Postopek : 2018/0210(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0176/2019

Predložena besedila :

A8-0176/2019

Razprave :

PV 03/04/2019 - 14
CRE 03/04/2019 - 14

Glasovanja :

PV 04/04/2019 - 6.11
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2019)0343

POROČILO     ***I
PDF 776kWORD 328k
18.3.2019
PE 625.439v03-00 A8-0176/2019

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter razveljavitvi Uredbe (EU) št. 508/2014 Evropskega parlamenta in Sveta

(COM(2018)0390 – C8‑0270/2018 – 2018/0210(COD))

Odbor za ribištvo

Poročevalec: Gabriel Mato

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 OBRAZLOŽITEV
 MNENJE Odbora za proračun
 MNENJE Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane
 MNENJE Odbora za regionalni razvoj
 POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU
 POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter razveljavitvi Uredbe (EU) št. 508/2014 Evropskega parlamenta in Sveta

(COM(2018)0390 – C8-0270/2018 – 2018/0210(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2018)0390),

–  ob upoštevanju člena 294(2) ter člena 42, člena 43(2), člena 91(1), člena 100(2), člena 173(3), členov 175 in 188, člena 192(1), člena 194(2), člena 195(2) in člena 349 Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C8‑0270/2018),

–  ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne ... 2018(1),

–  ob upoštevanju mnenja Odbora regij z dne 16. maja 2018(2),

–  ob upoštevanju člena 59 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za ribištvo ter mnenj Odbora za proračun, Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane ter Odbora za regionalni razvoj (A8-0176/2019),

1.  sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2.  poziva Komisijo, naj mu zadevo ponovno predloži, če svoj predlog nadomesti, ga bistveno spremeni ali ga namerava bistveno spremeniti;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

Predlog spremembe    1

Predlog uredbe

Naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Predlog

Predlog

UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

o Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter razveljavitvi Uredbe (EU) št. 508/2014 Evropskega parlamenta in Sveta

o Evropskem skladu za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo ter razveljavitvi Uredbe (EU) št. 508/2014 Evropskega parlamenta in Sveta

 

(Sprememba velja za celotno besedilo; prav tako velja za spremembo kratice iz ESPR v ESPRA. Če bo sprejeta, bodo potrebne ustrezne prilagoditve v celotnem besedilu.)

Obrazložitev

Sklad bi se moral imenovati „Evropski sklad za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo (ESPRA)“. Pomen akvakulture stalno narašča, tako v svetu kot tudi v EU, zato si ta sektor zasluži posebno poglavje v ribiški politiki in skladih EU.

Predlog spremembe    2

Predlog uredbe

Navedba sklicevanja 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije ter zlasti člena 42, člena 43(2), člena 91(1), člena 100(2), člena 173(3), člena 175, člena 188, člena 192(1), člena 194(2), člena 195(2) in člena 349 Pogodbe,

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije ter zlasti členov 13 in 42, člena 43(2), člena 91(1), člena 100(2), člena 173(3), člena 175, člena 188, člena 192(1), člena 194(2), člena 195(2) in člena 349 Pogodbe,

Obrazložitev

Člen 13: Pri oblikovanju in izvajanju politik Unije na področju kmetijstva, ribištva, prometa, notranjega trga, raziskav in tehnološkega razvoja ter vesolja Unija in države članice v celoti upoštevajo zahteve po dobrobiti živali kot čutečih bitij, pri čemer spoštujejo zakonodajne ali upravne določbe in ustaljene običaje držav članic zlasti glede verskih obredov, kulturnih tradicij in regionalne dediščine.

Predlog spremembe    3

Predlog uredbe

Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(1)  Treba je ustanoviti Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo (ESPR) za obdobje 2021–2027. Namen sklada bi moral biti ciljno financiranje iz proračuna Unije za podpiranje skupne ribiške politike (SRP), pomorske politike Unije in mednarodnih obveznosti Unije na področju upravljanja oceanov. Tako financiranje je ključni dejavnik trajnostnega ribištva in ohranjanja morskih bioloških virov, prehranske varnosti, ki jo omogoča oskrba s proizvodi morske hrane, rasti trajnostnega modrega gospodarstva ter zdravja, varnosti, zaščite, čistosti in trajnostnega upravljanja morij in oceanov.

(1)  Treba je ustanoviti Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo (ESPR) za obdobje 2021–2027. Namen sklada bi moral biti ciljno financiranje iz proračuna Unije za podpiranje skupne ribiške politike (SRP), pomorske politike Unije in mednarodnih obveznosti Unije na področju upravljanja oceanov. Tako financiranje je ključni dejavnik trajnostnega ribištva, vključno z ohranjanjem morskih bioloških virov in habitatov, trajnostne akvakulture, prehranske varnosti, ki jo omogoča oskrba s proizvodi morske hrane, rasti trajnostnega modrega gospodarstva, blaginje ter ekonomske in socialne kohezije v ribiških in akvakulturnih skupnostih ter zdravja, varnosti, zaščite, čistosti in trajnostnega upravljanja morij in oceanov. Podpora v okviru ESPR bi morala prispevati k izpolnjevanju potreb proizvajalcev in potrošnikov.

Predlog spremembe    4

Predlog uredbe

Uvodna izjava 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(1a)  poudarja, da bi morali biti horizontalni izdatki, povezani s podnebjem, po pariškem sporazumu v primerjavi s sedanjim večletnim finančnim okvirom precej večji ter da bi morali čim prej, najpozneje pa do leta 2027 doseči 30 %;

Predlog spremembe    5

Predlog uredbe

Uvodna izjava 1 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(1b)  Evropski parlament je 14. marca in 30. maja 2018 v svojih resolucijah o večletnem finančnem okviru za obdobje 2021–2027 poudaril pomen horizontalnih načel, ki bi morala podpirati večletni finančni okvir za obdobje 2021–2027 in vse s tem povezane politike Unije. V zvezi s tem je znova potrdil stališče, da mora Unija izpolniti obljubo, da bo vodilna pri uresničevanju ciljev OZN za trajnostni razvoj, in izrazil razočaranje, da v predlogih večletnega finančnega okvira ni jasne in prepoznavne zaveze v tem smislu. Zato je zahteval, da se cilji trajnostnega razvoja vključijo v vse politike in pobude Unije v naslednjem večletnem finančnem okviru. Poleg tega je poudaril, da bo Unija postala močnejša in ambicioznejša le, če ji bodo zagotovljena večja finančna sredstva. Evropski parlament zato poziva, naj se še naprej podpirajo obstoječe politike, zlasti dolgoletne politike Unije, navedene v Pogodbah, in sicer skupna kmetijska in ribiška politika ter kohezijska politika, saj državljanom Unije prinašajo oprijemljive koristi.

Predlog spremembe    6

Predlog uredbe

Uvodna izjava 1 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(1c)  Evropski parlament je v svoji resoluciji z dne 14. marca 2018 poudaril družbeno-ekonomski in okoljski pomen ribiškega sektorja, morskega okolja in modrega gospodarstva ter njihov prispevek k trajnostni prehranski neodvisnosti Unije z vidika zagotavljanja trajnosti evropske akvakulture in ribištva ter blaženja vplivov na okolje. Poleg tega je pozval, naj se ohranijo posebni zneski, ki so bili v sedanjem večletnem finančnem okviru namenjeni ribištvu, ter naj se finančne odobritve za pomorske zadeve povečajo, če bi se za intervencije v modrem gospodarstvu pojavili novi cilji;

Predlog spremembe    7

Predlog uredbe

Uvodna izjava 1 d (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(1d)  Evropski parlament je v svojih resolucijah z dne 14. marca in 30. maja 2018 o večletnem finančnem okviru za obdobje 2021–2027 tudi poudaril, da je odprava diskriminacije osrednjega pomena za izpolnitev zavez Unije za vključujočo Evropo, in naj se zato v vse politike in pobude Unije v naslednjem večletnem finančnem okviru vključijo posebne finančne odobritve za načela enakosti spolov in zaveze glede enakosti spolov.

Predlog spremembe    8

Predlog uredbe

Uvodna izjava 1 e (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(1e)  S sredstvi ESPR je treba prednostno podpirati mali ribolov, da se rešijo posebna vprašanja tega segmenta in se podpreta trajnostno lokalno upravljanje zadevnih ribištev ter razvoj obalnih skupnosti.

Predlog spremembe    9

Predlog uredbe

Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(2)  Unija je kot globalna akterka na področju oceanov in peta največja svetovna proizvajalka morske hrane v veliki meri odgovorna za zaščito, ohranjanje in trajnostno uporabo oceanov ter njihovih virov. Ohranjanje morij in oceanov je vsekakor bistvenega pomena za hitro rastoče svetovno prebivalstvo. Prav tako je to za Unijo socialno-ekonomski interes: trajnostno modro gospodarstvo spodbuja naložbe, ustvarjanje delovnih mest in rast, raziskave in inovacije ter prispeva k energetski varnosti z oceansko energijo. Poleg tega so varna in zaščitena morja in oceani bistvenega pomena za učinkovit nadzor meja in preprečevanje pomorskega kriminala na globalni ravni, s čimer se obravnavajo varnostni pomisleki državljanov.

(2)  Unija je kot globalna akterka z največjim morskim prostorom na svetu, ki vključuje najbolj oddaljene regije in čezmorske države in ozemlja, postala peta največja svetovna proizvajalka morske hrane in je v veliki meri odgovorna za zaščito, ohranjanje in trajnostno uporabo oceanov ter njihovih virov. Ohranjanje morij in oceanov je vsekakor bistvenega pomena za hitro rastoče svetovno prebivalstvo. Prav tako je to za Unijo socialno-ekonomski interes: trajnostno modro gospodarstvo spodbuja naložbe, ustvarjanje delovnih mest in rast, raziskave in inovacije ter prispeva k energetski varnosti z oceansko energijo. Poleg tega so varna in zaščitena morja in oceani bistvenega pomena za učinkovit nadzor meja in preprečevanje pomorskega kriminala na globalni ravni, s čimer se obravnavajo varnostni pomisleki državljanov.

Predlog spremembe    10

Predlog uredbe

Uvodna izjava 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(2a)  Trajnostno ribištvo ter akvakultura v morski in sladki vodi bistveno prispevata k prehranski varnosti, ohranjanju in ustvarjanju delovnih mest na podeželju ter varstvu naravnega okolja, zlasti pa biotske raznovrstnosti. Podpora in razvoj sektorjev ribištva in akvakulture bi morala biti v središču naslednje ribiške politike Unije.

Predlog spremembe    11

Predlog uredbe

Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(5)  V okviru neposrednega upravljanja bi ESPR moral razviti sinergije in dopolnjevanje z drugimi relevantnimi skladi in programi Unije. Omogočiti bi moral tudi financiranje v obliki finančnih instrumentov v okviru operacij mešanega financiranja, ki se izvajajo v skladu z Uredbo (EU) xx/xx Evropskega parlamenta in Sveta [uredba o skladu InvestEU]5.

(5)  V okviru neposrednega upravljanja bi ESPR moral razviti sinergije in dopolnjevanje z drugimi relevantnimi skladi in programi Unije ter sinergije med državami članicami in regijami. Omogočiti bi moral tudi financiranje v obliki finančnih instrumentov v okviru operacij mešanega financiranja, ki se izvajajo v skladu z Uredbo (EU) xx/xx Evropskega parlamenta in Sveta [uredba o skladu InvestEU]5.

_________________

_________________

5 UL C […], […], str. […].

5 UL C […], […], str. […].

Predlog spremembe    12

Predlog uredbe

Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(6)  Podporo iz ESPR bi bilo treba uporabiti za sorazmerno odpravljanje nedelovanja trga ali suboptimalnih naložbenih razmer, pri tem pa ne bi smeli podvajati ali v celoti nadomestiti zasebnega financiranja ali izkrivljati konkurence na notranjem trgu. Podpora bi morala imeti jasno evropsko dodano vrednost.

(6)  Podporo iz ESPR bi bilo treba uporabiti za sorazmerno odpravljanje nedelovanja trga ali suboptimalnih naložbenih razmer, kar bi prispevalo k povečanju prihodkov od ribolova, spodbujanju delovnih mest s pravicami v sektorju, zagotavljanju poštenih cen za proizvajalce, povečani dodani vrednosti ribolova in podpori razvoju dejavnosti, ki so više in niže v dobavni verigi povezane z ribolovom.

Predlog spremembe    13

Predlog uredbe

Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(7)  Vrste financiranja in metode izvajanja iz te uredbe bi bilo treba izbrati na podlagi njihove zmožnosti doseganja prednostnih nalog, določenih za ukrepe, in rezultatov, pri čemer bi bilo treba upoštevati zlasti stroške kontrol, upravno breme in pričakovana tveganja neskladnosti. To bi moralo vključevati premislek o uporabi pavšalnih zneskov, pavšalnih stopenj in stroškov na enoto ter financiranja, ki ni povezano s stroški, iz člena 125(1) Uredbe (EU) št. [uredba o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije].

(7)  Vrste financiranja in metode izvajanja iz te uredbe bi bilo treba izbrati na podlagi njihove zmožnosti doseganja prednostnih nalog, določenih za ukrepe, in rezultatov, pri čemer bi bilo treba upoštevati zlasti stroške kontrol, upravno breme in tveganja neskladnosti. To bi moralo vključevati premislek o uporabi pavšalnih zneskov, pavšalnih stopenj in stroškov na enoto ter financiranja, ki ni povezano s stroški, iz člena 125(1) Uredbe (EU) št. [uredba o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije].

Predlog spremembe    14

Predlog uredbe

Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(8)  Večletni finančni okvir, ki ga vzpostavlja Uredba (EU) xx/xx, določa, da mora proračun Unije še naprej zagotavljati podporo ribiški in pomorski politiki. V tekočih cenah bi moral proračun ESPR znašati 6 140 000 000 EUR. Sredstva ESPR bi morala biti razdeljena med deljeno, neposredno in posredno upravljanje. 5 311 000 000 EUR bi moralo biti namenjenih podpori v okviru deljenega upravljanja, 829 000 000 EUR pa podpori v okviru neposrednega in posrednega upravljanja. Zaradi zagotavljanja stabilnosti, zlasti glede doseganja ciljev SRP, bi morala opredelitev nacionalnih dodeljenih sredstev v okviru deljenega upravljanja za programsko obdobje 2021–2027 temeljiti na deležih ESPR za obdobje 2014–2020. Posebni zneski bi morali biti rezervirani za najbolj oddaljene regije, nadzor in izvrševanje ter zbiranje in obdelavo podatkov za upravljanje ribištva in znanstvene namene, medtem ko bi bilo treba zneske za trajno in izredno prenehanje ribolovnih dejavnosti omejiti.

(8)  Večletni finančni okvir, ki ga vzpostavlja Uredba (EU) xx/xx6, določa, da mora proračun Unije še naprej zagotavljati podporo ribiški in pomorski politiki. Proračun ESPR bi bilo treba v primerjavi z večletnim okvirom za obdobje 2014–2020 povečati vsaj za 10 %. Njegova sredstva bi morala biti razdeljena med deljeno, neposredno in posredno upravljanje. 87 % bi moralo biti namenjenih podpori v okviru deljenega upravljanja, 13 % pa podpori v okviru neposrednega in posrednega upravljanja. Zaradi zagotavljanja stabilnosti, zlasti glede doseganja ciljev SRP, bi morala opredelitev nacionalnih dodeljenih sredstev v okviru deljenega upravljanja za programsko obdobje 2021–2027 temeljiti na deležih ESPR za obdobje 2014–2020. Posebni zneski bi morali biti rezervirani za najbolj oddaljene regije, nadzor in izvrševanje ter zbiranje in obdelavo podatkov za upravljanje ribištva in znanstvene namene, varstvo in obnavljanje morske in obalne biotske raznovrstnosti in ekosistemov ter pomorskega znanja, medtem ko bi bilo treba zneske za trajno in začasno prenehanje ribolovnih dejavnosti ter naložbe v plovila omejiti.

__________________

__________________

6 UL C […], […], str. […].

6 UL C […], […], str. […].

Predlog spremembe    15

Predlog uredbe

Uvodna izjava 8 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(8a)  Glede na pomen sektorja akvakulture, bi bilo treba raven sredstev Unije za sektor, zlasti pa akvakulturo v sladkih vodah ohraniti na ravni, ki je bila določena za tekoče proračunsko obdobje.

Predlog spremembe    16

Predlog uredbe

Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(9)  Evropski pomorski sektor zajema več kot 5 milijonov delovnih mest in ustvarja skoraj 500 milijard EUR prihodkov na leto ter ima potencial za veliko več novih delovnih mest. Proizvodnja svetovnega oceanskega gospodarstva je trenutno ocenjena na 1,3 bilijona EUR, kar bi se lahko do leta 2030 več kot podvojilo. Potreba, da se dosežejo cilji glede emisij CO2, poveča učinkovitost rabe virov in zmanjša okoljski odtis modrega gospodarstva, je pomembna gonilna sila za inovacije v drugih sektorjih, kot so pomorska oprema, ladjedelništvo, opazovanje oceanov, poglabljanje morskega dna, zaščita obalnih območij in pomorska gradnja. Strukturni skladi Unije, zlasti Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR) in ESPR, so zagotovili naložbe v pomorsko gospodarstvo. Da bi dosegli potencial rasti tega sektorja, je treba uporabiti nova naložbena orodja, kot je InvestEU.

(9)  Evropski pomorski sektor zajema več kot 5 milijonov delovnih mest in ustvarja skoraj 500 milijard EUR prihodkov na leto ter ima potencial za veliko več novih delovnih mest. Proizvodnja svetovnega oceanskega gospodarstva je trenutno ocenjena na 1,3 bilijona EUR, kar bi se lahko do leta 2030 več kot podvojilo. Potreba, da se dosežejo cilji Pariškega sporazuma glede emisij CO2, pomeni, da je treba vsaj 30 % proračuna Unije uporabiti za ukrepe, povezane z bojem proti podnebnim spremembam. Povečati je tudi treba učinkovitost rabe virov in zmanjšati okoljski odtis modrega gospodarstva, ki se razvija znotraj ekoloških omejitev in kar je bila in mora biti še naprej pomembna gonilna sila za inovacije v drugih sektorjih, kot so pomorska oprema, ladjedelništvo, opazovanje oceanov, poglabljanje morskega dna, zaščita obalnih območij in pomorska gradnja. Strukturni skladi Unije, zlasti Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR) in ESPR, so zagotovili naložbe v pomorsko gospodarstvo. Da bi dosegli potencial rasti tega sektorja, bi lahko uporabili nova naložbena orodja, kot je InvestEU.

Predlog spremembe    17

Predlog uredbe

Uvodna izjava 9 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(9a)  Naložbe v modro gospodarstvo bi bilo treba podpreti z najboljšimi razpoložljivimi znanstvenimi mnenji, da se preprečijo škodljivi vplivi na okolje, ki ogrožajo dolgoročno trajnost. Če ni ustreznih informacij ali strokovnega znanja za oceno vpliva naložb na okolje, je priporočljivo, da javni in zasebni sektorji uporabijo previdnostni pristop, ker bi lahko imele izvedene dejavnosti škodljive učinke.

Obrazložitev

Previdnostno načelo je eden od temeljev Pogodbe EU, deklaracije iz Ria ter drugih mednarodnih sporazumov in konvencij za varstvo morskega okolja.

Predlog spremembe    18

Predlog uredbe

Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(10)  ESPR bi moral temeljiti na naslednjih štirih prednostnih nalogah, ki so: spodbujanje trajnostnega ribištva in ohranjanja morskih bioloških virov; prispevanje k prehranski varnosti v Uniji s konkurenčnimi in trajnostnimi akvakulturo in trgi; omogočanje rasti trajnostnega modrega gospodarstva in spodbujanje uspešnih obalnih skupnosti; krepitev mednarodnega upravljanja oceanov ter omogočanje varnosti, zaščite, čistosti in trajnostnega upravljanja morij in oceanov. Za uresničevanje navedenih prednostnih nalog bi si bilo treba prizadevati v okviru deljenega, neposrednega in posrednega upravljanja.

(10)  ESPR bi moral temeljiti na naslednjih petih prednostnih nalogah, ki so: spodbujanje trajnostnega ribištva, vključno z ohranjanjem morskih bioloških virov; spodbujanje trajnostne akvakulture; prispevanje k prehranski varnosti v Uniji s konkurenčnimi in trajnostnimi trgi ribištva in akvakulture ter predelovalnih sektorjev; omogočanje rasti trajnostnega modrega gospodarstva, ob upoštevanju ekološke zmogljivosti, in spodbujanje blaginje ter ekonomske in socialne kohezije v obalnih in celinskih skupnostih; krepitev mednarodnega upravljanja oceanov ter omogočanje varnosti, zaščite, čistosti in trajnostnega upravljanja morij in oceanov.

Predlog spremembe    19

Predlog uredbe

Uvodna izjava 10 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(10a)  Prednostne naloge bi lahko določili s posebnimi cilji Unije, da bi bilo bolj jasno, za kaj bi lahko sklad uporabili in kako bi povečali njegovo učinkovitost.

Predlog spremembe    20

Predlog uredbe

Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(11)  ESPR bi moral po letu 2020 temeljiti na poenostavljeni strukturi brez preveč predpisovalnega vnaprejšnjega določanja ukrepov in podrobnih pravil o upravičenosti na ravni Unije. Namesto tega bi bilo treba pri vsaki prednostni nalogi opisati široka področja podpore. Države članice bi zato morale pripraviti svoj program in v njem navesti najprimernejša sredstva za doseganje prednostnih nalog. V skladu s pravili, določenimi v tej uredbi in Uredbi EU št. [uredba o skupnih določbah], je mogoče podpirati različne ukrepe, ki jih v navedenih programih opredelijo države članice, če spadajo na področja podpore, opredeljena v tej uredbi. Vendar je treba določiti seznam neupravičenih operacij, da se preprečijo škodljivi vplivi za ohranjanje ribolovnih virov, na primer s splošno prepovedjo naložb, ki povečujejo ribolovno zmogljivost. Poleg tega bi moral biti strog pogoj za naložbe in nadomestila za flote njihova skladnost z ohranitvenimi cilji SRP.

(11)  ESPR bi moral po letu 2020 temeljiti na poenostavljeni strukturi brez preveč predpisovalnega vnaprejšnjega določanja ukrepov in podrobnih pravil o upravičenosti na ravni Unije. Namesto tega bi bilo treba pri vsaki prednostni nalogi opisati široka področja podpore. Države članice bi zato morale pripraviti svoj program in v njem navesti najprimernejša sredstva za doseganje prednostnih nalog. V skladu s pravili, določenimi v tej uredbi in Uredbi EU št. [uredba o skupnih določbah], je mogoče podpirati različne ukrepe, ki jih v navedenih programih opredelijo države članice, če jih vključujejo prednostne naloge, opredeljene v tej uredbi. Vendar je treba določiti seznam neupravičenih operacij, da se preprečijo škodljivi vplivi za ohranjanje ribolovnih virov, na primer s splošno prepovedjo naložb, ki povečujejo ribolovno zmogljivost, z nekaterimi ustrezno utemeljenimi odstopanji. Poleg tega bi moral biti strog pogoj za naložbe in nadomestila za flote njihova skladnost z ohranitvenimi cilji SRP.

Predlog spremembe    21

Predlog uredbe

Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(12)  Agenda Združenih narodov za trajnostni razvoj do leta 2030 je ohranjanje in trajnostno uporabo oceanov opredelila kot enega od 17 ciljev trajnostnega razvoja (SDG 14). Unija je popolnoma zavezana navedenemu cilju in njegovemu izvajanju. V zvezi s tem se je zavezala, da bo spodbujala trajnostno modro gospodarstvo, ki je skladno s pomorskim prostorskim načrtovanjem, ohranjanje bioloških virov in doseganje dobrega okoljskega stanja, prepovedala nekatere oblike subvencij za ribištvo, ki prispevajo k presežni zmogljivosti in prelovu, odpravila subvencije, ki prispevajo k nezakonitemu, neprijavljenemu in nereguliranemu ribolovu, ter da ne bo uvajala novih takih subvencij. Ti rezultati bi morali temeljiti na pogajanjih o subvencijah za ribištvo v okviru Svetovne trgovinske organizacije. Poleg tega se je Unija med pogajanji v okviru Svetovne trgovinske organizacije na svetovnem vrhu o trajnostnem razvoju leta 2002 in na konferenci Združenih narodov o trajnostnem razvoju leta 2012 (Rio+20) zavezala, da bo odpravila subvencije, ki prispevajo k presežni zmogljivosti in prelovu.

(12)  Agenda Združenih narodov za trajnostni razvoj do leta 2030 je ohranjanje in trajnostno uporabo oceanov opredelila kot enega od 17 ciljev trajnostnega razvoja (SDG 14). Unija je popolnoma zavezana navedenemu cilju in njegovemu izvajanju. V zvezi s tem se je zavezala, da bo spodbujala trajnostno modro gospodarstvo, ki se bo razvijalo znotraj ekoloških okvirov, kar je skladno s pristopom k pomorskemu prostorskemu načrtovanju na osnovi ekosistemov, zlasti ob upoštevanju občutljivosti vrst in habitatov na človekove dejavnosti na morju, ohranjanje bioloških virov in doseganje dobrega okoljskega stanja, prepovedala nekatere oblike subvencij za ribištvo, ki prispevajo k presežni zmogljivosti in prelovu, odpravila subvencije, ki prispevajo k nezakonitemu, neprijavljenemu in nereguliranemu ribolovu, ter da ne bo uvajala novih takih subvencij. Ti rezultati bi morali temeljiti na pogajanjih o subvencijah za ribištvo v okviru Svetovne trgovinske organizacije. Poleg tega se je Unija med pogajanji v okviru Svetovne trgovinske organizacije na svetovnem vrhu o trajnostnem razvoju leta 2002 in na konferenci Združenih narodov o trajnostnem razvoju leta 2012 (Rio+20) zavezala, da bo odpravila subvencije, ki prispevajo k presežni zmogljivosti in prelovu flot. Trajnostno ribištvo Unije ter sektorja akvakulture v morski in sladki vodi bistveno prispevajo k doseganju ciljev OZN za trajnostni razvoj.

Predlog spremembe    22

Predlog uredbe

Uvodna izjava 12 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(12a)  ESPR bi moral prispevati tudi k drugim ciljem Združenih narodov glede trajnostnega razvoja. Ta uredba upošteva zlasti naslednje cilje:

 

– cilj trajnostnega razvoja 1 – odpraviti revščino: ESPR bo prispeval k izboljšanju življenjskih pogojev najbolj ranljivih obalnih skupnosti, zlasti tistih, ki so odvisne od ribolovnih virov, ki jih ogrožajo prelov, globalne spremembe ali okoljske težave;

 

–cilj trajnostnega razvoja 3 – zdravje in dobro počutje ljudi: ESPR bo prispeval k boju proti onesnaženju obalnega morja, ki povzroča endemične bolezni, in k zagotavljanju visoke kakovosti hrane, pridobljene z ribištvom in akvakulturo;

 

– cilj trajnostnega razvoja 7 – čista energija: ESPR bo skupaj s sredstvi za Obzorje Evropa spodbujal razvoj obnovljivih morskih virov energije s financiranjem modre ekonomije in zagotovil, da bo ta razvoj primeren za zaščito morskega okolja in varstvo ribolovnih virov;

 

– cilj trajnostnega razvoja 8 – dostojno delo in gospodarska rast: ESPR bo skupaj z ESS prispeval k razvoju modrega gospodarstva, ki je dejavnik gospodarske rasti. Zagotovil bo tudi, da je ta gospodarska rast vir dostojnih delovnih mest za obalne skupnosti. Poleg tega bo ESPR prispeval k izboljšanju delovnih pogojev ribičev;

 

– cilj trajnostnega razvoja 12 – odgovorna poraba in proizvodnja: ESPR bo prispeval k preudarni rabi naravnih virov in omejevanju potrate naravnih in energetskih virov;

 

– cilj trajnostnega razvoja 13 – podnebni ukrepi: ESPR bo določil smernice za uporabo sredstev sklada za boj proti podnebnim spremembam.

Obrazložitev

V skladu s cilji in načeli iz te uredbe ESPR prispeva k drugim ciljem trajnostnega razvoja.

Predlog spremembe    23

Predlog uredbe

Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(13)  Glede na pomembnost boja proti podnebnim spremembam v skladu z zavezami Unije za izvajanje Pariškega sporazuma in doseganje ciljev Združenih narodov za trajnostni razvoj bi morala ta uredba prispevati k vključevanju podnebnih ukrepov in doseganju splošnega cilja, da se 25 % proračunskih odhodkov Unije nameni podpiranju podnebnih ciljev. Pričakuje se, da bodo ukrepi v okviru te uredbe prispevali 30 % celotnih finančnih sredstev ESPR za podnebne cilje. Ustrezni ukrepi bodo opredeljeni med pripravo in izvajanjem ESPR ter ponovno ocenjeni v okviru ustreznih postopkov ocenjevanja in pregledovanja.

(13)  Glede na pomembnost boja proti podnebnim spremembam v skladu z zavezami Unije za izvajanje Pariškega sporazuma in doseganje ciljev Združenih narodov za trajnostni razvoj bi morala ta uredba prispevati k vključevanju podnebnih ukrepov in doseganju splošnega cilja, da se 30 % proračunskih odhodkov Unije nameni podpiranju podnebnih ciljev. Pričakuje se, da bodo ukrepi v okviru te uredbe ESPR omogočili, da prispeva k doseganju podnebnih ciljev, ne da bi to posegalo v financiranje SRP, za katero je treba financiranje ponovno oceniti. Ustrezni ukrepi, vključno s projekti, katerih cilj je varstvo in obnova z morskimi travami poraslega morskega dna in obalnih mokrišč, ki so izredno pomembni ponori ogljika, bodo opredeljeni med pripravo in izvajanjem ESPR ter ponovno ocenjeni v okviru ustreznih postopkov ocenjevanja in pregledovanja.

Predlog spremembe    24

Predlog uredbe

Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(14)  ESPR bi moral prispevati k doseganju okoljskih ciljev Unije. Ta prispevek bi bilo treba spremljati z uporabo okoljskih označevalcev Unije ter o njem redno poročati v okviru ocenjevanj in v letnih poročilih o rezultatih.

(14)  ESPR bi moral prispevati k doseganju okoljskih ciljev Unije, pri čemer je treba ustrezno upoštevati socialno kohezijo v okviru SRP in okvirne direktive o morski strategiji, in bi moral biti v skladu z evropsko okoljsko politiko, tudi standardi za kakovost vode, ki zagotavljajo primerno kakovost morskega okolja za izboljšanje pogojev za ribištvo. Ta prispevek bi bilo treba spremljati z uporabo okoljskih označevalcev Unije ter o njem redno poročati v okviru ocenjevanj in v letnih poročilih o rezultatih.

Predlog spremembe    25

Predlog uredbe

Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(15)  V skladu s členom 42 Uredbe (EU) št. 1380/2013 Evropskega parlamenta in Sveta („uredba o SRP“)7 bi moral biti pogoj za finančno pomoč Unije iz ESPR skladnost s pravili SRP. Vloge upravičencev, ki niso skladne z veljavnimi pravili SRP, ne bi smele biti dopustne.

(15)  V skladu s členom 42 Uredbe (EU) št. 1380/2013 Evropskega parlamenta in Sveta („uredba o SRP“)7 bi moral biti pogoj za finančno pomoč Unije iz ESPR popolna skladnost s pravili SRP in ustrezno okoljsko zakonodajo EU. Finančna pomoč Unije bi se morala dodeliti samo tistim subjektom in državam članicam, ki ravnajo povsem v skladu z ustreznimi pravnimi obveznostmi, ki jih imajo. Vloge upravičencev, ki niso skladne z veljavnimi pravili SRP, ne bi smele biti dopustne.

_________________

_________________

7 Uredba (EU) št. 1380/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o skupni ribiški politiki in o spremembi uredb Sveta (ES) št. 1954/2003 in (ES) št. 1224/2009 ter razveljavitvi uredb Sveta (ES) št. 2371/2002 in (ES) št. 639/2004 ter Sklepa Sveta 2004/585/ES (UL L 354, 28.12.2013, str. 22).

7 Uredba (EU) št. 1380/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o skupni ribiški politiki in o spremembi uredb Sveta (ES) št. 1954/2003 in (ES) št. 1224/2009 ter razveljavitvi uredb Sveta (ES) št. 2371/2002 in (ES) št. 639/2004 ter Sklepa Sveta 2004/585/ES (UL L 354, 28.12.2013, str. 22).

Predlog spremembe    26

Predlog uredbe

Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(16)  Za obravnavanje posebnih pogojev v okviru SRP iz Uredbe (EU) št. 1380/2013 ter prispevanje k skladnosti s pravili SRP bi bilo treba pravila o prekinitvi, začasni ustavitvi in finančnih popravkih iz Uredbe (EU) št. [uredba o skupnih določbah] dopolniti z dodatnimi določbami. Kadar država članica ali upravičenec ne izpolnjuje obveznosti v okviru SRP ali če ima Komisija dokaze, na podlagi katerih je verjetno takšno neizpolnjevanje obveznosti, bi moralo biti Komisiji kot previdnostni ukrep dovoljeno, da prekine roke plačil. Poleg možnosti prekinitve roka plačila in za preprečitev očitnega tveganja izplačila neupravičenih odhodkov bi morala imeti Komisija možnost, da začasno ustavi plačila in v primeru hude kršitve pravil SRP državi članici naloži finančne popravke.

(16)  Za obravnavanje posebnih pogojev v okviru SRP iz Uredbe (EU) št. 1380/2013 ter prispevanje k popolni skladnosti s pravili SRP bi bilo treba pravila o prekinitvi, začasni ustavitvi in finančnih popravkih iz Uredbe (EU) št. [uredba o skupnih določbah] dopolniti z dodatnimi določbami. Kadar država članica ali upravičenec ne izpolnjuje obveznosti v okviru SRP ali če ima Komisija dokaze za takšno neizpolnjevanje obveznosti, bi moralo biti Komisiji dovoljeno, da začasno prekine roke plačil. Poleg možnosti prekinitve roka plačila in za preprečitev očitnega tveganja izplačila neupravičenih odhodkov bi morala imeti Komisija možnost, da začasno ustavi plačila in v primeru hude kršitve pravil SRP državi članici naloži finančne popravke.

Predlog spremembe    27

Predlog uredbe

Uvodna izjava 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(17)  V zadnjih letih je bil v okviru SRP dosežen velik napredek pri prizadevanjih, da bi staleži rib ponovno dosegli zdravo raven, da bi se povečala donosnost ribiške panoge Unije in da bi se ohranili morski ekosistemi. Vendar ostaja še veliko izzivov pri doseganju socialno-ekonomskih in okoljskih ciljev SRP. Za to je potrebna nadaljnja podpora po letu 2020, zlasti za morske bazene, kjer je napredek počasnejši.

(17)  V zadnjih letih so bili sprejeti ukrepi, da bi staleži rib ponovno dosegli zdravo raven, da bi se povečala donosnost ribiške panoge Unije in da bi se ohranili morski ekosistemi. Vendar ostaja še veliko izzivov, da bi v celoti izpolnili socialno-ekonomske in okoljske cilje SRP v celoti, vključno s pravno obveznostjo obnovitve in ohranjanja vseh populacij staležev rib nad ravnmi biomase, ki omogočajo največji trajnostni donos. Za to je potrebna nadaljnja podpora po letu 2020, zlasti za morske bazene, kjer je napredek počasnejši, in še posebej za najbolj izolirane, kot so najbolj oddaljene regije.

Predlog spremembe    28

Predlog uredbe

Uvodna izjava 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(18)  Ribištvo je bistvenega pomena za preživetje in kulturno dediščino številnih obalnih skupnosti v Uniji, zlasti tistih, v katerih ima pomembno vlogo mali priobalni ribolov. Ker je povprečna starost v številnih ribiških skupnostih več kot 50 let, sta generacijska pomladitev in diverzifikacija dejavnosti še vedno izziv.

(18)  Ribištvo je bistvenega pomena za preživetje in kulturno dediščino številnih obalnih in otoških skupnosti v Uniji, zlasti tistih, v katerih ima pomembno vlogo mali priobalni ribolov, kot so najbolj oddaljene regije. Ker je povprečna starost v številnih ribiških skupnostih več kot 50 let, sta generacijska pomladitev in diverzifikacija dejavnosti v ribiškem sektorju še vedno izziv. Zato je bistveno, da ESPR podpira privlačnost ribiškega sektorja z zagotavljanjem poklicnega usposabljanja in dostopa mladih do poklicnih poti v ribištvu.

Predlog spremembe    29

Predlog uredbe

Uvodna izjava 18 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(18a)  Izvajanje mehanizmov za soupravljanje pri poklicni in rekreacijski ribolovni dejavnosti in v ribogojstvu, z neposredno udeležbo vključenih deležnikov, kot so uprava, ribiški sektor in sektor ribogojstva, znanstvena skupnost in civilna družba, ki svojo funkcionalnost utemeljuje na pravični porazdelitvi odgovornosti pri odločanju in na prilagodljivem upravljanju, ki temelji na znanju, informacijah in neposrednosti, podpira doseganje ciljev skupne ribiške politike. ESPR bi moral podpirati izvajanje teh mehanizmov na lokalni ravni.

Obrazložitev

Model soupravljanja razvije svoj največji potencial v okviru bioekonomskega upravljanja, ki spoštuje ekosistem, in previdnostnih pristopov. Ta model bi moral zagotoviti orodja, ki omogočajo odziv v realnem času na spreminjajoče se razmere, ki so prisotne pri prilagodljivem upravljanju.

Predlog spremembe    30

Predlog uredbe

Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(19)  Namen ESPR bi moral biti doseganje okoljskih, ekonomskih, socialnih in zaposlitvenih ciljev SRP, opredeljenih v členu 2 Uredbe (EU) št. 1380/2013. Taka podpora bi morala zagotoviti, da so ribolovne dejavnosti okoljsko dolgoročno trajnostne in da se upravljajo na način, ki je skladen s cilji doseganja ekonomskih in socialnih koristi ter koristi zaposlovanja ter prispevanja k zanesljivi preskrbi s hrano.

(19)  ESPR bi moral prispevati k doseganju okoljskih, ekonomskih, socialnih in zaposlitvenih ciljev SRP, opredeljenih v členu 2 Uredbe (EU) št. 1380/2013. Taka podpora bi morala zagotoviti, da so ribolovne dejavnosti okoljsko dolgoročno trajnostne in da se upravljajo na način, ki je skladen s cilji, opredeljenimi v členu 2(2) Uredbe (EU) št. 1380/2013, kar bo prispevalo k doseganju ekonomskih in socialnih koristi ter koristi zaposlovanja ter prispevanja k zanesljivi preskrbi z zdravo hrano, obenem pa zagotoviti pravične pogoje dela. V zvezi s tem bi bilo treba posebej priznati in podpreti ribolov, ki je odvisen od majhnih priobalnih otokov, da bi lahko preživeli in uspevali.

Predlog spremembe    31

Predlog uredbe

Uvodna izjava 20

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(20)  Cilja podpore iz ESPR bi morala biti doseganje in ohranjanje trajnostnega ribištva, ki bo temeljilo na največjem trajnostnem donosu, in čim večje zmanjšanje negativnih vplivov ribolovnih dejavnosti na morski ekosistem. Navedena podpora bi morala vključevati inovacije in naložbe v nizkoogljične ribolovne prakse in tehnike z majhnim vplivom, ki so odporne proti podnebnim spremembam.

(20)  Podpora iz ESPR bi morala prispevati k pravočasni izpolnitvi pravne obveznosti obnovitve in ohranjanja populacije vseh staležev rib nad ravnmi biomase, ki omogočajo največji trajnostni donos, ter k čim večjemu zmanjšanju in, kadar je to mogoče, odpravi negativnih vplivov netrajnostnih in škodljivih ribolovnih dejavnosti na morski ekosistem. Navedena podpora bi morala vključevati inovacije in naložbe v nizkoogljične ribolovne prakse in tehnike z majhnim vplivom, ki so odporne proti podnebnim spremembam, ter tehnike, usmerjene k selektivnemu ribolovu.

Predlog spremembe    32

Predlog uredbe

Uvodna izjava 21

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(21)  Obveznost iztovarjanja je eden od glavnih izzivov SRP. Prinesla je bistvene spremembe ribolovnih praks za sektor, včasih s pomembnimi finančnimi stroški. Zato bi moralo biti s sredstvi ESPR mogoče podpirati inovacije in naložbe, ki prispevajo k izvajanju obveznosti iztovarjanja, z višjo stopnjo intenzivnosti pomoči, kot se uporablja za druge operacije, na primer naložbe v selektivno ribolovno orodje, izboljšave pristaniške infrastrukture in trženje nenamernega ulova. Prav tako bi moral odobriti najvišjo, 100-odstotno stopnjo intenzivnosti pomoči za načrtovanje, razvoj, spremljanje, ocenjevanje in upravljanje preglednih sistemov za izmenjavo ribolovnih možnosti med državami članicami („menjava kvot“), da bi se zmanjšal pojav zaviralnih vrst, ki je posledica obveznosti iztovarjanja.

(21)  Obveznost iztovarjanja je pravna obveznost in eden od glavnih izzivov SRP. Prinesla je konec okoljsko nesprejemljive prakse izpustov in pomembne spremembe ribolovnih praks za sektor, včasih s pomembnimi finančnimi stroški. Države članice bi zato morale uporabiti sredstva ESPR za podpiranje inovacij in naložb, ki prispevajo k pravočasnemu izvajanju obveznosti iztovarjanja v celoti, z višjo stopnjo intenzivnosti pomoči, kot se uporablja za druge operacije, na primer naložbe v selektivno ribolovno orodje, izboljšave pristaniške infrastrukture in trženje nenamernega ulova. Prav tako bi moral odobriti najvišjo, 100-odstotno stopnjo intenzivnosti pomoči za načrtovanje, razvoj, spremljanje, ocenjevanje in upravljanje preglednih sistemov za izmenjavo ribolovnih možnosti med državami članicami („menjava kvot“), da bi se zmanjšal pojav zaviralnih vrst, ki je posledica obveznosti iztovarjanja.

Predlog spremembe    33

Predlog uredbe

Uvodna izjava 21 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(21a)  Obveznost iztovarjanja bi se morala spremljati enako v celotnem spektru, in sicer od plovil za mali ribolov do plovil za industrijski ribolov, v vseh državah članicah.

Obrazložitev

Mali ribiči na Irskem in drugod se stalno in dosledno pritožujejo, da so, kar zadeva preglede in kazni, najmehkejše tarče, ker so večino časa ob obali, medtem ko je dostop do večjih plovil težji in jih je zato težje pregledati.

Predlog spremembe    34

Predlog uredbe

Uvodna izjava 22

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(22)  S sredstvi ESPR bi moralo biti mogoče podpirati inovacije in naložbe v ribiška plovila, da se izboljšajo zdravje, varnost, delovni pogoji, energijska učinkovitost in kakovost ulova. Vendar taka podpora ne bi smela privesti do povečanja ribolovne zmogljivosti ali zmožnosti za iskanje rib in se ne bi smela dodeljevati samo zaradi skladnosti z obveznimi zahtevami zakonodaje Unije ali nacionalne zakonodaje. S strukturo brez predpisovalnih ukrepov bi bile za določitev natančnih pravil o upravičenosti za navedene naložbe odgovorne države članice. Na področju zdravja, varnosti in delovnih pogojev na ribiških plovilih bi bilo treba dovoliti višjo stopnjo intenzivnosti pomoči, kot se uporablja za druge operacije.

(22)  S sredstvi ESPR bi moralo biti mogoče podpirati inovacije in naložbe v ribiška plovila, da se izboljšajo zdravje, varnost, delovni pogoji, varstvo okolja, energijska učinkovitost, dobrobit živali in kakovost ulova ter podpora posebnim vprašanjem v zvezi z zdravstvenim varstvom. Vendar taka podpora ne bi smela privesti do tveganja za povečanje ribolovne zmogljivosti ali zmožnosti za iskanje rib in se ne bi smela dodeljevati samo zaradi skladnosti z obveznimi zahtevami zakonodaje Unije ali nacionalne zakonodaje. S strukturo brez predpisovalnih ukrepov bi bile za določitev natančnih pravil o upravičenosti za navedene naložbe in podporo odgovorne države članice. Na področju zdravja, varnosti in delovnih pogojev na ribiških plovilih bi bilo treba dovoliti višjo stopnjo intenzivnosti pomoči, kot se uporablja za druge operacije.

Predlog spremembe    35

Predlog uredbe

Uvodna izjava 24

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(24)  Uspešnost SRP je odvisna od razpoložljivosti znanstvenega svetovanja za upravljanje ribištva in s tem od razpoložljivosti podatkov o ribištvu. Glede na izzive in stroške pridobivanja zanesljivih in popolnih podatkov je treba podpreti ukrepe držav članic za zbiranje in obdelavo podatkov v skladu z Uredbo (EU) 2017/1004 Evropskega parlamenta in Sveta („uredba o okviru za zbiranje podatkov“)9 ter prispevati k najboljšemu razpoložljivemu znanstvenemu svetovanju. Ta podpora bi morala omogočiti sinergije z zbiranjem in obdelavo drugih vrst podatkov o morju.

(24)  Uspešnost SRP je odvisna od razpoložljivosti znanstvenega svetovanja za upravljanje ribištva in s tem od razpoložljivosti podatkov o ribištvu. Glede na izzive in stroške pridobivanja zanesljivih in popolnih podatkov je treba podpreti ukrepe držav članic za zbiranje, obdelavo in izmenjavo podatkov v skladu z Uredbo (EU) 2017/1004 Evropskega parlamenta in Sveta („uredba o okviru za zbiranje podatkov“)9 ter prispevati k najboljšemu razpoložljivemu znanstvenemu svetovanju. Ta podpora bi morala omogočiti sinergije z zbiranjem, obdelavo in izmenjavo drugih vrst podatkov o morju, tudi tistih o rekreacijskem ribolovu.

_________________

_________________

9 Uredba (EU) 2017/1004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. maja 2017 o vzpostavitvi okvira Unije za zbiranje, upravljanje in uporabo podatkov v ribiškem sektorju in podporo znanstvenemu svetovanju v zvezi s skupno ribiško politiko ter razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 199/2008 (UL L 157, 20.6.2017, str. 1).

9 Uredba (EU) 2017/1004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. maja 2017 o vzpostavitvi okvira Unije za zbiranje, upravljanje in uporabo podatkov v ribiškem sektorju in podporo znanstvenemu svetovanju v zvezi s skupno ribiško politiko ter razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 199/2008 (UL L 157, 20.6.2017, str. 1).

Predlog spremembe    36

Predlog uredbe

Uvodna izjava 25

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(25)  ESPR bi moral podpirati učinkovito izvajanje in upravljanje SRP, ki temelji na znanju, v okviru neposrednega in posrednega upravljanja, in sicer z zagotavljanjem znanstvenega svetovanja, razvojem in izvajanjem sistema Unije za nadzor ribištva, delovanjem svetovalnih svetov in prostovoljnimi prispevki mednarodnim organizacijam.

(25)  ESPR bi moral podpirati učinkovito izvajanje in upravljanje SRP, ki temelji na znanju, v okviru neposrednega in posrednega upravljanja, in sicer z zagotavljanjem znanstvenega svetovanja, razvojem in izvajanjem sistema Unije za nadzor ribištva, delovanjem svetovalnih svetov in prostovoljnimi prispevki mednarodnim organizacijam ter večjo zavzetostjo Unije v mednarodni pomorski politiki.

Predlog spremembe    37

Predlog uredbe

Uvodna izjava 26

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(26)  Glede na izzive pri doseganju ohranitvenih ciljev SRP bi moralo biti s sredstvi ESPR mogoče podpirati ukrepe za upravljanje ribištva in ribiških flot. V zvezi s tem je podpora za prilagoditve flot včasih še vedno potrebna za nekatere segmente flot in morske bazene. Taka podpora bi morala biti močno usmerjena v ohranjanje in trajnostno izkoriščanje morskih bioloških virov ter namenjena doseganju ravnovesja med ribolovno zmogljivostjo in razpoložljivimi ribolovnimi možnostmi. Zato bi moralo biti s sredstvi ESPR mogoče podpirati trajno prenehanje ribolovnih dejavnosti v segmentih flot, v katerih ribolovna zmogljivost ni v ravnovesju z razpoložljivimi ribolovnimi možnostmi. Taka podpora bi morala biti instrument akcijskih načrtov za prilagoditve segmentov flot, pri katerih je bila ugotovljena strukturna presežna zmogljivost, kot je določeno v členu 22(4) Uredbe (EU) št. 1380/2013, izvajati pa bi se morala v okviru razreza ribiških plovil ali njihovega umika iz obratovanja in naknadnega opremljanja za druge dejavnosti. Kadar bi naknadno opremljanje privedlo do povečanega pritiska rekreacijskega ribolova na morski ekosistem, bi se podpora morala dodeliti le, če bo v skladu s SRP in cilji ustreznih večletnih načrtov. Za zagotavljanje skladnosti strukturne prilagoditve flot z ohranitvenimi cilji bi morala biti podpora za trajno prenehanje ribolovnih dejavnosti strogo pogojena in povezana z doseganjem rezultatov. Zato bi se morala izvajati samo kot financiranje, ki ni povezano s stroški, kot ga določa Uredba (EU) št. [uredba o skupnih določbah]. Komisija v okviru navedenega mehanizma državam članicam ne bi smela izplačati nadomestila za trajno prenehanje ribolovnih dejavnosti na podlagi dejanskih nastalih stroškov, temveč bi to morala storiti na podlagi izpolnjevanja pogojev in doseganja rezultatov. Komisija bi morala v ta namen v delegiranem aktu določiti take pogoje, ki bi bili povezani z doseganjem ohranitvenih ciljev SRP.

(26)  Glede na izzive pri doseganju ohranitvenih ciljev SRP bi moralo biti s sredstvi ESPR mogoče podpirati ukrepe za upravljanje ribištva in ribiških flot. V zvezi s tem je podpora za prilagoditve flot včasih še vedno potrebna za nekatere segmente flot in morske bazene. Taka podpora bi morala biti močno usmerjena v ohranjanje in trajnostno izkoriščanje morskih bioloških virov ter namenjena doseganju ravnovesja med ribolovno zmogljivostjo in razpoložljivimi ribolovnimi možnostmi. Zato bi moralo biti s sredstvi ESPR mogoče podpirati trajno prenehanje ribolovnih dejavnosti v segmentih flot, v katerih ribolovna zmogljivost ni v ravnovesju z razpoložljivimi ribolovnimi možnostmi. Taka podpora bi morala biti instrument akcijskih načrtov za prilagoditve segmentov flot, pri katerih je bila ugotovljena strukturna presežna zmogljivost, kot je določeno v členu 22(4) Uredbe (EU) št. 1380/2013, izvajati pa bi se morala v okviru razreza ribiških plovil ali njihovega umika iz obratovanja in naknadnega opremljanja za druge dejavnosti. Kadar bi naknadno opremljanje privedlo do povečanega pritiska rekreacijskega ribolova na morski ekosistem, bi se podpora morala dodeliti le, če bo v skladu s SRP in cilji ustreznih večletnih načrtov.

Predlog spremembe    38

Predlog uredbe

Uvodna izjava 26 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(26a)  Za vzpostavitev trajnostnega in okolju prijaznega ribištva, ki bo zmanjšalo pritisk na ribolovne vire, bi moral ESPR s finančno podporo ali finančnimi instrumenti podpirati posodobitev plovil, da bi razvili modele, ki bi porabili manj energije, tudi za neuravnotežene segmente. ESPR bi moral pomagati tudi mladim ribičem, da pridobijo svoje delovno orodje, tudi plovila, daljša od 12 m, razen v neuravnoteženih segmentih.

Predlog spremembe    39

Predlog uredbe

Uvodna izjava 26 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(26b)  Ker imajo ribiška pristanišča, mesta iztovarjanja, zavetja in prodajne dvorane pomembno vlogo pri zagotavljanju kakovosti iztovorjenih proizvodov ter varnosti in delovnih pogojev, bi moral ESPR prednostno podpirati posodobitev pristaniških infrastruktur, zlasti pri trženju ribiških proizvodov, da bi se povečala dodana vrednost iztovorjenih proizvodov.

Predlog spremembe    40

Predlog uredbe

Uvodna izjava 27

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(27)  Izredne okoliščine lahko zaradi velike nepredvidljivosti ribolovnih dejavnosti povzročijo velike gospodarske izgube za ribiče. Za omilitev navedenih posledic bi moralo biti s sredstvi ESPR mogoče podpirati nadomestila za izredno prenehanje ribolovnih dejavnosti, ki je posledica izvajanja nekaterih ohranitvenih ukrepov, in sicer večletnih načrtov, ciljnih vrednosti za ohranjanje in trajnostno izkoriščanje staležev, ukrepov za prilagoditev ribolovne zmogljivosti ribiških plovil razpoložljivim ribolovnim možnostim in tehničnih ukrepov, izvajanja nujnih ukrepov, prekinitve izvajanja sporazumov o partnerstvu o trajnostnem ribištvu zaradi višje sile, naravne ali okoljske nesreče. Podpora bi se morala dodeliti samo, če je vpliv takih okoliščin na ribiče velik, tj. če se gospodarske dejavnosti zadevnega plovila prekinejo vsaj za 90 zaporednih dni in če gospodarske izgube, ki so posledica prenehanja, znašajo več kot 30 % povprečnega letnega prometa zadevnega podjetja v določenem obdobju. Pri pogojih za dodelitev take podpore bi se morale upoštevati posebnosti ribolova jegulje.

(27)  Začasno prenehanje dejavnosti lahko zaradi velike nepredvidljivosti ribolovnih dejavnosti povzroči velike gospodarske izgube za ribiče. Za omilitev navedenih posledic bi moralo biti s sredstvi ESPR mogoče podpirati nadomestila za začasno prenehanje ribolovnih dejavnosti, ki je posledica izvajanja nekaterih ohranitvenih ukrepov, in sicer večletnih načrtov, ciljnih vrednosti za ohranjanje in trajnostno izkoriščanje staležev, ukrepov za prilagoditev ribolovne zmogljivosti ribiških plovil razpoložljivim ribolovnim možnostim in tehničnih ukrepov, izvajanja nujnih ukrepov, prekinitve izvajanja ali nepodaljšanja sporazumov o partnerstvu o trajnostnem ribištvu zaradi višje sile, naravne ali okoljske nesreče, vključno s prekinitvijo ribolovne dejavnosti iz zdravstvenih razlogov ali nenavadno visoke umrljivosti ribolovnih virov, nezgod na morju med opravljanjem ribolovne dejavnosti in slabih vremenskih pogojev. Podpora bi se morala dodeliti samo, če je gospodarski vpliv takih okoliščin na ribiče velik, tj. če se gospodarske dejavnosti zadevnega plovila prekinejo vsaj za 120 zaporednih dni v zadnjih dveh letih. Pri pogojih za dodelitev take podpore bi se morale upoštevati posebnosti ribolova jegulje.

Predlog spremembe    41

Predlog uredbe

Uvodna izjava 27 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(27a)  V primeru krize na trgih za ribištvo in akvakulturo, naravne nesreče ali okoljske nesreče bi moralo biti mogoče, da ribiči in proizvajalci vodnih organizmov v sladkovodnih vodah in sladkovodni nosilci prejemajo podporo ESPRA.

Obrazložitev

Podobno kot pri kmetijskih skladih je treba vzpostaviti tudi tržno varnostno mrežo za ribiče in ribogojce.

Predlog spremembe    42

Predlog uredbe

Uvodna izjava 28

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(28)  Mali priobalni ribolov izvajajo ribiška plovila, krajša od 12 metrov, ki ne uporabljajo vlečnega ribolovnega orodja. Navedeni sektor zajema skoraj 75 % vseh ribiških plovil, registriranih v Uniji, in skoraj polovico vseh delovnih mest v ribiškem sektorju. Izvajalci dejavnosti v sektorju malega priobalnega ribištva so zlasti odvisni od zdravih staležev rib, ki so njihov glavni vir dohodka. ESPR bi jih zato moral prednostno obravnavati s 100-odstotno stopnjo intenzivnosti pomoči, vključno z operacijami, povezanimi z nadzorom in izvrševanjem, z namenom spodbujanja trajnostnih ribolovnih praks. Poleg tega bi morala biti nekatera področja podpore rezervirana za mali ribolov v segmentu flote, v katerem je ribolovna zmogljivost v ravnovesju z razpoložljivimi ribolovnimi možnostmi, na primer podpora za pridobitev rabljenega plovila in nadomestitev ali posodobitev motorja plovila. Države članice bi morale v svoj program vključiti tudi akcijski načrt za mali priobalni ribolov, ki bi ga bilo treba spremljati na podlagi kazalnikov, za katere bi bilo treba določiti mejnike in ciljne vrednosti.

(28)  Mali priobalni ribolov izvajajo ribiška plovila, krajša od 12 metrov, ki ne uporabljajo vlečnega ribolovnega orodja. Navedeni sektor zajema skoraj 75 % vseh ribiških plovil, registriranih v Uniji, in skoraj polovico vseh delovnih mest v ribiškem sektorju. Izvajalci dejavnosti v sektorju malega priobalnega ribištva so zlasti odvisni od zdravih staležev rib, ki so njihov glavni vir dohodka. ESPR bi jih zato moral prednostno obravnavati s 100-odstotno stopnjo intenzivnosti pomoči, vključno z operacijami, povezanimi z nadzorom in izvrševanjem, z namenom spodbujanja trajnostnih ribolovnih praks v skladu s cilji SRP. Poleg tega bi morala biti nekatera področja podpore rezervirana za mali ribolov v segmentu flote, v katerem je ribolovna zmogljivost v ravnovesju z razpoložljivimi ribolovnimi možnostmi, na primer podpora za pridobitev rabljenega plovila in nadomestitev ali posodobitev motorja plovila ter za mlade ribiče. Države članice bi morale v svoj program vključiti tudi akcijski načrt za mali priobalni ribolov, ki bi ga bilo treba spremljati na podlagi kazalnikov, za katere bi bilo treba določiti mejnike in ciljne vrednosti.

Predlog spremembe    43

Predlog uredbe

Uvodna izjava 29

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(29)  Kot je opisano v sporočilu Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru, Odboru regij in Evropski investicijski banki z dne 24. oktobra 2017 z naslovom „Trdnejše in prenovljeno strateško partnerstvo z najbolj oddaljenimi regijami EU“10, se najbolj oddaljene regije spoprijemajo s specifičnimi izzivi, povezanimi z njihovo oddaljenostjo, topografijo in podnebjem, ki jih omenja člen 349 Pogodbe, imajo pa tudi posebne vire, na katerih lahko razvijajo trajnostno modro gospodarstvo. Zato bi se moral za vsako od najbolj oddaljenih regij programu zadevne države članice priložiti akcijski načrt za razvoj sektorjev trajnostnega modrega gospodarstva, vključno s trajnostnim izkoriščanjem ribištva in akvakulture, za podporo izvajanju navedenih akcijskih načrtov pa bi bilo treba rezervirati finančna sredstva. S sredstvi ESPR bi moralo biti mogoče podpirati tudi nadomestila za dodatne stroške, ki jih imajo najbolj oddaljene regije zaradi svoje lokacije in otoške lege. Navedena podpora bi morala biti omejena kot odstotek celotnih dodeljenih finančnih sredstev. Poleg tega bi se morala za najbolj oddaljene regije uporabiti višja stopnja intenzivnosti pomoči, kot se uporablja za druge operacije.

(29)  Najbolj oddaljene regije se spoprijemajo s specifičnimi izzivi, povezanimi z njihovo oddaljenostjo, topografijo in podnebjem, ki jih omenja člen 349 Pogodbe, imajo pa tudi posebne vire, na katerih lahko razvijajo trajnostno modro gospodarstvo. Zato bi se moral za vsako od najbolj oddaljenih regij programu zadevne države članice priložiti akcijski načrt za razvoj sektorjev trajnostnega modrega gospodarstva, vključno s trajnostnim izkoriščanjem ribištva in akvakulture, za podporo izvajanju navedenih akcijskih načrtov pa bi bilo treba rezervirati finančna sredstva. Da bi se ohranila konkurenčnost nekaterih ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture iz najbolj oddaljenih regij glede na konkurenčnost podobnih proizvodov iz drugih regij Unije, je Unija leta 1992 sprejela ukrepe za uvedbo sistema nadomestil za povezane dodatne stroške v ribiškem sektorju. Ukrepi, ki se uporabljajo za obdobje 2014–2020, so določeni v Uredbi (EU) št. 508/2014 Evropskega parlamenta in Sveta10a. Treba je zagotavljati nadaljnjo podporo za nadomestitev dodatnih stroškov ribolova, gojenja, predelave in trženja nekaterih ribiških proizvodov proizvodov iz akvakulture iz najbolj oddaljenih regij, tako da nadomestilo prispeva k ohranitvi gospodarske sposobnosti preživetja gospodarskih subjektov iz teh regij. Zaradi drugačnih pogojev trženja v najbolj oddaljenih regijah, nihanj v ulovu in staležih ter povpraševanja na trgu bi morale biti zadevne države članice tiste, ki določajo, kateri ribiški proizvodi so upravičeni do nadomestila, njihovo največjo količino in višino nadomestila v okviru celotne dodelitve na državo članico. Države članice bi bilo treba pooblastiti za pripravo seznama in določitev količin zadevnih ribiških proizvodov ter višine nadomestila v okviru celotne dodelitve na državo članico. Prav tako bi morale imeti pravico do prilagajanja svojih sistemov nadomestil, če je to upravičeno zaradi spremenjenih razmer. Države članice bi morale določiti višino nadomestila na ravni, ki omogoča ustrezno nadomestilo za dodatne stroške, ki so posledica posebne prikrajšanosti najbolj oddaljenih regij. Da bi se izognili čezmernim nadomestilom, bi morala biti višina zneska sorazmerna z dodatnimi stroški, kritimi iz pomoči. Zato bi bilo treba upoštevati tudi druge vrste javnih intervencij, ki vplivajo na višino dodatnih stroškov. Poleg tega bi se morala za najbolj oddaljene regije uporabiti višja stopnja intenzivnosti pomoči, kot se uporablja za druge operacije.

__________________

__________________

10 COM(2017)623.

 

 

10a Uredba (EU) št. 508/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo in razveljavitvi uredb Sveta (ES) št. 2328/2003, (ES) št. 861/2006, (ES) št. 1198/2006 in (ES) št. 791/2007 in Uredbe (EU) št. 1255/2011 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 149, 20.5.2014, str. 1).

Predlog spremembe    44

Predlog uredbe

Uvodna izjava 29 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(29a)  V zvezi z malim priobalnim ribištvom v najbolj oddaljenih regijah in v skladu z načeli glede različnega obravnavanja majhnih otokov in ozemelj v okviru cilja trajnostnega razvoja št. 14 bi morala biti na podlagi člena 349 PDEU omogočena uporaba ESPR za podporo nakupu in prenovitvi plovil v najbolj oddaljenih regijah za mali priobalni ribolov, ki celoten ulov iztovarjajo v pristaniščih najbolj oddaljenih regij ter prispevajo k lokalnemu trajnostnemu razvoju, da bi izboljšali varnost ljudi, upoštevali evropske higienske standarde, preprečevali nezakoniti, neprijavljeni in zakonsko neurejeni ribolov ter dosegli večjo okoljsko učinkovitost. Prenovitev ribiškega ladjevja bi morala ostati znotraj odobrenih zgornjih omejitev zmogljivosti in bi morala biti v skladu s cilji SRP. S sredstvi ESPR bi moralo biti mogoče podpirati ukrepe, povezane z ESPR, kot so gradnja ali posodobitev ladjedelnic za plovila za mali priobalni ribolov v najbolj oddaljenih regijah, nakup ali prenovitev infrastrukture in opreme ali raziskave.

Predlog spremembe    45

Predlog uredbe

Uvodna izjava 29 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(29b)  Ob upoštevanju resolucije Evropskega parlamenta o posebnem položaju otokov (2015/3014(RSP)) in mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o posebnih težavah, s katerimi se soočajo otoki (1229/2011), so kmetijstvo, gojenje in ribištvo pomemben element lokalnega otoškega gospodarstva. Evropska otoška območja trpijo zaradi slabe dostopnosti, zlasti za mala in srednja podjetja, nizke stopnje diferenciacije proizvodov in potrebujejo strategijo, da bi izkoristile vse možne sinergije med evropskimi strukturnimi in investicijskimi skladi ter drugimi instrumenti Unije, da bi uravnovesile ovire otokov in povečale njihovo gospodarsko rast, ustvarjanje delovnih mest in trajnostni razvoj. Čeprav so v členu 174 PDEU priznane stalne naravne in geografske ovire, značilne za razmere na otokih, mora Komisija vzpostaviti „Strateški okvir Unije za otoke“, da bi povezala instrumente, ki imajo lahko velik teritorialni učinek.

Obrazložitev

Poseben položaj evropskih otokov bi bilo treba pri obravnavi novega okvira za ESPR za leto 2021 upoštevati v večji meri.

Predlog spremembe    46

Predlog uredbe

Uvodna izjava 30

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(30)  V okviru deljenega upravljanja bi moralo biti s sredstvi ESPR mogoče podpirati varstvo in obnovo morske in obalne biotske raznovrstnosti in ekosistemov. V ta namen bi morala biti na voljo podpora za nadomestilo ribičem, ki iz morja pobirajo izgubljeno ribolovno orodje in morske odpadke, in za naložbe v pristanišča, da se zagotovi primerna infrastruktura za sprejemanje tega izgubljenega ribolovnega orodja in morskih odpadkov. Podpora bi morala biti na voljo tudi za ukrepe za dosego ali ohranitev dobrega okoljskega stanja v morskem okolju, kot je določeno v Direktivi 2008/56/ES Evropskega parlamenta in Sveta („okvirna direktiva o morski strategiji“)11, za izvajanje prostorskih varovalnih ukrepov, vzpostavljenih v skladu z navedeno direktivo, ter v skladu s prednostnimi okviri ukrepanja iz Direktive Sveta 92/43/EGS („direktiva o habitatih“)12 za upravljanje, obnavljanje in spremljanje območij Natura 2000 ter za varstvo vrst v skladu z Direktivo 92/43/EGS in Direktivo 2009/147/ES Evropskega parlamenta in Sveta („direktiva o pticah“)13. V okviru neposrednega upravljanja bi moral ESPR podpirati prizadevanja za čista in zdrava morja ter izvajanje evropske strategije za plastiko v krožnem gospodarstvu, oblikovane v sporočilu Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij z dne 16. januarja 201614, in sicer v skladu s ciljem doseganja ali ohranjanja dobrega okoljskega stanja v morskem okolju.

(30)  V okviru deljenega upravljanja bi moralo biti s sredstvi ESPR mogoče podpirati varstvo in obnovo morske in obalne biotske raznovrstnosti in ekosistemov. V ta namen bi morala biti na voljo podpora za nadomestilo ribičem, ki iz morja pobirajo izgubljeno ribolovno orodje in morske odpadke, zlasti plastične, in za naložbe v pristanišča, da se zagotovi primerna infrastruktura za sprejemanje in hrambo tega izgubljenega ribolovnega orodja in zbranih morskih odpadkov. Podpora bi morala biti na voljo tudi za ukrepe za dosego ali ohranitev dobrega okoljskega stanja v morskem okolju, kot je določeno v Direktivi 2008/56/ES Evropskega parlamenta in Sveta („okvirna direktiva o morski strategiji“)11, za izvajanje prostorskih varovalnih ukrepov, vzpostavljenih v skladu z navedeno direktivo, ter v skladu s prednostnimi okviri ukrepanja iz Direktive Sveta 92/43/EGS („direktiva o habitatih“)12 za upravljanje, obnavljanje in spremljanje območij Natura 2000 ter za varstvo vrst v skladu z Direktivo 92/43/EGS in Direktivo 2009/147/ES Evropskega parlamenta in Sveta („direktiva o pticah“)13 in Direktivo 2000/60/ES Evropskega parlamenta in Sveta13a ter standarde Unije za komunalno odpadno vodo, pa tudi za izgradnjo, namestitev, posodobitev in znanstveno pripravo ter oceno mirujočih ali premičnih naprav, namenjenih zaščiti in izboljšanju morskih živalskih in rastlinskih vrst v najbolj oddaljenih regijah. V okviru neposrednega upravljanja bi moral ESPR podpirati prizadevanja za čista in zdrava morja ter izvajanje evropske strategije za plastiko v krožnem gospodarstvu, oblikovane v sporočilu Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij z dne 16. januarja 201614, in sicer v skladu s ciljem doseganja ali ohranjanja dobrega okoljskega stanja v morskem okolju.

_________________

_________________

11 Direktiva 2008/56/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. junija 2008 o določitvi okvira za ukrepe Skupnosti na področju politike morskega okolja (UL L 164, 25.6.2008, str. 19).

11 Direktiva 2008/56/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. junija 2008 o določitvi okvira za ukrepe Skupnosti na področju politike morskega okolja (UL L 164, 25.6.2008, str. 19).

12 Direktiva Sveta 92/43/EGS z dne 21. maja 1992 o ohranjanju naravnih habitatov ter prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst (UL L 206, 22.7.1992, str. 7).

12 Direktiva Sveta 92/43/EGS z dne 21. maja 1992 o ohranjanju naravnih habitatov ter prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst (UL L 206, 22.7.1992, str. 7).

13 Direktiva 2009/147/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. novembra 2009 o ohranjanju prosto živečih ptic (UL L 20, 26.1.2010, str. 7).

13 Direktiva 2009/147/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. novembra 2009 o ohranjanju prosto živečih ptic (UL L 20, 26.1.2010, str. 7).

 

13a Direktiva 2000/60/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2000 o določitvi okvira za ukrepe Skupnosti na področju vodne politike (UL L 327, 22.12.2000, str. 1).

14 COM(2018)0028.

14 COM(2018)0028.

Predlog spremembe    47

Predlog uredbe

Uvodna izjava 31

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(31)  Ribištvo in akvakultura prispevata k prehranski varnosti in prehrani. Vendar Unija trenutno uvozi več kot 60 % ribiških proizvodov in je tako močno odvisna od tretjih držav. Pomemben izziv je spodbujanje uživanja ribjih beljakovin, proizvedenih v Uniji pri visokih standardih kakovosti, ki so potrošnikom na voljo po sprejemljivih cenah.

(31)  Agenda Združenih narodov za trajnostni razvoj do leta 2030 je odpravo lakote, zagotovitev zanesljive oskrbe s hrano in boljše prehrane opredelila kot enega od 17 ciljev trajnostnega razvoja (SDG 2). Unija je popolnoma zavezana navedenemu cilju in njegovemu izvajanju. V tem okviru ribištvo in trajnostna akvakultura prispevata k prehranski varnosti in prehrani. Vendar Unija trenutno uvozi več kot 60 % ribiških proizvodov in je tako močno odvisna od tretjih držav. Pomemben izziv je spodbujanje uživanja ribiških proizvodov, proizvedenih v Uniji z visokimi standardi kakovosti, ki so na voljo po dostopnih cenah, z dobavljanjem proizvodov lokalnega malega ribištva javnim ustanovam, kot so bolnišnice ali šole, in s programi usposabljanja in ozaveščanja v izobraževalnih ustanovah o pomenu uživanja lokalnih rib.

Predlog spremembe    48

Predlog uredbe

Uvodna izjava 32

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(32)  S sredstvi ESPR bi moralo biti mogoče podpirati spodbujanje in trajnostni razvoj akvakulture, vključno s sladkovodno akvakulturo, za gojenje vodnih živali in rastlin za proizvodnjo hrane in drugih surovin. V nekaterih državah članicah še vedno obstajajo zapleteni upravni postopki, kot so težave pri dostopu do prostora in zapleteni postopki za izdajo dovoljenj, kar sektorju otežuje izboljšanje ugleda in konkurenčnosti gojenih proizvodov. Podpora bi morala biti skladna z večletnimi nacionalnimi strateškimi načrti za akvakulturo, pripravljenimi na podlagi Uredbe (EU) št. 1380/2013. Upravičena bi morala biti zlasti podpora za okoljsko trajnostnost, produktivne naložbe, inovacije, pridobivanje strokovnih znanj in spretnosti, izboljšanje delovnih pogojev ter izravnalne ukrepe, ki zagotavljajo ključne storitve upravljanja zemljišč in narave. Upravičeni bi morali biti tudi ukrepi na področju javnega zdravja, sheme za zavarovanje staležev v akvakulturi ter ukrepi za zdravje in dobrobit živali. Vendar bi se podpora v primeru produktivnih naložb morala zagotavljati samo s finančnimi instrumenti in iz sklada InvestEU, ki omogočajo večji učinek finančnega vzvoda na trge in so zato primernejši za obravnavanje finančnih izzivov v tem sektorju kot nepovratna sredstva.

(32)  S sredstvi ESPR bi moralo biti mogoče podpirati spodbujanje in trajnostni razvoj akvakulture, vključno s sladkovodno akvakulturo, za gojenje vodnih živali in rastlin za proizvodnjo hrane in drugih surovin. V nekaterih državah članicah še vedno obstajajo zapleteni upravni postopki, kot so težave pri dostopu do prostora in zapleteni postopki za izdajo dovoljenj, kar sektorju otežuje izboljšanje ugleda in konkurenčnosti gojenih proizvodov. Podpora bi morala biti skladna z večletnimi nacionalnimi strateškimi načrti za akvakulturo, pripravljenimi na podlagi Uredbe (EU) št. 1380/2013. Upravičena bi morala biti zlasti podpora za okoljsko trajnostnost, produktivne naložbe, inovacije, pridobivanje strokovnih znanj in spretnosti, izboljšanje delovnih pogojev ter izravnalne ukrepe, ki zagotavljajo ključne storitve upravljanja zemljišč in narave. Upravičeni bi morali biti tudi ukrepi na področju javnega zdravja, sheme za zavarovanje staležev v akvakulturi ter ukrepi za zdravje in dobrobit živali. Taka podpora bi se morala po možnosti zagotavljati s finančnimi instrumenti, iz sklada InvestEU in z nepovratnimi sredstvi.

Predlog spremembe    49

Predlog uredbe

Uvodna izjava 33

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(33)  Prehranska varnost je odvisna od učinkovitih in dobro organiziranih trgov, ki izboljšujejo preglednost, stabilnost, kakovost in raznolikost dobavne verige ter obveščenost potrošnikov. Zato bi moralo biti s sredstvi ESPR mogoče podpirati trženje ribiških in akvakulturnih proizvodov v skladu s cilji Uredbe (EU) št. 1379/2013 Evropskega parlamenta in Sveta („uredba o SUT“)15. Podpora bi morala biti na voljo zlasti za ustanavljanje organizacij proizvajalcev, izvajanje načrtov proizvodnje in trženja, spodbujanje novih prodajnih možnosti ter razvoj in razširjanje informacij o trgu.

(33)  Prehranska varnost je odvisna od učinkovitih in dobro organiziranih trgov, ki izboljšujejo preglednost, stabilnost, kakovost in raznolikost dobavne verige ter obveščenost potrošnikov. Zato bi moralo biti s sredstvi ESPR mogoče podpirati trženje ribiških in akvakulturnih proizvodov v skladu s cilji Uredbe (EU) št. 1379/2013 Evropskega parlamenta in Sveta („uredba o SUT“)15. Podpora bi morala biti med drugim na voljo zlasti za ustanavljanje organizacij proizvajalcev, vključno z ribiškimi zadrugami in proizvajalci iz malega ribolova, izvajanje načrtov proizvodnje in trženja, pomoč za skladiščenje, kampanje za promocijo in obveščanje, spodbujanje novih prodajnih možnosti, izvajanje tržnih raziskav, ohranitev in okrepitev Evropske opazovalnice trgov za proizvode iz ribištva in akvakulture (EUMOFA) ter razvoj in razširjanje informacij o trgu.

_________________

_________________

15 Uredba (EU) št. 1379/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o skupni ureditvi trgov za ribiške proizvode in proizvode iz ribogojstva in o spremembi uredb Sveta (ES) št. 1184/2006 in (ES) št. 1224/2009 ter razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 104/2000 (UL L 354, 28.12.2013, str. 1).

15 Uredba (EU) št. 1379/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o skupni ureditvi trgov za ribiške proizvode in proizvode iz ribogojstva in o spremembi uredb Sveta (ES) št. 1184/2006 in (ES) št. 1224/2009 ter razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 104/2000 (UL L 354, 28.12.2013, str. 1).

Predlog spremembe    50

Predlog uredbe

Uvodna izjava 33 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(33a)  Kakovost in raznolikost morskih proizvodov v Uniji zagotavljata konkurenčno prednost za proizvajalce, kar pomembno prispeva k kulturni in gastronomski dediščini, pri čemer združuje ohranjanje kulturne tradicije z razvojem in uporabo novega znanstvenega znanja. Državljani in potrošniki vse bolj povprašujejo po kakovostnih proizvodih z različnimi posebnimi značilnostmi, povezanimi z njihovim geografskim poreklom. Zato bo s sredstvi ESPR mogoče podpirati ribiške proizvode, navedene v Uredbi 1151/2012 Evropskega parlamenta in Sveta1a. Zlasti bo mogoče podpreti priznavanje in registracijo kakovostnih geografskih označb v skladu s to uredbo. Prav tako bo mogoče podpirati upravljavske subjekte za zaščitene označbe porekla (ZOP) in zaščitene geografske označbe (ZGO) ter programe, ki jih razvijajo za izboljšanje kakovosti. Poleg tega bo mogoče podpirati tudi raziskave, ki jih izvajajo ti upravljavski subjekti, za boljše poznavanje posameznih proizvodnih obratov, postopkov in proizvodov.

 

___________________

 

1a Uredba (EU) št. 1151/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. novembra 2012 o shemah kakovosti kmetijskih proizvodov in živil (UL L 343, 14.12.2012, str. 1).

Predlog spremembe    51

Predlog uredbe

Uvodna izjava 33 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(33b)  Ob upoštevanju resolucije Evropskega parlamenta z dne 4. decembra 2008 o evropskem načrtu za upravljanje populacije kormoranov in resolucije z dne 17. junija 2010 o novi spodbudi za strategijo za trajnostni razvoj evropskega ribogojstva bi s sredstvi ESPR morali podpreti znanstvene raziskave in zbiranje podatkov o vplivu ptic selivk na sektor akvakulture in zadevne staleže rib v Uniji.

Predlog spremembe    52

Predlog uredbe

Uvodna izjava 33 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(33c)  Glede na potrebo po naraščajočem sektorju akvakulture in znatne izgube staležev rib zaradi ptic selivk bi moral ESPR zajemati določena nadomestila za te izgube, dokler se ne začne izvajati evropski načrt za upravljanje.

Predlog spremembe    53

Predlog uredbe

Uvodna izjava 34

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(34)  Za razpoložljivost in kakovost ribiških in akvakulturnih proizvodov je pomembna predelovalna industrija. S sredstvi ESPR bi moralo biti mogoče podpirati ciljno usmerjene naložbe v navedeno industrijo, če prispevajo k doseganju ciljev SUT. Taka podpora bi se morala zagotavljati samo s finančnimi instrumenti in iz sklada InvestEU, ne pa z nepovratnimi sredstvi.

(34)  Za razpoložljivost in kakovost ribiških in akvakulturnih proizvodov je pomembna predelovalna industrija. S sredstvi ESPR bi moralo biti mogoče podpirati ciljno usmerjene naložbe v navedeno industrijo, če prispevajo k doseganju ciljev SUT. Taka podpora se lahko zagotavlja z nepovratnimi sredstvi, finančnimi instrumenti in iz sklada InvestEU.

Obrazložitev

Predelovalni industriji je treba med drugim tudi z nepovratnimi sredstvi zagotoviti neprekinjeno podporo, da bi povečali njeno konkurenčnost. Nepovratnih sredstev ne bi smeli izključiti, saj mala in srednja podjetja nimajo lahkega dostopa do finančnih instrumentov.

Predlog spremembe    54

Predlog uredbe

Uvodna izjava 34 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(34a)  Poleg že navedenih upravičenih ukrepov bi moralo biti mogoče, da se s sredstvi ESPR podpre druga področja, povezana z ribištvom in ribogojstvom, vključno s podporo za zaščitni lov ali upravljanje motečih prostoživečih vrst, ki ogrožajo trajnostne ravni ribjih staležev, zlasti tjulnjev in kormoranov.

Predlog spremembe    55

Predlog uredbe

Uvodna izjava 34 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(34b)  Poleg že navedenih upravičenih ukrepov bi moralo biti mogoče, da se s sredstvi ESPR podpre druga področja, povezana z ribištvom in ribogojstvom, vključno z nadomestilom za škodo pri ulovu zaradi sesalcev in ptic, zaščitenih z zakonodajo EU, zlasti tjulnjev in kormoranov.

Predlog spremembe    56

Predlog uredbe

Uvodna izjava 35

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(35)  Ustvarjanje delovnih mest v obalnih regijah je odvisno od lokalnega razvoja trajnostnega modrega gospodarstva, ki poživlja družbeno tkivo v navedenih regijah. Pomorska industrija in storitve bodo do leta 2030 verjetno presegle rast svetovnega gospodarstva ter pomembno prispevale k zaposlovanju in rasti. Trajnostnost modre rasti je odvisna od inovacij in naložb v nova pomorska podjetja in v biogospodarstvo, vključno z modeli trajnostnega turizma, oceansko energijo iz obnovljivih virov, inovativnim vrhunskim ladjedelništvom in novimi pristaniškimi storitvami, ki lahko ustvarjajo delovna mesta in hkrati krepijo lokalni razvoj. Medtem ko bi bilo treba javne naložbe v trajnostno modro gospodarstvo vključiti v celoten proračun Unije, bi se moral ESPR osredotočiti predvsem na pogoje omogočanja za razvoj trajnostnega modrega gospodarstva in odpravljanje ozkih grl, da se spodbudijo naložbe ter razvoj novih trgov in tehnologij ali storitev. Podporo za razvoj trajnostnega modrega gospodarstva bi bilo treba zagotavljati v okviru deljenega, neposrednega in posrednega upravljanja.

(35)  Ustvarjanje delovnih mest v obalnih regijah je odvisno od lokalnega razvoja trajnostnega modrega gospodarstva, ki se razvija znotraj okoljevarstvenih okvirov in poživlja družbeno tkivo v navedenih regijah, vključno z otoki in najbolj oddaljenimi regijami. Pomorska industrija in storitve bodo do leta 2030 verjetno presegle rast svetovnega gospodarstva ter pomembno prispevale k zaposlovanju in rasti. Trajnostnost modre rasti je odvisna od inovacij in naložb v nova pomorska podjetja, v biogospodarstvo in v biotehnologijo, vključno z modeli trajnostnega turizma, oceansko energijo iz obnovljivih virov, inovativnim vrhunskim ladjedelništvom, novimi pristaniškimi storitvami in trajnostnim razvojem sektorja ribištva in akvakulture, ki lahko ustvarjajo delovna mesta in hkrati krepijo lokalni razvoj, ter z razvojem novih bioloških morskih proizvodov. Medtem ko bi bilo treba javne naložbe v trajnostno modro gospodarstvo vključiti v celoten proračun Unije, bi se moral ESPRA osredotočiti predvsem na pogoje omogočanja za razvoj trajnostnega modrega gospodarstva znotraj okoljevarstvenih okvirov in odpravljanje ozkih grl, da se spodbudijo naložbe ter razvoj novih trgov in tehnologij ali storitev. Podporo za razvoj trajnostnega modrega gospodarstva bi bilo treba zagotavljati v okviru deljenega, neposrednega in posrednega upravljanja.

Predlog spremembe    57

Predlog uredbe

Uvodna izjava 35 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(35a)  V skladu z uvodno izjavo 3 uredbe o skupni ribiški politiki ima lahko rekreacijski ribolov znaten vpliv na ribolovne vire, zato bi morale države članice zagotoviti, da se izvaja na način, ki je skladen s cilji SRP. Vendar rekreacijskega ribolova ni mogoče ustrezno upravljati brez zanesljivega in ponavljajočega se zbiranja podatkov o rekreacijskem ribolovu, kot je poudarjeno v resoluciji Evropskega parlamenta o stanju na področju rekreacijskega ribolova v Evropski uniji (2017/2120(INI)).

Predlog spremembe    58

Predlog uredbe

Uvodna izjava 35 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(35b)  Cilj trajnostnega modrega gospodarstva je zagotoviti trajnostno potrošnjo in proizvodnjo ter učinkovito rabo virov, skupaj z zaščito in ohranjanjem raznolikosti, produktivnosti, odpornosti, glavnih funkcij in dejanske vrednosti morskih ekosistemov. Temelji na oceni dolgoročnih potreb sedanjih in prihodnjih generacij. To pomeni tudi določanje pravih cen blaga in storitev.

Obrazložitev

Trajnostno modro gospodarstvo pomeni, da so gospodarske, socialne in okoljske dejavnosti sestavni del morskega ekosistema, zato je treba ohraniti ravnovesje med boljšimi življenjskimi pogoji in blaginjo lokalnih obalnih skupnosti ter varstvom morskih ekosistemov. Trajnostno modro gospodarstvo bo ustvarilo ekonomsko vrednost iz morskega okolja le, če se bo izvajalo tako, da se bodo ohranili in ščitili morski viri in ekosistemi.

Predlog spremembe    59

Predlog uredbe

Uvodna izjava 35 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(35c)  Potrebni so podporni ukrepi, ki bodo olajšali socialni dialog, Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo pa je treba uporabiti za pomoč pri usposabljanju strokovnjakov za pomorski in ribiški sektor. Zaradi pomembnosti posodobitve pomorskega in ribiškega sektorja ter vloge inovacij pri tem je treba ponovno oceniti finančna sredstva, dodeljena za strokovno in poklicno usposabljanje v okviru ESPR.

Obrazložitev

Predlog spremembe opozarja na odstavka 25 in 27 mnenja Odbora za ribištvo 2017/2052(INI), v katerih je navedeno, da je treba v okviru ESPR dodeliti sredstva posebej za usposabljanje sedanjih in novih delavcev v sektorjih, brez starostne omejitve, a z namenom izboljšanja gospodarske in okoljske trajnosti ribiških dejavnosti.

Predlog spremembe    60

Predlog uredbe

Uvodna izjava 35 d (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(35d)  Da bi bile ribolovne in pomorske dejavnosti konkurenčnejše in gospodarsko uspešnejše, so bistvene tudi naložbe v človeški kapital. Zato bi bilo treba s sredstvi ESPR podpirati storitve svetovanja, sodelovanje med znanstveniki in ribiči, strokovno usposabljanje, vseživljenjsko učenje in spodbujati razširjanje znanja, prispevati k boljši splošni učinkovitosti in večji konkurenčnosti gospodarskih subjektov in spodbujati socialni dialog. Kot priznanje njihove vloge v ribiških skupnostih bi bilo treba tudi zakoncem in življenjskim partnerjem samozaposlenih ribičev pod določenimi pogoji odobriti podporo za strokovno usposabljanje, vseživljenjsko učenje in razširjanje znanja ter povezovanje v mreže, kar prispeva k njihovemu poklicnemu razvoju.

Obrazložitev

Ponovno vzpostavlja uvodno izjavo 31 Uredbe (EU) št. 508/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014, ki je namenjena spodbujanju človeškega kapitala. Zlasti za obalne skupnosti, ki so odvisne od ribištva, je ključnega pomena, da lahko spodbujajo vključevanje novih usposobljenih delavcev.

Predlog spremembe    61

Predlog uredbe

Uvodna izjava 36

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(36)  Razvoj trajnostnega modrega gospodarstva je močno odvisen od partnerstev med lokalnimi zainteresiranimi stranmi, ki prispevajo k dinamičnosti obalnih in celinskih skupnosti in gospodarstev. ESPR bi moral zagotoviti instrumente za spodbujanje takih partnerstev. V ta namen bi morala biti na voljo podpora za lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost, v okviru deljenega upravljanja. Navedeni pristop bi moral z razvojem priobalnega ribištva in ribištva v celinskih vodah, akvakulture in trajnostnega modrega gospodarstva spodbujati gospodarsko diverzifikacijo na lokalni ravni. Strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, bi morale zagotoviti, da bi lokalne skupnosti bolje izkoriščale možnosti in prednosti, ki jih ponuja trajnostno modro gospodarstvo, ter tako izkoristile in okrepile okoljske, kulturne, socialne in človeške vire. Vsako lokalno partnerstvo bi zato moralo odražati glavni poudarek svoje strategije z zagotavljanjem uravnoteženega vključevanja in zastopanosti vseh pomembnih zainteresiranih strani iz lokalnega trajnostnega modrega gospodarstva.

(36)  Razvoj trajnostnega modrega gospodarstva je močno odvisen od partnerstev med lokalnimi zainteresiranimi stranmi, ki prispevajo k dinamičnosti ter trajnosti prebivalstva obalnih, otoških in celinskih skupnosti in gospodarstev. ESPR bi moral zagotoviti instrumente za spodbujanje takih partnerstev. V ta namen bi morala biti na voljo podpora za lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost, v okviru deljenega upravljanja. Navedeni pristop bi moral z razvojem priobalnega ribištva in ribištva v celinskih vodah, akvakulture in trajnostnega modrega gospodarstva spodbujati gospodarsko diverzifikacijo na lokalni ravni. Strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, bi morale zagotoviti, da bi lokalne skupnosti bolje izkoriščale možnosti in prednosti, ki jih ponuja trajnostno modro gospodarstvo, ter tako izkoristile in okrepile okoljske, kulturne, socialne in človeške vire. Vsako lokalno partnerstvo bi zato moralo odražati glavni poudarek svoje strategije z zagotavljanjem uravnoteženega vključevanja in zastopanosti vseh pomembnih zainteresiranih strani iz lokalnega trajnostnega modrega gospodarstva.

Predlog spremembe    62

Predlog uredbe

Uvodna izjava 37

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(37)  V okviru deljenega upravljanja bi moralo biti s sredstvi ESPR mogoče podpirati trajnostno modro gospodarstvo z zbiranjem, upravljanjem in uporabo podatkov za boljše poznavanje stanja morskega okolja. Namen navedene podpore bi moral biti izpolnjevanje zahtev iz Direktive 92/43/EGS in Direktive 2009/147/ES, podpiranje pomorskega prostorskega načrtovanja ter povečevanje kakovosti in izmenjave podatkov prek evropske mreže za pomorsko opazovanje in podatke.

(37)  V okviru deljenega upravljanja bi moralo biti s sredstvi ESPRA mogoče podpirati trajnostno modro gospodarstvo, ki se razvija znotraj okoljevarstvenih okvirov, z zbiranjem, upravljanjem in uporabo podatkov za boljše poznavanje stanja morskega in sladkovodnega okolja in virov. Namen navedene podpore bi moral biti izpolnjevanje zahtev iz Direktive 92/43/EGS in Direktive 2009/147/ES, podpiranje pomorskega prostorskega načrtovanja, trajnost sektorja ribištva in akvakulture ter povečevanje kakovosti in izmenjave podatkov prek evropske mreže za pomorsko opazovanje in podatke.

Predlog spremembe    63

Predlog uredbe

Uvodna izjava 38

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(38)  V okviru neposrednega in posrednega upravljanja bi se ESPR moral osredotočiti na pogoje omogočanja za trajnostno modro gospodarstvo s spodbujanjem celostnega upravljanja pomorske politike, spodbujanjem prenosa raziskav, inovacij in tehnologije v trajnostno modro gospodarstvo in njihove uporabe, izboljšanjem pomorskih spretnosti, oceanske pismenosti in izmenjave socialno-ekonomskih podatkov o trajnostnem modrem gospodarstvu, spodbujanjem nizkoogljičnega in proti podnebnim spremembam odpornega trajnostnega modrega gospodarstva ter razvojem portfelja projektov in inovativnih instrumentov financiranja. V zvezi z navedenimi področji bi bilo treba ustrezno upoštevati poseben položaj najbolj oddaljenih regij.

(38)  V okviru neposrednega in posrednega upravljanja bi se ESPR moral osredotočiti na ustvarjanje pogojev za razvoj trajnostnega modrega gospodarstva znotraj okoljevarstvenih okvirov, ki spodbuja zdravo morsko okolje s spodbujanjem celostnega upravljanja pomorske politike, spodbujanjem prenosa raziskav, inovacij in tehnologije v trajnostno modro gospodarstvo in njihove uporabe, izboljšanjem pomorskih spretnosti, morske in oceanske pismenosti in izmenjave okoljskih in socialno-ekonomskih podatkov o trajnostnem modrem gospodarstvu, spodbujanjem nizkoogljičnega in proti podnebnim spremembam odpornega trajnostnega modrega gospodarstva ter razvojem portfelja projektov in inovativnih instrumentov financiranja. V zvezi z navedenimi področji bi bilo treba ustrezno upoštevati poseben položaj najbolj oddaljenih regij in otokov iz člena 174 PDEU.

Predlog spremembe    64

Predlog uredbe

Uvodna izjava 39

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(39)  60 % oceanov je zunaj meja nacionalne jurisdikcije. To pomeni deljeno odgovornost na mednarodni ravni. Večina težav, povezanih z oceani, kot so prekomerno izkoriščanje, podnebne spremembe, zakisljevanje, onesnaženost in zmanjševanje biotske raznovrstnosti, je po svoji naravi čezmejnih, zato zahtevajo skupen odziv. V skladu s Konvencijo Združenih narodov o pomorskem mednarodnem pravu, katere pogodbenica je Unija na podlagi Sklepa Sveta 98/392/ES16, so bile vzpostavljene številne sodne pristojnosti, ustanove in posebni okviri za zakonsko urejanje in upravljanje človekovega delovanja, povezanega z oceani. V zadnjih letih je prišlo na svetovni ravni do soglasja o tem, da bi bilo treba morsko okolje in človekove pomorske dejavnosti upravljati učinkoviteje, tako se bo mogoče spopadati z vse večjimi pritiski na oceane.

(39)  60 % oceanov je zunaj meja nacionalne jurisdikcije. To pomeni deljeno odgovornost na mednarodni ravni. Večina težav, povezanih z oceani, kot so prekomerno izkoriščanje, podnebne spremembe, zakisljevanje, onesnaženost, iskanje nafte ali podvodno rudarjenje, ki vodi v zmanjševanje biotske raznovrstnosti, je po svoji naravi čezmejnih, zato zahtevajo skupen odziv. V skladu s Konvencijo Združenih narodov o pomorskem mednarodnem pravu, katere pogodbenica je Unija na podlagi Sklepa Sveta 98/392/ES16, so bile vzpostavljene številne sodne pristojnosti, ustanove in posebni okviri za zakonsko urejanje in upravljanje človekovega delovanja, povezanega z oceani. V zadnjih letih je prišlo na svetovni ravni do soglasja o tem, da bi bilo treba morsko okolje in človekove pomorske dejavnosti upravljati učinkoviteje, tako se bo mogoče spopadati z vse večjimi pritiski na oceane in morja.

_________________

_________________

16 Sklep Sveta 98/392/ES z dne 23. marca 1998 o sklenitvi Konvencije Združenih narodov o pomorskem pravu z dne 10. decembra 1982 in Sporazuma o izvajanju dela XI Konvencije z dne 28. julija 1994 s strani Evropske skupnosti (UL L 179, 23.6.1998, str. 1).

16 Sklep Sveta 98/392/ES z dne 23. marca 1998 o sklenitvi Konvencije Združenih narodov o pomorskem pravu z dne 10. decembra 1982 in Sporazuma o izvajanju dela XI Konvencije z dne 28. julija 1994 s strani Evropske skupnosti (UL L 179, 23.6.1998, str. 1).

Predlog spremembe    65

Predlog uredbe

Uvodna izjava 40

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(40)  Unija si kot globalna akterka močno prizadeva za spodbujanje mednarodnega upravljanja oceanov v skladu s skupnim sporočilom Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij z dne 10. novembra 2016 z naslovom „Mednarodno upravljanje oceanov: agenda za prihodnost naših oceanov“17. Politika upravljanja oceanov Unije je nova politika, ki na celosten način obravnava oceane. Mednarodno upravljanje oceanov ni samo bistveno za uresničevanje agende za trajnostni razvoj do leta 2030 in zlasti cilj trajnostnega razvoja št. 14 („ohranjati in trajnostno uporabljati oceane, morja in morske vire za trajnostni razvoj“), temveč tudi za zagotavljanje varnosti, zaščite, čistosti in trajnostnega upravljanja morij in oceanov za prihodnje generacije. Unija mora izpolnjevati navedene mednarodne obveznosti in biti gonilna sila za boljše mednarodno upravljanje oceanov na dvostranski, regionalni in večstranski ravni, kar vključuje preprečevanje nezakonitega, neprijavljenega in nereguliranega ribolova, odvračanje od njega in njegovo odpravljanje, izpopolnjevanje okvira za mednarodno upravljanje oceanov, zmanjševanje pritiskov na oceane in morja, ustvarjanje pogojev za trajnostno modro gospodarstvo in krepitev mednarodnih raziskav in podatkov o oceanih.

(40)  Unija si kot globalna akterka močno prizadeva za spodbujanje mednarodnega upravljanja oceanov v skladu s skupnim sporočilom Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij z dne 10. novembra 2016 z naslovom „Mednarodno upravljanje oceanov: agenda za prihodnost naših oceanov“17. Politika upravljanja oceanov Unije je nova politika, ki na celosten način obravnava oceane. Mednarodno upravljanje oceanov ni samo bistveno za uresničevanje agende za trajnostni razvoj do leta 2030 in zlasti cilj trajnostnega razvoja št. 14 („ohranjati in trajnostno uporabljati oceane, morja in morske vire za trajnostni razvoj“), temveč tudi za zagotavljanje varnosti, zaščite, čistosti in trajnostnega upravljanja morij in oceanov za prihodnje generacije. Unija mora izpolnjevati navedene mednarodne obveznosti in biti gonilna sila za boljše mednarodno upravljanje oceanov na dvostranski, regionalni in večstranski ravni, kar vključuje preprečevanje nezakonitega, neprijavljenega in nereguliranega ribolova, odvračanje od njega in njegovo odpravljanje ter zmanjšanje vpliva na morsko okolje, izpopolnjevanje okvira za mednarodno upravljanje oceanov, zmanjševanje pritiskov na oceane in morja, ustvarjanje pogojev za trajnostno modro gospodarstvo, ki se razvija znotraj okoljevarstvenih okvirov, in krepitev mednarodnih raziskav in podatkov o oceanih.

_________________

_________________

17 JOIN(2016) 49

17 JOIN(2016) 49

Predlog spremembe    66

Predlog uredbe

Uvodna izjava 43

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(43)  V okviru deljenega upravljanja bi morala vsaka država članica pripraviti en sam program, ki bi ga morala odobriti Komisija. Komisija bi morala v okviru regionalizacije in z namenom spodbujanja držav članic k bolj strateškemu pristopu pri pripravi programov pripraviti analizo za vsak morski bazen, v kateri bi morale biti navedene skupne prednosti in slabosti glede na doseganje ciljev SRP. Ta analiza bi države članice in Komisijo usmerjala pri pogajanjih o posameznem programu ob upoštevanju regionalnih izzivov in potreb. Pri ocenjevanju programov bi morala Komisija upoštevati okoljske in socialno-ekonomske izzive SRP, socialno-ekonomsko uspešnost trajnostnega modrega gospodarstva, izzive na ravni morskih bazenov, ohranjanje in obnavljanje morskih ekosistemov, zmanjševanje količine morskih odpadkov ter blažitev podnebnih sprememb in prilagajanje nanje.

(43)  V okviru deljenega upravljanja bi morala vsaka država članica v sodelovanju z vsemi regijami pripraviti en sam program, ki bi ga morala odobriti Komisija. Komisija bi morala v okviru regionalizacije in z namenom spodbujanja držav članic k bolj strateškemu pristopu pri pripravi programov pripraviti analizo za vsak morski bazen, v kateri bi morale biti navedene skupne prednosti in slabosti glede na doseganje ciljev SRP. Ta analiza bi države članice in Komisijo usmerjala pri pogajanjih o posameznem programu ob upoštevanju regionalnih izzivov in potreb. Pri ocenjevanju programov bi morala Komisija upoštevati okoljske in socialno-ekonomske izzive SRP, socialno-ekonomsko uspešnost trajnostnega modrega gospodarstva, ki se razvija znotraj okoljevarstvenih okvirov, zlasti glede malega priobalnega ribištva, izzive na ravni morskih bazenov, ohranjanje in obnavljanje morskih ekosistemov, zmanjševanje količine in zbiranje morskih odpadkov ter boj proti podnebnim spremembam, njihovo blažitev in prilagajanje nanje.

Predlog spremembe    67

Predlog uredbe

Uvodna izjava 43 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(43a)  Da bi države članice zagotovile učinkovito izvajanje ukrepov upravljanja na regionalni ravni, bi morale vzpostaviti sistem soupravljanja, ki bi vključeval svetovalne svete, organizacije ribičev in pristojne institucije/organe, da bi se okrepil dialog in sodelovanje strank.

Predlog spremembe    68

Predlog uredbe

Uvodna izjava 44 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(44a)  Plačilni postopek v okviru trenutnega ESPR je glede na podatke slab, po štirih letih izvajanja je bilo namreč porabljenih le 11 %. Ta postopek bi bilo treba izboljšati, da bi pospešili izplačila upravičencem, zlasti v primeru posameznikov ali družin.

Predlog spremembe    69

Predlog uredbe

Uvodna izjava 46 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(46a)  Komisija bi morala zagotoviti tudi ustrezna orodja za obveščanje družbe o ribolovnih dejavnostih in dejavnostih akvakulture ter koristih uživanja različnih rib in morskih sadežev.

Obrazložitev

Če bodo ljudje uživali različne ribe, se bo zmanjšal ribolovni pritisk na najpopularnejše staleže.

Predlog spremembe    70

Predlog uredbe

Uvodna izjava 47

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(47)  V skladu z Uredbo (EU) št. [uredba o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije], Uredbo (EU, Euratom) št. 883/2013 Evropskega parlamenta in Sveta19, Uredbo Sveta (Euratom, ES) št. 2988/9520, Uredbo Sveta (Euratom, ES) št. 2185/9621 in Uredbo Sveta (EU) 2017/193922 je treba finančne interese Unije zaščititi s sorazmernimi ukrepi, ki vključujejo preprečevanje, odkrivanje, odpravljanje in preiskovanje nepravilnosti, vključno z goljufijami, povračilo izgubljenih, nepravilno plačanih ali nepravilno porabljenih sredstev ter po potrebi naložitev upravnih sankcij. Zlasti lahko v skladu z Uredbo (EU, Euratom) št. 883/2013 in Uredbo (Euratom, ES) št. 2185/96 Evropski urad za boj proti goljufijam (OLAF) izvaja preiskave, vključno s pregledi in inšpekcijami na kraju samem, da bi ugotovil, ali je prišlo do goljufije, korupcije ali drugih nezakonitih ravnanj, ki škodijo finančnim interesom Unije. V skladu z Uredbo Sveta (EU) 2017/1939 lahko Evropsko javno tožilstvo (EJT) preiskuje in preganja goljufije ter druga nezakonita ravnanja, ki škodijo finančnim interesom Unije, kot je določeno v Direktivi (EU) 2017/1371 Evropskega parlamenta in Sveta23. V skladu z Uredbo (EU) št. [uredba o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije] mora vsaka oseba ali subjekt, ki prejema sredstva Unije, v celoti sodelovati pri zaščiti finančnih interesov Unije ter Komisiji, uradu OLAF, EJT in Evropskemu računskemu sodišču podeliti potrebne pravice in dostop ter zagotoviti, da vse tretje osebe, ki so vključene v izvrševanje sredstev Unije, podelijo enakovredne pravice. Države članice bi morale zagotoviti, da so pri upravljanju in izvajanju ESPR zaščiteni finančni interesi Unije v skladu z Uredbo (EU) št. [uredba o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije] in Uredbo (EU) št. [uredba o skupnih določbah].

(47)  V skladu z Uredbo (EU) št. [uredba o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije], Uredbo (EU, Euratom) št. 883/2013 Evropskega parlamenta in Sveta19, Uredbo Sveta (Euratom, ES) št. 2988/9520, Uredbo Sveta (Euratom, ES) št. 2185/9621 in Uredbo Sveta (EU) 2017/193922 je treba finančne interese Unije zaščititi s sorazmernimi ukrepi, ki vključujejo preprečevanje, odkrivanje, odpravljanje in preiskovanje nepravilnosti, vključno z goljufijami, povračilo izgubljenih, nepravilno plačanih ali nepravilno porabljenih sredstev ter po potrebi naložitev upravnih sankcij. Zlasti bi moral Evropski urad za boj proti goljufijam (OLAF) v skladu z Uredbo (EU, Euratom) št. 883/2013 in Uredbo (Euratom, ES) št. 2185/96 izvajati preiskave, vključno s pregledi in inšpekcijami na kraju samem, da bi ugotovil, ali je prišlo do goljufije, korupcije ali drugih nezakonitih ravnanj, ki škodijo finančnim interesom Unije. Evropsko javno tožilstvo (EJT) bi moralo v skladu z Uredbo Sveta (EU) 2017/1939 preiskovati in preganjati goljufije ter druga nezakonita ravnanja, ki škodijo finančnim interesom Unije, kot je določeno v Direktivi (EU) 2017/1371 Evropskega parlamenta in Sveta23. V skladu z Uredbo (EU) št. [uredba o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije] mora vsaka oseba ali subjekt, ki prejema sredstva Unije, v celoti sodelovati pri zaščiti finančnih interesov Unije ter Komisiji, uradu OLAF, EJT in Evropskemu računskemu sodišču podeliti potrebne pravice in dostop ter zagotoviti, da vse tretje osebe, ki so vključene v izvrševanje sredstev Unije, podelijo enakovredne pravice. Države članice bi morale zagotoviti, da so pri upravljanju in izvajanju ESPR zaščiteni finančni interesi Unije v skladu z Uredbo (EU) št. [uredba o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije] in Uredbo (EU) št. [uredba o skupnih določbah].

_________________

_________________

19 Uredba (EU, Euratom) št. 883/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. septembra 2013 o preiskavah, ki jih izvaja Evropski urad za boj proti goljufijam (OLAF), ter razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1073/1999 Evropskega parlamenta in Sveta in Uredbe Sveta (Euratom) št. 1074/1999 (UL L 248, 18.9.2013, str. 1).

19 Uredba (EU, Euratom) št. 883/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. septembra 2013 o preiskavah, ki jih izvaja Evropski urad za boj proti goljufijam (OLAF), ter razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1073/1999 Evropskega parlamenta in Sveta in Uredbe Sveta (Euratom) št. 1074/1999 (UL L 248, 18.9.2013, str. 1).

20 Uredba Sveta (ES, Euratom) št. 2988/95 z dne 18. decembra 1995 o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti (UL L 312, 23.12.1995, str. 1).

20 Uredba Sveta (ES, Euratom) št. 2988/95 z dne 18. decembra 1995 o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti (UL L 312, 23.12.1995, str. 1).

21 Uredba Sveta (Euratom, ES) št. 2185/96 z dne 11. novembra 1996 o pregledih in inšpekcijah na kraju samem, ki jih opravlja Komisija za zaščito finančnih interesov Evropskih skupnosti pred goljufijami in drugimi nepravilnostmi (UL L 292, 15.11.1996, str. 2).

21 Uredba Sveta (Euratom, ES) št. 2185/96 z dne 11. novembra 1996 o pregledih in inšpekcijah na kraju samem, ki jih opravlja Komisija za zaščito finančnih interesov Evropskih skupnosti pred goljufijami in drugimi nepravilnostmi (UL L 292, 15.11.1996, str. 2).

22 Uredba Sveta (EU) 2017/1939 z dne 12. oktobra 2017 o izvajanju okrepljenega sodelovanja v zvezi z ustanovitvijo Evropskega javnega tožilstva (EJT) (UL L 283, 31.10.2017, str. 1).

22 Uredba Sveta (EU) 2017/1939 z dne 12. oktobra 2017 o izvajanju okrepljenega sodelovanja v zvezi z ustanovitvijo Evropskega javnega tožilstva (EJT) (UL L 283, 31.10.2017, str. 1).

23 Direktiva (EU) 2017/1371 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. julija 2017 o boju proti goljufijam, ki škodijo finančnim interesom Unije, z uporabo kazenskega prava (UL L 198, 28.7.2017, str. 29).

23 Direktiva (EU) 2017/1371 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. julija 2017 o boju proti goljufijam, ki škodijo finančnim interesom Unije, z uporabo kazenskega prava (UL L 198, 28.7.2017, str. 29).

Predlog spremembe    71

Predlog uredbe

Uvodna izjava 48

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(48)  Za povečanje preglednosti v zvezi s porabo finančnih sredstev Unije in njihovim dobrim finančnim poslovodenjem, zlasti z okrepitvijo javnega nadzora nad porabljenim denarjem, bi bilo treba nekatere informacije o operacijah, financiranih iz ESPR, objaviti na spletišču držav članic v skladu z Uredbo (EU) št. [uredba o skupnih določbah]. Kadar država članica objavi informacije o operacijah, financiranih iz ESPR, je treba upoštevati pravila o varstvu osebnih podatkov iz Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta24.

(48)  Za povečanje preglednosti v zvezi s porabo finančnih sredstev Unije in njihovim dobrim finančnim poslovodenjem, zlasti z okrepitvijo javnega nadzora nad porabljenim denarjem, bi bilo treba informacije o operacijah, financiranih iz ESPR, objaviti na spletišču držav članic v skladu z Uredbo (EU) št. [uredba o skupnih določbah]. Kadar država članica objavi informacije o operacijah, financiranih iz ESPR, je treba upoštevati pravila o varstvu osebnih podatkov iz Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta24.

_________________

_________________

24 Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov) (UL L 119, 4.5.2016, str. 1).

24 Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov) (UL L 119, 4.5.2016, str. 1).

Predlog spremembe    72

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 2 – točka 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(2)  „skupno okolje za izmenjavo informacij“ pomeni okolje sistemov, razvitih za podporo medsektorski in čezmejni izmenjavi informacij med organi, vključenimi v pomorski nadzor, da se izboljša njihova ozaveščenost o dejavnostih na morju;

(2)  „skupno okolje za izmenjavo informacij“ pomeni okolje sistemov, razvitih za podporo medsektorski in čezmejni izmenjavi informacij med organi, vključenimi v pomorski nadzor, da se izboljša njihova ozaveščenost o dejavnostih, ki se izvajajo na morju;

Predlog spremembe    73

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 2 – točka 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(3)  „obalna straža“ pomeni nacionalne organe, ki opravljajo funkcije obalne straže, kar vključuje pomorsko varnost, pomorsko zaščito, pomorsko carino, preprečevanje in onemogočanje trgovine z ljudmi in tihotapljenja, s tem povezano izvrševanje pomorskega prava, nadzor morskih meja, pomorski nadzor, varstvo morskega okolja, iskanje in reševanje, odzivanje na nesreče, nadzor ribištva in druge dejavnosti, povezane z navedenimi funkcijami;

(3)  „obalna straža“ pomeni nacionalne organe, ki opravljajo funkcije obalne straže, kar vključuje pomorsko varnost, pomorsko zaščito, pomorsko carino, preprečevanje in onemogočanje trgovine z ljudmi in tihotapljenja, s tem povezano izvrševanje pomorskega prava, nadzor morskih meja, pomorski nadzor, varstvo morskega okolja, iskanje in reševanje, odzivanje na nesreče, nadzor ribištva, inšpekcije in druge dejavnosti, povezane z navedenimi funkcijami;

Predlog spremembe    74

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 2 – točka 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(6a)  „rekreacijski ribolov“ pomeni negospodarske ribolovne dejavnosti, ki izkoriščajo morske biološke vire za rekreacijo, turizem ali šport;

Predlog spremembe    75

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 2 – točka 6 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(6b)  „sektor rekreacijskega ribolova“ pomeni vse segmente rekreacijskega ribolova ter podjetja in delovna mesta, ki so odvisna od tega ribolova ali ki jih ta ustvarja;

Predlog spremembe    76

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 2 – točka 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(7a)  „ribič, ki lovi brez plovila“ pomeni vsako fizično osebo, ki opravlja ribolovne dejavnosti brez plovila, kot jih priznava zadevna država članica;

Obrazložitev

Položaj ribičev, ki ribolov izvajajo brez plovil, je pogosto podoben položaju malih priobalnih ribičev. Zato bi morali biti tudi ribiči, ki lovijo brez plovil, zajeti v podporne določbe ESPR.

Predlog spremembe    77

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 2 – točka 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(12)  „produktivne naložbe v akvakulturo“ pomenijo naložbe v gradnjo, razširitev, posodobitev ali opremo proizvodnih objektov za akvakulturo;

črtano

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je skladen s črtanjem besede „produktivne“ v odstavku 3 člena 23.

Predlog spremembe    78

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 2 – točka 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(13)  „strategija morskih bazenov“ pomeni integriran okvir za obravnavo skupnih morskih in pomorskih izzivov, s katerimi se srečujejo države članice in morebitne tretje države, v morskem bazenu ali enem ali več podbazenih ter spodbujanje sodelovanja in usklajevanja, da se doseže ekonomska, socialna in teritorialna kohezija; razvija jo Komisija v sodelovanju z zadevnimi državami, njihovimi regijami in po potrebi z drugimi zainteresiranimi stranmi;

(13)  „strategija morskih bazenov“ pomeni integriran okvir za obravnavo skupnih morskih in pomorskih izzivov, s katerimi se srečujejo države članice in morebitne tretje države, v določenem morskem bazenu ali enem ali več podbazenih ter spodbujanje sodelovanja in usklajevanja, da se doseže ekonomska, socialna in teritorialna kohezija; razvija jo Komisija v sodelovanju z državami članicami in tretjimi državami, njihovimi regijami in po potrebi z drugimi zainteresiranimi stranmi;

Predlog spremembe    79

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 2 – točka 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(14)  „mali priobalni ribolov“ pomeni ribolov z ribiškimi plovili, katerih skupna dolžina znaša manj kot 12 metrov in ki ne uporabljajo vlečnega ribolovnega orodja iz člena 2(1) Uredbe Sveta (ES) št. 1967/200626;

(14)  „mali priobalni ribolov“ pomeni ribolov z ribiškimi plovili, katerih skupna dolžina znaša manj kot 12 metrov in ki ne uporabljajo vlečnega ribolovnega orodja iz člena 2(1) Uredbe Sveta (ES) št. 1967/200626, ribolov, ki se izvaja brez plovil, in nabiranje lupinarjev;

_________________

_________________

26 Uredba Sveta (ES) št. 1967/2006 z dne 21. decembra 2006 o ukrepih za upravljanje za trajnostno izkoriščanje ribolovnih virov v Sredozemskem morju, spremembi Uredbe (EGS) št. 2847/93 in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1626/94 (UL L 409, 30.12.2006, str. 11).

26 Uredba Sveta (ES) št. 1967/2006 z dne 21. decembra 2006 o ukrepih za upravljanje za trajnostno izkoriščanje ribolovnih virov v Sredozemskem morju, spremembi Uredbe (EGS) št. 2847/93 in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1626/94 (UL L 409, 30.12.2006, str. 11).

Obrazložitev

Izrecno je treba navesti, da sektor malega priobalnega ribolova vključuje tudi ribolov, ki se izvaja brez plovil. Službe Komisije so v programskem obdobju ESPR 2014–2020 v posvetovanju o razlagi opredelitve malega priobalnega ribolova odgovorile, da mali priobalni ribolov vključuje tudi ribolov, ki se izvaja brez plovil, in nabiranje lupinarjev.

Predlog spremembe    80

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 2 – točka 14 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(14a)  „mala flota iz najbolj oddaljenih regij“ pomeni malo floto, ki deluje v najbolj oddaljenih regijah, kot je opredeljena v posameznih nacionalnih operativnih programih.

Predlog spremembe    81

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 2 – točka 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(15)  „trajnostno modro gospodarstvo“ pomeni vse sektorske in medsektorske gospodarske dejavnosti po vsem enotnem trgu, tudi v najbolj oddaljenih regijah Unije in neobalnih državah, povezane z oceani, morji, obalami in celinskimi vodami, ki vključujejo nastajajoče sektorje in netržno blago in storitve ter so skladne z okoljsko zakonodajo Unije.

(15)  „trajnostno modro gospodarstvo“ pomeni vse sektorske in medsektorske gospodarske dejavnosti po vsem enotnem trgu, tudi v otoških in najbolj oddaljenih regijah Unije in neobalnih državah, povezane z oceani, morji, obalami in celinskimi vodami, ki vključujejo nastajajoče sektorje in netržno blago in storitve, katerih cilj je zagotoviti okoljsko, socialno in gospodarsko blaginjo za sedanjo in prihodnje generacije, obenem pa ohraniti zdrave morske ekosisteme in jih obnoviti ter zaščititi ranljive naravne vire, ter so skladne z okoljsko zakonodajo Unije;

Predlog spremembe    82

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 2 – točka 15 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(15a)  „soupravljanje“ pomeni partnersko ureditev, v kateri si vlada, skupnost lokalnih uporabnikov virov (ribiči), zunanji akterji (nevladne organizacije, raziskovalne institucije) in včasih druge zainteresirane strani, povezane z ribištvom in obalnimi viri (lastniki čolnov, trgovci z ribami, kreditne agencije ali posojilodajalci, turistična industrija itd.), delijo odgovornost in pristojnosti za odločanje o upravljanju ribištva;

Obrazložitev

Opredelitev FAO s terminološkega portala FAO: http://www.fao.org/faoterm/en/.

Predlog spremembe    83

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 2 – točka 15 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(15b)  „okoljska nesreča“ pomeni naravno nesrečo ali nesrečo, ki povzroči človek, katere posledica je degradacija okolja.

Obrazložitev

Koncept okoljske nesreče, uporabljen v členu 18(1)(d) ni opredeljen in bi ga bilo treba zaradi pravne varnosti opredeliti.

Predlog spremembe    84

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 1 – točka 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(1)  spodbujati trajnostno ribištvo in ohranjanje morskih bioloških virov;

(1)  spodbujati trajnostno ribištvo;

Predlog spremembe    85

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 1 – točka 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(1a)  spodbujati trajnostno ribištvo;

Predlog spremembe    86

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 1 – točka 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(2)  prispevati k prehranski varnosti v Uniji s konkurenčnimi in trajnostnimi akvakulturo in trgi;

(2)  prispevati k prehranski varnosti v Uniji s konkurenčnimi in trajnostnimi trgi ribištva in akvakulture ter predelovalnega sektorja;

Predlog spremembe    87

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 1 – točka 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(3)  omogočati rast trajnostnega modrega gospodarstva in spodbujati uspešne obalne skupnosti;

(3)  omogočati rast trajnostnega modrega gospodarstva, ob upoštevanju ekološke zmogljivosti, in spodbujati blaginjo ter ekonomsko in socialno kohezijo v obalnih, otoških in celinskih skupnostih;

Predlog spremembe    88

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Podpora iz ESPR prispeva k doseganju okoljskih ciljev Unije in ciljev Unije v zvezi z blažitvijo podnebnih sprememb in prilagajanjem nanje. Navedeni prispevek se spremlja v skladu z metodologijo, določeno v Prilogi IV.

Podpora iz ESPR prispeva tudi k doseganju okoljskih ciljev Unije in ciljev Unije v zvezi z blažitvijo podnebnih sprememb in prilagajanjem nanje. Navedeni prispevek se spremlja v skladu z metodologijo, določeno v Prilogi IV.

Predlog spremembe    89

Predlog uredbe

Člen 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 4a

 

Najbolj oddaljene regije

 

V vseh določbah te uredbe je treba upoštevati posebne omejitve, priznane v členu 349 Pogodbe o delovanju Evropske unije.

Predlog spremembe    90

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Finančna sredstva za izvajanje ESPR za obdobje 2021–2027 znašajo 6 140 000 000 EUR v tekočih cenah.

1.  Finančna sredstva za izvajanje ESPR za obdobje 2021–2027 se zvišajo na 6 867 000 000 EUR v stalnih cenah iz leta 2018 (tj. 7 739 000 000 EUR v tekočih cenah).

Predlog spremembe    91

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Del finančnih sredstev v okviru deljenega upravljanja iz naslova II znaša 5 311 000 000 EUR v tekočih cenah v skladu z letno razdelitvijo, določeno v Prilogi V.

1.  Del finančnih sredstev v okviru deljenega upravljanja iz naslova II znaša 87 % finančnih sredstev ESPR [xxx EUR] v tekočih cenah v skladu z letno razdelitvijo, določeno v Prilogi V.

Predlog spremembe    92

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Za operacije v najbolj oddaljenih regijah vsaka zadevna država članica v okviru svoje finančne podpore Unije, določene v Prilogi V, dodeli najmanj:

črtano

(a)  102 000 000 EUR za Azore in Madeiro;

 

(b)  82 000 000 EUR za Kanarske otoke;

 

(c)  131 000 000 EUR za Gvadelup, Francosko Gvajano, Martinik, Mayotte, Reunion in Saint Martin.

 

Predlog spremembe    93

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Nadomestilo iz člena 21 ne presega 50 % posameznih dodeljenih sredstev iz točk (a), (b) in (c) odstavka 2.

črtano

Predlog spremembe    94

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Najmanj 15 % finančne podpore Unije, dodeljene posamezni državi članici, se dodeli področjem podpore iz členov 19 in 20. Za države članice brez dostopa do voda Unije se lahko uporabi nižji odstotek glede na obseg njihovih nadzornih nalog in nalog zbiranja podatkov.

4.  Najmanj 15 % finančne podpore Unije, dodeljene posamezni državi članici, se dodeli področjem podpore iz členov 19 in 20. Za države članice brez dostopa do voda Unije se lahko uporabi nižji odstotek glede na obseg njihovih nadzornih nalog in nalog zbiranja podatkov. Če država članica dodeljenih sredstev za nadzor in zbiranje podatkov v skladu s členoma 19 in 20 te uredbe ne porabi, lahko ustrezne zneske prenese, da jih Evropska agencija za nadzor ribištva porabi v okviru neposrednega upravljanja za namene razvoja in izvajanja sistema Unije za nadzor ribištva iz točke (b) člena 40 te uredbe.

Predlog spremembe    95

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

4a.  Najmanj 10 % finančne podpore Unije, dodeljene posamezni državi članici, se dodeli za varstvo in obnovo morske in obalne biotske raznovrstnosti in ekosistemov ter za znanje o morju (člena 22 in 27).

Predlog spremembe    96

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 4 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

4b.  Najmanj 10% finančne podpore Unije, dodeljene posamezni državi članici, se dodeli za izboljšanje varnosti, delovnih in življenjskih pogojev posadke, usposabljanja, socialnega dialoga, znanj in spretnosti ter zaposlitve. Finančna podpora Unije iz ESPR, dodeljena posamezni državi članici za vse naložbe v plovila, ne presega 60% finančne podpore Unije, dodeljene posamezni državi članici.

Predlog spremembe    97

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 5 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  10 % finančne podpore Unije, dodeljene posamezni državi članici.

(b)  15% finančne podpore Unije, dodeljene posamezni državi članici.

Predlog spremembe    98

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Del finančnih sredstev v okviru neposrednega in posrednega upravljanja, opredeljenega v naslovu III, znaša 829 000 000 EUR v tekočih cenah.

1.  Del finančnih sredstev v okviru neposrednega in posrednega upravljanja, opredeljenega v naslovu III, znaša 13 % finančnih sredstev ESPR [xxx EUR] v tekočih cenah.

Predlog spremembe    99

Predlog uredbe

Člen 9 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  V skladu s členom 16 Uredbe (EU) št. [uredba o skupnih določbah] vsaka država članica pripravi en sam program za izvajanje prednostnih nalog iz člena 4.

1.  V skladu s členom 16 Uredbe (EU) št. [uredba o skupnih določbah] vsaka država članica pripravi enotni nacionalni program ali regionalne operativne programe za izvajanje prednostnih nalog iz člena 4.

Predlog spremembe    100

Predlog uredbe

Člen 9 – odstavek 3 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  po potrebi akcijske načrte za najbolj oddaljene regije iz odstavka 4.

(c)  po potrebi akcijske načrte za najbolj oddaljene regije iz člena 29c.

Obrazložitev

Prilagoditi je treba sklicevanje na ustrezno določbo.

Predlog spremembe    101

Predlog uredbe

Člen 9 – odstavek 3 – točka c a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ca)  po potrebi akcijske načrte za morske bazene za podnacionalne ali regionalne organe, pristojne za ribištvo, nabiranje lupinarjev in pomorske zadeve.

Obrazložitev

Pri oblikovanju strategij in ukrepov na ravni pomorskih bazenov se je treba v primeru bazenov, ki so skupni več državam članicam, včasih bolj potruditi pri načrtovanju in doseči soglasje z drugimi regijami in državami, da se določijo usklajeni cilji, ukrepi in finančni viri. Tovrsten primer je Andaluzija, katere obalna območja vključujejo sredozemski bazen, južnoatlantski bazen in območje Gibraltarske ožine, ki ima svoje značilnosti, za vsakega od teh območij pa so značilne različne razmere.

Predlog spremembe    102

Predlog uredbe

Člen 9 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4. Zadevne države članice kot del svojega programa pripravijo akcijski načrt za vsako od svojih najbolj oddaljenih regij iz člena 6(2), ki določa:

črtano

(a) strategijo trajnostnega izkoriščanja ribolovnih virov in razvoja sektorjev trajnostnega modrega gospodarstva;

 

(b) opis glavnih predvidenih ukrepov in ustreznih finančnih sredstev, ki vključuje:

 

i  strukturno podporo sektorju ribištva in akvakulture iz naslova II;

 

ii  nadomestilo za dodatne stroške iz člena 21;

 

iii  katero koli drugo naložbo v trajnostno modro gospodarstvo, potrebno za dosego trajnostnega razvoja obalnih območij.

 

Predlog spremembe    103

Predlog uredbe

Člen 9 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5.  Komisija pripravi analizo za vsak morski bazen, v kateri so navedene skupne prednosti in slabosti morskega bazena glede na doseganje ciljev SRP iz člena 2 Uredbe (EU) št. 1380/2013. Analiza po potrebi upošteva obstoječe strategije za morske bazene in makroregionalne strategije.

5.  Komisija po pridobitvi mnenja ustreznih svetovalnih svetov pripravi analizo za vsak morski bazen, v kateri so navedene skupne prednosti in slabosti morskega bazena glede na doseganje ciljev SRP iz člena 2 Uredbe (EU) št. 1380/2013 ter doseganje dobrega okoljskega stanja iz Direktive 2008/56/ES. Analiza upošteva obstoječe strategije za morske bazene in makroregionalne strategije.

Predlog spremembe    104

Predlog uredbe

Člen 9 – odstavek 6 – točka b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ba)  potrebo po posodobitvi ali prenovitvi flot, kadar je to ustrezno;

Predlog spremembe    105

Predlog uredbe

Člen 9 – odstavek 6 – točka d a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(da)  nadzor nad invazivnimi vrstami, ki precej škodujejo produktivnosti ribištva;

Obrazložitev

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 12. junija 2018 Trajnostnemu in konkurenčnemu evropskemu sektorju akvakulture naproti: sedanje stanje in prihodnji izzivi

Predlog spremembe    106

Predlog uredbe

Člen 9 – odstavek 6 – točka d b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(db)  podporo za raziskave o inovativnem selektivnem ribolovnem orodju in o njegovi uporabi v vsej Uniji, med drugim v skladu s členom 27 Uredbe (EU) št. 1380/2013;

Predlog spremembe    107

Predlog uredbe

Člen 9 – odstavek 6 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(e)  najnovejša dokazila o socialno-ekonomski uspešnosti trajnostnega modrega gospodarstva, zlasti sektorja ribištva in akvakulture;

(e)  najnovejša dokazila o ravnovesju med okoljskimi prednostnimi nalogami in socialno-ekonomsko uspešnostjo trajnostnega modrega gospodarstva, zlasti sektorja ribištva in akvakulture;

Predlog spremembe    108

Predlog uredbe

Člen 9 – odstavek 6 – točka g

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(g)  prispevek programa k ohranjanju in obnavljanju morskih ekosistemov, pri čemer je podpora, povezana z območji Natura 2000, skladna s prednostnimi okviri ukrepanja, vzpostavljenimi v skladu s členom 8(4) Direktive 92/43/EGS;

(g)  prispevek programa k vzpostavitvi ravnovesja med ekonomskimi in socialnimi vidiki ter ohranjanju in obnavljanju morskih in sladkovodnih ekosistemov;

Predlog spremembe    109

Predlog uredbe

Člen 9 – odstavek 6 – točka h

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(h)  prispevek programa k zmanjševanju količine morskih odpadkov v skladu z Direktivo xx/xx Evropskega parlamenta in Sveta [direktiva o zmanjšanju vpliva nekaterih plastičnih proizvodov na okolje]27;

(h)  prispevek programa k zbiranju in zmanjševanju količine morskih odpadkov v skladu z Direktivo xx/xx Evropskega parlamenta in Sveta [direktiva o zmanjšanju vpliva nekaterih plastičnih proizvodov na okolje]27;

_________________

_________________

27 UL C […], […], str. […].

27 UL C […], […], str. […].

Predlog spremembe    110

Predlog uredbe

Člen 9 – odstavek 6 – točka i

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(i)  prispevek programa k blažitvi podnebnih sprememb in prilagajanju nanje.

(i)  prispevek programa k boju proti podnebnim spremembam, njihovemu blaženju in prilagajanju nanje, vključno z zmanjševanjem emisij CO2 s prihranki pri gorivu.

Predlog spremembe    111

Predlog uredbe

Člen 9 – odstavek 6 – točka i a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ia)  prispevek programa k boju proti nezakonitemu, neprijavljenemu in nereguliranemu ribolovu.

Predlog spremembe    112

Predlog uredbe

Člen 12 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Vloga, ki jo upravičenec vloži za podporo iz ESPR v obdobju, ki se določi v skladu z odstavkom 4, ni dopustna, če pristojni organ ugotovi, da je zadevni upravičenec:

1.  Vloga, ki jo vložnik vloži za podporo iz ESPR v obdobju, ki se določi v skladu z odstavkom 4, ni dopustna, če pristojni organ ugotovi, da je zadevni vložnik:

Predlog spremembe    113

Predlog uredbe

Člen 12 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  storil hude kršitve iz člena 42 Uredbe Sveta (ES) št. 1005/200828 ali člena 90 Uredbe Sveta (ES) št. 1224/2009 ali druge zakonodaje, ki sta jo sprejela Evropski parlament in Svet;

(a)  storil hude kršitve iz člena 42 Uredbe Sveta (ES) št. 1005/200828 ali člena 90 Uredbe Sveta (ES) št. 1224/2009 ali druge zakonodaje, ki sta jo sprejela Evropski parlament in Svet v okviru SRP;

__________________

__________________

28 Uredba Sveta (ES) št. 1005/2008 z dne 29. septembra 2008 o vzpostavitvi sistema Skupnosti za preprečevanje nezakonitega, neprijavljenega in nereguliranega ribolova, za odvračanje od njega ter za njegovo odpravljanje in o spremembi uredb (EGS) št. 2847/93, (ES) št. 1936/2001 in (ES) št. 601/2004 ter o razveljavitvi uredb (ES) št. 1093/94 in (ES) št. 1447/1999 (UL L 286, 29.10.2008, str. 1).

28 Uredba Sveta (ES) št. 1005/2008 z dne 29. septembra 2008 o vzpostavitvi sistema Skupnosti za preprečevanje nezakonitega, neprijavljenega in nereguliranega ribolova, za odvračanje od njega ter za njegovo odpravljanje in o spremembi uredb (EGS) št. 2847/93, (ES) št. 1936/2001 in (ES) št. 601/2004 ter o razveljavitvi uredb (ES) št. 1093/94 in (ES) št. 1447/1999 (UL L 286, 29.10.2008, str. 1).

Predlog spremembe    114

Predlog uredbe

Člen 12 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  storil katero koli od kaznivih dejanj zoper okolje iz členov 3 in 4 Direktive 2008/99/ES Evropskega parlamenta in Sveta29, če je vloga vložena za podporo iz člena 23.

(c)  storil katero koli od kaznivih dejanj zoper okolje iz členov 3 in 4 Direktive 2008/99/ES Evropskega parlamenta in Sveta29.

__________________

__________________

29 Direktiva 2008/99/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. novembra 2008 o kazenskopravnem varstvu okolja (UL L 328, 6.12.2008, str. 28).

29 Direktiva 2008/99/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. novembra 2008 o kazenskopravnem varstvu okolja (UL L 328, 6.12.2008, str. 28).

Predlog spremembe    115

Predlog uredbe

Člen 12 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Upravičenec mora po vložitvi vloge še naprej izpolnjevati pogoje dopustnosti iz odstavka 1 v celotnem obdobju izvajanja operacije in v obdobju petih let po končnem plačilu navedenemu upravičencu.

2.  Upravičenec mora po vložitvi vloge še naprej izpolnjevati pogoje dopustnosti iz odstavka 1 v celotnem obdobju izvajanja operacije in v obdobju dveh let po končnem plačilu navedenemu upravičencu.

Predlog spremembe    116

Predlog uredbe

Člen 12 – odstavek 4 – točka a a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(aa)  morebitnimi pogoji, na podlagi katerih se lahko trajanje obdobja nedopustnosti skrajša;

Predlog spremembe    117

Predlog uredbe

Člen 12 – odstavek 4 – točka a b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ab)  opredelitvijo pogojev, ki jih je treba izpolnjevati po vložitvi vloge iz odstavka 2, in postopkov izterjave dodeljenih zneskov v primeru neskladnosti, pri čemer so ti postopki sorazmerni z resnostjo kršitve;

Predlog spremembe    118

Predlog uredbe

Člen 12 – odstavek 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

5a.  Države članice lahko obdobje nedopustnosti uporabijo tudi za vloge, ki jih vložijo ribiči v celinskih vodah, ki so storili hude kršitve, opredeljene v nacionalnih predpisih.

Predlog spremembe    119

Predlog uredbe

Člen 12 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 12a

 

Upravičene operacije

 

S sredstvi ESPR je mogoče podpirati različne operacije, ki jih v svojih programih opredelijo države članice, če jih zajema vsaj ena prednostna naloga iz te uredbe.

Obrazložitev

Zaradi pravne jasnosti in varnosti za izvajalce dejavnosti in države članice je treba v besedilu uredbe izrecno navesti načelo, ki pravi, da je dovoljeno vse, kar ni prepovedano.

Predlog spremembe    120

Predlog uredbe

Člen 13 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  operacije, ki povečujejo ribolovno zmogljivost ribiškega plovila ali podpirajo pridobitev opreme, ki povečuje zmožnost ribiškega plovila za iskanje rib;

(a)  operacije, ki povečujejo ribolovno zmogljivost ribiškega plovila ali podpirajo pridobitev opreme, ki povečuje zmožnost ribiškega plovila za iskanje rib, razen za izboljšanje varnosti ali delovnih ali življenjskih razmer posadke, kar vključuje izboljšano stabilnost plovila, ali kakovosti proizvoda, če je to povečanje znotraj omejitev, dodeljenih zadevni državi članici, in ne ogroža ravnovesja med ribolovno zmogljivostjo in razpoložljivimi ribolovnimi možnostmi ter ne povečuje zmožnosti zadevnih ribiških plovil za ulov rib;

Predlog spremembe    121

Predlog uredbe

Člen 13 – odstavek 1 – točka f

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(f)  prenos lastništva podjetja;

(f)  prenos lastništva podjetja, razen prenosa podjetja na mlade ribiče ali mlade proizvajalce v akvakulturi;

Predlog spremembe    122

Predlog uredbe

Člen 13 – odstavek 1 – točka g

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(g)  neposredno obnavljanje staleža, razen če ni to s pravnim aktom Unije izrecno določeno kot ohranitveni ukrep ali če ne gre za poskusno obnavljanje staleža;

(g)  neposredno obnavljanje staleža, razen če ni to s pravnim aktom Unije izrecno določeno kot ohranitveni ukrep ali če ne gre za poskusno obnavljanje staleža ali za obnavljanje staleža, ki je povezano s postopki za izboljšanje okoljskih in proizvodnih pogojev naravnega okolja;

Predlog spremembe    123

Predlog uredbe

Člen 13 – odstavek 1 – točka h

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(h)  izgradnja novih pristanišč, novih raztovorišč ali novih dražbenih hal;

(h)  izgradnja novih pristanišč ali novih raztovorišč, razen malih pristanišč ali raztovorišč na oddaljenih območjih, zlasti v najbolj oddaljenih regijah, na oddaljenih otokih ali obrobnih in neurbanih obalnih območjih;

Predlog spremembe    124

Predlog uredbe

Člen 13 – odstavek 1 – točka i

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(i)  mehanizmi intervencij na trgu, katerih namen je začasen ali trajen umik ribških ali akvakulturnih proizvodov s trga, da se zmanjša ponudba in tako prepreči znižanje cen ali doseže zvišanje cen; razširitev operacij skladiščenja v logistični verigi, ki bi imela namerno ali nenamerno enak učinek;

(i)  mehanizmi intervencij na trgu, katerih namen je začasen ali trajen umik ribških ali akvakulturnih proizvodov s trga, da se zmanjša ponudba in tako prepreči znižanje cen ali doseže zvišanje cen;

Predlog spremembe    125

Predlog uredbe

Člen 13 – odstavek 1 – točka j

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(j)  naložbe v ribiška plovila, potrebne za izpolnjevanje zahtev iz zakonodaje Unije ali nacionalne zakonodaje, vključno z zahtevami v okviru obveznosti Unije v zvezi z regionalnimi organizacijami za upravljanje ribištva;

(j)  če v tej uredbi ni določeno drugače, naložbe v ribiška plovila, potrebne za izpolnjevanje zahtev iz zakonodaje Unije ali nacionalne zakonodaje, vključno z zahtevami v okviru obveznosti Unije v zvezi z regionalnimi organizacijami za upravljanje ribištva, če te naložbe ne povzročajo nesorazmernih stroškov za izvajalce dejavnosti;

Predlog spremembe    126

Predlog uredbe

Člen 13 – odstavek 1 – točka k

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(k)  naložbe v ribiška plovila, ki so dejavnosti na morju izvajala manj kot 60 dni v vsakem od dveh koledarskih let pred letom vložitve vloge za podporo.

črtano

Predlog spremembe    127

Predlog uredbe

Člen 13 – odstavek 1 – točka k a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ka)  zamenjava ali posodobitev glavnega ali pomožnega motorja ribiškega plovila, če se s tem poveča moč v kW;

Predlog spremembe    128

Predlog uredbe

Člen 13 – odstavek 1 – točka k b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(kb)  proizvodnja gensko spremenjenih organizmov, če lahko škoduje naravnemu okolju;

Predlog spremembe    129

Predlog uredbe

Naslov 2 – poglavje 2 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Prednostna naloga 1: spodbujati trajnostno ribištvo in ohranjanje morskih bioloških virov

Prednostna naloga 1: spodbujati trajnostno ribištvo, ohranjanje morskih bioloških virov in socialno-ekonomska stabilnost;

Predlog spremembe    130

Predlog uredbe

Člen 14 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Podpora iz tega poglavja prispeva k doseganju okoljskih, ekonomskih, socialnih in zaposlitvenih ciljev SRP, opredeljenih v členu 2 Uredbe (EU) št. 1380/2013.

1.  Podpora iz tega poglavja prispeva k doseganju okoljskih, ekonomskih, socialnih in zaposlitvenih ciljev SRP, opredeljenih v členu 2 Uredbe (EU) št. 1380/2013, in bo spodbudila socialni dialog med strankami.

Obrazložitev

Bistveno je, da se ponovno uvedejo ukrepi za spodbujanje socialnega dialoga, da bi se ohranila kohezija med strankami in omogočili čim boljši delovni pogoji na krovu in kopnem, tudi s pomočjo usposabljanja in spodbujanjem dobrih praks.

Predlog spremembe    131

Predlog uredbe

Člen 15 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Države članice v okviru svojega programa pripravijo akcijski načrt za mali priobalni ribolov, ki določa strategijo razvoja donosnega in trajnostnega malega priobalnega ribolova. Strategija vsebuje naslednje točke, če je to ustrezno:

1.  Države članice v okviru svojega programa in v ustreznem sodelovanju z relevantnim sektorjem pripravijo posebni akcijski načrt za mali priobalni ribolov, ki določa strategijo razvoja donosnega in trajnostnega malega priobalnega ribolova. Strategija vsebuje naslednje točke, če je to ustrezno:

Predlog spremembe    132

Predlog uredbe

Člen 15 – odstavek 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d)  spodbujanje spretnosti, znanja, inovacij in krepitve zmogljivosti;

(d)  spodbujanje spretnosti, znanja, inovacij in krepitve zmogljivosti, zlasti mladih ribičev;

Predlog spremembe    133

Predlog uredbe

Člen 15 – odstavek 1 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(e)  izboljševanje zdravja, varnosti in delovnih pogojev na ribiških plovilih;

(e)  izboljševanje zdravja, varnosti in delovnih pogojev na ribiških plovilih, pri ribolovu brez plovil in nabiranju lupinarjev, pa tudi pri dejavnostih na kopnem, ki so neposredno povezane z ribolovom;

Predlog spremembe    134

Predlog uredbe

Člen 15 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

3a.  Da se zmanjša upravno breme za izvajalce dejavnosti, ki zaprosijo za pomoč, si države članice prizadevajo za uvedbo enotnega poenostavljenega obrazca Unije za ukrepe ESPR.

Predlog spremembe    135

Predlog uredbe

Člen 16 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  naložbe v ribiško plovilo, ki ga prvič pridobi mladi ribič, ki je v času vložitve vloge mlajši od 40 let in je najmanj pet let delal kot ribič ali je pridobil ustrezno poklicno kvalifikacijo;

(a)  naložbe v ribiško plovilo, ki ga prvič pridobi mladi ribič, ki ima v času vložitve vloge ustrezne izkušnje kot ribič, je uradno priznan v zadevni državi članici ali je pridobil ustrezno poklicno kvalifikacijo, vključno s primeri, ko ribič pridobi premoženje kot večinski delničar v družbi;

Predlog spremembe    136

Predlog uredbe

Člen 16 – odstavek 1 – točka b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ba)  lažji dostop do posojil, zavarovanj in finančnih instrumentov;

Predlog spremembe    137

Predlog uredbe

Člen 16 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Plovila iz odstavka 1 so opremljena za morski ribolov ter so stara od 5 do 30 let.

črtano

Predlog spremembe    138

Predlog uredbe

Člen 16 – odstavek 3 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Z ESPR se lahko podpirajo naložbe iz dostavka 1(ba) v trajnostna plovila, ne glede na njihovo dolžino, če so na voljo sredstva in pod pogojem, da imajo v izbirnem postopku prednost mali priobalni izvajalci dejavnosti.

Predlog spremembe    139

Predlog uredbe

Člen 17 – odstavek 2 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Če se podpora iz odstavka 1 dodeli kot nadomestilo za trajno prenehanje ribolovnih dejavnosti, morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji:

2.  Podpora iz odstavka 1 se lahko dodeli kot nadomestilo za trajno prenehanje ribolovnih dejavnosti, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

Predlog spremembe    140

Predlog uredbe

Člen 17 – odstavek 2 – točka a a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(aa)  s prenehanjem se zmanjša skupna ribolovna zmogljivost, saj se prejeta podpora ne vloži ponovno v flote;

Predlog spremembe    141

Predlog uredbe

Člen 17 – odstavek 2 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  ribiško plovilo je registrirano kot aktivno in je vsaj 120 dni v vsakem od zadnjih treh koledarskih let pred letom vložitve vloge za podporo izvajalo ribolovne dejavnosti na morju;

(c)  ribiško plovilo je registrirano kot aktivno in je vsaj 90 dni v vsakem od zadnjih dveh koledarskih let pred letom vložitve vloge za podporo izvajalo ribolovne dejavnosti na morju;

Predlog spremembe    142

Predlog uredbe

Člen 17 – odstavek 2 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d)  ustrezna ribolovna zmogljivost se trajno črta iz registra ribiške flote Unije, dovoljenja za gospodarski ribolov in dovoljenja za ribolov pa se prekličejo v skladu s členom 22(5) in členom 22(6) Uredbe (EU) št. 1380/2013 ter

(d)  ustrezna ribolovna zmogljivost se trajno črta iz registra ribiške flote Unije, dovoljenja za gospodarski ribolov in dovoljenja za ribolov pa se prekličejo v skladu s členom 22(5) in členom 22(6) Uredbe (EU) št. 1380/2013

Predlog spremembe    143

Predlog uredbe

Člen 17 – odstavek 2 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Ribiči, vključno z lastniki ribiških plovil in člani posadke, ki so vsaj 90 dni na leto v zadnjih dveh koledarskih letih pred datumom predložitve vloge za podporo delali na morju na krovu ribiškega plovila Unije, na katerega se nanaša trajno prenehanje dejavnosti, so prav tako lahko deležni podpore iz odstavka 1. Zadevni ribiči popolnoma prenehajo vse ribolovne dejavnosti. Upravičenci pristojnim organom predložijo dokaz, da so popolnoma prenehali ribolovne dejavnosti. Če ribič v manj kot dveh letih od datuma predložitve vloge za podporo ponovno začne opravljati ribolovno dejavnost, nadomestilo vrne po načelu časovne porazdelitve.

Predlog spremembe    144

Predlog uredbe

Člen 17 – odstavek 3 – pododstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Podpora za trajno prenehanje ribolovnih dejavnosti iz odstavka 2 se izvede kot financiranje, ki ni povezano s stroški, v skladu s členom 46(a) in členom 89 Uredbe (EU) št. [uredba o skupnih določbah] in temelji na:

Podpora za trajno prenehanje ribolovnih dejavnosti iz odstavka 2 se izvede kot financiranje, ki ni povezano s stroški, v skladu s členom 46(a) in členom 89 Uredbe (EU) št. [uredba o skupnih določbah] in temelji na izpolnjevanju pogojev, določenih v odstavku 2 tega člena.

Predlog spremembe    145

Predlog uredbe

Člen 17 – odstavek 3 – pododstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  izpolnjevanju pogojev v skladu s členom 46(a)(i) Uredbe (EU) št. [uredba o skupnih določbah] ter

črtano

Predlog spremembe    146

Predlog uredbe

Člen 17 – odstavek 3 – pododstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  doseganju rezultatov v skladu s členom 46(a)(ii) Uredbe (EU) št. [uredba o skupnih določbah].

črtano

Predlog spremembe    147

Predlog uredbe

Člen 17 – odstavek 3 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Na Komisijo se v skladu s členom 52 prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov, v katerih določi pogoje iz točke (a), povezane z izvajanjem ohranitvenih ukrepov iz člena 7 Uredbe (EU) št. 1380/2013.

črtano

Predlog spremembe    148

Predlog uredbe

Člen 18 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Izredno prenehanje ribolovnih dejavnosti

Začasno prenehanje ribolovnih dejavnosti

Predlog spremembe    149

Predlog uredbe

Člen 18 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  ESPR lahko podpira nadomestilo za izredno prenehanje ribolovnih dejavnosti, ki je posledica:

1.  ESPR lahko podpira nadomestilo za začasno prenehanje ribolovnih dejavnosti, ki je posledica:

Predlog spremembe    150

Predlog uredbe

Člen 18 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  ohranitvenih ukrepov iz točk (a), (b), (c) in (j) člena 7(1) Uredbe (EU) št. 1380/2013 ali enakovrednih ohranitvenih ukrepov, ki jih sprejmejo regionalne organizacije za upravljanje ribištva in veljajo za Unijo;

(a)  ohranitvenih ukrepov iz točk (a), (b), (c), (i) in (j) člena 7(1) Uredbe (EU) št. 1380/2013, vključno z obdobji za biološko obnovitev ter brez celotnega dovoljenega ulova in kvot, ali enakovrednih ohranitvenih ukrepov, ki jih sprejmejo regionalne organizacije za upravljanje ribištva in veljajo za Unijo;

Predlog spremembe    151

Predlog uredbe

Člen 18 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  ukrepov Komisije v primeru resne grožnje morskim biološkim virom iz člena 12 Uredbe (EU) št. 1380/2013;

(b)  nujnih ukrepov Komisije ali držav članic v primeru resne grožnje morskim biološkim virom iz členov 12 in 13 Uredbe (EU) št. 1380/2013;

Predlog spremembe    152

Predlog uredbe

Člen 18 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  prekinitve izvajanja sporazumov o partnerstvu o trajnostnem ribištvu in protokolov k tem sporazumom zaradi višje sile ali

(c)  prekinitve izvajanja ali nepodaljšanja sporazumov o partnerstvu o trajnostnem ribištvu in protokolov k tem sporazumom zaradi višje sile ali

Predlog spremembe    153

Predlog uredbe

Člen 18 – odstavek 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d)  naravnih ali okoljskih nesreč, ki jih uradno priznajo pristojni organi ustrezne države članice.

(d)  naravnih, okoljskih nesreč, vključno s primeri zdravstvenega zaprtja ali neobičajne umrljivosti ribolovnih virov, nesreč na morju med ribolovnimi dejavnostmi in neugodnih vremenskih pojavov, vključno z nevarnimi vremenskimi razmerami na morju za nekatere vrste ribolova, ki jih uradno priznajo organi ustrezne države članice.

Predlog spremembe    154

Predlog uredbe

Člen 18 – odstavek 1 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Ponavljajoča se sezonska prenehanja ribolovnih dejavnosti se ne upoštevajo pri dodelitvi nadomestil ali izplačilu v skladu s tem členom.

Predlog spremembe    155

Predlog uredbe

Člen 18 – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  se gospodarske dejavnosti zadevnega plovila prekinejo vsaj za 90 zaporednih dni ter

(a)  se ribolovne dejavnosti zadevnega plovila prekinejo vsaj za 30 zaporednih dni in

Predlog spremembe    156

Predlog uredbe

Člen 18 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  gospodarske izgube, ki so posledica prenehanja, znašajo več kot 30 % letnega prometa zadevnega podjetja, izračunanega na podlagi povprečnega prometa navedenega podjetja v predhodnih treh koledarskih letih.

črtano

Predlog spremembe    157

Predlog uredbe

Člen 18 – odstavek 3 – pododstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  lastnikom ribiških plovil, ki so registrirana kot aktivna in so vsaj 120 dni v vsakem od zadnjih treh koledarskih let pred letom vložitve vloge za podporo izvajala ribolovne dejavnosti na morju, ali

(a)  lastnikom ribiških plovil ali ribičem, ki ribolov izvajajo brez plovil, ki so registrirani kot aktivni in so vsaj 120 dni v zadnjih dveh koledarskih letih pred letom vložitve vloge za podporo izvajali ribolovne dejavnosti na morju, ali

Predlog spremembe    158

Predlog uredbe

Člen 18 – odstavek 3 – pododstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  ribičem, ki so vsaj 120 dni v vsakem od zadnjih treh koledarskih let pred letom vložitve vloge za podporo delali na morju na krovu ribiškega plovila Unije, na katerega se nanaša izredno prenehanje dejavnosti.

(b)  ribičem, ki so vsaj 120 dni v zadnjih dveh koledarskih letih pred letom vložitve vloge za podporo delali na morju na krovu ribiškega plovila Unije, na katerega se nanaša začasno prenehanje dejavnosti.

Predlog spremembe    159

Predlog uredbe

Člen 18 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5.  V obdobju prenehanja dejavnosti se ustavijo vse ribolovne dejavnosti zadevnih plovil in ribičev. Pristojni organ se prepriča, da zadevno ribiško plovilo v obdobju izrednega prenehanja ne izvaja nobenih ribolovnih dejavnosti in da ne bo prišlo do čezmernih nadomestil, ki bi bila posledica uporabe plovila za druge namene.

5.  V obdobju prenehanja dejavnosti se ustavijo vse ribolovne dejavnosti zadevnih plovil in ribičev. Pristojni organ se prepriča, da zadevno ribiško plovilo v obdobju začasnega prenehanja ne izvaja nobenih ribolovnih dejavnosti in da ne bo prišlo do čezmernih nadomestil, ki bi bila posledica uporabe plovila za druge namene.

Predlog spremembe    160

Predlog uredbe

Člen 19 – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  nakup potrebnih komponent obveznih sistemov za sledenje plovilom in elektronskih sistemov poročanja, ki se uporabljajo v nadzorne namene, in njihovo vgradnjo v plovila, samo če gre za plovila za mali priobalni ribolov;

(a)  nakup potrebnih komponent sistemov za sledenje plovilom in elektronskih sistemov poročanja, ki se uporabljajo za nadzor in inšpekcijo, njihovo upravljanje in vgradnjo v plovila, samo če gre za plovila skupne dolžine manj kot 12 metrov;

Predlog spremembe    161

Predlog uredbe

Člen 19 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  nakup potrebnih komponent obveznih elektronskih sistemov za daljinsko spremljanje, ki se uporabljajo za nadziranje izvajanja obveznosti iztovarjanja iz člena 15 Uredbe (EU) št. 1380/2013, in njihovo vgradnjo v plovila;

(b)  nakup potrebnih komponent elektronskih sistemov za daljinsko spremljanje, ki se uporabljajo za nadziranje izvajanja obveznosti iztovarjanja iz člena 15 Uredbe (EU) št. 1380/2013, in njihovo vgradnjo v plovila;

Obrazložitev

Podpora ne bi smela biti odvisna od tega, ali je ukrep obvezen ali ne.

Predlog spremembe    162

Predlog uredbe

Člen 19 – odstavek 2 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  nakup naprav za obvezno neprekinjeno merjenje in beleženje propulzivne moči motorja in njihovo vgradnjo v plovila.

(c)  nakup naprav za neprekinjeno merjenje in beleženje propulzivne moči motorja in njihovo vgradnjo v plovila.

Obrazložitev

Podpora ne bi smela biti odvisna od tega, ali je ukrep obvezen ali ne.

Predlog spremembe    163

Predlog uredbe

Člen 20 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Zbiranje in obdelava podatkov za upravljanje ribištva in znanstvene namene

Zbiranje, obdelava in širjenje podatkov za upravljanje ribištva in akvakulture ter znanstvene namene

Predlog spremembe    164

Predlog uredbe

Člen 20 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  ESPR lahko podpira zbiranje, upravljanje in uporabo podatkov za upravljanje ribištva in znanstvene namene, kot je določeno v členu 25(1) in (2) ter členu 27 Uredbe (EU) št. 1380/2013 ter podrobneje opredeljeno v Uredbi (EU) 2017/1004, na podlagi nacionalnih načrtov dela iz člena 6 Uredbe (EU) 2017/1004.

1.  ESPR lahko podpira zbiranje, upravljanje, obdelavo, uporabo in širjenje podatkov za upravljanje ribištva in akvakulture ter znanstvene namene, vključno s podatki o rekreacijskem ribolovu, kot je določeno v členu 25(1) in (2) ter členu 27 Uredbe (EU) št. 1380/2013 ter podrobneje opredeljeno v Uredbi (EU) 2017/1004, na podlagi nacionalnih načrtov dela iz člena 6 Uredbe (EU) 2017/1004.

Predlog spremembe    165

Predlog uredbe

Člen 21

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 21

Člen 29e

Nadomestilo za dodatne stroške za ribiške in akvakulturne proizvode v najbolj oddaljenih regijah

Nadomestilo za dodatne stroške

1.  ESPR lahko podpira nadomestila za dodatne stroške, ki jih imajo upravičenci pri ribolovu, gojenju, predelavi in trženju nekaterih ribiških in akvakulturnih proizvodov iz najbolj oddaljenih regij iz člena 6(2).

1.  ESPR lahko podpira nadomestila za dodatne stroške, ki jih imajo upravičenci pri ribolovu, gojenju, predelavi in trženju nekaterih ribiških in akvakulturnih proizvodov iz najbolj oddaljenih regij iz člena 29b(1).

 

1a.   Nadomestilo je sorazmerno z dodatnimi stroški, ki naj bi jih krilo. Višina nadomestila v zvezi z dodatnimi stroški se ustrezno utemelji v načrtu nadomestila. Nadomestilo nikakor ne presega 100 % nastalih odhodkov.

2.  Vsaka zadevna država članica za regije iz odstavka 1 določi seznam ribiških in akvakulturnih proizvodov, ki so upravičeni do nadomestila, ter njihovo količino v skladu z merili, določenimi v skladu z odstavkom 7.

2.  Vsaka zadevna država članica za regije iz odstavka 1 določi seznam ribiških in akvakulturnih proizvodov, ki so upravičeni do nadomestila, ter njihovo količino v skladu z merili, določenimi v skladu z odstavkom 7.

3.  Pri pripravi seznama in količin iz odstavka 2 države članice upoštevajo vse ustrezne dejavnike, zlasti potrebo po zagotavljanju, da je nadomestilo v skladu s pravili SRP.

3.  Pri pripravi seznama in količin iz odstavka 2 države članice upoštevajo vse ustrezne dejavnike, zlasti potrebo po zagotavljanju, da je nadomestilo v skladu s pravili SRP.

4.  Nadomestilo se ne dodeli za ribiške in akvakulturne proizvode, ki:

4.  Nadomestilo se ne dodeli za ribiške in akvakulturne proizvode, ki:

(a)  so jih ulovila plovila tretjih držav, razen ribiških plovil, ki plujejo pod zastavo Venezuele in opravljajo ribolovne dejavnosti v vodah Unije v skladu s Sklepom Sveta (EU) 2015/156531;

(a)  so jih ulovila plovila tretjih držav, razen ribiških plovil, ki plujejo pod zastavo Venezuele in opravljajo ribolovne dejavnosti v vodah Unije v skladu s Sklepom Sveta (EU) 2015/156531;

(b)  so jih ulovila ribiška plovila Unije, ki niso registrirana v pristanišču ene od regij iz odstavka 1;

(b)  so jih ulovila ribiška plovila Unije, ki niso registrirana v pristanišču ene od regij iz odstavka 1;

 

(ba)  so jih ulovila ribiška plovila Unije, ki so registrirana v pristanišču ene od najbolj oddaljenih regij iz odstavka 1, vendar v tej regiji ne izvajajo svoje dejavnosti;

(c)  so uvoženi iz tretjih držav.

(c)  so uvoženi iz tretjih držav.

5.  Točka (b) odstavka 4 se ne uporablja, če obstoječe zmogljivosti predelovalne industrije v zadevni najbolj oddaljeni regiji presegajo količino dobavljenih surovin.

5.  Točka (b) odstavka 4 se ne uporablja, če obstoječe zmogljivosti predelovalne industrije v zadevni najbolj oddaljeni regiji presegajo količino dobavljenih surovin.

6.  Pri nadomestilu, izplačanem upravičencem, ki izvajajo dejavnosti iz odstavka 1 v najbolj oddaljenih regijah ali so lastniki plovila, registriranega v pristanišču teh regij, se z namenom izognitve čezmernim nadomestilom upoštevajo:

6.  Pri nadomestilu, izplačanem upravičencem, ki izvajajo dejavnosti iz odstavka 1 v najbolj oddaljenih regijah ali so lastniki plovila, registriranega v pristanišču teh regij, in tam izvajajo svojo dejavnost, se z namenom izognitve čezmernim nadomestilom upoštevajo:

(a)  za vsak ribiški ali akvakulturni proizvod ali kategorijo zadevnih proizvodov dodatni stroški, ki nastanejo zaradi posebne prikrajšanosti zadevnih regij, ter

(a)  za vsak ribiški ali akvakulturni proizvod ali kategorijo zadevnih proizvodov dodatni stroški, ki nastanejo zaradi posebne prikrajšanosti zadevnih regij, ter

(b)  vsaka druga oblika javne intervencije, ki vpliva na višino dodatnih stroškov.

(b)  vsaka druga oblika javne intervencije, ki vpliva na višino dodatnih stroškov.

7.  Na Komisijo se v skladu s členom 52 prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov, v katerih določi merila za izračun dodatnih stroškov, ki nastanejo zaradi posebne prikrajšanosti zadevnih regij.

7.  Na Komisijo se v skladu s členom 52 prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov, v katerih določi merila za izračun dodatnih stroškov, ki nastanejo zaradi posebne prikrajšanosti zadevnih regij, in odobritev metodološki okvir za plačilo pomoči v obliki nadomestila.

__________________

__________________

31 Sklep Sveta (EU) 2015/1565 z dne 14. septembra 2015 o odobritvi, v imenu Evropske unije, Izjave o odobritvi ribolovnih možnosti v vodah EU za ribiška plovila, ki plujejo pod zastavo Bolivarske republike Venezuele v izključni ekonomski coni ob obali Francoske Gvajane (UL L 244, 14.9.2015, str. 55).

31 Sklep Sveta (EU) 2015/1565 z dne 14. septembra 2015 o odobritvi, v imenu Evropske unije, Izjave o odobritvi ribolovnih možnosti v vodah EU za ribiška plovila, ki plujejo pod zastavo Bolivarske republike Venezuele v izključni ekonomski coni ob obali Francoske Gvajane (UL L 244, 14.9.2015, str. 55).

(Člen 21 se spremeni in prestavi za člen 29d.)

Obrazložitev

Ta določba se prestavi v poglavje V a (novo) o najbolj oddaljenih regijah.

Predlog spremembe    166

Predlog uredbe

Člen 22 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Varstvo in obnova morske in obalne biotske raznovrstnosti in ekosistemov

Varstvo in obnova morske, obalne in sladkovodne biotske raznovrstnosti in ekosistemov

Obrazložitev

Pri okoljskih ukrepih in subvencijah ne bi smeli pozabiti na sladkovodno akvakulturo.

Predlog spremembe    167

Predlog uredbe

Člen 22 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  ESPR lahko podpira ukrepe za varstvo in obnovo morske in obalne biotske raznovrstnosti in ekosistemov, vključno s celinskimi vodami.

1.  ESPRA lahko podpira ukrepe za varstvo in obnovo morske, obalne in sladkovodne biotske raznovrstnosti in ekosistemov, vključno s celinskimi vodami. V ta namen je treba spodbujati sodelovanje z Evropsko vesoljsko agencijo in evropskimi satelitskimi programi, da bi zbrali več podatkov o stanju onesnaženosti morja ter zlasti plastičnih odpadkih v vodah.

Predlog spremembe    168

Predlog uredbe

Člen 22 – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  nadomestila ribičem, ki iz morja pobirajo izgubljeno ribolovno orodje in morske odpadke;

(a)  nadomestila ribičem, ki iz morja pobirajo izgubljeno ribolovno orodje in pasivno zbirajo morske odpadke, vključno s zbiranjem saragaških alg v prizadetih najbolj oddaljenih regijah;

Predlog spremembe    169

Predlog uredbe

Člen 22 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  naložbe v pristanišča za zagotavljanje primerne infrastrukture za sprejemanje izgubljenega ribolovnega orodja in morskih odpadkov, pobranih iz morja;

(b)  naložbe v pristanišča za zagotavljanje primerne infrastrukture za sprejemanje, skladiščenje in recikliranje izgubljenega ribolovnega orodja in morskih odpadkov ter nenamernega ulova iz člena 15 Uredbe (EU) št. 1380/2013;

Predlog spremembe    170

Predlog uredbe

Člen 22 – odstavek 2 – točka b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ba)  zaščito opreme in ulova pred sesalci in pticami, zaščitenimi z direktivama 92/43/EGS ali 2009/147/ES, če to ne ogroža selektivnosti ribolovnega orodja.

Predlog spremembe    171

Predlog uredbe

Člen 22 – odstavek 2 – točka b b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(bb)  nadomestilo za uporabo trajnostnega ribolovnega orodja in orodja za nabiranje lupinarjev;

Obrazložitev

Z dodatkom tega predloga spremembe bi omogočili prednostno obravnavo malega priobalnega ribolova, pri katerem se lovi več vrst in uporablja trajnostno orodje, z namenom posodobitve orodja in nadaljnjega varovanja morskega okolja.

Predlog spremembe    172

Predlog uredbe

Člen 22 – odstavek 2 – točka c a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ca)  ukrepe za doseganje in ohranjanje dobrega okoljskega stanja v sladkovodnem okolju;

Obrazložitev

Pri okoljskih ukrepih in subvencijah ne bi smeli pozabiti na sladkovodno akvakulturo.

Predlog spremembe    173

Predlog uredbe

Člen 22 – odstavek 2 – točka c b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(cb)  ukrepe za čiščenje odpadkov, zlasti plastike, na pristaniških, obalnih in ribolovnih območjih Unije.

Predlog spremembe    174

Predlog uredbe

Člen 22 – odstavek 2 – točka f

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(f)  varstvo vrst na podlagi Direktive 92/43/EGS in Direktive 2009/147/ES, v skladu s prednostnimi okviri ukrepanja, vzpostavljenimi na podlagi člena 8 Direktive 92/43/EGS.

(f)  varstvo vrst na podlagi Direktive 92/43/EGS in Direktive 2009/147/ES, v skladu s prednostnimi okviri ukrepanja, vzpostavljenimi na podlagi člena 8 Direktive 92/43/EGS, ter varstvo vseh zaščitenih vrst iz Konvencije o mednarodni trgovini z ogroženimi prostoživečimi živalskimi in rastlinskimi vrstami (CITES) in/ali z rdečega seznama ogroženih vrst IUCN (Svetovna zveza za varstvo narave).

Predlog spremembe    175

Predlog uredbe

Člen 22 – odstavek 2 – točka f a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(fa)  izgradnjo, postavitev ali posodobitev mirujočih ali premičnih naprav za varovanje ter spodbujanje razvoja morskih živalskih in rastlinskih vrst, vključno z njihovo znanstveno pripravo in vrednotenjem, v primeru najbolj oddaljenih regij, in zasidranih naprav za zbiranje rib, ki prispevajo k trajnostnemu in selektivnemu ribolovu;

Predlog spremembe    176

Predlog uredbe

Člen 22 – odstavek 2 – točka f b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(fb)  sisteme nadomestil za škodo pri ulovu zaradi sesalcev in ptic, zaščitenih z Direktivo 92/43/EGS in Direktivo 2009/147/ES.

Obrazložitev

To je že vključeno v ESPR za obdobje 2014–2020 o nadomestilu za škodo, ki jo povzročijo morske ptice in sesalci.

Predlog spremembe    177

Predlog uredbe

Člen 22 – odstavek 2 – točka f c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(fc)  prispevke k boljšemu upravljanju ali ohranjanju morskih bioloških virov;

Obrazložitev

Ohraniti je treba podporo iz ESPR za obdobje 2014–2020 za dejavnosti, ki prispevajo k boljšemu upravljanju in ohranjanju morskih bioloških virov, in za projekte v zvezi z obalnimi habitati, ki so pomembni za morske vire, in območji, pomembnimi za razmnoževanje vrst.

Predlog spremembe    178

Predlog uredbe

Člen 22 – odstavek 2 – točka f d (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(fd)  podporo za zaščiteni lov ali upravljanje motečih prostoživečih živalskih vrst, ki ogrožajo trajnostno raven ribjih staležev;

Predlog spremembe    179

Predlog uredbe

Člen 22 – odstavek 2 – točka f e (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(fe)  neposredno obnavljanje staležev kot ukrep ohranjanja v pravnem aktu Unije

Obrazložitev

Če obnavljanja staležev, pri katerem se neposredno izboljšuje njihova številčnost, ne bomo podprli, bodo ti staleži resno ogroženi.

Predlog spremembe    180

Predlog uredbe

Člen 22 – odstavek 2 – točka f f (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ff)  podporo za zbiranje in upravljanje podatkov o pojavu tujerodnih vrst, ki lahko pogubno vplivajo na biotsko raznovrstnost;

Obrazložitev

Poznavanje invazivnih tujerodnih vrst, ki se pojavijo v morju, bo omogočilo zaščito biotske raznovrstnosti in pripravo ustreznih preventivnih ukrepov. Za zaščito morskega okolja in živih morskih virov pred invazivnimi tujerodnimi vrstami bo pomembno, da se podprejo tudi rešitve za boj proti tem vrstam.

Predlog spremembe    181

Predlog uredbe

Člen 22 – odstavek 2 – točka f g (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(fg)  usposabljanje ribičev, zlasti kar zadeva uporabo selektivnejšega ribolovnega orodja in opreme, za ozaveščenost in zmanjšanje vpliva ribolova na morsko okolje.

Obrazložitev

S sredstvi ESPR je treba financirati usposabljanje ribičev, , zlasti kar zadeva uporabo selektivnejšega orodja in opreme, da bi zmanjšali vpliv ribolova na morsko okolje.

Predlog spremembe    182

Predlog uredbe

Člen 22 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2a.  Iz ESPR se lahko zagotovijo finančna sredstva za 100-odstotno kritje škode in naložb iz točk (a) in (b) člena 22(2).

Obrazložitev

Z zbiranjem izgubljenega ribolovnega orodja in odpadkov ribiči ne ustvarjajo dohodka, temveč imajo le stroške. Zato morajo ribiči, ki to počnejo, prejeti 100-odstotno podporo iz ESPR.

Predlog spremembe    183

Predlog uredbe

Člen 22 – odstavek 2 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2b.  Točki (e) in (f) odstavka 2 vključujeta ustrezne ukrepe ribogojnic in kmetov.

Predlog spremembe    184

Predlog uredbe

Člen 22 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 22a

 

Znanstvene raziskave in zbiranje podatkov o vplivu ptic selivk

 

1.  ESPR lahko na podlagi večletnih nacionalnih strateških načrtov podpre vzpostavitev nacionalnih ali čezmejnih projektov znanstvenih raziskav ali zbiranja podatkov za boljše razumevanje vpliva ptic selivk na sektor akvakulture in druge zadevne staleže rib v Uniji. Ti projekti bi morali zgodaj objaviti svoje rezultate in pripraviti priporočila za boljše upravljanje.

 

2.  Da bi bili upravičeni, morajo nacionalni projekti znanstvenih raziskav in zbiranja podatkov vključevati vsaj en nacionalni priznani inštitut ali inštitut, priznan na ravni Unije.

 

3.  Da bi bili upravičeni, čezmejni projekti znanstvenih raziskav in zbiranja podatkov vključujejo vsaj en inštitut iz vsaj dveh različnih držav članic.

Predlog spremembe    185

Predlog uredbe

Člen 22 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 22b

 

Inovacije

 

1.  Za spodbujanje inovacij v ribištvu lahko ESPR podpira projekte za razvoj ali uvajanje novih ali bistveno izboljšanih proizvodov in opreme, novih ali izboljšanih postopkov in tehnik, novih ali izboljšanih sistemov upravljanja in organizacijskih sistemov, vključno na ravni predelave in trženja, postopne odprave zavržkov in prilova, uvedbe novega tehničnega ali organizacijskega znanja, zmanjšanja vpliva ribolovnih dejavnosti na okolje, tudi z izboljšanimi ribolovnimi tehnikami in selektivnostjo ribolovnega orodja, ali doseganja bolj trajnostne rabe živih morskih virov in sobivanja z zaščitenimi plenilci.

 

2.  Dejavnosti, financirane na podlagi tega člena, začnejo posamezni podjetniki ali organizacije proizvajalcev in njihova združenja.

 

3.  Država članica objavi rezultate operacij, financiranih na podlagi tega člena.

Obrazložitev

Glede na to, da so nekateri negativni pojavi, ki se trenutno pojavljajo v morskem ekosistemu, najverjetneje posledica interakcije med ribištvom in morskim okoljem, je nujno treba poiskati rešitve, ki bodo zmanjšale negativni vpliv ribištva na ekosisteme. Ena od možnosti za omejitev negativnega vpliva ribolova na morski ekosistem je lahko tudi možnost uporabe opreme in ribolovnega orodja, ki sta prijazna do morskega okolja.

Predlog spremembe    186

Predlog uredbe

Naslov 2 – poglavje 2 a (novo) – prednostna naloga 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

POGLAVJE IIa

 

Prednostna naloga 1 a: spodbujati trajnostne akvakulture

Obrazložitev

Spremenjeni člen 23 je del novega poglavja IIa.

Predlog spremembe    187

Predlog uredbe

Člen 23 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  ESPR lahko podpira spodbujanje trajnostne akvakulture, kot je določena v členu 34(1) Uredbe (ES) št. 1380/2013. Podpira lahko tudi zdravje in dobrobit živali v akvakulturi v skladu z Uredbo (EU) 2016/429 Evropskega parlamenta in Sveta32 ter Uredbo (EU) št. 652/2014 Evropskega parlamenta in Sveta33.

1.  ESPR lahko podpira spodbujanje trajnostne akvakulture v morski in sladki vodi, vključno z akvakulturo z zaprtim sistemom za zadrževanje in ponovno kroženje vode, kot je določeno v členu 34(1) Uredbe (EU) št. 1380/2013, ter povečanje akvakulturne proizvodnje ob upoštevanju ekološke zmogljivosti. Podpira lahko tudi zdravje in dobrobit živali v akvakulturi v skladu z Uredbo (EU) št. 2016/429 Evropskega parlamenta in Sveta32 ter Uredbo (EU) št. 652/2014 Evropskega parlamenta in Sveta33.

__________________

__________________

32 Uredba (EU) 2016/429 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. marca 2016 o prenosljivih boleznih živali in o spremembi ter razveljavitvi določenih aktov na področju zdravja živali („Pravila o zdravju živali“) (UL L 84, 31.3.2016, str. 1).

32 Uredba (EU) 2016/429 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. marca 2016 o prenosljivih boleznih živali in o spremembi ter razveljavitvi določenih aktov na področju zdravja živali („Pravila o zdravju živali“) (UL L 84, 31.3.2016, str. 1).

33 Uredba (EU) št. 652/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o določbah za upravljanje odhodkov v zvezi s prehransko verigo, zdravjem in dobrobitjo živali ter v zvezi z zdravjem rastlin in rastlinskim razmnoževalnim materialom, spremembi direktiv Sveta 98/56/ES, 2000/29/ES in 2008/90/ES, uredb (ES) št. 178/2002, (ES) št. 882/2004 in (ES) št. 396/2005 Evropskega parlamenta in Sveta, Direktive 2009/128/ES Evropskega parlamenta in Sveta in Uredbe (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi sklepov Sveta 66/399/EGS in 76/894/EGS ter Odločbe Sveta 2009/470/ES (UL L 189, 27.6.2014, str. 1).

33 Uredba (EU) št. 652/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o določbah za upravljanje odhodkov v zvezi s prehransko verigo, zdravjem in dobrobitjo živali ter v zvezi z zdravjem rastlin in rastlinskim razmnoževalnim materialom, spremembi direktiv Sveta 98/56/ES, 2000/29/ES in 2008/90/ES, uredb (ES) št. 178/2002, (ES) št. 882/2004 in (ES) št. 396/2005 Evropskega parlamenta in Sveta, Direktive 2009/128/ES Evropskega parlamenta in Sveta in Uredbe (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi sklepov Sveta 66/399/EGS in 76/894/EGS ter Odločbe Sveta 2009/470/ES (UL L 189, 27.6.2014, str. 1).

Predlog spremembe    188

Predlog uredbe

Člen 23 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Produktivne naložbe v akvakulturo iz tega člena se lahko podpirajo samo s finančnimi instrumenti, določenimi v členu 52 Uredbe (EU) št. [uredba o skupnih določbah], in iz sklada InvestEU v skladu s členom 10 navedene uredbe.

3.  Produktivne naložbe v akvakulturo iz tega člena se lahko podpirajo z nepovratnimi sredstvi v skladu s členom 48(1) Uredbe (EU) [Uredba o skupnih določbah] in po možnosti s finančnimi instrumenti, določenimi v členu  52 Uredbe (EU) št. [uredba o skupnih določbah], in iz sklada InvestEU v skladu s členom 10 navedene uredbe.

Predlog spremembe    189

Predlog uredbe

Člen 23 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 23a

 

Mreža statističnih podatkov o akvakulturi

 

1.  ESPR lahko podpira zbiranje, upravljanje in uporabo podatkov za upravljanje akvakulture, kot je določeno v točkah (a) in (e) člena 34(1), členu 34(5) ter točki (d) člena 35(1) Uredbe (EU) št. 1380/2013, da se vzpostavijo mreža statističnih podatkov o akvakulturi (ASIN-RISA) in nacionalni delovni načrti za njeno izvajanje.

 

2.  Z odstopanjem od člena 2 se lahko podpora iz odstavka 1 tega člena dodeli tudi za operacije, ki se izvajajo zunaj ozemlja Unije.

 

3.  Komisija lahko sprejme izvedbene akte, s katerimi določi pravila za postopke, obliko in časovne razporede za vzpostavitev mreže ASIN-RISA iz odstavka 1. Navedeni izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s svetovalnim postopkom iz člena 53(2).

 

4.  Komisija sprejme izvedbene akte, s katerimi odobri ali spremeni nacionalne načrte dela iz odstavka 1 do 31. decembra v letu pred letom začetka uporabe delovnega načrta. Navedeni izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s svetovalnim postopkom iz člena 53(2).

Obrazložitev

Zbiranje, upravljanje in uporaba podatkov so bistveni za upravljanje akvakulture, zato jih mora ESPR podpirati.

Predlog spremembe    190

Predlog uredbe

Poglavje III – prednostna naloga 2 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Prednostna naloga 2: prispevati k prehranski varnosti v Uniji s konkurenčnimi in trajnostnimi akvakulturo in trgi

Prednostna naloga 2: spodbujati h konkurenčnima in trajnostnima trgoma ribištva in akvakulture ter k predelovalnim sektorjem, ki prispevajo k prehranski varnosti v Uniji

Obrazložitev

Prednostna obravnava akvakulture je dodana zaradi večje jasnosti, zato je treba naslov te prednostne naloge spremeniti.

Predlog spremembe    191

Predlog uredbe

Člen 24 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

ESPR lahko podpira ukrepe, ki prispevajo k doseganju ciljev skupne ureditve trgov za ribiške in akvakulturne proizvode, določene v členu 35 Uredbe (EU) št. 1380/2013 in podrobneje opredeljene v Uredbi (EU) št. 1379/2013. Podpira lahko tudi ukrepe, ki spodbujajo trženje, kakovost in dodano vrednost ribiških in akvakulturnih proizvodov.

ESPR lahko podpira ukrepe, ki prispevajo k doseganju ciljev skupne ureditve trgov za ribiške in akvakulturne proizvode, določene v členu 35 Uredbe (EU) št. 1380/2013 in podrobneje opredeljene v Uredbi (EU) št. 1379/2013. Podpira lahko tudi materialne naložbe in ukrepe, ki spodbujajo trženje, kakovost in dodano vrednost ribiških in trajnostnih akvakulturnih proizvodov.

Predlog spremembe    192

Predlog uredbe

Člen 24 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1a.  Kar zadeva pripravo in izvajanje načrtov proizvodnje in trženja iz člena 28 Uredbe (EU) št. 1379/2013, lahko zadevna država članica po odobritvi načrta proizvodnje in trženja v skladu s členom 28(3) Uredbe (EU) št. 1379/2013 dodeli predplačilo v višini 50 % finančne podpore.

Obrazložitev

Ta določba je vključena v člen 66 sedanje uredbe o ESPR. Pomembno je ohraniti skupna pravila za njeno izvajanje, da bi preprečili izkrivljanje konkurence med državami članicami.

Predlog spremembe    193

Predlog uredbe

Člen 24 – odstavek 1 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1b.  Podpora, ki se za posamezno organizacijo proizvajalcev na leto odobri v skladu s tem členom, ne presega 3 % povprečne letne vrednosti proizvodnje, ki jo je v predhodnih treh koledarskih letih dala na trg ta organizacija proizvajalcev, ali proizvodnje, ki so jo dali na trg člani te organizacije v istem obdobju. Ta podpora za vsako na novo priznano organizacijo proizvajalcev ne presega 3 % povprečne letne vrednosti proizvodnje, ki so jo v predhodnih treh koledarskih letih dali na trg člani te organizacije proizvajalcev.

Predlog spremembe    194

Predlog uredbe

Člen 24 – odstavek 1 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1c.  Podpora iz odstavka 2 se dodeli samo organizacijam proizvajalcev in združenjem organizacij proizvajalcev.

Obrazložitev

Ta določba je vključena v člen 66 sedanje uredbe o ESPR. Pomembno je ohraniti skupna pravila za njeno izvajanje, da bi preprečili izkrivljanje konkurence med državami članicami.

Predlog spremembe    195

Predlog uredbe

Člen 25 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Predelava ribiških in akvakulturnih proizvodov

Predelava in skladiščenje ribiških in akvakulturnih proizvodov

Predlog spremembe    196

Predlog uredbe

Člen 25 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  ESPR lahko podpira naložbe v predelavo ribiških in akvakulturnih proizvodov. Taka podpora prispeva k doseganju ciljev skupne ureditve trgov za ribiške in akvakulturne proizvode, določene v členu 35 Uredbe (EU) št. 1380/2013 in podrobneje opredeljene v Uredbi (ES) št. 1379/2013.

1.  ESPR lahko podpira naložbe v predelavo in skladiščenje ribiških in akvakulturnih proizvodov. Taka podpora prispeva k doseganju ciljev skupne ureditve trgov za ribiške in akvakulturne proizvode, določene v členu 35 Uredbe (EU) št. 1380/2013 in podrobneje opredeljene v Uredbi (ES) št. 1379/2013.

Predlog spremembe    197

Predlog uredbe

Člen 25 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1a.  ESPR lahko tudi podpira naložbe v inovacije na področju predelave ribiških in akvakulturnih proizvodov ter spodbujanje partnerstva med javnimi organizacijami in znanstvenimi subjekti.

Obrazložitev

Na področju predelave ribiških in akvakulturnih proizvodov so potrebne resnične inovacije, na primer usmerjene v digitalni turizem in ribiški turizem, vendar ta cilj ni posebej naveden v členu 35 Uredbe (EU) št. 1380/2013.

Predlog spremembe    198

Predlog uredbe

Člen 25 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Podpora iz tega člena se dodeli samo prek finančnih instrumentov, določenih v členu 52 Uredbe (EU) št. [uredba o skupnih določbah], in iz sklada InvestEU v skladu s členom 10 navedene uredbe.

2.  Podpora iz tega člena se dodeli prek nepovratnih sredstev in finančnih instrumentov, določenih v členu 52 Uredbe (EU) št. [uredba o skupnih določbah], in iz sklada InvestEU v skladu s členom 10 navedene uredbe.

Predlog spremembe    199

Predlog uredbe

Člen 25 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2a.  Države članice lahko podprejo razvoj ribištva in akvakulturnih obratov za predelavo prek drugih virov iz strukturnih skladov.

Predlog spremembe    200

Predlog uredbe

Člen 25 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 25a

 

Pomoč za skladiščenje

 

1.  ESPR lahko podpira nadomestila za priznane organizacije proizvajalcev in združenja organizacij proizvajalcev, ki skladiščijo ribiške proizvode iz Priloge II k Uredbi (EU) št. 1379/2013, če se proizvodi skladiščijo v skladu s členoma 30 in 31 navedene uredbe, in ob upoštevanju naslednjih pogojev:

 

(a)  znesek pomoči za skladiščenje ne presega zneska tehničnih stroškov in stroškov financiranja za ukrepe, ki so potrebni za stabilizacijo in skladiščenje zadevnih proizvodov;

 

(b)  količine, upravičene do pomoči za skladiščenje, ne presegajo 15 % letnih količin zadevnih proizvodov, ki jih organizacije proizvajalcev dajo v prodajo;

 

(c)  letna finančna podpora ne presega 2 % povprečne letne vrednosti proizvodnje, ki jo na trg v obdobju 2016–2018 dajo člani organizacije proizvajalcev. Kadar član organizacije proizvajalcev v obdobju od leta 2016 do leta 2018 na trg ni dal nobenih proizvodov, se za namene te točke upošteva povprečna letna vrednost proizvodnje, dane na trg v prvih treh letih proizvodnje tega člana.

 

2.  Podpora iz odstavka 1 se odobri šele potem, ko se proizvodi dajo na trg za prehrano ljudi.

 

3.  Države članice določijo fiksni znesek tehničnih stroškov in stroškov financiranja, ki se uporabljajo na njihovih ozemljih, na naslednji način:

 

(a)  tehnični stroški se izračunajo vsako leto na podlagi neposrednih stroškov v zvezi z ukrepi za stabilizacijo in skladiščenje zadevnih proizvodov;

 

(b)  stroški financiranja se izračunajo vsako leto, pri čemer se uporabi obrestna mera, ki jo letno določi posamezna država članica. Javnosti se omogoči vpogled v tehnične in finančne stroške.

 

4.  Države članice izvajajo nadzor in zagotavljajo, da proizvodi, ki so upravičeni do pomoči za skladiščenje, izpolnjujejo pogoje iz tega člena. Za namene tega nadzora upravičenci do pomoči za skladiščenje vodijo evidence zalog za vsako kategorijo proizvodov, ki se uskladišči in pozneje ponovno da na trg za prehrano ljudi.

Obrazložitev

Ribolov je sezonska dejavnost, donosi pa so negotovi in včasih presegajo povpraševanje na trgu. Izvajalcem dejavnosti je zato treba omogočiti upravljanje presežkov proizvodnje, tako da se del proizvodnje shrani in vrne v prodajo, ko se ulov zmanjša. Zato je treba s sredstvi ESPR še naprej podpirati organizacije proizvajalcev, ki potrebujejo mehanizem za začasno shranjevanje ribiških proizvodov, namenjenih za prehrano ljudi.

Predlog spremembe    201

Predlog uredbe

Naslov 2 – poglavje 4 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Prednostna naloga 3: omogočati rast trajnostnega modrega gospodarstva in spodbujati uspešne obalne skupnosti

Prednostna naloga 3: omogočati rast trajnostnega modrega gospodarstva znotraj ekoloških omejitev in spodbujati uspešne obalne, otoške in obrežne skupnosti

Predlog spremembe    202

Predlog uredbe

Člen 26 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  ESPR lahko podpira trajnostni razvoj lokalnega gospodarstva in skupnosti na podlagi lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, iz člena 25 Uredbe (EU) št. [uredba o skupnih določbah].

1.  ESPR lahko podpira ugodne pogoje, potrebne za trajnostno modro gospodarstvo in blaginjo lokalnih skupnosti prek lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, iz člena 25 Uredbe (EU) št. [uredba o skupnih določbah].

Obrazložitev

Trajnostno modro gospodarstvo pomeni, da so vse gospodarske, socialne in okoljske dejavnosti sestavni del morskega ekosistema, zato je treba ohraniti ravnovesje med boljšimi življenjskimi pogoji in blaginjo lokalnih obalnih skupnosti ter varstvom morskih ekosistemov. Trajnostno modro gospodarstvo bo ustvarilo ekonomsko vrednost iz morskega okolja le, če se bo izvajalo tako, da se bodo ohranili in ščitili morski viri in ekosistemi.

Predlog spremembe    203

Predlog uredbe

Člen 26 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Za namene podpore iz ESPR strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, iz člena 26 Uredbe (EU) št. [uredba o skupnih določbah] zagotavljajo, da lokalne skupnosti bolje izkoriščajo možnosti in prednosti, ki jih ponuja trajnostno modro gospodarstvo, ter tako izkoristijo in okrepijo okoljske, kulturne, socialne in človeške vire.

2.  Za namene podpore iz ESPR strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, iz člena 26 Uredbe (EU) št. [uredba o skupnih določbah] zagotavljajo, da lokalne skupnosti bolje izkoriščajo možnosti in prednosti, ki jih ponuja trajnostno modro gospodarstvo znotraj ekoloških omejitev, ter tako izkoristijo in okrepijo okoljske, kulturne, socialne in človeške vire.

Predlog spremembe    204

Predlog uredbe

Člen 26 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2a.  Strategije so skladne z možnostmi in potrebami, ugotovljenimi na ustreznem območju, ter prednostnimi nalogami Unije iz člena 4. Strategije so lahko različne: od strategij, ki se usmerjajo v ribištvo, do širših strategij, usmerjenih v diverzifikacijo ribiških območij. Strategije so več kot le skupek dejavnosti ali sektorskih ukrepov.

Obrazložitev

Obstajajo lahko različne strategije. Strategije imajo širši obseg od preprostega sklopa operacij ali kombinacije sektorskih ukrepov. Dodana določba bo poleg financiranja iz več skladov, kot je ustrezno, omogočila razvoj in izvajanje strategij za lokalni razvoj, ki se sofinancirajo samo iz ESPR. V primeru Prednostne naloge 3 ukrepi ne morejo biti fleksibilni zaradi ureditve v osnutku uredbe o skupnih določbah Nadaljevanje tega procesa v uredbi o ESPR bo omogočilo njegov nadaljnji razvoj v pravo smer.

Predlog spremembe    205

Predlog uredbe

Člen 26 – odstavek 2 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2b.  Ukrepi, sprejeti v tem sektorju, bi morali biti skladni z regionalnimi razvojnimi strategijami, da bi lahko trajnostno modro gospodarstvo rastlo, obalna območja pa bi imela dodano vrednost.

Predlog spremembe    206

Predlog uredbe

Člen 26 – odstavek 2 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2c.  Države članice izvajajo sistem soupravljanja za zagotovitev, da se cilji te uredbe dosežejo ob upoštevanju lokalnih ribiških razmer.

Predlog spremembe    207

Predlog uredbe

Člen 27 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Znanje o morju

Znanje o morju in sladkih vodah

Obrazložitev

Zbiranje podatkov je treba razširiti tudi na sladke vode.

Predlog spremembe    208

Predlog uredbe

Člen 27 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

ESPR lahko podpira zbiranje, upravljanje in uporabo podatkov za boljše poznavanje stanja morskega okolja z namenom:

ESPRA lahko podpira tudi zbiranje, upravljanje, analizo, obdelavo in uporabo podatkov za boljše poznavanje stanja morskega in sladkovodnega okolja, rekreacijskega ribolova in sektorja rekreacijskega ribolova z namenom:

Predlog spremembe    209

Predlog uredbe

Člen 27 – odstavek 1 – točka a a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(aa)  izpolnjevanja zahtev za zbiranje podatkov na podlagi Uredbe Komisije (ES) št. 665/20081a, Sklepa Komisije 2019/93/EU1b, Izvedbenega sklepa Komisije (EU) 2016/12511c in okvirne uredbe o zbiranju podatkov;

 

____________________

 

1aUredba Komisije (ES) št. 665/2008 z dne 14. julija 2008 o določitvi podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 199/2008 o vzpostavitvi okvira Skupnosti za zbiranje, upravljanje in uporabo podatkov v sektorju ribištva in podporo znanstvenemu svetovanju v zvezi s skupno ribiško politiko (UL L 186, 15.7.2008, str. 3).

 

1bSklep Komisije 2010/93/EU z dne 18. decembra 2009 o sprejetju večletnega programa Skupnosti za zbiranje, upravljanje in uporabo podatkov v sektorju ribištva za obdobje 2011–2013 (notificirano pod dokumentarno številko C(2009) 10121) (UL L 41, 16.2.2010, str. 8)

 

1cIzvedbeni sklep Komisije (EU) 2016/1251 z dne 12. julija 2016 o sprejetju večletnega programa Unije za zbiranje, upravljanje in uporabo podatkov v sektorjih ribištva in akvakulture za obdobje 2017–2019 (UL L 207, 1.8.2016, str. 113).

Predlog spremembe    210

Predlog uredbe

Člen 27 – odstavek 1 – točka b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ba)  izpolnjevanja zahtev za zbiranje podatkov na podlagi uredbe o SRP;

Predlog spremembe    211

Predlog uredbe

Člen 27 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  povečevanja kakovosti in izmenjave podatkov prek evropske mreže za pomorsko opazovanje in podatke (EMODnet).

(c)  povečevanja kakovosti in izmenjave podatkov prek evropske mreže za pomorsko opazovanje in podatke (EMODnet) in drugih podatkovnih mrež s podatki o sladkih vodah;

Obrazložitev

Zbiranje podatkov je treba razširiti tudi na sladke vode.

Predlog spremembe    212

Predlog uredbe

Člen 27 – odstavek 1 – točka c a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ca)  povečevanja razpoložljivih zanesljivih podatkov o ulovu v okviru rekreacijskega ribolova;

Predlog spremembe    213

Predlog uredbe

Člen 27 – odstavek 1 – točka c b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(cb)  naložbe v analiziranje in opazovanje onesnaženosti morja, zlasti s plastiko, da bi pridobili več podatkov o stanju;

Predlog spremembe    214

Predlog uredbe

Člen 27 – odstavek 1 – točka c c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(cc)  izboljšanja znanja o morskih plastičnih odpadkih in njihovih koncentracijah.

Predlog spremembe    215

Predlog uredbe

Člen 28 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2a.  ESPR v skladu s ciljem doseganja varnih, zaščitenih, čistih in trajnostno upravljanih morij in oceanov prispeva k doseganju cilja trajnostnega razvoja št. 14 iz agende OZN za trajnostni razvoj do leta 2030.

Predlog spremembe    216

Predlog uredbe

Člen 29 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Podpora za ukrepe iz odstavka 1 lahko prispeva tudi k razvoju in izvajanju sistema Unije za nadzor ribištva v skladu s pogoji iz člena 19.

2.  Podpora za ukrepe iz odstavka 1 lahko prispeva tudi k razvoju in izvajanju sistema Unije za nadzor ribištva in inšpekcije v skladu s pogoji iz člena 19.

Predlog spremembe    217

Predlog uredbe

Člen 29 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 29a

 

Varstvo narave in vrst

 

ESPR podpira izvajanje ukrepov za varstvo narave v okviru Svetovne listine OZN za naravo, zlasti členov 21, 22, 23 in 24.

 

ESPR podpira tudi ukrepe za prostovoljno sodelovanje z mednarodnimi forumi, organizacijami, organi in ustanovami ter usklajevanje z njimi, da bi se z združenimi močmi borili proti nezakonitemu, neprijavljenemu in zakonsko neurejenemu ribolovu, divjemu lovu na morske vrste in množičnemu pobijanju vrst, ki štejejo za plenilce ribjih staležev.

Predlog spremembe    218

Predlog uredbe

Naslov 2 – poglavje 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Poglavje Va Najbolj oddaljene regije

Predlog spremembe    219

Predlog uredbe

Člen 29 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 29 b

 

Proračunska sredstva v okviru skupnega upravljanja

 

1.  Za operacije v najbolj oddaljenih regijah posamezna država članica v okviru svoje finančne podpore Uniji iz Priloge V dodeli najmanj1a:

 

(a)  114 000 000 EUR v stalnih cenah iz leta 2018 (tj. 128 566 000 EUR v tekočih cenah) za Azore in Madeiro;

 

(b)  91 700 000 EUR v stalnih cenah iz leta 2018 (tj. 103 357 000 EUR v tekočih cenah) za Kanarske otoke;

 

(c)  146 500 000 EUR v stalnih cenah iz leta 2018 (tj. 165 119 000 EUR v tekočih cenah) za Gvadelup, Francosko Gvajano, Martinik, Mayotte, Reunion in Saint Martin.

 

2.  Posamezna država članica določi delež finančnih sredstev iz odstavka 1, ki so določena za nadomestilo iz člena 29d.

 

3.  Ne glede na člen 9(8) te uredbe in člen 19(2) Uredbe (EU) št..../... [uredba o skupnih določbah] lahko države članice letno prilagodijo seznam in količino upravičenih ribiških proizvodov ter stopnjo nadomestila iz člena 29d, da bi upoštevale spreminjajoče se pogoje, če pri tem upoštevajo zneske iz odstavkov 1 in 2 tega člena. Te prilagoditve so mogoči le, če se načrti nadomestil za drugo regijo iste države članice sorazmerno povečajo ali zmanjšajo. Država članica o prilagoditvah vnaprej obvesti Komisijo.

 

____________________

 

1a Te številke je treba prilagoditi v skladu z dogovorjenimi vrednostmi iz člena 5(1).

(besedilo člena 6)

Predlog spremembe    220

Predlog uredbe

Člen 29 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 29c

 

Akcijski načrt

 

1.  Zadevne države članice kot del svojega programa pripravijo akcijski načrt za vsako od svojih najbolj oddaljenih regij iz člena 6(2), ki določa:

 

(a)  strategijo trajnostnega izkoriščanja ribolovnih virov in razvoja sektorjev trajnostnega modrega gospodarstva;

 

(b)  opis glavnih predvidenih ukrepov in ustreznih finančnih sredstev, ki vključuje:

 

i  strukturno podporo sektorju ribištva in akvakulture iz naslova II;

 

ii  nadomestilo za dodatne stroške iz člena 29d, tudi seznam in količine ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture ter stopnjo nadomestila;

 

iii  katero koli drugo naložbo v trajnostno modro gospodarstvo, potrebno za dosego trajnostnega razvoja obalnih območij.

(besedilo člena 9)

Predlog spremembe    221

Predlog uredbe

Člen 29 d (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 29d

 

Prenovitev malih priobalnih ribiških flot in s tem povezani ukrepi

 

1.  Ne glede na člen 13(a) in (b) in na člen 16 lahko ESPR v najbolj oddaljenih regijah podpira:

 

(a)  prenovitev malih priobalnih ribiških flot, vključno z gradnjo in nabavo novih plovil, za prosilce, ki imajo na dan vložitve zahtevka za pomoč glavni kraj registracije v najbolj oddaljeni regiji, v kateri bo registrirano novo plovilo, ki iztovarjajo celoten ulov v pristaniščih v najbolj oddaljenih regijah, da se izboljša varnost ljudi, skladnost s predpisi Unije in nacionalnimi predpisi o higieni, zdravju in delovnih pogojih na krovu, boj proti nezakonitemu, neprijavljenemu in zakonsko neurejenemu ribolovu ter doseže večja okoljska učinkovitost. Plovilo, kupljeno s pomočjo, ostane registrirano v najbolj oddaljeni regiji najmanj 15 let od datuma dodelitve pomoči. Če ta pogoj ni izpolnjen, se pomoč vrne v znesku, sorazmernem z naravo, resnostjo, trajanjem in ponavljanjem neskladnosti. Prenovitev ribiškega ladjevja ostaja znotraj odobrenih zgornjih omejitev zmogljivosti in je v skladu s cilji SRP;

 

(b)  nadomestitev ali posodobitev glavnega ali pomožnega motorja. Moč novega ali posodobljenega motorja lahko presega moč trenutnega motorja, če je potreba po večji moči zaradi varnosti na morju ustrezno utemeljena in se s tem ne poveča zmožnost ribiškega plovila za ribolov;

 

(c)  delno prenovitev strukturnega lesenega krova ribiškega plovila, če je to potrebno za izboljšanje pomorske varnosti v skladu z objektivnimi tehničnimi merili pomorske arhitekture;

 

(d)  izgradnjo in posodobitev pristanišč, pristaniške infrastrukture, prostora za iztovarjanje, prodajnih dvoran, ladjedelnic ter ladjedelniških in servisnih delavnic, kadar infrastruktura prispeva k trajnostnemu ribolovu;

Predlog spremembe    222

Predlog uredbe

Člen 29 f (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 29f

 

Državna pomoč

 

1.  Za ribiške in akvakulturne proizvode, ki so navedeni v Prilogi I k PDEU, za katere se uporabljajo členi 107, 108 in 109 PDEU, lahko Komisija v skladu s členom 108 PDEU odobri pomoč za tekoče poslovanje v najbolj oddaljenih regijah iz člena 349 PDEU znotraj sektorjev proizvodnje, predelave in trženja ribiških in akvakulturnih proizvodov, in sicer za ublažitev posebnih omejitev v teh regijah zaradi njihove odročnosti, otoškega značaja in izjemne oddaljenosti.

 

2.  Države članice lahko zagotovijo dodatno financiranje za izvajanje načrtov nadomestil iz člena 29d. V tem primeru države članice Komisijo uradno obvestijo o državni pomoči, ki jo Komisija v skladu s to uredbo lahko odobri kot del teh načrtov. Tako uradno obvestilo o državni pomoči se šteje za obvestilo v smislu prvega stavka člena 108(3) PDEU.

Predlog spremembe    223

Predlog uredbe

Člen 29g (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 29g

 

Pregled – POSEI

 

Komisija do 31. decembra 2023 predstavi poročilo o izvajanju določb tega poglavja in po potrebi sprejme ustrezne predloge. Oceni tudi možnost vzpostavitve programa posebnih možnosti za oddaljene in otoške regije (POSEI) za vprašanja v zvezi s pomorstvom in ribištvom.

Predlog spremembe    224

Predlog uredbe

Člen 32a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 32a

 

Pomorska politika in razvoj trajnostnega modrega gospodarstva

 

ESPR podpira izvajanje celostne pomorske politike in rast trajnostnega modrega gospodarstva z razvijanjem regionalnih platform za financiranje inovativnih projektov.

Predlog spremembe    225

Predlog uredbe

Člen 33 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  V skladu s členom 90(4) Uredbe (EU) št. [uredba o skupnih določbah] lahko Komisija prekine rok plačila za ves zahtevek za plačilo ali njegov del v primeru dokazov o neskladnosti s pravili, ki veljajo v okviru SRP, s strani države članice, če neskladnost lahko vpliva na odhodke iz zahtevka za plačilo, za katere se zahteva vmesno plačilo.

1.  V skladu s členom 90(4) Uredbe (EU) št. [uredba o skupnih določbah] lahko Komisija prekine rok plačila za ves zahtevek za plačilo ali njegov del v primeru dokazov o neskladnosti s pravili, ki veljajo v okviru SRP ali ustrezno okoljsko zakonodajo Unije, s strani države članice, če neskladnost lahko vpliva na odhodke iz zahtevka za plačilo, za katere se zahteva vmesno plačilo.

Predlog spremembe    226

Predlog uredbe

Člen 34 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  V skladu s členom 91(3) Uredbe (EU) št. [uredba o skupnih določbah] lahko Komisija sprejme izvedbene akte, s katerimi začasno ustavi vse ali del vmesnih plačil v okviru programa v primeru resne neskladnosti s pravili, ki veljajo v okviru SRP, s strani države članice, če resna neskladnost lahko vpliva na odhodke iz zahtevka za plačilo, za katere se zahteva vmesno plačilo.

1.  V skladu s členom 91(3) Uredbe (EU) št. [uredba o skupnih določbah] lahko Komisija sprejme izvedbene akte, s katerimi začasno ustavi vse ali del vmesnih plačil v okviru programa v primeru resne neskladnosti s pravili, ki veljajo v okviru SRP ali ustrezne okoljske zakonodaje Unije, s strani države članice, če resna neskladnost lahko vpliva na odhodke iz zahtevka za plačilo, za katere se zahteva vmesno plačilo.

Predlog spremembe    227

Predlog uredbe

Člen 36 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  na odhodek v zahtevku za plačilo vplivajo primeri resne neskladnosti s pravili SRP s strani države članice, ki so povzročili začasno ustavitev plačila na podlagi člena 34, in zadevna država članica še vedno ne more dokazati, da je sprejela potrebne popravne ukrepe, s katerimi bi zagotovila skladnost z veljavnimi pravili in njihovo izvajanje v prihodnje.

(b)  na odhodek v zahtevku za plačilo vplivajo primeri resne neskladnosti s pravili SRP ali ustrezno okoljsko zakonodajo Unije s strani države članice, ki so povzročili začasno ustavitev plačila na podlagi člena 34, in zadevna država članica še vedno ne more dokazati, da je sprejela potrebne popravne ukrepe, s katerimi bi zagotovila skladnost z veljavnimi pravili in njihovo izvajanje v prihodnje.

Predlog spremembe    228

Predlog uredbe

Člen 36 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Komisija se o znesku popravka odloči ob upoštevanju narave, resnosti, trajanja in ponavljanja resne neskladnosti s pravili SRP s strani države članice ali upravičenca ter pomembnosti prispevka ESPR za gospodarsko dejavnost zadevnega upravičenca.

2.  Komisija se o znesku popravka odloči ob upoštevanju narave, resnosti, trajanja in ponavljanja resne neskladnosti s pravili SRP ali ustrezno okoljsko zakonodajo Unije s strani države članice ali upravičenca ter pomembnosti prispevka ESPR za gospodarsko dejavnost zadevnega upravičenca.

Predlog spremembe    229

Predlog uredbe

Člen 36 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Kadar ni mogoče natančno določiti zneska odhodkov, povezanih z neskladnostjo s pravili SRP s strani države članice, Komisija uporabi pavšalni ali ekstrapolirani finančni popravek v skladu z odstavkom 4.

3.  Kadar ni mogoče natančno določiti zneska odhodkov, povezanih z neskladnostjo s pravili SRP ali ustrezno okoljsko zakonodajo Unije s strani države članice, Komisija uporabi pavšalni ali ekstrapolirani finančni popravek v skladu z odstavkom 4.

Predlog spremembe    230

Predlog uredbe

Člen 38 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

3a.  Vsaka država članica objavi poročilo iz odstavka 1 v izvirnem jeziku in v enem od delovnih jezikov Evropske komisije.

Obrazložitev

Letna poročila o uspešnosti držav članic pri izvajanju uredbe o ESPR po letu 2020 bi bilo treba redno objavljati na spletnem mestu Evropske komisije v skladu z obveznostmi iz Aarhuške uredbe v zvezi s preglednostjo in sodelovanjem civilne družbe v postopku odločanja.

Predlog spremembe    231

Predlog uredbe

Člen 38 – odstavek 3 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

3b.  Poročilo iz odstavka 1 se redno objavlja na spletnem mestu Evropske komisije.

Obrazložitev

Po letu 2020 bi moral ESPR vključevati obveznost držav članic in Evropske komisije, da zberejo primere najboljših praks s področja financiranih dejavnostih in jih objavijo na svojem spletnem mestu, da bi olajšali in spodbujali nadaljnje najboljše prakse.

Predlog spremembe    232

Predlog uredbe

Člen 38 – odstavek 3 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

3c.  Vsaka država članica in Komisija na svojih spletnih mestih objavijo poročila o najboljših praksah.

Obrazložitev

Po letu 2020 bi moral ESPR vključevati obveznost držav članic in Evropske komisije, da zberejo primere najboljših praks s področja financiranih dejavnostih in jih objavijo na svojem spletnem mestu, da bi olajšali in spodbujali nadaljnje najboljše prakse.

Predlog spremembe    233

Predlog uredbe

Člen 38 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

4a.  Komisija objavi vse ustrezne dokumente, povezane s sprejetjem izvedbenih aktov iz odstavka 7.

Obrazložitev

Zaradi pregledosti bi moral ESPR po letu 2020 predvideti objavo vseh ustreznih dokumentov, povezanih z njegovim izvajanjem, na spletnem mestu Evropske komisije.

Predlog spremembe    234

Predlog uredbe

Člen 40 – odstavek 1 – točka a a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(aa)  vključevanjem sredstev programa Obzorje Evropa za raziskave in razvoj v največji možni meri za podporo in spodbujanje raziskav in razvoja ter inovacij v sektorju ribištva in akvakulture;

Obrazložitev

Resna pomanjkljivost zakonodajnega predloga je, da ne povečuje deleža za akvakulturni sektor iz sredstev EU za raziskave in razvoj, zato ga je treba nadomestiti. Poudariti je treba, da morajo biti sredstva bodočega programa za raziskave in razvoj v okviru Obzorja Evropa v največji možni meri namenjena ribičem in proizvajalcem s področja akvakulture.

Predlog spremembe    235

Predlog uredbe

Naslov 3 – poglavje 2 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Prednostna naloga 2: prispevati k prehranski varnosti v Uniji s konkurenčnimi in trajnostnimi akvakulturo in trgi

Prednostna naloga 2: prispevati k prehranski varnosti v Uniji s konkurenčnimi in trajnostnimi ribištvom, akvakulturo in trgi

Predlog spremembe    236

Predlog uredbe

Člen 42 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

ESPR podpira razvoj in razširjanje informacij o trgu za ribiške in akvakulturne proizvode s strani Komisije v skladu s členom 42 Uredbe (EU) št. 1379/2013.

ESPR podpira razvoj in razširjanje informacij o trgu za ribiške in akvakulturne proizvode s strani Komisije v skladu s členom 42 Uredbe (EU) št. 1379/2013, predvsem z vzpostavitvijo mreže statističnih podatkov o akvakulturi (ASIN-RISA).

Obrazložitev

Zelo pomembno je, da se vzpostavi mreža statističnih podatkov o akvakulturi.

Predlog spremembe    237

Predlog uredbe

Naslov 3 – poglavje 3 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Prednostna naloga 3: omogočati rast trajnostnega modrega gospodarstva in spodbujati uspešne obalne skupnosti

Prednostna naloga 3: omogočati ustrezne pogoje za trajnostno modro gospodarstvo in spodbujati zdravo morsko okolje za uspešne obalne skupnosti

Obrazložitev

Trajnostno modro gospodarstvo pomeni, da so vse gospodarske, socialne in okoljske dejavnosti sestavni del morskega ekosistema, zato je treba ohraniti ravnovesje med boljšimi življenjskimi pogoji in blaginjo lokalnih obalnih skupnosti ter varstvom morskih ekosistemov. Trajnostno modro gospodarstvo bo ustvarilo ekonomsko vrednost iz morskega okolja le, če se bo izvajalo tako, da se bodo ohranili in ščitili morski viri in ekosistemi.

Predlog spremembe    238

Predlog uredbe

Člen 43 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Pomorska politika in razvoj trajnostnega modrega gospodarstva

Pomorska politika in razvoj trajnostnega modrega gospodarstva v okviru ekoloških omejitev ob morju in sladkih vodah

Predlog spremembe    239

Predlog uredbe

Člen 43 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

ESPR podpira izvajanje pomorske politike s:

ESPRA podpira izvajanje pomorske politike in razvoj trajnostnega modrega gospodarstva s:

Predlog spremembe    240

Predlog uredbe

Člen 43 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  spodbujanjem trajnostnega, nizkoogljičnega modrega gospodarstva, ki je odporno proti podnebnim spremembam;

(a)  spodbujanjem trajnostnega, nizkoogljičnega modrega gospodarstva, ki je odporno proti podnebnim spremembam, ki ljudem in okolju zagotavlja blaginjo in se razvija v okviru ekoloških omejitev ob morju in sladkih vodah;

Predlog spremembe    241

Predlog uredbe

Člen 43 – odstavek 1 – točka a a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(aa)  obnovo, zaščito in ohranjanjem raznolikosti, produktivnosti, odpornosti in dejanske vrednosti morskih sistemov;

Obrazložitev

Trajnostno modro gospodarstvo pomeni, da so vse gospodarske, socialne in okoljske dejavnosti sestavni del morskega ekosistema, zato je treba ohraniti ravnovesje med boljšimi življenjskimi pogoji in blaginjo lokalnih obalnih skupnosti ter varstvom morskih ekosistemov. Trajnostno modro gospodarstvo bo ustvarilo ekonomsko vrednost iz morskega okolja le, če se bo izvajalo tako, da se bodo ohranili in ščitili morski viri in ekosistemi.

Predlog spremembe    242

Predlog uredbe

Člen 43 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  spodbujanjem celostnega upravljanja pomorske politike, vključno s pomorskim prostorskim načrtovanjem, strategijami morskih bazenov in regionalnim pomorskim sodelovanjem;

(b)  spodbujanjem celostnega upravljanja pomorske politike, vključno s pomorskim prostorskim načrtovanjem, strategijami morskih bazenov, regionalnim pomorskim sodelovanjem, makroregionalnimi strategijami Unije in čezmejnim sodelovanjem;

Predlog spremembe    243

Predlog uredbe

Člen 43 – odstavek 1 – točka b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ba)  spodbujanjem odgovorne proizvodnje in potrošnje, čistih tehnologij, obnovljivih virov energije in krožnih materialov;

Obrazložitev

Trajnostno modro gospodarstvo pomeni, da so vse gospodarske, socialne in okoljske dejavnosti sestavni del morskega ekosistema, zato je treba ohraniti ravnovesje med boljšimi življenjskimi pogoji in blaginjo lokalnih obalnih skupnosti ter varstvom morskih ekosistemov. Trajnostno modro gospodarstvo bo ustvarilo ekonomsko vrednost iz morskega okolja le, če se bo izvajalo tako, da se bodo ohranili in ščitili morski viri in ekosistemi.

Predlog spremembe    244

Predlog uredbe

Člen 43 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  spodbujanjem prenosa raziskav, inovacij in tehnologije v trajnostno modro gospodarstvo in njihove uporabe, vključno z evropsko mrežo za pomorsko opazovanje in podatke (EMODnet);

(c)  spodbujanjem prenosa raziskav, inovacij in tehnologije v trajnostno modro gospodarstvo in njihove uporabe, vključno z evropsko mrežo za pomorsko opazovanje in podatke (EMODnet), ter v druga podatkovna omrežja, ki vključujejo sladko vodo, da se zagotovi, da rast ne prevlada nad tehnologijo in učinkovitostjo, da je poudarek na trajnostnih gospodarskih dejavnostih, ki izpolnjujejo potrebe sedanjih in prihodnjih generacij, ter da se potrebna orodja in zmogljivosti za prehod na krožno gospodarstvo razvijejo v skladu s strategijo Unije za plastiko v krožnem gospodarstvu;

Predlog spremembe    245

Predlog uredbe

Člen 43 – odstavek 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d)  izboljšanjem pomorskih spretnosti, oceanske pismenosti in izmenjave socialnoekonomskih podatkov o trajnostnem modrem gospodarstvu;

(d)  izboljšanjem pomorskih spretnosti, oceanske in sladkovodne pismenosti in izmenjave socialnoekonomskih in okoljskih podatkov o trajnostnem modrem gospodarstvu;

Predlog spremembe    246

Predlog uredbe

Člen 43 – odstavek 1 – točka e a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ea)  podpiranjem ukrepov za varstvo in obnovo morske in obalne biotske raznovrstnosti in ekosistemov, ki ribičem nudijo nadomestila za zbiranje izgubljenega ribolovnega orodja in morskih odpadkov iz morja.

Obrazložitev

V skladu direktivo Evropskega parlamenta in Sveta o zmanjšanju vpliva nekaterih plastičnih proizvodov za enkratno uporabo na okolje.

Predlog spremembe    247

Predlog uredbe

Člen 43 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 43a

 

Odločitve o naložbah v modro gospodarstvo

 

Odločitve o naložbah v okviru trajnostnega modrega gospodarstva temeljijo na najboljših razpoložljivih znanstvenih mnenjih, da se preprečijo škodljivi vplivi na okolje, ki bi lahko ogrozili dolgoročno trajnost. Kjer ni ustreznega znanja ali informacij, se uporablja previdnostni pristop tako v javnem kot v zasebnem sektorju, saj se lahko sprejmejo ukrepi, ki bi lahko imeli škodljive učinke.

Obrazložitev

Previdnostno načelo je eden od temeljev Pogodbe EU, deklaracije iz Ria ter drugih mednarodnih sporazumov in konvencij o varstvu morskega okolja.

Predlog spremembe    248

Predlog uredbe

Člen 45 – odstavek 1 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(e)  izvajanjem pomembnih mednarodnih sporazumov, ukrepov in instrumentov za preprečevanje nezakonitega, neprijavljenega in nereguliranega ribolova, za odvračanje od njega ter za njegovo odpravljanje;

(e)  izvajanjem pomembnih mednarodnih sporazumov, ukrepov in instrumentov za preprečevanje nezakonitega, neprijavljenega in nereguliranega ribolova, za odvračanje od njega ter za njegovo odpravljanje in ukrepov ter orodij za zmanjšanje vpliva na morsko okolje, zlasti za čim večje zmanjšanje naključnih ulovov morskih ptic, morskih sesalcev in morskih želv;

Predlog spremembe    249

Predlog uredbe

Člen 45 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 45a

 

Čiščenje oceanov

 

ESPR podpira izvajanje ukrepov za očiščenje morja in oceanov vseh vrst odpadkov, zlasti plastike, plastičnih otokov ter nevarnih ali radioaktivnih odpadkov.

Predlog spremembe    250

Predlog uredbe

Člen 46 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2a.  Plačilni postopek, ki se nanaša na to uredbo, se pospeši, da se zmanjša gospodarsko breme ribičev. Komisija oceni trenutno uspešnost, da bi izboljšala in pospešila plačilni postopek.

Predlog spremembe    251

Predlog uredbe

Člen 47 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Operacije mešanega financiranja v okviru ESPR se izvajajo v skladu z Uredbo (EU) št. [uredba o skladu InvestEU] in naslovom X Uredbe (EU) št. [uredba o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije].

Operacije mešanega financiranja v okviru ESPR se izvajajo v skladu z Uredbo (EU) št. [uredba o skladu InvestEU] in naslovom X Uredbe (EU) št. [uredba o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije]. Komisija v štirih mesecih po objavi te uredbe v Uradnem listu državam članicam predloži sklop podrobnih smernic za izvajanje operacij kombiniranja v nacionalnih operativnih programih v skladu z ESPR, pri tem pa posebno pozornost nameni kombiniranim operacijam, ki jih izvajajo lokalni akterji v okviru lokalnega razvoja.

Predlog spremembe    252

Predlog uredbe

Člen 48 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Vmesna ocena podpore iz naslova III se opravi, ko je na voljo dovolj informacij o izvajanju podpore, vendar najpozneje v štirih letih od začetka izvajanja podpore.

2.  Vmesna ocena podpore iz naslova III se opravi, ko je na voljo dovolj informacij o izvajanju podpore, vendar najpozneje v štirih letih od začetka izvajanja podpore. Ta ocena je v obliki poročila Komisije in vsebuje podrobno oceno vseh posebnih vidikov izvajanja.

Obrazložitev

Kot je poudarila konferenca predsednikov, bi morala vmesna ocena in ne le končna ocena ukrepov temeljiti na dovolj podrobnem poročilu, ki bi omogočilo ustrezno oceno uspešnosti sklada.

Predlog spremembe    253

Predlog uredbe

Člen 48 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Komisija zaključke ocen skupaj s svojimi pripombami predloži Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij.

4.  Komisija ocenjevalna poročila iz odstavkov 2 in 3 predloži Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij.

Obrazložitev

Kot je poudarila konferenca predsednikov, bi morala vmesna ocena in ne le končna ocena ukrepov temeljiti na dovolj podrobnem poročilu, ki bi omogočilo ustrezno oceno uspešnosti sklada.

Predlog spremembe    254

Predlog uredbe

Člen 48 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

4a.  Komisija lahko po potrebi predlaga spremembe te uredbe na podlagi poročila iz odstavka 2.

Obrazložitev

Kot je poudarila konferenca predsednikov, bi morala vmesna ocena in ne le končna ocena ukrepov temeljiti na dovolj podrobnem poročilu, ki bi omogočilo ustrezno oceno uspešnosti sklada.

Predlog spremembe    255

Predlog uredbe

Člen 51 – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  pravni subjekti s sedežem v državi članici ali tretji državi, ki je navedena v delovnem programu, pod pogoji iz odstavkov 3 in 4;

(a)  pravni subjekti s sedežem v državi članici, čezmorskih državah in ozemljih ali tretji državi, ki je navedena v delovnem programu, pod pogoji iz odstavkov 3 in 4;

Predlog spremembe    256

Predlog uredbe

Člen 51 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  vsi pravni subjekti, ustanovljeni v skladu s pravom Unije, in vse mednarodne organizacije;

(b)  vsi pravni subjekti, ustanovljeni v skladu s pravom Unije, tudi strokovne organizacije, in vse mednarodne organizacije.

Predlog spremembe    257

Predlog uredbe

Člen 53 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Pri sklicevanju na ta odstavek se uporablja člen 4 Uredbe (EU) št. 182/2011.

2.  Pri sklicevanju na ta odstavek se uporablja člen 5 Uredbe (EU) št. 182/2011.

Obrazložitev

Primeri v izvršilnih pooblastilih Komisije, kot so formalne zahteve in specifikacije vsebine poročil o uspešnosti držav članic, so tako pomembni, da bi bilo smiselno posredovanje držav članic. Svetovalni postopek tega ne zagotavlja, vendar je treba predpisati postopek upravnega odbora.

Predlog spremembe    258

Predlog uredbe

Priloga I – stolpec 1 – vrstica 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

prispevanje k prehranski varnosti v Uniji s konkurenčnimi in trajnostnimi akvakulturo in trgi

Prispevanje k prehranski varnosti v Uniji s konkurenčnimi in trajnostnimi ribištvom, akvakulturo in trgi

Predlog spremembe    259

Predlog uredbe

Priloga I – stolpec 1 – vrstica 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Omogočanje rasti trajnostnega modrega gospodarstva in spodbujanje uspešnih obalnih skupnosti

Omogočanje rasti trajnostnega modrega gospodarstva in spodbujanje uspešnih obalnih in otoških skupnosti

Predlog spremembe    260

Predlog uredbe

Priloga I – stolpec 2 – vrstica 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Razvoj donosnosti ribiške flote Unije

Razvoj donosnosti ribiške flote Unije in zaposlovanja

Predlog spremembe    261

Predlog uredbe

Priloga I – stolpec 2 – vrstica 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Površina (v ha) območij Natura 2000 in drugih morskih zavarovanih območij iz okvirne direktive o morski strategiji, ki jih zajemajo ukrepi za varstvo, ohranjanje in obnavljanje

Stopnja skladnosti z okoljskimi cilji, določenimi v akcijskem načrtu za varstvo morskega okolja v skladu z okvirno direktivo o morski strategiji ali, če to ni mogoče, pomembni pozitivni rezultati na območjih Natura 2000 in drugih morskih zavarovanih območij iz okvirne direktive o morski strategiji, ki jih zajemajo ukrepi za varstvo, ohranjanje in obnavljanje

Predlog spremembe    262

Predlog uredbe

Priloga I – stolpec 2 – vrstica 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Razvoj donosnosti ribiških flot Unije in zaposlovanje

Predlog spremembe    263

Predlog uredbe

Priloga II – vrstica 3 – stolpec 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

75%

85%

Predlog spremembe    264

Predlog uredbe

Priloga II – vrstica 11

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

2

Člen 23

2.1

75%

 

Akvakultura

 

 

Predlog spremembe

2

Člen 23

2.1

85%

 

Akvakultura

 

 

 

Ribištvo

2.1

75%

Predlog spremembe    265

Predlog uredbe

Priloga II – vrstica 11 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

 

 

 

 

Predlog spremembe

2

Člen 23a

X

75%

 

Mreža statističnih podatkov o akvakulturi

 

 

Predlog spremembe    266

Predlog uredbe

Priloga II – vrstica 12

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

2

Člen 24

2.1

75%

 

Trženje ribiških in akvakulturnih proizvodov

 

 

Predlog spremembe

3

Člen 24

3.1

75%

 

Trženje ribiških in akvakulturnih proizvodov

 

 

Predlog spremembe    267

Predlog uredbe

Priloga II – vrstica 13

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

2

Člen 25

2.1

75%

 

Predelava ribiških in akvakulturnih proizvodov

 

 

Predlog spremembe

3

Člen 25

3.1

75%

 

Predelava ribiških in akvakulturnih proizvodov

 

 

Predlog spremembe    268

Predlog uredbe

Priloga III – vrstica 2 – stolpec 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

30%

55%

Predlog spremembe    269

Predlog uredbe

Priloga III – vrstica 6 – stolpec 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

 

Operacije na oddaljenih grških otokih in hrvaških otokih Dugi Otok, Vis, Mljet in Lastovo

 

Predlog spremembe

 

Operacije na oddaljenih irskih in grških otokih ter na hrvaških otokih Dugi Otok, Vis, Mljet in Lastovo

 

Predlog spremembe    270

Predlog uredbe

Priloga III – vrstica 17 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

 

 

 

Predlog spremembe

16a

Dejavnosti, ki jih izvajajo upravičenci do skupnih projektov

60%

Predlog spremembe    271

Predlog uredbe

Priloga III – vrstica 17 b (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

 

 

 

Predlog spremembe

16b

Dejavnosti, ki jih izvaja medpanožna organizacija, organizacija proizvajalcev ali združenje organizacij proizvajalcev

75%

Predlog spremembe    272

Predlog uredbe

Priloga IV – vrstica 9 – stolpec 4

 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

40%

50%

Predlog spremembe    273

Predlog uredbe

Priloga IV – vrstica 11 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

 

 

 

 

Predlog spremembe

Člen 22a Znanstvene raziskave in zbiranje podatkov o vplivu ptic selivk na ribogojstvo

2.1

0%

100%

Predlog spremembe    274

Predlog uredbe

Priloga IV – vrstica 13 – stolpec 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

40%

75%

Predlog spremembe    275

Predlog uredbe

Priloga IV – vrstica 14 – stolpec 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

0%

20%

(1)

UL C ... z dne ..., str. ...

(2)

Še ni objavljeno v Uradnem listu.


OBRAZLOŽITEV

OZADJE PREDLOGA KOMISIJE

Namen predloga Komisije je ustanovitev Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo (ESPR) za obdobje 2021–2027. Namen navedenega sklada je ciljno financiranje iz proračuna Unije za podpiranje skupne ribiške politike (SRP), pomorske politike Unije in mednarodnih obveznosti Unije na področju upravljanja oceanov, zlasti v okviru agende za trajnostni razvoj do leta 2030.

Tako financiranje je ključni dejavnik trajnostnega ribištva in ohranjanja morskih bioloških virov, prehranske varnosti, ki jo omogoča oskrba s proizvodi morske hrane, rasti trajnostnega modrega gospodarstva ter zdravja, varnosti, zaščite, čistosti in trajnostnega upravljanja morij in oceanov.

Unija je kot globalna akterka na področju oceanov in peta največja svetovna proizvajalka morske hrane v veliki meri odgovorna za zaščito, ohranjanje in trajnostno uporabo oceanov ter njihovih virov. Ohranjanje morij in oceanov je vsekakor bistvenega pomena za hitro rastoče svetovno prebivalstvo. Prav tako je to za Unijo socialno-ekonomski interes: trajnostno modro gospodarstvo spodbuja naložbe, ustvarjanje delovnih mest in rast, raziskave in inovacije ter prispeva k energetski varnosti z oceansko energijo. Poleg tega so varna in zaščitena morja in oceani bistvenega pomena za učinkovit nadzor meja in preprečevanje pomorskega kriminala na globalni ravni, s čimer se upoštevajo varnostni pomisleki državljanov. Za te prednostne naloge je potrebna finančna podpora, ki jo omogoča ESPR.

STALIŠČE POROČEVALCA

Proračun, ki izpolnjuje potrebe sektorja

V skladu s predlogom Komisije za naslednji večletni finančni okvir bo imel novi sklad za ribištvo v proračunskem obdobju 2021–2027 finančna sredstva v višini 6,14 milijarde EUR. V primerjavi s proračunom sedanjega ESPR je to 5 % manj. Obenem je Komisija predlagala zmanjšanje sredstev v okviru deljenega upravljanja, da bi več sredstev dodelili za neposredno in posredno upravljanje.

Poročevalec želi poudariti, da je evropski sektor pomorstva, ribištva in akvakulture zelo pomemben, saj obsega več kot 85 000 plovil, v celotni verigi je zaposlenih več kot 340 000 ljudi, z ribištvom in akvakulturo pa se proizvede več kot 6 000 000 ton visokokakovostnih rib in morskih sadežev z veliko hranilno vrednostjo. Ta sektor ima v številnih obalnih regijah izredno velik socialno-ekonomski učinek, saj so močno odvisne od njega, pustil pa je tudi velik pečat na njihovi kulturi in načinu življenja.

A se poleg problemov, povezanih z izstopom Združenega kraljestva iz EU ter novimi izzivi, ki sproti nastajajo na trgu in v svetovni proizvodnji beljakovin morskega izvora, tudi pri izvajanju skupne ribiške politike pojavljajo številni problemi, kot sta odpravljanje zavržkov in doseganje največjega trajnostnega donosa.

Zato je pomembno ustanoviti poseben in obsežen sklad za ribištvo, ki bo dostopen vsem. Prav tako pomembno je varovati proračun, potreben za obravnavo teh problemov in izzivov, ki vplivajo na pomorski in ribiški sektor, saj so proračunsko dodeljena sredstva EU za to politiko že sama po sebi zelo majhna.

Sedanji ESPR zajema le 0,6 % skupnega splošnega proračuna EU za obdobje 2014–2020. Zmanjšanje sredstev za ribištvo ne bi imelo skoraj nikakršnih posledic za proračun EU, posledice za ribiče in obalne regije pa bi lahko bile velike.

Izstopa Združenega kraljestva iz EU ne sme služiti kot izgovor za zmanjšanje sredstev za ribištvo, saj so iz tega procesa nastali pomembni izzivi za varstvo okolja, proizvodnjo in trgovino.

Prožnost in poenostavitev upravičenih ukrepov

Na splošno gre pristop Komisije, ki vključuje uvedbo elementov, kot sta prožnost pri oblikovanju nacionalnih programov in upravna poenostavitev, v pravo smer. Dobrodošla je zlasti možnost zagotavljanja rešitev, prilagojenih različnim posebnostim in izzivom v regijah EU, namesto enotnega pristopa. Toda v zvezi s končnimi rezultati takega pristopa se še vedno porajajo dvomi.

Predlog očitno temelji na načelu, da so dovoljeni vsi ukrepi, ki niso izrecno prepovedani, čeprav to načelo v besedilu uredbe ni jasno določeno, kar bi lahko povzročilo zmedo.

Uredba je še bolj nejasna, ker Komisija predlaga financiranje različnih ukrepov, ki v besedilu niso določeni, pogoj pa je, da spadajo na eno od področij podpore, ki so v prihodnji uredbi opredeljena v okviru posameznih prednostnih nalog (uvodna izjava 11). A pod prednostno nalogo 1, na primer, ki zadeva trajnostno ribištvo, področja podpore vključujejo le upravljanje ribištva in ribiških flot (s poudarkom na trajnem prenehanju), izredno prenehanje ribolovnih dejavnosti, nadzor in izvrševanje, zbiranje podatkov, ureditev nadomestil v najbolj oddaljenih regijah ter varstvo in obnovo biotske raznovrstnosti in ekosistemov. Vprašanje je torej, ali bi bilo mogoče v okviru teh področij podpore zaprositi za sredstva za, na primer, nekatere ukrepe, ki se financirajo iz sedanjega ESPR, kot so inovacije, svetovalne storitve, partnerstvo med ribiči in znanstveniki, spodbujanje človeškega kapitala, diverzifikacija, mladi ribiči, zdravje in varnost, škodljivi podnebni pojavi ter številni drugi.

Poleg tega je prožnost prihodnjega sklada odvisna tudi od načina, kako države članice pripravijo svoje programe. Vsaka država članica bo določila strateške prednostne naloge in cilje za trajnostno upravljanje ribištva v skladu s časovnim razporedom, kar ji bo omogočilo, da oblikuje ukrepe, ki jih šteje za ustrezne, vendar bo morala doseči pričakovane rezultate, da bi dobila sredstva EU. Komisija bo izvajala letne preglede rezultatov, ki lahko vodijo do popravljalnih ukrepov.

To se morda zdi smiselno za dobro porabo javnega denarja, toda pogoji, ki jih nalagata predloga uredbe o ESPR in uredbe o skupnih določbah, so drakonski, pravila pa veliko prezahtevna za javne uprave. S tem bi izvajalce dejavnosti zagotovo odvrnili od vlaganja vlog za sredstva, uprave pa od oblikovanja ambicioznih programov.

Poudariti je treba, da Odbor za ribištvo nima vpliva na končno besedilo uredbe o skupnih določbah.

Obstaja torej tveganje, da se bo ponovil problem nečrpanja sredstev, ki se je pojavil v sedanjem finančnem obdobju. Do danes, več kot štiri leta po sprejetju sedanjega ESPR, so države članice predvsem zaradi zapletenih postopkov in slabega sodelovanja Komisije porabile le 11 % sredstev sklada. Ribiče, zlasti male, odvračajo zahteve za pridobitev sredstev in med njimi povzročajo razočaranje.

Potrebni sta torej večja jasnost in pravna varnost za izvajalce dejavnosti in uprave.

Posebna področja podpore

Iz novega ESPR se bodo financirali ukrepi za začasno in dokončno prenehanje (umik iz obratovanja), ki jih je zahteval sektor, vendar predlog vključuje izredno zahtevne pogoje.

Prihodnji sklad mora biti v podporo ribiškemu sektorju pri izvajanju postopka prestrukturiranja, ki je zaradi različnih razlogov postal potreben, ta postopek pa lahko vključuje ukrepe, kot sta zamenjava motorjev, ki onesnažujejo, in posodobitev nevarnih plovil.

Ribiške dejavnosti v obalnih regijah EU ter mali priobalni, obrtni in tradicionalni ribolov imajo pomembno socialno-ekonomsko vlogo, zato jim je treba v ESPR pripisati poseben pomen, vendar bi morala biti sredstva za proces prestrukturiranja na voljo za vso floto.

Poročevalec se ne strinja s prepovedjo mehanizmov intervencij, kot je pomoč za skladiščenje, saj bi s tem onemogočili odzivanje v primeru velikih tržnih neravnovesij.

Poročevalcu se zdi problematičen tudi predlog, da bi se vse produktivne naložbe v akvakulturo in naložbe v predelavo financirale le s finančnimi instrumenti, ki bi bili poleg tega določeni v novi uredbi o skupnih določbah. Čeprav bi bili na voljo prilagojeni finančni instrumenti za financiranje produktivnih naložb v modro gospodarstvo, bi morala obstajati tudi možnost neposredne pomoči za nekatere ukrepe.

Posebni primer najbolj oddaljenih regij

Evropska komisija za najbolj oddaljene regije predlaga nova finančna sredstva, v najmanjšem znesku, ki ga morajo tem območjem nameniti zadevne države članice. V okviru teh sredstev bi bil znesek, namenjen za nadomestila za dodatne stroške, omejen na največ 50 % posamezne skupine sredstev. To pomeni, da bi bilo za Kanarske otoke dodeljenih 32,7 %, za Francijo pa 24,2 % manj sredstev za nadomestila kot v sedanjem ESPR.

Poročevalec se sprašuje, katero merilo je uporabila Komisija, da je predlagala tako omejitev. Pogoj je zelo tog. Najbolj oddaljenim regijam bi trema omogočiti potrebno prožnost in možnost, da sredstva po lastni presoji dodelijo v skladu s potrebami. Poudariti je treba, da pomeni nadomestilo za dodatne stroške spodbudo za izvajalce dejavnosti, da ribiške in akvakulturne proizvode proizvajajo in prodajajo v regijah, katerih trgi so preplavljeni s poceni proizvodi slabe kakovosti. Predlog Komisije je torej v nasprotju s prizadevanjem za samozadostnost. Poudariti je treba, da je črpanje sredstev za ta ukrep na splošno 100-odstotno.

Predlog Komisije ne omogoča prenovitve flot za obrtni in tradicionalni ribolov v najbolj oddaljenih regijah. Poročevalec meni, da bi to moralo biti mogoče, če sredstva to omogočajo. Nepravično je, da EU zagovarja pravico držav v razvoju in malih otokov do prenovitve flot v istih morskih bazenih, v katerih so nekatere najbolj oddaljene regije, obenem pa svojim teritorijem to pravico odreka.

Poudariti je treba, da v nekaterih najbolj oddaljenih regijah ribiško floto danes sestavljajo leseni kanuji brez motorja, obilni (pretežno pelagični) ribolovni viri v obalnih vodah pa ostajajo neizkoriščeni. Najbolj oddaljene regije so se začele vključevati v skupno ribiško politiko, ko je bila v 90. letih 20. stoletja uvedena omejitev ribolovnih dejavnosti. Za prenovitev svojih flot so zaprosile prepozno, saj je bila ta možnost medtem že prepovedana.

Kar zadeva najbolj oddaljene regije, je pomembno tudi, da se na dolgi rok vzpostavi instrument, posebej namenjen podpiranju ribištva v teh regijah, ki bo podoben shemi POSEI (programi posebnih možnosti za oddaljene in otoške regije) za kmetijstvo. Poudariti je treba, da sklep Sveta iz leta 1989, v katerem je določena vzpostavitev teh programov, velja za vse gospodarske sektorje.

Predlog Komisije vključuje novo zahtevo, da mora vsaka najbolj oddaljena regija predložiti podroben strateški akcijski načrt, kar je seveda smiselno, vendar lahko po drugi strani povzroči nepotrebno breme, Komisija pa lahko dodelitev sredstev zavrne, če strogi pogoji niso izpolnjeni. Akcijski načrti so torej lahko priložnost, vendar se lahko na koncu sprevržejo v oviro.

Manjka tudi izjema v zvezi s poenostavljenim postopkom za dodeljevanje državne pomoči za tekoče poslovanje najbolj oddaljenim regijam, ki je v sedanjem ESPR, temelji pa na modelu POSEI za kmetijstvo.

Poročevalec želi nazadnje še razjasniti, da financiranje zasidranih naprav za zbiranje rib, ki je bilo v sedanjem ESPR dovoljeno, ostaja mogoče tudi v prihodnosti, saj ni izrecno prepovedano. Obrtni in tradicionalni ribiči okoli teh naprav ribarijo s parangalom, ki je popolnoma trajnosten pripomoček.

Akvakultura, predelava in trgi

ESPR bi moral okrepiti spodbujanje in trajnostni razvoj akvakulture. V nekaterih državah članicah se še vedno uporabljajo zapleteni postopki za izdajo dovoljenj, dostop do prostora pa je otežen, zato je težko izboljšati podobo in konkurenčnost gojenih proizvodov tega sektorja. Dovoljena bi morala biti podpora v obliki nepovratnih sredstev za produktivne naložbe, inovacije, pridobivanje strokovnih znanj in spretnosti, izboljšanje delovnih pogojev ter izravnalne ukrepe, ki zagotavljajo ključne storitve upravljanja zemljišč in narave, obstajati pa bi morala tudi možnost, da se v primeru produktivnih naložb dovolijo finančni instrumenti.

Neprekinjeno podporo bi bilo treba zagotoviti tudi predelovalni in tržni industriji, da bi povečali njeno konkurenčnost.

Sklepi

Načela in cilji, predlagani v okviru novega ESPR za obdobje 2021–2027, so hvalevredni, porajajo pa se dvomi o prožnosti in dodelitvi proračunskih sredstev. EU si prizadeva, da bi na svetovni ravni premagala izzive na področju ribištva in pomorstva, vendar tega z manjšim proračunom ne bo mogoče doseči.


MNENJE Odbora za proračun (23.11.2018)

za Odbor za ribištvo

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter razveljavitvi Uredbe (EU) št. 508/2014 Evropskega parlamenta in Sveta

(COM(2018)0390 – C8-0270/2018 – 2018/0210(COD))

Pripravljavka mnenja: Eider Gardiazabal Rubial

KRATKA OBRAZLOŽITEV

Splošni cilj Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo (v nadaljnjem besedilu: ESPR) je podpora ciljem skupne ribiške politike, ki je v izključni pristojnosti EU, da bi naprej razvili integrirano pomorsko politiko EU in podpirali mednarodne zaveze Unije na področju upravljanja oceanov na način, ki dopolnjuje kohezijsko politiko, skupno ribiško politiko in druge politike EU.

ESPR bo v letih 2021–2027 bistvenega pomena, zato je treba znatno okrepiti ribiški sektor, tudi glede finančnih sredstev.

Predlagana zgornja meja iz večletnega finančnega okvira za Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo (v mio. EUR)

 

Večletni finančni okvir za obdobje 2014–2020 za EU-27 v stalnih cenah iz leta 2018

Večletni finančni okvir za obdobje 2021–2027 v stalnih cenah iz leta 2018

Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo

6.243

6.866

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za proračun poziva Odbor za ribištvo kot pristojni odbor, da upošteva naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe    1

Osnutek zakonodajne resolucije

Odstavek 1 a (novo)

Osnutek zakonodajne resolucije

Predlog spremembe

 

1a.  opozarja, da je Evropski parlament sprejel dve resoluciji o večletnem finančnem okviru za obdobje 2021–2027, in sicer 14. marca in 30. maja 2018;

Predlog spremembe    2

Osnutek zakonodajne resolucije

Odstavek 1 b (novo)

Osnutek zakonodajne resolucije

Predlog spremembe

 

1b.  poudarja, kako pomembna so horizontalna načela, ki bi morala biti temelj večletnega finančnega okvira 2021–2027 in vseh z njim povezanih politik EU; v zvezi s tem je Parlament znova potrdil svoje stališče, da mora EU izpolniti obljubo, da bo vodilna pri uresničevanju ciljev OZN za trajnostni razvoj, in izrazil obžalovanje, da v predlogih večletnega finančnega okvira ni jasne in prepoznavne zaveze v tem smislu;

Predlog spremembe    3

Osnutek zakonodajne resolucije

Odstavek 1 c (novo)

Osnutek zakonodajne resolucije

Predlog spremembe

 

1c.  poudarja, da bi morali biti horizontalni izdatki, povezani s podnebjem, po pariškem sporazumu v primerjavi s sedanjim večletnim finančnim okvirom precej večji ter da bi morali čim prej, najpozneje pa do leta 2027 doseči 30 %;

Predlog spremembe    4

Osnutek zakonodajne resolucije

Odstavek 1 d (novo)

Osnutek zakonodajne resolucije

Predlog spremembe

 

1d.  spominja, da je Evropski parlament v svoji resoluciji z dne 14. marca 2018 poudaril družbeno-ekonomski in okoljski pomen ribiškega sektorja, morskega okolja in modrega gospodarstva ter njihov prispevek k trajnostni prehranski neodvisnosti EU z vidika zagotavljanja trajnosti evropskega ribogojstva in ribištva ter blaženja vplivov na okolje; poleg tega je pozval, naj se raven finančnih odobritev za ribiški sektor v sedanjem večletnem finančnem okviru vsaj ohrani ter naj se finančne odobritve za pomorske zadeve povečajo, če bi nastopile nove potrebe;

Predlog spremembe    5

Predlog uredbe

Uvodna izjava 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(1a)  Evropski parlament je 14. marca in 30. maja 2018 v svojih resolucijah o večletnem finančnem okviru za obdobje 2021–2027 poudaril pomen horizontalnih načel, ki bi morala podpirati večletni finančni okvir za navedeno obdobje in vse z njim povezane politike EU; v zvezi s tem je Parlament znova potrdil svoje stališče, da mora EU izpolniti obljubo, da bo vodilna pri uresničevanju ciljev OZN za trajnostni razvoj, in izrazil obžalovanje, da v predlogih večletnega finančnega okvira ni jasne in prepoznavne zaveze v tem smislu; zato je zahteval, da se cilji trajnostnega razvoja v naslednjem večletnem finančnem okviru vključijo v vse politike in pobude EU; poleg tega poudarja, da bo lahko Unija postala močnejša in ambicioznejša le, če ji bodo zagotovljena večja finančna sredstva; zato poziva, naj se še naprej podpirajo obstoječe politike, zlasti dolgoletne politike EU, navedene v Pogodbah, in sicer skupna kmetijska in ribiška politika ter kohezijska politika, saj državljanom Unije prinašajo oprijemljive koristi;

Predlog spremembe    6

Predlog uredbe

Uvodna izjava 1 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(1b)  Evropski parlament v resolucijah z dne 14. marca in 30. maja 2018 o večletnem finančnem okviru za obdobje 2021–2027 tudi poudarja, da je odprava diskriminacije osrednjega pomena za izpolnitev zavez EU za vključujočo Evropo; zato zahteva, da se načela enakosti spolov in zaveze glede enakosti spolov vključijo v vse politike in pobude EU v naslednjem večletnem finančnem okviru.

Predlog spremembe    7

Predlog uredbe

Uvodna izjava 1 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(1c)  Evropski parlament v resolucijah z dne 14. marca in 30. maja 2018 o večletnem finančnem okviru za obdobje 2021–2027 tudi poudarja, da bi morali biti horizontalni izdatki, povezani s podnebjem, po pariškem sporazumu v primerjavi s sedanjim večletnim finančnim okvirom precej večji ter da bi morali čim prej, najpozneje pa do leta 2027 doseči 30 %;

Predlog spremembe    8

Predlog uredbe

Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(7)  Vrste financiranja in metode izvajanja iz te uredbe bi bilo treba izbrati na podlagi njihove zmožnosti doseganja prednostnih nalog, določenih za ukrepe, in rezultatov, pri čemer bi bilo treba upoštevati zlasti stroške kontrol, upravno breme in pričakovana tveganja neskladnosti. To bi moralo vključevati premislek o uporabi pavšalnih zneskov, pavšalnih stopenj in stroškov na enoto ter financiranja, ki ni povezano s stroški, iz člena 125(1) Uredbe (EU) št. [uredba o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije].

(7)  Vrste financiranja in metode izvajanja iz te uredbe bi bilo treba izbrati na podlagi njihove zmožnosti doseganja prednostnih nalog, določenih za ukrepe, in rezultatov, pri čemer bi bilo treba upoštevati zlasti stroške kontrol, upravno breme in tveganja neskladnosti. To bi moralo vključevati premislek o uporabi pavšalnih zneskov, pavšalnih stopenj in stroškov na enoto ter financiranja, ki ni povezano s stroški, iz člena 125(1) Uredbe (EU) št. [uredba o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije].

Predlog spremembe    9

Predlog uredbe

Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(8)  Večletni finančni okvir, ki ga vzpostavlja Uredba (EU) xx/xx6, določa, da mora proračun Unije še naprej zagotavljati podporo ribiški in pomorski politiki. V tekočih cenah bi moral proračun ESPR znašati 6 140 000 000 EUR. Sredstva ESPR bi morala biti razdeljena med deljeno, neposredno in posredno upravljanje. 5 311 000 000 EUR bi moralo biti namenjenih podpori v okviru deljenega upravljanja, 829 000 000 EUR pa podpori v okviru neposrednega in posrednega upravljanja. Zaradi zagotavljanja stabilnosti, zlasti glede doseganja ciljev SRP, bi morala opredelitev nacionalnih dodeljenih sredstev v okviru deljenega upravljanja za programsko obdobje 2021–2027 temeljiti na deležih ESPR za obdobje 2014–2020. Posebni zneski bi morali biti rezervirani za najbolj oddaljene regije, nadzor in izvrševanje ter zbiranje in obdelavo podatkov za upravljanje ribištva in znanstvene namene, medtem ko bi bilo treba zneske za trajno in izredno prenehanje ribolovnih dejavnosti omejiti.

(8)  Večletni finančni okvir, ki ga vzpostavlja Uredba (EU) xx/xx6, določa, da mora proračun Unije še naprej zagotavljati podporo ribiški in pomorski politiki. V tekočih cenah bi moral proračun ESPR znašati 6 866 943 600 EUR v stalnih cenah iz leta 2018 (tj. 7 739 176 524 v tekočih cenah). Sredstva ESPR bi morala biti razdeljena med deljeno, neposredno in posredno upravljanje. 5 939 794 375 EUR v stalnih cenah iz leta 2018 (tj. 6 694 261 648 EUR v tekočih cenah) bi moralo biti namenjenih podpori v okviru deljenega upravljanja, 927 149 225 EUR v stalnih cenah iz leta 2018 (tj. 1 044 914 876 EUR v tekočih cenah) pa podpori v okviru neposrednega in posrednega upravljanja. Zaradi zagotavljanja stabilnosti, zlasti glede doseganja ciljev SRP, bi morala opredelitev nacionalnih dodeljenih sredstev v okviru deljenega upravljanja za programsko obdobje 2021–2027 temeljiti na deležih ESPR za obdobje 2014–2020. Posebni zneski bi morali biti rezervirani za najbolj oddaljene regije, nadzor in izvrševanje ter zbiranje in obdelavo podatkov za upravljanje ribištva in znanstvene namene, medtem ko bi bilo treba zneske za trajno in izredno prenehanje ribolovnih dejavnosti omejiti.

__________________

__________________

6 UL C […], […], str. […].

6 UL C […], […], str. […].

Obrazložitev

Razčlenitev finančnih sredstev za program, ki jo predlaga Odbor za proračun, je zgolj okvirni aritmetični preračun, ki izhaja iz spremembe splošnih sredstev programa ter ne vpliva na razčlenitev, ki jo je sprejel pristojni odbor.

Predlog spremembe    10

Predlog uredbe

Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(10)  ESPR bi moral temeljiti na naslednjih štirih prednostnih nalogah, ki so: spodbujanje trajnostnega ribištva in ohranjanja morskih bioloških virov; prispevanje k prehranski varnosti v Uniji s konkurenčnimi in trajnostnimi akvakulturo in trgi; omogočanje rasti trajnostnega modrega gospodarstva in spodbujanje uspešnih obalnih skupnosti; krepitev mednarodnega upravljanja oceanov ter omogočanje varnosti, zaščite, čistosti in trajnostnega upravljanja morij in oceanov. Za uresničevanje navedenih prednostnih nalog bi si bilo treba prizadevati v okviru deljenega, neposrednega in posrednega upravljanja.

(10)  ESPR bi moral temeljiti na naslednjih štirih prednostnih nalogah, ki so: spodbujanje trajnostnega ribištva in ohranjanja morskih bioloških virov; prispevanje k prehranski varnosti v Uniji s konkurenčnimi in trajnostnimi ribištvom, akvakulturo in trgi; omogočanje rasti trajnostnega modrega gospodarstva in spodbujanje uspešnih obalnih skupnosti, vključno z otoki in najbolj oddaljenimi regijami; krepitev mednarodnega upravljanja oceanov ter omogočanje varnosti, zaščite, čistosti in trajnostnega upravljanja morij in oceanov. Za uresničevanje navedenih prednostnih nalog bi si bilo treba prizadevati v okviru deljenega, neposrednega in posrednega upravljanja.

Predlog spremembe    11

Predlog uredbe

Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(13)  Glede na pomembnost boja proti podnebnim spremembam v skladu z zavezami Unije za izvajanje Pariškega sporazuma in doseganje ciljev Združenih narodov za trajnostni razvoj bi morala ta uredba prispevati k vključevanju podnebnih ukrepov in doseganju splošnega cilja, da se 25 % proračunskih odhodkov Unije nameni podpiranju podnebnih ciljev. Pričakuje se, da bodo ukrepi v okviru te uredbe prispevali 30 % celotnih finančnih sredstev ESPR za podnebne cilje. Ustrezni ukrepi bodo opredeljeni med pripravo in izvajanjem ESPR ter ponovno ocenjeni v okviru ustreznih postopkov ocenjevanja in pregledovanja.

(13)  Glede na pomembnost boja proti podnebnim spremembam v skladu z zavezami Unije za izvajanje Pariškega sporazuma in doseganje ciljev Združenih narodov za trajnostni razvoj bi morala ta uredba prispevati k vključevanju podnebnih ukrepov in doseganju splošnega cilja, da se najmanj 25 % proračunskih odhodkov Unije nameni podpiranju podnebnih ciljev v obdobju večletnega finančnega okvira 2021–2027, ter letnega cilja 30 % čim prej, a najpozneje do leta 2027. Pričakuje se, da bodo ukrepi v okviru te uredbe prispevali 35 % celotnih finančnih sredstev ESPR za podnebne cilje. Ustrezni ukrepi bodo opredeljeni med pripravo in izvajanjem ESPR ter ponovno ocenjeni v okviru ustreznih postopkov ocenjevanja in pregledovanja.

Predlog spremembe    12

Predlog uredbe

Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(14)  ESPR bi moral prispevati k doseganju okoljskih ciljev Unije. Ta prispevek bi bilo treba spremljati z uporabo okoljskih označevalcev Unije ter o njem redno poročati v okviru ocenjevanj in v letnih poročilih o rezultatih.

(14)  ESPR bi moral prispevati k doseganju okoljskih ciljev Unije z ustreznim upoštevanjem socialne kohezije. Ta prispevek bi bilo treba spremljati z uporabo okoljskih označevalcev Unije ter o njem redno poročati v okviru ocenjevanj in v letnih poročilih o rezultatih.

Predlog spremembe    13

Predlog uredbe

Uvodna izjava 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(18)  Ribištvo je bistvenega pomena za preživetje in kulturno dediščino številnih obalnih skupnosti v Uniji, zlasti tistih, v katerih ima pomembno vlogo mali priobalni ribolov. Ker je povprečna starost v številnih ribiških skupnostih več kot 50 let, sta generacijska pomladitev in diverzifikacija dejavnosti še vedno izziv.

(18)  Ribištvo je bistvenega pomena za preživetje in kulturno dediščino številnih obalnih skupnosti, otokov in najbolj oddaljenih regij v Uniji, zlasti tistih, v katerih ima pomembno vlogo mali priobalni in obalni ribolov. Ker je povprečna starost v številnih ribiških skupnostih več kot 50 let, sta generacijska pomladitev in diverzifikacija dejavnosti še vedno izziv.

Predlog spremembe    14

Predlog uredbe

Uvodna izjava 31

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(31)  Ribištvo in akvakultura prispevata k prehranski varnosti in prehrani. Vendar Unija trenutno uvozi več kot 60 % ribiških proizvodov in je tako močno odvisna od tretjih držav. Pomemben izziv je spodbujanje uživanja ribjih beljakovin, proizvedenih v Uniji pri visokih standardih kakovosti, ki so potrošnikom na voljo po sprejemljivih cenah.

(31)  Agenda Združenih narodov za trajnostni razvoj do leta 2030 je odpravo lakote, zagotovitev zanesljive oskrbe s hrano in boljše prehrane opredelila kot enega od 17 ciljev trajnostnega razvoja (SDG 2). Unija je popolnoma zavezana navedenemu cilju in njegovemu izvajanju. V tem okviru ribištvo in akvakultura prispevata k prehranski varnosti in prehrani. Vendar Unija trenutno uvozi več kot 60 % ribiških proizvodov in je tako močno odvisna od tretjih držav. Pomemben izziv je spodbujanje uživanja ribjih beljakovin, proizvedenih v Uniji pri visokih standardih kakovosti, ki so potrošnikom na voljo po sprejemljivih cenah.

Predlog spremembe    15

Predlog uredbe

Uvodna izjava 32

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(32)  S sredstvi ESPR bi moralo biti mogoče podpirati spodbujanje in trajnostni razvoj akvakulture, vključno s sladkovodno akvakulturo, za gojenje vodnih živali in rastlin za proizvodnjo hrane in drugih surovin. V nekaterih državah članicah še vedno obstajajo zapleteni upravni postopki, kot so težave pri dostopu do prostora in zapleteni postopki za izdajo dovoljenj, kar sektorju otežuje izboljšanje ugleda in konkurenčnosti gojenih proizvodov. Podpora bi morala biti skladna z večletnimi nacionalnimi strateškimi načrti za akvakulturo, pripravljenimi na podlagi Uredbe (EU) št. 1380/2013. Upravičena bi morala biti zlasti podpora za okoljsko trajnostnost, produktivne naložbe, inovacije, pridobivanje strokovnih znanj in spretnosti, izboljšanje delovnih pogojev ter izravnalne ukrepe, ki zagotavljajo ključne storitve upravljanja zemljišč in narave. Upravičeni bi morali biti tudi ukrepi na področju javnega zdravja, sheme za zavarovanje staležev v akvakulturi ter ukrepi za zdravje in dobrobit živali. Vendar bi se podpora v primeru produktivnih naložb morala zagotavljati samo s finančnimi instrumenti in iz sklada InvestEU, ki omogočajo večji učinek finančnega vzvoda na trge in so zato primernejši za obravnavanje finančnih izzivov v tem sektorju kot nepovratna sredstva.

(32)  S sredstvi ESPR bi moralo biti mogoče podpirati spodbujanje in trajnostni razvoj akvakulture, vključno s sladkovodno akvakulturo in zaprtimi zadrževalnimi sistemi za gojenje vodnih živali in rastlin za proizvodnjo hrane in drugih surovin. V nekaterih državah članicah še vedno obstajajo zapleteni upravni postopki, kot so težave pri dostopu do prostora in zapleteni postopki za izdajo dovoljenj, kar sektorju otežuje izboljšanje ugleda in konkurenčnosti gojenih proizvodov. Podpora bi morala biti skladna z večletnimi nacionalnimi strateškimi načrti za akvakulturo, pripravljenimi na podlagi Uredbe (EU) št. 1380/2013. Upravičena bi morala biti zlasti podpora za okoljsko trajnostnost, produktivne naložbe, inovacije, pridobivanje strokovnih znanj in spretnosti, izboljšanje delovnih pogojev ter izravnalne ukrepe, ki zagotavljajo ključne storitve upravljanja zemljišč in narave. Upravičeni bi morali biti tudi ukrepi na področju javnega zdravja, sheme za zavarovanje staležev v akvakulturi ter ukrepi za zdravje in dobrobit živali. Vendar bi se podpora v primeru produktivnih naložb morala zagotavljati samo s finančnimi instrumenti in iz sklada InvestEU, ki omogočajo večji učinek finančnega vzvoda na trge in so zato primernejši za obravnavanje finančnih izzivov v tem sektorju kot nepovratna sredstva.

Predlog spremembe    16

Predlog uredbe

Uvodna izjava 35

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(35)  Ustvarjanje delovnih mest v obalnih regijah je odvisno od lokalnega razvoja trajnostnega modrega gospodarstva, ki poživlja družbeno tkivo v navedenih regijah. Pomorska industrija in storitve bodo do leta 2030 verjetno presegle rast svetovnega gospodarstva ter pomembno prispevale k zaposlovanju in rasti. Trajnostnost modre rasti je odvisna od inovacij in naložb v nova pomorska podjetja in v biogospodarstvo, vključno z modeli trajnostnega turizma, oceansko energijo iz obnovljivih virov, inovativnim vrhunskim ladjedelništvom in novimi pristaniškimi storitvami, ki lahko ustvarjajo delovna mesta in hkrati krepijo lokalni razvoj. Medtem ko bi bilo treba javne naložbe v trajnostno modro gospodarstvo vključiti v celoten proračun Unije, bi se moral ESPR osredotočiti predvsem na pogoje omogočanja za razvoj trajnostnega modrega gospodarstva in odpravljanje ozkih grl, da se spodbudijo naložbe ter razvoj novih trgov in tehnologij ali storitev. Podporo za razvoj trajnostnega modrega gospodarstva bi bilo treba zagotavljati v okviru deljenega, neposrednega in posrednega upravljanja.

(35)  Ustvarjanje delovnih mest v obalnih regijah je odvisno od lokalnega razvoja trajnostnega modrega gospodarstva, ki poživlja družbeno tkivo v navedenih regijah, vključno z otoki in najbolj oddaljenimi regijami. Pomorska industrija in storitve bodo do leta 2030 verjetno presegle rast svetovnega gospodarstva ter pomembno prispevale k zaposlovanju in rasti. Trajnostnost modre rasti je odvisna od inovacij in naložb v nova pomorska podjetja in v biogospodarstvo, vključno z modeli trajnostnega turizma, oceansko energijo iz obnovljivih virov, inovativnim vrhunskim ladjedelništvom in novimi pristaniškimi storitvami, ki lahko ustvarjajo delovna mesta in hkrati krepijo lokalni razvoj. Medtem ko bi bilo treba javne naložbe v trajnostno modro gospodarstvo vključiti v celoten proračun Unije, bi se moral ESPR osredotočiti predvsem na pogoje omogočanja za razvoj trajnostnega modrega gospodarstva in odpravljanje ozkih grl, da se spodbudijo naložbe ter razvoj novih trgov in tehnologij ali storitev. Podporo za razvoj trajnostnega modrega gospodarstva bi bilo treba zagotavljati v okviru deljenega, neposrednega in posrednega upravljanja.

Predlog spremembe    17

Predlog uredbe

Uvodna izjava 36

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(36)  Razvoj trajnostnega modrega gospodarstva je močno odvisen od partnerstev med lokalnimi zainteresiranimi stranmi, ki prispevajo k dinamičnosti obalnih in celinskih skupnosti in gospodarstev. ESPR bi moral zagotoviti instrumente za spodbujanje takih partnerstev. V ta namen bi morala biti na voljo podpora za lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost, v okviru deljenega upravljanja. Navedeni pristop bi moral z razvojem priobalnega ribištva in ribištva v celinskih vodah, akvakulture in trajnostnega modrega gospodarstva spodbujati gospodarsko diverzifikacijo na lokalni ravni. Strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, bi morale zagotoviti, da bi lokalne skupnosti bolje izkoriščale možnosti in prednosti, ki jih ponuja trajnostno modro gospodarstvo, ter tako izkoristile in okrepile okoljske, kulturne, socialne in človeške vire. Vsako lokalno partnerstvo bi zato moralo odražati glavni poudarek svoje strategije z zagotavljanjem uravnoteženega vključevanja in zastopanosti vseh pomembnih zainteresiranih strani iz lokalnega trajnostnega modrega gospodarstva.

(36)  Razvoj trajnostnega modrega gospodarstva je močno odvisen od partnerstev med lokalnimi zainteresiranimi stranmi, ki prispevajo k dinamičnosti ter trajnosti prebivalstva obalnih, otoških in celinskih skupnosti in gospodarstev. ESPR bi moral zagotoviti instrumente za spodbujanje takih partnerstev. V ta namen bi morala biti na voljo podpora za lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost, v okviru deljenega upravljanja. Navedeni pristop bi moral z razvojem priobalnega ribištva in ribištva v celinskih vodah, akvakulture in trajnostnega modrega gospodarstva spodbujati gospodarsko diverzifikacijo na lokalni ravni. Strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, bi morale zagotoviti, da bi lokalne skupnosti bolje izkoriščale možnosti in prednosti, ki jih ponuja trajnostno modro gospodarstvo, ter tako izkoristile in okrepile okoljske, kulturne, socialne in človeške vire. Vsako lokalno partnerstvo bi zato moralo odražati glavni poudarek svoje strategije z zagotavljanjem uravnoteženega vključevanja in zastopanosti vseh pomembnih zainteresiranih strani iz lokalnega trajnostnega modrega gospodarstva.

Predlog spremembe    18

Predlog uredbe

Uvodna izjava 38

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(38)  V okviru neposrednega in posrednega upravljanja bi se ESPR moral osredotočiti na pogoje omogočanja za trajnostno modro gospodarstvo s spodbujanjem celostnega upravljanja pomorske politike, spodbujanjem prenosa raziskav, inovacij in tehnologije v trajnostno modro gospodarstvo in njihove uporabe, izboljšanjem pomorskih spretnosti, oceanske pismenosti in izmenjave socialno-ekonomskih podatkov o trajnostnem modrem gospodarstvu, spodbujanjem nizkoogljičnega in proti podnebnim spremembam odpornega trajnostnega modrega gospodarstva ter razvojem portfelja projektov in inovativnih instrumentov financiranja. V zvezi z navedenimi področji bi bilo treba ustrezno upoštevati poseben položaj najbolj oddaljenih regij.

(38)  V okviru neposrednega in posrednega upravljanja bi se ESPR moral osredotočiti na pogoje omogočanja za trajnostno modro gospodarstvo s spodbujanjem celostnega upravljanja pomorske politike, spodbujanjem prenosa raziskav, inovacij in tehnologije v trajnostno modro gospodarstvo in njihove uporabe, izboljšanjem pomorskih spretnosti, oceanske pismenosti in izmenjave socialno-ekonomskih podatkov o trajnostnem modrem gospodarstvu, spodbujanjem nizkoogljičnega in proti podnebnim spremembam odpornega trajnostnega modrega gospodarstva ter razvojem portfelja projektov in inovativnih instrumentov financiranja. V zvezi z navedenimi področji bi bilo treba ustrezno upoštevati poseben položaj najbolj oddaljenih regij in otokov v skladu s členom 174 PDEU.

Predlog spremembe    19

Predlog uredbe

Uvodna izjava 42 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(42a)  Agenda Združenih narodov za trajnostni razvoj do leta 2030 je doseganje enakosti spolov ter krepitev vloge vseh žensk in deklet opredelila kot enega od 17 ciljev trajnostnega razvoja (SDG 5). Unija je popolnoma zavezana navedenemu cilju in njegovemu izvajanju. V tem okviru je odprava diskriminacije bistvena za izpolnitev zavez EU poti k vključujoči Evropi, zato bi bilo treba načela enakosti spolov in zaveze glede enakosti spolov vključiti v vse politike EU, tudi v to uredbo.

Predlog spremembe    20

Predlog uredbe

Uvodna izjava 43

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(43)  V okviru deljenega upravljanja bi morala vsaka država članica pripraviti en sam program, ki bi ga morala odobriti Komisija. Komisija bi morala v okviru regionalizacije in z namenom spodbujanja držav članic k bolj strateškemu pristopu pri pripravi programov pripraviti analizo za vsak morski bazen, v kateri bi morale biti navedene skupne prednosti in slabosti glede na doseganje ciljev SRP. Ta analiza bi države članice in Komisijo usmerjala pri pogajanjih o posameznem programu ob upoštevanju regionalnih izzivov in potreb. Pri ocenjevanju programov bi morala Komisija upoštevati okoljske in socialno-ekonomske izzive SRP, socialno-ekonomsko uspešnost trajnostnega modrega gospodarstva, izzive na ravni morskih bazenov, ohranjanje in obnavljanje morskih ekosistemov, zmanjševanje količine morskih odpadkov ter blažitev podnebnih sprememb in prilagajanje nanje.

(43)  V okviru deljenega upravljanja bi morala vsaka država članica pripraviti en sam program, ki bi ga morala odobriti Komisija. Komisija bi morala v okviru regionalizacije in z namenom spodbujanja držav članic k bolj strateškemu pristopu pri pripravi programov pripraviti analizo za vsak morski bazen, v kateri bi morale biti navedene skupne prednosti in slabosti glede na doseganje ciljev SRP. Ta analiza bi države članice in Komisijo usmerjala pri pogajanjih o posameznem programu ob upoštevanju regionalnih izzivov in potreb. Pri ocenjevanju programov bi morala Komisija upoštevati okoljske in socialno-ekonomske izzive SRP, socialno-ekonomsko uspešnost trajnostnega modrega gospodarstva, zlasti malega priobalnega ribištva, izzive na ravni morskih bazenov, ohranjanje in obnavljanje morskih ekosistemov, zmanjševanje količine morskih odpadkov ter blažitev podnebnih sprememb in prilagajanje nanje.

Predlog spremembe    21

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Finančna sredstva za izvajanje ESPR za obdobje 2021–2027 znašajo 6 140 000 000 EUR v tekočih cenah.

1.  Finančna sredstva za izvajanje ESPR za obdobje 2021–2027 znašajo 6 866 943 600  EUR v stalnih cenah iz leta 2018 (tj. 7 739 176 524 EUR v tekočih cenah).

Predlog spremembe    22

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Del finančnih sredstev v okviru deljenega upravljanja iz naslova II znaša 5 311 000 000 EUR v tekočih cenah v skladu z letno razdelitvijo, določeno v Prilogi V.

1.  Del finančnih sredstev v okviru deljenega upravljanja iz naslova II znaša 5 939 794 375 EUR v stalnih cenah iz leta 2018 (tj. 6 694 261 648 EUR v tekočih cenah) v skladu z letno razdelitvijo, določeno v Prilogi V.

Obrazložitev

Razčlenitev finančnih sredstev za program, ki jo predlaga Odbor za proračun, je zgolj okvirni aritmetični preračun, ki izhaja iz spremembe splošnih sredstev programa ter ne vpliva na razčlenitev, ki jo je sprejel pristojni odbor.

Predlog spremembe    23

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  102 000 000 EUR za Azore in Madeiro;

(a)  114 076 262 EUR v stalnih cenah iz leta 2018 (tj. 128 566 125 EUR v tekočih cenah) za Azore in Madeiro;

Obrazložitev

Razčlenitev finančnih sredstev za program, ki jo predlaga Odbor za proračun, je zgolj okvirni aritmetični preračun, ki izhaja iz spremembe splošnih sredstev programa ter ne vpliva na razčlenitev, ki jo je sprejel pristojni odbor.

Predlog spremembe    24

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  82 000 000 EUR za Kanarske otoke;

(b)  91 708 367 EUR v stalnih cenah iz leta 2018 (tj. 103 357 081 EUR v tekočih cenah) za Kanarske otoke;

Obrazložitev

Razčlenitev finančnih sredstev za program, ki jo predlaga Odbor za proračun, je zgolj okvirni aritmetični preračun, ki izhaja iz spremembe splošnih sredstev programa ter ne vpliva na razčlenitev, ki jo je sprejel pristojni odbor.

Predlog spremembe    25

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 2 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  131 000 000 EUR za Gvadelup, Francosko Gvajano, Martinik, Mayotte, Reunion in Saint Martin.

(c)  146 509 709 EUR v stalnih cenah iz leta 2018 (tj. 165 119 239 EUR v tekočih cenah) za Gvadelup, Francosko Gvajano, Martinik, Mayotte, Reunion in Saint Martin;

Obrazložitev

Razčlenitev finančnih sredstev za program, ki jo predlaga Odbor za proračun, je zgolj okvirni aritmetični preračun, ki izhaja iz spremembe splošnih sredstev programa ter ne vpliva na razčlenitev, ki jo je sprejel pristojni odbor.

Predlog spremembe    26

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Del finančnih sredstev v okviru neposrednega in posrednega upravljanja, opredeljenega v naslovu III, znaša 829 000 000 EUR v tekočih cenah.

1.  Del finančnih sredstev v okviru neposrednega in posrednega upravljanja, opredeljenega v naslovu III, znaša 927 149 225 EUR v stalnih cenah iz leta 2018 (tj. 1 044 914 876 EUR v tekočih cenah).

Obrazložitev

Razčlenitev finančnih sredstev za program, ki jo predlaga Odbor za proračun, je zgolj okvirni aritmetični preračun, ki izhaja iz spremembe splošnih sredstev programa ter ne vpliva na razčlenitev, ki jo je sprejel pristojni odbor.

Predlog spremembe    27

Predlog uredbe

Člen 21 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Nadomestilo za dodatne stroške za ribiške in akvakulturne proizvode v najbolj oddaljenih regijah

Nadomestilo za dodatne stroške za ribiške in akvakulturne proizvode v najbolj oddaljenih regijah in malem priobalnem ribištvu na otokih v skladu s členom 174 PDEU

Predlog spremembe    28

Predlog uredbe

Člen 21 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  ESPR lahko podpira nadomestila za dodatne stroške, ki jih imajo upravičenci pri ribolovu, gojenju, predelavi in trženju nekaterih ribiških in akvakulturnih proizvodov iz najbolj oddaljenih regij iz člena 6(2).

1.  ESPR lahko podpira nadomestila za dodatne stroške, ki jih imajo upravičenci pri ribolovu, gojenju, predelavi in trženju nekaterih ribiških in akvakulturnih proizvodov iz najbolj oddaljenih regij in v malem priobalnem ribištvu na otokih v skladu s členom 174 PDEU iz člena 6(2).

Predlog spremembe    29

Predlog uredbe

Člen 22 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  ESPR lahko podpira ukrepe za varstvo in obnovo morske in obalne biotske raznovrstnosti in ekosistemov, vključno s celinskimi vodami.

1.  ESPR lahko podpira ukrepe za varstvo in obnovo morske in obalne biotske raznovrstnosti in ekosistemov, vključno s celinskimi vodami. V ta namen je treba spodbujati sodelovanje z Evropsko vesoljsko agencijo in evropskimi satelitskimi programi, da bi zbrali več podatkov o stanju onesnaženosti morja ter zlasti plastičnih odpadkih v vodah.

Predlog spremembe    30

Predlog uredbe

Člen 27 – odstavek 1 – točka c a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ca)  naložb v analiziranje in opazovanje onesnaženosti morja, zlasti s plastiko, da bi pridobili več podatkov o stanju;

Predlog spremembe    31

Predlog uredbe

Člen 27 – odstavek 1 – točka c b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(cb) izboljšanja znanja o morskih plastičnih odpadkih in njihovih koncentracijah.

Predlog spremembe    32

Predlog uredbe

Člen 45 – odstavek 1 – točka f

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(f)  mednarodnim sodelovanjem na področju raziskav in podatkov o oceanih ter razvojem takih raziskav in podatkov.

(f)  mednarodnim sodelovanjem na področju raziskav in podatkov o oceanih ter razvojem takih raziskav in podatkov, zlasti o morskih plastičnih odpadkih, pridobljenih s pomočjo ustreznih senzorjev na satelitih, predvsem s komponento Copernicus vesoljskega programa EU, avtonomnimi zrakoplovi ter opazovalnimi sistemi na kraju samem, s katerimi je mogoče spremljati velike plavajoče odpadke in koncentracije malih odpadkov.

POSTOPEK V ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

Naslov

Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo

Referenčni dokumenti

COM(2018)0390 – C8-0270/2018 – 2018/0210(COD)

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

PECH

2.7.2018

 

 

 

Mnenje pripravil

       Datum razglasitve na zasedanju

BUDG

2.7.2018

Pripravljavec/-ka mnenja

       Datum imenovanja

Eider Gardiazabal Rubial

16.7.2018

Obravnava v odboru

26.9.2018

 

 

 

Datum sprejetja

21.11.2018

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

27

4

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Jean Arthuis, Levteris Hristoforu (Lefteris Christoforou), Gérard Deprez, Manuel dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Jan Olbrycht, Răzvan Popa, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Elevterios Sinadinos (Eleftherios Synadinos), Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Monika Vana, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Stanisław Żółtek

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Karine Gloanec Maurin, Giovanni La Via, Ivana Maletić, Andrej Novakov (Andrey Novakov), Tomáš Zdechovský

POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

27

+

ALDE

Jean Arthuis, Gérard Deprez

ECR

Zbigniew Kuźmiuk

PPE

Levteris Hristoforu (Lefteris Christoforou), José Manuel Fernandes, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Giovanni La Via, Ivana Maletić, Andrej Novakov (Andrey Novakov), Jan Olbrycht, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Inese Vaidere, Tomáš Zdechovský

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Karine Gloanec Maurin, John Howarth, Vladimír Maňka, Răzvan Popa, Manuel dos Santos, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand, Monika Vana

4

-

ECR

Bernd Kölmel

ENF

André Elissen, Stanisław Żółtek

NI

Elevterios Sinadinos (Eleftherios Synadinos)

0

0

 

 

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani


MNENJE Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane (22.11.2018)

za Odbor za ribištvo

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter razveljavitvi Uredbe (EU) št. 508/2014 Evropskega parlamenta in Sveta

(COM(2018)0390 – C8-0270/2018 – 2018/0210(COD))

Pripravljavec mnenja: Francesc Gambús

KRATKA OBRAZLOŽITEV

Komisija je 12. junija 2018 predstavila nov zakonodajni predlog o Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo za obdobje 2021–2027. Namen sklada je uporabiti proračunska sredstva Unije za podporo skupni ribiški politiki, pomorski politiki Unije in mednarodnim obveznostim Unije na področju upravljanja oceanov, zlasti v okviru agende za trajnostni razvoj do leta 2030.

Pripravljavec mnenja Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane se Komisiji zahvaljuje za sporočilo, ki nudi dobro izhodišče za delo in kar najboljši dogovor sozakonodajalcev. Zlasti si želi zahvaliti Komisiji, ker je okrepila okoljski vpliv sklada s tem, da ga je osredotočila na zaščito morskih ekosistemov in da načrtuje prispevek v višini 30 % njegovega proračuna za blažitev podnebnih sprememb in prilagajanje nanje v skladu z zavezami iz Pariškega sporazuma.

Obenem meni, da bo novi sklad uspešnejši in učinkovitejši, ker bo s poenostavitvijo, subsidiarnostjo, uskladitvijo z drugimi skladi in boljšo usmerjenostjo nudil podporo pri izvajanju skupne ribiške politike.

Ribištvo in akvakultura prispevata k prehranski varnosti in prehrani, vendar pa Unija trenutno uvaža več kot 60 % ribiških proizvodov in je močno odvisna od tretjih držav. Najpomembnejši izziv je spodbuditi državljane z visokimi standardi kakovosti in razumnimi cenami k uživanju rib iz Unije. V tem pogledu mora akvakultura povečati svojo prisotnost in kritično maso v sektorju, saj ribe iz te dejavnosti trenutno predstavljajo samo 20 % vseh rib na evropskih trgih.

Pripravljavec mnenja vseeno meni, da je treba dopolniti poročilo s številnimi spremembami, da bi ga prilagodili in naredili prožnejšega zato, da ne bi prekomerno škodili ribiškemu ladjevju, upoštevaje njegovo raznolikosti po Uniji.

Med drugim meni, da je treba vključiti element skupnega upravljanja, ki je mehanizem za organizacijo dejavnosti poklicnega ribištva, rekreacijskega ribolova in akvakulture, pri katerem si vlade delijo pristojnosti s skupnostjo lokalnih uporabnikov, vsaka od strani pa prevzame posebne odgovornosti in pravice v zvezi z obveščanjem in odločanjem o upravljanju ribolovnih virov. Ne smemo namreč pozabiti, da je zajamčenost ribolovnih območij in ribjih staležev najbolj pomembna prav za ribiče, kajti brez rib ni ribolova ne delovnih mest. S predlaganimi spremembami zato skuša ohraniti ravnovesje med okoljsko, gospodarsko in socialno trajnostjo.

Na koncu meni, da bosta poenostavitev in pojasnilo dejavnosti, ki se lahko izvajajo pod okriljem Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo, državam članicam olajšala upravljanje, zmanjšala upravno breme in nedvomno pomagala sektorju morskega ribištva Unije, hkrati pa pripomogla k doseganju ciljev trajnostnega razvoja.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane poziva Odbor za ribištvo kot pristojni odbor, da upošteva naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe    1

Predlog uredbe

Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(1)  Treba je ustanoviti Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo (ESPR) za obdobje 2021–2027. Namen sklada bi moral biti ciljno financiranje iz proračuna Unije za podpiranje skupne ribiške politike (SRP), pomorske politike Unije in mednarodnih obveznosti Unije na področju upravljanja oceanov. Tako financiranje je ključni dejavnik trajnostnega ribištva in ohranjanja morskih bioloških virov, prehranske varnosti, ki jo omogoča oskrba s proizvodi morske hrane, rasti trajnostnega modrega gospodarstva ter zdravja, varnosti, zaščite, čistosti in trajnostnega upravljanja morij in oceanov.

(1)  Treba je ustanoviti Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo (v nadaljnjem besedilu: ESPR) za obdobje 2021–2027. Namen sklada bi moral biti ciljno financiranje iz proračuna Unije za polno in pravočasno izvajanje skupne ribiške politike (v nadaljnjem besedilu: SRP), okvirne direktive o morski strategiji, pomorske politike Unije in mednarodnih obveznosti Unije na področju upravljanja oceanov. Tako financiranje je v kombinaciji z odgovornimi ribiškimi politikami eden izmed ključnih dejavnikov trajnostnega ribištva in ohranjanja morskih bioloških virov, prehranske varnosti, ki jo omogoča oskrba s proizvodi morske hrane, rasti trajnostnega modrega gospodarstva, ki se razvija v okviru ekoloških omejitev, ter zdravja, varnosti, zaščite, čistosti in trajnostnega upravljanja morij in oceanov.

Predlog spremembe    2

Predlog uredbe

Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(2)  Unija je kot globalna akterka na področju oceanov in peta največja svetovna proizvajalka morske hrane v veliki meri odgovorna za zaščito, ohranjanje in trajnostno uporabo oceanov ter njihovih virov. Ohranjanje morij in oceanov je vsekakor bistvenega pomena za hitro rastoče svetovno prebivalstvo. Prav tako je to za Unijo socialno-ekonomski interes: trajnostno modro gospodarstvo spodbuja naložbe, ustvarjanje delovnih mest in rast, raziskave in inovacije ter prispeva k energetski varnosti z oceansko energijo. Poleg tega so varna in zaščitena morja in oceani bistvenega pomena za učinkovit nadzor meja in preprečevanje pomorskega kriminala na globalni ravni, s čimer se obravnavajo varnostni pomisleki državljanov.

(2)  Unija je kot globalna akterka na področju oceanov in peta največja svetovna proizvajalka morske hrane v veliki meri odgovorna za zaščito, ohranjanje in trajnostno uporabo oceanov ter njihovih virov. Ohranjanje morij in oceanov je vsekakor bistvenega pomena za hitro rastoče svetovno prebivalstvo. Prav tako je to za Unijo socialno-ekonomski interes: trajnostno modro gospodarstvo, ki se razvija v okviru ekoloških omejitev, spodbuja naložbe, ustvarjanje delovnih mest in rast, raziskave in inovacije ter prispeva k energetski varnosti z oceansko energijo. Poleg tega so varna in zaščitena morja in oceani bistvenega pomena za učinkovit nadzor meja in preprečevanje pomorskega kriminala na globalni ravni, s čimer se obravnavajo varnostni pomisleki državljanov.

Predlog spremembe    3

Predlog uredbe

Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(8)  Večletni finančni okvir, ki ga vzpostavlja Uredba (EU) xx/xx6, določa, da mora proračun Unije še naprej zagotavljati podporo ribiški in pomorski politiki. V tekočih cenah bi moral proračun ESPR znašati 6 140 000 000 EUR. Sredstva ESPR bi morala biti razdeljena med deljeno, neposredno in posredno upravljanje. 5 311 000 000 EUR bi moralo biti namenjenih podpori v okviru deljenega upravljanja, 829 000 000 EUR pa podpori v okviru neposrednega in posrednega upravljanja. Zaradi zagotavljanja stabilnosti, zlasti glede doseganja ciljev SRP, bi morala opredelitev nacionalnih dodeljenih sredstev v okviru deljenega upravljanja za programsko obdobje 2021–2027 temeljiti na deležih ESPR za obdobje 2014–2020. Posebni zneski bi morali biti rezervirani za najbolj oddaljene regije, nadzor in izvrševanje ter zbiranje in obdelavo podatkov za upravljanje ribištva in znanstvene namene, medtem ko bi bilo treba zneske za trajno in izredno prenehanje ribolovnih dejavnosti omejiti.

(8)  Večletni finančni okvir, ki ga vzpostavlja Uredba (EU) xx/xx6, določa, da mora proračun Unije še naprej zagotavljati podporo ribiški in pomorski politiki. V tekočih cenah bi moral večletni proračun ESPR znašati 6 140 000 000 EUR. Sredstva ESPR bi morala biti razdeljena med deljeno, neposredno in posredno upravljanje. 5 311 000 000 EUR bi moralo biti namenjenih podpori v okviru deljenega upravljanja, 829 000 000 EUR pa podpori v okviru neposrednega in posrednega upravljanja. Zaradi zagotavljanja stabilnosti, zlasti glede doseganja ciljev SRP, bi morala opredelitev nacionalnih dodeljenih sredstev v okviru deljenega upravljanja za programsko obdobje 2021–2027 temeljiti na deležih ESPR za obdobje 2014–2020. Posebni zneski bi morali biti rezervirani za najbolj oddaljene regije, nadzor in izvrševanje ter zbiranje in obdelavo podatkov za upravljanje ribištva in znanstvene namene, medtem ko bi bilo treba zneske za trajno in izredno prenehanje ribolovnih dejavnosti omejiti.

_________________

_________________

6 UL C […], […], str. […].

6 UL C […], […], str. […].

Predlog spremembe    4

Predlog uredbe

Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(9)  Evropski pomorski sektor zajema več kot 5 milijonov delovnih mest in ustvarja skoraj 500 milijard EUR prihodkov na leto ter ima potencial za veliko več novih delovnih mest. Proizvodnja svetovnega oceanskega gospodarstva je trenutno ocenjena na 1,3 bilijona EUR, kar bi se lahko do leta 2030 več kot podvojilo. Potreba, da se dosežejo cilji glede emisij CO2, poveča učinkovitost rabe virov in zmanjša okoljski odtis modrega gospodarstva, je pomembna gonilna sila za inovacije v drugih sektorjih, kot so pomorska oprema, ladjedelništvo, opazovanje oceanov, poglabljanje morskega dna, zaščita obalnih območij in pomorska gradnja. Strukturni skladi Unije, zlasti Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR) in ESPR, so zagotovili naložbe v pomorsko gospodarstvo. Da bi dosegli potencial rasti tega sektorja, je treba uporabiti nova naložbena orodja, kot je InvestEU.

(9)  Evropski pomorski sektor zajema več kot 5 milijonov delovnih mest in ustvarja skoraj 500 milijard EUR prihodkov na leto ter ima potencial za veliko več novih delovnih mest, vendar bi bilo treba staleže vrst rib še naprej spremljati in z ustreznimi ukrepi preprečevati prelov. Proizvodnja svetovnega oceanskega gospodarstva je trenutno ocenjena na 1,3 bilijona EUR, kar bi se lahko do leta 2030 več kot podvojilo. Potreba, da se dosežejo cilji glede emisij CO2, poveča učinkovitost rabe virov in zmanjša okoljski odtis modrega gospodarstva, je pomembna gonilna sila za inovacije v drugih sektorjih, kot so pomorska oprema, ladjedelništvo, opazovanje oceanov, poglabljanje morskega dna, zaščita obalnih območij in pomorska gradnja. Strukturni skladi Unije, zlasti Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR) in ESPR, so zagotovili naložbe v pomorsko gospodarstvo. Da bi dosegli potencial rasti tega sektorja, je treba uporabiti nova naložbena orodja, kot je InvestEU.

Predlog spremembe    5

Predlog uredbe

Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(10)  ESPR bi moral temeljiti na naslednjih štirih prednostnih nalogah, ki so: spodbujanje trajnostnega ribištva in ohranjanja morskih bioloških virov; prispevanje k prehranski varnosti v Uniji s konkurenčnimi in trajnostnimi akvakulturo in trgi; omogočanje rasti trajnostnega modrega gospodarstva in spodbujanje uspešnih obalnih skupnosti; krepitev mednarodnega upravljanja oceanov ter omogočanje varnosti, zaščite, čistosti in trajnostnega upravljanja morij in oceanov. Za uresničevanje navedenih prednostnih nalog bi si bilo treba prizadevati v okviru deljenega, neposrednega in posrednega upravljanja.

(10)  ESPR bi moral temeljiti na naslednjih štirih prednostnih nalogah, ki so v celoti usklajene s cilji SRP in so: spodbujanje trajnostnega ribištva in ohranjanja morskih bioloških virov; prispevanje k prehranski varnosti v Uniji s konkurenčnimi in trajnostnimi akvakulturo in trgi; omogočanje trajnostnega modrega gospodarstva, ki se razvija v okviru ekoloških omejitev in spodbuja uspešne obalne skupnosti; krepitev mednarodnega upravljanja oceanov ter omogočanje varnosti, zaščite, čistosti in trajnostnega upravljanja morij in oceanov. Za uresničevanje navedenih prednostnih nalog bi si bilo treba prizadevati v okviru deljenega, neposrednega in posrednega upravljanja.

Predlog spremembe    6

Predlog uredbe

Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(11)  ESPR bi moral po letu 2020 temeljiti na poenostavljeni strukturi brez preveč predpisovalnega vnaprejšnjega določanja ukrepov in podrobnih pravil o upravičenosti na ravni Unije. Namesto tega bi bilo treba pri vsaki prednostni nalogi opisati široka področja podpore. Države članice bi zato morale pripraviti svoj program in v njem navesti najprimernejša sredstva za doseganje prednostnih nalog. V skladu s pravili, določenimi v tej uredbi in Uredbi EU št. [uredba o skupnih določbah], je mogoče podpirati različne ukrepe, ki jih v navedenih programih opredelijo države članice, če spadajo na področja podpore, opredeljena v tej uredbi. Vendar je treba določiti seznam neupravičenih operacij, da se preprečijo škodljivi vplivi za ohranjanje ribolovnih virov, na primer s splošno prepovedjo naložb, ki povečujejo ribolovno zmogljivost. Poleg tega bi moral biti strog pogoj za naložbe in nadomestila za flote njihova skladnost z ohranitvenimi cilji SRP.

(11)  ESPR bi moral po letu 2020 temeljiti na poenostavljeni strukturi brez preveč predpisovalnega vnaprejšnjega določanja ukrepov in podrobnih pravil o upravičenosti na ravni Unije. Namesto tega bi bilo treba pri vsaki prednostni nalogi opisati široka področja podpore. Države članice bi zato morale pripraviti svoj program in v njem navesti najprimernejša sredstva za doseganje prednostnih nalog. V skladu s pravili, določenimi v tej uredbi in Uredbi EU št. [uredba o skupnih določbah], je mogoče podpirati različne ukrepe, ki jih v navedenih programih opredelijo države članice, če spadajo na področja podpore, opredeljena v tej uredbi. Vendar je treba določiti seznam neupravičenih operacij, da se preprečijo škodljivi vplivi za ohranjanje ribolovnih virov in degradacija ekosistema, na primer s splošno prepovedjo naložb, ki povečujejo ribolovno zmogljivost. Poleg tega bi moral biti strog pogoj za naložbe in nadomestila za flote njihova skladnost z ohranitvenimi cilji SRP.

Predlog spremembe    7

Predlog uredbe

Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(13)  Glede na pomembnost boja proti podnebnim spremembam v skladu z zavezami Unije za izvajanje Pariškega sporazuma in doseganje ciljev Združenih narodov za trajnostni razvoj bi morala ta uredba prispevati k vključevanju podnebnih ukrepov in doseganju splošnega cilja, da se 25 % proračunskih odhodkov Unije nameni podpiranju podnebnih ciljev. Pričakuje se, da bodo ukrepi v okviru te uredbe prispevali 30 % celotnih finančnih sredstev ESPR za podnebne cilje. Ustrezni ukrepi bodo opredeljeni med pripravo in izvajanjem ESPR ter ponovno ocenjeni v okviru ustreznih postopkov ocenjevanja in pregledovanja.

(13)  Glede na pomembnost boja proti podnebnim spremembam v skladu z zavezami Unije za izvajanje Pariškega sporazuma in doseganje ciljev Združenih narodov za trajnostni razvoj bi morala ta uredba prispevati k vključevanju podnebnih ukrepov in doseganju splošnega cilja, da se 25 % proračunskih odhodkov Unije nameni podpiranju podnebnih ciljev. Pričakuje se, da bodo ukrepi v okviru te uredbe prispevali 30 % celotnih finančnih sredstev ESPR za podnebne cilje. Ustrezni ukrepi, vključno s projekti, katerih cilj je varstvo in obnova z morskimi travami poraslega morskega dna in obalnih mokrišč, ki so izredno pomembni ponori ogljika, bodo opredeljeni med pripravo in izvajanjem ESPR ter ponovno ocenjeni v okviru ustreznih postopkov ocenjevanja in pregledovanja.

Obrazložitev

V zadnjem poročilu Medvladnega panela o podnebnih spremembah je poudarjeno, da je treba poleg zmanjšanja emisij CO2 obravnavati tudi odstranitev CO2 iz ozračja.

Predlog spremembe    8

Predlog uredbe

Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(14)  ESPR bi moral prispevati k doseganju okoljskih ciljev Unije. Ta prispevek bi bilo treba spremljati z uporabo okoljskih označevalcev Unije ter o njem redno poročati v okviru ocenjevanj in v letnih poročilih o rezultatih.

(14)  ESPR bi moral prispevati k doseganju okoljskih ciljev Unije, in sicer v okviru SRP in okvirne direktive o morski strategiji 2008/56/ES Evropskega parlamenta in Sveta1a. Ta prispevek bi bilo treba spremljati z uporabo okoljskih označevalcev Unije ter o njem redno poročati v okviru ocenjevanj in v letnih poročilih o rezultatih.

 

_________________

 

1a Direktiva 2008/56/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. junija 2008 o določitvi okvira za ukrepe Skupnosti na področju politike morskega okolja (Okvirna direktiva o morski strategiji) (UL L 164, 25.6.2008, str. 19).

 

Predlog spremembe    9

Predlog uredbe

Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(15)  V skladu s členom 42 Uredbe (EU) št. 1380/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (uredba o SRP)7 bi moral biti pogoj za finančno pomoč Unije iz ESPR skladnost s pravili SRP. Vloge upravičencev, ki niso skladne z veljavnimi pravili SRP, ne bi smele biti dopustne.

(15)  V skladu s členom 42 Uredbe (EU) št. 1380/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (v nadaljnjem besedilu: uredba o SRP)7 bi moral biti pogoj za finančno pomoč Unije iz ESPR popolna skladnost s pravili SRP in ustreznim okoljskim pravom EU. Finančna pomoč Unije bi se morala dodeliti samo tistim subjektom in državam članicam, ki ravnajo povsem v skladu s svojimi ustreznimi pravnimi obveznostmi. Vloge upravičencev, ki niso skladne z veljavnimi pravili SRP, ne bi smele biti dopustne.

_________________

_________________

7 Uredba (EU) št. 1380/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o skupni ribiški politiki in o spremembi uredb Sveta (ES) št. 1954/2003 in (ES) št. 1224/2009 ter razveljavitvi uredb Sveta (ES) št. 2371/2002 in (ES) št. 639/2004 ter Sklepa Sveta 2004/585/ES (UL L 354, 28.12.2013, str. 22).

7 Uredba (EU) št. 1380/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o skupni ribiški politiki in o spremembi uredb Sveta (ES) št. 1954/2003 in (ES) št. 1224/2009 ter razveljavitvi uredb Sveta (ES) št. 2371/2002 in (ES) št. 639/2004 ter Sklepa Sveta 2004/585/ES (UL L 354, 28.12.2013, str. 22).

Predlog spremembe    10

Predlog uredbe

Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(16)  Za obravnavanje posebnih pogojev v okviru SRP iz Uredbe (EU) št. 1380/2013 ter prispevanje k skladnosti s pravili SRP bi bilo treba pravila o prekinitvi, začasni ustavitvi in finančnih popravkih iz Uredbe (EU) št. [uredba o skupnih določbah] dopolniti z dodatnimi določbami. Kadar država članica ali upravičenec ne izpolnjuje obveznosti v okviru SRP ali če ima Komisija dokaze, na podlagi katerih je verjetno takšno neizpolnjevanje obveznosti, bi moralo biti Komisiji kot previdnostni ukrep dovoljeno, da prekine roke plačil. Poleg možnosti prekinitve roka plačila in za preprečitev očitnega tveganja izplačila neupravičenih odhodkov bi morala imeti Komisija možnost, da začasno ustavi plačila in v primeru hude kršitve pravil SRP državi članici naloži finančne popravke.

(16)  Za obravnavanje posebnih pogojev v okviru SRP iz Uredbe (EU) št. 1380/2013 ter prispevanje k popolni skladnosti s pravili SRP bi bilo treba pravila o prekinitvi, začasni ustavitvi in finančnih popravkih iz Uredbe (EU) št. [uredba o skupnih določbah] dopolniti z dodatnimi določbami. Kadar država članica ali upravičenec ne izpolnjuje obveznosti v okviru SRP ali če ima Komisija dokaze, na podlagi katerih je verjetno takšno neizpolnjevanje obveznosti, bi moralo biti Komisiji kot previdnostni ukrep dovoljeno, da prekine roke plačil. Poleg možnosti prekinitve roka plačila in za preprečitev očitnega tveganja izplačila neupravičenih odhodkov bi morala imeti Komisija možnost, da začasno ustavi plačila in v primeru hude kršitve pravil SRP državi članici naloži finančne popravke.

Predlog spremembe    11

Predlog uredbe

Uvodna izjava 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(17)  V zadnjih letih je bil v okviru SRP dosežen velik napredek pri prizadevanjih, da bi staleži rib ponovno dosegli zdravo raven, da bi se povečala donosnost ribiške panoge Unije in da bi se ohranili morski ekosistemi. Vendar ostaja še veliko izzivov pri doseganju socialno-ekonomskih in okoljskih ciljev SRP. Za to je potrebna nadaljnja podpora po letu 2020, zlasti za morske bazene, kjer je napredek počasnejši.

(17)  V zadnjih letih so bili v okviru SRP sprejeti ukrepi, da bi staleži rib ponovno dosegli zdravo raven, da bi se povečala donosnost ribiške panoge Unije in da bi se ohranili morski ekosistemi. Vendar ostaja še veliko izzivov pri doseganju socialno-ekonomskih in okoljskih ciljev SRP v celoti, vključno s pravno obveznostjo obnovitve in ohranjanja vseh populacij staležev rib nad ravnmi biomase, ki omogočajo največji trajnostni donos. Za to je potrebna nadaljnja podpora po letu 2020, zlasti za morske bazene, kjer je napredek počasnejši.

Predlog spremembe    12

Predlog uredbe

Uvodna izjava 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(18)  Ribištvo je bistvenega pomena za preživetje in kulturno dediščino številnih obalnih skupnosti v Uniji, zlasti tistih, v katerih ima pomembno vlogo mali priobalni ribolov. Ker je povprečna starost v številnih ribiških skupnostih več kot 50 let, sta generacijska pomladitev in diverzifikacija dejavnosti še vedno izziv.

(18)  Ribištvo je bistvenega pomena za preživetje in kulturno dediščino številnih obalnih in otoških skupnosti v Uniji, zlasti tistih, v katerih ima pomembno vlogo mali priobalni ribolov. Ker je povprečna starost v številnih ribiških skupnostih več kot 50 let, sta generacijska pomladitev in diverzifikacija dejavnosti še vedno izziv.

Predlog spremembe    13

Predlog uredbe

Uvodna izjava 18 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(18a)  Izvajanje mehanizmov za soupravljanje pri poklicni in rekreacijski ribolovni dejavnosti in v ribogojstvu, z neposredno udeležbo vključenih deležnikov, kot so uprava, ribiški sektor in sektor ribogojstva, znanstvena skupnost in civilna družba, ki svojo funkcionalnost utemeljuje na pravični porazdelitvi odgovornosti pri odločanju in na prilagodljivem upravljanju, ki temelji na znanju, informacijah in neposrednosti, podpira doseganje ciljev skupne ribiške politike. ESPR bi moral podpirati izvajanje teh mehanizmov na lokalni ravni.

Obrazložitev

Model soupravljanja razvije svoj največji potencial v okviru bioekonomskega upravljanja, ki spoštuje ekosistem, in previdnostnih pristopov. Ta model bi moral zagotoviti orodja, ki omogočajo odziv v realnem času na spreminjajoče se razmere, ki so prisotne pri prilagodljivem upravljanju.

Predlog spremembe    14

Predlog uredbe

Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(19)  Namen ESPR bi moral biti doseganje okoljskih, ekonomskih, socialnih in zaposlitvenih ciljev SRP, opredeljenih v členu 2 Uredbe (EU) št. 1380/2013. Taka podpora bi morala zagotoviti, da so ribolovne dejavnosti okoljsko dolgoročno trajnostne in da se upravljajo na način, ki je skladen s cilji doseganja ekonomskih in socialnih koristi ter koristi zaposlovanja ter prispevanja k zanesljivi preskrbi s hrano.

(19)  ESPR bi moral prispevati k doseganju okoljskih, ekonomskih, socialnih in zaposlitvenih ciljev SRP, opredeljenih v členu 2 Uredbe (EU) št. 1380/2013. Taka podpora bi morala zagotoviti, da so ribolovne dejavnosti okoljsko dolgoročno trajnostne in da se upravljajo na način, ki je skladen s cilji, opredeljenimi v členu 2(2) Uredbe (EU) št. 1380/2013, kar bo prispevalo k doseganju ekonomskih in socialnih koristi ter koristi zaposlovanja ter k zanesljivi preskrbi s hrano.

Predlog spremembe    15

Predlog uredbe

Uvodna izjava 20

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(20)  Cilja podpore iz ESPR bi morala biti doseganje in ohranjanje trajnostnega ribištva, ki bo temeljil na največjem trajnostnem donosu, in čim večje zmanjšanje negativnih vplivov ribolovnih dejavnosti na morski ekosistem. Navedena podpora bi morala vključevati inovacije in naložbe v nizkoogljične ribolovne prakse in tehnike z majhnim vplivom, ki so odporne proti podnebnim spremembam.

(20)  Podpora iz ESPR bi morala prispevati k pravočasni izpolnitvi pravne obveznosti obnovitve in ohranjanja populacije vseh staležev rib nad ravnmi biomase, ki omogočajo največji trajnostni donos, ter k čim večjemu zmanjšanju in, kadar je to mogoče, odpravi negativnih vplivov ribolovnih dejavnosti na morski ekosistem. Navedena podpora bi morala vključevati inovacije in naložbe v nizkoogljične ribolovne prakse in tehnike z majhnim vplivom, ki so odporne proti podnebnim spremembam, ter izključevati kakršne koli naložbe v metode ribolova z električnim tokom.

Predlog spremembe    16

Predlog uredbe

Uvodna izjava 21

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(21)  Obveznost iztovarjanja je eden od glavnih izzivov SRP. Prinesla je bistvene spremembe ribolovnih praks za sektor, včasih s pomembnimi finančnimi stroški. Zato bi moralo biti s sredstvi ESPR mogoče podpirati inovacije in naložbe, ki prispevajo k izvajanju obveznosti iztovarjanja, z višjo stopnjo intenzivnosti pomoči, kot se uporablja za druge operacije, na primer naložbe v selektivno ribolovno orodje, izboljšave pristaniške infrastrukture in trženje nenamernega ulova. Prav tako bi moral odobriti najvišjo, 100-odstotno stopnjo intenzivnosti pomoči za načrtovanje, razvoj, spremljanje, ocenjevanje in upravljanje preglednih sistemov za izmenjavo ribolovnih možnosti med državami članicami („menjava kvot“), da bi se zmanjšal pojav zaviralnih vrst, ki je posledica obveznosti iztovarjanja.

(21)  Obveznost iztovarjanja je pravna obveznost in eden od glavnih ciljev SRP. Prinesla je konec okoljsko nesprejemljive prakse izpustov in pomembne spremembe ribolovnih praks za sektor, včasih s pomembnimi finančnimi stroški. Države članice bi zato morale uporabiti sredstva ESPR za kar največjo podporo inovacijam in naložbam, ki prispevajo k pravočasnemu izvajanju obveznosti iztovarjanja v celoti, z znatno višjo stopnjo intenzivnosti pomoči kot se uporablja za druge operacije, na primer naložbe v selektivno ribolovno orodje ter ukrepe za časovno in prostorsko selektivnost, izboljšave pristaniške infrastrukture in trženje nenamernega ulova. Prav tako bi moral odobriti najvišjo, 100-odstotno stopnjo intenzivnosti pomoči za načrtovanje, razvoj, spremljanje, ocenjevanje in upravljanje preglednih sistemov za izmenjavo ribolovnih možnosti med državami članicami („menjava kvot“), da bi se zmanjšal pojav zaviralnih vrst, ki je posledica obveznosti iztovarjanja.

Predlog spremembe    17

Predlog uredbe

Uvodna izjava 21 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(21a)  Obveznost iztovarjanja bi se morala spremljati enako v celotnem spektru, in sicer od plovil za mali ribolov do plovil za industrijski ribolov, v vseh državah članicah Unije.

Obrazložitev

Mali ribiči na Irskem in drugje se stalno in dosledno pritožujejo, da so, kar zadeva preglede in kazni, najmehkejše tarče, ker so večino časa ob obali, medtem ko je dostop do večjih plovil težji in jih je zato težje pregledati.

Predlog spremembe    18

Predlog uredbe

Uvodna izjava 22

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(22)  S sredstvi ESPR bi moralo biti mogoče podpirati inovacije in naložbe v ribiška plovila, da se izboljšajo zdravje, varnost, delovni pogoji, energijska učinkovitost in kakovost ulova. Vendar taka podpora ne bi smela privesti do povečanja ribolovne zmogljivosti ali zmožnosti za iskanje rib in se ne bi smela dodeljevati samo zaradi skladnosti z obveznimi zahtevami zakonodaje Unije ali nacionalne zakonodaje. S strukturo brez predpisovalnih ukrepov bi bile za določitev natančnih pravil o upravičenosti za navedene naložbe odgovorne države članice. Na področju zdravja, varnosti in delovnih pogojev na ribiških plovilih bi bilo treba dovoliti višjo stopnjo intenzivnosti pomoči, kot se uporablja za druge operacije.

(22)  S sredstvi ESPR bi moralo biti mogoče podpirati inovacije in naložbe v ribiška plovila, da se izboljšajo zdravje, varnost, delovni pogoji, energijska učinkovitost in kakovost ulova ter podpora posebnim vprašanjem v zvezi z zdravstvenim varstvom. Vendar taka podpora ne bi smela privesti do povečanja ribolovne zmogljivosti ali zmožnosti za iskanje rib in se ne bi smela dodeljevati samo zaradi skladnosti z obveznimi zahtevami zakonodaje Unije ali nacionalne zakonodaje. S strukturo brez predpisovalnih ukrepov bi bile za določitev natančnih pravil o upravičenosti za navedene naložbe in podporo odgovorne države članice. Na področju zdravja, varnosti in delovnih pogojev na ribiških plovilih bi bilo treba dovoliti višjo stopnjo intenzivnosti pomoči, kot se uporablja za druge operacije.

Predlog spremembe    19

Predlog uredbe

Uvodna izjava 28

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(28)  Mali priobalni ribolov izvajajo ribiška plovila, krajša od 12 metrov, ki ne uporabljajo vlečnega ribolovnega orodja. Navedeni sektor zajema skoraj 75 % vseh ribiških plovil, registriranih v Uniji, in skoraj polovico vseh delovnih mest v ribiškem sektorju. Izvajalci dejavnosti v sektorju malega priobalnega ribištva so zlasti odvisni od zdravih staležev rib, ki so njihov glavni vir dohodka. ESPR bi jih zato moral prednostno obravnavati s 100-odstotno stopnjo intenzivnosti pomoči, vključno z operacijami, povezanimi z nadzorom in izvrševanjem, z namenom spodbujanja trajnostnih ribolovnih praks. Poleg tega bi morala biti nekatera področja podpore rezervirana za mali ribolov v segmentu flote, v katerem je ribolovna zmogljivost v ravnovesju z razpoložljivimi ribolovnimi možnostmi, na primer podpora za pridobitev rabljenega plovila in nadomestitev ali posodobitev motorja plovila. Države članice bi morale v svoj program vključiti tudi akcijski načrt za mali priobalni ribolov, ki bi ga bilo treba spremljati na podlagi kazalnikov, za katere bi bilo treba določiti mejnike in ciljne vrednosti.

(28)  Mali priobalni ribolov izvajajo ribiška plovila, krajša od 12 metrov, ki ne uporabljajo vlečnega ribolovnega orodja. Navedeni sektor zajema skoraj 75 % vseh ribiških plovil, registriranih v Uniji, in skoraj polovico vseh delovnih mest v ribiškem sektorju. Izvajalci dejavnosti v sektorju malega priobalnega ribištva so zlasti odvisni od zdravih staležev rib, ki so njihov glavni vir dohodka. ESPR bi jih zato moral prednostno obravnavati s 100-odstotno stopnjo intenzivnosti pomoči, vključno z operacijami, povezanimi z nadzorom in izvrševanjem, z namenom spodbujanja trajnostnih ribolovnih praks v skladu s cilji SRP. Poleg tega bi morala biti nekatera področja podpore rezervirana za mali ribolov v segmentu flote, v katerem je ribolovna zmogljivost v ravnovesju z razpoložljivimi ribolovnimi možnostmi, na primer podpora za pridobitev rabljenega plovila in nadomestitev ali posodobitev motorja plovila ter za mlade ribiče. Države članice bi morale v svoj program vključiti tudi akcijski načrt za mali priobalni ribolov, ki bi ga bilo treba spremljati na podlagi kazalnikov, za katere bi bilo treba določiti mejnike in ciljne vrednosti.

Predlog spremembe    20

Predlog uredbe

Uvodna izjava 31

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(31)  Ribištvo in akvakultura prispevata k prehranski varnosti in prehrani. Vendar Unija trenutno uvozi več kot 60 % ribiških proizvodov in je tako močno odvisna od tretjih držav. Pomemben izziv je spodbujanje uživanja ribjih beljakovin, proizvedenih v Uniji pri visokih standardih kakovosti, ki so potrošnikom na voljo po sprejemljivih cenah.

(31)  Ribištvo in trajnostna akvakultura prispevata k prehranski varnosti in prehrani. Vendar Unija trenutno uvozi več kot 60 % ribiških proizvodov in je tako močno odvisna od tretjih držav. Pomemben izziv je spodbujanje uživanja ribjih beljakovin, proizvedenih v Uniji pri visokih standardih kakovosti, ki so potrošnikom na voljo po sprejemljivih cenah.

Predlog spremembe    21

Predlog uredbe

Uvodna izjava 32

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(32)  S sredstvi ESPR bi moralo biti mogoče podpirati spodbujanje in trajnostni razvoj akvakulture, vključno s sladkovodno akvakulturo, za gojenje vodnih živali in rastlin za proizvodnjo hrane in drugih surovin. V nekaterih državah članicah še vedno obstajajo zapleteni upravni postopki, kot so težave pri dostopu do prostora in zapleteni postopki za izdajo dovoljenj, kar sektorju otežuje izboljšanje ugleda in konkurenčnosti gojenih proizvodov. Podpora bi morala biti skladna z večletnimi nacionalnimi strateškimi načrti za akvakulturo, pripravljenimi na podlagi Uredbe (EU) št. 1380/2013. Upravičena bi morala biti zlasti podpora za okoljsko trajnostnost, produktivne naložbe, inovacije, pridobivanje strokovnih znanj in spretnosti, izboljšanje delovnih pogojev ter izravnalne ukrepe, ki zagotavljajo ključne storitve upravljanja zemljišč in narave. Upravičeni bi morali biti tudi ukrepi na področju javnega zdravja, sheme za zavarovanje staležev v akvakulturi ter ukrepi za zdravje in dobrobit živali. Vendar bi se podpora v primeru produktivnih naložb morala zagotavljati samo s finančnimi instrumenti in iz sklada InvestEU, ki omogočajo večji učinek finančnega vzvoda na trge in so zato primernejši za obravnavanje finančnih izzivov v tem sektorju kot nepovratna sredstva.

(32)  S sredstvi ESPR bi moralo biti mogoče podpirati spodbujanje in trajnostni razvoj akvakulture, vključno s sladkovodno akvakulturo ter varstvom akvakulture pred invazivnimi vrstami in boleznimi, za gojenje vodnih živali in rastlin za proizvodnjo hrane in drugih surovin. V nekaterih državah članicah še vedno obstajajo pretirano zapleteni upravni postopki, kot so težave pri dostopu do prostora in zapleteni postopki za izdajo dovoljenj, kar sektorju po nepotrebnem otežuje izboljšanje ugleda in konkurenčnosti gojenih proizvodov. Podpora bi morala biti skladna z večletnimi nacionalnimi strateškimi načrti za akvakulturo, pripravljenimi na podlagi Uredbe (EU) št. 1380/2013. Upravičena bi morala biti zlasti podpora za okoljsko trajnostnost, produktivne naložbe, inovacije, nadzor posebnih bolezni in invazivnih vrst, ki povzročajo resno škodo akvakulturi, pridobivanje strokovnih znanj in spretnosti, izboljšanje delovnih pogojev ter izravnalne ukrepe, ki zagotavljajo ključne storitve upravljanja zemljišč in narave. Upravičeni bi morali biti tudi ukrepi na področju javnega zdravja, sheme za zavarovanje staležev v akvakulturi ter ukrepi za zdravje in dobrobit živali. Vendar bi se podpora v primeru produktivnih naložb morala zagotavljati samo s finančnimi instrumenti in iz sklada InvestEU, ki omogočajo večji učinek finančnega vzvoda na trge in so zato primernejši za obravnavanje finančnih izzivov v tem sektorju kot nepovratna sredstva.

Obrazložitev

V skladu z resolucijo Evropskega parlamenta z dne 12. junija 2018 z naslovom „Trajnostnemu in konkurenčnemu evropskemu sektorju akvakulture naproti: sedanje stanje in prihodnji izzivi“ (2017/2118 (INI)).

Predlog spremembe    22

Predlog uredbe

Uvodna izjava 33

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(33)  Prehranska varnost je odvisna od učinkovitih in dobro organiziranih trgov, ki izboljšujejo preglednost, stabilnost, kakovost in raznolikost dobavne verige ter obveščenost potrošnikov. Zato bi moralo biti s sredstvi ESPR mogoče podpirati trženje ribiških in akvakulturnih proizvodov v skladu s cilji Uredbe (EU) št. 1379/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (uredba o SUT)15. Podpora bi morala biti na voljo zlasti za ustanavljanje organizacij proizvajalcev, izvajanje načrtov proizvodnje in trženja, spodbujanje novih prodajnih možnosti ter razvoj in razširjanje informacij o trgu.

(33)  Prehranska varnost je odvisna od varstva morskega okolja, trajnostnega upravljanja staležev rib, celovitega izvajanja SRP ter učinkovitih in dobro organiziranih trgov, ki izboljšujejo preglednost, stabilnost, kakovost in raznolikost dobavne verige ter obveščenost potrošnikov. Zato bi moralo biti s sredstvi ESPR mogoče podpirati trženje ribiških in akvakulturnih proizvodov v skladu s cilji Uredbe (EU) št. 1379/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (v nadaljnjem besedilu: uredba o SUT)15. Podpora bi morala biti na voljo zlasti za ustanavljanje organizacij proizvajalcev, izvajanje načrtov proizvodnje in trženja, spodbujanje novih prodajnih možnosti ter razvoj in razširjanje informacij o trgu.

_________________

_________________

15 Uredba (EU) št. 1379/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o skupni ureditvi trgov za ribiške proizvode in proizvode iz ribogojstva in o spremembi uredb Sveta (ES) št. 1184/2006 in (ES) št. 1224/2009 ter razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 104/2000 (UL L 354, 28.12.2013, str. 1).

15 Uredba (EU) št. 1379/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o skupni ureditvi trgov za ribiške proizvode in proizvode iz ribogojstva in o spremembi uredb Sveta (ES) št. 1184/2006 in (ES) št. 1224/2009 ter razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 104/2000 (UL L 354, 28.12.2013, str. 1).

Predlog spremembe    23

Predlog uredbe

Uvodna izjava 35

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(35)  Ustvarjanje delovnih mest v obalnih regijah je odvisno od lokalnega razvoja trajnostnega modrega gospodarstva, ki poživlja družbeno tkivo v navedenih regijah. Pomorska industrija in storitve bodo do leta 2030 verjetno presegle rast svetovnega gospodarstva ter pomembno prispevale k zaposlovanju in rasti. Trajnostnost modre rasti je odvisna od inovacij in naložb v nova pomorska podjetja in v biogospodarstvo, vključno z modeli trajnostnega turizma, oceansko energijo iz obnovljivih virov, inovativnim vrhunskim ladjedelništvom in novimi pristaniškimi storitvami, ki lahko ustvarjajo delovna mesta in hkrati krepijo lokalni razvoj. Medtem ko bi bilo treba javne naložbe v trajnostno modro gospodarstvo vključiti v celoten proračun Unije, bi se moral ESPR osredotočiti predvsem na pogoje omogočanja za razvoj trajnostnega modrega gospodarstva in odpravljanje ozkih grl, da se spodbudijo naložbe ter razvoj novih trgov in tehnologij ali storitev. Podporo za razvoj trajnostnega modrega gospodarstva bi bilo treba zagotavljati v okviru deljenega, neposrednega in posrednega upravljanja.

(35)  Ustvarjanje delovnih mest v obalnih regijah in na otokih je pogosto odvisno od lokalnega razvoja trajnostnega modrega gospodarstva, ki poživlja družbeno tkivo v navedenih regijah. Pomorska industrija in storitve bodo do leta 2030 verjetno presegle rast svetovnega gospodarstva ter pomembno prispevale k zaposlovanju in rasti. Trajnostnost modre rasti je odvisna od inovacij in naložb v nova pomorska podjetja in v biogospodarstvo, vključno z modeli trajnostnega turizma, oceansko energijo iz obnovljivih virov, inovativnim vrhunskim ladjedelništvom in novimi pristaniškimi storitvami, ki lahko ustvarjajo delovna mesta in hkrati krepijo lokalni razvoj. Medtem ko bi bilo treba javne naložbe v trajnostno modro gospodarstvo vključiti v celoten proračun Unije, bi se moral ESPR osredotočiti predvsem na pogoje omogočanja za razvoj trajnostnega modrega gospodarstva in odpravljanje ozkih grl, da se spodbudijo naložbe ter razvoj novih trgov in tehnologij ali storitev. Podporo za razvoj trajnostnega modrega gospodarstva bi bilo treba zagotavljati v okviru deljenega, neposrednega in posrednega upravljanja.

Predlog spremembe    24

Predlog uredbe

Uvodna izjava 37

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(37)  V okviru deljenega upravljanja bi moralo biti s sredstvi ESPR mogoče podpirati trajnostno modro gospodarstvo z zbiranjem, upravljanjem in uporabo podatkov za boljše poznavanje stanja morskega okolja. Namen navedene podpore bi moral biti izpolnjevanje zahtev iz Direktive 92/43/EGS in Direktive 2009/147/ES, podpiranje pomorskega prostorskega načrtovanja ter povečevanje kakovosti in izmenjave podatkov prek evropske mreže za pomorsko opazovanje in podatke.

(37)  V okviru deljenega upravljanja bi moralo biti s sredstvi ESPR mogoče podpirati trajnostno modro gospodarstvo, ki se razvija v okviru ekoloških omejitev, z zbiranjem, upravljanjem in uporabo podatkov za boljše poznavanje stanja morskega okolja. Namen navedene podpore bi moral biti izpolnjevanje zahtev iz Direktive 92/43/EGS in Direktive 2009/147/ES, podpiranje pomorskega prostorskega načrtovanja ter povečevanje kakovosti in izmenjave podatkov prek evropske mreže za pomorsko opazovanje in podatke.

Predlog spremembe    25

Predlog uredbe

Uvodna izjava 40

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(40)  Unija si kot globalna akterka močno prizadeva za spodbujanje mednarodnega upravljanja oceanov v skladu s skupnim sporočilom Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij z dne 10. novembra 2016 z naslovom „Mednarodno upravljanje oceanov: agenda za prihodnost naših oceanov“17. Politika upravljanja oceanov Unije je nova politika, ki na celosten način obravnava oceane. Mednarodno upravljanje oceanov ni samo bistveno za uresničevanje agende za trajnostni razvoj do leta 2030 in zlasti cilj trajnostnega razvoja št. 14 („ohranjati in trajnostno uporabljati oceane, morja in morske vire za trajnostni razvoj“), temveč tudi za zagotavljanje varnosti, zaščite, čistosti in trajnostnega upravljanja morij in oceanov za prihodnje generacije. Unija mora izpolnjevati navedene mednarodne obveznosti in biti gonilna sila za boljše mednarodno upravljanje oceanov na dvostranski, regionalni in večstranski ravni, kar vključuje preprečevanje nezakonitega, neprijavljenega in nereguliranega ribolova, odvračanje od njega in njegovo odpravljanje, izpopolnjevanje okvira za mednarodno upravljanje oceanov, zmanjševanje pritiskov na oceane in morja, ustvarjanje pogojev za trajnostno modro gospodarstvo in krepitev mednarodnih raziskav in podatkov o oceanih.

(40)  Unija si kot globalna akterka močno prizadeva za spodbujanje mednarodnega upravljanja oceanov v skladu s skupnim sporočilom Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij z dne 10. novembra 2016 z naslovom „Mednarodno upravljanje oceanov: agenda za prihodnost naših oceanov“17. Politika upravljanja oceanov Unije je nova politika, ki na celosten način obravnava oceane. Mednarodno upravljanje oceanov ni samo bistveno za uresničevanje agende za trajnostni razvoj do leta 2030 in zlasti cilj trajnostnega razvoja št. 14 („ohranjati in trajnostno uporabljati oceane, morja in morske vire za trajnostni razvoj“), temveč tudi za zagotavljanje varnosti, zaščite, čistosti in trajnostnega upravljanja morij in oceanov za prihodnje generacije. Unija mora izpolnjevati navedene mednarodne obveznosti ter biti gonilna in vodilna sila za boljše mednarodno upravljanje oceanov na dvostranski, regionalni in večstranski ravni, kar vključuje preprečevanje nezakonitega, neprijavljenega in nereguliranega ribolova, odvračanje od njega in njegovo odpravljanje, izpopolnjevanje okvira za mednarodno upravljanje oceanov, zmanjševanje pritiskov na oceane in morja, ustvarjanje pogojev za trajnostno modro gospodarstvo in krepitev mednarodnih raziskav in podatkov o oceanih.

_________________

_________________

17 JOIN(2016) 49.

17 JOIN(2016) 49.

Predlog spremembe    26

Predlog uredbe

Uvodna izjava 44 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(44a)  Plačilni postopek v povezavi s trenutnim ESPR je po poročanjih slab, saj je bilo po štirih letih izvajanja porabljenih le 11 %. Ta postopek bi bilo treba izboljšati, da bi pospešili izplačila upravičencu, zlasti v primeru posameznikov ali družin.

Predlog spremembe    27

Predlog uredbe

Uvodna izjava 47

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(47)  V skladu z Uredbo (EU) št. [uredba o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije], Uredbo (EU, Euratom) št. 883/2013 Evropskega parlamenta in Sveta19, Uredbo Sveta (Euratom, ES) št. 2988/9520, Uredbo Sveta (Euratom, ES) št. 2185/9621 in Uredbo Sveta (EU) 2017/193922 je treba finančne interese Unije zaščititi s sorazmernimi ukrepi, ki vključujejo preprečevanje, odkrivanje, odpravljanje in preiskovanje nepravilnosti, vključno z goljufijami, povračilo izgubljenih, nepravilno plačanih ali nepravilno porabljenih sredstev ter po potrebi naložitev upravnih sankcij. Zlasti lahko v skladu z Uredbo (EU, Euratom) št. 883/2013 in Uredbo (Euratom, ES) št. 2185/96 Evropski urad za boj proti goljufijam (OLAF) izvaja preiskave, vključno s pregledi in inšpekcijami na kraju samem, da bi ugotovil, ali je prišlo do goljufije, korupcije ali drugih nezakonitih ravnanj, ki škodijo finančnim interesom Unije. V skladu z Uredbo Sveta (EU) 2017/1939 lahko Evropsko javno tožilstvo (EJT) preiskuje in preganja goljufije ter druga nezakonita ravnanja, ki škodijo finančnim interesom Unije, kot je določeno v Direktivi (EU) 2017/1371 Evropskega parlamenta in Sveta23. V skladu z Uredbo (EU) št. [uredba o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije] mora vsaka oseba ali subjekt, ki prejema sredstva Unije, v celoti sodelovati pri zaščiti finančnih interesov Unije ter Komisiji, uradu OLAF, EJT in Evropskemu računskemu sodišču podeliti potrebne pravice in dostop ter zagotoviti, da vse tretje osebe, ki so vključene v izvrševanje sredstev Unije, podelijo enakovredne pravice. Države članice bi morale zagotoviti, da so pri upravljanju in izvajanju ESPR zaščiteni finančni interesi Unije v skladu z Uredbo (EU) št. [uredba o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije] in Uredbo (EU) št. [uredba o skupnih določbah].

(47)  V skladu z Uredbo (EU) št. [uredba o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije], Uredbo (EU, Euratom) št. 883/2013 Evropskega parlamenta in Sveta19, Uredbo Sveta (Euratom, ES) št. 2988/9520, Uredbo Sveta (Euratom, ES) št. 2185/9621 in Uredbo Sveta (EU) 2017/193922 je treba finančne interese Unije zaščititi s sorazmernimi ukrepi, ki vključujejo preprečevanje, odkrivanje, odpravljanje in preiskovanje nepravilnosti, vključno z goljufijami, povračilo izgubljenih, nepravilno plačanih ali nepravilno porabljenih sredstev ter po potrebi naložitev upravnih sankcij. V skladu z Uredbo (EU, Euratom) št. 883/2013 in Uredbo (Euratom, ES) št. 2185/96 bi moral Evropski urad za boj proti goljufijam (OLAF) predvsem izvajati preiskave, vključno s pregledi in inšpekcijami na kraju samem, da bi ugotovil, ali je prišlo do goljufije, korupcije ali drugih nezakonitih ravnanj, ki škodijo finančnim interesom Unije. V skladu z Uredbo Sveta (EU) 2017/1939 bi moralo Evropsko javno tožilstvo (EJT) preiskovati in preganjati goljufije ter druga nezakonita ravnanja, ki škodijo finančnim interesom Unije, kot je določeno v Direktivi (EU) 2017/1371 Evropskega parlamenta in Sveta23. V skladu z Uredbo (EU) št. [uredba o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije] mora vsaka oseba ali subjekt, ki prejema sredstva Unije, v celoti sodelovati pri zaščiti finančnih interesov Unije ter Komisiji, uradu OLAF, EJT in Evropskemu računskemu sodišču podeliti potrebne pravice in dostop ter zagotoviti, da vse tretje osebe, ki so vključene v izvrševanje sredstev Unije, podelijo enakovredne pravice. Države članice bi morale zagotoviti, da so pri upravljanju in izvajanju ESPR zaščiteni finančni interesi Unije v skladu z Uredbo (EU) št. [uredba o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije] in Uredbo (EU) št. [uredba o skupnih določbah].

_________________

_________________

19 Uredba (EU, Euratom) št. 883/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. septembra 2013 o preiskavah, ki jih izvaja Evropski urad za boj proti goljufijam (OLAF), ter razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1073/1999 Evropskega parlamenta in Sveta in Uredbe Sveta (Euratom) št. 1074/1999 (UL L 248, 18.9.2013, str. 1).

19 Uredba (EU, Euratom) št. 883/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. septembra 2013 o preiskavah, ki jih izvaja Evropski urad za boj proti goljufijam (OLAF), ter razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1073/1999 Evropskega parlamenta in Sveta in Uredbe Sveta (Euratom) št. 1074/1999 (UL L 248, 18.9.2013, str. 1).

20 Uredba Sveta (ES, Euratom) št. 2988/95 z dne 18. decembra 1995 o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti (UL L 312, 23.12.1995, str. 1).

20 Uredba Sveta (ES, Euratom) št. 2988/95 z dne 18. decembra 1995 o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti (UL L 312, 23.12.1995, str. 1).

21 Uredba Sveta (Euratom, ES) št. 2185/96 z dne 11. novembra 1996 o pregledih in inšpekcijah na kraju samem, ki jih opravlja Komisija za zaščito finančnih interesov Evropskih skupnosti pred goljufijami in drugimi nepravilnostmi (UL L 292, 15.11.1996, str. 2).

21 Uredba Sveta (Euratom, ES) št. 2185/96 z dne 11. novembra 1996 o pregledih in inšpekcijah na kraju samem, ki jih opravlja Komisija za zaščito finančnih interesov Evropskih skupnosti pred goljufijami in drugimi nepravilnostmi (UL L 292, 15.11.1996, str. 2).

22 Uredba Sveta (EU) 2017/1939 z dne 12. oktobra 2017 o izvajanju okrepljenega sodelovanja v zvezi z ustanovitvijo Evropskega javnega tožilstva (EJT) (UL L 283, 31.10.2017, str. 1).

22 Uredba Sveta (EU) 2017/1939 z dne 12. oktobra 2017 o izvajanju okrepljenega sodelovanja v zvezi z ustanovitvijo Evropskega javnega tožilstva (EJT) (UL L 283, 31.10.2017, str. 1).

23 Direktiva (EU) 2017/1371 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. julija 2017 o boju proti goljufijam, ki škodijo finančnim interesom Unije, z uporabo kazenskega prava (UL L 198, 28.7.2017, str. 29).

23 Direktiva (EU) 2017/1371 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. julija 2017 o boju proti goljufijam, ki škodijo finančnim interesom Unije, z uporabo kazenskega prava (UL L 198, 28.7.2017, str. 29).

Predlog spremembe    28

Predlog uredbe

Uvodna izjava 48

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(48)  Za povečanje preglednosti v zvezi s porabo finančnih sredstev Unije in njihovim dobrim finančnim poslovodenjem, zlasti z okrepitvijo javnega nadzora nad porabljenim denarjem, bi bilo treba nekatere informacije o operacijah, financiranih iz ESPR, objaviti na spletišču držav članic v skladu z Uredbo (EU) št. [uredba o skupnih določbah]. Kadar država članica objavi informacije o operacijah, financiranih iz ESPR, je treba upoštevati pravila o varstvu osebnih podatkov iz Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta24.

(48)  Za povečanje preglednosti v zvezi s porabo finančnih sredstev Unije in njihovim dobrim finančnim poslovodenjem, zlasti z okrepitvijo javnega nadzora nad porabljenim denarjem, bi bilo treba vse informacije o operacijah, financiranih iz ESPR, objaviti na spletišču držav članic v skladu z Uredbo (EU) št. [uredba o skupnih določbah]. Kadar država članica objavi informacije o operacijah, financiranih iz ESPR, je treba upoštevati pravila o varstvu osebnih podatkov iz Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta24.

_________________

_________________

24 Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov) (UL L 119, 4.5.2016, str. 1).

24 Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov) (UL L 119, 4.5.2016, str. 1).

Predlog spremembe    29

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 2 – točka 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(12)  „produktivne naložbe v akvakulturo“ pomenijo naložbe v gradnjo, razširitev, posodobitev ali opremo proizvodnih objektov za akvakulturo;

(12)  „produktivne naložbe v akvakulturo“ pomenijo naložbe v gradnjo, razširitev, posodobitev, inovacije ali opremo proizvodnih objektov za akvakulturo;

Predlog spremembe    30

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 2 – točka 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(15)  „trajnostno modro gospodarstvo“ pomeni vse sektorske in medsektorske gospodarske dejavnosti po vsem enotnem trgu, tudi v najbolj oddaljenih regijah Unije in neobalnih državah, povezane z oceani, morji, obalami in celinskimi vodami, ki vključujejo nastajajoče sektorje in netržno blago in storitve ter so skladne z okoljsko zakonodajo Unije.

(15)  „trajnostno modro gospodarstvo“ pomeni vse sektorske in medsektorske gospodarske dejavnosti v okviru ekoloških omejitev po vsem enotnem trgu, tudi v najbolj oddaljenih regijah Unije in neobalnih državah, povezane z oceani, morji, obalami in celinskimi vodami, ki vključujejo nastajajoče sektorje in netržno blago in storitve ter so skladne z okoljsko zakonodajo Unije, za obnovo in ohranjanje morskih ekosistemov ter varstvo ranljivih naravnih virov, blaga in storitev;

Predlog spremembe    31

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 2 – točka 15 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(15a)  „skupno upravljanje“ pomeni sporazum o partnerstvu, s katerim si vlada, skupnost lokalnih uporabnikov virov (ribiči), zunanji akterji (nevladne organizacije, raziskovalne institucije) in včasih druge zainteresirane strani, povezane z ribištvom in obalnimi viri (lastniki čolnov, trgovci z ribami, kreditne agencije ali posojilodajalci, turistična industrija itd.), delijo odgovornost in pristojnosti za odločanje o upravljanju ribolovnega območja.

Obrazložitev

Opredelitev FAO s terminološkega portala FAO: http://www.fao.org/faoterm/en/.

Predlog spremembe    32

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 1 – točka 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(1)  spodbujati trajnostno ribištvo in ohranjanje morskih bioloških virov;

(1)  spodbujati trajnostno ribištvo in ohranjanje morskih bioloških virov ob upoštevanju socialno-ekonomskih vidikov;

Predlog spremembe    33

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 1 – točka 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(2)  prispevati k prehranski varnosti v Uniji s konkurenčnimi in trajnostnimi akvakulturo in trgi;

(2)  prispevati k varnosti hrane in prehranski varnosti v Uniji s konkurenčnimi in trajnostnimi akvakulturo in trgi;

Predlog spremembe    34

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 1 – točka 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(3)  omogočati rast trajnostnega modrega gospodarstva in spodbujati uspešne obalne skupnosti;

(3)  omogočati rast trajnostnega modrega gospodarstva ter spodbujati uspešne obalne skupnosti in ribolovna območja;

Predlog spremembe    35

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Finančna sredstva za izvajanje ESPR za obdobje 2021–2027 znašajo 6 140 000 000 EUR v tekočih cenah.

1.  Finančna sredstva za večletno izvajanje ESPR za obdobje 2021–2027 znašajo 6 140 000 000 EUR v tekočih cenah.

Predlog spremembe    36

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Najmanj 15 % finančne podpore Unije, dodeljene posamezni državi članici, se dodeli področjem podpore iz členov 19 in 20. Za države članice brez dostopa do voda Unije se lahko uporabi nižji odstotek glede na obseg njihovih nadzornih nalog in nalog zbiranja podatkov.

črtano

Obrazložitev

Dodelitev se določi v skladu z opredeljenimi potrebami vsake države članice. Vsakršna prekomerna dodelitev bi pomenila neuporabljena sredstva ali nepotrebne odhodke.

Predlog spremembe    37

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

4a.  Vsa sredstva, ki niso porabljena v skladu s členoma 19 in 20 o nadzoru in zbiranju podatkov, se lahko prerazporedijo Evropski agenciji za nadzor ribištva.

Predlog spremembe    38

Predlog uredbe

Člen 9 – odstavek 4 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  strategijo trajnostnega izkoriščanja ribolovnih virov in razvoja sektorjev trajnostnega modrega gospodarstva;

(a)  strategijo trajnostnega izkoriščanja ribolovnih virov in razvoja sektorjev trajnostnega modrega gospodarstva v okviru ekoloških omejitev;

Predlog spremembe    39

Predlog uredbe

Člen 9 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5.  Komisija pripravi analizo za vsak morski bazen, v kateri so navedene skupne prednosti in slabosti morskega bazena glede na doseganje ciljev SRP iz člena 2 Uredbe (EU) št. 1380/2013. Analiza po potrebi upošteva obstoječe strategije za morske bazene in makroregionalne strategije.

5.  Komisija po pridobitvi mnenja ustreznih svetovalnih svetov pripravi analizo za vsak morski bazen, v kateri so navedene skupne prednosti in slabosti morskega bazena glede na doseganje ciljev SRP iz člena 2 Uredbe (EU) št. 1380/2013 ter doseganje dobrega okoljskega stanja iz Direktive 2008/56/ES. Analiza po potrebi upošteva obstoječe strategije za morske bazene in makroregionalne strategije.

Predlog spremembe    40

Predlog uredbe

Člen 9 – odstavek 6 – točka d a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(da)  ciljno usmerjen nadzor invazivnih tujerodnih vrst, ki znatno negativno vplivajo na produktivnost sektorjev akvakulture in ribištva;

Predlog spremembe    41

Predlog uredbe

Člen 9 – odstavek 6 – točka d b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(db)  podpora za raziskave o inovativnem selektivnem ribolovnem orodju v vsej Uniji in o njegovi uporabi, med drugim v skladu s členom 27 Uredbe (EU) št. 1380/2013;

Predlog spremembe    42

Predlog uredbe

Člen 9 – odstavek 6 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(e)  najnovejša dokazila o socialno-ekonomski uspešnosti trajnostnega modrega gospodarstva, zlasti sektorja ribištva in akvakulture;

(e)  najnovejša dokazila o ravnovesju med okoljskimi prednostnimi nalogami in socialno-ekonomsko uspešnostjo trajnostnega modrega gospodarstva, zlasti sektorja ribištva in akvakulture;

Predlog spremembe    43

Predlog uredbe

Člen 9 – odstavek 6 – točka i

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(i)  prispevek programa k blažitvi podnebnih sprememb in prilagajanju nanje.

(i)  prispevek programa k blažitvi podnebnih sprememb in prilagajanju nanje, vključno z zmanjševanjem emisij CO2 s prihranki pri gorivu.

Predlog spremembe    44

Predlog uredbe

Člen 11 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Vendar se členi 107, 108 in 109 Pogodbe ne uporabljajo za plačila, ki jih države članice izvršijo na podlagi te uredbe in spadajo na področje uporabe člena 42 Pogodbe.

2.  Vendar se členi 107, 108 in 109 Pogodbe ne uporabljajo za plačila, ki jih države članice izvršijo na podlagi te uredbe.

Predlog spremembe    45

Predlog uredbe

Člen 12 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  storil hude kršitve iz člena 42 Uredbe Sveta (ES) št. 1005/200828 ali člena 90 Uredbe Sveta (ES) št. 1224/2009 ali druge zakonodaje, ki sta jo sprejela Evropski parlament in Svet;

(a)  storil kršitve iz člena 42 Uredbe Sveta (ES) št. 1005/200828 ali člena 90 Uredbe Sveta (ES) št. 1224/2009 ali druge zakonodaje, ki sta jo sprejela Evropski parlament in Svet;

_________________

_________________

28 Uredba Sveta (ES) št. 1005/2008 z dne 29. septembra 2008 o vzpostavitvi sistema Skupnosti za preprečevanje nezakonitega, neprijavljenega in nereguliranega ribolova, za odvračanje od njega ter za njegovo odpravljanje in o spremembi uredb (EGS) št. 2847/93, (ES) št. 1936/2001 in (ES) št. 601/2004 ter o razveljavitvi uredb (ES) št. 1093/94 in (ES) št. 1447/1999 (UL L 286, 29.10.2008, str. 1).

28 Uredba Sveta (ES) št. 1005/2008 z dne 29. septembra 2008 o vzpostavitvi sistema Skupnosti za preprečevanje nezakonitega, neprijavljenega in nereguliranega ribolova, za odvračanje od njega ter za njegovo odpravljanje in o spremembi uredb (EGS) št. 2847/93, (ES) št. 1936/2001 in (ES) št. 601/2004 ter o razveljavitvi uredb (ES) št. 1093/94 in (ES) št. 1447/1999 (UL L 286, 29.10.2008, str. 1).

Predlog spremembe    46

Predlog uredbe

Člen 12 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Upravičenec mora po vložitvi vloge še naprej izpolnjevati pogoje dopustnosti iz odstavka 1 v celotnem obdobju izvajanja operacije in v obdobju petih let po končnem plačilu navedenemu upravičencu.

2.  Upravičenec mora po vložitvi vloge še naprej izpolnjevati pogoje dopustnosti iz odstavka 1 v celotnem obdobju izvajanja operacije in po končnem plačilu navedenemu upravičencu.

Obrazložitev

Noben subjekt ali upravičenec ne sme nikoli storiti hudih kršitev, sodelovati v nezakonitem, neprijavljenem in zakonsko neurejenem ribolovu ali storiti drugih okoljskih kaznivih dejanj.

Predlog spremembe    47

Predlog uredbe

Člen 12 – odstavek 4 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  opredelitvijo praga nedopustnosti in dolžine obdobja nedopustnosti iz odstavkov 1 in 3, ki sta sorazmerna z naravo, resnostjo, trajanjem in ponavljanjem hudih kršitev, kaznivih dejanj ali goljufije, pri čemer navedeno obdobje traja vsaj eno leto;

(a)  opredelitvijo praga nedopustnosti in dolžine obdobja nedopustnosti iz odstavkov 1 in 3, ki sta sorazmerna z naravo, resnostjo, trajanjem in ponavljanjem kršitev, kaznivih dejanj ali goljufije, pri čemer navedeno obdobje traja vsaj eno leto;

Predlog spremembe    48

Predlog uredbe

Člen 13 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  gradnja in pridobitev ribiških plovil ali uvoz ribiških plovil, razen če ni v tej uredbi določeno drugače;

(b)  gradnja, pridobitev ali posodobitev ribiških plovil, vključno z nadomestitvijo motorja, ali uvoz ribiških plovil, razen če ni v tej uredbi določeno drugače;

Obrazložitev

Posodobitev ali nadomestitev opreme je pogosto povezana z boljšo učinkovitostjo in večjo zmogljivostjo za ribolov. Taki ukrepi posodobitve in nadomestitve motorjev bi bili v nasprotju s ciljem trajnostnega razvoja 14.6, ki prepoveduje subvencije, ki povečujejo ribolovno zmogljivost. Tudi če je posodobitev ali nadomestitev starih motorjev pogojena s tem, da so enako ali manj močni, ne bo nujno pomenila zmanjšanja zmogljivosti plovila za ribolov. Računsko sodišče je navedlo, da imajo plovila, opremljena z motorji z učinkovito porabo goriva, še vedno motivacijo za povečanje svojega ribolovnega napora.

Predlog spremembe    49

Predlog uredbe

Člen 13 – odstavek 1 – točka e a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ea)  operacije, ki vključujejo kakršno koli obliko ribolova z električnim tokom;

Predlog spremembe    50

Predlog uredbe

Člen 13 – odstavek 1 – točka g

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(g)  neposredno obnavljanje staleža, razen če ni to s pravnim aktom Unije izrecno določeno kot ohranitveni ukrep ali če ne gre za poskusno obnavljanje staleža;

(g)  neposredno obnavljanje staleža, razen če ni to s pravnim aktom Unije izrecno določeno kot ohranitveni ali naselitveni ukrep ali če ne gre za poskusno obnavljanje staleža;

Predlog spremembe    51

Predlog uredbe

Člen 13 – odstavek 1 – točka j

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(j)  naložbe v ribiška plovila, potrebne za izpolnjevanje zahtev iz zakonodaje Unije ali nacionalne zakonodaje, vključno z zahtevami v okviru obveznosti Unije v zvezi z regionalnimi organizacijami za upravljanje ribištva;

črtano

Obrazložitev

Ni jasno, zakaj do podpore niso upravičene naložbe, potrebne za izpolnjevanje zakonskih zahtev, kot so naložbe v novo opremo, nadzorne sisteme, spremembe orodja itd.

Predlog spremembe    52

Predlog uredbe

Člen 13 – odstavek 1 – točka k

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(k)  naložbe v ribiška plovila, ki so dejavnosti na morju izvajala manj kot 60 dni v vsakem od dveh koledarskih let pred letom vložitve vloge za podporo.

črtano

Predlog spremembe    53

Predlog uredbe

Člen 13 – odstavek 1 – točka k a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ka)  operativni stroški, na primer zavarovanje, režijski stroški, gorivo ali oprema ribiških plovil, zaradi katere so plovila zgolj operativna ali plovna, na primer vrvi, obvezne varnostne zahteve in storitve vzdrževanja.

Predlog spremembe    54

Predlog uredbe

Člen 14 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Podpora iz tega poglavja prispeva k doseganju okoljskih, ekonomskih, socialnih in zaposlitvenih ciljev SRP, opredeljenih v členu 2 Uredbe (EU) št. 1380/2013.

1.  Podpora iz tega poglavja prispeva k doseganju okoljskih, ekonomskih, socialnih in zaposlitvenih ciljev SRP, opredeljenih v členu 2 Uredbe (EU) št. 1380/2013, in spodbuja socialni dialog med partnerji.

Predlog spremembe    55

Predlog uredbe

Člen 15 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  okrepitev vrednostne verige sektorja in spodbujanje strategij trženja;

(c)  oblikovanje in okrepitev vrednostne verige sektorja in spodbujanje strategij trženja;

Predlog spremembe    56

Predlog uredbe

Člen 15 – odstavek 1 – točka d a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(da)  lažji dostop do posojil, zavarovanj in finančnih instrumentov;

Predlog spremembe    57

Predlog uredbe

Člen 15 – odstavek 1 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(e)  izboljševanje zdravja, varnosti in delovnih pogojev na ribiških plovilih;

(e)  izboljševanje zdravja, varnosti in delovnih pogojev na ribiških plovilih, ki omogoča privabljanje večjega števila mladih in bistveno omejuje vzroke za nastanek pomorskih nesreč;

Predlog spremembe    58

Predlog uredbe

Člen 15 – odstavek 1 – točka h

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(h)  diverzifikacija dejavnosti v širšem trajnostnem modrem gospodarstvu;

(h)  diverzifikacija dejavnosti v širšem trajnostnem modrem gospodarstvu, ki se razvija v okviru ekoloških omejitev;

Predlog spremembe    59

Predlog uredbe

Člen 15 – odstavek 1 – točka i a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ia)  oblikovanje ustreznega okolja za razvoj lokalnih načrtov za soupravljanje.

Obrazložitev

Model soupravljanja razvije svoj največji potencial v okviru bioekonomskega upravljanja, ki spoštuje ekosistem, in previdnostnih pristopov. Ta model bi moral zagotoviti orodja, ki omogočajo odziv v realnem času na spreminjajoče se razmere, ki so prisotne pri prilagodljivem upravljanju.

Predlog spremembe    60

Predlog uredbe

Člen 17 – odstavek 2 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Če se podpora iz odstavka 1 dodeli kot nadomestilo za trajno prenehanje ribolovnih dejavnosti, morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji:

2.  V izjemnih primerih se podpora iz odstavka 1 lahko dodeli kot nadomestilo za trajno prenehanje ribolovnih dejavnosti, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

Predlog spremembe    61

Predlog uredbe

Člen 17 – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  prenehanje je predvideno kot instrument akcijskega načrta iz člena 22(4) Uredbe (EU) št. 1380/2013;

(a)  prenehanje je predvideno kot instrument akcijskega načrta za zmanjšanje zmogljivosti flot iz člena 22(4) Uredbe (EU) št. 1380/2013;

Predlog spremembe    62

Predlog uredbe

Člen 17 – odstavek 2 – točka a a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(aa)  s prenehanjem se zmanjša skupna ribolovna zmogljivost, saj prejeti denar ni ponovno vložen v sektor;

Predlog spremembe    63

Predlog uredbe

Člen 17 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

4a.  ESPR lahko podpre dostop podjetij iz sektorja ribištva in akvakulture do instrumentov za obvladovanje tveganj, kot so spodbude za sklepanje zavarovalnih polic ali vlaganje v vzajemne sklade, da bi podjetja pokrila izgubo, nastalo zaradi enega ali več od naslednjih dogodkov:

 

(a) naravnih nesreč;

 

(b) slabih vremenskih razmer;

 

(c) nenadnih sprememb kakovosti in količine vode, za katere ni odgovoren gospodarski subjekt;

 

(d) bolezni v akvakulturi, izpada ali uničenja proizvodnih zmogljivosti, za katere ni odgovoren gospodarski subjekt;

 

(e) stroškov reševanja ribičev ali ribiških plovil v nesrečah na morju, ki se zgodijo med opravljanjem ribolovne dejavnosti.

Obrazložitev

Po analogiji s kmetijskim sektorjem bi moral ESPR podpirati dostop do instrumentov za obvladovanje tveganja, kot so spodbude za sklepanje zavarovalnih polic ali vlaganje v vzajemne sklade, pri čemer so škodni dogodki navedeni v točkah (a) do (e).

Predlog spremembe    64

Predlog uredbe

Člen 18 – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  se gospodarske dejavnosti zadevnega plovila prekinejo vsaj za 90 zaporednih dni ter

(a)  se gospodarske dejavnosti zadevnega plovila prekinejo;

Obrazložitev

V nekaterih morskih bazenih EU se plovila z zaporno plavarico in vlečnimi mrežami letno ustavi za 30 do 60 dni, odvisno od različnih spremenljivk, kot sta segment rib in vrsta ribolova. Zaradi tega bi bilo treba začasne prekinitve obravnavati neodvisno od njihovega trajanja.

Predlog spremembe    65

Predlog uredbe

Člen 18 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5.  V obdobju prenehanja dejavnosti se ustavijo vse ribolovne dejavnosti zadevnih plovil in ribičev. Pristojni organ se prepriča, da zadevno ribiško plovilo v obdobju izrednega prenehanja ne izvaja nobenih ribolovnih dejavnosti in da ne bo prišlo do čezmernih nadomestil, ki bi bila posledica uporabe plovila za druge namene.

5.  V obdobju prenehanja dejavnosti se ustavijo vse ribolovne dejavnosti zadevnih plovil in ribičev. Pristojni organ zagotovi, da zadevno ribiško plovilo v obdobju izrednega prenehanja ne izvaja nobenih ribolovnih dejavnosti in da ne bo prišlo do čezmernih nadomestil, ki bi bila posledica uporabe plovila za druge namene.

Predlog spremembe    66

Predlog uredbe

Člen 18 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 18a

 

Začasno prenehanje ribolovnih dejavnosti

 

1. ESPR lahko podpira ukrepe za začasno prenehanje ribolovnih dejavnosti v naslednjih primerih:

 

(a) v nelovni dobi;

 

(b) če je začasno prenehanje dejavnosti določeno v načrtu upravljanja, sprejetem v skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 1967/2006, ali večletnem načrtu, sprejetem v skladu s členoma 9 in 10 Uredbe (EU) št. 1380/2013, pri čemer je na podlagi znanstvenih mnenj omejitev ribolovne dejavnosti potrebna za doseganje ciljev iz člena 2(2) in točke (a) člena 2(5) Uredbe (EU) št. 1380/2013.

 

2. Podpora iz odstavka 1 se lahko dodeli za največ šest mesecev na plovilo v obdobju od leta 2021 do leta 2027.

 

3. Podpora iz odstavka 1 se dodeli samo:

 

(a) ladjarjem oziroma lastnikom ribiških plovil Unije, ki so registrirana kot aktivna in so v zadnjih dveh koledarskih letih pred datumom predložitve vloge za podporo v povprečju vsaj 90 dni izvajala ribolovne dejavnosti na morju ali

 

(b) ribičem, ki so v zadnjih dveh koledarskih letih pred datumom predložitve vloge za podporo v povprečju vsaj 90 dni na morju delali na krovu ribiškega plovila Unije, na katerega se nanaša začasno prenehanje dejavnosti.

 

4. Vse ribolovne dejavnosti zadevnih ribiških plovil ali ribičev se ustavijo. Pristojni organ se prepriča, da zadevna ribiška plovila v obdobju začasnega prenehanja ne izvajajo nikakršnih ribolovnih dejavnosti.

Obrazložitev

Ponovno je treba uvesti ukrep, ki je v vseh programih, v okviru katerih je bil izveden, prinesel odlične rezultate.

Predlog spremembe    67

Predlog uredbe

Člen 20 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  ESPR lahko podpira zbiranje, upravljanje in uporabo podatkov za upravljanje ribištva in znanstvene namene, kot je določeno v členu 25(1) in (2) ter členu 27 Uredbe (EU) št. 1380/2013 ter podrobneje opredeljeno v Uredbi (EU) 2017/1004, na podlagi nacionalnih načrtov dela iz člena 6 Uredbe (EU) 2017/1004.

1.  ESPR lahko podpira zbiranje, upravljanje, obdelavo in uporabo podatkov za upravljanje ribištva in znanstvene namene, kot je določeno v členu 25(1) in (2) ter členu 27 Uredbe (EU) št. 1380/2013 ter podrobneje opredeljeno v Uredbi (EU) 2017/1004, na podlagi nacionalnih načrtov dela iz člena 6 Uredbe (EU) 2017/1004.

Predlog spremembe    68

Predlog uredbe

Člen 21 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Pri pripravi seznama in količin iz odstavka 2 države članice upoštevajo vse ustrezne dejavnike, zlasti potrebo po zagotavljanju, da je nadomestilo v skladu s pravili SRP.

3.  Pri pripravi seznama in količin iz odstavka 2 države članice upoštevajo vse ustrezne dejavnike, zlasti potrebo po zagotavljanju, da nadomestilo izpolnjuje pravila SRP.

Predlog spremembe    69

Predlog uredbe

Člen 22 – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  nadomestila ribičem, ki iz morja pobirajo izgubljeno ribolovno orodje in morske odpadke;

(a)  nadomestila ribičem, ki iz morja pobirajo izgubljeno ribolovno orodje in pasivno zbirajo morske odpadke;

Predlog spremembe    70

Predlog uredbe

Člen 23 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Akvakultura

Trajnostna akvakultura

Predlog spremembe    71

Predlog uredbe

Člen 23 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  ESPR lahko podpira spodbujanje trajnostne akvakulture, kot je določena v členu 34(1) Uredbe (ES) št. 1380/2013. Podpira lahko tudi zdravje in dobrobit živali v akvakulturi v skladu z Uredbo (EU) 2016/429 Evropskega parlamenta in Sveta32 ter Uredbo (EU) št. 652/2014 Evropskega parlamenta in Sveta33.

1.  ESPR lahko podpira spodbujanje trajnostne akvakulture, kot je določena v členu 34(1) Uredbe (ES) št. 1380/2013. Zagotavlja lahko tudi podporo za reševanje posebnih težav v sektorju, do katerih prihaja zaradi invazivnih tujerodnih vrst, in za spodbujanje zdravja in dobrobiti živali v akvakulturi v skladu z Uredbo (EU) 2016/429 Evropskega parlamenta in Sveta32 ter Uredbo (EU) št. 652/2014 Evropskega parlamenta in Sveta33.

_________________

_________________

32 Uredba (EU) 2016/429 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. marca 2016 o prenosljivih boleznih živali in o spremembi ter razveljavitvi določenih aktov na področju zdravja živali („Pravila o zdravju živali“) (UL L 84, 31.3.2016, str. 1).

32 Uredba (EU) 2016/429 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. marca 2016 o prenosljivih boleznih živali in o spremembi ter razveljavitvi določenih aktov na področju zdravja živali („Pravila o zdravju živali“) (UL L 84, 31.3.2016, str. 1).

33 Uredba (EU) št. 652/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o določbah za upravljanje odhodkov v zvezi s prehransko verigo, zdravjem in dobrobitjo živali ter v zvezi z zdravjem rastlin in rastlinskim razmnoževalnim materialom, spremembi direktiv Sveta 98/56/ES, 2000/29/ES in 2008/90/ES, uredb (ES) št. 178/2002, (ES) št. 882/2004 in (ES) št. 396/2005 Evropskega parlamenta in Sveta, Direktive 2009/128/ES Evropskega parlamenta in Sveta in Uredbe (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi sklepov Sveta 66/399/EGS in 76/894/EGS ter Odločbe Sveta 2009/470/ES (UL L 189, 27.6.2014, str. 1).

33 Uredba (EU) št. 652/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o določbah za upravljanje odhodkov v zvezi s prehransko verigo, zdravjem in dobrobitjo živali ter v zvezi z zdravjem rastlin in rastlinskim razmnoževalnim materialom, spremembi direktiv Sveta 98/56/ES, 2000/29/ES in 2008/90/ES, uredb (ES) št. 178/2002, (ES) št. 882/2004 in (ES) št. 396/2005 Evropskega parlamenta in Sveta, Direktive 2009/128/ES Evropskega parlamenta in Sveta in Uredbe (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi sklepov Sveta 66/399/EGS in 76/894/EGS ter Odločbe Sveta 2009/470/ES (UL L 189, 27.6.2014, str. 1).

Obrazložitev

V skladu z resolucijo Evropskega parlamenta z dne 12. junija 2018 z naslovom „Trajnostnemu in konkurenčnemu evropskemu sektorju akvakulture naproti: sedanje stanje in prihodnji izzivi“ (2017/2118 (INI)), v kateri sta med drugim obravnavani invazivna tujerodna vrsta Ocenebra inornata in živalska bolezen ostreidni herpes.

Predlog spremembe    72

Predlog uredbe

Člen 24 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

ESPR lahko podpira ukrepe, ki prispevajo k doseganju ciljev skupne ureditve trgov za ribiške in akvakulturne proizvode, določene v členu 35 Uredbe (EU) št. 1380/2013 in podrobneje opredeljene v Uredbi (EU) št. 1379/2013. Podpira lahko tudi ukrepe, ki spodbujajo trženje, kakovost in dodano vrednost ribiških in akvakulturnih proizvodov.

ESPR lahko podpira ukrepe, ki prispevajo k doseganju ciljev skupne ureditve trgov za ribiške in akvakulturne proizvode, določene v členu 35 Uredbe (EU) št. 1380/2013 in podrobneje opredeljene v Uredbi (EU) št. 1379/2013. Podpira lahko tudi ukrepe, ki spodbujajo trženje, kakovost in dodano vrednost ribiških in trajnostnih akvakulturnih proizvodov.

Predlog spremembe    73

Predlog uredbe

Člen 25 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Podpora iz tega člena se dodeli samo prek finančnih instrumentov, določenih v členu 52 Uredbe (EU) št. [uredba o skupnih določbah], in iz sklada InvestEU v skladu s členom 10 navedene uredbe.

2.  Podpora iz tega člena se dodeli malemu priobalnemu ribištvu samo prek finančnih instrumentov, določenih v členu 52 Uredbe (EU) št. [uredba o skupnih določbah], in iz sklada InvestEU v skladu s členom 10 navedene uredbe.

Predlog spremembe    74

Predlog uredbe

Naslov 2 – poglavje 4 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Prednostna naloga 3: omogočanje rasti trajnostnega modrega gospodarstva in spodbujanje uspešnih obalnih skupnosti

Prednostna naloga 3: omogočanje trajnostnega modrega gospodarstva v okviru ekoloških omejitev in spodbujanje uspešnih obalnih skupnosti

Predlog spremembe    75

Predlog uredbe

Člen 27 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

ESPR lahko podpira zbiranje, upravljanje in uporabo podatkov za boljše poznavanje stanja morskega okolja z namenom:

ESPR lahko podpira zbiranje, upravljanje, analizo, obdelavo in uporabo podatkov za boljše poznavanje stanja morskega okolja z namenom:

Predlog spremembe    76

Predlog uredbe

Člen 33 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  V skladu s členom 90(4) Uredbe (EU) št. [uredba o skupnih določbah] lahko Komisija prekine rok plačila za ves zahtevek za plačilo ali njegov del v primeru dokazov o neskladnosti s pravili, ki veljajo v okviru SRP, s strani države članice, če neskladnost lahko vpliva na odhodke iz zahtevka za plačilo, za katere se zahteva vmesno plačilo.

1.  V skladu s členom 90(4) Uredbe (EU) št. [uredba o skupnih določbah] lahko Komisija prekine rok plačila za ves zahtevek za plačilo ali njegov del v primeru dokazov o neskladnosti s pravili, ki veljajo v okviru SRP ali ustreznega okoljskega prava EU, s strani države članice, če neskladnost lahko vpliva na odhodke iz zahtevka za plačilo, za katere se zahteva vmesno plačilo.

Predlog spremembe    77

Predlog uredbe

Člen 34 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  V skladu s členom 91(3) Uredbe (EU) št. [uredba o skupnih določbah] lahko Komisija sprejme izvedbene akte, s katerimi začasno ustavi vse ali del vmesnih plačil v okviru programa v primeru resne neskladnosti s pravili, ki veljajo v okviru SRP, s strani države članice, če resna neskladnost lahko vpliva na odhodke iz zahtevka za plačilo, za katere se zahteva vmesno plačilo.

1.  V skladu s členom 91(3) Uredbe (EU) št. [uredba o skupnih določbah] lahko Komisija sprejme izvedbene akte, s katerimi začasno ustavi vse ali del vmesnih plačil v okviru programa v primeru resne neskladnosti s pravili, ki veljajo v okviru SRP ali ustreznega okoljskega prava Unije, s strani države članice, če resna neskladnost lahko vpliva na odhodke iz zahtevka za plačilo, za katere se zahteva vmesno plačilo.

Predlog spremembe    78

Predlog uredbe

Člen 36 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  na odhodek v zahtevku za plačilo vplivajo primeri resne neskladnosti s pravili SRP s strani države članice, ki so povzročili začasno ustavitev plačila na podlagi člena 34, in zadevna država članica še vedno ne more dokazati, da je sprejela potrebne popravne ukrepe, s katerimi bi zagotovila skladnost z veljavnimi pravili in njihovo izvajanje v prihodnje.

(b)  na odhodek v zahtevku za plačilo vplivajo primeri resne neskladnosti s pravili SRP ali ustreznim okoljskim pravom Unije s strani države članice, ki so povzročili začasno ustavitev plačila na podlagi člena 34, in zadevna država članica še vedno ne more dokazati, da je sprejela potrebne popravne ukrepe, s katerimi bi zagotovila skladnost z veljavnimi pravili in njihovo izvajanje v prihodnje.

Predlog spremembe    79

Predlog uredbe

Člen 36 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Komisija se o znesku popravka odloči ob upoštevanju narave, resnosti, trajanja in ponavljanja resne neskladnosti s pravili SRP s strani države članice ali upravičenca ter pomembnosti prispevka ESPR za gospodarsko dejavnost zadevnega upravičenca.

2.  Komisija se o znesku popravka odloči ob upoštevanju narave, resnosti, trajanja in ponavljanja resne neskladnosti s pravili SRP ali ustreznim okoljskim pravom Unije s strani države članice ali upravičenca ter pomembnosti prispevka ESPR za gospodarsko dejavnost zadevnega upravičenca.

Predlog spremembe    80

Predlog uredbe

Člen 36 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Kadar ni mogoče natančno določiti zneska odhodkov, povezanih z neskladnostjo s pravili SRP s strani države članice, Komisija uporabi pavšalni ali ekstrapolirani finančni popravek v skladu z odstavkom 4.

3.  Kadar ni mogoče natančno določiti zneska odhodkov, povezanih z neskladnostjo s pravili SRP ali ustreznim okoljskim pravom Unije s strani države članice, Komisija uporabi pavšalni ali ekstrapolirani finančni popravek v skladu z odstavkom 4.

Predlog spremembe    81

Predlog uredbe

Člen 43 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  spodbujanjem trajnostnega, nizkoogljičnega modrega gospodarstva, ki je odporno proti podnebnim spremembam;

(a)  spodbujanjem trajnostnega, nizkoogljičnega modrega gospodarstva, ki je odporno proti podnebnim spremembam in se razvija v okviru ekoloških omejitev;

Predlog spremembe    82

Predlog uredbe

Člen 43 – odstavek 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d)  izboljšanjem pomorskih spretnosti, oceanske pismenosti in izmenjave socialno-ekonomskih podatkov o trajnostnem modrem gospodarstvu;

(d)  izboljšanjem pomorskih spretnosti, oceanske pismenosti ter izmenjave okoljskih in socialno-ekonomskih podatkov o trajnostnem modrem gospodarstvu;

Predlog spremembe    83

Predlog uredbe

Člen 46 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2a.  Plačilni postopek, ki se nanaša na to uredbo, se pospeši, da se zmanjša gospodarsko breme ribičev. Komisija oceni trenutno uspešnost, da bi izboljšala in pospešila plačilni postopek.

POSTOPEK V ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

Naslov

Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo

Referenčni dokumenti

COM(2018)0390 – C8-0270/2018 – 2018/0210(COD)

Pristojni odbor

Datum razglasitve na zasedanju

PECH

2.7.2018

 

 

 

Mnenje pripravil

Datum razglasitve na zasedanju

ENVI

2.7.2018

Pripravljavec/-ka mnenja

Datum imenovanja

Francesc Gambús

21.6.2018

Obravnava v odboru

10.10.2018

 

 

 

Datum sprejetja

20.11.2018

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

47

1

2

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Marco Affronte, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Catherine Bearder, Ivo Belet, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Seb Dance, Mark Demesmaeker, Bas Eickhout, Francesc Gambús, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Jo Leinen, Peter Liese, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Bolesław G. Piecha, John Procter, Julia Reid, Frédérique Ries, Annie Schreijer-Pierik, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Cristian-Silviu Buşoi, Nicola Caputo, Michel Dantin, Martin Häusling, Esther Herranz García, Gesine Meissner, Tilly Metz, Ulrike Müller, Sirpa Pietikäinen, Carlos Zorrinho

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Mercedes Bresso, Innocenzo Leontini, Olle Ludvigsson, Ana Miranda

POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

47

+

ALDE

Catherine Bearder, Gerben-Jan Gerbrandy, Valentinas Mazuronis, Gesine Meissner, Ulrike Müller, Frédérique Ries

ECR

Mark Demesmaeker, Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, Jadwiga Wiśniewska

NI

Zoltán Balczó

PPE

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Cristian-Silviu Buşoi, Birgit Collin-Langen, Michel Dantin, Francesc Gambús, Jens Gieseke, Françoise Grossetête, Esther Herranz García, Giovanni La Via, Innocenzo Leontini, Peter Liese, Miroslav Mikolášik, Sirpa Pietikäinen, Annie Schreijer-Pierik, Adina-Ioana Vălean

S&D

Biljana Borzan, Paul Brannen, Mercedes Bresso, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Nessa Childers, Seb Dance, Karin Kadenbach, Jo Leinen, Olle Ludvigsson, Susanne Melior, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux , Carlos Zorrinho

VERTS/ALE

Marco Affronte, Bas Eickhout, Martin Häusling, Benedek Jávor, Tilly Metz, Ana Miranda

1

-

EFDD

Julia Reid

2

0

ECR

John Procter

EFDD

Sylvie Goddyn

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani


MNENJE Odbora za regionalni razvoj (19.12.2018)

za Odbor za ribištvo

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter razveljavitvi Uredbe (EU) št. 508/2014 Evropskega parlamenta in Sveta

(COM(2018)0390 – C8-0270/2018 – 2018/0210(COD))

Pripravljavka mnenja: Iskra Mihajlova (Iskra Mihaylova)

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za regionalni razvoj poziva Odbor za ribištvo kot pristojni odbor, da upošteva naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe  1

Predlog uredbe

Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(2)  Unija je kot globalna akterka na področju oceanov in peta največja svetovna proizvajalka morske hrane v veliki meri odgovorna za zaščito, ohranjanje in trajnostno uporabo oceanov ter njihovih virov. Ohranjanje morij in oceanov je vsekakor bistvenega pomena za hitro rastoče svetovno prebivalstvo. Prav tako je to za Unijo socialno-ekonomski interes: trajnostno modro gospodarstvo spodbuja naložbe, ustvarjanje delovnih mest in rast, raziskave in inovacije ter prispeva k energetski varnosti z oceansko energijo. Poleg tega so varna in zaščitena morja in oceani bistvenega pomena za učinkovit nadzor meja in preprečevanje pomorskega kriminala na globalni ravni, s čimer se obravnavajo varnostni pomisleki državljanov.

(2)  Unija je kot globalna akterka na področju oceanov z največjim morskim prostorom na svetu, ki vključuje najbolj oddaljene regije in čezmorske države in ozemlja, in peta največja svetovna proizvajalka morske hrane v veliki meri odgovorna za zaščito, ohranjanje in trajnostno uporabo morij, oceanov ter njihovih virov. Ohranjanje morij in oceanov je vsekakor bistvenega pomena za hitro rastoče svetovno prebivalstvo. Prav tako je to za Unijo socialno-ekonomski interes: trajnostno modro gospodarstvo spodbuja naložbe, ustvarjanje delovnih mest in rast, raziskave in inovacije ter prispeva k energetski varnosti z morsko in oceansko energijo. Poleg tega so varna in zaščitena morja in oceani bistvenega pomena za učinkovit nadzor meja in preprečevanje pomorskega kriminala na globalni ravni, s čimer se obravnavajo varnostni pomisleki državljanov.

Predlog spremembe    2

Predlog uredbe

Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(3)  Za izboljšanje usklajevanja in za uskladitev izvajanja podpore iz skladov v okviru deljenega upravljanja („skladi“) je bila sprejeta Uredba (EU) xx/xx Evropskega parlamenta in Sveta [uredba o skupnih določbah] („uredba o skupnih določbah“)3, katere glavni namen je poenostavitev izvajanja politike na usklajen način. Navedene skupne določbe se uporabljajo za del ESPR v okviru deljenega upravljanja. Skladi imajo dopolnjujoče se cilje in enak način upravljanja. Uredba (EU) št. [uredba o skupnih določbah] zato določa vrsto skupnih splošnih ciljev in splošnih načel, kot sta partnerstvo in upravljanje na več ravneh. Vsebuje tudi skupne elemente strateškega načrtovanja in načrtovanja programov, vključno z določbami o partnerskem sporazumu, ki ga je treba skleniti z vsako državo članico, ter določa skupen pristop k usmerjenosti v smotrnost skladov. V skladu s tem vsebuje pogoje omogočanja, pregled rezultatov ter ureditev spremljanja, poročanja in ocenjevanja. Določene so tudi skupne določbe glede pravil o upravičenosti ter posebne ureditve za finančne instrumente, uporabo sklada InvestEU, lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost, in finančno poslovodenje. Nekatere ureditve upravljanja in nadzora so prav tako skupne vsem skladom. V skladu z Uredbo (EU) št. [uredba o skupnih določbah] bi bilo v partnerskem sporazumu treba opisati dopolnjevanje med skladi, vključno z ESPR, in drugimi programi Unije.

(3)  Za izboljšanje usklajevanja in za uskladitev izvajanja podpore iz skladov v okviru deljenega upravljanja („skladi“) je bila sprejeta Uredba (EU) xx/xx Evropskega parlamenta in Sveta [uredba o skupnih določbah] („uredba o skupnih določbah“)3, katere glavni namen je poenostavitev izvajanja politike na usklajen način. Navedene skupne določbe se uporabljajo za del ESPR v okviru deljenega upravljanja. Skladi imajo dopolnjujoče se cilje in enak način upravljanja. Uredba (EU) št. [uredba o skupnih določbah] zato določa vrsto skupnih splošnih ciljev in splošnih načel, kot sta partnerstvo in upravljanje na več ravneh. Vsebuje tudi skupne elemente strateškega načrtovanja in načrtovanja programov, vključno z določbami o partnerskem sporazumu, ki ga je treba skleniti z vsako državo članico, ter določa skupen pristop k usmerjenosti v smotrnost skladov. V skladu s tem vsebuje pogoje omogočanja, pregled rezultatov ter ureditev spremljanja, poročanja in ocenjevanja. Določene so tudi skupne določbe glede pravil o upravičenosti ter posebne ureditve za finančne instrumente, lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost, in finančno poslovodenje. Nekatere ureditve upravljanja in nadzora so prav tako skupne vsem skladom. V skladu z Uredbo (EU) št. [uredba o skupnih določbah] bi bilo v partnerskem sporazumu treba opisati dopolnjevanje med skladi, vključno z ESPR, in drugimi programi Unije.

_________________

_________________

3 UL C […], […], str. […].

3 UL C […], […], str. […].

Predlog spremembe    3

Predlog uredbe

Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(5)  V okviru neposrednega upravljanja bi ESPR moral razviti sinergije in dopolnjevanje z drugimi relevantnimi skladi in programi Unije. Omogočiti bi moral tudi financiranje v obliki finančnih instrumentov v okviru operacij mešanega financiranja, ki se izvajajo v skladu z Uredbo (EU) xx/xx Evropskega parlamenta in Sveta [uredba o skladu InvestEU]5.

(5)  V okviru neposrednega upravljanja bi ESPR moral razviti sinergije in dopolnjevanje z drugimi relevantnimi skladi in programi Unije.

__________________

__________________

5 UL C […], […], str. […].

5 UL C […], […], str. […].

Predlog spremembe    4

Predlog uredbe

Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(8)  Večletni finančni okvir, ki ga vzpostavlja Uredba (EU) xx/xx6, določa, da mora proračun Unije še naprej zagotavljati podporo ribiški in pomorski politiki. V tekočih cenah bi moral proračun ESPR znašati 6 140 000 000 EUR. Sredstva ESPR bi morala biti razdeljena med deljeno, neposredno in posredno upravljanje. 5 311 000 000 EUR bi moralo biti namenjenih podpori v okviru deljenega upravljanja, 829 000 000 EUR pa podpori v okviru neposrednega in posrednega upravljanja. Zaradi zagotavljanja stabilnosti, zlasti glede doseganja ciljev SRP, bi morala opredelitev nacionalnih dodeljenih sredstev v okviru deljenega upravljanja za programsko obdobje 2021–2027 temeljiti na deležih ESPR za obdobje 2014–2020. Posebni zneski bi morali biti rezervirani za najbolj oddaljene regije, nadzor in izvrševanje ter zbiranje in obdelavo podatkov za upravljanje ribištva in znanstvene namene, medtem ko bi bilo treba zneske za trajno in izredno prenehanje ribolovnih dejavnosti omejiti.

(8)  Večletni finančni okvir, ki ga vzpostavlja Uredba (EU) xx/xx6, določa, da mora proračun Unije še naprej zagotavljati podporo ribiški in pomorski politiki. Proračun ESPR bi bilo treba ohraniti vsaj na isti ravni kot v obdobju 2014–2020. Sredstva ESPR bi morala biti razdeljena med deljeno, neposredno in posredno upravljanje. Zaradi zagotavljanja stabilnosti, zlasti glede doseganja ciljev SRP, bi morala opredelitev nacionalnih dodeljenih sredstev v okviru deljenega upravljanja za programsko obdobje 2021–2027 temeljiti na deležih ESPR za obdobje 2014–2020. Posebni zneski bi morali biti rezervirani za najbolj oddaljene regije, nadzor in izvrševanje ter zbiranje in obdelavo podatkov za upravljanje ribištva in znanstvene namene, medtem ko bi bilo treba zneske za trajno in izredno prenehanje ribolovnih dejavnosti omejiti.

__________________

__________________

6 UL C […], […], str. […].

6 UL C […], […], str. […].

Predlog spremembe    5

Predlog uredbe

Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(9)  Evropski pomorski sektor zajema več kot 5 milijonov delovnih mest in ustvarja skoraj 500 milijard EUR prihodkov na leto ter ima potencial za veliko več novih delovnih mest. Proizvodnja svetovnega oceanskega gospodarstva je trenutno ocenjena na 1,3 bilijona EUR, kar bi se lahko do leta 2030 več kot podvojilo. Potreba, da se dosežejo cilji glede emisij CO2, poveča učinkovitost rabe virov in zmanjša okoljski odtis modrega gospodarstva, je pomembna gonilna sila za inovacije v drugih sektorjih, kot so pomorska oprema, ladjedelništvo, opazovanje oceanov, poglabljanje morskega dna, zaščita obalnih območij in pomorska gradnja. Strukturni skladi Unije, zlasti Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR) in ESPR, so zagotovili naložbe v pomorsko gospodarstvo. Da bi dosegli potencial rasti tega sektorja, je treba uporabiti nova naložbena orodja, kot je InvestEU.

(9)  Evropski pomorski sektor zajema več kot 5 milijonov delovnih mest in ustvarja skoraj 500 milijard EUR prihodkov na leto ter ima potencial za veliko več novih delovnih mest. Proizvodnja svetovnega oceanskega gospodarstva je trenutno ocenjena na 1,3 bilijona EUR, kar bi se lahko do leta 2030 več kot podvojilo. Potreba, da se dosežejo cilji Pariškega sporazuma glede emisij CO2, pomeni, da je treba vsaj 30 % proračuna Unije uporabiti za ukrepe, povezane z bojem proti podnebnim spremembam. Povečati je tudi treba učinkovitost rabe virov in zmanjšati okoljski odtis modrega gospodarstva, kar je bila in mora biti še naprej pomembna gonilna sila za inovacije v drugih sektorjih, kot so pomorska oprema, ladjedelništvo, opazovanje oceanov, poglabljanje morskega dna, zaščita obalnih območij in pomorska gradnja. Strukturni skladi Unije, zlasti Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR) in ESPR, so zagotovili naložbe v pomorsko gospodarstvo. Da bi dosegli potencial rasti tega sektorja, bi lahko uporabili nova naložbena orodja, kot je InvestEU.

Predlog spremembe    6

Predlog uredbe

Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(11)  ESPR bi moral po letu 2020 temeljiti na poenostavljeni strukturi brez preveč predpisovalnega vnaprejšnjega določanja ukrepov in podrobnih pravil o upravičenosti na ravni Unije. Namesto tega bi bilo treba pri vsaki prednostni nalogi opisati široka področja podpore. Države članice bi zato morale pripraviti svoj program in v njem navesti najprimernejša sredstva za doseganje prednostnih nalog. V skladu s pravili, določenimi v tej uredbi in Uredbi EU št. [uredba o skupnih določbah], je mogoče podpirati različne ukrepe, ki jih v navedenih programih opredelijo države članice, če spadajo na področja podpore, opredeljena v tej uredbi. Vendar je treba določiti seznam neupravičenih operacij, da se preprečijo škodljivi vplivi za ohranjanje ribolovnih virov, na primer s splošno prepovedjo naložb, ki povečujejo ribolovno zmogljivost. Poleg tega bi moral biti strog pogoj za naložbe in nadomestila za flote njihova skladnost z ohranitvenimi cilji SRP.

(11)  ESPR bi moral po letu 2020 temeljiti na poenostavljeni strukturi brez preveč predpisovalnega vnaprejšnjega določanja ukrepov in podrobnih pravil o upravičenosti na ravni Unije. Namesto tega bi bilo treba pri vsaki prednostni nalogi opisati široka področja podpore. Države članice bi zato morale pripraviti svoj program in v njem navesti najprimernejša sredstva za doseganje prednostnih nalog. V skladu s pravili, določenimi v tej uredbi in Uredbi EU št. [uredba o skupnih določbah], je mogoče podpirati različne ukrepe, ki jih v navedenih programih opredelijo države članice, če spadajo na področja podpore, opredeljena v tej uredbi. Vendar je treba določiti seznam neupravičenih operacij, da se preprečijo škodljivi vplivi za ohranjanje ribolovnih virov, na primer s splošno prepovedjo naložb, ki povečujejo ribolovno zmogljivost, ali ribolovnih praks, ki so škodljive za oceane. Poleg tega bi moral biti strog pogoj za naložbe in nadomestila za flote njihova skladnost z ohranitvenimi cilji SRP.

Predlog spremembe    7

Predlog uredbe

Uvodna izjava 12 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(12a)  ESPR mora prav tako prispevati k uresničevanju drugih ciljev OZN za trajnostni razvoj. Ta uredba zlasti izpostavlja naslednje cilje:

 

(a) cilj trajnostnega razvoja 1 – odprava revščine: ESPR prispeva k izboljšanju življenjskih pogojev najbolj ranljivih obalnih skupnosti, zlasti tistih, ki so odvisne od staležev ene vrste rib, ki jih ogrožajo prelov, globalne spremembe in okoljske težave;

 

(b) cilj trajnostnega razvoja 3 – zdravje in dobro počutje: ESPR prispeva k boju proti onesnaženju obalnega morja, ki povzroča endemične bolezni, in k zagotavljanju visoke kakovosti hrane, pridobljene z ribištvom in akvakulturo;