Pranešimas - A8-0177/2019Pranešimas
A8-0177/2019

  PRANEŠIMAS dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl valstybių narių užimtumo politikos gairių

  20.3.2019 - (COM(2019)0151 – C8-0131/2019 – 2019/0056(NLE)) - *

  Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas
  Pranešėjas: Miroslavs Mitrofanovs
  (Supaprastinta procedūra. Darbo tvarkos taisyklių 50 straipsnio 1 dalis)

  Procedūra : 2019/0056(NLE)
  Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
  Dokumento priėmimo eiga :  
  A8-0177/2019
  Pateikti tekstai :
  A8-0177/2019
  Debatai :
  Priimti tekstai :

  EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

  dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl valstybių narių užimtumo politikos gairių

  (COM(2019)0151 – C8-0131/2019 – 2019/0056(NLE))

  (Konsultavimosi procedūra)

  Europos Parlamentas,

  –  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Tarybai (COM(2019)0151),

  –  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 148 straipsnio 2 dalį, pagal kurią Taryba kreipėsi į Parlamentą dėl konsultacijos (C8-0131/2019),

  –  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 78c straipsnį,

  –  atsižvelgdamas į Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto pranešimą (A8-0177/2019),

  1.  pritaria Komisijos pasiūlymui;

  2.  ragina Tarybą pranešti Parlamentui, jei ji ketina nukrypti nuo teksto, kuriam pritarė Parlamentas;

  3.  ragina Tarybą dar kartą konsultuotis su Parlamentu, jei ji ketina iš esmės keisti Parlamento patvirtintą tekstą;

  4.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

  ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

  Pavadinimas

  Valstybių narių užimtumo politikos gairės

  Nuorodos

  COM(2019)0151 – C8-0131/2019 – 2019/0056(NLE)

  Konsultavimosi data / prašymas dėl pritarimo

  13.3.2019

   

   

   

  Atsakingas komitetas

         Paskelbimo plenariniame posėdyje data

  EMPL

  14.3.2019

   

   

   

  Pranešėjai

         Paskyrimo data

  Miroslavs Mitrofanovs

  8.3.2019

   

   

   

  Supaprastinta procedūra - nutarimo data

  18.3.2019

  Svarstymas komitete

  18.3.2019

   

   

   

  Priėmimo data

  18.3.2019

   

   

   

  Pateikimo data

  20.3.2019

  Atnaujinta: 2019 m. kovo 22 d.
  Teisinė informacija - Privatumo politika