VERSLAG over het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de richtsnoeren voor het werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten

20.3.2019 - (COM(2019)0151 – C8‑0131/2019 – 2019/0056(NLE)) - *

Commissie werkgelegenheid en sociale zaken
Rapporteur: Miroslavs Mitrofanovs
(Vereenvoudigde procedure – Artikel 50, lid 1, van het Reglement)

Procedure : 2019/0056(NLE)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus :  
A8-0177/2019
Ingediende teksten :
A8-0177/2019
Debatten :
Aangenomen teksten :

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de richtsnoeren voor het werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten

(COM(2019)0151 – C8‑0131/2019 – 2019/0056(NLE))

(Raadpleging)

Het Europees Parlement,

–  gezien het voorstel van de Commissie aan de Raad (COM(2019)0151),

–  gezien artikel 148, lid 2 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het Parlement door de Raad is geraadpleegd (C8‑0131/2019),

–  gezien artikel 78 quater van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken (A8-0177/2019),

1.  hecht zijn goedkeuring aan het Commissievoorstel;

2.  verzoekt de Raad, wanneer deze voornemens is af te wijken van de door het Parlement goedgekeurde tekst, het Parlement hiervan op de hoogte te stellen;

3.  wenst opnieuw te worden geraadpleegd ingeval de Raad voornemens is ingrijpende wijzigingen aan te brengen in de door het Parlement goedgekeurde tekst;

4.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.

PROCEDURE VAN DE BEVOEGDE COMMISSIE

Titel

Richtsnoeren voor het werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten

Document‑ en procedurenummers

COM(2019)0151 – C8-0131/2019 – 2019/0056(NLE)

Datum raadpleging / verzoek om goedkeuring

13.3.2019

 

 

 

Bevoegde commissie

       Datum bekendmaking

EMPL

14.3.2019

 

 

 

Rapporteurs

       Datum benoeming

Miroslavs Mitrofanovs

8.3.2019

 

 

 

Vereenvoudigde procedure – datum besluit

18.3.2019

Behandeling in de commissie

18.3.2019

 

 

 

Datum goedkeuring

18.3.2019

 

 

 

Datum indiening

20.3.2019

Laatst bijgewerkt op: 27 maart 2019
Juridische mededeling - Privacybeleid