Postup : 2018/0210(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0176/2019

Predkladané texty :

A8-0176/2019

Rozpravy :

PV 03/04/2019 - 14
CRE 03/04/2019 - 14

Hlasovanie :

PV 04/04/2019 - 6.11
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0343

SPRÁVA     ***I
PDF 845kWORD 352k
18.3.2019
PE 625.439v03-00 A8-0176/2019

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o Európskom námornom a rybárskom fonde a o zrušení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 508/2014

(COM(2018)0390 – C8-0270/2018 – 2018/0210(COD))

Výbor pre rybárstvo

Spravodajca: Gabriel Mato

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 DÔVODOVÁ SPRÁVA
 STANOVISKO Výboru pre rozpočet
 STANOVISKO Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
 STANOVISKO Výboru pre regionálny rozvoj
 POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU
 FINAL VOTE BY ROLL CALL IN COMMITTEE RESPONSIBLE

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o Európskom námornom a rybárskom fonde a o zrušení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 508/2014

(COM(2018)0390 – C8-0270/2018 – 2018/0210(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie Európskemu parlamentu a Rade (COM(2018)0390),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 42, článok 43 ods. 2, článok 91 ods. 1, článok 100 ods. 2, článok 173 ods. 3, článok 175, článok 188, článok 192 ods. 1, článok 194 ods. 2, článok 195 ods. 2 a článok 349 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8-0270/2018),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z ... 2018(1),

–  so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov zo 16. mája 2018(2),

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre rybárstvo a stanoviská Výboru pre rozpočet, Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín a Výboru pre regionálny rozvoj (A8-0176/2019),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahrádza, podstatne mení alebo má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh nariadenia

Názov

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Návrh

Návrh

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY

o Európskom námornom a rybárskom fonde a o zrušení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 508/2014

o Európskom námornom, rybolovnom a akvakultúrnom fonde a o zrušení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 508/2014

 

(Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh sa vzťahuje na celý text a vzťahuje sa aj na zmenu skratky z ENRF na ENRAF. Prijatie tohto pozmeňujúceho návrhu bude vyžadovať príslušné zmeny v celom texte.)

Odôvodnenie

Fond by sa mal nazývať Európsky námorný, rybolovný a akvakultúrny fond (ENRAF). Význam akvakultúry sa neustále zvyšuje, a to tak vo svete, ako aj v EÚ, takže toto odvetvie si zaslúži získať samostatnú kapitolu v politike v oblasti rabárskej politiky a fondoch EÚ.

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh nariadenia

Citácia 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 42, článok 43 ods. 2, článok 91 ods. 1, článok 100 ods. 2, článok 173 ods. 3, článok 175, článok 188, článok 192 ods. 1, článok 194 ods. 2, článok 195 ods. 2 a článok 349,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 13, článok 42, článok 43 ods. 2, článok 91 ods. 1, článok 100 ods. 2, článok 173 ods. 3, článok 175, článok 188, článok 192 ods. 1, článok 194 ods. 2, článok 195 ods. 2 a článok 349,

Odôvodnenie

Článok 13 Pri formulovaní a vykonávaní politiky Únie v oblasti poľnohospodárstva, rybného hospodárstva, dopravy, vnútorného trhu, výskumu a technologického rozvoja a kozmického priestoru berie Únia a členské štáty maximálny ohľad na požiadavky blaha zvierat ako cítiacich bytostí, pričom rešpektujú zákonné a správne ustanovenia a zvyky členských štátov týkajúce sa najmä náboženských rituálov, kultúrnych tradícií a regionálneho dedičstva.

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(1)  Je potrebné zriadiť Európsky námorný a rybársky fond (ENRF) na obdobie 2021 – 2027. Tento fond by sa mal zamerať na cielené poskytovanie finančných prostriedkov z rozpočtu Únie na podporu spoločnej rybárskej politiky (SRP), námornej politiky Únie a medzinárodných záväzkov Únie v oblasti správy oceánov. Takéto financovanie je kľúčovým faktorom udržateľného rybolovu a ochrany morských biologických zdrojov, potravinovej bezpečnosti prostredníctvom dodávok morských potravinových produktov, rastu udržateľného modrého hospodárstva a zdravých bezpečných, chránených, čistých a udržateľne spravovaných morí a oceánov.

(1)  Je potrebné zriadiť Európsky námorný a rybársky fond (ENRF) na obdobie 2021 – 2027. Tento fond by sa mal zamerať na cielené poskytovanie finančných prostriedkov z rozpočtu Únie na podporu spoločnej rybárskej politiky (SRP), námornej politiky Únie a medzinárodných záväzkov Únie v oblasti správy oceánov. Takéto financovanie je kľúčovým faktorom pre udržateľný rybolov vrátane ochrany morských biologických zdrojov a biotopov, pre udržateľnú akvakultúru, potravinovú bezpečnosť prostredníctvom dodávok morských potravinových produktov, rast udržateľného modrého hospodárstva, prosperitu a hospodársku a sociálnu súdržnosť v rybárskych a akvakultúrnych spoločenstvách a zdravé bezpečné, chránené, čisté a udržateľne spravované moria a oceány. Podpora z fondu EFNR by mala prispieť k uspokojeniu potrieb producentov i spotrebiteľov.

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 1 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(1a)  zdôrazňuje svoju pozíciu, že v nadväznosti na Parížsku dohodu treba výrazne zvýšiť výdavky súvisiace s klímou v porovnaní so súčasným viacročným finančným rámcom (VFR) a dosiahnuť 30 % čo najskôr a najneskôr do roku 2027.

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 1 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(1b)  Európsky parlament 14. marca a 30. mája 2018 vo svojich uzneseniach o VFR na roky 2021 – 2 027 zdôraznil dôležitosť horizontálnych zásad, z ktorých by mal vychádzať viacročný finančný rámec na roky 2021 – 2027 a všetky súvisiace politiky Únie. Európsky parlament v tejto súvislosti znovu potvrdil svoje stanovisko, že Únia musí dodržať svoj záväzok stáť na čele plnenia cieľov trvalo udržateľného rozvoja OSN, a vyjadril poľutovanie nad tým, že v návrhoch o VFR chýba na tento účel jednoznačné a viditeľné odhodlanie. Európsky parlament preto vyzval na začlenenie cieľov trvalo udržateľného rozvoja do všetkých politík a iniciatív Únie v rámci nasledujúceho VFR. Okrem toho zdôraznil, že Únia bude silnejšia a ambicióznejšia len vtedy, keď bude disponovať väčším objemom finančných prostriedkov. Európsky parlament preto vyzval na nepretržitú podporu existujúcich politík, najmä dlhoročných politík Únie, ktoré sú zakotvené v zmluvách, konkrétne spoločnej poľnohospodárskej politiky a SRP a politiky súdržnosti, pretože prinášajú hmatateľné výhody pre občanov Únie.

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 1 c (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(1c)  Európsky parlament vo svojom uznesení zo 14. marca 2018 zdôraznil sociálno-ekonomický a ekologický význam odvetvia rybárstva, morského prostredia a tzv. modrého hospodárstva a ich príspevok k udržateľnej potravinovej sebestačnosti Únie z hľadiska zabezpečenia udržateľnosti európskej akvakultúry a rybárstva a zmiernenia vplyvu na životné prostredie. Okrem toho Európsky parlament vyzval, aby sa zachovala konkrétna výška finančných prostriedkov vyčlenených na rybolov v rámci súčasného VFR a aby sa zvýšila výška finančných prostriedkov na námorné záležitosti, pokiaľ sa plánujú nové ciele pre intervencie v modrej ekonomike.

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 1 d (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(1d)  Európsky parlament okrem toho vo svojich uzneseniach z 14. marca a 30. mája 2018 o VFR na roky 2021 – 2027 zdôraznil, že boj proti diskriminácii je absolútne kľúčový pre splnenie záväzkov Únie v prospech inkluzívnej Európy, a preto by sa osobitné finančné záväzky týkajúce sa uplatňovania a začleňovania hľadiska rodovej rovnosti mali v rámci budúceho VFR zahrnúť do všetkých politík a iniciatív Únie.

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 1 e (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(1e)  ENRF by mal prioritne podporovať maloobjemové rybárstvo s cieľom riešiť konkrétne problémy v danom odvetví a mal by poskytovať stimuly pre miestne, udržateľné riadenie dotknutých odvetví rybárstva a rozvoj pobrežných spoločenstiev.

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(2)  Ako globálny aktér v oblasti oceánov a piaty najväčší výrobca morských potravín na svete má Únia veľkú zodpovednosť za ochranu, zachovanie a udržateľné využívanie oceánov a ich zdrojov. Zachovanie morí a oceánov má pre rýchlo rastúcu svetovú populáciu obrovský význam. Pre Úniu predstavuje aj sociálno-ekonomický záujem: udržateľné modré hospodárstvo podporuje investície, pracovné miesta a rast, napomáha výskumu a inováciám a prispieva k energetickej bezpečnosti prostredníctvom energie z oceánov. Okrem toho sú bezpečné a chránené moria a oceány nevyhnutné na účinnú hraničnú kontrolu a pre celosvetový boj proti námornej trestnej činnosti, t. j. súvisí aj s riešením otázky bezpečnosti občanov.

(2)  Ako globálny aktér s najväčšou námornou plochou na svete, ak sa doňho zahrnú najvzdialenejšie regióny a zámorské krajiny a územia, sa Únia stala piatym najväčším výrobcom morských potravín na svete a má veľkú zodpovednosť za ochranu, zachovanie a udržateľné využívanie oceánov a ich zdrojov. Zachovanie morí a oceánov má pre rýchlo rastúcu svetovú populáciu obrovský význam. Pre Úniu predstavuje aj sociálno-ekonomický záujem: udržateľné modré hospodárstvo podporuje investície, pracovné miesta a rast, napomáha výskumu a inováciám a prispieva k energetickej bezpečnosti prostredníctvom energie z oceánov. Okrem toho sú bezpečné a chránené moria a oceány nevyhnutné na účinnú hraničnú kontrolu a pre celosvetový boj proti námornej trestnej činnosti, t. j. súvisí aj s riešením otázky bezpečnosti občanov.

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 2 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(2a)  Udržateľný rybolov a morská a sladkovodná akvakultúra významne prispievajú k potravinovej bezpečnosti Únie, k zachovaniu a tvorbe pracovných miest na vidieku a k ochrane prírodného prostredia, a najmä biodiverzity. Podpora a rozvoj odvetví rybolovu a akvakultúry by mali byť ústredným prvkom budúcej rybárskej politiky Únie.

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(5)  V rámci priameho riadenia by mal ENRF rozvíjať synergiu a komplementaritu s inými relevantnými fondmi a programami Únie. Okrem toho by mal umožňovať financovanie vo forme finančných nástrojov v rámci operácií kombinovaného financovania v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) xx/xx [nariadenie o programe InvestEU]5.

(5)  V rámci priameho riadenia by mal ENRF rozvíjať synergiu a komplementaritu s inými relevantnými fondmi a programami Únie, ako aj synergie medzi členskými štátmi a regiónmi. Okrem toho by mal umožňovať financovanie vo forme finančných nástrojov v rámci operácií kombinovaného financovania v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) xx/xx [nariadenie o programe InvestEU]5.

_________________

_________________

5 Ú. v. EÚ C [...], [...], s. [...].

5 Ú. v. EÚ C [...], [...], s. [...].

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(6)  Podpora z ENRF by sa mala primerane používať na riešenie zlyhaní trhu alebo suboptimálnych investičných situácií, pričom by nemala zdvojovať ani vytláčať súkromné financovanie ani narúšať hospodársku súťaž na vnútornom trhu. Podpora by mala mať jasnú európsku pridanú hodnotu.

(6)  Podpora z ENRF by sa mala primerane používať na riešenie zlyhaní trhu alebo suboptimálnych investičných situácií a mala by prispievať k vyšším príjmom z rybolovu, k podpore pracovných miest s patričnými právami v tomto odvetví, k zaručeným cenám pre výrobcov, k vyššej pridanej hodnote z rybolovu a k podpore rozvoja činností súvisiacich s rybolovom, jednak tých, ktoré mu v produkčnom reťazci predchádzajú, ako aj tých, ktoré po ňom nasledujú.

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(7)  Typy financovania a metódy implementácie podľa tohto nariadenia by sa mali vyberať na základe ich schopnosti dosiahnuť priority stanovené pre akcie a dosiahnuť výsledky s prihliadnutím najmä na náklady na kontroly, administratívnu záťaž a očakávané riziko nedodržiavania. Malo by sa zvážiť aj využívanie jednorazových platieb, paušálnych sadzieb a jednotkových nákladov, ktoré nesúvisia s nákladmi uvedenými v článku 125 ods. 1 nariadenia (EÚ) [nariadenie o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie].

(7)  Typy financovania a metódy implementácie podľa tohto nariadenia by sa mali vyberať na základe ich schopnosti dosiahnuť priority stanovené pre akcie a dosiahnuť výsledky s prihliadnutím najmä na náklady na kontroly, administratívnu záťaž a riziko nedodržiavania. Malo by sa zvážiť aj využívanie jednorazových platieb, paušálnych sadzieb a jednotkových nákladov, ktoré nesúvisia s nákladmi uvedenými v článku 125 ods. 1 nariadenia (EÚ) [nariadenie o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie].

Pozmeňujúci návrh    14

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(8)  Vo viacročnom finančnom rámci, ktorý sa uvádza v nariadení (EÚ) xx/xx6, sa stanovuje, že rozpočet Únie musí aj naďalej podporovať rybársku a námornú politiku. Rozpočet ENRF by mal v bežných cenách predstavovať 6 140 000 000 EUR. Zdroje z ENRF by mali byť rozdelené medzi zdieľané, priame a nepriame riadenie. Na podporu v rámci zdieľaného riadenia by sa malo alokovať 5 311 000 000 EUR a na podporu v rámci priameho a nepriameho riadenia by sa malo prideliť 829 000 000 EUR. S cieľom zabezpečiť stabilitu, najmä pokiaľ ide o dosahovanie cieľov SRP, by sa národné alokácie v rámci zdieľaného riadenia v programovom období 2021 – 2027 mali vymedziť na základe akcií ENRF na roky 2014 až 2020. Osobitné sumy by mali byť vyhradené pre najvzdialenejšie regióny, kontrolu, presadzovanie, zber a spracovanie údajov na účely riadenia rybárstva a vedecké účely, zatiaľ čo sumy vyhradené na trvalé ukončenie a mimoriadne pozastavenie rybolovných činností by mali byť obmedzené.

(8)  Vo VFR, ktorý sa uvádza v nariadení (EÚ) xx/xx6, sa stanovuje, že rozpočet Únie musí aj naďalej podporovať rybársku a námornú politiku. Pokiaľ ide o ENRF na obdobie rokov 2014 – 2020, rozpočet ENRF by sa mal zvýšiť aspoň o 10 %. Jeho zdroje by mali byť rozdelené medzi zdieľané, priame a nepriame riadenie. Na podporu v rámci zdieľaného riadenia by sa malo alokovať 87% a na podporu v rámci priameho a nepriameho riadenia by sa malo prideliť 13%. S cieľom zabezpečiť stabilitu, najmä pokiaľ ide o dosahovanie cieľov SRP, by sa národné alokácie v rámci zdieľaného riadenia v programovom období 2021 – 2027 mali vymedziť na základe akcií ENRF na roky 2014 až 2020. Osobitné sumy by mali byť vyhradené pre najvzdialenejšie regióny, kontrolu, presadzovanie, zber a spracovanie údajov na účely riadenia rybárstva a vedecké účely a na účely ochrany a obnovy morskej a pobrežnej biodiverzity a ekosystémov a znalostí v námornej oblasti, zatiaľ čo sumy vyhradené na trvalé ukončenie a dočasné ukončenie rybolovných činností a na investície do plavidiel by mali byť obmedzené.

__________________

__________________

6 Ú. v. EÚ C [...], [...], s. [...].

6 Ú. v. EÚ C [...], [...], s. [...].

Pozmeňujúci návrh    15

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 8 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(8a)  Pokiaľ ide o význam odvetvia akvakultúry, úroveň finančných prostriedkov Únie pre tento sektor a najmä pre sladkovodnú akvakultúru by sa mala zachovať na úrovni stanovenej na súčasné rozpočtové obdobie.

Pozmeňujúci návrh    16

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(9)  Európske námorné odvetvie zamestnáva vyše 5 miliónov ľudí a s obratom takmer 500 miliárd EUR ročne a má potenciál vytvoriť mnoho ďalších pracovných miest. Produkcia globálneho morského hospodárstva sa v súčasnosti odhaduje na 1,3 bilióna EUR a do roku 2030 by sa mohla zdvojnásobiť. Potreba splniť cieľové hodnoty emisií CO2, zvýšiť efektívnosť využívania zdrojov a znížiť environmentálnu stopu modrého hospodárstva hnacím motorom inovácie v iných odvetviach (vybavenie lodí, stavba lodí, pozorovanie morí, bagrovanie, ochrana pobreží a námorná výstavba). Zdrojom investícií do námorného hospodárstva sú štrukturálne fondy Únie, najmä Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR) a ENRF. Na financovanie rastúceho potenciálu tohto odvetvia sa musia využiť nové investičné nástroje ako InvestEU.

(9)  Európske námorné odvetvie zamestnáva vyše 5 miliónov ľudí a s obratom takmer 500 miliárd EUR ročne a má potenciál vytvoriť mnoho ďalších pracovných miest. Produkcia globálneho morského hospodárstva sa v súčasnosti odhaduje na 1,3 bilióna EUR a do roku 2030 by sa mohla zdvojnásobiť. Potreba splniť cieľové hodnoty Parížskej dohody, čo sa týka emisií CO2, si vyžaduje, aby sa aspoň 30 % rozpočtu Únie využívalo na opatrenia na boj proti zmene klímy. Takisto je potrebné zvýšiť efektívnosť využívania zdrojov a znížiť environmentálnu stopu modrého hospodárstva, ktoré sa rozvíja v medziach ekologických limitov a ktoré bolo a naďalej by malo byť hnacím motorom inovácie v iných odvetviach (vybavenie lodí, stavba lodí, pozorovanie morí, bagrovanie, ochrana pobreží a námorná výstavba). Zdrojom investícií do námorného hospodárstva sú štrukturálne fondy Únie, najmä Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR) a ENRF. Na financovanie rastúceho potenciálu tohto odvetvia by sa mohli využiť nové investičné nástroje ako InvestEU.

Pozmeňujúci návrh    17

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 9 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(9a)  Investície do modrého hospodárstva by sa mali opierať o najlepšie dostupné vedecké odporúčania s cieľom zabrániť škodlivým účinkom na životné prostredie, ktoré ohrozujú dlhodobú udržateľnosť. Ak neexistujú žiadne vhodné informácie alebo odborné znalosti na hodnotenie vplyvu investícií na životné prostredie, je vhodné, aby verejný aj súkromný sektor zaujali prístup predbežnej opatrnosti, keďže môže dôjsť k vykonávaniu činností s potenciálne škodlivými účinkami.

Odôvodnenie

Zásada predbežnej opatrnosti je jedným zo základov Zmluvy o EÚ, Deklarácie z Ria a iných medzinárodných dohôd a dohovorov týkajúcich sa ochrany morského prostredia.

Pozmeňujúci návrh    18

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(10)  ENRF by mal byť založený na štyroch prioritách: podpora udržateľného rybolovu a ochrany morských biologických zdrojov; prispievanie k potravinovej bezpečnosti v Únii prostredníctvom konkurencieschopnej a udržateľnej akvakultúry a trhov; umožnenie rastu udržateľného modrého hospodárstva a podpora prosperujúcich pobrežných komunít; posilnenie medzinárodnej správy oceánov a umožnenie bezpečných, chránených, čistých a udržateľne spravovaných morí a oceánov. Tieto priority by sa mali sledovať prostredníctvom zdieľaného, ​​priameho a nepriameho riadenia.

(10)  ENRF by mal byť založený na piatich prioritách: podpora udržateľného rybolovu vrátane ochrany morských biologických zdrojov; podporovanie udržateľnej akvakultúry; prispievanie k potravinovej bezpečnosti v Únii prostredníctvom konkurencieschopného a udržateľného trhu s produltami rybolovu a akvakultúry a spracovateľských odvetví; umožnenie rastu udržateľného modrého hospodárstva so zohľadnením kapacít ekologickej zaťažiteľnosti a podpora prosperity a hospodárskej a sociálnej súdržnosti v pobrežných a vnútrozemských komunitách; posilnenie medzinárodnej správy oceánov a umožnenie bezpečných, chránených, čistých a udržateľne spravovaných morí a oceánov.

Pozmeňujúci návrh    19

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 10 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(10a)  Priority by sa mohli špecifikovať s konkrétnymi cieľmi Únie, aby sa zabezpečila väčšia zrozumiteľnosť, pokiaľ ide o to, na čo sa fond môže použiť, a aby sa zvýšila efektívnosť fondu.

Pozmeňujúci návrh    20

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(11)  ENRF po roku 2020 by sa mal zakladať na zjednodušenej štruktúre bez toho, aby sa vopred príliš normatívne vymedzovali opatrenia a podrobné pravidlá oprávnenosti na úrovni Únie . Namiesto toho by sa v rámci každej priority mali opísať všeobecné oblasti podpory. Členské štáty by preto mali vypracovať svoj program, v ktorom uvedú najvhodnejšie prostriedky na dosiahnutie priorít. Podľa pravidiel stanovených v tomto nariadení a v nariadení (EÚ) č. [všeobecné nariadenie] by sa mohli podporovať rôzne opatrenia určené členskými štátmi v rámci daných programov, pokiaľ sa vzťahujú na oblasti podpory vymedzené v tomto nariadení. Je však potrebné stanoviť zoznam neoprávnených operácií, aby sa predišlo škodlivým vplyvom na ochranu rybolovných zdrojov, napríklad všeobecný zákaz investícií zvyšujúcich rybolovnú kapacitu. Okrem toho by investície a kompenzácie pre flotily mali byť prísne podmienené ich súladom s cieľmi ochrany SRP.

(11)  ENRF po roku 2020 by sa mal zakladať na zjednodušenej štruktúre bez toho, aby sa vopred príliš normatívne vymedzovali opatrenia a podrobné pravidlá oprávnenosti na úrovni Únie . Namiesto toho by sa v rámci každej priority mali opísať všeobecné oblasti podpory. Členské štáty by preto mali vypracovať svoj program, v ktorom uvedú najvhodnejšie prostriedky na dosiahnutie priorít. Podľa pravidiel stanovených v tomto nariadení a v nariadení (EÚ) č. [všeobecné nariadenie] by sa mohli podporovať rôzne opatrenia určené členskými štátmi v rámci daných programov, pokiaľ sa vzťahujú na priority vymedzené v tomto nariadení. Je však potrebné stanoviť zoznam neoprávnených operácií, aby sa predišlo škodlivým vplyvom na ochranu rybolovných zdrojov, napríklad všeobecný zákaz investícií zvyšujúcich rybolovnú kapacitu s istými riadne opodstatnenými odchýlkami. Okrem toho by investície a kompenzácie pre flotily mali byť prísne podmienené ich súladom s cieľmi ochrany SRP.

Pozmeňujúci návrh    21

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(12)  V Agende 2030 Organizácie Spojených národov pre udržateľný rozvoj sa ochrana a udržateľné využívanie oceánov identifikovali ako jeden zo 17 cieľov trvalo udržateľného rozvoja (cieľ č. 14). Únia sa plne zasadzuje za dosiahnutie a vykonávanie tohto cieľa. V tejto súvislosti sa zaviazala podporovať udržateľné modré hospodárstvo, ktoré je v súlade s námorným priestorovým plánovaním, ochranou biologických zdrojov a dosiahnutím dobrého environmentálneho stavu, zakázať určité formy dotácií v odvetví rybárstva, ktoré spôsobujú nadmernú kapacitu a nadmerný rybolov, zrušiť dotácie, ktoré prispievajú k nezákonnému, nenahlásenému a neregulovanému rybolovu a upustiť od zavedenia nových dotácií tohto druhu. Tento výsledok by mal vyplynúť z rokovaní v rámci Svetovej obchodnej organizácie o dotáciách v odvetví rybárstva. V rámci rokovaní Svetovej obchodnej organizácie na Svetovom summite o udržateľnom rozvoji v roku 2002 a na konferencii OSN o udržateľnom rozvoji v roku 2012 (Rio + 20), sa Únia okrem toho zaviazala odstrániť dotácie, ktoré prispievajú k nadmernej kapacite a prekračovaniu rybolovných kvót.

(12)  V Agende 2030 Organizácie Spojených národov pre udržateľný rozvoj sa ochrana a udržateľné využívanie oceánov identifikovali ako jeden zo 17 cieľov trvalo udržateľného rozvoja (cieľ č. 14). Únia sa plne zasadzuje za dosiahnutie a vykonávanie tohto cieľa. V tejto súvislosti sa zaviazala podporovať udržateľné modré hospodárstvo, ktoré sa rozvíja v medziach ekologických limitov a ktoré je v súlade s ekosystémovým prístupom k námornému priestorovému plánovaniu, najmä so zreteľom na citlivosť druhov a biotopov voči ľudským činnostiam na mori, ochrane biologických zdrojov a dosiahnutiu dobrého environmentálneho stavu, zakázať určité formy dotácií v odvetví rybárstva, ktoré spôsobujú nadmernú kapacitu a nadmerný rybolov, zrušiť dotácie, ktoré prispievajú k nezákonnému, nenahlásenému a neregulovanému rybolovu a upustiť od zavedenia nových dotácií tohto druhu. Tento výsledok by mal vyplynúť z rokovaní v rámci Svetovej obchodnej organizácie o dotáciách v odvetví rybárstva. V rámci rokovaní Svetovej obchodnej organizácie na Svetovom summite o udržateľnom rozvoji v roku 2002 a na konferencii OSN o udržateľnom rozvoji v roku 2012 (Rio + 20), sa Únia okrem toho zaviazala odstrániť dotácie, ktoré prispievajú k  nadmernej kapacite flotíl a prekračovaniu rybolovných kvót. Udržateľné rybné hospodárstvo Únie a odvetvia morskej a sladkovodnej akvakultúry významne prispievajú k dosiahnutiu cieľov OSN v oblasti trvalo udržateľného rozvoja.

Pozmeňujúci návrh    22

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 12 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(12a)  ENRF by mal takisto prispievať k ďalším cieľom trvalo udržateľného rozvoja Organizácie Spojených národov. V tomto nariadení sa zohľadňujú najmä tieto ciele:

 

– Cieľ trvalo udržateľného rozvoja 1 – Odstrániť chudobu; ENRF bude prispievať k zlepšovaniu životných podmienok najzraniteľnejších pobrežných komunít, najmä komunít závislých od rybolovného zdroja ohrozeného nadmerným rybolovom, globálnymi zmenami a environmentálnymi problémami.

 

– Cieľ trvalo udržateľného rozvoja 3 – Dobré zdravie a blahobyt ľudí; ENRF bude prispievať k boju proti znečisťovaniu pobrežných vôd, ktoré je zodpovedné za endemické choroby, a k zabezpečovaniu dobrej kvality potravín z rybolovu a akvakultúry.

 

– Cieľ trvalo udržateľného rozvoja 7 – Cenovo dostupná a čistá energia: EFNR podporí rozvoj energie z obnoviteľných morských zdrojov prostredníctvom financovania modrého hospodárstva spoločne s finančnými prostriedkami pre Horizont Európa a zabezpečí, aby bol tento rozvoj vhodný na ochranu morského prostredia a zachovanie rybolovných zdrojov.

 

– Cieľ trvalo udržateľného rozvoja 8 – Dôstojná práca a hospodársky rast: EFNR bude spolu s ESF prispievať k rozvoju modrého hospodárstva ako faktora hospodárskeho rastu. Takisto zabezpečí, aby bol hospodársky rast zdrojom dôstojných pracovných miest pre pobrežné komunity. ENRF navyše prispeje k zlepšeniu pracovných podmienok pre rybárov.

 

– Cieľ trvalo udržateľného rozvoja 12 – Zodpovedná spotreba a výroba: EFNR prispeje k rozvoju zodpovedného využívania prírodných zdrojov a k obmedzeniu prírodných zdrojov a plytvania energiou.

 

– Cieľ trvalo udržateľného rozvoja 13 – Opatrenia v oblasti klímy: ENRF poskytne usmernenia týkajúce sa jeho rozpočtu na boj proti zmene klímy.

Odôvodnenie

EFNR prispieva k ďalším cieľom trvalo udržateľného rozvoja v súlade s cieľmi a zásadami stanovenými v tomto nariadení.

Pozmeňujúci návrh    23

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(13)  Vzhľadom na význam riešenia otázky zmeny klímy v súlade so záväzkami, ktoré Únia prijala s cieľom uplatňovať Parížsku dohodu a realizovať ciele Organizácie spojených národov v oblasti trvalo udržateľného rozvoja by toto nariadenie malo prispieť k akciám zameraným na boj proti zmene klímy a dosiahnutiu celkovej cieľovej hodnoty rozpočtových výdavkov Únie na podporu cieľov v oblasti klímy (25 %). Očakáva sa, že 30 % celkového finančného krytia ENRF sa použije na ciele v oblasti klímy. Relevantné akcie sa identifikujú počas prípravy a implementácie ENRF a prehodnotia sa v rámci relevantných procesov hodnotenia a preskúmania.

(13)  Vzhľadom na význam riešenia otázky zmeny klímy v súlade so záväzkami, ktoré Únia prijala s cieľom uplatňovať Parížsku dohodu a realizovať ciele Organizácie spojených národov v oblasti trvalo udržateľného rozvoja by toto nariadenie malo prispieť k akciám zameraným na boj proti zmene klímy a dosiahnutiu celkovej cieľovej hodnoty rozpočtových výdavkov Únie na podporu cieľov v oblasti klímy (30 %). Očakáva sa, že opatrenia v rámci tohto nariadenia umožnia, aby ENRF prispel k dosiahnutiu cieľov v oblasti klímy, avšak bez toho, aby bolo dotknuté financovanie SRP, ktoré je nutné pozitívne prehodnotiť. Relevantné akcie vrátane projektov zameraných na ochranu a obnovu dna porasteného morskou trávou a pobrežných močarísk, ktoré sú významnými lokalitami záchytu uhlíka, sa identifikujú počas prípravy a implementácie ENRF a prehodnotia sa v rámci relevantných procesov hodnotenia a preskúmania.

Pozmeňujúci návrh    24

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(14)  Z ENRF by sa malo prispievať aj k dosiahnutiu environmentálnych cieľov Únie. Tento príspevok by sa mal sledovať pomocou environmentálnych ukazovateľov Únie a mal by sa pravidelne nahlasovať v rámci hodnotenia a výročnej správy o výkonnosti.

(14)  ENRF by mal prispievať aj k dosiahnutiu environmentálnych cieľov Únie v rámci SRP a rámcovej smernice o morskej stratégii a zároveň náležite prihliadať na sociálnu súdržnosť a mal by sa riadiť európskou environmentálnou politikou vrátane noriem kvality vody, ktoré zaručujú takú kvalitu morského prostredia, ktorá umožní zlepšenie vyhliadok pre rybolov. Tento príspevok by sa mal sledovať pomocou environmentálnych ukazovateľov Únie a mal by sa pravidelne nahlasovať v rámci hodnotenia a výročnej správy o výkonnosti.

Pozmeňujúci návrh    25

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(15)  V súlade s článkom 42 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1380/2013 („nariadenie o SRP“)7 by finančná pomoc Únie v rámci ENRF mala byť podmienená dodržiavaním pravidiel SRP. Žiadosti od príjemcov, ktoré nie sú v súlade s platnými pravidlami SRP, by nemali byť prípustné.

(15)  V súlade s článkom 42 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1380/2013 („nariadenie o SRP“)7 by finančná pomoc Únie v rámci ENRF mala byť podmienená plnohodnotným dodržiavaním pravidiel SRP a príslušného environmentálneho práva EÚ. Finančná pomoc Únie by sa mala poskytovať len tým subjektom a tým členským štátom, ktoré v plnej miere dodržiavajú svoje príslušné právne povinnosti. Žiadosti od príjemcov, ktoré nie sú v súlade s platnými pravidlami SRP, by nemali byť prípustné.

_________________

_________________

7 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1380/2013 z 11. decembra 2013 o spoločnej rybárskej politike, ktorým sa menia nariadenia Rady (ES) č. 1954/2003 a (ES) č. 1224/2009, a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (ES) č. 2371/2002 a (ES) č. 639/2004 a rozhodnutie Rady 2004/585/ES (Ú. v. EÚ L 354, 28.12.2013, s. 22).

7 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1380/2013 z 11. decembra 2013 o spoločnej rybárskej politike, ktorým sa menia nariadenia Rady (ES) č. 1954/2003 a (ES) č. 1224/2009, a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (ES) č. 2371/2002 a (ES) č. 639/2004 a rozhodnutie Rady 2004/585/ES (Ú. v. EÚ L 354, 28.12.2013, s. 22).

Pozmeňujúci návrh    26

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(16)  S cieľom riešiť osobitné podmienky SRP uvedené v nariadení (EÚ) č. 1380/2013 a prispieť k dodržiavaniu pravidiel SRP by sa mali prijať dodatočné ustanovenia týkajúce sa pravidiel prerušenia, pozastavenia a finančných opráv uvedené v nariadení (EÚ) č. [všeobecné nariadenie]. Ak členský štát alebo príjemca nedodrží svoje záväzky vyplývajúce zo SRP alebo ak má Komisia dôkaz, z ktorého vyplýva takéto nedodržanie, Komisia by mala mať možnosť preventívne prerušiť platobné lehoty. Okrem možnosti prerušenia platobnej lehoty a s cieľom vyhnúť sa zjavnému riziku vyplatenia neoprávnených výdavkov by Komisia mala mať v prípadoch závažného nedodržiavania pravidiel SRP zo strany členského štátu možnosť pozastaviť platby a uložiť finančné opravy.

(16)  S cieľom riešiť osobitné podmienky SRP uvedené v nariadení (EÚ) č. 1380/2013 a prispieť k plnému dodržiavaniu pravidiel SRP by sa mali prijať dodatočné ustanovenia týkajúce sa pravidiel prerušenia, pozastavenia a finančných opráv uvedené v nariadení (EÚ) č. [všeobecné nariadenie]. Ak členský štát alebo príjemca nedodrží svoje záväzky vyplývajúce zo SRP alebo ak má Komisia dôkaz, ktorý preukazuje takéto nedodržanie, Komisia by mala mať možnosť dočasne prerušiť platobné lehoty. Okrem možnosti prerušenia platobnej lehoty a s cieľom vyhnúť sa zjavnému riziku vyplatenia neoprávnených výdavkov by Komisia mala mať v prípadoch závažného nedodržiavania pravidiel SRP zo strany členského štátu možnosť pozastaviť platby a uložiť finančné opravy.

Pozmeňujúci návrh    27

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(17)  V uplynulých rokoch zaznamenala SRP dobré výsledky z hľadiska obnovenia zdravej úrovne populácií rýb, zvýšenia ziskovosti odvetvia rybolovu v Únii a ochrany morských ekosystémov. Stále však pretrvávajú závažné výzvy na dosiahnutie sociálno-ekonomických cieľov SRP a environmentálnych cieľov SRP. To si vyžaduje trvalú podporu po roku 2020, najmä v morských oblastiach, kde je pokrok pomalší.

(17)  V uplynulých rokoch sa podnikli kroky zamerané na obnovenie zdravej úrovne populácií rýb, zvýšenie ziskovosti odvetvia rybolovu v Únii a na ochranu morských ekosystémov. Stále však pretrvávajú závažné výzvy na plnohodnotné dosiahnutie sociálno-ekonomických cieľov SRP a environmentálnych cieľov SRP vrátane právnej povinnosti obnoviť a zachovať všetky populácie rýb nad úrovňami biomasy, pri ktorých možno dosiahnuť maximálny udržateľný výnos. To si vyžaduje trvalú podporu po roku 2020, najmä v morských oblastiach, kde je pokrok pomalší, predovšetkým v najviac izolovaných oblastiach, ako sú najvzdialenejšie regióny.

Pozmeňujúci návrh    28

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(18)  Rybolov má rozhodujúci význam pri zachovaní živobytia a kultúrneho dedičstva mnohých pobrežných komunít v Únii, najmä tam, kde zohráva dôležitú úlohu maloobjemový pobrežný rybolov. Keďže priemerný vek v rámci mnohých rybárskych komunít je viac ako 50 rokov, generačná obnova a diverzifikácia činností stále predstavujú výzvu.

(18)  Rybolov má rozhodujúci význam pri zachovaní živobytia a kultúrneho dedičstva mnohých pobrežných a ostrovných komunít v Únii, najmä tam, kde zohráva dôležitú úlohu maloobjemový pobrežný rybolov, napríklad v najvzdialenejších regiónoch. Keďže priemerný vek v rámci mnohých rybárskych komunít je viac ako 50 rokov, generačná obnova a diverzifikácia činností v odvetví rybolovu stále predstavujú výzvu. Je preto nevyhnutné, aby ENRF podporoval príťažlivosť odvetvia rybolovu tým, že sa zabezpečí odborná príprava a prístup mladých ľudí k povolaniam v oblasti rybolovu.

Pozmeňujúci návrh    29

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 18 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(18a)  K dosiahnutiu cieľov spoločnej rybárskej politiky prispieva vykonávanie mechanizmov spoločného riadenia v oblasti profesionálnej a rekreačnej rybolovnej činnosti a akvakultúry s priamou účasťou zainteresovaných strán, ako je administratíva, odvetvie rybolovu a akvakultúry, vedecká obec a občianska spoločnosť, ktorých funkčnosť sa zakladá na spravodlivom rozdelení zodpovedností v rozhodovacom procese a na flexibilnom riadení založenom na znalostiach, informáciách a bezprostrednosti. ENRF by mal podporovať vykonávanie týchto mechanizmov na miestnej úrovni.

Odôvodnenie

Model spoločného riadenia rozvíja svoj maximálny potenciál v rámci bioekonomického riadenia, ktoré rešpektuje ekosystém a zásadu predbežnej opatrnosti. Tento model by mal poskytovať nástroje, ktoré umožňujú reagovať na meniace sa skutočnosti, príznačné pre flexibilné riadenie, v reálnom čase.

Pozmeňujúci návrh    30

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 19

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(19)  ENRF by sa mal zamerať na dosahovanie cieľov SRP v environmentálnej, hospodárskej a sociálnej oblasti, ako aj v oblasti zamestnanosti, ktoré sú stanovené v článku 2 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013. Takouto podporou by sa malo zabezpečiť, aby boli rybolovné činnosti dlhodobo environmentálne udržateľné a riadili sa spôsobom, ktorý je v súlade s cieľmi, ktorými je dosiahnuť hospodársky a sociálny prínos a prínos v oblasti zamestnanosti a prispieť k dostupnosti dodávok potravín.

(19)  ENRF by mal prispievať k dosahovaniu cieľov SRP v environmentálnej, hospodárskej a sociálnej oblasti, ako aj v oblasti zamestnanosti, ktoré sú stanovené v článku 2 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013. Takouto podporou by sa malo zabezpečiť, aby boli rybolovné činnosti dlhodobo environmentálne udržateľné a riadili sa spôsobom, ktorý je v súlade s cieľmi uvedenými v článku 2 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013, čo prispeje k dosiahnutiu hospodárskeho a sociálneho prínosu a prínosu v oblasti zamestnanosti, ako aj k dostupnosti dodávok zdravých potravín a zároveň zabezpečí spravodlivé pracovné podmienky. V tejto súvislosti by sa mal osobitne uznať a podporiť rybolov závisiaci od malých pobrežných ostrovov s cieľom zaistiť jeho životaschopnosť a prosperitu.

Pozmeňujúci návrh    31

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 20

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(20)  Cieľom podpory z ENRF by malo byť dosiahnuť a zachovať udržateľný rybolov na základe maximálneho udržateľného výnosu (MSY) a znížiť na minimum negatívne účinky rybolovných činností na morské ekosystémy.

(20)  Podpora z ENRF by mala prispievať ku včasnému plneniu právnej povinnosti obnoviť a zachovať všetky populácie rýb nad úrovňami biomasy, pri ktorých možno dosiahnuť maximálny udržateľný výnos, a k tomu, aby sa na minimum znížili (a tam, kde je to možné, úplne odstránili) negatívne účinky neudržateľných a škodlivých rybolovných činností na morské ekosystémy. Táto podpora by sa mala vzťahovať aj na inovácie a investície do rybolovných postupov a techník, ako aj techník zameraných na selektívny rybolov.

Pozmeňujúci návrh    32

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 21

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(21)  Povinnosť vylodiť úlovky je jednou z hlavných výziev SRP. Prináša so sebou značné zmeny v rybolovných postupoch v rámci odvetvia, ktoré sú miestami spojené so značnými finančnými nákladmi. Malo by byť teda možné podporovať z ENRF inovácie a investície, ktoré prispievajú k vykonávaniu povinnosti vylodiť úlovky, s vyššou intenzitou pomoci, než aká sa uplatňuje na iné operácie (investície do selektívneho rybárskeho výstroja, investície na zlepšenie prístavných infraštruktúr a na obchodovanie s nechcenými úlovkami). Okrem toho by mal poskytnúť maximálnu intenzitu pomoci vo výške 100 % pri navrhovaní, vývoji, monitorovaní, hodnotení a riadení transparentných systémov výmeny rybolovných možností medzi členskými štátmi („výmena kvót“) s cieľom zmierniť účinok „blokačných druhov“ spôsobený povinnosťou vylodenia.

(21)  Povinnosť vylodiť úlovky je právna povinnosť a jedna z hlavných výziev SRP. Prináša so sebou skoncovanie s praxou vyhadzovania úlovku, z hľadiska životného prostredia neprijateľnou, ako aj významné zmeny v rybolovných postupoch v rámci odvetvia, ktoré sú miestami spojené so značnými finančnými nákladmi. Členské štáty by preto mali ENRF využívať na podporu inovácií a investícií, ktoré prispievajú k plnohodnotnému a včasnému vykonávaniu povinnosti vylodiť úlovky, s vyššou intenzitou pomoci, než aká sa uplatňuje na iné operácie (investície do selektívneho rybárskeho výstroja, investície na zlepšenie prístavných infraštruktúr a na obchodovanie s nechcenými úlovkami). Okrem toho by mal poskytnúť maximálnu intenzitu pomoci vo výške 100 % pri navrhovaní, vývoji, monitorovaní, hodnotení a riadení transparentných systémov výmeny rybolovných možností medzi členskými štátmi („výmena kvót“) s cieľom zmierniť účinok „blokačných druhov“ spôsobený povinnosťou vylodenia.

Pozmeňujúci návrh    33

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 21 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(21a)  Povinnosť vylodiť úlovky by sa mala monitorovať rovnako v celom spektre, od malých po veľké rybárske plavidlá, v každom členskom štáte.

Odôvodnenie

Neustále sa opakujúcou sťažnosťou od maloobjemových rybárov v Írsku aj inde je, že pokiaľ ide o kontroly a tresty, sú najľahším terčom, keďže sú zväčša pri pobreží, zatiaľ čo k väčším plavidlám je ťažší prístup a teda je zložitejšie kontrolovať ich.

Pozmeňujúci návrh    34

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 22

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(22)  Z ENRF by malo byť možné podporovať inovácie a investície do rybárskych plavidiel s cieľom zlepšiť zdravotné, bezpečnostné a pracovné podmienky, energetickú účinnosť a kvalitu úlovkov. Takáto podpora by však nemala viesť k zvýšeniu rybolovnej kapacity alebo schopnosti nájsť ryby a nemala by sa udeľovať iba na splnenie požiadaviek, ktoré sú povinné podľa právnych predpisov Únie alebo vnútroštátnych právnych predpisov. V rámci štruktúry bez normatívnych opatrení by rozhodnutie o vymedzení presných pravidiel oprávnenosti týchto investícií malo byť na členských štátoch. Pokiaľ ide o zdravie, bezpečnosť a pracovné podmienky na palube rybárskych plavidiel, mala by sa povoliť vyššia intenzita pomoci ako v prípade iných operácií.

(22)  Z ENRF by malo byť možné podporovať inovácie a investície do rybárskych plavidiel s cieľom zlepšiť zdravotné, bezpečnostné a pracovné podmienky, ochranu životného prostredia, energetickú účinnosť, dobré životné podmienky zvierat a kvalitu úlovkov, ako aj podporovať osobitné záležitosti v oblasti zdravotnej starostlivosti. Takáto podpora by však nemala viesť k riziku zvýšenia rybolovnej kapacity alebo schopnosti nájsť ryby a nemala by sa udeľovať iba na splnenie požiadaviek, ktoré sú povinné podľa právnych predpisov Únie alebo vnútroštátnych právnych predpisov. V rámci štruktúry bez normatívnych opatrení by rozhodnutie o vymedzení presných pravidiel oprávnenosti týchto investícií a tejto podpory malo byť na členských štátoch. Pokiaľ ide o zdravie, bezpečnosť a pracovné podmienky na palube rybárskych plavidiel, mala by sa povoliť vyššia intenzita pomoci ako v prípade iných operácií.

Pozmeňujúci návrh    35

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 24

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(24)  Úspech SRP závisí od dostupnosti vedeckých odporúčaní týkajúcich sa riadenia rybného hospodárstva, a teda aj od dostupnosti údajov o rybolove. Vzhľadom na výzvy a náklady na získanie spoľahlivých a úplných údajov je potrebné podporiť opatrenia členských štátov na zber a spracovanie údajov v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1004 („rámcové nariadenie o zbere údajov“)9 a na prispievanie k najlepším dostupným vedeckým odporúčaniam. Daná podpora by mala umožniť synergiu so zberom a spracovaním ostatných typov údajov o mori.

(24)  Úspech SRP závisí od dostupnosti vedeckých odporúčaní týkajúcich sa riadenia rybného hospodárstva, a teda aj od dostupnosti údajov o rybolove. Vzhľadom na výzvy a náklady na získanie spoľahlivých a úplných údajov je potrebné podporiť opatrenia členských štátov na zber, spracovanievýmenu údajov v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1004 („rámcové nariadenie o zbere údajov“)9 a na prispievanie k najlepším dostupným vedeckým odporúčaniam. Daná podpora by mala umožniť synergiu so zberom, spracovaním a výmenou ostatných typov údajov o mori vrátane údajov o rekreačnom rybolove.

_________________

_________________

9 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1004 zo 17. mája 2017 o vytvorení rámca Únie pre zber, správu a využívanie údajov v odvetví rybárstva a pre podporu vedeckých odporúčaní súvisiacich so spoločnou rybárskou politikou, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 199/2008 (Ú. v. EÚ L 157, 20.6.2017, s. 1).

9 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1004 zo 17. mája 2017 o vytvorení rámca Únie pre zber, správu a využívanie údajov v odvetví rybárstva a pre podporu vedeckých odporúčaní súvisiacich so spoločnou rybárskou politikou, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 199/2008 (Ú. v. EÚ L 157, 20.6.2017, s. 1).

Pozmeňujúci návrh    36

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 25

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(25)  Z EFNR by sa malo podporovať účinné vykonávanie a riadenie SRP založené na poznatkoch v rámci priameho aj nepriameho riadenia prostredníctvom poskytovania vedeckých odporúčaní, vývoj a realizáciu systému Únie na kontrolu rybárstva, prácu poradných rád a dobrovoľné príspevky medzinárodným organizáciám.

(25)  Z EFNR by sa malo podporovať účinné vykonávanie a riadenie SRP založené na poznatkoch v rámci priameho aj nepriameho riadenia prostredníctvom poskytovania vedeckých odporúčaní, vývoj a realizáciu systému Únie na kontrolu rybárstva, prácu poradných rád a dobrovoľné príspevky medzinárodným organizáciám, ako aj lepší záväzok Únie k medzinárodnej správe oceánov.

Pozmeňujúci návrh    37

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 26

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(26)  Vzhľadom na výzvy súvisiace s dosiahnutím cieľov ochrany SRP by malo byť možné podporovať z ENRF akcie na riadenie rybárstva a rybárskych flotíl. V tejto súvislosti je niekedy ešte stále potrebná podpora na prispôsobenie flotily, pokiaľ ide o určité segmenty flotily a morské oblasti. Takáto podpora by mala byť jednoznačne zameraná na ochranu a udržateľné využívanie morských biologických zdrojov, ako aj na dosiahnutie rovnováhy medzi rybolovnou kapacitou a dostupnými rybolovnými možnosťami. Preto by malo byť možné podporovať z ENRF trvalé ukončenie rybolovných činností v tých segmentoch flotily, v ktorých kapacita rybolovu nie je v rovnováhe s dostupnými možnosťami rybolovu. Takáto podpora by mala byť nástrojom akčných plánov na prispôsobenie segmentov flotily so zistenou nadmernou štrukturálnou kapacitou v zmysle článku 22 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 a mala by sa implementovať buď likvidáciou rybárskeho plavidla, alebo jeho vyradením z prevádzky a dodatočným vybavením na iné činnosti. Ak by dodatočné vybavenie viedlo k zvýšeniu tlaku rekreačného rybárstva na morské ekosystémy, podpora by sa mala poskytnúť len vtedy, ak je v súlade so SRP a cieľmi stanovenými v relevantných viacročných plánoch. Aby sa zabezpečil súlad adaptácie štruktúry flotily s cieľmi ochrany, podpora trvalého ukončenia rybolovných činností by mala byť výhradne podmienená dosahovaním výsledkov a spojená s ich dosahovaním. Mala by sa preto implementovať iba financovaním, ktoré nesúvisí s nákladmi stanovenými v nariadení (EÚ) č. [všeobecné nariadenie]. V rámci tohto mechanizmu by Komisia nemala refundovať platby členským štátom na trvalé ukončenie rybolovných činností na základe skutočných vzniknutých nákladov, ale na základe plnenia podmienok a dosahovania výsledkov. Na tento účel by Komisia mala v delegovanom akte stanoviť podmienky, ktoré by sa vzťahovali na dosiahnutie cieľov ochrany SRP.

(26)  Vzhľadom na výzvy súvisiace s dosiahnutím cieľov ochrany SRP by malo byť možné podporovať z ENRF akcie na riadenie rybárstva a rybárskych flotíl. V tejto súvislosti je niekedy ešte stále potrebná podpora na prispôsobenie flotily, pokiaľ ide o určité segmenty flotily a morské oblasti. Takáto podpora by mala byť jednoznačne zameraná na ochranu a udržateľné využívanie morských biologických zdrojov, ako aj na dosiahnutie rovnováhy medzi rybolovnou kapacitou a dostupnými rybolovnými možnosťami. Preto by malo byť možné podporovať z ENRF trvalé ukončenie rybolovných činností v tých segmentoch flotily, v ktorých kapacita rybolovu nie je v rovnováhe s dostupnými možnosťami rybolovu. Takáto podpora by mala byť nástrojom akčných plánov na prispôsobenie segmentov flotily so zistenou nadmernou štrukturálnou kapacitou v zmysle článku 22 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 a mala by sa implementovať buď likvidáciou rybárskeho plavidla, alebo jeho vyradením z prevádzky a dodatočným vybavením na iné činnosti. Ak by dodatočné vybavenie viedlo k zvýšeniu tlaku rekreačného rybárstva na morské ekosystémy, podpora by sa mala poskytnúť len vtedy, ak je v súlade so SRP a cieľmi stanovenými v relevantných viacročných plánoch.

Pozmeňujúci návrh    38

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 26 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(26a)  Na vytvorenie udržateľného a environmentálne ohľaduplného rybolovu, ktorý bude vyvíjať menší tlak na rybolovné zdroje, by ENRF mal podporovať modernizáciu plavidiel s cieľom usilovať sa o jednotky, ktoré využívajú menej energie, a to i pokiaľ ide o nevyvážené segmenty, buď prostredníctvom dotácií, alebo prostredníctvom finančných nástrojov. Cieľom ENRF by malo takisto byť poskytovanie pomoci mladým rybárom pri nadobúdaní pracovného nástroja vrátane plavidiel s dĺžkou nad 12 m, s výnimkou nevyvážených segmentov.

Pozmeňujúci návrh    39

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 26 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(26b)  Keďže rybárske prístavy, vyloďovacie miesta, prístrešky a aukčné siene zohrávajú kľúčovú úlohu pri zabezpečovaní kvality vylodených produktov, ako aj bezpečnostných a pracovných podmienok, ENRF by mal prioritne podporovať modernizáciu prístavných infraštruktúr, aby sa najmä pri uvádzaní produktov rybolovu na trh optimalizovala pridaná hodnota vylodených produktov.

Pozmeňujúci návrh    40

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 27

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(27)  Vzhľadom na vysokú úroveň nepredvídateľnosti rybolovných činností môžu mimoriadne okolnosti spôsobiť rybárom značné hospodárske straty. S cieľom zmierniť tieto dôsledky by malo byť možné podporovať z ENRF kompenzáciu za mimoriadne pozastavenie rybolovných činností spôsobené vykonávaním určitých ochranných opatrení, (t. j. viacročných plánov, cieľov ochrany a udržateľného využívania populácií, opatrení na prispôsobenie rybolovnej kapacity rybárskych plavidiel dostupným rybolovným možnostiam a technickým opatreniam), vykonávaním núdzových opatrení (napr. zákaz rybolovu v oblasti), prerušením uplatňovania dohody o partnerstve v odvetví rybárstva z dôvodov vyššej moci, prírodnou katastrofou alebo environmentálnou nehodou. Podpora by sa mala poskytnúť len vtedy, ak má daná situácia pre rybárov vážne dôsledky, t. j. ak sa obchodné činnosti príslušného plavidla pozastavia najmenej počas 90 po sebe nasledujúcich dní a ak hospodárske straty vyplývajúce z prerušenia predstavujú viac ako 30 % priemerného ročného obratu príslušného podniku v rámci stanoveného časového obdobia. V podmienkach poskytovania takejto podpory by mali byť zohľadnené špecifiká rybolovu úhorov.

(27)  Vzhľadom na vysokú úroveň nepredvídateľnosti rybolovných činností môže dočasné pozastavenie spôsobiť rybárom značné hospodárske straty. S cieľom zmierniť tieto dôsledky by malo byť možné podporovať z ENRF kompenzáciu za dočasné pozastavenie rybolovných činností spôsobené vykonávaním určitých ochranných opatrení, (t. j. viacročných plánov, cieľov ochrany a udržateľného využívania populácií, opatrení na prispôsobenie rybolovnej kapacity rybárskych plavidiel dostupným rybolovným možnostiam a technickým opatreniam), vykonávaním núdzových opatrení (napr. zákaz rybolovu v oblasti), prerušením uplatňovania alebo obnovy dohody o partnerstve v odvetví rybárstva z dôvodov vyššej moci, prírodnou katastrofou alebo environmentálnou nehodou vrátane uzavretia oblasti rybolovu zo zdravotných dôvodov alebo abnormálnej úmrtnosti rybolovných zdrojov, nehôd na mori počas rybárskych činností a nepriaznivých klimatických udalostí. Podpora by sa mala poskytnúť len vtedy, ak má daná situácia pre rybárov vážne dôsledky, t. j. ak sa obchodné činnosti príslušného plavidla pozastavia najmenej počas 120 v posledných dvoch rokoch. V podmienkach poskytovania takejto podpory by mali byť zohľadnené špecifiká rybolovu úhorov.

Pozmeňujúci návrh    41

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 27 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(27a)  V prípade krízy na trhoch s produktami rybolovu a akvakultúry, prírodných katastrof alebo environmentálnych nehôd by malo byť pre výrobcov v odvetví akvakultúry a sladkovodnej akvakultúry možné získať podporu z ENRAF.

Odôvodnenie

Podobne ako v prípade poľnohospodárskych fondov, aj pre rybárov a výrobcov v oblasti akvakultúry sa má vytvoriť trhová záchranná sieť.

Pozmeňujúci návrh    42

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 28

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(28)  Maloobjemový pobrežný rybolov vykonávajú rybárske plavidlá s dĺžkou menej ako 12 metrov, ktoré nepoužívajú vlečný rybársky výstroj. Toto odvetvie predstavuje takmer 75 % všetkých rybárskych plavidiel registrovaných v Únii a takmer polovicu všetkých zamestnancov v odvetví rybolovu. Prevádzkovatelia z odvetvia malooobjemového pobrežného rybolovu sú obzvlášť závislí od zdravých populácií rýb, ktoré predstavujú hlavný zdroj ich príjmu. ENRF by im preto mal poskytnúť preferenčné zaobchádzanie prostredníctvom 100 % miery intenzity pomoci, a to aj na operácie súvisiace s kontrolou a presadzovaním, s cieľom podporiť udržateľné rybolovné postupy. Okrem toho by určité oblasti podpory mali byť vyhradené pre maloobjemový rybolov v segmente flotily, v ktorom je rybolovná kapacita v rovnováhe s dostupnými rybolovnými možnosťami, t. j. podpora na získanie použitého plavidla a výmenu alebo modernizáciu motora. Okrem toho by členské štáty mali do svojho programu zahrnúť akčný plán pre maloobjemový pobrežný rybolov, ktorý by sa mal monitorovať na základe ukazovateľov, pre ktoré by sa mali stanoviť čiastkové ciele a cieľové hodnoty.

(28)  Maloobjemový pobrežný rybolov vykonávajú rybárske plavidlá s dĺžkou menej ako 12 metrov, ktoré nepoužívajú vlečný rybársky výstroj. Toto odvetvie predstavuje takmer 75 % všetkých rybárskych plavidiel registrovaných v Únii a takmer polovicu všetkých zamestnancov v odvetví rybolovu. Prevádzkovatelia z odvetvia malooobjemového pobrežného rybolovu sú obzvlášť závislí od zdravých populácií rýb, ktoré predstavujú hlavný zdroj ich príjmu. ENRF by im preto mal poskytnúť preferenčné zaobchádzanie prostredníctvom 100% miery intenzity pomoci, a to aj na operácie súvisiace s kontrolou a presadzovaním, s cieľom podporiť udržateľné rybolovné postupy v súlade s cieľmi SRP. Okrem toho by určité oblasti podpory mali byť vyhradené pre maloobjemový rybolov v segmente flotily, v ktorom je rybolovná kapacita v rovnováhe s dostupnými rybolovnými možnosťami, t. j. podpora na získanie použitého plavidla a výmenu alebo modernizáciu motora, ako aj pre mladých rybárov. Okrem toho by členské štáty mali do svojho programu zahrnúť akčný plán pre maloobjemový pobrežný rybolov, ktorý by sa mal monitorovať na základe ukazovateľov, pre ktoré by sa mali stanoviť čiastkové ciele a cieľové hodnoty.

Pozmeňujúci návrh    43

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 29

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(29)  Najvzdialenejšie regióny, uvedené v oznámení Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru, Výboru regiónov a Európskej investičnej banke z 24. októbra 2017 s názvom „Silnejšie a obnovené strategické partnerstvo s najvzdialenejšími regiónmi EÚ“10, čelia osobitným výzvam súvisiacim s ich odľahlosťou, topografickými a klimatickými podmienkami v zmysle článku 349 zmluvy a okrem toho majú osobitné prednosti, na základe ktorých sa môže rozvíjať udržateľné modré hospodárstvo. Preto by sa v prípade každého najvzdialenejšieho regiónu mal k programu dotknutých členských štátov priložiť akčný plán pre udržateľný rozvoj modrého hospodárstva vrátane udržateľného rybárstva a akvakultúry a mala by sa vyčleniť finančná alokácia na podporu vykonávania týchto akčných plánov. Malo byť možné podporovať z ENRF aj kompenzáciu dodatočných nákladov pre najvzdialenejšie regióny, ktoré im vznikajú z dôvodu ich polohy a ostrovného charakteru. Táto podpora by mala byť stanovená ako percentuálny podiel z celkovej finančnej alokácie. Okrem toho by sa v najvzdialenejších regiónoch mala uplatňovať vyššia intenzita pomoci ako v prípade iných operácií.

(29)  Najvzdialenejšie regióny čelia osobitným výzvam súvisiacim s ich odľahlosťou, topografickými a klimatickými podmienkami v zmysle článku 349 zmluvy a okrem toho majú osobitné prednosti, na základe ktorých sa môže rozvíjať udržateľné modré hospodárstvo. Preto by sa v prípade každého najvzdialenejšieho regiónu mal k programu dotknutých členských štátov priložiť akčný plán pre udržateľný rozvoj modrého hospodárstva vrátane udržateľného rybárstva a akvakultúry a mala by sa vyčleniť finančná alokácia na podporu vykonávania týchto akčných plánov. Európska únia zaviedla v roku 1992 na udržanie konkurencieschopnosti určitých produktov rybolovu a akvakultúry z najvzdialenejších regiónoch v porovnaní s konkurencieschopnosťou podobných produktov z iných regiónov Únie opatrenia na kompenzáciu súvisiacich dodatočných nákladov v rybolove. Opatrenia, ktoré sa uplatňujú na obdobie rokov 2014 – 2020 sú ustanovené v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 208/201410a. Je potrebné pokračovať v poskytovaní podpory na kompenzáciu dodatočných nákladov na rybolov, chov, spracovanie a uvádzanie určitých produktov rybolovu a akvakultúry z najvzdialenejších regiónov na trh, aby táto kompenzácia prispela k zachovaniu hospodárskej životaschopnosti prevádzkovateľov z týchto regiónov. Vzhľadom na rôzne podmienky pre uvádzanie na trh v najvzdialenejších regiónoch, na výkyvy úlovkov a populácií a na požiadavky trhu by sa malo ponechať na dotknuté členské štáty, aby určili, ktoré produkty rybolovu sú oprávnené na kompenzáciu, ich príslušné maximálne množstvá a výšku kompenzácie v rámci celkových pridelených prostriedkov na členský štát. Členské štáty by mali mať možnosť upraviť zoznam a množstvá dotknutých produktov rybolovu, ako aj výšku kompenzácie v rámci celkového finančného krytia, ktoré je im pridelené. Takisto by mali mať možnosť prispôsobiť svoje kompenzačné schémy, ak je to opodstatnené vzhľadom na vývoj situácie. Členské štáty by mali výšku kompenzácie stanoviť na úroveň, ktorá umožní primeranú náhradu dodatočných nákladov vyplývajúcich zo špecifických znevýhodnení najvzdialenejších regiónov. Na zabránenie príliš veľkej kompenzácii by táto suma mala zodpovedať dodatočným nákladom, ktoré pomoc nahrádza. Na tento účel by sa mali zohľadniť aj ostatné druhy verejných intervencií, ktoré majú vplyv na úroveň dodatočných nákladov. Okrem toho by sa v najvzdialenejších regiónoch mala uplatňovať vyššia intenzita pomoci ako v prípade iných operácií.

__________________

__________________

10 KOM(2017)623

 

 

10a Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 508/2014 z 15. mája 2014 o Európskom námornom a rybárskom fonde, ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (ES) č. 2328/2003, (ES) č. 861/2006, (ES) č. 1198/2006 and (ES) č. 791/2007 a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1255/2011 (Ú. v. EÚ L 149, 20.5.2014, s. 1).

Pozmeňujúci návrh    44

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 29 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(29a)  S cieľom zabezpečiť prežitie odvetvia maloobjemového pobrežného rybolovu v najvzdialenejších regiónoch a v súlade so zásadami rozdielneho zaobchádzania pre malé ostrovy a územia uvedené v cieli trvalo udržateľného rozvoja č. 14 by pre ENRF malo byť na základe článku 349 ZFEÚ možné nadobudnutie a obnovenie plavidiel maloobjemovéhoa pobrežného rybolovu najvzdialenejších regiónov, ktoré vykladajú svoje úlovky v prístavoch najvzdialenejších regiónov a prispievajú k miestnemu udržateľnému rozvoju, a to s cieľom zvýšiť bezpečnosť osôb, dodržiavať hygienické normy Únie, bojovať proti nezákonnému, nenahlásenému a neregulovanému rybolovu a dosiahnuť väčšiu environmentálnu efektívnosť. Obnovenie rybárskej flotily by malo zostať v medziach povolených stropov kapacít a malo by byť v súlade s cieľmi SRP. ENRF by mal mať možnosť podporovať súvisiace opatrenia, napríklad výstavbu alebo modernizáciu lodeníc zameraných na plavidlá maloobjemového pobrežného rybolovu v najvzdialenejších regiónoch, nadobudnutie a renováciu infraštruktúr a vybavenia alebo štúdie.

Pozmeňujúci návrh    45

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 29 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(29b)  So zreteľom na uznesenie Európskeho parlamentu o osobitnej situácii ostrovov (2015/3014 (RSP)) a na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Osobitné problémy ostrovov“ (1229/2011), sú poľnohospodárstvo, chov a rybárstvo dôležitým prvkom miestnych ostrovných hospodárstiev. Európske ostrovné regióny trpia v dôsledku nedostatočnej prístupnosti, najmä pre MSP, nízkou úrovňou diferenciácie výrobkov a potrebujú stratégiu na využitie všetkých možných synergií medzi európskymi štrukturálnymi a investičnými fondmi a inými nástrojmi Únie s cieľom vyvážiť znevýhodnenie ostrovov a posilniť ich hospodársky rast, tvorbu pracovných miest a udržateľný rozvoj. Zatiaľ čo sa v článku 174 ZFEÚ uznáva trvalé znevýhodnenie prírodnými a geografickými podmienkami špecifickými pre situáciu ostrovov, Komisia musí vytvoriť „strategický rámec EÚ pre ostrovy“, aby sa prepojili nástroje, ktoré môžu mať významný územný vplyv.

Odôvodnenie

Pri zvažovaní nového rámca pre ENRF na obdobie po roku 2021 by sa mala lepšie zohľadňovať osobitná situácia európskych ostrovov.

Pozmeňujúci návrh    46

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 30

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(30)  V rámci zdieľaného riadenia by malo byť možné podporovať z ENRF ochranu a obnovu biodiverzity a ekosystémov v morských a pobrežných oblastiach. Na tento účel by mala byť k dispozícii podpora na kompenzáciu pre rybárov za zber stratených rybárskych výstrojov a morského odpadu z mora a mali by sa podporovať investície do prístavov s cieľom poskytnúť primerané zberné zariadenia na príjem strateného rybárskeho výstroja a morského odpadu. Podpora by mala byť k dispozícii aj na akcie zamerané na dosiahnutie a udržanie dobrého environmentálneho stavu morského prostredia v zmysle smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/56/ES („rámcová smernica o morskej stratégii“)11, na vykonávanie opatrení priestorovej ochrany stanovených v danej smernici a v súlade s prioritnými akčnými rámcami vytvorenými na základe smernice Rady 92/43/EHS („smernica o biotopoch“)12, na spravovanie, obnovu a monitorovanie oblastí NATURA 2000 a na ochranu druhov podľa smernice 92/43/EHS a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/147 („smernica o vtákoch“)13. V rámci priameho riadenia by sa z ENRF mala podporovať propagácia čistých a zdravých morí a vykonávanie európskej stratégie pre plasty v rámci obehového hospodárstva, ktorá bola vypracovaná v oznámení Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov zo 16. januára 201614 s názvom „Európska stratégia pre plasty v obehovom hospodárstve“, v kombinácii s cieľom dosiahnutia alebo udržania dobrého environmentálneho stavu morského prostredia.

(30)  V rámci zdieľaného riadenia by malo byť možné podporovať z ENRF ochranu a obnovu biodiverzity a ekosystémov v morských a pobrežných oblastiach. Na tento účel by mala byť k dispozícii podpora na kompenzáciu pre rybárov za zber stratených rybárskych výstrojov a morského odpadu z mora, najmä z plastov, a mali by sa podporovať investície do prístavov s cieľom poskytnúť primerané zberné a úložné zariadenia na príjem strateného rybárskeho výstroja a zozbieraného morského odpadu. Podpora by mala byť k dispozícii aj na akcie zamerané na dosiahnutie a udržanie dobrého environmentálneho stavu morského prostredia v zmysle smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/56/ES („rámcová smernica o morskej stratégii“)11, na vykonávanie opatrení priestorovej ochrany stanovených v danej smernici a v súlade s prioritnými akčnými rámcami vytvorenými na základe smernice Rady 92/43/EHS („smernica o biotopoch“)12, na spravovanie, obnovu a monitorovanie oblastí NATURA 2000 a na ochranu druhov podľa smernice 92/43/EHS a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/147 („smernica o vtákoch“)13 a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/60/ES13a, ako aj normy Únie týkajúce sa komunálnych odpadových vôd, ako aj výstavby, inštalácie a vedeckej prípravy a hodnotenia statických alebo pohyblivých zariadení, ktorých účelom je chrániť a zveľaďovať morskú faunu a flóru v najvzdialenejších regiónoch. V rámci priameho riadenia by sa z ENRF mala podporovať propagácia čistých a zdravých morí a vykonávanie európskej stratégie pre plasty v rámci obehového hospodárstva, ktorá bola vypracovaná v oznámení Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov zo 16. januára 201614 s názvom „Európska stratégia pre plasty v obehovom hospodárstve“, v kombinácii s cieľom dosiahnutia alebo udržania dobrého environmentálneho stavu morského prostredia.

_________________

_________________

11 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/56/ES zo 17. júna 2008, ktorou sa ustanovuje rámec pre činnosť Spoločenstva v oblasti morskej environmentálnej politiky (Ú. v. EÚ L 164, 25.6.2008, s. 19).

11 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/56/ES zo 17. júna 2008, ktorou sa ustanovuje rámec pre činnosť Spoločenstva v oblasti morskej environmentálnej politiky (Ú. v. EÚ L 164, 25.6.2008, s. 19).

12 Smernica Rady 92/43/EHS z 21. mája 1992 o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín (Ú. v. ES L 206, 22.07.1992, s. 7).

12 Smernica Rady 92/43/EHS z 21. mája 1992 o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín (Ú. v. ES L 206, 22.07.1992, s. 7).

13 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/147/ES z 30. novembra 2009 o ochrane voľne žijúceho vtáctva (Ú. v. EÚ L 20, 26.01.2010, s. 7).

13 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/147/ES z 30. novembra 2009 o ochrane voľne žijúceho vtáctva (Ú. v. EÚ L 20, 26.01.2010, s. 7).

 

13a Smernica 2000/60/ES Európskeho parlamentu a Rady z 23. októbra 2000, ktorou sa stanovuje rámec pôsobnosti pre opatrenia spoločenstva v oblasti vodného hospodárstva (Ú. v. ES L 327, 22.12.2000, s. 1).

14 COM(2018)28.

14 COM(2018)28.

Pozmeňujúci návrh    47

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 31

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(31)  Rybolov a akvakultúra prispievajú k potravinovej bezpečnosti a výžive. Únia však v súčasnosti dováža viac ako 60 % svojich dodávok produktov rybolovu, a preto je vo veľkej miere závislá od tretích krajín. Dôležitou výzvou je podporiť spotrebu rybích bielkovín vyrábaných v Únii, ktoré spĺňajú vysoké normy kvality a sú dostupné spotrebiteľom za prijateľné ceny.

(31)  V Agende 2030 pre udržateľný rozvoj, ktorú prijala Organizácia Spojených národov, sa uvádza odstránenie hladu, dosiahnutie potravinovej bezpečnosti a zlepšenie výživy ako jeden zo 17 cieľov trvalo udržateľného rozvoja (cieľ č. 2). Únia sa plne zasadzuje za dosiahnutie a vykonávanie tohto cieľa. V tomto zmysle prispievajú rybolov a udržateľná akvakultúra k potravinovej bezpečnosti a výžive. Únia však v súčasnosti dováža viac ako 60 % svojich dodávok produktov rybolovu, a preto je vo veľkej miere závislá od tretích krajín. Dôležitou výzvou je podporiť spotrebu produktov rybolovu vyrábaných v Únii, ktoré spĺňajú vysoké normy kvality a sú dostupné spotrebiteľom za prijateľné ceny a zásobovať verejné inštitúcie, ako sú nemocnice alebo školy, miestnymi produktmi maloobjemového rybolovu a iniciovať programy odbornej prípravy a zvyšovania povedomia vo vzdelávacích inštitúciách o význame konzumácie miestnych rýb.

Pozmeňujúci návrh    48

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 32

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(32)  Malo by byť možné financovať z ENRF podporu a udržateľný rozvoj akvakultúry vrátane sladkovodnej akvakultúry, na účely chovu vodných živočíchov a pestovania vodných rastlín určených na výrobu potravín a iných surovín. V niektorých členských štátoch sú aj naďalej v platnosti zložité administratívne postupy, ako napríklad problematický prístup do priestoru a zaťažujúce postupy udeľovania licencií, ktoré sťažujú odvetviu zlepšenie obrazu a konkurencieschopnosti produktov akvakultúry. Podpora z ENRF by mala byť v súlade s viacročnými národnými strategickými plánmi pre akvakultúru vypracovanými na základe nariadenia (EÚ) č. 1380/2013. Oprávnená by mala byť predovšetkým podpora environmentálnej udržateľnosti, produktívnych investícií, inovácií, získavaniu odborných zručností, zlepšovania pracovných podmienok a kompenzačných opatrení, ktorými sa zabezpečujú dôležité služby v oblasti ochrany prírody a krajiny. Oprávnené by mali byť aj akcie v oblasti verejného zdravia, systémov poistenia populácií chovaných v akvakultúre, ako aj v oblasti zdravia zvierat a dobrých životných podmienok zvierat. V prípade produktívnych investícii by sa však podpora mala poskytovať len prostredníctvom finančných nástrojov a programu InvestEU, ktoré majú na trhoch vyšší pákový efekt, a preto sú na účely riešenia finančných problémov odvetvia relevantnejšie ako granty.

(32)  Malo by byť možné financovať z ENRF podporu a udržateľný rozvoj akvakultúry vrátane sladkovodnej akvakultúry, na účely chovu vodných živočíchov a pestovania vodných rastlín určených na výrobu potravín a iných surovín. V niektorých členských štátoch sú aj naďalej v platnosti zložité administratívne postupy, ako napríklad problematický prístup do priestoru a zaťažujúce postupy udeľovania licencií, ktoré sťažujú odvetviu zlepšenie obrazu a konkurencieschopnosti produktov akvakultúry. Podpora z ENRF by mala byť v súlade s viacročnými národnými strategickými plánmi pre akvakultúru vypracovanými na základe nariadenia (EÚ) č. 1380/2013. Oprávnená by mala byť predovšetkým podpora environmentálnej udržateľnosti, produktívnych investícií, inovácií, získavaniu odborných zručností, zlepšovania pracovných podmienok a kompenzačných opatrení, ktorými sa zabezpečujú dôležité služby v oblasti ochrany prírody a krajiny. Oprávnené by mali byť aj akcie v oblasti verejného zdravia, systémov poistenia populácií chovaných v akvakultúre, ako aj v oblasti zdravia zvierat a dobrých životných podmienok zvierat. Podpora by sa mala poskytovať prioritne prostredníctvom finančných nástrojov a prostredníctvom programu InvestEU a prostredníctvom grantov.

Pozmeňujúci návrh    49

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 33

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(33)  Potravinová bezpečnosť sa opiera o efektívne a dobre organizované trhy, ktoré zlepšujú transparentnosť, stabilitu, kvalitu a rozmanitosť dodávateľského reťazca, ako aj informácie pre spotrebiteľov. Na tento účel by malo byť možné podporovať z ENRF obchodovanie s produktmi rybolovu a akvakultúry v súlade s cieľmi nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1379/2013 („nariadenie o spoločnej organizácií trhov“)15. V prvom rade by mali byť k dispozícii finančné prostriedky určené na zakladanie organizácií výrobcov, vykonávanie výrobných a marketingových plánov, podporu nových trhových odbytísk a rozvoj a šírenie informácií o trhu.

(33)  Potravinová bezpečnosť sa opiera o efektívne a dobre organizované trhy, ktoré zlepšujú transparentnosť, stabilitu, kvalitu a rozmanitosť dodávateľského reťazca, ako aj informácie pre spotrebiteľov. Na tento účel by malo byť možné podporovať z ENRF obchodovanie s produktmi rybolovu a akvakultúry v súlade s cieľmi nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1379/2013 („nariadenie o spoločnej organizácií trhov“)15. V prvom rade by mali byť k dispozícii, okrem iného, finančné prostriedky určené na zakladanie organizácií výrobcov vrátane rybárskych družstiev, maloobjemových výrobcov, vykonávanie výrobných a marketingových plánov, podporu na skladovanie, propagačné a komunikačné kampane, podporu nových trhových odbytísk, vypracúvanie štúdií o trhoch, zachovanie a posilnenie Európskeho strediska pre monitorovanie trhu s produktmi rybolovu a akvakultúry (EUMOFA) a rozvoj a šírenie informácií o trhu.

_________________

_________________

15 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1379/2013 z 11. decembra 2013 o spoločnej organizácii trhov s produktmi rybolovu a akvakultúry, ktorým sa menia nariadenia Rady (ES) č. 1184/2006 a (ES) č. 1224/2009 a zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 104/2000 (Ú. v. EÚ L 354, 28.12.2013, s. 1).

15 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1379/2013 z 11. decembra 2013 o spoločnej organizácii trhov s produktmi rybolovu a akvakultúry, ktorým sa menia nariadenia Rady (ES) č. 1184/2006 a (ES) č. 1224/2009 a zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 104/2000 (Ú. v. EÚ L 354, 28.12.2013, s. 1).

Pozmeňujúci návrh    50

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 33 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(33a)  Kvalita a rozmanitosť morských potravinových výrobkov Únie poskytujú výrobcom konkurenčnú výhodu, ktorá významne prispieva ku kultúrnemu a gastronomickému dedičstvu, zosúlaďuje zachovanie kultúrnych tradícií s rozvojom a uplatňovaním nových vedeckých poznatkov. Občania a spotrebitelia čoraz viac požadujú kvalitné výrobky s rozličnými osobitnými vlastnosťami súvisiacimi s ich geografickým pôvodom. Na tento účel bude môcť ENRF podporovať morské potravinové výrobky zahrnuté v nariadení Európskeho parlamentu a Rady č. 1151/20121a. Predovšetkým bude môcť podporovať uznávanie a registráciu kvalitných zemepisných označení podľa tohto nariadenia. Takisto bude môcť podporovať riadiace subjekty pre chránené označenia pôvodu (CHOP) a chránené zemepisné označenia (CHZO), ako aj programy, ktoré rozvíjajú na účel zlepšenia kvality. Okrem toho bude môcť podporovať výskum vykonávaný týmito riadiacimi subjektmi na účely lepšej informovanosti o konkrétnom zariadení, procesoch a výrobkoch.

 

___________________

 

1a Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1151/2012 z 21. novembra 2012 o systémoch kvality pre poľnohospodárske výrobky a potraviny (Ú. v. EÚ L 343, 14.12.2012, s. 1).

Pozmeňujúci návrh    51

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 33 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(33b)  So zreteľom na uznesenie Európskeho parlamentu zo 4. decembra 2008 o európskom pláne regulácie populácie kormoránov a na uznesenie zo 17. júna 2010 o novom podnete pre stratégiu udržateľného rozvoja európskej akvakultúry by sa z ENRF mal podporovať vedecký výskum a zber údajov v oblasti vplyvu sťahovavých vtákov na odvetvie akvakultúry a na príslušné populácie rýb v Únii.

Pozmeňujúci návrh    52

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 33 c (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(33c)  So zreteľom na potrebu rastúceho odvetvia akvakultúry a na významné straty v populáciách rýb, ktoré zažíva kvôli sťahovavým vtákom, by ENRF mal zahŕňať určité kompenzácie za tieto straty, kým sa nezavedie európsky riadiaci plán.

Pozmeňujúci návrh    53

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 34

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(34)  Spracovateľské odvetvie je dôležité z hľadiska dostupnosti a kvality produktov rybolovu a akvakultúry. Malo by byť možné podporovať z ENRF cielené investície v tomto odvetví za predpokladu, že prispejú k dosiahnutiu cieľov nariadenia o spoločnej organizácii trhov. Takáto podpora by sa mala poskytovať len prostredníctvom finančných nástrojov a prostredníctvom programu InvestEU, a nie prostredníctvom grantov.

(34)  Spracovateľské odvetvie je dôležité z hľadiska dostupnosti a kvality produktov rybolovu a akvakultúry. Malo by byť možné podporovať z ENRF cielené investície v tomto odvetví za predpokladu, že prispejú k dosiahnutiu cieľov nariadenia o spoločnej organizácii trhov. Takáto podpora sa môže poskytovať prostredníctvom grantov, prostredníctvom finančných nástrojov a prostredníctvom programu InvestEU.

Odôvodnenie

Pokračujúca podpora by sa mala poskytovať spracovateľskému priemyslu aj vo forme grantov s cieľom zvýšiť jeho konkurencieschopnosť. Granty by nemali byť vylúčené, keďže malé a stredné podniky nemôžu ľahko získať prístup k finančným nástrojom.

Pozmeňujúci návrh    54

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 34 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(34a)  Pokiaľ ide o už uvedené oprávnené opatrenia, ENRF by mal mať možnosť podporovať ďalšie oblasti súvisiace s rybolovom a akvakultúrou vrátane ochranného lovu alebo riadenia problematických voľne žijúcich druhov, ktoré ohrozujú udržateľné úrovne populácií rýb, najmä tuleňov a kormoránov.

Pozmeňujúci návrh    55

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 34 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(34b)  Okrem už uvedených oprávnených opatrení by mal mať ENRF možnosť podporovať ďalšie oblasti súvisiace s rybolovom a akvakultúrou vrátane náhrady škôd na úlovkoch spôsobených cicavcami a vtákmi chránenými na základe právnych predpisov Únie, najmä tuleňmi a kormoránmi.

Pozmeňujúci návrh    56

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 35

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(35)  Vytváranie pracovných miest v pobrežných regiónoch závisí od miestneho rozvoja udržateľného modrého hospodárstva, ktoré oživuje sociálnu štruktúru týchto regiónov. Odvetvia a služby v oblasti námornej techniky pravdepodobne prekonajú rast globálneho hospodárstva a do roku 2030 významne prispejú k zamestnanosti a rastu. Z hľadiska udržateľnosti závisí modrý rast od inovácií a investícií do nových námorných podnikov a biohospodárstva vrátane modelov udržateľného cestovného ruchu, obnoviteľnej energie z oceánov, inovatívnych a špičkových techník stavby lodí a nových prístavných služieb, ktoré môžu vytvárať pracovné miesta a súčasne zlepšiť miestny rozvoj. Zatiaľ čo verejné investície do udržateľného modrého hospodárstva by mali byť súčasťou rozpočtu Únie, ENRF by sa mal osobitne sústrediť na vytváranie podmienok pre rozvoj udržateľného modrého hospodárstva a odstránenie prekážok s cieľom uľahčiť investície a rozvoj nových trhov a technológií alebo služieb. Podpora rozvoja udržateľného modrého hospodárstva by sa mala poskytovať prostredníctvom zdieľaného, priameho a nepriameho riadenia.

(35)  Vytváranie pracovných miest v pobrežných regiónoch závisí od miestneho rozvoja udržateľného modrého hospodárstva, ktoré sa vyvíja v medziach ekologických limitov a oživuje sociálnu štruktúru týchto regiónov vrátane ostrovných a najvzdialenejších regiónov. Odvetvia a služby v oblasti námornej techniky pravdepodobne prekonajú rast globálneho hospodárstva a do roku 2030 významne prispejú k zamestnanosti a rastu. Z hľadiska udržateľnosti závisí modrý rast od inovácií a investícií do nových námorných podnikov a biohospodárstva a do biotechnológie vrátane modelov udržateľného cestovného ruchu, obnoviteľnej energie z oceánov, inovatívnych a špičkových techník stavby lodí a nových prístavných služieb a udržateľného rozvoja odvetvia rybolovu a akvakultúry, ktoré môžu vytvárať pracovné miesta a súčasne zlepšiť miestny rozvoj, ako aj rozvoj nových morských produktov využívajúcich poznatky z biológie. Zatiaľ čo verejné investície do udržateľného modrého hospodárstva by mali byť súčasťou rozpočtu Únie, ENRAF by sa mal osobitne sústrediť na vytváranie podmienok pre udržateľné modré hospodárstvo, ktoré sa rozvíja v medziach ekologických limitov, a odstránenie prekážok s cieľom uľahčiť investície a rozvoj nových trhov a technológií alebo služieb. Podpora rozvoja udržateľného modrého hospodárstva by sa mala poskytovať prostredníctvom zdieľaného, priameho a nepriameho riadenia.

Pozmeňujúci návrh    57

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 35 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(35a)  V súlade s odôvodnením 3 nariadenia o SRP môže mať rekreačný rybolov významný vplyv na rybolovné zdroje a členské štáty by preto mali zabezpečiť, aby sa vykonával spôsobom, ktorý je v súlade s cieľmi SRP. Rekreačný rybolov však nemožno správne riadiť bez spoľahlivého a opakovaného zberu údajov o rekreačnom rybolove, ako sa zdôrazňuje v uznesení Európskeho parlamentu o súčasnom stave rekreačného rybolovu v Európskej únii (2017/2120 INI).

Pozmeňujúci návrh    58

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 35 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(35b)  Cieľom udržateľného modrého hospodárstva je zaručiť udržateľnú spotrebu a výrobu, ako aj efektívne využívanie zdrojov v kombinácii s ochranou a zachovaním rozmanitosti, produktivity, odolnosti, hlavných funkcií a vnútorných hodnôt morských ekosystémov. Vychádza z hodnotenia dlhodobých potrieb súčasných a budúcich generácií. Znamená to tiež stanovenie správnych cien za tovar a služby.

Odôvodnenie

Udržateľné modré hospodárstvo znamená, že hospodárske, sociálne a environmentálne činnosti sú neoddeliteľnou súčasťou morského ekosystému, a preto je potrebné zachovať rovnováhu medzi zlepšovaním životných podmienok a blahobytu miestnych pobrežných spoločenstiev a ochranou morských ekosystémov. Udržateľné modré hospodárstvo vytvorí hospodársku hodnotu pre morské prostredie len vtedy, ak sa bude môcť realizovať tak, aby zachovala a chránila morské zdroje a ekosystémy.

Pozmeňujúci návrh    59

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 35 c (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(35c)  Sú potrebné podporné opatrenia na uľahčenie sociálneho dialógu a na používanie ENRF s cieľom pomôcť vyškoliť kvalifikovaných odborníkov v námornom odvetví a odvetví rybárstva. Dôležitosť modernizácie námorného odvetvia a odvetvia rybárstva a úloha, ktorú v tejto oblasti zohráva inovácia, si vyžadujú prehodnotenie alokácie finančných prostriedkov na odbornú a pracovnú prípravu v rámci ENRF.

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh sa odvoláva na odseky 25 a 27 stanoviska výboru PECH (2017/2052 (INI)), teda potrebu venovať v rámci ENRF prostriedky osobitne na odbornú prípravu dnešných a nových pracovníkov v týchto odvetviach, bez vekového obmedzenia, ale s osobitným cieľom zlepšiť hospodársku a environmentálnu udržateľnosť rybolovných činností.

Pozmeňujúci návrh    60

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 35 d (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(35 d)  Na zvýšenie konkurencieschopnosti a hospodárskej výkonnosti rybolovných a námorných činností sú dôležité aj investície do ľudského kapitálu. ENRF by preto mal podporovať poradenské služby, spoluprácu medzi vedcami a rybármi, odbornú prípravu, celoživotné vzdelávanie a mal by podnecovať šírenie znalostí, pomôcť zlepšiť celkovú výkonnosť a konkurencieschopnosť prevádzkovateľov a podporovať sociálny dialóg. Na znak uznania úlohy manželov, manželiek a životných partnerov samostatne zárobkovo činných rybárov v rámci rybárskych komunít by sa aj im mala za určitých podmienok poskytovať podpora na odbornú prípravu, celoživotné vzdelávanie a šírenie znalostí a na tvorbu sietí, ktoré prispejú k ich profesionálnemu rozvoju.

Odôvodnenie

Týmto pozmeňujúcim návrhom sa obnovuje odôvodnenie 31 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 508/2014 z 15. mája 2014 venované podpore ľudského kapitálu. Najmä v prípade pobrežných komunít závislých od rybolovných činností je mimoriadne dôležité, aby mohli podporovať začleňovanie nových kvalifikovaných pracovníkov.

Pozmeňujúci návrh    61

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 36

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(36)  Vývoj udržateľného modrého hospodárstva sa vo veľkej miere opiera o partnerstvá medzi miestnymi zainteresovanými stranami, ktoré prispievajú k životaschopnosti pobrežných a vnútrozemských komunít a hospodárstiev. ENRF by mal poskytnúť nástroje na podporu takýchto partnerstiev. Na tento účel by mala byť v rámci zdieľaného riadenia k dispozícii podpora miestneho rozvoja vedeného komunitou (CLLD). Tento prístup by mal posilniť hospodársku diverzifikáciu v miestnom kontexte prostredníctvom rozvoja pobrežného a vnútrozemského rybolovu, akvakultúry a udržateľného modrého hospodárstva. Stratégie CLLD by mali zabezpečiť, aby miestne komunity lepšie využívali a získavali výhody z príležitostí, ktoré ponúka udržateľné modré hospodárstvo prostredníctvom zhodnocovania a posilňovania environmentálnych, kultúrnych, sociálnych a ľudských zdrojov. Každé miestne partnerstvo by preto malo zodpovedať hlavnému zameraniu svojej stratégie tým, že zabezpečí vyvážené zapojenie a zastúpenie všetkých príslušných zainteresovaných strán z miestneho udržateľného modrého hospodárstva.

(36)  Vývoj udržateľného modrého hospodárstva sa vo veľkej miere opiera o partnerstvá medzi miestnymi zainteresovanými stranami, ktoré prispievajú k životaschopnosti a udržateľnosti obyvateľov pobrežných, ostrovných a vnútrozemských komunít a hospodárstiev. ENRF by mal poskytnúť nástroje na podporu takýchto partnerstiev. Na tento účel by mala byť v rámci zdieľaného riadenia k dispozícii podpora miestneho rozvoja vedeného komunitou (CLLD). Tento prístup by mal posilniť hospodársku diverzifikáciu v miestnom kontexte prostredníctvom rozvoja pobrežného a vnútrozemského rybolovu, akvakultúry a udržateľného modrého hospodárstva. Stratégie CLLD by mali zabezpečiť, aby miestne komunity lepšie využívali a získavali výhody z príležitostí, ktoré ponúka udržateľné modré hospodárstvo prostredníctvom zhodnocovania a posilňovania environmentálnych, kultúrnych, sociálnych a ľudských zdrojov. Každé miestne partnerstvo by preto malo zodpovedať hlavnému zameraniu svojej stratégie tým, že zabezpečí vyvážené zapojenie a zastúpenie všetkých príslušných zainteresovaných strán z miestneho udržateľného modrého hospodárstva.

Pozmeňujúci návrh    62

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 37

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(37)  V rámci zdieľaného riadenia by malo byť možné podporovať z ENRF udržateľné modré hospodárstvo prostredníctvom zberu, správy a využívania údajov na účely prehĺbenia poznatkov o stave morského prostredia. Táto podpora by sa mala zamerať na plnenie požiadaviek smernice 92/43/EHS a smernice 2009/147/ES, podporu námorného územného plánovania a zvyšovanie kvality a zdieľania údajov prostredníctvom európskej námornej monitorovacej a dátovej siete.

(37)  V rámci zdieľaného riadenia by malo byť možné podporovať z ENRAF udržateľné modré hospodárstvo, ktoré sa rozvíja v medziach ekologických limitov, prostredníctvom zberu, správy a využívania údajov na účely prehĺbenia poznatkov o stave morského a sladkovodného prostredia a zdrojov. Táto podpora by sa mala zamerať na plnenie požiadaviek smernice 92/43/EHS a smernice 2009/147/ES, podporu námorného územného plánovania, udržateľnosť odvetvia rybolovu a akvakultúry a zvyšovanie kvality a zdieľania údajov prostredníctvom európskej námornej monitorovacej a dátovej siete.

Pozmeňujúci návrh    63

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 38

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(38)  Pri priamom a nepriamom riadení by sa ENRF mal sústrediť na podmienky umožňujúce udržateľné modré hospodárstvo prostredníctvom podpory integrovaného riadenia a riadenia námornej politiky, posilnenia transferu výskumu a uvádzanie jeho výsledkov do praxe, inovácií a technológií v oblasti trvalo udržateľného modrého hospodárstva, zlepšenia námorných zručností, úrovne poznatkov o oceánoch a spoločného využívania sociálno-ekonomických údajov o udržateľnom modrom hospodárstve, podpory udržateľného modrého hospodárstva, ktoré je nízkouhlíkové a odolné voči zmene klímy, a rozvoja rozpracovaných projektov a inovačných finančných nástrojov. Najvzdialenejším regiónom by sa z dôvodu ich osobitnej situácie mala venovať riadna pozornosť.

(38)  Pri priamom a nepriamom riadení by sa ENRF mal sústrediť na vytvorenie podmienok pre udržateľné modré hospodárstvo, ktoré sa rozvíja v medziach ekologických limitov a ktoré podporuje zdravé morské prostredie, prostredníctvom podpory integrovaného riadenia a riadenia námornej politiky, posilnenia transferu výskumu a uvádzanie jeho výsledkov do praxe, inovácií a technológií v oblasti trvalo udržateľného modrého hospodárstva, zlepšenia námorných zručností, úrovne poznatkov o moriach a oceánoch a spoločného využívania environmentálnych a sociálno-ekonomických údajov o udržateľnom modrom hospodárstve, podpory udržateľného modrého hospodárstva, ktoré je nízkouhlíkové a odolné voči zmene klímy, a rozvoja rozpracovaných projektov a inovačných finančných nástrojov. Najvzdialenejším a ostrovným regiónom patriacim do pôsobnosti článku 174 ZFEÚ by sa z dôvodu ich osobitnej situácie mala venovať riadna pozornosť.

Pozmeňujúci návrh    64

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 39

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(39)  60 % oceánov presahuje hranice vnútroštátnej právomoci. Zodpovednosť za oceány má teda medzinárodný rozmer. Väčšina problémov, ktoré sa vyskytujú v tejto oblasti, napríklad nadmerné využívanie zdrojov, zmena klímy, acidifikácia, znečisťovanie a pokles biodiverzity, má cezhraničnú povahu, a preto si vyžaduje spoločnú reakciu. Podľa Dohovoru Organizácie Spojených národov o morskom práve, ktorého zmluvnou stranou je Únia podľa rozhodnutia Rady 98/392/ES16, boli vytvorené mnohé jurisdikčné práva, inštitúcie a osobitné rámce na reguláciu a riadenie ľudskej činnosti v oceánoch. V posledných rokoch sa dospelo ku globálnemu konsenzu, že morské prostredie a námorné ľudské činnosti by boli efektívnejšie riadené, ak by boli prijaté opatrenia proti rastúcemu tlaku na oceány.

(39)  60 % oceánov presahuje hranice vnútroštátnej právomoci. Zodpovednosť za oceány má teda medzinárodný rozmer. Väčšina problémov, ktoré sa vyskytujú v tejto oblasti, napríklad nadmerné využívanie zdrojov, zmena klímy, acidifikácia, znečisťovanie, prieskum ložísk ropy alebo podvodná ťažba, ktoré môžu viesť k obmedzeniu biodiverzity, má cezhraničnú povahu, a preto si vyžaduje spoločnú reakciu. Podľa Dohovoru Organizácie Spojených národov o morskom práve, ktorého zmluvnou stranou je Únia podľa rozhodnutia Rady 98/392/ES16, boli vytvorené mnohé jurisdikčné práva, inštitúcie a osobitné rámce na reguláciu a riadenie ľudskej činnosti v oceánoch. V posledných rokoch sa dospelo ku globálnemu konsenzu, že morské prostredie a námorné ľudské činnosti by boli efektívnejšie riadené, ak by boli prijaté opatrenia proti rastúcemu tlaku na oceány a moria.

_________________

_________________

16 Rady 98/392/ES z 23. marca 1998 o uzatvorení Dohovoru Organizácie Spojených národov z 10. decembra 1982 o morskom práve a Dohody z 28. júla 1994 o vykonávaní jeho časti XI Európskym spoločenstvom (Ú. v. ES L 179, 23.6.1998, s. 1).

16 Rady 98/392/ES z 23. marca 1998 o uzatvorení Dohovoru Organizácie Spojených národov z 10. decembra 1982 o morskom práve a Dohody z 28. júla 1994 o vykonávaní jeho časti XI Európskym spoločenstvom (Ú. v. ES L 179, 23.6.1998, s. 1).

Pozmeňujúci návrh    65

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 40

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(40)  Únia ako celosvetový aktér je pevne odhodlaná podporovať medzinárodnú správu oceánov v súlade so spoločným oznámením Komisie Rade, Európskemu parlamentu, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov z 10. novembra 2016 s názvom „Medzinárodná správa oceánov: program pre budúcnosť našich oceánov“17. Politika Únie v oblasti správy oceánov je novou politikou, ktorá pristupuje k oceánom uceleným spôsobom. Medzinárodná správa oceánov je podstatná nielen na dosiahnutie Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj a najmä cieľa trvalo udržateľného rozvoja č. 14 („zachovať a udržateľne využívať oceány, moria a morské zdroje na účely trvalo udržateľného rozvoja“), ale aj na zaručenie bezpečných, chránených, čistých a udržateľne spravovaných morí a oceánov pre budúce generácie. Únia musí splniť tieto medzinárodné záväzky a vyvíjať aktívnu snahu na dosiahnutie lepšej medzinárodnej správy oceánov na bilaterálnej, regionálnej a multilaterálnej úrovni vrátane zabraňovania nezákonnému, nenahlásenému a neregulovanému rybolovu, odrádzania od neho a jeho odstránenia s cieľom zlepšiť rámec pre medzinárodnú správu oceánov, znížiť tlak na oceány a moria, vytvoriť podmienky pre udržateľné modré hospodárstvo a posilniť medzinárodný výskum a údaje o oceánoch.

(40)  Únia ako celosvetový aktér je pevne odhodlaná podporovať medzinárodnú správu oceánov v súlade so spoločným oznámením Komisie Rade, Európskemu parlamentu, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov z 10. novembra 2016 s názvom „Medzinárodná správa oceánov: program pre budúcnosť našich oceánov“17. Politika Únie v oblasti správy oceánov je novou politikou, ktorá pristupuje k oceánom uceleným spôsobom. Medzinárodná správa oceánov je podstatná nielen na dosiahnutie Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj a najmä cieľa trvalo udržateľného rozvoja č. 14 („zachovať a udržateľne využívať oceány, moria a morské zdroje na účely trvalo udržateľného rozvoja“), ale aj na zaručenie bezpečných, chránených, čistých a udržateľne spravovaných morí a oceánov pre budúce generácie. Únia musí splniť tieto medzinárodné záväzky a vyvíjať a viesť aktívnu snahu na dosiahnutie lepšej medzinárodnej správy oceánov na bilaterálnej, regionálnej a multilaterálnej úrovni vrátane zabraňovania nezákonnému, nenahlásenému a neregulovanému rybolovu a minimalizácia dosahu na morské prostredie, odrádzania od neho a jeho odstránenia s cieľom zlepšiť rámec pre medzinárodnú správu oceánov, znížiť tlak na oceány a moria, vytvoriť podmienky pre udržateľné modré hospodárstvo, ktoré sa rozvíja v medziach ekologických limitov, a posilniť medzinárodný výskum a údaje o oceánoch.

_________________

_________________

17 COM(2016)49.

17 COM(2016)49.

Pozmeňujúci návrh    66

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 43

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(43)  V rámci zdieľaného riadenia by mal každý členský štát vypracovať jeden program, ktorý by mala schváliť Komisia. V kontexte regionalizácie a s cieľom podporiť členské štáty, aby mali pri príprave programov strategickejší prístup, by Komisia mala vypracovať analýzu pre každú morskú oblasť s uvedením spoločných silných a slabých stránok s ohľadom na dosiahnutie cieľov SRP. Táto analýza by mala usmerňovať členské štáty aj Komisiu pri rokovaniach o každom programe s prihliadnutím na regionálne výzvy a potreby. Pri posudzovaní programov by Komisia mala zohľadniť environmentálne a sociálno-ekonomické výzvy SRP, sociálno-ekonomickú výkonnosť udržateľného modrého hospodárstva, výzvy na úrovni morských oblastí, ochranu a obnovu morských ekosystémov, zníženie množstva morského odpadu a zmierňovanie zmeny klímy a adaptáciu na túto zmenu.

(43)  V rámci zdieľaného riadenia by mal každý členský štát v spolupráci so všetkými regiónmi vypracovať jeden program, ktorý by mala schváliť Komisia. V kontexte regionalizácie a s cieľom podporiť členské štáty, aby mali pri príprave programov strategickejší prístup, by Komisia mala vypracovať analýzu pre každú morskú oblasť s uvedením spoločných silných a slabých stránok s ohľadom na dosiahnutie cieľov SRP. Táto analýza by mala usmerňovať členské štáty aj Komisiu pri rokovaniach o každom programe s prihliadnutím na regionálne výzvy a potreby. Pri posudzovaní programov by Komisia mala zohľadniť environmentálne a sociálno-ekonomické výzvy SRP, sociálno-ekonomickú výkonnosť udržateľného modrého hospodárstva, ktoré sa rozvíja v medziach ekologických limitov, najmä pokiaľ ide o maloobjemový pobrežný rybolov, výzvy na úrovni morských oblastí, ochranu a obnovu morských ekosystémov, zníženie množstva a zberu morského odpadu a boj proti zmene klímy, jej zmierňovanie a adaptáciu na túto zmenu.

Pozmeňujúci návrh    67

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 43 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(43a)  S cieľom zabezpečiť účinné vykonávanie riadiacich opatrení na regionálnej úrovni by členské štáty mali vytvoriť schému spoločného riadenia zahŕňajúcu poradné výbory, rybárske organizácie a príslušné inštitúcie/orgány na posilnenie dialógu a zapojenie zainteresovaných strán.

Pozmeňujúci návrh    68

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 44 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(44a)  Platobný postup v rámci súčasného ENRF je považovaný za nedostatočný, pretože po 4 rokoch jeho uplatňovania sa využilo iba 11 %. Tento postup treba vylepšiť, aby sa urýchlili platby príjemcom, najmä pokiaľ ide o jednotlivcov alebo rodiny.

Pozmeňujúci návrh    69

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 46 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(46a)  Komisia by mala poskytnúť aj primerané nástroje na informovanie spoločnosti o činnostiach rybolovu a akvakultúry a výhodách diverzifikácie konzumácie rýb a morských plodov.

Odôvodnenie

Diverzifikácia konzumácie rýb zníži rybolovný tlak na najobľúbenejšie populácie rýb.

Pozmeňujúci návrh    70

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 47

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(47)  V súlade s nariadením (EÚ) xx/xx [nariadenie o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie], nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 883/201319, nariadením Rady (Euratom, ES) č. 2988/9520, nariadením Rady (Euratom, ES) č. 2185/9621 a nariadením Rady (EÚ) 2017/193922 sa finančné záujmy Únie majú chrániť primeranými opatreniami, ku ktorým patrí prevencia, odhaľovanie, náprava a vyšetrovanie nezrovnalostí vrátane podvodov, vymáhanie stratených, nesprávne vyplatených alebo nesprávne použitých finančných prostriedkov a prípadné uloženie administratívnych sankcií. Najmä v súlade s nariadením (EÚ, Euratom) č. 883/2013 a nariadením (Euratom, ES) č. 2185/96 by Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF) mohol vykonávať vyšetrovania vrátane kontrol na mieste a aby sa zistilo, či došlo k podvodu, korupcii alebo akejkoľvek inej protiprávnej činnosti ovplyvňujúcej finančné záujmy Únie. V súlade s nariadením Rady (EÚ) č. 2017/1939 by Európska prokuratúra (EPPO) mohla vyšetrovať a stíhať podvody a iné trestné činy, ktoré majú vplyv na finančné záujmy Únie, v zmysle smernice Európskeho parlamentu a Rady 2017/137123. V súlade s nariadením (EÚ) č. [nariadenie o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie] má každá osoba alebo subjekt prijímajúci finančné prostriedky Únie plne spolupracovať pri ochrane finančných záujmov Únie, poskytnúť a zabezpečiť Komisii, OLAF, EPPO a Európskemu dvoru audítorov (EDA) potrebné práva a prístupy a zabezpečiť, aby každej tretej strane, ktorá je zapojená do využívania finančných prostriedkov Únie, boli priznané rovnaké práva. Členské štáty by mali zabezpečiť, aby boli pri riadení a využívaní ENRF chránené finančné záujmy Únie v súlade s nariadením (EÚ) č. [nariadenie o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie] a nariadením (EÚ) č. [nariadenie, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia].

(47)  V súlade s nariadením (EÚ) xx/xx [nariadenie o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie], nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 883/201319, nariadením Rady (Euratom, ES) č. 2988/9520, nariadením Rady (Euratom, ES) č. 2185/9621 a nariadením Rady (EÚ) 2017/193922 sa finančné záujmy Únie majú chrániť primeranými opatreniami, ku ktorým patrí prevencia, odhaľovanie, náprava a vyšetrovanie nezrovnalostí vrátane podvodov, vymáhanie stratených, nesprávne vyplatených alebo nesprávne použitých finančných prostriedkov a prípadné uloženie administratívnych sankcií. Najmä v súlade s nariadením (EÚ, Euratom) č. 883/2013 a nariadením (Euratom, ES) č. 2185/96 by Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF) mal vykonávať vyšetrovania vrátane kontrol na mieste a aby sa zistilo, či došlo k podvodu, korupcii alebo akejkoľvek inej protiprávnej činnosti ovplyvňujúcej finančné záujmy Únie. V súlade s nariadením Rady (EÚ) č. 2017/1939 by Európska prokuratúra (EPPO) mala vyšetrovať a stíhať podvody a iné trestné činy, ktoré majú vplyv na finančné záujmy Únie, v zmysle smernice Európskeho parlamentu a Rady 2017/137123. V súlade s nariadením (EÚ) č. [nariadenie o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie] má každá osoba alebo subjekt prijímajúci finančné prostriedky Únie plne spolupracovať pri ochrane finančných záujmov Únie, poskytnúť a zabezpečiť Komisii, OLAF, EPPO a Európskemu dvoru audítorov (EDA) potrebné práva a prístupy a zabezpečiť, aby každej tretej strane, ktorá je zapojená do využívania finančných prostriedkov Únie, boli priznané rovnaké práva. Členské štáty by mali zabezpečiť, aby boli pri riadení a využívaní ENRF chránené finančné záujmy Únie v súlade s nariadením (EÚ) č. [nariadenie o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie] a nariadením (EÚ) č. [nariadenie, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia].

_________________

_________________

19 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 883/2013 z 11. septembra 2013 o vyšetrovaniach vykonávaných Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF) a ktorým sa zrušuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1073/1999 a nariadenie Rady (Euratom) č. 1074/1999 (Ú. v. EÚ L 248, 18.09.2013, s. 1).

19 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 883/2013 z 11. septembra 2013 o vyšetrovaniach vykonávaných Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF) a ktorým sa zrušuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1073/1999 a nariadenie Rady (Euratom) č. 1074/1999 (Ú. v. EÚ L 248, 18.09.2013, s. 1).

20 Nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 2988/95 z 18. decembra 1995 o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev (Ú. v. EÚ L 312, 23.12.95, s. 1).

20 Nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 2988/95 z 18. decembra 1995 o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev (Ú. v. EÚ L 312, 23.12.95, s. 1).

21 Nariadenie Rady (Euratom, ES) č. 2185/96 z 11. novembra 1996 o kontrolách a inšpekciách na mieste vykonávaných Komisiou s cieľom ochrany finančných záujmov Európskych spoločenstiev pred spreneverou a inými podvodmi (Ú. v. ES L 292, 15.11.1996, s. 2).

21 Nariadenie Rady (Euratom, ES) č. 2185/96 z 11. novembra 1996 o kontrolách a inšpekciách na mieste vykonávaných Komisiou s cieľom ochrany finančných záujmov Európskych spoločenstiev pred spreneverou a inými podvodmi (Ú. v. ES L 292, 15.11.1996, s. 2).

22 Nariadenie Rady (EÚ) 2017/1939 z 12. októbra 2017, ktorým sa vykonáva posilnená spolupráca na účely zriadenia Európskej prokuratúry (Ú. v. EÚ L 283, 31.10.2017, s. 1).

22 Nariadenie Rady (EÚ) 2017/1939 z 12. októbra 2017, ktorým sa vykonáva posilnená spolupráca na účely zriadenia Európskej prokuratúry (Ú. v. EÚ L 283, 31.10.2017, s. 1).

23 Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1371 z 5. júla 2017 o boji proti podvodom, ktoré poškodzujú finančné záujmy Únie, prostredníctvom trestného práva (Ú. v. EÚ L 198, 28.7.2017, s. 29).

23 Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1371 z 5. júla 2017 o boji proti podvodom, ktoré poškodzujú finančné záujmy Únie, prostredníctvom trestného práva (Ú. v. EÚ L 198, 28.7.2017, s. 29).

Pozmeňujúci návrh    71

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 48

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(48)  S cieľom zvýšiť transparentnosť využívania fondov Únie a ich správneho finančného riadenia, najmä z hľadiska posilnenia verejnej kontroly používaných finančných prostriedkov, by sa niektoré informácie o operáciách financovaných z ENRF mali uverejniť na webovom sídle členského štátu v súlade s nariadením (EÚ) č. [všeobecné nariadenie]. Keď členský štát uverejní informácie o operáciách financovaných z ENRF, treba dodržať pravidlá o ochrane osobných údajov stanovené v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/67924.

(48)  S cieľom zvýšiť transparentnosť využívania fondov Únie a ich správneho finančného riadenia, najmä z hľadiska posilnenia verejnej kontroly používaných finančných prostriedkov, by sa informácie o operáciách financovaných z ENRF mali uverejniť na webovom sídle členského štátu v súlade s nariadením (EÚ) č. [všeobecné nariadenie]. Keď členský štát uverejní informácie o operáciách financovaných z ENRF, treba dodržať pravidlá o ochrane osobných údajov stanovené v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/67924.

_________________

_________________

24 Nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016, s. 1).

24 Nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016, s. 1).

Pozmeňujúci návrh    72

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 2 – bod 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(2)  „spoločné prostredie na výmenu informácií“ (CISE) je prostredie systémov vyvinutých na podporu výmeny informácií medzi orgánmi zapojenými do námorného dozoru vo všetkých odvetviach a na hraniciach s cieľom zlepšiť ich informovanosť o činnostiach na mori;

(2)  „spoločné prostredie na výmenu informácií“ (CISE) je prostredie systémov vyvinutých na podporu výmeny informácií medzi orgánmi zapojenými do námorného dozoru vo všetkých odvetviach a na hraniciach s cieľom zlepšiť ich informovanosť o činnostiach vykonávaných na mori;

Pozmeňujúci návrh    73

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 2 – bod 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(3)  „pobrežná stráž“ sú vnútroštátne orgány vykonávajúce funkcie pobrežnej stráže, ktoré zahŕňajú námornú bezpečnosť, námornú ochranu, námornú colnú správu, predchádzanie obchodovaniu s ľuďmi a prevádzačstvu a ich potláčanie, prepojené presadzovanie námorného práva, námornú hraničnú kontrolu, námorný dozor, ochranu morského prostredia, pátracie a záchranné operácie, reakcie na nehody a katastrofy, kontrolu rybolovu a iné činnosti súvisiace s týmito funkciami;

(3)  „pobrežná stráž“ sú vnútroštátne orgány vykonávajúce funkcie pobrežnej stráže, ktoré zahŕňajú námornú bezpečnosť, námornú ochranu, námornú colnú správu, predchádzanie obchodovaniu s ľuďmi a prevádzačstvu a ich potláčanie, prepojené presadzovanie námorného práva, námornú hraničnú kontrolu, námorný dozor, ochranu morského prostredia, pátracie a záchranné operácie, reakcie na nehody a katastrofy, kontrolu rybolovu, inšpekciu a iné činnosti súvisiace s týmito funkciami;

Pozmeňujúci návrh    74

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 2 – bod 6 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(6a)  „rekreačný rybolov“ sú nekomerčné rybárske činnosti využívajúce morské biologické zdroje na účely rekreácie, cestovného ruchu alebo športu;

Pozmeňujúci návrh    75

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 2 – bod 6 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(6b)  „odvetvie rekreačného rybolovu“ sú všetky segmenty rekreačného rybolovu a podniky a pracovné miesta, ktoré sú závislé od uvedených druhov rybolovu alebo z nich vyplývajú;

Pozmeňujúci návrh    76

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 2 – bod 7 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(7a)  „rybár loviaci z brehu“ je fyzická osoba, ktorá sa venuje komerčným rybolovným činnostiam v súlade s pravidlami príslušného členského štátu;

Odôvodnenie

Situácia pre rybárov v stoji je často podobná situácii malých pobrežných rybárov. To je dôvod, prečo by sa ustanovenia o podpore ENRF mali vzťahovať aj na rybárov loviacich z brehu.

Pozmeňujúci návrh    77

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 2 – bod 12

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(12)  „produktívne investície do akvakultúry“ sú investície do výstavby, rozširovania a modernizácie alebo do vybavenia zariadení na produkciu v rámci akvakultúry;

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je v súlade s vypustením slova „produktívneho“ v článku 23 ods. 3.

Pozmeňujúci návrh    78

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 2 – bod 13

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(13)  „stratégia morských oblastí“ je integrovaný rámec na riešenie spoločných morských a námorných výziev, ktorým čelia členské štáty, a v prípade potreby aj tretie krajiny, ktoré sa nachádzajú v morskej oblasti alebo v jednej alebo viacerých podoblastiach, a na podporu spolupráce a koordinácie s cieľom dosiahnuť hospodársku, sociálnu a územnú súdržnosť. Vypracúva ju Komisia v spolupráci s dotknutými krajinami, ich regiónmi a podľa potreby s inými zainteresovanými stranami;

(13)  „stratégia morských oblastí“ je integrovaný rámec na riešenie spoločných morských a námorných výziev, ktorým čelia členské štáty, a v prípade potreby aj tretie krajiny, ktoré sa nachádzajú v osobitnej morskej oblasti alebo v jednej alebo viacerých podoblastiach, a na podporu spolupráce a koordinácie s cieľom dosiahnuť hospodársku, sociálnu a územnú súdržnosť. Vypracúva ju Komisia v spolupráci s členskými štátmi a dotknutými tretími krajinami, ich regiónmi a podľa potreby s inými zainteresovanými stranami;

Pozmeňujúci návrh    79

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 2 – bod 14

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(14)  „maloobjemový pobrežný rybolov“ je rybolov uskutočňovaný rybárskymi plavidlami s najväčšou dĺžkou menej ako 12 metrov, ktoré nepoužívajú vlečený výstroj uvedený v článku 2 ods. 1 nariadenia Rady (ES) č. 1967/2006;

(14)  „maloobjemový pobrežný rybolov“ je rybolov uskutočňovaný rybárskymi plavidlami s najväčšou dĺžkou menej ako 12 metrov, ktoré nepoužívajú vlečený výstroj uvedený v článku 2 ods. 1 nariadenia Rady (ES) č. 1967/200626, rybolov z brehu a zber mäkkýšov, kôrovcov a ostnatokožcov;

_________________

_________________

26 Nariadenie Rady (ES) č. 1967/2006 z 21. decembra 2006 o riadiacich opatreniach pre trvalo udržateľné využívanie zdrojov rybného hospodárstva v Stredozemnom mori, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EHS) č. 2847/93 a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1626/94 (Ú. v. EÚ L 409, 30.12.2006, s. 11).

26 Nariadenie Rady (ES) č. 1967/2006 z 21. decembra 2006 o riadiacich opatreniach pre trvalo udržateľné využívanie zdrojov rybného hospodárstva v Stredozemnom mori, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EHS) č. 2847/93 a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1626/94 (Ú. v. EÚ L 409, 30.12.2006, s. 11).

Odôvodnenie

Je potrebné výslovne uviesť, že rybolov z brehu je zahrnutý v maloobjemovom pobrežnom rybolove. V období 2014 – 2020 útvary Komisie odpovedali na konzultáciu o výklade vymedzenia maloobjemového pobrežného rybolovu, že rybolov z brehu a zber mäkkýšov, kôrovcov a ostnatokožcov sú zahrnuté do maloobjemového pobrežného rybolovu.

Pozmeňujúci návrh    80

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 2 – bod 14 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(14a)  „flotila určená na maloobjemový rybolov z najvzdialenejších regiónov“ je flotila určená na maloobjemový rybolov pôsobiaca v najvzdialenejších regiónoch, ako sa vymedzuje v každom národnom operačnom programe.

Pozmeňujúci návrh    81

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 2 – bod 15

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(15)  „udržateľné modré hospodárstvo“ sú všetky odvetvové a medziodvetvové hospodárske činnosti v rámci jednotného trhu súvisiace s oceánmi, morami, pobrežiami a vnútrozemskými vodami, a to aj v najvzdialenejších regiónoch Únie a vo vnútrozemských krajinách, vrátane rozvíjajúcich sa odvetví a nekomerčné tovary a služby, ktoré sú v súlade s environmentálnymi právnymi predpismi Únie.

(15)  „udržateľné modré hospodárstvo“ sú všetky odvetvové a medziodvetvové hospodárske činnosti v rámci jednotného trhu súvisiace s oceánmi, morami, pobrežiami a vnútrozemskými vodami, a to aj v ostrovných a najvzdialenejších regiónoch Únie a vo vnútrozemských krajinách, vrátane rozvíjajúcich sa odvetví a nekomerčného tovaru a služieb, ktoré majú zabezpečiť súčasným a budúcim generáciám dobré životné podmienky z environmentálneho, sociálneho a ekonomického hľadiska a zároveň zachovať a obnoviť zdravé morské ekosystémy a chrániť zraniteľné prírodné zdroje a ktoré sú v súlade s environmentálnymi právnymi predpismi Únie.

Pozmeňujúci návrh    82

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 2 – bod 15 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(15a)  „spoločné riadenie“ je partnerský režim, v ktorom sa vláda, komunita miestnych používateľov zdrojov (rybárov), externé subjekty (mimovládne organizácie, výskumné inštitúcie) a niekedy aj iné subjekty so záujmom o rybné hospodárstvo a pobrežné zdroje (vlastníci lodí, obchodníci s rybami, úverové agentúry či subjekty poskytujúce pôžičky, odvetvie cestovného ruchu atď.) delia o zodpovednosť a rozhodovaciu právomoc v oblasti riadenia danej oblasti rybolovu.

Odôvodnenie

Vymedzenie FAO prevzaté z pojmového portálu FAO: http://www.fao.org/faoterm/en/

Pozmeňujúci návrh    83

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 2 – bod 15 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(15b)  „environmentálna nehoda“ je náhodný jav prírodného alebo ľudského pôvodu, ktorý vedie k degradácii životného prostredia.

Odôvodnenie

Pojem environmentálnej nehody použitý v článku 18 ods. 1 písm. d) nie je vymedzený a v záujme právnej istoty by vymedzený mal byť.

Pozmeňujúci návrh    84

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1 – bod 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(1)  podpora udržateľného rybolovu a ochrany morských biologických zdrojov;

(1)  podpora udržateľného rybolovu;

Pozmeňujúci návrh    85

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1 – bod 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(1a)  podporovanie udržateľnej akvakultúry;

Pozmeňujúci návrh    86

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1 – bod 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(2)  prispievanie k potravinovej bezpečnosti v Únii prostredníctvom konkurencieschopných a udržateľných akvakultúr a trhov;

(2)  prispievanie k potravinovej bezpečnosti v Únii prostredníctvom konkurencieschopného a udržateľného trhu s produktami rybolovu a zakvakultúry a spracovateľských odvetví;

Pozmeňujúci návrh    87

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1 – bod 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(3)  umožnenie rastu udržateľného modrého hospodárstva a podpora prosperujúcich pobrežných komunít;

(3)  umožnenie rastu udržateľného modrého hospodárstva so zohľadnením kapacít ekologickej zaťažiteľnosti a podpora prosperity a hospodárskej a sociálnej súdržnosti v pobrežných, ostrovných a vnútrozemských komunitách;

Pozmeňujúci návrh    88

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Podpora z ENRF prispieva k plneniu cieľov, ktoré si Únia stanovila v oblasti životného prostredia, zmiernenia zmeny klímy a adaptácie na túto zmenu. Tento príspevok sa bude monitorovať v súlade s metodikou stanovenou v prílohe IV.

Podpora z ENRF prispieva aj k plneniu cieľov, ktoré si Únia stanovila v oblasti životného prostredia, zmiernenia zmeny klímy a adaptácie na túto zmenu. Tento príspevok sa bude monitorovať v súlade s metodikou stanovenou v prílohe IV.

Pozmeňujúci návrh    89

Návrh nariadenia

Článok 4 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 4a

 

Najvzdialenejšie regióny

 

Všetky ustanovenia tohto nariadenia musia zohľadňovať osobitné obmedzenia uznané v článku 349 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.

Pozmeňujúci návrh    90

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Finančné krytie na implementáciu ENRF v období 2021 – 2027 je 6 140 000 000 EUR v bežných cenách.

1.  Finančné krytie na implementáciu ENRF v období 2021 – 2027 sa navýši na 6 867 000 000 EUR v stálych cenách roku 2018 (t. j. 7 739 000 000 EUR v bežných cenách).

Pozmeňujúci návrh    91

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Časť finančného krytia v rámci zdieľaného riadenia v zmysle hlavy II je 5 311 000 000 EUR v bežných cenách v súlade s ročným rozdelením stanoveným v prílohe V.

1.  Časť finančného krytia v rámci zdieľaného riadenia v zmysle hlavy II je 87 % finančného krytia ENRF [EUR xxx] v bežných cenách v súlade s ročným rozdelením stanoveným v prílohe V.

Pozmeňujúci návrh    92

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Pokiaľ ide o operácie v najvzdialenejších regiónoch, každý dotknutý členský štát alokuje v rámci svojej finančnej podpory Únie stanovenej v prílohe V najmenej:

vypúšťa sa

a)  102 000 000 EUR pre Azory a Madeiru;

 

b)  82 000 000 EUR pre Kanárske ostrovy;

 

c)  131 000 000 EUR pre Guadeloupe, Francúzsku Guyanu, Martinik, Mayotte, Réunion a Svätý Martin.

 

Pozmeňujúci návrh    93

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Kompenzácia uvedená v článku 21 neprekročí 50 % každej alokácie uvedenej v odseku 2 písm. a), b) a c).

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    94

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Najmenej 15 % finančnej podpory Únie alokovanej na členský štát sa alokuje na oblasti podpory uvedené v článkoch 19 a 20. Členské štáty, ktoré nemajú prístup k vodám Únie, môžu uplatňovať nižší percentuálny podiel, pokiaľ ide o rozsah ich úloh v oblasti kontroly a zberu údajov.

4.  Najmenej 15 % finančnej podpory Únie alokovanej na členský štát sa alokuje na oblasti podpory uvedené v článkoch 19 a 20. Členské štáty, ktoré nemajú prístup k vodám Únie, môžu uplatňovať nižší percentuálny podiel, pokiaľ ide o rozsah ich úloh v oblasti kontroly a zberu údajov. Ak sa finančné prostriedky na kontrolu a zber údajov podľa článkov 19 a 20 tohto nariadenia nepoužijú, príslušný členský štát môže na účely rozvoja a vykonávania systému kontroly Únie v oblasti rybolovu podľa článku 40 písm. b) tohto nariadenia previesť príslušné sumy, ktoré sa majú použiť na účely priameho hospodárenia Európskej agentúry pre kontrolu rybárstva.

Pozmeňujúci návrh    95

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 4 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

4a.  Najmenej 10% finančnej podpory Únie alokovanej na členský štát sa alokuje na ochranu a obnovu pobrežnej biodiverzity a ekosystémov a na poznatky týkajúce sa mora.

Pozmeňujúci návrh    96

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 4 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

4b.  Najmenej 10% finančnej podpory Únie alokovanej na členský štát sa alokuje na zlepšenie bezpečnosti, pracovných a životných podmienok posádky, odbornú prípravu, sociálny dialóg, zručnosti a zamestnanosť. Finančná podpora Únie z ENRF pridelená jednotlivým členským štátom na všetky investície na palube však nesmie presiahnuť 60 % finančnej podpory Únie pridelenej na členský štát.

Pozmeňujúci návrh    97

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 5 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  10 % finančnej podpory Únie alokovanej na členský štát.

b)  15% finančnej podpory Únie alokovanej na členský štát.

Pozmeňujúci návrh    98

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Časť finančného krytia v rámci priameho a nepriameho riadenia v zmysle hlavy III je EUR 829 000 000 v bežných cenách.

1.  Časť finančného krytia v rámci priameho a nepriameho riadenia v zmysle hlavy III je 13 % finančného krytia ENRF [EUR xxx] v bežných cenách.

Pozmeňujúci návrh    99

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  V súlade s článkom 16 nariadenia (EÚ) č. [všeobecné nariadenie] každý členský štát pripraví jediný program na implementáciu priorít uvedených v článku 4.

1.  V súlade s článkom 16 nariadenia (EÚ) č. [všeobecné nariadenie] každý členský štát pripraví jediný národný program a/alebo regionálne operačné programy na implementáciu priorít uvedených v článku 4.

Pozmeňujúci návrh    100

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 3 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  v prípade potreby akčný plán pre najvzdialenejšie regióny uvedený v odseku 4.

c)  v prípade potreby akčný plán pre najvzdialenejšie regióny uvedený v článku 29c.

Odôvodnenie

Odkaz na príslušné ustanovenie sa musí upraviť.

Pozmeňujúci návrh    101

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 3 – písmeno c a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ca)  v prípade potreby akčné plány pre morské oblasti pre orgány na nižšej ako celoštátnej úrovni alebo regionálne orgány zodpovedné za rybárstvo, mäkkýše, kôrovce a ostnatokožce a námorné záležitosti.

Odôvodnenie

Tvorba stratégií a opatrení na úrovni morských oblastí by v prípade spoločných povodí medzi členskými štátmi mohla vyžadovať úsilie z hľadiska plánovania a konsenzu s inými regiónmi a krajinami na účely harmonizovanej formulácie cieľov, opatrení a finančných zdrojov. Príkladom je prípad Andalúzie, ktorej pobrežné oblasti zahŕňajú pobrežie Stredozemného mora, pobrežie južného Atlantiku a oblasť s vlastnými charakteristikami – Gibraltársky prieliv –, pričom každá sa vyznačuje niečím iným.

Pozmeňujúci návrh    102

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4. Dotknuté členské štáty pripravia v rámci svojho programu akčný plán pre každý zo svojich najvzdialenejších regiónov uvedených v článku 6 ods. 2, v ktorom sa stanoví:

vypúšťa sa

a) stratégia udržateľného využívania rybolovných zdrojov a udržateľného rozvoja odvetví modrého hospodárstva;

 

b) opis hlavných plánovaných činností a zodpovedajúcich finančných prostriedkov vrátane:

 

štrukturálnej podpory odvetvia rybolovu a akvakultúry podľa hlavy II;

 

kompenzácie dodatočných nákladov uvedených v článku 21;

 

iii) všetkých ostatných investícií do udržateľného modrého hospodárstva potrebných na dosiahnutie udržateľného rozvoja pobrežných oblastí.

 

Pozmeňujúci návrh    103

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.  Komisia vypracuje analýzu pre každú morskú oblasť, v ktorej uvedie spoločné silné a slabé stránky danej morskej oblasti z hľadiska dosiahnutia cieľov SRP uvedených v článku 2 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013. V tejto analýze sa prípadne zohľadnia existujúce stratégie pre morské oblasti a makroregionálne stratégie.

5.  Komisia po získaní stanovísk relevantných poradných rád vypracuje analýzu pre každú morskú oblasť, v ktorej uvedie spoločné silné a slabé stránky danej morskej oblasti z hľadiska dosiahnutia cieľov SRP, uvedených v článku 2 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013, a dosiahnutia dobrého environmentálneho stavu, ako sa uvádza v smernici 2008/56/ES. V tejto analýze sa zohľadnia existujúce stratégie pre morské oblasti a makroregionálne stratégie.

Pozmeňujúci návrh    104

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 6 – písmeno b a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ba)  potrebu modernizovať alebo obnoviť flotilu, ak je to potrebné;

Pozmeňujúci návrh    105

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 6 – písmeno d a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

da)  kontrolu invazívnych druhov, ktoré výrazne poškodzujú produktivitu rybolovu;

Odôvodnenie

Uznesenie Európskeho parlamentu z 12. júna 2018 o vytváraní udržateľného a konkurencieschopného európskeho odvetvia akvakultúry: súčasný stav a budúce výzvy

Pozmeňujúci návrh    106

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 6 – písmeno d b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

db)  podporu výskumu a využívania inovatívneho selektívneho rybárskeho výstroja v celej Únii, a to nielen v súlade s článkom 27 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013;

Pozmeňujúci návrh    107

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 6 – písmeno e

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

e)  najnovšie dôkazy o sociálno-ekonomickej výkonnosti modrého hospodárstva, najmä odvetví rybolovu a akvakultúry;

e)  najnovšie dôkazy o rovnováhe medzi environmentálnymi prioritami a o sociálno-ekonomickej výkonnosti udržateľného modrého hospodárstva, najmä odvetví rybolovu a akvakultúry;

Pozmeňujúci návrh    108

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 6 – písmeno g

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

g)  prínos programu k ochrane a obnove morských ekosystémov, pričom podpora súvisiaca s oblasťami sústavy Natura 2000 sa poskytuje v súlade s prioritnými akčnými rámcami stanovenými podľa článku 8 ods. 4 smernice 92/43/EHS;

g)  prínos programu k dosiahnutiu rovnováhy medzi hospodárskymi a sociálnymi otázkami a obnove morských a sladkovodných ekosystémov;

Pozmeňujúci návrh    109

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 6 – písmeno h

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

h)  prínos programu k zníženiu množstva morského odpadu v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady xx/xx [smernica o znižovaní vplyvu určitých plastových výrobkov na životné prostredie]27;

h)  prínos programu k zberu a zníženiu množstva morského odpadu v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady xx/xx [smernica o znižovaní vplyvu určitých plastových výrobkov na životné prostredie]27;

_________________

_________________

27 Ú. v. EÚ C [...], [...], s. [...].

27 Ú. v. EÚ C [...], [...], s. [...].

Pozmeňujúci návrh    110

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 6 – písmeno i

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

i)  prínos programu k zmierneniu zmeny klímy a adaptácii na túto zmenu.

i)  prínos programu k boju proti zmene klímy, jej zmierneniu a adaptácii na túto zmenu, a to aj znižovaním emisií CO2 prostredníctvom úspory paliva.

Pozmeňujúci návrh    111

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 6 – bod i a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ia)  prínos programu k boju proti NNN rybolovu.

Pozmeňujúci návrh    112

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Každá žiadosť o podporu z ENRF predložená prijímateľom je počas určitého obdobia stanoveného podľa odseku 4 neprípustná, ak príslušný orgán zistil, že predmetný prijímateľ:

1.  Každá žiadosť o podporu z ENRF predložená žiadateľom je počas určitého obdobia stanoveného podľa odseku 4 neprípustná, ak príslušný orgán zistil, že predmetný žiadateľ:

Pozmeňujúci návrh    113

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  sa dopustil závažného porušenia predpisov podľa článku 42 nariadenia (ES) č. 1005/200828 alebo článku 90 nariadenia Rady (ES) č. 1224/2009 alebo podľa iných právnych predpisov prijatých Európskym parlamentom a Radou;

a)  sa dopustil závažného porušenia predpisov podľa článku 42 nariadenia (ES) č. 1005/200828 alebo článku 90 nariadenia o kontrole alebo podľa iných právnych predpisov prijatých Európskym parlamentom a Radou v rámci SRP;

__________________

__________________

28 Nariadenie Rady (ES) č. 1005/2008 z 29. septembra 2008, ktorým sa ustanovuje systém Spoločenstva na zabraňovanie nezákonnému, nenahlásenému a neregulovanému rybolovu, na odrádzanie od neho a jeho odstránenie, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (EHS) č. 2847/93, (ES) č. 1936/2001 a (ES) č. 601/2004 a ktorým sa zrušujú nariadenia (ES) č. 1093/94 a (ES) č. 1447/1999 (Ú. v. EÚ L 286, 29.10.2008, s. 1).

28 Nariadenie Rady (ES) č. 1005/2008 z 29. septembra 2008, ktorým sa ustanovuje systém Spoločenstva na zabraňovanie nezákonnému, nenahlásenému a neregulovanému rybolovu, na odrádzanie od neho a jeho odstránenie, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (EHS) č. 2847/93, (ES) č. 1936/2001 a (ES) č. 601/2004 a ktorým sa zrušujú nariadenia (ES) č. 1093/94 a (ES) č. 1447/1999 (Ú. v. EÚ L 286, 29.10.2008, s. 1).

Pozmeňujúci návrh    114

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  sa dopustil niektorého z trestných činov proti životnému prostrediu uvedených v článkoch 3 a 4 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/99/ES29, ak sa žiada o podporu podľa článku 23.

c)  sa dopustil niektorého z trestných činov proti životnému prostrediu uvedených v článkoch 3 a 4 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/99/ES29.

__________________

__________________

29 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/99/ES z 19. novembra 2008 o ochrane životného prostredia prostredníctvom trestného práva (Ú. v. EÚ L 328, 6.12.2008, s. 28).

29 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/99/ES z 19. novembra 2008 o ochrane životného prostredia prostredníctvom trestného práva (Ú. v. EÚ L 328, 6.12.2008, s. 28).

Pozmeňujúci návrh    115

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Po predložení žiadosti musí prijímateľ aj naďalej spĺňať podmienky prípustnosti uvedené v odseku 1 počas celého obdobia implementácie operácie, ako aj počas obdobia piatich rokov po záverečnej platbe tomuto prijímateľovi.

2.  Po predložení žiadosti musí prijímateľ aj naďalej spĺňať podmienky prípustnosti uvedené v odseku 1 počas celého obdobia implementácie operácie, ako aj počas obdobia dvoch rokov po záverečnej platbe tomuto prijímateľovi.

Pozmeňujúci návrh    116

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 4 – písmeno a a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

aa)  akýchkoľvek podmienok, za ktorých môže byť doba trvania neprípustnosti obmedzená;

Pozmeňujúci návrh    117

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 4 – písmeno a b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ab)  vymedzenia podmienok, ktoré sa musia dodržiavať po predložení žiadosti uvedenej v odseku 2, a postupov vymáhania poskytnutej pomoci v prípade nesúladu, ktoré sa majú odstupňovať podľa závažnosti spáchaného porušenia.

Pozmeňujúci návrh    118

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 5 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

5a.  Členské štáty môžu uplatňovať obdobie neprípustnosti žiadostí aj na žiadosti, ktoré predkladajú rybári vo vnútrozemských vodách, ktorí sa dopustili závažných porušení vymedzených vo vnútroštátnych predpisoch.

Pozmeňujúci návrh    119

Návrh nariadenia

Článok 12 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 12a

 

Oprávnené operácie

 

Rôzne operácie, ktoré členské štáty označili vo svojich programoch, môžu byť podporované z ENRF za predpokladu, že sa na ne vzťahuje jedna alebo viac priorít uvedených v tomto nariadení.

Odôvodnenie

V záujme právnej jednoznačnosti a istoty pre operátorov a členské štáty je v texte nariadenia potrebné výslovne uviesť zásadu, podľa ktorej „čo nie je zakázané, je povolené“.

Pozmeňujúci návrh    120

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  operácie, ktoré zvyšujú rybolovnú kapacitu rybárskeho plavidla alebo podporujú získanie vybavenia, ktoré zvyšuje schopnosť rybárskeho plavidla nájsť ryby;

a)  operácie, ktoré zvyšujú rybolovnú kapacitu rybárskeho plavidla alebo podporujú získanie vybavenia, ktoré zvyšuje schopnosť rybárskeho plavidla nájsť ryby, okrem operácií na zlepšenie bezpečnosti alebo zlepšenie pracovných alebo životných podmienok posádky, ktoré zahŕňajú opravy, ktoré majú zvýšiť stabilitu plavidla, alebo zvýšenie kvality výrobku za predpokladu, že toto zvýšenie je v medziach kapacít pridelených príslušnému členskému štátu, že sa neohrozí rovnováha medzi rybolovnou kapacitou a dostupnými rybolovnými možnosťami, a neposilní sa rybolovná kapacita príslušného rybárskeho plavidla;

Pozmeňujúci návrh    121

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek 1 – písmeno f

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

f)  prevod vlastníctva podniku;

f)  prevod vlastníctva podniku, s výnimkou prevodu podniku na mladých rybárov alebo mladých výrobcov v oblasti akvakultúry;

Pozmeňujúci návrh    122

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek 1 – písmeno g

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

g)  priame opätovné zarybňovanie s výnimkou prípadov, keď ide o opatrenie, ktoré je v právnom akte Únie výslovne uvedené ako ochranné opatrenie, alebo keď ide o experimentálne opätovné zarybňovanie;

g)  priame opätovné zarybňovanie s výnimkou prípadov, keď ide o opatrenie, ktoré je v právnom akte Únie výslovne uvedené ako ochranné opatrenie, alebo keď ide o experimentálne opätovné zarybňovanie či opätovné zarybňovanie súvisiace s procesmi zameranými na zlepšenie environmentálnych a výrobných podmienok v prirodzenom prostredí;

Pozmeňujúci návrh    123

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek 1 – písmeno h

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

h)  výstavba nových prístavov, nových vyloďovacích miest alebo nových aukčných hál;

h)  výstavba nových prístavov alebo nových vyloďovacích miest s výnimkou malých prístavov a vyloďovacích miest vo vzdialených oblastiach, najmä v najvzdialenejších regiónoch, na odľahlých ostrovoch a v okrajových a mimomestských pobrežných oblastiach;

Pozmeňujúci návrh    124

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek 1 – písmeno i

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

i)  trhové intervenčné mechanizmy zamerané na dočasné alebo trvalé stiahnutie produktov rybolovu alebo akvakultúry z trhu s cieľom znížiť ponuku, a zabrániť tak poklesu alebo zvýšeniu cien; a teda aj operácie skladovania v logistickom reťazci, ktoré by úmyselne či neúmyselne mali rovnaké dôsledky;

i)  trhové intervenčné mechanizmy zamerané na dočasné alebo trvalé stiahnutie produktov rybolovu alebo akvakultúry z trhu s cieľom znížiť ponuku, a zabrániť tak poklesu alebo zvýšeniu cien;

Pozmeňujúci návrh    125

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek 1 – písmeno j

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

j)  investície do rybárskych plavidiel potrebné na splnenie požiadaviek vyplývajúcich z práva Únie alebo vnútroštátneho práva vrátane požiadaviek vyplývajúcich z povinností Únie v kontexte regionálnych organizácií pre riadenie rybárstva;

j)  okrem prípadov, keď je v tomto nariadení stanovené inak, investície do rybárskych plavidiel potrebné na splnenie požiadaviek vyplývajúcich z práva Únie alebo vnútroštátneho práva vrátane požiadaviek vyplývajúcich z povinností Únie v kontexte regionálnych organizácií pre riadenie rybárstva, pokiaľ tieto investície nepovedú k neprimeraným nákladom pre prevádzkovateľov;

Pozmeňujúci návrh    126

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek 1 – písmeno k

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

k)  investície do rybárskych plavidiel, ktoré vykonávali činnosti na mori menej než 60 dní v oboch kalendárnych rokoch predchádzajúcich roku predloženia žiadosti o podporu.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    127

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek 1 – písmeno k a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ka)  výmenu alebo modernizáciu hlavného alebo pomocného motora rybárskeho plavidla, ak má za následok zvýšenie výkonu v Kw;

Pozmeňujúci návrh    128

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek 1 – písmeno k b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

kb)  produkciu geneticky modifikovaných organizmov, ak by takáto výroba mohla nepriaznivo ovplyvniť prirodzené prostredie.

Pozmeňujúci návrh    129

Návrh nariadenia

Hlava 2 – kapitola 2 – nadpis

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Priorita 1: Podpora udržateľného rybolovu a ochrany morských biologických zdrojov

Priorita 1: Podpora udržateľného rybolovu, ochrany morských biologických zdrojov, a sociálno-ekonomickej stability;

Pozmeňujúci návrh    130

Návrh nariadenia

Článok 14 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Podpora podľa tejto kapitoly prispieva k plneniu cieľov SRP v environmentálnej, hospodárskej a sociálnej oblasti, ako aj v oblasti zamestnanosti, ktoré sú stanovené v článku 2 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013.

1.  Podpora podľa tejto kapitoly prispieva k plneniu cieľov SRP v environmentálnej, hospodárskej a sociálnej oblasti, ako aj v oblasti zamestnanosti, ktoré sú stanovené v článku 2 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013, a podnieti sociálny dialóg medzi zainteresovanými stranami.

Odôvodnenie

Je nevyhnutné opätovne zaviesť opatrenia na podporu sociálneho dialógu s cieľom zachovať súdržnosť medzi zainteresovanými stranami a podporiť čo najlepšie pracovné podmienky na palube lode a na pevnine, a to aj prostredníctvom odbornej prípravy a stimulov pre osvedčené postupy.

Pozmeňujúci návrh    131

Návrh nariadenia

Článok 15 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Členské štáty v rámci svojich programov pripravia akčný plán pre maloobjemový pobrežný rybolov, v ktorom sa stanoví stratégia rozvoja ziskového a udržateľného maloobjemového pobrežného rybolovu. Táto stratégia musí byť v relevantných prípadoch členená na tieto časti:

1.  Členské štáty v rámci svojich programov a v náležitej spolupráci s príslušnými odvetviami pripravia osobitný akčný plán pre maloobjemový pobrežný rybolov, v ktorom sa stanoví stratégia rozvoja ziskového a udržateľného maloobjemového pobrežného rybolovu. Táto stratégia musí byť v relevantných prípadoch členená na tieto časti:

Pozmeňujúci návrh    132

Návrh nariadenia

Článok 15 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

d)  podpora rozvoja zručností, znalostí, inovácií a budovania kapacít;

d)  podpora rozvoja zručností, znalostí, inovácií a budovania kapacít, najmä v prípade mladých rybárov;

Pozmeňujúci návrh    133

Návrh nariadenia

Článok 15 – odsek 1 – písmeno e

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

e)  zlepšenie zdravotných, bezpečnostných a pracovných podmienok na palube rybárskych plavidiel;

e)  zlepšenie zdravotných, bezpečnostných a pracovných podmienok na palube rybárskych plavidiel, pri rybolove z brehu a zbere mäkkýšov, kôrovcov a ostnatokožcov, ako aj na pevnine pri priamych činnostiach súvisiacich s rybolovom;

Pozmeňujúci návrh    134

Návrh nariadenia

Článok 15 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3a.  S cieľom zmierniť administratívne zaťaženie hospodárskych subjektov, ktoré žiadajú o pomoc, sa členské štáty usilujú zaviesť jednotnú zjednodušenú žiadosť Únie o opatrenia z ENRF.

Pozmeňujúci návrh    135

Návrh nariadenia

Článok 16 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  prvé nadobudnutie rybárskeho plavidla mladým rybárom, ktorý má v čase predloženia žiadosti menej ako 40 rokov a najmenej päť rokov pracoval ako rybár alebo získal primeranú odbornú kvalifikáciu;

a)  prvé nadobudnutie rybárskeho plavidla mladým rybárom, ktorý má v čase podania žiadosti dostatočné skúsenosti ako rybár, je oficiálne uznaný príslušným členským štátom alebo získal primeranú odbornú kvalifikáciu, a to aj vtedy, keď rybár nadobudne majetok ako väčšinový akcionár v niektorej spoločnosti;

Pozmeňujúci návrh    136

Návrh nariadenia

Článok 16 – odsek 1 – písmeno b a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ba)  uľahčenie prístupu k úverom, poisteniu a finančným nástrojom.

Pozmeňujúci návrh    137

Návrh nariadenia

Článok 16 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Plavidlá uvedené v odseku 1 sú vybavené na morský rybolov a majú vek od 5 do 30 rokov.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    138

Návrh nariadenia

Článok 16 – odsek 3 – pododsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Z ENRF sa môžu podporovať investície uvedené v odseku 1 písm. ba) do udržateľných plavidiel, a to nezávisle od ich dĺžky, ak sú k dispozícii finančné prostriedky, za predpokladu, že vo výberovom procese majú prednosť malé pobrežné subjekty.

Pozmeňujúci návrh    139

Návrh nariadenia

Článok 17 – odsek 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Podporu uvedenú v odseku 1 možno poskytnúť prostredníctvom kompenzácie za trvalé ukončenie rybolovných činností len v prípade splnenia týchto podmienok:

2.  Podporu uvedenú v odseku 1 možno poskytnúť prostredníctvom kompenzácie za trvalé ukončenie rybolovných činností, a to pod podmienkou splnenia týchto podmienok:

Pozmeňujúci návrh    140

Návrh nariadenia

Článok 17 – odsek 2 – písmeno a a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

aa)  ukončenie vedie k trvalému zníženiu rybolovnej kapacity, keďže získaná podpora sa neinvestuje späť do flotily;

Pozmeňujúci návrh    141

Návrh nariadenia

Článok 17 – odsek 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  rybárske plavidlo je zaregistrované ako aktívne a vykonávalo rybolovné činnosti na mori najmenej 120 dní v každom z posledných troch kalendárnych rokov predchádzajúcich roku predloženia žiadosti o podporu;

c)  rybárske plavidlo je zaregistrované ako aktívne a vykonávalo rybolovné činnosti na mori najmenej 90 dní v každom z posledných dvoch kalendárnych rokov predchádzajúcich roku predloženia žiadosti o podporu;

Pozmeňujúci návrh    142

Návrh nariadenia

Článok 17 – odsek 2 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

d)  ekvivalentná kapacita sa natrvalo vyradí z registra rybárskej flotily Únie a licencie a oprávnenia na rybolov sa natrvalo odoberú v súlade s článkom 22 ods. 5 a 6 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 a

d)  ekvivalentná kapacita sa natrvalo vyradí z registra rybárskej flotily Únie a licencie a oprávnenia na rybolov sa natrvalo odoberú v súlade s článkom 22 ods. 5 a 6 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013;

Pozmeňujúci návrh    143

Návrh nariadenia

Článok 17 – odsek 2 – pododsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

rybári, ktorí pracovali na mori najmenej 90 dní ročne v priebehu posledných dvoch kalendárnych rokov predchádzajúcich dátumu predloženia žiadosti o podporu na palube rybárskeho plavidla Únie, ktorého sa týka trvalé ukončenie, môžu takisto využívať toto opatrenie. Dotknutí rybári úplne ukončia všetky rybolovné činnosti. Prijímateľ poskytne dôkaz o úplnom ukončení rybolovných činností príslušnému orgánu. Ak sa rybár vráti k rybolovnej činnosti skôr ako dva roky od dátumu podania žiadosti o podporu, rybár vráti kompenzáciu pro rata temporis.

Pozmeňujúci návrh    144

Návrh nariadenia

Článok 17 – odsek 3 – pododsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Podpora na trvalé ukončenie rybolovných činností uvedených v zmysle odseku 2 sa implementuje prostredníctvom financovania, ktoré nie je spojené s nákladmi, v súlade s článkom 46 písm. a) a článkom 89 nariadenia (EÚ) č. [všeobecné nariadenie], a jej poskytnutie je podmienené:

Podpora na trvalé ukončenie rybolovných činností uvedených v zmysle odseku 2 sa implementuje prostredníctvom financovania, ktoré nie je spojené s nákladmi, v súlade s článkom 46 písm. a) a článkom 89 nariadenia (EÚ) č. [všeobecné nariadenie], a jej poskytnutie je podmienené splnením podmienok ustanovených v odseku 2 tohto článku.

Pozmeňujúci návrh    145

Návrh nariadenia

Článok 17 – odsek 3 – pododsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  splnením podmienok vyplývajúcich z článku 46 písm. a) bodu i) nariadenia (EÚ) č. [všeobecné nariadenie] a

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    146

Návrh nariadenia

Článok 17 – odsek 3 – pododsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  dosiahnutím výsledkov v zmysle článku 46 písm. a) bodu ii) nariadenia (EÚ) č. [všeobecné nariadenie].

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    147

Návrh nariadenia

Článok 17 – odsek 3 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Komisia je splnomocnená prijímať v súlade s článkom 52 delegované akty s cieľom stanoviť podmienky uvedené v písmene a), ktoré súvisia s implementáciou ochranných opatrení uvedených v článku 7 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    148

Návrh nariadenia

Článok 18 – názov

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Mimoriadne pozastavenie rybolovných činností

Dočasné zastavenie rybolovných činností

Pozmeňujúci návrh    149

Návrh nariadenia

Článok 18 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Z ENRF možno podporovať kompenzáciu za mimoriadne pozastavenie rybolovných činností, ku ktorému došlo v dôsledku:

1.  Z ENRF možno podporovať kompenzáciu za dočasné pozastavenie rybolovných činností, ku ktorému došlo v dôsledku:

Pozmeňujúci návrh    150

Návrh nariadenia

Článok 18 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  ochranných opatrení uvedených v článku 7 ods. 1 písm. a), b), c) a j) nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 alebo rovnocenných ochranných opatrení, ktoré prijali regionálne organizácie pre riadenie rybárstva, pokiaľ sa dané opatrenia vzťahujú na Úniu;

a)  ochranných opatrení uvedených v článku 7 ods. 1 písm. a), b), c), i) a j) nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 vrátane období zákazu rybolovu a s výnimkou celkových povolených výlovov (TAC) a kvót, alebo rovnocenných ochranných opatrení, ktoré prijali regionálne organizácie pre riadenie rybárstva, pokiaľ sa dané opatrenia vzťahujú na Úniu;

Pozmeňujúci návrh    151

Návrh nariadenia

Článok 18 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  opatrení Komisie v prípade vážneho ohrozenia morských biologických zdrojov podľa článku článku 12 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013;

b)  núdzových opatrení Komisie alebo členských štátov v prípade vážneho ohrozenia morských biologických zdrojov podľa článku 12, resp. článku 13 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013;

Pozmeňujúci návrh    152

Návrh nariadenia

Článok 18 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  prerušenia uplatňovania dohody o partnerstve v odvetví rybárstva alebo jej protokolu z dôvodov vyššej moci alebo

c)  prerušenia uplatňovania alebo neobnovenia dohody o partnerstve v odvetví rybárstva alebo jej protokolu z dôvodov vyššej moci alebo

Pozmeňujúci návrh    153

Návrh nariadenia

Článok 18 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

d)  prírodných katastrof alebo environmentálnych nehôd, ktoré formálne uznali príslušné orgány dotknutého členského štátu.

d)  prírodných katastrof, environmentálnych nehôd vrátane prípadov uzavretia oblasti rybolovu zo zdravotných dôvodov alebo abnormálnej úmrtnosti rybolovných zdrojov, nehôd na mori počas rybolovných činností a nepriaznivých klimatických udalostí vrátane dlhotrvajúcich nebezpečných poveternostných podmienok na mori, ktoré majú vplyv na určitý druh rybolovu a ktoré formálne uznali príslušné orgány dotknutého členského štátu.

Pozmeňujúci návrh    154

Návrh nariadenia

Článok 18 – odsek 1 – pododsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Opakujúce sa sezónne pozastavenia rybolovných činností nie sú dôvodom na pridelenie dávok alebo platieb podľa tohto článku.

Pozmeňujúci návrh    155

Návrh nariadenia

Článok 18 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  obchodné činnosti predmetného plavidla sa pozastavia minimálne na 90 po sebe nasledujúcich dní a a

a)  rybolovné činnosti predmetného plavidla sa pozastavia minimálne na 30 po sebe nasledujúcich dní.

Pozmeňujúci návrh    156

Návrh nariadenia

Článok 18 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  hospodárske straty vyplývajúce z pozastavenia predstavujú viac než 30 % ročného obratu predmetného podniku, čo sa vypočíta na základe priemerného obratu daného podniku za predchádzajúce tri kalendárne roky.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    157

Návrh nariadenia

Článok 18 – odsek 3 – pododsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  vlastníkom rybárskych plavidiel, ktoré sú registrované ako aktívne a ktoré v každom z posledných troch kalendárnych rokov predchádzajúcich roku predloženia žiadosti o podporu vykonávali minimálne 120 dní rybolovné činnosti na mori alebo

a)  vlastníkom rybárskych plavidiel alebo rybárom loviacim z brehu, ktoré sú registrované ako aktívne a ktoré počas posledných dvoch kalendárnych rokov predchádzajúcich roku predloženia žiadosti o podporu vykonávali minimálne 120 dní rybolovné činnosti alebo

Pozmeňujúci návrh    158

Návrh nariadenia

Článok 18 – odsek 3 – pododsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  rybárom, ktorí v každom z posledných troch kalendárnych rokov predchádzajúcich roku predloženia žiadosti pracovali minimálne 120 dní na palube rybárskeho plavidla Únie, ktorého sa týka mimoriadne pozastavenie.

b)  rybárom, ktorí počas posledných dvoch kalendárnych rokov predchádzajúcich roku predloženia žiadosti pracovali minimálne 120 dní na palube rybárskeho plavidla Únie, ktorého sa týka dočasné pozastavenie.

Pozmeňujúci návrh    159

Návrh nariadenia

Článok 18 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.  Všetky rybolovné činnosti, ktoré vykonávajú predmetné plavidlá a predmetní rybári, sa počas obdobia, na ktoré sa vzťahuje dočasné pozastavenie, reálne prestanú vykonávať. Príslušný orgán sa presvedčí o tom, že predmetné rybárske plavidlo prerušilo počas obdobia, na ktoré sa vzťahuje mimoriadne pozastavenie, všetky rybolovné činnosti, a že nedôjde k nadmernej kompenzácií v dôsledku využívania plavidla na iné účely.

5.  Všetky rybolovné činnosti, ktoré vykonávajú predmetné plavidlá a predmetní rybári, sa počas obdobia, na ktoré sa vzťahuje dočasné pozastavenie, reálne prestanú vykonávať. Príslušný orgán sa presvedčí o tom, že predmetné rybárske plavidlo prerušilo počas obdobia, na ktoré sa vzťahuje dočasné pozastavenie, všetky rybolovné činnosti, a že nedôjde k nadmernej kompenzácií v dôsledku využívania plavidla na iné účely.

Pozmeňujúci návrh    160

Návrh nariadenia

Článok 19 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  nákup komponentov potrebných na povinnú lokalizáciu plavidiel a pre systémy elektronického nahlasovania používaných na kontrolné účely, ako aj inštalácia týchto komponentov na plavidlá; táto výnimka však platí len v prípade rybárskych plavidiel vykonávajúcich maloobjemový pobrežný rybolov;

a)  nákup komponentov potrebných na lokalizáciu plavidiel a pre systémy elektronického nahlasovania používaných na kontrolné a inšpekčné účely, ako aj inštalácia a riadenie týchto komponentov na plavidlá; táto výnimka však platí len v prípade rybárskych plavidiel s celkovou dĺžkou maximálne 12 metrov;

Pozmeňujúci návrh    161

Návrh nariadenia

Článok 19 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  nákup komponentov potrebných na fungovanie povinných elektronických systémov diaľkového monitorovania používaných na kontrolu plnenia povinnosti vylodiť úlovky podľa článku 15 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013, ako aj inštalácia týchto komponentov na plavidlá;

b)  nákup komponentov potrebných na fungovanie elektronických systémov diaľkového monitorovania používaných na kontrolu plnenia povinnosti vylodiť úlovky podľa článku 15 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013, ako aj inštalácia týchto komponentov na plavidlá;

Odôvodnenie

Táto podpora by nemala závisieť od toho, či opatrenie je alebo nie je povinné.

Pozmeňujúci návrh    162

Návrh nariadenia

Článok 19 – odsek 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  nákup zariadení na povinné nepretržité meranie a zaznamenávanie výkonu hnacieho motora, ako aj inštalácia týchto zariadení na plavidlá.

c)  nákup zariadení na nepretržité meranie a zaznamenávanie výkonu hnacieho motora, ako aj inštalácia týchto zariadení na plavidlá.

Odôvodnenie

Táto podpora by nemala závisieť od toho, či opatrenie je alebo nie je povinné.

Pozmeňujúci návrh    163

Návrh nariadenia

Článok 20 – názov

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Zber a spracovanie údajov na účely riadenia rybárstva a vedecké účely

Zber, spracovanie a šírenie údajov na účely riadenia rybolovu a akvakultúry a vedecké účely

Pozmeňujúci návrh    164

Návrh nariadenia

Článok 20 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Z ENRF možno podporovať zber, správu a využívanie údajov na účely riadenia rybárstva a vedecké účely, ktoré sú stanovené v článku 25 ods. 1 a 2 a článku 27 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 a podrobnejšie špecifikované v nariadení (EÚ) č. 2017/1004, na základe národných pracovných plánov uvedených v článku 6 nariadenia (EÚ) 2017/1004.

1.  Z ENRF možno podporovať zber, správu, spracovanie a šírenie údajov na účely riadenia rybárstva a akvakultúry a vedecké účely, a to vrátane údajov o reakreačnom rybolove, ktoré sú stanovené v článku 25 ods. 1 a 2 a článku 27 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 a podrobnejšie špecifikované v nariadení (EÚ) č. 2017/1004, na základe národných pracovných plánov uvedených v článku 6 nariadenia (EÚ) 2017/1004.

Pozmeňujúci návrh    165

Návrh nariadenia

Článok 21

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Článok 21

Článok 29 písm. e)

Kompenzácia dodatočných nákladov na produkty rybolovu a akvakultúry v najvzdialenejších regiónoch

Kompenzácia dodatočných nákladov

1.  Z ENRF možno podporovať kompenzáciu dodatočných nákladov, ktoré prijímateľom vznikli pri rybolove, chove, spracovaní a uvádzaní na trh určitých produktov rybolovu a akvakultúry z najvzdialenejších regiónov uvedených v článku 6 ods. 2.

1.  Z ENRF možno podporovať kompenzáciu dodatočných nákladov, ktoré prijímateľom vznikli pri rybolove, chove, spracovaní a uvádzaní na trh určitých produktov rybolovu a akvakultúry z najvzdialenejších regiónov uvedených v článku 29b ods. 1.

 

1a.   Kompenzácia musí byť primeraná dodatočným nákladom, ktoré má nahradiť. Výška kompenzácie dodatočných nákladov sa riadne zdôvodní v pláne kompenzácie. Kompenzácia však nesmie v žiadnom prípade presiahnuť 100 % vynaložených výdavkov.

2.  V súlade s kritériami stanovenými podľa odseku 7 každý dotknutý členský štát zostaví pre regióny uvedené v odseku 1 zoznam produktov rybolovu a akvakultúry oprávnených na kompenzáciu, a stanoví ich množstvo.

2.  V súlade s kritériami stanovenými podľa odseku 7 každý dotknutý členský štát zostaví pre regióny uvedené v odseku 1 zoznam produktov rybolovu a akvakultúry oprávnených na kompenzáciu, a stanoví ich množstvo.

3.  Pri zostavovaní zoznamu a stanovovaní množstiev podľa odseku 2 členské štáty zohľadnia všetky relevantné faktory, najmä potrebu zabezpečiť súlad kompenzácie s pravidlami SRP.

3.  Pri zostavovaní zoznamu a stanovovaní množstiev podľa odseku 2 členské štáty zohľadnia všetky relevantné faktory, najmä potrebu zabezpečiť súlad kompenzácie s pravidlami SRP.

4.  Kompenzácia sa neposkytuje na produkty rybolovu a akvakultúry:

4.  Kompenzácia sa neposkytuje na produkty rybolovu a akvakultúry:

a)  ktoré ulovili plavidlá tretích krajín s výnimkou rybárskych plavidiel, ktoré sa plavia pod vlajkou Venezuely a svoju činnosť vykonávajú vo vodách Únie v súlade s rozhodnutím Rady (EÚ) 2015/156531;

a)  ktoré ulovili plavidlá tretích krajín s výnimkou rybárskych plavidiel, ktoré sa plavia pod vlajkou Venezuely a svoju činnosť vykonávajú vo vodách Únie v súlade s rozhodnutím Rady (EÚ) 2015/156531;

b)  ktoré ulovili rybárske plavidlá Únie, ktoré nie sú zaregistrované v prístave jedného z regiónov uvedených v odseku 1;

b)  ktoré ulovili rybárske plavidlá Únie, ktoré nie sú zaregistrované v prístave jedného z regiónov uvedených v odseku 1;

 

ba)  ktoré ulovili rybárske plavidlá Únie zaregistrované v prístave jedného z regiónov uvedených v odseku 1, ktoré však nevykonávajú svoju činnosť ani nepôsobia v tomto regióne;

c)  ktoré sú dovezené z tretích krajín.

c)  ktoré sú dovezené z tretích krajín.

5.  Odsek 4 písm. b) sa neuplatňuje, ak suroviny dodané predmetnému najvzdialenejšiemu regiónu nepostačujú na využitie kapacity spracovateľského odvetvia v danom regióne.

5.  Odsek 4 písm. b) sa neuplatňuje, ak suroviny dodané predmetnému najvzdialenejšiemu regiónu nepostačujú na využitie kapacity spracovateľského odvetvia v danom regióne.

6.  Pri kompenzácii vyplatenej prijímateľom, ktorí vykonávajú činnosti uvedené v odseku 1 v najvzdialenejších regiónoch alebo vlastnia plavidlo zaregistrované v prístave v týchto regiónoch, sa s cieľom zabrániť nadmernej kompenzácii zohľadnia:

6.  Pri kompenzácii vyplatenej prijímateľom, ktorí vykonávajú činnosti uvedené v odseku 1 v najvzdialenejších regiónoch alebo vlastnia plavidlo zaregistrované v prístave v týchto regiónoch a vykonávajú tam svoju činnosť, sa s cieľom zabrániť nadmernej kompenzácii zohľadnia:

a)  dodatočné náklady v prípade každého produktu rybolovu a akvakultúry alebo kategórie týchto produktov, ktoré vznikli v dôsledku špecifických znevýhodnení predmetných regiónov; a

a)  dodatočné náklady v prípade každého produktu rybolovu a akvakultúry alebo kategórie týchto produktov, ktoré vznikli v dôsledku špecifických znevýhodnení predmetných regiónov; a

b)  všetky ďalšie typy verejnej intervencie, ktorá má vplyv na výšku dodatočných nákladov.

b)  všetky ďalšie typy verejnej intervencie, ktorá má vplyv na výšku dodatočných nákladov.

7.  Komisia je splnomocnená prijímať v súlade s článkom 52 delegované akty s cieľom stanoviť kritériá výpočtu dodatočných nákladov, ktoré vznikli v dôsledku špecifických znevýhodnení predmetných regiónov.

7.  Komisia je splnomocnená prijímať v súlade s článkom 52 delegované akty s cieľom stanoviť kritériá výpočtu dodatočných nákladov, ktoré vznikli v dôsledku špecifických znevýhodnení predmetných regiónov a ktoré potvrdzujú metodický rámec pre platbu kompenzačnej pomoci.

__________________

__________________

31 Rozhodnutie Rady (EÚ) 2015/1565 zo 14. septembra 2015 o schválení Vyhlásenia o udelení rybolovných možností vo vodách EÚ rybárskym plavidlám, ktoré sa plavia pod vlajkou Venezuelskej bolívarovskej republiky vo výhradnej hospodárskej zóne pri pobreží Francúzskej Guyany, v mene Európskej únie (Ú. v. EÚ L 244, 14.9.2015, s. 55).

31 Rozhodnutie Rady (EÚ) 2015/1565 zo 14. septembra 2015 o schválení Vyhlásenia o udelení rybolovných možností vo vodách EÚ rybárskym plavidlám, ktoré sa plavia pod vlajkou Venezuelskej bolívarovskej republiky vo výhradnej hospodárskej zóne pri pobreží Francúzskej Guyany, v mene Európskej únie (Ú. v. EÚ L 244, 14.9.2015, s. 55).

(Článok 21 sa mení a vkladá za článok 29d)

Odôvodnenie

Toto ustanovenie je presunuté do kapitoly V a (nová) zameranej na najvzdialenejšie regióny.

Pozmeňujúci návrh    166

Návrh nariadenia

Článok 22 – názov

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Ochrana a obnova biodiverzity a ekosystémov v morských a pobrežných oblastiach

Ochrana a obnova biodiverzity a ekosystémov v morských, pobrežných a sladkovodných oblastiach

Odôvodnenie

Pri prijímaní environmentálnych opatrení a platbe dotácií by sa nemalo zabúdať na sladkovodnú akvakultúru.

Pozmeňujúci návrh    167

Návrh nariadenia

Článok 22 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Z ENRF možno podporovať činnosti zamerané na ochranu a obnovu biodiverzity a ekosystémov v morských a pobrežných oblastiach vrátane vnútrozemských vôd.

1.  Z ENRAF možno podporovať činnosti zamerané na ochranu a obnovu biodiverzity a ekosystémov v morských, pobrežných a sladkovodných oblastiach vrátane vnútrozemských vôd. Na tento účel by sa mala rozvíjať spolupráca s Európskou vesmírnou agentúrou a európskymi satelitnými programami s cieľom získavať viac údajov o situácii morského znečistenia a najmä plastového odpadu vo vodách.

Pozmeňujúci návrh    168

Návrh nariadenia

Článok 22 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  kompenzácie poskytované rybárom za zber strateného rybárskeho výstroja a morského odpadu z mora;

a)  kompenzácie poskytované rybárom za zber strateného rybárskeho výstroja a pasívny zber morského odpadu z mora vrátane zberu morských rias rodu Sargassum v dotknutých najvzdialenejších regiónoch;

Pozmeňujúci návrh    169

Návrh nariadenia

Článok 22 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  investície do prístavov s cieľom poskytnúť primerané zberné zariadenia pre stratený rybársky výstroj a morský odpad zozbieraný z mora;

b)  investície do prístavov s cieľom poskytnúť primerané zberné zariadenia pre stratený rybársky výstroj a morský odpad, ako aj nechcené úlovky podľa článku 15 nariadenia (EÚ) 1380/2013 zozbierané z mora;

Pozmeňujúci návrh    170

Návrh nariadenia

Článok 22 – odsek 2 – písmeno b a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ba)  ochrana výstroja a úlovkov pred cicavcami a vtákmi, ktoré sú chránené smernicami 92/43/EHS alebo 2009/147/ES, za predpokladu, že sa tým nenaruší selektivita rybárskeho výstroja.

Pozmeňujúci návrh    171

Návrh nariadenia

Článok 22 – odsek 2 – písmeno b b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

b)  kompenzácia za používanie udržateľného rybárskeho výstroja a výstroja na zber mäkkýšov, kôrovcov a ostnatokožcov;

Odôvodnenie

Toto doplnenie by umožnilo preferenčné zaobchádzanie s viacdruhovým maloobjemovým rybolovom, ktorý využíva udržateľný výstroj, na účely modernizácie výstroja a trvalej ochrany morského prostredia.

Pozmeňujúci návrh    172

Návrh nariadenia

Článok 22 – odsek 2 – písmeno c a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ca)  opatrenia na dosiahnutie a zachovanie dobrého environmentálneho stavu v sladkovodnom prostredí;

Odôvodnenie

Pri prijímaní environmentálnych opatrení a platbe dotácií by sa nemalo zabúdať na sladkovodnú akvakultúru.

Pozmeňujúci návrh    173

Návrh nariadenia

Článok 22 – odsek 2 – písmeno c b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

cb)  opatrenia zamerané na vyčistenie prístavných, pobrežných a rybolovných oblastí Únie, a to najmä od plastov;

Pozmeňujúci návrh    174

Návrh nariadenia

Článok 22 – odsek 2 – písmeno f

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

f)  ochranu druhov podľa smernice 92/43/EHS a smernice 2009/147/ES v súlade s prioritnými akčnými rámcami stanovenými v článku 8 smernice 92/43/EHS.

f)  ochranu druhov podľa smernice 92/43/EHS, smernice 2009/147/ES v súlade s prioritnými akčnými rámcami stanovenými v článku 8 smernice 92/43/EHS a ochranu všetkých druhov chránených podľa CITES (Dohovoru o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín) a/alebo zaradených do Červenej knihy IUCN (Medzinárodnej únie na ochranu prírody a prírodných zdrojov);

Pozmeňujúci návrh    175

Návrh nariadenia

Článok 22 – odsek 2 – písmeno f a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

fa)  výstavbu, inštaláciu alebo modernizáciu statických alebo pohyblivých zariadení, ktorých účelom je chrániť a zveľaďovať morskú faunu a flóru, vrátane ich prípravy a vedeckého hodnotenia, a v prípade najvzdialenejších regiónov ukotvených zariadení na zhlukovanie rýb, ktoré prispievajú k udržateľnému a selektívnemu rybolovu;

Pozmeňujúci návrh    176

Návrh nariadenia

Článok 22 – odsek 2 – písmeno f b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

fb)  systémy náhrady škôd spôsobených cicavcami a vtákmi chránenými podľa smerníc 92/43/EHS a 2009/147/ES.

Odôvodnenie

Opakuje to, čo je už obsiahnuté v ENRF na obdobie 2014/2020 o kompenzácii škôd spôsobených morskými vtákmi a cicavcami.

Pozmeňujúci návrh    177

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – písmeno f c (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

fc)  prispievanie k lepšiemu hospodáreniu s morskými biologickými zdrojmi alebo k ich ochrane;

Odôvodnenie

Je dôležité zachovať podporu určenú v rámci ENRF na roky 2014 – 2020 v prípade operácií, ktoré prispievajú k lepšiemu riadeniu a ochrane morských biologických zdrojov, pokiaľ ide o projekty v pobrežných biotopoch, ktoré sú dôležité pre morské zdroje a pre oblasti s významom pre chov druhov.

Pozmeňujúci návrh    178

Návrh nariadenia

Článok 22 – odsek 2 – písmeno f d (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

fd)  podpora ochranného lovu alebo riadenie problematických voľne žijúcich druhov žijúcich v prírode, ktoré ohrozujú udržateľné úrovne populácií rýb;

Pozmeňujúci návrh    179

Návrh nariadenia

Článok 22 – odsek 2 – písmeno f e (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

fe)  priame opätovné zarybňovanie ako ochranné opatrenie v právnom akte Únie;

Odôvodnenie

Nedostatok podpory na zarybňovanie, ktorý priamo zvyšuje dostatok populácií, predstavuje skutočnú hrozbu pre populácie rýb.

Pozmeňujúci návrh    180

Návrh nariadenia

Článok 22 – odsek 2 – písmeno f f (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ff)  podpora zberu a správy údajov o výskyte cudzích druhov, ktoré môžu mať katastrofálne účinky na biodiverzitu;

Odôvodnenie

Poznatky o cudzích inváznych druhoch vyskytujúcich sa v morských vodách zabezpečia ochranu biodiverzity a umožnia prípravu vhodných preventívnych opatrení. V záujme ochrany morského prostredia a živých morských zdrojov pred vplyvom inváznych nepôvodných druhov bude takisto dôležité podporovať riešenia zamerané na boj proti týmto druhom.

Pozmeňujúci návrh    181

Návrh nariadenia

Článok 22 – odsek 2 – písmeno f g (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

fg)  odborná príprava rybárov, najmä pokiaľ ide o používanie selektívnejšieho rybárskeho výstroja a vybavenia, s cieľom zvýšiť povedomie a znížiť vplyv rybolovu na morské prostredie.

Odôvodnenie

EFNR by mal poskytnúť finančné prostriedky na činnosti spojené s odbornou prípravou rybárov a docieliť tak zníženie vplyvu rybolovu na morské prostredie, najmä pokiaľ ide o používanie selektívnejšieho rybárskeho výstroja a vybavenia.

Pozmeňujúci návrh    182

Návrh nariadenia

Článok 22 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a.  Z ENRF sa môžu poskytnúť finančné prostriedky na náhradu škody a na investície s odkazom na článok 22 ods. 2 písm. a) a b) v 100 % výške.

Odôvodnenie

Zber strateného rybárskeho výstroja a odpadkov nevytvára príjmy pre rybárov, len náklady. Rybárom, ktorí majú zbierať stratený rybársky výstroj a odpad z oceánov, sa preto poskytuje podpora z ENRF vo výške 100 %.

Pozmeňujúci návrh    183

Návrh nariadenia

Článok 22 – odsek 2 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2b.  Písm. e) a f) odseku 2 zahŕňajú zodpovedajúce akcie zo strany poľnohospodárskych podnikov na chov rýb a chovateľov.

Pozmeňujúci návrh    184

Návrh nariadenia

Článok 22 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 22 a

 

Vedecký výskum a zber údajov v oblasti vplyvu na sťahovavé vtáky

 

1.  Z ENRF možno na základe viacročných národných strategických plánov podporovať zriadenie národných alebo cezhraničných projektov v oblasti vedeckého výskumu a zberu údajov s cieľom zlepšiť chápanie vplyvu sťahovavých vtákov na odvetvie akvakultúry a iné relevantné populácie rýb v Únie. Výsledky týchto projektov by sa mali zverejňovať včas a mali by obsahovať odporúčania týkajúce sa lepšieho riadenia.

 

2.  Aby bol národný projekt v oblasti vedeckého výskumu a zberu údajov oprávnený na podporu, musí doň byť zapojený aspoň jeden uznávaný inštitút členského štátu alebo Únie.

 

3.  Aby bol cezhraničný projekt v oblasti vedeckého výskumu a zberu údajov oprávnený na podporu, je doň zapojený aspoň jeden inštitút z minimálne dvoch rôznych členských štátov.

Pozmeňujúci návrh    185

Návrh nariadenia

Článok 22 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 22 b

 

Inovácie

 

1.  S cieľom podnietiť inovácie v oblasti rybolovu sa z fondu EFNR môžu podporovať projekty zamerané na vývoj alebo zavádzanie nových alebo výrazne vylepšených produktov a zariadení, nových alebo zdokonalených procesov a techník, nových alebo zdokonalených riadiacich a organizačných systémov, a to aj na úrovni spracovania a uvádzania na trh, postupného odstraňovania odhadzovania úlovkov a vedľajších úlovkov, zavádzania nových odborných alebo organizačných poznatkov, zmierňovania vplyvu rybolovných činností na životné prostredie vrátane zdokonalených rybolovných techník a lepšej selektivity rybárskeho výstroja alebo dosiahnutia udržateľnejšieho využívania živých morských zdrojov a koexistencie s chránenými predátormi.

 

2.  Operácie financované podľa tohto článku iniciujú jednotliví podnikatelia alebo organizácie výrobcov a ich združenia.

 

3.  Výsledky operácií financovaných podľa tohto článku členský štát zverejní.

Odôvodnenie

Vzhľadom na to, že niektoré z negatívnych javov pozorovaných v morskom ekosystéme sú s najväčšou pravdepodobnosťou spôsobené interakciou medzi rybolovom a morským prostredím, je nevyhnutné urýchlene hľadať riešenia, ktoré znížia negatívny vplyv rybolovu na ekosystémy. Jednou z možností obmedzenia negatívneho vplyvu rybolovu na morský ekosystém môže byť aj identifikácia možnosti použitia vybavenia a rybárskeho výstroja priaznivého pre morské prostredie.

Pozmeňujúci návrh    186

Návrh nariadenia

Hlava 2 – kapitola 2 a (nová) – priorita 1 a (nová)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Kapitola II A

 

Priorita 1 a: Podporovanie udržateľnej akvakultúry

Odôvodnenie

Zmenený článok 23 je súčasťou novej kapitoly IIa.

Pozmeňujúci návrh    187

Návrh nariadenia

Článok 23 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Z ENRF možno podporovať podporu udržateľnej akvakultúry v zmysle článku 34 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013. Okrem toho možno podporovať zdravie a dobré životné podmienky zvierat v akvakultúre v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/42932 a nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 652/201433.

1.  Z ENRF možno podporovať podporu udržateľnej akvakultúry – morská voda a sladká voda vrátane akvakultúry s uzavretými systémami chovných priestorov a uzavretými systémami recirkulácie vody –v zmysle článku 34 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 a zvýšenie produkcie akvakultúry s prihliadnutím na kapacitu ekologického zaťaženia. Okrem toho možno podporovať zdravie a dobré životné podmienky zvierat v akvakultúre v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/42932 a nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 652/201433.

__________________

__________________

32 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/429 z 9. marca 2016 o prenosných chorobách zvierat a o zmene a zrušení niektorých zákonov v oblasti zdravia zvierat („právna úprava v oblasti zdravia zvierat“) (Ú. v. EÚ L 84, 31.3.2016, s. 1).

32 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/429 z 9. marca 2016 o prenosných chorobách zvierat a o zmene a zrušení niektorých zákonov v oblasti zdravia zvierat („právna úprava v oblasti zdravia zvierat“) (Ú. v. EÚ L 84, 31.3.2016, s. 1).

33 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 652/2014 z 15. mája 2014, ktorým sa stanovuje hospodárenie s výdavkami týkajúcimi sa potravinového reťazca, zdravia a dobrých životných podmienok zvierat, ako aj zdravia rastlín a rastlinného rozmnožovacieho materiálu a ktorým sa menia smernice Rady 98/56/ES, 2000/29/ES a 2008/90/ES, nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002, (ES) č. 882/2004 a (ES) č. 396/2005, smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/128/ES a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 a zrušujú rozhodnutia Rady 66/399/EHS, 76/894/EHS a 2009/470/ES (Ú. v. ES L 189, 27.6.2014, s. 1).

33 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 652/2014 z 15. mája 2014, ktorým sa stanovuje hospodárenie s výdavkami týkajúcimi sa potravinového reťazca, zdravia a dobrých životných podmienok zvierat, ako aj zdravia rastlín a rastlinného rozmnožovacieho materiálu a ktorým sa menia smernice Rady 98/56/ES, 2000/29/ES a 2008/90/ES, nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002, (ES) č. 882/2004 a (ES) č. 396/2005, smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/128/ES a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 a zrušujú rozhodnutia Rady 66/399/EHS, 76/894/EHS a 2009/470/ES (Ú. v. ES L 189, 27.6.2014, s. 1).

Pozmeňujúci návrh    188

Návrh nariadenia

Článok 23 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Produktívne investície do akvakultúry podľa tohto článku možno podporovať len prostredníctvom finančných nástrojov stanovených v článku 52 nariadenia (EÚ) č. [nariadenie, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia] a prostredníctvom programu InvestEU v súlade s článkom 10 daného nariadenia.

3.  Investície do akvakultúry podľa tohto článku možno podporovať prostredníctvom grantov v súlade s článkom 48 ods. 1 nariadenia [nariadenie, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia] a podľa možnosti prostredníctvom finančných nástrojov stanovených v článku 52 nariadenia (EÚ) č. [nariadenie, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia] a prostredníctvom programu InvestEU v súlade s článkom 10 daného nariadenia.

Pozmeňujúci návrh    189

Návrh nariadenia

Článok 23 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 23a

 

Sieť štatistických informácií o akvakultúre

 

1.  ENRF môže podporovať zber, správu a využívanie údajov na riadenie akvakultúry, ako sa stanovuje v článku 34 ods. 1 písm. a) a e) a v článku 34 ods. 5 a v článku 35 ods. 1 písm. d) nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 o zriadení štatistickej informačnej siete pre akvakultúru (ASIN-RISA) a národných pracovných plánoch pre jej implementáciu.

 

2.  Odchylne od článku 2 sa podpora uvedená v odseku 1 môže poskytovať aj na operácie vykonávané mimo územia Únie.

 

3.  Komisia môže prijať vykonávacie akty, ktorými stanoví pravidlá týkajúce sa postupov, formátu a časových harmonogramov na vytvorenie siete ASIN-RISA uvedenej v odseku 1. Tieto vykonávacie akty sa prijmú v rámci konzultačného postupu uvedeného v článku 53 ods. 2.

 

4.  Komisia môže prijať vykonávacie akty, ktorými sa schvália alebo zmenia národné pracovné plány uvedené v odseku 1, do 31. decembra roku predchádzajúceho roku, od ktorého sa má pracovný plán uplatňovať. Tieto vykonávacie akty sa prijmú v rámci konzultačného postupu uvedeného v článku 53 ods. 2.

Odôvodnenie

Zber, správa a využívanie údajov sú nevyhnutné pre riadenie akvakultúry a mali by sa podporovať z ENRF.

Pozmeňujúci návrh    190

Návrh nariadenia

Kapitola III – priorita 2 – názov

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Priorita 2: Prispievanie k potravinovej bezpečnosti v Únii prostredníctvom konkurencieschopnej a udržateľnej akvakultúry a trhov

Priorita 2: Podpora konkurencieschopných a udržateľných trhov s produktami rybolovu a akvakultúry a spracovateľských odvetví prispievajúcich k potravinovej bezpečnosti v Únii

Odôvodnenie

V záujme väčšej jasnosti sa dopĺňa priorita v oblasti akvakultúry. Preto je potrebné upraviť názov tejto priority.

Pozmeňujúci návrh    191

Návrh nariadenia

Článok 24 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Z ENRF možno podporovať akcie, ktoré prispievajú k dosahovaniu cieľov spoločnej organizácie trhov s produktmi rybolovu a akvakultúry, ktoré sú stanovené v článku 35 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 a podrobnejšie špecifikované v nariadení (ES) č. 1379/2013. Okrem toho z neho možno podporovať aj akcie na podporu obchodovania s produktmi rybolovu a akvakultúry, ich kvality a pridanej hodnoty.

Z ENRF možno podporovať akcie, ktoré prispievajú k dosahovaniu cieľov spoločnej organizácie trhov s produktmi rybolovu a akvakultúry, ktoré sú stanovené v článku 35 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 a podrobnejšie špecifikované v nariadení (ES) č. 1379/2013. Okrem toho z neho možno podporovať aj hmotné investície a akcie na podporu obchodovania s produktmi rybolovu a udržateľnej akvakultúry, ich kvality a pridanej hodnoty.

Pozmeňujúci návrh    192

Návrh nariadenia

Článok 24 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1a.  Pokiaľ ide o prípravu a vykonávanie plánov produkcie a marketingových plánov podľa článku 28 nariadenia (EÚ) č. 1379/2013, dotknutý členský štát môže poskytnúť preddavok vo výške 50 % finančnej podpory po schválení plánu produkcie a uvádzania na trh v súlade s článkom 28 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1379/2013.

Odôvodnenie

Toto ustanovenie je zahrnuté do súčasného ENRF (článok 66). Je dôležité zachovať spoločné pravidlá jeho vykonávania, aby sa zabránilo narušeniu hospodárskej súťaže medzi členskými štátmi.

Pozmeňujúci návrh    193

Návrh nariadenia

Článok 24 – odsek 1 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1b.  Podpora poskytovaná ročne každej organizácii výrobcov podľa tohto článku nepresiahne 3 % priemernej ročnej hodnoty produkcie, ktorú uvedená organizácia výrobcov umiestnila na trh počas predchádzajúcich troch kalendárnych rokov alebo ktorú počas uvedeného obdobia umiestnili na trh členovia danej organizácie. Pre žiadnu novú uznanú organizáciu výrobcov táto podpora nepresiahne 3 % priemernej ročnej hodnoty produkcie, ktorú jej členovia umiestnili na trh počas predchádzajúcich troch kalendárnych rokov.

Pozmeňujúci návrh    194

Návrh nariadenia

Článok 24 – odsek 1 c (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1 c.  Podpora uvedená v odseku 2 sa poskytne len organizáciám výrobcov a združeniam organizácií výrobcov.

Odôvodnenie

Toto ustanovenie je zahrnuté do súčasného ENRF (článok 66). Je dôležité zachovať spoločné pravidlá jeho vykonávania, aby sa zabránilo narušeniu hospodárskej súťaže medzi členskými štátmi.

Pozmeňujúci návrh    195

Návrh nariadenia

Článok 25 – názov

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Spracovanie produktov rybolovu a akvakultúry

Spracovanie a skladovanie produktov rybolovu a akvakultúry

Pozmeňujúci návrh    196

Návrh nariadenia

Článok 25 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Z ENRF možno podporovať investície do spracovania produktov rybolovu a akvakultúry. Takáto podpora prispeje k dosahovaniu cieľov spoločnej organizácie trhov s produktmi rybolovu a akvakultúry v zmysle článku 35 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013, ktoré sú podrobnejšie špecifikované v nariadení (ES) č. 1379/2013.

1.  Z ENRF možno podporovať investície do spracovania a skladovania produktov rybolovu a akvakultúry. Takáto podpora prispeje k dosahovaniu cieľov spoločnej organizácie trhov s produktmi rybolovu a akvakultúry v zmysle článku 35 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013, ktoré sú podrobnejšie špecifikované v nariadení (ES) č. 1379/2013.

Pozmeňujúci návrh    197

Návrh nariadenia

Článok 25 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1a.  Z ENRF možno podporovať aj investície do inovovania spracúvania produktov rybolovu a akvakultúry, ako aj do presadzovania partnerstiev medzi organizáciami výrobcov a vedeckými entitami.

Odôvodnenie

Oblasť spracúvania produktov rybolovu a akvakultúry potrebuje skutočnú inováciu, napríklad smerom k digitálnemu cestovnému ruchu a rybárskemu cestovnému ruchu, a tento cieľ sa v článku 35 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 osobitne neuvádza.

Pozmeňujúci návrh    198

Návrh nariadenia

Článok 25 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Produktívne investície do akvakultúry podľa tohto článku možno podporovať len prostredníctvom finančných nástrojov stanovených v článku 52 nariadenia (EÚ) č. [nariadenie, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia] a prostredníctvom programu InvestEU v súlade s článkom 10 daného nariadenia.

2.  Produktívne investície do akvakultúry podľa tohto článku možno podporovať prostredníctvom grantov a prostredníctvom finančných nástrojov stanovených v článku 52 nariadenia (EÚ) č. [nariadenie, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia] a prostredníctvom programu InvestEU v súlade s článkom 10 daného nariadenia.

Pozmeňujúci návrh    199

Návrh nariadenia

Článok 25 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a.  Členské štáty môžu podporovať rozvoj závodov na spracovanie rybolovu a akvakultúry zapojením iných zdrojov zo štrukturálnych fondov.

Pozmeňujúci návrh    200

Návrh nariadenia

Článok 25 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 25 a

 

Pomoc na skladovanie

 

1.  Z ENRF sa môže podporovať kompenzácia uznaným organizáciám výrobcov a združeniam organizácií výrobcov, ktoré skladujú produkty rybolovu uvedené v prílohe II k nariadeniu (EÚ) č. 1379/2013 za predpokladu, že uvedené produkty sa skladujú v súlade s článkami 30 a 31 uvedeného nariadenia a za týchto podmienok:

 

a)  výška pomoci na skladovanie nepresiahne výšku technických a finančných nákladov na činnosti potrebné na stabilizáciu a skladovanie daných produktov;

 

b)  množstvo oprávnené na vyplatenie pomoci na skladovanie nepresiahne 15 % ročného množstva príslušných produktov ponúkaných na predaj organizáciou výrobcov;

 

c)  finančná podpora za rok nepresiahne 2 % priemernej ročnej hodnoty produkcie členov organizácie výrobcov umiestnenej na trh v období rokov 2016 - 2018. Na účely tohto písmena, ak člen organizácie výrobcov nemal v období rokov 2016 až 2018 žiadnu produkciu umiestnenú na trh, zohľadní sa priemerná ročná hodnota produkcie umiestnenej na trh v prvých troch rokoch produkcie uvedeného člena.

 

2.  Podpora uvedená v odseku 1 sa poskytne, až keď sa produkty uvoľnia na ľudskú spotrebu.

 

3.  Členské štáty stanovia výšku technických a finančných nákladov uplatniteľných na svojich územiach takto:

 

a)  technické náklady sa vypočítajú každý rok na základe priamych nákladov súvisiacich s činnosťami potrebnými na stabilizáciu a skladovanie predmetného produktu;

 

b)  finančné náklady sa vypočítajú každý rok pomocou úrokovej miery stanovenej ročne v každom členskom štáte. Uvedené technické a finančné náklady sa zverejnia.

 

4.  Členské štáty vykonávajú kontroly, aby zabezpečili, že produkty, na ktoré sa poskytuje pomoc na skladovanie, spĺňajú podmienky stanovené v tomto článku. Na účely takýchto kontrol vedú prijímatelia pomoci na skladovanie evidenciu pre každú kategóriu uskladnených produktov, ktoré sa neskôr znovu uviedli na trh na ľudskú spotrebu.

Odôvodnenie

Rybolov je sezónna činnosť a jeho výnosy môžu byť neisté; niekedy prekračujú potreby trhu. Preto je potrebné, aby prevádzkovatelia dokázali riadiť nadbytky produkcie, a to uskladnením časti produkcie predtým, ako sa vráti späť do predaja pri poklese výlovu. Aby sa to dosiahlo, ENRF musí naďalej podporovať organizácie výrobcov, ktoré potrebujú mechanizmus dočasného uloženia produktov rybolovu určených na ľudskú spotrebu.

Pozmeňujúci návrh    201

Návrh nariadenia

Hlava 2 – kapitola 4 – názov

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Priorita 3: Umožnenie rastu udržateľného modrého hospodárstva a podpora prosperujúcich pobrežných komunít

Priorita 3: Umožnenie udržateľného modrého hospodárstva v medziach ekologických limitov a podpora prosperujúcich pobrežných, ostrovných a nábrežných komunít

Pozmeňujúci návrh    202

Návrh nariadenia

Článok 26 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Z ENRF možno podporovať udržateľný rozvoj miestnych hospodárstiev a komunít prostredníctvom miestneho rozvoja vedeného komunitou stanoveného v článku 25 nariadenia (EÚ) č. [všeobecné nariadenie].

1.  Z ENRF možno podporovať priaznivé podmienky potrebné na udržateľné modré hospodárstvo a blahobyt miestnych hospodárstiev a komunít prostredníctvom miestneho rozvoja vedeného komunitou stanoveného v článku 25 nariadenia (EÚ) č. [všeobecné nariadenie].

Odôvodnenie

Udržateľné modré hospodárstvo znamená, že všetky hospodárske, sociálne a environmentálne činnosti sú neoddeliteľnou súčasťou morského ekosystému, a preto je potrebné zachovať rovnováhu medzi zlepšovaním životných podmienok a blahobytu miestnych pobrežných spoločenstiev a ochranou morských ekosystémov. Udržateľné modré hospodárstvo vytvorí hospodársku hodnotu z morského prostredia iba vtedy, ak ho možno realizovať spôsobom, ktorý slúži a chráni morské zdroje a ekosystémy.

Pozmeňujúci návrh    203

Návrh nariadenia

Článok 26 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Na účely ENRF sa v rámci stratégií miestneho rozvoja vedeného komunitou uvedených v článku 26 nariadenia (EÚ) č. [všeobecné nariadenie] zabezpečí, aby miestne komunity lepšie využívali príležitosti, ktoré ponúka modré hospodárstvo, pričom využijú a posilnia environmentálne, kultúrne, sociálne a ľudské zdroje.

2.  Na účely ENRF sa v rámci stratégií miestneho rozvoja vedeného komunitou uvedených v článku 26 nariadenia (EÚ) č. [všeobecné nariadenie] zabezpečí, aby miestne komunity lepšie využívali príležitosti, ktoré ponúka modré hospodárstvo v medziach ekologických limitov, pričom využijú a posilnia environmentálne, kultúrne, sociálne a ľudské zdroje.

Pozmeňujúci návrh    204

Návrh nariadenia

Článok 26 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a.  Stratégie musia byť v súlade s možnosťami a potrebami zistenými v príslušnej oblasti a s prioritami Únie stanovenými v článku 4. Medzi tieto stratégie môžu patriť stratégie zamerané na rybárstvo až po rozsiahlejšie stratégie zamerané na diverzifikáciu rybárskych oblastí. Tieto stratégie presahujú rámec kumulácie operácií alebo porovnávania odvetvových opatrení.

Odôvodnenie

Môžu existovať rôzne stratégie. Stratégie majú širší rozsah ako jednoduchý súbor operácií alebo kombinácia odvetvových opatrení. Doplnením tohto ustanovenia sa umožní rozvoj a implementácia stratégie miestneho rozvoja spolufinancovaných len z ENRF okrem tých, ktoré sú prípadne financované z viacerých fondov. V prípade priority č. 3 nemôže ísť o flexibilitu opatrení vzhľadom na dojednania stanovené v návrhu nariadenia o spoločných ustanoveniach. Pokračovanie tohto procesu v nariadení o ENRF umožní jeho ďalej ho rozvinúť vhodným smerom.

Pozmeňujúci návrh    205

Návrh nariadenia

Článok 26 – odsek 2 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2b.  Opatrenia prijaté v tomto odvetví by mali byť v súlade so stratégiami regionálneho rozvoja, aby sa umožnil rast udržateľného modrého hospodárstva a aby mali pobrežné územia pridanú hodnotu.

Pozmeňujúci návrh    206

Návrh nariadenia

Článok 26 – odsek 2 c (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2c.  Členské štáty zavedú režim spoločného riadenia s cieľom zabezpečiť, aby sa ciele tohto nariadenia dosiahli s ohľadom na miestnu situáciu z hľadiska rybolovu.

Pozmeňujúci návrh    207

Návrh nariadenia

Článok 27 – názov

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Poznatky o mori

Poznatky v námornej a sladkovodnej oblasti

Odôvodnenie

Je tiež potrebné rozšíriť zber údajov o sladkovodnú oblasť.

Pozmeňujúci návrh    208

Návrh nariadenia

Článok 27 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Z ENRF možno podporovať zber, správu a využívanie údajov na účely prehĺbenia poznatkov o stave morského prostredia s cieľom:

Z ENRAF možno podporovať aj zber, správu, analýzu, spracúvanie a využívanie údajov na účely prehĺbenia poznatkov o stave morského a sladkovodného prostredia, rekreačného rybolovu a odvetvia rekreačného rybolovu s cieľom:

Pozmeňujúci návrh    209

Návrh nariadenia

Článok 27 – odsek 1 – písmeno a a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

aa)  splniť požiadavky na zber údajov v zmysle nariadenia Komisie (ES) č. 665/20081a, rozhodnutia Komisie 2010/93/EÚ1b, vykonávacieho rozhodnutia Komisie (EÚ) 2016/12511c a rámcovej smernice o zbere údajov;

 

____________________

 

1a Nariadenie Komisie (ES) č. 665/2008 zo 14. júla 2008, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 199/2008 o vytvorení rámca Spoločenstva pre zber, správu a využívanie údajov v odvetví rybného hospodárstva a pre podporu vedeckého poradenstva súvisiaceho so spoločnou politikou v oblasti rybného hospodárstva (Ú. v. EÚ L 186, 15.7.2008, s. 3).

 

1b Rozhodnutie Komisie 2010/93/EÚ z 18. decembra 2009, ktorým sa prijíma viacročný program Spoločenstva na zber, správu a využívanie údajov v odvetví rybného hospodárstva na obdobie 2011 – 2013 (Ú. v. EÚ L 41, 16.2.2010, s. 8).

 

1c Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2016/1251 z 12. júla 2016, ktorým sa prijíma viacročný program Únie na zber, správu a využívanie údajov v odvetví rybolovu a akvakultúry na obdobie 2017 – 2019 (Ú. v. EÚ L 207, 1.8.2016, s. 113).

Pozmeňujúci návrh    210

Návrh nariadenia

Článok 27 – odsek 1 – písmeno b a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ba)  splniť požiadavky na zber údajov podľa nariadenia o SRP;

Pozmeňujúci návrh    211

Návrh nariadenia

Článok 27 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  zlepšovať kvalitu údajov a výmeny údajov prostredníctvom Európskej námornej monitorovacej a dátovej siete (EMODNET).

c)  zlepšovať kvalitu údajov a výmeny údajov prostredníctvom Európskej námornej monitorovacej a dátovej siete (EMODNET), ako aj v iných údajových sieťach týkajúcich sa sladkej vody;

Odôvodnenie

Je tiež potrebné rozšíriť zber údajov o sladkovodnú oblasť.

Pozmeňujúci návrh    212

Návrh nariadenia

Článok 27 – odsek 1 – písmeno c a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ca)  zvýšiť dostupnosť spoľahlivých údajov o úlovkoch rekreačného rybolovu;

Pozmeňujúci návrh    213

Návrh nariadenia

Článok 27 – odsek 1 – písmeno c b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

cb)  investície do analýzy a pozorovania morského znečistenia, najmä plastami, s cieľom zvýšiť objem údajov o situácii;

Pozmeňujúci návrh    214

Návrh nariadenia

Článok 27 – odsek 1 – písmeno c c (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

cc)  rozširovať poznatky o morskom plastovom odpade a jeho koncentráciách.

Pozmeňujúci návrh    215

Návrh nariadenia

Článok 28 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a.  ENRF v súlade s cieľom dosiahnuť bezpečné, čisté a udržateľne spravované moria a oceány prispieva k dosahovaniu cieľa trvalo udržateľného rozvoja č. 14 programu Organizácie Spojených národov pre trvalo udržateľný rozvoj do roku 2030.

Pozmeňujúci návrh    216

Návrh nariadenia

Článok 29 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Podporu akcií uvedených v odseku 1 možno využívať aj na príspevok k rozvoju a vykonávaní systému Únie na kontrolu rybárstva za podmienok stanovených v článku 19.

2.  Podporu akcií uvedených v odseku 1 možno využívať aj na príspevok k rozvoju a vykonávaní systému Únie na kontrolu a inšpekcie rybárstva za podmienok stanovených v článku 19.

Pozmeňujúci návrh    217

Návrh nariadenia

Článok 29 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 29a

 

Ochrana prírody a druhov

 

Z ENRF sa podporuje vykonávanie opatrení na ochranu prírody v súlade so Svetovou chartou ochrany prírody OSN, najmä s jej článkami 21, 22, 23 a 24.

 

ENRF takisto podporuje opatrenia zamerané na dobrovoľnú spoluprácu a koordináciu s medzinárodnými orgánmi, organizáciami a inštitúciami a medzi nimi s cieľom zhromaždiť prostriedky na boj proti NNN rybolovu, pytliactvu morských druhov a zabíjaniu druhov považovaných za „predátorské“ populácie rýb.

Pozmeňujúci návrh    218

Návrh nariadenia

Hlava 2 – kapitola 5 a (nová)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Kapitola Va Najvzdialenejšie regióny

Pozmeňujúci návrh    219

Návrh nariadenia

Článok 29 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 29b

 

Rozpočtové prostriedky v rámci zdieľaného riadenia

 

1.  Pokiaľ ide o operácie v najvzdialenejších regiónoch, každý dotknutý členský štát alokuje v rámci svojej finančnej podpory Únie stanovenej v prílohe V najmenej1a:

 

a)  114 000 000 EUR v stálych cenách roku 2018 (t. j. 128 566 000 EUR v bežných cenách) pre Azory a Madeiru;

 

b)  91 700 000 EUR v stálych cenách roku 2018 (t. j. 103 357 000 EUR v bežných cenách) pre Kanárske ostrovy;

 

c)  146 500 000 EUR v stálych cenách roku 2018 (t. j. 165 119 000 EUR v bežných cenách) pre Guadeloupe, Francúzsku Guyanu, Martinik, Mayotte, Réunion a Svätý Martin.

 

2.  Každý členský štát určí časť finančných prostriedkov stanovených v odseku 1, ktorá sa vyčlení na kompenzáciu podľa článku 29d.

 

3.  Odchylne od článku 9 ods. 8 tohto nariadenia a článku 19 ods. 2 nariadenia (EÚ) č..../... [nariadenie, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia], a s cieľom zohľadniť meniace sa podmienky môžu členské štáty každoročne upravovať zoznam a množstvá oprávnených produktov rybolovu a úroveň kompenzácie uvedené v článku 29d za predpokladu, že sú dodržané množstvá uvedené v odsekoch 1 a 2 tohto článku. Tieto úpravy sú možné iba vtedy, ak sa uskutoční príslušné navýšenie alebo zníženie plánov kompenzácií iného regiónu tohto istého členského štátu. Členský štát vopred informuje Komisiu o úpravách.

 

____________________

 

1a Tieto údaje bude potrebné prispôsobiť podľa dohodnutých údajov v článku 5 ods. 1.

(Text článku 6)

Pozmeňujúci návrh    220

Návrh nariadenia

Článok 29 c (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 29c

 

Akčný plán

 

1.  Dotknuté členské štáty pripravia v rámci svojho programu akčný plán pre každý zo svojich najvzdialenejších regiónov uvedených v článku 6 ods. 2, v ktorom sa stanoví:

 

a)  stratégia udržateľného využívania rybolovných zdrojov a udržateľného rozvoja odvetví modrého hospodárstva;

 

b)  opis hlavných plánovaných činností a zodpovedajúcich finančných prostriedkov vrátane:

 

i) štrukturálnej podpory odvetvia rybolovu a akvakultúry podľa hlavy II;

 

ii) kompenzácie dodatočných nákladov uvedených v článku 29d vrátane zoznamu a množstiev produktov rybolovu a akvakultúry a výšky kompenzácie;

 

iii) všetkých ostatných investícií do udržateľného modrého hospodárstva potrebných na dosiahnutie udržateľného rozvoja pobrežných oblastí.

(Text článku 9)

Pozmeňujúci návrh    221

Návrh nariadenia

Článok 29 d (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 29d

 

Obnova flotíl maloobjemového pobrežného rybolovu a súvisiace opatrenia

 

1.  Bez toho, aby boli dotknuté písm. a) a b) článku 13 a článok 16, môže ENRF v najvzdialenejších regiónoch podporovať:

 

a)  obnovu flotíl maloobjemového pobrežného rybolovu vrátane výstavby a nadobudnutia nových plavidiel pre žiadateľov, ktorých hlavné miesto registrácie sa v čase podania žiadosti o pomoc nachádza v najvzdialenejšom regióne, kde bude registrované nové plavidlo, a ktorí budú vykladať všetky svoje úlovky v prístavoch v najvzdialenejších regiónoch, aby sa zlepšila ľudská bezpečnosť, dodržiavali pravidlá Únie a vnútroštátne pravidlá v oblasti hygieny, zdravia a pracovných podmienok na palube, bojovalo proti NNN rybolovu a dosiahla sa väčšia environmentálna účinnosť. Plavidlo nadobudnuté vďaka pomoci zostane zaregistrované v najvzdialenejšom regióne aspoň 15 rokov od dátumu poskytnutia pomoci. Ak nebude táto podmienka dodržaná, pomoc sa musí vrátiť vo pomernej výške, ktorá zodpovedá povahe, závažnosti, trvaniu a opakovanému výskytu nedodržiavania pravidiel. Táto obnova rybárskej flotily musí zostať v medziach schváleného stropu kapacity a musí byť v súlade s cieľmi SRP;

 

b)  výmena alebo modernizácia hlavného alebo pomocného motora. Výkon nového motora alebo modernizovaného motora môže v prípade riadne odôvodnenej potreby zvýšenia výkonu z dôvodov bezpečnosti na mori prekročiť výkon súčasného motora bez toho, aby sa zvýšila schopnosť príslušného rybárskeho plavidla loviť ryby;

 

c)  čiastočné obnovenie štrukturálnej dreveného trupu rybolovného plavidla, ak je to potrebné z dôvodov zlepšovania námornej bezpečnosti podľa objektívnych technických kritérií námornej architektúry;

 

d)  výstavbu a modernizáciu prístavov, prístavnej infraštruktúry, vyloďovacích zariadení, aukčných hál, lodiarskych a opravárenských dielní, ak infraštruktúra prispieva k udržateľnému rybolovu;

Pozmeňujúci návrh    222

Návrh nariadenia

Článok 29 f (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

článok 29 f

 

Štátna pomoc

 

1.  Pokiaľ ide o produkty rybolovu a akvakultúry uvedené v prílohe I k ZFEÚ, na ktoré sa uplatňujú jej články 107, 108 a 109, Komisia môže v súlade s článkom 108 ZFEÚ povoliť prevádzkovú pomoc pre najvzdialenejšie regióny uvedené v článku 349 ZFEÚ v rámci odvetví výroby, spracovania a uvádzania produktov rybolovu a akvakultúry na trh s cieľom zmierniť obmedzenia špecifické pre uvedené regióny z dôvodu ich izolácie, ostrovného charakteru a mimoriadnej odľahlosti.

 

2.  Členské štáty môžu udeliť ďalšie financovanie na vykonávanie plánov kompenzácie uvedených v článku 29d. V takomto prípade členské štáty oznámia štátnu pomoc Komisii a Komisia ju môže schváliť v súlade s týmto nariadením ako súčasť takýchto plánov. Takto oznámená štátna pomoc sa tiež považuje za oznámenú v zmysle článku 108 ods. 3 prvej vety ZFEÚ.

Pozmeňujúci návrh    223

Návrh nariadenia

Článok 29 g (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 29 g

 

Preskúmanie – POSEI

 

Komisia predloží správu o vykonávaní ustanovení tejto kapitoly do 31. decembra 2023 a v prípade potreby predloží príslušné návrhy. Komisia vyhodnotí možnosť vytvorenia programu osobitných alternatív pre odľahlosť a ostrovný charakter (POSEI) pre námorné a rybárske záležitosti.

Pozmeňujúci návrh    224

Návrh nariadenia

Článok 32 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 32a

 

Námorná politika a rozvoj udržateľného modrého hospodárstva

 

ENRF podporuje vykonávanie integrovanej námornej politiky a rast udržateľného modrého hospodárstva prostredníctvom rozvoja regionálnych platforiem na financovanie inovačných projektov.

Pozmeňujúci návrh    225

Návrh nariadenia

Článok 33 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  V prípade, že existuje dôkaz o tom, že členský štát nedodržal pravidlá platné v rámci SRP, a toto nedodržanie pravidiel môže mať vplyv na výdavky uvedené v žiadosti o platbu, pre ktoré sa požaduje priebežná platba, Komisia v súlade s článkom 90 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. [všeobecné nariadenie] môže Komisia prerušiť lehotu na platbu pre žiadosť o priebežnú platbu alebo jej časť.

1.  V prípade, že existuje dôkaz potvrdzujúci skutočnosť, že členský štát nedodržal pravidlá platné v rámci SRP alebo relevantného environmentálneho práva Únie, a toto nedodržanie pravidiel môže mať vplyv na výdavky uvedené v žiadosti o platbu, pre ktoré sa požaduje priebežná platba, Komisia v súlade s článkom 90 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. [všeobecné nariadenie] môže Komisia prerušiť lehotu na platbu pre žiadosť o priebežnú platbu alebo jej časť.

Pozmeňujúci návrh    226

Návrh nariadenia

Článok 34 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  V prípade, že sa členský štát dopustí závažného nedodržania pravidiel platných v rámci SRP a toto závažné nedodržanie pravidiel môže mať vplyv na výdavky uvedené v žiadosti o platbu, pre ktoré sa požaduje priebežná platba, Komisia v súlade s článkom 91 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. [všeobecné nariadenie] môže prijať vykonávacie akty, ktorými sa úplne alebo čiastočne pozastavia priebežné platby v rámci programu.

1.  V prípade, že sa členský štát dopustí závažného nedodržania pravidiel platných v rámci SRP alebo relevantného environmentálneho práva Únie a toto závažné nedodržanie pravidiel môže mať vplyv na výdavky uvedené v žiadosti o platbu, pre ktoré sa požaduje priebežná platba, Komisia v súlade s článkom 91 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. [všeobecné nariadenie] môže prijať vykonávacie akty, ktorými sa úplne alebo čiastočne pozastavia priebežné platby v rámci programu.

Pozmeňujúci návrh    227

Návrh nariadenia

Článok 36 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  žiadosti o platbu sú ovplyvnené prípadmi, keď sa členský štát dopustil závažného nedodržania pravidiel SRP, ktoré viedli k pozastaveniu platby podľa článku 34, a dotknutý členský štát stále nevie preukázať, že prijal potrebné nápravné opatrenia na zabezpečenie dodržiavania a presadzovania uplatniteľných pravidiel v budúcnosti.

b)  žiadosti o platbu sú ovplyvnené prípadmi, keď sa členský štát dopustil závažného nedodržania pravidiel SRP alebo relevantného environmentálneho práva Únie, ktoré viedli k pozastaveniu platby podľa článku 34, a dotknutý členský štát stále nevie preukázať, že prijal potrebné nápravné opatrenia na zabezpečenie dodržiavania a presadzovania uplatniteľných pravidiel v budúcnosti.

Pozmeňujúci návrh    228

Návrh nariadenia

Článok 36 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Komisia pri rozhodnutí o výške opravy zohľadní povahu, závažnosť, trvanie a opakovaný výskyt závažného nedodržania pravidiel SRP zo strany členského štátu alebo prijímateľa, a výšku príspevku z ENRF na hospodársku činnosť dotknutého prijímateľa.

2.  Komisia pri rozhodnutí o výške opravy zohľadní povahu, závažnosť, trvanie a opakovaný výskyt závažného nedodržania pravidiel SRP alebo relevantného environmentálneho práva Únie zo strany členského štátu alebo prijímateľa, a výšku príspevku z ENRF na hospodársku činnosť dotknutého prijímateľa.

Pozmeňujúci návrh    229

Návrh nariadenia

Článok 36 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  V prípade, že nie je možné presne vyčísliť výšku výdavkov súvisiacich s nedodržaním pravidiel SRP zo strany členského štátu, Komisia uplatní paušálnu sadzbu alebo extrapolovanú finančnú opravu v súlade s odsekom 4.

3.  V prípade, že nie je možné presne vyčísliť výšku výdavkov súvisiacich s nedodržaním pravidiel SRP alebo relevantných environmentálnych právnych predpisov Únie zo strany členského štátu, Komisia uplatní paušálnu sadzbu alebo extrapolovanú finančnú opravu v súlade s odsekom 4.

Pozmeňujúci návrh    230

Návrh nariadenia

Článok 38 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3a.  Každý členský štát uverejní správu uvedenú v odseku 1 v pôvodnom jazyku aj v jednom z pracovných jazykov Európskej komisie.

Odôvodnenie

Výročné správy členských štátov o výkonnosti týkajúce sa vykonávania nariadenia o ENRF na obdobie po roku 2020 by sa mali pravidelne uverejňovať na webovej stránke Európskej komisie v súlade s povinnosťami stanovenými v Aarhuskom nariadení, pokiaľ ide o transparentnosť a účasť občianskej spoločnosti na rozhodovacom procese.

Pozmeňujúci návrh    231

Návrh nariadenia

Článok 38 – odsek 3 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3b.  Správa uvedená v odseku 1 sa pravidelne uverejňuje na webovom sídle Európskej komisie.

Odôvodnenie

Podľa ENRF na obdobie po roku 2020 by členské štáty a Európska komisia mali mať povinnosť zhromažďovať príklady osvedčených postupov pri uskutočňovaní financovaných operácií a zverejňovať ich na svojom webovom sídle s cieľom uľahčiť a podnietiť ďalšie osvedčené postupy.

Pozmeňujúci návrh    232

Návrh nariadenia

Článok 38 – odsek 3 c (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3c.  Každý členský štát a Komisia uverejňujú správy o najlepších postupoch na svojich webových sídlach.

Odôvodnenie

Podľa ENRF na obdobie po roku 2020 by členské štáty a Európska komisia mali mať povinnosť zhromažďovať príklady osvedčených postupov pri uskutočňovaní financovaných operácií a zverejňovať ich na svojom webovom sídle s cieľom uľahčiť a podnietiť ďalšie osvedčené postupy.

Pozmeňujúci návrh    233

Návrh nariadenia

Článok 38 – odsek 4 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

4a.  Komisia uverejní všetky príslušné dokumenty týkajúce sa prijatia vykonávacích aktov uvedených v odseku 7.

Odôvodnenie

V rámci ENRF na obdobie po roku 2020 by sa malo z dôvodov transparentnosti počítať s uverejňovaním všetkých príslušných dokumentov týkajúcich sa jeho vykonávania na webovom sídle Európskej komisie.

Pozmeňujúci návrh    234

Návrh nariadenia

Článok 40 – odsek 1 – písmeno a a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

aa)  čo možno najväčšie využitie finančných prostriedkov programu pre výskum a vývoj Horizont Európa na podporu a podnietenie výskumu, vývoja a inovačných činností v odvetví rybolovu a akvakultúry;

Odôvodnenie

Ide o vážny nedostatok legislatívneho návrhu, pretože neuvádza, že sa má zvýšiť podiel prostriedkov EÚ na výskum a vývoj na odvetvie akvakultúry. Treba ho zmeniť. Musíme naozaj poukázať na to, že zdroje z budúceho programu Horizont EÚ pre výskum a vývoj by sa mali v čo najväčšej miere využívať v prospech rybárov a výrobcov v oblasti akvakultúry.

Pozmeňujúci návrh    235

Návrh nariadenia

Hlava 3 – kapitola 2 – názov

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Priorita 2: Prispievanie k potravinovej bezpečnosti v Únii prostredníctvom konkurencieschopnej a udržateľnej akvakultúry a trhov

Priorita 2: Prispievanie k potravinovej bezpečnosti v Únii prostredníctvom konkurencieschopného a udržateľného rybolovu, akvakultúry a trhov

Pozmeňujúci návrh    236

Návrh nariadenia

Článok 42 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Z ENRF sa financuje tvorba a šírenie informácií o trhu s produktmi rybolovu a akvakultúry zo strany Komisie v súlade s článkom 42 nariadenia (EÚ) č. 1379/2013.

Z ENRF sa financuje tvorba a šírenie informácií o trhu s produktmi rybolovu a akvakultúry zo strany Komisie v súlade s článkom 42 nariadenia (EÚ) č. 1379/2013, konkrétne vytvorením štatistickej informačnej siete pre akvakultúru (ASIN-RISA).

Odôvodnenie

Vytvorenie štatistickej informačnej siete pre akvakultúru je veľmi dôležité.

Pozmeňujúci návrh    237

Návrh nariadenia

Hlava 3 – kapitola 3 – názov

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Priorita 3: Umožnenie rastu udržateľného modrého hospodárstva a podpora prosperujúcich pobrežných komunít

Priorita 3: Umožnenie vhodných podmienok pre udržateľné modré hospodárstvo a podpora zdravého morského prostredia pre prosperujúce pobrežné komunity

Odôvodnenie

Udržateľné modré hospodárstvo znamená, že všetky hospodárske, sociálne a environmentálne činnosti sú neoddeliteľnou súčasťou morského ekosystému, a preto je potrebné zachovať rovnováhu medzi zlepšovaním životných podmienok a blahobytu miestnych pobrežných spoločenstiev a ochranou morských ekosystémov. Udržateľné modré hospodárstvo vytvorí hospodársku hodnotu z morského prostredia iba vtedy, ak ho možno realizovať spôsobom, ktorý slúži a chráni morské zdroje a ekosystémy.

Pozmeňujúci návrh    238

Návrh nariadenia

Článok 43 – názov

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Námorná politika a rozvoj udržateľného modrého hospodárstva

Námorná politika a rozvoj udržateľného modrého hospodárstva, ktoré sa rozvíja v medziach ekologických limitov na mori a v sladkých vodách

Pozmeňujúci návrh    239

Návrh nariadenia

Článok 43 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Z ENRF sa financuje vykonávanie námornej politiky prostredníctvom:

ENRAF podporuje vykonávanie námornej politiky a rozvoj udržateľného modrého hospodárstva prostredníctvom:

Pozmeňujúci návrh    240

Návrh nariadenia

Článok 43 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  podpory udržateľného nízkouhlíkového modrého hospodárstva odolného voči zmene klímy;

a)  podpory udržateľného nízkouhlíkového modrého hospodárstva, ktoré zabezpečí blahobyt ľudí i dobré podmienky pre životné prostredie a ktoré sa rozvíja v medziach ekologických limitov;

Pozmeňujúci návrh    241

Návrh nariadenia

Článok 43 – odsek 1 – písmeno a a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

aa)  obnovu , ochranu a zachovanie rozmanitosti, produktivity, odolnosti a vnútornej hodnoty morských systémov;

Odôvodnenie

Udržateľné modré hospodárstvo znamená, že všetky hospodárske, sociálne a environmentálne činnosti sú neoddeliteľnou súčasťou morského ekosystému, a preto je potrebné zachovať rovnováhu medzi zlepšovaním životných podmienok a blahobytu miestnych pobrežných spoločenstiev a ochranou morských ekosystémov. Udržateľné modré hospodárstvo vytvorí hospodársku hodnotu z morského prostredia iba vtedy, ak ho možno realizovať spôsobom, ktorý slúži a chráni morské zdroje a ekosystémy.

Pozmeňujúci návrh    242

Návrh nariadenia

Článok 43 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  podpory integrovanej správy a riadenia námornej politiky, okrem iného aj prostredníctvom námorného priestorového plánovania, stratégií pre morské oblasti regionálnej námornej spolupráce;

b)  podpory integrovanej správy a riadenia námornej politiky, okrem iného aj prostredníctvom námorného priestorového plánovania, stratégií pre morské oblasti, regionálnej námornej spolupráce, makroregionálnych stratégií Únie a cezhraničnej spolupráce;

Pozmeňujúci návrh    243

Návrh nariadenia

Článok 43 – odsek 1 – písmeno b a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ba)  podpory zodpovednej produkcie a spotreby, čistých technológií, energie z obnoviteľných zdrojov a tokov v rámci obehového hospodárstva;

Odôvodnenie

Udržateľné modré hospodárstvo znamená, že všetky hospodárske, sociálne a environmentálne činnosti sú neoddeliteľnou súčasťou morského ekosystému, a preto je potrebné zachovať rovnováhu medzi zlepšovaním životných podmienok a blahobytu miestnych pobrežných spoločenstiev a ochranou morských ekosystémov. Udržateľné modré hospodárstvo vytvorí hospodársku hodnotu z morského prostredia iba vtedy, ak ho možno realizovať spôsobom, ktorý slúži a chráni morské zdroje a ekosystémy.

Pozmeňujúci návrh    244

Návrh nariadenia

Článok 43 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  posilnenia transferu a zavádzania výskumu, inovácií a technológií v rámci udržateľného modrého hospodárstva vrátane Európskej námornej monitorovacej a dátovej siete (EMODnet);

c)  posilnenia transferu a zavádzania výskumu, inovácií a technológií v rámci udržateľného modrého hospodárstva vrátane Európskej námornej monitorovacej a dátovej siete (EMODnet), ako aj iných dátových sietí týkajúcich sa sladkých vôd, s cieľom zabezpečiť, aby rast nebol vyvážený rastom, aby sa dôraz kládol na udržateľné hospodárske činnosti, ktoré spĺňajú potreby súčasných a budúcich generácií, a aby sa vyvinuli potrebné nástroje a kapacity na prechod na obehové hospodárstvo v súlade so stratégiou Únie pre plasty v obehovom hospodárstve;

Pozmeňujúci návrh    245

Návrh nariadenia

Článok 43 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

d)  zlepšenia námorných zručností, úrovne poznatkov o oceánoch a výmeny sociálno-ekonomických údajov o udržateľnom modrom hospodárstve;

d)  zlepšenia námorných zručností, úrovne poznatkov o oceánoch a sladkých vodách a výmeny sociálno-ekonomických a environmentálnych údajov o udržateľnom modrom hospodárstve;

Pozmeňujúci návrh    246

Návrh nariadenia

Článok 43 – odsek 1 – písmeno e a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ea)  podpory akcií na ochranu a obnovu morskej a pobrežnej biodiverzity a ekosystémov poskytujúcich kompenzácie rybárom za zber strateného rybárskeho výstroja a morského odpadu z mora.

Odôvodnenie

V súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady o znižovaní vplyvu niektorých výrobkov z plastov na životné prostredie.

Pozmeňujúci návrh    247

Návrh nariadenia

Článok 43 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 43a

 

Investičné rozhodnutia v modrom hospodárstve

 

Rozhodnutia o investíciách do modrého hospodárstva by sa mali opierať o najlepšie dostupné vedecké odporúčania s cieľom zabrániť škodlivým účinkom na životné prostredie, ktoré ohrozujú dlhodobú udržateľnosť. V prípade, že neexistujú primerané poznatky alebo informácie, uplatňuje sa prístup predbežnej opatrnosti vo verejnom aj v súkromnom sektore, keďže sa môžu prijať opatrenia s potenciálne škodlivými účinkami.

Odôvodnenie

Zásada predbežnej opatrnosti je jedným zo základov Zmluvy o EÚ, Deklarácie z Ria a iných medzinárodných dohôd a dohovorov týkajúcich sa ochrany morského prostredia.

Pozmeňujúci návrh    248

Návrh nariadenia

Článok 45 – odsek 1 – písmeno e

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

e)  uplatňovania relevantných medzinárodných dohôd, opatrení a nástrojov, ktorých cieľom je zabraňovanie nezákonnému, nenahlásenému a neregulovanému rybolovu, odrádzanie od neho a jeho odstránenie;

e)  uplatňovania relevantných medzinárodných dohôd, opatrení a nástrojov, ktorých cieľom je zabraňovanie NNN rybolovu, odrádzanie od neho a jeho odstránenie, ako aj opatrení a nástrojov na minimalizáciu vplyvu na morské prostredie, najmä náhodných úlovkov morských vtákov, morských cicavcov a morských korytnačiek;

Pozmeňujúci návrh    249

Návrh nariadenia

Článok 45 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 45a

 

Vyčistenie oceánov

 

ENRF podporuje vykonávanie opatrení na vyčistenie morí a oceánov od všetkých druhov odpadu, a predovšetkým od plastov, „plastových kontinentov“ a nebezpečného alebo rádioaktívneho odpadu.

Pozmeňujúci návrh    250

Návrh nariadenia

Článok 46 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a.  Platobné postupy súvisiace s týmto nariadením sa urýchlia, aby sa znížila ekonomická záťaž rybárov. Komisia vyhodnotí súčasnú výkonnosť s cieľom zlepšiť a urýchliť platobný proces.

Pozmeňujúci návrh    251

Návrh nariadenia

Článok 47 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Operácie kombinovaného financovania v rámci ENRF sa implementujú v súlade s nariadením (EÚ) č. [nariadenie o programe InvestEU] a hlavou X nariadenia (EÚ) č. [nariadenie o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie].

Operácie kombinovaného financovania v rámci ENRF sa implementujú v súlade s nariadením (EÚ) č. [nariadenie o programe InvestEU] a hlavou X nariadenia (EÚ) č. [nariadenie o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie]. V priebehu štyroch mesiacov po uverejnení tohto nariadenia v úradnom vestníku Komisia predloží členským štátom súbor podrobných usmernení týkajúcich sa vykonávania operácií kombinovaného financovania v národných operačných programoch v súlade s ENRF, pričom osobitnú pozornosť bude venovať činnostiam kombinovaného financovania vykonávaným miestnymi aktérmi v miestnom rozvoji.

Pozmeňujúci návrh    252

Návrh nariadenia

Článok 48 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Priebežné hodnotenie podpory v rámci hlavy III hneď, ako sú k dispozícii dostatočné informácie o implementácii programu, najneskôr však štyri roky po začatí implementácie podpory.

2.  Priebežné hodnotenie podpory v rámci hlavy III hneď, ako sú k dispozícii dostatočné informácie o implementácii programu, najneskôr však štyri roky po začatí implementácie podpory. Toto hodnotenie má formu správy Komisie a poskytuje podrobné hodnotenie všetkých špecifických aspektov vykonávania.

Odôvodnenie

Ako zdôraznila Konferencia predsedov, nielen konečné hodnotenie opatrení, ale aj hodnotenie v polovici trvania by sa malo zakladať na dostatočne podrobnej správe, ktorá umožní riadne posúdenie výkonnosti fondu.

Pozmeňujúci návrh    253

Návrh nariadenia

Článok 48 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Komisia oznámi závery týchto hodnotení spolu so svojimi pripomienkami Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov.

4.  Komisia oznámi správy o hodnotení uvedené v odsekoch 2 a 3 Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov.

Odôvodnenie

Ako zdôraznila Konferencia predsedov, nielen konečné hodnotenie opatrení, ale aj hodnotenie v polovici trvania by sa malo zakladať na dostatočne podrobnej správe, ktorá umožní riadne posúdenie výkonnosti fondu.

Pozmeňujúci návrh    254

Návrh nariadenia

Článok 48 – odsek 4 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

4a.  Komisia môže podľa potreby navrhnúť zmeny tohto nariadenia na základe správy uvedenej v odseku 2.

Odôvodnenie

Ako zdôraznila Konferencia predsedov, nielen konečné hodnotenie opatrení, ale aj hodnotenie v polovici trvania by sa malo zakladať na dostatočne podrobnej správe, ktorá umožní riadne posúdenie výkonnosti fondu.

Pozmeňujúci návrh    255

Návrh nariadenia

Článok 51 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  právne subjekty usadené v členskom štáte alebo tretej krajine uvedené v pracovnom programe na základe podmienok špecifikovaných v odsekoch 3 a 4;

a)  právne subjekty usadené v členskom štáte, zámorskej krajine alebo území, alebo tretej krajine uvedené v pracovnom programe na základe podmienok špecifikovaných v odsekoch 3 a 4;

Pozmeňujúci návrh    256

Návrh nariadenia

Článok 51 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  akýkoľvek právny subjekt zriadený podľa práva Únie alebo akákoľvek medzinárodná organizácia.

b)  akýkoľvek právny subjekt zriadený podľa práva Únie vrátane profesionálnych organizácií alebo akákoľvek medzinárodná organizácia.

Pozmeňujúci návrh    257

Návrh nariadenia

Článok 53 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 4 nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

2.  Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5 nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

Odôvodnenie

Prípady, ktoré sú vo výkonnej právomoci Komisie, ako sú formálne požiadavky a špecifikácie obsahu správ o výkonnosti členských štátov, majú taký význam, že si vyžadujú zmysluplné zapojenie zo strany členských štátov. Poradný postup to neustanovuje, ale je potrebné stanoviť postup riadiaceho výboru.

Pozmeňujúci návrh    258

Návrh nariadenia

Príloha 1 – stĺpec 1 – riadok 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Prispievanie k potravinovej bezpečnosti v Únii prostredníctvom konkurencieschopnej a udržateľnej akvakultúry a trhov

Prispievanie k potravinovej bezpečnosti v Únii prostredníctvom konkurencieschopného a udržateľného rybolovu, akvakultúry a trhov

Pozmeňujúci návrh    259

Návrh nariadenia

Príloha 1 – stĺpec 1 – riadok 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Umožnenie rastu udržateľného modrého hospodárstva a podpora prosperujúcich pobrežných komunít

Umožnenie rastu udržateľného modrého hospodárstva a podpora prosperujúcich pobrežných a ostrovných komunít

Pozmeňujúci návrh    260

Návrh nariadenia

Príloha I – stĺpec 2 – riadok 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Vývoj ziskovosti rybárskej flotily Únie

Vývoj ziskovosti rybárskej flotily Únie a zamestnanosti

Pozmeňujúci návrh    261

Návrh nariadenia

Príloha I – stĺpec 2 – riadok 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Rozloha (v ha) lokalít sústavy Natura 2000 a iných chránených morských oblastí podľa rámcovej smernice o morskej stratégii, na ktoré sa vzťahujú opatrenia na ochranu, údržbu a obnovu

Miera dodržiavania environmentálnych cieľov stanovených v akčnom pláne na ochranu morského prostredia v súlade s rámcovou smernicou o morskej stratégii alebo, v prípade ich absencie, významné pozitívne výsledky v lokalitách sústavy Natura 2000 a iných chránených morských oblastiach podľa rámcovej smernice o morskej stratégii, na ktoré sa vzťahujú opatrenia na ochranu, údržbu a obnovu

Pozmeňujúci návrh    262

Návrh nariadenia

Príloha 1 – stĺpec 2 – riadok 6 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Vývoj ziskovosti rybárskej flotily Únie a zamestnanosti

Pozmeňujúci návrh    263

Návrh nariadenia

Príloha II – riadok 3 – stĺpec 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

75%

85%

Pozmeňujúci návrh    264

Návrh nariadenia

Príloha II – riadok 11

 

Text predložený Komisiou

2

Článok 23

2.1

75%

 

Akvakultúra

 

 

Pozmeňujúci návrh

2

Článok 23

2.1

85%

 

Akvakultúra

 

 

 

Rybolov

2.1

75%

Pozmeňujúci návrh    265

Návrh nariadenia

Príloha II – riadok 11 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

 

 

 

 

Pozmeňujúci návrh

2

Článok 23a

X

75%

 

Sieť štatistických informácií o akvakultúre

 

 

Pozmeňujúci návrh    266

Návrh nariadenia

Príloha II – riadok 12

 

Text predložený Komisiou

2

Článok 24

2.1

75%

 

Obchodovanie s produktmi rybolovu a akvakultúry

 

 

Pozmeňujúci návrh

3

Článok 24

3.1

75%

 

Obchodovanie s produktmi rybolovu a akvakultúry

 

 

Pozmeňujúci návrh    267

Návrh nariadenia

Príloha II – riadok 13

 

Text predložený Komisiou

2

Článok 25

2.1

75%

 

Spracovanie produktov rybolovu a akvakultúry

 

 

Pozmeňujúci návrh

3

Článok 25

3.1

75%

 

Spracovanie produktov rybolovu a akvakultúry

 

 

Pozmeňujúci návrh    268

Návrh nariadenia

Príloha III – riadok 2 – stĺpec 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

30%

55%

Pozmeňujúci návrh    269

Návrh nariadenia

Príloha III – riadok 6 – stĺpec 2

 

Text predložený Komisiou

 

Operácie vo vodách vzdialených gréckych ostrovov a chorvátskych ostrovov Dugi Otok, Vis, Mljet a Lastovo

 

Pozmeňujúci návrh

 

Operácie vo vodách vzdialených írskych ostrovov, gréckych ostrovov a chorvátskych ostrovov Dugi Otok, Vis, Mljet a Lastovo

 

Pozmeňujúci návrh    270

Návrh nariadenia

Príloha III – riadok 17 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

 

 

 

Pozmeňujúci návrh

16a

Operácie vykonávané príjemcami kolektívnych projektov

60%

Pozmeňujúci návrh    271

Návrh nariadenia

Príloha III – riadok 17 b (nová)

 

Text predložený Komisiou

 

 

 

Pozmeňujúci návrh

16b

Operácie, ktoré vykonáva medziodvetvová organizácia, organizácia výrobcov alebo združenie organizácií výrobcov

75%

Pozmeňujúci návrh    272

Návrh nariadenia

Príloha IV – riadok 9– stĺpec 4

 

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

40%

50%

Pozmeňujúci návrh    273

Návrh nariadenia

Príloha IV – riadok 11 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

 

 

 

 

Pozmeňujúci návrh

Článok 22a Vedecký výskum a zber údajov o vplyve sťahovavých vtákov na akvakultúru

2.1

0%

100%

Pozmeňujúci návrh    274

Návrh nariadenia

Príloha IV – riadok 13– stĺpec 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

40%

75%

Pozmeňujúci návrh    275

Návrh nariadenia

Príloha IV – riadok 14– stĺpec 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

0%

20%

(1)

Ú. v. EÚ C ...…z …, s. ... .

(2)

Ú. v. EÚ C 361, 5.10.2018, s. 9.


DÔVODOVÁ SPRÁVA

KONTEXT NÁVRHU KOMISIE

Účelom návrhu Komisie je zriadenie Európskeho námorného a rybárskeho fondu (ENRF) na obdobie rokov 2021 – 2027. Cieľom tohto fondu je zamerať sa na financovanie z rozpočtu Únie na podporu spoločnej rybárskej politiky (SRP), námornej politiky Únie a medzinárodných záväzkov Únie v oblasti správy oceánov, najmä v súvislosti s Agendou 2030 pre udržateľný rozvoj.

Takéto financovanie je kľúčovým faktorom udržateľného rybolovu a ochrany morských biologických zdrojov, potravinovej bezpečnosti prostredníctvom dodávok morských potravinových produktov, rastu udržateľného modrého hospodárstva a zdravých bezpečných, chránených, čistých a udržateľne spravovaných morí a oceánov.

Ako globálny aktér v oblasti oceánov a piaty najväčší výrobca morských potravín na svete má Únia veľkú zodpovednosť za ochranu, zachovanie a udržateľné využívanie oceánov a ich zdrojov. Zachovanie morí a oceánov má pre rýchlo rastúcu svetovú populáciu obrovský význam. Pre Úniu predstavuje aj sociálno-ekonomický záujem: udržateľné modré hospodárstvo podporuje investície, pracovné miesta a rast, napomáha výskumu a inováciám a prispieva k energetickej bezpečnosti prostredníctvom energie z oceánov. Okrem toho sú bezpečné a chránené moria a oceány nevyhnutné na účinnú hraničnú kontrolu a pre celosvetový boj proti námornej trestnej činnosti, t. j. súvisí aj s riešením otázky bezpečnosti občanov. Tieto priority si vyžadujú finančnú podporu Únie prostredníctvom ENRF.

STANOVISKO SPRAVODAJCU

Rozpočet, ktorý spĺňa potreby sektora

Nový fond pre rybné hospodárstvo bude pokrývať rozpočtové obdobie 2021 – 2027 s finančným krytím vo výške 6,14 miliardy EUR v súlade s návrhom Európskej komisie na nasledujúci viacročný finančný rámec. To predstavuje pokles o 5 % v porovnaní so súčasným rozpočtom ENRF. Komisia zároveň navrhuje zníženie prostriedkov na zdieľané hospodárenie s cieľom vyčleniť viac zdrojov na priame a nepriame riadenie.

Spravodajca by chcel zdôrazniť význam európskeho odvetvia námorníctva, rybolovu a akvakultúry, ktoré zahŕňa viac ako 85 000 plavidiel, zamestnáva viac ako 340 000 osôb v celom reťazci a produkuje viac ako 6 000 000 ton rýb a morských plodov vysokej kvality bohatých na živiny z rybolovu a akvakultúry. Sociálno-ekonomický dosah tohto odvetvia je obrovský na mnohé pobrežné regióny, ktoré sú od neho vo veľkej miere závislé a ktoré s ním spájajú hlboké kultúrne a etnografické väzby.

Stále tu existujú mnohé problémy vyplývajúce z uplatňovania SRP, ako je napríklad odstraňovanie objemu odhodených úlovkov alebo dosiahnutie maximálneho udržateľného výnosu (MSY). Okrem toho poukazuje na problémy, ktoré spôsobí brexit, ako aj na ďalšie, vyplývajúce z nových výziev, ktoré každodenne prináša trh a celosvetová produkcia bielkovín z morských živočíchov.

Preto je dôležité, aby bol všetkým k dispozícii osobitný, podstatný a dostupný rybársky fond. Takisto je dôležité zabezpečiť rozpočet potrebný na riešenie týchto problémov a výziev ovplyvňujúcich odvetvie námorníctva a rybného hospodárstva pri zohľadnení už aj tak veľmi nízke rozpočtové prostriedky EÚ na túto politiku.

Súčasný ENRF predstavuje iba 0,6 % celkového všeobecného rozpočtu EÚ na obdobie 2014 – 2020. Akékoľvek zníženie finančných prostriedkov v oblasti rybného hospodárstva nemá takmer žiadny vplyv na rozpočet EÚ, ale môže mať významné následky pre rybárov a pobrežné regióny.

Brexit sa nesmie používať ako ospravedlnenie na zníženie finančných prostriedkov v oblasti rybného hospodárstva vzhľadom na dôležité výzvy v oblasti ochrany životného prostredia, výroby a obchodu, ktoré vznikajú na základe tohto procesu.

Flexibilita a zjednodušenie oprávnených opatrení

Prístup Komisie na zavedenie prvkov, ako je flexibilita pri vypracúvaní vnútroštátnych programov a administratívne zjednodušenie, ide vo všeobecnosti správnym smerom. Osobitne vítam možnosť ponúkať riešenia prispôsobené na mieru rôznym špecifikám a výzvam v regiónoch EÚ tým, že sa vyhýbam univerzálnemu prístupu. Pretrvávajú však obavy z konečného výsledku takéhoto prístupu.

Zdá sa, že návrh je založený na zásade umožnenia všetkých opatrení, ktoré nie sú výslovne zakázané, hoci takáto zásada nie je v texte nariadenia výslovne uvedená, čo môže viesť k nejasnostiam.

A čo je horšie, čítanie sťažuje aj to, že Komisia navrhuje financovať rôzne opatrenia, ktoré nie sú v texte špecifikované, pod podmienkou, aby boli zahrnuté do „oblastí poskytovania podpory“ identifikovaných v budúcom nariadení v rámci každej „priority“ (odôvodnenie 11). V rámci priority 1 „udržateľný rybolov“ však napríklad iba „oblasti poskytovania podpory“ zahŕňajú: riadenie rybárstva a rybárskych flotíl (so zameraním na trvalé ukončenie); mimoriadne pozastavenie rybolovných činností; kontrolu a presadzovanie uplatňovania pravidiel; zhromažďovanie údajov; systém kompenzácie v najvzdialenejších regiónoch; ochranu a obnovu biodiverzity a ekosystémov. Otázkou teda je, či by sa v rámci týchto „oblastí podpory“ mohlo požadovať financovanie, napríklad pre určité opatrenia financované v rámci súčasného ENRF, ako sú: inovácia, poradenské služby; partnerstvo medzi rybármi a vedcami; podpora ľudského kapitálu: diverzifikácia; mladí rybári; zdravie a bezpečnosť, nepriaznivé poveternostné podmienky a mnohé ďalšie.

Okrem toho, flexibilita budúceho fondu spočíva aj v spôsobe, akým členské štáty vypracúvajú svoje programy. Každý členský štát stanoví strategické priority a ciele pre udržateľné riadenie rybného hospodárstva, ktoré podlieha časovému harmonogramu, ktoré mu umožní navrhnúť opatrenia, ktoré považuje za vhodné, ale s povinnosťou dosiahnuť očakávané výsledky, ak chce získať finančné prostriedky EÚ. Komisia každoročne vykoná preskúmanie výkonnosti, ktoré by mohlo viesť k prípadným nápravným opatreniam.

Zatiaľ čo by to mohlo byť logické pre dobré čerpanie verejných prostriedkov, podmienky stanovené v návrhu nariadenia o ENRF a v návrhu nariadenia o spoločných ustanoveniach sú prísne a pravidlá sú pre verejnú správu príliš náročné. Celkom isto by to nielen odrádzalo prevádzkovateľov od požadovania finančných prostriedkov, ale vystrašilo by to administratívy, aby vypracovali ambiciózne programy.

Treba poznamenať, že Výbor pre rybné hospodárstvo nemá v konečnom texte nariadenia o spoločných ustanoveniach žiadne slovo.

Preto hrozí riziko, že by sme mohli čeliť rovnakému problému nečerpanie finančných prostriedkov, aký sa vyskytol v súčasnom rozpočtovom období. Dnes, viac ako štyri roky po prijatí súčasného ENRF, členské štáty vyčerpali iba 11 % fondu, a to najmä z dôvodu zložitých postupov a zriedkavej spolupráce zo strany Komisie. Rybári, najmä tí, ktorí vykonávajú maloobjemový rybolov, sú frustrovaní a odrádzaní požiadavkami potrebnými na získanie finančných prostriedkov.

V dôsledku toho je pre prevádzkovateľov a správy potrebná väčšia jasnosť a právna istota.

Osobitné oblasti podpory

Nový ENRF bude financovať dočasné a definitívne pozastavenie (likvidáciu), čo sú opatrenia, ktoré vyžaduje toto odvetvie. Návrh je však z hľadiska podmienok mimoriadne náročný.

Budúci fond musí pomôcť odvetviu rybného hospodárstva uskutočniť proces reštrukturalizácie, ktorý bol potrebný z rôznych dôvodov, pričom tento proces môže zahŕňať opatrenia, ako sú nahradenie znečisťujúcich motorov a modernizácia nebezpečných plavidiel.

Hoci z dôvodu sociálno-ekonomického významu rybolovu v pobrežných regiónoch EÚ a drobného pobrežného, maloobjemového a tradičného rybolovu im ENRF musí venovať osobitnú pozornosť, financovanie procesu reštrukturalizácie by malo byť k dispozícii pre celú flotilu.

Spravodajca nesúhlasí so zákazom intervenčných mechanizmov, ako je podpora na skladovanie, ktoré by bránili možnosti reagovať v prípade extrémnych situácií trhovej nerovnováhy.

Ďalším prvkom, ktorý spravodajca považuje za problematický, je to, že všetky produktívne investície do akvakultúry a investície do spracovania by boli financované iba prostredníctvom finančných nástrojov, ktoré budú navyše podliehať novému nariadeniu o spoločných ustanoveniach. Napriek tomu, že na financovanie produktívnych investícií do modrého hospodárstva by boli k dispozícii cielené finančné nástroje, mala by sa tiež poskytnúť možnosť využitia priamej pomoci na určité činnosti.

Osobitný prípad najvzdialenejších regiónov

Európska komisia navrhuje pre najvzdialenejšie regióny nové finančné prostriedky, ktoré by predstavovali minimálnu sumu, ktorú by dotknuté členské štáty mali na ne vyčleniť. V rámci týchto prostriedkov by sa suma určená na kompenzáciu dodatočných nákladov obmedzila na maximálne 50 % každého finančného balíka. Výsledkom je zníženie o 32,7 % a 24,2 % prostriedkov vyčlenených na Kanárske ostrovy a Francúzsko na kompenzácie v súčasnom ENRF.

Spravodajca si kladie otázku, ktorým kritériom je pre Komisiu navrhnutie takéhoto obmedzenia. Ide o veľmi nekompromisnú podmienku. Najvzdialenejšie regióny by mali mať možnosť a potrebnú flexibilitu vyčleniť finančné prostriedky podľa svojich potrieb. Treba poznamenať, že kompenzácia dodatočných nákladov podporuje prevádzkovateľov, aby produkovali a uvádzali na trh produkty rybolovu a akvakultúry v regiónoch, v ktorých ich trhy zaplavujú lacné a nekvalitné produkty. Návrh Komisie je tak v rozpore s úsilím o zabezpečenie sebestačnosti. Treba poznamenať, že čerpanie prostriedkov na toto opatrenie vo všeobecnosti predstavuje 100 %.

Návrh Komisie neumožňuje obnovenie maloobjemovej a tradičnej flotily v najvzdialenejších regiónoch. Spravodajca sa domnieva, že by to malo byť možné v prípade, že to umožňujú zdroje. Je nespravodlivé, že EÚ obhajuje právo rozvojových krajín a malých ostrovov obnoviť svoju flotilu v tých istých morských vodách, kde sa nachádzajú niektoré najvzdialenejšie regióny, a zároveň odmietnuť rovnaké právo na svoje vlastné územia.

Treba poznamenať, že v niektorých najvzdialenejších regiónoch je dnes flotila zložená z drevených kanoe bez motora, pričom bohaté (prevažne pelagické) zdroje rybolovu mimo pobrežia zostávajú nevyužité. V skutočnosti sa najvzdialenejšie regióny začali začleňovať do SRP po zavedení obmedzenia rybolovného úsilia v 90. rokoch minulého storočia, a s dostatočným predstihom nepožiadali o obnovenie svojej flotily. Medzičasom bola táto možnosť zakázaná.

Ďalším dôležitým prvkom týkajúcim sa najvzdialenejších regiónov je potreba zriadiť v dlhodobom horizonte nástroj, ktorý by bol osobitne zameraný na podporu rybného hospodárstva v týchto regiónoch v súlade s programom POSEI (program osobitných alternatív pre odľahlosť a ostrovný charakter) pre poľnohospodárstvo. Treba poznamenať, že rozhodnutie Rady z roku 1989, ktorým sa stanovuje vytvorenie týchto programov, sa uplatňuje na všetky hospodárske odvetvia.

Novým prvkom návrhu Komisie je, aby každý najvzdialenejší región predložil podrobný strategický akčný plán, ktorý má samozrejme zmysel, čo by však na druhej strane mohlo viesť k zbytočnému zaťaženiu a k tomu, že Komisia odmietne vyčleniť prostriedky v prípade, že nebudú splnené prísne stanovené podmienky. Akčné plány preto môžu byť príležitosťou, ale nakoniec sa môžu stať obmedzením.

Takisto chýba výnimka pre zjednodušený postup udeľovania štátnej pomoci pre najvzdialenejšie regióny, ktorá existuje v súčasnom ENRF a ktorá je založená na poľnohospodárskom modeli POSEI.

Spravodajca by chcel napokon objasniť, že financovanie ukotvených FAD (zariadení na zhlukovanie rýb), okolo ktorých maloobjemoví a tradiční rybári lovia pomocou lovných šnúr, čo je mimoriadne udržateľný nástroj, ktoré bolo možné v rámci súčasného ENRF, je stále možné, keďže nie je výslovne zakázané.

Akvakultúra, spracovanie a trhy

ENRF by mal podporiť propagáciu a udržateľný rozvoj akvakultúry. V niektorých členských štátoch zostáva v platnosti problematický prístup do priestoru a zaťažujúce postupy udeľovania licencií. To odvetviu sťažuje zlepšenie obrazu a konkurencieschopnosti poľnohospodárskych výrobkov. Mala by sa umožniť podpora formou grantov na produktívne investície, inovácie, získavanie odborných zručností, zlepšovanie pracovných podmienok, kompenzačné opatrenia, ktorými sa zabezpečujú dôležité služby v oblasti ochrany prírody a krajiny s možnosťou umožniť finančné nástroje aj v prípade produktívnych investícií.

Pokračujúca podpora by sa mala poskytovať aj spracovateľskému priemyslu a uvádzaniu na trh s cieľom zvýšiť jeho konkurencieschopnosť.

Závery

Zásady a ciele navrhované pre nový ENRF na obdobie rokov 2021 – 2027 sú chvályhodné. Existujú však pochybnosti týkajúce sa zjavnej flexibility, ako aj pridelenia rozpočtu. Úlohy, ktoré sa EÚ snaží dosiahnuť v oblasti rybného hospodárstva a námorných záležitostí na celom svete, sa nedosiahnu s menším rozpočtom.


STANOVISKO Výboru pre rozpočet (23.11.2018)

pre Výbor pre rybárstvo

k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o Európskom námornom a rybárskom fonde a o zrušení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 508/2014

(COM(2018)0390 – C8-0270/2018 – 2018/0210(COD))

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Eider Gardiazabal Rubial

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Všeobecným cieľom Európskeho námorného a rybárskeho fondu (ENRF) je podporiť ciele spoločnej rybárskej politiky, ktorá patrí do výlučnej právomoci EÚ, ďalej rozvíjať integrovanú námornú politiku EÚ a podporovať medzinárodné záväzky Únie v oblasti správy oceánov, a to doplnkovo k politike súdržnosti, SRP a ďalším politikám EÚ.

ENRF bude v rokoch 2021 až 2027 zohrávať kľúčovú úlohu a veľmi dôležité je zásadné posilnenie odvetvia rybárstva, a to aj pokiaľ ide o jeho finančné krytie.

Strop navrhovaný vo VFR pre ENRF v mil. EUR.

 

VFR na roky 2014 – 2020 v EÚ-27 v stálych cenách roku 2018

VFR na roky 2021 – 2027 v stálych cenách roku 2018

Európsky námorný a rybársky fond

6 243

6 866

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre rozpočet vyzýva Výbor pre rybárstvo, aby ako gestorský výbor vzal do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh legislatívneho uznesenia

Odsek 1 a (nový)

Návrh legislatívneho uznesenia

Pozmeňujúci návrh

 

1a.  pripomína, že Európsky parlament prijal dve uznesenia o viacročnom finančnom rámci (VFR) na roky 2021 – 2027, a to 14. marca a 30. mája 2018;

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh legislatívneho uznesenia

Odsek 1 b (nový)

Návrh legislatívneho uznesenia

Pozmeňujúci návrh

 

1b.  zdôrazňuje význam horizontálnych zásad, ktoré by mali byť základom VFR na roky 2021 – 2027 a všetkých súvisiacich politík EÚ; Parlament v tejto súvislosti znovu potvrdil svoju pozíciu, že EÚ musí dodržať svoj záväzok stáť na čele plnenia cieľov OSN v oblasti trvalo udržateľného rozvoja, a vyjadril poľutovanie nad tým, že v návrhoch o VFR chýbajú na tento účel jednoznačné a viditeľné záväzky;

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh legislatívneho uznesenia

Odsek 1 c (nový)

Návrh legislatívneho uznesenia

Pozmeňujúci návrh

 

1c.  zdôrazňuje svoju pozíciu, že v nadväznosti na Parížsku dohodu treba v porovnaní so súčasným VFR výrazne zvýšiť horizontálne výdavky súvisiace s klímou a čo najskôr, najneskôr však do roku 2027, dosiahnuť 30 %;

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh legislatívneho uznesenia

Odsek 1 d (nový)

Návrh legislatívneho uznesenia

Pozmeňujúci návrh

 

1d.  pripomína, že Európsky parlament vo svojom uznesení zo 14. marca 2018 zdôraznil sociálno-ekonomický a ekologický význam odvetvia rybárstva, morského prostredia a tzv. modrého hospodárstva a ich príspevok k udržateľnej potravinovej sebestačnosti EÚ z hľadiska zabezpečenia udržateľnosti európskej akvakultúry a rybárstva a zmiernenia vplyvu na životné prostredie; Európsky parlament zároveň požadoval, aby sa úroveň finančných prostriedkov vyhradených v súčasnom VFR pre odvetvie rybárstva zachovala a aby sa v prípade vzniku nových potrieb zvýšili finančné prostriedky na námorné záležitosti;

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 1 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(1a)  Európsky parlament 14. marca a 30. mája 2018 vo svojom uznesení o viacročnom finančnom rámci na roky 2021 – 2 027 zdôraznil dôležitosť horizontálnych zásad, ktoré by mali tvoriť základ VFR na roky 2021 – 2027 a všetkých súvisiacich politík EÚ. Parlament v tejto súvislosti znovu potvrdil svoju pozíciu, že EÚ musí dodržať svoj záväzok stáť na čele plnenia cieľov OSN v oblasti trvalo udržateľného rozvoja, a vyjadril poľutovanie nad tým, že v návrhoch o VFR chýbajú na tento účel jednoznačné a viditeľné záväzky; Parlament preto požadoval, aby ciele trvalo udržateľného rozvoja boli začlenené do všetkých politík a iniciatív EÚ v budúcom VFR; okrem toho trvá na tom, že Únia bude silnejšia a ambicióznejšia len vtedy, keď bude disponovať väčším objemom finančných prostriedkov; vyzýva preto na nepretržitú podporu existujúcich politík, najmä dlhoročných politík EÚ, ktoré sú zakotvené v zmluvách, konkrétne spoločnej poľnohospodárskej politiky a rybárskej politiky a politiky súdržnosti, pretože prinášajú hmatateľné výhody pre občanov Únie;

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 1 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(1b)  Európsky parlament okrem toho vo svojich uzneseniach zo 14. marca a z 30. mája 2018 o viacročnom finančnom rámci na roky 2021 – 2027 zdôraznil, že v záujme splnenia záväzkov EÚ na ceste k inkluzívnej Európe je nevyhnutné odstrániť diskrimináciu. Požadoval preto uplatňovanie hľadiska rodovej rovnosti a začlenenie záväzkov týkajúcich sa rodovej rovnosti do všetkých politík a iniciatív EÚ v rámci nasledujúceho VFR.

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 1 c (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(1c)  Vo svojich uzneseniach zo 14. marca a z 30. mája 2018 o viacročnom finančnom rámci na roky 2021 – 2027 Európsky parlament okrem toho zdôraznil, že v nadväznosti na Parížsku dohodu treba v porovnaní so súčasným VFR výrazne zvýšiť výdavky súvisiace s klímou, a čo najskôr, najneskôr však do roku 2027, dosiahnuť 30 %.

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(7)  Typy financovania a metódy implementácie podľa tohto nariadenia by sa mali vyberať na základe ich schopnosti dosiahnuť priority stanovené pre akcie a dosiahnuť výsledky s prihliadnutím najmä na náklady na kontroly, administratívnu záťaž a očakávané riziko nedodržiavania. Malo by sa zvážiť aj využívanie jednorazových platieb, paušálnych sadzieb a jednotkových nákladov, ktoré nesúvisia s nákladmi uvedenými v článku 125 ods. 1 nariadenia (EÚ) [nariadenie o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie].

(7)  Typy financovania a metódy implementácie podľa tohto nariadenia by sa mali vyberať na základe ich schopnosti dosiahnuť priority stanovené pre akcie a dosiahnuť výsledky s prihliadnutím najmä na náklady na kontroly, administratívnu záťaž a riziko nedodržiavania. Malo by sa zvážiť aj využívanie jednorazových platieb, paušálnych sadzieb a jednotkových nákladov, ktoré nesúvisia s nákladmi uvedenými v článku 125 ods. 1 nariadenia (EÚ) [nariadenie o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie].

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(8)  Vo viacročnom finančnom rámci, ktorý sa uvádza v nariadení (EÚ) xx/xx, sa stanovuje, že rozpočet Únie musí aj naďalej podporovať rybársku a námornú politiku. Rozpočet ENRF by mal v bežných cenách predstavovať 6 140 000 000 EUR. Zdroje z ENRF by mali byť rozdelené medzi zdieľané, priame a nepriame riadenie. Na podporu v rámci zdieľaného riadenia by sa malo alokovať 5 311 000 000 EUR a na podporu v rámci priameho a nepriameho riadenia by sa malo prideliť 829 000 000 EUR. S cieľom zabezpečiť stabilitu, najmä pokiaľ ide o dosahovanie cieľov SRP, by sa národné alokácie v rámci zdieľaného riadenia v programovom období 2021 – 2027 mali vymedziť na základe akcií ENRF na roky 2014 až 2020. Osobitné sumy by mali byť vyhradené pre najvzdialenejšie regióny, kontrolu, presadzovanie, zber a spracovanie údajov na účely riadenia rybárstva a vedecké účely, zatiaľ čo sumy vyhradené na trvalé ukončenie a mimoriadne pozastavenie rybolovných činností by mali byť obmedzené.

(8)  Vo viacročnom finančnom rámci, ktorý sa uvádza v nariadení (EÚ) xx/xx, sa stanovuje, že rozpočet Únie musí aj naďalej podporovať rybársku a námornú politiku. Rozpočet ENRF by mal v bežných cenách predstavovať 6 866 943 600 EUR v stálych cenách roku 2018 (t. j. 7 739 176 524 EUR v bežných cenách). Zdroje z ENRF by mali byť rozdelené medzi zdieľané, priame a nepriame riadenie. Na podporu v rámci zdieľaného riadenia by sa malo alokovať 5 939 794 375 EUR v stálych cenách roku 2018 (t. j. 6 694 261 648 EUR v bežných cenách) a na podporu v rámci priameho a nepriameho riadenia by sa malo prideliť 927 149 225 EUR v stálych cenách roku 2018 (t. j. 1 044 914 876 EUR v bežných cenách). S cieľom zabezpečiť stabilitu, najmä pokiaľ ide o dosahovanie cieľov SRP, by sa národné alokácie v rámci zdieľaného riadenia v programovom období 2021 – 2027 mali vymedziť na základe akcií ENRF na roky 2014 až 2020. Osobitné sumy by mali byť vyhradené pre najvzdialenejšie regióny, kontrolu, presadzovanie, zber a spracovanie údajov na účely riadenia rybárstva a vedecké účely, zatiaľ čo sumy vyhradené na trvalé ukončenie a mimoriadne pozastavenie rybolovných činností by mali byť obmedzené.

__________________

__________________

6 EÚ C […], […], s. […].

6 EÚ C […], […], s. […].

Odôvodnenie

Rozdelenie prostriedkov v rámci finančného krytia programu, ako ho navrhuje Výbor pre rozpočet, je len orientačným matematickým prepočtom, ktorý vyplýva zo zmeny všeobecného finančného krytia programu a nemá vplyv na rozdelenie prostriedkov stanovené vo výbore zodpovednom za príslušnú oblasť.

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(10)  ENRF by mal byť založený na štyroch prioritách: podpora udržateľného rybolovu a ochrany morských biologických zdrojov; prispievanie k potravinovej bezpečnosti v Únii prostredníctvom konkurencieschopnejudržateľnej akvakultúry a trhov; umožnenie rastu udržateľného modrého hospodárstva a podpora prosperujúcich pobrežných komunít; posilnenie medzinárodnej správy oceánov a umožnenie bezpečných, chránených, čistých a udržateľne spravovaných morí a oceánov. Tieto priority by sa mali sledovať prostredníctvom zdieľaného, ​​priameho a nepriameho riadenia.

(10)  ENRF by mal byť založený na štyroch prioritách: podpora udržateľného rybolovu a ochrany morských biologických zdrojov; prispievanie k potravinovej bezpečnosti v Únii prostredníctvom konkurencieschopnýchudržateľných rybolovných činností, akvakultúry a trhov; umožnenie rastu udržateľného modrého hospodárstva a podpora prosperujúcich pobrežných komunít vrátane ostrovných a najvzdialenejších regiónov; posilnenie medzinárodnej správy oceánov a umožnenie bezpečných, chránených, čistých a udržateľne spravovaných morí a oceánov. Tieto priority by sa mali sledovať prostredníctvom zdieľaného, priameho a nepriameho riadenia.

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(13)  Vzhľadom na význam riešenia otázky zmeny klímy v súlade so záväzkami, ktoré Únia prijala s cieľom uplatňovať Parížsku dohodu a realizovať ciele Organizácie spojených národov v oblasti trvalo udržateľného rozvoja by toto nariadenie malo prispieť k akciám zameraným na boj proti zmene klímy a dosiahnutiu celkovej cieľovej hodnoty rozpočtových výdavkov Únie na podporu cieľov v oblasti klímy (25 %). Očakáva sa, že 30 % celkového finančného krytia ENRF sa použije na ciele v oblasti klímy. Relevantné akcie sa identifikujú počas prípravy a implementácie ENRF a prehodnotia sa v rámci relevantných procesov hodnotenia a preskúmania.

(13)  V záujme zohľadnenia významu boja proti zmene klímy v súlade so záväzkami Únie vykonávať Parížsku dohodu, ako aj v súlade s cieľmi Organizácie Spojených národov v oblasti udržateľného rozvoja by toto nariadenie malo prispieť k uplatňovaniu opatrení v oblasti klímy a k dosiahnutiu celkového cieľa, v rámci ktorého má najmenej 25 % rozpočtových výdavkov EÚ prispievať k plneniu cieľov v oblasti klímy v období VFR 2021 – 2027, a ročného cieľa na úrovni 30 % čo najskôr, najneskôr však do roku 2027. Očakáva sa, že 35 % celkového finančného krytia ENRF sa použije na ciele v oblasti klímy. Relevantné akcie sa identifikujú počas prípravy a implementácie ENRF a prehodnotia sa v rámci relevantných procesov hodnotenia a preskúmania.

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(14)  Z ENRF by sa malo prispievať aj k dosiahnutiu environmentálnych cieľov Únie. Tento príspevok by sa mal sledovať pomocou environmentálnych ukazovateľov Únie a mal by sa pravidelne nahlasovať v rámci hodnotenia a výročnej správy o výkonnosti.

(14)  Z ENRF by sa malo prispievať aj k dosiahnutiu environmentálnych cieľov Únie s náležitým ohľadom na sociálnu súdržnosť. Tento príspevok by sa mal sledovať pomocou environmentálnych ukazovateľov Únie a mal by sa pravidelne nahlasovať v rámci hodnotenia a výročnej správy o výkonnosti.

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(18)  Rybolov má rozhodujúci význam pri zachovaní živobytia a kultúrneho dedičstva mnohých pobrežných komunít v Únii, najmä tam, kde zohráva dôležitú úlohu maloobjemový pobrežný rybolov. Keďže priemerný vek v rámci mnohých rybárskych komunít je viac ako 50 rokov, generačná obnova a diverzifikácia činností stále predstavujú výzvu.

(18)  Rybolov má rozhodujúci význam pri zachovaní živobytia a kultúrneho dedičstva mnohých pobrežných komunít, ostrovných a najvzdialenejších regiónov v Únii, najmä tam, kde zohráva dôležitú úlohu maloobjemový pobrežný a príbrežný rybolov. Keďže priemerný vek v rámci mnohých rybárskych komunít je viac ako 50 rokov, generačná obnova a diverzifikácia činností stále predstavujú výzvu.

Pozmeňujúci návrh    14

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 31

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(31)  Rybolov a akvakultúra prispievajú k potravinovej bezpečnosti a výžive. Únia však v súčasnosti dováža viac ako 60 % svojich dodávok produktov rybolovu, a preto je vo veľkej miere závislá od tretích krajín. Dôležitou výzvou je podporiť spotrebu rybích bielkovín vyrábaných v Únii, ktoré spĺňajú vysoké normy kvality a sú dostupné spotrebiteľom za prijateľné ceny.

(31)  V Agende 2030 pre udržateľný rozvoj, ktorú prijala Organizácia Spojených národov, sa uvádza odstránenie hladu, dosiahnutie potravinovej bezpečnosti a zlepšenie výživy ako jeden zo 17 cieľov trvalo udržateľného rozvoja (cieľ č. 2). Únia sa plne zasadzuje za dosiahnutie a plnenie tohto cieľa. V tomto zmysle prispievajú rybolov a akvakultúra k potravinovej bezpečnosti a výžive. Únia však v súčasnosti dováža viac ako 60 % svojich dodávok produktov rybolovu, a preto je vo veľkej miere závislá od tretích krajín. Dôležitou výzvou je podporiť spotrebu rybích bielkovín vyrábaných v Únii, ktoré spĺňajú vysoké normy kvality a sú dostupné spotrebiteľom za prijateľné ceny.

Pozmeňujúci návrh    15

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 32

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(32)  Malo by byť možné financovať z ENRF podporu a udržateľný rozvoj akvakultúry vrátane sladkovodnej akvakultúry, na účely chovu vodných živočíchov a pestovania vodných rastlín určených na výrobu potravín a iných surovín. V niektorých členských štátoch sú aj naďalej v platnosti zložité administratívne postupy, ako napríklad problematický prístup do priestoru a zaťažujúce postupy udeľovania licencií, ktoré sťažujú odvetviu zlepšenie obrazu a konkurencieschopnosti produktov akvakultúry. Podpora z ENRF by mala byť v súlade s viacročnými národnými strategickými plánmi pre akvakultúru vypracovanými na základe nariadenia (EÚ) č. 1380/2013. Oprávnená by mala byť predovšetkým podpora environmentálnej udržateľnosti, produktívnych investícií, inovácií, získavaniu odborných zručností, zlepšovania pracovných podmienok a kompenzačných opatrení, ktorými sa zabezpečujú dôležité služby v oblasti ochrany prírody a krajiny. Oprávnené by mali byť aj akcie v oblasti verejného zdravia, systémov poistenia populácií chovaných v akvakultúre, ako aj v oblasti zdravia zvierat a dobrých životných podmienok zvierat. V prípade produktívnych investícii by sa však podpora mala poskytovať len prostredníctvom finančných nástrojov a programu InvestEU, ktoré majú na trhoch vyšší pákový efekt, a preto sú na účely riešenia finančných problémov odvetvia relevantnejšie ako granty.

(32)  Malo by byť možné financovať z ENRF podporu a udržateľný rozvoj akvakultúry vrátane sladkovodnej akvakultúry a uzatvorených systémov chovných priestorov na účely chovu vodných živočíchov a pestovania vodných rastlín určených na výrobu potravín a iných surovín. V niektorých členských štátoch sú aj naďalej v platnosti zložité administratívne postupy, ako napríklad problematický prístup do priestoru a zaťažujúce postupy udeľovania licencií, ktoré sťažujú odvetviu zlepšenie obrazu a konkurencieschopnosti produktov akvakultúry. Podpora z ENRF by mala byť v súlade s viacročnými národnými strategickými plánmi pre akvakultúru vypracovanými na základe nariadenia (EÚ) č. 1380/2013. Oprávnená by mala byť predovšetkým podpora environmentálnej udržateľnosti, produktívnych investícií, inovácií, získavaniu odborných zručností, zlepšovania pracovných podmienok a kompenzačných opatrení, ktorými sa zabezpečujú dôležité služby v oblasti ochrany prírody a krajiny. Oprávnené by mali byť aj akcie v oblasti verejného zdravia, systémov poistenia populácií chovaných v akvakultúre, ako aj v oblasti zdravia zvierat a dobrých životných podmienok zvierat. V prípade produktívnych investícii by sa však podpora mala poskytovať len prostredníctvom finančných nástrojov a programu InvestEU, ktoré majú na trhoch vyšší pákový efekt, a preto sú na účely riešenia finančných problémov odvetvia relevantnejšie ako granty.

Pozmeňujúci návrh    16

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 35

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(35)  Vytváranie pracovných miest v pobrežných regiónoch závisí od miestneho rozvoja udržateľného modrého hospodárstva, ktoré oživuje sociálnu štruktúru týchto regiónov. Odvetvia a služby v oblasti námornej techniky pravdepodobne prekonajú rast globálneho hospodárstva a do roku 2030 významne prispejú k zamestnanosti a rastu. Z hľadiska udržateľnosti závisí modrý rast od inovácií a investícií do nových námorných podnikov a biohospodárstva vrátane modelov udržateľného cestovného ruchu, obnoviteľnej energie z oceánov, inovatívnych a špičkových techník stavby lodí a nových prístavných služieb, ktoré môžu vytvárať pracovné miesta a a súčasne zlepšiť miestny rozvoj. Zatiaľ čo verejné investície do udržateľného modrého hospodárstva by mali byť súčasťou rozpočtu Únie, ENRF by sa mal osobitne sústrediť na vytváranie podmienok pre rozvoj udržateľného modrého hospodárstva a odstránenie prekážok s cieľom uľahčiť investície a rozvoj nových trhov a technológií alebo služieb. Podpora rozvoja udržateľného modrého hospodárstva by sa mala poskytovať prostredníctvom zdieľaného, priameho a nepriameho riadenia.

(35)  Vytváranie pracovných miest v pobrežných regiónoch závisí od miestneho rozvoja udržateľného modrého hospodárstva, ktoré oživuje sociálnu štruktúru týchto regiónov vrátane ostrovných a najvzdialenejších regiónov. Odvetvia a služby v oblasti námornej techniky pravdepodobne prekonajú rast globálneho hospodárstva a do roku 2030 významne prispejú k zamestnanosti a rastu. Z hľadiska udržateľnosti závisí modrý rast od inovácií a investícií do nových námorných podnikov a biohospodárstva vrátane modelov udržateľného cestovného ruchu, obnoviteľnej energie z oceánov, inovatívnych a špičkových techník stavby lodí a nových prístavných služieb, ktoré môžu vytvárať pracovné miesta a súčasne zlepšiť miestny rozvoj. Zatiaľ čo verejné investície do udržateľného modrého hospodárstva by mali byť súčasťou rozpočtu Únie, ENRF by sa mal osobitne sústrediť na vytváranie podmienok pre rozvoj udržateľného modrého hospodárstva a odstránenie prekážok s cieľom uľahčiť investície a rozvoj nových trhov a technológií alebo služieb. Podpora rozvoja udržateľného modrého hospodárstva by sa mala poskytovať prostredníctvom zdieľaného, priameho a nepriameho riadenia.

Pozmeňujúci návrh    17

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 36

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(36)  Vývoj udržateľného modrého hospodárstva sa vo veľkej miere opiera o partnerstvá medzi miestnymi zainteresovanými stranami, ktoré prispievajú k životaschopnosti pobrežných a vnútrozemských komunít a hospodárstiev. ENRF by mal poskytnúť nástroje na podporu takýchto partnerstiev. Na tento účel by mala byť v rámci zdieľaného riadenia k dispozícii podpora miestneho rozvoja vedeného komunitou (CLLD). Tento prístup by mal posilniť hospodársku diverzifikáciu v miestnom kontexte prostredníctvom rozvoja pobrežného a vnútrozemského rybolovu, akvakultúry a udržateľného modrého hospodárstva. Stratégie CLLD by mali zabezpečiť, aby miestne komunity lepšie využívali a získavali výhody z príležitostí, ktoré ponúka udržateľné modré hospodárstvo prostredníctvom zhodnocovania a posilňovania environmentálnych, kultúrnych, sociálnych a ľudských zdrojov. Každé miestne partnerstvo by preto malo zodpovedať hlavnému zameraniu svojej stratégie tým, že zabezpečí vyvážené zapojenie a zastúpenie všetkých príslušných zainteresovaných strán z miestneho udržateľného modrého hospodárstva.

(36)  Vývoj udržateľného modrého hospodárstva sa vo veľkej miere opiera o partnerstvá medzi miestnymi zainteresovanými stranami, ktoré prispievajú k životaschopnosti a udržateľnosti obyvateľov pobrežných, ostrovných a vnútrozemských komunít a hospodárstiev. ENRF by mal poskytnúť nástroje na podporu takýchto partnerstiev. Na tento účel by mala byť v rámci zdieľaného riadenia k dispozícii podpora miestneho rozvoja vedeného komunitou (CLLD). Tento prístup by mal posilniť hospodársku diverzifikáciu v miestnom kontexte prostredníctvom rozvoja pobrežného a vnútrozemského rybolovu, akvakultúry a udržateľného modrého hospodárstva. Stratégie CLLD by mali zabezpečiť, aby miestne komunity lepšie využívali a získavali výhody z príležitostí, ktoré ponúka udržateľné modré hospodárstvo prostredníctvom zhodnocovania a posilňovania environmentálnych, kultúrnych, sociálnych a ľudských zdrojov. Každé miestne partnerstvo by preto malo zodpovedať hlavnému zameraniu svojej stratégie tým, že zabezpečí vyvážené zapojenie a zastúpenie všetkých príslušných zainteresovaných strán z miestneho udržateľného modrého hospodárstva.

Pozmeňujúci návrh    18

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 38

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(38)  Pri priamom a nepriamom riadení by sa ENRF mal sústrediť na podmienky umožňujúce udržateľné modré hospodárstvo prostredníctvom podpory integrovaného riadenia a riadenia námornej politiky, posilnenia transferu výskumu a uvádzanie jeho výsledkov do praxe, inovácií a technológií v oblasti trvalo udržateľného modrého hospodárstva, zlepšenia námorných zručností, úrovne poznatkov o oceánoch a spoločného využívania sociálno-ekonomických údajov o udržateľnom modrom hospodárstve, podpory udržateľného modrého hospodárstva, ktoré je nízkouhlíkové a odolné voči zmene klímy, a rozvoja rozpracovaných projektov a inovačných finančných nástrojov. Najvzdialenejším regiónom by sa z dôvodu ich osobitnej situácie mala venovať riadna pozornosť.

(38)  Pri priamom a nepriamom riadení by sa ENRF mal sústrediť na podmienky umožňujúce udržateľné modré hospodárstvo prostredníctvom podpory integrovaného riadenia a riadenia námornej politiky, posilnenia transferu výskumu a uvádzanie jeho výsledkov do praxe, inovácií a technológií v oblasti trvalo udržateľného modrého hospodárstva, zlepšenia námorných zručností, úrovne poznatkov o oceánoch a spoločného využívania sociálno-ekonomických údajov o udržateľnom modrom hospodárstve, podpory udržateľného modrého hospodárstva, ktoré je nízkouhlíkové a odolné voči zmene klímy, a rozvoja rozpracovaných projektov a inovačných finančných nástrojov. Najvzdialenejším a ostrovným regiónom patriacim do pôsobnosti článku 174 ZFEÚ by sa z dôvodu ich osobitnej situácie mala venovať riadna pozornosť.

Pozmeňujúci návrh    19

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 42 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(42a)  V Agende 2030 Organizácie Spojených národov pre udržateľný rozvoj sa ochrana a udržateľné využívanie oceánov identifikovali ako jeden zo 17 cieľov trvalo udržateľného rozvoja (cieľ č. 5). Únia sa plne zasadzuje za dosiahnutie a vykonávanie tohto cieľa. V tejto súvislosti má odstránenie diskriminácie zásadný význam pre splnenie záväzkov EÚ na ceste k inkluzívnej Európe. Uplatňovanie hľadiska rodovej rovnosti a záväzky týkajúce sa rodovej rovnosti by sa preto mali začleniť do všetkých politík EÚ vrátane tohto nariadenia.

Pozmeňujúci návrh    20

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 43

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(43)  V rámci zdieľaného riadenia by mal každý členský štát vypracovať jeden program, ktorý by mala schváliť Komisia. V kontexte regionalizácie a s cieľom podporiť členské štáty, aby mali pri príprave programov strategickejší prístup, by Komisia mala vypracovať analýzu pre každú morskú oblasť s uvedením spoločných silných a slabých stránok s ohľadom na dosiahnutie cieľov SRP. Táto analýza by mala usmerňovať členské štáty aj Komisiu pri rokovaniach o každom programe s prihliadnutím na regionálne výzvy a potreby. Pri posudzovaní programov by Komisia mala zohľadniť environmentálne a sociálno-ekonomické výzvy SRP, sociálno-ekonomickú výkonnosť udržateľného modrého hospodárstva, výzvy na úrovni morských oblastí, ochranu a obnovu morských ekosystémov, zníženie množstva morského odpadu a zmierňovanie zmeny klímy a adaptáciu na túto zmenu.

(43)  V rámci zdieľaného riadenia by mal každý členský štát vypracovať jeden program, ktorý by mala schváliť Komisia. V kontexte regionalizácie a s cieľom podporiť členské štáty, aby mali pri príprave programov strategickejší prístup, by Komisia mala vypracovať analýzu pre každú morskú oblasť s uvedením spoločných silných a slabých stránok s ohľadom na dosiahnutie cieľov SRP. Táto analýza by mala usmerňovať členské štáty aj Komisiu pri rokovaniach o každom programe s prihliadnutím na regionálne výzvy a potreby. Pri posudzovaní programov by Komisia mala zohľadniť environmentálne a sociálno-ekonomické výzvy SRP, sociálno-ekonomickú výkonnosť udržateľného modrého hospodárstva, najmä pokiaľ ide o maloobjemový pobrežný rybolov, výzvy na úrovni morských oblastí, ochranu a obnovu morských ekosystémov, zníženie množstva morského odpadu a zmierňovanie zmeny klímy a adaptáciu na túto zmenu.

Pozmeňujúci návrh    21

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Finančné krytie na implementáciu ENRF v období 2021 – 2027 je 6 140 000 000 EUR v bežných cenách.

1.  Finančné krytie na implementáciu ENRF v období 2021 – 2027 je 6 866 943 600 EUR v stálych cenách roku 2018 (t. j. 7 739 176 524 EUR v bežných cenách).

Pozmeňujúci návrh    22

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Časť finančného krytia v rámci zdieľaného riadenia v zmysle hlavy II je 5 311 000 000 EUR v bežných cenách v súlade s ročným rozdelením stanoveným v prílohe V.

1.  Časť finančného krytia v rámci zdieľaného riadenia v zmysle hlavy II je 5 939 794 375 EUR v stálych cenách roku 2018 (t. j. 6 694 261 648 EUR v bežných cenách) v súlade s ročným rozdelením stanoveným v prílohe V.

Odôvodnenie

Rozdelenie prostriedkov v rámci finančného krytia programu, ako ho navrhuje Výbor pre rozpočet, je len orientačným matematickým prepočtom, ktorý vyplýva zo zmeny všeobecného finančného krytia programu a nemá vplyv na rozdelenie prostriedkov stanovené vo výbore zodpovednom za príslušnú oblasť.

Pozmeňujúci návrh    23

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  102 000 000 EUR pre Azory a Madeiru;

a)  114 076 262 EUR v stálych cenách roku 2018 (t. j. 128 566 125 EUR v bežných cenách) pre Azory a Madeiru;

Odôvodnenie

Rozdelenie prostriedkov v rámci finančného krytia programu, ako ho navrhuje Výbor pre rozpočet, je len orientačným matematickým prepočtom, ktorý vyplýva zo zmeny všeobecného finančného krytia programu a nemá vplyv na rozdelenie prostriedkov stanovené vo výbore zodpovednom za príslušnú oblasť.

Pozmeňujúci návrh    24

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  82 000 000 EUR pre Kanárske ostrovy;

b)  91 708 367 EUR v stálych cenách roku 2018 (t. j. 103 357 081 EUR v bežných cenách) pre Kanárske ostrovy;

Odôvodnenie

Rozdelenie prostriedkov v rámci finančného krytia programu, ako ho navrhuje Výbor pre rozpočet, je len orientačným matematickým prepočtom, ktorý vyplýva zo zmeny všeobecného finančného krytia programu a nemá vplyv na rozdelenie prostriedkov stanovené vo výbore zodpovednom za príslušnú oblasť.

Pozmeňujúci návrh    25

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  131 000 000 EUR pre Guadeloupe, Francúzsku Guyanu, Martinik, Mayotte, Réunion a Svätý Martin.

c)  146 509 709 EUR v stálych cenách roku 2018 (t. j. 165 119 239 EUR v bežných cenách) pre Guadeloupe, Francúzsku Guyanu, Martinik, Mayotte, Réunion a Svätý Martin.

Odôvodnenie

Rozdelenie prostriedkov v rámci finančného krytia programu, ako ho navrhuje Výbor pre rozpočet, je len orientačným matematickým prepočtom, ktorý vyplýva zo zmeny všeobecného finančného krytia programu a nemá vplyv na rozdelenie prostriedkov stanovené vo výbore zodpovednom za príslušnú oblasť.

Pozmeňujúci návrh    26

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Časť finančného krytia v rámci priameho a nepriameho riadenia v zmysle hlavy III je EUR 829 000 000 v bežných cenách.

1.  Časť finančného krytia v rámci priameho a nepriameho riadenia v zmysle hlavy III je 927 149 225 EUR v stálych cenách roku 2018 (1 044 914 876 EUR v bežných cenách).

Odôvodnenie

Rozdelenie prostriedkov v rámci finančného krytia programu, ako ho navrhuje Výbor pre rozpočet, je len orientačným matematickým prepočtom, ktorý vyplýva zo zmeny všeobecného finančného krytia programu a nemá vplyv na rozdelenie prostriedkov stanovené vo výbore zodpovednom za príslušnú oblasť.

Pozmeňujúci návrh    27

Návrh nariadenia

Článok 21 – názov

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Kompenzácia dodatočných nákladov na produkty rybolovu a akvakultúry v najvzdialenejších regiónoch

Kompenzácia dodatočných nákladov na produkty rybolovu a akvakultúry v najvzdialenejších regiónoch a v rámci maloobjemového pobrežného rybolovu prevádzkovaného na ostrovoch patriacich do pôsobnosti článku 174 ZFEÚ

Pozmeňujúci návrh    28

Návrh nariadenia

Článok 21 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Z ENRF možno podporovať kompenzáciu dodatočných nákladov, ktoré prijímateľom vznikli pri rybolove, chove, spracovaní a uvádzaní na trh určitých produktov rybolovu a akvakultúry z najvzdialenejších regiónov uvedených v článku 6 ods. 2.

1.  Z ENRF možno podporovať kompenzáciu dodatočných nákladov, ktoré prijímateľom vznikli pri rybolove, chove, spracovaní a uvádzaní na trh určitých produktov rybolovu a akvakultúry z najvzdialenejších regiónov a maloobjemového pobrežného rybolovu prevádzkovaného na ostrovoch patriacich do pôsobnosti článku 174 ZFEÚ uvedených v článku 6 ods. 2.

Pozmeňujúci návrh    29

Návrh nariadenia

Článok 22 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Z ENRF možno podporovať činnosti zamerané na ochranu a obnovu biodiverzity a ekosystémov v morských a pobrežných oblastiach vrátane vnútrozemských vôd.

1.  Z ENRF možno podporovať činnosti zamerané na ochranu a obnovu biodiverzity a ekosystémov v morských a pobrežných oblastiach vrátane vnútrozemských vôd. Na tento účel by sa mala rozvíjať spolupráca s Európskou vesmírnou agentúrou a európskymi satelitnými programami s cieľom získavať viac údajov o situácii morského znečistenia, a najmä plastového odpadu vo vodách.

Pozmeňujúci návrh    30

Návrh nariadenia

Článok 27 – odsek 1 – písmeno c a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ca)  investovať do analýzy a pozorovania morského znečistenia, najmä plastami, s cieľom zvýšiť objem údajov o situácii;

Pozmeňujúci návrh    31

Návrh nariadenia

Článok 27 – odsek 1 – písmeno c b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

cb) rozširovať poznatky o morskom plastovom odpade a jeho koncentráciách.

Pozmeňujúci návrh    32

Návrh nariadenia

Článok 45 – odsek 1 – písmeno f

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

f)  posilnenia medzinárodnej spolupráce a rozvoja v oblasti výskumu oceánov a údajov o oceánoch.

f)  posilnenia medzinárodnej spolupráce a rozvoja v oblasti výskumu oceánov a údajov o oceánoch, najmä o morskom plastovom odpade, ktoré by sa získavali prostredníctvom vhodných snímacích zariadení na satelitoch, konkrétne zo zložky Copernicus vesmírneho programu EÚ, samostatných lietadiel a systémov pozorovaní na mieste, ktoré sú schopné monitorovať väčšie časti plávajúceho odpadu, ako aj koncentrácie menších častí.

POSTUP VÝBORU POŽIADANÉHO O STANOVISKO

Názov

Európsky námorný a rybársky fond

Referenčné čísla

COM(2018)0390 – C8-0270/2018 – 2018/0210(COD)

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

PECH

2.7.2018

 

 

 

Výbor požiadaný o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

BUDG

2.7.2018

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko

       dátum vymenovania

Eider Gardiazabal Rubial

16.7.2018

Prerokovanie vo výbore

26.9.2018

 

 

 

Dátum prijatia

21.11.2018

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

27

4

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Jean Arthuis, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Jan Olbrycht, Răzvan Popa, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Monika Vana, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Stanisław Żółtek

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Karine Gloanec Maurin, Giovanni La Via, Ivana Maletić, Andrey Novakov, Tomáš Zdechovský

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

27

+

ALDE

Jean Arthuis, Gérard Deprez

ECR

Zbigniew Kuźmiuk

PPE

Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Giovanni La Via, Ivana Maletić, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Inese Vaidere, Tomáš Zdechovský

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Karine Gloanec Maurin, John Howarth, Vladimír Maňka, Răzvan Popa, Manuel dos Santos, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand, Monika Vana

4

-

ECR

Bernd Kölmel

ENF

André Elissen, Stanisław Żółtek

NI

Eleftherios Synadinos

0

0

 

 

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania


STANOVISKO Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (22.11.2018)

pre Výbor pre rybárstvo

k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o Európskom námornom a rybárskom fonde a o zrušení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 508/2014

(COM(2018)0390 – C8-0270/2018 – 2018/0210(COD))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Francesc Gambús

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Komisia 12. júna 2018 predložila nový legislatívny návrh o Európskom námornom a rybárskom fonde (ENRF) na obdobie 2021 – 2027. Cieľom tohto fondu je nasmerovať finančné prostriedky z rozpočtu Únie na podporu spoločnej rybárskej politiky (SRP), integrovanej námornej politiky Únie a medzinárodných záväzkov Únie v oblasti správy oceánov, najmä v súvislosti s Agendou 2030 pre udržateľný rozvoj.

Ako spravodajca Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín požiadaného o stanovisko vítam oznámenie Komisie, pretože poskytlo dobrý východiskový základ na ďalšiu prácu spoluzákonodarcov na optimalizácii textu a dosiahnutí dohody. Osobitne by som sa privítať to, že návrh Komisie posilňuje vplyv fondu na životné prostredie so zameraním na ochranu morských ekosystémov a s očakávaným príspevkom vo výške 30 % z rozpočtu fondu na zmierňovanie zmeny klímy a prispôsobenie sa tejto zmene, a to v súlade so záväzkami prijatými v rámci Parížskej dohody.

Takisto verím, že nový fond bude účinnejší a efektívnejší, a to vďaka zjednodušeniu, subsidiarite, zosúladeniu s inými fondami a lepšiemu zacieleniu podpory na vykonávanie SRP.

Rybolov a akvakultúra prispievajú k potravinovej bezpečnosti a výžive. Únia však v súčasnosti dováža viac ako 60 % produktov rybolovu a je tak vo veľkej miere závislá od tretích krajín. Najdôležitejšou úlohou je povzbudiť občanov, aby konzumovali ryby z Únie, ktoré spĺňajú vysoké štandardy kvality a majú primerané ceny. V tejto súvislosti treba zvýšiť prítomnosť akvakultúry v sektore a jej kritické množstvo: ryby pochádzajúce z tejto činnosti v súčasnosti predstavujú len 20 % celkového objemu na trhoch EÚ.

Napriek všetkému sa domnievam, že je dôležité doplniť túto správu o viaceré pozmeňujúce návrhy v záujme prispôsobenia správy a zvýšenia jej flexibility, aby sa predišlo nadmernému poškodeniu rybárskej flotily vzhľadom na jej rozmanitosť v rámci Únie.

Takisto som považoval za potrebné zahrnúť prvok spolurozhodovania, čo je mechanizmus usporiadania činností profesionálneho rybolovu, rekreačného rybolovu a akvakultúry, v rámci ktorého sa vlády delia o právomoci s miestnou komunitou používateľov, pričom každá strana má pridelené osobitné povinnosti a práva, pokiaľ ide o informácie a rozhodovanie o riadení tejto činnosti. Nesmieme totiž zabúdať, že hlavný záujem na tom, aby sa zaručili rybolovné oblasti a populácie rýb, majú samotní rybári, keďže bez rýb nie je rybolov a bez rybolovu nie sú pracovné miesta. Cieľom týchto pozmeňujúcich návrhov je preto v čo najväčšej miere zachovať rovnováhu environmentálnej, hospodárskej a sociálnej udržateľnosti.

A napokon sa domnievam, že zjednodušenie a objasnenie činností, ktoré sa môžu vykonávať pod záštitou ENRF, členským štátom uľahčí riadenie, zníži administratívnu záťaž a v konečnom dôsledku pomôže námornému a rybolovnému odvetviu Únie pri plnení cieľov udržateľného rozvoja.

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín vyzýva Výbor pre rybárstvo, aby ako gestorský výbor vzal do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(1)  Je potrebné zriadiť Európsky námorný a rybársky fond (ENRF) na obdobie 2021 – 2027. Tento fond by sa mal zamerať na cielené poskytovanie finančných prostriedkov z rozpočtu Únie na podporu spoločnej rybárskej politiky (SRP), námornej politiky Únie a medzinárodných záväzkov Únie v oblasti správy oceánov. Takéto financovanie je kľúčovým faktorom udržateľného rybolovu a ochrany morských biologických zdrojov, potravinovej bezpečnosti prostredníctvom dodávok morských potravinových produktov, rastu udržateľného modrého hospodárstva a zdravých bezpečných, chránených, čistých a udržateľne spravovaných morí a oceánov.

(1)  Je potrebné zriadiť Európsky námorný a rybársky fond (ENRF) na obdobie 2021 – 2027. Tento fond by sa mal zamerať na cielené poskytovanie finančných prostriedkov z rozpočtu Únie na podporu úplného a včasného vykonávania spoločnej rybárskej politiky (SRP), rámcovej smernice o námornej stratégii (MSFD), námornej politiky Únie a medzinárodných záväzkov Únie v oblasti správy oceánov. Takéto financovanie je spolu so zodpovednými politikami v oblasti rybného hospodárstva jedným z kľúčových faktorov udržateľného rybolovu a ochrany morských biologických zdrojov, potravinovej bezpečnosti prostredníctvom dodávok morských potravinových produktov, rastu udržateľného modrého hospodárstva, ktoré sa rozvíja v medziach ekologických limitov, a zdravých bezpečných, chránených, čistých a udržateľne spravovaných morí a oceánov.

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(2)  Ako globálny aktér v oblasti oceánov a piaty najväčší výrobca morských potravín na svete má Únia veľkú zodpovednosť za ochranu, zachovanie a udržateľné využívanie oceánov a ich zdrojov. Zachovanie morí a oceánov má pre rýchlo rastúcu svetovú populáciu obrovský význam. Pre Úniu predstavuje aj sociálno-ekonomický záujem: udržateľné modré hospodárstvo podporuje investície, pracovné miesta a rast, napomáha výskumu a inováciám a prispieva k energetickej bezpečnosti prostredníctvom energie z oceánov. Okrem toho sú bezpečné a chránené moria a oceány nevyhnutné na účinnú hraničnú kontrolu a pre celosvetový boj proti námornej trestnej činnosti, t. j. súvisí aj s riešením otázky bezpečnosti občanov.

(2)  Ako globálny aktér v oblasti oceánov a piaty najväčší výrobca morských potravín na svete má Únia veľkú zodpovednosť za ochranu, zachovanie a udržateľné využívanie oceánov a ich zdrojov. Zachovanie morí a oceánov má pre rýchlo rastúcu svetovú populáciu obrovský význam. Pre Úniu predstavuje aj sociálno-ekonomický záujem: udržateľné modré hospodárstvo, ktoré sa rozvíja v medziach ekologických limitov, podporuje investície, pracovné miesta a rast, napomáha výskumu a inováciám a prispieva k energetickej bezpečnosti prostredníctvom energie z oceánov. Okrem toho sú bezpečné a chránené moria a oceány nevyhnutné na účinnú hraničnú kontrolu a pre celosvetový boj proti námornej trestnej činnosti, t. j. súvisí aj s riešením otázky bezpečnosti občanov.

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(8)  Vo viacročnom finančnom rámci, ktorý sa uvádza v nariadení (EÚ) xx/xx6, sa stanovuje, že rozpočet Únie musí aj naďalej podporovať rybársku a námornú politiku. Rozpočet ENRF by mal v bežných cenách predstavovať 6 140 000 000 EUR. Zdroje z ENRF by mali byť rozdelené medzi zdieľané, priame a nepriame riadenie. Na podporu v rámci zdieľaného riadenia by sa malo alokovať 5 311 000 000 EUR a na podporu v rámci priameho a nepriameho riadenia by sa malo prideliť 829 000 000 EUR. S cieľom zabezpečiť stabilitu, najmä pokiaľ ide o dosahovanie cieľov SRP, by sa národné alokácie v rámci zdieľaného riadenia v programovom období 2021 – 2027 mali vymedziť na základe akcií ENRF na roky 2014 až 2020. Osobitné sumy by mali byť vyhradené pre najvzdialenejšie regióny, kontrolu, presadzovanie, zber a spracovanie údajov na účely riadenia rybárstva a vedecké účely, zatiaľ čo sumy vyhradené na trvalé ukončenie a mimoriadne pozastavenie rybolovných činností by mali byť obmedzené.

(8)  Vo viacročnom finančnom rámci, ktorý sa uvádza v nariadení (EÚ) xx/xx6, sa stanovuje, že rozpočet Únie musí aj naďalej podporovať rybársku a námornú politiku. Viacročný rozpočet ENRF by mal v bežných cenách predstavovať 6 140 000 000 EUR. Zdroje z ENRF by mali byť rozdelené medzi zdieľané, priame a nepriame riadenie. Na podporu v rámci zdieľaného riadenia by sa malo alokovať 5 311 000 000 EUR a na podporu v rámci priameho a nepriameho riadenia by sa malo prideliť 829 000 000 EUR. S cieľom zabezpečiť stabilitu, najmä pokiaľ ide o dosahovanie cieľov SRP, by sa národné alokácie v rámci zdieľaného riadenia v programovom období 2021 – 2027 mali vymedziť na základe akcií ENRF na roky 2014 až 2020. Osobitné sumy by mali byť vyhradené pre najvzdialenejšie regióny, kontrolu, presadzovanie, zber a spracovanie údajov na účely riadenia rybárstva a vedecké účely, zatiaľ čo sumy vyhradené na trvalé ukončenie a mimoriadne pozastavenie rybolovných činností by mali byť obmedzené.

_________________

_________________

6 EÚ C […], […], s. […].

6 EÚ C […], […], s. […].

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(9)  Európske námorné odvetvie zamestnáva vyše 5 miliónov ľudí a s obratom takmer 500 miliárd EUR ročne a má potenciál vytvoriť mnoho ďalších pracovných miest. Produkcia globálneho morského hospodárstva sa v súčasnosti odhaduje na 1,3 bilióna EUR a do roku 2030 by sa mohla zdvojnásobiť. Potreba splniť cieľové hodnoty emisií CO2, zvýšiť efektívnosť využívania zdrojov a znížiť environmentálnu stopu modrého hospodárstva sú hnacím motorom inovácie v iných odvetviach (vybavenie lodí, stavba lodí, pozorovanie morí, bagrovanie, ochrana pobreží a námorná výstavba). Zdrojom investícií do námorného hospodárstva sú štrukturálne fondy Únie, najmä Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR) a ENRF. Na financovanie rastúceho potenciálu tohto odvetvia sa musia využiť nové investičné nástroje ako InvestEU.

(9)  Európske námorné odvetvie zamestnáva vyše 5 miliónov ľudí a s obratom takmer 500 miliárd EUR ročne a má potenciál vytvoriť mnoho ďalších pracovných miest, hoci by sa mali naďalej sledovať populácie druhov rýb a vhodnými opatreniami by sa malo brániť nadmernému rybolovu. Produkcia globálneho morského hospodárstva sa v súčasnosti odhaduje na 1,3 bilióna EUR a do roku 2030 by sa mohla zdvojnásobiť. Potreba splniť cieľové hodnoty emisií CO2, zvýšiť efektívnosť využívania zdrojov a znížiť environmentálnu stopu modrého hospodárstva sú hnacím motorom inovácie v iných odvetviach (vybavenie lodí, stavba lodí, pozorovanie morí, bagrovanie, ochrana pobreží a námorná výstavba). Zdrojom investícií do námorného hospodárstva sú štrukturálne fondy Únie, najmä Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR) a ENRF. Na financovanie rastúceho potenciálu tohto odvetvia sa musia využiť nové investičné nástroje ako InvestEU.

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(10)  ENRF by mal byť založený na štyroch prioritách: podpora udržateľného rybolovu a ochrany morských biologických zdrojov; prispievanie k potravinovej bezpečnosti v Únii prostredníctvom konkurencieschopnej a udržateľnej akvakultúry a trhov; umožnenie rastu udržateľného modrého hospodárstva a podpora prosperujúcich pobrežných komunít; posilnenie medzinárodnej správy oceánov a umožnenie bezpečných, chránených, čistých a udržateľne spravovaných morí a oceánov. Tieto priority by sa mali sledovať prostredníctvom zdieľaného, priameho a nepriameho riadenia.

(10)  ENRF by mal byť založený na štyroch prioritách, ktoré sú v plnej miere v súlade s cieľmi SRP: podpora udržateľného rybolovu a ochrany morských biologických zdrojov; prispievanie k potravinovej bezpečnosti v Únii prostredníctvom konkurencieschopnej a udržateľnej akvakultúry a trhov; umožnenie udržateľného modrého hospodárstva, ktoré sa rozvíja v medziach ekologických limitovpodporuje prosperujúce pobrežné komunity; posilnenie medzinárodnej správy oceánov a umožnenie bezpečných, chránených, čistých a udržateľne spravovaných morí a oceánov. Tieto priority by sa mali sledovať prostredníctvom zdieľaného, priameho a nepriameho riadenia.

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(11)  ENRF po roku 2020 by sa mal zakladať na zjednodušenej štruktúre bez toho, aby sa vopred príliš normatívne vymedzovali opatrenia a podrobné pravidlá oprávnenosti na úrovni Únie. Namiesto toho by sa v rámci každej priority mali opísať všeobecné oblasti podpory. Členské štáty by preto mali vypracovať svoj program, v ktorom uvedú najvhodnejšie prostriedky na dosiahnutie priorít. Podľa pravidiel stanovených v tomto nariadení a v nariadení (EÚ) č. [všeobecné nariadenie] by sa mohli podporovať rôzne opatrenia určené členskými štátmi v rámci daných programov, pokiaľ sa vzťahujú na oblasti podpory vymedzené v tomto nariadení. Je však potrebné stanoviť zoznam neoprávnených operácií, aby sa predišlo škodlivým vplyvom na ochranu rybolovných zdrojov, napríklad všeobecný zákaz investícií zvyšujúcich rybolovnú kapacitu. Okrem toho by investície a kompenzácie pre flotily mali byť prísne podmienené ich súladom s cieľmi ochrany SRP.

(11)  ENRF po roku 2020 by sa mal zakladať na zjednodušenej štruktúre bez toho, aby sa vopred príliš normatívne vymedzovali opatrenia a podrobné pravidlá oprávnenosti na úrovni Únie. Namiesto toho by sa v rámci každej priority mali opísať všeobecné oblasti podpory. Členské štáty by preto mali vypracovať svoj program, v ktorom uvedú najvhodnejšie prostriedky na dosiahnutie priorít. Podľa pravidiel stanovených v tomto nariadení a v nariadení (EÚ) č. [všeobecné nariadenie] by sa mohli podporovať rôzne opatrenia určené členskými štátmi v rámci daných programov, pokiaľ sa vzťahujú na oblasti podpory vymedzené v tomto nariadení. Je však potrebné stanoviť zoznam neoprávnených operácií, aby sa predišlo škodlivým vplyvom na ochranu rybolovných zdrojov a degradácii ekosystémov, napríklad všeobecný zákaz investícií zvyšujúcich rybolovnú kapacitu. Okrem toho by investície a kompenzácie pre flotily mali byť prísne podmienené ich súladom s cieľmi ochrany SRP.

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(13)  Vzhľadom na význam riešenia otázky zmeny klímy v súlade so záväzkami, ktoré Únia prijala s cieľom uplatňovať Parížsku dohodu a realizovať ciele Organizácie spojených národov v oblasti trvalo udržateľného rozvoja by toto nariadenie malo prispieť k akciám zameraným na boj proti zmene klímy a dosiahnutiu celkovej cieľovej hodnoty rozpočtových výdavkov Únie na podporu cieľov v oblasti klímy (25 %). Očakáva sa, že 30 % celkového finančného krytia ENRF sa použije na ciele v oblasti klímy. Relevantné akcie sa identifikujú počas prípravy a implementácie ENRF a prehodnotia sa v rámci relevantných procesov hodnotenia a preskúmania.

(13)  Vzhľadom na význam riešenia otázky zmeny klímy v súlade so záväzkami, ktoré Únia prijala s cieľom uplatňovať Parížsku dohodu a realizovať ciele Organizácie spojených národov v oblasti trvalo udržateľného rozvoja by toto nariadenie malo prispieť k akciám zameraným na boj proti zmene klímy a dosiahnutiu celkovej cieľovej hodnoty rozpočtových výdavkov Únie na podporu cieľov v oblasti klímy (25 %). Očakáva sa, že 30 % celkového finančného krytia ENRF sa použije na ciele v oblasti klímy. Relevantné akcie vrátane projektov zameraných na ochranu a obnovu dna porasteného morskou trávou a pobrežných močarísk, ktoré sú významnými lokalitami záchytu uhlíka, sa identifikujú počas prípravy a implementácie ENRF a prehodnotia sa v rámci relevantných procesov hodnotenia a preskúmania.

Odôvodnenie

V najnovšej správe IPCC sa zdôrazňuje, že by sa malo zvažovať nielen znižovanie emisií CO2, ale aj odstraňovanie CO2 z atmosféry.

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(14)  Z ENRF by sa malo prispievať aj k dosiahnutiu environmentálnych cieľov Únie. Tento príspevok by sa mal sledovať pomocou environmentálnych ukazovateľov Únie a mal by sa pravidelne nahlasovať v rámci hodnotenia a výročnej správy o výkonnosti.

(14)  Z ENRF by sa malo prispievať aj k dosiahnutiu environmentálnych cieľov Únie, a to v rámci SRP a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/56/ES1a. Tento príspevok by sa mal sledovať pomocou environmentálnych ukazovateľov Únie a mal by sa pravidelne nahlasovať v rámci hodnotenia a výročnej správy o výkonnosti.

 

_________________

 

1a Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/56/ES zo 17. júna 2008, ktorou sa ustanovuje rámec pre činnosť Spoločenstva v oblasti morskej environmentálnej politiky (rámcová smernica o morskej stratégii) (Ú. v. EÚ L 164, 25.6.2008, s. 19).

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(15)  V súlade s článkom 42 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1380/2013 („nariadenie o SRP“)7 by finančná pomoc Únie v rámci ENRF mala byť podmienená dodržiavaním pravidiel SRP. Žiadosti od príjemcov, ktoré nie sú v súlade s platnými pravidlami SRP, by nemali byť prípustné.

(15)  V súlade s článkom 42 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1380/2013 („nariadenie o SRP“)7 by finančná pomoc Únie v rámci ENRF mala byť podmienená plnohodnotným dodržiavaním pravidiel SRP a príslušného environmentálneho práva EÚ. Finančná pomoc Únie by sa mala poskytovať len tým subjektom a tým členským štátom, ktoré v plnej miere dodržiavajú svoje príslušné právne povinnosti. Žiadosti od príjemcov, ktoré nie sú v súlade s platnými pravidlami SRP, by nemali byť prípustné.

_________________

_________________

7 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1380/2013 z 11. decembra 2013 o spoločnej rybárskej politike, ktorým sa menia nariadenia Rady (ES) č. 1954/2003 a (ES) č. 1224/2009, a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (ES) č. 2371/2002 a (ES) č. 639/2004 a rozhodnutie Rady 2004/585/ES (Ú. v. EÚ L 354, 28.12.2013, s. 22).

7 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1380/2013 z 11. decembra 2013 o spoločnej rybárskej politike, ktorým sa menia nariadenia Rady (ES) č. 1954/2003 a (ES) č. 1224/2009, a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (ES) č. 2371/2002 a (ES) č. 639/2004 a rozhodnutie Rady 2004/585/ES (Ú. v. EÚ L 354, 28.12.2013, s. 22).

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(16)  S cieľom riešiť osobitné podmienky SRP uvedené v nariadení (EÚ) č. 1380/2013 a prispieť k dodržiavaniu pravidiel SRP by sa mali prijať dodatočné ustanovenia týkajúce sa pravidiel prerušenia, pozastavenia a finančných opráv uvedené v nariadení (EÚ) č. [všeobecné nariadenie]. Ak členský štát alebo príjemca nedodrží svoje záväzky vyplývajúce zo SRP alebo ak má Komisia dôkaz, z ktorého vyplýva takéto nedodržanie, Komisia by mala mať možnosť preventívne prerušiť platobné lehoty. Okrem možnosti prerušenia platobnej lehoty a s cieľom vyhnúť sa zjavnému riziku vyplatenia neoprávnených výdavkov by Komisia mala mať v prípadoch závažného nedodržiavania pravidiel SRP zo strany členského štátu možnosť pozastaviť platby a uložiť finančné opravy.

(16)  S cieľom riešiť osobitné podmienky SRP uvedené v nariadení (EÚ) č. 1380/2013 a prispieť k úplnému dodržiavaniu pravidiel SRP by sa mali prijať dodatočné ustanovenia týkajúce sa pravidiel prerušenia, pozastavenia a finančných opráv uvedené v nariadení (EÚ) č. [všeobecné nariadenie]. Ak členský štát alebo príjemca nedodrží svoje záväzky vyplývajúce zo SRP alebo ak má Komisia dôkaz, z ktorého vyplýva takéto nedodržanie, Komisia by mala mať možnosť preventívne prerušiť platobné lehoty. Okrem možnosti prerušenia platobnej lehoty a s cieľom vyhnúť sa zjavnému riziku vyplatenia neoprávnených výdavkov by Komisia mala mať v prípadoch závažného nedodržiavania pravidiel SRP zo strany členského štátu možnosť pozastaviť platby a uložiť finančné opravy.

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(17)  V uplynulých rokoch zaznamenala SRP dobré výsledky z hľadiska obnovenia zdravej úrovne populácií rýb, zvýšenia ziskovosti odvetvia rybolovu v Únii a ochrany morských ekosystémov. Stále však pretrvávajú závažné výzvy na dosiahnutie sociálno-ekonomických cieľov SRP a environmentálnych cieľov SRP. To si vyžaduje trvalú podporu po roku 2020, najmä v morských oblastiach, kde je pokrok pomalší.

(17)  V uplynulých rokoch sa v rámci SRP podnikli kroky zamerané na obnovenie zdravej úrovne populácií rýb, zvýšenie ziskovosti odvetvia rybolovu v Únii a na ochranu morských ekosystémov. Stále však pretrvávajú závažné výzvy na plnohodnotné dosiahnutie sociálno-ekonomických cieľov SRP a environmentálnych cieľov SRP vrátane právnej povinnosti obnoviť a zachovať všetky populácie rýb nad úrovňami biomasy, pri ktorých možno dosiahnuť maximálny udržateľný výnos. To si vyžaduje trvalú podporu po roku 2020, najmä v morských oblastiach, kde je pokrok pomalší.

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(18)  Rybolov má rozhodujúci význam pri zachovaní živobytia a kultúrneho dedičstva mnohých pobrežných komunít v Únii, najmä tam, kde zohráva dôležitú úlohu maloobjemový pobrežný rybolov. Keďže priemerný vek v rámci mnohých rybárskych komunít je viac ako 50 rokov, generačná obnova a diverzifikácia činností stále predstavujú výzvu.

  Rybolov má rozhodujúci význam pri zachovaní živobytia a kultúrneho dedičstva mnohých pobrežných a ostrovných komunít v Únii, najmä tam, kde zohráva dôležitú úlohu maloobjemový pobrežný rybolov. Keďže priemerný vek v rámci mnohých rybárskych komunít je viac ako 50 rokov, generačná obnova a diverzifikácia činností stále predstavujú výzvu.

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 18 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(18a)  K dosiahnutiu cieľov spoločnej rybárskej politiky prispieva vykonávanie mechanizmov spoločného riadenia v oblasti profesionálnej a rekreačnej rybolovnej činnosti a akvakultúry s priamou účasťou zainteresovaných strán, ako je administratíva, odvetvie rybolovu a akvakultúry, vedecká obec a občianska spoločnosť, ktorých funkčnosť sa zakladá na spravodlivom rozdelení zodpovedností v rozhodovacom procese a na flexibilnom riadení založenom na znalostiach, informáciách a bezprostrednosti. ENRF by mal podporovať vykonávanie týchto mechanizmov na miestnej úrovni.

Odôvodnenie

Model spoločného riadenia rozvíja svoj maximálny potenciál v rámci bioekonomického riadenia, ktoré rešpektuje ekosystém a zásadu predbežnej opatrnosti. Tento model by mal poskytovať nástroje, ktoré umožňujú reagovať na meniace sa skutočnosti, príznačné pre flexibilné riadenie, v reálnom čase.

Pozmeňujúci návrh    14

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 19

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(19)  ENRF by sa mal zamerať na dosahovanie cieľov SRP v environmentálnej, hospodárskej a sociálnej oblasti, ako aj v oblasti zamestnanosti, ktoré sú stanovené v článku 2 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013. Takouto podporou by sa malo zabezpečiť, aby boli rybolovné činnosti dlhodobo environmentálne udržateľné a riadili sa spôsobom, ktorý je v súlade s cieľmi, ktorými je dosiahnuť hospodársky a sociálny prínos a prínos v oblasti zamestnanosti a prispieť k dostupnosti dodávok potravín.

(19)  ENRF by mal prispievať k dosahovaniu cieľov SRP v environmentálnej, hospodárskej a sociálnej oblasti, ako aj v oblasti zamestnanosti, ktoré sú stanovené v článku 2 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013. Takouto podporou by sa malo zabezpečiť, aby boli rybolovné činnosti dlhodobo environmentálne udržateľné a riadili sa spôsobom, ktorý je v súlade s cieľmi stanovenými v článku 2 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013, ktoré majú prispieť k dosiahnutiu hospodárskeho a sociálneho prínosu a prínosu v oblasti zamestnanosti, ako aj k dostupnosti dodávok potravín.

Pozmeňujúci návrh    15

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 20

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(20)  Prvoradým cieľom podpory z ENRF by malo byť uľahčiť prechod na udržateľný rybolov na základe maximálneho udržateľného výnosu (MSY) a znížiť na minimum negatívne účinky rybolovných činností na morské ekosystémy. Táto podpora by sa mala vzťahovať aj na inovácie a investície do rybolovných postupov a techník, ktoré sú šetrné, odolné voči zmene klímy a nízkouhlíkové.

(20)  Podpora z ENRF by mala prispievať ku včasnému plneniu právnej povinnosti obnoviť a zachovať všetky populácie rýb nad úrovňami biomasy, pri ktorých možno dosiahnuť maximálny udržateľný výnos, a k tomu, aby sa na minimum znížili (a tam, kde je to možné, úplne odstránili) negatívne účinky rybolovných činností na morské ekosystémy. Táto podpora by sa mala vzťahovať aj na inovácie a investície do rybolovných postupov a techník, ktoré sú šetrné, odolné voči zmene klímy a nízkouhlíkové, a nemala by sa vzťahovať na akékoľvek investície do metód elektrického impulzového rybolovu.

Pozmeňujúci návrh    16

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 21

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(21)  Povinnosť vylodiť úlovky je jednou z hlavných výziev SRP. Prináša so sebou značné zmeny v rybolovných postupoch v rámci odvetvia, ktoré sú miestami spojené so značnými finančnými nákladmi. Malo by byť teda možné podporovať z ENRF inovácie a investície, ktoré prispievajú k vykonávaniu povinnosti vylodiť úlovky, s vyššou intenzitou pomoci ako sa uplatňuje na iné operácie (investície do selektívneho rybárskeho výstroja, investície na zlepšenie prístavných infraštruktúr a na obchodovanie s nechcenými úlovkami). Okrem toho by mal poskytnúť maximálnu intenzitu pomoci vo výške 100 % pri navrhovaní, vývoji, monitorovaní, hodnotení a riadení transparentných systémov výmeny rybolovných možností medzi členskými štátmi („výmena kvót“) s cieľom zmierniť účinok „blokačných druhov“ spôsobený povinnosťou vylodenia.

(21)  Povinnosť vylodiť úlovky je právna povinnosť a predstavuje jeden z hlavných cieľov SRP. Prináša so sebou skoncovanie s praxou vyhadzovania úlovku, z hľadiska životného prostredia neprijateľnou, ako aj významné zmeny v rybolovných postupoch v rámci odvetvia, ktoré sú miestami spojené so značnými finančnými nákladmi. Členské štáty by preto mali využívať ENRF na poskytovanie maximálnej podpory inovácií a investícií, ktoré prispievajú k plnohodnotnému a včasnému vykonávaniu povinnosti vylodiť úlovky, s podstatne vyššou intenzitou pomoci, než aká sa uplatňuje na iné operácie (investície do selektívneho rybárskeho výstroja a do opatrení v oblasti časovej a priestorovej selektívnosti, investície na zlepšenie prístavných infraštruktúr a na obchodovanie s nechcenými úlovkami). Okrem toho by mal poskytnúť maximálnu intenzitu pomoci vo výške 100 % pri navrhovaní, vývoji, monitorovaní, hodnotení a riadení transparentných systémov výmeny rybolovných možností medzi členskými štátmi („výmena kvót“) s cieľom zmierniť účinok „blokačných druhov“ spôsobený povinnosťou vylodenia.

Pozmeňujúci návrh    17

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 21 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(21a)  Povinnosť vylodiť úlovky by sa mala monitorovať rovnako v celom spektre, od malých po veľké rybárske plavidlá, v každom členskom štáte Únie.

Odôvodnenie

Neustále sa opakujúcou sťažnosťou od maloobjemových rybárov v Írsku aj inde je, že pokiaľ ide o kontroly a tresty, sú najľahším terčom, keďže sú zväčša pri pobreží, zatiaľ čo k väčším plavidlám je ťažší prístup a teda je zložitejšie kontrolovať ich.

Pozmeňujúci návrh    18

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 22

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(22)  Z ENRF by malo byť možné podporovať inovácie a investície do rybárskych plavidiel s cieľom zlepšiť zdravotné, bezpečnostné a pracovné podmienky, energetickú účinnosť a kvalitu úlovkov. Takáto podpora by však nemala viesť k zvýšeniu rybolovnej kapacity alebo schopnosti nájsť ryby a nemala by sa udeľovať iba na splnenie požiadaviek, ktoré sú povinné podľa právnych predpisov Únie alebo vnútroštátnych právnych predpisov. V rámci štruktúry bez normatívnych opatrení by rozhodnutie o vymedzení presných pravidiel oprávnenosti týchto investícií malo byť na členských štátoch. Pokiaľ ide o zdravie, bezpečnosť a pracovné podmienky na palube rybárskych plavidiel, mala by sa povoliť vyššia intenzita pomoci ako v prípade iných operácií.

(22)  Z ENRF by malo byť možné podporovať inovácie a investície do rybárskych plavidiel s cieľom zlepšiť zdravotné, bezpečnostné a pracovné podmienky, energetickú účinnosť a kvalitu úlovkov, ako aj podporovať osobitné záležitosti v oblasti zdravotnej starostlivosti. Takáto podpora by však nemala viesť k zvýšeniu rybolovnej kapacity alebo schopnosti nájsť ryby a nemala by sa udeľovať iba na splnenie požiadaviek, ktoré sú povinné podľa právnych predpisov Únie alebo vnútroštátnych právnych predpisov. V rámci štruktúry bez normatívnych opatrení by rozhodnutie o vymedzení presných pravidiel oprávnenosti týchto investícií a tejto podpory malo byť na členských štátoch. Pokiaľ ide o zdravie, bezpečnosť a pracovné podmienky na palube rybárskych plavidiel, mala by sa povoliť vyššia intenzita pomoci ako v prípade iných operácií.

Pozmeňujúci návrh    19

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 28

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(28)  Maloobjemový pobrežný rybolov vykonávajú rybárske plavidlá s dĺžkou menej ako 12 metrov, ktoré nepoužívajú vlečný rybársky výstroj. Toto odvetvie predstavuje takmer 75 % všetkých rybárskych plavidiel registrovaných v Únii a takmer polovicu všetkých zamestnancov v odvetví rybolovu. Prevádzkovatelia z odvetvia malooobjemového pobrežného rybolovu sú obzvlášť závislí od zdravých populácií rýb, ktoré predstavujú hlavný zdroj ich príjmu. ENRF by im preto mal poskytnúť preferenčné zaobchádzanie prostredníctvom 100% miery intenzity pomoci, a to aj na operácie súvisiace s kontrolou a presadzovaním, s cieľom podporiť udržateľné rybolovné postupy. Okrem toho by určité oblasti podpory mali byť vyhradené pre maloobjemový rybolov v segmente flotily, v ktorom je rybolovná kapacita v rovnováhe s dostupnými rybolovnými možnosťami, t. j. podpora na získanie použitého plavidla a výmenu alebo modernizáciu motora. Okrem toho by členské štáty mali do svojho programu zahrnúť akčný plán pre maloobjemový pobrežný rybolov, ktorý by sa mal monitorovať na základe ukazovateľov, pre ktoré by sa mali stanoviť čiastkové ciele a cieľové hodnoty.

(28)  Maloobjemový pobrežný rybolov vykonávajú rybárske plavidlá s dĺžkou menej ako 12 metrov, ktoré nepoužívajú vlečný rybársky výstroj. Toto odvetvie predstavuje takmer 75 % všetkých rybárskych plavidiel registrovaných v Únii a takmer polovicu všetkých zamestnancov v odvetví rybolovu. Prevádzkovatelia z odvetvia malooobjemového pobrežného rybolovu sú obzvlášť závislí od zdravých populácií rýb, ktoré predstavujú hlavný zdroj ich príjmu. ENRF by im preto mal poskytnúť preferenčné zaobchádzanie prostredníctvom 100% miery intenzity pomoci, a to aj na operácie súvisiace s kontrolou a presadzovaním, s cieľom podporiť udržateľné rybolovné postupy v súlade s cieľmi SRP. Okrem toho by určité oblasti podpory mali byť vyhradené pre maloobjemový rybolov v segmente flotily, v ktorom je rybolovná kapacita v rovnováhe s dostupnými rybolovnými možnosťami, t. j. podpora na získanie použitého plavidla a výmenu alebo modernizáciu motora, ako aj pre mladých rybárov. Okrem toho by členské štáty mali do svojho programu zahrnúť akčný plán pre maloobjemový pobrežný rybolov, ktorý by sa mal monitorovať na základe ukazovateľov, pre ktoré by sa mali stanoviť čiastkové ciele a cieľové hodnoty.

Pozmeňujúci návrh    20

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 31

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(31)  Rybolov a akvakultúra prispievajú k potravinovej bezpečnosti a výžive. Únia však v súčasnosti dováža viac ako 60 % svojich dodávok produktov rybolovu, a preto je vo veľkej miere závislá od tretích krajín. Dôležitou výzvou je podporiť spotrebu rybích bielkovín vyrábaných v Únii, ktoré spĺňajú vysoké normy kvality a sú dostupné spotrebiteľom za prijateľné ceny.

(31)  Rybolov a udržateľná akvakultúra prispievajú k potravinovej bezpečnosti a výžive. Únia však v súčasnosti dováža viac ako 60 % svojich dodávok produktov rybolovu, a preto je vo veľkej miere závislá od tretích krajín. Dôležitou výzvou je podporiť spotrebu rybích bielkovín vyrábaných v Únii, ktoré spĺňajú vysoké normy kvality a sú dostupné spotrebiteľom za prijateľné ceny.

Pozmeňujúci návrh    21

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 32

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(32)  Malo by byť možné financovať z ENRF podporu a udržateľný rozvoj akvakultúry vrátane sladkovodnej akvakultúry, na účely chovu vodných živočíchov a pestovania vodných rastlín určených na výrobu potravín a iných surovín. V niektorých členských štátoch sú aj naďalej v platnosti zložité administratívne postupy, ako napríklad problematický prístup do priestoru a zaťažujúce postupy udeľovania licencií, ktoré sťažujú odvetviu zlepšenie obrazu a konkurencieschopnosti produktov akvakultúry. Podpora z ENRF by mala byť v súlade s viacročnými národnými strategickými plánmi pre akvakultúru vypracovanými na základe nariadenia (EÚ) č. 1380/2013. Oprávnená by mala byť predovšetkým podpora environmentálnej udržateľnosti, produktívnych investícií, inovácií, získavaniu odborných zručností, zlepšovania pracovných podmienok a kompenzačných opatrení, ktorými sa zabezpečujú dôležité služby v oblasti ochrany prírody a krajiny. Oprávnené by mali byť aj akcie v oblasti verejného zdravia, systémov poistenia populácií chovaných v akvakultúre, ako aj v oblasti zdravia zvierat a dobrých životných podmienok zvierat. V prípade produktívnych investícii by sa však podpora mala poskytovať len prostredníctvom finančných nástrojov a programu InvestEU, ktoré majú na trhoch vyšší pákový efekt, a preto sú na účely riešenia finančných problémov odvetvia relevantnejšie ako granty.

(32)  Malo by byť možné financovať z ENRF podporu a udržateľný rozvoj akvakultúry vrátane sladkovodnej akvakultúry a ochranu akvakultúry pred inváznymi druhmi a chorobami, na účely chovu vodných živočíchov a pestovania vodných rastlín určených na výrobu potravín a iných surovín. V niektorých členských štátoch sú aj naďalej v platnosti príliš zložité administratívne postupy, ako napríklad problematický prístup do priestoru a zaťažujúce postupy udeľovania licencií, ktoré zbytočne sťažujú odvetviu zlepšenie obrazu a konkurencieschopnosti produktov akvakultúry. Podpora z ENRF by mala byť v súlade s viacročnými národnými strategickými plánmi pre akvakultúru vypracovanými na základe nariadenia (EÚ) č. 1380/2013. Oprávnená by mala byť predovšetkým podpora environmentálnej udržateľnosti, produktívnych investícií, inovácií, kontroly konkrétnych chorôb a inváznych druhov, ktoré akvakultúre spôsobujú vážne škody, získavaniu odborných zručností, zlepšovania pracovných podmienok a kompenzačných opatrení, ktorými sa zabezpečujú dôležité služby v oblasti ochrany prírody a krajiny. Oprávnené by mali byť aj akcie v oblasti verejného zdravia, systémov poistenia populácií chovaných v akvakultúre, ako aj v oblasti zdravia zvierat a dobrých životných podmienok zvierat. V prípade produktívnych investícii by sa však podpora mala poskytovať len prostredníctvom finančných nástrojov a programu InvestEU, ktoré majú na trhoch vyšší pákový efekt, a preto sú na účely riešenia finančných problémov odvetvia relevantnejšie ako granty.

Odôvodnenie

V súlade s uznesením Európskeho parlamentu z 12. júna 2018 o vytváraní udržateľného a konkurencieschopného európskeho odvetvia akvakultúry: súčasný stav a budúce výzvy (2017/2118(INI)).

Pozmeňujúci návrh    22

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 33

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(33)  Potravinová bezpečnosť sa opiera o efektívne a dobre organizované trhy, ktoré zlepšujú transparentnosť, stabilitu, kvalitu a rozmanitosť dodávateľského reťazca, ako aj informácie pre spotrebiteľov. Na tento účel by malo byť možné podporovať z ENRF obchodovanie s produktmi rybolovu a akvakultúry v súlade s cieľmi nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1379/2013 („nariadenie o spoločnej organizácií trhov“)15. V prvom rade by mali byť k dispozícii finančné prostriedky určené na zakladanie organizácií výrobcov, vykonávanie výrobných a marketingových plánov, podporu nových trhových odbytísk a rozvoj a šírenie informácií o trhu.

(33)  Potravinová bezpečnosť sa opiera o ochranu morského prostredia, udržateľné obhospodarovanie populácií rýb, plnohodnotné vykonávanie SRP, efektívne a dobre organizované trhy, ktoré zlepšujú transparentnosť, stabilitu, kvalitu a rozmanitosť dodávateľského reťazca, ako aj informácie pre spotrebiteľov. Na tento účel by malo byť možné podporovať z ENRF obchodovanie s produktmi rybolovu a akvakultúry v súlade s cieľmi nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1379/2013 („nariadenie o spoločnej organizácií trhov“)15. V prvom rade by mali byť k dispozícii finančné prostriedky určené na zakladanie organizácií výrobcov, vykonávanie výrobných a marketingových plánov, podporu nových trhových odbytísk a rozvoj a šírenie informácií o trhu.

_________________

_________________

15 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1379/2013 z 11. decembra 2013 o spoločnej organizácii trhov s produktmi rybolovu a akvakultúry, ktorým sa menia nariadenia Rady (ES) č. 1184/2006 a (ES) č. 1224/2009 a zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 104/2000 (Ú. v. EÚ L 354, 28.12.2013, s. 1).

15 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1379/2013 z 11. decembra 2013 o spoločnej organizácii trhov s produktmi rybolovu a akvakultúry, ktorým sa menia nariadenia Rady (ES) č. 1184/2006 a (ES) č. 1224/2009 a zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 104/2000 (Ú. v. EÚ L 354, 28.12.2013, s. 1).

Pozmeňujúci návrh    23

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 35

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(35)  Vytváranie pracovných miest v pobrežných regiónoch závisí od miestneho rozvoja udržateľného modrého hospodárstva, ktoré oživuje sociálnu štruktúru týchto regiónov. Odvetvia a služby v oblasti námornej techniky pravdepodobne prekonajú rast globálneho hospodárstva a do roku 2030 významne prispejú k zamestnanosti a rastu. Z hľadiska udržateľnosti závisí modrý rast od inovácií a investícií do nových námorných podnikov a biohospodárstva vrátane modelov udržateľného cestovného ruchu, obnoviteľnej energie z oceánov, inovatívnych a špičkových techník stavby lodí a nových prístavných služieb, ktoré môžu vytvárať pracovné miesta a a súčasne zlepšiť miestny rozvoj. Zatiaľ čo verejné investície do udržateľného modrého hospodárstva by mali byť súčasťou rozpočtu Únie, ENRF by sa mal osobitne sústrediť na vytváranie podmienok pre rozvoj udržateľného modrého hospodárstva a odstránenie prekážok s cieľom uľahčiť investície a rozvoj nových trhov a technológií alebo služieb. Podpora rozvoja udržateľného modrého hospodárstva by sa mala poskytovať prostredníctvom zdieľaného, priameho a nepriameho riadenia.

(35)  Vytváranie pracovných miest v pobrežných regiónoch a na ostrovoch často závisí od miestneho rozvoja udržateľného modrého hospodárstva, ktoré oživuje sociálnu štruktúru týchto regiónov. Odvetvia a služby v oblasti námornej techniky pravdepodobne prekonajú rast globálneho hospodárstva a do roku 2030 významne prispejú k zamestnanosti a rastu. Z hľadiska udržateľnosti závisí modrý rast od inovácií a investícií do nových námorných podnikov a biohospodárstva vrátane modelov udržateľného cestovného ruchu, obnoviteľnej energie z oceánov, inovatívnych a špičkových techník stavby lodí a nových prístavných služieb, ktoré môžu vytvárať pracovné miesta a súčasne zlepšiť miestny rozvoj. Zatiaľ čo verejné investície do udržateľného modrého hospodárstva by mali byť súčasťou rozpočtu Únie, ENRF by sa mal osobitne sústrediť na vytváranie podmienok pre rozvoj udržateľného modrého hospodárstva a odstránenie prekážok s cieľom uľahčiť investície a rozvoj nových trhov a technológií alebo služieb. Podpora rozvoja udržateľného modrého hospodárstva by sa mala poskytovať prostredníctvom zdieľaného, priameho a nepriameho riadenia.

Pozmeňujúci návrh    24

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 37

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(37)  V rámci zdieľaného riadenia by malo byť možné podporovať z ENRF udržateľné modré hospodárstvo prostredníctvom zberu, správy a využívania údajov na účely prehĺbenia poznatkov o stave morského prostredia. Táto podpora by sa mala zamerať na plnenie požiadaviek smernice 92/43/EHS a smernice 2009/147/ES, podporu námorného územného plánovania a zvyšovanie kvality a zdieľania údajov prostredníctvom európskej námornej monitorovacej a dátovej siete.

(37)  V rámci zdieľaného riadenia by malo byť možné podporovať z ENRF udržateľné modré hospodárstvo, ktoré sa rozvíja v medziach ekologických limitov, prostredníctvom zberu, správy a využívania údajov na účely prehĺbenia poznatkov o stave morského prostredia. Táto podpora by sa mala zamerať na plnenie požiadaviek smernice 92/43/EHS a smernice 2009/147/ES, podporu námorného územného plánovania a zvyšovanie kvality a zdieľania údajov prostredníctvom európskej námornej monitorovacej a dátovej siete.

Pozmeňujúci návrh    25

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 40

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(40)  Únia ako celosvetový aktér je pevne odhodlaná podporovať medzinárodnú správu oceánov v súlade so spoločným oznámením Komisie Rade, Európskemu parlamentu, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov z 10. novembra 2016 s názvom „Medzinárodná správa oceánov: program pre budúcnosť našich oceánov“17. Politika Únie v oblasti správy oceánov je novou politikou, ktorá pristupuje k oceánom uceleným spôsobom. Medzinárodná správa oceánov je podstatná nielen na dosiahnutie Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj a najmä cieľa trvalo udržateľného rozvoja č. 14 („zachovať a udržateľne využívať oceány, moria a morské zdroje na účely trvalo udržateľného rozvoja“), ale aj na zaručenie bezpečných, chránených, čistých a udržateľne spravovaných morí a oceánov pre budúce generácie. Únia musí splniť tieto medzinárodné záväzky a vyvíjať aktívnu snahu na dosiahnutie lepšej medzinárodnej správy oceánov na bilaterálnej, regionálnej a multilaterálnej úrovni vrátane zabraňovania nezákonnému, nenahlásenému a neregulovanému rybolovu, odrádzania od neho a jeho odstránenia s cieľom zlepšiť rámec pre medzinárodnú správu oceánov, znížiť tlak na oceány a moria, vytvoriť podmienky pre udržateľné modré hospodárstvo a posilniť medzinárodný výskum a údaje o oceánoch.

(40)  Únia ako celosvetový aktér je pevne odhodlaná podporovať medzinárodnú správu oceánov v súlade so spoločným oznámením Komisie Rade, Európskemu parlamentu, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov z 10. novembra 2016 s názvom „Medzinárodná správa oceánov: program pre budúcnosť našich oceánov“17. Politika Únie v oblasti správy oceánov je novou politikou, ktorá pristupuje k oceánom uceleným spôsobom. Medzinárodná správa oceánov je podstatná nielen na dosiahnutie Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj a najmä cieľa trvalo udržateľného rozvoja č. 14 („zachovať a udržateľne využívať oceány, moria a morské zdroje na účely trvalo udržateľného rozvoja“), ale aj na zaručenie bezpečných, chránených, čistých a udržateľne spravovaných morí a oceánov pre budúce generácie. Únia musí splniť tieto medzinárodné záväzky a byť hnacou a vedúcou silou úsilia o dosiahnutie lepšej medzinárodnej správy oceánov na bilaterálnej, regionálnej a multilaterálnej úrovni vrátane zabraňovania nezákonnému, nenahlásenému a neregulovanému rybolovu, odrádzania od neho a jeho odstránenia s cieľom zlepšiť rámec pre medzinárodnú správu oceánov, znížiť tlak na oceány a moria, vytvoriť podmienky pre udržateľné modré hospodárstvo a posilniť medzinárodný výskum a údaje o oceánoch.

_________________

_________________

17 JOIN(2016) 49.

17 JOIN(2016) 49.

Pozmeňujúci návrh    26

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 44 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(44a)  Platobný postup v rámci súčasného ENRF je považovaný za nedostatočný, pretože po 4 rokoch jeho uplatňovania sa využilo iba 11 %. Tento postup treba vylepšiť, aby sa urýchlili platby príjemcom, najmä pokiaľ ide o jednotlivcov alebo rodiny.

Pozmeňujúci návrh    27

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 47

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(47)  V súlade s nariadením (EÚ) xx/xx [nariadenie o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie], nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 883/201319, nariadením Rady (Euratom, ES) č. 2988/9520, nariadením Rady (Euratom, ES) č. 2185/9621 a nariadením Rady (EÚ) 2017/193922 sa finančné záujmy Únie majú chrániť primeranými opatreniami, ku ktorým patrí prevencia, odhaľovanie, náprava a vyšetrovanie nezrovnalostí vrátane podvodov, vymáhanie stratených, nesprávne vyplatených alebo nesprávne použitých finančných prostriedkov a prípadné uloženie administratívnych sankcií. Najmä v súlade s nariadením (EÚ, Euratom) č. 883/2013 a nariadením (Euratom, ES) č. 2185/96 by Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF) mohol vykonávať vyšetrovania vrátane kontrol na mieste a aby sa zistilo, či došlo k podvodu, korupcii alebo akejkoľvek inej protiprávnej činnosti ovplyvňujúcej finančné záujmy Únie. V súlade s nariadením Rady (EÚ) č. 2017/1939 by Európska prokuratúra (EPPO) mohla vyšetrovať a stíhať podvody a iné trestné činy, ktoré majú vplyv na finančné záujmy Únie, v zmysle smernice Európskeho parlamentu a Rady 2017/137123. V súlade s nariadením (EÚ) č. [nariadenie o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie] má každá osoba alebo subjekt prijímajúci finančné prostriedky Únie plne spolupracovať pri ochrane finančných záujmov Únie, poskytnúť a zabezpečiť Komisii, OLAF, EPPO a Európskemu dvoru audítorov (EDA) potrebné práva a prístupy a zabezpečiť, aby každej tretej strane, ktorá je zapojená do využívania finančných prostriedkov Únie, boli priznané rovnaké práva. Členské štáty by mali zabezpečiť, aby boli pri riadení a využívaní ENRF chránené finančné záujmy Únie v súlade s nariadením (EÚ) č. [nariadenie o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie] a nariadením (EÚ) č. [nariadenie, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia].

(47)  V súlade s nariadením (EÚ) xx/xx [nariadenie o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie], nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 883/201319, nariadením Rady (Euratom, ES) č. 2988/9520, nariadením Rady (Euratom, ES) č. 2185/9621 a nariadením Rady (EÚ) 2017/193922 sa finančné záujmy Únie majú chrániť primeranými opatreniami, ku ktorým patrí prevencia, odhaľovanie, náprava a vyšetrovanie nezrovnalostí vrátane podvodov, vymáhanie stratených, nesprávne vyplatených alebo nesprávne použitých finančných prostriedkov a prípadné uloženie administratívnych sankcií. Najmä v súlade s nariadením (EÚ, Euratom) č. 883/2013 a nariadením (Euratom, ES) č. 2185/96 by Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF) mohol vykonávať vyšetrovania vrátane kontrol na mieste a aby sa zistilo, či došlo k podvodu, korupcii alebo akejkoľvek inej protiprávnej činnosti ovplyvňujúcej finančné záujmy Únie. V súlade s nariadením Rady (EÚ) č. 2017/1939 by Európska prokuratúra (EPPO) mala vyšetrovať a stíhať podvody a iné trestné činy, ktoré majú vplyv na finančné záujmy Únie, v zmysle smernice Európskeho parlamentu a Rady 2017/137123. V súlade s nariadením (EÚ) č. [nariadenie o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie] má každá osoba alebo subjekt prijímajúci finančné prostriedky Únie plne spolupracovať pri ochrane finančných záujmov Únie, poskytnúť a zabezpečiť Komisii, OLAF, EPPO a Európskemu dvoru audítorov (EDA) potrebné práva a prístupy a zabezpečiť, aby každej tretej strane, ktorá je zapojená do využívania finančných prostriedkov Únie, boli priznané rovnaké práva. Členské štáty by mali zabezpečiť, aby boli pri riadení a využívaní ENRF chránené finančné záujmy Únie v súlade s nariadením (EÚ) č. [nariadenie o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie] a nariadením (EÚ) č. [nariadenie, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia].

_________________

_________________

19 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 883/2013 z 11. septembra 2013 o vyšetrovaniach vykonávaných Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF) a ktorým sa zrušuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1073/1999 a nariadenie Rady (Euratom) č. 1074/1999 (Ú. v. EÚ L 248, 18.09.2013, s. 1).

19 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 883/2013 z 11. septembra 2013 o vyšetrovaniach vykonávaných Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF) a ktorým sa zrušuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1073/1999 a nariadenie Rady (Euratom) č. 1074/1999 (Ú. v. EÚ L 248, 18.09.2013, s. 1).

20 Nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 2988/95 z 18. decembra 1995 o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev (Ú. v. EÚ L 312, 23.12.95, s. 1).

20 Nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 2988/95 z 18. decembra 1995 o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev (Ú. v. EÚ L 312, 23.12.95, s. 1).

21 Nariadenie Rady (Euratom, ES) č. 2185/96 z 11. novembra 1996 o kontrolách a inšpekciách na mieste, vykonávaných Komisiou s cieľom ochrany finančných záujmov Európskych spoločenstiev pred spreneverou a inými podvodmi (Ú. v. EÚ L 292, 15.11.1996, s. 2).

21 Nariadenie Rady (Euratom, ES) č. 2185/96 z 11. novembra 1996 o kontrolách a inšpekciách na mieste, vykonávaných Komisiou s cieľom ochrany finančných záujmov Európskych spoločenstiev pred spreneverou a inými podvodmi (Ú. v. EÚ L 292, 15.11.1996, s. 2).

22 Nariadenie Rady (EÚ) 2017/1939 z 12. októbra 2017, ktorým sa vykonáva posilnená spolupráca na účely zriadenia Európskej prokuratúry (Ú. v. EÚ L 283, 31.10.2017, s. 1).

22 Nariadenie Rady (EÚ) 2017/1939 z 12. októbra 2017, ktorým sa vykonáva posilnená spolupráca na účely zriadenia Európskej prokuratúry (Ú. v. EÚ L 283, 31.10.2017, s. 1).

23 Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1371 z 5. júla 2017 o boji proti podvodom, ktoré poškodzujú finančné záujmy Únie, prostredníctvom trestného práva (Ú. v. EÚ L 198, 28.7.2017, s. 29).

23 Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1371 z 5. júla 2017 o boji proti podvodom, ktoré poškodzujú finančné záujmy Únie, prostredníctvom trestného práva (Ú. v. EÚ L 198, 28.7.2017, s. 29).

Pozmeňujúci návrh    28

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 48

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(48)  S cieľom zvýšiť transparentnosť využívania fondov Únie a ich správneho finančného riadenia, najmä z hľadiska posilnenia verejnej kontroly používaných finančných prostriedkov, by sa niektoré informácie o operáciách financovaných z ENRF mali uverejniť na webovom sídle členského štátu v súlade s nariadením (EÚ) č. [všeobecné nariadenie]. Keď členský štát uverejní informácie o operáciách financovaných z ENRF, treba dodržať pravidlá o ochrane osobných údajov stanovené v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/67924.

(48)  S cieľom zvýšiť transparentnosť využívania fondov Únie a ich správneho finančného riadenia, najmä z hľadiska posilnenia verejnej kontroly používaných finančných prostriedkov, by sa všetky informácie o operáciách financovaných z ENRF mali uverejniť na webovom sídle členského štátu v súlade s nariadením (EÚ) č. [všeobecné nariadenie]. Keď členský štát uverejní informácie o operáciách financovaných z ENRF, treba dodržať pravidlá o ochrane osobných údajov stanovené v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/67924.

_________________

_________________

24 Nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016, s. 1).

24 Nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016, s. 1).

Pozmeňujúci návrh    29

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 2 – bod 12

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(12)  „produktívne investície do akvakultúry“ sú investície do výstavby, rozširovania a modernizácie alebo do vybavenia zariadení na produkciu v rámci akvakultúry;

(12)  „produktívne investície do akvakultúry“ sú investície do výstavby, rozširovania, modernizácie a inovácie alebo do vybavenia zariadení na produkciu v rámci akvakultúry;

Pozmeňujúci návrh    30

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 2 – bod 15

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(15)  „udržateľné modré hospodárstvo“ sú všetky odvetvové a medziodvetvové hospodárske činnosti v rámci jednotného trhu súvisiace s oceánmi, morami, pobrežiami a vnútrozemskými vodami, a to aj v najvzdialenejších regiónoch Únie a vo vnútrozemských krajinách, vrátane rozvíjajúcich sa odvetví a nekomerčné tovary a služby, ktoré sú v súlade s environmentálnymi právnymi predpismi Únie.

(15)  „udržateľné modré hospodárstvo“ sú všetky odvetvové a medziodvetvové hospodárske činnosti uskutočňované v medziach ekologických limitov v rámci jednotného trhu súvisiace s oceánmi, morami, pobrežiami a vnútrozemskými vodami, a to aj v najvzdialenejších regiónoch Únie a vo vnútrozemských krajinách, vrátane rozvíjajúcich sa odvetví a nekomerčného tovaru a služieb, ktoré sú v súlade s environmentálnymi právnymi predpismi Únie zameranými na obnovu a zachovanie morských ekosystémov a ochranu zraniteľných prírodných zdrojov, tovaru a služieb.

Pozmeňujúci návrh    31

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 2 – bod 15 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(15a)  „spoločné riadenie“ je partnerský režim, v ktorom sa vláda, komunita miestnych používateľov zdrojov (rybárov), externé subjekty (mimovládne organizácie, výskumné inštitúcie) a niekedy aj iné subjekty so záujmom o rybné hospodárstvo a pobrežné zdroje (vlastníci lodí, obchodníci s rybami, úverové agentúry či subjekty poskytujúce pôžičky, odvetvie cestovného ruchu atď.) delia o zodpovednosť a rozhodovaciu právomoc v oblasti riadenia danej oblasti rybolovu.

Odôvodnenie

Vymedzenie FAO prevzaté z pojmového portálu FAO: http://www.fao.org/faoterm/en/

Pozmeňujúci návrh    32

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1 – bod 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(1)  podpora udržateľného rybolovu a ochrany morských biologických zdrojov;

(1)  podpora udržateľného rybolovu a ochrany morských biologických zdrojov, a to so zreteľom na sociálno-ekonomické aspekty;

Pozmeňujúci návrh    33

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1 – bod 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(2)  prispievanie k potravinovej bezpečnosti v Únii prostredníctvom konkurencieschopných a udržateľných akvakultúr a trhov;

(2)  prispievanie k bezpečnosti potravín a potravinovej bezpečnosti v Únii prostredníctvom konkurencieschopných a udržateľných akvakultúr a trhov;

Pozmeňujúci návrh    34

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1 – bod 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(3)  umožnenie rastu udržateľného modrého hospodárstva a podpora prosperujúcich pobrežných komunít;

(3)  umožnenie rastu udržateľného modrého hospodárstva a podpora prosperujúcich pobrežných komunít a oblastí rybolovu;

Pozmeňujúci návrh    35

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Finančné krytie na implementáciu ENRF v období 2021 – 2027 je 6 140 000 000 EUR v bežných cenách.

1.  Finančné krytie na viacročnú implementáciu ENRF v období 2021 – 2027 je 6 140 000 000 EUR v bežných cenách.

Pozmeňujúci návrh    36

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Najmenej 15 % finančnej podpory Únie alokovanej na členský štát sa alokuje na oblasti podpory uvedené v článkoch 19 a 20. Členské štáty, ktoré nemajú prístup k vodám Únie, môžu uplatňovať nižší percentuálny podiel, pokiaľ ide o rozsah ich úloh v oblasti kontroly a zberu údajov.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Alokácia by sa mala určovať podľa zistených potrieb každého členského štátu. Akákoľvek nadmerná alokácia by viedla k nevyužitým finančným prostriedkom alebo ku zbytočným výdavkom.

Pozmeňujúci návrh    37

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 4 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

4a.  Finančné prostriedky nevynaložené podľa článkov 19 a 20 na kontrolu a zber údajov možno prerozdeliť Európskej agentúre pre kontrolu rybárstva.

Pozmeňujúci návrh    38

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 4 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  stratégia udržateľného využívania rybolovných zdrojov a udržateľného rozvoja odvetví modrého hospodárstva;

a)  stratégia udržateľného využívania rybolovných zdrojov a udržateľného rozvoja odvetví modrého hospodárstva, ktoré sa rozvíjajú v medziach ekologických limitov;

Pozmeňujúci návrh    39

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.  Komisia vypracuje analýzu pre každú morskú oblasť, v ktorej uvedie spoločné silné a slabé stránky danej morskej oblasti z hľadiska dosiahnutia cieľov SRP uvedených v článku 2 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013. V tejto analýze sa prípadne zohľadnia existujúce stratégie pre morské oblasti a makroregionálne stratégie.

5.  Komisia po získaní stanovísk relevantných poradných rád vypracuje analýzu pre každú morskú oblasť, v ktorej uvedie spoločné silné a slabé stránky danej morskej oblasti z hľadiska dosiahnutia cieľov SRP, uvedených v článku 2 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013, a dosiahnutia dobrého environmentálneho stavu, ako sa uvádza v smernici 2008/56/ES. V tejto analýze sa prípadne zohľadnia existujúce stratégie pre morské oblasti a makroregionálne stratégie.

Pozmeňujúci návrh    40

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 6 – písmeno d a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(da)  cielenú kontrolu inváznych nepôvodných druhov, ktoré významne poškodzujú produktivitu odvetvia akvakultúry a rybného hospodárstva;

Pozmeňujúci návrh    41

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 6 – písmeno d b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

db)  podporu výskumu a využívania inovatívneho selektívneho rybárskeho výstroja v celej Únii, a to nielen v súlade s článkom 27 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013;

Pozmeňujúci návrh    42

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 6 – písmeno e

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

e)  najnovšie dôkazy o sociálno-ekonomickej výkonnosti modrého hospodárstva, najmä odvetví rybolovu a akvakultúry;

e)  najnovšie dôkazy o rovnováhe medzi environmentálnymi prioritami a o sociálno-ekonomickej výkonnosti udržateľného modrého hospodárstva, najmä odvetví rybolovu a akvakultúry;

Pozmeňujúci návrh    43

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 6 – písmeno i

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

i)  prínos programu k zmierneniu zmeny klímy a adaptácii na túto zmenu.

i)  prínos programu k zmierneniu zmeny klímy a adaptácii na túto zmenu, a to aj znižovaním emisií CO2 vďaka úspore paliva.

Pozmeňujúci návrh    44

Návrh nariadenia

Článok 11 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Články 107, 108 a 109 zmluvy sa však nevzťahujú na platby vykonané členskými štátmi podľa tohto nariadenia, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti článku 42 zmluvy.

2.  Články 107, 108 a 109 zmluvy sa však nevzťahujú na platby vykonané členskými štátmi podľa tohto nariadenia.

Pozmeňujúci návrh    45

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  sa dopustil závažného porušenia predpisov podľa článku 42 nariadenia (ES) č. 1005/200828 alebo článku 90 nariadenia Rady (ES) č. 1224/2009 alebo podľa iných právnych predpisov prijatých Európskym parlamentom a Radou;

a)  sa dopustil porušenia predpisov podľa článku 42 nariadenia (ES) č. 1005/200828 alebo článku 90 nariadenia Rady (ES) č. 1224/2009 alebo podľa iných právnych predpisov prijatých Európskym parlamentom a Radou;

_________________

_________________

28 Nariadenie Rady (ES) č. 1005/2008 z 29. septembra 2008, ktorým sa ustanovuje systém Spoločenstva na zabraňovanie nezákonnému, nenahlásenému a neregulovanému rybolovu, na odrádzanie od neho a jeho odstránenie, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (EHS) č. 2847/93, (ES) č. 1936/2001 a (ES) č. 601/2004 a ktorým sa zrušujú nariadenia (ES) č. 1093/94 a (ES) č. 1447/1999 (Ú. v. EÚ L 286, 29.10.2008, s. 1).

28 Nariadenie Rady (ES) č. 1005/2008 z 29. septembra 2008, ktorým sa ustanovuje systém Spoločenstva na zabraňovanie nezákonnému, nenahlásenému a neregulovanému rybolovu, na odrádzanie od neho a jeho odstránenie, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (EHS) č. 2847/93, (ES) č. 1936/2001 a (ES) č. 601/2004 a ktorým sa zrušujú nariadenia (ES) č. 1093/94 a (ES) č. 1447/1999 (Ú. v. EÚ L 286, 29.10.2008, s. 1).

Pozmeňujúci návrh    46

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Po predložení žiadosti musí prijímateľ aj naďalej spĺňať podmienky prípustnosti uvedené v odseku 1 počas celého obdobia implementácie operácie, ako aj počas obdobia piatich rokov po záverečnej platbe tomuto prijímateľovi.

2.  Po predložení žiadosti musí prijímateľ aj naďalej spĺňať podmienky prípustnosti uvedené v odseku 1 počas celého obdobia implementácie operácie, ako aj po záverečnej platbe tomuto prijímateľovi.

Odôvodnenie

Žiaden prevádzkovateľ či prijímateľ by sa nikdy nemal dopúšťať závažných porušení, podieľať na NNN rybolove, a nemal by páchať ani iné trestné činy proti životnému prostrediu.

Pozmeňujúci návrh    47

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 4 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  určenia prahovej hodnoty, po prekročení ktorej je žiadosť neprípustná, a obdobia neprípustnosti uvedeného v odsekoch 1 a 3, ktoré musí zodpovedať povahe, závažnosti, trvaniu a opakovanému výskytu závažných porušení predpisov, trestných činov alebo podvodu, a ktoré predstavuje minimálne jeden rok;

a)  určenia prahovej hodnoty, po prekročení ktorej je žiadosť neprípustná, a obdobia neprípustnosti uvedeného v odsekoch 1 a 3, ktoré musí zodpovedať povahe, závažnosti, trvaniu a opakovanému výskytu porušení predpisov, trestných činov alebo podvodu, a ktoré predstavuje minimálne jeden rok;

Pozmeňujúci návrh    48

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  výstavba nadobudnutie rybárskych plavidiel alebo dovoz rybárskych plavidiel, ak v tomto nariadení nie je stanovené inak;

b)  výstavba, nadobudnutie alebo modernizovanie rybárskych plavidiel, a to aj výmenou motora, alebo dovoz rybárskych plavidiel, ak v tomto nariadení nie je stanovené inak;

Odôvodnenie

Modernizovanie alebo nahrádzanie vybavenia je často spojené s väčšou efektívnosťou a väčšou schopnosťou loviť ryby. Modernizácie a výmeny motorov by tak ohrozovali cieľ trvalo udržateľného rozvoja č. 14.6, ktorý zakazuje dotácie zvyšujúce rybolovnú kapacitu. Aj v prípade, ak by modernizácia alebo výmena starých motorov bola podmienená tým, že budú mať rovnaký alebo nižší výkon, nutne sa to neprejaví znížením schopnosti plavidla loviť ryby. Európsky dvor audítorov konštatoval, že plavidlá vybavené motormi efektívne využívajúcimi palivo majú stále motiváciu zvyšovať svoje rybolovné úsilie.

Pozmeňujúci návrh    49

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek 1 – písmeno e a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ea)  operácie zahŕňajúce akúkoľvek formu elektrického impulzového rybolovu;

Pozmeňujúci návrh    50

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek 1 – písmeno g

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

g)  priame opätovné zarybňovanie s výnimkou prípadov, keď ide o opatrenie, ktoré je v právnom akte Únie výslovne uvedené ako ochranné opatrenie, alebo keď ide o experimentálne opätovné zarybňovanie;

g)  priame opätovné zarybňovanie, pokiaľ sa výslovne neustanovuje ako ochranné alebo presídľovacie opatrenie v právnom akte Únie alebo pokiaľ nejde o experimentálne opätovné zarybňovanie;

Pozmeňujúci návrh    51

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek 1 – písmeno j

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

j)  investície do rybárskych plavidiel potrebné na splnenie požiadaviek vyplývajúcich z práva Únie alebo vnútroštátneho práva vrátane požiadaviek vyplývajúcich z povinností Únie v kontexte regionálnych organizácií pre riadenie rybárstva;

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Je ťažké pochopiť, prečo by investície nemali byť oprávnené na podporu, keď sú potrebné na splnenie právnych požiadaviek súvisiacich napríklad s novým výstrojom, monitorovacími systémami alebo úpravami výstroja.

Pozmeňujúci návrh    52

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek 1 – písmeno k

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

k)  investície do rybárskych plavidiel, ktoré vykonávali činnosti na mori menej než 60 dní v oboch kalendárnych rokoch predchádzajúcich roku predloženia žiadosti o podporu.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    53

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek 1 – písmeno k a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ka)  prevádzkové náklady ako poistenie, režijné náklady, náklady na palivo alebo na vybavenie rybárskych plavidiel, vďaka ktorému sú vôbec prevádzkyschopné alebo plavbyschopné, ako sú laná, povinné bezpečnostné alebo zabezpečovacie požiadavky a služby údržby.

Pozmeňujúci návrh    54

Návrh nariadenia

Článok 14 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Podpora podľa tejto kapitoly prispieva k plneniu cieľov SRP v environmentálnej, hospodárskej a sociálnej oblasti, ako aj v oblasti zamestnanosti, ktoré sú stanovené v článku 2 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013.

1.  Podpora podľa tejto kapitoly prispieva k plneniu cieľov SRP v environmentálnej, hospodárskej a sociálnej oblasti, ako aj v oblasti zamestnanosti, ktoré sú stanovené v článku 2 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013, a podnecuje sociálny dialóg medzi zainteresovanými stranami.

Pozmeňujúci návrh    55

Návrh nariadenia

Článok 15 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  posilnenie hodnotového reťazca odvetvia a podpora marketingových stratégií;

c)  vytvorenie a posilnenie hodnotového reťazca odvetvia a podpora marketingových stratégií;

Pozmeňujúci návrh    56

Návrh nariadenia

Článok 15 – odsek 1 – písmeno d a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

da)  uľahčovanie prístupu k úverom, poistným produktom a finančným nástrojom;

Pozmeňujúci návrh    57

Návrh nariadenia

Článok 15 – odsek 1 – písmeno e

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

e)  zlepšenie zdravotných, bezpečnostných a pracovných podmienok na palube rybárskych plavidiel;

e)  zlepšenie zdravotných, bezpečnostných a pracovných podmienok na palube rybárskych plavidiel, čo umožní prilákať viac mladých ľudí a výrazne znížiť príčiny morských incidentov;

Pozmeňujúci návrh    58

Návrh nariadenia

Článok 15 – odsek 1 – písmeno h

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

h)  diverzifikácia činností v širšom kontexte udržateľného modrého hospodárstva;

h)  diverzifikácia činností v širšom kontexte udržateľného modrého hospodárstva, ktoré sa rozvíja v medziach ekologických limitov;

Pozmeňujúci návrh    59

Návrh nariadenia

Článok 15 – odsek 1 – písmeno i a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ia)  vytvorenie primeraného prostredia pre rozvoj spoločne riadených miestnych plánov.

Odôvodnenie

Model spoločného riadenia rozvíja svoj maximálny potenciál v rámci bioekonomického riadenia, ktoré rešpektuje ekosystém a zásadu predbežnej opatrnosti. Tento model by mal poskytovať nástroje, ktoré umožňujú reagovať na meniace sa skutočnosti, príznačné pre flexibilné riadenie, v reálnom čase.

Pozmeňujúci návrh    60

Návrh nariadenia

Článok 17 – odsek 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Podporu uvedenú v odseku 1 možno poskytnúť prostredníctvom kompenzácie za trvalé ukončenie rybolovných činností len v prípade splnenia týchto podmienok:

2.  Vo výnimočných prípadoch možno podporu uvedenú v odseku 1 poskytnúť prostredníctvom kompenzácie za trvalé ukončenie rybolovných činností, a to pod podmienkou splnenia týchto podmienok:

Pozmeňujúci návrh    61

Návrh nariadenia

Článok 17 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  ukončenie je stanovené ako nástroj akčného plánu uvedeného v článku 22 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013;

a)  ukončenie je stanovené ako nástroj akčného plánu na zníženie kapacity flotily uvedeného v článku 22 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013;

Pozmeňujúci návrh    62

Návrh nariadenia

Článok 17 – odsek 2 – písmeno a a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

aa)  ukončenie vedie k celkovému zníženiu rybolovnej kapacity, keďže získané finančné prostriedky sa neinvestujú späť do tohto odvetvia;

Pozmeňujúci návrh    63

Návrh nariadenia

Článok 17 – odsek 4 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

4a.  Z ENRF sa môžu podporovať rybárske a akvakultúrne podniky s cieľom pomôcť im získať prístup k nástrojom riadenia rizika, ako sú stimuly súvisiace s poistnými politikami alebo vzájomnými fondmi, aby sa pokryli straty spôsobené jedným alebo viacerými týmito udalosťami:

 

a) prírodné katastrofy;

 

b) negatívne klimatické udalosti;

 

c) náhle zmeny kvality alebo množstva vody, za ktoré prevádzkovateľ nezodpovedá;

 

d) choroby v akvakultúre alebo nefunkčnosť či zničenie výrobných zariadení, za ktoré prevádzkovateľ nezodpovedá;

 

e) náklady na záchranu rybárov alebo rybárskych plavidiel v prípade nehôd na mori počas rybolovu.

Odôvodnenie

Podľa vzoru odvetvia poľnohospodárstva sa navrhuje, aby bolo možné podporu z ENRF použiť na nástroje riadenia rizika, ako sú stimuly na využívanie poistných politík alebo prispievanie do vzájomných fondov, s cieľom pokryť príčiny uvedené v písmenách a) až e).

Pozmeňujúci návrh    64

Návrh nariadenia

Článok 18 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  obchodné činnosti predmetného plavidla sa pozastavia minimálne na 90 po sebe nasledujúcich dní a

a)  obchodné činnosti predmetného plavidla sa pozastavia

Odôvodnenie

V niektorých morských oblastiach EÚ trvá pozastavenie činností rybárskych flotíl s vakovými a vlečnými sieťami od 30 do 60 dní ročne, pričom to závisí od rôznych premenných, ako je napríklad segment rýb a konkrétny druh rybolovu. Z tohto dôvodu by nemalo záležať na dĺžke trvania dočasného pozastavenia.

Pozmeňujúci návrh    65

Návrh nariadenia

Článok 18 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.  Všetky rybolovné činnosti, ktoré vykonávajú predmetné plavidlá a predmetní rybári, sa počas obdobia, na ktoré sa vzťahuje dočasné pozastavenie, reálne prestanú vykonávať. Príslušný orgán sa presvedčí o tom, že predmetné rybárske plavidlo prerušilo počas obdobia, na ktoré sa vzťahuje mimoriadne pozastavenie, všetky rybolovné činnosti, a že nedôjde k nadmernej kompenzácií v dôsledku využívania plavidla na iné účely.

5.  Všetky rybolovné činnosti, ktoré vykonávajú predmetné plavidlá a predmetní rybári, sa počas obdobia, na ktoré sa vzťahuje dočasné pozastavenie, reálne prestanú vykonávať. Príslušný orgán sa zaistí, aby predmetné rybárske plavidlo prerušilo počas obdobia, na ktoré sa vzťahuje mimoriadne pozastavenie, všetky rybolovné činnosti, a že nedôjde k nadmernej kompenzácií v dôsledku využívania plavidla na iné účely.

Pozmeňujúci návrh    66

Návrh nariadenia

Článok 18 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 18a

 

Dočasné zastavenie rybolovných činností

 

1. Z ENRF možno podporovať opatrenia na dočasné zastavenie rybolovných činností v týchto prípadoch:

 

a) počas období biologickej obnovy;

 

b) ak je dočasné zastavenie ustanovené v pláne hospodárenia prijatom v súlade s nariadením Rady (ES) č. 1967/2006 alebo s viacročným plánom prijatom podľa článkov 9 a 10 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013, pretože je potrebné na základe vedeckých odporúčaní zníženie rybolovného úsilia, aby sa dosiahli ciele uvedené v článku 2 ods. 2 a článku 2 ods. 5 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 1380/2013.

 

2. V období 2021 – 2027 možno podporu uvedenú v odseku 1 poskytnúť maximálne na 6 mesiacov na plavidlo.

 

3. Podpora uvedená v odseku 1 sa poskytne len:

 

a) vlastníkom alebo prevádzkovateľom rybárskych plavidiel Únie, ktoré sú registrované ako aktívne a ktoré vykonávali rybolovné činnosti na mori najmenej 90 dní v priebehu dvoch posledných kalendárnych rokov predchádzajúcich dátumu predloženia žiadosti o podporu; alebo

 

b) rybárom, ktorí pracovali na mori najmenej 90 dní v priebehu dvoch posledných kalendárnych rokov predchádzajúcich dátumu predloženia žiadosti o podporu na palube rybárskeho plavidla Únie, ktorého sa týka dočasné zastavenie.

 

4. Všetky rybolovné činnosti, ktoré vykonáva rybárske plavidlo alebo dotknutí rybári, sa skutočne zastavia. Príslušný orgán sa presvedčí, či dotknuté rybárske plavidlo počas obdobia, na ktoré sa vzťahuje dočasné zastavenie, zastavilo všetky rybolovné činnosti.

Odôvodnenie

Toto ustanovenie by sa malo do textu vrátiť, keďže prinieslo vynikajúce výsledky v každom programovom období, v ktorom sa vykonávalo.

Pozmeňujúci návrh    67

Návrh nariadenia

Článok 20 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Z ENRF možno podporovať zber, správu a využívanie údajov na účely riadenia rybárstva a vedecké účely, ktoré sú stanovené v článku 25 ods. 1 a 2 a článku 27 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 a podrobnejšie špecifikované v nariadení (EÚ) č. 2017/1004, na základe národných pracovných plánov uvedených v článku 6 nariadenia (EÚ) 2017/1004.

1.  Z ENRF možno podporovať zber, správu, spracovanie a využívanie údajov na účely riadenia rybárstva a vedecké účely, ktoré sú stanovené v článku 25 ods. 1 a 2 a článku 27 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 a podrobnejšie špecifikované v nariadení (EÚ) č. 2017/1004, na základe národných pracovných plánov uvedených v článku 6 nariadenia (EÚ) 2017/1004.

Pozmeňujúci návrh    68

Návrh nariadenia

Článok 21 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Pri zostavovaní zoznamu a stanovovaní množstiev podľa odseku 2 členské štáty zohľadnia všetky relevantné faktory, najmä potrebu zabezpečiť súlad kompenzácie s pravidlami SRP.

3.  Pri zostavovaní zoznamu a stanovovaní množstiev podľa odseku 2 členské štáty zohľadnia všetky relevantné faktory, najmä potrebu zabezpečiť, aby kompenzácia bola v súlade s pravidlami SRP.

Pozmeňujúci návrh    69

Návrh nariadenia

Článok 22 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  kompenzácie poskytované rybárom za zber strateného rybárskeho výstroja a morského odpadu z mora;

a)  kompenzácie poskytované rybárom za zber strateného rybárskeho výstroja a pasívny zber morského odpadu z mora;

Pozmeňujúci návrh    70

Návrh nariadenia

Článok 23 – názov

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Akvakultúra

Udržateľná akvakultúra

Pozmeňujúci návrh    71

Návrh nariadenia

Článok 23 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Z ENRF možno podporovať podporu udržateľnej akvakultúry v zmysle článku 34 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013. Okrem toho možno podporovať zdravie a dobré životné podmienky zvierat v akvakultúre v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/42932 a nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 652/201433.

1.  Z ENRF možno podporovať podporu udržateľnej akvakultúry v zmysle článku 34 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013. Okrem toho možno poskytovať podporu na riešenie osobitných problémov v odvetví, ktoré sú spôsobené inváznymi nepôvodnými druhmi, a presadzovať zdravie a dobré životné podmienky zvierat v akvakultúre v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/42932 a nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 652/201433.

_________________

_________________

32 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/429 z 9. marca 2016 o prenosných chorobách zvierat a o zmene a zrušení niektorých zákonov v oblasti zdravia zvierat („právna úprava v oblasti zdravia zvierat“) (Ú. v. EÚ L 84, 31.3.2016, s. 1).

32 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/429 z 9. marca 2016 o prenosných chorobách zvierat a o zmene a zrušení niektorých zákonov v oblasti zdravia zvierat („právna úprava v oblasti zdravia zvierat“) (Ú. v. EÚ L 84, 31.3.2016, s. 1).

33 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 652/2014 z 15. mája 2014, ktorým sa stanovuje hospodárenie s výdavkami týkajúcimi sa potravinového reťazca, zdravia a dobrých životných podmienok zvierat, ako aj zdravia rastlín a rastlinného rozmnožovacieho materiálu a ktorým sa menia smernice Rady 98/56/ES, 2000/29/ES a 2008/90/ES, nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002, (ES) č. 882/2004 a (ES) č. 396/2005, smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/128/ES a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 a zrušujú rozhodnutia Rady 66/399/EHS, 76/894/EHS a 2009/470/ES (Ú. v. ES L 189, 27.6.2014, s. 1).

33 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 652/2014 z 15. mája 2014, ktorým sa stanovuje hospodárenie s výdavkami týkajúcimi sa potravinového reťazca, zdravia a dobrých životných podmienok zvierat, ako aj zdravia rastlín a rastlinného rozmnožovacieho materiálu a ktorým sa menia smernice Rady 98/56/ES, 2000/29/ES a 2008/90/ES, nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002, (ES) č. 882/2004 a (ES) č. 396/2005, smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/128/ES a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 a zrušujú rozhodnutia Rady 66/399/EHS, 76/894/EHS a 2009/470/ES (Ú. v. ES L 189, 27.6.2014, s. 1).

Odôvodnenie

V súlade s uznesením Európskeho parlamentu z 12. júna 2018 o vytváraní udržateľného a konkurencieschopného európskeho odvetvia akvakultúry: súčasný stav a budúce výzvy (2017/2118(INI)), a to aj pokiaľ ide o invázny nepôvodný druh morského slimáka Ocenebra inornata a herpetický vírus ustríc.

Pozmeňujúci návrh    72

Návrh nariadenia

Článok 24 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Z ENRF možno podporovať akcie, ktoré prispievajú k dosahovaniu cieľov spoločnej organizácie trhov s produktmi rybolovu a akvakultúry, ktoré sú stanovené v článku 35 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 a podrobnejšie špecifikované v nariadení (ES) č. 1379/2013. Okrem toho z neho možno podporovať aj akcie na podporu obchodovania s produktmi rybolovu a akvakultúry, ich kvality a pridanej hodnoty.

Z ENRF možno podporovať akcie, ktoré prispievajú k dosahovaniu cieľov spoločnej organizácie trhov s produktmi rybolovu a akvakultúry, ktoré sú stanovené v článku 35 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 a podrobnejšie špecifikované v nariadení (ES) č. 1379/2013. Okrem toho z neho možno podporovať aj akcie na podporu obchodovania s produktmi rybolovu a udržateľnej akvakultúry, ich kvality a pridanej hodnoty.

Pozmeňujúci návrh    73

Návrh nariadenia

Článok 25 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Produktívne investície do akvakultúry podľa tohto článku možno podporovať len prostredníctvom finančných nástrojov stanovených v článku 52 nariadenia (EÚ) č. [nariadenie, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia] a prostredníctvom programu InvestEU v súlade s článkom 10 daného nariadenia.

2.  Podporu podľa tohto článku možno udeľovať len maloobjemovým pobrežným rybným hospodárstvam prostredníctvom finančných nástrojov stanovených v článku 52 nariadenia (EÚ) č. [nariadenie, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia] a prostredníctvom programu InvestEU v súlade s článkom 10 daného nariadenia.

Pozmeňujúci návrh    74

Návrh nariadenia

Názov 2 – kapitola 4 – názov

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Priorita 3: Umožnenie rastu udržateľného modrého hospodárstva a podpora prosperujúcich pobrežných komunít

Priorita 3: Umožnenie udržateľného modrého hospodárstva v medziach ekologických limitov a podpora prosperujúcich pobrežných komunít

Pozmeňujúci návrh    75

Návrh nariadenia

Článok 27 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Z ENRF možno podporovať zber, správu a využívanie údajov na účely prehĺbenia poznatkov o stave morského prostredia s cieľom:

Z ENRF možno podporovať zber, správu, analýzu, spracúvanie a využívanie údajov na účely prehĺbenia poznatkov o stave morského prostredia s cieľom:

Pozmeňujúci návrh    76

Návrh nariadenia

Článok 33 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  V prípade, že existuje dôkaz o tom, že členský štát nedodržal pravidlá platné v rámci SRP, a toto nedodržanie pravidiel môže mať vplyv na výdavky uvedené v žiadosti o platbu, pre ktoré sa požaduje priebežná platba, Komisia v súlade s článkom 90 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. [všeobecné nariadenie] môže Komisia prerušiť lehotu na platbu pre žiadosť o priebežnú platbu alebo jej časť.

1.  V prípade, že existuje dôkaz o tom, že členský štát nedodržal pravidlá platné v rámci SRP alebo relevantného environmentálneho práva Únie, a toto nedodržanie pravidiel môže mať vplyv na výdavky uvedené v žiadosti o platbu, pre ktoré sa požaduje priebežná platba, Komisia v súlade s článkom 90 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. [všeobecné nariadenie] môže Komisia prerušiť lehotu na platbu pre žiadosť o priebežnú platbu alebo jej časť.

Pozmeňujúci návrh    77

Návrh nariadenia

Článok 34 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  V prípade, že sa členský štát dopustí závažného nedodržania pravidiel platných v rámci SRP a toto závažné nedodržanie pravidiel môže mať vplyv na výdavky uvedené v žiadosti o platbu, pre ktoré sa požaduje priebežná platba, Komisia v súlade s článkom 91 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. [všeobecné nariadenie] môže prijať vykonávacie akty, ktorými sa úplne alebo čiastočne pozastavia priebežné platby v rámci programu.

1.  V prípade, že sa členský štát dopustí závažného nedodržania pravidiel platných v rámci SRP alebo relevantného environmentálneho práva Únie a toto závažné nedodržanie pravidiel môže mať vplyv na výdavky uvedené v žiadosti o platbu, pre ktoré sa požaduje priebežná platba, Komisia v súlade s článkom 91 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. [všeobecné nariadenie] môže prijať vykonávacie akty, ktorými sa úplne alebo čiastočne pozastavia priebežné platby v rámci programu.

Pozmeňujúci návrh    78

Návrh nariadenia

Článok 36 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(b)  žiadosti o platbu sú ovplyvnené prípadmi, keď sa členský štát dopustil závažného nedodržania pravidiel SRP, ktoré viedli k pozastaveniu platby podľa článku 34, a dotknutý členský štát stále nevie preukázať, že prijal potrebné nápravné opatrenia na zabezpečenie dodržiavania a presadzovania uplatniteľných pravidiel v budúcnosti.

(b)  žiadosti o platbu sú ovplyvnené prípadmi, keď sa členský štát dopustil závažného nedodržania pravidiel SRP alebo relevantného environmentálneho práva Únie, ktoré viedli k pozastaveniu platby podľa článku 34, a dotknutý členský štát stále nevie preukázať, že prijal potrebné nápravné opatrenia na zabezpečenie dodržiavania a presadzovania uplatniteľných pravidiel v budúcnosti.

Pozmeňujúci návrh    79

Návrh nariadenia

Článok 36 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Komisia pri rozhodnutí o výške opravy zohľadní povahu, závažnosť, trvanie a opakovaný výskyt závažného nedodržania pravidiel SRP zo strany členského štátu alebo prijímateľa, a výšku príspevku z ENRF na hospodársku činnosť dotknutého prijímateľa.

2.  Komisia pri rozhodnutí o výške opravy zohľadní povahu, závažnosť, trvanie a opakovaný výskyt závažného nedodržania pravidiel SRP alebo relevantného environmentálneho práva Únie zo strany členského štátu alebo prijímateľa, a výšku príspevku z ENRF na hospodársku činnosť dotknutého prijímateľa.

Pozmeňujúci návrh    80

Návrh nariadenia

Článok 36 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  V prípade, že nie je možné presne vyčísliť výšku výdavkov súvisiacich s nedodržaním pravidiel SRP zo strany členského štátu, Komisia uplatní paušálnu sadzbu alebo extrapolovanú finančnú opravu v súlade s odsekom 4.

3.  V prípade, že nie je možné presne vyčísliť výšku výdavkov súvisiacich s nedodržaním pravidiel SRP alebo relevantného environmentálneho práva Únie zo strany členského štátu, Komisia uplatní paušálnu sadzbu alebo extrapolovanú finančnú opravu v súlade s odsekom 4.

Pozmeňujúci návrh    81

Návrh nariadenia

Článok 43 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  podpory udržateľného nízkouhlíkového modrého hospodárstva odolného voči zmene klímy;

a)  podpory udržateľného nízkouhlíkového modrého hospodárstva odolného voči zmene klímy, ktoré sa rozvíja v medziach ekologických limitov;

Pozmeňujúci návrh    82

Návrh nariadenia

Článok 43 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

d)  zlepšenia námorných zručností, úrovne poznatkov o oceánoch a výmeny sociálno-ekonomických údajov o udržateľnom modrom hospodárstve;

d)  zlepšenia námorných zručností, úrovne poznatkov o oceánoch a výmeny environmentálnych a sociálno-ekonomických údajov o udržateľnom modrom hospodárstve;

Pozmeňujúci návrh    83

Návrh nariadenia

Článok 46 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a.  Platobné postupy súvisiace s týmto nariadením sa urýchlia, aby sa znížila ekonomická záťaž rybárov. Komisia vyhodnotí súčasnú výkonnosť s cieľom zlepšiť a urýchliť platobný proces.

POSTUP VÝBORU POŽIADANÉHO O STANOVISKO

Názov

Európsky námorný a rybársky fond

Referenčné čísla

COM(2018)0390 – C8-0270/2018 – 2018/0210(COD)

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

PECH

2.7.2018