costuri, astfel cum se menționează la articolul 125 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. [Regulamentul privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii].

(7)  Tipurile de finanțare și modalitățile de implementare din prezentul regulament ar trebui să fie alese pe baza capacității lor de a realiza prioritățile fixate pentru acțiuni și de a obține rezultate, luându-se în considerare, în special, costurile controalelor, sarcina administrativă, precum și riscul de nerespectare a normelor. De asemenea, ar trebui să se aibă în vedere utilizarea de sume forfetare, rate forfetare și costuri unitare, precum și o finanțare nelegată de costuri, astfel cum se menționează la articolul 125 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. [Regulamentul privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii].

Amendamentul    9

Propunere de regulament

Considerentul 8

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(8)  Cadrul financiar multianual enunțat în Regulamentul (UE) xx/xx6 prevede că bugetul Uniunii ar trebui să sprijine în continuare politicile privind sectorul pescăresc și afacerile maritime. Bugetul FEAMAP ar trebui să se ridice la 6 140 000 000 EUR, în prețuri curente. Resursele FEAMAP ar trebui împărțite între gestiunea partajată, directă și indirectă. Suma de 5 311 000 000 EUR ar trebui să fie alocată sprijinului acordat în regim de gestiune partajată, iar suma de 829 000 000 EUR sprijinului acordat în regim de gestiune directă și indirectă. În vederea asigurării stabilității, în special în ceea ce privește îndeplinirea obiectivelor PCSP, definirea alocărilor naționale în regimul gestiunii partajate pentru perioada de programare 2021-2027 ar trebui să se bazeze pe cotele-parte din FEAMAP pentru perioada 2014-2020. Sume specifice ar trebui să fie rezervate pentru regiunile ultraperiferice, pentru controlul și punerea în aplicare a legislației în sectorul pescăresc, pentru colectarea și prelucrarea datelor pentru gestionarea activităților pescărești și pentru scopuri științifice, iar sumele pentru încetarea permanentă și încetarea extraordinară a activităților de pescuit ar trebui plafonate.

(8)  Cadrul financiar multianual enunțat în Regulamentul (UE) xx/xx6 prevede că bugetul Uniunii ar trebui să sprijine în continuare politicile privind sectorul pescăresc și afacerile maritime. Bugetul FEAMAP ar trebui să se ridice la 6 866 943 600 EUR în prețuri constante pentru 2018 (adică 7 739 176 524 EUR în prețuri curente). Resursele FEAMAP ar trebui împărțite între gestiunea partajată, directă și indirectă. Suma de 5 939 794 375 EUR în prețuri constante pentru 2018 (adică 6 694 261 648 EUR în prețuri curente) ar trebui să fie alocată sprijinului acordat în regim de gestiune partajată, iar suma de 927 149 225 EUR în prețuri constante pentru 2018 (adică 1 044 914 876 EUR în prețuri curente) sprijinului acordat în regim de gestiune directă și indirectă. În vederea asigurării stabilității, în special în ceea ce privește îndeplinirea obiectivelor PCSP, definirea alocărilor naționale în regimul gestiunii partajate pentru perioada de programare 2021-2027 ar trebui să se bazeze pe cotele-parte din FEAMAP pentru perioada 2014-2020. Sume specifice ar trebui să fie rezervate pentru regiunile ultraperiferice, pentru controlul și punerea în aplicare a legislației în sectorul pescăresc, pentru colectarea și prelucrarea datelor pentru gestionarea activităților pescărești și pentru scopuri științifice, iar sumele pentru încetarea permanentă și încetarea extraordinară a activităților de pescuit ar trebui plafonate.

__________________

__________________

6 JO C […], […], p. […].

6 JO C […], […], p. […].

Justificare

Defalcarea în cadrul pachetului financiar al programului, astfel cum a fost propusă de către Comisia pentru bugete, este doar un calcul aritmetic orientativ rezultat în urma modificării pachetului financiar general al programului și nu aduce atingere defalcării stabilite în cadrul comisiei competente.

Amendamentul    10

Propunere de regulament

Considerentul 10

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(10)  FEAMAP ar trebui să se bazeze pe patru priorități: promovarea activităților pescărești sustenabile și a conservării resurselor biologice marine; contribuția la securitatea alimentară în Uniune prin intermediul unei acvaculturi și al unor piețe competitive și sustenabile; facilitarea dezvoltării unei economii albastre sustenabile și stimularea prosperității comunităților costiere; consolidarea guvernanței internaționale a oceanelor și asigurarea siguranței, securității, curățeniei și gestionării sustenabile a mărilor și oceanelor. Aceste priorități ar trebui urmărite prin gestiune partajată, directă și indirectă.

(10)  FEAMAP ar trebui să se bazeze pe patru priorități: promovarea activităților pescărești sustenabile și a conservării resurselor biologice marine; contribuția la securitatea alimentară în Uniune prin intermediul unor activități de pescuit, al unei acvaculturi și al unor piețe competitive și sustenabile; facilitarea dezvoltării unei economii albastre sustenabile și stimularea prosperității comunităților costiere, inclusiv a insulelor și regiunilor ultraperiferice; consolidarea guvernanței internaționale a oceanelor și asigurarea siguranței, securității, curățeniei și gestionării sustenabile a mărilor și oceanelor. Aceste priorități ar trebui urmărite prin gestiune partajată, directă și indirectă.

Amendamentul    11

Propunere de regulament

Considerentul 13

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(13)  Pentru a ține cont de importanța combaterii schimbărilor climatice în concordanță cu angajamentele Uniunii de a pune în aplicare Acordul de la Paris și de a îndeplini obiectivele de dezvoltare durabilă ale Națiunilor Unite, prezentul regulament ar trebui să contribuie la integrarea acțiunilor climatice, precum și la realizarea obiectivului global ca 25 % din cheltuielile de la bugetul Uniunii să sprijine obiectivele climatice. Acțiunile întreprinse în temeiul prezentului regulament ar trebui să permită consacrarea a 30 % din pachetul financiar total al FEAMAP realizării obiectivelor climatice. Acțiunile relevante vor fi identificate în cursul pregătirii și punerii în aplicare a FEAMAP și vor fi reevaluate în contextul proceselor de evaluare și de reexaminare relevante.

(13)  Pentru a ține cont de importanța combaterii schimbărilor climatice în concordanță cu angajamentele Uniunii de a pune în aplicare Acordul de la Paris și de a îndeplini obiectivele de dezvoltare durabilă ale Națiunilor Unite, prezentul regulament ar trebui să contribuie la integrarea acțiunilor climatice, precum și la realizarea obiectivului global ca cel puțin 25 % din cheltuielile de la bugetul Uniunii să sprijine obiectivele climatice în perioada CFM 2021-2027 și a unei ținte anuale de 30 % cât mai rapid posibil, dar nu mai târziu de 2027. Acțiunile întreprinse în temeiul prezentului regulament ar trebui să permită consacrarea a 35 % din pachetul financiar total al FEAMAP realizării obiectivelor climatice. Acțiunile relevante vor fi identificate în cursul pregătirii și punerii în aplicare a FEAMAP și vor fi reevaluate în contextul proceselor de evaluare și de reexaminare relevante.

Amendamentul    12

Propunere de regulament

Considerentul 14

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(14)  FEAMAP ar trebui să contribuie la realizarea obiectivelor de mediu ale Uniunii. Această contribuție ar trebui să fie urmărită prin aplicarea markerilor de mediu ai Uniunii și raportată cu regularitate în cadrul evaluărilor și al rapoartelor anuale de performanță.

(14)  FEAMAP ar trebui să contribuie la realizarea obiectivelor de mediu ale Uniunii, ținând seama în mod corespunzător de coeziunea socială. Această contribuție ar trebui să fie urmărită prin aplicarea markerilor de mediu ai Uniunii și raportată cu regularitate în cadrul evaluărilor și al rapoartelor anuale de performanță.

Amendamentul    13

Propunere de regulament

Considerentul 18

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(18)  Activitatea pescărească este vitală pentru subzistența și patrimoniul cultural al numeroase comunități costiere din Uniune, în special acolo unde micul pescuit costier joacă un rol important. Cum media de vârstă în multe comunități de pescari este de peste 50 de ani, reînnoirea generațiilor și diversificarea activităților rămâne o provocare.

(18)  Activitatea pescărească este vitală pentru subzistența și patrimoniul cultural al numeroase comunități costiere, insule și regiuni ultraperiferice din Uniune, în special acolo unde micul pescuit costier și pescuitul costier joacă un rol important. Cum media de vârstă în multe comunități de pescari este de peste 50 de ani, reînnoirea generațiilor și diversificarea activităților rămâne o provocare.

Amendamentul    14

Propunere de regulament

Considerentul 31

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(31)  Sectorul pescăresc și acvacultura contribuie la securitatea alimentară și la nutriție. Cu toate acestea, în prezent, Uniunea importă peste 60 % din producția sa de produse pescărești și, prin urmare, este foarte dependentă de țări terțe. O provocare importantă este să încurajeze consumul de proteine din pește produse în Uniune după standarde înalte de calitate și disponibile pentru consumatori la prețuri accesibile.

(31)  Agenda 2030 a ONU pentru dezvoltare durabilă a identificat eradicarea foametei, garantarea siguranței alimentare și îmbunătățirea nutriției drept unul dintre cele 17 obiective de dezvoltare durabilă (ODD 2). Uniunea este pe deplin angajată în atingerea și concretizarea acestui obiectiv. În acest context, sectorul pescăresc și acvacultura contribuie la securitatea alimentară și la nutriție. Cu toate acestea, în prezent, Uniunea importă peste 60 % din producția sa de produse pescărești și, prin urmare, este foarte dependentă de țări terțe. O provocare importantă este să încurajeze consumul de proteine din pește produse în Uniune după standarde înalte de calitate și disponibile pentru consumatori la prețuri accesibile.

Amendamentul    15

Propunere de regulament

Considerentul 32

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(32)  Ar trebui ca FEAMAP să poată să sprijine promovarea și dezvoltarea durabilă a acvaculturii, inclusiv a acvaculturii în ape dulci, pentru creșterea de animale și plante acvatice în vederea producției de alimente și de alte materii prime. În unele state membre rămân în vigoare proceduri administrative complexe, cum ar fi accesul dificil la spațiu și procedurile împovărătoare de acordare a licențelor, ceea ce face dificilă îmbunătățirea imaginii și a competitivității produselor de crescătorie în acest sector. Sprijinul ar trebui să fie în concordanță cu planurile strategice naționale multianuale pentru acvacultură elaborate pe baza Regulamentului (UE) nr. 1380/2013. În special, sprijinul pentru sustenabilitatea mediului, investiții productive, inovare, dobândirea de competențe profesionale, îmbunătățirea condițiilor de muncă, măsuri compensatorii care oferă servicii esențiale de management al terenurilor și al resurselor naturale ar trebui să fie eligibil. Acțiunile în domeniul sănătății publice, sistemele de asigurare a stocurilor din acvacultură și acțiunile privind sănătatea și bunăstarea animalelor ar trebui să fie, de asemenea, eligibile. Cu toate acestea, în cazul investițiilor productive, sprijinul ar trebui furnizat doar prin intermediul instrumentelor financiare și prin InvestEU, care oferă un efect de levier mai mare pe piețe și, prin urmare, sunt mai relevante decât granturile în ceea ce privește abordarea provocărilor legate de finanțarea sectorului.

(32)  Ar trebui ca FEAMAP să poată să sprijine promovarea și dezvoltarea durabilă a acvaculturii, inclusiv a acvaculturii în ape dulci și a sistemelor de izolare închise, pentru creșterea de animale și plante acvatice în vederea producției de alimente și de alte materii prime. În unele state membre rămân în vigoare proceduri administrative complexe, cum ar fi accesul dificil la spațiu și procedurile împovărătoare de acordare a licențelor, ceea ce face dificilă îmbunătățirea imaginii și a competitivității produselor de crescătorie în acest sector. Sprijinul ar trebui să fie în concordanță cu planurile strategice naționale multianuale pentru acvacultură elaborate pe baza Regulamentului (UE) nr. 1380/2013. În special, sprijinul pentru sustenabilitatea mediului, investiții productive, inovare, dobândirea de competențe profesionale, îmbunătățirea condițiilor de muncă, măsuri compensatorii care oferă servicii esențiale de management al terenurilor și al resurselor naturale ar trebui să fie eligibil. Acțiunile în domeniul sănătății publice, sistemele de asigurare a stocurilor din acvacultură și acțiunile privind sănătatea și bunăstarea animalelor ar trebui să fie, de asemenea, eligibile. Cu toate acestea, în cazul investițiilor productive, sprijinul ar trebui furnizat doar prin intermediul instrumentelor financiare și prin InvestEU, care oferă un efect de levier mai mare pe piețe și, prin urmare, sunt mai relevante decât granturile în ceea ce privește abordarea provocărilor legate de finanțarea sectorului.

Amendamentul    16

Propunere de regulament

Considerentul 35

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(35)  Crearea de locuri de muncă în regiunile de coastă se bazează pe dezvoltarea locală a unei economii albastre sustenabile pentru a relansa structura socială a regiunilor respective. Industriile și serviciile oceanice sunt susceptibile de a depăși creșterea economiei mondiale și de a aduce o contribuție importantă la ocuparea forței de muncă și la creșterea economică până în 2030. Ca să fie sustenabilă, creșterea albastră depinde de inovarea și investițiile în noi activități comerciale maritime și în bioeconomie, inclusiv în modele de turism sustenabile, în energia oceanică din surse regenerabile, în construcții navale de înaltă tehnologie inovatoare și noi servicii portuare, care pot genera locuri de muncă și, în același timp, favoriza dezvoltarea locală. În timp ce investițiile publice în economia albastră sustenabilă ar trebui să fie integrate în bugetul Uniunii, FEAMAP ar trebui să se concentreze în mod specific asupra creării condițiilor propice pentru dezvoltarea economiei albastre sustenabile și asupra eliminării blocajelor pentru a facilita investițiile și dezvoltarea de noi piețe și tehnologii sau servicii. Sprijinul pentru dezvoltarea economiei albastre sustenabile ar trebui să fie furnizat în regim de gestiune partajată, directă și indirectă.

(35)  Crearea de locuri de muncă în regiunile de coastă se bazează pe dezvoltarea locală a unei economii albastre sustenabile pentru a relansa structura socială a regiunilor respective, inclusiv a insulelor și a regiunilor ultraperiferice. Industriile și serviciile oceanice sunt susceptibile de a depăși creșterea economiei mondiale și de a aduce o contribuție importantă la ocuparea forței de muncă și la creșterea economică până în 2030. Ca să fie sustenabilă, creșterea albastră depinde de inovarea și investițiile în noi activități comerciale maritime și în bioeconomie, inclusiv în modele de turism sustenabile, în energia oceanică din surse regenerabile, în construcții navale de înaltă tehnologie inovatoare și noi servicii portuare, care pot genera locuri de muncă și, în același timp, favoriza dezvoltarea locală. În timp ce investițiile publice în economia albastră sustenabilă ar trebui să fie integrate în bugetul Uniunii, FEAMAP ar trebui să se concentreze în mod specific asupra creării condițiilor propice pentru dezvoltarea economiei albastre sustenabile și asupra eliminării blocajelor pentru a facilita investițiile și dezvoltarea de noi piețe și tehnologii sau servicii. Sprijinul pentru dezvoltarea economiei albastre sustenabile ar trebui să fie furnizat în regim de gestiune partajată, directă și indirectă.

Amendamentul    17

Propunere de regulament

Considerentul 36

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(36)  Dezvoltarea unei economii albastre sustenabile se bazează mult pe parteneriate între părțile interesate de la nivel local, care contribuie la vitalitatea comunităților și a economiilor costiere și continentale. FEAMAP ar trebui să furnizeze instrumente pentru promovarea unor astfel de parteneriate. În acest scop, sprijinul pentru dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității (DLRC) ar trebui să fie disponibil în regim de gestiune partajată. Această abordare ar trebui să stimuleze diversificarea economică într-un context local prin dezvoltarea activităților pescărești costiere și în ape dulci, a acvaculturii și a unei economii albastre sustenabile. Strategiile DLRC ar trebui să se asigure că comunitățile locale exploatează mai bine și beneficiază mai mult de oportunitățile oferite de economia albastră sustenabilă, valorificând și consolidând resursele de mediu, culturale, sociale și umane. Fiecare parteneriat local ar trebui, prin urmare, să reflecte principalul obiectiv al strategiei, asigurând o implicare echilibrată și reprezentarea tuturor părților interesate relevante din economia albastră sustenabilă locală.

(36)  Dezvoltarea unei economii albastre sustenabile se bazează mult pe parteneriate între părțile interesate de la nivel local, care contribuie la vitalitatea și sustenabilitatea populațiilor comunităților și a economiilor costiere, insulare și continentale. FEAMAP ar trebui să furnizeze instrumente pentru promovarea unor astfel de parteneriate. În acest scop, sprijinul pentru dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității (DLRC) ar trebui să fie disponibil în regim de gestiune partajată. Această abordare ar trebui să stimuleze diversificarea economică într-un context local prin dezvoltarea activităților pescărești costiere și în ape dulci, a acvaculturii și a unei economii albastre sustenabile. Strategiile DLRC ar trebui să se asigure că comunitățile locale exploatează mai bine și beneficiază mai mult de oportunitățile oferite de economia albastră sustenabilă, valorificând și consolidând resursele de mediu, culturale, sociale și umane. Fiecare parteneriat local ar trebui, prin urmare, să reflecte principalul obiectiv al strategiei, asigurând o implicare echilibrată și reprezentarea tuturor părților interesate relevante din economia albastră sustenabilă locală.

Amendamentul    18

Propunere de regulament

Considerentul 38

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(38)  În cadrul gestiunii directe și indirecte, FEAMAP ar trebui să se concentreze pe crearea condițiilor pentru o economie albastră sustenabilă prin promovarea unei guvernanțe și a unei gestionări integrate a politicii maritime, consolidarea transferului și a integrării cercetării, inovării și tehnologiei în economia albastră sustenabilă, îmbunătățirea competențelor maritime, dobândirea de cunoștințe în domeniul marin și realizarea schimbului de date socioeconomice privind economia albastră sustenabilă, promovarea unei economii albastre sustenabile cu emisii scăzute de carbon și rezistente la schimbările climatice și elaborarea unei rezerve de proiecte și a unor instrumente de finanțare inovatoare. În ceea ce privește domeniile menționate mai sus ar trebui să se țină seama corespunzător de situația specifică a regiunilor ultraperiferice.

(38)  În cadrul gestiunii directe și indirecte, FEAMAP ar trebui să se concentreze pe crearea condițiilor pentru o economie albastră sustenabilă prin promovarea unei guvernanțe și a unei gestionări integrate a politicii maritime, consolidarea transferului și a integrării cercetării, inovării și tehnologiei în economia albastră sustenabilă, îmbunătățirea competențelor maritime, dobândirea de cunoștințe în domeniul marin și realizarea schimbului de date socioeconomice privind economia albastră sustenabilă, promovarea unei economii albastre sustenabile cu emisii scăzute de carbon și rezistente la schimbările climatice și elaborarea unei rezerve de proiecte și a unor instrumente de finanțare inovatoare. În ceea ce privește domeniile menționate mai sus ar trebui să se țină seama corespunzător de situația specifică a regiunilor ultraperiferice și a insulelor care intră sub incidența articolului 174 din TFUE.

Amendamentul    19

Propunere de regulament

Considerentul 42 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(42a)  Agenda 2030 a ONU pentru dezvoltare durabilă a identificat realizarea egalității de gen și capacitarea tuturor femeilor și fetelor drept unul dintre cele 17 obiective de dezvoltare durabilă (ODD 5). Uniunea este pe deplin angajată în atingerea și concretizarea acestui obiectiv. În acest context, eliminarea discriminării este vitală pentru îndeplinirea angajamentelor asumate de UE în vederea creării unei Europe favorabile incluziunii. Prin urmare, integrarea egalității de gen și angajamente privind egalitatea de gen ar trebui să fie incluse în toate politicile UE, inclusiv în prezentul regulament.

Amendamentul    20

Propunere de regulament

Considerentul 43

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(43)  În cadrul gestiunii partajate, fiecare stat membru ar trebui să elaboreze un program unic care ar trebui să fie aprobat de Comisie. În contextul regionalizării și în vederea încurajării statelor membre să aibă o abordare mai strategică cu ocazia pregătirii programelor, Comisia ar trebui să facă o analiză pentru fiecare bazin maritim care să indice punctele tari și punctele slabe comune în ceea ce privește îndeplinirea obiectivelor PCSP. Această analiză ar trebui să ghideze atât statele membre, cât și Comisia în negocierea fiecărui program, ținând seama de provocările și de necesitățile regionale. În momentul evaluării programelor, Comisia ar trebui să țină seama de dificultățile socioeconomice și de mediu ale PCSP, de performanța socioeconomică a economiei albastre sustenabile, de provocările la nivelul bazinelor maritime, de conservarea și refacerea ecosistemelor marine, de reducerea deșeurilor marine și de atenuarea efectelor schimbărilor climatice și de adaptarea la acestea.

(43)  În cadrul gestiunii partajate, fiecare stat membru ar trebui să elaboreze un program unic care ar trebui să fie aprobat de Comisie. În contextul regionalizării și în vederea încurajării statelor membre să aibă o abordare mai strategică cu ocazia pregătirii programelor, Comisia ar trebui să facă o analiză pentru fiecare bazin maritim care să indice punctele tari și punctele slabe comune în ceea ce privește îndeplinirea obiectivelor PCSP. Această analiză ar trebui să ghideze atât statele membre, cât și Comisia în negocierea fiecărui program, ținând seama de provocările și de necesitățile regionale. În momentul evaluării programelor, Comisia ar trebui să țină seama de dificultățile socioeconomice și de mediu ale PCSP, de performanța socioeconomică a economiei albastre sustenabile, în special în ceea ce privește micul pescuit de coastă, de provocările la nivelul bazinelor maritime, de conservarea și refacerea ecosistemelor marine, de reducerea deșeurilor marine și de atenuarea efectelor schimbărilor climatice și de adaptarea la acestea.

Amendamentul    21

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Pachetul financiar pentru punerea în aplicare a FEAMAP pentru perioada 2021-2027 se ridică la 6 140 000 000 EUR în prețuri curente.

1.  Pachetul financiar pentru punerea în aplicare a FEAMAP pentru perioada 2021-2027 este de6 866 943 600 EUR în prețuri constante pentru 2018 (adică 7 739 176 524 EUR în prețuri curente).

Amendamentul    22

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Partea din pachetul financiar alocată în regim de gestiune partajată, așa cum se specifică la titlul II, se ridică la311 000 000 EUR în prețuri curente în conformitate cu repartizarea anuală prevăzută în anexa V.

1.  Partea din pachetul financiar alocată în regim de gestiune partajată, așa cum se specifică la titlul II, este de939 794 375 EUR în prețuri constante pentru 2018 (adică 6 694 261 648 EUR în prețuri curente), în conformitate cu repartizarea anuală prevăzută în anexa V.

Justificare

Defalcarea în cadrul pachetului financiar al programului, astfel cum a fost propusă de către Comisia pentru bugete, este doar un calcul aritmetic orientativ rezultat în urma modificării pachetului financiar general al programului și nu aduce atingere defalcării stabilite în cadrul comisiei competente.

Amendamentul    23

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  102 000 000 EUR pentru Insulele Azore și Madeira;

(a)  114 076 262 EUR în prețuri constante pentru 2018 (adică 128 566 125 EUR în prețuri curente) pentru Insulele Azore și Madeira;

Justificare

Defalcarea în cadrul pachetului financiar al programului, astfel cum a fost propusă de către Comisia pentru bugete, este doar un calcul aritmetic orientativ rezultat în urma modificării pachetului financiar general al programului și nu aduce atingere defalcării stabilite în cadrul comisiei competente.

Amendamentul    24

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  82 000 000 EUR pentru Insulele Canare;

(b)  91 708 367 EUR în prețuri constante pentru 2018 (adică 103 357 081 EUR în prețuri curente) pentru Insulele Canare;

Justificare

Defalcarea în cadrul pachetului financiar al programului, astfel cum a fost propusă de către Comisia pentru bugete, este doar un calcul aritmetic orientativ rezultat în urma modificării pachetului financiar general al programului și nu aduce atingere defalcării stabilite în cadrul comisiei competente.

Amendamentul    25

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  131 000 000 EUR pentru Guadelupa, Guyana Franceză, Martinica, Mayotte, Réunion și Saint-Martin.

(c)  146 509 709 EUR în prețuri constante pentru 2018 (adică 165 119 239 EUR în prețuri curente) pentru Guadelupa, Guyana Franceză, Martinica, Mayotte, Réunion și Saint-Martin;

Justificare

Defalcarea în cadrul pachetului financiar al programului, astfel cum a fost propusă de către Comisia pentru bugete, este doar un calcul aritmetic orientativ rezultat în urma modificării pachetului financiar general al programului și nu aduce atingere defalcării stabilite în cadrul comisiei competente.

Amendamentul    26

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Partea din pachetul financiar alocată în regim de gestiune directă și indirectă, așa cum se specifică la titlul III este de 829 000 000 EUR în prețuri curente.

1.  Partea din pachetul financiar alocată în regim de gestiune directă și indirectă, așa cum se specifică la titlul III este de 927 149 225 EUR în prețuri constante pentru 2018 (adică 1 044 914 876 EUR în prețuri curente).

Justificare

Defalcarea în cadrul pachetului financiar al programului, astfel cum a fost propusă de către Comisia pentru bugete, este doar un calcul aritmetic orientativ rezultat în urma modificării pachetului financiar general al programului și nu aduce atingere defalcării stabilite în cadrul comisiei competente.

Amendamentul    27

Propunere de regulament

Articolul 21 – titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Compensații pentru costurile suplimentare în regiunile ultraperiferice pentru produsele pescărești și de acvacultură

Compensații pentru costurile suplimentare în regiunile ultraperiferice și pentru micul pescuit costier bazat în insulele care intră sub incidența articolului 174 din TFUE pentru produsele pescărești și de acvacultură

Amendamentul    28

Propunere de regulament

Articolul 21 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  FEAMAP poate sprijini compensarea costurilor suplimentare suportate de beneficiarii implicați în pescuitul, creșterea în ferme, prelucrarea și comercializarea anumitor produse pescărești și de acvacultură care provin din regiunile ultraperiferice menționate la articolul 6 alineatul (2).

1.  FEAMAP poate sprijini compensarea costurilor suplimentare suportate de beneficiarii implicați în pescuitul, creșterea în ferme, prelucrarea și comercializarea anumitor produse pescărești și de acvacultură care provin din regiunile ultraperiferice și din micul pescuit costier bazat în insulele care intră sub incidența articolului 174 din TFUE menționate la articolul 6 alineatul (2).

Amendamentul    29

Propunere de regulament

Articolul 22 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  FEAMAP poate sprijini acțiuni pentru protejarea și refacerea biodiversității și a ecosistemelor marine și costiere, inclusiv în apele interioare.

1.  FEAMAP poate sprijini acțiuni pentru protejarea și refacerea biodiversității și a ecosistemelor marine și costiere, inclusiv în apele interioare. În acest scop, ar trebui încurajată cooperarea cu Agenția Spațială Europeană și cu programele europene privind sateliții pentru a colecta mai multe date privind situația poluării maritime și, în special, a deșeurilor de plastic din ape.

Amendamentul    30

Propunere de regulament

Articolul 27 – paragraful 1 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ca)  realizării de investiții în analiza și observarea poluării marine, în special în ceea ce privește materialele plastice, pentru a colecta mai multe date cu privire la situație;

Amendamentul    31

Propunere de regulament

Articolul 27 – paragraful 1 – litera cb (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(cb) îmbunătățirii nivelului de cunoștințe referitoare la deșeurile marine din plastic și la concentrațiile de astfel de deșeuri.

Amendamentul    32

Propunere de regulament

Articolul 45 – paragraful 1 – litera f

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(f)  cooperarea internațională în materie de cercetare și de date privind oceanele și dezvoltarea lor.

(f)  cooperarea internațională în materie de cercetare și de date privind oceanele și dezvoltarea lor, în special cu privire la deșeurile marine din plastic, obținute cu ajutorul unor senzori adecvați montați pe sateliți, în special cu ajutorul componentei Copernicus din cadrul programului spațial european și cu ajutorul aeronavelor autonome și al sistemelor de observare in situ, capabile să urmărească cele mai voluminoase deșeuri plutitoare, precum și concentrațiile de deșeuri de dimensiuni mai mici.

PROCEDURA COMISIEI SESIZATE PENTRU AVIZ

Titlu

Fondul european pentru afaceri maritime și activități pescărești

Referințe

COM(2018)0390 – C8-0270/2018 – 2018/0210(COD)

Comisie competentă

Data anunțului în plen

PECH

2.7.2018

 

 

 

Aviz emis de către

Data anunțului în plen

BUDG

2.7.2018

Raportor/Raportoare pentru aviz:

Data numirii

Eider Gardiazabal Rubial

16.7.2018

Examinare în comisie

26.9.2018

 

 

 

Data adoptării

21.11.2018

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

27

4

0

Membri titulari prezenți la votul final

Jean Arthuis, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Jan Olbrycht, Răzvan Popa, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Monika Vana, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Stanisław Żółtek

Membri supleanți prezenți la votul final

Karine Gloanec Maurin, Giovanni La Via, Ivana Maletić, Andrey Novakov, Tomáš Zdechovský

VOT FINAL PRIN APEL NOMINALÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ

27

+

ALDE

Jean Arthuis, Gérard Deprez

ECR

Zbigniew Kuźmiuk

PPE

Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Giovanni La Via, Ivana Maletić, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Inese Vaidere, Tomáš Zdechovský

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Karine Gloanec Maurin, John Howarth, Vladimír Maňka, Răzvan Popa, Manuel dos Santos, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand, Monika Vana

4

-

ECR

Bernd Kölmel

ENF

André Elissen, Stanisław Żółtek

NI

Eleftherios Synadinos

0

0

 

 

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri


AVIZ AL Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară (22.11.2018)

destinat Comisiei pentru pescuit

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind Fondul european pentru afaceri maritime și activități pescărești și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 508/2014 al Parlamentului European și al Consiliului

(COM(2018)0390 – C8-0270/2018 – 2018/0210(COD))

Raportor pentru aviz: Francesc Gambús

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

La 12 iunie 2018, Comisia a prezentat noua propunere legislativă privind Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime (FEPAM) pentru perioada 2021-2027. Fondul menționat are drept obiectiv finanțarea de la bugetul Uniunii pentru a sprijini politica comună în domeniul pescuitului (PCP), politica maritimă integrată a Uniunii și angajamentele internaționale ale Uniunii în domeniul guvernanței oceanelor, în special în contextul Agendei 2030 pentru dezvoltare durabilă.

În calitate de raportor pentru avizul Comisiei pentru mediu, sănătate publică și securitate alimentară, salut comunicarea Comisiei, deoarece oferă o bază bună pe care colegislatorii pot începe să lucreze pentru a optimiza textul și a ajunge la un acord. În special, aș dori să mulțumesc Comisiei pentru consolidarea impactului pe care FEPAM îl are asupra mediului, concentrându-se asupra protecției ecosistemelor marine, cu o contribuție preconizată de 30 % din bugetul său pentru atenuarea schimbărilor climatice și adaptarea la acestea, în conformitate cu angajamentele asumate în cadrul Acordului de la Paris.

Consider, de asemenea, că noul fond va fi mai eficace și mai eficient, datorită simplificării, subsidiarității, alinierii cu alte fonduri și unei mai bune orientări a sprijinului pentru punerea în aplicare a politicii comune în domeniul pescuitului.

Sectorul pescăresc și acvacultura contribuie la securitatea alimentară și la nutriție. Totuși, în prezent, Uniunea importă peste 60 % din produsele pescărești, fiind foarte dependentă de țări terțe. Cea mai importantă provocare este aceea de a încuraja cetățenii să consume pește din Uniune, cu standarde de calitate ridicate și la prețuri rezonabile. În acest sens, acvacultura trebuie să își extindă prezența în sector și să își crească masa critică, dat fiind că peștele provenit din această activitate reprezintă doar 20 % din oferta totală de pe piața europeană.

Totuși, cred că este important să completez raportul cu o serie de amendamente, pentru a-l adapta și a-l face mai flexibil, astfel încât să se evite deteriorarea excesivă a flotei, ținând seama de diversitatea sa la nivelul Uniunii.

Am considerat că este important să includ conceptul de „gestionare în comun“, care înseamnă un mecanism de gestionare a activităților de pescuit profesional, de pescuit recreativ și de acvacultură, în cadrul căruia guvernele își împart autoritatea cu comunitatea utilizatorilor locali, atribuind fiecărei părți responsabilități și drepturi specifice în legătură cu informațiile și procesul decizional legate de gestionarea activității; Nu trebuie să uităm că primii interesați de garantarea zonelor de pescuit și a stocurilor de pește sunt înșiși pescarii, întrucât, fără pește, nu există activitate, iar fără activitate nu sunt locuri de muncă. Din acest motiv, în amendamentele prezentate, am încercat să mențin cât mai mult echilibrul între sustenabilitatea de mediu, economică și socială.

În cele din urmă, consider că simplificarea și clarificarea, pentru statele membre, a activităților care pot fi desfășurate în temeiul FEPAM va facilita gestionarea, va reduce sarcina administrativă și, în cele din urmă, va sprijini sectorul pescuitului maritim, promovând în același timp obiectivele dezvoltării durabile.

AMENDAMENTE

Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară recomandă Comisiei pentru pescuit, care este comisie competentă, să ia în considerare următoarele amendamente:

<

Amendamentul    1

Propunere de regulament

Considerentul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1)  Este necesar să se instituie un Fond european pentru afaceri maritime și activități pescărești (FEAMAP) pentru perioada 2021-2027. Acest fond ar trebui să urmărească să orienteze finanțarea de la bugetul Uniunii în direcția sprijinirii politicii comune în sectorul pescăresc (PCSP), a politicii maritime a Uniunii și a angajamentelor internaționale ale Uniunii în domeniul guvernanței oceanelor. Această finanțare este un factor favorizant esențial pentru existența unor activități pescărești sustenabile și pentru conservarea resurselor biologice marine, pentru securitatea alimentară prin aprovizionarea cu produse din mare, pentru dezvoltarea unei economii albastre sustenabile și pentru asigurarea sănătății, siguranței, securității, curățeniei și gestionării sustenabile a mărilor și oceanelor.

(1)  Este necesar să se instituie un Fond european pentru afaceri maritime și activități pescărești (FEPAM) pentru perioada 2021-2027. Acest fond ar trebui să urmărească să orienteze finanțarea de la bugetul Uniunii în direcția sprijinirii punerii în aplicare depline și la timp a politicii comune în sectorul pescăresc (PCSP), a Directivei-cadru „Strategia pentru mediul marin”, a politicii maritime a Uniunii și a angajamentelor internaționale ale Uniunii în domeniul guvernanței oceanelor. Alături de politicile responsabile în sectorul pescăresc, această finanțare este unul dintre factorii favorizanți esențiali pentru existența unor activități pescărești sustenabile și pentru conservarea resurselor biologice marine, pentru securitatea alimentară prin aprovizionarea cu produse din mare, pentru creșterea unei economii albastre sustenabile care se dezvoltă în limite ecologice și pentru asigurarea sănătății, siguranței, securității, curățeniei și gestionării sustenabile a mărilor și oceanelor.

Amendamentul    2

Propunere de regulament

Considerentul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2)  În calitatea sa de actor pe scena mondială a oceanelor și fiind al cincilea cel mai mare producător de pește și fructe de mare din lume, Uniunea are o mare responsabilitate în protejarea, conservarea și utilizarea în mod sustenabil a oceanelor și a resurselor acestora. Protejarea mărilor și a oceanelor este într-adevăr vitală pentru o populație mondială în plină creștere. Este, de asemenea, de interes socioeconomic pentru Uniune: o economie albastră sustenabilă stimulează investițiile, locurile de muncă și creșterea economică, încurajează cercetarea și inovarea și contribuie la securitatea energetică prin energia oceanică. În plus, asigurarea unor mări și oceane sigure și protejate este esențială pentru un control eficient al frontierelor și pentru combaterea criminalității maritime în lume, abordând astfel preocupările cetățenilor legate de securitate.

(2)  În calitatea sa de actor pe scena mondială a oceanelor și fiind al cincilea cel mai mare producător de pește și fructe de mare din lume, Uniunea are o mare responsabilitate în protejarea, conservarea și utilizarea în mod sustenabil a oceanelor și a resurselor acestora. Protejarea mărilor și a oceanelor este într-adevăr vitală pentru o populație mondială în plină creștere. Este, de asemenea, de interes socioeconomic pentru Uniune: o economie albastră sustenabilă care se dezvoltă în limite ecologice stimulează investițiile, locurile de muncă și creșterea economică, încurajează cercetarea și inovarea și contribuie la securitatea energetică prin energia oceanică. În plus, asigurarea unor mări și oceane sigure și protejate este esențială pentru un control eficient al frontierelor și pentru combaterea criminalității maritime în lume, abordând astfel preocupările cetățenilor legate de securitate.

Amendamentul    3

Propunere de regulament

Considerentul 8

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(8)  Cadrul financiar multianual enunțat în Regulamentul (UE) xx/xx6 prevede că bugetul Uniunii ar trebui să sprijine în continuare politicile privind sectorul pescăresc și afacerile maritime. Bugetul FEAMAP ar trebui să se ridice la 6 140 000 000 EUR, în prețuri curente. Resursele FEAMAP ar trebui împărțite între gestiunea partajată, directă și indirectă. Suma de 5 311 000 000 EUR ar trebui să fie alocată sprijinului acordat în regim de gestiune partajată, iar suma de 829 000 000 EUR sprijinului acordat în regim de gestiune directă și indirectă. În vederea asigurării stabilității, în special în ceea ce privește îndeplinirea obiectivelor PCSP, definirea alocărilor naționale în regimul gestiunii partajate pentru perioada de programare 2021-2027 ar trebui să se bazeze pe cotele-parte din FEAMAP pentru perioada 2014-2020. Sume specifice ar trebui să fie rezervate pentru regiunile ultraperiferice, pentru controlul și punerea în aplicare a legislației în sectorul pescăresc, pentru colectarea și prelucrarea datelor pentru gestionarea activităților pescărești și pentru scopuri științifice, iar sumele pentru încetarea permanentă și încetarea extraordinară a activităților de pescuit ar trebui plafonate.

(8)  Cadrul financiar multianual enunțat în Regulamentul (UE) xx/xx6 prevede că bugetul Uniunii ar trebui să sprijine în continuare politicile privind sectorul pescăresc și afacerile maritime. Bugetul multianual al FEPAM ar trebui să se ridice la 6 140 000 000 EUR, în prețuri curente. Resursele FEPAM ar trebui împărțite între gestiunea partajată, directă și indirectă. Suma de 5 311 000 000 EUR ar trebui să fie alocată sprijinului acordat în regim de gestiune partajată, iar suma de 829 000 000 EUR sprijinului acordat în regim de gestiune directă și indirectă. În vederea asigurării stabilității, în special în ceea ce privește îndeplinirea obiectivelor PCSP, definirea alocărilor naționale în regimul gestiunii partajate pentru perioada de programare 2021-2027 ar trebui să se bazeze pe cotele-parte din FEPAM pentru perioada 2014-2020. Sume specifice ar trebui să fie rezervate pentru regiunile ultraperiferice, pentru controlul și punerea în aplicare a legislației în sectorul pescăresc, pentru colectarea și prelucrarea datelor pentru gestionarea activităților pescărești și pentru scopuri științifice, iar sumele pentru încetarea permanentă și încetarea extraordinară a activităților de pescuit ar trebui plafonate.

_________________

_________________

6 JO C […], […], p. […].

6 JO C […], […], p. […].

Amendamentul    4

Propunere de regulament

Considerentul 9

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(9)  Sectorul maritim european numără peste 5 milioane de locuri de muncă, generând aproape 500 de miliarde EUR pe an și are un potențial de a crea mai multe locuri de muncă. Se estimează că producția economiei maritime mondiale este astăzi de 1,3 miliarde EUR, aceasta putând crește cu peste 100 % până în 2030. Necesitatea de a atinge obiectivele privind emisiile de CO2, de a crește eficiența resurselor și de a reduce amprenta ecologică a economiei albastre a fost o forță motrice semnificativă pentru inovare în alte sectoare, cum ar fi echipamentele maritime, construcțiile navale, observarea oceanelor, dragarea, protecția zonelor de coastă și construcțiile din zonele marine. Investițiile în economia maritimă au fost finanțate prin fondurile structurale ale Uniunii, în special Fondul european de dezvoltare regională (FEDER) și FEAMAP. Noi instrumente de finanțare, cum ar fi InvestEU trebuie utilizate pentru a stimula potențialul de creștere al sectorului.

(9)  Sectorul maritim european numără peste 5 milioane de locuri de muncă, generând aproape 500 de miliarde EUR pe an și are un potențial de a crea mai multe locuri de muncă, deși stocurile de specii de pește ar trebui să fie monitorizate în continuare, iar pescuitul excesiv ar trebui să fie împiedicat prin măsuri adecvate. Se estimează că producția economiei maritime mondiale este astăzi de 1,3 miliarde EUR, aceasta putând crește cu peste 100 % până în 2030. Necesitatea de a atinge obiectivele privind emisiile de CO2, de a crește eficiența resurselor și de a reduce amprenta ecologică a economiei albastre a fost o forță motrice semnificativă pentru inovare în alte sectoare, cum ar fi echipamentele maritime, construcțiile navale, observarea oceanelor, dragarea, protecția zonelor de coastă și construcțiile din zonele marine. Investițiile în economia maritimă au fost finanțate prin fondurile structurale ale Uniunii, în special Fondul european de dezvoltare regională (FEDER) și FEPAM. Noi instrumente de finanțare, cum ar fi InvestEU trebuie utilizate pentru a stimula potențialul de creștere al sectorului.

Amendamentul    5

Propunere de regulament

Considerentul 10

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(10)  FEAMAP ar trebui să se bazeze pe patru priorități: promovarea activităților pescărești sustenabile și a conservării resurselor biologice marine; contribuția la securitatea alimentară în Uniune prin intermediul unei acvaculturi și al unor piețe competitive și sustenabile; facilitarea dezvoltării unei economii albastre sustenabile și stimularea prosperității comunităților costiere; consolidarea guvernanței internaționale a oceanelor și asigurarea siguranței, securității, curățeniei și gestionării sustenabile a mărilor și oceanelor. Aceste priorități ar trebui urmărite prin gestiune partajată, directă și indirectă.

(10)  FEPAM ar trebui să se bazeze pe patru priorități care se aliniază pe deplin la obiectivele PCSP: promovarea activităților pescărești sustenabile și a conservării resurselor biologice marine; contribuția la securitatea alimentară în Uniune prin intermediul unei acvaculturi și al unor piețe competitive și sustenabile; facilitarea unei economii albastre sustenabile care se dezvoltă în limite ecologice și promovează stimularea prosperității comunităților costiere; consolidarea guvernanței internaționale a oceanelor și asigurarea siguranței, securității, curățeniei și gestionării sustenabile a mărilor și oceanelor. Aceste priorități ar trebui urmărite prin gestiune partajată, directă și indirectă.

Amendamentul    6

Propunere de regulament

Considerentul 11

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(11)  FEAMAP pentru perioada de după 2020 ar trebui să se bazeze pe o arhitectură simplificată, fără definirea în prealabil a măsurilor și a unor norme detaliate de eligibilitate la nivelul Uniunii, într-o manieră excesiv de normativă. În schimb, în cadrul fiecărei priorități ar trebui să fie descrise marile domenii de sprijin. Prin urmare, statele membre ar trebui să își întocmească programul indicând în el cea mai adecvată modalitate de concretizare a priorităților. O gamă largă de măsuri identificate de statele membre în acele programe ar putea fi sprijinite în cadrul normelor prezentate în prezentul regulament și în Regulamentul (UE) nr. [Regulamentul de stabilire a unor dispoziții comune], cu condiția ca ele să fie acoperite de domeniile de sprijin identificate în prezentul regulament. Cu toate acestea, este necesar să se stabilească o listă de operațiuni neeligibile, astfel încât să se evite un impact negativ în ceea ce privește conservarea resurselor piscicole, de exemplu, o interdicție generală a investițiilor menite să sporească capacitatea de pescuit. În plus, investițiile și compensațiile pentru flotă ar trebui să fie strict condiționate de coerența lor cu obiectivele de conservare ale PCSP.

(11)  FEPAM pentru perioada de după 2020 ar trebui să se bazeze pe o arhitectură simplificată, fără definirea în prealabil a măsurilor și a unor norme detaliate de eligibilitate la nivelul Uniunii, într-o manieră excesiv de normativă. În schimb, în cadrul fiecărei priorități ar trebui să fie descrise marile domenii de sprijin. Prin urmare, statele membre ar trebui să își întocmească programul indicând în el cea mai adecvată modalitate de concretizare a priorităților. O gamă largă de măsuri identificate de statele membre în acele programe ar putea fi sprijinite în cadrul normelor prezentate în prezentul regulament și în Regulamentul (UE) nr. [Regulamentul de stabilire a unor dispoziții comune], cu condiția ca ele să fie acoperite de domeniile de sprijin identificate în prezentul regulament. Cu toate acestea, este necesar să se stabilească o listă de operațiuni neeligibile, astfel încât să se evite un impact negativ în ceea ce privește conservarea resurselor piscicole și degradarea ecosistemelor, de exemplu, o interdicție generală a investițiilor menite să sporească capacitatea de pescuit. În plus, investițiile și compensațiile pentru flotă ar trebui să fie strict condiționate de coerența lor cu obiectivele de conservare ale PCSP.

Amendamentul    7

Propunere de regulament

Considerentul 13

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(13)  Pentru a ține cont de importanța combaterii schimbărilor climatice în concordanță cu angajamentele Uniunii de a pune în aplicare Acordul de la Paris și de a îndeplini obiectivele de dezvoltare durabilă ale Națiunilor Unite, prezentul regulament ar trebui să contribuie la integrarea acțiunilor climatice, precum și la realizarea obiectivului global ca 25 % din cheltuielile de la bugetul Uniunii să sprijine obiectivele climatice. Acțiunile întreprinse în temeiul prezentului regulament ar trebui să permită consacrarea a 30 % din pachetul financiar total al FEAMAP realizării obiectivelor climatice. Acțiunile relevante vor fi identificate în cursul pregătirii și punerii în aplicare a FEAMAP și vor fi reevaluate în contextul proceselor de evaluare și de reexaminare relevante.

(13)  Pentru a ține cont de importanța combaterii schimbărilor climatice în concordanță cu angajamentele Uniunii de a pune în aplicare Acordul de la Paris și de a îndeplini obiectivele de dezvoltare durabilă ale Națiunilor Unite, prezentul regulament ar trebui să contribuie la integrarea acțiunilor climatice, precum și la realizarea obiectivului global ca 25 % din cheltuielile de la bugetul Uniunii să sprijine obiectivele climatice. Acțiunile întreprinse în temeiul prezentului regulament ar trebui să permită consacrarea a 30 % din pachetul financiar total al FEPAM realizării obiectivelor climatice. Acțiunile relevante, inclusiv proiectele care vizează protejarea și refacerea solului submarin de iarbă de mare și a zonelor umede de coastă care sunt absorbante de carbon majore, vor fi identificate în cursul pregătirii și punerii în aplicare a FEPAM și vor fi reevaluate în contextul proceselor de evaluare și de reexaminare relevante.

Justificare

Cel mai recent raport al IPCC subliniază că trebuie luată în considerare nu numai reducerea emisiilor de CO2, ci și eliminarea CO2 din atmosferă.

Amendamentul    8

Propunere de regulament

Considerentul 14

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(14)  FEAMAP ar trebui să contribuie la realizarea obiectivelor de mediu ale Uniunii. Această contribuție ar trebui să fie urmărită prin aplicarea markerilor de mediu ai Uniunii și raportată cu regularitate în cadrul evaluărilor și al rapoartelor anuale de performanță.

(14)  FEPAM ar trebui să contribuie la realizarea obiectivelor de mediu ale Uniunii în cadrul PCSP și al Directivei 2008/56/CE a Parlamentului European și a Consiliului1a. Această contribuție ar trebui să fie urmărită prin aplicarea markerilor de mediu ai Uniunii și raportată cu regularitate în cadrul evaluărilor și al rapoartelor anuale de performanță.

 

_________________

 

1aDirectiva 2008/56/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 17 iunie 2008 de instituire a unui cadru de acțiune comunitară în domeniul politicii privind mediul marin (Directiva-cadru „Strategia pentru mediul marin”) (JO L 164, 25.6.2008, p. 19).

Amendamentul    9

Propunere de regulament

Considerentul 15

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(15)  În conformitate cu articolul 42 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (denumit în continuare „Regulamentul PCSP”)7, asistența financiară a Uniunii în cadrul FEAMAP ar trebui să fie condiționată de respectarea normelor PCSP. Cererile din partea beneficiarilor care nu respectă normele aplicabile ale PCSP nu ar trebui să fie admisibile.

(15)  În conformitate cu articolul 42 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (denumit în continuare „Regulamentul PCSP”) 7, asistența financiară a Uniunii în cadrul FEPAM ar trebui să fie condiționată de respectarea deplină a normelor PCSP și a legislației de mediu pertinente a Uniunii. Asistența financiară a Uniunii ar trebui acordată numai acelor operatori și state membre care își îndeplinesc pe deplin obligațiile legale în domeniu. Cererile din partea beneficiarilor care nu respectă normele aplicabile ale PCSP nu ar trebui să fie admisibile.

_________________

_________________

7 Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind politica comună în domeniul pescuitului, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1954/2003 și (CE) nr. 1224/2009 ale Consiliului și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 2371/2002 și (CE) nr. 639/2004 ale Consiliului și a Deciziei 2004/585/CE a Consiliului (JO L 354, 28.12.2013, p. 22).

7 Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind politica comună în domeniul pescuitului, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1954/2003 și (CE) nr. 1224/2009 ale Consiliului și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 2371/2002 și (CE) nr. 639/2004 ale Consiliului și a Deciziei 2004/585/CE a Consiliului (JO L 354, 28.12.2013, p. 22).

Amendamentul    10

Propunere de regulament

Considerentul 16

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(16)  Pentru a aborda condițiile specifice ale PCSP menționate în Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 și pentru a contribui la respectarea normelor PCSP, ar trebui prevăzute dispoziții suplimentare față de normele privind întreruperea, suspendarea și corecțiile financiare, astfel cum sunt stabilite în Regulamentul (UE) nr. [Regulamentul de stabilire a unor dispoziții comune]. În cazul în care un stat membru sau un beneficiar nu își respectă obligațiile în temeiul PCSP sau în cazul în care Comisia are dovezi care sugerează o astfel de nerespectare a obligațiilor, Comisia ar trebui să poată, ca măsură preventivă, să întrerupă termenele de plată. Pe lângă posibilitatea întreruperii termenelor de plată și pentru a evita un risc evident de a ajunge să ramburseze cheltuieli neeligibile, Comisia ar trebui să poată suspenda plățile și impune corecții financiare în cazul unei nerespectări grave a normelor PCSP de către un stat membru.

(16)  Pentru a aborda condițiile specifice ale PCSP menționate în Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 și pentru a contribui la respectarea deplină a normelor PCSP, ar trebui prevăzute dispoziții suplimentare față de normele privind întreruperea, suspendarea și corecțiile financiare, astfel cum sunt stabilite în Regulamentul (UE) nr. [Regulamentul de stabilire a unor dispoziții comune]. În cazul în care un stat membru sau un beneficiar nu își respectă obligațiile în temeiul PCSP sau în cazul în care Comisia are dovezi care sugerează o astfel de nerespectare a obligațiilor, Comisia ar trebui să poată, ca măsură preventivă, să întrerupă termenele de plată. Pe lângă posibilitatea întreruperii termenelor de plată și pentru a evita un risc evident de a ajunge să ramburseze cheltuieli neeligibile, Comisia ar trebui să poată suspenda plățile și impune corecții financiare în cazul unei nerespectări grave a normelor PCSP de către un stat membru.

Amendamentul    11

Propunere de regulament

Considerentul 17

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(17)  În ultimii ani, PCSP a realizat mult în ceea ce privește readucerea stocurilor de pește la niveluri sustenabile, creșterea rentabilității sectorului pescuitului din Uniune și conservarea ecosistemelor marine. Cu toate acestea, rămân unele provocări substanțiale în vederea atingerii obiectivelor socioeconomice și de mediu ale PCSP. Aceste eforturi necesită continuarea sprijinului dincolo de 2020, în special în bazinele maritime în care progresele au fost mai lente.

(17)  În ultimii ani, PCSP a luat măsuri pentru readucerea stocurilor de pește la niveluri sustenabile, creșterea rentabilității sectorului pescuitului din Uniune și conservarea ecosistemelor marine. Cu toate acestea, rămân unele provocări substanțiale în vederea atingerii depline a obiectivelor socioeconomice și de mediu ale PCSP, inclusiv în vederea îndeplinirii obligației legale de a reface și a menține toate populațiile din stocurile de pește la niveluri de biomasă peste cele care pot asigura producția maximă durabilă. Aceste eforturi necesită continuarea sprijinului dincolo de 2020, în special în bazinele maritime în care progresele au fost mai lente.

Amendamentul    12

Propunere de regulament

Considerentul 18

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(18)  Activitatea pescărească este vitală pentru subzistența și patrimoniul cultural al numeroase comunități costiere din Uniune, în special acolo unde micul pescuit costier joacă un rol important. Cum media de vârstă în multe comunități de pescari este de peste 50 de ani, reînnoirea generațiilor și diversificarea activităților rămâne o provocare.

(18)  Activitatea pescărească este vitală pentru subzistența și patrimoniul cultural al numeroase comunități costiere și insulare din Uniune, în special acolo unde micul pescuit costier joacă un rol important. Cum media de vârstă în multe comunități de pescari este de peste 50 de ani, reînnoirea generațiilor și diversificarea activităților rămâne o provocare.

Amendamentul    13

Propunere de regulament

Considerentul 18 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(18a)  Îndeplinirea obiectivelor PCP este favorizată de punerea în aplicare a unor mecanisme de gestionare în comun a activității de pescuit profesionist și de agrement și a acvaculturii, cu participarea directă a părților interesate implicate, cum ar fi administrația, sectorul pescuitului și acvaculturii, comunitatea științifică și societatea civilă, care își bazează funcționalitatea pe distribuția echitabilă a responsabilităților în procesul decizional, precum și pe gestionarea adaptativă fondată pe cunoaștere, informații și rapiditate. FEPAM ar trebui să sprijine punerea în aplicare a acestor mecanisme la nivel local.

Justificare

Modelul de gestionare în comun își dezvoltă potențialul maxim în cadrul unei gestionări bioeconomice care respectă ecosistemul și principiile de precauție. Acest model ar trebui să furnizeze instrumente care să permită o reacție în timp real la realitățile în schimbare prezente în gestionarea adaptabilă.

Amendamentul    14

Propunere de regulament

Considerentul 19

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(19)  FEAMAP ar trebui să urmărească îndeplinirea obiectivelor de mediu, economice, sociale și de ocupare a forței de muncă ale PCSP, astfel cum sunt definite la articolul 2 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013. Acest sprijin ar trebui să garanteze că activitățile de pescuit sunt sustenabile pe termen lung din perspectiva mediului și sunt gestionate în concordanță cu obiectivul realizării de beneficii economice, sociale și în materie de ocupare a forței de muncă și cu obiectivul de a contribui la securitatea aprovizionării cu alimente.

(19)  FEPAM ar trebui să contribuie la îndeplinirea obiectivelor de mediu, economice, sociale și de ocupare a forței de muncă ale PCSP, astfel cum sunt definite la articolul 2 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013. Acest sprijin ar trebui să garanteze că activitățile de pescuit sunt sustenabile pe termen lung din perspectiva mediului și sunt gestionate în concordanță cu obiectivele stabilite la articolul 2 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013, și anume de a își aduce contribuția la realizarea de beneficii economice, sociale și în materie de ocupare a forței de muncă și de a contribui la securitatea aprovizionării cu alimente.

Amendamentul    15

Propunere de regulament

Considerentul 20

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(20)  Sprijinul din FEAMAP ar trebui să urmărească să obțină și să mențină un pescuit sustenabil, bazat pe producția maximă durabilă (MSY) și să reducă la minimum impactul negativ al activităților de pescuit asupra ecosistemului marin. Sprijinul menționat ar trebui să includă inovare și investiții în practici și tehnici de pescuit cu impact redus, rezistente la schimbările climatice și cu emisii reduse de dioxid de carbon.

(20)  Sprijinul din FEPAM ar trebui să contribuie la îndeplinirea în timp util a obligației legale de a reface și de a menține populațiile tuturor stocurilor de pește la niveluri de biomasă peste cele care pot asigura producția maximă durabilă (MSY) și să reducă la minimum, iar atunci când este posibil să elimine impactul negativ al activităților de pescuit asupra ecosistemului marin. Sprijinul menționat ar trebui să includă inovare și investiții în practici și tehnici de pescuit cu impact redus, rezistente la schimbările climatice și cu emisii reduse de dioxid de carbon și ar trebui să excludă orice investiție în metode de pescuit cu impulsuri electrice.

Amendamentul    16

Propunere de regulament

Considerentul 21

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(21)  Obligația de debarcare este una dintre principalele provocări ale PCSP. Ea a implicat modificări semnificative ale practicilor de pescuit din sector, uneori cu un cost financiar important. Prin urmare, ar trebui ca FEAMAP să poată să sprijine inovarea și investițiile care contribuie la punerea în aplicare a obligației de debarcare, cu o rată mai ridicată a intensității ajutorului decât cea care se aplică altor operațiuni, cum ar fi investițiile în unelte de pescuit selective, în îmbunătățirea infrastructurilor portuare și în comercializarea capturilor nedorite. De asemenea, acesta ar trebui să acorde o rată maximă de 100 % de intensitate a ajutorului proiectării, dezvoltării, monitorizării, evaluării și gestionării sistemelor transparente pentru schimbul de posibilități de pescuit între statele membre („schimburi de cote”), cu scopul de a atenua efectul speciei de blocaj cauzat de obligația de debarcare.

(21)  Obligația de debarcare este o obligație legală și una dintre principalele obiective ale PCSP. Ea a implicat stoparea practicii de descărcare, care este inacceptabilă din punct de vedere ecologic, precum și importante modificări ale practicilor de pescuit din sector, uneori cu un cost financiar important. Prin urmare, statele membre ar trebui să utilizeze FEPAM pentru a sprijini în cea mai mare măsură inovarea și investițiile care contribuie la punerea în aplicare deplină și oportună a obligației de debarcare, cu o rată considerabil mai ridicată a intensității ajutorului decât cea care se aplică altor operațiuni, cum ar fi investițiile în unelte de pescuit selective și în măsuri de selectivitate temporală și spațială, în îmbunătățirea infrastructurilor portuare și în comercializarea capturilor nedorite. De asemenea, acesta ar trebui să acorde o rată maximă de 100 % de intensitate a ajutorului proiectării, dezvoltării, monitorizării, evaluării și gestionării sistemelor transparente pentru schimbul de posibilități de pescuit între statele membre („schimburi de cote”), cu scopul de a atenua efectul speciei de blocaj cauzat de obligația de debarcare.

Amendamentul    17

Propunere de regulament

Considerentul 21 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(21a)  Obligația de debarcare ar trebui să fie monitorizată în mod egal în întregul spectru, de la navele de pescuit de mici dimensiuni până la cele de mari dimensiuni, în fiecare stat membru al Uniunii.

Justificare

O plângere constantă și semnificativă din partea micilor pescari din Irlanda și din alte regiuni se referă la faptul că, în cazul inspecțiilor și al sancțiunilor, având în vedere că în cea mai mare parte se află în zonele costiere, aceștia sunt cele mai accesibile ținte, în timp ce accesul la navele mai mari este mai dificil, iar inspectarea acestora este, de asemenea, mai dificilă.

Amendamentul    18

Propunere de regulament

Considerentul 22

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(22)  Ar trebui ca FEAMAP să poată să sprijine inovarea și investițiile la bordul navelor de pescuit cu scopul de a îmbunătăți sănătatea, siguranța și condițiile de muncă, eficiența energetică și calitatea capturilor. Acest sprijin nu ar trebui însă să ducă la o creștere a capacității de pescuit sau a capacității de a găsi pește și nu ar trebui să fie acordat doar pentru a îndeplini cerințele obligatorii în temeiul legislației Uniunii sau al legislației naționale. În cadrul arhitecturii fără măsuri normative, ar trebui să fie la latitudinea statelor membre să definească norme de eligibilitate exacte pentru aceste investiții. În ceea ce privește sănătatea, siguranța și condițiile de muncă la bordul navelor de pescuit, ar trebui să fie permisă o rată mai ridicată a intensității ajutorului decât cea aplicată altor operațiuni.

(22)  Ar trebui ca FEPAM să poată să sprijine inovarea și investițiile la bordul navelor de pescuit cu scopul de a îmbunătăți sănătatea, siguranța și condițiile de muncă, eficiența energetică și calitatea capturilor, precum și să contribuie la rezolvarea unor aspecte specifice în materie de asistență medicală. Acest sprijin nu ar trebui însă să ducă la o creștere a capacității de pescuit sau a capacității de a găsi pește și nu ar trebui să fie acordat doar pentru a îndeplini cerințele obligatorii în temeiul legislației Uniunii sau al legislației naționale. În cadrul arhitecturii fără măsuri normative, ar trebui să fie la latitudinea statelor membre să definească norme de eligibilitate exacte pentru aceste investiții și acest sprijin. În ceea ce privește sănătatea, siguranța și condițiile de muncă la bordul navelor de pescuit, ar trebui să fie permisă o rată mai ridicată a intensității ajutorului decât cea aplicată altor operațiuni.

Amendamentul    19

Propunere de regulament

Considerentul 28

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(28)  Micul pescuit costier este efectuat de nave de pescuit de mai puțin de 12 metri și care nu utilizează unelte de pescuit tractate. Acest sector reprezintă aproximativ 75 % din totalul navelor de pescuit înmatriculate în Uniune și aproape jumătate din numărul total de locuri de muncă în sectorul pescăresc. Operatorii din zonele costiere pescărești de mici dimensiuni sunt în mod deosebit dependenți de sănătatea stocurilor de pește, care constituie principala lor sursă de venit. Prin urmare, FEAMAP ar trebui să le acorde un tratament preferențial prin intermediul unei rate a intensității ajutorului de 100 %, inclusiv pentru operațiuni legate de controlul și punerea în aplicare a legislației, scopul fiind acela de a încuraja practicile sustenabile de pescuit. În plus, anumite domenii de sprijin ar trebui să fie rezervate pentru pescuitul la scară mică în segmentul de flotă în care capacitatea de pescuit este proporțională cu posibilitățile de pescuit disponibile, ca de exemplu sprijinul pentru achiziționarea unei nave la mâna a doua și pentru înlocuirea sau modernizarea motorului unei nave. În plus, statele membre ar trebui să includă în programul lor un plan de acțiune pentru micul pescuit costier, care ar trebui să fie monitorizat pe baza unor indicatori pentru care ar trebui stabilite obiective de etapă și ținte.

(28)  Micul pescuit costier este efectuat de nave de pescuit de mai puțin de 12 metri și care nu utilizează unelte de pescuit tractate. Acest sector reprezintă aproximativ 75 % din totalul navelor de pescuit înmatriculate în Uniune și aproape jumătate din numărul total de locuri de muncă în sectorul pescăresc. Operatorii din zonele costiere pescărești de mici dimensiuni sunt în mod deosebit dependenți de sănătatea stocurilor de pește, care constituie principala lor sursă de venit. Prin urmare, FEPAM ar trebui să le acorde un tratament preferențial prin intermediul unei rate a intensității ajutorului de 100 %, inclusiv pentru operațiuni legate de controlul și punerea în aplicare a legislației, scopul fiind acela de a încuraja practicile sustenabile de pescuit în conformitate cu obiectivele PCSP. În plus, anumite domenii de sprijin ar trebui să fie rezervate pentru pescuitul la scară mică în segmentul de flotă în care capacitatea de pescuit este proporțională cu posibilitățile de pescuit disponibile, ca de exemplu sprijinul pentru achiziționarea unei nave la mâna a doua și pentru înlocuirea sau modernizarea motorului unei nave, precum și pentru tinerii pescari. În plus, statele membre ar trebui să includă în programul lor un plan de acțiune pentru micul pescuit costier, care ar trebui să fie monitorizat pe baza unor indicatori pentru care ar trebui stabilite obiective de etapă și ținte.

Amendamentul    20

Propunere de regulament

Considerentul 31

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(31)  Sectorul pescăresc și acvacultura contribuie la securitatea alimentară și la nutriție. Cu toate acestea, în prezent, Uniunea importă peste 60 % din producția sa de produse pescărești și, prin urmare, este foarte dependentă de țări terțe. O provocare importantă este să încurajeze consumul de proteine din pește produse în Uniune după standarde înalte de calitate și disponibile pentru consumatori la prețuri accesibile.

(31)  Sectorul pescăresc și acvacultura sustenabilă contribuie la securitatea alimentară și la nutriție. Cu toate acestea, în prezent, Uniunea importă peste 60 % din producția sa de produse pescărești și, prin urmare, este foarte dependentă de țări terțe. O provocare importantă este să încurajeze consumul de proteine din pește produse în Uniune după standarde înalte de calitate și disponibile pentru consumatori la prețuri accesibile.

Amendamentul    21

Propunere de regulament

Considerentul 32

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(32)  Ar trebui ca FEAMAP să poată să sprijine promovarea și dezvoltarea durabilă a acvaculturii, inclusiv a acvaculturii în ape dulci, pentru creșterea de animale și plante acvatice în vederea producției de alimente și de alte materii prime. În unele state membre rămân în vigoare proceduri administrative complexe, cum ar fi accesul dificil la spațiu și procedurile împovărătoare de acordare a licențelor, ceea ce face dificilă îmbunătățirea imaginii și a competitivității produselor de crescătorie în acest sector. Sprijinul ar trebui să fie în concordanță cu planurile strategice naționale multianuale pentru acvacultură elaborate pe baza Regulamentului (UE) nr. 1380/2013. În special, sprijinul pentru sustenabilitatea mediului, investiții productive, inovare, dobândirea de competențe profesionale, îmbunătățirea condițiilor de muncă, măsuri compensatorii care oferă servicii esențiale de management al terenurilor și al resurselor naturale ar trebui să fie eligibil. Acțiunile în domeniul sănătății publice, sistemele de asigurare a stocurilor din acvacultură și acțiunile privind sănătatea și bunăstarea animalelor ar trebui să fie, de asemenea, eligibile. Cu toate acestea, în cazul investițiilor productive, sprijinul ar trebui furnizat doar prin intermediul instrumentelor financiare și prin InvestEU, care oferă un efect de levier mai mare pe piețe și, prin urmare, sunt mai relevante decât granturile în ceea ce privește abordarea provocărilor legate de finanțarea sectorului.

(32)  Ar trebui ca FEPAM să poată să sprijine promovarea și dezvoltarea durabilă a acvaculturii, inclusiv a acvaculturii în ape dulci, și protejarea acvaculturii împotriva speciilor și a bolilor invazive, pentru creșterea de animale și plante acvatice în vederea producției de alimente și de alte materii prime. În unele state membre rămân în vigoare proceduri administrative excesiv de complexe, cum ar fi accesul dificil la spațiu și procedurile împovărătoare de acordare a licențelor, ceea ce îngreunează inutil îmbunătățirea imaginii și a competitivității produselor de crescătorie în acest sector. Sprijinul ar trebui să fie în concordanță cu planurile strategice naționale multianuale pentru acvacultură elaborate pe baza Regulamentului (UE) nr. 1380/2013. În special, sprijinul pentru sustenabilitatea mediului, investiții productive, inovare, combaterea unor boli specifice și a unor specii invazive care aduc acvaculturii prejudicii importante, dobândirea de competențe profesionale, îmbunătățirea condițiilor de muncă, măsuri compensatorii care oferă servicii esențiale de management al terenurilor și al resurselor naturale ar trebui să fie eligibil. Acțiunile în domeniul sănătății publice, sistemele de asigurare a stocurilor din acvacultură și acțiunile privind sănătatea și bunăstarea animalelor ar trebui să fie, de asemenea, eligibile. Cu toate acestea, în cazul investițiilor productive, sprijinul ar trebui furnizat doar prin intermediul instrumentelor financiare și prin InvestEU, care oferă un efect de levier mai mare pe piețe și, prin urmare, sunt mai relevante decât granturile în ceea ce privește abordarea provocărilor legate de finanțarea sectorului.

Justificare

În conformitate cu rezoluția Parlamentului European din 12 iunie 2018 intitulată „Către un sector sustenabil și competitiv al acvaculturii europene: situația actuală și provocări viitoare“ (2017/2118(INI))

Amendamentul    22

Propunere de regulament

Considerentul 33

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(33)  Securitatea alimentară se bazează pe piețe eficiente și bine organizate, care îmbunătățesc transparența, stabilitatea, calitatea și diversitatea lanțului de aprovizionare, precum și informarea consumatorilor. În acest scop, ar trebui ca FEAMAP să poată să sprijine comercializarea produselor pescărești și de acvacultură, în conformitate cu obiectivele Regulamentului (UE) nr. 1379/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (denumit în continuare „Regulamentul OCP”)15. În special, sprijinul ar trebui să fie disponibil pentru înființarea de organizații de producători, punerea în aplicare a planurilor de producție și de comercializare, promovarea unor noi piețe de desfacere, precum și elaborarea și diseminarea informațiilor referitoare la piețe.

(33)  Securitatea alimentară se bazează pe protejarea mediului marin, pe gestionarea sustenabilă a stocurilor de pește, pe punerea deplină în aplicare a PCSP, pe piețe eficiente și bine organizate, care îmbunătățesc transparența, stabilitatea, calitatea și diversitatea lanțului de aprovizionare, precum și pe informarea consumatorilor. În acest scop, ar trebui ca FEPAM să poată să sprijine comercializarea produselor pescărești și de acvacultură, în conformitate cu obiectivele Regulamentului (UE) nr. 1379/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (denumit în continuare „Regulamentul OCP”)15. În special, sprijinul ar trebui să fie disponibil pentru înființarea de organizații de producători, punerea în aplicare a planurilor de producție și de comercializare, promovarea unor noi piețe de desfacere, precum și elaborarea și diseminarea informațiilor referitoare la piețe.

_________________

_________________

15 Regulamentul (UE) nr. 1379/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind organizarea comună a piețelor în sectorul produselor pescărești și de acvacultură, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1184/2006 și (CE) nr. 1224/2009 ale Consiliului și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 104/2000 al Consiliului (JO L 354, 28.12.2013, p. 1).

15 Regulamentul (UE) nr. 1379/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind organizarea comună a piețelor în sectorul produselor pescărești și de acvacultură, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1184/2006 și (CE) nr. 1224/2009 ale Consiliului și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 104/2000 al Consiliului (JO L 354, 28.12.2013, p. 1).

Amendamentul    23

Propunere de regulament

Considerentul 35

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(35)  Crearea de locuri de muncă în regiunile de coastă se bazează pe dezvoltarea locală a unei economii albastre sustenabile pentru a relansa structura socială a regiunilor respective. Industriile și serviciile oceanice sunt susceptibile de a depăși creșterea economiei mondiale și de a aduce o contribuție importantă la ocuparea forței de muncă și la creșterea economică până în 2030. Ca să fie sustenabilă, creșterea albastră depinde de inovarea și investițiile în noi activități comerciale maritime și în bioeconomie, inclusiv în modele de turism sustenabile, în energia oceanică din surse regenerabile, în construcții navale de înaltă tehnologie inovatoare și noi servicii portuare, care pot genera locuri de muncă și, în același timp, favoriza dezvoltarea locală. În timp ce investițiile publice în economia albastră sustenabilă ar trebui să fie integrate în bugetul Uniunii, FEAMAP ar trebui să se concentreze în mod specific asupra creării condițiilor propice pentru dezvoltarea economiei albastre sustenabile și asupra eliminării blocajelor pentru a facilita investițiile și dezvoltarea de noi piețe și tehnologii sau servicii. Sprijinul pentru dezvoltarea economiei albastre sustenabile ar trebui să fie furnizat în regim de gestiune partajată, directă și indirectă.

(35)  Crearea de locuri de muncă în regiunile de coastă și insulare se bazează adesea pe dezvoltarea locală a unei economii albastre sustenabile pentru a relansa structura socială a regiunilor respective. Industriile și serviciile oceanice sunt susceptibile de a depăși creșterea economiei mondiale și de a aduce o contribuție importantă la ocuparea forței de muncă și la creșterea economică până în 2030. Ca să fie sustenabilă, creșterea albastră depinde de inovarea și investițiile în noi activități comerciale maritime și în bioeconomie, inclusiv în modele de turism sustenabile, în energia oceanică din surse regenerabile, în construcții navale de înaltă tehnologie inovatoare și noi servicii portuare, care pot genera locuri de muncă și, în același timp, favoriza dezvoltarea locală. În timp ce investițiile publice în economia albastră sustenabilă ar trebui să fie integrate în bugetul Uniunii, FEPAM ar trebui să se concentreze în mod specific asupra creării condițiilor propice pentru dezvoltarea economiei albastre sustenabile și asupra eliminării blocajelor pentru a facilita investițiile și dezvoltarea de noi piețe și tehnologii sau servicii. Sprijinul pentru dezvoltarea economiei albastre sustenabile ar trebui să fie furnizat în regim de gestiune partajată, directă și indirectă.

Amendamentul    24

Propunere de regulament

Considerentul 37

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(37)  În cadrul gestiunii partajate, ar trebui ca FEAMAP să poată să sprijine economia albastră sustenabilă prin colectarea, gestionarea și utilizarea datelor în vederea îmbunătățirii cunoștințelor privind starea mediului marin. Acest sprijin ar trebui să urmărească îndeplinirea cerințelor din Directiva 92/43/CEE și din Directiva 2009/147/CE, sprijinirea amenajării spațiului maritim și îmbunătățirea calității datelor și a schimburilor prin intermediul rețelei europene de observare și date privind mediul marin.

(37)  În cadrul gestiunii partajate, ar trebui ca FEPAM să poată să sprijine o economie albastră sustenabilă, care se dezvoltă în limite ecologice, prin colectarea, gestionarea și utilizarea datelor în vederea îmbunătățirii cunoștințelor privind starea mediului marin. Acest sprijin ar trebui să urmărească îndeplinirea cerințelor din Directiva 92/43/CEE și din Directiva 2009/147/CE, sprijinirea amenajării spațiului maritim și îmbunătățirea calității datelor și a schimburilor prin intermediul rețelei europene de observare și date privind mediul marin.

Amendamentul    25

Propunere de regulament

Considerentul 40

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(40)  În calitate de actor global, Uniunea s-a angajat ferm să militeze pentru guvernanța internațională a oceanelor, în conformitate cu Comunicarea comună către Consiliu, Parlamentul European, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor din 10 noiembrie 2016, intitulată „Guvernanța internațională a oceanelor: o agendă pentru viitorul oceanelor noastre”17. Politica Uniunii privind guvernanța oceanelor este o nouă politică care vizează oceanele în mod integrat. Guvernanța internațională a oceanelor este fundamentală nu numai pentru realizarea obiectivelor Agendei 2030 pentru dezvoltare durabilă, în special obiectivul de dezvoltare durabilă nr. 14 („conservarea și utilizarea durabilă a oceanelor, a mărilor și a resurselor marine pentru o dezvoltare durabilă”), ci și pentru a garanta că generațiile viitoare vor avea oceane sigure, securizate, curate și gestionate în mod sustenabil. Uniunea trebuie să respecte aceste angajamente internaționale și să fie o forță motrice pentru îmbunătățirea guvernanței internaționale a oceanelor la nivel bilateral, regional și multilateral, inclusiv să prevină, să descurajeze și să elimine pescuitul ilegal, nedeclarat și nereglementat, să amelioreze cadrul de guvernanță internațională a oceanelor, să reducă presiunea asupra oceanelor și mărilor, să creeze condițiile pentru o economie albastră sustenabilă și să consolideze cercetarea și datele oceanografice internaționale.

(40)  În calitate de actor global, Uniunea s-a angajat ferm să militeze pentru guvernanța internațională a oceanelor, în conformitate cu Comunicarea comună către Consiliu, Parlamentul European, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor din 10 noiembrie 2016, intitulată „Guvernanța internațională a oceanelor: o agendă pentru viitorul oceanelor noastre”17. Politica Uniunii privind guvernanța oceanelor este o nouă politică care vizează oceanele în mod integrat. Guvernanța internațională a oceanelor este fundamentală nu numai pentru realizarea obiectivelor Agendei 2030 pentru dezvoltare durabilă, în special obiectivul de dezvoltare durabilă nr. 14 („conservarea și utilizarea durabilă a oceanelor, a mărilor și a resurselor marine pentru o dezvoltare durabilă”), ci și pentru a garanta că generațiile viitoare vor avea oceane sigure, securizate, curate și gestionate în mod sustenabil. Uniunea trebuie să respecte aceste angajamente internaționale și să fie o forță motrice și un lider pentru îmbunătățirea guvernanței internaționale a oceanelor la nivel bilateral, regional și multilateral, inclusiv să prevină, să descurajeze și să elimine pescuitul ilegal, nedeclarat și nereglementat, să amelioreze cadrul de guvernanță internațională a oceanelor, să reducă presiunea asupra oceanelor și mărilor, să creeze condițiile pentru o economie albastră sustenabilă și să consolideze cercetarea și datele oceanografice internaționale.

_________________

_________________

17 JOIN(2016) 49

17 JOIN(2016) 49

Amendamentul    26

Propunere de regulament

Considerentul 44 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(44a)  Procedura de plată aplicată în cadrul actualului FEPAM a fost calificată drept inadecvată, întrucât doar 11 % din fonduri au fost utilizate după patru ani de aplicare. Această procedură ar trebui să fie îmbunătățită pentru a accelera plățile către beneficiari, în special către persoane individuale sau familii.

Amendamentul    27

Propunere de regulament

Considerentul 47

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(47)  În conformitate cu Regulamentul (UE) nr. [Regulamentul privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii], cu Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013 al Parlamentului European și al Consiliului19, Regulamentul (Euratom, CE) nr. 2988/95 al Consiliului20, Regulamentul (Euratom, CE) nr. 2185/96 al Consiliului21 și Regulamentul (UE) 2017/1939 al Consiliului22, interesele financiare ale Uniunii trebuie protejate prin măsuri proporționale, printre care se numără prevenirea, detectarea, corectarea și investigarea neregulilor, inclusiv a cazurilor de fraudă, recuperarea fondurilor pierdute, plătite în mod necuvenit sau utilizate incorect și, acolo unde este cazul, impunerea de sancțiuni administrative. În special, în conformitate cu Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013 și cu Regulamentul (Euratom, CE) nr. 2185/96, Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) ar putea efectua investigații, inclusiv verificări și inspecții la fața locului, pentru a stabili dacă a avut loc o fraudă, un act de corupție sau orice altă activitate ilegală care afectează interesele financiare ale Uniunii. În conformitate cu Regulamentul (UE) 2017/1939 al Consiliului, Parchetul European (EPPO) ar putea ancheta și trimite în judecată cazuri de fraudă și alte infracțiuni care afectează interesele financiare ale Uniunii, conform prevederilor Directivei (UE) 2017/1371 a Parlamentului European și a Consiliului23. În conformitate cu Regulamentul (UE) nr. [Regulamentul privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii], orice persoană sau entitate care primește fonduri din partea Uniunii trebuie să coopereze pe deplin pentru protejarea intereselor financiare ale Uniunii și să acorde accesul și drepturile necesare Comisiei, OLAF, EPPO și Curții de Conturi Europene (CCE), asigurându-se totodată că orice parte terță implicată în execuția fondurilor Uniunii acordă drepturi echivalente. Statele membre ar trebui să se asigure că, în gestionarea și punerea în aplicare a FEAMAP, interesele financiare ale Uniunii sunt protejate, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. [Regulamentul privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii] și cu Regulamentul (UE) nr. [Regulamentul de stabilire a unor dispoziții comune].

(47)  În conformitate cu Regulamentul (UE) nr. [Regulamentul privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii], cu Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013 al Parlamentului European și al Consiliului19, Regulamentul (Euratom, CE) nr. 2988/95 al Consiliului20, Regulamentul (Euratom, CE) nr. 2185/96 al Consiliului21 și Regulamentul (UE) 2017/1939 al Consiliului22, interesele financiare ale Uniunii trebuie protejate prin măsuri proporționale, printre care se numără prevenirea, detectarea, corectarea și investigarea neregulilor, inclusiv a cazurilor de fraudă, recuperarea fondurilor pierdute, plătite în mod necuvenit sau utilizate incorect și, acolo unde este cazul, impunerea de sancțiuni administrative. În special, în conformitate cu Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013 și cu Regulamentul (Euratom, CE) nr. 2185/96, Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) ar trebui să efectueze investigații, inclusiv verificări și inspecții la fața locului, pentru a stabili dacă a avut loc o fraudă, un act de corupție sau orice altă activitate ilegală care afectează interesele financiare ale Uniunii. În conformitate cu Regulamentul (UE) 2017/1939 al Consiliului, Parchetul European (EPPO) ar trebui să ancheteze și să trimită în judecată cazuri de fraudă și alte infracțiuni care afectează interesele financiare ale Uniunii, conform prevederilor Directivei (UE) 2017/1371 a Parlamentului European și a Consiliului23. În conformitate cu Regulamentul (UE) nr. [Regulamentul privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii], orice persoană sau entitate care primește fonduri din partea Uniunii trebuie să coopereze pe deplin pentru protejarea intereselor financiare ale Uniunii și să acorde accesul și drepturile necesare Comisiei, OLAF, EPPO și Curții de Conturi Europene (CCE), asigurându-se totodată că orice parte terță implicată în execuția fondurilor Uniunii acordă drepturi echivalente. Statele membre ar trebui să se asigure că, în gestionarea și punerea în aplicare a FEPAM, interesele financiare ale Uniunii sunt protejate, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. [Regulamentul privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii] și cu Regulamentul (UE) nr. [Regulamentul de stabilire a unor dispoziții comune].

_________________

_________________

19 Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 septembrie 2013 privind investigațiile efectuate de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1073/1999 al Parlamentului European și al Consiliului și a Regulamentului (Euratom) nr. 1074/1999 al Consiliului (JO L 248, 18.9.2013, p. 1).

19 Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 septembrie 2013 privind investigațiile efectuate de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1073/1999 al Parlamentului European și al Consiliului și a Regulamentului (Euratom) nr. 1074/1999 al Consiliului (JO L 248, 18.9.2013, p. 1).

20 Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2988/95 al Consiliului din 18 decembrie 1995 privind protecția intereselor financiare ale Comunităților Europene (JO L 312, 23.12.95, p.1).

20 Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2988/95 al Consiliului din 18 decembrie 1995 privind protecția intereselor financiare ale Comunităților Europene (JO L 312, 23.12.95, p.1).

21 Regulamentul (Euratom, CE) nr. 2185/96 al Consiliului din 11 noiembrie 1996 privind controalele și inspecțiile la fața locului efectuate de Comisie în scopul protejării intereselor financiare ale Comunităților Europene împotriva fraudei și a altor abateri (JO L 292, 15.11.1996, p. 2).

21 Regulamentul (Euratom, CE) nr. 2185/96 al Consiliului din 11 noiembrie 1996 privind controalele și inspecțiile la fața locului efectuate de Comisie în scopul protejării intereselor financiare ale Comunităților Europene împotriva fraudei și a altor abateri (JO L 292, 15.11.1996, p. 2).

22 Regulamentul (UE) 2017/1939 al Consiliului din 12 octombrie 2017 de punere în aplicare a unei forme de cooperare consolidată în ceea ce privește instituirea Parchetului European (JO L 283, 31.10.2017, p. 1).

22 Regulamentul (UE) 2017/1939 al Consiliului din 12 octombrie 2017 de punere în aplicare a unei forme de cooperare consolidată în ceea ce privește instituirea Parchetului European (JO L 283, 31.10.2017, p. 1).

23 Directiva (UE) 2017/1371 a Parlamentului European și a Consiliului din 5 iulie 2017 privind combaterea fraudelor îndreptate împotriva intereselor financiare ale Uniunii prin mijloace de drept penal (JO L 198, 28.7.2017, p. 29).

23 Directiva (UE) 2017/1371 a Parlamentului European și a Consiliului din 5 iulie 2017 privind combaterea fraudelor îndreptate împotriva intereselor financiare ale Uniunii prin mijloace de drept penal (JO L 198, 28.7.2017, p. 29).

Amendamentul    28

Propunere de regulament

Considerentul 48

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(48)  Pentru a spori transparența în ceea ce privește utilizarea fondurilor Uniunii și buna gestiune financiară a acestor fonduri, în special prin consolidarea controlului public asupra sumelor utilizate, anumite informații cu privire la operațiunile finanțate din FEAMAP ar trebui să fie publicate pe un site internet al statului membru, în conformitate cu dispozițiile Regulamentului (UE) nr. [Regulamentul de stabilire a unor dispoziții comune]. Atunci când un stat membru publică informații privind operațiunile finanțate din FEAMAP, el trebuie să se respecte normele privind protecția datelor cu caracter personal prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului24.

(48)  Pentru a spori transparența în ceea ce privește utilizarea fondurilor Uniunii și buna gestiune financiară a acestor fonduri, în special prin consolidarea controlului public asupra sumelor utilizate, toate informațiile cu privire la operațiunile finanțate din FEPAM ar trebui să fie publicate pe un site internet al statului membru, în conformitate cu dispozițiile Regulamentului (UE) nr. [Regulamentul de stabilire a unor dispoziții comune]. Atunci când un stat membru publică informații privind operațiunile finanțate din FEPAM, el trebuie să se respecte normele privind protecția datelor cu caracter personal prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului24.

_________________

_________________

24 Regulamentul (UE) nr. 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) (JO L 119, 4.5.2016, p. 1).

24 Regulamentul (UE) nr. 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) (JO L 119, 4.5.2016, p. 1).

Amendamentul    29

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 2 – punctul 12

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(12)  „investiții productive în acvacultură” înseamnă investițiile în construirea, extinderea, modernizarea sau în echiparea instalațiilor pentru producția acvicolă;

(12)  „investiții productive în acvacultură” înseamnă investițiile în construirea, extinderea, modernizarea, inovarea sau în echiparea instalațiilor pentru producția acvicolă;

Amendamentul    30

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 2 – punctul 15

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(15)  „economie albastră sustenabilă” înseamnă toate activitățile economice sectoriale și transsectoriale pe tot cuprinsul pieței unice care au legătură cu oceanele, mările, regiunile de coastă și apele interioare, care acoperă regiunile ultraperiferice și țările fără ieșire la mare din Uniune, inclusiv sectoarele emergente și bunurile și serviciile necomerciale și care sunt compatibile cu legislația Uniunii în materie de mediu.

(15)  „economie albastră sustenabilă” înseamnă toate activitățile economice sectoriale și transsectoriale desfășurate în limite ecologice pe tot cuprinsul pieței unice care au legătură cu oceanele, mările, regiunile de coastă și apele interioare, care acoperă regiunile ultraperiferice și țările fără ieșire la mare din Uniune, inclusiv sectoarele emergente și bunurile și serviciile necomerciale și care sunt compatibile cu legislația Uniunii în materie de mediu, pentru a reface și a menține ecosistemele marine și pentru a proteja resursele naturale vulnerabile, bunurile și serviciile;

Amendamentul    31

Propunere de regulament

Articolul 13 – alineatul 2 – punctul 15 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(15a)  „gestionare în comun” înseamnă un acord de parteneriat în care guvernul, comunitatea de utilizatori ai resurselor locale (pescari), agenții externi (organizații neguvernamentale, instituții de cercetare) și uneori alte părți interesate din sectorul resurselor piscicole și de coastă (proprietari de ambarcațiuni, comercianți de pește, instituții de creditare sau creditori financiari, industria turismului etc.) își partajează responsabilitatea și competența în luarea deciziilor referitoare la gestionarea pescuitului.

Justificare

Definiția dată de FAO, disponibilă pe portarul terminologic al FAO: http://www.fao.org/faoterm/en/

Amendamentul    32

Propunere de regulament

Articolul 4 – paragraful 1 – punctul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1)  promovarea activităților pescărești sustenabile și conservarea resurselor biologice marine;

(1)  promovarea activităților pescărești sustenabile și a conservării resurselor biologice marine, luând în considerare aspectele socioeconomice;

Amendamentul    33

Propunere de regulament

Articolul 4 – paragraful 1 – punctul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2)  contribuția la securitatea alimentară în Uniune prin intermediul unei acvaculturi și al unor piețe competitive și sustenabile;

(2)  contribuția la securitatea și siguranța alimentară în Uniune prin intermediul unei acvaculturi și al unor piețe competitive și sustenabile;

Amendamentul    34

Propunere de regulament

Articolul 4 – paragraful 1 – punctul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3)  facilitarea dezvoltării unei economii albastre sustenabile și stimularea prosperității comunităților costiere;

(3)  facilitarea dezvoltării unei economii albastre sustenabile și stimularea prosperității comunităților costiere și a zonelor de pescuit;

Amendamentul    35

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Pachetul financiar pentru punerea în aplicare a FEAMAP pentru perioada 2021-2027 se ridică la 6 140 000 000 EUR în prețuri curente.

1.  Pachetul financiar pentru punerea în aplicare multianuală a FEPAM pentru perioada 2021-2027 se ridică la 6 140 000 000 EUR în prețuri curente.

Amendamentul    36

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  Cel puțin 15 % din sprijinul financiar al Uniunii alocat fiecărui stat membru se alocă domeniilor de sprijin menționate la articolele 19 și 20. Statele membre care nu au acces la apele Uniunii pot aplica un procentaj mai scăzut în funcție de dimensiunea sarcinilor lor de control și de colectare a datelor.

eliminat

Justificare

Alocarea ar trebui să fie stabilită în funcție de nevoile identificate ale fiecărui stat membru. Orice alocare excesivă ar duce la fonduri neutilizate sau la cheltuieli inutile.

Amendamentul    37

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

4a.  Orice finanțare care nu este cheltuită în temeiul articolelor 19 și 20 privind controlul și colectarea datelor poate fi realocată Agenției Europene pentru Controlul Pescuitului.

Amendamentul    38

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 4 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  o strategie pentru exploatarea sustenabilă a resurselor piscicole și dezvoltarea sectoarelor economiei albastre sustenabile;

(a)  o strategie pentru exploatarea sustenabilă a resurselor piscicole și dezvoltarea sectoarelor economiei albastre sustenabile care se dezvoltă în limite ecologice;

Amendamentul    39

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5.  Comisia elaborează o analiză pentru fiecare bazin maritim indicând punctele forte și punctele slabe comune ale bazinului maritim în ceea ce privește îndeplinirea obiectivelor PCSP, menționate la articolul 2 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013. Dacă este cazul, această analiză ține seama de strategiile privind bazinul maritim și de strategiile macroregionale existente.

5.  După consultarea consiliilor consultative în cauză, Comisia elaborează o analiză pentru fiecare bazin maritim indicând punctele forte și punctele slabe comune ale bazinului maritim în ceea ce privește îndeplinirea obiectivelor PCSP, menționate la articolul 2 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013, precum și atingerea unei stări ecologice bune, astfel cum se menționează în Directiva 2008/56/CE. Dacă este cazul, această analiză ține seama de strategiile privind bazinul maritim și de strategiile macroregionale existente.

Amendamentul    40

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 6 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(da)  combaterea selectivă a speciilor exotice invazive care afectează în mod semnificativ productivitatea sectorului acvaculturii și pescuitului;

Amendamentul    41

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 6 – litera db (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(db)  susținerea cercetării și utilizării unor unelte de pescuit selective inovatoare în întreaga Uniune, în temeiul articolului 27 din Regulamentul (UE) 1380/2013, printre altele, însă fără a se limita la acesta;

Amendamentul    42

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 6 – litera e

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(e)  cele mai recente date privind performanța socioeconomică a economiei albastre sustenabile, în special a sectorului pescăresc și al acvaculturii;

(e)  cele mai recente date privind echilibrul dintre prioritățile în domeniul mediului și performanța socioeconomică a economiei albastre sustenabile, în special a sectorului pescăresc și al acvaculturii;

Amendamentul    43

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 6 – litera i

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(i)  contribuția programului la atenuarea schimbărilor climatice și adaptarea la acestea.

(i)  contribuția programului la atenuarea schimbărilor climatice și adaptarea la acestea, inclusiv reducerea emisiilor de CO2 prin economia de combustibil.

Amendamentul    44

Propunere de regulament

Articolul 11 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Totuși, articolele 107, 108 și 109 din tratat nu se aplică plăților efectuate de statele membre în temeiul prezentului regulament și care se încadrează în domeniul de aplicare al articolului 42 din tratat.

2.  Totuși, articolele 107, 108 și 109 din tratat nu se aplică plăților efectuate de statele membre în temeiul prezentului regulament.

Amendamentul    45

Propunere de regulament

Articolul 12 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  a comis încălcări grave în temeiul articolului 42 din Regulamentul (CE) nr. 1005/2008 al Consiliului28 sau al articolului 90 din Regulamentul (CE) nr. 1224/2009 al Consiliului sau în temeiul altor acte legislative adoptate de Parlamentul European și de Consiliu;

(a)  a comis încălcări în temeiul articolului 42 din Regulamentul (CE) nr. 1005/2008 al Consiliului28 sau al articolului 90 din Regulamentul (CE) nr. 1224/2009 al Consiliului sau în temeiul altor acte legislative adoptate de Parlamentul European și de Consiliu;

_________________

_________________

28 Regulamentul (CE) nr. 1005/2008 al Consiliului din 29 septembrie 2008 de instituire a unui sistem comunitar pentru prevenirea, descurajarea și eliminarea pescuitului ilegal, nedeclarat și nereglementat, de modificare a Regulamentelor (CEE) nr. 2847/93, (CE) nr. 1936/2001 și (CE) nr. 601/2004 și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 1093/94 și (CE) nr. 1447/1999 (JO L 286, 29.10.2008, p. 1).

28 Regulamentul (CE) nr. 1005/2008 al Consiliului din 29 septembrie 2008 de instituire a unui sistem comunitar pentru prevenirea, descurajarea și eliminarea pescuitului ilegal, nedeclarat și nereglementat, de modificare a Regulamentelor (CEE) nr. 2847/93, (CE) nr. 1936/2001 și (CE) nr. 601/2004 și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 1093/94 și (CE) nr. 1447/1999 (JO L 286, 29.10.2008, p. 1).

Amendamentul    46

Propunere de regulament

Articolul 12 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  După depunerea cererii, beneficiarul îndeplinește în continuare condițiile de admisibilitate menționate la alineatul (1), pe întreaga durată de punere în aplicare a operațiunii și pentru o perioadă de cinci ani după efectuarea ultimei plăți către beneficiarul respectiv.

2.  După depunerea cererii, beneficiarul îndeplinește în continuare condițiile de admisibilitate menționate la alineatul (1), pe întreaga durată de punere în aplicare a operațiunii și după efectuarea ultimei plăți către beneficiarul respectiv.

Justificare

Niciun operator sau beneficiar nu ar trebui să comită încălcări grave, nu ar trebui să fie implicat în pescuit INN și nu ar trebui să comită vreodată alte infracțiuni legate de mediu.

Amendamentul    47

Propunere de regulament

Articolul 12 – alineatul 4 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  identificarea pragului de declanșare și lungimea perioadei de inadmisibilitate menționate la alineatele (1) și (3), care trebuie să fie proporțională cu natura, gravitatea, durata și caracterul repetitiv al încălcărilor grave, al infracțiunilor sau al fraudei și care trebuie să fie de cel puțin un an;

(a)  identificarea pragului de declanșare și lungimea perioadei de inadmisibilitate menționate la alineatele (1) și (3), care trebuie să fie proporțională cu natura, gravitatea, durata și caracterul repetitiv al încălcărilor, al infracțiunilor sau al fraudei și care trebuie să fie de cel puțin un an;

Amendamentul    48

Propunere de regulament

Articolul 13 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  construcția și achiziționarea de nave de pescuit sau importul de nave de pescuit, cu excepția cazului în care se prevede altfel în prezentul regulament;

(b)  construcția, achiziționarea sau modernizarea de nave de pescuit, inclusiv prin înlocuirea motoarelor, sau importul de nave de pescuit, cu excepția cazului în care se prevede altfel în prezentul regulament;

Justificare

Modernizarea sau înlocuirea echipamentelor este asociată adesea cu o eficiență mai mare și cu o capacitate mai mare de a captura pește. Astfel de măsuri de modernizare și de înlocuire a motoarelor ar submina ODD 14.6, care interzice subvențiile care măresc capacitatea de pescuit. Chiar dacă modernizarea sau înlocuirea unui motor vechi este condiționată de obligația ca motorul înlocuitor sau nou să aibă o putere egală sau mai mică, acest lucru nu va însemna neapărat o reducere a capacității navei de a captura pește. CCE a precizat că navele echipate cu motoare „cu consum eficient de combustibil” sunt în continuare încurajate să își sporească eforturile de pescuit.

Amendamentul    49

Propunere de regulament

Articolul 13 – paragraful 1 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ea)  operațiuni care includ orice formă de pescuit cu impulsuri electrice;

Amendamentul    50

Propunere de regulament

Articolul 13 – paragraful 1 – litera g

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(g)  repopularea directă, cu excepția cazului în care această operațiune este prevăzută în mod explicit de un act juridic al Uniunii ca măsură de conservare sau în cazul repopulării experimentale;

(g)  repopularea directă, cu excepția cazului în care această operațiune este prevăzută în mod explicit de un act juridic al Uniunii ca măsură de conservare sau de relocare sau în cazul repopulării experimentale;

Amendamentul    51

Propunere de regulament

Articolul 13 – paragraful 1 – litera j

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(j)  investiții la bordul navelor de pescuit necesare pentru a respecta cerințele prevăzute de dreptul Uniunii sau de dreptul național, mai ales cerințele care decurg din obligațiile Uniunii în cadrul organizațiilor regionale de management în sectorul pescăresc;

eliminat

Justificare

Nu se înțelege logica interdicției de a acorda sprijin investițiilor necesare pentru conformarea cu cerințele legale, cum ar fi noi echipamente, sisteme de control, modificări ale uneltelor de pescuit etc.

Amendamentul    52

Propunere de regulament

Articolul 13 – paragraful 1 – litera k

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(k)  investiții la bordul navelor de pescuit care au desfășurat activități pe mare timp de mai puțin de 60 de zile în fiecare din cei doi ani calendaristici care precedă anul depunerii cererii de sprijin.

eliminat

Amendamentul    53

Propunere de regulament

Articolul 13 – paragraful 1 – litera ka (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ka)  costuri de exploatare, precum asigurări, cheltuieli indirecte, combustibil sau echipamente pentru navele de pescuit destinate doar să le facă operaționale sau capabile să navigheze, cum ar fi parâmele, cerințe obligatorii în materie de securitate sau siguranță și servicii de întreținere;

Amendamentul    54

Propunere de regulament

Articolul 14 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Sprijinul prevăzut la prezentul capitol contribuie la îndeplinirea obiectivelor de mediu, economice, sociale și de ocupare a forței de muncă ale PCSP, enunțate la articolul 2 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013.

1.  Sprijinul prevăzut la prezentul capitol contribuie la îndeplinirea obiectivelor de mediu, economice, sociale și de ocupare a forței de muncă ale PCSP, enunțate la articolul 2 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 și favorizează dialogul social între părți.

Amendamentul    55

Propunere de regulament

Articolul 15 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  consolidarea lanțului de valoare al sectorului și promovarea strategiilor de marketing;

(c)  crearea și consolidarea lanțului de valoare al sectorului și promovarea strategiilor de marketing;

Amendamentul    56

Propunere de regulament

Articolul 15 – alineatul 1 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(da)  facilitarea accesului la credite, produse de asigurare și instrumente financiare;

Amendamentul    57

Propunere de regulament

Articolul 15 – alineatul 1 – litera e

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(e)  îmbunătățirea sănătății, a siguranței și a condițiilor de lucru la bordul navelor de pescuit;

(e)  îmbunătățirea sănătății, a siguranței și a condițiilor de lucru la bordul navelor de pescuit, facilitând astfel atragerea unui număr mai mare de tineri și reducerea semnificativă a cauzelor accidentelor maritime;

Amendamentul    58

Propunere de regulament

Articolul 15 – alineatul 1 – litera h

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(h)  diversificarea activităților din economia albastră sustenabilă în sens larg;

(h)  diversificarea activităților într-o economie albastră sustenabilă în sens larg, care se dezvoltă în limite ecologice;

Amendamentul    59

Propunere de regulament

Articolul 15 – alineatul 1 – litera ia (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ia)  creare a unui mediu adecvat pentru elaborarea unor planuri locale gestionate în comun.

Justificare

Modelul de gestionare în comun își dezvoltă potențialul maxim în cadrul unei gestionări bioeconomice care respectă ecosistemul și principiile de precauție. Acest model ar trebui să furnizeze instrumente care să permită o reacție în timp real la realitățile în schimbare prezente în gestionarea adaptabilă.

Amendamentul    60

Propunere de regulament

Articolul 17 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Dacă sprijinul menționat la alineatul 1 este acordat sub formă de compensații pentru încetarea permanentă a activităților de pescuit, trebuie îndeplinite următoarele condiții:

2.  În cazuri excepționale, sprijinul menționat la alineatul 1 poate fi acordat sub formă de compensații pentru încetarea permanentă a activităților de pescuit, cu condiția să fie îndeplinite următoarele condiții:

Amendamentul    61

Propunere de regulament

Articolul 17 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  încetarea activităților de pescuit este considerată ca instrument al planului de acțiune menționat la articolul 22 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013;

(a)  încetarea activităților de pescuit este considerată ca instrument al planului de acțiune care vizează reducerea capacității flotei, menționat la articolul 22 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013;

Amendamentul    62

Propunere de regulament

Articolul 17 – alineatul 2 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(aa)  încetarea duce la o scădere a capacității totale de pescuit, întrucât finanțarea primită nu este reinvestită în sector;

Amendamentul    63

Propunere de regulament

Articolul 17 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

4a.  FEPAM poate sprijini accesul întreprinderilor din sectorul pescuitului și acvaculturii la instrumente de gestionare a riscurilor, cum ar fi stimulente pentru polițe de asigurare sau fonduri mutuale care să acopere pierderile cauzate de unul sau mai multe dintre următoarele evenimente:

 

(a) dezastre naturale;

 

(b) fenomenele climatice nefavorabile;

 

(c) schimbări bruște ale calității și cantității apei de care nu este responsabil operatorul;

 

(d) boli în sectorul acvaculturii, defectarea sau distrugerea instalațiilor de producție de care nu este responsabil operatorul;

 

(e) costuri de salvare a pescarilor sau a navelor în caz de accidente pe mare, în timpul activităților lor de pescuit.

Justificare

Se introduce, ca și în cazul sectorului agricol, sprijin din partea FEPAM pentru instrumente de gestionare a riscurilor, cum ar fi stimulentele pentru polițe de asigurare sau fonduri mutuale, pentru situațiile prevăzute la literele (a) — (e).

Amendamentul    64

Propunere de regulament

Articolul 18 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  activitățile comerciale ale navei în cauză sunt oprite timp de cel puțin 90 de zile consecutive; și

(a)  activitățile comerciale ale navei în cauză sunt oprite;

Justificare

În unele bazine ale UE, perioadele de încetare anuală a activității de pescuit pentru navele cu plasă-pungă și cele cu traule de pescuit se situează între 30 și 60 de zile, în funcție de diferitele variabile, cum ar fi segmentul de pește și activitățile de pescuit specifice. Ar trebui să se țină seama de încetarea temporară a activităților, indiferent de durata aplicării ei.

Amendamentul    65

Propunere de regulament

Articolul 18 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5.  Toate activitățile de pescuit desfășurate de navele și pescarii în cauză se suspendă efectiv în cursul perioadei vizate de încetarea activităților. Autoritatea competentă se asigură că nava de pescuit în cauză a încetat orice activități de pescuit în perioada vizată de încetarea extraordinară și că se evită orice supracompensare care rezultă din utilizarea navei în alte scopuri.

5.  Toate activitățile de pescuit desfășurate de navele și pescarii în cauză se suspendă efectiv în cursul perioadei vizate de încetarea activităților. Autoritatea competentă garantează că nava de pescuit în cauză a încetat orice activități de pescuit în perioada vizată de încetarea extraordinară și că se evită orice supracompensare care rezultă din utilizarea navei în alte scopuri.

Amendamentul    66

Propunere de regulament

Articolul 18 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 18a

 

Încetarea temporară a activităților de pescuit

 

1. FEPAM poate sprijini măsuri de încetare temporară a activităților de pescuit în următoarele situații:

 

(a) perioade de sezon închis;

 

(b) în cazul în care încetarea temporară este prevăzută într-un plan de gestionare adoptat în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1967/2006 al Consiliului sau într-un plan multianual adoptat în conformitate cu articolele 9 și 10 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013, dacă, pe baza avizelor științifice, este necesară o reducere a efortului de pescuit pentru a atinge obiectivele menționate la articolul 2 alineatul (2) și alineatul (5) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013.

 

2. Sprijinul menționat la alineatul (1) poate fi acordat pe o durată maximă de șase luni pentru fiecare navă, în perioada 2021-2027.

 

3. Sprijinul menționat la alineatul (1) se acordă numai:

 

(a) proprietarilor sau armatorilor de nave de pescuit ale Uniunii care sunt înregistrate ca nave active și care au desfășurat activități de pescuit pe mare în medie de cel puțin 90 de zile pe parcursul ultimilor doi ani anteriori datei depunerii cererii pentru sprijin; or

 

(b) pescarilor care au lucrat pe mare în medie cel puțin 90 de zile pe parcursul ultimilor doi ani anteriori datei depunerii cererii pentru sprijin la bordul unei nave de pescuit a Uniunii vizate de încetarea temporară a activităților.

 

4. Toate activitățile de pescuit desfășurate de nava de pescuit sau de pescarii în cauză se suspendă efectiv. Autoritatea competentă se asigură că nava de pescuit în cauză a încetat toate activitățile de pescuit în perioada vizată de încetarea temporară a activităților.

Justificare

Se consideră necesară reintroducerea acestei măsuri care a produs rezultate excelente în toate perioadele de programare în care a fost pusă în aplicare.

Amendamentul    67

Propunere de regulament

Articolul 20 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  FEAMAP poate sprijini colectarea, gestionarea și utilizarea datelor pentru gestionarea activităților pescărești și în scopuri științifice, astfel cum se prevede la articolul 25 alineatele (1) și (2) și la articolul 27 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 și se menționează în Regulamentul (UE) nr. 2017/1004, pe baza programelor naționale de activitate menționate la articolul 6 din Regulamentul (UE) nr. 2017/1004.

1.  FEPAM poate sprijini colectarea, gestionarea, prelucrarea și utilizarea datelor pentru gestionarea activităților pescărești și în scopuri științifice, astfel cum se prevede la articolul 25 alineatele (1) și (2) și la articolul 27 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 și se menționează în Regulamentul (UE) nr. 2017/1004, pe baza programelor naționale de activitate menționate la articolul 6 din Regulamentul (UE) nr. 2017/1004.

Amendamentul    68

Propunere de regulament

Articolul 21 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  La momentul stabilirii listei și a cantităților menționate la alineatul (2), statele membre iau în calcul toți factorii relevanți, în special necesitatea de a asigura compatibilitatea compensațiilor cu normele PCSP.

3.  La momentul stabilirii listei și a cantităților menționate la alineatul (2), statele membre iau în calcul toți factorii relevanți, în special necesitatea de a asigura conformitatea compensațiilor cu normele PCSP.

Amendamentul    69

Propunere de regulament

Articolul 22 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  compensații destinate pescarilor pentru colectarea uneltelor de pescuit pierdute și a altor deșeuri marine de pe mare;

(a)  compensații destinate pescarilor pentru colectarea uneltelor de pescuit pierdute și colectarea pasivă a altor deșeuri marine de pe mare;

Amendamentul    70

Propunere de regulament

Articolul 23 – titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Acvacultură

Acvacultura sustenabilă

Amendamentul    71

Propunere de regulament

Articolul 23 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  FEAMAP poate sprijini promovarea unei acvaculturi sustenabile, astfel cum se prevede la articolul 34 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013. FEAMAP poate, de asemenea, să sprijine sănătatea și bunăstarea animalelor în acvacultură în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 2016/429 al Parlamentului European și al Consiliului32 și Regulamentul (UE) nr. 652/2014 al Parlamentului European și al Consiliului33.

1.  FEPAM poate sprijini promovarea unei acvaculturi sustenabile, astfel cum se prevede la articolul 34 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013. FEPAM poate, de asemenea, să ofere sprijin pentru a rezolva problemele specifice care apar în cadrul sectorului din cauza speciilor exotice invazive, precum și pentru a promova sănătatea și bunăstarea animalelor în acvacultură în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 2016/429 al Parlamentului European și al Consiliului32 și Regulamentul (UE) nr. 652/2014 al Parlamentului European și al Consiliului33.

_________________

_________________

32 Regulamentul (UE) nr. 2016/429 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 martie 2016 privind bolile transmisibile ale animalelor și de modificare și de abrogare a anumitor acte din domeniul sănătății animalelor („Legea privind sănătatea animală”) (JO L 84, 31.3.2016, p. 1).

32 Regulamentul (UE) nr. 2016/429 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 martie 2016 privind bolile transmisibile ale animalelor și de modificare și de abrogare a anumitor acte din domeniul sănătății animalelor („Legea privind sănătatea animală”) (JO L 84, 31.3.2016, p. 1).

33 Regulamentul (UE) nr. 652/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 mai 2014 de stabilire a unor dispoziții pentru gestionarea cheltuielilor privind lanțul alimentar, sănătatea și bunăstarea animalelor, precum și sănătatea plantelor și materialul de reproducere a plantelor, de modificare a Directivelor 98/56/CE, 2000/29/CE și 2008/90/CE ale Consiliului, a Regulamentelor (CE) nr. 178/2002, (CE) nr. 882/2004 și (CE) nr. 396/2005 ale Parlamentului European și ale Consiliului, a Directivei 2009/128/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Deciziilor 66/399/CEE, 76/894/CEE și 2009/470/CE ale Consiliului (OJ L 189, 27.6.2014, p. 1).

33 Regulamentul (UE) nr. 652/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 mai 2014 de stabilire a unor dispoziții pentru gestionarea cheltuielilor privind lanțul alimentar, sănătatea și bunăstarea animalelor, precum și sănătatea plantelor și materialul de reproducere a plantelor, de modificare a Directivelor 98/56/CE, 2000/29/CE și 2008/90/CE ale Consiliului, a Regulamentelor (CE) nr. 178/2002, (CE) nr. 882/2004 și (CE) nr. 396/2005 ale Parlamentului European și ale Consiliului, a Directivei 2009/128/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Deciziilor 66/399/CEE, 76/894/CEE și 2009/470/CE ale Consiliului (OJ L 189, 27.6.2014, p. 1).

Justificare

În conformitate cu rezoluția Parlamentului European din 12 iunie 2018 intitulată „Către un sector sustenabil și competitiv al acvaculturii europene: situația actuală și provocări viitoare“ (2017/2118(INI)), inclusiv referitor la speciile exotice invazive, cum ar fi perforatorul de stridii și virusul herpetic al stridiilor.

Amendamentul    72

Propunere de regulament

Articolul 24 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

FEAMAP poate sprijini acțiuni care contribuie la realizarea obiectivelor organizării comune a piețelor în sectorul produselor pescărești și de acvacultură, prevăzută la articolul 35 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 și menționată în Regulamentul (UE) nr. 1379/2013. El poate să sprijine și acțiuni de promovare a comercializării, a calității și a valorii adăugate a produselor pescărești și de acvacultură.

FEPAM poate sprijini acțiuni care contribuie la realizarea obiectivelor organizării comune a piețelor în sectorul produselor pescărești și de acvacultură, prevăzută la articolul 35 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 și menționată în Regulamentul (UE) nr. 1379/2013. El poate să sprijine și acțiuni de promovare a comercializării, a calității și a valorii adăugate a produselor pescărești și de acvacultură sustenabilă.

Amendamentul    73

Propunere de regulament

Articolul 25 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Sprijinul prevăzut la prezentul articol se acordă doar prin intermediul instrumentelor financiare prevăzute la articolul 52 din Regulamentul (UE) nr. [Regulamentul de stabilire a unor dispoziții comune] și prin InvestEU, în conformitate cu articolul 10 din respectivul regulament.

2.  Sprijinul prevăzut la prezentul articol se acordă doar zonelor costiere pescărești de mici dimensiuni, prin intermediul instrumentelor financiare prevăzute la articolul 52 din Regulamentul (UE) nr. [Regulamentul de stabilire a unor dispoziții comune] și prin InvestEU, în conformitate cu articolul 10 din respectivul regulament.

Amendamentul    74

Propunere de regulament

Titlul II – capitolul IV – titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Prioritatea 3: Facilitarea dezvoltării unei economii albastre sustenabile și stimularea prosperității comunităților costiere

Prioritatea 3: Facilitarea unei economii albastre sustenabile în limite ecologice și stimularea prosperității comunităților costiere

Amendamentul    75

Propunere de regulament

Articolul 27 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

FEAMAP poate sprijini colectarea, gestionarea și utilizarea datelor în vederea îmbunătățirii cunoștințelor privind starea mediului marin, în vederea:

FEPAM poate sprijini colectarea, gestionarea, analizarea, prelucrarea și utilizarea datelor în vederea îmbunătățirii cunoștințelor privind starea mediului marin, în vederea:

Amendamentul    76

Propunere de regulament

Articolul 33 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul