ДОКЛАД относно предложението за решение на Съвета относно насоки за политиките на заетост на държавите членки

  20.3.2019 - (COM(2019)0151 – C8‑0131/2019 – 2019/0056(NLE)) - *

  Комисия по заетост и социални въпроси
  Докладчик: Мирославс Митрофановс
  (Опростена процедура – член 50, параграф 1 от Правилника за дейността)

  Процедура : 2019/0056(NLE)
  Етапи на разглеждане в заседание
  Етапи на разглеждане на документа :  
  A8-0177/2019
  Внесени текстове :
  A8-0177/2019
  Разисквания :
  Гласувания :
  Приети текстове :

  ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

  относно предложението за решение на Съвета относно насоки за политиките на заетост на държавите членки

  (COM(2019)0151 – C8‑0131/2019 – 2019/0056(NLE))

  (Консултация)

  Европейският парламент,

  —  като взе предвид предложението на Комисията до Съвета (COM(2019)0151),

  —  като взе предвид член 148, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно който Съветът се е консултирал с него (C8‑0131/2019),

  —  като взе предвид член 78в от своя Правилник за дейността,

  —  като взе предвид доклада на комисията по заетост и социални въпроси (A8‑0177/2019),

  1.  одобрява предложението на Комисията;

  2.  приканва Съвета, в случай че възнамерява да се отклони от текста, одобрен от Парламента, да информира последния за това;

  3.  призовава Съвета да се консултира отново с него, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в текста, одобрен от Парламента;

  4.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията.

  ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

  Заглавие

  Насоки за политиките по заетостта на държавите-членки

  Позовавания

  COM(2019)0151 – C8-0131/2019 – 2019/0056(NLE)

  Дата на консултацията / искането за одобрение

  13.3.2019

   

   

   

  Водеща комисия

         Дата на обявяване в заседание

  EMPL

  14.3.2019

   

   

   

  Докладчици

         Дата на назначаване

  Мирославс Митрофановс

  8.3.2019

   

   

   

  Опростена процедура – дата на решението

  18.3.2019

  Разглеждане в комисия

  18.3.2019

   

   

   

  Дата на приемане

  18.3.2019

   

   

   

  Дата на внасяне

  20.3.2019

  Последно осъвременяване: 1 април 2019 г.
  Правна информация - Политика за поверителност