Menetlus : 2018/0170(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0179/2019

Esitatud tekstid :

A8-0179/2019

Arutelud :

Hääletused :

PV 16/04/2019 - 8.25

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2019)0383

RAPORT     ***I
PDF 496kWORD 226k
22.3.2019
PE 629.629v02-00 A8-0179/2019

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse Euroopa Pettustevastase Ameti (OLAF) juurdlusi käsitlevat määrust (EL, Euratom) nr 883/2013 seoses koostööga Euroopa Prokuratuuriga ja OLAFi juurdluste tulemuslikkusega

(COM(2018)0338 – C8-0214/2018 – 2018/0170(COD))

Eelarvekontrollikomisjon

Raportöör: Ingeborg Gräßle

MUUDATUSED
EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT
 SELETUSKIRI
 ÕIGUSKOMISJONI ARVAMUS
 KODANIKUVABADUSTE, JUSTIITS- JA SISEASJADE KOMISJONI ARVAMUS
 VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS
 NIMELINE LÕPPHÄÄLETUSVASTUTAVAS KOMISJONIS

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse Euroopa Pettustevastase Ameti (OLAF) juurdlusi käsitlevat määrust (EL, Euratom) nr 883/2013 seoses koostööga Euroopa Prokuratuuriga ja OLAFi juurdluste tulemuslikkusega

(COM(2018)0338 – C8-0214/2018 – 2018/0170(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2018)0338),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artiklit 325, koostoimes Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepinguga, eriti selle artikliga 106a, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C8-0214/2018),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL, Euratom) nr 883/2013(1),

–  võttes arvesse Euroopa Kontrollikoja arvamust nr 8/2018(2),

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 59,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ja õiguskomisjoni ning kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni arvamusi (A8-0179/2019),

1.  võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2.  palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon asendab oma ettepaneku, muudab seda oluliselt või kavatseb seda oluliselt muuta;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

Muudatusettepanek    1

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(1)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 2017/13713 ja nõukogu määruse (EL) 2017/19394 vastuvõtmisega on liit oluliselt tugevdanud liidu finantshuvide kriminaalõigusliku kaitsmise võimalusi. Euroopa Prokuratuuril (EPPO) hakkavad olema volitused korraldada liidu eelarvega seotud kriminaaljuurdlusi ja esitada osalevate liikmesriikide kohtutes süüdistusi asjaomastes kuritegudes (vt direktiiv (EL) 2017/1371).

(1)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 2017/13713 ja nõukogu määruse (EL) 2017/19394 vastuvõtmisega on liit oluliselt tugevdanud ühtlustatud õigusraamistiku sätteid, mis puudutavad liidu finantshuvide kriminaalõigusliku kaitsmise võimalusi. Euroopa Prokuratuur (EPPO) on komisjoni üks olulisimaid prioriteete kriminaalõiguse ja pettusevastase poliitika valdkonnas, ning sellel hakkavad olema volitused korraldada liidu eelarvega seotud kriminaaljuurdlusi ja esitada osalevate liikmesriikide kohtutes süüdistusi asjaomastes kuritegudes (vt direktiiv (EL) 2017/1371).

_________________

_________________

3 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 5. juuli 2017. aasta direktiiv (EL) 2017/1371, mis käsitleb võitlust liidu finantshuve kahjustavate pettuste vastu kriminaalõiguse abil (ELT L 198, 28.7.2017, lk 29).

3 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 5. juuli 2017. aasta direktiiv (EL) 2017/1371, mis käsitleb võitlust liidu finantshuve kahjustavate pettuste vastu kriminaalõiguse abil (ELT L 198, 28.7.2017, lk 29).

4 Nõukogu 12. oktoobri 2017. aasta määrus (EL) 2017/1939, millega rakendatakse tõhustatud koostööd Euroopa Prokuratuuri asutamisel (ELT L 283, 31.10.2017, lk 1).

4 Nõukogu 12. oktoobri 2017. aasta määrus (EL) 2017/1939, millega rakendatakse tõhustatud koostööd Euroopa Prokuratuuri asutamisel (ELT L 283, 31.10.2017, lk 1).

Muudatusettepanek    2

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(2)  Euroopa Pettustevastane Amet (edaspidi „amet“) korraldab haldusrikkumiste ja süütegude haldusjuurdlusi. Juurdluse lõpus võib ta teha riigi prokuratuurile kohtuga seotud soovitusi, mille eesmärk on siseriiklik kohtumõistmine süüdlaste üle. Tulevikus esitab ta EPPOs osalevate liikmesriikide puhul süüteokahtluse EPPOsse ja teeb viimasega asja uurimisel koostööd.

(2)  Et kaitsta liidu finantshuve, korraldab Euroopa Pettustevastane Amet (edaspidi „amet“) haldusrikkumiste ja süütegude haldusjuurdlusi. Juurdluse lõpus võib ta teha riigi prokuratuurile kohtuga seotud soovitusi, mille eesmärk on siseriiklik kohtumõistmine süüdlaste üle. Tulevikus esitab ta EPPOs osalevate liikmesriikide puhul süüteokahtluse EPPOsse ja teeb viimasega asja uurimisel koostööd.

Muudatusettepanek    3

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(3)  Sellpärast tuleb Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL, Euratom) nr 883/20135 pärast määruse (EL) 2017/1939 vastuvõtmist muuta. EPPO ja ameti vaheliste suhete suhtes kohaldatavaid sätteid määruses (EL) 2017/1939 peavad täiendama määruse (EL, Euratom) nr 883/2013 sätted, et nende kahe organi vahelise sünergiaga oleks tagatud liidu finantshuvide kõrgeim kaitsetase.

(3)  Sellpärast tuleb Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL, Euratom) nr 883/20135 pärast määruse (EL) 2017/1939 vastuvõtmist muuta ja vastavalt kohandada. EPPO ja ameti vaheliste suhete suhtes kohaldatavaid sätteid määruses (EL) 2017/1939 peavad täiendama määruse (EL, Euratom) nr 883/2013 sätted, et nende kahe organi vahelise sünergiaga oleks tagatud liidu finantshuvide kõrgeim kaitsetase, lähtudes tiheda koostöö, teabevahetuse, vastastikuse täiendavuse ja kattuva töö vältimise põhimõtete rakendamisest.

_________________

_________________

5 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. septembri 2013. aasta määrus (EL, Euratom) nr 883/2013, mis käsitleb Euroopa Pettustevastase Ameti (OLAF) juurdlusi ning millega tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1073/1999 ja nõukogu määrus (Euratom) nr 1074/1999 (ELT L 248, 18.9.2013, lk 1).

5 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. septembri 2013. aasta määrus (EL, Euratom) nr 883/2013, mis käsitleb Euroopa Pettustevastase Ameti (OLAF) juurdlusi ning millega tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1073/1999 ja nõukogu määrus (Euratom) nr 1074/1999 (ELT L 248, 18.9.2013, lk 1).

Muudatusettepanek    4

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(5)  Määruses (EL) 2017/1939 on sätestatud, et amet, nagu ka kõik liidu institutsioonid, organid, ametid ja asutused ning riigi pädevad ametiasutused peavad EPPOd kohe teavitama süütegudest, mille suhtes võib EPPO on pädevust teostada. Kuna ameti volitused piirduvad pettuste, korruptsiooni ja muude liidu finantshuve kahjustavate ebaseaduslike tegevustega, sobib see ideaalselt tegutsema EPPO loomuliku partneri ja eelistatud teabeallikana.

(5)  Määruses (EL) 2017/1939 on sätestatud, et amet, nagu ka kõik liidu institutsioonid, organid, ametid ja asutused ning riigi pädevad ametiasutused peavad EPPOd kohe teavitama süüteokahtlustest, mille suhtes võib EPPO pädevust teostada. Kuna ameti volitused piirduvad pettuste, korruptsiooni ja muude liidu finantshuve kahjustavate ebaseaduslike tegevustega, sobib see ideaalselt tegutsema EPPO loomuliku partneri ja eelistatud teabeallikana.

Muudatusettepanek    5

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(9)  Kooskõlas määrusega (EL) 2017/1939 ei tohiks amet üldjuhul alustada haldusjuurdlust paralleelselt EPPO juurdlusega samade asjaolude kohta. Teatud juhtudel võib siiski liidu finantshuvide kaitsmiseks vaja olla, et amet tegeleks enne EPPO kriminaaluurimise lõpuleviimist täiendava haldusjuurdlusega, et teha kindlaks, kas on vaja kaitsemeetmeid või algatada finants-, distsiplinaar- või haldusmenetlus. Sellised täiendavad juurdlused võivad olla asjakohased muu hulgas siis, kui on vaja tagasi nõuda teatud aegumistähtajaga eelarvevahendeid, ohus olevad summad on suured või on ohtlikus olukorras vaja vältida edasisi kulutusi.

(9)  Kooskõlas määrusega (EL) 2017/1939 ei tohiks amet üldjuhul alustada haldusjuurdlust paralleelselt EPPO juurdlusega samade asjaolude kohta. Teatud juhtudel võib siiski liidu finantshuvide kaitsmiseks vaja olla, et amet tegeleks enne EPPO kriminaaluurimise lõpuleviimist täiendava haldusjuurdlusega, et teha kindlaks, kas on vaja kaitsemeetmeid või algatada finants-, distsiplinaar- või haldusmenetlus. Sellised täiendavad juurdlused võivad olla asjakohased muu hulgas siis, kui on vaja tagasi nõuda teatud aegumistähtajaga eelarvevahendeid, ohus olevad summad on suured või on ohtlikus olukorras vaja vältida edasisi kulutusi. Kuna need juurdlused on täiendavat laadi, tuleks neid teha üksnes EPPO nõusolekul.

Muudatusettepanek    6

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(10)  Määruses (EL) 2017/1939 on sätestatud, et EPPO võib paluda ametilt selliseid täiendavaid juurdlusi. Kui EPPO seda ei palu, peaks täiendav juurdlus olema teatud tingimustel võimalik ka ameti enda algatusel. Täpsemalt peaks EPPO-l olema võimalus esitada ameti juurdluse algatamisele, jätkamisele või teatud juurdlustoimingute tegemisele vastuväide. Vastuväite põhjus peab olema vajadus kaitsta EPPO uurimiste tulemuslikkust ja olema selle eesmärgiga võrdeline. Amet peab jätma tegemata toimingu, millele EPPO on esitanud vastuväite. Kui EPPO vastuväidet ei esita, peab amet korraldama oma juurdluse EPPOga tihedalt konsulteerides.

(10)  Määruses (EL) 2017/1939 on sätestatud, et EPPO võib paluda ametilt selliseid täiendavaid juurdlusi. Kui EPPO seda ei palu, peaks täiendav juurdlus olema teatud tingimustel võimalik ka ameti enda algatusel, kui eelnevalt on EPPOga konsulteeritud. Täpsemalt peaks EPPO-l olema võimalus esitada ameti juurdluse algatamisele, jätkamisele või teatud juurdlustoimingute tegemisele vastuväide. Vastuväite põhjus peab olema vajadus kaitsta EPPO uurimiste tulemuslikkust ja olema selle eesmärgiga võrdeline. Amet peab jätma tegemata toimingu, millele EPPO on esitanud vastuväite. Kui EPPO taotlusega nõustub, peab amet korraldama oma juurdluse EPPOga tihedalt konsulteerides.

Muudatusettepanek    7

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(12)  Et ameti ja EPPO koostöö oleks tulemuslik, peavad nad omavahel pidevalt teavet vahetama. Enne ameti või EPPO juurdluse alustamist on teabevahetus eriti tähtis selleks, et oleks tagatud toimingute koordineeritus ja ei tehtaks topelttööd. Amet ja EPPO peavad sellise teabevahetuse viisi ja tingimused sätestama oma töökorralduses.

(12)  Et ameti ja EPPO koostöö, koordineerimine ja läbipaistvus oleks tulemuslik, peavad nad omavahel pidevalt teavet vahetama. Enne ameti või EPPO juurdluse alustamist on teabevahetus eriti tähtis selleks, et oleks tagatud toimingute koordineeritus ja täiendavus ja ei tehtaks topelttööd. Selleks peaksid amet ja EPPO kasutama oma juurdluste haldamise süsteemide kokkulangevuste funktsiooni.. Amet ja EPPO peavad sellise teabevahetuse viisi ja tingimused sätestama oma töökorralduses.

Muudatusettepanek    8

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(14)  Komisjoni hindamisel leitud kõige ebamäärasemaid aspekte on määruse (EL, Euratom) nr 883/2013 muutmisega vaja täpsemaks muuta. Tegu on kõige olulisemate lähiajal vajalike muudatustega, mis tugevdavad ameti juurdluste õigusraamistikku, et amet oleks ka edaspidi tugev ja täielikult toimiv asutus, mis täiendab EPPO kriminaalõiguslikku tegevust haldusjuurdlustega, säilitades siiski oma senised volitused. Muudatused puudutavad peamiselt valdkondi, kus määruse praegune ebamäärasus takistab ameti juurdluste tulemuslikkust (nt kohapealsed kontrollid, pangakonto andmete nägemine ja ameti üksikjuhtuuringu tõendite lubatavus).

(14)  Komisjoni hindamisel leitud kõige ebamäärasemaid aspekte on määruse (EL, Euratom) nr 883/2013 muutmisega vaja täpsemaks muuta. Tegu on kõige olulisemate lähiajal vajalike muudatustega, mis tugevdavad ameti juurdluste õigusraamistikku, et amet oleks ka edaspidi tugev ja täielikult toimiv asutus, mis täiendab EPPO kriminaalõiguslikku tegevust haldusjuurdlustega, säilitades siiski oma senised volitused. Muudatused puudutavad peamiselt valdkondi, kus määruse praegune ebamäärasus takistab ameti juurdluste tulemuslikkust (nt kohapealsed kontrollid, pangakonto andmete nägemine ja ameti üksikjuhtuuringu tõendite lubatavus). Komisjon peaks esitama uue tervikliku ettepaneku hiljemalt kaks aastat pärast EPPO ja ameti ning nende koostöö hindamist.

Muudatusettepanek    9

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 24

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(24)  Sisejuurdlustes ja vajaduse korral ka välisjuurdlustes peab ametil olema juurdepääs igasugusele institutsioonide, organite, ametite ja asutuste käsutuses olevale asjakohasele teabele. Nagu komisjoni hindamisel selgus, on vaja tehnoloogilise arengu tõttu täpsustada, et juurdepääs peaks olema kõigile sellise teabe kandjatele.

(24)  Sisejuurdlustes ja vajaduse korral ka välisjuurdlustes peab ametil olema juurdepääs igasugusele institutsioonide, organite, ametite ja asutuste käsutuses olevale asjakohasele teabele. Nagu komisjoni hindamisel selgus, on vaja tehnoloogilise arengu tõttu täpsustada, et juurdepääs peaks olema kõigile sellise teabe kandjatele, olenemata andmekandja liigist.

Muudatusettepanek    10

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 26 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(26 a)  Selleks et pöörata tähelepanu menetlusõigustele ja -tagatistele, peaks amet looma ametisisese üksuse menetlustagatiste kontrolöri näol ja tagama talle piisavad vahendid. Menetlustagatiste kontrolörile peaks olema kättesaadav kogu teave, mida ta oma ülesannete täitmiseks vajab.

Muudatusettepanek    11

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 26 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(26 b)  Käesoleva määrusega tuleks ette näha ameti ja menetlustagatiste kontrolöri koostöös rakendatav kaebuste lahendamise kord, et tagada menetlusõiguste ja -tagatiste järgimine ameti kogu tegevuses. See kord peaks endast kujutama haldusmehhanismi, kus kontrolör peaks kooskõlas õigusega heale haldusele olema vastutav ameti saadud kaebuste lahendamise eest. Mehhanism peaks olema mõjus ja tagama, et kaebustega tegeletakse nõuetekohaselt. Läbipaistvuse ja aruandekohustuse suurendamiseks peaks amet oma aastaaruandes esitama teabe kaebuste lahendamise mehhanismi kohta. See peaks eelkõige hõlmama saadud kaebuste arvu, menetlusõiguste ja -tagatiste rikkumise liike, asjaomaseid tegevusi ning võimaluse korral ameti võetud järelmeetmeid.

Muudatusettepanek    12

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 29

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(29)  Ameti volitused hõlmavad käibemaksu-omavahenditest tulenevate liidu eelarvetulude kaitset. Selleks peab amet saama toetada ja täiendada liikmesriikide sellesisulist tegevust oma volituste kohaste juurdlustega, siseriiklike pädevate ametiasutuste tegevuse koordineerimisega keeruliste riikideüleste juhtumite uurimises ning samuti liikmesriikide ja EPPO aitamisega. Selleks peab ametil olema läbi nõukogu määrusega (EL) nr 904/20109 loodud Eurofisci võrgustiku teabevahetuse võimalus, et edendada ja lihtsustada käibemaksupettuste vastast koostööd.

(29)  Ameti volitused hõlmavad käibemaksu-omavahenditest tulenevate liidu eelarvetulude kaitset. Selleks peab amet saama toetada ja täiendada liikmesriikide sellesisulist tegevust oma volituste kohaste juurdlustega, siseriiklike pädevate ametiasutuste tegevuse koordineerimisega keeruliste riikideüleste juhtumite uurimises ning samuti liikmesriikide ja EPPO aitamisega. Selleks peab ametil olema läbi nõukogu määrusega (EL) nr 904/20109 loodud Eurofisci võrgustiku teabevahetuse võimalus, pidades seejuures silmas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2018/17259a sätteid, et edendada ja lihtsustada käibemaksupettuste vastast koostööd.

_________________

_________________

9 Nõukogu 7. oktoobri 2010. aasta määrus (EL) nr 904/2010 halduskoostöö ning maksupettuste vastase võitluse kohta käibemaksu valdkonnas (ELT L 268, 12.10.2010, lk 1–18).

9 Nõukogu 7. oktoobri 2010. aasta määrus (EL) nr 904/2010 halduskoostöö ning maksupettuste vastase võitluse kohta käibemaksu valdkonnas (ELT L 268, 12.10.2010, lk 1–18).

 

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. oktoobri 2018. aasta määrus (EL) 2018/1725, mis käsitleb füüsiliste isikute kaitset isikuandmete töötlemisel liidu institutsioonides, organites ja asutustes ning isikuandmete vaba liikumist, ning millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 45/2001 ja otsus nr 1247/2002/EÜ (ELT L 295, 21.11.2018, lk 39).

Muudatusettepanek    13

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 32 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(32 a)  Liikmesriikide pädevad asutused peaksid ametile tema ülesannete täitmiseks vajalikku abi andma. Kui amet annab liikmesriigi prokuratuurile õiguslikke soovitusi ja neid ei järgita, peab liikmesriik seda ametile põhjendama. Amet peaks kord aastas koostama aruande selle kohta, kuidas liikmesriigid on teda abistanud ja tema õiguslikke soovitusi täitnud.

Muudatusettepanek    14

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 32 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(32 b)  Selleks et täiendada käesolevas määruses sätestatud juurdluste korraldamist käsitlevaid menetlusreegleid, peaks amet sätestama juurdluste menetluskorra, mida ameti töötajad peavad järgima. Seepärast tuleks komisjonile delegeerida volitused võtta kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 290 vastu õigusakte sellise menetluskorra kehtestamiseks, ilma et see piiraks ameti sõltumatust oma pädevuse täitmisel. Need delegeeritud õigusaktid peaksid hõlmama eelkõige tavasid, mida tuleb ameti volituste ja põhikirja täitmisel järgida; üksikasjalikke juurdlustegevust reguleerivaid nõudeid ja lubatud juurdlustoiminguid; juurdlusaluste isikute seaduslikke õigusi; menetluslikke tagatisi; andmekaitset, teavituspoliitikat ja dokumentidele juurdepääsu reguleerivad norme; õiguspärasuse kontrolli käsitlevaid sätteid ja juurdlusaluste isikute õiguskaitsevahendeid; suhteid EPPOga. On eriti oluline, et amet korraldaks oma ettevalmistava töö käigus asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas ekspertide tasandil. Komisjon peaks tagama asjaomaste dokumentide samaaegse, õigeaegse ja kohase edastamise Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

Selgitus

Põhjendus, mis vastab raporti projekti muudatusettepanekule 100.

Muudatusettepanek    15

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 32 c (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(32 c)   Hiljemalt viie aasta möödumisel määruse (EL) nr 2017/1939 artikli 120 lõike 2 teise lõigu kohaselt määratud kuupäevast peaks komisjon hindama käesoleva määruse kohaldamist ning eelkõige ameti ja EPPO koostöö tõhusust.

Muudatusettepanek    16

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt -1 (uus)

Määrus (EL, Euratom) nr 883/2013

Artikkel 1 – lõige 1 – sissejuhatav osa

 

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

(-1)  Artikli 1 lõike 1 sissejuhatav osa asendatakse järgmisega:

1.  Kelmuste/pettuste, korruptsiooni ning Euroopa Liidu ja Euroopa Aatomienergiaühenduse (edaspidi ühiselt „liit“, kui kontekst seda nõuab) finantshuve kahjustava muu ebaseadusliku tegevuse vastase võitluse tõhustamiseks kasutab otsusega 1999/352/EÜ, ESTÜ, Euratom loodud Euroopa Pettustevastane Amet (edaspidi „amet“) juurdluse korraldamise volitusi, mis on antud komisjonile:

1.  Kelmuste/pettuste, korruptsiooni ning Euroopa Liidu ja Euroopa Aatomienergiaühenduse (edaspidi ühiselt „liit“, kui kontekst seda nõuab) finantshuve kahjustava muu ebaseadusliku tegevuse või eeskirjade eiramise vastase võitluse tõhustamiseks kasutab otsusega 1999/352/EÜ, ESTÜ, Euratom loodud Euroopa Pettustevastane Amet (edaspidi „amet“) juurdluse korraldamise volitusi, mis on antud komisjonile:

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=ET)

Selgitus

Eesmärke tuleks kohandada OLAFi tegevuse uue põhisuunaga. See on horisontaalne muudatusettepanek, mis kordub kogu tekstis.

Muudatusettepanek    17

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt -1 a (uus)

Määrus (EL, Euratom) nr 883/2013

Artikkel 1 – lõige 2

 

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

(-1 a)  Artikli 1 lõige 2 asendatakse järgmisega:

2.  Amet annab liikmesriikidele komisjonipoolset abi tiheda ja korrapärase koostöö korraldamisel nende pädevate asutuste vahel, et kooskõlastada tegevust, mille eesmärk on liidu finantshuvide kaitsmine pettuste eest. Amet aitab välja töötada ning arendada meetodeid kelmuste/pettuste, korruptsiooni ja muu liidu finantshuve kahjustava ebaseadusliku tegevuse ennetamiseks ja nende vastu võitlemiseks. Amet edendab ja kooskõlastab liidu finantshuvide kaitsmisega seotud kogemuste ja hea menetlustava vahetamist liikmesriikidega ja liikmesriikide vahel ning toetab ühiseid pettustevastase võitluse meetmeid, mida liikmesriigid viivad ellu vabatahtlikult.

„2.  Amet annab liikmesriikidele komisjonipoolset abi tiheda ja korrapärase koostöö korraldamisel nende pädevate asutuste vahel, et kooskõlastada tegevust, mille eesmärk on liidu finantshuvide kaitsmine pettuste eest. Amet aitab välja töötada ning arendada meetodeid kelmuste/pettuste, korruptsiooni ja muu liidu finantshuve kahjustava ebaseadusliku tegevuse või eeskirjade eiramiseennetamiseks ja nende vastu võitlemiseks. Amet edendab ja kooskõlastab liidu finantshuvide kaitsmisega seotud kogemuste ja hea menetlustava vahetamist liikmesriikidega ja liikmesriikide vahel ning toetab ühiseid pettustevastase võitluse meetmeid, mida liikmesriigid viivad ellu vabatahtlikult.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=ET)

Selgitus

Vt artikli 1 lõike 1 kohta esitatud muudatusettepanekut.

Muudatusettepanek    18

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt -1 b (uus)

Määrus (EL, Euratom) nr 883/2013

Artikkel 1 – lõige 3 – punkt d

 

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

(-1 b)  Artikli 1 lõike 3 punkt d asendatakse järgmisega:

d) määrus () nr 45/2001.

„d) määrus (EL) 2018/1725;“

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&from=ET)

Selgitus

Tehniline muudatusettepanek: 11. detsembril 2018 tunnistati kehtetuks määrus (EÜ) nr 45/2001 ja asendati määrusega (EL) 2018/1725.

Muudatusettepanek    19

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt -1 c (uus)

Määrus (EL, Euratom) nr 883/2013

Artikkel 1 – lõige 3 – punkt d a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(-1 c)  Artikli 1 lõikesse 3 lisatakse punkt d a:

 

„da)  määrus (EL) nr 2016/679.“

Selgitus

Nii on soovitanud Euroopa andmekaitseinspektor.

Muudatusettepanek    20

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt -1 d (uus)

Määrus (EL, Euratom) nr 883/2013

Artikkel 1 – lõige 4

 

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

(-1 d)  Artikli 1 lõige 4 asendatakse järgmisega:

4.  Amet korraldab aluslepingutega või nende alusel loodud institutsioonides, organites, ametites ja asutustes (edaspidi „institutsioonid, organid, ametid ja asutused“) haldusjuurdlusi, et võidelda kelmuste/pettuste, korruptsiooni ja muu liidu finantshuve kahjustava ebaseadusliku tegevuse vastu. Selleks uurib ta ametikohustuste täitmisega seotud raskeid juhtumeid, mis kujutavad endast liidu ametnike ja muude teenistujate kohustuste hooletusse jätmist, mis võib viia distsiplinaar- või asjakohasel juhul kriminaalmenetluseni, või institutsioonide või organite liikmete, ametite või asutuste juhtide või nende institutsioonide, organite, ametite või asutuste töötajate samaväärset kohustuste täitmata jätmist, kelle suhtes ei kohaldata personalieeskirju (edaspidi ühiselt „ametnikud, muud teenistujad, institutsioonide või organite liikmed, ametite või asutuste juhid või töötajad”).

4.  Ilma et see piiraks artikli 12d kohaldamist, korraldab amet aluslepingutega või nende alusel loodud institutsioonides, organites, ametites ja asutustes (edaspidi „institutsioonid, organid, ametid ja asutused“) haldusjuurdlusi, et võidelda kelmuste/pettuste, korruptsiooni ja muu liidu finantshuve kahjustava ebaseadusliku tegevuse või eeskirjade eiramise vastu. Selleks uurib ta ametikohustuste täitmisega seotud raskeid juhtumeid, mis kujutavad endast liidu ametnike ja muude teenistujate kohustuste hooletusse jätmist, mis võib viia distsiplinaar- või asjakohasel juhul kriminaalmenetluseni, või institutsioonide või organite liikmete, ametite või asutuste juhtide või nende institutsioonide, organite, ametite või asutuste töötajate samaväärset kohustuste täitmata jätmist, kelle suhtes ei kohaldata personalieeskirju (edaspidi ühiselt „ametnikud, muud teenistujad, institutsioonide või organite liikmed, ametite või asutuste juhid või töötajad“).

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=ET)

Selgitus

Eesmärk on tuletada meelde, et EPPO vastutab peamiselt kriminaalasjade eest.

Muudatusettepanek    21

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1

Määrus (EL, Euratom) nr 883/2013

Artikkel 1 – lõige 4a

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4a.  Amet loob tihedad suhted Euroopa Prokuratuuriga (EPPO), mis asutatakse tõhustatud koostöös vastavalt nõukogu määrusele (EL) 2017/193913. Sellised suhted peavad tuginema vastastikusel koostööl ja teabevahetusel. Nende eesmärk on eelkõige ameti ja EPPO volituste vastastikune täiendavus ja ameti abi EPPO-le, mis tagavad kõigi olemasolevate vahendite kasutamise liidu finantshuvide kaitsmisel.

4a.  Amet loob tihedad suhted Euroopa Prokuratuuriga (EPPO), mis asutatakse tõhustatud koostöös vastavalt nõukogu määrusele (EL) 2017/193913. Sellised suhted peavad tuginema vastastikusel koostööl, täiendavusel, kattuva töö vältimisel ja teabevahetusel. Nende eesmärk on eelkõige ameti ja EPPO volituste vastastikune täiendavus ja ameti abi EPPO-le, mis tagavad kõigi olemasolevate vahendite kasutamise liidu finantshuvide kaitsmisel.

_________________

_________________

13 Nõukogu 12. oktoobri 2017. aasta määrus (EL) 2017/1939, millega rakendatakse tõhustatud koostööd Euroopa Prokuratuuri asutamisel (ELT L 283, 31.10.2017, lk 1).

13 Nõukogu 12. oktoobri 2017. aasta määrus (EL) 2017/1939, millega rakendatakse tõhustatud koostööd Euroopa Prokuratuuri asutamisel (ELT L 283, 31.10.2017, lk 1).

Muudatusettepanek    22

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1 a (uus)

Määrus (EL, Euratom) nr 883/2013

Artikkel 1 – lõige 5

 

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

(1 a)  Artikli 1 lõige 5 asendatakse järgmisega:

5.  Käesoleva määruse kohaldamiseks võivad liikmesriikide pädevad asutused ning institutsioonid, organid, ametid või asutused sõlmida ametiga halduskokkuleppeid. Eelkõige võivad need halduskokkulepped käsitleda teabe edastamist ja juurdluste korraldamist.

5.  Käesoleva määruse kohaldamiseks võivad liikmesriikide pädevad asutused ning institutsioonid, organid, ametid või asutused sõlmida ametiga halduskokkuleppeid. Eelkõige võivad need halduskokkulepped käsitleda teabe edastamist ning juurdluste ja nende järelmeetmete korraldamist.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=ET)

Muudatusettepanek    23

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1 b (uus)

Määrus (EL, Euratom) nr 883/2013

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 2

 

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

(1 b)  Artiklis 2 asendatakse punkt 2 järgmisega:

2) „eeskirjade eiramine” – eeskirjade eiramine, nagu see on määratletud määruse (EÜ, Euratom) nr 2988/95 artikli 1 lõikes 2;

2) „eeskirjade eiramine” – eeskirjade eiramine, nagu see on määratletud määruse (EÜ, Euratom) nr 2988/95 artikli 1 lõikes 2, sealhulgas rikkumised, mis mõjutavad käibemaksust saadavat tulu;

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=ET)

Muudatusettepanek    24

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 1 c (uus)

Määrus (EL, Euratom) nr 883/2013

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 3

 

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

(1 c)  Artikli 2 punkt 3 asendatakse järgmisega:

3)  „kelmus/pettus, korruptsioon ja muu liidu finantshuve kahjustav ebaseaduslik tegevus”– tähenduses, mis on neile sõnadele antud asjaomastes liidu õigusaktides;

3)  „kelmus/pettus, korruptsioon ja muu liidu finantshuve kahjustav ebaseaduslik tegevus või eeskirjade eiramine“ – tähenduses, mis on neile sõnadele antud asjaomastes liidu õigusaktides;

Selgitus

Vt artikli 1 lõike 1 kohta esitatud muudatusettepanekut.

Muudatusettepanek    25

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2 a (uus)

Määrus (EL, Euratom) nr 883/2013

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 5

 

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

(2 a)  Artikli 2 punkt 5 asendatakse järgmisega:

5)  „juurdlusalune isik”– isik või ettevõtja, keda kahtlustatakse kelmuses/pettuses, korruptsioonis või muus liidu finantshuve kahjustavas mis tahes ebaseaduslikus tegevuses ning kelle suhtes amet viib seetõttu läbi juurdluse;

5)  „juurdlusalune isik“– isik või ettevõtja, keda kahtlustatakse kelmuses/pettuses, korruptsioonis või muus liidu finantshuve kahjustavas mis tahes ebaseaduslikus tegevuses või eeskirjade eiramises ning kelle suhtes amet viib seetõttu läbi juurdluse;

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=ET)

Selgitus

Vt artikli 1 lõike 1 kohta esitatud muudatusettepanekut.

Muudatusettepanek    26

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2 b (uus)

Määrus (EL, Euratom) nr 883/2013

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 7a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(2 b)  Artiklisse 2 lisatakse punkt 7 a:

 

„7a)  „institutsiooni liige“ – Euroopa Parlamendi liige, Euroopa Ülemkogu liige, liikmesriigi esindaja nõukogus ministri tasandil, Euroopa Komisjoni liige, Euroopa Liidu Kohtu liige, Euroopa Keskpanga nõukogu liige või Euroopa Kontrollikoja liige.“

Selgitus

Komisjoni ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL, Euratom) nr 883/2013 menetlustagatiste kontrolöri ametikoha loomiseks, COM/2014/0340 final.

Muudatusettepanek    27

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2 c (uus)

Määrus (EL, Euratom) nr 883/2013

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 7b (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(2 c)  Artiklisse 2 lisatakse punkt 7 b:

 

„7b)  „samad asjaolud“ – olulised identsed asjaolud, mille all mõistetakse konkreetseid asjaolusid, mis on omavahel lahutamatult seotud ja mis koos võivad moodustada ameti või EPPO pädevusse kuuluva õigusrikkumise juurdluse elemendid.“

Selgitus

Sellise ettepaneku tegi järelevalvekomitee oma 20. novembri 2018. aasta kirjas.

Muudatusettepanek    28

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3

Määrus (EL, Euratom) nr 883/2013

Artikkel 3 – pealkiri

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Välisjuurdlus

Liikmesriikides ja kolmandates riikides tehtavad kohapealsed kontrollid ja inspekteerimised

Selgitus

Raportöör soovitab välis- ja sisejuurdluse eristamise lõpetada.

Muudatusettepanek    29

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3

Määrus (EL, Euratom) nr 883/2013

Artikkel 3 – lõige 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Artiklis 1 ning artikli 2 punktides 1 ja 3 kindlaks määratud piirides teeb amet kohapealseid kontrolle ja inspekteerimist liikmesriikides ning kehtivate koostöö- ja vastastikuse abi kokkulepete ja muude õigusaktide kohaselt ka kolmandates riikides ja rahvusvaheliste organisatsioonide ruumides.

1.  Artiklis 1 kindlaks määratud piirides teeb amet kohapealseid kontrolle ja inspekteerimist liikmesriikides ning kehtivate koostöö- ja vastastikuse abi kokkulepete ja muude õigusaktide kohaselt ka kolmandates riikides ja rahvusvaheliste organisatsioonide ruumides.

Selgitus

Komisjon lisas viite artikli 2 punktidele 1 ja 3 küll siia, kuid mitte artikli 4 lõikesse 1. See võib tekitada õiguskindlusetust. Selline viide on aga üleliigne, sest artikli 2 punktides 1 ja 3 määratletud mõisteid on juba nimetatud artikli 1 lõikes 1. Seetõttu on see viide välja jäetud.

Muudatusettepanek    30

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3

Määrus (EL, Euratom) nr 883/2013

Artikkel 3 – lõige 3

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Ettevõtjad peavad juurdluste ajal ametiga koostööd tegema. Amet võib küsida ettevõtjatelt nii kirjalikku kui ka suulist teavet, sealhulgas ülekuulamisel.

3.  Ettevõtjad peavad juurdluste ajal ametiga koostööd tegema. Amet võib küsida ettevõtjatelt kooskõlas artikli 4 lõike 2 punktiga b nii kirjalikku kui ka suulist teavet.

Selgitus

Muudatusettepanekuga luuakse seos artikli 4 lõike 2 punktiga b ja see on kooskõlas ettepanekuga lõpetada välis- ja sisejuurdluse eristamine.

Muudatusettepanek    31

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3

Määrus (EL, Euratom) nr 883/2013

Artikkel 3 – lõige 6 – lõik 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Ameti nõudel pakub asjaomase liikmesriigi pädev asutus ameti töötajatele artikli 7 lõikes 2 osutatud kirjalikus volituses kindlaksmääratud ülesannete tulemuslikuks täitmiseks vajalikku abi.

Ameti nõudel pakub asjaomase liikmesriigi pädev asutus võimalikult kiiresti ameti töötajatele artikli 7 lõikes 2 osutatud kirjalikus volituses kindlaksmääratud ülesannete tulemuslikuks täitmiseks vajalikku abi.

Muudatusettepanek    32

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3

Määrus (EL, Euratom) nr 883/2013

Artikkel 3 – lõige 6 – lõik 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Kooskõlas määrusega (Euratom, EÜ) nr 2185/96 tagab asjaomane liikmesriik ameti töötajatele juurdepääsu kõigile juurdlusaluse juhtumiga seotud andmetele ja dokumentidele, mida on vaja tõhusaks ja tulemuslikuks kohapealseks kontrolliks ja inspekteerimiseks, ning suutlikkuse võtta oma järelevalve alla andmed ja dokumendid nende kaotsimineku vältimiseks.

Kooskõlas määrusega (Euratom, EÜ) nr 2185/96 tagab asjaomane liikmesriik ameti töötajatele juurdepääsu kogu juurdlusaluse juhtumiga seotud teabele ning kõigile andmetele ja dokumentidele, mida on vaja tõhusaks ja tulemuslikuks kohapealseks kontrolliks ja inspekteerimiseks, ning suutlikkuse võtta oma järelevalve alla andmed ja dokumendid nende kaotsimineku vältimiseks. Kui töö tegemiseks kasutatakse eraomanduses olevaid seadmeid, on need ameti juurdluse objektiks vaid juhul, kui ametil on kindel alus kahtlustada, et nende sisu võib olla juurdluse jaoks oluline.

Selgitus

Kooskõlla viimine artikli 4 lõikega 2.

Muudatusettepanek    33

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3

Määrus (EL, Euratom) nr 883/2013

Artikkel 3 – lõige 7a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

7a.  Kui on tõendatud, et liikmesriik ei täida oma kohustust teha koostööd vastavalt lõigetele 6 ja 7, on liidul õigus kohapealse kontrolli või inspekteerimisega seotud summa tagasi nõuda.

Muudatusettepanek    34

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3

Määrus (EL, Euratom) nr 883/2013

Artikkel 3 – lõige 9

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

9.  Välisjuurdluse käigus võib amet saada juurdepääsu institutsioonide, organite, ametite ja asutuste käsutuses olevale asjakohasele teabele, olenemata sellest, millisel andmekandjal see on, kui seda on vaja pettuse, korruptsiooni või mis tahes muu liidu finantshuve kahjustava ebaseadusliku tegevuse tuvastamiseks. Selleks kohaldatakse artikli 4 lõikeid 2 ja 4.

välja jäetud

Selgitus

Kooskõlas ettepanekuga välis- ja sisejuurdluse eristamine lõpetada võib selle teksti liita artikli 4 lõike 2 punktiga a.

Muudatusettepanek    35

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3

Määrus (EL, Euratom) nr 883/2013

Artikkel 3 – lõige 10

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

10.  Ilma et see piiraks artikli 12c lõike 1 kohaldamist, võib amet, juhul kui tal on enne välisjuurdluse võimaliku algatamise otsuse vastuvõtmist teavet, mis annab alust kahtlustada pettust, korruptsiooni või muud liidu finantshuve kahjustavat ebaseaduslikku tegevust, teavitada sellest asjaomaste liikmesriikide pädevaid asutusi ning vajaduse korral ka asjaomaseid institutsioone, organeid, ameteid ja asutusi.

välja jäetud

Ilma et see piiraks määruse (EÜ, Euratom) nr 2988/95 artikli 9 lõikes 2 osutatud valdkondlike eeskirjade kohaldamist, tagavad liikmesriikide pädevad asutused asjakohaste meetmete võtmise, millest võib siseriiklikku õigust järgides osa võtta ka amet. Asjaomaste liikmesriikide pädevad asutused teavitavad ameti nõudmisel ametit käesoleva lõike esimeses lõigus osutatud teabe põhjal võetud meetmetest ja saadud tulemustest.

 

Selgitus

Kooskõlas ettepanekuga välis- ja sisejuurdluse eristamine lõpetada võib selle teksti liita artikli 4 lõikega 8.

Muudatusettepanek    36

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 4 – alapunkt -a (uus)

Määrus (EL, Euratom) nr 883/2013

Artikkel 4 – pealkiri

 

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

-a)  artikli 4 pealkiri asendatakse järgmisega:

Sisejuurdlus

„Lisasätted juurdluse kohta“

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=ET)

Selgitus

Raportöör soovitab välis- ja sisejuurdluse eristamise lõpetada.

Muudatusettepanek    37

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 4 – alapunkt -a a (uus)

Määrus (EL, Euratom) nr 883/2013

Artikkel 4 – lõige 1

 

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

-a a)  artikli 4 lõige 1 asendatakse järgmisega:

1.  Amet korraldab artiklis 1 osutatud valdkondades haldusjuurdlust institutsioonides, organites, ametites ja asutustes (edaspidi "sisejuurdlus").

1.  Institutsioonides, organites, ametites ja asutustes korraldatakse artiklis 1 osutatud valdkondi puudutavat haldusjuurdlust kooskõlas tingimustega, mis on sätestatud käesolevas määruses ning asjaomase institutsiooni, organi, ameti või asutuste otsustes.

Neid sisejuurdlusi korraldatakse vastavalt käesolevas määruses ning asjaomaste institutsioonide, organite, ametite ja asutuste otsustes ettenähtud tingimustele.

 

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=ET)

Muudatusettepanek    38

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 4 – alapunkt a

Määrus (EL, Euratom) nr 883/2013

Artikkel 4 – lõige 2 – sissejuhatav osa

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Sisejuurdluste käigus:

2.  Juurdluste käigus:

Muudatusettepanek    39

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 4 – alapunkt a

Määrus (EL, Euratom) nr 883/2013

Artikkel 4 – lõige 2 – punkt a

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

a)  on ametil õigus saada viivitamata ja ette teatamata juurdepääs institutsioonide, organite, ametite ja asutuste tööruumidele ja nende valduses olevale asjakohasele teabele, olenemata sellest, mis liiki andmekandjal see on. Ametil on õigus kontrollida institutsioonide, organite, ametite ja asutuste raamatupidamist. Amet võib teha koopiaid ja väljavõtteid kõikidest institutsioonide, organite, ametite ja asutuste valduses olevatest dokumentidest või muude andmekandjate sisust ning vajaduse korral võtta need dokumendid või andmed oma järelevalve alla, et vältida nende kadumist;

a)  on ametil õigus saada viivitamata ja ette teatamata juurdepääs institutsioonide, organite, ametite ja asutuste tööruumidele ja nende valduses olevale asjakohasele teabele ja asjakohastele andmetele, mis on seotud juurdlusaluse juhtumiga, olenemata sellest, millist liiki andmekandjal see on, kui seda on vaja pettuse, korruptsiooni või mis tahes muu liidu finantshuve kahjustava ebaseadusliku tegevuse või eeskirjade eiramise tuvastamiseks. Kui töö tegemiseks kasutatakse eraomanduses olevaid seadmeid, on need ameti juurdluse objektiks vaid juhul, kui ametil on kindel alus kahtlustada, et nende sisu võib olla juurdluse jaoks oluline. Ametil on õigus kontrollida institutsioonide, organite, ametite ja asutuste raamatupidamist. Amet võib teha koopiaid ja väljavõtteid kõikidest institutsioonide, organite, ametite ja asutuste valduses olevatest dokumentidest või muude andmekandjate sisust ning vajaduse korral võtta need dokumendid või andmed oma järelevalve alla, et vältida nende kadumist;

Selgitus

Liidetud artikli 3 lõikega 9, mille võib välja jätta.

Muudatusettepanek    40

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 4 – alapunkt a

Määrus (EL, Euratom) nr 883/2013

Artikkel 4 – lõige 2 – punkt b

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

b)  amet võib nõuda ametnikelt, muudelt teenistujatelt, institutsioonide, organite, ametite ja asutuste liikmetelt, juhtidelt ja töötajatelt kirjalikku ja suulist teavet, sealhulgas ülekuulamisel.

b)  amet võib nõuda ettevõtjatelt, ametnikelt, muudelt teenistujatelt, institutsioonide, organite, ametite ja asutuste liikmetelt, juhtidelt ja töötajatelt kirjalikku ja suulist teavet, sealhulgas ülekuulamisel; see teave dokumenteeritakse põhjalikult, järgides konfidentsiaalsusnõudeid ja liidu andmekaitsenõudeid. Ettevõtjad teevad ametiga koostööd.

Selgitus

Muudatusettepanek asendab raporti projekti muudatusettepaneku 19.

Muudatusettepanek    41

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 4 – alapunkt b

Määrus (EL, Euratom) nr 883/2013

Artikkel 4 – lõige 3

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

b)  lõige 3 asendatakse järgmisega:

b)  lõige 3 jäetakse välja;

3.  Sisejuurdluses uuritavate asjaoludega seotud teabele juurdepääsu saamiseks võib amet ettevõtjate ruumides teha artiklis 3 sätestatud korras kohapealseid kontrolle ja inspekteerimisi.

 

Selgitus

Kui välis- ja sisejuurdluse eristamine ettepaneku kohaselt lõpetatakse, muutub see lõige üleliigseks, sest artikkel 3 on niikuinii igal juhul kohaldatav.

Muudatusettepanek    42

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 4 – alapunkt b a (uus)

Määrus (EL, Euratom) nr 883/2013

Artikkel 4 – lõige 4

 

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

(b a)  artikli 4 lõige 4 asendatakse järgmisega:

4.  Institutsioone, organeid, ameteid ja asutusi teavitatakse sellest, kui amet viib nende ruumides läbi sisejuurdlust, tutvub mõne nende valduses oleva dokumendiga või nõuab nende valduses olevat teavet. Ilma et see piiraks artiklite 10 ja 11 kohaldamist, võib amet igal ajal edastada asjaomasele institutsioonile, organile, ametile või asutusele sisejuurdluse käigus saadud teavet.

4.  Institutsioone, organeid, ameteid ja asutusi teavitatakse sellest, kui amet viib nende ruumides läbi juurdlust, tutvub mõne nende valduses oleva dokumendiga või nende valduses olevate andmetega või nõuab nende valduses olevat teavet. Ilma et see piiraks artiklite 10 ja 11 kohaldamist, võib amet igal ajal edastada asjaomasele institutsioonile, organile, ametile või asutusele juurdluse käigus saadud teavet.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=ET)

Selgitus

Kooskõlas välis- ja sisejuurdluse eristamise lõpetamisega võib seda sätet kohaldada igasuguse juurdluse suhtes. „... või ... andmetega“ on lisatud, et viia tekst kooskõlla artikli 4 lõikega 2.

Muudatusettepanek    43

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 4 – alapunkt b b (uus)

Määrus (EL, Euratom) nr 883/2013

Artikkel 4 – lõige 5

 

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

(b b)  artikli 4 lõige 5 asendatakse järgmisega:

5.  Institutsioonid, organid, ametid ja asutused kehtestavad asjakohase korra ja võtavad vajalikud meetmed konfidentsiaalsuse tagamiseks sisejuurdluse kõigis etappides.

5.  Institutsioonid, organid, ametid ja asutused kehtestavad asjakohase korra ja võtavad vajalikud meetmed konfidentsiaalsuse tagamiseks juurdluse kõigis etappides.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=ET)

Selgitus

Muudatusettepanek on tehtud kooskõlas ettepanekuga lõpetada välis- ja sisejuurdluse eristamine. Seda sätet võib kohaldada igasuguse juurdluse suhtes.

Muudatusettepanek    44

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 4 – alapunkt b c (uus)

Määrus (EL, Euratom) nr 883/2013

Artikkel 4 – lõige 6 – lõik 1

 

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

(b c)  Artikli 4 lõike 6 esimene lõik asendatakse järgmisega:

Kui sisejuurdluse käigus selgub, et mõni ametnik, muu teenistuja, institutsioonide või organite liige, ametite või asutuste juht või töötaja võib olla juurdlusega seotud, teatatakse sellest institutsioonile, organile, ametile või asutusele, kus see isik töötab.

Kui juurdluse käigus selgub, et mõni ametnik, muu teenistuja, institutsioonide või organite liige, ametite või asutuste juht või töötaja võib olla juurdlusega seotud, teatatakse sellest institutsioonile, organile, ametile või asutusele, kus see isik töötab.“

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=ET)

Selgitus

Muudatusettepanek on tehtud kooskõlas ettepanekuga lõpetada välis- ja sisejuurdluse eristamine. Seda sätet võib kohaldada igasuguse juurdluse suhtes.

Muudatusettepanek    45

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 4 – alapunkt b d (uus)

Määrus (EL, Euratom) nr 883/2013

Artikkel 4 – lõige 6 – lõik 2

 

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

(b d)  Artikli 4 lõike 6 teine lõik asendatakse järgmisega:

Juhul, kui sisejuurdluse konfidentsiaalsust ei ole võimalik tavaliste sidekanalite teel tagada, kasutab amet teabe edastamiseks asjakohaseid alternatiivseid kanaleid.

Juhul, kui juurdluse konfidentsiaalsust ei ole võimalik tavaliste sidekanalite teel tagada, kasutab amet teabe edastamiseks asjakohaseid alternatiivseid kanaleid.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=ET)

Selgitus

Muudatusettepanek on tehtud kooskõlas ettepanekuga lõpetada välis- ja sisejuurdluse eristamine. Seda sätet võib kohaldada igasuguse juurdluse suhtes.

Muudatusettepanek    46

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 4 – alapunkt b e (uus)

Määrus (EL, Euratom) nr 883/2013

Artikkel 4 – lõige 7

 

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

(b e)  artikli 4 lõige 7 asendatakse järgmisega:

7.  Lõike 1 kohaselt kõikide institutsioonide, organite, ametite või asutuste poolt vastu võetud otsus sisaldab eelkõige ametnike, muude teenistujate, institutsioonide või organite liikmete, ametite või asutuste juhtide või töötajate kohustust teha ametiga koostööd ning anda talle teavet, tagades samal ajal sisejuurdluse konfidentsiaalsuse.

7.  Lõike 1 kohaselt kõikide institutsioonide, organite, ametite või asutuste poolt vastu võetud otsus sisaldab eelkõige ametnike, muude teenistujate, institutsioonide või organite liikmete, ametite või asutuste juhtide või töötajate kohustust teha ametiga koostööd ning anda talle teavet, tagades samal ajal juurdluse konfidentsiaalsuse.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=ET)

Selgitus

Muudatusettepanek on tehtud kooskõlas ettepanekuga lõpetada välis- ja sisejuurdluse eristamine. Seda sätet võib kohaldada igasuguse juurdluse suhtes.

Muudatusettepanek    47

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 4 – alapunkt c

Määrus (EL, Euratom) nr 883/2013

Artikkel 4 – lõige 8 – lõik 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Ilma et see piiraks artikli 12c lõike 1 kohaldamist, võib amet, juhul kui tal on enne sisejuurdluse võimaliku algatamise otsuse vastuvõtmist teavet, mis annab alust kahtlustada pettust, korruptsiooni või muud liidu finantshuve kahjustavat ebaseaduslikku tegevust, teavitada sellest asjaomast institutsiooni, organit, ametit või asutust. Ameti nõudmisel teavitavad institutsioonid, organid, ametid või asutused ametit sellise teabe põhjal võetud meetmetest ning tuvastatud asjaoludest.

Ilma et see piiraks artikli 12c lõike 1 kohaldamist, võib amet, juhul kui tal on enne juurdluse võimaliku algatamise otsuse vastuvõtmist teavet, mis annab alust kahtlustada pettust, korruptsiooni või muud liidu finantshuve kahjustavat ebaseaduslikku tegevust või eeskirjade eiramist, teavitada sellest vastavalt vajadusele kas asjaomaste liikmesriikide pädevaid asutusi või asjaomaseid institutsioone, organeid, ameteid või asutusi.

 

Ameti nõudmisel teavitavad institutsioonid, organid, ametid või asutused ametit sellise teabe põhjal võetud meetmetest ning tuvastatud asjaoludest.

Selgitus

Liidetud artikli 3 lõikega 10, mille võib välja jätta.

Muudatusettepanek    48

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 4 – alapunkt c a (uus)

Määrus (EL, Euratom) nr 883/2013

Artikkel 4 – lõige 8 – lõik 2

 

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

(c a)  lõike 8 teine lõik asendatakse järgmisega:

Vajaduse korral teavitab amet ka asjaomase liikmesriigi pädevaid asutusi. Sel juhul kohaldatakse artikli 9 lõike 4 teises ja kolmandas lõigus sätestatud menetlusnõudeid. Kui pädevad asutused otsustavad kooskõlas siseriikliku õigusega võtta neile edastatud teabe põhjal meetmeid, teavitavad nad sellest ametit viimase nõudmisel.

„Kui amet teavitab institutsioonides, organites, ametites ja asutustes toimuvate juurdluste puhul asjaomaste liikmesriikide pädevaid asutusi, kohaldatakse artikli 9 lõike 4 teises ja kolmandas lõigus sätestatud menetlusnõudeid. Kui pädevad asutused otsustavad kooskõlas siseriikliku õigusega võtta neile edastatud teabe põhjal meetmeid, teavitavad nad sellest ametit viimase nõudmisel.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=ET)

Selgitus

Liidetud artikli 3 lõikega 10, mille võib välja jätta.

Muudatusettepanek    49

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 4 – alapunkt c b (uus)

Määrus (EL, Euratom) nr 883/2013

Artikkel 4 – lõige 8 – lõik 2a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(c b)  lõikesse 8 lisatakse järgmine lõik:

 

„Ilma et see piiraks määruse (EÜ, Euratom) nr 2988/95 artikli 9 lõikes 2 osutatud valdkondlike eeskirjade kohaldamist, tagavad asjaomaste liikmesriikide pädevad asutused artikli 3 kohaste kohapealsete kontrollimiste ja inspekteerimiste puhul asjakohaste meetmete võtmise, millest võib kooskõlas riigisisese õigusega osa võtta ka amet. Asjaomaste liikmesriikide pädevad asutused teavitavad ameti nõudmisel ametit käesoleva lõike esimeses lõigus osutatud teabe põhjal võetud meetmetest ja tehtud järeldustest.“

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=ET)

Selgitus

Liidetud artikli 3 lõikega 10, mille võib välja jätta.

Muudatusettepanek    50

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5 – alapunkt a

Määrus (EL, Euratom) nr 883/2013

Artikkel 5 – lõige 1 – esimene lause

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(a)  lõike 1 esimene lause asendatakse järgmisega:

välja jäetud

„Ilma et see piiraks artikli 12d kohaldamist, võib peadirektor algatada juurdluse, kui on piisavalt suur kahtlus, mis võib põhineda ka kolmanda isiku esitatud või anonüümsel teabel, selle kohta, et on toimunud pettus, korruptsioon või muu liidu finantshuve kahjustav ebaseaduslik tegevus.“;

 

Selgitus

Tekst on välja jäetud tehnilistel põhjustel, sest see lõige on uuesti sõnastatud.

Muudatusettepanek    51

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5 – alapunkt a a (uus)

Määrus (EL, Euratom) nr 883/2013

Artikkel 5 – lõige 1

 

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

(a a)  lõige 1 asendatakse järgmisega:

1. Peadirektor võib algatada juurdluse, kui on piisavaid kahtlusi, mis võivad põhineda ka kolmanda isiku esitatud teabel või anonüümsel teabel, selle kohta, et on esinenud kelmus/pettus, korruptsioon või muu liidu finantshuve kahjustav ebaseaduslik tegevus. Peadirektori otsus juurdluse võimaliku algatamise kohta sõltub ameti juurdlusprioriteetidest ja iga-aastasest juhtimiskavast, mis on kehtestatud kooskõlas artikli 17 lõikega 5. Selles otsuses võetakse arvesse ka vajadust kasutada ameti vahendeid tõhusalt ja proportsionaalselt. Sisejuurdluse puhul võetakse eraldi arvesse seda, milline institutsioon, organ, amet või asutus sobib kõige paremini juurdlust läbi viima, lähtudes eelkõige asjaolude laadist, juhtumi tegelikust või võimalikust finantsmõjust ning kohtulike järelmeetmete tõenäosusest.

1. Ilma et see piiraks artikli 12d kohaldamist, võib peadirektor algatada juurdluse, kui on piisavalt suur kahtlus, mis võib põhineda ka kolmanda isiku esitatud või anonüümsel teabel, selle kohta, et on toimunud pettus, korruptsioon või muu liidu finantshuve kahjustav ebaseaduslik tegevus või eeskirjade eiramine. Otsusele eelnev hindamisperiood kestab kõige rohkem kaks kuud. Kui asjaomase teabe esitaja isik on teada, teavitatakse teda vajaduse korral.“

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&from=ET)

Selgitus

Juurdlusprioriteetide kehtestamisest ei ole olnud kasu. Peale selle tuleks vältida mikrotasandi norme selle kohta, kuidas peadirektor peab oma kohustusi täitma. (See muudatusettepanek asendab raporti projekti muudatusettepaneku 31 – ennistatud on „võib algatada“.)

Muudatusettepanek    52

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5 – alapunkt a b (uus)

Määrus (EL, Euratom) nr 883/2013

Artikkel 5 – lõige 2 – lõik 1

 

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

(a b)  lõike 2 esimene lõik asendatakse järgmisega:

Välisjuurdluse algatamise otsuse teeb peadirektor kas omal algatusel või asjaomase liikmesriigi või liidu institutsiooni, organi, ameti või asutuse taotlusel.

Juurdluse algatamise otsuse teeb peadirektor kas omal algatusel või liidu institutsiooni, organi, ameti või asutuse või liikmesriigi taotlusel.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=ET)

Selgitus

Lõigud on liidetud, sest välis- ja sisejuurdluse eristamine lõpetatakse.

Muudatusettepanek    53

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5 – alapunkt a c (uus)

Määrus (EL, Euratom) nr 883/2013

Artikkel 5 – lõige 2 – lõik 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(a c)  lõike 2 esimene lõik jäetakse välja:

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=ET)

Selgitus

Lõigud on liidetud, sest välis- ja sisejuurdluse eristamine lõpetatakse.

Muudatusettepanek    54

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5 – alapunkt a d (uus)

Määrus (EL, Euratom) nr 883/2013

Artikkel 5 – lõige 3

 

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

(a d)  lõige 3 asendatakse järgmisega:

3.  Kui ametiga ei ole kokku lepitud teisiti, ei tohi asjaomased institutsioonid, organid, ametid või asutused sel ajal, kui peadirektor kaalub võimaliku sisejuurdluse algatamist pärast lõikes 2 osutatud taotluse saamist ja/või kui amet viib läbi sisejuurdlust, algatada samadele asjaoludele tuginedes paralleelset juurdlust.

3.  Kui ametiga ei ole kokku lepitud teisiti, ei tohi asjaomased institutsioonid, organid, ametid või asutused sel ajal, kui peadirektor kaalub võimaliku juurdluse algatamist pärast lõikes 2 osutatud taotluse saamist ja/või kui amet viib läbi sellist juurdlust, algatada samadele asjaoludele tuginedes paralleelset juurdlust. Käesolevat lõiget ei kohaldata EPPO juurdluste suhtes, mis toimuvad määruse (EL) 2017/1939 alusel.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=ET)

Selgitus

Muudatusettepanek on tehtud kooskõlas ettepanekuga lõpetada välis- ja sisejuurdluse eristamine.

Muudatusettepanek    55

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5 – alapunkt b

Määrus (EL, Euratom) nr 883/2013

Artikkel 5 – lõige 3 – viimane lause

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(b)  lõikesse 3 lisatakse järgmine lause:

välja jäetud

„Käesolevat lõiku ei kohaldata EPPO juurdluste suhtes, mis toimuvad määruse (EL) 2017/1939 alusel.“;

 

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=ET)

Selgitus

Tegemist on tehnilise väljajätmisega (vt eelmist muudatusettepanekut).

Muudatusettepanek    56

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5 – alapunkt b a (uus)

Määrus (EL, Euratom) nr 883/2013

Artikkel 5 – lõige 5

 

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

(b a)  artikli 5 lõige 5 asendatakse järgmisega:

5. Kui peadirektor otsustab jätta sisejuurdluse algatamata, võib ta viivitamata saata asjaomasele institutsioonile, organile, ametile või asutusele asjakohast teavet, et võtta meetmeid kooskõlas selle institutsiooni, organi, ameti või asutuse suhtes kohaldatavate eeskirjadega. Amet lepib asjakohasel juhul institutsiooni, organi, ameti või asutusega kokku teabeallika konfidentsiaalsuse kaitseks võetavates sobivates meetmetes ning taotleb enda teavitamist võetud meetmetest.

5. Kui peadirektor otsustab jätta institutsioonis, organis, ametis või asutuses juurdluse algatamata hoolimata sellest, et on piisav kahtlus, et on esinenud pettus, korruptsioon või muu ebaseaduslik tegevus või eeskirjade eiramine, mis avaldab kahjulikku mõju liidu finantshuvidele, saadab ta viivitamata asjaomasele institutsioonile, organile, ametile või asutusele asjakohase teabe, et võtta meetmeid kooskõlas selle institutsiooni, organi, ameti või asutuse suhtes kohaldatavate eeskirjadega. Amet lepib asjakohasel juhul institutsiooni, organi, ameti või asutusega kokku teabeallika konfidentsiaalsuse kaitseks võetavates sobivates meetmetes ning taotleb enda teavitamist võetud meetmetest.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&from=ET)

Selgitus

Muudatusettepanek asendab raporti projekti muudatusettepaneku 36.

Muudatusettepanek    57

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5 – alapunkt c

Määrus (EL, Euratom) nr 883/2013

Artikkel 5 – lõige 6

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

6.  Kui peadirektor otsustab jätta välisjuurdluse algatamata, võib ta viivitamata saata liikmesriigi pädevatele asutustele asjakohast teavet, et viimased saaksid vajaduse korral võtta liidu või siseriikliku õiguse kohaseid meetmeid. Vajaduse korral teavitab amet sellest ka juhtumiga seotud institutsiooni, organit, ametit või asutust.

6.  Kui peadirektor otsustab, et artikli 3 kohast kohapealset kontrolli või inspekteerimist ei tehta hoolimata sellest, et on piisav kahtlus, et on esinenud pettus, korruptsioon või muu ebaseaduslik tegevus või eeskirjade eiramine, mis avaldab kahjulikku mõju liidu finantshuvidele, saadab ta viivitamata liikmesriigi pädevatele asutustele asjakohase teabe, et viimased saaksid vajaduse korral võtta liidu või siseriikliku õiguse kohaseid meetmeid. Vajaduse korral teavitab amet sellest ka juhtumiga seotud institutsiooni, organit, ametit või asutust.

Selgitus

Muudatusettepanek asendab raporti projekti muudatusettepaneku 37.

Muudatusettepanek    58

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5 – alapunkt c a (uus)

Määrus (EL, Euratom) nr 883/2013

Artikkel 5 – lõige 6a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(c a)  lisatakse lõige 6 a:

 

„6a.  Kooskõlas artikli 17 lõikega 5 teavitab peadirektor järelevalvekomiteed perioodiliselt juhtumitest, mille kohta ta on otsustanud juurdlust mitte alustada, ja esitab selliste otsuste põhjused“

Muudatusettepanek    59

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 6 – alapunkt -a (uus)

Määrus (EL, Euratom) nr 883/2013

Artikkel 7 – lõige 1

 

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

(-a)  artikli 7 lõige 1 asendatakse järgmisega:

1.  Peadirektor juhib juurdlust, tehes seda asjakohasel juhul kirjalike juhiste põhjal. Juurdluse viivad peadirektori vastutuse all läbi tema poolt määratud ameti töötajad.

„1.  Peadirektor juhib juurdlust, tehes seda asjakohasel juhul kirjalike juhiste põhjal. Juurdluse viivad peadirektori vastutuse all läbi tema poolt määratud ameti töötajad. Peadirektor ei vii juurdlust isiklikult läbi.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=ET)

Muudatusettepanek    60

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 6 – alapunkt c a (uus)

Määrus (EL, Euratom) nr 883/2013

Artikkel 7 – lõige 3 – lõik 2

 

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

(c a)  lõike 3 teine lõik asendatakse järgmisega:

Institutsioonid, organid, ametid ja asutused tagavad, et nende ametnikud, muud teenistujad, liikmed, juhid ja töötajad osutavad ameti töötajatele nende ülesannete tõhusaks täitmiseks vajalikku abi.

„Institutsioonid, organid, ametid ja asutused tagavad, et nende ametnikud, muud teenistujad, liikmed, juhid ja töötajad osutavad ameti töötajatele nende ülesannete tõhusaks täitmiseks vajalikku abi vastavalt käesolevale määrusele ja võimalikult kiiresti.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32013R0883)

Muudatusettepanek    61

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 6 – alapunkt c b (uus)

Määrus (EL, Euratom) nr 883/2013

Artikkel 7 – lõige 4

 

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

(c b)  lõige 4 jäetakse välja:

4.  Kui ühes juurdluses on koos sise- ja välisjuurdluse elemente, kohaldatakse vastavalt artikleid 3 ja 4.

 

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=ET)

Selgitus

Tegemist on tehnilise väljajätmisega, mis tuleneb sellest, et välis- ja sisejuurdluse eristamine lõpetatakse.

Muudatusettepanek    62

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 6 – alapunkt c c (uus)

Määrus (EL, Euratom) nr 883/2013

Artikkel 7 – lõige 6 – sissejuhatav osa

 

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

(c c)  lõike 6 sissejuhatav osa asendatakse järgmisega:

6.  Kui juurdluse käigus ilmneb, et oleks vaja rakendada esialgset õiguskaitset liidu finantshuvide kaitsmiseks, teatab amet käimasolevast juurdlusest viivitamata asjaomasele institutsioonile, organile, ametile või asutusele. Edastatav teave sisaldab järgmisi andmeid:

6.  Kui juurdluse käigus ilmneb, et oleks vaja rakendada esialgset õiguskaitset liidu finantshuvide kaitsmiseks, teatab amet käimasolevast juurdlusest viivitamata asjaomasele institutsioonile, organile, ametile või asutusele ning teeb ettepaneku võetavate meetmete kohta. Edastatav teave sisaldab järgmisi andmeid:

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=ET)

Muudatusettepanek    63

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 6 – alapunkt c d (uus)

Määrus (EL, Euratom) nr 883/2013

Artikkel 7 – lõige 6 – lõik 1 – punkt b

 

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

(c d)  lõike 6 esimese lõigu punkt b asendatakse järgmisega:

b)  mis tahes teave, mis võib aidata asjaomasel institutsioonil, organil, ametil või asutusel otsustada, kas on vaja rakendada esialgset õiguskaitset liidu finantshuvide kaitsmiseks;

„b)  mis tahes teave, mis võib aidata asjaomasel institutsioonil, organil, ametil või asutusel otsustada, millist esialgset õiguskaitset tuleb liidu finantshuvide kaitsmiseks rakendada;

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=ET)

Muudatusettepanek    64

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 6 – alapunkt c e (uus)

Määrus (EL, Euratom) nr 883/2013

Artikkel 7 – lõige 6 – lõik 1 – punkt c

 

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

(c e)  lõike 6 esimese lõigu punkt c asendatakse järgmisega:

c)  mis tahes soovitavad konfidentsiaalsusalased erimeetmed, eelkõige juhul, kui on vaja rakendada liikmesriigi õigusasutuste või välisjuurdluse puhul liikmesriigi asutuse pädevusse kuuluvaid juurdlusmeetmeid kooskõlas juurdluse suhtes kohaldatavate siseriiklike eeskirjadega.

„c)  mis tahes soovitavad konfidentsiaalsusalased erimeetmed, eelkõige juhul, kui on vaja rakendada liikmesriigi õigusasutuste või liikmesriigi muu asutuse pädevusse kuuluvaid juurdlusmeetmeid kooskõlas juurdluse suhtes kohaldatavate siseriiklike eeskirjadega.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=ET)

Selgitus

Tegemist on tehnilise muudatusettepanekuga, mis tuleneb sellest, et välis- ja sisejuurdluse eristamine lõpetatakse.

Muudatusettepanek    65

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 6 – alapunkt d

Määrus (EL, Euratom) nr 883/2013

Artikkel 7 – lõige 6 – lõik 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Esimeses lõigus sätestatule lisaks võib asjaomane institutsioon, organ, amet või asutus igal ajal ametiga konsulteerida, et rakendada ametiga tihedas koostöös sobivaid kaitsemeetmeid, sealhulgas tõendite säilitamiseks, ja peab ametit sellisest otsusest viivitamata teavitama.

Esimeses lõigus sätestatule lisaks teavitab asjaomane institutsioon, organ, amet või asutus ametit viivitamata kõikidest kõrvalekalletest, mis tehakse soovitatud kaitsemeetmetest, ning kõrvalekallete põhjustest.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=ET)

Muudatusettepanek    66

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 6 – alapunkt e

Määrus (EL, Euratom) nr 883/2013

Artikkel 7 – lõige 8

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

8.  Kui juurdlust ei saa lõpetada 12 kuu jooksul alates selle algatamisest, esitab peadirektor selle kaheteistkuulise tähtaja lõpuks ja seejärel iga kuue kuu tagant järelevalvekomiteele teatise, milles on märgitud juurdluse jätkamise põhjused ning vajaduse korral ka parandusmeetmed, mida on kavas juurdluse kiirendamiseks võtta.

8.  Kui juurdlust ei saa lõpetada 12 kuu jooksul alates selle algatamisest, esitab peadirektor selle kaheteistkuulise tähtaja lõpuks ja seejärel iga kuue kuu tagant järelevalvekomiteele teatise, milles on üksikasjalikult märgitud juurdluse viibimise põhjused ning parandusmeetmed, mida on juurdluse kiirendamiseks võetud.

Muudatusettepanek    67

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 6 – alapunkt e a (uus)

Määrus (EL, Euratom) nr 883/2013

Artikkel 7 – lõige 8 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(e a)  lisatakse lõige 8 a:

 

„8a.   Aruanne peab sisaldama vähemalt asjaolude lühikirjeldust, nende õiguslikku kvalifikatsiooni, tekitatud või tõenäoliselt tekitatava kahju hinnangut, õigusliku aegumise lõppkuupäeva, põhjuseid, miks 12-kuulisest tähtajast kinni ei peetud, ja vajaduse korral juurdluse kiirendamiseks kavandatud parandusmeetmeid.“

Muudatusettepanek    68

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 7 – alapunkt -a (uus)

Määrus (EL, Euratom) nr 883/2013

Artikkel 8 – lõige 1 – lõik 1

 

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

(-a)  lõige 1 asendatakse järgmisega:

1.  Institutsioonid, organid, ametid ja asutused edastavad ametile viivitamata mis tahes teabe võimaliku kelmuse/pettuse, korruptsiooni või muu liidu finantshuve kahjustava ebaseadusliku tegevuse juhtumi kohta.

1.  Institutsioonid, organid, ametid ja asutused edastavad ametile viivitamata mis tahes teabe võimaliku kelmuse/pettuse, korruptsiooni või muu liidu finantshuve kahjustava ebaseadusliku tegevuse või eeskirjade eiramise juhtumi kohta. See kohustus kehtib EPPO suhtes, kui asjaomased juhtumid ei kuulu tema volituste hulka vastavalt määruse (EL) 2017/1939 IV peatükis sätestatule.“

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=ET)

Selgitus

Vt artikli 1 lõike 1 kohta esitatud muudatusettepanekut.

Muudatusettepanek    69

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 7 – alapunkt a

Määrus (EL, Euratom) nr 883/2013

Artikkel 8 – lõige 1 – lõik 1a

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Kui institutsioonid, organid, ametid ja asutused teavitavad määruse (EL) 2017/1939 artikli 24 kohaselt EPPOd, võivad nad ameti teavitamiseks edastada talle EPPO-le saadetud teatise koopia.“;

Kui institutsioonid, organid, ametid ja asutused teavitavad määruse (EL) 2017/1939 artikli 24 kohaselt EPPOd, võivad nad ameti teavitamiseks edastada talle EPPO-le saadetud teatise koopia, täites sellega esimeses lõigus sätestatud kohustuse.

Muudatusettepanek    70

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 7 – alapunkt b

Määrus (EL, Euratom) nr 883/2013

Artikkel 8 – lõige 2 – lõik 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Institutsioonid, organid, ametid ja asutused ning, kui siseriiklik õigus seda ei keela, siis ka liikmesriikide pädevad asutused edastavad ametile selle taotlusel või omal algatusel nende valduses olevad dokumendid ja teabe, mis on seotud ameti käimasoleva juurdlusega.

Institutsioonid, organid, ametid ja asutused ning, kui siseriiklik õigus seda ei keela, siis ka liikmesriikide pädevad asutused edastavad ametile selle taotlusel või omal algatusel võimalikult kiiresti nende valduses olevad dokumendid ja teabe, mis on seotud ameti käimasoleva juurdlusega.

Muudatusettepanek    71

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 7 – alapunkt c

Määrus (EL, Euratom) nr 883/2013

Artikkel 8 – lõige 3

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Institutsioonid, organid, ametid ja asutused ning, kui siseriiklik õigus seda ei keela, siis ka liikmesriikide pädevad asutused edastavad ametile kõik muud nende valduses olevad dokumendid ja teabe, mis on seotud võitlusega pettuste, korruptsiooni ja muu liidu finantshuve kahjustava ebaseadusliku tegevuse vastu.

3.  Institutsioonid, organid, ametid ja asutused ning, kui siseriiklik õigus seda ei keela, siis ka liikmesriikide pädevad asutused edastavad ametile tema taotlusel või omal algatusel viivitamata kõik muud nende valduses olevad dokumendid ja teabe, mis on seotud võitlusega pettuste, korruptsiooni ja muu liidu finantshuve kahjustava ebaseadusliku tegevuse või eeskirjade eiramise vastu.

Selgitus

Vt artikli 1 lõike 1 kohta esitatud muudatusettepanekut.

Muudatusettepanek    72

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 7 – alapunkt d

Määrus (EL, Euratom) nr 883/2013

Artikkel 8 – lõige 4 – lõik 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Seda artiklit ei kohaldata EPPO-le nende süütegude korral, millega seoses ta saab kasutada määruse (EL) 2017/1939 artiklis 22 sätestatud pädevusi sama määruse artiklis 25 sätestatud viisil.

Seda artiklit ei kohaldata EPPO-le nende süütegude korral, millega seoses ta saab kasutada oma pädevusi määruse (EL) 2017/1939 IV peatükis sätestatud viisil.

Selgitus

Siin on õigem viidata kogu EPPO määruse IV peatükile, et olla kindel, et ükski vajalik säte ei jääks välja. (Vt ka artikli 12c lõiget 1.)

Muudatusettepanek    73

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 8 – alapunkt -a (uus)

Määrus (EL, Euratom) nr 883/2013

Artikkel 9 – lõige 2 – lõik 4

 

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

(-a)  lõike 2 neljas lõik asendatakse järgmisega:

Teises ja kolmandas lõigus osutatud nõudeid ei kohaldata ütluste võtmisele kohapealse kontrolli ja inspekteerimise raames.

„Teises ja kolmandas lõigus osutatud nõudeid ei kohaldata ütluste võtmisele kohapealse kontrolli ja inspekteerimise raames. Enne ütluste võtmist antakse juurdlusalusele isikule aga teada tema õigused, eelkõige õigus saada abi enda valitud isikult.“

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&from=ET)

Selgitus

Vt komisjoni ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL, Euratom) nr 883/2013 menetlustagatiste kontrolöri ametikoha loomiseks, COM/2014/0340 final.

Muudatusettepanek    74

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 8 – alapunkt -a a (uus)

Määrus (EL, Euratom) nr 883/2013

Artikkel 9 – lõige 4 – lõik 2

 

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

(-a)  lõike 4 teine lõik asendatakse järgmisega:

Selleks saadab amet kõnealusele isikule ettepaneku esitada oma märkused kas kirjalikult või ameti määratud töötajatega toimuval vestlusel. Selles ettepanekus esitatakse kokkuvõte juurdlusaluse isikuga seotud asjaoludest ja määruse () nr 45/2001 artiklite 11 ja 12 kohaselt nõutav teave ning märgitakse märkuste esitamise tähtaeg, mis peab olema vähemalt 10 tööpäeva alates märkuste esitamise kutse kättesaamisest. Seda etteteatamisaega võib lühendada juurdlusaluse isiku selgesõnalise nõusoleku korral või juurdluse kiireloomulisuse korral, mida on nõuetekohaselt põhjendatud. Kõigile sellistele märkustele viidatakse ka juurdluse lõpparuandes.

„Selleks saadab amet kõnealusele isikule ettepaneku esitada oma märkused kas kirjalikult või ameti määratud töötajatega toimuval vestlusel. Selles ettepanekus esitatakse kokkuvõte juurdlusaluse isikuga seotud asjaoludest ja määruse (EL) nr 2018/1725 artiklite 15 ja 16 kohaselt nõutav teave ning märgitakse märkuste esitamise tähtaeg, mis peab olema vähemalt 10 tööpäeva alates märkuste esitamise kutse kättesaamisest. Seda etteteatamisaega võib lühendada juurdlusaluse isiku selgesõnalise nõusoleku korral või juurdluse kiireloomulisuse korral, mida on nõuetekohaselt põhjendatud. Kõigile sellistele märkustele viidatakse ka juurdluse lõpparuandes.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&from=ET)

Selgitus

Tehniline muudatusettepanek: 11. detsembril 2018 tunnistati kehtetuks määrus (EÜ) nr 45/2001 ja asendati määrusega (EL) 2018/1725.

Muudatusettepanek    75

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 8 – alapunkt a a (uus)

Määrus (EL, Euratom) nr 883/2013

Artikkel 9 – lõige 5 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(a a)  lisatakse lõige 5 a:

 

„5a.  Kui amet soovitab kohtulikke järelmeetmeid ja ilma et see piiraks rikkumisest teatajate ja informaatorite õigust konfidentsiaalsusele, on juurdlusalusel isikul õigus tutvuda ameti poolt artikli 11 alusel koostatud juurdluse aruandega ja kõigi asjaomaste dokumentidega, kuivõrd need seda isikut puudutavad ja kui EPPO ega liikmesriikide õigusasutused ei ole kuuekuise ajavahemiku jooksul selle vastu. Pädev kohtuasutus võib anda loa ka enne nimetatud ajavahemiku lõppu.“

Selgitus

Peamiselt kooskõlas raportööri muudatusettepanekuga 51. Tähtaeg on vajalik selleks, et aruandega tutvumiseks loa andmisega põhjendamatult ei viivitataks. Samal ajal on vaja menetlust, millega välditakse juurdluse või menetluste järelmeetmete ohtu seadmist dokumentidele ennetähtaegse juurdepääsu tõttu.

Muudatusettepanek    76

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 8 a (uus)

Määrus (EL, Euratom) nr 883/2013

Artikkel 9a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(8 a)  Lisatakse artikkel 9 a:

 

„Artikkel 9a

 

Menetlustagatiste kontrolör

 

1.   Menetlustagatiste kontrolöri (edaspidi „kontrolör“) nimetab komisjon lõikes 2 kirjeldatud menetluse kohaselt ametisse viieaastaseks ametiajaks, mida ei saa pikendada. Ametiaja lõppemisel jääb kontrolör ametisse, kuni tema asemele nimetatakse uus kontrolör.

 

2.   Kui konkursiteade on Euroopa Liidu Teatajas avaldatud, koostab komisjon kontrolöri ametikohale sobiva kvalifikatsiooniga kandidaatide loetelu. Komisjon nimetab direktori ametisse pärast konsulteerimist Euroopa Parlamendi ja nõukoguga.

 

3.   Kontrolöril peab olema menetlusõiguste ja -tagatiste valdkonnas vajalik kvalifikatsioon ja kogemus.

 

4.   Kontrolör on oma tööülesannete täitmisel täiesti sõltumatu ning ei taotle ega võta vastu juhiseid mitte kelleltki.

 

5.   Kontrolör teeb järelevalvet ametipoolse menetlusõiguste ja -tagatiste järgimise üle. Ta vastutab ameti saadud kaebuste käsitlemise eest.

 

6.   Kontrolör esitab igal aastal oma ülesannete täitmise kohta aruande Euroopa Parlamendile, nõukogule, komisjonile, järelevalvekomiteele ja ametile. Ta ei osuta konkreetsetele pooleliolevatele juurdlustele ja tagab juurdluste konfidentsiaalsuse ka pärast nende lõpetamist.“

Muudatusettepanek    77

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 8 b (uus)

Määrus (EL, Euratom) nr 883/2013

Artikkel 9b (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(8 b)  Lisatakse artikkel 9 b:

 

„Artikkel 9b

 

Kaebuste lahendamise kord

 

1.   Amet võtab koostöös kontrolöriga vajalikke meetmeid kaebuste lahendamise korra rakendamiseks, et jälgida menetlusõiguste ja -tagatiste austamist ja tagada see ameti kogu tegevuses.

 

2.   Isikul, kelle suhtes amet viib juurdlust läbi, on õigus esitada kontrolörile kaebus, mis puudutab artiklis 9 sätestatud menetluslike tagatiste järgimist ameti poolt. Kaebuse esitamine ei peata pooleliolevat juurdlust.

 

3.   Kaebus tuleb esitada hiljemalt ühe kuu jooksul arvates sellest, kui kaebuse esitaja saab teada asjaoludest, mis väidetavalt kujutavad endast tema menetlustagatiste rikkumist. Kaebust ei saa esitada pärast seda, kui juurdluse lõpetamisest on möödunud üks kuu. Artikli 9 lõikes 2 ja lõikes 4 sätestatud etteteatamistähtajaga seotud kaebused tuleb esitada enne nendes sätetes sätestatud tähtaja möödumist.

 

4.  Kui kontrolör saab kaebuse kätte, peaks kontrolör ameti peadirektorit sellest viivitamata teavitama ja andma ametile võimaluse kaebuse esitaja poolt tõstatatud küsimus 15 tööpäeva jooksul lahendada.

 

5.   Ilma et see piiraks käesoleva määruse artikli 10 kohaldamist, edastab amet kontrolörile kogu teabe, mida kontrolöril võib soovituse andmiseks vaja olla.

 

6.  Kontrolör esitab kaebust käsitleva soovituse võimalikult kiiresti, kuid hiljemalt kahe kuu jooksul alates sellest, kui amet on kontrolörile teatanud, milliseid meetmeid on ta küsimuse lahendamiseks võtnud, või lõikes 3 osutatud tähtaja möödumisel. Soovitus esitatakse ametile ja edastatakse kaebuse esitajale. Erandjuhtudel võib kontrolör otsustada soovituse esitamise tähtaega 15 päeva võrra pikendada. Kontrolör annab peadirektorile tähtaja pikendamise põhjustest kirja teel teada. Kui kontrolör ei ole käesolevas lõikes sätestatud tähtaja jooksul soovitust esitanud, tõlgendatakse seda sellena, et kontrolör otsustas jätta kaebuse kohta soovituse esitamata.

 

7.  Sekkumata käimasoleva juurdluse läbiviimisesse, vaatab kontrolör kaebuse läbi ärakuulamismenetluses. Tunnistajate nõusolekul võib kontrolör paluda neil esitada suulisi või kirjalikke seletusi, mida ta peab asjaolude kindlakstegemise seisukohast asjakohasteks.

 

8.  Peadirektor järgib kontrolöri poolt küsimuse kohta antud soovitust, välja arvatud põhjendatud juhtudel, kus ta võib seda mitte järgida. Kui peadirektor kontrolöri soovitust ei järgi, edastab ta kaebuse esitajale ja kontrolörile selle otsuse peamised põhjused selles ulatuses, kuivõrd see ei mõjuta käimasolevat juurdlust. Peadirektor esitab kontrolöri soovituse järgimata jätmise põhjused märkustes, mis lisatakse juurdluse lõpparuandele.

 

9.  Peadirektor võib kontrolöri arvamust küsida kõigis küsimustes, mis on seotud kontrolöri pädevusse kuuluvate menetlustagatiste järgimisega, sh otsuse kohta lükata edasi juurdlusaluse isiku teavitamine artikli 9 lõike 3 kohaselt. Arvamuse küsimisel seab peadirektor tähtaja, mille jooksul kontrolör peab vastama.

 

10.  Kui liidu ametnik või muu teenistuja on esitanud peadirektorile kaebuse personalieeskirja artikli 90a kohaselt ja see ametnik või muu teenistuja on esitanud samasisulise kaebuse kontrolörile, ootab peadirektor enne kaebusele vastamist kontrolöri soovituse ära, ilma et see piiraks personalieeskirja artiklis 90a sätestatud tähtaegade kohaldamist.“

Muudatusettepanek    78

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 9 – alapunkt -a (uus)

Määrus (EL, Euratom) nr 883/2013

Artikkel 10 – lõige 1

 

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

(-a)  lõige 1 asendatakse järgmisega:

1. Välisjuurdluse käigus mis tahes vormis edastatud või saadud teavet kaitstakse asjakohaste sätetega.

1. Väljaspool institutsioone, organeid, ameteid või asutusi läbi viidud juurdluste käigus mis tahes vormis edastatud või saadud teavet kaitstakse siseriikliku ja liidu õiguse asjakohaste sätetega.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&from=ET)

Selgitus

Muudatusettepanek asendab raporti projekti muudatusettepaneku 54.

Muudatusettepanek    79

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 9 – alapunkt -a a (uus)

Määrus (EL, Euratom) nr 883/2013

Artikkel 10 – lõige 2

 

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

(-a a)  lõige 2 asendatakse järgmisega:

2.  Sisejuurdluse käigus mis tahes vormis edastatud või saadud teave on ametisaladus ning seda kaitstakse liidu institutsioonide suhtes kohaldatavate eeskirjadega.

2.  Institutsioonides, organites, ametites ja asutustes toimuva juurdluse käigus mis tahes vormis edastatud või saadud teave on ametisaladus ning seda kaitstakse liidu institutsioonide suhtes kohaldatavate eeskirjadega.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=ET)

Selgitus

Muudatusettepanek on tehtud kooskõlas ettepanekuga lõpetada välis- ja sisejuurdluse eristamine.

Muudatusettepanek    80

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 9 – alapunkt -a b (uus)

Määrus (EL, Euratom) nr 883/2013

Artikkel 10 – lõige 3a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(-a b)  lisatakse lõige 3 a:

 

„3a.  Amet avalikustab oma aruanded ja soovitused pärast seda, kui vastutavad organid on lõpetanud kõik asjaomased siseriiklikud ja liidu tasandi menetlused ja avalikustamine juurdlust enam ei mõjuta. Avalikustamine toimub kooskõlas käeolevas artiklis ja artikli x lõikes 1 sätestatud andmekaitsenõuete ja -põhimõtetega.“

Muudatusettepanek    81

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 9 – alapunkt a

Määrus (EL, Euratom) nr 883/2013

Artikkel 10 – lõige 4 – lõik 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Amet peab määruse () nr 45/2001 artikli 24 kohaselt ametisse nimetama andmekaitseametniku.

Amet peab määruse (EL)2018/1725 artikli 43 kohaselt ametisse nimetama andmekaitseametniku.

Selgitus

Tehniline muudatusettepanek: 11. detsembril 2018 tunnistati kehtetuks määrus (EÜ) nr 45/2001 ja asendati määrusega (EL) 2018/1725.

Muudatusettepanek    82

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 9 – alapunkt a a (uus)

Määrus (EL, Euratom) nr 883/2013

Artikkel 10 – lõige 5a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(a a)  lisatakse lõige 5 a:

 

„5a.  Isikud, kes teatavad liidu finantshuve puudutavatest kuritegudest ja rikkumistest, on täielikult kaitstud, eelkõige liidu õiguse rikkumisest teatavate isikute kaitset käsitlevate liidu õigusaktidega.“

Muudatusettepanek    83

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 10 – alapunkt a

Määrus (EL, Euratom) nr 883/2013

Artikkel 11 – lõige 1 – lõik 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Aruandele võib lisada peadirektori soovitused meetmete võtmise kohta. Kui see on asjakohane, märgitakse nendes soovitustes distsiplinaar-, haldus-, finants- ja/või kohtulikud meetmed, mida institutsioonid, organid, ametid ja asutused ning asjaomaste liikmesriikide pädevad asutused peaksid võtma, ning täpsemalt esitatakse sissenõudmist vajavate summade hinnanguline suurus ja tuvastatud asjaolude esialgne õiguslik klassifikatsioon.

Aruandele lisatakse peadirektori soovitused meetmete võtmise kohta. Kui see on asjakohane, märgitakse nendes soovitustes distsiplinaar-, haldus-, finants- ja/või kohtulikud meetmed, mida institutsioonid, organid, ametid ja asutused ning asjaomaste liikmesriikide pädevad asutused peaksid võtma, ning täpsemalt esitatakse sissenõudmist vajavate summade hinnanguline suurus ja tuvastatud asjaolude esialgne õiguslik klassifikatsioon.

Muudatusettepanek    84

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 10 – alapunkt b

Määrus (EL, Euratom) nr 883/2013

Artikkel 11 – lõige 2 – lõik 1a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Amet rakendab asjakohaseid sisemeetmeid, et tagada lõpparuannete ja soovituste järjepidev kvaliteet, ning kaalub, kas võimalike vastuolude kõrvaldamiseks on vaja juurdlusmenetlusi käsitlevad suunised läbi vaadata.

Muudatusettepanek    85

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 10 – alapunkt b

Määrus (EL, Euratom) nr 883/2013

Artikkel 11 – lõige 2 – lõik 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Kui nii koostatud aruannete autentsus on lihtviisil kontrollitud, on need liikmesriikide mittekriminaalset laadi kohtumenetluses ja haldusmenetluses lubatavad tõendid.

Kui nii koostatud aruannete, sealhulgas kõigi neid toetavate ja neile lisatud tõendite autentsus on lihtviisil kontrollitud, on need liikmesriikide kohtumenetluses ja haldusmenetluses lubatavad tõendid. Käesolev määrus ei mõjuta liikmesriikide kohtute õigust tõendeid vabalt hinnata.

Muudatusettepanek    86

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 10 – alapunkt b

Määrus (EL, Euratom) nr 883/2013

Artikkel 11 – lõige 2 – lõik 3

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Ameti koostatud aruandeid tunnustatakse riigi haldusametnike koostatud menetluskokkuvõtetega samal viisil ja samadel tingimustel ning neid on lubatud kasutada tõendina selle liikmesriigi kriminaalmenetluses, kus nende kasutamine on vajalik. Nende kohta kehtivad samad tõendite hindamise eeskirjad kui riigi haldusametnike koostatud menetluskokkuvõtete kohta ja neil on viimati nimetatutega samaväärne tõendusjõud.

välja jäetud

Muudatusettepanek    87

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 10 – alapunkt b

Määrus (EL, Euratom) nr 883/2013

Artikkel 11 – lõige 2 – lõik 4

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Liikmesriigid teavitavad ametit kolmanda lõigu seisukohalt olulistest siseriikliku õiguse sätetest.

Liikmesriigid teavitavad ametit esimese lõigu seisukohalt olulistest siseriikliku õiguse sätetest.

Muudatusettepanek    88

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 10 – alapunkt b

Määrus (EL, Euratom) nr 883/2013

Artikkel 11 – lõige 2 – lõik 4a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Liikmesriikide kohtud teavitavad ametit kooskõlas käesoleva lõikega igast tõendite tagasilükkamisest. Teatises esitatakse tagasilükkamise õiguslik alus ja tagasilükkamise üksikasjalik põhjendus.. Peadirektor hindab vastavalt artikli 17 lõikele 4 oma aastaaruannetes tõendite vastuvõetavust liikmesriikides.

Selgitus

Selle suulise muudatusettepanekuga viiakse muudatusettepanek 155 vastavusse tõendite vastuvõetavuse üldise käsitusega ja võetakse arvesse kohtusüsteemi sõltumatust.

Muudatusettepanek    89

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 10 – alapunkt c

Määrus (EL, Euratom) nr 883/2013

Artikkel 11 – lõige 3

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Välisjuurdluse lõpetamisel koostatud aruanded ja soovitused koos kõigi asjaomaste dokumentidega edastatakse välisjuurdlusi käsitlevaid eeskirju järgides asjaomaste liikmesriikide pädevatele asutustele ning vajaduse korral asjaomasele institutsioonile, organile, ametile või asutusele. Institutsioon, organ, amet või asutus võtab välisjuurdluse tulemuste alusel vajalikke meetmeid ning annab nendest ametile teada aruandele lisatud soovitustes nimetatud tähtaja jooksul ja ka siis, kui amet seda nõuab.

3.  Juurdluse lõpetamisel koostatud aruanded ja soovitused koos kõigi asjaomaste dokumentidega edastatakse vajaduse korral juurdlusi käsitlevaid eeskirju järgides asjaomaste liikmesriikide pädevatele asutustele ning asjaomasele institutsioonile, organile, ametile või asutusele. Institutsioon, organ, amet või asutus võtab juurdluse tulemuste alusel vajalikke, eelkõige distsiplinaar- või õiguslikke meetmeid ning annab nendest ametile teada aruandele lisatud soovitustes nimetatud tähtaja jooksul ja ka siis, kui amet seda nõuab. Liikmesriigi pädevad asutused teavitavad 9 kuu jooksul ametit juhtumiaruande põhjal võetud meetmetest.

Muudatusettepanek    90

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 10 – alapunkt c a (uus)

Määrus (EL, Euratom) nr 883/2013

Artikkel 11 – lõige 4

 

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

(c a)  lõige 4 jäetakse välja:

4.  Sisejuurdluse lõpetamisel koostatud aruanded ja soovitused koos kõikide asjakohaste dokumentidega saadetakse asjaomasele institutsioonile, organile, ametile või asutusele. Institutsioon, organ, amet või asutus võtab sisejuurdluse tulemustest tingitud meetmeid, eelkõige distsiplinaar- või õiguslikke meetmeid, ning annab nendest ametile aru tähtaja jooksul, mis on kindlaks määratud aruandele lisatud soovitustes, ning ameti ka nõudel.

 

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=ET)

Selgitus

Liidetud lõikega 3.

Muudatusettepanek    91

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 10 – alapunkt c b (uus)

Määrus (EL, Euratom) nr 883/2013

Artikkel 11 – lõige 5

 

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

(c b)  artikli 11 lõige 5 asendatakse järgmisega:

5.  Kui pärast sisejuurdluse lõppu koostatud aruandest ilmnevad sellised asjaolud, mille alusel võiks algatada kriminaalmenetluse, tuleks see teave edastada asjaomase liikmesriigi õigusasutustele.

5.  Kui pärast juurdluse lõppu koostatud aruandest ilmnevad sellised asjaolud, mille alusel võiks algatada kriminaalmenetluse, tuleks see teave viivitamata edastada asjaomase liikmesriigi õigusasutustele, ilma et see mõjutaks artiklite 12c ja 12d kohaldamist.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=ET)

Muudatusettepanek    92

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 10 – alapunkt c c (uus)

Määrus (EL, Euratom) nr 883/2013

Artikkel 11 – lõige 6a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(c c)   lisatakse järgmine lõige 6 a:

 

„6a.  Liikmesriikide pädevad asutused ning institutsioonid, organid, ametid ja asutused tagavad, et peadirektori lõigete 1 ja 3 alusel antud distsiplinaar-, haldus-, finants- ja õigusalaseid soovitusi järgitakse, ning nad saadavad iga aasta 31. märtsiks ametile üksikasjaliku aruande võetud meetmete kohta, sealhulgas vajaduse korral OLAFi esitatud soovituste rakendamata jätmise põhjuste kohta.“

Selgitus

Täiendab raportööri kavandatud muudatusettepanekut 63.

Muudatusettepanek    93

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 10 – alapunkt c d (uus)

Määrus (EL, Euratom) nr 883/2013

Artikkel 11 – lõige 8

 

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

(c d)  artikli 11 lõiget 8 muudetakse järgmiselt:

8.  Kui ametile juurdluse algatamise aluseks olevat või juurdlusega seotud teavet andnud isik seda taotleb, võib amet teavitada informaatorit juurdluse lõpetamisest. Amet võib aga sellise taotluse tagasi lükata, kui ta leiab, et taotlus kahjustab juurdlusaluse isiku seaduslikke õigusi, juurdluse tõhusust, menetluskäiku või konfidentsiaalsust.

8.  Kui informaator annab ametile teavet, mille põhjal algatatakse juurdlus, teavitab amet informaatorit juurdluse lõpetamisest. Amet võib aga sellise taotluse tagasi lükata, kui ta leiab, et taotlus kahjustab juurdlusaluse isiku seaduslikke õigusi, juurdluse tõhusust, menetluskäiku või konfidentsiaalsust.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=ET)

Muudatusettepanek    94

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 10 a (uus)

Määrus (EL, Euratom) nr 883/2013

Artikkel 11a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(10 a)  Artikli 11 järele lisatakse uus artikkel:

 

„Artikkel 11a

 

Üldkohtule hagi esitamine

 

Iga juurdlusalune isik võib esitada komisjoni vastu hagi liikmesriigi ametiasutustele või artikli 11 lõike 3 kohastele institutsioonidele edastatud juurdlusaruande tühistamiseks pädevuse puudumise, olulise menetlusnormi rikkumise, aluslepingute rikkumise, sealhulgas harta rikkumise, või võimu kuritarvitamise tõttu.“

Selgitus

Praegu ei ole võimalik alustada kohtumenetlust OLAFi lõpparuande vastu. Muudatusettepaneku eesmärk on tagada tõhus õiguskaitse, nagu on nõutud põhiõiguste hartas.

Muudatusettepanek    95

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 11 – alapunkt -a (uus)

Määrus (EL, Euratom) nr 883/2013

Artikkel 12 – lõige 1

 

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

(-a)  lõige 1 asendatakse järgmisega:

1.  Ilma et see piiraks käesoleva määruse artiklite 10 ja 11 ning määruse (Euratom, EÜ) nr 2185/96 sätete kohaldamist, võib amet aegsasti edastada asjaomaste liikmesriikide pädevatele asutustele välisjuurdluse käigus saadud teavet, et võimaldada neil kooskõlas siseriikliku õigusega asjakohaste meetmete võtmist.

1.  Ilma et see piiraks käesoleva määruse artiklite 10 ja 11 ning määruse (Euratom, EÜ) nr 2185/96 sätete kohaldamist, võib amet aegsasti edastada asjaomaste liikmesriikide pädevatele asutustele artikli 3 kohase kohapealse kontrolli või inspekteerimise käigus saadud teavet, et võimaldada neil kooskõlas siseriikliku õigusega asjakohaste meetmete võtmist. Ta võib ka edastada teavet asjaomasele institutsioonile, organile, ametile või asutusele.“

Selgitus

Muudatusettepanek on tehtud kooskõlas ettepanekuga lõpetada välis- ja sisejuurdluse eristamine.

Muudatusettepanek    96

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 11 – alapunkt a

Määrus (EL, Euratom) nr 883/2013

Artikkel 12 – lõige 1 – viimane lause

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(a)  lõikesse 1 lisatakse järgmine lause:

välja jäetud

„Samuti võib ta edastada teavet asjaomasele institutsioonile, organile, ametile või asutusele.“

 

Muudatusettepanek    97

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 11 – alapunkt a a (uus)

Määrus (EL, Euratom) nr 883/2013

Artikkel 12 – lõige 2 – lõik 1

 

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

(a a)  lõike 2 esimene lõik asendatakse järgmisega:

Ilma et see piiraks artiklite 10 ja 11 kohaldamist, edastab peadirektor asjaomase liikmesriigi õigusasutustele ameti poolt sisejuurdluse käigus saadud teabe liikmesriigi õigusasutuse pädevusse kuuluvate asjaolude kohta.

Ilma et see piiraks artiklite 10 ja 11 kohaldamist, edastab peadirektor asjaomase liikmesriigi õigusasutustele ameti poolt institutsioonides, organites, ametites ja asutustes tehtud juurdluse käigus saadud teabe liikmesriigi õigusasutuse pädevusse kuuluvate asjaolude kohta.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=ET)

Selgitus

Muudatusettepanek on tehtud kooskõlas ettepanekuga lõpetada välis- ja sisejuurdluse eristamine.

Muudatusettepanek    98

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 11 – alapunkt b

Määrus (EL, Euratom) nr 883/2013

Artikkel 12 – lõige 3

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Kui see ei ole siseriiklikus õiguses keelatud, teavitavad asjaomase liikmesriigi pädevad asutused ametit aegsasti omal algatusel või ameti nõudmisel meetmetest, mida nad on võtnud neile käesoleva artikli kohaselt edastatud teabe alusel.

3.  Kui see ei ole siseriiklikus õiguses keelatud, teavitavad asjaomase liikmesriigi pädevad asutused ametit ühe kuu jooksul meetmetest, mida nad on võtnud neile käesoleva artikli kohaselt edastatud teabe alusel.

Muudatusettepanek    99

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 12

Määrus (EL, Euratom) nr 883/2013

Artikkel 12b – lõige 3a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

3a.  Vastastikuse abistamise kohustus vastavalt nõukogu määrusele (EÜ) nr 515/971a ja määrusele (EL) nr 608/20131b kehtib kooskõlas käesoleva artikliga ka Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide tegevuse koordineerimise kohta.

 

_________________

 

1a Nõukogu 13. märtsi 1997. aasta määrus (EÜ) nr 515/97 liikmesriikide haldusasutuste vastastikusest abist ning haldusasutuste ja komisjoni vahelisest koostööst tolli- ja põllumajandusküsimusi käsitlevate õigusaktide nõutava kohaldamise tagamiseks (EÜT L 082, 22.3.1997, lk 1).

 

1b Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. juuni 2013. aasta määrus (EL) nr 608/2013, mis käsitleb intellektuaalomandi õiguskaitse tagamist tollis ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1383/2003 (ELT L 181, 29.6.2013, lk 15).

Muudatusettepanek    100

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 12

Määrus (EL, Euratom) nr 883/2013

Artikkel 12c – lõige 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Amet teavitab EPPOd viivitamata kõigist süütegudest, mille puhul EPPO saab määruse (EL) 2017/1939 artikli 25 lõigete 2 ja 3 kohaselt teostama oma pädevusi, mis on sätestatud sama määruse artiklis 22. Teatis saadetakse enne ameti juurdlust või selle ajal.

1.  Amet teavitab EPPOd viivitamata kõigist süütegudest, mille puhul EPPO saab määruse (EL) 2017/1939 IV peatüki kohaselt teostada oma pädevusi. Teatis saadetakse võimalikult vara enne ameti juurdlust või selle ajal.

Selgitus

Siin on õigem viidata kogu EPPO määruse IV peatükile, et olla kindel, et ükski vajalik säte ei jääks välja.

Muudatusettepanek    101

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 12

Määrus (EL, Euratom) nr 883/2013

Artikkel 12c – lõige 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Teatis sisaldab vähemalt asjaolude kirjeldust, sealhulgas tekitatud või tõenäoliselt tekitatava kahju hinnanguline suurus, kuriteo võimalik õiguslik klassifikatsioon ning kättesaadav teave võimalike kannatanute, kahtlusaluste ja teiste asjaga seotud isikute kohta.

2.  Teatis peab sisaldama vähemalt asjaolude kirjeldust ja ametile teadaolevat teavet, sealhulgas tekitatud või tõenäoliselt tekitatava kahju suurust, kuriteo võimalikku õiguslikku määratlust ja kogu kättesaadavat teavet võimalike kannatanute, kahtlusaluste ja teiste asjaga seotud isikute kohta. Amet saadab EPPO-le koos aruandega kogu muu tema valduses oleva teabe konkreetse juhtumi kohta.

Muudatusettepanek    102

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 12

Määrus (EL, Euratom) nr 883/2013

Artikkel 12c – lõige 3 – lõik 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Kui ameti saadud teave ei sisalda lõikes 2 sätestatud teavet ja ametil ei ole juurdlus käimas, võib amet anda väidetele esialgse hinnangu. Hinnata tuleb kiiresti, hiljemalt kahe kuu jooksul sellise teabe saamisest. Hindamise suhtes kohaldatakse artiklit 6 ja artikli 8 lõiget 2.

Kui ameti saadud teave ei sisalda lõikes 2 sätestatud teavet ja ametil ei ole juurdlus käimas, võib amet anda väidetele esialgse hinnangu. Hinnata tuleb viivitamata, hiljemalt kahe kuu jooksul sellise teabe saamisest. Hindamise suhtes kohaldatakse artiklit 6 ja artikli 8 lõiget 2. Amet hoidub võtmast mis tahes meetmeid, mis võivad ohustada EPPO mis tahes võimalikku tulevast juurdlust.

Muudatusettepanek    103

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 12

Määrus (EL, Euratom) nr 883/2013

Artikkel 12c – lõige 5

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

5.  Liidu institutsioonid, organid, ametid ja asutused võivad paluda ametil anda neile teada antud kahtlustustele esialgse hinnangu. Selle suhtes kohaldatakse lõiget 3.

5.  Liidu institutsioonid, organid, ametid ja asutused võivad paluda ametil anda neile teada antud kahtlustustele esialgse hinnangu. Selle suhtes kohaldatakse mutatis mutandis lõikeid 1–4. Amet teavitab asjaomast institutsiooni, organit, ametit või asutust esialgse hinnangu tulemustest, välja arvatud juhul, kui sellise teabe andmine võib seada ohtu ameti või EPPO läbiviidava uurimise.

Selgitus

Sellise ettepaneku tegi järelevalvekomitee oma 20. novembri 2018. aasta kirjas.

Muudatusettepanek    104

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 12

Määrus (EL, Euratom) nr 2013/833

Artikkel 12d – lõige 1 – lõik 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Kui EPPO uurib samu asjaolusid, ei alusta peadirektor artikli 5 kohaselt juurdlust, välja arvatud artiklis 12e või 12f sätestatud juhtudel.

1.   Kui EPPO uurib samu asjaolusid, ei alusta peadirektor artikli 5 kohaselt juurdlust ja katkestab poolelioleva juurdluse, välja arvatud artiklis 12e või 12f sätestatud juhtudel. Peadirektor teavitab EPPOd igast sel põhjusel juurdluse algatamata jätmise või katkestamise otsusest.

Selgitus

Raportööri kavandatud muudatusettepaneku 74 muudatus: sisaldab peadirektori kohustust teavitada EPPOd juhtumi „algatamata jätmisest“.

Muudatusettepanek    105

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 12

Määrus (EL, Euratom) nr 883/2013

Artikkel 12d – lõige 1 – lõik 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Esimese lõigu kohaldamiseks kontrollib amet artikli 12g lõike 2 kohaselt EPPO juurdluste haldamise süsteemi kaudu ega EPPO ei korralda juurdlust samade asjaolude kohta. Amet võib küsida EPPO-lt lisateavet. EPPO vastab 10 tööpäeva jooksul.

Esimese lõigu kohaldamiseks kontrollib amet artikli 12g lõike 2 kohaselt EPPO juurdluste haldamise süsteemi kaudu ega EPPO ei korralda juurdlust samade asjaolude kohta. Amet võib küsida EPPO-lt lisateavet. EPPO vastab 10 tööpäeva jooksul. Erandjuhtudel võib seda tähtaega pikendada vastavalt artikli 12g lõikes 1 osutatud töökorras sätestatud tingimustele.

Muudatusettepanek    106

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 12

Määrus (EL, Euratom) nr 883/2013

Artikkel 12d – lõige 1 – lõik 2a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Kui amet lõpetab oma juurdluse esimese lõigu kohaselt, ei kohaldata artikli 9 lõiget 4 ega artiklit 11.

Selgitus

Vt ka komisjoni artikli 12c lõike 6 kavandatud teksti.

Muudatusettepanek    107

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 12

Määrus (EL, Euratom) nr 883/2013

Artikkel 12d – lõige 1a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

1a.   EPPO taotlusel hoidub amet teatavatest toimingutest või meetmetest, mis võivad ohustada EPPO uurimist või süüdistuse esitamist. EPPO annab ametile põhjendamatu viivituseta teada, kui sellise taotluse aluseks olevad asjaolud enam ei kehti.

Selgitus

Muudatusettepank põhineb ettepanekul, mille tegi järelevalvekomitee oma 20. novembri 2018. aasta kirjas.

Muudatusettepanek    108

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 12

Määrus (EL, Euratom) nr 833/2013

Artikkel 12d – lõige 1b (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

1b.   Kui EPPO lõpetab või katkestab juurdluse, mille kohta ta on saanud peadirektorilt teavet vastavalt lõikele 1 ja mis on oluline ameti volituste täitmiseks, teavitab ta ametit põhjendamatu viivituseta ning võib anda soovitusi haldusjuurdluste järelmeetmete kohta.

Muudatusettepanek    109

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 12

Määrus (EL, Euratom) nr 883/2013

Artikkel 12e – lõige 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Lõike 1 kohaselt taotletakse abi kirjalikult, märkides ära meetme(d), mida EPPO palub ametil võtta, ja, kui see on asjakohane, soovitusliku ajakava. Samuti antakse abiga seoses vajalikku teavet EPPO senise juurdluse kohta. Amet võib vajaduse korral taotleda lisateavet.

2.  Lõike 1 kohane taotlus edastatakse kirjalikult ja selles märgitakse ära vähemalt järgmist:

 

a)  teave EPPO juurdluse kohta ulatuses, mis on taotluse seisukohast vajalik;

 

b)  meede või meetmed, mida EPPO palub ametil võtta;

 

c)  vajaduse korral soovituslik ajakava;

 

d)  mis tahes juhised vastavalt lõikele 2a.

 

Amet võib vajaduse korral taotleda lisateavet.

Selgitus

Uus vormistus ja lisandus põhineb ettepanekul, mille tegi järelevalvekomitee oma 20. novembri 2018. aasta kirjas.

Muudatusettepanek    110

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 12

Määrus (EL, Euratom) nr 883/2013

Artikkel 12e – punkt 2a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

2a.  Kui amet võtab käesoleva artikli kohaselt EPPO taotlusel toetavaid või täiendavaid meetmeid, võib EPPO tõendite lubatavuse ning põhiõiguste ja menetluslike tagatiste kaitseks anda ametile juhise kohaldada käesolevas määruses sätestatust kõrgemaid põhiõiguste, menetluslike tagatiste ja andmekaitse standardeid. Seejuures kirjeldab EPPO üksikasjalikult kohaldatavaid ametlikke nõudeid ja menetlusi.

 

Kui EPPO ei ole andnud selliseid konkreetseid juhiseid, kohaldatakse meetmete suhtes, mida amet käesoleva artikli kohaselt võtab, määruse (EL) nr 2017/1939 VI peatükki (Menetluslikud kaitsemeetmed) ja VIII peatükki (Andmekaitse).

Selgitus

EPPO määruses sätestatud menetluslikke tagatisi ja andmekaitse eeskirju tuleks kohaldada kõikide meetmete suhtes, mida OLAF võtab EPPO taotlusel, mistõttu EPPO-l ei ole mingit stiimulit delegeerida ülesandeid OLAFile üksnes nimetatud eeskirjade täitmisest hoidumise eesmärgil. Muudatusettepanekus on võetud arvesse soovitusi, mille esitas järelevalvekomitee oma 20. novembri 2018. aasta kirjas.

Muudatusettepanek    111

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 12

Määrus (EL, Euratom) nr 883/2013

Artikkel 12f – lõige 1 – esimene lõik

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Kui EPPO juurdlus on käimas ja peadirektor leiab nõuetekohaselt põhjendatud juhtudel, et ameti volituste alusel tuleks alustada samuti juurdlust, et võimaldada kaitse-, finants-, distsiplinaar- või haldusmeetmete rakendamist, teavitab amet EPPOd sellest kirjalikult, andes teada ka oma juurdluse laadist ja eesmärgist.

Kui EPPO juurdlus on käimas ja peadirektor leiab nõuetekohaselt põhjendatud juhtudel, et ameti volituste alusel tuleks samuti alustada või jätkata juurdlust, et võimaldada kaitse-, finants-, distsiplinaar- või haldusmeetmete rakendamist, teavitab amet EPPOd sellest kirjalikult, andes teada ka oma juurdluse laadist ja eesmärgist ning taotledes EPPO-lt kirjalikku nõusolekut lisajuurdluse alustamiseks.

Muudatusettepanek    112

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 12

Määrus (EL, Euratom) nr 883/2013

Artikkel 12f – lõige 1 – lõik 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

EPPO võib 30 päeva jooksul pärast sellise teabe saamist esitada juurdluse alustamisele või teatud uurimismeetmete kasutamisele vastuväite, kui see võib ohustada tema enda juurdlust või süüdistuse esitamist, ja seda seniks, kuni need põhjused kehtivad. EPPO annab ametile viivitamata teada, kui sellised vastuväite aluseks olevad asjaolud ära langevad.

EPPO kas nõustub 20 tööpäeva jooksul pärast sellise teabe saamist juurdluse alustamise või jätkamisega või mis tahes uurimismeetmete kasutamisega või esitab neile selle kohta vastuväite, kui see võib ohustada tema enda juurdlust või süüdistuse esitamist, ja seda seniks, kuni need põhjused kehtivad. Nõuetekohaselt põhjendatud juhtudel võib EPPO tähtaega pikendada 10 tööpäeva võrra. Ta teavitab sellest ametit.

 

Kui EPPO esitab vastuväite, siis amet lisajuurdlust ei alusta. Sel juhul annab EPPO ametile viivitamata teada, kui sellised vastuväite aluseks olevad asjaolud ära langevad.

Muudatusettepanek    113

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 12

Määrus (EL, Euratom) nr 883/2013

Artikkel 12f – lõige 1 – lõik 3

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Kui EPPO ei esita eelmises lõigus nimetatud aja jooksul vastuväiteid, võib amet alustada juurdlust ning ta peab seda tegema tihedas koostöös EPPOga.

Kui EPPO annab oma nõusoleku, võib amet alustada juurdlust või seda jätkata ning ta peab seda tegema tihedas koostöös EPPOga.

Muudatusettepanek    114

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 12

Määrus (EL, Euratom) nr 883/2013

Artikkel 12f – lõige 1 – lõik 3a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Kui EPPO ei vasta teises lõigus sätestatud tähtaja jooksul, võib amet alustada EPPOga konsultatsioone, et otsus 10 päeva jooksul vastu võetaks.

Muudatusettepanek    115

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 12

Määrus (EL, Euratom) nr 883/2013

Artikkel 12g – lõige 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Artikli 1 lõike 4a kohaseks koostöö võimaldamiseks sõlmivad EPPO ja amet halduskokkulepped. Sellistes halduskokkulepetes võib olla sätestatud teabevahetuse, sealhulgas operatiiv-, strateegilise, tehnilise või salastatud teabe edastamise üksikasjalik kord. Halduskokkulepetes peab olema kirjas üksikasjalik pideva teabevahetuse korraldus mõlema asutuse tegevuses süüdistavate väidete vastuvõtmisel ja kontrollimisel.

1.  Artikli 1 lõike 4a kohaseks koostöö võimaldamiseks sõlmivad EPPO ja amet halduskokkulepped. Sellistes halduskokkulepetes võib olla sätestatud teabevahetuse, sealhulgas isikuandmete, operatiiv-, strateegilise, tehnilise või salastatud teabe edastamise üksikasjalik kord, samuti infotehnoloogiaplatvormide loomine, sealhulgas ühine lähenemisviis tarkvara uuendamisele ja ühilduvusele. Halduskokkulepetes peab olema kirjas üksikasjalik pideva teabevahetuse korraldus süüdistavate väidete vastuvõtmisel ja kontrollimisel ning selle eesmärk on määrata kindlaks mõlema asutuse juurdluspädevus. Halduskokkulepetes sisaldub ka tõendite edastamise kord ameti ja EPPO vahel ning kulude jagamise kord.

 

Enne EPPOga sõlmitava halduskokkuleppe vastuvõtmist saadab peadirektor eelnõu teavitamise eesmärgil Euroopa andmekaitseinspektorile, järelevalvekomiteele ja Euroopa Parlamendile. Euroopa andmekaitseinspektor ja järelevalvekomitee esitavad viivitamata oma arvamuse.

Muudatusettepanek    116

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 12

Määrus (EL, Euratom) nr 883/2013

Artikkel 12g – lõige 2 – lõik 1a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Ametil on kaudne juurdepääs EPPO kohtuasjade haldamise süsteemis sisalduvale teabele üksnes sel määral, kui see on vajalik ameti käesolevas määruses sätestatud ülesannete täitmiseks, ning see peab olema nõuetekohaselt põhjendatud ja ameti kehtestatud sisekorraga ette nähtud. Amet peab registrit kõigi EPPO kohtuasjade haldamise süsteemi kasutamise juhtumite kohta.“

Muudatusettepanek    117

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 12

Määrus (EL, Euratom) nr 883/2013

Artikkel 12g – lõige 2a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

2a.  Ameti peadirektor ja Euroopa peaprokurör kohtuvad vähemalt kord aastas, et arutada ühist huvi pakkuvaid küsimusi.

Muudatusettepanek    118

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 12 a (uus) – alapunkt a (uus)

Määrus (EL, Euratom) nr 883/2013

Artikkel 15 – lõige 1 – lõik 2

 

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

(12 a)  Artiklit 15 muudetakse järgmiselt:

 

a)  lõike 1 teine lõik asendatakse järgmisega:

Eelkõige jälgib järelevalvekomitee menetluslike tagatiste kohaldamisega seotud arenguid ning juurdluse kestust, võttes arvesse peadirektori poolt kooskõlas artikli 7 lõikega 8 esitatud teavet.

„Eelkõige jälgib järelevalvekomitee menetluslike tagatiste kohaldamisega seotud arenguid ning juurdluse kestust.“

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=ET)

Muudatusettepanek    119

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 12 a (uus) – alapunkt b (uus)

Määrus (EL, Euratom) nr 883/2013

Artikkel 15 – lõige 1 – lõik 5

 

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

b)  lõike 1 viies lõik asendatakse järgmisega:

Nõuetekohaselt põhjendatud juhtudel võib järelevalvekomitee taotleda ametilt juurdluse kohta täiendavat teavet, sealhulgas aruandeid ja soovitusi lõpetatud juurdluste kohta, sekkumata samas käimasoleva juurdluse käiku.

„Järelevalvekomiteele tagatakse juurdepääs kogu teabele ja kõigile dokumentidele, mida ta peab oma ülesannete täitmisel vajalikuks, sealhulgas aruannetele ja soovitustele lõpetatud juurdluste ja tagasilükatud juhtumite kohta, sekkumata samas käimasoleva juurdluse käiku ja võttes nõuetekohaselt arvesse konfidentsiaalsuse ja andmekaitse nõudeid.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=ET)

Selgitus

Muudatusettepank põhineb osaliselt ettepanekul, mille tegi järelevalvekomitee oma 20. novembri 2018. aasta kirjas.

Muudatusettepanek    120

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 12 a (uus) – alapunkt c (uus)

Määrus (EL, Euratom) nr 883/2013

Artikkel 15 – lõige 8 – lõik 1

 

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

c)  lõike 8 esimene lõik asendatakse järgmisega:

Järelevalvekomitee nimetab esimehe. Järelevalvekomitee võtab vastu oma töökorra, mis esitatakse enne vastuvõtmist teavitamise eesmärgil Euroopa Parlamendile, nõukogule, komisjonile ja Euroopa andmekaitseinspektorile. Järelevalvekomitee koosolekud toimuvad esimehe või peadirektori algatusel. Aastas peetakse vähemalt kümme koosolekut. Järelevalvekomitee teeb otsused liikmete häälteenamusega. Sekretariaaditeenuseid osutab komisjon ametist sõltumata ja tihedas koostöös järelevalvekomiteega. Enne töötaja määramist sekretariaati konsulteeritakse järelevalvekomiteega ja selle arvamust võetakse arvesse. Sekretariaat tegutseb vastavalt järelevalvekomitee juhistele ja komisjonist sõltumatult. Ilma et see piiraks komisjoni kontrolli järelevalvekomitee ja selle sekretariaadi eelarve üle, ei sekku komisjon järelevalvekomitee järelevalveülesannetesse.

„Järelevalvekomitee nimetab esimehe. Järelevalvekomitee võtab vastu oma töökorra, mis esitatakse enne vastuvõtmist teavitamise eesmärgil Euroopa Parlamendile, nõukogule, komisjonile ja Euroopa andmekaitseinspektorile. Järelevalvekomitee koosolekud toimuvad esimehe või peadirektori algatusel. Aastas peetakse vähemalt kümme koosolekut. Järelevalvekomitee teeb otsused liikmete häälteenamusega. Sekretariaaditeenuseid osutab komisjon tihedas koostöös järelevalvekomiteega. Enne töötaja määramist sekretariaati konsulteeritakse järelevalvekomiteega ja selle arvamust võetakse arvesse. Sekretariaat tegutseb vastavalt järelevalvekomitee juhistele ja komisjonist sõltumatult. Ilma et see piiraks komisjoni kontrolli järelevalvekomitee ja selle sekretariaadi eelarve üle, ei sekku komisjon järelevalvekomitee järelevalveülesannetesse.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=ET)

Selgitus

Sellise ettepaneku tegi järelevalvekomitee oma 20. novembri 2018. aasta kirjas.

Muudatusettepanek    121

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 13 – alapunkt -a (uus)

Määrus (EL, Euratom) nr 883/2013

Artikkel 16 – lõige 1

 

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

-a)  lõige 1 asendatakse järgmisega:

1.  Kord aastas kohtuvad Euroopa Parlament, nõukogu ja komisjon peadirektoriga poliitilise tasandi arvamuste vahetuseks, mille käigus arutatakse ameti poliitikat seoses meetoditega kelmuste/pettuste, korruptsiooni ja muu liidu finantshuve kahjustava ebaseadusliku tegevuse ennetamiseks ja vastaseks võitluseks. Arvamuste vahetusest võtab osa järelevalvekomitee. Euroopa Parlamendi, nõukogu, komisjoni, peadirektori või järelevalvekomitee taotlusel võib kontrollikoja, Eurojusti ja/või Europoli esindajaid kutsuda vastavalt vajadusele nendel kohtumistel osalema.

1.  Kord aastas kohtuvad Euroopa Parlament, nõukogu ja komisjon peadirektoriga poliitilise tasandi arvamuste vahetuseks, mille käigus arutatakse ameti poliitikat seoses meetoditega kelmuste/pettuste, korruptsiooni ja muu liidu finantshuve kahjustava ebaseadusliku tegevuse või õigusnormide rikkumise ennetamiseks ja vastaseks võitluseks. Arvamuste vahetusest võtab osa järelevalvekomitee. Euroopa peaprokurör kutsutakse arvamustevahetustel osalema. Euroopa Parlamendi, nõukogu, komisjoni, peadirektori või järelevalvekomitee taotlusel võib kontrollikoja, Eurojusti ja/või Europoli esindajaid kutsuda vastavalt vajadusele nendel kohtumistel osalema.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=ET)

Selgitus

Vt artikli 1 lõike 1 kohta esitatud muudatusettepanekut.

Muudatusettepanek    122

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 13 – alapunkt a

Määrus (EL, Euratom) nr 883/2013

Artikkel 16 – lõige 1 – kolmas lause

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

a)  lõike 1 kolmas lause asendatakse järgmisega:

välja jäetud

„Euroopa Parlamendi, nõukogu, komisjoni, peadirektori või järelevalvekomitee taotlusel võib vastavalt vajadusele neile kohtumistele kutsuda ka kontrollikoja, EPPO, Eurojusti ja/või Europoli esindajaid.“

 

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=ET)

Selgitus

Tegemist on tehnilise väljajätmisega (vt eelmist muudatusettepanekut).

Muudatusettepanek    123

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 13 – alapunkt a a (uus)

Määrus (EL, Euratom) nr 883/2013

Artikkel 16 – lõige 2 – sissejuhatav osa

 

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

(a a)  lõike 2 sissejuhatav osa asendatakse järgmisega:

2.  Arvamuste vahetuse käigus võib käsitleda järgmisi küsimusi:

“2.  Arvamuste vahetuse käigus võib käsitleda mis tahes küsimusi, mille suhtes Euroopa Parlament, nõukogu ja komisjon kokku lepivad. Täpsemalt võib arvamuste vahetustel käsitleda järgmisi küsimusi:

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=ET)

Muudatusettepanek    124

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 13 – alapunkt b

Määrus (EL, Euratom) nr 883/2013

Artikkel 16 – lõige 2 – punkt d

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

d)  ameti ning institutsioonide, organite, ametite ja asutuste (eriti EPPO) vaheliste suhete õigusraamistik.

d)  ameti ning institutsioonide, organite, ametite ja asutuste (eriti EPPO) vaheliste suhete õigusraamistik ja ameti lõplike uurimisaruannete ning muu ameti poolt edastatud teabe suhtes võetud meetmeid;

Selgitus

Et jälgida ja parandada OLAFi soovituste täitmist liidu institutsioonides, organites, ametites ja asutustes ning EPPOs.

Muudatusettepanek    125

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 13 – alapunkt b a (uus)

Määrus (EL, Euratom) nr 883/2013

Artikkel 16 – lõige 2 – punkt e

 

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

(b a) lõike 2 punkt e asendatakse järgmisega:

e) ameti ja liikmesriikide pädevate asutuste vaheliste suhete raamistik;

„e) ameti ja liikmesriikide pädevate asutuste vaheliste suhete raamistik ning meetmed, mida liikmesriikide pädevad asutused võtavad ameti lõplike uurimisaruannete ning muu ameti poolt edastatud teabe suhtes;

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=ET)

Selgitus

Et jälgida ja parandada OLAFi soovituste täitmist liikmesriikides.

Muudatusettepanek    126

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 13 – alapunkt b b (uus)

Määrus (EL, Euratom) nr 883/2013

Artikkel 16 – lõige 4a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(b b)  lõike 4a järele lisatakse järgmine uus lõige:

 

„4a.  Arvamuste vahetust juhatavad vaheldumisi Euroopa Parlament, nõukogu ja komisjon.

Muudatusettepanek    127

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 14 – alapunkt -a (uus)

Määrus (EL, Euratom) nr 883/2013

Artikkel 17 – lõige 1

 

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

(-a)  lõige 1 asendatakse järgmisega:

1.  Ametit juhib peadirektor. Komisjon nimetab peadirektori ametisse lõikes 2 sätestatud korra kohaselt. Peadirektori ametiaeg on seitse aastat ja teda ei saa ametisse tagasi nimetada.

1.  Ametit juhib peadirektor. Komisjon nimetab peadirektori ametisse lõikes 2 sätestatud korra kohaselt. Peadirektori ametiaeg on seitse aastat ja teda ei saa ametisse tagasi nimetada. Peadirektor võetakse tööle ajutise teenistujana vastavalt personalieeskirjadele.“

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=ET)

Muudatusettepanek    128

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 14 – alapunkt -a a (uus)

Määrus (EL, Euratom) nr 883/2013

Artikkel 17 – lõige 2

 

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

(-a a)  lõige 2 asendatakse järgmisega:

2.  Uue peadirektori ametisse nimetamiseks avaldab komisjon Euroopa Liidu Teatajas konkursikutse. Konkursikutse avaldatakse vähemalt kuus kuud enne ametisoleva peadirektori ametiaja lõppu. Pärast seda, kui järelevalvekomitee on andnud positiivse hinnangu komisjoni kohaldatava valikumenetluse kohta, koostab komisjon sobiva kvalifikatsiooniga kandidaatide loetelu. Komisjon nimetab peadirektori ametisse pärast konsulteerimist Euroopa Parlamendi ja nõukoguga.

2.  Uue peadirektori ametisse nimetamiseks avaldab komisjon Euroopa Liidu Teatajas konkursikutse. Konkursikutse avaldatakse vähemalt kuus kuud enne ametisoleva peadirektori ametiaja lõppu. Pärast seda, kui järelevalvekomitee on andnud positiivse hinnangu komisjoni kohaldatava valikumenetluse kohta, koostab komisjon sobiva kvalifikatsiooniga kandidaatide loetelu. Peadirektor nimetatakse Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni ühisel kokkuleppel ning seejärel nimetab komisjon peadirektori ametisse.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=ET)

Muudatusettepanek    129

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 14 – alapunkt a

Määrus (EL, Euratom) nr 883/2013

Artikkel 17 – lõige 3

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Ameti peadirektor ei küsi ega võta välis- ja sisejuurdluste algatamise, korraldamise, koordineerimise ega juurdlustele või koordineerimisele järgnevate aruannete koostamisega seotud ülesannete täitmisel vastu juhiseid üheltki valitsuselt, institutsioonilt, organilt, ametilt ega asutuselt. Kui ameti peadirektori arvates seab komisjoni võetud meede kahtluse alla tema sõltumatuse, teavitab ta sellest viivitamata järelevalvekomiteed ning otsustab, kas esitada komisjoni vastu hagi Euroopa Kohtusse.

3.  Ameti peadirektor ei küsi ega võta juurdluste algatamise, korraldamise, koordineerimise ega juurdlustele või koordineerimisele järgnevate aruannete koostamisega seotud ülesannete täitmisel vastu juhiseid üheltki valitsuselt, institutsioonilt, organilt, ametilt ega asutuselt. Kui ameti peadirektori arvates seab komisjoni võetud meede kahtluse alla tema sõltumatuse, teavitab ta sellest viivitamata järelevalvekomiteed ning otsustab, kas esitada komisjoni vastu hagi Euroopa Kohtusse.

Selgitus

Muudatusettepanek on tehtud kooskõlas ettepanekuga lõpetada välis- ja sisejuurdluse eristamine.

Muudatusettepanek    130

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 14 – alapunkt a a (uus)

Määrus (EL, Euratom) nr 883/2013

Artikkel 17 – lõige 4

 

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

(a a)  lõige 4 asendatakse järgmisega:

4.  Peadirektor esitab Euroopa Parlamendile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale korrapäraselt aruandeid ameti läbiviidud juurdluste tulemuste, võetud järelmeetmete ja ilmnenud raskuste kohta, võttes arvesse nende juurdluste konfidentsiaalsust, juurdlusaluste isikute ja informaatorite seaduslikke õigusi ning vajaduse korral kohtumenetluse suhtes kohaldatavaid siseriiklikke õigusnorme.

„4.  Peadirektor esitab Euroopa Parlamendile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale korrapäraselt ja vähemalt igal aastal aruandeid ameti läbiviidud juurdluste tulemuste, võetud järelmeetmete, ilmnenud raskuste ja selle kohta, kuidas amet on järginud artikli 15 kohaseid järelevalvekomitee soovitusi, võttes arvesse nende juurdluste konfidentsiaalsust, juurdlusaluste isikute ja informaatorite seaduslikke õigusi ning vajaduse korral kohtumenetluse suhtes kohaldatavaid siseriiklikke õigusnorme.

 

Aastaaruandes antakse ka hinnang liikmesriikide pädevate asutuste ning institutsioonide, organite, ametite ja asutuste vahelise koostöö ulatuse kohta, pöörates erilist tähelepanu artikli 11 lõigete 2 ja 6a rakendamisele.“

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=ET)

Muudatusettepanek    131

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 14 – alapunkt a b (uus)

Määrus (EL, Euratom) nr 883/2013

Artikkel 17 – lõige 4a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(a b)  lisatakse lõige 4 a:

 

„4a.  „Euroopa Parlamendi taotlusel, mille parlament esitab seoses oma eelarvekontrolli õigustega, võib peadirektor anda teavet ameti tegevuse kohta, järgides juurdluste ja järelmenetluste konfidentsiaalsust. Euroopa Parlament tagab kooskõlas käesoleva lõikega talle antud teabe konfidentsiaalsuse.“

Muudatusettepanek    132

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 14 – alapunkt -a c (uus)

Määrus (EL, Euratom) nr 883/2013

Artikkel 17 – lõige 5 – lõik 1

 

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

(a c)  lõike 5 esimene lõik jäetakse välja:

Igal aastal määrab peadirektor iga-aastase juhtimiskava raames kindlaks ameti juurdlusprioriteedid ning edastab need enne avaldamist järelevalvekomiteele.

 

Selgitus

Juurdlusprioriteetide kehtestamisest ei ole olnud kasu.

Muudatusettepanek    133

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 14 – alapunkt b

Määrus (EL, Euratom) nr 883/2013

Artikkel 17 – lõige 5 – lõik 3 – punkt b

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

b)  juhtudest, mille puhul on teave edastatud liikmesriikide õigusasutustele ja EPPO-le;

b)  juhtudest, mille puhul on teave edastatud liikmesriikide õigusasutustele või EPPO-le;

Muudatusettepanek    134

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 14 – alapunkt b a (uus)

Määrus (EL, Euratom) nr 883/2013

Artikkel 17 – lõige 5 – lõik 3 – punkt ba (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

b a)  lõike 5 kolmandale lõigule punkti b järele lisatakse uus punkt:

 

„b a)  juhtudest, mis tagasi lükatakse;“

Muudatusettepanek    135

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 14 – alapunkt b b (uus)

Määrus (EL, Euratom) nr 883/2013

Artikkel 17 – lõige 7

 

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

(b b)  lõige 7 asendatakse järgmisega:

7.  Peadirektor kehtestab ametisisese nõustamis- ja kontrollimenetluse, sealhulgas õiguspärasuse kontrolli, mis on muu hulgas seotud juurdlusaluste isikute menetluslike tagatiste ja põhiõiguste asutamise ning asjaomaste liikmesriikide siseriikliku õiguse järgimisega, pidades eelkõige silmas artikli 11 lõiget 2.

7.  Peadirektor kehtestab ametisisese nõustamis- ja kontrollimenetluse, sealhulgas õiguspärasuse kontrolli, mis on muu hulgas seotud juurdlusaluste isikute ja tunnistajate menetluslike tagatiste ja põhiõiguste asutamise ning asjaomaste liikmesriikide siseriikliku õiguse järgimisega, pidades eelkõige silmas artikli 11 lõiget 2. Õiguspärasuse kontrolli teevad ameti õigus- ja juurdlusmenetluse eksperdid, kellel on liikmesriikide õigusasutustes töötamiseks vajalik kvalifikatsioon. Nende arvamus lisatakse juurdluse lõpparuandele.“

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=ET)

Selgitus

Muudatusettepanek põhineb täiskogu muudatusettepanekutel 10 ja 23, mis tehti aastatel 2006–2013 OLAFi määruse läbivaatamise teisel lugemisel (vt täiskogu dokument A7-0225/2013 ja töödokument PE 510.603).

Muudatusettepanek    136

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 14 – alapunkt b c (uus)

Määrus (EL, Euratom) nr 883/2013

Artikkel 17 – lõige 8

 

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

(b c)  lõige 8 asendatakse järgmisega:

8.  Peadirektor võtab ameti töötajate jaoks kooskõlas käesoleva määrusega vastu suunised juurdlusmenetluse kohta. Suunised peavad olema kooskõlas käesoleva määrusega ning käsitlevad muu hulgas järgmist:

„8.  Komisjonil on õigus võtta kooskõlas artikliga 19a vastu delegeeritud õigusakte, milles käsitletakse juurdluste menetluskorra kehtestamist, mida ameti töötajatel tuleb järgida. Delegeeritud õigusaktides käsitletakse eelkõige järgmist:

a)  juurdluste korraldamine;

a)  töömeetodid ameti volituste ja põhikirja täitmisel;

b)  menetluslikud tagatised;

b)  üksikasjalik juurdlustegevust reguleeriv eeskiri ja lubatud juurdlustoimingud;

c)  ametisisese nõustamis- ja kontrollimenetluse, sealhulgas õiguspärasuse kontrolli üksikasjad ning

c)  juurdlusaluste isikute seaduslikud õigused;

d)  andmekaitse.

d)  menetluslikud tagatised;

 

d a)  andmekaitset, teavituspoliitikat ja dokumentidele juurdepääsu reguleerivad normid;

 

d b)  õiguspärasuse kontrolli käsitlevad sätted ja juurdlusaluste isikute õiguskaitsevahendid;

 

d c)  suhted EPPOga.

Need suunised ning kõik nendes tehtavad muudatused võetakse vastu pärast seda, kui järelevalvekomitee on saanud võimaluse nende kohta oma märkused esitada, mille järel edastatakse need teavitamise eesmärgil Euroopa Parlamendile, nõukogule ja komisjonile ning avaldatakse ameti veebisaidil liidu institutsioonide ametlikes keeltes.

Ettevalmistustöö käigus konsulteerib komisjon järelevalvekomitee ja Euroopa andmekaitseinspektoriga.

 

Kõik käesoleva lõike kohaselt vastu võetud delegeeritud õigusaktid avaldatakse teavitamise eesmärgil ameti veebisaidil kõikides liidu ametlikes keeltes.“

Selgitus

Muudatusettepanek põhineb täiskogu muudatusettepanekutel 11 ja 24, mis tehti aastatel 2006–2013 OLAFi määruse läbivaatamise teisel lugemisel (vt täiskogu dokument A7-0225/2013 ja töödokument PE 510.603).

Muudatusettepanek    137

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 14 – alapunkt c

Määrus (EL, Euratom) nr 883/2013

Artikkel 17 – lõige 8 – lõik 1 – punkt e

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(c)  lõike 8 esimesse lõiku lisatakse järgmine punkt e:

välja jäetud

„e)  suhteid EPPOga.“

 

Selgitus

Tegemist on tehnilise väljajätmisega (vt eelmist muudatusettepanekut).

Muudatusettepanek    138

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 14 – alapunkt c a (uus)

Määrus (EL, Euratom) nr 883/2013

Artikkel 17 – lõige 9 – lõik 1

 

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

(c a)  lõike 9 esimene lõik asendatakse järgmisega:

Enne peadirektorile mis tahes distsiplinaarkaristuse määramist konsulteerib komisjon järelevalvekomiteega.

„Enne peadirektorile mis tahes distsiplinaarkaristuse määramist või temalt puutumatuse äravõtmist konsulteerib komisjon järelevalvekomiteega.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=ET)

Selgitus

Muudatusettepank põhineb ettepanekul, mille tegi järelevalvekomitee oma 20. novembri 2018. aasta kirjas.

Muudatusettepanek    139

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 14 a (uus)

Määrus (EL, Euratom) nr 883/2013

Artikkel 19

 

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

(14 a)  Artikkel 19 asendatakse järgmisega:

Artikkel 19

Artikkel 19

Hindamisaruanne

Hindamisaruanne ja läbivaatamine

Komisjon esitab 2. oktoobriks 2017 Euroopa Parlamendile ja nõukogule hindamisaruande käesoleva määruse kohaldamise kohta. Aruandele lisatakse järelevalvekomitee arvamus ning selles osutatakse, kas on vaja käesolevat määrust muuta.

Hiljemalt viie aasta möödumisel määruse (EL) nr 2017/1939 artikli 120 lõike 2 teise lõigu kohaselt määratud kuupäevast esitab komisjon Euroopa Parlamendile ja nõukogule hindamisaruande käesoleva määruse kohaldamise ja mõju kohta, eelkõige ameti ja EPPO koostöö tulemuslikkuse ja tõhususe kohta. Aruandele lisatakse järelevalvekomitee arvamus.

 

Komisjon esitab hiljemalt kaks aastat pärast esimeses lõigus osutatud esimese hindamisaruande esitamist Euroopa Parlamendile ja nõukogule seadusandliku ettepaneku ameti raamistiku ajakohastamiseks, sealhulgas täiendavad ja üksikasjalikumad eeskirjad ameti loomise, tema tööülesannete või menetluste kohta, mida kasutatakse eelkõige koostöös EPPOga, piiriülestes juurdlustes ja EPPOs mitteosalevate liikmesriikide juurdlustes.“

Muudatusettepanek    140

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 14 b (uus)

Määrus (EL, Euratom) nr 883/2013

Artikkel 19a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(14 b)   Lisatakse uus artikkel 19 a:

 

„Artikkel 19a

 

Delegeeritud volituste rakendamine

 

1.  Komisjonile antakse õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte käesolevas artiklis sätestatud tingimustel.

 

2.  Artikli 17 lõikes 8 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile viieks aastaks alates … [käesoleva määruse jõustumise kuupäev]. Komisjon esitab delegeeritud volituste kohta aruande hiljemalt üheksa kuud enne nelja-aastase tähtaja möödumist. Volituste delegeerimist pikendatakse automaatselt samaks ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab selle suhtes vastuväite hiljemalt kolm kuud enne iga ajavahemiku lõppemist.

 

3.  Euroopa Parlament ja nõukogu võivad artikli 17 lõikes 8 osutatud volituste delegeerimise igal ajal tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse otsuses nimetatud volituste delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud õigusaktide kehtivust.

 

4.  Niipea kui komisjon on delegeeritud õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle samal ajal teatavaks Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

 

5.  Artikli 17 lõike 2 alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole kahe kuu jooksul pärast õigusakti teatavakstegemist Euroopa Parlamendile ja nõukogule esitanud selle suhtes vastuväidet või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on enne selle tähtaja möödumist komisjonile teatanud, et nad ei esita vastuväidet. Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel pikendatakse seda tähtaega kahe kuu võrra.“

Selgitus

Delegeeritud õigusakte käsitlev standardartikkel (protseduurireeglid).

(1)

ELT L 248/1,18.9.2013.

(2)

Euroopa Kontrollikoja arvamus nr 8/2018.


SELETUSKIRI

Euroopa Prokuratuuri (EPPO) loomine on parlamendi praeguse ametiaja üks peamisi saavutusi. Loodame, et see on ELi finantshuvide kaitsmisel pöördelise tähtsusega. Sellel on ka kaugeleulatuv mõju ELi institutsioonilisele ülesehitusele pettustevastase võitluse ja õigusnormide rikkumise vastase võitluse valdkonnas. Kõige enam mõjutab see Euroopa Pettustevastast Ametit (OLAF). Tulevaste institutsiooniliste muutuste valguses on komisjon esitanud ettepaneku määruse (EÜ) nr 883/2013 muutmiseks ning selles keskendutakse järgmistele aspektidele:

–  OLAFi määruse kohandamine seoses EPPO asutamisega;

–  mõnede 2017. aasta hindamise peamiste järelduste rakendamine, et suurendada OLAFi juurdluste tõhusust teatavates valdkondades, näiteks Sigma Orionise otsuse (juhtum T-48/16) järel liikmesriikides tehtava kohapealse kontrolli ja inspekteerimise sätete selgemaks muutmine ning pangakontodele juurdepääsu lihtsustamine;

–  mitmesuguste aspektide selgemaks ja lihtsamaks muutmine.

Raportöör peab tervitatavaks ja toetab komisjoni esitatud muudatusettepanekuid. Raportöör on siiski seisukohal, et EPPO loomise ettevalmistamiseks tuleb võtta täiendavaid meetmeid. Pealegi on OLAFi praeguse õigusraamistiku alusel tehtavas töös tõsiseid puudusi. Hindamisaruandes rõhutatakse, et määruse olemuslikud probleemid takistavad tõhusat võitlust pettuste ja õigusnormide rikkumise vastu. Lisaks esitas komisjon 2014. aastal seadusandliku ettepaneku menetlustagatiste kontrolöri ametikoha loomiseks, mida ei ole veel tehtud.

Seetõttu teeb raportöör järgmise ettepaneku:

–  kaotada vahetegemine välis- ja sisejuurdluse vahel, mis on aegunud, eelkõige seetõttu, et OLAF keskendub nüüd haldusrikkumistele ja sissenõudmisele (artiklid 3 ja 4);

–  kaotada juurdlusprioriteedid (artikli 5 lõige 1 ja artikli17 lõige 5);

–  parandada järelevalvekomitee juurdepääsu teabele (artikli 5 lõige 6a, artikli 15 lõige 1 ja artikli 7 lõige 5);

–  parandada seda, kuidas liikmesriigid ning institutsioonid, organid, ametid ja asutused järgivad peadirektori antud soovitusi (artikli 7 lõige 6, artikli11 lõige 3 ja 6a ning artikli 17 lõige 4);

–  tagada juurdluste kiirem lõpetamine (artikli 7 lõige 8);

–  edendada veelgi OLAFi aruannete vastuvõetavust liikmesriikide kohtu- ja haldusmenetluses (artikli 11 lõige 2);

–  muuta sujuvamaks EPPOga tehtav koostöö (artiklid 12c–12g);

–  võtta kasutusele peadirektori ametist vabastamise kord EPPOs kasutatava korra eeskujul (artikli 17 lõige 9a).

Lisaks sellele on tehtud mitu muudatusettepanekut, et parandada menetluslike tagatiste ja OLAFi juurdlustega seotud isikute põhiõiguste kaitset:

–  Euroopa Parlamendi liikmete büroode staatuse selgitamine (artikli 4 lõige 2a);

–  juurdlusalustele isikutele lõpparuandega tutvumise õiguse andmine (artikli 9 lõige 5a);

–  menetlustagatiste kontrolöri ametikoha loomine (artiklid 9a ja 9b);

–  juurdlusalustele isikutele õiguse andmine esitada hagi OLAFi lõpparuande vastu (artikkel 11a);

–  menetluskorra kehtestamine, mis võetakse vastu delegeeritud õigusaktina (artikli 17 lõige 8).

Need meetmed on äärmiselt olulised, et OLAF saaks oma ülesandeid tõhusamalt täita ning tagada algusest peale sujuv koostöö OLAFi ja EPPO vahel.


ÕIGUSKOMISJONI ARVAMUS (25.1.2019)

eelarvekontrollikomisjonile

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse Euroopa Pettustevastase Ameti (OLAF) juurdlusi käsitlevat määrust (EL, Euratom) nr 883/2013 seoses koostööga Euroopa Prokuratuuriga ja OLAFi juurdluste tulemuslikkusega

(COM(2018)0338 – C8-0214/2018 – 2018/0170(COD))

Arvamuse koostaja: Jean-Marie Cavada

LÜHISELGITUS

Euroopa Prokuratuuri (EPPO) asutamisest tulenevalt on vaja praegu kehtiv Euroopa Pettustevastase Ameti (OLAF) juurdlusi käsitlev määrus nr 883/2013 läbi vaadata, et kohandada nende kahe institutsiooni vahelist koostööd, suurendada OLAFi juurdluste tulemuslikkust ning muuta määruse nr 883/2013 sätted selgemaks ja lihtsamaks.

Nii EPPO-l kui ka OLAFil on liidu finantshuvide kaitsmise volitused, kummalgi oma vastutusalas.

EPPO-l, kui see tööle hakkab, hakkavad olema volitused viia liidu eelarvet mõjutavate kuritegudega seoses läbi kriminaaljuurdlusi ja esitada liikmesriikide kohtutes süüdistusi. OLAF uurib halduslikke eeskirjade eiramisi, aga ka kuritegusid. Tema halduslikud volitused on kriminaaluurimisega võrreldes siiski piiratumad. Seetõttu nähakse ettepanekus ette, et need kaks organit teevad omavahel võimalikult tihedat koostööd, mis viib rohkemate süüdistuste ja rohkemate süüdimõistvate otsusteni ning suurendab raha tagasisaamist.

Et võimaldada sujuv üleminek uuele õigusraamistikule, peaks muudetud määrus nr 883/2013 jõustuma enne, kui EPPO tegevust alustab, mis on kavandatud 2020. aasta lõpuks.

Arvamuse koostaja toetab komisjoni püüdlusi teha praegu üksnes piiratud arvul muudatusi, mis on vajalikud ettepanekuga kaasasoleva komisjoni talituste analüütilise töödokumendi kohaselt, mis tugineb hindamisaruandele, välistele uuringutele ja sidusrühmadega konsulteerimise tulemustele. Seetõttu toetab ta komisjoni ettepanekut keskenduda kolmele valdkonnale: EPPO ja OLAFi suhted, OLAFi juurdluste tõhustamine ning selgemaks ja lihtsamaks muutmine.

I. EPPO ja OLAFi suhted

Ettepanekuga kehtestatakse järgmised vajalikud sätted OLAFi ja EPPO suhete reguleerimiseks:

•  OLAFi kohustus teavitada EPPOd põhjendamatu viivituseta igast kuriteost, mille puhul saab EPPO teostada oma pädevust; EPPO-le esitatav teave peab olema piisavalt tõendatud ja sisaldama kogu nõutavat teavet;

•  juurdluste kattumise vältimine: OLAF ei tohi alustada asjatut paralleelset juurdlust asjaolude kohta, mis on identsed nendega, mida EPPO juba uurib;

•  konkreetsed menetlusnormid EPPO-lt OLAFile esitatavate abi- ja täiendavustaotluste jaoks.

II. OLAFi juurdluste tõhustamine

Selleks et viia ellu kohtuotsus T-48/16, Sigma Orionis SA vs. Euroopa Komisjon, on oluline selgitada, et OLAF viib läbi määruste nr 883/2013 ja nr 2185/1996 kohaseid kohapealseid kontrolle ja inspekteerimisi, välja arvatud juhul, kui ettevõtja ei ole sellega nõus (art 3). Liidu õigus peatab riigisisese õiguse kehtivuse neis küsimustes, mille suhtes kohaldatakse määrusi nr 883/2013 ja nr 2185/1996. Peale selle nentis kohus, et ettevõtja võimalik vastuseis ei tähenda, et ettevõtjal oleks keeldumise õigus, vaid lihtsalt et selle tagajärjeks on, et kontroll võidakse viia läbi ettevõtja tahtest olenemata riigisiseste ametiasutuste abil kooskõlas riigisisese õigusega. Menetluslike tagatistega seoses peab OLAF järgima liidu õiguses, eriti põhiõiguste hartas sätestatud põhiõigusi.

Arvamuse koostaja väljendab heameelt kavandatud muudatusettepanekute üle, mis puudutavad pangakonto andmeid, mis kajastavad viiendat rahapesuvastast direktiivi (artikli 7 lõige 3), käibemaksuteabe vahetamist määruse nr 904/2010 alusel (artikli 12 lõige 5), OLAFi kogutud tõendite lubatavuse põhimõtte sisseviimist (artikli 11 lõige 2), liikmesriikide pettusevastaste koordineerimistalituste rolli (artikkel 12a) ning sätet, millega täpsustatakse koordineerimistegevus, mida OLAF võib teha (artikkel 12b).

Arvamuse koostaja esitab muudatusettepanekud, mille eesmärk on suurendada veelgi läbipaistvust ja tõhusust. Samuti soovitab arvamuse koostaja viia sisse viite rikkumisest teatajate kaitsele OLAFi juurdluste kontekstis.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Õiguskomisjon palub vastutaval eelarvekontrollikomisjonil võtta arvesse järgmisi muudatusettepanekuid:

Muudatusettepanek    1

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(1)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 2017/13713 ja nõukogu määruse (EL) 2017/19394 vastuvõtmisega on liit oluliselt tugevdanud liidu finantshuvide kriminaalõigusliku kaitsmise võimalusi. Euroopa Prokuratuuril (EPPO) hakkavad olema volitused korraldada liidu eelarvega seotud kriminaaljuurdlusi ja esitada osalevate liikmesriikide kohtutes süüdistusi asjaomastes kuritegudes (vt direktiiv (EL) 2017/1371).

(1)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 2017/13713 ja nõukogu määruse (EL) 2017/19394 vastuvõtmisega on liit oluliselt tugevdanud ühtlustatud õigusraamistikku, mis puudutab liidu finantshuvide kriminaalõigusliku kaitsmise võimalusi. Euroopa Prokuratuur (EPPO) on komisjoni üks olulisimaid prioriteete kriminaalõiguse ja pettusevastase poliitika valdkonnas, ning sellel hakkavad olema volitused korraldada liidu eelarvega seotud kriminaaljuurdlusi ja esitada osalevate liikmesriikide kohtutes süüdistusi asjaomastes kuritegudes (vt direktiiv (EL) 2017/1371).

_________________

_________________

3 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 5. juuli 2017. aasta direktiiv (EL) 2017/1371, mis käsitleb võitlust liidu finantshuve kahjustavate pettuste vastu kriminaalõiguse abil (ELT L 198, 28.7.2017, lk 29).

3 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 5. juuli 2017. aasta direktiiv (EL) 2017/1371, mis käsitleb võitlust liidu finantshuve kahjustavate pettuste vastu kriminaalõiguse abil (ELT L 198, 28.7.2017, lk 29).

4 Nõukogu 12. oktoobri 2017. aasta määrus (EL) 2017/1939, millega rakendatakse tõhustatud koostööd Euroopa Prokuratuuri asutamisel (ELT L 283, 31.10.2017, lk 1).

4 Nõukogu 12. oktoobri 2017. aasta määrus (EL) 2017/1939, millega rakendatakse tõhustatud koostööd Euroopa Prokuratuuri asutamisel (ELT L 283, 31.10.2017, lk 1).

Muudatusettepanek    2

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(2)  Euroopa Pettustevastane Amet (edaspidi „amet“) korraldab haldusrikkumiste ja süütegude haldusjuurdlusi. Juurdluse lõpus võib ta teha riigi prokuratuurile kohtuga seotud soovitusi, mille eesmärk on siseriiklik kohtumõistmine süüdlaste üle. Tulevikus esitab ta EPPOs osalevate liikmesriikide puhul süüteokahtluse EPPOsse ja teeb viimasega asja uurimisel koostööd.

(2)  Et kaitsta liidu finantshuve, korraldab Euroopa Pettustevastane Amet (edaspidi „amet“) haldusrikkumiste ja süütegude haldusjuurdlusi. Juurdluse lõpus võib ta teha riigi prokuratuurile kohtuga seotud soovitusi, mille eesmärk on siseriiklik kohtumõistmine süüdlaste üle. Tulevikus esitab ta EPPOs osalevate liikmesriikide puhul süüteokahtluse EPPOsse ja teeb viimasega asja uurimisel koostööd, pakkudes näiteks tehnilist ja logistilist tuge.

Muudatusettepanek    3

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(3)  Sellepärast tuleb Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL, Euratom) nr 883/20135 pärast määruse (EL) 2017/1939 vastuvõtmist muuta. EPPO ja ameti vaheliste suhete suhtes kohaldatavaid sätteid määruses (EL) 2017/1939 peavad täiendama määruse (EL, Euratom) nr 883/2013 sätted, et nende kahe organi vahelise sünergiaga oleks tagatud liidu finantshuvide kõrgeim kaitsetase.

(3)  Sellepärast tuleb Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL, Euratom) nr 883/20135 pärast määruse (EL) 2017/1939 vastuvõtmist muuta ja vastavalt kohandada. EPPO ja ameti vaheliste suhete suhtes kohaldatavaid sätteid määruses (EL) 2017/1939 peavad täiendama määruse (EL, Euratom) nr 883/2013 sätted, et nende kahe organi vahelise sünergiaga oleks tagatud liidu finantshuvide kõrgeim kaitsetase, lähtudes tiheda koostöö, teabevahetuse, vastastikuse täiendavuse ja kattuva töö vältimise põhimõtete rakendamisest.

_________________

_________________

5 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. septembri 2013. aasta määrus (EL, Euratom) nr 883/2013, mis käsitleb Euroopa Pettustevastase Ameti (OLAF) juurdlusi ning millega tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1073/1999 ja nõukogu määrus (Euratom) nr 1074/1999 (ELT L 248, 18.9.2013, lk 1).

5 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. septembri 2013. aasta määrus (EL, Euratom) nr 883/2013, mis käsitleb Euroopa Pettustevastase Ameti (OLAF) juurdlusi ning millega tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1073/1999 ja nõukogu määrus (Euratom) nr 1074/1999 (ELT L 248, 18.9.2013, lk 1).

Muudatusettepanek    4

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(4)  Kuna ametil ja EPPO-l on ühine eesmärk – liidu eelarve kaitse – peavad nad looma tihedad suhted, mis põhinevad ehtsal koostööl ning mille eesmärk on tagada nende volituste vastastikune täiendavus ja oma tegevuse koordineeritus, eriti seoses tõhustatud koostööga EPPO asutamisel. Lõpptulemusena peaksid nende suhted aitama tagada kõigi liidu finantshuvide kaitsmise võimaluste kasutamise ja töö tarbetu kattumise vältimise.

(4)  Kuna ametil ja EPPO-l on ühine eesmärk – liidu eelarve kaitse – peavad nad looma tihedad suhted, mis põhinevad ehtsal ja tõhusal koostööl ning mille eesmärk on tagada nende volituste vastastikune täiendavus ja oma tegevuse koordineeritus, eriti seoses tõhustatud koostööga EPPO asutamisel. Lõpptulemusena peaksid nende suhted aitama tagada kõigi liidu finantshuvide kaitsmise ja tagamise võimaluste kasutamise ja töö tarbetu kattumise vältimise, samuti menetluslike tagatiste ja asjaomaste ettevõtjate õiguste täieliku järgimise. Selleks et edendada head koostööd, peaksid EPPO ja amet looma korrapärase teabevahetuse, et teha kindlaks suundumused ja võimalikud seosed eri juhtumite vahel, lähtudes oma erinevatest pädevusvaldkondadest. Kuna nende volitused on erinevad ning EPPO korraldab kriminaal- ja OLAF haldusjuurdlusi, ei pruugi nende tegevuse koordineerimine olla mõnel juhul vajalik.

Muudatusettepanek    5

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(5)  Määruses (EL) 2017/1939 on sätestatud, et amet, nagu ka kõik liidu institutsioonid, organid, ametid ja asutused ning riigi pädevad ametiasutused peavad EPPOd kohe teavitama süütegudest, mille suhtes võib EPPO on pädevust teostada. Kuna ameti volitused piirduvad pettuste, korruptsiooni ja muude liidu finantshuve kahjustavate ebaseaduslike tegevustega, sobib see ideaalselt tegutsema EPPO loomuliku partneri ja eelistatud teabeallikana.

(5)  Määruses (EL) 2017/1939 on sätestatud, et amet, nagu ka kõik liidu institutsioonid, organid, ametid ja asutused ning riigi pädevad ametiasutused peavad EPPOd kohe teavitama süüteokahtlustest, mille suhtes võib EPPO on pädevust teostada. Kuna ameti volitused piirduvad pettuste, korruptsiooni ja muude liidu finantshuve kahjustavate ebaseaduslike tegevustega, sobib see ideaalselt tegutsema EPPO loomuliku partneri ja eelistatud teabeallikana.

Muudatusettepanek    6

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(6)  Võimalikule süüteole viitavad asjaolud, mis kuuluvad EPPO pädevusse, võivad tegelikkuses ilmneda kas algsetes ametile esitatud väidetes eeskirjade eiramise kohta või ameti algatatud haldusjuurdluse käigus. Sellepärast peab amet EPPO teavitamise kohustuse täitmiseks andma talle süüteost teada mis tahes juurdlusetapis, mil see selgub.

(6)  Võimalikule süüteole viitavad asjaolud, mis kuuluvad EPPO pädevusse, võivad tegelikkuses ilmneda kas algsetes ametile esitatud väidetes eeskirjade eiramise kohta või ameti algatatud haldusjuurdluse käigus. Sellepärast peab amet EPPO teavitamise kohustuse täitmiseks andma talle süüteost kohe teada mis tahes juurdlusetapis, mil see selgub.

Muudatusettepanek    7

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(7)  Määruses (EL) 2017/1939 on esitatud miinimumteave, mis sellises teatises reeglina alati olema peab. Selleks võib ametil olla vaja anda süüteole viitavatele väidetele esialgne hinnang ja koguda vajalikku teavet. Amet peab tegema sellise hindamise operatiivselt ja nii, et see ei ohustaks võimalikku tulevast kriminaaluurimist. Kui amet teeb hindamisel kindlaks, et on olemas EPPO pädevusse kuuluv süüteokahtlus, peab ta hindamise lõpuks esitama EPPO-le sellesisulise teatise.

(7)  Määruses (EL) 2017/1939 on esitatud miinimumteave, mis sellises teatises reeglina alati olema peab. Selleks võib ametil olla vaja anda süüteole viitavatele väidetele esialgne hinnang ja koguda vajalikku teavet. Amet peab tegema sellise hindamise operatiivselt, ilma põhjendamatu viivituseta ja nii, et see ei ohustaks võimalikku tulevast kriminaaluurimist. Kui amet teeb hindamisel kindlaks, et on olemas EPPO pädevusse kuuluv süüteokahtlus, peab ta hindamise lõpuks esitama EPPO-le ilma põhjendamatu viivituseta sellesisulise teatise.

Muudatusettepanek    8

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(7 a)  Kogu EPPO ja ameti vahel toimuv aruandlus või suhtlus peab olema kooskõlas andmekaitse ja konfidentsiaalsusnõuete valdkonnas kehtivate liidu õigusaktidega.

 

(Muudatusettepanekut kohaldatakse kogu teksti ulatuses.

Selgitus

Ameti ja EPPO käsitletavate juhtumite olemuse tõttu tuleb nende suhtes kohaldada kõige rangemaid andmekaitse- ja konfidentsiaalsusnõudeid.

Muudatusettepanek    9

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(8)  Ameti oskusteavet arvestades peab liidu institutsioonidel, organitel, ametitel ja asutustel olema võimalus paluda ametil anda esialgne hinnang neile teada antud kahtlustustele.

(8)  Et tagada tõhus koostöö ja arvestades ameti oskusteavet, kogemusi, mandaati ja volitusi, peab liidu institutsioonidel, organitel, ametitel ja asutustel olema võimalus paluda ametil anda esialgne hinnang neile teada antud kahtlustustele.

Muudatusettepanek    10

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(9)  Kooskõlas määrusega (EL) 2017/1939 ei tohiks amet üldjuhul alustada haldusjuurdlust paralleelselt EPPO juurdlusega samade asjaolude kohta. Teatud juhtudel võib siiski liidu finantshuvide kaitsmiseks vaja olla, et amet tegeleks enne EPPO kriminaaluurimise lõpuleviimist täiendava haldusjuurdlusega, et teha kindlaks, kas on vaja kaitsemeetmeid või algatada finants-, distsiplinaar- või haldusmenetlus. Sellised täiendavad juurdlused võivad olla asjakohased muu hulgas siis, kui on vaja tagasi nõuda teatud aegumistähtajaga eelarvevahendeid, ohus olevad summad on suured või on ohtlikus olukorras vaja vältida edasisi kulutusi.

(9)  Kooskõlas määrusega (EL) 2017/1939 ei tohiks amet üldjuhul alustada haldusjuurdlust paralleelselt EPPO juurdlusega samade asjaolude kohta, välja arvatud teatud juhtudel, kus liidu finantshuvide kaitsmiseks võib vaja olla, et amet tegeleks enne EPPO kriminaaluurimise lõpuleviimist täiendava haldusjuurdlusega, et teha kindlaks, kas on vaja kaitsemeetmeid või algatada finants-, distsiplinaar- või haldusmenetlus. Sellised täiendavad juurdlused võivad olla asjakohased muu hulgas siis, kui on vaja tagasi nõuda teatud aegumistähtajaga eelarvevahendeid, ohus olevad summad on suured või on ohtlikus olukorras vaja vältida edasisi kulutusi.

Muudatusettepanek    11

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(10)  Määruses (EL) 2017/1939 on sätestatud, et EPPO võib paluda ametilt selliseid täiendavaid juurdlusi. Kui EPPO seda ei palu, peaks täiendav juurdlus olema teatud tingimustel võimalik ka ameti enda algatusel. Täpsemalt peaks EPPO-l olema võimalus esitada ameti juurdluse algatamisele, jätkamisele või teatud juurdlustoimingute tegemisele vastuväide. Vastuväite põhjus peab olema vajadus kaitsta EPPO uurimiste tulemuslikkust ja olema selle eesmärgiga võrdeline. Amet peab jätma tegemata toimingu, millele EPPO on esitanud vastuväite. Kui EPPO vastuväidet ei esita, peab amet korraldama oma juurdluse EPPOga tihedalt konsulteerides.

(10)  Määruses (EL) 2017/1939 on sätestatud, et EPPO võib paluda ametilt selliseid täiendavaid juurdlusi. Kui EPPO seda ei palu, peaks täiendav juurdlus olema teatud tingimustel võimalik ka ameti enda algatusel. Täpsemalt peaks EPPO-l olema võimalus esitada ameti juurdluse algatamisele, jätkamisele või teatud juurdlustoimingute tegemisele vastuväide, kui see vähendaks EPPO enda uurimiste tulemuslikkust. Selline vastuväide peaks alati olema nõuetekohaselt põhjendatud ja proportsionaalne. Sellisel juhul peaks amet jätma tegemata toimingu, millele EPPO on esitanud vastuväite. Kui EPPO vastuväidet ei esita, peab amet korraldama oma juurdluse EPPOga tihedalt konsulteerides.

Muudatusettepanek    12

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(11)  Amet peaks EPPO juurdlusi aktiivselt toetama. Selleks võib EPPO paluda ametil kriminaaluurimist käesoleva määrusega antud volitusi kasutades toetada või täiendada. Sel juhul peab amet tegutsema käesolevas määruses sätestatud õigusraamistiku ja oma volituste piires.

(11)  Amet peaks EPPO juurdlusi aktiivselt ja tõhusalt toetama, näiteks pakkudes asjakohast tehnilist ja logistilist tuge. Selleks võib EPPO paluda ametil kriminaaluurimist käesoleva määrusega antud mandaati ja volitusi kasutades toetada või täiendada. Sel juhul peab amet tegutsema käesolevas määruses sätestatud õigusraamistiku ja oma volituste piires.

Muudatusettepanek    13

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(12)  Et ameti ja EPPO koostöö oleks tulemuslik, peavad nad omavahel pidevalt teavet vahetama. Enne ameti või EPPO juurdluse alustamist on teabevahetus eriti tähtis selleks, et oleks tagatud toimingute koordineeritus ja ei tehtaks topelttööd. Amet ja EPPO peavad sellise teabevahetuse viisi ja tingimused sätestama oma töökorralduses.

(12)  Et ameti ja EPPO koostöö, koordineerimine ja läbipaistvus oleks tulemuslik, peavad nad omavahel pidevalt teavet vahetama. Enne ameti või EPPO juurdluse alustamist on teabevahetus eriti tähtis selleks, et oleks tagatud toimingute koordineeritus ja täiendavus ja ei tehtaks topelttööd. Amet ja EPPO peavad sellise teabevahetuse viisi ja tingimused sätestama oma töökorralduses, sealhulgas võimaluse vahetada täielikke menetlustoimikuid.

Muudatusettepanek    14

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(13)  Komisjoni 2. oktoobri 2017. aasta aruandes määruse (EL, Euratom) nr 883/2013 kohaldamise hindamise kohta6 jõuti järeldusele, et 2013. aasta muudatused õigusraamistikus on toonud kaasa selge paranemise juurdluste läbiviimises, partneritega tehtavas koostöös ja juurdlusaluste isikute õiguste austamises. Samas tõi hinnang esile mõningaid puudusi, mis mõjutavad juurdluste tulemuslikkust ja tõhusust.

(13)  Komisjoni 2. oktoobri 2017. aasta aruandes määruse (EL, Euratom) nr 883/2013 kohaldamise hindamise kohta6 jõuti järeldusele, et 2013. aasta muudatused õigusraamistikus on toonud kaasa selge paranemise juurdluste läbiviimises, partneritega tehtavas koostöös ja juurdlusaluste isikute õiguste austamises. Samas tõi hinnang esile mõningaid puudusi, mis mõjutavad juurdluste tulemuslikkust ja tõhusust, näiteks seoses volituste ja OLAFi juurdlusvahendite kasutamisega või sisejuurdluste läbiviimise ühtsete tingimustega, koostööga ühelt poolt liikmesriikide ja nende institutsioonide ning teiselt poolt ELi asutuste, ametite, organite ja institutsioonide vahel, samuti erinevustega liidu õigusraamistiku sätete kohaldamisel.

_________________

_________________

6 COM(2017) 589. Aruandega oli kaasas komisjoni talituste hindamisteemaline töödokument SWD(2017) 332 ja ameti järelevalvekomitee arvamus nr 2/2017.

6 COM(2017) 589. Aruandega oli kaasas komisjoni talituste hindamisteemaline töödokument SWD(2017) 332 ja ameti järelevalvekomitee arvamus nr 2/2017.

Muudatusettepanek    15

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(15)  Muudatused ei mõjuta juurdlustes kohaldatavaid menetluslikke tagatisi. Amet peab kohaldama menetluslikke tagatisi, mis on sätestatud määruses (EL, Euratom) nr 883/2013, nõukogu määruses (Euratom, EÜ) nr 2185/967 ja Euroopa Liidu põhiõiguste hartas. Sellise õigusraamistiku kohaselt peavad ameti juurdlused olema objektiivsed, erapooletud ja konfidentsiaalsed, otsida tuleb nii süüdistajale kui ka kaitsjale kasutatavaid tõendeid, juurdlus peab toimuma kirjaliku volituse alusel ning sellele tuleb rakendada õiguspärasuse kontrolli. Amet peab jälgima, et juurdlustes austatakse juurdlusaluste isikute õigusi, sealhulgas süütuse presumptsiooni ja õigust keelduda enda vastu ütluste andmisest. Ülekuulamisega seoses on juurdlusalustel isikutel muu hulgas õigus kasutada enda valitud isiku abi, kinnitada ülekuulamise protokoll ja kasutada ükskõik millist liidu ametlikku keelt. Juurdlusalustel isikutel on ka õigus esitada enne järelduste tegemist märkusi juhtumi asjaolude kohta.

(15)  Muudatused ei mõjuta juurdlustes kohaldatavaid menetluslikke tagatisi. Amet peab kohaldama menetluslikke tagatisi, mis on sätestatud määruses (EL, Euratom) nr 883/2013, nõukogu määruses (Euratom, EÜ) nr 2185/967 ja Euroopa Liidu põhiõiguste hartas. Sellise õigusraamistiku kohaselt peavad ameti juurdlused olema objektiivsed, erapooletud ja konfidentsiaalsed, otsida tuleb nii süüdistajale kui ka kaitsjale kasutatavaid tõendeid, juurdlus peab toimuma kirjaliku volituse alusel ning sellele tuleb rakendada õiguspärasuse kontrolli. Nii amet kui ka EPPO peavad jälgima, et nende juurdlustes austatakse juurdlusaluste isikute õigusi, sealhulgas süütuse presumptsiooni ja õigust keelduda enda vastu ütluste andmisest. Ülekuulamisega seoses on juurdlusalustel isikutel muu hulgas õigus kasutada enda valitud isiku abi, kinnitada ülekuulamise protokoll ja kasutada ükskõik millist liidu ametlikku keelt. Juurdlusalustel isikutel on ka õigus esitada enne järelduste tegemist märkusi juhtumi asjaolude kohta.

Muudatusettepanek    16

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 16 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(16 a)  Osalevad liikmesriigid peaksid nõustuma tegema EPPO ja ametiga koostööd, et hõlbustada juurdluste tõhusat läbiviimist.

Muudatusettepanek    17

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(19)  Kui amet peab aga toetuma riigi pädevate asutuste abile (eriti kui ettevõtja ei ole kohapealse kontrolli ja inspekteerimisega nõus), peavad liikmesriigid hoolitsema selle eest, et ameti tegevus oleks tulemuslik, ja andma vajalikku abi oma siseriiklikku menetlusõigust järgides.

(19)  Kui amet peab aga toetuma riigi pädevate asutuste abile (eriti kui ettevõtja ei ole kohapealse kontrolli ja inspekteerimisega nõus), peavad liikmesriigid hoolitsema selle eest, et ameti tegevus oleks tulemuslik, ja tagama vajaliku abi oma siseriiklikku menetlusõigust järgides.

Muudatusettepanek    18

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 21

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(21)  Selline koostöökohustus peab hõlmama seda, et amet saab nõuda uuritava asjaga võib-olla seotud või selle kohta teavet valdavatelt ettevõtjatelt asjakohast teavet. Sellise nõude korral ei ole ettevõtjatel kohustust oma süütegu tunnistada, aga nad peavad vastama faktiküsimustele ja esitama dokumente, isegi kui seda teavet võidakse kasutada nende või mõne teise ettevõtja vastu ja nende süüteo tuvastamiseks.

(21)  Selline koostöökohustus peab hõlmama seda, et amet saab nõuda uuritava asjaga võib-olla seotud või selle kohta teavet valdavatelt ettevõtjatelt selle teabe esitamist. Liidu õiguse rikkumistest, eelkõige ELi finantshuvidega seotud kuritegudest ja rikkumistest teatavate isikute kaitsega seoses kohaldatakse direktiivi (EL) 2018/... [viide direktiivile, mis käsitleb liidu õiguse rikkumisest teatavate isikute kaitset]. Sellise nõude korral ei ole ettevõtjatel kohustust oma süütegu tunnistada, aga nad peavad vastama faktiküsimustele.

Muudatusettepanek    19

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 22

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(22)  Ettevõtjatel peab kohapealsete kontrollide ja inspekteerimise ajal olema võimalus kasutada kontrollikoha liikmesriigi ametlikku keelt ja kasutada enda valitud isiku, sealhulgas välise õigusnõustaja abi. Õigusnõustaja kohalolek aga ei tohi olla õiguslik tingimus kohapealsete kontrollide ja inspekteerimise kehtivaks tunnistamiseks. Kohapealsete kontrollide ja inspekteerimise tulemuslikkuse tagamiseks (eriti seoses tõendite kaotsimineku ohuga) peab ametil olema võimalik pääseda ettevõtja ruumidesse, maale, transpordivahenditesse ja muudesse tegevuskohtadesse viivitamata, ilma et peaks ootama, kuni ettevõtja oma õigusnõustajaga konsulteerib. Nõustuda võib ainult mõistlikult lühikese viivitusega, mille jooksul ettevõtja enne kontrolli algust õigusnõustajaga konsulteerib. Tuleb rangelt jälgida, et sellised viivitused oleks võimalikult lühikesed.

(22)  Ettevõtjatel peab kohapealsete kontrollide ja inspekteerimise ajal olema võimalus kasutada kontrollikoha liikmesriigi ametlikku keelt ja kasutada enda valitud isiku, sealhulgas välise õigusnõustaja abi. Õigusnõustaja kohalolek aga ei tohi olla õiguslik tingimus kohapealsete kontrollide ja inspekteerimise kehtivaks tunnistamiseks. Kohapealsete kontrollide ja inspekteerimise tulemuslikkuse tagamiseks (eriti seoses tõendite kaotsimineku ohuga) peab ametil olema võimalik pääseda ettevõtja ruumidesse, maale, transpordivahenditesse ja muudesse tegevuskohtadesse viivitamata, ilma et peaks ootama, kuni ettevõtja oma õigusnõustajaga konsulteerib, kuid amet ei takista sellist konsulteerimist. Nõustuda võib ainult mõistlikult lühikese viivitusega, mille jooksul ettevõtja enne kontrolli algust õigusnõustajaga konsulteerib. Tuleb rangelt jälgida, et sellised viivitused oleks võimalikult lühikesed, tingimusel et järgitakse nõuetekohaselt menetluslikke tagatisi ja asjaomase ettevõtja õigusi.

Muudatusettepanek    20

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 26

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(26)  Ametil peavad olema raha liikumise jälgimiseks vajalikud võimalused, et paljastada paljudele pettustele iseloomulikud töömeetodid. Praegu saab amet juurdluseks vajalikke pangakonto andmeid paljude liikmesriikide krediidiasutustest koostöös riigi ametiasutustega ja nende abiga. Et tegutsemine oleks tulemuslik kogu liidus, peab määruses olema sätestatud siseriiklike pädevate asutuste kohustus anda ametile üldise abistamiskohustuse raames ka pangakonto ja makseandmeid. Selline koostöö peaks üldjuhul toimuma liikmesriikide rahapesu andmebüroode kaudu. Niimoodi ametit aidates peavad liikmesriigi ametiasutused tegutsema kooskõlas oma riigi menetlusõiguse asjaomaste sätetega.

(26)  Ametil peavad olema raha liikumise jälgimiseks vajalikud võimalused, et paljastada paljudele pettustele iseloomulikud töömeetodid. Praegu saab amet juurdluseks vajalikke pangakonto andmeid paljude liikmesriikide krediidiasutustest koostöös riigi ametiasutustega ja nende abiga. Et tegutsemine oleks tulemuslik kogu liidus, peab määruses olema sätestatud siseriiklike pädevate asutuste kohustus anda ametile üldise abistamiskohustuse raames ka pangakonto ja makseandmeid. Selline koostöö peaks üldjuhul toimuma liikmesriikide rahapesu andmebüroode kaudu. Niimoodi ametit aidates peavad liikmesriigi ametiasutused tegutsema kooskõlas oma riigi menetlusõiguse asjaomaste sätetega, tagades samal ajal kogu juurdluse suhtes asjakohase teabe nõuetekohase ja õigeaegse edastamise nii EPPO-le kui ka ametile.

Muudatusettepanek    21

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 27

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(27)  Ameti varajane teabeedastus kaitsemeetmete rakendamiseks on hädavajalik liidu finantshuvide kaitsmise vahend. Et tagada ameti ning liidu institutsioonide, organite, ametite ja asutuste sellesisuline tihe koostöö, peab viimastel olema võimalus konsulteerida igal ajal ametiga, et otsustada sobivate kaitsemeetmete, sealhulgas tõendite kaitsmise üle.

(27)  Ameti varajane ja viivituseta teabeedastus kaitsemeetmete rakendamiseks on hädavajalik liidu finantshuvide kaitsmise vahend. Et tagada ameti ning liidu institutsioonide, organite, ametite ja asutuste sellesisuline tihe koostöö, peab viimastel olema võimalus konsulteerida igal ajal ametiga, et otsustada sobivate kaitsemeetmete, sealhulgas tõendite kaitsmise üle.

Muudatusettepanek    22

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 27 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(27a)  Et vältida põhjendamatuid viivitusi, millel võiks olla kahjulikud tagajärjed muudele juurdlustele, nagu mõningad puutumatuse äravõtmise juhtumid, peaksid nii EPPO kui ka amet viima oma juurdlused läbi õigeaegselt.

Muudatusettepanek    23

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 29

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(29)  Ameti volitused hõlmavad käibemaksu-omavahenditest tulenevate liidu eelarvetulude kaitset. Selleks peab amet saama toetada ja täiendada liikmesriikide sellesisulist tegevust oma volituste kohaste juurdlustega, siseriiklike pädevate ametiasutuste tegevuse koordineerimisega keeruliste riikideüleste juhtumite uurimises ning samuti liikmesriikide ja EPPO aitamisega. Selleks peab ametil olema läbi nõukogu määrusega (EL) nr 904/20109 loodud Eurofisci võrgustiku teabevahetuse võimalus, et edendada ja lihtsustada käibemaksupettuste vastast koostööd.

(29)  Ameti volitused hõlmavad käibemaksu-omavahenditest tulenevate liidu eelarvetulude kaitset. Selleks peab amet saama toetada ja täiendada liikmesriikide sellesisulist tegevust oma volituste kohaste juurdlustega, siseriiklike pädevate ametiasutuste tegevuse koordineerimisega keeruliste riikideüleste juhtumite uurimises ning samuti liikmesriikide ja EPPO aitamisega. Selleks peab ametil olema läbi nõukogu määrusega (EL) nr 904/20109 loodud Eurofisci võrgustiku teabevahetuse võimalus, pidades seejuures silmas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2018/17259a, et edendada ja lihtsustada käibemaksupettuste vastast koostööd.

_________________

_________________

9 Nõukogu 7. oktoobri 2010. aasta määrus (EL) nr 904/2010 halduskoostöö ning maksupettuste vastase võitluse kohta käibemaksu valdkonnas (ELT L 268, 12.10.2010, lk 1–18).

9 Nõukogu 7. oktoobri 2010. aasta määrus (EL) nr 904/2010 halduskoostöö ning maksupettuste vastase võitluse kohta käibemaksu valdkonnas (ELT L 268, 12.10.2010, lk 1–18).

 

9a Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. oktoobri 2018. aasta määrus (EL) 2018/1725, mis käsitleb füüsiliste isikute kaitset isikuandmete töötlemisel liidu institutsioonides, organites ja asutustes ning isikuandmete vaba liikumist, ning millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 45/2001 ja otsus nr 1247/2002/EÜ (ELT L 295, 21.11.2018, lk 39).

Muudatusettepanek    24

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1

Määrus (EL) nr 883/2013

Artikkel 1 – lõige 4a

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4a.  Amet loob tihedad suhted Euroopa Prokuratuuriga (EPPO), mis asutatakse tõhustatud koostöös vastavalt nõukogu määrusele (EL) 2017/193913. Sellised suhted peavad tuginema vastastikusel koostööl ja teabevahetusel. Nende eesmärk on eelkõige ameti ja EPPO volituste vastastikune täiendavus ja ameti abi EPPO-le, mis tagavad kõigi olemasolevate vahendite kasutamise liidu finantshuvide kaitsmisel.

4a.  Amet loob tihedad suhted Euroopa Prokuratuuriga (EPPO), mis asutatakse tõhustatud koostöös vastavalt nõukogu määrusele (EL) 2017/193913. Sellised suhted peavad tuginema vastastikusel koostööl, täiendavusel, kattuva töö vältimisel ja teabevahetusel. Nende eesmärk on eelkõige ameti ja EPPO volituste vastastikune täiendavus ja ameti abi EPPO-le, sealhulgas tehniline ja logistiline tugi, mis tagavad kõigi olemasolevate vahendite kasutamise liidu finantshuvide kaitsmisel.

_________________

_________________

13 Nõukogu 12. oktoobri 2017. aasta määrus (EL) 2017/1939, millega rakendatakse tõhustatud koostööd Euroopa Prokuratuuri asutamisel (ELT L 283, 31.10.2017, lk 1).

13 Nõukogu 12. oktoobri 2017. aasta määrus (EL) 2017/1939, millega rakendatakse tõhustatud koostööd Euroopa Prokuratuuri asutamisel (ELT L 283, 31.10.2017, lk 1).

 

(Muudatusettepanekut kohaldatakse kogu teksti ulatuses. Selle vastuvõtmise korral tehakse vastavad muudatused kogu tekstis.)

Muudatusettepanek    25

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3

Määrus (EL) nr 883/2013

Artikkel 3 – lõige 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Kohapealseid kontrolle ja inspekteerimist tuleb teha kooskõlas käesoleva määrusega ning selle kohaldamisalast välja jäävatel juhtudel kooskõlas määrusega (Euratom, EÜ) nr 2185/96.

2.  Kohapealseid kontrolle ja inspekteerimist tuleb teha kooskõlas käesoleva määrusega ning selle kohaldamisalast välja jäävatel juhtudel kooskõlas määrusega (Euratom, EÜ) nr 2185/96, samuti kooskõlas kõigi liidu andmekaitsealaste õigusaktidega.

Muudatusettepanek    26

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3

Määrus (EL) nr 883/2013

Artikkel 3 – lõige 3

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Ettevõtjad peavad juurdluste ajal ametiga koostööd tegema. Amet võib küsida ettevõtjatelt nii kirjalikku kui ka suulist teavet, sealhulgas ülekuulamisel.

3.  Ettevõtjad on kohustatud juurdluste ajal ametiga koostööd tegema. Amet võib küsida ettevõtjatelt nii kirjalikku kui ka suulist teavet, sealhulgas ülekuulamisel, mida dokumenteeritakse ja töödeldakse nõuetekohaselt, järgides konfidentsiaalsusnõudeid ja andmekaitsealaseid õigusakte.

Muudatusettepanek    27

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3

Määrus (EL) nr 883/2013

Artikkel 3 – lõige 4a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

4a.  Osalevad liikmesriigid tagavad, et nende asjaomased siseriiklikud ametiasutused garanteerivad EPPO ja ameti juurdluste nõuetekohase ja tõhusa läbiviimise.

Muudatusettepanek    28

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3

Määrus (EL) nr 883/2013

Artikkel 3 – lõige 5

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

5.  Nende volituste täitmisel peab amet järgima käesolevas määruses ja määruses (Euratom, EÜ) nr 2185/96 sätestatud menetluslikke tagatisi. Kohapealsete kontrollide ja inspekteerimise ajal on ettevõtjal õigus kasutada enda valitud isiku abi ja mitte anda enda vastu ütlusi. Kohapealse kontrolli ajal ütluste andmisel võib ettevõtja kasutada oma asukohajärgse liikmesriigi ametlikku keelt. Enda valitud isiku abi kasutamise õigus ei takista ameti pääsu ettevõtja ruumidesse ega viivita tarbetult kontrolli algust.

5.  Nende volituste täitmisel peab amet järgima käesolevas määruses ja määruses (Euratom, EÜ) nr 2185/96 sätestatud menetluslikke tagatisi, samuti määrust (EL) 2018/1725*. Kohapealsete kontrollide ja inspekteerimise ajal on ettevõtjal õigus kasutada enda valitud isiku abi ja mitte anda enda vastu ütlusi. Kohapealse kontrolli ajal ütluste andmisel peab ettevõtjal olema võimalik kasutada oma asukohajärgse liikmesriigi ametlikku keelt. Enda valitud isiku abi kasutamise õigus piiratud ja mõistliku ajavahemiku jooksul ei takista ameti pääsu ettevõtja ruumidesse ega viivita tarbetult kontrolli algust.

 

_________________

 

* Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. oktoobri 2018. aasta määrus (EL) 2018/1725, mis käsitleb füüsiliste isikute kaitset isikuandmete töötlemisel liidu institutsioonides, organites ja asutustes ning isikuandmete vaba liikumist, ning millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 45/2001 ja otsus nr 1247/2002/EÜ (ELT L 295, 21.11.2018, lk 39).

 

(Muudatusettepanekut kohaldatakse kogu teksti ulatuses. Selle vastuvõtmise korral tehakse vastavad muudatused kogu tekstis.)

Muudatusettepanek    29

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3

Määrus (EL) nr 883/2013

Artikkel 3 – lõige 6 – lõik 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Ameti nõudel pakub asjaomase liikmesriigi pädev asutus ameti töötajatele artikli 7 lõikes 2 osutatud kirjalikus volituses kindlaksmääratud ülesannete tulemuslikuks täitmiseks vajalikku abi.

Ameti nõudel garanteerib asjaomase liikmesriigi pädev asutus viivitamata ameti töötajatele artikli 7 lõikes 2 osutatud kirjalikus volituses kindlaksmääratud ülesannete tulemuslikuks täitmiseks vajalikku abi.

Muudatusettepanek    30

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3

Määrus (EL) nr 883/2013

Artikkel 3 – lõige 6 – lõik 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Kooskõlas määrusega (Euratom, EÜ) nr 2185/96 tagab asjaomane liikmesriik ameti töötajatele juurdepääsu kõigile juurdlusaluse juhtumiga seotud andmetele ja dokumentidele, mida on vaja tõhusaks ja tulemuslikuks kohapealseks kontrolliks ja inspekteerimiseks, ning suutlikkuse võtta oma järelevalve alla andmed ja dokumendid nende kaotsimineku vältimiseks.

Kooskõlas määrusega (Euratom, EÜ) nr 2185/96 tagab asjaomane liikmesriik ameti töötajatele juurdepääsu kõigile juurdlusaluse juhtumiga seotud andmetele ja dokumentidele, mida on vaja tõhusaks ja tulemuslikuks ning proportsionaalseks kohapealseks kontrolliks ja inspekteerimiseks, ning suutlikkuse võtta oma järelevalve alla andmed ja dokumendid nende kaotsimineku vältimiseks. Seejuures austatakse täielikult põhiõigusi ja eelkõige õigust eraelu puutumatusele.

Muudatusettepanek    31

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3

Määrus (EL) nr 883/2013

Artikkel 3 – lõige 7 – lõik 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Kui ameti töötajad leiavad, et ettevõtja on käesoleva määruse kohase volitusega kohapealse kontrolli või inspekteerimise vastu, peab asjaomane liikmesriik võimaldama neile õiguskaitseorganite abi, mida on ametil kohapealse kontrolli või inspekteerimise tõhusaks ja viivitamatuks tegemiseks vaja.

Kui ameti töötajad leiavad, et ettevõtja on käesoleva määruse kohase volitusega kohapealse kontrolli või inspekteerimise vastu, peab asjaomane liikmesriik garanteerima neile õiguskaitseorganite abi, mida on ametil kohapealse kontrolli või inspekteerimise tõhusaks ja viivitamatuks tegemiseks vaja.

Muudatusettepanek    32

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3

Määrus (EL) nr 883/2013

Artikkel 3 – lõige 9

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

9.  Välisjuurdluse käigus võib amet saada juurdepääsu institutsioonide, organite, ametite ja asutuste käsutuses olevale asjakohasele teabele, olenemata sellest, millisel andmekandjal see on, kui seda on vaja pettuse, korruptsiooni või mis tahes muu liidu finantshuve kahjustava ebaseadusliku tegevuse tuvastamiseks. Selleks kohaldatakse artikli 4 lõikeid 2 ja 4.

9.  Välisjuurdluse käigus võib amet saada juurdepääsu institutsioonide, organite, ametite ja asutuste käsutuses olevale asjakohasele teabele, olenemata sellest, millisel andmekandjal see on, kui seda on vaja pettuse, korruptsiooni või mis tahes muu liidu finantshuve kahjustava ebaseadusliku tegevuse tuvastamiseks, võttes arvesse nende juurdluste konfidentsiaalsust, asjaomaste isikute seaduslikke õigusi ning vajaduse korral kohtumenetluse suhtes kohaldatavaid siseriiklikke õigusnorme. Selleks kohaldatakse artikli 4 lõikeid 2 ja 4.

Muudatusettepanek    33

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 4 – alapunkt a

Määrus (EL) nr 883/2013

Artikkel 4 – lõige 2 – punkt b

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

b)  amet võib nõuda ametnikelt, muudelt teenistujatelt, institutsioonide, organite, ametite ja asutuste liikmetelt, juhtidelt ja töötajatelt kirjalikku ja suulist teavet, sealhulgas ülekuulamisel.“;

b)  amet võib nõuda ametnikelt, muudelt teenistujatelt, institutsioonide, organite, ametite ja asutuste liikmetelt, juhtidelt ja töötajatelt kirjalikku ja suulist teavet, sealhulgas ülekuulamisel; see teave dokumenteeritakse põhjalikult, järgides konfidentsiaalsusnõudeid ja liidu andmekaitsenõudeid.

Muudatusettepanek    34

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5 – alapunkt a

Määrus (EL) nr 883/2013

Artikkel 5 – lõige 1 – punkt 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Ilma et see piiraks artikli 12d kohaldamist, võib peadirektor algatada juurdluse, kui on piisavalt suur kahtlus, mis võib põhineda ka kolmanda isiku esitatud või anonüümsel teabel, selle kohta, et on toimunud pettus, korruptsioon või muu liidu finantshuve kahjustav ebaseaduslik tegevus.;

Ilma et see piiraks artikli 12d kohaldamist, võib peadirektor algatada juurdluse, kui on piisavalt suur kahtlus või selgeid märke, mis võivad põhineda ka kolmanda isiku esitatud või anonüümsel teabel, selle kohta, et on toimunud pettus, korruptsioon või muu liidu finantshuve kahjustav ebaseaduslik tegevus.;

Muudatusettepanek    35

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 6 – alapunkt a

Määrus (EL) nr 883/2013

Artikkel 7 – lõige 3 – lõik 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Liikmesriigi pädevad asutused annavad ameti töötajatele nende ülesannete käesoleva määruse kohaseks tõhusaks ja põhjendamatu viivituseta täitmiseks vajalikku abi.;

Liikmesriigi pädevad asutused garanteerivad ameti töötajatele nende ülesannete käesoleva määruse kohaseks tõhusaks ja põhjendamatu viivituseta täitmiseks vajalikku abi.;

Muudatusettepanek    36

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 6 – alapunkt d

Määrus (EL) nr 883/2013

Artikkel 7 – lõige 6 – lõik 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

„Esimeses lõigus sätestatule lisaks võib asjaomane institutsioon, organ, amet või asutus igal ajal ametiga konsulteerida, et rakendada ametiga tihedas koostöös sobivaid kaitsemeetmeid, sealhulgas tõendite säilitamiseks, ja peab ametit sellisest otsusest viivitamata teavitama.;

„Esimeses lõigus sätestatule lisaks võib asjaomane institutsioon, organ, amet või asutus igal ajal ametiga konsulteerida, et rakendada ametiga tihedas koostöös ja selle tegevust dubleerimata sobivaid kaitsemeetmeid, sealhulgas tõendite säilitamiseks, ja peab ametit sellisest otsusest viivitamata teavitama.; Amet teeb konstruktiivselt ja täielikus sünergias koostööd asjaomase institutsiooni, organi või asutusega;

Muudatusettepanek    37

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 6 – alapunkt e

Määrus (EL) nr 883/2013

Artikkel 7 – lõige 8

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

„8.  Kui juurdlust ei saa lõpetada 12 kuu jooksul alates selle algatamisest, esitab peadirektor selle kaheteistkuulise tähtaja lõpuks ja seejärel iga kuue kuu tagant järelevalvekomiteele teatise, milles on märgitud juurdluse jätkamise põhjused ning vajaduse korral ka parandusmeetmed, mida on kavas juurdluse kiirendamiseks võtta.“

„8.  Kui juurdlust ei saa lõpetada 12 kuu jooksul alates selle algatamisest, esitab peadirektor selle kaheteistkuulise tähtaja lõpuks ja seejärel iga kuue kuu tagant järelevalvekomiteele teatise, milles on märgitud juurdluse jätkamise põhjused ning parandusmeetmed, mida on kavas juurdluse kiirendamiseks võtta.“

Muudatusettepanek    38

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 7 – alapunkt a

Määrus (EL) nr 883/2013

Artikkel 8 – lõige 1 – lõik 1a

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

„Kui institutsioonid, organid, ametid ja asutused teavitavad määruse (EL) 2017/1939 artikli 24 kohaselt EPPOd, võivad nad ameti teavitamiseks edastada talle EPPO-le saadetud teatise koopia.;

„Kui institutsioonid, organid, ametid ja asutused teavitavad määruse (EL) 2017/1939 artikli 24 kohaselt EPPOd, edastavad nad ameti teavitamiseks talle EPPO-le saadetud teatise koopia.;

Muudatusettepanek    39

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 7 – alapunkt b

Määrus (EL) nr 883/2013

Artikkel 8 – lõige 2 – lõik 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Institutsioonid, organid, ametid ja asutused ning, kui siseriiklik õigus seda ei keela, siis ka liikmesriikide pädevad asutused edastavad ametile selle taotlusel või omal algatusel nende valduses olevad dokumendid ja teabe, mis on seotud ameti käimasoleva juurdlusega.

Institutsioonid, organid, ametid ja asutused ning, kui siseriiklik õigus seda ei keela, siis ka liikmesriikide pädevad asutused edastavad viivitamata ametile selle taotlusel või omal algatusel nende valduses olevad dokumendid ja teabe, mis on seotud ameti käimasoleva juurdlusega.

Muudatusettepanek    40

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 7 – alapunkt c

Määrus (EL) nr 883/2013

Artikkel 8 – lõige 3

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Institutsioonid, organid, ametid ja asutused ning, kui siseriiklik õigus seda ei keela, siis ka liikmesriikide pädevad asutused edastavad ametile kõik muud nende valduses olevad dokumendid ja teabe, mis on seotud võitlusega pettuste, korruptsiooni ja muu liidu finantshuve kahjustava ebaseadusliku tegevuse vastu.;

3.  Institutsioonid, organid, ametid ja asutused ning, kui siseriiklik õigus seda ei keela, siis ka liikmesriikide pädevad asutused edastavad viivitamata ametile kõik muud nende valduses olevad dokumendid ja teabe, mis on seotud võitlusega pettuste, korruptsiooni ja muu liidu finantshuve kahjustava ebaseadusliku tegevuse vastu.;

Muudatusettepanek    41

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 9 – alapunkt a a (uus)

Määrus (EL) nr 883/2013

Artikkel 10 – lõige 5 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

a a)   lisatakse järgmine lõige 5 a:

 

„5 a.   „5 a. rikkumisest teatavad isikud, kes teatavad ELi finantshuve puudutavatest kuritegudest ja rikkumistest, on täielikult kaitstud, eelkõige liidu õiguse rikkumisest teatavate isikute kaitset käsitlevate Euroopa õigusaktidega.“

Muudatusettepanek    42

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 10 – alapunkt a

Määrus (EL) nr 883/2013

Artikkel 11 – lõige 1 – lõik 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Aruandele võib lisada peadirektori soovitused meetmete võtmise kohta. Kui see on asjakohane, märgitakse nendes soovitustes distsiplinaar-, haldus-, finants- ja/või kohtulikud meetmed, mida institutsioonid, organid, ametid ja asutused ning asjaomaste liikmesriikide pädevad asutused peaksid võtma, ning täpsemalt esitatakse sissenõudmist vajavate summade hinnanguline suurus ja tuvastatud asjaolude esialgne õiguslik klassifikatsioon.;

Aruandele võib lisada peadirektori dokumenteeritud soovitused meetmete võtmise kohta. Kui see on asjakohane, märgitakse nendes soovitustes distsiplinaar-, haldus-, finants- ja/või kohtulikud meetmed, mida institutsioonid, organid, ametid ja asutused ning asjaomaste liikmesriikide pädevad asutused peaksid võtma, ning täpsemalt esitatakse sissenõudmist vajavate summade hinnanguline suurus ja tuvastatud asjaolude esialgne õiguslik klassifikatsioon.;

Muudatusettepanek    43

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 10 – alapunkt b

Määrus (EL) nr 883/2013

Artikkel 11 – lõige 2 – lõik 2 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Amet võtab asjakohased sisemeetmed, et tagada lõpparuannete ja soovituste järjepidev kvaliteet, ning kaalub, kas on vaja juurdlusmenetlusi käsitlevad suunised läbi vaadata, et kõrvaldada võimalikud vastuolud.

Muudatusettepanek    44

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 10 – alapunkt b

Määrus (EL) nr 883/2013

Artikkel 11 – lõige 2 – lõik 3

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Ameti koostatud aruanded on liidu kohtutes ja liidu haldusmenetluses lubatavad tõendid.“;

Ameti koostatud aruanded on liidu kohtutes ja liidu haldusmenetluses lubatavad tõendid, tingimusel, et need on koostatud seaduspäraselt.“;

Muudatusettepanek    45

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 11 – alapunkt a

Määrus (EL) nr 883/2013

Artikkel 12 – lõige 1 – teine lause

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

„Samuti võib ta edastada teavet asjaomasele institutsioonile, organile, ametile või asutusele.“;

„Et vältida põhjendamatuid viivitusi, millel võiks olla kahjulikud tagajärjed muudele juurdlustele, nagu mõningad puutumatuse äravõtmise juhtumid, võib ta edastada teavet taotluse korral ka asjaomasele institutsioonile, organile, ametile või asutusele.“;

Muudatusettepanek    46

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 12

Määrus (EL) nr 883/2013

Artikkel 12c – lõige 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Amet teavitab EPPOd viivitamata kõigist süütegudest, mille puhul EPPO saab määruse (EL) 2017/1939 artikli 25 lõigete 2 ja 3 kohaselt teostama oma pädevusi, mis on sätestatud sama määruse artiklis 22. Teatis saadetakse enne ameti juurdlust või selle ajal.

1.  Amet teavitab EPPOd kohe kõigist süütegudest, mille puhul EPPO saab määruse (EL) 2017/1939 artikli 25 lõigete 2 ja 3 kohaselt teostama oma pädevusi, mis on sätestatud sama määruse artiklis 22. Teatis saadetakse enne ameti juurdlust või selle ajal.

Muudatusettepanek    47

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 12

Määrus (EL) nr 883/2013

Artikkel 12c – lõige 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Teatis sisaldab vähemalt asjaolude kirjeldust, sealhulgas tekitatud või tõenäoliselt tekitatava kahju hinnanguline suurus, kuriteo võimalik õiguslik klassifikatsioon ning kättesaadav teave võimalike kannatanute, kahtlusaluste ja teiste asjaga seotud isikute kohta.

2.  Teatis sisaldab ametile teadaolevaid kõiki asjaolusid ja teavet, sealhulgas tekitatud või tõenäoliselt tekitatava kahju hinnanguline suurus, kuriteo võimalik õiguslik klassifikatsioon ning kättesaadav teave võimalike kannatanute, kahtlusaluste ja teiste asjaga seotud isikute kohta.

Muudatusettepanek    48

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 12

Määrus (EL) nr 883/2013

Artikkel 12c – lõige 3 – lõik 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Ametil ei ole kohustust teavitada EPPOd ilmselgelt põhjendamatutest süüdistavatest väidetest.

Amet teavitab EPPOd üksnes põhjendatud süüdistavatest väidetest ja esitab igal aastal andmed selliste väidete arvu ja sisu kohta.

Muudatusettepanek    49

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 12

Määrus (EL) nr 883/2013

Artikkel 12 f a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Artikkel 12 f a

 

Samaaegsed juurdlused

 

1.  Juhul, kui juurdlus toimub EPPOs osalevas liikmesriigis ja liikmesriigis, mis EPPOs ei osale, sõlmivad amet ja EPPO koostöölepingu vastavalt nõukogu määruse (EL) nr 2017/1939 artikli 99 lõikele 3. Selline koostööleping sisaldab vähemalt sätteid kogu teabe vahetamise, tõendite ja aruannete vastastikuse aktsepteerimise, menetluslike tagatiste (mis on samaväärsed nendega, mis on loetletud nõukogu määruse (EL) nr 2017/1939 VI peatükis) ja isikuandmete vahetamise kohta.

 

2.  Liikmesriigid teevad koostööd nii ameti kui ka EPPOga ning toetavad neid nende tegevuses ja vastavates juurdlustes.

NÕUANDVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

Euroopa Pettustevastase Ameti (OLAF) juurdlused, koostöö Euroopa Prokuratuuriga ja OLAFi juurdluste tulemuslikkus

Viited

COM(2018)0338 – C8-0214/2018 – 2018/0170(COD)

Vastutav komisjon

istungil teada andmise kuupäev

CONT

5.7.2018

 

 

 

Arvamuse esitajad

istungil teada andmise kuupäev

JURI

5.7.2018

Arvamuse koostaja

nimetamise kuupäev

Jean-Marie Cavada

9.7.2018

Läbivaatamine parlamendikomisjonis

20.11.2018

 

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

23.1.2019

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

20

2

1

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Max Andersson, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Mady Delvaux, Rosa Estaràs Ferragut, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Luis de Grandes Pascual, Pascal Durand, Angelika Niebler, Virginie Rozière, Tiemo Wölken, Kosma Złotowski

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

Lola Sánchez Caldentey

NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS NÕUANDVAS KOMISJONIS

20

+

ALDE

Jean-Marie Cavada, António Marinho e Pinto

ECR

Sajjad Karim, Kosma Złotowski

GUE/NGL

Lola Sánchez Caldentey

PPE

Rosa Estaràs Ferragut, Luis de Grandes Pascual, Pavel Svoboda, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

S&D

Mady Delvaux, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Evelyn Regner, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Max Andersson, Pascal Durand, Julia Reda

2

ENF

Marie-Christine Boutonnet, Gilles Lebreton

1

0

PPE

József Szájer

Kasutatud tähised:

+  :  poolt

–  :  vastu

0  :  erapooletu


KODANIKUVABADUSTE, JUSTIITS- JA SISEASJADE KOMISJONI ARVAMUS (11.1.2019)

eelarvekontrollikomisjonile

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse Euroopa Pettustevastase Ameti (OLAF) juurdlusi käsitlevat määrust (EL, Euratom) nr 883/2013 seoses koostööga Euroopa Prokuratuuriga ja OLAFi juurdluste tulemuslikkusega

(COM(2018)0338 – C8-0214/2018 – 2018/0170(COD))

Arvamuse koostaja: Monica Macovei

LÜHISELGITUS

Liidu finantshuvide kaitse tõhustamiseks tegi Euroopa Komisjon mais 2018 ettepaneku muuta määrust (EL, Euratom) nr 883/2013, mis käsitleb Euroopa Pettustevastase Ameti (edaspidi OLAF või amet) juurdlusi. See ettepanek järgnes juulis 2017 vastu võetud direktiivile, milles käsitletakse liidu finantshuve kahjustava pettuse vastast võitlust kriminaalõiguse abil, ning oktoobris 2017 vastu võetud määrusele, millega rakendatakse tõhustatud koostööd Euroopa Prokuratuuri (European Public Prosecutor’s Office, EPPO) asutamisel.

Muudetud määrus peaks jõustuma 2020. aasta lõpus, enne kui EPPO oma tegevust alustab.

Ettepaneku üldeesmärk on kohandada ja tugevdada ELi finantshuvide kaitse mehhanisme. Selleks tuleks eelkõige panna alus tõhusale koostööle EPPOga, mis peaks põhinema tiheda koostöö, teabevahetuse, vastastikuse täiendavuse ja kattuva töö vältimise põhimõtetel. Kui EPPO korraldab kriminaaluurimisi ja süüdistuste esitamist, siis OLAF jätkab üksnes ELi finantshuve käsitlevate haldusjuurdluste läbiviimist, täiendades seega EPPO tööd ja omades ühiseid eesmärke.

Raportöör on seisukohal, et äärmiselt oluline on tagada, et EPPO ja OLAFi edaspidine suhe ei tekitaks pikki pädevusvaidlusi. Selleks peaksid nii EPPO kui ka OLAF kasutama oma juurdluste haldamise süsteemide kokkulangevuste funktsiooni, võimaldades viivitamata kontrollida asjakohast teavet pooleliolevate juhtumite kohta. Kuna EPPO juurdluste haldamise süsteem nõuab kõrget turvalisuse taset, peaks amet teavitama EPPO määratud isikut, kes peaks omakorda kontrollima, kas EPPO juba viib samade asjaolude kohta läbi uurimist.

Aruandes märgitakse ka, et amet peaks viivitamata teavitama EPPOt mis tahes süüteost, mille suhtes EPPO saaks oma pädevust teostada. Teatamisele võib järgneda aruanne, kui EPPO seda taotleb ja mis koostatakse tihedas koostöös EPPOga. See võimaldaks EPPO-l kiiresti reageerida ja tagaks, et kriminaaluurimisi viiakse läbi täielikus kooskõlas EPPO suhtes kohaldatavate menetluslike tagatistega.

Täiendavate juurdluste kohta, mis algatatakse või mida jätkatakse ameti peadirektori algatusel, märgitakse aruandes, et ametil peaks olema lubatud korraldada juurdlusi üksnes EPPO nõusolekul. Kui EPPO on selliste juurdlus algatamise vastu, peaks amet hoiduma nende läbiviimisest.

Lõpetuseks on raportöör seisukohal, et institutsioonid, organid ja asutused peaksid EPPO määruse artikli 24 lõike 1 kohaselt taotlema neile teatatud kriminaalse iseloomuga süüdistuste hindamist otse EPPO-lt.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon palub vastutaval eelarvekontrollikomisjonil võtta arvesse järgmisi muudatusettepanekuid:

Muudatusettepanek    1

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(2 a)  Komisjoni aruandes määruse (EL, Euratom) nr 883/2013 kohaldamise kohta leitakse, et ei ole päris selge, millises ulatuses muudab nimetatud määrus kohaldatavaks riigisisese õiguse. Asjaomaste õigusnormide erineva tõlgendamise ja riikide õigusaktide erinevuste tõttu on OLAFi volituste teostamine liikmesriikides killustatud, mis mõnel juhul takistab teda uurimisi edukalt läbi viimast ja lõppkokkuvõttes ei lase aidata täita aluslepingu eesmärki, milleks on liidu finantshuvide tulemuslik kaitse.

Muudatusettepanek    2

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(4)  Kuna ametil ja EPPO-l on ühine eesmärk – liidu eelarve kaitse – peavad nad looma tihedad suhted, mis põhinevad ehtsal koostööl ning mille eesmärk on tagada nende volituste vastastikune täiendavus ja oma tegevuse koordineeritus, eriti seoses tõhustatud koostööga EPPO asutamisel. Lõpptulemusena peaksid nende suhted aitama tagada kõigi liidu finantshuvide kaitsmise võimaluste kasutamise ja töö tarbetu kattumise vältimise.

(4)  Kuna OLAFil ja EPPO-l on ühine eesmärk – liidu eelarve kaitse – peavad nad looma tihedad suhted, mis põhinevad ehtsal koostööl ning mille eesmärk on tagada nende volituste vastastikune täiendavus ja oma tegevuse koordineerimine, eriti seoses tõhustatud koostööga EPPO asutamisel. Lõpptulemusena peaksid nende suhted aitama tagada kõigi liidu finantshuvide kaitsmise võimaluste kasutamise ja töö tarbetu kattumise vältimise. Hea koostöö edendamiseks soovitatakse EPPO-l ja ametil korraldada regulaarselt töökohtumisi, eelkõige käimasolevatest uurimistest ülevaate saamiseks ning suundumuste ja juhtumite vaheliste võimalike seoste tuvastamiseks.

Muudatusettepanek    3

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(4 a)  EPPO asutamine ei tohiks muuta OLAFi üldvolitusi, kuid ta peaks oma tegevust mitmel moel EPPO olemasoluga kohaldama. OLAFi pädevusse peaks jääma kahtlustatavate rikkumiste, olgu need pettustega seotud või mitte, haldusuurimine liidu institutsioonides, organites ja asutustes ja kõigis liikmesriikides selleks, et anda soovitusi kohtu-, distsiplinaar-, finants- või haldusmenetluste algatamiseks.

Muudatusettepanek    4

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(5)  Määruses (EL) 2017/1939 on sätestatud, et amet, nagu ka kõik liidu institutsioonid, organid, ametid ja asutused ning riigi pädevad ametiasutused peavad EPPOd kohe teavitama süütegudest, mille suhtes võib EPPO on pädevust teostada. Kuna ameti volitused piirduvad pettuste, korruptsiooni ja muude liidu finantshuve kahjustavate ebaseaduslike tegevustega, sobib see ideaalselt tegutsema EPPO loomuliku partneri ja eelistatud teabeallikana.

(5)  Määruses (EL) 2017/1939 on sätestatud, et amet, nagu ka kõik liidu institutsioonid, organid, ametid ja asutused ning riikide pädevad asutused peavad EPPOt kohe teavitama süütegudest, mille suhtes EPPO võib oma pädevust teostada. Kuna ameti volitused piirduvad pettuste, korruptsiooni ja muude liidu finantshuve kahjustavate ebaseaduslike tegevustega, sobib ta ideaalselt tegutsema EPPO loomuliku partneri ja eelistatud teabeallikana. See kehtib eriti juhul, kui uurimine hõlmab nii EPPO loomiseks korraldatud tõhustatud koostöös osalevaid liikmesriike kui ka liikmesriike, kes selles ei osale.

Muudatusettepanek    5

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(6)  Võimalikule süüteole viitavad asjaolud, mis kuuluvad EPPO pädevusse, võivad tegelikkuses ilmneda kas algsetes ametile esitatud väidetes eeskirjade eiramise kohta või ameti algatatud haldusjuurdluse käigus. Sellepärast peab amet EPPO teavitamise kohustuse täitmiseks andma talle süüteost teada mis tahes juurdlusetapis, mil see selgub.

(6)  Võimalikule süüteole viitavad asjaolud, mis kuuluvad EPPO pädevusse, võivad tegelikkuses ilmneda kas algselt ametile esitatud väidetes eeskirjade eiramise kohta või ameti algatatud haldusjuurdluse käigus. Sellepärast peab amet EPPO teavitamise kohustuse täitmiseks teda viivitamatult mis tahes süüteost teavitama. Teavitamise järel tuleks võimalikult kiiresti esitada aruanne. Nii teatis kui ka aruanne tuleb saata mis tahes juurdlusetapis või enne juurdluse algust. Teave, mille amet saab, tuleb igal juhul võimalikult kiiresti EPPO-le edastada.

Muudatusettepanek    6

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(7)  Määruses (EL) 2017/1939 on esitatud miinimumteave, mis sellises teatises reeglina alati olema peab. Selleks võib ametil olla vaja anda süüteole viitavatele väidetele esialgne hinnang ja koguda vajalikku teavet. Amet peab tegema sellise hindamise operatiivselt ja nii, et see ei ohustaks võimalikku tulevast kriminaaluurimist. Kui amet teeb hindamisel kindlaks, et on olemas EPPO pädevusse kuuluv süüteokahtlus, peab ta hindamise lõpuks esitama EPPO-le sellesisulise teatise.

(7)  Määruses (EL) 2017/1939 on esitatud miinimumteave, mis sellises teatises reeglina alati olema peab, et kuriteojuhtumitest teatamine oleks võimalikult tulemuslik. Sellele lisaks peaks amet edastama EPPO-le kogu talle kättesaadava asjakohase teabe. Selleks võib ametil olla vaja anda süüteole viitavatele väidetele esialgne hinnang ja koguda vajalikku teavet. Amet peab tegema sellise hindamise võimalikult operatiivselt ja nii, et see ei ohustaks võimalikku tulevast kriminaaluurimist. Kui amet teeb hindamisel kindlaks, et on olemas EPPO pädevusse kuuluv süüteokahtlus, peab ta hindamise lõpuks esitama EPPO-le viivitamata sellesisulise teatise.

Muudatusettepanek    7

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(8)  Ameti oskusteavet arvestades peab liidu institutsioonidel, organitel, ametitel ja asutustel olema võimalus paluda ametil anda esialgne hinnang neile teada antud kahtlustustele.

(8)  Ameti oskusteavet arvestades peab liidu institutsioonidel, organitel, ametitel ja asutustel olema võimalus paluda ametil anda esialgne hinnang neile teada antud kahtlustustele juhtudel, mil nad ise ei oska sellist hinnangut anda. See ei tohiks takistada EPPO õigeaegset teavitamist.

Muudatusettepanek    8

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(9)  Kooskõlas määrusega (EL) 2017/1939 ei tohiks amet üldjuhul alustada haldusjuurdlust paralleelselt EPPO juurdlusega samade asjaolude kohta. Teatud juhtudel võib siiski liidu finantshuvide kaitsmiseks vaja olla, et amet tegeleks enne EPPO kriminaaluurimise lõpuleviimist täiendava haldusjuurdlusega, et teha kindlaks, kas on vaja kaitsemeetmeid või algatada finants-, distsiplinaar- või haldusmenetlus. Sellised täiendavad juurdlused võivad olla asjakohased muu hulgas siis, kui on vaja tagasi nõuda teatud aegumistähtajaga eelarvevahendeid, ohus olevad summad on suured või on ohtlikus olukorras vaja vältida edasisi kulutusi.

(9)  Kooskõlas määrusega (EL) 2017/1939 ei tohiks amet üldjuhul alustada haldusjuurdlust paralleelselt EPPO juurdlusega samade asjaolude kohta. Teatud juhtudel võib siiski liidu finantshuvide kaitsmiseks vaja olla, et amet tegeleks enne EPPO kriminaaluurimise lõpuleviimist täiendava haldusjuurdlusega, et teha kindlaks, kas on vaja võtta kaitsemeetmeid või algatada finants-, distsiplinaar- või haldusmenetlus. Sellised täiendavad juurdlused võivad olla asjakohased muu hulgas siis, kui on vaja tagasi nõuda teatud aegumistähtajaga eelarvevahendeid, ohus olevad summad on suured või on ohtlikus olukorras vaja vältida edasisi kulutusi. Kuna need juurdlused on täiendavad, tuleks need läbi viia üksnes EPPO nõusolekul.

Muudatusettepanek    9

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(10)  Määruses (EL) 2017/1939 on sätestatud, et EPPO võib paluda ametilt selliseid täiendavaid juurdlusi. Kui EPPO seda ei palu, peaks täiendav juurdlus olema teatud tingimustel võimalik ka ameti enda algatusel. Täpsemalt peaks EPPO-l olema võimalus esitada ameti juurdluse algatamisele, jätkamisele või teatud juurdlustoimingute tegemisele vastuväide. Vastuväite põhjus peab olema vajadus kaitsta EPPO uurimiste tulemuslikkust ja olema selle eesmärgiga võrdeline. Amet peab jätma tegemata toimingu, millele EPPO on esitanud vastuväite. Kui EPPO vastuväidet ei esita, peab amet korraldama oma juurdluse EPPOga tihedalt konsulteerides.

(10)  Määruses (EL) 2017/1939 on sätestatud, et EPPO võib paluda ametilt selliseid täiendavaid juurdlusi. Kui EPPO seda ei palu, peaks täiendav juurdlus olema teatud tingimustel võimalik ka ameti enda algatusel, kui eelnevalt on EPPOga konsulteeritud. Täpsemalt peaks EPPO-l olema võimalus esitada ameti juurdluse algatamisele, jätkamisele või teatud juurdlustoimingute tegemisele vastuväide. Vastuväite põhjus peab olema vajadus kaitsta EPPO uurimiste tulemuslikkust ja vastuväide peaks olema selle eesmärgiga võrdeline. Amet peab jätma tegemata toimingu, millele EPPO on esitanud vastuväite. Kui EPPO taotlusega nõustub, peab amet korraldama oma juurdluse EPPOga tihedalt konsulteerides.

Muudatusettepanek    10

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(12)  Et ameti ja EPPO koostöö oleks tulemuslik, peavad nad omavahel pidevalt teavet vahetama. Enne ameti või EPPO juurdluse alustamist on teabevahetus eriti tähtis selleks, et oleks tagatud toimingute koordineeritus ja ei tehtaks topelttööd. Amet ja EPPO peavad sellise teabevahetuse viisi ja tingimused sätestama oma töökorralduses.

(12)  Et ameti ja EPPO koostöö oleks tulemuslik, peavad nad omavahel pidevalt teavet vahetama. Enne ameti või EPPO juurdluse alustamist on teabevahetus eriti tähtis selleks, et oleks tagatud toimingute koordineeritus ja ei tehtaks topelttööd. Selleks peaksid nii amet kui ka EPPO kasutama oma juurdluste haldamise süsteemide kokkulangevuste funktsiooni. Amet ja EPPO peavad sellise teabevahetuse viisi ja tingimused sätestama oma töökorralduses. Ameti peadirektor ja Euroopa peaprokurör peaksid korrapäraselt kohtuma ja ühist huvi pakkuvaid küsimusi arutama.

Muudatusettepanek    11

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(19)  Kui amet peab aga toetuma riigi pädevate asutuste abile (eriti kui ettevõtja ei ole kohapealse kontrolli ja inspekteerimisega nõus), peavad liikmesriigid hoolitsema selle eest, et ameti tegevus oleks tulemuslik, ja andma vajalikku abi oma siseriiklikku menetlusõigust järgides.

(19)  Kui amet peab aga toetuma riigi pädevate asutuste abile (eriti kui ettevõtja ei ole kohapealse kontrolli ja inspekteerimisega nõus), peavad liikmesriigid hoolitsema selle eest, et ameti tegevus oleks tulemuslik, ja andma talle, oma siseriiklikku menetlusõigust järgides, võimalikult kiiresti vajalikku abi.

Muudatusettepanek    12

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 22 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(22 a)  Isikud, kes teatavad ametile ELi finantshuve puudutavatest kuritegudest ja rikkumistest, peavad olema täielikult kaitstud, eelkõige rikkumisest teatavate isikute kaitset käsitlevate Euroopa õigusnormidega.

Muudatusettepanek    13

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 32 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(32 a)  Liikmesriikide pädevad asutused annavad ametile tema ülesannete täitmiseks vajalikku abi. Kui amet annab liikmesriigi prokuratuurile õiguslikke soovitusi ja neid ei järgita, peab liikmesriik seda ametile põhjendama. Amet peaks kord aastas koostama aruande selle kohta, kuidas liikmesriigid on teda abistanud ja tema õiguslikke soovitusi täitnud.

Muudatusettepanek    14

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 32 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(32 b)  Järelevalvekomitee liikmete seast tuleks nimetada põhiõiguste ametnik. Tema ülesanne oleks jälgida, kuidas amet põhiõigusi ja menetluslikke tagatisi järgib.

Muudatusettepanek    15

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 35 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(35 a)  Komisjon peaks 31. detsembriks 2022 hindama käesoleva määruse kohaldamist ning eelkõige ameti ja EPPO koostöö tõhusust.

Muudatusettepanek    16

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt -1 (uus)

Määrus (EL, Euratom) nr 883/2013

Artikkel 1 – lõige 3 – punkt d

 

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

(-1)  Artikli 1 lõike 3 punkt d asendatakse järgmisega:

(d)   määrus (EÜ) nr 45/2001.

„d)   määrus (EÜ) nr 45/2001 ja määrus (EL) 2016/679.“

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32013R0883)

Muudatusettepanek    17

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1– punkt 3

Määrus (EL, Euratom) nr 883/2013

Artikkel 3 – lõige 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Kohapealseid kontrolle ja inspekteerimist tuleb teha kooskõlas käesoleva määrusega ning selle kohaldamisalast välja jäävatel juhtudel kooskõlas määrusega (Euratom, EÜ) nr 2185/96.

2.  Kohapealseid kontrolle ja inspekteerimist võib läbi viia ilma etteteatamiseta, neid tuleb teha kooskõlas käesoleva määrusega ning selle kohaldamisalast välja jäävatel juhtudel kooskõlas määrusega (Euratom, EÜ) nr 2185/96.

Muudatusettepanek    18

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3

Määrus (EL, Euratom) nr 883/2013

Artikkel 3 – lõige 6 – lõik 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Ameti nõudel pakub asjaomase liikmesriigi pädev asutus ameti töötajatele artikli 7 lõikes 2 osutatud kirjalikus volituses kindlaksmääratud ülesannete tulemuslikuks täitmiseks vajalikku abi.

Ameti nõudel pakub asjaomase liikmesriigi pädev asutus võimalikult kiiresti ameti töötajatele artikli 7 lõikes 2 osutatud kirjalikus volituses kindlaksmääratud ülesannete tulemuslikuks täitmiseks vajalikku abi.

Muudatusettepanek    19

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3

Määrus (EL, Euratom) nr 883/2013

Artikkel 3 – lõige 6 – lõik 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Kooskõlas määrusega (Euratom, EÜ) nr 2185/96 tagab asjaomane liikmesriik ameti töötajatele juurdepääsu kõigile juurdlusaluse juhtumiga seotud andmetele ja dokumentidele, mida on vaja tõhusaks ja tulemuslikuks kohapealseks kontrolliks ja inspekteerimiseks, ning suutlikkuse võtta oma järelevalve alla andmed ja dokumendid nende kaotsimineku vältimiseks.

Kooskõlas määrusega (Euratom, EÜ) nr 2185/96 tagab asjaomane liikmesriik ameti töötajatele juurdepääsu kõigile juurdlusaluse juhtumiga seotud andmetele ja dokumentidele, mida on vaja tõhusaks ja tulemuslikuks kohapealseks kontrolliks ja inspekteerimiseks, ning suutlikkuse võtta andmed ja dokumendid nende kaotsimineku vältimiseks oma järelevalve alla nii kauaks, kui see on vajalik.

Muudatusettepanek    20

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3

Määrus (EL, Euratom) nr 883/2013

Artikkel 3 – lõige 9

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

9.  Välisjuurdluse käigus võib amet saada juurdepääsu institutsioonide, organite, ametite ja asutuste käsutuses olevale asjakohasele teabele, olenemata sellest, millisel andmekandjal see on, kui seda on vaja pettuse, korruptsiooni või mis tahes muu liidu finantshuve kahjustava ebaseadusliku tegevuse tuvastamiseks. Selleks kohaldatakse artikli 4 lõikeid 2 ja 4.

9.  Välisjuurdluse käigus võib amet saada võimalikult kiiresti juurdepääsu institutsioonide, organite, ametite ja asutuste käsutuses olevale asjakohasele teabele, olenemata sellest, millisel andmekandjal see on, kui seda on vaja pettuse, korruptsiooni või mis tahes muu liidu finantshuve kahjustava ebaseadusliku tegevuse tuvastamiseks. Selleks kohaldatakse artikli 4 lõikeid 2 ja 4.

Muudatusettepanek    21

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3

Määrus (EL, Euratom) nr 883/2013

Artikkel 3 – lõige 10 – lõik 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Ilma et see piiraks artikli 12c lõike 1 kohaldamist, võib amet, juhul kui tal on enne välisjuurdluse võimaliku algatamise otsuse vastuvõtmist teavet, mis annab alust kahtlustada pettust, korruptsiooni või muud liidu finantshuve kahjustavat ebaseaduslikku tegevust, teavitada sellest asjaomaste liikmesriikide pädevaid asutusi ning vajaduse korral ka asjaomaseid institutsioone, organeid, ameteid ja asutusi.

Ilma et see piiraks artikli 12c lõike 1 kohaldamist, võib amet, juhul kui tal on enne välisjuurdluse võimaliku algatamise otsuse vastuvõtmist teavet, mis annab alust kahtlustada pettust, korruptsiooni või muud liidu finantshuve kahjustavat ebaseaduslikku tegevust, teavitada sellest asjaomaste liikmesriikide pädevaid asutusi ning vajaduse korral ka asjaomaseid institutsioone, organeid, ameteid ja asutusi. Ameti nõudmisel teavitavad asjaomaste liikmesriikide pädevad asutused ning asjaomane institutsioon, organ, amet või asutus ametit sellise teabe põhjal võetud meetmetest ja nende tulemustest.

Muudatusettepanek    22

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 4 – alapunkt a

Määrus (EL, Euratom) nr 883/2013

Artikkel 4 – lõige 2 – punkt a

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

a)  on ametil õigus saada viivitamata ja ette teatamata juurdepääs institutsioonide, organite, ametite ja asutuste tööruumidele ja nende valduses olevale asjakohasele teabele, olenemata sellest, mis liiki andmekandjal see on. Ametil on õigus kontrollida institutsioonide, organite, ametite ja asutuste raamatupidamist. Amet võib teha koopiaid ja väljavõtteid kõikidest institutsioonide, organite, ametite ja asutuste valduses olevatest dokumentidest või muude andmekandjate sisust ning vajaduse korral võtta need dokumendid või andmed oma järelevalve alla, et vältida nende kadumist;

a)  on ametil õigus saada viivitamata ja ette teatamata juurdepääs institutsioonide, organite, ametite ja asutuste tööruumidele ja nende valduses olevale asjakohasele teabele, olenemata sellest, mis liiki andmekandjal see on. Ametil on õigus kontrollida institutsioonide, organite, ametite ja asutuste raamatupidamist. Amet võib teha koopiaid ja väljavõtteid kõikidest institutsioonide, organite, ametite ja asutuste valduses olevatest dokumentidest või muude andmekandjate sisust ning vajaduse korral võtta need dokumendid või andmed nende kadumamineku vältimiseks oma järelevalve alla nii kauaks, kui see on vajalik;

Muudatusettepanek    23

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 4 – alapunkt b

Määrus (EL, Euratom) nr 883/2013

Artikkel 4 – lõige 3

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Sisejuurdluses uuritavate asjaoludega seotud teabele juurdepääsu saamiseks võib amet ettevõtjate ruumides teha artiklis 3 sätestatud korras kohapealseid kontrolle ja inspekteerimisi.

3.  Sisejuurdluses uuritavate asjaoludega seotud teabele juurdepääsu saamiseks võib amet ilma etteteatamiseta teha ettevõtjate ruumides artiklis 3 sätestatud korras kohapealseid kontrolle ja inspekteerimisi.

Muudatusettepanek    24

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5 – alapunkt a a (uus)

Määrus (EL, Euratom) nr 883/2013

Artikkel 5 – lõige 2 – lõik 1 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(a a)  lõikesse 2 lisatakse esimese lõigu järele järgmine lõik:

 

„Amet algatab viivitamata EPPO poolt taotletud välisjuurdluse vastavalt artiklile 12e.“

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0883&from=ET)

Muudatusettepanek    25

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5 – alapunkt a b (uus)

Määrus (EL, Euratom) nr 883/2013

Artikkel 5 – lõige 2 – lõik 2

 

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

(a b)  lõike 2 teine lõik asendatakse järgmisega:

Sisejuurdluse algatamise otsuse võtab peadirektor vastu kas omal algatusel, selle institutsiooni, organi, ameti või asutuse taotlusel, kus kõnealune juurdlus peab toimuma, või liikmesriigi taotlusel.

„Sisejuurdluse algatamise otsuse võtab peadirektor vastu kas omal algatusel, selle institutsiooni, organi, ameti või asutuse taotlusel, kus kõnealune juurdlus peab toimuma, või EPPO või liikmesriigi taotlusel.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32013R0883)

Muudatusettepanek    26

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 6 – alapunkt a a (uus)

Määrus (EL, Euratom) nr 883/2013

Artikkel 7 – lõige 3 – lõik 2

 

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

(a a)  Lõike 3 teine lõik asendatakse järgmisega:

Institutsioonid, organid, ametid ja asutused tagavad, et nende ametnikud, muud teenistujad, liikmed, juhid ja töötajad osutavad ameti töötajatele nende ülesannete tõhusaks täitmiseks vajalikku abi.

„Institutsioonid, organid, ametid ja asutused tagavad, et nende ametnikud, muud teenistujad, liikmed, juhid ja töötajad osutavad ameti töötajatele nende ülesannete tõhusaks täitmiseks vajalikku abi vastavalt käesolevale määrusele ja võimalikult kiiresti.“

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32013R0883)

Muudatusettepanek    27

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 6 – alapunkt d

Määrus (EL, Euratom) nr 883/2013

Artikkel 7 – lõige 6 – lõik 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Esimeses lõigus sätestatule lisaks võib asjaomane institutsioon, organ, amet või asutus igal ajal ametiga konsulteerida, et rakendada ametiga tihedas koostöös sobivaid kaitsemeetmeid, sealhulgas tõendite säilitamiseks, ja peab ametit sellisest otsusest viivitamata teavitama.

Esimeses lõigus sätestatule lisaks võib asjaomane institutsioon, organ, amet või asutus igal ajal ametiga konsulteerida, et rakendada ametiga tihedas koostöös sobivaid kaitsemeetmeid, sealhulgas tõendite säilitamiseks, ja peab ametit sellisest otsusest viivitamata teavitama. Amet teeb konstruktiivselt ja täielikus sünergias koostööd asjaomase institutsiooni, organi, ameti või asutusega.

Muudatusettepanek    28

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 7 – alapunkt a

Määrus (EL, Euratom) nr 883/2013

Artikkel 8 – lõige 1 – lõik 1 a

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Kui institutsioonid, organid, ametid ja asutused teavitavad määruse (EL) 2017/1939 artikli 24 kohaselt EPPOd, võivad nad ameti teavitamiseks edastada talle EPPO-le saadetud teatise koopia.

Kui institutsioonid, organid, ametid ja asutused teavitavad määruse (EL) 2017/1939 artikli 24 kohaselt EPPOt, võivad nad ameti teavitamiseks edastada talle EPPO-le saadetud teatise koopia ja teatada selle edastamisest EPPO-le.

Muudatusettepanek    29

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 7 – alapunkt b

Määrus (EL, Euratom) nr 883/2013

Artikkel 8 – lõige 2 – lõik 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Institutsioonid, organid, ametid ja asutused ning, kui siseriiklik õigus seda ei keela, siis ka liikmesriikide pädevad asutused edastavad ametile selle taotlusel või omal algatusel nende valduses olevad dokumendid ja teabe, mis on seotud ameti käimasoleva juurdlusega.

Institutsioonid, organid, ametid ja asutused ning, kui siseriiklik õigus seda ei keela, siis ka liikmesriikide pädevad asutused edastavad ametile selle taotlusel või omal algatusel võimalikult kiiresti nende valduses olevad dokumendid ja teabe, mis on seotud ameti käimasoleva juurdlusega.

Muudatusettepanek    30

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 7 – alapunkt b

Määrus (EL, Euratom) nr 883/2013

Artikkel 8 – lõige 2 – lõik 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Enne juurdluse algust edastavad nad ameti küsimise peale nende valduses olevad dokumendid või teabe, mis on vajalikud süüdistavate väidete hindamiseks või artikli 5 lõike 1 kohaste juurdluse algatamise kriteeriumide kohaldamiseks.

Enne juurdluse algust edastavad nad ameti taotlusel või omal algatusel nende valduses olevad dokumendid või teabe, mis on vajalikud süüdistavate väidete hindamiseks või artikli 5 lõike 1 kohaste juurdluse algatamise kriteeriumide kohaldamiseks.

Muudatusettepanek    31

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 7 – alapunkt c

Määrus (EL, Euratom) nr 883/2013

Artikkel 8 – lõige 3

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Institutsioonid, organid, ametid ja asutused ning, kui siseriiklik õigus seda ei keela, siis ka liikmesriikide pädevad asutused edastavad ametile kõik muud nende valduses olevad dokumendid ja teabe, mis on seotud võitlusega pettuste, korruptsiooni ja muu liidu finantshuve kahjustava ebaseadusliku tegevuse vastu.

3.  Institutsioonid, organid, ametid ja asutused ning, kui siseriiklik õigus seda ei keela, siis ka liikmesriikide pädevad asutused edastavad ametile tema taotlusel või omal algatusel viivitamata kõik muud nende valduses olevad dokumendid ja teabe, mis on seotud võitlusega pettuste, korruptsiooni ja muu liidu finantshuve kahjustava ebaseadusliku tegevuse vastu.

Muudatusettepanek    32

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 8 – alapunkt a a (uus)

Määrus (EL, Euratom) nr 883/2013

Artikkel 9 – lõige 5 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(a a)  Lisatakse järgmine lõige:

 

„5 a.  OLAFi uurimistegevust kontrollib vastavalt ELi toimimise lepingu artiklile 263 Euroopa Kohus.“

Muudatusettepanek    33

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 9 – alapunkt a a (uus)

Määrus (EL, Euratom) nr 883/2013

Artikkel 10 – lõige 5 – lõik 1

 

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

(a a)  lõike 5 esimene lõik asendatakse järgmisega:

Peadirektor tagab, et mis tahes üldsusele antav teave oleks neutraalne ja erapooletu ning et selle avalikustamisel tagatakse juurdluse konfidentsiaalsus ning kooskõla käesolevas artiklis ja artikli 9 lõikes 1 sätestatud põhimõtetega.

„Peadirektor tagab, et mis tahes üldsusele antav teave oleks neutraalne ja erapooletu ning et selle avalikustamisel järgitakse andmekaitsenõudeid ning tagatakse juurdluse konfidentsiaalsus ja kooskõla käesolevas artiklis ja artikli 9 lõikes 1 sätestatud põhimõtetega.“

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32013R0883)

Muudatusettepanek    34

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 9 – alapunkt a b (uus)

Määrus (EL, Euratom) nr 883/2013

Artikkel 10 – lõige 5 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(a b)  Lisatakse järgmine lõige:

 

„5 a.  Isikud, kes teatavad ELi finantshuve puudutavatest kuritegudest ja rikkumistest, on täielikult kaitstud, eelkõige liidu õiguse rikkumisest teatavate isikute kaitset käsitlevate ELi õigusaktidega.“

Muudatusettepanek    35

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 10 – alapunkt a

Määrus (EL, Euratom) nr 883/2013

Artikkel 11 – lõige 1 – lõik 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Aruandele võib lisada peadirektori soovitused meetmete võtmise kohta. Kui see on asjakohane, märgitakse nendes soovitustes distsiplinaar-, haldus-, finants- ja/või kohtulikud meetmed, mida institutsioonid, organid, ametid ja asutused ning asjaomaste liikmesriikide pädevad asutused peaksid võtma, ning täpsemalt esitatakse sissenõudmist vajavate summade hinnanguline suurus ja tuvastatud asjaolude esialgne õiguslik klassifikatsioon.

Aruandele lisatakse peadirektori hästi dokumenteeritud soovitused selle kohta, kas meetmeid võtta või mitte. Vajaduse korral märgitakse nendes soovitustes ära distsiplinaar-, haldus-, finants- ja/või kohtulikud meetmed, mida institutsioonid, organid, ametid ja asutused ning asjaomaste liikmesriikide pädevad asutused peaksid võtma, ning täpsemalt esitatakse sissenõudmist vajavate summade hinnanguline suurus ja tuvastatud asjaolude esialgne õiguslik klassifikatsioon.

Muudatusettepanek    36

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 10 – alapunkt b

Määrus (EL, Euratom) nr 883/2013

Artikkel 11 – lõige 2 – lõik 1 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Amet võtab asjakohased sisemeetmed, et tagada lõpparuannete ja soovituste järjepidev kvaliteet, ning kaalub, kas võimalike vastuolude kõrvaldamiseks on vaja juurdlusmenetlusi käsitlevad suunised läbi vaadata.

Muudatusettepanek    37

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 10 – alapunkt b

Määrus (EL, Euratom) nr 883/2013

Artikkel 11 – lõige 2 – lõik 3

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Ameti koostatud aruandeid tunnustatakse riigi haldusametnike koostatud menetluskokkuvõtetega samal viisil ja samadel tingimustel ning neid on lubatud kasutada tõendina selle liikmesriigi kriminaalmenetluses, kus nende kasutamine on vajalik. Nende kohta kehtivad samad tõendite hindamise eeskirjad kui riigi haldusametnike koostatud menetluskokkuvõtete kohta ja neil on viimati nimetatutega samaväärne tõendusjõud.

Ameti koostatud aruandeid tunnustatakse riigi haldusametnike koostatud menetluskokkuvõtetega samal viisil ja samadel tingimustel ning neid on lubatud kasutada tõendina selle liikmesriigi kriminaalmenetluses, kus nende kasutamine on vajalik. Nende kohta kehtivad samad tõendite hindamise eeskirjad kui riigi haldusametnike koostatud menetluskokkuvõtete kohta ja neil on viimati nimetatutega samaväärne tõendusjõud. Seega on nende aruannete näol tegemist aktidega, mis võivad asjaomaseid isikuid kahjustada.

Selgitus

Vastavalt Euroopa Kontrollikoja soovitustele tuleks sätestada, et ameti aruanded võivad konkreetseid isikuid kahjustada – seda selleks, et tagada selliste isikute õigus tulemuslikule õiguskaitsele.

Muudatusettepanek    38

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 10 – alapunkt c a (uus)

Määrus (EL, Euratom) nr 883/2013

Artikkel 11 – lõige 8 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(c a)  Lisatakse järgmine lõige:

 

„8 a.  Kord aastas koostatakse peadirektori juhtimisel aruanne. Selles näidatakse, kuidas liikmesriikide pädevad asutused on reageerinud käesoleva määruse kohaselt esitatud ameti abitaotlustele. Lisaks antakse ülevaade ameti uurimiste tulemuste põhjal liikmesriikide pädevate asutuste poolt võetud õiguslikest järelmeetmetest. Aruande koostamisel järgitakse andmekaitsenõudeid ja uurimiste konfidentsiaalsuse põhimõtet ning see edastatakse Euroopa Parlamendile, nõukogule ja komisjonile.“

Muudatusettepanek    39

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 12

Määrus (EL, Euratom) nr 883/2013

Artikkel 12a – lõige 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Määruse kohaldamiseks määravad liikmesriigid kindlaks talituse (edaspidi "pettusevastane koordineerimistalitus"), kes hõlbustab tõhusat koostööd ja teabevahetust, sealhulgas operatiivset teabevahetust ametiga. Kui see on asjakohane ja kooskõlas siseriikliku õigusega võib pettusevastast koordineerimistalitust käsitada käesoleva määruse seisukohalt pädeva asutusena.

1.  Määruse kohaldamiseks määravad liikmesriigid kindlaks talituse (edaspidi "pettusevastane koordineerimistalitus"), kes hõlbustab kiiret ja tõhusat koostööd ja teabevahetust, sealhulgas operatiivset teabevahetust ametiga. Vajaduse korral ja kooskõlas siseriikliku õigusega võib pettusevastast koordineerimistalitust käsitada käesoleva määruse seisukohalt pädeva asutusena.

Muudatusettepanek    40

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 12

Määrus (EL, Euratom) nr 883/2013

Artikkel 12a – lõige 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Kui amet seda enne juurdluse alustamise otsust, juurdluse ajal või pärast seda palub, annavad, hangivad või koordineerivad pettusevastased koordineerimistalitused ameti ülesannete tulemuslikuks täitmiseks vajalikku abi. Täpsemalt sisaldab selline abi artikli 3 lõigete 6 ja 7, artikli 7 lõike 3 ning artikli 8 lõigete 2 ja 3 kohast abi riigi pädevatelt asutustelt.

2.  Pettusevastased koordineerimistalitused annavad, hangivad või koordineerivad kas ameti taotlusel või omal algatusel enne juurdluse alustamise otsust, juurdluse ajal või pärast seda ameti ülesannete tulemuslikuks täitmiseks vajalikku abi. Täpsemalt sisaldab selline abi artikli 3 lõigete 6 ja 7, artikli 7 lõike 3 ning artikli 8 lõigete 2 ja 3 kohast abi riigi pädevatelt asutustelt.

Muudatusettepanek    41

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 12

Määrus (EL, Euratom) nr 883/2013

Artikkel 12c – lõige 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Amet teavitab EPPOd viivitamata kõigist süütegudest, mille puhul EPPO saab määruse (EL) 2017/1939 artikli 25 lõigete 2 ja 3 kohaselt teostama oma pädevusi, mis on sätestatud sama määruse artiklis 22. Teatis saadetakse enne ameti juurdlust või selle ajal.

1.  Amet teavitab EPPOt viivitamata kõigist süütegudele viitavatest asjaoludest, mille suhtes EPPO teostab määruse (EL) 2017/1939 artiklite 22 ja 25 kohaselt oma pädevusi. Teavitamise järel tuleb võimalikult kiiresti esitada aruanne. Nii teatis kui ka aruanne saadetakse mis tahes ajal enne ameti juurdlust või juurdluse ajal. EPPO võib paluda ametilt lisateavet ja määrata selle esitamise tähtaja.

Muudatusettepanek    42

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 12

Määrus (EL, Euratom) nr 883/2013

Artikkel 12c – lõige 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Teatis sisaldab vähemalt asjaolude kirjeldust, sealhulgas tekitatud või tõenäoliselt tekitatava kahju hinnanguline suurus, kuriteo võimalik õiguslik klassifikatsioon ning kättesaadav teave võimalike kannatanute, kahtlusaluste ja teiste asjaga seotud isikute kohta.

2.  Teatis peab sisaldama vähemalt asjaolude kirjeldust ja ametile teadaolevat teavet, sealhulgas tekitatud või tõenäoliselt tekitatava kahju hinnangulist suurust (kui see on teada), kuriteo võimalikku õiguslikku määratlust ja kogu kättesaadavat teavet võimalike kannatanute, kahtlusaluste ja teiste asjaga seotud isikute kohta. Amet saadab EPPO-le koos aruandega kogu muu tema valduses oleva teabe antud juhtumi kohta.

Muudatusettepanek    43

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 12

Määrus (EL, Euratom) nr 883/2013

Artikkel 12c – lõige 3 – lõik 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Kui ameti saadud teave ei sisalda lõikes 2 sätestatud teavet ja ametil ei ole juurdlus käimas, võib amet anda väidetele esialgse hinnangu. Hinnata tuleb kiiresti, hiljemalt kahe kuu jooksul sellise teabe saamisest. Hindamise suhtes kohaldatakse artiklit 6 ja artikli 8 lõiget 2.

Kui ameti saadud teave ei sisalda lõikes 2 sätestatud teavet ja ametil ei ole juurdlus käimas, võib amet anda väidetele esialgse hinnangu. Hinnata tuleb võimalikult kiiresti, hiljemalt kahe kuu jooksul sellise teabe saamisest. Hindamise suhtes kohaldatakse artiklit 6 ja artikli 8 lõiget 2. Amet hoidub kõigist meetmetest, mis võivad EPPO võimalikke tulevasi uurimisi kahjustada.

Muudatusettepanek    44

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 12

Määrus (EL, Euratom) nr 883/2013

Artikkel 12c – lõige 3 – lõik 3

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Kui lõikes 1 nimetatud tingimused on täidetud, teavitab amet pärast esialgse hinnangu andmist EPPOd.

Kui lõikes 1 nimetatud tingimused on täidetud, teavitab amet pärast esialgse hinnangu andmist viivitamata EPPOt, seda ka juhul, kui kõiki lõikes 2 osutatud andmeid ei ole saadud.

Muudatusettepanek    45

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 12

Määrus (EL, Euratom) nr 883/2013

Artikkel 12c – lõige 4 – lõik 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Esimese lõigu kohaldamiseks kontrollib amet artikli 12g lõike 2 kohaselt EPPO juurdluste haldamise süsteemi kaudu ega EPPO ei korralda juurdlust samade asjaolude kohta. Amet võib küsida EPPO-lt lisateavet. EPPO vastab 10 tööpäeva jooksul.

Esimese lõigu kohaldamiseks kontrollib amet artikli 12g lõike 2 kohaselt, ega EPPO ei korralda juurdlust samade asjaolude kohta. Amet võib küsida EPPO-lt lisateavet. EPPO vastab talle võimalikult kiiresti.

Muudatusettepanek    46

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 12

Määrus (EL, Euratom) nr 883/2013

Artikkel 12c – lõige 5

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

5.  Liidu institutsioonid, organid, ametid ja asutused võivad paluda ametil anda neile teada antud kahtlustustele esialgse hinnangu. Selle suhtes kohaldatakse lõiget 3.

5.  Liidu institutsioonid, organid, ametid ja asutused võivad paluda ametil anda neile teada antud kahtlustustele esialgse hinnangu. Sellise taotluse suhtes kohaldatakse lõiget 3. See ei tohi takistada EPPO õigeaegset teavitamist.

Muudatusettepanek    47

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 12

Määrus (EL, Euratom) nr 883/2013

Artikkel 12d – lõige 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Esimese lõigu kohaldamiseks kontrollib amet artikli 12g lõike 2 kohaselt EPPO juurdluste haldamise süsteemi kaudu ega EPPO ei korralda juurdlust samade asjaolude kohta. Amet võib küsida EPPO-lt lisateavet. EPPO vastab 10 tööpäeva jooksul.

Esimese lõigu kohaldamiseks kontrollib amet artikli 12g lõike 2 kohaselt, ega EPPO ei korralda juurdlust samade asjaolude kohta. Amet võib küsida EPPO-lt lisateavet. EPPO vastab talle võimalikult kiiresti.

Muudatusettepanek    48

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 12

Määrus (EL, Euratom) nr 883/2013

Artikkel 12e – lõige 2 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

2 a.  Nõukogu määruses (EL) 2017/1939 sätestatud menetluslikke tagatisi kohaldatakse ka ameti poolt sellistel juhtudel kogutud tõendite suhtes. Euroopa Liidu Kohtul on pädevus kontrollida OLAFi poolt EPPO nimel teostatud menetlustoiminguid, kui nende toimingute eesmärk on saada õiguslikke tagajärgi kolmandate isikute suhtes.

Muudatusettepanek    49

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 12

Määrus (EL, Euratom) nr 883/2013

Artikkel 12f – lõige 1 – lõik 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Kui EPPO juurdlus on käimas ja peadirektor leiab nõuetekohaselt põhjendatud juhtudel, et ameti volituste alusel tuleks alustada samuti juurdlust, et võimaldada kaitse-, finants-, distsiplinaar- või haldusmeetmete rakendamist, teavitab amet EPPOd sellest kirjalikult, andes teada ka oma juurdluse laadist ja eesmärgist.

Kui EPPO juurdlus on käimas ja peadirektor nõuetekohaselt põhjendatud juhtudel leiab, et ameti volituste alusel tuleks alustada ka ameti juurdlust, et võimaldada kaitse-, finants-, distsiplinaar- või haldusmeetmete rakendamist, teavitab amet sellest EPPOt ja taotleb temalt nõusolekut. Selleks saadab amet kirjaliku taotluse, milles esitatakse asjaomas(t)e meetme(te) laad ja neist mõjutatud isik(ud).

Muudatusettepanek    50

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 12

Määrus (EL, Euratom) nr 883/2013

Artikkel 12f – lõige 1 – lõik 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

EPPO võib 30 päeva jooksul pärast sellise teabe saamist esitada juurdluse alustamisele või teatud uurimismeetmete kasutamisele vastuväite, kui see võib ohustada tema enda juurdlust või süüdistuse esitamist, ja seda seniks, kuni need põhjused kehtivad. EPPO annab ametile viivitamata teada, kui sellised vastuväite aluseks olevad asjaolud ära langevad.

EPPO võib 10 tööpäeva jooksul pärast sellise teabe saamist anda juurdluse alustamiseks või teatud uurimismeetmete kasutamiseks nõusoleku või nõusolekut mitte anda, juhul kui see võib ohustada tema enda juurdlust või süüdistuse esitamist, ja seda seniks, kuni need põhjused kehtivad. Kui EPPO nõusolekut ei anna, jätab amet sellised meetmed võtmata. Juurdluse keerukuse tõttu võib EPPO erandjuhtudel teavitada ametit vajadusest pikendada kõnealust tähtaega 20 päeva võrra. EPPO annab ametile viivitamata teada, kui sellised vastuväite aluseks olevad asjaolud ära langevad.

Muudatusettepanek    51

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 12

Määrus (EL, Euratom) nr 883/2013

Artikkel 12f – lõige 1 – lõik 3

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Kui EPPO ei esita eelmises lõigus nimetatud aja jooksul vastuväiteid, võib amet alustada juurdlust ning ta peab seda tegema tihedas koostöös EPPOga.

Kui EPPO taotlusega nõustub, võtab amet selliseid meetmeid tihedas koostöös EPPOga.

Muudatusettepanek    52

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 12

Määrus (EL, Euratom) nr 883/2013

Artikkel 12f – lõige 2 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

2 a.  Kui EPPO saab artiklis 12g osutatud juurdluste haldamise süsteemi kontrollimehhanismi kaudu teada, et amet viib läbi samade asjaolude uurimist, mida ka EPPO soovib uurida, teavitab ta sellest ametit 24 tunni jooksul. Sellisel juhul lõpetab amet juurdluse, välja arvatud juhul, kui EPPO nõuab, et amet vastavalt artiklile 12e toetaks või täiendaks tema tegevust.

Muudatusettepanek    53

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 12

Määrus (EL, Euratom) nr 883/2013

Artikkel 12g – lõige 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Artikli 1 lõike 4a kohaseks koostöö võimaldamiseks sõlmivad EPPO ja amet halduskokkulepped. Sellistes halduskokkulepetes võib olla sätestatud teabevahetuse, sealhulgas operatiiv-, strateegilise, tehnilise või salastatud teabe edastamise üksikasjalik kord. Halduskokkulepetes peab olema kirjas üksikasjalik pideva teabevahetuse korraldus mõlema asutuse tegevuses süüdistavate väidete vastuvõtmisel ja kontrollimisel.

1.  Artikli 1 lõike 4a kohase koostöö võimaldamiseks sõlmivad EPPO ja amet halduskokkulepped. Sellistes halduskokkulepetes võib olla sätestatud teabevahetuse, sealhulgas operatiiv-, strateegilise, tehnilise või salastatud teabe edastamise üksikasjalik kord. Halduskokkulepetes peab olema kirjas üksikasjalik pideva teabevahetuse korraldus mõlema asutuse tegevuses süüdistavate väidete vastuvõtmisel ja kontrollimisel. Ameti peadirektor ja Euroopa peaprokurör kohtuvad ühist huvi pakkuvate küsimuste arutamiseks vähemalt kord aastas.

Muudatusettepanek    54

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 12

Määrus (EL, Euratom) nr 883/2013

Artikkel 12g – lõige 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Ametil on kokkulangevuste alusel kaudne juurdepääs EPPO juurdluste haldamise süsteemis sisalduvale teabele. Kui amet sisestab andmed juurdluste haldamise süsteemi ja süsteem leiab kokkulangevuse EPPO andmetega, teavitab see kokkulangevusest nii ametit kui ka EPPOd. Amet võtab asjakohaseid meetmeid, et võimaldada EPPO-le samasugune kokkulangevustel põhinev juurdepääs oma juurdluste haldamise süsteemis sisalduvale teabele.

2.  Ametil on kokkulangevuste funktsiooni abil kaudne juurdepääs EPPO juurdluste haldamise süsteemis sisalduvale teabele. Kui amet sisestab andmed juurdluste haldamise süsteemi ja süsteem leiab kokkulangevuse EPPO andmetega, teavitab see kokkulangevusest automaatselt nii ametit kui ka EPPOt. Amet võtab asjakohaseid meetmeid, et võimaldada EPPO-le kokkulangevuste funktsiooni abil samasugune kiire juurdepääs oma juurdluste haldamise süsteemis sisalduvale teabele. Ametil on kaudne juurdepääs EPPO juurdluste haldamise süsteemis sisalduvale teabele üksnes sel määral, kui see on vajalik ameti käesolevas määruses sätestatud ülesannete täitmiseks ning see peab olema nõuetekohaselt põhjendatud ja ameti kehtestatud sisemenetluse teel kinnitatud. Amet peab registrit, kuhu kantakse kõik EPPO juurdluste haldamise süsteemi sisenemised. Sellise juurdepääsu tõttu saadud tulemuste suhtes kehtivad artiklis 10 osutatud konfidentsiaalsus- ja andmekaitsenõuded.

Muudatusettepanek    55

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 12 a (uus)

Määrus (EL, Euratom) nr 883/2013

Artikkel 15 – lõige 9 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(12 a)  Artiklisse 15 lisatakse järgmine lõige:

 

„9 a.  Järelevalvekomitee liikmete hulgast nimetatakse põhiõiguste ametnik. Põhiõiguste ametnik jälgib, kuidas amet põhiõigusi ja menetluslikke tagatisi järgib. Ta esitab järelevalvekomiteele arvamusi ja vajaduse korral soovitusi seoses ameti tegevuse ja uurimistega. Põhiõiguste ametniku arvamused ja soovitused lisatakse järelevalvekomitee lõikes 9 osutatud aruannetesse.“

Muudatusettepanek    56

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 13 – alapunkt a

Määrus (EL, Euratom) nr 883/2013

Artikkel 16 – lõige 1 – kolmas lause

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Euroopa Parlamendi, nõukogu, komisjoni, peadirektori või järelevalvekomitee taotlusel võib vastavalt vajadusele neile kohtumistele kutsuda ka kontrollikoja, EPPO, Eurojusti ja/või Europoli esindajaid.

Euroopa peaprokurör kutsutakse arvamustevahetustel osalema. Euroopa Parlamendi, nõukogu, komisjoni, peadirektori või järelevalvekomitee taotlusel võib vastavalt vajadusele neile kohtumistele kutsuda ka kontrollikoja, Eurojusti ja/või Europoli esindajaid.

Muudatusettepanek    57

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 14 – alapunkt a a (uus)

Määrus (EL, Euratom) nr 883/2013

Artikkel 17 – lõige 4

 

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

(a a)  lõige 4 asendatakse järgmisega:

4.  Peadirektor esitab Euroopa Parlamendile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale korrapäraselt aruandeid ameti korraldatud juurdluste tulemuste, võetud järelmeetmete ja ilmnenud raskuste kohta, võttes arvesse nende juurdluste konfidentsiaalsust, juurdlusaluste isikute ja informaatorite seaduslikke õigusi ning asjakohasel juhul riigisiseseid kohtumenetluse norme.

„4.  Peadirektor esitab Euroopa Parlamendile, nõukogule, komisjonile, EPPO-le ja kontrollikojale korrapäraselt aruandeid ameti läbiviidud juurdluste tulemuste, võetud järelmeetmete ja ilmnenud raskuste kohta, võttes arvesse nende juurdluste konfidentsiaalsust ja andmekaitse põhimõtteid, juurdlusaluste isikute ja informaatorite seaduslikke õigusi ning vajaduse korral kohtumenetluse suhtes kohaldatavaid siseriiklikke õigusnorme.“

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32013R0883)

Muudatusettepanek    58

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 14 a (uus)

Määrus (EL, Euratom) nr 883/2013

Artikkel 19

 

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

(14 a)  Artikkel 19 asendatakse järgmisega:

Artikkel 19

„Artikkel 19

Hindamisaruanne

Hindamisaruanne

Komisjon esitab 2. oktoobriks 2017 Euroopa Parlamendile ja nõukogule hindamisaruande käesoleva määruse kohaldamise kohta. Aruandele lisatakse järelevalvekomitee arvamus ning selles osutatakse, kas on vaja käesolevat määrust muuta.

Komisjon esitab 31. detsembriks 2022 Euroopa Parlamendile ja nõukogule hindamisaruande käesoleva määruse kohaldamise kohta. Aruandes hinnatakse eelkõige ameti ja EPPO koostöö tõhusust. Aruandele lisatakse järelevalvekomitee arvamus ning selles osutatakse, kas on vaja käesolevat määrust muuta.“

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32013R0883)

NÕUANDVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

Euroopa Pettustevastase Ameti (OLAF) juurdlused seoses koostööga Euroopa Prokuratuuriga ja OLAFi juurdluste tulemuslikkusega

Viited

COM(2018)0338 – C8-0214/2018 – 2018/0170(COD)

Vastutav komisjon

istungil teada andmise kuupäev

CONT

5.7.2018

 

 

 

Arvamuse esitaja(d)

istungil teada andmise kuupäev

LIBE

5.7.2018

Arvamuse koostaja

nimetamise kuupäev

Monica Macovei

3.9.2018

Läbivaatamine parlamendikomisjonis

19.11.2018

10.1.2019

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

10.1.2019

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

40

4

1

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Asim Ademov, Martina Anderson, Heinz K. Becker, Monika Beňová, Michał Boni, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Frank Engel, Laura Ferrara, Romeo Franz, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Sophia in ‘t Veld, Cécile Kashetu Kyenge, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, Ivari Padar, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Dennis de Jong, Anna Hedh, Lívia Járóka, Marek Jurek, Jean Lambert, Jeroen Lenaers, Andrejs Mamikins, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

Fernando Ruas, Adam Szejnfeld

NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS NÕUANDVAS KOMISJONIS

40

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

ECR

Monica Macovei, Helga Stevens

EFDD

Laura Ferrara

GUE/NGL

Martina Anderson, Marie-Christine Vergiat

PPE

Asim Ademov, Heinz K. Becker, Michał Boni, Rachida Dati, Frank Engel, Monika Hohlmeier, Lívia Járóka, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Fernando Ruas, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Traian Ungureanu, Tomáš Zdechovský

S&D

Monika Beňová, Caterina Chinnici, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Cécile Kashetu Kyenge, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Ivari Padar, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Romeo Franz, Jean Lambert, Judith Sargentini, Bodil Valero

4

ECR

Marek Jurek, Kristina Winberg

ENF

Auke Zijlstra

NI

Udo Voigt

1

0

GUE/NGL

Dennis de Jong

Kasutatud tähised:

+  :  poolt

–  :  vastu

0  :  erapooletu


VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

Euroopa Pettustevastase Ameti (OLAF) juurdlused, koostöö Euroopa Prokuratuuriga ja OLAFi juurdluste tulemuslikkus

Viited

COM(2018)0338 – C8-0214/2018 – 2018/0170(COD)

EP-le esitamise kuupäev

24.5.2018

 

 

 

Vastutav komisjon

istungil teada andmise kuupäev

CONT

5.7.2018

 

 

 

Nõuandvad komisjonid

istungil teada andmise kuupäev

JURI

5.7.2018

LIBE

5.7.2018

 

 

Raportöörid

nimetamise kuupäev

Ingeborg Gräßle

8.6.2018

 

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

11.3.2019

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

19

1

2

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Inés Ayala Sender, Jonathan Bullock, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Wolf Klinz, Arndt Kohn, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Richard Ashworth, Louis-Joseph Manscour, Julia Pitera, Miroslav Poche, Miguel Viegas

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

Martina Werner

Esitamise kuupäev

22.3.2019


NIMELINE LÕPPHÄÄLETUSVASTUTAVAS KOMISJONIS

19

+

ALDE

Martina Dlabajová, Wolf Klinz

EFDD

Marco Valli

PPE

Richard Ashworth, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Arndt Kohn, Louis-Joseph Manscour, Georgi Pirinski, Miroslav Poche, Martina Werner

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

1

EFDD

Jonathan Bullock

2

0

GUE/NGL

Luke Ming Flanagan, Miguel Viegas

Kasutatud tähised:

+  :  poolt

–  :  vastu

0  :  erapooletu

Viimane päevakajastamine: 8. aprill 2019Õigusteave - Privaatsuspoliitika