Procedura : 2019/0056(NLE)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0177/2019

Teksty złożone :

A8-0177/2019

Debaty :

Głosowanie :

PV 04/04/2019 - 6.5

Teksty przyjęte :

P8_TA(2019)0337

SPRAWOZDANIE     *
PDF 167kWORD 50k
20.3.2019
PE 636.394v02-00 A8-0177/2019

w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie wytycznych dotyczących polityk zatrudnienia państw członkowskich

(COM(2019)0151 – C8‑0131/2019 – 2019/0056(NLE))

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych

Sprawozdawca: Miroslavs Mitrofanovs

(Procedura uproszczona – art. 50 ust. 1 Regulaminu)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie wytycznych dotyczących polityk zatrudnienia państw członkowskich

(COM(2019)0151 – C8‑0131/2019 – 2019/0056(NLE))

(Konsultacja)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Radzie (COM(2019)0151),

–  uwzględniając art. 148 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, na mocy którego Rada skonsultowała się z Parlamentem (C8‑0131/2019),

–  uwzględniając art. 50 ust. 1 oraz art. 78c Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych (A8-0177/2019),

1.  zatwierdza wniosek Komisji;

2.  zwraca się do Rady o poinformowanie go, jeśli uzna ona za stosowne odejście od tekstu przyjętego przez Parlament;

3.  zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzenie znaczących zmian do tekstu przyjętego przez Parlament;

4.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.


PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Tytuł

Wytyczne dotyczące polityk zatrudnienia państw członkowskich

Odsyłacze

COM(2019)0151 – C8-0131/2019 – 2019/0056(NLE)

Data skonsultowania się / zwrócenia się o wyrażenie zgody

13.3.2019

 

 

 

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

EMPL

14.3.2019

 

 

 

Sprawozdawcy

       Data powołania

Miroslavs Mitrofanovs

8.3.2019

 

 

 

Procedura uproszczona - data decyzji

18.3.2019

Rozpatrzenie w komisji

18.3.2019

 

 

 

Data przyjęcia

18.3.2019

 

 

 

Data złożenia

20.3.2019

Ostatnia aktualizacja: 2 kwietnia 2019Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności