SPRÁVA o návrhu rozhodnutia Rady o usmerneniach pre politiky zamestnanosti členských štátov

  20.3.2019 - (COM(2019)0151 – C8-0131/2019 – 2019/0056(NLE)) - *

  Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci
  Spravodajca: Miroslavs Mitrofanovs
  (Zjednodušený postup – v súlade s článkom 50 ods. 1 rokovacieho poriadku)

  Postup : 2019/0056(NLE)
  Postup v rámci schôdze
  Postup dokumentu :  
  A8-0177/2019
  Predkladané texty :
  A8-0177/2019
  Rozpravy :
  Prijaté texty :

  NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

  o návrhu rozhodnutia Rady o usmerneniach pre politiky zamestnanosti členských štátov

  (COM(2019)0151 – C8-0131/2019 – 2019/0056(NLE))

  (Konzultácia)

  Európsky parlament,

  –  so zreteľom na návrh Komisie pre Radu (COM(2019)0151),

  –  so zreteľom na článok 148 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorým Rada konzultovala s Parlamentom (C8-0131/2019),

  –  so zreteľom na článok 78c rokovacieho poriadku,

  –  so zreteľom na správu Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci (A8-0177/2019),

  1.  schvaľuje návrh Komisie;

  2.  vyzýva Radu, aby oznámila Európskemu parlamentu, ak má v úmysle odchýliť sa od ním schváleného textu;

  3.  žiada Radu o opätovnú konzultáciu, ak má v úmysle podstatne zmeniť ním schválený text;

  4.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade a Komisii.

  POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

  Názov

  Usmernenia pre politiky zamestnanosti členských štátov

  Referenčné čísla

  COM(2019)0151 – C8-0131/2019 – 2019/0056(NLE)

  Dátum predloženia / žiadosť o udelenie súhlasu

  13.3.2019

   

   

   

  Gestorský výbor

         dátum oznámenia na schôdzi

  EMPL

  14.3.2019

   

   

   

  Spravodajcovia

         dátum vymenovania

  Miroslavs Mitrofanovs

  8.3.2019

   

   

   

  Zjednodušený postup – dátum rozhodnutia

  18.3.2019

  Prerokovanie vo výbore

  18.3.2019

   

   

   

  Dátum prijatia

  18.3.2019

   

   

   

  Dátum predloženia

  20.3.2019

  Posledná úprava: 2. apríla 2019
  Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia