RAPORT ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus liikmesriikide tööhõivepoliitika suuniste kohta

20.3.2019 - (COM(2019)0151 – C8-0131/2019 – 2019/0056(NLE)) - *

Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon
Raportöör: Miroslavs Mitrofanovs
(Lihtsustatud menetlus – kodukorra artikli 50 lõige 1)

Menetlus : 2019/0056(NLE)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
A8-0177/2019
Esitatud tekstid :
A8-0177/2019
Arutelud :
Hääletused :
Vastuvõetud tekstid :

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus liikmesriikide tööhõivepoliitika suuniste kohta

(COM(2019)0151 – C8-0131/2019 – 2019/0056(NLE))

(Konsulteerimine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut nõukogule (COM(2019)0151),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 148 lõiget 2, mille alusel nõukogu konsulteeris Euroopa Parlamendiga (C8-0131/2019),

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 78c,

–  võttes arvesse tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni raportit (A8-0177/2019),

1.  kiidab komisjoni ettepaneku heaks;

2.  palub nõukogul Euroopa Parlamenti teavitada, kui nõukogu kavatseb Euroopa Parlamendi poolt heaks kiidetud teksti muuta;

3.  palub nõukogul Euroopa Parlamendiga uuesti konsulteerida, kui nõukogu kavatseb Euroopa Parlamendi poolt heaks kiidetud teksti oluliselt muuta;

4.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile.

VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

Liikmesriikide tööhõivepoliitika suunised

Viited

COM(2019)0151 – C8-0131/2019 – 2019/0056(NLE)

Konsulteerimise / nõusolekutaotluse kuupäev

13.3.2019

 

 

 

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

EMPL

14.3.2019

 

 

 

Raportöörid

       nimetamise kuupäev

Miroslavs Mitrofanovs

8.3.2019

 

 

 

Lihtsustatud menetlus - otsuse kuupäev

18.3.2019

Läbivaatamine parlamendikomisjonis

18.3.2019

 

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

18.3.2019

 

 

 

Esitamise kuupäev

20.3.2019

Viimane päevakajastamine: 2. aprill 2019
Õigusteave - Privaatsuspoliitika