Postupak : 2018/0170(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0179/2019

Podneseni tekstovi :

A8-0179/2019

Rasprave :

Glasovanja :

PV 16/04/2019 - 8.25

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2019)0383

IZVJEŠĆE     ***I
PDF 547kWORD 229k
22.3.2019
PE 629.629v02-00 A8-0179/2019

o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU, Euratom) br. 883/2013 o istragama koje provodi Europski ured za borbu protiv prijevara (OLAF) u pogledu suradnje s Uredom europskog javnog tužitelja i djelotvornosti istraga koje provodi OLAF

(COM(2018)0338 – C8-0214/2018 – 2018/0170(COD))

Odbor za proračunski nadzor

Izvjestiteljica: Ingeborg Gräßle

AMANDMANI
NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 OBRAZLOŽENJE
 MIŠLJENJE Odbora za pravna pitanja
 MIŠLJENJE Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove
 POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU
 KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEMU NADLEŽNOM ODBORU

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU, Euratom) br. 883/2013 o istragama koje provodi Europski ured za borbu protiv prijevara (OLAF) u pogledu suradnje s Uredom europskog javnog tužitelja i djelotvornosti istraga koje provodi OLAF

(COM(2018)0338 – C8-0214/2018 – 2018/0170(COD))

(Redovni zakonodavni postupak prvo čitanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2018)0338),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 2. i članak 325. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, zajedno s Ugovorom o osnivanju Europske zajednice za atomsku energiju, a posebice njegov članak 106.a, na temelju kojeg je Komisija podnijela prijedlog Parlamentu (C8-0214/2018),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 883/2013 Europskog parlamenta i Vijeća(1),

–  uzimajući u obzir mišljenje 8/2018 Europskog revizorskog suda(2),

–  uzimajući u obzir članak 59. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenja Odbora za pravna pitanja i Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove (A8-0179/2019),

1.  usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju;

2.  poziva Komisiju da predmet ponovno uputi Parlamentu ako zamijeni, bitno izmijeni ili namjerava bitno izmijeniti svoj Prijedlog;

3.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

Amandman    1

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(1)  Donošenjem Direktive (EU) 2017/1371 Europskog parlamenta i Vijeća3 i Uredbe Vijeća (EU) 2017/19394 Unija je znatno ojačala raspoloživa sredstva za zaštitu financijskih interesa Unije kaznenopravnim sredstvima. Ured europskog javnog tužitelja („EPPO”) bit će ovlašten u državama članicama sudionicama provoditi kaznene istrage i podizati optužnice povezane s kaznenim djelima koja štete proračunu Unije, kako je definirano u Direktivi (EU) 2017/1371.

(1)  Donošenjem Direktive (EU) 2017/1371 Europskog parlamenta i Vijeća3 i Uredbe Vijeća (EU) 2017/19394 Unija je znatno ojačala odredbe usklađenog pravnog okvira za raspoloživa sredstva za zaštitu financijskih interesa Unije kaznenopravnim sredstvima. Ured europskog javnog tužitelja („EPPO”) ključan je prioritet Komisije u području kaznenog pravosuđa i politike za borbu protiv prijevara te je ovlašten u državama članicama sudionicama provoditi kaznene istrage i podizati optužnice povezane s kaznenim djelima koja štete proračunu Unije, kako je definirano u Direktivi (EU) 2017/1371.

_________________

_________________

3 Direktiva (EU) 2017/1371 Europskog parlamenta i Vijeća od 5. srpnja 2017. o suzbijanju prijevara počinjenih protiv financijskih interesa Unije kaznenopravnim sredstvima (SL L 198, 28.7.2017., str. 29.).

3 Direktiva (EU) 2017/1371 Europskog parlamenta i Vijeća od 5. srpnja 2017. o suzbijanju prijevara počinjenih protiv financijskih interesa Unije kaznenopravnim sredstvima (SL L 198, 28.7.2017., str. 29.).

4 Uredba Vijeća (EU) 2017/1939 od 12. listopada 2017. o provedbi pojačane suradnje u vezi s osnivanjem Ureda europskog javnog tužitelja („EPPO”) (SL L 283, 31.10.2017., str. 1.).

4 Uredba Vijeća (EU) 2017/1939 od 12. listopada 2017. o provedbi pojačane suradnje u vezi s osnivanjem Ureda europskog javnog tužitelja („EPPO”) (SL L 283, 31.10.2017., str. 1.).

Amandman    2

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(2)  Europski ured za borbu protiv prijevara („Ured”) provodi administrativne istrage o administrativnim nepravilnostima te o kažnjivom ponašanju. Po završetku svojih istraga može nacionalnim tijelima nadležnima za progon dati preporuke za pokretanje sudskih postupaka kako bi se omogućilo podizanje optužnica i kazneni progon u državama članicama. Države članice koje sudjeluju u radu EPPO-a ubuduće će tom tijelu prijavljivati navodna kaznena djela te će s njime surađivati na njegovim istragama.

(2)  Radi zaštite financijskih interesa Unije Europski ured za borbu protiv prijevara („Ured”) provodi administrativne istrage o administrativnim nepravilnostima te o kažnjivom ponašanju. Po završetku svojih istraga može nacionalnim tijelima nadležnima za progon dati preporuke za pokretanje sudskih postupaka kako bi se omogućilo podizanje optužnica i kazneni progon u državama članicama. Države članice koje sudjeluju u radu EPPO-a ubuduće će tom tijelu prijavljivati navodna kaznena djela te će s njime surađivati na njegovim istragama.

Amandman    3

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(3)  Stoga bi nakon donošenja Uredbe (EU) 2017/1939 trebalo izmijeniti Uredbu (EU, Euratom) br. 883/2013 Europskog parlamenta i Vijeća5. Odredbe kojima se u Uredbi (EU) 2017/1939 uređuje odnos EPPO-a i Ureda trebale bi se odražavati u pravilima Uredbe (EU, Euratom) br. 883/2013 i dopuniti tim pravilima kako bi se zajamčila najviša razina zaštite financijskih interesa Unije postizanjem sinergija između ta dva tijela.

(3)  Stoga bi nakon donošenja Uredbe (EU) 2017/1939 trebalo izmijeniti i na odgovarajući način prilagoditi Uredbu (EU, Euratom) br. 883/2013 Europskog parlamenta i Vijeća5. Odredbe kojima se u Uredbi (EU) 2017/1939 uređuje odnos EPPO-a i Ureda trebale bi se odražavati u pravilima Uredbe (EU, Euratom) br. 883/2013 i dopuniti tim pravilima kako bi se zajamčila najviša razina zaštite financijskih interesa Unije postizanjem sinergija između ta dva tijela, što podrazumijeva primjenu načela bliske suradnje, razmjene informacija, komplementarnosti i izbjegavanja udvostručavanja.

_________________

_________________

5 Uredba (EU, EURATOM) br. 883/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. rujna 2013. o istragama koje provodi Europski ured za borbu protiv prijevara (OLAF) i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1073/1999 Europskog parlamenta i Vijeća te Uredbe Vijeća (EURATOM) br. 1074/1999 (SL L 248, 18.9.2013., str. 1.).

5 Uredba (EU, EURATOM) br. 883/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. rujna 2013. o istragama koje provodi Europski ured za borbu protiv prijevara (OLAF) i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1073/1999 Europskog parlamenta i Vijeća te Uredbe Vijeća (EURATOM) br. 1074/1999 (SL L 248, 18.9.2013., str. 1.).

Amandman    4

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(5)  Uredbom (EU) 2017/1939 propisuje se da Ured kao i sve institucije, tijela, uredi i agencije Unije te nadležna nacionalna tijela bez nepotrebne odgode izvješćuju EPPO o kažnjivom postupanju u pogledu kojeg EPPO može izvršavati svoju nadležnost. Budući da Ured ima mandat za provođenje administrativnih istraga o prijevarama, korupciji i svim drugim nezakonitim aktivnostima kojima se šteti financijskim interesima Unije, u najboljem je položaju i raspolaže potrebnim resursima da djeluje kao EPPO-ov prirodni partner i njegov povlašteni izvor informacija.

(5)  Uredbom (EU) 2017/1939 propisuje se da Ured kao i sve institucije, tijela, uredi i agencije Unije te nadležna nacionalna tijela bez nepotrebne odgode izvješćuju EPPO o navodnom kažnjivom postupanju u pogledu kojeg EPPO može izvršavati svoju nadležnost. Budući da Ured ima mandat za provođenje administrativnih istraga o prijevarama, korupciji i svim drugim nezakonitim aktivnostima kojima se šteti financijskim interesima Unije, u najboljem je položaju i raspolaže potrebnim resursima da djeluje kao EPPO-ov prirodni partner i njegov povlašteni izvor informacija.

Amandman    5

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 9.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(9)  U skladu s Uredbom (EU) 2017/1939 Ured u načelu ne bi trebao pokretati administrativnu istragu usporedno s istragom koju EPPO provodi o istim činjenicama. Međutim, radi zaštitite financijskih interesa Unije u nekim će slučajevima Ured možda trebati provesti dopunsku administrativnu istragu prije okončanja kaznenog postupka koji pokrene EPPO kako bi se utvrdilo jesu li potrebne mjere predostrožnosti ili treba li poduzeti financijske, stegovne ili administrativne mjere. Te dopunske istrage mogu biti primjerene, među ostalim, kad je potrebno osigurati povrat iznosa u proračun Unije, podložno posebnim prekluzivnim pravilima, kad su rizični iznosi vrlo visoki ili ako postoji potreba da se u rizičnim situacijama primjenom administrativnih mjera izbjegnu daljnji troškovi.

(9)  U skladu s Uredbom (EU) 2017/1939 Ured u načelu ne bi trebao pokretati administrativnu istragu usporedno s istragom koju EPPO provodi o istim činjenicama. Međutim, radi zaštitite financijskih interesa Unije u nekim će slučajevima Ured možda trebati provesti dopunsku administrativnu istragu prije okončanja kaznenog postupka koji pokrene EPPO kako bi se utvrdilo jesu li potrebne mjere predostrožnosti ili treba li poduzeti financijske, stegovne ili administrativne mjere. Te dopunske istrage mogu biti primjerene, među ostalim, kad je potrebno osigurati povrat iznosa u proračun Unije, podložno posebnim prekluzivnim pravilima, kad su rizični iznosi vrlo visoki ili ako postoji potreba da se u rizičnim situacijama primjenom administrativnih mjera izbjegnu daljnji troškovi. S obzirom na to da je riječ o dopunskim istragama one bi se trebale provoditi samo uz suglasnost EPPO-a.

Amandman    6

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 10.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(10)  U Uredbi (EU) 2017/1939 propisano je da EPPO može od Ureda zatražiti provedbu takvih dopunskih istraga. Ako EPPO ne zatraži dopunsku istragu, provedba takve dopunske istrage trebala bi biti moguća i na inicijativu Ureda, pod određenim uvjetima. Naime, EPPO bi trebao moći podnijeti prigovor na to da Ured otvori ili nastavi provoditi istragu, ili na to da poduzima posebne istražne radnje u vezi s njom. Razlozi za taj prigovor trebali bi se temeljiti na potrebi da se zaštiti djelotvornost istraga u nadležnosti EPPO-a i trebali bi biti proporcionalni tom cilju. Ured bi se trebao suzdržati od izvršenja radnje u pogledu koje je EPPO uložio prigovor. Ako EPPO ne podnese prigovor, Ured bi istragu trebao provoditi uz blisko savjetovanje s EPPO-om.

(10)  U Uredbi (EU) 2017/1939 propisano je da EPPO može od Ureda zatražiti provedbu takvih dopunskih istraga. Ako EPPO ne zatraži dopunsku istragu, provedba takve dopunske istrage trebala bi biti moguća i na inicijativu Ureda, pod posebnim uvjetima, nakon savjetovanja s EPPO-om. Naime, EPPO bi trebao moći podnijeti prigovor na to da Ured otvori ili nastavi provoditi istragu, ili na to da poduzima posebne istražne radnje u vezi s njom. Razlozi za taj prigovor trebali bi se temeljiti na potrebi da se zaštiti djelotvornost istraga u nadležnosti EPPO-a i trebali bi biti proporcionalni tom cilju. Ured bi se trebao suzdržati od izvršenja radnje u pogledu koje je EPPO uložio prigovor. Ako je EPPO suglasan sa zahtjevom, Ured bi istragu trebao provoditi uz blisko savjetovanje s EPPO-om.

Amandman    7

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 12.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(12)  Kako bi se omogućila djelotvorna koordinacija Ureda i EPPO-a, ta bi tijela trebala neprekidno razmjenjivati informacije. Posebno je važna razmjena informacija u fazama prije nego što Ured i EPPO pokrenu istragu kako bi se osigurala odgovarajuća usklađenost predmetnih aktivnosti i izbjeglo udvostručavanje. Ured i EPPO trebali bi u svojim sporazumima o radu (radnim dogovorima) odrediti načine i uvjete takve razmjene informacija.

(12)  Kako bi se omogućila djelotvorna koordinacija, suradnja i transparentnost Ureda i EPPO-a, ta bi tijela trebala neprekidno razmjenjivati informacije. Posebno je važna razmjena informacija u fazama prije nego što Ured i EPPO pokrenu istragu kako bi se osigurala odgovarajuća usklađenost predmetnih aktivnosti, zajamčila komplementarnost i izbjeglo udvostručavanje. U tu bi se svrhu Ured i EPPO trebali koristiti funkcijom „ima/nema pogotka” u svojim sustavima vođenja predmeta. Ured i EPPO trebali bi u svojim sporazumima o radu (radnim dogovorima) odrediti načine i uvjete takve razmjene informacija.

Amandman    8

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 14.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(14)  Najkonkretnije zaključke Komisijine evaluacije potrebno je uzeti u obzir izmjenom Uredbe (EU, Euratom) br. 883/2013. Riječ je o ključnim promjenama koje su u kratkoročnom razdoblju nužne za jačanje okvira za istrage Ureda kako bi to tijelo ostalo snažno i potpuno djelotvorno te administrativnim istragama nadopunjavalo EPPO-ov kaznenopravni pristup, ali koje ne uključuju izmjene mandata ili ovlasti. Promjene se prvenstveno odnose na područja u kojima trenutačno, zbog nejasnoće Uredbe, Ured ne može djelotvorno provoditi istrage, a to uključuje provjere na licu mjesta, mogućnost pristupa informacijama o bankovnim računima ili mogućnost da se kao dokaz prihvate izvješća Ureda o predmetima.

(14)  Najkonkretnije zaključke Komisijine evaluacije potrebno je uzeti u obzir izmjenom Uredbe (EU, Euratom) br. 883/2013. Riječ je o ključnim promjenama koje su u kratkoročnom razdoblju nužne za jačanje okvira za istrage Ureda kako bi to tijelo ostalo snažno i potpuno djelotvorno te administrativnim istragama nadopunjavalo EPPO-ov kaznenopravni pristup, ali koje ne uključuju izmjene mandata ili ovlasti. Promjene se prvenstveno odnose na područja u kojima trenutačno, zbog nejasnoće Uredbe, Ured ne može djelotvorno provoditi istrage, a to uključuje provjere na licu mjesta, mogućnost pristupa informacijama o bankovnim računima ili mogućnost da se kao dokaz prihvate izvješća Ureda o predmetima. Komisija bi trebala podnijeti novi, sveobuhvatni prijedlog najkasnije dvije godine nakon evaluacije EPPO-a i Ureda te evaluacije njihove suradnje.

Amandman    9

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 24.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(24)  Ured tijekom unutarnjih istraga i, prema potrebi, vanjskih istraga, ima pristup svim relevantnim informacijama koje posjeduju institucije, tijela, uredi i agencije. Kao što se predlaže u Komisijinoj evaluaciji, nužno je pojasniti da bi taj pristup trebalo omogućiti neovisno o tome na kojem su mediju te informacije ili podaci pohranjeni kako bi se uzeo u obzir tehnološki napredak.

(24)  Ured tijekom unutarnjih istraga i, prema potrebi, vanjskih istraga, ima pristup svim relevantnim informacijama koje posjeduju institucije, tijela, uredi i agencije. Kao što se predlaže u Komisijinoj evaluaciji, nužno je pojasniti da bi taj pristup trebalo omogućiti neovisno o tome na kakvoj su vrsti medija te informacije ili podaci pohranjeni kako bi se uzeo u obzir tehnološki napredak.

Amandman    10

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 26.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(26a)  Kako bi se posvetila pozornost zaštiti i poštovanju postupovnih prava i jamstava, Ured bi trebao kreirati internu funkciju nadzornika/nadzornice postupovnih jamstava te mu/joj staviti na raspolaganje adekvatna sredstva. Nadzornik/nadzornica postupovnih jamstava trebao/trebala bi imati pristup svim informacijama potrebnima za ispunjavanje svojih dužnosti.

Amandman    11

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 26.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(26b)  Ovom bi se Uredbom za Ured, u suradnji s nadzornikom postupovnih jamstava, trebao uspostaviti mehanizam za podnošenje pritužbi kako bi se zajamčilo poštovanje postupovnih prava i jamstava u svim aktivnostima Ureda. To bi trebao biti administrativni mehanizam, pri čemu bi nadzornik trebao biti odgovoran za obradu pritužbi koje Agencija zaprimi u skladu s pravom na dobru upravu. Mehanizam bi trebao biti djelotvoran te bi u okviru njega trebalo osigurati uredno daljnje postupanje na temelju pritužbi. Radi veće transparentnosti i odgovornosti Ured bi u svojem godišnjem izvješću trebao iznijeti informacije o mehanizmu za podnošenje pritužbi. To bi izvješće posebno trebalo obuhvaćati informacije o broju primljenih pritužbi, vrstama kršenja postupovnih prava i jamstava koje su u pitanju, predmetnim aktivnostima i, kada je to moguće, daljnjim mjerama koje je poduzeo Ured.

Amandman    12

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 29.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(29)  Ured, među ostalim, ima mandat za zaštitu prihoda proračuna Unije koji potječu iz vlastitih sredstava koja se temelje na PDV-u. U tom bi području Ured trebao moći poduprijeti i dopuniti aktivnosti država članica provođenjem istraga u skladu sa svojim mandatom, usklađivanjem rada nadležnih nacionalnih tijela na složenim, transnacionalnim predmetima te pružanjem potpore i pomoći državama članicama i EPPO-u. U tu bi svrhu Ured trebao moći razmjenjivati informacije u okviru mreže Eurofisc, uspostavljene Uredbom Vijeća (EU) br. 904/20109, kako bi se promicala i olakšala suradnja u borbi protiv prijevara povezanih s PDV-om.

(29)  Ured, među ostalim, ima mandat za zaštitu prihoda proračuna Unije koji potječu iz vlastitih sredstava koja se temelje na PDV-u. U tom bi području Ured trebao moći poduprijeti i dopuniti aktivnosti država članica provođenjem istraga u skladu sa svojim mandatom, usklađivanjem rada nadležnih nacionalnih tijela na složenim, transnacionalnim predmetima te pružanjem potpore i pomoći državama članicama i EPPO-u. U tu bi svrhu Ured trebao moći razmjenjivati informacije u okviru mreže Eurofisc, uspostavljene Uredbom Vijeća (EU) br. 904/20109, imajući na umu odredbe Uredbe (EU) 2018/1725 Europskog parlamenta i Vijeća9a kako bi se promicala i olakšala suradnja u borbi protiv prijevara povezanih s PDV-om.

_________________

_________________

9 Uredba Vijeća (EU) br. 904/2010 od 7. listopada 2010. o administrativnoj suradnji i suzbijanju prijevare u području poreza na dodanu vrijednost, SL L 268, 12.10.2010., str. 1.–18.

9 Uredba Vijeća (EU) br. 904/2010 od 7. listopada 2010. o administrativnoj suradnji i suzbijanju prijevare u području poreza na dodanu vrijednost, SL L 268, 12.10.2010., str. 1.–18.

 

9a Uredba (EU) 2018/1725 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2018. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama, tijelima, uredima i agencijama Unije i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 45/2001 i Odluke br. 1247/2002/EZ (SL L 295, 21.11.2018., str. 39.).

Amandman    13

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 32.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(32a)  Nadležna tijela država članica pružaju Uredu potrebnu pomoć za izvršenje njegovih zadaća. Kad nacionalnim tijelima kaznenog progona države članice Ured daje preporuke za pokretanje sudskih postupaka, a ona te preporuke ne provedu, država članica trebala bi Uredu obrazložiti svoju odluku. Ured bi jednom godišnje trebao sastaviti izvješće o pomoći koju mu pružaju države članice i o provedbi preporuka za pokretanje sudskih postupaka.

Amandman    14

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 32.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(32b)  Kako bi se dopunila postupovna pravila o provođenju istraga iznesenih u ovoj Uredbi, Ured bi trebao donijeti kodeks postupanja u istragama kojega bi se njegovo osoblje trebalo pridržavati. Komisiji bi stoga trebalo delegirati ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije u vezi s utvrđivanjem tog postupovnog kodeksa, ne dovodeći u pitanje neovisnost Ureda u pogledu izvršavanja njegovih ovlasti. Ti delegirani akti trebaju naročito obuhvatiti postupke koje treba primjenjivati u provedbi mandata i statuta Ureda; detaljna pravila kojima se uređuju istražni postupci kao i dopušteni istražni akti; legitimna prava umiješanih osoba; postupovna jamstva; odredbe o zaštiti podatka i politici komuniciranja i pristupa dokumentima; odredbe o provjeri zakonitosti i pravnim lijekovima koji stoje na raspolaganju umiješanim osobama; odnose s EPPO-om. Posebno je važno da Ured tijekom svojeg pripremnog rada provede odgovarajuća savjetovanja, uključujući ona na razini stručnjaka. Komisija bi trebala osigurati da se relevantni dokumenti Europskom parlamentu i Vijeću šalju istodobno, na vrijeme i na primjeren način.

Obrazloženje

Ova uvodna izjava odgovara amandmanu 100 iz nacrta izvješća.

Amandman    15

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 32.c (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(32c)   Najkasnije pet godina nakon datuma utvrđenog u skladu s drugim podstavkom članka 120. stavka 2. Uredbe (EU) 2017/1939, Komisija ocjenjuje primjenu ove Uredbe, a posebice učinkovitost suradnje između Ureda i EPPO-a.

Amandman    16

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka -1. (nova)

Uredba (EU, Euratom) br. 883/2013

Članak 1. – stavak 1. – uvodni dio

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

(-1)  U članku 1. uvodni dio stavka 1. zamjenjuje se sljedećim:

1.  S ciljem jačanja borbe protiv prijevare, korupcije i svih drugih nezakonitih aktivnosti kojima se šteti financijskim interesima Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju (u daljnjem tekstu, ako je to potrebno zbog konteksta, zajednički se nazivaju „Unija”) Europski ured za borbu protiv prijevara osnovan Odlukom 1999/352/EZ, EZUČ, Euratom (u daljnjem tekstu: „Ured”) izvršava istražne ovlasti, koje su dodijeljene Komisiji:

“1.  S ciljem jačanja borbe protiv prijevare, korupcije i svih drugih nezakonitih aktivnosti ili nepravilnosti kojima se šteti financijskim interesima Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju (u daljnjem tekstu, ako je to potrebno zbog konteksta, zajednički se nazivaju „Unija”) Europski ured za borbu protiv prijevara osnovan Odlukom 1999/352/EZ, EZUČ, Euratom (u daljnjem tekstu: „Ured”) izvršava istražne ovlasti, koje su dodijeljene Komisiji:

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=EN)

Obrazloženje

Cilj se treba prilagoditi novom usmjerenju aktivnosti OLAF-a. Ovo je horizontalna izmjena koja se ponavlja u cijelom tekstu.

Amandman    17

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka -1.a (nova)

Uredba (EU, Euratom) br. 883/2013

Članak 1. – stavak 2.

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

(-1a)  U članku 1. stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:

2.  Ured državama članicama osigurava pomoć Komisije u organiziranju bliske i redovne suradnje između njihovih nadležnih tijela radi usklađivanja njihovih aktivnosti kojima je cilj zaštita financijskih interesa Unije od prijevara. Ured doprinosi oblikovanju i razvoju metoda za sprečavanje prijevara, korupcije i svih drugih nezakonitih aktivnosti kojima se šteti financijskim interesima Unije i za borbu protiv njih. Ured promiče i usklađuje, s državama članicama i među njima, razmjenu operativnog iskustva i najboljih postupovnih praksi na području zaštite financijskih interesa Unije te podupire mjere za borbu protiv prijevara, koje dobrovoljno poduzimaju države članice.

“2.  Ured državama članicama osigurava pomoć Komisije u organiziranju bliske i redovne suradnje između njihovih nadležnih tijela radi usklađivanja njihovih aktivnosti kojima je cilj zaštita financijskih interesa Unije od prijevara. Ured doprinosi oblikovanju i razvoju metoda za sprečavanje prijevara, korupcije i svih drugih nezakonitih aktivnosti ili nepravilnosti kojima se šteti financijskim interesima Unije i za borbu protiv njih. Ured promiče i usklađuje, s državama članicama i među njima, razmjenu operativnog iskustva i najboljih postupovnih praksi na području zaštite financijskih interesa Unije te podupire mjere za borbu protiv prijevara, koje dobrovoljno poduzimaju države članice.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=EN)

Obrazloženje

Vidjeti izmjenu članka 1. stavka 1.

Amandman    18

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka -1.b (nova)

Uredba (EU, Euratom) br. 883/2013

Članak 1. – stavak 3. – točka d

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

(-1b)  U članku 1. stavak 3. točka (d) zamjenjuje se sljedećim:

(d) Uredbu (EZ) br. 45/2001.

(d) Uredbu (EU) 2018/1725;”

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&from=EN)

Obrazloženje

Tehnička izmjena: 11.12.2018. Uredba (EZ) br. 45/2001 stavljena je izvan snage i zamijenjena Uredbom (EU) br. 2018/1725.

Amandman    19

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka -1.c (nova)

Uredba (EU, Euratom) br. 883/2013

Članak 1. – stavak 3. – točka da (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(-1c)  U članku 1. stavku 3. dodaje se točka (da):

 

„(da)  Uredbu (EU) 2016/679.”

Obrazloženje

Kako predlaže Europski nadzornik za zaštitu podataka.

Amandman    20

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka -1.d (nova)

Uredba (EU, Euratom) br. 883/2013

Članak 1. – stavak 4.

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

(-1d)  U članku 1. stavak 4. zamjenjuje se sljedećim:

4.  Unutar institucija, tijela, ureda i agencija osnovanih Ugovorima ili na temelju njih (u daljnjem tekstu: institucije, tijela, uredi i agencije), Ured provodi administrativne istrage u cilju borbe protiv prijevara, korupcije i svih drugih nezakonitih aktivnosti kojima se šteti financijskim interesima Unije. U tu svrhu istražuje ozbiljna pitanja u vezi s obavljanjem profesionalnih dužnosti, koja uključuju zanemarivanje dužnosti dužnosnika i službenika Unije koje može dovesti do stegovnih ili, ovisno o slučaju, kaznenih postupaka, ili istovjetan propust u izvršavanju dužnosti od strane članova institucija i tijela, voditelja ureda i agencija ili zaposlenika institucija, tijela, ureda ili agencija koji ne podliježu Pravilniku o osoblju za dužnosnike (u daljnjem tekstu zajednički se nazivaju dužnosnici, ostali službenici, članovi institucija ili tijela, voditelji ureda ili agencija ili zaposlenici).

4.  Unutar institucija, tijela, ureda i agencija osnovanih Ugovorima ili na temelju njih (u daljnjem tekstu: institucije, tijela, uredi i agencije), i ne dovodeći u pitanje članak 12.d, Ured provodi administrativne istrage u cilju borbe protiv prijevara, korupcije i svih drugih nezakonitih aktivnosti ili nepravilnosti kojima se šteti financijskim interesima Unije. U tu svrhu istražuje ozbiljna pitanja u vezi s obavljanjem profesionalnih dužnosti, koja uključuju zanemarivanje dužnosti dužnosnika i službenika Unije koje može dovesti do stegovnih ili, ovisno o slučaju, kaznenih postupaka, ili istovjetan propust u izvršavanju dužnosti od strane članova institucija i tijela, voditelja ureda i agencija ili zaposlenika institucija, tijela, ureda ili agencija koji ne podliježu Pravilniku o osoblju za dužnosnike (u daljnjem tekstu zajednički se nazivaju dužnosnici, ostali službenici, članovi institucija ili tijela, voditelji ureda ili agencija ili zaposlenici).

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=EN)

Obrazloženje

Podsjetnik da će EPPO biti općenito odgovoran za kaznene predmete.

Amandman    21

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 1.

Uredba (EU, Euratom) br. 883/2013

Članak 1. – stavak 4.a

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.a  Ured uspostavlja i održava blizak odnos s Uredom europskog javnog tužitelja (‚EPPO’) koji je u pojačanoj suradnji osnovan Uredbom Vijeća (EU) 2017/193913. Taj se odnos temelji na međusobnoj suradnji i razmjeni informacija. Taj odnos posebno je usmjeren na osiguravanje upotrebe svih raspoloživih sredstava za zaštitu financijskih interesa Unije putem komplementarnosti njihovih mandata i potpore koju Ured pruža EPPO-u.

4.a  Ured uspostavlja i održava blizak odnos s Uredom europskog javnog tužitelja (‚EPPO’) koji je u pojačanoj suradnji osnovan Uredbom Vijeća (EU) 2017/193913. Taj se odnos temelji na međusobnoj suradnji, komplementarnosti, izbjegavanju udvostručenja i razmjeni informacija. Taj odnos posebno je usmjeren na osiguravanje upotrebe svih raspoloživih sredstava za zaštitu financijskih interesa Unije putem komplementarnosti njihovih mandata i potpore koju Ured pruža EPPO-u.

_________________

_________________

13 Uredba Vijeća (EU) 2017/1939 od 12. listopada 2017. o provedbi pojačane suradnje u vezi s osnivanjem Ureda europskog javnog tužitelja („EPPO”) (SL L 283, 31.10.2017., str. 1.).

13 Uredba Vijeća (EU) 2017/1939 od 12. listopada 2017. o provedbi pojačane suradnje u vezi s osnivanjem Ureda europskog javnog tužitelja („EPPO”) (SL L 283, 31.10.2017., str. 1.).

Amandman    22

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 1.a (nova)

Uredba (EU, Euratom) br. 883/2013

Članak 1. – stavak 5.

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

(1a)  U članku 1. stavak 5. zamjenjuje se sljedećim:

5.  Radi primjene ove Uredbe nadležna tijela država članica i institucije, tijela, uredi ili agencije mogu zaključiti administrativne dogovore s Uredom. Tim administrativnim dogovorima mogu se posebno urediti prijenos informacija i provođenje istraga.

5.  Radi primjene ove Uredbe nadležna tijela država članica i institucije, tijela, uredi ili agencije mogu zaključiti administrativne dogovore s Uredom. Tim administrativnim dogovorima mogu se posebno urediti prijenos informacija te provođenje i praćenje istraga.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=EN)

Amandman    23

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 1.b (nova)

Uredba (EU, Euratom) br. 883/2013

Članak 2. – stavak 1. – točka 2.

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

(1b)  U članku 2. točka 2. zamjenjuje se sljedećim:

(2) nepravilnost znači nepravilnost, kako je utvrđena u članku 1. stavku 2. Uredbe (EZ, Euratom) br. 2988/95;

(2) nepravilnost znači nepravilnost, kako je utvrđena u članku 1. stavku 2. Uredbe (EZ, Euratom) br. 2988/95, uključujući povrede koje utječu na prihode od poreza na dodanu vrijednost;

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=EN)

Amandman    24

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 1.c (nova)

Uredba (EU, Euratom) br. 883/2013

Članak 2. – stavak 1. – točka 3.

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

(1c)  u članku 2. točka 3. zamjenjuje se sljedećim:

(3)  prijevara, korupcija i sve ostale nezakonite aktivnosti kojima se šteti financijskim interesima Unije imaju značenje koje se upotrebljava u relevantnim aktima Unije;

(3)  prijevara, korupcija i sve ostale nezakonite aktivnosti ili nepravilnosti kojima se šteti financijskim interesima Unije imaju značenje koje se upotrebljava u relevantnim aktima Unije;

Obrazloženje

Vidjeti izmjenu članka 1. stavka 1.

Amandman    25

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 2.a (nova)

Uredba (EU, Euratom) br. 883/2013

Članak 2. – stavak 1. – točka 5.

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

(2a)  u članku 2. točka 5. zamjenjuje se sljedećim:

5.  umiješana osoba znači svaka osoba ili gospodarski subjekt osumnjičen za prijevaru, korupciju ili bilo koju drugu nezakonitu aktivnost kojom se šteti financijskim interesima Unije i koji je stoga pod istragom Ureda;

(5)  umiješana osoba znači svaka osoba ili gospodarski subjekt osumnjičen za prijevaru, korupciju ili bilo koju drugu nezakonitu aktivnost ili nepravilnost kojom se šteti financijskim interesima Unije i koji je stoga pod istragom Ureda;

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=EN)

Obrazloženje

Vidjeti izmjenu članka 1. stavka 1.

Amandman    26

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 2.b (nova)

Uredba (EU, Euratom) br. 883/2013

Članak 2. – stavak 1. – točka 7.a (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(2b)  u članku 2. umeće se sljedeća točka 7.a:

 

„7a.  ‚član institucije’ znači zastupnik u Europskom parlamentu, član Europskog vijeća, predstavnik države članice na ministarskoj razini u Vijeću, član Europske komisije, član Suda Europske unije, član Upravnog vijeća Europske središnje banke ili član Revizorskog suda.”

Obrazloženje

Komisijin Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU, Euratom) br. 883/2013 u pogledu uspostave dužnosti nadzornika postupovnih jamstava, COM (2014) 340 final.

Amandman    27

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 2.c (nova)

Uredba (EU, Euratom) br. 883/2013

Članak 2. – stavak 1. – točka 7.b (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(2c)  U članku 2. umeće se sljedeća točka 7.b:

 

„7b.  ‚iste činjenice’ znači da su materijalne činjenice jednake, s tim da se materijalne činjenice shvaćaju u smislu postojanja niza konkretnih okolnosti koje su neodvojivo povezane i koje u svojoj cijelosti mogu predstavljati elemente istrage delikta koja je u nadležnosti Ureda ili EPPO-a.”

Obrazloženje

Kako je predložio nadzorni odbor u svojem dopisu od 20. studenoga 2018.

Amandman    28

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 3.

Uredba (EU, Euratom) br. 883/2013

Članak 3. – glava

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Vanjske istrage

Provjere i inspekcije na licu mjesta u državama članicama i trećim zemljama

Obrazloženje

Izvjestiteljica predlaže ukidanje razlike između vanjskih i unutarnjih istraga.

Amandman    29

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 3.

Uredba (EU, Euratom) br. 883/2013

Članak 3. – stavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  U okviru područja primjene određenog u članku 1. i članku 2. točkama 1. i 3. Ured provodi provjere i inspekcije na licu mjesta u državama članicama te, u skladu s važećim sporazumima o suradnji i uzajamnoj pomoći te svim drugim pravnim instrumentima na snazi, u trećim zemljama i prostorima međunarodnih organizacija.

1.  U okviru područja primjene određenog u članku 1. Ured provodi provjere i inspekcije na licu mjesta u državama članicama te, u skladu s važećim sporazumima o suradnji i uzajamnoj pomoći te svim drugim pravnim instrumentima na snazi, u trećim zemljama i prostorima međunarodnih organizacija.

Obrazloženje

Komisija je ovdje unijela upućivanje na točke 1. i 3. članka 2., no nije to učinila u članku 4. stavku 1. To bi moglo stvoriti pravnu nesigurnost. U svakom slučaju, upućivanje je suvišno jer su pojmovi definirani u točkama 1. i 3. članka 2. već navedeni u članku 1. stavku 1. Upućivanje se stoga briše.

Amandman    30

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 3.

Uredba (EU, Euratom) br. 883/2013

Članak 3. – stavak 3.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Gospodarski subjekti surađuju s Uredom tijekom istraga koje on provodi. Ured od gospodarskih subjekata može zatražiti usmene informacije, među ostalim u obavijesnim razgovorima, te pisane informacije.

3.  Gospodarski subjekti surađuju s Uredom tijekom istraga koje on provodi. Ured od gospodarskih subjekata može zatražiti usmene te pisane informacije u skladu s člankom 4. stavkom 2. točkom (b).

Obrazloženje

Izmjenom se stvara poveznica s člankom 4. stavkom 2. točkom (b), u skladu s predloženim ukidanjem razlike između vanjskih i unutarnjih istraga.

Amandman    31

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 3.

Uredba (EU, Euratom) br. 883/2013

Članak 3. – stavak 6. – podstavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Na zahtjev Ureda nadležno tijelo predmetne države članice pruža osoblju Ureda potrebnu pomoć za djelotvorno obavljanje njegovih zadaća, kako je navedeno u pisanom odobrenju iz članka 7. stavka 2.

Na zahtjev Ureda nadležno tijelo predmetne države članice bez nepotrebne odgode pruža osoblju Ureda potrebnu pomoć za djelotvorno obavljanje njegovih zadaća, kako je navedeno u pisanom odobrenju iz članka 7. stavka 2.

Amandman    32

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 3.

Uredba (EU, Euratom) br. 883/2013

Članak 3. – stavak 6. – podstavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Predmetna država članica osigurava u skladu s Uredbom (Euratom, EZ) br. 2185/96 da je osoblju Ureda dopušten pristup svim informacijama i dokumentima povezanima s predmetom koji se istražuje za koje se pokaže da su potrebni za provedbu učinkovitih i djelotvornih provjera i inspekcija na licu mjesta te da osoblje može preuzeti čuvanje dokumenata ili podataka kako bi se osiguralo da ne postoji opasnost da će ti dokumenti ili podaci nestati.

Predmetna država članica osigurava u skladu s Uredbom (Euratom, EZ) br. 2185/96 da je osoblju Ureda dopušten pristup svim informacijama, dokumentima i podacima povezanima s predmetom koji se istražuje za koje se pokaže da su potrebni za provedbu učinkovitih i djelotvornih provjera i inspekcija na licu mjesta te da osoblje može preuzeti čuvanje dokumenata ili podataka kako bi se osiguralo da ne postoji opasnost da će ti dokumenti ili podaci nestati. Ako se uređaji u privatnom vlasništvu upotrebljavaju u poslovne svrhe, oni podliježu istragama Ureda samo ako Ured ima valjane razloge zbog kojih sumnja da bi njihov sadržaj mogao biti relevantan za istragu.

Obrazloženje

Usklađivanje s člankom 4. stavkom 2.

Amandman    33

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 3.

Uredba (EU, Euratom) br. 883/2013

Članak 3. – stavak 7.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

7.a  Ako se dokaže da država članica ne poštuje svoju dužnost suradnje u skladu sa stavcima 6. i 7., Unija ima pravo na povrat iznosa koji se odnosi na predmetnu provjeru ili inspekciju na terenu.

Amandman    34

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 3.

Uredba (EU, Euratom) br. 883/2013

Članak 3. – stavak 9.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

9.  Tijekom vanjske istrage Ured može imati pristup svim relevantnim informacijama i podacima koje posjeduju institucije, tijela, uredi i agencije, neovisno o tome na kojem su mediju informacije i podaci pohranjeni, a koji su povezani s predmetom koji se istražuje kako bi se prema potrebi utvrdilo je li došlo do prijevare, korupcije ili bilo koje druge nezakonite aktivnosti kojom se šteti financijskim interesima Unije. U tu se svrhu primjenjuje članak 4. stavci 2. i 4.

Briše se.

Obrazloženje

Tekst se može spojiti s člankom 4. stavkom 2. točkom (a), u skladu s predloženim ukidanjem razlike između vanjskih i unutarnjih istraga.

Amandman    35

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 3.

Uredba (EU, Euratom) br. 883/2013

Članak 3. – stavak 10.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

10.  Ne dovodeći u pitanje članak 12.c stavak 1., ako prije donošenja odluke o pokretanju vanjske istrage Ured ima informacije na temelju kojih se da naslutiti da je došlo do prijevare, korupcije ili bilo koje druge nezakonite aktivnosti kojom se šteti financijskim interesima Unije, o tome može obavijestiti nadležna tijela predmetnih država članica i, prema potrebi, predmetne institucije, tijela, urede i agencije.

Briše se.

Ne dovodeći u pitanje sektorska pravila iz članka 9. stavka 2. Uredbe (EZ, Euratom) br. 2988/95, nadležna tijela predmetne države članice osiguravaju poduzimanje odgovarajućih mjera, u kojima u skladu s nacionalnim pravom Ured može sudjelovati. Nadležna tijela predmetnih država članica na zahtjev obavješćuje Ured o poduzetim mjerama i svojim zaključcima na temelju informacija iz prvog podstavka ovog stavka.

 

Obrazloženje

Tekst se može spojiti s člankom 4. stavkom 8., u skladu s predloženim ukidanjem razlike između vanjskih i unutarnjih istraga.

Amandman    36

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 4. – podtočka -a (nova)

Uredba (EU, Euratom) br. 883/2013

Članak 4. – naslov

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

(-a)  u članku 4. naslov se zamjenjuje sljedećim:

Unutarnje istrage

„Dodatne odredbe o istragama”

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=EN)

Obrazloženje

Izvjestiteljica predlaže ukidanje razlike između vanjskih i unutarnjih istraga.

Amandman    37

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 4. – podtočka -aa (nova)

Uredba (EU, Euratom) br. 883/2013

Članak 4. – stavak 1.

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

(aa)  U članku 4. stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:

1.  Ured provodi administrativne istrage unutar institucija, tijela, ureda i agencija (u daljnjem tekstu: „unutarnje istrage”) na područjima iz članka 1.

1.  Administrativne istrage unutar institucija, tijela, ureda i agencija na područjima iz članka 1. provode se u skladu s uvjetima koji su utvrđeni ovom Uredbom i odlukama koje su donijeli pojedina institucija, tijelo, ured ili agencija.

Te unutarnje istrage provode se u skladu s uvjetima koji su utvrđeni ovom Uredbom i odlukama koje su donijeli pojedina institucija, tijelo, ured ili agencija.

 

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=EN)

Amandman    38

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. − točka 4. − podtočka a

Uredba (EU, Euratom) br. 883/2013

Članak 4. – stavak 2. – uvodni dio

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Tijekom unutarnjih istraga:

2.  Tijekom istraga:

Amandman    39

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. − točka 4. − podtočka a

Uredba (EU, Euratom) br. 883/2013

Članak 4. – stavak 2. – točka a

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  Ured ima pravo na neposredan i nenajavljen pristup svim relevantnim informacijama i podacima koje posjeduju institucije, tijela, uredi i agencije, neovisno o tome na kojemu su mediju informacije i podaci pohranjeni, kao i na pristup njihovim prostorima. Ured je ovlašten pregledati poslovne knjige institucija, tijela, ureda i agencija. Ured može dobiti presliku i izvatke bilo kojeg dokumenta ili sadržaja bilo kojeg medija za pohranu podataka koje posjeduju institucije, tijela, uredi i agencije te, prema potrebi, preuzeti čuvanje takvih dokumenata ili podataka kako bi se osiguralo da ne postoji opasnost da će ti dokumenti ili podaci nestati;

(a)  Ako je to potrebno kako bi se utvrdilo je li došlo do prijevare, korupcije ili bilo koje druge nezakonite aktivnosti ili nepravilnosti kojom se šteti financijskim interesima Unije, Ured ima pravo na neposredan i nenajavljen pristup svim relevantnim informacijama i podacima povezanima s pitanjem koje je pod istragom, a koje posjeduju institucije, tijela, uredi i agencije, neovisno o tome na kojoj vrsti medija su informacije i podaci pohranjeni, kao i na pristup njihovim prostorima. Ako se uređaji u privatnom vlasništvu upotrebljavaju u poslovne svrhe, oni podliježu istragama Ureda samo ako Ured ima valjane razloge zbog kojih sumnja da bi njihov sadržaj mogao biti relevantan za istragu. Ured je ovlašten pregledati poslovne knjige institucija, tijela, ureda i agencija. Ured može dobiti presliku i izvatke bilo kojeg dokumenta ili sadržaja bilo kojeg medija za pohranu podataka koje posjeduju institucije, tijela, uredi i agencije te, prema potrebi, preuzeti čuvanje takvih dokumenata ili podataka kako bi se osiguralo da ne postoji opasnost da će ti dokumenti ili podaci nestati;

Obrazloženje

Spojeno s člankom 3. stavkom 9. koji se može izbrisati.

Amandman    40

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. − točka 4. − podtočka a

Uredba (EU, Euratom) br. 883/2013

Članak 4. – stavak 2. – točka b

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  Ured od dužnosnika, ostalih službenika, članova institucija ili tijela, voditelja ureda ili agencija ili zaposlenika može zatražiti usmene informacije, među ostalim u obavijesnim razgovorima, te pisane informacije.

(b)  Ured od gospodarskih subjekata, dužnosnika, ostalih službenika, članova institucija ili tijela, voditelja ureda ili agencija ili zaposlenika može zatražiti usmene informacije, među ostalim u obavijesnim razgovorima, te pisane informacije, koje su detaljno dokumentirane u skladu s uobičajenim standardima povjerljivosti i standardima Unije za zaštitu podataka. Gospodarski subjekti surađuju s Uredom.

Obrazloženje

Ovaj amandman zamjenjuje amandman 19 nacrta izvješća.

Amandman    41

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 4. – podotčka b

Uredba (EU, Euratom) br. 883/2013

Članak 4. – stavak 3.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  stavak 3. zamjenjuje se sljedećim:

(b)  Stavak 3. briše se;

3.  U skladu s člankom 3. Ured može obavljati provjere i inspekcije na licu mjesta u prostorima gospodarskih subjekata kako bi dobio pristup informacijama važnima za pitanje koje je predmet unutarnje istrage.;

 

Obrazloženje

S predloženim ukidanjem razlike između vanjskih i unutarnjih istraga, stavak postaje nepotreban, s obzirom na to da će članak 3. ionako uvijek biti primjenjiv.

Amandman    42

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 4. – podtočka ba (nova)

Uredba (EU, Euratom) br. 883/2013

Članak 4. – stavak 4.

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

(ba)  U članku 4. stavak 4. zamjenjuje se sljedećim:

4.  Institucije, tijela, urede i agencije obavještava se svaki put kad osoblje Ureda provodi unutarnju istragu u njihovim prostorijama ili pregledava dokumentaciju ili traži informacije koje oni posjeduju. Ne dovodeći u pitanje članke 10. i 11., Ured može u bilo koje vrijeme proslijediti informacije dobivene tijekom provođenja unutarnjih istraga predmetnoj instituciji, tijelu, uredu ili agenciji.

4.  Institucije, tijela, urede i agencije obavještava se svaki put kad osoblje Ureda provodi istragu u njihovim prostorijama ili pregledava dokumentaciju ili podatke ili traži informacije koje oni posjeduju. Ne dovodeći u pitanje članke 10. i 11., Ured može u bilo koje vrijeme proslijediti informacije dobivene tijekom provođenja istraga predmetnoj instituciji, tijelu, uredu ili agenciji.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=EN)

Obrazloženje

U skladu s predloženim ukidanjem razlike između vanjskih i unutarnjih istraga, ova odredba može se primjenjivati na sve vrste istraga. Navod „...ili podatke” umeće se radi usklađenosti s člankom 4. stavkom 2.

Amandman    43

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 4. – podtočka bb (nova)

Uredba (EU, Euratom) br. 883/2013

Članak 4. – stavak 5.

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

(bb)  U članku 4. stavak 5. zamjenjuje se sljedećim:

5.  Institucije, tijela, uredi i agencije uspostavljaju odgovarajuće postupke i poduzimaju potrebne mjere za osiguravanje povjerljivosti unutarnjih istraga.

5.  Institucije, tijela, uredi i agencije uspostavljaju odgovarajuće postupke i poduzimaju potrebne mjere za osiguravanje povjerljivosti istraga.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=EN)

Obrazloženje

Izmjena u skladu s predloženim ukidanjem razlike između vanjskih i unutarnjih istraga. Odredba se može primijeniti na sve vrste istraga.

Amandman    44

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 4. – podtočka bc (nova)

Uredba (EU, Euratom) br. 883/2013

Članak 4. – stavak 6. – podstavak 1.

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

(bc)  U članku 4. stavak 6. podstavak 1. zamjenjuje se sljedećim:

Ako se unutarnjom istragom otkrije da je dužnosnik, drugi službenik, član institucije ili tijela, voditelj ureda ili agencije ili zaposlenik možda osobno umiješan, obavještava se institucija, tijelo, ured ili agencija kojoj ta osoba pripada.

Ako se istragom otkrije da je dužnosnik, drugi službenik, član institucije ili tijela, voditelj ureda ili agencije ili zaposlenik možda osobno umiješan, obavještava se institucija, tijelo, ured ili agencija kojoj ta osoba pripada.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=EN)

Obrazloženje

Izmjena u skladu s predloženim ukidanjem razlike između vanjskih i unutarnjih istraga. Odredba se može primijeniti na sve vrste istraga.

Amandman    45

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 4. – podtočka bd (nova)

Uredba (EU, Euratom) br. 883/2013

Članak 4. – stavak 6. – podstavak 2.

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

(bd)  U članku 4. stavak 6. podstavak 2. zamjenjuje se sljedećim:

U slučaju da se uobičajenim načinima komunikacije ne može osigurati povjerljivost unutarnje istrage, Ured prenosi informacije odgovarajućim alternativnim načinima.

U slučaju da se uobičajenim načinima komunikacije ne može osigurati povjerljivost istrage, Ured prenosi informacije odgovarajućim alternativnim načinima.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=EN)

Obrazloženje

Izmjena u skladu s predloženim ukidanjem razlike između vanjskih i unutarnjih istraga. Odredba se može primijeniti na sve vrste istraga.

Amandman    46

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 4. – podtočka be (nova)

Uredba (EU, Euratom) br. 883/2013

Članak 4. – stavak 7.

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

(be)  U članku 4. stavak 7. zamjenjuje se sljedećim:

7.  Odluka iz stavka 1., koju je dužna donijeti svaka institucija, tijelo, ured ili agencija, posebno treba sadržavati pravilo koje se odnosi na obvezu dužnosnika, drugih službenika, članova institucija ili tijela, voditelja ureda ili agencija ili zaposlenika da surađuju s Uredom i da mu dostavljaju informacije uz osiguravanje povjerljivosti unutarnje istrage.

7.  Odluka iz stavka 1., koju je dužna donijeti svaka institucija, tijelo, ured ili agencija, posebno treba sadržavati pravilo koje se odnosi na obvezu dužnosnika, drugih službenika, članova institucija ili tijela, voditelja ureda ili agencija ili zaposlenika da surađuju s Uredom i da mu dostavljaju informacije uz osiguravanje povjerljivosti istrage.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=EN)

Obrazloženje

Izmjena u skladu s predloženim ukidanjem razlike između vanjskih i unutarnjih istraga. Odredba se može primijeniti na sve vrste istraga.

Amandman    47

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 4. – podtočka c

Uredba (EU, Euratom) br. 883/2013

Članak 4. – stavak 8. – podstavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

„Ne dovodeći u pitanje članak 12.c stavak 1., ako prije donošenja odluke o pokretanju unutarnje istrage Ured ima informacije na temelju kojih se da naslutiti da je došlo do prijevare, korupcije ili bilo koje druge nezakonite aktivnosti kojom se šteti financijskim interesima Unije, o tome može obavijestiti predmetnu instituciju, tijelo, ured ili agenciju. Predmetna institucija, tijelo, ured ili agencija na zahtjev obavješćuje Ured o svim poduzetim mjerama i svojim zaključcima na temelju takvih informacija.”

„Ne dovodeći u pitanje članak 12.c stavak 1., ako prije donošenja odluke o pokretanju istrage Ured ima informacije na temelju kojih se da naslutiti da je došlo do prijevare, korupcije ili bilo koje druge nezakonite aktivnosti ili nepravilnosti kojom se šteti financijskim interesima Unije, o tome može po potrebi obavijestiti nadležna tijela predmetnih država članica ili predmetne institucije, tijela, urede ili agencije.

 

Predmetna institucija, tijelo, ured ili agencija na zahtjev obavješćuje Ured o svim poduzetim mjerama i svojim zaključcima na temelju takvih informacija.”

Obrazloženje

Spojeno s člankom 3. stavkom 10. koji se može izbrisati.

Amandman    48

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 4. – podtočka ca (nova)

Uredba (EU, Euratom) br. 883/2013

Članak 4. – stavak 8. – podstavak 2.

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

(ca)  u stavku 8. podstavak 2. zamjenjuje se sljedećim:

Ured po potrebi također obavještava nadležna tijela države članice o kojoj je riječ. U tom se slučaju primjenjuju postupovni zahtjevi iz drugog i trećeg podstavka članka 9. stavka 4. Ako nadležna tijela na temelju informacija koje su im proslijeđene odluče poduzeti mjere u skladu s nacionalnim pravom, o tome na zahtjev obavještavaju Ured.

„Što se tiče istraga u institucijama, tijelima, uredima i agencijama, kada Ured obavijesti nadležna tijela država članica o kojima je riječ, primjenjuju se postupovni zahtjevi iz drugog i trećeg podstavka članka 9. stavka 4. Ako nadležna tijela na temelju informacija koje su im proslijeđene odluče poduzeti mjere u skladu s nacionalnim pravom, o tome na zahtjev obavještavaju Ured.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=EN)

Obrazloženje

Spojeno s člankom 3. stavkom 10. koji se može izbrisati.

Amandman    49

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 4. – podotčka cb (nova)

Uredba (EU, Euratom) br. 883/2013

Članak 4. – stavak 8. – podstavak 2.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(cb)  u stavku 8. dodaje se sljedeći podstavak:

 

„Što se tiče provjera i inspekcija na licu mjesta u skladu s člankom 3., ne dovodeći u pitanje sektorska pravila iz članka 9. stavka 2. Uredbe (EZ, Euratom) br. 2988/95, nadležna tijela predmetnih država članica osiguravaju poduzimanje odgovarajućih mjera, u kojima Ured može sudjelovati u skladu s nacionalnim pravom. Nadležna tijela predmetnih država članica na zahtjev obavješćuje Ured o poduzetim mjerama i svojim zaključcima na temelju informacija iz prvog podstavka ovog stavka.”

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=EN)

Obrazloženje

Spojeno s člankom 3. stavkom 10. koji se može izbrisati.

Amandman    50

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. − točka 5. − podtočka a

Uredba (EU, Euratom) br. 883/2013

Članak 5. – stavak 1. - prva rečenica

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  u stavku 1. prva rečenica zamjenjuje se sljedećim:

Briše se.

„Ne dovodeći u pitanje članak 12.d, glavni direktor može pokrenuti istragu ako postoji dovoljno utemeljena sumnja, koja se isto tako može temeljiti na informacijama koje je dala treća strana ili anonimnim informacijama, da je došlo do prijevare, korupcije ili bilo koje druge nezakonite aktivnosti kojom se šteti financijskim interesima Unije.”;

 

Obrazloženje

Tehničko brisanje s obzirom na predloženi novi tekst ovog stavka.

Amandman    51

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 5. – podtočka aa (nova)

Uredba (EU, Euratom) br. 883/2013

Članak 5. – stavak 1.

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

(aa)  stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:

1. Glavni direktor može pokrenuti istragu ako postoji dovoljno utemeljena sumnja, koja se također može temeljiti na informacijama koje je dala treća strana ili anonimnim informacijama, da je došlo do prijevare, korupcije ili bio koje druge nezakonite aktivnosti kojom se šteti financijskim interesima Unije. U odluci o pokretanju istrage glavni direktor uzima u obzir prioritete istražne politike i godišnji plan upravljanja Uredom sastavljen u skladu s člankom 17. stavkom 5. Ta odluka također uzima u obzir potrebu učinkovitog korištenja sredstvima Ureda i razmjernosti upotrijebljenih sredstava. U pogledu unutarnjih istraga posebna se pozornost posvećuje izboru najprimjerenije institucije, tijela, ureda ili agencije za njihovo provođenje, pri čemu se posebno uzimaju u obzir vrsta činjenica, stvarne ili potencijalne financijske posljedice predmeta i vjerojatnost daljnjih sudskih mjera.

1. Ne dovodeći u pitanje članak 12.d, glavni direktor može pokrenuti istragu ako postoji dovoljno utemeljena sumnja, koja se također može temeljiti na informacijama koje je dala treća strana ili anonimnim informacijama, da je došlo do prijevare, korupcije ili bio koje druge nezakonite aktivnosti ili nepravilnosti kojom se šteti financijskim interesima Unije. Razdoblje evaluacije prije donošenja odluke nije dulje od dva mjeseca. Ako je informator koji je pružio temeljne informacije poznat, on ili ona se po potrebi obavješćuje.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&from=EN)

Obrazloženje

Uvođenje prioriteta istražne politike nije se pokazalo korisnim. Osim toga, treba se izbjeći mikroupravljanje obavljanjem dužnosti glavnog direktora. (Ovaj amandman zamjenjuje amandman 31 nacrta izvješća – ponovno je dodana riječ „može”.)

Amandman    52

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 5. – podtočka ab (nova)

Uredba (EU, Euratom) br. 883/2013

Članak 5. – stavak 2. – podstavak 1.

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

(ab)  u stavku 2. podstavak 1. zamjenjuje se sljedećim:

Odluku o pokretanju vanjske istrage donosi glavni direktor na vlastitu inicijativu ili na zahtjev države članice o kojoj je riječ ili institucije, tijela, ureda ili agencije Unije.

Odluku o pokretanju istrage donosi glavni direktor na vlastitu inicijativu ili na zahtjev institucije, tijela, ureda ili agencije Unije ili države članice.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=EN)

Obrazloženje

Podstavci se spajaju u skladu s ukidanjem razlike između vanjskih i unutarnjih istraga.

Amandman    53

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 5. – podtočka ac (nova)

Uredba (EU, Euratom) br. 883/2013

Članak 5. – stavak 2. – podstavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ac)  u stavku 2. podstavak 2. briše se:

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=EN)

Obrazloženje

Podstavci se spajaju u skladu s ukidanjem razlike između vanjskih i unutarnjih istraga.

Amandman    54

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 5. – podtočka ad (nova)

Uredba (EU, Euratom) br. 883/2013

Članak 5. – stavak 3.

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

(ad)  stavak 3. zamjenjuje se sljedećim:

3.  Dok glavni direktor na temelju zahtjeva iz stavka 2. razmatra treba li se pokretati unutarnja istraga ili ne i/ili dok Ured provodi unutarnju istragu, institucije, tijela, uredi ili agencije o kojima je riječ ne smiju pokretati usporednu istragu o istim činjenicama, osim ako se nije drukčije dogovorilo s Uredom.

3.  Dok glavni direktor na temelju zahtjeva iz stavka 2. razmatra treba li se pokretati istraga ili ne i/ili dok Ured provodi takvu istragu, institucije, tijela, uredi ili agencije o kojima je riječ ne smiju pokretati usporednu istragu o istim činjenicama, osim ako se nije drukčije dogovorilo s Uredom. Ovaj se stavak ne primjenjuje na istrage koje EPPO provodi na temelju Uredbe (EU) 2017/1939.”

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=EN)

Obrazloženje

Izmjena u skladu s ukidanjem razlike između vanjskih i unutarnjih istraga.

Amandman    55

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 5. – podtočka b

Uredba (EU, Euratom) br. 883/2013

Članak 5. – stavak 3. – posljednja rečenica

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  u stavku 3. dodaje se sljedeća rečenica:

Briše se.

„Ovaj se stavak ne primjenjuje na istrage koje EPPO provodi na temelju Uredbe (EU) 2017/1939.”

 

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=EN)

Obrazloženje

Tehničko brisanje – vidjeti prethodni amandman.

Amandman    56

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 5. – podtočka ba (nova)

Uredba (EU, Euratom) br. 883/2013

Članak 5. – stavak 5.

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

(ba)  U članku 5. stavak 5. zamjenjuje se sljedećim:

5. Ako glavni direktor odluči da se unutarnja istraga neće pokretati, može bez odgađanja poslati sve relevantne informacije instituciji, tijelu, uredu ili agenciji o kojoj je riječ za poduzimanje potrebnih mjera u skladu s pravilima važećima za tu instituciju, tijelo, ured ili agenciju. Ured se s tom institucijom, tijelom, uredom ili agencijom, ako je primjereno, dogovara oko odgovarajućih mjera za zaštitu povjerljivosti izvora tih informacija i po potrebi traži da ga se obavijesti o poduzetim mjerama.

5. Ako glavni direktor odluči da se istraga u institucijama, tijelima, uredima i agencijama neće pokretati unatoč dovoljno utemeljenoj sumnji da je došlo do prijevare, korupcije ili bilo koje druge nezakonite aktivnosti ili nepravilnosti, on bez odgađanja šalje sve relevantne informacije instituciji, tijelu, uredu ili agenciji o kojoj je riječ za poduzimanje potrebnih mjera u skladu s pravilima važećima za tu instituciju, tijelo, ured ili agenciju. Ured se s tom institucijom, tijelom, uredom ili agencijom, ako je primjereno, dogovara oko odgovarajućih mjera za zaštitu povjerljivosti izvora tih informacija i po potrebi traži da ga se obavijesti o poduzetim mjerama.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&from=EN)

Obrazloženje

Ovaj amandman zamjenjuje amandman 36 nacrta izvješća.

Amandman    57

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 5. – podtočka c

Uredba (EU, Euratom) br. 883/2013

Članak 5. – stavak 6.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

6.  Ako glavni direktor odluči da se vanjska istraga neće pokretati, može bez odgađanja poslati sve relevantne informacije nadležnim tijelima predmetne države članice, koja prema potrebi poduzimaju mjere u skladu s pravom Unije i nacionalnim pravom. Ured prema potrebi obavješćuje i predmetnu instituciju, tijelo, ured ili agenciju.”;

6.  Ako glavni direktor odluči da se provjera ili inspekcija na licu mjesta u skladu s člankom 3. neće provoditi unatoč dovoljno utemeljenoj sumnji da je došlo do prijevare, korupcije ili bilo koje druge nezakonite aktivnosti ili nepravilnosti, on bez odgađanja šalje sve relevantne informacije nadležnim tijelima predmetne države članice, koja prema potrebi poduzimaju mjere u skladu s pravom Unije i nacionalnim pravom. Ured prema potrebi obavješćuje i predmetnu instituciju, tijelo, ured ili agenciju.”;

Obrazloženje

Ovaj amandman zamjenjuje amandman 37 nacrta izvješća.

Amandman    58

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 5. – podtočka ca (nova)

Uredba (EU, Euratom) br. 883/2013

Članak 5. – stavak 6.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ca)  dodaje se stavak 6.a:

 

„6.a  Glavni direktor redovito obavješćuje nadzorni odbor, u skladu s člankom 17. stavkom 5., o slučajevima u kojima je odlučio ne pokrenuti istragu, navodeći razloge za tu odluku.”

Amandman    59

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 6. – podtočka -a (nova)

Uredba (EU, Euratom) br. 883/2013

Članak 7. – stavak 1.

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

(-a)  U članku 7. stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:

1.  Glavni direktor rukovodi istragama po potrebi na temelju pisanih naputaka. Istrage pod njegovim vodstvom provodi osoblje Ureda koje je on odredio.

1.  Glavni direktor rukovodi istragama po potrebi na temelju pisanih naputaka. Istrage pod njegovim vodstvom provodi osoblje Ureda koje je on odredio. Glavni direktor ne provodi istrage osobno.”

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=EN)

Amandman    60

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 6. – podtočka ca (nova)

Uredba (EU, Euratom) br. 883/2013

Članak 7. – stavak 3. – podstavak 2.

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

(ca)  u stavku 3. drugi podstavak zamjenjuje se sljedećim:

Institucije, tijela, uredi i agencije osiguravaju da njihovi dužnosnici, drugi službenici, članovi, voditelji i zaposlenici pružaju potrebnu pomoć kojom omogućuju osoblju Ureda djelotvorno izvršenje njegovih zadaća.

Institucije, tijela, uredi i agencije osiguravaju da njihovi dužnosnici, drugi službenici, članovi, voditelji i zaposlenici pružaju potrebnu pomoć kojom omogućuju osoblju Ureda da bez nepotrebne odgode djelotvorno izvršava svoje zadaće u skladu s ovom Uredbom.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=CELEX%3A32013R0883)

Amandman    61

Prijedlog uredbe

Člaank 1. – stavak 1. – točka 6. – podtočka cb (nova)

Uredba (EU, Euratom) br. 883/2013

Članak 7. – stavak 4.

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

(cb)  stavak 4. briše se;

4.  Ako istraga sadrži i vanjske i unutarnje elemente, primjenjuju se članci 3. i 4.

 

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=EN)

Obrazloženje

Tehničko brisanje u skladu s ukidanjem razlike između vanjskih i unutarnjih istraga.

Amandman    62

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 6. – podtočka cc (nova)

Uredba (EU, Euratom) br. 883/2013

Članak 7. – stavak 6. – uvodni dio

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

(cc)  u stavku 6. uvodni dio zamjenjuje se sljedećim:

6.  Ako se istragom pokaže da bi za zaštitu financijskih interesa Unije moglo biti primjereno poduzeti administrativne mjere predostrožnosti, Ured bez odgađanja obavještava predmetnu instituciju, tijelo, ured ili agenciju o istrazi u tijeku. Ta obavijest uključuje:

6.  Ako se istragom pokaže da bi za zaštitu financijskih interesa Unije moglo biti primjereno poduzeti administrativne mjere predostrožnosti, Ured bez odgađanja obavještava predmetnu instituciju, tijelo, ured ili agenciju o istrazi u tijeku i predlaže mjere koje se trebaju poduzeti. Ta obavijest uključuje:

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=EN)

Amandman    63

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 6. – podtočka cd (nova)

Uredba (EU, Euratom) br. 883/2013

Članak 7. – stavak 6. – podstavak 1. – točka b

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

(cd)  u stavku 6. podstavku 1. točka (b) zamjenjuje se sljedećim:

(b)  sve informacije koje bi mogle pomoći instituciji, tijelu, uredu ili agenciji o kojoj je riječ da odluči je li za zaštitu financijskih interesa Unije primjereno poduzeti administrativne mjere predostrožnosti;

(b)  sve informacije koje bi mogle pomoći instituciji, tijelu, uredu ili agenciji o kojoj je riječ da odluči o tome koje je administrativne mjere predostrožnosti primjereno poduzeti za zaštitu financijskih interesa Unije;

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=EN)

Amandman    64

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 6. – podtočka ce (nova)

Uredba (EU, Euratom) br. 883/2013

Članak 7. – stavak 6. – podstavak 1. – točka c.

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

(ce)  u stavku 6. podstavku 1. točka (c) zamjenjuje se sljedećim:

(c)  bilo kakve posebne mjere koje se preporučuju za osiguravanje povjerljivosti, osobito u slučajevima u kojima se, u skladu s nacionalnim propisima koji se primjenjuju za istrage, upotrebljavaju istražne mjere koje spadaju u nadležnost nacionalnih sudskih tijela, ili u slučaju vanjske istrage, istražne mjere koje spadaju u nadležnost nacionalnog tijela.

(c)  bilo kakve posebne mjere koje se preporučuju za osiguravanje povjerljivosti, osobito u slučajevima u kojima se, u skladu s nacionalnim propisima koji se primjenjuju za istrage, upotrebljavaju istražne mjere koje spadaju u nadležnost nacionalnih sudskih tijela ili istražne mjere koje spadaju u nadležnost drugog nacionalnog tijela.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=EN)

Obrazloženje

Tehnička izmjena u skladu s ukidanjem razlike između vanjskih i unutarnjih istraga.

Amandman    65

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 6. – podtočka d

Uredba (EU, Euratom) br. 883/2013

Članak 7. – stavak 6. – podstavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

„Osim onoga što se predviđa prvim podstavkom, predmetna institucija, tijelo, ured ili agencija mogu se u svakom trenutku obratiti Uredu kako bi u bliskoj suradnji s Uredom poduzeli sve odgovarajuće mjere predostrožnosti, uključujući mjere za osiguranje dokaza, te bez odgađanja obavješćuju Ured o toj odluci.”;

Osim onoga što se predviđa prvim podstavkom, predmetna institucija, tijelo, ured ili agencija bez odgađanja obavješćuju Ured o svakom odstupanju od predloženih mjera predostrožnosti i razlozima za odstupanje.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=EN)

Amandman    66

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 6. – podtočka e

Uredba (EU, Euratom) br. 883/2013

Članak 7. – stavak 8.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

8.  Ako se istraga ne može zatvoriti u roku od 12 mjeseci od njezina otvaranja, glavni direktor po isteku tih 12 mjeseci i svakih šest mjeseci nakon toga izvješćuje nadzorni odbor, pri čemu navodi razloge te, prema potrebi, predviđene korektivne mjere za ubrzavanje istrage.”;

8.  Ako se istraga ne može zatvoriti u roku od 12 mjeseci od njezina otvaranja, glavni direktor po isteku tih 12 mjeseci i svakih šest mjeseci nakon toga izvješćuje nadzorni odbor, pri čemu detaljno navodi razloge kašnjenja te poduzete korektivne mjere za ubrzavanje istrage.

Amandman    67

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 6. – podtočka ea (nova)

Uredba (EU, Euratom) br. 883/2013

Članak 7. – stavak 8.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ea)  dodaje se stavak 8.a:

 

„8.a   Izvješće po potrebi sadržava barem kratak opis činjenica, njihovu pravnu kvalifikaciju, procjenu prouzročene štete ili štete koja bi mogla biti prouzročena, datum isteka razdoblja zastare, razloge zašto se ne može zadržati razdoblje od dvanaest mjeseci i predviđene korektivne mjere za ubrzavanje istrage.”

Amandman    68

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 7. – podtočka -a (nova)

Uredba (EU, Euratom) br. 883/2013

Članak 8. – stavak 1. – podstavak 1.

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

(-a)  stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:

1.  Institucije, tijela, uredi i agencije odmah prosljeđuju Uredu sve informacije o mogućim slučajevima prijevare, korupcije ili bilo koje druge nezakonite aktivnosti kojom se šteti financijskim interesima Unije.

1.  Institucije, tijela, uredi i agencije odmah prosljeđuju Uredu sve informacije o mogućim slučajevima prijevare, korupcije ili bilo koje druge nezakonite aktivnosti ili nepravilnosti kojom se šteti financijskim interesima Unije. Ova se dužnost primjenjuje na EPPO kada predmetni slučajevi ne ulaze u područje njegova djelovanja u skladu s Poglavljem IV. Uredbe (EU) 2017/1939.”

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=EN)

Obrazloženje

Vidjeti izmjenu članka 1. stavka 1.

Amandman    69

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. − točka 7. − podtočka a

Uredba (E, Euratom) br. 883/2013

Članak 8. – stavak 1. – podstavak 1.a.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

„Kada institucije, tijela, uredi i agencije izvješćuju EPPO u skladu s člankom 24. Uredbe (EU) 2017/1939, umjesto prethodno navedenog mogu Uredu proslijediti primjerak izvješća poslanog EPPO-u.”;

„Kada institucije, tijela, uredi i agencije izvješćuju EPPO u skladu s člankom 24. Uredbe (EU) 2017/1939, mogu postupiti u skladu s obvezom iz prvog podstavka i Uredu proslijediti primjerak izvješća poslanog EPPO-u.”;

Amandman    70

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 7. – podtočka b

Uredba (EU, Euratom) br. 883/2013

Članak 8. – stavak 2. – podstavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Institucije, tijela, uredi i agencije te, ako to nije u suprotnosti s nacionalnim pravom, nadležna tijela država članica na zahtjev Ureda ili na vlastitu inicijativu dostavljaju Uredu sve raspoložive dokumente ili informacije koje se odnose na istragu Ureda koja je u tijeku.

Institucije, tijela, uredi i agencije te, ako to nije u suprotnosti s nacionalnim pravom, nadležna tijela država članica na zahtjev Ureda ili na vlastitu inicijativu bez odgode dostavljaju Uredu sve raspoložive dokumente ili informacije koje se odnose na istragu Ureda koja je u tijeku.

Amandman    71

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 7. – podtočka c

Uredba (EU, Euratom) br. 883/2013

Članak 8. – stavak 3.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Institucije, tijela, uredi i agencije te, ako to nije u suprotnosti s nacionalnim pravom, nadležna tijela država članica dostavljaju Uredu sve ostale važne raspoložive dokumente ili informacije koje se odnose na borbu protiv prijevara, korupcije i bilo koje druge nezakonite aktivnosti kojom se šteti financijskim interesima Unije.”;

3.  Institucije, tijela, uredi i agencije te, ako to nije u suprotnosti s nacionalnim pravom, nadležna tijela država članica bez odgode dostavljaju Uredu, na zahtjev Ureda ili na vlastitu inicijativu, sve ostale važne raspoložive dokumente ili informacije koje se odnose na borbu protiv prijevara, korupcije i bilo koje druge nezakonite aktivnosti ili nepravilnosti kojom se šteti financijskim interesima Unije.

Obrazloženje

Vidjeti izmjenu članka 1. stavka 1.

Amandman    72

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 7. – podtočka d

Uredba (EU, Euratom) br. 883/2013

Članak 8. – stavak 4. – podstavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Ovaj se članak ne primjenjuje na EPPO u pogledu kaznenih djela u vezi s kojima bi mogao izvršavati svoju nadležnost u skladu s člancima 22. i 25. Uredbe (EU) 2017/1939.

Ovaj se članak ne primjenjuje na EPPO u pogledu kaznenih djela u vezi s kojima bi mogao izvršavati svoju nadležnost u skladu s Poglavljem IV. Uredbe (EU) 2017/1939.

Obrazloženje

Ovdje se čini primjerenim uputiti na cijelo Poglavlje IV. Uredbe o EPPO-u kako bi se zajamčilo da se nije izostavila nijedna relevantna odredba. (vidjeti također članak 12.c stavak 1.)

Amandman    73

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 8. – podtočka -a (nova)

Uredba (EU, Euratom) br. 883/2013

Članak 9. – stavak 2. – podstavak 4.

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

(-a)  u stavku 2. podstavak 4. zamjenjuje se sljedećim:

Zahtjevi iz drugog i trećeg podstavka ne primjenjuju se na uzimanje izjava u okviru provjera i inspekcija na licu mjesta.

Zahtjevi iz drugog i trećeg podstavka ne primjenjuju se na uzimanje izjava u okviru provjera i inspekcija na licu mjesta. Međutim, umiješana osoba obavješćuje se o svojim pravima prije podnošenja izjave, a posebice o pravu na pomoć osobe po vlastitom izboru.”

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&from=EN)

Obrazloženje

Vidjeti Komisijin Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ, Euratom) br. 889/2013 u pogledu uspostave dužnosti nadzornika postupovnih jamstava, COM (2014) 340 final.

Amandman    74

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 8. – podtočka -aa (nova)

Uredba (EU, Euratom) br. 883/2013

Članak 9. – stavak 4. – podstavak 2.

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

(-a)  u stavku 4. podstavak 2. zamjenjuje se sljedećim:

U tu svrhu Ured umiješanoj osobi šalje poziv na izjašnjavanje bilo pisanim putem ili u razgovoru s osobljem koje odredi Ured. Poziv sadrži sažetak činjenica koje se odnose na umiješanu osobu i informacije iz članaka 11. i 12. Uredbe (EZ) br. 45/2001 te se u njemu navodi rok za podnošenje primjedbi, koji ne smije biti kraći od deset radnih dana od primitka poziva na izjašnjavanje. Taj se rok može skratiti ako umiješana osoba za to da svoj izričit pristanak ili zbog opravdanih razloga hitnosti istrage. Takve se primjedbe navode u završnom izvješću o istrazi.

U tu svrhu Ured umiješanoj osobi šalje poziv na izjašnjavanje bilo pisanim putem ili u razgovoru s osobljem koje odredi Ured. Poziv sadrži sažetak činjenica koje se odnose na umiješanu osobu i informacije iz članaka 15. i 16. Uredbe (EU) 2018/1725 te se u njemu navodi rok za podnošenje primjedbi, koji ne smije biti kraći od deset radnih dana od primitka poziva na izjašnjavanje. Taj se rok može skratiti ako umiješana osoba za to da svoj izričit pristanak ili zbog opravdanih razloga hitnosti istrage. Takve se primjedbe navode u završnom izvješću o istrazi.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&from=EN)

Obrazloženje

Tehnička izmjena: 11.12.2018. Uredba (EZ) br. 45/2001 stavljena je izvan snage i zamijenjena Uredbom (EU) br. 2018/1725.

Amandman    75

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 8. – podtočka aa (nova)

Uredba (EU, Euratom) br. 883/2013

Članak 9. – stavak 5.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(aa)  dodaje se stavak 5.a:

 

„5.a  U slučajevima kada Ured predlaže pravosudno praćenje i ne dovodeći u pitanje prava na povjerljivost podataka o zviždačima i informatorima, umiješana osoba ima pristup izvješću koje je sastavio Ured u skladu s člankom 11. nakon provedene istrage te svim relevantnim dokumentima, u mjeri u kojoj se oni odnose na tu osobu te ako se, kada je to primjenjivo, EPPO i nacionalna pravosudna tijela ne protive unutar razdoblja od šest mjeseci. Odobrenje nadležnog pravosudnog tijela može se dodijeliti i prije isteka tog razdoblja.”

Obrazloženje

Uglavnom u skladu s amandmanom 51 koji je podnijela izvjestiteljica. Potrebno je odrediti rok kako bi se izbjeglo nepotrebno odlaganje pristupa izvješću. Istodobno je potrebno utvrditi postupak kako bi se spriječilo da se prijevremenim pristupom spisu ugroze daljnje istrage ili postupci.

Amandman    76

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 8.a (nova)

Uredba (EU, Euratom) br. 883/2013

Članak 9.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(8a)  Umeće se članak 9.a:

 

„Članak 9.a

 

Nadzornik postupovnih jamstava

 

1.   Komisija imenuje nadzornika postupovnih jamstava („nadzornik”), u skladu s postupkom iz stavka 2., na neobnovljiv mandat od pet godina. Po isteku mandata on ostaje na dužnosti sve dok ga se ne zamijeni.

 

2.   Nakon poziva na podnošenje prijava u Službenom listu Europske unije, Komisija sastavlja popis odgovarajuće kvalificiranih kandidata za funkciju nadzornika. Komisija imenuje nadzornika nakon savjetovanja s Europskim parlamentom i Vijećem.

 

3.   Nadzornik ima potrebne kvalifikacije i iskustvo u području postupovnih prava i jamstava.

 

4.   Nadzornik potpuno neovisno obnaša svoju funkciju i ne smije ni od koga tražiti niti primati upute pri izvršavanju svojih dužnosti.

 

5.   Nadzornik prati poštuje li Ured postupovna prava i jamstva. On je odgovoran za postupanje s pritužbama koje zaprimi Ured.

 

6.   Nadzornik svake godine podnosi izvješće o izvršavanju te funkcije Europskom parlamentu, Vijeću, Komisiji, nadzornom odboru i Uredu. Ne navodi pojedinačne slučajeve pod istragom i osigurava povjerljivost istraga čak i nakon njihova završetka.”

Amandman    77

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 8.b (nova)

Uredba (EU, Euratom) br. 883/2013

Članak 9.b (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(8b)  Umeće se članak 9.b:

 

„Članak 9.b

 

Mehanizam za podnošenje pritužbi

 

1.   Ured u suradnji s nadzornikom poduzima potrebne mjere za uspostavu mehanizma za podnošenje pritužbi kako bi se pratilo i osiguralo poštovanje postupovnih jamstava u svim aktivnostima Ureda.

 

2.   Bilo koja osoba umiješana u istragu Ureda ima pravo podnijeti pritužbu nadzorniku u pogledu usklađenosti Ureda s postupovnim jamstvima iz članka 9. Podnošenje pritužbe nema suspenzivni učinak na provedbu istrage koja je u tijeku.

 

3.   Pritužbe se mogu podnijeti najkasnije mjesec dana nakon što podnositelj sazna relevantne činjenice koje predstavljaju navodnu povredu njegovih postupovnih jamstava. Nikakve se pritužbe ne mogu podnijeti kasnije od mjesec dana nakon zatvaranja istrage. Pritužbe povezane s rokom iz članka 9. stavka 2. i članka 9. stavka 4. podnose se prije isteka roka utvrđenog tim odredbama.

 

4.  Po primitku pritužbe, nadzornik odmah obavješćuje glavnog direktora Ureda i pruža Uredu mogućnost da u roku od 15 radnih dana riješi problem koji je pokrenuo podnositelj.

 

5.   Ne dovodeći u pitanje članak 10. ove Uredbe, Ured nadzorniku prosljeđuje sve informacije koje nadzorniku mogu biti potrebne za izdavanje preporuke.

 

6.  Nadzornik daje preporuku o pritužbi bez odgode, a najkasnije u roku od dva mjeseca nakon što je Ured obavijestio nadzornika o mjeri koju je poduzeo za rješavanje problema ili nakon isteka razdoblja iz stavka 3. Preporuka se šalje Uredu i o njoj se obavještava podnositelj. U iznimnim slučajevima, nadzornik može odlučiti produljiti razdoblje za izdavanje preporuke za dodatnih 15 dana. Nadzornik obavješćuje glavnog direktora o razlozima za produljenje pisanim putem. Ako nadzornik ne izda preporuku unutar vremenskog roka utvrđenog ovim stavkom, smatra se da je nadzornik odbio pritužbu bez preporuke.

 

7.  Ne miješajući se u provođenje istrage u tijeku, nadzornik razmatra žalbu primjenjujući kontradiktorni postupak. Nadzornik može pozvati svjedoke, uz njihov pristanak, da daju pisana ili usmena objašnjenja koja on smatra važnima za utvrđivanje činjenica.

 

8.  Glavni direktor slijedi preporuku nadzornika o predmetnom pitanju, osim u opravdanim slučajevima u kojima od nje može odstupiti. Ako glavni direktor odstupi od preporuke nadzornika, on priopćuje podnositelju pritužbe i nadzorniku glavne razloge za takvu odluku, u mjeri u kojoj time ne utječe na istragu u tijeku. On navodi razloge za neprihvaćanje nadzornikove preporuke u napomeni koja se prilaže završnom izvješću o istrazi.

 

9.  Glavni direktor može zatražiti mišljenje nadzornika o bilo kojem pitanju povezanom s poštovanjem postupovnih jamstava u mandatu nadzornika, među ostalim i o odluci da se odgodi davanje informacija o umiješanim osobama iz članka 9. stavka 3. Glavni direktor u svakom takvom zahtjevu navodi rok unutar kojeg nadzornik treba dati odgovor.

 

10.  Ne dovodeći u pitanje vremenske rokove iz članka 90.a Pravilnika o osoblju, u slučaju da je dužnosnik ili drugi službenik Unije podnio pritužbu glavnom direktoru u skladu s člankom 90.a Pravilnika o osoblju i da je dužnosnik ili drugi službenik podnio pritužbu nadzorniku u vezi s istim problemom, glavni će direktor pričekati preporuke nadzornika prije odgovaranja na pritužbu.”

Amandman    78

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 9. – podtočka -a (nova)

Uredba (EU, Euratom) br. 883/2013

Članak 10. – stavak 1.

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

(-a)  stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:

1. Informacije proslijeđene ili dobivene u bilo kojem obliku tijekom vanjskih istraga zaštićuju se u skladu s odgovarajućim odredbama.

1. Informacije proslijeđene ili dobivene u bilo kojem obliku tijekom istraga izvan institucija, tijela, ured i agencija zaštićuju se u skladu s odgovarajućim odredbama prema nacionalnom pravu i pravu Unije.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&from=EN)

Obrazloženje

Ovaj amandman zamjenjuje amandman 54 nacrta izvješća.

Amandman    79

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 9. – podtočka aa (nova)

Uredba (EU, Euratom) br. 883/2013

Članak 10. – stavak 2.

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

(aa)  stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:

2.  Informacije proslijeđene ili dobivene u bilo kojem obliku tijekom unutarnjih istraga smatraju se poslovnom tajnom i uživaju zaštitu koja se predviđa pravilima važećima u institucijama Unije.

2.  Informacije proslijeđene ili dobivene u bilo kojem obliku tijekom istraga u institucijama, tijelima, uredima i agencijama smatraju se poslovnom tajnom i uživaju zaštitu koja se predviđa pravilima važećima u institucijama Unije.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=EN)

Obrazloženje

U skladu s predloženim ukidanjem razlike između vanjskih i unutarnjih istraga.

Amandman    80

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 9. – podtočka ab (nova)

Uredba (EU, Euratom) br. 883/2013

Članak 10. – stavak 3.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ab)  dodaje se stavak 3.a:

 

„3.a  Ured objavljuje svoja izvješća i preporuke nakon što nadležna tijela zaključe sve povezane nacionalne postupke i postupke Unije te objava više ne utječe na istrage. Objava mora biti u skladu s pravilima i načelima o zaštiti podataka utvrđenima u ovom članku i članku 1.”

Amandman    81

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. − točka 9. − podtočka a

Uredba (EU, Euratom) br. 883/2013

Članak 10. – stavak 4. – podstavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Ured imenuje službenika za zaštitu podataka u skladu s člankom 24. Uredbe (EZ) br. 45/2001.

Ured imenuje službenika za zaštitu podataka u skladu s člankom 43. Uredbe (EU) br. 2018/1725.

Obrazloženje

Tehnička izmjena: 11.12.2018. Uredba (EZ) br. 45/2001 stavljena je izvan snage i zamijenjena Uredbom (EU) br. 2018/1725.

Amandman    82

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 9. – podtočka aa (nova)

Uredba (EU, Euratom) br. 883/2013

Članak 10. – stavak 5.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(aa)  dodaje se stavak 5.a:

 

„5.a  Osobe koje Uredu prijavljuju kaznena djela i kršenja povezana s financijskim interesima Unije u potpunosti su zaštićene, osobito zakonodavstvom Unije koje se odnosi na zaštitu osoba koje prijavljuju povrede prava Unije.”

Amandman    83

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. − točka 10. − podtočka a

Uredba (EU, Euratom) br. 883/2013

Članak 11. – stavak 1. – podstavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Izvješću se mogu priložiti preporuke glavnog direktora o mjerama koje treba poduzeti. U tim se preporukama prema potrebi navode sve stegovne, upravne, financijske i/ili sudske mjere institucija, tijela, ureda i agencija te nadležnih tijela predmetnih država članica, te se posebno naznačuje procjena iznosa za povrat i preliminarna zakonska ocjena utvrđenih činjenica.”;

Izvješću se prilažu preporuke glavnog direktora o mjerama koje treba poduzeti. U tim se preporukama prema potrebi navode sve stegovne, upravne, financijske i/ili sudske mjere institucija, tijela, ureda i agencija te nadležnih tijela predmetnih država članica, te se posebno naznačuje procjena iznosa za povrat i preliminarna zakonska ocjena utvrđenih činjenica.

Amandman    84

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 10. – podtočka b

Uredba (EU, Euratom) br. 883/2013

Članak 11. – stavak 2. – podstavak 1.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Ured poduzima odgovarajuće interne mjere kako bi se osigurala ujednačena kvaliteta završnih izvješća i preporuka te razmatra je li potrebno revidirati smjernice o istražnim postupcima kako bi se uklonile moguće nedosljednosti.

Amandman    85

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 10. – podtočka b

Uredba (EU, Euratom) br. 883/2013

Članak 11. – stavak 2. – podstavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Nakon jednostavne provjere njihove autentičnosti izvješća sastavljena na toj osnovi imaju snagu prihvatljivog dokaza u sudskim postupcima koji nemaju kaznenopravnu narav a koji se vode pred nacionalnim sudovima te u upravnim postupcima u državama članicama.

Nakon jednostavne provjere njihove autentičnosti, izvješća sastavljena na toj osnovi, uključujući sve dokaze koji idu u prilog tim izvješćima i koji su im priloženi, imaju snagu prihvatljivog dokaza u sudskim postupcima koji se vode pred nacionalnim sudovima te u upravnim postupcima u državama članicama. Ova Uredba ne utječe na ovlast nacionalnih sudova da slobodno ocijene dokaze.

Amandman    86

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 10. – podtočka b

Uredba (EU, Euratom) br. 883/2013

Članak 11. – stavak 2. – podstavak 3.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Izvješća koja sastavlja Ured imaju snagu prihvatljivog dokaza u kaznenim postupcima u državi članici u kojoj se pokažu potrebnima na isti način i pod istim uvjetima kao administrativna izvješća koja sastavljaju nacionalni upravni inspektori. Na ta izvješća primjenjuju se ista pravila evaluacije koja se primjenjuju na administrativna izvješća koja sastavljaju nacionalni upravni inspektori i imaju jednaku dokaznu snagu kao takva izvješća.

Briše se.

Amandman    87

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 10. – podotčka b

Uredba (EU, Euratom) br. 883/2013

Članak 11. – stavak 2. – podstavak 4.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Države članice obavješćuju Ured o svim pravilima nacionalnog prava koja su relevantna za potrebe trećeg podstavka.

Države članice obavješćuju Ured o svim pravilima nacionalnog prava koja su relevantna za potrebe prvog podstavka.

Amandman    88

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 10. – podtočka b

Uredba (EU, Euratom) br. 883/2013

Članak 11. – stavak 2. – podstavak 4.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Nacionalni sudovi obavješćuju Ured o svakom odbijanju dokaza u skladu s ovim stavkom. Obavijest uključuje pravnu osnovu i detaljno obrazloženje odbijanja. Glavni direktor u svojim godišnjim izvješćima u skladu s člankom 17. stavkom 4. ocjenjuje prihvatljivost dokaza u državama članicama.

Obrazloženje

Usmenim amandmanom amandman 155 usklađuje se s općim pristupom za prihvatljivost dokaza i uzima u obzir neovisnost pravosuđa.

Amandman    89

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 10. – podtočka c

Uredba (EU, Euratom) br. 883/2013

Članak 11. – stavak 3.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Izvješća i preporuke sastavljeni po završetku vanjske istrage i svi relevantni dokumenti povezani s njom šalju se nadležnim tijelima predmetnih država članica u skladu s pravilima koja se odnose na vanjske istrage i, prema potrebi, predmetnoj instituciji, tijelu, uredu ili agenciji. Ta institucija, tijelo, ured ili agencija poduzima one mjere koje nalažu rezultati vanjske istrage i o njima izvješćuje Ured u roku utvrđenom u preporukama koje se prilažu izvješću te, osim toga, i na zahtjev Ureda.

3.  Izvješća i preporuke sastavljeni po završetku istrage i svi relevantni dokumenti povezani s njom šalju se, prema potrebi, nadležnim tijelima predmetnih država članica u skladu s pravilima koja se odnose na istrage i predmetnoj instituciji, tijelu, uredu ili agenciji. Ta institucija, tijelo, ured ili agencija poduzima one mjere, pogotovo stegovne ili pravne prirode, koje nalažu rezultati istrage i o njima izvješćuje Ured u roku utvrđenom u preporukama koje se prilažu izvješću i to na zahtjev Ureda. Nadležna tijela država članica u roku od devet mjeseci izvještavaju Ured o mjerama poduzetima na temelju izvješća o predmetu.

Amandman    90

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 10. – podtočka ca (nova)

Uredba (EU, Euratom) br. 883/2013

Članak 11. – stavak 4.

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

(ca)  stavak 4. briše se;

4.  Izvješća i preporuke sastavljeni po završetku unutarnje istrage i svi relevantni dokumenti povezani s njom šalju se predmetnoj instituciji, tijelu, uredu ili agenciji. Navedena institucija, tijelo, ured ili agencija poduzima one mjere, pogotovo stegovne ili pravne, koje nalažu rezultati unutarnje istrage i o njima izvješćuje Ured u roku utvrđenom u preporukama koje se prilažu izvješću i to na zahtjev Ureda.

 

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=EN)

Obrazloženje

Spojeno sa stavkom 3.

Amandman    91

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 10. – podtočka cb (nova)

Uredba (EU, Euratom) br. 883/2013

Članak 11. – stavak 5.

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

(cb)  u članku 11. stavak 5. zamjenjuje se sljedećim:

5.  Ako se u izvješću sastavljenom po završetku unutarnje istrage otkriju činjenice koje bi mogle dovesti do kaznenog postupka, o tome se obavještavaju sudska tijela predmetne države članice.

5.  Ako se u izvješću sastavljenom po završetku istrage otkriju činjenice koje bi mogle dovesti do kaznenog postupka, o tome se bez odgađanja obavještavaju sudska tijela predmetne države članice, ne dovodeći u pitanje članke 12.c i 12.d.”

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=EN)

Amandman    92

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 10. – podtočka cc (nova)

Uredba (EU, Euratom) br. 883/2013

Članak 11. – stavak 6.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(cc)   umeće se stavak 6.a:

 

„6.a  Nadležna tijela država članica i institucije, tijela, uredi i agencije jamče da se provode stegovne, administrativne, financijske i pravosudne preporuke glavnog direktora u skladu sa stavcima 1. i 3. i dostavljaju Uredu detaljno izvješće o mjerama poduzetima do 31. ožujka svake godine, uključujući po potrebi razloge za neprovođenje preporuka Ureda.”

Obrazloženje

Ovaj amandman dopunjuje amandman 63 koji je predložila izvjestiteljica.

Amandman    93

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 10. – podtočka cd (nova)

Uredba (EU, Euratom) br. 883/2013

Članak 11. – stavak 8.

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

(cd)  u članku 11. stavak 8. mijenja se kako slijedi:

8.  Ako informator koji je Uredu dostavio informacije koje su dovele do istrage ili su povezane s njom to zatraži, Ured ga može obavijestiti o zatvaranju istrage. No Ured može odbiti takav zahtjev ako smatra da se njime dovode u pitanje zakoniti interesi umiješane osobe, djelotvornost istrage i daljnjih mjera ili zahtjevi povjerljivosti.

8.  Ako je informator Uredu dostavio informacije koje su dovele do istrage, Ured ga obavješćuje o zatvaranju istrage. No Ured može odbiti takav zahtjev ako smatra da se njime dovode u pitanje zakoniti interesi umiješane osobe, djelotvornost istrage i daljnjih mjera ili zahtjevi povjerljivosti.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=EN)

Amandman    94

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 10.a (nova)

Uredba (EU, Euratom) br. 883/2013

Članak 11.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(10a)  Iza članka 11. umeće se novi članak:

 

„Članak 11.a

 

Tužba pred Općim sudom

 

Svaka umiješana osoba može podnijeti tužbu protiv Komisije u pogledu poništenja izvješća o istrazi koje je podneseno nacionalnim tijelima ili institucijama u skladu s člankom 11. stavkom 3. na temelju nedostataka kompetencija, povrede temeljnih postupovnih zahtjeva, povrede Ugovora, uključujući kršenje Povelje, ili zlouporabe ovlasti.”

Obrazloženje

Trenutačno nije moguće podnijeti tužbu protiv završnog izvješća OLAF-a. Ovim amandmanom nastoji se uspostaviti učinkovita pravna zaštita, kako se zahtijeva Poveljom o temeljnim pravima.

Amandman    95

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 11. – podtočka -a (nova)

Uredba (EU, Euratom) br. 883/2013

Članak 12. – stavak 1.

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

(-a)  stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:

1.  Ne dovodeći u pitanje članke 10. i 11. ove Uredbe kao ni odredbe Uredbe (Euratom, EZ) br. 2185/96, Ured može nadležnim tijelima predmetnih država članica pravovremeno proslijediti informacije dobivene tijekom provođenja vanjske istrage kako bi im se omogućilo poduzimanje odgovarajućih mjera u skladu s njihovim nacionalnim pravom.

1.  Ne dovodeći u pitanje članke 10. i 11. ove Uredbe kao ni odredbe Uredbe (Euratom, EZ) br. 2185/96, Ured može nadležnim tijelima predmetnih država članica pravovremeno proslijediti informacije dobivene tijekom provođenja provjera ili inspekcija na licu mjesta u skladu s člankom 3. kako bi im se omogućilo poduzimanje odgovarajućih mjera u skladu s njihovim nacionalnim pravom. Informacije može proslijediti i predmetnoj instituciji, tijelu, uredu ili agenciji.”

Obrazloženje

U skladu s predloženim ukidanjem razlike između vanjskih i unutarnjih istraga.

Amandman    96

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. − točka 11. − podtočka a

Uredba (EU, Euratom) br. 883/2013

Članak 12. – stavak 1. – posljednja rečenica

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  u stavku 1. dodaje se sljedeća rečenica:

Briše se.

„Informacije može proslijediti i predmetnoj instituciji, tijelu, uredu ili agenciji.”

 

Amandman    97

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 11. – podtočka aa (nova)

Uredba (EU, Euratom) br. 883/2013

Članak 12. – stavak 2. – podstavak 1.

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

(aa)  u stavku 2. podstavak 1. zamjenjuje se sljedećim:

Ne dovodeći u pitanje članke 10. i 11. glavni direktor prosljeđuje sudskim tijelima predmetne države članice informacije koje je Ured dobio tijekom provođenja unutarnjih istraga u vezi s činjenicama koje spadaju u nadležnost nacionalnog sudskog tijela.

Ne dovodeći u pitanje članke 10. i 11. glavni direktor prosljeđuje sudskim tijelima predmetne države članice informacije koje je Ured dobio tijekom provođenja istraga u institucijama, tijelima, uredima i agencijama u vezi s činjenicama koje spadaju u nadležnost nacionalnog sudskog tijela.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=EN)

Obrazloženje

U skladu s predloženim ukidanjem razlike između vanjskih i unutarnjih istraga.

Amandman    98

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 11. – podtočka b

Uredba (EU, Euratom) br. 883/2013

Članak 12. – stavak 3.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Nadležna tijela predmetne države članice, ako to nije u suprotnosti s nacionalnim pravom, na vlastitu inicijativu ili na zahtjev Ureda pravovremeno obavješćuju Ured o mjerama poduzetima na temelju informacija koje su im proslijeđene u skladu s ovim člankom.

3.  Nadležna tijela predmetne države članice, ako to nije u suprotnosti s nacionalnim pravom, u roku od mjesec dana obavješćuju Ured o mjerama poduzetima na temelju informacija koje su im proslijeđene u skladu s ovim člankom.

Amandman    99

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 12.

Uredba (EU, Euratom) br. 883/2013

Članak 12.b – stavak 3.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

3.a  Obveza uzajamne administrativne pomoći u skladu s Uredbom Vijeća (EZ) br. 515/971.a i Uredbom (EU) br. 608/20131.b također se primjenjuje na koordinacijske aktivnosti povezane s europskim strukturnim i investicijskim fondovima sukladno ovome članku.

 

_________________

 

1.a Uredba Vijeća (EZ) br. 515/97 od 13. ožujka 1997. o uzajamnoj pomoći upravnih tijela država članica i o suradnji potonjih s Komisijom radi osiguravanja pravilne primjene propisa o carinskim i poljoprivrednim pitanjima (SL L 082, 22.3.1997., str. 1.).

 

1.b Uredba (EU) br. 608/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. lipnja 2013. o carinskoj provedbi prava intelektualnog vlasništva i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1383/2003 (SL L 181, 29.6.2013., str. 15.).

Amandman    100

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 12.

Uredba (EU, Euratom) br. 883/2013

Članak 12.c – stavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Ured bez nepotrebne odgode izvješćuje EPPO o svakom kažnjivom postupanju u pogledu kojeg EPPO može izvršavati svoju nadležnost u skladu s člankom 22. i člankom 25. stavcima 2. i 3. Uredbe (EU) 2017/1939. Izvješće se dostavlja u bilo kojoj fazi prije ili tijekom istrage u nadležnosti Ureda.

1.  Ured bez nepotrebne odgode izvješćuje EPPO o svakom kažnjivom postupanju u pogledu kojeg EPPO može izvršavati svoju nadležnost u skladu s Poglavljem IV. Uredbe (EU) 2017/1939. Izvješće se što prije dostavlja prije ili tijekom istrage u nadležnosti Ureda.

Obrazloženje

Ovdje se čini primjerenim uputiti na cijelo Poglavlje IV. Uredbe o EPPO-u kako bi se zajamčilo da se nije izostavila nijedna relevantna odredba.

Amandman    101

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 12.

Uredba (EU, Euratom) br. 883/2013

Članak 12.c – stavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Izvješće sadržava barem opis činjenica, među ostalim procjenu prouzročene štete ili štete koja bi mogla biti prouzročena, moguću pravnu kvalifikaciju te sve dostupne informacije o potencijalnim žrtvama, osumnjičenicima i svim drugim uključenim osobama.

2.  Izvješće sadržava barem opis činjenica i informacija koje su Uredu poznate, među ostalim procjenu prouzročene štete ili štete koja bi mogla biti prouzročena, ako Ured ima takve informacije, moguću pravnu kvalifikaciju te sve dostupne informacije o potencijalnim žrtvama, osumnjičenicima i svim drugim uključenim osobama. Zajedno s izvješćem Ured prosljeđuje EPPO-u sve ostale relevantne informacije koje posjeduje o tom predmetu.

Amandman    102

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 12.

Uredba (EU, Euratom) br. 883/2013

Članak 12.c – stavak 3. – podstavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

U slučajevima u kojima informacije koje primi Ured ne sadržavaju elemente utvrđene stavkom 2. i nikakva istraga u nadležnosti Ureda nije u tijeku, Ured može izvršiti preliminarnu evaluaciju navoda. Ta se evaluacija žurno provodi, a u svakom slučaju u roku od dva mjeseca od primitka informacija. Tijekom navedene evaluacije primjenjuju se članak 6. i članak 8. stavak 2.

U slučajevima u kojima informacije koje primi Ured ne sadržavaju elemente utvrđene stavkom 2. i nikakva istraga u nadležnosti Ureda nije u tijeku, Ured može izvršiti preliminarnu evaluaciju navoda. Ta se evaluacija provodi bez odgađanja, a u svakom slučaju u roku od dva mjeseca od primitka informacija. Tijekom navedene evaluacije primjenjuju se članak 6. i članak 8. stavak 2. Ured se suzdržava od provedbe mjera koje bi mogle ugroziti moguće buduće istrage EPPO-a.

Amandman    103

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 12.

Uredba (EU, Euratom) br. 883/2013

Članak 12.c – stavak 5.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.  Institucije, tijela, uredi i agencije mogu Uredu uputiti zahtjev za izvršenje preliminarnih evaluacija navoda koji su im prijavljeni. Za potrebe tih zahtjeva primjenjuje se stavak 3.

5.  Institucije, tijela, uredi i agencije mogu Uredu uputiti zahtjev za izvršenje preliminarnih evaluacija navoda koji su im prijavljeni. Za potrebe tih zahtjeva primjenjuju se stavci od 1. do 4. mutatis mutandis. Ured izvješćuje predmetnu instituciju, tijelo, ured ili agenciju o rezultatima preliminarne evaluacije, osim ako bi pružanje tih informacija moglo ugroziti istragu koju provodi Ured ili EPPO.

Obrazloženje

Kako je predložio nadzorni odbor u svojem dopisu od 20. studenoga 2018.

Amandman    104

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 12.

Uredba (EU, Euratom) br. 2013/833

Članak 12.d – stavak 1. – podstavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Glavni direktor ne pokreće istragu u skladu s člankom 5. ako EPPO provodi istragu o istim činjenicama, osim u skladu s člankom 12.e ili člankom 12.f.

1.   Glavni direktor ne pokreće istragu u skladu s člankom 5. i prekida istragu koja je u tijeku ako EPPO provodi istragu o istim činjenicama, osim u skladu s člankom 12.e ili člankom 12.f. Glavni direktor obavješćuje EPPO o svakoj odluci o nepokretanju ili prekidu koja je donesena na temelju takvih razloga.

Obrazloženje

Ovaj amandman dopunjuje amandman 74 koji je predložila izvjestiteljica: uključujući dužnost glavnog direktora da obavijesti EPPO o „nepokretanju” predmeta.

Amandman    105

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 12.

Uredba (EU, Euratom) br. 883/2013

Članak 12.d – stavak 1. – podstavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Za potrebe primjene prvog podstavka, Ured u skladu s člankom 12.g stavkom 2. putem EPPO-ova sustava vođenja predmeta provjerava provodi li EPPO istragu. Ured može od EPPO-a zatražiti dodatne informacije. EPPO u roku od 10 radnih dana odgovara na takav zahtjev.

Za potrebe primjene prvog podstavka, Ured u skladu s člankom 12.g stavkom 2. putem EPPO-ova sustava vođenja predmeta provjerava provodi li EPPO istragu. Ured može od EPPO-a zatražiti dodatne informacije. EPPO u roku od 10 radnih dana odgovara na takav zahtjev. Taj se rok može produljiti u iznimnim slučajevima pod uvjetima koji će se utvrditi u radnim dogovorima iz članka 12.g stavka 1.

Amandman    106

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 12.

Uredba (EU, Euratom) br. 883/2013

Članak 12.d – stavak 1. – podstavak 2.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Ako Ured zaključi svoju istragu u skladu s prvim podstavkom, ne primjenjuju se članak 9. stavak 4. i članak 11.

Obrazloženje

Vidi također tekst koji je za članak 12.c stavak 6. predložila Komisija.

Amandman    107

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 12.

Uredba (EU, Euratom) br. 883/2013

Članak 12.d – stavak 1.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1.a   Ured se na zahtjev EPPO-a suzdržava od poduzimanja radnji ili mjera kojima bi se mogla ugroziti istraga ili kazneni progon koje provodi EPPO. EPPO bez nepotrebne odgode obavješćuje Ured kad se prestanu primjenjivati razlozi njegova zahtjeva.

Obrazloženje

Temeljeno na prijedlogu nadzornog odbora iz njegova dopisa od 20. studenoga 2018.

Amandman    108

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 12.

Uredba (EU, Euratom) br. 833/2013

Članak 12.d – stavak 1.b (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1.b   Ako EPPO zaključi ili obustavi istragu o kojoj je primio informacije od glavnog direktora u skladu sa stavkom 1. a koje su relevantne za izvršavanje ovlasti Ureda, o tome bez odgode obavješćuje Ured te može davati preporuke u vezi s daljnjim administrativnim istragama.

Amandman    109

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 12.

Uredba (EU, Euratom) br. 883/2013

Članak 12.e – stavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Na temelju stavka 1. zahtjev se upućuje pisanim putem i u njemu se određuje jedna ili više mjera čiju provedbu EPPO traži od Ureda te se, prema potrebi, navodi predviđeni rok provedbe takvih mjera. Taj zahtjev sadržava informacije o istragama u nadležnosti EPPO-a ako su relevantne za svrhu zahtjeva. Ured prema potrebi može zatražiti dodatne informacije.

2.  Zahtjev na temelju stavka 1. upućuje se pisanim putem i u njemu se određuju barem:

 

(a)  informacije o istrazi u nadležnosti EPPO-a ako su relevantne za svrhu zahtjeva;

 

(b)  jedna ili više mjera čiju provedbu EPPO traži od Ureda;

 

(c)  prema potrebi, predviđeni rok provedbe takvih mjera;

 

(d)  upute u skladu sa stavkom 2.a.

 

Ured prema potrebi može zatražiti dodatne informacije.

Obrazloženje

Nova struktura i dopuna temelje se na prijedlogu nadzornog odbora iz njegova dopisa od 20. studenoga 2018.

Amandman    110

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 12.

Uredba (EU, Euratom) br. 883/2013

Članak 12.e – stavak 2.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2.a  Kako bi se zaštitila prihvatljivost dokaza, kao i temeljna prava i postupovna jamstva, ako Ured provodi mjere potpore ili dopune na zahtjev EPPO-a u skladu s ovim člankom, EPPO može uputiti Ured na primjenu viših standarda temeljnih prava, postupovnih jamstava i zaštite podataka nego što je to navedeno u ovoj Uredbi. Na taj način detaljno se navode formalni zahtjevi i postupci koje treba primijeniti.

 

Ako EPPO nije omogućio takve posebne upute, primjenjuju se mutatis mutandis Poglavlje VI. (postupovna jamstva) i Poglavlje VIII. (zaštita podataka) Uredbe (EU) 2017/1939 u pogledu mjera koje provodi Ured u skladu s ovim člankom.

Obrazloženje

Pravila o postupovnim jamstvima i zaštiti podataka navedena u Uredbi o EPPO-u trebaju se primjenjivati na sve mjere koje provodi OLAF na zahtjev EPPO-a, tako da EPPO ne mora dodjeljivati zadatke OLAF-u samo kako bi zaobišao ta pravila. Uključuje prijedloge nadzornog odbora iz njegova dopisa od 20. studenoga 2018.

Amandman    111

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 12.

Uredba (EU,Euratom) br. 883/2013

Članak 12.f – stavak 1. – podstavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

U propisno opravdanim slučajevima kada EPPO provodi istragu, ako glavni direktor smatra da bi istragu trebalo pokrenuti u skladu s mandatom Ureda radi olakšavanja donošenja mjera predostrožnosti ili financijskih, stegovnih ili administrativnih mjera, Ured obavješćuje EPPO pisanim putem navodeći prirodu i svrhu takve istrage.

U propisno opravdanim slučajevima kada EPPO provodi istragu, ako glavni direktor smatra da bi istragu trebalo pokrenuti u skladu s mandatom Ureda radi olakšavanja donošenja mjera predostrožnosti ili financijskih, stegovnih ili administrativnih mjera, Ured obavješćuje EPPO pisanim putem navodeći prirodu i svrhu takve istrage i tražeći pisanu suglasnost EPPO-a za pokretanje dopunske istrage.

Amandman    112

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 12.

Uredba (EU, Euratom) br. 883/2013

Članak 12.f – stavak 1. – podstavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

EPPO može u roku od 30 dana od primitka tih informacija podnijeti prigovor na pokretanje istrage ili na poduzimanje određenih istražnih radnji ako mora spriječiti ugrožavanje istrage ili kaznenog progona koje provodi te sve dok za to postoje osnove. EPPO bez nepotrebne odgode obavješćuje Ured kad prestanu vrijediti razlozi njegova prigovora.

EPPO u roku od 20 dana od primitka tih informacija daje svoju suglasnost za pokretanje istrage odnosno podnosi prigovor na pokretanje ili nastavak istrage ili na poduzimanje bilo koje određene istražne radnje ako mora spriječiti ugrožavanje istrage ili kaznenog progona koje provodi te sve dok za to postoje osnove. U propisno opravdanim slučajevima EPPO može produljiti taj rok za dodatnih 10 radnih dana. O tome obavješćuje Ured.

 

Ako EPPO uloži prigovor, Ured ne pokreće dopunsku istragu. U tom slučaju EPPO bez nepotrebne odgode obavješćuje Ured kad prestanu vrijediti razlozi njegova prigovora.

Amandman    113

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 12.

Uredba (EU, Euratom) br. 883/2013

Članak 12.f – stavak 1. – podstavak 3.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Ako EPPO ne uloži prigovor u roku iz prethodnog podstavka, Ured može pokrenuti istragu te je provodi uz blisko savjetovanje s EPPO-om.

Ako EPPO da svoju suglasnost, Ured može pokrenuti ili nastaviti istragu te je provodi uz blisko savjetovanje s EPPO-om.

Amandman    114

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 12.

Uredba (EU, Euratom) br. 883/2013

Članak 12.f – stavak 1. – podstavak 3.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Ako EPPO ne odgovori u roku iz drugog podstavka, Ured može započeti savjetovanje s EPPO-om kako bi donio odluku u roku od 10 dana.

Amandman    115

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 12.

Uredba (EU, Euratom) br. 883/2013

Članak 12.g – stavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Ako je potrebno olakšati suradnju s EPPO-om kako je utvrđeno u članku 1. stavku 4.a, Ured s EPPO-om zaključuje administrativne dogovore. U takvim sporazumima o radu (radnim dogovorima) mogu se utvrditi praktične pojedinosti povezane s razmjenom informacija, uključujući osobne podatke, operativne, strateške ili tehničke informacije te povjerljive informacije. Oni uključuju detaljne dogovore o stalnoj razmjeni informacija tijekom primanja i provjere navoda u oba ureda.

1.  Ako je potrebno olakšati suradnju s EPPO-om kako je utvrđeno u članku 1. stavku 4.a, Ured s EPPO-om zaključuje administrativne dogovore. U takvim sporazumima o radu (radnim dogovorima) mogu se utvrditi praktične pojedinosti povezane s razmjenom informacija, uključujući osobne podatke, operativne, strateške ili tehničke informacije te povjerljive informacije, kao i uspostavom platformi informacijske tehnologije, uključujući zajednički pristup ažuriranju i usklađenost softvera. Oni uključuju detaljne dogovore o stalnoj razmjeni informacija tijekom primanja i provjere navoda u oba ureda u svrhu utvrđivanja nadležnosti nad istragama koje provode oba ureda. Oni također uključuju dogovore o prijenosu dokaza između Ureda i EPPO-a, kao i dogovore o raspodjeli troškova.

 

Prije sklapanja sporazuma o radu s EPPO-om, glavni direktor šalje nacrt Europskom nadzorniku za zaštitu podataka, nadzornom odboru i Europskom parlamentu radi obavijesti. Europski nadzornik za zaštitu podataka i nadzorni odbor bez odgode dostavljaju svoja mišljenja.

Amandman    116

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 12.

Uredba (EU, Euratom) br. 883/2013

Članak 12.g – stavak 2. – podstavak 1.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Svaki neizravni pristup Ureda informacijama u EPPO-ovu sustavu vođenja predmeta provodi se samo u onoj mjeri u kojoj je to potrebno za izvršavanje funkcija Ureda, kako je definirano ovom Uredbom, i opravdava se i potvrđuje unutarnjim postupkom koji uspostavlja Ured. Ured vodi evidenciju svih slučajeva u kojima je došlo do pristupa EPPO-ovu sustavu vođenja predmeta.

Amandman    117

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 12.

Uredba (EU, Euratom) br. 883/2013

Članak 12.g – stavak 2.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2.a  Glavni direktor Ureda i glavni europski javni tužitelj sastaju se barem jednom godišnje radi rasprave o pitanjima od zajedničkog interesa.

Amandman    118

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 12.a (nova) – podtočka a (nova)

Uredba (EU, Euratom) br. 883/2013

Članak 15. – stavak 1. – podstavak 2.

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

(12a)  članak 15. mijenja se kako slijedi:

 

(a)  u stavku 1. podstavak 2. zamjenjuje se sljedećim:

Nadzorni odbor posebno nadzire napredak u vezi s primjenom postupovnih jamstava i trajanjem istraga u svjetlu informacija koje mu dostavlja glavni direktor u skladu s člankom 7. stavkom 8.

Nadzorni odbor posebno nadzire napredak u vezi s primjenom postupovnih jamstava i trajanjem istraga.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=EN)

Amandman    119

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 12.a (nova) – podtočka b (nova)

Uredba (EU, Euratom) br. 883/2013

Članak 15. – stavak 1. – podstavak 5.

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

(b)  u stavku 1. podstavak 5. zamjenjuje se sljedećim:

U opravdanim slučajevima nadzorni odbor može od Ureda zatražiti dodatne informacije o istragama, uključujući izvješća i preporuke o zatvorenim istragama, bez uplitanja u provođenje istraga u tijeku.

„Nadzorni odbor ima pristup svim informacijama i dokumentima koje smatra potrebnima za izvršavanje svojih zadataka, uključujući izvješća i preporuke o zatvorenim istragama i odbačenim predmetima, bez uplitanja u provođenje istraga u tijeku i poštujući zahtjeve povjerljivosti i zaštite podataka.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=EN)

Obrazloženje

Djelomično temeljeno na prijedlogu nadzornog odbora iz njegova dopisa od 20. studenoga 2018.

Amandman    120

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 12.a (nova) – podtočka c (nova)

Uredba (EU, Euratom) br. 883/2013

Članak 15. – stavak 8. – podstavak 1.

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

(c)  u stavku 8. podstavak 1. zamjenjuje se sljedećim:

Nadzorni odbor imenuje svog predsjednika. Donosi svoj poslovnik, koji se prije toga podnosi na znanje Europskom parlamentu, Vijeću, Komisiji i Europskom nadzorniku za zaštitu podataka. Sastanci nadzornog odbora sazivaju se na inicijativu njegova predsjednika ili glavnog direktora. Održava se najmanje deset sastanaka godišnje. Svoje odluke nadzorni odbor donosi većinom glasova svojih članova. Njegovo tajništvo osigurava Komisija, neovisno od Ureda i u bliskoj suradnji s nadzornim odborom. Prije imenovanja osoblja tajništva, savjetuje se s nadzornim odborom i njegovo se stajalište uzima u obzir. Tajništvo djeluje u skladu s uputama nadzornog odbora, neovisno o Komisiji. Ne dovodeći u pitanju njen nadzor nad proračunom nadzornog odbora i njegova tajništva, Komisija se ne upliće u izvršenje nadzorne uloge nadzornog odbora.

Nadzorni odbor imenuje svog predsjednika. Donosi svoj poslovnik, koji se prije toga podnosi na znanje Europskom parlamentu, Vijeću, Komisiji i Europskom nadzorniku za zaštitu podataka. Sastanci nadzornog odbora sazivaju se na inicijativu njegova predsjednika ili glavnog direktora. Održava se najmanje deset sastanaka godišnje. Svoje odluke nadzorni odbor donosi većinom glasova svojih članova. Njegovo tajništvo osigurava Komisija, u bliskoj suradnji s nadzornim odborom. Prije imenovanja osoblja tajništva, savjetuje se s nadzornim odborom i njegovo se stajalište uzima u obzir. Tajništvo djeluje u skladu s uputama nadzornog odbora, neovisno o Komisiji. Ne dovodeći u pitanju njen nadzor nad proračunom nadzornog odbora i njegova tajništva, Komisija se ne upliće u izvršenje nadzorne uloge nadzornog odbora.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=EN)

Obrazloženje

Kako je predložio nadzorni odbor u svojem dopisu od 20. studenoga 2018.

Amandman    121

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 13. – podtočka -a (nova)

Uredba (EU, Euratom) br. 883/2013

Članak 16. – stavak 1.

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

(-a)  stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:

1.  Europski parlament, Vijeće i Komisija sastaju se jednom godišnje s glavnim direktorom i na političkoj razini razmjenjuju mišljenja o politici Ureda u vezi s metodama za sprečavanje prijevara, korupcije i svih drugih nezakonitih aktivnosti kojima se šteti financijskim interesima Unije kao i borbe protiv njih. Nadzorni odbor sudjeluje u razmjeni mišljenja. Na zahtjev Europskog parlamenta, Vijeća, Komisije, glavnog direktora ili nadzornog odbora predstavnici Revizorskog suda, Eurojusta i/ili Europola mogu se pozvati na ad hoc osnovi da prisustvuju razmjeni mišljenja.

1.  Europski parlament, Vijeće i Komisija sastaju se jednom godišnje s glavnim direktorom i na političkoj razini razmjenjuju mišljenja o politici Ureda u vezi s metodama za sprečavanje prijevara, korupcije i svih drugih nezakonitih aktivnosti ili nepravilnosti kojima se šteti financijskim interesima Unije kao i borbe protiv njih. Nadzorni odbor sudjeluje u razmjeni mišljenja. Poziva se glavni europski javni tužitelj da sudjeluje u razmjeni gledišta. Na zahtjev Europskog parlamenta, Vijeća, Komisije, glavnog direktora ili nadzornog odbora predstavnici Revizorskog suda, Eurojusta i/ili Europola mogu se pozvati na ad hoc osnovi da prisustvuju razmjeni mišljenja.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=EN)

Obrazloženje

Vidjeti izmjenu članka 1. stavka 1.

Amandman    122

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. − točka 13. − podtočka a

Uredba (EU, Euratom) br. 883/2013

Članak 16. – stavak 1. – treća rečenica

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  u stavku 1. treća rečenica zamjenjuje se sljedećom:

Briše se.

„Na zahtjev Europskog parlamenta, Vijeća, Komisije, glavnog direktora ili nadzornog odbora predstavnici Revizorskog suda, EPPO-a, Eurojusta i/ili Europola mogu se pozvati na ad hoc osnovi da prisustvuju razmjeni mišljenja.”

 

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=EN)

Obrazloženje

Tehničko brisanje – vidjeti prethodni amandman.

Amandman    123

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 13. – podtočka aa (nova)

Uredba (EU, Euratom) br. 883/2013

Članak 16. – stavak 2. – uvodni dio

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

(aa)  u stavku 2. uvodni dio zamjenjuje se sljedećim:

2.  Razmjena mišljenja može se odnositi na:

2.  Razmjena mišljenja može se odnositi na svaki predmet u pogledu kojega se slažu Europski parlament, Vijeće i Komisija. Točnije, razmjena mišljenja može se odnositi na:

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=EN)

Amandman    124

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 13. – podtočka b

Uredba (EU, Euratom) br. 883/2013

Članak 16. – stavak 2. – točka d

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d)  okvir za odnose između Ureda i institucija, tijela, ureda i agencija, a posebno EPPO-a.

(d)  okvir za odnose između Ureda i institucija, tijela, ureda i agencija, a posebno EPPO-a te mjeru poduzetu na temelju završnih istražnih izvješća Ureda i ostalih informacija koje je proslijedio Ured;

Obrazloženje

Radi praćenja i poboljšanja daljnjih mjera koje su institucije, tijela, uredi i agencije i EPPO poduzeli na temelju preporuka OLAF-a.

Amandman    125

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 13. – podtočka ba (nova)

Uredba (EU, Euratom) br. 883/2013

Članak 16. – stavak 2. – točka e

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

(ba) u stavku 2. točka (e) zamjenjuje se sljedećim:

(e) okvir za odnose između Ureda i nadležnih tijela država članica;

„(e) okvir za odnose između Ureda i nadležnih tijela država članica te mjera koju su poduzela nadležna tijela u državama članicama na temelju završnih istražnih izvješća Ureda i ostalih informacija koje je proslijedio Ured;”

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=EN)

Obrazloženje

Radi praćenja i poboljšanja daljnjih mjera koje su države članice poduzele na temelju preporuka OLAF-a.

Amandman    126

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 13. – podtočka bb (nova)

Uredba (EU, Euratom) br. 883/2013

Članak 16. – stavak 4.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(bb)  nakon stavka 4. dodaje se novi stavak 4.a:

 

„4.a  Predsjedanje razmjenom mišljenja izmjenjuje se između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije.”

Amandman    127

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 14. – podtočka -a (nova)

Uredba (EU, Euratom) br. 883/2013

Članak 17. – stavak 1.

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

(-a)  stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:

1.  Uredom rukovodi glavni direktor. Glavnog direktora imenuje Komisija u skladu s postupkom utvrđenim u stavku 2. Mandat glavnog direktora traje sedam godina i ne može se obnavljati.

1.  Uredom rukovodi glavni direktor. Glavnog direktora imenuje Komisija u skladu s postupkom utvrđenim u stavku 2. Mandat glavnog direktora traje sedam godina i ne može se obnavljati. Glavni direktor zapošljava se kao član privremenog osoblja u skladu s Pravilnikom o osoblju.”

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=EN)

Amandman    128

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 14. – podtočka -aa (nova)

Uredba (EU, Euratom) br. 883/2013

Članak 17. – stavak 2.

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

(aa)  stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:

2.  Kako bi se imenovao novi glavni direktor Komisija objavljuje poziv na podnošenje prijava u Službenom listu Europske unije. Poziv se objavljuje najkasnije šest mjeseci prije isteka mandata glavnog direktora na dužnosti. Nakon što Odbor za nadzor izrazi pozitivno mišljenje o postupku odabira Komisije, Komisija sastavlja popis odgovarajuće kvalificiranih kandidata. Komisija imenuje glavnog direktora nakon savjetovanja s Europskim parlamentom i Vijećem.

2.  Kako bi se imenovao novi glavni direktor Komisija objavljuje poziv na podnošenje prijava u Službenom listu Europske unije. Poziv se objavljuje najkasnije šest mjeseci prije isteka mandata glavnog direktora na dužnosti. Nakon što Odbor za nadzor izrazi pozitivno mišljenje o postupku odabira Komisije, Komisija sastavlja popis odgovarajuće kvalificiranih kandidata. Glavnog direktora zajedničkom suglasnošću predlaže Europski parlament, Vijeće i Komisija koja ga naposljetku imenuje.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=EN)

Amandman    129

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. − točka 14. − podtočka a

Uredba (EU, Euratom) br. 883/2013

Članak 17. – stavak 3.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Glavni direktor pri obavljanju svojih dužnosti u vezi s pokretanjem i provođenjem vanjskih i unutarnjih istraga ili aktivnostima usklađivanja, ili sastavljanjem izvješća nakon takvih istraga ili aktivnosti usklađivanja, ne smije tražiti ni primati upute bilo koje vlade ili institucije, tijela, ureda ili agencije. Ako glavni direktor smatra da se mjerom koju poduzima Komisija dovodi u pitanje njegova neovisnost, o tome odmah obavješćuje nadzorni odbor i odlučuje hoće li Sudu podnijeti tužbu protiv Komisije.”;

3.  Glavni direktor pri obavljanju svojih dužnosti u vezi s pokretanjem i provođenjem istraga ili aktivnostima usklađivanja, ili sastavljanjem izvješća nakon takvih istraga ili aktivnosti usklađivanja, ne smije tražiti ni primati upute bilo koje vlade ili institucije, tijela, ureda ili agencije. Ako glavni direktor smatra da se mjerom koju poduzima Komisija dovodi u pitanje njegova neovisnost, o tome odmah obavješćuje nadzorni odbor i odlučuje hoće li Sudu podnijeti tužbu protiv Komisije.

Obrazloženje

U skladu s predloženim ukidanjem razlike između vanjskih i unutarnjih istraga.

Amandman    130

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 14. – podtočka aa (nova)

Uredba (EU, Euratom) br. 883/2013

Članak 17. – stavak 4.

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

(aa)  stavak 4. zamjenjuje se sljedećim:

4.  Glavni direktor redovito izvješćuje Europski parlament, Vijeće, Komisiju i Revizorski sud o rezultatima istraga koje je proveo Ured uz poštovanje povjerljivosti tih istraga, legitimnih prava umiješanih osoba i informatora i po potrebi nacionalnog prava koje se primjenjuje na sudske postupke.

4.  Glavni direktor redovito, barem jedanput godišnje, izvješćuje Europski parlament, Vijeće, Komisiju i Revizorski sud o rezultatima istraga koje je proveo Ured i popratnim mjerama koje je Ured poduzeo u vezi s preporukama nadzornog odbora u skladu s člankom 15., uz poštovanje povjerljivosti tih istraga, legitimnih prava umiješanih osoba i informatora i po potrebi nacionalnog prava koje se primjenjuje na sudske postupke.

 

Godišnje izvješće trebalo bi uključivati i ocjenu razine suradnje s nadležnim tijelima država članica i institucijama, tijelima, uredima i agencijama, s posebnim naglaskom na provedbu članka 11. stavka 2. i stavka 6.a.”

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=EN)

Amandman    131

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 14. – podtočka ab (nova)

Uredba (EU, Euratom) br. 883/2013

Članak 17. – stavak 4.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ab)  dodaje se stavak 4.a:

 

„4.a  Na zahtjev Europskog parlamenta u kontekstu njegovih prava proračunskog nadzora, glavni direktor može pružiti informacije o aktivnostima Ureda poštujući povjerljivost istraga i daljnje postupke. Europski parlament osigurava povjerljivost informacija koje se pružaju u skladu s ovim stavkom.”

Amandman    132

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 14. – podtočka ac (nova)

Uredba (EU, Euratom) br. 883/2013

Članak 17. – stavak 5. – podstavak 1.

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

(ac)  u stavku 5. podstavak 1. briše se:

Glavni direktor određuje svake godine u okviru godišnjeg plana upravljanja Uredom prioritete istražne politike Ureda i prosljeđuje ih prije objavljivanja nadzornom odboru.

 

Obrazloženje

Uvođenje prioriteta istražne politike nije se pokazalo korisnim.

Amandman    133

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 14. – podtočka b

Uredba (EU, Euratom) br. 883/2013

Članak 17. – stavak 5. – podstavak 3. – točka b

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  slučajevima u kojima su informacije poslane sudskim tijelima država članica i EPPO-u;

(b)  slučajevima u kojima su informacije poslane sudskim tijelima država članica ili EPPO-u;

Amandman    134

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 14. – podtočka ba (nova)

Uredba (EU, Euratom) br. 883/2013

Članak 17. – stavak 5. – podstavak 3. – točka ba (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ba)  u stavku 5. podstavku 3. umeće se nova točka:

 

(ba)  odbačenim predmetima;”

Amandman    135

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 14. – podotčka bb (nova)

Uredba (EU, Euratom) br. 883/2013

Članak 17. – stavak 7.

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

(bb)  stavak 7. zamjenjuje se sljedećim:

7.  Glavni direktor uspostavlja unutarnji mehanizam za savjetovanje i kontrolu, uključujući provjeru zakonitosti, između ostalog u vezi s poštovanjem postupovnih jamstava i temeljnih prava umiješanih osoba i nacionalnog prava država članica o kojima je riječ, posebno u pogledu članka 11. stavka 2.

7.  Glavni direktor uspostavlja unutarnji mehanizam za savjetovanje i kontrolu, uključujući provjeru zakonitosti, između ostalog u vezi s poštovanjem postupovnih jamstava i temeljnih prava umiješanih osoba i svjedoka i nacionalnog prava država članica o kojima je riječ, posebno u pogledu članka 11. stavka 2. Provjeru zakonitosti provode stručnjaci Ureda za pravo i istražne postupke koji imaju kvalifikacije za obnašanje sudačke dužnosti u državi članici. Njihovo mišljenje prilaže se završnom izvješću o istrazi.”

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=EN)

Obrazloženje

Amandman se temelji na amandmanima za plenarnu sjednicu br. 10 i 23 iz drugog čitanja Revizije OLAF-a 2006. – 2013. (vidjeti dokument s plenarne sjednice A7-0225/2013 i radni dokument PE 510.603)

Amandman    136

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 14. – podtočka bc (nova)

Uredba (EU, Euratom) br. 883/2013

Članak 17. – stavak 8.

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

(bc)  stavak 8. zamjenjuje se sljedećim:

8.  Glavni direktor donosi smjernice o istražnim postupcima namijenjene osoblju Ureda. Smjernice su u skladu s ovom Uredbom i između ostalog obuhvaćaju:

8.  Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 19.a o donošenju kodeksa postupanja u istragama koji treba primjenjivati osoblje Ureda. Ti delegirani akti obuhvaćaju naročito:

(a)  provođenje istraga;

(a)  postupke koje treba primjenjivati u provedbi mandata i statuta Ureda;

(b)  postupovna jamstva;

(b)  detaljna pravila kojima se uređuju istražni postupci kao i dopušteni istražni akti;

(c)  detalje unutarnjih savjetodavnih i kontrolnih postupaka, uključujući provjeru zakonitosti;

(c)  legitimna prava umiješanih osoba;

(d)  zaštitu podataka;

(d)  postupovna jamstva;

 

(da)  odredbe o zaštiti podatka i politici komuniciranja i pristupa dokumentima;

 

(db)  odredbe o provjeri zakonitosti i pravnim lijekovima koji stoje na raspolaganju umiješanim osobama;

 

(dc)  odnose s EPPO-om.

Te smjernice i njihove eventualne preinake usvajaju se nakon što je nadzorni odbor imao priliku iznijeti svoje opaske o njima, nakon čega se prosljeđuju na znanje Europskom parlamentu, Vijeću i Komisiji te se u informativne svrhe objavljuju na internetskoj stranici Ureda na službenim jezicima institucija Unije.

Komisija se tijekom svojeg pripremnog rada savjetuje s nadzornim odborom i Europskim nadzornikom za zaštitu podataka.

 

Svi delegirani akti doneseni u skladu s ovim stavkom objavljuju se na internetskoj stranici Ureda na svim službenim jezicima Unije u svrhu informiranja.”

Obrazloženje

Amandman se temelji na amandmanima za plenarnu sjednicu br. 11 i 24 iz drugog čitanja Revizije OLAF-a 2006. – 2013. (vidjeti dokument s plenarne sjednice A7-0225/2013 i radni dokument PE 510.603).

Amandman    137

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 14. – podtočka c

Uredba (EU, Euratom) br. 883/2013

Članak 17. – stavak 8. – podstavak 1. – točka e

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  u prvom podstavku stavka 8. dodaje se sljedeća točka (e):

Briše se.

„(e)  odnose s EPPO-om.”

 

Obrazloženje

Tehničko brisanje – vidjeti prethodni amandman.

Amandman    138

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 14. – podtočka ca (nova)

Uredba (EU, Euratom) br. 883/2013

Članak 17. – stavak 9. – podstavak 1.

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

(ca)  u stavku 9. podstavak 1. zamjenjuje se sljedećim:

Prije donošenja bilo kakvih stegovnih sankcija protiv glavnog direktora, Komisija se savjetuje s nadzornim odborom.

Prije donošenja bilo kakvih stegovnih sankcija protiv glavnog direktora ili ukidanja njegova imuniteta, Komisija se savjetuje s nadzornim odborom.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=EN)

Obrazloženje

Temeljeno na prijedlogu nadzornog odbora iz njegova dopisa od 20. studenoga 2018.

Amandman    139

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 14.a (nova)

Uredba (EU, Euratom) br. 883/2013

Članak 19.

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

(14a)  članak 19. zamjenjuje se sljedećim:

Članak 19.

Članak 19.

Izvješće o ocjenjivanju

Izvješće o ocjenjivanju i revizija

Komisija do 2. listopada 2017. podnosi Europskom parlamentu i Vijeću evaluacijsko izvješće o primjeni ove Uredbe. Tom se izvješću prilaže mišljenje nadzornog odbora te se u njemu navodi je li potrebno izmijeniti ovu Uredbu ili ne.

Najkasnije pet godina nakon datuma utvrđenog u skladu s drugim podstavkom članka 120. stavka 2. Uredbe (EU) 2017/1939, Komisija podnosi Europskom parlamentu i Vijeću evaluacijsko izvješće o primjeni i učinku ove Uredbe, posebice kada je riječ o učinkovitosti i djelotvornosti suradnje između Ureda i EPPO-a. To je izvješće popraćeno mišljenjem nadzornog odbora.

 

Najkasnije dvije godine nakon podnošenja izvješća o evaluaciji u skladu s prvim podstavkom, Komisija podnosi zakonodavni prijedlog Europskom parlamentu i Vijeću za modernizaciju okvira Ureda, uključujući dodatna ili detaljnija pravila o osnivanju Ureda, njegovim funkcijama ili postupcima koji se primjenjuju na njegove aktivnosti, posebno u vezi s njegovom suradnjom s EPPO-om, prekograničnim istragama i istragama u državama članicama koje ne sudjeluju u EPPO-u.”

Amandman    140

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 14.b (nova)

Uredba (EU, Euratom) br. 883/2013

Članak 19.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(14b)   umeće se novi članak 19.a:

 

„Članak 19.a

 

Izvršavanje delegiranja ovlasti

 

1.  Ovlast za donošenje delegiranih akata dodjeljuje se Komisiji podložno uvjetima utvrđenima u ovom članku.

 

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 17. stavka 8. dodjeljuje se Komisiji na razdoblje od četiri godine od … [datum stupanja na snagu ove Uredbe]. Komisija izrađuje izvješće o delegiranju ovlasti najkasnije devet mjeseci prije kraja razdoblja od četiri godine. Delegiranje ovlasti prešutno se produljuje za razdoblja jednakog trajanja, osim ako se Europski parlament ili Vijeće tom produljenju usprotive najkasnije tri mjeseca prije kraja svakog razdoblja.

 

3.  Europski parlament ili Vijeće u svakom trenutku mogu opozvati delegiranje ovlasti iz članka 17. stavka 8. Odlukom o opozivu prekida se delegiranje ovlasti koje je u njoj navedeno. Opoziv počinje proizvoditi učinke sljedećeg dana od dana objave spomenute odluke u Službenom listu Europske unije ili na kasniji dan naveden u spomenutoj odluci. On ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.

 

4.  Čim donese delegirani akt, Komisija ga istodobno priopćuje Europskom parlamentu i Vijeću.

 

5.  Delegirani akt donesen na temelju članka 17. stavka 8. stupa na snagu samo ako ni Europski parlament ni Vijeće u roku od dva mjeseca od priopćenja tog akta Europskom parlamentu i Vijeću na njega ne podnesu nikakav prigovor ili ako su prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da neće podnijeti prigovore. Taj se rok produljuje za dva mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.

Obrazloženje

Standardni članak o delegiranim aktima (za kodeks postupanja).

(1)

SL L 248/1,18.9.2013.

(2)

Mišljenje Europskog revizorskog suda br. 8/2018


OBRAZLOŽENJE

Osnivanje Ureda europskog javnog tužitelja (EPPO) jedno je od glavnih postignuća Parlamenta tijekom trenutačnog zakonodavnog razdoblja. Očekujemo da će to biti prekretnica u području zaštite financijskih interesa EU-a. Također će imati dalekosežni učinak na institucijski ustroj EU-a u području borbe protiv prijevara i nepravilnosti, a pod najvećim utjecajem bit će Europski ured za borbu protiv prijevara (OLAF). Komisija je u svjetlu tog nadolazećeg institucijskog preokreta podnijela prijedlog za izmjenu Uredbe 883/2013, koji se usredotočuje na sljedeće aspekte:

–  prilagodbu Uredbe o OLAF-u osnivanju EPPO-a,

–  provedbu određenih ključnih nalaza evaluacije iz 2017. za povećanje učinkovitosti istraga OLAF-a u određenim područjima, kao što su pojašnjenje odredbi za provjere i inspekcije na licu mjesta u državama članicama u skladu s presudom „Sigma Orionis” (predmet T-48/16) i olakšavanje pristupa bankovnim računima,

–  različita pojašnjenja i pojednostavljenja.

Izvjestiteljica pozdravlja i podupire amandmane koje predlaže Komisija. Međutim, smatra da je potrebno poduzeti dodatne mjere za bolju pripremu terena za EPPO. Osim toga, rad OLAF-a u okviru njegove trenutačne pravne osnove pokazao je nekoliko ozbiljnih nedostataka. U evaluacijskom izvješću naglašava se kako je učinkovita borba protiv prijevare i nepravilnosti otežana problemima koji se nalaze u Uredbi. Nadalje, Komisija je 2014. podnijela zakonodavni prijedlog za osnivanje nadzornika postupovnih jamstava, koji još nije prihvaćen.

Izvjestiteljica stoga predlaže sljedeći pristup:

–  ukidanje razlike između vanjskih i unutarnjih istraga, što je postalo zastarjelo, posebice kada je riječ o novom usmjerenju OLAF-a na administrativne nepravilnosti i povrat sredstava (članci 3. i 4.),

–  ukidanje prioriteta istražne politike (članak 5. stavak 1. i članak 17. stavak 5.),

–  poboljšanje pristupa nadzornog odbora informacijama (članak 5. stavak 6.a, članak 15. stavak 1. i članak 17. stavak 5.),

–  promicanje veće razine djelovanja država članica, institucija, tijela, ureda i agencija u skladu s preporukama glavnog direktora (članak7. stavak 6.a, članak 11. stavci 3. i 6.a i članak 17. stavak 4.),

–  promicanje bržeg zatvaranja istraga (članak 7. stavak 8.),

–  dodatno promicanje prihvatljivosti izvješća OLAF-a u nacionalnim sudskim i administrativnim postupcima (članak 11. stavak 2.),

–  pojednostavljenje suradnje s EPPO-om (članci 12.c – 12.g),

–  stvaranje postupka za razrješenje dužnosti glavnog direktora, po uzoru na postupak za razrješenje dužnosti EPPO-a (članak 17. stavak 9.a).

Osim toga, uvedeno je nekoliko amandmana u cilju poboljšanja zaštite postupovnih jamstava i temeljnih prava osoba uključenih u istrage OLAF-a:

–  objašnjavanje statusa ureda zastupnika Europskog parlamenta (članak 4. stavak 2.a),

–  stvaranje prava umiješanih osoba na pristup završnom izvješću (članak 9. stavak 5.a),

–  osnivanje nadzornika postupovnih jamstava (članci 9.a i 9.b),

–  stvaranje prava umiješanih osoba na podnošenje tužbe u pogledu završnog izvješća OLAF-a (članak 11.a),

–  stvaranje kodeksa postupanja koji će se donijeti kao delegirani akt (članak 17. stavak 8.).

Ove mjere bit će ključne za postizanje veće učinkovitosti OLAF-a u obavljanju njegovih zadaća te za osiguranje nesmetane suradnje između OLAF-a i EPPO-a od samog početka.


MIŠLJENJE Odbora za pravna pitanja (25.1.2019)

upućeno Odboru za proračunski nadzor

o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU, Euratom) br. 883/2013 o istragama koje provodi Europski ured za borbu protiv prijevara (OLAF) u pogledu suradnje s Uredom europskog javnog tužitelja i djelotvornosti istraga koje provodi OLAF

(COM(2018)0338 – C8-0214/2018 – 2018/0170(COD))

Izvjestitelj za mišljenje: Jean-Marie Cavada

KRATKO OBRAZLOŽENJE

Nakon osnivanja Ureda europskog javnog tužitelja (EPPO) potrebno je revidirati postojeću Uredbu br. 883/2013 kojom su trenutačno uređene istrage koje provodi Europski ured za borbu protiv prijevara (OLAF) kako bi se prilagodila suradnja između te dvije institucije, ojačala djelotvornost istražne funkcije OLAF-a te pojasnile i pojednostavnile odredbe Uredbe br. 883/2013.

U okviru svojih nadležnosti i EPPO i OLAF ovlašteni su za zaštitu financijskih interesa Unije.

Čim počne raditi, EPPO će imati ovlast za provedbu kaznenih istraga i pokretanje postupaka pred nacionalnim sudovima u pogledu kaznenih djela kojima se šteti proračunu Unije. OLAF istražuje administrativne nepravilnosti i kažnjivo ponašanje. Međutim, njegove su upravne ovlasti ograničene u usporedbi s kaznenim istragama. Stoga se Prijedlogom predviđa što bliža suradnja tih dvaju tijela, što će dovesti do većeg broja kaznenih progona, presuda i više razine povrata sredstava.

Kako bi se omogućio nesmetan prelazak na novi okvir, izmijenjena Uredba 883/2013 trebala bi stupiti na snagu do početka rada EPPO-a, koji je predviđen za kraj 2020.

Izvjestitelj podupire napore Komisije, koja za sada predviđa samo ograničen broj ključnih promjena, u skladu s analitičkim radnim dokumentom službi koji je priložen Prijedlogu Komisije i temelji se na evaluacijskom izvješću, vanjskim studijama i rezultatima savjetovanja s dionicima. Stoga podupire Prijedlog Komisije koji je usredotočen na tri područja: na odnos između EPPO-a i OLAF-a, jačanje djelotvornosti istraga koje provodi OLAF te pojašnjenja i pojednostavnjenja.

I. Odnos između EPPO-a i OLAF-a

Prijedlogom se uvode sljedeće odredbe potrebne za uređenje odnosa između OLAF-a i EPPO-a:

•  obveza u skladu s kojom OLAF bez nepotrebne odgode mora izvješćivati EPPO o svakom postupanju u pogledu kojeg EPPO može izvršavati svoju nadležnost; informacije koje se dostavljaju EPPO-u dovoljno su utemeljene te sadržavaju potrebne elemente;

•  izbjegavanje udvostručavanja istraga: OLAF ne pokreće nepotrebne usporedne istrage o istim činjenicama koje su predmet istrage koju provodi EPPO;

•  posebna postupovna pravila koja se primjenjuju na zahtjeve EPPO-a upućene OLAF-u u kojima se od OLAF-a traži da podupre ili dopuni aktivnosti EPPO-a.

II. Jačanje djelotvornosti OLAF-ovih istraga

Kako bi se provela presuda Suda u predmetu T-48/16, Sigma Orionis SA protiv Europske komisije, važno je pojasniti da OLAF provodi na licu mjesta provjere i inspekcije na temelju Uredbe br. 883/2013 i Uredbe br. 2185/1996, osim ako se gospodarski subjekt tome protivi (članak 3.). Pravo Unije ima prednost pred nacionalnim pravom ako je pitanje uređeno Uredbom br. 883/2013 i Uredbom br. 2185/1996. Nadalje, Sud je naveo da protivljenje gospodarskog subjekta ne uključuje „pravo na protivljenje”, nego samo ima za posljedicu da mu se provjera može nametnuti uz pomoć nacionalnih tijela na temelju nacionalnog prava. U pogledu postupovnih jamstava OLAF mora poštovati temeljna prava, kako je utvrđeno pravom Unije, odnosno Poveljom o temeljnim pravima.

Izvjestitelj pozdravlja predložene izmjene u pogledu informacija o bankovnim računima koje su odraz Pete direktive o sprečavanju pranja novca (članak 7. stavak 3.), razmjene informacija o PDV-u na temelju Uredbe br. 904/2010 (članak 12. stavak 5.), uvođenja načela prihvatljivosti dokaza koje prikupi OLAF (članak 11. stavak 2.), uloge službe za usklađivanje borbe protiv prijevara u državama članicama (članak 12.a) i odredbe kojom se određuju aktivnosti usklađivanja koje OLAF može izvršavati (članak 12.b).

Izvjestitelj predlaže izmjene kojima se nastoji još više povećati transparentnost i učinkovitost. Izvjestitelj predlaže i upućivanje na zaštitu zviždača u okviru istraga koje provodi OLAF.

AMANDMANI

Odbor za pravna pitanja poziva Odbor za proračunski nadzor da kao nadležni odbor uzme u obzir sljedeće amandmane:

Amandman    1

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(1)  Donošenjem Direktive (EU) 2017/1371 Europskog parlamenta i Vijeća3 i Uredbe Vijeća (EU) 2017/19394 Unija je znatno ojačala raspoloživa sredstva za zaštitu financijskih interesa Unije kaznenopravnim sredstvima. Ured europskog javnog tužitelja („EPPO”) bit će ovlašten u državama članicama sudionicama provoditi kaznene istrage i podizati optužnice povezane s kaznenim djelima koja štete proračunu Unije, kako je definirano u Direktivi (EU) 2017/1371.

(1)  Donošenjem Direktive (EU) 2017/1371 Europskog parlamenta i Vijeća3 i Uredbe Vijeća (EU) 2017/19394 Unija je znatno ojačala odredbe usklađenog pravnog okvira za raspoloživa sredstva za zaštitu financijskih interesa Unije kaznenopravnim sredstvima. Ured europskog javnog tužitelja („EPPO”) ključan je prioritet Komisije u području kaznenog pravosuđa i politike za borbu protiv prijevara te je ovlašten u državama članicama sudionicama provoditi kaznene istrage i podizati optužnice povezane s kaznenim djelima koja štete proračunu Unije, kako je definirano u Direktivi (EU) 2017/1371.

_________________

_________________

3 Direktiva (EU) 2017/1371 Europskog parlamenta i Vijeća od 5. srpnja 2017. o suzbijanju prijevara počinjenih protiv financijskih interesa Unije kaznenopravnim sredstvima (SL L 198, 28.7.2017., str. 29.).

3 Direktiva (EU) 2017/1371 Europskog parlamenta i Vijeća od 5. srpnja 2017. o suzbijanju prijevara počinjenih protiv financijskih interesa Unije kaznenopravnim sredstvima (SL L 198, 28.7.2017., str. 29.).

4 Uredba Vijeća (EU) 2017/1939 od 12. listopada 2017. o provedbi pojačane suradnje u vezi s osnivanjem Ureda europskog javnog tužitelja („EPPO”) (SL L 283, 31.10.2017., str. 1.).

4 Uredba Vijeća (EU) 2017/1939 od 12. listopada 2017. o provedbi pojačane suradnje u vezi s osnivanjem Ureda europskog javnog tužitelja („EPPO”) (SL L 283, 31.10.2017., str. 1.).

Amandman    2

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(2)  Europski ured za borbu protiv prijevara („Ured”) provodi administrativne istrage o administrativnim nepravilnostima te o kažnjivom ponašanju. Po završetku svojih istraga može nacionalnim tijelima nadležnima za progon dati preporuke za pokretanje sudskih postupaka kako bi se omogućilo podizanje optužnica i kazneni progon u državama članicama. Države članice koje sudjeluju u radu EPPO-a ubuduće će tom tijelu prijavljivati navodna kaznena djela te će s njime surađivati na njegovim istragama.

(2)  Radi zaštite financijskih interesa Unije Europski ured za borbu protiv prijevara („Ured”) provodi administrativne istrage o administrativnim nepravilnostima te o kažnjivom ponašanju. Po završetku svojih istraga može nacionalnim tijelima nadležnima za progon dati preporuke za pokretanje sudskih postupaka kako bi se omogućilo podizanje optužnica i kazneni progon u državama članicama. Države članice koje sudjeluju u radu EPPO-a ubuduće će tom tijelu prijavljivati navodna kaznena djela te će s njime surađivati u njegovim istragama, na primjer pružanjem tehničke i logističke potpore.

Amandman    3

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(3)  Stoga bi nakon donošenja Uredbe (EU) 2017/1939 trebalo izmijeniti Uredbu (EU, Euratom) br. 883/2013 Europskog parlamenta i Vijeća5. Odredbe kojima se u Uredbi (EU) 2017/1939 uređuje odnos EPPO-a i Ureda trebale bi se odražavati u pravilima Uredbe (EU, Euratom) br. 883/2013 i dopuniti tim pravilima kako bi se zajamčila najviša razina zaštite financijskih interesa Unije postizanjem sinergija između ta dva tijela.

(3)  Stoga bi nakon donošenja Uredbe (EU) 2017/1939 trebalo izmijeniti i na odgovarajući način prilagoditi Uredbu (EU, Euratom) br. 883/2013 Europskog parlamenta i Vijeća5. Odredbe kojima se u Uredbi (EU) 2017/1939 uređuje odnos EPPO-a i Ureda trebale bi se odražavati u pravilima Uredbe (EU, Euratom) br. 883/2013 i dopuniti tim pravilima kako bi se zajamčila najviša razina zaštite financijskih interesa Unije postizanjem sinergija između ta dva tijela, što podrazumijeva primjenu načela bliske suradnje, razmjene informacija, komplementarnosti i izbjegavanja udvostručavanja.

_________________

_________________

5 Uredba (EU, EURATOM) br. 883/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. rujna 2013. o istragama koje provodi Europski ured za borbu protiv prijevara (OLAF) i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1073/1999 Europskog parlamenta i Vijeća te Uredbe Vijeća (EURATOM) br. 1074/1999 (SL L 248, 18.9.2013., str. 1.).

5 Uredba (EU, EURATOM) br. 883/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. rujna 2013. o istragama koje provodi Europski ured za borbu protiv prijevara (OLAF) i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1073/1999 Europskog parlamenta i Vijeća te Uredbe Vijeća (EURATOM) br. 1074/1999 (SL L 248, 18.9.2013., str. 1.).

Amandman    4

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(4)  Kako bi ostvarili svoj zajednički cilj očuvanja cjelovitosti proračuna Unije, Ured i EPPO trebali bi uspostaviti i održavati blizak odnos na temelju iskrene suradnje, usmjeren na osiguravanje komplementarnosti njihovih mandata i usklađivanje njihova djelovanja, a posebno u pogledu opsega pojačane suradnje u vezi s osnivanjem EPPO-a. Konačno, taj bi odnos trebao doprinijeti osiguravanju upotrebe svih raspoloživih sredstava za zaštitu financijskih interesa Unije i sprečavanju nepotrebnog udvostručavanja uloženog truda.

(4)  Kako bi ostvarili svoj zajednički cilj očuvanja cjelovitosti proračuna Unije, Ured i EPPO trebali bi uspostaviti i održavati blizak odnos na temelju iskrene i učinkovite suradnje, usmjeren na osiguravanje komplementarnosti njihovih mandata i usklađivanje njihova djelovanja, a posebno u pogledu opsega pojačane suradnje u vezi s osnivanjem EPPO-a. Konačno, taj bi odnos trebao doprinijeti osiguravanju upotrebe svih raspoloživih sredstava za zaštitu i očuvanje financijskih interesa Unije i sprečavanju nepotrebnog udvostručavanja uloženog truda te osiguravanju potpune sukladnosti s postupovnim jamstvima i pravima predmetnih gospodarskih subjekata. Radi poticanja dobre suradnje, EPPO i Ured trebali bi uspostaviti redovitu razmjenu informacija kako bi uz poštovanje različitih nadležnosti koje imaju utvrdili trendove i moguće veze između različitih slučajeva. Zbog različitih mandata koje imaju, pri čemu EPPO provodi kaznene, a OLAF administrativne istrage, u nekim bi slučajevima mogla biti potrebna koordinacija njihovih aktivnosti.

Amandman    5

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(5)  Uredbom (EU) 2017/1939 propisuje se da Ured kao i sve institucije, tijela, uredi i agencije Unije te nadležna nacionalna tijela bez nepotrebne odgode izvješćuju EPPO o kažnjivom postupanju u pogledu kojeg EPPO može izvršavati svoju nadležnost. Budući da Ured ima mandat za provođenje administrativnih istraga o prijevarama, korupciji i svim drugim nezakonitim aktivnostima kojima se šteti financijskim interesima Unije, u najboljem je položaju i raspolaže potrebnim resursima da djeluje kao EPPO-ov prirodni partner i njegov povlašteni izvor informacija.

(5)  Uredbom (EU) 2017/1939 propisuje se da Ured kao i sve institucije, tijela, uredi i agencije Unije te nadležna nacionalna tijela bez nepotrebne odgode izvješćuju EPPO o navodnom kažnjivom postupanju u pogledu kojeg EPPO može izvršavati svoju nadležnost. Budući da Ured ima mandat za provođenje administrativnih istraga o prijevarama, korupciji i svim drugim nezakonitim aktivnostima kojima se šteti financijskim interesima Unije, u najboljem je položaju i raspolaže potrebnim resursima da djeluje kao EPPO-ov prirodni partner i njegov povlašteni izvor informacija.

Amandman    6

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(6)  Prvotni navodi koje Ured primi mogu u praksi sadržavati elemente koji upućuju na moguće kažnjivo postupanje u nadležnosti EPPO-a ili ti elementi mogu izaći na vidjelo tek tijekom administrativne istrage koju Ured pokrene na temelju sumnje na administrativnu nepravilnost. Kako bi ispunio svoju dužnost izvješćivanja EPPO-a, Ured bi stoga trebao prijaviti kažnjivo postupanje u bilo kojoj fazi prije ili tijekom istrage, ovisno o slučaju.

(6)  Prvotni navodi koje Ured primi mogu u praksi sadržavati elemente koji upućuju na moguće kažnjivo postupanje u nadležnosti EPPO-a ili ti elementi mogu izaći na vidjelo tek tijekom administrativne istrage koju Ured pokrene na temelju sumnje na administrativnu nepravilnost. Kako bi ispunio svoju dužnost izvješćivanja EPPO-a, Ured bi stoga trebao odmah prijaviti kažnjivo postupanje u bilo kojoj fazi prije ili tijekom istrage, ovisno o slučaju.

Amandman    7

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 7.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(7)  Uredbom (EU) 2017/1939 određuju se minimalni elementi koje bi izvješća u pravilu trebala sadržavati. Ured će možda trebati provesti preliminarnu evaluaciju navoda kako bi potvrdio te elemente i prikupio potrebne informacije. Ured bi trebao tu evaluaciju žurno provesti na način kojim se ne ugrožava eventualna buduća kaznena istraga. Nakon dovršetka svoje evaluacije Ured bi, u slučaju postojanja sumnje na kazneno djelo iz njegove nadležnosti, trebao o tome obavijestiti EPPO.

(7)  Uredbom (EU) 2017/1939 određuju se minimalni elementi koje bi izvješća u pravilu trebala sadržavati. Ured će možda trebati provesti preliminarnu evaluaciju navoda kako bi potvrdio te elemente i prikupio potrebne informacije. Ured bi trebao tu evaluaciju provesti žurno i bez neopravdanog kašnjenja, na način kojim se ne ugrožava eventualna buduća kaznena istraga. Nakon dovršetka svoje evaluacije Ured bi, u slučaju postojanja sumnje na kazneno djelo iz njegove nadležnosti, trebao o tome bez neopravdanog kašnjenja obavijestiti EPPO.

Amandman    8

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 7.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(7a)  Svi postupci izvješćivanja ili priopćavanja od strane EPPO-a odnosno između EPPO-a i Ureda trebali bi se provoditi uz poštovanje važećeg zakonodavstva Unije o zaštiti podataka i standardima povjerljivosti.

 

(Ova izmjena primjenjuje se u cijelom tekstu.)

Obrazloženje

Zbog prirode predmeta koje obrađuju Ured i EPPO moraju se poštovati najviši standardi zaštite podataka i povjerljivosti.

Amandman    9

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 8.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(8)  S obzirom na to da Ured ima stručno znanje, institucije, tijela, uredi i agencije Unije trebali bi moći Uredu povjeriti izvršenje takvih preliminarnih evaluacija navoda koji su im prijavljeni.

(8)  Kako bi se zajamčila učinkovita suradnja i s obzirom na to da Ured ima stručno znanje, iskustvo, mandat i ovlasti, institucije, tijela, uredi i agencije Unije trebali bi moći Uredu povjeriti izvršenje takvih preliminarnih evaluacija navoda koji su im prijavljeni.

Amandman    10

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 9.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(9)  U skladu s Uredbom (EU) 2017/1939 Ured u načelu ne bi trebao pokretati administrativnu istragu usporedno s istragom koju EPPO provodi o istim činjenicama. Međutim, radi zaštitite financijskih interesa Unije u nekim će slučajevima Ured možda trebati provesti dopunsku administrativnu istragu prije okončanja kaznenog postupka koji pokrene EPPO kako bi se utvrdilo jesu li potrebne mjere predostrožnosti ili treba li poduzeti financijske, stegovne ili administrativne mjere. Te dopunske istrage mogu biti primjerene, među ostalim, kad je potrebno osigurati povrat iznosa u proračun Unije, podložno posebnim prekluzivnim pravilima, kad su rizični iznosi vrlo visoki ili ako postoji potreba da se u rizičnim situacijama primjenom administrativnih mjera izbjegnu daljnji troškovi.

(9)  U skladu s Uredbom (EU) 2017/1939 Ured ne bi trebao pokretati administrativnu istragu usporedno s istragom koju EPPO provodi o istim činjenicama, osim kad će radi zaštitite financijskih interesa Unije u nekim slučajevima Ured možda trebati provesti dopunsku administrativnu istragu prije okončanja kaznenog postupka koji pokrene EPPO kako bi se utvrdilo jesu li potrebne mjere predostrožnosti ili treba li poduzeti financijske, stegovne ili administrativne mjere. Te dopunske istrage mogu biti primjerene, među ostalim, kad je potrebno osigurati povrat iznosa u proračun Unije, podložno posebnim prekluzivnim pravilima, kad su rizični iznosi vrlo visoki ili ako postoji potreba da se u rizičnim situacijama primjenom administrativnih mjera izbjegnu daljnji troškovi.

Amandman    11

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 10.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(10)  U Uredbi (EU) 2017/1939 propisano je da EPPO može od Ureda zatražiti provedbu takvih dopunskih istraga. Ako EPPO ne zatraži dopunsku istragu, provedba takve dopunske istrage trebala bi biti moguća i na inicijativu Ureda, pod određenim uvjetima. Naime, EPPO bi trebao moći podnijeti prigovor na to da Ured otvori ili nastavi provoditi istragu, ili na to da poduzima posebne istražne radnje u vezi s njom. Razlozi za taj prigovor trebali bi se temeljiti na potrebi da se zaštiti djelotvornost istraga u nadležnosti EPPO-a i trebali bi biti proporcionalni tom cilju. Ured bi se trebao suzdržati od izvršenja radnje u pogledu koje je EPPO uložio prigovor. Ako EPPO ne podnese prigovor, Ured bi istragu trebao provoditi uz blisko savjetovanje s EPPO-om.

(10)  U Uredbi (EU) 2017/1939 propisano je da EPPO može od Ureda zatražiti provedbu takvih dopunskih istraga. Ako EPPO ne zatraži dopunsku istragu, provedba takve dopunske istrage trebala bi biti moguća i na inicijativu Ureda, pod određenim uvjetima. Naime, EPPO bi trebao moći podnijeti prigovor na to da Ured otvori ili nastavi provoditi istragu, ili na to da poduzima posebne istražne radnje u vezi s njom ako bi to negativno utjecalo na djelotvornost vlastite istrage EPPO-a. Takav bi prigovor uvijek trebao biti propisno opravdan i proporcionalan. U tom bi se slučaju Ured trebao suzdržati od izvršenja radnje u pogledu koje je EPPO uložio prigovor. Ako EPPO ne podnese prigovor, Ured bi istragu trebao provoditi uz blisko savjetovanje s EPPO-om.

Amandman    12

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 11.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(11)  Ured bi trebao aktivno podupirati EPPO u njegovim istragama. U tom pogledu, EPPO može od Ureda zatražiti da podupre ili dopuni njegove kaznene istrage izvršavanjem ovlasti na temelju ove Uredbe. U takvim bi slučajevima Ured trebao izvršiti te radnje u granicama svojih ovlasti te u okviru predviđenom ovom Uredbom.

(11)  Ured bi trebao aktivno i učinkovito podupirati EPPO u njegovim istragama, na primjer pružanjem odgovarajuće tehničke i logističke potpore. U tom pogledu, EPPO može od Ureda zatražiti da podupre ili dopuni njegove kaznene istrage izvršavanjem svojeg mandata i ovlasti na temelju ove Uredbe. U takvim bi slučajevima Ured trebao izvršiti te radnje u granicama svojih ovlasti te u okviru predviđenom ovom Uredbom.

Amandman    13

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 12.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(12)  Kako bi se omogućila djelotvorna koordinacija Ureda i EPPO-a, ta bi tijela trebala neprekidno razmjenjivati informacije. Posebno je važna razmjena informacija u fazama prije nego što Ured i EPPO pokrenu istragu kako bi se osigurala odgovarajuća usklađenost predmetnih aktivnosti i izbjeglo udvostručavanje. Ured i EPPO trebali bi u svojim sporazumima o radu (radnim dogovorima) odrediti načine i uvjete takve razmjene informacija.

(12)  Kako bi se omogućila djelotvorna koordinacija, suradnja i transparentnost Ureda i EPPO-a, ta bi tijela trebala neprekidno razmjenjivati informacije. Posebno je važna razmjena informacija u fazama prije nego što Ured i EPPO pokrenu istragu kako bi se osigurala odgovarajuća usklađenost predmetnih aktivnosti, zajamčila komplementarnost i izbjeglo udvostručavanje. Ured i EPPO trebali bi u svojim sporazumima o radu (radnim dogovorima) odrediti načine i uvjete takve razmjene informacija, uključujući mogućnost za razmjenu sveobuhvatnih postupovnih predmeta.

Amandman    14

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 13.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(13)  U Izvješću Komisije o evaluaciji primjene Uredbe (EU, Euratom) br. 883/20136, donesenom 2. listopada 2017., zaključeno je da su se zbog promjena zakonodavnog okvira uvedenih 2013. vidljivo poboljšali provedba istraga, suradnja s partnerima i prava predmetnih osoba. U evaluaciji su istodobno istaknuti određeni nedostaci koji utječu na učinkovitost i djelotvornost istraga.

(13)  U Izvješću Komisije o evaluaciji primjene Uredbe (EU, Euratom) br. 883/20136, donesenom 2. listopada 2017., zaključeno je da su se zbog promjena zakonodavnog okvira uvedenih 2013. vidljivo poboljšali provedba istraga, suradnja s partnerima i prava predmetnih osoba. U evaluaciji su istodobno istaknuti određeni nedostaci koji utječu na učinkovitost i djelotvornost istraga, na primjer u izvršavanju ovlasti i upotrebi istražnih resursa OLAF-a ili u pogledu jedinstvenih uvjeta za provedbu unutarnjih istraga, suradnje između država članica i njihovih institucija, s jedne strane, i ureda, agencija, tijela i institucija EU-a, s druge strane, kao i razlika u primjeni odredbi pravnog okvira Unije.

_________________

_________________

6 COM(2017) 589. Izvješću su priloženi Radni dokument službi Komisije o evaluaciji, SWD(2017) 332, i Mišljenje nadzornog odbora Ureda, Mišljenje 2/2017.

6 COM(2017) 589. Izvješću su priloženi Radni dokument službi Komisije o evaluaciji, SWD(2017) 332, i Mišljenje nadzornog odbora Ureda, Mišljenje 2/2017.

Amandman    15

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 15.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(15)  Te promjene ne utječu na postupovna jamstva koja se primjenjuju u okviru istraga. Ured je obvezan primijeniti postupovna jamstva iz Uredbe (EU, Euratom) br. 883/2013, Uredbe Vijeća (Euratom, EZ) br. 2185/967 i Povelje Europske unije o temeljnim pravima. U skladu s tim okvirom Ured svoje istrage provodi objektivno, nepristrano i povjerljivo, prikuplja dokaze u korist predmetnih osoba i protiv njih te provodi istražne postupke na temelju pisanog odobrenja i nakon provjere zakonitosti. Ured mora osigurati poštovanje prava osoba na koje se njegove istrage odnose, uključujući pretpostavku nedužnosti te pravo na izbjegavanje samookrivljavanja. Prilikom ispitivanja predmetne osobe, među ostalim, imaju pravo na pomoć osobe po vlastitom izboru, na odobrenje zapisnika obavijesnog razgovora te se imaju pravo koristiti bilo kojim službenim jezikom Unije. Predmetne osobe ujedno imaju pravo izjasniti se o činjenicama u predmetu prije donošenja zaključaka.

(15)  Te promjene ne utječu na postupovna jamstva koja se primjenjuju u okviru istraga. Ured je obvezan primijeniti postupovna jamstva iz Uredbe (EU, Euratom) br. 883/2013, Uredbe Vijeća (Euratom, EZ) br. 2185/967 i Povelje Europske unije o temeljnim pravima. U skladu s tim okvirom Ured svoje istrage provodi objektivno, nepristrano i povjerljivo, prikuplja dokaze u korist predmetnih osoba i protiv njih te provodi istražne postupke na temelju pisanog odobrenja i nakon provjere zakonitosti. Oboje, i Ured i EPPO moraju osigurati poštovanje prava osoba na koje se njihove istrage odnose, uključujući pretpostavku nedužnosti te pravo na izbjegavanje samookrivljavanja. Prilikom ispitivanja predmetne osobe, među ostalim, imaju pravo na pomoć osobe po vlastitom izboru, na odobrenje zapisnika obavijesnog razgovora te se imaju pravo koristiti bilo kojim službenim jezikom Unije. Predmetne osobe ujedno imaju pravo izjasniti se o činjenicama u predmetu prije donošenja zaključaka.

Amandman    16

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 16.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(16a)  Države članice sudionice trebale bi pristati surađivati s EPPO-om i Uredom kako bi se olakšala učinkovita provedba istraga.

Amandman    17

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 19.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(19)  U situacijama u kojima se Ured treba osloniti na pomoć nacionalnih nadležnih tijela, posebno ako se gospodarski subjekt protivi provjeri i inspekciji na licu mjesta, države članice trebale bi osigurati djelotvornost djelovanja Ureda te bi trebale pružiti potrebnu pomoć u skladu s relevantnim pravilima nacionalnog postupovnog prava.

(19)  U situacijama u kojima se Ured treba osloniti na pomoć nacionalnih nadležnih tijela, posebno ako se gospodarski subjekt protivi provjeri i inspekciji na licu mjesta, države članice trebale bi osigurati djelotvornost djelovanja Ureda te bi trebale zajamčiti potrebnu pomoć u skladu s relevantnim pravilima nacionalnog postupovnog prava.

Amandman    18

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 21.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(21)  U okviru te obveze u pogledu suradnje Ured bi trebao moći zatražiti dostavu važnih informacija od gospodarskih subjekata koji su možda umiješani u predmet istrage ili koji možda raspolažu važnim informacijama. Pri ispunjavanju takvih zahtjeva gospodarski subjekti nisu dužni priznati da su počinili nezakonitu aktivnost, ali dužni su odgovoriti na činjenična pitanja i dostaviti dokumente, čak i ako se te informacije mogu iskoristiti protiv njih ili nekog drugog subjekta za dokazivanje postojanja nezakonite aktivnosti.

(21)  U okviru te obveze u pogledu suradnje Ured bi trebao moći zatražiti dostavu važnih informacija od gospodarskih subjekata koji su možda umiješani u predmet istrage ili koji možda raspolažu takvim informacijama. U pogledu zaštite osoba koje prijavljuju povrede prava Unije, osobito kaznena djela i kršenja povezana s financijskim interesima EU-a, primjenjuje se Direktiva (EU) 2018/... [upućivanje na Direktivu o zaštiti pojedinaca koji prijavljuju povrede prava Unije]. Pri ispunjavanju takvih zahtjeva gospodarski subjekti nisu dužni priznati da su počinili nezakonitu aktivnost, ali dužni su odgovoriti na činjenična pitanja.

Amandman    19

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 22.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(22)  Gospodarski subjekti trebali bi tijekom provjera i inspekcija na licu mjesta imati mogućnost upotrebe bilo kojeg službenog jezika države članice u kojoj se provjera provodi te pravo na pomoć osobe po vlastitom izboru, uključujući vanjskog pravnog savjetnika. Međutim, prisutnost pravnog savjetnika ne bi trebao biti pravni uvjet za valjanost provjera i inspekcija na licu mjesta. Kako bi se osigurala učinkovitost provjera i inspekcija na licu mjesta, posebno s obzirom na rizik od nestajanja dokaza, Ured bi trebao imati pristup prostorijama, zemljištu, prijevoznim sredstvima ili ostalim područjima koja se koriste u poslovne svrhe, bez čekanja da se subjekt posavjetuje sa svojim pravnim savjetnikom. Prije nego što počne provoditi provjeru, trebao bi prihvatiti samo kratku razumnu odgodu u iščekivanju savjetovanja s pravnim savjetnikom. Svaka takva odgoda mora se ograničiti na najmanju moguću mjeru.

(22)  Gospodarski subjekti trebali bi tijekom provjera i inspekcija na licu mjesta imati mogućnost upotrebe bilo kojeg službenog jezika države članice u kojoj se provjera provodi te pravo na pomoć osobe po vlastitom izboru, uključujući vanjskog pravnog savjetnika. Međutim, prisutnost pravnog savjetnika ne bi trebao biti pravni uvjet za valjanost provjera i inspekcija na licu mjesta. Kako bi se osigurala učinkovitost provjera i inspekcija na licu mjesta, posebno s obzirom na rizik od nestajanja dokaza, Ured bi trebao imati pristup prostorijama, zemljištu, prijevoznim sredstvima ili ostalim područjima koja se koriste u poslovne svrhe, bez čekanja da se subjekt posavjetuje sa svojim pravnim savjetnikom, ali bez sprečavanja takvih savjetovanja. Prije nego što počne provoditi provjeru, trebao bi prihvatiti samo kratku razumnu odgodu u iščekivanju savjetovanja s pravnim savjetnikom. Svaka takva odgoda mora se ograničiti na najmanju moguću mjeru, pod uvjetom da se propisno poštuju postupovna jamstva i prava dotičnog gospodarskog subjekta.

Amandman    20

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 26.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(26)  Ured bi trebao imati na raspolaganju potrebna sredstva za praćenje traga novca kako bi se otkrio modus operandi uobičajen za brojne slučajeve protupravnog ponašanja. Surađujući s nacionalnim tijelima i uz njihovu pomoć Ured sada može doći do bankovnih informacija koje su važne za njegove istražne aktivnosti a koje su u posjedu kreditnih institucija u brojnim državama članicama. Kako bi se osigurao djelotvoran pristup diljem Unije, u Uredbi bi trebalo odrediti zadaću nadležnih nacionalnih tijela da Uredu dostavljaju informacije o bankovnim računima i računima za plaćanja u okviru svojih općenitih zadaća pomaganja tom tijelu. Ta bi se suradnja u pravilu trebala ostvarivati posredstvom financijsko-obavještajnih jedinica u državama članicama. Pri pružanju pomoći Uredu nacionalna tijela trebala bi postupati u skladu s relevantnim odredbama postupovnog prava predviđenima u nacionalnom zakonodavstvu predmetne države članice.

(26)  Ured bi trebao imati na raspolaganju potrebna sredstva za praćenje traga novca kako bi se otkrio modus operandi uobičajen za brojne slučajeve protupravnog ponašanja. Surađujući s nacionalnim tijelima i uz njihovu pomoć Ured sada može doći do bankovnih informacija koje su važne za njegove istražne aktivnosti a koje su u posjedu kreditnih institucija u brojnim državama članicama. Kako bi se osigurao djelotvoran pristup diljem Unije, u Uredbi bi trebalo odrediti zadaću nadležnih nacionalnih tijela da Uredu dostavljaju informacije o bankovnim računima i računima za plaćanja u okviru svojih općenitih zadaća pomaganja tom tijelu. Ta bi se suradnja u pravilu trebala ostvarivati posredstvom financijsko-obavještajnih jedinica u državama članicama. Pri pružanju pomoći Uredu nacionalna tijela trebala bi postupati u skladu s relevantnim odredbama postupovnog prava predviđenima u nacionalnom zakonodavstvu predmetne države članice i osigurati pravilno i pravodobno dostavljanje svih informacija relevantnih za istragu EPPO-u i Uredu.

Amandman    21

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 27.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(27)  Ključno je u zaštiti financijskih interesa Unije da Ured u ranoj fazi proslijedi informacije radi donošenja mjera predostrožnosti. Kako bi se u tom području osigurala bliska suradnja između Ureda i institucija, ureda, tijela i agencija Unije, prikladno je toj drugoj strani omogućiti da se u svakom trenutku može obratiti Uredu radi odlučivanja o poduzimanju odgovarajućih mjera predostrožnosti, uključujući mjere za zaštitu dokaza.

(27)  Ključno je u zaštiti financijskih interesa Unije da Ured u ranoj fazi i bez odgode proslijedi informacije radi donošenja mjera predostrožnosti. Kako bi se u tom području osigurala bliska suradnja između Ureda i institucija, ureda, tijela i agencija Unije, prikladno je toj drugoj strani omogućiti da se u svakom trenutku može obratiti Uredu radi odlučivanja o poduzimanju odgovarajućih mjera predostrožnosti, uključujući mjere za zaštitu dokaza.

Amandman    22

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 27.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(27a)  Kako bi se izbjegle nepotrebne odgode koje bi mogle imati štetne posljedice na druge istrage, kao što su određeni slučajevi ukidanja imuniteta, EPPO i Ured trebali bi pravodobno provesti svoje istrage.

Amandman    23

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 29.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(29)  Ured, među ostalim, ima mandat za zaštitu prihoda proračuna Unije koji potječu iz vlastitih sredstava koja se temelje na PDV-u. U tom bi području Ured trebao moći poduprijeti i dopuniti aktivnosti država članica provođenjem istraga u skladu sa svojim mandatom, usklađivanjem rada nadležnih nacionalnih tijela na složenim, transnacionalnim predmetima te pružanjem potpore i pomoći državama članicama i EPPO-u. U tu bi svrhu Ured trebao moći razmjenjivati informacije u okviru mreže Eurofisc, uspostavljene Uredbom Vijeća (EU) br. 904/20109, kako bi se promicala i olakšala suradnja u borbi protiv prijevara povezanih s PDV-om.

(29)  Ured, među ostalim, ima mandat za zaštitu prihoda proračuna Unije koji potječu iz vlastitih sredstava koja se temelje na PDV-u. U tom bi području Ured trebao moći poduprijeti i dopuniti aktivnosti država članica provođenjem istraga u skladu sa svojim mandatom, usklađivanjem rada nadležnih nacionalnih tijela na složenim, transnacionalnim predmetima te pružanjem potpore i pomoći državama članicama i EPPO-u. U tu bi svrhu Ured trebao moći razmjenjivati informacije u okviru mreže Eurofisc, uspostavljene Uredbom Vijeća (EU) br. 904/20109, imajući na umu odredbe Uredbe (EU) 2018/1725 Europskog parlamenta i Vijeća9a kako bi se promicala i olakšala suradnja u borbi protiv prijevara povezanih s PDV-om.

_________________

_________________

9 Uredba Vijeća (EU) br. 904/2010 od 7. listopada 2010. o administrativnoj suradnji i suzbijanju prijevare u području poreza na dodanu vrijednost, SL L 268, 12.10.2010., str. 1.–18.

9 Uredba Vijeća (EU) br. 904/2010 od 7. listopada 2010. o administrativnoj suradnji i suzbijanju prijevare u području poreza na dodanu vrijednost, SL L 268, 12.10.2010., str. 1.–18.

 

9a Uredba (EU) 2018/1725 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2018. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama, tijelima, uredima i agencijama Unije i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 45/2001 i Odluke br. 1247/2002/EZ (SL L 295, 21.11.2018., str. 39.).

Amandman    24

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 1.

Uredba (EU, Euratom) br. 883/2013

Članak 1. – stavak 4.a

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4a.  Ured uspostavlja i održava blizak odnos s Uredom europskog javnog tužitelja (‚EPPO’) koji je u pojačanoj suradnji osnovan Uredbom Vijeća (EU) 2017/193913. Taj se odnos temelji na međusobnoj suradnji i razmjeni informacija. Taj odnos posebno je usmjeren na osiguravanje upotrebe svih raspoloživih sredstava za zaštitu financijskih interesa Unije putem komplementarnosti njihovih mandata i potpore koju Ured pruža EPPO-u.

4a.  Ured uspostavlja i održava blizak odnos s Uredom europskog javnog tužitelja (‚EPPO’) koji je u pojačanoj suradnji osnovan Uredbom Vijeća (EU) 2017/193913. Taj se odnos temelji na međusobnoj suradnji, komplementarnosti, izbjegavanju udvostručenja i razmjeni informacija. Taj odnos posebno je usmjeren na osiguravanje upotrebe svih raspoloživih sredstava za zaštitu financijskih interesa Unije putem komplementarnosti njihovih mandata i potpore koju Ured pruža EPPO-u, uključujući tehničku i logističku pomoć.

_________________

_________________

13 Uredba Vijeća (EU) 2017/1939 od 12. listopada 2017. o provedbi pojačane suradnje u vezi s osnivanjem Ureda europskog javnog tužitelja (‚EPPO’) (SL L 283, 31.10.2017., str. 1.).

13 Uredba Vijeća (EU) 2017/1939 od 12. listopada 2017. o provedbi pojačane suradnje u vezi s osnivanjem Ureda europskog javnog tužitelja („EPPO”) (SL L 283, 31.10.2017., str. 1.).

 

(Ova izmjena primjenjuje se u cijelom tekstu. Ako bude prihvaćena bit će potrebno unijeti tehničke promjene u cijelom tekstu.)

Amandman    25

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 3.

Uredba (EU, Euratom) br. 883/2013

Članak 3. – stavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Provjere i inspekcije na licu mjesta provode se u skladu s ovom Uredbom te, ako neko pitanje nije obuhvaćeno ovom Uredbom, s Uredbom (Euratom, EZ) br. 2185/96.

2.  Provjere i inspekcije na licu mjesta provode se u skladu s ovom Uredbom te, ako neko pitanje nije obuhvaćeno ovom Uredbom, s Uredbom (Euratom, EZ) br. 2185/96 i svim relevantnim zakonodavstvom Unije o zaštiti podataka.

Amandman    26

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 3.

Uredba (EU, Euratom) br. 883/2013

Članak 3. – stavak 3.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Gospodarski subjekti surađuju s Uredom tijekom istraga koje on provodi. Ured od gospodarskih subjekata može zatražiti usmene informacije, među ostalim u obavijesnim razgovorima, te pisane informacije.

3.  Gospodarski subjekti moraju surađivati s Uredom tijekom istraga koje on provodi. Ured od gospodarskih subjekata može zatražiti usmene informacije, među ostalim u obavijesnim razgovorima, te pisane informacije, koje su propisno dokumentirane i obrađene u skladu sa standardima povjerljivosti i zakonodavstvom o zaštiti podataka.

Amandman    27

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 3.

Uredba (EU, Euratom) br. 883/2013

Članak 3. – stavak 4.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

4a.  Države članice sudionice osiguravaju da njihova nacionalna tijela jamče pravilnu i efikasnu provedbu istraga EPPO-a i Ureda.

Amandman    28

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 3.

Uredba (EU, Euratom) br. 883/2013

Članak 3. – stavak 5.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.  Ured pri izvršenju tih ovlasti poštuje postupovna jamstva predviđena ovom Uredbom i Uredbom (Euratom, EZ) br. 2185/96. Pri provedbi provjere i inspekcije na licu mjesta predmetni gospodarski subjekt ima pravo na izbjegavanje samookrivljavanja i pravo na pomoć osobe po vlastitom izboru. Prilikom davanja izjava tijekom provjere na licu mjesta gospodarskom se subjektu omogućuje upotreba bilo kojeg službenog jezika države članice u kojoj se nalazi. Pravo na pomoć osobe po vlastitom izboru ne sprečava Ured da pristupi prostorima gospodarskog subjekta te to pravo ne smije nepropisno odgoditi početak provjere.

5.  Ured pri izvršenju tih ovlasti poštuje postupovna jamstva predviđena ovom Uredbom i Uredbom (Euratom, EZ) br. 2185/96 te Uredbom (EU) 2018/1725*. Pri provedbi provjere i inspekcije na licu mjesta predmetni gospodarski subjekt ima pravo na izbjegavanje samookrivljavanja i pravo na pomoć osobe po vlastitom izboru. Prilikom davanja izjava tijekom provjere na licu mjesta gospodarski subjekt može upotrijebiti bilo koji službeni jezik države članice u kojoj se nalazi. Pravo na pomoć osobe po vlastitom izboru u ograničenom i razumnom razdoblju ne sprečava Ured da pristupi prostorima gospodarskog subjekta te to pravo ne smije nepropisno odgoditi početak provjere.

 

_________________

 

* Uredba (EU) 2018/1725 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2018. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama, tijelima, uredima i agencijama Unije i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 45/2001 i Odluke br. 1247/2002/EZ (SL L 295, 21.11.2018., str. 39.).

 

(Ova izmjena primjenjuje se u cijelom tekstu. Ako bude prihvaćena bit će potrebno unijeti tehničke promjene u cijelom tekstu.)

Amandman    29

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 3.

Uredba (EU, Euratom) br. 883/2013

Članak 3. – stavak 6. – podstavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Na zahtjev Ureda nadležno tijelo predmetne države članice pruža osoblju Ureda potrebnu pomoć za djelotvorno obavljanje njegovih zadaća, kako je navedeno u pisanom odobrenju iz članka 7. stavka 2.

Na zahtjev Ureda nadležno tijelo predmetne države članice bez odgode jamči osoblju Ureda potrebnu pomoć za djelotvorno obavljanje njegovih zadaća, kako je navedeno u pisanom odobrenju iz članka 7. stavka 2.

Amandman    30

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 3.

Uredba (EU, Euratom) br. 883/2013

Članak 3. – stavak 6. – podstavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Predmetna država članica osigurava u skladu s Uredbom (Euratom, EZ) br. 2185/96 da je osoblju Ureda dopušten pristup svim informacijama i dokumentima povezanima s predmetom koji se istražuje za koje se pokaže da su potrebni za provedbu učinkovitih i djelotvornih provjera i inspekcija na licu mjesta te da osoblje može preuzeti čuvanje dokumenata ili podataka kako bi se osiguralo da ne postoji opasnost da će ti dokumenti ili podaci nestati.

Predmetna država članica osigurava u skladu s Uredbom (Euratom, EZ) br. 2185/96 da je osoblju Ureda dopušten pristup svim informacijama i dokumentima povezanima s predmetom koji se istražuje za koje se pokaže da su potrebni za provedbu učinkovitih, efikasnih i razmjernih provjera i inspekcija na licu mjesta te da osoblje može preuzeti čuvanje dokumenata ili podataka kako bi se osiguralo da ne postoji opasnost da će ti dokumenti ili podaci nestati. U potpunosti se poštuju temeljna prava, a posebno pravo na privatnost.

Amandman    31

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 3.

Uredba (EU, Euratom) br. 883/2013

Članak 3. – stavak 7. – podstavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Ako osoblje Ureda utvrdi da se gospodarski subjekt protivi provjeri ili inspekciji na licu mjesta odobrenoj u skladu s ovom Uredbom, predmetna država članica odobrava mu potrebnu pomoć tijela za izvršavanje zakonodavstva kako bi omogućila Uredu da svoje provjere ili inspekcije na licu mjesta provodi djelotvorno i bez nepotrebne odgode.

Ako osoblje Ureda utvrdi da se gospodarski subjekt protivi provjeri ili inspekciji na licu mjesta odobrenoj u skladu s ovom Uredbom, predmetna država članica jamči mu potrebnu pomoć tijela za izvršavanje zakonodavstva kako bi omogućila Uredu da svoje provjere ili inspekcije na licu mjesta provodi djelotvorno i bez nepotrebne odgode.

Amandman    32

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 3.

Uredba (EU, Euratom) br. 883/2013

Članak 3. – stavak 9.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

9.  Tijekom vanjske istrage Ured može imati pristup svim relevantnim informacijama i podacima koje posjeduju institucije, tijela, uredi i agencije, neovisno o tome na kojem su mediju informacije i podaci pohranjeni, a koji su povezani s predmetom koji se istražuje kako bi se prema potrebi utvrdilo je li došlo do prijevare, korupcije ili bilo koje druge nezakonite aktivnosti kojom se šteti financijskim interesima Unije. U tu se svrhu primjenjuje članak 4. stavci 2. i 4.

9.  Tijekom vanjske istrage Ured može imati pristup svim relevantnim informacijama i podacima koje posjeduju institucije, tijela, uredi i agencije, neovisno o tome na kojem su mediju informacije i podaci pohranjeni, a koji su povezani s predmetom koji se istražuje kako bi se prema potrebi utvrdilo je li došlo do prijevare, korupcije ili bilo koje druge nezakonite aktivnosti kojom se šteti financijskim interesima Unije, uz poštovanje povjerljivosti istraga, legitimnih prava dotičnih osoba i po potrebi nacionalnih odredbi koje važe za sudske postupke. U tu se svrhu primjenjuje članak 4. stavci 2. i 4.

Amandman    33

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 4. − podtočka a

Uredba (EU, Euratom) br. 883/2013

Članak 4. – stavak 2. – podstavak b

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  Ured od dužnosnika, ostalih službenika, članova institucija ili tijela, voditelja ureda ili agencija ili zaposlenika može zatražiti usmene informacije, među ostalim u obavijesnim razgovorima, te pisane informacije.

(b)  Ured od dužnosnika, ostalih službenika, članova institucija ili tijela, voditelja ureda ili agencija ili zaposlenika može zatražiti usmene informacije, među ostalim u obavijesnim razgovorima, te pisane informacije, koje su detaljno dokumentirane u skladu s uobičajenim standardima povjerljivosti i standardima Unije za zaštitu podataka.

Amandman    34

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 5. − podtočka a

Uredba (EU, Euratom) br. 883/2013

Članak 5. – stavak 1. – podstavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Ne dovodeći u pitanje članak 12.d, glavni direktor može pokrenuti istragu ako postoji dovoljno utemeljena sumnja, koja se isto tako može temeljiti na informacijama koje je dala treća strana ili anonimnim informacijama, da je došlo do prijevare, korupcije ili bilo koje druge nezakonite aktivnosti kojom se šteti financijskim interesima Unije.

Ne dovodeći u pitanje članak 12.d, glavni direktor može pokrenuti istragu ako postoji dovoljno utemeljena sumnja ili snažne indicije, koje se isto tako mogu temeljiti na informacijama koje je dala treća strana ili anonimnim informacijama, da je došlo do prijevare, korupcije ili bilo koje druge nezakonite aktivnosti kojom se šteti financijskim interesima Unije.

Amandman    35

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 6. − podtočka a

Uredba (EU, Euratom) br. 883/2013

Članak 7. – stavak 3. – podstavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

„Nadležna tijela država članica pružaju potrebnu pomoć kojom omogućuju osoblju Ureda djelotvorno izvršenje njegovih zadaća u skladu s ovom Uredbom i bez nepotrebne odgode.;

„Nadležna tijela država članica jamče potrebnu pomoć kojom omogućuju osoblju Ureda djelotvorno izvršenje njegovih zadaća u skladu s ovom Uredbom i bez nepotrebne odgode.;

Amandman    36

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 6. − podtočka d

Uredba (EU, Euratom) br. 883/2013

Članak 7. – stavak 6. – podstavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Osim onoga što se predviđa prvim podstavkom, predmetna institucija, tijelo, ured ili agencija mogu se u svakom trenutku obratiti Uredu kako bi u bliskoj suradnji s Uredom poduzeli sve odgovarajuće mjere predostrožnosti, uključujući mjere za osiguranje dokaza, te bez odgađanja obavješćuju Ured o toj odluci.;

Osim onoga što se predviđa prvim podstavkom, predmetna institucija, tijelo, ured ili agencija mogu se u svakom trenutku obratiti Uredu kako bi u bliskoj suradnji s Uredom i bez dupliciranja svojih napora poduzeli sve odgovarajuće mjere predostrožnosti, uključujući mjere za osiguranje dokaza, te bez odgađanja obavješćuju Ured o toj odluci. Ured surađuje konstruktivno i u potpunoj sinergiji s dotičnom institucijom, tijelom, uredom ili agencijom.;

Amandman    37

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 6. − podtočka e

Uredba (EU, Euratom) br. 883/2013

Članak 7. – stavak 8.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

„8.  Ako se istraga ne može zatvoriti u roku od 12 mjeseci od njezina otvaranja, glavni direktor po isteku tih 12 mjeseci i svakih šest mjeseci nakon toga izvješćuje nadzorni odbor, pri čemu navodi razloge te, prema potrebi, predviđene korektivne mjere za ubrzavanje istrage.”;

„8.  Ako se istraga ne može zatvoriti u roku od 12 mjeseci od njezina otvaranja, glavni direktor po isteku tih 12 mjeseci i svakih šest mjeseci nakon toga izvješćuje nadzorni odbor, pri čemu navodi razloge te predviđene korektivne mjere za ubrzavanje istrage.”;

Amandman    38

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 7. − podtočka a

Uredba (EU, Euratom) br. 883/2013

Članak 8. – stavak 1. – podstavak 1.a

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

„Kada institucije, tijela, uredi i agencije izvješćuju EPPO u skladu s člankom 24. Uredbe (EU) 2017/1939, umjesto prethodno navedenog mogu Uredu proslijediti primjerak izvješća poslanog EPPO-u.;

„Kada institucije, tijela, uredi i agencije izvješćuju EPPO u skladu s člankom 24. Uredbe (EU) 2017/1939, Uredu prosljeđuju primjerak izvješća poslanog EPPO-u.;

Amandman    39

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 7. − podtočka b

Uredba (EU, Euratom) br. 883/2013

Članak 8. – stavak 2. – podstavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Institucije, tijela, uredi i agencije te, ako to nije u suprotnosti s nacionalnim pravom, nadležna tijela država članica na zahtjev Ureda ili na vlastitu inicijativu dostavljaju Uredu sve raspoložive dokumente ili informacije koje se odnose na istragu Ureda koja je u tijeku.

Institucije, tijela, uredi i agencije te, ako to nije u suprotnosti s nacionalnim pravom, nadležna tijela država članica na zahtjev Ureda ili na vlastitu inicijativu bez odgode dostavljaju Uredu sve raspoložive dokumente ili informacije koje se odnose na istragu Ureda koja je u tijeku.

Amandman    40

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 7. − podtočka c

Uredba (EU, Euratom) br. 883/2013

Članak 8. – stavak 3.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Institucije, tijela, uredi i agencije te, ako to nije u suprotnosti s nacionalnim pravom, nadležna tijela država članica dostavljaju Uredu sve ostale važne raspoložive dokumente ili informacije koje se odnose na borbu protiv prijevara, korupcije i bilo koje druge nezakonite aktivnosti kojom se šteti financijskim interesima Unije.;

3.  Institucije, tijela, uredi i agencije te, ako to nije u suprotnosti s nacionalnim pravom, nadležna tijela država članica bez odgode dostavljaju Uredu sve ostale važne raspoložive dokumente ili informacije koje se odnose na borbu protiv prijevara, korupcije i bilo koje druge nezakonite aktivnosti kojom se šteti financijskim interesima Unije.;

Amandman    41

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 9. – podtočka aa (nova)

Uredba (EU, Euratom) br. 883/2013

Članak 10. – stavak 5.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(aa)   dodaje se sljedeći stavak 5.a:

 

„5.a  Osobe koje Uredu prijavljuju kaznena djela i kršenja povezana s financijskim interesima EU-a u potpunosti su zaštićene, osobito na temelju europskog zakonodavstva koje se odnosi na zaštitu osoba koje prijavljuju povrede prava Unije.”

Amandman    42

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 10. − podtočka a

Uredba (EU, Euratom) br. 883/2013

Članak 11. – stavak 1. – podstavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Izvješću se mogu priložiti preporuke glavnog direktora o mjerama koje treba poduzeti. U tim se preporukama prema potrebi navode sve stegovne, upravne, financijske i/ili sudske mjere institucija, tijela, ureda i agencija te nadležnih tijela predmetnih država članica, te se posebno naznačuje procjena iznosa za povrat i preliminarna zakonska ocjena utvrđenih činjenica.;

Izvješću se mogu priložiti dokumentirane preporuke glavnog direktora o mjerama koje treba poduzeti. U tim se preporukama prema potrebi navode sve stegovne, upravne, financijske i/ili sudske mjere institucija, tijela, ureda i agencija te nadležnih tijela predmetnih država članica, te se posebno naznačuje procjena iznosa za povrat i preliminarna zakonska ocjena utvrđenih činjenica.;

Amandman    43

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 10. − podtočka b

Uredba (EU, Euratom) br. 883/2013

Članak 11. – stavak 2. – podstavak 2.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Ured poduzima odgovarajuće interne mjere kako bi se osigurala dosljedna kvaliteta završnih izvješća i preporuka te razmatra je li potrebno revidirati smjernice o istražnim postupcima kako bi se uklonile moguće nedosljednosti.

Amandman    44

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 10. − podtočka b

Uredba (EU, Euratom) br. 883/2013

Članak 11. – stavak 2. – podstavak 3.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Izvješća koja sastavlja Ured imaju snagu prihvatljivog dokaza u sudskim postupcima koji se vode pred sudovima Unije i u upravnim postupcima u Uniji.;

Izvješća koja sastavlja Ured imaju snagu prihvatljivog dokaza u sudskim postupcima koji se vode pred sudovima Unije i u upravnim postupcima u Uniji pod uvjetom da su sastavljena u skladu sa zakonom.;

Amandman    45

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 11. − podtočka a

Uredba (EU, Euratom) br. 883/2013

Članak 12. – stavak 1. – druga rečenica

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

„Informacije može proslijediti i predmetnoj instituciji, tijelu, uredu ili agenciji.”;

„Kako bi se izbjegle nepotrebne odgode koje bi mogle imati štetne posljedice na druge istrage, kao što su određeni slučajevi ukidanja imuniteta, informacije može na zahtjev proslijediti i predmetnoj instituciji, tijelu, uredu ili agenciji.”;

Amandman    46

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 12.

Uredba (EU, Euratom) br. 883/2013

Članak 12.c – stavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Ured bez nepotrebne odgode izvješćuje EPPO o svakom kažnjivom postupanju u pogledu kojeg EPPO može izvršavati svoju nadležnost u skladu s člankom 22. i člankom 25. stavcima 2. i 3. Uredbe (EU) 2017/1939. Izvješće se dostavlja u bilo kojoj fazi prije ili tijekom istrage u nadležnosti Ureda.

1.  Ured odmah obavješćuje i bez nepotrebne odgode izvješćuje EPPO o svakom kažnjivom postupanju u pogledu kojeg EPPO može izvršavati svoju nadležnost u skladu s člankom 22. i člankom 25. stavcima 2. i 3. Uredbe (EU) 2017/1939. Izvješće se dostavlja u bilo kojoj fazi prije ili tijekom istrage u nadležnosti Ureda.

Amandman    47

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 12.

Uredba (EU, Euratom) br. 883/2013

Članak 12.c – stavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Izvješće sadržava barem opis činjenica, među ostalim procjenu prouzročene štete ili štete koja bi mogla biti prouzročena, moguću pravnu kvalifikaciju te sve dostupne informacije o potencijalnim žrtvama, osumnjičenicima i svim drugim uključenim osobama.

2.  Izvješće sadržava sve činjenice i informacije koje su Uredu poznate, među ostalim procjenu prouzročene štete ili štete koja bi mogla biti prouzročena, moguću pravnu kvalifikaciju te sve dostupne informacije o potencijalnim žrtvama, osumnjičenicima i svim drugim uključenim osobama.

Amandman    48

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 12.

Uredba (EU, Euratom) br. 883/2013

Članak 12.c – stavak 3. – podstavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Ured nema obvezu EPPO izvijestiti o navodima za koje je očito da su neosnovani.

Ured izvješćuje EPPO samo o osnovanim navodima i dostavlja godišnje podatke o broju i predmetu takvih navoda.

Amandman    49

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 12.

Uredba (EU, Euratom) br. 883/2013

Članak 12.f (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 12.fa

 

Istodobne istrage

 

1.  U slučaju istrage u državi članici koja sudjeluje u radu EPPO-a i državi članici koja ne sudjeluje u njegovu radu, Ured i EPPO sklapaju radni dogovor u skladu s člankom 99. stavkom 3. Uredbe Vijeća (EU) 2017/1939. Takav radni dogovor sadrži barem odredbe o razmjeni svih podataka, uzajamnom prihvaćanju dokaza i izvješća, postupovnim jamstvima koja su jednakovrijedna onima koja su navedena u poglavlju VI. Uredbe Vijeća (EU) 2017/1939 i razmjeni osobnih podataka.

 

2.  Države članice surađuju s Uredom i EPPO-om i podupiru ih u njihovim aktivnostima i istragama.

POSTUPAK U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

Naslov

Istrage koje provodi Europski ured za borbu protiv prijevara (OLAF) u pogledu suradnje s Uredom europskog javnog tužitelja i djelotvornosti istraga koje provodi OLAF

Referentni dokumenti

COM(2018)0338 – C8-0214/2018 – 2018/0170(COD)

Nadležni odbor

Datum objave na plenarnoj sjednici

CONT

5.7.2018

 

 

 

Odbori koji su dali mišljenje

Datum objave na plenarnoj sjednici

JURI

5.7.2018

Izvjestitelj(ica) za mišljenje

Datum imenovanja

Jean-Marie Cavada

9.7.2018

Razmatranje u odboru

20.11.2018

 

 

 

Datum usvajanja

23.1.2019

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

20

2

1

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Max Andersson, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Mady Delvaux, Rosa Estaràs Ferragut, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Luis de Grandes Pascual, Pascal Durand, Angelika Niebler, Virginie Rozière, Tiemo Wölken, Kosma Złotowski

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Lola Sánchez Caldentey

KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

20

+

ALDE

Jean-Marie Cavada, António Marinho e Pinto

ECR

Sajjad Karim, Kosma Złotowski

GUE/NGL

Lola Sánchez Caldentey

PPE

Rosa Estaràs Ferragut, Luis de Grandes Pascual, Pavel Svoboda, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

S&D

Mady Delvaux, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Evelyn Regner, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Max Andersson, Pascal Durand, Julia Reda

2

-

ENF

Marie-Christine Boutonnet, Gilles Lebreton

1

0

PPE

József Szájer

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani


MIŠLJENJE Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove (11.1.2019)

upućeno Odboru za proračunski nadzor

o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU, Euratom) br. 883/2013 o istragama koje provodi Europski ured za borbu protiv prijevara (OLAF) u pogledu suradnje s Uredom europskog javnog tužitelja i djelotvornosti istraga koje provodi OLAF

(COM(2018)0338 – C8-0214/2018 – 2018/0170(COD))

Izvjestiteljica za mišljenje: Monica Macovei

KRATKO OBRAZLOŽENJE

U okviru svojih napora da poboljša zaštitu financijskih interesa Unije Komisija je u svibnju 2018. predložila da se izmijeni Uredba (EU, Euratom) br. 883/2013 o istragama koje provodi Europski ured za borbu protiv prijevara (OLAF). Prijedlog je uslijedio nakon što je u srpnju 2017. donesena Direktiva o suzbijanju prijevara počinjenih protiv financijskih interesa Unije kaznenopravnim sredstvima, a u listopadu 2017. Uredba o provedbi pojačane suradnje u vezi s osnivanjem Ureda europskog javnog tužitelja („EPPO”).

Izmijenjena Uredba trebala bi stupiti na snagu krajem 2020., do početka rada EPPO-a.

Opći je cilj Prijedloga prilagodba i jačanje mehanizama za zaštitu financijskih interesa EU-a. To bi se prvenstveno trebalo postići stvaranjem temelja za efikasnu suradnju s EPPO-om, koja bi se trebala temeljiti na načelima bliske suradnje, razmjene informacija, komplementarnosti i izbjegavanja udvostručavanja. Dok će EPPO provoditi kaznene istrage i kaznene progone, OLAF će nastaviti provoditi samo administrativne istrage u vezi s financijskim interesima EU-a i tako dopunjavati rad EPPO-a te težiti ostvarenju zajedničkog cilja.

Izvjestiteljica smatra da je od presudne važnosti osigurati da budući odnos između EPPO-a i OLAF-a neće dovesti do dugotrajnih sporova o nadležnostima. U tu bi se svrhu i EPPO i OLAF trebali koristiti funkcijom „ima/nema pogotka” u svojim sustavima vođenja predmeta koja omogućuje trenutačnu provjeru relevantnih informacija o predmetima u tijeku. Budući da EPPO-ov sustav vođenja predmeta zahtijeva visoku razinu sigurnosti, Ured bi trebao obavijestiti osobu koju imenuje EPPO, koja bi u EPPO-ovu sustavu vođenja predmeta trebala provjeriti provodi li EPPO već istragu o istim činjenicama.

U izvješću se također navodi da bi Ured trebao odmah obavijestiti EPPO o svakom kažnjivom postupanju u pogledu kojeg EPPO može izvršavati svoju nadležnost. Nakon obavijesti može uslijediti izvješće, ako ga EPPO zatraži, koje se izrađuje u bliskoj suradnji s EPPO-om. Time bi se omogućilo dobivanje brzog odgovora od EPPO-a i osiguralo da se sve kaznene istrage u potpunosti provode u skladu s postupovnim jamstvima koja se primjenjuju na EPPO.

U slučaju dopunskih istraga koje se pokreću ili nastavljaju na inicijativu glavnog direktora Ureda, u izvješću se navodi da bi Uredu trebalo omogućiti provođenje tih istraga samo uz suglasnost EPPO-a. U slučaju da EPPO uloži prigovor na pokretanje takvih istraga, Ured bi se trebao suzdržati od njihova izvršenja.

Konačno, izvjestiteljica smatra da bi institucije, tijela, uredi i agencije zahtjev za provedbu bilo kakvih evaluacija navoda kaznene prirode koji su im prijavljeni trebali uputiti izravno EPPO-u, u skladu s člankom 24. stavkom 1. Uredbe o EPPO-u.

AMANDMANI

Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove poziva Odbor za proračunski nadzor da kao nadležni odbor uzme u obzir sljedeće amandmane:

Amandman    1

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 2.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(2a)  Prema izvješću Komisije o evaluaciji primjene Uredbe (EU, Euratom) br. 883/2013 nije potpuno jasno u kojem se opsegu Uredbom 883/2013 određuje primjena nacionalnog prava. Zbog različitih tumačenja relevantnih odredbi i razlika u nacionalnom pravu dolazi do fragmentacije u izvršavanju ovlasti OLAF-a u državama članicama, što u nekim slučajevima onemogućuje sposobnost OLAF-a da uspješno provodi istrage i u konačnici doprinosi cilju Ugovora koji se odnosi na učinkovitu zaštitu financijskih interesa u cijeloj Uniji.

Amandman    2

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(4)  Kako bi ostvarili svoj zajednički cilj očuvanja cjelovitosti proračuna Unije, Ured i EPPO trebali bi uspostaviti i održavati blizak odnos na temelju iskrene suradnje, usmjeren na osiguravanje komplementarnosti njihovih mandata i usklađivanje njihova djelovanja, a posebno u pogledu opsega pojačane suradnje u vezi s osnivanjem EPPO-a. Konačno, taj bi odnos trebao doprinijeti osiguravanju upotrebe svih raspoloživih sredstava za zaštitu financijskih interesa Unije i sprečavanju nepotrebnog udvostručavanja uloženog truda.

(4)  Kako bi ostvarili svoj zajednički cilj očuvanja cjelovitosti proračuna Unije, Ured i EPPO trebali bi uspostaviti i održavati blizak odnos na temelju iskrene suradnje, usmjeren na osiguravanje komplementarnosti njihovih mandata i usklađivanje njihova djelovanja, a posebno u pogledu opsega pojačane suradnje u vezi s osnivanjem EPPO-a. Konačno, taj bi odnos trebao doprinijeti osiguravanju upotrebe svih raspoloživih sredstava za zaštitu financijskih interesa Unije i sprečavanju nepotrebnog udvostručavanja uloženog truda. Pozivaju se EPPO i Ured da se radi poticanja dobre suradnje redovito sastaju, osobito kako bi stekli pregled istraga u tijeku te tako utvrdili trendove i moguće veze među predmetima.

Amandman    3

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 4.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(4a)  Kad EPPO bude uspostavljen, opći mandat OLAF-a ne bi se trebao mijenjati, nego bi njegov rad trebalo na nekoliko načina prilagoditi postojanju EPPO-a. OLAF bi trebao i dalje biti nadležan za administrativnu istragu nepravilnosti koje se smatraju i koje se ne smatraju prijevarama u institucijama, tijelima, uredima i agencijama Unije i u svim državama članicama u cilju izdavanja preporuka za pokretanje sudskih, stegovnih, financijskih ili administrativnih postupaka.

Amandman    4

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(5)  Uredbom (EU) 2017/1939 propisuje se da Ured kao i sve institucije, tijela, uredi i agencije Unije te nadležna nacionalna tijela bez nepotrebne odgode izvješćuju EPPO o kažnjivom postupanju u pogledu kojeg EPPO može izvršavati svoju nadležnost. Budući da Ured ima mandat za provođenje administrativnih istraga o prijevarama, korupciji i svim drugim nezakonitim aktivnostima kojima se šteti financijskim interesima Unije, u najboljem je položaju i raspolaže potrebnim resursima da djeluje kao EPPO-ov prirodni partner i njegov povlašteni izvor informacija.

(5)  Uredbom (EU) 2017/1939 propisuje se da Ured kao i sve institucije, tijela, uredi i agencije Unije te nadležna nacionalna tijela bez nepotrebne odgode izvješćuju EPPO o kažnjivom postupanju u pogledu kojeg EPPO može izvršavati svoju nadležnost. Budući da Ured ima mandat za provođenje administrativnih istraga o prijevarama, korupciji i svim drugim nezakonitim aktivnostima kojima se šteti financijskim interesima Unije, u najboljem je položaju i raspolaže potrebnim resursima da djeluje kao EPPO-ov prirodni partner i njegov povlašteni izvor informacija. To važi posebno u slučajevima kad su u istrage uključene države članice koje sudjeluju u pojačanoj suradnji za osnivanje EPPO-a i države članice koje ne sudjeluju u takvoj suradnji.

Amandman    5

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(6)  Prvotni navodi koje Ured primi mogu u praksi sadržavati elemente koji upućuju na moguće kažnjivo postupanje u nadležnosti EPPO-a ili ti elementi mogu izaći na vidjelo tek tijekom administrativne istrage koju Ured pokrene na temelju sumnje na administrativnu nepravilnost. Kako bi ispunio svoju dužnost izvješćivanja EPPO-a, Ured bi stoga trebao prijaviti kažnjivo postupanje u bilo kojoj fazi prije ili tijekom istrage, ovisno o slučaju.

(6)  Prvotni navodi koje Ured primi mogu u praksi sadržavati elemente koji upućuju na moguće kažnjivo postupanje u nadležnosti EPPO-a ili ti elementi mogu izaći na vidjelo tek tijekom administrativne istrage koju Ured pokrene na temelju sumnje na administrativnu nepravilnost. Kako bi ispunio svoju dužnost izvješćivanja EPPO-a, Ured bi stoga, ovisno o slučaju, trebao odmah poslati obavijest o svakom kažnjivom postupanju. Nakon te obavijesti trebalo bi uslijediti izvješće koje bi trebalo poslati bez nepotrebne odgode. Obavijest i izvješće mogu se poslati u bilo kojoj fazi prije ili tijekom istrage. O informacijama koje Ured primi u svakom bi slučaju trebalo što prije obavijestiti EPPO.

Amandman    6

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 7.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(7)  Uredbom (EU) 2017/1939 određuju se minimalni elementi koje bi izvješća u pravilu trebala sadržavati. Ured će možda trebati provesti preliminarnu evaluaciju navoda kako bi potvrdio te elemente i prikupio potrebne informacije. Ured bi trebao tu evaluaciju žurno provesti na način kojim se ne ugrožava eventualna buduća kaznena istraga. Nakon dovršetka svoje evaluacije Ured bi, u slučaju postojanja sumnje na kazneno djelo iz njegove nadležnosti, trebao o tome obavijestiti EPPO.

(7)  Uredbom (EU) 2017/1939 određuju se minimalni elementi koje bi izvješća u pravilu trebala sadržavati kako bi izvješćivanje o kaznenim predmetima bilo učinkovitije. Osim tih elemenata Ured bi EPPO-u trebao proslijediti sve relevantne informacije koje su mu dostupne. Ured će možda trebati provesti preliminarnu evaluaciju navoda kako bi potvrdio te elemente i prikupio potrebne informacije. Ured bi trebao tu evaluaciju provesti što žurnije na način kojim se ne ugrožava eventualna buduća kaznena istraga. Nakon dovršetka svoje evaluacije Ured bi, u slučaju postojanja sumnje na kazneno djelo iz njegove nadležnosti, trebao o tome odmah obavijestiti EPPO.

Amandman    7

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 8.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(8)  S obzirom na to da Ured ima stručno znanje, institucije, tijela, uredi i agencije Unije trebali bi moći Uredu povjeriti izvršenje takvih preliminarnih evaluacija navoda koji su im prijavljeni.

(8)  S obzirom na to da Ured ima stručno znanje, institucije, tijela, uredi i agencije Unije trebali bi moći Uredu povjeriti izvršenje takvih preliminarnih evaluacija navoda koji su im prijavljeni ako ne mogu provesti tu procjenu. Zbog toga ne bi smjelo doći do kašnjenja u izvješćivanju EPPO-a.

Amandman    8

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 9.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(9)  U skladu s Uredbom (EU) 2017/1939 Ured u načelu ne bi trebao pokretati administrativnu istragu usporedno s istragom koju EPPO provodi o istim činjenicama. Međutim, radi zaštitite financijskih interesa Unije u nekim će slučajevima Ured možda trebati provesti dopunsku administrativnu istragu prije okončanja kaznenog postupka koji pokrene EPPO kako bi se utvrdilo jesu li potrebne mjere predostrožnosti ili treba li poduzeti financijske, stegovne ili administrativne mjere. Te dopunske istrage mogu biti primjerene, među ostalim, kad je potrebno osigurati povrat iznosa u proračun Unije, podložno posebnim prekluzivnim pravilima, kad su rizični iznosi vrlo visoki ili ako postoji potreba da se u rizičnim situacijama primjenom administrativnih mjera izbjegnu daljnji troškovi.

(9)  U skladu s Uredbom (EU) 2017/1939 Ured u načelu ne bi trebao pokretati administrativnu istragu usporedno s istragom koju EPPO provodi o istim činjenicama. Međutim, radi zaštitite financijskih interesa Unije u nekim će slučajevima Ured možda trebati provesti dopunsku administrativnu istragu prije okončanja kaznenog postupka koji pokrene EPPO kako bi se utvrdilo jesu li potrebne mjere predostrožnosti ili treba li poduzeti financijske, stegovne ili administrativne mjere. Te dopunske istrage mogu biti primjerene, među ostalim, kad je potrebno osigurati povrat iznosa u proračun Unije, podložno posebnim prekluzivnim pravilima, kad su rizični iznosi vrlo visoki ili ako postoji potreba da se u rizičnim situacijama primjenom administrativnih mjera izbjegnu daljnji troškovi. S obzirom na to da je riječ o dopunskim istragama one bi se trebale provoditi samo uz suglasnost EPPO-a.

Amandman    9

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 10.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(10)  U Uredbi (EU) 2017/1939 propisano je da EPPO može od Ureda zatražiti provedbu takvih dopunskih istraga. Ako EPPO ne zatraži dopunsku istragu, provedba takve dopunske istrage trebala bi biti moguća i na inicijativu Ureda, pod određenim uvjetima. Naime, EPPO bi trebao moći podnijeti prigovor na to da Ured otvori ili nastavi provoditi istragu, ili na to da poduzima posebne istražne radnje u vezi s njom. Razlozi za taj prigovor trebali bi se temeljiti na potrebi da se zaštiti djelotvornost istraga u nadležnosti EPPO-a i trebali bi biti proporcionalni tom cilju. Ured bi se trebao suzdržati od izvršenja radnje u pogledu koje je EPPO uložio prigovor. Ako EPPO ne podnese prigovor, Ured bi istragu trebao provoditi uz blisko savjetovanje s EPPO-om.

(10)  U Uredbi (EU) 2017/1939 propisano je da EPPO može od Ureda zatražiti provedbu takvih dopunskih istraga. Ako EPPO ne zatraži dopunsku istragu, provedba takve dopunske istrage trebala bi biti moguća i na inicijativu Ureda, pod posebnim uvjetima, nakon savjetovanja s EPPO-om. Naime, EPPO bi trebao moći podnijeti prigovor na to da Ured otvori ili nastavi provoditi istragu, ili na to da poduzima posebne istražne radnje u vezi s njom. Razlozi za taj prigovor trebali bi se temeljiti na potrebi da se zaštiti djelotvornost istraga u nadležnosti EPPO-a i trebali bi biti proporcionalni tom cilju. Ured bi se trebao suzdržati od izvršenja radnje u pogledu koje je EPPO uložio prigovor. Ako je EPPO suglasan sa zahtjevom, Ured bi istragu trebao provoditi uz blisko savjetovanje s EPPO-om.

Amandman    10

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 12.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(12)  Kako bi se omogućila djelotvorna koordinacija Ureda i EPPO-a, ta bi tijela trebala neprekidno razmjenjivati informacije. Posebno je važna razmjena informacija u fazama prije nego što Ured i EPPO pokrenu istragu kako bi se osigurala odgovarajuća usklađenost predmetnih aktivnosti i izbjeglo udvostručavanje. Ured i EPPO trebali bi u svojim sporazumima o radu (radnim dogovorima) odrediti načine i uvjete takve razmjene informacija.

(12)  Kako bi se omogućila djelotvorna koordinacija Ureda i EPPO-a, ta bi tijela trebala neprekidno razmjenjivati informacije. Posebno je važna razmjena informacija u fazama prije nego što Ured i EPPO pokrenu istragu kako bi se osigurala odgovarajuća usklađenost predmetnih aktivnosti i izbjeglo udvostručavanje. U tu bi se svrhu Ured i EPPO u svojim sustavima vođenja predmeta trebali koristiti funkcijom „ima/nema pogotka”. Ured i EPPO trebali bi u svojim sporazumima o radu (radnim dogovorima) odrediti načine i uvjete takve razmjene informacija. Glavni direktor Ureda i glavni europski javni tužitelj trebali bi se redovito sastajati radi rasprave o pitanjima od zajedničkog interesa.

Amandman    11

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 19.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(19)  U situacijama u kojima se Ured treba osloniti na pomoć nacionalnih nadležnih tijela, posebno ako se gospodarski subjekt protivi provjeri i inspekciji na licu mjesta, države članice trebale bi osigurati djelotvornost djelovanja Ureda te bi trebale pružiti potrebnu pomoć u skladu s relevantnim pravilima nacionalnog postupovnog prava.

(19)  U situacijama u kojima se Ured treba osloniti na pomoć nacionalnih nadležnih tijela, posebno ako se gospodarski subjekt protivi provjeri i inspekciji na licu mjesta, države članice trebale bi osigurati djelotvornost djelovanja Ureda te bi trebale bez nepotrebne odgode pružiti potrebnu pomoć u skladu s relevantnim pravilima nacionalnog postupovnog prava.

Amandman    12

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 22.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(22a)  Osobe koje Uredu prijavljuju kaznena djela i kršenja povezana s financijskim interesima EU-a trebale bi biti u potpunosti zaštićene, osobito relevantnim odredbama EU-a o zaštiti zviždača.

Amandman    13

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 32.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(32a)  Nadležna tijela država članica pružaju Uredu potrebnu pomoć za izvršenje njegovih zadaća. Kad nacionalnim tijelima kaznenog progona države članice Ured daje preporuke za pokretanje sudskih postupaka, a ona te preporuke ne provedu, država članica trebala bi Uredu obrazložiti svoju odluku. Ured bi jednom godišnje trebao sastaviti izvješće o pomoći koju mu pružaju države članice i o provedbi preporuka za pokretanje sudskih postupaka.

Amandman    14

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 32.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(32b)  Službenik za temeljna prava trebao bi se imenovati iz redova članova nadzornog odbora. Službenik za temeljna prava trebao bi pratiti da Ured poštuje temeljna prava i postupovna jamstva.

Amandman    15

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 35.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(35a)  Komisija bi trebala do 31. prosinca 2022. ocijeniti primjenu ove Uredbe, a posebno učinkovitost suradnje između Ureda i EPPO-a.

Amandman    16

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka -1. (nova)

Uredba (EU, Euratom) br. 883/2013

Članak 1. – stavak 3. – točka d

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

(-1)  u članku 1. stavku 3. točka (d) zamjenjuje se sljedećim:

(d)   Uredbu (EZ) br. 45/2001.

(d)   Uredbu (EZ) br. 45/2001 i Uredbu (EU) br. 2016/679.”

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=CELEX%3A32013R0883)

Amandman    17

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 3.

Uredba (EU, Euratom) br. 883/2013

Članak 3. – stavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Provjere i inspekcije na licu mjesta provode se u skladu s ovom Uredbom te, ako neko pitanje nije obuhvaćeno ovom Uredbom, s Uredbom (Euratom, EZ) br. 2185/96.

2.  Provjere i inspekcije na licu mjesta mogu se provoditi bez prethodne obavijesti i provode se u skladu s ovom Uredbom te, ako neko pitanje nije obuhvaćeno ovom Uredbom, s Uredbom (Euratom, EZ) br. 2185/96.

Amandman    18

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 3.

Uredba (EU, Euratom) br. 883/2013

Članak 3. – stavak 6. – podstavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Na zahtjev Ureda nadležno tijelo predmetne države članice pruža osoblju Ureda potrebnu pomoć za djelotvorno obavljanje njegovih zadaća, kako je navedeno u pisanom odobrenju iz članka 7. stavka 2.

Na zahtjev Ureda nadležno tijelo predmetne države članice bez nepotrebne odgode pruža osoblju Ureda potrebnu pomoć za djelotvorno obavljanje njegovih zadaća, kako je navedeno u pisanom odobrenju iz članka 7. stavka 2.

Amandman    19

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 3.

Uredba (EU, Euratom) br. 883/2013

Članak 3. – stavak 6. – podstavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Predmetna država članica osigurava u skladu s Uredbom (Euratom, EZ) br. 2185/96 da je osoblju Ureda dopušten pristup svim informacijama i dokumentima povezanima s predmetom koji se istražuje za koje se pokaže da su potrebni za provedbu učinkovitih i djelotvornih provjera i inspekcija na licu mjesta te da osoblje može preuzeti čuvanje dokumenata ili podataka kako bi se osiguralo da ne postoji opasnost da će ti dokumenti ili podaci nestati.

Predmetna država članica osigurava u skladu s Uredbom (Euratom, EZ) br. 2185/96 da je osoblju Ureda dopušten pristup svim informacijama i dokumentima povezanima s predmetom koji se istražuje za koje se pokaže da su potrebni za provedbu učinkovitih i djelotvornih provjera i inspekcija na licu mjesta te da osoblje može preuzeti čuvanje dokumenata ili podataka tijekom razdoblja koje je potrebno kako bi se osiguralo da ne postoji opasnost da će ti dokumenti ili podaci nestati.

Amandman    20

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 3.

Uredba (EU, Euratom) br. 883/2013

Članak 3. – stavak 9.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

9.  Tijekom vanjske istrage Ured može imati pristup svim relevantnim informacijama i podacima koje posjeduju institucije, tijela, uredi i agencije, neovisno o tome na kojem su mediju informacije i podaci pohranjeni, a koji su povezani s predmetom koji se istražuje kako bi se prema potrebi utvrdilo je li došlo do prijevare, korupcije ili bilo koje druge nezakonite aktivnosti kojom se šteti financijskim interesima Unije. U tu se svrhu primjenjuje članak 4. stavci 2. i 4.

9.  Tijekom vanjske istrage Ured može bez nepotrebne odgode imati pristup svim relevantnim informacijama i podacima koje posjeduju institucije, tijela, uredi i agencije, neovisno o tome na kojem su mediju informacije i podaci pohranjeni, a koji su povezani s predmetom koji se istražuje kako bi se prema potrebi utvrdilo je li došlo do prijevare, korupcije ili bilo koje druge nezakonite aktivnosti kojom se šteti financijskim interesima Unije. U tu se svrhu primjenjuje članak 4. stavci 2. i 4.

Amandman    21

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 3.

Uredba (EU, Euratom) br. 883/2013

Članak 3. – stavak 10. – podstavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Ne dovodeći u pitanje članak 12.c stavak 1., ako prije donošenja odluke o pokretanju vanjske istrage Ured ima informacije na temelju kojih se da naslutiti da je došlo do prijevare, korupcije ili bilo koje druge nezakonite aktivnosti kojom se šteti financijskim interesima Unije, o tome može obavijestiti nadležna tijela predmetnih država članica i, prema potrebi, predmetne institucije, tijela, urede i agencije.

Ne dovodeći u pitanje članak 12.c stavak 1., ako prije donošenja odluke o pokretanju vanjske istrage Ured ima informacije na temelju kojih se da naslutiti da je došlo do prijevare, korupcije ili bilo koje druge nezakonite aktivnosti kojom se šteti financijskim interesima Unije, o tome može obavijestiti nadležna tijela predmetnih država članica i, prema potrebi, predmetne institucije, tijela, urede i agencije. Nadležna tijela dotičnih država članica i/ili predmetna institucija, tijelo, ured ili agencija na zahtjev obavješćuju Ured o svim poduzetim mjerama i svojim zaključcima na temelju tih informacija.

Amandman    22

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 4. – podtočka a

Uredba (EU, Euratom) br. 883/2013

Članak 4. – stavak 2. – točka a

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  Ured ima pravo na neposredan i nenajavljen pristup svim relevantnim informacijama i podacima koje posjeduju institucije, tijela, uredi i agencije, neovisno o tome na kojemu su mediju informacije i podaci pohranjeni, kao i na pristup njihovim prostorima. Ured je ovlašten pregledati poslovne knjige institucija, tijela, ureda i agencija. Ured može dobiti presliku i izvatke bilo kojeg dokumenta ili sadržaja bilo kojeg medija za pohranu podataka koje posjeduju institucije, tijela, uredi i agencije te, prema potrebi, preuzeti čuvanje takvih dokumenata ili podataka kako bi se osiguralo da ne postoji opasnost da će ti dokumenti ili podaci nestati;

(a)  Ured ima pravo na neposredan i nenajavljen pristup svim relevantnim informacijama i podacima koje posjeduju institucije, tijela, uredi i agencije, neovisno o tome na kojemu su mediju informacije i podaci pohranjeni, kao i na pristup njihovim prostorima. Ured je ovlašten pregledati poslovne knjige institucija, tijela, ureda i agencija. Ured može dobiti presliku i izvatke bilo kojeg dokumenta ili sadržaja bilo kojeg medija za pohranu podataka koje posjeduju institucije, tijela, uredi i agencije te, prema potrebi, preuzeti čuvanje takvih dokumenata ili podataka tijekom razdoblja koje je potrebno kako bi se osiguralo da ne postoji opasnost da će ti dokumenti ili podaci nestati;

Amandman    23

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 4. − podtočka b

Uredba (EU, Euratom) br. 883/2013

Članak 4. – stavak 3.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  U skladu s člankom 3. Ured može obavljati provjere i inspekcije na licu mjesta u prostorima gospodarskih subjekata kako bi dobio pristup informacijama važnima za pitanje koje je predmet unutarnje istrage.;

3.  U skladu s člankom 3. Ured može bez prethodne obavijesti obavljati provjere i inspekcije na licu mjesta u prostorima gospodarskih subjekata kako bi dobio pristup informacijama važnima za pitanje koje je predmet unutarnje istrage.;

Amandman    24

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 5. − podtočka aa (nova)

Uredba (EU, Euratom) br. 883/2013

Članak 5. – stavak 2. – podstavak 1.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(aa)  u stavku 2. nakon prvog podstavka umeće se novi podstavak:

 

„Vanjska istraga koju EPPO zatraži od Ureda pokreće se bez odgode u skladu s člankom 12.e.”

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0883&from=EN)

Amandman    25

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 5. − podtočka ab (nova)

Uredba (EU, Euratom) br. 883/2013

Članak 5. – stavak 2. – podstavak 2.

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

(ab)  u stavku 2. drugi podstavak zamjenjuje se sljedećim:

Odluku o pokretanju unutarnje istrage donosi glavni direktor na vlastitu inicijativu ili na zahtjev institucije, tijela, ureda ili agencije unutar koje tu istragu treba i provesti ili na zahtjev države članice.

„Odluku o pokretanju unutarnje istrage donosi glavni direktor na vlastitu inicijativu ili na zahtjev EPPO-a ili institucije, tijela, ureda ili agencije unutar koje tu istragu treba i provesti ili na zahtjev države članice.”

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=CELEX%3A32013R0883)

Amandman    26

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 6. − podtočka aa (nova)

Uredba (EU, Euratom) br. 883/2013

Članak 7. – stavak 3. – podstavak 2.

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

(aa)  u stavku 3. drugi podstavak zamjenjuje se sljedećim:

Institucije, tijela, uredi i agencije osiguravaju da njihovi dužnosnici, drugi službenici, članovi, voditelji i zaposlenici pružaju potrebnu pomoć kojom omogućuju osoblju Ureda djelotvorno izvršenje njegovih zadaća.

„Institucije, tijela, uredi i agencije osiguravaju da njihovi dužnosnici, drugi službenici, članovi, voditelji i zaposlenici pružaju potrebnu pomoć kojom omogućuju osoblju Ureda da bez nepotrebne odgode djelotvorno izvršava svoje zadaće u skladu s ovom Uredbom.”

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=CELEX%3A32013R0883)

Amandman    27

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 6. − podtočka d

Uredba (EU, Euratom) br. 883/2013

Članak 7. – stavak 6. – podstavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Osim onoga što se predviđa prvim podstavkom, predmetna institucija, tijelo, ured ili agencija mogu se u svakom trenutku obratiti Uredu kako bi u bliskoj suradnji s Uredom poduzeli sve odgovarajuće mjere predostrožnosti, uključujući mjere za osiguranje dokaza, te bez odgađanja obavješćuju Ured o toj odluci.;

Osim onoga što se predviđa prvim podstavkom, predmetna institucija, tijelo, ured ili agencija mogu se u svakom trenutku obratiti Uredu kako bi u bliskoj suradnji s Uredom poduzeli sve odgovarajuće mjere predostrožnosti, uključujući mjere za osiguranje dokaza, te bez odgađanja obavješćuju Ured o toj odluci. Ured surađuje konstruktivno i u potpunoj sinergiji s dotičnom institucijom, tijelom, uredom ili agencijom;

Amandman    28

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 7. – podtočka a

Uredba (EU, Euratom) br. 883/2013

Članak 8. – stavak 1. – podstavak 1.a

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Kada institucije, tijela, uredi i agencije izvješćuju EPPO u skladu s člankom 24. Uredbe (EU) 2017/1939, umjesto prethodno navedenog mogu Uredu proslijediti primjerak izvješća poslanog EPPO-u.

Kada institucije, tijela, uredi i agencije izvješćuju EPPO u skladu s člankom 24. Uredbe (EU) 2017/1939, umjesto prethodno navedenog mogu Uredu proslijediti primjerak izvješća poslanog EPPO-u te EPPO obavijestiti o prijenosu;

Amandman    29

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 7. − podtočka b

Uredba (EU, Euratom) br. 883/2013

Članak 8. – stavak 2. – podstavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Institucije, tijela, uredi i agencije te, ako to nije u suprotnosti s nacionalnim pravom, nadležna tijela država članica na zahtjev Ureda ili na vlastitu inicijativu dostavljaju Uredu sve raspoložive dokumente ili informacije koje se odnose na istragu Ureda koja je u tijeku.

Institucije, tijela, uredi i agencije te, ako to nije u suprotnosti s nacionalnim pravom, nadležna tijela država članica na zahtjev Ureda ili na vlastitu inicijativu bez odgode dostavljaju Uredu sve raspoložive dokumente ili informacije koje se odnose na istragu Ureda koja je u tijeku.

Amandman    30

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 7. − podtočka b

Uredba (EU, Euratom) br. 883/2013

Članak 8. – stavak 2. – podstavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Prije pokretanja istrage na zahtjev Ureda dostavljaju sve raspoložive dokumente ili informacije nužne za procjenu navoda ili primjenu kriterija za pokretanje istrage kako je utvrđeno člankom 5. stavkom 1.;

Prije pokretanja istrage na zahtjev Ureda ili na vlastitu inicijativu dostavljaju sve raspoložive dokumente ili informacije nužne za procjenu navoda ili primjenu kriterija za pokretanje istrage kako je utvrđeno člankom 5. stavkom 1.;

Amandman    31

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 7. – podtočka c

Uredba (EU, Euratom) br. 883/2013

Članak 8. – stavak 3.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Institucije, tijela, uredi i agencije te, ako to nije u suprotnosti s nacionalnim pravom, nadležna tijela država članica dostavljaju Uredu sve ostale važne raspoložive dokumente ili informacije koje se odnose na borbu protiv prijevara, korupcije i bilo koje druge nezakonite aktivnosti kojom se šteti financijskim interesima Unije.;

3.  Institucije, tijela, uredi i agencije te, ako to nije u suprotnosti s nacionalnim pravom, nadležna tijela država članica bez odgode dostavljaju Uredu, na zahtjev Ureda ili na vlastitu inicijativu, sve ostale važne raspoložive dokumente ili informacije koje se odnose na borbu protiv prijevara, korupcije i bilo koje druge nezakonite aktivnosti kojom se šteti financijskim interesima Unije.;

Amandman    32

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 8. − podtočka aa (nova)

Uredba (EU, Euratom) br. 883/2013

Članak 9. – stavak 5.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(aa)  dodaje se sljedeći stavak:

 

„5.a  Istražni postupci koje provodi OLAF podliježu sudskom preispitivanju Suda u skladu s člankom 263. UFEU-a.”

Amandman    33

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 9. – podtočka aa (nova)

Uredba (EU, Euratom) br. 883/2013

Članak 10. – stavak 5. – podstavak 1.

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

(aa)  u stavku 5. prvi podstavak zamjenjuje se sljedećim:

Glavni direktor osigurava da je svako obavještavanje javnosti neutralno i nepristrano te da se pri otkrivanju informacija poštuje povjerljivost istraga i pridržava načela iz ovog članka i članka 9. stavka 1.

„Glavni direktor osigurava da je svako obavještavanje javnosti neutralno i nepristrano te da se pri otkrivanju informacija poštuju zahtjevi za zaštitu podataka, povjerljivost istraga i te da je ono u skladu s načelima iz ovog članka i članka 9. stavka 1.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=CELEX%3A32013R0883)

Amandman    34

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 9. – podtočka ab (nova)

Uredba (EU, Euratom) br. 883/2013

Članak 10. – stavak 5.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ab)  dodaje se sljedeći stavak:

 

„5.a  Osobe koje Uredu prijavljuju kaznena djela i kršenja povezana s financijskim interesima EU-a u potpunosti su zaštićene, osobito europskim zakonodavstvom koje se odnosi na zaštitu osoba koje prijavljuju povrede prava Unije.”

Amandman    35

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 10. – podtočka a

Uredba (EU, Euratom) br. 883/2013

Članak 11. – stavak 1. – podstavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Izvješću se mogu priložiti preporuke glavnog direktora o mjerama koje treba poduzeti. U tim se preporukama prema potrebi navode sve stegovne, upravne, financijske i/ili sudske mjere institucija, tijela, ureda i agencija te nadležnih tijela predmetnih država članica, te se posebno naznačuje procjena iznosa za povrat i preliminarna zakonska ocjena utvrđenih činjenica.;

Izvješću se prilažu dokumentirane preporuke glavnog direktora o tome trebaju li se poduzimati mjere ili ne. U tim se preporukama prema potrebi navode sve stegovne, upravne, financijske i/ili sudske mjere institucija, tijela, ureda i agencija te nadležnih tijela predmetnih država članica, te se posebno naznačuje procjena iznosa za povrat i preliminarna zakonska ocjena utvrđenih činjenica;

Amandman    36

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 10. − podtočka b

Uredba (EU, Euratom) br. 883/2013

Članak 11. – stavak 2. – podstavak 1.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Ured poduzima odgovarajuće interne mjere kako bi se osigurala ujednačena kvaliteta završnih izvješća i preporuka te razmatra je li potrebno revidirati smjernice o istražnim postupcima kako bi se uklonile moguće nedosljednosti.

Amandman    37

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 10. − podtočka b

Uredba (EU, Euratom) br. 883/2013

Članak 11. – stavak 2. – podstavak 3.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Izvješća koja sastavlja Ured imaju snagu prihvatljivog dokaza u kaznenim postupcima u državi članici u kojoj se pokažu potrebnima na isti način i pod istim uvjetima kao administrativna izvješća koja sastavljaju nacionalni upravni inspektori. Na ta izvješća primjenjuju se ista pravila evaluacije koja se primjenjuju na administrativna izvješća koja sastavljaju nacionalni upravni inspektori i imaju jednaku dokaznu snagu kao takva izvješća.

Izvješća koja sastavlja Ured imaju snagu prihvatljivog dokaza u kaznenim postupcima u državi članici u kojoj se pokažu potrebnima na isti način i pod istim uvjetima kao administrativna izvješća koja sastavljaju nacionalni upravni inspektori. Na ta izvješća primjenjuju se ista pravila evaluacije koja se primjenjuju na administrativna izvješća koja sastavljaju nacionalni upravni inspektori i imaju jednaku dokaznu snagu kao takva izvješća. U tom pogledu ta izvješća predstavljaju akte koji bi mogli negativno utjecati na dotične osobe.

Obrazloženje

U skladu s preporukama Europskog revizorskog suda trebalo bi navesti da izvješća Ureda mogu negativno utjecati na pojedince kako bi se osiguralo pravo tih pojedinaca na učinkovit pravni lijek.

Amandman    38

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 10. – podtočka ca (nova)

Uredba (EU, Euratom) br. 883/2013

Članak 11. – stavak 8.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ca)  dodaje se sljedeći stavak:

 

„8a.  Jednom godišnje sastavlja se izvješće pod vodstvom glavnog direktora. To izvješće sadrži pregled daljnjeg postupanja nadležnih tijela država članica na temelju zahtjeva za pomoć koji je podnio Ured u skladu s ovom Uredbom. To izvješće sadrži i pregled provedbe preporuka za pokretanje sudskih postupaka od strane nadležnih tijela država članica na temelju rezultata istraga koje je proveo Ured. Izvješće je u skladu sa zahtjevima za zaštitu podataka i povjerljivost istraga te se dostavlja Europskom parlamentu, Vijeću i Komisiji.”

Amandman    39

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 12.

Uredba (EU, Euratom) br. 883/2013

Članak 12.a – stavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Države članice, za potrebe ove Uredbe, određuju službu (‚služba za usklađivanje borbe protiv prijevara’) kako bi se olakšala djelotvorna suradnja i razmjena informacija s Uredom, uključujući razmjenu operativnih informacija. Ako je primjereno, u skladu s nacionalnim pravom služba za usklađivanje borbe protiv prijevara može se smatrati nadležnim tijelom za potrebe ove Uredbe.

1.  Države članice, za potrebe ove Uredbe, određuju službu (‚služba za usklađivanje borbe protiv prijevara’) kako bi se olakšala brza i djelotvorna suradnja i razmjena informacija s Uredom, uključujući razmjenu operativnih informacija. Ako je primjereno, u skladu s nacionalnim pravom služba za usklađivanje borbe protiv prijevara može se smatrati nadležnim tijelom za potrebe ove Uredbe.

Amandman    40

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 12.

Uredba (EU, Euratom) br. 883/2013

Članak 12.a – stavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Na zahtjev Ureda službe za usklađivanje borbe protiv prijevara pružaju, pribavljaju ili usklađuju potrebnu pomoć prije donošenja odluke o pokretanju istrage te tijekom ili nakon istrage kako bi Ured svoje zadaće mogao djelotvorno obavljati. Pomoć posebno uključuje pomoć nacionalnih nadležnih tijela koja se pruža u skladu s člankom 3. stavcima 6. i 7., člankom 7. stavkom 3. i člankom 8. stavcima 2. i 3.

2.  Na zahtjev Ureda ili na vlastitu inicijativu službe za usklađivanje borbe protiv prijevara pružaju, pribavljaju ili usklađuju potrebnu pomoć prije donošenja odluke o pokretanju istrage te tijekom ili nakon istrage kako bi Ured svoje zadaće mogao djelotvorno obavljati. Pomoć posebno uključuje pomoć nacionalnih nadležnih tijela koja se pruža u skladu s člankom 3. stavcima 6. i 7., člankom 7. stavkom 3. i člankom 8. stavcima 2. i 3.

Amandman    41

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 12.

Uredba (EU, Euratom) br. 883/2013

Članak 12.c – stavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Ured bez nepotrebne odgode izvješćuje EPPO o svakom kažnjivom postupanju u pogledu kojeg EPPO može izvršavati svoju nadležnost u skladu s člankom 22. i člankom 25. stavcima 2. i 3. Uredbe (EU) 2017/1939. Izvješće se dostavlja u bilo kojoj fazi prije ili tijekom istrage u nadležnosti Ureda.

1.  Ured odmah obavješćuje EPPO o svakoj naznaci kažnjivog postupanja u pogledu kojeg EPPO izvršava svoju nadležnost u skladu s člancima 22. i 25. Uredbe (EU) 2017/1939. Nakon te obavijesti slijedi izvješće koje se šalje bez nepotrebne odgode. Obavijest i izvješće dostavljaju se u bilo kojoj fazi prije ili tijekom istrage u nadležnosti Ureda. EPPO može od Ureda zatražiti da dostavi dodatne informacije te odrediti rok za njihovo slanje.

Amandman    42

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 12.

Uredba (EU, Euratom) br. 883/2013

Članak 12.c – stavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Izvješće sadržava barem opis činjenica, među ostalim procjenu prouzročene štete ili štete koja bi mogla biti prouzročena, moguću pravnu kvalifikaciju te sve dostupne informacije o potencijalnim žrtvama, osumnjičenicima i svim drugim uključenim osobama.

2.  Izvješće sadržava barem opis činjenica i informacija koje su Uredu poznate, među ostalim procjenu prouzročene štete ili štete koja bi mogla biti prouzročena, ako Ured ima takve informacije, moguću pravnu kvalifikaciju te sve dostupne informacije o potencijalnim žrtvama, osumnjičenicima i svim drugim uključenim osobama. Zajedno s izvješćem Ured prosljeđuje EPPO-u sve ostale relevantne informacije koje posjeduje o tom predmetu.

Amandman    43

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 12.

Uredba (EU, Euratom) br. 883/2013

Članak 12.c – stavak 3. – podstavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

U slučajevima u kojima informacije koje primi Ured ne sadržavaju elemente utvrđene stavkom 2. i nikakva istraga u nadležnosti Ureda nije u tijeku, Ured može izvršiti preliminarnu evaluaciju navoda. Ta se evaluacija žurno provodi, a u svakom slučaju u roku od dva mjeseca od primitka informacija. Tijekom navedene evaluacije primjenjuju se članak 6. i članak 8. stavak 2.

U slučajevima u kojima informacije koje primi Ured ne sadržavaju elemente utvrđene stavkom 2. i nikakva istraga u nadležnosti Ureda nije u tijeku, Ured može izvršiti preliminarnu evaluaciju navoda. Ta se evaluacija provodi što žurnije, a u svakom slučaju u roku od dva mjeseca od primitka informacija. Tijekom navedene evaluacije primjenjuju se članak 6. i članak 8. stavak 2. Ured se suzdržava od provedbe mjera koje bi mogle ugroziti moguće buduće istrage EPPO-a.

Amandman    44

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 12.

Uredba (EU, Euratom) br. 883/2013

Članak 12.c – stavak 3. – podstavak 3.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Nakon te preliminarne evaluacije, ako su uvjeti iz stavka 1. ispunjeni, Ured podnosi izvješće EPPO-u.

Nakon te preliminarne evaluacije, čak i ako nisu prikupljeni svi elementi iz stavka 2., ako su uvjeti iz stavka 1. ispunjeni, Ured odmah podnosi izvješće EPPO-u.

Amandman    45

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 12.

Uredba (EU, Euratom) br. 883/2013

Članak 12.c – stavak 4. – podstavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Za potrebe primjene prvog podstavka, Ured u skladu s člankom 12.g stavkom 2. putem EPPO-ova sustava vođenja predmeta provjerava provodi li EPPO istragu. Ured može od EPPO-a zatražiti dodatne informacije. EPPO u roku od 10 radnih dana odgovara na takav zahtjev.

Za potrebe primjene prvog podstavka, Ured u skladu s člankom 12.g stavkom 2. provjerava provodi li EPPO istragu. Ured može od EPPO-a zatražiti dodatne informacije. EPPO odgovara na takav zahtjev bez nepotrebne odgode.

Amandman    46

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 12.

Uredba (EU, Euratom) br. 883/2013

Članak 12.c – stavak 5.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.  Institucije, tijela, uredi i agencije mogu Uredu uputiti zahtjev za izvršenje preliminarnih evaluacija navoda koji su im prijavljeni. Za potrebe tih zahtjeva primjenjuje se stavak 3.

5.  Institucije, tijela, uredi i agencije mogu Uredu uputiti zahtjev za izvršenje preliminarnih evaluacija navoda koji su im prijavljeni. Za potrebe tih zahtjeva primjenjuje se stavak 3. Zbog toga ne dolazi do kašnjenja u pravodobnom izvješćivanju EPPO-a.

Amandman    47

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 12.

Uredba (EU, Euratom) br. 883/2013

Članak 12.d – stavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Za potrebe primjene prvog podstavka, Ured u skladu s člankom 12.g stavkom 2. putem EPPO-ova sustava vođenja predmeta provjerava provodi li EPPO istragu. Ured može od EPPO-a zatražiti dodatne informacije. EPPO u roku od 10 radnih dana odgovara na takav zahtjev.

Za potrebe primjene prvog podstavka, Ured u skladu s člankom 12.g stavkom 2. provjerava provodi li EPPO istragu. Ured može od EPPO-a zatražiti dodatne informacije. EPPO odgovara na takav zahtjev bez nepotrebne odgode.

Amandman    48

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 12.

Uredba (EU, Euratom) br. 883/2013

Članak 12.e – stavak 2.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2a.  Standardi postupovnih jamstava navedeni u Uredbi Vijeća (EU) 2017/1939 primjenjuju se i na dokaze koje Ured prikupi u tim predmetima. Sud Europske unije i dalje je nadležan za preispitivanje postupovnih radnji koje OLAF poduzima u ime EPPO-a ako su te radnje osmišljene kako bi proizvele pravne učinke prema trećima.

Amandman    49

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 12.

Uredba (EU, Euratom) br. 883/2013

Članak 12.f – stavak 1. – podstavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

U propisno opravdanim slučajevima kada EPPO provodi istragu, ako glavni direktor smatra da bi istragu trebalo pokrenuti u skladu s mandatom Ureda radi olakšavanja donošenja mjera predostrožnosti ili financijskih, stegovnih ili administrativnih mjera, Ured obavješćuje EPPO pisanim putem navodeći prirodu i svrhu takve istrage.

Kada EPPO provodi istragu, ako glavni direktor, u propisno opravdanim slučajevima, smatra da bi i istragu koju provodi Ured trebalo pokrenuti u skladu s mandatom Ureda radi olakšavanja donošenja mjera predostrožnosti ili financijskih, stegovnih ili administrativnih mjera, Ured obavješćuje EPPO i traži njegovu suglasnost. U tu svrhu Ured dostavlja pisani zahtjev, navodeći prirodu mjere (mjera) i dotičnu osobu (dotične osobe).

Amandman    50

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 12.

Uredba (EU, Euratom) br. 883/2013

Članak 12.f – stavak 1. – podstavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

EPPO može u roku od 30 dana od primitka tih informacija podnijeti prigovor na pokretanje istrage ili na poduzimanje određenih istražnih radnji ako mora spriječiti ugrožavanje istrage ili kaznenog progona koje provodi te sve dok za to postoje osnove. EPPO bez nepotrebne odgode obavješćuje Ured kad prestanu vrijediti razlozi njegova prigovora.

EPPO u roku od 10 dana od primitka tih informacija daje svoju suglasnost za pokretanje istrage odnosno podnosi prigovor na pokretanje istrage ili na poduzimanje određenih istražnih radnji ako mora spriječiti ugrožavanje istrage ili kaznenog progona koje provodi te sve dok za to postoje osnove. Ako EPPO podnese prigovor na taj zahtjev, Ured ne poduzima takvu radnju. U iznimnim slučajevima EPPO može zbog složenosti istraga obavijestiti Ured da je taj rok potrebno produljiti za 20 radnih dana. EPPO bez nepotrebne odgode obavješćuje Ured kad prestanu vrijediti razlozi njegova prigovora.

Amandman    51

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 12.

Uredba (EU, Euratom) br. 883/2013

Članak 12.f – stavak 1. – podstavak 3.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Ako EPPO ne uloži prigovor u roku iz prethodnog podstavka, Ured može pokrenuti istragu te je provodi uz blisko savjetovanje s EPPO-om.

Ako se EPPO složi sa zahtjevom, Ured poduzima takvu radnju uz blisko savjetovanje s EPPO-om.

Amandman    52

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 12.

Uredba (EU, Euratom) br. 883/2013

Članak 12.f – stavak 2.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2a.  Ako EPPO preko mehanizma provjere u sustavu vođenja predmeta iz članka 12.g sazna da Ured provodi istragu o istim činjenicama koje želi istražiti EPPO, EPPO o tome obavješćuje Ured u roku od 24 sata. Ured u tom slučaju zatvara svoju istragu, osim ako EPPO od Ureda traži da podupre ili dopuni njegove aktivnosti u skladu s člankom 12.e.

Amandman    53

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 12.

Uredba (EU, Euratom) br. 883/2013

Članak 12.g – stavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Ako je potrebno olakšati suradnju s EPPO-om kako je utvrđeno u članku 1. stavku 4.a, Ured s EPPO-om zaključuje administrativne dogovore. U takvim sporazumima o radu (radnim dogovorima) mogu se utvrditi praktične pojedinosti povezane s razmjenom informacija, uključujući osobne podatke, operativne, strateške ili tehničke informacije te povjerljive informacije. Oni uključuju detaljne dogovore o stalnoj razmjeni informacija tijekom primanja i provjere navoda u oba ureda.

1.  Ako je potrebno olakšati suradnju s EPPO-om kako je utvrđeno u članku 1. stavku 4.a, Ured s EPPO-om zaključuje administrativne dogovore. U takvim sporazumima o radu (radnim dogovorima) mogu se utvrditi praktične pojedinosti povezane s razmjenom informacija, uključujući osobne podatke, operativne, strateške ili tehničke informacije te povjerljive informacije. Oni uključuju detaljne dogovore o stalnoj razmjeni informacija tijekom primanja i provjere navoda u oba ureda. Glavni direktor Ureda i glavni europski javni tužitelj sastaju se barem jednom godišnje radi rasprave o pitanjima od zajedničkog interesa.

Amandman    54

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 12.

Uredba (EU, Euratom) br. 883/2013

Članak 12.g – stavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Ured na temelju sustava ‚ima/nema pogotka’ ima neizravan pristup informacijama u EPPO-ovu sustavu vođenja predmeta. Kad god se podaci koje je u sustav vođenja predmeta unio Ured podudaraju s podacima koje posjeduje EPPO, o tom se podudaranju obavješćuju podjednako EPPO i Ured. Ured poduzima odgovarajuće mjere kako bi EPPO-u omogućio pristup informacijama u svojemu sustavu vođenja predmeta na temelju sustava ‚ima/nema pogotka’.;

2.  Ured na temelju sustava ‚ima/nema pogotka’ ima neizravan pristup informacijama u EPPO-ovu sustavu vođenja predmeta. Kad god se podaci koje je u sustav vođenja predmeta unio Ured podudaraju s podacima koje posjeduje EPPO, o tom se podudaranju automatski obavješćuju podjednako EPPO i Ured. Ured poduzima odgovarajuće mjere kako bi EPPO-u omogućio brz pristup informacijama u svojemu sustavu vođenja predmeta na temelju sustava ‚ima/nema pogotka’. Svaki neizravni pristup OLAF-a informacijama u EPPO-ovu sustavu vođenja predmeta provodi se samo u onoj mjeri u kojoj je to potrebno za izvršavanje funkcija OLAF-a, kako je definirano ovom Uredbom, te se obrazlaže i potvrđuje internim postupkom koji uspostavlja OLAF. Ured vodi evidenciju svih slučajeva u kojima je došlo do pristupa EPPO-ovu sustavu vođenja predmeta. Za rezultate dobivene takvim pristupom važe pravila o povjerljivosti i zaštiti podataka iz članka 10.

Amandman    55

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 12.a (nova)

Uredba (EU, Euratom) br. 883/2013

Članak 15. – stavak 9.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(12a)  u članku 15. dodaje se sljedeći stavak:

 

„9.a  Nadzorni odbor među svojim članovima imenuje službenika za temeljna prava. Službenik za temeljna prava prati da Ured poštuje temeljna prava i postupovna jamstva. Službenik za temeljna prava upućuje nadzornom odboru mišljenja i po potrebi preporuke o aktivnostima i istragama koje provodi Ured. Mišljenja i preporuke službenika za temeljna prava uvrštavaju se u izvješća nadzornog odbora u skladu sa stavkom 9.”;

Amandman    56

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 13. – podtočka a

Uredba (EU, Euratom) br. 883/2013

Članak 16. – stavak 1. – treća rečenica

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Na zahtjev Europskog parlamenta, Vijeća, Komisije, glavnog direktora ili nadzornog odbora predstavnici Revizorskog suda, EPPO-a, Eurojusta i/ili Europola mogu se pozvati na ad hoc osnovi da prisustvuju razmjeni mišljenja.”;

Poziva se glavni europski javni tužitelj da sudjeluje u razmjeni gledišta. Na zahtjev Europskog parlamenta, Vijeća, Komisije, glavnog direktora ili nadzornog odbora predstavnici Revizorskog suda, Eurojusta i/ili Europola mogu se pozvati na ad hoc osnovi da prisustvuju razmjeni mišljenja.

Amandman    57

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 14. − podtočka aa (nova)

Uredba (EU, Euratom) br. 883/2013

Članak 17. – stavak 4.

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

(aa)  stavak 4. zamjenjuje se sljedećim:

4.  Glavni direktor redovito izvješćuje Europski parlament, Vijeće, Komisiju i Revizorski sud o rezultatima istraga koje je proveo Ured uz poštovanje povjerljivosti tih istraga, legitimnih prava umiješanih osoba i informatora i po potrebi nacionalnog prava koje se primjenjuje na sudske postupke.

4.  Glavni direktor redovito izvješćuje Europski parlament, Vijeće, Komisiju, EPPO i Revizorski sud o rezultatima istraga koje je proveo Ured uz poštovanje povjerljivosti tih istraga i načela zaštite podataka, legitimnih prava umiješanih osoba i informatora i po potrebi nacionalnog prava koje se primjenjuje na sudske postupke.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=CELEX%3A32013R0883)

Amandman    58

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 14.a (nova)

Uredba (EU, Euratom) br. 883/2013

Članak 19.

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

(14a)  članak 19. zamjenjuje se sljedećim:

Članak 19.

„Članak 19.

Evaluacijsko izvješće

Evaluacijsko izvješće

Komisija do 2listopada 2017. podnosi Europskom parlamentu i Vijeću evaluacijsko izvješće o primjeni ove Uredbe. Tom se izvješću prilaže mišljenje nadzornog odbora te se u njemu navodi je li potrebno izmijeniti ovu Uredbu ili ne.

Komisija do 31prosinca 2022. podnosi Europskom parlamentu i Vijeću evaluacijsko izvješće o primjeni ove Uredbe. U izvješću se posebno ocjenjuje učinkovitost suradnje između Ureda i EPPO-a. Tom se izvješću prilaže mišljenje nadzornog odbora te se u njemu navodi je li potrebno izmijeniti ovu Uredbu ili ne.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=CELEX%3A32013R0883)

POSTUPAK U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

Naslov

Istrage koje provodi Europski ured za borbu protiv prijevara (OLAF) u pogledu suradnje s Uredom europskog javnog tužitelja i djelotvornosti istraga koje provodi OLAF

Referentni dokumenti

COM(2018)0338 – C8-0214/2018 – 2018/0170(COD)

Nadležni odbor

Datum objave na plenarnoj sjednici

CONT

5.7.2018

 

 

 

Odbori koji su dali mišljenje

Datum objave na plenarnoj sjednici

LIBE

5.7.2018

Izvjestitelj(ica) za mišljenje

Datum imenovanja

Monica Macovei

3.9.2018

Razmatranje u odboru

19.11.2018

10.1.2019

 

 

Datum usvajanja

10.1.2019

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

40

4

1

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Asim Ademov, Martina Anderson, Heinz K. Becker, Monika Beňová, Michał Boni, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Frank Engel, Laura Ferrara, Romeo Franz, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Sophia in ‘t Veld, Cécile Kashetu Kyenge, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, Ivari Padar, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Dennis de Jong, Anna Hedh, Lívia Járóka, Marek Jurek, Jean Lambert, Jeroen Lenaers, Andrejs Mamikins, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Fernando Ruas, Adam Szejnfeld

KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

40

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

ECR

Monica Macovei, Helga Stevens

EFDD

Laura Ferrara

GUE/NGL

Martina Anderson, Marie-Christine Vergiat

PPE

Asim Ademov, Heinz K. Becker, Michał Boni, Rachida Dati, Frank Engel, Monika Hohlmeier, Lívia Járóka, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Fernando Ruas, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Traian Ungureanu, Tomáš Zdechovský

S&D

Monika Beňová, Caterina Chinnici, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Cécile Kashetu Kyenge, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Ivari Padar, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Romeo Franz, Jean Lambert, Judith Sargentini, Bodil Valero

4

-

ECR

Marek Jurek, Kristina Winberg

ENF

Auke Zijlstra

NI

Udo Voigt

1

0

GUE/NGL

Dennis de Jong

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani


POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

Naslov

Istrage koje provodi Europski ured za borbu protiv prijevara (OLAF) u pogledu suradnje s Uredom europskog javnog tužitelja i djelotvornosti istraga koje provodi OLAF

Referentni dokumenti

COM(2018)0338 – C8-0214/2018 – 2018/0170(COD)

Datum podnošenja EP-u

24.5.2018

 

 

 

Nadležni odbor

Datum objave na plenarnoj sjednici

CONT

5.7.2018

 

 

 

Odbori koji daju mišljenje

Datum objave na plenarnoj sjednici

JURI

5.7.2018

LIBE

5.7.2018

 

 

Izvjestitelji

Datum imenovanja

Ingeborg Gräßle

8.6.2018

 

 

 

Datum usvajanja

11.3.2019

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

19

1

2

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Inés Ayala Sender, Jonathan Bullock, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Wolf Klinz, Arndt Kohn, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Richard Ashworth, Louis-Joseph Manscour, Julia Pitera, Miroslav Poche, Miguel Viegas

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Martina Werner

Datum podnošenja

22.3.2019


KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEMU NADLEŽNOM ODBORU

19

+

ALDE

Martina Dlabajová, Wolf Klinz

EFDD

Marco Valli

PPE

Richard Ashworth, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Arndt Kohn, Louis-Joseph Manscour, Georgi Pirinski, Miroslav Poche, Martina Werner

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

1

-

EFDD

Jonathan Bullock

2

0

GUE/NGL

Luke Ming Flanagan, Miguel Viegas

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

Posljednje ažuriranje: 8. travnja 2019.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti