Ziņojums - A8-0177/2019Ziņojums
A8-0177/2019

  ZIŅOJUMS par priekšlikumu Padomes lēmumam par dalībvalstu nodarbinātības politikas pamatnostādnēm

  20.3.2019 - (COM(2019)0151 – C8‑0131/2019 – 2019/0056(NLE)) - *

  Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja
  Referents: Miroslavs Mitrofanovs
  (Vienkāršota procedūra — Reglamenta 50. panta 1. punkts)

  Procedūra : 2019/0056(NLE)
  Dokumenta lietošanas cikls sēdē
  Dokumenta lietošanas cikls :  
  A8-0177/2019
  Iesniegtie teksti :
  A8-0177/2019
  Debates :
  Pieņemtie teksti :

  EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

  par priekšlikumu Padomes lēmumam par dalībvalstu nodarbinātības politikas pamatnostādnēm

  (COM(2019)0151 – C8‑0131/2019 – 2019/0056(NLE))

  (Apspriešanās)

  Eiropas Parlaments,

  –  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Padomei (COM(2019)0151),

  –  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 148. panta 2. punktu, saskaņā ar kuru Padome ar to ir apspriedusies (C8‑0131/2019),

  –  ņemot vērā Reglamenta 78.c pantu,

  –  ņemot vērā Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas ziņojumu (A8-0177/2019),

  1.  apstiprina grozīto Komisijas priekšlikumu;

  2.  aicina Padomi informēt Parlamentu, ja tā ir paredzējusi izmaiņas Parlamenta apstiprinātajā tekstā;

  3.  prasa Padomei vēlreiz ar to apspriesties, ja tā ir paredzējusi būtiski grozīt Parlamenta apstiprināto tekstu;

  4.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo nostāju Padomei un Komisijai.

  ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

  Virsraksts

  Dalībvalstu nodarbinātības politikas pamatnostādnes

  Atsauces

  COM(2019)0151 – C8-0131/2019 – 2019/0056(NLE)

  Apspriešanās / piekrišanas pieprasījuma datums

  13.3.2019

   

   

   

  Atbildīgā komiteja

         Datums, kad paziņoja plenārsēdē

  EMPL

  14.3.2019

   

   

   

  Referenti

         Iecelšanas datums

  Miroslavs Mitrofanovs

  8.3.2019

   

   

   

  Vienkāršota procedūra - lēmuma datums

  18.3.2019

  Izskatīšana komitejā

  18.3.2019

   

   

   

  Pieņemšanas datums

  18.3.2019

   

   

   

  Iesniegšanas datums

  20.3.2019

  Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 1. aprīlis
  Juridisks paziņojums - Privātuma politika