RAPORT ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus liikmesriikide tööhõivepoliitika suuniste kohta

  20.3.2019 - (COM(2019)0151 – C8-0131/2019 – 2019/0056(NLE)) - *

  Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon
  Raportöör: Miroslavs Mitrofanovs
  (Lihtsustatud menetlus – kodukorra artikli 50 lõige 1)

  Menetlus : 2019/0056(NLE)
  Menetluse etapid istungitel
  Dokumendi valik :  
  A8-0177/2019
  Esitatud tekstid :
  A8-0177/2019
  Arutelud :
  Hääletused :
  Vastuvõetud tekstid :

  EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

  ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus liikmesriikide tööhõivepoliitika suuniste kohta

  (COM(2019)0151 – C8-0131/2019 – 2019/0056(NLE))

  (Konsulteerimine)

  Euroopa Parlament,

  –  võttes arvesse komisjoni ettepanekut nõukogule (COM(2019)0151),

  –  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 148 lõiget 2, mille alusel nõukogu konsulteeris Euroopa Parlamendiga (C8-0131/2019),

  –  võttes arvesse kodukorra artiklit 78c,

  –  võttes arvesse tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni raportit (A8-0177/2019),

  1.  kiidab komisjoni ettepaneku heaks;

  2.  palub nõukogul Euroopa Parlamenti teavitada, kui nõukogu kavatseb Euroopa Parlamendi poolt heaks kiidetud teksti muuta;

  3.  palub nõukogul Euroopa Parlamendiga uuesti konsulteerida, kui nõukogu kavatseb Euroopa Parlamendi poolt heaks kiidetud teksti oluliselt muuta;

  4.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile.

  VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS

  Pealkiri

  Liikmesriikide tööhõivepoliitika suunised

  Viited

  COM(2019)0151 – C8-0131/2019 – 2019/0056(NLE)

  Konsulteerimise / nõusolekutaotluse kuupäev

  13.3.2019

   

   

   

  Vastutav komisjon

         istungil teada andmise kuupäev

  EMPL

  14.3.2019

   

   

   

  Raportöörid

         nimetamise kuupäev

  Miroslavs Mitrofanovs

  8.3.2019

   

   

   

  Lihtsustatud menetlus - otsuse kuupäev

  18.3.2019

  Läbivaatamine parlamendikomisjonis

  18.3.2019

   

   

   

  Vastuvõtmise kuupäev

  18.3.2019

   

   

   

  Esitamise kuupäev

  20.3.2019

  Viimane päevakajastamine: 2. aprill 2019
  Õigusteave - Privaatsuspoliitika