ZPRÁVA o návrhu rozhodnutí Rady o hlavních směrech politik zaměstnanosti členských států

20.3.2019 - (COM(2019)0151 – C8‑0131/2019 – 2019/0056(NLE)) - *

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci
Zpravodaj: Miroslavs Mitrofanovs
(Zjednodušený postup – čl. 50 odst. 1 jednacího řádu)

Postup : 2019/0056(NLE)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
A8-0177/2019
Předložené texty :
A8-0177/2019
Rozpravy :
Hlasování :
Přijaté texty :

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutí Rady o hlavních směrech politik zaměstnanosti členských států

(COM(2019)0151 – C8‑0131/2019 – 2019/0056(NLE))

(Konzultace)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Radě (COM(2019)0151),

–  s ohledem na čl. 148 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie, podle kterého Rada konzultovala s Parlamentem (C8‑0131/2019),

–  s ohledem na článek 78c jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro zaměstnanost a sociální věci (A8-0177/2019),

1.  schvaluje návrh Komise;

2.  vyzývá Radu, aby informovala Parlament, bude-li mít v úmyslu odchýlit se od znění schváleného Parlamentem;

3.  vyzývá Radu, aby znovu konzultovala s Parlamentem, bude-li mít v úmyslu podstatně změnit znění schválené Parlamentem;

4.  pověřuje svého předsedu, aby předal(a) postoj Parlamentu Radě a Komisi.

POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Název

Hlavní směry politik zaměstnanosti členských států

Referenční údaje

COM(2019)0151 – C8-0131/2019 – 2019/0056(NLE)

Datum konzultace / žádosti o souhlas

13.3.2019

 

 

 

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

EMPL

14.3.2019

 

 

 

Zpravodajové

       Datum jmenování

Miroslavs Mitrofanovs

8.3.2019

 

 

 

Zjednodušený postup - datum rozhodnutí

18.3.2019

Projednání ve výboru

18.3.2019

 

 

 

Datum přijetí

18.3.2019

 

 

 

Datum předložení

20.3.2019

Poslední aktualizace: 2. dubna 2019
Právní upozornění - Ochrana soukromí