BETÆNKNING om udkast til Rådets afgørelse om retningslinjer for medlemsstaternes beskæftigelsespolitikker

20.3.2019 - (COM(2019)0151 – C8‑0131/2019 – 2019/0056(NLE)) - *

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender
Ordfører: Miroslavs Mitrofanovs
(Forenklet procedure – forretningsordenens artikel 50, stk. 1)

Procedure : 2019/0056(NLE)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
A8-0177/2019
Indgivne tekster :
A8-0177/2019
Forhandlinger :
Afstemninger :
Vedtagne tekster :

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om udkast til Rådets afgørelse om retningslinjer for medlemsstaternes beskæftigelsespolitikker

(COM(2019)0151 – C8‑0131/2019 – 2019/0056(NLE))

(Høring)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Rådets udkast (COM(2019)0151),

–  der henviser til artikel 148, stk. 2 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, der danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C8‑0131/2019),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 78c,

–  der henviser til betænkning fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender (A8-0177/2019),

1.  godkender Rådets udkast;

2.  opfordrer Rådet til at underrette Parlamentet, hvis det ikke agter at følge den tekst, Parlamentet har godkendt;

3.  anmoder Rådet om fornyet høring, hvis det agter at ændre den tekst, Parlamentet har godkendt, i væsentlig grad;

4.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Titel

Retningslinjer for medlemsstaternes beskæftigelsespolitikker

Referencer

COM(2019)0151 – C8-0131/2019 – 2019/0056(NLE)

Dato for høring / anmodning om godkendelse

13.3.2019

 

 

 

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

EMPL

14.3.2019

 

 

 

Ordførere

       Dato for valg

Miroslavs Mitrofanovs

8.3.2019

 

 

 

Forenklet procedure - dato for afgørelse

18.3.2019

Behandling i udvalg

18.3.2019

 

 

 

Dato for vedtagelse

18.3.2019

 

 

 

Dato for indgivelse

20.3.2019

Seneste opdatering: 2. april 2019
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik