Ziņojums - A8-0177/2019Ziņojums
A8-0177/2019

ZIŅOJUMS par priekšlikumu Padomes lēmumam par dalībvalstu nodarbinātības politikas pamatnostādnēm

20.3.2019 - (COM(2019)0151 – C8‑0131/2019 – 2019/0056(NLE)) - *

Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja
Referents: Miroslavs Mitrofanovs
(Vienkāršota procedūra — Reglamenta 50. panta 1. punkts)

Procedūra : 2019/0056(NLE)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
A8-0177/2019
Iesniegtie teksti :
A8-0177/2019
Debates :
Pieņemtie teksti :

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Padomes lēmumam par dalībvalstu nodarbinātības politikas pamatnostādnēm

(COM(2019)0151 – C8‑0131/2019 – 2019/0056(NLE))

(Apspriešanās)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Padomei (COM(2019)0151),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 148. panta 2. punktu, saskaņā ar kuru Padome ar to ir apspriedusies (C8‑0131/2019),

–  ņemot vērā Reglamenta 78.c pantu,

–  ņemot vērā Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas ziņojumu (A8-0177/2019),

1.  apstiprina grozīto Komisijas priekšlikumu;

2.  aicina Padomi informēt Parlamentu, ja tā ir paredzējusi izmaiņas Parlamenta apstiprinātajā tekstā;

3.  prasa Padomei vēlreiz ar to apspriesties, ja tā ir paredzējusi būtiski grozīt Parlamenta apstiprināto tekstu;

4.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo nostāju Padomei un Komisijai.

ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Dalībvalstu nodarbinātības politikas pamatnostādnes

Atsauces

COM(2019)0151 – C8-0131/2019 – 2019/0056(NLE)

Apspriešanās / piekrišanas pieprasījuma datums

13.3.2019

 

 

 

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

EMPL

14.3.2019

 

 

 

Referenti

       Iecelšanas datums

Miroslavs Mitrofanovs

8.3.2019

 

 

 

Vienkāršota procedūra - lēmuma datums

18.3.2019

Izskatīšana komitejā

18.3.2019

 

 

 

Pieņemšanas datums

18.3.2019

 

 

 

Iesniegšanas datums

20.3.2019

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 1. aprīlis
Juridisks paziņojums - Privātuma politika