Pranešimas - A8-0177/2019Pranešimas
A8-0177/2019

PRANEŠIMAS dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl valstybių narių užimtumo politikos gairių

20.3.2019 - (COM(2019)0151 – C8-0131/2019 – 2019/0056(NLE)) - *

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas
Pranešėjas: Miroslavs Mitrofanovs
(Supaprastinta procedūra. Darbo tvarkos taisyklių 50 straipsnio 1 dalis)

Procedūra : 2019/0056(NLE)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
A8-0177/2019
Pateikti tekstai :
A8-0177/2019
Debatai :
Priimti tekstai :

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl valstybių narių užimtumo politikos gairių

(COM(2019)0151 – C8-0131/2019 – 2019/0056(NLE))

(Konsultavimosi procedūra)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Tarybai (COM(2019)0151),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 148 straipsnio 2 dalį, pagal kurią Taryba kreipėsi į Parlamentą dėl konsultacijos (C8-0131/2019),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 78c straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto pranešimą (A8-0177/2019),

1.  pritaria Komisijos pasiūlymui;

2.  ragina Tarybą pranešti Parlamentui, jei ji ketina nukrypti nuo teksto, kuriam pritarė Parlamentas;

3.  ragina Tarybą dar kartą konsultuotis su Parlamentu, jei ji ketina iš esmės keisti Parlamento patvirtintą tekstą;

4.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Valstybių narių užimtumo politikos gairės

Nuorodos

COM(2019)0151 – C8-0131/2019 – 2019/0056(NLE)

Konsultavimosi data / prašymas dėl pritarimo

13.3.2019

 

 

 

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

EMPL

14.3.2019

 

 

 

Pranešėjai

       Paskyrimo data

Miroslavs Mitrofanovs

8.3.2019

 

 

 

Supaprastinta procedūra - nutarimo data

18.3.2019

Svarstymas komitete

18.3.2019

 

 

 

Priėmimo data

18.3.2019

 

 

 

Pateikimo data

20.3.2019

Atnaujinta: 2019 m. kovo 22 d.
Teisinė informacija - Privatumo politika