Διαδικασία : 2018/0170(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0179/2019

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0179/2019

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 16/04/2019 - 8.25

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0383

ΕΚΘΕΣΗ     ***I
PDF 711kWORD 260k
22.3.2019
PE 629.629v02-00 A8-0179/2019

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013 σχετικά με τις έρευνες που πραγματοποιούνται από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) όσον αφορά τη συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και την αποτελεσματικότητα των ερευνών της OLAF

(COM(2018)0338 – C8‑0214/2018 – 2018/0170(COD))

Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού

Εισηγήτρια: Ingeborg Gräßle

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ Επιτροπής Νομικών Θεμάτων
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013 σχετικά με τις έρευνες που πραγματοποιούνται από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) όσον αφορά τη συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και την αποτελεσματικότητα των ερευνών της OLAF

(COM(2018)0338 – C8‑0214/2018 – 2018/0170(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2018)0338),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 325 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε συνδυασμό με τη Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας και συγκεκριμένα το άρθρο 106α αυτής, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8‑0214/2018),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(1),

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη 8/2018 του Ευρωπαϊκού  Ελεγκτικού Συνεδρίου(2),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων και της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A8-0179/2019),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Τροπολογία    1

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(1)  Με την έκδοση της οδηγίας (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου3 και του κανονισμού (EE) 2017/1939 του Συμβουλίου4, η Ένωση ενίσχυσε σημαντικά τα μέσα που διαθέτει για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης μέσω του ποινικού δικαίου. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα έχει την εξουσία να διεξάγει ποινικές έρευνες και να απαγγέλλει κατηγορίες σχετικά με ποινικά αδικήματα που θίγουν τον προϋπολογισμό της Ένωσης, όπως ορίζεται στην οδηγία (ΕΕ) 2017/1371, στα συμμετέχοντα κράτη μέλη.

(1)  Με την έκδοση της οδηγίας (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου3 και του κανονισμού (EE) 2017/1939 του Συμβουλίου4, η Ένωση ενίσχυσε σημαντικά το εναρμονισμένο κανονιστικό πλαίσιο σχετικά με τα μέσα που διαθέτει για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης μέσω του ποινικού δικαίου. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αποτελεί βασική προτεραιότητα στους τομείς της ποινικής δικαιοσύνης και της καταπολέμησης της απάτης και θα έχει την εξουσία να διεξάγει ποινικές έρευνες και να απαγγέλλει κατηγορίες σχετικά με ποινικά αδικήματα που θίγουν τον προϋπολογισμό της Ένωσης, όπως ορίζεται στην οδηγία (ΕΕ) 2017/1371, στα συμμετέχοντα κράτη μέλη.

_________________

_________________

3 Οδηγία (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2017, σχετικά με την καταπολέμηση, μέσω του ποινικού δικαίου, της απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης (ΕΕ L 198 της 28.7.2017, σ. 29).

3 Οδηγία (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2017, σχετικά με την καταπολέμηση, μέσω του ποινικού δικαίου, της απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης (ΕΕ L 198 της 28.7.2017, σ. 29).

4 Κανονισμός (ΕΕ) 2017/1939 του Συμβουλίου, της 12ης Οκτωβρίου 2017, σχετικά με την εφαρμογή ενισχυμένης συνεργασίας για τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (ΕΕ L 283 της 31.10.2017, σ. 1).

4 Κανονισμός (ΕΕ) 2017/1939 του Συμβουλίου, της 12ης Οκτωβρίου 2017, σχετικά με την εφαρμογή ενισχυμένης συνεργασίας για τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (ΕΕ L 283 της 31.10.2017, σ. 1).

Τροπολογία    2

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(2)  Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (η «Υπηρεσία») διεξάγει διοικητικές έρευνες σχετικά με διοικητικές παρατυπίες και αξιόποινες συμπεριφορές. Κατά την ολοκλήρωση των ερευνών της, μπορεί να διατυπώνει συστάσεις δικαστικού χαρακτήρα προς τις εθνικές εισαγγελικές αρχές, με σκοπό τη διευκόλυνση της απαγγελίας κατηγοριών και της άσκησης διώξεων στα κράτη μέλη. Στο μέλλον, στα κράτη μέλη που συμμετέχουν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, θα γνωστοποιεί υπόνοιες περί ποινικών αδικημάτων στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και θα συνεργάζεται με αυτήν στο πλαίσιο των ερευνών της.

(2)  Για να προστατεύει τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (η «Υπηρεσία») διεξάγει διοικητικές έρευνες σχετικά με διοικητικές παρατυπίες και αξιόποινες συμπεριφορές. Κατά την ολοκλήρωση των ερευνών της, μπορεί να διατυπώνει συστάσεις δικαστικού χαρακτήρα προς τις εθνικές εισαγγελικές αρχές, με σκοπό τη διευκόλυνση της απαγγελίας κατηγοριών και της άσκησης διώξεων στα κράτη μέλη. Στο μέλλον, στα κράτη μέλη που συμμετέχουν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, θα γνωστοποιεί υπόνοιες περί ποινικών αδικημάτων στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και θα συνεργάζεται με αυτήν στο πλαίσιο των ερευνών της.

Τροπολογία    3

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(3)  Ως εκ τούτου, ο κανονισμός (EE, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου5 θα πρέπει να τροποποιηθεί σε συνέχεια της έκδοσης του κανονισμού (EE) 2017/1939. Οι διατάξεις που διέπουν τη σχέση μεταξύ της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και της Υπηρεσίας στον κανονισμό (EE) 2017/1939 θα πρέπει να αντικατοπτρίζονται και να συμπληρώνονται από τους κανόνες του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013 προκειμένου να διασφαλίζεται το υψηλότερο επίπεδο προστασίας των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης μέσω συνεργειών μεταξύ των δύο οργάνων.

(3)  Ως εκ τούτου, ο κανονισμός (EE, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου5 θα πρέπει να τροποποιηθεί και να προσαρμοστεί κατάλληλα σε συνέχεια της έκδοσης του κανονισμού (EE) 2017/1939. Οι διατάξεις που διέπουν τη σχέση μεταξύ της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και της Υπηρεσίας στον κανονισμό (EE) 2017/1939 θα πρέπει να αντικατοπτρίζονται και να συμπληρώνονται από τους κανόνες του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013 προκειμένου να διασφαλίζεται το υψηλότερο επίπεδο προστασίας των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης μέσω συνεργειών μεταξύ των δύο οργάνων, με την εφαρμογή των αρχών της στενής συνεργασίας, της ανταλλαγής πληροφοριών, της συμπληρωματικότητας και της αποφυγής της αλληλεπικάλυψης των ενεργειών.

_________________

_________________

5 Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Σεπτεμβρίου 2013, σχετικά με τις έρευνες που πραγματοποιούνται από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1073/1999 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του κανονισμού (Ευρατόμ) αριθ. 1074/1999 του Συμβουλίου (ΕΕ L 248 της 18.9.2013, σ.1)

5 Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Σεπτεμβρίου 2013, σχετικά με τις έρευνες που πραγματοποιούνται από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1073/1999 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του κανονισμού (Ευρατόμ) αριθ. 1074/1999 του Συμβουλίου (ΕΕ L 248 της 18.9.2013, σ.1)

Τροπολογία    4

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(5)  Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/1939, η Υπηρεσία, καθώς και τα θεσμικά και λοιπά όργανα και οργανισμοί της Ένωσης και οι αρμόδιες εθνικές αρχές, οφείλουν να γνωστοποιούν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση αξιόποινη συμπεριφορά ως προς την οποία η Εισαγγελία μπορεί να ασκήσει την αρμοδιότητά της. Δεδομένου ότι η εντολή της Υπηρεσίας είναι η διεξαγωγή διοικητικών ερευνών σε περιπτώσεις απάτης, διαφθοράς και κάθε άλλης παράνομης δραστηριότητας εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, η Υπηρεσία βρίσκεται στην πλέον κατάλληλη θέση να ενεργεί ως φυσικός εταίρος και προνομιούχος πηγή πληροφοριών για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

(5)  Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/1939, η Υπηρεσία, καθώς και τα θεσμικά και λοιπά όργανα και οργανισμοί της Ένωσης και οι αρμόδιες εθνικές αρχές, οφείλουν να γνωστοποιούν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση υπόνοιες για αξιόποινη συμπεριφορά ως προς την οποία η Εισαγγελία μπορεί να ασκήσει την αρμοδιότητά της. Δεδομένου ότι η εντολή της Υπηρεσίας είναι η διεξαγωγή διοικητικών ερευνών σε περιπτώσεις απάτης, διαφθοράς και κάθε άλλης παράνομης δραστηριότητας εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, η Υπηρεσία βρίσκεται στην πλέον κατάλληλη θέση να ενεργεί ως φυσικός εταίρος και προνομιούχος πηγή πληροφοριών για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Τροπολογία    5

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(9)  Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/1939, η Υπηρεσία θα πρέπει καταρχήν να μην κινεί διοικητική έρευνα εκ παραλλήλου με έρευνα που διεξάγεται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για τα ίδια πραγματικά περιστατικά. Ωστόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις, για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης ενδέχεται να απαιτηθεί η Υπηρεσία να διεξαγάγει συμπληρωματική διοικητική έρευνα πριν από την ολοκλήρωση της ποινικής διαδικασίας που έχει κινήσει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία με σκοπό να διαπιστωθεί αν είναι αναγκαία η λήψη προληπτικών μέτρων ή η εκτέλεση δημοσιονομικών, πειθαρχικών ή διοικητικών ενεργειών. Οι συμπληρωματικές αυτές έρευνες μπορεί να είναι ενδεδειγμένες, μεταξύ άλλων, όταν είναι αναγκαία η ανάκτηση οφειλόμενων ποσών στον προϋπολογισμό της Ένωσης λόγω ειδικών κανόνων παραγραφής, όταν τα ποσά που διακυβεύονται είναι πολύ υψηλά ή όταν υπάρχει ανάγκη να αποφευχθούν περαιτέρω δαπάνες σε καταστάσεις κινδύνου μέσω διοικητικών μέτρων.

(9)  Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/1939, η Υπηρεσία θα πρέπει καταρχήν να μην κινεί διοικητική έρευνα εκ παραλλήλου με έρευνα που διεξάγεται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για τα ίδια πραγματικά περιστατικά. Ωστόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις, για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης ενδέχεται να απαιτηθεί η Υπηρεσία να διεξαγάγει συμπληρωματική διοικητική έρευνα πριν από την ολοκλήρωση της ποινικής διαδικασίας που έχει κινήσει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία με σκοπό να διαπιστωθεί αν είναι αναγκαία η λήψη προληπτικών μέτρων ή η εκτέλεση δημοσιονομικών, πειθαρχικών ή διοικητικών ενεργειών. Οι συμπληρωματικές αυτές έρευνες μπορεί να είναι ενδεδειγμένες, μεταξύ άλλων, όταν είναι αναγκαία η ανάκτηση οφειλόμενων ποσών στον προϋπολογισμό της Ένωσης λόγω ειδικών κανόνων παραγραφής, όταν τα ποσά που διακυβεύονται είναι πολύ υψηλά ή όταν υπάρχει ανάγκη να αποφευχθούν περαιτέρω δαπάνες σε καταστάσεις κινδύνου μέσω διοικητικών μέτρων. Λόγω του συμπληρωματικού χαρακτήρα τους, οι έρευνες αυτές θα πρέπει να διεξάγονται μόνο κατόπιν συναίνεσης της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Τροπολογία    6

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(10)  Στον κανονισμό (EE) 2017/1939 προβλέπεται ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία μπορεί να ζητήσει από την Υπηρεσία τη διεξαγωγή τέτοιου είδους συμπληρωματικών ερευνών. Σε περίπτωση που η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δεν ζητήσει κάτι τέτοιο, θα πρέπει και πάλι να είναι δυνατή η διενέργεια συμπληρωματικής έρευνας με πρωτοβουλία της Υπηρεσίας, υπό ορισμένες προϋποθέσεις. Συγκεκριμένα, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να προβάλει αντίρρηση στην κίνηση ή τη συνέχιση έρευνας από την Υπηρεσία, ή στην εκτέλεση συγκεκριμένων ερευνητικών ενεργειών από αυτήν. Οι λόγοι για την προβολή αντίρρησης θα πρέπει να βασίζονται στην ανάγκη προστασίας της αποτελεσματικότητας της έρευνας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και θα πρέπει να είναι αναλογικοί προς τον σκοπό αυτό. Η Υπηρεσία δεν θα πρέπει να προβαίνει σε ενέργεια για την οποία η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχει προβάλει αντίρρηση. Εάν η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δεν προβάλει αντίρρηση, η έρευνα της Υπηρεσίας θα πρέπει να διεξαχθεί σε στενή διαβούλευση με την Εισαγγελία.

(10)  Στον κανονισμό (EE) 2017/1939 προβλέπεται ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία μπορεί να ζητήσει από την Υπηρεσία τη διεξαγωγή τέτοιου είδους συμπληρωματικών ερευνών. Σε περίπτωση που η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δεν ζητήσει κάτι τέτοιο, θα πρέπει και πάλι να είναι δυνατή η διενέργεια συμπληρωματικής έρευνας με πρωτοβουλία της Υπηρεσίας, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, μετά από διαβούλευση με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Συγκεκριμένα, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να προβάλει αντίρρηση στην κίνηση ή τη συνέχιση έρευνας από την Υπηρεσία, ή στην εκτέλεση συγκεκριμένων ερευνητικών ενεργειών από αυτήν. Οι λόγοι για την προβολή αντίρρησης θα πρέπει να βασίζονται στην ανάγκη προστασίας της αποτελεσματικότητας της έρευνας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και θα πρέπει να είναι αναλογικοί προς τον σκοπό αυτό. Η Υπηρεσία δεν θα πρέπει να προβαίνει σε ενέργεια για την οποία η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχει προβάλει αντίρρηση. Εάν η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία συναινεί με την αίτηση, η έρευνα της Υπηρεσίας θα πρέπει να διεξαχθεί σε στενή διαβούλευση με την Εισαγγελία.

Τροπολογία    7

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(12)  Για τη διασφάλιση του αποτελεσματικού συντονισμού μεταξύ της Υπηρεσίας και της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, θα πρέπει να πραγματοποιείται μεταξύ τους ανταλλαγή πληροφοριών σε συνεχή βάση. Η ανταλλαγή πληροφοριών στα στάδια που προηγούνται της κίνησης των ερευνών από την Υπηρεσία και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είναι ιδιαιτέρως σημαντική για τη διασφάλιση του κατάλληλου συντονισμού μεταξύ των αντίστοιχων ενεργειών και για την αποφυγή των αλληλεπικαλύψεων. Η Υπηρεσία και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα πρέπει να προσδιορίσουν τους τρόπους και τους όρους της εν λόγω ανταλλαγής πληροφοριών στους οικείους διακανονισμούς εργασίας.

(12)  Για τη διασφάλιση της αποτελεσματικότητας του συντονισμού, της συνεργασίας και της διαφάνειας μεταξύ της Υπηρεσίας και της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, θα πρέπει να πραγματοποιείται μεταξύ τους ανταλλαγή πληροφοριών σε συνεχή βάση. Η ανταλλαγή πληροφοριών στα στάδια που προηγούνται της κίνησης των ερευνών από την Υπηρεσία και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είναι ιδιαιτέρως σημαντική για τη διασφάλιση του κατάλληλου συντονισμού μεταξύ των αντίστοιχων ενεργειών για τη διασφάλιση της συμπληρωματικότητας και για την αποφυγή των αλληλεπικαλύψεων. Για τον σκοπό αυτό, η Υπηρεσία και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα πρέπει να κάνουν χρήση της λειτουργίας σύμπτωσης/απουσίας (hit/no-hit) των οικείων συστημάτων διαχείρισης υποθέσεων. Η Υπηρεσία και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα πρέπει να προσδιορίσουν τους τρόπους και τους όρους της εν λόγω ανταλλαγής πληροφοριών στους οικείους διακανονισμούς εργασίας.

Τροπολογία    8

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(14)  Είναι αναγκαίο να αντιμετωπιστούν τα πλέον αδιαμφισβήτητα πορίσματα της αξιολόγησης της Επιτροπής μέσω της τροποποίησης του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013. Πρόκειται για ουσιώδεις αλλαγές οι οποίες είναι αναγκαίες βραχυπρόθεσμα ώστε να ενισχυθεί το πλαίσιο των ερευνών της Υπηρεσίας, προκειμένου να διατηρηθεί μια ισχυρή Υπηρεσία σε πλήρη λειτουργία που να συμπληρώνει με διοικητικές έρευνες την προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας με βάση το ποινικό δίκαιο, αλλά οι οποίες δεν συνεπάγονται αλλαγή στην εντολή ή στις εξουσίες της Υπηρεσίας. Αφορούν κυρίως τομείς στους οποίους, επί του παρόντος, η έλλειψη σαφήνειας του κανονισμού παρεμποδίζει την αποτελεσματική διεξαγωγή των ερευνών της Υπηρεσίας, όπως η διεξαγωγή επιτόπιων ελέγχων, η δυνατότητα πρόσβασης σε στοιχεία τραπεζικών λογαριασμών ή το παραδεκτό των εκθέσεων που καταρτίζει η Υπηρεσία σχετικά με υποθέσεις ως αποδεικτικών στοιχείων.

(14)  Είναι αναγκαίο να αντιμετωπιστούν τα πλέον αδιαμφισβήτητα πορίσματα της αξιολόγησης της Επιτροπής μέσω της τροποποίησης του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013. Πρόκειται για ουσιώδεις αλλαγές οι οποίες είναι αναγκαίες βραχυπρόθεσμα ώστε να ενισχυθεί το πλαίσιο των ερευνών της Υπηρεσίας, προκειμένου να διατηρηθεί μια ισχυρή Υπηρεσία σε πλήρη λειτουργία που να συμπληρώνει με διοικητικές έρευνες την προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας με βάση το ποινικό δίκαιο, αλλά οι οποίες δεν συνεπάγονται αλλαγή στην εντολή ή στις εξουσίες της Υπηρεσίας. Αφορούν κυρίως τομείς στους οποίους, επί του παρόντος, η έλλειψη σαφήνειας του κανονισμού παρεμποδίζει την αποτελεσματική διεξαγωγή των ερευνών της Υπηρεσίας, όπως η διεξαγωγή επιτόπιων ελέγχων, η δυνατότητα πρόσβασης σε στοιχεία τραπεζικών λογαριασμών ή το παραδεκτό των εκθέσεων που καταρτίζει η Υπηρεσία σχετικά με υποθέσεις ως αποδεικτικών στοιχείων. Η Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλει νέα ολοκληρωμένη πρόταση το αργότερο δύο χρόνια μετά την αξιολόγηση τόσο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας όσο και της Υπηρεσίας, καθώς και της συνεργασίας τους.

Τροπολογία    9

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(24)  Στις εσωτερικές έρευνες και, όπου απαιτείται, σε εξωτερικές έρευνες η Υπηρεσία διαθέτει πρόσβαση σε κάθε σχετική πληροφορία την οποία κατέχουν τα θεσμικά και λοιπά όργανα και οργανισμοί. Είναι αναγκαίο, όπως προτείνεται και στην αξιολόγηση της Επιτροπής, να διευκρινιστεί ότι η πρόσβαση αυτή θα πρέπει να είναι εφικτή ανεξαρτήτως του μέσου στο οποίο είναι αποθηκευμένες οι πληροφορίες ή τα δεδομένα αυτά, προκειμένου να ληφθεί υπόψη η εξελισσόμενη πρόοδος της τεχνολογίας.

(24)  Στις εσωτερικές έρευνες και, όπου απαιτείται, σε εξωτερικές έρευνες η Υπηρεσία διαθέτει πρόσβαση σε κάθε σχετική πληροφορία την οποία κατέχουν τα θεσμικά και λοιπά όργανα και οργανισμοί. Είναι αναγκαίο, όπως προτείνεται και στην αξιολόγηση της Επιτροπής, να διευκρινιστεί ότι η πρόσβαση αυτή θα πρέπει να είναι εφικτή ανεξαρτήτως του είδους του μέσου στο οποίο είναι αποθηκευμένες οι πληροφορίες ή τα δεδομένα αυτά, προκειμένου να ληφθεί υπόψη η εξελισσόμενη πρόοδος της τεχνολογίας.

Τροπολογία    10

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 26 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(26α)  Προκειμένου να δώσει προσοχή στην προστασία και στον σεβασμό των διαδικαστικών δικαιωμάτων και εγγυήσεων, η Υπηρεσία θα πρέπει να δημιουργήσει ένα εσωτερικό αξίωμα υπό τη μορφή του Ελεγκτή διαδικαστικών εγγυήσεων και να του παράσχει επαρκείς πόρους. Ο Ελεγκτής διαδικαστικών εγγυήσεων θα πρέπει να έχει πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την εκπλήρωση των καθηκόντων του.

Τροπολογία    11

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 26 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(26β)  Ο παρών κανονισμός θεσπίζει μηχανισμό υποβολής καταγγελιών για την Υπηρεσία, σε συνεργασία με τον Ελεγκτή διαδικαστικών εγγυήσεων, προκειμένου να διασφαλίζεται ο σεβασμός των διαδικαστικών δικαιωμάτων και εγγυήσεων σε όλες τις δραστηριότητες της Υπηρεσίας. Αυτός θα πρέπει να είναι ένας διοικητικός μηχανισμός στο πλαίσιο του οποίου ο Ελεγκτής θα πρέπει να είναι υπεύθυνος για τη διεκπεραίωση των καταγγελιών που λαμβάνει η Υπηρεσία σύμφωνα με το δικαίωμα στη χρηστή διοίκηση. Ο μηχανισμός θα πρέπει να είναι αποτελεσματικός και να εξασφαλίζει ότι δίνεται η δέουσα συνέχεια στις καταγγελίες. Προκειμένου να ενισχυθούν η διαφάνεια και η λογοδοσία, η Υπηρεσία θα πρέπει να περιλαμβάνει στην ετήσια έκθεσή της πληροφορίες σχετικά με τον μηχανισμό υποβολής καταγγελιών. Αυτός θα πρέπει να καλύπτει ιδίως τον αριθμό των καταγγελιών που έλαβε, τους τύπους των διαδικαστικών δικαιωμάτων και εγγυήσεων, τις δραστηριότητες κατά τις οποίες σημειώθηκαν, και όπου αυτό είναι δυνατόν, τα επακόλουθα μέτρα που έλαβε η Υπηρεσία.

Τροπολογία    12

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 29

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(29)  Η εντολή της Υπηρεσίας περιλαμβάνει την προστασία των εσόδων του προϋπολογισμού της Ένωσης που προκύπτουν από ιδίους πόρους ΦΠΑ. Στον τομέα αυτόν, η Υπηρεσία θα πρέπει να είναι σε θέση να στηρίζει και να συμπληρώνει τις δραστηριότητες των κρατών μελών μέσω ερευνών που διεξάγονται σύμφωνα με την εντολή της, μέσω του συντονισμού των εθνικών αρμόδιων αρχών σε σύνθετες, διακρατικές υποθέσεις, και μέσω της παροχής στήριξης και συνδρομής προς τα κράτη μέλη και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Για τον σκοπό αυτό, η Υπηρεσία θα πρέπει να μπορεί να ανταλλάσσει πληροφορίες μέσω του δικτύου Eurofisc, το οποίο δημιουργήθηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 904/2010 του Συμβουλίου9 με σκοπό την προώθηση και τη διευκόλυνση της συνεργασίας για την καταπολέμηση της απάτης στον τομέα του ΦΠΑ.

(29)  Η εντολή της Υπηρεσίας περιλαμβάνει την προστασία των εσόδων του προϋπολογισμού της Ένωσης που προκύπτουν από ιδίους πόρους ΦΠΑ. Στον τομέα αυτόν, η Υπηρεσία θα πρέπει να είναι σε θέση να στηρίζει και να συμπληρώνει τις δραστηριότητες των κρατών μελών μέσω ερευνών που διεξάγονται σύμφωνα με την εντολή της, μέσω του συντονισμού των εθνικών αρμόδιων αρχών σε σύνθετες, διακρατικές υποθέσεις, και μέσω της παροχής στήριξης και συνδρομής προς τα κράτη μέλη και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Για τον σκοπό αυτό, η Υπηρεσία θα πρέπει να μπορεί να ανταλλάσσει πληροφορίες μέσω του δικτύου Eurofisc, το οποίο δημιουργήθηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 904/2010 του Συμβουλίου9, λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με σκοπό την προώθηση και τη διευκόλυνση της συνεργασίας για την καταπολέμηση της απάτης στον τομέα του ΦΠΑ.

_________________

_________________

9 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 904/2010 του Συμβουλίου, της 7ης Οκτωβρίου 2010, για τη διοικητική συνεργασία και την καταπολέμηση της απάτης στον τομέα του φόρου προστιθέμενης αξίας, ΕΕ L 268 της 12.10.2010, σ. 1–18.

9 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 904/2010 του Συμβουλίου, της 7ης Οκτωβρίου 2010, για τη διοικητική συνεργασία και την καταπολέμηση της απάτης στον τομέα του φόρου προστιθέμενης αξίας, ΕΕ L 268 της 12.10.2010, σ. 1–18.

 

Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1725 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2018, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα θεσμικά και λοιπά όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης και την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 και της απόφασης αριθ. 1247/2002/ΕΚ (ΕΕ L 295 της 21.11.2018, σ. 39).

Τροπολογία    13

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 32 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(32α)  Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών παρέχουν στην Υπηρεσία την αναγκαία υποστήριξη για την εκτέλεση των καθηκόντων της. Όταν η Υπηρεσία εκδίδει δικαστικές συστάσεις προς τις εθνικές διωκτικές αρχές ενός κράτους μέλους και δεν δίδεται συνέχεια, το κράτος μέλος θα πρέπει να αιτιολογεί την απόφασή του στην Υπηρεσία. Μία φορά κατ’ έτος, η Υπηρεσία θα πρέπει να συντάσσει έκθεση, προκειμένου να ενημερώνει για τη βοήθεια που παρέχουν τα κράτη μέλη και τη συνέχεια που δίδεται στις συστάσεις για δικαστική δράση.

Τροπολογία    14

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 32 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(32β)  Για τη συμπλήρωση των διαδικαστικών κανόνων που καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό σχετικά με τη διεξαγωγή ερευνών, η Υπηρεσία θα πρέπει να θεσπίσει τον διαδικαστικό κώδικα για τις έρευνες, τον οποίο θα πρέπει να ακολουθεί το προσωπικό της Υπηρεσίας. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τη θέσπιση διαδικαστικού κώδικα, με την επιφύλαξη της ανεξαρτησίας της Υπηρεσίας κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων της. Οι εν λόγω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις θα πρέπει να καλύπτουν, ειδικότερα, τις πρακτικές που πρέπει να τηρούνται κατά την εκτέλεση της εντολής και την εφαρμογή του καταστατικού της Υπηρεσίας, λεπτομερείς κανόνες για τις διαδικασίες έρευνας και τις επιτρεπόμενες ενέργειες στο πλαίσιο των ερευνών, τα νόμιμα δικαιώματα των ενδιαφερομένων· διαδικαστικές εγγυήσεις, διατάξεις που σχετίζονται με την προστασία των δεδομένων και πολιτικές που αφορούν την επικοινωνία και την πρόσβαση σε έγγραφα, διατάξεις που αφορούν τον έλεγχο νομιμότητας και τα ένδικα μέσα που είναι διαθέσιμα στους ενδιαφερόμενους, τις σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Έχει ιδιαίτερη σημασία να διεξάγει η Υπηρεσία τις δέουσες διαβουλεύσεις κατά τη διάρκεια του προπαρασκευαστικού έργου της, συμπεριλαμβανομένων διαβουλεύσεων σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων. Η Επιτροπή θα πρέπει να εξασφαλίζει ταυτόχρονη, έγκαιρη και κατάλληλη διαβίβαση των σχετικών εγγράφων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

Αιτιολόγηση

Αιτιολογική σκέψη που αντιστοιχεί στην τροπολογία 100 του σχεδίου έκθεσης.

Τροπολογία    15

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 32 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(32γ)   Το αργότερο πέντε έτη μετά την ημερομηνία που καθορίζεται σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 120 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1939, η Επιτροπή θα πρέπει να αξιολογήσει την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, ιδίως σε ό,τι αφορά την αποτελεσματικότητα της συνεργασίας μεταξύ της Υπηρεσίας και της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Τροπολογία    16

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο -1 (νέο)

Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

 

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

(-1)  Στο άρθρο 1, η εισαγωγική φράση της παραγράφου 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

1.  Προκειμένου να ενισχυθεί η καταπολέμηση της απάτης, της διαφθοράς και κάθε άλλης παράνομης δραστηριότητας εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας (εφεξής αποκαλούμενων από κοινού, όταν απαιτείται από το κείμενο, «Ένωση»), η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης, η οποία δημιουργήθηκε με την απόφαση 1999/352/ΕΚ, ΕΚΑΧ, Ευρατόμ («Υπηρεσία»), ασκεί τις εξουσίες διενέργειας ερευνών που ανατίθενται στην Επιτροπή από:

«1.  Προκειμένου να ενισχυθεί η καταπολέμηση της απάτης, της διαφθοράς και κάθε άλλης παράνομης δραστηριότητας ή παρατυπίας εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας (εφεξής αποκαλούμενων από κοινού, όταν απαιτείται από το κείμενο, «Ένωση»), η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης, η οποία δημιουργήθηκε με την απόφαση 1999/352/ΕΚ, ΕΚΑΧ, Ευρατόμ («Υπηρεσία»), ασκεί τις εξουσίες διενέργειας ερευνών που ανατίθενται στην Επιτροπή από:

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=EN)

Αιτιολόγηση

Οι στόχοι θα πρέπει να προσαρμοστούν σε αυτό που είναι το νέο επίκεντρο των δραστηριοτήτων της OLAF. Πρόκειται για οριζόντια τροπολογία που επαναλαμβάνεται σε ολόκληρο το κείμενο.

Τροπολογία    17

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο -1 α (νέο)

Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013

Άρθρο 1 – παράγραφος 2

 

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

(-1α)  Στο άρθρο 1, η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

2.  Η Υπηρεσία παρέχει στα κράτη μέλη τη συνδρομή της Επιτροπής για να οργανώσουν στενή και τακτική συνεργασία μεταξύ των αρμόδιων αρχών τους, προκειμένου να συντονίσουν τη δράση τους με στόχο την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης από την απάτη. Η Υπηρεσία συμβάλλει στον σχεδιασμό και την ανάπτυξη μεθόδων πρόληψης και καταπολέμησης της απάτης, της διαφθοράς και κάθε άλλης παράνομης δραστηριότητας εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης. Η Υπηρεσία προωθεί και συντονίζει, με τα κράτη μέλη και μεταξύ αυτών, την ανταλλαγή επιχειρησιακής πείρας και βέλτιστων διαδικαστικών πρακτικών στον τομέα της προστασίας των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης και στηρίζει κοινές δράσεις για την καταπολέμηση της απάτης που αναλαμβάνουν τα κράτη μέλη σε προαιρετική βάση.

«2.  Η Υπηρεσία παρέχει στα κράτη μέλη τη συνδρομή της Επιτροπής για να οργανώσουν στενή και τακτική συνεργασία μεταξύ των αρμόδιων αρχών τους, προκειμένου να συντονίσουν τη δράση τους με στόχο την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης από την απάτη. Η Υπηρεσία συμβάλλει στον σχεδιασμό και την ανάπτυξη μεθόδων πρόληψης και καταπολέμησης της απάτης, της διαφθοράς και κάθε άλλης παράνομης δραστηριότητας ή παρατυπίας εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης. Η Υπηρεσία προωθεί και συντονίζει, με τα κράτη μέλη και μεταξύ αυτών, την ανταλλαγή επιχειρησιακής πείρας και βέλτιστων διαδικαστικών πρακτικών στον τομέα της προστασίας των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης και στηρίζει κοινές δράσεις για την καταπολέμηση της απάτης που αναλαμβάνουν τα κράτη μέλη σε προαιρετική βάση.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=EN)

Αιτιολόγηση

Βλ. τροπολογία στο άρθρο 1, παράγραφος 1.

Τροπολογία    18

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο -1 β (νέο)

Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013

Άρθρο 1 – παράγραφος 3 – στοιχείο δ

 

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

(-1β)  στο άρθρο 1, το στοιχείο δ) της παραγράφου 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

δ) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 45/2001

«δ) Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1725·»

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&from=EN)

Αιτιολόγηση

Τροπολογία τεχνικού χαρακτήρα: στις 11.12.2018, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 45/2001 καταργήθηκε και αντικαταστάθηκε από τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/1725.

Τροπολογία    19

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο -1 γ (νέο)

Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013

Άρθρο 1 – παράγραφος 3 – στοιχείο δ α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(-1γ)  Στο άρθρο 1 προστίθεται το στοιχείο δ a) στην παράγραφο 3:

 

«δ α)  του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679.»

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με σύσταση του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων.

Τροπολογία    20

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο -1 δ (νέο)

Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013

Άρθρο 1 – παράγραφος 4

 

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

(-1δ)  Στο άρθρο 1, η παράγραφος 4 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

4.  Η Υπηρεσία διενεργεί διοικητικές έρευνες με σκοπό την καταπολέμηση της απάτης, της διαφθοράς και κάθε άλλης παράνομης δραστηριότητας εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης εντός των θεσμικών και λοιπών οργάνων και οργανισμών που ιδρύθηκαν από τις Συνθήκες ή βάσει αυτών («θεσμικά και λοιπά όργανα και οργανισμοί»). Προς τούτο, διερευνά σοβαρές υποθέσεις σχετικές με την άσκηση επαγγελματικών καθηκόντων οι οποίες συνιστούν παράλειψη των υποχρεώσεων των υπαλλήλων και του λοιπού προσωπικού της Ένωσης και οι οποίες είναι ικανές να επισύρουν πειθαρχική ή, ενδεχομένως, ποινική δίωξη, ή ανάλογη παράλειψη υποχρεώσεων μελών θεσμικών και λοιπών οργάνων, διευθυντικών στελεχών λοιπών οργάνων ή οργανισμών ή μελών του προσωπικού θεσμικών και λοιπών οργάνων ή οργανισμών που δεν υπάγονται στον κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης (καλούμενων εφεξής από κοινού «υπάλληλοι, μέλη του λοιπού προσωπικού, μέλη θεσμικών ή λοιπών οργάνων, διευθυντικά στελέχη λοιπών οργάνων ή οργανισμών ή μέλη του προσωπικού»).

«4.  Η Υπηρεσία διενεργεί διοικητικές έρευνες με σκοπό την καταπολέμηση της απάτης, της διαφθοράς και κάθε άλλης παράνομης δραστηριότητας ή παρατυπίας εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης εντός των θεσμικών και λοιπών οργάνων και οργανισμών που ιδρύθηκαν από τις Συνθήκες ή βάσει αυτών («θεσμικά και λοιπά όργανα και οργανισμοί») και με την επιφύλαξη του άρθρου 12δ. Προς τούτο, διερευνά σοβαρές υποθέσεις σχετικές με την άσκηση επαγγελματικών καθηκόντων οι οποίες συνιστούν παράλειψη των υποχρεώσεων των υπαλλήλων και του λοιπού προσωπικού της Ένωσης και οι οποίες είναι ικανές να επισύρουν πειθαρχική ή, ενδεχομένως, ποινική δίωξη, ή ανάλογη παράλειψη υποχρεώσεων μελών θεσμικών και λοιπών οργάνων, διευθυντικών στελεχών λοιπών οργάνων ή οργανισμών ή μελών του προσωπικού θεσμικών και λοιπών οργάνων ή οργανισμών που δεν υπάγονται στον κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης (καλούμενων εφεξής από κοινού «υπάλληλοι, μέλη του λοιπού προσωπικού, μέλη θεσμικών ή λοιπών οργάνων, διευθυντικά στελέχη λοιπών οργάνων ή οργανισμών ή μέλη του προσωπικού»).

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=EN)

Αιτιολόγηση

Υπενθύμιση ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα είναι γενικώς αρμόδια για ποινικές υποθέσεις.

Τροπολογία    21

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 1

Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013

Άρθρο 1 – παράγραφος 4α

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4α.  Η Υπηρεσία συνάπτει και διατηρεί στενή σχέση με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία η οποία συστήνεται στο πλαίσιο της ενισχυμένης συνεργασίας με τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/1939 του Συμβουλίου13. Η σχέση αυτή βασίζεται στην αμοιβαία συνεργασία και στην ανταλλαγή πληροφοριών. Έχει ιδίως ως σκοπό να διασφαλίσει ότι γίνεται χρήση όλων των διαθέσιμων μέσων για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, μέσω της συμπληρωματικότητας των αντίστοιχων εντολών τους και της στήριξης της Υπηρεσίας προς την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

4α.  Η Υπηρεσία συνάπτει και διατηρεί στενή σχέση με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία η οποία συστήνεται στο πλαίσιο της ενισχυμένης συνεργασίας με τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/1939 του Συμβουλίου13. Η σχέση αυτή βασίζεται στην αμοιβαία συνεργασία, τη συμπληρωματικότητα, την αποφυγή των αλληλεπικαλύψεων και στην ανταλλαγή πληροφοριών. Έχει ιδίως ως σκοπό να διασφαλίσει ότι γίνεται χρήση όλων των διαθέσιμων μέσων για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, μέσω της συμπληρωματικότητας των αντίστοιχων εντολών τους και της στήριξης της Υπηρεσίας προς την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

_________________

_________________

13 Κανονισμός (ΕΕ) 2017/1939 του Συμβουλίου, της 12ης Οκτωβρίου 2017, σχετικά με την εφαρμογή ενισχυμένης συνεργασίας για τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (ΕΕ L 283 της 31.10.2017, σ. 1).

13 Κανονισμός (ΕΕ) 2017/1939 του Συμβουλίου, της 12ης Οκτωβρίου 2017, σχετικά με την εφαρμογή ενισχυμένης συνεργασίας για τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (ΕΕ L 283 της 31.10.2017, σ. 1).

Τροπολογία    22

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 1 α (νέο)

Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013

Άρθρο 1 – παράγραφος 5

 

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

(1a)  Στο άρθρο 1, η παράγραφος 5 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

5.  Για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών και τα θεσμικά και λοιπά όργανα και οργανισμοί μπορούν να συνάπτουν διοικητικούς διακανονισμούς με την Υπηρεσία. Οι εν λόγω διακανονισμοί μπορούν να αφορούν ιδίως τη διαβίβαση πληροφοριών και τη διεξαγωγή ερευνών.

«5.  Για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών και τα θεσμικά και λοιπά όργανα και οργανισμοί μπορούν να συνάπτουν διοικητικούς διακανονισμούς με την Υπηρεσία. Οι εν λόγω διακανονισμοί μπορούν να αφορούν ιδίως τη διαβίβαση πληροφοριών, τη διεξαγωγή ερευνών και τη συνέχεια που δίνεται σε αυτές.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=EN)

Τροπολογία    23

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 1 β (νέο)

Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013

Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – σημείο 2

 

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

(1β)  στο άρθρο 2, το σημείο 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

(2) ως «παρατυπία» νοείται η «παρατυπία» όπως ορίζεται άρθρο 1 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2988/95·

«(2) ως «παρατυπία» νοείται η «παρατυπία» όπως ορίζεται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2988/95, συμπεριλαμβανομένων των παραβάσεων που θίγουν τα έσοδα από τον φόρο προστιθέμενης αξίας·»

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=EN)

Τροπολογία    24

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 1 γ (νέο)

Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013

Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – σημείο 3

 

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

(1γ)  Στο άρθρο 2, το σημείο 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

(3)  οι όροι «απάτη, διαφθορά και κάθε άλλη παράνομη δραστηριότητα εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης» έχουν την έννοια που τους αποδίδεται στις σχετικές πράξεις της Ένωσης·

«(3)  οι όροι «απάτη, διαφθορά και κάθε άλλη παράνομη δραστηριότητα ή παρατυπία εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης» έχουν την έννοια που τους αποδίδεται στις σχετικές πράξεις της Ένωσης·»

Αιτιολόγηση

Βλ. τροπολογία στο άρθρο 1, παράγραφος 1.

Τροπολογία    25

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 2 α (νέο)

Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013

Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – σημείο 5

 

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

(2a)  Στο άρθρο 2, το σημείο 5 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

(5)  ως «ενδιαφερόμενος» νοείται κάθε πρόσωπο ή οικονομικός φορέας ύποπτος απάτης, διαφθοράς ή κάθε άλλης παράνομης δραστηριότητας εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης και ως εκ τούτου αντικείμενο έρευνας της Υπηρεσίας·

«(5)  ως «ενδιαφερόμενος» νοείται κάθε πρόσωπο ή οικονομικός φορέας ύποπτος απάτης, διαφθοράς ή κάθε άλλης παράνομης δραστηριότητας ή παρατυπίας εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης και ως εκ τούτου αντικείμενο έρευνας της Υπηρεσίας·»

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=EN)

Αιτιολόγηση

Βλ. τροπολογία στο άρθρο 1, παράγραφος 1.

Τροπολογία    26

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 2 β (νέο)

Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013

Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – σημείο 7 α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(2β)  Στο άρθρο 2, προστίθεται το ακόλουθο σημείο 7α):

 

«7a.  ως «μέλος θεσμικού οργάνου της ΕΕ» νοείται μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, μέλος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, εκπρόσωπος κράτους μέλους σε υπουργικό επίπεδο στο Συμβούλιο, μέλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, μέλος του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ή μέλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, κατά περίπτωση.»

Αιτιολόγηση

Πρόταση της Επιτροπής για κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013 όσον αφορά τη θεσμοθέτηση Ελεγκτή διαδικαστικών εγγυήσεων (COM/2014/0340 τελικό).

Τροπολογία    27

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 2 γ (νέο)

Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013

Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – σημείο 7 β (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(2γ)  Στο άρθρο 2 προστίθεται το ακόλουθο σημείο 7β:

 

«7β.  Ως «ίδια πραγματικά περιστατικά» νοούνται παρόμοια πραγματικά περιστατικά κατά την έννοια μιας σειράς συγκεκριμένων περιστάσεων που συνδέονται άρρηκτα μεταξύ τους και μπορούν, στο σύνολό τους, να στοιχειοθετούν στοιχεία έρευνας αδικοπραξίας που εμπίπτει στην αρμοδιότητα της Υπηρεσίας ή της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.»

Αιτιολόγηση

Όπως πρότεινε η επιτροπή εποπτείας με την από 20ής Νοεμβρίου 2018 επιστολή της.

Τροπολογία    28

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 3

Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013

Άρθρο 3 – τίτλος

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Εξωτερικές έρευνες

Έλεγχοι και εξακριβώσεις επιτοπίως στα κράτη μέλη και στις τρίτες χώρες

Αιτιολόγηση

Η εισηγήτρια προτείνει να καταργηθεί η διάκριση μεταξύ εξωτερικών και εσωτερικών ερευνών.

Τροπολογία    29

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 3

Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013

Άρθρο 3 – παράγραφος 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Εντός του πεδίου εφαρμογής που ορίζεται στο άρθρο 1 και στο άρθρο 2 σημεία 1 και 3, η Υπηρεσία διενεργεί επιτόπιους ελέγχους και εξακριβώσεις στα κράτη μέλη και, σύμφωνα με τις ισχύουσες συμφωνίες συνεργασίας και αμοιβαίας συνδρομής και κάθε άλλο ισχύον νομικό μέσο, σε τρίτες χώρες και σε εγκαταστάσεις διεθνών οργανισμών.

1.  Εντός του πεδίου εφαρμογής που ορίζεται στο άρθρο 1, η Υπηρεσία διενεργεί επιτόπιους ελέγχους και εξακριβώσεις στα κράτη μέλη και, σύμφωνα με τις ισχύουσες συμφωνίες συνεργασίας και αμοιβαίας συνδρομής και κάθε άλλο ισχύον νομικό μέσο, σε τρίτες χώρες και σε εγκαταστάσεις διεθνών οργανισμών.

Αιτιολόγηση

Η Επιτροπή έχει εισαγάγει την αναφορά στα σημεία (1) και (3) του άρθρου 2 εδώ, αλλά όχι στο άρθρο 4 (1). Κάτι τέτοιο ενδέχεται να προκαλέσει έλλειψη ασφάλειας δικαίου. Εν πάση περιπτώσει, η αναφορά περιττεύει διότι οι όροι που προσδιορίζονται στα σημεία (1) και (3) του άρθρου 2 έχουν ήδη αναφερθεί στο άρθρο 1 (1). Άρα διαγράφεται η αναφορά.

Τροπολογία    30

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 3

Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013

Άρθρο 3 – παράγραφος 3

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Οι οικονομικοί φορείς συνεργάζονται με την Υπηρεσία κατά τη διάρκεια των ερευνών της. Η Υπηρεσία μπορεί να ζητήσει προφορική ενημέρωση, μεταξύ άλλων με συνεντεύξεις, και γραπτή ενημέρωση από οικονομικούς φορείς.

3.  Οι οικονομικοί φορείς συνεργάζονται με την Υπηρεσία κατά τη διάρκεια των ερευνών της. Η Υπηρεσία μπορεί να ζητήσει προφορική και γραπτή ενημέρωση από οικονομικούς φορείς, σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 2 στοιχείο β).

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία δημιουργεί συσχετισμό με το άρθρο 4 (2) (β), σύμφωνα με την προτεινόμενη κατάργηση της διάκρισης μεταξύ εξωτερικών και εσωτερικών ερευνών.

Τροπολογία    31

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 3

Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013

Άρθρο 3 – παράγραφος 6 – εδάφιο 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Μετά από αίτημα της Υπηρεσίας, η αρμόδια αρχή του οικείου κράτους μέλους παρέχει στους υπαλλήλους της Υπηρεσίας την απαιτούμενη συνδρομή για την αποτελεσματική εκτέλεση των καθηκόντων τους, όπως εξειδικεύονται στη γραπτή εξουσιοδότηση του άρθρου 7 παράγραφος 2.

Μετά από αίτημα της Υπηρεσίας, η αρμόδια αρχή του οικείου κράτους μέλους παρέχει χωρίς περιττή χρονοτριβή στους υπαλλήλους της Υπηρεσίας την απαιτούμενη συνδρομή για την αποτελεσματική εκτέλεση των καθηκόντων τους, όπως εξειδικεύονται στη γραπτή εξουσιοδότηση του άρθρου 7 παράγραφος 2.

Τροπολογία    32

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 3

Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013

Άρθρο 3 – παράγραφος 6 – εδάφιο 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Το οικείο κράτος μέλος μεριμνά ώστε, σύμφωνα με τον κανονισμό (Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 2185/96, οι υπάλληλοι της Υπηρεσίας να έχουν πρόσβαση σε κάθε πληροφορία και έγγραφο που σχετίζεται με την υπόθεση η οποία αποτελεί αντικείμενο της έρευνας και που αποδεικνύεται αναγκαίο για την ορθή και αποτελεσματική διεξαγωγή των επιτόπιων ελέγχων και εξακριβώσεων, και ώστε να μπορούν να αναλάβουν τη διαφύλαξη αυτών των εγγράφων ή πληροφοριών προκειμένου να αποφευχθεί κάθε κίνδυνος εξαφάνισής τους.

Το οικείο κράτος μέλος μεριμνά ώστε, σύμφωνα με τον κανονισμό (Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 2185/96, οι υπάλληλοι της Υπηρεσίας να έχουν πρόσβαση σε κάθε πληροφορία, έγγραφο και στοιχείο που σχετίζεται με την υπόθεση η οποία αποτελεί αντικείμενο της έρευνας και που αποδεικνύεται αναγκαίο για την ορθή και αποτελεσματική διεξαγωγή των επιτόπιων ελέγχων και εξακριβώσεων, και ώστε να μπορούν να αναλάβουν τη διαφύλαξη αυτών των εγγράφων ή πληροφοριών προκειμένου να αποφευχθεί κάθε κίνδυνος εξαφάνισής τους. Σε περίπτωση που χρησιμοποιούνται ιδιωτικές συσκευές για σκοπούς εργασίας, οι εν λόγω συσκευές υπόκεινται σε έρευνες από την Υπηρεσία, μόνο εφόσον η Υπηρεσία έχει βάσιμους λόγους να υποπτεύεται ότι το περιεχόμενό τους ενδέχεται να έχει ενδιαφέρον για την έρευνα.

Αιτιολόγηση

Εναρμόνιση με το άρθρο 4 παράγραφος 2.

Τροπολογία    33

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 3

Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013

Άρθρο 3 – παράγραφος 7 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

7α.  Εάν αποδεδειγμένα ένα κράτος μέλος δεν συμμορφώνεται με την υποχρέωσή του να συνεργαστεί δυνάμει των παραγράφων 6 και 7, η Ένωση έχει το δικαίωμα να ανακτήσει το ποσό που σχετίζεται με τον εν λόγω επιτόπιο έλεγχο ή την εξακρίβωση.

Τροπολογία    34

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 3

Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013

Άρθρο 3 – παράγραφος 9

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

9.  Κατά τη διάρκεια εξωτερικής έρευνας, η Υπηρεσία δύναται να έχει πρόσβαση σε όλες τις σχετικές πληροφορίες και τα δεδομένα που έχουν στην κατοχή τους τα θεσμικά και λοιπά όργανα και οργανισμοί και που συνδέονται με την υπόθεση η οποία αποτελεί αντικείμενο της έρευνας, ανεξαρτήτως του μέσου στο οποίο αυτά είναι αποθηκευμένα, όταν αυτό είναι αναγκαίο για τη διαπίστωση απάτης, διαφθοράς ή κάθε άλλης παράνομης δραστηριότητας εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης. Προς τούτο εφαρμόζεται το άρθρο 4 παράγραφοι 2 και 4.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Το κείμενο μπορεί να συγχωνευθεί με το άρθρο 4 παράγραφος 2 στοιχείο α σύμφωνα με την προτεινόμενη κατάργηση της διάκρισης μεταξύ εξωτερικών και εσωτερικών ερευνών.

Τροπολογία    35

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 3

Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013

Άρθρο 3 – παράγραφος 10

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

10.  Με την επιφύλαξη του άρθρου 12γ παράγραφος 1, όταν, προτού αποφασιστεί η έναρξη εξωτερικής έρευνας, η Υπηρεσία χειρίζεται πληροφορίες από τις οποίες εικάζεται απάτη, διαφθορά ή άλλη παράνομη δραστηριότητα εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, μπορεί να ενημερώνει τις αρμόδιες αρχές του οικείου κράτους μέλους και, εφόσον απαιτείται, τα θεσμικά και λοιπά όργανα και οργανισμούς.

διαγράφεται

Με την επιφύλαξη των τομεακών κανόνων που αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2988/95, οι αρμόδιες αρχές των ενδιαφερόμενων κρατών μελών μεριμνούν για τη λήψη των κατάλληλων μέτρων, στα οποία μπορεί να συμμετέχει η Υπηρεσία, σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο. Κατόπιν σχετικής αίτησης, οι αρμόδιες αρχές των ενδιαφερόμενων κρατών μελών ενημερώνουν την Υπηρεσία για τα ληφθέντα μέτρα και τις διαπιστώσεις τους βάσει των αναφερόμενων στο πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου πληροφοριών.

 

Αιτιολόγηση

Το κείμενο μπορεί να συγχωνευθεί με το άρθρο 4 παράγραφος 8, σύμφωνα με την προτεινόμενη κατάργηση της διάκρισης μεταξύ εξωτερικών και εσωτερικών ερευνών.

Τροπολογία    36

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 –εδάφιο 1 – σημείο 4 – στοιχείο -α (νέο)

Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013

Άρθρο 4 – τίτλος

 

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

-α)  στο άρθρο 4, ο τίτλος αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

Εσωτερικές έρευνες

Περαιτέρω διατάξεις για τις έρευνες

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=EN)

Αιτιολόγηση

Η εισηγήτρια προτείνει να καταργηθεί η διάκριση μεταξύ εξωτερικών και εσωτερικών ερευνών.

Τροπολογία    37

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 –εδάφιο 1 – σημείο 4 – στοιχείο -α α (νέο)

Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013

Άρθρο 4 – παράγραφος 1

 

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

-α α)  στο άρθρο 4, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

1.  Στους τομείς που αναφέρονται στο άρθρο 1, η Υπηρεσία διενεργεί διοικητικές έρευνες εντός των θεσμικών και λοιπών οργάνων και οργανισμών («εσωτερικές έρευνες»).

«1.  Διοικητικές έρευνες εντός των θεσμικών και λοιπών οργάνων και οργανισμών στους τομείς που αναφέρονται στο άρθρο 1 διενεργούνται σύμφωνα με τους όρους του παρόντος κανονισμού και των αποφάσεων που εκδίδονται από τα αντίστοιχα θεσμικά και λοιπά όργανα ή οργανισμούς.

Οι εν λόγω εσωτερικές έρευνες διενεργούνται σύμφωνα με τους όρους του παρόντος κανονισμού και των αποφάσεων που εκδίδονται από τα αντίστοιχα θεσμικά και λοιπά όργανα ή οργανισμούς.

 

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=EN)

Τροπολογία    38

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 –εδάφιο 1 – σημείο 4 – στοιχείο α

Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013

Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Κατά τη διάρκεια εσωτερικών ερευνών:

2.  Κατά τη διάρκεια ερευνών:

Τροπολογία    39

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 –εδάφιο 1 – σημείο 4 – στοιχείο α

Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013

Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  η Υπηρεσία δικαιούται άμεσης πρόσβασης, χωρίς προειδοποίηση, σε κάθε σχετική πληροφορία και κάθε σχετικό δεδομένο που κατέχουν τα θεσμικά και λοιπά όργανα και οργανισμοί, ανεξαρτήτως του μέσου στο οποίο αυτά είναι αποθηκευμένα, καθώς και στις εγκαταστάσεις αυτών. Η Υπηρεσία έχει το δικαίωμα να ελέγχει τα λογιστικά των θεσμικών και λοιπών οργάνων και οργανισμών. Η Υπηρεσία μπορεί να λαμβάνει αντίγραφα και αποσπάσματα κάθε εγγράφου ή του περιεχομένου κάθε μέσου αποθήκευσης πληροφοριών που κατέχουν τα θεσμικά και λοιπά όργανα και οργανισμοί και, εάν χρειάζεται, να αναλαμβάνει τη διαφύλαξη αυτών των εγγράφων ή πληροφοριών, προκειμένου να αποφευχθεί κάθε κίνδυνος εξαφάνισής τους·

α)  η Υπηρεσία δικαιούται άμεσης πρόσβασης, χωρίς προειδοποίηση, οπουδήποτε αυτό κρίνεται αναγκαίο για τη διαπίστωση απάτης, διαφθοράς ή κάθε άλλης παράνομης δραστηριότητας ή παρατυπίας εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, σε κάθε σχετική πληροφορία και κάθε σχετικό δεδομένο που συνδέεται με την υπόθεση η οποία αποτελεί αντικείμενο της έρευνας και που κατέχουν τα θεσμικά και λοιπά όργανα και οργανισμοί, ανεξαρτήτως του τύπου του μέσου στο οποίο αυτά είναι αποθηκευμένα, καθώς και στις εγκαταστάσεις αυτών. Σε περίπτωση που χρησιμοποιούνται ιδιωτικές συσκευές για σκοπούς εργασίας, οι εν λόγω συσκευές υπόκεινται σε έρευνες από την Υπηρεσία, μόνο εφόσον η Υπηρεσία έχει βάσιμους λόγους να υποπτεύεται ότι το περιεχόμενό τους ενδέχεται να έχει ενδιαφέρον για την έρευνα. Η Υπηρεσία έχει το δικαίωμα να ελέγχει τα λογιστικά των θεσμικών και λοιπών οργάνων και οργανισμών. Η Υπηρεσία μπορεί να λαμβάνει αντίγραφα και αποσπάσματα κάθε εγγράφου ή του περιεχομένου κάθε μέσου αποθήκευσης πληροφοριών που κατέχουν τα θεσμικά και λοιπά όργανα και οργανισμοί και, εάν χρειάζεται, να αναλαμβάνει τη διαφύλαξη αυτών των εγγράφων ή πληροφοριών, προκειμένου να αποφευχθεί κάθε κίνδυνος εξαφάνισής τους·

Αιτιολόγηση

Συγχώνευση με το άρθρο 3 παράγραφος 9, το οποίο μπορεί να διαγραφεί.

Τροπολογία    40

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 –εδάφιο 1 – σημείο 4 – στοιχείο α

Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013

Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  η Υπηρεσία μπορεί να ζητήσει προφορική ενημέρωση, μεταξύ άλλων με συνεντεύξεις, και γραπτή ενημέρωση από υπαλλήλους, μέλη του λοιπού προσωπικού, μέλη θεσμικών ή λοιπών οργάνων, διευθυντικά στελέχη λοιπών οργάνων ή οργανισμών ή μέλη του προσωπικού.»·

β)  η Υπηρεσία μπορεί να ζητήσει προφορική ενημέρωση, μεταξύ άλλων με συνεντεύξεις, και γραπτή ενημέρωση από οικονομικούς φορείς, υπαλλήλους, μέλη του λοιπού προσωπικού, μέλη θεσμικών ή λοιπών οργάνων, διευθυντικά στελέχη λοιπών οργάνων ή οργανισμών ή μέλη του προσωπικού, ενδελεχώς τεκμηριωμένη σύμφωνα με τα συνήθη πρότυπα εμπιστευτικότητας και τα ενωσιακά πρότυπα προστασίας των δεδομένων. Οι οικονομικοί φορείς συνεργάζονται με την Υπηρεσία.

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία αντικαθιστά την τροπολογία 19 του σχεδίου έκθεσης.

Τροπολογία    41

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 –εδάφιο 1 – σημείο 4 – στοιχείο β

Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013

Άρθρο 4 – παράγραφος 3

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

β)  η παράγραφος 3 διαγράφεται·

3.  Σύμφωνα με το άρθρο 3, η Υπηρεσία μπορεί να διενεργεί επιτόπιους ελέγχους και εξακριβώσεις στις εγκαταστάσεις οικονομικών φορέων, ώστε να έχει πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικές με την υπόθεση που αποτελεί αντικείμενο εσωτερικής έρευνας.»·

 

Αιτιολόγηση

Η παράγραφος καθίσταται άνευ αντικειμένου με την προτεινόμενη κατάργηση της διάκρισης μεταξύ εξωτερικών και εσωτερικών ερευνών, δεδομένου ότι το άρθρο 3 παραμένει εφαρμοστέο ούτως ή άλλως.

Τροπολογία    42

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 –εδάφιο 1 – σημείο 4 – στοιχείο β α (νέο)

Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013

Άρθρο 4 – παράγραφος 4

 

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

β α)  στο άρθρο 4, η παράγραφος 4 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

4.  Τα θεσμικά και λοιπά όργανα και οργανισμοί ενημερώνονται όταν οι υπάλληλοι της Υπηρεσίας διενεργούν εσωτερική έρευνα στις εγκαταστάσεις τους ή συμβουλεύονται έγγραφο ή ζητούν πληροφορίες που βρίσκονται στην κατοχή τους. Με την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 11, η Υπηρεσία δύναται να διαβιβάζει, ανά πάσα στιγμή, στα οικεία θεσμικά και λοιπά όργανα ή οργανισμούς, τις πληροφορίες που έλαβε κατά τη διάρκεια εσωτερικών ερευνών.

«4.  Τα θεσμικά και λοιπά όργανα και οργανισμοί ενημερώνονται όταν οι υπάλληλοι της Υπηρεσίας διενεργούν εσωτερική έρευνα στις εγκαταστάσεις τους ή συμβουλεύονται έγγραφο ή στοιχείο ή ζητούν πληροφορίες που βρίσκονται στην κατοχή τους. Με την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 11, η Υπηρεσία δύναται να διαβιβάζει, ανά πάσα στιγμή, στα οικεία θεσμικά και λοιπά όργανα ή οργανισμούς, τις πληροφορίες που έλαβε κατά τη διάρκεια ερευνών.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=EN)

Αιτιολόγηση

Ευθυγραμμισμένη με την προτεινόμενη κατάργηση της διάκρισης μεταξύ εξωτερικών και εσωτερικών ερευνών, η διάταξη αυτή μπορεί να εφαρμοστεί σε όλα τα είδη ερευνών. Η διατύπωση «... ή στοιχείο» ευθυγραμμίζεται με το άρθρο 4 παράγραφος 2.

Τροπολογία    43

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 4 – στοιχείο β β (νέο)

Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013

Άρθρο 4 – παράγραφος 5

 

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

β β)  Στο άρθρο 4, η παράγραφος 5 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

5.  Τα θεσμικά και λοιπά όργανα και οργανισμοί θεσπίζουν τις κατάλληλες διαδικασίες και λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίσουν, σε όλα τα στάδια, τον εμπιστευτικό χαρακτήρα των εσωτερικών ερευνών.

«5.  Τα θεσμικά και λοιπά όργανα και οργανισμοί θεσπίζουν τις κατάλληλες διαδικασίες και λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίσουν, σε όλα τα στάδια, τον εμπιστευτικό χαρακτήρα των ερευνών.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=EN)

Αιτιολόγηση

Τροπολογία ευθυγραμμισμένη με την προτεινόμενη κατάργηση της διάκρισης μεταξύ εξωτερικών και εσωτερικών ερευνών. Η διάταξη αυτή μπορεί να εφαρμοστεί σε όλα τα είδη ερευνών.

Τροπολογία    44

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 4 – στοιχείο β γ (νέο)

Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013

Άρθρο 4 – παράγραφος 6 – εδάφιο 1

 

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

β γ)  στο άρθρο 4 παράγραφος 6, το εδάφιο 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

Όταν από τις εσωτερικές έρευνες προκύπτει ότι υπάλληλος, μέλος του λοιπού προσωπικού, μέλος θεσμικού οργάνου ή λοιπών οργάνων, διευθυντικό στέλεχος λοιπών οργάνων ή οργανισμού ή μέλος του προσωπικού μπορεί να αποτελεί ενδιαφερόμενο, ενημερώνεται σχετικά το θεσμικό ή άλλο όργανο ή οργανισμός στον οποίο ανήκει το εν λόγω πρόσωπο.

Όταν από τις έρευνες προκύπτει ότι υπάλληλος, μέλος του λοιπού προσωπικού, μέλος θεσμικού οργάνου ή λοιπών οργάνων, διευθυντικό στέλεχος λοιπών οργάνων ή οργανισμού ή μέλος του προσωπικού μπορεί να αποτελεί ενδιαφερόμενο, ενημερώνεται σχετικά το θεσμικό ή άλλο όργανο ή οργανισμός στον οποίο ανήκει το εν λόγω πρόσωπο.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=EN)

Αιτιολόγηση

Τροπολογία ευθυγραμμισμένη με την προτεινόμενη κατάργηση της διάκρισης μεταξύ εξωτερικών και εσωτερικών ερευνών. Η διάταξη αυτή μπορεί να εφαρμοστεί σε όλα τα είδη ερευνών.

Τροπολογία    45

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 4 – στοιχείο β δ (νέο)

Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013

Άρθρο 4 – παράγραφος 6 – εδάφιο 2

 

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

β δ)  στο άρθρο 4 παράγραφος 6, το εδάφιο 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

Όταν δεν διασφαλίζεται ο εμπιστευτικός χαρακτήρας της εσωτερικής έρευνας με τη χρησιμοποίηση των συνήθων μέσων επικοινωνίας, η Υπηρεσία χρησιμοποιεί ενδεδειγμένους εναλλακτικούς τρόπους διαβίβασης πληροφοριών.

Όταν δεν διασφαλίζεται ο εμπιστευτικός χαρακτήρας της έρευνας με τη χρησιμοποίηση των συνήθων μέσων επικοινωνίας, η Υπηρεσία χρησιμοποιεί ενδεδειγμένους εναλλακτικούς τρόπους διαβίβασης πληροφοριών.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=EN)

Αιτιολόγηση

Τροπολογία ευθυγραμμισμένη με την προτεινόμενη κατάργηση της διάκρισης μεταξύ εξωτερικών και εσωτερικών ερευνών. Η διάταξη αυτή μπορεί να εφαρμοστεί σε όλα τα είδη ερευνών.

Τροπολογία    46

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 –εδάφιο 1 – σημείο 4 – στοιχείο β ε (νέο)

Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013

Άρθρο 4 – παράγραφος 7

 

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

β ε)  Στο άρθρο 4, η παράγραφος 7 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

7.  Η απόφαση που λαμβάνεται από κάθε θεσμικό ή άλλο όργανο ή οργανισμό κατά την παράγραφο 1 περιλαμβάνει ειδικότερα κανόνα που αφορά την υποχρέωση των υπαλλήλων, των μελών του λοιπού προσωπικού, των μελών θεσμικών ή λοιπών οργάνων, των διευθυντικών στελεχών λοιπών οργάνων ή οργανισμών ή των μελών του προσωπικού να συνεργάζονται με την Υπηρεσία και να την ενημερώνουν, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα τον εμπιστευτικό χαρακτήρα της εσωτερικής έρευνας.

«7.  Η απόφαση που λαμβάνεται από κάθε θεσμικό ή άλλο όργανο ή οργανισμό κατά την παράγραφο 1 περιλαμβάνει ειδικότερα κανόνα που αφορά την υποχρέωση των υπαλλήλων, των μελών του λοιπού προσωπικού, των μελών θεσμικών ή λοιπών οργάνων, των διευθυντικών στελεχών λοιπών οργάνων ή οργανισμών ή των μελών του προσωπικού να συνεργάζονται με την Υπηρεσία και να την ενημερώνουν, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα τον εμπιστευτικό χαρακτήρα της έρευνας.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=EN)

Αιτιολόγηση

Τροπολογία ευθυγραμμισμένη με την προτεινόμενη κατάργηση της διάκρισης μεταξύ εξωτερικών και εσωτερικών ερευνών. Η διάταξη αυτή μπορεί να εφαρμοστεί σε όλα τα είδη ερευνών.

Τροπολογία    47

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 –εδάφιο 1 – σημείο 4 – στοιχείο γ

Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013

Άρθρο 4 – παράγραφος 8 – εδάφιο 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Με την επιφύλαξη του άρθρου 12γ παράγραφος 1, όταν, προτού αποφασιστεί η έναρξη εσωτερικής έρευνας, η Υπηρεσία χειρίζεται πληροφορίες από τις οποίες εικάζεται απάτη, διαφθορά ή κάθε άλλη παράνομη δραστηριότητα εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, μπορεί να ενημερώνει το ενδιαφερόμενο θεσμικό ή άλλο όργανο ή οργανισμό. Κατόπιν σχετικής αίτησης, το ενδιαφερόμενο θεσμικό ή άλλο όργανο ή οργανισμός ενημερώνει την Υπηρεσία για τα ληφθέντα μέτρα και για τις διαπιστώσεις του βάσει των πληροφοριών αυτών.

Με την επιφύλαξη του άρθρου 12γ παράγραφος 1, όταν, προτού αποφασιστεί η έναρξη έρευνας, η Υπηρεσία χειρίζεται πληροφορίες από τις οποίες εικάζεται απάτη, διαφθορά ή άλλη παράνομη δραστηριότητα εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, μπορεί να ενημερώνει, κατά περίπτωση, τις αρμόδιες αρχές των οικείων κρατών μελών και τα ενδιαφερόμενα θεσμικά ή άλλα όργανα ή τους ενδιαφερόμενους οργανισμούς.

 

Κατόπιν σχετικής αίτησης, το ενδιαφερόμενο θεσμικό ή άλλο όργανο ή οργανισμός ενημερώνει την Υπηρεσία για τα ληφθέντα μέτρα και για τις διαπιστώσεις του βάσει των πληροφοριών αυτών.

Αιτιολόγηση

Συγχώνευση με το άρθρο 3 παράγραφος 10, το οποίο μπορεί να διαγραφεί.

Τροπολογία    48

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 –εδάφιο 1 – σημείο 4 – στοιχείο γ α (νέο)

Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013

Άρθρο 4 – παράγραφος 8 – εδάφιο 2

 

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

γ α)  στην παράγραφο 8, το δεύτερο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

Εφόσον απαιτείται, η Υπηρεσία ενημερώνει επίσης τις αρμόδιες αρχές του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους. Σε αυτήν την περίπτωση, ισχύουν οι διαδικαστικές απαιτήσεις που ορίζονται στο άρθρο 9 παράγραφος 4 δεύτερο και τρίτο εδάφιο. Αν οι αρμόδιες αρχές αποφασίσουν να λάβουν μέτρα βάσει των πληροφοριών που τους διαβιβάστηκαν, σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο, ενημερώνουν σχετικά, κατόπιν αιτήσεως, την Υπηρεσία.

Σε ό,τι αφορά έρευνες εντός θεσμικών και λοιπών οργάνων και οργανισμών, όταν η Υπηρεσία ενημερώνει τις αρμόδιες αρχές των ενδιαφερόμενων κρατών μελών, ισχύουν οι διαδικαστικές απαιτήσεις που ορίζονται στο άρθρο 9 παράγραφος 4 δεύτερο και τρίτο εδάφιο. Αν οι αρμόδιες αρχές αποφασίσουν να λάβουν μέτρα βάσει των πληροφοριών που τους διαβιβάστηκαν, σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο, ενημερώνουν σχετικά, κατόπιν αιτήσεως, την Υπηρεσία.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=EN)

Αιτιολόγηση

Συγχώνευση με το άρθρο 3 παράγραφος 10, το οποίο μπορεί να διαγραφεί.

Τροπολογία    49

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 –εδάφιο 1 – σημείο 4 – στοιχείο γ β (νέο)

Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013

Άρθρο 4 – παράγραφος 8 – εδάφιο 2 α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

γ β)  στην παράγραφο 8 προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:

 

Σε ό,τι αφορά ελέγχους και εξακριβώσεις που πραγματοποιούνται επιτόπου σύμφωνα με το άρθρο 3 και με την επιφύλαξη των τομεακών κανόνων που αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2988/95, οι αρμόδιες αρχές των ενδιαφερόμενων κρατών μελών μεριμνούν για τη λήψη των κατάλληλων μέτρων, στα οποία μπορεί να συμμετέχει η Υπηρεσία, σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο. Κατόπιν σχετικής αίτησης, οι αρμόδιες αρχές των ενδιαφερόμενων κρατών μελών ενημερώνουν την Υπηρεσία για τα ληφθέντα μέτρα και τις διαπιστώσεις τους βάσει των αναφερόμενων στο πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου πληροφοριών.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=EN)

Αιτιολόγηση

Συγχώνευση με το άρθρο 3 παράγραφος 10, το οποίο μπορεί να διαγραφεί.

Τροπολογία    50

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 –εδάφιο 1 – σημείο 5 – στοιχείο α

Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – πρώτη περίοδος

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  στην παράγραφο 1, η πρώτη περίοδος αντικαθίσταται ως εξής:

διαγράφεται

«Με την επιφύλαξη του άρθρου 12δ, ο γενικός διευθυντής μπορεί να αποφασίσει την έναρξη έρευνας όταν υπάρχουν επαρκείς υπόνοιες, οι οποίες μπορούν επίσης να βασίζονται σε πληροφορίες παρεχόμενες από τρίτους ή ανωνύμως, ότι έχει διαπραχθεί απάτη, διαφθορά ή κάθε άλλη παράνομη δραστηριότητα εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης.»·

 

Αιτιολόγηση

Τεχνική διαγραφή δεδομένης της προτεινόμενης νέας διατύπωσης της παρούσας παραγράφου.

Τροπολογία    51

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 –εδάφιο 1 – σημείο 5 – στοιχείο α α (νέο)

Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013

Άρθρο 5 – παράγραφος 1

 

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

α α)  Η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

1. Ο γενικός διευθυντής μπορεί να αποφασίσει την έναρξη έρευνας όταν υπάρχουν επαρκείς υπόνοιες, οι οποίες μπορούν επίσης να βασίζονται σε πληροφορίες παρεχόμενες από τρίτους ή ανωνύμως, ότι έχει διαπραχθεί απάτη, διαφθορά ή κάθε άλλη παράνομη δραστηριότητα εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης. Η απόφαση του γενικού διευθυντή για την έναρξη έρευνας λαμβάνει υπόψη τις προτεραιότητες της πολιτικής σε θέματα ερευνών και το ετήσιο σχέδιο διαχείρισης της Υπηρεσίας που καθορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 5. Συνεκτιμάται επίσης για την εν λόγω απόφαση η ανάγκη αποτελεσματικής χρήσης των πόρων της Υπηρεσίας και αναλογικότητας των χρησιμοποιούμενων μέσων. Όσον αφορά τις εσωτερικές έρευνες, λαμβάνεται ιδιαίτερα υπόψη ποιο θεσμικό ή άλλο όργανο ή οργανισμός βρίσκεται στην καλύτερη θέση για να τις πραγματοποιήσει, με βάση ιδίως τη φύση των πράξεων, τον πραγματικό ή ενδεχόμενο δημοσιονομικό αντίκτυπο της υπόθεσης και την προοπτική ενδεχόμενης δικαστικής συνέχειας.

«1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 12δ, ο γενικός διευθυντής μπορεί να αποφασίσει την έναρξη έρευνας όταν υπάρχουν επαρκείς υπόνοιες, οι οποίες μπορούν επίσης να βασίζονται σε πληροφορίες παρεχόμενες από τρίτους ή ανωνύμως, ότι έχει διαπραχθεί απάτη, διαφθορά ή κάθε άλλη παράνομη δραστηριότητα ή παρατυπία εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης. Η περίοδος αξιολόγησης που προηγείται της απόφασης δεν υπερβαίνει τους δύο μήνες. Εάν ο πληροφοριοδότης που έδωσε τις εν λόγω πληροφορίες είναι γνωστός, τηρείται ενήμερος, κατά περίπτωση.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&from=EN)

Αιτιολόγηση

Η θέσπιση των IPP δεν απεδείχθη χρήσιμη. Επιπλέον, η μικροδιαχείριση της άσκησης των καθηκόντων του γενικού διευθυντή είναι απευκταία. (Η παρούσα τροπολογία αντικαθιστά την τροπολογία 31 του σχεδίου έκθεσης - επαναφορά της λέξης «μπορεί».)

Τροπολογία    52

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 –εδάφιο 1 – σημείο 5 – στοιχείο α β (νέο)

Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013

Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

 

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

α β)  Στην παράγραφο 2, το πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

Η απόφαση για την έναρξη εξωτερικής έρευνας λαμβάνεται από τον γενικό διευθυντή, ο οποίος ενεργεί ιδία πρωτοβουλία ή μετά από αίτηση ενδιαφερόμενου κράτους μέλους ή οποιουδήποτε θεσμικού ή λοιπού οργάνου ή οργανισμού της Ένωσης.

Η απόφαση για την έναρξη έρευνας λαμβάνεται από τον γενικό διευθυντή, ο οποίος ενεργεί ιδία πρωτοβουλία ή μετά από αίτηση θεσμικού ή λοιπού οργάνου ή οργανισμού της Ένωσης ή κράτους μέλους.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=EN)

Αιτιολόγηση

Συγχώνευση εδαφίων εν συνεχεία της κατάργησης της διάκρισης μεταξύ εξωτερικών και εσωτερικών ερευνών.

Τροπολογία    53

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 –εδάφιο 1 – σημείο 5 – στοιχείο α γ (νέο)

Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013

Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

α γ)  στην παράγραφο 2, το εδάφιο 2 διαγράφεται.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=EN)

Αιτιολόγηση

Συγχώνευση εδαφίων εν συνεχεία της κατάργησης της διάκρισης μεταξύ εξωτερικών και εσωτερικών ερευνών.

Τροπολογία    54

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 –εδάφιο 1 – σημείο 5 – στοιχείο α δ (νέο)

Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013

Άρθρο 5 – παράγραφος 3

 

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

α δ)  Η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

3.  Ενόσω ο γενικός διευθυντής εξετάζει αν πρέπει να διεξαχθεί εσωτερική έρευνα κατόπιν αίτησης αναφερόμενης στην παράγραφο 2 και/ή ενώ η Υπηρεσία διεξάγει εσωτερική έρευνα, τα ενδιαφερόμενα θεσμικά ή λοιπά όργανα ή οργανισμοί δεν ξεκινούν παράλληλη έρευνα για τα ίδια πραγματικά περιστατικά, εκτός διαφορετικής συμφωνίας με την Υπηρεσία.

«3.  Ενόσω ο γενικός διευθυντής εξετάζει αν πρέπει να διεξαχθεί έρευνα κατόπιν αίτησης αναφερόμενης στην παράγραφο 2 και/ή ενώ η Υπηρεσία διεξάγει τέτοια έρευνα, τα ενδιαφερόμενα θεσμικά ή λοιπά όργανα ή οργανισμοί δεν ξεκινούν παράλληλη έρευνα για τα ίδια πραγματικά περιστατικά, εκτός διαφορετικής συμφωνίας με την Υπηρεσία. Η παρούσα παράγραφος δεν εφαρμόζεται σε έρευνες που διεξάγονται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1939.»

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=EN)

Αιτιολόγηση

Τροπολογία ευθυγραμμισμένη με την κατάργηση της διάκρισης μεταξύ εξωτερικών και εσωτερικών ερευνών.

Τροπολογία    55

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 –εδάφιο 1 – σημείο 5 – στοιχείο β

Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013

Άρθρο 5 – παράγραφος 3 – τελευταία περίοδος

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  στην παράγραφο 3, προστίθεται η ακόλουθη περίοδος:

διαγράφεται

«Η παρούσα παράγραφος δεν εφαρμόζεται σε έρευνες που διεξάγονται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1939.»

 

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=EN)

Αιτιολόγηση

Τεχνική διαγραφή — βλέπε προηγούμενη τροπολογία.

Τροπολογία    56

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 –εδάφιο 1 – σημείο 5 – στοιχείο β α (νέο)

Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013

Άρθρο 5 – παράγραφος 5

 

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

β α)  Στο άρθρο 5, η παράγραφος 5 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

5. Εάν ο γενικός διευθυντής αποφασίσει να μην κινήσει εσωτερική έρευνα, μπορεί να διαβιβάσει αμέσως τυχόν σχετικές πληροφορίες στο ενδιαφερόμενο θεσμικό ή άλλο όργανο ή οργανισμό, ώστε να προβεί στις κατάλληλες ενέργειες σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες στο εν λόγω θεσμικό ή άλλο όργανο ή οργανισμό. Η Υπηρεσία συμφωνεί με το εν λόγω θεσμικό ή άλλο όργανο ή οργανισμό, εφόσον είναι απαραίτητο, τα κατάλληλα μέτρα για την προστασία του απορρήτου της πηγής των εν λόγω πληροφοριών και ζητά, αν είναι αναγκαίο, να ενημερωθεί για τη συνέχεια που δόθηκε.

«5. Εάν ο γενικός διευθυντής αποφασίσει να μην κινήσει έρευνα εντός των θεσμικών και λοιπών οργάνων και οργανισμών, παρά το γεγονός ότι υπάρχουν επαρκείς υπόνοιες ότι έχει διαπραχθεί απάτη, διαφθορά ή κάθε άλλη παράνομη δραστηριότητα ή παρατυπία εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, διαβιβάζει αμέσως τυχόν σχετικές πληροφορίες στο ενδιαφερόμενο θεσμικό ή άλλο όργανο ή οργανισμό, ώστε να προβεί στις κατάλληλες ενέργειες σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες στο εν λόγω θεσμικό ή άλλο όργανο ή οργανισμό. Η Υπηρεσία συμφωνεί με το εν λόγω θεσμικό ή άλλο όργανο ή οργανισμό, εφόσον είναι απαραίτητο, τα κατάλληλα μέτρα για την προστασία του απορρήτου της πηγής των εν λόγω πληροφοριών και ζητά, αν είναι αναγκαίο, να ενημερωθεί για τη συνέχεια που δόθηκε.»

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&from=EN)

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία αντικαθιστά την τροπολογία 36 του σχεδίου έκθεσης.

Τροπολογία    57

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 –εδάφιο 1 – σημείο 5 – στοιχείο γ

Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013

Άρθρο 5 – παράγραφος 6

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

6.  Εάν ο γενικός διευθυντής αποφασίσει να μην κινήσει εξωτερική έρευνα, μπορεί να διαβιβάσει αμέσως τυχόν σχετικές πληροφορίες στις αρμόδιες αρχές του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους, ώστε να προβούν στις απαιτούμενες ενέργειες, σύμφωνα με το ενωσιακό και το εθνικό δίκαιο. Εφόσον απαιτείται, η Υπηρεσία ενημερώνει επίσης το ενδιαφερόμενο θεσμικό ή άλλο όργανο ή οργανισμό.

6.  Εάν ο γενικός διευθυντής αποφασίσει να μην διεξαγάγει έλεγχο ή εξακρίβωση επιτοπίως σύμφωνα με το άρθρο 3, παρά το γεγονός ότι υπάρχουν επαρκείς υπόνοιες ότι έχει διαπραχθεί απάτη, διαφθορά ή κάθε άλλη παράνομη δραστηριότητα ή παρατυπία εις βάρος των συμφερόντων της Ένωσης, διαβιβάζει αμέσως τυχόν σχετικές πληροφορίες στις αρμόδιες αρχές του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους, ώστε να προβούν στις απαιτούμενες ενέργειες, σύμφωνα με το ενωσιακό και το εθνικό δίκαιο. Εφόσον απαιτείται, η Υπηρεσία ενημερώνει επίσης το ενδιαφερόμενο θεσμικό ή άλλο όργανο ή οργανισμό.

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία αντικαθιστά την τροπολογία 37 του σχεδίου έκθεσης.

Τροπολογία    58

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 –εδάφιο 1 – σημείο 5 – στοιχείο γ α (νέο)

Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013

Άρθρο 5 – παράγραφος 6 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

γ α)  Προστίθεται η παράγραφος 6α:

 

«6a.  Ο Γενικός Διευθυντής ενημερώνει περιοδικά την επιτροπή εποπτείας, σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 5, σχετικά με τις περιπτώσεις στις οποίες αποφάσισε να μην κινήσει έρευνα, αναφέροντας τους λόγους αυτής της απόφασης.»

Τροπολογία    59

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 –εδάφιο 1 – σημείο 6 – στοιχείο -α (νέο)

Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013

Άρθρο 7 – παράγραφος 1

 

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

-α)  Στο άρθρο 7, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

1.  Ο γενικός διευθυντής διευθύνει τις έρευνες βάσει γραπτών οδηγιών, εφόσον απαιτείται. Οι έρευνες διεξάγονται υπό τη διεύθυνσή του από υπαλλήλους της Υπηρεσίας που ορίζονται από τον ίδιο.

«1.  Ο γενικός διευθυντής διευθύνει τις έρευνες βάσει γραπτών οδηγιών, εφόσον απαιτείται. Οι έρευνες διεξάγονται υπό τη διεύθυνσή του από υπαλλήλους της Υπηρεσίας που ορίζονται από τον ίδιο. Ο γενικός διευθυντής δεν διεξάγει τις έρευνες αυτοπροσώπως.»

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=EN)

Τροπολογία    60

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 –εδάφιο 1 – σημείο 6 – στοιχείο γ α (νέο)

Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013

Άρθρο 7 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

 

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

γ α)  στην παράγραφο 3, το δεύτερο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

Τα θεσμικά και λοιπά όργανα και οργανισμοί φροντίζουν ώστε οι υπάλληλοί τους, τα μέλη του λοιπού προσωπικού τους, τα μέλη τους, τα διευθυντικά στελέχη τους και τα μέλη του προσωπικού τους να παρέχουν στους υπαλλήλους της Υπηρεσίας την αναγκαία συνδρομή για την αποτελεσματική εκτέλεση των καθηκόντων τους.

Τα θεσμικά και λοιπά όργανα και οργανισμοί φροντίζουν ώστε οι υπάλληλοί τους, τα μέλη του λοιπού προσωπικού τους, τα μέλη τους, τα διευθυντικά στελέχη τους και τα μέλη του προσωπικού τους να παρέχουν στους υπαλλήλους της Υπηρεσίας την αναγκαία συνδρομή για την αποτελεσματική εκτέλεση των καθηκόντων τους σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό και χωρίς περιττή χρονοτριβή.»

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A32013R0883)

Τροπολογία    61

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 –εδάφιο 1 – σημείο 6 – στοιχείο γ β (νέο)

Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013

Άρθρο 7 – παράγραφος 4

 

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

γ β)  η παράγραφος 4 διαγράφεται·

4.  Όταν μια έρευνα συνδυάζει εξωτερικά και εσωτερικά στοιχεία, ισχύουν τα άρθρα 3 και 4 αντιστοίχως.

 

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=EN)

Αιτιολόγηση

Τεχνική διαγραφή εν συνεχεία της κατάργησης της διάκρισης μεταξύ εξωτερικών και εσωτερικών ερευνών.

Τροπολογία    62

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 –εδάφιο 1 – σημείο 6 – στοιχείο γ γ (νέο)

Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013

Άρθρο 7 – παράγραφος 6 – εισαγωγικό μέρος

 

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

γ γ)  στην παράγραφο 6, το εισαγωγικό μέρος αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

6.  Όταν από τις έρευνες προκύπτει ότι θα ήταν σκόπιμη η λήψη προληπτικών διοικητικών μέτρων για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, η Υπηρεσία ενημερώνει αμελλητί το ενδιαφερόμενο θεσμικό ή άλλο όργανο ή οργανισμό για τη διεξαγόμενη έρευνα. Οι παρεχόμενες πληροφορίες περιλαμβάνουν τα εξής:

«6.  Όταν από τις έρευνες προκύπτει ότι θα ήταν σκόπιμη η λήψη προληπτικών διοικητικών μέτρων για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, η Υπηρεσία ενημερώνει αμελλητί το ενδιαφερόμενο θεσμικό ή άλλο όργανο ή οργανισμό για τη διεξαγόμενη έρευνα και προτείνει μέτρα που μπορούν να ληφθούν. Οι παρεχόμενες πληροφορίες περιλαμβάνουν τα εξής:»

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=EN)

Τροπολογία    63

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 6 – στοιχείο γ δ (νέο)

Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013

Άρθρο 7 – παράγραφος 6 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

 

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

γ δ)  στην παράγραφο 6 πρώτο εδάφιο, το στοιχείο β) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

β)  κάθε πληροφορία που θα μπορούσε να βοηθήσει το ενδιαφερόμενο θεσμικό ή άλλο όργανο ή οργανισμό να αποφασίσει εάν είναι σκόπιμο να λάβει προληπτικά διοικητικά μέτρα για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης·

«β)  κάθε πληροφορία που θα μπορούσε να βοηθήσει το ενδιαφερόμενο θεσμικό ή άλλο όργανο ή οργανισμό να αποφασίσει ποια είναι τα ενδεδειγμένα προληπτικά διοικητικά μέτρα που μπορούν να ληφθούν για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης·

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=EN)

Τροπολογία    64

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 6 – στοιχείο γ ε (νέο)

Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013

Άρθρο 7 – παράγραφος 6 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ

 

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

γ ε)  στην παράγραφο 6 πρώτο εδάφιο, το στοιχείο γ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

γ)  κάθε ενδεδειγμένο ειδικό μέτρο διασφάλισης του εμπιστευτικού χαρακτήρα, ιδίως σε υποθέσεις που συνεπάγονται τη χρήση ερευνητικών μέτρων τα οποία εμπίπτουν στην αρμοδιότητα εθνικής δικαστικής αρχής ή, σε περίπτωση εξωτερικής έρευνας, στην αρμοδιότητα εθνικής αρχής, σύμφωνα με τις εθνικές διατάξεις που εφαρμόζονται σε έρευνες.

«γ)  κάθε ενδεδειγμένο ειδικό μέτρο διασφάλισης του εμπιστευτικού χαρακτήρα, ιδίως σε υποθέσεις που συνεπάγονται τη χρήση ερευνητικών μέτρων τα οποία εμπίπτουν στην αρμοδιότητα εθνικής δικαστικής αρχής ή άλλης εθνικής αρχής, σύμφωνα με τις εθνικές διατάξεις που εφαρμόζονται σε έρευνες.»

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=EN)

Αιτιολόγηση

Τεχνική τροπολογία εν συνεχεία της κατάργησης της διάκρισης μεταξύ εξωτερικών και εσωτερικών ερευνών.

Τροπολογία    65

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 –εδάφιο 1 – σημείο 6 – στοιχείο δ

Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013

Άρθρο 7 – παράγραφος 6 – εδάφιο 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Επιπλέον του πρώτου εδαφίου, το ενδιαφερόμενο θεσμικό ή άλλο όργανο ή οργανισμός μπορεί ανά πάσα στιγμή να προβεί σε διαβουλεύσεις με την Υπηρεσία με σκοπό να λάβει, σε στενή συνεργασία με την Υπηρεσία, οιοδήποτε ενδεδειγμένο προληπτικό μέτρο, συμπεριλαμβανομένων των μέτρων για τη διασφάλιση αποδεικτικών στοιχείων, και ενημερώνει αμελλητί την Υπηρεσία σχετικά με αυτήν την απόφαση.

Επιπλέον του πρώτου εδαφίου, το ενδιαφερόμενο θεσμικό ή άλλο όργανο ή οργανισμός ενημερώνει αμελλητί την Υπηρεσία σχετικά με οποιαδήποτε παρέκκλιση από τα προτεινόμενα προληπτικά μέτρα και σχετικά με τους λόγους της παρέκκλισης.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=EN)

Τροπολογία    66

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο6 – στοιχείο ε

Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013

Άρθρο 7 – παράγραφος 8

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

8.  Εάν μια έρευνα δεν μπορεί να ολοκληρωθεί μετά την παρέλευση δωδεκαμήνου από την έναρξή της, ο γενικός διευθυντής υποβάλλει, κατά τη λήξη της δωδεκάμηνης προθεσμίας και στη συνέχεια ανά εξάμηνο, έκθεση στην επιτροπή εποπτείας, αναφέροντας τους σχετικούς λόγους και, κατά περίπτωση, τα μελετώμενα διορθωτικά μέτρα για την επίσπευση της έρευνας.

8.  Εάν μια έρευνα δεν μπορεί να ολοκληρωθεί μετά την παρέλευση δωδεκαμήνου από την έναρξή της, ο γενικός διευθυντής υποβάλλει, κατά τη λήξη της δωδεκάμηνης προθεσμίας και στη συνέχεια ανά εξάμηνο, έκθεση στην επιτροπή εποπτείας, αναφέροντας αναλυτικά τους λόγους της καθυστέρησης και τα διορθωτικά μέτρα που λαμβάνονται για την επίσπευση της έρευνας.·

Τροπολογία    67

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 –εδάφιο 1 – σημείο 6 – στοιχείο ε α (νέο)

Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013

Άρθρο 7 – παράγραφος 8 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

ε α)  Προστίθεται η παράγραφος 8α:

 

«8a.   Η έκθεση περιλαμβάνει, κατ’ ελάχιστο, σύντομη περιγραφή των πραγματικών περιστατικών, τον νομικό χαρακτηρισμό τους, αξιολόγηση της βλάβης που προκλήθηκε ή ενδέχεται να προκληθεί, την ημερομηνία λήξης της νόμιμης προθεσμίας παραγραφής, τους λόγους για τους οποίους δεν μπόρεσε να τηρηθεί η δωδεκάμηνη προθεσμία και τα μελετώμενα διορθωτικά μέτρα για την επίσπευση της έρευνας, κατά περίπτωση.»

Τροπολογία    68

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 –εδάφιο 1 – σημείο 7 – στοιχείο -α (νέο)

Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013

Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

 

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

-α)  Η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

1.  Τα θεσμικά και λοιπά όργανα και οργανισμοί διαβιβάζουν χωρίς καθυστέρηση στην Υπηρεσία οποιεσδήποτε πληροφορίες για τις ενδεχόμενες περιπτώσεις απάτης, διαφθοράς ή κάθε άλλης παράνομης δραστηριότητας εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης.

«1.  Τα θεσμικά και λοιπά όργανα και οργανισμοί διαβιβάζουν χωρίς καθυστέρηση στην Υπηρεσία οποιεσδήποτε πληροφορίες για τις ενδεχόμενες περιπτώσεις απάτης, διαφθοράς ή κάθε άλλης παράνομης δραστηριότητας ή παρατυπίας εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης. Αυτό το καθήκον ισχύει για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία όταν οι υπό εξέταση υποθέσεις δεν εμπίπτουν στην εντολή της σύμφωνα με το κεφάλαιο IV του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1939.»

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=EN)

Αιτιολόγηση

Βλ. τροπολογία στο άρθρο 1, παράγραφος 1.

Τροπολογία    69

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο7 – στοιχείο α

Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013

Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1α

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Όταν τα θεσμικά και λοιπά όργανα ή οργανισμοί προβαίνουν σε γνωστοποίηση στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σύμφωνα με το άρθρο 24 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1939, μπορούν αντί των ανωτέρω να διαβιβάσουν στην Υπηρεσία αντίγραφο της γνωστοποίησης που απέστειλαν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Όταν τα θεσμικά και λοιπά όργανα ή οργανισμοί προβαίνουν σε γνωστοποίηση στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σύμφωνα με το άρθρο 24 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1939, μπορούν να συμμορφωθούν με την αναφερόμενη στο πρώτο εδάφιο υποχρέωση διαβιβάζοντας στην Υπηρεσία αντίγραφο της γνωστοποίησης που απέστειλαν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Τροπολογία    70

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο7 – στοιχείο β

Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013

Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα θεσμικά και λοιπά όργανα και οργανισμοί και, εάν δεν το απαγορεύει το εθνικό δίκαιο, οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών διαβιβάζουν στην Υπηρεσία, κατόπιν αίτησής της ή με δική τους πρωτοβουλία, κάθε έγγραφο ή πληροφορία που κατέχουν σχετικά με διεξαγόμενη έρευνα της Υπηρεσίας.

Τα θεσμικά και λοιπά όργανα και οργανισμοί και, εάν δεν το απαγορεύει το εθνικό δίκαιο, οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών διαβιβάζουν αμελλητί στην Υπηρεσία, κατόπιν αίτησής της ή με δική τους πρωτοβουλία, κάθε έγγραφο ή πληροφορία που κατέχουν σχετικά με διεξαγόμενη έρευνα της Υπηρεσίας.

Τροπολογία    71

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 –εδάφιο 1 – σημείο 7 – στοιχείο γ

Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013

Άρθρο 8 – παράγραφος 3

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Τα θεσμικά και λοιπά όργανα και οργανισμοί και, εάν δεν το απαγορεύει το εθνικό δίκαιο, οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών διαβιβάζουν στην Υπηρεσία κάθε άλλο κρινόμενο ως σχετικό με την υπόθεση έγγραφο ή πληροφορία που κατέχουν και που αφορά την καταπολέμηση της απάτης, της διαφθοράς και κάθε άλλης παράνομης δραστηριότητας εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης.

3.  Τα θεσμικά και λοιπά όργανα και οργανισμοί και, εάν δεν το απαγορεύει το εθνικό δίκαιο, οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών διαβιβάζουν αμελλητί στην Υπηρεσία, κατόπιν αίτησης της Υπηρεσίας ή ιδία πρωτοβουλία, κάθε άλλο κρινόμενο ως σχετικό με την υπόθεση έγγραφο ή πληροφορία που κατέχουν και που αφορά την καταπολέμηση της απάτης, της διαφθοράς και κάθε άλλης παράνομης δραστηριότητας ή παρατυπίας εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης·

Αιτιολόγηση

Βλ. τροπολογία στο άρθρο 1, παράγραφος 1.

Τροπολογία    72

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 –εδάφιο 1 – σημείο 7 – στοιχείο δ

Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013

Άρθρο 8 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Το παρόν άρθρο δεν εφαρμόζεται στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία όσον αφορά τα ποινικά αδικήματα ως προς τα οποία μπορεί να ασκήσει την αρμοδιότητά της σύμφωνα με τα άρθρα 22 και 25 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1939.

Το παρόν άρθρο δεν εφαρμόζεται στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία όσον αφορά τα ποινικά αδικήματα ως προς τα οποία μπορεί να ασκήσει την αρμοδιότητά της σύμφωνα με το κεφάλαιο IV του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1939.

Αιτιολόγηση

Πιστεύουμε ότι ενδείκνυται στο σημείο αυτό να γίνει αναφορά σε ολόκληρο το κεφάλαιο IV του κανονισμού για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ώστε να είμαστε σίγουροι ότι δεν θα παραλείψουμε καμία σχετική διάταξη (βλέπε επίσης άρθρο 12γ παράγραφος 1).

Τροπολογία    73

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 –εδάφιο 1 – σημείο 8 – στοιχείο -α (νέο)

Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013

Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – εδάφιο 4

 

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

-α)  στην παράγραφο 2, το τέταρτο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

Οι προβλεπόμενες στο δεύτερο και τρίτο εδάφιο απαιτήσεις δεν ισχύουν για τις καταθέσεις που λαμβάνονται κατά τους επιτόπιους ελέγχους και εξακριβώσεις.

«Οι προβλεπόμενες στο δεύτερο και τρίτο εδάφιο απαιτήσεις δεν ισχύουν για τις καταθέσεις που λαμβάνονται κατά τους επιτόπιους ελέγχους και εξακριβώσεις. Το ενδιαφερόμενο πρόσωπο ενημερώνεται εντούτοις για τα δικαιώματά του πριν ληφθεί κατάθεση και συγκεκριμένα για το δικαίωμά του να επικουρείται από πρόσωπο της επιλογής του.»

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&from=EN)

Αιτιολόγηση

Βλέπε πρόταση της Επιτροπής για κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 889/2013 όσον αφορά τη θεσμοθέτηση Ελεγκτή διαδικαστικών εγγυήσεων (COM(2014) 340 τελικό).

Τροπολογία    74

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο8 – στοιχείο -α α (νέο)

Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013

Άρθρο 9 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2

 

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

-α)  στην παράγραφο 4, το δεύτερο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

Για τον σκοπό αυτό, η Υπηρεσία αποστέλλει στον ενδιαφερόμενο πρόσκληση να διατυπώσει παρατηρήσεις είτε γραπτώς είτε στο πλαίσιο συνέντευξης με υπαλλήλους οριζόμενους από την Υπηρεσία. Η εν λόγω πρόσκληση περιλαμβάνει σύνοψη των περιστατικών που αφορούν τον ενδιαφερόμενο και τις πληροφορίες που απαιτούνται δυνάμει των άρθρων 11 και 12 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 και αναφέρει την προθεσμία υποβολής παρατηρήσεων, η οποία πρέπει να είναι τουλάχιστον 10 εργάσιμων ημερών από την παραλαβή της πρόσκλησης. Η εν λόγω προθεσμία μπορεί να μειωθεί με τη ρητή συγκατάθεση του ενδιαφερομένου ή για δεόντως αιτιολογημένους λόγους σχετικούς με τον επείγοντα χαρακτήρα της έρευνας. Στην τελική έκθεση της έρευνας γίνεται μνεία των εν λόγω παρατηρήσεων.

«Για τον σκοπό αυτό, η Υπηρεσία αποστέλλει στον ενδιαφερόμενο πρόσκληση να διατυπώσει παρατηρήσεις είτε γραπτώς είτε στο πλαίσιο συνέντευξης με υπαλλήλους οριζόμενους από την Υπηρεσία. Η εν λόγω πρόσκληση περιλαμβάνει σύνοψη των περιστατικών που αφορούν τον ενδιαφερόμενο και τις πληροφορίες που απαιτούνται δυνάμει των άρθρων 15 και 16 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725 και αναφέρει την προθεσμία υποβολής παρατηρήσεων, η οποία πρέπει να είναι τουλάχιστον 10 εργάσιμων ημερών από την παραλαβή της πρόσκλησης. Η εν λόγω προθεσμία μπορεί να μειωθεί με τη ρητή συγκατάθεση του ενδιαφερομένου ή για δεόντως αιτιολογημένους λόγους σχετικούς με τον επείγοντα χαρακτήρα της έρευνας. Στην τελική έκθεση της έρευνας γίνεται μνεία των εν λόγω παρατηρήσεων.»

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&from=EN)

Αιτιολόγηση

Τροπολογία τεχνικού χαρακτήρα: στις 11.12.2018, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 45/2001 καταργήθηκε και αντικαταστάθηκε από τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/1725.

Τροπολογία    75

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο8 – στοιχείο α α (νέο)

Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013

Άρθρο 9 – παράγραφος 5 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

α α)  Προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 5α:

 

«5a.  Για περιπτώσεις στις οποίες η Υπηρεσία συνιστά δικαστική συνέχεια και με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων καταγγελλόντων και πληροφοριοδοτών στην προστασία της ταυτότητάς τους, ο ενδιαφερόμενος έχει πρόσβαση στην έκθεση που συνέταξε η Υπηρεσία σύμφωνα με το άρθρο 11 μετά την έρευνά της, καθώς και σε οποιαδήποτε άλλα σχετικά έγγραφα, στον βαθμό που αυτά αφορούν το εν λόγω πρόσωπο και εφόσον ούτε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ούτε οι εθνικές δικαστικές αρχές κατά περίπτωση δεν διατυπώσουν αντίρρηση εντός περιόδου έξι μηνών. Μπορεί επίσης να χορηγείται έγκριση από την αρμόδια δικαστική αρχή πριν από τη λήξη της εν λόγω περιόδου.»

Αιτιολόγηση

Συνάδει κατά κύριο λόγο με την τροπολογία 51 της εισηγήτριας. Απαιτείται προθεσμία προκειμένου να αποφεύγεται η αναίτια καθυστέρηση της πρόσβασης στην έκθεση. Ταυτόχρονα, είναι αναγκαία μια διαδικασία ώστε να προλαμβάνεται το ενδεχόμενο η πρόωρη πρόσβαση στο αρχείο να υπονομεύσει τις επακόλουθες έρευνες ή διαδικασίες.

Τροπολογία    76

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 8 α (νέο)

Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013

Άρθρο 9 α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(8α)  Προστίθεται το άρθρο 9α:

 

«Άρθρο 9α

 

Ελεγκτής διαδικαστικών εγγυήσεων

 

1.   Η Επιτροπή διορίζει Ελεγκτή διαδικαστικών εγγυήσεων («Ελεγκτή»), σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στην παράγραφο 2, για πενταετή θητεία, μη ανανεώσιμη. Μετά τη λήξη της θητείας του, παραμένει εν υπηρεσία έως ότου αντικατασταθεί.

 

2.   Κατόπιν πρόσκλησης υποβολής υποψηφιοτήτων στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Επιτροπή καταρτίζει κατάλογο υποψηφίων που διαθέτουν τα κατάλληλα προσόντα για τη θέση του Ελεγκτή. Μετά από διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, η Επιτροπή διορίζει το Ελεγκτή.

 

3.   Ο Ελεγκτής διαθέτει τα προσόντα και την πείρα που απαιτούνται στο πεδίο των διαδικαστικών δικαιωμάτων και εγγυήσεων.

 

4.   Ο Ελεγκτής ασκεί τα καθήκοντά του με πλήρη ανεξαρτησία και δεν ζητεί ούτε λαμβάνει εντολές από κανέναν κατά την άσκηση των καθηκόντων του.

 

5.   Ο Ελεγκτής παρακολουθεί την τήρηση των διαδικαστικών δικαιωμάτων και εγγυήσεων από την Υπηρεσία. Είναι αρμόδιος για τον χειρισμό των καταγγελιών που λαμβάνει η Υπηρεσία.

 

6.   Ο Ελεγκτής υποβάλλει έκθεση σχετικά με τις δραστηριότητές του, σε ετήσια βάση, προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Επιτροπή, την επιτροπή εποπτείας και την Υπηρεσία. Ο Ελεγκτής δεν αναφέρεται σε ατομικές υποθέσεις υπό έρευνα και μεριμνά για την διασφάλιση του εμπιστευτικού χαρακτήρα των ερευνών ακόμη και μετά την περάτωσή τους.»

Τροπολογία    77

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 8 β (νέο)

Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013

Άρθρο 9 β (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(8β)  Προστίθεται το άρθρο 9β:

 

«Άρθρο 9β

 

Μηχανισμός υποβολής καταγγελιών

 

1.   Η Υπηρεσία, σε συνεργασία με τον Ελεγκτή, λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη δημιουργία ενός μηχανισμού υποβολής καταγγελιών, με σκοπό την παρακολούθηση και τη διασφάλιση της τήρησης των διαδικαστικών εγγυήσεων σε όλες τις δραστηριότητες της Υπηρεσίας.

 

2.   Οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος αποτελεί αντικείμενο έρευνας της Υπηρεσίας έχει το δικαίωμα να υποβάλει καταγγελία στον Ελεγκτή σε ό,τι αφορά την τήρηση από την Υπηρεσία των διαδικαστικών εγγυήσεων που προβλέπονται στο άρθρο 9. Η υποβολή καταγγελίας δεν έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα ως προς τη διεξαγωγή της εν εξελίξει έρευνας.

 

3.   Καταγγελίες μπορούν να υποβάλλονται το αργότερο ένα μήνα αφού ο καταγγέλλων λάβει γνώση των σχετικών πραγματικών περιστατικών που συνιστούν την εικαζόμενη παραβίαση των διαδικαστικών εγγυήσεων. Καμία καταγγελία δεν μπορεί να υποβληθεί μετά την πάροδο ενός μήνα από την περάτωση της έρευνας. Καταγγελίες που αφορούν την προθεσμία που αναφέρεται στο άρθρο 9 παράγραφοι 2 και 4 υποβάλλονται πριν από τη λήξη της προθεσμίας που καθορίζεται στις εν λόγω διατάξεις.

 

4.  Κατά την παραλαβή μιας καταγγελίας, ο Ελεγκτής ενημερώνει αμέσως τον Γενικό Διευθυντή της Υπηρεσίας και παρέχει στην Υπηρεσία τη δυνατότητα να επιλύσει το ζήτημα που θέτει ο καταγγέλλων, εντός 15 εργάσιμων ημερών.

 

5.   Με την επιφύλαξη του άρθρου 10 του παρόντος κανονισμού, η Υπηρεσία διαβιβάζει στον Ελεγκτή όλες τις πληροφορίες που ενδέχεται να είναι αναγκαίες για την έκδοση σύστασης από τον Ελεγκτή.

 

6.  Ο Ελεγκτής εκδίδει σύσταση σχετικά με την καταγγελία χωρίς χρονοτριβή και το αργότερο εντός δυο μηνών από την κοινοποίηση από την Υπηρεσία στον Ελεγκτή των ενεργειών στις οποίες προέβη για την αντιμετώπιση του ζητήματος ή μετά τη λήξη της προθεσμίας που αναφέρεται στην παράγραφο 3. Η σύσταση υποβάλλεται στην Υπηρεσία και κοινοποιείται στον καταγγέλλοντα. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, ο Ελεγκτής μπορεί να αποφασίσει να παρατείνει την προθεσμία για την έκδοση της σύστασης κατά 15 επιπλέον ημέρες. Ο Ελεγκτής ενημερώνει τον γενικό διευθυντή σχετικά με τους λόγους της παράτασης με επιστολή. Σε περίπτωση απουσίας σύστασης από τον Ελεγκτή εντός των προθεσμιών που ορίζονται στην παρούσα παράγραφο, θα θεωρείται ότι ο Ελεγκτής έχει απορρίψει την καταγγελία χωρίς σύσταση.

 

7.  Χωρίς να παρεμβαίνει στη διεξαγωγή της έρευνας, ο Ελεγκτής εξετάζει την καταγγελία σε διαδικασία εκατέρωθεν ακρόασης. Ο Ελεγκτής, μετά από συγκατάθεση των μαρτύρων, μπορεί να τους ζητήσει να παράσχουν τις γραπτές ή προφορικές εξηγήσεις που θεωρεί χρήσιμες για την εξακρίβωση των πραγματικών περιστατικών.

 

8.  Ο γενικός διευθυντής ακολουθεί τη σύσταση του Ελεγκτή επί του ζητήματος, εκτός από δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, στις οποίες μπορεί να αποκλίνει από τη σύστασή του. Σε περίπτωση που ο γενικός διευθυντής αποκλίνει από τη σύσταση του Ελεγκτή, γνωστοποιεί στον καταγγέλλοντα και στον Ελεγκτή τους βασικούς λόγους για την εν λόγω απόφαση, στον βαθμό που αυτή η γνωστοποίηση δεν επηρεάζει την εν εξελίξει έρευνα. Αναφέρει δε τους λόγους για τους οποίους δεν ακολούθησε τη σύσταση του Ελεγκτή σε σημείωμα που προσαρτάται στην τελική έκθεση της έρευνας.

 

9.  Ο Γενικός Διευθυντής μπορεί να ζητήσει τη γνώμη του Ελεγκτή σχετικά με οποιοδήποτε ζήτημα συνδέεται με την τήρηση των διαδικαστικών εγγυήσεων στο πλαίσιο της εντολής του Ελεγκτή, συμπεριλαμβανομένης της απόφασης για αναβολή παροχής πληροφοριών για τον ενδιαφερόμενο που αναφέρεται στο άρθρο 9 παράγραφος 3. Ο Γενικός Διευθυντής ορίζει σε οποιοδήποτε παρόμοιο αίτημα τη χρονική προθεσμία εντός της οποίας πρέπει να απαντήσει ο Ελεγκτής.

 

10.  Με την επιφύλαξη των προθεσμιών που προβλέπονται στο άρθρο 90α του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης, εφόσον έχει υποβληθεί καταγγελία στον γενικό διευθυντή από υπάλληλο ή μέλος του λοιπού προσωπικού της Ένωσης, σύμφωνα με το άρθρο 90α του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης, και ο μόνιμος υπάλληλος ή το μέλος του λοιπού προσωπικού έχει υποβάλει καταγγελία στον Ελεγκτή σχετικά με το ίδιο ζήτημα, ο Γενικός Διευθυντής αναμένει τη σύσταση του Ελεγκτή πριν απαντήσει στην καταγγελία.»

Τροπολογία    78

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 –εδάφιο 1 – σημείο 9 – στοιχείο -α (νέο)

Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013

Άρθρο 10 – παράγραφος 1

 

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

-α)  Η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

1. Οι πληροφορίες που διαβιβάζονται ή λαμβάνονται στο πλαίσιο εξωτερικών ερευνών, υπό οποιαδήποτε μορφή, προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις.

«1. Οι πληροφορίες που διαβιβάζονται ή λαμβάνονται στο πλαίσιο ερευνών εκτός των θεσμικών και λοιπών οργάνων και οργανισμών, υπό οποιαδήποτε μορφή, προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις βάσει του εθνικού και του ενωσιακού δικαίου.»

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&from=EN)

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία αντικαθιστά την τροπολογία 54 του σχεδίου έκθεσης.

Τροπολογία    79

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 –εδάφιο 1 – σημείο 9 – στοιχείο -α α (νέο)

Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013

Άρθρο 10 – παράγραφος 2

 

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

-α α)  Η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

2.  Οι πληροφορίες που διαβιβάζονται ή λαμβάνονται στο πλαίσιο εσωτερικών ερευνών, υπό οιαδήποτε μορφή, καλύπτονται από το επαγγελματικό απόρρητο και απολαύουν της προστασίας που παρέχουν οι εφαρμοστέοι στα θεσμικά όργανα της Ένωσης κανόνες.

«2.  Οι πληροφορίες που διαβιβάζονται ή λαμβάνονται στο πλαίσιο ερευνών, εντός θεσμικών και λοιπών οργάνων και οργανισμών, υπό οιαδήποτε μορφή, καλύπτονται από το επαγγελματικό απόρρητο και απολαύουν της προστασίας που παρέχουν οι εφαρμοστέοι στα θεσμικά όργανα της Ένωσης κανόνες.»

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?luri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=EN)

Αιτιολόγηση

Ευθυγραμμισμένη με την προτεινόμενη κατάργηση της διάκρισης μεταξύ εξωτερικών και εσωτερικών ερευνών.

Τροπολογία    80

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο9 – στοιχείο -α β (νέο)

Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013

Άρθρο 10 – παράγραφος 3 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

-α β)  Προστίθεται η παράγραφος 3a:

 

«3α.  Η Υπηρεσία γνωστοποιεί τις εκθέσεις και τις συστάσεις της αφού ολοκληρωθούν όλες οι σχετικές εθνικές και ενωσιακές διαδικασίες από τους αρμόδιους φορείς και εφόσον η γνωστοποίηση αυτή δεν επηρεάζει πλέον τις έρευνες. Η γνωστοποίηση πραγματοποιείται σε συμμόρφωση με τους κανόνες προστασίας δεδομένων και τις αρχές που καθορίζονται στο παρόν άρθρο και στο άρθρο 1.»

Τροπολογία    81

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο9 – στοιχείο α

Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013

Άρθρο 10 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η Υπηρεσία διορίζει υπεύθυνο προστασίας δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 24 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001.

Η Υπηρεσία διορίζει υπεύθυνο προστασίας δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 43 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2018/1725.

Αιτιολόγηση

Τροπολογία τεχνικού χαρακτήρα: στις 11.12.2018, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 45/2001 καταργήθηκε και αντικαταστάθηκε από τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/1725.

Τροπολογία    82

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο9 – στοιχείο α α (νέο)

Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013

Άρθρο 10 – παράγραφος 5 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

α α)  Προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 5α:

 

«5a.  Τα πρόσωπα που καταγγέλλουν στην Υπηρεσία αδικήματα και παραβάσεις που συνδέονται με τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης προστατεύονται πλήρως, ειδικότερα μέσω της ενωσιακής νομοθεσίας για την προστασία των προσώπων που καταγγέλλουν παραβάσεις του δικαίου της Ένωσης.»

Τροπολογία    83

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 –εδάφιο 1 – σημείο 10 – στοιχείο α

Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013

Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η έκθεση μπορεί να συνοδεύεται από συστάσεις του γενικού διευθυντή σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν. Οι εν λόγω συστάσεις αναφέρουν, εφόσον χρειάζεται, τυχόν πειθαρχικές, διοικητικές, δημοσιονομικές και/ή δικαστικές ενέργειες των θεσμικών και λοιπών οργάνων και οργανισμών, καθώς και των αρμόδιων αρχών των ενδιαφερομένων κρατών μελών, και προσδιορίζουν ιδίως το εκτιμώμενο ποσό που πρέπει να ανακτηθεί, καθώς και τον προκαταρκτικό νομικό χαρακτηρισμό των διαπιστωθέντων περιστατικών.

Η έκθεση συνοδεύεται από συστάσεις του γενικού διευθυντή σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν. Οι εν λόγω συστάσεις αναφέρουν, εφόσον χρειάζεται, τυχόν πειθαρχικές, διοικητικές, δημοσιονομικές και/ή δικαστικές ενέργειες των θεσμικών και λοιπών οργάνων και οργανισμών, καθώς και των αρμόδιων αρχών των ενδιαφερομένων κρατών μελών, και προσδιορίζουν ιδίως το εκτιμώμενο ποσό που πρέπει να ανακτηθεί, καθώς και τον προκαταρκτικό νομικό χαρακτηρισμό των διαπιστωθέντων περιστατικών.

Τροπολογία    84

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 –εδάφιο 1 – σημείο 10 – στοιχείο β

Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013

Άρθρο 11 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Η Υπηρεσία λαμβάνει κατάλληλα εσωτερικά μέτρα προκειμένου να διασφαλίζει τη σταθερή ποιότητα των τελικών εκθέσεων και συστάσεων, και εξετάζει αν υπάρχει ανάγκη αναθεώρησης των κατευθυντήριων γραμμών όσον αφορά τις διαδικασίες έρευνας, προκειμένου να αντιμετωπιστούν τυχόν πιθανές περιπτώσεις ασυνέπειας.

Τροπολογία    85

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 –εδάφιο 1 – σημείο 10 – στοιχείο β

Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013

Άρθρο 11 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Κατόπιν απλής επαλήθευσης της γνησιότητάς τους, οι εκθέσεις που συντάσσονται με τον τρόπο αυτόν αποτελούν παραδεκτά αποδεικτικά στοιχεία σε δικαστικές διαδικασίες μη ποινικού χαρακτήρα ενώπιον των εθνικών δικαστηρίων, καθώς και σε διοικητικές διαδικασίες στα κράτη μέλη.

Κατόπιν απλής επαλήθευσης της γνησιότητάς τους, οι εκθέσεις που συντάσσονται με τον τρόπο αυτόν συμπεριλαμβανομένων όλων των αποδεικτικών στοιχείων που υποστηρίζουν και προσαρτώνται στις εν λόγω εκθέσεις αποτελούν παραδεκτά αποδεικτικά στοιχεία σε δικαστικές διαδικασίες ενώπιον των εθνικών δικαστηρίων, καθώς και σε διοικητικές διαδικασίες στα κράτη μέλη. Η εξουσία των εθνικών δικαστηρίων να αξιολογούν ελεύθερα τα αποδεικτικά στοιχεία δεν θίγεται από τον παρόντα κανονισμό.

Τροπολογία    86

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 –εδάφιο 1 – σημείο 10 – στοιχείο β

Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013

Άρθρο 11 – παράγραφος 2 – εδάφιο 3

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Οι εκθέσεις που συντάσσονται από την Υπηρεσία αποτελούν, όπως οι διοικητικές εκθέσεις των εθνικών διοικητικών ελεγκτών και υπό τους ιδίους όρους, αποδεικτικά στοιχεία παραδεκτά στις ποινικές διαδικασίες του κράτους μέλους στο οποίο η χρησιμοποίησή τους αποδεικνύεται αναγκαία. Υπάγονται στους ίδιους κανόνες αξιολόγησης με εκείνους που εφαρμόζονται στις διοικητικές εκθέσεις των εθνικών διοικητικών ελεγκτών και έχουν την αυτή αποδεικτική ισχύ με αυτές τις εκθέσεις.

διαγράφεται

Τροπολογία    87

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 –εδάφιο 1 – σημείο 10 – στοιχείο β

Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013

Άρθρο 11 – παράγραφος 2 – εδάφιο 4

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Υπηρεσία τυχόν κανόνες του εθνικού δικαίου που είναι συναφείς για τους σκοπούς του τρίτου εδαφίου.

Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Υπηρεσία τυχόν κανόνες του εθνικού δικαίου που είναι συναφείς για τους σκοπούς του πρώτου εδαφίου.

Τροπολογία    88

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 –εδάφιο 1 – σημείο 10 – στοιχείο β

Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013

Άρθρο 11 – παράγραφος 2 – εδάφιο 4 α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Τα εθνικά δικαστήρια κοινοποιούν στην Υπηρεσία οποιαδήποτε απόρριψη αποδεικτικών στοιχείων σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο. Η κοινοποίηση περιλαμβάνει τη νομική βάση και λεπτομερή αιτιολόγηση της απόρριψης. Ο Γενικός Διευθυντής, στις ετήσιες εκθέσεις του, σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 4, αξιολογεί το παραδεκτό των αποδεικτικών στοιχείων στα κράτη μέλη.

Αιτιολόγηση

Η προφορική τροπολογία ευθυγραμμίζει την τροπολογία 155 με τη συνολική προσέγγιση για το παραδεκτό των αποδεικτικών στοιχείων και λαμβάνει υπόψη την ανεξαρτησία της δικαστικής εξουσίας.

Τροπολογία    89

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 –εδάφιο 1 – σημείο 10 – στοιχείο γ

Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013

Άρθρο 11 – παράγραφος 3

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Οι εκθέσεις και συστάσεις που συντάσσονται κατόπιν εξωτερικής έρευνας και κάθε συναφές χρήσιμο έγγραφο διαβιβάζονται στις αρμόδιες αρχές των ενδιαφερόμενων κρατών μελών σύμφωνα με τους κανόνες που διέπουν τις εξωτερικές έρευνες, καθώς και, εφόσον είναι αναγκαίο, στο ενδιαφερόμενο θεσμικό ή άλλο όργανο ή οργανισμό. Το εν λόγω θεσμικό ή άλλο όργανο ή οργανισμός δίνει στις εξωτερικές έρευνες τη συνέχεια την οποία απαιτούν τα αποτελέσματα των εξωτερικών ερευνών και ενημερώνει σχετικά την Υπηρεσία, εντός προθεσμίας που ορίζεται στις συστάσεις που συνοδεύουν την έκθεση, καθώς και, επιπλέον, κατόπιν σχετικής αίτησης της Υπηρεσίας.

3.  Οι εκθέσεις και συστάσεις που συντάσσονται κατόπιν έρευνας και κάθε συναφές χρήσιμο έγγραφο διαβιβάζονται, κατά περίπτωση, στις αρμόδιες αρχές των ενδιαφερόμενων κρατών μελών σύμφωνα με τους κανόνες που διέπουν τις έρευνες, καθώς και στο ενδιαφερόμενο θεσμικό ή άλλο όργανο ή οργανισμό. Τα εν λόγω θεσμικά και λοιπά όργανα και οργανισμοί δίνουν στις έρευνες τη συνέχεια, ιδίως πειθαρχική ή δικαστική, την οποία απαιτούν τα αποτελέσματα των ερευνών και ενημερώνουν σχετικά την Υπηρεσία, εντός προθεσμίας που ορίζεται στις συστάσεις που συνοδεύουν την έκθεση, καθώς και, επιπλέον, μετά από σχετική αίτηση της Υπηρεσίας. Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών υποβάλλουν έκθεση στην Υπηρεσία εντός εννέα μηνών σχετικά με τις ενέργειες στις οποίες προέβησαν σε απάντηση προς την έκθεση σχετικά με την υπόθεση.

Τροπολογία    90

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 –εδάφιο 1 – σημείο 10 – στοιχείο γ α (νέο)

Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013

Άρθρο 11 – παράγραφος 4

 

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

γ α)  η παράγραφος 4 διαγράφεται·

4.  Οι εκθέσεις και συστάσεις που συντάσσονται μετά από εσωτερική έρευνα και κάθε συναφές χρήσιμο έγγραφο διαβιβάζονται στο ενδιαφερόμενο θεσμικό ή άλλο όργανο ή οργανισμό. Τα εν λόγω θεσμικά και λοιπά όργανα και οργανισμοί δίνουν στις εσωτερικές έρευνες τη συνέχεια, ιδίως πειθαρχική ή δικαστική, την οποία απαιτούν τα αποτελέσματα των εσωτερικών ερευνών και ενημερώνουν σχετικά την Υπηρεσία, εντός προθεσμίας που ορίζεται στις συστάσεις που συνοδεύουν την έκθεση, καθώς και, επιπλέον, μετά από σχετική αίτηση της Υπηρεσίας.

 

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=EN)

Αιτιολόγηση

Συγχωνεύθηκε με την παράγραφο 3.

Τροπολογία    91

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 –εδάφιο 1 – σημείο 10 – στοιχείο γ β (νέο)

Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013

Άρθρο 11 – παράγραφος 5

 

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

γ β)  Στο άρθρο 11, η παράγραφος 5 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

5.  Όταν η έκθεση που συντάχθηκε μετά από εσωτερική έρευνα αποκαλύπτει την ύπαρξη πραγματικών περιστατικών που δύνανται να επισύρουν ποινική δίωξη, τα εν λόγω στοιχεία διαβιβάζονται στις δικαστικές αρχές του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους.

«5.  Όταν η έκθεση που συντάχθηκε μετά από έρευνα αποκαλύπτει την ύπαρξη πραγματικών περιστατικών που δύνανται να επισύρουν ποινική δίωξη, τα εν λόγω στοιχεία διαβιβάζονται αμελλητί στις δικαστικές αρχές του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους, με την επιφύλαξη των άρθρων 12γ και 12δ.»

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=EN)

Τροπολογία    92

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 –εδάφιο 1 – σημείο 10 – στοιχείο γ γ (νέο)

Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013

Άρθρο 11 – παράγραφος 6 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

γ γ)   παρεμβάλλεται η παράγραφος 6α:

 

«6a.  Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών και τα θεσμικά και λοιπά όργανα και οι οργανισμοί μεριμνούν ώστε οι πειθαρχικές, διοικητικές, οικονομικές και δικαστικές συστάσεις στις οποίες προβαίνει ο γενικός διευθυντής σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 3 να εφαρμόζονται και διαβιβάζουν στην Υπηρεσία λεπτομερή έκθεση σχετικά με τα μέτρα που έχουν ληφθεί έως τις 31 Μαρτίου κάθε έτους, συμπεριλαμβανομένων των λόγων για τη μη εφαρμογή των συστάσεων που διατύπωσε η OLAF, κατά περίπτωση.»

Αιτιολόγηση

Προσθήκη στην τροπολογία 63 της εισηγήτριας.

Τροπολογία    93

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 –εδάφιο 1 – σημείο 10 – στοιχείο γ δ (νέο)

Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013

Άρθρο 11 – παράγραφος 8

 

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

γ δ)  Στο άρθρο 11, η παράγραφος 8 τροποποιείται ως εξής:

8.  Εφόσον πληροφοριοδότης που παρέσχε στην Υπηρεσία στοιχεία τα οποία οδήγησαν στην έναρξη έρευνας ή σχετίζονται με αυτήν το ζητήσει, η Υπηρεσία μπορεί να ενημερώσει τον εν λόγω πληροφοριοδότη ότι περατώθηκε η έρευνα. Ωστόσο, η Υπηρεσία μπορεί να απορρίψει τέτοια αίτηση, αν κρίνει ότι μπορεί να βλάψει τα νόμιμα δικαιώματα του ενδιαφερομένου, την αποτελεσματικότητα της έρευνας και τις ενέργειες που θα αναληφθούν στη συνέχεια ή τις ενδεχόμενες απαιτήσεις εμπιστευτικότητας.

«8.  Όταν πληροφοριοδότης έχει παράσχει στην Υπηρεσία στοιχεία τα οποία έχουν οδηγήσει σε έρευνα, η Υπηρεσία ενημερώνει τον εν λόγω πληροφοριοδότη ότι περατώθηκε η έρευνα. Ωστόσο, η Υπηρεσία μπορεί να απορρίψει τέτοια αίτηση, αν κρίνει ότι μπορεί να βλάψει τα νόμιμα δικαιώματα του ενδιαφερομένου, την αποτελεσματικότητα της έρευνας και τις ενέργειες που θα αναληφθούν στη συνέχεια ή τις ενδεχόμενες απαιτήσεις εμπιστευτικότητας.»

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=EN)

Τροπολογία    94

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 10 α (νέο)

Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013

Άρθρο 11 α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(10a)  Μετά το άρθρο 11 παρεμβάλλεται νέο άρθρο:

 

«Άρθρο 11α

 

Ενέργειες ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου

 

Οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος μπορεί να ασκήσει αγωγή κατά της Επιτροπής για ακύρωση της έκθεσης έρευνας που διαβιβάστηκε στις εθνικές αρχές ή στα θεσμικά όργανα δυνάμει του άρθρου 11 παράμετρος 3 με το αιτιολογικό της αναρμοδιότητας, της παράβασης ουσιώδους διαδικαστικής απαίτησης, της παραβίασης των Συνθηκών, συμπεριλαμβανομένης της παραβίασης του Χάρτη, ή της κατάχρησης εξουσίας.»

Αιτιολόγηση

Επί του παρόντος δεν είναι δυνατό να ασκηθεί αγωγή κατά της τελικής έκθεσης της OLAF. Η παρούσα τροπολογία επιδιώκει να θεσπίσει αποτελεσματική νομική προστασία, όπως επιτάσσει ο Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων.

Τροπολογία    95

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 –εδάφιο 1 – σημείο 11 – στοιχείο -α (νέο)

Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013

Άρθρο 12 – παράγραφος 1

 

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

-α)  Η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

1.  Με την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 11 του παρόντος κανονισμού και των διατάξεων του κανονισμού (Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 2185/96, η Υπηρεσία μπορεί να διαβιβάζει εγκαίρως στις αρμόδιες αρχές των ενδιαφερόμενων κρατών μελών πληροφορίες συλλεγείσες κατά τη διάρκεια εξωτερικών ερευνών, ώστε να μπορέσουν να προβούν στις κατάλληλες ενέργειες σύμφωνα με το εθνικό τους δίκαιο.

«1.  Με την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 11 του παρόντος κανονισμού και των διατάξεων του κανονισμού (Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 2185/96, η Υπηρεσία μπορεί να διαβιβάζει εγκαίρως στις αρμόδιες αρχές των ενδιαφερόμενων κρατών μελών πληροφορίες συλλεγείσες κατά τη διάρκεια επιτόπιων ελέγχων ή εξακριβώσεων σύμφωνα με το άρθρο 3, ώστε να μπορέσουν να προβούν στις κατάλληλες ενέργειες σύμφωνα με το εθνικό τους δίκαιο. Μπορεί επίσης να διαβιβάζει πληροφορίες στο ενδιαφερόμενο θεσμικό ή άλλο όργανο ή οργανισμό.»

Αιτιολόγηση

Ευθυγραμμισμένη με την προτεινόμενη κατάργηση της διάκρισης μεταξύ εξωτερικών και εσωτερικών ερευνών.

Τροπολογία    96

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 –εδάφιο 1 – σημείο 11 – στοιχείο α

Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013

Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – τελευταία περίοδος

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  στην παράγραφο 1, προστίθεται η ακόλουθη περίοδος:

διαγράφεται

«Μπορεί επίσης να διαβιβάζει πληροφορίες στο ενδιαφερόμενο θεσμικό ή άλλο όργανο ή οργανισμό.»

 

Τροπολογία    97

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 –εδάφιο 1 – σημείο 11 – στοιχείο α α (νέο)

Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013

Άρθρο 12 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

 

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

α α)  Στην παράγραφο 2, το πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

Με την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 11, ο γενικός διευθυντής διαβιβάζει στις δικαστικές αρχές του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους πληροφορίες που συνέλεξε η Υπηρεσία κατά τη διάρκεια εσωτερικών ερευνών, όσον αφορά πραγματικά περιστατικά που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα εθνικής δικαστικής αρχής.

Με την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 11, ο γενικός διευθυντής διαβιβάζει στις δικαστικές αρχές του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους πληροφορίες που συνέλεξε η Υπηρεσία κατά τη διάρκεια ερευνών εντός θεσμικών και λοιπών οργάνων και οργανισμών, όσον αφορά πραγματικά περιστατικά που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα εθνικής δικαστικής αρχής.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=EN)

Αιτιολόγηση

Ευθυγραμμισμένη με την προτεινόμενη κατάργηση της διάκρισης μεταξύ εξωτερικών και εσωτερικών ερευνών.

Τροπολογία    98

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 –εδάφιο 1 – σημείο 11 – στοιχείο β

Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013

Άρθρο 12 – παράγραφος 3

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Οι αρμόδιες αρχές του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους, εκτός εάν δεν το επιτρέπει το εθνικό δίκαιο, ενημερώνουν την Υπηρεσία σε εύθετο χρόνο, με δική τους πρωτοβουλία ή κατόπιν αίτησης της Υπηρεσίας, σχετικά με τα μέτρα που έλαβαν βάσει των πληροφοριών που τους διαβιβάστηκαν δυνάμει του παρόντος άρθρου.

3.  Οι αρμόδιες αρχές του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους, εκτός εάν δεν το επιτρέπει το εθνικό δίκαιο, ενημερώνουν την Υπηρεσία εντός ενός μηνός σχετικά με τα μέτρα που έλαβαν βάσει των πληροφοριών που τους διαβιβάστηκαν δυνάμει του παρόντος άρθρου.

Τροπολογία    99

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 12

Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013

Άρθρο 12β – παράγραφος 3 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

3α.  Οι υποχρεώσεις αμοιβαίας διοικητικής συνδρομής δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 515/97 του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 608/2013 ισχύουν επίσης για τις δραστηριότητες συντονισμού που αφορούν τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία σύμφωνα με το παρόν άρθρο.

 

_________________

 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 515/97 του Συμβουλίου, της 13ης Μαρτίου 1997, περί της αμοιβαίας συνδρομής μεταξύ των διοικητικών αρχών των κρατών μελών και της συνεργασίας των αρχών αυτών με την Επιτροπή με σκοπό τη διασφάλιση της ορθής εφαρμογής των τελωνειακών και γεωργικών ρυθμίσεων (ΕΕ L 082 της 22.3.1997, σ. 1).

 

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 608/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Ιουνίου 2013, σχετικά με την τελωνειακή επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1383/2003 του Συμβουλίου (ΕΕ L 181 της 29.6.2013, σ. 15).

Τροπολογία    100

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 12

Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013

Άρθρο 12γ – παράγραφος 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Η Υπηρεσία γνωστοποιεί στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση κάθε αξιόποινη συμπεριφορά ως προς την οποία η Εισαγγελία μπορεί να ασκήσει την αρμοδιότητά της σύμφωνα με το άρθρο 22 και το άρθρο 25 παράγραφοι 2 και 3 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1939. Η γνωστοποίηση αποστέλλεται σε οποιοδήποτε στάδιο πριν ή κατά τη διάρκεια της έρευνας της Υπηρεσίας.

1.  Η Υπηρεσία γνωστοποιεί στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση κάθε αξιόποινη συμπεριφορά ως προς την οποία η Εισαγγελία μπορεί να ασκήσει την αρμοδιότητά της σύμφωνα με το κεφάλαιο IV του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1939. Η γνωστοποίηση αποστέλλεται το νωρίτερο δυνατό πριν ή κατά τη διάρκεια της έρευνας της Υπηρεσίας.

Αιτιολόγηση

Πιστεύουμε ότι ενδείκνυται στο σημείο αυτό να γίνει αναφορά σε ολόκληρο το κεφάλαιο IV του κανονισμού για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ώστε να είμαστε σίγουροι ότι δεν θα παραλείψουμε καμία σχετική διάταξη.

Τροπολογία    101

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 12

Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013

Άρθρο 12γ – παράγραφος 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Η γνωστοποίηση περιλαμβάνει τουλάχιστον περιγραφή των πραγματικών περιστατικών, καθώς και εκτίμηση της ζημίας που προκλήθηκε ή ενδέχεται να προκληθεί, τον πιθανό νομικό χαρακτηρισμό και κάθε διαθέσιμη πληροφορία σχετικά με δυνητικά θύματα, υπόπτους και τυχόν άλλα εμπλεκόμενα πρόσωπα.

2.  Η έκθεση περιλαμβάνει τουλάχιστον περιγραφή των πραγματικών περιστατικών και τις πληροφορίες που γνωρίζει η Υπηρεσία, καθώς και εκτίμηση της ζημίας που προκλήθηκε ή ενδέχεται να προκληθεί, στις περιπτώσεις που η Υπηρεσία διαθέτει τις πληροφορίες αυτές, τον πιθανό νομικό χαρακτηρισμό και κάθε διαθέσιμη πληροφορία σχετικά με δυνητικά θύματα, υπόπτους και τυχόν άλλα εμπλεκόμενα πρόσωπα. Μαζί με την έκθεση, η Υπηρεσία διαβιβάζει στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία κάθε άλλη σχετική πληροφορία που έχει στη διάθεσή της σχετικά με την υπόθεση.

Τροπολογία    102

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 12

Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013

Άρθρο 12γ – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Στις περιπτώσεις στις οποίες στις πληροφορίες που λαμβάνει η Υπηρεσία δεν περιλαμβάνονται τα στοιχεία που παρατίθενται στην παράγραφο 2 και δεν βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα της Υπηρεσίας, η Υπηρεσία μπορεί να προβεί σε προκαταρκτική αξιολόγηση των ισχυρισμών. Η αξιολόγηση διεξάγεται ταχύτατα και, σε κάθε περίπτωση, εντός δύο μηνών από τη λήψη των πληροφοριών. Κατά τη διάρκεια της εν λόγω αξιολόγησης, εφαρμόζονται το άρθρο 6 και το άρθρο 8 παράγραφος 2.

Στις περιπτώσεις στις οποίες στις πληροφορίες που λαμβάνει η Υπηρεσία δεν περιλαμβάνονται τα στοιχεία που παρατίθενται στην παράγραφο 2 και δεν βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα της Υπηρεσίας, η Υπηρεσία μπορεί να προβεί σε προκαταρκτική αξιολόγηση των ισχυρισμών. Η αξιολόγηση διεξάγεται χωρίς χρονοτριβή και, σε κάθε περίπτωση, εντός δύο μηνών από τη λήψη των πληροφοριών. Κατά τη διάρκεια της εν λόγω αξιολόγησης, εφαρμόζονται το άρθρο 6 και το άρθρο 8 παράγραφος 2. Η Υπηρεσία απέχει από οποιοδήποτε μέτρο ενδέχεται να θέσει σε κίνδυνο ενδεχόμενες μελλοντικές έρευνες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Τροπολογία    103

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 12

Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013

Άρθρο 12γ – παράγραφος 5

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5.  Τα θεσμικά και λοιπά όργανα και οργανισμοί της Ένωσης μπορούν να ζητούν από την Υπηρεσία να διεξάγει προκαταρκτική αξιολόγηση ισχυρισμών που γνωστοποιούνται σε αυτά. Για τους σκοπούς των αιτήσεων αυτών, εφαρμόζεται η παράγραφος 3.

5.  Τα θεσμικά και λοιπά όργανα και οργανισμοί της Ένωσης μπορούν να ζητούν από την Υπηρεσία να διεξάγει προκαταρκτική αξιολόγηση ισχυρισμών που γνωστοποιούνται σε αυτά. Για τους σκοπούς των αιτήσεων αυτών, εφαρμόζονται mutatis mutandis οι παράγραφοι 1 ως 4. Η Υπηρεσία ενημερώνει το ενδιαφερόμενο θεσμικό ή άλλο όργανο ή οργανισμό σχετικά με τα αποτελέσματα της προκαταρκτικής αξιολόγησης, εκτός εάν η παροχή αυτών των πληροφοριών μπορεί να θέσει σε κίνδυνο έρευνα της Υπηρεσίας ή της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Αιτιολόγηση

Όπως πρότεινε η επιτροπή εποπτείας με την από 20ής Νοεμβρίου 2018 επιστολή της.

Τροπολογία    104

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 12

Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 2013/833

Άρθρο 12δ – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Ο γενικός διευθυντής δεν κινεί έρευνα σύμφωνα με το άρθρο 5 εάν η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία διεξάγει έρευνα σχετικά με τα ίδια πραγματικά περιστατικά, εκτός εάν ισχύουν τα προβλεπόμενα στα άρθρα 12ε ή 12στ.

1.   Ο γενικός διευθυντής δεν κινεί έρευνα σύμφωνα με το άρθρο 5 και αναστέλλει οποιαδήποτε εν εξελίξει έρευνα εάν η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία διεξάγει έρευνα σχετικά με τα ίδια πραγματικά περιστατικά, εκτός εάν ισχύουν τα προβλεπόμενα στα άρθρα 12ε ή 12στ. Ο γενικός διευθυντής ενημερώνει την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σχετικά με κάθε απόφαση περί μη έναρξης ή αναστολής έρευνας που έχει ληφθεί για τους λόγους αυτούς.

Αιτιολόγηση

Προτεινόμενη προσθήκη στην τροπολογία 74 της εισηγήτριας: να συμπεριληφθεί το καθήκον του γενικού διευθυντή να ενημερώνει την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σχετικά με τη «μη έναρξη» έρευνας σε μια υπόθεση.

Τροπολογία    105

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 12

Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013

Άρθρο 12δ – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Για τους σκοπούς της εφαρμογής του πρώτου εδαφίου, η Υπηρεσία επαληθεύει σύμφωνα με το άρθρο 12ζ παράγραφος 2 μέσω του συστήματος διαχείρισης υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας αν η Εισαγγελία διενεργεί έρευνα. Η Υπηρεσία μπορεί να ζητήσει περαιτέρω πληροφορίες από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ανταποκρίνεται στην εν λόγω αίτηση εντός 10 εργάσιμων ημερών.

Για τους σκοπούς της εφαρμογής του πρώτου εδαφίου, η Υπηρεσία επαληθεύει σύμφωνα με το άρθρο 12ζ παράγραφος 2 μέσω του συστήματος διαχείρισης υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας αν η Εισαγγελία διενεργεί έρευνα. Η Υπηρεσία μπορεί να ζητήσει περαιτέρω πληροφορίες από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ανταποκρίνεται στην εν λόγω αίτηση εντός 10 εργάσιμων ημερών. Η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί σε εξαιρετικές περιπτώσεις σύμφωνα με τις ρυθμίσεις που θα καθοριστούν στους διακανονισμούς εργασίας που αναφέρονται στο άρθρο 12ζ παράγραφος 1.

Τροπολογία    106

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 12

Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013

Άρθρο 12δ – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Σε περίπτωση που η Υπηρεσία περατώσει την έρευνά της σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο, δεν εφαρμόζονται το άρθρο 9 παράγραφος 4 και το άρθρο 11.

Αιτιολόγηση

Βλέπε επίσης το κείμενο που προτείνει η Επιτροπή για το άρθρο 12γ παράγραφος 6.

Τροπολογία    107

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 12

Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013

Άρθρο 12δ – παράγραφος 1 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1a.   Κατόπιν αίτησης της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, η Υπηρεσία θα αποφύγει να προβεί σε οποιεσδήποτε ενέργειες ή πράξεις ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο έρευνα ή δίωξη που διεξάγει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ενημερώνει την Υπηρεσία χωρίς περιττή χρονοτριβή αμέσως μόλις πάψουν να ισχύουν οι λόγοι για παρόμοια αίτηση.

Αιτιολόγηση

Βασισμένη σε εισήγηση της επιτροπής εποπτείας που περιέχεται στην από 20ής Νοεμβρίου 2018 επιστολή της.

Τροπολογία    108

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 12

Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 833/2013

Άρθρο 12δ – παράγραφος 1 β (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1β.   Σε περίπτωση που η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία περατώσει ή αναστείλει έρευνα σχετικά με την οποία είχε λάβει πληροφορίες από τον γενικό διευθυντή σύμφωνα με την παράγραφο 1, και η οποία είναι συναφής με την άσκηση της εντολής της Υπηρεσίας, ενημερώνει την Υπηρεσία χωρίς περιττή χρονοτριβή και μπορεί να διατυπώσει συστάσεις όσον αφορά επακόλουθες διοικητικές έρευνες.

Τροπολογία    109

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 12

Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013

Άρθρο 12ε – παράγραφος 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Δυνάμει της παραγράφου 1, η σχετική αίτηση διαβιβάζεται γραπτώς και προσδιορίζει το μέτρο ή τα μέτρα τα οποία ζητεί η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να ληφθούν από την Υπηρεσία και, κατά περίπτωση, το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα για την υλοποίησή τους. Η αίτηση περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με την έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στον βαθμό που αυτές είναι συναφείς για τον σκοπό της αίτησης. Όταν απαιτείται, η Υπηρεσία μπορεί να ζητήσει πρόσθετες πληροφορίες.

2.  Αίτηση δυνάμει της παραγράφου 1 διαβιβάζεται γραπτώς και προσδιορίζει τουλάχιστον:

 

α)  πληροφορίες σχετικά με την έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στον βαθμό που αυτές είναι συναφείς για τον σκοπό της αίτησης·

 

β)  το μέτρο ή τα μέτρα τα οποία ζητεί η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να ληφθούν από την Υπηρεσία·

 

γ)  κατά περίπτωση, το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα για την υλοποίησή τους·

 

δ)  οποιεσδήποτε οδηγίες βάσει της παραγράφου 2α,

 

Όταν απαιτείται, η Υπηρεσία μπορεί να ζητήσει πρόσθετες πληροφορίες.

Αιτιολόγηση

Νέα διάρθρωση και νέα προσθήκη κατόπιν εισήγησης της επιτροπής εποπτείας που περιέχεται στην από 20ής Νοεμβρίου 2018 επιστολή της.

Τροπολογία    110

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 12

Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013

Άρθρο 12ε – παράγραφος 2 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2α.  Προκειμένου να προστατεύσει το παραδεκτό των αποδεικτικών στοιχείων, καθώς και τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις διαδικαστικές εγγυήσεις, σε περίπτωση που η Υπηρεσία εφαρμόζει υποστηρικτικά ή συμπληρωματικά μέτρα κατόπιν αιτήματος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας σύμφωνα με το παρόν άρθρο, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία μπορεί να δώσει εντολή στην Υπηρεσία να εφαρμόσει υψηλότερα πρότυπα θεμελιωδών δικαιωμάτων, διαδικαστικών εγγυήσεων και προστασίας δεδομένων από αυτά που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό. Στο πλαίσιο αυτό, προσδιορίζει λεπτομερώς τις τυπικές απαιτήσεις και διαδικασίες που πρέπει να εφαρμόζονται.

 

Εν τη απουσία παρόμοιων ειδικών οδηγιών από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, το κεφάλαιο VI (διαδικαστικές εγγυήσεις) και το κεφάλαιο VIII (προστασία δεδομένων) του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1939 εφαρμόζονται mutatis mutandis για τα μέτρα που υλοποιεί η Υπηρεσία σύμφωνα με το παρόν άρθρο.

Αιτιολόγηση

Οι διαδικαστικές εγγυήσεις και οι κανόνες προστασίας των δεδομένων που προβλέπονται από τον κανονισμό για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα πρέπει να εφαρμόζονται σε όλα τα μέτρα που λαμβάνει η OLAF κατόπιν αιτήματος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, ούτως ώστε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να μην έχει κανένα κίνητρο να αναθέτει καθήκοντα στην OLAF με μοναδικό σκοπό την παράκαμψη των εν λόγω κανόνων. Περιλαμβάνει προτάσεις της επιτροπής εποπτείας που περιέχεται στην από 20ής Νοεμβρίου 2018 επιστολή της.

Τροπολογία    111

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 12

Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013

Άρθρο 12στ – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις στις οποίες η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία διενεργεί έρευνα και ο γενικός διευθυντής κρίνει ότι θα πρέπει να κινηθεί έρευνα σύμφωνα με την εντολή της Υπηρεσίας με σκοπό τη διευκόλυνση της λήψης προληπτικών μέτρων ή της εκτέλεσης δημοσιονομικών, πειθαρχικών ή διοικητικών ενεργειών, η Υπηρεσία ενημερώνει την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία γραπτώς, προσδιορίζοντας τη φύση και τον σκοπό της έρευνας.

Σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις στις οποίες η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία διενεργεί έρευνα και ο γενικός διευθυντής κρίνει ότι θα πρέπει να κινηθεί ή να συνεχιστεί έρευνα σύμφωνα με την εντολή της Υπηρεσίας με σκοπό τη διευκόλυνση της λήψης προληπτικών μέτρων ή της εκτέλεσης δημοσιονομικών, πειθαρχικών ή διοικητικών ενεργειών, η Υπηρεσία ενημερώνει την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία γραπτώς, προσδιορίζοντας τη φύση και τον σκοπό της έρευνας και επιζητά γραπτή συγκατάθεση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για την έναρξη συμπληρωματικής έρευνας.

Τροπολογία    112

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 12

Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013

Άρθρο 12στ – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, εντός 30 ημερών από τη λήψη της ενημέρωσης αυτής, μπορεί να προβάλει αντίρρηση στην κίνηση έρευνας ή στην εκτέλεση ορισμένων ενεργειών που αφορούν την έρευνα, όπου απαιτείται προκειμένου να μην τεθεί σε κίνδυνο η δική της έρευνα ή δίωξη και για όσο χρονικό διάστημα ισχύουν οι λόγοι αυτοί. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ενημερώνει την Υπηρεσία χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση όταν παύσουν να ισχύουν οι λόγοι για τους οποίους προέβαλε αντίρρηση.

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, εντός 20 εργάσιμων ημερών από τη λήψη της ενημέρωσης αυτής, είτε δίνει τη συγκατάθεσή της, είτε προβάλλει αντίρρηση στην κίνηση ή στη συνέχιση της έρευνας ή στην εκτέλεση οιωνδήποτε ενεργειών αφορούν την έρευνα, όπου απαιτείται προκειμένου να μην τεθεί σε κίνδυνο η δική της έρευνα ή δίωξη και για όσο χρονικό διάστημα ισχύουν οι λόγοι αυτοί. Σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία μπορεί να παρατείνει την προθεσμία κατά 10 επιπλέον εργάσιμες ημέρες. Ενημερώνει σχετικά την Υπηρεσία.

 

Σε περίπτωση που η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία προβάλλει αντίρρηση, η Υπηρεσία δεν θα κινήσει συμπληρωματική έρευνα. Σε αυτή τη περίπτωση, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ενημερώνει την Υπηρεσία χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση όταν παύσουν να ισχύουν οι λόγοι για τους οποίους προέβαλε αντίρρηση.

Τροπολογία    113

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 12

Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013

Άρθρο 12στ – παράγραφος 1 – εδάφιο 3

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Στην περίπτωση που η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δεν προβάλει αντίρρηση εντός της προθεσμίας που αναφέρεται στο ανωτέρω εδάφιο, η Υπηρεσία μπορεί να κινήσει έρευνα, την οποία διεξάγει σε στενή διαβούλευση με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Στην περίπτωση που η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δώσει τη συγκατάθεσή της, η Υπηρεσία μπορεί να κινήσει ή να συνεχίσει έρευνα, την οποία διεξάγει σε στενή διαβούλευση με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Τροπολογία    114

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 12

Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013

Άρθρο 12στ – παράγραφος 1 – εδάφιο 3 α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Εάν η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δεν απαντήσει εντός της προθεσμίας που προβλέπεται στο δεύτερο εδάφιο, η Υπηρεσία μπορεί να ξεκινήσει διαβουλεύσεις με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ώστε να ληφθεί απόφαση εντός 10 ημερών.

Τροπολογία    115

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 12

Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013

Άρθρο 12ζ – παράγραφος 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Εφόσον απαιτείται για τη διευκόλυνση της συνεργασίας με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία όπως προβλέπεται στο άρθρο 1 παράγραφος 4α, η Υπηρεσία συμφωνεί με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σχετικά με διοικητικούς διακανονισμούς. Στους εν λόγω διακανονισμούς εργασίας μπορούν να προβλέπονται πρακτικές λεπτομέρειες για την ανταλλαγή πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, πληροφοριών επιχειρησιακού, στρατηγικού ή τεχνικού χαρακτήρα και διαβαθμισμένων πληροφοριών. Οι διακανονισμοί περιλαμβάνουν επίσης αναλυτικές ρυθμίσεις σχετικά με τη συνεχή ανταλλαγή πληροφοριών κατά τη διάρκεια της λήψης και επαλήθευσης ισχυρισμών και από την Υπηρεσία και από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

1.  Εφόσον απαιτείται για τη διευκόλυνση της συνεργασίας με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία όπως προβλέπεται στο άρθρο 1 παράγραφος 4α, η Υπηρεσία συμφωνεί με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σχετικά με διοικητικούς διακανονισμούς. Στους εν λόγω διακανονισμούς εργασίας μπορούν να προβλέπονται πρακτικές λεπτομέρειες για την ανταλλαγή πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, πληροφοριών επιχειρησιακού, στρατηγικού ή τεχνικού χαρακτήρα και διαβαθμισμένων πληροφοριών, καθώς και για τη δημιουργία πλατφορμών τεχνολογίας πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένης μιας κοινής προσέγγισης για τις αναβαθμίσεις και τη συμβατότητα του λογισμικού. Οι διακανονισμοί περιλαμβάνουν επίσης αναλυτικές ρυθμίσεις σχετικά με τη συνεχή ανταλλαγή πληροφοριών κατά τη διάρκεια της λήψης και επαλήθευσης ισχυρισμών για τον σκοπό του προσδιορισμού των αρμοδιοτήτων κατά τη διάρκεια ερευνών που διενεργούνται και από την Υπηρεσία και από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Περιλαμβάνουν επίσης ρυθμίσεις για τη διαβίβαση των αποδεικτικών στοιχείων μεταξύ της Υπηρεσίας και της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, καθώς και ρυθμίσεις για τον επιμερισμό των δαπανών.

 

Πριν την έγκριση των διακανονισμών εργασίας με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ο Γενικός Διευθυντής αποστέλλει το σχέδιο στον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων, στην επιτροπή εποπτείας και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προς ενημέρωση. Ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων και η επιτροπή εποπτείας διατυπώνουν τις παρατηρήσεις τους χωρίς χρονοτριβή.

Τροπολογία    116

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 12

Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013

Άρθρο 12ζ – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Κάθε έμμεση πρόσβαση στις πληροφορίες του συστήματος διαχείρισης υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας από την Υπηρεσία πραγματοποιείται μόνο στον βαθμό που είναι αναγκαία για την εκτέλεση των καθηκόντων της Υπηρεσίας, όπως ορίζονται αυτά στον παρόντα κανονισμό, και είναι δεόντως αιτιολογημένη και επικυρωμένη μέσω εσωτερικής διαδικασίας θεσπισμένης από την Υπηρεσία. Η Υπηρεσία τηρεί αρχείο όλων των περιπτώσεων πρόσβασης στο σύστημα διαχείρισης υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Τροπολογία    117

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 12

Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013

Άρθρο 12ζ – παράγραφος 2 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2α.  Ο γενικός διευθυντής της Υπηρεσίας και ο Ευρωπαίος γενικός εισαγγελέας συνεδριάζουν τουλάχιστον μία φορά κατ’ έτος για να συζητήσουν θέματα κοινού ενδιαφέροντος.

Τροπολογία    118

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 –εδάφιο 1 – σημείο 12 α (νέο) – στοιχείο α (νέο)

Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013

Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

 

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

(12a)  το άρθρο 15 τροποποιείται ως εξής:

 

α)  Στην παράγραφο 1 το δεύτερο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

Η επιτροπή εποπτείας παρακολουθεί ιδίως τις εξελίξεις όσον αφορά την εφαρμογή των διαδικαστικών εγγυήσεων και τη διάρκεια των ερευνών με βάση τις πληροφορίες που παρέχει ο γενικός διευθυντής σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 8.

Η επιτροπή εποπτείας παρακολουθεί ιδίως τις εξελίξεις όσον αφορά την εφαρμογή των διαδικαστικών εγγυήσεων και τη διάρκεια των ερευνών.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=EN)

Τροπολογία    119

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 –εδάφιο 1 – σημείο 12 α (νέο) – στοιχείο β (νέο)

Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013

Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – εδάφιο 5

 

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

β)  Στην παράγραφο 1 το πέμπτο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

Σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, η επιτροπή εποπτείας μπορεί να ζητά πρόσθετες πληροφορίες από την Υπηρεσία σχετικά με έρευνες, συμπεριλαμβανομένων των εκθέσεων και των συστάσεων για περατωθείσες έρευνες, χωρίς ωστόσο να παρεμποδίζει τις διεξαγόμενες έρευνες.

«Στην επιτροπή εποπτείας χορηγείται πρόσβαση στο σύνολο των πληροφοριών και των εγγράφων που αυτή θεωρεί ότι απαιτούνται για την εκτέλεση των καθηκόντων της, συμπεριλαμβανομένων των εκθέσεων και των συστάσεων για περατωθείσες έρευνες και για απορριφθείσες υποθέσεις, χωρίς ωστόσο να παρεμποδίζει τις διεξαγόμενες έρευνες και με τη δέουσα προσοχή στις απαιτήσεις περί εμπιστευτικότητας και προστασίας των δεδομένων.»

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=EN)

Αιτιολόγηση

Εν μέρει βασισμένη σε εισήγηση της επιτροπής εποπτείας που περιέχεται στην από 20ής Νοεμβρίου 2018 επιστολή της.

Τροπολογία    120

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 –εδάφιο 1 – σημείο 12 α (νέο) – στοιχείο γ (νέο)

Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013

Άρθρο 15 – παράγραφος 8 – εδάφιο 1

 

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

γ)  Στην παράγραφο 8, το πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

Η επιτροπή εποπτείας ορίζει τον πρόεδρό της. Εγκρίνει τον εσωτερικό κανονισμό της, ο οποίος, προτού υιοθετηθεί, υποβάλλεται προς ενημέρωση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων. Οι συνεδριάσεις της επιτροπής εποπτείας συγκαλούνται κατόπιν πρωτοβουλίας του προέδρου της ή του γενικού διευθυντή. Συνεδριάζει τουλάχιστον δέκα φορές τον χρόνο. Η επιτροπή εποπτείας λαμβάνει τις αποφάσεις της με την πλειοψηφία των μελών που την απαρτίζουν. Η γραμματειακή της υποστήριξη παρέχεται από την Επιτροπή, ανεξάρτητα από την Υπηρεσία και σε στενή συνεργασία με την επιτροπή εποπτείας. Πριν από τον διορισμό μέλους του προσωπικού στη γραμματεία, ζητείται η γνώμη της επιτροπής εποπτείας και οι απόψεις της λαμβάνονται υπόψη. Η γραμματεία ενεργεί βάσει των υποδείξεων της επιτροπής εποπτείας και ανεξάρτητα από την Επιτροπή. Με την επιφύλαξη του ελέγχου που ασκεί στον προϋπολογισμό της επιτροπής εποπτείας και της γραμματείας της, η Επιτροπή δεν παρεμβαίνει στα καθήκοντα παρακολούθησης με τα οποία είναι επιφορτισμένη η επιτροπή εποπτείας.

«Η επιτροπή εποπτείας ορίζει τον πρόεδρό της. Εγκρίνει τον εσωτερικό κανονισμό της, ο οποίος, προτού υιοθετηθεί, υποβάλλεται προς ενημέρωση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων. Οι συνεδριάσεις της επιτροπής εποπτείας συγκαλούνται κατόπιν πρωτοβουλίας του προέδρου της ή του γενικού διευθυντή. Συνεδριάζει τουλάχιστον δέκα φορές τον χρόνο. Η επιτροπή εποπτείας λαμβάνει τις αποφάσεις της με την πλειοψηφία των μελών που την απαρτίζουν. Η γραμματειακή της υποστήριξη παρέχεται από την Επιτροπή, και σε στενή συνεργασία με την επιτροπή εποπτείας. Πριν από τον διορισμό μέλους του προσωπικού στη γραμματεία, ζητείται η γνώμη της επιτροπής εποπτείας και οι απόψεις της λαμβάνονται υπόψη. Η γραμματεία ενεργεί βάσει των υποδείξεων της επιτροπής εποπτείας και ανεξάρτητα από την Επιτροπή. Με την επιφύλαξη του ελέγχου που ασκεί στον προϋπολογισμό της επιτροπής εποπτείας και της γραμματείας της, η Επιτροπή δεν παρεμβαίνει στα καθήκοντα παρακολούθησης με τα οποία είναι επιφορτισμένη η επιτροπή εποπτείας.»

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=EN)

Αιτιολόγηση

Όπως πρότεινε η επιτροπή εποπτείας με την από 20ής Νοεμβρίου 2018 επιστολή της.

Τροπολογία    121

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 –εδάφιο 1 – σημείο 13 – στοιχείο -α (νέο)

Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013

Άρθρο 16 – παράγραφος 1

 

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

-α)  Η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

1.  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή συναντούν τον γενικό διευθυντή άπαξ του έτους για ανταλλαγή απόψεων σε πολιτικό επίπεδο, προκειμένου να συζητήσουν την πολιτική της Υπηρεσίας όσον αφορά μεθόδους πρόληψης και καταπολέμησης της απάτης, της διαφθοράς ή κάθε άλλης παράνομης δραστηριότητας εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης. Η επιτροπή εποπτείας συμμετέχει στην ανταλλαγή απόψεων. Εκπρόσωποι του Ελεγκτικού Συνεδρίου, της Eurojust και/ή της Ευρωπόλ καλούνται να παραστούν σε βάση ad hoc κατόπιν αιτήματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου, της Επιτροπής, του γενικού διευθυντή ή της επιτροπής εποπτείας.

«1.  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή συναντούν τον γενικό διευθυντή άπαξ του έτους για ανταλλαγή απόψεων σε πολιτικό επίπεδο, προκειμένου να συζητήσουν την πολιτική της Υπηρεσίας όσον αφορά μεθόδους πρόληψης και καταπολέμησης της απάτης, της διαφθοράς ή κάθε άλλης παράνομης δραστηριότητας ή παρατυπίας εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης. Η επιτροπή εποπτείας συμμετέχει στην ανταλλαγή απόψεων. Ο επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας καλείται να συμμετάσχει στην ανταλλαγή απόψεων. Εκπρόσωποι του Ελεγκτικού Συνεδρίου, της Eurojust και/ή της Ευρωπόλ καλούνται να παραστούν σε βάση ad hoc κατόπιν αιτήματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου, της Επιτροπής, του γενικού διευθυντή ή της επιτροπής εποπτείας.»

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=EN)

Αιτιολόγηση

Βλ. τροπολογία στο άρθρο 1, παράγραφος 1.

Τροπολογία    122

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 –εδάφιο 1 – σημείο 13 – στοιχείο α

Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013

Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – τρίτη περίοδος

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  στην παράγραφο 1, η τρίτη περίοδος αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

διαγράφεται

«Εκπρόσωποι του Ελεγκτικού Συνεδρίου, της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, της Eurojust και/ή της Ευρωπόλ καλούνται να παραστούν σε βάση ad hoc κατόπιν αιτήματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου, της Επιτροπής, του γενικού διευθυντή ή της επιτροπής εποπτείας.»

 

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=EN)

Αιτιολόγηση

Τεχνική διαγραφή — βλέπε προηγούμενη τροπολογία.

Τροπολογία    123

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 –εδάφιο 1 – σημείο 13 – στοιχείο α α (νέο)

Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013

Άρθρο 16 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

 

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

α α)  στην παράγραφο 2, το εισαγωγικό μέρος αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

2.  Η ανταλλαγή απόψεων μπορεί να αφορά:

«2.  Η ανταλλαγή απόψεων μπορεί να αφορά οποιοδήποτε θέμα επί του οποίου συμφωνούν Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Συμβούλιο και Επιτροπή. Πιο συγκεκριμένα, η ανταλλαγή απόψεων μπορεί να αφορά:

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=EN)

Τροπολογία    124

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο13 – στοιχείο β

Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013

Άρθρο 16 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

δ)  το πλαίσιο των σχέσεων μεταξύ της Υπηρεσίας και των θεσμικών και λοιπών οργάνων και οργανισμών, και ιδιαίτερα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

δ)  το πλαίσιο των σχέσεων μεταξύ της Υπηρεσίας και των θεσμικών και λοιπών οργάνων και οργανισμών, και ιδιαίτερα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, και τα μέτρα που λαμβάνονται σε σχέση με τις τελικές εκθέσεις των ερευνών της Υπηρεσίας και άλλες πληροφορίες που διαβιβάζει η Υπηρεσία·

Αιτιολόγηση

Για την παρακολούθηση και τη βελτίωση της συνέχειας που δίνεται στις συστάσεις της OLAF από τα θεσμικά και λοιπά όργανα και οργανισμούς και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Τροπολογία    125

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 –εδάφιο 1 – σημείο 13 – στοιχείο β α (νέο)

Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013

Άρθρο 16 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε

 

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

β α) στην παράγραφο 2, το στοιχείο ε) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

ε) το πλαίσιο των σχέσεων μεταξύ της Υπηρεσίας και των αρμόδιων αρχών των κρατών μελών·

«Ε) το πλαίσιο των σχέσεων μεταξύ της Υπηρεσίας και των αρμόδιων αρχών των κρατών μελών και τα μέτρα που λαμβάνουν οι αρμόδιες αρχές στα κράτη μέλη σε σχέση με τις τελικές εκθέσεις των ερευνών της Υπηρεσίας και άλλες πληροφορίες που διαβιβάζει η Υπηρεσία·»

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=EN)

Αιτιολόγηση

Για την παρακολούθηση και τη βελτίωση της συνέχειας που δίνεται στις συστάσεις της OLAF από τα κράτη μέλη.

Τροπολογία    126

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο13 – στοιχείο β β (νέο)

Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013

Άρθρο 16 – παράγραφος 4 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

β β)  Μετά την παράγραφο 4, προστίθεται μια νέα παράγραφος 4 α:

 

«4a.  Η προεδρία επί της ανταλλαγής απόψεων ασκείται εκ περιτροπής από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Επιτροπή.»

Τροπολογία    127

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 –εδάφιο 1 – σημείο 14 – στοιχείο -α (νέο)

Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013

Άρθρο 17 – παράγραφος 1

 

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

-α)  Η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

1.  Της Υπηρεσίας προΐσταται γενικός διευθυντής. Ο γενικός διευθυντής διορίζεται από την Επιτροπή, σύμφωνα με τη διαδικασία που προσδιορίζεται στην παράγραφο 2. Η διάρκεια της θητείας του γενικού διευθυντή είναι επταετής και δεν ανανεώνεται.

«1.  Της Υπηρεσίας προΐσταται γενικός διευθυντής. Ο γενικός διευθυντής διορίζεται από την Επιτροπή, σύμφωνα με τη διαδικασία που προσδιορίζεται στην παράγραφο 2. Η διάρκεια της θητείας του γενικού διευθυντή είναι επταετής και δεν ανανεώνεται. Ο γενικός διευθυντής προσλαμβάνεται ως έκτακτος υπάλληλος σύμφωνα με τον κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης.»

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=EN)

Τροπολογία    128

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 –εδάφιο 1 – σημείο 14 – στοιχείο -α α (νέο)

Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013

Άρθρο 17 – παράγραφος 2

 

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

-α α)  Η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

2.  Προκειμένου να προβεί στον διορισμό νέου γενικού διευθυντή, η Επιτροπή δημοσιεύει πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η εν λόγω δημοσίευση πραγματοποιείται το αργότερο έξι μήνες πριν από τη λήξη της θητείας του εν ενεργεία γενικού διευθυντή. Αφού διατυπωθεί ευνοϊκή γνώμη της επιτροπής εποπτείας για τη διαδικασία επιλογής που εφαρμόζει η Επιτροπή, συντάσσεται από την Επιτροπή κατάλογος των υποψηφίων που συγκεντρώνουν τα κατάλληλα προσόντα. Μετά από διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, η Επιτροπή διορίζει τον γενικό διευθυντή.

«2.  Προκειμένου να προβεί στον διορισμό νέου γενικού διευθυντή, η Επιτροπή δημοσιεύει πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η εν λόγω δημοσίευση πραγματοποιείται το αργότερο έξι μήνες πριν από τη λήξη της θητείας του εν ενεργεία γενικού διευθυντή. Αφού διατυπωθεί ευνοϊκή γνώμη της επιτροπής εποπτείας για τη διαδικασία επιλογής που εφαρμόζει η Επιτροπή, συντάσσεται από την Επιτροπή κατάλογος των υποψηφίων που συγκεντρώνουν τα κατάλληλα προσόντα. Ο γενικός διευθυντής ορίζεται με κοινή συμφωνία Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Συμβουλίου και Επιτροπής και διορίζεται, εν συνεχεία, από την τελευταία.»

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=EN)

Τροπολογία    129

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 –εδάφιο 1 – σημείο 14 – στοιχείο α

Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013

Άρθρο 17 – παράγραφος 3

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Ο γενικός διευθυντής δεν ζητά ούτε δέχεται εντολές από οιαδήποτε κυβέρνηση ή οιοδήποτε θεσμικό ή άλλο όργανο ή οργανισμό κατά την εκπλήρωση των καθηκόντων του που αφορούν την έναρξη και διενέργεια εσωτερικών και εξωτερικών ερευνών ή δραστηριοτήτων συντονισμού, ή τη σύνταξη εκθέσεων μετά την ολοκλήρωση των εν λόγω ερευνών ή δραστηριοτήτων συντονισμού. Εάν ο γενικός διευθυντής κρίνει ότι κάποιο μέτρο που έλαβε η Επιτροπή θέτει σε κίνδυνο την ανεξαρτησία του, ενημερώνει αμέσως την επιτροπή εποπτείας και αποφασίζει αν θα προσφύγει κατά της Επιτροπής ενώπιον του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

3.  Ο γενικός διευθυντής δεν ζητά ούτε δέχεται εντολές από οιαδήποτε κυβέρνηση ή οιοδήποτε θεσμικό ή άλλο όργανο ή οργανισμό κατά την εκπλήρωση των καθηκόντων του που αφορούν την έναρξη και διενέργεια ερευνών ή δραστηριοτήτων συντονισμού, ή τη σύνταξη εκθέσεων μετά την ολοκλήρωση των εν λόγω ερευνών ή δραστηριοτήτων συντονισμού. Εάν ο γενικός διευθυντής κρίνει ότι κάποιο μέτρο που έλαβε η Επιτροπή θέτει σε κίνδυνο την ανεξαρτησία του, ενημερώνει αμέσως την επιτροπή εποπτείας και αποφασίζει αν θα προσφύγει κατά της Επιτροπής ενώπιον του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αιτιολόγηση

Ευθυγραμμισμένη με την προτεινόμενη κατάργηση της διάκρισης μεταξύ εξωτερικών και εσωτερικών ερευνών.

Τροπολογία    130

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 –εδάφιο 1 – σημείο 14 – στοιχείο α α (νέο)

Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013

Άρθρο 17 – παράγραφος 4

 

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

α α)  Η παράγραφος 4 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

4.  Ο γενικός διευθυντής υποβάλλει τακτικά εκθέσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Επιτροπή και το Ελεγκτικό Συνέδριο σχετικά με τα πορίσματα των ερευνών που διενεργήθηκαν από την Υπηρεσία, τα ληφθέντα μέτρα και τις δυσκολίες που ανέκυψαν, σεβόμενος τον εμπιστευτικό χαρακτήρα των ερευνών, τα νόμιμα δικαιώματα των ενδιαφερομένων και των πληροφοριοδοτών και, κατά περίπτωση, το εφαρμοστέο στις δικαστικές διαδικασίες εθνικό δίκαιο.

«4.  Ο γενικός διευθυντής υποβάλλει τακτικά και τουλάχιστον ετησίως εκθέσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Επιτροπή και το Ελεγκτικό Συνέδριο σχετικά με τα πορίσματα των ερευνών που διενεργήθηκαν από την Υπηρεσία, τα ληφθέντα μέτρα, τις δυσκολίες που ανέκυψαν και τη συνέχεια που έδωσε η Υπηρεσία στις συστάσεις στις οποίες προέβη η επιτροπή εποπτείας σύμφωνα με το άρθρο 15, σεβόμενος τον εμπιστευτικό χαρακτήρα των ερευνών, τα νόμιμα δικαιώματα των ενδιαφερομένων και των πληροφοριοδοτών και, κατά περίπτωση, το εφαρμοστέο στις δικαστικές διαδικασίες εθνικό δίκαιο.

 

Η ετήσια έκθεση περιλαμβάνει επίσης αξιολόγηση του βαθμού συνεργασίας με τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών και με τα θεσμικά και λοιπά όργανα και με τους οργανισμούς, με ιδιαίτερη προσοχή στην εφαρμογή του άρθρου 11 παράγραφοι 2 και 6α.»

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=EN)

Τροπολογία    131

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 –εδάφιο 1 – σημείο 14 – στοιχείο α β (νέο)

Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013

Άρθρο 17 – παράγραφος 4 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

α β)  Προστίθεται η παράγραφος 4a.

 

«4a.  Κατόπιν αιτήματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο πλαίσιο των δικαιωμάτων δημοσιονομικού ελέγχου του, ο γενικός διευθυντής μπορεί να παρέχει πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες της Υπηρεσίας, σεβόμενος τον εμπιστευτικό χαρακτήρα των ερευνών και των επακόλουθων διαδικασιών. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μεριμνά για την διασφάλιση της εμπιστευτικότητας των πληροφοριών που παρέχονται σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο.»

Τροπολογία    132

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο14 – στοιχείο α γ (νέο)

Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013

Άρθρο 17 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1

 

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

α γ)  Στην παράγραφο 5, το πρώτο εδάφιο διαγράφεται.

Ο γενικός διευθυντής καθορίζει ετησίως, στο πλαίσιο του ετήσιου σχεδίου διαχείρισης, τις προτεραιότητες της πολιτικής της Υπηρεσίας σε θέματα ερευνών και τις διαβιβάζει, πριν από τη δημοσίευσή τους, στην επιτροπή εποπτείας.

 

Αιτιολόγηση

Η θέσπιση των IPP δεν απεδείχθη χρήσιμη.

Τροπολογία    133

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 –εδάφιο 1 – σημείο 14 – στοιχείο β

Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013

Άρθρο 17 – παράγραφος 5 – εδάφιο 3 – στοιχείο β

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  υποθέσεις στις οποίες διαβιβάστηκαν πληροφορίες σε δικαστικές αρχές των κρατών μελών και στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία·

β)  υποθέσεις στις οποίες διαβιβάστηκαν πληροφορίες σε δικαστικές αρχές των κρατών μελών ή στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία·

Τροπολογία    134

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 –εδάφιο 1 – σημείο 14 – στοιχείο β α (νέο)

Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013

Άρθρο 17 – παράγραφος 5 – εδάφιο 3 – στοιχείο β α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

β α)  Στην παράγραφο 5, εδάφιο τρίτο, προστίθεται ένα νέο σημείο μετά το σημείο β:

 

β α)  υποθέσεις που απορρίφθηκαν·»

Τροπολογία    135

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 14 – στοιχείο β β (νέο)

Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013

Άρθρο 17 – παράγραφος 7

 

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

β β)  η παράγραφος 7 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

7.  Ο γενικός διευθυντής θεσπίζει εσωτερική συμβουλευτική και εποπτική διαδικασία, συμπεριλαμβανομένου ελέγχου νομιμότητας, όσον αναφορά μεταξύ άλλων την τήρηση των διαδικαστικών εγγυήσεων και των θεμελιωδών δικαιωμάτων των ενδιαφερομένων και του εθνικού δικαίου του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους, έχοντας ιδίως υπόψη το άρθρο 11 παράγραφος 2.

«7.  Ο γενικός διευθυντής θεσπίζει εσωτερική συμβουλευτική και εποπτική διαδικασία, συμπεριλαμβανομένου ελέγχου νομιμότητας, όσον αναφορά μεταξύ άλλων την τήρηση των διαδικαστικών εγγυήσεων και των θεμελιωδών δικαιωμάτων των ενδιαφερομένων και των μαρτύρων και του εθνικού δικαίου του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους, έχοντας ιδίως υπόψη το άρθρο 11 παράγραφος 2. Ο έλεγχος νομιμότητας διεξάγεται από εμπειρογνώμονες στα νομικά και στις ερευνητικές διαδικασίες της Υπηρεσίας, οι οποίοι διαθέτουν τα προσόντα για την άσκηση δικαστικού λειτουργήματος σε κράτος μέλος. Η γνωμοδότησή τους επισυνάπτεται στην τελική έκθεση της έρευνας.»

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=EN)

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία βασίζεται στις τροπολογίες της ολομέλειας 10 και 23 από τη δεύτερη ανάγνωση της αναθεώρησης για την περίοδο 2006-2013 της OLAF (βλέπε έγγραφο συνόδου A7-0225/2013 και έγγραφο εργασίας PE 510.603)

Τροπολογία    136

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο14 – στοιχείο β γ (νέο)

Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013

Άρθρο 17 – παράγραφος 8

 

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

β γ)  η παράγραφος 8 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

8.  Ο γενικός διευθυντής υιοθετεί κατευθυντήριες γραμμές όσον αφορά τις διαδικασίες έρευνας για τους υπαλλήλους της Υπηρεσίας. Αυτές οι κατευθυντήριες γραμμές συνάδουν με τον παρόντα κανονισμό και καλύπτουν, μεταξύ άλλων:

«8.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 19α όσον αφορά τον καθορισμό κώδικα διαδικασίας για τις έρευνες, τον οποίο θα πρέπει να τηρούν οι υπάλληλοι της Υπηρεσίας. Οι εν λόγω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις καλύπτουν ιδίως:

α)  τη διεξαγωγή ερευνών·

α)  τις πρακτικές που πρέπει να τηρούνται κατά την εκτέλεση της εντολής και την εφαρμογή του καταστατικού της Υπηρεσίας·

β)  τις διαδικαστικές εγγυήσεις·

β)  λεπτομερείς κανόνες για τις διαδικασίες έρευνας και τις επιτρεπόμενες ενέργειες στο πλαίσιο των ερευνών·

γ)  λεπτομέρειες των εσωτερικών συμβουλευτικών και εποπτικών διαδικασιών, συμπεριλαμβανομένου του ελέγχου νομιμότητας·

γ)  τα νόμιμα δικαιώματα των ενδιαφερομένων·

δ)  την προστασία δεδομένων·

δ)  διαδικαστικές εγγυήσεις·

 

δ α)  διατάξεις που σχετίζονται με την προστασία των δεδομένων και πολιτικές που αφορούν την επικοινωνία και την πρόσβαση σε έγγραφα·

 

δ β)  διατάξεις που αφορούν τον έλεγχο νομιμότητας και τα ένδικα μέσα που είναι διαθέσιμα στους ενδιαφερόμενους·

 

δ γ)  τις σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Οι εν λόγω κατευθυντήριες γραμμές και κάθε τροποποίησή τους εγκρίνονται αφού έχει δοθεί η δυνατότητα στην επιτροπή εποπτείας να διατυπώσει τις παρατηρήσεις της σχετικά, εν συνεχεία δε διαβιβάζονται προς ενημέρωση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή και δημοσιεύονται για σκοπούς ενημέρωσης στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας στις επίσημες γλώσσες των θεσμικών οργάνων της Ένωσης.

Κατά τις προπαρασκευαστικές εργασίες της, η Επιτροπή συμβουλεύεται την επιτροπή εποπτείας και τον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων.

 

Οποιαδήποτε κατ’ εξουσιοδότηση πράξη εγκρίνεται βάσει της παρούσης παραγράφου δημοσιεύεται για σκοπούς ενημέρωσης στον ιστότοπο της Υπηρεσίας σε όλες τις επίσημες γλώσσες της Ένωσης.»

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία βασίζεται στις τροπολογίες της ολομέλειας 11 και 24 από τη δεύτερη ανάγνωση της αναθεώρησης για την περίοδο 2006-2013 της OLAF (βλέπε έγγραφο συνόδου A7-0225/2013 και έγγραφο εργασίας PE 510.603).

Τροπολογία    137

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 –εδάφιο 1 – σημείο 14 – στοιχείο γ

Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013

Άρθρο 17 – παράγραφος 8 – εδάφιο 1 – στοιχείο ε

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 8, προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο ε):

διαγράφεται

«ε)  τις σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.»

 

Αιτιολόγηση

Τεχνική διαγραφή — βλέπε προηγούμενη τροπολογία.

Τροπολογία    138

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο14 – στοιχείο γ β (νέο)

Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013

Άρθρο 17 – παράγραφος 9 – εδάφιο 1

 

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

γ α)  Στην παράγραφο 9, το πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

Η Επιτροπή ζητεί τη γνώμη της επιτροπής εποπτείας προτού επιβάλει οιαδήποτε πειθαρχική κύρωση στον γενικό διευθυντή.

Η Επιτροπή ζητεί τη γνώμη της επιτροπής εποπτείας προτού επιβάλει οιαδήποτε πειθαρχική κύρωση στον γενικό διευθυντή ή άρει την ασυλία του.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=EN)

Αιτιολόγηση

Βασισμένη σε εισήγηση της επιτροπής εποπτείας που περιέχεται στην από 20ής Νοεμβρίου 2018 επιστολή της.

Τροπολογία    139

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 14 α (νέο)

Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013

Άρθρο 19

 

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

(14a)  Το άρθρο 19 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

Άρθρο 19

«Άρθρο 19

Έκθεση αξιολόγησης

Έκθεση ενημέρωσης και αναθεώρηση

Έως τις 2 Οκτωβρίου 2017, η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο έκθεση αξιολόγησης σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού. Η εν λόγω έκθεση συνοδεύεται από γνωμοδότηση της επιτροπής εποπτείας και επισημαίνει ενδεχόμενη ανάγκη τροποποίησης του παρόντος κανονισμού.

Το αργότερο πέντε έτη μετά την ημερομηνία που καθορίζεται σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 120 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1939, η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο έκθεση αξιολόγησης σχετικά με την εφαρμογή και τον αντίκτυπο του παρόντος κανονισμού, ιδίως σε ό,τι αφορά την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα της συνεργασίας μεταξύ της Υπηρεσίας και της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Η εν λόγω έκθεση συνοδεύεται από γνωμοδότηση της επιτροπής εποπτείας.

 

Το αργότερο δύο έτη μετά την έκδοση της έκθεσης αξιολόγησης σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο, η Επιτροπή υποβάλλει νομοθετική πρόταση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου της Υπηρεσίας, που περιλαμβάνει πρόσθετους ή αναλυτικότερους κανόνες αναφορικά με τη σύσταση της Υπηρεσίας, τα καθήκοντά της ή τις διαδικασίες που διέπουν τις δραστηριότητές της, με ιδιαίτερη έμφαση στη συνεργασία της με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, στις διασυνοριακές έρευνες και στις έρευνες σε κράτη που δεν συμμετέχουν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.»

Τροπολογία    140

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 14 β (νέο)

Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013

Άρθρο 19 α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(14β)   Παρεμβάλλεται νέο άρθρο 19α:

 

«Άρθρο 19α

 

Άσκηση της εξουσιοδότησης

 

1.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις υπό τους όρους του παρόντος άρθρου.

 

2.  Η προβλεπόμενη στο άρθρο 17 παράγραφος 8 εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην Επιτροπή για περίοδο τεσσάρων ετών από τις ... [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού]. Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά με τις εξουσίες που της έχουν ανατεθεί το αργότερο εννέα μήνες πριν από τη λήξη της περιόδου των τεσσάρων ετών. Η εξουσιοδότηση ανανεώνεται σιωπηρά για περιόδους ίδιας διάρκειας, εκτός αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο προβάλουν αντιρρήσεις το αργότερο εντός τριών μηνών πριν από τη λήξη της κάθε περιόδου.

 

3.  Η εξουσιοδότηση κατά το άρθρο 17 παράγραφος 8 μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης περατώνει την εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σε αυτή. Δεν θίγει το κύρος των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που ισχύουν ήδη.

 

4.  Μόλις εκδώσει κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, η Επιτροπή την κοινοποιεί ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

 

5.  Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη η οποία εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 17 παράγραφος 8 τίθεται σε ισχύ μόνον εφόσον δεν έχει διατυπωθεί αντίρρηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εντός δύο μηνών από την ημέρα που η πράξη κοινοποιείται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο ή αν, πριν λήξει αυτή η περίοδος, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν θα προβάλουν αντιρρήσεις. Η προθεσμία αυτή παρατείνεται κατά δύο μήνες κατόπιν πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.»

Αιτιολόγηση

Τυποποιημένο άρθρο για τις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις.

(1)

ΕΕ L 248/1 της 18.09.2013.

(2)

Γνώμη αριθ. 8/2018 του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου.


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η σύσταση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας συγκαταλέγεται στα κύρια επιτεύγματα του Κοινοβουλίου κατά την τρέχουσα κοινοβουλευτική περίοδο. Προσδοκία μας είναι ότι θα μεταβάλλει άρδην την κατάσταση στο πεδίο της προστασίας των χρηματοοικονομικών συμφερόντων της ΕΕ. Ευελπιστούμε επίσης ότι εξίσου αποφασιστικά θα μπορέσει να επηρεάσει τη θεσμική δομή του τομέα καταπολέμησης της απάτης και των παρατυπιών, με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) να δέχεται τον μεγαλύτερο αντίκτυπο. Ενόψει αυτών των επερχόμενων ανακατατάξεων, η Επιτροπή κατέθεσε πρόταση τροποποίησης του κανονισμού 883/2013, με έμφαση στα εξής:

-  προσαρμογή του κανονισμού της OLAF στη σύσταση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας·

-  εφαρμογή ορισμένων καίριων ευρημάτων από την αξιολόγηση του 2017 με σκοπό την διεύρυνση της αποτελεσματικότητας των ερευνών της OLAF σε ορισμένους τομείς, όπως είναι η αποσαφήνιση των διατάξεων για ελέγχους και εξακριβώσεις επιτοπίως στα κράτη μέλη μετά την απόφαση στην υπόθεση ʻSigma Orionisʼ (υπόθεση T‑48/16) και η διευκόλυνση της πρόσβασης σε τραπεζικούς λογαριασμούς·

-  πολυάριθμες αποσαφηνίσεις και απλουστεύσεις.

Η εισηγήτρια επικροτεί και υποστηρίζει τις τροπολογίες που πρότεινε η Επιτροπή. Παρ’ όλα αυτά, η εισηγήτρια εκτιμά ότι πρέπει να ληφθούν περαιτέρω μέτρα για να προετοιμαστεί καλύτερα το έδαφος για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Επιπλέον, το έργο που έχει να επιδείξει η OLAF υπό τη σημερινή νομική της βάση πάσχει από ορισμένες σημαντικές αδυναμίες. Η έκθεση αξιολόγησης επισημαίνει τους τρόπους με τους οποίους η αποτελεσματική καταπολέμηση της απάτης και των παρατυπιών παρεμποδίζεται από προβλήματα που ενυπάρχουν στον κανονισμό. Επιπροσθέτως, η Επιτροπή υπέβαλε το 2014 νομοθετική πρόταση για τη δημιουργία ελεγκτή διαδικαστικών εγγυήσεων, η οποία όμως εξακολουθεί να παραμένει χωρίς συνέχεια.

Η εισηγήτρια της παρούσης προτείνει συνεπώς την εξής προσέγγιση:

-  κατάργηση της διάκρισης μεταξύ εξωτερικών και εσωτερικών ερευνών, η οποία έχει καταστεί άνευ αντικειμένου, δεδομένου ότι η OLAF δίνει πλέον έμφαση στις διοικητικές παρατυπίες και την ανάκτηση (άρθρα 3 και 4),

-  κατάργηση των προτεραιοτήτων της πολιτικής ερευνών (IPP) (άρθρο 5 παράγραφος 1 και άρθρο 17 παράγραφος 5),

-  βελτίωση της πρόσβασης της επιτροπής εποπτείας στις πληροφορίες (άρθρο 5 παράγραφος 6α, άρθρο 15 παράγραφος 1 και άρθρο 17 παράγραφος 5),

-  προαγωγή μιας καλύτερης παρακολούθησης των συστάσεων του γενικού διευθυντή από τα κράτη μέλη και τα θεσμικά και λοιπά όργανα και τους οργανισμούς (άρθρα 7 παράγραφος 6, άρθρο 11 παράγραφοι 3 και 6α, και άρθρο 17 παράγραφος 4),

-  προαγωγή μιας ταχύτερης περάτωσης των ερευνών (άρθρο 7 παράγραφος 8),

-  περαιτέρω προαγωγή του βαθμού αποδοχής των εκθέσεων της OLAF σε εθνικές δικαστικές και διοικητικές διαδικασίες (άρθρο 11 παράγραφος 2),

-  εξορθολογισμός της συνεργασίας με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (άρθρα 12γ — 12ζ),

-  δημιουργία διαδικασίας απόλυσης του Γενικού Γραμματέα, κατά το πρότυπο της διαδικασίας απόλυσης για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (άρθρο 17 παράγραφος 9α).

Πέραν τούτων, προτείνεται σειρά τροπολογιών με σκοπό τη βελτίωση της προστασίας των διαδικαστικών εγγυήσεων και των θεμελιωδών δικαιωμάτων των προσώπων που εμπλέκονται στις έρευνες της OLAF:

-  αποσαφήνιση του καθεστώτος των γραφείων των βουλευτών (άρθρο 4 παράγραφος 2α),

-  δημιουργία δικαιώματος πρόσβασης των ενδιαφερομένων στην τελική έκθεση (άρθρο 9 παράγραφος 5α),

-  δημιουργία ελεγκτή διαδικαστικών εγγυήσεων (άρθρα 9α και 9β),

-  δημιουργία δικαιώματος των ενδιαφερομένων για άσκηση αγωγής κατά τελικής έκθεσης της OLAF (άρθρο 11α),

-  δημιουργία κώδικα διαδικασίας που θα εγκριθεί ως κατ’ εξουσιοδότηση πράξη (άρθρο 17 παράγραφος 8).

Πρόκειται για μέτρα ζωτικής σημασίας στην προσπάθεια να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα της OLAF στην εκτέλεση των καθηκόντων της και στην εξασφάλιση μιας απρόσκοπτης συνεργασίας μεταξύ OLAF και Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας από την αρχή.


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (25.1.2019)

προς την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013 σχετικά με τις έρευνες που πραγματοποιούνται από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) όσον αφορά τη συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και την αποτελεσματικότητα των ερευνών της OLAF

(COM(2018)0338 – C8-0214/2018 – 2018/0170(COD))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Jean-Marie Cavada

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Μετά τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPO), ο ισχύων κανονισμός αριθ. 883/2013, που διέπει επί του παρόντος τις έρευνες της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) πρέπει να αναθεωρηθεί, προκειμένου να προσαρμοστεί η συνεργασία μεταξύ των δύο οργάνων, για να ενισχυθεί η αποτελεσματικότητα της ερευνητικής λειτουργίας της OLAF, και να αποσαφηνιστούν και να απλουστευθούν οι διατάξεις του κανονισμού αριθ. 883/2013.

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και η OLAF είναι και οι δύο, εντός των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων τους, επιφορτισμένες με το καθήκον της προστασίας των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης.

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, μόλις τεθεί σε λειτουργία, θα έχει την εξουσία να διενεργεί ποινικές έρευνες και να ασκεί διώξεις ενώπιον των εθνικών δικαστηρίων όσον αφορά εγκλήματα που επηρεάζουν τον προϋπολογισμό της Ένωσης. Η OLAF διερευνά διοικητικές παρατυπίες καθώς και αξιόποινες συμπεριφορές. Ωστόσο, οι διοικητικές της εξουσίες είναι περιορισμένες σε ό,τι αφορά τις ποινικές έρευνες. Ως εκ τούτου, η πρόταση προβλέπει ότι τα δύο όργανα συνεργάζονται όσο το δυνατόν πιο στενά μεταξύ τους, γεγονός που οδηγεί σε περισσότερες διώξεις, καταδίκες και σε υψηλότερο επίπεδο ανάκτησης ποσών.

Για να διασφαλιστεί η ομαλή μετάβαση στο νέο πλαίσιο, ο τροποποιημένος κανονισμός 883/2013 θα πρέπει να τεθεί σε ισχύ πριν από την έναρξη λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, η οποία προβλέπεται για το τέλος του 2020.

Ο συντάκτης της γνωμοδότησης υποστηρίζει την προσπάθεια της Επιτροπής να προβλέψει προς το παρόν μόνο έναν περιορισμένο αριθμό αλλαγών, οι οποίες είναι απαραίτητες, σύμφωνα με το αναλυτικό έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής που συνοδεύει την πρόταση της Επιτροπής, το οποίο βασίζεται στην έκθεση αξιολόγησης, τις εξωτερικές μελέτες και το αποτέλεσμα της διαβούλευσης με τα ενδιαφερόμενα μέρη. Ως εκ τούτου, υποστηρίζει την πρόταση της Επιτροπής να επικεντρωθεί σε τρεις τομείς: τη σχέση μεταξύ Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και OLAF, την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των ερευνών της OLAF και ορισμένες διευκρινίσεις και απλουστεύσεις.

I. Σχέση μεταξύ Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και OLAF

Η πρόταση εισάγει τις ακόλουθες αναγκαίες διατάξεις για τη ρύθμιση της σχέσης μεταξύ της OLAF και της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας:

•  την υποχρέωση της OLAF να αναφέρει, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία κάθε συμπεριφορά επί της οποίας η τελευταία δύναται να ασκήσει την αρμοδιότητά της· οι πληροφορίες που παρέχονται στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία πρέπει να είναι επαρκώς τεκμηριωμένες και ολοκληρωμένες·

•  την αποφυγή αλληλεπικαλύψεων των ερευνών· η OLAF δεν μπορεί να κινήσει περιττή παράλληλη έρευνα σχετικά με πραγματικά γεγονότα πανομοιότυπα με εκείνα που αποτελούν αντικείμενο έρευνας από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία·

•  τους ειδικούς διαδικαστικούς κανόνες που εφαρμόζονται στα αιτήματα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας προς την OLAF για την υποστήριξη ή τη συμπλήρωση των εργασιών της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας·

II. Ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των ερευνών της OLAF

Προκειμένου να εκτελεστεί η απόφαση του Δικαστηρίου T-48/16, Sigma Orionis SA κατά Ευρωπαϊκής Επιτροπής, είναι σημαντικό να διευκρινιστεί ότι η OLAF διενεργεί επιτόπιους ελέγχους και επιθεωρήσεις βάσει του κανονισμού αριθ. 883/2013 και του κανονισμού αριθ. 2185/1996, εκτός εάν προβάλλει αντίρρηση ο οικονομικός φορέας (άρθρο 3). Το δίκαιο της Ένωσης υπερισχύει του εθνικού δικαίου, όταν ένα ζήτημα ρυθμίζεται από τους κανονισμούς αριθ. 883/2013 και αριθ. 2185/1996. Επιπλέον, το Δικαστήριο δήλωσε ότι η αντίρρηση του οικονομικού φορέα δεν συνεπάγεται την ύπαρξη «δικαιώματος εναντίωσης», αλλά επιφέρει απλώς τη συνέπεια ότι ο έλεγχος ενδέχεται να επιβληθεί με τη βοήθεια των εθνικών αρχών βάσει του εθνικού δικαίου. Όσον αφορά τις διαδικαστικές εγγυήσεις, η OLAF πρέπει να σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα που προβλέπονται στο δίκαιο της Ένωσης, ιδίως στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων.

Ο συντάκτης της γνωμοδότησης χαιρετίζει τις προτεινόμενες τροπολογίες όσον αφορά τις πληροφορίες τραπεζικού λογαριασμού, που αποτυπώνουν την 5η οδηγία για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (άρθρο 7 παράγραφος 3), την ανταλλαγή πληροφοριών ΦΠΑ βάσει του κανονισμού αριθ. 904/2010 (άρθρο 12 παράγραφος 5), την εισαγωγή της αρχής του παραδεκτού των αποδεικτικών στοιχείων που συγκεντρώθηκαν από την OLAF (άρθρο 11 παράγραφος 2), τον ρόλο της υπηρεσίας συντονισμού για την καταπολέμηση της απάτης στα κράτη μέλη (άρθρο 12α) και τη διάταξη που προσδιορίζει τις δραστηριότητες συντονισμού που μπορεί να πραγματοποιήσει η OLAF (άρθρο 12β).

Ο συντάκτης της γνωμοδότησης προτείνει τροπολογίες, οι οποίες αποσκοπούν στην περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας και της αποτελεσματικότητας. Προτείνει, επίσης, να πραγματοποιηθεί αναφορά στην προστασία των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος στο πλαίσιο των ερευνών της OLAF.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων καλεί την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να λάβει υπόψη της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία    1

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(1)  Με την έκδοση της οδηγίας (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου3 και του κανονισμού (EE) 2017/1939 του Συμβουλίου4, η Ένωση ενίσχυσε σημαντικά τα μέσα που διαθέτει για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης μέσω του ποινικού δικαίου. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα έχει την εξουσία να διεξάγει ποινικές έρευνες και να απαγγέλλει κατηγορίες σχετικά με ποινικά αδικήματα που θίγουν τον προϋπολογισμό της Ένωσης, όπως ορίζεται στην οδηγία (ΕΕ) 2017/1371, στα συμμετέχοντα κράτη μέλη.

(1)  Με την έκδοση της οδηγίας (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου3 και του κανονισμού (EE) 2017/1939 του Συμβουλίου4, η Ένωση ενίσχυσε σημαντικά το εναρμονισμένο κανονιστικό πλαίσιο σχετικά με τα μέσα που διαθέτει για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης μέσω του ποινικού δικαίου. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αποτελεί βασική προτεραιότητα της Επιτροπής στους τομείς της ποινικής δικαιοσύνης και της καταπολέμησης της απάτης, η οποία έχει την εξουσία να διεξάγει ποινικές έρευνες και να απαγγέλλει κατηγορίες σχετικά με ποινικά αδικήματα που θίγουν τον προϋπολογισμό της Ένωσης, όπως ορίζεται στην οδηγία (ΕΕ) 2017/1371, στα συμμετέχοντα κράτη μέλη.

_________________

_________________

3 Οδηγία (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2017, σχετικά με την καταπολέμηση, μέσω του ποινικού δικαίου, της απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης (ΕΕ L 198 της 28.7.2017, σ. 29).

3 Οδηγία (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2017, σχετικά με την καταπολέμηση, μέσω του ποινικού δικαίου, της απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης (ΕΕ L 198 της 28.7.2017, σ. 29).

4 Κανονισμός (ΕΕ) 2017/1939 του Συμβουλίου, της 12ης Οκτωβρίου 2017, σχετικά με την εφαρμογή ενισχυμένης συνεργασίας για τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (ΕΕ L 283 της 31.10.2017, σ. 1).

4 Κανονισμός (ΕΕ) 2017/1939 του Συμβουλίου, της 12ης Οκτωβρίου 2017, σχετικά με την εφαρμογή ενισχυμένης συνεργασίας για τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (ΕΕ L 283 της 31.10.2017, σ. 1).

Τροπολογία    2

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(2)  Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (η «Υπηρεσία») διεξάγει διοικητικές έρευνες σχετικά με διοικητικές παρατυπίες και αξιόποινες συμπεριφορές. Κατά την ολοκλήρωση των ερευνών της, μπορεί να διατυπώνει συστάσεις δικαστικού χαρακτήρα προς τις εθνικές εισαγγελικές αρχές, με σκοπό τη διευκόλυνση της απαγγελίας κατηγοριών και της άσκησης διώξεων στα κράτη μέλη. Στο μέλλον, στα κράτη μέλη που συμμετέχουν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, θα γνωστοποιεί υπόνοιες περί ποινικών αδικημάτων στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και θα συνεργάζεται με αυτήν στο πλαίσιο των ερευνών της.

(2)  Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (η «Υπηρεσία») διεξάγει διοικητικές έρευνες στον τομέα της προστασίας των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης σχετικά με διοικητικές παρατυπίες και αξιόποινες συμπεριφορές. Κατά την ολοκλήρωση των ερευνών της, μπορεί να διατυπώνει συστάσεις δικαστικού χαρακτήρα προς τις εθνικές εισαγγελικές αρχές, με σκοπό τη διευκόλυνση της απαγγελίας κατηγοριών και της άσκησης διώξεων στα κράτη μέλη. Στο μέλλον, στα κράτη μέλη που συμμετέχουν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, θα γνωστοποιεί υπόνοιες περί ποινικών αδικημάτων στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και θα συνεργάζεται με αυτήν στο πλαίσιο των ερευνών της, μεταξύ άλλων προσφέροντας κατάλληλη τεχνική και εφοδιαστική υποστήριξη.

Τροπολογία    3

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(3)  Ως εκ τούτου, ο κανονισμός (EE, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου5 θα πρέπει να τροποποιηθεί σε συνέχεια της έκδοσης του κανονισμού (EE) 2017/1939. Οι διατάξεις που διέπουν τη σχέση μεταξύ της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και της Υπηρεσίας στον κανονισμό (EE) 2017/1939 θα πρέπει να αντικατοπτρίζονται και να συμπληρώνονται από τους κανόνες του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013 προκειμένου να διασφαλίζεται το υψηλότερο επίπεδο προστασίας των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης μέσω συνεργειών μεταξύ των δύο οργάνων.

(3)  Ως εκ τούτου, ο κανονισμός (EE, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου5 θα πρέπει να τροποποιηθεί και να προσαρμοστεί κατάλληλα σε συνέχεια της έκδοσης του κανονισμού (EE) 2017/1939. Οι διατάξεις που διέπουν τη σχέση μεταξύ της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και της Υπηρεσίας στον κανονισμό (EE) 2017/1939 θα πρέπει να αντικατοπτρίζονται και να συμπληρώνονται από τους κανόνες του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013 προκειμένου να διασφαλίζεται το υψηλότερο επίπεδο προστασίας των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης μέσω συνεργειών μεταξύ των δύο οργάνων, με την εφαρμογή των αρχών της στενής συνεργασίας, της ανταλλαγής πληροφοριών, της συμπληρωματικότητας και της αποφυγής της αλληλεπικάλυψης των ενεργειών.

_________________

_________________

5 Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Σεπτεμβρίου 2013, σχετικά με τις έρευνες που πραγματοποιούνται από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1073/1999 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του κανονισμού (Ευρατόμ) αριθ. 1074/1999 του Συμβουλίου (ΕΕ L 248 της 18.9.2013, σ. 1)

5 Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Σεπτεμβρίου 2013, σχετικά με τις έρευνες που πραγματοποιούνται από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1073/1999 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του κανονισμού (Ευρατόμ) αριθ. 1074/1999 του Συμβουλίου (ΕΕ L 248 της 18.9.2013, σ. 1)

Τροπολογία    4

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(4)  Δεδομένου του κοινού τους στόχου που συνίσταται στη διαφύλαξη της ακεραιότητας του προϋπολογισμού της Ένωσης, η Υπηρεσία και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα πρέπει να συνάψουν και να διατηρήσουν στενή σχέση που θα βασίζεται στην ειλικρινή συνεργασία και θα αποσκοπεί στη διασφάλιση της συμπληρωματικότητας των αντίστοιχων εντολών τους και του συντονισμού της δράσης τους, ειδικότερα όσον αφορά το πεδίο εφαρμογής της ενισχυμένη συνεργασίας για τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Εντέλει, η σχέση θα πρέπει να συμβάλει στο να διασφαλίζεται ότι χρησιμοποιούνται όλα τα μέσα για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης και ότι αποφεύγονται περιττές αλληλεπικαλύψεις προσπαθειών.

(4)  Δεδομένου του κοινού τους στόχου που συνίσταται στη διαφύλαξη της ακεραιότητας του προϋπολογισμού της Ένωσης, η Υπηρεσία και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα πρέπει να συνάψουν και να διατηρήσουν στενή σχέση που θα βασίζεται στην ειλικρινή και αποδοτική συνεργασία και θα αποσκοπεί στη διασφάλιση της συμπληρωματικότητας των αντίστοιχων εντολών τους και του συντονισμού της δράσης τους, ειδικότερα όσον αφορά το πεδίο εφαρμογής της ενισχυμένη συνεργασίας για τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Εντέλει, η σχέση θα πρέπει να συμβάλει στο να διασφαλίζεται ότι χρησιμοποιούνται όλα τα μέσα για την προστασία και ασφάλεια των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης και ότι αποφεύγονται περιττές αλληλεπικαλύψεις προσπαθειών και διασφαλίζεται ότι τηρούνται πλήρως οι διαδικαστικές εγγυήσεις και τα δικαιώματα των ενδιαφερόμενων οικονομικών φορέων. Προκειμένου να προωθηθεί η καλή συνεργασία, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και η Υπηρεσία θα πρέπει να καθιερώσουν τακτική ανταλλαγή απόψεων για τον προσδιορισμό των τάσεων και των πιθανών δεσμών μεταξύ των διαφόρων υποθέσεων όσον αφορά τους διαφορετικούς σκοπούς τους. Λόγω των διαφορετικών εντολών τους, με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να διενεργεί ποινικές έρευνες και την OLAF να διενεργεί διοικητικές έρευνες, ο συντονισμός των δραστηριοτήτων τους ενδέχεται σε ορισμένες περιπτώσεις να μην είναι αναγκαίος.

Τροπολογία    5

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(5)  Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/1939, η Υπηρεσία, καθώς και τα θεσμικά και λοιπά όργανα και οργανισμοί της Ένωσης και οι αρμόδιες εθνικές αρχές, οφείλουν να γνωστοποιούν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση αξιόποινη συμπεριφορά ως προς την οποία η Εισαγγελία μπορεί να ασκήσει την αρμοδιότητά της. Δεδομένου ότι η εντολή της Υπηρεσίας είναι η διεξαγωγή διοικητικών ερευνών σε περιπτώσεις απάτης, διαφθοράς και κάθε άλλης παράνομης δραστηριότητας εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, η Υπηρεσία βρίσκεται στην πλέον κατάλληλη θέση να ενεργεί ως φυσικός εταίρος και προνομιούχος πηγή πληροφοριών για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

(5)  Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/1939, η Υπηρεσία, καθώς και τα θεσμικά και λοιπά όργανα και οργανισμοί της Ένωσης και οι αρμόδιες εθνικές αρχές, οφείλουν να γνωστοποιούν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση υπόνοιες για αξιόποινη συμπεριφορά ως προς την οποία η Εισαγγελία μπορεί να ασκήσει την αρμοδιότητά της. Δεδομένου ότι η εντολή της Υπηρεσίας είναι η διεξαγωγή διοικητικών ερευνών σε περιπτώσεις απάτης, διαφθοράς και κάθε άλλης παράνομης δραστηριότητας εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, η Υπηρεσία βρίσκεται στην πλέον κατάλληλη θέση να ενεργεί ως φυσικός εταίρος και προνομιούχος πηγή πληροφοριών για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Τροπολογία    6

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(6)  Στοιχεία που υποδεικνύουν πιθανή αξιόποινη συμπεριφορά η οποία εμπίπτει στην αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας μπορεί, στην πράξη, να υπάρχουν σε αρχικούς ισχυρισμούς που λαμβάνει η Υπηρεσία ή μπορεί να προκύπτουν μόνο κατά τη διάρκεια διοικητικής έρευνας που έχει κινήσει η Υπηρεσία λόγω υποψίας ύπαρξης διοικητικής παρατυπίας. Για τη συμμόρφωση με την υποχρέωση υποβολής γνωστοποιήσεων στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η Υπηρεσία θα πρέπει, ως εκ τούτου, κατά περίπτωση, να γνωστοποιεί περιπτώσεις αξιόποινης συμπεριφοράς σε οποιοδήποτε στάδιο πριν ή κατά τη διάρκεια έρευνας.

(6)  Στοιχεία που υποδεικνύουν πιθανή αξιόποινη συμπεριφορά η οποία εμπίπτει στην αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας μπορεί, στην πράξη, να υπάρχουν σε αρχικούς ισχυρισμούς που λαμβάνει η Υπηρεσία ή μπορεί να προκύπτουν μόνο κατά τη διάρκεια διοικητικής έρευνας που έχει κινήσει η Υπηρεσία λόγω υποψίας ύπαρξης διοικητικής παρατυπίας. Για τη συμμόρφωση με την υποχρέωση υποβολής γνωστοποιήσεων στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η Υπηρεσία θα πρέπει, ως εκ τούτου, κατά περίπτωση, να γνωστοποιεί αμέσως περιπτώσεις αξιόποινης συμπεριφοράς σε οποιοδήποτε στάδιο πριν ή κατά τη διάρκεια έρευνας.

Τροπολογία    7

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(7)  Στον κανονισμό (ΕΕ) 2017/1939 προσδιορίζονται τα ελάχιστα στοιχεία που θα πρέπει, κατά κανόνα, να περιλαμβάνουν οι γνωστοποιήσεις. Η Υπηρεσία μπορεί να χρειαστεί να διενεργήσει προκαταρκτική αξιολόγηση των ισχυρισμών για να εξακριβώσει το αληθές των στοιχείων αυτών και να συγκεντρώσει τις απαραίτητες πληροφορίες. Η Υπηρεσία θα πρέπει να διενεργεί την εν λόγω αξιολόγηση ταχύτατα και με χρήση μέσων τα οποία δεν θέτουν σε κίνδυνο ενδεχόμενη μελλοντική ποινική έρευνα. Με την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, η Υπηρεσία θα πρέπει να υποβάλει γνωστοποίηση στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στην περίπτωση που εντοπίσει υποψία αδικήματος το οποίο εμπίπτει στην αρμοδιότητα της τελευταίας.

(7)  Στον κανονισμό (ΕΕ) 2017/1939 προσδιορίζονται τα ελάχιστα στοιχεία που θα πρέπει, κατά κανόνα, να περιλαμβάνουν οι γνωστοποιήσεις. Η Υπηρεσία μπορεί να χρειαστεί να διενεργήσει προκαταρκτική αξιολόγηση των ισχυρισμών για να εξακριβώσει το αληθές των στοιχείων αυτών και να συγκεντρώσει τις απαραίτητες πληροφορίες. Η Υπηρεσία θα πρέπει να διενεργεί την εν λόγω αξιολόγηση ταχύτατα, χωρίς αδικαιολόγητες καθυστερήσεις και με χρήση μέσων τα οποία δεν θέτουν σε κίνδυνο ενδεχόμενη μελλοντική ποινική έρευνα. Με την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, η Υπηρεσία θα πρέπει να υποβάλει γνωστοποίηση στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, χωρίς αδικαιολόγητες καθυστερήσεις, στην περίπτωση που εντοπίσει υποψία αδικήματος το οποίο εμπίπτει στην αρμοδιότητα της τελευταίας.

Τροπολογία    8

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(7α)  Κάθε γνωστοποίηση ή επικοινωνία εκ μέρους και μεταξύ της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και της Υπηρεσίας θα πρέπει να διεξάγεται λαμβανομένων δεόντως υπόψη της επικρατούσας ενωσιακής νομοθεσίας για την προστασία των δεδομένων και των προτύπων εμπιστευτικότητας.

 

(Η τροπολογία αφορά το σύνολο του κειμένου)

Αιτιολόγηση

Λόγω της φύσης των υποθέσεων που εξετάζουν η Υπηρεσία και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, θα πρέπει να τηρούνται τα υψηλότερα πρότυπα προστασίας δεδομένων και εμπιστευτικότητας.

Τροπολογία    9

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(8)  Λαμβανομένης υπόψη της εμπειρογνωσίας της Υπηρεσίας, τα θεσμικά και λοιπά όργανα και οργανισμοί της Ένωσης θα πρέπει να έχουν την επιλογή να χρησιμοποιούν την Υπηρεσία για τη διεξαγωγή της προκαταρκτικής αυτής αξιολόγησης ισχυρισμών που υποβάλλονται σε αυτά.

(8)  Προκειμένου να επιτευχθεί αποτελεσματική συνεργασία και λαμβανομένης υπόψη της εμπειρογνωσίας, της εμπειρίας, της εντολής και των αρμοδιοτήτων της Υπηρεσίας, τα θεσμικά και λοιπά όργανα και οργανισμοί της Ένωσης θα πρέπει να έχουν την επιλογή να χρησιμοποιούν την Υπηρεσία για τη διεξαγωγή της προκαταρκτικής αυτής αξιολόγησης ισχυρισμών που υποβάλλονται σε αυτά.

Τροπολογία    10

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(9)  Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/1939, η Υπηρεσία θα πρέπει καταρχήν να μην κινεί διοικητική έρευνα εκ παραλλήλου με έρευνα που διεξάγεται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για τα ίδια πραγματικά περιστατικά. Ωστόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις, για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης ενδέχεται να απαιτηθεί η Υπηρεσία να διεξαγάγει συμπληρωματική διοικητική έρευνα πριν από την ολοκλήρωση της ποινικής διαδικασίας που έχει κινήσει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία με σκοπό να διαπιστωθεί αν είναι αναγκαία η λήψη προληπτικών μέτρων ή η εκτέλεση δημοσιονομικών, πειθαρχικών ή διοικητικών ενεργειών. Οι συμπληρωματικές αυτές έρευνες μπορεί να είναι ενδεδειγμένες, μεταξύ άλλων, όταν είναι αναγκαία η ανάκτηση οφειλόμενων ποσών στον προϋπολογισμό της Ένωσης λόγω ειδικών κανόνων παραγραφής, όταν τα ποσά που διακυβεύονται είναι πολύ υψηλά ή όταν υπάρχει ανάγκη να αποφευχθούν περαιτέρω δαπάνες σε καταστάσεις κινδύνου μέσω διοικητικών μέτρων.

(9)  Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/1939, η Υπηρεσία θα πρέπει καταρχήν να μην κινεί διοικητική έρευνα εκ παραλλήλου με έρευνα που διεξάγεται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για τα ίδια πραγματικά περιστατικά, εκτός από ορισμένες περιπτώσεις, κατά τις οποίες για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης ενδέχεται να απαιτηθεί η Υπηρεσία να διεξαγάγει συμπληρωματική διοικητική έρευνα πριν από την ολοκλήρωση της ποινικής διαδικασίας που έχει κινήσει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία με σκοπό να διαπιστωθεί αν είναι αναγκαία η λήψη προληπτικών μέτρων ή η εκτέλεση δημοσιονομικών, πειθαρχικών ή διοικητικών ενεργειών. Οι συμπληρωματικές αυτές έρευνες μπορεί να είναι ενδεδειγμένες, μεταξύ άλλων, όταν είναι αναγκαία η ανάκτηση οφειλόμενων ποσών στον προϋπολογισμό της Ένωσης λόγω ειδικών κανόνων παραγραφής, όταν τα ποσά που διακυβεύονται είναι πολύ υψηλά ή όταν υπάρχει ανάγκη να αποφευχθούν περαιτέρω δαπάνες σε καταστάσεις κινδύνου μέσω διοικητικών μέτρων.

Τροπολογία    11

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(10)  Στον κανονισμό (EE) 2017/1939 προβλέπεται ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία μπορεί να ζητήσει από την Υπηρεσία τη διεξαγωγή τέτοιου είδους συμπληρωματικών ερευνών. Σε περίπτωση που η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δεν ζητήσει κάτι τέτοιο, θα πρέπει και πάλι να είναι δυνατή η διενέργεια συμπληρωματικής έρευνας με πρωτοβουλία της Υπηρεσίας, υπό ορισμένες προϋποθέσεις. Συγκεκριμένα, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να προβάλει αντίρρηση στην κίνηση ή τη συνέχιση έρευνας από την Υπηρεσία, ή στην εκτέλεση συγκεκριμένων ερευνητικών ενεργειών από αυτήν. Οι λόγοι για την προβολή αντίρρησης θα πρέπει να βασίζονται στην ανάγκη προστασίας της αποτελεσματικότητας της έρευνας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και θα πρέπει να είναι αναλογικοί προς τον σκοπό αυτό. Η Υπηρεσία δεν θα πρέπει να προβαίνει σε ενέργεια για την οποία η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχει προβάλει αντίρρηση. Εάν η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δεν προβάλει αντίρρηση, η έρευνα της Υπηρεσίας θα πρέπει να διεξαχθεί σε στενή διαβούλευση με την Εισαγγελία.

(10)  Στον κανονισμό (EE) 2017/1939 προβλέπεται ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία μπορεί να ζητήσει από την Υπηρεσία τη διεξαγωγή τέτοιου είδους συμπληρωματικών ερευνών. Σε περίπτωση που η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δεν ζητήσει κάτι τέτοιο, θα πρέπει και πάλι να είναι δυνατή η διενέργεια συμπληρωματικής έρευνας με πρωτοβουλία της Υπηρεσίας, υπό ορισμένες προϋποθέσεις. Συγκεκριμένα, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να προβάλει αντίρρηση στην κίνηση ή τη συνέχιση έρευνας από την Υπηρεσία, ή στην εκτέλεση συγκεκριμένων ερευνητικών ενεργειών από αυτήν, σε περίπτωση που θα μπορούσε να τεθεί σε κίνδυνο η αποτελεσματικότητα των ερευνών της ίδιας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Τέτοια αντίρρηση θα πρέπει πάντα να είναι δεόντως αιτιολογημένη και αναλογική. Στην περίπτωση αυτή, η Υπηρεσία δεν θα πρέπει να προβαίνει σε ενέργεια για την οποία η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχει προβάλει αντίρρηση. Εάν η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δεν προβάλει αντίρρηση, η έρευνα της Υπηρεσίας θα πρέπει να διεξαχθεί σε στενή διαβούλευση με την Εισαγγελία.

Τροπολογία    12

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(11)  Η Υπηρεσία θα πρέπει να στηρίζει ενεργά την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στις έρευνές της. Στο πλαίσιο αυτό, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία μπορεί να ζητεί από την Υπηρεσία να υποστηρίξει ή να συμπληρώσει τις ποινικές έρευνές της μέσω της άσκησης των εξουσιών της δυνάμει του παρόντος κανονισμού. Στις περιπτώσεις αυτές, η Υπηρεσία θα πρέπει να εκτελεί τις ενέργειες αυτές εντός των ορίων των εξουσιών της και εντός του πλαισίου που προβλέπεται στον παρόντα κανονισμό.

(11)  Η Υπηρεσία θα πρέπει να στηρίζει ενεργά και αποτελεσματικά την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στις έρευνές της, μεταξύ άλλων προσφέροντας κατάλληλη τεχνική και εφοδιαστική υποστήριξη. Στο πλαίσιο αυτό, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία μπορεί να ζητεί από την Υπηρεσία να υποστηρίξει ή να συμπληρώσει τις ποινικές έρευνές της μέσω της άσκησης της εντολής και των εξουσιών της δυνάμει του παρόντος κανονισμού. Στις περιπτώσεις αυτές, η Υπηρεσία θα πρέπει να εκτελεί τις ενέργειες αυτές εντός των ορίων των εξουσιών της και εντός του πλαισίου που προβλέπεται στον παρόντα κανονισμό.

Τροπολογία    13

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(12)  Για τη διασφάλιση του αποτελεσματικού συντονισμού μεταξύ της Υπηρεσίας και της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, θα πρέπει να πραγματοποιείται μεταξύ τους ανταλλαγή πληροφοριών σε συνεχή βάση. Η ανταλλαγή πληροφοριών στα στάδια που προηγούνται της κίνησης των ερευνών από την Υπηρεσία και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είναι ιδιαιτέρως σημαντική για τη διασφάλιση του κατάλληλου συντονισμού μεταξύ των αντίστοιχων ενεργειών και για την αποφυγή των αλληλεπικαλύψεων. Η Υπηρεσία και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα πρέπει να προσδιορίσουν τους τρόπους και τους όρους της εν λόγω ανταλλαγής πληροφοριών στους οικείους διακανονισμούς εργασίας.

(12)  Για τη διασφάλιση του αποτελεσματικού συντονισμού και της αποτελεσματικής συνεργασίας και διαφάνειας μεταξύ της Υπηρεσίας και της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, θα πρέπει να πραγματοποιείται μεταξύ τους ανταλλαγή πληροφοριών σε συνεχή βάση. Η ανταλλαγή πληροφοριών στα στάδια που προηγούνται της κίνησης των ερευνών από την Υπηρεσία και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είναι ιδιαιτέρως σημαντική για τη διασφάλιση του κατάλληλου συντονισμού μεταξύ των αντίστοιχων ενεργειών, για τη διασφάλιση της συμπληρωματικότητας και για την αποφυγή των αλληλεπικαλύψεων. Η Υπηρεσία και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα πρέπει να προσδιορίσουν τους τρόπους και τους όρους της εν λόγω ανταλλαγής πληροφοριών στους οικείους διακανονισμούς εργασίας, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας ανταλλαγής ολοκληρωμένων φακέλων διαδικασίας.

Τροπολογία    14

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(13)  Στην έκθεση της Επιτροπής σχετικά με την αξιολόγηση της εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/20136, η οποία εκδόθηκε στις 2 Οκτωβρίου 2017, διατυπώθηκε το συμπέρασμα ότι οι αλλαγές του 2013 στο νομικό πλαίσιο επέφεραν σαφείς βελτιώσεις όσον αφορά τη διεξαγωγή των ερευνών, τη συνεργασία με τους εταίρους και τα δικαιώματα των ενδιαφερομένων. Ταυτόχρονα, η αξιολόγηση επισήμανε ορισμένες ελλείψεις που επηρεάζουν την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα των ερευνών.

(13)  Στην έκθεση της Επιτροπής σχετικά με την αξιολόγηση της εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/20136, η οποία εκδόθηκε στις 2 Οκτωβρίου 2017, διατυπώθηκε το συμπέρασμα ότι οι αλλαγές του 2013 στο νομικό πλαίσιο επέφεραν σαφείς βελτιώσεις όσον αφορά τη διεξαγωγή των ερευνών, τη συνεργασία με τους εταίρους και τα δικαιώματα των ενδιαφερομένων. Ταυτόχρονα, η αξιολόγηση επισήμανε ορισμένες ελλείψεις που επηρεάζουν την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα των ερευνών, για παράδειγμα, στον τομέα της άσκησης των αρμοδιοτήτων και της εφαρμογής των ερευνητικών μέσων της OLAF ή όσον αφορά την ομοιομορφία των όρων διεξαγωγής των εσωτερικών ερευνών, τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών και των θεσμικών τους οργάνων, αφενός, και των υπηρεσιών, οργανισμών, φορέων και θεσμικών οργάνων της ΕΕ αφετέρου, καθώς και διαφορές στην εφαρμογή του νομικού πλαισίου της Ένωσης.

_________________

_________________

6 COM(2017) 589. Η έκθεση συνοδεύτηκε από έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής για την αξιολόγηση, SWD(2017) 332, και από γνωμοδότηση της επιτροπής εποπτείας της Υπηρεσίας, γνωμοδότηση 2/2017.

6 COM(2017) 589. Η έκθεση συνοδεύτηκε από έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής για την αξιολόγηση, SWD(2017) 332, και από γνωμοδότηση της επιτροπής εποπτείας της Υπηρεσίας, γνωμοδότηση 2/2017.

Τροπολογία    15

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(15)  Οι αλλαγές αυτές δεν θίγουν τις διαδικαστικές εγγυήσεις που είναι εφαρμοστέες στο πλαίσιο των ερευνών. Η Υπηρεσία οφείλει να εφαρμόζει τις διαδικαστικές εγγυήσεις του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013, του κανονισμού (Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 2185/967 του Συμβουλίου και εκείνες που περιλαμβάνονται στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ένωσης. Σύμφωνα με το πλαίσιο αυτό, η Υπηρεσία οφείλει να διεξάγει τις έρευνές της κατά τρόπο αντικειμενικό και αμερόληπτο και με εμπιστευτικότητα, να αναζητά αποδείξεις για τη διαπίστωση της ενοχής ή της αθωότητας του ενδιαφερομένου και να αναλαμβάνει ερευνητική δράση βάσει γραπτής εξουσιοδότησης και κατόπιν ελέγχου νομιμότητας. Η Υπηρεσία πρέπει να διασφαλίζει τον σεβασμό των δικαιωμάτων των ενδιαφερομένων στο πλαίσιο των ερευνών της, συμπεριλαμβανομένου του τεκμηρίου της αθωότητας και του δικαιώματος αποφυγής της αυτοενοχοποίησης. Όταν εξετάζονται, οι ενδιαφερόμενοι έχουν, μεταξύ άλλων, το δικαίωμα να επικουρούνται από πρόσωπο της επιλογής τους, να εγκρίνουν τα πρακτικά της εξέτασης και να χρησιμοποιούν οποιαδήποτε από τις επίσημες γλώσσες της Ένωσης επιθυμούν. Οι ενδιαφερόμενοι έχουν επίσης το δικαίωμα να διατυπώνουν παρατηρήσεις σχετικά με τα πραγματικά περιστατικά της υπόθεσης προτού συναχθούν συμπεράσματα.

(15)  Οι αλλαγές αυτές δεν θίγουν τις διαδικαστικές εγγυήσεις που είναι εφαρμοστέες στο πλαίσιο των ερευνών. Η Υπηρεσία οφείλει να εφαρμόζει τις διαδικαστικές εγγυήσεις του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013, του κανονισμού (Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 2185/967 του Συμβουλίου και εκείνες που περιλαμβάνονται στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ένωσης. Σύμφωνα με το πλαίσιο αυτό, η Υπηρεσία οφείλει να διεξάγει τις έρευνές της κατά τρόπο αντικειμενικό και αμερόληπτο και με εμπιστευτικότητα, να αναζητά αποδείξεις για τη διαπίστωση της ενοχής ή της αθωότητας του ενδιαφερομένου και να αναλαμβάνει ερευνητική δράση βάσει γραπτής εξουσιοδότησης και κατόπιν ελέγχου νομιμότητας. Τόσο η Υπηρεσία όσο και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία πρέπει να διασφαλίζουν τον σεβασμό των δικαιωμάτων των ενδιαφερομένων στο πλαίσιο των ερευνών τους, συμπεριλαμβανομένου του τεκμηρίου της αθωότητας και του δικαιώματος αποφυγής της αυτοενοχοποίησης. Όταν εξετάζονται, οι ενδιαφερόμενοι έχουν, μεταξύ άλλων, το δικαίωμα να επικουρούνται από πρόσωπο της επιλογής τους, να εγκρίνουν τα πρακτικά της εξέτασης και να χρησιμοποιούν οποιαδήποτε από τις επίσημες γλώσσες της Ένωσης επιθυμούν. Οι ενδιαφερόμενοι έχουν επίσης το δικαίωμα να διατυπώνουν παρατηρήσεις σχετικά με τα πραγματικά περιστατικά της υπόθεσης προτού συναχθούν συμπεράσματα.

Τροπολογία    16

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 16 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(16α)  Τα συμμετέχοντα κράτη μέλη θα πρέπει να συμφωνήσουν να συνεργάζονται με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και την Υπηρεσία, προκειμένου να διευκολύνεται η αποτελεσματική διεξαγωγή των ερευνών.

Τροπολογία    17

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(19)  Σε περιπτώσεις στις οποίες η Υπηρεσία χρειάζεται να βασιστεί στη συνδρομή των εθνικών αρμόδιων αρχών, και ειδικότερα σε υποθέσεις όπου οικονομικός φορέας αντιτίθεται στη διεξαγωγή επιτόπιου ελέγχου και εξακρίβωσης, τα κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι η δράση της Υπηρεσίας είναι αποτελεσματική και θα πρέπει να παρέχουν την αναγκαία συνδρομή σύμφωνα με τους σχετικούς κανόνες του εθνικού διαδικαστικού δικαίου.

(19)  Σε περιπτώσεις στις οποίες η Υπηρεσία χρειάζεται να βασιστεί στη συνδρομή των εθνικών αρμόδιων αρχών, και ειδικότερα σε υποθέσεις όπου οικονομικός φορέας αντιτίθεται στη διεξαγωγή επιτόπιου ελέγχου και εξακρίβωσης, τα κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι η δράση της Υπηρεσίας είναι αποτελεσματική και θα πρέπει να διασφαλίζουν την αναγκαία συνδρομή σύμφωνα με τους σχετικούς κανόνες του εθνικού διαδικαστικού δικαίου.

Τροπολογία    18

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(21)  Στο πλαίσιο αυτής της υποχρέωσης συνεργασίας, η Υπηρεσία θα πρέπει να είναι σε θέση να ζητεί από οικονομικούς φορείς που ενδέχεται να εμπλέκονται στην υπό έρευνα υπόθεση, ή οι οποίοι ενδέχεται να κατέχουν σχετικές πληροφορίες, να παράσχουν τις σχετικές αυτές πληροφορίες. Κατά τη συμμόρφωση με τα αιτήματα αυτά, οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να παραδεχθούν ότι έχουν διαπράξει παράνομη δραστηριότητα, αλλά υποχρεούνται να απαντήσουν σε ερωτήσεις σχετικά με πραγματικά περιστατικά και να παράσχουν έγγραφα, ακόμη και αν οι πληροφορίες αυτές ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν για να στοιχειοθετηθεί εναντίον τους ή εναντίον άλλου φορέα η ύπαρξη παράνομης δραστηριότητας.

(21)  Στο πλαίσιο αυτής της υποχρέωσης συνεργασίας, η Υπηρεσία θα πρέπει να είναι σε θέση να ζητεί από οικονομικούς φορείς που ενδέχεται να εμπλέκονται στην υπό έρευνα υπόθεση, ή οι οποίοι ενδέχεται να κατέχουν σχετικές πληροφορίες, να παράσχουν τέτοιες πληροφορίες. Σε ό,τι αφορά την προστασία των ατόμων που καταγγέλλουν παραβιάσεις του δικαίου της Ένωσης, ιδίως δε αδικήματα και παραβάσεις που αφορούν τα οικονομικά συμφέροντα της ΕΕ, εφαρμόζεται η οδηγία (ΕΕ) 2018/... [παραπομπή στην οδηγία για την προστασία των ατόμων που καταγγέλλουν παραβιάσεις του δικαίου της Ένωσης]. Κατά τη συμμόρφωση με τα αιτήματα αυτά, οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να παραδεχθούν ότι έχουν διαπράξει παράνομη δραστηριότητα, αλλά υποχρεούνται να απαντήσουν σε ερωτήσεις σχετικά με πραγματικά περιστατικά.

Τροπολογία    19

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(22)  Κατά τη διάρκεια των επιτόπιων ελέγχων και εξακριβώσεων, οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν οποιαδήποτε από τις επίσημες γλώσσες του κράτους μέλους στο οποίο διεξάγεται ο έλεγχος, καθώς και το δικαίωμα να επικουρούνται από πρόσωπο της επιλογής τους, συμπεριλαμβανομένου εξωτερικού νομικού συμβούλου. Η παρουσία νομικού συμβούλου δεν θα πρέπει, ωστόσο, να αποτελεί νομική προϋπόθεση για την εγκυρότητα των επιτόπιων ελέγχων και εξακριβώσεων. Για να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα των επιτόπιων ελέγχων και εξακριβώσεων, ειδικότερα όσον αφορά τον κίνδυνο εξαφάνισης των αποδεικτικών στοιχείων, η Υπηρεσία θα πρέπει να μπορεί να έχει πρόσβαση σε εσωτερικούς χώρους, γήπεδα, μεταφορικά μέσα και άλλους χώρους, επαγγελματικής χρήσεως χωρίς να πρέπει να περιμένει μέχρι ο οικονομικός φορέας να συμβουλευτεί τον νομικό του σύμβουλο. Θα πρέπει μόνο να αποδέχεται σύντομη εύλογη καθυστέρηση εν αναμονή της διαβούλευσης με τον νομικό σύμβουλο πριν από την έναρξη της διεξαγωγής του ελέγχου. Οποιαδήποτε τέτοια καθυστέρηση πρέπει να περιορίζεται στο ελάχιστο.

(22)  Κατά τη διάρκεια των επιτόπιων ελέγχων και εξακριβώσεων, οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν οποιαδήποτε από τις επίσημες γλώσσες του κράτους μέλους στο οποίο διεξάγεται ο έλεγχος, καθώς και το δικαίωμα να επικουρούνται από πρόσωπο της επιλογής τους, συμπεριλαμβανομένου εξωτερικού νομικού συμβούλου. Η παρουσία νομικού συμβούλου δεν θα πρέπει, ωστόσο, να αποτελεί νομική προϋπόθεση για την εγκυρότητα των επιτόπιων ελέγχων και εξακριβώσεων. Για να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα των επιτόπιων ελέγχων και εξακριβώσεων, ειδικότερα όσον αφορά τον κίνδυνο εξαφάνισης των αποδεικτικών στοιχείων, η Υπηρεσία θα πρέπει να μπορεί να έχει πρόσβαση σε εσωτερικούς χώρους, γήπεδα, μεταφορικά μέσα και άλλους χώρους, επαγγελματικής χρήσεως χωρίς να πρέπει να περιμένει μέχρι ο οικονομικός φορέας να συμβουλευτεί τον νομικό του σύμβουλο, χωρίς όμως να εμποδίζει αυτό το γεγονός. Θα πρέπει μόνο να αποδέχεται σύντομη εύλογη καθυστέρηση εν αναμονή της διαβούλευσης με τον νομικό σύμβουλο πριν από την έναρξη της διεξαγωγής του ελέγχου. Οποιαδήποτε τέτοια καθυστέρηση πρέπει να περιορίζεται στο ελάχιστο, υπό τον όρο ότι τηρούνται δεόντως οι διαδικαστικές εγγυήσεις και τα δικαιώματα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.

Τροπολογία    20

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 26

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(26)  Η Υπηρεσία θα πρέπει να έχει στη διάθεσή της τα απαραίτητα μέσα για να παρακολουθεί την πορεία του χρήματος προκειμένου να αποκαλύπτει τις συνήθεις μεθόδους που χρησιμοποιούνται σε διάφορους τύπους δόλιας συμπεριφοράς. Επί του παρόντος, μπορεί να λαμβάνει τραπεζικά στοιχεία που είναι συναφή για την ερευνητική της δραστηριότητα και τα οποία τηρούνται σε πιστωτικά ιδρύματα σε διάφορα κράτη μέλη, μέσω της συνεργασίας με τις εθνικές αρχές και της συνδρομής που της χορηγούν αυτές. Για να διασφαλιστεί μια αποτελεσματική προσέγγιση σε ολόκληρη την Ένωση, στον κανονισμό θα πρέπει να καθοριστεί η υποχρέωση των εθνικών αρχών να παρέχουν στην Υπηρεσία πληροφορίες σχετικά με τραπεζικούς λογαριασμούς και λογαριασμούς πληρωμών, στο πλαίσιο της γενικής υποχρέωσης που υπέχουν να συνδράμουν την Υπηρεσία. Η συνεργασία αυτή θα πρέπει, κατά κανόνα, να πραγματοποιείται μέσω των Μονάδων Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών στα κράτη μέλη. Κατά την παροχή της συνδρομής αυτής στην Υπηρεσία, οι εθνικές αρχές θα πρέπει να ενεργούν σε συμμόρφωση με τις σχετικές διατάξεις διαδικαστικού δικαίου που προβλέπονται στην εθνική νομοθεσία του εκάστοτε κράτους μέλους.

(26)  Η Υπηρεσία θα πρέπει να έχει στη διάθεσή της τα απαραίτητα μέσα για να παρακολουθεί την πορεία του χρήματος προκειμένου να αποκαλύπτει τις συνήθεις μεθόδους που χρησιμοποιούνται σε διάφορους τύπους δόλιας συμπεριφοράς. Επί του παρόντος, μπορεί να λαμβάνει τραπεζικά στοιχεία που είναι συναφή για την ερευνητική της δραστηριότητα και τα οποία τηρούνται σε πιστωτικά ιδρύματα σε διάφορα κράτη μέλη, μέσω της συνεργασίας με τις εθνικές αρχές και της συνδρομής που της χορηγούν αυτές. Για να διασφαλιστεί μια αποτελεσματική προσέγγιση σε ολόκληρη την Ένωση, στον κανονισμό θα πρέπει να καθοριστεί η υποχρέωση των εθνικών αρχών να παρέχουν στην Υπηρεσία πληροφορίες σχετικά με τραπεζικούς λογαριασμούς και λογαριασμούς πληρωμών, στο πλαίσιο της γενικής υποχρέωσης που υπέχουν να συνδράμουν την Υπηρεσία. Η συνεργασία αυτή θα πρέπει, κατά κανόνα, να πραγματοποιείται μέσω των Μονάδων Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών στα κράτη μέλη. Κατά την παροχή της συνδρομής αυτής στην Υπηρεσία, οι εθνικές αρχές θα πρέπει να ενεργούν σε συμμόρφωση με τις σχετικές διατάξεις διαδικαστικού δικαίου που προβλέπονται στην εθνική νομοθεσία του εκάστοτε κράτους μέλους και ταυτόχρονα να διασφαλίζουν την ορθή και έγκαιρη γνωστοποίηση οποιασδήποτε πληροφορίας αφορά την έρευνα τόσο προς την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία όσο και προς την Υπηρεσία.

Τροπολογία    21

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 27

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(27)  Η έγκαιρη διαβίβαση πληροφοριών από την Υπηρεσία για τον σκοπό της λήψης προληπτικών μέτρων αποτελεί απαραίτητο εργαλείο για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης. Για να διασφαλιστεί η στενή συνεργασία στον τομέα αυτόν μεταξύ της Υπηρεσίας και των θεσμικών και λοιπών οργάνων και οργανισμών της Ένωσης, είναι σκόπιμο τα όργανα και οι οργανισμοί αυτοί να έχουν τη δυνατότητα να διαβουλεύονται ανά πάσα στιγμή με την Υπηρεσία προκειμένου να αποφασίζουν για τη λήψη τυχόν ενδεδειγμένων προληπτικών μέτρων, συμπεριλαμβανομένων μέτρων για τη διασφάλιση των αποδεικτικών στοιχείων.

(27)  Η έγκαιρη και χωρίς καθυστέρηση διαβίβαση πληροφοριών από την Υπηρεσία για τον σκοπό της λήψης προληπτικών μέτρων αποτελεί απαραίτητο εργαλείο για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης. Για να διασφαλιστεί η στενή συνεργασία στον τομέα αυτόν μεταξύ της Υπηρεσίας και των θεσμικών και λοιπών οργάνων και οργανισμών της Ένωσης, είναι σκόπιμο τα όργανα και οι οργανισμοί αυτοί να έχουν τη δυνατότητα να διαβουλεύονται ανά πάσα στιγμή με την Υπηρεσία προκειμένου να αποφασίζουν για τη λήψη τυχόν ενδεδειγμένων προληπτικών μέτρων, συμπεριλαμβανομένων μέτρων για τη διασφάλιση των αποδεικτικών στοιχείων.

Τροπολογία    22

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 27 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(27α)  Προς αποφυγή αδικαιολόγητων καθυστερήσεων που θα μπορούσαν να έχουν επιζήμιες συνέπειες για άλλες έρευνες, όπως ορισμένες υποθέσεις άρσης ασυλίας, τόσο η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία όσο και η Υπηρεσία θα πρέπει να διεξάγουν τις έρευνές τους εγκαίρως.

Τροπολογία    23

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 29

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(29)  Η εντολή της Υπηρεσίας περιλαμβάνει την προστασία των εσόδων του προϋπολογισμού της Ένωσης που προκύπτουν από ιδίους πόρους ΦΠΑ. Στον τομέα αυτόν, η Υπηρεσία θα πρέπει να είναι σε θέση να στηρίζει και να συμπληρώνει τις δραστηριότητες των κρατών μελών μέσω ερευνών που διεξάγονται σύμφωνα με την εντολή της, μέσω του συντονισμού των εθνικών αρμόδιων αρχών σε σύνθετες, διακρατικές υποθέσεις, και μέσω της παροχής στήριξης και συνδρομής προς τα κράτη μέλη και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Για τον σκοπό αυτό, η Υπηρεσία θα πρέπει να μπορεί να ανταλλάσσει πληροφορίες μέσω του δικτύου Eurofisc, το οποίο δημιουργήθηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 904/2010 του Συμβουλίου9 με σκοπό την προώθηση και τη διευκόλυνση της συνεργασίας για την καταπολέμηση της απάτης στον τομέα του ΦΠΑ.

(29)  Η εντολή της Υπηρεσίας περιλαμβάνει την προστασία των εσόδων του προϋπολογισμού της Ένωσης που προκύπτουν από ιδίους πόρους ΦΠΑ. Στον τομέα αυτόν, η Υπηρεσία θα πρέπει να είναι σε θέση να στηρίζει και να συμπληρώνει τις δραστηριότητες των κρατών μελών μέσω ερευνών που διεξάγονται σύμφωνα με την εντολή της, μέσω του συντονισμού των εθνικών αρμόδιων αρχών σε σύνθετες, διακρατικές υποθέσεις, και μέσω της παροχής στήριξης και συνδρομής προς τα κράτη μέλη και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Για τον σκοπό αυτό, η Υπηρεσία θα πρέπει να μπορεί να ανταλλάσσει πληροφορίες μέσω του δικτύου Eurofisc, το οποίο δημιουργήθηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 904/2010 του Συμβουλίου9, λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με σκοπό την προώθηση και τη διευκόλυνση της συνεργασίας για την καταπολέμηση της απάτης στον τομέα του ΦΠΑ.

_________________

_________________

9 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 904/2010 του Συμβουλίου, της 7ης Οκτωβρίου 2010, για τη διοικητική συνεργασία και την καταπολέμηση της απάτης στον τομέα του φόρου προστιθέμενης αξίας, ΕΕ L 268 της 12.10.2010, σ. 1–18.

9 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 904/2010 του Συμβουλίου, της 7ης Οκτωβρίου 2010, για τη διοικητική συνεργασία και την καταπολέμηση της απάτης στον τομέα του φόρου προστιθέμενης αξίας, ΕΕ L 268 της 12.10.2010, σ. 1–18.

 

Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1725 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2018, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα θεσμικά και λοιπά όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης και την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 και της απόφασης αριθ. 1247/2002/ΕΚ (ΕΕ L 295 της 21.11.2018, σ. 39).

Τροπολογία    24

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1

Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013

Άρθρο 1 – παράγραφος 4 α

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4α.  Η Υπηρεσία συνάπτει και διατηρεί στενή σχέση με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία η οποία συστήνεται στο πλαίσιο της ενισχυμένης συνεργασίας με τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/1939 του Συμβουλίου13. Η σχέση αυτή βασίζεται στην αμοιβαία συνεργασία και στην ανταλλαγή πληροφοριών. Έχει ιδίως ως σκοπό να διασφαλίσει ότι γίνεται χρήση όλων των διαθέσιμων μέσων για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, μέσω της συμπληρωματικότητας των αντίστοιχων εντολών τους και της στήριξης της Υπηρεσίας προς την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

4α.  Η Υπηρεσία συνάπτει και διατηρεί στενή σχέση με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία η οποία συστήνεται στο πλαίσιο της ενισχυμένης συνεργασίας με τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/1939 του Συμβουλίου13. Η σχέση αυτή βασίζεται στην αμοιβαία συνεργασία, τη συμπληρωματικότητα, την αποφυγή των αλληλεπικαλύψεων και στην ανταλλαγή πληροφοριών. Έχει ιδίως ως σκοπό να διασφαλίσει ότι γίνεται χρήση όλων των διαθέσιμων μέσων για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, μέσω της συμπληρωματικότητας των αντίστοιχων εντολών τους και της στήριξης της Υπηρεσίας προς την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, μεταξύ άλλων μέσω τεχνικής και εφοδιαστικής υποστήριξης.

_________________

_________________

13 Κανονισμός (ΕΕ) 2017/1939 του Συμβουλίου, της 12ης Οκτωβρίου 2017, σχετικά με την εφαρμογή ενισχυμένης συνεργασίας για τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (ΕΕ L 283 της 31.10.2017, σ. 1).

13 Κανονισμός (ΕΕ) 2017/1939 του Συμβουλίου, της 12ης Οκτωβρίου 2017, σχετικά με την εφαρμογή ενισχυμένης συνεργασίας για τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (ΕΕ L 283 της 31.10.2017, σ. 1).

 

(Η τροπολογία αφορά το σύνολο του κειμένου. Η έγκρισή της απαιτεί αντίστοιχες προσαρμογές σε όλο το κείμενο.)

Τροπολογία    25

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3

Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013

Άρθρο 3 – παράγραφος 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Οι επιτόπιοι έλεγχοι και εξακριβώσεις διενεργούνται σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό και, στον βαθμό που μια υπόθεση δεν καλύπτεται από τον παρόντα κανονισμό, σύμφωνα με τον κανονισμό (Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 2185/96.

2.  Οι επιτόπιοι έλεγχοι και εξακριβώσεις διενεργούνται σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό και, στον βαθμό που μια υπόθεση δεν καλύπτεται από τον παρόντα κανονισμό, σύμφωνα με τον κανονισμό (Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 2185/96 και το σύνολο της σχετικής ενωσιακής νομοθεσίας για την προστασία των δεδομένων.

Τροπολογία    26

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3

Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013

Άρθρο 3 – παράγραφος 3

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Οι οικονομικοί φορείς συνεργάζονται με την Υπηρεσία κατά τη διάρκεια των ερευνών της. Η Υπηρεσία μπορεί να ζητήσει προφορική ενημέρωση, μεταξύ άλλων με συνεντεύξεις, και γραπτή ενημέρωση από οικονομικούς φορείς.

3.  Οι οικονομικοί φορείς έχουν την υποχρέωση να συνεργάζονται με την Υπηρεσία κατά τη διάρκεια των ερευνών της. Η Υπηρεσία μπορεί να ζητήσει προφορική ενημέρωση, μεταξύ άλλων με συνεντεύξεις, και γραπτή ενημέρωση από οικονομικούς φορείς, δεόντως τεκμηριωμένη και επεξεργασμένη σύμφωνα με τα πρότυπα εμπιστευτικότητας και τη νομοθεσία περί προστασίας των δεδομένων.

Τροπολογία    27

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3

Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013

Άρθρο 3 – παράγραφος 4 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

4α.  Τα συμμετέχοντα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι αντίστοιχες εθνικές αρχές τους εγγυώνται την ορθή και αποτελεσματική διεξαγωγή των ερευνών της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και της Υπηρεσίας.

Τροπολογία    28

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3

Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013

Άρθρο 3 – παράγραφος 5

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5.  Κατά την άσκηση των εξουσιών αυτών, η Υπηρεσία συμμορφώνεται με τις διαδικαστικές εγγυήσεις που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό και στον κανονισμό (Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 2185/96. Κατά τη διενέργεια επιτόπιου ελέγχου και εξακρίβωσης, ο ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας έχει το δικαίωμα να μην προβαίνει σε κατάθεση που τον αυτοενοχοποιεί και να επικουρείται από πρόσωπο της επιλογής του. Όταν ο οικονομικός φορέας προβαίνει σε κατάθεση κατά τη διάρκεια των επιτόπιων ελέγχων, του παρέχεται η δυνατότητα να χρησιμοποιήσει οποιαδήποτε από τις επίσημες γλώσσες του κράτους μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένος. Το δικαίωμα του οικονομικού φορέα να επικουρείται από πρόσωπο της επιλογής του δεν εμποδίζει την πρόσβαση της Υπηρεσίας στις εγκαταστάσεις του οικονομικού φορέα και δεν καθυστερεί αδικαιολόγητα την έναρξη του ελέγχου.

5.  Κατά την άσκηση των εξουσιών αυτών, η Υπηρεσία συμμορφώνεται με τις διαδικαστικές εγγυήσεις που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό και στον κανονισμό (Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 2185/96, καθώς και στον κανονισμό (ΕΕ) 2018/1725*. Κατά τη διενέργεια επιτόπιου ελέγχου και εξακρίβωσης, ο ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας έχει το δικαίωμα να μην προβαίνει σε κατάθεση που τον αυτοενοχοποιεί και να επικουρείται από πρόσωπο της επιλογής του. Όταν ο οικονομικός φορέας προβαίνει σε κατάθεση κατά τη διάρκεια των επιτόπιων ελέγχων, μπορεί να χρησιμοποιήσει οποιαδήποτε από τις επίσημες γλώσσες του κράτους μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένος. Το δικαίωμα του οικονομικού φορέα να επικουρείται από πρόσωπο της επιλογής του για σύντομο και εύλογο χρονικό διάστημα δεν εμποδίζει την πρόσβαση της Υπηρεσίας στις εγκαταστάσεις του οικονομικού φορέα και δεν καθυστερεί αδικαιολόγητα την έναρξη του ελέγχου.

 

_________________

 

* Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1725 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2018, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα θεσμικά και λοιπά όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης και την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 και της απόφασης αριθ. 1247/2002/ΕΚ (ΕΕ L 295 της 21.11.2018, σ. 39).

 

(Η τροπολογία αφορά το σύνολο του κειμένου. Η έγκρισή της απαιτεί αντίστοιχες προσαρμογές σε όλο το κείμενο.)

Τροπολογία    29

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3

Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013

Άρθρο 3 – παράγραφος 6 – εδάφιο 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Μετά από αίτημα της Υπηρεσίας, η αρμόδια αρχή του οικείου κράτους μέλους παρέχει στους υπαλλήλους της Υπηρεσίας την απαιτούμενη συνδρομή για την αποτελεσματική εκτέλεση των καθηκόντων τους, όπως εξειδικεύονται στη γραπτή εξουσιοδότηση του άρθρου 7 παράγραφος 2.

Μετά από αίτημα της Υπηρεσίας, η αρμόδια αρχή του οικείου κράτους μέλους διασφαλίζει χωρίς καθυστέρηση στους υπαλλήλους της Υπηρεσίας την απαιτούμενη συνδρομή για την αποτελεσματική εκτέλεση των καθηκόντων τους, όπως εξειδικεύονται στη γραπτή εξουσιοδότηση του άρθρου 7 παράγραφος 2.

Τροπολογία    30

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3

Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013

Άρθρο 3 – παράγραφος 6 – εδάφιο 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Το οικείο κράτος μέλος μεριμνά ώστε, σύμφωνα με τον κανονισμό (Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 2185/96, οι υπάλληλοι της Υπηρεσίας να έχουν πρόσβαση σε κάθε πληροφορία και έγγραφο που σχετίζεται με την υπόθεση η οποία αποτελεί αντικείμενο της έρευνας και που αποδεικνύεται αναγκαίο για την ορθή και αποτελεσματική διεξαγωγή των επιτόπιων ελέγχων και εξακριβώσεων, και ώστε να μπορούν να αναλάβουν τη διαφύλαξη αυτών των εγγράφων ή πληροφοριών προκειμένου να αποφευχθεί κάθε κίνδυνος εξαφάνισής τους.

Το οικείο κράτος μέλος μεριμνά ώστε, σύμφωνα με τον κανονισμό (Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 2185/96, οι υπάλληλοι της Υπηρεσίας να έχουν πρόσβαση σε κάθε πληροφορία και έγγραφο που σχετίζεται με την υπόθεση η οποία αποτελεί αντικείμενο της έρευνας και που αποδεικνύεται αναγκαίο για την ορθή και αποτελεσματική και αναλογική διεξαγωγή των επιτόπιων ελέγχων και εξακριβώσεων, και ώστε να μπορούν να αναλάβουν τη διαφύλαξη αυτών των εγγράφων ή πληροφοριών προκειμένου να αποφευχθεί κάθε κίνδυνος εξαφάνισής τους. Τα θεμελιώδη δικαιώματα, και ειδικότερα το δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή, τηρούνται πλήρως.

Τροπολογία    31

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3

Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013

Άρθρο 3 – παράγραφος 7 – εδάφιο 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Στην περίπτωση που οι υπάλληλοι της Υπηρεσίας διαπιστώσουν ότι οικονομικός φορέας αντιτίθεται σε επιτόπιο έλεγχο ή εξακρίβωση που έχει εγκριθεί δυνάμει του παρόντος κανονισμού, το οικείο κράτος μέλος παρέχει την αναγκαία συνδρομή των αρχών επιβολής του νόμου ώστε να μπορέσει η Υπηρεσία να διεξαγάγει τον επιτόπιο έλεγχο ή εξακρίβωση αποτελεσματικά και χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση.

Στην περίπτωση που οι υπάλληλοι της Υπηρεσίας διαπιστώσουν ότι οικονομικός φορέας αντιτίθεται σε επιτόπιο έλεγχο ή εξακρίβωση που έχει εγκριθεί δυνάμει του παρόντος κανονισμού, το οικείο κράτος μέλος εξασφαλίζει την αναγκαία συνδρομή των αρχών επιβολής του νόμου ώστε να μπορέσει η Υπηρεσία να διεξαγάγει τον επιτόπιο έλεγχο ή εξακρίβωση αποτελεσματικά και χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση.

Τροπολογία    32

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3

Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013

Άρθρο 3 – παράγραφος 9

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

9.  Κατά τη διάρκεια εξωτερικής έρευνας, η Υπηρεσία δύναται να έχει πρόσβαση σε όλες τις σχετικές πληροφορίες και τα δεδομένα που έχουν στην κατοχή τους τα θεσμικά και λοιπά όργανα και οργανισμοί και που συνδέονται με την υπόθεση η οποία αποτελεί αντικείμενο της έρευνας, ανεξαρτήτως του μέσου στο οποίο αυτά είναι αποθηκευμένα, όταν αυτό είναι αναγκαίο για τη διαπίστωση απάτης, διαφθοράς ή κάθε άλλης παράνομης δραστηριότητας εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης. Προς τούτο εφαρμόζεται το άρθρο 4 παράγραφοι 2 και 4.

9.  Κατά τη διάρκεια εξωτερικής έρευνας, η Υπηρεσία δύναται να έχει πρόσβαση σε όλες τις σχετικές πληροφορίες και τα δεδομένα που έχουν στην κατοχή τους τα θεσμικά και λοιπά όργανα και οργανισμοί και που συνδέονται με την υπόθεση η οποία αποτελεί αντικείμενο της έρευνας, ανεξαρτήτως του μέσου στο οποίο αυτά είναι αποθηκευμένα, όταν αυτό είναι αναγκαίο για τη διαπίστωση απάτης, διαφθοράς ή κάθε άλλης παράνομης δραστηριότητας εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, με παράλληλη τήρηση της εμπιστευτικότητας των ερευνών, των νόμιμων δικαιωμάτων των εμπλεκόμενων προσώπων και, κατά περίπτωση, των εθνικών διατάξεων που εφαρμόζονται στις δικαστικές διαδικασίες. Προς τούτο εφαρμόζεται το άρθρο 4 παράγραφοι 2 και 4.

Τροπολογία    33

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4 – στοιχείο α

Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013

Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  η Υπηρεσία μπορεί να ζητήσει προφορική ενημέρωση, μεταξύ άλλων με συνεντεύξεις, και γραπτή ενημέρωση από υπαλλήλους, μέλη του λοιπού προσωπικού, μέλη θεσμικών ή λοιπών οργάνων, διευθυντικά στελέχη λοιπών οργάνων ή οργανισμών ή μέλη του προσωπικού.

β)  η Υπηρεσία μπορεί να ζητήσει προφορική ενημέρωση, μεταξύ άλλων με συνεντεύξεις, και γραπτή ενημέρωση από υπαλλήλους, μέλη του λοιπού προσωπικού, μέλη θεσμικών ή λοιπών οργάνων, διευθυντικά στελέχη λοιπών οργάνων ή οργανισμών ή μέλη του προσωπικού, ενδελεχώς τεκμηριωμένη σύμφωνα με τα συνήθη πρότυπα εμπιστευτικότητας και τα ενωσιακά πρότυπα προστασίας των δεδομένων.

Τροπολογία    34

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5 – στοιχείο α

Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Με την επιφύλαξη του άρθρου 12δ, ο γενικός διευθυντής μπορεί να αποφασίσει την έναρξη έρευνας όταν υπάρχουν επαρκείς υπόνοιες, οι οποίες μπορούν επίσης να βασίζονται σε πληροφορίες παρεχόμενες από τρίτους ή ανωνύμως, ότι έχει διαπραχθεί απάτη, διαφθορά ή κάθε άλλη παράνομη δραστηριότητα εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης.

Με την επιφύλαξη του άρθρου 12δ, ο γενικός διευθυντής μπορεί να αποφασίσει την έναρξη έρευνας όταν υπάρχουν επαρκείς υπόνοιες ή ισχυρές ενδείξεις, οι οποίες μπορούν επίσης να βασίζονται σε πληροφορίες παρεχόμενες από τρίτους ή ανωνύμως, ότι έχει διαπραχθεί απάτη, διαφθορά ή κάθε άλλη παράνομη δραστηριότητα εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης.

Τροπολογία    35

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 6 – στοιχείο α

Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013

Άρθρο 7 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών παρέχουν στους υπαλλήλους της Υπηρεσίας τη συνδρομή που είναι αναγκαία για την αποτελεσματική και χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση εκτέλεση των καθηκόντων τους σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.

Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών εξασφαλίζουν στους υπαλλήλους της Υπηρεσίας τη συνδρομή που είναι αναγκαία για την αποτελεσματική και χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση εκτέλεση των καθηκόντων τους σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.

Τροπολογία    36

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 6 – στοιχείο δ

Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013

Άρθρο 7 – παράγραφος 6 – εδάφιο 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Επιπλέον του πρώτου εδαφίου, το ενδιαφερόμενο θεσμικό ή άλλο όργανο ή οργανισμός μπορεί ανά πάσα στιγμή να προβεί σε διαβουλεύσεις με την Υπηρεσία με σκοπό να λάβει, σε στενή συνεργασία με την Υπηρεσία, οιοδήποτε ενδεδειγμένο προληπτικό μέτρο, συμπεριλαμβανομένων των μέτρων για τη διασφάλιση αποδεικτικών στοιχείων, και ενημερώνει αμελλητί την Υπηρεσία σχετικά με αυτήν την απόφαση.

Επιπλέον του πρώτου εδαφίου, το ενδιαφερόμενο θεσμικό ή άλλο όργανο ή οργανισμός μπορεί ανά πάσα στιγμή να προβεί σε διαβουλεύσεις με την Υπηρεσία με σκοπό να λάβει, σε στενή συνεργασία με την Υπηρεσία και χωρίς να αλληλοεπικαλύπτονται οι προσπάθειές τους, οιοδήποτε ενδεδειγμένο προληπτικό μέτρο, συμπεριλαμβανομένων των μέτρων για τη διασφάλιση αποδεικτικών στοιχείων, και ενημερώνει αμελλητί την Υπηρεσία σχετικά με αυτήν την απόφαση. Η Υπηρεσία συνεργάζεται εποικοδομητικά και σε πλήρη συνέργεια με το ενδιαφερόμενο θεσμικό όργανο, υπηρεσία ή οργανισμό.

Τροπολογία    37

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 6 – στοιχείο ε

Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013

Άρθρο 7 – παράγραφος 8

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

«8.  Εάν μια έρευνα δεν μπορεί να ολοκληρωθεί μετά την παρέλευση δωδεκαμήνου από την έναρξή της, ο γενικός διευθυντής υποβάλλει, κατά τη λήξη της δωδεκάμηνης προθεσμίας και στη συνέχεια ανά εξάμηνο, έκθεση στην επιτροπή εποπτείας, αναφέροντας τους σχετικούς λόγους και, κατά περίπτωση, τα μελετώμενα διορθωτικά μέτρα για την επίσπευση της έρευνας.»·

«8.  Εάν μια έρευνα δεν μπορεί να ολοκληρωθεί μετά την παρέλευση δωδεκαμήνου από την έναρξή της, ο γενικός διευθυντής υποβάλλει, κατά τη λήξη της δωδεκάμηνης προθεσμίας και στη συνέχεια ανά εξάμηνο, έκθεση στην επιτροπή εποπτείας, αναφέροντας τους σχετικούς λόγους και τα μελετώμενα διορθωτικά μέτρα για την επίσπευση της έρευνας.»·

Τροπολογία    38

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 7 – στοιχείο α

Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013

Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 α

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Όταν τα θεσμικά και λοιπά όργανα ή οργανισμοί προβαίνουν σε γνωστοποίηση στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σύμφωνα με το άρθρο 24 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1939, μπορούν αντί των ανωτέρω να διαβιβάσουν στην Υπηρεσία αντίγραφο της γνωστοποίησης που απέστειλαν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Όταν τα θεσμικά και λοιπά όργανα ή οργανισμοί προβαίνουν σε γνωστοποίηση στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σύμφωνα με το άρθρο 24 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1939, διαβιβάζουν στην Υπηρεσία αντίγραφο της γνωστοποίησης που απέστειλαν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Τροπολογία    39

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 7 – στοιχείο β

Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013

Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα θεσμικά και λοιπά όργανα και οργανισμοί και, εάν δεν το απαγορεύει το εθνικό δίκαιο, οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών διαβιβάζουν στην Υπηρεσία, κατόπιν αίτησής της ή με δική τους πρωτοβουλία, κάθε έγγραφο ή πληροφορία που κατέχουν σχετικά με διεξαγόμενη έρευνα της Υπηρεσίας.

Τα θεσμικά και λοιπά όργανα και οργανισμοί και, εάν δεν το απαγορεύει το εθνικό δίκαιο, οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών διαβιβάζουν αμελλητί στην Υπηρεσία, κατόπιν αίτησής της ή με δική τους πρωτοβουλία, κάθε έγγραφο ή πληροφορία που κατέχουν σχετικά με διεξαγόμενη έρευνα της Υπηρεσίας.

Τροπολογία    40

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 7 – στοιχείο g

Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013

Άρθρο 8 – παράγραφος 3

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Τα θεσμικά και λοιπά όργανα και οργανισμοί και, εάν δεν το απαγορεύει το εθνικό δίκαιο, οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών διαβιβάζουν στην Υπηρεσία κάθε άλλο κρινόμενο ως σχετικό με την υπόθεση έγγραφο ή πληροφορία που κατέχουν και που αφορά την καταπολέμηση της απάτης, της διαφθοράς και κάθε άλλης παράνομης δραστηριότητας εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης.

3.  Τα θεσμικά και λοιπά όργανα και οργανισμοί και, εάν δεν το απαγορεύει το εθνικό δίκαιο, οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών διαβιβάζουν αμελλητί στην Υπηρεσία κάθε άλλο κρινόμενο ως σχετικό με την υπόθεση έγγραφο ή πληροφορία που κατέχουν και που αφορά την καταπολέμηση της απάτης, της διαφθοράς και κάθε άλλης παράνομης δραστηριότητας εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης.

Τροπολογία    41

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – shme io 9 – στοιχείο α α (νέο)

Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013

Άρθρο 10 – παράγραφος 5 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

α α)   προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 5α:

 

«5α.  Τα πρόσωπα που καταγγέλλουν στην Υπηρεσία αδικήματα και παραβάσεις που συνδέονται με τα οικονομικά συμφέροντα της ΕΕ προστατεύονται πλήρως, ειδικότερα μέσω της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για την προστασία των προσώπων που καταγγέλλουν παραβάσεις του δικαίου της Ένωσης.»

Τροπολογία    42

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 10 – στοιχείο α

Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013

Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η έκθεση μπορεί να συνοδεύεται από συστάσεις του γενικού διευθυντή σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν. Οι εν λόγω συστάσεις αναφέρουν, εφόσον χρειάζεται, τυχόν πειθαρχικές, διοικητικές, δημοσιονομικές και/ή δικαστικές ενέργειες των θεσμικών και λοιπών οργάνων και οργανισμών, καθώς και των αρμόδιων αρχών των ενδιαφερομένων κρατών μελών, και προσδιορίζουν ιδίως το εκτιμώμενο ποσό που πρέπει να ανακτηθεί, καθώς και τον προκαταρκτικό νομικό χαρακτηρισμό των διαπιστωθέντων πραγματικών περιστατικών.

Η έκθεση μπορεί να συνοδεύεται από τεκμηριωμένες συστάσεις του γενικού διευθυντή σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν. Οι εν λόγω συστάσεις αναφέρουν, εφόσον χρειάζεται, τυχόν πειθαρχικές, διοικητικές, δημοσιονομικές και/ή δικαστικές ενέργειες των θεσμικών και λοιπών οργάνων και οργανισμών, καθώς και των αρμόδιων αρχών των ενδιαφερομένων κρατών μελών, και προσδιορίζουν ιδίως το εκτιμώμενο ποσό που πρέπει να ανακτηθεί, καθώς και τον προκαταρκτικό νομικό χαρακτηρισμό των διαπιστωθέντων πραγματικών περιστατικών.

Τροπολογία    43

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 10 – στοιχείο β

Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013

Άρθρο 11 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Η Υπηρεσία λαμβάνει κατάλληλα εσωτερικά μέτρα προκειμένου να διασφαλίζει τη σταθερή ποιότητα των τελικών εκθέσεων και συστάσεων, και εξετάζει αν υπάρχει ανάγκη αναθεώρησης των κατευθυντήριων γραμμών όσον αφορά τις διαδικασίες έρευνας, προκειμένου να αντιμετωπιστούν τυχόν πιθανές περιπτώσεις ασυνέπειας.

Τροπολογία    44

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 10 – στοιχείο β

Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013

Άρθρο 11 – παράγραφος 2 – εδάφιο 3

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Οι εκθέσεις που συντάσσει η Υπηρεσία, αποτελούν παραδεκτά αποδεικτικά στοιχεία σε δικαστικές διαδικασίες ενώπιον των δικαστηρίων της Ένωσης και σε διοικητικές διαδικασίες στην Ένωση.

Οι εκθέσεις που συντάσσει η Υπηρεσία, αποτελούν παραδεκτά αποδεικτικά στοιχεία σε δικαστικές διαδικασίες ενώπιον των δικαστηρίων της Ένωσης και σε διοικητικές διαδικασίες στην Ένωση, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν συνταχθεί νομίμως.

Τροπολογία    45

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 11 – στοιχείο α

Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013

Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – δεύτερη πρόταση

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

«Μπορεί επίσης να διαβιβάζει πληροφορίες στο ενδιαφερόμενο θεσμικό ή άλλο όργανο ή οργανισμό.»·

«Προς αποφυγή αδικαιολόγητων καθυστερήσεων που θα μπορούσαν να έχουν επιζήμιες συνέπειες για άλλες έρευνες, όπως ορισμένες υποθέσεις άρσης ασυλίας, μπορεί επίσης να διαβιβάζει, κατόπιν αιτήματος, πληροφορίες στο ενδιαφερόμενο θεσμικό ή άλλο όργανο ή οργανισμό.»·

Τροπολογία    46

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 12

Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013

Άρθρο 12 γ – παράγραφος 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Η Υπηρεσία γνωστοποιεί στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση κάθε αξιόποινη συμπεριφορά ως προς την οποία η Εισαγγελία μπορεί να ασκήσει την αρμοδιότητά της σύμφωνα με το άρθρο 22 και το άρθρο 25 παράγραφοι 2 και 3 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1939. Η γνωστοποίηση αποστέλλεται σε οποιοδήποτε στάδιο πριν ή κατά τη διάρκεια της έρευνας της Υπηρεσίας.

1.  Η Υπηρεσία ενημερώνει αμέσως την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και της γνωστοποιεί χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση κάθε αξιόποινη συμπεριφορά ως προς την οποία η Εισαγγελία μπορεί να ασκήσει την αρμοδιότητά της σύμφωνα με το άρθρο 22 και το άρθρο 25 παράγραφοι 2 και 3 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1939. Η γνωστοποίηση αποστέλλεται σε οποιοδήποτε στάδιο πριν ή κατά τη διάρκεια της έρευνας της Υπηρεσίας.

Τροπολογία    47

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 12

Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013

Άρθρο 12 γ – παράγραφος 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Η γνωστοποίηση περιλαμβάνει τουλάχιστον περιγραφή των πραγματικών περιστατικών, καθώς και εκτίμηση της ζημίας που προκλήθηκε ή ενδέχεται να προκληθεί, τον πιθανό νομικό χαρακτηρισμό και κάθε διαθέσιμη πληροφορία σχετικά με δυνητικά θύματα, υπόπτους και τυχόν άλλα εμπλεκόμενα πρόσωπα.

2.  Η γνωστοποίηση περιλαμβάνει όλα τα πραγματικά περιστατικά και τις πληροφορίες που γνωρίζει η Υπηρεσία, καθώς και εκτίμηση της ζημίας που προκλήθηκε ή ενδέχεται να προκληθεί, τον πιθανό νομικό χαρακτηρισμό και κάθε διαθέσιμη πληροφορία σχετικά με δυνητικά θύματα, υπόπτους και τυχόν άλλα εμπλεκόμενα πρόσωπα.

Τροπολογία    48

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 12

Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013

Άρθρο 12 γ – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η Υπηρεσία δεν υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία προδήλως ανυπόστατους ισχυρισμούς.

Η Υπηρεσία γνωστοποιεί στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία μόνο τεκμηριωμένουςισχυρισμούς και παρέχει ετήσια στοιχεία σχετικά με τον αριθμό και το αντικείμενο των εν λόγω ισχυρισμών.

Τροπολογία    49

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 12

Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013

Άρθρο 12 στ α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 12στ α

 

Ταυτόχρονες έρευνες

 

1.  Σε περιπτώσεις έρευνας σε κράτος μέλος που συμμετέχει στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και σε κράτος μέλος που δεν συμμετέχει στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η Υπηρεσία και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία συνάπτουν ρύθμιση συνεργασίας σύμφωνα με το άρθρο 99 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1939 του Συμβουλίου. Η εν λόγω ρύθμιση συνεργασίας περιλαμβάνει, τουλάχιστον, διατάξεις για ανταλλαγή όλων των πληροφοριών, αμοιβαία αποδοχή αποδεικτικών στοιχείων και εκθέσεων, διαδικαστικές εγγυήσεις ισοδύναμες με εκείνες που παρατίθενται στο κεφάλαιο VI του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1939 του Συμβουλίου, καθώς και ανταλλαγή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

 

2.  Τα κράτη μέλη συνεργάζονται τόσο με την Υπηρεσία όσο και με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και τις στηρίζουν στις δραστηριότητες και τις αντίστοιχες έρευνές τους.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Έρευνες που πραγματοποίησε η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) όσον αφορά τη συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και την αποτελεσματικότητα των ερευνών της OLAF

Έγγραφα αναφοράς

COM(2018)0338 – C8-0214/2018 – 2018/0170(COD)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

CONT

5.7.2018

 

 

 

Γνωμοδότηση της

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

JURI

5.7.2018

Συντάκτης(τρια) γνωμοδότησης

       Ημερομηνία ορισμού

Jean-Marie Cavada

9.7.2018

Εξέταση στην επιτροπή

20.11.2018

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

23.1.2019

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

20

2

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Max Andersson, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Mady Delvaux, Rosa Estaràs Ferragut, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Luis de Grandes Pascual, Pascal Durand, Angelika Niebler, Virginie Rozière, Tiemo Wölken, Kosma Złotowski

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Lola Sánchez Caldentey

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

20

+

ALDE

Jean-Marie Cavada, António Marinho e Pinto

ECR

Sajjad Karim, Kosma Złotowski

GUE/NGL

Lola Sánchez Caldentey

PPE

Rosa Estaràs Ferragut, Luis de Grandes Pascual, Pavel Svoboda, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

S&D

Mady Delvaux, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Evelyn Regner, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Max Andersson, Pascal Durand, Julia Reda

2

-

ENF

Marie-Christine Boutonnet, Gilles Lebreton

1

0

PPE

József Szájer

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (11.1.2019)

προς την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013 σχετικά με τις έρευνες που πραγματοποιούνται από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) όσον αφορά τη συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και την αποτελεσματικότητα των ερευνών της OLAF

(COM(2018)0338 – C8-0214/2018 – 2018/0170(COD))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Monica Macovei

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Στο πλαίσιο των προσπαθειών της για την ενίσχυση της προστασίας των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, η Επιτροπή πρότεινε, τον Μάιο του 2018, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) 883/2013 σχετικά με τις έρευνες της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF). Η παρούσα πρόταση αποτελεί συνέχεια της έγκρισης, τον Ιούλιο του 2017, της οδηγίας σχετικά με την καταπολέμηση, μέσω του ποινικού δικαίου, της απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, και της έγκρισης, τον Οκτώβριο του 2017, του κανονισμού σχετικά με την εφαρμογή ενισχυμένης συνεργασίας για τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPO).

Ο τροποποιημένος κανονισμός θα πρέπει να τεθεί σε ισχύ στα τέλη του 2020, πριν από την έναρξη λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Ο γενικός στόχος της πρότασης είναι η προσαρμογή και η ενίσχυση των μηχανισμών προστασίας των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης. Για τον σκοπό αυτό, θα πρέπει πρωτίστως να τεθούν τα θεμέλια μιας αποτελεσματικής συνεργασίας με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η οποία θα πρέπει να βασίζεται στις αρχές της στενής συνεργασίας, της ανταλλαγής πληροφοριών, της συμπληρωματικότητας και της αποφυγής των αλληλεπικαλύψεων. Ενώ η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα διενεργεί ποινικές έρευνες και διώξεις, η OLAF θα συνεχίσει να διενεργεί μόνο διοικητικές έρευνες σχετικά με τα οικονομικά συμφέροντα της ΕΕ, συμπληρώνοντας το έργο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και συγκλίνοντας σε έναν κοινό στόχο.

Η συντάκτρια γνωμοδότησης είναι της άποψης ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό να διασφαλιστεί ότι η μελλοντική σχέση μεταξύ της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και της OLAF δεν θα οδηγήσει σε χρονοβόρες διαμάχες για τις αρμοδιότητες. Για τον σκοπό αυτό, τόσο η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία όσο και η OLAF θα πρέπει να κάνουν χρήση των οικείων συστημάτων διαχείρισης υποθέσεων βάσει συστήματος σύμπτωσης / απουσίας σύμπτωσης (hit/no-hit), ώστε να είναι δυνατή η άμεση επαλήθευση των σχετικών πληροφοριών για τις υποθέσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη. Δεδομένου ότι το σύστημα διαχείρισης υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας απαιτεί υψηλό επίπεδο ασφάλειας, η Υπηρεσία θα πρέπει να ενημερώνει ένα πρόσωπο το οποίο ορίζεται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, το οποίο θα πρέπει να ελέγχει στο σύστημα διαχείρισης υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας κατά πόσον η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία διεξάγει ήδη έρευνα για τα ίδια πραγματικά περιστατικά.

Στην έκθεση αναφέρεται επίσης ότι η Υπηρεσία θα πρέπει να κοινοποιεί αμέσως στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία κάθε αξιόποινη συμπεριφορά για την οποία η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα μπορούσε να ασκήσει την αρμοδιότητά της. Η κοινοποίηση μπορεί να συνοδεύεται από έκθεση, εφόσον ζητηθεί από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η οποία εκπονείται σε στενή διαβούλευση με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Έτσι θα εξασφαλίζεται η ταχεία ανταπόκριση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και θα διασφαλίζεται ότι οι ποινικές έρευνες διεξάγονται σε πλήρη συμμόρφωση με τις δικονομικές εγγυήσεις που ισχύουν για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Όσον αφορά συμπληρωματικές έρευνες που κινούνται ή συνεχίζονται με πρωτοβουλία του Γενικού Διευθυντή της Υπηρεσίας, η έκθεση ορίζει ότι η Υπηρεσία θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να διενεργεί τις εν λόγω έρευνες μόνο κατόπιν συναίνεσης της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Σε περίπτωση που η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία προβάλει αντίρρηση κατά της κίνησης τέτοιων ερευνών, η Υπηρεσία δεν θα πρέπει να τις διεξάγει.

Τέλος, η συντάκτρια γνωμοδότησης θεωρεί ότι τα θεσμικά και λοιπά όργανα και οργανισμοί θα πρέπει να ζητούν απευθείας από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία τη διεξαγωγή αξιολόγησης των ισχυρισμών περί αξιόποινης πράξης των οποίων είναι αποδέκτες, σύμφωνα με το άρθρο 24 παράγραφος 1 του κανονισμού για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να λάβει υπόψη της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία    1

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(2α)  Σύμφωνα με την έκθεση της Επιτροπής σχετικά με την αξιολόγηση της εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013, δεν είναι απόλυτα σαφής ο βαθμός στον οποίο ο κανονισμός 883/2013 καθιστά εφαρμοστέο το εθνικό δίκαιο. Οι διαφορετικές ερμηνείες των σχετικών διατάξεων και οι διαφορές στο εθνικό δίκαιο έχουν ως αποτέλεσμα τον κατακερματισμό της άσκησης των εξουσιών της OLAF στα κράτη μέλη, παρεμποδίζοντας σε ορισμένες περιπτώσεις τη δυνατότητα της OLAF να διεξάγει επιτυχώς έρευνες και, εντέλει, να συμβάλλει στον στόχο της Συνθήκης για αποτελεσματική προστασία των οικονομικών συμφερόντων σε όλη την Ένωση.

Τροπολογία    2

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(4)  Δεδομένου του κοινού τους στόχου που συνίσταται στη διαφύλαξη της ακεραιότητας του προϋπολογισμού της Ένωσης, η Υπηρεσία και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα πρέπει να συνάψουν και να διατηρήσουν στενή σχέση που θα βασίζεται στην ειλικρινή συνεργασία και θα αποσκοπεί στη διασφάλιση της συμπληρωματικότητας των αντίστοιχων εντολών τους και του συντονισμού της δράσης τους, ειδικότερα όσον αφορά το πεδίο εφαρμογής της ενισχυμένη συνεργασίας για τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Εντέλει, η σχέση θα πρέπει να συμβάλει στο να διασφαλίζεται ότι χρησιμοποιούνται όλα τα μέσα για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης και ότι αποφεύγονται περιττές αλληλεπικαλύψεις προσπαθειών.

(4)  Δεδομένου του κοινού τους στόχου που συνίσταται στη διαφύλαξη της ακεραιότητας του προϋπολογισμού της Ένωσης, η Υπηρεσία και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα πρέπει να συνάψουν και να διατηρήσουν στενή σχέση που θα βασίζεται στην ειλικρινή συνεργασία και θα αποσκοπεί στη διασφάλιση της συμπληρωματικότητας των αντίστοιχων εντολών τους και του συντονισμού της δράσης τους, ειδικότερα όσον αφορά το πεδίο εφαρμογής της ενισχυμένη συνεργασίας για τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Εντέλει, η σχέση θα πρέπει να συμβάλει στο να διασφαλίζεται ότι χρησιμοποιούνται όλα τα μέσα για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης και ότι αποφεύγονται περιττές αλληλεπικαλύψεις προσπαθειών. Προκειμένου να προαχθεί η καλή συνεργασία, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και η Υπηρεσία ενθαρρύνονται να συνεδριάζουν τακτικά, ιδίως για να έχουν εικόνα των εν εξελίξει ερευνών, έτσι ώστε να εντοπίζουν τάσεις και πιθανές συνδέσεις μεταξύ διαφορετικών υποθέσεων.

Τροπολογία    3

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(4α)  Η συγκρότηση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας δεν θα πρέπει να μεταβάλει τη συνολική εντολή της OLAF, η λειτουργία της οποίας θα πρέπει ωστόσο να προσαρμοστεί με διάφορους τρόπους στην ύπαρξη της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Η OLAF θα πρέπει να παραμείνει αρμόδια για τη διοικητική έρευνα σχετικά με εικαζόμενες δόλιες και μη παρατυπίες εντός των θεσμικών και λοιπών οργάνων και οργανισμών της Ένωσης και σε όλα τα κράτη μέλη, με στόχο την έκδοση συστάσεων για την κίνηση δικαστικών, πειθαρχικών, δημοσιονομικών ή διοικητικών διαδικασιών.

Τροπολογία    4

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(5)  Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/1939, η Υπηρεσία, καθώς και τα θεσμικά και λοιπά όργανα και οργανισμοί της Ένωσης και οι αρμόδιες εθνικές αρχές, οφείλουν να γνωστοποιούν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση αξιόποινη συμπεριφορά ως προς την οποία η Εισαγγελία μπορεί να ασκήσει την αρμοδιότητά της. Δεδομένου ότι η εντολή της Υπηρεσίας είναι η διεξαγωγή διοικητικών ερευνών σε περιπτώσεις απάτης, διαφθοράς και κάθε άλλης παράνομης δραστηριότητας εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, η Υπηρεσία βρίσκεται στην πλέον κατάλληλη θέση να ενεργεί ως φυσικός εταίρος και προνομιούχος πηγή πληροφοριών για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

(5)  Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/1939, η Υπηρεσία, καθώς και τα θεσμικά και λοιπά όργανα και οργανισμοί της Ένωσης και οι αρμόδιες εθνικές αρχές, οφείλουν να γνωστοποιούν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση αξιόποινη συμπεριφορά ως προς την οποία η Εισαγγελία μπορεί να ασκήσει την αρμοδιότητά της. Δεδομένου ότι η εντολή της Υπηρεσίας είναι η διεξαγωγή διοικητικών ερευνών σε περιπτώσεις απάτης, διαφθοράς και κάθε άλλης παράνομης δραστηριότητας εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, η Υπηρεσία βρίσκεται στην πλέον κατάλληλη θέση να ενεργεί ως φυσικός εταίρος και προνομιούχος πηγή πληροφοριών για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Αυτό ισχύει ιδίως στην περίπτωση που οι έρευνες αφορούν κράτη μέλη που συμμετέχουν στην ενισχυμένη συνεργασία για τη δημιουργία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και κράτη μέλη που δεν συμμετέχουν.

Τροπολογία    5

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(6)  Στοιχεία που υποδεικνύουν πιθανή αξιόποινη συμπεριφορά η οποία εμπίπτει στην αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας μπορεί, στην πράξη, να υπάρχουν σε αρχικούς ισχυρισμούς που λαμβάνει η Υπηρεσία ή μπορεί να προκύπτουν μόνο κατά τη διάρκεια διοικητικής έρευνας που έχει κινήσει η Υπηρεσία λόγω υποψίας ύπαρξης διοικητικής παρατυπίας. Για τη συμμόρφωση με την υποχρέωση υποβολής γνωστοποιήσεων στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η Υπηρεσία θα πρέπει, ως εκ τούτου, κατά περίπτωση, να γνωστοποιεί περιπτώσεις αξιόποινης συμπεριφοράς σε οποιοδήποτε στάδιο πριν ή κατά τη διάρκεια έρευνας.

(6)  Στοιχεία που υποδεικνύουν πιθανή αξιόποινη συμπεριφορά η οποία εμπίπτει στην αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας μπορεί, στην πράξη, να υπάρχουν σε αρχικούς ισχυρισμούς που λαμβάνει η Υπηρεσία ή μπορεί να προκύπτουν μόνο κατά τη διάρκεια διοικητικής έρευνας που έχει κινήσει η Υπηρεσία λόγω υποψίας ύπαρξης διοικητικής παρατυπίας. Για τη συμμόρφωση με την υποχρέωση υποβολής γνωστοποιήσεων στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η Υπηρεσία θα πρέπει, ως εκ τούτου, κατά περίπτωση, να κοινοποιεί αμέσως περιπτώσεις αξιόποινης συμπεριφοράς. Η κοινοποίηση αυτή θα πρέπει να συνοδεύεται από έκθεση η οποία θα πρέπει να αποστέλλεται χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση. Η κοινοποίηση και η έκθεση μπορούν να αποστέλλονται σε οποιοδήποτε στάδιο πριν ή κατά τη διάρκεια έρευνας. Οι πληροφορίες που λαμβάνονται από την Υπηρεσία θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να κοινοποιούνται στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία το συντομότερο δυνατό.

Τροπολογία    6

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(7)  Στον κανονισμό (ΕΕ) 2017/1939 προσδιορίζονται τα ελάχιστα στοιχεία που θα πρέπει, κατά κανόνα, να περιλαμβάνουν οι γνωστοποιήσεις. Η Υπηρεσία μπορεί να χρειαστεί να διενεργήσει προκαταρκτική αξιολόγηση των ισχυρισμών για να εξακριβώσει το αληθές των στοιχείων αυτών και να συγκεντρώσει τις απαραίτητες πληροφορίες. Η Υπηρεσία θα πρέπει να διενεργεί την εν λόγω αξιολόγηση ταχύτατα και με χρήση μέσων τα οποία δεν θέτουν σε κίνδυνο ενδεχόμενη μελλοντική ποινική έρευνα. Με την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, η Υπηρεσία θα πρέπει να υποβάλει γνωστοποίηση στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στην περίπτωση που εντοπίσει υποψία αδικήματος το οποίο εμπίπτει στην αρμοδιότητα της τελευταίας.

(7)  Στον κανονισμό (ΕΕ) 2017/1939 προσδιορίζονται τα ελάχιστα στοιχεία που θα πρέπει, κατά κανόνα, να περιλαμβάνουν οι γνωστοποιήσεις προκειμένου να ενισχυθεί η αποτελεσματικότητα της γνωστοποίησης οιασδήποτε ποινικής υπόθεσης. Εκτός από τα στοιχεία αυτά, η Υπηρεσία θα πρέπει να διαβιβάζει στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία όλες τις σχετικές πληροφορίες που έχει στη διάθεσή της. Η Υπηρεσία μπορεί να χρειαστεί να διενεργήσει προκαταρκτική αξιολόγηση των ισχυρισμών για να εξακριβώσει το αληθές των στοιχείων αυτών και να συγκεντρώσει τις απαραίτητες πληροφορίες. Η Υπηρεσία θα πρέπει να διενεργεί την εν λόγω αξιολόγηση όσο το δυνατόν ταχύτερα και με χρήση μέσων τα οποία δεν θέτουν σε κίνδυνο ενδεχόμενη μελλοντική ποινική έρευνα. Με την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, η Υπηρεσία θα πρέπει να υποβάλει αμέσως γνωστοποίηση στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στην περίπτωση που εντοπίσει υποψία αδικήματος το οποίο εμπίπτει στην αρμοδιότητα της τελευταίας.

Τροπολογία    7

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(8)  Λαμβανομένης υπόψη της εμπειρογνωσίας της Υπηρεσίας, τα θεσμικά και λοιπά όργανα και οργανισμοί της Ένωσης θα πρέπει να έχουν την επιλογή να χρησιμοποιούν την Υπηρεσία για τη διεξαγωγή της προκαταρκτικής αυτής αξιολόγησης ισχυρισμών που υποβάλλονται σε αυτά.

(8)  Λαμβανομένης υπόψη της εμπειρογνωσίας της Υπηρεσίας, τα θεσμικά και λοιπά όργανα και οργανισμοί της Ένωσης θα πρέπει να έχουν την επιλογή να χρησιμοποιούν την Υπηρεσία για τη διεξαγωγή της προκαταρκτικής αυτής αξιολόγησης ισχυρισμών που υποβάλλονται σε αυτά, σε υποθέσεις που δεν είναι σε θέση να διενεργήσουν την εν λόγω αξιολόγηση. Αυτό δεν θα πρέπει να καθυστερεί την έγκαιρη γνωστοποίηση στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Τροπολογία    8

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(9)  Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/1939, η Υπηρεσία θα πρέπει καταρχήν να μην κινεί διοικητική έρευνα εκ παραλλήλου με έρευνα που διεξάγεται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για τα ίδια πραγματικά περιστατικά. Ωστόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις, για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης ενδέχεται να απαιτηθεί η Υπηρεσία να διεξαγάγει συμπληρωματική διοικητική έρευνα πριν από την ολοκλήρωση της ποινικής διαδικασίας που έχει κινήσει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία με σκοπό να διαπιστωθεί αν είναι αναγκαία η λήψη προληπτικών μέτρων ή η εκτέλεση δημοσιονομικών, πειθαρχικών ή διοικητικών ενεργειών. Οι συμπληρωματικές αυτές έρευνες μπορεί να είναι ενδεδειγμένες, μεταξύ άλλων, όταν είναι αναγκαία η ανάκτηση οφειλόμενων ποσών στον προϋπολογισμό της Ένωσης λόγω ειδικών κανόνων παραγραφής, όταν τα ποσά που διακυβεύονται είναι πολύ υψηλά ή όταν υπάρχει ανάγκη να αποφευχθούν περαιτέρω δαπάνες σε καταστάσεις κινδύνου μέσω διοικητικών μέτρων.

(9)  Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/1939, η Υπηρεσία θα πρέπει καταρχήν να μην κινεί διοικητική έρευνα εκ παραλλήλου με έρευνα που διεξάγεται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για τα ίδια πραγματικά περιστατικά. Ωστόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις, για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης ενδέχεται να απαιτηθεί η Υπηρεσία να διεξαγάγει συμπληρωματική διοικητική έρευνα πριν από την ολοκλήρωση της ποινικής διαδικασίας που έχει κινήσει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία με σκοπό να διαπιστωθεί αν είναι αναγκαία η λήψη προληπτικών μέτρων ή η εκτέλεση δημοσιονομικών, πειθαρχικών ή διοικητικών ενεργειών. Οι συμπληρωματικές αυτές έρευνες μπορεί να είναι ενδεδειγμένες, μεταξύ άλλων, όταν είναι αναγκαία η ανάκτηση οφειλόμενων ποσών στον προϋπολογισμό της Ένωσης λόγω ειδικών κανόνων παραγραφής, όταν τα ποσά που διακυβεύονται είναι πολύ υψηλά ή όταν υπάρχει ανάγκη να αποφευχθούν περαιτέρω δαπάνες σε καταστάσεις κινδύνου μέσω διοικητικών μέτρων. Λόγω του συμπληρωματικού χαρακτήρα τους, οι έρευνες αυτές θα πρέπει να διεξάγονται μόνο κατόπιν συναίνεσης της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Τροπολογία    9

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(10)  Στον κανονισμό (EE) 2017/1939 προβλέπεται ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία μπορεί να ζητήσει από την Υπηρεσία τη διεξαγωγή τέτοιου είδους συμπληρωματικών ερευνών. Σε περίπτωση που η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δεν ζητήσει κάτι τέτοιο, θα πρέπει και πάλι να είναι δυνατή η διενέργεια συμπληρωματικής έρευνας με πρωτοβουλία της Υπηρεσίας, υπό ορισμένες προϋποθέσεις. Συγκεκριμένα, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να προβάλει αντίρρηση στην κίνηση ή τη συνέχιση έρευνας από την Υπηρεσία, ή στην εκτέλεση συγκεκριμένων ερευνητικών ενεργειών από αυτήν. Οι λόγοι για την προβολή αντίρρησης θα πρέπει να βασίζονται στην ανάγκη προστασίας της αποτελεσματικότητας της έρευνας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και θα πρέπει να είναι αναλογικοί προς τον σκοπό αυτό. Η Υπηρεσία δεν θα πρέπει να προβαίνει σε ενέργεια για την οποία η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχει προβάλει αντίρρηση. Εάν η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δεν προβάλει αντίρρηση, η έρευνα της Υπηρεσίας θα πρέπει να διεξαχθεί σε στενή διαβούλευση με την Εισαγγελία.

(10)  Στον κανονισμό (EE) 2017/1939 προβλέπεται ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία μπορεί να ζητήσει από την Υπηρεσία τη διεξαγωγή τέτοιου είδους συμπληρωματικών ερευνών. Σε περίπτωση που η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δεν ζητήσει κάτι τέτοιο, θα πρέπει και πάλι να είναι δυνατή η διενέργεια συμπληρωματικής έρευνας με πρωτοβουλία της Υπηρεσίας, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, μετά από διαβούλευση με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Συγκεκριμένα, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να προβάλει αντίρρηση στην κίνηση ή τη συνέχιση έρευνας από την Υπηρεσία, ή στην εκτέλεση συγκεκριμένων ερευνητικών ενεργειών από αυτήν. Οι λόγοι για την προβολή αντίρρησης θα πρέπει να βασίζονται στην ανάγκη προστασίας της αποτελεσματικότητας της έρευνας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και θα πρέπει να είναι αναλογικοί προς τον σκοπό αυτό. Η Υπηρεσία δεν θα πρέπει να προβαίνει σε ενέργεια για την οποία η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχει προβάλει αντίρρηση. Εάν η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία συναινεί με την αίτηση, η έρευνα της Υπηρεσίας θα πρέπει να διεξαχθεί σε στενή διαβούλευση με την Εισαγγελία.

Τροπολογία    10

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(12)  Για τη διασφάλιση του αποτελεσματικού συντονισμού μεταξύ της Υπηρεσίας και της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, θα πρέπει να πραγματοποιείται μεταξύ τους ανταλλαγή πληροφοριών σε συνεχή βάση. Η ανταλλαγή πληροφοριών στα στάδια που προηγούνται της κίνησης των ερευνών από την Υπηρεσία και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είναι ιδιαιτέρως σημαντική για τη διασφάλιση του κατάλληλου συντονισμού μεταξύ των αντίστοιχων ενεργειών και για την αποφυγή των αλληλεπικαλύψεων. Η Υπηρεσία και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα πρέπει να προσδιορίσουν τους τρόπους και τους όρους της εν λόγω ανταλλαγής πληροφοριών στους οικείους διακανονισμούς εργασίας.

(12)  Για τη διασφάλιση του αποτελεσματικού συντονισμού μεταξύ της Υπηρεσίας και της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, θα πρέπει να πραγματοποιείται μεταξύ τους ανταλλαγή πληροφοριών σε συνεχή βάση. Η ανταλλαγή πληροφοριών στα στάδια που προηγούνται της κίνησης των ερευνών από την Υπηρεσία και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είναι ιδιαιτέρως σημαντική για τη διασφάλιση του κατάλληλου συντονισμού μεταξύ των αντίστοιχων ενεργειών και για την αποφυγή των αλληλεπικαλύψεων. Για τον σκοπό αυτό, η Υπηρεσία και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα πρέπει να κάνουν χρήση της λειτουργίας σύμπτωσης/απουσίας (hit/no-hit) των οικείων συστημάτων διαχείρισης υποθέσεων. Η Υπηρεσία και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα πρέπει να προσδιορίσουν τους τρόπους και τους όρους της εν λόγω ανταλλαγής πληροφοριών στους οικείους διακανονισμούς εργασίας. Ο γενικός διευθυντής της Υπηρεσίας και ο (η) ευρωπαίος (-α) γενικός (-ή) εισαγγελέας θα πρέπει να συνεδριάζουν τακτικά για να συζητούν θέματα κοινού ενδιαφέροντος.

Τροπολογία    11

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(19)  Σε περιπτώσεις στις οποίες η Υπηρεσία χρειάζεται να βασιστεί στη συνδρομή των εθνικών αρμόδιων αρχών, και ειδικότερα σε υποθέσεις όπου οικονομικός φορέας αντιτίθεται στη διεξαγωγή επιτόπιου ελέγχου και εξακρίβωσης, τα κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι η δράση της Υπηρεσίας είναι αποτελεσματική και θα πρέπει να παρέχουν την αναγκαία συνδρομή σύμφωνα με τους σχετικούς κανόνες του εθνικού διαδικαστικού δικαίου.

(19)  Σε περιπτώσεις στις οποίες η Υπηρεσία χρειάζεται να βασιστεί στη συνδρομή των εθνικών αρμόδιων αρχών, και ειδικότερα σε υποθέσεις όπου οικονομικός φορέας αντιτίθεται στη διεξαγωγή επιτόπιου ελέγχου και εξακρίβωσης, τα κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι η δράση της Υπηρεσίας είναι αποτελεσματική και θα πρέπει να παρέχουν χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση την αναγκαία συνδρομή σύμφωνα με τους σχετικούς κανόνες του εθνικού διαδικαστικού δικαίου.

Τροπολογία    12

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 22 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(22α)  Τα πρόσωπα που καταγγέλλουν στην Υπηρεσία εγκλήματα και παραβάσεις που συνδέονται με τα οικονομικά συμφέροντα της ΕΕ θα πρέπει να προστατεύονται πλήρως, ειδικότερα μέσω των σχετικών διατάξεων της ΕΕ για την προστασία των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος.

Τροπολογία    13

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 32 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(32α)  Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών παρέχουν στην Υπηρεσία την αναγκαία υποστήριξη για την εκτέλεση των καθηκόντων της. Όταν η Υπηρεσία εκδίδει δικαστικές συστάσεις προς τις εθνικές διωκτικές αρχές ενός κράτους μέλους και δεν δίδεται συνέχεια, το κράτος μέλος θα πρέπει να αιτιολογεί την απόφασή του στην Υπηρεσία. Μία φορά κατ’ έτος, η Υπηρεσία θα πρέπει να συντάσσει έκθεση, προκειμένου να ενημερώνει για τη βοήθεια που παρέχουν τα κράτη μέλη και τη συνέχεια που δίδεται στις συστάσεις για δικαστική δράση.

Τροπολογία    14

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 32 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(32β)  Τα μέλη της επιτροπής εποπτείας θα πρέπει να διορίζουν έναν υπεύθυνο θεμελιωδών δικαιωμάτων. Ο υπεύθυνος θεμελιωδών δικαιωμάτων θα πρέπει να παρακολουθεί τη συμμόρφωση της Υπηρεσίας με τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις δικονομικές εγγυήσεις.

Τροπολογία    15

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 35 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(35α)  Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022 η Επιτροπή θα πρέπει να αξιολογήσει την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού και ειδικότερα την αποτελεσματικότητα της συνεργασίας μεταξύ της Υπηρεσίας και της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Τροπολογία    16

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο -1 (νέο)

Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013

Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ

 

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

(-1)  στο άρθρο 14 παράγραφος 3, το στοιχείο δ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

δ)   του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001.

«δ)   του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 και του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A32013R0883)

Τροπολογία    17

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3

Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013

Άρθρο 3 – παράγραφος 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Οι επιτόπιοι έλεγχοι και εξακριβώσεις διενεργούνται σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό και, στον βαθμό που μια υπόθεση δεν καλύπτεται από τον παρόντα κανονισμό, σύμφωνα με τον κανονισμό (Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 2185/96.

2.  Οι επιτόπιοι έλεγχοι και εξακριβώσεις μπορούν να διεξάγονται χωρίς προειδοποίηση και διενεργούνται σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό και, στον βαθμό που μια υπόθεση δεν καλύπτεται από τον παρόντα κανονισμό, σύμφωνα με τον κανονισμό (Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 2185/96.

Τροπολογία    18

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3

Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013

Άρθρο 3 – παράγραφος 6 – εδάφιο 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Μετά από αίτημα της Υπηρεσίας, η αρμόδια αρχή του οικείου κράτους μέλους παρέχει στους υπαλλήλους της Υπηρεσίας την απαιτούμενη συνδρομή για την αποτελεσματική εκτέλεση των καθηκόντων τους, όπως εξειδικεύονται στη γραπτή εξουσιοδότηση του άρθρου 7 παράγραφος 2.

Μετά από αίτημα της Υπηρεσίας, η αρμόδια αρχή του οικείου κράτους μέλους παρέχει χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση στους υπαλλήλους της Υπηρεσίας την απαιτούμενη συνδρομή για την αποτελεσματική εκτέλεση των καθηκόντων τους, όπως εξειδικεύονται στη γραπτή εξουσιοδότηση του άρθρου 7 παράγραφος 2.

Τροπολογία    19

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3

Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013

Άρθρο 3 – παράγραφος 6 – εδάφιο 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Το οικείο κράτος μέλος μεριμνά ώστε, σύμφωνα με τον κανονισμό (Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 2185/96, οι υπάλληλοι της Υπηρεσίας να έχουν πρόσβαση σε κάθε πληροφορία και έγγραφο που σχετίζεται με την υπόθεση η οποία αποτελεί αντικείμενο της έρευνας και που αποδεικνύεται αναγκαίο για την ορθή και αποτελεσματική διεξαγωγή των επιτόπιων ελέγχων και εξακριβώσεων, και ώστε να μπορούν να αναλάβουν τη διαφύλαξη αυτών των εγγράφων ή πληροφοριών προκειμένου να αποφευχθεί κάθε κίνδυνος εξαφάνισής τους.

Το οικείο κράτος μέλος μεριμνά ώστε, σύμφωνα με τον κανονισμό (Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 2185/96, οι υπάλληλοι της Υπηρεσίας να έχουν πρόσβαση σε κάθε πληροφορία και έγγραφο που σχετίζεται με την υπόθεση η οποία αποτελεί αντικείμενο της έρευνας και που αποδεικνύεται αναγκαίο για την ορθή και αποτελεσματική διεξαγωγή των επιτόπιων ελέγχων και εξακριβώσεων, και ώστε να μπορούν να αναλάβουν τη διαφύλαξη αυτών των εγγράφων ή πληροφοριών για το χρονικό διάστημα που απαιτείται προκειμένου να αποφευχθεί κάθε κίνδυνος εξαφάνισής τους.

Τροπολογία    20

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3

Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013

Άρθρο 3 – παράγραφος 9

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

9.  Κατά τη διάρκεια εξωτερικής έρευνας, η Υπηρεσία δύναται να έχει πρόσβαση σε όλες τις σχετικές πληροφορίες και τα δεδομένα που έχουν στην κατοχή τους τα θεσμικά και λοιπά όργανα και οργανισμοί και που συνδέονται με την υπόθεση η οποία αποτελεί αντικείμενο της έρευνας, ανεξαρτήτως του μέσου στο οποίο αυτά είναι αποθηκευμένα, όταν αυτό είναι αναγκαίο για τη διαπίστωση απάτης, διαφθοράς ή κάθε άλλης παράνομης δραστηριότητας εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης. Προς τούτο εφαρμόζεται το άρθρο 4 παράγραφοι 2 και 4.

9.  Κατά τη διάρκεια εξωτερικής έρευνας, η Υπηρεσία δύναται να έχει πρόσβαση χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση σε όλες τις σχετικές πληροφορίες και τα δεδομένα που έχουν στην κατοχή τους τα θεσμικά και λοιπά όργανα και οργανισμοί και που συνδέονται με την υπόθεση η οποία αποτελεί αντικείμενο της έρευνας, ανεξαρτήτως του μέσου στο οποίο αυτά είναι αποθηκευμένα, όταν αυτό είναι αναγκαίο για τη διαπίστωση απάτης, διαφθοράς ή κάθε άλλης παράνομης δραστηριότητας εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης. Προς τούτο εφαρμόζεται το άρθρο 4 παράγραφοι 2 και 4.

Τροπολογία    21

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3

Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013

Άρθρο 3 – παράγραφος 10 – εδάφιο 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Με την επιφύλαξη του άρθρου 12γ παράγραφος 1, όταν, προτού αποφασιστεί η έναρξη εξωτερικής έρευνας, η Υπηρεσία χειρίζεται πληροφορίες από τις οποίες εικάζεται απάτη, διαφθορά ή άλλη παράνομη δραστηριότητα εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, μπορεί να ενημερώνει τις αρμόδιες αρχές του οικείου κράτους μέλους και, εφόσον απαιτείται, τα θεσμικά και λοιπά όργανα και οργανισμούς.

Με την επιφύλαξη του άρθρου 12γ παράγραφος 1, όταν, προτού αποφασιστεί η έναρξη εξωτερικής έρευνας, η Υπηρεσία χειρίζεται πληροφορίες από τις οποίες εικάζεται απάτη, διαφθορά ή άλλη παράνομη δραστηριότητα εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, μπορεί να ενημερώνει τις αρμόδιες αρχές του οικείου κράτους μέλους και, εφόσον απαιτείται, τα θεσμικά και λοιπά όργανα και οργανισμούς. Κατόπιν σχετικής αίτησης, οι αρμόδιες αρχές του οικείου κράτους μέλους και/ή το ενδιαφερόμενο θεσμικό ή άλλο όργανο ή οργανισμός ενημερώνει την Υπηρεσία για τα εγκριθέντα μέτρα και τα πορίσματα βάσει των πληροφοριών αυτών.

Τροπολογία    22

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – εδάφιο 4 – στοιχείο α

Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013

Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  η Υπηρεσία δικαιούται άμεσης πρόσβασης, χωρίς προειδοποίηση, σε κάθε σχετική πληροφορία και κάθε σχετικό δεδομένο που κατέχουν τα θεσμικά και λοιπά όργανα και οργανισμοί, ανεξαρτήτως του μέσου στο οποίο αυτά είναι αποθηκευμένα, καθώς και στις εγκαταστάσεις αυτών. Η Υπηρεσία έχει το δικαίωμα να ελέγχει τα λογιστικά των θεσμικών και λοιπών οργάνων και οργανισμών. Η Υπηρεσία μπορεί να λαμβάνει αντίγραφα και αποσπάσματα κάθε εγγράφου ή του περιεχομένου κάθε μέσου αποθήκευσης πληροφοριών που κατέχουν τα θεσμικά και λοιπά όργανα και οργανισμοί και, εάν χρειάζεται, να αναλαμβάνει τη διαφύλαξη αυτών των εγγράφων ή πληροφοριών, προκειμένου να αποφευχθεί κάθε κίνδυνος εξαφάνισής τους·

α)  η Υπηρεσία δικαιούται άμεσης πρόσβασης, χωρίς προειδοποίηση, σε κάθε σχετική πληροφορία και κάθε σχετικό δεδομένο που κατέχουν τα θεσμικά και λοιπά όργανα και οργανισμοί, ανεξαρτήτως του μέσου στο οποίο αυτά είναι αποθηκευμένα, καθώς και στις εγκαταστάσεις αυτών. Η Υπηρεσία έχει το δικαίωμα να ελέγχει τα λογιστικά των θεσμικών και λοιπών οργάνων και οργανισμών. Η Υπηρεσία μπορεί να λαμβάνει αντίγραφα και αποσπάσματα κάθε εγγράφου ή του περιεχομένου κάθε μέσου αποθήκευσης πληροφοριών που κατέχουν τα θεσμικά και λοιπά όργανα και οργανισμοί και, εάν χρειάζεται, να αναλαμβάνει τη διαφύλαξη αυτών των εγγράφων ή πληροφοριών για το χρονικό διάστημα που απαιτείται προκειμένου να αποφευχθεί κάθε κίνδυνος εξαφάνισής τους·

Τροπολογία    23

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – εδάφιο 4 – στοιχείο β

Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013

Άρθρο 4 – παράγραφος 3

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Σύμφωνα με το άρθρο 3, η Υπηρεσία μπορεί να διενεργεί επιτόπιους ελέγχους και εξακριβώσεις στις εγκαταστάσεις οικονομικών φορέων, ώστε να έχει πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικές με την υπόθεση που αποτελεί αντικείμενο εσωτερικής έρευνας.·

3.  Σύμφωνα με το άρθρο 3, η Υπηρεσία μπορεί να διενεργεί χωρίς προειδοποίηση επιτόπιους ελέγχους και εξακριβώσεις στις εγκαταστάσεις οικονομικών φορέων, ώστε να έχει πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικές με την υπόθεση που αποτελεί αντικείμενο εσωτερικής έρευνας.·

Τροπολογία    24

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5 – στοιχείο α α (νέο)

Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013

Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

α α)  στην παράγραφο 2, μετά το πρώτο εδάφιο παρεμβάλλεται το ακόλουθο εδάφιο:

 

«Εξωτερική έρευνα την οποία ζητεί η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία από την Υπηρεσία κινείται αμελλητί σύμφωνα με το άρθρο 12ε.»

/https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0883&from=EL)

Τροπολογία    25

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5 – στοιχείο α β (νέο)

Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013

Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

 

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

α β)  στην παράγραφο 2, το δεύτερο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

Η απόφαση για την έναρξη εσωτερικής έρευνας λαμβάνεται από τον γενικό διευθυντή, ο οποίος ενεργεί ιδία πρωτοβουλία ή μετά από αίτηση του θεσμικού ή άλλου οργάνου ή οργανισμού στο οποίο πρόκειται να πραγματοποιηθεί η έρευνα ή κράτους μέλους.

«Η απόφαση για την έναρξη εσωτερικής έρευνας λαμβάνεται από τον γενικό διευθυντή, ο οποίος ενεργεί ιδία πρωτοβουλία ή μετά από αίτηση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, του θεσμικού ή άλλου οργάνου ή οργανισμού στο οποίο πρόκειται να πραγματοποιηθεί η έρευνα ή κράτους μέλους.»

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A32013R0883)

Τροπολογία    26

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 6 – στοιχείο α α (νέο)

Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013

Άρθρο 7 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

 

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

α α)  στην παράγραφο 3, το δεύτερο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

Τα θεσμικά και λοιπά όργανα και οργανισμοί φροντίζουν ώστε οι υπάλληλοί τους, τα μέλη του λοιπού προσωπικού τους, τα μέλη τους, τα διευθυντικά στελέχη τους και τα μέλη του προσωπικού τους να παρέχουν στους υπαλλήλους της Υπηρεσίας την αναγκαία συνδρομή για την αποτελεσματική εκτέλεση των καθηκόντων τους.

«Τα θεσμικά και λοιπά όργανα και οργανισμοί φροντίζουν ώστε οι υπάλληλοί τους, τα μέλη του λοιπού προσωπικού τους, τα μέλη τους, τα διευθυντικά στελέχη τους και τα μέλη του προσωπικού τους να παρέχουν στους υπαλλήλους της Υπηρεσίας την αναγκαία συνδρομή για την αποτελεσματική εκτέλεση των καθηκόντων τους σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό και χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A32013R0883)

Τροπολογία    27

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – εδάφιο 6 – στοιχείο δ

Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013

Άρθρο 7 – παράγραφος 6 – εδάφιο 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Επιπλέον του πρώτου εδαφίου, το ενδιαφερόμενο θεσμικό ή άλλο όργανο ή οργανισμός μπορεί ανά πάσα στιγμή να προβεί σε διαβουλεύσεις με την Υπηρεσία με σκοπό να λάβει, σε στενή συνεργασία με την Υπηρεσία, οιοδήποτε ενδεδειγμένο προληπτικό μέτρο, συμπεριλαμβανομένων των μέτρων για τη διασφάλιση αποδεικτικών στοιχείων, και ενημερώνει αμελλητί την Υπηρεσία σχετικά με αυτήν την απόφαση.

Επιπλέον του πρώτου εδαφίου, το ενδιαφερόμενο θεσμικό ή άλλο όργανο ή οργανισμός μπορεί ανά πάσα στιγμή να προβεί σε διαβουλεύσεις με την Υπηρεσία με σκοπό να λάβει, σε στενή συνεργασία με την Υπηρεσία, οιοδήποτε ενδεδειγμένο προληπτικό μέτρο, συμπεριλαμβανομένων των μέτρων για τη διασφάλιση αποδεικτικών στοιχείων, και ενημερώνει αμελλητί την Υπηρεσία σχετικά με αυτήν την απόφαση. Η Υπηρεσία συνεργάζεται εποικοδομητικά και σε πλήρη συνέργεια με το ενδιαφερόμενο θεσμικό όργανο, υπηρεσία ή οργανισμό·

Τροπολογία    28

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – εδάφιο 7 – στοιχείο α

Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013

Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 α

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

</