ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών μελών

20.3.2019 - (COM(2019)0151 – C8-0131/2019 – 2019/0056(NLE)) - *

Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων
Εισηγητής: Miroslavs Mitrofanovs
(Απλοποιημένη διαδικασία – άρθρο 50 παράγραφος 1 του Κανονισμού)

Διαδικασία : 2019/0056(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A8-0177/2019
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A8-0177/2019
Συζήτηση :
Ψηφοφορία :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών μελών

(COM(2019)0151 – C8-0131/2019 – 2019/0056(NLE))

(Διαβούλευση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2019)0151),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 148 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C8-0131/2019),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 78γ του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (A8-0177/2019),

1.  εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής·

2.  καλεί το Συμβούλιο, εφόσον προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

3.  ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει εφόσον το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στο κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο·

4.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Τίτλος

Κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών μελών

Έγγραφα αναφοράς

COM(2019)0151 – C8-0131/2019 – 2019/0056(NLE)

Ημερομηνία διαβούλευσης / αίτησης έγκρισης

13.3.2019

 

 

 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

EMPL

14.3.2019

 

 

 

Εισηγητές

       Ημερομηνία ορισμού

Miroslavs Mitrofanovs

8.3.2019

 

 

 

Απλοποιημένη διαδικασία - Ημερομηνία της απόφασης

18.3.2019

Εξέταση στην επιτροπή

18.3.2019

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

18.3.2019

 

 

 

Ημερομηνία κατάθεσης

20.3.2019

Τελευταία ενημέρωση: 1 Απριλίου 2019
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου