Betänkande - A8-0177/2019Betänkande
A8-0177/2019

BETÄNKANDE om förslaget till rådets beslut om riktlinjer för medlemsstaternas sysselsättningspolitik

20.3.2019 - (COM(2019)0151 – C8-0131/2019 – 2019/0056(NLE)) - *

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor
Föredragande: Miroslavs Mitrofanovs
(Förenklat förfarande – artikel 50.1 i arbetsordningen)

Förfarande : 2019/0056(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
A8-0177/2019
Ingivna texter :
A8-0177/2019
Debatter :
Omröstningar :
Antagna texter :

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till rådets beslut om riktlinjer för medlemsstaternas sysselsättningspolitik

(COM(2019)0151 – C8-0131/2019 – 2019/0056(NLE))

(Samråd)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till rådet (COM(2019)0151),

–  med beaktande av artikel 148.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilken rådet har hört parlamentet (C8-0131/2019),

–  med beaktande av artikel 78c i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för sysselsättning och sociala frågor (A8‑0177/2019).

1.  Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag.

2.  Rådet uppmanas att underrätta Europaparlamentet om rådet har för avsikt att avvika från den text som parlamentet har godkänt.

3.  Rådet uppmanas att höra Europaparlamentet på nytt om rådet har för avsikt att väsentligt ändra den text som parlamentet har godkänt.

4.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet och kommissionen.

ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Titel

Riktlinjer för medlemsstaternas sysselsättningspolitik

Referensnummer

COM(2019)0151 – C8-0131/2019 – 2019/0056(NLE)

Framläggande för parlamentet / begäran om godkännande

13.3.2019

 

 

 

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

EMPL

14.3.2019

 

 

 

Föredragande

       Utnämning

Miroslavs Mitrofanovs

8.3.2019

 

 

 

Förenklat förfarande - beslut

18.3.2019

Behandling i utskott

18.3.2019

 

 

 

Antagande

18.3.2019

 

 

 

Ingivande

20.3.2019

Senaste uppdatering: 2 april 2019
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy