ZPRÁVA o návrhu rozhodnutí Rady o hlavních směrech politik zaměstnanosti členských států

  20.3.2019 - (COM(2019)0151 – C8‑0131/2019 – 2019/0056(NLE)) - *

  Výbor pro zaměstnanost a sociální věci
  Zpravodaj: Miroslavs Mitrofanovs
  (Zjednodušený postup – čl. 50 odst. 1 jednacího řádu)

  Postup : 2019/0056(NLE)
  Průběh na zasedání
  Stadia projednávání dokumentu :  
  A8-0177/2019
  Předložené texty :
  A8-0177/2019
  Rozpravy :
  Hlasování :
  Přijaté texty :

  NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

  o návrhu rozhodnutí Rady o hlavních směrech politik zaměstnanosti členských států

  (COM(2019)0151 – C8‑0131/2019 – 2019/0056(NLE))

  (Konzultace)

  Evropský parlament,

  –  s ohledem na návrh Komise předložený Radě (COM(2019)0151),

  –  s ohledem na čl. 148 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie, podle kterého Rada konzultovala s Parlamentem (C8‑0131/2019),

  –  s ohledem na článek 78c jednacího řádu,

  –  s ohledem na zprávu Výboru pro zaměstnanost a sociální věci (A8-0177/2019),

  1.  schvaluje návrh Komise;

  2.  vyzývá Radu, aby informovala Parlament, bude-li mít v úmyslu odchýlit se od znění schváleného Parlamentem;

  3.  vyzývá Radu, aby znovu konzultovala s Parlamentem, bude-li mít v úmyslu podstatně změnit znění schválené Parlamentem;

  4.  pověřuje svého předsedu, aby předal(a) postoj Parlamentu Radě a Komisi.

  POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

  Název

  Hlavní směry politik zaměstnanosti členských států

  Referenční údaje

  COM(2019)0151 – C8-0131/2019 – 2019/0056(NLE)

  Datum konzultace / žádosti o souhlas

  13.3.2019

   

   

   

  Věcně příslušný výbor

         Datum oznámení na zasedání

  EMPL

  14.3.2019

   

   

   

  Zpravodajové

         Datum jmenování

  Miroslavs Mitrofanovs

  8.3.2019

   

   

   

  Zjednodušený postup - datum rozhodnutí

  18.3.2019

  Projednání ve výboru

  18.3.2019

   

   

   

  Datum přijetí

  18.3.2019

   

   

   

  Datum předložení

  20.3.2019

  Poslední aktualizace: 2. dubna 2019
  Právní upozornění - Ochrana soukromí