Postup : 2018/0170(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0179/2019

Předložené texty :

A8-0179/2019

Rozpravy :

Hlasování :

PV 16/04/2019 - 8.25

Přijaté texty :

P8_TA(2019)0383

ZPRÁVA     ***I
PDF 604kWORD 230k
22.3.2019
PE 629.629v02-00 A8-0179/2019

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU, Euratom) č. 883/2013 o vyšetřování prováděném Evropským úřadem pro boj proti podvodům (OLAF), pokud jde o spolupráci s Úřadem evropského veřejného žalobce a účinnost vyšetřování úřadu OLAF

(COM(2018)0338 – C8-0214/2018 – 2018/0170(COD))

Výbor pro rozpočtovou kontrolu

Zpravodajka: Ingeborg Gräßle

POZM. NÁVRHY
NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ
 STANOVISKO Výboru pro právní záležitosti
 STANOVISKO Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci
 POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU
 JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU, Euratom) č. 883/2013 o vyšetřování prováděném Evropským úřadem pro boj proti podvodům (OLAF), pokud jde o spolupráci s Úřadem evropského veřejného žalobce a účinnost vyšetřování úřadu OLAF

(COM(2018)0338 – C8-0214/2018 – 2018/0170(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2018)0338),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a článek 325 Smlouvy o fungování Evropské unie a Smlouvu o založení Evropského společenství pro atomovou energii a zejména na článek 106a této smlouvy, v souladu s nimiž Komise předložila návrh Parlamentu (C8-0214/2018),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 883/2013(1),

–  s ohledem na stanovisko Evropského účetního dvora č. 8/2018(2),

–  s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanoviska Výboru pro právní záležitosti a Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A8-0179/2019),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, jestliže svůj návrh nahradí jiným textem, podstatně jej změní nebo má v úmyslu jej podstatně změnit;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

Pozměňovací návrh    1

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(1)  Přijetím směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/13713 a nařízení Rady (EU) 2017/19394 posílila Unie významně dostupné prostředky pro ochranu finančních zájmů Unie trestněprávní cestou. Úřad evropského veřejného žalobce bude mít pravomoc vést v zúčastněných členských státech trestní vyšetřování a podávat obžaloby v souvislosti s trestními činy poškozujícími nebo ohrožujícími rozpočet Unie, jak jsou vymezeny ve směrnici (EU) 2017/1371.

(1)  Přijetím směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/13713 a nařízení Rady (EU) 2017/19394 posílila Unie významně ustanovení harmonizovaného právního rámce ve vztahu k dostupným prostředkům pro ochranu finančních zájmů Unie trestněprávní cestou. Úřad evropského veřejného žalobce je pro Komisi klíčovou prioritou v oblasti trestního soudnictví a politiky boje proti podvodům, neboť má tento úřad pravomoc vést v zúčastněných členských státech trestní vyšetřování a podávat obžaloby v souvislosti s trestními činy poškozujícími nebo ohrožujícími rozpočet Unie, jak jsou vymezeny ve směrnici (EU) 2017/1371.

_________________

_________________

3 Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1371 ze dne 5. července 2017 o boji vedeném trestněprávní cestou proti podvodům poškozujícím finanční zájmy Unie (Úř. věst. L 198, 28.7.2017, s. 29).

3 Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1371 ze dne 5. července 2017 o boji vedeném trestněprávní cestou proti podvodům poškozujícím finanční zájmy Unie (Úř. věst. L 198, 28.7.2017, s. 29).

4 Nařízení Rady (EU) 2017/1939 ze dne 12. října 2017, kterým se provádí posílená spolupráce za účelem zřízení Úřadu evropského veřejného žalobce (Úř. věst. L 283, 31.10.2017, s. 1).

4 Nařízení Rady (EU) 2017/1939 ze dne 12. října 2017, kterým se provádí posílená spolupráce za účelem zřízení Úřadu evropského veřejného žalobce (Úř. věst. L 283, 31.10.2017, s. 1).

Pozměňovací návrh    2

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(2)  Evropský úřad proti podvodům (dále jen „úřad“ nebo „úřad OLAF“) vede správní vyšetřování administrativních nesrovnalostí i trestného jednání. Na konci vyšetřování může vnitrostátním orgánům pověřeným trestním stíháním vydat doporučení k přijetí soudních opatření, která mají umožnit podání obžaloby a trestní stíhání v členských státech. V budoucnu bude úřad v členských státech, které se účastní spolupráce na Úřadu evropského veřejného žalobce, ohlašovat Úřadu evropského veřejného žalobce podezření na trestné činy a spolupracovat s ním v rámci jeho vyšetřování.

(2)  V zájmu ochrany finančních zájmů Unie Evropský úřad pro boj proti podvodům (dále jen „úřad“ nebo „úřad OLAF“) vede správní vyšetřování administrativních nesrovnalostí i trestného jednání. Na konci vyšetřování může vnitrostátním orgánům pověřeným trestním stíháním vydat doporučení k přijetí soudních opatření, která mají umožnit podání obžaloby a trestní stíhání v členských státech. V budoucnu bude úřad v členských státech, které se účastní spolupráce na Úřadu evropského veřejného žalobce, ohlašovat Úřadu evropského veřejného žalobce podezření na trestné činy a spolupracovat s ním v rámci jeho vyšetřování.

Pozměňovací návrh    3

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 883/20135 by proto mělo být po přijetí nařízení (EU) 2017/1939 pozměněno. Ustanovení upravující vztah mezi Úřadem evropského veřejného žalobce a úřadem obsažená v nařízení (EU) 2017/1939 by měla být zohledněna a doplněna pravidly v nařízení (EU, Euratom) č. 883/2013, aby byla zajištěna co nejvyšší úroveň ochrany finančních zájmů Unie prostřednictvím součinnosti obou subjektů.

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 883/20135 by proto mělo být po přijetí nařízení (EU) 2017/1939 pozměněno a odpovídajícím způsobem upraveno. Ustanovení upravující vztah mezi Úřadem evropského veřejného žalobce a úřadem obsažená v nařízení (EU) 2017/1939 by měla být zohledněna a doplněna pravidly v nařízení (EU, Euratom) č. 883/2013, aby byla zajištěna co nejvyšší úroveň ochrany finančních zájmů Unie prostřednictvím součinnosti obou subjektů, což znamená naplňování zásad úzké spolupráce, výměny informací, doplňkovosti a zamezení zdvojování činností.

_________________

_________________

5 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, EURATOM) č. 883/2013 ze dne 11. září 2013 o vyšetřování prováděném Evropským úřadem pro boj proti podvodům (OLAF) a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1073/1999 a nařízení Rady (EURATOM) č. 1074/1999 (Úř. věst. L 248, 18.9.2013, s. 1).

5 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, EURATOM) č. 883/2013 ze dne 11. září 2013 o vyšetřování prováděném Evropským úřadem pro boj proti podvodům (OLAF) a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1073/1999 a nařízení Rady (EURATOM) č. 1074/1999 (Úř. věst. L 248, 18.9.2013, s. 1).

Pozměňovací návrh    4

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(5)  Nařízení (EU) 2017/1939 vyžaduje, aby úřad, jakož i všechny orgány, instituce a jiné subjekty Unie a příslušné vnitrostátní orgány ohlašovaly Úřadu evropského veřejného žalobce bez zbytečného odkladu jakékoli trestné jednání, u něhož by mohl vykonat svou pravomoc. Jelikož je úřad pověřen prováděním správních vyšetřování případů podvodů, úplatkářství a jiného protiprávního jednání ohrožujícího finanční zájmy Unie, má ideální předpoklady a prostředky k tomu, aby jednal jako přirozený partner a privilegovaný zdroj informací pro Úřad evropského veřejného žalobce.

(5)  Nařízení (EU) 2017/1939 vyžaduje, aby úřad, jakož i všechny orgány, instituce a jiné subjekty Unie a příslušné vnitrostátní orgány ohlašovaly Úřadu evropského veřejného žalobce bez zbytečného odkladu jakékoli podezření z trestného jednání, u něhož by mohl vykonat svou pravomoc. Jelikož je úřad pověřen prováděním správních vyšetřování případů podvodů, úplatkářství a jiného protiprávního jednání ohrožujícího finanční zájmy Unie, má ideální předpoklady a prostředky k tomu, aby jednal jako přirozený partner a privilegovaný zdroj informací pro Úřad evropského veřejného žalobce.

Pozměňovací návrh    5

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(9)  V souladu s nařízením (EU) 2017/1939 by úřad neměl v zásadě zahajovat správní vyšetřování souběžně s vyšetřováním týchž skutečností, které provádí Úřad evropského veřejného žalobce. V určitých případech však může ochrana finančních zájmů Unie vyžadovat, aby úřad provedl doplňující správní vyšetřování před uzavřením trestního řízení zahájeného Úřadem evropského veřejného žalobce za účelem zjištění toho, zda jsou zapotřebí preventivní opatření, nebo zda by měla být přijata finanční, disciplinární či správní opatření. Tato doplňující vyšetřování mohou být vhodná mimo jiné tehdy, je-li nutné vymáhat částky, které mají být uhrazeny do rozpočtu Unie a na něž se vztahují určitá pravidla týkající se promlčení, pokud jsou ohrožené částky velmi vysoké, nebo je-li nutné zabránit v rizikových situacích dalším výdajům prostřednictvím správních opatření.

(9)  V souladu s nařízením (EU) 2017/1939 by úřad neměl v zásadě zahajovat správní vyšetřování souběžně s vyšetřováním týchž skutečností, které provádí Úřad evropského veřejného žalobce. V určitých případech však může ochrana finančních zájmů Unie vyžadovat, aby úřad provedl doplňující správní vyšetřování před uzavřením trestního řízení zahájeného Úřadem evropského veřejného žalobce za účelem zjištění toho, zda jsou zapotřebí preventivní opatření, nebo zda by měla být přijata finanční, disciplinární či správní opatření. Tato doplňující vyšetřování mohou být vhodná mimo jiné tehdy, je-li nutné vymáhat částky, které mají být uhrazeny do rozpočtu Unie a na něž se vztahují určitá pravidla týkající se promlčení, pokud jsou ohrožené částky velmi vysoké, nebo je-li nutné zabránit v rizikových situacích dalším výdajům prostřednictvím správních opatření. Tato vyšetřování by vzhledem ke své doplňkovosti měla být vedena pouze po dohodě s Úřadem evropského veřejného žalobce.

Pozměňovací návrh    6

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(10)  Nařízení (EU) 2017/1939 stanoví, že Úřad evropského veřejného žalobce může požádat úřad o tato doplňující vyšetřování. Pokud si je Úřad evropského veřejného žalobce nevyžádá, mělo by být takovéto doplňující vyšetřování za určitých podmínek možné i z podnětu úřadu. Úřad evropského veřejného žalobce by měl mít zejména možnost podat námitku proti zahájení nebo pokračování vyšetřování vedeného úřadem nebo proti provedení určitých úkonů v rámci vyšetřování ze strany úřadu. Důvody pro podání této námitky by měly být založeny na nutnosti chránit účinnost vyšetřování Úřadu evropského veřejného žalobce a měly by být úměrné tomuto cíli. Úřad by se měl zdržet provedení úkonu, proti němuž vznesl Úřad evropského veřejného žalobce námitku. Pokud Úřad evropského veřejného žalobce námitku nevznese, mělo by být vyšetřování úřadu provedeno v úzké konzultaci s Úřadem evropského veřejného žalobce.

(10)  Nařízení (EU) 2017/1939 stanoví, že Úřad evropského veřejného žalobce může požádat úřad o tato doplňující vyšetřování. Pokud si je Úřad evropského veřejného žalobce nevyžádá, mělo by takovéto doplňující vyšetřování za přesně daných podmínek a po konzultaci s Úřadem evropského veřejného žalobce být možné i z podnětu úřadu. Úřad evropského veřejného žalobce by měl mít zejména možnost podat námitku proti zahájení nebo pokračování vyšetřování vedeného úřadem nebo proti provedení určitých úkonů v rámci vyšetřování ze strany úřadu. Důvody pro podání této námitky by měly být založeny na nutnosti chránit účinnost vyšetřování Úřadu evropského veřejného žalobce a měly by být úměrné tomuto cíli. Úřad by se měl zdržet provedení úkonu, proti němuž vznesl Úřad evropského veřejného žalobce námitku. Pokud Úřad evropského veřejného žalobce žádosti vyhoví, mělo by být vyšetřování úřadu provedeno v úzké konzultaci s Úřadem evropského veřejného žalobce.

Pozměňovací návrh    7

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(12)  Aby byla zajištěna účinná koordinace mezi úřadem a Úřadem evropského veřejného žalobce, měly by být informace mezi nimi vyměňovány průběžně. Obzvláště důležitá je výměna informací ve fázích před zahájením vyšetřování úřadem a Úřadem evropského veřejného žalobce, aby byla zajištěna náležitá koordinace mezi příslušnými opatřeními a vyloučeno zdvojování činností. Úřad a Úřad evropského veřejného žalobce by měly upřesnit způsoby a podmínky této výměny informací ve svých pracovních ujednáních.

(12)  Aby byla zajištěna účinná koordinace, spolupráce a transparentnost mezi úřadem a Úřadem evropského veřejného žalobce, měly by být informace mezi nimi vyměňovány průběžně. Obzvláště důležitá je výměna informací ve fázích před zahájením vyšetřování úřadem a Úřadem evropského veřejného žalobce, aby byla zabezpečena náležitá koordinace mezi příslušnými opatřeními za účelem zajištění doplňkovosti a vyloučení zdvojování činností. Za tímto účelem by úřad a Úřad evropského veřejného žalobce měly využívat funkce vyhledávání shody ve svých systémech správy případů. Úřad a Úřad evropského veřejného žalobce by měly upřesnit způsoby a podmínky této výměny informací ve svých pracovních ujednáních.

Pozměňovací návrh    8

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(14)  Naprosto jednoznačnými zjištěními z hodnocení Komise je nutno se zabývat prostřednictvím změny nařízení (EU, Euratom) č. 883/2013. Jedná se o zásadní změny, které jsou v krátkodobém horizontu nezbytné k posílení rámce pro vyšetřování úřadu, aby byl zachován jako silný a zcela funkční úřad, jenž doplňuje trestněprávní přístup Úřadu evropského veřejného žalobce správním vyšetřováním, které však neznamenají změnu jeho mandátu ani pravomocí. Jedná se především o oblasti, v nichž nedostatečná jasnost nařízení v současnosti brání účinnému vedení vyšetřování ze strany úřadu, jako je provádění kontrol na místě, možnost přístupu k informacím o bankovním účtu nebo přípustnost zpráv o případech vyhotovených úřadem jako důkazů.

(14)  Naprosto jednoznačnými zjištěními z hodnocení Komise je nutno se zabývat prostřednictvím změny nařízení (EU, Euratom) č. 883/2013. Jedná se o zásadní změny, které jsou v krátkodobém horizontu nezbytné k posílení rámce pro vyšetřování úřadu, aby byl zachován jako silný a zcela funkční úřad, jenž doplňuje trestněprávní přístup Úřadu evropského veřejného žalobce správním vyšetřováním, které však neznamenají změnu jeho mandátu ani pravomocí. Jedná se především o oblasti, v nichž nedostatečná jasnost nařízení v současnosti brání účinnému vedení vyšetřování ze strany úřadu, jako je provádění kontrol na místě, možnost přístupu k informacím o bankovním účtu nebo přípustnost zpráv o případech vyhotovených úřadem jako důkazů. Komise by měla předložit nový komplexní návrh nejpozději dva roky po hodnocení Úřadu evropského veřejného žalobce i úřadu a jejich spolupráce.

Pozměňovací návrh    9

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 24

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(24)  V rámci vnitřních vyšetřování a v případě potřeby i vnějších vyšetřování má úřad přístup k veškerým příslušným informacím, které mají v držení orgány, instituce a jiné subjekty. Jak je uvedeno v hodnocení Komise, je nutné vyjasnit, že by tento přístup měl být možný bez ohledu na nosič, na němž jsou tyto informace nebo údaje uloženy, aby se zohlednil rozvíjející se technologický pokrok.

(24)  V rámci vnitřních vyšetřování a v případě potřeby i vnějších vyšetřování má úřad přístup k veškerým příslušným informacím, které mají v držení orgány, instituce a jiné subjekty. Jak je uvedeno v hodnocení Komise, je nutné vyjasnit, že by tento přístup měl být možný bez ohledu na druh nosiče, na němž jsou tyto informace nebo údaje uloženy, aby se zohlednil rozvíjející se technologický pokrok.

Pozměňovací návrh    10

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 26 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(26a)  Má-li se věnovat pozornost ochraně a dodržování procesních práv a záruk, měl by úřad vytvořit vnitřní funkci v podobě inspektora procesních záruk a poskytnout mu odpovídající zdroje. Inspektor procesních záruk by měl mít přístup ke všem informacím nezbytným k plnění svých povinností.

Pozměňovací návrh    11

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 26 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(26b)  Toto nařízení by měl být v rámci úřadu zřízen mechanismus pro podávání a vyřizování stížností ve spolupráci s inspektorem procesních záruk, aby bylo zajištěno dodržování procesních práv a záruk při veškeré činnosti úřadu. Mělo by jít o správní mechanismus, jehož prostřednictvím by měl inspektor odpovídat za vyřizování stížností obdržených úřadem v souladu s právem na řádnou správu. Tento mechanismus by měl být účinný a zajišťovat, aby stížnosti byly řádně prošetřeny. Za účelem zvýšení transparentnosti a odpovědnosti by měl úřad podat informace o mechanismu pro podávání a vyřizování stížností ve své výroční zprávě. Tato zpráva by měla zejména obsahovat informace o počtu obdržených stížností, o tom, jaké druhy procesních práv a záruk byly porušeny a kterých úkonů se to týká, a pokud je to možné, o opatřeních, která úřad následně přijal.

Pozměňovací návrh    12

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 29

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(29)  Mandát úřadu zahrnuje ochranu příjmů rozpočtu Unie plynoucích z vlastních zdrojů odvozených z DPH. V této oblasti by měl být úřad schopen podporovat a doplňovat činnosti členských států prostřednictvím vyšetřování vedených v souladu s jeho mandátem, koordinace s příslušnými vnitrostátními orgány ve složitých, nadnárodních věcech a podpory a pomoci poskytované členským státům a Úřadu evropského veřejného žalobce. Za tímto účelem by měl být úřad schopen vyměňovat si informace prostřednictvím sítě Eurofisc zřízené nařízením Rady (EU) č. 904/20109 k prosazování a usnadňování spolupráce v boji proti podvodům v oblasti DPH.

(29)  Mandát úřadu zahrnuje ochranu příjmů rozpočtu Unie plynoucích z vlastních zdrojů odvozených z DPH. V této oblasti by měl být úřad schopen podporovat a doplňovat činnosti členských států prostřednictvím vyšetřování vedených v souladu s jeho mandátem, koordinace s příslušnými vnitrostátními orgány ve složitých, nadnárodních věcech a podpory a pomoci poskytované členským státům a Úřadu evropského veřejného žalobce. Za tímto účelem by měl být úřad schopen vyměňovat si informace prostřednictvím sítě Eurofisc zřízené nařízením Rady (EU) č. 904/20109 a zároveň přihlížet k ustanovením nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/17259a s cílem prosazovat a usnadňovat spolupráci v boji proti podvodům v oblasti DPH.

_________________

_________________

9 Nařízení Rady (EU) č. 904/2010 ze dne 7. října 2010 o správní spolupráci a boji proti podvodům v oblasti daně z přidané hodnoty, Úř. věst. L 268, 12.10.2010, s. 1.

9 Nařízení Rady (EU) č. 904/2010 ze dne 7. října 2010 o správní spolupráci a boji proti podvodům v oblasti daně z přidané hodnoty, Úř. věst. L 268, 12.10.2010, s. 1.

 

9a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1725 ze dne 23. října 2018 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány, institucemi a jinými subjekty Unie a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení nařízení (ES) č. 45/2001 a rozhodnutí č. 1247/2002/ES (Úř. věst. L 295, 21.11.2018, s. 39).

Pozměňovací návrh    13

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 32 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(32a)  Příslušné orgány členských států poskytují úřadu nezbytnou pomoc při plnění jeho úkolů. Pokud úřad vydá vnitrostátním orgánům pověřeným vedením trestního stíhání doporučení k přijetí soudních opatření a nejsou-li učiněny žádné návazné kroky, měl by členský stát své rozhodnutí úřadu odůvodnit. Jednou ročně by měl úřad vypracovat zprávu obsahující přehled informací o pomoci poskytnuté členskými státy a o krocích učiněných v návaznosti na doporučení k přijetí soudních opatření.

Pozměňovací návrh    14

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 32 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(32b)  Za účelem doplnění procesních pravidel pro vedení vyšetřování vymezených v tomto nařízení by měl úřad stanovit procesní řád pro vyšetřování, který musí zaměstnanci úřadu dodržovat. Proto by měla být Komisi svěřena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování Evropské unie, pokud jde o vytvoření takového procesního řádu, aniž by byla dotčena nezávislost úřadu při výkonu jeho pravomocí. Tyto akty v přenesené pravomoci by měly vymezit zejména způsob výkonu mandátu a statut úřadu, podrobná pravidla upravující postupy při vyšetřování a povolené vyšetřovací úkony, legitimní práva dotčených osob, procesní záruky, ustanovení týkající se ochrany údajů a strategie v oblasti komunikace a přístupu k dokumentům, ustanovení o kontrole souladu s právem a o opravných prostředcích dostupných pro dotčené osoby a vztah s Úřadem evropského veřejného žalobce. Je obzvláště důležité, aby úřad v rámci přípravné činnosti vedl odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni. Komise by měla zajistit, aby byly příslušné dokumenty předávány současně, včas a vhodným způsobem Evropskému parlamentu a Radě.

Odůvodnění

Bod odůvodnění odpovídající pozměňovacímu návrhu 100 z návrhu zprávy.

Pozměňovací návrh    15

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 32 c (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(32c)   Nejpozději pět let po datu určeném v souladu s čl. 120 odst. 2 druhým pododstavcem nařízení (EU) 2017/1939 by Komise měla vyhodnotit uplatňování tohoto nařízení a zejména účinnost spolupráce mezi úřadem a Úřadem evropského veřejného žalobce.

Pozměňovací návrh    16

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod -1 (nový)

Nařízení (EU, Euratom) č. 883/2013

Čl. 1 – odst. 1 – návětí

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

-1)  V článku 1 se návětí odstavce 1 nahrazuje tímto:

1.  Za účelem posílení boje proti podvodům, úplatkářství a jinému protiprávnímu jednání ohrožujícímu finanční zájmy Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii (dále jen souhrnně „Unie“, pokud to kontext vyžaduje) vykonává Evropský úřad pro boj proti podvodům, zřízený rozhodnutím 1999/352/ES, ESUO, Euratom (dále jen „úřad“), pravomoci týkající se vyšetřování svěřené Komisi:

„1.  Za účelem posílení boje proti podvodům, úplatkářství a jinému protiprávnímu jednání či nesrovnalostem ohrožujícím finanční zájmy Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii (dále jen souhrnně „Unie“, pokud to kontext vyžaduje) vykonává Evropský úřad pro boj proti podvodům, zřízený rozhodnutím 1999/352/ES, ESUO, Euratom (dále jen „úřad“), pravomoci týkající se vyšetřování svěřené Komisi:

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=CS)

Odůvodnění

Cíle by měly být přizpůsobeny novému zaměření činnosti úřadu OLAF. Tato horizontální změna se opakuje v celém textu.

Pozměňovací návrh    17

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod -1 a (nový)

Regulation (EU, Euratom) No 883/2013

Čl. 1 – odst. 2

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

-1a)  v článku 1 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

2.  Úřad zajišťuje pomoc Komise členským státům při organizování úzké a pravidelné spolupráce mezi jejich příslušnými orgány za účelem koordinace jejich opatření zaměřených na ochranu finančních zájmů Unie před podvody. Úřad přispívá k vytváření a rozvoji metod prevence a boje proti podvodům, úplatkářství i proti jakékoli jiné nedovolené činnosti poškozující finanční zájmy Unie. Úřad podporuje a koordinuje sdílení operačních zkušeností a osvědčených procesních postupů se členskými státy a mezi nimi v oblasti ochrany finančních zájmů Unie a rovněž podporuje společné kroky v boji proti podvodům uskutečňované členskými státy na dobrovolném základě.

2.  Úřad zajišťuje pomoc Komise členským státům při organizování úzké a pravidelné spolupráce mezi jejich příslušnými orgány za účelem koordinace jejich opatření zaměřených na ochranu finančních zájmů Unie před podvody. Úřad přispívá k vytváření a rozvoji metod prevence a boje proti podvodům, úplatkářství i proti jakékoli jiné nedovolené činnosti nebo nesrovnalostem poškozujícím finanční zájmy Unie. Úřad podporuje a koordinuje sdílení operačních zkušeností a osvědčených procesních postupů se členskými státy a mezi nimi v oblasti ochrany finančních zájmů Unie a rovněž podporuje společné kroky v boji proti podvodům uskutečňované členskými státy na dobrovolném základě.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=CS)

Odůvodnění

Viz pozměňovací návrh k čl. 1 odst. 1.

Pozměňovací návrh    18

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod -1 b (nový)

Nařízení (EU, Euratom) č. 883/2013

Čl. 1 – odst. 3 – písm. d

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

-1b)  v článku 1 se odst. 3 písm. d) nahrazuje tímto:

d) nařízení (ES) č. 45/2001.

d) nařízení (EU) 2018/1725;“

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&from=CS)

Odůvodnění

Technická změna: dne 11. prosince 2018 bylo nařízení (ES) č. 45/2001 zrušeno a nahrazeno nařízením (EU) 2018/1725.

Pozměňovací návrh    19

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod -1 c (nový)

Nařízení (EU, Euratom) č. 883/2013

Čl. 1 – odst. 3 – písm. d a (nové)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

-1c)  v článku 1 se do odstavce 3 se doplňuje písmeno da), které zní:

 

„da)  nařízení (EU) 2016/679.“

Odůvodnění

Jedná se o doporučení evropského inspektora ochrany údajů.

Pozměňovací návrh    20

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod -1 d (nový)

Nařízení (EU, Euratom) č. 883/2013

Čl. 1 – odst. 4

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

-1d)  v článku 1 se odstavec 4 nahrazuje tímto:

4.  V rámci orgánů, institucí a jiných subjektů založených Smlouvami nebo na jejich základě (dále jen „orgány, instituce a jiné subjekty“) provádí úřad správní vyšetřování za účelem boje proti podvodům, úplatkářství a jinému protiprávnímu jednání ohrožujícímu finanční zájmy Unie. Vyšetřuje proto závažné skutečnosti související s výkonem služebních povinností, které by mohly znamenat zanedbání povinností ze strany úředníků a zaměstnanců Unie, jež by mohlo vést k disciplinárnímu, popřípadě trestnímu stíhání, nebo zanedbání obdobných povinností členy orgánů a institucí, vedoucími pracovníky jiných subjektů nebo pracovníky orgánů, institucí a subjektů, na které se nevztahuje služební řád (dále společně jen „úředníci, jiní zaměstnanci, členové orgánů nebo institucí, vedoucí jiných subjektů nebo pracovníci“).

4.  V rámci orgánů, institucí a jiných subjektů založených Smlouvami nebo na jejich základě (dále jen „orgány, instituce a jiné subjekty“), a aniž je dotčen článek 12d, provádí úřad správní vyšetřování za účelem boje proti podvodům, úplatkářství a jinému protiprávnímu jednání nebo nesrovnalostem ohrožujícím finanční zájmy Unie. Vyšetřuje proto závažné skutečnosti související s výkonem služebních povinností, které by mohly znamenat zanedbání povinností ze strany úředníků a zaměstnanců Unie, jež by mohlo vést k disciplinárnímu, popřípadě trestnímu stíhání, nebo zanedbání obdobných povinností členy orgánů a institucí, vedoucími pracovníky jiných subjektů nebo pracovníky orgánů, institucí a subjektů, na které se nevztahuje služební řád (dále společně jen „úředníci, jiní zaměstnanci, členové orgánů nebo institucí, vedoucí jiných subjektů nebo pracovníci“).

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=CS)

Odůvodnění

Připomínka toho, že v trestněprávních případech bude všeobecně příslušný Úřad evropského veřejného žalobce.

Pozměňovací návrh    21

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 1

Nařízení (EU, Euratom) č. 883/2013

Čl. 1 – odst. 4a

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4a.  Úřad naváže a udržuje úzký vztah s Úřadem evropského veřejného žalobce, který byl v rámci posílené spolupráce zřízen nařízením Rady (EU) 2017/193913. Tento vztah je založen na vzájemné spolupráci a výměně informací. Má zejména zajistit, aby na ochranu finančních zájmů Unie byly využity veškeré dostupné prostředky, a to prostřednictvím doplňkovosti jejich příslušných mandátů a podpory, kterou úřad poskytuje Úřadu Evropského veřejného žalobce.

4a.  Úřad naváže a udržuje úzký vztah s Úřadem evropského veřejného žalobce, který byl v rámci posílené spolupráce zřízen nařízením Rady (EU) 2017/193913. Tento vztah je založen na vzájemné spolupráci, doplňkovosti, předcházení zdvojování činností a výměně informací. Má zejména zajistit, aby na ochranu finančních zájmů Unie byly využity veškeré dostupné prostředky, a to prostřednictvím doplňkovosti jejich příslušných mandátů a podpory, kterou úřad poskytuje Úřadu Evropského veřejného žalobce.

_________________

_________________

13 Nařízení Rady (EU) 2017/1939 ze dne 12. října 2017, kterým se provádí posílená spolupráce za účelem zřízení Úřadu evropského veřejného žalobce („EPPO“), Úř. věst, L 283, 31.10.2017, s. 1.

13 Nařízení Rady (EU) 2017/1939 ze dne 12. října 2017, kterým se provádí posílená spolupráce za účelem zřízení Úřadu evropského veřejného žalobce („EPPO“), Úř. věst, L 283, 31.10.2017, s. 1.

Pozměňovací návrh    22

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 a (nový)

Nařízení (EU, Euratom) č. 883/2013

Čl. 1 – odst. 5

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

1a)  v článku 1 se odstavec 5 nahrazuje tímto:

5.  Za účelem uplatňování tohoto nařízení mohou příslušné orgány členských států a orgány, instituce a jiné subjekty uzavřít s úřadem správní ujednání. Tato správní ujednání se mohou týkat zejména předávání informací a provádění vyšetřování.

„5.  Za účelem uplatňování tohoto nařízení mohou příslušné orgány členských států a orgány, instituce a jiné subjekty uzavřít s úřadem správní ujednání. Tato správní ujednání se mohou týkat zejména předávání informací, provádění vyšetřování a navazujících opatření.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=CS)

Pozměňovací návrh    23

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 b (nový)

Nařízení (EU, Euratom) č. 883/2013

Čl. 2 – odst. 1 – bod 2

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

1b)  v článku 2 se bod 2 nahrazuje tímto:

2) nesrovnalostí“„nesrovnalost“ ve smyslu čl. 1 odst. 2 nařízení (ES, Euratom) č.2988/95;

2) „nesrovnalostí“ „nesrovnalost“ ve smyslu čl. 1 odst. 2 nařízení (ES, Euratom) č. 2988/95, včetně porušení povinností s dopadem na příjmy z daně z přidané hodnoty;

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=CS)

Pozměňovací návrh    24

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 c (nový)

Nařízení (EU, Euratom) č. 883/2013

Čl. 2 – odst. 1 – bod 3

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

1c)  v článku 2 se bod 3 nahrazuje tímto:

3)  „podvodem, úplatkářstvím a jiným protiprávním jednáním ohrožujícím finanční zájmy Unie“ podvod, úplatkářství a jiné protiprávní jednání ohrožující finanční zájmy Unie ve smyslu příslušných právních aktů Unie;

3)  „podvodem, úplatkářstvím a jiným protiprávním jednáním nebo nesrovnalostmi ohrožujícími finanční zájmy Unie“ podvod, úplatkářství a jiné protiprávní jednání ohrožující finanční zájmy Unie ve smyslu příslušných právních aktů Unie;

Odůvodnění

Viz pozměňovací návrh k čl. 1 odst. 1.

Pozměňovací návrh    25

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 a (nový)

Nařízení (EU, Euratom) č. 883/2013

Čl. 2 – odst. 1 – bod 5

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

2a)  v článku 2 se bod 5 nahrazuje tímto:

5)  „dotčenou osobou“ jakákoli osoba nebo hospodářský subjekt, které jsou podezřelé z toho, že se dopustily podvodu, úplatkářství nebo jiného protiprávního jednání ohrožujícího finanční zájmy Unie, a které jsou proto vyšetřovány úřadem;

5)  „dotčenou osobou“ jakákoli osoba nebo hospodářský subjekt, které jsou podezřelé z toho, že se dopustily podvodu, úplatkářství nebo jiného protiprávního jednání či nesrovnalostí ohrožujících finanční zájmy Unie, a které jsou proto vyšetřovány úřadem;

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=CS)

Odůvodnění

Viz pozměňovací návrh k čl. 1 odst. 1.

Pozměňovací návrh    26

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 b (nový)

Nařízení (EU, Euratom) č. 883/2013

Čl. 2 – odst. 1 – bod 7 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2b)  v článku 2 se vkládá nový bod 7a, který zní:

 

„7a.  „členem orgánu“ podle okolností poslanec Evropského parlamentu, člen Evropské rady, zástupce členského státu na ministerské úrovni v Radě, člen Evropské komise, člen Soudního dvora Evropské unie, člen Rady guvernérů Evropské centrální banky nebo člen Evropského účetního dvora.“

Odůvodnění

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU, Euratom) č. 889/2013, pokud jde o vytvoření funkce inspektora procesních záruk, COM(2014)340 final, předložený Komisí.

Pozměňovací návrh    27

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 c (nový)

Regulation (EU, Euratom) No 883/2013

Čl. 2 – odst. 1 – bod 7 b (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2c)  v článku 2 se vkládá nový bod 7b, který zní:

 

„7b.  „týmiž skutečnostmi“, že materiální skutečnosti jsou totožné a jsou pojímány jako soubor konkrétních podmínek, které jsou nerozlučně spojeny a které ve svém souhrnu mohou zakládat důvody pro vyšetřování protiprávního jednání, které je v pravomoci úřadu nebo Úřadu evropského veřejného žalobce.“

Odůvodnění

Pozměňovací návrh navržený v dopise od dozorčího výboru ze dne 20. listopadu 2018.

Pozměňovací návrh    28

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 3

Nařízení (EU, Euratom) č. 883/2013

Čl. 3 – název

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Vnější vyšetřování

Kontroly a inspekce na místě v členských státech a třetích zemích

Odůvodnění

Zpravodajka navrhuje, aby bylo zrušeno rozdělení mezi vnějším a vnitřním vyšetřováním.

Pozměňovací návrh    29

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 3

Nařízení (EU, Euratom) č. 883/2013

Čl. 3 – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  V rozsahu stanoveném v článku 1 a čl. 2 bodech 1 a 3 provádí úřad kontroly a inspekce na místě v členských státech a v souladu s platnými dohodami o spolupráci a vzájemné pomoci a jinými platnými právními nástroji ve třetích zemích a v prostorách mezinárodních organizací.

1.  V rozsahu stanoveném v článku 1 provádí úřad kontroly a inspekce na místě v členských státech a v souladu s platnými dohodami o spolupráci a vzájemné pomoci a jinými platnými právními nástroji ve třetích zemích a v prostorách mezinárodních organizací.

Odůvodnění

Komise do textu vložila odkaz na čl. 2 body 1 a 3, avšak neučinila tak v čl. 4 odst. 1. To by mohlo vést k právní nejistotě. Odkaz je v každém případě nadbytečný, neboť pojmy definované v čl. 2 bodech 1 a 3 jsou již uvedeny v čl. 1 odst. 1. Odkaz se proto vypouští.

Pozměňovací návrh    30

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 3

Nařízení (EU, Euratom) č. 883/2013

Čl. 3 – odst. 3

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Hospodářské subjekty spolupracují s úřadem v průběhu jeho vyšetřování. Úřad může od hospodářských subjektů požadovat ústní poskytnutí informací, mimo jiné i formou výslechu, a písemné poskytnutí informací.

3.  Hospodářské subjekty spolupracují s úřadem v průběhu jeho vyšetřování. Úřad může od hospodářských subjektů požadovat ústní a písemné poskytnutí informací v souladu s čl. 4 odst. 2 písm. b).

Odůvodnění

Pozměňovací návrh v souladu s navrhovaným zrušením rozlišení mezi vnějším a vnitřním vyšetřováním vytváří vazbu na čl. 4 odst. 2 písm. b).

Pozměňovací návrh    31

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 3

Nařízení (EU, Euratom) č. 883/2013

Čl. 3 – odst. 6 – pododstavec 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Na žádost úřadu poskytne příslušný orgán dotčeného členského státu zaměstnancům úřadu pomoc, která je nezbytná k účinnému plnění jejich úkolů, jak je stanoveno v písemném zmocnění uvedeném v čl. 7 odst. 2.

Na žádost úřadu poskytne příslušný orgán dotčeného členského státu bez zbytečného odkladu zaměstnancům úřadu pomoc, která je nezbytná k účinnému plnění jejich úkolů, jak je stanoveno v písemném zmocnění uvedeném v čl. 7 odst. 2.

Pozměňovací návrh    32

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 3

Nařízení (EU, Euratom) č. 883/2013

Čl. 3 – odst. 6 – pododstavec 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Dotčený členský stát v souladu s nařízením (Euratom, ES) č. 2185/96 zajistí, aby byl zaměstnancům úřadu umožněn přístup ke všem informacím a dokumentům týkajícím se skutečností, které jsou předmětem vyšetřování, jež jsou nezbytné pro efektivní a účinné provedení kontrol a inspekcí na místě, a aby si mohli tyto dokumenty nebo informace ponechat a zamezit tak nebezpečí jejich zmizení.

Dotčený členský stát v souladu s nařízením (Euratom, ES) č. 2185/96 zajistí, aby byl zaměstnancům úřadu umožněn přístup ke všem informacím, dokumentům a údajům týkajícím se skutečností, které jsou předmětem vyšetřování, jež jsou nezbytné pro efektivní a účinné provedení kontrol a inspekcí na místě, a aby si mohli tyto dokumenty nebo informace ponechat a zamezit tak nebezpečí jejich zmizení. Pokud jsou k pracovním účelům používány soukromé přístroje, budou tyto přístroje předmětem vyšetřování úřadu, pouze pokud má úřad důvodné podezření, že by jejich obsah mohl být pro vyšetřování důležitý.

Odůvodnění

Uvedení do souladu s čl. 4 odst. 2.

Pozměňovací návrh    33

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 3

Nařízení (EU, Euratom) č. 883/2013

Čl. 3 – odst. 7 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

7a.  Pokud se prokáže, že členský stát neplní svou povinnost spolupracovat podle odstavců 6 a 7, má Unie právo na vrácení částky související s danou kontrolou nebo inspekcí na místě.

Pozměňovací návrh    34

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 3

Nařízení (EU, Euratom) č. 883/2013

Čl. 3 – odst. 9

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

9.  V případě, že je to nutné pro účely zjištění, zda došlo k podvodu, úplatkářství nebo jinému protiprávnímu jednání ohrožujícímu finanční zájmy Unie, má úřad v průběhu vnějšího vyšetřování přístup ke všem relevantním informacím a údajům, které souvisejí s vyšetřovanými skutečnostmi a které mají v držení orgány, instituce a subjekty, a to bez ohledu na nosič, na němž jsou uloženy. Za tímto účelem se použijí ustanovení čl. 4 odst. 2 a 4.

vypouští se

Odůvodnění

Text může být sloučen s čl. 4 odst. 2 písm. a) v souladu s navrhovaným zrušením rozlišení mezi vnějším a vnitřním vyšetřováním.

Pozměňovací návrh    35

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 3

Nařízení (EU, Euratom) č. 883/2013

Čl. 3 – odst. 10

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

10.  Aniž je dotčeno ustanovení čl. 12c odst. 1, může úřad v případě, že se ještě před rozhodnutím, zda zahájit vnější vyšetřování, zabývá informacemi naznačujícími, že došlo k podvodu, úplatkářství nebo jinému protiprávnímu jednání ohrožujícímu finanční zájmy Unie, informovat příslušné orgány dotčených členských států a v případě potřeby dotčené orgány, instituce a jiné subjekty.

vypouští se

Aniž jsou dotčeny odvětvové předpisy, na které se odkazuje v čl. 9 odst. 2 nařízení (ES, Euratom) č. 2988/95, zajistí příslušné orgány dotčených členských států, že budou podniknuty vhodné kroky v souladu s vnitrostátním právem, na nichž se může úřad podílet. Příslušné orgány dotčených členských států na požádání informují úřad o podniknutých krocích a o skutečnostech zjištěných na základě těchto informací, jak je uvedeno v prvním pododstavci tohoto odstavce.

 

Odůvodnění

Text může být sloučen s čl. 4 odst. 8 v souladu s navrhovaným zrušením rozlišení mezi vnějším a vnitřním vyšetřováním.

Pozměňovací návrh    36

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 4 – písm. -a (nové)

Nařízení (EU, Euratom) č. 883/2013

Čl. 4 – název

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

-a)  název článku 4 se nahrazuje tímto:

Vnitřní vyšetřování

„Další ustanovení o vyšetřování“

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=CS)

Odůvodnění

Zpravodajka navrhuje, aby bylo zrušeno rozdělení mezi vnějším a vnitřním vyšetřováním.

Pozměňovací návrh    37

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 4 – písm. -a a (nové)

Nařízení (EU, Euratom) č. 883/2013

Čl. 4 – odst. 1

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

-aa)  v článku 4 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

1.  V oblastech uvedených v článku 1 provádí úřad správní vyšetřování uvnitř orgánů, institucí a jiných subjektů (dále jen „vnitřní vyšetřování“).

„1.  Správní vyšetřování uvnitř orgánů, institucí a jiných subjektů v oblastech uvedených v článku 1 se provádějí v souladu s podmínkami stanovenými tímto nařízením a rozhodnutími přijatými daným orgánem, institucí nebo jiným subjektem.

Tato vnitřní vyšetřování se provádějí v souladu s podmínkami stanovenými tímto nařízením a rozhodnutími přijatými daným orgánem, institucí nebo jiným subjektem.

 

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=CS)

Pozměňovací návrh    38

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 4 – písm. a

Nařízení (EU, Euratom) č. 883/2013

Čl. 4 – odst. 2 – návětí

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  V průběhu vnitřních vyšetřování:

2.  V průběhu vyšetřování:

Pozměňovací návrh    39

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 4 – písm. a

Nařízení (EU, Euratom) č. 883/2013

Čl. 4 – odst. 2 – písm. a

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  má úřad právo na okamžitý a neohlášený přístup k jakýmkoli relevantním informacím a údajům drženým orgány, institucemi a jinými subjekty, a to bez ohledu na nosič, na němž jsou uloženy, a právo na okamžitý a neohlášený přístup do jejich prostor. Úřad má možnost kontrolovat účetnictví orgánů, institucí a jiných subjektů. Úřad může pořizovat kopie a získávat výtahy z každého dokumentu a z obsahu každého nosiče informací, které jsou v držení orgánů, institucí a jiných subjektů, a v případě potřeby si ponechat tyto dokumenty nebo informace a zamezit tak nebezpečí jejich zmizení;

a)  má úřad v nezbytných případech právo na okamžitý a neohlášený přístup k jakýmkoli relevantním informacím a údajům souvisejícím se skutečností, která je předmětem vyšetřování, drženým orgány, institucemi a jinými subjekty, a to bez ohledu na druh nosiče, na němž jsou uloženy, a právo na okamžitý a neohlášený přístup do jejich prostor s cílem určit, zda došlo k podvodu, úplatkářství nebo jinému protiprávnímu jednání či nesrovnalostem ohrožujícím finanční zájmy Unie. Pokud jsou k pracovním účelům používány soukromé přístroje, budou tyto přístroje předmětem vyšetřování úřadu, pouze pokud má úřad důvodné podezření, že by jejich obsah mohl být pro vyšetřování důležitý. Úřad má možnost kontrolovat účetnictví orgánů, institucí a jiných subjektů. Úřad může pořizovat kopie a získávat výtahy z každého dokumentu a z obsahu každého nosiče informací, které jsou v držení orgánů, institucí a jiných subjektů, a v případě potřeby si ponechat tyto dokumenty nebo informace a zamezit tak nebezpečí jejich zmizení;

Odůvodnění

Sloučeno s čl. 3 odst. 9, který je možné vypustit.

Pozměňovací návrh    40

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 4 – písm. a

Nařízení (EU, Euratom) č. 883/2013

Čl. 4 – odst. 2 – písm. b

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  může úřad od úředníků, jiných zaměstnanců, členů orgánů nebo institucí, vedoucích jiných subjektů nebo pracovníků požadovat ústní poskytnutí informací, mimo jiné i formou výslechu, a písemné poskytnutí informací.“;

b)  může úřad od hospodářských subjektů, úředníků, jiných zaměstnanců, členů orgánů nebo institucí, vedoucích jiných subjektů nebo pracovníků požadovat ústní poskytnutí informací, mimo jiné i formou výslechu, a písemné poskytnutí informací, což bude důkladně zdokumentováno v souladu se standardními normami Unie pro důvěrnost a ochranu údajů. Hospodářské subjekty s úřadem spolupracují.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh nahrazuje pozměňovací návrh 19 z návrhu zprávy.

Pozměňovací návrh    41

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 4 – písm. b

Nařízení (EU, Euratom) č. 883/2013

Čl. 4 – odst. 3

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  odstavec 3 se nahrazuje tímto:

b)  odstavec 3 se vypouští;

3.  V souladu s článkem 3 může úřad provádět kontroly a inspekce na místě v prostorách hospodářských subjektů, aby získal přístup k relevantním informacím o skutečnostech, které jsou předmětem vnitřního vyšetřování.;

 

Odůvodnění

Tento odstavec se s ohledem na navrhované zrušení rozlišení mezi vnějším a vnitřním vyšetřováním stává nadbytečným, neboť článek 3 se uplatní v každé situaci.

Pozměňovací návrh    42

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 4 – písm. b a (nové)

Nařízení (EU, Euratom) č. 883/2013

Čl. 4 – odst. 4

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

ba)  v článku 4 se odstavec 4 nahrazuje tímto:

4.  Orgány, instituce a jiné subjekty jsou informovány, pokud zaměstnanci úřadu provádějí v jejich prostorách vnitřní vyšetřování nebo nahlížejí do dokumentů nebo žádají informace, které mají tyto orgány, instituce a jiné subjekty v držení. Aniž jsou dotčeny články 10 a 11 tohoto nařízení, může úřad kdykoli předat příslušnému orgánu, instituci nebo jinému subjektu informace získané při vnitřních vyšetřováních.

4.  Orgány, instituce a jiné subjekty jsou informovány, pokud zaměstnanci úřadu provádějí v jejich prostorách vyšetřování nebo nahlížejí do dokumentů či údajů nebo žádají informace, které mají tyto orgány, instituce a jiné subjekty v držení. Aniž jsou dotčeny články 10 a 11 tohoto nařízení, může úřad kdykoli předat příslušnému orgánu, instituci nebo jinému subjektu informace získané při vyšetřováních.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=CS)

Odůvodnění

V souladu s navrhovaným zrušením rozlišení mezi vnějším a vnitřním vyšetřováním se toto ustanovení může použít u všech druhů vyšetřování. „nebo údajů“ – uvedení do souladu s čl. 4 odst. 2.

Pozměňovací návrh    43

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 4 – písm. b b (nové)

Nařízení (EU, Euratom) č. 883/2013

Čl. 4 – odst. 5

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

bb)  v článku 4 se odstavec 5 nahrazuje tímto:

5.  Orgány, instituce a jiné subjekty zavedou vhodné postupy a přijmou potřebná opatření k tomu, aby byla ve všech fázích vnitřního vyšetřování zajištěna důvěrnost.

5.  Orgány, instituce a jiné subjekty zavedou vhodné postupy a přijmou potřebná opatření k tomu, aby byla ve všech fázích vyšetřování zajištěna důvěrnost.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=CS)

Odůvodnění

Změna v souladu s navrhovaným zrušením rozlišení mezi vnějším a vnitřním vyšetřováním. Toto ustanovení může být použito u všech druhů vyšetřování.

Pozměňovací návrh    44

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 4 – písm. b c (nové)

Nařízení (EU, Euratom) č. 883/2013

Čl. 4 – odst. 6 – pododstavec 1

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

bc)  v čl. 4 odst. 6 se první pododstavec nahrazuje tímto:

Pokud se při vnitřním vyšetřování zjistí, že by dotčenou osobou mohl být některý z úředníků, jiných zaměstnanců, členů orgánů nebo institucí, vedoucích jiných subjektů nebo pracovníků, je o tom informován orgán, instituce nebo jiný subjekt, ke kterému tato osoba patří.

Pokud se při vyšetřování zjistí, že by dotčenou osobou mohl být některý z úředníků, jiných zaměstnanců, členů orgánů nebo institucí, vedoucích jiných subjektů nebo pracovníků, je o tom informován orgán, instituce nebo jiný subjekt, ke kterému tato osoba patří.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=CS)

Odůvodnění

Změna v souladu s navrhovaným zrušením rozlišení mezi vnějším a vnitřním vyšetřováním. Toto ustanovení může být použito u všech druhů vyšetřování.

Pozměňovací návrh    45

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 4 – písm. b d (nové)

Nařízení (EU, Euratom) č. 883/2013

Čl. 4 – odst. 6 – pododstavec 2

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

bd)  v čl. 4 odst. 6 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:

V případech, kdy důvěrnost vnitřního vyšetřování nemůže být zajištěna obvyklými způsoby komunikace, použije úřad k podání informací vhodné alternativní cesty.

V případech, kdy důvěrnost vyšetřování nemůže být zajištěna obvyklými způsoby komunikace, použije úřad k podání informací vhodné alternativní cesty.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=CS)

Odůvodnění

Změna v souladu s navrhovaným zrušením rozlišení mezi vnějším a vnitřním vyšetřováním. Toto ustanovení může být použito u všech druhů vyšetřování.

Pozměňovací návrh    46

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 4 – písm. b e (nové)

Nařízení (EU, Euratom) č. 883/2013

Čl. 4 – odst. 7

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

be)  v článku 4 se odstavec 7 nahrazuje tímto:

7.  Rozhodnutí, které má podle odstavce 1 přijmout každý orgán, instituce nebo jiný subjekt, obsahuje zejména pravidlo týkající se povinnosti úředníků, jiných zaměstnanců, členů orgánů nebo institucí, vedoucích jiných subjektů nebo pracovníků spolupracovat s úřadem a poskytovat mu informace, přičemž musí být zajištěna důvěrnost vnitřního vyšetřování.

7.  Rozhodnutí, které má podle odstavce 1 přijmout každý orgán, instituce nebo jiný subjekt, obsahuje zejména pravidlo týkající se povinnosti úředníků, jiných zaměstnanců, členů orgánů nebo institucí, vedoucích jiných subjektů nebo pracovníků spolupracovat s úřadem a poskytovat mu informace, přičemž musí být zajištěna důvěrnost vyšetřování.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=CS)

Odůvodnění

Změna v souladu s navrhovaným zrušením rozlišení mezi vnějším a vnitřním vyšetřováním. Toto ustanovení může být použito u všech druhů vyšetřování.

Pozměňovací návrh    47

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 4 – písm. c

Nařízení (EU, Euratom) č. 883/2013

Čl. 4 – odst. 8 – pododstavec 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Aniž je dotčen čl. 12c odst. 1, pokud se úřad ještě před rozhodnutím, zda zahájit vnitřní vyšetřování, zabývá informacemi naznačujícími, že došlo k podvodu, úplatkářství nebo jinému protiprávnímu jednání ohrožujícímu finanční zájmy Unie, může informovat dotčený orgán, instituci nebo jiný subjekt. Dotčený orgán, instituce nebo subjekt na požádání informují úřad o veškerých podniknutých krocích a o skutečnostech zjištěných na základě těchto informací.

Aniž je dotčen čl. 12c odst. 1, může úřad v případě, že se ještě před rozhodnutím, zda zahájit vyšetřování, zabývá informacemi naznačujícími, že došlo k podvodu, úplatkářství nebo jinému protiprávnímu jednání či nesrovnalostem ohrožujícím finanční zájmy Unie, informovat příslušné orgány dotčeného členského státu a dotčené orgány, instituce nebo jiné subjekty, je-li to žádoucí.

 

Dotčený orgán, instituce nebo subjekt na požádání informují úřad o veškerých podniknutých krocích a o skutečnostech zjištěných na základě těchto informací.

Odůvodnění

Sloučeno s čl. 3 odst. 10, který je možné vypustit.

Pozměňovací návrh    48

Proposal for a regulation

Čl. 1 – odst. 1 – bod 4 – písm. c a (nové)

Nařízení (EU, Euratom) č. 883/2013

Čl. 4 – odst. 8 – pododstavec 2

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

ca)  v odstavci 8 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:

V případě potřeby informuje úřad také příslušné orgány dotčeného členského státu. V tomto případě se uplatní procesní požadavky stanovené v čl. 9 odst. 4 druhém a třetím pododstavci. Rozhodnou-li se příslušné orgány na základě informací, které jim byly poskytnuty, podniknout jakékoli kroky v souladu s vnitrostátním právem, informují o nich na požádání úřad.

„Pokud jde o vyšetřování uvnitř orgánů, institucí nebo jiných subjektů, kdy úřad informuje příslušné orgány dotčených členských států, uplatní se procesní požadavky stanovené v čl. 9 odst. 4 druhém a třetím pododstavci. Rozhodnou-li se příslušné orgány na základě informací, které jim byly poskytnuty, podniknout jakékoli kroky v souladu s vnitrostátním právem, informují o nich na požádání úřad.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=CS)

Odůvodnění

Sloučeno s čl. 3 odst. 10, který je možné vypustit.

Pozměňovací návrh    49

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 4 – písm. c b (nové)

Nařízení (EU, Euratom) č. 883/2013

Čl. 4 – odst. 8 – pododstavec 2 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

cb)  v odstavci 8 se doplňuje nový pododstavec, který zní:

 

„Pokud jde o kontroly a inspekce na místě podle článku 3, zajistí příslušné orgány dotčených členských států, aby byla v souladu s vnitrostátním právem přijata vhodná opatření, na nichž se může úřad podílet, aniž jsou dotčeny odvětvové předpisy, na které se odkazuje v čl. 9 odst. 2 nařízení (ES, Euratom) č. 2988/95. Příslušné orgány dotčených členských států na požádání informují úřad o přijatých opatřeních a o skutečnostech zjištěných na základě informací ve smyslu prvního pododstavce tohoto odstavce.“

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=CS)

Odůvodnění

Sloučeno s čl. 3 odst. 10, který je možné vypustit.

Pozměňovací návrh    50

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 5 – písm. a

Nařízení (EU, Euratom) č. 883/2013

Čl. 5 – odst. 1 – první věta

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  v odstavci 1 se první věta nahrazuje tímto:

vypouští se

„Aniž jsou dotčena ustanovení článku 12d, může generální ředitel zahájit vyšetřování v případě, že existuje dostatečně závažné podezření, které může být založeno i na informacích od třetí osoby nebo na anonymních informacích, že došlo k podvodu, úplatkářství nebo jinému protiprávnímu jednání ohrožujícímu finanční zájmy Unie.“;

 

Odůvodnění

Text se vypouští z technických důvodů s ohledem na navrhované nové znění tohoto odstavce.

Pozměňovací návrh    51

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 5 – písm. a a (nové)

Nařízení (EU, Euratom) č. 883/2013

Čl. 5 – odst. 1

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

aa)  odstavec 1 se nahrazuje tímto:

1. Generální ředitel může zahájit vyšetřování v případě, že existuje dostatečně závažné podezření, které může být založeno i na informacích od třetí osoby nebo na anonymních informacích, že došlo k podvodu, úplatkářství nebo jinému protiprávnímu jednání ohrožujícímu finanční zájmy Unie. Rozhodnutí generálního ředitele zahájit nebo nezahájit vyšetřování zohledňuje priority politiky v oblasti vyšetřování a roční plán řízení úřadu stanovené podle čl. 17 odst. 5. Toto rozhodnutí rovněž zohledňuje potřebu účinného využívání zdrojů úřadu a přiměřenosti použitých prostředků. V případě vnitřních vyšetřování je třeba brát zvláštní ohled na to, který orgán, instituce nebo jiný subjekt se nachází v nejvýhodnější pozici k jejich vedení, a to zejména na základě povahy skutečností, skutečného nebo potenciálního finančního dopadu případu a pravděpodobnosti následných soudních opatření.

„1. Aniž jsou dotčena ustanovení článku 12d, může generální ředitel zahájit vyšetřování v případě, že existuje dostatečně závažné podezření, které může být založeno i na informacích od třetí osoby nebo na anonymních informacích, že došlo k podvodu, úplatkářství nebo jinému protiprávnímu jednání či nesrovnalostem ohrožujícím finanční zájmy Unie. Doba pro vyhodnocení předcházející tomuto rozhodnutí netrvá déle než dva měsíce. Pokud je známa totožnost informátora, který příslušné informace poskytl, bude o výsledku vyhodnocení informován.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&from=CS)

Odůvodnění

Zavedení priorit politiky v oblasti vyšetřování se ukázalo jako neužitečné. Kromě toho by bylo vhodné se vyhnout přílišným zásahům do výkonu povinností generálního ředitele (tento pozměňovací návrh nahrazuje pozměňovací návrh 31 z návrhu zprávy – slovo „může“ bylo opětovně zaneseno do textu).

Pozměňovací návrh    52

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 5 – písm. a b (nové)

Nařízení (EU, Euratom) č. 883/2013

Čl. 5 – odst. 2 – pododstavec 1

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

ab)  v odstavci 2 se pododstavec 1 nahrazuje tímto:

Rozhodnutí o zahájení vnějšího vyšetřování přijímá generální ředitel, který jedná buď z vlastního podnětu, nebo na žádost dotčeného členského státu nebo jakéhokoliv orgánu, instituce nebo jiného subjektu Unie.

Rozhodnutí o zahájení vyšetřování přijímá generální ředitel, který jedná buď z vlastního podnětu, nebo na žádost orgánu, instituce nebo jiného subjektu Unie či na žádost členského státu.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=CS)

Odůvodnění

Pododstavce se sloučí na základě zrušení rozlišení mezi vnějším a vnitřním vyšetřováním.

Pozměňovací návrh    53

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 5 – písm. a c (nové)

Nařízení (EU, Euratom) č. 883/2013

Čl. 5 – odst. 2 – pododstavec 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ac)  v odstavci 2 se vypouští první pododstavec;

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=CS)

Odůvodnění

Pododstavce se sloučí na základě zrušení rozlišení mezi vnějším a vnitřním vyšetřováním.

Pozměňovací návrh    54

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 5 – písm. a d (nové)

Nařízení (EU, Euratom) č. 883/2013

Čl. 5 – odst. 3

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

ad)  odstavec 3 se nahrazuje tímto:

3.  Zvažuje-li generální ředitel, zda zahájí vnitřní vyšetřování na žádost podle odstavce 2, nebo vede-li úřad vnitřní vyšetřování, dotčené orgány, instituce nebo jiné subjekty nezahájí souběžné vyšetřování týchž skutečností, pokud se s úřadem nedohodnou jinak.

3.  Zvažuje-li generální ředitel, zda zahájí vyšetřování na žádost podle odstavce 2, nebo vede-li úřad vyšetřování, dotčené orgány, instituce nebo jiné subjekty nezahájí souběžné vyšetřování týchž skutečností, pokud se s úřadem nedohodnou jinak. Tento odstavec se nevztahuje na vyšetřování vedená Úřadem evropského veřejného žalobce podle nařízení (EU) 2017/1939.“

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=CS)

Odůvodnění

Změna v souladu se zrušením rozlišení mezi vnějším a vnitřním vyšetřováním.

Pozměňovací návrh    55

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 5 – písm. b

Nařízení (EU, Euratom) č. 883/2013

Čl. 5 – odst. 3 – poslední věta

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  v odstavci 3 se doplňuje nová věta, která zní:

vypouští se

„Tento odstavec se nevztahuje na vyšetřování prováděná Úřadem evropského veřejného žalobce podle nařízení (EU) 2017/1939.”

 

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=CS)

Odůvodnění

Vypuštěno z technických důvodů – viz předchozí pozměňovací návrh.

Pozměňovací návrh    56

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 5 – písm. b a (nové)

Nařízení (EU, Euratom) č. 883/2013

Čl. 5 – odst. 5

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

ba)  v článku 5 se odstavec 5 nahrazuje tímto:

5. Pokud generální ředitel rozhodne, že vnitřní vyšetřování nezahájí, může neprodleně předat veškeré relevantní informace dotčenému orgánu, instituci nebo jinému subjektu, aby na jejich základě mohly přijmout náležitá opatření v souladu s pravidly, která se na daný orgán, instituci nebo jiný subjekt vztahují. Úřad se případně dohodne s orgánem, institucí nebo jiným subjektem na vhodných opatřeních na ochranu důvěrnosti zdroje těchto informací, a je-li to nutné, požádá o poskytnutí informací ohledně následně přijatých opatření.

5. Pokud generální ředitel rozhodne, že vyšetřování uvnitř orgánů, institucí nebo jiných subjektů nezahájí, přestože existuje dostatečné podezření, že došlo k podvodu, korupci nebo jinému protiprávnímu jednání či nesrovnalostem ohrožujícím finanční zájmy Unie, neprodleně předá veškeré relevantní informace dotčenému orgánu, instituci nebo subjektu, aby na jejich základě mohly přijmout náležitá opatření v souladu s pravidly, která se na daný orgán, instituci nebo subjekt vztahují. Úřad se případně dohodne s orgánem, institucí nebo jiným subjektem na vhodných opatřeních na ochranu důvěrnosti zdroje těchto informací, a je-li to nutné, požádá o poskytnutí informací ohledně následně přijatých.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&from=CS)

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh nahrazuje pozměňovací návrh 36 z návrhu zprávy.

Pozměňovací návrh    57

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 5 – písm. c

Nařízení (EU, Euratom) č. 883/2013

Čl. 5 – odst. 6

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

6.  Pokud generální ředitel rozhodne, že vnější vyšetřování nezahájí, může neprodleně předat veškeré relevantní informace příslušným orgánům dotčeného členského státu, aby na jejich základě mohly přijmout náležitá opatření v souladu s právem Unie a vnitrostátním právem. V případě potřeby úřad rovněž informuje dotčený orgán, instituce nebo subjekt.

6.  Pokud generální ředitel rozhodne, že neprovede kontrolu nebo inspekci na místě podle článku 3, přestože existuje dostatečné podezření, že došlo k podvodu, korupci nebo jinému protiprávnímu jednání či nesrovnalostem poškozujícím finanční zájmy Unie, neprodleně předá veškeré relevantní informace příslušným orgánům dotčeného členského státu, aby na jejich základě mohly přijmout náležitá opatření v souladu s právem Unie a vnitrostátním právem. V případě potřeby úřad rovněž informuje dotčený orgán, instituce nebo subjekt.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh nahrazuje pozměňovací návrh 37 z návrhu zprávy.

Pozměňovací návrh    58

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 5 – písm. c a (nové)

Nařízení (EU, Euratom) č. 883/2013

Čl. 5 – odst. 6 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ca)  vkládá se nový odstavec 6a, který zní:

 

„6a.  Generální ředitel pravidelně informuje dozorčí výbor v souladu s čl. 17 odst. 5 o případech, kdy se rozhodl vyšetřování nezahájit, a uvede důvody svého rozhodnutí.“

Pozměňovací návrh    59

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 6 – písm. -a (nové)

Nařízení (EU, Euratom) č. 883/2013

Čl. 7 – odst. 1

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

-a)  v článku 7 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

1.  Vyšetřování řídí generální ředitel, v příslušných případech na základě písemných pokynů. Vyšetřování vedou pod jeho řízením zaměstnanci úřadu, které určil.

1.  Vyšetřování řídí generální ředitel, v příslušných případech na základě písemných pokynů. Vyšetřování vedou pod jeho řízením zaměstnanci úřadu, které určil. Generální ředitel nevede vyšetřování osobně.“

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=CS)

Pozměňovací návrh    60

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 6 – písm. c a (nové)

Nařízení (EU, Euratom) č. 883/2013

Čl. 7 – odst. 3 – pododstavec 2

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

ca)  v odstavci 3 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:

Orgány, instituce a jiné subjekty zajistí, aby jejich úředníci, jiní zaměstnanci, členové, vedoucí a pracovníci poskytovali zaměstnancům úřadu nezbytnou pomoc, jež jim umožní efektivně plnit jejich úkoly.

Orgány, instituce a jiné subjekty zajistí, aby jejich úředníci, jiní zaměstnanci, členové, vedoucí a pracovníci poskytovali zaměstnancům úřadu nezbytnou pomoc, jež jim umožní v souladu s tímto nařízením efektivně a bez zbytečného prodlení plnit své úkoly.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX%3A32013R0883)

Pozměňovací návrh    61

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 6 – písm. c b (nové)

Nařízení (EU, Euratom) č. 883/2013

Čl. 7 – odst. 4

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

cb)  odstavec 4 se vypouští;

4.  Jestliže jsou v určitém vyšetřování současně vnější i vnitřní prvky, uplatní se odpovídajícím způsobem články 3 a 4.

 

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=CS)

Odůvodnění

Text se vypouští z technických důvodů s ohledem na zrušení rozlišení mezi vnějším a vnitřním vyšetřováním.

Pozměňovací návrh    62

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 6 – písm. c c (nové)

Nařízení (EU, Euratom) č. 883/2013

Čl. 7 – odst. 6 – návětí

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

cc)  v odstavci 6 se návětí nahrazuje tímto:

6.  Pokud se při vyšetřování zjistí, že by mohlo být vhodné přijmout preventivní správní opatření k ochraně finančních zájmů Unie, informuje úřad neprodleně dotčený orgán, instituci nebo jiný subjekt o probíhajícím vyšetřování. Předávané informace obsahují následující údaje:

„6.  Pokud se při vyšetřování zjistí, že by mohlo být vhodné přijmout preventivní správní opatření k ochraně finančních zájmů Unie, informuje úřad neprodleně dotčený orgán, instituci nebo jiný subjekt o probíhajícím vyšetřování a navrhne vhodná opatření. Předávané informace obsahují následující údaje:

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=CS)

Pozměňovací návrh    63

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 6 – písm. c d (nové)

Nařízení (EU, Euratom) č. 883/2013

Čl. 7 – odst. 6 – pododstavec 1 – písm. b

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

cd)  v odst. 6 prvním pododstavci se písmeno b) nahrazuje tímto:

b)  veškeré informace, které mohou dotčenému orgánu, instituci nebo jinému subjektu pomoci při rozhodování o tom, zda je vhodné přijmout preventivní správní opatření na ochranu finančních zájmů Unie;

b)  veškeré informace, které mohou dotčenému orgánu, instituci nebo subjektu pomoci při rozhodování o tom, jaká preventivní správní opatření na ochranu finančních zájmů Unie mají být přijata;

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=CS)

Pozměňovací návrh    64

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 6 – písm. c e (nové)

Nařízení (EU, Euratom) č. 883/2013

Čl. 7 – odst. 6 – pododstavec 1 – písm. c

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

ce)  v odst. 6 prvním pododstavci se písmeno c) nahrazuje tímto:

c)  veškerá doporučená zvláštní opatření na ochranu důvěrnosti, zejména v případech, které vyžadují použití vyšetřovacích opatření, která spadají do pravomoci vnitrostátního soudního orgánu, nebo v případě vnějšího vyšetřování, do pravomoci vnitrostátního orgánu, v souladu s použitelnými vnitrostátními předpisy týkajícími se vyšetřování.

c)  veškerá doporučená zvláštní opatření na ochranu důvěrnosti, zejména v případech, které vyžadují použití vyšetřovacích opatření, která spadají do pravomoci vnitrostátního soudního orgánu nebo jiného vnitrostátního orgánu, v souladu s použitelnými vnitrostátními předpisy týkajícími se vyšetřování.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=CS)

Odůvodnění

Technický pozměňovací návrh s ohledem na zrušení rozlišení mezi vnějším a vnitřním vyšetřováním.

Pozměňovací návrh    65

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 6 – písm. d

Nařízení (EU, Euratom) č. 883/2013

Čl. 7 – odst. 6 – pododstavec 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Vedle prvního pododstavce může dotčený orgán, instituce nebo jiný subjekt kdykoliv úřad konzultovat za účelem přijetí jakýchkoli vhodných preventivních opatření v úzké spolupráci s úřadem, včetně opatření na ochranu důkazů, a o těchto opatřeních neprodleně informují úřad.

Vedle prvního pododstavce dotčený orgán, instituce nebo jiný subjekt neprodleně informuje úřad o jakékoli odchylce od navrhovaných preventivních opatření a o důvodech takové odchylky.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=CS)

Pozměňovací návrh    66

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 6 – písm. e

Nařízení (EU, Euratom) č. 883/2013

Čl. 7 – odst. 8

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

8.  Nelze-li vyšetřování skončit do dvanácti měsíců od zahájení, podává generální ředitel po uplynutí této lhůty dvanácti měsíců a poté každých šest měsíců dozorčímu výboru zprávu obsahující důvody a případně nápravná opatření navrhována s cílem vyšetřování urychlit.

8.  Nelze-li vyšetřování skončit do dvanácti měsíců od zahájení, podává generální ředitel po uplynutí této lhůty dvanácti měsíců a poté každých šest měsíců dozorčímu výboru zprávu obsahující podrobně popsané důvody tohoto zdržení a nápravná opatření přijatá s cílem vyšetřování urychlit.

Pozměňovací návrh    67

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 6 – písm. e a (nové)

Nařízení (EU, Euratom) č. 883/2013

Čl. 7 – odst. 8 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ea)  vkládá se nový odstavec 8a, který zní:

 

„8a.   Zpráva obsahuje alespoň stručný popis skutečností, jejich právní kvalifikaci, posouzení způsobené škody nebo škody, která by pravděpodobně mohla být způsobena, datum uplynutí promlčecí lhůty, důvody, proč nebylo možné dodržet lhůtu dvanácti měsíců, a případně i nápravná opatření navrhovaná s cílem vyšetřování urychlit.“

Pozměňovací návrh    68

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 7 – písm. -a (nové)

Nařízení (EU, Euratom) č. 883/2013

Čl. 8 – odst. 1 – pododstavec 1

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

-a)  odstavec 1 se nahrazuje tímto:

1.  Orgány, instituce a subjekty předají neprodleně úřadu veškeré informace týkající se možných případů podvodů, úplatkářství nebo jiného protiprávního jednání ohrožujícího finanční zájmy Unie.

1.  Orgány, instituce a subjekty předají neprodleně úřadu veškeré informace týkající se možných případů podvodů, úplatkářství nebo jiného protiprávního jednání či nesrovnalostí ohrožujících finanční zájmy Unie. Tato povinnost se vztahuje na Úřad evropského veřejného žalobce, pokud příslušné případy nespadají do oblasti jeho působnosti podle kapitoly IV nařízení (EU) 2017/1939.“

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=CS)

Odůvodnění

Viz pozměňovací návrh k čl. 1 odst. 1.

Pozměňovací návrh    69

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 7 – písm. a

Nařízení (EU, Euratom) č. 883/2013

Čl. 8 – odst. 1 – pododstavec 1a

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Pokud orgány, instituce a jiné subjekty podávají ohlášení Úřadu evropského veřejného žalobce v souladu s článkem 24 nařízení (EU) 2017/1939, místo toho předají úřadu kopii ohlášení zaslaného Úřadu evropského veřejného žalobce.

Pokud orgány, instituce a jiné subjekty podávají ohlášení Úřadu evropského veřejného žalobce v souladu s článkem 24 nařízení (EU) 2017/1939, mohou vyhovět povinnosti stanovené v prvním pododstavci tím, že předají úřadu kopii ohlášení zaslaného Úřadu evropského veřejného žalobce.

Pozměňovací návrh    70

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 7 – písm. b

Nařízení (EU, Euratom) č. 883/2013

Čl. 8 – odst. 2 – pododstavec 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Orgány, instituce a jiné subjekty a v případě, že jim v tom nebrání vnitrostátní právo, příslušné orgány členských států předají úřadu na jeho žádost nebo z vlastního podnětu všechny dokumenty a informace, které mají v držení a které souvisejí s vyšetřováním, jež úřad provádí.

Orgány, instituce a jiné subjekty a v případě, že jim v tom nebrání vnitrostátní právo, příslušné orgány členských států neprodleně předají úřadu na jeho žádost nebo z vlastního podnětu všechny dokumenty a informace, které mají v držení a které souvisejí s vyšetřováním, jež úřad provádí.

Pozměňovací návrh    71

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 7 – písm. c

Nařízení (EU, Euratom) č. 883/2013

Čl. 8 – odst. 3

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Orgány, instituce a jiné subjekty a v případě, že jim v tom nebrání vnitrostátní právo, příslušné orgány členských států předají úřadu další dokumenty nebo informace, které považují za významné, které mají v držení a které se týkají boje proti podvodům, úplatkářství a jinému protiprávnímu jednání nebo nesrovnalosti ohrožující finanční zájmy Unie.

3.  Orgány, instituce a jiné subjekty a v případě, že jim v tom nebrání vnitrostátní právo, příslušné orgány členských států neprodleně předají úřadu na jeho žádost či z vlastní iniciativy další dokumenty nebo informace, které považují za významné, které mají v držení a které se týkají boje proti podvodům, úplatkářství a jinému protiprávnímu jednání nebo nesrovnalostem ohrožujícím finanční zájmy Unie.

Odůvodnění

Viz pozměňovací návrh k čl. 1 odst. 1.

Pozměňovací návrh    72

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 7 – písm. d

Nařízení (EU, Euratom) č. 883/2013

Čl. 8 – odst. 4 – pododstavec 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Tento článek se nevztahuje na Úřad evropského veřejného žalobce, pokud jde o trestné činy, u nichž by mohl vykonat svou pravomoc v souladu s články 22 a 25 nařízení (EU) 2017/1939.

Tento článek se nevztahuje na Úřad evropského veřejného žalobce, pokud jde o trestné činy, u nichž by mohl vykonat svou pravomoc v souladu s kapitolou IV nařízení (EU) 2017/1939.

Odůvodnění

Zde se zdá vhodné vložit odkaz na celou kapitolu IV nařízení o Úřadu evropského veřejného žalobce, aby nebylo opomenuto žádné důležité ustanovení (viz též čl. 12c odst. 1).

Pozměňovací návrh    73

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 8 – písm. -a (nové)

Nařízení (EU, Euratom) č. 883/2013

Čl. 9 – odst. 2 – pododstavec 4

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

-a)  v odstavci 2 se čtvrtý pododstavec nahrazuje tímto:

Požadavky uvedené ve druhém a třetím pododstavci se nevztahují na záznam prohlášení v rámci kontrol a inspekcí na místě.

Požadavky uvedené ve druhém a třetím pododstavci se nevztahují na záznam prohlášení v rámci kontrol a inspekcí na místě. Dotčená osoba musí být ovšem před učiněním prohlášení informována o svých právech, zejména o právu na právní pomoc osoby podle své volby.“

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&from=CS)

Odůvodnění

Viz návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU, Euratom) č. 889/2013, pokud jde o vytvoření funkce inspektora procesních záruk, COM(2014)340 final, předložený Komisí.

Pozměňovací návrh    74

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 8 – písm. -a a (nové)

Nařízení (EU, Euratom) č. 883/2013

Čl. 9 – odst. 4 – pododstavec 2

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

-a)  v odstavci 4 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:

Za tímto účelem úřad dotčenou osobu vyzve, aby se vyjádřila buď písemně, nebo v rozhovoru s určenými zaměstnanci úřadu. Tato výzva musí obsahovat shrnutí skutečností, které se dotčené osoby týkají, informace požadované podle článků 11 a 12 nařízení (ES) č. 45/2001, a dále lhůtu pro vyjádření, která nesmí být kratší než 10 pracovních dní od obdržení této výzvy. Tuto lhůtu lze zkrátit, pokud s tím dotčená osoba výslovně souhlasí, nebo na základě řádně odůvodněné naléhavosti vyšetřování. Závěrečná zpráva o vyšetřování musí na veškerá tato vyjádření odkazovat.

Za tímto účelem úřad dotčenou osobu vyzve, aby se vyjádřila buď písemně, nebo v rozhovoru s určenými zaměstnanci úřadu. Tato výzva musí obsahovat shrnutí skutečností, které se dotčené osoby týkají, informace požadované podle článků 15 a 16 nařízení (EU)2018/1725, a dále lhůtu pro vyjádření, která nesmí být kratší než 10 pracovních dní od obdržení této výzvy. Tuto lhůtu lze zkrátit, pokud s tím dotčená osoba výslovně souhlasí, nebo na základě řádně odůvodněné naléhavosti vyšetřování. Závěrečná zpráva o vyšetřování musí na veškerá tato vyjádření odkazovat.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&from=CS)

Odůvodnění

Technická změna: dne 11. prosince 2018 bylo nařízení (ES) č. 45/2001 zrušeno a nahrazeno nařízením (EU) 2018/1725.

Pozměňovací návrh    75

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 8 – písm. a a (nové)

Nařízení (EU, Euratom) č. 883/2013

Čl. 9 – odst. 5 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

aa)  vkládá se nový odstavec 5a, který zní:

 

„5a.  Pokud úřad doporučí následná soudní opatření a aniž jsou dotčena práva oznamovatelů a informátorů na zachování důvěrnosti, dotčené osobě je umožněn přístup ke zprávě, kterou úřad vypracoval podle článku 11 v návaznosti na své vyšetřování, a k veškerým příslušným dokumentům, a to v rozsahu, v jakém se tyto dokumenty vztahují k dotčené osobě, a pokud případně Úřad evropského veřejného žalobce ani vnitrostátní soudní orgány nepodají do šesti měsíců námitku. Příslušný soudní orgán může rovněž vydat povolení před uplynutím této lhůty.“

Odůvodnění

To je v zásadě v souladu s pozměňovacím návrhem 51 předloženým zpravodajkou. Lhůta je nutná pro to, aby se zabránilo přílišnému zpoždění přístupu k této zprávě. Současně je třeba zajistit, aby předčasný přístup ke spisu nemohl ohrozit následná vyšetřování nebo řízení.

Pozměňovací návrh    76

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 8 a (nový)

Nařízení (EU, Euratom) č. 883/2013

Článek 9 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

8a)  Vkládá se nový článek 9a, který zní:

 

„Článek 9a

 

Inspektor procesních záruk

 

1.   Komise jmenuje postupem uvedeným v odstavci 2 inspektora procesních záruk (dále jen „inspektor“) na dobu pěti let bez možnosti obnovení. Po uplynutí funkčního období setrvá inspektor ve funkci, dokud nebude nahrazen.

 

2.   V návaznosti na výzvu k podávání přihlášek zveřejněnou v Úředním věstníku Evropské unie vypracuje Komise seznam vhodných uchazečů o pozici inspektora s odpovídající kvalifikací. Komise jmenuje inspektora po konzultaci s Evropským parlamentem a Radou.

 

3.   Inspektor musí mít potřebnou kvalifikaci a zkušenosti v oblasti procesních práv a záruk.

 

4.   Inspektor vykonává své funkce zcela nezávisle a při výkonu svých úkolů od si nikoho nevyžaduje ani nepřijímá pokyny.

 

5.   Inspektor sleduje dodržování procesních práv a záruk ze strany úřadu. Odpovídá za vyřizování stížností obdržených úřadem.

 

6.   Inspektor každoročně podává Evropskému parlamentu, Radě, Komisi, dozorčímu výboru a úřadu zprávu o výkonu této funkce. Neodkazuje na jednotlivé případy, které jsou předmětem vyšetřování, a zajistí důvěrnost vyšetřování i po jejich uzavření.“

Pozměňovací návrh    77

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 8 b (nový)

Nařízení (EU, Euratom) č. 883/2013

Článek 9 b (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

8b)  Vkládá se nový článek 9b, který zní:

 

„Článek 9b

 

Mechanismus pro podávání a vyřizování stížností

 

1.   Úřad ve spolupráci s inspektorem přijme nezbytná opatření k vytvoření mechanismu pro podávání a vyřizování stížností s cílem sledovat a zajistit dodržování procesních záruk při všech úkonech úřadu.

 

2.   Každá osoba, jíž se týká vyšetřování prováděné úřadem, je oprávněna podat inspektorovi stížnost týkající se dodržování procesních záruk uvedených v článku 9 úřadem. Podání stížnosti nemá pozastavující účinek na vedení probíhajícího vyšetřování.

 

3.   Stížnosti lze podávat nejpozději jeden měsíc poté, co se stěžovatel dozví o příslušných skutečnostech, které představují údajné porušení jeho procesních záruk. Stížnost nelze podat později než jeden měsíc po uzavření vyšetřování. Stížnosti týkající se lhůty uvedené v čl. 9 odst. 2 a 4 se podávají před uplynutím lhůty stanovené v uvedených ustanoveních.

 

4.  Jakmile inspektor obdrží stížnost, neprodleně uvědomí generálního ředitele úřadu a poskytne úřadu možnost, aby problém, na který stěžovatel upozornil, do 15 pracovních dnů vyřešil.

 

5.   Aniž jsou dotčena ustanovení článku 10 tohoto nařízení, předá úřad inspektorovi veškeré informace nezbytné k tomu, aby inspektor mohl vydat doporučení.

 

6.  Inspektor bez prodlení vydá doporučení týkající se stížnosti, a to nejpozději do dvou měsíců ode dne, kdy úřad informoval inspektora o opatřeních, která přijal k nápravě problému, nebo od uplynutí lhůty uvedené v odstavci 3. Doporučení se předloží úřadu a sdělí stěžovateli. Ve výjimečných případech může inspektor rozhodnout o prodloužení lhůty pro vydání doporučení o dalších 15 dní. Inspektor písemně informuje generálního ředitele o důvodech prodloužení lhůty. Nevydá-li inspektor doporučení ve lhůtách stanovených v tomto odstavci, předpokládá se, že inspektor stížnost zamítl bez vydání doporučení.

 

7.  Aniž by zasahoval do vedení probíhajícího vyšetřování, inspektor přezkoumá stížnost v rámci řízení o sporných otázkách. Inspektor může požádat svědky na základě jejich souhlasu, aby podali písemné či ústní vysvětlení, jež považuje za relevantní při zjišťování skutkového stavu.

 

8.  Generální ředitel se v dané věci řídí doporučením inspektora, kromě řádně odůvodněných případů, kdy se od něj může odchýlit. Pokud se generální ředitel rozhodne se od doporučení odchýlit, sdělí stěžovateli a inspektorovi hlavní důvody tohoto rozhodnutí, pokud takové sdělení nemá vliv na probíhající vyšetřování. Důvody, proč se inspektorovým doporučením neřídil, uvede v poznámce připojené k závěrečné zprávě o vyšetřování.

 

9.  Generální ředitel může inspektora požádat o stanovisko k jakékoli záležitosti týkající se dodržování procesních záruk spadající do oblasti působnosti inspektora, a to včetně rozhodnutí pozdržet informaci o dotčené osobě podle čl. 9 odst. 3. Generální ředitel v každé takové žádosti uvede lhůtu, v níž má inspektor odpovědět.

 

10.  Aniž jsou dotčeny lhůty stanovené v článku 90a služebního řádu, pokud úředník nebo jiný zaměstnanec Unie podal generálnímu řediteli stížnost v souladu s článkem 90a služebního řádu a tentýž úředník nebo tentýž jiný zaměstnanec podal ve stejné věci stížnost inspektorovi, vyčká generální ředitel před zodpovězením stížnosti na doporučení inspektora.“

Pozměňovací návrh    78

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 9 – písm. -a (nové)

Nařízení (EU, Euratom) č. 883/2013

Čl. 10 – odst. 1

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

-a)  odstavec 1 se nahrazuje tímto:

1. Informace předané nebo získané v rámci vnějšího vyšetřování v jakékoli formě jsou chráněny podle předpisů, které se na tato vyšetřování vztahují.

„1. Informace předané nebo získané v rámci vyšetřování mimo orgány, instituce a jiné subjekty v jakékoli formě jsou chráněny podle ustanovení vnitrostátního práva a práva Unie, která se na tato vyšetřování vztahují.“

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&from=CS)

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh nahrazuje pozměňovací návrh 54 návrhu zprávy.

Pozměňovací návrh    79

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 9 – písm. -a a (nové)

Nařízení (EU, Euratom) č. 883/2013

Čl. 10 – odst. 2

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

-aa)  odstavec 2 se nahrazuje tímto:

2.  Na informace předané nebo získané v rámci vnitřního vyšetřování v jakékoli formě se vztahuje služební tajemství a jsou chráněny podle předpisů použitelných pro orgány Unie.

„2.  Na informace předané nebo získané v rámci vyšetřování v orgánech, institucích a jiných subjektech v jakékoli formě se vztahuje služební tajemství a jsou chráněny podle předpisů použitelných pro orgány Unie.“

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=CS)

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh vyplývá z navrhovaného zrušení rozlišení mezi vnějšími a vnitřními vyšetřováními.

Pozměňovací návrh    80

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 9 – písm. -a b (nové)

Nařízení (EU, Euratom) č. 883/2013

Čl. 10 – odst. 3 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

-ab)  vkládá se nový odstavec 3a, který zní:

 

„3a.  Úřad zveřejní své zprávy a doporučení poté, co příslušné orgány uzavřou všechny související vnitrostátní a unijní postupy a jejich zveřejnění již vyšetřování neovlivní. Zveřejnění musí být v souladu s pravidly a zásadami pro ochranu údajů stanovenými v tomto článku a v článku 1.“

Pozměňovací návrh    81

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 9 – písm. a

Nařízení (EU, Euratom) č. 883/2013

Čl. 10 – odst. 4 – pododstavec 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Úřad jmenuje v souladu s článkem 24 nařízení (ES) č. 45/2001 inspektora ochrany údajů.

Úřad jmenuje v souladu s článkem 43 nařízení (EU) 2018/1725 inspektora ochrany údajů.

Odůvodnění

Technická změna: dne 11. prosince 2018 bylo nařízení (ES) č. 45/2001 zrušeno a nahrazeno nařízením (EU) 2018/1725.

Pozměňovací návrh    82

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 9 – písm. a a (nové)

Nařízení (EU, Euratom) č. 883/2013

Čl. 10 – odst. 5 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

aa)  vkládá se nový odstavec 5a, který zní:

 

„5a.  Osoby oznamující úřadu trestné činy a další porušení povinností týkající se finančních zájmů Unie mají plnou ochranu, zejména prostřednictvím unijních právních předpisů o ochraně osob oznamujících porušení práva Unie.“

Pozměňovací návrh    83

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 10 – písm. a

Nařízení (EU, Euratom) č. 883/2013

Čl. 11 – odst. 1 – pododstavec 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Ke zprávě budou připojena doporučení generálního ředitele, zda je třeba přijmout opatření, či nikoliv. V těchto doporučeních jsou v příslušných případech uvedena veškerá disciplinární, správní, finanční nebo soudní opatření dotčených orgánů, institucí a subjektů a příslušných orgánů dotčených členských států, a zejména upřesněny odhadované částky, které mají být vymáhány, a předběžná právní kvalifikace zjištěných skutečností.

Ke zprávě jsou připojena doporučení generálního ředitele, zda je třeba přijmout opatření, či nikoliv. V těchto doporučeních jsou v příslušných případech uvedena veškerá disciplinární, správní, finanční nebo soudní opatření dotčených orgánů, institucí a subjektů a příslušných orgánů dotčených členských států, a zejména upřesněny odhadované částky, které mají být vymáhány, a předběžná právní kvalifikace zjištěných skutečností.

Pozměňovací návrh    84

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 10 – písm. b

Nařízení (EU, Euratom) č. 883/2013

Čl. 11 – odst. 2 – pododstavec 1 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Úřad přijme odpovídající interní opatření, aby zajistil konzistentní kvalitu závěrečných zpráv a doporučení, a zváží, zda je třeba přepracovat obecné zásady vyšetřovacích postupů, aby byly odstraněny jakékoli případné nesrovnalosti.

Pozměňovací návrh    85

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 10 – písm. b

Nařízení (EU, Euratom) č. 883/2013

Čl. 11 – odst. 2 – pododstavec 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Po jednoduchém ověření jejich pravosti představují zprávy vypracované na tomto základě přípustné důkazy v soudním řízení netrestní povahy u vnitrostátních soudů, jakož i ve správních řízeních v členských státech.

Po jednoduchém ověření jejich pravosti představují zprávy vypracované na tomto základě, včetně veškerých podpůrných důkazů připojených k těmto zprávám, přípustné důkazy v soudním řízení u vnitrostátních soudů, jakož i ve správních řízeních v členských státech. Pravomoc vnitrostátních soudů svobodně posoudit tyto důkazy není tímto nařízením dotčena.

Pozměňovací návrh    86

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 10 – písm. b

Nařízení (EU, Euratom) č. 883/2013

Čl. 11 – odst. 2 – pododstavec 3

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Zprávy vyhotovené úřadem představují stejným způsobem a za stejných podmínek jako úřední zprávy vypracované vnitrostátními správními kontrolory důkazy přípustné v trestním řízení členského státu, pokud je jejich použití nezbytné. Vztahují se na ně stejná pravidla hodnocení, jako tomu je u úředních zpráv vypracovaných vnitrostátními správními kontrolory, a mají stejnou důkazní hodnotu jako tyto zprávy.

vypouští se

Pozměňovací návrh    87

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 10 – písm. b

Nařízení (EU, Euratom) č. 883/2013

Čl. 11 – odst. 2 – pododstavec 4

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Členské státy oznámí úřadu pravidla vnitrostátního práva, která jsou relevantní pro účely třetího pododstavce.

Členské státy oznámí úřadu pravidla vnitrostátního práva, která jsou relevantní pro účely prvního pododstavce.

Pozměňovací návrh    88

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 10 – písm. b

Nařízení (EU, Euratom) č. 883/2013

Čl. 11 – odst. 2 – pododstavec 4 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Vnitrostátní soudy oznámí úřadu jakékoli odmítnutí důkazů v souladu s tímto odstavcem. Oznámení obsahuje právní základ a podrobné odůvodnění tohoto zamítnutí. Generální ředitel ve svých výročních zprávách podle čl. 17 odst. 4 hodnotí přípustnost důkazů v členských státech.

Odůvodnění

Ústní pozměňovací návrh uvádí pozměňovací návrh 155 v soulad s celkovým přístupem k přípustnosti důkazů a zohledňuje nezávislost soudnictví.

Pozměňovací návrh    89

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 10 – písm. c

Nařízení (EU, Euratom) č. 883/2013

Čl. 11 – odst. 3

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Zprávy a doporučení vypracované po skončení vnějšího vyšetřování a veškeré důležité související dokumenty se podle předpisů o vnějších vyšetřováních předají příslušným orgánům dotčených členských států a v případě potřeby dotčenému orgánu, instituci nebo jinému subjektu. Uvedený orgán, instituce nebo jiný subjekt přijme taková opatření, která jsou vzhledem k výsledkům vnějšího vyšetřování nezbytná, a uvědomí o nich úřad ve lhůtě stanovené v doporučeních připojených ke zprávě a kromě toho na žádost úřadu.

3.  Zprávy a doporučení vypracované po skončení vyšetřování a veškeré důležité související dokumenty se podle předpisů o vyšetřováních v příslušných případech předají příslušným orgánům dotčených členských států a dotčenému orgánu, instituci nebo jinému subjektu. Uvedený orgán, instituce nebo jiný subjekt přijme opatření, zejména disciplinární nebo právní povahy, která jsou vzhledem k výsledkům vyšetřování nezbytná, a uvědomí o nich úřad ve lhůtě stanovené v doporučeních připojených ke zprávě a kromě toho na žádost úřadu. Příslušné orgány členských států podají úřadu do devíti měsíců zprávu o opatřeních, která byla přijata na základě zprávy o případu.

Pozměňovací návrh    90

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 10 – písm. c a (nové)

Nařízení (EU, Euratom) č. 883/2013

Čl. 11 – odst. 4

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

ca)  odstavec 4 se vypouští;

4.  Zprávy a doporučení vypracované po skončení vnitřního vyšetřování a veškeré důležité související dokumenty se předají dotčenému orgánu, instituci nebo jinému subjektu. Uvedený orgán, instituce nebo jiný subjekt přijme taková opatření především disciplinární nebo právní povahy, která jsou vzhledem k výsledkům vnitřního vyšetřování nezbytná, a uvědomí o nich úřad ve lhůtě, která je v doporučeních připojených ke zprávě stanovena, a to na žádost úřadu.

 

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=CS)

Odůvodnění

Sloučeno s odstavcem 3.

Pozměňovací návrh    91

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 10 – písm. c b (nové)

Nařízení (EU, Euratom) č. 883/2013

Čl. 11 – odst. 5

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

cb)  v článku 11 se odstavec 5 nahrazuje tímto:

5.  Jsou-li ve zprávě vypracované na základě vnitřního vyšetřování uvedeny skutečnosti, které by mohly být předmětem trestního stíhání, předají se tyto informace soudním orgánům dotčeného členského státu.

„5.  Jsou-li ve zprávě vypracované na základě vyšetřování uvedeny skutečnosti, které by mohly být předmětem trestního stíhání, předají se tyto informace neprodleně soudním orgánům dotčeného členského státu, aniž jsou dotčena ustanovení článků 12c a 12d.“

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=CS)

Pozměňovací návrh    92

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 10 – písm. c c (nové)

Nařízení (EU, Euratom) č. 883/2013

Čl. 11 – odst. 6 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

cc)   vkládá se nový odstavec 6a, který zní:

 

„6a.  Příslušné orgány členských států a orgány, instituce a jiné subjekty zajistí, aby disciplinární, správní, finanční a soudní doporučení, která generální ředitel předložil v souladu s odstavci 1 a 3, byla dodržena, a do 31. března každého roku zašlou úřadu podrobnou zprávu o přijatých opatřeních, případně včetně důvodů, proč nejsou doporučení úřadu prováděna.“

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh doplňuje pozměňovací návrh 63 předložený zpravodajkou.

Pozměňovací návrh    93

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 10 – písm. c d (nové)

Nařízení (EU, Euratom) č. 883/2013

Čl. 11 – odst. 8

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

cd)  v článku 11 se odstavec 8 mění takto:

8.  Pokud o to informátor, který úřadu poskytl informace, jež vedly k vyšetřování nebo s ním souvisely, požádá, úřad může uvedeného informátora uvědomit o ukončení vyšetřování. Úřad však může takovouto žádost zamítnout, domnívá-li se, že by touto žádostí mohly být dotčeny oprávněné zájmy dotčené osoby, účinnost vyšetřování a opatření přijatých na jeho základě nebo požadavky na zachování důvěrnosti.

„8.  Pokud informátor úřadu poskytl informace, jež vedly k vyšetřování, úřad uvedeného informátora uvědomí o ukončení vyšetřování. Úřad však může takovouto žádost zamítnout, domnívá-li se, že by touto žádostí mohly být dotčeny oprávněné zájmy dotčené osoby, účinnost vyšetřování a opatření přijatých na jeho základě nebo požadavky na zachování důvěrnosti.“

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=CS)

Pozměňovací návrh    94

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 10 a (nový)

Nařízení (EU, Euratom) č. 883/2013

Článek 11 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

10a)  Za článek 11 se vkládá nový článek, který zní:

 

„Článek 11a

 

Žaloba u Tribunálu

 

Jakákoli dotčená osoba může proti Komisi podat žalobu ohledně zrušení zprávy o vyšetřování, která byla předána vnitrostátním orgánům nebo institucím uvedeným v čl. 11 odst. 3, na základě nedostatku kompetencí, porušení podstatných procesních požadavků, porušení Smluv včetně Listiny nebo zneužití pravomoci.“

Odůvodnění

V současné době není možné podat žalobu ohledně zrušení závěrečné zprávy úřadu OLAF. Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je zřídit účinnou právní ochranu, kterou požaduje Listina základních práv.

Pozměňovací návrh    95

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 11 – písm. -a (nové)

Nařízení (EU, Euratom) č. 883/2013

Čl. 12 – odst. 1

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

-a)  odstavec 1 se nahrazuje tímto:

1.  Aniž jsou dotčeny články 10 a 11 tohoto nařízení a ustanovení nařízení (Euratom, ES) č. 2185/96, může úřad předat příslušným orgánům dotčených členských států informace získané při vnějších vyšetřováních, a to v dostatečném předstihu, tak aby mohly uskutečnit vhodné kroky v souladu se svým vnitrostátním právem.

„1.  Aniž jsou dotčeny články 10 a 11 tohoto nařízení a ustanovení nařízení (Euratom, ES) č. 2185/96, může úřad předat příslušným orgánům dotčených členských států informace získané při kontrolách nebo inspekcích na místě podle článku 3, a to v dostatečném předstihu, tak aby mohly uskutečnit vhodné kroky v souladu se svým vnitrostátním právem. Informace může rovněž předat dotčenému orgánu, instituci nebo jinému subjektu.“

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh vyplývá z navrhovaného zrušení rozlišení mezi vnějšími a vnitřními vyšetřováními.

Pozměňovací návrh    96

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 11 – písm. a

Nařízení (EU, Euratom) č. 883/2013

Čl. 12 – odst. 1 – poslední věta

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  v odstavci 1 se doplňuje nová věta, která zní:

vypouští se

„Může předat informace rovněž dotčenému orgánu, instituci nebo jinému subjektu.“

 

Pozměňovací návrh    97

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 11 – písm. a a (nové)

Nařízení (EU, Euratom) č. 883/2013

Čl. 12 – odst. 2 – pododstavec 1

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

aa)  v odstavci 2 se první pododstavec nahrazuje tímto:

Aniž jsou dotčeny články 10 a 11, předá generální ředitel soudním orgánům dotčeného členského státu informace, které úřad v průběhu vnitřních vyšetřování získal o skutečnostech, jež spadají do příslušnosti vnitrostátního soudního orgánu.

Aniž jsou dotčeny články 10 a 11, předá generální ředitel soudním orgánům dotčeného členského státu informace, které úřad v průběhu vyšetřování v rámci orgánů, institucí nebo jiných subjektů získal o skutečnostech, jež spadají do příslušnosti vnitrostátního soudního orgánu.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=CS)

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh vyplývá z navrhovaného zrušení rozlišení mezi vnějšími a vnitřními vyšetřováními.

Pozměňovací návrh    98

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 11 – písm. b

Nařízení (EU, Euratom) č. 883/2013

Čl. 12 – odst. 3

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Pokud jim v tom nebrání jejich vnitrostátní právo, informují příslušné orgány dotčeného členského státu úřad z vlastního podnětu nebo na jeho žádost včas o opatřeních přijatých na základě informací, které jim byly předány podle tohoto článku.

3.  Pokud jim v tom nebrání jejich vnitrostátní právo, informují příslušné orgány dotčeného členského státu úřad do jednoho měsíce o opatřeních přijatých na základě informací, které jim byly předány podle tohoto článku.

Pozměňovací návrh    99

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 12

Nařízení (EU, Euratom) č. 883/2013

Čl. 12b – odst. 3 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3a.  Povinnosti vzájemné správní pomoci podle nařízení Rady (ES) č. 515/971a a nařízení (EU) č. 608/20131b se rovněž vztahují na koordinační činnosti týkající se evropských strukturálních a investičních fondů v souladu s tímto článkem.

 

_________________

 

1a Nařízení Rady (ES) č. 515/97 ze dne 13. března 1997 o vzájemné pomoci mezi správními orgány členských států a jejich spolupráci s Komisí k zajištění řádného používání celních a zemědělských předpisů (Úř. věst. L 082, 22.3.1997, s. 1).

 

1b Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 608/2013 ze dne 12. června 2013 o vymáhání práv duševního vlastnictví celními orgány a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1383/2003 (Úř. věst. L 181, 29.6.2013, s. 15).

Pozměňovací návrh    100

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 12

Nařízení (EU, Euratom) č. 883/2013

Čl. 12c – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Úřad ohlásí Úřadu evropského veřejného žalobce bez zbytečného odkladu jakékoli trestné jednání, u něhož by mohl Úřad evropského veřejného žalobce vykonat svou pravomoc v souladu s článkem 22 a čl. 25 odst. 2 a 3 nařízení (EU) 2017/1939. Ohlášení je zasláno v kterékoli fázi před zahájením vyšetřování úřadu nebo v jeho průběhu.

1.  Úřad ohlásí Úřadu evropského veřejného žalobce bez zbytečného odkladu jakékoli trestné jednání, u něhož by mohl Úřad evropského veřejného žalobce vykonat svou pravomoc v souladu s kapitolou IV nařízení (EU) 2017/1939. Ohlášení je zasláno co nejdříve před zahájením vyšetřování úřadu nebo v jeho průběhu.

Odůvodnění

Zdá se vhodné odkázat na celou kapitolu IV nařízení o Úřadu evropského veřejného žalobce, aby se zajistilo, že nebude opomenuto žádné důležité ustanovení.

Pozměňovací návrh    101

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 12

Nařízení (EU, Euratom) č. 883/2013

Čl. 12c – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Ohlášení musí obsahovat alespoň popis skutečností, včetně posouzení škody, která byla nebo by mohla být způsobena, možné právní kvalifikace, jakož i veškeré dostupné informace o potenciálních obětech, podezřelých a dalších dotčených osobách.

2.  Ohlášení musí obsahovat alespoň popis skutečnostía informace, které jsou úřadu známy, včetně posouzení škody, která byla nebo by mohla být způsobena, pokud má úřad takové informace k dispozici, možné právní kvalifikace, jakož i veškeré dostupné informace o potenciálních obětech, podezřelých a dalších dotčených osobách. Úřad předá Úřadu evropského veřejného žalobce se zprávou veškeré další informace, které má k dispozici.

Pozměňovací návrh    102

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 12

Nařízení (EU, Euratom) č. 883/2013

Čl. 12c – odst. 3 – pododstavec 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

V případech, kdy informace, které úřad obdržel, neobsahují prvky uvedené v odstavci 2 a kdy neprobíhá vyšetřování úřadu, může úřad provést předběžné posouzení předložených tvrzení. Posouzení se provede urychleně, každopádně do dvou měsíců od obdržení informací. V průběhu tohoto posuzování se použije článek 6 a čl. 8 odst. 2.

V případech, kdy informace, které úřad obdržel, neobsahují prvky uvedené v odstavci 2 a kdy neprobíhá vyšetřování úřadu, může úřad provést předběžné posouzení předložených tvrzení. Posouzení se provede neprodleně, každopádně do dvou měsíců od obdržení informací. V průběhu tohoto posuzování se použije článek 6 a čl. 8 odst. 2. Úřad se zdrží provedení jakýchkoli opatření, která by mohla ohrozit možné budoucí vyšetřování Úřadu evropského veřejného žalobce.

Pozměňovací návrh    103

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 12

Nařízení (EU, Euratom) č. 883/2013

Čl. 12c – odst. 5

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5.  Orgány, instituce a jiné subjekty mohou úřad požádat o předběžné posouzení tvrzení, která jim byla oznámena. Pro účely těchto žádostí se použije odstavec 3.

5.  Orgány, instituce a jiné subjekty mohou úřad požádat o předběžné posouzení tvrzení, která jim byla oznámena. Pro účely těchto žádostí se obdobně použijí odstavce 1 až 4. Úřad informuje dotčený orgán, instituci nebo jiný subjekt o výsledcích předběžného posouzení, kromě případů, kdy by poskytnutí takových informací mohlo ohrozit vyšetřování vedené úřadem nebo Úřadem evropského veřejného žalobce.

Odůvodnění

Pozměňovací návrh vychází z dopisu dozorčího výboru ze dne 20. listopadu 2018.

Pozměňovací návrh    104

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 12

Nařízení (EU, Euratom) 2013/833

Čl. 12d – odst. 1 – pododstavec 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Generální ředitel nezahájí vyšetřování podle článku 5, pokud Úřad evropského žalobce provádí vyšetřování týchž skutečností, vyjma v souladu s články 12e nebo 12f.

1.   Generální ředitel nezahájí vyšetřování podle článku 5 a přeruší probíhající vyšetřování, pokud Úřad evropského žalobce provádí vyšetřování týchž skutečností, vyjma v souladu s články 12e nebo 12f. Generální ředitel informuje Úřad evropského veřejného žalobce o každém rozhodnutí o nezahájení nebo přerušení, které bylo z tohoto důvodu učiněno.

Odůvodnění

Změna pozměňovacího návrhu 74 předloženého zpravodajkou: zahrnutí povinnosti generálního ředitele informovat Úřad evropského veřejného žalobce o „nezahájení“ případu.

Pozměňovací návrh    105

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 12

Nařízení (EU, Euratom) č. 883/2013

Čl. 12 d – odst. 1 – pododstavec 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Za účelem uplatňování prvního pododstavce ověří úřad v souladu s čl. 12g odst. 2 prostřednictvím systému správy případů Úřadu evropského veřejného žalobce to, zda Úřad evropského veřejného žalobce provádí vyšetřování. Úřad si může od Úřadu evropského veřejného žalobce vyžádat další informace. Úřad evropského veřejného žalobce odpoví na tuto žádost do deseti pracovních dnů.

Za účelem uplatňování prvního pododstavce ověří úřad v souladu s čl. 12g odst. 2 prostřednictvím systému správy případů Úřadu evropského veřejného žalobce to, zda Úřad evropského veřejného žalobce provádí vyšetřování. Úřad si může od Úřadu evropského veřejného žalobce vyžádat další informace. Úřad evropského veřejného žalobce odpoví na tuto žádost do deseti pracovních dnů. Tato lhůta může být ve výjimečných případech prodloužena v souladu s postupy stanovenými v pracovních ujednáních uvedených v čl. 12g odst. 1.

Pozměňovací návrh    106

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 12

Nařízení (EU, Euratom) č. 883/2013

Čl. 12d – odst. 1 – pododstavec 2 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Pokud úřad uzavře své vyšetřování v souladu s prvním pododstavcem, čl. 9 odst. 4 a článek 11 se nepoužijí.

Odůvodnění

Viz také znění čl. 12c odst. 6 navržené Komisí.

Pozměňovací návrh    107

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 12

Nařízení (EU, Euratom) č. 883/2013

Čl. 12d – odst. 1 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a.   Na žádost Úřadu evropského veřejného žalobce se úřad zdrží provedení určitých kroků či opatření, jež by mohly ohrozit vyšetřování nebo trestní stíhání prováděné Úřadem evropského veřejného žalobce. Jakmile důvody pro tuto žádost přestanou platit, Úřad evropského veřejného žalobce o tom bez zbytečného odkladu vyrozumí úřad.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh vychází z návrhu obsaženého v dopise dozorčího výboru ze dne 20. listopadu 2018.

Pozměňovací návrh    108

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 12

Nařízení (EU, Euratom) č. 833/2013

Čl. 12d – odst. 1 b (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1b.   Pokud Úřad evropského veřejného žalobce uzavře nebo pozastaví vyšetřování, o němž obdržel informace od generálního ředitele podle odstavce 1 a které je relevantní pro výkon mandátu úřadu, informuje o tom úřad bez zbytečného odkladu a může vydat doporučení týkající se následných správních vyšetřování.

Pozměňovací návrh    109

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 12

Nařízení (EU, Euratom) č. 883/2013

Čl. 12 e – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Podle odstavce 1 je žádost předána písemně a upřesňuje opatření, jejichž provedení Úřad evropského veřejného žalobce požaduje od úřadu, a v příslušných případech předpokládanou lhůtu pro jejich provedení. Žádost obsahuje informace o vyšetřování Úřadu evropského veřejného žalobce, pokud jsou důležité pro účely žádosti. V případě potřeby si úřad může vyžádat doplňkové informace.

2.  Předá se písemná žádost podle odstavce 1, která upřesňuje alespoň:

 

a)  informace o vyšetřování Úřadu evropského veřejného žalobce v rozsahu, v jakém jsou důležité pro účely žádosti;

 

b)  opatření, jejichž provedení Úřad evropského veřejného žalobce od úřadu požaduje;

 

c)  v příslušných případech předpokládanou lhůtu pro jejich provedení;

 

d)  veškeré pokyny podle odstavce 2a.

 

V případě potřeby si úřad může vyžádat doplňkové informace.

Odůvodnění

Nová struktura a dodatek vycházející z návrhu obsaženého v dopise dozorčího výboru ze dne 20. listopadu 2018.

Pozměňovací návrh    110

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 12

Nařízení (EU, Euratom) č. 883/2013

Čl. 12 e – odst. 2 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a.  Úřad evropského veřejného žalobce může úřadu uložit, aby uplatnil přísnější normy týkající se základních práv, procesních záruk a ochrany údajů, než jaké stanovuje toto nařízení, s cílem ochránit přípustnost důkazů a základní práva a procesní záruky v případech, kdy úřad na žádost Úřadu evropského veřejného žalobce provádí podpůrná nebo doplňková opatření podle tohoto článku. V takovém případě podrobně popíše formální požadavky a postupy, které je třeba dodržet.

 

Pokud Úřad evropského veřejného žalobce takovéto specifické pokyny nevydá, použije se obdobně na opatření, která úřad podle tohoto článku provádí, kapitola VI (procesní záruky) a kapitola VIII (ochrana údajů) nařízení (EU) č. 2017/1939.

Odůvodnění

Pravidla pro procesní záruky a ochranu údajů stanovená v nařízení o Úřadu evropského veřejného žalobce by se měla použít na všechna opatření, která OLAF vykonává na žádost Úřadu evropského veřejného žalobce, tak aby Úřad evropského veřejného žalobce neměl důvod přenášet úkoly na OLAF pouze za účelem obcházení těchto pravidel. Pozměňovací návrh zahrnuje návrhy obsažené v dopise dozorčího výboru ze dne 20. listopadu 2018.

Pozměňovací návrh    111

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 12

Nařízení (EU, Euratom) č. 883/2013

Čl. 12 f – odst. 1 – pododstavec 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

V řádně odůvodněných případech, kdy Úřad evropského veřejného žalobce provádí vyšetřování a kdy se generální ředitel domnívá, že je nutno zahájit vyšetřování v souladu s mandátem úřadu za účelem usnadnění přijetí preventivních opatření nebo finančních, disciplinárních či správních opatření, o tom úřad písemně informuje Úřad evropského veřejného žalobce s upřesněním povahy a účelu vyšetřování.

V řádně odůvodněných případech, kdy Úřad evropského veřejného žalobce provádí vyšetřování a kdy se generální ředitel domnívá, že je nutno zahájit vyšetřování nebo v něm pokračovat v souladu s mandátem úřadu za účelem usnadnění přijetí preventivních opatření nebo finančních, disciplinárních či správních opatření, o tom úřad písemně informuje Úřad evropského veřejného žalobce s upřesněním povahy a účelu vyšetřování a s žádostí o písemný souhlas Úřadu evropského veřejného žalobce se zahájením doplňujícího vyšetřování.

Pozměňovací návrh  112

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 12

Nařízení (EU, Euratom) č. 883/2013

Čl. 12 f – odst. 1 – pododstavec 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Do 30 dnů od obdržení těchto informací může Úřad evropského veřejného žalobce vznést proti zahájení vyšetřování nebo provedení určitých úkonů v souvislosti s vyšetřováním námitku, je-li to nezbytné k tomu, aby se zamezilo ohrožení jeho vlastního vyšetřování nebo trestního stíhání, a to po dobu, kdy tyto důvody přetrvávají. Úřad evropského veřejného žalobce vyrozumí úřad bez zbytečného odkladu, jakmile důvody pro námitku přestanou platit.

Do 20 pracovních dnů od obdržení těchto informací Úřad evropského veřejného žalobce buď vyjádří souhlas či vznese proti zahájení nebo pokračování vyšetřování nebo provedení určitých úkonů v souvislosti s vyšetřováním námitku, je-li to nezbytné k tomu, aby se zamezilo ohrožení jeho vlastního vyšetřování nebo trestního stíhání, a to po dobu, kdy tyto důvody přetrvávají. V řádně odůvodněných případech může Úřad evropského veřejného žalobce prodloužit lhůtu o dalších 10 pracovních dnů. O tomto prodloužení Úřad evropského veřejného žalobce informuje úřad.

 

Pokud Úřad evropského veřejného žalobce proti tomu vysloví námitku, úřad doplňující vyšetřování nezahájí. V tomto případě Úřad evropského veřejného žalobce vyrozumí úřad bez zbytečného odkladu, jakmile důvody pro námitku přestanou platit.

Pozměňovací návrh    113

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 12

Nařízení (EU, Euratom) č. 883/2013

Čl. 12 f – odst. 1 – pododstavec 3

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Pokud Úřad evropského veřejného žalobce nevznese námitku ve lhůtě stanovené v předchozím pododstavci, může úřad zahájit vyšetřování a provede je v úzké konzultaci s Úřadem evropského veřejného žalobce.

Pokud Úřad evropského veřejného žalobce souhlasí, může úřad zahájit vyšetřování nebo v něm pokračovat a provede je v úzké konzultaci s Úřadem evropského veřejného žalobce.

Pozměňovací návrh    114

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 12

Nařízení (EU, Euratom) č. 883/2013

Čl. 12 f – odst. 1– pododstavec 3 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Pokud Úřad evropského veřejného žalobce neodpoví ve lhůtě stanovené ve druhém pododstavci, úřad může s Úřadem evropského veřejného žalobce zahájit konzultace, aby bylo rozhodnutí přijato do 10 dnů.

Pozměňovací návrh    115

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 12

Nařízení (EU, Euratom) č. 883/2013

Čl. 12 g – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Je-li to nezbytné k usnadnění spolupráce s Úřadem evropského veřejného žalobce podle čl. 1 odst. 4a, dohodne se úřad s Úřadem evropského veřejného žalobce na správních ujednáních. Tato pracovní ujednání mohou stanovit praktické podrobnosti týkající se výměny informací, včetně osobních údajů, operačních, strategických nebo technických informací a utajovaných informací. Obsahují podrobná ujednání o průběžné výměně informací při přijímání a ověřování tvrzení ze strany obou úřadů.

1.  Je-li to nezbytné k usnadnění spolupráce s Úřadem evropského veřejného žalobce podle čl. 1 odst. 4a, dohodne se úřad s Úřadem evropského veřejného žalobce na správních ujednáních. Tato pracovní ujednání mohou stanovit praktické podrobnosti týkající se výměny informací, včetně osobních údajů, operačních, strategických nebo technických informací a utajovaných informací, i zřizování platforem informačních technologií, včetně společného přístupu k aktualizacím a kompatibilitě softwaru. Obsahují podrobná ujednání o průběžné výměně informací při přijímání a ověřování tvrzení za účelem určení odpovědnosti za vyšetřování, která provádí oba úřady. Rovněž obsahují ujednání týkající se přesunu důkazů mezi úřadem a Úřadem evropského veřejného žalobce a ujednání o rozdělení nákladů.

 

Před přijetím pracovních ujednání s Úřadem evropského veřejného žalobce generální ředitel zašle pro informaci návrh ujednání evropskému inspektorovi ochrany údajů, dozorčímu výboru a Evropskému parlamentu. Evropský inspektor ochrany údajů a dozorčí výbor neprodleně vydají svá stanoviska.

Pozměňovací návrh    116

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 12

Nařízení (EU, Euratom) č. 883/2013

Čl. 12 g – odst. 2 – pododstavec 1 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Každý nepřímý přístup k informacím v systému správy případů Úřadu evropského veřejného žalobce ze strany úřadu se uskuteční pouze v rozsahu nezbytném pro výkon funkcí úřadu podle tohoto nařízení a musí být řádně odůvodněn a ověřen na základě vnitřního postupu stanoveného úřadem. Úřad vede protokol všech přístupů k systému správy případů Úřadu evropského veřejného žalobce.

Pozměňovací návrh    117

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 12

Nařízení (EU, Euratom) č. 883/2013

Čl. 12 g – odst. 2 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a.  Generální ředitel úřadu a evropský nejvyšší veřejný žalobce se scházejí alespoň jednou ročně, aby projednali otázky společného zájmu.

Pozměňovací návrh    118

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 12 a – písm. a (nové)

Nařízení (EU, Euratom) č. 883/2013

Čl. 15 – odst. 1 – pododstavec 2

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

12a)  Článek 15 se mění takto:

 

a)  v odstavci 1 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:

Dozorčí výbor zejména dohlíží na vývoj v oblasti uplatňování procesních záruk a délky vyšetřování na základě informací, které mu podává generální ředitel v souladu s čl. 7 odst. 8.

„Dozorčí výbor zejména dohlíží na vývoj v oblasti uplatňování procesních záruk a délky vyšetřování.“

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=CS)

Pozměňovací návrh    119

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 12 a – písm. b (nové)

Nařízení (EU, Euratom) č. 883/2013

Čl. 15 – odst. 1 – pododstavec 5

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

b)  v odstavci 1 se pátý pododstavec nahrazuje tímto:

Pokud to situace náležitě ospravedlňuje, může dozorčí výbor úřad požádat o doplňující informace o vyšetřováních, včetně zpráv a doporučeních týkajících se skončených vyšetřování, avšak do probíhajících vyšetřování nezasahuje.

„Dozorčímu výboru se poskytne přístup k veškerým informacím a dokumentům, které považuje za nezbytné pro výkon svých úkolů, včetně zpráv a doporučení týkajících se skončených vyšetřování a zamítnutých případů, avšak do probíhajících vyšetřování nezasahuje a řádně dodržuje požadavky na důvěrné zacházení a ochranu údajů.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=CS)

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh částečně vychází z návrhu obsaženého v dopise dozorčího výboru ze dne 20. listopadu 2018.

Pozměňovací návrh    120

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 12 a – písm. c (nové)

Nařízení (EU, Euratom) č. 883/2013

Čl. 15 – odst. 8 – pododstavec 1

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

c)  v odstavci 8 se první pododstavec nahrazuje tímto:

Dozorčí výbor jmenuje svého předsedu. Přijme svůj jednací řád, který je před přijetím pro informaci předložen Evropskému parlamentu, Radě, Komisi a evropskému inspektorovi ochrany údajů. Schůze dozorčího výboru svolává jeho předseda nebo generální ředitel. Výbor se schází nejméně desetkrát ročně. Dozorčí výbor přijímá rozhodnutí většinou všech svých členů. Jeho sekretariát zajišťuje Komise, a to nezávisle na úřadu a v úzké spolupráci s dozorčím výborem. Před jmenováním pracovníků sekretariátu je konzultován dozorčí výbor, jehož stanovisko musí být zohledněno. Sekretariát se řídí pokyny dozorčího výboru a jedná nezávisle na Komisi. Komise nesmí zasahovat do úkolů dozorčího výboru v oblasti dohledu, aniž je dotčena její pravomoc rozhodovat o rozpočtu dozorčího výboru a jeho sekretariátu.

„Dozorčí výbor jmenuje svého předsedu. Přijme svůj jednací řád, který je před přijetím pro informaci předložen Evropskému parlamentu, Radě, Komisi a evropskému inspektorovi ochrany údajů. Schůze dozorčího výboru svolává jeho předseda nebo generální ředitel. Výbor se schází nejméně desetkrát ročně. Dozorčí výbor přijímá rozhodnutí většinou všech svých členů. Jeho sekretariát zajišťuje Komise v úzké spolupráci s dozorčím výborem. Před jmenováním pracovníků sekretariátu je konzultován dozorčí výbor, jehož stanovisko musí být zohledněno. Sekretariát se řídí pokyny dozorčího výboru a jedná nezávisle na Komisi. Komise nesmí zasahovat do úkolů dozorčího výboru v oblasti dohledu, aniž je dotčena její pravomoc rozhodovat o rozpočtu dozorčího výboru a jeho sekretariátu.“

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=CS)

Odůvodnění

Pozměňovací návrh vychází z dopisu dozorčího výboru ze dne 20. listopadu 2018.

Pozměňovací návrh    121

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 13 – písm. -a (nové)

Nařízení (EU, Euratom) č. 883/2013

Čl. 16 – odst. 1

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

-a)  odstavec 1 se nahrazuje tímto:

1.  Evropský parlament, Rada a Komise se jednou ročně scházejí s generálním ředitelem, aby si vyměnili názory na politické úrovni a prodiskutovali politiku úřadu, pokud jde o metody předcházení podvodům, úplatkářství a jinému protiprávnímu jednání ohrožujícímu finanční zájmy Unie a pokud jde o metody boje proti nim. Výměny názorů se účastní dozorčí výbor. Na žádost Evropského parlamentu, Rady, Komise, generálního ředitele nebo dozorčího výboru mohou být ad hoc přizváni k účasti zástupci Účetního dvora, Eurojustu nebo Europolu.

„1.  Evropský parlament, Rada a Komise se jednou ročně scházejí s generálním ředitelem, aby si vyměnili názory na politické úrovni a prodiskutovali politiku úřadu, pokud jde o metody předcházení podvodům, úplatkářství a jinému protiprávnímu jednání nebo nesrovnalostem ohrožujícím finanční zájmy Unie a pokud jde o metody boje proti nim. Výměny názorů se účastní dozorčí výbor. K účasti na výměně názorů je přizván evropský nejvyšší veřejný žalobce. Na žádost Evropského parlamentu, Rady, Komise, generálního ředitele nebo dozorčího výboru mohou být ad hoc přizváni k účasti zástupci Účetního dvora, Eurojustu nebo Europolu.“

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=CS)

Odůvodnění

Viz pozměňovací návrh k čl. 1 odst. 1.

Pozměňovací návrh    122

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 13 – písm. a

Nařízení (EU, Euratom) č. 883/2013

Čl. 16 – odst. 1 – třetí věta

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  v odstavci 1 se třetí věta nahrazuje tímto:

vypouští se

„Na žádost Evropského parlamentu, Rady, Komise, generálního ředitele nebo dozorčího výboru mohou být ad hoc přizváni k účasti zástupci Účetního dvora, Úřadu evropského veřejného žalobce, Eurojustu nebo Europolu.“

 

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=CS)

Odůvodnění

Vypuštěno z technických důvodů – viz předchozí pozměňovací návrh.

Pozměňovací návrh    123

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 13 – písm. a a (nové)

Nařízení (EU, Euratom) č. 883/2013

Čl. 16 – odst. 2 – návětí

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

aa)  v odstavci 2 se návětí nahrazuje tímto:

2.  Výměna názorů se může týkat:

„2.  Výměna názorů se může týkat jakéhokoli tématu, na kterém se Evropský parlament, Rada a Komise dohodnou. Výměna názorů se může týkat zejména:

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=CS)

Pozměňovací návrh    124

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 13 – písm. b

Nařízení (EU, Euratom) č. 883/2013

Čl. 16 – odst. 2 – písm. d

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d)  rámce pro vztahy mezi úřadem a orgány, institucemi a jinými subjekty, zejména Úřadem evropského veřejného žalobce.

d)  rámce pro vztahy mezi úřadem a orgány, institucemi a jinými subjekty, zejména Úřadem evropského veřejného žalobce, a opatření přijatých na základě závěrečných zpráv úřadu o vyšetřování a dalších informací předaných úřadem;

Odůvodnění

Cílem je kontrolovat a zlepšovat opatření přijatá v návaznosti na doporučení úřadu OLAF ze strany institucí, orgánů a jiných subjektů Unie a Úřadu evropského veřejného žalobce.

Pozměňovací návrh    125

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 13 – písm. b a (nové)

Nařízení (EU, Euratom) č. 883/2013

Čl. 16 – odst. 2 – písm. e

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

ba) v odstavci 2 se písmeno e) nahrazuje tímto:

e) rámce pro vztahy mezi úřadem a příslušnými orgány členských států;

„e) rámce pro vztahy mezi úřadem a příslušnými orgány členských států opatření přijatých příslušnými orgány členských států na základě závěrečných zpráv úřadu o vyšetřování a dalších informací předaných úřadem;“

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=CS)

Odůvodnění

Cílem je kontrolovat a zlepšovat opatření přijatá v návaznosti na doporučení úřadu OLAF ze strany členských států.

Pozměňovací návrh    126

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 13 – písm. b b (nové)

Nařízení (EU, Euratom) č. 883/2013

Čl. 16 – odst. 4 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

bb)  za článek 4 se vkládá nový článek 4a, který zní:

 

„4a.  Výměnám názorů střídavě předsedají zástupci Evropského parlamentu, Rady a Komise.“

Pozměňovací návrh    127

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 14 – písm. -a (nové)

Nařízení (EU, Euratom) č. 883/2013

Čl. 17 – odst. 1

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

-a)  odstavec 1 se nahrazuje tímto:

1.  V čele úřadu stojí generální ředitel. Generálního ředitele jmenuje Komise postupem podle odstavce 2. Funkční období generálního ředitele je sedm let a není obnovitelné.

„1.  V čele úřadu stojí generální ředitel. Generálního ředitele jmenuje Komise postupem podle odstavce 2. Funkční období generálního ředitele je sedm let a není obnovitelné. Generální ředitel je zaměstnán jako dočasný zaměstnanec podle služebního řádu.“

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=CS)

Pozměňovací návrh    128

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 14 – písm. -a a (nové)

Nařízení (EU, Euratom) č. 883/2013

Čl. 17 – odst. 2

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

-aa)  odstavec 2 se nahrazuje tímto:

2.  S cílem jmenovat nového generálního ředitele zveřejní Komise v Úředním věstníku Evropské unie výzvu k podávání přihlášek. Tato výzva se zveřejňuje nejpozději šest měsíců před koncem funkčního období stávajícího generálního ředitele. Poté, co dozorčí výbor vydá příznivé stanovisko k výběrovému řízení provedenému Komisí, sestaví Komise seznam uchazečů s vhodnou kvalifikací. Generálního ředitele jmenuje Komise po konzultaci s Evropským parlamentem a Radou.

„2.  S cílem jmenovat nového generálního ředitele zveřejní Komise v Úředním věstníku Evropské unie výzvu k podávání přihlášek. Tato výzva se zveřejňuje nejpozději šest měsíců před koncem funkčního období stávajícího generálního ředitele. Poté, co dozorčí výbor vydá příznivé stanovisko k výběrovému řízení provedenému Komisí, sestaví Komise seznam uchazečů s vhodnou kvalifikací. Generálního ředitele jmenuje Komise po vzájemné dohodě Evropského parlamentu, Rady a Komise.“

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=CS)

Pozměňovací návrh    129

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 14 – písm. a

Nařízení (EU, Euratom) č. 883/2013

Čl. 17 – odst. 3

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Generální ředitel úřadu nesmí při plnění svých úkolů týkajících se zahájení a provádění vnějších a vnitřních vyšetřování nebo koordinačních činností, nebo vypracování zpráv na základě těchto vyšetřování nebo koordinačních činností vyžadovat ani přijímat pokyny od žádné vlády ani orgánu, instituce nebo jiného subjektu. Pokud se generální ředitel úřadu domnívá, že opatření přijaté Komisí ohrožuje jeho nezávislost, okamžitě o tom informuje dozorčí výbor a rozhodne o tom, zda proti Komisi podá žalobu k Soudnímu dvoru.

3.  Generální ředitel úřadu nesmí při plnění svých úkolů týkajících se zahájení a provádění vyšetřování nebo koordinačních činností, nebo vypracování zpráv na základě těchto vyšetřování nebo koordinačních činností vyžadovat ani přijímat pokyny od žádné vlády ani orgánu, instituce nebo jiného subjektu. Pokud se generální ředitel úřadu domnívá, že opatření přijaté Komisí ohrožuje jeho nezávislost, okamžitě o tom informuje dozorčí výbor a rozhodne o tom, zda proti Komisi podá žalobu k Soudnímu dvoru.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh vyplývá z navrhovaného zrušení rozlišení mezi vnějšími a vnitřními vyšetřováními.

Pozměňovací návrh    130

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 14 – písm. a a (nové)

Nařízení (EU, Euratom) č. 883/2013

Čl. 17 – odst. 4

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

aa)  odstavec 4 se nahrazuje tímto:

4.  Generální ředitel pravidelně podává zprávu Evropskému parlamentu, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru o výsledcích vyšetřování prováděných úřadem, podniknutých krocích a problémech, se kterými se setkal, při zachování důvěrnosti vyšetřování, dodržení zákonných práv dotčených osob a informátorů a v případě potřeby při dodržení vnitrostátního práva použitelného na soudní řízení.

„4.  Generální ředitel pravidelně a alespoň jednou ročně podává zprávu Evropskému parlamentu, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru o výsledcích vyšetřování prováděných úřadem, podniknutých krocích, problémech, se kterými se setkal, a o opatřeních, která úřad přijal v návaznosti na doporučení dozorčího výboru v souladu s článkem 15, při zachování důvěrnosti vyšetřování, dodržení zákonných práv dotčených osob a informátorů a v případě potřeby při dodržení vnitrostátního práva použitelného na soudní řízení.

 

Výroční zpráva rovněž obsahuje posouzení míry spolupráce s příslušnými orgány členských států a orgány, institucemi a jinými subjekty, se zvláštním zřetelem k provádění čl. 11 odst. 2 a 6a.“

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=CS)

Pozměňovací návrh    131

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 14 – písm. a b (nové)

Nařízení (EU, Euratom) č. 883/2013

Čl. 17 – odst. 4 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ab)  vkládá se nový odstavec 4a, který zní:

 

„4a.  Na žádost Evropského parlamentu v rámci jeho práv ve věci rozpočtové kontroly může generální ředitel poskytnout informace o činnostech úřadu, přičemž zachová důvěrnost vyšetřování a následných řízení. Evropský parlament zajistí důvěrnost informací poskytnutých v souladu s tímto odstavcem.“

Pozměňovací návrh    132

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 14 – písm. a c (nové)

Nařízení (EU, Euratom) č. 883/2013

Čl. 17 – odst. 5 – pododstavec 1

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

ac)  v odstavci 5 se zrušuje první pododstavec:

Generální ředitel každoročně v rámci ročního plánu řízení určí priority politiky úřadu v oblasti vyšetřování a před jejich zveřejněním je předá dozorčímu výboru.

 

Odůvodnění

Zavedení priorit politiky v oblasti vyšetřování se ukázalo jako neužitečné.

Pozměňovací návrh    133

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 14 – písm. b

Nařízení (EU, Euratom) č. 883/2013

Čl. 17 – odst. 5 – pododstavec 3 – písm. b

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  o případech, kdy byly předány informace justičním orgánům členských států a Úřadu evropského veřejného žalobce;

b)  o případech, kdy byly předány informace justičním orgánům členských států nebo Úřadu evropského veřejného žalobce;

Pozměňovací návrh    134

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 14 – písm. b a (nové)

Nařízení (EU, Euratom) č. 883/2013

Čl. 17 – odst. 5 – pododstavec 3 – písm. b a (nové)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ba)  v odstavci 5 třetím pododstavci se za písmeno b) vkládá nové písmeno, které zní:

 

„ba)  o zamítnutých případech;“

Pozměňovací návrh    135

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 14 – písm. b b (nové)

Nařízení (EU, Euratom) č. 883/2013

Čl. 17 – odst. 7

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

bb)  odstavec 7 se nahrazuje tímto:

7.  Generální ředitel zavede vnitřní poradní a kontrolní postup, včetně kontroly souladu s právem, který se bude mimo jiné týkat dodržování procesních záruk a základních práv dotčených osob a vnitrostátního práva dotčených členských států, se zvláštním zřetelem k čl. 11 odst. 2.

„7.  Generální ředitel zavede vnitřní poradní a kontrolní postup, včetně kontroly souladu s právem, který se bude mimo jiné týkat dodržování procesních záruk a základních práv dotčených osob a svědků a vnitrostátního práva dotčených členských států, se zvláštním zřetelem k čl. 11 odst. 2. Kontrolu souladu s právem provádí odborníci úřadu v oblasti práva a postupů při vyšetřování, kteří jsou kvalifikováni pro výkon soudní funkce v některém členském státě. Jejich stanovisko tvoří přílohu závěrečné zprávy o vyšetřování.“

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=CS)

Odůvodnění

Pozměňovací návrh vychází z plenárních pozměňovacích návrhů 10 a 23 doporučení pro druhé čtení revize nařízení o vyšetřování úřadem OLAF pro období 2006–2013 (viz dokument z plenárního zasedání A7-0225/2013 a pracovní dokument PE 510.603).

Pozměňovací návrh    136

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 14 – písm. b c (nové)

Nařízení (EU, Euratom) č. 883/2013

Čl. 17 – odst. 8

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

bc)  odstavec 8 se nahrazuje tímto:

8.  Generální ředitel přijme obecné zásady vyšetřovacích postupů určené zaměstnancům úřadu. Tyto obecné zásady budou v souladu s tímto nařízením a budou se týkat mimo jiné:

„8.  Komise je zmocněna k přijímání aktů v přenesené pravomoci v souladu s článkem 19a o vytvoření kodexu upravujícího postup při vyšetřování, kterým se budou řídit zaměstnanci úřadu. Tyto akty v přenesené pravomoci upravují zejména:

a)  vedení vyšetřování;

a)  postupy pro provádění mandátu a statutu úřadu;

b)  procesních záruk;

b)  podrobná pravidla upravující postupy při vyšetřování a povolené vyšetřovací úkony;

c)  podrobných informací ohledně vnitřních poradních a kontrolních postupů včetně kontroly souladu s právem;

c)  legitimní práva dotčených osob;

(d)  ochrany údajů;

d)  procesní záruky;

 

da)  ustanovení týkající se ochrany údajů a strategie v oblasti komunikace a přístupu k dokumentům;

 

db)  ustanovení o kontrole souladu s právem a o opravných prostředcích dostupných pro dotčené osoby;

 

dc)  vztah s Úřadem evropského veřejného žalobce.

Tyto obecné zásady a jakékoli jejich změny jsou přijaty poté, co je dozorčímu výboru poskytnuta příležitost se k nim vyjádřit, a předají se pro informaci Evropskému parlamentu, Radě a Komisi a jsou pro informaci zveřejněny na internetových stránkách úřadu ve všech úředních jazycích orgánů Unie.

Komise v průběhu svých přípravných prací konzultuje s dozorčím výborem a evropským inspektorem ochrany údajů.

 

Jakýkoli akt v přenesené pravomoci přijatý v souladu s tímto odstavcem je pro informaci zveřejněn na internetových stránkách úřadu ve všech úředních jazycích Unie.“

Odůvodnění

Pozměňovací návrh vychází z plenárních pozměňovacích návrhů 11 a 24 doporučení pro druhé čtení revize nařízení o vyšetřování úřadem OLAF pro období 2006–2013 (viz dokument z plenárního zasedání A7-0225/2013 a pracovní dokument PE 510.603).

Pozměňovací návrh    137

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 14 – písm. c

Nařízení (EU, Euratom) č. 883/2013

Čl. 17 – odst. 8 – pododstavec 1 – písm. e

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  v odst. 8 prvním pododstavci se doplňuje nové písmeno e), které zní:

vypouští se

„ e) vztahů s Úřadem evropského veřejného žalobce.“

 

Odůvodnění

Vypuštěno z technických důvodů – viz předchozí pozměňovací návrh.

Pozměňovací návrh    138

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 14 – písm. c a (nové)

Nařízení (EU, Euratom) č. 883/2013

Čl. 17 – odst. 9 – pododstavec 1

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

ca)  v odstavci 9 se pododstavec 1 nahrazuje tímto:

Před uložením jakékoli disciplinární sankce vůči generálnímu řediteli konzultuje Komise dozorčí výbor.

Před uložením jakékoli disciplinární sankce vůči generálnímu řediteli nebo před tím, než jej zbaví imunity, konzultuje Komise dozorčí výbor.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=CS)

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh vychází z návrhu obsaženého v dopise dozorčího výboru ze dne 20. listopadu 2018.

Pozměňovací návrh    139

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 14 a (nový)

Nařízení (EU, Euratom) č. 883/2013

Článek 19

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

14a)  Článek 19 se nahrazuje tímto:

Článek 19

„Článek 19

Hodnotící zpráva

Hodnotící zpráva a revize

Do 2. října 2017 předloží Komise Evropskému parlamentu a Radě hodnotící zprávu o používání tohoto nařízení. K této zprávě bude připojeno stanovisko dozorčího výboru a ve zprávě bude uvedeno, zda je nutné toto nařízení změnit.

Nejpozději pět let po datu určeném v souladu s čl. 120 odst. 2 druhým pododstavcem nařízení (EU) 2017/1939 předloží Komise Evropskému parlamentu a Radě hodnotící zprávu o používání a dopadu tohoto nařízení, zejména s ohledem na účelnost a účinnost spolupráce mezi úřadem a Úřadem evropského veřejného žalobce. K této zprávě bude připojeno stanovisko dozorčího výboru.

 

Nejpozději do dvou let po předložení hodnotící zprávy podle prvního pododstavce předloží Komise Evropskému parlamentu a Radě legislativní návrh na modernizaci rámce úřadu, včetně doplňujících nebo podrobnějších pravidel týkajících se zřízení úřadu, jeho funkcí nebo postupů vztahujících se na jeho činnosti, zejména s ohledem na jeho spolupráci s Úřadem evropského veřejného žalobce, přeshraniční vyšetřování a vyšetřování v členských státech, které se na činnosti Úřadu evropského veřejného žalobce nepodílí.“

Pozměňovací návrh    140

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 14 b (nový)

Nařízení (EU, Euratom) č. 883/2013

Článek 19 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

14b)   Vkládá se nový článek 19a, který zní:

 

„Článek 19a

 

Výkon přenesené pravomoci

 

1.  Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené za podmínek stanovených v tomto článku.

 

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 17 odst. 8 se Komisi svěřuje na dobu čtyř let od ... (datum vstupu tohoto nařízení v platnost). Komise vypracuje zprávu o přenesené pravomoci nejpozději devět měsíců před koncem tohoto čtyřletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období.

 

3.  Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v čl. 17 odst. 8 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.

 

4.  Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.

 

5.  Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 17 odst. 8 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament ani Rada nevysloví námitku ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitku nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.“

Odůvodnění

Standardní článek o aktech v přenesené pravomoci (pro účely procesního kodexu).

(1)

Úř. věst. L 248, 18.9.2013, s. 1.

(2)

Stanovisko EÚD č. 8/2018


VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Zřízení Úřadu evropského veřejného žalobce představuje jeden z klíčových úspěchů Parlamentu v současném funkčním období. Předpokládáme, že se tím zásadně změní ochrana finančních zájmů Unie. Jeho zřízení bude rovněž mít dalekosáhlý dopad na institucionální strukturu EU v oblasti boje proti podvodům a nesrovnalostem, přičemž Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF) je touto změnou dotčen nejvíce. V souvislosti s touto nastávající zásadní institucionální změnou předkládá Komise návrh na změnu nařízení č. 883/2013, který se zaměřuje na následující aspekty:

-  přizpůsobení nařízení o úřadu OLAF zřízení Úřadu evropského veřejného žalobce,

-  uplatnění některých klíčových poznatků z hodnocení provedeného v roce 2017 s cílem zvýšit účinnost vyšetřování úřadu OLAF v některých oblastech, např. zavedení jednoznačného výkladu ustanovení pro kontroly a inspekce na místě v členských státech v návaznosti na rozsudek ve věci „Sigma Orionis“ (věc T-48/16) a usnadnění přístupu k bankovním účtům,

-  různá upřesnění a zjednodušení.

Vaše zpravodajka pozměňovací návrhy Komise vítá a podporuje. Domnívá se ovšem, že je třeba přijmout další opatření s cílem připravit pro fungování Úřadu evropského veřejného žalobce lepší podmínky. Mimo to činnost úřadu OLAF na současném právním základu vykazovala řadu závažných nedostatků. Hodnotící zpráva upozorňuje na to, jak problémy vycházející z právní úpravy maří účinný boj proti podvodům a nesrovnalostem. Komise rovněž v roce 2014 předložila legislativní návrh na zřízení inspektora pro procesní záruky, který dosud nebyl uskutečněn.

Zpravodajka proto navrhuje zavést následující přístup:

-  ustoupit od rozlišování mezi vnějšími a vnitřními vyšetřováními, které zastaralo, zejména pokud jde o nové zaměření úřadu OLAF na správní nesrovnalosti a vymáhání (články 3 a 4),

-  zrušit priority politiky v oblasti vyšetřování (čl. 5 odst. 1 a čl. 17 odst. 5),

-  zlepšit přístup dozorčího výboru k informacím (čl. 5 odst. 6a, čl. 15 odst. 1 a čl. 17 odst. 5),

-  podporovat lepší opatření v návaznosti na doporučení generálnímu řediteli od členských států a orgánů, institucí a jiných subjektů (čl. 7 odst. 6, čl. 11 odst. 3 a 6a a čl. 17 odst. 4),

-  podporovat rychlejší uzavírání vyšetřování (čl. 7 odst. 8),

-  dále podporovat přípustnost zpráv úřadu OLAF u vnitrostátních a správních řízení (čl. 11 odst. 2),

-  posilovat spolupráci s Úřadem evropského veřejného žalobce (články 12c až 12g),

-  vytvořit postup odvolání generálního ředitele, který bude vycházet z postupu odvolání evropského nejvyššího žalobce (čl. 17 odst. 9a).

Dále se předkládá řada pozměňovacích návrhů, jejichž cílem je zlepšit ochranu procesních záruk a základních práv osob zapojených do vyšetřování úřadu OLAF:

-  vyjasnění postavení kanceláří poslanců EP (čl. 4 odst. 2a),

-  zřízení práva dotčených osob na přístup k závěrečné zprávě (čl. 9 odst. 5a),

-  zřízení úřadu inspektora procesních záruk (články 9a a 9b),

-  zřízení práva dotčených osob vznést žalobu proti závěrečné zprávě úřadu OLAF (článek 11a),

-  zřízení procesního kodexu, který bude přijat v podobě aktu v přenesené pravomoci (čl. 17 odst. 8).

Tato opatření budou nezbytná, aby úřad OLAF plnil své úkoly účinněji a aby se již od počátku zajistila hladká spolupráce mezi úřadem OLAF a Úřadem evropského veřejného žalobce.


STANOVISKO Výboru pro právní záležitosti (25.1.2019)

pro Výbor pro rozpočtovou kontrolu

k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU, Euratom) č. 883/2013 o vyšetřování prováděném Evropským úřadem pro boj proti podvodům (OLAF), pokud jde o spolupráci s Úřadem evropského veřejného žalobce a účinnost vyšetřování úřadu OLAF

(COM(2018)0338 – C8-0214/2018 – 2018/0170(COD))

Zpravodaj: Jean-Marie Cavada

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

V návaznosti na zřízení Úřadu evropského veřejného žalobce je třeba, aby nařízení (EU, Euratom) č. 883/2013, jímž se v současné době řídí vyšetřování prováděné Evropským úřadem pro boj proti podvodům (OLAF), bylo přezkoumáno a přizpůsobeno spolupráci mezi oběma orgány s cílem posílit účinnost vyšetřování úřadu OLAF a vyjasnit a zjednodušit ustanovení stanovená v nařízení (EU, Euratom) č. 883/2013.

Úřad evropského veřejného žalobce i úřad OLAF jsou v rámci svých příslušných pravomocí pověřeny ochranou finančních zájmů Unie.

Jakmile Úřad evropského veřejného žalobce začne vykonávat svou činnost, bude mít pravomoc provádět vyšetřování v trestních věcech a stíhání před vnitrostátními soudy, pokud jde o trestné činy, které mají dopad na rozpočet Unie. Úřad OLAF vyšetřuje administrativní nesrovnalosti i trestné jednání. Jeho administrativní pravomoci jsou však oproti vyšetřování trestné činnosti omezené. Návrh proto předpokládá co nejužší spolupráci obou orgánů, což povede k více případům stíhání a odsouzení a a vyšší úrovni zpět získaných prostředků.

Aby se umožnil hladký přechod na nový rámec, pozměněné nařízení by mělo vstoupit v platnost předtím, než začne Úřad evropského veřejného žalobce fungovat (podle předpokladu koncem roku 2020).

Zpravodaj podporuje snahu Komise, která v tomto okamžiku předpokládá pouze omezené množství změn, jež označil za zásadní analytický pracovní dokument útvarů Komise připojený k návrhu Komise, založený na hodnotící zprávě, externích studiích a výsledcích konzultací se zúčastněnými stranami. Zpravodaj proto podporuje návrh Komise zaměřit se na tři oblasti: vztah mezi Úřadem evropského veřejného žalobce a úřadem OLAF, posílení účinnosti vyšetřování úřadu OLAF a vysvětlení a zjednodušení.

I. Vztah mezi Úřadem evropského veřejného žalobce a úřadem OLAF

Návrh zavádí následující nezbytná opatření upravující vztah mezi úřadem OLAF a Úřadem evropského veřejného žalobce:

•  úřad OLAF je povinen ohlásit bez zbytečného odkladu Úřadu evropského veřejného žalobce jakékoli jednání, u něhož může Úřad evropského veřejného žalobce uplatnit svou pravomoc; údaje poskytnuté Úřadu evropského veřejného žalobce jsou dostatečně podložené a obsahují nezbytné informace;

•  vyšetřování se nezdvojují: úřad OLAF nezahájí zbytečné souběžné vyšetřování týchž skutečností, které jsou předmětem vyšetřování vedeného Úřadem evropského veřejného žalobce;

•  na žádosti Úřadu evropského veřejného žalobce podané úřadu OLAF se vztahují zvláštní procesní pravidla, aby se podpořila nebo doplnila činnost Úřadu evropského veřejného žalobce.

II. Posílení účinnosti vyšetřování úřadu OLAF

Za účelem provedení rozsudku Tribunálu ve věci T-48/16, Sigma Orionis SA v. Evropská komise, je třeba objasnit, že úřad OLAF provádí kontrolu a inspekce na místě podle nařízení (EU, Euratom) č. 883/2013 a nařízení (ES) č. 2185/1996, pokud hospodářský subjekt nevznese námitku (článek 3). Je-li dotyčná záležitost upravena nařízením (EU, Euratom) č. 883/2013 nebo (ES) č. 2185/1996, nahrazuje právo Unie vnitrostátní právo. Tribunál dále konstatoval, že námitka hospodářského subjektu neznamená „právo podat námitku“, ale má pouze ten důsledek, že kontrola může být uložena prostřednictvím asistentů vnitrostátních orgánů na základě vnitrostátního práva. Co se týká procesních záruk, úřad OLAF musí respektovat základní práva stanovená v právu Unie, zejména v Listině základních práv.

Zpravodaj vítá předložené pozměňovací návrhy, pokud jde o informace o bankovním účtu, které odrážejí pátou směrnici o boji proti praní peněz (čl. 7 odst. 3), výměnu informací o DPH na základě nařízení (EU) č. 904/2010 (čl. 12 odst. 5), zavedení zásady přípustnosti důkazů shromážděných v členských státech (článek 12a) a ustanovení o koordinační činnosti, již může úřad OLAF provádět (článek 12b).

Zpravodaj předkládá pozměňovací návrhy, jejichž cílem je dále posílit transparentnost a účinnost. Zpravodaj také doporučuje odkaz na ochranu oznamovatelů v souvislosti s vyšetřováním úřadu OLAF.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro právní záležitosti vyzývá Výbor pro rozpočtovou kontrolu jako věcně příslušný výbor, aby zohlednil následující pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh    1

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(1)  Přijetím směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/13713 a nařízení Rady (EU) 2017/19394 posílila Unie významně dostupné prostředky pro ochranu finančních zájmů Unie trestněprávní cestou. Úřad evropského veřejného žalobce bude mít pravomoc vést v zúčastněných členských státech trestní vyšetřování a podávat obžaloby v souvislosti s trestními činy poškozujícími nebo ohrožujícími rozpočet Unie, jak jsou vymezeny ve směrnici (EU) 2017/1371.

(1)  Přijetím směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/13713 a nařízení Rady (EU) 2017/19394 posílila Unie významně ustanovení harmonizovaného právního rámce týkající se dostupných prostředků pro ochranu finančních zájmů Unie trestněprávní cestou. Úřad evropského veřejného žalobce je pro Komisi klíčovou prioritou v oblasti trestního soudnictví a politiky boje proti podvodům, má totiž pravomoc vést v zúčastněných členských státech trestní vyšetřování a podávat obžaloby v souvislosti s trestními činy poškozujícími nebo ohrožujícími rozpočet Unie, jak jsou vymezeny ve směrnici (EU) 2017/1371.

_________________

_________________

3 Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1371 ze dne 5. července 2017 o boji vedeném trestněprávní cestou proti podvodům poškozujícím finanční zájmy Unie (Úř. věst. L 198, 28.7.2017, s. 29).

3 Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1371 ze dne 5. července 2017 o boji vedeném trestněprávní cestou proti podvodům poškozujícím finanční zájmy Unie (Úř. věst. L 198, 28.7.2017, s. 29).

4 Nařízení Rady (EU) 2017/1939 ze dne 12. října 2017, kterým se provádí posílená spolupráce za účelem zřízení Úřadu evropského veřejného žalobce (Úř. věst. L 283, 31.10.2017, s. 1).

4 Nařízení Rady (EU) 2017/1939 ze dne 12. října 2017, kterým se provádí posílená spolupráce za účelem zřízení Úřadu evropského veřejného žalobce (Úř. věst. L 283, 31.10.2017, s. 1).

Pozměňovací návrh    2

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(2)  Evropský úřad proti podvodům (dále jen „úřad“ nebo „úřad OLAF“) vede správní vyšetřování administrativních nesrovnalostí i trestného jednání. Na konci vyšetřování může vnitrostátním orgánům pověřeným trestním stíháním vydat doporučení k přijetí soudních opatření, která mají umožnit podání obžaloby a trestní stíhání v členských státech. V budoucnu bude úřad v členských státech, které se účastní spolupráce na Úřadu evropského veřejného žalobce, ohlašovat Úřadu evropského veřejného žalobce podezření na trestné činy a spolupracovat s ním v rámci jeho vyšetřování.

(2)  V zájmu ochrany finančních zájmů Unie Evropský úřad pro boj proti podvodům (dále jen „úřad“ nebo „úřad OLAF“) vede správní vyšetřování administrativních nesrovnalostí i trestného jednání. Na konci vyšetřování může vnitrostátním orgánům pověřeným trestním stíháním vydat doporučení k přijetí soudních opatření, která mají umožnit podání obžaloby a trestní stíhání v členských státech. V budoucnu bude úřad v členských státech, které se účastní spolupráce na Úřadu evropského veřejného žalobce, ohlašovat Úřadu evropského veřejného žalobce podezření na trestné činy a spolupracovat s ním v rámci jeho vyšetřování, například nabízením technické a logistické podpory.

Pozměňovací návrh    3

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 883/20135 by proto mělo být po přijetí nařízení (EU) 2017/1939 pozměněno. Ustanovení upravující vztah mezi Úřadem evropského veřejného žalobce a úřadem obsažená v nařízení (EU) 2017/1939 by měla být zohledněna a doplněna pravidly v nařízení (EU, Euratom) č. 883/2013, aby byla zajištěna co nejvyšší úroveň ochrany finančních zájmů Unie prostřednictvím součinnosti obou subjektů.

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 883/20135 by proto mělo být po přijetí nařízení (EU) 2017/1939 pozměněno a příslušným způsobem upraveno. Ustanovení upravující vztah mezi Úřadem evropského veřejného žalobce a úřadem obsažená v nařízení (EU) 2017/1939 by měla být zohledněna a doplněna pravidly v nařízení (EU, Euratom) č. 883/2013, aby byla zajištěna co nejvyšší úroveň ochrany finančních zájmů Unie prostřednictvím součinnosti obou subjektů, což znamená provádění zásad úzké spolupráce, výměny informací, doplňkovosti a zamezení zdvojenému úsilí.

_________________

_________________

5 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, EURATOM) č. 883/2013 ze dne 11. září 2013 o vyšetřování prováděném Evropským úřadem pro boj proti podvodům (OLAF) a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1073/1999 a nařízení Rady (EURATOM) č. 1074/1999 (Úř. věst. L 248, 18.9.2013, s. 1).

5 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, EURATOM) č. 883/2013 ze dne 11. září 2013 o vyšetřování prováděném Evropským úřadem pro boj proti podvodům (OLAF) a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1073/1999 a nařízení Rady (EURATOM) č. 1074/1999 (Úř. věst. L 248, 18.9.2013, s. 1).

Pozměňovací návrh    4

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(4)  Vzhledem k jejich společnému cíli, kterým je ochrana integrity rozpočtu Unie, by úřad a Úřad evropského veřejného žalobce měly navázat a udržovat úzký vztah založený na loajální spolupráci, který zajišťuje doplňkovost jejich příslušných mandátů a koordinaci jejich opatření, zejména co se týká rozsahu posílené spolupráce za účelem zřízení Úřadu evropského veřejného žalobce. Tento vztah by měl v konečném důsledku přispět k zajištění toho, aby byly na ochranu finančních zájmů Unie využity všechny prostředky a aby se zamezilo zbytečnému zdvojování úsilí.

(4)  Vzhledem k jejich společnému cíli, kterým je ochrana integrity rozpočtu Unie, by úřad a Úřad evropského veřejného žalobce měly navázat a udržovat úzký vztah založený na loajální a účinné spolupráci, který zajišťuje doplňkovost jejich příslušných mandátů a koordinaci jejich opatření, zejména co se týká rozsahu posílené spolupráce za účelem zřízení Úřadu evropského veřejného žalobce. Tento vztah by měl v konečném důsledku přispět k zajištění toho, aby byly na ochranu a zajištění finančních zájmů Unie využity všechny prostředky a aby se zamezilo zbytečnému zdvojování úsilí a aby bylo zajištěno úplné dodržování procesních záruk a práv dotčených hospodářských subjektů. V zájmu podpory dobré spolupráce by Úřad evropského veřejného žalobce a úřad měly být v pravidelném kontaktu, aby mohly odhalit trendy a možné vazby mezi různými případy z hlediska jejich různých pravomocí. S ohledem na jejich různé mandáty, kdy Úřad evropského veřejného žalobce vede trestní vyšetřování a úřad OLAF správní vyšetřování, je možné, že v některých případech nemusí být koordinace jejich činností nutná.

Pozměňovací návrh    5

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(5)  Nařízení (EU) 2017/1939 vyžaduje, aby úřad, jakož i všechny orgány, instituce a jiné subjekty Unie a příslušné vnitrostátní orgány ohlašovaly Úřadu evropského veřejného žalobce bez zbytečného odkladu jakékoli trestné jednání, u něhož by mohl vykonat svou pravomoc. Jelikož je úřad pověřen prováděním správních vyšetřování případů podvodů, úplatkářství a jiného protiprávního jednání ohrožujícího finanční zájmy Unie, má ideální předpoklady a prostředky k tomu, aby jednal jako přirozený partner a privilegovaný zdroj informací pro Úřad evropského veřejného žalobce.

(5)  Nařízení (EU) 2017/1939 vyžaduje, aby úřad, jakož i všechny orgány, instituce a jiné subjekty Unie a příslušné vnitrostátní orgány ohlašovaly Úřadu evropského veřejného žalobce bez zbytečného odkladu jakékoli podezření na trestné jednání, u něhož by mohl vykonat svou pravomoc. Jelikož je úřad pověřen prováděním správních vyšetřování případů podvodů, úplatkářství a jiného protiprávního jednání ohrožujícího finanční zájmy Unie, má ideální předpoklady a prostředky k tomu, aby jednal jako přirozený partner a privilegovaný zdroj informací pro Úřad evropského veřejného žalobce.

Pozměňovací návrh    6

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(6)  Prvky naznačující možné trestné jednání spadající do pravomoci Úřadu evropského veřejného žalobce mohou být v praxi obsaženy v prvotních tvrzeních, která úřad OLAF obdrží, nebo se mohou objevit teprve v průběhu správního vyšetřování, které úřad OLAF zahájí kvůli podezření na administrativní nesrovnalost. Aby úřad plnil svou povinnost týkající se ohlašování Úřadu evropského veřejného žalobce, měl by ohlásit trestné jednání v kterékoli fázi před zahájením vyšetřování nebo v jeho průběhu v závislosti na konkrétním případu.

(6)  Prvky naznačující možné trestné jednání spadající do pravomoci Úřadu evropského veřejného žalobce mohou být v praxi obsaženy v prvotních tvrzeních, která úřad OLAF obdrží, nebo se mohou objevit teprve v průběhu správního vyšetřování, které úřad OLAF zahájí kvůli podezření na administrativní nesrovnalost. Aby úřad plnil svou povinnost týkající se ohlašování Úřadu evropského veřejného žalobce, měl by neprodleně ohlásit trestné jednání v kterékoli fázi před zahájením vyšetřování nebo v jeho průběhu v závislosti na konkrétním případu.

Pozměňovací návrh    7

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(7)  Nařízení (EU) 2017/1939 upřesňuje minimální prvky, které by ohlášení měla zpravidla obsahovat. Úřad musí případně provést předběžné posouzení tvrzení, aby tyto prvky zjistil a aby získal potřebné informace. Úřad by měl toto posouzení provést urychleně a způsobem, který neohrozí případné trestní vyšetřování v budoucnu. Po dokončení posouzení by měl Úřad evropského veřejného žalobce informovat v případě, bylo-li zjištěno podezření na trestný čin spadající do jeho pravomoci.

(7)  Nařízení (EU) 2017/1939 upřesňuje minimální prvky, které by ohlášení měla zpravidla obsahovat. Úřad musí případně provést předběžné posouzení tvrzení, aby tyto prvky zjistil a aby získal potřebné informace. Úřad by měl toto posouzení provést urychleně, bez neodůvodněného prodlení a způsobem, který neohrozí případné trestní vyšetřování v budoucnu. Po dokončení posouzení by měl Úřad evropského veřejného žalobce bez neodůvodněného prodlení informovat v případě, bylo-li zjištěno podezření na trestný čin spadající do jeho pravomoci.

Pozměňovací návrh    8

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 7 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(7a)  Veškeré zprávy od Úřadu evropského veřejného žalobce a úřadu a veškerá komunikace mezi nimi by měla probíhat s náležitým zřetelem k platným právním předpisům Unie o ochraně údajů a normách důvěrnosti.

 

(Tento pozměňovací návrh se vztahuje na celý text.)

Odůvodnění

Vzhledem k povaze případů, kterými se úřad a Úřad evropského veřejného ochránce práv zabývají, musí být tyto případy zpracovávány při dodržení nejvyšších norem ochrany dat a důvěrnosti.

Pozměňovací návrh    9

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(8)  Vzhledem k odborným znalostem úřadu by orgány, instituce a jiné subjekty Unie měly mít možnost využít úřad k provedení tohoto předběžného posouzení tvrzení, která jim byla předložena.

(8)  Za účelem zajištění účinné spolupráce a vzhledem k odborným znalostem, zkušenostem, mandátu a pravomocím úřadu by orgány, instituce a jiné subjekty Unie měly mít možnost využít úřad k provedení tohoto předběžného posouzení tvrzení, která jim byla předložena.

Pozměňovací návrh    10

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(9)  V souladu s nařízením (EU) 2017/1939 by úřad neměl v zásadě zahajovat správní vyšetřování souběžně s vyšetřováním týchž skutečností, které provádí Úřad evropského veřejného žalobce. V určitých případech však může ochrana finančních zájmů Unie vyžadovat, aby úřad provedl doplňující správní vyšetřování před uzavřením trestního řízení zahájeného Úřadem evropského veřejného žalobce za účelem zjištění toho, zda jsou zapotřebí preventivní opatření, nebo zda by měla být přijata finanční, disciplinární či správní opatření. Tato doplňující vyšetřování mohou být vhodná mimo jiné tehdy, je-li nutné vymáhat částky, které mají být uhrazeny do rozpočtu Unie a na něž se vztahují určitá pravidla týkající se promlčení, pokud jsou ohrožené částky velmi vysoké, nebo je-li nutné zabránit v rizikových situacích dalším výdajům prostřednictvím správních opatření.

(9)  V souladu s nařízením (EU) 2017/1939 by úřad neměl zahajovat správní vyšetřování souběžně s vyšetřováním týchž skutečností, které provádí Úřad evropského veřejného žalobce, kromě určitých případů, kdy může ochrana finančních zájmů Unie vyžadovat, aby úřad provedl doplňující správní vyšetřování před uzavřením trestního řízení zahájeného Úřadem evropského veřejného žalobce za účelem zjištění toho, zda jsou zapotřebí preventivní opatření, nebo zda by měla být přijata finanční, disciplinární či správní opatření. Tato doplňující vyšetřování mohou být vhodná mimo jiné tehdy, je-li nutné vymáhat částky, které mají být uhrazeny do rozpočtu Unie a na něž se vztahují určitá pravidla týkající se promlčení, pokud jsou ohrožené částky velmi vysoké, nebo je-li nutné zabránit v rizikových situacích dalším výdajům prostřednictvím správních opatření.

Pozměňovací návrh    11

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(10)  Nařízení (EU) 2017/1939 stanoví, že Úřad evropského veřejného žalobce může požádat úřad o tato doplňující vyšetřování. Pokud si je Úřad evropského veřejného žalobce nevyžádá, mělo by být takovéto doplňující vyšetřování za určitých podmínek možné i z podnětu úřadu. Úřad evropského veřejného žalobce by měl mít zejména možnost podat námitku proti zahájení nebo pokračování vyšetřování vedeného úřadem nebo proti provedení určitých úkonů v rámci vyšetřování ze strany úřadu. Důvody pro podání této námitky by měly být založeny na nutnosti chránit účinnost vyšetřování Úřadu evropského veřejného žalobce a měly by být úměrné tomuto cíli. Úřad by se měl zdržet provedení úkonu, proti němuž vznesl Úřad evropského veřejného žalobce námitku. Pokud Úřad evropského veřejného žalobce námitku nevznese, mělo by být vyšetřování úřadu provedeno v úzké konzultaci s Úřadem evropského veřejného žalobce.

(10)  Nařízení (EU) 2017/1939 stanoví, že Úřad evropského veřejného žalobce může požádat úřad o tato doplňující vyšetřování. Pokud si je Úřad evropského veřejného žalobce nevyžádá, mělo by být takovéto doplňující vyšetřování za určitých podmínek možné i z podnětu úřadu. Úřad evropského veřejného žalobce by měl mít zejména možnost podat námitku proti zahájení nebo pokračování vyšetřování vedeného úřadem nebo proti provedení určitých úkonů v rámci vyšetřování ze strany úřadu, pokud je to v rozporu s účinností vlastního vyšetřování Úřadu evropského veřejného žalobce. Tato námitka by měla být vždy řádně zdůvodněna a měla by být úměrná. V tomto případě by se úřad měl zdržet provedení úkonu, proti němuž vznesl Úřad evropského veřejného žalobce námitku. Pokud Úřad evropského veřejného žalobce námitku nevznese, mělo by být vyšetřování úřadu provedeno v úzké konzultaci s Úřadem evropského veřejného žalobce.

Pozměňovací návrh    12

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(11)  Úřad OLAF by měl Úřad evropského veřejného žalobce v jeho vyšetřování aktivně podporovat. V tomto ohledu může Úřad evropského veřejného žalobce úřad požádat, aby podpořil nebo doplnil jeho trestní vyšetřování výkonem pravomocí podle tohoto nařízení. V těchto případech by měl úřad provést tyto činnosti v mezích svých pravomocí a podle rámce stanoveného v tomto nařízení.

(11)  Úřad OLAF by měl Úřad evropského veřejného žalobce v jeho vyšetřování aktivně a účinně podporovat, například poskytnutím vhodné technické a logistické podpory. V tomto ohledu může Úřad evropského veřejného žalobce úřad požádat, aby podpořil nebo doplnil jeho trestní vyšetřování výkonem svého mandátu a pravomocí podle tohoto nařízení. V těchto případech by měl úřad provést tyto činnosti v mezích svých pravomocí a podle rámce stanoveného v tomto nařízení.

Pozměňovací návrh    13

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(12)  Aby byla zajištěna účinná koordinace mezi úřadem a Úřadem evropského veřejného žalobce, měly by být informace mezi nimi vyměňovány průběžně. Obzvláště důležitá je výměna informací ve fázích před zahájením vyšetřování úřadem a Úřadem evropského veřejného žalobce, aby byla zajištěna náležitá koordinace mezi příslušnými opatřeními a vyloučeno zdvojování činností. Úřad a Úřad evropského veřejného žalobce by měly upřesnit způsoby a podmínky této výměny informací ve svých pracovních ujednáních.

(12)  Aby byla zajištěna účinná koordinace, spolupráce a transparentnost mezi úřadem a Úřadem evropského veřejného žalobce, měly by být informace mezi nimi vyměňovány průběžně. Obzvláště důležitá je výměna informací ve fázích před zahájením vyšetřování úřadem a Úřadem evropského veřejného žalobce, aby byla zajištěna náležitá koordinace mezi příslušnými opatřeními za účelem zajištění doplňkovosti a vyloučeno zdvojování činností. Úřad a Úřad evropského veřejného žalobce by měly upřesnit způsoby a podmínky této výměny informací ve svých pracovních ujednáních, včetně možnosti výměny komplexních procesních spisů.

Pozměňovací návrh    14

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(13)  Zpráva Komise o hodnocení uplatňování nařízení (EU, Euratom) č. 883/20136, která byla přijata dne 2. října 2017, dospěla k závěru, že změny právního rámce z roku 2013 znamenaly jasné zlepšení, pokud jde o vedení vyšetřování, spolupráci s partnery a práva dotčených osob. Hodnocení současně upozornilo na některé nedostatky, které negativně ovlivňují účelnost a efektivnost vyšetřování.

(13)  Zpráva Komise o hodnocení uplatňování nařízení (EU, Euratom) č. 883/20136, která byla přijata dne 2. října 2017, dospěla k závěru, že změny právního rámce z roku 2013 znamenaly jasné zlepšení, pokud jde o vedení vyšetřování, spolupráci s partnery a práva dotčených osob. Hodnocení současně upozornilo na některé nedostatky, které negativně ovlivňují účelnost a efektivnost vyšetřování, například při výkonu pravomocí a využívání zdrojů úřadu OLAF pro vyšetřování nebo co se týče jednotných podmínek pro provádění interního vyšetřování, spolupráce mezi členskými státy a jejich orgány na straně jedné a orgány, institucemi a jinými subjekty EU na straně druhé a rozdílech v uplatňování ustanovení právního rámce Unie.

_________________

_________________

6 COM(2017) 589. Ke zprávě byl připojen pracovní dokument útvarů Komise SWD(2017) 332 o hodnocení a stanovisko dozorčího výboru úřadu OLAF č. 2/2017.

6 COM(2017) 589. Ke zprávě byl připojen pracovní dokument útvarů Komise SWD(2017) 332 o hodnocení a stanovisko dozorčího výboru úřadu OLAF č. 2/2017.

Pozměňovací návrh    15

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(15)  Tyto změny se nedotýkají procesních záruk, které jsou použitelné v rámci vyšetřování. Úřad musí uplatňovat procesní záruky stanovené v nařízení (EU, Euratom) č. 883/2013, nařízení Rady (Euratom, ES) č. 2185/967 a procesní záruky obsažené v Listině základních práv Unie. Tento rámec vyžaduje, aby úřad prováděl vyšetřování objektivně, nestranně a důvěrně, shromáždil důkazy ve prospěch i v neprospěch dotčené osoby a prováděl vyšetřovací úkony na základě písemného zmocnění a po kontrole souladu s právem. Úřad musí zajistit dodržování práv osob, jichž se jeho vyšetřování týkají, včetně presumpce neviny a práva nevypovídat ve svůj neprospěch. Při výslechu mají dotčené osoby mimo jiné právo na pomoc osoby, kterou si zvolí, na potvrzení záznamu výslechu a na používání jednoho z úředních jazyků Unie. Dotčené osoby mají rovněž právo vyjádřit se ke skutečnostem daného případu předtím, než jsou vypracovány závěry.

(15)  Tyto změny se nedotýkají procesních záruk, které jsou použitelné v rámci vyšetřování. Úřad musí uplatňovat procesní záruky stanovené v nařízení (EU, Euratom) č. 883/2013, nařízení Rady (Euratom, ES) č. 2185/967 a procesní záruky obsažené v Listině základních práv Unie. Tento rámec vyžaduje, aby úřad prováděl vyšetřování objektivně, nestranně a důvěrně, shromáždil důkazy ve prospěch i v neprospěch dotčené osoby a prováděl vyšetřovací úkony na základě písemného zmocnění a po kontrole souladu s právem. Úřad OLAF i Úřad evropského veřejného žalobce musí zajistit dodržování práv osob, jichž se jejich vyšetřování týkají, včetně presumpce neviny a práva nevypovídat ve svůj neprospěch. Při výslechu mají dotčené osoby mimo jiné právo na pomoc osoby, kterou si zvolí, na potvrzení záznamu výslechu a na používání jednoho z úředních jazyků Unie. Dotčené osoby mají rovněž právo vyjádřit se ke skutečnostem daného případu předtím, než jsou vypracovány závěry.

Pozměňovací návrh    16

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 16 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(16a)  Zúčastněné členské státy by měly souhlasit se spoluprací s Úřadem evropského veřejného žalobce a úřadem OLAF s cílem usnadnit účinné vedení vyšetřování.

Pozměňovací návrh    17

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(19)  V situacích, kdy se úřad musí spolehnout na pomoc příslušných vnitrostátních orgánů, zejména v případech, kdy hospodářský subjekt vznese proti kontrole a inspekci na místě námitku, by členské státy měly zajistit, aby byla opatření úřadu účinná, a měly by poskytnout potřebnou pomoc v souladu s příslušnými pravidly vnitrostátního procesního práva.

(19)  V situacích, kdy se úřad musí spolehnout na pomoc příslušných vnitrostátních orgánů, zejména v případech, kdy hospodářský subjekt vznese proti kontrole a inspekci na místě námitku, by členské státy měly zajistit, aby byla opatření úřadu účinná, a měly by zaručit potřebnou pomoc v souladu s příslušnými pravidly vnitrostátního procesního práva.

Pozměňovací návrh    18

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(21)  V rámci této povinnosti týkající se spolupráce by měl být úřad schopen vyžadovat poskytnutí příslušných informací od hospodářských subjektů, kterých se mohly týkat vyšetřované skutečnosti nebo které mohou mít příslušné informace v držení. Při vyřizování těchto žádostí nemají hospodářské subjekty povinnost přiznat, že se dopustily protiprávního jednání, musí však zodpovědět věcné otázky a poskytnout dokumenty, a to i tehdy, mohou-li být tyto informace použity k zjištění existence protiprávního jednání, jehož se dopustily ony samy či jiný subjekt.

(21)  V rámci této povinnosti týkající se spolupráce by měl být úřad schopen vyžadovat poskytnutí příslušných informací od hospodářských subjektů, kterých se mohly týkat vyšetřované skutečnosti nebo které mohou mít takové informace v držení. Co se týče ochrany osob, které oznamují porušení práva Unie, zejména trestné činy a porušení předpisů týkající se finančních zájmů EU, použije se směrnice (EU) 2018/... [odkaz na směrnici o ochraně osob oznamujících porušení práva Unie]. Při vyřizování těchto žádostí nemají hospodářské subjekty povinnost přiznat, že se dopustily protiprávního jednání, musí však zodpovědět věcné otázky.

Pozměňovací návrh    19

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(22)  Během kontrol a inspekcí na místě by měly mít hospodářské subjekty možnost používat některý z úředních jazyků členského státu, v němž se kontrola uskutečňuje, a právo na pomoc osoby podle své volby, včetně externího právního poradce. Přítomnost právního poradce by však neměla představovat právní podmínku pro platnost kontrol a inspekcí na místě. Aby byla zajištěna účinnost kontrol a inspekcí na místě, zejména co se týká rizika zmizení důkazů, měl by mít úřad přístup do prostor, na pozemky, do dopravních prostředků nebo jiných míst používaných pro účely výkonu povolání, aniž by bylo nutné čekat, než se hospodářský subjekt poradí se svým právním poradcem. Před zahájením kontroly by měl být pro poradu s právním poradcem povolen pouze krátký přiměřený odklad. Takovýto odklad však musí být omezen na nezbytné minimum.

(22)  Během kontrol a inspekcí na místě by měly mít hospodářské subjekty možnost používat některý z úředních jazyků členského státu, v němž se kontrola uskutečňuje, a právo na pomoc osoby podle své volby, včetně externího právního poradce. Přítomnost právního poradce by však neměla představovat právní podmínku pro platnost kontrol a inspekcí na místě. Aby byla zajištěna účinnost kontrol a inspekcí na místě, zejména co se týká rizika zmizení důkazů, měl by mít úřad přístup do prostor, na pozemky, do dopravních prostředků nebo jiných míst používaných pro účely výkonu povolání, aniž by bylo nutné čekat, než se hospodářský subjekt poradí se svým právním poradcem, ale aniž by takové poradě bránil. Před zahájením kontroly by měl být pro poradu s právním poradcem povolen pouze krátký přiměřený odklad. Takovýto odklad však musí být omezen na nezbytné minimum za předpokladu, že jsou náležitě dodržovány procesní záruky a práva dotčeného hospodářského subjektu..

Pozměňovací návrh    20

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 26

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(26)  Úřad by měl mít k dispozici potřebné prostředky ke sledování stopy peněz za účelem odhalování způsobů činnosti, jež jsou typické pro mnoho podvodných jednání. V současnosti lze bankovní údaje, které jsou důležité pro jeho vyšetřovací činnost a které mají v držení úvěrové instituce, v řadě členských států získat prostřednictvím spolupráce s vnitrostátními orgány a s jejich pomocí. Aby byl zajištěn účinný postup v celé Unii, měla by být v nařízení upřesněna povinnost příslušných vnitrostátních orgánů poskytnout úřadu informace o bankovních a platebních účtech v rámci jejich obecné povinnosti týkající se poskytování pomoci úřadu. Tato spolupráce by se měla zpravidla uskutečňovat prostřednictvím finančních zpravodajských jednotek v členských státech. Při poskytování této pomoci úřadu by měly vnitrostátní orgány jednat v souladu s příslušnými ustanoveními procesního práva obsaženými ve vnitrostátních právních předpisech dotčeného členského státu.

(26)  Úřad by měl mít k dispozici potřebné prostředky ke sledování stopy peněz za účelem odhalování způsobů činnosti, jež jsou typické pro mnoho podvodných jednání. V současnosti lze bankovní údaje, které jsou důležité pro jeho vyšetřovací činnost a které mají v držení úvěrové instituce, v řadě členských států získat prostřednictvím spolupráce s vnitrostátními orgány a s jejich pomocí. Aby byl zajištěn účinný postup v celé Unii, měla by být v nařízení upřesněna povinnost příslušných vnitrostátních orgánů poskytnout úřadu informace o bankovních a platebních účtech v rámci jejich obecné povinnosti týkající se poskytování pomoci úřadu. Tato spolupráce by se měla zpravidla uskutečňovat prostřednictvím finančních zpravodajských jednotek v členských státech. Při poskytování této pomoci úřadu by měly vnitrostátní orgány jednat v souladu s příslušnými ustanoveními procesního práva obsaženými ve vnitrostátních právních předpisech dotčeného členského státu a zajišťovat včasné sdělování všech informací důležitých pro vyšetřování Úřadu evropského veřejného žalobce a úřadu OLAF.

Pozměňovací návrh    21

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 27

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(27)  Včasné předání informací úřadem za účelem přijetí preventivních opatření představuje nezbytný nástroj pro ochranu finančních zájmů Unie. Aby byla zajištěna úzká spolupráce v tomto ohledu mezi úřadem a orgány, institucemi a jinými subjekty Unie, je vhodné, aby orgány, instituce a jiné subjekty měly možnost úřad kdykoli konzultovat za účelem rozhodnutí o vhodných preventivních opatřeních, včetně opatření na ochranu důkazů.

(27)  Včasné a bezodkladné předání informací úřadem za účelem přijetí preventivních opatření představuje nezbytný nástroj pro ochranu finančních zájmů Unie. Aby byla zajištěna úzká spolupráce v tomto ohledu mezi úřadem a orgány, institucemi a jinými subjekty Unie, je vhodné, aby orgány, instituce a jiné subjekty měly možnost úřad kdykoli konzultovat za účelem rozhodnutí o vhodných preventivních opatřeních, včetně opatření na ochranu důkazů.

Pozměňovací návrh    22

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 27 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(27a)  Aby nedocházelo ke zbytečným prodlevám, které by mohly mít neblahé dopady na jiná vyšetřování, jako jsou například případy zbavení imunity, měly by Úřad evropského veřejného žalobce a úřad OLAF vést svá vyšetřování včas.

Pozměňovací návrh    23

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 29

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(29)  Mandát úřadu zahrnuje ochranu příjmů rozpočtu Unie plynoucích z vlastních zdrojů odvozených z DPH. V této oblasti by měl být úřad schopen podporovat a doplňovat činnosti členských států prostřednictvím vyšetřování vedených v souladu s jeho mandátem, koordinace s příslušnými vnitrostátními orgány ve složitých, nadnárodních věcech a podpory a pomoci poskytované členským státům a Úřadu evropského veřejného žalobce. Za tímto účelem by měl být úřad schopen vyměňovat si informace prostřednictvím sítě Eurofisc zřízené nařízením Rady (EU) č. 904/20109 k prosazování a usnadňování spolupráce v boji proti podvodům v oblasti DPH.

(29)  Mandát úřadu zahrnuje ochranu příjmů rozpočtu Unie plynoucích z vlastních zdrojů odvozených z DPH. V této oblasti by měl být úřad schopen podporovat a doplňovat činnosti členských států prostřednictvím vyšetřování vedených v souladu s jeho mandátem, koordinace s příslušnými vnitrostátními orgány ve složitých, nadnárodních věcech a podpory a pomoci poskytované členským státům a Úřadu evropského veřejného žalobce. Za tímto účelem by měl být úřad schopen vyměňovat si informace prostřednictvím sítě Eurofisc zřízené nařízením Rady (EU) č. 904/20109, při zohlednění ustanovení nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/17259a k prosazování a usnadňování spolupráce v boji proti podvodům v oblasti DPH.

_________________

_________________

9 Nařízení Rady (EU) č. 904/2010 ze dne 7. října 2010 o správní spolupráci a boji proti podvodům v oblasti daně z přidané hodnoty, Úř. věst. L 268, 12.10.2010, s. 1–18.

9 Nařízení Rady (EU) č. 904/2010 ze dne 7. října 2010 o správní spolupráci a boji proti podvodům v oblasti daně z přidané hodnoty, Úř. věst. L 268, 12.10.2010, s. 1–18.

 

9a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1725 ze dne 23. října 2018 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány, institucemi a jinými subjekty Unie a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení nařízení (ES) č. 45/2001 a rozhodnutí č. 1247/2002/ES (Úř. věst. L 295, 21.11.2018, s. 39).

Pozměňovací návrh    24

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 1

Nařízení (EU, Euratom) č. 883/2013

Čl. 1 – odst. 4 a

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4a.  Úřad naváže a udržuje úzký vztah s Úřadem evropského veřejného žalobce, který byl v rámci posílené spolupráce zřízen nařízením Rady (EU) 2017/193913. Tento vztah je založen na vzájemné spolupráci a výměně informací. Má zejména zajistit, aby na ochranu finančních zájmů Unie byly využity veškeré dostupné prostředky, a to prostřednictvím doplňkovosti jejich příslušných mandátů a podpory, kterou úřad poskytuje Úřadu Evropského veřejného žalobce.

4a.  Úřad naváže a udržuje úzký vztah s Úřadem evropského veřejného žalobce, který byl v rámci posílené spolupráce zřízen nařízením Rady (EU) 2017/193913. Tento vztah je založen na vzájemné spolupráci, doplňkovosti, zamezování zdvojení a výměně informací. Má zejména zajistit, aby na ochranu finančních zájmů Unie byly využity veškeré dostupné prostředky, a to prostřednictvím doplňkovosti jejich příslušných mandátů a podpory, kterou úřad poskytuje Úřadu Evropského veřejného žalobce, včetně technické a logistické podpory.

_________________

_________________

13 Nařízení Rady (EU) 2017/1939 ze dne 12. října 2017, kterým se provádí posílená spolupráce za účelem zřízení Úřadu evropského veřejného žalobce (Úř. věst. L 283, 31.10.2017, s. 1).

13 Nařízení Rady (EU) 2017/1939 ze dne 12. října 2017, kterým se provádí posílená spolupráce za účelem zřízení Úřadu evropského veřejného žalobce (Úř. věst. L 283, 31.10.2017, s. 1).

 

(Tento pozměňovací návrh se vztahuje na celý text. Jeho přijetí si vyžádá odpovídající změny v celém textu.)

Pozměňovací návrh    25

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 3

Nařízení (EU, Euratom) č. 883/2013

Čl. 3 – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Kontroly a inspekce na místě se provádějí v souladu s tímto nařízením a v případě, že se toto nařízení na danou záležitost nevztahuje, v souladu s nařízením (Euratom, ES) č. 2185/96.

2.  Kontroly a inspekce na místě se provádějí v souladu s tímto nařízením a v případě, že se toto nařízení na danou záležitost nevztahuje, v souladu s nařízením (Euratom, ES) č. 2185/96 a veškerými příslušnými právními předpisy Unie o ochraně údajů.

Pozměňovací návrh    26

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 3

Nařízení (EU, Euratom) č. 883/2013

Čl. 3 – odst. 3

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Hospodářské subjekty spolupracují s úřadem v průběhu jeho vyšetřování. Úřad může od hospodářských subjektů požadovat ústní poskytnutí informací, mimo jiné i formou výslechu, a písemné poskytnutí informací.

3.  Hospodářské subjekty mají povinnost spolupracovat s úřadem v průběhu jeho vyšetřování. Úřad může od hospodářských subjektů požadovat ústní poskytnutí informací, mimo jiné i formou výslechu, a písemné poskytnutí informací, řádně zdokumentovaných a zpracovaných v souladu s normami důvěrnosti a právními předpisy pro ochranu údajů.

Pozměňovací návrh    27

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 3

Nařízení (EU, Euratom) č. 883/2013

Čl. 3 – odst. 4 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

4a.  Zúčastněné členské státy zajistí, aby jejich příslušné vnitrostátní orgány zaručily řádné a účinné vedení vyšetřování Úřadu evropského veřejného žalobce a úřadu OLAF;

Pozměňovací návrh    28

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 3

Nařízení (EU, Euratom) č. 883/2013

Čl. 3 – odst. 5

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5.  Při výkonu těchto pravomocí dodržuje úřad procesní záruky stanovené v tomto nařízení a v nařízení (Euratom, ES) č. 2185/96. Při provádění kontroly a inspekce na místě má dotčený hospodářský subjekt právo nevypovídat ve svůj neprospěch a právo na pomoc osoby podle své volby. Při prohlášeních během kontrol na místě může hospodářský subjekt používat některý z úředních jazyků členského státu, v němž je usazen. Právo na pomoc zvolené osoby nebrání úřadu v přístupu do prostor hospodářského subjektu a nesmí vést k nepřiměřenému odkladu zahájení kontroly.

5.  Při výkonu těchto pravomocí dodržuje úřad procesní záruky stanovené v tomto nařízení a v nařízení (Euratom, ES) č. 2185/96 a také v nařízení (EU) 2018/1725*. Při provádění kontroly a inspekce na místě má dotčený hospodářský subjekt právo nevypovídat ve svůj neprospěch a právo na pomoc osoby podle své volby. Při prohlášeních během kontrol na místě hospodářský subjekt možnost používat některý z úředních jazyků členského státu, v němž je usazen. Právo na pomoc zvolené osoby po omezenou a přiměřenou dobu nebrání úřadu v přístupu do prostor hospodářského subjektu a nesmí vést k nepřiměřenému odkladu zahájení kontroly.

 

_________________

 

* Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1725 ze dne 23. října 2018 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány, institucemi a jinými subjekty Unie a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení nařízení (ES) č. 45/2001 a rozhodnutí č. 1247/2002/ES (Úř. věst. L 295, 21.11.2018, s. 39).

 

(Tento pozměňovací návrh se vztahuje na celý text. Jeho přijetí si vyžádá odpovídající změny v celém textu.)

Pozměňovací návrh    29

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 3

Nařízení (EU, Euratom) č. 883/2013

Čl. 3 – odst. 6 – pododstavec 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Na žádost úřadu poskytne příslušný orgán dotčeného členského státu zaměstnancům úřadu pomoc, která je nezbytná k účinnému plnění jejich úkolů, jak je stanoveno v písemném zmocnění uvedeném v čl. 7 odst. 2.

Na žádost úřadu zaručí příslušný orgán dotčeného členského státu zaměstnancům úřadu neprodleně pomoc, která je nezbytná k účinnému plnění jejich úkolů, jak je stanoveno v písemném zmocnění uvedeném v čl. 7 odst. 2.

Pozměňovací návrh    30

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 3

Nařízení (EU, Euratom) č. 883/2013

Čl. 3 – odst. 6 – pododstavec 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Dotčený členský stát v souladu s nařízením (Euratom, ES) č. 2185/96 zajistí, aby byl zaměstnancům úřadu umožněn přístup ke všem informacím a dokumentům týkajícím se skutečností, které jsou předmětem vyšetřování, jež jsou nezbytné pro efektivní a účinné provedení kontrol a inspekce na místě, a aby si mohli tyto dokumenty nebo informace ponechat a zamezit tak nebezpečí jejich zmizení.

Dotčený členský stát v souladu s nařízením (Euratom, ES) č. 2185/96 zajistí, aby byl zaměstnancům úřadu umožněn přístup ke všem informacím a dokumentům týkajícím se skutečností, které jsou předmětem vyšetřování, jež jsou nezbytné pro efektivní a účinné a úměrné provedení kontrol a inspekce na místě, a aby si mohli tyto dokumenty nebo informace ponechat a zamezit tak nebezpečí jejich zmizení. Základní práva, zejména právo na soukromí, jsou plně dodržována.

Pozměňovací návrh    31

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 3

Nařízení (EU, Euratom) č. 883/2013

Čl. 3 – odst. 7 – pododstavec 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Pokud zaměstnanci úřadu zjistí, že se hospodářský subjekt kontrole nebo inspekci na místě povolené podle tohoto nařízení brání, poskytne jim dotčený členský stát nezbytnou pomoc ze strany donucovacích orgánů, aby mohl úřad provést kontrolu nebo inspekci na místě účinně a bez zbytečného odkladu.

Pokud zaměstnanci úřadu zjistí, že se hospodářský subjekt kontrole nebo inspekci na místě povolené podle tohoto nařízení brání, zaručí jim dotčený členský stát nezbytnou pomoc ze strany donucovacích orgánů, aby mohl úřad provést kontrolu nebo inspekci na místě účinně a bez zbytečného odkladu.

Pozměňovací návrh    32

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 3

Nařízení (EU, Euratom) č. 883/2013

Čl. 3 – odst. 9

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

9.  V případě, že je to nutné pro účely zjištění, zda došlo k podvodu, úplatkářství nebo jinému protiprávnímu jednání ohrožujícímu finanční zájmy Unie, má úřad v průběhu vnějšího vyšetřování přístup ke všem relevantním informacím a údajům, které souvisejí s vyšetřovanými skutečnostmi a které mají v držení orgány, instituce a subjekty, a to bez ohledu na nosič, na němž jsou uloženy. Za tímto účelem se použijí ustanovení čl. 4 odst. 2 a 4.

9.  V případě, že je to nutné pro účely zjištění, zda došlo k podvodu, úplatkářství nebo jinému protiprávnímu jednání ohrožujícímu finanční zájmy Unie, má úřad v průběhu vnějšího vyšetřování přístup ke všem relevantním informacím a údajům, které souvisejí s vyšetřovanými skutečnostmi a které mají v držení orgány, instituce a subjekty, a to bez ohledu na nosič, na němž jsou uloženy, přičemž bude respektována důvěrnost vyšetřování, legitimní práva dotčených osob a případně vnitrostátní ustanovení týkající se soudních řízení. Za tímto účelem se použijí ustanovení čl. 4 odst. 2 a 4.

Pozměňovací návrh    33

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 4 – písm. a

Nařízení (EU, Euratom) č. 883/2013

Čl. 4 – odst. 2 – pododstavec b

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  může úřad od úředníků, jiných zaměstnanců, členů orgánů nebo institucí, vedoucích jiných subjektů nebo pracovníků požadovat ústní poskytnutí informací, mimo jiné i formou výslechu, a písemné poskytnutí informací.“;

b)  může úřad od úředníků, jiných zaměstnanců, členů orgánů nebo institucí, vedoucích jiných subjektů nebo pracovníků požadovat ústní poskytnutí informací, mimo jiné i formou výslechu, a písemné poskytnutí informací, které jsou důkladně zdokumentovány v souladu s obvyklými normami důvěrnosti a ochrany údajů v Unii.

Pozměňovací návrh    34

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 5 – písm. a

Nařízení (EU, Euratom) č. 883/2013

Čl. 5 – odst. 1 – pododstavec 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

„Aniž jsou dotčena ustanovení článku 12d, může generální ředitel zahájit vyšetřování v případě, že existuje dostatečně závažné podezření, které může být založeno i na informacích od třetí osoby nebo na anonymních informacích, že došlo k podvodu, úplatkářství nebo jinému protiprávnímu jednání ohrožujícímu finanční zájmy Unie.;

Aniž jsou dotčena ustanovení článku 12d, může generální ředitel zahájit vyšetřování v případě, že existuje dostatečně závažné podezření nebo silné náznaky, které mohou být založeny i na informacích od třetí osoby nebo na anonymních informacích, že došlo k podvodu, úplatkářství nebo jinému protiprávnímu jednání ohrožujícímu finanční zájmy Unie.;

Pozměňovací návrh    35

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 6 – písm. a

Nařízení (EU, Euratom) č. 883/2013

Čl. 7 – odst. 3 – pododstavec 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Příslušné orgány členských států poskytují zaměstnancům úřadu nezbytnou pomoc, aby jim umožnily efektivně a bez zbytečného odkladu plnit jejich úkoly v souladu s tímto nařízením.;

Příslušné orgány členských států zaručují zaměstnancům úřadu nezbytnou pomoc, aby jim umožnily efektivně a bez zbytečného odkladu plnit jejich úkoly v souladu s tímto nařízením.;

Pozměňovací návrh    36

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 6 – písm. d

Nařízení (EU, Euratom) č. 883/2013

Čl. 7 – odst. 6 – pododstavec 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Vedle prvního pododstavce může dotčený orgán, instituce nebo jiný subjekt kdykoliv úřad konzultovat za účelem přijetí jakýchkoli vhodných preventivních opatření v úzké spolupráci s úřadem, včetně opatření na ochranu důkazů, a o těchto opatřeních neprodleně informují úřad.;

Vedle prvního pododstavce může dotčený orgán, instituce nebo jiný subjekt kdykoliv úřad konzultovat za účelem přijetí jakýchkoli vhodných preventivních opatření v úzké spolupráci s úřadem, aniž by docházelo ke zdvojení úsilí, včetně opatření na ochranu důkazů, a o těchto opatřeních neprodleně informují úřad. Úřad bude konstruktivně a v plné součinnosti spolupracovat s dotčeným orgánem, institucí nebo jiným subjektem.

Pozměňovací návrh    37

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 6 – písm. e

Nařízení (EU, Euratom) č. 883/2013

Čl. 7 – odst. 8

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

„8.  Nelze-li vyšetřování skončit do dvanácti měsíců od zahájení, podává generální ředitel po uplynutí této lhůty dvanácti měsíců a poté každých šest měsíců dozorčímu výboru zprávu obsahující důvody a případně nápravná opatření navrhována s cílem vyšetřování urychlit.“

„8.  Nelze-li vyšetřování skončit do dvanácti měsíců od zahájení, podává generální ředitel po uplynutí této lhůty dvanácti měsíců a poté každých šest měsíců dozorčímu výboru zprávu obsahující důvody a nápravná opatření navrhována s cílem vyšetřování urychlit.“

Pozměňovací návrh    38

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 7 – písm. a

Nařízení (EU, Euratom) č. 883/2013

Čl. 8 – odst. 1 – pododstavec 1 a

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Pokud orgány, instituce a jiné subjekty podávají ohlášení Úřadu evropského veřejného žalobce v souladu s článkem 24 nařízení (EU) 2017/1939, mohou místo toho předat úřadu kopii ohlášení zaslaného Úřadu evropského veřejného žalobce.;

Pokud orgány, instituce a jiné subjekty podávají ohlášení Úřadu evropského veřejného žalobce v souladu s článkem 24 nařízení (EU) 2017/1939, předají úřadu kopii ohlášení zaslaného Úřadu evropského veřejného žalobce.;

Pozměňovací návrh    39

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 7 – písm. b

Nařízení (EU, Euratom) č. 883/2013

Čl. 8 – odst. 2 – pododstavec 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Orgány, instituce a jiné subjekty a v případě, že jim v tom nebrání vnitrostátní právo, příslušné orgány členských států předají úřadu na jeho žádost nebo z vlastního podnětu všechny dokumenty a informace, které mají v držení a které souvisejí s vyšetřováním, jež úřad provádí.

Orgány, instituce a jiné subjekty a v případě, že jim v tom nebrání vnitrostátní právo, příslušné orgány členských států bezodkladně předají úřadu na jeho žádost nebo z vlastního podnětu všechny dokumenty a informace, které mají v držení a které souvisejí s vyšetřováním, jež úřad provádí.

Pozměňovací návrh    40

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 7 – písm. c

Nařízení (EU, Euratom) č. 883/2013

Čl. 8 – odst. 3

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Orgány, instituce a jiné subjekty a v případě, že jim v tom nebrání vnitrostátní právo, příslušné orgány členských států předají úřadu další dokumenty nebo informace, které považují za významné, které mají v držení a které se týkají boje proti podvodům, úplatkářství a jinému protiprávnímu jednání ohrožujícímu finanční zájmy Unie.;

3.  Orgány, instituce a jiné subjekty a v případě, že jim v tom nebrání vnitrostátní právo, příslušné orgány členských států bezodkladně předají úřadu další dokumenty nebo informace, které považují za významné, které mají v držení a které se týkají boje proti podvodům, úplatkářství a jinému protiprávnímu jednání ohrožujícímu finanční zájmy Unie.;

Pozměňovací návrh    41

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 9 – písm. a a (nové)

Nařízení (EU, Euratom) č. 883/2013

Čl. 10 – odst. 5 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

aa)   doplňuje se nový odstavec 5a, který zní:

 

„5a.  Osoby oznamující trestné činy a další porušení týkající se finančních zájmů EU úřadu musejí být plně chráněny, zejména prostřednictvím evropských právních předpisů týkajících se ochrany osob oznamujících porušení práva Unie.“

Pozměňovací návrh    42

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 10 – písm. a

Nařízení (EU, Euratom) č. 883/2013

Čl. 11 – odst. 1 – pododstavec 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Ke zprávě mohou být připojena doporučení generálního ředitele ohledně opatření, která mají být přijata. V těchto doporučeních jsou v příslušných případech uvedena veškerá disciplinární, správní, finanční nebo soudní opatření dotčených orgánů, institucí a jiných subjektů a příslušných orgánů dotčených členských států, a zejména upřesněny odhadované částky, které mají být vymáhány, a předběžná právní kvalifikace zjištěných skutečností.;

Ke zprávě mohou být připojena zdokumentovaná doporučení generálního ředitele ohledně opatření, která mají být přijata. V těchto doporučeních jsou v příslušných případech uvedena veškerá disciplinární, správní, finanční nebo soudní opatření dotčených orgánů, institucí a jiných subjektů a příslušných orgánů dotčených členských států, a zejména upřesněny odhadované částky, které mají být vymáhány, a předběžná právní kvalifikace zjištěných skutečností.;

Pozměňovací návrh    43

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 10 – písm. b

Nařízení (EU, Euratom) č. 883/2013

Čl. 11 – odst. 2 – pododstavec 2 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Úřad přijme odpovídající interní opatření, aby zajistil konzistentní kvalitu závěrečných zpráv a doporučení, a zváží, zda je nezbytné revidovat pokyny tykající se vyšetřovacích postupů, aby byly odstraněny jakékoli případné nesrovnalosti.

Pozměňovací návrh    44

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 10 – písm. b

Nařízení (EU, Euratom) č. 883/2013

Čl. 11 – odst. 2 – pododstavec 3

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Zprávy vypracované úřadem představují přípustné důkazy v soudních řízeních u soudů Unie a ve správních řízeních v Unii.;

Zprávy vypracované úřadem představují přípustné důkazy v soudních řízeních u soudů Unie a ve správních řízeních v Unii, pokud byly vypracovány v souladu se zákonem.;

Pozměňovací návrh    45

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 11 – písm. a

Nařízení (EU, Euratom) č. 883/2013

Čl. 12 – odst. 1 – druhá věta

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

„Může předat informace rovněž dotčenému orgánu, instituci nebo jinému subjektu.“;

„Aby nedocházelo ke zbytečným prodlevám, které by mohly mít neblahé dopady na jiná vyšetřování, jako jsou například případy zbavení imunity, může na požádání předat informace rovněž dotčenému orgánu, instituci nebo jinému subjektu.“;

Pozměňovací návrh    46

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 12

Nařízení (EU, Euratom) č. 883/2013

Čl. 12 c – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Úřad ohlásí Úřadu evropského veřejného žalobce bez zbytečného odkladu jakékoli trestné jednání, u něhož by mohl Úřad evropského veřejného žalobce vykonat svou pravomoc v souladu s článkem 22 a čl. 25 odst. 2 a 3 nařízení (EU) 2017/1939. Ohlášení je zasláno v kterékoli fázi před zahájením vyšetřování úřadu nebo v jeho průběhu.

1.  Úřad ihned sdělí a ohlásí Úřadu evropského veřejného žalobce bez zbytečného odkladu jakékoli trestné jednání, u něhož by mohl Úřad evropského veřejného žalobce vykonat svou pravomoc v souladu s článkem 22 a čl. 25 odst. 2 a 3 nařízení (EU) 2017/1939. Ohlášení je zasláno v kterékoli fázi před zahájením vyšetřování úřadu nebo v jeho průběhu.

Pozměňovací návrh    47

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 12

Nařízení (EU, Euratom) č. 883/2013

Čl. 12 c – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Ohlášení musí obsahovat alespoň popis skutečností, včetně posouzení škody, která byla nebo by mohla být způsobena, možné právní kvalifikace, jakož i veškeré dostupné informace o potenciálních obětech, podezřelých a dalších dotčených osobách.

2.  Ohlášení musí obsahovat veškeré skutečnosti a informace, které jsou úřadu známy, včetně posouzení škody, která byla nebo by mohla být způsobena, možné právní kvalifikace, jakož i veškeré dostupné informace o potenciálních obětech, podezřelých a dalších dotčených osobách.

Pozměňovací návrh    48

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 12

Nařízení (EU, Euratom) č. 883/2013

Čl. 12 c – odst. 3 – pododstavec 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Úřad není povinen ohlásit Úřadu evropského veřejného žalobce tvrzení, která jsou zjevně nepodložená.

Úřad ohlásí Úřadu evropského veřejného žalobce pouze podložená tvrzení a poskytne roční údaje o počtu a předmětu těchto tvrzení.

Pozměňovací návrh    49

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 12

Nařízení (EU, Euratom) č. 883/2013

Článek 12 f a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 12 fa

 

Souběžné vyšetřování

 

1.  Při vyšetřování vedeném v členském státě, který se účastní spolupráce s Úřadem evropského veřejného žalobce, a v členském státě, který se spolupráce s Úřadem evropského veřejného žalobce neúčastní, uzavře úřad a Úřad evropského veřejného žalobce pracovní ujednání podle čl. 99 odst. 3 nařízení Rady (EU) 2017/1939. Toto pracovní ujednání bude obsahovat alespoň ustanovení o výměně všech informací, vzájemné akceptaci důkazů a zpráv, procesních zárukách rovnocenných s procesními zárukami uvedenými v kapitole VI nařízení Rady (EU) 2017/1939, výměně osobních údajů.

 

2.  Členské státy spolupracují s úřadem a Úřadem evropského veřejného žalobce a podporují je v jejich činnosti a v jejich vyšetřováních.

POSTUP VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

Název

Vyšetřování prováděné Evropským úřadem pro boj proti podvodům (OLAF) ve vztahu ke spolupráci s Úřadem evropského veřejného žalobce a účinnost vyšetřování prováděných úřadem OLAF

Referenční údaje

COM(2018)0338 – C8-0214/2018 – 2018/0170(COD)

Věcně příslušný výbor

Datum oznámení na zasedání

CONT

5.7.2018

 

 

 

Výbor, který vypracoval stanovisko

Datum oznámení na zasedání

JURI

5.7.2018

Zpravodaj(ka)

Datum jmenování

Jean-Marie Cavada

9.7.2018

Projednání ve výboru

20.11.2018

 

 

 

Datum přijetí

23.1.2019

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

20

2

1

Členové přítomní při konečném hlasování

Max Andersson, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Mady Delvaux, Rosa Estaràs Ferragut, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Luis de Grandes Pascual, Pascal Durand, Angelika Niebler, Virginie Rozière, Tiemo Wölken, Kosma Złotowski

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Lola Sánchez Caldentey


STANOVISKO Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (11.1.2019)

pro Výbor pro rozpočtovou kontrolu

k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU, Euratom) č. 883/2013 o vyšetřování prováděném Evropským úřadem pro boj proti podvodům (OLAF), pokud jde o spolupráci s Úřadem evropského veřejného žalobce a účinnost vyšetřování úřadu OLAF

(COM(2018)0338 – C8-0214/2018 – 2018/0170(COD))

Zpravodajka: Monica Macovei

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

V souvislosti se svým úsilím o posílení ochrany finančních zájmů Unie Komise navrhla v květnu 2018 změnu nařízení (EU, Euratom) č. 883/2013 o vyšetřování prováděném Evropským úřadem pro boj proti podvodům (OLAF). Tento návrh navazuje na přijetí směrnice o boji vedeném trestněprávní cestou proti podvodům poškozujícím finanční zájmy Unie v červenci 2017 a na přijetí nařízení, kterým se provádí posílená spolupráce za účelem zřízení Úřadu evropského veřejného žalobce, v říjnu 2017.

Pozměněné nařízení by mělo vstoupit v platnost koncem roku 2020, než začne Úřad evropského veřejného žalobce vykonávat svou činnost.

Celkovým cílem návrhu je úprava a posílení mechanismů ochrany finančních zájmů Unie. Toho by mělo být dosaženo především tím, že budou položeny základy účinné spolupráce s Úřadem evropského veřejného žalobce, která by měla být založena na zásadách úzké spolupráce, výměny informací, doplňkovosti a vyloučení zdvojování. Zatímco Úřad evropského veřejného žalobce povede trestní vyšetřování a stíhání, úřad OLAF bude pokračovat pouze ve správních vyšetřováních týkajících se finančních zájmů EU, doplňovat tak práci Úřadu evropského veřejného žalobce a směřovat ke společnému cíli.

Zpravodajka je toho názoru, že je nanejvýš důležité zajistit, aby budoucí vztahy mezi Úřadem evropského veřejného žalobce a úřadem OLAF nevyvolávaly vleklé spory o pravomoci. Za tímto účelem by Úřad evropského veřejného žalobce i úřad OLAF měly využívat funkce vyhledávání shody v jejich příslušných systémech správy případů, což umožní okamžité prověření informací o probíhajících případech. Vzhledem k tomu, že systém správy případů Úřadu evropského veřejného žalobce vyžaduje vysokou úroveň zabezpečení, úřad by měl informovat osobu jmenovanou Úřadem evropského veřejného žalobce, která by společně se správou případů Úřadu evropského veřejného žalobce měla ověřit, zda již Úřad evropského veřejného žalobce neprovádí vyšetřování týchž skutečností.

Zpráva rovněž uvádí, že úřad by měl neprodleně informovat Úřad evropského veřejného žalobce o jakékoli trestné činnosti, u níž by mohl Úřad evropského veřejného žalobce uplatnit svou pravomoc. Ohlášení by mělo být následováno zprávou, pokud si ji Úřad evropského veřejného žalobce vyžádá, vyhotovenou v úzké spolupráci s Úřadem evropského veřejného žalobce. To by umožnilo rychlou odpověď Úřadu evropského veřejného žalobce a zajistilo, že každé trestní vyšetřování bude vedeno plně v souladu s procesními zárukami platnými pro Úřad evropského veřejného žalobce.

Co se týče doplňujících vyšetřování zahájených nebo pokračujících z podnětu generálního ředitele úřadu, zpráva uvádí, že by mělo být povoleno vést tato vyšetřování pouze se souhlasem Úřadu evropského veřejného žalobce. V případě, že Úřad evropského veřejného žalobce má námitky proti zahájení tohoto vyšetřování, úřad by měl od jeho vedení upustit.

Zpravodajka se rovněž domnívá, že instituce, orgány, úřady a agentury by měly žádat přímo Úřad evropského veřejného žalobce, aby provedl hodnocení tvrzení trestní povahy, která jsou jim oznámena, a to v souladu s čl. 24 odst. 1 nařízení o Úřadu evropského veřejného žalobce.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci vyzývá Výbor pro rozpočtovou kontrolu jako věcně příslušný výbor, aby zohlednil následující pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh    1

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(2a)  V souladu se zprávou Komise o hodnocení uplatňování nařízení (EU, Euratom) č. 883/2013 není zcela jasný rozsah, v jakém se podle nařízení č. 883/2013 uplatňuje vnitrostátní právo. Různé výklady příslušných ustanovení a rozdíly ve vnitrostátním právu vedou k fragmentaci výkonu pravomocí úřadu OLAF v členských státech a v některých případech dokonce komplikují schopnost úřadu OLAF úspěšně provádět vyšetřování a v konečném důsledku přispívat k cíli Smlouvy spočívajícímu v účinné ochraně finančních zájmů v celé Unii.

Pozměňovací návrh    2

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(4)  Vzhledem k jejich společnému cíli, kterým je ochrana integrity rozpočtu Unie, by úřad a Úřad evropského veřejného žalobce měly navázat a udržovat úzký vztah založený na loajální spolupráci, který zajišťuje doplňkovost jejich příslušných mandátů a koordinaci jejich opatření, zejména co se týká rozsahu posílené spolupráce za účelem zřízení Úřadu evropského veřejného žalobce. Tento vztah by měl v konečném důsledku přispět k zajištění toho, aby byly na ochranu finančních zájmů Unie využity všechny prostředky a aby se zamezilo zbytečnému zdvojování úsilí.

(4)  Vzhledem k jejich společnému cíli, kterým je ochrana integrity rozpočtu Unie, by úřad a Úřad evropského veřejného žalobce měly navázat a udržovat úzký vztah založený na loajální spolupráci, který zajišťuje doplňkovost jejich příslušných mandátů a koordinaci jejich opatření, zejména co se týká rozsahu posílené spolupráce za účelem zřízení Úřadu evropského veřejného žalobce. Tento vztah by měl v konečném důsledku přispět k zajištění toho, aby byly na ochranu finančních zájmů Unie využity všechny prostředky a aby se zamezilo zbytečnému zdvojování úsilí. V zájmu podpory dobré spolupráce se Úřad evropského veřejného žalobce a úřad vybízejí k pravidelným setkáním, zejména za účelem získání přehledu o probíhajících vyšetřováních s cílem odhalovat trendy a možné vazby mezi případy.

Pozměňovací návrh    3

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 4 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(4a)  Jakmile bude Úřad evropského veřejného žalobce zřízen, obecný mandát úřadu OLAF by se neměl měnit, nýbrž by mělo být různými způsoby upraveno jeho fungování, aby se přizpůsobil existenci Úřadu evropského veřejného žalobce. Úřad OLAF by měl mít i nadále pravomoci pro správní vyšetřování při podezření na podvodné i jiné nesrovnalosti v rámci institucí, orgánů a jiných subjektů Unie a ve všech členských státech, aby mohl vydávat doporučení k zahájení soudních, disciplinárních, finančních nebo správních řízení.

Pozměňovací návrh    4

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(5)  Nařízení (EU) 2017/1939 vyžaduje, aby úřad, jakož i všechny orgány, instituce a jiné subjekty Unie a příslušné vnitrostátní orgány ohlašovaly Úřadu evropského veřejného žalobce bez zbytečného odkladu jakékoli trestné jednání, u něhož by mohl vykonat svou pravomoc. Jelikož je úřad pověřen prováděním správních vyšetřování případů podvodů, úplatkářství a jiného protiprávního jednání ohrožujícího finanční zájmy Unie, má ideální předpoklady a prostředky k tomu, aby jednal jako přirozený partner a privilegovaný zdroj informací pro Úřad evropského veřejného žalobce.

(5)  Nařízení (EU) 2017/1939 vyžaduje, aby úřad, jakož i všechny orgány, instituce a jiné subjekty Unie a příslušné vnitrostátní orgány ohlašovaly Úřadu evropského veřejného žalobce bez zbytečného odkladu jakékoli trestné jednání, u něhož by mohl vykonat svou pravomoc. Jelikož je úřad pověřen prováděním správních vyšetřování případů podvodů, úplatkářství a jiného protiprávního jednání ohrožujícího finanční zájmy Unie, má ideální předpoklady a prostředky k tomu, aby jednal jako přirozený partner a privilegovaný zdroj informací pro Úřad evropského veřejného žalobce. Zejména se jedná o případy, kdy se vyšetřování týká členských států, jež jsou zapojeny do posílené spolupráce za účelem vytvoření Úřadu evropského veřejného žalobce, a členských států, které do této spolupráce zapojeny nejsou.

Pozměňovací návrh    5

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(6)  Prvky naznačující možné trestné jednání spadající do pravomoci Úřadu evropského veřejného žalobce mohou být v praxi obsaženy v prvotních tvrzeních, která úřad OLAF obdrží, nebo se mohou objevit teprve v průběhu správního vyšetřování, které úřad OLAF zahájí kvůli podezření na administrativní nesrovnalost. Aby úřad plnil svou povinnost týkající se ohlašování Úřadu evropského veřejného žalobce, měl by ohlásit trestné jednání v kterékoli fázi před zahájením vyšetřování nebo v jeho průběhu v závislosti na konkrétním případu.

(6)  Prvky naznačující možné trestné jednání spadající do pravomoci Úřadu evropského veřejného žalobce mohou být v praxi obsaženy v prvotních tvrzeních, která úřad OLAF obdrží, nebo se mohou objevit teprve v průběhu správního vyšetřování, které úřad OLAF zahájí kvůli podezření na administrativní nesrovnalost. Aby úřad plnil svou povinnost týkající se ohlašování Úřadu evropského veřejného žalobce, měl by neprodleně ohlásit každé trestné jednání. Po tomto ohlášení by měla následovat zpráva, která by měla být zaslána bez zbytečného odkladu. Ohlášení a zpráva mohou být zaslány v kterékoli fázi před zahájením vyšetřování nebo v jeho průběhu. Informace obdržené úřadem by měly být v každém případě co nejdříve předány Úřadu evropského veřejného žalobce.

Pozměňovací návrh    6

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(7)  Nařízení (EU) 2017/1939 upřesňuje minimální prvky, které by ohlášení měla zpravidla obsahovat. Úřad musí případně provést předběžné posouzení tvrzení, aby tyto prvky zjistil a aby získal potřebné informace. Úřad by měl toto posouzení provést urychleně a způsobem, který neohrozí případné trestní vyšetřování v budoucnu. Po dokončení posouzení by měl Úřad evropského veřejného žalobce informovat v případě, bylo-li zjištěno podezření na trestný čin spadající do jeho pravomoci.

(7)  Nařízení (EU) 2017/1939 upřesňuje minimální prvky, které by ohlášení měla zpravidla obsahovat, aby se zvýšila efektivita ohlašování v trestních věcech. Kromě těchto prvků by měl úřad předat Úřadu evropského veřejného žalobce veškeré relevantní informace, které má k dispozici. Úřad musí případně provést předběžné posouzení tvrzení, aby tyto prvky zjistil a aby získal potřebné informace. Úřad by měl toto posouzení provést co nejrychleji, a to způsobem, který neohrozí případné trestní vyšetřování v budoucnu. Po dokončení posouzení by měl neprodleně informovat Úřad evropského veřejného žalobce, bylo-li zjištěno podezření na trestný čin spadající do jeho pravomoci.

Pozměňovací návrh    7

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(8)  Vzhledem k odborným znalostem úřadu by orgány, instituce a jiné subjekty Unie měly mít možnost využít úřad k provedení tohoto předběžného posouzení tvrzení, která jim byla předložena.

(8)  Vzhledem k odborným znalostem úřadu by orgány, instituce a jiné subjekty Unie měly mít možnost využít úřad k provedení tohoto předběžného posouzení tvrzení, která jim byla předložena, nejsou-li schopny provést toto posouzení samy. To by nemělo zpomalovat včasné předávání informací Úřadu evropského veřejného žalobce.

Pozměňovací návrh    8

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(9)  V souladu s nařízením (EU) 2017/1939 by úřad neměl v zásadě zahajovat správní vyšetřování souběžně s vyšetřováním týchž skutečností, které provádí Úřad evropského veřejného žalobce. V určitých případech však může ochrana finančních zájmů Unie vyžadovat, aby úřad provedl doplňující správní vyšetřování před uzavřením trestního řízení zahájeného Úřadem evropského veřejného žalobce za účelem zjištění toho, zda jsou zapotřebí preventivní opatření, nebo zda by měla být přijata finanční, disciplinární či správní opatření. Tato doplňující vyšetřování mohou být vhodná mimo jiné tehdy, je-li nutné vymáhat částky, které mají být uhrazeny do rozpočtu Unie a na něž se vztahují určitá pravidla týkající se promlčení, pokud jsou ohrožené částky velmi vysoké, nebo je-li nutné zabránit v rizikových situacích dalším výdajům prostřednictvím správních opatření.

(9)  V souladu s nařízením (EU) 2017/1939 by úřad neměl v zásadě zahajovat správní vyšetřování souběžně s vyšetřováním týchž skutečností, které provádí Úřad evropského veřejného žalobce. V určitých případech však může ochrana finančních zájmů Unie vyžadovat, aby úřad provedl doplňující správní vyšetřování před uzavřením trestního řízení zahájeného Úřadem evropského veřejného žalobce za účelem zjištění toho, zda jsou zapotřebí preventivní opatření, nebo zda by měla být přijata finanční, disciplinární či správní opatření. Tato doplňující vyšetřování mohou být vhodná mimo jiné tehdy, je-li nutné vymáhat částky, které mají být uhrazeny do rozpočtu Unie a na něž se vztahují určitá pravidla týkající se promlčení, pokud jsou ohrožené částky velmi vysoké, nebo je-li nutné zabránit v rizikových situacích dalším výdajům prostřednictvím správních opatření. Tato vyšetřování by vzhledem k jejich doplňkovosti měla být vedena pouze po dohodě s Úřadem evropského veřejného žalobce.

Pozměňovací návrh    9

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(10)  Nařízení (EU) 2017/1939 stanoví, že Úřad evropského veřejného žalobce může požádat úřad o tato doplňující vyšetřování. Pokud si je Úřad evropského veřejného žalobce nevyžádá, mělo by být takovéto doplňující vyšetřování za určitých podmínek možné i z podnětu úřadu. Úřad evropského veřejného žalobce by měl mít zejména možnost podat námitku proti zahájení nebo pokračování vyšetřování vedeného úřadem nebo proti provedení určitých úkonů v rámci vyšetřování ze strany úřadu. Důvody pro podání této námitky by měly být založeny na nutnosti chránit účinnost vyšetřování Úřadu evropského veřejného žalobce a měly by být úměrné tomuto cíli. Úřad by se měl zdržet provedení úkonu, proti němuž vznesl Úřad evropského veřejného žalobce námitku. Pokud Úřad evropského veřejného žalobce námitku nevznese, mělo by být vyšetřování úřadu provedeno v úzké konzultaci s Úřadem evropského veřejného žalobce.

(10)  Nařízení (EU) 2017/1939 stanoví, že Úřad evropského veřejného žalobce může požádat úřad o tato doplňující vyšetřování. Pokud si je Úřad evropského veřejného žalobce nevyžádá, mělo by být takovéto doplňující vyšetřování za konkrétních podmínek a po konzultaci s Úřadem evropského veřejného žalobce možné i z podnětu úřadu. Úřad evropského veřejného žalobce by měl mít zejména možnost podat námitku proti zahájení nebo pokračování vyšetřování vedeného úřadem nebo proti provedení určitých úkonů v rámci vyšetřování ze strany úřadu. Důvody pro podání této námitky by měly být založeny na nutnosti chránit účinnost vyšetřování Úřadu evropského veřejného žalobce a měly by být úměrné tomuto cíli. Úřad by se měl zdržet provedení úkonu, proti němuž vznesl Úřad evropského veřejného žalobce námitku. Pokud Úřad evropského veřejného žalobce žádosti vyhoví, mělo by být vyšetřování úřadu provedeno v úzké konzultaci s Úřadem evropského veřejného žalobce.

Pozměňovací návrh    10

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(12)  Aby byla zajištěna účinná koordinace mezi úřadem a Úřadem evropského veřejného žalobce, měly by být informace mezi nimi vyměňovány průběžně. Obzvláště důležitá je výměna informací ve fázích před zahájením vyšetřování úřadem a Úřadem evropského veřejného žalobce, aby byla zajištěna náležitá koordinace mezi příslušnými opatřeními a vyloučeno zdvojování činností. Úřad a Úřad evropského veřejného žalobce by měly upřesnit způsoby a podmínky této výměny informací ve svých pracovních ujednáních.

(12)  Aby byla zajištěna účinná koordinace mezi úřadem a Úřadem evropského veřejného žalobce, měly by být informace mezi nimi vyměňovány průběžně. Obzvláště důležitá je výměna informací ve fázích před zahájením vyšetřování úřadem a Úřadem evropského veřejného žalobce, aby byla zajištěna náležitá koordinace mezi příslušnými opatřeními a vyloučeno zdvojování činností. Za tímto účelem by úřad a Úřad evropského veřejného žalobce měly využívat funkce vyhledávání shody ve svých systémech správy případů. Úřad a Úřad evropského veřejného žalobce by měly upřesnit způsoby a podmínky této výměny informací ve svých pracovních ujednáních. Generální ředitel úřadu a nejvyšší státní zástupce EU by se měli pravidelně setkávat k jednání o záležitostech společného zájmu.

Pozměňovací návrh    11

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(19)  V situacích, kdy se úřad musí spolehnout na pomoc příslušných vnitrostátních orgánů, zejména v případech, kdy hospodářský subjekt vznese proti kontrole a inspekci na místě námitku, by členské státy měly zajistit, aby byla opatření úřadu účinná, a měly by poskytnout potřebnou pomoc v souladu s příslušnými pravidly vnitrostátního procesního práva.

(19)  V situacích, kdy se úřad musí spolehnout na pomoc příslušných vnitrostátních orgánů, zejména v případech, kdy hospodářský subjekt vznese proti kontrole a inspekci na místě námitku, by členské státy měly zajistit, aby byla opatření úřadu účinná, a měly by bez zbytečného prodlení poskytnout potřebnou pomoc v souladu s příslušnými pravidly vnitrostátního procesního práva.

Pozměňovací návrh    12

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 22 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(22a)  Osoby oznamující trestné činy a další porušení týkající se finančních zájmů EU úřadu by měly mít plnou ochranu, zejména prostřednictvím příslušných ustanovení EU týkajících se ochrany oznamovatelů.

Pozměňovací návrh    13

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 32 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(32a)  Příslušné orgány členských států poskytují úřadu nezbytnou pomoc při plnění jeho úkolů. Pokud úřad vydá orgánům členského státu pověřeným trestním stíháním doporučení k přijetí soudních opatření a nejsou učiněny žádné návazné kroky, měl by členský stát své rozhodnutí úřadu odůvodnit. Jednou ročně by měl úřad vypracovat zprávu obsahující přehled informací o pomoci poskytnuté členskými státy a krocích učiněných v návaznosti na doporučení k přijetí soudních opatření.

Pozměňovací návrh    14

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 32 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(32b)  Jeden z členů dozorčího výboru by měl být jmenován úředníkem pro základní práva. Úředník pro základní práva by měl sledovat dodržování základních práv a procesních záruk ze strany úřadu.

Pozměňovací návrh    15

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 35 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(35a)  Do 31. prosince 2022 by měla Komise vyhodnotit uplatňování tohoto nařízení, a zejména účinnost spolupráce mezi úřadem a Úřadem evropského veřejného žalobce.

Pozměňovací návrh    16

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod -1 (nový)

Nařízení (EU, Euratom) č. 883/2013

Čl. 1 – odst. 3 – písm. d

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

(-1)  v čl. 1 odst. 3 se písmeno d) nahrazuje tímto:

d)   Nařízení (ES) č. 45/2001

„d)   nařízení (EU) č. 45/2001 a nařízení (EU) 2016/679.“

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:32013R0883)

Pozměňovací návrh    17

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 3

Nařízení (EU, Euratom) č. 883/2013

Čl. 3 – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Kontroly a inspekce na místě se provádějí v souladu s tímto nařízením a v případě, že se toto nařízení na danou záležitost nevztahuje, v souladu s nařízením (Euratom, ES) č. 2185/96.

2.  Kontroly a inspekce na místě mohou být prováděny bez předchozího upozornění a provádějí se v souladu s tímto nařízením a v případě, že se toto nařízení na danou záležitost nevztahuje, v souladu s nařízením (Euratom, ES) č. 2185/96.

Pozměňovací návrh    18

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 3

Nařízení (EU, Euratom) č. 883/2013

Čl. 3 – odst. 6 – pododstavec 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Na žádost úřadu poskytne příslušný orgán dotčeného členského státu zaměstnancům úřadu pomoc, která je nezbytná k účinnému plnění jejich úkolů, jak je stanoveno v písemném zmocnění uvedeném v čl. 7 odst. 2.

Na žádost úřadu poskytne příslušný orgán dotčeného členského státu bez zbytečného prodlení zaměstnancům úřadu pomoc, která je nezbytná k účinnému plnění jejich úkolů, jak je stanoveno v písemném zmocnění uvedeném v čl. 7 odst. 2.

Pozměňovací návrh    19

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 3

Nařízení (EU, Euratom) č. 883/2013

Article 3 – odst. 6 – pododstavec 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Dotčený členský stát v souladu s nařízením (Euratom, ES) č. 2185/96 zajistí, aby byl zaměstnancům úřadu umožněn přístup ke všem informacím a dokumentům týkajícím se skutečností, které jsou předmětem vyšetřování, jež jsou nezbytné pro efektivní a účinné provedení kontrol a inspekce na místě, a aby si mohli tyto dokumenty nebo informace ponechat a zamezit tak nebezpečí jejich zmizení.

Dotčený členský stát v souladu s nařízením (Euratom, ES) č. 2185/96 zajistí, aby byl zaměstnancům úřadu umožněn přístup ke všem informacím a dokumentům týkajícím se skutečností, které jsou předmětem vyšetřování, jež jsou nezbytné pro efektivní a účinné provedení kontrol a inspekce na místě, a aby si mohli tyto dokumenty nebo informace po nezbytně nutnou dobu ponechat a zamezit tak nebezpečí jejich zmizení.

Pozměňovací návrh    20

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 3

Nařízení (EU, Euratom) č. 883/2013

Čl. 3 – odst. 9

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

9.  V případě, že je to nutné pro účely zjištění, zda došlo k podvodu, úplatkářství nebo jinému protiprávnímu jednání ohrožujícímu finanční zájmy Unie, má úřad v průběhu vnějšího vyšetřování přístup ke všem relevantním informacím a údajům, které souvisejí s vyšetřovanými skutečnostmi a které mají v držení orgány, instituce a subjekty, a to bez ohledu na nosič, na němž jsou uloženy. Za tímto účelem se použijí ustanovení čl. 4 odst. 2 a 4.

9.  V případě, že je to nutné pro účely zjištění, zda došlo k podvodu, úplatkářství nebo jinému protiprávnímu jednání ohrožujícímu finanční zájmy Unie, má úřad v průběhu vnějšího vyšetřování bez zbytečného prodlení přístup ke všem relevantním informacím a údajům, které souvisejí s vyšetřovanými skutečnostmi a které mají v držení orgány, instituce a subjekty, a to bez ohledu na nosič, na němž jsou uloženy. Za tímto účelem se použijí ustanovení čl. 4 odst. 2 a 4.

Pozměňovací návrh    21

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 3

Nařízení (EU, Euratom) č. 883/2013

Čl. 3 – odst. 10 – pododstavec 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Aniž je dotčeno ustanovení čl. 12c odst. 1, může úřad v případě, že se ještě před rozhodnutím, zda zahájit vnější vyšetřování, zabývá informacemi naznačujícími, že došlo k podvodu, úplatkářství nebo jinému protiprávnímu jednání ohrožujícímu finanční zájmy Unie, informovat příslušné orgány dotčených členských států a v případě potřeby dotčené orgány, instituce a jiné subjekty.

Aniž je dotčeno ustanovení čl. 12c odst. 1, může úřad v případě, že se ještě před rozhodnutím, zda zahájit vnější vyšetřování, zabývá informacemi naznačujícími, že došlo k podvodu, úplatkářství nebo jinému protiprávnímu jednání ohrožujícímu finanční zájmy Unie, informovat příslušné orgány dotčených členských států a v případě potřeby dotčené orgány, instituce a jiné subjekty. Příslušné orgány členských států nebo dotčený orgán, instituce nebo jiný subjekt na požádání informují úřad o veškerých podniknutých krocích a o skutečnostech zjištěných na základě těchto informací.

Pozměňovací návrh    22

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 4 – písm. a

Nařízení (EU, Euratom) č. 883/2013

Čl. 4 – odst. 2 – písm. a

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  má úřad právo na okamžitý a neohlášený přístup k jakýmkoli relevantním informacím a údajům drženým orgány, institucemi a jinými subjekty, a to bez ohledu na nosič, na němž jsou uloženy, a právo na okamžitý a neohlášený přístup do jejich prostor. Úřad má možnost kontrolovat účetnictví orgánů, institucí a jiných subjektů. Úřad může pořizovat kopie a získávat výtahy z každého dokumentu a z obsahu každého nosiče informací, které jsou v držení orgánů, institucí a jiných subjektů, a v případě potřeby si ponechat tyto dokumenty nebo informace a zamezit tak nebezpečí jejich zmizení;

a)  má úřad právo na okamžitý a neohlášený přístup k jakýmkoli relevantním informacím a údajům drženým orgány, institucemi a jinými subjekty, a to bez ohledu na nosič, na němž jsou uloženy, a právo na okamžitý a neohlášený přístup do jejich prostor. Úřad má možnost kontrolovat účetnictví orgánů, institucí a jiných subjektů. Úřad může pořizovat kopie a získávat výtahy z každého dokumentu a z obsahu každého nosiče informací, které jsou v držení orgánů, institucí a jiných subjektů, a v případě potřeby si po nezbytně nutnou dobu ponechat tyto dokumenty nebo informace a zamezit tak nebezpečí jejich zmizení;

Pozměňovací návrh    23

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 4 – písm. b

Nařízení (EU, Euratom) č. 883/2013

Čl. 4 – odst. 3

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  V souladu s článkem 3 může úřad provádět kontroly a inspekce na místě v prostorách hospodářských subjektů, aby získal přístup k relevantním informacím o skutečnostech, které jsou předmětem vnitřního vyšetřování.;

3.  V souladu s článkem 3 může úřad provádět bez předchozího upozornění kontroly a inspekce na místě v prostorách hospodářských subjektů, aby získal přístup k relevantním informacím o skutečnostech, které jsou předmětem vnitřního vyšetřování.;

Pozměňovací návrh    24

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 5 – písm. a a (nové)

Nařízení (EU, Euratom) č. 883/2013

Čl. 5 – odst. 2 – pododstavec 1 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

aa)  v odstavci 2 se za první pododstavec vkládá nový pododstavec, který zní:

 

„Externí vyšetřování, o něž je úřad požádán Úřadem evropského veřejného žalobce, je zahájeno bezodkladně v souladu s článkem 12e.“

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0883&from=EN)

Pozměňovací návrh    25

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 5 – písm. a b (nové)

Nařízení (EU, Euratom) č. 883/2013

Čl. 5 – odst. 2 – pododstavec 2

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

ab)  v odstavci 2 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:

Rozhodnutí o zahájení vnitřního vyšetřování přijímá generální ředitel, který jedná buď z vlastního podnětu, nebo na žádost jednoho z orgánů, institucí nebo jiných subjektů, ve kterých má vyšetřování probíhat, nebo na žádost členského státu.

Rozhodnutí o zahájení vnitřního vyšetřování přijímá generální ředitel, který jedná buď z vlastního podnětu, nebo na žádost Úřadu evropského veřejného žalobce jednoho z orgánů, institucí nebo jiných subjektů, ve kterých má vyšetřování probíhat, nebo na žádost členského státu.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:32013R0883)

Pozměňovací návrh    26

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 6 – písm. a a (nové)

Nařízení (EU, Euratom) č. 883/2013

Čl. 7 – odst. 3 – pododstavec 2

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

aa)  v odstavci 3 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:

Orgány, instituce a jiné subjekty zajistí, aby jejich úředníci, jiní zaměstnanci, členové, vedoucí a pracovníci poskytovali zaměstnancům úřadu nezbytnou pomoc, jež jim umožní efektivně plnit jejich úkoly.

Orgány, instituce a jiné subjekty zajistí, aby jejich úředníci, jiní zaměstnanci, členové, vedoucí a pracovníci poskytovali zaměstnancům úřadu nezbytnou pomoc, jež jim umožní efektivně, v souladu s tímto nařízením a bez zbytečného prodlení plnit své úkoly.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:32013R0883)

Pozměňovací návrh    27

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 6 – písm. d

Nařízení (EU, Euratom) č. 883/2013

Čl. 7 – odst. 6 – pododstavec 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Vedle prvního pododstavce může dotčený orgán, instituce nebo jiný subjekt kdykoliv úřad konzultovat za účelem přijetí jakýchkoli vhodných preventivních opatření v úzké spolupráci s úřadem, včetně opatření na ochranu důkazů, a o těchto opatřeních neprodleně informují úřad.;

Vedle prvního pododstavce může dotčený orgán, instituce nebo jiný subjekt kdykoliv úřad konzultovat za účelem přijetí jakýchkoli vhodných preventivních opatření v úzké spolupráci s úřadem, včetně opatření na ochranu důkazů, a o těchto opatřeních neprodleně informují úřad. Úřad konstruktivně a v plné součinnosti spolupracuje s dotčeným orgánem, institucí nebo jiným subjektem;

Pozměňovací návrh    28

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 7 – písm. a

Nařízení (EU, Euratom) č. 883/2013

Čl. 8 – odst. 1 – pododstavec 1 a

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Pokud orgány, instituce a jiné subjekty podávají ohlášení Úřadu evropského veřejného žalobce v souladu s článkem 24 nařízení (EU) 2017/1939, mohou místo toho předat úřadu kopii ohlášení zaslaného Úřadu evropského veřejného žalobce.

Pokud orgány, instituce a jiné subjekty podávají ohlášení Úřadu evropského veřejného žalobce v souladu s článkem 24 nařízení (EU) 2017/1939, mohou místo toho předat úřadu kopii ohlášení zaslaného Úřadu evropského veřejného žalobce a zpravit o tomto předání Úřad evropského veřejného žalobce;

Pozměňovací návrh    29

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 7 – písm. b

Nařízení (EU, Euratom) č. 883/2013

Čl. 8 – odst. 2 – pododstavec 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Orgány, instituce a jiné subjekty a v případě, že jim v tom nebrání vnitrostátní právo, příslušné orgány členských států předají úřadu na jeho žádost nebo z vlastního podnětu všechny dokumenty a informace, které mají v držení a které souvisejí s vyšetřováním, jež úřad provádí.

Orgány, instituce a jiné subjekty a v případě, že jim v tom nebrání vnitrostátní právo, příslušné orgány členských států bezodkladně předají úřadu na jeho žádost nebo z vlastního podnětu všechny dokumenty a informace, které mají v držení a které souvisejí s vyšetřováním, jež úřad provádí.

Pozměňovací návrh    30

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 7 – písm. b

Nařízení (EU, Euratom) č. 883/2013

Čl. 8 – odst. 2 – pododstavec 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Před zahájením vyšetřování předají úřadu na jeho žádost všechny dokumenty nebo informace, které mají v držení a které jsou nezbytné k posouzení tvrzení nebo použití kritérií pro zahájení vyšetřování, která jsou stanovena v čl. 5 odst. 1;

Před zahájením vyšetřování předají úřadu na jeho žádost nebo z vlastního podnětu všechny dokumenty nebo informace, které mají v držení a které jsou nezbytné k posouzení tvrzení nebo použití kritérií pro zahájení vyšetřování, která jsou stanovena v čl. 5 odst. 1;

Pozměňovací návrh    31

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 7 – písm. c

Nařízení (EU, Euratom) č. 883/2013

Čl. 8 – odst. 3

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Orgány, instituce a jiné subjekty a v případě, že jim v tom nebrání vnitrostátní právo, příslušné orgány členských států předají úřadu další dokumenty nebo informace, které považují za významné, které mají v držení a které se týkají boje proti podvodům, úplatkářství a jinému protiprávnímu jednání ohrožujícímu finanční zájmy Unie.;

3.  Orgány, instituce a jiné subjekty a v případě, že jim v tom nebrání vnitrostátní právo, příslušné orgány členských států bezodkladně předají úřadu, na žádost tohoto úřadu nebo z vlastního podnětu další dokumenty nebo informace, které považují za významné, které mají v držení a které se týkají boje proti podvodům, úplatkářství a jinému protiprávnímu jednání ohrožujícímu finanční zájmy Unie;

Pozměňovací návrh    32

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 8 – písm. a a (nové)

Nařízení (EU, Euratom) č. 883/2013

Čl. 9 – odst. 5 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

aa)  doplňuje se nový odstavec, který zní:

 

„5a.  vyšetřovací úkony prováděné úřadem OLAF podléhají soudnímu přezkumu ze strany Soudního dvora podle článku 263 SFEU.“

Pozměňovací návrh    33

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 9 – písm. a a (nové)

Nařízení (EU, Euratom) č. 883/2013

Čl. 10 – odst. 5 – pododstavec 1

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

aa)  v odstavci 5 se první pododstavec nahrazuje tímto:

Generální ředitel zajistí, aby byly veškeré informace veřejnosti poskytovány neutrálním a nestranným způsobem a při zveřejňování byla dodržena důvěrnost vyšetřování a soulad se zásadami stanovenými v tomto článku a v čl. 9 odst. 1.

Generální ředitel zajistí, aby byly veškeré informace veřejnosti poskytovány neutrálním a nestranným způsobem a při zveřejňování byly dodrženy požadavky na ochranu údajů důvěrnost vyšetřování a soulad se zásadami stanovenými v tomto článku a v čl. 9 odst. 1.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:32013R0883)

Pozměňovací návrh    34

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 9 – písm. a b (nové)

Nařízení (EU, Euratom) č. 883/2013

Čl. 10 – odst. 5 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ab)  doplňuje se nový odstavec, který zní:

 

„5a.  Osoby oznamující trestné činy a další porušení týkající se finančních zájmů EU úřadu musejí být plně chráněny, zejména prostřednictvím evropských právních předpisů týkajících se ochrany osob oznamujících porušení práva Unie.“

Pozměňovací návrh    35

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 10 – písm. a

Nařízení (EU, Euratom) č. 883/2013

Čl. 11 – odst. 1 – pododstavec 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Ke zprávě budou připojena doporučení generálního ředitele, zda je třeba přijmout opatření, či nikoliv. V těchto doporučeních jsou v příslušných případech uvedena veškerá disciplinární, správní, finanční nebo soudní opatření dotčených orgánů, institucí a subjektů a příslušných orgánů dotčených členských států, a zejména upřesněny odhadované částky, které mají být vymáhány, a předběžná právní kvalifikace zjištěných skutečností.;

Ke zprávě budou připojena řádně zdokumentovaná doporučení generálního ředitele, zda je třeba přijmout opatření, či nikoliv. V těchto doporučeních jsou v příslušných případech uvedena veškerá disciplinární, správní, finanční nebo soudní opatření dotčených orgánů, institucí a subjektů a příslušných orgánů dotčených členských států, a zejména upřesněny odhadované částky, které mají být vymáhány, a předběžná právní kvalifikace zjištěných skutečností;

Pozměňovací návrh    36

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 10 – písm. b

Nařízení (EU, Euratom) č. 883/2013

Čl. 11 – odst. 2 – pododstavec 1 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Úřad přijme odpovídající interní opatření, aby zajistil konzistentní kvalitu závěrečných zpráv a doporučení, a zváží, zda je nezbytné revidovat pokyny tykající se vyšetřovacích postupů, aby byly odstraněny jakékoli případné nesrovnalosti.

Pozměňovací návrh    37

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 10 – písm. b

Nařízení (EU, Euratom) č. 883/2013

Čl. 11 – odst. 2 – pododstavec 3

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Zprávy vyhotovené úřadem představují stejným způsobem a za stejných podmínek jako úřední zprávy vypracované vnitrostátními správními kontrolory důkazy přípustné v trestním řízení členského státu, pokud je jejich použití nezbytné. Vztahují se na ně stejná pravidla hodnocení, jako tomu je u úředních zpráv vypracovaných vnitrostátními správními kontrolory, a mají stejnou důkazní hodnotu jako tyto zprávy.

Zprávy vyhotovené úřadem představují stejným způsobem a za stejných podmínek jako úřední zprávy vypracované vnitrostátními správními kontrolory důkazy přípustné v trestním řízení členského státu, pokud je jejich použití nezbytné. Vztahují se na ně stejná pravidla hodnocení, jako tomu je u úředních zpráv vypracovaných vnitrostátními správními kontrolory, a mají stejnou důkazní hodnotu jako tyto zprávy. V tomto ohledu takové zprávy představují akty, které by mohly dotčené osoby nepříznivě ovlivnit.

Odůvodnění

V souladu s doporučeními Evropského účetního dvora by mělo být stanoveno, že zprávy úřadu mohou jednotlivce nepříznivě ovlivnit, a to v zájmu zajištění práva těchto osob na účinnou právní ochranu.

Pozměňovací návrh    38

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 10 – písm. c a (nové)

Nařízení (EU, Euratom) č. 883/2013

Čl. 11 – odst. 8 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ca)  doplňuje se nový odstavec, který zní:

 

„8a.  Jednou do roka vypracuje úřad pod vedením generálního ředitele zprávu. Tato zpráva uvede přehled opatření přijatých příslušnými orgány členských států v návaznosti na žádosti o poskytnutí pomoci podané úřadem podle tohoto nařízení. Tato zpráva rovněž obsahuje přehled soudních opatření přijatých příslušnými orgány členských států na základě výsledků šetření provedených úřadem. Zpráva musí dodržovat požadavky na ochranu údajů a důvěrnost vyšetřování a předává se Evropskému parlamentu, Radě a Komisi.“

Pozměňovací návrh    39

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 12

Nařízení (EU, Euratom) č. 883/2013

Čl. 12 a – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Pro účely tohoto nařízení určí členské státy službu (dále jen „koordinační služba pro boj proti podvodům“), která bude napomáhat účinné spolupráci a výměně informací, včetně informací operační povahy, s úřadem. V příslušných případech a v souladu s vnitrostátním právem může být koordinační služba pro boj proti podvodům považována za příslušný orgán pro účely tohoto nařízení.

1.  Pro účely tohoto nařízení určí členské státy službu (dále jen „koordinační služba pro boj proti podvodům“), která bude napomáhat rychlé a účinné spolupráci a výměně informací, včetně informací operační povahy, s úřadem. V příslušných případech a v souladu s vnitrostátním právem může být koordinační služba pro boj proti podvodům považována za příslušný orgán pro účely tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh    40

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 12

Nařízení (EU, Euratom) č. 883/2013

Čl. 12 a – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Na žádost úřadu a před rozhodnutím o zahájení vyšetřování, jakož i během vyšetřování či posléze koordinační služby pro boj proti podvodům poskytnou, získají nebo koordinují potřebnou pomoc, aby mohl úřad plnit účinně své úkoly. Tato pomoc zahrnuje zejména pomoc příslušných vnitrostátních orgánů poskytovanou podle čl. 3 odst. 6 a 7, čl. 7 odst. 3 a čl. 8 odst. 2 a 3.

2.  Na žádost úřadu nebo z vlastního podnětu a před rozhodnutím o zahájení vyšetřování, jakož i během vyšetřování či posléze koordinační služby pro boj proti podvodům poskytnou, získají nebo koordinují potřebnou pomoc, aby mohl úřad plnit účinně své úkoly. Tato pomoc zahrnuje zejména pomoc příslušných vnitrostátních orgánů poskytovanou podle čl. 3 odst. 6 a 7, čl. 7 odst. 3 a čl. 8 odst. 2 a 3.

Pozměňovací návrh    41

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 12

Nařízení (EU, Euratom) č. 883/2013

Čl. 12 c – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Úřad ohlásí Úřadu evropského veřejného žalobce bez zbytečného odkladu jakékoli trestné jednání, u něhož by mohl Úřad evropského veřejného žalobce vykonat svou pravomoc v souladu s článkem 22 a čl. 25 odst. 2 a 3 nařízení (EU) 2017/1939. Ohlášení je zasláno v kterékoli fázi před zahájením vyšetřování úřadu nebo v jeho průběhu.

1.  Úřad okamžitě informuje Úřad evropského veřejného žalobce o každém náznaku trestného jednání, u něhož Úřad evropského veřejného žalobce vykonává svou pravomoc v souladu s články 22 a 25 nařízení (EU) 2017/1939. Po tomto ohlášení následuje zpráva, která je zaslána bez zbytečného odkladu. Ohlášení a zpráva jsou zaslány v kterékoli fázi před zahájením vyšetřování nebo v jeho průběhu. Úřad evropského veřejného žalobce může požádat úřad, aby mu zaslal dodatečné informace, ve kterých stanoví lhůtu pro předání.

Pozměňovací návrh    42

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 12

Nařízení (EU, Euratom) č. 883/2013

Čl. 12 c – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Ohlášení musí obsahovat alespoň popis skutečností, včetně posouzení škody, která byla nebo by mohla být způsobena, možné právní kvalifikace, jakož i veškeré dostupné informace o potenciálních obětech, podezřelých a dalších dotčených osobách.

2.  Ohlášení musí obsahovat veškeré skutečnosti a informace, které jsou úřadu známy, včetně posouzení škody, která byla nebo by mohla být způsobena, pokud úřad takovými informacemi disponuje, možné právní kvalifikace, jakož i veškeré dostupné informace o potenciálních obětech, podezřelých a dalších dotčených osobách. Úřad předá spolu se zprávou Úřadu evropského veřejného žalobce veškeré další informace, které má k dispozici.

Pozměňovací návrh    43

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 12

Nařízení (EU, Euratom) č. 883/2013

Čl. 12 c – odst. 3 – pododstavec 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

V případech, kdy informace, které úřad obdržel, neobsahují prvky uvedené v odstavci 2 a kdy neprobíhá vyšetřování úřadu, může úřad provést předběžné posouzení předložených tvrzení. Posouzení se provede urychleně, každopádně do dvou měsíců od obdržení informací. V průběhu tohoto posuzování se použije článek 6 a čl. 8 odst. 2.

V případech, kdy informace, které úřad obdržel, neobsahují prvky uvedené v odstavci 2 a kdy neprobíhá vyšetřování úřadu, může úřad provést předběžné posouzení předložených tvrzení. Posouzení se provede co možná nejrychleji, každopádně do dvou měsíců od obdržení informací. V průběhu tohoto posuzování se použije článek 6 a čl. 8 odst. 2. Úřad se zdrží provádění veškerých opatření, která by mohla ohrozit jakékoli případné budoucí vyšetřování Úřadu evropského veřejného žalobce.

Pozměňovací návrh    44

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 12

Nařízení (EU, Euratom) č. 883/2013

Čl. 12 c – odst. 3 – pododstavec 3

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Po tomto předběžném posouzení podá úřad zprávu Úřadu evropského veřejného žalobce, jsou-li splněny podmínky stanovené v odstavci 1.

Po tomto předběžném posouzení, pokud nebyly shromážděny všechny prvky stanovené v odstavci 2, podá úřad okamžitě zprávu Úřadu evropského veřejného žalobce, jsou-li splněny podmínky stanovené v odstavci 1.

Pozměňovací návrh    45

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 12

Nařízení (EU, Euratom) č. 883/2013

Čl. 12 c – odst. 4 – pododstavec 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Za účelem uplatňování prvního pododstavce ověří úřad v souladu s čl. 12g odst. 2 prostřednictvím systému správy případů Úřadu evropského veřejného žalobce to, zda Úřad evropského veřejného žalobce provádí vyšetřování. Úřad si může od Úřadu evropského veřejného žalobce vyžádat další informace. Úřad evropského veřejného žalobce odpoví na tuto žádost do deseti pracovních dnů.

Za účelem uplatňování prvního pododstavce ověří úřad v souladu s čl. 12g odst. 2, zda Úřad evropského veřejného žalobce provádí vyšetřování. Úřad si může od Úřadu evropského veřejného žalobce vyžádat další informace. Úřad evropského veřejného žalobce odpoví na tuto žádost bez zbytečného odkladu.

Pozměňovací návrh    46

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 12

Nařízení (EU, Euratom) č. 883/2013

Čl. 12 c – odst. 5

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5.  Orgány, instituce a jiné subjekty mohou úřad požádat o předběžné posouzení tvrzení, která jim byla oznámena. Pro účely těchto žádostí se použije odstavec 3.

5.  Orgány, instituce a jiné subjekty mohou úřad požádat o předběžné posouzení tvrzení, která jim byla oznámena. Pro účely těchto žádostí se použije odstavec 3. To nesmí zpomalit včasné předávání informací Úřadu evropského veřejného žalobce.

Pozměňovací návrh    47

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 12

Nařízení (EU, Euratom) č. 883/2013

Čl. 12 d – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Za účelem uplatňování prvního pododstavce ověří úřad v souladu s čl. 12g odst. 2 prostřednictvím systému správy případů Úřadu evropského veřejného žalobce to, zda Úřad evropského veřejného žalobce provádí vyšetřování. Úřad si může od Úřadu evropského veřejného žalobce vyžádat další informace. Úřad evropského veřejného žalobce odpoví na tuto žádost do deseti pracovních dnů.

Za účelem uplatňování prvního pododstavce ověří úřad v souladu s čl. 12g odst. 2, zda Úřad evropského veřejného žalobce provádí vyšetřování. Úřad si může od Úřadu evropského veřejného žalobce vyžádat další informace. Úřad evropského veřejného žalobce odpoví na tuto žádost bez zbytečného odkladu.

Pozměňovací návrh    48

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 12

Nařízení (EU, Euratom) č. 883/2013

Čl. 12 e – odst. 2 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a.  Standardy procesních záruk uvedených v nařízení Rady (EU) 2017/1939 se vztahují rovněž na důkazy shromážděné úřadem v těchto případech. Soudní dvůr Evropské unie má i nadále pravomoc přezkoumávat procesní akty, které jménem Úřadu evropského veřejného žalobce provádí úřad OLAF, pokud tyto akty mají právní účinky vůči třetím osobám.

Pozměňovací návrh    49

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 12

Nařízení (EU, Euratom) č. 883/2013

Čl. 12 f – odst. 1 – pododstavec 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

V řádně odůvodněných případech, kdy Úřad evropského veřejného žalobce provádí vyšetřování a kdy se generální ředitel domnívá, že je nutno zahájit vyšetřování v souladu s mandátem úřadu za účelem usnadnění přijetí preventivních opatření nebo finančních, disciplinárních či správních opatření, o tom úřad písemně informuje Úřad evropského veřejného žalobce s upřesněním povahy a účelu vyšetřování.

Jestliže Úřad evropského veřejného žalobce provádí vyšetřování a pokud se generální ředitel v řádně odůvodněných případech domnívá, že je nutno zahájit také vyšetřování úřadu v souladu s mandátem úřadu za účelem usnadnění přijetí preventivních opatření nebo finančních, disciplinárních či správních opatření, o tom úřad informuje Úřad evropského veřejného žalobce a vyžádá si jeho souhlas. Za tímto účelem úřad předá písemnou žádost s upřesněním povahy opatření a dotčené osoby/dotčených osob.

Pozměňovací návrh    50

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 12

Nařízení (EU, Euratom) č. 883/2013

Čl. 12 f – odst. 1 – pododstavec 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Do 30 dnů od obdržení těchto informací může Úřad evropského veřejného žalobce vznést proti zahájení vyšetřování nebo provedení určitých úkonů v souvislosti s vyšetřováním námitku, je-li to nezbytné k tomu, aby se zamezilo ohrožení jeho vlastního vyšetřování nebo trestního stíhání, a to po dobu, kdy tyto důvody přetrvávají. Úřad evropského veřejného žalobce vyrozumí úřad bez zbytečného odkladu, jakmile důvody pro námitku přestanou platit.

Do 10 pracovních dnů od obdržení těchto informací může Úřad evropského veřejného žalobce buď vyjádřit souhlas či vznést proti zahájení vyšetřování nebo provedení určitých úkonů v souvislosti s vyšetřováním námitku, je-li to nezbytné k tomu, aby se zamezilo ohrožení jeho vlastního vyšetřování nebo trestního stíhání, a to po dobu, kdy tyto důvody přetrvávají. Pokud Úřad evropského veřejného žalobce vznese proti požadavku námitku, úřad daný úkon neprovede. Ve výjimečných případech může Úřad evropského veřejného žalobce v důsledku složitosti vyšetřování informovat úřad o potřebě prodloužit lhůtu o 20 pracovních dní. Úřad evropského veřejného žalobce vyrozumí úřad bez zbytečného odkladu, jakmile důvody pro námitku přestanou platit.

Pozměňovací návrh    51

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 12

Nařízení (EU, Euratom) č. 883/2013

Čl. 12 f – odst. 1 – pododstavec 3

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Pokud Úřad evropského veřejného žalobce nevznese námitku ve lhůtě stanovené v předchozím pododstavci, může úřad zahájit vyšetřování a provede je v úzké konzultaci s Úřadem evropského veřejného žalobce.

Pokud Úřad evropského veřejného žalobce souhlasí s požadavkem, úřad provede daný úkon v úzké konzultaci s Úřadem evropského veřejného žalobce.

Pozměňovací návrh    52

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 12

Nařízení (EU, Euratom) č. 883/2013

Čl. 12 f – odst. 2 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a.  Pokud Úřad evropského veřejného žalobce prostřednictvím kontrolního mechanismu v rámci systému správy případů uvedeného v článku 12g zjistí, že úřad provádí vyšetřování týchž skutečností, které chce vyšetřovat i Úřad evropského veřejného žalobce, vyrozumí o tom úřad do 24 hodin. V takovém případě úřad své vyšetřování ukončí, pokud jej Úřad evropského veřejného žalobce nepožádá, aby podpořil nebo doplnil jeho činnost v souladu s článkem 12e.

Pozměňovací návrh    53

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 12

Nařízení (EU, Euratom) č. 883/2013

Čl. 12 g – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Je-li to nezbytné k usnadnění spolupráce s Úřadem evropského veřejného žalobce podle čl. 1 odst. 4a, dohodne se úřad s Úřadem evropského veřejného žalobce na správních ujednáních. Tato pracovní ujednání mohou stanovit praktické podrobnosti týkající se výměny informací, včetně osobních údajů, operačních, strategických nebo technických informací a utajovaných informací. Obsahují podrobná ujednání o průběžné výměně informací při přijímání a ověřování tvrzení ze strany obou úřadů.

1.  Je-li to nezbytné k usnadnění spolupráce s Úřadem evropského veřejného žalobce podle čl. 1 odst. 4a, dohodne se úřad s Úřadem evropského veřejného žalobce na správních ujednáních. Tato pracovní ujednání mohou stanovit praktické podrobnosti týkající se výměny informací, včetně osobních údajů, operačních, strategických nebo technických informací a utajovaných informací. Obsahují podrobná ujednání o průběžné výměně informací při přijímání a ověřování tvrzení ze strany obou úřadů. Generální ředitel úřadu a nejvyšší státní zástupce EU by se měli alespoň jednou ročně setkávat k jednání o záležitostech společného zájmu.

Pozměňovací návrh    54

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 12

Nařízení (EU, Euratom) č. 883/2013

Čl. 12 g – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Úřad má nepřímý přístup k informacím v systému správy případů Úřadu evropského veřejného žalobce na základě vyhledávání shody. Kdykoliv je nalezena shoda mezi údaji zadanými do systému správy případů úřadem a údaji v držení Úřadu evropského veřejného žalobce, je tato skutečnost sdělena jak úřadu OLAF, tak i Úřadu evropského veřejného žalobce. Úřad přijme vhodná opatření, aby Úřadu evropského veřejného žalobce na základě vyhledávání shody umožnil přístup k informacím ve svém systému správy případů.;

2.  Úřad má nepřímý přístup k informacím v systému správy případů Úřadu evropského veřejného žalobce na základě vyhledávání shody. Kdykoliv je nalezena shoda mezi údaji zadanými do systému správy případů úřadem a údaji v držení Úřadu evropského veřejného žalobce, je tato skutečnost automaticky sdělena jak úřadu OLAF, tak i Úřadu evropského veřejného žalobce. Úřad přijme vhodná opatření, aby Úřadu evropského veřejného žalobce na základě vyhledávání shody urychleně umožnil přístup k informacím ve svém systému správy případů. Každý nepřímý přístup k informacím v systému správy případů Úřadu evropského veřejného žalobce, který provádí úřad OLAF, se provádí pouze tehdy a do té míry, jak je to nezbytné pro výkon funkcí úřadu OLAF, jak jsou vymezeny v tomto nařízení, a musí být řádně odůvodněn a potvrzen prostřednictvím vnitřního postupu, který stanovil úřad OLAF. Úřad vede záznam o všech případech přístupu k systému správy případů Úřadu evropského veřejného žalobce. Na výsledky získané tímto přístupem se vztahují pravidla o důvěrnosti a ochraně údajů uvedená v článku 10.

Pozměňovací návrh    55

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 12 a (nový)

Nařízení (EU, Euratom) č. 883/2013

Čl. 15 – odst. 9 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(12a)  V článku 15 se doplňují následující odstavce:

 

„9a.  Dozorčí výbor jmenuje jednoho ze svých členů úředníkem pro otázky základních práv. Úředník pro otázky základních práv sleduje dodržování základních práv a procesních záruk ze strany úřadu. Úředník pro otázky základních práv zasílá dozorčímu výboru stanoviska a případně i doporučení k činnostem a vyšetřováním, které vykonává úřad. Stanoviska a doporučení úředníka pro otázky základních práv budou zahrnuty do zpráv dozorčích výborů podle odstavce 9.“;

Pozměňovací návrh    56

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 13 – písm. a

Nařízení (EU, Euratom) č. 883/2013

Čl. 16 – odst. 1 – třetí věta

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Na žádost Evropského parlamentu, Rady, Komise, generálního ředitele nebo dozorčího výboru mohou být ad hoc přizváni k účasti zástupci Účetního dvora, Úřadu evropského veřejného žalobce, Eurojustu nebo Europolu.;

K účasti na výměně názorů je přizván hlavní zástupce evropského veřejného žalobce. Na žádost Evropského parlamentu, Rady, Komise, generálního ředitele nebo dozorčího výboru mohou být ad hoc přizváni k účasti zástupci Účetního dvora, Eurojustu nebo Europolu.

Pozměňovací návrh    57

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 14 – písm. a a (nové)

Nařízení (EU, Euratom) č. 883/2013

Čl. 17 – odst. 4

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

aa)  odstavec 4 se nahrazuje tímto:

4.  Generální ředitel pravidelně podává zprávu Evropskému parlamentu, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru o výsledcích vyšetřování prováděných úřadem, podniknutých krocích a problémech, se kterými se setkal, při zachování důvěrnosti vyšetřování, dodržení zákonných práv dotčených osob a informátorů a v případě potřeby při dodržení vnitrostátního práva použitelného na soudní řízení.

„4.  Generální ředitel pravidelně podává zprávu Evropskému parlamentu, Radě, Komisi, Úřadu evropského veřejného žalobce a Účetnímu dvoru o výsledcích vyšetřování prováděných úřadem, podniknutých krocích a problémech, se kterými se setkal, při zachování důvěrnosti vyšetřování a zásad v oblasti ochrany údajů, dodržení zákonných práv dotčených osob a informátorů a v případě potřeby při dodržení vnitrostátního práva použitelného na soudní řízení.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:32013R0883)

Pozměňovací návrh    58

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 14 a (nový)

Nařízení (EU, Euratom) č. 883/2013

Článek 19

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

(14a)  Článek 19 se nahrazuje tímto:

Článek 19

„Článek 19

Hodnotící zpráva

Hodnotící zpráva

Do 2. října 2017 předloží Komise Evropskému parlamentu a Radě hodnotící zprávu o používání tohoto nařízení. K této zprávě bude připojeno stanovisko dozorčího výboru a ve zprávě bude uvedeno, zda je nutné toto nařízení změnit.

Do 31. prosince 2022 předloží Komise Evropskému parlamentu a Radě hodnotící zprávu o používání tohoto nařízení. Zpráva vyhodnotí zejména účinnost spolupráce mezi úřadem a Úřadem evropského veřejného žalobce. K této zprávě bude připojeno stanovisko dozorčího výboru a ve zprávě bude uvedeno, zda je nutné toto nařízení změnit.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:32013R0883)

POSTUP VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

Název

Vyšetřování prováděné Evropským úřadem pro boj proti podvodům (OLAF) ve vztahu ke spolupráci s Úřadem evropského veřejného žalobce a účinnost vyšetřování prováděných úřadem OLAF

Referenční údaje

COM(2018)0338 – C8-0214/2018 – 2018/0170(COD)

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

CONT

5.7.2018

 

 

 

Výbor, který vypracoval stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

LIBE

5.7.2018

Zpravodaj(ka)

       Datum jmenování

Monica Macovei

3.9.2018

Projednání ve výboru

19.11.2018

10.1.2019

 

 

Datum přijetí

10.1.2019

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

40

4

1

Členové přítomní při konečném hlasování

Asim Ademov, Martina Anderson, Heinz K. Becker, Monika Beňová, Michał Boni, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Frank Engel, Laura Ferrara, Romeo Franz, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Sophia in ‘t Veld, Cécile Kashetu Kyenge, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, Ivari Padar, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Dennis de Jong, Anna Hedh, Lívia Járóka, Marek Jurek, Jean Lambert, Jeroen Lenaers, Andrejs Mamikins, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Fernando Ruas, Adam Szejnfeld

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍVE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

40

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

ECR

Monica Macovei, Helga Stevens

EFDD

Laura Ferrara

GUE/NGL

Martina Anderson, Marie-Christine Vergiat

PPE

Asim Ademov, Heinz K. Becker, Michał Boni, Rachida Dati, Frank Engel, Monika Hohlmeier, Lívia Járóka, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Fernando Ruas, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Traian Ungureanu, Tomáš Zdechovský

S&D

Monika Beňová, Caterina Chinnici, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Cécile Kashetu Kyenge, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Ivari Padar, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Romeo Franz, Jean Lambert, Judith Sargentini, Bodil Valero

4

-

ECR

Marek Jurek, Kristina Winberg

ENF

Auke Zijlstra

NI

Udo Voigt

1

0

GUE/NGL

Dennis de Jong

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍVE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

20

+

ALDE

Jean-Marie Cavada, António Marinho e Pinto

ECR

Sajjad Karim, Kosma Złotowski

GUE/NGL

Lola Sánchez Caldentey

PPE

Rosa Estaràs Ferragut, Luis de Grandes Pascual, Pavel Svoboda, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

S&D

Mady Delvaux, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Evelyn Regner, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Max Andersson, Pascal Durand, Julia Reda

2

-

ENF

Marie-Christine Boutonnet, Gilles Lebreton

1

0

PPE

József Szájer

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se


POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Název

Vyšetřování prováděné Evropským úřadem pro boj proti podvodům (OLAF) ve vztahu ke spolupráci s Úřadem evropského veřejného žalobce a účinnost vyšetřování prováděných úřadem OLAF

Referenční údaje

COM(2018)0338 – C8-0214/2018 – 2018/0170(COD)

Datum předložení EP

24.5.2018

 

 

 

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

CONT

5.7.2018

 

 

 

Výbory požádané o stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

JURI

5.7.2018

LIBE

5.7.2018

 

 

Zpravodajové

       Datum jmenování

Ingeborg Gräßle

8.6.2018

 

 

 

Datum přijetí

11.3.2019

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

19

1

2

Členové přítomní při konečném hlasování

Inés Ayala Sender, Jonathan Bullock, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Wolf Klinz, Arndt Kohn, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Richard Ashworth, Louis-Joseph Manscour, Julia Pitera, Miroslav Poche, Miguel Viegas

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Martina Werner

Datum předložení

22.3.2019


JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

19

+

ALDE

Martina Dlabajová, Wolf Klinz

EFDD

Marco Valli

PPE

Richard Ashworth, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Arndt Kohn, Louis-Joseph Manscour, Georgi Pirinski, Miroslav Poche, Martina Werner

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

1

-

EFDD

Jonathan Bullock

2

0

GUE/NGL

Luke Ming Flanagan, Miguel Viegas

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

Poslední aktualizace: 8. dubna 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí