ДОКЛАД относно предложението за решение на Съвета относно насоки за политиките на заетост на държавите членки

20.3.2019 - (COM(2019)0151 – C8‑0131/2019 – 2019/0056(NLE)) - *

Комисия по заетост и социални въпроси
Докладчик: Мирославс Митрофановс
(Опростена процедура – член 50, параграф 1 от Правилника за дейността)

Процедура : 2019/0056(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A8-0177/2019
Внесени текстове :
A8-0177/2019
Разисквания :
Гласувания :
Приети текстове :

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за решение на Съвета относно насоки за политиките на заетост на държавите членки

(COM(2019)0151 – C8‑0131/2019 – 2019/0056(NLE))

(Консултация)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Съвета (COM(2019)0151),

—  като взе предвид член 148, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно който Съветът се е консултирал с него (C8‑0131/2019),

—  като взе предвид член 78в от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по заетост и социални въпроси (A8‑0177/2019),

1.  одобрява предложението на Комисията;

2.  приканва Съвета, в случай че възнамерява да се отклони от текста, одобрен от Парламента, да информира последния за това;

3.  призовава Съвета да се консултира отново с него, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в текста, одобрен от Парламента;

4.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията.

ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Насоки за политиките по заетостта на държавите-членки

Позовавания

COM(2019)0151 – C8-0131/2019 – 2019/0056(NLE)

Дата на консултацията / искането за одобрение

13.3.2019

 

 

 

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

EMPL

14.3.2019

 

 

 

Докладчици

       Дата на назначаване

Мирославс Митрофановс

8.3.2019

 

 

 

Опростена процедура – дата на решението

18.3.2019

Разглеждане в комисия

18.3.2019

 

 

 

Дата на приемане

18.3.2019

 

 

 

Дата на внасяне

20.3.2019

Последно осъвременяване: 1 април 2019 г.
Правна информация - Политика за поверителност