Процедура : 2019/0056(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0177/2019

Внесени текстове :

A8-0177/2019

Разисквания :

Гласувания :

PV 04/04/2019 - 6.5

Приети текстове :

P8_TA(2019)0337

ДОКЛАД     *
PDF 165kWORD 51k
20.3.2019
PE 636.394v02-00 A8-0177/2019

относно предложението за решение на Съвета относно насоки за политиките на заетост на държавите членки

(COM(2019)0151 – C8‑0131/2019 – 2019/0056(NLE))

Комисия по заетост и социални въпроси

Докладчик: Мирославс Митрофановс

(Опростена процедура – член 50, параграф 1 от Правилника за дейността)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за решение на Съвета относно насоки за политиките на заетост на държавите членки

(COM(2019)0151 – C8‑0131/2019 – 2019/0056(NLE))

(Консултация)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Съвета (COM(2019)0151),

—  като взе предвид член 148, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно който Съветът се е консултирал с него (C8‑0131/2019),

—  като взе предвид член 78в от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по заетост и социални въпроси (A8‑0177/2019),

1.  одобрява предложението на Комисията;

2.  приканва Съвета, в случай че възнамерява да се отклони от текста, одобрен от Парламента, да информира последния за това;

3.  призовава Съвета да се консултира отново с него, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в текста, одобрен от Парламента;

4.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията.


ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Насоки за политиките по заетостта на държавите-членки

Позовавания

COM(2019)0151 – C8-0131/2019 – 2019/0056(NLE)

Дата на консултацията / искането за одобрение

13.3.2019

 

 

 

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

EMPL

14.3.2019

 

 

 

Докладчици

       Дата на назначаване

Мирославс Митрофановс

8.3.2019

 

 

 

Опростена процедура – дата на решението

18.3.2019

Разглеждане в комисия

18.3.2019

 

 

 

Дата на приемане

18.3.2019

 

 

 

Дата на внасяне

20.3.2019

Последно осъвременяване: 1 април 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност