BETÆNKNING om udkast til Rådets afgørelse om retningslinjer for medlemsstaternes beskæftigelsespolitikker

  20.3.2019 - (COM(2019)0151 – C8‑0131/2019 – 2019/0056(NLE)) - *

  Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender
  Ordfører: Miroslavs Mitrofanovs
  (Forenklet procedure – forretningsordenens artikel 50, stk. 1)

  Procedure : 2019/0056(NLE)
  Forløb i plenarforsamlingen
  Dokumentforløb :  
  A8-0177/2019
  Indgivne tekster :
  A8-0177/2019
  Forhandlinger :
  Afstemninger :
  Vedtagne tekster :

  FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

  om udkast til Rådets afgørelse om retningslinjer for medlemsstaternes beskæftigelsespolitikker

  (COM(2019)0151 – C8‑0131/2019 – 2019/0056(NLE))

  (Høring)

  Europa-Parlamentet,

  –  der henviser til Rådets udkast (COM(2019)0151),

  –  der henviser til artikel 148, stk. 2 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, der danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C8‑0131/2019),

  –  der henviser til forretningsordenens artikel 78c,

  –  der henviser til betænkning fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender (A8-0177/2019),

  1.  godkender Rådets udkast;

  2.  opfordrer Rådet til at underrette Parlamentet, hvis det ikke agter at følge den tekst, Parlamentet har godkendt;

  3.  anmoder Rådet om fornyet høring, hvis det agter at ændre den tekst, Parlamentet har godkendt, i væsentlig grad;

  4.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

  PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

  Titel

  Retningslinjer for medlemsstaternes beskæftigelsespolitikker

  Referencer

  COM(2019)0151 – C8-0131/2019 – 2019/0056(NLE)

  Dato for høring / anmodning om godkendelse

  13.3.2019

   

   

   

  Korresponderende udvalg

         Dato for meddelelse på plenarmødet

  EMPL

  14.3.2019

   

   

   

  Ordførere

         Dato for valg

  Miroslavs Mitrofanovs

  8.3.2019

   

   

   

  Forenklet procedure - dato for afgørelse

  18.3.2019

  Behandling i udvalg

  18.3.2019

   

   

   

  Dato for vedtagelse

  18.3.2019

   

   

   

  Dato for indgivelse

  20.3.2019

  Seneste opdatering: 2. april 2019
  Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik