MIETINTÖ ehdotuksesta neuvoston päätökseksi jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivoista

20.3.2019 - (COM(2019)0151 – C8‑0131/2019 – 2019/0056(NLE)) - *

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta
Esittelijä: Miroslavs Mitrofanovs
(Yksinkertaistettu menettely – työjärjestyksen 50 artiklan 1 kohta)

Menettely : 2019/0056(NLE)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
A8-0177/2019
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
A8-0177/2019
Keskustelut :
Äänestykset :
Hyväksytyt tekstit :

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta neuvoston päätökseksi jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivoista

(COM(2019)0151 – C8‑0131/2019 – 2019/0056(NLE))

(Kuuleminen)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen neuvostolle (COM(2019)0151),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 148 artiklan 2 kohdan, jonka mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C8‑0131/2019),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 78 c artiklan,

–  ottaa huomioon työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan mietinnön (A8-0177/2019),

1.  hyväksyy komission ehdotuksen;

2.  pyytää neuvostoa ilmoittamaan parlamentille, jos se aikoo poiketa parlamentin hyväksymästä sanamuodosta;

3.  pyytää tulla kuulluksi uudelleen, jos neuvosto aikoo tehdä huomattavia muutoksia parlamentin hyväksymään tekstiin;

4.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikkojen suuntaviivat

Viiteasiakirjat

COM(2019)0151 – C8-0131/2019 – 2019/0056(NLE)

Kuuleminen / hyväksyntäpyyntö (pvä)

13.3.2019

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

EMPL

14.3.2019

 

 

 

Esittelijät

       Nimitetty (pvä)

Miroslavs Mitrofanovs

8.3.2019

 

 

 

Yksinkertaistettu menettely – päätös tehty (pvä)

18.3.2019

Valiokuntakäsittely

18.3.2019

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

18.3.2019

 

 

 

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

20.3.2019

Päivitetty viimeksi: 22. maaliskuuta 2019
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö