Förfarande : 2019/0056(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0177/2019

Ingivna texter :

A8-0177/2019

Debatter :

Omröstningar :

PV 04/04/2019 - 6.5

Antagna texter :

P8_TA(2019)0337

BETÄNKANDE     *
PDF 152kWORD 50k
20.3.2019
PE 636.394v02-00 A8-0177/2019

om förslaget till rådets beslut om riktlinjer för medlemsstaternas sysselsättningspolitik

(COM(2019)0151 – C8-0131/2019 – 2019/0056(NLE))

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor

Föredragande: Miroslavs Mitrofanovs

(Förenklat förfarande – artikel 50.1 i arbetsordningen)

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
 ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till rådets beslut om riktlinjer för medlemsstaternas sysselsättningspolitik

(COM(2019)0151 – C8-0131/2019 – 2019/0056(NLE))

(Samråd)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till rådet (COM(2019)0151),

–  med beaktande av artikel 148.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilken rådet har hört parlamentet (C8-0131/2019),

–  med beaktande av artikel 78c i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för sysselsättning och sociala frågor (A8‑0177/2019).

1.  Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag.

2.  Rådet uppmanas att underrätta Europaparlamentet om rådet har för avsikt att avvika från den text som parlamentet har godkänt.

3.  Rådet uppmanas att höra Europaparlamentet på nytt om rådet har för avsikt att väsentligt ändra den text som parlamentet har godkänt.

4.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet och kommissionen.


ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Titel

Riktlinjer för medlemsstaternas sysselsättningspolitik

Referensnummer

COM(2019)0151 – C8-0131/2019 – 2019/0056(NLE)

Framläggande för parlamentet / begäran om godkännande

13.3.2019

 

 

 

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

EMPL

14.3.2019

 

 

 

Föredragande

       Utnämning

Miroslavs Mitrofanovs

8.3.2019

 

 

 

Förenklat förfarande - beslut

18.3.2019

Behandling i utskott

18.3.2019

 

 

 

Antagande

18.3.2019

 

 

 

Ingivande

20.3.2019

Senaste uppdatering: 2 april 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy