Процедура : 2018/0170(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0179/2019

Внесени текстове :

A8-0179/2019

Разисквания :

Гласувания :

PV 16/04/2019 - 8.25

Приети текстове :

P8_TA(2019)0383

ДОКЛАД     ***I
PDF 689kWORD 249k
22.3.2019
PE 629.629v02-00 A8-0179/2019

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 относно разследванията, провеждани от Европейската служба за борба с измамите (OLAF), по отношение на сътрудничеството с Европейската прокуратура и ефективността на разследванията на OLAF

(COM(2018)0338 – C8-0214/2018 – 2018/0170(COD))

Комисия по бюджетен контрол

Докладчик: Ингеборг Гресле

ИЗМЕНЕНИЯ
ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 СТАНОВИЩЕ НА комисията по правни въпроси
 СТАНОВИЩЕ НА комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
 ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ
 ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 относно разследванията, провеждани от Европейската служба за борба с измамите (OLAF), по отношение на сътрудничеството с Европейската прокуратура и ефективността на разследванията на OLAF

(COM(2018)0338 – C8-0214/2018 – 2018/0170(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2018)0338),

–  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 325 от Договора за функционирането на Европейския съюз във връзка с Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия, и по-специално член 106а от него, съгласно които Комисията е внесла предложението (C8-0214/2018),

–  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид Регламент (EО) № 883/2013 на Европейския парламент и на Съвета(1),

–  като взе предвид Становище 8/2018 на Европейската сметна палата(2),

–  като взе предвид член 59 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становищата на комисията по правни въпроси и комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A8-0179/2019),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст или внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Изменение    1

Предложение за регламент

Съображение 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1)  С приемането на Директива (ЕС) 2017/1371 на Европейския парламент и на Съвета3 и Регламент (ЕС) 2017/19394 на Съвета Съюзът подсили съществено средствата, с които разполага за защита на финансовите интереси на Съюза по наказателноправен ред. Европейската прокуратура ще има правомощието да провежда наказателни разследвания и да повдига обвинения, свързани с престъпления, засягащи бюджета на Съюза, както е определено в Директива (ЕС) 2017/1371, в участващите държави членки.

(1)  С приемането на Директива (ЕС) 2017/1371 на Европейския парламент и на Съвета3 и Регламент (ЕС) 2017/1939 на Съвета4 Съюзът подсили съществено разпоредбите на хармонизираната правна рамка по отношение на средствата, с които разполага за защита на финансовите интереси на Съюза по наказателноправен ред. Европейската прокуратура е основен приоритет на Комисията в областта на наказателното правосъдие и политиката за борба с измамите, като разполага с правомощието да провежда наказателни разследвания и да повдига обвинения, свързани с престъпления, засягащи бюджета на Съюза, както е определено в Директива (ЕС) 2017/1371, в участващите държави членки.

_________________

_________________

3 Директива (ЕС) 2017/1371 на Европейския парламент и на Съвета от 5 юли 2017 г. относно борбата с измамите, засягащи финансовите интереси на Съюза, по наказателноправен ред (ОВ L 198, 28.7.2017 г., стр. 29).

3 Директива (ЕС) 2017/1371 на Европейския парламент и на Съвета от 5 юли 2017 г. относно борбата с измамите, засягащи финансовите интереси на Съюза, по наказателноправен ред (ОВ L 198, 28.7.2017 г., стр. 29).

4 Регламент (ЕС) 2017/1939 на Съвета от 12 октомври 2017 г. за установяване на засилено сътрудничество за създаване на Европейска прокуратура (ОВ L 283, 31.10.2017 г., стр. 1).

4 Регламент (ЕС) 2017/1939 на Съвета от 12 октомври 2017 г. за установяване на засилено сътрудничество за създаване на Европейска прокуратура (ОВ L 283, 31.10.2017 г., стр. 1).

Изменение    2

Предложение за регламент

Съображение 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2)  Европейската служба за борба с измамите („Службата“) провежда административни разследвания на административни нередности и престъпно поведение. След приключването на своите разследвания тя може да отправи съдебни препоръки към органите на националната прокуратура с цел да се предостави възможност за повдигане на обвинения и съдебно преследване в държавите членки. В бъдеще в държавите членки, които участват в Европейската прокуратура, Службата ще сезира за предполагаеми престъпления Европейската прокуратура и ще си сътрудничи с нея в хода на нейните разследвания.

(2)  За да защити финансовите интереси на Съюза, Европейската служба за борба с измамите („Службата“) провежда административни разследвания на административни нередности и престъпно поведение. След приключването на своите разследвания тя може да отправи съдебни препоръки към органите на националната прокуратура с цел да се предостави възможност за повдигане на обвинения и съдебно преследване в държавите членки. В бъдеще в държавите членки, които участват в Европейската прокуратура, Службата ще сезира за предполагаеми престъпления Европейската прокуратура и ще си сътрудничи с нея в хода на нейните разследвания.

Изменение    3

Предложение за регламент

Съображение 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3)  Поради това Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 на Европейския парламент и на Съвета5 следва да бъде изменен вследствие на приемането на Регламент (ЕС) 2017/1939. Разпоредбите в Регламент (ЕС) 2017/1939, уреждащи отношенията между Европейската прокуратура и Службата, следва да бъдат отразени във и допълнени с правилата на Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013, за да се осигури най-високо равнище на защита на финансовите интереси на Съюза чрез синергии между двата органа.

(3)  Поради това Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 на Европейския парламент и на Съвета5 следва да бъде изменен и съответно адаптиран вследствие на приемането на Регламент (ЕС) 2017/1939. Разпоредбите в Регламент (ЕС) 2017/1939, уреждащи отношенията между Европейската прокуратура и Службата, следва да бъдат отразени във и допълнени с правилата на Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013, за да се осигури най-високо равнище на защита на финансовите интереси на Съюза чрез синергии между двата органа, което означава прилагане на принципите на тясно сътрудничество, обмен на информация, взаимно допълване и избягване на дублирането.

_________________

_________________

5 Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 септември 2013 г. относно разследванията, провеждани от Европейската служба за борба с измамите (OLAF), и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1073/1999 на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (Евратом) № 1074/1999 на Съвета (ОВ L 248, 18.9.2013 г., стр. 1.)

5 Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 септември 2013 г. относно разследванията, провеждани от Европейската служба за борба с измамите (OLAF), и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1073/1999 на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (Евратом) № 1074/1999 на Съвета (ОВ L 248, 18.9.2013 г., стр. 1.)

Изменение    4

Предложение за регламент

Съображение 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(5)  Регламент (ЕС) 2017/1939 изисква от Службата, както и от всички институции, органи, служби и агенции на Съюза и от компетентните национални органи да докладват на Европейската прокуратура без излишно забавяне за всяко престъпно деяние, по отношение на което Европейската прокуратура би могла да упражни правомощията си. Тъй като мандатът на Службата е да провежда административни разследвания на измама, корупция и всяка друга незаконна дейност, засягаща финансовите интереси на Съюза, тя е в най-добра позиция и разполага с най-подходящите средства да действа като естествен партньор на Европейската прокуратура и да бъде неин привилегирован източник на информация.

(5)  Регламент (ЕС) 2017/1939 изисква от Службата, както и от всички институции, органи, служби и агенции на Съюза и от компетентните национални органи да докладват на Европейската прокуратура без излишно забавяне за всяко предполагаемо престъпно деяние, по отношение на което Европейската прокуратура би могла да упражни правомощията си. Тъй като мандатът на Службата е да провежда административни разследвания на измама, корупция и всяка друга незаконна дейност, засягаща финансовите интереси на Съюза, тя е в най-добра позиция и разполага с най-подходящите средства да действа като естествен партньор на Европейската прокуратура и да бъде неин привилегирован източник на информация.

Изменение    5

Предложение за регламент

Съображение 9

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(9)  В съответствие с Регламент (ЕС) 2017/1939 Службата не следва по принцип да започва административно разследване, успоредно на разследване, водено от Европейската прокуратура за същите факти. Въпреки това в определени случаи защитата на финансовите интереси на Съюза може да налага Службата да извърши допълващо административно разследване преди приключването на наказателно производство, образувано от Европейската прокуратура, с цел да се установи дали са необходими предпазни мерки, или следва да бъдат предприети финансови, дисциплинарни или административни мерки. Тези допълващи разследвания може да са целесъобразни, наред с другото, когато са необходими за събирането на суми, дължими на бюджета на Съюза, които подлежат на специални правила за давност, когато изложените на риск суми са много големи или когато е необходимо да се избегнат допълнителни разходи в рискови ситуации чрез административни мерки.

(9)  В съответствие с Регламент (ЕС) 2017/1939 Службата не следва по принцип да започва административно разследване, успоредно на разследване, водено от Европейската прокуратура за същите факти. Въпреки това в определени случаи защитата на финансовите интереси на Съюза може да налага Службата да извърши допълващо административно разследване преди приключването на наказателно производство, образувано от Европейската прокуратура, с цел да се установи дали са необходими предпазни мерки, или следва да бъдат предприети финансови, дисциплинарни или административни мерки. Тези допълващи разследвания може да са целесъобразни, наред с другото, когато са необходими за събирането на суми, дължими на бюджета на Съюза, които подлежат на специални правила за давност, когато изложените на риск суми са много големи или когато е необходимо да се избегнат допълнителни разходи в рискови ситуации чрез административни мерки. Предвид тяхното допълващо естество тези разследвания следва да се извършват само след получаване на съгласие от страна на Европейската прокуратура.

Изменение    6

Предложение за регламент

Съображение 10

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(10)  В Регламент (ЕС) 2017/1939 се предвижда, че Европейската прокуратура може да поиска от Службата да проведе такива допълващи разследвания. В случаите, когато Европейската прокуратура не поиска допълващо разследване, Службата следва да може да направи такова по собствено усмотрение, ако са изпълнени определени условия. По-специално, Европейската прокуратура следва да може да възрази срещу започването или продължаването на разследване от Службата или на извършването от нея на определени действия за разследване. Основанията за това възражение следва да се базират на необходимостта да се опази ефективността на разследването на Европейската прокуратура и следва да бъдат пропорционални на тази цел. Службата следва да се въздържа от извършването на действието, срещу което Европейската прокуратура е възразила. Ако Европейската прокуратура не възрази, разследването на Службата следва да се проведе в тясна консултация с Европейската прокуратура.

(10)  В Регламент (ЕС) 2017/1939 се предвижда, че Европейската прокуратура може да поиска от Службата да проведе такива допълващи разследвания. В случаите, когато Европейската прокуратура не поиска допълващо разследване, Службата следва да може да направи такова по собствено усмотрение, ако са изпълнени конкретни условия след консултиране с Европейската прокуратура. По-специално, Европейската прокуратура следва да може да възрази срещу започването или продължаването на разследване от Службата или на извършването от нея на определени действия за разследване. Основанията за това възражение следва да се базират на необходимостта да се опази ефективността на разследването на Европейската прокуратура и следва да бъдат пропорционални на тази цел. Службата следва да се въздържа от извършването на действието, срещу което Европейската прокуратура е възразила. Ако Европейската прокуратура одобри искането, разследването на Службата следва да се проведе в тясна консултация с Европейската прокуратура.

Изменение    7

Предложение за регламент

Съображение 12

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(12)  За да се гарантира ефективната координация между Службата и Европейската прокуратура, те следва постоянно да обменят информация помежду си. От особено значение за осигуряването на добра координация между съответните действия и за избягването на дублиране на работа е обменът на информация на етапа преди започването на разследвания от Службата и Европейската прокуратура. Службата и Европейската прокуратура следва да уточнят реда и условията на този обмен на информация в своите работни договорености.

(12)  За да се гарантира ефективната координация, сътрудничество и прозрачност между Службата и Европейската прокуратура, те следва постоянно да обменят информация помежду си. От особено значение за осигуряването на добра координация между съответните действия, за гарантирането на взаимното допълване и за избягването на дублиране на работа е обменът на информация на етапа преди започването на разследвания от Службата и Европейската прокуратура. За тази цел Службата и Европейската прокуратура следва да използват функциите за установяване на съответствие/липса на съответствие на техните съответни деловодни системи. Службата и Европейската прокуратура следва да уточнят реда и условията на този обмен на информация в своите работни договорености.

Изменение    8

Предложение за регламент

Съображение 14

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(14)  Необходимо е да се предприемат действия във връзка с най-недвусмислените констатации от оценката на Комисията, като се измени Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013. Това са съществени промени, които не водят до промяна в мандата или правомощията на Службата, но са необходими в краткосрочен план, за да се подсили нейната уредба за провеждане на разследвания, така че тя да продължи да бъде стабилна и да функционира безпрепятствено, като допълва наказателноправния подход на Европейската прокуратура с административни разследвания. Те се отнасят основно до области, в които към настоящия момент поради липсата на яснота в Регламента Службата не може да провежда ефективно разследвания, като например провеждането на проверки на място, възможността за достъп до информация за банкови сметки или допустимостта на доклади по случаи, изготвени от Службата, като доказателство.

(14)  Необходимо е да се предприемат действия във връзка с най-недвусмислените констатации от оценката на Комисията, като се измени Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013. Това са съществени промени, които не водят до промяна в мандата или правомощията на Службата, но са необходими в краткосрочен план, за да се подсили нейната уредба за провеждане на разследвания, така че тя да продължи да бъде стабилна и да функционира безпрепятствено, като допълва наказателноправния подход на Европейската прокуратура с административни разследвания. Те се отнасят основно до области, в които към настоящия момент поради липсата на яснота в Регламента Службата не може да провежда ефективно разследвания, като например провеждането на проверки на място, възможността за достъп до информация за банкови сметки или допустимостта на доклади по случаи, изготвени от Службата, като доказателство. Комисията следва да представи ново цялостно предложение не по-късно от две години след оценката на Европейската прокуратура и на Службата и тяхното сътрудничество.

Изменение    9

Предложение за регламент

Съображение 24

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(24)  По време на вътрешни разследвания и, при необходимост, по време на външни разследвания Службата има достъп до всякаква необходима информация, с която разполагат институциите, органите, службите и агенциите. Както се предлага в оценката на Комисията, необходимо е да се поясни, че този достъп следва да бъде възможен независимо от носителя, на който се съхранява тази информация или данни, за да може да се отрази непрестанният технически напредък.

(24)  По време на вътрешни разследвания и, при необходимост, по време на външни разследвания Службата има достъп до всякаква необходима информация, с която разполагат институциите, органите, службите и агенциите. Както се предлага в оценката на Комисията, необходимо е да се поясни, че този достъп следва да бъде възможен независимо от вида на носителя, на който се съхранява тази информация или данни, за да може да се отрази непрестанният технически напредък.

Изменение    10

Предложение за регламент

Съображение 26 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(26а)  За да се отдаде внимание на защитата и спазването на процесуалните права и гаранции, Службата следва да създаде вътрешна функция под формата на контрольор на процесуалните гаранции и да му осигури подходящи ресурси. Контрольорът на процесуалните гаранции следва да има достъп до цялата информация, необходима за изпълнението на неговите задължения.

Изменение    11

Предложение за регламент

Съображение 26 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(26б)  С настоящия регламент следва да се създаде механизъм за подаване на жалби за Службата в сътрудничество с контрольора на процесуалните гаранции, за да се гарантира спазването на процесуалните права и гаранции във всички дейности на Службата. Това следва да бъде административен механизъм, чрез който контрольорът следва да отговаря за обработването на получени от Службата жалби в съответствие с правото на добра администрация. Механизмът следва да бъде ефективен, като гарантира правилната последваща обработка на жалбите. С цел повишаване на прозрачността и отчетността Службата следва да докладва относно механизма за подаване на жалби в своя годишен доклад. В него следва да се посочват по-специално броят на получените от Службата жалби, свързаните с тях видове нарушения на процесуалните права и гаранции, засегнатите дейности и когато е възможно, последващите мерки, предприети от Службата.

Изменение    12

Предложение за регламент

Съображение 29

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(29)  Мандатът на Службата включва защитата на приходите в бюджета на Съюза, произтичащи от собствени ресурси от ДДС. В тази сфера Службата следва да бъде в състояние да подкрепя и допълва действията на държавите членки чрез разследвания, осъществявани в съответствие с нейния мандат, чрез координиране на националните компетентни органи при сложни трансгранични случаи и чрез оказване на подкрепа и съдействие на държавите членки и Европейската прокуратура. За тази цел Службата следва да бъде в състояние да обменя информация чрез мрежата Eurofisc, създадена с Регламент (ЕС) № 904/20109 на Съвета, за да насърчава и улеснява сътрудничеството в борбата с измамите с ДДС.

(29)  Мандатът на Службата включва защитата на приходите в бюджета на Съюза, произтичащи от собствени ресурси от ДДС. В тази сфера Службата следва да бъде в състояние да подкрепя и допълва действията на държавите членки чрез разследвания, осъществявани в съответствие с нейния мандат, чрез координиране на националните компетентни органи при сложни трансгранични случаи и чрез оказване на подкрепа и съдействие на държавите членки и Европейската прокуратура. За тази цел Службата следва да бъде в състояние да обменя информация чрез мрежата Eurofisc, създадена с Регламент (ЕС) № 904/2010 на Съвета9, като се имат предвид разпоредбите на Регламент (ЕС) 2018/1725 на Европейския парламент и на Съвета9a, за да насърчава и улеснява сътрудничеството в борбата с измамите с ДДС.

_________________

_________________

9 Регламент (ЕС) № 904/2010 на Съвета от 7 октомври 2010 г. относно административното сътрудничество и борбата с измамите в областта на данъка върху добавената стойност (ОВ L 268, 12.10.2010 г., стр. 1—18).

9 Регламент (ЕС) № 904/2010 на Съвета от 7 октомври 2010 г. относно административното сътрудничество и борбата с измамите в областта на данъка върху добавената стойност (ОВ L 268, 12.10.2010 г., стр. 1 – 18).

 

Регламент (ЕС) 2018/1725 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2018 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от институциите, органите, службите и агенциите на Съюза и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Регламент (ЕО) № 45/2001 и Решение № 1247/2002/ЕО (ОВ L 295, 21.11.2018 г., стр. 39).

Изменение    13

Предложение за регламент

Съображение 32 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(32а)  Компетентните органи на държавите членки следва да предоставят необходимата подкрепа на Службата да изпълнява ефективно своите задачи. Когато Службата отправя съдебни препоръки към националните прокурорски органи на дадена държава членка и не се предприемат последващи действия, държавата членка следва да обоснове решението си пред Службата. Веднъж годишно Службата следва да изготвя доклад, за да се отчете помощта, предоставена от държавите членки, както и последващите действия във връзка със съдебните препоръки.

Изменение    14

Предложение за регламент

Съображение 32 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(32б)  С цел допълване на процесуалните правила за провеждане на разследвания, определени в настоящия регламент, Службата следва да създаде процедурен правилник за разследванията, който да бъде спазван от персонала на Службата. Поради това на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз във връзка със създаването на такъв процедурен правилник, без да се засяга независимостта на Службата при упражняване на нейните компетентности. Посочените делегирани актове следва по-специално да обхващат практиките, които следва да се спазват при изпълнението на мандата и устава на Службата; подробните правила, уреждащи процедурите по разследване, както и позволените действия в хода на разследването; законните права на засегнатите лица; процесуалните гаранции; разпоредбите в областта на защитата на данните и на политиката за предоставяне на информация и достъп до документи; разпоредбите в областта на проверката на законосъобразността и средствата за правна защита, достъпни за засегнатите лица; връзките с Европейската прокуратура. От особена важност е по време на подготвителната си работа Службата да провежда подходящи консултации, включително на експертно равнище. Комисията следва да гарантира едновременното, навременно и надлежно предаване на съответните документи на Европейския парламент и на Съвета.

Обосновка

Съображение, съответстващо на изменение 100 от проекта на доклад.

Изменение    15

Предложение за регламент

Съображение 32 в (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(32в)   Не по-късно от три години след датата, определена в съответствие с член 120, параграф 2, втора алинея от Регламент (ЕС) № 2017/1939, Комисията следва да извърши оценка на прилагането на настоящия регламент и по-специално на ефикасността на сътрудничеството между Службата и Европейската прокуратура.

Изменение    16

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка -1 (нова)

Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013

Член 1 – параграф 1 – уводна част

 

Текст в сила

Изменение

 

(-1)  В член 1 уводната част на параграф 1 се заменя със следното:

1.  С цел засилване на борбата срещу измамите, корупцията и всяка друга незаконна дейност, засягаща финансовите интереси на Европейския съюз и на Европейската общност за атомна енергия (наричани по-нататък колективно „Съюза“, когато го изисква контекстът), Европейската служба за борба с измамите, създадена с Решение 1999/352/ЕО, ЕОВС, Евратом (по-нататък „Службата“), изпълнява правомощията за разследване, поверени на Комисията от:

„1.  С цел засилване на борбата срещу измамите, корупцията и всяка друга незаконна дейност или нередност, засягаща финансовите интереси на Европейския съюз и на Европейската общност за атомна енергия (наричани по-нататък колективно „Съюза“, когато го изисква контекстът), Европейската служба за борба с измамите, създадена с Решение 1999/352/ЕО, ЕОВС, Евратом (по-нататък „Службата“), изпълнява правомощията за разследване, поверени на Комисията от:

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=BG)

Обосновка

Целите следва да бъдат адаптирани към новия фокус на дейностите на OLAF. Това е хоризонтално изменение, което се прилага в целия текст.

Изменение    17

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка -1 a (нова)

Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013

Член 1 – параграф 2

 

Текст в сила

Изменение

 

(-1a)  В член 1 параграф 2 се заменя със следното:

2.  Службата предоставя на държавите-членки помощ от страна на Комисията при организиране на тясно и редовно сътрудничество между техните компетентни органи с цел координиране на действията им за защита на финансовите интереси на Съюза от измами. Службата допринася за създаването и разработването на методи за предотвратяване и борба с измамите, корупцията и всяка друга незаконна дейност, засягаща финансовите интереси на Съюза. Службата насърчава и координира заедно с държавите-членки и между тях споделянето на оперативен опит и на добри процесуални практики в областта на защитата на финансовите интереси на Съюза и подкрепя предприетите от държавите-членки на доброволна основа съвместни действия за борба с измамите.

„2.  Службата предоставя на държавите членки помощ от страна на Комисията при организиране на тясно и редовно сътрудничество между техните компетентни органи с цел координиране на действията им за защита на финансовите интереси на Съюза от измами. Службата допринася за създаването и разработването на методи за предотвратяване и борба с измамите, корупцията и всяка друга незаконна дейност или нередност, засягаща финансовите интереси на Съюза. Службата насърчава и координира заедно с държавите членки и между тях споделянето на оперативен опит и на добри процесуални практики в областта на защитата на финансовите интереси на Съюза и подкрепя предприетите от държавите членки на доброволна основа съвместни действия за борба с измамите.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=BG)

Обосновка

Вж. изменението на член 1, параграф 1.

Изменение    18

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка -1 б (нова)

Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013

Член 1 – параграф 3 – буква г

 

Текст в сила

Изменение

 

(-1б)  В член 1, параграф 3 буква г) се заменя със следното:

г) Регламент (ЕО) № 45/2001.

„г) Регламент (ЕС) 2018/1725;

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&from=BG)

Обосновка

Техническо изменение: на 11.12.2018 г. Регламент (ЕО) № 45/2001 беше отменен и заменен от Регламент (ЕС) 2018/1725.

Изменение    19

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 1 в (нова)

Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013

Член 1 – параграф 3 – буква г a (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(-1в)  В член 1, параграф 3 се добавя буква га):

 

„гa)  Регламент (ЕС) 2016/679.“

Обосновка

По препоръка на Европейския надзорен орган по защита на данните.

Изменение    20

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 1 г (нова)

Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013

Член 1 – параграф 4

 

Текст в сила

Изменение

 

(-1г)  В член 1 параграф 4 се заменя със следното:

4.  В рамките на институциите, органите, службите и агенциите, създадени от или на основание на Договорите („институции, органи, служби и агенции“), Службата извършва административни разследвания с цел борба срещу измамите, корупцията и всяка друга незаконна дейност, засягаща финансовите интереси на Съюза. За тази цел тя разследва сериозни въпроси, свързани с изпълнението на служебните задължения и представляващи неизпълнение на задълженията от страна на длъжностни лица и други служители на Съюза, които подлежат на дисциплинарно или, в зависимост от случая, на наказателно производство, или еквивалентно неизпълнение на задължения от страна на членове на институции и органи, началници на служби и агенции или членове на персонала на институции, органи, служби и агенции, които не са обект на Правилника за персонала (по-нататък заедно наричани „длъжностни лица и други служители, членове на институции или органи, началници на служби или агенции, или членове на персонала“).

„4.  В рамките на институциите, органите, службите и агенциите, създадени от или на основание на Договорите („институции, органи, служби и агенции“), и без да се засяга член 12г, Службата извършва административни разследвания с цел борба срещу измамите, корупцията и всяка друга незаконна дейност или нередност, засягаща финансовите интереси на Съюза. За тази цел тя разследва сериозни въпроси, свързани с изпълнението на служебните задължения и представляващи неизпълнение на задълженията от страна на длъжностни лица и други служители на Съюза, които подлежат на дисциплинарно или, в зависимост от случая, на наказателно производство, или еквивалентно неизпълнение на задължения от страна на членове на институции и органи, началници на служби и агенции или членове на персонала на институции, органи, служби и агенции, които не са обект на Правилника за персонала (по-нататък заедно наричани „длъжностни лица и други служители, членове на институции или органи, началници на служби или агенции, или членове на персонала“).

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=BG)

Обосновка

Напомняне, че като цяло Европейската прокуратура ще отговаря за наказателните дела.

Изменение    21

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 1

Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013

Член 1 – параграф 4а

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4a.  Службата установява и поддържа тесни отношения с Европейската прокуратура, създадена в рамките на засилено сътрудничество с Регламент (ЕС) 2017/1939 на Съвета13. Тези отношения се основават на взаимно сътрудничество и обмен на информация. Установяването на отношения има за цел по-специално да се гарантира, че се използват всички налични средства за защита на финансовите интереси на Съюза посредством допълването на съответните мандати и посредством предоставяната от Службата помощ за Европейската прокуратура.

4a.  Службата установява и поддържа тесни отношения с Европейската прокуратура, създадена в рамките на засилено сътрудничество с Регламент (ЕС) 2017/1939 на Съвета13. Тези отношения се основават на взаимно сътрудничество, допълване, избягване на дублирането и обмен на информация. Установяването на отношения има за цел по-специално да се гарантира, че се използват всички налични средства за защита на финансовите интереси на Съюза посредством допълването на съответните мандати и посредством предоставяната от Службата помощ за Европейската прокуратура.

_________________

_________________

13 Регламент (ЕС) 2017/1939 на Съвета от 12 октомври 2017 г. за установяване на засилено сътрудничество за създаване на Европейска прокуратура (OB L 283, 31.10.2017 г., стр. 1).

13 Регламент (ЕС) 2017/1939 на Съвета от 12 октомври 2017 г. за установяване на засилено сътрудничество за създаване на Европейска прокуратура (OB L 283, 31.10.2017 г., стр. 1).

Изменение    22

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 1 a (нова)

Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013

Член 1 – параграф 5

 

Текст в сила

Изменение

 

(1а)  В член 1 параграф 5 се заменя със следното:

5.  За прилагането на настоящия регламент компетентните органи на държавите-членки и институциите, органите, службите и агенциите могат да създадат административни договорености със Службата. Тези административни договорености могат да засягат по-специално предаването на информация и провеждането на разследванията.

„5.  За прилагането на настоящия регламент компетентните органи на държавите членки и институциите, органите, службите и агенциите могат да създадат административни договорености със Службата. Тези административни договорености могат да засягат по-специално предаването на информация, провеждането на разследванията и последващите ги действия.“

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=BG)

Изменение    23

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 1 б (нова)

Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013

Член 2 – параграф 1 – точка 2

 

Текст в сила

Изменение

 

(1б)  В член 2 точка 2 се заменя със следното:

(2) „нередност“ означава „нередност“ според определението в член 1, параграф 2 от Регламент (ЕО, Евратом) № 2988/95;

„(2) „нередност“ означава „нередност“ според определението в член 1, параграф 2 от Регламент (ЕО, Евратом) № 2988/95, включително нарушения, засягащи приходите от данък върху добавената стойност;“

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=BG)

Изменение    24

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 1 в (нова)

Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013

Член 2 – параграф 1 – точка 3

 

Текст в сила

Изменение

 

(1в)  В член 2 точка 3 се заменя със следното:

(3)  „измама, корупция и всяка друга незаконна дейност, засягаща финансовите интереси на Съюза“ има значението, с което се използват тези думи в съответните правни актове на Съюза;

„(3)  „измама, корупция и всяка друга незаконна дейност или нередност, засягаща финансовите интереси на Съюза“ има значението, с което се използват тези думи в съответните правни актове на Съюза;

Обосновка

Вж. изменението на член 1, параграф 1.

Изменение    25

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 2 a (нова)

Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013

Член 2 – параграф 1 – точка 5

 

Текст в сила

Изменение

 

(2а)  В член 2 точка 5 се заменя със следното:

(5)  „засегнато лице“ означава лице или икономически оператор, което(който) е заподозрян(о) в извършване на измама, корупция или друга незаконна дейност, засягаща финансовите интереси на Съюза, и което(който) по тази причина е обект на разследване от страна на Службата;

„(5)  „засегнато лице“ означава лице или икономически оператор, което(който) е заподозрян(о) в извършване на измама, корупция или друга незаконна дейност или нередност, засягаща финансовите интереси на Съюза, и което(който) по тази причина е обект на разследване от страна на Службата;

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=BG)

Обосновка

Вж. изменението на член 1, параграф 1.

Изменение    26

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 2 б (нова)

Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013

Член 2 – параграф 1 – точка 7 а (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(2б)  В член 2 се вмъква следната точка 7а:

 

„(7a)  „член на институция“ означава член на Европейския парламент, член на Европейския съвет, представител на държава членка на министерско равнище в Съвета, член на Европейската комисия, член на Съда на Европейския съюз, член на Управителния съвет на Европейската централна банка или член на Сметната палата, според приложимото.“

Обосновка

Предложение на Комисията за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС, Евратом) № 889/2012 с оглед на създаването на контрольор на процесуалните гаранции (COM(2014)340 final).

Изменение    27

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 2 в (нова)

Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013

Член 2 – параграф 1 – точка 7 б (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(2в)  В член 2 се вмъква следната точка 7б:

 

„(7б)  „същите факти“ означава, че фактите по същество са идентични, като под факти по същество се разбира съществуването на набор от конкретни обстоятелства, които са неразривно свързани помежду си и които в своята цялост могат да създадат елементи на разследване на деликт, което е от компетентността на Службата или на Европейската прокуратура.“

Обосновка

Предложено от Надзорния съвет в писмото му от 20 ноември 2018 г.

Изменение    28

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 3

Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013

Член 3 – заглавие

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Външни разследвания

Проверки и инспекции на място в държавите членки и в трети държави

Обосновка

Докладчикът предлага да се премахне разграничението между външни и вътрешни разследвания.

Изменение    29

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 3

Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013

Член 3 – параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  При спазване на приложното поле, определено в член 1 и в член 2, точки 1 и 3, Службата извършва проверки и инспекции на място в държавите членки и — в съответствие със споразуменията за сътрудничество и взаимопомощ, както и с всички останали действащи правни инструменти — в трети държави и в помещенията на международни организации.

1.  При спазване на приложното поле, определено в член 1, Службата извършва проверки и инспекции на място в държавите членки и – в съответствие със споразуменията за сътрудничество и взаимопомощ, както и с всички останали действащи правни инструменти – в трети държави и в помещенията на международни организации.

Обосновка

Комисията е добавила позоваване на член 2, точки (1) и (3) тук , но не и в член 4, параграф 1. Това би могло да създаде правна несигурност. При всички случаи позоваването е излишно, тъй като термините, определени в член 2, точки (1) и (3), вече са споменати в член 1, параграф 1. Поради това позоваването се заличава.

Изменение    30

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 3

Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013

Член 3 – параграф 3

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Икономическите оператори сътрудничат на Службата в хода на нейните разследвания. Службата може да поиска устна информация (включително чрез събеседване) и писмена информация от икономическите оператори.

3.  Икономическите оператори сътрудничат на Службата в хода на нейните разследвания. Службата може да поиска устна и писмена информация от икономическите оператори в съответствие с член 4, параграф 2, буква б).

Обосновка

Изменението създава връзка с член 4, параграф 2, буква б) в съответствие с предложеното премахване на разграничението между външни и вътрешни разследвания.

Изменение    31

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 3

Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013

Член 3 – параграф 6 – алинея 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

По искане на Службата компетентният орган на засегнатата държава членка предоставя на персонала на Службата помощта, необходима за ефективното изпълнение на нейните задачи, както са определени в писменото разрешение, посочено в член 7, параграф 2.

По искане на Службата компетентният орган на засегнатата държава членка без ненужно забавяне предоставя на персонала на Службата помощта, необходима за ефективното изпълнение на нейните задачи, както са определени в писменото разрешение, посочено в член 7, параграф 2.

Изменение    32

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 3

Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013

Член 3 – параграф 6 – алинея 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

В съответствие с Регламент (Евратом, ЕО) № 2185/96 засегнатата държава членка гарантира, че на персонала на Службата е разрешен достъп до цялата информация и документация, свързани с предмета на разследване, които са необходими за ефективното и ефикасно извършване на проверките и инспекциите на място, и че персоналът е в състояние да задържа тези документи или данни с цел да предотврати тяхното изчезване.

В съответствие с Регламент (Евратом, ЕО) № 2185/96 засегнатата държава членка гарантира, че на персонала на Службата е разрешен достъп до цялата информация, документация и данни, свързани с предмета на разследване, които са необходими за ефективното и ефикасно извършване на проверките и инспекциите на място, и че персоналът е в състояние да задържа тези документи или данни с цел да предотврати тяхното изчезване. Когато за работа се използват частни устройства, тези устройства подлежат на разследване от страна на Службата, само ако Службата има достатъчно основания да предполага, че тяхното съдържание може да е от значение за разследването.

Обосновка

Привеждане в съответствие с член 4, параграф 2.

Изменение    33

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 3

Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013

Член 3 – параграф 7а (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

7a.  Когато се докаже, че дадена държава членка не е изпълнила задължението си да сътрудничи съгласно параграфи 6 и 7, Съюзът има правото да събере сумата, свързана с въпросната проверка или инспекция на място.

Изменение    34

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 3

Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013

Член 3 – параграф 9

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

9.  По време на външно разследване Службата може да получи достъп до всяка важна информация и данни, независимо от носителя, на който се съхраняват, притежавани от институциите, органите, службите и агенциите, които са свързани с предмета на разследване, когато това е необходимо, за да се установи дали е извършена измама, корупция или друга незаконна дейност, засягаща финансовите интереси на Съюза. За тази цел се прилага член 4, параграфи 2 и 4.

заличава се

Обосновка

Текстът може да бъде обединен с член 4, параграф 2, буква а) в съответствие с предложеното премахване на разграничението между външни и вътрешни разследвания.

Изменение    35

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 3

Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013

Член 3 – параграф 10

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

10.  Без да се засяга член 12в, параграф 1, когато преди вземането на решение за започване или не на външно разследване Службата разполага с информация, която поражда подозрение, че е извършена измама, корупция или друга незаконна дейност, засягаща финансовите интереси на Съюза, тя може да информира компетентните органи на засегнатите държави членки и, при необходимост, засегнатите институции, органи, служби и агенции.

заличава се

Без да се засягат секторните разпоредби, посочени в член 9, параграф 2 от Регламент (ЕО, Евратом) № 2988/95, компетентните органи на засегнатите държави членки правят необходимото за предприемането на подходящи действия, в които Службата може да участва, в съответствие с националното законодателство. При поискване компетентните органи на засегнатите държави-членки уведомяват Службата за предприетите действия и за констатациите, направени въз основа на информацията, посочена в първа алинея от настоящия параграф.

 

Обосновка

Текстът може да бъде обединен с член 4, параграф 8 в съответствие с предложеното премахване на разграничението между външни и вътрешни разследвания.

Изменение    36

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 4 – буква -а (нова)

Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013

Член 4 – заглавие

 

Текст в сила

Изменение

 

-a)  в член 4 заглавието се заменя със следното:

Вътрешни разследвания

Допълнителни разпоредби относно разследванията

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=BG)

Обосновка

Докладчикът предлага да се премахне разграничението между външни и вътрешни разследвания.

Изменение    37

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 4 – буква -a а (нова)

Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013

Член 4 – параграф 1

 

Текст в сила

Изменение

 

-aa)  в член 4 параграф 1 се заменя със следното:

1.  Службата провежда административни разследвания в рамките на институциите, органите, службите и агенциите („вътрешни разследвания“) в областите, посочени в член 1.

„1.  Административните разследвания в рамките на институциите, органите, службите и агенциите в областите, посочени в член 1, се провеждат съгласно условията, предвидени в настоящия регламент и в решенията, приети от съответната институция, орган, служба или агенция.“

Тези вътрешни разследвания се провеждат съгласно условията, предвидени в настоящия регламент и в решенията, приети от съответната институция, орган, служба или агенция.

 

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=BG)

Изменение    38

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 4 – буква а

Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013

Член 4 – параграф 2 – уводна част

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  В хода на вътрешните разследвания:

2.  В хода на разследванията:

Изменение    39

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 4 – буква а

Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013

Член 4 – параграф 2 – буква а

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  Службата има правото на незабавен достъп без предупреждение до всякаква съответна информация и данни, независимо от носителя, на който се съхраняват, притежавани от институциите, органите, службите и агенциите, както и до техните помещения. Службата има правото да разследва сметките на институциите, органите, службите и агенциите. Службата може да прави копие на и да получава извлечения от всеки документ или от съдържанието на всеки информационен носител, притежаван от институциите, органите, службите и агенциите, и ако е необходимо, да задържа тези документи или данни с цел да предотврати тяхното изчезване;

a)  Службата има правото на незабавен достъп без предупреждение, когато това е необходимо, за да се установи дали е налице измама, корупция или друга незаконна дейност или нередност, засягаща финансовите интереси на Съюза, до всякаква съответна информация и данни, свързани с предмета на разследването, независимо от вида на носителя, на който се съхраняват, притежавани от институциите, органите, службите и агенциите, както и до техните помещения. Когато за работа се използват частни устройства, тези устройства подлежат на разследване от страна на Службата, само ако Службата има достатъчно основания да предполага, че тяхното съдържание може да е от значение за разследването. Службата има правото да разследва сметките на институциите, органите, службите и агенциите. Службата може да прави копие на и да получава извлечения от всеки документ или от съдържанието на всеки информационен носител, притежаван от институциите, органите, службите и агенциите, и ако е необходимо, да задържа тези документи или данни с цел да предотврати тяхното изчезване;

Обосновка

Обединен с член 3, параграф 9, който може да бъде заличен.

Изменение    40

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 4 – буква а

Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013

Член 4 – параграф 2 - буква б

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  Службата може да поиска устна информация (включително чрез събеседване) и писмена информация от длъжностни лица, други служители, членове на институции или органи, началници на служби или агенции, или членове на персонала.“

б)  Службата може да поиска устна информация (включително чрез събеседване) и писмена информация от икономически оператори, длъжностни лица, други служители, членове на институции или органи, началници на служби или агенции, или членове на персонала, старателно документирана съгласно обичайните стандарти на Съюза за поверителност и за защита на данните. Икономическите оператори си сътрудничат със Службата.

Обосновка

Изменението замества изменение 19 от проекта на доклад.

Изменение    41

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 4 – буква б

Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013

Член 4 – параграф 3

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  параграф 3 се заменя със следното:

б)  параграф 3 се заличава;

3.  В съответствие с член 3 Службата може да провежда проверки и инспекции на място в помещенията на икономически оператори, за да получи достъп до информация, свързана с предмета на вътрешното разследване.;

 

Обосновка

Параграфът става неактуален с предложеното премахване на разграничението между външни и вътрешни разследвания, тъй като член 3 така или иначе ще се прилага винаги.

Изменение    42

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 4 – буква б а (нова)

Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013

Член 4 – параграф 4

 

Текст в сила

Изменение

 

бa)  в член 4 параграф 4 се заменя със следното:

4.  Институциите, органите, службите и агенциите се информират всеки път, когато персоналът на Службата извършва вътрешно разследване в техните помещения или разглежда документ или изисква информация, с която те разполагат. Без да се засягат членове 10 и 11, Службата може по всяко време да изпрати на засегната институция, орган, служба или агенция информацията, получена в хода на вътрешните разследвания.

„4.  Институциите, органите, службите и агенциите се информират всеки път, когато персоналът на Службата извършва разследване в техните помещения или разглежда документ или данни, или изисква информация, с която те разполагат. Без да се засягат членове 10 и 11, Службата може по всяко време да изпрати на засегната институция, орган, служба или агенция информацията, получена в хода на разследванията.“

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=BG)

Обосновка

В съответствие с предложеното премахване на разграничението между външни и вътрешни разследвания тази разпоредба може да се прилага за всички видове разследвания. „... или данни“ представлява привеждане в съответствие с член 4, параграф 2.

Изменение    43

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 4 – буква б б (нова)

Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013

Член 4 – параграф 5

 

Текст в сила

Изменение

 

бб)  в член 4 параграф 5 се заменя със следното:

5.  Институциите, органите, службите и агенциите въвеждат подходящи процедури и предприемат необходимите мерки за осигуряване на поверителността на всеки етап от вътрешните разследвания.

„5.  Институциите, органите, службите и агенциите въвеждат подходящи процедури и предприемат необходимите мерки за осигуряване на поверителността на всеки етап от разследванията.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=BG)

Обосновка

Изменението е в съответствие с предложеното премахване на разграничението между външни и вътрешни разследвания. Тази разпоредба може да се прилага за всички видове разследвания.

Изменение    44

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 –точка 4 – буква б в (нова)

Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013

Член 4 – параграф 6 – алинея 1

 

Текст в сила

Изменение

 

бв)  в член 4, параграф 6 алинея 1 се заменя със следното:

Когато вътрешно разследване покаже, че длъжностно лице, друг служител, член на институция или орган, началник на служба или агенция, или член на персонала може да бъде засегнато лице, се информира съответната институция, орган, служба или агенция, към която това лице принадлежи.

„Когато дадено разследване покаже, че длъжностно лице, друг служител, член на институция или орган, началник на служба или агенция, или член на персонала може да бъде засегнато лице, се информира съответната институция, орган, служба или агенция, към която това лице принадлежи.“

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=BG)

Обосновка

Изменението е в съответствие с предложеното премахване на разграничението между външни и вътрешни разследвания. Тази разпоредба може да се прилага за всички видове разследвания.

Изменение    45

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 –точка 4 – буква б г (нова)

Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013

Член 4 – параграф 6 – алинея 2

 

Текст в сила

Изменение

 

бг)  в член 4, параграф 6 алинея 2 се заменя със следното:

Когато поверителността на вътрешното разследване не може да бъде осигурена при използване на обичайните канали за комуникация, Службата използва подходящи алтернативни канали за предаване на информацията.

„Когато поверителността на разследването не може да бъде осигурена при използване на обичайните канали за комуникация, Службата използва подходящи алтернативни канали за предаване на информацията.“

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=BG)

Обосновка

Изменението е в съответствие с предложеното премахване на разграничението между външни и вътрешни разследвания. Тази разпоредба може да се прилага за всички видове разследвания.

Изменение    46

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 4 – буква б д (нова)

Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013

Член 4 – параграф 7

 

Текст в сила

Изменение

 

бд)  в член 4 параграф 7 се заменя със следното:

7.  Решението, което ще се приеме от всяка институция, орган, служба или агенция, съгласно предвиденото в параграф 1, включва по-специално правило относно задължение от страна на длъжностни лица, други служители, членове на институции или органи, началници на служби или агенции, или членове на персонала да сътрудничат на Службата и да ѝ предоставят информация, като същевременно се гарантира поверителността на вътрешното разследване.

„7.  Решението, което ще се приеме от всяка институция, орган, служба или агенция, съгласно предвиденото в параграф 1, включва по-специално правило относно задължение от страна на длъжностни лица, други служители, членове на институции или органи, началници на служби или агенции, или членове на персонала да сътрудничат на Службата и да ѝ предоставят информация, като същевременно се гарантира поверителността на разследването.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=BG)

Обосновка

Изменението е в съответствие с предложеното премахване на разграничението между външни и вътрешни разследвания. Тази разпоредба може да се прилага за всички видове разследвания.

Изменение    47

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 4 – буква в

Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013

Член 4 – параграф 8 – алинея 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Без да се засяга член 12в, параграф 1, когато преди вземането на решение за започване или не на вътрешно разследване Службата разполага с информация, която поражда подозрение, че е извършена измама, корупция или друга незаконна дейност, засягаща финансовите интереси на Съюза, тя може да информира засегнатата институция, орган, служба или агенция. При поискване засегнатата институция, орган, служба или агенция информира Службата за предприетите действия и за констатациите, направени въз основа на тази информация.

Без да се засяга член 12в, параграф 1, когато преди вземането на решение за започване или не на разследване Службата разполага с информация, която поражда подозрение, че е извършена измама, корупция или друга незаконна дейност или нередност, засягаща финансовите интереси на Съюза, тя може да информира по целесъобразност компетентните органи на засегнатите държави членки и засегнатите институции, органи, служби или агенции.

 

При поискване засегнатата институция, орган, служба или агенция информира Службата за предприетите действия и за констатациите, направени въз основа на тази информация.

Обосновка

Обединен с член 3, параграф 10, който може да бъде заличен.

Изменение    48

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 4 – буква в а (нова)

Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013

Член 4 – параграф 8 – алинея 2

 

Текст в сила

Изменение

 

вa)  в параграф 8 втората алинея се заменя със следното:

При необходимост Службата уведомява и компетентните органи на съответната държава-членка. В този случай се прилагат процесуалните изисквания, установени в член 9, параграф 4, втора и трета алинея. Ако компетентните органи решат в съответствие с националното законодателство да предприемат действия въз основа на предоставената им информация, те при поискване информират Службата за това.

По отношение на разследванията в рамките на институциите, органите, службите и агенциите, когато Службата уведомява компетентните органи на съответните държави членки, се прилагат процесуалните изисквания, установени в член 9, параграф 4, втора и трета алинея. Ако компетентните органи решат в съответствие с националното законодателство да предприемат действия въз основа на предоставената им информация, те при поискване информират Службата за това.“

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=BG)

Обосновка

Обединен с член 3, параграф 10, който може да бъде заличен.

Изменение    49

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 4 – буква в б (нова)

Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013

Член 4 – параграф 8 – алинея 2 а (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

вб)  в параграф 8 се добавя следната алинея:

 

„По отношение на проверките и инспекциите на място съгласно член 3, без да се засягат секторните разпоредби, посочени в член 9, параграф 2 от Регламент (ЕО, Евратом) № 2988/95, компетентните органи на съответните държави членки гарантират предприемането на подходящи действия, в които Службата може да участва в съответствие с националното законодателство. При поискване компетентните органи на засегнатите държави членки уведомяват Службата за предприетите действия и за констатациите, направени въз основа на информацията, посочена в първа алинея от настоящия параграф.“

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=BG)

Обосновка

Обединен с член 3, параграф 10, който може да бъде заличен.

Изменение    50

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 5 – буква а

Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013

Член 5 – параграф 1 – първо изречение

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  в параграф 1 първото изречение се заменя със следното:

заличава се

„Без да се засяга член 12г, генералният директор може да започне разследване, когато са налице достатъчно подозрения, които могат да се основават и на сведения, предоставени от трета страна или от анонимен източник, за извършването на измама, корупция или друга незаконна дейност, засягаща финансовите интереси на Съюза.“;

 

Обосновка

Техническо заличаване с оглед на предложената нова формулировка на настоящия параграф.

Изменение    51

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 5 – буква a а (нова)

Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013

Член 5 – параграф 1

 

Текст в сила

Изменение

 

aa)  параграф 1 се заменя със следното:

1. Генералният директор може да започне разследване, когато са налице достатъчно подозрения, които могат да се основават и на сведения, предоставени от трета страна или от анонимен източник за извършването на измама, корупция или друга незаконна дейност, засягаща финансовите интереси на Съюза. При вземане на решението дали да се започне разследване или не генералният директор взема под внимание приоритетите на политиката за разследване и годишния план за управление на Службата, определени в съответствие с член 17, параграф 5. При решението се взема предвид и необходимостта от ефикасно използване на ресурсите на Службата и от пропорционалност на приложените средства. По отношение на вътрешните разследвания специално се взема предвид институцията, органът, службата или агенцията, които са в най-добра позиция да го извършат въз основа по-конкретно на: характера на фактите, действителните или потенциалните финансови последици от случая и вероятността за последващи съдебни действия.

„1. Без да се засяга член 12г, генералният директор може да започне разследване, когато са налице достатъчно подозрения, които могат да се основават и на сведения, предоставени от трета страна или от анонимен източник, за извършването на измама, корупция или друга незаконна дейност или нередност, засягаща финансовите интереси на Съюза. Периодът за извършване на оценка, предхождаща решението, не надхвърля два месеца. Ако информаторът, който е представил съответната информация, е известен, той бива уведомен по целесъобразност за резултата от оценката.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&from=BG)

Обосновка

Въвеждането на приоритети на политиката за разследване не се доказа като полезно. Освен това следва да се избягва микроуправление на упражняването на задълженията на генералния директор. (Изменението заменя изменение 31 от проекта на доклад – отново се въвежда „може“.)

Изменение    52

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 5 – буква а б (нова)

Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013

Член 5 – параграф 2 – алинея 1

 

Текст в сила

Изменение

 

aб)  в параграф 2 първата алинея се заменя със следното:

Решението за започване на външно разследване се взема от генералния директор, който действа по своя инициатива или по искане на засегната държава-членка или на която и да е институция, орган, служба или агенция на Съюза.

„Решението за започване на разследване се взема от генералния директор, който действа по своя инициатива или по искане на институция, орган, служба или агенция на Съюза, или по искане на държава членка.“

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=BG)

Обосновка

Алинеите се обединяват в съответствие с премахването на разграничението между външни и вътрешни разследвания.

Изменение    53

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 –точка 5 – буква а в (нова)

Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013

Член 4 – параграф 2 – алинея 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

aв)  в параграф 2 първата алинея се заличава:

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=BG)

Обосновка

Алинеите се обединяват в съответствие с премахването на разграничението между външни и вътрешни разследвания.

Изменение    54

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 5 – буква а г (нова)

Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013

Член 5 – параграф 3

 

Текст в сила

Изменение

 

аг)  параграф 3 се заменя със следното:

3.  Докато генералният директор обмисля решението дали да се започне или не вътрешно разследване вследствие на искане, посочено в параграф 2, и/или докато Службата провежда вътрешно разследване, засегнатите институции, органи, служби или агенции не започват успоредно разследване по същите факти, освен ако със Службата е договорено друго.

„3.  Докато генералният директор обмисля решението дали да се започне или не разследване вследствие на искане, посочено в параграф 2, и/или докато Службата провежда такова разследване, засегнатите институции, органи, служби или агенции не започват успоредно разследване по същите факти, освен ако със Службата е договорено друго. Настоящият параграф не се прилага за разследвания, извършвани от Европейската прокуратура съгласно Регламент (ЕС) 2017/1939.“

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=BG)

Обосновка

Изменението е в съответствие с премахването на разграничението между външни и вътрешни разследвания.

Изменение    55

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 5 – буква б

Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013

Член 5 – параграф 3 – последното изречение

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  в параграф 3 се добавя следното изречение:

заличава се

Настоящият параграф не се прилага за разследвания, извършвани от Европейската прокуратура съгласно Регламент (ЕС) 2017/1939.

 

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=BG)

Обосновка

Техническо заличаване – вж. предходното изменение.

Изменение    56

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 5 – буква б а (нова)

Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013

Член 5 – параграф 5

 

Текст в сила

Изменение

 

бa)  в член 5 параграф 5 се заменя със следното:

5. Ако генералният директор реши да не започва вътрешно разследване, той може незабавно да изпрати съответната информация на засегнатата институция, орган, служба или агенция, за да бъдат предприети целесъобразни действия в съответствие с правилата, приложими за тази институция, орган, служба или агенция. Службата договаря с тази институция, орган, служба или агенция, когато е уместно, подходящи мерки за защита на поверителността на източника на информацията и изисква при необходимост да бъде информирана за предприетите действия.

„5. Ако генералният директор реши да не започва разследване в рамките на институциите, органите, службите и агенциите независимо от наличието на достатъчно подозрения за извършването на измама, корупция или друга незаконна дейност или нередност, засягаща финансовите интереси на Съюза, той изпраща незабавно съответната информация на засегнатата институция, орган, служба или агенция, за да бъдат предприети целесъобразни действия в съответствие с правилата, приложими за тази институция, орган, служба или агенция. Службата договаря с тази институция, орган, служба или агенция, когато е уместно, подходящи мерки за защита на поверителността на източника на информацията и изисква при необходимост да бъде информирана за предприетите действия.“

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&from=BG)

Обосновка

Изменението замества изменение 36 от проекта на доклад.

Изменение    57

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 5 – буква в

Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013

Член 5 – параграф 6

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

6.  Ако генералният директор реши да не започва външно разследване, той може незабавно да изпрати съответната информация на компетентните органи на засегнатата държава членка с цел предприемането на действия, когато това е целесъобразно, в съответствие с правото на Съюза и националното законодателство. При необходимост Службата уведомява и засегнатата институция, орган, служба или агенция.

6.  Ако генералният директор реши да не извършва проверка или инспекция на място съгласно член 3 независимо от наличието на достатъчно подозрения за извършването на измама, корупция или друга незаконна дейност или нередност, засягаща финансовите интереси на Съюза, той изпраща незабавно съответната информация на компетентните органи на засегнатата държава членка с цел предприемането на действия, когато това е целесъобразно, в съответствие с правото на Съюза и националното законодателство. При необходимост Службата уведомява и засегнатата институция, орган, служба или агенция.

Обосновка

Изменението замества изменение 37 от проекта на доклад.

Изменение    58

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 5 – буква в а (нова)

Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013

Член 5 – параграф 6 а (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

вa)  добавя се параграф 6а:

 

„6a.  Генералният директор информира периодично Надзорния съвет в съответствие с член 17, параграф 5 за случаите, в които е решил да не започва разследване, като посочва причините за това решение.“

Изменение    59

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 6 – буква -а (нова)

Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013

Член 7 – параграф 1

 

Текст в сила

Изменение

 

-a)  в член 7 параграф 1 се заменя със следното:

1.  Генералният директор ръководи пряко провеждането на разследванията, при необходимост — въз основа на писмени указания. Разследванията се провеждат под негово ръководство от определения от него персонал на Службата.

„1.  Генералният директор ръководи пряко провеждането на разследванията, при необходимост – въз основа на писмени указания. Разследванията се провеждат под негово ръководство от определения от него персонал на Службата. Генералният директор не провежда разследвания лично.“

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=BG)

Изменение    60

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 6 – буква в а (нова)

Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013

Член 7 – параграф 3 – алинея 2

 

Текст в сила

Изменение

 

вa)  в параграф 3 втората алинея се заменя със следното:

Институциите, органите, службите и агенциите гарантират, че техните длъжностни лица, други служители, членове, началници и членове на персонала оказват необходимото съдействие, за да може персоналът на Службата да изпълнява ефективно своите задачи.

„Институциите, органите, службите и агенциите гарантират, че техните длъжностни лица, други служители, членове, началници и членове на персонала оказват необходимото съдействие, за да може персоналът на Службата да изпълнява ефективно и без излишно забавяне своите задачи в съответствие с настоящия регламент.“

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX%3A32013R0883)

Изменение    61

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 6 – буква в б (нова)

Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013

Член 7 – параграф 4

 

Текст в сила

Изменение

 

вб)  параграф 4 се заличава;

4.  Когато дадено разследване включва външни и вътрешни елементи, се прилагат съответно членове 3 и 4.

 

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=BG)

Обосновка

Техническо заличаване в съответствие с премахването на разграничението между външни и вътрешни разследвания.

Изменение    62

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 6 – буква в в (нова)

Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013

Член 7 – параграф 6 – уводна част

 

Текст в сила

Изменение

 

вв)  в параграф  6 уводната част се заменя със следното:

6.  Когато разследванията показват, че може да е целесъобразно да се предприемат предпазни административни мерки за защита на финансовите интереси на Съюза, Службата незабавно информира засегнатата институция, орган, служба или агенция за текущото разследване. Предоставената информация включва следното:

„6.  Когато разследванията показват, че може да е целесъобразно да се предприемат предпазни административни мерки за защита на финансовите интереси на Съюза, Службата незабавно информира засегнатата институция, орган, служба или агенция за текущото разследване и предлага мерки, които да бъдат взети. Предоставената информация включва следното:“

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=BG)

Изменение    63

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 6 – буква в г (нова)

Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013

Член 7 – параграф 6 – алинея 1 – буква б

 

Текст в сила

Изменение

 

вг)  в параграф 6, първа алинея буква б) се заменя със следното:

б)  всяка информация, която би могла да бъде в помощ на засегнатата институция, орган, служба или агенция при вземане на решението дали е целесъобразно да се предприемат предпазни административни мерки с цел да се защитят финансовите интереси на Съюза;

„б)  всяка информация, която би могла да бъде в помощ на засегнатата институция, орган, служба или агенция при вземане на решението относно подходящите предпазни административни мерки, които следва да бъдат взети с цел да се защитят финансовите интереси на Съюза;

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=BG)

Изменение    64

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 6 – буква в д (нова)

Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013

Член 7 – параграф 6 – алинея 1 – буква в

 

Текст в сила

Изменение

 

вд)  в параграф 6, първа алинея буква в) се заменя със следното:

в)  всички специални мерки за поверителност, препоръчани по-специално в случаите, водещи до използване на процесуално-следствени действия, които попадат в компетентността на национален съдебен орган или — в случай на външно разследване — от компетентността на национален орган в съответствие с националните разпоредби, приложими към разследванията.

„в)  всички специални мерки за поверителност, препоръчани по-специално в случаите, водещи до използване на процесуално-следствени действия, които попадат в компетентността на национален съдебен орган или друг национален орган в съответствие с националните разпоредби, приложими към разследванията.“

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=BG)

Обосновка

Техническо изменение в съответствие с премахването на разграничението между външни и вътрешни разследвания.

Изменение    65

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 6 – буква г

Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013

Член 7 – параграф 6 – алинея 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

В допълнение към първата алинея засегнатата институция, орган, служба или агенция може във всеки един момент да се консултира със Службата с оглед на предприемането в сътрудничество със Службата на подходящи предпазни мерки, включително мерки за обезпечаване на доказателствения материал, и без забавяне информира Службата за това решение.

В допълнение към първата алинея засегнатата институция, орган, служба или агенция информира незабавно Службата за всяко отклонение от предложените предпазни мерки и за причините за отклонението.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=BG)

Изменение    66

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 6 – буква д

Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013

Член 7 – параграф 8

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

8.  Ако дадено разследване не може да бъде приключено в рамките на 12 месеца след започването му, генералният директор докладва при изтичането на посочените 12 месеца и на всеки шест месеца след това на Надзорния съвет, като посочва причините и, когато е целесъобразно, корективните мерки, предвидени за ускоряване на разследването.

8.  Ако дадено разследване не може да бъде приключено в рамките на 12 месеца след започването му, генералният директор докладва при изтичането на посочените 12 месеца и на всеки шест месеца след това на Надзорния съвет, като посочва подробно причините за забавянето и корективните мерки, предприети с цел ускоряване на разследването.

Изменение    67

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 6 – буква д а (нова)

Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013

Член 7 – параграф 8 а (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

да)  добавя се параграф 8а:

 

„8a.   Докладът съдържа като минимум кратко описание на фактите, тяхната правна квалификация, оценка на вредите, които са причинени или е вероятно да бъдат причинени, датата на изтичане на законоустановения давностен срок, причините, поради които не може да бъде спазен дванадесетмесечният срок, и предвидените корективни мерки с цел ускоряване на разследването, когато е приложимо.“

Изменение    68

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 7 – буква -а (нова)

Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013

Член 8 – параграф 1 – алинея 1

 

Текст в сила

Изменение

 

-a)  параграф 1 се заменя със следното:

1.  Институциите, органите, службите и агенциите изпращат незабавно на Службата всяка информация, свързана с възможни случаи на измама, корупция или друга незаконна дейност, засягаща финансовите интереси на Съюза.

„1.  Институциите, органите, службите и агенциите изпращат незабавно на Службата всяка информация, свързана с възможни случаи на измама, корупция или друга незаконна дейност или нередност, засягаща финансовите интереси на Съюза. Това задължение се прилага към Европейската прокуратура, когато въпросните случаи не попадат в нейната компетентност в съответствие с глава IV от Регламент (ЕС) 2017/1939.“

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=BG)

Обосновка

Вж. изменението на член 1, параграф 1.

Изменение    69

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 7 – буква а

Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013

Член 8 – параграф 1 – алинея 1 а

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Когато институциите, органите, службите и агенциите докладват на Европейската прокуратура в съответствие с член 24 от Регламент (ЕС) 2017/1939, те могат вместо това да предадат на Службата копие от доклада, изпратен на Европейската прокуратура.

Когато институциите, органите, службите и агенциите докладват на Европейската прокуратура в съответствие с член 24 от Регламент (ЕС) 2017/1939, те могат да изпълнят задължението, определено в първата алинея, като предадат на Службата копие от доклада, изпратен на Европейската прокуратура.

Изменение    70

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 7 – буква б

Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013

Член 8 – параграф 2 – алинея 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Институциите, органите, службите и агенциите и — освен ако националното законодателство не възпрепятства това — компетентните органи на държавите членки изпращат на Службата по нейно искане или по собствена инициатива цялата документация или информация, с която разполагат, свързана с текущо разследване на Службата.

Институциите, органите, службите и агенциите и – освен ако националното законодателство не възпрепятства това – компетентните органи на държавите членки изпращат незабавно на Службата, по нейно искане или по собствена инициатива, цялата документация или информация, с която разполагат, свързана с текущо разследване на Службата.

Изменение    71

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 7 – буква в

Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013

Член 8 – параграф 3

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Институциите, органите, службите и агенциите и — освен ако националното законодателство не възпрепятства това — компетентните органи на държавите членки изпращат на Службата всяка друга документация или информация, с която разполагат, свързана с борбата с измамите, корупцията и всяка друга незаконна дейност, засягаща финансовите интереси на Съюза.

3.  Институциите, органите, службите и агенциите и – освен ако националното законодателство не възпрепятства това – компетентните органи на държавите членки изпращат незабавно на Службата, по искане на Службата или по собствена инициатива, всяка друга документация или информация, с която разполагат, свързана с борбата с измамите, корупцията и всяка друга незаконна дейност или нередност, засягаща финансовите интереси на Съюза.

Обосновка

Вж. изменението на член 1, параграф 1.

Изменение    72

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 7 – буква г

Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013

Член 8 – параграф 4 – алинея 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Настоящият член не се прилага към Европейската прокуратура по отношение на престъпления, във връзка с които тя би могла да упражни своята компетентност в съответствие с членове 22 и 25 от Регламент (ЕС) 2017/1939.

Настоящият член не се прилага към Европейската прокуратура по отношение на престъпления, във връзка с които тя би могла да упражни своята компетентност в съответствие с глава IV от Регламент (ЕС) 2017/1939.

Обосновка

Тук изглежда уместно да се включи позоваване на цялата глава IV от Регламента за създаване на Европейска прокуратура, за да се гарантира, че не е пропусната важна разпоредба. (Вж. също член 12в, параграф 1.)

Изменение    73

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 8 – буква -а (нова)

Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013

Член 9 – параграф 2 – алинея 4

 

Текст в сила

Изменение

 

-a)  в параграф 2 четвърта алинея се заменя със следното:

Изискванията, посочени във втора и трета алинея, не се прилагат за снемането на свидетелски показания в контекста на проверките и инспекциите на място.

„Изискванията, посочени във втора и трета алинея, не се прилагат за снемането на свидетелски показания в контекста на проверките и инспекциите на място. Засегнатото лице обаче бива информирано относно неговите права, преди да бъдат снети показанията, по-специално относно правото му да бъде подпомогнато от избрано от него лице.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&from=BG)

Обосновка

Вж. предложението на Комисията за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС, Евратом) № 889/2013 с оглед на създаването на контрольор на процесуални гаранции (COM(2014)340 final).

Изменение    74

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 8 – буква a а (нова)

Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013

Член 9 – параграф 4 – алинея 2

 

Текст в сила

Изменение

 

-a)  в параграф 4 втората алинея се заменя със следното:

За тази цел Службата изпраща на засегнатото лице покана да представи становището си писмено или в рамките на събеседване с определения от Службата персонал. В поканата се включват резюме на засягащите лицето факти и информацията, която се изисква съгласно членове 11 и 12 от Регламент (ЕО) № 45/2001, и се посочва срокът за представяне на становище, който не може да е по-кратък от 10 работни дни след получаването на поканата за представяне на становище. Срокът на предизвестието може да бъде съкратен с изричното съгласие на засегнатото лице или по надлежно обосновани причини за спешност на разследването. Окончателният доклад от разследването се позовава на това становище.

„За тази цел Службата изпраща на засегнатото лице покана да представи становището си писмено или в рамките на събеседване с определения от Службата персонал. В поканата се включват резюме на засягащите лицето факти и информацията, която се изисква съгласно членове 15 и 16 от Регламент (ЕС) 2018/1725, и се посочва срокът за представяне на становище, който не може да е по-кратък от 10 работни дни след получаването на поканата за представяне на становище. Срокът на предизвестието може да бъде съкратен с изричното съгласие на засегнатото лице или по надлежно обосновани причини за спешност на разследването. Окончателният доклад от разследването се позовава на това становище.“

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&from=BG)

Обосновка

Техническо изменение: на 11.12.2018 г. Регламент (ЕО) № 45/2001 беше отменен и заменен от Регламент (ЕС) 2018/1725.

Изменение    75

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 8 – буква a а (нова)

Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013

Член 9 – параграф 5 а (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

aa)  добавя се параграф 5а:

 

„5a.  В случаите, в които Службата препоръчва последващи съдебни действия, и без да се засягат правата за поверителност на лицата, подаващи сигнали за нередности, и на информаторите, засегнатото лице има достъп до доклада, изготвен от Службата съгласно член 11 след проведеното от нея разследване, както и до всички съответни документи, доколкото те се отнасят до това лице и ако когато е приложимо, нито Европейската прокуратура, нито националните съдебни органи възразяват в срок от шест месеца. Преди изтичането на този срок може да бъде предоставено и разрешение от компетентния съдебен орган.“

Обосновка

В по-голямата си част в съответствие с изменение 51 на докладчика. Необходим е краен срок, за да се избегне неоснователно забавяне на достъпа до доклада. Същевременно е необходима процедура за предотвратяване, че преждевременният достъп до досието може да застраши последващи разследвания или производства.

Изменение    76

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 8 a (нова)

Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013

Член 9 а (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(8a)  Вмъква се член 9а:

 

„Член 9a

 

Контрольор на процесуалните гаранции

 

1.   Комисията назначава контрольор на процесуалните гаранции („контрольор“) в съответствие с процедурата, посочена в параграф 2, за срок от пет години, който не може да бъде подновяван. При изтичане на мандата му той остава на длъжност, докато бъде заменен.

 

2.   След публикуване на покана за подаване на кандидатури в Официален вестник на Европейския съюз Комисията изготвя списък на кандидатите с подходяща квалификация за длъжностите на контрольора. Комисията назначава контрольора след провеждане на консултации с Европейския парламент и със Съвета.

 

3.   Контрольорът притежава необходимата квалификация и опит в областта на процесуалните права и гаранции.

 

4.   Контрольорът упражнява своите функции при пълна независимост и при изпълнението на своите задължения не търси, нито приема указания от когото и да било.

 

5.   Контрольорът наблюдава спазването от страна на Службата на процесуалните права и гаранции. Той отговаря за разглеждането на жалбата, получена от Службата.

 

6.   Контрольорът представя годишен отчет за упражняването на тази функция на Европейския парламент, Съвета, Комисията, Надзорния съвет и Службата. Той не може да се позовава на индивидуални преписки, по които се води разследване, и гарантира поверителността на разследванията дори след тяхното приключване.“

Изменение    77

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 8 б (нова)

Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013

Член 9 б (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(8б)  Вмъква се член 9б:

 

„Член 9б

 

Механизъм за обжалване

 

1.   В сътрудничество с контрольора Службата предприема необходимите мерки за създаването на механизъм за обжалване, за да се следи и гарантира спазването на процесуалните гаранции във всички дейности на Службата.

 

2.   Всяко лице, засегнато от разследване на Службата, има право да подаде жалба до контрольора във връзка със спазването от страна на Службата на процесуалните гаранции, предвидени в член 9. Подаването на жалба няма суспензивно действие по отношение на провеждането на текущото разследване.

 

3.   Жалбите могат да се подават най-късно в срок от един месец, след като жалбоподателят узнае съответните факти, които съставляват предполагаемо нарушение на неговите процесуални гаранции. Не може да се подава жалба по-късно от един месец след приключване на разследването. Жалбите във връзка със срока на предизвестие по член 9, параграфи 2 и 4 се подават преди изтичане на срока на предизвестието, предвиден в тези разпоредби.

 

4.  При получаване на жалба контрольорът незабавно информира генералния директор на Службата и предоставя възможност на Службата да реши поставения от жалбоподателя въпрос в срок от 15 работни дни.

 

5.   Без да се засяга член 10 от настоящия регламент, Службата предава на контрольора цялата информация, която може да е необходима на контрольора за издаването на препоръка.

 

6.  Контрольорът издава препоръка по жалбата незабавно и най-късно в срок от два месеца от датата на уведомяването на контрольора от страна на Службата за предприетите от нея действия за решаване на възникналия въпрос или след изтичането на срока, посочен в параграф 3. Препоръката се предоставя на Службата и се съобщава на жалбоподателя. В изключителни случаи контрольорът може да реши да удължи срока за издаване на препоръката с още 15 дни. Контрольорът информира генералния директор за причините за удължаването с писмо. Неиздаването на препоръка от страна на контрольора в сроковете, предвидени в настоящия параграф, се счита за отхвърляне от страна на контрольора на разглеждането на жалбата без препоръка.

 

7.  Без да се намесва в провеждането на разследването, което е в ход, контрольорът разглежда жалбата в рамките на състезателно производство. Със съгласие на свидетелите контрольорът може да поиска от тях да предоставят писмени или устни обяснения, които счита за имащи значение за установяване на фактите.

 

8.  Генералният директор се придържа към препоръката на контрольора по въпроса освен в надлежно обосновани случаи, в които може да се отклони от нея. Ако генералният директор се отклони от препоръката, той съобщава на жалбоподателя и на контрольора основните причини за своето решение, доколкото това не засяга текущото разследване. Той посочва причините за несъобразяването с препоръката на контрольора в бележка, която се прилага към окончателния доклад за разследването.

 

9.  Генералният директор може да поиска становището на контрольора по всеки въпрос, свързан със спазването на процесуалните гаранции, попадащ в сферата на компетентност на контрольора, включително относно решението да се отложи уведомяването на засегнатото лице съгласно член 9, параграф 3. Генералният директор посочва във всяко такова искане срока, в който контрольорът трябва да отговори.

 

10.  Без да се засягат сроковете, предвидени в член 90а от Правилника за длъжностните лица, ако длъжностно лице или друг служител на Съюза подаде жалба до генералния директор в съответствие с член 90а от Правилника за длъжностните лица и същото длъжностно лице или друг служител е подал(о) жалба по същия въпрос до контрольора, генералният директор изчаква препоръката на контрольора, преди да се произнесе по жалбата.“

Изменение    78

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 9 – буква -а (нова)

Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013

Член 10 – параграф 1

 

Текст в сила

Изменение

 

-a)  параграф 1 се заменя със следното:

1. Информацията, предадена или получена в хода на външни разследвания, в каквато и форма да е тя, е защитена от съответните разпоредби.

"1. Информацията, предадена или получена в хода на разследвания извън институциите, органите, службите и агенциите, в каквато и форма да е тя, е защитена от съответните разпоредби съгласно националното право и правото на Съюза.“

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&from=BG)

Обосновка

Изменението замества изменение 54 от проекта на доклад.

Изменение    79

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 9 – буква a а (нова)

Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013

Член 10 – параграф 2

 

Текст в сила

Изменение

 

-aa)  параграф 2 се заменя със следното:

2.  Информацията, изпратена или получена в хода на вътрешните разследвания, в каквато и форма да е тя, е предмет на професионална тайна и се ползва от защитата, предвидена в разпоредбите, приложими за институциите на Съюза.

“2.  Информацията, изпратена или получена в хода на разследванията в рамките на институциите, органите, службите и агенциите, в каквато и форма да е тя, е предмет на професионална тайна и се ползва от защитата, предвидена в разпоредбите, приложими за институциите на Съюза.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=BG)

Обосновка

В съответствие с предложеното премахване на разграничението между външни и вътрешни разследвания.

Изменение    80

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 9 – буква -а б (нова)

Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013

Член 10 – параграф 3 а (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

-aб)  добавя се следният параграф 3а:

 

„3a.  Службата оповестява своите доклади и препоръки след приключването на всички национални процедури и процедури на Съюза от компетентните органи и оповестяването вече не засяга разследванията. Оповестяването е в съответствие с правилата за защита на данните и принципите, посочени в настоящия член и в член 1.“

Изменение    81

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 9 – буква а

Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013

Член 10 – параграф 4 – алинея 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Службата може да назначи длъжностно лице за защита на данните в съответствие с член 24 от Регламент (ЕО) № 45/2001.

Службата може да назначи длъжностно лице за защита на данните в съответствие с член 43 от Регламент (ЕС) 2018/1725.

Обосновка

Техническо изменение: на 11.12.2018 г. Регламент (ЕО) № 45/2001 беше отменен и заменен от Регламент (ЕС) 2018/1725.

Изменение    82

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 9 – буква a а (нова)

Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013

Член 10 – параграф 5 а (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

aa)  добавя се параграф 5а:

 

„5а.  Лицата, които подават до Службата сигнали за свързани с финансовите интереси на ЕС престъпления или нарушения, са напълно защитени, по-специално чрез законодателството на Съюза относно защитата на лицата, подаващи сигнали за нарушения на правото на Съюза.“

Изменение    83

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 10 – буква а

Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013

Член 11 – параграф 1 – алинея 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Докладът е придружен от препоръки на генералния директор за това дали да се предприемат действия или не. В тези препоръки при необходимост се посочват евентуални дисциплинарни, административни, финансови и/или съдебни действия на засегнатите институции, органи, служби и агенции и на компетентните органи на засегнатите държави-членки и се прави по-конкретно оценка на размера на сумите, които следва да бъдат възстановени, и предварителна правна квалификация на установените факти.

Докладът се придружава от препоръки на генералния директор относно действията, които да бъдат предприети. В тези препоръки при необходимост се посочват евентуални дисциплинарни, административни, финансови и/или съдебни действия на засегнатите институции, органи, служби и агенции и на компетентните органи на засегнатите държави членки и се прави по-конкретно оценка на размера на сумите, които следва да бъдат възстановени, и предварителна правна квалификация на установените факти.

Изменение    84

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 10 – буква б

Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013

Член 11 – параграф 2 – алинея 1 а (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Службата предприема подходящи вътрешни мерки, за да гарантира постоянното качество на окончателните доклади и препоръките, и обмисля дали е необходимо да се преразгледат насоките относно процедурите на разследване с цел отстраняване на евентуални несъответствия.

Изменение    85

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 10 – буква б

Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013

Член 11 – параграф 2 – алинея 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

След обикновена проверка на тяхната автентичност докладите, изготвени на тази основа, представляват допустими доказателства в съдебни производства от ненаказателен характер пред национални съдилища и при административни производства в държавите членки.

След обикновена проверка на тяхната автентичност докладите, изготвени на тази основа, включително всички доказателства в подкрепа на тези доклади и приложени към тях, представляват допустими доказателства в съдебни производства пред национални съдилища и при административни производства в държавите членки. Правомощията на националните съдилища да оценяват свободно доказателствата не се засягат от настоящия регламент.

Изменение    86

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 10 – буква б

Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013

Член 11 – параграф 2 – алинея 3

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Докладите, изготвени от Службата, представляват допустими доказателства в наказателни производства в държавите членки, където е възникнала необходимост от използването им, по начина и при условията, приложими за административните доклади, изготвени от инспектори на националната администрация. Тези доклади са предмет на оценка по същите правила като приложимите за административните доклади, изготвени от инспектори от националната администрация, и имат същата доказателствена стойност като тях.

заличава се

Изменение    87

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 10 – буква б

Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013

Член 11 – параграф 2 – алинея 4

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Държавите членки уведомяват Службата за всякакви правила от националното законодателство, които имат отношение към целите на третата алинея.

Държавите членки уведомяват Службата за всякакви правила от националното законодателство, които имат отношение към целите на първата алинея.

Изменение    88

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 10 – буква б

Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013

Член 11 – параграф 2 – алинея 4 а (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Националните съдилища уведомяват Службата за всяко отхвърляне на доказателства в съответствие с настоящия параграф. В уведомлението се включват правното основание и подробна обосновка на отхвърлянето. В своите годишни доклади съгласно член 17, параграф 4 генералният директор оценява допустимостта на доказателствата в държавите членки.

Обосновка

С устното изменение се привежда изменение 155 в съответствие с цялостния подход за допустимост на доказателствата и се взема под внимание независимостта на съдебната власт.

Изменение    89

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 10 – буква в

Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013

Член 11 – параграф 3

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Докладите и препоръките, изготвени след провеждането на външно разследване, както и съответните свързани документи се изпращат на компетентните органи на засегнатите държави членки в съответствие с правилата, свързани с външните разследвания, и при необходимост на засегнатата институция, орган, служба или агенция. Тази институция, орган, служба или агенция предприема действията, които резултатите от външното разследване налагат, и докладва за тях на Службата в срока, определен в препоръките, придружаващи доклада, и в допълнение по искане на Службата.

3.  Докладите и препоръките, изготвени след провеждането на разследване, както и съответните свързани документи се изпращат по целесъобразност на компетентните органи на засегнатите държави членки в съответствие с правилата, свързани с разследванията, и на засегнатата институция, орган, служба или агенция. Тази институция, орган, служба или агенция предприема такива действия, по-специално дисциплинарни или правни, каквито резултатите от разследванията налагат, и докладва за тях на Службата в срока, определен в препоръките, придружаващи доклада, и освен това по искане на Службата. Компетентните органи на държавите членки докладват на Службата в срок от девет месеца за действията, предприети в отговор на доклада по случая.

Изменение    90

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 10 – буква в а (нова)

Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013

Член 11 – параграф 4

 

Текст в сила

Изменение

 

вa)  параграф 4 се заличава;

4.  Докладите и препоръките, изготвени след провеждането на вътрешно разследване, както и съответните свързани документи се изпращат на засегнатата институция, орган, служба или агенция. Тази институция, орган, служба или агенция предприемат такива действията, по-специално дисциплинарни или правни, каквито резултатите от тези разследвания налагат, и докладват за тях на Службата в срока, определен в препоръките, придружаващи доклада, и по искане на Службата.

 

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=BG)

Обосновка

Обединено с параграф 3.

Изменение    91

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 10 – буква в б (нова)

Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013

Член 11 – параграф 5

 

Текст в сила

Изменение

 

вб)  в член 11 параграф 5 се заменя със следното:

5.  Когато в доклада, изготвен след вътрешно разследване, се разкрива наличието на факти, които могат да доведат до наказателно производство, тази информация се предава на съдебните органи на засегнатата държава-членка.

„5.  Когато в доклада, изготвен след разследване, се разкрива наличието на факти, които могат да доведат до наказателно производство, тази информация се предава незабавно на съдебните органи на засегнатата държава членка, без да се засягат членове 12в и 12г.“

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=BG)

Изменение    92

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 10 – буква в в (нова)

Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013

Член 11 – параграф 6 а (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

вв)   вмъква се параграф 6a:

 

„6а.  Компетентните органи на държавите членки и институциите, органите, службите и агенциите гарантират, че се предприемат действия във връзка с дисциплинарните, административните, финансовите и съдебните препоръки, направени от генералния директор съгласно параграфи 1 и 3, и изпращат на Службата подробен доклад за действията, предприети до 31 март всяка година, включващ причините за неизпълнението на направените от Службата препоръки, когато това е приложимо.“

Обосновка

Допълване на изменение 63, предложено от докладчика.

Изменение    93

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 10 – буква в г (нова)

Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013

Член 11 – параграф 8

 

Текст в сила

Изменение

 

вг)  в член 11 параграф 8 се изменя, както следва:

8.  Информатор, който е предоставил на Службата информация, довела до разследване или свързана с такова, може, ако желае, да бъде уведомен от Службата, че разследването е приключило. Службата обаче може да отхвърли искането, ако счете, че то накърнява законните интереси на засегнатото лице, ефективността на разследването и на действията, предприемани вследствие на него, или изисквания за поверителност.

“8.  Когато информатор е предоставил на Службата информация, довела до разследване, Службата уведомява информатора, че разследването е приключило. Службата обаче може да отхвърли искането, ако счете, че то накърнява законните интереси на засегнатото лице, ефективността на разследването и на действията, предприемани вследствие на него, или изисквания за поверителност.“

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=BG)

Изменение    94

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 10 a (нова)

Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013

Член 11а (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(10a)  След член 11 се вмъква нов член:

 

„Член 11a

 

Искове пред Общия съд

 

Всяко засегнато лице може да предяви иск срещу Комисията за отмяна на доклада от разследването, предаден на националните органи или на институциите съгласно член 11, параграф 3, на основание некомпетентност, съществено процесуално нарушение, нарушение на Договорите, включително нарушение на Хартата, или злоупотреба с власт.“

Обосновка

Понастоящем не е възможно да се заведе дело срещу окончателния доклад на OLAF. Настоящото изменение има за цел да установи ефективна правна защита, както се изисква от Хартата на основните права.

Изменение    95

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 11 – буква -а (нова)

Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013

Член 12 – параграф 1

 

Текст в сила

Изменение

 

-a)  параграф 1 се заменя със следното:

1.  Без да се засягат членове 10 и 11 от настоящия регламент и разпоредбите на Регламент (Евратом, ЕО) № 2185/96, Службата може да изпрати на компетентните органи на засегнатите държави-членки информация, получена в хода на външни разследвания, в достатъчен срок, за да могат да предприемат целесъобразни действия в съответствие с националното си законодателство.

“1.  Без да се засягат членове 10 и 11 от настоящия регламент и разпоредбите на Регламент (Евратом, ЕО) № 2185/96, Службата може да изпрати на компетентните органи на засегнатите държави членки информация, получена в хода на проверките и инспекциите на място съгласно член 3, в достатъчен срок, за да могат да предприемат целесъобразни действия в съответствие с националното си законодателство. Тя може също така да предава информация на засегнатата институция, орган, служба или агенция.“

Обосновка

В съответствие с предложеното премахване на разграничението между външни и вътрешни разследвания.

Изменение    96

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 11 – буква а

Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013

Член 12 – параграф 1 – последното изречение

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  в параграф 1 се добавя следното изречение:

заличава се

Тя може също така да предава информация на засегнатата институция, орган, служба или агенция.

 

Изменение    97

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 11 – буква a а (нова)

Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013

Член 12 – параграф 2 – алинея 1

 

Текст в сила

Изменение

 

aa)  в параграф 2 първата алинея се заменя със следното:

Без да се засягат членове 10 и 11, генералният директор изпраща на съдебните органи на засегнатата държава-членка информация, получена от Службата в хода на вътрешни разследвания, отнасяща се до факти, които попадат в компетентността на националните съдебни органи.

Без да се засягат членове 10 и 11, генералният директор изпраща на съдебните органи на засегнатата държава членка информация, получена от Службата в хода на разследванията в рамките на институциите, органите, службите и агенциите, отнасяща се до факти, които попадат в компетентността на националните съдебни органи.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=BG)

Обосновка

В съответствие с предложеното премахване на разграничението между външни и вътрешни разследвания.

Изменение    98

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 11 – буква б

Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013

Член 12 – параграф 3

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Освен ако националното законодателство не възпрепятства това, компетентните органи на засегнатата държава членка уведомяват своевременно Службата по собствена инициатива или по нейно искане за действията, предприети въз основа на изпратената им информация съгласно настоящия член.

3.  Освен ако националното законодателство не възпрепятства това, компетентните органи на засегнатата държава членка уведомяват Службата в срок от един месец за действията, предприети въз основа на изпратената им информация съгласно настоящия член.

Изменение    99

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 12

Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013

Член 12 б – параграф 3 a (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3a.  Задълженията за административна взаимопомощ съгласно Регламент(ЕО) № 515/97 на Съвета1a и Регламент (ЕС) № 608/2013 се прилагат и към дейности по координиране, свързани с европейските структурни и инвестиционни фондове, в съответствие с настоящия член.

 

_________________

 

1a Регламент (ЕО) № 515/97 на Съвета от 13 март 1997 г. относно взаимопомощта между административните органи на държавите членки и сътрудничеството между последните и Комисията по гарантиране на правилното прилагане на законодателството в областта на митническите и земеделските въпроси (ОВ L 082, 22.3.1997 г., стр. 1).

 

1б Регламент (ЕС) № 608/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 12 юни 2013 година относно защитата на правата върху интелектуалната собственост, осъществявана от митническите органи, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1383/2003 на Съвета (OB L 181, 29.6.2013г., стр. 15).

Изменение    100

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 12

Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013

Член 12 в – параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Службата докладва на Европейската прокуратура без излишно забавяне за всяко престъпно деяние, по отношение на което Европейската прокуратура би могла да упражни своята компетентност в съответствие с член 22 и член 25, параграфи 2 и 3 от Регламент (ЕС) 2017/1939. Докладът се изпраща на всеки етап преди започването или в хода на разследване на Службата.

1.  Службата докладва на Европейската прокуратура без излишно забавяне за всяко престъпно деяние, по отношение на което Европейската прокуратура би могла да упражни своята компетентност в съответствие с глава IV от Регламент (ЕС) 2017/1939. Докладът се изпраща възможно най-рано преди започването или в хода на разследване на Службата.

Обосновка

Тук изглежда уместно да се включи позоваване на цялата глава IV от Регламента за създаване на Европейска прокуратура, за да се гарантира, че не е пропусната важна разпоредба.

Изменение    101

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 12

Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013

Член 12 в – параграф 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Докладът съдържа най-малко описание на фактите, включително оценка на причинените или предполагаемите вреди, възможната правна квалификация и всяка налична информация относно потенциалните пострадали, заподозрени и други замесени лица.

2.  Докладът съдържа най-малко описание на всички известни на Службата факти и информация, включително оценка на причинените или предполагаемите вреди, когато Службата разполага с такава информация, възможната правна квалификация и всяка налична информация относно потенциалните пострадали, заподозрени и други замесени лица. Заедно с доклада Службата предава на Европейската прокуратура всяка друга относима информация по случая, с която разполага.

Изменение    102

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 12

Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013

Член 12 в – параграф 3 – алинея 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Когато получената от Службата информация не съдържа посочените в параграф 2 елементи и няма текущо разследване на Службата, Службата може да извърши предварителна оценка на твърденията. Оценката се извършва своевременно и във всички случаи в срок от два месеца от получаването на информацията. В хода на оценката се прилагат разпоредбите на член 6 и на член 8, параграф 2.

Когато получената от Службата информация не съдържа посочените в параграф 2 елементи и няма текущо разследване на Службата, Службата може да извърши предварителна оценка на твърденията. Оценката се извършва незабавно и във всички случаи в срок от два месеца от получаването на информацията. В хода на оценката се прилагат разпоредбите на член 6 и на член 8, параграф 2. Службата се въздържа от предприемането на каквито и да било мерки, които могат да застрашат евентуални бъдещи разследвания на Европейската прокуратура.

Изменение    103

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 12

Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013

Член 12 в – параграф 5

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5.  Институциите, органите, службите и агенциите могат да поискат от Службата да извърши предварителна оценка на твърденията, за които са били уведомени. За целите на тези искания се прилага параграф 3.

5.  Институциите, органите, службите и агенциите могат да поискат от Службата да извърши предварителна оценка на твърденията, за които са били уведомени. За целите на тези искания се прилагат параграфи 1 – 4 mutatis mutandis. Службата информира засегнатата институция, орган, служба или агенция за резултатите от предварителната оценка, освен ако предоставянето на такава информация би могло да застраши разследването, провеждано от Службата или от Европейската прокуратура.

Обосновка

Предложено от Надзорния съвет в писмото му от 20 ноември 2018 г.

Изменение    104

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 12

Регламент (ЕС, Eвратом) № 2013/833

Член 12 г – параграф 1 – алинея 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Генералният директор не започва разследване в съответствие с член 5, ако Европейската прокуратура провежда разследване по същите факти, освен в съответствие с член 12д или 12е.

1.   Генералният директор не започва разследване в съответствие с член 5 и прекратява текущо разследване, ако Европейската прокуратура провежда разследване по същите факти, освен в съответствие с член 12д или 12е. Генералният директор уведомява Европейската прокуратура за всяко решение за незапочване или прекратяване, взето на такова основание.

Обосновка

Допълване, предложено към изменение 74 от докладчика: включващо задължението на генералния директор да информира Европейската прокуратура за „незапочване“ на разследване.

Изменение    105

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 12

Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013

Член 12 – параграф 1 – алинея 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

За целите на прилагането на първа алинея Службата проверява в съответствие с член 12ж, параграф 2 чрез деловодната система на Европейската прокуратура дали Европейската прокуратура провежда разследване. Службата може да поиска допълнителна информация от Европейската прокуратура. Европейската прокуратура изпраща отговор на това искане в срок от 10 работни дни.

За целите на прилагането на първа алинея Службата проверява в съответствие с член 12ж, параграф 2 чрез деловодната система на Европейската прокуратура дали Европейската прокуратура провежда разследване. Службата може да поиска допълнителна информация от Европейската прокуратура. Европейската прокуратура изпраща отговор на това искане в срок от 10 работни дни. В изключителни случаи този срок може да бъде удължен при условията, които ще бъдат определени в работните договорености, посочени в член 12ж, параграф 1.

Изменение    106

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 12

Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013

Член 12 г – параграф 1 – алинея 2 а (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Когато Службата приключи свое разследване в съответствие с първата алинея, член 9, параграф 4 и член 11 не се прилагат.

Обосновка

Вж. също така предложения от Комисията текст за член 12в, параграф 6.

Изменение    107

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 12

Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013

Член 12 г – параграф 1 а (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1a.   По искане на Европейската прокуратура Службата се въздържа от извършването на определени действия или мерки, които биха могли да застрашат дадено разследване или наказателно преследване, провеждано от Европейската прокуратура. Европейската прокуратура уведомява Службата без излишно забавяне, когато основанията за такова искане вече не съществуват.

Обосновка

Въз основа на предложение на Надзорния съвет в писмото му от 20 ноември 2018 г.

Изменение    108

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 12

Регламент (ЕС, Евратом) № 833/2013

Член 12 г – параграф 1 б (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1б.   Когато Европейската прокуратура приключи или прекрати разследване, за което е получила информация от генералния директор съгласно параграф 1 и което е от значение за упражняване на мандата на Службата, тя уведомява Службата без излишно забавяне и може да отправи препоръки относно последващи административни разследвания.

Изменение    109

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 12

Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013

Член 12 д – параграф 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Съгласно параграф 1 искането се изпраща в писмен вид и в него се посочват мярката или мерките, които Европейската прокуратура изисква от Службата да изпълни и, ако е целесъобразно, предвиденият график за това изпълнение. Искането съдържа информация за разследването, извършвано от Европейската прокуратура, доколкото тази информация е от значение за целите на искането. При необходимост Службата може да поиска допълнителна информация.

2.  Искането по параграф 1 се изпраща в писмена форма и в него се посочва най-малко:

 

a)  информация за разследването, извършвано от Европейската прокуратура, доколкото тази информация е от значение за целите на искането;

 

б)  мярката или мерките, които Европейската прокуратура изисква от Службата да изпълни;

 

в)  по целесъобразност предвиденият график за това изпълнение;

 

г)  всички инструкции съгласно параграф 2а.

 

При необходимост Службата може да поиска допълнителна информация.

Обосновка

Нова структура и допълнение въз основа на предложение на Надзорния съвет в писмото му от 20 ноември 2018 г.

Изменение    110

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 12

Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013

Член 12 д – параграф 2 a (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2a.  С цел да защити допустимостта на доказателствата, както и основните права и процесуалните гаранции, когато Службата предприема съпътстващи или допълващи мерки по искане на Европейската прокуратура съгласно настоящия член, Европейската прокуратура може да даде указания на Службата да прилага по-високи стандарти по отношение на основните права, процесуалните гаранции и защитата на данните от предвидените в настоящия регламент. Във връзка с това тя уточнява подробно формалните изисквания и процедурите, които трябва да се прилагат.

 

При липса на такива конкретни указания от страна на Европейската прокуратура се прилагат mutatis mutandis глава VI (процесуални гаранции) и глава VIII (защита на данните) от Регламент (ЕС) 2017/1939 към мерките, извършвани от Службата съгласно настоящия член.

Обосновка

Процесуалните гаранции и правилата за защита на данните, предоставени от Регламента за Европейската прокуратура, следва да се прилагат за всички мерки, предприемани от OLAF по искане на Европейската прокуратура, така че Европейската прокуратура да няма стимул да делегира задачи на OLAF с единствената цел да заобиколи тези правила. Включва предложение на Надзорния съвет в писмото му от 20 ноември 2018 г.

Изменение    111

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 12

Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013

Член 12 е – параграф 1 – алинея 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

В надлежно обосновани случаи, когато Европейската прокуратура провежда разследване и когато генералният директор счита, че следва да бъде започнато разследване в съответствие с мандата на Службата с цел улесняване на приемането на предпазни мерки или на финансови, дисциплинарни или административни действия, Службата уведомява Европейската прокуратура писмено, посочвайки естеството и целта на разследването.

В надлежно обосновани случаи, когато Европейската прокуратура провежда разследване и когато генералният директор счита, че следва да бъде започнато или продължено разследване в съответствие с мандата на Службата с цел улесняване на приемането на предпазни мерки или на финансови, дисциплинарни или административни действия, Службата уведомява Европейската прокуратура писмено, като посочва естеството и целта на разследването и представя искане за писменото одобрение на Европейската прокуратура за започването на допълнително разследване.

Изменение    112

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 12

Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013

Член 12 е – параграф 1 – алинея 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

В срок от 30 дни след получаване на тази информация Европейската прокуратура може да възрази срещу започването на разследване или срещу извършването на определени действия, свързани с разследването, когато това е необходимо, за да се предотврати излагането на риск на собственото ѝ разследване или наказателно преследване и за времето, за което тези основания продължават да са налице. Европейската прокуратура уведомява Службата без излишно забавяне, когато основанията за възражението престанат да се прилагат.

В срок от 20 работни дни след получаване на тази информация Европейската прокуратура одобрява или възразява срещу започването или продължаването на разследване или срещу извършването на каквото и да било определено действие, свързано с разследването, когато това е необходимо, за да се предотврати излагането на риск на собственото ѝ разследване или наказателно преследване и за времето, за което тези основания продължават да са налице. В надлежно обосновани случаи Европейската прокуратура може да удължи срока с още 10 работни дни. Тя уведомява Службата за това.

 

В случай че Европейската прокуратура възрази, Службата не започва допълнително разследване. В този случай Европейската прокуратура уведомява Службата без излишно забавяне, когато основанията за възражението вече не съществуват.

Изменение    113

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 12

Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013

Член 12 е – параграф 1 – алинея 3

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

В случай че Европейската прокуратура не направи възражение в срока, посочен в предходната алинея, Службата може да започне разследване и извършва това разследване в тясно сътрудничество с Европейската прокуратура.

В случай че Европейската прокуратура даде одобрението си, Службата може да започне или да продължи разследване и извършва това разследване в тясно сътрудничество с Европейската прокуратура.

Изменение    114

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 12

Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013

Член 12 е – параграф 1 – алинея 3 а (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Ако Европейската прокуратура не отговори в рамките на крайния срок по втора алинея, Службата може да започне консултации с Европейската прокуратура, така че в срок от 10 дни да бъде взето решение.

Изменение    115

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 12

Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013

Член 12 ж – параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Когато е необходимо да се улесни сътрудничеството с Европейската прокуратура, както е посочено в член 1, параграф 4а, Службата договаря с Европейската прокуратура административни договорености. Тези работни договорености могат да съдържат практически подробности за обмена на информация, включително лични данни, за обмена на оперативна, стратегическа или техническа информация и за обмена на класифицирана информация. Те съдържат също така подробности относно непрекъснатия обмен на информация по време на получаването на твърдения и проверката им от двете служби.

1.  Когато е необходимо да се улесни сътрудничеството с Европейската прокуратура, както е посочено в член 1, параграф 4а, Службата договаря с Европейската прокуратура административни договорености. Тези работни договорености могат да съдържат практически подробности за обмена на информация, включително лични данни, за обмена на оперативна, стратегическа или техническа информация и за обмена на класифицирана информация, както и за създаването на платформи за информационни технологии, включително общ подход за модернизиране и съвместимост на софтуера. Те съдържат също така подробности относно непрекъснатия обмен на информация по време на получаването на твърдения и проверката им за целите на определянето на компетентността по отношение на разследванията, провеждани от двете служби. Те включват също така договорености относно прехвърлянето на доказателства между Службата и Европейската прокуратура, както и договорености за разпределението на разходите.

 

Преди приемането на работните договорености с Европейската прокуратура генералният директор изпраща проекта на Европейския надзорен орган по защита на данните, на Надзорния съвет и на Европейския парламент за сведение. Европейският надзорен орган по защита на данните и Надзорният съвет представят незабавно своите становища.

Изменение    116

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 12

Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013

Член 12 ж – параграф 2 – алинея 1 а (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Всеки непряк достъп на Службата до информация в деловодната система на Европейската прокуратура се извършва само доколкото това е необходимо за изпълнение на функциите на Службата, определени съгласно настоящия регламент, и се обосновава и потвърждава чрез вътрешна процедура, създадена от Службата. Службата води регистър на всички случаи на достъп до деловодната система на Европейската прокуратура.

Изменение    117

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 12

Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013

Член 12 ж – параграф 2 a (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2a.  Генералният директор на Службата и европейският главен прокурор се срещат поне веднъж годишно, за да обсъждат въпроси от общ интерес.

Изменение    118

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 12 а (нова) – буква а (нова)

Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013

Член 15 – параграф 1 – алинея 2

 

Текст в сила

Изменение

 

(12a)  Член 15 се изменя, както следва:

 

a)  в параграф 1 втората алинея се заменя със следния текст:

Надзорният съвет по-специално наблюдава свързаните с прилагането на процесуалните гаранции и продължителността на разследванията елементи в контекста на информацията, предоставена от генералния директор съгласно член 7, параграф 8.

„Надзорният съвет по-специално наблюдава свързаните с прилагането на процесуалните гаранции и продължителността на разследванията елементи.“

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=BG)

Изменение    119

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 12 а (нова) – буква б (нова)

Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013

Член 15 – параграф 1 – алинея 5

 

Текст в сила

Изменение

 

б)  в параграф 1 петата алинея се заменя със следния текст:

В надлежно обосновани ситуации Надзорният съвет може да поиска от Службата допълнителна информация по разследвания, включително доклади и препоръки по приключили разследвания, без обаче да се намесва в провеждането на текущи разследвания.

На Надзорния съвет се предоставя достъп до цялата информация и всички документи, които счита за необходими за изпълнение на задачите си“„, включително доклади и препоръки по приключили разследвания и прекратените дела, без обаче да се намесва в провеждането на текущи разследвания и при надлежно спазване на изискванията за поверителност и защита на данните.“

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=BG)

Обосновка

Отчасти въз основа на предложение на Надзорния съвет в писмото му от 20 ноември 2018 г.

Изменение    120

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 12 а (нова) – буква в (нова)

Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013

Член 15 – параграф 8 – алинея 1

 

Текст в сила

Изменение

 

в)  в параграф 8 първата алинея се заменя със следното:

Надзорният съвет избира своя председател. Надзорният съвет приема свой процедурен правилник, който се представя за информация на Европейския парламент, Съвета, Комисията и Европейския надзорен орган по защита на данните преди приемането му. Заседанията на Надзорния съвет се свикват по инициатива на неговия председател или на генералния директор. Надзорният съвет заседава най-малко 10 пъти в годината. Той приема решенията си с мнозинство от съставящите го членове. Секретариатът му се осигурява от Комисията, независимо от Службата, и в тясно сътрудничество с Надзорния съвет. Преди назначаването на какъвто и да било персонал в секретариата, Надзорният съвет бива консултиран и мнението му се взема предвид. Секретариатът действа по указания на Надзорния съвет и независимо от Комисията. Без да се засяга контролът ѝ върху бюджета на Надзорния съвет и неговия секретариат, Комисията не се намесва във функциите по наблюдение на Надзорния съвет.

„Надзорният съвет избира своя председател. Надзорният съвет приема свой процедурен правилник, който се представя за информация на Европейския парламент, Съвета, Комисията и Европейския надзорен орган по защита на данните преди приемането му. Заседанията на Надзорния съвет се свикват по инициатива на неговия председател или на генералния директор. Надзорният съвет заседава най-малко 10 пъти в годината. Той приема решенията си с мнозинство от съставящите го членове. Секретариатът му се осигурява от Комисията и в тясно сътрудничество с Надзорния съвет. Преди назначаването на какъвто и да било персонал в секретариата, Надзорният съвет бива консултиран и мнението му се взема предвид. Секретариатът действа по указания на Надзорния съвет и независимо от Комисията. Без да се засяга контролът ѝ върху бюджета на Надзорния съвет и неговия секретариат, Комисията не се намесва във функциите по наблюдение на Надзорния съвет.“

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=BG)

Обосновка

Предложено от Надзорния съвет в писмото му от 20 ноември 2018 г.

Изменение    121

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 13 – буква -а (нова)

Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013

Член 16 – параграф 1

 

Текст в сила

Изменение

 

-a)  параграф 1 се заменя със следното:

1.  Европейският парламент, Съветът и Комисията се срещат веднъж годишно с генералния директор за обмен на мнения на политическо равнище и за да обсъдят политиката на Службата по отношение на методите за предотвратяване и борба с измамите, корупцията и всяка друга форма на незаконна дейност, засягаща финансовите интереси на Съюза. Надзорният съвет участва в обмена на мнения. По искане на Европейския парламент, Съвета, Комисията, генералния директор или Надзорния съвет могат да бъдат поканени да присъстват ad hoc представители на Сметната палата, Евроюст и/или Европол.

“1.  Европейският парламент, Съветът и Комисията се срещат веднъж годишно с генералния директор за обмен на мнения на политическо равнище и за да обсъдят политиката на Службата по отношение на методите за предотвратяване и борба с измамите, корупцията и всяка друга форма на незаконна дейност или нередност, засягаща финансовите интереси на Съюза. Надзорният съвет участва в обмена на мнения. Главният европейски прокурор се приканва да участва в обмена на мнения. По искане на Европейския парламент, Съвета, Комисията, генералния директор или Надзорния съвет могат да бъдат поканени да присъстват ad hoc представители на Сметната палата, Евроюст и/или Европол.“

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=BG)

Обосновка

Вж. изменението на член 1, параграф 1.

Изменение    122

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 13 – буква а

Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013

Член 16 – параграф 1 – последното изречение

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  в параграф 1 третото изречение се заменя със следното:

заличава се

По искане на Европейския парламент, Съвета, Комисията, генералния директор или Надзорния съвет могат да бъдат поканени да присъстват ad hoc представители на Сметната палата, Европейската прокуратура, Евроюст и/или Европол.

 

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=BG)

Обосновка

Техническо заличаване – вж. предходното изменение.

Изменение    123

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 13 – буква a а (нова)

Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013

Член 16 – алинея 2 – уводна част

 

Текст в сила

Изменение

 

aa)  в параграф 2 уводната част се заменя със следното:

2.  Обменът на гледни точки може да се отнася до:

“2.  Обменът на гледни точки може да се отнася до всяка тема, по която Европейският парламент, Съветът и Комисията са постигнали съгласие. По-специално обменът на гледни точки може да се отнася до:

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=BG)

Изменение    124

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 13 – буква б

Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013

Член 16 – параграф 2 – буква г

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г)  рамките на отношенията между Службата и институциите, органите, службите и агенциите, по-специално Европейската прокуратура

г)  рамките на отношенията между Службата и институциите, органите, службите и агенциите, по-специално Европейската прокуратура, и предприетите действия по окончателните доклади от разследванията на Службата и друга предадена от Службата информация;

Обосновка

С цел наблюдение и подобряване на последващите действия по препоръките на ОLAF от страна на институциите, органите, службите и агенциите и Европейската прокуратура.

Изменение    125

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 13 – буква б а (нова)

Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013

Член 16 – параграф 2 – буква д

 

Текст в сила

Изменение

 

бa) в параграф 2 буква д) се заменя със следното:

д) рамките на отношенията между Службата и компетентните органи на държавите-членки;

„д) рамките на отношенията между Службата и компетентните органи на държавите членки и предприетите действия от компетентните органи в държавите членки по окончателните доклади от разследванията Службата и друга предадена от Службата информация;“

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=BG)

Обосновка

С цел наблюдение и подобряване на последващите действия по препоръките на ОLAF от страна на държавите членки.

Изменение    126

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 13 – буква б б (нова)

Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013

Член 16 – параграф 4 а (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

бб)  след параграф 4 се добавя нов параграф 4а:

 

„4а.  Председателството по отношение на обмена на гледни точки се сменя на ротационен принцип между Европейския парламент, Съвета и Комисията.“

Изменение    127

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 14 – буква -а (нова)

Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013

Член 17 – параграф 1

 

Текст в сила

Изменение

 

-a)  параграф 1 се заменя със следното:

1.  Службата се оглавява от генерален директор. Генералният директор се назначава от Комисията в съответствие с процедурата, определена в параграф 2. Мандатът на генералния директор е седем години и не може да бъде подновяван.

“1.  Службата се оглавява от генерален директор. Генералният директор се назначава от Комисията в съответствие с процедурата, определена в параграф 2. Мандатът на генералния директор е седем години и не може да бъде подновяван. Генералният директор се назначава като срочно нает служител съгласно Правилника за длъжностните лица.“

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=BG)

Изменение    128

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 14 – буква -a а (нова)

Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013

Член 17 – параграф 2

 

Текст в сила

Изменение

 

-aa)  параграф 2 се заменя със следното:

2.  С оглед на назначаването на нов генерален директор Комисията публикува в Официален вестник на Европейския съюз покана за подаване на кандидатури. Поканата се публикува най-малко шест месеца преди края на мандата на действащия генерален директор. След положително становище от Надзорния съвет относно процедурата за подбор, прилагана от Комисията, тя съставя списък на кандидатите с подходяща квалификация. Комисията назначава генералния директор след провеждане на консултация с Европейския парламент и със Съвета.

“2.  С оглед на назначаването на нов генерален директор Комисията публикува в Официален вестник на Европейския съюз покана за подаване на кандидатури. Поканата се публикува най-малко шест месеца преди края на мандата на действащия генерален директор. След положително становище от Надзорния съвет относно процедурата за подбор, прилагана от Комисията, тя съставя списък на кандидатите с подходяща квалификация. Генералният директор се избира по общо съгласие между Европейския парламент, Съвета и Комисията и впоследствие се назначава от последната.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=BG)

Изменение    129

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 14 – буква а

Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013

Член 17 – параграф 3

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  При изпълнението на своите задължения генералният директор не търси и не приема указания нито от правителства, нито от институции, органи, служби или агенции във връзка със започването и провеждането на външни и вътрешни разследвания или дейности по координиране или във връзка с изготвянето на доклади след тези разследвания или дейности по координиране. Ако генералният директор прецени, че дадена мярка, предприета от Комисията, поставя под съмнение неговата независимост, той незабавно уведомява Надзорния съвет и взема решение дали да подаде жалба срещу Комисията пред Съда на Европейския съюз.

3.  При изпълнението на своите задължения генералният директор не търси и не приема указания нито от правителства, нито от институции, органи, служби или агенции във връзка със започването и провеждането на разследвания или дейности по координиране или във връзка с изготвянето на доклади след тези разследвания или дейности по координиране. Ако генералният директор прецени, че дадена мярка, предприета от Комисията, поставя под съмнение неговата независимост, той незабавно уведомява Надзорния съвет и взема решение дали да подаде жалба срещу Комисията пред Съда на Европейския съюз.

Обосновка

В съответствие с предложеното премахване на разграничението между външни и вътрешни разследвания.

Изменение    130

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 14 – буква a а (нова)

Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013

Член 17 – параграф 4

 

Текст в сила

Изменение

 

aa)  параграф 4 се заменя със следното:

4.  Генералният директор докладва редовно на Европейския парламент, Съвета, Комисията и Сметната палата за констатациите, направени при разследванията, провеждани от Службата, предприетите действия и срещнатите проблеми, като същевременно спазва поверителността на разследванията, законните права на засегнатите лица и информаторите, а при необходимост и националните разпоредби, приложими при съдебни производства.

“4.  Генералният директор докладва редовно и най-малко ежегодно на Европейския парламент, Съвета, Комисията и Сметната палата за констатациите, направени при разследванията, провеждани от Службата, предприетите действия, срещнатите проблеми и предприетите от Службата последващи действия във връзка с препоръките, направени от Надзорния съвет в съответствие с член 15, като същевременно спазва поверителността на разследванията, законните права на засегнатите лица и информаторите, а при необходимост и националните разпоредби, приложими при съдебни производства.

 

Годишният доклад включва също оценка на степента на сътрудничество с компетентните органи на държавите членки и с институциите, органите, службите и агенциите, по-специално по отношение на прилагането на член 11, параграфи 2 и 6а.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=BG)

Изменение    131

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 8 – буква а б (нова)

Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013

Член 17 – параграф 4 а (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

aб)  добавя се параграф 4а.:

 

„4а.  По искане на Европейския парламент в контекста на правата му за бюджетен контрол генералният директор може да предоставя информация за дейностите на Службата, като зачита поверителността на разследванията и последващите процедури. Европейският парламент гарантира поверителността на информацията, предоставена в съответствие с настоящия параграф.“

Изменение    132

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 –точка 14 – буква а в (нова)

Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013

Член 17 – параграф 5 – алинея 1

 

Текст в сила

Изменение

 

aв)  в параграф 5 първата алинея се заличава:

Всяка година, в контекста на годишния план за управлението, генералният директор определя приоритетите на политиката на Службата относно разследванията и преди публикуването на плана ги изпраща на Надзорния съвет.

 

Обосновка

Въвеждането на приоритети на политиката за разследване не се доказа като полезно.

Изменение    133

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 14 – буква б

Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013

Член 17 – параграф 5 – алинея 3 – буква б

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  случаи, в които е изпратена информация на съдебни органи на държавите членки и на Европейската прокуратура;

б)  случаи, в които е изпратена информация на съдебни органи на държавите членки или на Европейската прокуратура;

Изменение    134

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 14 – буква б а (нова)

Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013

Член 17 – параграф 5 – алинея 3 – буква б a (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

бa)  в параграф 5, трета алинея се вмъква нова буква след буква б):

 

„ба)  на прекратените дела;“

Изменение    135

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 14 – буква б б (нова)

Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013

Член 17 – параграф 7

 

Текст в сила

Изменение

 

бб)  параграф 7 се заменя със следния текст:

7.  Генералният директор въвежда вътрешна процедура за консултиране и контрол, включително проверка на законосъобразността, по отношение inter alia на зачитането на процесуалните гаранции и основните права на засегнатите лица и спазването на националното законодателство на засегнатите държави-членки, като специално се спазва разпоредбата на член 11, параграф 2.

“7.  Генералният директор въвежда вътрешна процедура за консултиране и контрол, включително проверка на законосъобразността, по отношение inter alia на зачитането на процесуалните гаранции и основните права на засегнатите лица и на свидетелите и спазването на националното законодателство на засегнатите държави членки, като специално се спазва разпоредбата на член 11, параграф 2. Проверката на законосъобразността се извършва от експерти на Службата в областта на правото и процедурите по разследване, които притежават квалификация да заемат съдебна длъжност в държава членка. Тяхното становище се прилага към окончателния доклад по разследването.“

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=BG)

Обосновка

Изменението се основава на пленарните изменения 10 и 23 от второто четене на преразглеждането на OLAF за 2006 – 2013 г. (вж. пленарен документ A7-0225/2013 и работен документ PE 510.603).

Изменение    136

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 –точка 14 – буква б в (нова)

Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013

Член 17 – параграф 8

 

Текст в сила

Изменение

 

бв)  параграф 8 се заменя със следното:

8.  Генералният директор приема насоки за процедурите на разследване, прилагани от персонала на Службата. Тези насоки са в съответствие с настоящия регламент и включват inter alia:

“8.  На Комисията се предоставят правомощия да приема делегирани актове в съответствие с член 19а относно създаването на процедурен правилник за разследванията, който да бъде спазван от персонала на Службата. Тези делегирани актове обхващат по-специално:

a)  провеждането на разследванията;

a)  практиките, които трябва да се спазват при изпълнението на мандата и статута на Службата;

б)  процесуалните гаранции;

б)  подробните правила, уреждащи процедурите по разследване, както и позволените действия в хода на разследването;

в)  подробна информация за вътрешните процедури за консултиране и контрол, включително проверка на законосъобразността;

в)  законните права на засегнатите лица;

г)  защита на личните данни;

г)  процесуалните гаранции;

 

га)  разпоредбите в областта на защитата на данните и на политиката за предоставяне на информация и достъп до документи;

 

гб)  разпоредбите в областта на проверката на законосъобразността и средствата за правна защита, достъпни за засегнатите лица;

 

гв)  връзките с Европейската прокуратура.

Тези насоки, както и техните изменения, се приемат, след като на Надзорния съвет е дадена възможността да представи забележки по тях, изпращат се за сведение на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията и се публикуват за информация на уебсайта на Службата на официалните езици на институциите на Съюза.

По време на подготвителната работа Комисията се консултира с Надзорния съвет и с Европейския надзорен орган по защита на данните.

 

Всеки делегиран акт, приет в съответствие с настоящия параграф, се публикува за сведение на уебсайта на Службата на всички официални езици на Съюза.“

Обосновка

Изменението се основава на пленарните изменения 11 и 24 от второто четене на преразглеждането на OLAF за 2006 – 2013 г. (вж. пленарен документ A7-0225/2013 и работен документ PE 510.603).

Изменение    137

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 14 – буква в

Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013

Член 17 – параграф 8 – алинея 1 – буква д

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  в първата алинея на параграф 8 се добавя следната буква д):

заличава се

„д)  връзките с Европейската прокуратура.

 

Обосновка

Техническо заличаване – вж. предходното изменение.

Изменение    138

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 14 – буква в а (нова)

Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013

Член 17 – параграф 9 – алинея 1

 

Текст в сила

Изменение

 

вa)  в параграф 9 първата алинея се заменя със следното:

Преди налагане на дисциплинарно наказание на генералния директор, Комисията се консултира с Надзорния съвет.

„Преди налагане на дисциплинарно наказание на генералния директор или снемане на неговия имунитет Комисията се консултира с Надзорния съвет.“

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=BG)

Обосновка

Въз основа на предложение на Надзорния съвет в писмото му от 20 ноември 2018 г.

Изменение    139

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 14 a (нова)

Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013

Член 19

 

Текст в сила

Изменение

 

(14a)  Член 19 се заменя със следното:

Член 19

„Член 19

Доклад за оценка

Доклад за оценка и преразглеждане

До 2 октомври 2017 г. Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета доклад за оценка относно прилагането на настоящия регламент. Докладът се придружава от становище на Надзорния съвет и включва становище относно необходимостта за изменение на регламента.

Не по-късно от пет години след датата, определена в съответствие с член 120, параграф 2, втора алинея от Регламент (ЕС) № 2017/1939, Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета доклад за оценка на прилагането и въздействието на настоящия регламент, по-специално по отношение на ефективността и ефикасността на сътрудничеството между Службата и Европейската прокуратура. Този доклад за оценка се придружава от становище на Надзорния съвет.

 

Не по-късно от две години след представянето на доклада за оценка съгласно първата алинея Комисията представя на Европейския парламент и Съвета законодателно предложение за модернизиране на уредбата на Службата, включително допълнителни или по-подробни правила относно създаването на Службата, нейните функции или процедурите, които се прилагат за дейността ѝ, със специален акцент върху сътрудничеството ѝ с Европейската прокуратура, трансграничните разследвания и разследванията в държавите членки, които не участват в Европейската прокуратура.“

Изменение    140

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 14 б (нова)

Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013

Член 19 а (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(14б)   вмъква се нов член 19a:

 

„Член 19a

 

Упражняване на делегирането

 

1.  Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при спазване на предвидените в настоящия член условия.

 

2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 17, параграф 8, се предоставя на Комисията за срок от четири години, считано от ... [датата на влизане в сила на настоящия регламент]. Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на четиригодишния срок. Делегирането на правомощия се продължава мълчаливо за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът възрази срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.

 

3.  Делегирането на правомощия, посочено в член 17, параграф 8, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. Оттеглянето поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна дата, посочена в решението. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.

 

4.  Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира акта едновременно на Европейския парламент и Съвета.

 

5.  Делегиран акт, приет съгласно член 17, параграф 8, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от два месеца след нотифицирането на акта на Европейския парламент и Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Посоченият срок се удължава с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.“

Обосновка

Стандартен член относно делегираните актове (за процесуалния кодекс).

(1)

OВ L 248/1, 18.9.2013 г.

(2)

Становище № 8/2018 на ЕСП.


ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Създаването на Европейска прокуратура е едно от основните постижения на Парламента през настоящия парламентарен мандат. Очакваме, че това ще бъде от съществено значение за защитата на финансовите интереси на ЕС. То ще има и значително въздействие върху институционалната структура на ЕС в областта на борбата с измамите и нередностите, като Европейската служба за борба с измамите (OLAF) е органът, който е засегнат в най-голяма степен. В контекста на тези предстоящи институционални дълбоки промени Комисията представи предложение за изменение на Регламент (ЕО) № 883/2013, в което се поставя акцент върху следните аспекти:

-  адаптиране на Регламента за OLAF към създаването на Европейската прокуратура;

-  прилагане на някои ключови констатации от оценката през 2017 г. за повишаване на ефективността на разследванията на OLAF в някои области, като например изясняване на значението на разпоредбите за проверки и инспекции на място в държавите членки след решението по делото Sigma Orionis (дело T-48/16) и улесняване на достъпа до банкови сметки;

-  различни пояснения и опростявания.

Докладчикът приветства и подкрепя измененията, предложени от Комисията. Въпреки това докладчикът счита, че е необходимо да бъдат предприети допълнителни мерки, за да се подготви по-добре почвата за Европейската прокуратура. Освен това работата на OLAF съгласно настоящото правно основание показа няколко сериозни недостатъка. В доклада за оценка се подчертава как ефикасната борба с измамите и нередностите е възпрепятствана от проблеми, присъщи на Регламента. Освен това през 2014 г. Комисията представи законодателно предложение за създаване на контрольор на процесуалните гаранции, което все още не е прието.

Поради това докладчикът предлага следния подход:

-  премахване на разграничението между външни и вътрешни разследвания, което вече не е актуално, по-специално с новия акцент на OLAF върху административните нередности и възстановяването (членове 3 и 4);

-  премахване на приоритетите на политиката за разследване (член 5, параграф 1 и член 17, параграф 5);

-  подобряване на достъпа на Надзорния съвет до информация (член 5, параграф 6а, член 15, параграф 1 и член 17, параграф 5);

-  насърчаване на по-добри последващи действия във връзка с препоръките на генералния директор от страна на държавите членки и институциите, органите, службите и агенциите (член 7, параграф 6, член 11, параграфи 3 и 6а и член 17, параграф 4);

-  насърчаване на по-бързо приключване на разследванията (член 7, параграф 8);

-  допълнително насърчаване на допустимостта на докладите на OLAF в национални съдебни и административни производства (член 11, параграф 2);

-  рационализиране на сътрудничеството с Европейската прокуратура (членове 12в – 12ж);

-  създаване на процедура за освобождаване от длъжност на генералния директор, подобна на процедурата за освобождаване от длъжност за Европейската прокуратура (член 17, параграф 9а).

Освен това се въвеждат няколко изменения с цел подобряване на защитата на процесуалните гаранции и на основните права на лицата, участващи в разследванията на OLAF:

-  изясняване на статута на кабинетите на членовете на ЕП (член 4, параграф 2а);

-  създаване на право на достъп на засегнатите лица до окончателния доклад (член 9, параграф 5а);

-  създаване на контрольор на процесуалните гаранции (членове 9а и 9б);

-  създаване на право на засегнатите лица да предявят иск срещу окончателния доклад на OLAF (член 11а);

-  създаване на процесуален кодекс, който да бъде приет като делегиран акт (член 17, параграф 8).

Тези мерки ще бъдат от решаващо значение, за да може OLAF да изпълнява задачите си по-ефективно и да осигури гладко сътрудничество между OLAF и Европейската прокуратура от самото начало.


СТАНОВИЩЕ НА комисията по правни въпроси (25.1.2019)

на вниманието на комисията по бюджетен контрол

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 относно разследванията, провеждани от Европейската служба за борба с измамите (OLAF), по отношение на сътрудничеството с Европейската прокуратура и ефективността на разследванията на OLAF

(COM(2018)0338 – C8‑0214/2018 – 2018/0170(COD))

Докладчик по становище: Жан-Мари Кавада

КРАТКА ОБОСНОВКА

След създаването на Европейската прокуратура, съществуващият Регламент № 883/2013, уреждащ текущите разследвания от Европейската служба за борба с измамите (OLAF), трябва да бъде преразгледан, за да се адаптира сътрудничеството между двете институции, така че да се повиши ефективността на разследващите функции на OLAF, да се изяснят и опростят разпоредбите, предвидени в Регламент № 883/2013.

Задачата за защитаване на финансовите интереси на Съюза е възложена едновременно на Европейската прокуратура и на OLAF в рамките на съответните им области на компетентност.

След като започне да функционира, Европейската прокуратура ще има правомощието да води наказателни разследвания и наказателно преследване пред националните съдилища по отношение на престъпления, засягащи бюджета на Съюза. OLAF разследва случаи както на административни нередности, така и на престъпно поведение. Нейните административни правомощия обаче са ограничени в сравнение с наказателните разследвания. Поради това в предложението се предвижда двата органа да си сътрудничат възможно най-тясно, което ще доведе до повече случаи на наказателно преследване, осъдителни присъди и по-високо равнище на възстановяване на средства.

За да се осигури плавен преход към новата уредба, измененият регламент би следвало да влезе в сила преди Европейската прокуратура да започне да функционира, което се предвижда да стане в края на 2020 г.

Докладчикът подкрепя стремежа на Комисията да предвиди за момента само ограничен брой промени, които са от съществено значение според придружаващия предложението на Комисията аналитичен работен документ, който се основава на доклада за оценка, на външните проучвания и на резултата от консултацията със заинтересованите страни. Поради това той подкрепя предложението на Комисията да се постави акцент върху три области: отношенията между Европейската прокуратура и Европейската служба за борба с измамите (OLAF), повишаването на ефективността на разследванията на OLAF и внасянето на яснота и опростяването.

I. Отношенията между Европейската прокуратура и OLAF

С предложението се въвеждат следните необходими разпоредби за регулиране на отношенията между OLAF и Европейската прокуратура:

•  Задължението на OLAF да докладва своевременно на Европейската прокуратура за всяко поведение, спрямо което Прокуратурата може да упражнява своята компетентност; предоставяната на Европейската прокуратура информация трябва да бъде достатъчно обоснована и да съдържа необходимата информация;

•  да не се допуска дублирането на разследвания: OLAF да не започва ненужно паралелно разследване на факти, идентични с тези, които се разследват от Европейската прокуратура;

•  специалните процедурни правила, приложими за искания от Европейската прокуратура към OLAF за подкрепа или допълване на работата на Европейската прокуратура.

II. Подобряване на ефективността на разследванията от страна на OLAF

С цел да се изпълни Решение на Съда T-48/16, Sigma Orionis SA/Европейска комисия, е важно да се поясни, че OLAF извършва проверки на място и инспекции въз основа на Регламент № 883/2013 и Регламент № 2185/1996, освен ако икономическият оператор не се противопоставя (член 3). Правото на Съюза има предимство пред националното право, когато даден въпрос е уреден с регламенти № 883/2013 и № 2185/1996. Освен това Съдът заяви, че противопоставянето на икономическия оператор не предполага наличието на „право на противопоставяне“, а просто има като последствие това, че проверката може да бъде наложена със съдействието на националните органи, въз основа на националното право. Що се отнася до процесуалните гаранции, OLAF трябва да зачита основните права, както са определени в правото на Съюза и в частност в Хартата на основните права.

Докладчикът приветства предложените изменения във връзка с информацията за банковата сметка, които отразяват петата Директива относно борбата с изпирането на пари (член 7, параграф 3), обмена на информация относно ДДС въз основа на Регламент № 904/2010 (член 12, параграф 5), въвеждането на принцип на допустимост на събрания доказателствен материал от страна на OLAF (член 11, параграф 2), ролята на координационните служби за борба с измамите в държавите членки (член 12а), както и разпоредбата за определяне на координационните дейности, които може да провежда OLAF (член 12б)

Докладчикът предлага изменения, чиято цел е да се увеличи още повече прозрачността и ефективността. Докладчикът също така предлага да се спомене защитата на лицата, подаващи сигнали за нередности в контекста на разследванията на OLAF.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по правни въпроси приканва водещата комисия по бюджетен контрол да вземе предвид следните изменения:

Изменение    1

Предложение за регламент

Съображение 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1)  С приемането на Директива (ЕС) 2017/1371 на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (ЕС) 2017/19394 на Съвета Съюзът подсили съществено средствата, с които разполага за защита на финансовите интереси на Съюза по наказателноправен ред. Европейската прокуратура ще има правомощието да провежда наказателни разследвания и да повдига обвинения, свързани с престъпления, засягащи бюджета на Съюза, както е определено в Директива (ЕС) 2017/1371, в участващите държави членки.

(1)  С приемането на Директива (ЕС) 2017/1371 на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (ЕС) 2017/19394 на Съвета Съюзът подсили съществено разпоредбите на хармонизираната правна рамка по отношение на средствата, с които разполага за защита на финансовите интереси на Съюза по наказателноправен ред. Европейската прокуратура е основен приоритет на Комисията в областта на наказателното правосъдие и политиката за борба с измамите, която има правомощието да провежда наказателни разследвания и да повдига обвинения, свързани с престъпления, засягащи бюджета на Съюза, както е определено в Директива (ЕС) 2017/1371, в участващите държави членки.

_________________

_________________

3 Директива (ЕС) 2017/1371 на Европейския парламент и на Съвета от 5 юли 2017 г. относно борбата с измамите, засягащи финансовите интереси на Съюза, по наказателноправен ред (ОВ L 198, 28.7.2017 г., стр. 29).

3 Директива (ЕС) 2017/1371 на Европейския парламент и на Съвета от 5 юли 2017 г. относно борбата с измамите, засягащи финансовите интереси на Съюза, по наказателноправен ред (ОВ L 198, 28.7.2017 г., стр. 29).

4 Регламент (ЕС) 2017/1939 на Съвета от 12 октомври 2017 г. за установяване на засилено сътрудничество за създаване на Европейска прокуратура (ОВ L 283, 31.10.2017 г., стр. 1).

4 Регламент (ЕС) 2017/1939 на Съвета от 12 октомври 2017 г. за установяване на засилено сътрудничество за създаване на Европейска прокуратура (ОВ L 283, 31.10.2017 г., стр. 1).

Изменение    2

Предложение за регламент

Съображение 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2)  Европейската служба за борба с измамите („Службата“) провежда административни разследвания на административни нередности и престъпно поведение. След приключването на своите разследвания тя може да отправи съдебни препоръки към органите на националната прокуратура с цел да се предостави възможност за повдигане на обвинения и съдебно преследване в държавите членки. В бъдеще в държавите членки, които участват в Европейската прокуратура, Службата ще сезира за предполагаеми престъпления Европейската прокуратура и ще си сътрудничи с нея в хода на нейните разследвания.

(2)  С цел защита на финансовите интереси на Съюза Европейската служба за борба с измамите („Службата“) провежда административни разследвания на административни нередности и престъпно поведение. След приключването на своите разследвания тя може да отправи съдебни препоръки към органите на националната прокуратура с цел да се предостави възможност за повдигане на обвинения и съдебно преследване в държавите членки. В бъдеще в държавите членки, които участват в Европейската прокуратура, Службата ще сезира за предполагаеми престъпления Европейската прокуратура и ще си сътрудничи с нея в хода на нейните разследвания, като например предлага техническа и логистична подкрепа.

Изменение    3

Предложение за регламент

Съображение 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3)  Поради това Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 на Европейския парламент и на Съвета следва да бъде изменен вследствие на приемането на Регламент (ЕС) 2017/1939. Разпоредбите в Регламент (ЕС) 2017/1939, уреждащи отношенията между Европейската прокуратура и Службата, следва да бъдат отразени във и допълнени с правилата на Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013, за да се осигури най-високо равнище на защита на финансовите интереси на Съюза чрез синергии между двата органа.

(3)  Поради това Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 на Европейския парламент и на Съвета5 следва да бъде изменен и съответно адаптиран вследствие на приемането на Регламент (ЕС) 2017/1939. Разпоредбите в Регламент (ЕС) 2017/1939, уреждащи отношенията между Европейската прокуратура и Службата, следва да бъдат отразени във и допълнени с правилата на Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013, за да се осигури най-високо равнище на защита на финансовите интереси на Съюза чрез синергии между двата органа, което означава прилагане на принципите на тясното сътрудничество, обмена на информация, взаимното допълване и избягването на дублиране.

_________________

_________________

5 Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 септември 2013 г. относно разследванията, провеждани от Европейската служба за борба с измамите (OLAF), и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1073/1999 на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (Евратом) № 1074/1999 на Съвета (ОВ L 248, 18.9.2013 г., стр. 1.)

5 Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 септември 2013 г. относно разследванията, провеждани от Европейската служба за борба с измамите (OLAF), и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1073/1999 на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (Евратом) № 1074/1999 на Съвета (ОВ L 248, 18.9.2013 г., стр. 1.)

Изменение    4

Предложение за регламент

Съображение 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4)  С оглед на общата си цел за запазване на целостта на бюджета на Съюза Службата и Европейската прокуратура следва да установят и да поддържат тесни отношения въз основа на лоялно сътрудничество, които се стремят да гарантират взаимното допълване на съответните им правомощия и координирането на техните действия, по-специално що се отнася до обхвата на засиленото сътрудничество за създаване на Европейската прокуратура. Принципно отношенията им следва да допринесат за това да се гарантира, че се използват всички средства за защита на финансовите интереси на Съюза и че се избягва ненужното дублиране на усилия.

(4)  С оглед на общата си цел за запазване на целостта на бюджета на Съюза Службата и Европейската прокуратура следва да установят и да поддържат тесни отношения въз основа на лоялно и ефикасно сътрудничество, които се стремят да гарантират взаимното допълване на съответните им правомощия и координирането на техните действия, по-специално що се отнася до обхвата на засиленото сътрудничество за създаване на Европейската прокуратура. Принципно отношенията им следва да допринесат за това да се гарантира, че се използват всички средства за защита и обезпечаване на финансовите интереси на Съюза и че се избягва ненужното дублиране на усилия и се гарантира пълно съответствие с процесуалните гаранции и правата на засегнатите икономически оператори. За да се насърчи доброто сътрудничество, Европейската прокуратура и Службата следва да установят редовен обмен, за да определят тенденциите и възможните връзки между различните случаи по отношение на техните различни гледни точки. Поради различните им мандати, при провеждането на наказателни разследвания от Европейската прокуратура и на административни разследвания от OLAF, в някои случаи координацията на техните дейности може да не е необходима.

Изменение    5

Предложение за регламент

Съображение 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(5)  Регламент (ЕС) 2017/1939 изисква от Службата, както и от всички институции, органи, служби и агенции на Съюза и от компетентните национални органи да докладват на Европейската прокуратура без излишно забавяне за всяко престъпно деяние, по отношение на което Европейската прокуратура би могла да упражни правомощията си. Тъй като мандатът на Службата е да провежда административни разследвания на измама, корупция и всяка друга незаконна дейност, засягаща финансовите интереси на Съюза, тя е в най-добра позиция и разполага с най-подходящите средства да действа като естествен партньор на Европейската прокуратура и да бъде неин привилегирован източник на информация.

(5)  Регламент (ЕС) 2017/1939 изисква от Службата, както и от всички институции, органи, служби и агенции на Съюза и от компетентните национални органи да докладват на Европейската прокуратура без излишно забавяне за всяко предполагаемо престъпно деяние, по отношение на което Европейската прокуратура би могла да упражни правомощията си. Тъй като мандатът на Службата е да провежда административни разследвания на измама, корупция и всяка друга незаконна дейност, засягаща финансовите интереси на Съюза, тя е в най-добра позиция и разполага с най-подходящите средства да действа като естествен партньор на Европейската прокуратура и да бъде неин привилегирован източник на информация.

Изменение    6

Предложение за регламент

Съображение 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(6)  Елементи, които сочат към евентуално престъпно деяние, попадащо в компетентността на Европейската прокуратура, може на практика да се съдържат в първоначални твърдения, получени от Службата, или може да се появят едва в хода на административно разследване, започнато от Службата въз основа на подозрение за административно нарушение. За да може да изпълнява задължението си да докладва на Европейската прокуратура, Службата следва, според случая, да докладва за престъпни деяния на всеки етап преди започването или в хода на дадено разследване.

(6)  Елементи, които сочат към евентуално престъпно деяние, попадащо в компетентността на Европейската прокуратура, може на практика да се съдържат в първоначални твърдения, получени от Службата, или може да се появят едва в хода на административно разследване, започнато от Службата въз основа на подозрение за административно нарушение. За да може да изпълнява задължението си да докладва на Европейската прокуратура, Службата следва, според случая, незабавно да докладва за престъпни деяния на всеки етап преди започването или в хода на дадено разследване.

Изменение    7

Предложение за регламент

Съображение 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(7)  В Регламент (ЕС) 2017/1939 се установяват минималните елементи, които по принцип следва да се съдържат в докладите. Възможно е Службата да трябва да извърши предварителна оценка на твърденията, за да установи тези елементи и да събере необходимата информация. Службата следва да извърши тази оценка експедитивно и чрез средства, които не излагат на риск провеждането на евентуално бъдещо наказателно разследване. След приключването на своята оценка Службата следва да докладва на Европейската прокуратура, когато има съмнение, че е установила престъпление от нейната компетентност.

(7)  В Регламент (ЕС) 2017/1939 се установяват минималните елементи, които по принцип следва да се съдържат в докладите. Възможно е Службата да трябва да извърши предварителна оценка на твърденията, за да установи тези елементи и да събере необходимата информация. Службата следва да извърши тази оценка експедитивно, без необосновано забавяне и чрез средства, които не излагат на риск провеждането на евентуално бъдещо наказателно разследване. След приключването на своята оценка Службата без необосновано забавяне следва да докладва на Европейската прокуратура, когато има съмнение, че е установила престъпление от нейната компетентност.

Изменение    8

Предложение за регламент

Съображение 7 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(7a)  Всяко докладване или комуникация от и между Европейската прокуратура и Службата следва да се извършва при надлежно спазване на действащото законодателство на Съюза относно стандартите за защита на данните и поверителност.

 

(Настоящото изменение се прилага в целия текст.

Обосновка

Поради естеството на случаите, разглеждани от Службата и Европейската прокуратура, те трябва да спазват най-високи стандарти за защита на данните и поверителност.

Изменение    9

Предложение за регламент

Съображение 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(8)  Предвид експертния опит на Службата институциите, органите, службите и агенциите на Съюза следва да могат да избират дали да поискат от Службата да извърши такава предварителна оценка на получени от тях твърдения.

(8)  С цел да се осигури ефективно сътрудничество и предвид експертния опит, мандат и правомощия на Службата институциите, органите, службите и агенциите на Съюза следва да могат да избират дали да поискат от Службата да извърши такава предварителна оценка на получени от тях твърдения.

Изменение    10

Предложение за регламент

Съображение 9

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(9)  В съответствие с Регламент (ЕС) 2017/1939 Службата не следва по принцип да започва административно разследване, успоредно на разследване, водено от Европейската прокуратура за същите факти. Въпреки това в определени случаи защитата на финансовите интереси на Съюза може да налага Службата да извърши допълващо административно разследване преди приключването на наказателно производство, образувано от Европейската прокуратура, с цел да се установи дали са необходими предпазни мерки, или следва да бъдат предприети финансови, дисциплинарни или административни мерки. Тези допълващи разследвания може да са целесъобразни, наред с другото, когато са необходими за събирането на суми, дължими на бюджета на Съюза, които подлежат на специални правила за давност, когато изложените на риск суми са много големи или когато е необходимо да се избегнат допълнителни разходи в рискови ситуации чрез административни мерки.

(9)  В съответствие с Регламент (ЕС) 2017/1939 Службата не следва по принцип да започва административно разследване, успоредно на разследване, водено от Европейската прокуратура за същите факти, освен в определени случаи, при които защитата на финансовите интереси на Съюза може да налага Службата да извърши допълващо административно разследване преди приключването на наказателно производство, образувано от Европейската прокуратура, с цел да се установи дали са необходими предпазни мерки, или следва да бъдат предприети финансови, дисциплинарни или административни мерки. Тези допълващи разследвания може да са целесъобразни, наред с другото, когато са необходими за събирането на суми, дължими на бюджета на Съюза, които подлежат на специални правила за давност, когато изложените на риск суми са много големи или когато е необходимо да се избегнат допълнителни разходи в рискови ситуации чрез административни мерки.

Изменение    11

Предложение за регламент

Съображение 10

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(10)  В Регламент (ЕС) 2017/1939 се предвижда, че Европейската прокуратура може да поиска от Службата да проведе такива допълващи разследвания. В случаите, когато Европейската прокуратура не поиска допълващо разследване, Службата следва да може да направи такова по собствено усмотрение, ако са изпълнени определени условия. По-специално, Европейската прокуратура следва да може да възрази срещу започването или продължаването на разследване от Службата или на извършването от нея на определени действия за разследване. Основанията за това възражение следва да се базират на необходимостта да се опази ефективността на разследването на Европейската прокуратура и следва да бъдат пропорционални на тази цел. Службата следва да се въздържа от извършването на действието, срещу което Европейската прокуратура е възразила. Ако Европейската прокуратура не възрази, разследването на Службата следва да се проведе в тясна консултация с Европейската прокуратура.

(10)  В Регламент (ЕС) 2017/1939 се предвижда, че Европейската прокуратура може да поиска от Службата да проведе такива допълващи разследвания. В случаите, когато Европейската прокуратура не поиска допълващо разследване, Службата следва да може да направи такова по собствено усмотрение, ако са изпълнени определени условия. По-специално, Европейската прокуратура следва да може да възрази срещу започването или продължаването на разследване от Службата или на извършването от нея на определени действия за разследване, в случай че това би било в ущърб на ефективността на разследването на самата Европейска прокуратура. Такова възражение следва винаги да бъде надлежно обосновано и пропорционално. При такива случаи, службата следва да се въздържа от извършването на действието, срещу което Европейската прокуратура е възразила. Ако Европейската прокуратура не възрази, разследването на Службата следва да се проведе в тясна консултация с Европейската прокуратура.

Изменение    12

Предложение за регламент

Съображение 11

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(11)  Службата следва да подкрепя активно разследванията на Европейската прокуратура. В тази връзка Европейската прокуратура може да поиска от Службата да подпомогне или допълни нейните наказателни разследвания, като упражни правомощията си съгласно настоящия регламент. В тези случаи Службата следва да извършва тези операции в рамките на своите правомощия и съгласно разпоредбите на настоящия регламент.

(11)  Службата следва да подкрепя активно и ефективно разследванията на Европейската прокуратура, като например предоставя техническа и логистична подкрепа. В тази връзка Европейската прокуратура може да поиска от Службата да подпомогне или допълни нейните наказателни разследвания, като упражни мандата и правомощията си съгласно настоящия регламент. В тези случаи Службата следва да извършва тези операции в рамките на своите правомощия и съгласно разпоредбите на настоящия регламент.

Изменение    13

Предложение за регламент

Съображение 12

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(12)  За да се гарантира ефективната координация между Службата и Европейската прокуратура, те следва постоянно да обменят информация помежду си. От особено значение за осигуряването на добра координация между съответните действия и за избягването на дублиране на работа е обменът на информация на етапа преди започването на разследвания от Службата и Европейската прокуратура. Службата и Европейската прокуратура следва да уточнят реда и условията на този обмен на информация в своите работни договорености.

(12)  За да се гарантира ефективната координация, сътрудничество и прозрачност между Службата и Европейската прокуратура, те следва постоянно да обменят информация помежду си. От особено значение за осигуряването на добра координация между съответните действия, за гарантирането на взаимното допълване и за избягването на дублиране на работа е обменът на информация на етапа преди започването на разследвания от Службата и Европейската прокуратура. Службата и Европейската прокуратура следва да уточнят реда и условията на този обмен на информация в своите работни договорености, включително възможността за обмен на файловете по процедурата в тяхната цялост.

Изменение    14

Предложение за регламент

Съображение 13

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(13)  В доклада на Комисията за оценка на прилагането на Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013, приет на 2 октомври 2017 г., се заключава, че направените през 2013 г. промени в правната уредба са довели до очевидни подобрения по отношение на провеждането на разследвания, сътрудничеството с партньорите и правата на засегнатите лица. Същевременно в оценката бяха подчертани някои недостатъци, които се отразяват върху ефективността и ефикасността на разследванията.

(13)  В доклада на Комисията за оценка на прилагането на Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013, приет на 2 октомври 2017 г., се заключава, че направените през 2013 г. промени в правната уредба са довели до очевидни подобрения по отношение на провеждането на разследвания, сътрудничеството с партньорите и правата на засегнатите лица. Същевременно в оценката бяха подчертани някои недостатъци, които се отразяват върху ефективността и ефикасността на разследванията, например при упражняването на правомощията за разследване на OLAF или по отношение на еднаквите условия за провеждането на вътрешни разследвания, сътрудничеството между държавите членки и техните институции, от една страна, и институциите, органите, службите и агенциите на ЕС, от друга, както и различията в прилагането на разпоредбите на правната рамка на Съюза.

_________________

_________________

6 COM(2017) 589. Докладът бе придружен от Работен документ за оценка SWD(2017) 332 на службите на Комисията и от Становище № 2/2017 на Надзорния съвет на Европейската служба за борба с измамите.

6 COM(2017) 589. Докладът бе придружен от Работен документ за оценка SWD(2017) 332 на службите на Комисията и от Становище № 2/2017 на Надзорния съвет на Европейската служба за борба с измамите.

Изменение    15

Предложение за регламент

Съображение 15

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(15)  Тези промени не засягат процесуалните гаранции, приложими в рамките на разследванията. Службата е длъжна да прилага процесуалните гаранции, установени в Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 на Съвета, Регламент (Евратом, ЕО) № 2185/967 на Съвета и Хартата на основните права на Съюза. Съгласно тази уредба Службата провежда разследванията си обективно, безпристрастно и при условия на поверителност, като търси доказателства както в полза, така и срещу засегнатото лице, и извършва следствени действия въз основа на писмено разрешение и след проверка на законосъобразността. Службата трябва да гарантира спазването на правата на лицата, които са засегнати от нейните разследвания, включително презумпцията за невиновност и правото на лицето да не дава показания срещу себе си. По време на събеседването засегнатите лица имат, наред с другото, право да бъдат подпомагани от избрано от тях лице, право да одобряват съдържанието на протокола от събеседването и право да използват всеки от официалните езици на Съюза. Засегнатите лица имат също така право да изразят становището си по фактите по случая, преди да се изготвят заключенията.

(15)  Тези промени не засягат процесуалните гаранции, приложими в рамките на разследванията. Службата е длъжна да прилага процесуалните гаранции, установени в Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 на Съвета, Регламент (Евратом, ЕО) № 2185/967 на Съвета и Хартата на основните права на Съюза. Съгласно тази уредба Службата провежда разследванията си обективно, безпристрастно и при условия на поверителност, като търси доказателства както в полза, така и срещу засегнатото лице, и извършва следствени действия въз основа на писмено разрешение и след проверка на законосъобразността. Службата и Европейската прокуратура трябва да гарантират спазването на правата на лицата, които са засегнати от техните разследвания, включително презумпцията за невиновност и правото на лицето да не дава показания срещу себе си. По време на събеседването засегнатите лица имат, наред с другото, право да бъдат подпомагани от избрано от тях лице, право да одобряват съдържанието на протокола от събеседването и право да използват всеки от официалните езици на Съюза. Засегнатите лица имат също така право да изразят становището си по фактите по случая, преди да се изготвят заключенията.

Изменение    16

Предложение за регламент

Съображение 16 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(16a)  Участващите държави членки следва да се съгласят да сътрудничат на Европейската прокуратура и Службата с цел улесняване на ефикасното провеждане на разследванията.

Изменение    17

Предложение за регламент

Съображение 19

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(19)  В случаи, в които Службата трябва да разчита на съдействие от страна на националните компетентни органи, особено когато икономически оператор се противопоставя на проверка или инспекция на място, държавите членки следва да гарантират, че действията на Службата са ефективни, и да осигурят нужното съдействие в съответствие с приложимите правила на националното процесуално право.

(19)  В случаи, в които Службата трябва да разчита на съдействие от страна на националните компетентни органи, особено когато икономически оператор се противопоставя на проверка или инспекция на място, държавите членки следва да гарантират, че действията на Службата са ефективни, и да обезпечат нужното съдействие в съответствие с приложимите правила на националното процесуално право.

Изменение    18

Предложение за регламент

Съображение 21

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(21)  Като част от това задължение за сътрудничество Службата следва да бъде в състояние да изиска от икономическите оператори, които може да са замесени в разследваната дейност или да разполагат с полезна информация, да предоставят тази информация. При изпълнението на такива искания икономическите оператори не са задължени да признаят, че са извършили незаконна дейност, но са задължени да отговорят на фактически въпроси и да предоставят документи дори ако тази информация може да бъде използвана за установяване на незаконна дейност, извършвана от тях или от друг оператор.

(21)  Като част от това задължение за сътрудничество Службата следва да бъде в състояние да изиска от икономическите оператори, които може да са замесени в разследваната дейност или да разполагат с полезна информация, да предоставят тази информация. По отношение на защитата на лицата, подаващи сигнали за нарушения на правото на Съюза, и по-специално за престъпления и нарушения, свързани с финансовите интереси на ЕС, се прилага Директива (ЕС) 2018/... [позоваване на Директива относно защитата на лица, подаващи сигнали за нарушения на правото на Съюза] . При изпълнението на такива искания икономическите оператори не са задължени да признаят, че са извършили незаконна дейност, но са задължени да отговорят на фактически въпроси.

Изменение    19

Предложение за регламент

Съображение 22

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(22)  Икономическите оператори следва да имат възможността да използват всеки от официалните езици на държавата членка, в която се извършва проверката, както и правото да бъдат подпомагани от избрано от тях лице, включително външен юридически съветник, по време на проверките и инспекциите на място. Наличието на юридически съветник обаче не следва да представлява законово условие за валидността на проверките и инспекциите на място. С цел да се гарантира ефективността на проверките и инспекциите на място, по-специално по отношение на риска от изчезване на доказателствен материал, Службата следва да има възможност за достъп до помещения, терени, транспортни средства и други места, използвани за стопански цели, за извършването на проверки и инспекции на място, без да чака операторът да се консултира с юридическия си съветник. Тя следва да приеме единствено кратка разумна отсрочка в очакване на консултацията с юридическия съветник, преди да започне провеждането на проверката. Всяка такава отсрочка трябва да бъде възможно най-кратка.

(22)  Икономическите оператори следва да имат възможността да използват всеки от официалните езици на държавата членка, в която се извършва проверката, както и правото да бъдат подпомагани от избрано от тях лице, включително външен юридически съветник, по време на проверките и инспекциите на място. Наличието на юридически съветник обаче не следва да представлява законово условие за валидността на проверките и инспекциите на място. С цел да се гарантира ефективността на проверките и инспекциите на място, по-специално по отношение на риска от изчезване на доказателствен материал, Службата следва да има възможност за достъп до помещения, терени, транспортни средства и други места, използвани за стопански цели, за извършването на проверки и инспекции на място, без да чака операторът да се консултира с юридическия си съветник, но без да пречи на такава консултация. Тя следва да приеме единствено кратка разумна отсрочка в очакване на консултацията с юридическия съветник, преди да започне провеждането на проверката. Всяка такава отсрочка трябва да бъде възможно най-кратка, при условие че надлежно се спазват процесуалните гаранции и правата на засегнатите икономически оператори.

Изменение    20

Предложение за регламент

Съображение 26

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(26)  Службата следва да разполага с необходимите средства за проследяване на пътя на парите с цел идентифициране на начина на действие, характерен за множество измами. Понастоящем тя е в състояние да получава банкова информация, която е от значение за воденото от нея разследване и която се съхранява от кредитните институции в редица държави членки, чрез сътрудничество с националните органи и оказване на съдействие от тяхна страна. За да се постигне ефективен подход в целия Съюз, в Регламента следва да се посочи задължението на компетентните национални органи да предоставят на Службата информация относно банкови и платежни сметки като част от общото им задължение да ѝ оказват съдействие. Това сътрудничество следва да се осъществява по правило чрез звената за финансово разузнаване на държавите членки. При оказването на съдействие на Службата националните органи следва да действат в съответствие с приложимите разпоредби на процесуалното право, предвидени в националното законодателство на засегнатата държава членка.

(26)  Службата следва да разполага с необходимите средства за проследяване на пътя на парите с цел идентифициране на начина на действие, характерен за множество измами. Понастоящем тя е в състояние да получава банкова информация, която е от значение за воденото от нея разследване и която се съхранява от кредитните институции в редица държави членки, чрез сътрудничество с националните органи и оказване на съдействие от тяхна страна. За да се постигне ефективен подход в целия Съюз, в Регламента следва да се посочи задължението на компетентните национални органи да предоставят на Службата информация относно банкови и платежни сметки като част от общото им задължение да ѝ оказват съдействие. Това сътрудничество следва да се осъществява по правило чрез звената за финансово разузнаване на държавите членки. При оказването на съдействие на Службата националните органи следва да действат в съответствие с приложимите разпоредби на процесуалното право, предвидени в националното законодателство на засегнатата държава членка, като същевременно осигуряват своевременно подходящо съобщаване на цялата информация, която е от значение за разследването, както на Европейската прокуратура, така и на Службата.

Изменение    21

Предложение за регламент

Съображение 27

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(27)  Ранното предаване на информация от Службата за целите на приемането на предпазни мерки е основен инструмент за защитата на финансовите интереси на Съюза. С цел да се осигури тясно сътрудничество по този аспект между Службата и институциите, службите, органите и агенциите на Съюза, е целесъобразно институциите, службите, органите и агенциите на Съюза да имат възможност за консултации със Службата по всяко време с оглед на вземането на решение за подходящи предпазни мерки, включително мерки за обезпечаване на доказателствения материал.

(27)  Ранното и незабавно предаване на информация от Службата за целите на приемането на предпазни мерки е основен инструмент за защитата на финансовите интереси на Съюза. С цел да се осигури тясно сътрудничество по този аспект между Службата и институциите, службите, органите и агенциите на Съюза, е целесъобразно институциите, службите, органите и агенциите на Съюза да имат възможност за консултации със Службата по всяко време с оглед на вземането на решение за подходящи предпазни мерки, включително мерки за обезпечаване на доказателствения материал.

Изменение    22

Предложение за регламент

Съображение 27 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(27a)  За да се избегнат неоправдани забавяния, които биха могли да имат пагубни последствия за други разследвания, като например при някои случаи на снемане на имунитет, Европейската прокуратура и Службата следва да провеждат разследванията си своевременно;

Изменение    23

Предложение за регламент

Съображение 29

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(29)  Мандатът на Службата включва защитата на приходите в бюджета на Съюза, произтичащи от собствени ресурси от ДДС. В тази сфера Службата следва да бъде в състояние да подкрепя и допълва действията на държавите членки чрез разследвания, осъществявани в съответствие с нейния мандат, чрез координиране на националните компетентни органи при сложни трансгранични случаи и чрез оказване на подкрепа и съдействие на държавите членки и Европейската прокуратура. За тази цел Службата следва да бъде в състояние да обменя информация чрез мрежата Eurofisc, създадена с Регламент (ЕС) № 904/2010 на Съвета9, за да насърчава и улеснява сътрудничеството в борбата с измамите с ДДС.

(29)  Мандатът на Службата включва защитата на приходите в бюджета на Съюза, произтичащи от собствени ресурси от ДДС. В тази сфера Службата следва да бъде в състояние да подкрепя и допълва действията на държавите членки чрез разследвания, осъществявани в съответствие с нейния мандат, чрез координиране на националните компетентни органи при сложни трансгранични случаи и чрез оказване на подкрепа и съдействие на държавите членки и Европейската прокуратура. За тази цел Службата следва да бъде в състояние да обменя информация чрез мрежата Eurofisc, създадена с Регламент (ЕС) № 904/2010 на Съвета9, като се имат предвид разпоредбите на Регламент (ЕС) 2018/1725 на Европейския парламент и на Съвета 9a, за да насърчава и улеснява сътрудничеството в борбата с измамите с ДДС.

_________________

_________________

9 Регламент (ЕС) № 904/2010 на Съвета от 7 октомври 2010 г. относно административното сътрудничество и борбата с измамите в областта на данъка върху добавената стойност (ОВ L 268, 12.10.2010 г., стр. 1—18).

9 Регламент (ЕС) № 904/2010 на Съвета от 7 октомври 2010 г. относно административното сътрудничество и борбата с измамите в областта на данъка върху добавената стойност (ОВ L 268, 12.10.2010 г., стр. 1—18).

 

9a Регламент (ЕС) 2018/1725 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2018 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от институциите, органите, службите и агенциите на Съюза и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Регламент (ЕО) № 45/2001 и Решение № 1247/2002/ЕО (ОВ L 295, 21.11.2018 г., стр. 39).

Изменение    24

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 1

Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013

Член 1, параграф 4а

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4a.  Службата установява и поддържа тесни отношения с Европейската прокуратура, създадена в рамките на засилено сътрудничество с Регламент (ЕС) 2017/1939 на Съвета. Тези отношения се основават на взаимно сътрудничество и обмен на информация. Установяването на отношения има за цел по-специално да се гарантира, че се използват всички налични средства за защита на финансовите интереси на Съюза посредством допълването на съответните мандати и посредством предоставяната от Службата помощ за Европейската прокуратура.

4a.  Службата установява и поддържа тесни отношения с Европейската прокуратура, създадена в рамките на засилено сътрудничество с Регламент (ЕС) 2017/1939 на Съвета. Тези отношения се основават на взаимно сътрудничество, взаимно допълване, избягване на дублирането и обмен на информация. Установяването на отношения има за цел по-специално да се гарантира, че се използват всички налични средства за защита на финансовите интереси на Съюза посредством допълването на съответните мандати и посредством предоставяната от Службата помощ за Европейската прокуратура, включително техническа и логистична подкрепа.

_________________

_________________

13 Регламент (ЕС) 2017/1939 на Съвета от 12 октомври 2017 г. за установяване на засилено сътрудничество за създаване на Европейска прокуратура (OB L 283, 31.10.2017 г., стр. 1).

13 Регламент (ЕС) 2017/1939 на Съвета от 12 октомври 2017 г. за установяване на засилено сътрудничество за създаване на Европейска прокуратура (OB L 283, 31.10.2017 г., стр. 1).

 

(Настоящото изменение се прилага в целия текст. Приемането му ще наложи съответните промени в целия текст.)

Изменение    25

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 3

Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013

Член 3 – параграф 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Проверките и инспекциите на място се извършват в съответствие с разпоредбите на настоящия регламент и, доколкото въпросът не попада в приложното поле на настоящия регламент, в съответствие с Регламент (Евратом, ЕО) № 2185/96.

2.  Проверките и инспекциите на място се извършват в съответствие с разпоредбите на настоящия регламент и, доколкото въпросът не попада в приложното поле на настоящия регламент, в съответствие с Регламент (Евратом, ЕО) № 2185/96 и цялото съответно законодателство на Съюза относно защитата на данни.

Изменение    26

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 3

Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013

Член 3 – параграф 3

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Икономическите оператори сътрудничат на Службата в хода на нейните разследвания. Службата може да поиска устна информация (включително чрез събеседване) и писмена информация от икономическите оператори.

3.  Икономическите оператори са задължени да сътрудничат на Службата в хода на нейните разследвания. Службата може да поиска устна информация (включително чрез събеседване) и писмена информация от икономическите оператори, надлежно документирана и обработена съгласно обичайните стандарти за поверителност и защита на данните.

Изменение    27

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 3

Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013

Член 3 – параграф 4 а (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

4a.  Участващите държави членки гарантират, че съответните им национални органи обезпечават правилното и ефективно провеждане на разследванията на Европейската прокуратура и на Службата;

Изменение    28

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 3

Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013

Член 3 – параграф 5

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5.  При упражняването на тези правомощия Службата спазва процесуалните гаранции, предвидени в настоящия регламент и в Регламент (Евратом, ЕО) № 2185/96. При извършването на проверка и инспекция на място засегнатият икономически оператор има правото да не дава показания срещу себе си и да бъде подпомаган от лице по свой избор. Когато икономическият оператор прави изявления по време на проверките на място, на него му се предоставя възможността да използва всеки от официалните езици на държавата членка, в която е разположен. Правото на подпомагане от лице по избор не възпрепятства достъпа на Службата до помещенията на икономическия оператор и не води до необосновано забавяне на започването на проверката.

5.  При упражняването на тези правомощия Службата спазва процесуалните гаранции, предвидени в настоящия регламент и в Регламент (Евратом, ЕО) № 2185/96, както и Регламент (ЕО) № 2018/1725*. При извършването на проверка и инспекция на място засегнатият икономически оператор има правото да не дава показания срещу себе си и да бъде подпомаган от лице по свой избор. Когато икономическият оператор прави изявления по време на проверките на място, той има възможност да използва всеки от официалните езици на държавата членка, в която е разположен. Правото на подпомагане от лице по избор за ограничен и разумен период не възпрепятства достъпа на Службата до помещенията на икономическия оператор и не води до необосновано забавяне на започването на проверката.

 

_________________

 

* Регламент (ЕС) 2018/1725 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2018 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от институциите, органите, службите и агенциите на Съюза и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Регламент (ЕО) № 45/2001 и Решение № 1247/2002/ЕО (ОВ L 295, 21.11.2018 г., стр. 39).

 

(Настоящото изменение се прилага в целия текст. Приемането му ще наложи съответните промени в целия текст.)

Изменение    29

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 3

Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013

Член 3 – параграф 6 – алинея 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

По искане на Службата компетентният орган на засегнатата държава членка предоставя на персонала на Службата помощта, необходима за ефективното изпълнение на нейните задачи, както са определени в писменото разрешение, посочено в член 7, параграф 2.

По искане на Службата компетентният орган на засегнатата държава членка незабавно гарантира на персонала на Службата помощта, необходима за ефективното изпълнение на нейните задачи, както са определени в писменото разрешение, посочено в член 7, параграф 2.

Изменение    30

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 3

Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013

Член 3 – параграф 6 – алинея 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

В съответствие с Регламент (Евратом, ЕО) № 2185/96 засегнатата държава членка гарантира, че на персонала на Службата е разрешен достъп до цялата информация и документация, свързани с предмета на разследване, които са необходими за ефективното и ефикасно извършване на проверките и инспекциите на място, и че персоналът е в състояние да задържа тези документи или данни с цел да предотврати тяхното изчезване.

В съответствие с Регламент (Евратом, ЕО) № 2185/96 засегнатата държава членка гарантира, че на персонала на Службата е разрешен достъп до цялата информация и документация, свързани с предмета на разследване, които са необходими за ефективното, ефикасно и пропорционално извършване на проверките и инспекциите на място, и че персоналът е в състояние да задържа тези документи или данни с цел да предотврати тяхното изчезване. Изцяло се зачитат основните права и по-конкретно правото на неприкосновеност на личния живот.

Изменение    31

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 3

Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013

Член 3 – параграф 7 – алинея 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Когато персоналът на Службата установи, че икономически оператор се противопоставя на проверка или инспекция на място, разрешена съгласно настоящия регламент, засегнатата държава членка му предоставя необходимата помощ чрез правоприлагащите органи, за да може Службата да извърши ефективно и без излишно забавяне проверката или инспекцията на място.

Когато персоналът на Службата установи, че икономически оператор се противопоставя на проверка или инспекция на място, разрешена съгласно настоящия регламент, засегнатата държава членка обезпечава необходимата му помощ чрез правоприлагащите органи, за да може Службата да извърши ефективно и без излишно забавяне проверката или инспекцията на място.

Изменение    32

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 3

Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013

Член 3 – параграф 9

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

9.  По време на външно разследване Службата може да получи достъп до всяка важна информация и данни, независимо от носителя, на който се съхраняват, притежавани от институциите, органите, службите и агенциите, които са свързани с предмета на разследване, когато това е необходимо, за да се установи дали е извършена измама, корупция или друга незаконна дейност, засягаща финансовите интереси на Съюза. За тази цел се прилага член 4, параграфи 2 и 4.

9.  По време на външно разследване Службата може да получи достъп до всяка важна информация и данни, независимо от носителя, на който се съхраняват, притежавани от институциите, органите, службите и агенциите, които са свързани с предмета на разследване, когато това е необходимо, за да се установи дали е извършена измама, корупция или друга незаконна дейност, засягаща финансовите интереси на Съюза, като същевременно спазва поверителността на разследванията, законните права на засегнатите лица, а при необходимост и националните разпоредби, приложими при съдебни производства. За тази цел се прилага член 4, параграфи 2 и 4.

Изменение    33

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 4 – буква а

Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013

Член 4 – параграф 2 – алинея б

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  Службата може да поиска устна информация (включително чрез събеседване) и писмена информация от длъжностни лица, други служители, членове на институции или органи, началници на служби или агенции, или членове на персонала.

б)  Службата може да поиска устна информация (включително чрез събеседване) и писмена информация от длъжностни лица, други служители, членове на институции или органи, началници на служби или агенции, или членове на персонала, старателно документирана съгласно обичайната поверителност и стандартите на Съюза за защита на данните.

Изменение    34

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 5 – буква а

Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013

Член 5 – параграф 1 – алинея 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

„Без да се засяга член 12г, генералният директор може да започне разследване, когато са налице достатъчно подозрения, които могат да се основават и на сведения, предоставени от трета страна или от анонимен източник, за извършването на измама, корупция или друга незаконна дейност, засягаща финансовите интереси на Съюза.“;

„Без да се засяга член 12г, генералният директор може да започне разследване, когато са налице достатъчно подозрения или сериозни признаци, които могат да се основават и на сведения, предоставени от трета страна или от анонимен източник, за извършването на измама, корупция или друга незаконна дейност, засягаща финансовите интереси на Съюза.“;

Изменение    35

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 6 – буква а

Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013

Член 7 – параграф 3 – алинея 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

„Компетентните органи на държавите членки предоставят необходимата подкрепа, за да може персоналът на Службата да изпълнява ефективно и без излишно забавяне своите задачи в съответствие с настоящия регламент.“;

„Компетентните органи на държавите членки обезпечават необходимата подкрепа, за да може персоналът на Службата да изпълнява ефективно и без излишно забавяне своите задачи в съответствие с настоящия регламент.“;

Изменение    36

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 6 – буква г

Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013

Член 7 – параграф 6 – алинея 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

„В допълнение към първата алинея засегнатата институция, орган, служба или агенция може във всеки един момент да се консултира със Службата с оглед на предприемането в сътрудничество със Службата на подходящи предпазни мерки, включително мерки за обезпечаване на доказателствения материал, и без забавяне информира Службата за това решение.“;

В допълнение към първата алинея засегнатата институция, орган, служба или агенция може във всеки един момент да се консултира със Службата с оглед на предприемането в сътрудничество със Службата и без да дублира нейните усилия на подходящи предпазни мерки, включително мерки за обезпечаване на доказателствения материал, и без забавяне информира Службата за това решение. Службата си сътрудничи конструктивно и в пълна синергия със засегнатата институция, орган, служба или агенция.

Изменение    37

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 6 – буква д

Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013

Член 7 – параграф 8

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

„8.  Ако дадено разследване не може да бъде приключено в рамките на 12 месеца след започването му, генералният директор докладва при изтичането на посочените 12 месеца и на всеки шест месеца след това на Надзорния съвет, като посочва причините и, когато е целесъобразно, корективните мерки, предвидени за ускоряване на разследването.“;

„8.  Ако дадено разследване не може да бъде приключено в рамките на 12 месеца, генералният директор докладва при изтичането на посочените 12 месеца и на всеки шест месеца след това на Надзорния съвет, като посочва причините и корективните мерки, предвидени за ускоряване на разследването.

Изменение    38

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 7 – буква а

Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013

Член 8 – параграф 1 – алинея 1 а

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

„Когато институциите, органите, службите и агенциите докладват на Европейската прокуратура в съответствие с член 24 от Регламент (ЕС) 2017/1939, те могат вместо това да предадат на Службата копие от доклада, изпратен на Европейската прокуратура.“;

„Когато институциите, органите, службите и агенциите докладват на Европейската прокуратура в съответствие с член 24 от Регламент (ЕС) 2017/1939, те предават на Службата копие от доклада, изпратен на Европейската прокуратура.“;

Изменение    39

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 7 – буква б

Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013

Член 8 – параграф 2 – алинея 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Институциите, органите, службите и агенциите и — освен ако националното законодателство не възпрепятства това — компетентните органи на държавите членки изпращат на Службата по нейно искане или по собствена инициатива цялата документация или информация, с която разполагат, свързана с текущо разследване на Службата.

Институциите, органите, службите и агенциите и — освен ако националното законодателство не възпрепятства това — компетентните органи на държавите членки изпращат незабавно на Службата, по нейно искане или по собствена инициатива, цялата документация или информация, с която разполагат, свързана с текущо разследване на Службата.

Изменение    40

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 7 – буква в

Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013

Член 8 – параграф 3

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Институциите, органите, службите и агенциите и — освен ако националното законодателство не възпрепятства това — компетентните органи на държавите членки изпращат на Службата всяка друга документация или информация, с която разполагат, свързана с борбата с измамите, корупцията и всяка друга незаконна дейност, засягаща финансовите интереси на Съюза.“;

3.  Институциите, органите, службите и агенциите и — освен ако националното законодателство не възпрепятства това — компетентните органи на държавите членки изпращат незабавно на Службата всяка друга документация или информация, с която разполагат, свързана с борбата с измамите, корупцията и всяка друга незаконна дейност, засягаща финансовите интереси на Съюза.“;

Изменение    41

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 9 – буква а а (нова)

Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013

Член 10 – параграф 5 a (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

aа)   добавя се следният параграф 5а:

 

„5a.  Лицата, които подават до Службата сигнали за свързани с финансовите интереси на ЕС престъпления или нарушения, са напълно защитени по-специално чрез европейското законодателство относно защитата на лицата, подаващи сигнали за нарушения на правото на Съюза.“

Изменение    42

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 10 – буква а

Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013

Член 11 – параграф 1 – алинея 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

„Докладът може да бъде придружен от препоръки на генералния директор относно действията, които да бъдат предприети. В тези препоръки при необходимост се посочват евентуални дисциплинарни, административни, финансови и/или съдебни действия на институциите, органите, службите и агенциите и на компетентните органи на засегнатите държави членки и се правят по-конкретно оценка на размера на сумите, които следва да бъдат възстановени, и предварителна правна квалификация на установените факти.“;

„Докладът може да бъде придружен от документирани препоръки на генералния директор относно действията, които да бъдат предприети. В тези препоръки при необходимост се посочват евентуални дисциплинарни, административни, финансови и/или съдебни действия на институциите, органите, службите и агенциите и на компетентните органи на засегнатите държави членки и се правят по-конкретно оценка на размера на сумите, които следва да бъдат възстановени, и предварителна правна квалификация на установените факти.“;

Изменение    43

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 10 – буква б

Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013

Член 11 – параграф 2 – алинея 2 а (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Службата предприема подходящи вътрешни мерки, за да гарантира постоянното качество на окончателните доклади и препоръките, и обмисля дали е необходимо да се преразгледат насоките относно процедурите на разследване с цел отстраняване на евентуални несъответствия.

Изменение    44

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 10 – буква б

Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013

Член 11 – параграф 2 – алинея 3

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Докладите, изготвени от Службата, представляват допустими доказателства в съдебни производства пред съдилищата на Съюза и в административни производства в Съюза.“;

Докладите, изготвени от Службата, представляват допустими доказателства в съдебни производства пред съдилищата на Съюза и в административни производства в Съюза, при условие че са изготвени законосъобразно.

Изменение    45

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 11 – буква а

Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013

Член 12 – параграф 1 – второ изречение

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

„Тя може също така да предава информация на засегнатата институция, орган, служба или агенция.“;

„За да се избегнат неоправдани забавяния, които биха могли да имат пагубни последствия за други разследвания, като например при някои случаи на снемане на имунитет, при поискване тя може също така да предава информация на засегнатата институция, орган, служба или агенция.“;

Изменение    46

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 12

Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013

Член 12 в – параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Службата докладва на Европейската прокуратура без излишно забавяне за всяко престъпно деяние, по отношение на което Европейската прокуратура би могла да упражни своята компетентност в съответствие с член 22 и член 25, параграфи 2 и 3 от Регламент (ЕС) 2017/1939. Докладът се изпраща на всеки етап преди започването или в хода на разследване на Службата.

1.  Службата незабавно уведомява и докладва на Европейската прокуратура без излишно забавяне за всяко престъпно деяние, по отношение на което Европейската прокуратура би могла да упражни своята компетентност в съответствие с член 22 и член 25, параграфи 2 и 3 от Регламент (ЕС) 2017/1939. Докладът се изпраща на всеки етап преди започването или в хода на разследване на Службата.

Изменение    47

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 12

Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013

Член 12 в – параграф 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Докладът съдържа най-малко описание на фактите, включително оценка на причинените или предполагаемите вреди, възможната правна квалификация и всяка налична информация относно потенциалните пострадали, заподозрени и други замесени лица.

2.  Докладът съдържа всички известни на Службата факти и информация, включително оценка на причинените или предполагаемите вреди, възможната правна квалификация и всяка налична информация относно потенциалните пострадали, заподозрени и други замесени лица.

Изменение    48

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 12

Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013

Член 12 в – параграф 3 – алинея 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Службата не е задължена да докладва на Европейската прокуратура за явно необосновани твърдения.

Службата докладва на Европейската прокуратура само обосновани твърдения и предоставя годишни данни относно броя и предмета на тези твърдения .

Изменение    49

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 12

Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013

Член 12 е а (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 12еа

 

Едновременни разследвания

 

1.  В случай на разследване в държава членка, която е част от Европейската прокуратура, и държава членка, която не е част от Европейската прокуратура, Службата и Европейската прокуратура сключват работна договореност съгласно член 99, параграф 3 от Регламент (EС) 2017/1939 на Съвета. Тази работна договореност съдържа най-малко разпоредби за обмен на цялата информация, взаимно приемане на доказателства и доклади, процесуални гаранции, равностойни на предвидените в глава VІ от Регламент (EС) 2017/1939 на Съвета, обмен на лични данни.

 

2.  Държавите членки си сътрудничат както със Службата, така и с Европейската прокуратура и ги подпомагат в тяхната дейност и съответните разследвания.

ПРОЦЕДУРА НА ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Разследвания, провеждани от Европейската служба за борба с измамите (OLAF), по отношение на сътрудничеството с Европейската прокуратура и ефективността на разследванията на OLAF

Позовавания

COM(2018)0338 – C8-0214/2018 – 2018/0170(COD)

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

CONT

5.7.2018

 

 

 

Дадено становище

       Дата на обявяване в заседание

JURI

5.7.2018

Докладчик по становище:

       Дата на назначаване

Jean-Marie Cavada

9.7.2018

Разглеждане в комисия

20.11.2018

 

 

 

Дата на приемане

23.1.2019

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

20

2

1

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Max Andersson, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Mady Delvaux, Rosa Estaràs Ferragut, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Luis de Grandes Pascual, Pascal Durand, Angelika Niebler, Virginie Rozière, Tiemo Wölken, Kosma Złotowski

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Lola Sánchez Caldentey

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

20

+

ALDE

Jean-Marie Cavada, António Marinho e Pinto

ECR

Sajjad Karim, Kosma Złotowski

GUE/NGL

Lola Sánchez Caldentey

PPE

Rosa Estaràs Ferragut, Luis de Grandes Pascual, Pavel Svoboda, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

S&D

Mady Delvaux, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Evelyn Regner, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Max Andersson, Pascal Durand, Julia Reda

2

-

ENF

Marie-Christine Boutonnet, Gilles Lebreton

1

0

PPE

József Szájer

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“


СТАНОВИЩЕ НА комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (11.1.2019)

на вниманието на комисията по бюджетен контрол

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 относно разследванията, провеждани от Европейската служба за борба с измамите (OLAF), по отношение на сътрудничеството с Европейската прокуратура и ефективността на разследванията на OLAF

(COM(2018)0338 – C8-0214/2018 – 2018/0170(COD))

Докладчик по становище: Моника Маковей

КРАТКА ОБОСНОВКА

В контекста на своите усилия за подобряване на защитата на финансовите интереси на Съюза през май 2018 г. Комисията предложи да се измени Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 относно разследванията, провеждани от Европейската служба за борба с измамите (OLAF). Настоящото предложение следва приемането през юли 2017 г. на Директивата относно борбата с измамите, засягащи финансовите интереси на Съюза, по наказателноправен ред, и приемането през октомври 2017 г. на Регламента за установяване на засилено сътрудничество за създаване на Европейска прокуратура.

Измененият регламент следва да влезе в сила в края на 2020 г., преди Европейската прокуратура да започне да функционира.

Общата цел на предложението е да се адаптират и укрепят механизмите за защита на финансовите интереси на ЕС. Това следва да бъде постигнато най-вече чрез полагане на основите за ефективно сътрудничество с Европейската прокуратура, което следва да се основава на принципите на тясно сътрудничество, обмен на информация, взаимно допълване и недопускане на дублиране. Въпреки че Европейската прокуратура ще провежда наказателни разследвания и наказателни преследвания, OLAF ще продължи да провежда само административни разследвания относно финансовите интереси на ЕС, като допълва работата на Европейската прокуратура и се стреми към постигането на обща цел.

Докладчикът е на мнение, че е от изключително значение да се гарантира, че бъдещите отношения между Европейската прокуратура и OLAF няма да породят продължителни спорове относно компетентността. За тази цел както Европейската прокуратура, така и OLAF следва да използват функциите за установяване на съответствие/липса на съответствие на техните съответни деловодни системи, позволяващи незабавна проверка на съответната информация по текущи случаи. Тъй като деловодната система на Европейската прокуратура изисква високо равнище на сигурност, Службата следва да уведоми посочено от Европейската прокуратура лице, което да извърши проверка в деловодната система на Европейската прокуратура за това дали тя вече провежда разследване във връзка със същите факти.

В доклада се посочва също, че Службата следва незабавно да уведоми Европейската прокуратура за всяко престъпно деяние, по отношение на което Европейската прокуратура би могла да упражни своята компетентност. Уведомлението може да бъде последвано от доклад, ако това бъде поискано от Европейската прокуратура, който да бъде изготвен в тясно сътрудничество с Европейската прокуратура. Това би позволило бърз отговор от страна на Европейската прокуратура и би гарантирало, че всички наказателни разследвания се провеждат при пълно спазване на процесуалните гаранции, приложими за Европейската прокуратура.

В случай на допълнителни разследвания, започнати или продължени по инициатива на генералния директор на Службата, в доклада се посочва, че на Службата следва да бъде позволено да провежда това разследване единствено при съгласие от страна на Европейската прокуратура. В случай че Европейската прокуратура се противопоставя на започването на такива разследвания, Службата следва да не пристъпва към тях.

Накрая, докладчикът счита, че исканията на институциите, органите, службите и агенциите за извършване на оценка на твърдения за действия от престъпно естество, за които им е съобщено, следва да бъдат отправяни пряко към Европейската прокуратура, в съответствие с член 24, параграф 1 от Регламента за Европейската прокуратура.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи приканва водещата комисия по бюджетен контрол да вземе предвид следните изменения:

Изменение    1

Предложение за регламент

Съображение 2 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(2а)  Според доклада на Комисията за оценка на прилагането на Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 степента, в която Регламент № 883/2013 задейства прилагането на националното право, не е съвсем ясна. Различните тълкувания на съответните разпоредби и разликите в националните законодателства водят до разпокъсаност при упражняването на правомощията за разследване на OLAF в държавите членки, като в някои случаи се засяга способността на OLAF успешно да провежда разследвания и в крайна сметка да допринася за постигането на заложената в Договора цел за ефективна защита на финансовите интереси в целия Съюз.

Изменение    2

Предложение за регламент

Съображение 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4)  С оглед на общата си цел за запазване на целостта на бюджета на Съюза Службата и Европейската прокуратура следва да установят и да поддържат тесни отношения въз основа на лоялно сътрудничество, които се стремят да гарантират взаимното допълване на съответните им правомощия и координирането на техните действия, по-специално що се отнася до обхвата на засиленото сътрудничество за създаване на Европейската прокуратура. Принципно отношенията им следва да допринесат за това да се гарантира, че се използват всички средства за защита на финансовите интереси на Съюза и че се избягва ненужното дублиране на усилия.

(4)  С оглед на общата си цел за запазване на целостта на бюджета на Съюза Службата и Европейската прокуратура следва да установят и да поддържат тесни отношения въз основа на лоялно сътрудничество, които се стремят да гарантират взаимното допълване на съответните им правомощия и координирането на техните действия, по-специално що се отнася до обхвата на засиленото сътрудничество за създаване на Европейската прокуратура. Принципно отношенията им следва да допринесат за това да се гарантира, че се използват всички средства за защита на финансовите интереси на Съюза и че се избягва ненужното дублиране на усилия. С цел насърчаване на доброто сътрудничество Европейската прокуратура и Службата биват насърчени да се срещат редовно, по-специално за да придобият поглед върху текущи разследвания с оглед установяването на тенденции и евентуални връзки между отделните случаи.

Изменение    3

Предложение за регламент

Съображение 4 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(4а)  След като бъде създадена Европейската прокуратура, мандатът на OLAF като цяло не следва да се променя, но функционирането на Службата се следва да адаптира по няколко начина към съществуването на Европейската прокуратура. OLAF следва да запази компетентността си да извършва административно разследване по подозрения за измами и несвързани с измами нередности в институциите, органите, службите и агенциите на Съюза и във всички държави членки с оглед на издаване на препоръки за започване на съдебни, дисциплинарни, финансови или административни процедури.

Изменение    4

Предложение за регламент

Съображение 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(5)  Регламент (ЕС) 2017/1939 изисква от Службата, както и от всички институции, органи, служби и агенции на Съюза и от компетентните национални органи да докладват на Европейската прокуратура без излишно забавяне за всяко престъпно деяние, по отношение на което Европейската прокуратура би могла да упражни правомощията си. Тъй като мандатът на Службата е да провежда административни разследвания на измама, корупция и всяка друга незаконна дейност, засягаща финансовите интереси на Съюза, тя е в най-добра позиция и разполага с най-подходящите средства да действа като естествен партньор на Европейската прокуратура и да бъде неин привилегирован източник на информация.

(5)  Регламент (ЕС) 2017/1939 изисква от Службата, както и от всички институции, органи, служби и агенции на Съюза и от компетентните национални органи да докладват на Европейската прокуратура без излишно забавяне за всяко престъпно деяние, по отношение на което Европейската прокуратура би могла да упражни правомощията си. Тъй като мандатът на Службата е да провежда административни разследвания на измама, корупция и всяка друга незаконна дейност, засягаща финансовите интереси на Съюза, тя е в най-добра позиция и разполага с най-подходящите средства да действа като естествен партньор на Европейската прокуратура и да бъде неин привилегирован източник на информация. Такъв по-специално е случаят, когато разследванията включват държавите членки, които участват в засиленото сътрудничество за създаване на Европейската прокуратура, и държавите членки, които не участват в него.

Изменение    5

Предложение за регламент

Съображение 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(6)  Елементи, които сочат към евентуално престъпно деяние, попадащо в компетентността на Европейската прокуратура, може на практика да се съдържат в първоначални твърдения, получени от Службата, или може да се появят едва в хода на административно разследване, започнато от Службата въз основа на подозрение за административно нарушение. За да може да изпълнява задължението си да докладва на Европейската прокуратура, Службата следва, според случая, да докладва за престъпни деяния на всеки етап преди започването или в хода на дадено разследване.

(6)  Елементи, които сочат към евентуално престъпно деяние, попадащо в компетентността на Европейската прокуратура, може на практика да се съдържат в първоначални твърдения, получени от Службата, или може да се появят едва в хода на административно разследване, започнато от Службата въз основа на подозрение за административно нарушение. За да може да изпълнява задължението си да докладва на Европейската прокуратура, Службата следва, според случая, да незабавно да я уведомява за всички евентуални престъпни деяния. Това уведомление следва да бъде последвано от доклад, който следва да бъде изпратен без ненужно забавяне. Уведомлението и докладът могат да бъдат изпращани на всеки етап преди започването или в хода на дадено разследване. Във всички случаи получената от службата информацията следва да се докладва на Европейската прокуратура възможно най-скоро.

Изменение    6

Предложение за регламент

Съображение 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(7)  В Регламент (ЕС) 2017/1939 се установяват минималните елементи, които по принцип следва да се съдържат в докладите. Възможно е Службата да трябва да извърши предварителна оценка на твърденията, за да установи тези елементи и да събере необходимата информация. Службата следва да извърши тази оценка експедитивно и чрез средства, които не излагат на риск провеждането на евентуално бъдещо наказателно разследване. След приключването на своята оценка Службата следва да докладва на Европейската прокуратура, когато има съмнение, че е установила престъпление от нейната компетентност.

(7)  В Регламент (ЕС) 2017/1939 се установяват минималните елементи, които по принцип следва да се съдържат в докладите, с цел повишаване на ефективността на докладването на . В допълнение към тези елементи Службата следва да предава на Европейската прокуратура цялата съответна информация, с която разполага . Възможно е Службата да трябва да извърши предварителна оценка на твърденията, за да установи тези елементи и да събере необходимата информация. Службата следва да извърши тази оценка колкото се може по-експедитивно и чрез средства, които не излагат на риск провеждането на евентуално бъдещо наказателно разследване. След приключването на своята оценка Службата следва незабавно да докладва на Европейската прокуратура, когато има съмнение, че е установила престъпление от нейната компетентност.

Изменение    7

Предложение за регламент

Съображение 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(8)  Предвид експертния опит на Службата институциите, органите, службите и агенциите на Съюза следва да могат да избират дали да поискат от Службата да извърши такава предварителна оценка на получени от тях твърдения.

(8)  Предвид експертния опит на Службата институциите, органите, службите и агенциите на Съюза следва да могат да избират дали да поискат от Службата да извърши такава предварителна оценка на получени от тях твърдения, в случаите, в които те не са в състояние да извършат тази оценка. Това не следва да забавя своевременното докладване на Европейската прокуратура.

Изменение    8

Предложение за регламент

Съображение 9

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(9)  В съответствие с Регламент (ЕС) 2017/1939 Службата не следва по принцип да започва административно разследване, успоредно на разследване, водено от Европейската прокуратура за същите факти. Въпреки това в определени случаи защитата на финансовите интереси на Съюза може да налага Службата да извърши допълващо административно разследване преди приключването на наказателно производство, образувано от Европейската прокуратура, с цел да се установи дали са необходими предпазни мерки, или следва да бъдат предприети финансови, дисциплинарни или административни мерки. Тези допълващи разследвания може да са целесъобразни, наред с другото, когато са необходими за събирането на суми, дължими на бюджета на Съюза, които подлежат на специални правила за давност, когато изложените на риск суми са много големи или когато е необходимо да се избегнат допълнителни разходи в рискови ситуации чрез административни мерки.

(9)  В съответствие с Регламент (ЕС) 2017/1939 Службата не следва по принцип да започва административно разследване, успоредно на разследване, водено от Европейската прокуратура за същите факти. Въпреки това в определени случаи защитата на финансовите интереси на Съюза може да налага Службата да извърши допълващо административно разследване преди приключването на наказателно производство, образувано от Европейската прокуратура, с цел да се установи дали са необходими предпазни мерки, или следва да бъдат предприети финансови, дисциплинарни или административни мерки. Тези допълващи разследвания може да са целесъобразни, наред с другото, когато са необходими за събирането на суми, дължими на бюджета на Съюза, които подлежат на специални правила за давност, когато изложените на риск суми са много големи или когато е необходимо да се избегнат допълнителни разходи в рискови ситуации чрез административни мерки. Предвид тяхното допълващо естество тези разследвания следва да се извършват само след получаване на съгласие от страна на Европейската прокуратура.

Изменение    9

Предложение за регламент

Съображение 10

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(10)  В Регламент (ЕС) 2017/1939 се предвижда, че Европейската прокуратура може да поиска от Службата да проведе такива допълващи разследвания. В случаите, когато Европейската прокуратура не поиска допълващо разследване, Службата следва да може да направи такова по собствено усмотрение, ако са изпълнени определени условия. По-специално, Европейската прокуратура следва да може да възрази срещу започването или продължаването на разследване от Службата или на извършването от нея на определени действия за разследване. Основанията за това възражение следва да се базират на необходимостта да се опази ефективността на разследването на Европейската прокуратура и следва да бъдат пропорционални на тази цел. Службата следва да се въздържа от извършването на действието, срещу което Европейската прокуратура е възразила. Ако Европейската прокуратура не възрази, разследването на Службата следва да се проведе в тясна консултация с Европейската прокуратура.

(10)  В Регламент (ЕС) 2017/1939 се предвижда, че Европейската прокуратура може да поиска от Службата да проведе такива допълващи разследвания. В случаите, когато Европейската прокуратура не поиска допълващо разследване, Службата следва да може да направи такова по собствено усмотрение, ако са изпълнени конкретни условия след консултиране с нея. По-специално, Европейската прокуратура следва да може да възрази срещу започването или продължаването на разследване от Службата или на извършването от нея на определени действия за разследване. Основанията за това възражение следва да се базират на необходимостта да се опази ефективността на разследването на Европейската прокуратура и следва да бъдат пропорционални на тази цел. Службата следва да се въздържа от извършването на действието, срещу което Европейската прокуратура е възразила. Ако Европейската прокуратура одобри искането, разследването на Службата следва да се проведе в тясна консултация с Европейската прокуратура.

Изменение    10

Предложение за регламент

Съображение 12

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(12)  За да се гарантира ефективната координация между Службата и Европейската прокуратура, те следва постоянно да обменят информация помежду си. От особено значение за осигуряването на добра координация между съответните действия и за избягването на дублиране на работа е обменът на информация на етапа преди започването на разследвания от Службата и Европейската прокуратура. Службата и Европейската прокуратура следва да уточнят реда и условията на този обмен на информация в своите работни договорености.

(12)  За да се гарантира ефективната координация между Службата и Европейската прокуратура, те следва постоянно да обменят информация помежду си. От особено значение за осигуряването на добра координация между съответните действия и за избягването на дублиране на работа е обменът на информация на етапа преди започването на разследвания от Службата и Европейската прокуратура. За тази цел Европейската прокуратура и OLAF следва да използват функциите за съвпадение/липса на съвпадение („hit/no hit“) на техните съответни деловодни системи. Службата и Европейската прокуратура следва да уточнят реда и условията на този обмен на информация в своите работни договорености. Генералният директор на Службата и европейският главен прокурор следва да се срещат редовно, за да обсъждат въпроси от общ интерес.

Изменение    11

Предложение за регламент

Съображение 19

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(19)  В случаи, в които Службата трябва да разчита на съдействие от страна на националните компетентни органи, особено когато икономически оператор се противопоставя на проверка или инспекция на място, държавите членки следва да гарантират, че действията на Службата са ефективни, и да осигурят нужното съдействие в съответствие с приложимите правила на националното процесуално право.

(19)  В случаи, в които Службата трябва да разчита на съдействие от страна на националните компетентни органи, особено когато икономически оператор се противопоставя на проверка или инспекция на място, държавите членки следва да гарантират, че действията на Службата са ефективни, и да осигурят без излишно забавяне нужното съдействие в съответствие с приложимите правила на националното процесуално право.

Изменение    12

Предложение за регламент

Съображение 22 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(22а)  Лицата, които подават до Службата сигнали за свързани с финансовите интереси на ЕС престъпления или нарушения, следва да бъдат напълно защитени, по-специално чрез съответните разпоредби на ЕС относно защитата на лицата, подаващи сигнали за нередности.

Изменение    13

Предложение за регламент

Съображение 32 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(32а)  Компетентните органи на държавите членки предоставят необходимата подкрепа на Службата да изпълнява ефективно своите задачи. Когато Службата отправя съдебни препоръки към националните прокурорски органи на дадена държава членка и не се предприемат последващи действия, държавата членка следва да обоснове решението си пред Службата. Веднъж годишно Службата следва да изготви доклад, за да се отчете помощта, предоставена от държавите членки, както и последващите действия във връзка със съдебните препоръки.

Изменение    14

Предложение за регламент

Съображение 32 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(32б)  За членовете на Надзорния съвет следва да бъде назначено длъжностно лице по въпросите на основните права. Служителят по въпросите на основните права следва да наблюдава спазването от страна на Службата на основните права и процесуалните гаранции.

Изменение    15

Предложение за регламент

Съображение 35 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(35а)  В срок до 31 декември 2022 г. Комисията следва да направи оценка на прилагането на настоящия регламент, и по-специално на ефективността на сътрудничеството между Службата и Европейската прокуратура.

Изменение    16

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка -1 (нова)

Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013

Член 1 – параграф 3 – буква г

 

Текст в сила

Изменение

 

(-1)  в член 1, параграф 3 буква г) се заменя със следния текст:

г)  Регламент (ЕО) № 45/2001.

г)  Регламент (EО) № 45/2001 и Регламент (EС) 2016/679;

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32013R0883)

Изменение    17

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 3

Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013

Член 3 – параграф 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Проверките и инспекциите на място се извършват в съответствие с разпоредбите на настоящия регламент и, доколкото въпросът не попада в приложното поле на настоящия регламент, в съответствие с Регламент (Евратом, ЕО) № 2185/96.

2.  Проверките и инспекциите на място могат да бъдат извършвани без предизвестие и се извършват в съответствие с разпоредбите на настоящия регламент и, доколкото въпросът не попада в приложното поле на настоящия регламент, в съответствие с Регламент (Евратом, ЕО) № 2185/96.

Изменение    18

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 3

Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013

Член 3 – параграф 6 – алинея 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

По искане на Службата компетентният орган на засегнатата държава членка предоставя на персонала на Службата помощта, необходима за ефективното изпълнение на нейните задачи, както са определени в писменото разрешение, посочено в член 7, параграф 2.

По искане на Службата компетентният орган на засегнатата държава членка без излишно забавяне предоставя на персонала на Службата помощта, необходима за ефективното изпълнение на нейните задачи, както са определени в писменото разрешение, посочено в член 7, параграф 2.

Изменение    19

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 3

Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013

Член 3 – параграф 6 – алинея 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

В съответствие с Регламент (Евратом, ЕО) № 2185/96 засегнатата държава членка гарантира, че на персонала на Службата е разрешен достъп до цялата информация и документация, свързани с предмета на разследване, които са необходими за ефективното и ефикасно извършване на проверките и инспекциите на място, и че персоналът е в състояние да задържа тези документи или данни с цел да предотврати тяхното изчезване.

В съответствие с Регламент (Евратом, ЕО) № 2185/96 засегнатата държава членка гарантира, че на персонала на Службата е разрешен достъп до цялата информация и документация, свързани с предмета на разследване, които са необходими за ефективното и ефикасно извършване на проверките и инспекциите на място, и че персоналът е в състояние да задържа тези документи или данни колкото е необходимо с цел да предотврати тяхното изчезване.

Изменение    20

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 3

Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013

Член 3 – параграф 9

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

9.  По време на външно разследване Службата може да получи достъп до всяка важна информация и данни, независимо от носителя, на който се съхраняват, притежавани от институциите, органите, службите и агенциите, които са свързани с предмета на разследване, когато това е необходимо, за да се установи дали е извършена измама, корупция или друга незаконна дейност, засягаща финансовите интереси на Съюза. За тази цел се прилага член 4, параграфи 2 и 4.

9.  По време на външно разследване Службата може без излишно забавяне да получи достъп до всяка важна информация и данни, независимо от носителя, на който се съхраняват, притежавани от институциите, органите, службите и агенциите, които са свързани с предмета на разследване, когато това е необходимо, за да се установи дали е извършена измама, корупция или друга незаконна дейност, засягаща финансовите интереси на Съюза. За тази цел се прилага член 4, параграфи 2 и 4.

Изменение    21

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 3

Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013

Член 3 – параграф 10 – алинея 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Без да се засяга член 12в, параграф 1, когато преди вземането на решение за започване или не на външно разследване Службата разполага с информация, която поражда подозрение, че е извършена измама, корупция или друга незаконна дейност, засягаща финансовите интереси на Съюза, тя може да информира компетентните органи на засегнатите държави членки и, при необходимост, засегнатите институции, органи, служби и агенции.

Без да се засяга член 12в, параграф 1, когато преди вземането на решение за започване или не на външно разследване Службата разполага с информация, която поражда подозрение, че е извършена измама, корупция или друга незаконна дейност, засягаща финансовите интереси на Съюза, тя може да информира компетентните органи на засегнатите държави членки и, при необходимост, засегнатите институции, органи, служби и агенции. При поискване компетентните органи на засегнатите държави членки и/или институция, орган, служба или агенция информира Службата за предприетите действия и за констатациите, направени въз основа на тази информация.

Изменение    22

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 4 – буква а

Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013

Член 4 – параграф 2 – буква а

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  Службата има правото на незабавен достъп без предупреждение до всякаква съответна информация и данни, независимо от носителя, на който се съхраняват, притежавани от институциите, органите, службите и агенциите, както и до техните помещения. Службата има правото да разследва сметките на институциите, органите, службите и агенциите. Службата може да прави копие на и да получава извлечения от всеки документ или от съдържанието на всеки информационен носител, притежаван от институциите, органите, службите и агенциите, и ако е необходимо, да задържа тези документи или данни с цел да предотврати тяхното изчезване;

a)  Службата има правото на незабавен достъп без предупреждение до всякаква съответна информация и данни, независимо от носителя, на който се съхраняват, притежавани от институциите, органите, службите и агенциите, както и до техните помещения. Службата има правото да разследва сметките на институциите, органите, службите и агенциите. Службата може да прави копие на и да получава извлечения от всеки документ или от съдържанието на всеки информационен носител, притежаван от институциите, органите, службите и агенциите, и ако е необходимо, да задържа тези документи или данни колкото е необходимо с цел да предотврати тяхното изчезване;

Изменение    23

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 4 – буква б

Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013

Член 4 – параграф 3

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  В съответствие с член 3 Службата може да провежда проверки и инспекции на място в помещенията на икономически оператори, за да получи достъп до информация, свързана с предмета на вътрешното разследване.;

3.  В съответствие с член 3 Службата може да провежда без предизвестие проверки и инспекции на място в помещенията на икономически оператори, за да получи достъп до информация, свързана с предмета на вътрешното разследване.;

Изменение    24

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 5 – буква а а (нова)

Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013

Член 5 – параграф 2 – алинея 1 а (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

aа)  в параграф 2 след първа алинея се вмъква нова алинея:

 

„поискано от Европейската прокуратура външно разследване се открива незабавно в съответствие с член 12д.“

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0883&from=BG)

Изменение    25

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 5 – буква а б (нова)

Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013

Член 5 – параграф 2 – алинея 2

 

Текст в сила

Изменение

 

аб)  в параграф 2 втората алинея се заменя със следния текст:

Решението за започване на вътрешно разследване се взема от генералния директор, който действа по своя инициатива или по искане на институцията, органа, службата или агенцията, в която ще се проведе разследването, или по искане на държава членка.

Решението за започване на вътрешно разследване се взема от генералния директор, който действа по своя инициатива или по искане на Европейската прокуратура или институцията, органа, службата или агенцията, в която ще се проведе разследването, или по искане на държава членка.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32013R0883)

Изменение    26

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 6 – буква а а (нова)

Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013

Член 7 – параграф 3 – алинея 2

 

Текст в сила

Изменение

 

aа)  в параграф 3 втора алинея се заменя със следното:

Институциите, органите, службите и агенциите гарантират, че техните длъжностни лица, други служители, членове, началници и членове на персонала оказват необходимото съдействие, за да може персоналът на Службата да изпълнява ефективно своите задачи.

Институциите, органите, службите и агенциите гарантират, че техните длъжностни лица, други служители, членове, началници и членове на персонала оказват необходимото съдействие, за да може персоналът на Службата да изпълнява ефективно и без излишно забавяне своите задачи, в съответствие с настоящия регламент.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32013R0883)

Изменение    27

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 6 – буква г

Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013

Член 7 – параграф 6 – алинея 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

„В допълнение към първата алинея засегнатата институция, орган, служба или агенция може във всеки един момент да се консултира със Службата с оглед на предприемането в сътрудничество със Службата на подходящи предпазни мерки, включително мерки за обезпечаване на доказателствения материал, и без забавяне информира Службата за това решение.“;

В допълнение към първата алинея засегнатата институция, орган, служба или агенция може във всеки един момент да се консултира със Службата с оглед на предприемането в сътрудничество със Службата на подходящи предпазни мерки, включително мерки за обезпечаване на доказателствения материал, и без забавяне информира Службата за това решение. Службата си сътрудничи конструктивно и в пълна синергия със засегнатата институция, орган, служба или агенция.

Изменение    28

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 7 – буква а

Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013

Член 8 – параграф 1 – алинея 1 а

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

„Когато институциите, органите, службите и агенциите докладват на Европейската прокуратура в съответствие с член 24 от Регламент (ЕС) 2017/1939, те могат вместо това да предадат на Службата копие от доклада, изпратен на Европейската прокуратура.“;

„Когато институциите, органите, службите и агенциите докладват на Европейската прокуратура в съответствие с член 24 от Регламент (ЕС) 2017/1939, те могат вместо това да предадат на Службата копие от доклада, изпратен на Европейската прокуратура, както и да уведомят Европейската прокуратура относно това.“;

Изменение    29

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 7 – буква б

Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013

Член 8 – параграф 2 – алинея 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Институциите, органите, службите и агенциите и — освен ако националното законодателство не възпрепятства това — компетентните органи на държавите членки изпращат на Службата по нейно искане или по собствена инициатива цялата документация или информация, с която разполагат, свързана с текущо разследване на Службата.

Институциите, органите, службите и агенциите и — освен ако националното законодателство не възпрепятства това — компетентните органи на държавите членки изпращат незабавно на Службата, по нейно искане или по собствена инициатива, цялата документация или информация, с която разполагат, свързана с текущо разследване на Службата.

Изменение    30

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 7 – буква б

Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013

Член 8 – параграф 2 – алинея 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Преди започването на разследване те предават по искане на Службата цялата документация или информация, с която разполагат, необходима за анализиране на твърденията или за прилагане на критериите за започване на разследване, както е посочено в член 5, параграф 1.“

Преди започването на разследване те предават по искане на Службата или по собствена инициатива цялата документация или информация, с която разполагат, необходима за анализиране на твърденията или за прилагане на критериите за започване на разследване, както е посочено в член 5, параграф 1.“

Изменение    31

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 7 – буква в

Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013

Член 8 – параграф 3

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Институциите, органите, службите и агенциите и — освен ако националното законодателство не възпрепятства това — компетентните органи на държавите членки изпращат на Службата всяка друга документация или информация, с която разполагат, свързана с борбата с измамите, корупцията и всяка друга незаконна дейност, засягаща финансовите интереси на Съюза.“;

3.  Институциите, органите, службите и агенциите и — освен ако националното законодателство не възпрепятства това — компетентните органи на държавите членки изпращат незабавно на Службата, по искане на Службата или по собствена инициатива, всяка друга документация или информация, с която разполагат, свързана с борбата с измамите, корупцията и всяка друга незаконна дейност, засягаща финансовите интереси на Съюза.“;

Изменение    32

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 8 – буква а а (нова)

Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013

Член 9 – параграф 5 a (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

aа)  Добавя се следният параграф:

 

“5а.  Дейностите по разследването, извършвани от OLAF, подлежат на съдебен контрол от Съда съгласно член 263 от ДФЕС.

Изменение    33

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 9 – буква а а (нова)

Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013

Член 10 – параграф 5 – алинея 1

 

Текст в сила

Изменение

 

aа)  в параграф 5 първата алинея се заменя със следното:

Генералният директор гарантира, че информацията за обществеността се дава по неутрален и безпристрастен начин и че тя се огласява при спазване на поверителността на разследванията и в съответствие с принципите, определени в настоящия член и в член 9, параграф 1.

Генералният директор гарантира, че информацията за обществеността се дава по неутрален и безпристрастен начин и че тя се огласява при спазване на изискванията за защита на личните данни, поверителността на разследванията и в съответствие с принципите, определени в настоящия член и в член 9, параграф 1.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32013R0883)

Изменение    34

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 9 – буква а б (нова)

Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013

Член 10 – параграф 5 a (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

аб)  Добавя се следният параграф:

 

“5а.  Лицата, които подават до Службата сигнали за свързани с финансовите интереси на ЕС престъпления или нарушения, са напълно защитени по-специално чрез европейското законодателство относно защитата на лицата, подаващи сигнали за нарушения на правото на Съюза.“

Изменение    35

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 10 – буква а

Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013

Член 11 – параграф 1 – алинея 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Докладът може да бъде придружен от препоръки на генералния директор относно действията, които да бъдат предприети. В тези препоръки при необходимост се посочват евентуални дисциплинарни, административни, финансови и/или съдебни действия на институциите, органите, службите и агенциите и на компетентните органи на засегнатите държави членки и се правят по-конкретно оценка на размера на сумите, които следва да бъдат възстановени, и предварителна правна квалификация на установените факти.;

Докладът е придружен от добре документирани препоръки на генералния директор за това дали да се предприемат действия или не. В тези препоръки при необходимост се посочват евентуални дисциплинарни, административни, финансови и/или съдебни действия на институциите, органите, службите и агенциите и на компетентните органи на засегнатите държави членки и се правят по-конкретно оценка на размера на сумите, които следва да бъдат възстановени, и предварителна правна квалификация на установените факти.;

Изменение    36

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 10 – буква б

Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013

Член 11 – параграф 2 – алинея 1 а (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Службата предприема подходящи вътрешни мерки, за да гарантира постоянното качество на окончателните доклади и препоръките, и обмисля дали е необходимо да се преразгледат насоките относно процедурите на разследване с цел отстраняване на евентуални несъответствия.