Betänkande - A8-0176/2019Betänkande
A8-0176/2019

BETÄNKANDE om Europaparlamentets och rådets förordning om Europeiska havs- och fiskerifonden och om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 508/2014

18.3.2019 - (COM(2018)0390 – C8-0270/2018 – 2018/0210(COD)) - ***I

Fiskeriutskottet
Föredragande: Gabriel Mato


Förfarande : 2018/0210(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
A8-0176/2019
Ingivna texter :
A8-0176/2019
Antagna texter :

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om Europaparlamentets och rådets förordning om Europeiska havs- och fiskerifonden och om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 508/2014

(COM(2018)0390 – C8-0270/2018 – 2018/0210(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2018)0390),

–  med beaktande av artiklarna 294.2, 42, 43.2, 91.1, 100.2, 173.3, 175, 188, 192.1, 194.2, 195.2 och 349 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C8-0270/2018),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den ... 2018[1],

–  med beaktande av Regionkommitténs yttrande av den 16 maj 2018[2],

–  med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från fiskeriutskottet och yttrandena från budgetutskottet, utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet och utskottet för regional utveckling (A8-0176/2019).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag    1

Förslag till förordning

Titeln

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Förslag till

Förslag till

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

om Europeiska havs- och fiskerifonden och om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 508/2014

om Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfonden och om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 508/2014

 

(Denna ändring berör hela texten och är även tillämplig på ändringen av förkortningen från EHFF till EHFVF. Om ändringen antas ska hela texten anpassas i överensstämmelse härmed.)

Motivering

Fonden bör benämnas ”Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfonden (EHFVF)”. Betydelsen av vattenbruk ökar ständigt i både EU och hela världen, så denna sektor bör få ett eget kapitel i EU:s fiskeripolitik och fiskerifonder.

Ändringsförslag    2

Förslag till förordning

Beaktandeled 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artiklarna 42, 43.2, 91.1, 100.2, 173.3, 175, 188, 192.1, 194.2, 195.2 och 349,

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artiklarna 13, 42, 43.2, 91.1, 100.2, 173.3, 175, 188, 192.1, 194.2, 195.2 och 349,

Motivering

Artikel 13: Vid utformning och genomförande av unionens politik i fråga om jordbruk, fiskeri, transport, den inre marknaden, forskning och teknisk utveckling samt rymden ska unionen och medlemsstaterna fullt ut ta hänsyn till välfärd för djuren som kännande varelser, och samtidigt respektera medlemsstaternas lagar och andra författningar samt sedvänjor särskilt i fråga om religiösa riter, kulturella traditioner och regionalt arv.

Ändringsförslag    3

Förslag till förordning

Skäl 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(1)  Det är nödvändigt att inrätta Europeiska havs- och fiskerifonden (EHFF) för perioden 2021–2027. Fondens syfte bör vara att målinrikta medlen från unionens budget så att de stöder den gemensamma fiskeripolitiken (GJP), unionens havspolitik och unionens internationella åtaganden på området världshavsförvaltning. Denna finansiering är central för att skapa hållbara fisken och för bevarandet av marina biologiska resurser, för att få livsmedelstrygghet genom försörjningen med fiskeriprodukter, för att en hållbar blå ekonomi ska kunna växa och för att få sunda, säkra, trygga, rena och hållbart förvaltade hav och oceaner.

(1)  Det är nödvändigt att inrätta Europeiska havs- och fiskerifonden (EHFF) för perioden 2021–2027. Fondens syfte bör vara att målinrikta medlen från unionens budget så att de stöder den gemensamma fiskeripolitiken (GJP), unionens havspolitik och unionens internationella åtaganden på området världshavsförvaltning. Denna finansiering är central för att skapa hållbara fisken (inbegripet för bevarandet av marina biologiska resurser och livsmiljöer), hållbart vattenbruk, livsmedelstrygghet genom försörjningen med fiskeriprodukter, tillväxt i en hållbar blå ekonomi, välstånd och ekonomisk och social sammanhållning i fiske- och vattenbrukssamhällen samt sunda, säkra, trygga, rena och hållbart förvaltade hav och oceaner. Stöd inom ramen för EHFF bör bidra till att uppfylla behoven hos både producenter och konsumenter.

Ändringsförslag    4

Förslag till förordning

Skäl 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(1a)  I linje med Parisavtalet bör de klimatrelaterade horisontella utgifterna ökas avsevärt jämfört med den nuvarande fleråriga budgetramen, och så snart som möjligt, dock senast 2027, uppgå till 30 %.

Ändringsförslag    5

Förslag till förordning

Skäl 1b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(1b)  I sina resolutioner av den 14 mars 2018 och den 30 maj 2018 om den fleråriga budgetramen 2021–2027 betonade Europaparlamentet betydelsen av att horisontella principer ligger till grund för den fleråriga budgetramen 2021–2027 och alla relaterade unionspolitikområden. Europaparlamentet bekräftade i detta sammanhang sin ståndpunkt att unionen måste infria sitt löfte om att vara en föregångare i genomförandet av FN:s mål för hållbar utveckling, och beklagade avsaknaden av ett klart och tydligt åtagande i denna riktning i förslagen om den fleråriga budgetramen. Europaparlamentet begärde därför att målen för hållbar utveckling ska integreras i all EU-politik och i alla EU-initiativ i nästa fleråriga budgetram. Parlamentet framhöll vidare att en starkare och mer ambitiös union endast kan uppnås med ökade finansiella resurser. Europaparlamentet begärde därför fortsatt stöd till befintliga politikområden, särskilt de politikområden som sedan länge finns förankrade i EU:s fördrag, alltså den gemensamma jordbrukspolitiken, den gemensamma fiskeripolitiken och sammanhållningspolitiken, eftersom dessa ger unionsmedborgarna konkreta fördelar.

Ändringsförslag    6

Förslag till förordning

Skäl 1c (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(1c)  I sin resolution av den 14 mars 2018 betonade Europaparlamentet att fiskerisektorn, den marina miljön och den ”blå ekonomin” har stor socioekonomisk och ekologisk betydelse och bidrar till en hållbar livsmedelsautonomi inom unionen genom att säkerställa det europeiska vattenbrukets och fiskets hållbarhet och minska miljöpåverkan. Parlamentet begärde dessutom att de specifika beloppen för fiske i den nuvarande fleråriga budgetramen ska bibehållas, och i den mån nya åtgärdsmål avseende den blå ekonomin planeras bör anslagen för havsfrågor höjas.

Ändringsförslag    7

Förslag till förordning

Skäl 1d (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(1d)  Dessutom betonade Europaparlamentet i sina resolutioner av den 14 mars och den 30 maj 2018 om den fleråriga budgetramen 2021–2027 att kampen mot diskriminering är grundläggande om unionen EU ska kunna leva upp till sina åtaganden för ett Europa som präglas av inkludering, och att specifika finansiella åtaganden därför bör ingås för jämställdhet och införlivande av jämställdhetsperspektivet i all unionspolitik och alla unionsinitiativ inom ramen för den kommande fleråriga budgetramen.

Ändringsförslag    8

Förslag till förordning

Skäl 1e (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(1e)  EHFF bör prioritera stöd till det småskaliga fisket för att komma till rätta med de problem som är specifika för detta segment samt stödja en lokal hållbar förvaltning av berörda fisken och utvecklingen av kustsamhällena.

Ändringsförslag    9

Förslag till förordning

Skäl 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(2)  Som en global världshavsaktör och världens femte största producent av fisk och skaldjur har unionen ett betydande ansvar för att skydda och bevara världshaven och deras resurser och nyttja dem på ett hållbart sätt. Att bevara haven och oceanerna är avgörande för en snabbt växande världsbefolkning. Det är också av socioekonomiskt intresse för unionen: en hållbar blå ekonomi stimulerar investeringar, sysselsättning och tillväxt, främjar forskning och innovation och bidrar till energitryggheten genom havsenergi. Vidare är trygga och säkra hav och oceaner av grundläggande betydelse för effektiva gränskontroller och för den globala kampen mot brottslighet till sjöss, och åtgärderna på detta område blir därmed en reaktion på medborgarnas oro vad gäller säkerhetsfrågor.

(2)  Som en global världshavsaktör med det största kust- och havsområdet i världen när de yttersta randområdena och de utomeuropeiska länderna och territorierna inkluderas, har unionen blivit världens femte största producent av fisk och skaldjur har unionen ett betydande ansvar för att skydda och bevara världshaven och deras resurser och nyttja dem på ett hållbart sätt. Att bevara haven och oceanerna är avgörande för en snabbt växande världsbefolkning. Det är också av socioekonomiskt intresse för unionen: en hållbar blå ekonomi stimulerar investeringar, sysselsättning och tillväxt, främjar forskning och innovation och bidrar till energitryggheten genom havsenergi. Vidare är trygga och säkra hav och oceaner av grundläggande betydelse för effektiva gränskontroller och för den globala kampen mot brottslighet till sjöss, och åtgärderna på detta område blir därmed en reaktion på medborgarnas oro vad gäller säkerhetsfrågor.

Ändringsförslag    10

Förslag till förordning

Skäl 2a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(2a)  Hållbart fiske samt vattenbruk i havs- och sötvatten bidrar i hög grad till att säkra unionens livsmedelstrygghet, upprätthålla och skapa arbetstillfällen på landsbygden samt bevara den naturliga miljön och i synnerhet den biologiska mångfalden. Unionens nästa fiskeripolitik bör särskilt inriktas på stöd till och utveckling av fiskeri- och vattenbrukssektorerna.

Ändringsförslag    11

Förslag till förordning

Skäl 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(5)  Inom ramen för direkt förvaltning bör EHFF utarbeta synergier och komplementaritet med andra relevanta unionsfonder och unionsprogram. Fonden bör också medge finansiering i form av finansiella instrument inom ramen för blandfinansieringsinsatser i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) xx/xx [förordningen om InvestEU].

(5)  Inom ramen för direkt förvaltning bör EHFF utarbeta synergier och komplementaritet med andra relevanta unionsfonder och unionsprogram samt synergier mellan medlemsstater och regioner. Fonden bör också medge finansiering i form av finansiella instrument inom ramen för blandfinansieringsinsatser i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) xx/xx [förordningen om InvestEU]5.

 

5 EUT C […], […], s. […].

Ändringsförslag    12

Förslag till förordning

Skäl 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(6)  Stöd enligt EHFF bör användas för att hantera marknadsmisslyckanden eller suboptimala investeringssituationer, på ett proportionellt sätt, och bör inte duplicera eller tränga undan privat finansiering, eller snedvrida konkurrensen på den inre marknaden. Stödet bör ha ett klart europeiskt mervärde.

(6)  Stöd enligt EHFF bör användas för att hantera marknadsmisslyckanden eller suboptimala investeringssituationer, på ett proportionellt sätt, och därigenom bidra till ökade fiskeinkomster, främjande av arbetstillfällen med rättigheter i sektorn, garanterade rättvisa priser för producenter, större mervärde från fiske och stöd till utvecklingen av verksamheter som är fiskerelaterade, i både föregående och efterföljande led.

Ändringsförslag    13

Förslag till förordning

Skäl 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(7)  Valet av finansieringstyp och genomförandemetod inom ramen för denna förordning bör göras utifrån vad som är bäst för att uppnå de prioriteringar som fastställts för åtgärderna och för att leverera resultat, där hänsyn tas särskilt till kostnader för kontroller, administrativa bördor och förväntad risk för bristande regelefterlevnad. Detta bör omfatta övervägandet att använda enhetsbelopp, schablonsatser och enhetskostnader samt finansiering som inte är kopplad till kostnader enligt artikel 125.1 i förordning (EU) [förordningen om finansiella regler för unionens allmänna budget.

(7)  Valet av finansieringstyp och genomförandemetod inom ramen för denna förordning bör göras utifrån vad som är bäst för att uppnå de prioriteringar som fastställts för åtgärderna och för att leverera resultat, där hänsyn tas särskilt till kostnader för kontroller, administrativa bördor och risk för bristande regelefterlevnad. Detta bör omfatta övervägandet att använda enhetsbelopp, schablonsatser och enhetskostnader samt finansiering som inte är kopplad till kostnader enligt artikel 125.1 i förordning (EU) [förordningen om finansiella regler för unionens allmänna budget.

Ändringsförslag    14

Förslag till förordning

Skäl 8

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(8)  I den fleråriga budgetram som fastställs i förordning (EU) xx/xx5 föreskrivs att unionens budget bör fortsätta att stödja fiskeri- och havspolitiken. Den föreslagna budgeten för EHFF bör uppgå till 6 140 000 000 EUR i löpande priser. EHFF:s resurser bör delas upp mellan delad förvaltning, direkt förvaltning och indirekt förvaltning. 5 311 000 000 EUR bör avsättas för stöd inom ramen för delad förvaltning och 829 000 000 EUR för stöd inom ramen för direkt och indirekt förvaltning. För att säkerställa stabilitet, särskilt med avseende på uppnåendet av den gemensamma fiskeripolitikens mål, bör fastställandet av de nationella tilldelningarna inom delad förvaltning för programperioden 2021–2027 baseras på andelarna för 2014–2020. Specifika belopp bör reserveras för de yttersta randområdena, kontroll och tillsyn samt insamling och behandling av data för fiskeriförvaltning och vetenskapliga syften, medan beloppen för definitivt upphörande och exceptionellt upphörande med fiskeverksamheten bör omfattas av en övre gräns.

(8)  I den fleråriga budgetram som fastställs i förordning (EU) xx/xx5 föreskrivs att unionens budget bör fortsätta att stödja fiskeri- och havspolitiken. Den föreslagna budgeten för EHFF bör ökas med minst 10 % jämfört med den fleråriga budgetramen 2014–2020. Dess resurser bör delas upp mellan delad förvaltning, direkt förvaltning och indirekt förvaltning. 87 % bör avsättas för stöd inom ramen för delad förvaltning och 13 % för stöd inom ramen för direkt och indirekt förvaltning. För att säkerställa stabilitet, särskilt med avseende på uppnåendet av den gemensamma fiskeripolitikens mål, bör fastställandet av de nationella tilldelningarna inom delad förvaltning för programperioden 2021–2027 baseras på andelarna för 2014–2020. Specifika belopp bör reserveras för de yttersta randområdena, kontroll och tillsyn, insamling och behandling av data för fiskeriförvaltning och vetenskapliga syften, skydd och återställande av havens och kusternas biologiska mångfald och ekosystem samt marin kunskap, medan beloppen för definitivt upphörande och tillfälligt upphörande med fiskeverksamheten och för investeringar i fartyg bör omfattas av en övre gräns.

__________________

__________________

5 EUT C […], […], s. […].

5 EUT C […], […], s. […].

Ändringsförslag    15

Förslag till förordning

Skäl 8a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(8a)  Med tanke på vattenbrukssektorns betydelse bör EU-medlen till sektorn och särskilt till vattenbruk i sötvatten ligga kvar på samma nivå som nuvarande budgetperiod.

Ändringsförslag    16

Förslag till förordning

Skäl 9

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(9)  Europas havssektor sysselsätter över fem miljoner arbetstagare, vilket genererar nästan 500 miljarder EUR om året, och det finns potential att skapa många fler arbetstillfällen. Avkastningen från den globala havsekonomin uppskattas till idag till 1,3 biljoner EUR och detta kan komma att mer än fördubblas fram till 2030. Behovet att uppfylla koldioxidutsläppsmålen, öka resurseffektiviteten och minska den blå ekonomins miljöavtryck har varit en betydande drivkraft bakom innovation i andra sektorer som marin utrustning, varvsindustrin, havsobservation, muddring, kustskydd och byggnadsarbeten längs kuster och till havs. Unionens strukturfonder har investerat i havsekonomin, i synnerhet Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) och EHFF. Nya investeringsverktyg som InvestEU måste användas för att matcha tillväxtpotentialen inom sektorn.

(9)  Europas havssektor sysselsätter över fem miljoner arbetstagare, vilket genererar nästan 500 miljarder EUR om året, och det finns potential att skapa många fler arbetstillfällen. Avkastningen från den globala havsekonomin uppskattas till idag till 1,3 biljoner EUR och detta kan komma att mer än fördubblas fram till 2030. Behovet att uppfylla koldioxidutsläppsmålen i Parisavtalet innebär att minst 30 % av EU:s budget bör användas till klimatrelaterade åtgärder. Det är också nödvändigt att öka resurseffektiviteten och minska miljöavtrycken från en blå ekonomi som utvecklas inom ekologiska gränser och som har varit och måste fortsätta att vara en betydande drivkraft bakom innovation i andra sektorer som marin utrustning, varvsindustrin, havsobservation, muddring, kustskydd och byggnadsarbeten längs kuster och till havs. Unionens strukturfonder har investerat i havsekonomin, i synnerhet Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) och EHFF. Nya investeringsverktyg som InvestEU skulle kunna användas för att matcha tillväxtpotentialen inom sektorn.

Ändringsförslag    17

Förslag till förordning

Skäl 9a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(9a)  Investeringsbeslut inom ramen för den blå ekonomin bör stödjas av bästa tillgängliga vetenskapliga rådgivning för att undvika skadlig miljöpåverkan som äventyrar hållbarheten på lång sikt. När det inte finns tillräcklig information eller kunskap för att utvärdera investeringarnas miljöpåverkan, bör försiktighetsprincipen antas både inom den offentliga och privata sektorn, eftersom potentiellt skadliga åtgärder annars riskerar att genomföras.

Motivering

Försiktighetsprincipen är en av grunderna för EU-fördraget, Rio-förklaringen och andra internationella avtal och konventioner för skydd av havsmiljön.

Ändringsförslag    18

Förslag till förordning

Skäl 10

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(10)  EHFF bör grundas på fyra prioriteringar: att främja hållbart fiske och bevarandet av marina biologiska resurser, att bidra till livsmedelstryggheten i unionen genom vattenbruk och marknader som präglas av konkurrenskraft och hållbarhet, att göra det möjligt för en hållbar blå ekonomi att växa och främja välmående kustsamhällen och att stärka den internationella världshavsförvaltningen och möjliggöra trygga, säkra, rena och hållbart förvaltade hav och oceaner. Uppfyllandet av dessa prioriteringar bör ske genom delad förvaltning, direkt förvaltning och indirekt förvaltning

(10)  EHFF bör grundas på fem prioriteringar: att främja hållbart fiske, inbegripet bevarandet av marina biologiska resurser; att främja hållbart vattenbruk; att bidra till livsmedelstryggheten i unionen genom fiskeri- och vattenbruksmarknader och beredningssektorer som präglas av konkurrenskraft och hållbarhet; att, med beaktande av den ekologiska belastningsförmågan, göra det möjligt för en hållbar blå ekonomi att växa och främja välstånd och ekonomisk och social sammanhållning i kust- och inlandssamhällen; att stärka den internationella världshavsförvaltningen och möjliggöra trygga, säkra, rena och hållbart förvaltade hav och oceaner.

Ändringsförslag    19

Förslag till förordning

Skäl 10a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(10a)  Prioriteringarna kan specificeras med särskilda unionsmål för att ytterligare klargöra vad fonden kan användas till och för att öka fondens effektivitet.

Ändringsförslag    20

Förslag till förordning

Skäl 11

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(11)  EHFF efter 2020 bör vara baserad på en förenklad struktur utan att åtgärder och detaljerade regler för stödberättigande definieras i förväg på unionsnivå, på ett alltför föreskrivande sätt. I stället bör breda stödområden beskrivas under varje prioritering. Medlemsstaterna bör sålunda utarbeta sitt respektive program där de anger de lämpligaste medlen för att uppnå prioriteringarna. En rad olika åtgärder som medlemsstaterna anger i programmen skulle kunna få stöd enligt de regler som fastställs i denna förordning och förordning (EU) [förordningen om gemensamma bestämmelser], förutsatt att de omfattas av de stödområden som anges i denna förordning. Det är nödvändigt att fastställa en förteckning över icke stödberättigande verksamhet i syfte att undvika negativa effekter på bevarandet inom fisket, till exempel ett allmänt förbud mot investeringar som ökar fiskekapaciteten. Det bör finnas stränga villkor om att investeringar och ersättningar för fiskeflottan måste vara förenliga med den gemensamma fiskeripolitikens bevarandemål

(11)  EHFF efter 2020 bör vara baserad på en förenklad struktur utan att åtgärder och detaljerade regler för stödberättigande definieras i förväg på unionsnivå, på ett alltför föreskrivande sätt. I stället bör breda stödområden beskrivas under varje prioritering. Medlemsstaterna bör sålunda utarbeta sitt respektive program där de anger de lämpligaste medlen för att uppnå prioriteringarna. En rad olika åtgärder som medlemsstaterna anger i programmen skulle kunna få stöd enligt de regler som fastställs i denna förordning och förordning (EU) [förordningen om gemensamma bestämmelser], förutsatt att de omfattas av de prioriteringar som anges i denna förordning. Det är nödvändigt att fastställa en förteckning över icke stödberättigande verksamhet i syfte att undvika negativa effekter på bevarandet inom fisket, till exempel ett allmänt förbud mot investeringar som ökar fiskekapaciteten, med vissa vederbörligen motiverade undantag. Det bör finnas stränga villkor om att investeringar och ersättningar för fiskeflottan måste vara förenliga med den gemensamma fiskeripolitikens bevarandemål

Ändringsförslag    21

Förslag till förordning

Skäl 12

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(12)  I Förenta nationernas agenda 2030 för hållbar utveckling identifieras bevarande och hållbar användning av haven som ett av 17 mål för hållbar utveckling (hållbarhetsmål nr 14). Unionen ställer sig helt bakom detta mål och dess förverkligande. På detta område har unionen åtagit sig att främja en hållbar blå ekonomi som är förenlig med den fysiska planeringen i kust- och havsområden, bevarandet av biologiska resurser och uppnåendet av god miljöstatus samt att förbjuda vissa former av fiskesubventioner som bidrar till överkapacitet och överfiske, avskaffa subventioner som bidrar till olagligt, orapporterat och oreglerat fiske och avstå från att införa nya subventioner av det slaget. Detta bör vara resultatet av Världshandelsorganisationens förhandling om fiskesubventioner. Under Världshandelsorganisationens förhandlingar vid världstoppmötet om hållbar utveckling 2002 och Förenta nationernas konferens om hållbar utveckling (Rio+20) 2012 förband sig unionen vidare att avskaffa subventioner som bidrar till överkapacitet och överfiske.

(12)  I Förenta nationernas agenda 2030 för hållbar utveckling identifieras bevarande och hållbar användning av haven som ett av 17 mål för hållbar utveckling (hållbarhetsmål nr 14). Unionen ställer sig helt bakom detta mål och dess förverkligande. På detta område har unionen åtagit sig att främja en hållbar blå ekonomi som utvecklas inom ekologiska gränser och som är förenlig med ett ekosystembaserat synsätt på den fysiska planeringen i kust- och havsområden, särskilt med beaktande av hur känsliga arter och livsmiljöer är för mänsklig verksamhet till havs, bevarandet av biologiska resurser och uppnåendet av god miljöstatus samt att förbjuda vissa former av fiskesubventioner som bidrar till överkapacitet och överfiske, avskaffa subventioner som bidrar till olagligt, orapporterat och oreglerat fiske (IUU) och avstå från att införa nya subventioner av det slaget. Detta bör vara resultatet av Världshandelsorganisationens förhandling om fiskesubventioner. Under Världshandelsorganisationens förhandlingar vid världstoppmötet om hållbar utveckling 2002 och Förenta nationernas konferens om hållbar utveckling (Rio+20) 2012 förband sig unionen vidare att avskaffa subventioner som bidrar till överkapacitet i fiskeflottan och överfiske. Unionens hållbara fiske och vattenbruk i havs- och sötvatten bidrar i hög grad till att FN:s mål för hållbar utveckling uppnås.

Ändringsförslag    22

Förslag till förordning

Skäl 12a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(12a)  EHFF bör också bidra till FN:s andra mål för hållbar utveckling. I synnerhet beaktar denna förordning följande mål:

 

  Mål 1 – Utrota fattigdom: EHFF kommer att bidra till att förbättra levnadsvillkoren för de mest ömtåliga kustsamhällena, särskilt de som är beroende av en fiskeresurs som hotas av överfiske, globala förändringar eller miljöproblem.

 

  Mål 3 – Hälsa och välbefinnande: EHFF kommer att bidra till att vid kusterna bekämpa vattenföroreningar som ger upphov till endemiska sjukdomar, och att säkerställa god kvalitet för livsmedel från fiske och vattenbruk.

 

  Mål 7 – Ren energi: EHFF, i samverkan med Horisont Europa, kommer genom finansiering av den blå ekonomin att främja utvecklingen av förnybar marin energi och kommer att se till att denna utveckling är förenlig med skyddet av den marina miljön och bevarandet av fiskeresurserna.

 

  Mål 8 – Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt: EHFF, i samverkan med ESF, kommer att bidra till utvecklingen av den blå ekonomin, vilket bidrar till ekonomisk tillväxt. EHFF kommer också att se till att denna ekonomiska tillväxt blir en källa till anständiga arbetstillfällen i kustsamhällena. Dessutom kommer EHFF att bidra till att förbättra fiskarnas arbetsförhållanden.

 

  Mål 12 – Ansvarsfull produktion och konsumtion: EHFF kommer att bidra till insatser för att komma närmare en ansvarsfull användning av naturresurser och begränsa slöseri med natur- och energiresurser.

 

  Mål 13 – Klimatåtgärder: EHFF kommer att ge vägledning för budgeten för att bekämpa klimatförändringar.

Motivering

EHFF bidrar till andra mål för hållbar utveckling i enlighet med de mål och principer som fastställs i denna förordning.

Ändringsförslag    23

Förslag till förordning

Skäl 13

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(13)  För att spegla vikten av att bekämpa klimatförändringarna, i linje med unionens åtaganden att genomföra Parisavtalet och uppfylla FN:s mål för hållbar utveckling, bör denna förordning bidra till att integrera klimatfrågor och till att uppnå det övergripande målet att 25 % av utgifterna i unionsbudgeten ska stödja klimatmålen. Åtgärder enligt denna förordning väntas bidra till 30 % av EHFF:s totala finansieringsram för klimatmål. Relevanta åtgärder kommer att identifieras under utarbetandet och genomförandet av EHFF och kommer att omprövas inom ramen för relevanta utvärderings- och översynsprocesser

(13)  För att spegla vikten av att bekämpa klimatförändringarna, i linje med unionens åtaganden att genomföra Parisavtalet och uppfylla FN:s mål för hållbar utveckling, bör denna förordning bidra till att integrera klimatfrågor och till att uppnå det övergripande målet att 30 % av utgifterna i unionsbudgeten ska stödja klimatmålen. Åtgärder enligt denna förordning väntas göra det möjligt för EHFF att bidra till att klimatmål uppnås, dock utan att inverka negativt på finansieringen av den gemensamma fiskeripolitiken, för vilken finansieringen måste ses över i positiv riktning. Relevanta åtgärder, inklusive projekt som syftar till att skydda och återställa sjögräsängar och kustvåtmarker, som är stora kolsänkor, kommer att identifieras under utarbetandet och genomförandet av EHFF och kommer att omprövas inom ramen för relevanta utvärderings- och översynsprocesser.

Ändringsförslag    24

Förslag till förordning

Skäl 14

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(14)  EHFF bör bidra till att unionens miljömål uppnås. Detta bidrag bör spåras genom tillämpning av unionens miljömarkörer och rapporteras regelbundet inom ramen för utvärderingar och årliga prestationsrapporter

(14)  EHFF bör bidra till att unionens miljömål uppnås med vederbörligt beaktande av den sociala sammanhållningen, inom ramen för den gemensamma fiskeripolitiken och ramdirektivet om en marin strategi, och bör följa den europeiska miljöpolitiken, inklusive standarder för vattenkvalitet som garanterar kvaliteten på den marina miljön för att förbättra fiskets framtidsutsikter. Detta bidrag bör spåras genom tillämpning av unionens miljömarkörer och rapporteras regelbundet inom ramen för utvärderingar och årliga prestationsrapporter

Ändringsförslag    25

Förslag till förordning

Skäl 15

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(15)  I enlighet med artikel 42 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1380/2013 (förordningen om den gemensamma fiskeripolitiken)6 bör unionens ekonomiska stöd genom EHFF vara villkorat till att den gemensamma fiskeripolitikens regler efterlevs. Ansökningar från stödmottagare som inte uppfyller tillämpliga krav enligt den gemensamma fiskeripolitiken bör inte kunna godtas

(15)  I enlighet med artikel 42 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1380/2013 (förordningen om den gemensamma fiskeripolitiken)6 bör unionens ekonomiska stöd genom EHFF vara villkorat till att den gemensamma fiskeripolitikens regler och EU:s relevanta miljölagstiftning till fullo efterlevs. Ekonomiskt stöd från unionen bör endast beviljas de aktörer och medlemsstater som till fullo uppfyller relevanta rättsliga skyldigheter. Ansökningar från stödmottagare som inte uppfyller tillämpliga krav enligt den gemensamma fiskeripolitiken bör inte kunna godtas

_________________

_________________

6 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1380/2013 av den 11 december 2013 om den gemensamma fiskeripolitiken, om ändring av rådets förordningar (EG) nr 1954/2003 och (EG) nr 1224/2009 och om upphävande av rådets förordningar (EG) nr 2371/2002 och (EG) nr 639/2004 och rådets beslut 2004/585/EG (EUT L 354, 28.12.2013, s. 22).

6 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1380/2013 av den 11 december 2013 om den gemensamma fiskeripolitiken, om ändring av rådets förordningar (EG) nr 1954/2003 och (EG) nr 1224/2009 och om upphävande av rådets förordningar (EG) nr 2371/2002 och (EG) nr 639/2004 och rådets beslut 2004/585/EG (EUT L 354, 28.12.2013, s. 22).

Ändringsförslag    26

Förslag till förordning

Skäl 16

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(16)  För att tillgodose de specifika villkor för den gemensamma fiskeripolitiken som avses i förordning (EU) nr 1380/2013 och bidra till att den gemensamma fiskeripolitikens regler följs bör det fastställas bestämmelser som kompletterar reglerna om avbrott, innehållande och finansiella korrigeringar enligt förordning (EU) [förordningen om gemensamma bestämmelser]. Om en medlemsstat eller en stödmottagare inte fullgör sina åtaganden enligt den gemensamma fiskeripolitiken eller om kommissionen har uppgifter som tyder på sådan bristande efterlevnad bör kommissionen tillåtas att, som en försiktighetsåtgärd, avbryta betalningsfristerna. Utöver denna möjlighet till avbrott av betalningsfristerna och för att motverka att belopp betalas ut för icke-stödberättigande ändamål bör kommissionen tillåtas att tillfälligt ställa in utbetalningar och besluta om finansiella korrigeringar vid allvarliga fall av bristande efterlevnad av den gemensamma fiskeripolitikens regler från en medlemsstats sida

(16)  För att tillgodose de specifika villkor för den gemensamma fiskeripolitiken som avses i förordning (EU) nr 1380/2013 och bidra till att den gemensamma fiskeripolitikens regler följs till fullo bör det fastställas bestämmelser som kompletterar reglerna om avbrott, innehållande och finansiella korrigeringar enligt förordning (EU) [förordningen om gemensamma bestämmelser]. Om en medlemsstat eller en stödmottagare inte fullgör sina åtaganden enligt den gemensamma fiskeripolitiken eller om kommissionen har uppgifter som bevisar sådan bristande efterlevnad bör kommissionen tillåtas att tillfälligt avbryta betalningsfristerna. Utöver denna möjlighet till avbrott av betalningsfristerna och för att motverka att belopp betalas ut för icke-stödberättigande ändamål bör kommissionen tillåtas att tillfälligt ställa in utbetalningar och besluta om finansiella korrigeringar vid allvarliga fall av bristande efterlevnad av den gemensamma fiskeripolitikens regler från en medlemsstats sida

Ändringsförslag    27

Förslag till förordning

Skäl 17

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(17)  Mycket har under de senaste åren uppnåtts genom den gemensamma fiskeripolitiken när det gäller att återföra bestånden till sunda nivåer, öka lönsamheten för unionens fiskerinäring och bevara de marina ekosystemen. Dock återstår stora utmaningar innan den gemensamma fiskeripolitikens socioekonomiska mål och miljömål kan uppnås. Detta kräver fortsatt stöd efter 2020, bland annat i havsområden där framstegen har gått långsammare.

(17)  Framsteg har gjorts under de senaste åren i riktning mot att återföra bestånden till sunda nivåer, öka lönsamheten för unionens fiskerinäring och bevara de marina ekosystemen. Dock återstår stora utmaningar innan den gemensamma fiskeripolitikens socioekonomiska mål och miljömål kan uppnås helt, bland annat den rättsliga skyldigheten att återställa och bevara alla fiskbeståndspopulationer över biomassanivåer som kan ge maximalt hållbart uttag. Detta kräver fortsatt stöd efter 2020, bland annat i havsområden där framstegen har gått långsammare, särskilt i de mest isolerade områdena, såsom de yttersta randområdena.

Ändringsförslag    28

Förslag till förordning

Skäl 18

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(18)  Fisket är avgörande för försörjningen och kulturarvet i många kustsamhällen i unionen, särskilt där det småskaliga kustfisket spelar en viktig roll. Med en genomsnittsålder över 50 i många fiskesamhällen förblir generationsskifte och diversifiering av verksamheten en utmaning.

(18)  Fisket är avgörande för försörjningen och kulturarvet i många kust- och ö-samhällen i unionen, särskilt där det småskaliga kustfisket spelar en viktig roll, såsom i de yttersta randområdena. Med en genomsnittsålder över 50 i många fiskesamhällen förblir generationsskifte och diversifiering av verksamheten inom fiskerisektorn en utmaning. Det är följaktligen viktigt att EHFF stöder fiskerisektorns attraktivitet genom att säkerställa yrkesutbildning och möjligheter för ungdomar att arbeta inom fisket.

Ändringsförslag    29

Förslag till förordning

Skäl 18a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(18a)  Det blir lättare att nå målen i den gemensamma fiskeripolitiken om man inför mekanismer för gemensam förvaltning inom yrkes- och fritidsfiske samt vattenbruk, där intressenter från bland annat myndigheter, fiske- och vattenbrukssektorn, forskningsvärlden och civilsamhället deltar direkt, och som fungerar på grundval av en rättvis fördelning av ansvar för beslutsfattandet samt en flexibel förvaltning som bygger på kunskap, information och närhet. EHFF bör stödja genomförandet av dessa mekanismer på lokal nivå.

Motivering

Modellen med en gemensam förvaltning har störst potential inom ramen för en bioekonomisk förvaltning som respekterar ekosystemet och försiktighetsprincipen. Denna modell bör ge de verktyg som behövs för att genom en anpassningsbar förvaltning snabbt kunna reagera på ändrade förhållanden.

Ändringsförslag    30

Förslag till förordning

Skäl 19

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(19)  EHFF bör inriktas på den gemensamma fiskeripolitikens miljömässiga, ekonomiska och sociala mål samt sysselsättningsmålen, enligt definitionen i artikel 2 i förordning (EU) nr 1380/2013. Stödet bör säkerställa att fiskeverksamheten är miljömässigt hållbar på lång sikt och förvaltas på ett sätt som är förenligt med målen om att uppnå nytta i ekonomiskt, socialt och sysselsättningshänseende samt att bidra till att trygga livsmedelsförsörjningen.

(19)  EHFF bör bidra till att den gemensamma fiskeripolitikens miljömässiga, ekonomiska och sociala mål samt sysselsättningsmålen uppnås, enligt definitionen i artikel 2 i förordning (EU) nr 1380/2013. Stödet bör säkerställa att fiskeverksamheten är miljömässigt hållbar på lång sikt och förvaltas på ett sätt som är förenligt med målen i artikel 2.2 i förordning (EU) nr 1380/2013, som kommer att bidra till att uppnå nytta i ekonomiskt, socialt och sysselsättningshänseende samt till att trygga tillgången på sunda livsmedel och samtidigt säkerställa rättvisa arbetsvillkor. I det avseendet bör små öar som inte är kustnära och som är beroende av fiske särskilt beaktas och stödjas så att deras överlevnad och utveckling säkras.

Ändringsförslag    31

Förslag till förordning

Skäl 20

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(20)  Stödet från EHFF bör inriktas på att uppnå och upprätthålla hållbart fiske baserat på maximal hållbar avkastning (MSY) och att minska fiskeverksamhetens negativa påverkan på de marina ekosystemen. Detta stöd bör omfatta innovation och investeringar i skonsamma, klimattåliga och koldioxidsnåla metoder och tekniska lösningar inom fisket

(20)  Stödet från EHFF bör bidra till uppfyllandet i rätt tid av de rättsliga skyldigheterna att upprätthålla alla fiskbeståndspopulationer över biomassanivåer som kan ge maximal hållbar avkastning och att minska och om möjligt eliminera icke-hållbara och skadliga fiskeverksamheters negativa påverkan på de marina ekosystemen. Detta stöd bör omfatta innovation och investeringar i skonsamma, klimattåliga och koldioxidsnåla metoder och tekniska lösningar inom fisket samt tekniska lösningar som syftar till selektivt fiske.

Ändringsförslag    32

Förslag till förordning

Skäl 21

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(21)  Landningsskyldigheten är en av den gemensamma fiskeripolitikens största utmaningar. Den har medfört betydande ändringar av fiskemetoderna, ibland med betydande ekonomiska kostnader för sektorn. Det bör därför vara möjligt för EHFF att stödja innovation och investeringar som bidrar till genomförandet av landningsskyldigheten, med en högre stödnivå än den som gäller för andra insatser, såsom investeringar i selektiva fiskeredskap, i förbättringar av hamninfrastruktur och i saluföring av oönskade fångster. Fonden bör även bevilja en maximal stödnivå på 100 % för utformning, utveckling, övervakning, utvärdering och förvaltning av transparenta system för utbyte av fiskemöjligheter mellan medlemsstater (s.k. kvotbyten) för att mildra effekten av fenomenet med begränsande arter (s.k. choke species) som orsakas av landningsskyldigheten

(21)  Landningsskyldigheten är en rättslig skyldighet och en av den gemensamma fiskeripolitikens största utmaningar. Den har medfört dels ett slut på det miljömässigt oacceptabla bruket att kasta fisk över bord, dels betydande och viktiga ändringar av fiskemetoderna, ibland med betydande ekonomiska kostnader för sektorn. Medlemsstaterna bör därför använda EHFF för att stödja innovation och investeringar som bidrar till ett fullständigt genomförande av landningsskyldigheten i rätt tid, med en högre stödnivå än den som gäller för andra insatser, såsom investeringar i selektiva fiskeredskap, i förbättringar av hamninfrastruktur och i saluföring av oönskade fångster. Fonden bör även bevilja en maximal stödnivå på 100 % för utformning, utveckling, övervakning, utvärdering och förvaltning av transparenta system för utbyte av fiskemöjligheter mellan medlemsstater (s.k. kvotbyten) för att mildra effekten av fenomenet med begränsande arter (s.k. choke species) som orsakas av landningsskyldigheten

Ändringsförslag    33

Förslag till förordning

Skäl 21a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(21a)  Landningsskyldigheten bör övervakas likadant på alla fiskefartyg, såväl stora som små, i alla medlemsstater.

Motivering

Ett konstant och samstämmigt klagomål från småskaliga fiskare i Irland och på andra ställen är att de, som i huvudsak fiskar nära kusten, är de enklaste målen för inspektioner och bestraffningar, medan de större fartygen är svårare att nå och därför svårare att kontrollera.

Ändringsförslag    34

Förslag till förordning

Skäl 22

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(22)  Det bör vara möjligt för EHFF att stödja innovation och investeringar ombord på fiskefartyg i syfte att förbättra hälso-, säkerhets- och arbetsförhållandena, energieffektiviteten och fångsternas kvalitet. Sådant stöd bör dock inte leda till en ökning av fiskekapaciteten eller förmågan att spåra upp fisk och bör inte beviljas endast på grundval av att villkor som är obligatoriska enligt unionsrätten eller nationell rätt har uppfyllts. I en struktur utan föreskrivande åtgärder bör det vara upp till medlemsstaterna att fastställa de exakta reglerna för stödberättigande för sådana investeringar. När det gäller hälsa, säkerhet och arbetsförhållanden ombord på fiskefartygen bör en högre stödnivå än vad som gäller för andra insatser att tillåtas

(22)  Det bör vara möjligt för EHFF att stödja innovation och investeringar ombord på fiskefartyg i syfte att förbättra hälso-, säkerhets- och arbetsförhållandena, miljöskyddet, energieffektiviteten, djurskyddet och fångsternas kvalitet och att stödja särskilda hälsofrågor. Sådant stöd bör dock inte leda till en risk för att fiskekapaciteten eller förmågan att spåra upp fisk ökar och bör inte beviljas endast på grundval av att villkor som är obligatoriska enligt unionsrätten eller nationell rätt har uppfyllts. I en struktur utan föreskrivande åtgärder bör det vara upp till medlemsstaterna att fastställa de exakta reglerna för stödberättigande för sådana investeringar och sådant stöd. När det gäller hälsa, säkerhet och arbetsförhållanden ombord på fiskefartygen bör en högre stödnivå än vad som gäller för andra insatser att tillåtas

Ändringsförslag    35

Förslag till förordning

Skäl 24

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(24)  Hur framgångsrik den gemensamma fiskeripolitiken blir beror på tillgången till vetenskapliga utlåtanden om fiskeriförvaltningen, och därmed på tillgången till fiskeridata. Mot bakgrund av de utmaningar och de kostnader som det innebär att erhålla tillförlitliga och fullständiga data är det nödvändigt att stödja medlemsstataternas åtgärder för att samla in och behandla data i linje med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1004 (nedan kallad förordningen om datainsamlingsramen)8 och bidra till att ta fram bästa tillgängliga vetenskapliga utlåtanden. Detta stöd bör möjliggöra samverkanseffekter med insamling och behandling av andra typer av marina data

(24)  Hur framgångsrik den gemensamma fiskeripolitiken blir beror på tillgången till vetenskapliga utlåtanden om fiskeriförvaltningen, och därmed på tillgången till fiskeridata. Mot bakgrund av de utmaningar och de kostnader som det innebär att erhålla tillförlitliga och fullständiga data är det nödvändigt att stödja medlemsstaternas åtgärder för att samla in, behandla och utbyta data i linje med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1004 (nedan kallad förordningen om datainsamlingsramen)8 och bidra till att ta fram bästa tillgängliga vetenskapliga utlåtanden. Detta stöd bör möjliggöra samverkanseffekter med insamling, behandling och utbyte av andra typer av marina data, inklusive data om fritidsfiske.

_________________

_________________

8 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1004 av den 17 maj 2017 om upprättande av en unionsram för insamling, förvaltning och användning av data inom fiskerisektorn och till stöd för vetenskaplig rådgivning rörande den gemensamma fiskeripolitiken och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 199/2008 (EUT L 157, 20.6.2017, s. 1).

8 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1004 av den 17 maj 2017 om upprättande av en unionsram för insamling, förvaltning och användning av data inom fiskerisektorn och till stöd för vetenskaplig rådgivning rörande den gemensamma fiskeripolitiken och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 199/2008 (EUT L 157, 20.6.2017, s. 1).

Ändringsförslag    36

Förslag till förordning

Skäl 25

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(25)  EHFF bör stödja en effektiv och kunskapsbaserad tillämpning och styrning av den gemensamma fiskeripolitiken inom ramen för direkt och indirekt förvaltning genom tillhandahållandet av vetenskapliga utlåtanden, utvecklingen och genomförandet av unionens system för fiskerikontroll, de rådgivande nämndernas funktion och frivilliga bidrag till internationella organisationer

(25)  EHFF bör stödja en effektiv och kunskapsbaserad tillämpning och styrning av den gemensamma fiskeripolitiken inom ramen för direkt och indirekt förvaltning genom tillhandahållandet av vetenskapliga utlåtanden, utvecklingen och genomförandet av unionens system för fiskerikontroll, de rådgivande nämndernas funktion och frivilliga bidrag till internationella organisationer, samt bättre åtaganden av unionen inom internationell världshavsförvaltning.

Ändringsförslag    37

Förslag till förordning

Skäl 26

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(26)  Med tanke på de utmaningar som ligger i att uppnå den gemensamma fiskeripolitikens bevarandemål, bör det vara möjligt för EHFF att stödja åtgärder för förvaltningen av olika fisken och fiskeflottor. I detta sammanhang förblir det ibland nödvändigt att bevilja stöd för anpassning av flottan med avseende på vissa flottsegment och havsområden. Sådant stöd bör vara strängt inriktat på bevarande och hållbart nyttjande av marina biologiska resurser och syfta till att uppnå balans mellan fiskekapaciteten och de tillgängliga fiskemöjligheterna. Därför bör EHFF ha möjlighet att stödja definitivt upphörande med fiskeverksamhet i flottsegment där fiskekapaciteten inte balanseras med de tillgängliga fiskemöjligheterna. Sådant stöd bör vara ett verktyg i handlingsplanerna för anpassning av flottsegment med konstaterad strukturell överkapacitet, enligt föreskrifterna i artikel 22.4 i förordning (EU) nr 1380/2013, och bör genomföras antingen genom skrotning av fiskefartyget eller genom avveckling och ombyggnad för annan verksamhet än kommersiellt fiske. När ombyggnad för annan verksamhet skulle leda till att fritidsfiskets belastning på de marina ekosystemen ökar bör stöd endast beviljas om det är förenligt med den gemensamma fiskeripolitiken och målen i de berörda fleråriga planerna. För att säkerställa enhetlighet i den strukturella anpassningen av flottan till bevarandemålen, bör stödet för definitivt upphörande med fiskeverksamheten vara strängt knutet till vissa villkor och kopplat till visade resultat. Det bör därför genomföras endast genom finansiering som inte är kopplad till kostnader, i enlighet med förordning (EU) [förordningen om gemensamma bestämmelser] Under denna mekanism bör medlemsstaterna inte få ersättning från kommissionen för definitivt upphörande med verksamheten på grundval av kostnader som faktiskt uppstått, utan på grundval av att de har uppfyllt villkoren och uppnått resultat. Kommissionen bör därför fastställa dessa villkor i en delegerad akt, och villkoren bör kopplas till uppnåendet av den gemensamma fiskeripolitikens bevarandemål.

(26)  Med tanke på de utmaningar som ligger i att uppnå den gemensamma fiskeripolitikens bevarandemål, bör det vara möjligt för EHFF att stödja åtgärder för förvaltningen av olika fisken och fiskeflottor. I detta sammanhang förblir det ibland nödvändigt att bevilja stöd för anpassning av flottan med avseende på vissa flottsegment och havsområden. Sådant stöd bör vara strängt inriktat på bevarande och hållbart nyttjande av marina biologiska resurser och syfta till att uppnå balans mellan fiskekapaciteten och de tillgängliga fiskemöjligheterna. Därför bör EHFF ha möjlighet att stödja definitivt upphörande med fiskeverksamhet i flottsegment där fiskekapaciteten inte balanseras med de tillgängliga fiskemöjligheterna. Sådant stöd bör vara ett verktyg i handlingsplanerna för anpassning av flottsegment med konstaterad strukturell överkapacitet, enligt föreskrifterna i artikel 22.4 i förordning (EU) nr 1380/2013, och bör genomföras antingen genom skrotning av fiskefartyget eller genom avveckling och ombyggnad för annan verksamhet än kommersiellt fiske. När ombyggnad för annan verksamhet skulle leda till att fritidsfiskets belastning på de marina ekosystemen ökar bör stöd endast beviljas om det är förenligt med den gemensamma fiskeripolitiken och målen i de berörda fleråriga planerna.

Ändringsförslag    38

Förslag till förordning

Skäl 26a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(26a)  I syfte att införa ett hållbart, miljövänligt fiske som möjliggör en minskning av trycket på fiskeresurserna bör EHFF stödja modernisering av fartyg, så att de blir mindre energiintensiva enheter, också inom segment där det råder obalans, antingen genom bidrag eller via finansieringsinstrument. Dessutom bör det vara möjligt att ge EHFF-stöd för att unga fiskare ska kunna förvärva sina arbetsredskap, inbegripet fartyg på mer än 12 m, med undantag för segment där det råder obalans.

Ändringsförslag    39

Förslag till förordning

Skäl 26b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(26b)  Eftersom fiskehamnar, landningsplatser, skyddshamnar och auktionshallar är mycket viktiga för att säkerställa de landade produkternas kvalitet, liksom säkerhet och arbetsförhållande, bör EHFF prioritera stöd till modernisering av hamninfrastruktur, framför allt vad gäller saluföring av fiskeriprodukter, i syfte att optimera de landade produkternas mervärde.

Ändringsförslag    40

Förslag till förordning

Skäl 27

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(27)  Mot bakgrund av en hög grad av oförutsägbarhet inom fiskeverksamheten kan exceptionella omständigheter orsaka stora förluster för fiskare. För att mildra dessa konsekvenser, bör EHHF ha möjlighet att ge stöd till en ersättning för exceptionellt upphörande med fiskeverksamheten som orsakats av genomförandet av vissa bevarandeåtgärder (t.ex. fleråriga planer, mål för bevarande och hållbart nyttjande av bestånd, åtgärder för att anpassa fartygens fiskekapacitet till tillgängliga fiskemöjligheter och tekniska åtgärder), av genomförande av nödåtgärder, av avbrytande, på grund av force majeure, av tillämpningen av ett partnerskapsavtal om hållbart fiske, av en naturkatastrof eller av en miljöincident. Stöd bör endast beviljas om konsekvenserna av dessa omständigheter blir betydande för yrkesfiskare, dvs. om det berörda fartygets kommersiella verksamhet avbryts under minst 90 på varandra följande dagar och om de ekonomiska förlusterna till följd av upphörandet under en angiven tidsperiod uppgår till mer än 30 % av det berörda företagets årliga omsättning. Särdragen inom ålfisket bör beaktas i villkoren för beviljandet av sådant stöd

(27)  Mot bakgrund av en hög grad av oförutsägbarhet inom fiskeverksamheten kan tillfälligt upphörande orsaka stora förluster för fiskare. För att mildra dessa konsekvenser, bör EHHF ha möjlighet att ge stöd till en ersättning för tillfälligt upphörande med fiskeverksamheten som orsakats av genomförandet av vissa bevarandeåtgärder (t.ex. fleråriga planer, mål för bevarande och hållbart nyttjande av bestånd, åtgärder för att anpassa fartygens fiskekapacitet till tillgängliga fiskemöjligheter och tekniska åtgärder), av genomförande av nödåtgärder, av avbrytande, på grund av force majeure, av tillämpningen eller icke-förnyandet av ett partnerskapsavtal om hållbart fiske, av en naturkatastrof eller av en miljöincident, inbegripet stängning av fiske av sanitära skäl eller onormalt hög dödlighet för fiskeresurser, olyckor till havs i samband med fiskeverksamhet och negativa klimathändelser. Stöd bör endast beviljas om konsekvenserna av dessa omständigheter blir betydande för yrkesfiskare, dvs. om det berörda fartygets kommersiella verksamhet avbryts under minst 120 dagar i följd under de senaste två åren. Särdragen inom ålfisket bör beaktas i villkoren för beviljandet av sådant stöd

Ändringsförslag    41

Förslag till förordning

Skäl 27a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(27a)  Fiskare och vattenbrukare i havs- och sötvatten bör kunna erhålla stöd från EHFVF vid kris på fiske- och vattenbruksmarknaderna, naturkatastrofer eller miljöolyckor.

Motivering

I likhet med vad som finns inom jordbruksfonderna bör det också skapas ett marknadsrelaterat skyddsnät för fiskare och vattenbrukare.

Ändringsförslag    42

Förslag till förordning

Skäl 28

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(28)  Det småskaliga kustfisket bedrivs av fiskefartyg under 12 meter, som inte använder släpredskap. Denna sektor står för nästan 75 % av alla fiskefartyg som är registrerade i unionen och nästan hälften av all sysselsättning inom fiskersektorn. Aktörer inom det småskaliga kustfisket är särskilt beroende av sunda fiskbestånd som huvudsaklig inkomstkälla. EHFF bör därför ge dem en förmånsbehandling genom en stödnivå på 100 %, inklusive för insatser som avser kontroll och tillsyn, så att de uppmuntras att använda hållbara fiskemetoder. Vissa stödområden bör dessutom reserveras för småskaligt fiske i flottsegment där fiskekapaciteten balanseras med tillgängliga fiskemöjligheter, t.ex. stöd för förvärv av ett begagnat fartyg och för ersättning av fartygets huvudmotor eller för modernisering. Vidare bör medlemsstaterna inkludera en handlingsplan för småskaligt kustfiske i sitt program. Handlingsplanen bör övervakas med stöd av indikatorer, för vilka delmål och mål bör fastställas

(28)  Det småskaliga kustfisket bedrivs av fiskefartyg under 12 meter, som inte använder släpredskap. Denna sektor står för nästan 75 % av alla fiskefartyg som är registrerade i unionen och nästan hälften av all sysselsättning inom fiskerisektorn. Aktörer inom det småskaliga kustfisket är särskilt beroende av sunda fiskbestånd som huvudsaklig inkomstkälla. EHFF bör därför ge dem en förmånsbehandling genom en stödnivå på 100 %, inklusive för insatser som avser kontroll och tillsyn, så att de uppmuntras att använda hållbara fiskemetoder i linje med målen för den gemensamma fiskeripolitiken. Vissa stödområden bör dessutom reserveras för småskaligt fiske i flottsegment där fiskekapaciteten balanseras med tillgängliga fiskemöjligheter, t.ex. stöd för förvärv av ett begagnat fartyg och för ersättning av fartygets huvudmotor eller för modernisering samt för unga fiskare. Vidare bör medlemsstaterna inkludera en handlingsplan för småskaligt kustfiske i sitt program. Handlingsplanen bör övervakas med stöd av indikatorer, för vilka delmål och mål bör fastställas

Ändringsförslag    43

Förslag till förordning

Skäl 29

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(29)  Såsom beskrivs i kommissionens meddelande av den 24 oktober 2017 till Europaparlamentet, rådet, Europiska ekonomiska och sociala kommittén, regionkommittén och Europeiska investeringsbanken, med rubriken Ett starkare och förnyat strategiskt partnerskap med EU: s yttersta randområden9, står de yttersta randområdena inför särskilda utmaningar som hänger samman med deras avlägsna belägenhet, topografi och klimat, såsom anges i artikel 349 i fördraget, men de har även särskilda tillgångar på vilka det går att bygga en hållbar blå ekonomi. För varje enskilt yttersta randområde bör därför en handlingsplan för utveckling inom hållbara blå sektorer, inklusive hållbart nyttjande av fiske och vattenbruk, fogas till den berörda medlemsstatens program, och ett ekonomiskt anslag bör avsättas för stöd till genomförandet av dessa handlingsplaner. Det bör vara möjligt för EHFF att stödja en ersättning för de extrakostnader som ofta uppstår för de yttre randområdena på grund av deras belägenhet och ökaraktär. Det bör fastställas en övre gräns för detta stöd uttryckt som en procentsats av det totala ekonomiska anslaget. Dessutom bör en högre stödnivå än dem som gäller för andra insatser tillämpas i de yttersta randområdena.

(29)  De yttersta randområdena står inför särskilda utmaningar som hänger samman med deras avlägsna belägenhet, topografi och klimat, såsom anges i artikel 349 i fördraget, men de har även särskilda tillgångar på vilka det går att bygga en hållbar blå ekonomi. För varje enskilt yttersta randområde bör därför en handlingsplan för utveckling inom hållbara blå sektorer, inklusive hållbart nyttjande av fiske och vattenbruk, fogas till den berörda medlemsstatens program, och ett ekonomiskt anslag bör avsättas för stöd till genomförandet av dessa handlingsplaner. För att vissa fiskeriprodukter och vattenbruksprodukter från de yttersta randområdena ska kunna behålla sin konkurrenskraft jämfört med liknande produkter från andra regioner i unionen, införde unionen 1992 åtgärder för att kompensera för de anknutna extrakostnaderna inom fiskerisektorn. Åtgärderna för 2014–2020 fastställs i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 508/20149a. Det är nödvändigt att fortsätta att bevilja stöd för att kompensera de extra kostnaderna för fisket efter samt odlingen, bearbetningen och saluföringen av vissa fiskeri- och vattenbruksprodukter från unionens yttersta randområden, så att kompensationen bidrar till att aktörerna från dessa regioner behåller sin ekonomiska livskraft. Med tanke på de olika saluföringsvillkor som råder i de yttersta randområdena, samt variationerna när det gäller fångster, bestånd och marknadsefterfrågan, bör man överlåta åt de berörda medlemsstaterna att fastställa vilka fiskeriprodukter som ska berättiga till kompensation, de respektive maximikvantiteterna för dessa produkter samt de olika kompensationsbeloppen inom ramen för det totala anslaget per medlemsstat. Medlemsstaterna bör ges tillåtelse att, inom ramen för det totala anslaget per medlemsstat, differentiera kvantiteterna av berörda fiskeriprodukter och förteckningen över dessa samt kompensationsbeloppet. De bör också ha rätt att anpassa sina kompensationsplaner, om detta motiveras av förändrade villkor. Medlemsstaterna bör fastställa kompensationsbeloppet till en nivå som på ett lämpligt sätt väger upp de extra kostnader som uppstår till följd av de särskilda nackdelar som präglar de yttersta randområdena. För att undvika överkompensation bör det beloppet stå i proportion till de extra kostnader som stödet kompenserar för. För detta ändamål bör även andra typer av offentliga åtgärder som påverkar de extra kostnadernas storlek beaktas vid fastställandet av beloppet. Dessutom bör en högre stödnivå än dem som gäller för andra insatser tillämpas i de yttersta randområdena.

__________________

__________________

9 COM(2017)0623

 

 

9a Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 508/2014 av den 15 maj 2014 om Europeiska havs- och fiskerifonden och om upphävande av rådets förordningar (EG) nr 2328/2003, (EG) nr 861/2006, (EG) nr 1198/2006 och (EG) nr 791/2007 och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1255/2011 (EUT L 149, 20.5.2014, s. 1).

Ändringsförslag    44

Förslag till förordning

Skäl 29a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(29a)  I syfte att säkra överlevnaden för det småskaliga kustfisket i de yttersta randområdena och i överensstämmelse med de principer om differentierad behandling av små öar och områden som avses i det 14:e målet för hållbar utveckling, bör det vara möjligt för EHFF att på grundval av artikel 349 i EUF-fördraget stödja inköp och upprustning av fiskefartyg som bedriver småskaligt kustfiske i de yttersta randområdena, som landar hela sin fångst i hamnar i de yttersta randområdena och bidrar till lokal och hållbar utveckling, för att öka säkerheten för personer, följa unionens hygiennormer, bekämpa olagligt, orapporterat och oreglerat fiske och uppnå större miljöeffektivitet. Förnyelsen av fiskeflottan bör genomföras inom gränserna för tillåtna kapacitetstak och följa den gemensamma fiskeripolitikens mål. Det bör vara möjligt för EHFF att stödja därtill kopplade åtgärder, såsom uppförande eller modernisering av skeppsvarv som arbetar med fiskefartyg för småskaligt kustfiske i de yttersta randområdena, inköp eller renovering av infrastrukturer och utrustning eller genomförande av studier.

Ändringsförslag    45

Förslag till förordning

Skäl 29b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(29b)  Enligt Europaparlamentets resolution om öars särskilda situation (2015/3014(RSP)) och Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande Öarnas särskilda problem (1229/2011), utgör jordbruk, djuruppfödning och fiske en viktig del av de lokala öekonomierna. Europeiska öregioner har problem med tillgänglighet, vilket särskilt drabbar små och medelstora företag, och en låg produktdifferentieringsnivå, och de behöver en strategi för att kunna utnyttja alla potentiella samverkanseffekter mellan Europeiska struktur- och investeringsfonderna och andra unionsinstrument så att öarnas nackdelar kan motverkas och deras ekonomiska tillväxt, sysselsättningsskapande och hållbara utveckling ökas. Även om artikel 174 i EUF-fördraget tar upp de varaktiga naturbetingade och geografiska nackdelarna med öarnas belägenhet, så måste kommissionen fastställa en strategisk EU-ram för öar som syftar till att koppla samman instrument som kan ha en betydande territoriell inverkan.

Motivering

Den särskilda situationen för de europeiska öarna bör i högre grad beaktas i samband med att den nya ramen för EHFF 2021 tas fram.

Ändringsförslag    46

Förslag till förordning

Skäl 30

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(30)  Inom ramen för delad förvaltning bör det vara möjligt för EHFF att stödja skydd och återställande av marin biologisk mångfald och marina ekosystem i hav och i kustnära områden. I detta syfte bör stöd vara tillgängligt som ersättning till fiskare som tar upp förlorade fiskeredskap och marint skräp ur havet och för investeringar i hamnar i syfte att tillhandahålla lämpliga mottagningsanläggningar för förlorade redskap och marint skräp. Stöd bör också vara tillgängligt för åtgärder för att uppnå eller upprätthålla god miljöstatus i den marina miljön, i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/56/EG (ramdirektiv om en marin strategi)10, samt för genomförandet av geografiska skyddsåtgärder som fastställs enligt det direktivet och, i enlighet med de prioriterade åtgärdsplaner som fastställs enligt rådets direktiv 92/43/EEG (habitatdirektivet)11, för förvaltning, återställande och övervakning av Natura 2000-områden samt för skyddet av arter inom ramen för direktiv 92/43/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/147/EG (fågeldirektivet)12. Inom ramen för direkt förvaltning bör EHFF, i samstämmighet med målet att uppnå eller upprätthålla en god miljöstatus i den marina miljön, bidra till att främja rena och sunda hav och till genomförandet av En europeisk strategi för plast i en cirkulär ekonomi som utarbetats i kommissionens meddelande av den 16 januari 201613 till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén.

(30)  Inom ramen för delad förvaltning bör det vara möjligt för EHFF att stödja skydd och återställande av marin biologisk mångfald och marina ekosystem i hav och i kustnära områden. I detta syfte bör stöd vara tillgängligt som ersättning till fiskare som tar upp förlorade fiskeredskap och marint skräp, särskilt plast, ur havet och för investeringar i hamnar i syfte att tillhandahålla lämpliga mottagnings- och lagringsanläggningar för förlorade redskap och marint skräp som samlas in. Stöd bör också vara tillgängligt för åtgärder för att uppnå eller upprätthålla god miljöstatus i den marina miljön, i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/56/EG (ramdirektiv om en marin strategi)10, samt för genomförandet av geografiska skyddsåtgärder som fastställs enligt det direktivet och, i enlighet med de prioriterade åtgärdsplaner som fastställs enligt rådets direktiv 92/43/EEG (habitatdirektivet)11, för förvaltning, återställande och övervakning av Natura 2000-områden samt för skyddet av arter inom ramen för direktiv 92/43/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/147/EG (fågeldirektivet)12 och Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG12a samt unionens normer för kommunalt avloppsvatten och för konstruktion, installation, modernisering och vetenskaplig utformning och utvärdering av fasta eller rörliga anläggningar som syftar till att skydda och stärka den marina faunan och floran i de yttersta randområdena. Inom ramen för direkt förvaltning bör EHFF, i samstämmighet med målet att uppnå eller upprätthålla en god miljöstatus i den marina miljön, bidra till att främja rena och sunda hav och till genomförandet av En europeisk strategi för plast i en cirkulär ekonomi som utarbetats i kommissionens meddelande av den 16 januari 201613 till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén.

_________________

_________________

10 Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/56/EG av den 17 juni 2008 om upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder på havsmiljöpolitikens område (EUT L 164, 25.6.2008, s. 19).

10 Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/56/EG av den 17 juni 2008 om upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder på havsmiljöpolitikens område (EUT L 164, 25.6.2008, s. 19).

11 Rådets direktiv 92/43/EEG av den 21 maj 1992 om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter (EGT L 206, 22.7.1992, s.7).

11 Rådets direktiv 92/43/EEG av den 21 maj 1992 om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter (EGT L 206, 22.7.1992, s.7).

12 Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/147/EG av den 30 november 2009 om bevarande av vilda fåglar (EUT L 20, 26.1.2010, s. 7).

12 Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/147/EG av den 30 november 2009 om bevarande av vilda fåglar (EUT L 20, 26.1.2010, s. 7).

 

12a Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG av den 23 oktober 2000 om upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder på havsmiljöpolitikens område (EUT L 327, 22.12.2000, s. 1).

13 COM(2018) 28 final.

13 COM(2018) 28 final.

Ändringsförslag    47

Förslag till förordning

Skäl 31

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(31)  Fiske och vattenbruk bidrar till livsmedelstrygghet och nutrition. Unionen importerar dock för närvarande mer än 60 % av sin försörjning med fiskeriprodukter och är därför ytterst beroende av tredjeländer. En viktig utmaning består i att uppmuntra konsumtion av protein från fiskeriprodukter som producerats i unionen enligt höga kvalitetsstandarer och som finns tillgängliga för konsumenterna till rimliga priser.

(31)  I FN:s agenda 2030 för hållbar utveckling anges ”ingen hunger” och ”livsmedelstrygghet och förbättrad nutrition” som ett av 17 mål för hållbar utveckling (hållbarhetsmål nr 2). Unionen ställer sig helt bakom detta mål och dess förverkligande. I detta sammanhang bidrar fiske och hållbart vattenbruk till livsmedelstrygghet och nutrition. Unionen importerar dock för närvarande mer än 60 % av sin försörjning med fiskeriprodukter och är därför ytterst beroende av tredjeländer. En viktig utmaning består i att uppmuntra konsumtion av fiskeriprodukter som producerats i unionen enligt höga kvalitetsstandarder och som finns tillgängliga till rimliga priser genom att förse offentliga inrättningar, såsom sjukhus eller skolor, med produkter från lokalt småskaligt fiske och starta utbildnings- och medvetenhetsprogram i utbildningsanstalter om vikten av att äta lokal fisk.

Ändringsförslag    48

Förslag till förordning

Skäl 32

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(32)  Det bör vara möjligt för EHFF att stödja främjande och hållbar utveckling av vattenbruket, inbegripet vattenbruk i sötvatten, för odling av vattenlevande djur och växter för framställning av livsmedel och andra råvaror. Vissa medlemsstater har fortfarande komplexa administrativa förfaranden – det kan vara svårt att få tillgång till utrymme och tillståndsprocesserna är tungrodda – och detta gör det svårt för sektorn att förbättra bilden av och konkurrenskraften för odlade produkter. Stödet bör vara förenligt med de fleråriga nationella strategiplanerna för utveckling av vattenbruket som utarbetas på grundval av förordning (EU) nr 1380/2013. I synnerhet bör stöd beviljas för miljömässig hållbarhet, produktiva investeringar, innovation, förvärv av yrkeskompetens, förbättring av arbetsvillkor och för kompensationsåtgärder som stöder kritiska mark- och naturförvaltningstjänster. Åtgärder på folkhälsoområdet, försäkringssystem för vattenbruksbeståndet och djurhälso- och djurskyddsåtgärder bör också vara stödberättigande. När det gäller produktiva investeringar bör stödet dock endast tillhandahållas genom finansiella instrument och genom InvestEU, vilka ger större hävstångsverkan på marknaderna och därför är mer relevanta än bidrag när det gäller att hantera finansieringsutmaningarna inom sektorn.

(32)  Det bör vara möjligt för EHFF att stödja främjande och hållbar utveckling av vattenbruket, inbegripet vattenbruk i sötvatten, för odling av vattenlevande djur och växter för framställning av livsmedel och andra råvaror. Vissa medlemsstater har fortfarande komplexa administrativa förfaranden – det kan vara svårt att få tillgång till utrymme och tillståndsprocesserna är tungrodda – och detta gör det svårt för sektorn att förbättra bilden av och konkurrenskraften för odlade produkter. Stödet bör vara förenligt med de fleråriga nationella strategiplanerna för utveckling av vattenbruket som utarbetas på grundval av förordning (EU) nr 1380/2013. I synnerhet bör stöd beviljas för miljömässig hållbarhet, produktiva investeringar, innovation, förvärv av yrkeskompetens, förbättring av arbetsvillkor och för kompensationsåtgärder som stöder kritiska mark- och naturförvaltningstjänster. Åtgärder på folkhälsoområdet, försäkringssystem för vattenbruksbeståndet och djurhälso- och djurskyddsåtgärder bör också vara stödberättigande. Stöd bör helst tillhandahållas genom finansieringsinstrument, genom InvestEU och genom bidrag.

Ändringsförslag    49

Förslag till förordning

Skäl 33

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(33)  Livsmedelstryggheten är beroende av effektiva och välorganiserade marknader, då detta ökar öppenheten, stabliteten, kvaliteten och diversiteten i livsmedelskedjan, och av konsumentinformation. Det bör, i detta syfte, vara möjligt för EHFF att stödja saluföring av fiskeri- och vattenbruksprodukter, i linje med målen i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1379/2013 (förordningen om en samlad marknadsordning)14. Stöd bör i synnerhet vara tillgängligt för inrättandet av producentorganisationer, genomförandet av produktions- och saluföringsplaner, främjandet av nya avsättningsmöjligheter och utveckling och spridning av marknadsinformation.

(33)  Livsmedelstryggheten är beroende av effektiva och välorganiserade marknader, då detta ökar öppenheten, stabiliteten, kvaliteten och diversiteten i livsmedelskedjan, och av konsumentinformation. Det bör, i detta syfte, vara möjligt för EHFF att stödja saluföring av fiskeri- och vattenbruksprodukter, i linje med målen i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1379/2013 (förordningen om en samlad marknadsordning)14. Stöd bör i synnerhet vara tillgängligt bland annat för inrättandet av producentorganisationer inbegripet fiskekooperativ, småskaliga producenter, genomförandet av produktions- och saluföringsplaner, lagringsstöd, marknadsförings- och informationskampanjer, främjandet av nya avsättningsmöjligheter, genomförande av marknadsundersökningar, bevarande och stärkande av EU-organet för marknadsbevakning av fiskeri- och vattenbruksprodukter (Eumofa) samt utveckling och spridning av marknadsinformation.

_________________

_________________

14 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1379/2013 av den 11 december 2013 om den gemensamma marknadsordningen för fiskeri- och vattenbruksprodukter, om ändring av rådets förordningar (EG) nr 1184/2006 och (EG) nr 1224/2009 och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 104/2000 (EUT L 354, 28.12.2013, s. 1).

14 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1379/2013 av den 11 december 2013 om den gemensamma marknadsordningen för fiskeri- och vattenbruksprodukter, om ändring av rådets förordningar (EG) nr 1184/2006 och (EG) nr 1224/2009 och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 104/2000 (EUT L 354, 28.12.2013, s. 1).

Ändringsförslag    50

Förslag till förordning

Skäl 33a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(33a)  Kvaliteten och mångfalden i EU:s havsprodukter erbjuder en konkurrensfördel för producenter, som bidrar väsentligt till det kulturella och gastronomiska arvet, genom att förena bevarande av kulturella traditioner med utveckling och tillämpning av ny vetenskaplig kunskap. Allmänheten och konsumenterna efterfrågar mer och mer kvalitetsprodukter med specifika egenskaper som är typiska för deras geografiska ursprung. För detta ändamål kommer EHFF att kunna stödja havsprodukter som omfattas av Europaparlamentets och rådets förordning nr 1151/20121a. Den kan särskilt stödja erkännande och registrering av geografiska kvalitetsbeteckningar enligt denna förordning. På samma sätt kommer den att kunna stödja enheterna för förvaltning av skyddade ursprungsbeteckningar (SUB) och skyddade geografiska beteckningar (SGB), liksom de kvalitetsförbättringsprogram som dessa enheter tar fram. På samma sätt kan stöd ges till dessa förvaltningsenheters forskning för bättre kännedom av den specifika produktionsanläggningen, processerna och produkterna.

 

_________________

 

1a Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1151/2012 av den 21 november 2012 om kvalitetsordningar för jordbruksprodukter och livsmedel (EUT L 343, 14.12.2012, s. 1).

Ändringsförslag    51

Förslag till förordning

Skäl 33b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(33b)  Med hänvisning till Europaparlamentets resolutioner av den 4 december 2008 om en europeisk förvaltningsplan för skarvar och av den 17 juni 2010 om nya impulser för strategin för hållbar utveckling av det europeiska vattenbruket bör EHFF stödja vetenskaplig forskning och insamling av uppgifter om flyttfåglars inverkan på vattenbrukssektorn och relevanta fiskbestånd i unionen.

Ändringsförslag    52

Förslag till förordning

Skäl 33c (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(33c)  Med hänvisning till behovet av en växande vattenbrukssektor och de stora förlusterna av fiskbestånd som orsakas av flyttfåglar bör EHFF också ge viss ersättning för dessa förluster tills en europeisk förvaltningsplan har inrättats.

Ändringsförslag    53

Förslag till förordning

Skäl 34

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(34)  Beredningsindustrin spelar en roll när det gäller fiskeri- och vattenbruksprodukternas tillgänglighet och kvalitet. Det bör vara möjligt för EHFF att stödja målinriktade investeringar i denna industri, under förutsättning att de bidrar till att målen för den samlade marknadsordningen uppfylls. Stöd bör endast tillhandahållas genom finansieringsinstrument och genom InvestEU, inte genom bidrag.

(34)  Beredningsindustrin spelar en roll när det gäller fiskeri- och vattenbruksprodukternas tillgänglighet och kvalitet. Det bör vara möjligt för EHFF att stödja målinriktade investeringar i denna industri, under förutsättning att de bidrar till att målen för den samlade marknadsordningen uppfylls. Stöd kan tillhandahållas genom bidrag, finansieringsinstrument och InvestEU.

Motivering

Fortsatt stöd bör ges, även i form av bidrag, till beredningsindustrin för att främja konkurrenskraften. Bidrag bör inte uteslutas, eftersom små och medelstora företag kan ha svårt att få tillgång till finansieringsinstrument.

Ändringsförslag    54

Förslag till förordning

Skäl 34a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(34a)  Utöver de stödberättigande åtgärder som redan nämnts bör EHFF kunna stödja andra fiske- och vattenbruksrelaterade områden, inklusive stöd till skyddsjakt eller hantering av vilda djur som utgör en risk för hållbara fiskbeståndsnivåer, särskilt sälar och skarvar.

Ändringsförslag    55

Förslag till förordning

Skäl 34b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(34b)  Utöver de stödberättigande åtgärder som redan nämnts bör EHFF kunna stödja andra fiske- och vattenbruksrelaterade områden, inklusive kompensation för skador på fångster som orsakas av sådana däggdjur och fåglar som skyddas av EU:s lagstiftning, särskilt sälar och skarvar.

Ändringsförslag    56

Förslag till förordning

Skäl 35

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(35)  Skapandet av arbetstillfällen i kustregioner är beroende av en lokalt ledd utveckling av en hållbar blå ekonomi som kan få den sociala strukturen i dessa regioner att förnyas. Havsindustrierna och havstjänsterna kommer sannolikt att överträffa tillväxten inom den globala ekonomin och bidra i betydlig utsträckning till sysselsättning och tillväxt fram till 2030. För att vara hållbar är den blå tillväxten beroende av innovation och investeringar i nya områden inom havssektorn och i bioekonomin, till exempel hållbara turismmodeller, havsbaserad förnybar energi, innovativ avancerad varvsindustri och nya hamntjänster, som kan skapa arbetstillfällen och samtidigt stärka den lokala utvecklingen. Medan de offentliga investeringarna i den hållbara blå ekonomin bör effektiviseras i hela unionsbudgeten, bör EHFF särskilt fokusera på nödvändiga villkor för utvecklingen av den hållbara blå ekonomin och på att undanröja flaskhalsar för att underlätta investeringar och utvecklingen av nya marknader och ny teknologi eller nya tjänster. Stöd till utvecklingen av den hållbara blå ekonomin bör ges inom ramen för delad, direkt och indirekt förvaltning.

(35)  Skapandet av arbetstillfällen i kustregioner är beroende av en lokalt ledd utveckling av en hållbar blå ekonomi som utvecklas inom ekologiska gränser och som kan få den sociala strukturen i dessa regioner, inklusive öarna och de yttersta randområdena, att förnyas. Havsindustrierna och havstjänsterna kommer sannolikt att överträffa tillväxten inom den globala ekonomin och bidra i betydlig utsträckning till sysselsättning och tillväxt fram till 2030. För att vara hållbar är den blå tillväxten beroende av innovation och investeringar i nya områden inom havssektorn, i bioekonomin och inom biotekniken, till exempel hållbara turismmodeller, havsbaserad förnybar energi, innovativ avancerad varvsindustri och nya hamntjänster samt hållbar utveckling av fiskeri- och vattenbrukssektorn, som kan skapa arbetstillfällen och samtidigt stärka den lokala utvecklingen och utvecklingen av nya biologiska havsprodukter. Medan de offentliga investeringarna i den hållbara blå ekonomin bör effektiviseras i hela unionsbudgeten, bör EHFVF särskilt fokusera på nödvändiga villkor för en hållbar blå ekonomi som utvecklas inom ekologiska gränser och på att undanröja flaskhalsar för att underlätta investeringar och utvecklingen av nya marknader och ny teknologi eller nya tjänster. Stöd till utvecklingen av den hållbara blå ekonomin bör ges inom ramen för delad, direkt och indirekt förvaltning.

Ändringsförslag    57

Förslag till förordning

Skäl 35a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(35a)  I enlighet med skäl 3 i förordningen om den gemensamma fiskeripolitiken kan fritidsfiske ha betydande inverkan på fiskeresurserna, och medlemsstaterna bör därför säkerställa att det bedrivs på ett sätt som är förenligt med målen för den gemensamma fiskeripolitiken. God förvaltning av fritidsfiske kan dock inte uppnås utan tillförlitlig och regelbunden insamling av uppgifter om fritidsfiske, vilket framhålls i Europaparlamentets resolution om läget för fritidsfisket i Europeiska unionen (2017/2120(INI)).

Ändringsförslag    58

Förslag till förordning

Skäl 35b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(35b)  En hållbar blå ekonomi strävar efter att säkerställa hållbar konsumtion och produktion, effektiv resursanvändning samt skydd och bevarande av den biologiska mångfalden, produktiviteten, motståndskraften, huvudfunktionerna och de inneboende värdena i marina ekosystem. Den bygger på en bedömning av de långsiktiga behoven hos dagens och morgondagens generationer. Detta innebär också att man fastställer korrekta priser på varor och tjänster.

Motivering

En hållbar blå ekonomi innebär att ekonomiska, sociala och miljömässiga verksamheter är integrerade delar av det marina ekosystemet, och därför är det nödvändigt att upprätthålla en balans mellan att förbättra de lokala kustsamhällenas levnadsvillkor och välbefinnande och att skydda marina ekosystem. En hållbar blå ekonomi skapar endast ekonomiskt värde för den marina miljön om den kan genomföras på ett sätt som bevarar och skyddar marina resurser och ekosystem.

Ändringsförslag    59

Förslag till förordning

Skäl 35c (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(35c)  Det finns ett behov av stödåtgärder för att underlätta den sociala dialogen och använda EHFF för att bidra till att utbilda kvalificerad arbetskraft för sjöfarts- och fiskerisektorn. Vikten av att modernisera sjöfarts- och fiskerisektorn och den roll som innovation spelar för detta kräver en ny bedömning av de finansiella anslagen för yrkesutbildning inom EHFF.

Motivering

Ändringsförslaget hänger samman med artiklarna 25 och 27 i fiskeriutskottets yttrande (2017/2052(INI)) och behovet av att anslå EHFF-medel specifikt till utbildning av dagens och morgondagens arbetstagare inom sektorerna, utan åldersgräns men med det specifika syftet att förbättra fiskeriverksamheternas ekonomiska och miljömässiga hållbarhet.

Ändringsförslag    60

Förslag till förordning

Skäl 35d (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(35d)  Det är också nödvändigt att investera i humankapital för att förbättra fiskeri- och havsnäringarnas konkurrenskraft och ekonomiska resultat. Därför bör EHFF stödja rådgivande tjänster, samarbete mellan forskare och fiskare, yrkesutbildning och livslångt lärande, främja kunskapsspridning och hjälpa till att förbättra aktörernas prestanda och konkurrenskraft samt främja social dialog. Som ett erkännande till egenföretagande fiskares makar och livspartner bör även dessa på vissa villkor beviljas stöd för yrkesutbildning, livslångt lärande, kunskapsspridning och nätverksskapande som bidrar till deras yrkesutveckling.

Motivering

Detta ändringsförslag syftar till att återinföra skäl 31 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 508/2014 av den 15 maj 2014, som handlar om främjandet av humankapital. Särskilt för kustsamhällen som är beroende av fiskeriverksamhet är det av yttersta vikt att de kan främja integreringen av nya kvalificerade arbetstagare.

Ändringsförslag    61

Förslag till förordning

Skäl 36

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(36)  Utvecklingen av en hållbar blå ekonomi är starkt beroende av partnerskap mellan lokala aktörer som bidrar till livskraften i kust- och inlandssamhällen och ekonomierna i dessa områden. EHFF bör tillhandahålla verktyg för att främja sådana partnerskap. Därför bör stöd för lokalt ledd utveckling (LLU) vara tillgängligt inom ramen för delad förvaltning. Detta tillvägagångssätt bör få fart på ekonomisk diversifiering i ett lokalt sammanhang genom utveckling av kust- och inlandsfiske, vattenbruk och en hållbar blå ekonomi. LLU-strategier bör säkerställa att lokala samhällen bättre utnyttjar och drar nytta av de möjligheter som den hållbara blå ekonomin erbjuder, och att de tar vara på och stärker miljömässiga, kulturella, sociala och mänskliga resurser. Varje lokalt partnerskap bör återspegla strategins huvudinriktning genom att säkerställa balans i deltagande och representation vad gäller alla aktörer från den lokala hållbara ekonomin

(36)  Utvecklingen av en hållbar blå ekonomi är starkt beroende av partnerskap mellan lokala aktörer som bidrar till livskraften och försörjningen för befolkningen i kust-, ö- och inlandssamhällen och ekonomierna i dessa områden. EHFF bör tillhandahålla verktyg för att främja sådana partnerskap. Därför bör stöd för lokalt ledd utveckling (LLU) vara tillgängligt inom ramen för delad förvaltning. Detta tillvägagångssätt bör få fart på ekonomisk diversifiering i ett lokalt sammanhang genom utveckling av kust- och inlandsfiske, vattenbruk och en hållbar blå ekonomi. LLU-strategier bör säkerställa att lokala samhällen bättre utnyttjar och drar nytta av de möjligheter som den hållbara blå ekonomin erbjuder, och att de tar vara på och stärker miljömässiga, kulturella, sociala och mänskliga resurser. Varje lokalt partnerskap bör återspegla strategins huvudinriktning genom att säkerställa balans i deltagande och representation vad gäller alla aktörer från den lokala hållbara ekonomin

Ändringsförslag    62

Förslag till förordning

Skäl 37

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(37)  Inom ramen för delad förvaltning bör det vara möjligt för EHHF att stödja den hållbara blå ekonomin genom insamling, förvaltning och användning av data för att förbättra kunskapen om miljöstatus för den marina miljön. Det stödet bör bidra till att uppfylla kraven enligt direktiv 92/43/EEG och direktiv 2009/147/EG, för att stödja fysisk planering i kust- och havsområden och öka datakvaliteten och datautbytet genom det europeiska nätverket för marina observationer och data.

(37)  Inom ramen för delad förvaltning bör det vara möjligt för EHFVF att stödja en hållbar blå ekonomi som utvecklas inom ekologiska gränser genom insamling, förvaltning och användning av data för att förbättra kunskapen om status för havs- och sötvattensmiljön respektive resurserna. Det stödet bör bidra till att uppfylla kraven enligt direktiv 92/43/EEG och direktiv 2009/147/EG, för att stödja fysisk planering i kust- och havsområden samt fiskeri- och vattenbrukssektorns hållbarhet och öka datakvaliteten och datautbytet genom det europeiska nätverket för marina observationer och data.

Ändringsförslag    63

Förslag till förordning

Skäl 38

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(38)  Inom ramen för direkt och indirekt förvaltning bör EHFF fokusera på nödvändiga villkor för en hållbar blå ekonomi genom främjande av en integrerad styrning och förvaltning av havspolitiken, förbättrad överföring och förbättrat utnyttjande av forskning, innovation och teknik i den hållbara blå ekonomin, förbättrad kompetens inom det maritima området, ökad kunskap om haven och ökad delning av socioekonomiska data om den hållbara blå ekonomin och främjande av en koldioxidsnål och klimattålig hållbar blå ekonomi och utveckling, samt framtagande av projektöversikter och innovativa finansieringsinstrument. Vederbörlig hänsyn bör tas till de yttersta randområdenas särskilda situation i förhållande till de ovan nämnda områdena.

(38)  Inom ramen för direkt och indirekt förvaltning bör EHFF fokusera på att skapa nödvändiga villkor för en hållbar blå ekonomi som utvecklas inom ekologiska gränser och som främjar en sund marin miljö genom främjande av en integrerad styrning och förvaltning av havspolitiken, förbättrad överföring och förbättrat utnyttjande av forskning, innovation och teknik i den hållbara blå ekonomin, förbättrad kompetens inom det maritima området, ökad kunskap om haven och oceanerna och ökad delning av miljödata och socioekonomiska data om den hållbara blå ekonomin och främjande av en koldioxidsnål och klimattålig hållbar blå ekonomi och utveckling, samt framtagande av projektöversikter och innovativa finansieringsinstrument. Vederbörlig hänsyn bör tas till den särskilda situationen för de yttersta randområden och öar som avses i artikel 174 i EUF-fördraget i förhållande till de ovan nämnda områdena.

Ändringsförslag    64

Förslag till förordning

Skäl 39

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(39)  60 % av haven ligger utanför gränserna för nationell jurisdiktion. Detta innebär ett delat internationellt ansvar. De flesta problem som rör haven är gränsöverskridande, som t.ex. överexploatering, klimatförändring, försurning, föroreningar och minskande biologisk mångfald, och kräver därför gemensamma åtgärder. Många jurisdiktionsenliga rättigheter, institutioner och särskilda regelverk som har till syfte att reglera mänsklig verksamhet i haven har inrättats genom Förenta nationernas havsrättskonvention, som unionen är part i enligt rådets beslut 98/392/EG15. Under senare år har det växt fram ett globalt samförstånd om att den marina miljön och den mänskliga verksamheten i haven bör förvaltas på ett mer ändamålsenligt sätt för att hantera den ökande belastningen på haven.

(39)  60 % av haven ligger utanför gränserna för nationell jurisdiktion. Detta innebär ett delat internationellt ansvar. De flesta problem som rör haven är gränsöverskridande, som t.ex. överexploatering, klimatförändring, försurning, föroreningar, oljeprospektering eller undervattensbrytning som orsakar minskande biologisk mångfald, och kräver därför gemensamma åtgärder. Många jurisdiktionsenliga rättigheter, institutioner och särskilda regelverk som har till syfte att reglera mänsklig verksamhet i haven har inrättats genom Förenta nationernas havsrättskonvention, som unionen är part i enligt rådets beslut 98/392/EG15. Under senare år har det växt fram ett globalt samförstånd om att den marina miljön och den mänskliga verksamheten i haven bör förvaltas på ett mer ändamålsenligt sätt för att hantera den ökande belastningen på hav och oceaner.

_________________

_________________

15 Rådets beslut 98/392/EG av den 23 mars 1998 om Europeiska gemenskapens ingående av Förenta nationernas havsrättskonvention av den 10 december 1982 och avtalet av den 28 juli 1994 om genomförande av del XI i denna konvention (EGT L 179, 23.6.1998, s. 1).

15 Rådets beslut 98/392/EG av den 23 mars 1998 om Europeiska gemenskapens ingående av Förenta nationernas havsrättskonvention av den 10 december 1982 och avtalet av den 28 juli 1994 om genomförande av del XI i denna konvention (EGT L 179, 23.6.1998, s. 1).

Ändringsförslag    65

Förslag till förordning

Skäl 40

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(40)  Som global aktör är unionen starkt engagerad i att främja internationell världshavsförvaltning, i enlighet med det gemensamma meddelandet till rådet, Europaparlamentet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén av den 10 november 2016 med rubriken Internationell världshavsförvaltning: en agenda för havens framtid16. Unionens världshavspolitik är en ny politik som omfattar haven på ett integrerat sätt. En internationell världshavsförvaltning är inte bara central för att uppfylla Agenda 2030 för hållbar utveckling, i synnerhet det hållbara utvecklingsmålet nr 14 (Bevara och nyttja haven och de marina resurserna på ett hållbart sätt i syfte att uppnå en hållbar utveckling), utan är också viktig för att garantera säkra, trygga, rena och hållbart förvaltade hav och oceaner för kommande generationer. Unionen måste uppfylla dessa internationella åtaganden och vara en drivkraft för bättre internationell världshavsförvaltning på bilaterala, regionala och multilaterala nivåer, vilket inbegriper att förebygga, motverka och undanröja olagligt, orapporterat och oreglerat fiske, förbättra den internationella ramen för världshavsförvaltning, minska belastningen på oceaner och hav, skapa förutsättningar för en hållbar blå ekonomi och stärka internationell havsforskning och internationella havsdata.

(40)  Som global aktör är unionen starkt engagerad i att främja internationell världshavsförvaltning, i enlighet med det gemensamma meddelandet till rådet, Europaparlamentet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén av den 10 november 2016 med rubriken Internationell världshavsförvaltning: en agenda för havens framtid16. Unionens världshavspolitik är en ny politik som omfattar haven på ett integrerat sätt. En internationell världshavsförvaltning är inte bara central för att uppfylla Agenda 2030 för hållbar utveckling, i synnerhet det hållbara utvecklingsmålet nr 14 (Bevara och nyttja haven och de marina resurserna på ett hållbart sätt i syfte att uppnå en hållbar utveckling), utan är också viktig för att garantera säkra, trygga, rena och hållbart förvaltade hav och oceaner för kommande generationer. Unionen måste uppfylla dessa internationella åtaganden och vara en drivkraft och en ledande kraft för bättre internationell världshavsförvaltning på bilaterala, regionala och multilaterala nivåer, vilket inbegriper att förebygga, motverka och undanröja IUU-fiske och att begränsa dess verkningar på den marina miljön, förbättra den internationella ramen för världshavsförvaltning, minska belastningen på oceaner och hav, skapa förutsättningar för en hållbar blå ekonomi som utvecklas inom ekologiska gränser och stärka internationell havsforskning och internationella havsdata.

_________________

_________________

16 JOIN(2016) 49 final.

16 JOIN(2016) 49 final.

Ändringsförslag    66

Förslag till förordning

Skäl 43

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(43)  Inom ramen för delad förvaltning bör varje medlemsstat utarbeta ett enda program som bör godkännas av kommissionen. Inom ramen för regionalisering och i syfte att uppmuntra medlemsstaterna att tillämpa ett mer strategiskt tillvägagångssätt under utarbetandet av programmen bör kommissionen ta fram en analys för varje havsområde med uppgifter om gemensamma styrkor och svagheter vad gäller uppnåendet av den gemensamma fiskeripolitikens mål. Analysen bör vägleda både medlemsstater och kommissionen i förhandlingarna om varje enskilt program, med beaktande av regionala utmaningar och behov. När kommissionen bedömer programmen bör den ta hänsyn till den gemensamma fiskeripolitikens miljömässiga och socioekonomiska utmaningar, den hållbara blå ekonomins prestation på det socioekonomiska planet, olika utmaningar på havsområdesnivå, bevarandet av de marina ekosystemen, behovet av att minska förekomsten av marint skräp samt åtgärder för begränsning av och anpassning till klimatförändringar.

(43)  Inom ramen för delad förvaltning bör varje medlemsstat, i samarbete med alla regionerna utarbeta ett enda program som bör godkännas av kommissionen. Inom ramen för regionalisering och i syfte att uppmuntra medlemsstaterna att tillämpa ett mer strategiskt tillvägagångssätt under utarbetandet av programmen bör kommissionen ta fram en analys för varje havsområde med uppgifter om gemensamma styrkor och svagheter vad gäller uppnåendet av den gemensamma fiskeripolitikens mål. Analysen bör vägleda både medlemsstater och kommissionen i förhandlingarna om varje enskilt program, med beaktande av regionala utmaningar och behov. När kommissionen bedömer programmen bör den ta hänsyn till den gemensamma fiskeripolitikens miljömässiga och socioekonomiska utmaningar, prestationer på det socioekonomiska planet för en hållbar blå ekonomi som utvecklas inom ekologiska gränser, särskilt när det gäller småskaligt kustfiske, olika utmaningar på havsområdesnivå, bevarandet av de marina ekosystemen, minskningen och insamlingen av marint skräp samt åtgärder för bekämpning och begränsning av och anpassning till klimatförändringar.

Ändringsförslag    67

Förslag till förordning

Skäl 43a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(43a)  För att säkerställa ett effektivt genomförande av förvaltningsåtgärderna på regional nivå bör medlemsstaterna införa ett system för gemensam förvaltning med deltagande av de rådgivande nämnderna, fiskarorganisationer och behöriga institutioner eller myndigheter, med målet att stärka dialogen mellan parterna och öka deras engagemang.

Ändringsförslag    68

Förslag till förordning

Skäl 44a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(44a)  Betalningsförfarandet inom den befintliga EHFF har rapporterats som svagt, eftersom endast 11 % har utnyttjats efter fyra års tillämpning. Betalningsförfarandet bör förbättras för att man ska kunna påskynda betalningarna till mottagarna, i synnerhet till enskilda eller familjer.

Ändringsförslag    69

Förslag till förordning

Skäl 46a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(46a)  Kommissionen bör också erbjuda lämpliga verktyg för att upplysa allmänheten om fiske- och vattenbruksverksamheter och fördelarna med en mer varierad konsumtion av fisk och skaldjur.

Motivering

En mer varierad konsumtion av fisk kommer att minska fisketrycket på de mest populära bestånden.

Ändringsförslag    70

Förslag till förordning

Skäl 47

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(47)  I enlighet med förordning (EU) [förordning om finansiella regler för unionens allmänna budget], Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 883/201318, rådets förordning (Euratom, EG) nr 2988/9519, rådets förordning (Euratom, EG) nr 2185/9620 och rådets förordning (EU) 2017/193921 måste unionens ekonomiska intressen skyddas genom proportionella åtgärder, inbegripet förebyggande, upptäckt och utredning av oriktigheter och bedrägeri, krav på återbetalning av belopp som gått förlorade, betalats ut på felaktiga grunder eller använts felaktigt samt i tillämpliga fall administrativa sanktioner. I enlighet med förordning (EU, Euratom) nr 883/2013 och förordning (Euratom, EG) nr 2185/96 skulle Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) kunna utföra utredningar, inbegripet kontroller på plats och inspektioner, i syfte att fastställa om det har förekommit bedrägeri, korruption eller annan olaglig verksamhet som påverkar unionens ekonomiska intressen. I överensstämmelse med rådets förordning (EU) 2017/1939 skulle Europeiska åklagarmyndigheten kunna utreda och lagföra bedrägeri och annan olaglig verksamhet som påverkar unionens ekonomiska intressen, i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2017/137122. I enlighet med förordning (EU) [förordningen om finansiella regler för unionens allmänna budget] måste varje person eller enhet som tar emot medel från unionen samarbeta fullständigt för att skydda unionens ekonomiska intressen, ge kommissionen, Olaf, Europeiska åklagarmyndigheten och Europeiska revisionsrätten alla rättigheter och all tillgång som behövs och säkerställa att tredje parter som är involverade i förvaltningen av medel från unionen beviljar likvärdiga rättigheter. Medlemsstaterna bör, i förvaltningen och genomförandet av EHFF, säkerställa att unionens ekonomiska intressen skyddas, i enlighet med förordning (EU) [förordningen om finansiella regler för unionens allmänna budget] och förordning (EU) [förordningen om gemensamma bestämmelser].

(47)  I enlighet med förordning (EU) [förordning om finansiella regler för unionens allmänna budget], Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 883/201318, rådets förordning (Euratom, EG) nr 2988/9519, rådets förordning (Euratom, EG) nr 2185/9620 och rådets förordning (EU) 2017/193921 måste unionens ekonomiska intressen skyddas genom proportionella åtgärder, inbegripet förebyggande, upptäckt och utredning av oriktigheter och bedrägeri, krav på återbetalning av belopp som gått förlorade, betalats ut på felaktiga grunder eller använts felaktigt samt i tillämpliga fall administrativa sanktioner. I enlighet med förordning (EU, Euratom) nr 883/2013 och förordning (Euratom, EG) nr 2185/96 bör Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) utföra utredningar, inbegripet kontroller på plats och inspektioner, i syfte att fastställa om det har förekommit bedrägeri, korruption eller annan olaglig verksamhet som påverkar unionens ekonomiska intressen. I överensstämmelse med rådets förordning (EU) 2017/1939 bör Europeiska åklagarmyndigheten utreda och lagföra bedrägeri och annan olaglig verksamhet som påverkar unionens ekonomiska intressen, i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2017/137122. I enlighet med förordning (EU) [förordningen om finansiella regler för unionens allmänna budget] måste varje person eller enhet som tar emot medel från unionen samarbeta fullständigt för att skydda unionens ekonomiska intressen, ge kommissionen, Olaf, Europeiska åklagarmyndigheten och Europeiska revisionsrätten alla rättigheter och all tillgång som behövs och säkerställa att tredje parter som är involverade i förvaltningen av medel från unionen beviljar likvärdiga rättigheter. Medlemsstaterna bör, i förvaltningen och genomförandet av EHFF, säkerställa att unionens ekonomiska intressen skyddas, i enlighet med förordning (EU) [förordningen om finansiella regler för unionens allmänna budget] och förordning (EU) [förordningen om gemensamma bestämmelser].

_________________

_________________

18 Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 883/2013 av den 11 september 2013 om utredningar som utförs av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) och om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1073/1999 och rådets förordning (Euratom) nr 1074/1999 (EUT L 248, 18.9.2013, s. 1).

18 Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 883/2013 av den 11 september 2013 om utredningar som utförs av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) och om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1073/1999 och rådets förordning (Euratom) nr 1074/1999 (EUT L 248, 18.9.2013, s. 1).

19 Rådets förordning (EG, Euratom) nr 2988/95 av den 18 december 1995 om skydd av Europeiska gemenskapernas finansiella intressen (EGT L 312, 23.12.1995, s. 1).

19 Rådets förordning (EG, Euratom) nr 2988/95 av den 18 december 1995 om skydd av Europeiska gemenskapernas finansiella intressen (EGT L 312, 23.12.1995, s. 1).

20 Rådets förordning (Euratom, EG) nr 2185/96 av den 11 november 1996 om de kontroller och inspektioner på platsen som kommissionen utför för att skydda Europeiska gemenskapernas finansiella intressen mot bedrägerier och andra oegentligheter (EGT L 292, 15.11.1996, s. 2).

20 Rådets förordning (Euratom, EG) nr 2185/96 av den 11 november 1996 om de kontroller och inspektioner på platsen som kommissionen utför för att skydda Europeiska gemenskapernas finansiella intressen mot bedrägerier och andra oegentligheter (EGT L 292, 15.11.1996, s. 2).

21 Rådets förordning (EU) 2017/1939 av den 12 oktober 2017 om genomförande av fördjupat samarbete om inrättande av Europeiska åklagarmyndigheten (EUT L 283, 31.10.2017, s. 1).

21 Rådets förordning (EU) 2017/1939 av den 12 oktober 2017 om genomförande av fördjupat samarbete om inrättande av Europeiska åklagarmyndigheten (EUT L 283, 31.10.2017, s. 1).

22 Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2017/1371 av den 5 juli 2017 om bekämpande genom straffrättsliga bestämmelser av bedrägeri som riktar sig mot unionens finansiella intressen (EUT L 198, 28.7.2017, s. 29).

22 Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2017/1371 av den 5 juli 2017 om bekämpande genom straffrättsliga bestämmelser av bedrägeri som riktar sig mot unionens finansiella intressen (EUT L 198, 28.7.2017, s. 29).

Ändringsförslag    71

Förslag till förordning

Skäl 48

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(48)  I syfte att öka öppenheten kring användningen av unionens medel och främja en sund ekonomisk förvaltning av dessa medel, i synnerhet i syfte att stärka den offentliga kontrollen av använda medel, bör viss information om de insatser som finansieras genom EHHF offentliggöras på medlemsstatens webbplats i enlighet med förordning (EU) nr [förordning om gemensamma bestämmelser]. När en medlemsstat offentliggör information om insatser som finansieras genom EHFF måste de regler om skydd av personuppgifter som anges i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/67923 följas.

(48)  I syfte att öka öppenheten kring användningen av unionens medel och främja en sund ekonomisk förvaltning av dessa medel, i synnerhet i syfte att stärka den offentliga kontrollen av använda medel, bör information om de insatser som finansieras genom EHFF offentliggöras på medlemsstatens webbplats i enlighet med förordning (EU) nr [förordning om gemensamma bestämmelser]. När en medlemsstat offentliggör information om insatser som finansieras genom EHFF måste de regler om skydd av personuppgifter som anges i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/67923 följas.

_________________

_________________

23 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) (EUT L 119, 4.5.2016, s. 1).

23 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) (EUT L 119, 4.5.2016, s. 1).

Ändringsförslag    72

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 2 – led 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(2)  gemensam miljö för informationsutbyte (Cise): en systemmiljö som tagits fram för att stödja informationsutbytet mellan myndigheter som är involverade i sjöövervakning, mellan sektorer och över gränser, för bättre information om aktiviteter till sjöss.

(2)  gemensam miljö för informationsutbyte (Cise): en systemmiljö som tagits fram för att stödja informationsutbytet mellan myndigheter som är involverade i sjöövervakning, mellan sektorer och över gränser, för bättre information om aktiviteter som utförs till sjöss.

Ändringsförslag    73

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 2 – led 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(3)  kustbevakning: nationella myndigheter som utför kustbevakningsuppgifter, vilket omfattar sjösäkerhet, sjöfartsskydd, tull, förebyggande och bekämpning av människohandel och smuggling, anknytande brottsbekämpning på det sjörättsliga området, gränskontroll till sjöss, sjöövervakning, skydd av den marina miljön, sök- och räddningsinsatser, insatser i samband med sjöolyckor och -katastrofer, fiskerikontroll och annan verksamhet med anknytning till dessa funktioner.

(3)  kustbevakning: nationella myndigheter som utför kustbevakningsuppgifter, vilket omfattar sjösäkerhet, sjöfartsskydd, tull, förebyggande och bekämpning av människohandel och smuggling, anknytande brottsbekämpning på det sjörättsliga området, gränskontroll till sjöss, sjöövervakning, skydd av den marina miljön, sök- och räddningsinsatser, insatser i samband med sjöolyckor och -katastrofer, kontroll och inspektioner av fiske och annan verksamhet med anknytning till dessa funktioner.

Ändringsförslag    74

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 2 – led 6a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(6a)  fritidsfiske: icke-kommersiellt fiske efter marina biologiska resurser för rekreation, turism eller sport.

Ändringsförslag    75

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 2 – led 6b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(6b)  fritidsfiskesektorn: alla segment av fritidsfiske samt företag och arbetstillfällen som är beroende av eller som skapas till följd av detta fiske.

Ändringsförslag    76

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 2 – led 7a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(7a)  fiskare som fiskar utan fartyg: varje fysisk person som bedriver kommersiell fiskeverksamhet utan fartyg, av det slag som erkänns av den relevanta medlemsstaten.

Motivering

Situationen för fiskare som fiskar utan fartyg liknar ofta situationen för fiskare inom småskaligt kustfiske. Därför bör fiskare som fiskar utan fartyg också omfattas av stödbestämmelserna för EHFF.

Ändringsförslag    77

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 2 – led 12

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(12)  produktiva investeringar i vattenbruk: investeringar i byggande, utbyggnad och modernisering av anläggningar för vattenbruksproduktion eller i utrustningen i sådana anläggningar.

utgår

Motivering

Detta ändringsförslag är en följd av strykningen av ordet ”produktiva” i artikel 23.3.

Ändringsförslag    78

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 2 – led 13

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(13)  havsområdesstrategi: en integrerad ram för att hantera de gemensamma utmaningar på havs- och sjöfartsområdet som medlemsstaterna ställs inför, och i tillämpliga fall tredjeländer, i havsområden eller i en eller flera subregioner, och främja samarbete och samordning för att uppnå ekonomisk, social och territoriell sammanhållning; ramen utarbetas av kommissionen i samarbete med berörda länder, deras regioner och andra berörda parter beroende på vad som är tillämpligt.

(13)  havsområdesstrategi: en integrerad ram för att hantera de gemensamma utmaningar på havs- och sjöfartsområdet som medlemsstaterna ställs inför, och i tillämpliga fall tredjeländer, i ett särskilt havsområde eller i en eller flera subregioner, och främja samarbete och samordning för att uppnå ekonomisk, social och territoriell sammanhållning; ramen utarbetas av kommissionen i samarbete med de berörda medlemsstaterna och tredjeländerna, deras regioner och andra berörda parter beroende på vad som är tillämpligt.

Ändringsförslag    79

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 2 – led 14

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(14)  småskaligt kustfiske: fiske som bedrivs av fiskefartyg med en längd över allt på under tolv meter och som inte använder släpredskap som förtecknas i artikel 2.1 i rådets förordning (EG) nr 1967/200625.

(14)  småskaligt kustfiske: fiske som bedrivs av fiskefartyg med en längd över allt på under tolv meter och som inte använder släpredskap, som förtecknas i artikel 2.1 i rådets förordning (EG) nr 1967/200625, fiske som bedrivs utan fartyg och insamling av skaldjur.

_________________

_________________

25 Rådets förordning (EG) nr 1967/2006 av den 21 december 2006 om förvaltningsåtgärder för hållbart utnyttjande av fiskeresurserna i Medelhavet, om ändring av förordning (EEG) nr 2847/93 och om upphävande av förordning (EG) nr 1626/94 (EUT L 409, 30.12.2006, s. 11).

25 Rådets förordning (EG) nr 1967/2006 av den 21 december 2006 om förvaltningsåtgärder för hållbart utnyttjande av fiskeresurserna i Medelhavet, om ändring av förordning (EEG) nr 2847/93 och om upphävande av förordning (EG) nr 1626/94 (EUT L 409, 30.12.2006, s. 11).

Motivering

Det är nödvändigt att uttryckligen fastställa att fiske som bedrivs utan fartyg omfattas av sektorn för småskaligt kustfiske. Under EHFF-perioden 2014–2020 besvarade kommissionens avdelningar en förfrågning om tolkningen av definitionen av småskaligt kustfiske att fiske som bedrivs utan fartyg och insamling av skaldjur omfattas av småskaligt kustfiske.

Ändringsförslag    80

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 2 – led 14a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(14a)  småskalig flotta från de yttersta randområdena: en småskalig flotta som bedriver verksamhet i de yttersta randområdena i den mening som avses i varje nationellt operativt program.

Ändringsförslag    81

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 2 – led 15

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(15)  hållbar blå ekonomi: all sektorsspecifik och sektorsövergripande ekonomisk verksamhet över hela den inre marknaden som har anknytning till hav, oceaner, kuster och inlandsvatten, vilket inbegriper unionens yttersta randområden och kustlösa stater, inklusive framväxande sektorer och varor och tjänster som inte omsätts på en marknad, och vilken är förenlig med unionens miljölagstiftning.

(15)  hållbar blå ekonomi: all sektorsspecifik och sektorsövergripande ekonomisk verksamhet över hela den inre marknaden som har anknytning till hav, oceaner, kuster och inlandsvatten, vilket inbegriper unionens öregioner och yttersta randområden och kustlösa stater, inklusive framväxande sektorer och varor och tjänster som inte omsätts på en marknad, vars syfte är att säkerställa miljömässigt, socialt och ekonomiskt välbefinnande för nuvarande och kommande generationer, samtidigt som man upprätthåller och återställer sunda marina ekosystem och skyddar sårbara naturresurser i överensstämmelse med unionens miljölagstiftning.

Ändringsförslag    82

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 2 – led 15a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(15a)  gemensam förvaltning: ett partnerskap där regeringar, lokala resursanvändare (fiskare), externa aktörer (icke-statliga organisationer, forskningsinstitut), och ibland andra berörda parter inom fiske och kustresurser (båtägare, fiskhandlare, kreditmyndigheter eller utlåningsföretag, turistnäring osv.) delar ansvaret och befogenheterna för beslutsfattandet när det gäller förvaltningen av ett fiske.

Motivering

FAO:s definition från FAO:s terminologiportal, http://www.fao.org/faoterm/en/.

Ändringsförslag    83

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 2 – led 15b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(15b)  miljöolycka: oavsiktlig händelse orsakad av naturen eller människan som leder till miljöförstöring.

Motivering

Begreppet miljöolycka, som används i artikel 18.1d är inte definierad, och bör definieras för att förtydliga rättsläget.

Ändringsförslag    84

Förslag till förordning

Artikel 4 – led 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(1)  Främja hållbart fiske och bevarandet av marina biologiska resurser.

(1)  Främja hållbart fiske.

Ändringsförslag    85

Förslag till förordning

Artikel 4 – led 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(1a)  Främja hållbart vattenbruk.

Ändringsförslag    86

Förslag till förordning

Artikel 4 – led 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(2)  Bidra till livsmedelstryggheten i unionen genom vattenbruk och marknader som präglas av konkurrenskraft och hållbarhet.

(2)  Bidra till livsmedelstryggheten i unionen genom fiskeri- och vattenbruksmarknader och beredningssektorer som präglas av konkurrenskraft och hållbarhet.

Ändringsförslag    87

Förslag till förordning

Artikel 4 – led 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(3)  Göra det möjligt för en hållbar blå ekonomi att växa och främja välmående kustsamhällen.

(3)  Göra det möjligt för en hållbar blå ekonomi att växa, med beaktande av den ekologiska belastningsförmågan, och främja välstånd och ekonomisk och social sammanhållning i kust-, ö- och inlandssamhällen.

Ändringsförslag    88

Förslag till förordning

Artikel 4 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Stöd inom ramen för EHFF ska bidra till att unionens miljömål och mål vad gäller begränsning av och anpassning till klimatförändringar uppnås. Detta bidrag ska spåras i enlighet med den metod som anges i bilaga IV.

Stöd inom ramen för EHFF ska också bidra till att unionens miljömål och mål vad gäller begränsning av och anpassning till klimatförändringar uppnås. Detta bidrag ska spåras i enlighet med den metod som anges i bilaga IV.

Ändringsförslag    89

Förslag till förordning

Artikel 4a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 4a

 

De yttersta randområdena

 

Alla bestämmelser i denna förordning ska ta hänsyn till de särskilda begränsningar som avses i artikel 349 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

Ändringsförslag    90

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Finansieringsramen för genomförandet av EHFF för perioden 2021–2027 ska vara 6 140 000 000 EUR i löpande priser.

1.  Finansieringsramen för genomförandet av EHFF för perioden 2021–2027 ska ökas till 6 867 000 000 EUR i 2018 års fasta priser (dvs. 7 739 000 000 EUR i löpande priser).

Ändringsförslag    91

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Den del av finansieringsramen som genomförs inom ramen för delad förvaltning enligt vad som fastställs i avdelning II ska vara 5 311 000 000 EUR i löpande priser i enlighet med den årliga fördelning som anges i bilaga V.

1.  Den del av finansieringsramen som genomförs inom ramen för delad förvaltning enligt vad som fastställs i avdelning II ska vara 87 % av EHFF:s finansieringsram [xxx EUR] i löpande priser i enlighet med den årliga fördelning som anges i bilaga V.

Ändringsförslag    92

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  För insatser som är förlagda till de yttersta randområdena, ska varje berörd medlemsstat, inom ramen för sitt ekonomiska stöd från unionen enligt bilaga V anslå minst

utgår

(a)  102 000 000 EUR för Azorerna och Madeira,

 

(b)  82 000 000 EUR för Kanarieöarna,

 

(c)  131 000 000 EUR för Guadeloupe, Franska Guyana, Martinique, Mayotte, Réunion och Saint-Martin.

 

Ändringsförslag    93

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Den kompensation som avses i artikel 21 får inte överstiga 50 % av något av de anslag som anges i punkt 2 a, b och c.

utgår

Ändringsförslag    94

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Minst 15 % av det ekonomiska stödet från unionen per medlemsstat ska anslås till de stödområden som avses i artiklarna 19 och 20. Medlemsstater som saknar tillträde till unionens vatten får tillämpa en lägre procentsats vad gäller omfattningen av deras kontroll- och datainsamlingsuppgifter.

4.  Minst 15 % av det ekonomiska stödet från unionen per medlemsstat ska anslås till de stödområden som avses i artiklarna 19 och 20. Medlemsstater som saknar tillträde till unionens vatten får tillämpa en lägre procentsats vad gäller omfattningen av deras kontroll- och datainsamlingsuppgifter. Om anslag för kontroll och insamling av data enligt artiklarna 19 och 20 i denna förordning inte används, får den berörda medlemsstaten överföra motsvarande belopp för användning genom direkt förvaltning för Europeiska fiskerikontrollbyråns utveckling och genomförande av unionen system för fiskerikontroll enligt artikel 40 b i denna förordning.

Ändringsförslag    95

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

4a.  Minst 10 % av det ekonomiska stödet från unionen per medlemsstat ska anslås till skydd och återställande av marin biologisk mångfald och marina ekosystem i havet och i kustnära områden och för marin vetenskap (artiklarna 22 och 27).

Ändringsförslag    96

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 4b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

4b.  Minst 10% av unionens ekonomiska stöd per medlemsstat ska anslås till förbättring av besättningens säkerhet, arbets- och levnadsvillkor, utbildning, sociala dialog, färdigheter och sysselsättning. Unionens ekonomiska stöd från EHFF per medlemsstat för alla investeringar ombord får inte överstiga 60 % av unionens ekonomiska stöd per medlemsstat.

Ändringsförslag    97

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 5 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  10 % av det ekonomiska stödet från unionen per medlemsstat.

(b)  15 % av det ekonomiska stödet från unionen per medlemsstat.

Ändringsförslag    98

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Den del av finansieringsramen som genomförs inom ramen för direkt och indirekt förvaltning enligt vad som fastställs i avdelning III ska vara 829 000 000 EUR i löpande priser.

1.  Den del av finansieringsramen som genomförs inom ramen för direkt och indirekt förvaltning enligt vad som fastställs i avdelning III ska vara 13% av EHFF:s finansieringsram [xxx EUR] i löpande priser.

Ändringsförslag    99

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  I enlighet med artikel 16 i förordning (EU) [förordningen om gemensamma bestämmelser] ska varje medlemsstat utarbeta ett enda program för att genomföra prioriteringarna enligt artikel 4.

1.  I enlighet med artikel 16 i förordning (EU) [förordningen om gemensamma bestämmelser] ska varje medlemsstat utarbeta ett enda nationellt program eller regionala operativa program för att genomföra prioriteringarna enligt artikel 4.

Ändringsförslag    100

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 3 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c)  I tillämpliga fall, handlingsplanerna för de yttersta randområdena, vilka avses i punkt 4.

(c)  I tillämpliga fall, handlingsplanerna för de yttersta randområdena, vilka avses i artikel 29c.

Motivering

Hänvisningen till den relevanta bestämmelsen måste anpassas.

Ändringsförslag    101

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 3 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ca)  I förekommande fall, handlingsplaner för havsområden för lokala och regionala myndigheter som ansvarar för fiske, skaldjursfiske och havsfrågor.

Motivering

Formuleringen av strategier och åtgärder på havsområdesnivå kan, när det gäller områden som delas mellan flera medlemsstater, kräva planering och konsensus med andra regioner och länder för en harmoniserad utformning av mål, åtgärder och ekonomiska resurser. Ett exempel är fallet med Andalusien, vars kustområden omfattar Medelhavsområdet, södra Atlanten och ett område med egna särdrag – Gibraltarsundet – där situationen i vart och ett av dessa områden skiljer sig från de andra.

Ändringsförslag    102

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Berörda medlemsstater ska som en del av sitt program utarbeta en handlingsplan för vart och ett av sina yttersta randområden, vilka avses i artikel 6.2, vilken ska innehålla följande:

utgår

(a)  En strategi för hållbart nyttjande av fisket och utveckling av hållbara sektorer inom den blå ekonomin.

 

(b)  En beskrivning av de huvudsakliga åtgärder som planeras och de motsvarande ekonomiska medlen, däribland följande:

 

i  Det strukturella till stödet fiskeri- och vattenbrukssektorn inom ramen för avdelning II.

 

ii  Kompensationen för extra kostnader som avses i artikel 21.

 

iii  Andra investeringar i den hållbara blå ekonomin som är nödvändiga för en hållbar utveckling i kustområdena.

 

Ändringsförslag    103

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.  Kommissionen ska ta fram en analys för varje havsområde med uppgifter om gemensamma styrkor och svagheter vad gäller uppnåendet av den gemensamma fiskeripolitikens mål, i enlighet med artikel 2 i förordning (EU) nr 1380/2013. I tillämpliga fall ska befintliga havsområdesstrategier och makroregionala strategier beaktas i analysen.

5.  Kommissionen ska, efter att ha inhämtat synpunkter från relevanta rådgivande nämnder, ta fram en analys för varje havsområde med uppgifter om gemensamma styrkor och svagheter vad gäller uppnåendet av den gemensamma fiskeripolitikens mål, i enlighet med artikel 2 i förordning (EU) nr 1380/2013, och av uppnåendet av god miljöstatus enligt vad som avses i direktiv 2008/56/EG. Befintliga havsområdesstrategier och makroregionala strategier ska beaktas i analysen.

Ändringsförslag    104

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 6 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ba)  i tillämpliga fall, behovet av att modernisera eller förnya flottorna,

Ändringsförslag    105

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 6 – led da (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(da)  kontrollen av invasiva arter som allvarligt skadar produktiviteten i fiskerisektorn,

Motivering

Europaparlamentets resolution av den 12 juni 2018 om en hållbar och konkurrenskraftig europeisk vattenbrukssektor: dagens situation och framtida utmaningar.

Ändringsförslag    106

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 6 – led db (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(db)  stödet till forskning om och tillämpning av innovativa selektiva fiskeredskap i hela unionen, inte enbart men bland annat i överensstämmelse med artikel 27 i förordning (EU) nr 1380/2013,

Ändringsförslag    107

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 6 – led e

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(e)  de senaste uppgifterna om socioekonomisk prestation inom den hållbara blå ekonomin, i synnerhet inom fiskeri- och vattenbrukssektorn,

(e)  de senaste uppgifterna om balansen mellan miljöprioriteringar och socioekonomisk prestation inom den hållbara blå ekonomin, i synnerhet inom fiskeri- och vattenbrukssektorn,

Ändringsförslag    108

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 6 – led g

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(g)  programmets bidrag till bevarande och återställande av marina ekosystem, medan stöd som är kopplat till Natura 2000-områden ska vara förenligt med de prioriterade åtgärdsplaner som fastställts i enlighet med artikel 8.4 i direktiv 92/43/EEG,

(g)  programmets bidrag till att skapa en balans mellan ekonomiska och sociala överväganden och bevarande och återställande av marina ekosystem och sötvattensekosystem,

Ändringsförslag    109

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 6 – led h

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(h)  programmets bidrag till att minska marint skräp i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv xx/xx [direktiv om minskning av vissa plastprodukters inverkan på miljön]26,

(h)  programmets bidrag till att samla in och minska marint skräp i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv xx/xx [direktiv om minskning av vissa plastprodukters inverkan på miljön]27,

_________________

_________________

26 OJ C […], […], p. […].

26 OJ C […], […], p. […].

Ändringsförslag    110

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 6 – led i

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(i)  programmets bidrag till begränsning av och anpassning till klimatförändring.

(i)  programmets bidrag till bekämpning och begränsning av och anpassning till klimatförändringar, däribland genom minskning av koldioxidutsläpp genom bränslebesparingar.

Ändringsförslag    111

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 6 – led ia (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ia)  programmets bidrag till bekämpning av IUU-fiske.

Ändringsförslag    112

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  En ansökan om stöd från EHFF, som har lämnats in av en stödmottagare, ska avvisas under en fastställd tidsperiod som anges i punkt 4, om det har fastställts av den behöriga myndigheten att den berörda stödmottagaren

1.  En ansökan om stöd från EHFF, som har lämnats in av en sökande, ska avvisas under en fastställd tidsperiod som anges i punkt 4, om det har fastställts av den behöriga myndigheten att den berörda sökanden

Ändringsförslag    113

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  har begått en allvarlig överträdelse enligt artikel 42 i rådets förordning (EG) nr 1005/200827 eller enligt artikel 90 i rådets förordning (EG) nr 1224/2009 eller enligt annan lagstiftning som antagits av Europaparlamentet och rådet,

(a)  har begått en allvarlig överträdelse enligt artikel 42 i rådets förordning (EG) nr 1005/200827 eller enligt artikel 90 i kontrollförordningen eller enligt annan lagstiftning som antagits av Europaparlamentet och rådet inom ramen för den gemensamma fiskeripolitiken,

__________________

__________________

27 Rådets förordning (EG) nr 1005/2008 av den 29 september 2008 om upprättande av ett gemenskapssystem för att förebygga, motverka och undanröja olagligt, orapporterat och oreglerat fiske och om ändring av förordningarna (EEG) nr 2847/93, (EG) nr 1936/2001 och (EG) nr 601/2004 samt om upphävande av förordningarna (EG) nr 1093/94 och (EG) nr 1447/1999 (EUT L 286, 29.10.2008, s. 1).

27 Rådets förordning (EG) nr 1005/2008 av den 29 september 2008 om upprättande av ett gemenskapssystem för att förebygga, motverka och undanröja olagligt, orapporterat och oreglerat fiske och om ändring av förordningarna (EEG) nr 2847/93, (EG) nr 1936/2001 och (EG) nr 601/2004 samt om upphävande av förordningarna (EG) nr 1093/94 och (EG) nr 1447/1999 (EUT L 286, 29.10.2008, s. 1).

Ändringsförslag    114

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c)  har begått något av de miljöbrott som anges artiklarna 3 och 4 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/99/EG28, när ansökan om stöd avser stöd enligt artikel 23.

(c)  har begått något av de miljöbrott som anges artiklarna 3 och 4 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/99/EG.

__________________

 

28 Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/99/EG av den 19 november 2008 om skydd för miljön genom straffrättsliga bestämmelser (EUT L 328, 6.12.2008, s. 28).

 

Ändringsförslag    115

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Stödmottagaren ska, efter det att stödansökan lämnats in, fortsätta att uppfylla ansökningsvillkoren i punkt 1 under insatsens hela genomförandeperiod och för en period av fem år efter att den sista utbetalningen till den stödmottagaren har gjorts.

2.  Stödmottagaren ska, efter det att stödansökan lämnats in, fortsätta att uppfylla ansökningsvillkoren i punkt 1 under insatsens hela genomförandeperiod och för en period av två år efter att den sista utbetalningen till den stödmottagaren har gjorts.

Ändringsförslag    116

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 4 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(aa)  eventuella villkor enligt vilka tidsperioden för icke-stödberättigande förkortas,

Ändringsförslag    117

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 4 – led ab (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ab)  fastställande av de villkor som måste uppfyllas efter att den stödansökan som avses i punkt 2 har lämnats in, och metoder för återkrav av utbetalat stöd om villkoren inte uppfylls, i proportion till hur allvarlig överträdelsen är,

Ändringsförslag    118

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

5a.  Medlemsstaterna får tillämpa avvisandeperioden även på ansökningar som lämnats in av fiskare som fiskar i inlandsvatten och som har begått allvarliga överträdelser i den mening som avses i de nationella reglerna.

Ändringsförslag    119

Förslag till förordning

Artikel 12a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 12a

 

Stödberättigande insatser

 

Ett flertal olika åtgärder som fastställs av medlemsstaterna i deras program får stödjas genom EHFF, förutsatt att de omfattas av en eller flera av de prioriteringar som fastställs i denna förordning.

Motivering

För att skapa rättslig klarhet och rättslig säkerhet för aktörerna och medlemsstaterna, ska principen om att ”allt som inte är förbjudet är tillåtet” uttryckligen anges i förordningen.

Ändringsförslag    120

Förslag till förordning

Artikel 13 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  Insatser som ökar ett fiskefartygs fiskekapacitet eller stöder inköp av utrustning som ökar ett fiskefartygs förmåga att lokalisera fisk.

(a)  Insatser som ökar ett fiskefartygs fiskekapacitet eller stöder inköp av utrustning som ökar ett fiskefartygs förmåga att lokalisera fisk, såvida inte syftet är att förbättra besättningens säkerhet eller arbets- eller levnadsvillkor, inbegripet korrigering av fartygets stabilitet eller av produktens kvalitet, förutsatt att ökningen ligger inom den gräns som tilldelats den berörda medlemsstaten, utan att äventyra balansen mellan fiskekapaciteten och tillgängliga fiskemöjligheter, och utan att öka det berörda fiskefartygets förmåga att fånga fisk.

Ändringsförslag    121

Förslag till förordning

Artikel 13 – led f

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(f)  Överföring av äganderätten till ett företag.

(f)  Överföring av äganderätten till ett företag, med undantag av överföring av ett företag till unga fiskare eller unga vattenbrukare.

Ändringsförslag    122

Förslag till förordning

Artikel 13 – led g

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(g)  Direkt utsättning, utom om detta är uttryckligen avsett som en bevarandeåtgärd enligt en unionsrättsakt eller i fall av utsättning i undersökande syfte.

(g)  Direkt utsättning, utom om detta är uttryckligen avsett som en bevarandeåtgärd enligt en unionsrättsakt eller i fall av utsättning i undersökande syfte eller utsättning förknippad med processer för att förbättra miljö- och produktionsvillkoren i naturmiljön.

Ändringsförslag    123

Förslag till förordning

Artikel 13 – led h

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(h)  Byggande av nya hamnar, nya landningsplatser eller nya auktionshallar.

(h)  Byggande av nya hamnar eller nya landningsplatser, med undantag för små hamnar och landningsplatser i avlägsna områden, särskilt i de yttersta randområdena, på avlägsna öar och i perifera icke-urbana kustområden.

Ändringsförslag    124

Förslag till förordning

Artikel 13 – led i

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(i)  Marknadsinterventionsmekanismer som har till syfte att tillfälligt eller definitivt återta fiskeri- och vattenbruksprodukter från marknaden i avsikt att minska tillgången för att förhindra prisfall eller driva upp priserna, vilket även omfattar lagringsåtgärder som ett led i en logistikkedja, vilka skulle får samma effekter vare sig de är avsiktliga eller oavsiktliga.

(i)  Marknadsinterventionsmekanismer som har till syfte att tillfälligt eller definitivt återta fiskeri- och vattenbruksprodukter från marknaden i avsikt att minska tillgången för att förhindra prisfall eller driva upp priserna.

Ändringsförslag    125

Förslag till förordning

Artikel 13 – led j

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(j)  Investeringar ombord på fiskefartyg som är nödvändiga för att uppfylla kraven i unionsrätten eller nationell rätt, däribland de krav som följer av unionens skyldigheter inom ramen för regionala fiskeriförvaltningsorganisationer.

(j)  Om inte annat föreskrivs i denna förordning, investeringar ombord på fiskefartyg som är nödvändiga för att uppfylla kraven i unionsrätten eller nationell rätt, däribland de krav som följer av unionens skyldigheter inom ramen för regionala fiskeriförvaltningsorganisationer, såvida inte dessa investeringar leder till oproportionerliga kostnader för aktörerna.

Ändringsförslag    126

Förslag till förordning

Artikel 13 – led k

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(k)  Investeringar ombord på fiskefartyg som har bedrivit verksamhet till sjöss under mindre än 60 dagar under vart och ett av de två kalenderår som föregår det år då ansökan om stöd lämnas in.

utgår

Ändringsförslag    127

Förslag till förordning

Artikel 13 – led ka (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ka)  Ersättning eller modernisering av fiskefartygets huvud- eller hjälpmotor om det leder till en större effekt i kW.

Ändringsförslag    128

Förslag till förordning

Artikel 13 – led kb (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(kb)  Produktion av genetiskt modifierade organismer om en sådan produktion kan påverka naturmiljön negativt.

Ändringsförslag    129

Förslag till förordning

Kapitel 2 – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Prioritering 1: Främja hållbart fiske och bevarandet av marina biologiska resurser

Prioritering 1: Främja hållbart fiske, bevarandet av marina biologiska resurser och socioekonomisk stabilitet

Ändringsförslag    130

Förslag till förordning

Artikel 14 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Stöd enligt detta kapitel ska bidra till uppnåendet av den gemensamma fiskeripolitikens miljömässiga, ekonomiska och sociala mål samt sysselsättningsmål, enligt vad som anges i artikel 2 i förordning (EU) nr 1380/2013.

1.  Stöd enligt detta kapitel ska bidra till uppnåendet av den gemensamma fiskeripolitikens miljömässiga, ekonomiska och sociala mål samt sysselsättningsmål, enligt vad som anges i artikel 2 i förordning (EU) nr 1380/2013 och främja den sociala dialogen mellan parterna.

Motivering

Det ses som viktigt att återinföra åtgärder som syftar till att främja den sociala dialogen, för att upprätthålla förbindelserna mellan parterna och främja bästa möjliga arbetsförhållanden ombord och i land, även med hjälp av utbildningsinsatser och incitament till god praxis.

Ändringsförslag    131

Förslag till förordning

Artikel 15 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Medlemsstaterna ska, som en del av sitt program, utarbeta en handlingsplan för småskaligt kustfiske vilken ska innehålla en strategi för utveckling av lönsamt och hållbart småskaligt kustfiske. Denna strategi ska struktureras i följande avsnitt, i tillämpliga fall:

1.  Medlemsstaterna ska, som en del av sitt program, och i vederbörligt samarbete med de relevanta sektorerna, utarbeta en särskild handlingsplan för småskaligt kustfiske vilken ska innehålla en strategi för utveckling av lönsamt och hållbart småskaligt kustfiske. Denna strategi ska struktureras i följande avsnitt, i tillämpliga fall:

Ändringsförslag    132

Förslag till förordning

Artikel 15 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(d)  Främjande av färdigheter, kunskap, innovation och kapacitetsuppbyggnad.

(d)  Främjande av färdigheter, kunskap, innovation och kapacitetsuppbyggnad, särskilt för unga fiskare.

Ändringsförslag    133

Förslag till förordning

Artikel 15 – punkt 1 – led e

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(e)  Förbättring av säkerhets- och arbetsförhållanden ombord på fiskefartyg.

(e)  Förbättring av hälsa, säkerhets- och arbetsförhållanden ombord på fiskefartyg, vid fiske bedrivet utan fartyg och insamling av skaldjur, samt på land i aktiviteter som direkt hör till fiskeverksamheten.

Ändringsförslag    134

Förslag till förordning

Artikel 15 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3a.  För att lätta den administrativa bördan för aktörer som ansöker om stöd ska medlemsstaterna sträva efter att införa en förenklad unionsenhetlig ansökningsblankett för åtgärder inom ramen för EHFF.

Ändringsförslag    135

Förslag till förordning

Artikel 16 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  Det första förvärv av ett fiskefartyg som görs av en ung fiskare som då ansökan inlämnas är under 40 år gammal och har arbetat minst fem år som fiskare eller har erhållit lämplig yrkesutbildning.

(a)  Det första förvärv av ett fiskefartyg som görs av en ung fiskare som, då ansökan inlämnas, har tillräcklig erfarenhet som fiskare, är officiellt erkänd av den berörda medlemsstaten, eller har erhållit lämplig yrkesutbildning, även när fiskaren förvärvar äganderätten i egenskap av ett företags majoritetsaktieägare.

Ändringsförslag    136

Förslag till förordning

Artikel 16 – punkt 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ba)  Underlättande av tillgång till krediter och till försäkrings- och finansieringsinstrument.

Ändringsförslag    137

Förslag till förordning

Artikel 16 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Det fartyg som avses i punkt 1 ska vara utrustat för havsfiske och vara mellan fem och trettio år gammalt.

utgår

Ändringsförslag    138

Förslag till förordning

Artikel 16 – punkt 3 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

EHFF får stödja sådana investeringar som avses i punkt 1 ba i hållbara fartyg, oberoende av deras längd, om det finns tillgängliga medel, förutsatt att småskaliga aktörer i kustområden ges företräde i urvalsprocessen.

Ändringsförslag    139

Förslag till förordning

Artikel 17 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Om det stöd som avses i punkt 1 beviljas genom ersättning för definitivt upphörande med fiskeverksamhet, ska följande villkor vara uppfyllda:

2.  Det stöd som avses i punkt 1 får beviljas genom ersättning för definitivt upphörande med fiskeverksamhet förutsatt att följande villkor är uppfyllda:

Ändringsförslag    140

Förslag till förordning

Artikel 17 – punkt 2 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(aa)  Upphörandet leder till en permanent minskning av fiskekapaciteten eftersom det stöd som erhålls inte återinvesteras i flottan.

Ändringsförslag    141

Förslag till förordning

Artikel 17 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c)  Fiskefartyget är registrerat som aktivt och har bedrivit fiske till havs under minst 120 dagar under vart och ett av de två kalenderår som föregår det år då ansökan om stöd lämnas in.

(c)  Fiskefartyget är registrerat som aktivt och har bedrivit fiske till havs under minst 90 dagar under vart och ett av de två kalenderår som föregår det år då ansökan om stöd lämnas in.

Ändringsförslag    142

Förslag till förordning

Artikel 17 – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(d)  Motsvarande fiskekapacitet har permanent strukits från registret över unionens fiskeflotta, och fiskelicenser och fisketillstånd har också dragits in permanent, i enlighet med artikel 22.5 och 22.6 i förordning (EU) nr 1380/2013.

(Berör inte den svenska versionen.)  

Ändringsförslag    143

Förslag till förordning

Artikel 17 – punkt 2 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Fiskare, inbegripet ägare till fiskefartyg och besättningsmedlemmar, som under minst 90 dagar per år under de två kalenderår som föregår dagen då ansökan om stöd lämnas in, har arbetat ombord på ett unionsfiskefartyg som berörs av det definitiva upphörandet, kan också dra nytta av det stöd som avses i punkt 1. De berörda fiskarna ska upphöra med all fiskeverksamhet. Stödmottagaren ska till den behöriga myndigheten lämna in bevis för att fiskeverksamheten har upphört helt och hållet. Ersättningen ska återbetalas av fiskaren tidsproportionellt om fiskaren återgår till fiskeverksamhet inom mindre än två år från den dag då ansökan om stöd lämnades in.

Ändringsförslag    144

Förslag till förordning

Artikel 17 – punkt 3 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Stödet för definitivt upphörande med fiskeverksamhet enligt punkt 2 ska genomföras genom finansiering som inte är kopplad till kostnader, i enlighet med artiklarna 46 a och 89 i förordning (EU) [förordningen om gemensamma bestämmelser], och ska vara baserat på

Stödet för definitivt upphörande med fiskeverksamhet enligt punkt 2 ska genomföras genom finansiering som inte är kopplad till kostnader, i enlighet med artiklarna 46 a och 89 i förordning (EU) [förordningen om gemensamma bestämmelser], och ska vara baserat på uppfyllandet av de villkor som anges i punkt 2 i denna artikel.

Ändringsförslag    145

Förslag till förordning

Artikel 17 – punkt 3 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  att villkoren är uppfyllda, i enlighet med artikel 46 a i, i förordning (EU) [förordningen om gemensamma bestämmelser], och

utgår

Ändringsförslag    146

Förslag till förordning

Artikel 17 – punkt 3 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  att resultaten uppnåtts, i enlighet med artikel 46 a ii, i förordning (EU) [förordningen om gemensamma bestämmelser].

utgår

Ändringsförslag    147

Förslag till förordning

Artikel 17 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 52 med avseende på fastställande av de villkor som avses i led a, som ska ha anknytning till genomförandet av bevarandeåtgärder enligt artikel 7 i förordning (EU) nr 1380/2013.

utgår

Ändringsförslag    148

Förslag till förordning

Artikel 18 – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Exceptionellt upphörande med fiskeverksamhet

Tillfälligt upphörande med fiskeverksamhet

Ändringsförslag    149

Förslag till förordning

Artikel 18 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  EHHF får stödja en ersättning för exceptionellt upphörande med fiskeverksamheten som orsakats av något av följande:

1.  EHFF får stödja en ersättning för tillfälligt upphörande med fiskeverksamheten som orsakats av något av följande:

Ändringsförslag    150

Förslag till förordning

Artikel 18 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  Bevarandeåtgärder enligt artikel 7.1 a, b, c och j i förordning (EU) nr 1380/2013, eller likvärdiga bevarandeåtgärder antagna av regionala fiskeriförvaltningsorganisationer, när dessa är tillämpliga på unionen.

(a)  Bevarandeåtgärder enligt artikel 7.1 a, b, c, i och j i förordning (EU) nr 1380/2013, inklusive fredningstider men undantaget totala tillåtna fångstmängder och kvoter, eller likvärdiga bevarandeåtgärder antagna av regionala fiskeriförvaltningsorganisationer, när dessa är tillämpliga på unionen.

Ändringsförslag    151

Förslag till förordning

Artikel 18 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  Åtgärder som ska vidtas av kommissionen vid ett allvarligt hot mot de marina biologiska resurserna enligt vad som avses i artikel 12 i förordning (EU) nr 1380/2013.

(b)  Nödåtgärder som ska vidtas av kommissionen eller medlemsstaterna vid ett allvarligt hot mot de marina biologiska resurserna enligt vad som avses i artiklarna 12 och 13 i förordning (EU) nr 1380/2013.

Ändringsförslag    152

Förslag till förordning

Artikel 18 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c)  Avbrytande, på grund av force majeure, av tillämpningen av ett partnerskapsavtal om hållbart fiske eller protokollet till detta.

(c)   Avbruten tillämpning eller utebliven förlängning, på grund av force majeure, av ett partnerskapsavtal om hållbart fiske eller protokollet till detta.

Ändringsförslag    153

Förslag till förordning

Artikel 18 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(d)  Naturkatastrofer eller miljöolyckor som formellt erkänns som sådana av den berörda medlemsstatens behöriga myndighet.

(d)  Naturkatastrofer, miljöolyckor, inbegripet stängning av fiske av sanitära skäl eller onormalt hög dödlighet för fiskeresurser, olyckor till havs i samband med fiskeverksamhet samt ogynnsamma väderförhållanden, bland annat långvariga osäkra väderförhållanden till havs som påverkar ett visst fiske, som formellt erkänns som sådana av den berörda medlemsstatens behöriga myndighet.

Ändringsförslag    154

Förslag till förordning

Artikel 18 – punkt 1 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Återkommande säsongsanknutet upphörande med fiskeverksamheten ska inte beaktas vid beviljandet av ersättningar eller betalning enligt denna artikel.

Ändringsförslag    155

Förslag till förordning

Artikel 18 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  det berörda fartygets kommersiella verksamhet upphör under minst 90 på varandra följande dagar, och

(a)  det berörda fartygets fiskeriverksamhet upphör under minst 30 på varandra följande dagar.

Ändringsförslag    156

Förslag till förordning

Artikel 18 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  de ekonomiska förlusterna till följd av upphörandet uppgår till mer än 30 % av det berörda företagets årsomsättning, beräknat på grundval av företagets genomsnittliga omsättning under de tre föregående kalenderåren.

utgår

Ändringsförslag    157

Förslag till förordning

Artikel 18 – punkt 3 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  ägare av fiskefartyg som är registrerade som aktiva och har bedrivit fiske till havs under minst 120 dagar under vart och ett av de två kalenderår som föregår det år då ansökan om stöd lämnas in, eller

(a)  ägare av fiskefartyg eller fiskare som fiskar utan fartyg som är registrerade som aktiva och har bedrivit fiske under minst 120 dagar under de två kalenderår som föregår det år då ansökan om stöd lämnas in, eller

Ändringsförslag    158

Förslag till förordning

Artikel 18 – punkt 3 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  fiskare som under minst 120 dagar under vart och ett av de två kalenderår som föregår det år då ansökan om stöd lämnas in har arbetat till sjöss ombord på ett unionsfiskefartyg som berörs av det exceptionella upphörandet.

(b)  fiskare som under minst 120 dagar under de två kalenderår som föregår det år då ansökan om stöd lämnas in har arbetat till sjöss ombord på ett unionsfiskefartyg som berörs av det tillfälliga upphörandet.

Ändringsförslag    159

Förslag till förordning

Artikel 18 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.  All fiskeverksamhet som bedrivs av fiskefartyget eller av berörda fiskare ska avbrytas i praktiken under den period som berörs av upphörandet. Den behöriga myndigheten ska förvissa sig om att det berörda fiskefartyget har upphört med all fiskeverksamhet under den period som berörs av det exceptionella upphörandet och att all överkompensation till följd av att fartyget används för andra syften undviks.

5.  All fiskeverksamhet som bedrivs av fiskefartyget eller av berörda fiskare ska avbrytas i praktiken under den period som berörs av upphörandet. Den behöriga myndigheten ska förvissa sig om att det berörda fiskefartyget har upphört med all fiskeverksamhet under den period som berörs av det tillfälliga upphörandet och att all överkompensation till följd av att fartyget används för andra syften undviks.

Ändringsförslag    160

Förslag till förordning

Artikel 19 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  inköp och installation på fartyg av nödvändiga komponenter för obligatorisk fartygsspårning och elektroniska rapporteringssystem som används i kontrollsyfte, endast i fråga om fartyg för småskaligt kustfiske,

(a)  inköp, installation och hantering på fartyg av nödvändiga komponenter för obligatorisk fartygsspårning och elektroniska rapporteringssystem som används i kontroll- och inspektionssyfte, endast i fråga om fartyg med en längd överallt på mindre än 12 meter,

Ändringsförslag    161

Förslag till förordning

Artikel 19 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  inköp och installation på fartyg av nödvändiga komponenter för obligatoriska elektroniska fjärrövervakningssystem som används för kontroll av genomförandet av landningsskyldigheten som avses i artikel 15 i förordning (EU) nr 1380/2013,

(b)  inköp och installation på fartyg av nödvändiga komponenter för elektroniska fjärrövervakningssystem som används för kontroll av genomförandet av landningsskyldigheten som avses i artikel 15 i förordning (EU) nr 1380/2013,

Motivering

Stödet bör inte vara beroende av om åtgärden är obligatorisk eller inte.

Ändringsförslag    162

Förslag till förordning

Artikel 19 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c)  inköp och installation på fartyg av anordningar för obligatorisk kontinuerlig mätning och registrering av framdrivningsmotorns effekt.

(c)  inköp och installation på fartyg av anordningar för kontinuerlig mätning och registrering av framdrivningsmotorns effekt.

Motivering

Stödet bör inte påverkas av huruvida åtgärden är obligatorisk eller inte.

Ändringsförslag    163

Förslag till förordning

Artikel 20 – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Insamling och behandling av data för fiskeriförvaltning och vetenskapliga ändamål

Insamling, behandling och överföring av data för fiskeri- och vattenbruksförvaltning och vetenskapliga ändamål

Ändringsförslag    164

Förslag till förordning

Artikel 20 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  EHFF får stödja insamling, förvaltning och användning av data enligt föreskrifterna i artiklarna 25.1, 25.2 och 27 i förordning (EU) nr 1380/2013 och såsom ytterligare specificeras i förordning (EU) 2017/1004, på grundval av de nationella arbetsplaner som avses i artikel 6 i förordning (EU) 2017/1004.

1.  EHFF får stödja insamling, förvaltning, behandling, användning och överföring av data för fiskeri- och vattenbruksförvaltning och vetenskapliga ändamål, inbegripet data om fritidsfiske, enligt föreskrifterna i artiklarna 25.1, 25.2 och 27 i förordning (EU) nr 1380/2013 och såsom ytterligare specificeras i förordning (EU) 2017/1004, på grundval av de nationella arbetsplaner som avses i artikel 6 i förordning (EU) 2017/1004.

Ändringsförslag    165

Förslag till förordning

Artikel 21

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 21

Artikel 29e

Kompensation för extra kostnader i de yttersta randområdena med avseende på fiskeri- och vattenbruksprodukter

Kompensation för extra kostnader

1.  EHFF får stödja kompensation för extra kostnader som uppstår för stödmottagare inom fiske, odling, beredning och saluföring av vissa fiskeri- och vattenbruksprodukter från de yttersta randområden som avses i artikel 6.2.

1.  EHFF får stödja kompensation för extra kostnader som uppstår för stödmottagare inom fiske, odling, beredning och saluföring av vissa fiskeri- och vattenbruksprodukter från de yttersta randområden som avses i artikel 29b.1.

 

1a.  Kompensationen ska stå i proportion till de extra kostnader som den har för avsikt att kompensera för. Kompensationsnivån beträffande de extra kostnaderna ska motiveras väl i kompensationsplanen. Kompensationen får dock inte under några omständigheter överstiga 100 % av de faktiska utgifterna.

2.  Varje berörd medlemsstat ska för sina regioner enligt punkt 1, i enlighet med de kriterier som fastställs i punkt 7, upprätta en förteckning över de fiskeri- och vattenbruksprodukter samt de kvantiteter av dessa produkter som kan komma i fråga för kompensation.

2.  Varje berörd medlemsstat ska för sina regioner enligt punkt 1, i enlighet med de kriterier som fastställs i punkt 7, upprätta en förteckning över de fiskeri- och vattenbruksprodukter samt de kvantiteter av dessa produkter som kan komma i fråga för kompensation.

3.  När medlemsstaterna upprättar förteckningen över och fastställer kvantiteterna enligt punkt 2 ska de beakta alla relevanta faktorer, särskilt behovet av att säkerställa att kompensationen är förenlig med den gemensamma fiskeripolitikens regler.

3.  När medlemsstaterna upprättar förteckningen över och fastställer kvantiteterna enligt punkt 2 ska de beakta alla relevanta faktorer, särskilt behovet av att säkerställa att kompensationen är förenlig med den gemensamma fiskeripolitikens regler.

4.  Kompensation får inte beviljas för fiskeri- och vattenbruksprodukter som

4.  Kompensation får inte beviljas för fiskeri- och vattenbruksprodukter som

(a)  har fångats av fartyg från tredjeland, med undantag av fiskefartyg som för venezuelansk flagg och bedriver verksamhet i unionens vatten, i enlighet med rådets beslut (EU) 2015/156530,

(a)  har fångats av fartyg från tredjeland, med undantag av fiskefartyg som för venezuelansk flagg och bedriver verksamhet i unionens vatten, i enlighet med rådets beslut (EU) 2015/156530,

(b)  har fångats av unionsfiskefartyg som inte är registrerade i en hamn i någon av de regioner som avses i punkt 1,

(b)  har fångats av unionsfiskefartyg som inte är registrerade i en hamn i någon av de regioner som avses i punkt 1,

 

(ba)  har fångats av unionsfiskefartyg som är registrerade i en hamn i någon av de regioner som avses i punkt 1, men som inte bedriver verksamhet eller är involverade i den regionen,

(c)  som har importerats från tredjeländer.

(c)  som har importerats från tredjeländer.

5.  Punkt 4 b ska inte tillämpas, om den befintliga kapaciteten inom beredningsindustrin i det berörda yttersta randområdet överstiger de kvantiteter råmaterial som levereras.

5.  Punkt 4 b ska inte tillämpas, om den befintliga kapaciteten inom beredningsindustrin i det berörda yttersta randområdet överstiger de kvantiteter råmaterial som levereras.

6.  Den kompensation som betalas till stödmottagare som utför verksamheter enligt punkt 1 i de yttersta randområdena eller som äger ett fartyg som är registrerat i en hamn i dessa regioner ska, i syfte att undvika överkompensation, beakta följande:

6.  Den kompensation som betalas till stödmottagare som utför verksamheter enligt punkt 1 i de yttersta randområdena eller som äger ett fartyg som är registrerat i en hamn i dessa regioner och som är verksamma där ska, i syfte att undvika överkompensation, beakta följande:

(a)  För varje fiskeri- eller vattenbruksprodukt eller produktkategori, de extra kostnader som uppstår på grund av de specifika nackdelarna i de berörda regionerna.

(a)  För varje fiskeri- eller vattenbruksprodukt eller produktkategori, de extra kostnader som uppstår på grund av de specifika nackdelarna i de berörda regionerna.

(b)  Eventuella andra typer av offentliga åtgärder som påverkar de extra kostnadernas omfattning.

(b)  Eventuella andra typer av offentliga åtgärder som påverkar de extra kostnadernas omfattning.

7.  Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 52, med avseende på fastställandet av kriterier för beräkningen av de extra kostnader som uppstår på grund av de specifika nackdelarna i de berörda regionerna.

7.  Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 52, med avseende på fastställandet av kriterier för beräkningen av de extra kostnader som uppstår på grund av de specifika nackdelarna i de berörda regionerna och godkännande av den metodologiska ramen för betalningen av kompensationsstödet.

__________________

__________________

30 Rådets beslut 2012/2015/EU av den 14 september 2015 om godkännande på Europeiska unionens vägnar av förklaringen om beviljande av fiskemöjligheter i EU:s vatten för fiskefartyg som för Bolivarianska republiken Venezuelas flagg i den exklusiva ekonomiska zonen utanför Franska Guyanas kust (EUT L 244, 14.9.2015, s. 55).

30 Rådets beslut 2012/2015/EU av den 14 september 2015 om godkännande på Europeiska unionens vägnar av förklaringen om beviljande av fiskemöjligheter i EU:s vatten för fiskefartyg som för Bolivarianska republiken Venezuelas flagg i den exklusiva ekonomiska zonen utanför Franska Guyanas kust (EUT L 244, 14.9.2015, s. 55).

(Artikel 21 ändras och placeras efter artikel 29d.)

Motivering

Denna bestämmelse flyttas till kapitel Va (nytt) som behandlar de yttersta randområdena.

Ändringsförslag    166

Förslag till förordning

Artikel 22 – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Skydd och återställande av marin biologisk mångfald och marina ekosystem i havet och i kustnära områden

Skydd och återställande av marin biologisk mångfald och marina ekosystem i havet, i kustnära områden och i sötvatten

Motivering

Miljöåtgärder och miljösubventioner bör även vara inriktade på vattenbruk i sötvatten.

Ändringsförslag    167

Förslag till förordning

Artikel 22 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  EHFF får stödja åtgärder för skydd och återställande av marin biologisk mångfald och marina ekosystem i havet och i kustnära områden, inbegripet i inlandsvatten.

1.  EHFVF får stödja åtgärder för skydd och återställande av marin biologisk mångfald och marina ekosystem i havet, i kustnära områden och i sötvatten, inbegripet i inlandsvatten. För detta ändamål bör man främja samarbete med Europeiska rymdorganisationen och de europeiska satellitprogrammen för att samla in mer uppgifter om havsföroreningarna, och särskilt om plastskräpet i vattnet.

Ändringsförslag    168

Förslag till förordning

Artikel 22 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  ersättning till fiskare för att ta upp och samla in förlorade fiskeredskap och marint skräp från havet,

(a)  ersättning till fiskare för att ta upp och samla in förlorade fiskeredskap och passivt ta upp marint skräp från havet, inbegripet att samla in sargassotång i de berörda yttersta randområdena,

Ändringsförslag    169

Förslag till förordning

Artikel 22 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  investeringar i hamnar för att tillhandahålla lämpliga mottagningsanläggningar för förlorade redskap och marint skräp som samlats in från havet,

(b)  investeringar i hamnar för att tillhandahålla lämpliga mottagnings-, lagrings- och återvinningsanläggningar för förlorade redskap och marint skräp, samt oönskade fångster enligt artikel 15 i förordning (EU) nr 1380/2013, som samlats in från havet,

Ändringsförslag    170

Förslag till förordning

Artikel 22 – punkt 2 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ba)  skydd av redskap och fångster från däggdjur och fåglar som är skyddade genom direktiv 92/43/EEG eller 2009/147/EG, förutsatt att det inte undergräver fiskeredskapens selektivitet,

Ändringsförslag    171

Förslag till förordning

Artikel 22 – punkt 2 – led bb (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(bb)  kompensation för användning av hållbara redskap för fiske och skaldjursfiske.

Motivering

Detta införande skulle möjliggöra förmånsbehandling för småskaligt fiske av flera arter som använder hållbara redskap, för modernisering av redskapen och fortsatt skydd av den marina miljön.

Ändringsförslag    172

Förslag till förordning

Artikel 22 – punkt 2 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ca)  åtgärder för att uppnå och upprätthålla en god miljöstatus i sötvattensmiljö,

Motivering

Miljöåtgärder och miljösubventioner bör även vara inriktade på vattenbruk i sötvatten.

Ändringsförslag    173

Förslag till förordning

Artikel 22 – punkt 2 – led cb (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(cb)  åtgärder för saneringsinsatser, särskilt i fråga om plast, i unionens kust- och fiskeområden och hamnar,

Ändringsförslag    174

Förslag till förordning

Artikel 22 – punkt 2 – led f

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(f)  skyddet av arter inom ramen för direktiv 92/43/EEG och direktiv 2009/147/EG, i enlighet med de prioriterade åtgärdsplaner som upprättats enligt artikel 8 i direktiv 92/43/EEG.

(f)  skyddet av arter inom ramen för direktiv 92/43/EEG och direktiv 2009/147/EG, i enlighet med de prioriterade åtgärdsplaner som upprättats enligt artikel 8 i direktiv 92/43/EEG samt skyddet av alla de arter som omfattas av konventionen om internationell handel med utrotningshotade arter av vilda djur och växter (Cites) och/eller som finns upptagna på Internationella naturvårdsunionens (IUCN) rödlista.

Ändringsförslag    175

Förslag till förordning

Artikel 22 – punkt 2 – led fa (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(fa)  uppförande, installation eller modernisering av fasta eller rörliga anordningar som är avsedda att skydda och stärka den marina faunan och floran, däribland vetenskapliga förberedelser och bedömningar samt, när det gäller de yttersta randområdena, förankrade anordningar som samlar fisk, vilka bidrar till ett hållbart och selektivt fiske.

Ändringsförslag    176

Förslag till förordning

Artikel 22 – punkt 2 – led fb (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(fb)  system för kompensation av skada på fångster som orsakats av däggdjur eller fåglar som skyddas av direktiv 92/43/EEG och direktiv 2009/147/EG.

Motivering

Här upprepas vad som redan står i EHFF 2014/20 beträffande kompensation av skador som orsakas av sjöfåglar och havslevande däggdjur.

Ändringsförslag    177

Förslag till förordning

Artikel 22 – punkt 2 – led fc (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

fc)  bidrag till en bättre förvaltning eller bevarande av marina biologiska resurser.

Motivering

Det är viktigt att behålla det stöd som fastställdes i EHFF 2014–2020 för insatser som bidrar till bättre förvaltning och bevarande av marina biologiska resurser, för projekt i kustnära livsmiljöer av betydelse för marina resurser och områden av betydelse för arternas reproduktion.

Ändringsförslag    178

Förslag till förordning

Artikel 22 – punkt 2 – led fd (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

fd)  stöd för skyddsjakt på eller viltvård av besvärande arter som äventyrar hållbara nivåer för fiskbestånden.

Ändringsförslag    179

Förslag till förordning

Artikel 22 – punkt 2 – led fe (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

fe)  direkt utsättning som bevarandeåtgärd i en unionsrättsakt.

Motivering

Bristen på stöd för utsättning, som direkt förbättrar beståndens storlek, utgör ett verkligt hot mot bestånden.

Ändringsförslag    180

Förslag till förordning

Artikel 22 – punkt 2 – led ff (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

ff)  stöd för insamling och behandling av data om förekomsten av främmande arter som kan få katastrofala följder för den biologiska mångfalden.

Motivering

Kunskap om invasiva främmande arter som förekommer i marina vatten säkerställer skyddet av den biologiska mångfalden och gör att lämpliga förebyggande åtgärder kan tas fram. För att skydda den marina miljön och levande marina resurser från påverkan från invasiva främmande arter är det också viktigt att främja lösningar för att bekämpa dessa arter.

Ändringsförslag    181

Förslag till förordning

Artikel 22 – punkt 2 – led fg (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

fg)  utbildning av fiskare för att öka medvetenheten och minska fiskets inverkan på den marina miljön, i synnerhet när det gäller användningen av mer selektiva fiskeredskap och mer selektiv fiskeutrustning.

Motivering

EHFF bör finansiera åtgärder för utbildning av fiskare för att minska fiskets inverkan på den marina miljön, i synnerhet när det gäller användningen av mer selektiva fiskeredskap och mer selektiv fiskeutrustning.

Ändringsförslag    182

Förslag till förordning

Artikel 22 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a.  EHFF får tillhandahålla finansiering på 100 % för ersättning och investeringar enligt artikel 22.2 a och b.

Motivering

Att plocka upp förlorade fiskeredskap och skräp genererar inga intäkter utan medför endast kostnader för fiskarna. Fiskare som måste plocka upp förlorade fiskeredskap och skräp ur havet ska därför få stöd till 100 % från EHFF.

Ändringsförslag    183

Förslag till förordning

Artikel 22 – punkt 2b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2b.  Punkt 2 e och f ska omfatta motsvarande åtgärder som vidtas av vattenbruksföretag och fiskodlare.

Ändringsförslag    184

Förslag till förordning

Artikel 22a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 22a

 

Vetenskaplig forskning och datainsamling avseende flyttfåglars inverkan

 

1.  EHFF får, på grundval av de fleråriga nationella strategiska planerna, stödja inrättandet av nationella eller gränsöverskridande projekt för vetenskaplig forskning och datainsamling i syfte att öka kunskapen om flyttfåglars inverkan på vattenbrukssektorn och andra relevanta fiskbestånd i EU. Projektresultaten bör offentliggöras på ett tidigt stadium och det bör lämnas rekommendationer om bättre förvaltning.

 

2.  För att ett nationellt projekt för vetenskaplig forskning och datainsamling ska vara stödberättigat måste det omfatta minst ett institut som är erkänt på nationell nivå eller på EU-nivå.

 

3.  För att ett gränsöverskridande projekt för vetenskaplig forskning och datainsamling ska vara stödberättigat måste det omfatta minst ett institut från minst två olika medlemsstater.

Ändringsförslag    185

Förslag till förordning

Artikel 22b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 22b

 

Innovation

 

1.  För att stimulera innovation inom fisket får EHFF stödja projekt som syftar till att utveckla eller introducera nya eller väsentligt förbättrade produkter och utrustning, nya eller förbättrade processer och tekniker, nya eller förbättrade förvaltnings- och organisationssystem, även på berednings- och saluföringsnivå, gradvis eliminera utkast och bifångster, introducera ny teknisk och organisatorisk kunskap, minska fiskets miljöpåverkan, inbegripet genom bättre fiskemetoder och mer selektiva fiskeredskap, eller till att uppnå ett mer hållbart utnyttjande av levande marina resurser och samexistens med skyddade rovdjur.

 

2.  Insatser som finansieras enligt denna artikel ska inledas av enskilda entreprenörer eller producentorganisationer och deras sammanslutningar.

 

3.  Resultaten av de insatser som finansieras enligt denna artikel ska offentliggöras av medlemsstaten.

Motivering

Med tanke på att en del av de negativa fenomen som för närvarande observeras i det marina ekosystemet med största sannolikhet beror på samspelet mellan fisket och den marina miljön är det av yttersta vikt att snabbt hitta lösningar som kan minska fiskets negativa inverkan på ekosystemen. En av möjligheterna för att begränsa fiskets negativa inverkan på det marina ekosystemet skulle kunna vara att använda utrustning och fiskeredskap som är skonsamma mot den marina miljön.

Ändringsförslag    186

Förslag till förordning

Avdelning II – Kapitel IIa – Prioritering 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

KAPITEL IIa

 

Prioritering 1a: Främja hållbart vattenbruk

Motivering

Den ändrade artikel 23 ingår i det nya kapitel IIa.

Ändringsförslag    187

Förslag till förordning

Artikel 23 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  EHFF får stödja främjandet av hållbart vattenbruk i enlighet med artikel 34.1 i förordning (EU) nr 1380/2013. EHFF får också stödja djurhälsa och djurskydd inom vattenbruket i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/42931 och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 652/201432.

1.  EHFF får stödja främjandet av hållbart vattenbruk, i såväl saltvattens- som sötvattensanläggningar, inbegripet vattenbruk med slutna system med återcirkulerande vatten, i enlighet med artikel 34.1 i förordning (EU) nr 1380/2013 liksom en ökning av vattenbruksproduktionen, med beaktande av den ekologiska belastningsförmågan. EHFF får också stödja djurhälsa och djurskydd inom vattenbruket i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/42931 och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 652/201432.

__________________

__________________

31 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2016/429 av den 9 mars 2016 om förebyggande och hantering av introduktion och spridning av invasiva främmande arter (EUT L 84, 31.3.2016, s. 1).

31 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2016/429 av den 9 mars 2016 om förebyggande och hantering av introduktion och spridning av invasiva främmande arter (EUT L 84, 31.3.2016, s. 1).

32 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 652/2014 av den 15 maj 2014 om fastställande av bestämmelser för förvaltningen av utgifter för livsmedelskedjan, djurhälsa, djurskydd, växtskydd och växtförökningsmaterial, och om ändring av rådets direktiv 98/56/EG, 2000/29/EG och 2008/90/EG, Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 178/2002, (EG) nr 882/2004 och (EG) nr 396/2005, Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/128/EG samt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009, och om upphävande av rådets beslut 66/399/EEG, 76/894/EEG och 2009/470/EG (EUT L 189, 27.6.2014, s. 1).

32 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 652/2014 av den 15 maj 2014 om fastställande av bestämmelser för förvaltningen av utgifter för livsmedelskedjan, djurhälsa, djurskydd, växtskydd och växtförökningsmaterial, och om ändring av rådets direktiv 98/56/EG, 2000/29/EG och 2008/90/EG, Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 178/2002, (EG) nr 882/2004 och (EG) nr 396/2005, Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/128/EG samt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009, och om upphävande av rådets beslut 66/399/EEG, 76/894/EEG och 2009/470/EG (EUT L 189, 27.6.2014, s. 1).

Ändringsförslag    188

Förslag till förordning

Artikel 23 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Produktiva investeringar i vattenbruk enligt denna artikel får endast stödjas genom sådana finansieringsinstrument som föreskrivs i artikel 52 i förordning (EU) nr [förordningen om gemensamma bestämmelser] och genom InvestEU, i enlighet med artikel 10 i den förordningen.

3.  Investeringar i vattenbruk enligt denna artikel får stödjas genom bidrag, i enlighet med artikel 48.1 förordning (EU) [förordningen om gemensamma bestämmelser] och, företrädesvis, genom sådana finansieringsinstrument som föreskrivs i artikel 52 i förordning (EU) nr [förordningen om gemensamma bestämmelser] och genom InvestEU, i enlighet med artikel 10 i den förordningen.

Ändringsförslag    189

Förslag till förordning

Artikel 23a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 23a

 

Informationsnätverk för vattenbruksstatistik

 

1.  EHFF får stödja insamling, förvaltning och användning av data för vattenbruksförvaltning enligt föreskrifterna i artikel 34.1 a och e, artikel 34.5 och artikel 35.1 d i förordning (EU) nr 1380/2013 för upprättande av ett informationsnätverk för vattenbruksstatistik och nationella arbetsplaner för genomförandet av detta nätverk.

 

2.  Genom undantag från artikel 2 får det stöd som avses i punkt 1 i denna artikel även beviljas för insatser utanför unionens territorium.

 

3.  Kommissionen får anta genomförandeakter för att fastställa regler om förfaranden, format och tidsplaner för att bilda det informationsnätverk för vattenbruksstatistik som avses i punkt 1. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det rådgivande förfarande som avses i artikel 53.2.

 

4.  Kommissionen får senast den 31 december året före det år då arbetsplanen ska börja tillämpas anta genomförandeakter för att godkänna eller ändra de nationella arbetsplaner som avses i punkt 1. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det rådgivande förfarande som avses i artikel 53.2.

Motivering

Insamling, förvaltning och användning av data är nödvändigt för vattenbruksförvaltningen och bör få stöd genom EHFF.

Ändringsförslag    190

Förslag till förordning

Kapitel III – Prioritering 2 – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Prioritering 2: Bidra till livsmedelstryggheten i unionen genom vattenbruk och marknader som präglas av konkurrenskraft och hållbarhet

Prioritering 2: Främja konkurrenskraftiga och hållbara fiskeri- och vattenbruksmarknader och beredningssektorer som bidrar till livsmedelstryggheten i unionen

Motivering

Tillägg av en prioritering rörande vattenbruk för att öka tydligheten. Rubriken på denna prioritering måste därför anpassas.

Ändringsförslag    191

Förslag till förordning

Artikel 24

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

EHFF får stödja åtgärder som bidrar till att uppnå målen för den gemensamma marknadsordning för fiskeri- och vattenbruksprodukter som föreskrivs i artikel 35 i förordning (EU) nr 1380/2013 och som specificeras ytterligare i förordning (EU) nr 1379/2013. Fonden får också stödja åtgärder som främjar saluföringen av, kvaliteten på och mervärdet för fiskeri- och vattenbruksprodukter.

EHFF får stödja åtgärder som bidrar till att uppnå målen för den gemensamma marknadsordning för fiskeri- och vattenbruksprodukter som föreskrivs i artikel 35 i förordning (EU) nr 1380/2013 och som specificeras ytterligare i förordning (EU) nr 1379/2013. Fonden får också stödja konkreta investeringar och åtgärder som främjar saluföringen av, kvaliteten på och mervärdet för fiskeriprodukter och produkter från ett hållbart vattenbruk.

Ändringsförslag    192

Förslag till förordning

Artikel 24 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Vad gäller förberedelserna och genomförandet av de produktions- och marknadsföringsplaner som avses i artikel 28 i förordning (EU) nr 1379/2013 får den berörda medlemsstaten bevilja ett förskott på 50 % av det ekonomiska stödet efter godkännande av produktions- och saluföringsplanen i enlighet med artikel 28.3 i förordning (EU) nr 1379/2013.

Motivering

Denna bestämmelse finns med i den nuvarande EHFF-förordningen (artikel 66). Det är viktigt att behålla gemensamma regler för genomförandet i syfte att undvika en snedvridning av konkurrensen mellan medlemsstaterna.

Ändringsförslag    193

Förslag till förordning

Artikel 24 – stycke 1b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Stöd som beviljas per producentorganisation och år enligt denna artikel får inte överstiga 3 % av det årliga genomsnittsvärdet av den produktion som producentorganisationen släppte ut på marknaden under de tre föregående kalenderåren eller den produktion som medlemmarna i organisationen släppte ut på marknaden under samma period. För nyligen erkända producentorganisationer får detta stöd inte överstiga 3 % av det årliga genomsnittsvärdet av den produktion som släpptes ut på marknaden av organisationens medlemmar under de tre föregående kalenderåren.

Ändringsförslag    194

Förslag till förordning

Artikel 24 – stycke 1c (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Det stöd som avses i punkt 2 ska endast beviljas producentorganisationer och sammanslutningar av producentorganisationer.

Motivering

Denna bestämmelse finns med i den nuvarande EHFF-förordningen (artikel 66). Det är viktigt att behålla gemensamma regler för genomförandet i syfte att undvika en snedvridning av konkurrensen mellan medlemsstaterna.

Ändringsförslag    195

Förslag till förordning

Artikel 25 – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Beredning av fiskeri- och vattenbruksprodukter

Beredning och lagring av fiskeri- och vattenbruksprodukter

Ändringsförslag    196

Förslag till förordning

Artikel 25 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  EHFF får stödja investeringar i beredning av fiskeri- och vattenbruksprodukter. Sådant stöd ska bidra till att uppnå målen för den gemensamma marknadsordning för fiskeri- och vattenbruksprodukter som föreskrivs i artikel 35 i förordning (EU) nr 1380/2013 och som specificeras ytterligare i förordning (EU) nr 1379/2013.

1.  EHFF får stödja investeringar i beredning och lagring av fiskeri- och vattenbruksprodukter. Sådant stöd ska bidra till att uppnå målen för den gemensamma marknadsordning för fiskeri- och vattenbruksprodukter som föreskrivs i artikel 35 i förordning (EU) nr 1380/2013 och som specificeras ytterligare i förordning (EU) nr 1379/2013.

Ändringsförslag    197

Förslag till förordning

Artikel 25 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a.  EHFF får också stödja investeringar i innovation avseende beredning av fiskeri- och vattenbruksprodukter samt främjandet av partnerskap mellan producentorganisationer och vetenskapliga organ.

Motivering

Det finns ett behov av verklig innovation inom beredningen av fiskeri- och vattenbruksprodukter, t.ex. för digitaliserad turism och fisketurism, men detta mål nämns inte uttryckligen i artikel 35 i förordning (EU) nr 1380/2013.

Ändringsförslag    198

Förslag till förordning

Artikel 25 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Stöd enligt denna artikel ska endast beviljas genom sådana finansieringsinstrument som föreskrivs i artikel 52 i förordning (EU) nr [förordningen om gemensamma bestämmelser] och genom InvestEU, i enlighet med artikel 10 i den förordningen.

2.  Stöd enligt denna artikel ska beviljas genom bidrag och genom sådana finansieringsinstrument som föreskrivs i artikel 52 i förordning (EU) nr [förordningen om gemensamma bestämmelser] och genom InvestEU, i enlighet med artikel 10 i den förordningen.

Ändringsförslag    199

Förslag till förordning

Artikel 25 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a.  Utvecklingen av fiskeri- och vattenbruksberedningsanläggningar får stödjas av medlemsstaterna genom utnyttjande av andra strukturfondsresurser.

Ändringsförslag    200

Förslag till förordning

Artikel 25a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 25a

 

Lagringsstöd

 

1.  EHFF får bevilja ersättning till erkända producentorganisationer och sammanslutningar av producentorganisationer som lagrar de fiskeriprodukter som förtecknas i bilaga II till förordning (EU) nr 1379/2013, förutsatt att produkterna lagras i enlighet med artiklarna 30 och 31 i den förordningen och förutsatt att följande villkor är uppfyllda:

 

(a)  Lagringsstödets belopp får inte överstiga de tekniska och finansiella kostnaderna för de åtgärder som krävs för stabilisering och lagring av produkterna i fråga.

 

(b)  De kvantiteter som är berättigade till lagringsstöd får inte överstiga 15 % av de årliga kvantiteterna av de produkter i fråga som saluförs av producentorganisationen.

 

(c)  Det årliga ekonomiska stödet får inte överstiga 2 % av det årliga genomsnittsvärdet av den produktion som släpptes ut på marknaden av producentorganisationens medlemmar under perioden 2016–2018. Om en av producentorganisationens medlemmar inte släppte ut någon produktion på marknaden under perioden 2016–2018 ska, vid tillämpningen av denna punkt, det årliga genomsnittsvärdet av den produktion som släpptes ut på marknaden under de tre första åren av denna medlems produktion beaktas.

 

2.  Det stöd som avses i punkt 1 ska beviljas först när produkterna saluförs som livsmedel.

 

3.  Medlemsstaterna ska fastställa det belopp för tekniska och finansiella kostnader som ska vara tillämpligt på deras respektive territorier enligt följande:

 

(a)  Tekniska kostnader ska beräknas varje år på grundval av direkta kostnader för de åtgärder som krävs för att stabilisera och lagra produkterna i fråga.

 

(b)  Finansiella kostnader ska beräknas varje år med hjälp av den räntesats som fastställs årligen i varje medlemsstat. Dessa tekniska och finansiella kostnader ska offentliggöras.

 

4.  Medlemsstaterna ska göra kontroller för att säkerställa att de produkter som får lagringsstöd uppfyller villkoren i denna artikel. För genomförandet av sådana kontroller ska mottagare av lagringsstöd föra lagringsregister över varje produktkategori som tas in i lager och som senare åter släpps ut på marknaden som livsmedel.

Motivering

Fiske är en säsongsbunden verksamhet och avkastningen kan vara osäker och ibland överstiga marknadens behov. Aktörerna måste därför kunna hantera produktionsöverskott genom att lagra en del av produktionen och sedan saluföra den på nytt när fångsterna minskar. För att uppnå detta måste EHFF fortsätta att stödja de producentorganisationer som behöver tillfälliga lagringsmöjligheter för fiskeriprodukter som saluförs som livsmedel.

Ändringsförslag    201

Förslag till förordning

Kapitel IV – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Prioritering 3: Göra det möjligt för en hållbar blå ekonomi att växa, och främja välmående kustsamhällen

Prioritering 3: Möjliggöra en hållbar blå ekonomi inom ekologiska gränser och främja välmående kust-, ö- och inlandskustsamhällen

Ändringsförslag    202

Förslag till förordning

Artikel 26 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  EHFF får stödja hållbar utveckling av lokala ekonomier och lokalsamhällen genom lokalt ledd utveckling enligt artikel 25 i förordning (EU) [förordningen om gemensamma bestämmelser].

1.  EHFF får stödja de nödvändiga förutsättningarna för en hållbar blå ekonomi och för lokalsamhällenas välbefinnande genom lokalt ledd utveckling enligt artikel 25 i förordning (EU) [förordningen om gemensamma bestämmelser].

Motivering

En hållbar blå ekonomi innebär att all ekonomisk, samhällelig och miljömässig verksamhet är en integrerad del av det marina ekosystemet, och därför är det nödvändigt att upprätthålla en balans mellan å ena sidan en förbättring av lokalkustsamhällenas levnadsvillkor och välbefinnande och å andra sidan skyddet av de marina ekosystemen. Endast om den hållbara blå ekonomin kan genomföras på ett sätt som bevarar och skyddar de marina resurserna och ekosystemen kommer den att kunna generera ett ekonomiskt värde från den marina miljön.

Ändringsförslag    203

Förslag till förordning

Artikel 26 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  I samband med EHFF-stöd ska de lokalt ledda utvecklingsstrategier som avses i artikel 26 i förordning (EU) [förordningen om gemensamma bestämmelser] säkerställa att lokalsamhällena bättre kan utnyttja och dra nytta av de möjligheter som den blå ekonomin erbjuder, genom att ta vara på och stärka miljömässiga, kulturella, sociala och mänskliga resurser.

2.  I samband med EHFF-stöd ska de lokalt ledda utvecklingsstrategier som avses i artikel 26 i förordning (EU) [förordningen om gemensamma bestämmelser] säkerställa att lokalsamhällena bättre kan utnyttja och dra nytta av de möjligheter som en hållbar blå ekonomi inom ekologiska gränser erbjuder, genom att ta vara på och stärka miljömässiga, kulturella, sociala och mänskliga resurser.

Ändringsförslag    204

Förslag till förordning

Artikel 26 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a.  Strategierna ska överensstämma med de möjligheter och behov som har identifierats i det berörda området och med unionsprioriteringarna i artikel 4. Strategierna kan omfatta allt från strategier som är fokuserade på fiskeri till bredare strategier med inriktning på diversifiering av fiskeriberoende områden. Strategierna ska vara mer än bara en samling insatser eller en uppsättning sektorsanknutna enskilda åtgärder.

Motivering

Det kan finnas olika strategier. Strategier har ett bredare tillämpningsområde än en enkel uppsättning insatser eller en kombination av sektorsanknutna åtgärder. I förekommande fall möjliggör tillägget av den här bestämmelsen utveckling och genomförande av lokala utvecklingsstrategier som enbart medfinansieras av EHFF, som ett komplement till lokala utvecklingsstrategier som får stöd ur flera fonder. När det gäller prioritering 3 kan det inte förekomma någon flexibilitet vad gäller åtgärderna på grund av arrangemangen i förslaget till förordning om gemensamma bestämmelser. En fortsättning av den här processen i EHFF‑förordningen gör det möjligt att fortsatt utveckla den i lämplig riktning.

Ändringsförslag    205

Förslag till förordning

Artikel 26 – punkt 2b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2b.  För att möjliggöra utvecklingen av en hållbar blå ekonomi och skapandet av mervärde i kustområdena måste de åtgärder som vidtas på detta område vara förenliga med de regionala utvecklingsstrategierna.

Ändringsförslag    206

Förslag till förordning

Artikel 26 – punkt 2c (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2c.  Medlemsstaterna ska genomföra medförvaltningssystemet för att säkerställa att målen i denna förordning är förenliga med de förhållanden som råder i fiskesamhällena.

Ändringsförslag    207

Förslag till förordning

Artikel 27 – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Marin vetenskap

Marin forskning och sötvattensforskning

Motivering

Det är nödvändigt att utvidga datainsamlingen till att även gälla sötvatten.

Ändringsförslag    208

Förslag till förordning

Artikel 27 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

EHFF får stödja insamling, förvaltning och användning av data för att förbättra kunskapen om miljöstatus för den marina miljön, i syfte att

EHFVF får också stödja insamling, förvaltning, analys, behandling och användning av data för att förbättra kunskapen om miljöstatus för den marina miljön och sötvattensmiljön, fritidsfisket och sektorn för fritidsfiske i syfte att

Ändringsförslag    209

Förslag till förordning

Artikel 27 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(aa)  uppfylla krav på datainsamling enligt kommissionens förordning (EG) nr 665/20081a, kommissionens beslut 2010/93/EU1b, kommissionens genomförandebeslut (EU) 2016/12511c och Europaparlamentets och rådets förordning 2017/1004,

 

__________________

 

1a Kommissionens förordning (EG) nr 665/2008 av den 14 juli 2008 om tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EG) nr 199/2008 om upprättande av en gemenskapsram för insamling, förvaltning och utnyttjande av uppgifter inom fiskerisektorn och till stöd för vetenskapliga utlåtanden rörande den gemensamma fiskeripolitiken (EUT L 186, 15.7.2008, s. 3).

 

1b Kommissionens beslut 2010/93/EU av den 18 december 2009 om antagande av ett flerårigt gemenskapsprogram för insamling, förvaltning och utnyttjande av uppgifter inom fiskerisektorn för perioden 2011–2013 (delgivet med nr C(2009)10121) (EUT L 41, 16.2.2010, s. 8).

 

1c Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2016/1251 av den 12 juli 2016 om antagande av ett flerårigt unionsprogram för insamling, förvaltning och utnyttjande av data inom sektorerna för fiske och vattenbruk för perioden 2017–2019 (EUT L 207, 1.8.2016, s. 113).

Ändringsförslag    210

Förslag till förordning

Artikel 27 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ba)  uppfylla krav på datainsamling enligt GFP-förordningen,

Ändringsförslag    211

Förslag till förordning

Artikel 27 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c)  öka datakvalitet och datadelning genom det europeiska nätverket för marina observationer och data (EMODnet).

(c)  öka datakvalitet och datadelning genom det europeiska nätverket för marina observationer och data (EMODnet) samt i andra datanätverk som omfattar sötvatten.

Motivering

Det är nödvändigt att utvidga datainsamlingen till att även gälla sötvatten.

Ändringsförslag    212

Förslag till förordning

Artikel 27 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ca)  öka tillgången till tillförlitliga uppgifter om fångster vid fritidsfiske.

Ändringsförslag    213

Förslag till förordning

Artikel 27 – led cb (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(cb)  främja investeringar i analys och övervakning av havsföroreningar, särskilt plast, för att öka mängden data om situationen.

Ändringsförslag    214

Förslag till förordning

Artikel 27 – led cc (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(cc)  öka kunskapen om marint plastskräp och dess koncentrationer.

Ändringsförslag    215

Förslag till förordning

Artikel 28 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a.  I enlighet med målet att uppnå skyddade, säkra, rena och hållbart förvaltade hav och oceaner ska EHFF bidra till uppnåendet av mål 14 för hållbar utveckling i FN:s Agenda 2030 för hållbar utveckling.

Ändringsförslag    216

Förslag till förordning

Artikel 29 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Stödet för åtgärder enligt punkt 1 får även bidra till utvecklingen och genomförandet av unionens system för fiskerikontroll enligt de villkor som anges i artikel 19.

2.  Stödet för åtgärder enligt punkt 1 får även bidra till utvecklingen och genomförandet av unionens system för fiskerikontroll och fiskeriinspektion enligt de villkor som anges i artikel 19.

Ändringsförslag    217

Förslag till förordning

Artikel 29a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 29a

 

Skydd av natur och arter

 

EHFF ska stödja genomförandet av naturskyddsåtgärder inom ramen för FN:s världsstadga för naturen, särskilt artiklarna 21, 22, 23 och 24.

 

EHFF ska också stödja frivilligt samarbete och frivillig samordning med och mellan internationella forum, organisationer, organ och institutioner i syfte att slå samman medel för att bekämpa IUU-fiske, tjuvfiske av marina arter och dödande av arter som betraktas som rovdjur i förhållande till fiskbestånden.

Ändringsförslag    218

Förslag till förordning

Kapitel Va (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Kapitel Va De yttersta randområdena

Ändringsförslag    219

Förslag till förordning

Artikel 29b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 29b

 

Budgetresurser inom ramen för delad förvaltning

 

1.  För insatser som är förlagda till de yttersta randområdena, ska varje berörd medlemsstat, inom ramen för sitt ekonomiska stöd från unionen enligt bilaga V, anslå minst1a

 

(a)  114 000 000 euro i 2018 års fasta priser (dvs. 128 566 000 euro i löpande priser) för Azorerna och Madeira,

 

(b)  91 700 000 euro i 2018 års fasta priser (dvs. 103 357 000 euro i löpande priser) för Kanarieöarna,

 

(c)  146 500 000 euro i 2018 års fasta priser (dvs. 165 119 000 euro i löpande priser) för Guadeloupe, Franska Guyana, Martinique, Mayotte, Réunion och Saint-Martin.

 

2.  Varje medlemsstat ska fastställa den del av de finansieringsramar som anges i punkt 1 som ska öronmärkas för den kompensation som anges i artikel 29d.

 

3.  Genom undantag från artikel 9.8 i denna förordning och artikel 19.2 i förordning (EU) .../... [förordningen om gemensamma bestämmelser] samt för att kunna anpassa sig till nya förutsättningar, får medlemsstaterna årligen justera förteckningen över stödberättigande fiskeriprodukter och antalet sådana, samt den kompensationsnivå som anges i artikel 29d, förutsatt att de belopp som anges i punkterna 1 och 2 i denna artikel respekteras. Justeringar får endast göras i den utsträckning som en motsvarande ökning eller minskning görs i kompensationsplanerna för en annan region i samma medlemsstat. Medlemsstaterna ska på förhand informera kommissionen om justeringarna.

 

__________________

 

1a Dessa siffror kommer att behöva anpassas utifrån de siffror som fastställts i artikel 5.1.

(Text i artikel 6.)

Ändringsförslag    220

Förslag till förordning

Artikel 29c (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 29c

 

Handlingsplan

 

1.  Berörda medlemsstater ska som en del av sitt program utarbeta en handlingsplan för vart och ett av sina yttersta randområden, som avses i artikel 6.2, vilken ska innehålla följande:

 

(a)  En strategi för hållbart nyttjande av fisket och utveckling av hållbara sektorer inom den blå ekonomin.

 

(b)  En beskrivning av de huvudsakliga åtgärder som planeras och de ekonomiska medel som avsatts för detta, däribland följande:

 

i  Det strukturella stödet till fiskeri- och vattenbrukssektorn inom ramen för avdelning II.

 

ii  Kompensationen för de extra kostnader som avses i artikel 29d, inklusive förteckningen över fiskeri- och vattenbruksprodukter och antalet sådana samt kompensationsnivån.

 

iii  Andra investeringar i den hållbara blå ekonomin som är nödvändiga för en hållbar utveckling i kustområdena.

(Text i artikel 9)

Ändringsförslag    221

Förslag till förordning

Artikel 29d (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 29d

 

Förnyelse av flottor för småskaligt kustfiske och tillhörande åtgärder

 

1.  Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 13 a och b och artikel 16 kan EHFF stödja följande i de yttersta randområdena:

 

(a)  Förnyelse av fiskeflottor för småskaligt kustfiske, inbegripet byggnation och inköp av nya fartyg, för de sökande som det datum då de ansöker om stödet huvudsakligen är registrerade i det yttersta randområde där det nya fartyget kommer att registreras och som landar alla sina fångster i hamnar i de yttersta randområdena, i syfte att förbättra människors säkerhet, uppfylla unionens och medlemsstaternas bestämmelser om hygien, hälsa och arbetsförhållanden ombord, bekämpa IUU-fiske och uppnå större miljöeffektivitet. Det fartyg som köps in med hjälp av stöd ska förbli registrerat i det yttersta randområdet i minst 15 år från den dag då stödet beviljades. Om detta villkor inte uppfylls ska stödet betalas tillbaka med ett belopp som är proportionellt, med hänsyn tagen till den bristande efterlevnadens art och svårighetsgrad samt till hur länge den pågått och hur ofta den skett. Förnyelsen av fiskeflottan ska genomföras inom gränserna för tillåtna kapacitetstak och följa den gemensamma fiskeripolitikens mål.

 

(b)  Ersättning eller modernisering av en huvud- eller hjälpmotor. Den nya eller den moderniserade motorns effekt får överstiga den nuvarande motorns effekt om det föreligger ett behov av ökad effekt som vederbörligen kan motiveras med hänsyn till säkerheten till havs, utan att detta ökar fiskefartygets fångstkapacitet.

 

(c)  Delrenovering av ett fiskefartygs trästrukturskrov när detta behövs för att förbättra sjösäkerheten i enlighet med objektiva tekniska kriterier inom fartygsarkitekturen.

 

(d)  Byggande och modernisering av hamnar, hamninfrastruktur, landningsplatser, auktionshallar, skeppsvarv samt skeppsbyggnads- och skeppsreparationsverkstäder, när infrastrukturen bidrar till hållbart fiske.

Ändringsförslag    222

Förslag till förordning

Artikel 29f (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 29f

 

Statligt stöd

 

1.  För fiskeri- och vattenbruksprodukter som förtecknas i bilaga I till EUF-fördraget och på vilka artiklarna 107, 108 och 109 däri är tillämpliga, får kommissionen, i enlighet med artikel 108 i EUF-fördraget, tillåta driftsstöd i de yttersta randområden som avses i artikel 349 i EUF-fördraget till sektorerna för produktion, beredning och saluföring av fiskeri- och vattenbruksprodukter, för att mildra de särskilda begränsningar som dessa områden har till följd av sin isolering, ökaraktär och mycket avskilda läge.

 

2.  Medlemsstaterna får bevilja ytterligare finansiering för genomförandet av de kompensationsplaner som avses i artikel 29d. I sådana fall ska medlemsstaterna anmäla det statliga stödet till kommissionen, som får godkänna detta i enlighet med denna förordning som en del av planerna. Statligt stöd som anmäls på detta vis ska anses ha anmälts i den mening som avses i första meningen i artikel 108.3 i EUF-fördraget.

Ändringsförslag    223

Förslag till förordning

Artikel 29g (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 29g

 

Översyn – Posei

 

Kommissionen ska senast den 31 december 2023 lägga fram en rapport om genomförandet av bestämmelserna i detta kapitel och vid behov anta lämpliga förslag. Kommissionen ska utvärdera möjligheten att skapa ett särskilt program för vissa regioner beroende på dessa regioners avsides läge och ökaraktär (Posei) för havs- och fiskerifrågor.

Ändringsförslag    224

Förslag till förordning

Artikel 32a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 32a

 

Havspolitik och utveckling av en hållbar blå ekonomi

 

EHFF ska stödja genomförandet av den integrerade sjöfartspolitiken och tillväxten av den hållbara blå ekonomin genom utveckling av regionala plattformar för finansiering av innovativa projekt.

Ändringsförslag    225

Förslag till förordning

Artikel 33 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  I enlighet med artikel 90.4 i förordning (EU) [förordningen om gemensamma bestämmelser] får kommissionen avbryta betalningsfristen för hela eller en del av en betalningsansökan om det finns bevis för bristande efterlevnad, från en medlemsstats sida, av tillämpliga regler inom den gemensamma fiskeripolitiken, om den bristande efterlevnaden kan komma att påverka de utgifter i en betalningsansökan för vilken den mellanliggande betalningen begärs.

1.  I enlighet med artikel 90.4 i förordning (EU) [förordningen om gemensamma bestämmelser] får kommissionen avbryta betalningsfristen för hela eller en del av en betalningsansökan om det finns bevis för bristande efterlevnad, från en medlemsstats sida, av tillämpliga regler inom den gemensamma fiskeripolitiken eller relevant unionslagstiftning på miljöområdet, om den bristande efterlevnaden kan komma att påverka de utgifter i en betalningsansökan för vilken den mellanliggande betalningen begärs.

Ändringsförslag    226

Förslag till förordning

Artikel 34 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  I enlighet med artikel 91.3 i förordning (EU) [förordningen om gemensamma bestämmelser] får kommissionen anta genomförandeakter med avseende på att hålla inne alla eller en del av de mellanliggande betalningarna inom ramen för programmet i fall av bristande efterlevnad, från en medlemsstats sida, av tillämpliga regler inom den gemensamma fiskeripolitiken, om den allvarliga bristande efterlevnaden kan komma att påverka de utgifter i en betalningsansökan för vilken den mellanliggande betalningen begärs.

1.  I enlighet med artikel 91.3 i förordning (EU) [förordningen om gemensamma bestämmelser] får kommissionen anta genomförandeakter med avseende på att hålla inne alla eller en del av de mellanliggande betalningarna inom ramen för programmet i fall av bristande efterlevnad, från en medlemsstats sida, av tillämpliga regler inom den gemensamma fiskeripolitiken eller relevant unionslagstiftning på miljöområdet, om den allvarliga bristande efterlevnaden kan komma att påverka de utgifter i en betalningsansökan för vilken den mellanliggande betalningen begärs.

Ändringsförslag    227

Förslag till förordning

Artikel 36 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  Utgifter som ingår i en betalningsansökan påverkas av fall av allvarlig bristande efterlevnad av den gemensamma fiskeripolitikens regler från medlemsstatens sida, vilka har lett till innehållande av betalning enligt artikel 34, och den berörda medlemsstaten kan fortfarande inte visa att den har vidtagit de åtgärder som är nödvändiga för att säkerställa att de tillämpliga reglerna kommer att följas och upprätthållas i framtiden.

(b)  Utgifter som ingår i en betalningsansökan påverkas av fall av allvarlig bristande efterlevnad av den gemensamma fiskeripolitikens regler eller relevant unionslagstiftning på miljöområdet från medlemsstatens sida, vilka har lett till innehållande av betalning enligt artikel 34, och den berörda medlemsstaten kan fortfarande inte visa att den har vidtagit de åtgärder som är nödvändiga för att säkerställa att de tillämpliga reglerna kommer att följas och upprätthållas i framtiden.

Ändringsförslag    228

Förslag till förordning

Artikel 36 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Vid fastställande av korrigeringsbeloppet ska kommissionen ta hänsyn till arten, svårighetsgraden, varaktigheten och upprepningen av medlemsstatens eller stödmottagarens allvarliga bristande efterlevnad av den gemensamma fiskeripolitikens regler samt omfattningen av EHFF:s bidrag till den berörda stödmottagarens ekonomiska verksamhet.

2.  Vid fastställande av korrigeringsbeloppet ska kommissionen ta hänsyn till arten, svårighetsgraden, varaktigheten och upprepningen av medlemsstatens eller stödmottagarens allvarliga bristande efterlevnad av den gemensamma fiskeripolitikens regler eller relevant unionslagstiftning på miljöområdet samt omfattningen av EHFF:s bidrag till den berörda stödmottagarens ekonomiska verksamhet.

Ändringsförslag    229

Förslag till förordning

Artikel 36 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Om det inte är möjligt att exakt fastställa storleken på de utgifter som är kopplade till medlemsstatens bristande efterlevnad av den gemensamma fiskeripolitikens regler, ska kommissionen tillämpa en schablonsats eller göra en extrapolerad finansiell korrigering i enlighet med punkt 4.

3.  Om det inte är möjligt att exakt fastställa storleken på de utgifter som är kopplade till medlemsstatens bristande efterlevnad av den gemensamma fiskeripolitikens regler eller relevant unionslagstiftning på miljöområdet, ska kommissionen tillämpa en schablonsats eller göra en extrapolerad finansiell korrigering i enlighet med punkt 4.

Ändringsförslag    230

Förslag till förordning

Artikel 38 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3a.  Varje medlemsstat ska offentliggöra den rapport som avses i punkt 1 både på originalspråket och på ett av kommissionens arbetsspråk.

Motivering

Årliga prestationsrapporter från medlemsstaterna om genomförandet av EHFF-förordningen efter 2020 bör offentliggöras rutinmässigt på kommissionens webbplats i linje med skyldigheterna i Århusförordningen när det gäller öppenhet och civilsamhällets deltagande i beslutsprocessen.

Ändringsförslag    231

Förslag till förordning

Artikel 38 – punkt 3b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3b.  Den rapport som avses i punkt 1 ska rutinmässigt offentliggöras på kommissionens webbplats.

Motivering

EHFF efter 2020 bör omfatta en skyldighet för medlemsstaterna och kommissionen att samla in exempel på bästa praxis vad gäller finansierade insatser, vilka bör offentliggöras på deras respektive webbplatser för att främja och stimulera ytterligare bästa praxis.

Ändringsförslag    232

Förslag till förordning

Artikel 38 – punkt 3c (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3c.  Varje medlemsstat och kommissionen ska offentliggöra rapporter om bästa praxis på sina respektive webbplatser.

Motivering

EHFF efter 2020 bör omfatta en skyldighet för medlemsstaterna och kommissionen att samla in exempel på bästa praxis vad gäller finansierade insatser, vilka bör offentliggöras på deras respektive webbplatser för att främja och stimulera ytterligare bästa praxis.

Ändringsförslag    233

Förslag till förordning

Artikel 38 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

4a.  Kommissionen ska offentliggöra alla relevanta handlingar som rör antagandet av sådana genomförandeakter som avses i punkt 7.

Motivering

EHFF efter 2020 bör av insynsskäl omfatta bestämmelser om offentliggörande av alla relevanta handlingar som hör samman med förordningens genomförande på kommissionens webbplats.

Ändringsförslag    234

Förslag till förordning

Artikel 40 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(aa)  Användning av medlen från Horisont Europas forsknings- och utvecklingsprogram i så stor utsträckning som möjligt för att stödja och uppmuntra forskning och utveckling samt innovationsverksamhet i fiskeri- och vattenbrukssektorn.

Motivering

Lagstiftningsförslaget uppvisar en allvarlig brist i det att det inte ökar vattenbrukssektorns andel av EU:s forsknings- och utvecklingsresurser. Det måste ersättas. Det måste framhållas att resurserna från Horisont Europas framtida forsknings- och utvecklingsprogram för EU i så stor utsträckning som möjligt måste användas för fiskare och vattenbruksproducenter.

Ändringsförslag    235

Förslag till förordning

Kapitel II – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Prioritering 2: Bidra till livsmedelstryggheten i unionen genom vattenbruk och marknader som präglas av konkurrenskraft och hållbarhet

Prioritering 2: Bidra till livsmedelstryggheten i unionen genom fiskeri, vattenbruk och marknader som präglas av konkurrenskraft och hållbarhet

Ändringsförslag    236

Förslag till förordning

Artikel 42

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

EHFF ska stödja utarbetande och spridning av marknadsinformation om fiskeri- och vattenbruksprodukter i enlighet med artikel 42 i förordning (EU) nr 1379/2013.

EHFF ska stödja utarbetande och spridning av marknadsinformation om fiskeri- och vattenbruksprodukter i enlighet med artikel 42 i förordning (EU) nr 1379/2013, dvs. genom inrättandet av ett informationsnätverk för vattenbruksstatistik.

Motivering

Det är mycket viktigt att det inrättas ett informationsnätverk för vattenbruksstatistik.

Ändringsförslag    237

Förslag till förordning

Kapitel III – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Prioritering 3: Göra det möjligt för en hållbar blå ekonomi att växa, och främja välmående kustsamhällen

Prioritering 3: Möjliggöra lämpliga förutsättningar för en hållbar blå ekonomi och främja en sund marin miljö för välmående kustsamhällen

Motivering

En hållbar blå ekonomi innebär att all ekonomisk, samhällelig och miljömässig verksamhet är en integrerad del av det marina ekosystemet, och därför är det nödvändigt att upprätthålla en balans mellan å ena sidan en förbättring av lokalkustsamhällenas levnadsvillkor och välbefinnande och å andra sidan skyddet av de marina ekosystemen. Endast om den hållbara blå ekonomin kan genomföras på ett sätt som bevarar och skyddar de marina resurserna och ekosystemen kommer den att kunna generera ett ekonomiskt värde från den marina miljön.

Ändringsförslag    238

Förslag till förordning

Artikel 43 – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Havspolitik och utveckling av en hållbar blå ekonomi

Havspolitik och utveckling av en hållbar blå ekonomi som utvecklas inom ekologiska gränser till havs och i sjöar och floder

Ändringsförslag    239

Förslag till förordning

Artikel 43 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

EHFF ska stödja genomförandet av havspolitiken genom följande:

EHFVF ska stödja genomförandet av havspolitiken och utvecklingen av en hållbar blå ekonomi genom följande:

Ändringsförslag    240

Förslag till förordning

Artikel 43 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  Främjande av en koldioxidsnål och klimattålig hållbar blå ekonomi.

(a)  Främjande av en koldioxidsnål och klimattålig hållbar blå ekonomi som garanterar att människor och miljö mår bra och som utvecklas inom ekologiska gränser till havs och i sjöar och floder.

Ändringsförslag    241

Förslag till förordning

Artikel 43 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(aa)  Återhämtning och skydd av marina system samt underhåll av deras mångfald, produktivitet, motståndskraft och inneboende värde.

Motivering

En hållbar blå ekonomi innebär att all ekonomisk, samhällelig och miljömässig verksamhet är en integrerad del av det marina ekosystemet, och därför är det nödvändigt att upprätthålla en balans mellan å ena sidan en förbättring av lokalkustsamhällenas levnadsvillkor och välbefinnande och å andra sidan skyddet av de marina ekosystemen. Endast om den hållbara blå ekonomin kan genomföras på ett sätt som bevarar och skyddar de marina resurserna och ekosystemen kommer den att kunna generera ett ekonomiskt värde från den marina miljön.

Ändringsförslag    242

Förslag till förordning

Artikel 43 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  Främjande av en integrerad styrning och förvaltning av havspolitiken, bland annat genom fysisk planering i kust- och havsområden, havsområdsstrategier och regionalt samarbete i havsfrågor.

(b)  Främjande av en integrerad styrning och förvaltning av havspolitiken, bland annat genom fysisk planering i kust- och havsområden, havsområdsstrategier, regionalt samarbete i havsfrågor, unionens makroregionala strategier och gränsöverskridande samarbete.

Ändringsförslag    243

Förslag till förordning

Artikel 43 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ba)  Främjande av ansvarsfull produktion och konsumtion, ren teknik, förnybar energi och cirkulära materialflöden.

Motivering

En hållbar blå ekonomi innebär att all ekonomisk, samhällelig och miljömässig verksamhet är en integrerad del av det marina ekosystemet, och därför är det nödvändigt att upprätthålla en balans mellan å ena sidan en förbättring av lokalkustsamhällenas levnadsvillkor och välbefinnande och å andra sidan skyddet av de marina ekosystemen. Endast om den hållbara blå ekonomin kan genomföras på ett sätt som bevarar och skyddar de marina resurserna och ekosystemen kommer den att kunna generera ett ekonomiskt värde från den marina miljön.

Ändringsförslag    244

Förslag till förordning

Artikel 43 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c)  Förbättrad överföring och förbättrat utnyttjande av forskning, innovation och teknik i den hållbara blå ekonomin, inbegripet genom det europeiska nätverket för marina observationer och datainsamling (EMODnet).

(c)  Förbättrad överföring och förbättrat utnyttjande av forskning, innovation och teknik i den hållbara blå ekonomin, inbegripet genom det europeiska nätverket för marina observationer och datainsamling (EMODnet), liksom genom andra datanätverk som avser sötvatten, för att säkerställa att teknik- och effektivitetsvinsterna inte blir omsprungna av tillväxten, att fokus ligger på hållbar ekonomisk verksamhet som tillgodoser nuvarande och kommande generationers behov och att nödvändiga verktyg och färdigheter för övergången till en cirkulär ekonomi utvecklas i enlighet med EU:s plaststrategi i den cirkulära ekonomin.

Ändringsförslag    245

Förslag till förordning

Artikel 43 – led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(d)  Förbättrad kompetens inom det maritima området, ökad kunskap om haven och ökad delning av socioekonomiska data om den hållbara blå ekonomin.

(d)  Förbättrad kompetens inom det maritima området, ökad kunskap om haven och om sötvatten och ökat gemensamt utnyttjande av socioekonomiska och miljömässiga data om den hållbara blå ekonomin.

Ändringsförslag    246

Förslag till förordning

Artikel 43 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ea)  Stöd till åtgärder för skydd och återställande av den biologiska mångfalden och ekosystemen i havs- och kustområden genom att fiskare får ersättning för insamling och upplockning av förlorade fiskeredskap och marint skräp till havs.

Motivering

I enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv om minskning av vissa plastprodukters inverkan på miljön.

Ändringsförslag    247

Förslag till förordning

Artikel 43a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 43a

 

Investeringsbeslut i den blå ekonomin

 

Investeringsbeslut inom ramen för den hållbara blå ekonomin ska bygga på bästa tillgängliga vetenskapliga utlåtanden för att undvika skadlig miljöpåverkan som kan äventyra hållbarheten på lång sikt. När det saknas tillräcklig kunskap eller information ska försiktighetsprincipen tillämpas inom både den offentliga och den privata sektorn, eftersom det finns en risk för att potentiellt skadliga åtgärder vidtas.

Motivering

Försiktighetsprincipen är en av grundvalarna i EU-fördraget, Rio-förklaringen och andra internationella avtal och konventioner för skydd av den marina miljön.

Ändringsförslag    248

Förslag till förordning

Artikel 45 – led e

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(e)  Genomförande av relevanta internationella avtal, åtgärder och verktyg för att förebygga, motverka och undanröja olagligt, orapporterat och oreglerat fiske.

(e)  Genomförande av relevanta internationella avtal, åtgärder och verktyg för att förebygga, motverka och undanröja IUU-fiske och av åtgärder och verktyg för att minimera inverkan på havsmiljön, särskilt oavsiktliga fångster av sjöfåglar, havslevande däggdjur och havssköldpaddor.

Ändringsförslag    249

Förslag till förordning

Artikel 45a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 45a

 

Städning av haven

 

EHFF ska stödja åtgärder för att rensa upp haven och oceanerna från alla typer av avfall, främst plast och ”plastkontinenter” samt farligt eller radioaktivt avfall.

Ändringsförslag    250

Förslag till förordning

Artikel 46 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a.  Betalningsförfaranden i samband med denna förordning måste påskyndas för att minska den ekonomiska bördan för fiskare. Kommissionen ska utvärdera den nuvarande insatsen för att förbättra och påskynda betalningsprocessen.

Ändringsförslag    251

Förslag till förordning

Artikel 47

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Blandfinansieringsinsatser inom ramen för EHFF ska genomföras i enlighet med förordning (EU) [förordning om InvestEU] och avdelning X i förordning (EU) [förordningen om finansiella regler för unionens allmänna budget].

Blandfinansieringsinsatser inom ramen för EHFF ska genomföras i enlighet med förordning (EU) [förordning om InvestEU] och avdelning X i förordning (EU) [förordningen om finansiella regler för unionens allmänna budget]. Under de fyra månader som följer på offentliggörandet av denna förordning i Europeiska unionens officiella tidning ska kommissionen för medlemsstaterna lägga fram detaljerade riktlinjer för genomförandet av blandfinansieringsinsatser i de nationella operativa programmen i enlighet med EHFF, varvid särskild tonvikt ska fästas vid blandfinansieringsinsatser för lokal utveckling som genomförs av lokala aktörer.

Ändringsförslag    252

Förslag till förordning

Artikel 48 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  En interrimsutvärdering av stödet enligt avdelning III ska göras när det föreligger tillräcklig information om genomförandet, dock senast fyra år efter det att stödet började genomföras.

2.  En interrimsutvärdering av stödet enligt avdelning III ska göras när det föreligger tillräcklig information om genomförandet, dock senast fyra år efter det att stödet började genomföras. Denna utvärdering ska ske i form av en rapport från kommissionen och ska innehålla en detaljerad analys av alla specifika delar av genomförandet.

Motivering

Talmanskonferensen har understrukit att inte bara den slutliga utvärderingen av åtgärder utan även halvtidsutvärderingen bör vara baserad på en tillräckligt detaljerad rapport för att möjliggöra en korrekt analys av fondens resultat.

Ändringsförslag    253

Förslag till förordning

Artikel 48 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Kommissionen ska överlämna slutsatsen från dessa utvärderingar tillsammans med sina egna kommentarer till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén.

4.  Kommissionen ska överlämna de utvärderingsrapporter som avses i punkterna 2 och 3 till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén.

Motivering

Talmanskonferensen har understrukit att inte bara den slutliga utvärderingen av åtgärder utan även halvtidsutvärderingen bör vara baserad på en tillräckligt detaljerad rapport för att möjliggöra en korrekt analys av fondens resultat.

Ändringsförslag    254

Förslag till förordning

Artikel 48 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

4a.  När så är lämpligt får kommissionen föreslå ändringar av denna förordning på grundval av den rapport som avses i punkt 2.

Motivering

Talmanskonferensen har understrukit att inte bara den slutliga utvärderingen av åtgärder utan även halvtidsutvärderingen bör vara baserad på en tillräckligt detaljerad rapport för att möjliggöra en korrekt analys av fondens resultat.

Ändringsförslag    255

Förslag till förordning

Artikel 51 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  Rättsliga enheter som är etablerade i en medlemsstat eller i ett tredjeland som anges i arbetsprogrammet enligt de villkor som anges i punkterna 3 och 4.

(a)  Rättsliga enheter som är etablerade i en medlemsstat, i ett utomeuropeiskt land eller territorium eller i ett tredjeland som anges i arbetsprogrammet enligt de villkor som anges i punkterna 3 och 4.

Ändringsförslag    256

Förslag till förordning

Artikel 51 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  Varje rättslig enhet som inrättats i enlighet med unionsrätten eller varje internationell organisation.

(b)  Varje rättslig enhet som inrättats i enlighet med unionsrätten, inbegripet branschorganisationer, eller varje internationell organisation.

Ändringsförslag    257

Förslag till förordning

Artikel 53 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  När det hänvisas till denna punkt ska artikel 4 i förordning (EU) nr 182/2011 tillämpas.

2.  När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5 i förordning (EU) nr 182/2011 tillämpas.

Motivering

Ärenden som omfattas av kommissionens verkställande befogenheter, till exempel de formella kraven och innehållsspecifikationerna för medlemsstaternas prestationsrapporter, är så viktiga att de kräver avsevärda insatser av medlemsstaterna. Detta möjliggörs inte genom det rådgivande förfarandet, och det är därför nödvändigt att föreskriva förvaltningskommitténs förfarande.

Ändringsförslag    258

Förslag till förordning

Bilaga I – kolumn 1 – rad 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Bidra till livsmedelstryggheten i unionen genom vattenbruk och marknader som präglas av konkurrenskraft och hållbarhet

Bidra till livsmedelstryggheten i unionen genom fiskeri, vattenbruk och marknader som präglas av konkurrenskraft och hållbarhet

Ändringsförslag    259

Förslag till förordning

Bilaga I – kolumn 1 – rad 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Göra det möjligt för en hållbar blå ekonomi att växa, och främja välmående kustsamhällen

Göra det möjligt för en hållbar blå ekonomi att växa, och främja välmående kust- och ösamhällen

Ändringsförslag    260

Förslag till förordning

Bilaga I – kolumn 2 – rad 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Unionsflottans utveckling med avseende på lönsamhet

Unionsflottans utveckling med avseende på lönsamhet och sysselsättning

Ändringsförslag    261

Förslag till förordning

Bilaga I – kolumn 2 – rad 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Areal (ha) för Natura 2000-områden, och för andra marina skyddsområden som omfattas av ramdirektivet om en marin strategi, vilka omfattas av åtgärder för skydd, upprätthållande och återställande

Grad av efterlevnad av de miljömål som har fastställts inom ramen för handlingsplanen för skydd av den marina miljön i linje med ramdirektivet om en marin strategi eller, om en sådan saknas, avsevärt positiva resultat i Natura 2000-områden och andra marina skyddsområden som omfattas av ramdirektivet om en marin strategi, och som omfattas av åtgärder för skydd, upprätthållande och återställande

Ändringsförslag    262

Förslag till förordning

Bilaga I – kolumn 2 – rad 6a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Utveckling av lönsamheten för unionens fiskeflotta samt sysselsättningen

Ändringsförslag    263

Förslag till förordning

Bilaga II – rad 3 – kolumn 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

75 %

85 %

Ändringsförslag    264

Förslag till förordning

Bilaga II – rad 11

 

Kommissionens förslag

2

Artikel 23

2.1

75 %

 

Vattenbruk

 

 

Ändringsförslag

2

Artikel 23

2.1

85 %

 

Vattenbruk

 

 

 

Fiskeri

2.1

75 %

Ändringsförslag    265

Förslag till förordning

Bilaga II – rad 11a (ny)

 

Kommissionens förslag

 

 

 

 

Ändringsförslag

2

Artikel 23a

X

75 %

 

Informationsnätverk för vattenbruksstatistik

 

 

Ändringsförslag    266

Förslag till förordning

Bilaga II – rad 12

 

Kommissionens förslag

2

Artikel 24

2.1

75 %

 

Saluföring av fiskeri- och vattenbruksprodukter

 

 

Ändringsförslag

3

Artikel 24

3.1

75 %

 

Saluföring av fiskeri- och vattenbruksprodukter

 

 

Ändringsförslag    267

Förslag till förordning

Bilaga II – rad 13

 

Kommissionens förslag

2

Artikel 25

2.1

75 %

 

Beredning av fiskeri- och vattenbruksprodukter

 

 

Ändringsförslag

3

Artikel 25

3.1

75 %

 

Beredning av fiskeri- och vattenbruksprodukter

 

 

Ändringsförslag    268

Förslag till förordning

Bilaga III – rad 1 – kolumn 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

30 %

55 %

Ändringsförslag    269

Förslag till förordning

Bilaga III – rad 5 – kolumn 2

 

Kommissionens förslag

 

Insatser förlagda till det avlägset belägna grekiska öarna och till de kroatiska öarna Dugi Otok, Vis, Mljet och Lastovo

 

Ändringsförslag

 

Insatser förlagda till de avlägset belägna irländska öarna, grekiska öarna och till de kroatiska öarna Dugi Otok, Vis, Mljet och Lastovo

 

Ändringsförslag    270

Förslag till förordning

Bilaga III – rad 17a (ny)

 

Kommissionens förslag

 

 

 

Ändringsförslag

16a

Insatser som utförs av mottagare av stöd via kollektiva projekt

60 %

Ändringsförslag    271

Förslag till förordning

Bilaga III – rad 17b (ny)

 

Kommissionens förslag

 

 

 

Ändringsförslag

16b

Insatser som utförs av en branschorganisation, en producentorganisation eller en sammanslutning av producentorganisationer

75 %

Ändringsförslag    272

Förslag till förordning

Bilaga IV – rad 9 – kolumn 4

 

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

40 %

50 %

Ändringsförslag    273

Förslag till förordning

Bilaga IV – rad 11a (ny)

 

Kommissionens förslag

 

 

 

 

Ändringsförslag

Artikel 22a Vetenskaplig forskning och datainsamling avseende flyttfåglars inverkan på vattenbruk

2.1

0 %

100 %

Ändringsförslag    274

Förslag till förordning

Bilaga IV – rad 13 – kolumn 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

40 %

75 %

Ändringsförslag    275

Förslag till förordning

Bilaga IV – rad 14 – kolumn 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

%

20 %

  • [1]  EUT C …, s. ...
  • [2]  EUT C 361, 5.10.2018, s. 9.

MOTIVERING

BAKGRUND TILL KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Syftet med kommissionens förslag är att inrätta Europeiska havs- och fiskerifonden (EHFF) för perioden 2021–2027. Syftet med denna fond är att rikta finansiering från unionens budget till stöd för den gemensamma fiskeripolitiken (GJP), unionens havspolitik och unionens internationella åtaganden för världshavsförvaltning, i synnerhet inom ramen för Agenda 2030 för hållbar utveckling.

Sådan finansiering är mycket viktig för att få till stånd ett hållbart fiske och för att bevara de marina biologiska resurserna, för att säkerställa livsmedelstrygghet genom försörjningen med fiskeriprodukter, för att möjliggöra för en hållbar blå ekonomi att växa fram och för att garantera sunda, säkra, trygga, rena och hållbart förvaltade hav och oceaner.

Som en global världshavsaktör och världens femte största fisk- och skaldjursproducent har unionen ett betydande ansvar för att skydda och bevara världshaven och deras resurser och nyttja dem på ett hållbart sätt. Att bevara haven och oceanerna är avgörande för en snabbt växande världsbefolkning. Det är också av socioekonomiskt intresse för unionen: en hållbar blå ekonomi stimulerar investeringar, sysselsättning och tillväxt, främjar forskning och innovation och bidrar till energitryggheten genom havsenergi. Vidare är trygga och säkra hav och oceaner av grundläggande betydelse för effektiva gränskontroller och för den globala kampen mot brottslighet till sjöss, och åtgärderna på detta område tillmötesgår därmed medborgarnas oro vad gäller säkerhetsfrågor. Dessa prioriteringar kräver att EU ställer upp med finansiellt stöd genom EHFF.

FÖREDRAGANDENS STÅNDPUNKT

En budget som tillgodoser sektorns behov

Den nya fiskerifonden kommer att gälla budgetperioden 2021–2027 och har en finansieringsram på 6,14 miljarder euro enligt kommissionens förslag för nästa fleråriga budgetram. Detta är en minskning med 5 % jämfört med den nuvarande budgeten för EHFF. Samtidigt föreslår kommissionen att medlen för delad förvaltning ska minskas så att större resurser i stället ska kunna avsättas för direkt och indirekt förvaltning.

Föredraganden vill betona betydelsen av EU:s sjöfarts-, fiskeri- och vattenbrukssektor som omfattar fler än 85 000 fartyg, sysselsätter mer än 340 000 människor i hela produktionskedjan och producerar över 6 000 000 ton högkvalitativ och näringsrik mat av fisk och skaldjur från fisket och vattenbruket. Denna sektor har en enorm socioekonomisk betydelse i många kustregioner, som är kraftigt beroende av den och där den har en stark koppling till den lokala kulturen och till lokala bruk och sedvänjor.

Samtidigt finns det många problem med genomförandet av den gemensamma fiskeripolitiken, till exempel när det gäller att eliminera utkast eller uppnå maximal hållbar avkastning (MSY), utöver de problem som har med brexit att göra och med de nya utmaningar som dagligen uppstår på marknaden och med avseende på den globala produktionen av protein av marint ursprung.

Det är därför viktigt att det finns en specifik och solid fiskerifond som är tillgänglig för alla. Med tanke på att EU-budgeten för detta politikområde redan är mycket liten, är det även viktigt att säkerställa de medel som behövs för att hantera dessa problem och utmaningar som havs- och fiskerisektorn brottas med.

De nuvarande EHFF-medlen utgör endast 0,6 % av EU:s totala allmänna budget för 2014–2020. En minskning av medlen för fiskerifrågor har nästan inga återverkningar på EU:s budget men kan få betydande konsekvenser för fiskare och kustregioner.

Brexit får inte användas som en förevändning för att minska medlen för fiskerifrågor, med tanke på de betydande utmaningar vad gäller miljöskydd, produktion och handel som denna process medför.

Flexibilitet och förenkling av stödberättigande åtgärder

Generellt sett går kommissionen i rätt riktning när den vill införa till exempel förenklad administration och flexibilitet vid utarbetandet av nationella program. Föredraganden välkomnar i synnerhet möjligheten att erbjuda lösningar som är skräddarsydda för de olika scenarier och utmaningar som finns i EU:s regioner genom att undvika en strategi som ska passa alla. Det kvarstår dock vissa betänkligheter vad gäller de slutliga resultaten av en sådan strategi.

Förslaget verkar bygga på principen att alla åtgärder som inte uttryckligen är förbjudna ska tillåtas, även om en sådan princip inte uttryckligen anges i texten till förordningen, vilket kan leda till förvirring.

Än värre är att texten blir ännu mer svårtydd av att kommissionen föreslår att en rad åtgärder som inte specificeras i texten ska finansieras, förutsatt att åtgärderna ingår i de ”stödområden” som anges i den kommande förordningen inom varje ”prioritering” (skäl 11). Inom ramen för till exempel prioritering 1 ”hållbart fiske” inkluderar ”stödområdena” dock endast förvaltning av fisket och fiskeflottorna (med fokus på definitivt upphörande), exceptionellt upphörande med fiskeverksamhet, kontroll och tillsyn, datainsamling, kompensationssystem för de yttersta randområdena, skydd och återställande av biologisk mångfald och ekosystem. Frågan är då om finansiering kan begäras inom dessa ”stödområden”, för till exempel vissa åtgärder som finansieras inom den nuvarande EHFF-förordningen, såsom innovation, rådgivningstjänster, partnerskap mellan fiskare och forskare, främjande av humankapital, diversifiering, unga fiskare, hälsa och säkerhet, ogynnsamma väderhändelser samt mycket mer.

Dessutom beror den framtida fondens flexibilitet också på hur medlemsstaterna utformar sina program. Varje medlemsstat ska fastställa strategiska prioriteringar och mål för en hållbar förvaltning av fisket, som ska följa en tidsplan, som gör det möjligt för medlemsstaten att utforma de åtgärder den anser lämpliga, samtidigt som den är skyldig att uppnå de förväntade resultaten om den vill få EU-finansiering. Kommissionen kommer att genomföra en årlig resultatöversyn som eventuellt skulle kunna leda till korrigerande åtgärder.

Detta kan visserligen verka logiskt för att se till att skattepengarna används på rätt sätt, men villkoren i såväl EHFF som förordningen om gemensamma bestämmelser är extremt hårda och bestämmelserna är alltför strikta för offentliga förvaltningar. Detta skulle inte bara avskräcka operatörerna från att begära medel utan även avskräcka förvaltningarna från att utarbeta ambitiösa program.

Det bör noteras att fiskeriutskottet inte har något att säga till om vad gäller den slutliga texten till förordningen om gemensamma bestämmelser.

Det finns därför en risk för att vi får samma problem med att medlen inte utnyttjas som under innevarande finansieringsperiod. Mer än fyra år efter att den nuvarande EHFF-förordningen antogs har endast 11 % av fondens medel använts av medlemsstaterna, vilket framför allt beror på komplexa förfaranden och ett begränsat samarbete från kommissionens sida. I synnerhet småskaliga fiskare blir frustrerade och tappar motivationen på grund av de krav som ställs för att få finansiering.

Därför behövs det större tydlighet och rättslig förutsebarhet för aktörer och förvaltningar.

Särskilda områden eller särskilt stöd

Genom den nya EHFF finansieras tillfälligt och definitivt upphörande (skrotning), vilket är en åtgärd som har begärts av branschen. Förslaget är dock mycket krävande i fråga om villkoren.

Den framtida fonden måste användas för att hjälpa fiskerisektorn att genomföra en omstruktureringsprocess som har blivit nödvändig av en rad olika skäl, en process som kan inkludera åtgärder som ersättning av förorenande motorer och modernisering av farliga fartyg.

Med tanke på fiskets socioekonomiska betydelse i EU:s kustregioner och eftersom EHFF måste fästa särskild vikt vid det småskaliga kustfisket, det icke-industriella fisket och det traditionella fisket, bör medel för omstruktureringsprocessen göras tillgängliga för hela flottan.

Föredraganden stöder inte förbudet mot sådana interventionsmekanismer som lagringsstöd, vilket skulle göra det omöjligt att agera vid extrema obalanser på marknaden.

En annan punkt som föredraganden anser vara problematisk är att alla produktiva investeringar i vattenbruk och investeringar i beredning endast kommer att finansieras via finansiella instrument, som dessutom kommer att ingå i en ny förordning om gemensamma bestämmelser. Även om det skulle finnas skräddarsydda finansiella instrument för att finansiera produktiva investeringar i den blå ekonomin, så bör man även ta hänsyn till möjligheten att bevilja direktstöd för vissa åtgärder.

Det specifika fallet med de yttersta randområdena

Kommissionen föreslår nya finansieringsramar för de yttersta randområdena, vilka skulle utgöra de minsta belopp som ska avsättas för dem av den berörda medlemsstaten. Inom dessa ramar skulle det belopp som avsätts för kompensation för extra kostnader begränsas till ett tak på högst 50 % av respektive ram. Detta leder till en minskning med 32,7 % och 24,2 % av de avsatta medlen för Kanarieöarna respektive Frankrike, jämfört med kompensationen i den nuvarande EHFF.

Föredraganden ställer sig frågande till kommissionens skäl att föreslå ett sådant tak. Det är ett väldigt strikt krav. De yttersta randområdena bör ha den handlingsfrihet och den flexibilitet som krävs för att de ska kunna fördela medlen utifrån sina behov. Man bör också notera att kompensationen för extra kostnader uppmuntrar aktörer att producera och saluföra fiske- och vattenbruksprodukter i regioner där billiga produkter och produkter av låg kvalitet översvämmar marknaden. Kommissionens förslag går således emot målet att säkra självförsörjningen. Observeras bör att utnyttjandet av medel för denna åtgärd i allmänhet är 100 %.

I kommissionens förslag ges ingen möjlighet att förnya de småskaliga och traditionella flottorna i de yttersta randområdena. Föredraganden anser att detta bör vara tillåtet i de fall då resurserna gör det möjligt. Det är orättvist att EU försvarar rätten för utvecklingsländer och små öar som ligger i samma områden som de yttersta randområdena att förnya sina flottor, samtidigt som det förvägrar sina egna territorier denna rätt.

Observeras bör att dagens flotta i vissa yttersta randområden utgörs av träkanoter utan motor och att omfattande (främst pelagiska) fiskresurser utanför kusterna fortfarande är outnyttjade. De yttersta randområdena började införlivas i den gemensamma fiskeripolitiken när begränsningen av fiskeansträngningen infördes på 1990-talet, och de ansökte inte tillräckligt tidigt om att få förnya sina flottor. Under tiden förbjöds denna möjlighet.

En annan viktig faktor när det gäller de yttersta randområdena är behovet av att på lång sikt införa ett specifikt instrument för stöd till fisket i dessa regioner, motsvarande det särskilda program för vissa regioner beroende på dessa regioners avsides läge och ökaraktär (Posei) som finns för jordbruket. Observeras bör att rådets beslut från 1989 gör det möjligt att införa sådana program i alla ekonomiska sektorer.

En ny punkt i kommissionens förslag är att varje yttersta randområde måste lägga fram en detaljerad strategisk handlingsplan, vilket förvisso är förnuftigt men kan å andra sidan leda till en onödig börda och till att kommissionen vägrar att avsätta medel om inte de strikta villkoren uppfylls. Handlingsplaner kan alltså utgöra en möjlighet, men kan i slutändan visa sig vara en begränsning.

Dessutom saknas det undantag som tillåter ett förenklat förfarande för beviljande av statligt stöd till de yttersta randområdena. Ett sådant undantag finns i den nuvarande EHFF‑förordningen och bygger på jordbrukets Posei-modell.

Slutligen vill föredraganden klargöra att finansiering av förankrade anordningar som samlar fisk och som fiskare använder vid icke-industriellt och traditionellt fiske med linor – ett mycket hållbart sätt att bedriva fiske –, var möjligt enligt den innevarande EHFF‑förordningen och fortfarande är det, eftersom det inte är uttryckligen förbjudet.

Vattenbruk, beredning och marknader

EHFF-förordningen bör främja en hållbar utveckling av vattenbruket. I vissa medlemsstater är platstillgång fortfarande ett bekymmer liksom tungrodda licensförfaranden. Detta gör det svårt för sektorn att förbättra bilden av odlade produkter och göra dem mer konkurrenskraftiga. Stöd bör tillåtas i form av bidrag för produktiva investeringar, innovation, förvärv av yrkesmässig kompetens, förbättring av arbetsvillkor samt kompensationsåtgärder för kritiska mark- och naturförvaltningsåtgärder, med möjlighet att även tillåta finansiella instrument för produktiva investeringar.

Fortsatt stöd bör även ges till berednings- och marknadsföringsindustrin för att främja konkurrenskraften.

Slutsatser

De principer och mål som föreslås för den nya EHFF-förordningen för perioden 2021–2027 är lovvärda. Vissa betänkligheter finns dock vad gäller den skenbara flexibiliteten samt budgetanslagen. De lösningar som EU vill uppnå globalt när det gäller fiskeri- och havsfrågor kommer inte att uppnås med minskad budget.

YTTRANDE från budgetutskottet (23.11.2018)

till fiskeriutskottet

över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om Europeiska havs- och fiskerifonden och om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 508/2014
(COM(2018)0390 – C8-0270/2018 – 2018/0210(COD))

Föredragande av yttrande: Eider Gardiazabal Rubial

KORTFATTAD MOTIVERING

Det allmänna målet för Europeiska havs- och fiskerifonden (EHFF) är att stödja målen för den gemensamma fiskeripolitiken, en politik där EU har exklusiv befogenhet, vidareutveckla EU:s integrerade havspolitik och stödja unionens internationella åtaganden på området för förvaltning av världshaven, som ett komplement till sammanhållningspolitiken och den gemensamma fiskeripolitiken och annan EU-politik.

EHFF är av avgörande betydelse under åren 2021–2027, och en avsevärd förstärkning av fiskerisektorn, även i fråga om dess finansieringsram, är synnerligen viktig.

Den fleråriga budgetramens föreslagna tak för EHFF, i miljoner euro.

 

Den fleråriga budgetramen 2014–2020 för UE-27 i 2018 års fasta priser

Den fleråriga budgetramen 2021–2027 i 2018 års fasta priser

Europeiska havs- och fiskerifonden

6 243

6 866

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Budgetutskottet uppmanar fiskeriutskottet att som ansvarigt utskott beakta följande ändringsförslag:

Ändringsförslag    1

Förslag till lagstiftningsresolution

Punkt 1a (ny)

Förslag till lagstiftningsresolution

Ändringsförslag

 

1a.  Europaparlamentet påminner om att parlamentet antagit två resolutioner, den 14 mars 2018 och den 30 maj 2018, om den fleråriga budgetramen 2021–2027.

Ändringsförslag    2

Förslag till lagstiftningsresolution

Punkt 1b (ny)

Förslag till lagstiftningsresolution

Ändringsförslag

 

1b.  Europaparlamentet betonar vikten av de övergripande principer som bör ligga till grund för den fleråriga budgetramen 2021–2027 och alla därtill relaterade EU-politikområden. Parlamentet bekräftade i detta sammanhang sin ståndpunkt att EU bör infria sitt löfte om att vara en föregångare i genomförandet av FN:s mål för hållbar utveckling, och beklagade avsaknaden av ett tydligt och synligt åtagande i denna riktning i de förslag som rör den fleråriga budgetramen.

Ändringsförslag    3

Förslag till lagstiftningsresolution

Punkt 1c (ny)

Förslag till lagstiftningsresolution

Ändringsförslag

 

1c.  Europaparlamentet understryker sin ståndpunkt att de klimatrelaterade horisontella utgifterna i enlighet med Parisavtalet bör ökas avsevärt jämfört med den nuvarande fleråriga budgetramen, och så snart som möjligt, men senast 2027, uppgå till 30 %.

Ändringsförslag    4

Förslag till lagstiftningsresolution

Punkt 1d (ny)

Förslag till lagstiftningsresolution

Ändringsförslag

 

1d.  Europaparlamentet erinrar om att det i sin resolution av den 14 mars 2018 betonade fiskerisektorns socioekonomiska och ekologiska betydelse, den marina miljön och den ”blå ekonomin” och deras bidrag till en hållbar livsmedelsautonomi i EU när det gäller att säkerställa det europeiska vattenbrukets och fiskets hållbarhet och minska miljöpåverkan. Vidare begärde parlamentet att man behåller nivån på anslagen till fiskerisektorn i den nuvarande fleråriga budgetramen och att man, om nya behov skulle uppstå, ökar anslagen till havsfrågor.

Ändringsförslag    5

Förslag till förordning

Skäl 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(1a)  I sina resolutioner av den 14 mars 2018 och den 30 maj 2018 om den fleråriga budgetramen 2021–2027 betonade Europaparlamentet betydelsen av horisontella principer som bör ligga till grund för den fleråriga budgetramen 2021–2027 och alla därtill relaterade EU-politikområden. Parlamentet bekräftade i detta sammanhang sin ståndpunkt att EU bör infria sitt löfte om att vara en föregångare i genomförandet av FN:s mål för hållbar utveckling, och beklagade avsaknaden av ett tydligt och synligt åtagande i denna riktning i de förslag som rör den fleråriga budgetramen. Parlamentet begärde därför att målen för hållbar utveckling integreras i all EU-politik och i alla EU-initiativ i nästa fleråriga budgetram. Parlamentet framhåller vidare att en starkare och mer ambitiös union endast kan uppnås om det ges ökade finansiella resurser. Parlamentet begär därför fortsatt stöd till befintliga politikområden, särskilt EU:s långvariga politikområden som finns förankrade i fördragen, det vill säga den gemensamma jordbrukspolitiken, fiskeripolitiken och sammanhållningspolitiken, eftersom dessa ger unionsmedborgarna konkreta fördelar.

Ändringsförslag    6

Förslag till förordning

Skäl 1b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(1b)  Europaparlamentet betonade dessutom i sina resolutioner av den 14 mars 2018 och 30 maj 2018 om den fleråriga budgetramen för 2021–2027 att ett avskaffande av diskriminering är avgörande för att EU ska kunna uppfylla sina åtaganden för ett Europa för alla. Parlamentet begärde därför att åtaganden avseende jämställdhetsintegrering och jämställdhet mellan kvinnor och män integreras i all EU-politik och i alla EU-initiativ i nästa fleråriga budgetram.

Ändringsförslag    7

Förslag till förordning

Skäl 1c (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(1c)  I sina resolutioner av den 14 mars 2018 och 30 maj 2018 om den fleråriga budgetramen för 2021–2027 underströk Europaparlamentet också sin ståndpunkt att de klimatrelaterade horisontella utgifterna i enlighet med Parisavtalet bör ökas avsevärt jämfört med den nuvarande fleråriga budgetramen, och så snart som möjligt, men senast 2027, uppgå till 30 %.

Ändringsförslag    8

Förslag till förordning

Skäl 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(7)  Valet av finansieringstyp och genomförandemetod inom ramen för denna förordning bör göras utifrån vad som är bäst för att uppnå de prioriteringar som fastställts för åtgärderna och för att leverera resultat, där hänsyn tas särskilt till kostnader för kontroller, administrativa bördor och förväntad risk för bristande regelefterlevnad. Detta bör omfatta övervägandet att använda enhetsbelopp, schablonsatser och enhetskostnader samt finansiering som inte är kopplad till kostnader enligt artikel 125.1 i förordning (EU) [förordningen om finansiella regler för unionens allmänna budget.

(7)  Valet av finansieringstyp och genomförandemetod inom ramen för denna förordning bör göras utifrån vad som är bäst för att uppnå de prioriteringar som fastställts för åtgärderna och för att leverera resultat, där hänsyn tas särskilt till kostnader för kontroller, administrativa bördor och risken för bristande regelefterlevnad. Detta bör omfatta övervägandet att använda enhetsbelopp, schablonsatser och enhetskostnader samt finansiering som inte är kopplad till kostnader enligt artikel 125.1 i förordning (EU) [förordningen om finansiella regler för unionens allmänna budget.

Ändringsförslag    9

Förslag till förordning

Skäl 8

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(8)  I den fleråriga budgetram som fastställs i förordning (EU) xx/xx5 föreskrivs att unionens budget bör fortsätta att stödja fiskeri- och havspolitiken. Den föreslagna budgeten för EHFF bör uppgå till 6 140 000 000 EUR i löpande priser. EHFF:s resurser bör delas upp mellan delad förvaltning, direkt förvaltning och indirekt förvaltning. 5 311 000 000 EUR bör avsättas för stöd inom ramen för delad förvaltning och 829 000 000 EUR för stöd inom ramen för direkt och indirekt förvaltning. För att säkerställa stabilitet, särskilt med avseende på uppnåendet av den gemensamma fiskeripolitikens mål, bör fastställandet av de nationella tilldelningarna inom delad förvaltning för programperioden 2021–2027 baseras på andelarna för 2014–2020. Specifika belopp bör reserveras för de yttersta randområdena, kontroll och tillsyn samt insamling och behandling av data för fiskeriförvaltning och vetenskapliga syften, medan beloppen för definitivt upphörande och exceptionellt upphörande med fiskeverksamheten bör omfattas av en övre gräns.

(8)  I den fleråriga budgetram som fastställs i förordning (EU) xx/xx5 föreskrivs att unionens budget bör fortsätta att stödja fiskeri- och havspolitiken. Den föreslagna budgeten för EHFF bör uppgå till 6 866 943 600 EUR i fasta priser 2018 (dvs. 7 739 176 524 EUR i löpande priser). EHFF:s resurser bör delas upp mellan delad förvaltning, direkt förvaltning och indirekt förvaltning. 5 939 794 375 EUR i fasta priser 2018 (dvs. 6 694 261 648 EUR i löpande priser) bör avsättas för stöd inom ramen för delad förvaltning och 927 149 225 EUR i fasta priser 2018 (dvs. 1 044 914 876 EUR i löpande priser) för stöd inom ramen för direkt och indirekt förvaltning. För att säkerställa stabilitet, särskilt med avseende på uppnåendet av den gemensamma fiskeripolitikens mål, bör fastställandet av de nationella tilldelningarna inom delad förvaltning för programperioden 2021–2027 baseras på andelarna för 2014–2020. Specifika belopp bör reserveras för de yttersta randområdena, kontroll och tillsyn samt insamling och behandling av data för fiskeriförvaltning och vetenskapliga syften, medan beloppen för definitivt upphörande och exceptionellt upphörande med fiskeverksamheten bör omfattas av en övre gräns.

__________________

__________________

5 EUT C […], […], s. […].

5 EUT C […], […], s. […].

Motivering

Den fördelning inom programmets finansieringsram som föreslås av budgetutskottet är endast en preliminär aritmetisk uträkning som följer av ändringen av programmets allmänna anslag, och den påverkar inte den fördelning som fastställts i det ansvariga utskottet.

Ändringsförslag    10

Förslag till förordning

Skäl 10

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(10)  EHFF bör grundas på fyra prioriteringar: att främja hållbart fiske och bevarandet av marina biologiska resurser, att bidra till livsmedelstryggheten i unionen genom vattenbruk och marknader som präglas av konkurrenskraft och hållbarhet, att göra det möjligt för en hållbar blå ekonomi att växa och främja välmående kustsamhällen och att stärka den internationella världshavsförvaltningen och möjliggöra trygga, säkra, rena och hållbart förvaltade hav och oceaner. Uppfyllandet av dessa prioriteringar bör ske genom delad förvaltning, direkt förvaltning och indirekt förvaltning

(10)  EHFF bör grundas på fyra prioriteringar: att främja hållbart fiske och bevarandet av marina biologiska resurser, att bidra till livsmedelstryggheten i unionen genom fiske, vattenbruk och marknader som präglas av konkurrenskraft och hållbarhet, att göra det möjligt för en hållbar blå ekonomi att växa och främja välmående kustsamhällen, inklusive öar och de yttersta randområdena, och att stärka den internationella världshavsförvaltningen och möjliggöra trygga, säkra, rena och hållbart förvaltade hav och oceaner. Uppfyllandet av dessa prioriteringar bör ske genom delad förvaltning, direkt förvaltning och indirekt förvaltning

Ändringsförslag    11

Förslag till förordning

Skäl 13

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(13)  För att spegla vikten av att bekämpa klimatförändringarna, i linje med unionens åtaganden att genomföra Parisavtalet och uppfylla FN:s mål för hållbar utveckling, bör denna förordning bidra till att integrera klimatfrågor och till att uppnå det övergripande målet att 25 % av utgifterna i unionsbudgeten ska stödja klimatmålen. Åtgärder enligt denna förordning väntas bidra till 30 % av EHFF:s totala finansieringsram för klimatmål. Relevanta åtgärder kommer att identifieras under utarbetandet och genomförandet av EHFF och kommer att omprövas inom ramen för relevanta utvärderings- och översynsprocesser

(13)  För att spegla vikten av att bekämpa klimatförändringarna i linje med unionens åtaganden att genomföra Parisavtalet och uppfylla FN:s mål för hållbar utveckling, bör denna förordning bidra till att integrera klimatfrågor och till att uppnå det övergripande målet att minst 25 % av utgifterna i unionsbudgeten ska stödja klimatmålen under perioden för den fleråriga budgetramen 2021–2027, och ett årligt mål på 30 % så snart som möjligt, men senast 2027. Åtgärder enligt denna förordning väntas bidra till 35 % av EHFF:s totala finansieringsram för klimatmål. Relevanta åtgärder kommer att identifieras under utarbetandet och genomförandet av EHFF och kommer att omprövas inom ramen för relevanta utvärderings- och översynsprocesser

Ändringsförslag    12

Förslag till förordning

Skäl 14

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(14)  EHFF bör bidra till att unionens miljömål uppnås. Detta bidrag bör spåras genom tillämpning av unionens miljömarkörer och rapporteras regelbundet inom ramen för utvärderingar och årliga prestationsrapporter

(14)  EHFF bör bidra till att unionens miljömål uppnås, med vederbörlig hänsyn tagen till den sociala sammanhållningen. Detta bidrag bör spåras genom tillämpning av unionens miljömarkörer och rapporteras regelbundet inom ramen för utvärderingar och årliga prestationsrapporter

Ändringsförslag    13

Förslag till förordning

Skäl 18

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(18)  Fisket är avgörande för försörjningen och kulturarvet i många kustsamhällen i unionen, särskilt där det småskaliga kustfisket spelar en viktig roll. Med en genomsnittsålder över 50 i många fiskesamhällen förblir generationsskifte och diversifiering av verksamheten en utmaning.

(18)  Fisket är avgörande för försörjningen och kulturarvet i många kustsamhällen, på öar och i de yttersta randområdena i unionen, särskilt där det småskaliga kustfisket och inlandsfisket spelar en viktig roll. Med en genomsnittsålder över 50 i många fiskesamhällen förblir generationsskifte och diversifiering av verksamheten en utmaning.

Ändringsförslag    14

Förslag till förordning

Skäl 31

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(31)  Fiske och vattenbruk bidrar till livsmedelstrygghet och nutrition. Unionen importerar dock för närvarande mer än 60 % av sin försörjning med fiskeriprodukter och är därför ytterst beroende av tredjeländer. En viktig utmaning består i att uppmuntra konsumtion av protein från fiskeriprodukter som producerats i unionen enligt höga kvalitetsstandarer och som finns tillgängliga för konsumenterna till rimliga priser.

(31)  I Förenta nationernas agenda 2030 för hållbar utveckling anges avskaffandet av hunger och uppnåendet av livsmedelstrygghet och förbättrad nutrition som ett av 17 mål för hållbar utveckling (hållbarhetsmål nr 2). Unionen ställer sig helt bakom detta mål och dess förverkligande. I detta sammanhang bidrar fiske och vattenbruk till livsmedelstrygghet och nutrition. Unionen importerar dock för närvarande mer än 60 % av sin försörjning med fiskeriprodukter och är därför ytterst beroende av tredjeländer. En viktig utmaning består i att uppmuntra konsumtion av protein från fiskeriprodukter som producerats i unionen enligt höga kvalitetsstandarer och som finns tillgängliga för konsumenterna till rimliga priser.

Ändringsförslag    15

Förslag till förordning

Skäl 32

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(32)  Det bör vara möjligt för EHFF att stödja främjande och hållbar utveckling av vattenbruket, inbegripet vattenbruk i sötvatten, för odling av vattenlevande djur och växter för framställning av livsmedel och andra råvaror. Vissa medlemsstater har fortfarande komplexa administrativa förfaranden – det kan vara svårt att få tillgång till utrymme och tillståndsprocesserna är tungrodda – och detta gör det svårt för sektorn att förbättra bilden av och konkurrenskraften för odlade produkter. Stödet bör vara förenligt med de fleråriga nationella strategiplanerna för utveckling av vattenbruket som utarbetas på grundval av förordning (EU) nr 1380/2013. I synnerhet bör stöd beviljas för miljömässig hållbarhet, produktiva investeringar, innovation, förvärv av yrkeskompetens, förbättring av arbetsvillkor och för kompensationsåtgärder som stöder kritiska mark- och naturförvaltningstjänster. Åtgärder på folkhälsoområdet, försäkringssystem för vattenbruksbeståndet och djurhälso- och djurskyddsåtgärder bör också vara stödberättigande. När det gäller produktiva investeringar bör stödet dock endast tillhandahållas genom finansiella instrument och genom InvestEU, vilka ger större hävstångsverkan på marknaderna och därför är mer relevanta än bidrag när det gäller att hantera finansieringsutmaningarna inom sektorn.

(32)  Det bör vara möjligt för EHFF att stödja främjande och hållbar utveckling av vattenbruket, inbegripet vattenbruk i sötvatten och slutna inneslutningssystem, för odling av vattenlevande djur och växter för framställning av livsmedel och andra råvaror. Vissa medlemsstater har fortfarande komplexa administrativa förfaranden – det kan vara svårt att få tillgång till utrymme och tillståndsprocesserna är tungrodda – och detta gör det svårt för sektorn att förbättra bilden av och konkurrenskraften för odlade produkter. Stödet bör vara förenligt med de fleråriga nationella strategiplanerna för utveckling av vattenbruket som utarbetas på grundval av förordning (EU) nr 1380/2013. I synnerhet bör stöd beviljas för miljömässig hållbarhet, produktiva investeringar, innovation, förvärv av yrkeskompetens, förbättring av arbetsvillkor och för kompensationsåtgärder som stöder kritiska mark- och naturförvaltningstjänster. Åtgärder på folkhälsoområdet, försäkringssystem för vattenbruksbeståndet och djurhälso- och djurskyddsåtgärder bör också vara stödberättigande. När det gäller produktiva investeringar bör stödet dock endast tillhandahållas genom finansiella instrument och genom InvestEU, vilka ger större hävstångsverkan på marknaderna och därför är mer relevanta än bidrag när det gäller att hantera finansieringsutmaningarna inom sektorn.

Ändringsförslag    16

Förslag till förordning

Skäl 35

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(35)  Skapandet av arbetstillfällen i kustregioner är beroende av en lokalt ledd utveckling av en hållbar blå ekonomi som kan få den sociala strukturen i dessa regioner att förnyas. Havsindustrierna och havstjänsterna kommer sannolikt att överträffa tillväxten inom den globala ekonomin och bidra i betydlig utsträckning till sysselsättning och tillväxt fram till 2030. För att vara hållbar är den blå tillväxten beroende av innovation och investeringar i nya områden inom havssektorn och i bioekonomin, till exempel hållbara turismmodeller, havsbaserad förnybar energi, innovativ avancerad varvsindustri och nya hamntjänster, som kan skapa arbetstillfällen och samtidigt stärka den lokala utvecklingen. Medan de offentliga investeringarna i den hållbara blå ekonomin bör effektiviseras i hela unionsbudgeten, bör EHFF särskilt fokusera på nödvändiga villkor för utvecklingen av den hållbara blå ekonomin och på att undanröja flaskhalsar för att underlätta investeringar och utvecklingen av nya marknader och ny teknologi eller nya tjänster. Stöd till utvecklingen av den hållbara blå ekonomin bör ges inom ramen för delad, direkt och indirekt förvaltning.

(35)  Skapandet av arbetstillfällen i kustregioner är beroende av en lokalt ledd utveckling av en hållbar blå ekonomi som kan få den sociala strukturen i dessa regioner, inklusive öarna och de yttersta randområdena, att förnyas. Havsindustrierna och havstjänsterna kommer sannolikt att överträffa tillväxten inom den globala ekonomin och bidra i betydlig utsträckning till sysselsättning och tillväxt fram till 2030. För att vara hållbar är den blå tillväxten beroende av innovation och investeringar i nya områden inom havssektorn och i bioekonomin, till exempel hållbara turismmodeller, havsbaserad förnybar energi, innovativ avancerad varvsindustri och nya hamntjänster, som kan skapa arbetstillfällen och samtidigt stärka den lokala utvecklingen. Medan de offentliga investeringarna i den hållbara blå ekonomin bör effektiviseras i hela unionsbudgeten, bör EHFF särskilt fokusera på nödvändiga villkor för utvecklingen av den hållbara blå ekonomin och på att undanröja flaskhalsar för att underlätta investeringar och utvecklingen av nya marknader och ny teknologi eller nya tjänster. Stöd till utvecklingen av den hållbara blå ekonomin bör ges inom ramen för delad, direkt och indirekt förvaltning.

Ändringsförslag    17

Förslag till förordning

Skäl 36

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(36)  Utvecklingen av en hållbar blå ekonomi är starkt beroende av partnerskap mellan lokala aktörer som bidrar till livskraften i kust- och inlandssamhällen och ekonomierna i dessa områden. EHFF bör tillhandahålla verktyg för att främja sådana partnerskap. Därför bör stöd för lokalt ledd utveckling (LLU) vara tillgängligt inom ramen för delad förvaltning. Detta tillvägagångssätt bör få fart på ekonomisk diversifiering i ett lokalt sammanhang genom utveckling av kust- och inlandsfiske, vattenbruk och en hållbar blå ekonomi. LLU-strategier bör säkerställa att lokala samhällen bättre utnyttjar och drar nytta av de möjligheter som den hållbara blå ekonomin erbjuder, och att de tar vara på och stärker miljömässiga, kulturella, sociala och mänskliga resurser. Varje lokalt partnerskap bör återspegla strategins huvudinriktning genom att säkerställa balans i deltagande och representation vad gäller alla aktörer från den lokala hållbara ekonomin

(36)  Utvecklingen av en hållbar blå ekonomi är starkt beroende av partnerskap mellan lokala aktörer som bidrar till livskraften och befolkningens försörjning i kust-, ö- och inlandssamhällen och ekonomierna i dessa områden. EHFF bör tillhandahålla verktyg för att främja sådana partnerskap. Därför bör stöd för lokalt ledd utveckling (LLU) vara tillgängligt inom ramen för delad förvaltning. Detta tillvägagångssätt bör få fart på ekonomisk diversifiering i ett lokalt sammanhang genom utveckling av kust- och inlandsfiske, vattenbruk och en hållbar blå ekonomi. LLU-strategier bör säkerställa att lokala samhällen bättre utnyttjar och drar nytta av de möjligheter som den hållbara blå ekonomin erbjuder, och att de tar vara på och stärker miljömässiga, kulturella, sociala och mänskliga resurser. Varje lokalt partnerskap bör återspegla strategins huvudinriktning genom att säkerställa balans i deltagande och representation vad gäller alla aktörer från den lokala hållbara ekonomin

Ändringsförslag    18

Förslag till förordning

Skäl 38

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(38)  Inom ramen för direkt och indirekt förvaltning bör EHFF fokusera på nödvändiga villkor för en hållbar blå ekonomi genom främjande av en integrerad styrning och förvaltning av havspolitiken, förbättrad överföring och förbättrat utnyttjande av forskning, innovation och teknik i den hållbara blå ekonomin, förbättrad kompetens inom det maritima området, ökad kunskap om haven och ökad delning av socioekonomiska data om den hållbara blå ekonomin och främjande av en koldioxidsnål och klimattålig hållbar blå ekonomi och utveckling, samt framtagande av projektöversikter och innovativa finansieringsinstrument. Vederbörlig hänsyn bör tas till de yttersta randområdenas särskilda situation i förhållande till de ovan nämnda områdena.

(38)  Inom ramen för direkt och indirekt förvaltning bör EHFF fokusera på nödvändiga villkor för en hållbar blå ekonomi genom främjande av en integrerad styrning och förvaltning av havspolitiken, förbättrad överföring och förbättrat utnyttjande av forskning, innovation och teknik i den hållbara blå ekonomin, förbättrad kompetens inom det maritima området, ökad kunskap om haven och ökad delning av socioekonomiska data om den hållbara blå ekonomin och främjande av en koldioxidsnål och klimattålig hållbar blå ekonomi och utveckling, samt framtagande av projektöversikter och innovativa finansieringsinstrument. Vederbörlig hänsyn bör tas till den särskilda situationen för de yttersta randområden och öar som omfattas av artikel 174 EUF-fördraget i förhållande till de ovan nämnda områdena.

Ändringsförslag    19

Förslag till förordning

Skäl 42a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(42a)  I Förenta nationernas agenda 2030 för hållbar utveckling anges uppnåendet av jämställdhet och stärkandet av alla kvinnors och flickors egenmakt som ett av 17 mål för hållbar utveckling (hållbarhetsmål nr 5). Unionen ställer sig helt bakom detta mål och dess förverkligande. I det sammanhanget är avskaffandet av diskriminering avgörande för att EU ska kunna fullgöra sina åtaganden när det gäller ett Europa för alla. Därför bör åtaganden i fråga om jämställdhetsintegrering och jämställdhet mellan kvinnor och män integreras i all EU-politik, inbegripet denna förordning.

Ändringsförslag    20

Förslag till förordning

Skäl 43

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(43)  Inom ramen för delad förvaltning bör varje medlemsstat utarbeta ett enda program som bör godkännas av kommissionen. Inom ramen för regionalisering och i syfte att uppmuntra medlemsstaterna att tillämpa ett mer strategiskt tillvägagångssätt under utarbetandet av programmen bör kommissionen ta fram en analys för varje havsområde med uppgifter om gemensamma styrkor och svagheter vad gäller uppnåendet av den gemensamma fiskeripolitikens mål. Analysen bör vägleda både medlemsstater och kommissionen i förhandlingarna om varje enskilt program, med beaktande av regionala utmaningar och behov. När kommissionen bedömer programmen bör den ta hänsyn till den gemensamma fiskeripolitikens miljömässiga och socioekonomiska utmaningar, den hållbara blå ekonomins prestation på det socioekonomiska planet, olika utmaningar på havsområdesnivå, bevarandet av de marina ekosystemen, behovet av att minska förekomsten av marint skräp samt åtgärder för begränsning av och anpassning till klimatförändringar.

(43)  Inom ramen för delad förvaltning bör varje medlemsstat utarbeta ett enda program som bör godkännas av kommissionen. Inom ramen för regionalisering och i syfte att uppmuntra medlemsstaterna att tillämpa ett mer strategiskt tillvägagångssätt under utarbetandet av programmen bör kommissionen ta fram en analys för varje havsområde med uppgifter om gemensamma styrkor och svagheter vad gäller uppnåendet av den gemensamma fiskeripolitikens mål. Analysen bör vägleda både medlemsstater och kommissionen i förhandlingarna om varje enskilt program, med beaktande av regionala utmaningar och behov. När kommissionen bedömer programmen bör den ta hänsyn till den gemensamma fiskeripolitikens miljömässiga och socioekonomiska utmaningar, den hållbara blå ekonomins prestation på det socioekonomiska planet, i synnerhet när det gäller småskaligt kustfiske, olika utmaningar på havsområdesnivå, bevarandet av de marina ekosystemen, behovet av att minska förekomsten av marint skräp samt åtgärder för begränsning av och anpassning till klimatförändringar.

Ändringsförslag    21

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Finansieringsramen för genomförandet av EHFF för perioden 2021–2027 ska vara 6 140 000 000 EUR i löpande priser.

1.  Finansieringsramen för genomförandet av EHFF för perioden 2021–2027 ska vara 6 866 943 600 EUR i fasta priser 2018 (dvs. 7 739 176 524 EUR i löpande priser).

Ändringsförslag    22

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Den del av finansieringsramen som genomförs inom ramen för delad förvaltning enligt vad som fastställs i avdelning II ska vara 5 311 000 000 EUR i löpande priser i enlighet med den årliga fördelning som anges i bilaga V.

1.  Den del av finansieringsramen som genomförs inom ramen för delad förvaltning enligt vad som fastställs i avdelning II ska vara 5 939 794 375 EUR i fasta priser 2018 (dvs. 6 694 261 648 EUR i löpande priser) i enlighet med den årliga fördelning som anges i bilaga V.

Motivering

Den fördelning inom programmets finansieringsram som föreslås av budgetutskottet är endast en preliminär aritmetisk uträkning som följer av ändringen av programmets allmänna anslag, och den påverkar inte den fördelning som fastställts i det ansvariga utskottet.

Ändringsförslag    23

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  102 000 000 EUR för Azorerna och Madeira,

(a)  114 076 262 EUR i fasta priser 2018 (dvs. 128 566 125 EUR i löpande priser) för Azorerna och Madeira,

Motivering

Den fördelning inom programmets finansieringsram som föreslås av budgetutskottet är endast en preliminär aritmetisk uträkning som följer av ändringen av programmets allmänna anslag, och den påverkar inte den fördelning som fastställts i det ansvariga utskottet.

Ändringsförslag    24

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  82 000 000 EUR för Kanarieöarna,

(b)  91 708 367 EUR i fasta priser 2018 (dvs. 103 357 081 EUR i löpande priser) för Kanarieöarna,

Motivering

Den fördelning inom programmets finansieringsram som föreslås av budgetutskottet är endast en preliminär aritmetisk uträkning som följer av ändringen av programmets allmänna anslag, och den påverkar inte den fördelning som fastställts i det ansvariga utskottet.

Ändringsförslag    25

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c)  131 000 000 EUR för Guadeloupe, Franska Guyana, Martinique, Mayotte, Réunion och Saint-Martin.

(c)  146 509 709 EUR i fasta priser 2018 (dvs. 165 119 239 EUR i löpande priser) för Guadeloupe, Franska Guyana, Martinique, Mayotte, Réunion och Saint-Martin.

Motivering

Den fördelning inom programmets finansieringsram som föreslås av budgetutskottet är endast en preliminär aritmetisk uträkning som följer av ändringen av programmets allmänna anslag, och den påverkar inte den fördelning som fastställts i det ansvariga utskottet.

Ändringsförslag    26

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Den del av finansieringsramen som genomförs inom ramen för direkt och indirekt förvaltning enligt vad som fastställs i avdelning III ska vara 829 000 000 EUR i löpande priser.

1.  Den del av finansieringsramen som genomförs inom ramen för direkt och indirekt förvaltning enligt vad som fastställs i avdelning III ska vara 927 149 225 EUR i fasta priser 2018 (dvs. 1 044 914 876 EUR i löpande priser).

Motivering

Den fördelning inom programmets finansieringsram som föreslås av budgetutskottet är endast en preliminär aritmetisk uträkning som följer av ändringen av programmets allmänna anslag, och den påverkar inte den fördelning som fastställts i det ansvariga utskottet.

Ändringsförslag    27

Förslag till förordning

Artikel 21 – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Kompensation för extra kostnader i de yttersta randområdena med avseende på fiskeri- och vattenbruksprodukter

Kompensation för extra kostnader i de yttersta randområdena och det småskaliga kustfisket på öar som omfattas av artikel 174 i EUF-fördraget med avseende på fiskeri- och vattenbruksprodukter

Ändringsförslag    28

Förslag till förordning

Artikel 21 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  EHFF får stödja kompensation för extra kostnader som uppstår för stödmottagare inom fiske, odling, beredning och saluföring av vissa fiskeri- och vattenbruksprodukter från de yttersta randområden som avses i artikel 6.2.

1.  EHFF får stödja kompensation för extra kostnader som uppstår för stödmottagare inom fiske, odling, beredning och saluföring av vissa fiskeri- och vattenbruksprodukter från de yttersta randområden och det småskaliga kustfisket på öar som omfattas av artikel 174 i EUF-fördraget som avses i artikel 6.2.

Ändringsförslag    29

Förslag till förordning

Artikel 22 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  EHFF får stödja åtgärder för skydd och återställande av marin biologisk mångfald och marina ekosystem i havet och i kustnära områden, inbegripet i inlandsvatten.

1.  EHFF får stödja åtgärder för skydd och återställande av marin biologisk mångfald och marina ekosystem i havet och i kustnära områden, inbegripet i inlandsvatten. För detta ändamål bör man främja samarbete med Europeiska rymdorganisationen och de europeiska satellitprogrammen för att samla in mer uppgifter om havsföroreningarna, och särskilt om plastskräpet i vattnet.

Ändringsförslag    30

Förslag till förordning

Artikel 27 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ca)  främja investeringar i analys och observation av havsföroreningar, särskilt plast, för att öka mängden uppgifter om situationen,

Ändringsförslag    31

Förslag till förordning

Artikel 27 – led cb (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(cb)  öka kunskapen om marint plastskräp och dess koncentrationer.

Ändringsförslag    32

Förslag till förordning

Artikel 45 – led f

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(f)  Internationellt samarbete om och framtagande av världshavsforskning och världshavsdata.

(f)  Internationellt samarbete om och framtagande av världshavsforskning och världshavsdata, i synnerhet om marint plastskräp, som erhålls genom lämpliga satellitsensorer, framför allt från EU:s rymdprograms Copernicuskomponent, självständiga luftfartyg och observationssystem på plats, som kan övervaka större samlingar av flytande skräp liksom koncentrationer av mindre föremål.

ÄRENDETS GÅNG I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

Titel

Europeiska havs- och fiskerifonden

Referensnummer

COM(2018)0390 – C8-0270/2018 – 2018/0210(COD)

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

PECH

2.7.2018

 

 

 

Yttrande från

       Tillkännagivande i kammaren

BUDG

2.7.2018

Föredragande av yttrande

       Utnämning

Eider Gardiazabal Rubial

16.7.2018

Behandling i utskott

26.9.2018

 

 

 

Antagande

21.11.2018

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

27

4

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Jean Arthuis, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Jan Olbrycht, Răzvan Popa, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Monika Vana, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Stanisław Żółtek

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Karine Gloanec Maurin, Giovanni La Via, Ivana Maletić, Andrey Novakov, Tomáš Zdechovský

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROPI DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

27

+

ALDE

Jean Arthuis, Gérard Deprez

ECR

Zbigniew Kuźmiuk

PPE

Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Giovanni La Via, Ivana Maletić, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Inese Vaidere, Tomáš Zdechovský

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Karine Gloanec Maurin, John Howarth, Vladimír Maňka, Răzvan Popa, Manuel dos Santos, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand, Monika Vana

4

-

ECR

Bernd Kölmel

ENF

André Elissen, Stanisław Żółtek

NI

Eleftherios Synadinos

0

0

 

 

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster

YTTRANDE från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (23.11.2018)

till fiskeriutskottet

över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om Europeiska havs- och fiskerifonden och om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 508/2014
(COM(2018)0390 – C8-0270/2018 – 2018/0210(COD))

Föredragande av yttrande: Francesc Gambús

KORTFATTAD MOTIVERING

Den 12 juni 2018 lade kommissionen fram det nya lagstiftningsförslaget om Europeiska havs- och fiskerifonden (EHFF) för perioden 2021–2027. Fonden har som mål att inrikta medlen från unionens budget på att stödja den gemensamma fiskeripolitiken (GJP), unionens havspolitik och unionens internationella åtaganden på området havsförvaltning, i synnerhet inom ramen för Agenda 2030 för hållbar utveckling.

Såsom föredragande av yttrande för utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet tackar jag kommissionen för dess förslag, eftersom det utgör en lämplig utgångspunkt för medlagstiftarna att arbeta med och förhoppningsvis komma till en överenskommelse om. Jag vill särskilt tacka kommissionen för insatserna avseende fondens miljöpåverkan, som fokuserar på skyddet av de marina ekosystemen med ett planerat bidrag som uppgår till 30 procent av budgeten till åtgärder för begränsning av och anpassning till klimatförändringarna, i linje med åtagandena inom ramen för Parisavtalet.

Jag anser dessutom att förenklingen, tillämpningen av subsidiaritetsprincipen, den större anpassningen till andra fonder och en större inriktning av stödet på genomförandet av den gemensamma fiskeripolitiken kommer att göra den nya fonden effektivare och mer ändamålsenlig.

Fiske och vattenbruk bidrar till livsmedelstrygghet och nutrition. Unionen importerar emellertid mer än 60 procent av fiskeriprodukterna i dag, vilket gör den mycket beroende av tredjeländer. Den största utmaningen består i att uppmuntra konsumtion av protein från fiskeriprodukter som producerats i unionen enligt höga kvalitetsstandarder och till rimliga priser. Vattenbruket bör därför inta en mer framträdande roll i sektorn och öka sin kritiska massa, eftersom den fisk som för närvarande kommer från denna verksamhet endast utgör 20 procent av all fisk på de europeiska marknaderna.

Jag anser dock att betänkandet bör kompletteras med ett antal ändringar som anpassar det och gör det mer flexibelt i syfte att undvika alltför stor skada på fiskeflottan, med tanke på dess mångfald runtom i unionen.

Jag anser att man måste införa komponenten gemensam förvaltning, som är en mekanism för förvaltning av yrkesfiske, fritidsfiske och vattenbruk där förvaltningarna delar sina befogenheter med grupper av lokala användare och där varje part tilldelas specifika ansvarsområden och rättigheter vad gäller information och beslutsfattande i frågor avseende verksamhetsförvaltning. Vi får inte glömma att de som har störst intresse av att säkerställa fångstplatserna och fiskebestånden är fiskare själva, eftersom de inte kan bedriva någon verksamhet utan fisk, och eftersom det utan verksamhet inte finns några jobb. Därför har jag försökt att med de framlagda ändringsförslagen i största möjliga mån upprätthålla balansen mellan miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet.

Slutligen anser jag att förenklingen och förtydligandet av de verksamheter som medlemsstaterna kan genomföra inom ramen för EHFF kommer att förenkla förvaltningen, minska den administrativa bördan och i slutändan stödja unionens maritima sektor och samtidigt främja målen för en hållbar utveckling.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet uppmanar fiskeriutskottet att som ansvarigt utskott beakta följande ändringsförslag:

Ändringsförslag    1

Förslag till förordning

Skäl 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(1)  Det är nödvändigt att inrätta Europeiska havs- och fiskerifonden (EHFF) för perioden 2021–2027. Fondens syfte bör vara att målinrikta medlen från unionens budget så att de stöder den gemensamma fiskeripolitiken (GJP), unionens havspolitik och unionens internationella åtaganden på området världshavsförvaltning. Denna finansiering är central för att skapa hållbara fisken och för bevarandet av marina biologiska resurser, för att få livsmedelstrygghet genom försörjningen med fiskeriprodukter, för att en hållbar blå ekonomi ska kunna växa och för att få sunda, säkra, trygga, rena och hållbart förvaltade hav och oceaner.

(1)  Det är nödvändigt att inrätta Europeiska havs- och fiskerifonden (EHFF) för perioden 2021–2027. Fondens syfte bör vara att målinrikta medlen från unionens budget så att de fullständigt och i rätt tid stöder genomförandet av den gemensamma fiskeripolitiken (GJP), ramdirektivet om en marin strategi, unionens havspolitik och unionens internationella åtaganden på området världshavsförvaltning. Denna finansiering, i kombination med ansvarsfulla fiskeristrategier, är en av de centrala faktorerna för att skapa hållbara fisken och för bevarandet av marina biologiska resurser, för att få livsmedelstrygghet genom försörjningen med fiskeriprodukter, för att en hållbar blå ekonomi som utvecklas inom ekologiska gränser ska kunna växa och för att få sunda, säkra, trygga, rena och hållbart förvaltade hav och oceaner.

Ändringsförslag    2

Förslag till förordning

Skäl 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(2)  Som en global världshavsaktör och världens femte största producent av fisk och skaldjur har unionen ett betydande ansvar för att skydda och bevara världshaven och deras resurser och nyttja dem på ett hållbart sätt. Att bevara haven och oceanerna är avgörande för en snabbt växande världsbefolkning. Det är också av socioekonomiskt intresse för unionen: en hållbar blå ekonomi stimulerar investeringar, sysselsättning och tillväxt, främjar forskning och innovation och bidrar till energitryggheten genom havsenergi. Vidare är trygga och säkra hav och oceaner av grundläggande betydelse för effektiva gränskontroller och för den globala kampen mot brottslighet till sjöss, och åtgärderna på detta område blir därmed en reaktion på medborgarnas oro vad gäller säkerhetsfrågor.

(2)  Som en global världshavsaktör och världens femte största producent av fisk och skaldjur har unionen ett betydande ansvar för att skydda och bevara världshaven och deras resurser och nyttja dem på ett hållbart sätt. Att bevara haven och oceanerna är avgörande för en snabbt växande världsbefolkning. Det är också av socioekonomiskt intresse för unionen: en hållbar blå ekonomi som utvecklas inom ekologiska gränser stimulerar investeringar, sysselsättning och tillväxt, främjar forskning och innovation och bidrar till energitryggheten genom havsenergi. Vidare är trygga och säkra hav och oceaner av grundläggande betydelse för effektiva gränskontroller och för den globala kampen mot brottslighet till sjöss, och åtgärderna på detta område blir därmed en reaktion på medborgarnas oro vad gäller säkerhetsfrågor.

Ändringsförslag    3

Förslag till förordning

Skäl 8

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(8)  I den fleråriga budgetram som fastställs i förordning (EU) xx/xx6 föreskrivs att unionens budget bör fortsätta att stödja fiskeri- och havspolitiken. Den föreslagna budgeten för EHFF bör uppgå till 6 140 000 000 EUR i löpande priser. EHFF:s resurser bör delas upp mellan delad förvaltning, direkt förvaltning och indirekt förvaltning. 5 311 000 000 EUR bör avsättas för stöd inom ramen för delad förvaltning och 829 000 000 EUR för stöd inom ramen för direkt och indirekt förvaltning. För att säkerställa stabilitet, särskilt med avseende på uppnåendet av den gemensamma fiskeripolitikens mål, bör fastställandet av de nationella tilldelningarna inom delad förvaltning för programperioden 2021–2027 baseras på andelarna för 2014–2020. Specifika belopp bör reserveras för de yttersta randområdena, kontroll och tillsyn samt insamling och behandling av data för fiskeriförvaltning och vetenskapliga syften, medan beloppen för definitivt upphörande och exceptionellt upphörande med fiskeverksamheten bör omfattas av en övre gräns.

(8)  I den fleråriga budgetram som fastställs i förordning (EU) xx/xx6 föreskrivs att unionens budget bör fortsätta att stödja fiskeri- och havspolitiken. Den föreslagna fleråriga budgeten för EHFF bör uppgå till 6 140 000 000 EUR i löpande priser. EHFF:s resurser bör delas upp mellan delad förvaltning, direkt förvaltning och indirekt förvaltning. 5 311 000 000 EUR bör avsättas för stöd inom ramen för delad förvaltning och 829 000 000 EUR för stöd inom ramen för direkt och indirekt förvaltning. För att säkerställa stabilitet, särskilt med avseende på uppnåendet av den gemensamma fiskeripolitikens mål, bör fastställandet av de nationella tilldelningarna inom delad förvaltning för programperioden 2021–2027 baseras på andelarna för 2014–2020. Specifika belopp bör reserveras för de yttersta randområdena, kontroll och tillsyn samt insamling och behandling av data för fiskeriförvaltning och vetenskapliga syften, medan beloppen för definitivt upphörande och exceptionellt upphörande med fiskeverksamheten bör omfattas av en övre gräns.

_________________

_________________

6 EUT C […], […], s. […].

6 EUT C […], […], s. […].

Ändringsförslag    4

Förslag till förordning

Skäl 9

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(9)  Europas havssektor sysselsätter över fem miljoner arbetstagare, vilket genererar nästan 500 miljarder EUR om året, och det finns potential att skapa många fler arbetstillfällen. Avkastningen från den globala havsekonomin uppskattas till idag till 1,3 biljoner EUR och detta kan komma att mer än fördubblas fram till 2030. Behovet att uppfylla koldioxidutsläppsmålen, öka resurseffektiviteten och minska den blå ekonomins miljöavtryck har varit en betydande drivkraft bakom innovation i andra sektorer som marin utrustning, varvsindustrin, havsobservation, muddring, kustskydd och byggnadsarbeten längs kuster och till havs. Unionens strukturfonder har investerat i havsekonomin, i synnerhet Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) och EHFF. Nya investeringsverktyg som InvestEU måste användas för att matcha tillväxtpotentialen inom sektorn.

(9)  Europas havssektor sysselsätter över fem miljoner arbetstagare, vilket genererar nästan 500 miljarder EUR om året, och det finns potential att skapa många fler arbetstillfällen, men fiskbestånden måste fortsätta att övervakas och skyddas mot överfiske genom lämpliga åtgärder. Avkastningen från den globala havsekonomin uppskattas idag till 1,3 biljoner EUR och detta kan komma att mer än fördubblas fram till 2030. Behovet att uppfylla koldioxidutsläppsmålen, öka resurseffektiviteten och minska den blå ekonomins miljöavtryck har varit en betydande drivkraft bakom innovation i andra sektorer som marin utrustning, varvsindustrin, havsobservation, muddring, kustskydd och byggnadsarbeten längs kuster och till havs. Unionens strukturfonder har investerat i havsekonomin, i synnerhet Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) och EHFF. Nya investeringsverktyg som InvestEU måste användas för att matcha tillväxtpotentialen inom sektorn.

Ändringsförslag    5

Förslag till förordning

Skäl 10

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(10)  EHFF bör grundas på fyra prioriteringar: att främja hållbart fiske och bevarandet av marina biologiska resurser, att bidra till livsmedelstryggheten i unionen genom vattenbruk och marknader som präglas av konkurrenskraft och hållbarhet, att göra det möjligt för en hållbar blå ekonomi att växa och främja välmående kustsamhällen och att stärka den internationella världshavsförvaltningen och möjliggöra trygga, säkra, rena och hållbart förvaltade hav och oceaner. Uppfyllandet av dessa prioriteringar bör ske genom delad förvaltning, direkt förvaltning och indirekt förvaltning

(10)  EHFF bör grundas på fyra prioriteringar som till fullo överensstämmer med den gemensamma fiskeripolitikens mål: att främja hållbart fiske och bevarandet av marina biologiska resurser, att bidra till livsmedelstryggheten i unionen genom vattenbruk och marknader som präglas av konkurrenskraft och hållbarhet, att göra det möjligt för en hållbar blå ekonomi som utvecklas inom ekologiska gränser och främjar välmående kustsamhällen och att stärka den internationella världshavsförvaltningen och möjliggöra trygga, säkra, rena och hållbart förvaltade hav och oceaner. Uppfyllandet av dessa prioriteringar bör ske genom delad förvaltning, direkt förvaltning och indirekt förvaltning.

Ändringsförslag    6

Förslag till förordning

Skäl 11

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(11)  EHFF efter 2020 bör vara baserad på en förenklad struktur utan att åtgärder och detaljerade regler för stödberättigande definieras i förväg på unionsnivå, på ett alltför föreskrivande sätt. I stället bör breda stödområden beskrivas under varje prioritering. Medlemsstaterna bör sålunda utarbeta sitt respektive program där de anger de lämpligaste medlen för att uppnå prioriteringarna. En rad olika åtgärder som medlemsstaterna anger i programmen skulle kunna få stöd enligt de regler som fastställs i denna förordning och förordning (EU) [förordningen om gemensamma bestämmelser], förutsatt att de omfattas av de stödområden som anges i denna förordning. Det är nödvändigt att fastställa en förteckning över icke stödberättigande verksamhet i syfte att undvika negativa effekter på bevarandet inom fisket, till exempel ett allmänt förbud mot investeringar som ökar fiskekapaciteten. Det bör finnas stränga villkor om att investeringar och ersättningar för fiskeflottan måste vara förenliga med den gemensamma fiskeripolitikens bevarandemål

(11)  EHFF efter 2020 bör vara baserad på en förenklad struktur utan att åtgärder och detaljerade regler för stödberättigande definieras i förväg på unionsnivå, på ett alltför föreskrivande sätt. I stället bör breda stödområden beskrivas under varje prioritering. Medlemsstaterna bör sålunda utarbeta sitt respektive program där de anger de lämpligaste medlen för att uppnå prioriteringarna. En rad olika åtgärder som medlemsstaterna anger i programmen skulle kunna få stöd enligt de regler som fastställs i denna förordning och förordning (EU) [förordningen om gemensamma bestämmelser], förutsatt att de omfattas av de stödområden som anges i denna förordning. Det är nödvändigt att fastställa en förteckning över icke stödberättigande verksamhet i syfte att undvika negativa effekter på bevarandet inom fisket och förstöring av ekosystem, till exempel ett allmänt förbud mot investeringar som ökar fiskekapaciteten. Det bör finnas stränga villkor om att investeringar och ersättningar för fiskeflottan måste vara förenliga med den gemensamma fiskeripolitikens bevarandemål.

Ändringsförslag    7

Förslag till förordning

Skäl 13

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(13)  För att spegla vikten av att bekämpa klimatförändringarna, i linje med unionens åtaganden att genomföra Parisavtalet och uppfylla FN:s mål för hållbar utveckling, bör denna förordning bidra till att integrera klimatfrågor och till att uppnå det övergripande målet att 25 % av utgifterna i unionsbudgeten ska stödja klimatmålen. Åtgärder enligt denna förordning väntas bidra till 30 % av EHFF:s totala finansieringsram för klimatmål. Relevanta åtgärder kommer att identifieras under utarbetandet och genomförandet av EHFF och kommer att omprövas inom ramen för relevanta utvärderings- och översynsprocesser

(13)  För att spegla vikten av att bekämpa klimatförändringarna, i linje med unionens åtaganden att genomföra Parisavtalet och uppfylla FN:s mål för hållbar utveckling, bör denna förordning bidra till att integrera klimatfrågor och till att uppnå det övergripande målet att 25 % av utgifterna i unionsbudgeten ska stödja klimatmålen. Åtgärder enligt denna förordning väntas bidra till 30 % av EHFF:s totala finansieringsram för klimatmål. Relevanta åtgärder, inklusive projekt som syftar till att skydda och återställa sjögräsängar och kustvåtmarker, som är stora kolsänkor, kommer att identifieras under utarbetandet och genomförandet av EHFF och kommer att omprövas inom ramen för relevanta utvärderings- och översynsprocesser.

Motivering

I IPCC:s senaste rapport betonas att inte bara minskningen av koldioxidutsläppen utan även avlägsnandet av koldioxid från atmosfären måste övervägas.

Ändringsförslag    8

Förslag till förordning

Skäl 14

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(14)  EHFF bör bidra till att unionens miljömål uppnås. Detta bidrag bör spåras genom tillämpning av unionens miljömarkörer och rapporteras regelbundet inom ramen för utvärderingar och årliga prestationsrapporter

(14)  EHFF bör bidra till att unionens miljömål uppnås inom ramen för den gemensamma fiskeripolitiken och Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/56/EG1a. Detta bidrag bör spåras genom tillämpning av unionens miljömarkörer och rapporteras regelbundet inom ramen för utvärderingar och årliga prestationsrapporter.

 

_________________

 

1a Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/56/EG av den 17 juni 2008 om upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder på havsmiljöpolitikens område (Ramdirektiv om en marin strategi) (EUT L 164, 25.6.2008, s. 19).

Ändringsförslag    9

Förslag till förordning

Skäl 15

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(15)  I enlighet med artikel 42 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1380/2013 (förordningen om den gemensamma fiskeripolitiken)7 bör unionens ekonomiska stöd genom EHFF vara villkorat till att den gemensamma fiskeripolitikens regler efterlevs. Ansökningar från stödmottagare som inte uppfyller tillämpliga krav enligt den gemensamma fiskeripolitiken bör inte kunna godtas

(15)  I enlighet med artikel 42 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1380/2013 (förordningen om den gemensamma fiskeripolitiken)7 bör unionens ekonomiska stöd genom EHFF vara villkorat till att den gemensamma fiskeripolitikens regler och unionens relevanta miljölagstiftning till fullo efterlevs. Ekonomiskt stöd från unionen bör endast beviljas de aktörer och medlemsstater som till fullo uppfyller sina relevanta rättsliga skyldigheter. Ansökningar från stödmottagare som inte uppfyller tillämpliga krav enligt den gemensamma fiskeripolitiken bör inte kunna godtas.

_________________

_________________

7 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1380/2013 av den 11 december 2013 om den gemensamma fiskeripolitiken, om ändring av rådets förordningar (EG) nr 1954/2003 och (EG) nr 1224/2009 och om upphävande av rådets förordningar (EG) nr 2371/2002 och (EG) nr 639/2004 och rådets beslut 2004/585/EG (EUT L 354, 28.12.2013, s. 22).

7 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1380/2013 av den 11 december 2013 om den gemensamma fiskeripolitiken, om ändring av rådets förordningar (EG) nr 1954/2003 och (EG) nr 1224/2009 och om upphävande av rådets förordningar (EG) nr 2371/2002 och (EG) nr 639/2004 och rådets beslut 2004/585/EG (EUT L 354, 28.12.2013, s. 22).

Ändringsförslag    10

Förslag till förordning

Skäl 16

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(16)  För att tillgodose de specifika villkor för den gemensamma fiskeripolitiken som avses i förordning (EU) nr 1380/2013 och bidra till att den gemensamma fiskeripolitikens regler följs bör det fastställas bestämmelser som kompletterar reglerna om avbrott, innehållande och finansiella korrigeringar enligt förordning (EU) [förordningen om gemensamma bestämmelser]. Om en medlemsstat eller en stödmottagare inte fullgör sina åtaganden enligt den gemensamma fiskeripolitiken eller om kommissionen har uppgifter som tyder på sådan bristande efterlevnad bör kommissionen tillåtas att, som en försiktighetsåtgärd, avbryta betalningsfristerna. Utöver denna möjlighet till avbrott av betalningsfristerna och för att motverka att belopp betalas ut för icke-stödberättigande ändamål bör kommissionen tillåtas att tillfälligt ställa in utbetalningar och besluta om finansiella korrigeringar vid allvarliga fall av bristande efterlevnad av den gemensamma fiskeripolitikens regler från en medlemsstats sida

(16)  För att tillgodose de specifika villkor för den gemensamma fiskeripolitiken som avses i förordning (EU) nr 1380/2013 och bidra till att den gemensamma fiskeripolitikens regler följs till fullo bör det fastställas bestämmelser som kompletterar reglerna om avbrott, innehållande och finansiella korrigeringar enligt förordning (EU) [förordningen om gemensamma bestämmelser]. Om en medlemsstat eller en stödmottagare inte fullgör sina åtaganden enligt den gemensamma fiskeripolitiken eller om kommissionen har uppgifter som tyder på sådan bristande efterlevnad bör kommissionen tillåtas att, som en försiktighetsåtgärd, avbryta betalningsfristerna. Utöver denna möjlighet till avbrott av betalningsfristerna och för att motverka att belopp betalas ut för icke-stödberättigande ändamål bör kommissionen tillåtas att tillfälligt ställa in utbetalningar och besluta om finansiella korrigeringar vid allvarliga fall av bristande efterlevnad av den gemensamma fiskeripolitikens regler från en medlemsstats sida.

Ändringsförslag    11

Förslag till förordning

Skäl 17

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(17)  Mycket har under de senaste åren uppnåtts genom den gemensamma fiskeripolitiken när det gäller att återföra bestånden till sunda nivåer, öka lönsamheten för unionens fiskerinäring och bevara de marina ekosystemen. Dock återstår stora utmaningar innan den gemensamma fiskeripolitikens socioekonomiska mål och miljömål kan uppnås. Detta kräver fortsatt stöd efter 2020, bland annat i havsområden där framstegen har gått långsammare.

(17)  Under de senaste åren har framsteg gjorts inom den gemensamma fiskeripolitiken för att återföra bestånden till sunda nivåer, öka lönsamheten för unionens fiskerinäring och bevara de marina ekosystemen. Dock återstår stora utmaningar innan den gemensamma fiskeripolitikens socioekonomiska mål och miljömål kan uppnås helt, bland annat den rättsliga skyldigheten att återställa och bevara alla populationer av fiskbestånd över biomassanivåer som kan ge maximalt hållbart uttag. Detta kräver fortsatt stöd efter 2020, bland annat i havsområden där framstegen har gått långsammare.

Ändringsförslag    12

Förslag till förordning

Skäl 18

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(18)  Fisket är avgörande för försörjningen och kulturarvet i många kustsamhällen i unionen, särskilt där det småskaliga kustfisket spelar en viktig roll. Med en genomsnittsålder över 50 i många fiskesamhällen förblir generationsskifte och diversifiering av verksamheten en utmaning.

(18)  Fisket är avgörande för försörjningen och kulturarvet i många kust- och ösamhällen i unionen, särskilt där det småskaliga kustfisket spelar en viktig roll. Med en genomsnittsålder över 50 i många fiskesamhällen förblir generationsskifte och diversifiering av verksamheten en utmaning.

Ändringsförslag    13

Förslag till förordning

Skäl 18a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(18a)  Det blir lättare att nå målen i den gemensamma fiskeripolitiken om man inför gemensamma förvaltningsmekanismer inom yrkes- och fritidsfiske samt vattenbruk, där inblandade intressenter från bland annat myndigheter, fiske- och vattenbrukssektorn, forskningsvärlden och civilsamhället deltar direkt, vilket ger en funktionalitet som bygger på en rättvis fördelning av ansvar och beslutsfattande samt en flexibel förvaltning som bygger på kunskap, information och närhet. Genom EHFF bör genomförandet av dessa mekanismer stödjas på lokal nivå.

Motivering

Modellen med en gemensam förvaltning ger störst potential inom ramen för en bioekonomisk förvaltning som respekterar ekosystemet och försiktighetsprincipen. Denna modell ska ge de verktyg som behövs för att genom en anpassningsbar förvaltning snabbt kunna reagera på ändrade förhållanden.

Ändringsförslag    14

Förslag till förordning

Skäl 19

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(19)  EHFF bör inriktas på den gemensamma fiskeripolitikens miljömässiga, ekonomiska och sociala mål samt sysselsättningsmålen, enligt definitionen i artikel 2 i förordning (EU) nr 1380/2013. Stödet bör säkerställa att fiskeverksamheten är miljömässigt hållbar på lång sikt och förvaltas på ett sätt som är förenligt med målen om att uppnå nytta i ekonomiskt, socialt och sysselsättningshänseende samt att bidra till att trygga livsmedelsförsörjningen.

(19)  EHFF bör bidra till att uppnå den gemensamma fiskeripolitikens miljömässiga, ekonomiska och sociala mål samt sysselsättningsmålen, enligt definitionen i artikel 2 i förordning (EU) nr 1380/2013. Stödet bör säkerställa att fiskeverksamheten är miljömässigt hållbar på lång sikt och förvaltas på ett sätt som är förenligt med målen i artikel 2.2 i förordning (EU) nr 1380/2013, som kommer att bidra till att uppnå nytta i ekonomiskt, socialt och sysselsättningshänseende samt till att trygga livsmedelsförsörjningen.

Ändringsförslag    15

Förslag till förordning

Skäl 20

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(20)  Stödet från EHFF bör inriktas på att uppnå och upprätthålla hållbart fiske baserat på maximal hållbar avkastning (MSY) och att minska fiskeverksamhetens negativa påverkan på de marina ekosystemen. Detta stöd bör omfatta innovation och investeringar i skonsamma, klimattåliga och koldioxidsnåla metoder och tekniska lösningar inom fisket.

(20)  Stödet från EHFF bör bidra till uppfyllandet i rätt tid av de rättsliga skyldigheterna att upprätthålla populationer av alla fiskbestånd över biomassanivåer som kan ge maximal hållbar avkastning och att minska och om möjligt få bort fiskeverksamhetens negativa påverkan på de marina ekosystemen. Detta stöd bör omfatta innovation och investeringar i skonsamma, klimattåliga och koldioxidsnåla metoder och tekniska lösningar inom fisket, och bör utesluta alla investeringar i elfiskemetoder.

Ändringsförslag    16

Förslag till förordning

Skäl 21

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(21)  Landningsskyldigheten är en av den gemensamma fiskeripolitikens största utmaningar. Den har medfört betydande ändringar av fiskemetoderna, ibland med betydande ekonomiska kostnader för sektorn. Det bör därför vara möjligt för EHFF att stödja innovation och investeringar som bidrar till genomförandet av landningsskyldigheten, med en högre stödnivå än den som gäller för andra insatser, såsom investeringar i selektiva fiskeredskap, i förbättringar av hamninfrastruktur och i saluföring av oönskade fångster. Fonden bör även bevilja en maximal stödnivå på 100 % för utformning, utveckling, övervakning, utvärdering och förvaltning av transparenta system för utbyte av fiskemöjligheter mellan medlemsstater (s.k. kvotbyten) för att mildra effekten av fenomenet med begränsande arter (s.k. choke species) som orsakas av landningsskyldigheten

  Landningsskyldigheten är en rättslig skyldighet och en av den gemensamma fiskeripolitikens huvudsakliga mål. Den har inneburit ett slut på de miljömässigt oacceptabla utkasten samt viktiga ändringar av fiskemetoderna, ibland med betydande ekonomiska kostnader för sektorn. Medlemsstaterna bör därför använda EHFF för att ge största möjliga stöd till innovation och investeringar som bidrar till ett fullständigt genomförande av landningsskyldigheten i rätt tid, med en avsevärt högre stödnivå än den som gäller för andra insatser, såsom investeringar i selektiva fiskeredskap samt tillfälliga och rumsliga specifika åtgärder, i förbättringar av hamninfrastruktur och i saluföring av oönskade fångster. Fonden bör även bevilja en maximal stödnivå på 100 % för utformning, utveckling, övervakning, utvärdering och förvaltning av transparenta system för utbyte av fiskemöjligheter mellan medlemsstater (s.k. kvotbyten) för att mildra effekten av fenomenet med begränsande arter (s.k. choke species) som orsakas av landningsskyldigheten.

Ändringsförslag    17

Förslag till förordning

Skäl 21a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(21a)  Landningsskyldigheten bör övervakas likadant på alla fiskefartyg, såväl stora som små, i unionens alla medlemsstater.

Motivering

Ett konstant och enhetligt klagomål från småskaliga fiskare i Irland och på andra ställen är att de, såsom mestadels kustnära fiskare, är de mjukaste målen vid inspektioner och bestraffningar, medan de större fartygen är svårare att få tillgång till och därför svårare att kontrollera.

Ändringsförslag    18

Förslag till förordning

Skäl 22

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(22)  Det bör vara möjligt för EHFF att stödja innovation och investeringar ombord på fiskefartyg i syfte att förbättra hälso-, säkerhets- och arbetsförhållandena, energieffektiviteten och fångsternas kvalitet. Sådant stöd bör dock inte leda till en ökning av fiskekapaciteten eller förmågan att spåra upp fisk och bör inte beviljas endast på grundval av att villkor som är obligatoriska enligt unionsrätten eller nationell rätt har uppfyllts. I en struktur utan föreskrivande åtgärder bör det vara upp till medlemsstaterna att fastställa de exakta reglerna för stödberättigande för sådana investeringar. När det gäller hälsa, säkerhet och arbetsförhållanden ombord på fiskefartygen bör en högre stödnivå än vad som gäller för andra insatser att tillåtas

(22)  Det bör vara möjligt för EHFF att stödja innovation och investeringar ombord på fiskefartyg i syfte att förbättra hälso-, säkerhets- och arbetsförhållandena, energieffektiviteten och fångsternas kvalitet och att stödja särskilda hälso- och sjukvårdsfrågor. Sådant stöd bör dock inte leda till en ökning av fiskekapaciteten eller förmågan att spåra upp fisk och bör inte beviljas endast på grundval av att villkor som är obligatoriska enligt unionsrätten eller nationell rätt har uppfyllts. I en struktur utan föreskrivande åtgärder bör det vara upp till medlemsstaterna att fastställa de exakta reglerna för stödberättigande för sådana investeringar och sådant stöd. När det gäller hälsa, säkerhet och arbetsförhållanden ombord på fiskefartygen bör en högre stödnivå än vad som gäller för andra insatser att tillåtas.

Ändringsförslag    19

Förslag till förordning

Skäl 28

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(28)  Det småskaliga kustfisket bedrivs av fiskefartyg under 12 meter, som inte använder släpredskap. Denna sektor står för nästan 75 % av alla fiskefartyg som är registrerade i unionen och nästan hälften av all sysselsättning inom fiskersektorn. Aktörer inom det småskaliga kustfisket är särskilt beroende av sunda fiskbestånd som huvudsaklig inkomstkälla. EHFF bör därför ge dem en förmånsbehandling genom en stödnivå på 100 %, inklusive för insatser som avser kontroll och tillsyn, så att de uppmuntras att använda hållbara fiskemetoder. Vissa stödområden bör dessutom reserveras för småskaligt fiske i flottsegment där fiskekapaciteten balanseras med tillgängliga fiskemöjligheter, t.ex. stöd för förvärv av ett begagnat fartyg och för ersättning av fartygets huvudmotor eller för modernisering. Vidare bör medlemsstaterna inkludera en handlingsplan för småskaligt kustfiske i sitt program. Handlingsplanen bör övervakas med stöd av indikatorer, för vilka delmål och mål bör fastställas

(28)  Det småskaliga kustfisket bedrivs av fiskefartyg under 12 meter, som inte använder släpredskap. Denna sektor står för nästan 75 % av alla fiskefartyg som är registrerade i unionen och nästan hälften av all sysselsättning inom fiskerisektorn. Aktörer inom det småskaliga kustfisket är särskilt beroende av sunda fiskbestånd som huvudsaklig inkomstkälla. EHFF bör därför ge dem en förmånsbehandling genom en stödnivå på 100 %, inklusive för insatser som avser kontroll och tillsyn, så att de uppmuntras att använda hållbara fiskemetoder i linje med målen för den gemensamma fiskeripolitiken. Vissa stödområden bör dessutom reserveras för småskaligt fiske i flottsegment där fiskekapaciteten balanseras med tillgängliga fiskemöjligheter, t.ex. stöd för förvärv av ett begagnat fartyg och för ersättning av fartygets huvudmotor eller för modernisering samt för unga fiskare. Vidare bör medlemsstaterna inkludera en handlingsplan för småskaligt kustfiske i sitt program. Handlingsplanen bör övervakas med stöd av indikatorer, för vilka delmål och mål bör fastställas

Ändringsförslag    20

Förslag till förordning

Skäl 31

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(31)  Fiske och vattenbruk bidrar till livsmedelstrygghet och nutrition. Unionen importerar dock för närvarande mer än 60 % av sin försörjning med fiskeriprodukter och är därför ytterst beroende av tredjeländer. En viktig utmaning består i att uppmuntra konsumtion av protein från fiskeriprodukter som producerats i unionen enligt höga kvalitetsstandarer och som finns tillgängliga för konsumenterna till rimliga priser.

(31)  Fiskeri och hållbart vattenbruk bidrar till livsmedelstrygghet och nutrition. Unionen importerar dock för närvarande mer än 60 % av sin försörjning med fiskeriprodukter och är därför ytterst beroende av tredjeländer. En viktig utmaning består i att uppmuntra konsumtion av protein från fiskeriprodukter som producerats i unionen enligt höga kvalitetsstandarder och som finns tillgängliga för konsumenterna till rimliga priser.

Ändringsförslag    21

Förslag till förordning

Skäl 32

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(32)  Det bör vara möjligt för EHFF att stödja främjande och hållbar utveckling av vattenbruket, inbegripet vattenbruk i sötvatten, för odling av vattenlevande djur och växter för framställning av livsmedel och andra råvaror. Vissa medlemsstater har fortfarande komplexa administrativa förfaranden – det kan vara svårt att få tillgång till utrymme och tillståndsprocesserna är tungrodda – och detta gör det svårt för sektorn att förbättra bilden av och konkurrenskraften för odlade produkter. Stödet bör vara förenligt med de fleråriga nationella strategiplanerna för utveckling av vattenbruket som utarbetas på grundval av förordning (EU) nr 1380/2013. I synnerhet bör stöd beviljas för miljömässig hållbarhet, produktiva investeringar, innovation, förvärv av yrkeskompetens, förbättring av arbetsvillkor och för kompensationsåtgärder som stöder kritiska mark- och naturförvaltningstjänster. Åtgärder på folkhälsoområdet, försäkringssystem för vattenbruksbeståndet och djurhälso- och djurskyddsåtgärder bör också vara stödberättigande. När det gäller produktiva investeringar bör stödet dock endast tillhandahållas genom finansiella instrument och genom InvestEU, vilka ger större hävstångsverkan på marknaderna och därför är mer relevanta än bidrag när det gäller att hantera finansieringsutmaningarna inom sektorn.

(32)  Det bör vara möjligt för EHFF att stödja främjande och hållbar utveckling av vattenbruket, inbegripet vattenbruk i sötvatten och skydd av vattenbruk mot invasiva arter och sjukdomar, för odling av vattenlevande djur och växter för framställning av livsmedel och andra råvaror. Vissa medlemsstater har fortfarande alltför komplexa administrativa förfaranden – det kan vara svårt att få tillgång till utrymme och tillståndsprocesserna är tungrodda. Detta gör det onödigt svårt för sektorn att förbättra bilden av och konkurrenskraften för odlade produkter. Stödet bör vara förenligt med de fleråriga nationella strategiplanerna för utveckling av vattenbruket som utarbetas på grundval av förordning (EU) nr 1380/2013. I synnerhet bör stöd beviljas för miljömässig hållbarhet, produktiva investeringar, innovation, bekämpning av specifika sjukdomar och invasiva arter som är mycket skadliga för vattenbruk, förvärv av yrkeskompetens, förbättring av arbetsvillkor och för kompensationsåtgärder som stöder kritiska mark- och naturförvaltningstjänster. Åtgärder på folkhälsoområdet, försäkringssystem för vattenbruksbeståndet och djurhälso- och djurskyddsåtgärder bör också vara stödberättigande. När det gäller produktiva investeringar bör stödet dock endast tillhandahållas genom finansiella instrument och genom InvestEU, vilka ger större hävstångsverkan på marknaderna och därför är mer relevanta än bidrag när det gäller att hantera finansieringsutmaningarna inom sektorn.

Motivering

I överensstämmelse med Europaparlamentets resolution av den 12 juni 2018 om en hållbar och konkurrenskraftig europeisk vattenbrukssektor: dagens situation och framtida utmaningar (2017/2118(INI))

Ändringsförslag    22

Förslag till förordning

Skäl 33

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(33)  Livsmedelstryggheten är beroende av effektiva och välorganiserade marknader, då detta ökar öppenheten, stabliteten, kvaliteten och diversiteten i livsmedelskedjan, och av konsumentinformation. Det bör, i detta syfte, vara möjligt för EHFF att stödja saluföring av fiskeri- och vattenbruksprodukter, i linje med målen i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1379/2013 (förordningen om en samlad marknadsordning)15. Stöd bör i synnerhet vara tillgängligt för inrättandet av producentorganisationer, genomförandet av produktions- och saluföringsplaner, främjandet av nya avsättningsmöjligheter och utveckling och spridning av marknadsinformation.

(33)  Livsmedelstryggheten är beroende av skyddet av den marina miljön, en hållbar förvaltning av fiskbestånden, ett fullständigt genomförande av den gemensamma fiskeripolitiken, effektiva och välorganiserade marknader, då detta ökar öppenheten, stabiliteten, kvaliteten och diversiteten i livsmedelskedjan, och av konsumentinformation. Det bör, i detta syfte, vara möjligt för EHFF att stödja saluföring av fiskeri- och vattenbruksprodukter, i linje med målen i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1379/2013 (förordningen om en samlad marknadsordning)15. Stöd bör i synnerhet vara tillgängligt för inrättandet av producentorganisationer, genomförandet av produktions- och saluföringsplaner, främjandet av nya avsättningsmöjligheter och utveckling och spridning av marknadsinformation.

_________________

_________________

15 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1379/2013 av den 11 december 2013 om den gemensamma marknadsordningen för fiskeri- och vattenbruksprodukter, om ändring av rådets förordningar (EG) nr 1184/2006 och (EG) nr 1224/2009 och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 104/2000 (EUT L 354, 28.12.2013, s. 1).

15 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1379/2013 av den 11 december 2013 om den gemensamma marknadsordningen för fiskeri- och vattenbruksprodukter, om ändring av rådets förordningar (EG) nr 1184/2006 och (EG) nr 1224/2009 och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 104/2000 (EUT L 354, 28.12.2013, s. 1).

Ändringsförslag    23

Förslag till förordning

Skäl 35

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(35)  Skapandet av arbetstillfällen i kustregioner är beroende av en lokalt ledd utveckling av en hållbar blå ekonomi som kan få den sociala strukturen i dessa regioner att förnyas. Havsindustrierna och havstjänsterna kommer sannolikt att överträffa tillväxten inom den globala ekonomin och bidra i betydlig utsträckning till sysselsättning och tillväxt fram till 2030. För att vara hållbar är den blå tillväxten beroende av innovation och investeringar i nya områden inom havssektorn och i bioekonomin, till exempel hållbara turismmodeller, havsbaserad förnybar energi, innovativ avancerad varvsindustri och nya hamntjänster, som kan skapa arbetstillfällen och samtidigt stärka den lokala utvecklingen. Medan de offentliga investeringarna i den hållbara blå ekonomin bör effektiviseras i hela unionsbudgeten, bör EHFF särskilt fokusera på nödvändiga villkor för utvecklingen av den hållbara blå ekonomin och på att undanröja flaskhalsar för att underlätta investeringar och utvecklingen av nya marknader och ny teknologi eller nya tjänster. Stöd till utvecklingen av den hållbara blå ekonomin bör ges inom ramen för delad, direkt och indirekt förvaltning.

(35)  Skapandet av arbetstillfällen i kustregioner och på öar är ofta beroende av en lokalt ledd utveckling av en hållbar blå ekonomi som kan få den sociala strukturen i dessa regioner att förnyas. Havsindustrierna och havstjänsterna kommer sannolikt att överträffa tillväxten inom den globala ekonomin och bidra i betydlig utsträckning till sysselsättning och tillväxt fram till 2030. För att vara hållbar är den blå tillväxten beroende av innovation och investeringar i nya områden inom havssektorn och i bioekonomin, till exempel hållbara turismmodeller, havsbaserad förnybar energi, innovativ avancerad varvsindustri och nya hamntjänster, som kan skapa arbetstillfällen och samtidigt stärka den lokala utvecklingen. Medan de offentliga investeringarna i den hållbara blå ekonomin bör effektiviseras i hela unionsbudgeten, bör EHFF särskilt fokusera på nödvändiga villkor för utvecklingen av den hållbara blå ekonomin och på att undanröja flaskhalsar för att underlätta investeringar och utvecklingen av nya marknader och ny teknologi eller nya tjänster. Stöd till utvecklingen av den hållbara blå ekonomin bör ges inom ramen för delad, direkt och indirekt förvaltning.

Ändringsförslag    24

Förslag till förordning

Skäl 37

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(37)  Inom ramen för delad förvaltning bör det vara möjligt för EHHF att stödja den hållbara blå ekonomin genom insamling, förvaltning och användning av data för att förbättra kunskapen om miljöstatus för den marina miljön. Det stödet bör bidra till att uppfylla kraven enligt direktiv 92/43/EEG och direktiv 2009/147/EG, för att stödja fysisk planering i kust- och havsområden och öka datakvaliteten och datautbytet genom det europeiska nätverket för marina observationer och data.

(37)  Inom ramen för delad förvaltning bör det vara möjligt för EHFF att stödja en hållbar blå ekonomi som utvecklas inom ekologiska gränser genom insamling, förvaltning och användning av data för att förbättra kunskapen om miljöstatus för den marina miljön. Det stödet bör bidra till att uppfylla kraven enligt direktiv 92/43/EEG och direktiv 2009/147/EG, för att stödja fysisk planering i kust- och havsområden och öka datakvaliteten och datautbytet genom det europeiska nätverket för marina observationer och data.

Ändringsförslag    25

Förslag till förordning

Skäl 40

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(40)  Som global aktör är unionen starkt engagerad i att främja internationell världshavsförvaltning, i enlighet med det gemensamma meddelandet till rådet, Europaparlamentet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén av den 10 november 2016 med rubriken Internationell världshavsförvaltning: en agenda för havens framtid17. Unionens världshavspolitik är en ny politik som omfattar haven på ett integrerat sätt. En internationell världshavsförvaltning är inte bara central för att uppfylla Agenda 2030 för hållbar utveckling, i synnerhet det hållbara utvecklingsmålet nr 14 (Bevara och nyttja haven och de marina resurserna på ett hållbart sätt i syfte att uppnå en hållbar utveckling), utan är också viktig för att garantera säkra, trygga, rena och hållbart förvaltade hav och oceaner för kommande generationer. Unionen måste uppfylla dessa internationella åtaganden och vara en drivkraft för bättre internationell världshavsförvaltning på bilaterala, regionala och multilaterala nivåer, vilket inbegriper att förebygga, motverka och undanröja olagligt, orapporterat och oreglerat fiske, förbättra den internationella ramen för världshavsförvaltning, minska belastningen på oceaner och hav, skapa förutsättningar för en hållbar blå ekonomi och stärka internationell havsforskning och internationella havsdata.

(40)  Som global aktör är unionen starkt engagerad i att främja internationell världshavsförvaltning, i enlighet med det gemensamma meddelandet till rådet, Europaparlamentet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén av den 10 november 2016 med rubriken Internationell världshavsförvaltning: en agenda för havens framtid17. Unionens världshavspolitik är en ny politik som omfattar haven på ett integrerat sätt. En internationell världshavsförvaltning är inte bara central för att uppfylla Agenda 2030 för hållbar utveckling, i synnerhet det hållbara utvecklingsmålet nr 14 (Bevara och nyttja haven och de marina resurserna på ett hållbart sätt i syfte att uppnå en hållbar utveckling), utan är också viktig för att garantera säkra, trygga, rena och hållbart förvaltade hav och oceaner för kommande generationer. Unionen måste uppfylla dessa internationella åtaganden och vara en drivkraft och ledare för bättre internationell världshavsförvaltning på bilaterala, regionala och multilaterala nivåer, vilket inbegriper att förebygga, motverka och undanröja olagligt, orapporterat och oreglerat fiske, förbättra den internationella ramen för världshavsförvaltning, minska belastningen på oceaner och hav, skapa förutsättningar för en hållbar blå ekonomi och stärka internationell havsforskning och internationella havsdata.

_________________

_________________

17 JOIN(2016) 49.

17 JOIN(2016) 49.

Ändringsförslag    26

Förslag till förordning

Skäl 44a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(44a)  Betalningsförfarandet inom EHFF har rapporterats som svagt, eftersom endast 11 % hade utnyttjats fyra år efter ansökan. Betalningsförfarandet behöver förbättras för att kunna påskynda betalningarna till mottagarna, i synnerhet till enskilda eller familjer.

Ändringsförslag    27

Förslag till förordning

Skäl 47

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(47)  I enlighet med förordning (EU) [förordning om finansiella regler för unionens allmänna budget], Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 883/201319, rådets förordning (Euratom, EG) nr 2988/9520, rådets förordning (Euratom, EG) nr 2185/9621 och rådets förordning (EU) 2017/193922 måste unionens ekonomiska intressen skyddas genom proportionella åtgärder, inbegripet förebyggande, upptäckt och utredning av oriktigheter och bedrägeri, krav på återbetalning av belopp som gått förlorade, betalats ut på felaktiga grunder eller använts felaktigt samt i tillämpliga fall administrativa sanktioner. I enlighet med förordning (EU, Euratom) nr 883/2013 och förordning (Euratom, EG) nr 2185/96 skulle Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) kunna utföra utredningar, inbegripet kontroller på plats och inspektioner, i syfte att fastställa om det har förekommit bedrägeri, korruption eller annan olaglig verksamhet som påverkar unionens ekonomiska intressen. I överensstämmelse med rådets förordning (EU) 2017/1939 skulle Europeiska åklagarmyndigheten kunna utreda och lagföra bedrägeri och annan olaglig verksamhet som påverkar unionens ekonomiska intressen, i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2017/137123. I enlighet med förordning (EU) [förordningen om finansiella regler för unionens allmänna budget] måste varje person eller enhet som tar emot medel från unionen samarbeta fullständigt för att skydda unionens ekonomiska intressen, ge kommissionen, Olaf, Europeiska åklagarmyndigheten och Europeiska revisionsrätten alla rättigheter och all tillgång som behövs och säkerställa att tredje parter som är involverade i förvaltningen av medel från unionen beviljar likvärdiga rättigheter. Medlemsstaterna bör, i förvaltningen och genomförandet av EHFF, säkerställa att unionens ekonomiska intressen skyddas, i enlighet med förordning (EU) [förordningen om finansiella regler för unionens allmänna budget] och förordning (EU) [förordningen om gemensamma bestämmelser].

(47)  I enlighet med förordning (EU) [förordning om finansiella regler för unionens allmänna budget], Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 883/201319, rådets förordning (Euratom, EG) nr 2988/9520, rådets förordning (Euratom, EG) nr 2185/9621 och rådets förordning (EU) 2017/193922 måste unionens ekonomiska intressen skyddas genom proportionella åtgärder, inbegripet förebyggande, upptäckt och utredning av oriktigheter och bedrägeri, krav på återbetalning av belopp som gått förlorade, betalats ut på felaktiga grunder eller använts felaktigt samt i tillämpliga fall administrativa sanktioner. I enlighet med förordning (EU, Euratom) nr 883/2013 och förordning (Euratom, EG) nr 2185/96 bör Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) utföra utredningar, inbegripet kontroller på plats och inspektioner, i syfte att fastställa om det har förekommit bedrägeri, korruption eller annan olaglig verksamhet som påverkar unionens ekonomiska intressen. I överensstämmelse med rådets förordning (EU) 2017/1939 bör Europeiska åklagarmyndigheten utreda och lagföra bedrägeri och annan olaglig verksamhet som påverkar unionens ekonomiska intressen, i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2017/137123. I enlighet med förordning (EU) [förordningen om finansiella regler för unionens allmänna budget] måste varje person eller enhet som tar emot medel från unionen samarbeta fullständigt för att skydda unionens ekonomiska intressen, ge kommissionen, Olaf, Europeiska åklagarmyndigheten och Europeiska revisionsrätten alla rättigheter och all tillgång som behövs och säkerställa att tredje parter som är involverade i förvaltningen av medel från unionen beviljar likvärdiga rättigheter. Medlemsstaterna bör, i förvaltningen och genomförandet av EHFF, säkerställa att unionens ekonomiska intressen skyddas, i enlighet med förordning (EU) [förordningen om finansiella regler för unionens allmänna budget] och förordning (EU) [förordningen om gemensamma bestämmelser].

_________________

_________________

19 Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 883/2013 av den 11 september 2013 om utredningar som utförs av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) och om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1073/1999 och rådets förordning (Euratom) nr 1074/1999 (EUT L 248, 18.9.2013, s. 1).

19 Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 883/2013 av den 11 september 2013 om utredningar som utförs av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) och om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1073/1999 och rådets förordning (Euratom) nr 1074/1999 (EUT L 248, 18.9.2013, s. 1).

20 Rådets förordning (EG, Euratom) nr 2988/95 av den 18 december 1995 om skydd av Europeiska gemenskapernas finansiella intressen (EGT L 312, 23.12.1995, s. 1).

20 Rådets förordning (EG, Euratom) nr 2988/95 av den 18 december 1995 om skydd av Europeiska gemenskapernas finansiella intressen (EGT L 312, 23.12.1995, s. 1).

21 Rådets förordning (Euratom, EG) nr 2185/96 av den 11 november 1996 om de kontroller och inspektioner på platsen som kommissionen utför för att skydda Europeiska gemenskapernas finansiella intressen mot bedrägerier och andra oegentligheter (EGT L 292, 15.11.1996, s. 2).

21 Rådets förordning (Euratom, EG) nr 2185/96 av den 11 november 1996 om de kontroller och inspektioner på platsen som kommissionen utför för att skydda Europeiska gemenskapernas finansiella intressen mot bedrägerier och andra oegentligheter (EGT L 292, 15.11.1996, s. 2).

22 Rådets förordning (EU) 2017/1939 av den 12 oktober 2017 om genomförande av fördjupat samarbete om inrättande av Europeiska åklagarmyndigheten (EUT L 283, 31.10.2017, s. 1).

22 Rådets förordning (EU) 2017/1939 av den 12 oktober 2017 om genomförande av fördjupat samarbete om inrättande av Europeiska åklagarmyndigheten (EUT L 283, 31.10.2017, s. 1).

23 Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2017/1371 av den 5 juli 2017 om bekämpande genom straffrättsliga bestämmelser av bedrägeri som riktar sig mot unionens finansiella intressen (EUT L 198, 28.7.2017, s. 29).

23 Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2017/1371 av den 5 juli 2017 om bekämpande genom straffrättsliga bestämmelser av bedrägeri som riktar sig mot unionens finansiella intressen (EUT L 198, 28.7.2017, s. 29).

Ändringsförslag    28

Förslag till förordning

Skäl 48

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(48)  I syfte att öka öppenheten kring användningen av unionens medel och främja en sund ekonomisk förvaltning av dessa medel, i synnerhet i syfte att stärka den offentliga kontrollen av använda medel, bör viss information om de insatser som finansieras genom EHHF offentliggöras på medlemsstatens webbplats i enlighet med förordning (EU) nr [förordning om gemensamma bestämmelser]. När en medlemsstat offentliggör information om insatser som finansieras genom EHFF måste de regler om skydd av personuppgifter som anges i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/67924 följas.

(48)  I syfte att öka öppenheten kring användningen av unionens medel och främja en sund ekonomisk förvaltning av dessa medel, i synnerhet i syfte att stärka den offentliga kontrollen av använda medel, bör all information om de insatser som finansieras genom EHHF offentliggöras på medlemsstatens webbplats i enlighet med förordning (EU) nr [förordning om gemensamma bestämmelser]. När en medlemsstat offentliggör information om insatser som finansieras genom EHFF måste de regler om skydd av personuppgifter som anges i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/67924 följas.

_________________

_________________

24 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) (EUT L 119, 4.5.2016, s. 1).

24 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) (EUT L 119, 4.5.2016, s. 1).

Ändringsförslag    29

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 2 – led 12

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(12)  produktiva investeringar i vattenbruk: investeringar i byggande, utbyggnad och modernisering av anläggningar för vattenbruksproduktion eller i utrustningen i sådana anläggningar.

(12)  produktiva investeringar i vattenbruk: investeringar i byggande, utbyggnad och modernisering av, samt innovation för, anläggningar för vattenbruksproduktion eller i utrustningen i sådana anläggningar.

Ändringsförslag    30

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 2 – led 15

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(15)  hållbar blå ekonomi: all sektorsspecifik och sektorsövergripande ekonomisk verksamhet över hela den inre marknaden som har anknytning till hav, oceaner, kuster och inlandsvatten, vilket inbegriper unionens yttersta randområden och kustlösa stater, inklusive framväxande sektorer och varor och tjänster som inte omsätts på en marknad, och vilken är förenlig med unionens miljölagstiftning.

(15)  hållbar blå ekonomi: all sektorsspecifik och sektorsövergripande ekonomisk verksamhet inom ekologiska gränser över hela den inre marknaden som har anknytning till hav, oceaner, kuster och inlandsvatten, vilket inbegriper unionens yttersta randområden och kustlösa stater, inklusive framväxande sektorer och varor och tjänster som inte omsätts på en marknad, och vilken är förenlig med unionens miljölagstiftning för att återställa och upprätthålla marina ekosystem och skydda sårbara naturresurser, varor och tjänster.

Ändringsförslag    31

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 2 – led 15a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(15a)  gemensam förvaltning: ett partnerskap där regeringar, lokala resursanvändare (fiskare), externa aktörer (icke-statliga organisationer, forskningsinstitut), och ibland andra berörda parter inom fiske och kustresurser (båtägare, fiskhandlare, kreditmyndigheter eller utlåningsföretag, turistnäring osv.) delar ansvaret och befogenheterna för beslutsfattandet när det gäller förvaltningen av ett fiskesegment.

Motivering

FAO:s definition från FAO:s portal, http://www.fao.org/faoterm/en/.

Ändringsförslag    32

Förslag till förordning

Artikel 4 – led 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(1)  Främja hållbart fiske och bevarandet av marina biologiska resurser.

(1)  Främja hållbart fiske och bevarandet av marina biologiska resurser, med beaktande av de socioekonomiska aspekterna

Ändringsförslag    33

Förslag till förordning

Artikel 4 – led 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(2)  Bidra till livsmedelstryggheten i unionen genom vattenbruk och marknader som präglas av konkurrenskraft och hållbarhet.

(2)  Bidra till livsmedelssäkerheten och livsmedelstryggheten i unionen genom vattenbruk och marknader som präglas av konkurrenskraft och hållbarhet.

Ändringsförslag    34

Förslag till förordning

Artikel 4 – led 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(3)  Göra det möjligt för en hållbar blå ekonomi att växa och främja välmående kustsamhällen.

(3)  Göra det möjligt för en hållbar blå ekonomi att växa och främja välmående kustsamhällen och fiskeområden.

Ändringsförslag    35

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Finansieringsramen för genomförandet av EHFF för perioden 2021–2027 ska vara 6 140 000 000 EUR i löpande priser.

1.  Finansieringsramen för det fleråriga genomförandet av EHFF för perioden 2021–2027 ska vara 6 140 000 000 EUR i löpande priser.

Ändringsförslag    36

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Minst 15 % av det ekonomiska stödet från unionen per medlemsstat ska anslås till de stödområden som avses i artiklarna 19 och 20. Medlemsstater som saknar tillträde till unionens vatten får tillämpa en lägre procentsats vad gäller omfattningen av deras kontroll- och datainsamlingsuppgifter.

utgår

Motivering

Fördelningen bör fastställas utifrån varje medlemsstats fastställda behov. Eventuella överanslag skulle leda till outnyttjade medel eller onödiga utgifter.

Ändringsförslag    37

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

4a.  Alla medel som inte används enligt artiklarna 19 och 20 om kontroll och insamling av data får omfördelas till Europeiska fiskerikontrollbyrån.

Ändringsförslag    38

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 4 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  En strategi för hållbart nyttjande av fisket och utveckling av hållbara sektorer inom den blå ekonomin.

(a)  En strategi för hållbart nyttjande av fisket och utveckling av hållbara sektorer inom en blå ekonomi som utvecklas inom ekologiska gränser.

Ändringsförslag    39

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.  Kommissionen ska ta fram en analys för varje havsområde med uppgifter om gemensamma styrkor och svagheter vad gäller uppnåendet av den gemensamma fiskeripolitikens mål, i enlighet med artikel 2 i förordning (EU) nr 1380/2013. I tillämpliga fall ska befintliga havsområdesstrategier och makroregionala strategier beaktas i analysen.

5.  Kommissionen ska, efter att ha inhämtat yttranden från de berörda rådgivande organen, ta fram en analys för varje havsområde med uppgifter om gemensamma styrkor och svagheter vad gäller uppnåendet av den gemensamma fiskeripolitikens mål, i enlighet med artikel 2 i förordning (EU) nr 1380/2013, och uppnåendet av god miljöstatus enligt vad som avses i direktiv 2008/56/EG. I tillämpliga fall ska befintliga havsområdesstrategier och makroregionala strategier beaktas i analysen.

Ändringsförslag    40

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 6 – led da (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(da)  riktad bekämpning av invasiva främmande arter som i hög grad skadar produktiviteten i vattenbruks- och fiskerisektorn,

Ändringsförslag    41

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 6 – led db (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(db)  stödet till forskning om och tillämpning av innovativa selektiva fiskeredskap i hela unionen, inte enbart, men bland annat, i överensstämmelse med artikel 27 i förordning (EU) nr 1380/2013,

Ändringsförslag    42

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 6 – led e

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(e)  de senaste uppgifterna om socioekonomisk prestation inom den hållbara blå ekonomin, i synnerhet inom fiskeri- och vattenbrukssektorn,

(e)  de senaste uppgifterna om balansen mellan miljöprioriteringarna och den socioekonomiska prestationen inom den hållbara blå ekonomin, i synnerhet inom fiskeri- och vattenbrukssektorn,

Ändringsförslag    43

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 6 – led i

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(i)  programmets bidrag till begränsning av och anpassning till klimatförändring.

(i)  programmets bidrag till begränsning av och anpassning till klimatförändring, inbegripet minskning av koldioxidutsläpp genom bränslebesparingar.

Ändringsförslag    44

Förslag till förordning

Artikel 11 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Artiklarna 107, 108 och 109 i fördraget ska inte tillämpas på betalningar som medlemsstaterna företar i enlighet med denna förordning, inom tillämpningsområdet för artikel 42 i fördraget.

2.  Artiklarna 107, 108 och 109 i fördraget ska inte tillämpas på betalningar som medlemsstaterna företar i enlighet med denna förordning.

Ändringsförslag    45

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  har begått en allvarlig överträdelse enligt artikel 42 i rådets förordning (EG) nr 1005/200828 eller enligt artikel 90 i rådets förordning (EG) nr 1224/2009 eller enligt annan lagstiftning som antagits av Europaparlamentet och rådet,

(a)  har begått en överträdelse enligt artikel 42 i rådets förordning (EG) nr 1005/200828 eller enligt artikel 90 i rådets förordning (EG) nr 1224/2009 eller enligt annan lagstiftning som antagits av Europaparlamentet och rådet,

_________________

_________________

28 Rådets förordning (EG) nr 1005/2008 av den 29 september 2008 om upprättande av ett gemenskapssystem för att förebygga, motverka och undanröja olagligt, orapporterat och oreglerat fiske och om ändring av förordningarna (EEG) nr 2847/93, (EG) nr 1936/2001 och (EG) nr 601/2004 samt om upphävande av förordningarna (EG) nr 1093/94 och (EG) nr 1447/1999 (EUT L 286, 29.10.2008, s. 1).

28 Rådets förordning (EG) nr 1005/2008 av den 29 september 2008 om upprättande av ett gemenskapssystem för att förebygga, motverka och undanröja olagligt, orapporterat och oreglerat fiske och om ändring av förordningarna (EEG) nr 2847/93, (EG) nr 1936/2001 och (EG) nr 601/2004 samt om upphävande av förordningarna (EG) nr 1093/94 och (EG) nr 1447/1999 (EUT L 286, 29.10.2008, s. 1).

Ändringsförslag    46

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Stödmottagaren ska, efter det att stödansökan lämnats in, fortsätta att uppfylla ansökningsvillkoren i punkt 1 under insatsens hela genomförandeperiod och för en period av fem år efter att den sista utbetalningen till den stödmottagaren har gjorts.

2.  Stödmottagaren ska, efter det att stödansökan lämnats in, fortsätta att uppfylla ansökningsvillkoren i punkt 1 under insatsens hela genomförandeperiod och efter att den sista utbetalningen till den stödmottagaren har gjorts.

Motivering

Ingen aktör eller förmånstagare bör någonsin begå allvarliga överträdelser, delta i IUU-fiske eller begå andra miljöbrott.

Ändringsförslag    47

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 4 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  fastställandet av det tröskelvärde som aktiverar avvisandet i punkterna 1 och 3 och den tidsperiod under vilken avvisandet ska gälla, vilken ska stå i proportion till de allvarliga överträdelsernas, brottens eller bedrägeriets art, allvarlighetsgrad, varaktighet och upprepning och som ska vara minst ett år,

(a)  fastställandet av det tröskelvärde som aktiverar avvisandet i punkterna 1 och 3 och den tidsperiod under vilken avvisandet ska gälla, vilken ska stå i proportion till överträdelsernas, brottens eller bedrägeriets art, allvarlighetsgrad, varaktighet och upprepning och som ska vara minst ett år,

Ändringsförslag    48

Förslag till förordning

Artikel 13 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  Byggande och förvärv av fiskefartyg eller import av fiskefartyg, om inte annat föreskrivs i denna förordning.

(b)  Byggande, förvärv eller modernisering av fiskefartyg, inbegripet genom utbyte av motorn, eller import av fiskefartyg, om inte annat föreskrivs i denna förordning.

Motivering

Modernisering och ersättning av utrustning är ofta förknippat med större effektivitet och större fiskekapacitet. Åtgärder för modernisering och utbyte av motorer skulle undergräva målet för en hållbar utveckling 14.6, som förbjuder stöd som leder till ökad fiskekapacitet. Även om modernisering eller utbyte av gamla motorer sker på villkor att de får samma eller mindre styrka, kommer detta inte nödvändigtvis att leda till minskad fiskekapacitet för fartyget. Enligt revisionsrätten har fiskefartyg som är utrustade med ”bränsleeffektiva” motorer fortfarande ett incitament att öka sin fiskeansträngning.

Ändringsförslag    49

Förslag till förordning

Artikel 13 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ea)  Verksamhet som innefattar någon form av elfiske.

Ändringsförslag    50

Förslag till förordning

Artikel 13 – led g

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(g)  Direkt utsättning, utom om detta är uttryckligen avsett som en bevarandeåtgärd enligt en unionsrättsakt eller i fall av utsättning i undersökande syfte.

(g)  Direkt utsättning, utom om detta är uttryckligen avsett som en bevarande- eller förflyttningsåtgärd enligt en unionsrättsakt eller i fall av utsättning i undersökande syfte.

Ändringsförslag    51

Förslag till förordning

Artikel 13 – led j

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(j)  Investeringar ombord på fiskefartyg som är nödvändiga för att uppfylla kraven i unionsrätten eller nationell rätt, däribland de krav som följer av unionens skyldigheter inom ramen för regionala fiskeriförvaltningsorganisationer.

utgår

Motivering

Det är svårt att förstår varför det inte skulle vara möjligt att stödja investeringar som är nödvändiga för att fullgöra lagstadgade skyldigheter avseende t.ex. nya redskap, kontrollsystem eller ändringar av redskapen.

Ändringsförslag    52

Förslag till förordning

Artikel 13 – led k

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(k)  Investeringar ombord på fiskefartyg som har bedrivit verksamhet till sjöss under mindre än 60 dagar under vart och ett av de två kalenderår som föregår det år då ansökan om stöd lämnas in.

utgår

Ändringsförslag    53

Förslag till förordning

Artikel 13 – led ka (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ka)  Driftskostnader, såsom försäkringar, allmänna omkostnader, bränsle eller utrustning på fiskefartyget som endast gör det drifts- eller navigeringsdugligt, såsom rep, obligatoriska säkerhetsbehov samt underhåll.

Ändringsförslag    54

Förslag till förordning

Artikel 14 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Stöd enligt detta kapitel ska bidra till uppnåendet av den gemensamma fiskeripolitikens miljömässiga, ekonomiska och sociala mål samt sysselsättningsmål, enligt vad som anges i artikel 2 i förordning (EU) nr 1380/2013.

1.  Stöd enligt detta kapitel ska bidra till uppnåendet av den gemensamma fiskeripolitikens miljömässiga, ekonomiska och sociala mål samt sysselsättningsmål, enligt vad som anges i artikel 2 i förordning (EU) nr 1380/2013, och ska främja den sociala dialogen mellan parterna.

Ändringsförslag    55

Förslag till förordning

Artikel 15 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c)  Förstärkning av sektorns värdekedja och främjande av saluföringsstrategier.

(c)  Skapande och förstärkning av sektorns värdekedja och främjande av saluföringsstrategier.

Ändringsförslag    56

Förslag till förordning

Artikel 15 – punkt 1 – led da (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(da)  Förenkling av tillgång till krediter samt till försäkrings- och finansieringsinstrument.

Ändringsförslag    57

Förslag till förordning

Artikel 15 – punkt 1 – led e

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(e)  Förbättring av säkerhets- och arbetsförhållanden ombord på fiskefartyg.

(e)  Förbättring av säkerhets- och arbetsförhållanden ombord på fiskefartyg, för att på detta sätt locka fler unga människor och avsevärt begränsa orsakerna till olyckor till havs.

Ändringsförslag    58

Förslag till förordning

Artikel 15 – punkt 1 – led h

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(h)  Diversifiering av verksamheter inom den bredare hållbara blå ekonomin.

(h)  Diversifiering av verksamheterna i en bredare hållbar blå ekonomi som utvecklas inom ekologiska gränser.

Ändringsförslag    59

Förslag till förordning

Artikel 15 – punkt 1 – led ia (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ia)  Skapande av en lämplig miljö för utveckling av gemensamt förvaltade lokala planer.

Motivering

Modellen med en gemensam förvaltning ger störst potential inom ramen för en bioekonomisk förvaltning som respekterar ekosystemet och försiktighetsprincipen. Denna modell ska ge de verktyg som behövs för att genom en anpassningsbar förvaltning snabbt kunna reagera på ändrade förhållanden.

Ändringsförslag    60

Förslag till förordning

Artikel 17 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Om det stöd som avses i punkt 1 beviljas genom ersättning för definitivt upphörande med fiskeverksamhet, ska följande villkor vara uppfyllda:

2.  I undantagsfall får det stöd som avses i punkt 1 beviljas genom ersättning för definitivt upphörande med fiskeverksamhet förutsatt att följande villkor är uppfyllda:

Ändringsförslag    61

Förslag till förordning

Artikel 17 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  Upphörandet föreskrivs som ett verktyg i en handlingsplan enligt artikel 22.4 i förordning (EU) nr 1380/2013.

(a)  Upphörandet föreskrivs som ett verktyg i en handlingsplan för att minska flottans fiskekapacitet enligt artikel 22.4 i förordning (EU) nr 1380/2013.

Ändringsförslag    62

Förslag till förordning

Artikel 17 – punkt 2 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(aa)  upphörandet leder till en total minskning av fiskekapaciteten eftersom pengarna som erhålls inte återinvesteras i sektorn,

Ändringsförslag    63

Förslag till förordning

Artikel 17 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

4a.  EHFF får hjälpa fiskeri- och vattenbruksföretag att få tillgång till riskhanteringsinstrument, exempelvis incitament för tecknande av försäkringar eller ömsesidiga riskdelningsfonder, i syfte att täcka förluster till följd av en eller flera av följande faktorer:

 

(a) naturkatastrofer,

 

(b) ogynnsamma väderförhållanden,

 

(c) plötsliga förändringar av vattnets kvalitet och kvantitet som aktören inte bär ansvaret för,

 

(d) sjukdomar i vattenbrukssektorn, driftstopp eller förstörelse av produktionsanläggningarna som aktören inte bär ansvaret för,

 

(e) kostnader för räddningsinsatser när fiskare eller fiskefartyg råkar ut för olyckor till sjöss i samband med fiskeverksamheten.

Motivering

Med jordbruket som förebild bör EHFF kunna stödja riskhanteringsinstrument, t.ex. incitament för tecknande av försäkringar eller ömsesidiga riskdelningsfonder, för att täcka in de orsaker som listas i led a-e.

Ändringsförslag    64

Förslag till förordning

Artikel 18 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  det berörda fartygets kommersiella verksamhet upphör under minst 90 på varandra följande dagar, och

(a)  det berörda fartygets kommersiella verksamhet upphör,

Motivering

Inom vissa avrinningsområden i EU varar det årliga stoppet för snörpvads- och trålfiskeflottorna mellan 30 och 60 dagar, utifrån olika variabler såsom fiskesegment och den specifika fisketypen. Där bör tillfälliga stop inkluderas oberoende av längden på dem.

Ändringsförslag    65

Förslag till förordning

Artikel 18 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.  All fiskeverksamhet som bedrivs av fiskefartyget eller av berörda fiskare ska avbrytas i praktiken under den period som berörs av upphörandet. Den behöriga myndigheten ska förvissa sig om att det berörda fiskefartyget har upphört med all fiskeverksamhet under den period som berörs av det exceptionella upphörandet och att all överkompensation till följd av att fartyget används för andra syften undviks.

5.  All fiskeverksamhet som bedrivs av fiskefartyget eller av berörda fiskare ska avbrytas i praktiken under den period som berörs av upphörandet. Den behöriga myndigheten ska se till att det berörda fiskefartyget har upphört med all fiskeverksamhet under den period som berörs av det exceptionella upphörandet och att all överkompensation till följd av att fartyget används för andra syften undviks.

Ändringsförslag    66

Förslag till förordning

Artikel 18a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 18a

 

Tillfälligt upphörande med fiskeverksamhet

 

1. EHFF får stödja åtgärder för tillfälligt upphörande med fiskeverksamhet i följande fall:

 

(a) vid biologiska återhämtningsperioder,

 

(b) om det tillfälliga upphörandet möjliggörs i en förvaltningsplan som har antagits i enlighet med rådets förordning (EG) nr 1967/2006 eller en flerårig plan som har antagits enligt artiklarna 9 och 10 i förordning (EU) nr 1380/2013 där, på grundval av vetenskaplig rådgivning, en minskning av fiskeansträngningen krävs för att nå de mål som avses i artikel 2.2 och 2.5 a i förordning (EU) nr 1380/2013.

 

2. Det stöd som avses i punkt 1 får beviljas under högst sex månader per fartyg under perioden 2021–2027.

 

3. Det stöd som avses i punkt 1 ska endast beviljas

 

(a) ägare av unionsfiskefartyg som är registrerade som aktiva och har bedrivit fiske till sjöss under i genomsnitt minst 90 dagar under de två år som föregår det år då ansökan om stöd lämnas in, eller,

 

(b) fiskare som under i genomsnitt minst 90 dagar under de två år som föregår det år då ansökan om stöd lämnas in har arbetat till sjöss ombord på ett unionsfiskefartyg som berörs av det tillfälliga upphörandet.

 

4. All fiskeverksamhet som bedrivs av det berörda fiskefartyget eller den berörda fiskaren ska avbrytas. Den behöriga myndigheten ska försäkra sig om att fiskefartyget i fråga har avbrutit all fiskeverksamhet under den period som berörs av det tillfälliga upphörandet.

Motivering

Det vore bra att återinföra en åtgärd som har gett utmärkta resultat inom alla de programperioder där den har tillämpats.

Ändringsförslag    67

Förslag till förordning

Artikel 20 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  EHFF får stödja insamling, förvaltning och användning av data enligt föreskrifterna i artiklarna 25.1, 25.2 och 27 i förordning (EU) nr 1380/2013 och såsom ytterligare specificeras i förordning (EU) 2017/1004, på grundval av de nationella arbetsplaner som avses i artikel 6 i förordning (EU) 2017/1004.

1.  EHFF får stödja insamling, förvaltning, hantering och användning av data enligt föreskrifterna i artiklarna 25.1, 25.2 och 27 i förordning (EU) nr 1380/2013 och såsom ytterligare specificeras i förordning (EU) 2017/1004, på grundval av de nationella arbetsplaner som avses i artikel 6 i förordning (EU) 2017/1004.

Ändringsförslag    68

Förslag till förordning

Artikel 21 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  När medlemsstaterna upprättar förteckningen över och fastställer kvantiteterna enligt punkt 2 ska de beakta alla relevanta faktorer, särskilt behovet av att säkerställa att kompensationen är förenlig med den gemensamma fiskeripolitikens regler.

3.  När medlemsstaterna upprättar förteckningen över och fastställer kvantiteterna enligt punkt 2 ska de beakta alla relevanta faktorer, särskilt behovet av att säkerställa att kompensationen följer den gemensamma fiskeripolitikens regler.

Ändringsförslag    69

Förslag till förordning

Artikel 22 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  ersättning till fiskare för att ta upp och samla in förlorade fiskeredskap och marint skräp från havet,

(a)  ersättning till fiskare för att ta upp och samla in förlorade fiskeredskap och passivt ta upp marint skräp från havet,

Ändringsförslag    70

Förslag till förordning

Artikel 23 – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Vattenbruk

Hållbart vattenbruk

Ändringsförslag    71

Förslag till förordning

Artikel 23 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  EHFF får stödja främjandet av hållbart vattenbruk i enlighet med artikel 34.1 i förordning (EU) nr 1380/2013. EHFF får också stödja djurhälsa och djurskydd inom vattenbruket i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/42932 och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 652/201433.

1.  EHFF får stödja främjandet av hållbart vattenbruk i enlighet med artikel 34.1 i förordning (EU) nr 1380/2013. EHFF får också ge stöd till arbetet med att lösa specifika problem inom sektorn som orsakas av invasiva främmande arter, samt för att främja djurhälsa och djurskydd inom vattenbruket i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/42932 och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 652/201433.

_________________

_________________

32 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2016/429 av den 9 mars 2016 om förebyggande och hantering av introduktion och spridning av invasiva främmande arter (EUT L 84, 31.3.2016, s. 1).

32 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2016/429 av den 9 mars 2016 om förebyggande och hantering av introduktion och spridning av invasiva främmande arter (EUT L 84, 31.3.2016, s. 1).

33 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 652/2014 av den 15 maj 2014 om fastställande av bestämmelser för förvaltningen av utgifter för livsmedelskedjan, djurhälsa, djurskydd, växtskydd och växtförökningsmaterial, och om ändring av rådets direktiv 98/56/EG, 2000/29/EG och 2008/90/EG, Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 178/2002, (EG) nr 882/2004 och (EG) nr 396/2005, Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/128/EG samt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009, och om upphävande av rådets beslut 66/399/EEG, 76/894/EEG och 2009/470/EG (EUT L 189, 27.6.2014, s. 1).

33 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 652/2014 av den 15 maj 2014 om fastställande av bestämmelser för förvaltningen av utgifter för livsmedelskedjan, djurhälsa, djurskydd, växtskydd och växtförökningsmaterial, och om ändring av rådets direktiv 98/56/EG, 2000/29/EG och 2008/90/EG, Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 178/2002, (EG) nr 882/2004 och (EG) nr 396/2005, Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/128/EG samt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009, och om upphävande av rådets beslut 66/399/EEG, 76/894/EEG och 2009/470/EG (EUT L 189, 27.6.2014, s. 1).

Motivering

I överensstämmelse med Europaparlamentets resolution av den 12 juni 2018 om en hållbar och konkurrenskraftig europeisk vattenbrukssektor: dagens situation och framtida utmaningar (2017/2118(INI)), bland annat om den invasiva främmande arten ostronborrare och djursjukdomen ostronherpes.

Ändringsförslag    72

Förslag till förordning

Artikel 24

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

EHFF får stödja åtgärder som bidrar till att uppnå målen för den gemensamma marknadsordning för fiskeri- och vattenbruksprodukter som föreskrivs i artikel 35 i förordning (EU) nr 1380/2013 och som specificeras ytterligare i förordning (EU) nr 1379/2013. Fonden får också stödja åtgärder som främjar saluföringen av, kvaliteten på och mervärdet för fiskeri- och vattenbruksprodukter.

EHFF får stödja åtgärder som bidrar till att uppnå målen för den gemensamma marknadsordning för fiskeri- och vattenbruksprodukter som föreskrivs i artikel 35 i förordning (EU) nr 1380/2013 och som specificeras ytterligare i förordning (EU) nr 1379/2013. Fonden får också stödja åtgärder som främjar saluföringen av, kvaliteten på och mervärdet för fiskeriprodukter och produkter från hållbart vattenbruk.

Ändringsförslag    73

Förslag till förordning

Artikel 25 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Stöd enligt denna artikel ska endast beviljas genom sådana finansieringsinstrument som föreskrivs i artikel 52 i förordning (EU) nr [förordningen om gemensamma bestämmelser] och genom InvestEU, i enlighet med artikel 10 i den förordningen.

2.  Stöd enligt denna artikel ska endast beviljas småskaligt kustfiske genom sådana finansieringsinstrument som föreskrivs i artikel 52 i förordning (EU) nr [förordningen om gemensamma bestämmelser] och genom InvestEU, i enlighet med artikel 10 i den förordningen.

Ändringsförslag    74

Förslag till förordning

Kapitel IV – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Prioritering 3: Göra det möjligt för en hållbar blå ekonomi att växa, och främja välmående kustsamhällen

Prioritering 3: Möjliggöra en hållbar blå ekonomi inom ekologiska gränser och främja välmående kustsamhällen

Ändringsförslag    75

Förslag till förordning

Artikel 27 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

EHFF får stödja insamling, förvaltning och användning av data för att förbättra kunskapen om miljöstatus för den marina miljön, i syfte att

EHFF får stödja insamling, förvaltning, analys, behandling och användning av data för att förbättra kunskapen om miljöstatus för den marina miljön, i syfte att

Ändringsförslag    76

Förslag till förordning

Artikel 33 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  I enlighet med artikel 90.4 i förordning (EU) [förordningen om gemensamma bestämmelser] får kommissionen avbryta betalningsfristen för hela eller en del av en betalningsansökan om det finns bevis för bristande efterlevnad, från en medlemsstats sida, av tillämpliga regler inom den gemensamma fiskeripolitiken, om den bristande efterlevnaden kan komma att påverka de utgifter i en betalningsansökan för vilken den mellanliggande betalningen begärs.

1.  I enlighet med artikel 90.4 i förordning (EU) [förordningen om gemensamma bestämmelser] får kommissionen avbryta betalningsfristen för hela eller en del av en betalningsansökan om det finns bevis för bristande efterlevnad, från en medlemsstats sida, av tillämpliga regler inom den gemensamma fiskeripolitiken eller relevant unionslagstiftning på miljöområdet, om den bristande efterlevnaden kan komma att påverka de utgifter i en betalningsansökan för vilken den mellanliggande betalningen begärs.

Ändringsförslag    77

Förslag till förordning

Artikel 34 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  I enlighet med artikel 91.3 i förordning (EU) [förordningen om gemensamma bestämmelser] får kommissionen anta genomförandeakter med avseende på att hålla inne alla eller en del av de mellanliggande betalningarna inom ramen för programmet i fall av bristande efterlevnad, från en medlemsstats sida, av tillämpliga regler inom den gemensamma fiskeripolitiken, om den allvarliga bristande efterlevnaden kan komma att påverka de utgifter i en betalningsansökan för vilken den mellanliggande betalningen begärs.

1.  I enlighet med artikel 91.3 i förordning (EU) [förordningen om gemensamma bestämmelser] får kommissionen anta genomförandeakter med avseende på att hålla inne alla eller en del av de mellanliggande betalningarna inom ramen för programmet i fall av bristande efterlevnad, från en medlemsstats sida, av tillämpliga regler inom den gemensamma fiskeripolitiken eller relevant unionslagstiftning på miljöområdet, om den allvarliga bristande efterlevnaden kan komma att påverka de utgifter i en betalningsansökan för vilken den mellanliggande betalningen begärs.

Ändringsförslag    78

Förslag till förordning

Artikel 36 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  Utgifter som ingår i en betalningsansökan påverkas av fall av allvarlig bristande efterlevnad av den gemensamma fiskeripolitikens regler från medlemsstatens sida, vilka har lett till innehållande av betalning enligt artikel 34, och den berörda medlemsstaten kan fortfarande inte visa att den har vidtagit de åtgärder som är nödvändiga för att säkerställa att de tillämpliga reglerna kommer att följas och upprätthållas i framtiden.

(b)  Utgifter som ingår i en betalningsansökan påverkas av fall av allvarlig bristande efterlevnad av den gemensamma fiskeripolitikens regler eller relevant unionslagstiftning på miljöområdet från medlemsstatens sida, vilka har lett till innehållande av betalning enligt artikel 34, och den berörda medlemsstaten kan fortfarande inte visa att den har vidtagit de åtgärder som är nödvändiga för att säkerställa att de tillämpliga reglerna kommer att följas och upprätthållas i framtiden.

Ändringsförslag    79

Förslag till förordning

Artikel 36 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Vid fastställande av korrigeringsbeloppet ska kommissionen ta hänsyn till arten, svårighetsgraden, varaktigheten och upprepningen av medlemsstatens eller stödmottagarens allvarliga bristande efterlevnad av den gemensamma fiskeripolitikens regler samt omfattningen av EHFF:s bidrag till den berörda stödmottagarens ekonomiska verksamhet.

2.  Vid fastställande av korrigeringsbeloppet ska kommissionen ta hänsyn till arten, svårighetsgraden, varaktigheten och upprepningen av medlemsstatens eller stödmottagarens allvarliga bristande efterlevnad av den gemensamma fiskeripolitikens regler eller relevant unionslagstiftning på miljöområdet samt omfattningen av EHFF:s bidrag till den berörda stödmottagarens ekonomiska verksamhet.

Ändringsförslag    80

Förslag till förordning

Artikel 36 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Om det inte är möjligt att exakt fastställa storleken på de utgifter som är kopplade till medlemsstatens bristande efterlevnad av den gemensamma fiskeripolitikens regler, ska kommissionen tillämpa en schablonsats eller göra en extrapolerad finansiell korrigering i enlighet med punkt 4.

3.  Om det inte är möjligt att exakt fastställa storleken på de utgifter som är kopplade till medlemsstatens bristande efterlevnad av den gemensamma fiskeripolitikens regler eller relevant unionslagstiftning på miljöområdet, ska kommissionen tillämpa en schablonsats eller göra en extrapolerad finansiell korrigering i enlighet med punkt 4.

Ändringsförslag    81

Förslag till förordning

Artikel 43 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  Främjande av en koldioxidsnål och klimattålig hållbar blå ekonomi.

(a)  Främjande av en koldioxidsnål och klimattålig hållbar blå ekonomi som utvecklas inom ekologiska gränser.

Ändringsförslag    82

Förslag till förordning

Artikel 43 – led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(d)  Förbättrad kompetens inom det maritima området, ökad kunskap om haven och ökad delning av socioekonomiska data om den hållbara blå ekonomin.

(d)  Förbättrad kompetens inom det maritima området, ökad kunskap om haven och ökad delning av miljödata och socioekonomiska data om den hållbara blå ekonomin.

Ändringsförslag    83

Förslag till förordning

Artikel 46 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a.  Betalningsförfaranden i samband med denna förordning bör påskyndas för att minska den ekonomiska bördan för fiskare. Kommissionen ska utvärdera den nuvarande insatsen för att förbättra och påskynda betalningsprocessen.

ÄRENDETS GÅNG I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

Titel

Europeiska havs- och fiskerifonden

Referensnummer

COM(2018)0390 – C8-0270/2018 – 2018/0210(COD)

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

PECH

2.7.2018

 

 

 

Yttrande från

       Tillkännagivande i kammaren

ENVI

2.7.2018

Föredragande av yttrande

       Utnämning

Francesc Gambús

21.6.2018

Behandling i utskott

10.10.2018

 

 

 

Antagande

20.11.2018

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

47

1

2

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Marco Affronte, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Catherine Bearder, Ivo Belet, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Seb Dance, Mark Demesmaeker, Bas Eickhout, Francesc Gambús, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Jo Leinen, Peter Liese, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Bolesław G. Piecha, John Procter, Julia Reid, Frédérique Ries, Annie Schreijer-Pierik, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Cristian-Silviu Buşoi, Nicola Caputo, Michel Dantin, Martin Häusling, Esther Herranz García, Gesine Meissner, Tilly Metz, Ulrike Müller, Sirpa Pietikäinen, Carlos Zorrinho

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Mercedes Bresso, Innocenzo Leontini, Olle Ludvigsson, Ana Miranda

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROPI DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

47

+

ALDE

Catherine Bearder, Gerben-Jan Gerbrandy, Valentinas Mazuronis, Gesine Meissner, Ulrike Müller, Frédérique Ries

ECR

Mark Demesmaeker, Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, Jadwiga Wiśniewska

NI

Zoltán Balczó

PPE

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Cristian-Silviu Buşoi, Birgit Collin-Langen, Michel Dantin, Francesc Gambús, Jens Gieseke, Françoise Grossetête, Esther Herranz García, Giovanni La Via, Innocenzo Leontini, Peter Liese, Miroslav Mikolášik, Sirpa Pietikäinen, Annie Schreijer-Pierik, Adina-Ioana Vălean

S&D

Biljana Borzan, Paul Brannen, Mercedes Bresso, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Nessa Childers, Seb Dance, Karin Kadenbach, Jo Leinen, Olle Ludvigsson, Susanne Melior, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux , Carlos Zorrinho

VERTS/ALE

Marco Affronte, Bas Eickhout, Martin Häusling, Benedek Jávor, Tilly Metz, Ana Miranda

1

-

EFDD

Julia Reid

2

0

ECR

John Procter

EFDD

Sylvie Goddyn

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster

YTTRANDE från utskottet för regional utveckling (19.12.2018)

till fiskeriutskottet

över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om Europeiska havs- och fiskerifonden och om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 508/2014
(COM(2018)0390 – C8-0270/2018 – 2018/0210(COD))

Föredragande av yttrande: Iskra Mihaylova

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för regional utveckling uppmanar fiskeriutskottet att som ansvarigt utskott beakta följande ändringsförslag:

Ändringsförslag  1

Förslag till förordning

Skäl 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(2)  Som en global världshavsaktör och världens femte största producent av fisk och skaldjur har unionen ett betydande ansvar för att skydda och bevara världshaven och deras resurser och nyttja dem på ett hållbart sätt. Att bevara haven och oceanerna är avgörande för en snabbt växande världsbefolkning. Det är också av socioekonomiskt intresse för unionen: en hållbar blå ekonomi stimulerar investeringar, sysselsättning och tillväxt, främjar forskning och innovation och bidrar till energitryggheten genom havsenergi. Vidare är trygga och säkra hav och oceaner av grundläggande betydelse för effektiva gränskontroller och för den globala kampen mot brottslighet till sjöss, och åtgärderna på detta område blir därmed en reaktion på medborgarnas oro vad gäller säkerhetsfrågor.

(2)  Som en global världshavsaktör och som det största kust- och havsområdet i världen tack vare de yttersta randområdena och de utomeuropeiska länderna och territorierna och som världens femte största producent av fisk och skaldjur har unionen ett betydande ansvar för att skydda och bevara haven och oceanerna och deras resurser och nyttja dem på ett hållbart sätt. Att bevara haven och oceanerna är avgörande för en snabbt växande världsbefolkning. Det är också av socioekonomiskt intresse för unionen: en hållbar blå ekonomi stimulerar investeringar, sysselsättning och tillväxt, främjar forskning och innovation och bidrar till energitryggheten genom havsenergi. Vidare är trygga och säkra hav och oceaner av grundläggande betydelse för effektiva gränskontroller och för den globala kampen mot brottslighet till sjöss, och åtgärderna på detta område blir därmed en reaktion på medborgarnas oro vad gäller säkerhetsfrågor.

Ändringsförslag    2

Förslag till förordning

Skäl 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(3)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) xx/xx [förordning om fastställande av gemensamma bestämmelser] (förordningen om gemensamma bestämmelser)3 har antagits för att förbättra samordningen och harmonisera genomförandet av stödet inom ramen för fonder som förvaltas genom delad förvaltning (nedan kallade fonderna), och det huvudsakliga målet är att göra det enklare att nå politiska resultat på ett enhetligt sätt. Dessa gemensamma bestämmelser gäller för den del av EHFF som omfattas av delad förvaltning. Fondernas mål kompletterar varandra och fonderna förvaltas enligt samma förvaltningsmetoder. Därför anges i förordning (EU) [förordningen om gemensamma bestämmelser] en rad gemensamma mål och allmänna principer som partnerskap och flernivåstyrning. Den innehåller också gemensamma element som strategisk planering och programplanering, inklusive bestämmelser om den partnerskapsöverenskommelse som ska ingås med varje medlemsstat, och det fastställs en gemensam strategi för att göra fonderna mer resultatinriktade. Därför omfattar den också de nödvändiga villkoren, en resultatöversyn samt bestämmelser om övervakning, rapportering och utvärdering. Det fastställs också gemensamma bestämmelser i fråga om reglerna för stödberättigande, och särskilda arrangemang definieras för finansieringsinstrument, användning av InvestEU, lokalt ledd utveckling och ekonomisk förvaltning. En del förvaltnings- och kontrollbestämmelser är också gemensamma för alla fonder. Komplementaritet mellan fonderna, inklusive EHFF, och andra unionsprogram bör beskrivas i partnerskapsavtalet, i enlighet med förordning (EU) [förordningen om gemensamma bestämmelser.

(3)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) xx/xx [förordning om fastställande av gemensamma bestämmelser] (förordningen om gemensamma bestämmelser)3 har antagits för att förbättra samordningen och harmonisera genomförandet av stödet inom ramen för fonder som förvaltas genom delad förvaltning (nedan kallade fonderna), och det huvudsakliga målet är att göra det enklare att nå politiska resultat på ett enhetligt sätt. Dessa gemensamma bestämmelser gäller för den del av EHFF som omfattas av delad förvaltning. Fondernas mål kompletterar varandra och fonderna förvaltas enligt samma förvaltningsmetoder. Därför anges i förordning (EU) [förordningen om gemensamma bestämmelser] en rad gemensamma mål och allmänna principer som partnerskap och flernivåstyrning. Den innehåller också gemensamma element som strategisk planering och programplanering, inklusive bestämmelser om den partnerskapsöverenskommelse som ska ingås med varje medlemsstat, och det fastställs en gemensam strategi för att göra fonderna mer resultatinriktade. Därför omfattar den också de nödvändiga villkoren, en resultatöversyn samt bestämmelser om övervakning, rapportering och utvärdering. Det fastställs också gemensamma bestämmelser i fråga om reglerna för stödberättigande, och särskilda arrangemang definieras för finansieringsinstrument, lokalt ledd utveckling och ekonomisk förvaltning. En del förvaltnings- och kontrollbestämmelser är också gemensamma för alla fonder. Komplementaritet mellan fonderna, inklusive EHFF, och andra unionsprogram bör beskrivas i partnerskapsavtalet, i enlighet med förordning (EU) [förordningen om gemensamma bestämmelser.

_________________

_________________

3 EUT C […], […], s. […].

3 EUT C […], […], s. […].

Ändringsförslag    3

Förslag till förordning

Skäl 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(5)  Inom ramen för direkt förvaltning bör EHFF utarbeta synergier och komplementaritet med andra relevanta unionsfonder och unionsprogram. Fonden bör också medge finansiering i form av finansiella instrument inom ramen för blandfinansieringsinsatser i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) xx/xx [förordningen om InvestEU].

(5)  Inom ramen för direkt förvaltning bör EHFF utarbeta synergier och komplementaritet med andra relevanta unionsfonder och unionsprogram.

Ändringsförslag    4

Förslag till förordning

Skäl 8

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(8)  I den fleråriga budgetram som fastställs i förordning (EU) xx/xx5 föreskrivs att unionens budget bör fortsätta att stödja fiskeri- och havspolitiken. Den föreslagna budgeten för EHFF bör uppgå till 6 140 000 000 EUR i löpande priser. EHFF:s resurser bör delas upp mellan delad förvaltning, direkt förvaltning och indirekt förvaltning. 5 311 000 000 EUR bör avsättas för stöd inom ramen för delad förvaltning och 829 000 000 EUR för stöd inom ramen för direkt och indirekt förvaltning. För att säkerställa stabilitet, särskilt med avseende på uppnåendet av den gemensamma fiskeripolitikens mål, bör fastställandet av de nationella tilldelningarna inom delad förvaltning för programperioden 2021–2027 baseras på andelarna för 2014–2020. Specifika belopp bör reserveras för de yttersta randområdena, kontroll och tillsyn samt insamling och behandling av data för fiskeriförvaltning och vetenskapliga syften, medan beloppen för definitivt upphörande och exceptionellt upphörande med fiskeverksamheten bör omfattas av en övre gräns.

(8)  I den fleråriga budgetram som fastställs i förordning (EU) xx/xx5 föreskrivs att unionens budget bör fortsätta att stödja fiskeri- och havspolitiken. Den föreslagna budgeten för EHFF bör hållas minst på samma nivå som för perioden 2014–2020. EHFF:s resurser bör delas upp mellan delad förvaltning, direkt förvaltning och indirekt förvaltning. För att säkerställa stabilitet, särskilt med avseende på uppnåendet av den gemensamma fiskeripolitikens mål, bör fastställandet av de nationella tilldelningarna inom delad förvaltning för programperioden 2021–2027 baseras på andelarna för 2014–2020. Specifika belopp bör reserveras för de yttersta randområdena, kontroll och tillsyn samt insamling och behandling av data för fiskeriförvaltning och vetenskapliga syften, medan beloppen för definitivt upphörande och exceptionellt upphörande med fiskeverksamheten bör omfattas av en övre gräns.

__________________

__________________

5 EUT C […], […], s. […].

5 EUT C […], […], s. […].

Ändringsförslag    5

Förslag till förordning

Skäl 9

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(9)  Europas havssektor sysselsätter över fem miljoner arbetstagare, vilket genererar nästan 500 miljarder EUR om året, och det finns potential att skapa många fler arbetstillfällen. Avkastningen från den globala havsekonomin uppskattas till idag till 1,3 biljoner EUR och detta kan komma att mer än fördubblas fram till 2030. Behovet att uppfylla koldioxidutsläppsmålen, öka resurseffektiviteten och minska den blå ekonomins miljöavtryck har varit en betydande drivkraft bakom innovation i andra sektorer som marin utrustning, varvsindustrin, havsobservation, muddring, kustskydd och byggnadsarbeten längs kuster och till havs. Unionens strukturfonder har investerat i havsekonomin, i synnerhet Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) och EHFF. Nya investeringsverktyg som InvestEU måste användas för att matcha tillväxtpotentialen inom sektorn.

(9)  Europas havssektor sysselsätter över fem miljoner arbetstagare, vilket genererar nästan 500 miljarder EUR om året, och det finns potential att skapa många fler arbetstillfällen. Avkastningen från den globala havsekonomin uppskattas till idag till 1,3 biljoner EUR och detta kan komma att mer än fördubblas fram till 2030. Behovet att uppfylla koldioxidutsläppsmålen i Parisavtalet innebär att minst 30% av EU:s budget måste användas till klimatrelaterade åtgärder. Det är också nödvändigt att öka resurseffektiviteten och minska miljöavtrycken från den blå ekonomin som har varit och ska fortsätta att vara en betydande drivkraft bakom innovation i andra sektorer som marin utrustning, varvsindustrin, havsobservation, muddring, kustskydd och byggnadsarbeten längs kuster och till havs. Unionens strukturfonder har investerat i havsekonomin, i synnerhet Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) och EHFF. Nya investeringsverktyg som InvestEU skulle kunna användas för att matcha tillväxtpotentialen inom sektorn.

Ändringsförslag    6

Förslag till förordning

Skäl 11

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(11)  EHFF efter 2020 bör vara baserad på en förenklad struktur utan att åtgärder och detaljerade regler för stödberättigande definieras i förväg på unionsnivå, på ett alltför föreskrivande sätt. I stället bör breda stödområden beskrivas under varje prioritering. Medlemsstaterna bör sålunda utarbeta sitt respektive program där de anger de lämpligaste medlen för att uppnå prioriteringarna. En rad olika åtgärder som medlemsstaterna anger i programmen skulle kunna få stöd enligt de regler som fastställs i denna förordning och förordning (EU) [förordningen om gemensamma bestämmelser], förutsatt att de omfattas av de stödområden som anges i denna förordning. Det är nödvändigt att fastställa en förteckning över icke stödberättigande verksamhet i syfte att undvika negativa effekter på bevarandet inom fisket, till exempel ett allmänt förbud mot investeringar som ökar fiskekapaciteten. Det bör finnas stränga villkor om att investeringar och ersättningar för fiskeflottan måste vara förenliga med den gemensamma fiskeripolitikens bevarandemål

(11)  EHFF efter 2020 bör vara baserad på en förenklad struktur utan att åtgärder och detaljerade regler för stödberättigande definieras i förväg på unionsnivå, på ett alltför föreskrivande sätt. I stället bör breda stödområden beskrivas under varje prioritering. Medlemsstaterna bör sålunda utarbeta sitt respektive program där de anger de lämpligaste medlen för att uppnå prioriteringarna. En rad olika åtgärder som medlemsstaterna anger i programmen skulle kunna få stöd enligt de regler som fastställs i denna förordning och förordning (EU) [förordningen om gemensamma bestämmelser], förutsatt att de omfattas av de stödområden som anges i denna förordning. Det är nödvändigt att fastställa en förteckning över icke stödberättigande verksamhet i syfte att undvika negativa effekter på bevarandet inom fisket, till exempel ett allmänt förbud mot investeringar som ökar fiskekapaciteten eller mot fiskemetoder som har en negativ inverkan på haven. Det bör finnas stränga villkor om att investeringar och ersättningar för fiskeflottan måste vara förenliga med den gemensamma fiskeripolitikens bevarandemål

Ändringsförslag    7

Förslag till förordning

Skäl 12a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(12a)  EHFF måste också bidra till förverkligandet av andra av FN:s mål för hållbar utveckling. I denna förordning betonas särskilt följande mål:

 

(a) Hållbarhetsmål 1 – Utrotning av fattigdom: EHFF ska bidra till att förbättra levnadsvillkoren för de mest ömtåliga kustsamhällena, särskilt de som är beroende av en enda fiskeresurs som hotas av överfiske, klimatförändringar och miljöproblem.

 

(b) Hållbarhetsmål 3 – Hälsa och välbefinnande: EHFF ska bidra till att bekämpa föroreningen av kustnära vattenområden, vilken orsakar endemiska sjukdomar, och se till att livsmedelsprodukter från fiske och vattenbruk håller hög kvalitet.

 

(c) Hållbarhetsmål 7 – Överkomlig och ren energi: Genom att finansiera den blå ekonomin ska EHFF stödja utvecklingen av förnybara marina energier och se till att denna utveckling är förenlig med skyddet av den marina miljön och bevarandet av fiskeresurserna.

 

d) Hållbarhetsmål 8 – Anständigt arbete och ekonomisk tillväxt: EHFF ska bidra till utvecklingen av den blå ekonomin som en faktor för ekonomisk tillväxt. EHFF ska också säkerställa att denna ekonomiska tillväxt är en källa till anständiga arbetstillfällen för kustsamhällena. Dessutom ska EHFF bidra till att förbättra yrkesfiskarnas arbetsförhållanden.

 

e) Hållbarhetsmål 12 – Ansvarsfull konsumtion och produktion: EHFF ska bidra till en rationell användning av naturresurser och till att begränsa slöseri med natur- och energiresurser.

 

f) Hållbarhetsmål 13 – Bekämpa klimatförändringar: EMFF ska inrikta 30 % av sin budget på att bekämpa klimatförändringen.

 

g) Hållbarhetsmål 14 – Bevara och nyttja oceanerna, haven och de marina resurserna på ett hållbart sätt för en hållbar utveckling.

Motivering

Europeiska unionen har spelat en viktig roll i fastställandet av programmet för hållbar utveckling för 2030 och har åtagit sig att på ett avgörande sätt bidra till uppnåendet av dess 17 mål (kommissionens meddelande till Europaparlamentet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén av den 22 november 2016 – COM(2016)739).

Ändringsförslag    8

Förslag till förordning

Skäl 17

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(17)  Mycket har under de senaste åren uppnåtts genom den gemensamma fiskeripolitiken när det gäller att återföra bestånden till sunda nivåer, öka lönsamheten för unionens fiskerinäring och bevara de marina ekosystemen. Dock återstår stora utmaningar innan den gemensamma fiskeripolitikens socioekonomiska mål och miljömål kan uppnås. Detta kräver fortsatt stöd efter 2020, bland annat i havsområden där framstegen har gått långsammare.

(17)  Mycket har under de senaste åren uppnåtts genom den gemensamma fiskeripolitiken när det gäller att återföra bestånden till sunda nivåer, öka lönsamheten för unionens fiskerinäring och bevara de marina ekosystemen. Dock återstår stora utmaningar innan den gemensamma fiskeripolitikens socioekonomiska mål och miljömål kan uppnås. Detta kräver fortsatt stöd efter 2020, bland annat i havsområden där framstegen har gått långsammare, särskilt i de mest isolerade områdena, såsom de yttersta randområdena.

Ändringsförslag    9

Förslag till förordning

Skäl 18

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(18)  Fisket är avgörande för försörjningen och kulturarvet i många kustsamhällen i unionen, särskilt där det småskaliga kustfisket spelar en viktig roll. Med en genomsnittsålder över 50 i många fiskesamhällen förblir generationsskifte och diversifiering av verksamheten en utmaning.

(18)  Fisket är avgörande för försörjningen, traditioner och kulturarvet i många kustsamhällen i unionen, särskilt där det småskaliga kustfisket spelar en viktig roll, såsom i de yttersta randområdena. Med en genomsnittsålder över 50 i många fiskesamhällen förblir generationsskifte och diversifiering av verksamheten en utmaning.

Ändringsförslag    10

Förslag till förordning

Skäl 21

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(21)  Landningsskyldigheten är en av den gemensamma fiskeripolitikens största utmaningar. Den har medfört betydande ändringar av fiskemetoderna, ibland med betydande ekonomiska kostnader för sektorn. Det bör därför vara möjligt för EHFF att stödja innovation och investeringar som bidrar till genomförandet av landningsskyldigheten, med en högre stödnivå än den som gäller för andra insatser, såsom investeringar i selektiva fiskeredskap, i förbättringar av hamninfrastruktur och i saluföring av oönskade fångster. Fonden bör även bevilja en maximal stödnivå på 100 % för utformning, utveckling, övervakning, utvärdering och förvaltning av transparenta system för utbyte av fiskemöjligheter mellan medlemsstater (s.k. kvotbyten) för att mildra effekten av fenomenet med begränsande arter (s.k. choke species) som orsakas av landningsskyldigheten

(21)  Landningsskyldigheten är en av den gemensamma fiskeripolitikens största utmaningar. Den har medfört betydande ändringar av fiskemetoderna, ibland med betydande ekonomiska kostnader för sektorn. Det bör därför vara möjligt för EHFF att stödja innovation och investeringar som bidrar till genomförandet av landningsskyldigheten, med en högre stödnivå än den som gäller för andra insatser, såsom investeringar i selektiva fiskeredskap, i förbättringar av hamninfrastruktur och i minskning och saluföring av oönskade fångster. Fonden bör även bevilja en maximal stödnivå på 100 % för utformning, utveckling, övervakning, utvärdering och förvaltning av transparenta system för utbyte av fiskemöjligheter mellan medlemsstater (s.k. kvotbyten) för att mildra effekten av fenomenet med begränsande arter (s.k. choke species) som orsakas av landningsskyldigheten

Ändringsförslag    11

Förslag till förordning

Skäl 22

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(22)  Det bör vara möjligt för EHFF att stödja innovation och investeringar ombord på fiskefartyg i syfte att förbättra hälso-, säkerhets- och arbetsförhållandena, energieffektiviteten och fångsternas kvalitet. Sådant stöd bör dock inte leda till en ökning av fiskekapaciteten eller förmågan att spåra upp fisk och bör inte beviljas endast på grundval av att villkor som är obligatoriska enligt unionsrätten eller nationell rätt har uppfyllts. I en struktur utan föreskrivande åtgärder bör det vara upp till medlemsstaterna att fastställa de exakta reglerna för stödberättigande för sådana investeringar. När det gäller hälsa, säkerhet och arbetsförhållanden ombord på fiskefartygen bör en högre stödnivå än vad som gäller för andra insatser att tillåtas

(22)  Det bör vara möjligt för EHFF att stödja innovation och investeringar ombord på fiskefartyg i syfte att förbättra hälso-, säkerhets- och arbetsförhållandena, miljöskyddet, energieffektiviteten och fångsternas kvalitet. Sådant stöd bör dock inte leda till en ökning av fiskekapaciteten eller förmågan att spåra upp fisk och bör inte beviljas endast på grundval av att villkor som är obligatoriska enligt unionsrätten eller nationell rätt har uppfyllts. I en struktur utan föreskrivande åtgärder bör det vara upp till medlemsstaterna att fastställa de exakta reglerna för stödberättigande för sådana investeringar. När det gäller hälsa, säkerhet och arbetsförhållanden ombord på fiskefartygen bör en högre stödnivå än vad som gäller för andra insatser att tillåtas

Ändringsförslag    12

Förslag till förordning

Skäl 24

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(24)  Hur framgångsrik den gemensamma fiskeripolitiken blir beror på tillgången till vetenskapliga utlåtanden om fiskeriförvaltningen, och därmed på tillgången till fiskeridata. Mot bakgrund av de utmaningar och de kostnader som det innebär att erhålla tillförlitliga och fullständiga data är det nödvändigt att stödja medlemsstataternas åtgärder för att samla in och behandla data i linje med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1004 (nedan kallad förordningen om datainsamlingsramen)8 och bidra till att ta fram bästa tillgängliga vetenskapliga utlåtanden. Detta stöd bör möjliggöra samverkanseffekter med insamling och behandling av andra typer av marina data

(24)  Hur framgångsrik den gemensamma fiskeripolitiken blir beror på tillgången till vetenskapliga utlåtanden om fiskeriförvaltningen, och därmed på tillgången till fiskeridata. Mot bakgrund av de utmaningar och de kostnader som det innebär att erhålla tillförlitliga och fullständiga data är det nödvändigt att stödja medlemsstaternas åtgärder för att samla in, behandla och utbyta data i linje med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1004 (nedan kallad förordningen om datainsamlingsramen)8 och bidra till att ta fram bästa tillgängliga vetenskapliga utlåtanden. Detta stöd bör möjliggöra samverkanseffekter med insamling, behandling och utbyte av andra typer av marina data

_________________

_________________

8 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1004 av den 17 maj 2017 om upprättande av en unionsram för insamling, förvaltning och användning av data inom fiskerisektorn och till stöd för vetenskaplig rådgivning rörande den gemensamma fiskeripolitiken och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 199/2008 (EUT L 157, 20.6.2017, s. 1).

8 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1004 av den 17 maj 2017 om upprättande av en unionsram för insamling, förvaltning och användning av data inom fiskerisektorn och till stöd för vetenskaplig rådgivning rörande den gemensamma fiskeripolitiken och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 199/2008 (EUT L 157, 20.6.2017, s. 1).

Ändringsförslag    13

Förslag till förordning

Skäl 26

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(26)  Med tanke på de utmaningar som ligger i att uppnå den gemensamma fiskeripolitikens bevarandemål, bör det vara möjligt för EHFF att stödja åtgärder för förvaltningen av olika fisken och fiskeflottor. I detta sammanhang förblir det ibland nödvändigt att bevilja stöd för anpassning av flottan med avseende på vissa flottsegment och havsområden. Sådant stöd bör vara strängt inriktat på bevarande och hållbart nyttjande av marina biologiska resurser och syfta till att uppnå balans mellan fiskekapaciteten och de tillgängliga fiskemöjligheterna. Därför bör EHFF ha möjlighet att stödja definitivt upphörande med fiskeverksamhet i flottsegment där fiskekapaciteten inte balanseras med de tillgängliga fiskemöjligheterna. Sådant stöd bör vara ett verktyg i handlingsplanerna för anpassning av flottsegment med konstaterad strukturell överkapacitet, enligt föreskrifterna i artikel 22.4 i förordning (EU) nr 1380/2013, och bör genomföras antingen genom skrotning av fiskefartyget eller genom avveckling och ombyggnad för annan verksamhet än kommersiellt fiske. När ombyggnad för annan verksamhet skulle leda till att fritidsfiskets belastning på de marina ekosystemen ökar bör stöd endast beviljas om det är förenligt med den gemensamma fiskeripolitiken och målen i de berörda fleråriga planerna. För att säkerställa enhetlighet i den strukturella anpassningen av flottan till bevarandemålen, bör stödet för definitivt upphörande med fiskeverksamheten vara strängt knutet till vissa villkor och kopplat till visade resultat. Det bör därför genomföras endast genom finansiering som inte är kopplad till kostnader, i enlighet med förordning (EU) [förordningen om gemensamma bestämmelser] Under denna mekanism bör medlemsstaterna inte få ersättning från kommissionen för definitivt upphörande med verksamheten på grundval av kostnader som faktiskt uppstått, utan på grundval av att de har uppfyllt villkoren och uppnått resultat. Kommissionen bör därför fastställa dessa villkor i en delegerad akt, och villkoren bör kopplas till uppnåendet av den gemensamma fiskeripolitikens bevarandemål.

(26)  Med tanke på de utmaningar som ligger i att uppnå den gemensamma fiskeripolitikens bevarandemål, bör det vara möjligt för EHFF att stödja åtgärder för förvaltningen av olika fisken och fiskeflottor. I detta sammanhang förblir det ibland nödvändigt att bevilja stöd för anpassning av flottan med avseende på vissa flottsegment och havsområden. Sådant stöd bör vara strängt inriktat på bevarande och hållbart nyttjande av marina biologiska resurser och syfta till att uppnå balans mellan fiskekapaciteten och de tillgängliga fiskeresurserna. Därför bör EHFF ha möjlighet att stödja definitivt upphörande med fiskeverksamhet i flottsegment där fiskekapaciteten inte balanseras med de tillgängliga fiskeresurserna. Sådant stöd bör vara ett verktyg i handlingsplanerna för anpassning av flottsegment med konstaterad strukturell överkapacitet, enligt föreskrifterna i artikel 22.4 i förordning (EU) nr 1380/2013, och bör genomföras antingen genom skrotning av fiskefartyget eller genom avveckling och ombyggnad för annan verksamhet än kommersiellt fiske. När ombyggnad för annan verksamhet skulle leda till att fritidsfiskets belastning på de marina ekosystemen ökar bör stöd endast beviljas om det är förenligt med den gemensamma fiskeripolitiken och målen i de berörda fleråriga planerna. För att säkerställa enhetlighet i den strukturella anpassningen av flottan till bevarandemålen, bör stödet för definitivt upphörande med fiskeverksamheten vara strängt knutet till vissa villkor och kopplat till visade resultat. Det bör därför genomföras endast genom finansiering som inte är kopplad till kostnader, i enlighet med förordning (EU) [förordningen om gemensamma bestämmelser] Under denna mekanism bör medlemsstaterna inte få ersättning från kommissionen för definitivt upphörande med verksamheten på grundval av kostnader som faktiskt uppstått, utan på grundval av att de har uppfyllt villkoren och uppnått resultat. Kommissionen bör därför fastställa dessa villkor i en delegerad akt, och villkoren bör kopplas till uppnåendet av den gemensamma fiskeripolitikens bevarandemål.

Ändringsförslag    14

Förslag till förordning

Skäl 27

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(27)  Mot bakgrund av en hög grad av oförutsägbarhet inom fiskeverksamheten kan exceptionella omständigheter orsaka stora förluster för fiskare. För att mildra dessa konsekvenser, bör EHHF ha möjlighet att ge stöd till en ersättning för exceptionellt upphörande med fiskeverksamheten som orsakats av genomförandet av vissa bevarandeåtgärder (t.ex. fleråriga planer, mål för bevarande och hållbart nyttjande av bestånd, åtgärder för att anpassa fartygens fiskekapacitet till tillgängliga fiskemöjligheter och tekniska åtgärder), av genomförande av nödåtgärder, av avbrytande, på grund av force majeure, av tillämpningen av ett partnerskapsavtal om hållbart fiske, av en naturkatastrof eller av en miljöincident. Stöd bör endast beviljas om konsekvenserna av dessa omständigheter blir betydande för yrkesfiskare, dvs. om det berörda fartygets kommersiella verksamhet avbryts under minst 90 på varandra följande dagar och om de ekonomiska förlusterna till följd av upphörandet under en angiven tidsperiod uppgår till mer än 30 % av det berörda företagets årliga omsättning. Särdragen inom ålfisket bör beaktas i villkoren för beviljandet av sådant stöd

(27)  Mot bakgrund av en hög grad av oförutsägbarhet inom fiskeverksamheten kan exceptionella omständigheter orsaka stora förluster för fiskare. För att mildra dessa konsekvenser, bör EHHF ha möjlighet att ge stöd till en ersättning för exceptionellt upphörande med fiskeverksamheten som orsakats av genomförandet av vissa bevarandeåtgärder (t.ex. fleråriga planer, mål för bevarande och hållbart nyttjande av bestånd, åtgärder för att anpassa fartygens fiskekapacitet till tillgängliga fiskemöjligheter och tekniska åtgärder), av genomförande av nödåtgärder, av avbrytande, på grund av force majeure, av tillämpningen av ett partnerskapsavtal om hållbart fiske, av en naturkatastrof eller av en miljöincident. Stöd bör endast beviljas om de ekonomiska konsekvenserna av dessa omständigheter blir betydande för yrkesfiskare, dvs. om det berörda fartygets kommersiella verksamhet avbryts under minst 90 på varandra följande dagar och om de ekonomiska förlusterna till följd av upphörandet under en angiven tidsperiod uppgår till mer än 30 % av det berörda företagets årliga omsättning. Särdragen inom ålfisket bör beaktas i villkoren för beviljandet av sådant stöd

Ändringsförslag    15

Förslag till förordning

Skäl 28

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(28)  Det småskaliga kustfisket bedrivs av fiskefartyg under 12 meter, som inte använder släpredskap. Denna sektor står för nästan 75 % av alla fiskefartyg som är registrerade i unionen och nästan hälften av all sysselsättning inom fiskersektorn. Aktörer inom det småskaliga kustfisket är särskilt beroende av sunda fiskbestånd som huvudsaklig inkomstkälla. EHFF bör därför ge dem en förmånsbehandling genom en stödnivå på 100 %, inklusive för insatser som avser kontroll och tillsyn, så att de uppmuntras att använda hållbara fiskemetoder. Vissa stödområden bör dessutom reserveras för småskaligt fiske i flottsegment där fiskekapaciteten balanseras med tillgängliga fiskemöjligheter, t.ex. stöd för förvärv av ett begagnat fartyg och för ersättning av fartygets huvudmotor eller för modernisering. Vidare bör medlemsstaterna inkludera en handlingsplan för småskaligt kustfiske i sitt program. Handlingsplanen bör övervakas med stöd av indikatorer, för vilka delmål och mål bör fastställas

(28)  Det småskaliga kustfisket bedrivs av fiskefartyg under 12 meter, som inte använder släpredskap. Denna sektor står för nästan 75 % av alla fiskefartyg som är registrerade i unionen och nästan hälften av all sysselsättning inom fiskerisektorn. Aktörer inom det småskaliga kustfisket är särskilt beroende av sunda fiskbestånd som huvudsaklig inkomstkälla. EHFF bör därför ge dem en förmånsbehandling genom en stödnivå på 100 %, inklusive för insatser som avser kontroll och tillsyn, så att de uppmuntras att använda hållbara fiskemetoder. Vissa stödområden bör dessutom reserveras för småskaligt fiske i flottsegment där fiskekapaciteten balanseras med tillgängliga fiskemöjligheter, t.ex. stöd för förvärv av ett fartyg, för ersättning eller modernisering av fartygets huvudmotor, för renovering och återställande av gammal infrastruktur eller ny infrastruktur såsom auktionshallar eller mottagningsanordningar. Vidare bör medlemsstaterna inkludera en handlingsplan för småskaligt kustfiske i sitt program. Handlingsplanen bör övervakas med stöd av indikatorer, för vilka delmål och mål bör fastställas

Motivering

Försummade industriområden och övergivna småbyar kan ha infrastruktur som kan bli en miljövänlig ledstjärna för företag med koppling till fiskeriverksamhet (t.ex. som informationspunkt för turism, restauranger, mottagningsanläggningar för förlorade fiskeredskap och marint skräp samt för oönskade fångster).

Ändringsförslag    16

Förslag till förordning

Skäl 29

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(29)  Såsom beskrivs i kommissionens meddelande av den 24 oktober 2017 till Europaparlamentet, rådet, Europiska ekonomiska och sociala kommittén, regionkommittén och Europeiska investeringsbanken, med rubriken Ett starkare och förnyat strategiskt partnerskap med EU: s yttersta randområden9, står de yttersta randområdena inför särskilda utmaningar som hänger samman med deras avlägsna belägenhet, topografi och klimat, såsom anges i artikel 349 i fördraget, men de har även särskilda tillgångar på vilka det går att bygga en hållbar blå ekonomi. För varje enskilt yttersta randområde bör därför en handlingsplan för utveckling inom hållbara blå sektorer, inklusive hållbart nyttjande av fiske och vattenbruk, fogas till den berörda medlemsstatens program, och ett ekonomiskt anslag bör avsättas för stöd till genomförandet av dessa handlingsplaner. Det bör vara möjligt för EHFF att stödja en ersättning för de extrakostnader som ofta uppstår för de yttre randområdena på grund av deras belägenhet och ökaraktär. Det bör fastställas en övre gräns för detta stöd uttryckt som en procentsats av det totala ekonomiska anslaget. Dessutom bör en högre stödnivå än dem som gäller för andra insatser tillämpas i de yttersta randområdena.

(29)  Såsom beskrivs i kommissionens meddelande av den 24 oktober 2017 till Europaparlamentet, rådet, Europiska ekonomiska och sociala kommittén, regionkommittén och Europeiska investeringsbanken, med rubriken Ett starkare och förnyat strategiskt partnerskap med EU:s yttersta randområden9, står de yttersta randområdena inför särskilda utmaningar som hänger samman med deras avlägsna belägenhet, topografi och klimat, såsom anges i artikel 349 i fördraget, men de har även särskilda tillgångar på vilka det går att bygga en hållbar blå ekonomi, och EHFF bör kunna beakta de särskilda begränsningar som erkänns i artikel 349 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. För varje enskilt yttersta randområde bör därför också en handlingsplan för utveckling inom hållbara blå sektorer, inklusive hållbart nyttjande av fiske och vattenbruk, fogas till den berörda medlemsstatens program, och ett ekonomiskt anslag bör avsättas för stöd till genomförandet av dessa handlingsplaner. Det bör vara möjligt för EHFF att stödja en ersättning för de extrakostnader som ofta uppstår för de yttre randområdena på grund av deras belägenhet och ökaraktär. Det bör fastställas en övre gräns för detta stöd uttryckt som en procentsats av det totala ekonomiska anslaget. Dessutom bör en högre stödnivå och EHFF-finansieringsgrad än dem som för närvarande gäller för de yttersta randområdena tillämpas.

__________________

__________________

9 COM(2017) 623.

9 COM(2017) 623.

Ändringsförslag    17

Förslag till förordning

Skäl 29a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(29a)  Med beaktande av Europaparlamentets resolution om öars särskilda situation (2015/3014 (RSP)) och Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande Öarnas särskilda problem (1229/2011), utgör jordbruk, uppfödning och fiske en viktig del av de lokala öekonomierna. De europeiska öregionerna lider brist på tillgänglighet, särskilt för små och medelstora företag, och en låg grad av produktdifferentiering. De behöver en strategi som gör det möjligt för dem att utnyttja alla de synergieffekter som kan uppstå mellan de europeiska struktur- och investeringsfonderna och andra EU-instrument med syfte att uppväga öars nackdelar och främja deras ekonomiska tillväxt, skapa nya arbetstillfällen och åstadkomma en hållbar utveckling på öarna. Även om artikel 174 i EUF-fördraget erkänner de permanenta naturbetingade och geografiska nackdelar som är specifika för situationen på öarna, måste kommissionen fastställa en ”strategisk unionsram för öar” för att koppla samman de instrument som kan få stora territoriella konsekvenser.

Motivering

Den särskilda situationen för de europeiska öarna bör i högre grad beaktas i samband med att den nya ramen för EHFF 2021 tas fram.

Ändringsförslag    18

Förslag till förordning

Skäl 29a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(29a)  För att vissa fiskeriprodukter och vattenbruksprodukter från unionens yttersta randområden skulle kunna behålla sin konkurrenskraft jämfört med liknande produkter från andra regioner i unionen, införde unionen 1992 åtgärder för att kompensera för de anknutna extrakostnaderna inom fiskerisektorn. Dessa åtgärder fastställdes för perioden 2007–2013 genom förordning (EG) nr 791/2007 och följdes upp genom förordning (EU) nr 508/2014 i kraft för perioden 2014–2020. Det är nödvändigt att fortsätta att bevilja stöd för att kompensera de extra kostnaderna för fisket efter samt odlingen, bearbetningen och saluföringen av vissa fiskeri- och vattenbruksprodukter från unionens yttersta randområden från och med den 1 januari 2021, så att kompensationen bidrar till att aktörerna från dessa regioner behåller sin ekonomiska livskraft.

Ändringsförslag    19

Förslag till förordning

Skäl 29b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(29b)  I syfte att lindra de ovannämnda särskilda begränsningarna i de yttersta randområdena och på grundval av artikel 349 i EUF-fördraget bör det vara möjligt att bevilja statligt driftsstöd genom ett förenklat förfarande.

Ändringsförslag    20

Förslag till förordning

Skäl 29b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(29b)  Med tanke på de olika saluföringsvillkor som råder i de yttersta randområdena, samt variationerna när det gäller fångster, bestånd och marknadsefterfrågan, bör man överlåta åt de berörda medlemsstaterna att fastställa vilka fiskeriprodukter som ska berättiga till kompensation, de respektive maximikvantiteterna för dessa produkter samt de olika kompensationsbeloppen inom ramen för det totala anslaget per medlemsstat.

Ändringsförslag    21

Förslag till förordning

Skäl 29c (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(29c)  Medlemsstaterna bör ges tillåtelse att, inom ramen för det totala anslaget per medlemsstat, differentiera kvantiteterna av berörda fiskeriprodukter och förteckningen över dessa samt kompensationsbeloppet. De bör också ha rätt att anpassa sina kompensationsplaner, om detta motiveras av förändrade villkor.

Ändringsförslag    22

Förslag till förordning

Skäl 29d (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(29d)    Medlemsstaterna bör fastställa kompensationsbeloppet till en nivå som på ett lämpligt sätt väger upp de extra kostnader som uppstår till följd av de särskilda nackdelar som präglar de yttersta randområdena. För att undvika överkompensation bör det beloppet stå i proportion till de extra kostnader som stödet kompenserar för. För detta ändamål bör även andra typer av offentliga åtgärder som påverkar de extra kostnadernas storlek beaktas vid fastställandet av beloppet.

Ändringsförslag    23

Förslag till förordning

Skäl 30

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(30)  Inom ramen för delad förvaltning bör det vara möjligt för EHFF att stödja skydd och återställande av marin biologisk mångfald och marina ekosystem i hav och i kustnära områden. I detta syfte bör stöd vara tillgängligt som ersättning till fiskare som tar upp förlorade fiskeredskap och marint skräp ur havet och för investeringar i hamnar i syfte att tillhandahålla lämpliga mottagningsanläggningar för förlorade redskap och marint skräp. Stöd bör också vara tillgängligt för åtgärder för att uppnå eller upprätthålla god miljöstatus i den marina miljön, i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/56/EG (ramdirektiv om en marin strategi)10, samt för genomförandet av geografiska skyddsåtgärder som fastställs enligt det direktivet och, i enlighet med de prioriterade åtgärdsplaner som fastställs enligt rådets direktiv 92/43/EEG (habitatdirektivet)11, för förvaltning, återställande och övervakning av Natura 2000-områden samt för skyddet av arter inom ramen för direktiv 92/43/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/147/EG (fågeldirektivet)12. Inom ramen för direkt förvaltning bör EHFF, i samstämmighet med målet att uppnå eller upprätthålla en god miljöstatus i den marina miljön, bidra till att främja rena och sunda hav och till genomförandet av En europeisk strategi för plast i en cirkulär ekonomi som utarbetats i kommissionens meddelande av den 16 januari 201613 till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén.

(30)  Inom ramen för delad förvaltning ska 25 % av EHFF stödja skydd och återställande av marin biologisk mångfald och marina ekosystem i hav och i kustnära områden. I detta syfte bör stöd vara tillgängligt som ersättning till fiskare som tar upp förlorade fiskeredskap och marint skräp ur havet och för investeringar i hamnar i syfte att tillhandahålla lämpliga mottagningsanläggningar för förlorade redskap och marint skräp. Stöd bör också vara tillgängligt för åtgärder för att uppnå eller upprätthålla god miljöstatus i den marina miljön, i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/56/EG (ramdirektiv om en marin strategi)10, samt för genomförandet av geografiska skyddsåtgärder som fastställs enligt det direktivet och, i enlighet med de prioriterade åtgärdsplaner som fastställs enligt rådets direktiv 92/43/EEG (habitatdirektivet)11, för förvaltning, återställande och övervakning av Natura 2000-områden samt för skyddet av arter inom ramen för direktiv 92/43/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/147/EG (fågeldirektivet)12. Inom ramen för direkt förvaltning bör EHFF, i samstämmighet med målet att uppnå eller upprätthålla en god miljöstatus i den marina miljön, bidra till att främja rena och sunda hav och till genomförandet av En europeisk strategi för plast i en cirkulär ekonomi som utarbetats i kommissionens meddelande av den 16 januari 201613 till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén.

__________________

__________________

10 Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/56/EG av den 17 juni 2008 om upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder på havsmiljöpolitikens område (EUT L 164, 25.6.2008, s. 19).

10 Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/56/EG av den 17 juni 2008 om upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder på havsmiljöpolitikens område (EUT L 164, 25.6.2008, s. 19).

11 Rådets direktiv 92/43/EEG av den 21 maj 1992 om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter (EGT L 206, 22.7.1992, s.7).

11 Rådets direktiv 92/43/EEG av den 21 maj 1992 om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter (EGT L 206, 22.7.1992, s.7).

12 Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/147/EG av den 30 november 2009 om bevarande av vilda fåglar (EUT L 20, 26.1.2010, s. 7).

12 Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/147/EG av den 30 november 2009 om bevarande av vilda fåglar (EUT L 20, 26.1.2010, s. 7).

13 COM(2018) 0028.

13 COM(2018) 0028.

Ändringsförslag    24

Förslag till förordning

Skäl 32

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(32)  Det bör vara möjligt för EHFF att stödja främjande och hållbar utveckling av vattenbruket, inbegripet vattenbruk i sötvatten, för odling av vattenlevande djur och växter för framställning av livsmedel och andra råvaror. Vissa medlemsstater har fortfarande komplexa administrativa förfaranden – det kan vara svårt att få tillgång till utrymme och tillståndsprocesserna är tungrodda – och detta gör det svårt för sektorn att förbättra bilden av och konkurrenskraften för odlade produkter. Stödet bör vara förenligt med de fleråriga nationella strategiplanerna för utveckling av vattenbruket som utarbetas på grundval av förordning (EU) nr 1380/2013. I synnerhet bör stöd beviljas för miljömässig hållbarhet, produktiva investeringar, innovation, förvärv av yrkeskompetens, förbättring av arbetsvillkor och för kompensationsåtgärder som stöder kritiska mark- och naturförvaltningstjänster. Åtgärder på folkhälsoområdet, försäkringssystem för vattenbruksbeståndet och djurhälso- och djurskyddsåtgärder bör också vara stödberättigande. När det gäller produktiva investeringar bör stödet dock endast tillhandahållas genom finansiella instrument och genom InvestEU, vilka ger större hävstångsverkan på marknaderna och därför är mer relevanta än bidrag när det gäller att hantera finansieringsutmaningarna inom sektorn.

(32)  Det bör vara möjligt för EHFF att stödja främjande och hållbar utveckling av vattenbruket, inbegripet vattenbruk i sötvatten, för odling av vattenlevande djur och växter för framställning av livsmedel och andra råvaror. Vissa medlemsstater har fortfarande komplexa administrativa förfaranden – det kan vara svårt att få tillgång till utrymme och tillståndsprocesserna är tungrodda – och detta gör det svårt för sektorn att förbättra bilden av och konkurrenskraften för odlade produkter. Stödet bör vara förenligt med de fleråriga nationella strategiplanerna för utveckling av vattenbruket som utarbetas på grundval av förordning (EU) nr 1380/2013. I synnerhet bör stöd beviljas för miljömässig hållbarhet, produktiva investeringar, innovation, förvärv av yrkeskompetens, förbättring av arbetsvillkor och för kompensationsåtgärder som stöder kritiska mark- och naturförvaltningstjänster. Åtgärder på folkhälsoområdet, försäkringssystem för vattenbruksbeståndet och djurhälso- och djurskyddsåtgärder bör också vara stödberättigande. Dessa komplicerade och betungande förfaranden bör åtgärdas och minskas, utan att det påverkar alla de standarder som krävs för sådana jordbruksföretag.

Ändringsförslag    25

Förslag till förordning

Skäl 34

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(34)  Beredningsindustrin spelar en roll när det gäller fiskeri- och vattenbruksprodukternas tillgänglighet och kvalitet. Det bör vara möjligt för EHFF att stödja målinriktade investeringar i denna industri, under förutsättning att de bidrar till att målen för den samlade marknadsordningen uppfylls. Stöd bör endast tillhandahållas genom finansieringsinstrument och genom InvestEU, inte genom bidrag.

(34)  Beredningsindustrin spelar en roll när det gäller fiskeri- och vattenbruksprodukternas tillgänglighet och kvalitet. Det bör vara möjligt för EHFF att stödja målinriktade investeringar i denna industri, under förutsättning att de bidrar till att målen för den samlade marknadsordningen uppfylls.

Ändringsförslag    26

Förslag till förordning

Skäl 35

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(35)  Skapandet av arbetstillfällen i kustregioner är beroende av en lokalt ledd utveckling av en hållbar blå ekonomi som kan få den sociala strukturen i dessa regioner att förnyas. Havsindustrierna och havstjänsterna kommer sannolikt att överträffa tillväxten inom den globala ekonomin och bidra i betydlig utsträckning till sysselsättning och tillväxt fram till 2030. För att vara hållbar är den blå tillväxten beroende av innovation och investeringar i nya områden inom havssektorn och i bioekonomin, till exempel hållbara turismmodeller, havsbaserad förnybar energi, innovativ avancerad varvsindustri och nya hamntjänster, som kan skapa arbetstillfällen och samtidigt stärka den lokala utvecklingen. Medan de offentliga investeringarna i den hållbara blå ekonomin bör effektiviseras i hela unionsbudgeten, bör EHFF särskilt fokusera på nödvändiga villkor för utvecklingen av den hållbara blå ekonomin och på att undanröja flaskhalsar för att underlätta investeringar och utvecklingen av nya marknader och ny teknologi eller nya tjänster. Stöd till utvecklingen av den hållbara blå ekonomin bör ges inom ramen för delad, direkt och indirekt förvaltning.

(35)  Skapandet av arbetstillfällen i kustregioner och i synnerhet på öar är beroende av en lokalt ledd utveckling av en hållbar blå ekonomi som kan få den sociala strukturen i dessa regioner att förnyas. Havs- och oceanindustrierna och havs- och oceantjänsterna kommer sannolikt att överträffa tillväxten inom den globala ekonomin och bidra i betydlig utsträckning till sysselsättning och tillväxt fram till 2030. För att vara hållbar är den blå tillväxten beroende av innovation och investeringar i nya områden inom havssektorn och i bioekonomin, till exempel hållbara turismmodeller, havsbaserad förnybar energi, innovativ avancerad varvsindustri och nya hamntjänster, som kan skapa arbetstillfällen och samtidigt stärka den lokala utvecklingen. Medan de offentliga investeringarna i den hållbara blå ekonomin bör effektiviseras i hela unionsbudgeten, bör EHFF särskilt fokusera på nödvändiga villkor för utvecklingen av den hållbara blå ekonomin och på att undanröja flaskhalsar för att underlätta investeringar och utvecklingen av nya marknader och ny teknologi eller nya tjänster. Stöd till utvecklingen av den hållbara blå ekonomin bör ges inom ramen för delad, direkt och indirekt förvaltning.

Ändringsförslag    27

Förslag till förordning

Skäl 35a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(35a)  Det finns ett behov av stödåtgärder för att underlätta den sociala dialogen och av att utnyttja EHFF för att bidra till att utbilda kvalificerad arbetskraft för sjöfarts- och fiskerisektorn. Vikten av att modernisera sjöfarts- och fiskerisektorn och den roll som innovation spelar för detta kräver en ny bedömning av de finansiella anslagen för yrkesutbildning inom EHFF.

Motivering

Ändringsförslaget påminner om artiklarna 25 och 27 i fiskeriutskottets yttrande (2017/2052 (INI)), nämligen behovet av att anslå medel inom ramen för EHFF särskilt till utbildning av nuvarande och nya arbetstagare inom sektorerna, utan åldersgräns men med det specifika syftet att förbättra fiskeriverksamheternas ekonomiska och miljömässiga hållbarhet.

Ändringsförslag    28

Förslag till förordning

Skäl 35b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(35b)  Det är också nödvändigt att investera i humankapital för att förbättra fiskeri- och havsnäringarnas konkurrenskraft och ekonomiska resultat. Därför bör EHFF stödja rådgivande tjänster, samarbete mellan forskare och fiskare, yrkesutbildning och livslångt lärande, samt främja kunskapsspridning, hjälpa till att förbättra aktörernas prestanda och konkurrenskraft och främja den sociala dialogen. Som ett erkännande av den roll som egenföretagande fiskares makar och livspartner spelar i fiskesamhällen bör även de på vissa villkor beviljas stöd för yrkesutbildning, livslångt lärande och kunskapsspridning och för nätverksarbete som bidrar till deras yrkesutveckling.

Motivering

Detta ändringsförslag syftar till att återinföra skäl 31 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 508/2014 av den 15 maj 2014, som handlar om främjandet av humankapital. Särskilt för kustsamhällen som är beroende av fiskeriverksamhet är det av yttersta vikt att de kan främja integreringen av nya kvalificerade arbetstagare.

Ändringsförslag    29

Förslag till förordning

Skäl 38

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(38)  Inom ramen för direkt och indirekt förvaltning bör EHFF fokusera på nödvändiga villkor för en hållbar blå ekonomi genom främjande av en integrerad styrning och förvaltning av havspolitiken, förbättrad överföring och förbättrat utnyttjande av forskning, innovation och teknik i den hållbara blå ekonomin, förbättrad kompetens inom det maritima området, ökad kunskap om haven och ökad delning av socioekonomiska data om den hållbara blå ekonomin och främjande av en koldioxidsnål och klimattålig hållbar blå ekonomi och utveckling, samt framtagande av projektöversikter och innovativa finansieringsinstrument. Vederbörlig hänsyn bör tas till de yttersta randområdenas särskilda situation i förhållande till de ovan nämnda områdena.

(38)  Inom ramen för direkt och indirekt förvaltning bör EHFF fokusera på nödvändiga villkor för en hållbar blå ekonomi genom främjande av en integrerad styrning och förvaltning av havspolitiken, förbättrad överföring och förbättrat utnyttjande av forskning, innovation och teknik i den hållbara blå ekonomin, förbättrad kompetens inom det maritima området, ökad kunskap om haven och oceanerna och ökad delning av socioekonomiska data om den hållbara blå ekonomin och främjande av en koldioxidsnål och klimattålig hållbar blå ekonomi och utveckling, samt framtagande av projektöversikter och innovativa finansieringsinstrument. Vederbörlig hänsyn bör tas till de yttersta randområdenas särskilda situation i förhållande till de ovan nämnda områdena.

Ändringsförslag    30

Förslag till förordning

Skäl 41a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(41a)  EHFF:s mål och insatser bör vara förenliga med unionens internationella och regionala processer för förvaltning av haven, såsom avtalet om inrättande av Allmänna kommissionen för fiske i Medelhavet (nedan kallat AKFM-avtalet). Detta avtal utgör en lämplig ram för multilateralt samarbete i syfte att främja utveckling, bevarande, rationell förvaltning och bästa nyttjande av levande marina resurser i Medelhavet och Svarta havet på en nivå som anses hållbar och som medför en låg risk för kollaps för bestånden.

Motivering

I detta ändringsförslag beaktas kommissionens nuvarande förslag som syftar till att i unionslagstiftningen införliva ett antal åtgärder som antagits av Allmänna kommissionen för fiske i Medelhavet (AKFM) vid dess årliga möten 2015, 2016 och 2017.

Ändringsförslag    31

Förslag till förordning

Skäl 48

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(48)  I syfte att öka öppenheten kring användningen av unionens medel och främja en sund ekonomisk förvaltning av dessa medel, i synnerhet i syfte att stärka den offentliga kontrollen av använda medel, bör viss information om de insatser som finansieras genom EHHF offentliggöras på medlemsstatens webbplats i enlighet med förordning (EU) nr [förordning om gemensamma bestämmelser]. När en medlemsstat offentliggör information om insatser som finansieras genom EHFF måste de regler om skydd av personuppgifter som anges i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/67923 följas.

(48)  I syfte att öka öppenheten kring användningen av unionens medel och främja en sund ekonomisk förvaltning av dessa medel, i synnerhet i syfte att stärka den offentliga kontrollen av använda medel, bör all information om de insatser som finansieras genom EHHF offentliggöras på medlemsstatens webbplats i enlighet med förordning (EU) nr [förordning om gemensamma bestämmelser]. När en medlemsstat offentliggör information om insatser som finansieras genom EHFF måste de regler om skydd av personuppgifter som anges i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/67923 följas.

_________________

_________________

23 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) (EUT L 119, 4.5.2016, s. 1).

23 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) (EUT L 119, 4.5.2016, s. 1).

Ändringsförslag    32

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 2 – led 15

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(15)  hållbar blå ekonomi: all sektorsspecifik och sektorsövergripande ekonomisk verksamhet över hela den inre marknaden som har anknytning till hav, oceaner, kuster och inlandsvatten, vilket inbegriper unionens yttersta randområden och kustlösa stater, inklusive framväxande sektorer och varor och tjänster som inte omsätts på en marknad, och vilken är förenlig med unionens miljölagstiftning.

(15)  hållbar blå ekonomi: all sektorsspecifik och sektorsövergripande ekonomisk verksamhet över hela den inre marknaden som har anknytning till hav, oceaner, kuster och inlandsvatten, vilket inbegriper unionens öregioner, yttersta randområden och kustlösa stater, inklusive framväxande sektorer och varor och tjänster som inte omsätts på en marknad, och vilken är förenlig med unionens miljölagstiftning.

Ändringsförslag    33

Förslag till förordning

Artikel 4 – stycke 1 – led 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(1)  Främja hållbart fiske och bevarandet av marina biologiska resurser.

(1)  Främja hållbart fiske samt skyddet, återställandet och bevarandet av marina biologiska resurser.

Ändringsförslag    34

Förslag till förordning

Artikel 4 – stycke 1 – led 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(2)  Bidra till livsmedelstryggheten i unionen genom vattenbruk och marknader som präglas av konkurrenskraft och hållbarhet.

(2)  Bidra till livsmedelstryggheten i unionen genom ekologiskt vattenbruk och marknader som är hållbara och socialt ansvarsfulla, med beaktande av miljöskyddskriterier.

Ändringsförslag    35

Förslag till förordning

Artikel 4 – stycke 1 – led 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(3)  Göra det möjligt för en hållbar blå ekonomi att växa och främja välmående kustsamhällen.

(3)  Göra det möjligt för en hållbar blå ekonomi att växa och främja välstånd och hållbarhet i kustsamhällen, och särskilt i de yttersta randområdena, med vederbörlig hänsyn till socioekonomiska aspekter och med full respekt för målen med ekonomisk, social och territoriell sammanhållning.

Ändringsförslag    36

Förslag till förordning

Artikel 4 – stycke 1 – led 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(4) Stärka den internationella världshavsförvaltningen och möjliggöra trygga, säkra, rena och hållbart förvaltade hav och oceaner.

(4)  Stärka den internationella världshavsförvaltningen och unionens regionala processer för förvaltningen av haven i syfte att möjliggöra trygga, säkra, rena och hållbart förvaltade hav och oceaner.

Ändringsförslag    37

Förslag till förordning

Artikel 4 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Stöd inom ramen för EHFF ska bidra till att unionens miljömål och mål vad gäller begränsning av och anpassning till klimatförändringar uppnås. Detta bidrag ska spåras i enlighet med den metod som anges i bilaga IV.

Stöd inom ramen för EHFF ska till fullo bidra till att unionens miljömål och mål vad gäller begränsning av och anpassning till klimatförändringar uppnås. Detta bidrag ska spåras i enlighet med den metod som anges i bilaga IV.

Ändringsförslag    38

Förslag till förordning

Artikel 4a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 4a

 

De yttersta randområdena

 

Alla bestämmelser i denna förordning måste ta hänsyn till de särskilda begränsningar som erkänns i artikel 349 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

Ändringsförslag    39

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Finansieringsramen för genomförandet av EHFF för perioden 2021–2027 ska vara 6 140 000 000 EUR i löpande priser.

1.  Finansieringsramen för genomförandet av EHFF för perioden 2021–2027 ska vara 6 867 000 000 EUR i fasta priser 2018 (dvs. 7 739 176 524 EUR i löpande priser). Minst 25 % av detta anslag ska tilldelas prioritet 1 enligt definitionen i artikel 4.1. första stycket i denna förordning.

Ändringsförslag    40

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Den del av finansieringsramen som genomförs inom ramen för delad förvaltning enligt vad som fastställs i avdelning II ska vara 5 311 000 000 EUR i löpande priser i enlighet med den årliga fördelning som anges i bilaga V.

1.  Den del av finansieringsramen som genomförs inom ramen för delad förvaltning enligt vad som fastställs i avdelning II ska vara 5 939 794 375 EUR i fasta priser 2018 (dvs. 6 694 261 648 EUR i löpande priser) i enlighet med den årliga fördelning som anges i bilaga V.

Motivering

Budgeten för den tidigare fonden samt samma andel som tilldelades inom ramen för delad förvaltning och inom ramen för direkt förvaltning bör bibehållas. I beräkningen beaktas budgetutskottets yttrande.

Ändringsförslag    41

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  För insatser som är förlagda till de yttersta randområdena, ska varje berörd medlemsstat, inom ramen för sitt ekonomiska stöd från unionen enligt bilaga V anslå minst

utgår

(a) 102 000 000 EUR för Azorerna och Madeira,

 

(b) 82 000 000 EUR för Kanarieöarna,

 

(c) 131 000 000 EUR för Guadeloupe, Franska Guyana, Martinique, Mayotte, Réunion och Saint-Martin.

 

Motivering

Alla bestämmelser om de yttersta randområdena finns samlade i ett nytt kapitel 5a.

Ändringsförslag    42

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Den kompensation som avses i artikel 21 får inte överstiga 50 % av något av de anslag som anges i punkt 2 a, b och c.

utgår

Motivering

Alla bestämmelser om de yttersta randområdena finns samlade i ett nytt kapitel 5a.

Ändringsförslag    43

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Den del av finansieringsramen som genomförs inom ramen för direkt och indirekt förvaltning enligt vad som fastställs i avdelning III ska vara 829 000 000 EUR i löpande priser.

1.  Den del av finansieringsramen som genomförs inom ramen för direkt och indirekt förvaltning enligt vad som fastställs i avdelning III ska vara 927 149 225 EUR i fasta priser 2018 (dvs. 1 044 914 876 EUR i löpande priser).

Motivering

Budgeten för den tidigare fonden samt samma andel som tilldelades inom ramen för delad förvaltning och inom ramen för direkt förvaltning bör bibehållas. I beräkningen beaktas budgetutskottets yttrande.

Ändringsförslag    44

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 2 – stycke 2 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  Utarbetande, övervakning och utvärdering av partnerskapsavtal om hållbart fiske och unionens deltagande i regionala fiskeriförvaltningsorganisationer.

(b)  Utarbetande, övervakning och utvärdering av unionens deltagande i regionala fiskeriförvaltningsorganisationer.

Ändringsförslag    45

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  I enlighet med artikel 16 i förordning (EU) [förordningen om gemensamma bestämmelser] ska varje medlemsstat utarbeta ett enda program för att genomföra prioriteringarna enligt artikel 4.

1.  I enlighet med artikel 16 i förordning (EU) [förordningen om gemensamma bestämmelser] ska varje medlemsstat utarbeta ett enda nationellt program och/eller regionala operativa program för att genomföra prioriteringarna enligt artikel 4.

Ändringsförslag    46

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 3 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c)  I tillämpliga fall, handlingsplanerna för de yttersta randområdena, vilka avses i punkt 4.

(c)  I tillämpliga fall, handlingsplanerna för de yttersta randområdena, vilka avses i artikel 29b.

Motivering

Alla bestämmelser om de yttersta randområdena finns samlade i ett nytt kapitel 5a.

Ändringsförslag    47

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 1 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ca)  I tillämpliga fall, det regionala operativa programmet för regionala och lokala myndigheter med ansvar för fiske och havsfrågor.

Motivering

Att låta medlemsstaterna utveckla regionala operativa program, om de så önskar, som en del av den nationella programplaneringen för berörda regioner på fältet kommer att möjliggöra smartare utnyttjande av medel och regionala strategier för specialisering inom ramen för EHFF:s anslag.

Ändringsförslag    48

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 4 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Berörda medlemsstater ska som en del av sitt program utarbeta en handlingsplan för vart och ett av sina yttersta randområden, vilka avses i artikel 6.2, vilken ska innehålla följande:

4.  Berörda medlemsstater ska som en del av sitt program, tillsammans med berörda myndigheter och intressenter inom deras territorier, utarbeta en handlingsplan för var och en av sina regioner, inbegripet de yttersta randområden som avses i artikel 6.2, vilken ska innehålla följande:

Ändringsförslag    49

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 4 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  En strategi för hållbart nyttjande av fisket och utveckling av hållbara sektorer inom den blå ekonomin.

(a)  En strategi för hållbart nyttjande av fisket och utveckling av hållbara sektorer inom den blå ekonomin, som samtidigt syftar till att bekämpa marint skräp och främja lokalt ledd utveckling och lokala aktionsgrupper för fiske.

Motivering

Lokalt ledd utveckling och lokala fiskeaktionsgrupper bör även i fortsättningen uppmärksammas, och finansieringen av dem måste ökas, eftersom de gör det möjligt för lokala fiskesamhällen att hantera utmaningar på gräsrotsnivå genom att ta vara på lokala aktörers kunskaper för att lösa lokala problem.

Ändringsförslag    50

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.  Kommissionen ska ta fram en analys för varje havsområde med uppgifter om gemensamma styrkor och svagheter vad gäller uppnåendet av den gemensamma fiskeripolitikens mål, i enlighet med artikel 2 i förordning (EU) nr 1380/2013. I tillämpliga fall ska befintliga havsområdesstrategier och makroregionala strategier beaktas i analysen.

5.  Kommissionen ska ta fram en analys för varje havsområde med uppgifter om gemensamma styrkor och svagheter vad gäller uppnåendet av den gemensamma fiskeripolitikens mål, i enlighet med artikel 2 i förordning (EU) nr 1380/2013. Befintliga havsområdesstrategier och makroregionala strategier ska beaktas i analysen.

Ändringsförslag    51

Förslag till förordning

Artikel 11 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Nationella bestämmelser om offentlig finansiering som går utöver bestämmelserna i denna förordning om sådana betalningar som avses i punkt 2, ska behandlas som en helhet på grundval av punkt 1.

3.  Nationella bestämmelser om offentlig finansiering som går utöver bestämmelserna i denna förordning om sådana betalningar som avses i punkt 2 ska behandlas som en helhet på grundval av punkt 1, om inte annat föreskrivs i denna förordning.

Ändringsförslag    52

Förslag till förordning

Artikel 13 – led h

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(h)  Byggande av nya hamnar, nya landningsplatser eller nya auktionshallar.

(h)  Byggande av nya hamnar, nya landningsplatser eller nya auktionshallar, om inte annat föreskrivs i denna förordning.

Ändringsförslag    53

Förslag till förordning

Artikel 13 – led ka (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ka)  Bottentrålning på mer än 200 meters djup eller annan verksamhet som bidrar till den permanenta förstörelsen av det marina och kustnära ekosystemet.

Ändringsförslag    54

Förslag till förordning

Artikel 14 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Stöd enligt detta kapitel ska bidra till uppnåendet av den gemensamma fiskeripolitikens miljömässiga, ekonomiska och sociala mål samt sysselsättningsmål, enligt vad som anges i artikel 2 i förordning (EU) nr 1380/2013.

1.  Stöd enligt detta kapitel ska till fullo bidra till uppnåendet av den gemensamma fiskeripolitikens miljömässiga, ekonomiska och sociala mål samt sysselsättningsmål, enligt vad som anges i artikel 2 i förordning (EU) nr 1380/2013, och ska främja den sociala dialogen mellan parterna.

Ändringsförslag    55

Förslag till förordning

Artikel 15 – punkt 1 – led da (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(da)  Förenkling av tillgång till krediter samt till försäkrings- och finansieringsinstrument, utan att utesluta behovet av bidrag.

Motivering

Tillägg av fler avsnitt som är nödvändiga för utvecklingen inom det småskaliga kustfisket.

Ändringsförslag    56

Förslag till förordning

Artikel 15 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3a.  För att minska den administrativa bördan för småskaliga fiskare som bedriver kustfiske ska handlingsplanen beakta möjligheten till ett enda förenklat ansökningsformulär för EHFF-åtgärder eller den tidigare förekomsten av ett enda förenklat formulär på nationell eller regional nivå.

Motivering

Till skillnad från fiskeföretag är småskaliga fiskare främst personer som inte har den administrativa kapaciteten att hantera administrativa uppgifter i tid. Ett enda förenklat ansökningsformulär kommer i hög grad att öka deras möjligheter att få tillgång till finansiering.

Ändringsförslag    57

Förslag till förordning

Artikel 16 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  Det första förvärv av ett fiskefartyg som görs av en ung fiskare som då ansökan inlämnas är under 40 år gammal och har arbetat minst fem år som fiskare eller har erhållit lämplig yrkesutbildning.

(a)  Det första förvärv av ett fiskefartyg som görs av en ung fiskare som då ansökan inlämnas är under 40 år gammal och har arbetat minst tre år som fiskare eller har erhållit lämplig yrkesutbildning.

Ändringsförslag    58

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ba)  Nya miljövänliga och energieffektiva infrastrukturer, t.ex. nya auktionshallar eller mottagningsanläggningar.

Motivering

Ny hållbar infrastruktur kan bli en miljövänlig ledstjärna för företag med koppling till fiskeriverksamhet (t.ex. som informationspunkt för turism, restauranger, mottagningsanläggningar för förlorade fiskeredskap och marint skräp samt för oönskade fångster).

Ändringsförslag    59

Förslag till förordning

Artikel 16 – punkt 1 – led bb (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(bb)  Miljövänlig renovering och restaurering av gamla byggnader och infrastrukturer för att förbättra deras miljömässiga hållbarhet och energieffektivitet, eftersom verksamheten är direkt kopplad till fiskeverksamheten.

Motivering

Försummade industriområden och övergivna småbyar kan ha infrastruktur som kan bli en miljövänlig ledstjärna för företag med koppling till fiskeriverksamhet (t.ex. som informationspunkt för turism, restauranger, mottagningsanläggningar för förlorade fiskeredskap och marint skräp samt för oönskade fångster).

Ändringsförslag    60

Förslag till förordning

Artikel 16 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Det fartyg som avses i punkt 1 ska vara utrustat för havsfiske och vara mellan fem och trettio år gammalt.

2.  Det fartyg som avses i punkt 1 ska vara utrustat för havsfiske och vara mindre än trettio år gammalt.

Motivering

Stöd till anskaffande av nya fartyg bör göra det möjligt att förnya flottorna med mer ergonomiska, säkrare och mindre bränslesnåla fartyg utan att öka fiskeansträngningen.

Ändringsförslag    61

Förslag till förordning

Artikel 16 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3a.  (ny)

 

Det stöd som avses i punkt 1 c får endast beviljas om det kan bevisas att den nya infrastrukturen kommer att förbättra värdet och kvaliteten på produkterna och göra alla flottor mer hållbara, utan att fiskekapaciteten ökas och i enlighet med den gemensamma fiskeripolitikens mål.

Motivering

Denna åtgärd skulle inte öka fiskekapaciteten, i överensstämmelse med målen för den gemensamma fiskeripolitiken, men man måste ge stöd till etablering av unga fiskare, intensifiera insatserna för att hantera klimatförändringarna, öka säkerheten ombord och bemöta behoven av förnyelse av flottan.

Ändringsförslag    62

Förslag till förordning

Artikel 16 – punkt 3b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3b.  (ny)

 

Det stöd som avses i punkt 1 c får endast beviljas om det kan bevisas att den gamla infrastrukturen kommer att renoveras eller återställas för att främja en diversifiering av inkomsterna, med tanke på att verksamheten är direkt kopplad till fiskeverksamheten.

Motivering

Försummade industriområden och övergivna småbyar kan ha infrastruktur som kan bli en miljövänlig ledstjärna för företag med koppling till fiskeriverksamhet (t.ex. som informationspunkt för turism, restauranger, mottagningsanläggningar för förlorade fiskeredskap och marint skräp samt för oönskade fångster).

Ändringsförslag    63

Förslag till förordning

Artikel 17 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c)  Fiskefartyget är registrerat som aktivt och har bedrivit fiske till havs under minst 120 dagar under vart och ett av de två kalenderår som föregår det år då ansökan om stöd lämnas in.

(c)  Fiskefartyget är registrerat som aktivt och har bedrivit fiske till havs under i genomsnitt minst 90 dagar under vart och ett av de två kalenderår som föregår det år då ansökan om stöd lämnas in.

Motivering

Genomsnittssiffran stämmer bättre överens med hur det småskaliga kustfisket fungerar i verkligheten, eftersom det påverkas kraftigt av vädret till havs och oförutsedda situationer (oljeutsläpp, växtslem etc.). Antalet arbetade dagar kan variera kraftigt mellan åren.

Ändringsförslag    64

Förslag till förordning

Artikel 17 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3a.  EHFF får hjälpa fiskeri- och vattenbruksföretag att få tillgång till riskhanteringsinstrument, exempelvis incitament för tecknande av försäkringar eller ömsesidiga riskdelningsfonder, i syfte att täcka förluster till följd av en eller flera av följande faktorer:

 

(a)  Naturkatastrofer, i enlighet med bestämmelserna i EU:s solidaritetsfond.

 

(b)  Ogynnsamma extrema väderfenomen.

 

(c)  Plötsliga förändringar i kvaliteten och mängden av vatten som aktören inte bär ansvaret för.

 

d)  Sjukdomar i vattenbrukssektorn, driftstopp eller förstörelse av produktionsanläggningarna som aktören inte bär ansvaret för.

 

e)  Kostnader för räddningsinsatser när fiskare eller fiskefartyg råkar ut för olyckor till sjöss i samband med fiskeverksamheten.

Motivering

På samma sätt som för jordbrukssektorn införs stöd från Europeiska havs- och fiskerifonden till riskhanteringsverktyg, t.ex. incitament att teckna försäkringar eller gemensamma fonder, med särskilda skäl som definieras i själva punkten.

Ändringsförslag    65

Förslag till förordning

Artikel 17 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

4a.  EHFF får stödja insatser för att främja dialogen mellan arbetsmarknadens parter, i synnerhet följande insatser som genomförs av fackföreningar och arbetsgivarorganisationer som ingått nationella kollektivavtal:

 

(a)  Utbildning av unga yrkesverksamma fiskare.

 

(b)  Fortbildning och kompetensutveckling avseende hållbart fiske.

 

(c)  Upplysning om bra fiskemetoder och metoder för att skydda den biologiska mångfalden.

 

d)  Säkerhet för människoliv till sjöss.

 

e)  Hälsa och säkerhet för arbetstagare ombord på fiskefartyg.

Motivering

EHFF-planeringen måste även stödja fiskets sociala dimension.

Ändringsförslag    66

Förslag till förordning

Artikel 17 – punkt 4b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

4b.  EHFF får hjälpa fiskeri- och vattenbruksföretag att få tillgång till riskhanteringsinstrument, exempelvis incitament för tecknande av försäkringar eller ömsesidiga riskdelningsfonder, i syfte att täcka förluster till följd av en eller flera av följande faktorer:

 

(a)  Naturkatastrofer.

 

(b)  Ogynnsamma väderförhållanden.

 

(c)  Plötsliga förändringar av vattnets kvalitet och kvantitet som aktören inte bär ansvaret för.

 

d)  Sjukdomar i vattenbrukssektorn, driftstopp eller förstörelse av produktionsanläggningarna som aktören inte bär ansvaret för.

 

e)  Kostnader för räddningsinsatser när fiskare eller fiskefartyg råkar ut för olyckor till sjöss i samband med fiskeverksamheten.

Motivering

Med jordbruket som förebild bör EHFF kunna stödja riskhanteringsinstrument, t.ex incitament för tecknande av försäkringar eller ömsesidiga riskdelningsfonder, för att täcka in de orsaker som listas i led a-e.

Ändringsförslag    67

Förslag till förordning

Artikel 18 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  det berörda fartygets kommersiella verksamhet upphör under minst 90 på varandra följande dagar,

(a)  det berörda fartygets fiskeverksamhet upphör under minst 30 på varandra följande dagar,

Motivering

Ett fartyg vars verksamhet upphör under 90 dagar i följd och som förlorar 30 % av sin omsättning skulle inte kunna återhämta sig ekonomiskt från en sådan händelse.

Ändringsförslag    68

Förslag till förordning

Artikel 18 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  de ekonomiska förlusterna till följd av upphörandet uppgår till mer än 30 % av det berörda företagets årsomsättning, beräknat på grundval av företagets genomsnittliga omsättning under de tre föregående kalenderåren.

(b)  de ekonomiska förlusterna till följd av upphörandet uppgår till mer än 30 % av det berörda företagets årsomsättning, beräknat på grundval av företagets gen