Procedure : 2018/0170(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0179/2019

Indgivne tekster :

A8-0179/2019

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 16/04/2019 - 8.25

Vedtagne tekster :

P8_TA(2019)0383

BETÆNKNING     ***I
PDF 523kWORD 182k
22.3.2019
PE 626.774v02-00 A8-0179/2019

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU, Euratom) nr. 883/2013 om undersøgelser, der foretages af Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF), for så vidt angår samarbejdet med Den Europæiske Anklagemyndighed og effektiviteten af OLAF's undersøgelser

(COM(2018)0338 – C8-0214/2018 – 2018/0170(COD))

Budgetkontroludvalget

Ordfører: Ingeborg Gräßle

ÆNDRINGSFORSLAG
FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
 BEGRUNDELSE
 UDTALELSE fra Retsudvalget
 UDTALELSE FRA UDVALGET OM BORGERNES RETTIGHEDER OG RETLIGE OG INDRE ANLIGGENDER
 PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG
 ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU, Euratom) nr. 883/2013 om undersøgelser, der foretages af Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF), for så vidt angår samarbejdet med Den Europæiske Anklagemyndighed og effektiviteten af OLAF's undersøgelser

(COM(2018)0338 – C8-0214/2018 – 2018/0170(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2018)0338),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 325 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, sammenholdt med traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab, særlig artikel 106a, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C8-0214/2018),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 883/2013(1),

–  der henviser til udtalelse 8/2018 fra Den Europæiske Revisionsret(2),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelser fra Retsudvalget og Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (A8-0179/2019),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen erstatter, i væsentlig grad ændrer eller agter i væsentlig grad at ændre sit forslag;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

Ændringsforslag    1

Forslag til forordning

Betragtning 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(1)  Med vedtagelsen af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2017/1371 og Rådets forordning (EU) 2017/19394 har Unionen i væsentlig grad styrket de midler, der er tilgængelige for strafferetligt at beskytte Unionens finansielle interesser. Den Europæiske Anklagemyndighed (EPPO) vil få beføjelse til at foretage strafferetlig efterforskning og retsforfølgning i forbindelse med strafbare handlinger, der skader Unionens budget, jf. direktiv (EU) 2017/1371, i de deltagende medlemsstater.

(1)  Med vedtagelsen af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2017/13713 og Rådets forordning (EU) 2017/19394 har Unionen i væsentlig grad styrket de harmoniserede juridiske rammebestemmelser vedrørende de midler, der er tilgængelige for strafferetligt at beskytte Unionens finansielle interesser. Den Europæiske Anklagemyndighed ("EPPO") er en central prioritet inden for strafferet og politikken for bekæmpelse af svig, da den har beføjelse til at foretage strafferetlig efterforskning og retsforfølgning i forbindelse med strafbare handlinger, der skader Unionens budget, jf. direktiv (EU) 2017/1371, i de deltagende medlemsstater.

_________________

_________________

3Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2017/1371 af 5. juli 2017 om strafferetlig bekæmpelse af svig rettet mod Den Europæiske Unions finansielle interesser (EUT L 198 af 28.7.2017, s. 29).

3 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2017/1371 af 5. juli 2017 om strafferetlig bekæmpelse af svig rettet mod Den Europæiske Unions finansielle interesser (EUT L 198 af 28.7.2017, s. 29).

4Rådets forordning (EU) 2017/1939 af 12. oktober 2017 om gennemførelse af et forstærket samarbejde om oprettelse af Den Europæiske Anklagemyndighed ("EPPO") (EUT L 283 af 31.10.2017, s. 1).

4 Rådets forordning (EU) 2017/1939 af 12. oktober 2017 om gennemførelse af et forstærket samarbejde om oprettelse af Den Europæiske Anklagemyndighed ("EPPO") (EUT L 283 af 31.10.2017, s. 1).

Ændringsforslag    2

Forslag til forordning

Betragtning 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(2)  Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig ("kontoret") foretager administrative undersøgelser af administrative uregelmæssigheder og kriminel adfærd. Det kan ved afslutningen af sine undersøgelser fremsætte retlige henstillinger til de nationale retsforfølgende myndigheder med henblik på at rejse tiltale og foretage retsforfølgning i medlemsstaterne. Fremover vil det i de medlemsstater, der deltager i EPPO, indberette sådanne formodede strafbare handlinger til EPPO og samarbejde med den i forbindelse med sine undersøgelser.

(2)  For at beskytte Unionens finansielle interesser foretager Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig ("kontoret") administrative undersøgelser af administrative uregelmæssigheder og kriminel adfærd. Det kan ved afslutningen af sine undersøgelser fremsætte retlige henstillinger til de nationale retsforfølgende myndigheder med henblik på at rejse tiltale og foretage retsforfølgning i medlemsstaterne. Fremover vil det i de medlemsstater, der deltager i EPPO, indberette sådanne formodede strafbare handlinger til EPPO og samarbejde med den i forbindelse med sine undersøgelser.

Ændringsforslag    3

Forslag til forordning

Betragtning 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 883/20135 bør derfor ændres som følge af vedtagelsen af forordning (EU) nr. 2017/1939. Bestemmelserne om forholdet mellem EPPO og kontoret i forordning (EU) 2017/1939 bør afspejles og suppleres af bestemmelserne i forordning (EU, Euratom) nr. 883/2013 for at sikre det højeste niveau for beskyttelse af Unionens finansielle interesser ved hjælp af synergier mellem de to organer.

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 883/2013 bør derfor ændres og tilpasses tilsvarende som følge af vedtagelsen af forordning (EU) nr. 2017/1939. Bestemmelserne om forholdet mellem EPPO og kontoret i forordning (EU) 2017/1939 bør afspejles og suppleres af bestemmelserne i forordning (EU, Euratom) nr. 883/2013 for at sikre det højeste niveau for beskyttelse af Unionens finansielle interesser ved hjælp af synergier mellem de to organer, hvilket betyder gennemførelse af principperne om tæt samarbejde, udveksling af oplysninger, komplementaritet og undgåelse af overlapning.

_________________

_________________

5Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 883/2013 af 11. september 2013 om undersøgelser, der foretages af Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF) og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1073/1999 og Rådets forordning (Euratom) nr. 1074/1999 (EUT L 248 af 18.9.2013, s. 1).

5 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 883/2013 af 11. september 2013 om undersøgelser, der foretages af Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF) og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1073/1999 og Rådets forordning (Euratom) nr. 1074/1999 (EUT L 248 af 18.9.2013, s. 1).

Ændringsforslag    4

Forslag til forordning

Betragtning 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(5)  I henhold til forordning (EU) 2017/1939 skal kontoret samt alle Unionens institutioner, organer, kontorer og agenturer og de kompetente nationale myndigheder uden unødig forsinkelse underrette EPPO om strafbar adfærd, i forbindelse med hvilken EPPO kan udøve sin kompetence. Da OLAF har mandat til at foretage administrative undersøgelser af svig, korruption og enhver anden ulovlig aktivitet, der skader Unionens finansielle interesser, er det bedst egnet og udstyret til at fungere som en naturlig partner og privilegeret informationskilde for EPPO.

(5)  I henhold til forordning (EU) 2017/1939 skal kontoret samt alle Unionens institutioner, organer, kontorer og agenturer og de kompetente nationale myndigheder uden unødig forsinkelse underrette EPPO om mistanke om strafbar adfærd, i forbindelse med hvilken EPPO kan udøve sin kompetence. Da OLAF har mandat til at foretage administrative undersøgelser af svig, korruption og enhver anden ulovlig aktivitet, der skader Unionens finansielle interesser, er det bedst egnet og udstyret til at fungere som en naturlig partner og privilegeret informationskilde for EPPO.

Ændringsforslag    5

Forslag til forordning

Betragtning 9

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(9)  I overensstemmelse med forordning (EU) 2017/1939 bør kontoret i princippet ikke indlede en administrativ undersøgelse parallelt med en efterforskning, der udføres af EPPO vedrørende de samme faktiske omstændigheder. I visse tilfælde kan beskyttelsen af Unionens finansielle interesser imidlertid kræve, at kontoret foretager en supplerende administrativ undersøgelse før afslutningen af en straffesag, som er indledt af EPPO, med henblik på at fastslå, om der er behov for forebyggende foranstaltninger, eller om der bør træffes finansielle, disciplinære eller administrative foranstaltninger. Disse supplerende undersøgelser kan bl.a. være relevante, når det er nødvendigt at tilbagesøge skyldige beløb til Unionens budget, der er omfattet af særlige regler om forældelse, når de beløb, der står på spil, er meget høje, eller når der er behov for at undgå yderligere udgifter i risikosituationer gennem administrative foranstaltninger.

(9)  I overensstemmelse med forordning (EU) 2017/1939 bør kontoret i princippet ikke indlede en administrativ undersøgelse parallelt med en efterforskning, der udføres af EPPO vedrørende de samme faktiske omstændigheder. I visse tilfælde kan beskyttelsen af Unionens finansielle interesser imidlertid kræve, at kontoret foretager en supplerende administrativ undersøgelse før afslutningen af en straffesag, som er indledt af EPPO, med henblik på at fastslå, om der er behov for forebyggende foranstaltninger, eller om der bør træffes finansielle, disciplinære eller administrative foranstaltninger. Disse supplerende undersøgelser kan bl.a. være relevante, når det er nødvendigt at tilbagesøge skyldige beløb til Unionens budget, der er omfattet af særlige regler om forældelse, når de beløb, der står på spil, er meget høje, eller når der er behov for at undgå yderligere udgifter i risikosituationer gennem administrative foranstaltninger. I betragtning af deres supplerende karakter bør sådanne undersøgelser kun gennemføres med EPPO's samtykke.

Ændringsforslag    6

Forslag til forordning

Betragtning 10

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(10)  I henhold til forordning (EU) 2017/1939 kan EPPO anmode kontoret om sådanne supplerende undersøgelser. I tilfælde, hvor EPPO ikke anmoder om det, bør en sådan supplerende undersøgelse på visse betingelser også kunne foretages på kontorets initiativ. EPPO bør navnlig have mulighed for at gøre indsigelse mod indledningen eller fortsættelsen af en undersøgelse foretaget af kontoret eller mod dets gennemførelse af specifikke efterforskningsaktiviteter. Begrundelserne for denne indsigelse bør være baseret på nødvendigheden af at beskytte effektiviteten af EPPO's efterforskning og stå i et rimeligt forhold til dette mål. Kontoret bør afholde sig fra at udføre den handling, som EPPO har gjort indsigelse mod. Hvis EPPO ikke gør indsigelse, bør kontorets undersøgelse gennemføres i tæt samarbejde med EPPO.

(10)  I henhold til forordning (EU) 2017/1939 kan EPPO anmode kontoret om sådanne supplerende undersøgelser. I tilfælde, hvor EPPO ikke anmoder om det, bør en sådan supplerende undersøgelse på bestemte betingelser og efter aftale med EPPO også kunne foretages på kontorets initiativ. EPPO bør navnlig have mulighed for at gøre indsigelse mod indledningen eller fortsættelsen af en undersøgelse foretaget af kontoret eller mod dets gennemførelse af specifikke efterforskningsaktiviteter. Begrundelserne for denne indsigelse bør være baseret på nødvendigheden af at beskytte effektiviteten af EPPO's efterforskning og stå i et rimeligt forhold til dette mål. Kontoret bør afholde sig fra at udføre den handling, som EPPO har gjort indsigelse mod. Hvis EPPO imødekommer anmodningen, bør kontorets undersøgelse gennemføres i tæt samarbejde med EPPO.

Ændringsforslag    7

Forslag til forordning

Betragtning 12

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(12)  For at sikre en effektiv koordinering mellem kontoret og EPPO bør der løbende udveksles oplysninger mellem dem. Udvekslingen af oplysninger i de faser, der går forud for kontorets og EPPO's indledning af undersøgelser, er særlig relevant for at sikre en god koordinering mellem de forskellige foranstaltninger og undgå overlapning. Kontoret og EPPO bør fastsætte de nærmere regler og betingelser for denne udveksling af oplysninger i deres samarbejdsordninger.

(12)  For at sikre en effektiv koordinering, samarbejde og åbenhed mellem kontoret og EPPO bør der løbende udveksles oplysninger mellem dem. Udvekslingen af oplysninger i de faser, der går forud for kontorets og EPPO's indledning af undersøgelser, er særlig relevant for at sikre en god koordinering mellem de forskellige foranstaltninger for at sikre komplementaritet og undgå overlapning. Kontoret og EPPO bør med henblik herpå gøre brug af de hit/no hit-funktioner, der findes i deres respektive sagsstyringssystemer. Kontoret og EPPO bør fastsætte de nærmere regler og betingelser for denne udveksling af oplysninger i deres samarbejdsordninger.

Ændringsforslag    8

Forslag til forordning

Betragtning 14

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(14)  Det er nødvendigt at tackle de mest entydige konklusioner af Kommissionens evaluering ved at ændre forordning (EU, Euratom) nr. 883/2013. Der er tale om væsentlige ændringer, der er nødvendige på kort sigt for at styrke rammen om kontorets undersøgelser med henblik at opretholde et stærkt og velfungerende kontor, der supplerer EPPO's strafferetlige tilgang med administrative undersøgelser, uden at de indebærer en ændring af EPPO's mandat eller beføjelser. De vedrører primært områder, hvor manglen på klarhed i forordningen på nuværende tidspunkt hindrer kontorets effektive gennemførelse af undersøgelser såsom gennemførelsen af kontrol på stedet, muligheden for at få adgang til bankkontooplysninger eller anerkendelsen af de sagsrapporter, der er udarbejdet af kontoret, som gyldige bevismidler.

(14)  Det er nødvendigt at tackle de mest entydige konklusioner af Kommissionens evaluering ved at ændre forordning (EU, Euratom) nr. 883/2013. Der er tale om væsentlige ændringer, der er nødvendige på kort sigt for at styrke rammen om kontorets undersøgelser med henblik at opretholde et stærkt og velfungerende kontor, der supplerer EPPO's strafferetlige tilgang med administrative undersøgelser, uden at de indebærer en ændring af EPPO's mandat eller beføjelser. De vedrører primært områder, hvor manglen på klarhed i forordningen på nuværende tidspunkt hindrer kontorets effektive gennemførelse af undersøgelser såsom gennemførelsen af kontrol på stedet, muligheden for at få adgang til bankkontooplysninger eller anerkendelsen af de sagsrapporter, der er udarbejdet af kontoret, som gyldige bevismidler. Kommissionen bør forelægge et nyt, omfattende forslag senest to år efter evalueringen af både EPPO og kontoret og deres samarbejde.

Ændringsforslag    9

Forslag til forordning

Betragtning 24

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(24)  I forbindelse med interne undersøgelser og i givet fald eksterne undersøgelser har kontoret adgang til alle relevante oplysninger, som institutionerne, organerne, kontorerne og agenturerne ligger inde med. Som det fremgår af Kommissionens evaluering, er det nødvendigt at præcisere, at denne adgang bør være mulig, uanset på hvilken databærer disse oplysninger eller data er lagret, for at tage højde for den løbende teknologiske udvikling.

(24)  I forbindelse med interne undersøgelser og i givet fald eksterne undersøgelser har kontoret adgang til alle relevante oplysninger, som institutionerne, organerne, kontorerne og agenturerne ligger inde med. Som det fremgår af Kommissionens evaluering, er det nødvendigt at præcisere, at denne adgang bør være mulig uanset typen af databærer, disse oplysninger eller data er lagret , for at tage højde for den løbende teknologiske udvikling.

Ændringsforslag    10

Forslag til forordning

Betragtning 26 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(26a)  For at kunne holde øje med beskyttelsen af og respekten for processuelle rettigheder og garantier bør kontoret oprette en intern funktion i form af den kontrolansvarlige for processuelle garantier og udstyre vedkommende med tilstrækkelige ressourcer. Den kontrolansvarlige for processuelle garantier bør have adgang til alle oplysninger, der er nødvendige for, at vedkommende kan udføre sine opgaver.

Ændringsforslag    11

Forslag til forordning

Betragtning 26 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(26b)  Ved denne forordning bør der etableres en klagemekanisme for kontoret i samarbejde med den kontrolansvarlige for processuelle garantier for at sikre overholdelsen af processuelle rettigheder og garantier i forbindelse med alle kontorets aktiviteter. Det bør være en administrativ mekanisme, hvor den kontrolansvarlige bør være ansvarlig for behandlingen af de klager, kontoret modtager, i overensstemmelse med retten til god forvaltning. Mekanismen bør være effektiv og sikre behørig opfølgning på klager. Kontorets årsrapport bør med henblik på at øge gennemsigtigheden og ansvarligheden omfatte oplysninger om klagemekanismen. Den bør navnlig omfatte angivelse af antallet af klager, kontoret har modtaget, typer af tilsidesættelse af processuelle rettigheder og garantier, de aktiviteter, det drejer sig om, og så vidt muligt de opfølgende foranstaltninger, som kontoret har truffet.

Ændringsforslag    12

Forslag til forordning

Betragtning 29

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(29)  Kontorets mandat omfatter beskyttelse af indtægter for Unionens budget hidrørende fra egne momsindtægter. På dette område bør kontoret kunne støtte og supplere medlemsstaternes aktiviteter gennem undersøgelser, der foretages i overensstemmelse med dets mandat, koordinering af de nationale kompetente myndigheder i komplekse, tværnationale sager samt støtte og bistand til medlemsstaterne og EPPO. Med henblik herpå bør kontoret kunne udveksle oplysninger gennem Eurofiscnetværket, der er oprettet ved Rådets forordning (EU) nr. 904/20109 for at fremme og lette samarbejdet i kampen mod momssvig.

(29)  Kontorets mandat omfatter beskyttelse af indtægter for Unionens budget hidrørende fra egne momsindtægter. På dette område bør kontoret kunne støtte og supplere medlemsstaternes aktiviteter gennem undersøgelser, der foretages i overensstemmelse med dets mandat, koordinering af de nationale kompetente myndigheder i komplekse, tværnationale sager samt støtte og bistand til medlemsstaterne og EPPO. Med henblik herpå bør kontoret kunne udveksle oplysninger gennem Eurofiscnetværket, der er oprettet ved Rådets forordning (EU) nr. 904/20109, under hensyntagen til bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/17259a for at fremme og lette samarbejdet i kampen mod momssvig.

_________________

_________________

9Rådets forordning (EU) nr. 904/2010 af 7. oktober 2010 om administrativt samarbejde og bekæmpelse af svig vedrørende merværdiafgift (EUT L 268 af 12.10.2010, s. 1).

9 Rådets forordning (EU) nr. 904/2010 af 7. oktober 2010 om administrativt samarbejde og bekæmpelse af svig vedrørende merværdiafgift (EUT L 268 af 12.10.2010, s. 1).

 

9 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1725 af 23. oktober 2018 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i Unionens institutioner, organer, kontorer og agenturer og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af forordning (EF) nr. 45/2001 og afgørelse nr. 1247/2002/EF (EUT L 295 af 21.11.2018, s. 39).

Ændringsforslag    13

Forslag til forordning

Betragtning 32 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(32a)  Medlemsstaternes kompetente myndigheder bør yde kontoret den bistand, som det behøver for at udføre sine opgaver. Når kontoret fremsætter retlige henstillinger til de nationale anklagemyndigheder i en medlemsstat, og der ikke følges op herpå, bør medlemsstaten begrunde sin beslutning over for kontoret. Kontoret bør en gang om året udarbejde en rapport med en redegørelse for den bistand, som medlemsstaterne yder, og for opfølgningen af de retlige henstillinger.

Ændringsforslag    14

Forslag til forordning

Betragtning 32 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(32b)  Med henblik på at supplere procedurereglerne for gennemførelsen af de undersøgelser, der er omhandlet i denne forordning, bør kontoret fastsætte den procedurekodeks for undersøgelser, som skal følges af kontorets ansatte. Beføjelsen til at vedtage retsakter i overensstemmelse med artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde bør derfor delegeres til Kommissionen for så vidt angår fastlæggelsen af denne procedurekodeks, uden at dette berører kontorets uafhængighed i udøvelsen af dets kompetencer. Disse delegerede retsakter bør navnlig omfatte den praksis, der skal iagttages ved gennemførelsen af kontorets mandat og vedtægter, detaljerede regler for undersøgelsesprocedurer samt for de tilladte undersøgelsesaktiviteter, de berørte personers legitime rettigheder, processuelle garantier, bestemmelser vedrørende databeskyttelse, kommunikationspolitik og aktindsigt, bestemmelser om legalitetskontrol og de berørte personers juridiske klagemuligheder, forbindelserne med EPPO. Det er navnlig vigtigt, at kontoret gennemfører relevante høringer under sit forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau. Kommissionen bør sørge for samtidig, rettidig og hensigtsmæssig fremsendelse af relevante dokumenter til Europa-Parlamentet og Rådet.

Begrundelse

Betragtningen svarer til ændringsforslag 100 i udkastet til betænkning.

Ændringsforslag    15

Forslag til forordning

Betragtning 32 c (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(32c)   Senest fem år efter den dato, der er fastsat i overensstemmelse med artikel 120, stk. 2, andet afsnit, i forordning (EU) 2017/1939, bør Kommissionen evaluere anvendelsen af denne forordning, navnlig for så vidt angår effektiviteten af samarbejdet mellem kontoret og EPPO.

Ændringsforslag    16

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. -1 (nyt)

Forordning (EU) nr. 883/2013

Artikel 1 – stk. 1 – indledning

 

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

 

-1)  Artikel 1, stk. 1, indledningen, affattes således:

1.  Med henblik på at styrke bekæmpelsen af svig, korruption og enhver anden ulovlig aktivitet, der skader Den Europæiske Unions og Det Europæiske Atomenergifællesskabs (i det følgende samlet, når konteksten kræver det, benævnt »Unionen«) finansielle interesser, udøver Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig, der er oprettet ved afgørelse 1999/352/EF, EKSF, Euratom (»kontoret«), de undersøgelsesbeføjelser, der er tillagt Kommissionen ved:

"1.  Med henblik på at styrke bekæmpelsen af svig, korruption og enhver anden ulovlig aktivitet eller uregelmæssighed, der skader Den Europæiske Unions og Det Europæiske Atomenergifællesskabs (i det følgende samlet, når konteksten kræver det, benævnt "Unionen") finansielle interesser, udøver Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig, der er oprettet ved afgørelse 1999/352/EF, EKSF, Euratom ("kontoret"), de undersøgelsesbeføjelser, der er tillagt Kommissionen ved:

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=DA)

Begrundelse

Målene bør tilpasses til det nye fokus for OLAF's aktiviteter. Dette er et horisontalt ændringsforslag, der vedrører hele teksten.

Ændringsforslag    17

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. -1 a (nyt)

Forordning (EU) nr. 883/2013

Artikel 1 – stk. 2

 

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

 

-1a)  Artikel 1, stk. 2, affattes således:

2.   Kontoret formidler Kommissionens bistand til medlemsstaterne med henblik på at tilrettelægge et snævert, løbende samarbejde mellem deres kompetente myndigheder for at samordne den indsats, der skal beskytte Unionens finansielle interesser mod svig. Kontoret bidrager til udformning og udvikling af metoder til forebyggelse og bekæmpelse af svig, korruption og enhver anden ulovlig aktivitet, der skader Unionens finansielle interesser. Kontoret fremmer og samordner med og mellem medlemsstaterne udvekslingen af praktiske erfaringer og bedste proceduremæssige praksis på området beskyttelse af Unionens finansielle interesser og støtter den fælles indsats til bekæmpelse af svig, som medlemsstaterne har iværksat på frivillig basis.

"2.  Kontoret formidler Kommissionens bistand til medlemsstaterne med henblik på at tilrettelægge et snævert, løbende samarbejde mellem deres kompetente myndigheder for at samordne den indsats, der skal beskytte Unionens finansielle interesser mod svig. Kontoret bidrager til udformning og udvikling af metoder til forebyggelse og bekæmpelse af svig, korruption og enhver anden ulovlig aktivitet eller uregelmæssighed, der skader Unionens finansielle interesser. Kontoret fremmer og samordner med og mellem medlemsstaterne udvekslingen af praktiske erfaringer og bedste proceduremæssige praksis på området beskyttelse af Unionens finansielle interesser og støtter den fælles indsats til bekæmpelse af svig, som medlemsstaterne har iværksat på frivillig basis."

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=DA)

Begrundelse

Se ændringsforslag til artikel 1, stk. 1.

Ændringsforslag    18

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. -1 b (nyt)

Forordning (EU) nr. 883/2013

Artikel 1 – stk. 3 – litra d

 

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

 

-1b)  Artikel 1, stk. 3, litra d), affattes således:

d) Forordning (EF) nr. 45/2001

"d) Forordning (EU) 2018/1725"

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&from=EN)

Begrundelse

Teknisk ændring: Forordning (EF) nr. 45/2001 blev ophævet den 11.12.2018 og erstattet af forordning (EU) 2018/1725.

Ændringsforslag    19

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. -1 c (nyt)

Forordning (EU) nr. 883/2013

Artikel 1 – stk. 3 – litra d a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

-1c)  I artikel 1, stk. 3, tilføjes følgende som litra da):

 

"da)  Forordning (EU) 2016/679."

Begrundelse

Som anbefalet af Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse.

Ændringsforslag    20

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. -1 d (nyt)

Forordning (EU) nr. 883/2013

Artikel 1 – stk. 4

 

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

 

-1d)  Artikel 1, stk. 4, affattes således:

4.  Inden for de forskellige institutioner, organer, kontorer og agenturer, der er oprettet ved eller på grundlag af traktaterne (»institutioner, organer, kontorer og agenturer«), foretager kontoret administrative undersøgelser, der har til formål at bekæmpe svig, korruption og enhver anden ulovlig aktivitet, der skader Unionens finansielle interesser. Med henblik herpå undersøger det alvorlige forhold i forbindelse med udøvelse af arbejdet, der indebærer manglende opfyldelse af tjenestemænds eller øvrige ansattes forpligtelser, der kan medføre en disciplinærsag eller i givet fald en straffesag, eller en tilsvarende manglende opfyldelse af forpligtelser hos medlemmer af institutioner og organer, ledere af kontorer og agenturer eller ansatte i institutioner, organer, kontorer eller agenturer, der ikke er omfattet af tjenestemandsvedtægten (samlet benævnt »tjenestemænd, øvrige ansatte, medlemmer af institutioner eller organer, ledere af kontorer eller agenturer eller personalemedlemmer«).

"4.  Inden for de forskellige institutioner, organer, kontorer og agenturer, der er oprettet ved eller på grundlag af traktaterne ("institutioner, organer, kontorer og agenturer"), foretager kontoret med forbehold af artikel 12d administrative undersøgelser, der har til formål at bekæmpe svig, korruption og enhver anden ulovlig aktivitet eller uregelmæssighed, der skader Unionens finansielle interesser. Med henblik herpå undersøger det alvorlige forhold i forbindelse med udøvelse af arbejdet, der indebærer manglende opfyldelse af tjenestemænds eller øvrige ansattes forpligtelser, der kan medføre en disciplinærsag eller i givet fald en straffesag, eller en tilsvarende manglende opfyldelse af forpligtelser hos medlemmer af institutioner og organer, ledere af kontorer og agenturer eller ansatte i institutioner, organer, kontorer eller agenturer, der ikke er omfattet af tjenestemandsvedtægten (samlet benævnt "tjenestemænd, øvrige ansatte, medlemmer af institutioner eller organer, ledere af kontorer eller agenturer eller personalemedlemmer")."

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=DA)

Begrundelse

En påmindelse om, at EPPO generelt vil være ansvarlig for straffesager.

Ændringsforslag    21

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1

Forordning (EU) nr. 883/2013

Artikel 1 – stk. 4a

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4a.  Kontoret etablerer og opretholder et tæt samarbejde med Den Europæiske Anklagemyndighed ("EPPO"), der er oprettet som led i et forstærket samarbejde ved Rådets forordning (EU) 2017/193913. Dette forhold skal baseres på gensidigt samarbejde og udveksling af oplysninger. Det skal navnlig sikre, at alle disponible midler anvendes til at beskytte Unionens finansielle interesser gennem deres respektive mandaters komplementaritet og den støtte, som kontoret yder EPPO.

4a.  Kontoret etablerer og opretholder et tæt samarbejde med Den Europæiske Anklagemyndighed ("EPPO"), der er oprettet som led i et forstærket samarbejde ved Rådets forordning (EU) 2017/193913. Dette forhold skal baseres på gensidigt samarbejde, komplementaritet, undgåelse af overlapninger og udveksling af oplysninger. Det skal navnlig sikre, at alle disponible midler anvendes til at beskytte Unionens finansielle interesser gennem deres respektive mandaters komplementaritet og den støtte, som kontoret yder EPPO.

_________________

_________________

13Rådets forordning (EU) 2017/1939 af 12. oktober 2017 om gennemførelse af et forstærket samarbejde om oprettelse af Den Europæiske Anklagemyndighed ("EPPO") (EUT L 283 af 31.10.2017, s. 1).

13 Rådets forordning (EU) 2017/1939 af 12. oktober 2017 om gennemførelse af et forstærket samarbejde om oprettelse af Den Europæiske Anklagemyndighed ("EPPO") (EUT L 283 af 31.10.2017, s. 1).

Ændringsforslag    22

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 a (nyt)

Forordning (EU) nr. 883/2013

Artikel 1 – stk. 5

 

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

 

1a)  Artikel 1, stk. 5, affattes således:

5.  Med henblik på anvendelsen af denne forordning kan medlemsstaternes kompetente myndigheder og institutioner, organer, kontorer og agenturer indgå administrative aftaler med kontoret. Disse administrative aftaler kan navnlig vedrøre fremsendelsen af oplysninger og gennemførelsen af undersøgelser.

"5.  Med henblik på anvendelsen af denne forordning kan medlemsstaternes kompetente myndigheder og institutioner, organer, kontorer og agenturer indgå administrative aftaler med kontoret. Disse administrative aftaler kan navnlig vedrøre fremsendelsen af oplysninger samt gennemførelsen af og opfølgningen på undersøgelser.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=DA)

Ændringsforslag    23

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 b (nyt)

Forordning (EU) nr. 883/2013

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 2

 

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

 

1b)  Artikel 2, nr. 2), affattes således:

2) "uregelmæssighed": uregelmæssighed som defineret i artikel 1, stk. 2, i forordning (EF, Euratom) nr. 2988/95

"2) "uregelmæssighed": uregelmæssighed som defineret i artikel 1, stk. 2, i forordning (EF, Euratom) nr. 2988/95, herunder overtrædelser, der påvirker momsindtægterne"

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=DA)

Ændringsforslag    24

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 c (nyt)

Forordning (EU) nr. 883/2013

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 3

 

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

 

1c)  Artikel 2, nr. 3), affattes således:

3)  "svig, korruption og enhver anden ulovlig aktivitet, der skader Unionens finansielle interesser": svig, korruption og enhver anden ulovlig aktivitet, der skader Unionens finansielle interesser, som defineret i de relevante EU-retsakter

"3)  "svig, korruption og enhver anden ulovlig aktivitet eller uregelmæssighed, der skader Unionens finansielle interesser": svig, korruption og enhver anden ulovlig aktivitet eller uregelmæssighed, der skader Unionens finansielle interesser, som defineret i de relevante EU-retsakter"

Begrundelse

Se ændringsforslag til artikel 1, stk. 1.

Ændringsforslag    25

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 a (nyt)

Forordning (EU) nr. 883/2013

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 5

 

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

 

2a)  Artikel 2, nr. 5), affattes således:

5)  "berørt person": enhver person eller økonomisk beslutningstager, der er mistænkt for at have begået svig, korruption eller enhver anden ulovlig aktivitet, der skader Unionens finansielle interesser, og som derfor er genstand for kontorets undersøgelse

"5)  "berørt person": enhver person eller økonomisk beslutningstager, der er mistænkt for at have begået svig, korruption eller enhver anden ulovlig aktivitet eller uregelmæssighed, der skader Unionens finansielle interesser, og som derfor er genstand for kontorets undersøgelse"

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=DA)

Begrundelse

Se ændringsforslag til artikel 1, stk. 1.

Ændringsforslag    26

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 b (nyt)

Forordning (EU) nr. 883/2013

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 7 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2b)  I artikel 2 indsættes følgende nr. 7a):

 

"7a)  "medlem af en institution": et medlem af Europa-Parlamentet, et medlem af Det Europæiske Råd, en repræsentant for en medlemsstat på ministerniveau i Rådet, et medlem af Kommissionen, et medlem af Den Europæiske Unions Domstol, et medlem af Den Europæiske Centralbanks Styrelsesråd eller et medlem af Revisionsretten, alt efter hvad der er relevant"

Begrundelse

Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU, Euratom) nr. 889/2013 for så vidt angår etablering af en kontrolansvarlig for processuelle garantier, COM(2014)0340.

Ændringsforslag    27

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 c (nyt)

Forordning (EU) nr. 883/2013

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 7 b (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2c)  I artikel 2 indsættes følgende som nr. 7b):

 

"7b)  "de samme faktiske omstændigheder": de materielle kendsgerninger er identiske, idet materielle kendsgerninger forstås således, at der foreligger en række konkrete omstændigheder, som er indbyrdes uløseligt forbundne, og som i deres helhed kan indgå i en undersøgelse af forhold uden for kontrakt, som henhører under kontorets eller EPPO's kompetence"

Begrundelse

Som foreslået af Overvågningsudvalget i dets skrivelse af 20. november 2018.

Ændringsforslag    28

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3

Forordning (EU) nr. 883/2013

Artikel 3 – overskrift

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Eksterne undersøgelser

Kontrol og inspektion på stedet i medlemsstaterne og i tredjelande

Begrundelse

Ordføreren foreslår at afskaffe sondringen mellem eksterne og interne undersøgelser.

Ændringsforslag    29

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3

Forordning (EU) nr. 883/2013

Artikel 3 – stk. 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Inden for det anvendelsesområde, der er omhandlet i artikel 1 og artikel 2, nr. 1) og 3), foretager kontoret kontrol og inspektion på stedet i medlemsstaterne og – i medfør af gældende aftaler om samarbejde og gensidig bistand og enhver anden gældende retsakt – i tredjelande og internationale organisationers lokaler. s2.

1.  Inden for det anvendelsesområde, der er omhandlet i artikel 1, foretager kontoret kontrol og inspektion på stedet i medlemsstaterne og – i medfør af gældende aftaler om samarbejde og gensidig bistand og enhver anden gældende retsakt – i tredjelande og internationale organisationers lokaler.

Begrundelse

Kommissionen har indsat henvisningen til artikel 2, nr. 1) og 3), her, men ikke i artikel 4, stk. 1. Dette kan skabe retsusikkerhed. Henvisningen er under alle omstændigheder overflødig, fordi de udtryk, der er defineret i artikel 2, nr. 1) og 3), allerede er nævnt i artikel 1, stk. 1. Henvisningen udgår derfor.

Ændringsforslag    30

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3

Forordning (EU) nr. 883/2013

Artikel 3 – stk. 3

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Økonomiske beslutningstagere samarbejder med kontoret i forbindelse med dets undersøgelser. Kontoret kan anmode om mundtlige oplysninger, herunder gennem samtaler, og skriftlige oplysninger fra økonomiske beslutningstagere.

3.  Økonomiske beslutningstagere samarbejder med kontoret i forbindelse med dets undersøgelser. Kontoret kan anmode om mundtlige og skriftlige oplysninger fra økonomiske beslutningstagere i overensstemmelse med artikel 4, stk. 2, litra b).

Begrundelse

Ændringsforslaget skaber en forbindelse til artikel 4, stk. 2, litra b), i overensstemmelse med den foreslåede afskaffelse af sondringen mellem eksterne og interne undersøgelser.

Ændringsforslag    31

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3

Forordning (EU) nr. 883/2013

Artikel 3 – stk. 6 – afsnit 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Efter anmodning fra kontoret yder den berørte medlemsstats kompetente myndighed kontorets ansatte den nødvendige bistand, så de kan udføre deres opgaver effektivt som angivet i den skriftlige bemyndigelse, der er omhandlet i artikel 7, stk. 2.

Efter anmodning fra kontoret yder den berørte medlemsstats kompetente myndighed uden unødig forsinkelse kontorets ansatte den nødvendige bistand, så de kan udføre deres opgaver effektivt som angivet i den skriftlige bemyndigelse, der er omhandlet i artikel 7, stk. 2.

Ændringsforslag    32

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 1 – nr. 3

Forordning (EU) nr. 883/2013

Artikel 3 – stk. 6 – afsnit 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Den berørte medlemsstat skal i overensstemmelse med forordning (Euratom, EF) nr. 2185/96 sørge for, at kontorets ansatte har adgang til alle de oplysninger og al den dokumentation vedrørende de forhold, der undersøges, som viser sig at være nødvendige for at foretage en effektiv kontrol og inspektion på stedet, og at de er i stand til at sikre sig disse dokumenter eller oplysninger for at undgå enhver risiko for, at de forsvinder.

Den berørte medlemsstat skal i overensstemmelse med forordning (Euratom, EF) nr. 2185/96 sørge for, at kontorets ansatte har adgang til alle de oplysninger, al den dokumentation og alle de data vedrørende de forhold, der undersøges, som viser sig at være nødvendige for at foretage en effektiv kontrol og inspektion på stedet, og at de er i stand til at sikre sig disse dokumenter eller oplysninger for at undgå enhver risiko for, at de forsvinder. Når privatejet udstyr anvendes i arbejdsøjemed, må det pågældende udstyr kun gøres til genstand for kontorets undersøgelser, hvis kontoret har begrundet mistanke om, at dets indhold kan være relevant for undersøgelsen.

Begrundelse

Tilpasning til artikel 4, stk. 2.

Ændringsforslag    33

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3

Forordning (EU) nr. 883/2013

Artikel 3 – stk. 7 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

7a.  Hvis det påvises, at en medlemsstat ikke overholder sin pligt til at samarbejde i henhold til stk. 6 og 7, har Unionen ret til at inddrive det beløb, der er knyttet til den pågældende kontrol og inspektion på stedet.

Ændringsforslag    34

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3

Forordning (EU) nr. 883/2013

Artikel 3 – stk. 9

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

9.  Under en ekstern undersøgelse kan kontoret få adgang til alle relevante oplysninger og data, uanset på hvilken databærer de er lagret, som institutioner, organer, kontorer og agenturer, der har tilknytning til det forhold, der undersøges, er i besiddelse af, hvis det er nødvendigt for at fastslå, om der har været tale om svig, bestikkelse eller anden ulovlig aktivitet, der skader Unionens finansielle interesser. Med henblik herpå finder artikel 4, stk. 2 og 4, anvendelse.

udgår

Begrundelse

Teksten kan slås sammen med artikel 4, stk. 2, litra a), i overensstemmelse med den foreslåede afskaffelse af sondringen mellem eksterne og interne undersøgelser.

Ændringsforslag    35

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3

Forordning (EU) nr. 883/2013

Artikel 3 – stk. 10

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

10.  Når kontoret, inden der træffes beslutning om eventuelt at indlede en ekstern undersøgelse, råder over oplysninger, der skaber formodning om, at der foreligger svig, korruption eller anden ulovlig aktivitet, der skader Unionens finansielle interesser, kan det underrette de kompetente myndigheder i de berørte medlemsstater og om nødvendigt de berørte institutioner, organer, kontorer og agenturer, jf. dog artikel 12c, stk. 1.

udgår

Uden at det berører reglerne for de enkelte sektorer som omhandlet i artikel 9, stk. 2, i forordning (EF, Euratom) nr. 2988/95, sikrer de kompetente myndigheder i de berørte medlemsstater, at der træffes hensigtsmæssige foranstaltninger, som kontoret kan deltage i, i overensstemmelse med national lovgivning. De kompetente myndigheder i de berørte medlemsstater underretter efter anmodning kontoret om de foranstaltninger, der er truffet, og de resultater, der er opnået på grundlag af de oplysninger, der er omhandlet i første afsnit i dette stykke."

 

Begrundelse

Teksten kan slås sammen med artikel 4, stk. 8, i overensstemmelse med den foreslåede afskaffelse af sondringen mellem eksterne og interne undersøgelser.

Ændringsforslag    36

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4 – litra a (nyt)

Forordning (EU) nr. 883/2013

Artikel 4 – overskrift

 

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

 

-a)  Artikel 4, overskriften, affattes således:

Interne undersøgelser

"Yderligere bestemmelser om undersøgelser"

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=DA)

Begrundelse

Ordføreren foreslår at afskaffe sondringen mellem eksterne og interne undersøgelser.

Ændringsforslag    37

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4– litra -a a (nyt)

Forordning (EU) nr. 883/2013

Artikel 4 – stk. 1

 

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

 

-aa)  Artikel 4, stk. 1, affattes således:

1.  På de områder, der er omhandlet i artikel 1, foretager kontoret administrative undersøgelser (»interne undersøgelser«), inden for institutionerne, organerne, kontorerne og agenturerne.

"1.  Administrative undersøgelser inden for institutionerne, organerne, kontorerne og agenturerne på de områder, der er omhandlet i artikel 1, foretages i overensstemmelse med bestemmelserne i denne forordning og i afgørelser vedtaget af de respektive institutioner, organer, kontorer eller agenturer"

Disse interne undersøgelser foretages i overensstemmelse med bestemmelserne i denne forordning og i afgørelser vedtaget af de respektive institutioner, organer, kontorer eller agenturer.

 

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=DA)

Ændringsforslag    38

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4 – litra a

Forordning (EU) nr. 883/2013

Artikel 4 – stk. 2 – indledning

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  I forbindelse med interne undersøgelser:

2.  I forbindelse med undersøgelser:

Ændringsforslag    39

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4 – litra a

Forordning (EU) nr. 883/2013

Artikel 4 – stk. 2 –litra a

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  skal kontoret omgående og uden varsel have adgang til alle relevante oplysninger og data, uanset på hvilken databærer de er lagret, som institutioner, organer, kontorer og agenturer er i besiddelse af, og til disses lokaler. Kontoret skal have beføjelse til at kontrollere institutionernes, organernes, kontorernes og agenturernes regnskaber. Kontoret skal kunne tage kopi og få udskrifter af alle dokumenter og af indholdet af enhver databærer, som institutionerne, organerne, kontorerne og agenturerne er i besiddelse af, og om nødvendigt sikre sig disse dokumenter eller oplysninger for at undgå enhver risiko for, at de forsvinder

a)  skal kontoret, hvis det er nødvendigt for at fastslå, om der har været tale om svig, korruption eller anden ulovlig aktivitet eller uregelmæssighed, der skader Unionens finansielle interesser, omgående og uden varsel have adgang til alle relevante oplysninger og data vedrørende de forhold, der undersøges, uanset på hvilken type af databærer de er lagret, som institutioner, organer, kontorer og agenturer er i besiddelse af, og til disses lokaler. Når privatejet udstyr anvendes i arbejdsøjemed, må det pågældende udstyr kun gøres til genstand for kontorets undersøgelser, hvis kontoret har begrundet mistanke om, at dets indhold kan være relevant for undersøgelsen. Kontoret skal have beføjelse til at kontrollere institutionernes, organernes, kontorernes og agenturernes regnskaber. Kontoret skal kunne tage kopi og få udskrifter af alle dokumenter og af indholdet af enhver databærer, som institutionerne, organerne, kontorerne og agenturerne er i besiddelse af, og om nødvendigt sikre sig disse dokumenter eller oplysninger for at undgå enhver risiko for, at de forsvinder

Begrundelse

Slået sammen med artikel 3, stk. 9, som kan udgå.

Ændringsforslag    40

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4 – litra a

Forordning (EU) nr. 883/2013

Artikel 4 – stk. 2 – litra b

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  kan kontoret anmode om mundtlige oplysninger, herunder gennem samtaler, og skriftlige oplysninger fra tjenestemænd, øvrige ansatte, medlemmer af institutioner eller organer, ledere af kontorer eller agenturer eller personalemedlemmer."

b)  kan kontoret anmode om mundtlige oplysninger, herunder gennem samtaler, og skriftlige oplysninger fra økonomiske beslutningstagere, tjenestemænd, øvrige ansatte, medlemmer af institutioner eller organer, ledere af kontorer eller agenturer eller personalemedlemmer, som dokumenteres nøje i henhold til EU's almindelige standarder for fortrolighed og databeskyttelse. De økonomiske beslutningstagere samarbejder med kontoret.

Begrundelse

Dette ændringsforslag erstatter ændringsforslag 19 i udkastet til betænkning.

Ændringsforslag    41

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4 – litra b

Forordning (EU) nr. 883/2013

Artikel 4 – stk. 3

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  Stk. 3 affattes således:

b)  Stk. 3 udgår.

"3.  I overensstemmelse med artikel 3 kan kontoret foretage kontrol og inspektion på stedet hos økonomiske beslutningstagere for at få adgang til oplysninger af relevans for de forhold, som er genstand for den interne undersøgelse."

 

Begrundelse

Stykket bliver overflødigt med den foreslåede afskaffelse af sondringen mellem eksterne og interne undersøgelser, da artikel 3 alligevel altid finder anvendelse.

Ændringsforslag    42

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4 – litra b a (nyt)

Forordning (EU) nr. 883/2013

Artikel 4 – stk. 4

 

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

 

ba)  Artikel 4, stk. 4, affattes således:

4.   Institutionerne, organerne, kontorerne og agenturerne underrettes, når kontorets ansatte foretager en intern undersøgelse af deres lokaler, og når de får adgang til dokumenter eller anmoder om oplysninger, som de er i besiddelse af. Kontoret kan når som helst fremsende oplysninger, som det har indhentet under interne undersøgelser, til den berørte institution eller det berørte organ, kontor eller agentur, jf. dog artikel 10 og 11.

"4.  Institutionerne, organerne, kontorerne og agenturerne underrettes, når kontorets ansatte foretager en undersøgelse i deres lokaler, og når de får adgang til dokumenter eller data eller anmoder om oplysninger, som de er i besiddelse af. Kontoret kan når som helst fremsende oplysninger, som det har indhentet under undersøgelser, til den berørte institution eller det berørte organ, kontor eller agentur, jf. dog artikel 10 og 11."

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=DA)

Begrundelse

I overensstemmelse med den foreslåede afskaffelse af sondringen mellem eksterne og interne undersøgelser kan denne bestemmelse finde anvendelse på alle former for undersøgelser. "...eller data" tilpasset til artikel 4, stk. 2.

Ændringsforslag    43

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4 – litra b b (nyt)

Forordning (EU) nr. 883/2013

Artikel 4 – stk. 5

 

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

 

bb)  Artikel 4, stk. 5, affattes således:

5.  Institutionerne, organerne, kontorerne og agenturerne indfører passende procedurer og træffer de nødvendige foranstaltninger for på ethvert stadium at sikre tavshedspligt i forbindelse med de interne undersøgelser.

"5.  Institutionerne, organerne, kontorerne og agenturerne indfører passende procedurer og træffer de nødvendige foranstaltninger for på ethvert stadium at sikre tavshedspligt i forbindelse med undersøgelser."

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=DA)

Begrundelse

Ændret i overensstemmelse med den foreslåede afskaffelse af sondringen mellem eksterne og interne undersøgelser. Denne bestemmelse kan finde anvendelse på alle former for undersøgelser.

Ændringsforslag    44

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4 – litra b c (nyt)

Forordning (EU) nr. 883/2013

Artikel 4 – stk. 6 – afsnit 1

 

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

 

bc)  Artikel 4, stk. 6, afsnit 1, affattes således:

Hvis de interne undersøgelser viser, at der er mulighed for, at en tjenestemand, øvrig ansat, et medlem af en institution eller et organ, en leder af et kontor eller agentur eller et personalemedlem er personligt berørt, underrettes den institution eller det organ, kontor eller agentur, som vedkommende tilhører.

"Hvis undersøgelser viser, at der er mulighed for, at en tjenestemand, øvrig ansat, et medlem af en institution eller et organ, en leder af et kontor eller agentur eller et personalemedlem er personligt berørt, underrettes den institution eller det organ, kontor eller agentur, som vedkommende tilhører."

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=DA)

Begrundelse

Ændret i overensstemmelse med den foreslåede afskaffelse af sondringen mellem eksterne og interne undersøgelser. Denne bestemmelse kan finde anvendelse på alle former for undersøgelser.

Ændringsforslag    45

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4 – litra b d (nyt)

Forordning (EU) nr. 883/2013

Artikel 4 – stk. 6 – afsnit 2

 

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

 

bd)  Artikel 4, stk. 6, afsnit 2, affattes således:

I tilfælde, hvor tavshedspligten i forbindelse med den interne undersøgelse ikke kan sikres ved anvendelse af de sædvanlige kommunikationskanaler, anvender kontoret alternative hensigtsmæssige kanaler til fremsendelse af oplysninger.

"I tilfælde, hvor tavshedspligten i forbindelse med undersøgelsen ikke kan sikres ved anvendelse af de sædvanlige kommunikationskanaler, anvender kontoret alternative hensigtsmæssige kanaler til fremsendelse af oplysninger."

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=DA)

Begrundelse

Ændret i overensstemmelse med den foreslåede afskaffelse af sondringen mellem eksterne og interne undersøgelser. Denne bestemmelse kan finde anvendelse på alle former for undersøgelser.

Ændringsforslag    46

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4 – litra b e (nyt)

Forordning (EU) nr. 883/2013

Artikel 4 – stk. 7

 

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

 

be)  Artikel 4, stk. 7, affattes således:

7.  Den afgørelse, som den enkelte institution eller det enkelte organ, kontor eller agentur skal vedtage, jf. stk. 1, skal især omfatte en regel om en forpligtelse for tjenestemænd, øvrige ansatte, medlemmer af institutioner eller organer, ledere af kontorer eller agenturer eller personalemedlemmer til at samarbejde med kontoret og afgive oplysninger og samtidig sikre tavshedspligten i forbindelse med den interne undersøgelse.

"7.  Den afgørelse, som den enkelte institution eller det enkelte organ, kontor eller agentur skal vedtage, jf. stk. 1, skal især omfatte en regel om en forpligtelse for tjenestemænd, øvrige ansatte, medlemmer af institutioner eller organer, ledere af kontorer eller agenturer eller personalemedlemmer til at samarbejde med kontoret og afgive oplysninger og samtidig sikre tavshedspligten i forbindelse med undersøgelsen."

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=DA)

Begrundelse

Ændret i overensstemmelse med den foreslåede afskaffelse af sondringen mellem eksterne og interne undersøgelser. Denne bestemmelse kan finde anvendelse på alle former for undersøgelser.

Ændringsforslag    47

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4 – litra c

Forordning (EU) nr. 883/2013

Artikel 4 – stk. 8 – afsnit 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Når kontoret, inden der træffes en beslutning om eventuelt at indlede en intern undersøgelse, råder over oplysninger, der giver anledning til formodning om, at der foreligger svig, korruption eller anden ulovlig aktivitet, der skader Unionens finansielle interesser, kan det underrette den berørte institution eller det berørte organ, kontor eller agentur. Den berørte institution eller det berørte organ, kontor eller agentur underretter efter anmodning kontoret om de foranstaltninger, der er truffet, og de resultater, der er opnået på grundlag af disse oplysninger.

Når kontoret, inden der træffes en beslutning om eventuelt at indlede en undersøgelse, råder over oplysninger, der skaber formodning om, at der foreligger svig, korruption eller anden ulovlig aktivitet eller uregelmæssighed, der skader Unionens finansielle interesser, kan det underrette de kompetente myndigheder i de berørte medlemsstater eller de berørte institutioner, organer, kontorer og agenturer, alt efter hvad der er relevant, jf. dog artikel 12c, stk. 1.

 

Den berørte institution eller det berørte organ, kontor eller agentur underretter efter anmodning kontoret om de foranstaltninger, der er truffet, og de resultater, der er opnået på grundlag af disse oplysninger.

Begrundelse

Slået sammen med artikel 3, stk. 10, som kan udgå.

Ændringsforslag    48

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4 – litra c a (nyt)

Forordning (EU) nr. 883/2013

Artikel 4 – stk. 8 – afsnit 2

 

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

 

ca)  Stk. 8, andet afsnit, affattes således:

Om nødvendigt underretter kontoret også de kompetente myndigheder i den berørte medlemsstat. I dette tilfælde gælder de procedurekrav, der er fastlagt i artikel 9, stk. 4, andet og tredje afsnit. Hvis de kompetente myndigheder beslutter at træffe foranstaltninger på foranledning af de oplysninger, de har fået tilsendt, i overensstemmelse med national lovgivning, skal de efter anmodning underrette kontoret herom.

"Hvad angår undersøgelser inden for institutionerne, organerne, kontorerne og agenturerne, hvor kontoret underretter de kompetente myndigheder i de berørte medlemsstater, gælder de procedurekrav, der er fastlagt i artikel 9, stk. 4, andet og tredje afsnit. Hvis de kompetente myndigheder beslutter at træffe foranstaltninger på foranledning af de oplysninger, de har fået tilsendt, i overensstemmelse med national lovgivning, skal de efter anmodning underrette kontoret herom."

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=DA)

Begrundelse

Slået sammen med artikel 3, stk. 10, som kan udgå.

Ændringsforslag    49

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – afsnit 1 – litra c b (nyt)

Forordning (EU) nr. 883/2013

Artikel 4 – stk. 8 – afsnit 2 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

cb)  I stk. 8 tilføjes følgende afsnit:

 

"Hvad angår kontrol og inspektion på stedet i henhold til artikel 3 sikrer de kompetente myndigheder i de berørte medlemsstater, at der træffes hensigtsmæssige foranstaltninger, som kontoret kan deltage i, i overensstemmelse med national lovgivning, jf. dog sektorbestemmelserne i artikel 9, stk. 2, i forordning (EF, Euratom). De kompetente myndigheder i de berørte medlemsstater underretter efter anmodning kontoret om de foranstaltninger, der er truffet, og de resultater, der er opnået på grundlag af de oplysninger, der er omhandlet i dette stykkes første afsnit."

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=DA)

Begrundelse

Slået sammen med artikel 3, stk. 10, som kan udgå.

Ændringsforslag    50

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5 – litra a

Forordning (EU) nr. 883/2013

Artikel 5 – stk. 1 – punktum 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  Stk. 1, første punktum, affattes således:

udgår

"Generaldirektøren kan indlede en undersøgelse, når der er en tilstrækkeligt begrundet mistanke, som også kan være baseret på oplysninger fra en tredjepart eller på anonyme oplysninger, om, at der foreligger svig, korruption eller enhver anden ulovlig aktivitet, der skader Unionens finansielle interesser, jf. dog artikel 12d."

 

Begrundelse

Teknisk sletning i lyset af den foreslåede nye ordlyd til dette stykke.

Ændringsforslag    51

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5 – litra a a (nyt)

Forordning (EU) nr. 883/2013

Artikel 5 – stk. 1

 

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

 

aa)  Stk. 1 affattes således:

1. Generaldirektøren kan indlede en undersøgelse, når der er en tilstrækkeligt begrundet mistanke, som også kan være baseret på oplysninger fra en tredjepart eller på anonyme oplysninger, om, at der foreligger svig, korruption eller andre ulovlige aktiviteter, der skader Unionens finansielle interesser. Generaldirektørens beslutning om, hvorvidt der skal indledes en undersøgelse, skal tages under hensyn til, hvad der prioriteres i kontorets politik på undersøgelsesområdet og dets årlige forvaltningsplan, jf. artikel 17, stk. 5. Ved denne beslutning skal der ligeledes tages hensyn til, at kontorets ressourcer skal anvendes effektivt, og at de midler, der anvendes, skal stå i et rimeligt forhold til formålet. Hvad angår interne undersøgelser, tages der særligt hensyn til, hvilken institution eller hvilket organ, kontor eller agentur der har bedst mulighed for at gennemføre dem på grundlag af bl.a. følgende: arten af de faktuelle oplysninger, de faktiske eller potentielle økonomiske konsekvenser af sagen og sandsynligheden for en eventuel retslig opfølgning.

"1. Generaldirektøren kan indlede en undersøgelse, når der er en tilstrækkeligt begrundet mistanke, som også kan være baseret på oplysninger fra en tredjepart eller på anonyme oplysninger, om, at der foreligger svig, korruption eller enhver anden ulovlig aktivitet eller uregelmæssighed, der skader Unionens finansielle interesser, jf. dog artikel 12d. Vurderingsperioden forud for beslutningen må ikke overstige to måneder. Hvis den informant, der har givet de underliggende oplysninger, er kendt, underrettes han eller hun om resultatet af evalueringen."

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&from=DA)

Begrundelse

Indførelsen af prioriteter for undersøgelsespolitikken har ikke vist sig at være nyttig. Desuden bør det undgås at detailstyre generaldirektørens udførelse af sine opgaver. (Dette ændringsforslag erstatter ÆF 31 i udkastet til betænkning – "kan" er genindsat.)

Ændringsforslag    52

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 –nr. 5 – litra a b (nyt)

Forordning (EU) nr. 883/2013

Artikel 5 – stk. 2 – afsnit 1

 

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

 

ab)  Stk. 2, første afsnit, affattes således:

Eksterne undersøgelser indledes på grundlag af en beslutning truffet af generaldirektøren, som handler på eget initiativ eller efter anmodning fra en berørt medlemsstat eller fra en EU-institution, eller et EU-organ, -kontor eller -agentur.

"Undersøgelser indledes på grundlag af en beslutning truffet af generaldirektøren, som handler på eget initiativ eller efter anmodning fra en EU-institution eller et EU-organ, -kontor eller -agentur eller fra en medlemsstat."

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=DA)

Begrundelse

Afsnittene er slået sammen i overensstemmelse med den foreslåede afskaffelse af sondringen mellem eksterne og interne undersøgelser.

Ændringsforslag    53

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5 – litra a c (nyt)

Forordning (EU) nr. 883/2013

Artikel 5 – stk. 2 – afsnit 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ac)  I stk. 2 udgår afsnit 2.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=DA)

Begrundelse

Afsnittene er slået sammen i overensstemmelse med den foreslåede afskaffelse af sondringen mellem eksterne og interne undersøgelser.

Ændringsforslag    54

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5 – litra a d (nyt)

Forordning (EU) nr. 883/2013

Artikel 5 – stk. 3

 

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

 

ad)  Stk. 3 affattes således:

3.  Så længe generaldirektøren overvejer, hvorvidt der skal indledes en intern undersøgelse efter anmodning som omhandlet i stk. 2, og/eller så længe kontoret foretager en intern undersøgelse, kan de berørte institutioner, organer, kontorer og agenturer ikke indlede en parallel administrativ undersøgelse af de samme forhold, medmindre andet er aftalt med kontoret.

"3.  Så længe generaldirektøren overvejer, hvorvidt der skal indledes en undersøgelse efter anmodning som omhandlet i stk. 2, og/eller så længe kontoret foretager en sådan undersøgelse, kan de berørte institutioner, organer, kontorer og agenturer ikke indlede en parallel administrativ undersøgelse af de samme forhold, medmindre andet er aftalt med kontoret. Dette stykke finder ikke anvendelse på efterforskning, der foretages af EPPO i henhold til forordning (EU) 2017/1939."

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=DA)

Begrundelse

Ændret i overensstemmelse med afskaffelsen af sondringen mellem eksterne og interne undersøgelser.

Ændringsforslag    55

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5 – litra b

Forordning (EU) nr. 883/2013

Artikel 5 – stk. 3 – sidste punktum

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  I stk. 3 tilføjes følgende punktum:

udgår

"Dette stykke finder ikke anvendelse på efterforskning, der foretages af EPPO i henhold til forordning (EU) 2017/1939."

 

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=DA)

Begrundelse

Teknisk sletning – se foregående ændringsforslag.

Ændringsforslag    56

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5 – litra b a (nyt)

Forordning (EU) nr. 883/2013

Artikel 5 – stk. 5

 

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

 

ba)  Artikel 5, stk. 5, affattes således:

5. Hvis generaldirektøren beslutter ikke at indlede en intern undersøgelse, sender han straks eventuelle relevante oplysninger til den berørte institution eller det berørte organ, kontor eller agentur, således at de rette foranstaltninger kan træffes i henhold til de regler, der gælder for den institution eller det organ, kontor eller agentur. Kontoret træffer om fornødent aftale med institutionen, organet, det pågældende kontor eller agenturet om egnede foranstaltninger til beskyttelse af informationskilden og anmoder, hvis det er nødvendigt, om at blive underrettet om, hvilke foranstaltninger der er truffet.

"5. Hvis generaldirektøren beslutter ikke at indlede en undersøgelse inden for institutionerne, organerne, kontorerne og agenturerne til trods for, at der er tilstrækkelig mistanke om, at der er foregået svig, korruption eller en anden ulovlig aktivitet eller uregelmæssighed, som har påvirket Unionens finansielle interesser, sender han straks eventuelle relevante oplysninger til den berørte institution eller det berørte organ, kontor eller agentur, således at de rette foranstaltninger kan træffes i henhold til de regler, der gælder for den institution eller det organ, kontor eller agentur. Kontoret træffer om fornødent aftale med institutionen, organet, det pågældende kontor eller agenturet om egnede foranstaltninger til beskyttelse af informationskilden og anmoder, hvis det er nødvendigt, om at blive underrettet om, hvilke foranstaltninger der er truffet."

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&from=DA)

Begrundelse

Dette ændringsforslag erstatter ændringsforslag 36 i udkastet til betænkning.

Ændringsforslag    57

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5 – litra c

Forordning (EU) nr. 883/2013

Artikel 5 – stk. 6

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6.  Hvis generaldirektøren beslutter ikke at indlede en ekstern undersøgelse, kan han straks sende eventuelle relevante oplysninger til de kompetente myndigheder i den berørte medlemsstat, således at der kan træffes foranstaltninger i relevant omfang i henhold til EU-retten og national lovgivning. Hvis det er nødvendigt, underretter kontoret også den berørte institution eller det berørte organ, kontor eller agentur.

6.  Hvis generaldirektøren beslutter ikke at foretage en kontrol eller inspektion på stedet i henhold til artikel 3 til trods for, at der er tilstrækkelig mistanke om, at der er foregået svig, korruption eller en anden ulovlig aktivitet eller uregelmæssighed, som har påvirket Unionens finansielle interesser, sender han straks eventuelle relevante oplysninger til de kompetente myndigheder i den berørte medlemsstat, således at der kan træffes foranstaltninger i relevant omfang i henhold til EU-retten og national lovgivning. Hvis det er nødvendigt, underretter kontoret også den berørte institution eller det berørte organ, kontor eller agentur.

Begrundelse

Dette ændringsforslag erstatter ændringsforslag 37 i udkastet til betænkning.

Ændringsforslag    58

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5 – litra c a (nyt)

Forordning (EU) nr. 883/2013

Artikel 5 – stk. 6 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ca)  Som stk. 6a indsættes:

 

"6a.  Generaldirektøren underretter regelmæssigt Overvågningsudvalget i overensstemmelse med artikel 17, stk. 5, om de tilfælde, hvor vedkommende har besluttet ikke at indlede en undersøgelse, med angivelse af begrundelsen for denne beslutning."

Ændringsforslag    59

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 6 – litra -a (nyt)

Forordning (EU) nr. 883/2013

Artikel 7 – stk. 1

 

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

 

-a)  Artikel 7, stk. 1, affattes således:

1.  Generaldirektøren leder gennemførelsen af undersøgelserne på grundlag af skriftlige instrukser, hvor det er relevant. Undersøgelserne gennemføres under generaldirektørens ledelse af de af kontorets ansatte, som han har udpeget hertil.

"1.  Generaldirektøren leder gennemførelsen af undersøgelserne på grundlag af skriftlige instrukser, hvor det er relevant. Undersøgelserne gennemføres under generaldirektørens ledelse af de af kontorets ansatte, som han har udpeget hertil. Generaldirektøren gennemfører ikke selv undersøgelser."

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=DA)

Ændringsforslag    60

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 6 – litra c a (nyt)

Forordning (EU) nr. 883/2013

Artikel 7 – stk. 3 – afsnit 2

 

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

 

ca)  Stk. 3, andet afsnit, affattes således:

Institutionerne, organerne, kontorerne og agenturerne sørger for, at deres tjenestemænd, øvrige ansatte, medlemmer, ledere og personalemedlemmer yder den bistand til kontorets ansatte, der er nødvendig, for at de kan udføre deres opgaver effektivt.

Institutionerne, organerne, kontorerne og agenturerne sørger for, at deres tjenestemænd, øvrige ansatte, medlemmer, ledere og personalemedlemmer yder den bistand til kontorets ansatte, der er nødvendig, for at de kan udføre deres opgaver i overensstemmelse med denne forordning, effektivt og uden unødig forsinkelse.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX%3A32013R0883)

Ændringsforslag    61

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 6 – litra c b (nyt)

Forordning (EU) nr. 883/2013

Artikel 7 – stk. 4

 

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

 

cb)  Stk. 4 udgår.

4.  Hvis en undersøgelse omfatter både eksterne og interne forhold, finder henholdsvis artikel 3 og 4 anvendelse.

 

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=DA)

Begrundelse

Teknisk sletning i forlængelse af afskaffelsen af sondringen mellem eksterne og interne undersøgelser.

Ændringsforslag    62

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 6 – litra c c (nyt)

Forordning (EU) nr. 883/2013

Artikel 7 – stk. 6 – indledning

 

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

 

cc)  Stk. 6, indledningen, affattes således:

6.  Hvis undersøgelserne viser, at det kan være hensigtsmæssigt at træffe forebyggende administrative foranstaltninger for at beskytte Unionens finansielle interesser, informerer kontoret straks den institution eller det organ, kontor eller agentur, der er berørt af den igangværende undersøgelse. Der skal herunder gives følgende oplysninger:

"6.  Hvis undersøgelserne viser, at det kan være hensigtsmæssigt at træffe forebyggende administrative foranstaltninger for at beskytte Unionens finansielle interesser, informerer kontoret straks den berørte institution eller det berørte organ, kontor eller agentur om den igangværende undersøgelse og foreslår foranstaltninger, der skal træffes. Der skal herunder gives følgende oplysninger:"

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=DA)

Ændringsforslag    63

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 6 – litra c d (nyt)

Forordning (EU) nr. 883/2013

Artikel 7 – stk. 6 – afsnit 1 – litra b

 

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

 

cd)  Stk. 6, første afsnit, litra b), affattes således:

b)  alle oplysninger, der vil kunne hjælpe den berørte institution eller det berørte organ, kontor eller agentur med at beslutte, om det er hensigtsmæssigt at træffe forebyggende administrative foranstaltninger for at beskytte Unionens finansielle interesser

"b)  alle oplysninger, der vil kunne hjælpe den berørte institution eller det berørte organ, kontor eller agentur med at beslutte, hvilke hensigtsmæssige forebyggende administrative foranstaltninger, der skal træffes for at beskytte Unionens finansielle interesser"

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=DA)

Ændringsforslag    64

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 6 – litra c e (nyt)

Forordning (EU) nr. 883/2013

Artikel 7 – stk. 6 – afsnit 1 – litra c

 

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

 

ce)  Stk. 6, første afsnit, litra c), affattes således:

c)  eventuelle særlige forholdsregler vedrørende fortrolig behandling, som især anbefales i sager, der medfører brug af undersøgelsesmæssige foranstaltninger, der falder ind under en national retsmyndigheds kompetence, eller i tilfælde af en ekstern undersøgelse, som falder ind under en national myndigheds kompetence, i overensstemmelse med de nationale regler, der finder anvendelse på undersøgelser.

"c)  eventuelle særlige forholdsregler vedrørende fortrolig behandling, som især anbefales i sager, der medfører brug af undersøgelsesmæssige foranstaltninger, der falder ind under en national retsmyndigheds eller en anden national myndigheds kompetence, i overensstemmelse med de nationale regler, der finder anvendelse på undersøgelser."

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=DA)

Begrundelse

Teknisk ændringsforslag i forlængelse af afskaffelsen af sondringen mellem eksterne og interne undersøgelser.

Ændringsforslag    65

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 6 – litra d

Forordning (EU) nr. 883/2013

Artikel 7 – stk. 6 – afsnit 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Ud over bestemmelsen i første afsnit kan den pågældende institution eller det pågældende organ, kontor eller agentur på et hvilket som helst tidspunkt rådføre sig med kontoret med henblik på i tæt samarbejde med dette at træffe med alle hensigtsmæssige forebyggende foranstaltninger, herunder foranstaltninger til sikring af bevismateriale, og underretter straks kontoret om en sådan beslutning.

Ud over bestemmelsen i første afsnit underetter den pågældende institution eller det pågældende organ, kontor eller agentur straks kontoret om enhver afvigelse fra de foreslåede forebyggende foranstaltninger og årsagerne til afvigelsen.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=DA)

Ændringsforslag    66

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 6 – litra e

Forordning (EU) nr. 883/2013

Artikel 7 – stk. 8

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

8.  Hvis en undersøgelse ikke kan afsluttes inden 12 måneder, efter at den er blevet indledt, aflægger generaldirektøren ved udløbet af denne 12-måneders periode og hver sjette måned derefter rapport til Overvågningsudvalget, hvori årsagerne hertil og, hvis det er relevant, de planlagte afhjælpende foranstaltninger med henblik på at fremskynde undersøgelsen angives.

8.  Hvis en undersøgelse ikke kan afsluttes inden 12 måneder, efter at den er blevet indledt, aflægger generaldirektøren ved udløbet af denne 12-måneders periode og hver sjette måned derefter rapport til Overvågningsudvalget, hvori årsagerne til forsinkelsen og de afhjælpende foranstaltninger, der er truffet med henblik på at fremskynde undersøgelsen, angives nærmere.

Ændringsforslag    67

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 6 – litra e a (nyt)

Forordning (EU) nr. 883/2013

Artikel 7 – stk. 8 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ea)  Som stk. 8a indsættes:

 

"8a.   Rapporten skal som minimum indeholde en kort beskrivelse af de faktiske omstændigheder, den retlige kvalifikation heraf, en vurdering af den skade, der er forårsaget eller sandsynligvis vil blive forårsaget, datoen for udløbet af den lovbestemte forældelsesfrist, årsagerne til, at fristen på tolv måneder ikke kunne overholdes, og de planlagte afhjælpende foranstaltninger med henblik på at fremskynde undersøgelsen, hvor det er relevant."

Ændringsforslag    68

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 7 – litra -a (nyt)

Forordning (EU) nr. 883/2013

Artikel 8 – stk. 1 – afsnit 1

 

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

 

-a)  Stk. 1 affattes således:

1.  Kontoret foretager sine undersøgelser med henblik på at fremskaffe såvel belastende som diskulperende oplysninger om den berørte person. Undersøgelserne foretages objektivt og upartisk og under overholdelse af princippet om uskyldsformodning og de processuelle garantier som fastsat i denne artikel.

"1.  Institutionerne, organerne, kontorerne og agenturerne fremsender omgående alle oplysninger om eventuelle tilfælde af svig, korruption eller enhver anden ulovlig aktivitet eller uregelmæssighed, der påvirker Unionens finansielle interesser, til kontoret. Denne pligt påhviler ikke EPPO, hvis de pågældende sager ikke hører ind under dens kompetence i henhold til kapitel IV i forordning (EU) 2017/1939."

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=DA)

Begrundelse

Se ændringsforslag til artikel 1, stk. 1.

Ændringsforslag    69

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 7 – litra a

Forordning (EU) nr. 883/2013

Artikel 8 – stk. 1 – afsnit 1a

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Når institutionerne, organerne, kontorerne og agenturerne foretager indberetning til EPPO i overensstemmelse med artikel 24 i forordning (EU) 2017/1939, kan de i stedet sende kontoret en kopi af den indberetning, der blev sendt til EPPO.

Når institutionerne, organerne, kontorerne og agenturerne foretager indberetning til EPPO i overensstemmelse med artikel 24 i forordning (EU) 2017/1939, kan de overholde forpligtelsen i første afsnit ved at sende kontoret en kopi af den indberetning, der blev sendt til EPPO.

Ændringsforslag    70

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 7 – litra b

Forordning (EU) nr. 883/2013

Artikel 8 – stk. 2 – afsnit 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Institutionerne, organerne, kontorerne og agenturerne og, medmindre den nationale lovgivning er til hinder herfor, medlemsstaternes kompetente myndigheder sender på anmodning eller på eget initiativ kontoret alle de dokumenter og oplysninger, som de er i besiddelse af, om en igangværende undersøgelse, der foretages af OLAF.

Institutionerne, organerne, kontorerne og agenturerne og, medmindre den nationale lovgivning er til hinder herfor, medlemsstaternes kompetente myndigheder sender på anmodning eller på eget initiativ straks kontoret alle de dokumenter og oplysninger, som de er i besiddelse af, om en igangværende undersøgelse, der foretages af OLAF.

Ændringsforslag    71

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 7 – litra c

Forordning (EU) nr. 883/2013

Artikel 8 – stk. 3

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Institutionerne, organerne, kontorerne og agenturerne og, medmindre den nationale ret er til hinder herfor, medlemsstaternes kompetente myndigheder sender kontoret alle andre dokumenter og oplysninger, der anses for at være relevante, og som de er i besiddelse af, om bekæmpelse af svig, bestikkelse og enhver anden ulovlig aktivitet, der skader Unionens finansielle interesser.

3.  Institutionerne, organerne, kontorerne og agenturerne og, medmindre den nationale ret er til hinder herfor, medlemsstaternes kompetente myndigheder sender straks på anmodning af kontoret eller på eget initiativ kontoret alle andre dokumenter og oplysninger, der anses for at være relevante, og som de er i besiddelse af, om bekæmpelse af svig, korruption og enhver anden ulovlig aktivitet eller uregelmæssighed, der skader Unionens finansielle interesser.

Begrundelse

Se ændringsforslag til artikel 1, stk. 1.

Ændringsforslag    72

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 7 – litra d

Forordning (EU) nr. 883/2013

Artikel 8 – stk. 4 – afsnit 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Denne artikel finder ikke anvendelse på EPPO for så vidt angår strafbare handlinger, med hensyn til hvilke den kunne udøve sin kompetence i overensstemmelse med artikel 22 og 25 i forordning (EU) 2017/1939.

Denne artikel finder ikke anvendelse på EPPO for så vidt angår strafbare handlinger, med hensyn til hvilke den kunne udøve sin kompetence i overensstemmelse med kapitel IV i forordning (EU) 2017/1939.

Begrundelse

Det forekommer hensigtsmæssigt her at henvise til hele kapitel IV i EPPO-forordningen for at sikre, at ingen relevante bestemmelser udelades. (Se endvidere artikel 12c, stk. 1).

Ændringsforslag    73

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 8 – litra -a (nyt)

Forordning (EU) nr. 883/2013

Artikel 9 – stk. 2 – afsnit 4

 

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

 

-a)  Stk. 2, fjerde afsnit, affattes således:

De krav, der er omhandlet i andet og tredje afsnit, finder ikke anvendelse på indhentning af erklæringer i forbindelse med kontrol og inspektion på stedet.

"De krav, der er omhandlet i andet og tredje afsnit, finder ikke anvendelse på indhentning af erklæringer i forbindelse med kontrol og inspektion på stedet. Den berørte person skal imidlertid oplyses om sine rettigheder, inden der indhentes en erklæring, navnlig retten til at blive bistået af en person efter eget valg."

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&from=DA)

Begrundelse

Se Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU, Euratom) nr. 889/2013 for så vidt angår etablering af en kontrolansvarlig for processuelle garantier, COM(2014)0340.

Ændringsforslag    74

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 7 – litra d

Forordning (EU) nr. 883/2013

Artikel 9 – stk. 4 – afsnit 2

 

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

 

-a)  Stk. 4, andet afsnit, affattes således:

Med henblik herpå sender kontoret den berørte person en opfordring til at fremkomme med bemærkninger enten skriftligt eller under en samtale med ansatte, der er udpeget af kontoret. Denne opfordring skal omfatte et referat af de forhold, der berører den berørte person, og de oplysninger, der kræves i medfør af artikel 11 og 12 i forordning (EF) nr. 45/2001, og angive fristen for indgivelse af bemærkninger, som ikke må være mindre end ti arbejdsdage fra modtagelsen af opfordringen til at fremsætte bemærkninger. Denne varselsfrist kan afkortes med udtrykkeligt samtykke fra den berørte person eller af behørigt begrundede årsager, fordi undersøgelsen haster. I den endelige rapport skal der henvises til sådanne bemærkninger.

"Med henblik herpå sender kontoret den berørte person en opfordring til at fremkomme med bemærkninger enten skriftligt eller under en samtale med ansatte, der er udpeget af kontoret. Denne opfordring skal omfatte et referat af de forhold, der berører den berørte person, og de oplysninger, der kræves i medfør af artikel 15 og 16 i forordning (EU) 2018/1725, og angive fristen for indgivelse af bemærkninger, som ikke må være mindre end ti arbejdsdage fra modtagelsen af opfordringen til at fremsætte bemærkninger. Denne varselsfrist kan afkortes med udtrykkeligt samtykke fra den berørte person eller af behørigt begrundede årsager, fordi undersøgelsen haster. I den endelige rapport skal der henvises til sådanne bemærkninger."

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&from=DA)

Begrundelse

Teknisk ændring: Forordning (EF) nr. 45/2001 blev ophævet den 11.12.2018 og erstattet af forordning (EU) 2018/1725.

Ændringsforslag    75

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 7 – litra d

Forordning (EU) nr. 883/2013

Artikel 9 – stk. 5 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

aa)  Som stk. 5a indsættes:

 

"5a.  I de tilfælde, hvor kontoret anbefaler en retslig opfølgning, og uden at det berører whistlebloweres og informanters ret til fortrolighed, skal den berørte person have adgang til den rapport, som kontoret har udarbejdet i henhold til artikel 11 efter sin undersøgelse, og til alle relevante dokumenter, i det omfang de vedrører den pågældende person, og hvis hverken EPPO eller de nationale retslige myndigheder i givet fald gør indsigelse inden for en frist på seks måneder. Der kan også udstedes en tilladelse fra den kompetente retslige myndighed inden udløbet af denne frist."

Begrundelse

Hovedsagelig i overensstemmelse med ordførerens ændringsforslag 51. Det er nødvendigt med en frist for at undgå, at adgangen til rapporten forsinkes unødigt. Samtidig er der behov for en procedure for at forhindre, at en for tidlig aktindsigt kan bringe opfølgende undersøgelser eller procedurer i fare.

Ændringsforslag    76

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 8 a (nyt)

Forordning (EU) nr. 883/2013

Artikel 9 a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

8a)  Som artikel 9a indsættes:

 

"Artikel 9a

 

Den kontrolansvarlige for processuelle garantier

 

1.   Kommissionen udpeger en kontrolansvarlig for processuelle garantier ("den kontrolansvarlige") i overensstemmelse med proceduren i stk. 2 for en periode på fem år, som ikke kan forlænges. Ved udløbet af mandatperioden varetager den pågældende fortsat sit hverv, indtil der er udpeget en efterfølger.

 

2.   Efter en indkaldelse af ansøgninger i Den Europæiske Unions Tidende udarbejder Kommissionen en liste over passende kvalificerede kandidater til hvervet som kontrolansvarlig. Efter samråd med Europa-Parlamentet og Rådet udpeger Kommissionen den kontrolansvarlige.

 

3.   Den kontrolansvarlige skal have de nødvendige kvalifikationer og den nødvendige erfaring inden for området processuelle rettigheder og garantier.

 

4.   Den kontrolansvarlige udøver sine funktioner i fuld uafhængighed og må hverken søge eller modtage instrukser fra nogen i forbindelse med udøvelsen af sit hverv.

 

5.   Den kontrolansvarlige overvåger kontorets overholdelse af processuelle rettigheder og garantier. Vedkommende er ansvarlig for behandlingen af klager, som kontoret modtager.

 

6.   Den kontrolansvarlige aflægger årligt rapport om udøvelsen af denne funktion til Europa-Parlamentet, Rådet, Kommissionen og kontorets Overvågningsudvalg. Vedkommende må ikke henvise til enkeltsager, der er genstand for undersøgelse, og skal sikre, at undersøgelserne er fortrolige, også efter at de er afsluttet."

Ændringsforslag    77

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 8 b (nyt)

Forordning (EU) nr. 883/2013

Artikel 9 b (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

8b)  Som artikel 9b indsættes:

 

"Artikel 9b

 

Klagemekanisme

 

1.   Kontoret træffer i samarbejde med den kontrolansvarlige de nødvendige foranstaltninger til at oprette en klagemekanisme, som skal overvåge og sikre overholdelsen af de processuelle garantier i alle kontorets aktiviteter.

 

2.   Enhver, der er berørt af en undersøgelse, som kontoret gennemfører, har ret til at indgive en klage til den kontrolansvarlige med hensyn til kontorets overholdelse af de processuelle garantier i artikel 9. Indgivelsen af en klage har ikke opsættende virkning for gennemførelsen af den igangværende undersøgelse.

 

3.   Klager kan indgives senest en måned efter, at klageren bliver bekendt med de relevante faktiske omstændigheder, der udgør den påståede tilsidesættelse af vedkommendes processuelle garantier. Der kan ikke indgives klager senere end en måned efter undersøgelsens afslutning. Klager vedrørende den i artikel 9, stk. 2, og artikel 9, stk. 4, omhandlede varselsfrist, skal indgives inden udløbet af den varselsfrist, der er fastsat i de pågældende bestemmelser.

 

4.  Efter at have modtaget en klage underretter den kontrolansvarlige straks kontorets generaldirektør og giver kontoret mulighed for at løse det problem, som klageren har påpeget, inden for 15 arbejdsdage.

 

5.   Kontoret sender den kontrolansvarlige alle de oplysninger, der kan være nødvendige for, at den kontrolansvarlige kan fremsætte en henstilling, jf. dog artikel 10 i denne forordning.

 

6.  Den kontrolansvarlige fremsætter en henstilling vedrørende klagen hurtigst muligt, dog senest to måneder efter, at kontoret har underrettet den kontrolansvarlige om de foranstaltninger, det har truffet for at afhjælpe problemet, eller efter udløbet af den frist, der er omhandlet i stk. 3. Henstillingen forelægges kontoret og videresendes til klageren. I ekstraordinære tilfælde kan den kontrolansvarlige beslutte at forlænge fristen for fremsættelse af en henstilling med yderligere 15 dage. Den kontrolansvarlige underretter i en skrivelse generaldirektøren om årsagerne til forlængelsen. Hvis den kontrolansvarlige ikke har fremsat en henstilling inden for tidsfristen i dette stykke, anses den kontrolansvarlige for at have afvist klagen uden fremsættelse af en henstilling.

 

7.  Den kontrolansvarlige behandler klagen i en kontradiktorisk procedure uden at blande sig i gennemførelsen af den igangværende undersøgelse. Med vidnernes samtykke kan den kontrolansvarlige anmode dem om at afgive skriftlige eller mundtlige forklaringer, som vedkommende anser for relevante for fastlæggelsen af de faktiske omstændigheder.

 

8.  Generaldirektøren følger den kontrolansvarliges henstilling om spørgsmålet, undtagen i behørigt begrundede tilfælde, hvor vedkommende kan afvige fra den. Hvis generaldirektøren afviger fra den kontrolansvarliges henstilling, meddeler vedkommende klageren og den kontrolansvarlige de vigtigste grunde til denne beslutning, for så vidt som dette ikke berører den igangværende undersøgelse. Generaldirektøren angiver begrundelsen for ikke at følge den kontrolansvarliges henstilling i et notat, der vedlægges den endelige undersøgelsesrapport.

 

9.  Generaldirektøren kan anmode om en udtalelse fra den kontrolansvarlige om alle spørgsmål i forbindelse med overholdelsen af de processuelle garantier i forbindelse med den kontrolansvarliges mandat, herunder beslutningen om at udsætte underretningen af den berørte person som omhandlet i artikel 9, stk. 3. Generaldirektøren angiver i enhver sådan anmodning den frist, inden for hvilken den kontrolansvarlige skal svare.

 

10.  Hvis en tjenestemand eller en anden EU-ansat i overensstemmelse med vedtægtens artikel 90a, har indgivet klage til generaldirektøren, og den pågældende tjenestemand eller ansatte har indgivet en klage til den kontrolansvarlige vedrørende samme spørgsmål, skal generaldirektøren afvente henstillingen fra den kontrolansvarlige, inden der tages stilling til klagen, jf. dog tidsfristerne i tjenestemandsvedtægtens artikel 90a.

Ændringsforslag    78

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 9 – nr. -a (nyt)

Forordning (EU) nr. 883/2013

Artikel 10 – stk. 1

 

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

 

-a)  Stk. 1 affattes således:

1. Alle oplysninger, der fremsendes eller indhentes i forbindelse med eksterne undersøgelser, uanset i hvilken form det måtte være, er beskyttet af de relevante regler.

"1. Alle oplysninger, der fremsendes eller indhentes i forbindelse med undersøgelser uden for institutionerne, organerne, kontorerne og agenturerne, uanset i hvilken form det måtte være, er beskyttet af de relevante regler i den nationale lovgivning og i EU-lovgivningen."

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&from=DA)

Begrundelse

Dette ændringsforslag erstatter ændringsforslag 54 i udkastet til betænkning.

Ændringsforslag    79

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 9 - litra -a a (nyt)

Forordning (EU) nr. 883/2013

Artikel 10 – stk. 2

 

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

 

-aa)  Stk. 2 affattes således:

2.  De oplysninger, der fremsendes eller indhentes i forbindelse med interne undersøgelser, uanset i hvilken form det måtte være, er omfattet af tavshedspligt og beskyttet i henhold til de regler, der gælder for Unionens institutioner.

"2.  De oplysninger, der fremsendes eller indhentes i forbindelse med undersøgelser inden for institutionerne, organerne, kontorerne og agenturerne, uanset i hvilken form det måtte være, er omfattet af tavshedspligt og beskyttet i henhold til de regler, der gælder for Unionens institutioner."

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=DA)

Begrundelse

I overensstemmelse med den foreslåede afskaffelse af sondringen mellem eksterne og interne undersøgelser.

Ændringsforslag    80

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 9 – litra -a b (nyt)

Forordning (EU) nr. 883/2013

Artikel 10 – stk. 3 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

-ab)  Som stk. 3a indsættes:

 

"3a.  Kontoret offentliggør sine rapporter og henstillinger, når alle relaterede nationale procedurer og EU-procedurer er blevet afsluttet af de ansvarlige organer, og offentliggørelsen ikke længere påvirker undersøgelserne. Offentliggørelsen skal ske i overensstemmelse med de databeskyttelsesregler og -principper, der er fastsat i denne artikel og i artikel 1."

Ændringsforslag    81

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 9 – litra a

Forordning (EU) nr. 883/2013

Artikel 10 – stk. 4 – afsnit 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Kontoret udpeger en databeskyttelsesansvarlig, jf. artikel 24, i forordning (EF) nr. 45/2001.

Kontoret udpeger en databeskyttelsesansvarlig, jf. artikel 43, i forordning (EU) 2018/1725.

Begrundelse

Teknisk ændring: Forordning (EF) nr. 45/2001 blev ophævet den 11.12.2018 og erstattet af forordning (EU) 2018/1725.

Ændringsforslag    82

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 9 – litra a a (nyt)

Forordning (EU) nr. 883/2013

Artikel 10 – stk. 5 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

aa)  Som stk. 5a indsættes:

 

"5a.  Personer, der indberetter forbrydelser og andre overtrædelser i relation til Unionens finansielle interesser til kontoret, beskyttes fuldt ud, navnlig gennem EU-lovgivningen om beskyttelse af personer, der indberetter overtrædelser af EU-lovgivningen."

Ændringsforslag    83

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 10 – litra a

Forordning (EU) nr. 883/2013

Artikel 11 – stk. 1 – afsnit 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Rapporten kan ledsages af henstillinger fra generaldirektøren om de foranstaltninger, der skal træffes. Disse henstillinger skal i relevant omfang angive eventuelle disciplinære, administrative, finansielle og/eller juridiske foranstaltninger, som den berørte institution eller det berørte organ, kontor eller agentur eller de berørte medlemsstaters kompetente myndigheder har truffet, og de skal navnlig angive de anslåede beløb, der skal tilbagesøges, og den foreløbige juridiske vurdering af de konstaterede faktiske forhold.

Rapporten ledsages af henstillinger fra generaldirektøren om de foranstaltninger, der skal træffes. Disse henstillinger skal i relevant omfang angive eventuelle disciplinære, administrative, finansielle og/eller juridiske foranstaltninger, som den berørte institution eller det berørte organ, kontor eller agentur eller de berørte medlemsstaters kompetente myndigheder har truffet, og de skal navnlig specificere de anslåede beløb, der skal opkræves, og angive den foreløbige juridiske vurdering af de konstaterede faktiske forhold.

Ændringsforslag    84

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 10 – litra b

Forordning (EU) nr. 883/2013

Artikel 11 – stk. 2 – afsnit 1 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Kontoret træffer passende interne foranstaltninger med henblik på at sikre en ensartet kvalitet af endelige rapporter og henstillinger og vurderer, om der er behov for at revidere retningslinjerne vedrørende undersøgelsesprocedurerne for at rette op på eventuelle uoverensstemmelser.

Ændringsforslag    85

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 10 – litra b

Forordning (EU) nr. 883/2013

Artikel 11 – stk. 2 – afsnit 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Efter en simpel kontrol af deres ægthed udgør således udarbejdede rapporter gyldige bevismidler i civilretlige procedurer ved de nationale domstole samt i administrative procedurer i medlemsstaterne.

Efter en simpel kontrol af deres ægthed udgør således udarbejdede rapporter, inklusive alle bevismidler, som understøtter og er vedføjet disse rapporter, gyldige bevismidler i retslige procedurer ved de nationale domstole samt i administrative procedurer i medlemsstaterne. De nationale domstoles beføjelse til frit at vurdere bevismidlerne berøres ikke af denne forordning.

Ændringsforslag    86

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 10 – litra b

Forordning (EU) nr. 883/2013

Artikel 11 – stk. 2 – afsnit 3

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Rapporter, der er udarbejdet af kontoret, udgør på lige fod med og på samme vilkår som de administrative rapporter, som de nationale administrative inspektører udarbejder, gyldige bevismidler i administrative eller strafferetlige procedurer i den medlemsstat, hvor dette måtte være påkrævet. De bedømmes efter samme regler som dem, der gælder for de administrative rapporter, som de nationale administrative inspektører udarbejder, og har samme beviskraft som sådanne rapporter.

udgår

Ændringsforslag    87

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 10 – litra b

Forordning (EU) nr. 883/2013

Artikel 11 – stk. 2 – afsnit 4

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Medlemsstaterne meddeler kontoret alle bestemmelser i national lovgivning, der er relevante for tredje afsnit.

Medlemsstaterne meddeler kontoret alle bestemmelser i national lovgivning, der er relevante for første afsnit.

Ændringsforslag    88

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 10 – litra b

Forordning (EU) nr. 883/2013

Artikel 11 – stk. 2 – afsnit 4 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

De nationale domstole underretter kontoret om eventuel afvisning af bevismidler i henhold til dette stykke. Underretningen skal indeholde retsgrundlaget og en detaljeret begrundelse for afvisningen. Generaldirektøren vurderer i sine årsrapporter i henhold til artikel 17, stk. 4, om bevismidler kan antages til behandling i medlemsstaterne.

Begrundelse

Det mundtlige ændringsforslag tilpasser ændringsforslag 155 til den overordnede tilgang med hensyn til anerkendelse af bevismidler og tager hensyn til domstolenes uafhængighed.

Ændringsforslag    89

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 10 – litra c

Forordning (EU) nr. 883/2013

Artikel 11 – stk. 3

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  De rapporter og henstillinger, der udarbejdes efter en ekstern undersøgelse, og alle relevante dokumenter vedrørende undersøgelsen sendes til de berørte medlemsstaters kompetente myndigheder i overensstemmelse med reglerne for eksterne undersøgelser og om nødvendigt til den berørte institution eller det berørte organ, kontor eller agentur. Institutionerne, organerne, kontorerne og agenturerne træffer de foranstaltninger, som resultaterne af de eksterne undersøgelser måtte kræve, og underretter OLAF herom inden en frist, der er fastsat i de henstillinger, der ledsager rapporten, og desuden på kontorets anmodning.

3.  De rapporter og henstillinger, der udarbejdes efter en undersøgelse, og alle relevante dokumenter vedrørende undersøgelsen sendes, hvor det er relevant, til de berørte medlemsstaters kompetente myndigheder i overensstemmelse med reglerne for undersøgelser og til den berørte institution eller det berørte organ, kontor eller agentur. Institutionerne, organerne, kontorerne og agenturerne træffer de foranstaltninger, især af disciplinær eller retslig karakter, som resultaterne af undersøgelsen måtte kræve, og underretter kontoret herom inden for en tidsfrist, der er fastsat i de henstillinger, der ledsager rapporten, og desuden på kontorets anmodning. Medlemsstaternes kompetente myndigheder aflægger inden for en frist på ni måneder rapport til kontoret om de foranstaltninger, der er truffet som reaktion på sagsrapporten.

Ændringsforslag    90

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 10 – litra c a (nyt)

Forordning (EU) nr. 883/2013

Artikel 11 – stk. 4

 

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

 

ca)  Stk. 4 udgår.

4.  De rapporter og henstillinger, der udarbejdes efter en intern undersøgelse, og alle relevante dokumenter vedrørende undersøgelsen sendes til den berørte institution eller det berørte organ, kontor eller agentur. Institutionerne, organerne, kontorerne og agenturerne følger de interne undersøgelser op, især med de disciplinære eller retslige skridt, som resultaterne måtte kræve, og underretter kontoret herom inden for en tidsfrist, der er fastsat i de henstillinger, der ledsager rapporten, og desuden på kontorets anmodning.

 

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=DA)

Begrundelse

Slået sammen med stk. 3.

Ændringsforslag    91

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 10 – litra c b (nyt)

Forordning (EU) nr. 883/2013

Artikel 11 – stk. 5

 

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

 

cb)  Artikel 11, stk. 5, affattes således:

5.  Såfremt en rapport, der udarbejdes efter en intern undersøgelse, viser, at der findes forhold, der kunne give grundlag for en strafferetssag, sendes disse oplysninger til den berørte medlemsstats retsmyndigheder.

"5.  Såfremt en rapport, der udarbejdes efter en undersøgelse, viser, at der findes forhold, der kunne give grundlag for en strafferetssag, sendes disse oplysninger straks til den berørte medlemsstats retsmyndigheder, jf. dog artikel 12c og 12d."

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=DA)

Ændringsforslag    92

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 10 – litra c c (nyt)

Forordning (EU) nr. 883/2013

Artikel 11 – stk. 6 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

cc)   Som stk. 6a indsættes:

 

"6a.  Medlemsstaternes kompetente myndigheder og institutionerne, organerne, kontorerne og agenturerne sikrer, at de disciplinære, administrative, finansielle og retslige henstillinger, som generaldirektøren fremsætter i henhold til stk. 1 og 3, følges op, og sender kontoret en detaljeret rapport om de foranstaltninger, der er truffet, inden den 31. marts hvert år, herunder, hvor det er relevant, begrundelserne for manglende gennemførelse af henstillinger fremsat af kontoret."

Begrundelse

Tilføjelse til ordførerens ændringsforslag 63.

Ændringsforslag    93

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 10 – litra c d (nyt)

Forordning (EU) nr. 883/2013

Artikel 11 – stk. 8

 

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

 

cd)  Artikel 11, stk. 8, affattes således:

8.  Såfremt en informant, som har givet kontoret oplysninger, der fører til eller vedrører en undersøgelse, anmoder herom, kan kontoret underrette informanten om, at undersøgelsen er blevet afsluttet. Kontoret kan dog afslå en sådan anmodning, hvis det finder, at anmodningen vil kunne være til skade for den berørte persons legitime interesser, undersøgelsens effektivitet og de videre skridt, der træffes på foranledning heraf, eller hensynet til tavshedspligten.

"8.  Såfremt en informant har givet kontoret oplysninger, der har ført til en undersøgelse, underretter kontoret informanten om, at undersøgelsen er blevet afsluttet. Kontoret kan dog afslå en sådan anmodning, hvis det finder, at anmodningen vil kunne være til skade for den berørte persons legitime interesser, undersøgelsens effektivitet og de videre skridt, der træffes på foranledning heraf, eller hensynet til tavshedspligten."

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=DA)

Ændringsforslag    94

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 10 a (nyt)

Forordning (EU) nr. 883/2013

Artikel 11 a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

10a)  Efter artikel 11 indsættes som ny artikel:

 

"Artikel 11a

 

Søgsmål ved Retten

 

Enhver berørt person kan anlægge sag mod Kommissionen med påstand om annullation af den undersøgelsesrapport, der er sendt til de nationale myndigheder eller institutionerne i henhold til artikel 11, stk. 3, på grund af manglende kompetence, væsentlige formmangler, tilsidesættelse af traktaterne, herunder tilsidesættelse af chartret, eller magtfordrejning."

Begrundelse

Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at anlægge en retssag til prøvelse af en endelig OLAF-rapport. Dette ændringsforslag har til formål at etablere en effektiv retsbeskyttelse i overensstemmelse med chartret om grundlæggende rettigheder.

Ændringsforslag    95

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 11 – litra -a (nyt)

Forordning (EU) nr. 883/2013

Artikel 12 – stk. 1

 

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

 

-a)  Stk. 1 affattes således:

1.  Med forbehold af artikel 10 og 11 i denne forordning og bestemmelserne i forordning (Euratom, EF) nr. 2185/96 kan kontoret fremsende oplysninger, det har indhentet under eksterne undersøgelser, til de berørte medlemsstaters kompetente myndigheder i tilstrækkelig god tid til, at de kan træffe passende foranstaltninger i overensstemmelse med deres nationale lovgivning.

"1.  Med forbehold af artikel 10 og 11 i denne forordning og bestemmelserne i forordning (Euratom, EF) nr. 2185/96 kan kontoret fremsende oplysninger, det har indhentet under kontrol eller inspektion på stedet i henhold til artikel 3, til de berørte medlemsstaters kompetente myndigheder i tilstrækkelig god tid til, at de kan træffe passende foranstaltninger i overensstemmelse med deres nationale lovgivning. Det kan også fremsende oplysninger til den berørte institution eller det berørte organ, kontor eller agentur."

Begrundelse

I overensstemmelse med den foreslåede afskaffelse af sondringen mellem eksterne og interne undersøgelser.

Ændringsforslag    96

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 11 – litra a

Forordning (EU) nr. 883/2013

Artikel 12 – stk. 1 – sidste punktum

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  I stk. 1 tilføjes følgende punktum:

udgår

"Det kan også videresende oplysninger til den berørte institution eller det berørte organ, kontor eller agentur."

 

Ændringsforslag    97

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 11 – litra a a (nyt)

Forordning (EU) nr. 883/2013

Artikel 12 – stk. 2 – afsnit 1

 

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

 

aa)  Stk. 2, første afsnit, affattes således:

Med forbehold af artikel 10 og 11 sender generaldirektøren retsmyndighederne i den berørte medlemsstat oplysninger, som kontoret har indhentet under igangværende interne undersøgelser, om forhold, som kræver, at der anvendes undersøgelsesprocedurer, som henhører under en national retsmyndigheds kompetence.

"Med forbehold af artikel 10 og 11 sender generaldirektøren retsmyndighederne i den berørte medlemsstat oplysninger, som kontoret har indhentet under igangværende undersøgelser inden for institutionerne, organerne, kontorerne og agenturerne, om forhold, som kræver, at der anvendes undersøgelsesprocedurer, som henhører under en national retsmyndigheds kompetence."

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=DA)

Begrundelse

I overensstemmelse med den foreslåede afskaffelse af sondringen mellem eksterne og interne undersøgelser.

Ændringsforslag    98

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 11 – litra b

Forordning (EU) nr. 883/2013

Artikel 12 – stk. 3

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Medmindre den nationale lovgivning er til hinder herfor, underretter de kompetente myndigheder i tide, på eget initiativ eller på kontorets anmodning kontoret om, hvilke videre skridt der er blevet taget på grundlag af de oplysninger, de har fået tilsendt i henhold til denne artikel.

3.  Medmindre den nationale lovgivning er til hinder herfor, underretter de kompetente myndigheder inden for en måned kontoret om, hvilke videre skridt der er blevet taget på grundlag af de oplysninger, de har fået tilsendt i henhold til denne artikel.

Ændringsforslag    99

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 12

Forordning (EU) nr. 883/2013

Artikel 12b – stk. 3 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3a.  Forpligtelserne til gensidig administrativ bistand i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 515/971a og forordning (EU) nr. 608/20131b gælder også koordineringsaktiviteter i relation til de europæiske struktur- og investeringsfonde i overensstemmelse med denne artikel.

 

_________________

 

1a Rådets forordning (EF) nr. 515/97 af 13. marts 1997 om gensidig bistand mellem medlemsstaternes administrative myndigheder og om samarbejde mellem disse og Kommissionen med henblik på at sikre den rette anvendelse af told- og landbrugsbestemmelserne (EFT L 082 af 22.3.1997, s. 1).

 

1b Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 608/2013 af 12. juni 2013 om toldmyndighedernes håndhævelse af intellektuelle ejendomsrettigheder og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1383/2003 (EUT L 181 af 29.6.2013, s. 15).

Ændringsforslag    100

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 12

Forordning (EU) nr. 883/2013

Artikel 12c – stk. 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Kontoret foretager uden unødig forsinkelse indberetning til EPPO om enhver strafbar adfærd, i forbindelse med hvilken EPPO kan udøve sin kompetence i overensstemmelse med artikel 22 og artikel 25, stk. 2, i forordning (EU) 2017/1939. Indberetningen sendes på et hvilket som helst tidspunkt før eller under en undersøgelse, der foretages af kontoret. s2.

1.  Kontoret foretager uden unødig forsinkelse indberetning til EPPO om enhver strafbar adfærd, i forbindelse med hvilken EPPO kan udøve sin kompetence i overensstemmelse med kapitel IV i forordning (EU) 2017/1939. Indberetningen sendes så tidligt som muligt før eller under en undersøgelse, der foretages af kontoret.

Begrundelse

Det forekommer hensigtsmæssigt her at henvise til hele kapitel IV i EPPO-forordningen for at sikre, at ingen relevante bestemmelser udelades.

Ændringsforslag    101

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 12

Forordning (EU) nr. 883/2013

Artikel 12c – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Indberetningen skal som minimum indeholde en beskrivelse af de faktiske omstændigheder, herunder en vurdering af den skade, der er forårsaget eller sandsynligvis vil blive forårsaget, den eventuelle retlige kvalifikation og alle tilgængelige oplysninger om potentielle ofre, mistænkte og eventuelle andre involverede personer.

2.  Indberetningen skal som minimum indeholde en beskrivelse af de faktiske omstændigheder og oplysninger, som kontoret er bekendt med, herunder en vurdering af den skade, der er forårsaget eller sandsynligvis vil blive forårsaget, såfremt kontoret råder over sådanne oplysninger, den eventuelle retlige kvalifikation og alle tilgængelige oplysninger om potentielle ofre, mistænkte og eventuelle andre involverede personer. Sammen med indberetningen sender kontoret EPPO alle andre relevante oplysninger om sagen, som det ligger inde med.

Ændringsforslag    102

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 12

Forordning (EU) nr. 883/2013

Artikel 12c – stk. 3 – afsnit 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

I tilfælde, hvor de oplysninger, som kontoret modtager, ikke omfatter de elementer, der er anført i stk. 2, og kontoret ikke har nogen undersøgelse i gang, kan det foretage en foreløbig vurdering af påstandene. Vurderingen foretages hurtigst muligt og under alle omstændigheder inden to måneder efter modtagelsen af oplysningerne. Artikel 6 og artikel 8, stk. 2, finder anvendelse på denne vurdering.

I tilfælde, hvor de oplysninger, som kontoret modtager, ikke omfatter de elementer, der er anført i stk. 2, og kontoret ikke har nogen undersøgelse i gang, kan det foretage en foreløbig vurdering af påstandene. Vurderingen foretages straks og under alle omstændigheder inden to måneder efter modtagelsen af oplysningerne. Artikel 6 og artikel 8, stk. 2, finder anvendelse på denne vurdering. Kontoret skal afholde sig fra at træffe foranstaltninger, der kan bringe EPPO's eventuelle fremtidige undersøgelser i fare.

Ændringsforslag    103

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 12

Forordning (EU) nr. 883/2013

Artikel 12c – stk. 5

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.  Institutionerne, organerne, kontorerne og agenturerne kan anmode kontoret om at foretage en foreløbig vurdering af de påstande, som de modtager. Artikel 3 finder anvendelse med henblik på disse anmodninger.

5.  Institutionerne, organerne, kontorerne og agenturerne kan anmode kontoret om at foretage en foreløbig vurdering af de påstande, som de modtager. Stk. 1-4 finder tilsvarende anvendelse med henblik på disse anmodninger. Kontoret informerer den berørte institution eller det berørte organ, kontor eller agentur om resultaterne af den foreløbige vurdering, medmindre dette kan bringe en undersøgelse, der foretages af kontoret eller EPPO, i fare.

Begrundelse

Som foreslået af Overvågningsudvalget i dets skrivelse af 20. november 2018.

Ændringsforslag    104

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 12

Forordning (EU) nr. 2013/833

Artikel 12d – stk. 1 – afsnit 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Generaldirektøren indleder ikke en undersøgelse i overensstemmelse med artikel 5, hvis EPPO foretager en efterforskning af de samme faktiske omstændigheder, medmindre det er i overensstemmelse med artikel 12e eller 12f.

1.   Generaldirektøren indleder ikke en undersøgelse i overensstemmelse med artikel 5 og afbryder en igangværende undersøgelse, hvis EPPO foretager en efterforskning af de samme faktiske omstændigheder, medmindre det er i overensstemmelse med artikel 12e eller 12f. Generaldirektøren underretter EPPO om enhver beslutning om undladelse af at indlede eller afbrydelse af en undersøgelse truffet på dette grundlag.

Begrundelse

Tilføjelse til ordførerens ændringsforslag nr. 74: medtagelse af generaldirektørens pligt til at informere EPPO om "undladelse af at indlede" en sag.

Ændringsforslag    105

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 12

Forordning (EU) nr. 883/2013

Artikel 12 d – stk. 1 – afsnit 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Med henblik på anvendelsen af første afsnit kontrollerer kontoret i overensstemmelse med artikel 12g, stk. 2, via EPPO's sagsstyringssystem, om EPPO foretager en efterforskning. Kontoret kan anmode om yderligere oplysninger fra EPPO. EPPO besvarer en sådan anmodning inden ti arbejdsdage.

Med henblik på anvendelsen af første afsnit kontrollerer kontoret i overensstemmelse med artikel 12g, stk. 2, via EPPO's sagsstyringssystem, om EPPO foretager en efterforskning. Kontoret kan anmode om yderligere oplysninger fra EPPO. EPPO besvarer en sådan anmodning inden ti arbejdsdage. Denne frist kan i særlige tilfælde forlænges på grundlag af forhold, der fastsættes i de arbejdsaftaler, som er omhandlet i artikel 12g, stk. 1.

Ændringsforslag    106

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 12

Forordning (EU) nr. 883/2013

Artikel 12d – stk. 1 – afsnit 2 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Hvis kontoret afslutter sin undersøgelse i overensstemmelse med første afsnit, finder artikel 9, stk. 4, og artikel 11 ikke anvendelse.

Begrundelse

Se også Kommissionens forslag til artikel 12c, stk. 6.

Ændringsforslag    107

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 12

Forordning (EU) nr. 883/2013

Artikel 12d – stk. 1 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a.   Efter anmodning fra EPPO undlader kontoret at udføre bestemte handlinger eller træffe bestemte foranstaltninger, som kan bringe en efterforskning eller retsforfølgning, der foretages af EPPO, i fare. EPPO underretter kontoret uden unødig forsinkelse, når grundene til en sådan anmodning ikke længere gør sig gældende.

Begrundelse

Baseret på et forslag fra Overvågningsudvalget i dets skrivelse af 20. november 2018.

Ændringsforslag    108

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 12

Forordning (EU) nr. 833/2013

Artikel 12d – stk. 1 b (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1b.   Hvis EPPO afslutter eller indstiller en efterforskning, som den havde modtaget oplysninger om fra generaldirektøren i henhold til stk. 1, og som er relevant for udøvelsen af kontorets mandat, underretter den uden unødig forsinkelse kontoret og kan fremsætte henstillinger vedrørende opfølgende administrative undersøgelser.

Ændringsforslag    109

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 12

Forordning (EU) nr. 883/2013

Artikel 12e – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  I henhold til stk. 1 skal en anmodning fremsendes skriftligt og indeholde en beskrivelse af de foranstaltninger, som EPPO anmoder støttekontoret om at udføre, og, hvis det er relevant, den planlagte tidsplan for deres gennemførelse. Den skal indeholde oplysninger om EPPO's efterforskning, for så vidt det er relevant for formålet med anmodningen. Kontoret kan om nødvendigt anmode om yderligere oplysninger.

2.  En anmodning i henhold til stk. 1 skal fremsendes skriftligt og som minimum indeholde:

 

a)  oplysninger om EPPO's efterforskning, for så vidt som den er relevant for formålet med anmodningen

 

b)  en beskrivelse af de foranstaltninger, som EPPO anmoder kontoret om at udføre

 

c)  hvis det er relevant, den planlagte tidsplan for deres gennemførelse

 

d)  eventuelle instrukser i henhold til stk. 2a.

 

Kontoret kan om nødvendigt anmode om yderligere oplysninger.

Begrundelse

Ny struktur og tilføjelse baseret på et forslag fra Overvågningsudvalget i dets skrivelse af 20. november 2018.

Ændringsforslag    110

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 12

Forordning (EU) nr. 883/2013

Artikel 12e – stk. 2 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a.  For at beskytte gyldigheden af bevismidler samt de grundlæggende rettigheder og processuelle garantier kan EPPO i tilfælde, hvor kontoret gennemfører understøttende eller supplerende foranstaltninger efter anmodning fra EPPO i medfør af denne artikel, instruere kontoret om at anvende højere standarder for grundlæggende rettigheder, processuelle garantier og databeskyttelse end fastsat i denne forordning. Den skal i denne forbindelse specificere de formelle krav og procedurer, der skal anvendes.

 

I mangel af sådanne specifikke instrukser fra EPPO finder kapitel VI (proceduremæssige garantier) og kapitel VIII (databeskyttelse) i forordning (EU) 2017/1939 tilsvarende anvendelse på foranstaltninger, der gennemføres af kontoret i henhold til denne artikel.

Begrundelse

Reglerne om proceduremæssige garantier og databeskyttelse i EPPO-forordningen bør gælde for alle foranstaltninger, der gennemføres af OLAF efter anmodning fra EPPO, således at der ikke er noget incitament for EPPO til at uddelegere opgaver til OLAF alene med det formål at omgå disse regler. Indeholder forslag fra Overvågningsudvalget i dets skrivelse af 20. november 2018.

Ændringsforslag    111

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 12

Forordning (EU) nr. 883/2013

Artikel 12f – stk. 1 – afsnit 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Hvis EPPO foretager en efterforskning i behørigt begrundede tilfælde, og hvis generaldirektøren mener, at der bør indledes en efterforskning i overensstemmelse med kontorets mandat med henblik på at fremme vedtagelsen af forebyggende foranstaltninger eller finansielle, disciplinære eller administrative foranstaltninger, underretter kontoret EPPO skriftligt med angivelse af undersøgelsens art og formål.

Hvis EPPO foretager en efterforskning i behørigt begrundede tilfælde, og hvis generaldirektøren mener, at der bør indledes eller fortsættes med en efterforskning i overensstemmelse med kontorets mandat med henblik på at fremme vedtagelsen af forebyggende foranstaltninger eller finansielle, disciplinære eller administrative foranstaltninger, underretter kontoret EPPO skriftligt med angivelse af undersøgelsens art og formål og anmodning om EPPO's skriftlige samtykke til, at der indledes en supplerende undersøgelse.

Ændringsforslag    112

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 12

Forordning (EU) nr. 883/2013

Artikel 12f – stk. 1 – afsnit 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Inden 30 dage fra modtagelsen af disse oplysninger kan EPPO gøre indsigelse mod indledningen af en undersøgelse eller udførelsen af bestemte handlinger i relation til undersøgelsen, hvis det er nødvendigt for at undgå at bringe EPPO's egen efterforskning eller retsforfølgning i fare, så længe disse grunde foreligger. EPPO underretter kontoret uden unødig forsinkelse, når grundene til indsigelsen ikke længere gør sig gældende.

Inden 20 arbejdsdage fra modtagelsen af disse oplysninger skal EPPO enten godkende eller gøre indsigelse mod indledningen af eller fortsættelsen med en undersøgelse eller udførelsen af en bestemt handling i relation til undersøgelsen, hvis det er nødvendigt for at undgå at bringe EPPO's egen efterforskning eller retsforfølgning i fare, så længe disse grunde foreligger. I behørigt begrundede tilfælde kan EPPO forlænge fristen med yderligere 10 arbejdsdage. EPPO informerer kontoret herom.

 

I tilfælde af, at EPPO gør indsigelse, åbner kontoret ikke en supplerende undersøgelse. EPPO underretter i så fald kontoret uden unødig forsinkelse, når grundene til indsigelsen ikke længere gør sig gældende.

Ændringsforslag    113

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 12

Forordning (EU) nr. 883/2013

Artikel 12f – stk. 1 – afsnit 3

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

I tilfælde af, at EPPO ikke gør indsigelse inden den frist, der er fastsat i det foregående afsnit, kan kontoret indlede en undersøgelse, som det skal gennemføre i tæt samråd med EPPO.

I tilfælde af, at EPPO giver samtykke, kan kontoret indlede eller fortsætte med en undersøgelse, som det skal gennemføre i tæt samråd med EPPO.

Ændringsforslag    114

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 12

Forordning (EU) nr. 883/2013

Artikel 12f – stk. 1 – afsnit 3 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Hvis EPPO ikke svarer inden for fristen i andet afsnit, kan kontoret indlede drøftelser med EPPO med henblik på at få truffet en afgørelse inden for 10 dage.

Ændringsforslag    115

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 12

Forordning (EU) nr. 883/2013

Artikel 12g – stk. 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Hvis det er nødvendigt for at lette samarbejdet med EPPO som omhandlet i artikel 1, stk. 4a, aftaler kontoret administrative ordninger med EPPO. Sådanne samarbejdsordninger kan omfatte praktiske detaljer vedrørende udveksling af oplysninger, herunder personoplysninger, operative, strategiske eller tekniske oplysninger og klassificerede oplysninger. De skal omfatte detaljerede ordninger om løbende udveksling af oplysninger i forbindelse med modtagelse og kontrol af påstande fra såvel kontoret som EPPO.

1.  Hvis det er nødvendigt for at lette samarbejdet med EPPO som omhandlet i artikel 1, stk. 4a, aftaler kontoret administrative ordninger med EPPO. Sådanne samarbejdsordninger kan omfatte praktiske detaljer vedrørende udveksling af oplysninger, herunder personoplysninger, operative, strategiske eller tekniske oplysninger og klassificerede oplysninger, samt etablering af informationsteknologiske platforme, herunder en fælles tilgang til opgraderinger og kompatibiliteten af software. De skal omfatte detaljerede ordninger om løbende udveksling af oplysninger i forbindelse med modtagelse og kontrol af påstande med henblik på at fastlægge kompetencerne i forbindelse med undersøgelser, der foretages af såvel kontoret som EPPO. De skal også omfatte ordninger vedrørende overførsel af bevismidler mellem kontoret og EPPO og ordninger vedrørende fordelingen af udgifter.

 

Forud for vedtagelsen af samarbejdsordningerne med EPPO sender generaldirektøren udkastet til Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse, Overvågningsudvalget og til Europa-Parlamentet til orientering. Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse og Overvågningsudvalget afgiver straks deres udtalelser.

Ændringsforslag    116

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 12

Forordning (EU) nr. 883/2013

Artikel 12g – stk. 2 – afsnit 1 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Kontoret gives altid kun indirekte adgang til oplysninger i EPPO's sagsstyringssystem i det omfang, det er nødvendigt for, at kontoret kan udføre sine opgaver i henhold til denne forordning, og det skal være behørigt begrundet og valideret via en intern procedure fastsat af kontoret. Kontoret fører en logbog over alle tilfælde, hvor der gives adgang til EPPO's sagsstyringssystem.

Ændringsforslag    117

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 12

Forordning (EU) nr. 883/2013

Artikel 12g – stk. 2 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a.  Kontorets generaldirektør og den europæiske chefanklager mødes mindst én gang om året for at drøfte anliggender af fælles interesse.

Ændringsforslag    118

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 12 a (nyt) – litra a (nyt)

Forordning (EU) nr. 883/2013

Artikel 15 – stk. 1 – afsnit 2

 

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

 

12a)  I artikel 15 foretages følgende ændringer:

 

a)  Stk. 1, andet afsnit, affattes således:

Overvågningsudvalget har navnlig til opgave at holde øje med udviklingen i anvendelsen af de processuelle garantier og undersøgelsernes varighed på grundlag af de oplysninger, som generaldirektøren forelægger udvalget i overensstemmelse med artikel 7, stk. 8.

"Overvågningsudvalget har navnlig til opgave at holde øje med udviklingen i anvendelsen af de processuelle garantier og undersøgelsernes varighed."

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=DA)

Ændringsforslag    119

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 12 a (nyt) – litra b (nyt)

Forordning (EU) nr. 883/2013

Artikel 15 – stk. 1 – afsnit 5

 

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

 

b)  Stk. 1, femte afsnit, affattes således:

I behørigt begrundede situationer kan Overvågningsudvalget anmode kontoret om supplerende oplysninger om undersøgelser, herunder rapporter og henstillinger om afsluttede undersøgelser uden at det dog griber ind i gennemførelsen af igangværende undersøgelser.

Overvågningsudvalget gives adgang til alle de oplysninger og dokumenter, som det anser for nødvendige for udførelsen af sine opgaver, herunder rapporter og henstillinger om afsluttede undersøgelser og afviste sager, uden at det dog griber ind i gennemførelsen af igangværende undersøgelser og under behørig hensyntagen til kravene om fortrolighed og databeskyttelse.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=DA)

Begrundelse

Delvist baseret på et forslag fra Overvågningsudvalget i dets skrivelse af 20. november 2018.

Ændringsforslag    120

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 12 a (nyt) – litra c (nyt)

Forordning (EU) nr. 883/2013

Artikel 15 – stk. 8 – afsnit 1

 

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

 

c)  Stk. 8, første afsnit, affattes således:

Overvågningsudvalget udpeger selv sin formand. Det fastsætter selv sin forretningsorden, der forelægges Europa-Parlamentet, Rådet, Kommissionen og Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse til orientering, inden den vedtages. Der indkaldes til møde i overvågningsudvalget på initiativ af udvalgets formand eller generaldirektøren. Det afholder mindst ti møder om året. Overvågningsudvalget træffer sine beslutninger med et flertal blandt sine medlemmer. Dets sekretariatsopgaver varetages af Kommissionen, uafhængigt af kontoret og i tæt samarbejde med overvågningsudvalget. Inden der udpeges personale til sekretariatet, høres overvågningsudvalget, og dets synspunkter tages i betragtning. Sekretariatet handler efter overvågningsudvalgets instrukser og uafhængigt af Kommissionen. Med forbehold af Kommissionens kontrol med overvågningsudvalgets og dets sekretariats budget afstår Kommissionen fra at gribe ind i udvalgets overvågningsfunktioner.

"Overvågningsudvalget udpeger selv sin formand. Det fastsætter selv sin forretningsorden, der forelægges Europa-Parlamentet, Rådet, Kommissionen og Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse til orientering, inden den vedtages. Der indkaldes til møde i Overvågningsudvalget på initiativ af udvalgets formand eller generaldirektøren. Det afholder mindst ti møder om året. Overvågningsudvalget træffer sine beslutninger med et flertal blandt sine medlemmer. Dets sekretariatsopgaver varetages af Kommissionen og i tæt samarbejde med Overvågningsudvalget. Inden der udpeges personale til sekretariatet, høres Overvågningsudvalget, og dets synspunkter tages i betragtning. Sekretariatet handler efter Overvågningsudvalgets instrukser og uafhængigt af Kommissionen. Med forbehold af Kommissionens kontrol med Overvågningsudvalgets og dets sekretariats budget afstår Kommissionen fra at gribe ind i udvalgets overvågningsfunktioner."

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=DA)

Begrundelse

Som foreslået af Overvågningsudvalget i dets skrivelse af 20. november 2018.

Ændringsforslag    121

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 13 – litra -a (nyt)

Forordning (EU) nr. 883/2013

Artikel 16 – stk. 1

 

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

 

-a)  Stk. 1 affattes således:

1.  Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen mødes en gang om året med generaldirektøren med henblik på udveksling af synspunkter på politisk plan for at drøfte kontorets politik med hensyn til metoder til forebyggelse og bekæmpelse af svig, korruption eller enhver anden ulovlig aktivitet, der skader Unionens finansielle interesser. Overvågningsudvalget deltager i udvekslingen af synspunkter. Repræsentanter fra Revisionsretten, Eurojust og/eller Europol kan opfordres til at deltage på ad hoc-basis på anmodning af Europa-Parlamentet, Rådet, Kommissionen, generaldirektøren eller Overvågningsudvalget.

"1.  Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen mødes en gang om året med generaldirektøren med henblik på udveksling af synspunkter på politisk plan for at drøfte kontorets politik med hensyn til metoder til forebyggelse og bekæmpelse af svig, korruption eller enhver anden ulovlig aktivitet eller uregelmæssighed, der skader Unionens finansielle interesser. Overvågningsudvalget deltager i udvekslingen af synspunkter. Den europæiske chefanklager opfordres til at deltage i udvekslingen af synspunkter. Repræsentanter fra Revisionsretten, Eurojust og/eller Europol kan opfordres til at deltage på ad hoc-basis på anmodning af Europa-Parlamentet, Rådet, Kommissionen, generaldirektøren eller Overvågningsudvalget."

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=DA)

Begrundelse

Se ændringsforslag til artikel 1, stk. 1.

Ændringsforslag    122

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 13 – litra a

Forordning (EU) nr. 883/2013

Artikel 16 – stk. 1 – punktum 3

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  Stk. 1, tredje punktum, affattes således:

udgår

"Repræsentanter fra Revisionsretten, EPPO, Eurojust og/eller Europol kan opfordres til at deltage på ad hoc-basis på anmodning af Europa-Parlamentet, Rådet, Kommissionen, generaldirektøren eller Overvågningsudvalget."

 

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=DA)

Begrundelse

Teknisk sletning – se foregående ændringsforslag.

Ændringsforslag    123

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 13 – litra a a (nyt)

Forordning (EU) nr. 883/2013

Artikel 16 – stk. 2 – indledning

 

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

 

aa)  Stk. 2, indledningen, affattes således:

2.  Udvekslingen af synspunkter kan vedrøre:

"2.  Udvekslingen af synspunkter kan vedrøre ethvert emne, som Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen er enige om. Udvekslingen af synspunkter kan nærmere bestemt vedrøre:"

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=DA)

Ændringsforslag    124

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 13 – litra b

Forordning (EU) nr. 883/2013

Artikel 16 – stk. 2 – litra d

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d)  rammerne for forbindelserne mellem kontoret og institutionerne, organerne, kontorerne og agenturerne, navnlig EPPO

d)  rammerne for forbindelserne mellem kontoret og institutionerne, organerne, kontorerne og agenturerne, navnlig EPPO, og de foranstaltninger, der er truffet i kontorets endelige undersøgelsesrapporter og andre oplysninger fremsendt af kontoret

Begrundelse

At overvåge og forbedre opfølgningen i EU's institutioner, organer, agenturer og kontorer samt i EPPO på OLAF's henstillinger.

Ændringsforslag    125

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 13 – litra b a (nyt)

Forordning (EU) nr. 883/2013

Artikel 16 – stk. 2 – litra e

 

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

 

ba) Stk. 2, litra e), erstattes af følgende:

e) rammerne for forbindelserne mellem kontoret og medlemsstaternes kompetente myndigheder

"e) rammerne for forbindelserne mellem kontoret og medlemsstaternes kompetente myndigheder, samt de foranstaltninger, der er truffet af medlemsstaternes kompetente myndigheder i forbindelse med kontorets endelige undersøgelsesrapporter og andre oplysninger fremsendt af kontoret"

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=DA)

Begrundelse

At overvåge og forbedre medlemsstaternes opfølgning på OLAF's henstillinger.

Ændringsforslag    126

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 13 – litra b b (nyt)

Forordning (EU) nr. 883/2013

Artikel 16 – stk. 4 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

bb)  Efter artikel 4 tilføjes følgende som artikel 4a:

 

"4a.  Formandskabet for udvekslingen af synspunkter går på skift mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen."

Ændringsforslag    127

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 14 – litra -a (nyt)

Forordning (EU) nr. 883/2013

Artikel 17 – stk. 1

 

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

 

-a)  Stk. 1 affattes således:

1.  Kontoret ledes af en generaldirektør. Generaldirektøren udpeges af Kommissionen efter proceduren i stk. 2. Generaldirektøren udpeges for syv år, og mandatet kan ikke forlænges.

"1.  Kontoret ledes af en generaldirektør. Generaldirektøren udpeges af Kommissionen efter proceduren i stk. 2. Generaldirektøren udpeges for syv år, og mandatet kan ikke forlænges. Generaldirektøren ansættes som midlertidigt ansat i henhold til vedtægten.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=DA)

Ændringsforslag    128

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 14 – litra -a a (nyt)

Forordning (EU) nr. 883/2013

Artikel 17 – stk. 2

 

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

 

-aa)  Stk. 2 affattes således:

2.  For at udpege en ny generaldirektør offentliggør Kommissionen en indkaldelse af ansøgninger i Den Europæiske Unions Tidende. En sådan offentliggørelse finder sted senest seks måneder inden udløbet af den siddende generaldirektørs mandatperiode. Når Overvågningsudvalget har afgivet positiv udtalelse om Kommissionens udvælgelsesprocedure, udarbejder Kommissionen en liste over tilstrækkeligt kvalificerede kandidater. Efter samråd med Europa-Parlamentet og Rådet udpeger Kommissionen generaldirektøren.

"2.  For at udpege en ny generaldirektør offentliggør Kommissionen en indkaldelse af ansøgninger i Den Europæiske Unions Tidende. En sådan offentliggørelse finder sted senest seks måneder inden udløbet af den siddende generaldirektørs mandatperiode. Når Overvågningsudvalget har afgivet positiv udtalelse om Kommissionens udvælgelsesprocedure, udarbejder Kommissionen en liste over tilstrækkeligt kvalificerede kandidater. Generaldirektøren indstilles efter fælles aftale mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen og udpeges derefter af sidstnævnte.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=DA)

Ændringsforslag    129

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 14 – litra a

Forordning (EU) nr. 883/2013

Artikel 17 – stk. 3

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Generaldirektøren hverken søger eller modtager instrukser fra nogen regering eller nogen institution, noget organ, kontor eller agentur ved udførelsen af sine opgaver i forbindelse med indledning og gennemførelse af eksterne og interne undersøgelser eller koordineringsaktiviteter eller i forbindelse med udarbejdelsen af rapporter vedrørende undersøgelserne eller koordineringsaktiviteterne. Hvis generaldirektøren finder, at en foranstaltning truffet af Kommissionen skaber tvivl om hans uafhængighed, underretter han straks Overvågningsudvalget og træffer beslutning om, hvorvidt der skal anlægges en sag mod Kommissionen ved Den Europæiske Unions Domstol.

3.  Generaldirektøren hverken søger eller modtager instrukser fra nogen regering eller nogen institution, noget organ, kontor eller agentur ved udførelsen af sine opgaver i forbindelse med indledning og gennemførelse af undersøgelser eller koordineringsaktiviteter eller i forbindelse med udarbejdelsen af rapporter vedrørende undersøgelserne eller koordineringsaktiviteterne. Hvis generaldirektøren finder, at en foranstaltning truffet af Kommissionen skaber tvivl om hans uafhængighed, underretter han straks Overvågningsudvalget og træffer beslutning om, hvorvidt der skal anlægges en sag mod Kommissionen ved Den Europæiske Unions Domstol eller ej.

Begrundelse

I overensstemmelse med den foreslåede afskaffelse af sondringen mellem eksterne og interne undersøgelser.

Ændringsforslag    130

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 14 – litra a a (nyt)

Forordning (EU) nr. 883/2013

Artikel 17 – stk. 4

 

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

 

aa)  Stk. 4 affattes således:

4.  Generaldirektøren aflægger regelmæssigt rapport til Europa-Parlamentet, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten om resultaterne af kontorets undersøgelser, de foranstaltninger, der er truffet, og de problemer, man er stødt på, under overholdelse af tavshedspligten i forbindelse med undersøgelserne, de berørte personers og informanters legitime rettigheder samt eventuelt den nationale lovgivning vedrørende retsprocedurer.

"4.  Generaldirektøren aflægger regelmæssigt og mindst én gang om året rapport til Europa-Parlamentet, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten om resultaterne af kontorets undersøgelser, de foranstaltninger, der er truffet, de problemer, man er stødt på, og kontorets opfølgning på de henstillinger, som Overvågningsudvalget har fremsat i overensstemmelse med artikel 15, under overholdelse af tavshedspligten i forbindelse med undersøgelserne, de berørte personers og informanters legitime rettigheder samt eventuelt den nationale lovgivning vedrørende retsprocedurer.

 

Årsrapporten skal også indeholde en vurdering af graden af samarbejde med medlemsstaternes kompetente myndigheder og institutionerne, organerne, kontorerne og agenturerne, navnlig med hensyn til gennemførelsen af artikel 11, stk. 2 og 6a."

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=DA)

Ændringsforslag    131

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 14 – litra a b (nyt)

Forordning (EU) nr. 883/2013

Artikel 17 – stk. 4 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ab)  Som stk. 4a indsættes:

 

"4a.  På anmodning af Europa-Parlamentet inden for rammerne af dets budgetkontrolbeføjelser kan generaldirektøren give oplysninger om kontorets aktiviteter under overholdelse af tavshedspligten i forbindelse med undersøgelser og opfølgningsprocedurer. Europa-Parlamentet sikrer fortroligheden af de oplysninger, der stilles til rådighed i overensstemmelse med dette stykke."

Ændringsforslag    132

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 14 – litra a c (nyt)

Forordning (EU) nr. 883/2013

Artikel 17 – stk. 5 – afsnit 1

 

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

 

ac)  Stk. 5, første afsnit, udgår:

Generaldirektøren fastsætter hvert år inden for rammerne af den årlige forvaltningsplan prioriteringen af kontorets politik på undersøgelsesområdet og sender inden offentliggørelsen denne til Overvågningsudvalget.

 

Begrundelse

Indførelsen af prioriteter for undersøgelsespolitikken har ikke vist sig at være nyttig.

Ændringsforslag    133

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 14 – litra b

Forordning (EU) nr. 883/2013

Artikel 17 – stk. 5 – afsnit 1 – litra b

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

  tilfælde, hvor der er fremsendt oplysninger til medlemsstaternes retsmyndigheder og til EPPO

b)  tilfælde, hvor der er fremsendt oplysninger til medlemsstaternes retsmyndigheder eller til EPPO

Ændringsforslag    134

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 14 – litra b a (nyt)

Forordning (EU) nr. 883/2013

Artikel 17 – stk. 5 – afsnit 3 – litra b a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ba)  I stk. 5, tredje afsnit, indsættes som nyt litra efter litra b):

 

"ba)  afviste sager"

Ændringsforslag    135

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 14 – litra b b (nyt)

Forordning (EU) nr. 883/2013

Artikel 17 – stk. 7

 

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

 

bb)  Stk. 7 affattes således:

7.  Generaldirektøren indfører en intern rådgivnings- og kontrolprocedure, herunder legalitetskontrol af blandt andet overholdelsen af de processuelle garantier og de berørte personers grundlæggende rettigheder og af den nationale lovgivning i de berørte medlemsstater, med særlig henvisning til artikel 11, stk. 2.

"7.  Generaldirektøren indfører en intern rådgivnings- og kontrolprocedure, herunder legalitetskontrol af blandt andet overholdelsen af de processuelle garantier og de berørte personers og vidners grundlæggende rettigheder og af den nationale lovgivning i de berørte medlemsstater, med særlig henvisning til artikel 11, stk. 2. Legalitetskontrollen udføres af de af kontorets eksperter i jura og undersøgelsesprocedurer, som er kvalificerede til at bestride et dommerembede i en medlemsstat. Deres udtalelse vedlægges den endelige undersøgelsesrapport."

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=DA)

Begrundelse

Ændringsforslaget er baseret på plenarmødeændringsforslag 10 og 23 fra andenbehandlingen af OLAF-revisionen 2006-2013 (se plenarmødedokument A7-0225/2013 og arbejdsdokument PE 510.603).

Ændringsforslag    136

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 14 – litra b c (nyt)

Forordning (EU) nr. 883/2013

Artikel 17 – stk. 8

 

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

 

bc)  Stk. 8 affattes således:

8.  Generaldirektøren vedtager retningslinjer vedrørende undersøgelsesprocedurerne for kontorets ansatte. Disse retningslinjer skal være i overensstemmelse med denne forordning og blandt andet omfatte:

"8.  Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 19a med det formål at fastsætte en procedurekodeks for undersøgelser, der skal følges af kontorets ansatte. Disse delegerede retsakter skal navnlig omfatte følgende:

a)  gennemførelsen af undersøgelser

a)  de praksisser, der skal iagttages ved varetagelsen af kontorets mandat og vedtægter

b)  de processuelle garantier

b)  detaljerede regler for undersøgelsesprocedurer samt for de tilladte undersøgelsesaktiviteter

c)  nærmere oplysninger om de interne rådgivnings- og kontrolprocedurer, herunder legalitetskontrollen

c)  de berørte personers legitime rettigheder

d)  databeskyttelse.

d)  processuelle garantier

 

da)  bestemmelser vedrørende databeskyttelse, kommunikationspolitik og aktindsigt

 

db)  bestemmelser om legalitetskontrol og de berørte personers juridiske klagemuligheder

 

dc)  forbindelserne med EPPO.

Disse retningslinjer og eventuelle ændringer dertil vedtages, når Overvågningsudvalget har fået lejlighed til at fremsætte sine bemærkninger dertil, og fremsendes derefter til Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen til orientering og offentliggøres på kontorets websted på EU-institutionernes officielle sprog til orientering.

Kommissionen hører under sit forberedende arbejde Overvågningsudvalget og Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse.

 

Enhver delegeret retsakt, der vedtages i overensstemmelse med dette stykke, offentliggøres til orientering på kontorets websted på alle Unionens officielle sprog."

Begrundelse

Ændringsforslaget er baseret på plenarmødeændringsforslag 11 og 24 fra andenbehandlingen af OLAF-revisionen 2006-2013 (se plenarmødedokument A7-0225/2013 og arbejdsdokument PE 510.603).

Ændringsforslag    137

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 14 – litra c

Forordning (EU) nr. 883/2013

Artikel 17 – stk. 8 – afsnit 1 – litra e

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  I stk. 8, første afsnit, tilføjes følgende litra e):

udgår

"e)  forbindelserne med EPPO."

 

Begrundelse

Teknisk sletning – se foregående ændringsforslag.

Ændringsforslag    138

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 14 – litra c a (nyt)

Forordning (EU) nr. 883/2013

Artikel 17 – stk. 9 – afsnit 1

 

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

 

ca)  Stk. 9, første afsnit, affattes således:

Kommissionen hører Overvågningsudvalget, inden den træffer afgørelse om en disciplinærsag mod generaldirektøren.

"Kommissionen hører Overvågningsudvalget, inden den træffer afgørelse om en disciplinærsag mod generaldirektøren eller ophæver dennes immunitet."

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=DA)

Begrundelse

Baseret på et forslag fra Overvågningsudvalget i dets skrivelse af 20. november 2018.

Ændringsforslag    139

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 14 a (nyt)

Forordning (EU) nr. 883/2013

Artikel 19

 

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

 

14a)  Artikel 19 affattes således:

Artikel 19

"Artikel 19

Evalueringsrapport

Evalueringsrapport og revision

Senest den 2. oktober 2017 sender Kommissionen Europa-Parlamentet og Rådet en evalueringsrapport om anvendelsen af denne forordning. Rapporten vedlægges en udtalelse fra Overvågningsudvalget og angiver, om der er behov for at revidere denne forordning eller ej.

Senest fem år efter den dato, der er fastsat i overensstemmelse med artikel 120, stk. 2, andet afsnit, i forordning (EU) 2017/1939, sender Kommissionen Europa-Parlamentet og Rådet en evalueringsrapport om anvendelsen og virkningerne af denne forordning, navnlig for så vidt angår effektiviteten af samarbejdet mellem kontoret og EPPO. Rapporten vedlægges en udtalelse fra Overvågningsudvalget.

 

Senest to år efter forelæggelsen af evalueringsrapporten i henhold til første afsnit forelægger Kommissionen Europa-Parlamentet og Rådet et forslag til retsakt med henblik på at modernisere rammerne for kontoret, herunder yderligere eller mere detaljerede regler om oprettelsen af kontoret, dets funktioner eller de procedurer, der finder anvendelse på dets aktiviteter, navnlig med hensyn til dets samarbejde med EPPO, grænseoverskridende efterforskninger og efterforskninger i medlemsstater, der ikke deltager i EPPO."

Ændringsforslag    140

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 14 b (nyt)

Forordning (EU) nr. 883/2013

Artikel 19 a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

14b)   Som artikel 19a indsættes følgende:

 

"Artikel 19a

 

Udøvelse af de delegerede beføjelser

 

1.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter tillægges Kommissionen på de i denne artikel fastlagte betingelser.

 

2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 17, stk. 8, tillægges Kommissionen for en periode på fire år fra den … (datoen for denne forordnings ikrafttræden). Kommissionen udarbejder en rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden udløbet af fireårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre måneder inden udløbet af hver periode.

 

3.  Den i artikel 17, stk. 8, omhandlede delegation af beføjelser kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den pågældende afgørelse, til ophør. Den får virkning dagen efter offentliggørelsen af afgørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden af delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

 

4.  Så snart Kommissionen vedtager en delegeret retsakt, giver den samtidigt Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse herom.

 

5.  En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 17, stk. 8, træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på to måneder fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har underrettet Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med to måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ."

Begrundelse

Standardartikel om delegerede retsakter (for procedurekodeksen).

(1)

EUT L 248 af 18.9.2013, s. 1.

(2)

Revisionsrettens udtalelse nr. 8/2018


BEGRUNDELSE

Oprettelsen af Den Europæiske Anklagemyndighed (EPPO) er et af Parlamentets vigtigste resultater i indeværende valgperiode. Vi forventer, at den bliver et afgørende vendepunkt for beskyttelsen af EU's finansielle interesser. Den vil også få vidtrækkende konsekvenser for EU's institutionelle struktur med hensyn til bekæmpelse af svig og uregelmæssigheder, idet Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF) er det organ, der er mest berørt. I lyset af denne forestående institutionelle omvæltning har Kommissionen fremsat et forslag om ændring af forordning 883/2013, som fokuserer på følgende aspekter:

-  tilpasning af OLAF-forordningen til oprettelsen af EPPO

-  gennemførelse af nogle af de vigtigste resultater af 2017-evalueringen med henblik på at øge effektiviteten af OLAF's undersøgelser på visse områder, f.eks. ved at gøre bestemmelserne om kontrol og inspektion på stedet i medlemsstaterne mindre tvetydige efter "Sigma Orionis"-dommen (sag T-48/16) og lette adgangen til bankkonti

-  forskellige præciseringer og forenklinger.

Ordføreren glæder sig over og støtter de af Kommissionen foreslåede ændringer. Ikke desto mindre mener ordføreren, at der er behov for yderligere foranstaltninger for bedre at kunne bane vejen for EPPO. OLAF's arbejde med det nuværende retsgrundlag har desuden været behæftet med en række alvorlige mangler. I evalueringsrapporten understreges det, hvordan en effektiv bekæmpelse af svig og uregelmæssigheder hæmmes af problemer, der er forbundet med forordningen. Endvidere fremsatte Kommissionen i 2014 et lovgivningsforslag om indførelse af en kontrolansvarlig for processuelle garantier, som endnu ikke er blevet taget op.

Ordføreren foreslår derfor følgende tilgang:

-  afskaffelse af sondringen mellem eksterne og interne undersøgelser, som er blevet forældet, navnlig med OLAF's nye fokus på administrative uregelmæssigheder og tilbagesøgning (artikel 3 og 4)

-  afskaffelse af prioriteter for undersøgelsespolitikken (artikel 5, stk. 1, og artikel 17, stk. 5)

-  forbedring af Overvågningsudvalgets adgang til oplysninger (artikel 5, stk. 6a, artikel 15, stk. 1, og artikel 17, stk. 5)

-  fremme af en bedre opfølgning af generaldirektørens henstillinger fra medlemsstaternes og institutionernes, organernes, kontorernes og agenturernes side (artikel 7, stk. 6, artikel 11, stk. 3 og 6a, og artikel 17, stk. 4)

-  fremme af en hurtigere afslutning af undersøgelserne (artikel 7, stk. 8)

-  yderligere fremme af gyldigheden af OLAF's rapporter i forbindelse med nationale retslige og administrative procedurer (artikel 11, stk. 2)

-  strømlining af samarbejdet med EPPO (artikel 12c- 12g)

-  indførelse af en afskedigelsesprocedure for generaldirektøren i stil med afskedigelsesproceduren for EPPO (artikel 17, stk. 9a).

Desuden foreslås der flere ændringer med henblik på at forbedre beskyttelsen af de processuelle garantier og de grundlæggende rettigheder for personer, der er involveret i OLAF's undersøgelser:

-  præcisering af MEP'ernes kontorers status (artikel 4, stk. 2, litra a))

-  indførelse af en ret for de berørte personer til at få adgang til den endelige rapport (artikel 9, stk. 5a)

-  indførelse af en kontrolansvarlig for processuelle garantier (artikel 9a og 9b)

-  indførelse af en ret for de berørte personer til at anlægge en retssag til prøvelse af en endelig OLAF-rapport (artikel 11a)

-  indførelse af en procedurekodeks, der skal vedtages som en delegeret retsakt (artikel 17, stk. 8).

Disse foranstaltninger vil få afgørende betydning for, at OLAF kan udføre sine opgaver mere effektivt, og for at sikre et gnidningsløst samarbejde mellem OLAF og EPPO fra begyndelsen.


UDTALELSE fra Retsudvalget (25.1.2019)

til Budgetkontroludvalget

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU, Euratom) nr. 883/2013 om undersøgelser, der foretages af Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF), for så vidt angår samarbejdet med Den Europæiske Anklagemyndighed og effektiviteten af OLAF's undersøgelser

(COM(2018)0338 – C8-0214/2018 – 2018/0170(COD))

Ordfører for udtalelse: Jean-Marie Cavada

KORT BEGRUNDELSE

Efter oprettelsen af Den Europæiske Anklagemyndighed (EPPO) skal den eksisterende forordning nr. 883/2013, som i dag regulerer de undersøgelser, der foretages af Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF), revideres med henblik på at tilpasse samarbejdet mellem de to institutioner for at øge effektiviteten af OLAF's undersøgelsesfunktion og præcisere og forenkle bestemmelserne i forordning nr. 883/2013.

Både EPPO og OLAF har – inden for deres respektive kompetenceområder – mandat til at beskytte Unionens finansielle interesser.

EPPO vil, når den er blevet operationel, have kompetence til at foretage strafferetlige efterforskninger og anlægge sager ved de nationale domstole for så vidt angår lovovertrædelser, der skader Unionens budget. OLAF undersøger administrative uregelmæssigheder og kriminel adfærd. Dets administrative beføjelser er imidlertid begrænsede i forhold til strafferetlige efterforskninger. I henhold til forslaget skal de to organer derfor samarbejde så tæt som muligt, hvilket vil øge antallet af sager, der indbringes for domstolene og fører til domfældelse, og sikre en højere grad af tilbagesøgning.

For at muliggøre en gnidningsløs overgang til den nye ramme bør den ændrede forordning 883/2013 træde i kraft, inden EPPO bliver operationel, hvilket efter planen skal ske ved udgangen af 2020.

Ordføreren støtter Kommissionens bestræbelser på indtil videre kun at foretage et begrænset antal ændringer, som er væsentlige ifølge det analytiske arbejdsdokument, der ledsager Kommissionens forslag, og som er baseret på evalueringsrapporten, eksterne undersøgelser og resultatet af høringen af interesserede parter. Han støtter derfor Kommissionens forslag om at fokusere på tre områder: forholdet mellem EPPO og OLAF, forbedring af effektiviteten af OLAF's undersøgelser og præciseringer og forenklinger.

I. Forholdet mellem EPPO og OLAF

Med forslaget indføres der følgende nødvendige bestemmelser for at regulere forholdet mellem OLAF og EPPO:

•  OLAF's forpligtelse til uden unødig forsinkelse at underrette EPPO om enhver adfærd, i forbindelse med hvilken EPPO kan udøve sin kompetence; de oplysninger, der gives til EPPO, skal være tilstrækkeligt underbygget og indeholde de nødvendige elementer

•  ikkeoverlappende undersøgelser: OLAF må ikke indlede en unødvendig parallel administrativ undersøgelse af de samme faktiske omstændigheder, som er genstand for en efterforskning ved EPPO

•  de specifikke procedureregler, der gælder for anmodninger fra EPPO til OLAF om at støtte eller supplere EPPO's arbejde.

II. Forbedring af effektiviteten af OLAF’s undersøgelser

Med henblik på at gennemføre Rettens dom i sag T-48/16, Sigma Orionis mod Kommissionen, er det vigtigt at præcisere, at OLAF foretager kontrol og inspektion på stedet på grundlag af forordning nr. 883/2013 og forordning nr. 2185/1996, medmindre den økonomiske beslutningstager gør indsigelse (artikel 3). EU-retten suspenderer national ret, når et spørgsmål er reguleret ved forordning nr. 883/2013 og 2185/1996. Retten fastslog endvidere, at den økonomiske beslutningstagers indsigelse ikke indebærer en "ret til at modsætte sig", men blot har den konsekvens, at kontrollen kan blive pålagt dem med bistand fra de nationale myndigheder i henhold til national lovgivning. Med hensyn til processuelle garantier skal OLAF respektere de grundlæggende rettigheder, der er fastsat i EU-retten, navnlig i chartret om grundlæggende rettigheder.

Ordføreren glæder sig over de foreslåede ændringer hvad angår bankkontooplysninger, som afspejler det femte direktiv om bekæmpelse af hvidvaskning af penge (artikel 7, stk. 3), udveksling af oplysninger om moms på grundlag af forordning nr. 904/2010 (artikel 12, stk. 5), indførelsen af et princip om gyldigheden af bevismidler indsamlet af OLAF (artikel 11, stk. 2), den rolle, som koordineringstjenesterne for bekæmpelse af svig i medlemsstaterne spiller (artikel 12a), og bestemmelsen, der præciserer de koordineringsaktiviteter, som OLAF kan udføre (artikel 12b).

Ordføreren foreslår nogle ændringer, som skal øge gennemsigtigheden og effektiviteten yderligere. Ordføreren foreslår også en henvisning til beskyttelse af whistleblowere i forbindelse med OLAF's undersøgelser.

ÆNDRINGSFORSLAG

Retsudvalget opfordrer Budgetkontroludvalget, som er korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende ændringsforslag:

Ændringsforslag    1

Forslag til forordning

Betragtning 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(1)  Med vedtagelsen af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2017/13713 og Rådets forordning (EU) 2017/19394 har Unionen i væsentlig grad styrket de midler, der er tilgængelige for strafferetligt at beskytte Unionens finansielle interesser. Den Europæiske Anklagemyndighed (EPPO) vil få beføjelse til at foretage strafferetlig efterforskning og retsforfølgning i forbindelse med strafbare handlinger, der skader Unionens budget, jf. direktiv (EU) 2017/1371, i de deltagende medlemsstater.

(1)  Med vedtagelsen af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2017/13713 og Rådets forordning (EU) 2017/19394 har Unionen i væsentlig grad styrket de harmoniserede rammebestemmelser vedrørende de midler, der er tilgængelige for strafferetligt at beskytte Unionens finansielle interesser. Den Europæiske Anklagemyndighed (EPPO) er en af Kommissionens vigtigste prioriteter inden for strafferet og politikker til bekæmpelse af svig, da den har beføjelse til at foretage strafferetlig efterforskning og retsforfølgning i forbindelse med strafbare handlinger, der skader Unionens budget, jf. direktiv (EU) 2017/1371, i de deltagende medlemsstater.

_________________

_________________

3 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2017/1371 af 5. juli 2017 om strafferetlig bekæmpelse af svig rettet mod Den Europæiske Unions finansielle interesser (EUT L 198 af 28.7.2017, s. 29).

3 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2017/1371 af 5. juli 2017 om strafferetlig bekæmpelse af svig rettet mod Den Europæiske Unions finansielle interesser (EUT L 198 af 28.7.2017, s. 29).

4 Rådets forordning (EU) 2017/1939 af 12. oktober 2017 om gennemførelse af et forstærket samarbejde om oprettelse af Den Europæiske Anklagemyndighed ("EPPO") (EUT L 283 af 31.10.2017, s. 1).

4 Rådets forordning (EU) 2017/1939 af 12. oktober 2017 om gennemførelse af et forstærket samarbejde om oprettelse af Den Europæiske Anklagemyndighed ("EPPO") (EUT L 283 af 31.10.2017, s. 1).

Ændringsforslag    2

Forslag til forordning

Betragtning 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(2)  Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig ("kontoret") foretager administrative undersøgelser af administrative uregelmæssigheder og kriminel adfærd. Det kan ved afslutningen af sine undersøgelser fremsætte retlige henstillinger til de nationale retsforfølgende myndigheder med henblik på at rejse tiltale og foretage retsforfølgning i medlemsstaterne. Fremover vil det i de medlemsstater, der deltager i EPPO, indberette sådanne formodede strafbare handlinger til EPPO og samarbejde med den i forbindelse med sine undersøgelser.

(2)  For at beskytte Unionens finansielle interesser foretager Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig ("kontoret") administrative undersøgelser af administrative uregelmæssigheder og kriminel adfærd. Det kan ved afslutningen af sine undersøgelser fremsætte retlige henstillinger til de nationale retsforfølgende myndigheder med henblik på at rejse tiltale og foretage retsforfølgning i medlemsstaterne. Fremover vil det i de medlemsstater, der deltager i EPPO, indberette sådanne formodede strafbare handlinger til EPPO og samarbejde med den i forbindelse med sine undersøgelser, eksempelvis ved at tilbyde teknisk og logistik bistand.

Ændringsforslag    3

Forslag til forordning

Betragtning 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 883/2013 bør derfor ændres som følge af vedtagelsen af forordning (EU) nr. 2017/19395. Bestemmelserne om forholdet mellem EPPO og kontoret i forordning (EU) 2017/1939 bør afspejles og suppleres af bestemmelserne i forordning (EU, Euratom) nr. 883/2013 for at sikre det højeste niveau for beskyttelse af Unionens finansielle interesser ved hjælp af synergier mellem de to organer.

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 883/2013 bør derfor ændres og tilsvarende tilpasses som følge af vedtagelsen af forordning (EU) nr. 2017/19395. Bestemmelserne om forholdet mellem EPPO og kontoret i forordning (EU) 2017/1939 bør afspejles og suppleres af bestemmelserne i forordning (EU, Euratom) nr. 883/2013 for at sikre det højeste niveau for beskyttelse af Unionens finansielle interesser ved hjælp af synergier mellem de to organer, hvilket betyder gennemførelse af principperne om tæt samarbejde, udveksling af oplysninger, komplementaritet og undgåelse af overlapning.

_________________

_________________

5 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 883/2013 af 11. september 2013 om undersøgelser, der foretages af Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF) og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1073/1999 og Rådets forordning (Euratom) nr. 1074/1999 (EUT L 248 af 18.9.2013, s. 1).

5 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 883/2013 af 11. september 2013 om undersøgelser, der foretages af Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF) og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1073/1999 og Rådets forordning (Euratom) nr. 1074/1999 (EUT L 248 af 18.9.2013, s. 1).

Ændringsforslag    4

Forslag til forordning

Betragtning 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(4)  Kontoret og EPPO bør i betragtning af deres fælles mål om at bevare EU-budgettets integritet etablere og opretholde et nært forhold baseret på princippet om loyalt samarbejde og med henblik på at sikre deres respektive mandaters komplementaritet og koordineringen af deres indsats, navnlig for så vidt angår anvendelsesområdet for det forstærkede samarbejde om oprettelsen af EPPO. I sidste ende bør forholdet bidrage til at sikre, at alle midler anvendes til at beskytte Unionens finansielle interesser, og undgå unødvendigt dobbeltarbejde.

(4)  Kontoret og EPPO bør i betragtning af deres fælles mål om at bevare EU-budgettets integritet etablere og opretholde et nært forhold baseret på princippet om loyalt og effektivt samarbejde og med henblik på at sikre deres respektive mandaters komplementaritet og koordineringen af deres indsats, navnlig for så vidt angår anvendelsesområdet for det forstærkede samarbejde om oprettelsen af EPPO. I sidste ende bør forholdet bidrage til at sikre, at alle midler anvendes til at beskytte og sikre Unionens finansielle interesser, og undgå unødvendigt dobbeltarbejde og sikre fuld overholdelse af de processuelle garantier og de berørte økonomiske beslutningstageres rettigheder. For at fremme et godt samarbejde bør EPPO og kontoret etablere en regelmæssig udveksling med henblik på at identificere tendenser og mulige forbindelser mellem forskellige sager med respekt for deres respektive kompetenceområder. Det vil måske i nogle tilfælde ikke være nødvendigt at koordinere OLAF's og EPPO's aktiviteter på grund af deres forskellige mandater, idet EPPO foretager strafferetlige efterforskninger og OLAF administrative undersøgelser.

Ændringsforslag    5

Forslag til forordning

Betragtning 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(5)  I henhold til forordning (EU) 2017/1939 skal kontoret samt alle Unionens institutioner, organer, kontorer og agenturer og de kompetente nationale myndigheder uden unødig forsinkelse underrette EPPO om strafbar adfærd, i forbindelse med hvilken EPPO kan udøve sin kompetence. Da OLAF har mandat til at foretage administrative undersøgelser af svig, korruption og enhver anden ulovlig aktivitet, der skader Unionens finansielle interesser, er det bedst egnet og udstyret til at fungere som en naturlig partner og privilegeret informationskilde for EPPO.

(5)  I henhold til forordning (EU) 2017/1939 skal kontoret samt alle Unionens institutioner, organer, kontorer og agenturer og de kompetente nationale myndigheder uden unødig forsinkelse underrette EPPO om mistanke om strafbar adfærd, i forbindelse med hvilken EPPO kan udøve sin kompetence. Da OLAF har mandat til at foretage administrative undersøgelser af svig, korruption og enhver anden ulovlig aktivitet, der skader Unionens finansielle interesser, er det bedst egnet og udstyret til at fungere som en naturlig partner og privilegeret informationskilde for EPPO.

Ændringsforslag    6

Forslag til forordning

Betragtning 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(6)  Oplysninger, der tyder på en mulig strafbar adfærd, som henhører under EPPO's kompetence, kan i praksis findes i de oprindelige påstande, som kontoret har modtaget, eller først opstå i forbindelse med en administrativ undersøgelse, som kontoret har indledt på grund af mistanke om administrative uregelmæssigheder. Kontoret bør for at overholde sin indberetningspligt over for EPPO derfor i givet fald indberette kriminel adfærd på et hvilket som helst tidspunkt før eller under en undersøgelse.

(6)  Oplysninger, der tyder på en mulig strafbar adfærd, som henhører under EPPO's kompetence, kan i praksis findes i de oprindelige påstande, som kontoret har modtaget, eller først opstå i forbindelse med en administrativ undersøgelse, som kontoret har indledt på grund af mistanke om administrative uregelmæssigheder. Kontoret bør for at overholde sin indberetningspligt over for EPPO derfor i givet fald straks indberette kriminel adfærd på et hvilket som helst tidspunkt før eller under en undersøgelse.

Ændringsforslag    7

Forslag til forordning

Betragtning 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(7)  Forordning (EU) 2017/1939 fastlægger de minimumselementer, indberetninger som hovedregel skal indeholde. Det kan være nødvendigt for kontoret at foretage en foreløbig vurdering af påstandene for at fastslå disse elementer og indsamle de nødvendige oplysninger. Kontoret bør foretage denne vurdering hurtigst muligt og ved hjælp af midler, der ikke risikerer at bringe en eventuel fremtidig strafferetlig efterforskning i fare. Når vurderingen er afsluttet, bør det foretage indberetning til EPPO, hvis der identificeres en mistanke om en strafbar handling, der henhører under dets kompetenceområde.

(7)  Forordning (EU) 2017/1939 fastlægger de minimumselementer, indberetninger som hovedregel skal indeholde. Det kan være nødvendigt for kontoret at foretage en foreløbig vurdering af påstandene for at fastslå disse elementer og indsamle de nødvendige oplysninger. Kontoret bør foretage denne vurdering hurtigst muligt uden unødig forsinkelse og ved hjælp af midler, der ikke risikerer at bringe en eventuel fremtidig strafferetlig efterforskning i fare. Når vurderingen er afsluttet, bør det uden unødig forsinkelse foretage indberetning til EPPO, hvis der identificeres en mistanke om en strafbar handling, der henhører under dets kompetenceområde.

Ændringsforslag    8

Forslag til forordning

Betragtning 7 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(7a)  Al rapportering eller kommunikation fra og mellem EPPO og kontoret bør foregå under overholdelse af gældende EU-lovgivning om databeskyttelse og fortrolighed.

 

(Denne ændring gælder i hele teksten)

Begrundelse

På grund af typen af sager, der behandles af EPPO og kontoret, er de omfattet af de højeste standarder for databeskyttelse og fortrolighed.

Ændringsforslag    9

Forslag til forordning

Betragtning 8

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(8)  I betragtning af kontorets ekspertise bør Unionens institutioner, organer, kontorer og agenturer have mulighed for at trække på kontoret med henblik på at foretage en sådan foreløbig vurdering af påstande, som er blevet indberettet til dem.

(8)  Med henblik på at sikre effektivt samarbejde og i betragtning af kontorets ekspertise, erfaring, mandat og beføjelser bør Unionens institutioner, organer, kontorer og agenturer have mulighed for at trække på kontoret med henblik på at foretage en sådan foreløbig vurdering af påstande, som er blevet indberettet til dem.

Ændringsforslag    10

Forslag til forordning

Betragtning 9

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(9)  I overensstemmelse med forordning (EU) 2017/1939 bør kontoret i princippet ikke indlede en administrativ undersøgelse parallelt med en efterforskning, der udføres af EPPO vedrørende de samme faktiske omstændigheder. I visse tilfælde kan beskyttelsen af Unionens finansielle interesser imidlertid kræve, at kontoret foretager en supplerende administrativ undersøgelse før afslutningen af en straffesag, som er indledt af EPPO, med henblik på at fastslå, om der er behov for forebyggende foranstaltninger, eller om der bør træffes finansielle, disciplinære eller administrative foranstaltninger. Disse supplerende undersøgelser kan bl.a. være relevante, når det er nødvendigt at tilbagesøge skyldige beløb til Unionens budget, der er omfattet af særlige regler om forældelse, når de beløb, der står på spil, er meget høje, eller når der er behov for at undgå yderligere udgifter i risikosituationer gennem administrative foranstaltninger.

(9)  I overensstemmelse med forordning (EU) 2017/1939 bør kontoret i princippet ikke indlede en administrativ undersøgelse parallelt med en efterforskning, der udføres af EPPO vedrørende de samme faktiske omstændigheder, undtagen i visse tilfælde, når beskyttelsen af Unionens finansielle interesser kan kræve, at kontoret foretager en supplerende administrativ undersøgelse før afslutningen af en straffesag, som er indledt af EPPO, med henblik på at fastslå, om der er behov for forebyggende foranstaltninger, eller om der bør træffes finansielle, disciplinære eller administrative foranstaltninger. Disse supplerende undersøgelser kan bl.a. være relevante, når det er nødvendigt at tilbagesøge skyldige beløb til Unionens budget, der er omfattet af særlige regler om forældelse, når de beløb, der står på spil, er meget høje, eller når der er behov for at undgå yderligere udgifter i risikosituationer gennem administrative foranstaltninger.

Ændringsforslag    11

Forslag til forordning

Betragtning 10

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(10)  I henhold til forordning (EU) 2017/1939 kan EPPO anmode kontoret om sådanne supplerende undersøgelser. I tilfælde, hvor EPPO ikke anmoder om det, bør en sådan supplerende undersøgelse på visse betingelser også kunne foretages på kontorets initiativ. EPPO bør navnlig have mulighed for at gøre indsigelse mod indledningen eller fortsættelsen af en undersøgelse foretaget af kontoret eller mod dets gennemførelse af specifikke efterforskningsaktiviteter. Begrundelserne for denne indsigelse bør være baseret på nødvendigheden af at beskytte effektiviteten af EPPO's efterforskning og stå i et rimeligt forhold til dette mål. Kontoret bør afholde sig fra at udføre den handling, som EPPO har gjort indsigelse mod. Hvis EPPO ikke gør indsigelse, bør kontorets undersøgelse gennemføres i tæt samarbejde med EPPO.

(10)  I henhold til forordning (EU) 2017/1939 kan EPPO anmode kontoret om sådanne supplerende undersøgelser. I tilfælde, hvor EPPO ikke anmoder om det, bør en sådan supplerende undersøgelse på visse betingelser også kunne foretages på kontorets initiativ. EPPO bør navnlig have mulighed for at gøre indsigelse mod indledningen eller fortsættelsen af en undersøgelse foretaget af kontoret eller mod dets gennemførelse af specifikke efterforskningsaktiviteter, hvis det vil modvirke effektiviteten af EPPO's egen efterforskning. En sådan indsigelse bør altid være behørigt begrundet og forholdsmæssig. Kontoret bør i så fald afholde sig fra at udføre den handling, som EPPO har gjort indsigelse mod. Hvis EPPO ikke gør indsigelse, bør kontorets undersøgelse gennemføres i tæt samarbejde med EPPO.

Ændringsforslag    12

Forslag til forordning

Betragtning 11

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(11)  Kontoret bør aktivt støtte EPPO i dens undersøgelser. I den forbindelse kan EPPO anmode kontoret om at støtte eller supplere dens strafferetlige efterforskninger ved at udøve de beføjelser, der er omhandlet i denne forordning. I disse tilfælde bør kontoret udføre disse aktiviteter inden for rammerne af sine beføjelser og inden for de rammer, der er fastsat i denne forordning.

(11)  Kontoret bør aktivt og effektivt støtte EPPO i dens undersøgelser, eksempelvis ved at yde relevant teknisk og logistisk bistand. I den forbindelse kan EPPO anmode kontoret om at støtte eller supplere dens strafferetlige efterforskninger ved at udøve sit mandat og sine beføjelser i henhold til denne forordning. I disse tilfælde bør kontoret udføre disse aktiviteter inden for rammerne af sine beføjelser og inden for de rammer, der er fastsat i denne forordning.

Ændringsforslag    13

Forslag til forordning

Betragtning 12

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(12)  For at sikre en effektiv koordinering mellem kontoret og EPPO bør der løbende udveksles oplysninger mellem dem. Udvekslingen af oplysninger i de faser, der går forud for kontorets og EPPO's indledning af undersøgelser, er særlig relevant for at sikre en god koordinering mellem de forskellige foranstaltninger og undgå overlapning. Kontoret og EPPO bør fastsætte de nærmere regler og betingelser for denne udveksling af oplysninger i deres samarbejdsordninger.

(12)  For at sikre en effektiv koordinering, samarbejde og gennemsigtighed mellem kontoret og EPPO bør der løbende udveksles oplysninger mellem dem. Udvekslingen af oplysninger i de faser, der går forud for kontorets og EPPO's indledning af undersøgelser, er særlig relevant for at sikre en god koordinering mellem de forskellige foranstaltninger for at sikre komplementaritet og undgå overlapning. Kontoret og EPPO bør fastsætte de nærmere regler og betingelser for denne udveksling af oplysninger i deres samarbejdsordninger, herunder mulighed for at udveksle omfattende sagsakter.

Ændringsforslag    14

Forslag til forordning

Betragtning 13

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(13)  Kommissionens rapport om evaluering af anvendelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 883/20136, der blev vedtaget den 2. oktober 2017, konkluderede, at ændringerne i 2013 har betydet klare forbedringer med hensyn til gennemførelsen af undersøgelser, samarbejde med partnere og berørte personers rettigheder. Samtidig har evalueringen kastet lys over mangler, som påvirker effektiviteten af undersøgelserne.

(13)  Kommissionens rapport om evaluering af anvendelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 883/20136, der blev vedtaget den 2. oktober 2017, konkluderede, at ændringerne i 2013 har betydet klare forbedringer med hensyn til gennemførelsen af undersøgelser, samarbejde med partnere og berørte personers rettigheder. Samtidig har evalueringen kastet lys over mangler, som påvirker effektiviteten af undersøgelserne, f.eks. vedrørende udøvelsen af beføjelser og anvendelsen af OLAF’s efterforskningsressourcer eller for så vidt angår ensartede betingelser for udførelse af interne undersøgelser, samarbejde mellem medlemsstaterne og deres institutioner på den ene side og EU's kontorer, agenturer, organer og institutioner på den anden side samt forskelle med hensyn til anvendelsen af Unionens rammebestemmelser.

_________________

_________________

6 COM(2017) 589. Rapporten blev ledsaget af et evalueringsarbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene, SWD(2017) 332, og en udtalelse fra kontorets Overvågningsudvalg, udtalelse 2/2017.

6 COM(2017) 589. Rapporten blev ledsaget af et evalueringsarbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene, SWD(2017) 332, og en udtalelse fra kontorets Overvågningsudvalg, udtalelse 2/2017.

Ændringsforslag    15

Forslag til forordning

Betragtning 15

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(15)  Disse ændringer berører ikke de processuelle garantier, der gælder i forbindelse med undersøgelser. Kontoret er forpligtet til at anvende de processuelle garantier i forordning (EU, Euratom) nr. 883/2013, Rådets forordning (Euratom, EF) nr. 2185/967 og dem, der er indeholdt i chartret om Den Europæiske Unions grundlæggende rettigheder. Denne ramme kræver, at kontoret udfører sine undersøgelser objektivt, upartisk og fortroligt, fremskaffer såvel belastende som diskulperende oplysninger om den berørte person og gennemfører efterforskningsforanstaltninger på grundlag af en skriftlig bemyndigelse og efter en legalitetskontrol. Kontoret skal sikre overholdelsen af rettighederne de for personer, der er berørt af dets undersøgelser, herunder uskyldsformodningen og retten til ikke at inkriminere sig selv. Når de berørte personer høres, har de bl.a. ret til at blive bistået af en person efter eget valg, til at godkende referatet af samtalen og til at benytte et hvilket som helst af de officielle EU-sprog. De berørte personer har også ret til at fremsætte bemærkninger om sagens faktiske omstændigheder, inden der drages konklusioner.

(15)  Disse ændringer berører ikke de processuelle garantier, der gælder i forbindelse med undersøgelser. Kontoret er forpligtet til at anvende de processuelle garantier i forordning (EU, Euratom) nr. 883/2013, Rådets forordning (Euratom, EF) nr. 2185/967 og dem, der er indeholdt i chartret om Den Europæiske Unions grundlæggende rettigheder. Denne ramme kræver, at kontoret udfører sine undersøgelser objektivt, upartisk og fortroligt, fremskaffer såvel belastende som diskulperende oplysninger om den berørte person og gennemfører efterforskningsforanstaltninger på grundlag af en skriftlig bemyndigelse og efter en legalitetskontrol. Både kontoret og EPPO skal sikre overholdelsen af rettighederne de for personer, der er berørt af deres undersøgelser, herunder uskyldsformodningen og retten til ikke at inkriminere sig selv. Når de berørte personer høres, har de bl.a. ret til at blive bistået af en person efter eget valg, til at godkende referatet af samtalen og til at benytte et hvilket som helst af de officielle EU-sprog. De berørte personer har også ret til at fremsætte bemærkninger om sagens faktiske omstændigheder, inden der drages konklusioner.

Ændringsforslag    16

Forslag til forordning

Betragtning 16 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(16a)  De deltagende medlemsstater bør indvillige i at samarbejde med EPPO og kontoret for at fremme en effektiv gennemførelse af undersøgelserne.

Ændringsforslag    17

Forslag til forordning

Betragtning 19

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(19)  I situationer, hvor kontoret skal basere sig på bistand fra de nationale kompetente myndigheder, især i sager, hvor en økonomisk beslutningstager modsætter sig kontrol og inspektion på stedet, bør medlemsstaterne sikre, at kontorets indsats er effektiv, og yde den nødvendige bistand i overensstemmelse med de relevante nationale retsplejeregler.

(19)  I situationer, hvor kontoret skal basere sig på bistand fra de nationale kompetente myndigheder, især i sager, hvor en økonomisk beslutningstager modsætter sig kontrol og inspektion på stedet, bør medlemsstaterne sikre, at kontorets indsats er effektiv, og garantere den nødvendige bistand i overensstemmelse med de relevante nationale retsplejeregler.

Ændringsforslag    18

Forslag til forordning

Betragtning 21

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(21)  Som en del af denne samarbejdsforpligtelse bør kontoret kunne kræve, at økonomiske beslutningstagere, der kan have været involveret i det forhold, der undersøges, eller som kan ligge inde med relevante oplysninger, giver disse oplysninger. Ved imødekommelsen af sådanne anmodninger er de økonomiske beslutningstagere ikke forpligtet til at indrømme, at de har begået en ulovlig aktivitet, men er forpligtet til at besvare faktuelle spørgsmål og fremlægge dokumenter, selv om disse oplysninger kan blive brugt imod dem eller imod en anden beslutningstager til at bevise, at der foreligger en ulovlig aktivitet.

(21)  Som en del af denne samarbejdsforpligtelse bør kontoret kunne kræve, at økonomiske beslutningstagere, der kan have været involveret i det forhold, der undersøges, eller som kan ligge inde med relevante oplysninger, giver disse oplysninger. For så vidt angår beskyttelse af personer, der indberetter overtrædelser af EU-lovgivningen, navnlig forbrydelser og andre lovovertrædelser i forbindelse med EU's finansielle interesser, finder direktiv (EU) 2018/... [henvisning til direktivet om beskyttelse af personer, der indberetter overtrædelser af EU-lovgivningen] anvendelse. Ved imødekommelsen af sådanne anmodninger er de økonomiske beslutningstagere ikke forpligtet til at indrømme, at de har begået en ulovlig aktivitet, men er forpligtet til at besvare faktuelle spørgsmål.

Ændringsforslag    19

Forslag til forordning

Betragtning 22

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(22)  Økonomiske beslutningstagere bør have mulighed for at benytte et af de officielle sprog i den medlemsstat, hvor kontrollen finder sted, og ret til at blive bistået af en person efter eget valg, herunder af en ekstern juridisk rådgiver, i forbindelse med kontrol og inspektion på stedet. Tilstedeværelsen af en juridisk rådgiver er imidlertid ikke en retlig forudsætning for gyldigheden af kontrollen og inspektionen på stedet. For at sikre effektiviteten af kontrollen og inspektionen på stedet, navnlig med hensyn til risikoen for, at bevismateriale kan forsvinde, bør kontoret kunne få adgang til lokaler, udendørsarealer, transportmidler eller andre områder, der anvendes i erhvervsmæssigt øjemed, uden at afvente, at beslutningstageren har rådført sig med sin juridiske rådgiver. Det bør kun acceptere en kort, rimelig udsættelse, for at beslutningstageren kan rådføre sig med sin juridiske rådgiver, inden det påbegynder udførelsen af kontrollen. Enhver sådan udsættelse skal begrænses til det strengt nødvendige.

(22)  Økonomiske beslutningstagere bør have mulighed for at benytte et af de officielle sprog i den medlemsstat, hvor kontrollen finder sted, og ret til at blive bistået af en person efter eget valg, herunder af en ekstern juridisk rådgiver, i forbindelse med kontrol og inspektion på stedet. Tilstedeværelsen af en juridisk rådgiver er imidlertid ikke en retlig forudsætning for gyldigheden af kontrollen og inspektionen på stedet. For at sikre effektiviteten af kontrollen og inspektionen på stedet, navnlig med hensyn til risikoen for, at bevismateriale kan forsvinde, bør kontoret kunne få adgang til lokaler, udendørsarealer, transportmidler eller andre områder, der anvendes i erhvervsmæssigt øjemed, uden at afvente, at beslutningstageren har rådført sig med sin juridiske rådgiver, men uden at forhindre en sådan rådføring. Det bør kun acceptere en kort, rimelig udsættelse, for at beslutningstageren kan rådføre sig med sin juridiske rådgiver, inden det påbegynder udførelsen af kontrollen. Enhver sådan udsættelse skal begrænses til det strengt nødvendige, forudsat at de processuelle garantier og de berørte økonomiske beslutningstageres rettigheder respekteres behørigt.

Ændringsforslag    20

Forslag til forordning

Betragtning 26

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(26)  Kontoret bør råde over de nødvendige midler til at følge "pengesporet" med henblik på at afdække den modus operandi, der er typisk for mange former for svigagtige adfærd. Det kan i dag indhente bankoplysninger af betydning for dets undersøgelsesaktivitet, som kreditinstitutter besidder i en række medlemsstater, gennem samarbejde med og bistand fra de nationale myndigheder. For at sikre en effektiv tilgang i hele Unionen bør forordningen præcisere de kompetente nationale myndigheders pligt til at meddele kontoret oplysninger om bank- og betalingskonti som led i deres generelle pligt til at bistå det. Dette samarbejde bør som hovedregel finde sted gennem de finansielle efterretningsenheder i medlemsstaterne. Når de nationale myndigheder yder denne bistand til kontoret, bør de handle i overensstemmelse med de relevante retsplejeregler, der er fastsat i den nationale lovgivning i den pågældende medlemsstat.

(26)  Kontoret bør råde over de nødvendige midler til at følge "pengesporet" med henblik på at afdække den modus operandi, der er typisk for mange former for svigagtige adfærd. Det kan i dag indhente bankoplysninger af betydning for dets undersøgelsesaktivitet, som kreditinstitutter besidder i en række medlemsstater, gennem samarbejde med og bistand fra de nationale myndigheder. For at sikre en effektiv tilgang i hele Unionen bør forordningen præcisere de kompetente nationale myndigheders pligt til at meddele kontoret oplysninger om bank- og betalingskonti som led i deres generelle pligt til at bistå det. Dette samarbejde bør som hovedregel finde sted gennem de finansielle efterretningsenheder i medlemsstaterne. Når de nationale myndigheder yder denne bistand til kontoret, bør de handle i overensstemmelse med de relevante retsplejeregler, der er fastsat i den nationale lovgivning i den pågældende medlemsstat, samtidig med at det sikres, at alle oplysninger, der er relevante for undersøgelsen, meddeles EPPO og kontoret rettidigt.

Ændringsforslag    21

Forslag til forordning

Betragtning 27

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(27)  Tidlig fremsendelse af oplysninger fra kontoret med henblik på vedtagelse af forebyggende foranstaltninger er et vigtigt redskab til beskyttelse af Unionens finansielle interesser. For at sikre et tæt samarbejde på dette område mellem kontoret og Unionens institutioner, organer, kontorer og agenturer er det hensigtsmæssigt, at sidstnævnte har mulighed for til enhver tid at rådføre sig med kontoret med henblik på at træffe beslutning om alle hensigtsmæssige forebyggende foranstaltninger, herunder foranstaltninger til sikring af bevismateriale.

(27)  Tidlig fremsendelse uden forsinkelse af oplysninger fra kontoret med henblik på vedtagelse af forebyggende foranstaltninger er et vigtigt redskab til beskyttelse af Unionens finansielle interesser. For at sikre et tæt samarbejde på dette område mellem kontoret og Unionens institutioner, organer, kontorer og agenturer er det hensigtsmæssigt, at sidstnævnte har mulighed for til enhver tid at rådføre sig med kontoret med henblik på at træffe beslutning om alle hensigtsmæssige forebyggende foranstaltninger, herunder foranstaltninger til sikring af bevismateriale.

Ændringsforslag    22

Forslag til forordning

Betragtning 27 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(27a)  For at undgå unødige forsinkelser, som kan have skadelige konsekvenser for andre undersøgelser, f.eks. visse sager om ophævelse af immunitet, bør både EPPO og kontoret foretage deres undersøgelser rettidigt.

Ændringsforslag    23

Forslag til forordning

Betragtning 29

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(29)  Kontorets mandat omfatter beskyttelse af indtægter for Unionens budget hidrørende fra egne momsindtægter. På dette område bør kontoret kunne støtte og supplere medlemsstaternes aktiviteter gennem undersøgelser, der foretages i overensstemmelse med dets mandat, koordinering af de nationale kompetente myndigheder i komplekse, tværnationale sager samt støtte og bistand til medlemsstaterne og EPPO. Med henblik herpå bør kontoret kunne udveksle oplysninger gennem Eurofiscnetværket, der er oprettet ved Rådets forordning (EU) nr. 904/20109 for at fremme og lette samarbejdet i kampen mod momssvig.

(29)  Kontorets mandat omfatter beskyttelse af indtægter for Unionens budget hidrørende fra egne momsindtægter. På dette område bør kontoret kunne støtte og supplere medlemsstaternes aktiviteter gennem undersøgelser, der foretages i overensstemmelse med dets mandat, koordinering af de nationale kompetente myndigheder i komplekse, tværnationale sager samt støtte og bistand til medlemsstaterne og EPPO. Med henblik herpå bør kontoret kunne udveksle oplysninger gennem Eurofiscnetværket, der er oprettet ved Rådets forordning (EU) nr. 904/20109, under hensyn til bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/17259a for at fremme og lette samarbejdet i kampen mod momssvig.

_________________

_________________

9 Rådets forordning (EU) nr. 904/2010 af 7. oktober 2010 om administrativt samarbejde og bekæmpelse af svig vedrørende merværdiafgift (EUT L 268 af 12.10.2010, s. 1).

9 Rådets forordning (EU) nr. 904/2010 af 7. oktober 2010 om administrativt samarbejde og bekæmpelse af svig vedrørende merværdiafgift (EUT L 268 af 12.10.2010, s. 1).

 

9a Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1725 af 23. oktober 2018 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i Unionens institutioner, organer, kontorer og agenturer og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af forordning (EF) nr. 45/2001 og afgørelse nr. 1247/2002/EF (EUT L 295 af 21.11.2018, s. 39).

Ændringsforslag    24

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1

Forordning (EU) nr. 883/2013

Artikel 1 – stk. 4a

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4a.  Kontoret etablerer og opretholder et tæt samarbejde med Den Europæiske Anklagemyndighed ("EPPO"), der er oprettet som led i et forstærket samarbejde ved Rådets forordning (EU) 2017/193913. Dette forhold skal baseres på gensidigt samarbejde og udveksling af oplysninger. Det skal navnlig sikre, at alle disponible midler anvendes til at beskytte Unionens finansielle interesser gennem deres respektive mandaters komplementaritet og den støtte, som kontoret yder EPPO.

4a.  Kontoret etablerer og opretholder et tæt samarbejde med Den Europæiske Anklagemyndighed ("EPPO"), der er oprettet som led i et forstærket samarbejde ved Rådets forordning (EU) 2017/193913. Dette forhold skal baseres på gensidigt samarbejde, komplementaritet, undgåelse af overlapninger og udveksling af oplysninger. Det skal navnlig sikre, at alle disponible midler anvendes til at beskytte Unionens finansielle interesser gennem deres respektive mandaters komplementaritet og den støtte, som kontoret yder EPPO, herunder teknisk og logistisk bistand.

_________________

_________________

13 Rådets forordning (EU) 2017/1939 af 12. oktober 2017 om gennemførelse af et forstærket samarbejde om oprettelse af Den Europæiske Anklagemyndighed ("EPPO") (EUT L 283 af 31.10.2017, s. 1).

13 Rådets forordning (EU) 2017/1939 af 12. oktober 2017 om gennemførelse af et forstærket samarbejde om oprettelse af Den Europæiske Anklagemyndighed ("EPPO") (EUT L 283 af 31.10.2017, s. 1).

 

(Dette ændringsforslag gælder for hele teksten. Hvis det vedtages, skal ændringerne foretages alle relevante steder).

Ændringsforslag    25

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3

Forordning (EU) nr. 883/2013

Artikel 3 – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Kontrol og inspektion på stedet foretages i overensstemmelse med nærværende forordning og, i det omfang et forhold ikke er omfattet heraf, med forordning (Euratom, EF) nr. 2185/96.

2.  Kontrol og inspektion på stedet foretages i overensstemmelse med nærværende forordning og, i det omfang et forhold ikke er omfattet heraf, med forordning (Euratom, EF) nr. 2185/96 og al relevant EU-lovgivning om databeskyttelse.

Ændringsforslag    26

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3

Forordning (EU) nr. 883/2013

Artikel 3 – stk. 3

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Økonomiske beslutningstagere samarbejder med kontoret i forbindelse med dets undersøgelser. Kontoret kan anmode om mundtlige oplysninger, herunder gennem samtaler, og skriftlige oplysninger fra økonomiske beslutningstagere.

3.  Økonomiske beslutningstagere er forpligtet til at samarbejde med kontoret i forbindelse med dets undersøgelser. Kontoret kan anmode om mundtlige oplysninger, herunder gennem samtaler, og skriftlige oplysninger fra økonomiske beslutningstagere, som er behørigt dokumenteret og behandlet i overensstemmelse med fortrolighedsstandarderne og databeskyttelseslovgivningen.

Ændringsforslag    27

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3

Forordning (EU) nr. 883/2013

Artikel 3 – stk. 4 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

4a.  De deltagende medlemsstater sikrer, at deres respektive nationale myndigheder garanterer en korrekt og effektiv gennemførelse af EPPO's og kontorets undersøgelser.

Ændringsforslag    28

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3

Forordning (EU) nr. 883/2013

Artikel 3 – stk. 5

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.  Ved udøvelsen af disse beføjelser skal kontoret overholde de processuelle garantier, der er fastsat i nærværende forordning og i forordning (Euratom, EF) nr. 2185/96. I forbindelse med gennemførelsen af en kontrol og inspektion på stedet har den berørte økonomiske beslutningstager ret til ikke at fremsætte selvinkriminerende erklæringer og til at blive bistået af en person efter eget valg. Ved fremsættelsen af erklæringer under en kontrol på stedet skal den økonomiske beslutningstager have mulighed for at anvende et af de officielle sprog i den medlemsstat, hvor han befinder sig. Retten til at blive bistået af en person efter eget valg må ikke hindre kontorets adgang til den økonomiske beslutningstagers lokaler eller unødigt forsinke påbegyndelsen af kontrollen.

5.  Ved udøvelsen af disse beføjelser skal kontoret overholde de processuelle garantier, der er fastsat i nærværende forordning og i forordning (Euratom, EF) nr. 2185/96, og forordning (EF) nr. 2018/1725*. I forbindelse med gennemførelsen af en kontrol og inspektion på stedet har den berørte økonomiske beslutningstager ret til ikke at fremsætte selvinkriminerende erklæringer og til at blive bistået af en person efter eget valg. Ved fremsættelsen af erklæringer under en kontrol på stedet skal den økonomiske beslutningstager kunne anvende et af de officielle sprog i den medlemsstat, hvor han befinder sig. Retten til at blive bistået af en person efter eget valg i en begrænset og rimelig periode må ikke hindre kontorets adgang til den økonomiske beslutningstagers lokaler eller unødigt forsinke påbegyndelsen af kontrollen.

 

_________________

 

* Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1725 af 23. oktober 2018 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i Unionens institutioner, organer, kontorer og agenturer og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af forordning (EF) nr. 45/2001 og afgørelse nr. 1247/2002/EF (EUT L 295 af 21.11.2018, s. 39).

 

(Dette ændringsforslag gælder for hele teksten. Hvis det vedtages, skal ændringerne foretages alle relevante steder).

Ændringsforslag    29

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3

Forordning (EU) nr. 883/2013

Artikel 3 – stk. 6 – afsnit 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Efter anmodning fra kontoret yder den berørte medlemsstats kompetente myndighed kontorets ansatte den nødvendige bistand, så de kan udføre deres opgaver effektivt som angivet i den skriftlige bemyndigelse, der er omhandlet i artikel 7, stk. 2.

Efter anmodning fra kontoret garanterer den berørte medlemsstats kompetente myndighed straks kontorets ansatte den nødvendige bistand, så de kan udføre deres opgaver effektivt som angivet i den skriftlige bemyndigelse, der er omhandlet i artikel 7, stk. 2.

Ændringsforslag    30

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3

Forordning (EU) nr. 883/2013

Artikel 3 – stk. 6 – afsnit 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Den berørte medlemsstat skal i overensstemmelse med forordning (Euratom, EF) nr. 2185/96 sørge for, at kontorets ansatte har adgang til alle de oplysninger og al den dokumentation vedrørende de forhold, der undersøges, som viser sig at være nødvendige for at foretage en effektiv kontrol og inspektion på stedet, og at de er i stand til at sikre sig disse dokumenter eller oplysninger for at undgå enhver risiko for, at de forsvinder.

Den berørte medlemsstat skal i overensstemmelse med forordning (Euratom, EF) nr. 2185/96 sørge for, at kontorets ansatte har adgang til alle de oplysninger og al den dokumentation vedrørende de forhold, der undersøges, som viser sig at være nødvendige for at foretage en effektiv og forholdsmæssig kontrol og inspektion på stedet, og at de er i stand til at sikre sig disse dokumenter eller oplysninger for at undgå enhver risiko for, at de forsvinder. De grundlæggende rettigheder, og navnlig retten til privatliv, skal fuldt ud respekteres.

Ændringsforslag    31

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3

Forordning (EU) nr. 883/2013

Artikel 3 – stk. 7 – afsnit 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Hvis kontorets ansatte konstaterer, at en økonomisk beslutningstager modsætter sig en kontrol eller inspektion på stedet, som er tilladt i henhold til denne forordning, yder den pågældende medlemsstat dem den nødvendige bistand fra de retshåndhævende myndigheder, så kontoret får mulighed for at foretage kontrollen eller inspektionen på stedet effektivt og uden unødig forsinkelse.

Hvis kontorets ansatte konstaterer, at en økonomisk beslutningstager modsætter sig en kontrol eller inspektion på stedet, som er tilladt i henhold til denne forordning, garanterer den pågældende medlemsstat dem den nødvendige bistand fra de retshåndhævende myndigheder, så kontoret får mulighed for at foretage kontrollen eller inspektionen på stedet effektivt og uden unødig forsinkelse.

Ændringsforslag    32

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3

Forordning (EU) nr. 883/2013

Artikel 3 – stk. 9

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

9.  Under en ekstern undersøgelse kan kontoret få adgang til alle relevante oplysninger og data, uanset på hvilken databærer de er lagret, som institutioner, organer, kontorer og agenturer, der har tilknytning til det forhold, der undersøges, er i besiddelse af, hvis det er nødvendigt for at fastslå, om der har været tale om svig, bestikkelse eller anden ulovlig aktivitet, der skader Unionens finansielle interesser. Med henblik herpå finder artikel 4, stk. 2 og 4, anvendelse.

9.  Under en ekstern undersøgelse kan kontoret få adgang til alle relevante oplysninger og data, uanset på hvilken databærer de er lagret, som institutioner, organer, kontorer og agenturer, der har tilknytning til det forhold, der undersøges, er i besiddelse af, hvis det er nødvendigt for at fastslå, om der har været tale om svig, bestikkelse eller anden ulovlig aktivitet, der skader Unionens finansielle interesser, under overholdelse af undersøgelsernes fortrolighed, de berørte personers legitime rettigheder og, i det omfang det er relevant, gældende nationale bestemmelser vedrørende retslige procedurer. Med henblik herpå finder artikel 4, stk. 2 og 4, anvendelse.

Ændringsforslag    33

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – afsnit 4 – litra a

Forordning (EU) nr. 883/2013

Artikel 4 – stk. 2 – litra b

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  kan kontoret anmode om mundtlige oplysninger, herunder gennem samtaler, og skriftlige oplysninger fra tjenestemænd, øvrige ansatte, medlemmer af institutioner eller organer, ledere af kontorer eller agenturer eller personalemedlemmer.

b)  kan kontoret anmode om mundtlige oplysninger, herunder gennem samtaler, og skriftlige oplysninger fra tjenestemænd, øvrige ansatte, medlemmer af institutioner eller organer, ledere af kontorer eller agenturer eller personalemedlemmer, som er nøje dokumenteret i henhold til almindelige EU-bestemmelser for fortrolighed og databeskyttelse.

Ændringsforslag    34

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – afsnit 5 – litra a

Forordning (EU) nr. 883/2013

Artikel 5 – stk. 1 – afsnit 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Generaldirektøren kan indlede en undersøgelse, når der er en tilstrækkeligt begrundet mistanke, som også kan være baseret på oplysninger fra en tredjepart eller på anonyme oplysninger, om, at der foreligger svig, korruption eller enhver anden ulovlig aktivitet, der skader Unionens finansielle interesser, jf. dog artikel 12d.

Generaldirektøren kan indlede en undersøgelse, når der er en tilstrækkeligt begrundet mistanke eller stærke indikationer, som også kan være baseret på oplysninger fra en tredjepart eller på anonyme oplysninger, om, at der foreligger svig, korruption eller enhver anden ulovlig aktivitet, der skader Unionens finansielle interesser, jf. dog artikel 12d.

Ændringsforslag    35

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – afsnit 6 – litra a

Forordning (EU) nr. 883/2013

Artikel 7 – stk. 3 – afsnit 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Medlemsstaternes kompetente myndigheder yder den bistand til kontorets ansatte, der er nødvendig, for at de kan udføre deres opgaver effektivt og uden unødig forsinkelse.

Medlemsstaternes kompetente myndigheder garanterer den bistand til kontorets ansatte, der er nødvendig, for at de kan udføre deres opgaver effektivt og uden unødig forsinkelse.

Ændringsforslag    36

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – afsnit 6 – litra d

Forordning (EU) nr. 883/2013

Artikel 7 – stk. 6 – afsnit 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Ud over bestemmelsen i første afsnit kan den pågældende institution eller det pågældende organ, kontor eller agentur på et hvilket som helst tidspunkt rådføre sig med kontoret med henblik på i tæt samarbejde med dette at træffe med alle hensigtsmæssige forebyggende foranstaltninger, herunder foranstaltninger til sikring af bevismateriale, og underretter straks kontoret om en sådan beslutning.

Ud over bestemmelsen i første afsnit kan den pågældende institution eller det pågældende organ, kontor eller agentur på et hvilket som helst tidspunkt rådføre sig med kontoret med henblik på i tæt samarbejde med dette, og uden at det medfører dobbeltarbejde, at træffe med alle hensigtsmæssige forebyggende foranstaltninger, herunder foranstaltninger til sikring af bevismateriale, og underretter straks kontoret om en sådan beslutning. Kontoret skal samarbejde konstruktivt og i fuld synergi med den berørte institution eller det berørte organ, kontor eller agentur.

Ændringsforslag    37

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – afsnit 6 – litra e

Forordning (EU) nr. 883/2013

Artikel 7 – stk. 8

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

"8.  Hvis en undersøgelse ikke kan afsluttes inden 12 måneder, efter at den er blevet indledt, aflægger generaldirektøren ved udløbet af denne 12-måneders periode og hver sjette måned derefter rapport til Overvågningsudvalget, hvori årsagerne hertil og, hvis det er relevant, de planlagte afhjælpende foranstaltninger med henblik på at fremskynde undersøgelsen angives.

"8.  Hvis en undersøgelse ikke kan afsluttes inden 12 måneder, efter at den er blevet indledt, aflægger generaldirektøren ved udløbet af denne 12-måneders periode og hver sjette måned derefter rapport til Overvågningsudvalget, hvori årsagerne hertil og de planlagte afhjælpende foranstaltninger med henblik på at fremskynde undersøgelsen angives.

Ændringsforslag    38

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – afsnit 7 – litra a

Forordning (EU) nr. 883/2013

Artikel 8 – stk. 1 – afsnit 1a

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Når institutionerne, organerne, kontorerne og agenturerne foretager indberetning til EPPO i overensstemmelse med artikel 24 i forordning (EU) 2017/1939, kan de i stedet sende kontoret en kopi af den indberetning, der blev sendt til EPPO.

Når institutionerne, organerne, kontorerne og agenturerne foretager indberetning til EPPO i overensstemmelse med artikel 24 i forordning (EU) 2017/1939, skal de sende kontoret en kopi af den indberetning, der blev sendt til EPPO.

Ændringsforslag    39

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – afsnit 7 – litra b

Forordning (EU) nr. 883/2013

Artikel 8 – stk. 2 – afsnit 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Institutionerne, organerne, kontorerne og agenturerne og, medmindre den nationale lovgivning er til hinder herfor, medlemsstaternes kompetente myndigheder sender på anmodning eller på eget initiativ kontoret alle de dokumenter og oplysninger, som de er i besiddelse af, om en igangværende undersøgelse, der foretages af OLAF.

Institutionerne, organerne, kontorerne og agenturerne og, medmindre den nationale lovgivning er til hinder herfor, medlemsstaternes kompetente myndigheder sender på anmodning eller på eget initiativ straks kontoret alle de dokumenter og oplysninger, som de er i besiddelse af, om en igangværende undersøgelse, der foretages af OLAF.

Ændringsforslag    40

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – afsnit 7 – litra c

Forordning (EU) nr. 883/2013

Artikel 8 – stk. 3

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Institutionerne, organerne, kontorerne og agenturerne og, medmindre den nationale ret er til hinder herfor, medlemsstaternes kompetente myndigheder sender kontoret alle andre dokumenter og oplysninger, der anses for at være relevante, og som de er i besiddelse af, om bekæmpelse af svig, bestikkelse og enhver anden ulovlig aktivitet, der skader Unionens finansielle interesser.

3.  Institutionerne, organerne, kontorerne og agenturerne og, medmindre den nationale ret er til hinder herfor, medlemsstaternes kompetente myndigheder sender straks kontoret alle andre dokumenter og oplysninger, der anses for at være relevante, og som de er i besiddelse af, om bekæmpelse af svig, bestikkelse og enhver anden ulovlig aktivitet, der skader Unionens finansielle interesser.

Ændringsforslag    41

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – afsnit 9 – litra a a (nyt)

Forordning (EU) nr. 883/2013

Artikel 10 – stk. 5 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

aa)   Som stk. 5a tilføjes:

 

"5a.  Personer, der indberetter forbrydelser og andre lovovertrædelser i forbindelse med EU's finansielle interesser til kontoret, beskyttes fuldt ud, navnlig gennem EU-lovgivningen om beskyttelse af personer, der indberetter overtrædelser af EU-lovgivningen."

Ændringsforslag    42

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – afsnit 10 – litra a

Forordning (EU) nr. 883/2013

Artikel 11 – stk. 1 – afsnit 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Rapporten kan ledsages af henstillinger fra generaldirektøren om de foranstaltninger, der skal træffes. Disse henstillinger skal i relevant omfang angive eventuelle disciplinære, administrative, finansielle og/eller juridiske foranstaltninger, som den berørte institution eller det berørte organ, kontor eller agentur eller de berørte medlemsstaters kompetente myndigheder har truffet, og de skal navnlig angive de anslåede beløb, der skal tilbagesøges, og den foreløbige juridiske vurdering af de konstaterede faktiske forhold.

Rapporten kan ledsages af dokumenterede henstillinger fra generaldirektøren om de foranstaltninger, der skal træffes. Disse henstillinger skal i relevant omfang angive eventuelle disciplinære, administrative, finansielle og/eller juridiske foranstaltninger, som den berørte institution eller det berørte organ, kontor eller agentur eller de berørte medlemsstaters kompetente myndigheder har truffet, og de skal navnlig angive de anslåede beløb, der skal tilbagesøges, og den foreløbige juridiske vurdering af de konstaterede faktiske forhold.

Ændringsforslag    43

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – afsnit 10 – litra b

Forordning (EU) nr. 883/2013

Artikel 11 – stk. 2 – afsnit 2 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Kontoret træffer passende interne foranstaltninger med henblik på at sikre en gennemgående kvalitet af de endelige rapporter og henstillinger og vurderer, om der er behov for at revidere retningslinjerne vedrørende undersøgelsesprocedurerne for at adressere eventuelle uoverensstemmelser.

Ændringsforslag    44

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – afsnit 10 – litra b

Forordning (EU) nr. 883/2013

Artikel 11 – stk. 1 – afsnit 3

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Rapporter, der er udarbejdet af kontoret, udgør gyldige bevismidler i retslige procedurer ved Unionens retsinstanser og i administrative procedurer i Unionen.

Rapporter, der er udarbejdet af kontoret, udgør gyldige bevismidler i retslige procedurer ved Unionens retsinstanser og i administrative procedurer i Unionen, forudsat at de er udarbejdet på lovlig vis.

Ændringsforslag    45

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – afsnit 11 – litra a

Forordning (EU) nr. 883/2013

Artikel 12 – stk. 1 – andet punktum

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

"Det kan også videresende oplysninger til den berørte institution eller det berørte organ, kontor eller agentur."

"For at undgå unødige forsinkelser, som kan have skadelige konsekvenser for andre undersøgelser, f.eks. visse sager om ophævelse af immunitet, kan det også efter anmodning videresende oplysninger til den berørte institution eller det berørte organ, kontor eller agentur."

Ændringsforslag    46

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 12

Forordning (EU) nr. 883/2013

Artikel 12c – stk. 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Kontoret foretager uden unødig forsinkelse indberetning til EPPO om enhver strafbar adfærd, i forbindelse med hvilken EPPO kan udøve sin kompetence i overensstemmelse med artikel 22 og artikel 25, stk. 2, i forordning (EU) 2017/1939. Indberetningen sendes på et hvilket som helst tidspunkt før eller under en undersøgelse, der foretages af kontoret. s2.

1.  Kontoret foretager straks underretning og uden unødig forsinkelse indberetning til EPPO om enhver strafbar adfærd, i forbindelse med hvilken EPPO kan udøve sin kompetence i overensstemmelse med artikel 22 og artikel 25, stk. 2, i forordning (EU) 2017/1939. Indberetningen sendes på et hvilket som helst tidspunkt før eller under en undersøgelse, der foretages af kontoret. s2.

Ændringsforslag    47

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 12

Forordning (EU) nr. 883/2013

Artikel 12c – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Indberetningen skal som minimum indeholde en beskrivelse af de faktiske omstændigheder, herunder en vurdering af den skade, der er forårsaget eller sandsynligvis vil blive forårsaget, den eventuelle retlige kvalifikation og alle tilgængelige oplysninger om potentielle ofre, mistænkte og eventuelle andre involverede personer.

2.  Indberetningen skal indeholde alle de faktiske omstændigheder og oplysninger, der er kendt af kontoret, herunder en vurdering af den skade, der er forårsaget eller sandsynligvis vil blive forårsaget, den eventuelle retlige kvalifikation og alle tilgængelige oplysninger om potentielle ofre, mistænkte og eventuelle andre involverede personer.

Ændringsforslag    48

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 12

Forordning (EU) nr. 883/2013

Artikel 12c – stk. 3 – afsnit 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Kontoret er ikke forpligtet til at indberette åbenbart ubegrundede påstande til EPPO.

Kontoret indberetter kun begrundede påstande til EPPO og fremsender årlige data om antallet af og genstanden for sådanne påstande.

Ændringsforslag    49

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 12

Forordning (EU) nr. 883/2013

Artikel 12 f (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 12fa

 

Sideløbende undersøgelser

 

1.  I tilfælde, hvor der foregår en undersøgelse i en medlemsstat, der er en del af EPPO, og en medlemsstat, der ikke er en del af EPPO, indgår kontoret og EPPO en samarbejdsordning i henhold til artikel 99, stk. 3, i Rådets forordning (EU) 2017/1939. En sådan samarbejdsordning skal som minimum indeholde bestemmelser vedrørende udveksling af alle oplysninger, gensidig anerkendelse af beviser og rapporter, processuelle garantier svarende til dem, der er angivet i kapitel VI i Rådets forordning (EU) 2017/1939, og udveksling af personoplysninger.

 

2.  Medlemsstaterne samarbejder med både kontoret og EPPO og støtter dem i deres arbejde og respektive undersøgelser.

PROCEDURE I RÅDGIVENDE UDVALG

Titel

Undersøgelser, der foretages af Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF), for så vidt angår samarbejdet med Den Europæiske Anklagemyndighed og effektiviteten af OLAF’s undersøgelser

Referencer

COM(2018)0338 – C8-0214/2018 – 2018/0170(COD)

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

CONT

5.7.2018

 

 

 

Udtalelse fra

       Dato for meddelelse på plenarmødet

JURI

5.7.2018

Ordfører for udtalelse

       Dato for valg

Jean-Marie Cavada

9.7.2018

Behandling i udvalg

20.11.2018

 

 

 

Dato for vedtagelse

23.1.2019

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

20

2

1

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Max Andersson, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Mady Delvaux, Rosa Estaràs Ferragut, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Luis de Grandes Pascual, Pascal Durand, Angelika Niebler, Virginie Rozière, Tiemo Wölken, Kosma Złotowski

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Lola Sánchez Caldentey

ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI RÅDGIVENDE UDVALG

20

+

ALDE

Jean-Marie Cavada, António Marinho e Pinto

ECR

Sajjad Karim, Kosma Złotowski

GUE/NGL

Lola Sánchez Caldentey

PPE

Rosa Estaràs Ferragut, Luis de Grandes Pascual, Pavel Svoboda, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

S&D

Mady Delvaux, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Evelyn Regner, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Max Andersson, Pascal Durand, Julia Reda

2

-

ENF

Marie-Christine Boutonnet, Gilles Lebreton

1

0

PPE

József Szájer

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller

11.1.2019


UDTALELSE FRA UDVALGET OM BORGERNES RETTIGHEDER OG RETLIGE OG INDRE ANLIGGENDER

til Budgetkontroludvalget

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU, Euratom) nr. 883/2013 om undersøgelser, der foretages af Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF), for så vidt angår samarbejdet med Den Europæiske Anklagemyndighed og effektiviteten af OLAF's undersøgelser

(COM(2018)0338 – C8-0214/2018 – 2018/0170(COD))

Ordfører for udtalelse: Monica Macovei

KORT BEGRUNDELSE

I forbindelse med sine bestræbelser på at styrke beskyttelsen af Unionens finansielle interesser foreslog Kommissionen i maj 2018 at ændre forordning (EU, Euratom) 883/2013 om undersøgelser, der foretages af Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF). Dette forslag er en følge af vedtagelsen i juli 2017 af direktivet om strafferetlig bekæmpelse af svig rettet mod Unionens finansielle interesser og vedtagelsen i oktober 2017 af forordningen om gennemførelse af et forstærket samarbejde om oprettelse af en europæisk anklagemyndighed ("EPPO").

Den ændrede forordning bør træde i kraft ved udgangen af 2020, før EPPO indleder sin virksomhed.

Det overordnede mål med forslaget er at tilpasse og styrke mekanismerne til beskyttelse af EU's finansielle interesser. Dette bør primært opnås ved at lægge grunden til et effektivt samarbejde med EPPO, som bør bygge på principperne om tæt samarbejde og udveksling af oplysninger og være komplementært og uden overlapninger. Mens EPPO skal foretage strafferetlig efterforskning og retsforfølgning, skal OLAF fortsat kun foretage administrative undersøgelser, der vedrører EU's finansielle interesser, som supplement til EPPO's arbejde og rettet mod et fælles mål.

Ordføreren er af den opfattelse, at det er af allerstørste betydning at sikre, at den fremtidige forbindelse mellem EPPO og OLAF ikke vil komme til at medføre langvarige konflikter om beføjelser. Både EPPO og OLAF bør med henblik herpå gøre brug af de hit/no hit-funktioner, der findes i deres respektive sagsstyringssystemer, og som gør det muligt straks at foretage en kontrol af relevante oplysninger om igangværende sager. Da EPPO's sagsstyringssystem kræver et højt sikkerhedsniveau, bør kontoret underrette en person, der er udpeget af EPPO, og som i EPPO's sagsstyringssystem bør kontrollere, hvorvidt EPPO allerede er i færd med at undersøge de samme faktiske omstændigheder.

I betænkningen anføres det endvidere, at kontoret omgående skal underrette EPPO om enhver form for strafbar adfærd, i forbindelse med hvilken EPPO kan udøve sin kompetence. Underretningen kan, såfremt EPPO anmoder herom, følges af en rapport, der udarbejdes i tæt samråd med EPPO. Dette vil muliggøre en hurtig reaktion fra EPPO og sikre, at eventuel strafferetlig efterforskning gennemføres i fuld overensstemmelse med de proceduremæssige sikkerhedsforanstaltninger, der gælder for EPPO.

For så vidt angår supplerende undersøgelser, der indledes eller videreføres på initiativ af kontorets generaldirektør, hedder det i betænkningen, at kontoret kun bør have tilladelse til at gennemføre denne efterforskning med EPPO's godkendelse. Såfremt den europæiske anklagemyndighed gør indsigelse mod, at sådanne undersøgelser indledes, bør kontoret afholde sig fra at udføre dem.

Endelig mener ordføreren, at institutionerne, organerne, kontorerne og agenturerne direkte bør anmode EPPO om at foretage en vurdering af anklager om kriminelle handlinger, som indberettes til dem, i overensstemmelse med artikel 24, stk. 1, i EPPO-forordningen.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender opfordrer Budgetkontroludvalget, som er korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende ændringsforslag:

Ændringsforslag    1

Forslag til forordning

Betragtning 2 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(2a)  Ifølge Kommissionens rapport om evaluering af anvendelsen af forordning (EU, Euratom) nr. 883/2013 fremgår det ikke fuldstændigt tydeligt, i hvilket omfang national lovgivning finder anvendelse i henhold til forordning nr. 883/2013. Forskellige fortolkninger af de relevante bestemmelser og forskelle i national lovgivning fører til en opsplitning i udøvelsen af OLAF's beføjelser i medlemsstaterne, hvilket i visse tilfælde hindrer OLAF i at gennemføre sine undersøgelser effektivt og i sidste ende bidrage til traktatens målsætning om en effektiv beskyttelse af de finansielle interesser i hele Unionen.

Ændringsforslag    2

Forslag til forordning

Betragtning 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(4)  Kontoret og EPPO bør i betragtning af deres fælles mål om at bevare EU-budgettets integritet etablere og opretholde et nært forhold baseret på princippet om loyalt samarbejde og med henblik på at sikre deres respektive mandaters komplementaritet og koordineringen af deres indsats, navnlig for så vidt angår anvendelsesområdet for det forstærkede samarbejde om oprettelsen af EPPO. I sidste ende bør forholdet bidrage til at sikre, at alle midler anvendes til at beskytte Unionens finansielle interesser, og undgå unødvendigt dobbeltarbejde.

(4)  Kontoret og EPPO bør i betragtning af deres fælles mål om at bevare EU-budgettets integritet etablere og opretholde et nært forhold baseret på princippet om loyalt samarbejde og med henblik på at sikre deres respektive mandaters komplementaritet og koordineringen af deres indsats, navnlig for så vidt angår anvendelsesområdet for det forstærkede samarbejde om oprettelsen af EPPO. I sidste ende bør forholdet bidrage til at sikre, at alle midler anvendes til at beskytte Unionens finansielle interesser, og undgå unødvendigt dobbeltarbejde. For at fremme et godt samarbejde opfordres EPPO og kontoret til at afholde jævnlige møder, navnlig med henblik på at skaffe sig et overblik over igangværende undersøgelser for at identificere tendenser og mulige forbindelser mellem sager.

Ændringsforslag    3

Forslag til forordning

Betragtning 4 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(4a)  OLAF's overordnede mandat bør ikke ændres efter oprettelsen af EPPO, men driften bør på flere måder tilpasses, så den tager højde for, at EPPO eksisterer. OLAF bør bevare sin kompetence for så vidt angår administrative undersøgelser af mistanke om svig og andre uregelmæssigheder i EU's institutioner, organer, agenturer og kontorer samt i alle medlemsstaterne med henblik på udstedelse af henstillinger om iværksættelse af retslige, disciplinære, finansielle eller administrative procedurer.

Ændringsforslag    4

Forslag til forordning

Betragtning 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(5)  I henhold til forordning (EU) 2017/1939 skal kontoret samt alle Unionens institutioner, organer, kontorer og agenturer og de kompetente nationale myndigheder uden unødig forsinkelse underrette EPPO om strafbar adfærd, i forbindelse med hvilken EPPO kan udøve sin kompetence. Da OLAF har mandat til at foretage administrative undersøgelser af svig, korruption og enhver anden ulovlig aktivitet, der skader Unionens finansielle interesser, er det bedst egnet og udstyret til at fungere som en naturlig partner og privilegeret informationskilde for EPPO.

(5)  I henhold til forordning (EU) 2017/1939 skal kontoret samt alle Unionens institutioner, organer, kontorer og agenturer og kompetente nationale myndigheder uden unødig forsinkelse underrette EPPO om strafbar adfærd, i forbindelse med hvilken EPPO kan udøve sin kompetence. Da OLAF har mandat til at foretage administrative undersøgelser af svig, korruption og enhver anden ulovlig aktivitet, der skader Unionens finansielle interesser, er det bedst egnet og udstyret til at fungere som en naturlig partner og privilegeret informationskilde for EPPO. Dette er især tilfældet, når undersøgelserne involverer medlemsstater, der deltager i det forstærkede samarbejde om oprettelse af EPPO, og medlemsstater, der ikke gør.

Ændringsforslag    5

Forslag til forordning

Betragtning 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(6)  Oplysninger, der tyder på en mulig strafbar adfærd, som henhører under EPPO's kompetence, kan i praksis findes i de oprindelige påstande, som kontoret har modtaget, eller først opstå i forbindelse med en administrativ undersøgelse, som kontoret har indledt på grund af mistanke om administrative uregelmæssigheder. Kontoret bør for at overholde sin indberetningspligt over for EPPO derfor i givet fald indberette kriminel adfærd på et hvilket som helst tidspunkt før eller under en undersøgelse.

(6)  Oplysninger, der tyder på en mulig strafbar adfærd, som henhører under EPPO's kompetence, kan i praksis findes i de oprindelige påstande, som kontoret har modtaget, eller først opstå i forbindelse med en administrativ undersøgelse, som kontoret har indledt på grund af mistanke om administrative uregelmæssigheder. Kontoret bør for at overholde sin indberetningspligt over for EPPO derfor i givet fald straks give underretning om enhver kriminel adfærd. Underretningen bør følges op af en indberetning, der bør sendes uden unødig forsinkelse. Underretningen og indberetningen kan sendes på et hvilket som helst tidspunkt før eller under en undersøgelse. Oplysninger, som kontoret har modtaget, bør under alle omstændigheder indberettes til EPPO så tidligt som muligt.

Ændringsforslag    6

Forslag til forordning

Betragtning 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(7)  Forordning (EU) 2017/1939 fastlægger de minimumselementer, indberetninger som hovedregel skal indeholde. Det kan være nødvendigt for kontoret at foretage en foreløbig vurdering af påstandene for at fastslå disse elementer og indsamle de nødvendige oplysninger. Kontoret bør foretage denne vurdering hurtigst muligt og ved hjælp af midler, der ikke risikerer at bringe en eventuel fremtidig strafferetlig efterforskning i fare. Når vurderingen er afsluttet, bør det foretage indberetning til EPPO, hvis der identificeres en mistanke om en strafbar handling, der henhører under dets kompetenceområde.

(7)  Forordning (EU) 2017/1939 fastlægger de minimumselementer, indberetninger som hovedregel skal indeholde, med henblik på at øge effektiviteten i indberetningen af enhver straffesag. Herudover bør kontoret fremsende alle relevante oplysninger, som det råder over, til EPPO. Det kan være nødvendigt for kontoret at foretage en foreløbig vurdering af påstandene for at fastslå disse elementer og indsamle de nødvendige oplysninger. Kontoret bør foretage denne vurdering så hurtigt som muligt og ved hjælp af midler, der ikke risikerer at bringe en eventuel fremtidig strafferetlig efterforskning i fare. Når vurderingen er afsluttet, bør det straks foretage indberetning til EPPO, hvis der identificeres en mistanke om en strafbar handling, der henhører under dets kompetenceområde.

Ændringsforslag    7

Forslag til forordning

Betragtning 8

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(8)  I betragtning af kontorets ekspertise bør Unionens institutioner, organer, kontorer og agenturer have mulighed for at trække på kontoret med henblik på at foretage en sådan foreløbig vurdering af påstande, som er blevet indberettet til dem.

(8)  I betragtning af kontorets ekspertise bør Unionens institutioner, organer, kontorer og agenturer have mulighed for at trække på kontoret med henblik på at foretage en sådan foreløbig vurdering af påstande, som er blevet indberettet til dem, i tilfælde hvor de ikke er i stand til at foretage vurderingen. Dette bør ikke forsinke rettidig indberetning til EPPO.

Ændringsforslag    8

Forslag til forordning

Betragtning 9

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(9)  I overensstemmelse med forordning (EU) 2017/1939 bør kontoret i princippet ikke indlede en administrativ undersøgelse parallelt med en efterforskning, der udføres af EPPO vedrørende de samme faktiske omstændigheder. I visse tilfælde kan beskyttelsen af Unionens finansielle interesser imidlertid kræve, at kontoret foretager en supplerende administrativ undersøgelse før afslutningen af en straffesag, som er indledt af EPPO, med henblik på at fastslå, om der er behov for forebyggende foranstaltninger, eller om der bør træffes finansielle, disciplinære eller administrative foranstaltninger. Disse supplerende undersøgelser kan bl.a. være relevante, når det er nødvendigt at tilbagesøge skyldige beløb til Unionens budget, der er omfattet af særlige regler om forældelse, når de beløb, der står på spil, er meget høje, eller når der er behov for at undgå yderligere udgifter i risikosituationer gennem administrative foranstaltninger.

(9)  I overensstemmelse med forordning (EU) 2017/1939 bør kontoret i princippet ikke indlede en administrativ undersøgelse parallelt med en efterforskning, der udføres af EPPO vedrørende de samme faktiske omstændigheder. I visse tilfælde kan beskyttelsen af Unionens finansielle interesser imidlertid kræve, at kontoret foretager en supplerende administrativ undersøgelse før afslutningen af en straffesag, som er indledt af EPPO, med henblik på at fastslå, om der er behov for forebyggende foranstaltninger, eller om der bør træffes finansielle, disciplinære eller administrative foranstaltninger. Disse supplerende undersøgelser kan bl.a. være relevante, når det er nødvendigt at tilbagesøge skyldige beløb til Unionens budget, der er omfattet af særlige regler om forældelse, når de beløb, der står på spil, er meget høje, eller når der er behov for at undgå yderligere udgifter i risikosituationer gennem administrative foranstaltninger. I betragtning af deres supplerende karakter bør sådanne undersøgelser kun gennemføres med EPPO's samtykke.

Ændringsforslag    9

Forslag til forordning

Betragtning 10

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(10)  I henhold til forordning (EU) 2017/1939 kan EPPO anmode kontoret om sådanne supplerende undersøgelser. I tilfælde, hvor EPPO ikke anmoder om det, bør en sådan supplerende undersøgelse på visse betingelser også kunne foretages på kontorets initiativ. EPPO bør navnlig have mulighed for at gøre indsigelse mod indledningen eller fortsættelsen af en undersøgelse foretaget af kontoret eller mod dets gennemførelse af specifikke efterforskningsaktiviteter. Begrundelserne for denne indsigelse bør være baseret på nødvendigheden af at beskytte effektiviteten af EPPO's efterforskning og stå i et rimeligt forhold til dette mål. Kontoret bør afholde sig fra at udføre den handling, som EPPO har gjort indsigelse mod. Hvis EPPO ikke gør indsigelse, bør kontorets undersøgelse gennemføres i tæt samarbejde med EPPO.

(10)  I henhold til forordning (EU) 2017/1939 kan EPPO anmode kontoret om sådanne supplerende undersøgelser. I tilfælde, hvor EPPO ikke anmoder om det, bør en sådan supplerende undersøgelse på bestemte betingelser og efter aftale med EPPO også kunne foretages på kontorets initiativ. EPPO bør navnlig have mulighed for at gøre indsigelse mod indledningen eller fortsættelsen af en undersøgelse foretaget af kontoret eller mod dets gennemførelse af specifikke efterforskningsaktiviteter. Begrundelserne for denne indsigelse bør være baseret på nødvendigheden af at beskytte effektiviteten af EPPO's efterforskning og stå i et rimeligt forhold til dette mål. Kontoret bør afholde sig fra at udføre den handling, som EPPO har gjort indsigelse mod. Hvis EPPO imødekommer anmodningen, bør kontorets undersøgelse gennemføres i tæt samarbejde med EPPO.

Ændringsforslag    10

Forslag til forordning

Betragtning 12

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(12)  For at sikre en effektiv koordinering mellem kontoret og EPPO bør der løbende udveksles oplysninger mellem dem. Udvekslingen af oplysninger i de faser, der går forud for kontorets og EPPO's indledning af undersøgelser, er særlig relevant for at sikre en god koordinering mellem de forskellige foranstaltninger og undgå overlapning. Kontoret og EPPO bør fastsætte de nærmere regler og betingelser for denne udveksling af oplysninger i deres samarbejdsordninger.

(12)  For at sikre en effektiv koordinering mellem kontoret og EPPO bør der løbende udveksles oplysninger mellem dem. Udvekslingen af oplysninger i de faser, der går forud for kontorets og EPPO's indledning af undersøgelser, er særlig relevant for at sikre en god koordinering mellem de forskellige foranstaltninger og undgå overlapning. Kontoret og EPPO bør med henblik herpå benytte hit/no hit-funktionen i deres respektive sagsstyringssystemer. Kontoret og EPPO bør fastsætte de nærmere regler og betingelser for denne udveksling af oplysninger i deres samarbejdsordninger. Kontorets generaldirektør og den europæiske chefanklager bør regelmæssigt mødes for at drøfte anliggender af fælles interesse.

Ændringsforslag    11

Forslag til forordning

Betragtning 19

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(19)  I situationer, hvor kontoret skal basere sig på bistand fra de nationale kompetente myndigheder, især i sager, hvor en økonomisk beslutningstager modsætter sig kontrol og inspektion på stedet, bør medlemsstaterne sikre, at kontorets indsats er effektiv, og yde den nødvendige bistand i overensstemmelse med de relevante nationale retsplejeregler.

(19)  I situationer, hvor kontoret skal basere sig på bistand fra de nationale kompetente myndigheder, især i sager, hvor en økonomisk beslutningstager modsætter sig kontrol og inspektion på stedet, bør medlemsstaterne sikre, at kontorets indsats er effektiv, og uden unødige forsinkelser yde den nødvendige bistand i overensstemmelse med de relevante nationale retsplejeregler.

Ændringsforslag    12

Forslag til forordning

Betragtning 22 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(22a)  Personer, der indberetter kriminalitet og lovovertrædelser i forbindelse med EU's finansielle interesser til kontoret, bør være fuldt beskyttede, navnlig af de relevante EU-bestemmelser om beskyttelse af whistleblowere.

Ændringsforslag    13

Forslag til forordning

Betragtning 32 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(32a)  Medlemsstaternes kompetente myndigheder yder kontoret den bistand, som det behøver for at udføre sine opgaver. Når kontoret fremsætter retlige henstillinger til de nationale anklagemyndigheder i en medlemsstat, og der ikke følges op herpå, bør medlemsstaten begrunde sin beslutning over for kontoret. Kontoret bør en gang om året udarbejde en rapport med en redegørelse for den bistand, som medlemsstaterne yder, og for opfølgningen af de retlige henstillinger.

Ændringsforslag    14

Forslag til forordning

Betragtning 32 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(32b)  Der bør udpeges en person med ansvar for grundlæggende rettigheder blandt medlemmerne af Overvågningsudvalget. Den ansvarlige for grundlæggende rettigheder bør overvåge, at kontoret overholder de grundlæggende rettigheder og processuelle garantier.

Ændringsforslag    15

Forslag til forordning

Betragtning 35 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(35a)  Kommissionen bør senest den 31. december 2022 evaluere anvendelsen af denne forordning og navnlig effektiviteten af samarbejdet mellem kontoret og EPPO.

Ændringsforslag    16

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. -1 (nyt)

Forordning (EU) nr. 883/2013

Artikel 1 – stk. 3 – litra d

 

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

 

-1)  Artikel 1, stk. 3, litra d), affattes således:

d)   forordning (EF) nr. 45/2001.

"d)   forordning (EF) nr. 45/2001 og forordning (EU) 2016/679."

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32013R0883)

Ændringsforslag    17

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3

Forordning (EU) nr. 883/2013

Artikel 3 – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Kontrol og inspektion på stedet foretages i overensstemmelse med nærværende forordning og, i det omfang et forhold ikke er omfattet heraf, med forordning (Euratom, EF) nr. 2185/96.

2.  Kontrol og inspektion på stedet kan foretages uden forudgående underretning og foretages i overensstemmelse med nærværende forordning og, i det omfang et forhold ikke er omfattet heraf, med forordning (Euratom, EF) nr. 2185/96.

Ændringsforslag    18

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3

Forordning (EU) nr. 883/2013

Artikel 3 – stk. 6 – afsnit 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Efter anmodning fra kontoret yder den berørte medlemsstats kompetente myndighed kontorets ansatte den nødvendige bistand, så de kan udføre deres opgaver effektivt som angivet i den skriftlige bemyndigelse, der er omhandlet i artikel 7, stk. 2.

Efter anmodning fra kontoret yder den berørte medlemsstats kompetente myndighed uden unødig forsinkelse kontorets ansatte den nødvendige bistand, så de kan udføre deres opgaver effektivt som angivet i den skriftlige bemyndigelse, der er omhandlet i artikel 7, stk. 2.

Ændringsforslag    19

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3

Forordning (EU) nr. 883/2013

Artikel 3 – stk. 6 – afsnit 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Den berørte medlemsstat skal i overensstemmelse med forordning (Euratom, EF) nr. 2185/96 sørge for, at kontorets ansatte har adgang til alle de oplysninger og al den dokumentation vedrørende de forhold, der undersøges, som viser sig at være nødvendige for at foretage en effektiv kontrol og inspektion på stedet, og at de er i stand til at sikre sig disse dokumenter eller oplysninger for at undgå enhver risiko for, at de forsvinder.

Den berørte medlemsstat skal i overensstemmelse med forordning (Euratom, EF) nr. 2185/96 sørge for, at kontorets ansatte har adgang til alle de oplysninger og al den dokumentation vedrørende de forhold, der undersøges, som viser sig at være nødvendige for at foretage en effektiv kontrol og inspektion på stedet, og at de er i stand til at sikre sig disse dokumenter eller oplysninger i det tidsrum, som er nødvendigt for at undgå enhver risiko for, at de forsvinder.

Ændringsforslag    20

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3

Forordning (EU) nr. 883/2013

Artikel 3 – stk. 9

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

9.  Under en ekstern undersøgelse kan kontoret få adgang til alle relevante oplysninger og data, uanset på hvilken databærer de er lagret, som institutioner, organer, kontorer og agenturer, der har tilknytning til det forhold, der undersøges, er i besiddelse af, hvis det er nødvendigt for at fastslå, om der har været tale om svig, bestikkelse eller anden ulovlig aktivitet, der skader Unionens finansielle interesser. Med henblik herpå finder artikel 4, stk. 2 og 4, anvendelse.

9.  Under en ekstern undersøgelse kan kontoret uden unødig forsinkelse få adgang til alle relevante oplysninger og data, uanset på hvilken databærer de er lagret, som institutioner, organer, kontorer og agenturer, der har tilknytning til det forhold, der undersøges, er i besiddelse af, hvis det er nødvendigt for at fastslå, om der har været tale om svig, bestikkelse eller anden ulovlig aktivitet, der skader Unionens finansielle interesser. Med henblik herpå finder artikel 4, stk. 2 og 4, anvendelse.

Ændringsforslag    21

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3

Forordning (EU) nr. 883/2013

Artikel 3 – stk. 10 – afsnit 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Når kontoret, inden der træffes beslutning om eventuelt at indlede en ekstern undersøgelse, råder over oplysninger, der skaber formodning om, at der foreligger svig, korruption eller anden ulovlig aktivitet, der skader Unionens finansielle interesser, kan det underrette de kompetente myndigheder i de berørte medlemsstater og om nødvendigt de berørte institutioner, organer, kontorer og agenturer, jf. dog artikel 12c, stk. 1.

Når kontoret, inden der træffes beslutning om eventuelt at indlede en ekstern undersøgelse, råder over oplysninger, der skaber formodning om, at der foreligger svig, korruption eller anden ulovlig aktivitet, der skader Unionens finansielle interesser, kan det underrette de kompetente myndigheder i de berørte medlemsstater og om nødvendigt de berørte institutioner, organer, kontorer og agenturer, jf. dog artikel 12c, stk. 1. De kompetente myndigheder i de berørte medlemsstater og/eller den berørte institution eller det berørte organ, kontor eller agentur underretter på anmodning kontoret om de foranstaltninger, der er truffet, og de resultater, der er opnået på grundlag af disse oplysninger.

Ændringsforslag    22

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4 – litra a

Forordning (EU) nr. 883/2013

Artikel 4 – stk. 2 – litra a

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  skal kontoret omgående og uden varsel have adgang til alle relevante oplysninger og data, uanset på hvilken databærer de er lagret, som institutioner, organer, kontorer og agenturer er i besiddelse af, og til disses lokaler. Kontoret skal have beføjelse til at kontrollere institutionernes, organernes, kontorernes og agenturernes regnskaber. Kontoret skal kunne tage kopi og få udskrifter af alle dokumenter og af indholdet af enhver databærer, som institutionerne, organerne, kontorerne og agenturerne er i besiddelse af, og om nødvendigt sikre sig disse dokumenter eller oplysninger for at undgå enhver risiko for, at de forsvinder

a)  skal kontoret omgående og uden varsel have adgang til alle relevante oplysninger og data, uanset på hvilken databærer de er lagret, som institutioner, organer, kontorer og agenturer er i besiddelse af, og til disses lokaler. Kontoret skal have beføjelse til at kontrollere institutionernes, organernes, kontorernes og agenturernes regnskaber. Kontoret skal kunne tage kopi og få udskrifter af alle dokumenter og af indholdet af enhver databærer, som institutionerne, organerne, kontorerne og agenturerne er i besiddelse af, og om nødvendigt sikre sig disse dokumenter eller oplysninger i det tidsrum, som er nødvendigt for at undgå enhver risiko for, at de forsvinder

Ændringsforslag    23

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4 – litra b

Forordning (EU) nr. 883/2013

Artikel 4 – stk. 3

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  I overensstemmelse med artikel 3 kan kontoret foretage kontrol og inspektion på stedet hos økonomiske beslutningstagere for at få adgang til oplysninger af relevans for de forhold, som er genstand for den interne undersøgelse."

3.  I overensstemmelse med artikel 3 kan kontoret uden forudgående underretning foretage kontrol og inspektion på stedet hos økonomiske beslutningstagere for at få adgang til oplysninger af relevans for de forhold, som er genstand for den interne undersøgelse."

Ændringsforslag    24

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5 – litra a a (nyt)

Forordning (EU) nr. 883/2013

Artikel 5 – stk. 2 – afsnit 1 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

aa)  I stk. 2 indsættes følgende som andet afsnit:

 

"En ekstern undersøgelse, som EPPO anmoder kontoret om at foretage, indledes straks i henhold til artikel 12e."

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0883&from=DA)

Ændringsforslag    25

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5 – litra a b (nyt)

Forordning (EU) nr. 883/2013

Artikel 5 – stk. 2 – afsnit 2

 

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

 

ab)  Stk. 2, andet afsnit, affattes således:

Interne undersøgelser indledes på grundlag af en beslutning truffet af generaldirektøren, som handler på eget initiativ eller efter anmodning fra den institution eller fra det organ, kontor eller agentur, hvor undersøgelsen skal foretages, eller fra en medlemsstat.

Interne undersøgelser indledes på grundlag af en beslutning truffet af generaldirektøren, som handler på eget initiativ eller efter anmodning fra EPPO eller den institution eller det organ, kontor eller agentur, hvor undersøgelsen skal foretages, eller fra en medlemsstat.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32013R0883)

Ændringsforslag    26

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 6 – litra a a (nyt)

Forordning (EU) nr. 883/2013

Artikel 7 – stk. 3 – afsnit 2

 

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

 

aa)  Stk. 3, andet afsnit, affattes således:

Institutionerne, organerne, kontorerne og agenturerne sørger for, at deres tjenestemænd, øvrige ansatte, medlemmer, ledere og personalemedlemmer yder den bistand til kontorets ansatte, der er nødvendig, for at de kan udføre deres opgaver effektivt.

Institutionerne, organerne, kontorerne og agenturerne sørger for, at deres tjenestemænd, øvrige ansatte, medlemmer, ledere og personalemedlemmer yder den bistand til kontorets ansatte, der er nødvendig, for at de kan udføre deres opgaver effektivt i overensstemmelse med denne forordning og uden unødig forsinkelse.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32013R0883)

Ændringsforslag    27

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 6 – litra d

Forordning (EU) nr. 883/2013

Artikel 7 – stk. 6 – afsnit 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

"Ud over bestemmelsen i første afsnit kan den pågældende institution eller det pågældende organ, kontor eller agentur på et hvilket som helst tidspunkt rådføre sig med kontoret med henblik på i tæt samarbejde med dette at træffe med alle hensigtsmæssige forebyggende foranstaltninger, herunder foranstaltninger til sikring af bevismateriale, og underretter straks kontoret om en sådan beslutning."

"Ud over bestemmelsen i første afsnit kan den pågældende institution eller det pågældende organ, kontor eller agentur på et hvilket som helst tidspunkt rådføre sig med kontoret med henblik på i tæt samarbejde med dette at træffe med alle hensigtsmæssige forebyggende foranstaltninger, herunder foranstaltninger til sikring af bevismateriale, og underretter straks kontoret om en sådan beslutning. Kontoret skal samarbejde konstruktivt og i fuld synergi med den berørte institution eller det berørte organ, kontor eller agentur."

Ændringsforslag    28

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 7 – litra a

Forordning (EU) nr. 883/2013

Artikel 8 – stk. 1 – afsnit 1a

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

"Når institutionerne, organerne, kontorerne og agenturerne foretager indberetning til EPPO i overensstemmelse med artikel 24 i forordning (EU) 2017/1939, kan de i stedet sende kontoret en kopi af den indberetning, der blev sendt til EPPO."

"Når institutionerne, organerne, kontorerne og agenturerne foretager indberetning til EPPO i overensstemmelse med artikel 24 i forordning (EU) 2017/1939, kan de i stedet sende kontoret en kopi af den indberetning, der blev sendt til EPPO, og give EPPO besked herom."

Ændringsforslag    29

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 7 – litra b

Forordning (EU) nr. 883/2013

Artikel 8 – stk. 2 – afsnit 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Institutionerne, organerne, kontorerne og agenturerne og, medmindre den nationale lovgivning er til hinder herfor, medlemsstaternes kompetente myndigheder sender på anmodning eller på eget initiativ kontoret alle de dokumenter og oplysninger, som de er i besiddelse af, om en igangværende undersøgelse, der foretages af OLAF.

Institutionerne, organerne, kontorerne og agenturerne og, medmindre den nationale lovgivning er til hinder herfor, medlemsstaternes kompetente myndigheder sender på anmodning eller på eget initiativ straks kontoret alle de dokumenter og oplysninger, som de er i besiddelse af, om en igangværende undersøgelse, der foretages af OLAF.

Ændringsforslag    30

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 7 – litra b

Forordning (EU) nr. 883/2013

Artikel 8 – stk. 2 – afsnit 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Inden indledningen af en undersøgelse fremsender de på anmodning af kontoret alle dokumenter eller oplysninger, som de er i besiddelse af, og som er nødvendige for at vurdere påstandene eller anvende kriterierne for indledning af en undersøgelse, der er fastsat i artikel 5, stk. 1."

Inden indledningen af en undersøgelse fremsender de på anmodning af kontoret eller på eget initiativ alle dokumenter eller oplysninger, som de er i besiddelse af, og som er nødvendige for at vurdere påstandene eller anvende kriterierne for indledning af en undersøgelse, der er fastsat i artikel 5, stk. 1."

Ændringsforslag    31

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 7 – litra c

Forordning (EU) nr. 883/2013

Artikel 8 – stk. 3

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Institutionerne, organerne, kontorerne og agenturerne og, medmindre den nationale ret er til hinder herfor, medlemsstaternes kompetente myndigheder sender kontoret alle andre dokumenter og oplysninger, der anses for at være relevante, og som de er i besiddelse af, om bekæmpelse af svig, bestikkelse og enhver anden ulovlig aktivitet, der skader Unionens finansielle interesser."

3.  Institutionerne, organerne, kontorerne og agenturerne og, medmindre den nationale ret er til hinder herfor, medlemsstaternes kompetente myndigheder sender straks på anmodning af kontoret eller på eget initiativ kontoret alle andre dokumenter og oplysninger, der anses for at være relevante, og som de er i besiddelse af, om bekæmpelse af svig, bestikkelse og enhver anden ulovlig aktivitet, der skader Unionens finansielle interesser."

Ændringsforslag    32

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 8 – litra a a (nyt)

Forordning (EU) nr. 883/2013

Artikel 9 – stk. 5 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

aa)  Følgende stykke tilføjes:

 

"5a.  De af OLAF gennemførte efterforskningsforanstaltninger er i henhold til artikel 263 i TEUF underlagt retslig prøvelse ved Domstolen."

Ændringsforslag    33

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 9 – litra a a (nyt)

Forordning (EU) nr. 883/2013

Artikel 10 – stk. 5 – afsnit 1

 

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

 

aa)  Stk. 5, første afsnit, affattes således:

Kontorets generaldirektør sørger for, at offentligheden informeres på en neutral og upartisk måde, og at videregivelsen af oplysninger overholder tavshedspligten i forbindelse med undersøgelser og sker under overholdelse af de i nærværende artikel og i artikel 9, stk. 1, fastsatte principper.

Kontorets generaldirektør sørger for, at offentligheden informeres på en neutral og upartisk måde, og at videregivelsen af oplysninger overholder kravene til databeskyttelse og tavshedspligten i forbindelse med undersøgelser og sker under overholdelse af de i nærværende artikel og i artikel 9, stk. 1, fastsatte principper.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32013R0883)

Ændringsforslag    34

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 9 – litra a b (nyt)

Forordning (EU) nr. 883/2013

Artikel 10 – stk. 5 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ab)  Følgende stykke tilføjes:

 

"5a.  Personer, der indberetter forbrydelser og andre lovovertrædelser i forbindelse med EU's finansielle interesser til kontoret, beskyttes fuldt ud, navnlig gennem EU-lovgivningen om beskyttelse af personer, der indberetter overtrædelser af EU-lovgivningen."

Ændringsforslag    35

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 10 – litra a

Forordning (EU) nr. 883/2013

Artikel 11 – stk. 1 – afsnit 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

"Rapporten kan ledsages af henstillinger fra generaldirektøren om de foranstaltninger, der skal træffes. Disse henstillinger skal i relevant omfang angive eventuelle disciplinære, administrative, finansielle og/eller juridiske foranstaltninger, som den berørte institution eller det berørte organ, kontor eller agentur eller de berørte medlemsstaters kompetente myndigheder har truffet, og de skal navnlig angive de anslåede beløb, der skal tilbagesøges, og den foreløbige juridiske vurdering af de konstaterede faktiske forhold."

Rapporten ledsages af veldokumenterede henstillinger fra generaldirektøren om, hvorvidt der bør træffes foranstaltninger eller ej. Disse henstillinger skal i relevant omfang angive eventuelle disciplinære, administrative, finansielle og/eller juridiske foranstaltninger, som den berørte institution eller det berørte organ, kontor eller agentur eller de berørte medlemsstaters kompetente myndigheder har truffet, og de skal navnlig angive de anslåede beløb, der skal tilbagesøges, og den foreløbige juridiske vurdering af de konstaterede faktiske forhold."

Ændringsforslag    36

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 10 – litra b

Forordning (EU) nr. 883/2013

Artikel 11 – stk. 2 – afsnit 1 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Kontoret træffer passende interne foranstaltninger med henblik på at sikre gennemgående kvalitet i endelige rapporter og henstillinger og vurderer, om der er behov for at revidere retningslinjerne vedrørende undersøgelsesprocedurerne for at adressere eventuelle uoverensstemmelser.

Ændringsforslag    37

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 10 – litra b

Forordning (EU) nr. 883/2013

Artikel 11 – stk. 2 – afsnit 3

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Rapporter, der er udarbejdet af kontoret, udgør på lige fod med og på samme vilkår som de administrative rapporter, som de nationale administrative inspektører udarbejder, gyldige bevismidler i administrative eller strafferetlige procedurer i den medlemsstat, hvor dette måtte være påkrævet. De bedømmes efter samme regler som dem, der gælder for de administrative rapporter, som de nationale administrative inspektører udarbejder, og har samme beviskraft som sådanne rapporter.

Rapporter, der er udarbejdet af kontoret, udgør på lige fod med og på samme vilkår som de administrative rapporter, som de nationale administrative inspektører udarbejder, gyldige bevismidler i administrative eller strafferetlige procedurer i den medlemsstat, hvor dette måtte være påkrævet. De bedømmes efter samme regler som dem, der gælder for de administrative rapporter, som de nationale administrative inspektører udarbejder, og har samme beviskraft som sådanne rapporter. Sådanne rapporter udgør i den henseende handlinger, som kunne indvirke negativt på de pågældende personer.

Begrundelse

I overensstemmelse med Den Europæiske Revisionsrets anbefalinger bør det fastsættes, at kontorets beretninger kan have en negativ indvirkning på enkeltpersoner, for at sikre disse personers ret til effektive retsmidler.

Ændringsforslag    38

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 10 – litra c a (nyt)

Forordning (EU) nr. 883/2013

Artikel 11 – stk. 8 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ca)  Følgende stykke tilføjes:

 

"8a.  En gang om året udarbejdes der under generaldirektørens myndighed en rapport. I rapporten skal der gives en redegørelse for medlemsstaternes kompetente myndigheders opfølgning på anmodninger om bistand, som kontoret fremsætter i henhold til denne forordning. Rapporten skal desuden indeholde en redegørelse for medlemsstaternes kompetente myndigheders retslige opfølgning på grundlag af resultaterne af de undersøgelser, som kontoret gennemfører. Rapporten skal respektere databeskyttelseskravene og undersøgelsernes fortrolighed og fremsendes til Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen."

Ændringsforslag    39

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 12

Forordning (EU) nr. 883/2013

Artikel 12a – stk. 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Med henblik på denne forordning udpeger medlemsstaterne en tjeneste ("koordineringstjenesten for bekæmpelse af svig") for at fremme et effektivt samarbejde og en effektiv udveksling af oplysninger, herunder oplysninger af operationel karakter, med kontoret. Hvor det er relevant, kan koordineringstjenesten for bekæmpelse af svig i overensstemmelse med den nationale lovgivning betragtes som en kompetent myndighed med henblik på denne forordning.

1.  Med henblik på denne forordning udpeger medlemsstaterne en tjeneste ("koordineringstjenesten for bekæmpelse af svig") for at fremme et hurtigt og effektivt samarbejde og en effektiv udveksling af oplysninger, herunder oplysninger af operationel karakter, med kontoret. Hvor det er relevant, kan koordineringstjenesten for bekæmpelse af svig i overensstemmelse med den nationale lovgivning betragtes som en kompetent myndighed med henblik på denne forordning.

Ændringsforslag    40

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 12

Forordning (EU) nr. 883/2013

Artikel 12a – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Inden der træffes beslutning om, hvorvidt der skal indledes en undersøgelse, yder, opnår eller koordinerer koordineringstjenesterne for bekæmpelse af svig på anmodning af kontoret såvel under som efter en undersøgelse den nødvendige bistand, således at kontoret kan udføre sine opgaver effektivt. Denne bistand omfatter navnlig bistand fra de nationale kompetente myndigheder, der ydes i henhold til artikel 3, stk. 6 og 7, artikel 7, stk. 3, og artikel 8, stk. 2 og 3.

2.  Inden der træffes beslutning om, hvorvidt der skal indledes en undersøgelse, yder, opnår eller koordinerer koordineringstjenesterne for bekæmpelse af svig på anmodning af kontoret eller på eget initiativ såvel under som efter en undersøgelse den nødvendige bistand, således at kontoret kan udføre sine opgaver effektivt. Denne bistand omfatter navnlig bistand fra de nationale kompetente myndigheder, der ydes i henhold til artikel 3, stk. 6 og 7, artikel 7, stk. 3, og artikel 8, stk. 2 og 3.

Ændringsforslag    41

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 12

Forordning (EU) nr. 883/2013

Artikel 12c – stk. 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Kontoret foretager uden unødig forsinkelse indberetning til EPPO om enhver strafbar adfærd, i forbindelse med hvilken EPPO kan udøve sin kompetence i overensstemmelse med artikel 22 og artikel 25, stk. 2, i forordning (EU) 2017/1939. Indberetningen sendes på et hvilket som helst tidspunkt før eller under en undersøgelse, der foretages af kontoret.

1.  Kontoret underretter straks EPPO om ethvert tegn på strafbar adfærd, i forbindelse med hvilken EPPO udøver sin kompetence i overensstemmelse med artikel 22 og artikel 25 i forordning (EU) 2017/1939. Underretningen følges op af en indberetning, som sendes uden unødig forsinkelse. Underretningen og indberetningen sendes på et hvilket som helst tidspunkt før eller under en undersøgelse, der foretages af kontoret. EPPO kan anmode kontoret om at sende yderligere oplysninger, der fastsætter en frist for denne fremsendelse.

Ændringsforslag    42

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 12

Forordning (EU) nr. 883/2013

Artikel 12c – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Indberetningen skal som minimum indeholde en beskrivelse af de faktiske omstændigheder, herunder en vurdering af den skade, der er forårsaget eller sandsynligvis vil blive forårsaget, den eventuelle retlige kvalifikation og alle tilgængelige oplysninger om potentielle ofre, mistænkte og eventuelle andre involverede personer.

2.  Indberetningen skal som minimum indeholde en beskrivelse af de faktiske omstændigheder og oplysninger, som kontoret er bekendt med, herunder en vurdering af den skade, der er forårsaget eller sandsynligvis vil blive forårsaget, såfremt kontoret råder over sådanne oplysninger, den eventuelle retlige kvalifikation og alle tilgængelige oplysninger om potentielle ofre, mistænkte og eventuelle andre involverede personer. Sammen med indberetningen sender kontoret EPPO alle andre relevante oplysninger om sagen, som den er i besiddelse af.

Ændringsforslag    43

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 12

Forordning (EU) nr. 883/2013

Artikel 12c – stk. 3 – afsnit 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

I tilfælde, hvor de oplysninger, som kontoret modtager, ikke omfatter de elementer, der er anført i stk. 2, og kontoret ikke har nogen undersøgelse i gang, kan det foretage en foreløbig vurdering af påstandene. Vurderingen foretages hurtigst muligt og under alle omstændigheder inden to måneder efter modtagelsen af oplysningerne. Artikel 6 og artikel 8, stk. 2, finder anvendelse på denne vurdering.

I tilfælde, hvor de oplysninger, som kontoret modtager, ikke omfatter de elementer, der er anført i stk. 2, og kontoret ikke har nogen undersøgelse i gang, kan det foretage en foreløbig vurdering af påstandene. Vurderingen foretages så hurtigt som muligt og under alle omstændigheder inden to måneder efter modtagelsen af oplysningerne. Artikel 6 og artikel 8, stk. 2, finder anvendelse på denne vurdering. Kontoret skal afholde sig fra at træffe foranstaltninger, der kan bringe EPPO's eventuelle fremtidige undersøgelser i fare.

Ændringsforslag    44

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 12

Forordning (EU) nr. 883/2013

Artikel 12c – stk. 3 – afsnit 3

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Efter denne foreløbige vurdering foretager kontoret indberetning til EPPO, hvis betingelserne i stk. 1 er opfyldt.

Efter denne foreløbige vurdering foretager kontoret straks, selv om ikke alle elementer i stk. 2 er indsamlet, indberetning til EPPO, hvis betingelserne i stk. 1 er opfyldt.

Ændringsforslag    45

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 12

Forordning (EU) nr. 883/2013

Artikel 12c – stk. 4 – afsnit 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Med henblik på anvendelsen af første afsnit kontrollerer kontoret i overensstemmelse med artikel 12g, stk. 2, via EPPO's sagsstyringssystem, om EPPO foretager en efterforskning. Kontoret kan anmode om yderligere oplysninger fra EPPO. EPPO besvarer en sådan anmodning inden ti arbejdsdage.

Med henblik på anvendelsen af første afsnit kontrollerer kontoret i overensstemmelse med artikel 12g, stk. 2, om EPPO foretager en efterforskning. Kontoret kan anmode om yderligere oplysninger fra EPPO. EPPO besvarer en sådan anmodning uden unødig forsinkelse.

Ændringsforslag    46

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 12

Forordning (EU) nr. 883/2013

Artikel 12c – stk. 5

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.  Institutionerne, organerne, kontorerne og agenturerne kan anmode kontoret om at foretage en foreløbig vurdering af de påstande, som de modtager. Artikel 3 finder anvendelse med henblik på disse anmodninger.

5.  Institutionerne, organerne, kontorerne og agenturerne kan anmode kontoret om at foretage en foreløbig vurdering af de påstande, som de modtager. Artikel 3 finder anvendelse med henblik på disse anmodninger. Dette må ikke forsinke rettidig indberetning til EPPO.

Ændringsforslag    47

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 12

Forordning (EU) nr. 883/2013

Artikel 12d – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Med henblik på anvendelsen af første afsnit kontrollerer kontoret i overensstemmelse med artikel 12g, stk. 2, via EPPO's sagsstyringssystem, om EPPO foretager en efterforskning. Kontoret kan anmode om yderligere oplysninger fra EPPO. EPPO besvarer en sådan anmodning inden ti arbejdsdage.

Med henblik på anvendelsen af første afsnit kontrollerer kontoret i overensstemmelse med artikel 12g, stk. 2, om EPPO foretager en efterforskning. Kontoret kan anmode om yderligere oplysninger fra EPPO. EPPO besvarer en sådan anmodning uden unødig forsinkelse.

Ændringsforslag    48

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 12

Forordning (EU) nr. 883/2013

Artikel 12e – stk. 2 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a.  Standarderne for de proceduremæssige garantier, der er fastsat i Rådets forordning (EU) 2017/1939, finder også anvendelse på beviser indsamlet af kontoret i disse tilfælde. Den Europæiske Unions Domstol har fortsat kompetence til at revidere proceduremæssige foranstaltninger, som OLAF foretager for EPPO, hvis disse foranstaltninger vil afføde retsvirkninger over for tredjeparter.

Ændringsforslag    49

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 12

Forordning (EU) nr. 883/2013

Artikel 12f – stk. 1 – afsnit 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Hvis EPPO foretager en efterforskning i behørigt begrundede tilfælde, og hvis generaldirektøren mener, at der bør indledes en efterforskning i overensstemmelse med kontorets mandat med henblik på at fremme vedtagelsen af forebyggende foranstaltninger eller finansielle, disciplinære eller administrative foranstaltninger, underretter kontoret EPPO skriftligt med angivelse af undersøgelsens art og formål.

Hvis EPPO foretager en efterforskning, og hvis generaldirektøren i behørigt begrundede tilfælde mener, at kontoret også bør indlede en efterforskning i overensstemmelse med kontorets mandat med henblik på at fremme vedtagelsen af forebyggende foranstaltninger eller finansielle, disciplinære eller administrative foranstaltninger, underretter kontoret EPPO og anmoder om dens godkendelse. Kontoret fremsender med henblik herpå en skriftlig anmodning med angivelse af arten af den eller de pågældende foranstaltninger og den eller de pågældende personer.

Ændringsforslag    50

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 12

Forordning (EU) nr. 883/2013

Artikel 12f – stk. 1 – afsnit 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Inden 30 dage fra modtagelsen af disse oplysninger kan EPPO gøre indsigelse mod indledningen af en undersøgelse eller udførelsen af bestemte handlinger i relation til undersøgelsen, hvis det er nødvendigt for at undgå at bringe EPPO's egen efterforskning eller retsforfølgning i fare, så længe disse grunde foreligger. EPPO underretter kontoret uden unødig forsinkelse, når grundene til indsigelsen ikke længere gør sig gældende.

Inden 10 arbejdsdage fra modtagelsen af disse oplysninger skal EPPO enten godkende eller gøre indsigelse mod indledningen af en undersøgelse eller udførelsen af bestemte handlinger i relation til undersøgelsen, hvis det er nødvendigt for at undgå at bringe EPPO's egen efterforskning eller retsforfølgning i fare, så længe disse grunde foreligger. Hvis EPPO gør indsigelse mod anmodningen, træffer kontoret ikke sådanne foranstaltninger. Undtagelsesvis kan EPPO underrette kontoret om, at det på grund af undersøgelsernes kompleksitet er nødvendigt at forlænge denne frist med 20 arbejdsdage. EPPO underretter kontoret uden unødig forsinkelse, når grundene til indsigelsen ikke længere gør sig gældende.

Ændringsforslag    51

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 12

Forordning (EU) nr. 883/2013

Artikel 12f – stk. 1 – afsnit 3

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

I tilfælde af, at EPPO ikke gør indsigelse inden den frist, der er fastsat i det foregående afsnit, kan kontoret indlede en undersøgelse, som det skal gennemføre i tæt samråd med EPPO.

Hvis EPPO imødekommer anmodningen, træffer kontoret sådanne foranstaltninger i tæt samråd med EPPO.

Ændringsforslag    52

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 12

Forordning (EU) nr. 883/2013

Artikel 12f – stk. 2 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a.  Hvis EPPO via mekanismen til kontrol af sagsstyringssystemet, jf. artikel 12g, bliver bekendt med, at kontoret er i færd med en undersøgelse af forhold, som EPPO også ønsker at undersøge, underretter den kontoret inden for 24 timer. I et sådant tilfælde afslutter kontoret sin undersøgelse, medmindre EPPO anmoder kontoret om at støtte eller supplere EPPO's virksomhed i overensstemmelse med artikel 12e.

Ændringsforslag    53

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 12

Forordning (EU) nr. 883/2013

Artikel 12g – stk. 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Hvis det er nødvendigt for at lette samarbejdet med EPPO som omhandlet i artikel 1, stk. 4a, aftaler kontoret administrative ordninger med EPPO. Sådanne samarbejdsordninger kan omfatte praktiske detaljer vedrørende udveksling af oplysninger, herunder personoplysninger, operative, strategiske eller tekniske oplysninger og klassificerede oplysninger. De skal omfatte detaljerede ordninger om løbende udveksling af oplysninger i forbindelse med modtagelse og kontrol af påstande fra såvel kontoret som EPPO.

1.  Hvis det er nødvendigt for at lette samarbejdet med EPPO som omhandlet i artikel 1, stk. 4a, aftaler kontoret administrative ordninger med EPPO. Sådanne samarbejdsordninger kan omfatte praktiske detaljer vedrørende udveksling af oplysninger, herunder personoplysninger, operative, strategiske eller tekniske oplysninger og klassificerede oplysninger. De skal omfatte detaljerede ordninger om løbende udveksling af oplysninger i forbindelse med modtagelse og kontrol af påstande fra såvel kontoret som EPPO. Kontorets generaldirektør og den europæiske chefanklager mødes mindst én gang årligt for at drøfte anliggender af fælles interesse.

Ændringsforslag    54

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 12

Forordning (EU) nr. 883/2013

Artikel 12g – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Kontoret har indirekte adgang til oplysninger i EPPO's sagsstyringssystem på grundlag af et hit/no hit-system. Når der konstateres et match mellem data, som kontoret har indlæst i sagsstyringssystemet, og data, som EPPO er i besiddelse af, skal dette meddeles både EPPO og kontoret. Kontoret træffer passende foranstaltninger til at give EPPO adgang til oplysninger i sit sagsstyringssystem på grundlag af et hit/no hit-system."

2.  Kontoret har indirekte adgang til oplysninger i EPPO's sagsstyringssystem på grundlag af et hit/no hit-system. Når der konstateres et match mellem data, som kontoret har indlæst i sagsstyringssystemet, og data, som EPPO er i besiddelse af, skal dette automatisk meddeles både EPPO og kontoret. Kontoret træffer passende foranstaltninger til at give EPPO hurtig adgang til oplysninger i sit sagsstyringssystem på grundlag af et hit/no hit-system. OLAF gives altid kun indirekte adgang til oplysninger i EPPO's sagsstyringssystem med henblik på og i det omfang, det er nødvendigt for, at OLAF kan udføre sine opgaver i henhold til denne forordning, og det skal være behørigt begrundet og valideret via en intern procedure fastsat af OLAF. Kontoret fører en logbog over alle tilfælde, hvor der gives adgang til EPPO's sagsstyringssystem. De resultater, der opnås ved en sådan adgang, er underlagt reglerne om fortrolighed og databeskyttelse, jf. artikel 10."

Ændringsforslag    55

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 12 a (nyt)

Forordning (EU) nr. 883/2013

Artikel 15 – stk. 9 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

12a)  I artikel 15 tilføjes følgende stykke:

 

"9a.  Overvågningsudvalget udpeger en ansvarlig for grundlæggende rettigheder blandt sine medlemmer. Den ansvarlige for grundlæggende rettigheder overvåger, at kontoret overholder de grundlæggende rettigheder og processuelle garantier. Den ansvarlige for grundlæggende rettigheder retter udtalelser og i givet fald henstillinger til Overvågningsudvalget om kontorets aktiviteter og undersøgelser. Udtalelserne og henstillingerne fra den ansvarlige for grundlæggende rettigheder medtages i tilsynsudvalgenes beretninger i henhold til stk. 9."

Ændringsforslag    56

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – afsnit 13 – litra a

Forordning (EU) nr. 883/2013

Artikel 16 – stk. 1 – tredje sætning

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

"Repræsentanter fra Revisionsretten, EPPO, Eurojust og/eller Europol kan opfordres til at deltage på ad hoc-basis på anmodning af Europa-Parlamentet, Rådet, Kommissionen, generaldirektøren eller Overvågningsudvalget."

"Den europæiske chefanklager opfordres til at deltage i udvekslingen af synspunkter. Repræsentanter fra Revisionsretten, Eurojust og/eller Europol kan opfordres til at deltage på ad hoc-basis på anmodning af Europa-Parlamentet, Rådet, Kommissionen, generaldirektøren eller Overvågningsudvalget."

Ændringsforslag    57

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 14 – litra a a (nyt)

Forordning (EU) nr. 883/2013

Artikel 17 – stk. 4

 

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

 

aa)  Stk. 4 affattes således:

4.  Generaldirektøren aflægger regelmæssigt rapport til Europa-Parlamentet, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten om resultaterne af kontorets undersøgelser, de foranstaltninger, der er truffet, og de problemer, man er stødt på, under overholdelse af tavshedspligten i forbindelse med undersøgelserne, de berørte personers og informanters legitime rettigheder samt eventuelt den nationale lovgivning vedrørende retsprocedurer.

"4.  Generaldirektøren aflægger regelmæssigt rapport til Europa-Parlamentet, Rådet, Kommissionen, EPPO og Revisionsretten om resultaterne af kontorets undersøgelser, de foranstaltninger, der er truffet, og de problemer, man er stødt på, under overholdelse af tavshedspligten i forbindelse med undersøgelserne og principperne om databeskyttelse, de berørte personers og informanters legitime rettigheder samt eventuelt den nationale lovgivning vedrørende retsprocedurer.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX%3A32013R0883)

Ændringsforslag    58

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 14 a (nyt)

Forordning (EU) nr. 883/2013

Artikel 19

 

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

 

14a)  Artikel 19 affattes således:

Artikel 19

"Artikel 19

Evalueringsrapport

Evalueringsrapport

Senest den 2. oktober 2017 sender Kommissionen Europa-Parlamentet og Rådet en evalueringsrapport om anvendelsen af denne forordning. Rapporten vedlægges en udtalelse fra Overvågningsudvalget og angiver, om der er behov for at revidere denne forordning eller ej.

Senest den 31december 2022 sender Kommissionen Europa-Parlamentet og Rådet en evalueringsrapport om anvendelsen af denne forordning. I rapporten evalueres navnlig effektiviteten af samarbejdet mellem kontoret og EPPO. Rapporten vedlægges en udtalelse fra Overvågningsudvalget og angiver, om der er behov for at revidere denne forordning eller ej."

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX%3A32013R0883)

PROCEDURE I RÅDGIVENDE UDVALG

Titel

Undersøgelser, der foretages af Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF), for så vidt angår samarbejdet med Den Europæiske Anklagemyndighed og effektiviteten af OLAF’s undersøgelser

Referencer

COM(2018)0338 – C8-0214/2018 – 2018/0170(COD)

Korresponderende udvalg

Dato for meddelelse på plenarmødet

CONT

5.7.2018

 

 

 

Udtalelse fra

Dato for meddelelse på plenarmødet

LIBE

5.7.2018

Ordfører for udtalelse

Dato for valg

Monica Macovei

3.9.2018

Behandling i udvalg

19.11.2018

10.1.2019

 

 

Dato for vedtagelse

10.1.2019

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

40

4

1

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Asim Ademov, Martina Anderson, Heinz K. Becker, Monika Beňová, Michał Boni, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Frank Engel, Laura Ferrara, Romeo Franz, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Sophia in ‘t Veld, Cécile Kashetu Kyenge, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, Ivari Padar, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Dennis de Jong, Anna Hedh, Lívia Járóka, Marek Jurek, Jean Lambert, Jeroen Lenaers, Andrejs Mamikins, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Fernando Ruas, Adam Szejnfeld

ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI RÅDGIVENDE UDVALG

40

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

ECR

Monica Macovei, Helga Stevens

EFDD

Laura Ferrara

GUE/NGL

Martina Anderson, Marie-Christine Vergiat

PPE

Asim Ademov, Heinz K. Becker, Michał Boni, Rachida Dati, Frank Engel, Monika Hohlmeier, Lívia Járóka, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Fernando Ruas, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Traian Ungureanu, Tomáš Zdechovský

S&D

Monika Beňová, Caterina Chinnici, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Cécile Kashetu Kyenge, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Ivari Padar, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Romeo Franz, Jean Lambert, Judith Sargentini, Bodil Valero

4

-

ECR

Marek Jurek, Kristina Winberg

ENF

Auke Zijlstra

NI

Udo Voigt

1

0

GUE/NGL

Dennis de Jong

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller


PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Titel

Undersøgelser, der foretages af Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF), for så vidt angår samarbejdet med Den Europæiske Anklagemyndighed og effektiviteten af OLAF’s undersøgelser

Referencer

COM(2018)0338 – C8-0214/2018 – 2018/0170(COD)

Dato for høring af EP

24.5.2018

 

 

 

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

CONT

5.7.2018

 

 

 

Rådgivende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

JURI

5.7.2018

LIBE

5.7.2018

 

 

Ordførere

       Dato for valg

Ingeborg Gräßle

8.6.2018

 

 

 

Dato for vedtagelse

11.3.2019

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

19

1

2

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Inés Ayala Sender, Jonathan Bullock, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Wolf Klinz, Arndt Kohn, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Richard Ashworth, Louis-Joseph Manscour, Julia Pitera, Miroslav Poche, Miguel Viegas

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Martina Werner

Dato for indgivelse

22.3.2019


ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

19

+

ALDE

Martina Dlabajová, Wolf Klinz

EFDD

Marco Valli

PPE

Richard Ashworth, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Arndt Kohn, Louis-Joseph Manscour, Georgi Pirinski, Miroslav Poche, Martina Werner

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

1

-

EFDD

Jonathan Bullock

2

0

GUE/NGL

Luke Ming Flanagan, Miguel Viegas

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller

Seneste opdatering: 8. april 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik