Eljárás : 2018/0170(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0179/2019

Előterjesztett szövegek :

A8-0179/2019

Viták :

Szavazatok :

PV 16/04/2019 - 8.25

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2019)0383

JELENTÉS     ***I
PDF 581kWORD 233k
22.3.2019
PE 626.774v02-00 A8-0179/2019

az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) által lefolytatott vizsgálatokról szóló 883/2013/EU, Euratom rendeletnek az Európai Ügyészséggel való együttműködés és az OLAF vizsgálatai hatékonysága tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2018)0338 – C8-0214/2018 – 2018/0170(COD))

Költségvetési Ellenőrző Bizottság

Előadó: Ingeborg Gräßle

MÓDOSÍTÁSOK
AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE
 INDOKOLÁS
 VÉLEMÉNY A JOGI BIZOTTSÁG RÉSZÉRŐL
 VÉLEMÉNY Az ÁLLAMPOLGÁRI JOGI, BEL- ÉS IGAZSÁGÜGYI BIZOTTSÁG RÉSZÉRŐL
 ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN
 NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) által lefolytatott vizsgálatokról szóló 883/2013/EU, Euratom rendeletnek az Európai Ügyészséggel való együttműködés és az OLAF vizsgálatai hatékonysága tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2018)0338 – C8-0214/2018 – 2018/0170(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2018)0338),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 325. cikkére, összefüggésben az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződéssel és különösen annak 106a. cikkével, amelynek megfelelően a Bizottság benyújtotta a javaslatot a Parlamentnek (C8-0214/2018),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel a 883/2013/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(1),

–  tekintettel az Európai Számvevőszék 8/2018. sz. véleményére(2),

–  tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére, valamint a Jogi Bizottság és az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság véleményére (A8-0179/2019),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslata helyébe másik szöveget szándékozik léptetni, azt lényegesen módosítja vagy lényegesen módosítani kívánja;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

Módosítás    1

Rendeletre irányuló javaslat

1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az (EU) 2017/1371 európai parlamenti és tanácsi irányelv, valamint az (EU) 2017/1939 tanácsi rendelet4 elfogadásával az Unió jelentős mértékben megerősítette az Unió pénzügyi érdekeinek büntetőjogi eszközökkel folytatott védelmére rendelkezésre álló eszközöket. Az Európai Ügyészség hatáskört kap bűnügyi nyomozások lefolytatására a résztvevő tagállamokban és vádemelésekre az Unió költségvetését sértő, az (EU) 2017/1371 irányelvben meghatározott bűncselekményekkel kapcsolatban.

(1)  Az (EU) 2017/1371 európai parlamenti és tanácsi irányelv3, valamint az (EU) 2017/1939 tanácsi rendelet4 elfogadásával az Unió jelentős mértékben megerősítette az Unió pénzügyi érdekeinek büntetőjogi eszközökkel folytatott védelmére rendelkezésre álló eszközökkel kapcsolatos harmonizált jogi keret rendelkezéseit. A legfőbb prioritás a büntető igazságszolgáltatás és a csalás elleni küzdelemmel kapcsolatos politika terén az Európai Ügyészség, amely hatáskörrel rendelkezik bűnügyi nyomozások lefolytatására a résztvevő tagállamokban és vádemelésekre az Unió költségvetését sértő, az (EU) 2017/1371 irányelvben meghatározott bűncselekményekkel kapcsolatban.

_________________

_________________

3 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2017/1371 irányelve (2017. július 5.) az Unió pénzügyi érdekeit érintő csalás ellen büntetőjogi eszközökkel folytatott küzdelemről (HL L 198., 2017.7.28., 29. o.).

3 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2017/1371 irányelve (2017. július 5.) az Unió pénzügyi érdekeit érintő csalás ellen büntetőjogi eszközökkel folytatott küzdelemről (HL L 198., 2017.7.28., 29. o.).

4 Tanács (EU) 2017/1939 rendelete (2017. október 12.) az Európai Ügyészség létrehozására vonatkozó megerősített együttműködés bevezetéséről (HL L 283., 2017.10.31., 1. o.).

4 Tanács (EU) 2017/1939 rendelete (2017. október 12.) az Európai Ügyészség létrehozására vonatkozó megerősített együttműködés bevezetéséről (HL L 283., 2017.10.31., 1. o.).

Módosítás    2

Rendeletre irányuló javaslat

2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Az Európai Csalás Elleni Hivatal (a továbbiakban: a Hivatal) igazgatási vizsgálatokat folytat le igazgatási szabálytalanságok és bűnöző magatartás feltárása céljából. Vizsgálatai végén a Hivatal igazságügyi ajánlásokat tehet a nemzeti ügyészségeknek, amivel lehetővé kívánja tenni vádemelések és vádhatósági eljárások lefolytatását a tagállamokban. Azokat az eseteket, amelyek az Európai Ügyészségben résztvevő tagállamokban merültek fel és bűncselekmények gyanújára adnak okot, a jövőben az OLAF jelenteni fogja az Európai Ügyészségnek és együttműködik vele a nyomozásai keretében.

(2)  Az Unió pénzügyi érdekeinek védelme érdekében az Európai Csalás Elleni Hivatal (a továbbiakban: a Hivatal) igazgatási vizsgálatokat folytat le igazgatási szabálytalanságok és bűnöző magatartás feltárása céljából. Vizsgálatai végén a Hivatal igazságügyi ajánlásokat tehet a nemzeti ügyészségeknek, amivel lehetővé kívánja tenni vádemelések és vádhatósági eljárások lefolytatását a tagállamokban. Azokat az eseteket, amelyek az Európai Ügyészségben résztvevő tagállamokban merültek fel és bűncselekmények gyanújára adnak okot, a jövőben az OLAF jelenteni fogja az Európai Ügyészségnek és együttműködik vele a nyomozásai keretében.

Módosítás    3

Rendeletre irányuló javaslat

3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Ezért a 883/2013/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletet5 módosítani kell az (EU) 2017/1939 rendelet elfogadását követően. A 883/2013/EU, Euratom rendelet szabályainak tükrözniük kell és ki kell egészíteniük az (EU) 2017/1939 rendeletben az Európai Ügyészség és a Hivatal közötti kapcsolatra vonatkozóan meghatározott rendelkezéseket abból a célból, hogy biztosítani lehessen az Unió pénzügyi érdekeinek legmagasabb szintű, a két szerv közötti szinergiák révén történő védelmét.

(3)  Ezért a 883/2013/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletet5 módosítani kell, illetve ennek megfelelően ki kell igazítani az (EU) 2017/1939 rendelet elfogadását követően. A 883/2013/EU, Euratom rendelet szabályainak tükrözniük kell és ki kell egészíteniük az (EU) 2017/1939 rendeletben az Európai Ügyészség és a Hivatal közötti kapcsolatra vonatkozóan meghatározott rendelkezéseket abból a célból, hogy biztosítani lehessen az Unió pénzügyi érdekeinek legmagasabb szintű, a két szerv közötti szinergiák révén történő védelmét, ami a szoros együttműködés, az információcsere, a kiegészítő jelleg és az átfedések elkerülése elvének végrehajtását foglalja magában.

_________________

_________________

5 Az Európai Parlament és a Tanács 883/2013/EU, Euratom rendelete (2013. szeptember 11.) az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) által lefolytatott vizsgálatokról, valamint az 1073/1999/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és az 1074/1999/Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről, (HL L 248., 2013.9.18., 1. o.).

5 Az Európai Parlament és a Tanács 883/2013/EU, Euratom rendelete (2013. szeptember 11.) az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) által lefolytatott vizsgálatokról, valamint az 1073/1999/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és az 1074/1999/Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről, (HL L 248., 2013.9.18., 1. o.).

Módosítás    4

Rendeletre irányuló javaslat

5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  Az (EU) 2017/1939 rendelet előírja, hogy a Hivatal, valamint az Unió összes intézménye, szerve, hivatala és ügynöksége, továbbá az illetékes nemzeti hatóságok indokolatlan késedelem nélkül jelentést tesznek az Európai Ügyészségnek minden olyan büntetendő cselekményről, amellyel kapcsolatban az Európai Ügyészség gyakorolhatná hatáskörét. Mivel a Hivatal megbízatása a csalásra, korrupcióra és az Unió pénzügyi érdekeit sértő bármely más jogellenes tevékenységre irányuló igazgatási vizsgálatok elvégzésére terjed ki, ideális helyzetben van és megfelelő eszközökkel rendelkezik ahhoz, hogy az Európai Ügyészség partnere és kiemelt információforrása legyen.

(5)  Az (EU) 2017/1939 rendelet előírja, hogy a Hivatal, valamint az Unió összes intézménye, szerve, hivatala és ügynöksége, továbbá az illetékes nemzeti hatóságok indokolatlan késedelem nélkül jelentést tesznek az Európai Ügyészségnek minden olyan büntetendő cselekmény gyanújáról, amellyel kapcsolatban az Európai Ügyészség gyakorolhatná hatáskörét. Mivel a Hivatal megbízatása a csalásra, korrupcióra és az Unió pénzügyi érdekeit sértő bármely más jogellenes tevékenységre irányuló igazgatási vizsgálatok elvégzésére terjed ki, ideális helyzetben van és megfelelő eszközökkel rendelkezik ahhoz, hogy az Európai Ügyészség partnere és kiemelt információforrása legyen.

Módosítás    5

Rendeletre irányuló javaslat

9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(9)  Az (EU) 2017/1939 rendeletnek megfelelően a Hivatal alapvetően nem indíthat párhuzamosan folyó igazgatási vizsgálatot olyan ügyben, amelyben az Európai Ügyészség nyomozást folytat. Azonban bizonyos esetekben az Unió pénzügyi érdekeinek védelme szükségessé teheti, hogy a Hivatal kiegészítő igazgatási vizsgálatot folytasson le az Európai Ügyészség által indított büntetőeljárás lezárása előtt annak megállapítása céljából, hogy szükség van-e óvintézkedésekre, vagy kell-e hozni pénzügyi, fegyelmi vagy igazgatási intézkedéseket. Az ilyen kiegészítő vizsgálatok megfelelőek lehetnek többek között az olyan esetekben, amikor elévülési szabályok alá tartozó, az Unió költségvetését megillető összegek behajtásáról van szó, amikor kiemelkedően magasak az érintett összegek, vagy amikor kockázatos helyzetekben további források elvesztését kell elkerülni igazgatási intézkedésekkel.

(9)  Az (EU) 2017/1939 rendeletnek megfelelően a Hivatal alapvetően nem indíthat párhuzamosan folyó igazgatási vizsgálatot olyan ügyben, amelyben az Európai Ügyészség nyomozást folytat. Azonban bizonyos esetekben az Unió pénzügyi érdekeinek védelme szükségessé teheti, hogy a Hivatal kiegészítő igazgatási vizsgálatot folytasson le az Európai Ügyészség által indított büntetőeljárás lezárása előtt annak megállapítása céljából, hogy szükség van-e óvintézkedésekre, vagy kell-e hozni pénzügyi, fegyelmi vagy igazgatási intézkedéseket. Az ilyen kiegészítő vizsgálatok megfelelőek lehetnek többek között az olyan esetekben, amikor elévülési szabályok alá tartozó, az Unió költségvetését megillető összegek behajtásáról van szó, amikor kiemelkedően magasak az érintett összegek, vagy amikor kockázatos helyzetekben további források elvesztését kell elkerülni igazgatási intézkedésekkel. Tekintettel kiegészítő jellegükre, az ilyen vizsgálatokat csak az Európai Ügyészség beleegyezésével lehet elvégezni.

Módosítás    6

Rendeletre irányuló javaslat

10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(10)  Az (EU) 2017/1939 rendelet szerint az Európai Ügyészség kérheti a Hivataltól ilyen kiegészítő vizsgálatok lefolytatását. Azokban az esetekben, amikor az Európai Ügyészség nem kér kiegészítő vizsgálatot, lehetővé kell tenni, hogy a kiegészítő vizsgálatot a Hivatal kezdeményezésére is le lehessen folytatni bizonyos feltételek mellett. Az Európai Ügyészség számára különösen biztosítani kell, hogy kifogást emelhessen az ellen, hogy a Hivatal vizsgálatot indítson vagy folytassa a vizsgálatot, illetve a Hivatal vizsgálatának bizonyos tevékenységeinek elvégzése ellen. A kifogásnak az Európai Ügyészség általi nyomozás hatékonyságának védelmén kell alapulnia és e céllal arányosnak kell lennie. A Hivatal tartózkodik az olyan intézkedéstől, amellyel szemben az Európai Ügynökség kifogást emelt. Amennyiben az Európai Ügyészség nem emel kifogást, a Hivatal a vizsgálatát az Európai Ügyészséggel szorosan egyeztetve folytatja le.

(10)  Az (EU) 2017/1939 rendelet szerint az Európai Ügyészség kérheti a Hivataltól ilyen kiegészítő vizsgálatok lefolytatását. Azokban az esetekben, amikor az Európai Ügyészség nem kér kiegészítő vizsgálatot, lehetővé kell tenni, hogy a kiegészítő vizsgálatot bizonyos feltételek mellett a Hivatal kezdeményezésére is le lehessen folytatni, kizárólag az Európai Ügyészséggel folytatott konzultációt követően. Az Európai Ügyészség számára különösen biztosítani kell, hogy kifogást emelhessen az ellen, hogy a Hivatal vizsgálatot indítson vagy folytassa a vizsgálatot, illetve a Hivatal vizsgálatának bizonyos tevékenységeinek elvégzése ellen. A kifogásnak az Európai Ügyészség általi nyomozás hatékonyságának védelmén kell alapulnia és e céllal arányosnak kell lennie. A Hivatal tartózkodik az olyan intézkedéstől, amellyel szemben az Európai Ügynökség kifogást emelt. Amennyiben az Európai Ügyészség egyetért a kérelemmel, a Hivatal az Európai Ügyészséggel szorosan egyeztetve lép fel az ügyben.

Módosítás    7

Rendeletre irányuló javaslat

12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(12)  A Hivatal és az Európai Ügyészség közötti hatékony koordináció biztosítása érdekében folyamatos információcserére van szükség a két intézmény között. A két intézmény intézkedései közötti megfelelő koordináció biztosítása és az átfedések elkerülése érdekében különösen fontos az információcsere a Hivatal vizsgálatainak és az Európai Ügyészség nyomozásainak elindítását megelőző szakaszokban. A Hivatal és az Európai Ügyészség az információcserére vonatkozó részletes szabályokat és feltételeket a munkamegállapodásaikban határozzák meg.

(12)  A Hivatal és az Európai Ügyészség közötti hatékony koordináció, együttműködés és átláthatóság biztosítása érdekében folyamatos információcserére van szükség a két intézmény között. A két intézmény intézkedései közötti megfelelő koordináció biztosítása, a kiegészítő jelleg garantálása és az átfedések elkerülése érdekében különösen fontos az információcsere a Hivatal vizsgálatainak és az Európai Ügyészség nyomozásainak elindítását megelőző szakaszokban. E célból a Hivatalnak és az Európai Ügyészségnek alkalmazniuk kell az ügyviteli rendszereik „találat/nincs találat” funkcióit. A Hivatal és az Európai Ügyészség az információcserére vonatkozó részletes szabályokat és feltételeket a munkamegállapodásaikban határozzák meg.

Módosítás    8

Rendeletre irányuló javaslat

14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(14)  A bizottsági értékelésben megállapított, egyértelmű hiányosságok felszámolása céljából módosítani kell a 883/2013/EU, Euratom rendeletet. Ezek rövid távra szóló, döntő fontosságú módosítások, melyekkel megerősíthető a Hivatal vizsgálataira vonatkozó keret és biztosítható egy erős és teljes mértékben működőképes Hivatal, mely igazgatási vizsgálatokkal egészíti ki az Európai Ügyészség által alkalmazott büntetőjogi megközelítést, ugyanakkor a módosítások nem vonják maguk után a megbízatás vagy a hatáskörök megváltoztatását. A módosítások elsősorban azokat a területeket érintik, amelyeken jelenleg az akadályozza a Hivatal vizsgálatainak hatékony lefolytatását – pl. a helyszíni ellenőrzések lefolytatását, a bankszámla-információkhoz való hozzáférés lehetőségét, vagy a Hivatal által készített jelentések bizonyítékként való elfogadhatóságát –, hogy a rendelet nem elég egyértelmű.

(14)  A bizottsági értékelésben megállapított, egyértelmű hiányosságok felszámolása céljából módosítani kell a 883/2013/EU, Euratom rendeletet. Ezek rövid távra szóló, döntő fontosságú módosítások, melyekkel megerősíthető a Hivatal vizsgálataira vonatkozó keret és biztosítható egy erős és teljes mértékben működőképes Hivatal, mely igazgatási vizsgálatokkal egészíti ki az Európai Ügyészség által alkalmazott büntetőjogi megközelítést, ugyanakkor a módosítások nem vonják maguk után a megbízatás vagy a hatáskörök megváltoztatását. A módosítások elsősorban azokat a területeket érintik, amelyeken jelenleg az akadályozza a Hivatal vizsgálatainak hatékony lefolytatását – pl. a helyszíni ellenőrzések lefolytatását, a bankszámla-információkhoz való hozzáférés lehetőségét, vagy a Hivatal által készített jelentések bizonyítékként való elfogadhatóságát –, hogy a rendelet nem elég egyértelmű. Legkésőbb az Európai Ügyészség, a Hivatal és e két szerv együttműködésének értékelésétől számított két év elteltével a Bizottságnak egy új, átfogó javaslatot kell benyújtania.

Módosítás    9

Rendeletre irányuló javaslat

24 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(24)  Belső vizsgálatok, és adott esetben külső vizsgálatok során a Hivatal hozzáfér bármely olyan releváns információhoz, amely az intézmények, szervek, hivatalok és ügynökségek birtokában van. A bizottsági értékelésben javasoltak alapján a folyamatos technológiai fejlődés figyelembe vétele céljából szükséges egyértelműsíteni, hogy ezt a hozzáférést attól függetlenül kell biztosítani, hogy ezeket az információkat és adatokat milyen adathordozón tárolják.

(24)  Belső vizsgálatok, és adott esetben külső vizsgálatok során a Hivatal hozzáfér bármely olyan releváns információhoz, amely az intézmények, szervek, hivatalok és ügynökségek birtokában van. A bizottsági értékelésben javasoltak alapján a folyamatos technológiai fejlődés figyelembe vétele céljából szükséges egyértelműsíteni, hogy ezt a hozzáférést attól függetlenül kell biztosítani, hogy ezeket az információkat és adatokat milyen típusú adathordozón tárolják.

Módosítás    10

Rendeletre irányuló javaslat

26 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(26a)  Annak érdekében, hogy figyelmet fordítsanak az eljárási jogok és garanciák védelmére és tiszteletben tartására, a Hivatalnak létre kellene hoznia egy belső feladatkört az eljárási garanciák ellenőre személyében, és a kellő forrásokat biztosítani kellene számára. Az eljárási garanciák ellenőre számárad feladatai ellátásához biztosítani kellene a hozzáférést valamennyi szükséges információhoz.

Módosítás    11

Rendeletre irányuló javaslat

26 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(26b)  Ez a rendelet az eljárási garanciák ellenőrével együttműködve panaszkezelési mechanizmust hoz létre a Hivatal számára az eljárási jogok és garanciák a Hivatal valamennyi tevékenysége során történő tiszteletben tartásának biztosítása érdekében. Ennek egy olyan adminisztratív jellegű mechanizmusnak kell lennie, amelyben a Hivatalhoz beérkező panaszok kezeléséért a megfelelő ügyintézéshez való jog szellemében az ellenőr felel. A mechanizmusnak hatékonynak kell lennie, biztosítva, hogy a panaszokat megfelelően kivizsgálják. Az átláthatóság és az elszámoltathatóság növelése érdekében a Hivatal éves jelentése keretében tájékoztatást nyújt a panaszkezelési mechanizmusról. A Hivatalnak különösen ki kell térnie a beérkezett panaszok számára, az eljárási jogok és garanciák megsértésének típusaira, az érintett tevékenységekre és – ahol lehetséges – a Hivatal által a panaszok nyomán hozott intézkedésekre.

Módosítás    12

Rendeletre irányuló javaslat

29 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(29)  A Hivatal megbízatása kiterjed az Unió héaalapú saját forrásokból származó bevételeinek védelmére. Ezen a területen a Hivatalnak képesnek kell lennie arra, hogy támogassa és kiegészítse a tagállamok tevékenységeit a megbízatásával összhangban lefolytatott vizsgálatok, a nemzeti illetékes hatóságokkal határon átnyúló, összetett ügyekben történő koordináció, továbbá a tagállamok és az Európai Ügyészség támogatása és segítése révén. E célból lehetővé kell tenni a Hivatalnak a 904/2010/EU tanácsi rendelettel9 létrehozott Eurofisc hálózaton keresztüli információcserét a hozzáadottérték-adó területén történő csalás elleni küzdelem előmozdítása és megkönnyítése céljából.

(29)  A Hivatal megbízatása kiterjed az Unió héaalapú saját forrásokból származó bevételeinek védelmére. Ezen a területen a Hivatalnak képesnek kell lennie arra, hogy támogassa és kiegészítse a tagállamok tevékenységeit a megbízatásával összhangban lefolytatott vizsgálatok, a nemzeti illetékes hatóságokkal határon átnyúló, összetett ügyekben történő koordináció, továbbá a tagállamok és az Európai Ügyészség támogatása és segítése révén. E célból – az (EU) 2018/1725 európai parlamenti és tanácsi rendelet9a rendelkezéseit szem előtt tartva – lehetővé kell tenni a Hivatalnak a 904/2010/EU tanácsi rendelettel9 létrehozott Eurofisc hálózaton keresztüli információcserét a hozzáadottérték-adó területén történő csalás elleni küzdelem előmozdítása és megkönnyítése céljából.

_________________

_________________

9 Tanács 904/2010/EU rendelete (2010. október 7.) a hozzáadottérték-adó területén történő közigazgatási együttműködésről és csalás elleni küzdelemről (HL L 268., 2010.10.12., 1. o.).

9 Tanács 904/2010/EU rendelete (2010. október 7.) a hozzáadottérték-adó területén történő közigazgatási együttműködésről és csalás elleni küzdelemről (HL L 268., 2010.10.12., 1. o.).

 

9a Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/1725 rendelete (2018. október 23.) a természetes személyeknek a személyes adatok uniós intézmények, szervek, hivatalok és ügynökségek általi kezelése tekintetében való védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 45/2001/EK rendelet és az 1247/2002/EK határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 295., 2018.11.21., 39. o.).

Módosítás    13

Rendeletre irányuló javaslat

32 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(32a)  A tagállamok illetékes hatóságai megadják a szükséges segítséget ahhoz, hogy a Hivatal hatékonyan teljesíthessék feladatát. Ha a Hivatal igazságügyi ajánlásokat tesz valamely tagállam nemzeti bűnüldöző hatósága számára, és nem történik nyomon követés, a tagállamnak indokolnia kell döntését a Hivatal előtt. A Hivatalnak évente egyszer jelentést kell készítenie, amelyben beszámol a tagállamok által nyújtott segítségről és az igazságügyi ajánlások nyomon követéséről.

Módosítás    14

Rendeletre irányuló javaslat

32 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(32b)  A nyomozás lefolytatására vonatkozó, e rendeletben meghatározott eljárási szabályok kiegészítése céljából a Hivatalnak létre kell hoznia egy vizsgálatokra vonatkozó eljárási kódexet, amelyet a Hivatal alkalmazottainak követniük kell. Ezért a Bizottságnak felhatalmazást kell adni arra, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el az eljárási kódex megalkotása vonatkozásában a Hivatal hatáskörei független gyakorlásának sérelme nélkül. E felhatalmazáson alapuló jogi aktusok hatályának ki kell terjednie különösen a Hivatal megbízatásának és alapokmányának végrehajtása során követendő gyakorlatokra; a vizsgálati eljárásokra vonatkozó részletes szabályok, valamint az engedélyezett vizsgálati tevékenységek; az érintett személyek törvényes jogai; eljárási garanciák; az adatvédelemmel, valamint a tájékoztatással és a dokumentumokhoz való hozzáféréssel kapcsolatos politikákhoz fűződő rendelkezések; a jogszerűség ellenőrzésével és az érintett személyek rendelkezésére álló jogorvoslati lehetőségekkel kapcsolatos rendelkezések; kapcsolat az Európai Ügyészséggel. Különösen fontos, hogy a Hivatal az előkészítő munka során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten is. A Bizottságnak gondoskodnia kell arról, hogy a megfelelő dokumentumok az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz egyidejűleg, megfelelő időben és módon eljussanak.

Indokolás

Ez a preambulumbekezdés összhangban van a jelentéstervezet 100. módosításával.

Módosítás    15

Rendeletre irányuló javaslat

32 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(32c)   Legkésőbb az (EU) 2017/1939 rendelet 120. cikke (2) bekezdésének második albekezdésével összhangban meghatározott időponttól számított öt év elteltével a Bizottság értékeli e rendelet alkalmazását, különösen a Hivatal és az Európai Ügyészség közötti együttműködés hatékonyságát illetően.

Módosítás    16

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – -1 pont (új)

883/2013/EU, Euratom rendelet

1 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

(-1)  Az 1. cikk (1) bekezdésének bevezető része helyébe a következő szöveg lép:

(1)  A csalás, a korrupció és az Európai Unió, valamint az Európai Atomenergia-közösség (amennyiben a szövegkörnyezet úgy kívánja, a továbbiakban együttesen: az Unió) pénzügyi érdekeit sértő bármely más jogellenes tevékenység elleni küzdelem megerősítése érdekében az 1999/352/EK, ESZAK, Euratom határozattal létrehozott Európai Csalás Elleni Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) azokat a vizsgálati hatásköröket gyakorolja, amelyeket a Bizottságra a következők ruháznak:

(1)  A csalás, a korrupció és az Európai Unió, valamint az Európai Atomenergia-közösség (amennyiben a szövegkörnyezet úgy kívánja, a továbbiakban együttesen: az Unió) pénzügyi érdekeit sértő bármely más jogellenes tevékenység vagy szabálytalanság elleni küzdelem megerősítése érdekében az 1999/352/EK, ESZAK, Euratom határozattal létrehozott Európai Csalás Elleni Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) azokat a vizsgálati hatásköröket gyakorolja, amelyeket a Bizottságra a következők ruháznak:

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=HU)

Indokolás

A célkitűzést hozzá kell igazítani az OLAF tevékenységeinek új fókuszpontjához. Ez egy horizontális módosítás, amely az egész szövegre kiterjed.

Módosítás    17

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – -1 a pont (új)

883/2013/EU, Euratom rendelet

1 cikk – 2 bekezdés

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

-1a.  Az 1. cikk (2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

(2)  A Hivatal a Bizottság segítségével megszervezi a tagállamok számára a szoros és rendszeres együttműködést az illetékes hatóságaik között, annak érdekében, hogy összehangolják tevékenységeiket az Unió pénzügyi érdekeinek a csalással szembeni védelme céljából. A Hivatal hozzájárul az Unió pénzügyi érdekeit sértő csalással, korrupcióval és minden más jogellenes tevékenységekkel szembeni és az azok megelőzését szolgáló módszerek megtervezéséhez és kifejlesztéséhez. A Hivatal előmozdítja és koordinálja az Unió pénzügyi érdekeinek védelme terén szerzett gyakorlati tapasztalatok és legjobb eljárási gyakorlatok tagállamokkal való és tagállamok közötti megosztását, valamint támogatja a tagállamok által önkéntes alapon hozott, csalás elleni közös intézkedéseket.

(2)  A Hivatal a Bizottság segítségével megszervezi a tagállamok számára a szoros és rendszeres együttműködést az illetékes hatóságaik között, annak érdekében, hogy összehangolják tevékenységeiket az Unió pénzügyi érdekeinek a csalással szembeni védelme céljából. A Hivatal hozzájárul az Unió pénzügyi érdekeit sértő csalással, korrupcióval, szabálytalansággal és minden más jogellenes tevékenységekkel szembeni és az azok megelőzését szolgáló módszerek megtervezéséhez és kifejlesztéséhez. A Hivatal előmozdítja és koordinálja az Unió pénzügyi érdekeinek védelme terén szerzett gyakorlati tapasztalatok és legjobb eljárási gyakorlatok tagállamokkal való és tagállamok közötti megosztását, valamint támogatja a tagállamok által önkéntes alapon hozott, csalás elleni közös intézkedéseket.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=HU)

Indokolás

Lásd az 1. cikk (1) bekezdésének módosítását.

Módosítás    18

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – -1 b pont (új)

883/2013/EU, Euratom rendelet

1 cikk – 3 bekezdés – d pont

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

-1b.  Az 1. cikk (3) bekezdésének d) pontja helyébe a következő szöveg lép:

d) 45/2001/EK rendelet.

„ d) (EU) 2018/1725 rendelet;”

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&from=HU)

Indokolás

Technikai jellegű módosítás: 2018. november 12-én a 42/2001/EK rendeletet hatályon kívül helyezték, és azt az (EU) 2018/1725 rendelet váltotta fel.

Módosítás    19

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – -1 c pont (új)

883/2013/EU, Euratom rendelet

1 cikk – 3 bekezdés – d a pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

-1c.  Az 1. cikk (3) bekezdése a következő da) ponttal egészül ki:

 

„da)  (EU) 2016/679 rendelet.”

Indokolás

Az európai adatvédelmi biztos ajánlásának megfelelően.

Módosítás    20

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – -1 d pont (új)

883/2013/EU, Euratom rendelet

1 cikk – 4 bekezdés

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

-1d.  Az 1. cikk (4) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

(4)  A Hivatal a Szerződések által vagy azok rendelkezései alapján létrehozott intézményeken, szerveken, hivatalokon és ügynökségeken (a továbbiakban: intézmények, szervek, hivatalok és ügynökségek) belül igazgatási vizsgálatokat folytat le a csalás, a korrupció és az Unió pénzügyi érdekeit sértő bármely más jogellenes tevékenység elleni küzdelem céljából. E célból feltárja a szakmai feladatok ellátásával kapcsolatos, az Unió tisztviselői és egyéb alkalmazottai általi olyan kötelezettségmulasztásnak minősülő súlyos eseteket, amelyek, fegyelmi vagy – az esettől függően – büntetőeljárást vonhatnak maguk után, illetve a kötelezettségeknek az intézmények és szervek azon tagjai, továbbá azok a hivatal- és ügynökségvezetők, illetve az intézmények, szervek, hivatalok vagy ügynökségek személyzetének azon tagjai általi, a fentiekkel egyenértékű mulasztásának súlyos eseteit, akik nem tartoznak a személyzeti szabályzat hatálya alá (a továbbiakban együttesen: tisztviselők, egyéb alkalmazottak, intézmények vagy szervek tagjai, hivatal- vagy ügynökségvezetők vagy a személyzeti tagjai).

(4)  A Hivatal a 12d. cikk sérelme nélkül a Szerződések által vagy azok rendelkezései alapján létrehozott intézményeken, szerveken, hivatalokon és ügynökségeken (a továbbiakban: intézmények, szervek, hivatalok és ügynökségek) belül igazgatási vizsgálatokat folytat le a csalás, a korrupció és az Unió pénzügyi érdekeit sértő bármely más jogellenes tevékenység vagy szabálytalanság elleni küzdelem céljából. E célból feltárja a szakmai feladatok ellátásával kapcsolatos, az Unió tisztviselői és egyéb alkalmazottai általi olyan kötelezettségmulasztásnak minősülő súlyos eseteket, amelyek, fegyelmi vagy – az esettől függően – büntetőeljárást vonhatnak maguk után, illetve a kötelezettségeknek az intézmények és szervek azon tagjai, továbbá azok a hivatal- és ügynökségvezetők, illetve az intézmények, szervek, hivatalok vagy ügynökségek személyzetének azon tagjai általi, a fentiekkel egyenértékű mulasztásának súlyos eseteit, akik nem tartoznak a személyzeti szabályzat hatálya alá (a továbbiakban együttesen: tisztviselők, egyéb alkalmazottak, intézmények vagy szervek tagjai, hivatal- vagy ügynökségvezetők vagy a személyzeti tagjai).

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=HU)

Indokolás

Emlékeztetőül, hogy az EPPO általánosságban fog felelni a bűncselekményekért.

Módosítás    21

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont

883/2013/EU, Euratom rendelet

1 cikk – 4a bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4a)  A Hivatal szoros kapcsolatot alakít ki és tart fenn az (EU) 2017/1939 tanácsi rendelettel13 megerősített együttműködés keretében létrehozott Európai Ügyészséggel. E kapcsolat kölcsönös együttműködésen és információcserén alapul. E kapcsolat célja különösen annak biztosítása, hogy a két intézmény megbízatásának egymást kiegészítő jellege és a Hivatal által az Európai Ügyészségnek nyújtott támogatás révén minden rendelkezésre álló eszköz felhasználásra kerüljön az Unió pénzügyi érdekeinek védelmére.

(4a)  A Hivatal szoros kapcsolatot alakít ki és tart fenn az (EU) 2017/1939 tanácsi rendelettel13 megerősített együttműködés keretében létrehozott Európai Ügyészséggel. E kapcsolat a kölcsönös együttműködésen, a kiegészítő jellegen, az átfedések elkerülésén és az információcserén alapul. E kapcsolat célja különösen annak biztosítása, hogy a két intézmény megbízatásának egymást kiegészítő jellege és a Hivatal által az Európai Ügyészségnek nyújtott támogatás révén minden rendelkezésre álló eszköz felhasználásra kerüljön az Unió pénzügyi érdekeinek védelmére.

_________________

_________________

13 Tanács (EU) 2017/1939 rendelete (2017. október 12.) az Európai Ügyészség létrehozására vonatkozó megerősített együttműködés bevezetéséről (HL L 283., 2017.10.31., 1. o.).

13 Tanács (EU) 2017/1939 rendelete (2017. október 12.) az Európai Ügyészség létrehozására vonatkozó megerősített együttműködés bevezetéséről (HL L 283., 2017.10.31., 1. o.).

Módosítás    22

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 1 a pont (új)

883/2013/EU, Euratom rendelet

1 cikk – 5 bekezdés

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

1a.  Az 1. cikk (5) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

(5)  E rendelet alkalmazásában a tagállamok illetékes hatóságai, továbbá az intézmények, szervek, hivatalok vagy ügynökségek igazgatási megállapodásokat köthetnek a Hivatallal. E megállapodások különösen az információ továbbítására és a vizsgálatok lefolytatására vonatkoznak.

(5)  E rendelet alkalmazásában a tagállamok illetékes hatóságai, továbbá az intézmények, szervek, hivatalok vagy ügynökségek igazgatási megállapodásokat köthetnek a Hivatallal. E megállapodások különösen az információ továbbítására és a vizsgálatok lefolytatására és nyomon követésére vonatkoznak.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=HU)

Módosítás    23

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 1 b pont (új)

883/2013/EU, Euratom rendelet

2 cikk – 1 bekezdés – 2 pont

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

1b.  A 2. cikk (2) pontja helyébe a következő szöveg lép:

2. „szabálytalanság” : a 2988/95/EK, Euratom rendelet 1. cikkének (2) bekezdésében meghatározott szabálytalanság;

2.„szabálytalanság” : a 2988/95/EK, Euratom rendelet 1. cikkének (2) bekezdésében meghatározott szabálytalanság, beleértve a hozzáadottérték-adóból származó bevételeket befolyásoló jogsértéseket;

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=HU)

Módosítás    24

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 1 c pont (új)

883/2013/EU, Euratom rendelet

2 cikk – 1 bekezdés – 3 pont

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

1c.  A 2. cikk 3. pontja helyébe a következő szöveg lép:

3.  „csalás, korrupció és az Unió pénzügyi érdekeit sértő bármely más jogellenes tevékenység: e kifejezéseknek a vonatkozó uniós aktusokban meghatározott jelentése;

3.  „csalás, korrupció és az Unió pénzügyi érdekeit sértő bármely más jogellenes tevékenység vagy szabálytalanság”: e kifejezéseknek a vonatkozó uniós aktusokban meghatározott jelentése;”

Indokolás

Lásd az 1. cikk (1) bekezdésének módosítását.

Módosítás    25

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 2 a pont (új)

883/2013/EU, Euratom rendelet

2 cikk – 1 bekezdés – 5 pont

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

2a.  A 2. cikk 5. pontja helyébe a következő szöveg lép:

5.  „érintett személy” : bármely személy vagy gazdasági szereplő, aki csalással, korrupcióval vagy az Unió pénzügyi érdekeit sértő bármely más jogellenes tevékenység elkövetésével gyanúsítható és ezért a Hivatal által folytatott vizsgálat tárgyát képezi;

5.  „érintett személy” : bármely személy vagy gazdasági szereplő, aki csalással, korrupcióval vagy az Unió pénzügyi érdekeit sértő bármely más jogellenes tevékenység vagy szabálytalanság elkövetésével gyanúsítható és ezért a Hivatal által folytatott vizsgálat tárgyát képezi;”

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=HU)

Indokolás

Lásd az 1. cikk (1) bekezdésének módosítását.

Módosítás    26

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 2 b pont (új)

883/2013/EU, Euratom rendelet

2 cikk – 1 bekezdés – 7 a pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

2b.  A 2. cikk a következő 7a. ponttal egészül ki:

 

„7a.  „intézmény tagja”: az adott esetnek megfelelően az Európai Parlament tagja, az Európai Tanács tagja, egy tagállam miniszteri szintű képviselője a Tanácsban, a Bizottság tagja, az Európai Unió Bíróságának tagja, az Európai Központi Bank Kormányzótanácsának tagja vagy az Európai Számvevőszék tagja.”

Indokolás

A 889/2013/EU, Euratom rendeletnek az eljárási garanciák ellenőre hivatalának létrehozása tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló bizottsági javaslat (COM(2014)0340 final).

Módosítás    27

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 2 c pont (új)

883/2013/EU, Euratom rendelet

2 cikk – 1 bekezdés – 7 b pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

2c.  A 2. cikk a következő 7b. ponttal egészül ki:

 

„7b.  „ugyanazon tények”: a lényeges tények azonossága, ahol a lényeges tények fogalma akkor merül ki, ha olyan konkrét körülmények állnak fenn, amelyek elválaszthatatlanul össze vannak kötve egymással, és amelyek összességükben olyan, jogellenes cselekmény miatti nyomozást indokolhatnak, amely a Hivatal vagy az Európai Ügyészség hatáskörébe tartozik.”

Indokolás

A Felügyelő Bizottság 2018. november 20-án kelt levelében javasoltaknak megfelelően.

Módosítás    28

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont

883/2013/EU, Euratom rendelet

3 cikk – cím

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Külső vizsgálatok

Helyszíni ellenőrzések és szemlék a tagállamokban és a harmadik országokban

Indokolás

Az előadó azt javasolja, hogy töröljék el a külső és belső vizsgálatok közötti különbséget.

Módosítás    29

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont

883/2013/EU, Euratom rendelet

3 cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A Hivatal az 1. cikkben, továbbá a 2. cikk 1. és 3. pontjában meghatározott hatáskörökön belül helyszíni ellenőrzéseket és szemléket folytat a tagállamokban, és a hatályos együttműködési és kölcsönös segítségnyújtási megállapodásokkal és bármely más hatályos jogi eszközzel összhangban harmadik országokban és a nemzetközi szervezetek helyiségeiben.

(1)  A Hivatal az 1. cikkben meghatározott hatáskörökön belül helyszíni ellenőrzéseket és szemléket folytat a tagállamokban, és a hatályos együttműködési és kölcsönös segítségnyújtási megállapodásokkal és bármely más hatályos jogi eszközzel összhangban harmadik országokban és a nemzetközi szervezetek helyiségeiben.

Indokolás

A Bizottság ide illesztette be a 2. cikk 1. és 3. pontjára való hivatkozást, nem pedig a 4. cikk (1) bekezdésébe. Ez jogbizonytalanságot teremthet. Mindenesetre a hivatkozás felesleges, mert a 2. cikk 1. és 3. pontjában meghatározott fogalmat már említi az 1. cikk (1) bekezdése. A hivatkozást ezért törölni kell.

Módosítás    30

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont

883/2013/EU, Euratom rendelet

3 cikk – 3 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  A gazdasági szereplők együttműködnek a Hivatallal annak vizsgálatai során. A Hivatal írásbeli vagy – akár meghallgatás útján – szóbeli információkat kérhet a gazdasági szereplőktől.

(3)  A gazdasági szereplők együttműködnek a Hivatallal annak vizsgálatai során. A Hivatal a 4. cikk (2) bekezdésének b) pontjával összhangban írásbeli vagy szóbeli információkat kérhet a gazdasági szereplőktől.

Indokolás

A módosítás kapcsolatot teremt a 4. cikk (2) bekezdésének b) pontjával a külső és belső vizsgálatok közötti különbség eltörlésére irányuló javaslattal összhangban.

Módosítás    31

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont

883/2013/EU, Euratom rendelet

3 cikk – 6 bekezdés – 1 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A Hivatal kérésére az érintett tagállam illetékes hatósága megadja a Hivatal alkalmazottainak a szükséges segítséget ahhoz, hogy a 7. cikk (2) bekezdésében említett írásbeli meghatalmazásnak megfelelően a feladataikat hatékonyan láthassák el.

A Hivatal kérésére az érintett tagállam illetékes hatósága indokolatlan késedelem nélkül megadja a Hivatal alkalmazottainak a szükséges segítséget ahhoz, hogy a 7. cikk (2) bekezdésében említett írásbeli meghatalmazásnak megfelelően a feladataikat hatékonyan láthassák el.

Módosítás    32

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont

883/2013/EU, Euratom rendelet

3 cikk – 6 bekezdés – 2 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az érintett tagállamnak a 2185/96/Euratom, EK rendeletnek megfelelően gondoskodnia kell arról, hogy a Hivatal alkalmazottai hozzáférhessenek valamennyi olyan, a vizsgálat tárgyára vonatkozó információhoz és dokumentumhoz, amely szükségesnek bizonyul a helyszíni ellenőrzések és szemle hatékony és eredményes lefolytatásához, és arról, hogy megőrizhessék az ilyen dokumentumokat vagy adatokat annak biztosítása céljából, hogy azok ne tűnhessenek el.

Az érintett tagállamnak a 2185/96/Euratom, EK rendeletnek megfelelően gondoskodnia kell arról, hogy a Hivatal alkalmazottai hozzáférhessenek valamennyi olyan, a vizsgálat tárgyára vonatkozó információhoz, dokumentumhoz és adatokhoz, amely szükségesnek bizonyul a helyszíni ellenőrzések és szemle hatékony és eredményes lefolytatásához, és arról, hogy megőrizhessék az ilyen dokumentumokat vagy adatokat annak biztosítása céljából, hogy azok ne tűnhessenek el. Amennyiben munkavégzés céljából magántulajdonban lévő eszközöket használnak, az ilyen eszközök a Hivatal vizsgálatának tárgyát képezik, ám kizárólag akkor, ha a Hivatalnak alapos gyanúja van arra, hogy tartalmuk lényeges lehet a vizsgálat szempontjából.

Indokolás

A 4. cikk (2) bekezdéséhez való hozzáigazítás.

Módosítás    33

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont

883/2013/EU, Euratom rendelet

3 cikk – 7 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(7a)  Ha bebizonyosodik, hogy egy tagállam nem tesz eleget a (6) és (7) bekezdések szerinti együttműködési kötelezettségének, az Uniónak joga van visszatéríttetni az adott helyszíni ellenőrzés vagy vizsgálat költségeit.

Módosítás    34

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont

883/2013/EU, Euratom rendelet

3 cikk – 9 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(9)  Külső vizsgálat során a Hivatal a csalás, korrupció és az Unió pénzügyi érdekeit sértő bármely más jogellenes tevékenység fennállásának megállapításához szükséges mértékben hozzáférhet a vizsgálat tárgyát képező üggyel kapcsolatos bármely, az intézmények, szervek, hivatalok és ügynökségek birtokában lévő releváns információhoz és adathoz, függetlenül attól, hogy azokat milyen adathordozón tárolják. E célból a 4. cikk (2) és (4) bekezdése alkalmazandó.

törölve

Indokolás

A szöveg összevonható a 4. cikk (2) bekezdésének b) pontjával a külső és belső vizsgálatok közötti különbség eltörlésére irányuló javaslattal összhangban.

Módosítás    35

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont

883/2013/EU, Euratom rendelet

3 cikk – 10 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

10.  A 12c. cikk (1) bekezdésének sérelme nélkül, amennyiben a Hivatal még azt megelőzően csalásra, korrupcióra és az Unió pénzügyi érdekeit sértő bármely más jogellenes tevékenységre utaló információ birtokába jut, hogy határozatot hoztak volna arról, hogy indítsanak-e külső vizsgálatot, a Hivatal tájékoztathatja az érintett tagállam illetékes hatóságait, és szükség esetén az érintett intézményeket, szerveket, hivatalokat és ügynökségeket.

törölve

Az érintett tagállamok illetékes hatóságai a 2988/95/EK, Euratom rendelet 9. cikkének (2) bekezdésében említett ágazati szabályok sérelme nélkül gondoskodnak arról, hogy megfelelő intézkedésre kerüljön sor, amelyben a nemzeti joggal összhangban a Hivatal is részt vehet. Az érintett tagállamok illetékes hatóságai kérésre tájékoztatják a Hivatalt a meghozott intézkedésekről, valamint az e bekezdés első albekezdésben említett tájékoztatás alapján tett megállapításaikról.

 

Indokolás

A szöveg összevonható a 4. cikk (8) bekezdésével a külső és belső vizsgálatok közötti különbség eltörlésére irányuló javaslattal összhangban.

Módosítás    36

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont – -a pont (új)

883/2013/EU, Euratom rendelet

4 cikk – cím

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

-a)  A 4. cikk címének helyébe a következő szöveg lép:

Belső vizsgálatok

„A vizsgálatokra vonatkozó további rendelkezések”

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=HU)

Indokolás

Az előadó azt javasolja, hogy töröljék el a külső és belső vizsgálatok közötti különbséget.

Módosítás    37

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont – -a a pont (új)

883/2013/EU, Euratom rendelet

4 cikk – 1 bekezdés

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

-aa)  A 4. cikk (1) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

(1)  Az 1. cikkben említett területeken a Hivatal az intézményeken, szerveken, hivatalokon és ügynökségeken belül igazgatási vizsgálatokat (a továbbiakban: belső vizsgálatok) folytat le.

(1)  Az intézményeken, szerveken, hivatalokon és ügynökségeken belül igazgatási vizsgálatokat kell lefolytatni az 1. cikkben említett területeken az e rendeletben és az egyes intézmények, szervek, hivatalok vagy ügynökségek által elfogadott határozatokban előírt feltételeknek megfelelően.

A Hivatal ezeket a belső vizsgálatokat az e rendeletben és az egyes intézmények, szervek, hivatalok vagy ügynökségek által elfogadott határozatokban előírt feltételeknek megfelelően folytatja le.

 

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=HU)

Módosítás    38

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont – a pont

883/2013/EU, Euratom rendelet

4 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A belső vizsgálatok során:

(2)  A vizsgálatok során:

Módosítás    39

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont – a pont

883/2013/EU, Euratom rendelet

4 cikk – 2 bekezdés – a pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  a Hivatalnak joga van ahhoz, hogy közvetlenül és előzetes bejelentés nélkül hozzáférjen az intézmények, szervek, hivatalok és ügynökségek birtokában levő minden releváns információhoz és adathoz, függetlenül attól, hogy azokat milyen adathordozón tárolják, és belépjen az intézmények, szervek, hivatalok és ügynökségek helyiségeibe. A Hivatal felhatalmazást kap arra, hogy megvizsgálja az intézmények, szervek, hivatalok és ügynökségek számláit. A Hivatal az intézmények, szervek, hivatalok és ügynökségek birtokában lévő minden dokumentumról és minden adathordozó tartalmáról másolatot vagy kivonatot készíthet, és szükség esetén az ilyen dokumentumokat vagy adatokat megőrizheti annak biztosítása céljából, hogy azok ne tűnhessenek el;

a)  a Hivatalnak joga van ahhoz, hogy – amennyiben szükséges annak megállapításához, hogy történt-e csalás, korrupció vagy az Unió pénzügyi érdekeit sértő bármely más jogellenes tevékenység vagy szabálytalanság– közvetlenül és előzetes bejelentés nélkül hozzáférjen az intézmények, szervek, hivatalok és ügynökségek birtokában levő minden releváns információhoz és adathoz, függetlenül attól, hogy azokat milyen fajta adathordozón tárolják, és belépjen az intézmények, szervek, hivatalok és ügynökségek helyiségeibe. Amennyiben munkavégzés céljából magántulajdonban lévő eszközöket használnak, az ilyen eszközök a Hivatal vizsgálatának tárgyát képezik, ám kizárólag akkor, ha a Hivatalnak alapos gyanúja van arra, hogy tartalmuk lényeges lehet a vizsgálat szempontjából. A Hivatal felhatalmazást kap arra, hogy megvizsgálja az intézmények, szervek, hivatalok és ügynökségek számláit. A Hivatal az intézmények, szervek, hivatalok és ügynökségek birtokában lévő minden dokumentumról és minden adathordozó tartalmáról másolatot vagy kivonatot készíthet, és szükség esetén az ilyen dokumentumokat vagy adatokat megőrizheti annak biztosítása céljából, hogy azok ne tűnhessenek el;

Indokolás

Összevonva a 3. cikk (9) bekezdésével, amely így törölhető.

Módosítás    40

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont – a pont

883/2013/EU, Euratom rendelet

4 cikk – 2 bekezdés – b pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  a Hivatal írásbeli vagy – akár meghallgatás útján – szóbeli információkat kérhet az intézmények vagy szervek tisztviselőitől, egyéb alkalmazottjaitól, tagjaitól, a hivatal- vagy ügynökségvezetőktől vagy a személyzet tagjaitól.

b)  a Hivatal írásbeli vagy – akár meghallgatás útján – szóbeli információkat kérhet a gazdasági szereplőktől, az intézmények vagy szervek tisztviselőitől, egyéb alkalmazottjaitól, tagjaitól, a hivatal- vagy ügynökségvezetőktől vagy a személyzet tagjaitól, amelyeket a szokásos titoktartási és az uniós adatvédelmi előírásokkal összhangban részletesen dokumentálni kell. a gazdasági szereplőknek együtt kell működniük a Hivatallal.

Indokolás

Ez a módosítás a jelentéstervezet 19. módosításának helyébe lép.

Módosítás    41

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont – b pont

883/2013/EU, Euratom rendelet

4 cikk – 3 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  a (3) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

b)  A (3) bekezdést el kell hagyni;

(3)  A 3. cikkel összhangban a Hivatal helyszíni ellenőrzéseket és szemléket végezhet a gazdasági szereplők helyiségeiben, hogy hozzáférjen a belső vizsgálat tárgyát képező üggyel összefüggő lényeges információkhoz.;

 

Indokolás

A bekezdés elavulttá vált a külső és belső vizsgálatok közötti különbség eltörlésére irányuló javaslattal, mivel a 3. cikk mindenféleképpen mindig alkalmazandó.

Módosítás    42

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont – b a pont (új)

883/2013/EU, Euratom rendelet

4 cikk – 4 bekezdés

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

ba)  A 4. cikk (4) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

(4)  Az intézményeket, szerveket, hivatalokat és ügynökségeket minden olyan esetben tájékoztatják, amikor a Hivatal alkalmazottai belső vizsgálatot folytatnak helyiségeikben, illetve amikor birtokukban lévő dokumentumokat vizsgálnak vagy ilyen információt kérnek. A 10. és 11. cikk sérelme nélkül a Hivatal bármikor megküldheti a belső vizsgálatok lefolytatása alkalmával megszerzett információt az érintett intézmény, szerv, hivatal vagy ügynökség számára.

(4)  Az intézményeket, szerveket, hivatalokat és ügynökségeket minden olyan esetben tájékoztatják, amikor a Hivatal alkalmazottai vizsgálatot folytatnak helyiségeikben, illetve amikor birtokukban lévő dokumentumokat vagy adatokat vizsgálnak vagy ilyen információt kérnek. A 10. és 11. cikk sérelme nélkül a Hivatal bármikor megküldheti a vizsgálatok lefolytatása alkalmával megszerzett információt az érintett intézmény, szerv, hivatal vagy ügynökség számára.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=HU)

Indokolás

A külső és belső vizsgálatok közötti különbség eltörlésére irányuló javaslattal összhangban e rendelkezés a vizsgálatok minden fajtájára alkalmazható. „... vagy adatokat”, a 4. cikk (2) bekezdéséhez való hozzáigazítás céljából.

Módosítás    43

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont – b b pont (új)

883/2013/EU, Euratom rendelet

4 cikk – 5 bekezdés

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

bb)  A 4. cikk (5) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

(5)  Az intézmények, szervek, hivatalok és ügynökségek megfelelő eljárásokat vezetnek be és megteszik a szükséges intézkedéseket ahhoz, hogy minden szakaszban biztosítsák a belső vizsgálatok bizalmas jellegének megőrzését.

(5)  Az intézmények, szervek, hivatalok és ügynökségek megfelelő eljárásokat vezetnek be és megteszik a szükséges intézkedéseket ahhoz, hogy minden szakaszban biztosítsák a vizsgálatok bizalmas jellegének megőrzését.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=HU)

Indokolás

A külső és belső vizsgálatok közötti különbség eltörlésére irányuló javaslattal összhangban módosítva. E rendelkezés a vizsgálatok minden fajtájára alkalmazható.

Módosítás    44

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont – b c pont (új)

883/2013/EU, Euratom rendelet

4 cikk – 6 bekezdés – 1 albekezdés

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

bc)  A 4. cikk (6) bekezdésének első albekezdése helyébe a következő szöveg lép:

Olyan esetekben, amikor a belső vizsgálatok feltárják, hogy egy tisztviselő, egyéb alkalmazott, az intézmény vagy szerv tagja, hivatal- vagy ügynökségvezető vagy a személyzet egy tagja érintett személy lehet, értesíteni kell azt az intézményt, szervet, hivatalt vagy ügynökséget, amelyhez e személy tartozik.

„Olyan esetekben, amikor a vizsgálatok feltárják, hogy egy tisztviselő, egyéb alkalmazott, az intézmény vagy szerv tagja, hivatal- vagy ügynökségvezető vagy a személyzet egy tagja érintett személy lehet, értesíteni kell azt az intézményt, szervet, hivatalt vagy ügynökséget, amelyhez e személy tartozik.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=HU)

Indokolás

A külső és belső vizsgálatok közötti különbség eltörlésére irányuló javaslattal összhangban módosítva. E rendelkezés a vizsgálatok minden fajtájára alkalmazható.

Módosítás    45

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont – b d pont (új)

883/2013/EU, Euratom rendelet

4 cikk – 6 bekezdés – 2 albekezdés

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

bd)  A 4. cikk (6) bekezdésének második albekezdése helyébe a következő szöveg lép:

Olyan esetekben, amikor a szokásos kommunikációs csatornák használatával nem biztosítható a belső vizsgálat bizalmas jellegének megőrzése, a Hivatal megfelelő alternatív csatornákat használ az információk továbbítására.

„Olyan esetekben, amikor a szokásos kommunikációs csatornák használatával nem biztosítható a vizsgálat bizalmas jellegének megőrzése, a Hivatal megfelelő alternatív csatornákat használ az információk továbbítására.¨

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=HU)

Indokolás

A külső és belső vizsgálatok közötti különbség eltörlésére irányuló javaslattal összhangban módosítva. E rendelkezés a vizsgálatok minden fajtájára alkalmazható.

Módosítás    46

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont – b e pont (új)

883/2013/EU, Euratom rendelet

4 cikk – 7 bekezdés

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

be)  A 4. cikk (7) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

(7)  Az egyes intézmények, szervek, hivatalok vagy ügynökségek által elfogadandó, az (1) bekezdés szerinti határozatnak különösen szabályt kell tartalmaznia a tisztviselők, egyéb alkalmazottak, intézmények vagy szervek tagjai, hivatal- vagy ügynökségvezetők, vagy a személyzet tagjai azon kötelezettségére vonatkozóan, hogy a Hivatallal együttműködjenek és számára információt szolgáltassanak, biztosítva mindemellett a belső vizsgálat bizalmas jellegének megőrzését.

(7)  Az egyes intézmények, szervek, hivatalok vagy ügynökségek által elfogadandó, az (1) bekezdés szerinti határozatnak különösen szabályt kell tartalmaznia a tisztviselők, egyéb alkalmazottak, intézmények vagy szervek tagjai, hivatal- vagy ügynökségvezetők, vagy a személyzet tagjai azon kötelezettségére vonatkozóan, hogy a Hivatallal együttműködjenek és számára információt szolgáltassanak, biztosítva mindemellett a vizsgálat bizalmas jellegének megőrzését.”

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=HU)

Indokolás

A külső és belső vizsgálatok közötti különbség eltörlésére irányuló javaslattal összhangban módosítva. E rendelkezés a vizsgálatok minden fajtájára alkalmazható.

Módosítás    47

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont – c pont

883/2013/EU, Euratom rendelet

4 cikk – 8 bekezdés – 1 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A 12c. cikk (1) bekezdésének sérelme nélkül, amennyiben a Hivatal még azt megelőzően csalásra, korrupcióra és az Unió pénzügyi érdekeit sértő bármely más jogellenes tevékenységre utaló információ birtokába jut, hogy határozatot hoztak volna arról, hogy indítsanak-e belső vizsgálatot, a Hivatal tájékoztathatja az érintett intézményt, szervet, hivatalt vagy ügynökséget. Az érintett intézmény, szerv, hivatal vagy ügynökség kérésre tájékoztatja a Hivatalt a meghozott intézkedésekről és a tájékoztatás alapján tett megállapításairól.

A 12c. cikk (1) bekezdésének sérelme nélkül, amennyiben a Hivatal még azt megelőzően csalásra, korrupcióra és az Unió pénzügyi érdekeit sértő bármely más jogellenes tevékenységre vagy szabálytalanságra utaló információ birtokába jut, hogy határozatot hoztak volna arról, hogy indítsanak-e vizsgálatot, a Hivatal tájékoztathatja adott esetben az érintett tagállam illetékes hatóságait vagy az érintett intézményeket, szerveket, hivatalokat vagy ügynökségeket.

 

Az érintett intézmény, szerv, hivatal vagy ügynökség kérésre tájékoztatja a Hivatalt a meghozott intézkedésekről és a tájékoztatás alapján tett megállapításairól.

Indokolás

Összevonva a 3. cikk (10) bekezdésével, amely így törölhető.

Módosítás    48

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont – c a pont (új)

883/2013/EU, Euratom rendelet

4 cikk – 8 bekezdés – 2 albekezdés

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

ca)  A (8) bekezdés második albekezdése helyébe a következő szöveg lép:

Szükség esetén a Hivatal tájékoztatja az érintett tagállam illetékes hatóságait is. Ebben az esetben a 9. cikk (4) bekezdésének második és harmadik albekezdésében foglalt eljárási követelmények alkalmazandók. Amennyiben az illetékes hatóságok úgy határoznak, hogy a számukra továbbított információ alapján nemzeti jogukkal összhangban intézkedést hoznak, erről kérésre tájékoztatják a Hivatalt.

„Az intézményeken, szerveken, hivatalokon és ügynökségeken belüli vizsgálatokat illetően, amennyiben a Hivatal tájékoztatja az érintett tagállamok illetékes hatóságait, a 9. cikk (4) bekezdésének második és harmadik albekezdésében foglalt eljárási követelmények alkalmazandók. Amennyiben az illetékes hatóságok úgy határoznak, hogy a számukra továbbított információ alapján nemzeti jogukkal összhangban intézkedést hoznak, erről kérésre tájékoztatják a Hivatalt.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=HU)

Indokolás

Összevonva a 3. cikk (10) bekezdésével, amely így törölhető.

Módosítás    49

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont – c b pont (új)

883/2013/EU, Euratom rendelet

4 cikk – 8 bekezdés – 2 a albekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

cb)  A 8. cikk a következő albekezdéssel egészül ki:

 

„A 3. cikk szerinti helyszíni ellenőrzéseket és szemléket illetően az érintett tagállamok illetékes hatóságai a 2988/95/EK, Euratom rendelet 9. cikkének (2) bekezdésében említett ágazati szabályok sérelme nélkül gondoskodnak arról, hogy megfelelő intézkedésre kerüljön sor, amelyben a nemzeti joggal összhangban a Hivatal is részt vehet. Az érintett tagállamok illetékes hatóságai kérésre tájékoztatják a Hivatalt a meghozott intézkedésekről, valamint az e bekezdés első albekezdésben említett tájékoztatás alapján tett megállapításaikról.”

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=HU)

Indokolás

Összevonva a 3. cikk (10) bekezdésével, amely így törölhető.

Módosítás    50

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont – a pont

883/2013/EU, Euratom rendelet

5 cikk – 1 bekezdés - első mondat

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  Az (1) bekezdés első mondata helyébe a következő szöveg lép:

törölve

„A 12d. cikk sérelme nélkül a főigazgató vizsgálatot indíthat, ha kellő gyanú – amely alapulhat bármely harmadik fél vagy névtelen forrás által nyújtott információn is – áll fenn arra vonatkozóan, hogy csalást, korrupciót és az Unió pénzügyi érdekeit sértő bármely más jogellenes tevékenységet követtek el.”;

 

Indokolás

Technikai jellegű törlés az e bekezdés esetében javasolt új megfogalmazásra tekintettel.

Módosítás    51

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont – a a pont (új)

883/2013/EU, Euratom rendelet

5 cikk – 1 bekezdés

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

aa)  Az (1) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

(1) A főigazgató vizsgálatot indíthat, ha kellő gyanú – amely alapulhat bármely harmadik fél vagy névtelen forrás által nyújtott információn is – áll fenn arra vonatkozóan, hogy csalást, korrupciót vagy az Unió pénzügyi érdekeit sértő bármely más jogellenes tevékenységet követtek el. A főigazgató vizsgálat megindítására vonatkozó határozatának figyelembe kell vennie a 17. cikk (5) bekezdésével összhangban megállapított, a vizsgálati gyakorlat prioritásait és a Hivatal éves irányítási tervét. E határozatnak figyelembe kell vennie továbbá, hogy a Hivatal forrásait hatékonyan kell felhasználni és az alkalmazott eszközöknek arányosnak kell lenniük ez elérni kívánt célokkal. A belső vizsgálatokat illetően különös figyelmet kell fordítani arra, hogy mely intézmény, szerv, hivatal vagy ügynökség tudja a legjobban lefolytatni a vizsgálatot, és ennek során különösen a tények természetét, az ügy tényleges vagy lehetséges pénzügyi hatását, valamint azt kell szem előtt tartani, hogy mekkora a valószínűsége annak, hogy az ügyet bírósági útra kell terelni.

(1) A 12d. cikk sérelme nélkül a főigazgató vizsgálatot indíthat, ha kellő gyanú – amely alapulhat bármely harmadik fél vagy névtelen forrás által nyújtott információn is – áll fenn arra vonatkozóan, hogy csalást, korrupciót és az Unió pénzügyi érdekeit sértő bármely más jogellenes tevékenységet vagy szabálytalanságot követtek el. A döntést megelőző értékelési időszak nem haladhatja meg a két hónapot. Ha ismert az alapul szolgáló információt szolgáltató információnyújtó személye, adott esetben tájékoztatni kell.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&from=HU)

Indokolás

A vizsgálati gyakorlati prioritások bevezetése nem bizonyult hasznosnak. Továbbá el kell kerülni a főigazgató feladatai elvégzésének mikroszintű irányítását. (Ez a módosítás a jelentéstervezet 31. módosítása helyébe lép – az „indíthat” szó vissza lett téve.)

Módosítás    52

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont – a b pont (új)

883/2013/EU, Euratom rendelet

5 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

ab)  A (2) bekezdés első albekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

A külső vizsgálat indítására vonatkozó határozatot a főigazgató saját hatáskörében vagy egy intézmény, szerv, hivatal vagy ügynökség, illetve egy érintett tagállam kérelme alapján hozza meg.

„A vizsgálat indítására vonatkozó határozatot a főigazgató saját hatáskörében egy uniós vagy tagállami intézmény, szerv, hivatal vagy ügynökség kérelme alapján hozza meg.”

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=HU)

Indokolás

Az albekezdések összevonása a külső és belső vizsgálatok közötti különbség eltörlését követően.

Módosítás    53

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont – a c pont (új)

883/2013/EU, Euratom rendelet

5 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ac)  A (2) bekezdés második albekezdését el kell hagyni:

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=HU)

Indokolás

Az albekezdések összevonása a külső és belső vizsgálatok közötti különbség eltörlését követően.

Módosítás    54

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont – a d pont (új)

883/2013/EU, Euratom rendelet

5 cikk – 3 bekezdés

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

ad)  A (3) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

(3)  Az alatt az idő alatt, amíg a főigazgató mérlegeli, hogy a (2) bekezdésben említett kérelem alapján megindítja-e a belső vizsgálatot, illetve az alatt az idő alatt, amíg a Hivatal belső vizsgálatot folytat, a Hivatallal való eltérő megállapodás hiányában az érintett intézmények, szervek, hivatalok vagy ügynökségek nem indíthatnak párhuzamosan vizsgálatot ugyanabban az ügyben.

(3)  Az alatt az idő alatt, amíg a főigazgató mérlegeli, hogy a (2) bekezdésben említett felkérés alapján elrendelje-e vizsgálat indítását, illetve az alatt az idő alatt, amíg a Hivatal ilyen vizsgálatot folytat, a Hivatallal való eltérő megállapodás hiányában az érintett intézmények, szervek, hivatalok vagy ügynökségek nem indíthatnak párhuzamosan vizsgálatot ugyanabban az ügyben. E bekezdés nem alkalmazandó az Európai Ügyészség (EU) 2017/1939 rendelet szerint végzett nyomozásaira.”

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=HU)

Indokolás

A külső és belső vizsgálatok közötti különbség eltörlésével összhangban módosítva.

Módosítás    55

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont – b pont

883/2013/EU, Euratom rendelet

5 cikk – 3 bekezdés – utolsó mondat

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  A (3) bekezdés a következő mondattal egészül ki:

törölve

„E bekezdés nem alkalmazandó az Európai Ügyészség (EU) 2017/1939 rendelet szerint végzett nyomozásaira.”

 

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=HU)

Indokolás

Technikai jellegű törlés – lásd az előző módosítást.

Módosítás    56

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont – b a pont (új)

883/2013/EU, Euratom rendelet

5 cikk – 5 bekezdés

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

ba)  Az 5. cikk (5) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

(5) Amennyiben a főigazgató úgy határoz, hogy nem indít belső vizsgálatot, haladéktalanul továbbíthat minden releváns információt az érintett intézménynek, szervnek, hivatalnak vagy ügynökségnek, hogy az a rá alkalmazandó szabályok alapján meghozhassa a megfelelő intézkedéseket. A Hivatal adott esetben egyezteti az intézménnyel, szervvel, hivatallal vagy ügynökséggel az információt nyújtó forrás bizalmas jellegének védelmét célzó megfelelő intézkedéseket, és szükség esetén kérheti, hogy tájékoztassák a meghozott intézkedésekről.

(5) Amennyiben a főigazgató úgy határoz, hogy nem indít vizsgálatot az intézményeken, szerveken, hivatalokon és ügynökségeken belül, annak ellenére, hogy kellő gyanú áll fenn arra vonatkozóan, hogy csalást, korrupciót és az Unió pénzügyi érdekeit sértő bármely más jogellenes tevékenységet vagy szabálytalanságot követtek el, haladéktalanul továbbít minden releváns információt az érintett intézménynek, szervnek, hivatalnak vagy ügynökségnek, hogy az a rá alkalmazandó szabályok alapján meghozhassa a megfelelő intézkedéseket. A Hivatal adott esetben egyezteti az intézménnyel, szervvel, hivatallal vagy ügynökséggel az információt nyújtó forrás bizalmas jellegének védelmét célzó megfelelő intézkedéseket, és szükség esetén kérheti, hogy tájékoztassák a meghozott intézkedésekről.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&from=HU)

Indokolás

Ez a módosítás a jelentéstervezet 36. módosításának helyébe lép.

Módosítás    57

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont – c pont

883/2013/EU, Euratom rendelet

5 cikk – 6 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6)  Amennyiben a főigazgató úgy határoz, hogy nem indít külső vizsgálatot, haladéktalanul továbbíthat minden releváns információt az érintett tagállam illetékes hatóságainak, hogy azok szükség esetén az uniós és a nemzeti jogszabályokkal összhangban meghozhassák a megfelelő intézkedéseket. Amennyiben szükséges, a Hivatal tájékoztatja az érintett intézményt, szervet, hivatalt vagy ügynökséget is.

(6)  Amennyiben a főigazgató úgy határoz, hogy nem végzi el a 3. cikk szerinti helyszíni ellenőrzést vagy szemlét, annak ellenére, hogy kellő gyanú áll fenn arra vonatkozóan, hogy csalást, korrupciót és az Unió pénzügyi érdekeit sértő bármely más jogellenes tevékenységet vagy szabálytalanságot követtek el, haladéktalanul továbbít minden releváns információt az érintett tagállam illetékes hatóságainak, hogy azok szükség esetén az uniós és a nemzeti jogszabályokkal összhangban meghozhassák a megfelelő intézkedéseket. Amennyiben szükséges, a Hivatal tájékoztatja az érintett intézményt, szervet, hivatalt vagy ügynökséget is.

Indokolás

Ez a módosítás a jelentéstervezet 37. módosításának helyébe lép.

Módosítás    58

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont – c a pont (új)

883/2013/EU, Euratom rendelet

5 cikk – 6 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ca)  A szöveg a következő (6a) bekezdéssel egészül ki:

 

„(6a)  A főigazgató a 17. cikk (5) bekezdésével összhangban rendszeresen tájékoztatja a Felügyelő Bizottságot azokról az esetekről, amelyekben úgy dönt, hogy nem indít vizsgálatot, és kifejti a döntés indokait.”

Módosítás    59

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 6 pont – -a pont (új)

883/2013/EU, Euratom rendelet

7 cikk – 1 bekezdés

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

-a)  A 7. cikk (1) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

(1)  A főigazgató a vizsgálatok lefolytatását szükség esetén írásbeli utasításokkal irányítja. A vizsgálatokat a főigazgató irányítása alatt a Hivatal általa kijelölt alkalmazottai folytatják le.

„(1)  A főigazgató a vizsgálatok lefolytatását szükség esetén írásbeli utasításokkal irányítja. A vizsgálatokat a főigazgató irányítása alatt a Hivatal általa kijelölt alkalmazottai folytatják le. A főigazgató személyesen nem végezhet vizsgálatokat.”

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=HU)

Módosítás    60

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 6 pont – c a pont (új)

883/2013/EU, Euratom rendelet

7 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

ca)  A (3) bekezdés második albekezdése helyébe a következő szöveg lép:

Az intézmények, szervek, hivatalok és ügynökségek gondoskodnak arról, hogy a tisztviselőik, egyéb alkalmazottaik, tagjaik, vezetőik vagy személyzetük tagjai megadják a szükséges segítséget ahhoz, hogy a Hivatal alkalmazottai hatékonyan teljesíthessék feladatukat.

„Az intézmények, szervek, hivatalok és ügynökségek gondoskodnak arról, hogy a tisztviselőik, egyéb alkalmazottaik, tagjaik, vezetőik vagy személyzetük tagjai megadják a szükséges segítséget ahhoz, hogy a Hivatal alkalmazottai e rendelettel összhangban hatékonyan és indokolatlan késedelem nélkül teljesíthessék feladatukat.”

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32013R0883)

Módosítás    61

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 6 pont – c b pont (új)

883/2013/EU, Euratom rendelet

7 cikk – 4 bekezdés

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

cb)  A (4) bekezdést el kell hagyni;

(4)  Arra az esetre, ha egy vizsgálat a belső és külső vizsgálat elemeit egyaránt alkalmazza, a 3. és a 4. cikk alkalmazandó.

 

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=HU)

Indokolás

Technikai jellegű törlés a külső és belső vizsgálatok közötti különbség eltörlését követően.

Módosítás    62

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 6 pont – c c pont (új)

883/2013/EU, Euratom rendelet

7 cikk – 6 bekezdés – bevezető rész

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

cc)  A (6) bekezdés bevezető része helyébe a következő szöveg lép:

(6)  Amennyiben a vizsgálatok azt mutatják, hogy az Unió pénzügyi érdekeinek védelme céljából igazgatási óvintézkedések meghozatalára lehet szükség, a Hivatal haladéktalanul tájékoztatja az érintett intézményt, szervet, hivatalt vagy ügynökséget a folyamatban lévő vizsgálatról. Az átadott információknak az alábbiakat kell tartalmazni:

(6)  Amennyiben a vizsgálatok azt mutatják, hogy az Unió pénzügyi érdekeinek védelme céljából igazgatási óvintézkedések meghozatalára lehet szükség, a Hivatal haladéktalanul tájékoztatja az érintett intézményt, szervet, hivatalt vagy ügynökséget a folyamatban lévő vizsgálatról, valamint javaslatot tesz a meghozandó intézkedésekre. Az átadott információknak az alábbiakat kell tartalmazni:

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=HU)

Módosítás    63

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 6 pont – c d pont (új)

883/2013/EU, Euratom rendelet

7 cikk – 6 bekezdés – 1 albekezdés – b pont

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

cd)  A (6) bekezdés első albekezdésének b) pontja helyébe a következő szöveg lép:

b)  minden olyan információ, amely segíthet az érintett intézménynek, szervnek, hivatalnak vagy ügynökségnek annak eldöntésében, hogy indokolt-e igazgatási óvintézkedéseket hozni az Unió pénzügyi érdekeinek védelmében;

„b)  minden olyan információ, amely segíthet az érintett intézménynek, szervnek, hivatalnak vagy ügynökségnek dönteni az Unió pénzügyi érdekeinek védelmében meghozandó megfelelő igazgatási óvintézkedésekről;

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=HU)

Módosítás    64

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 6 pont – c e pont (új)

883/2013/EU, Euratom rendelet

7 cikk – 6 bekezdés – 1 albekezdés – c pont

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

ce)  A (6) bekezdés első albekezdésének c) pontja helyébe a következő szöveg lép:

c)  a bizalmas jelleg megőrzése céljából javasolt bármely különleges intézkedés, különösen azokban az esetekben, amelyek olyan vizsgálati intézkedésekkel járnak, amelyek a vizsgálatokra alkalmazandó nemzeti szabályozásnak megfelelően egy nemzeti igazságügyi hatóság, illetve – külső vizsgálat esetén – egy nemzeti hatóság hatáskörébe tartoznak.

„c)  a bizalmas jelleg megőrzése céljából javasolt bármely különleges intézkedés, különösen azokban az esetekben, amelyek olyan vizsgálati intézkedésekkel járnak, amelyek a vizsgálatokra alkalmazandó nemzeti szabályozásnak megfelelően egy nemzeti igazságügyi hatóság vagy más nemzeti hatóság hatáskörébe tartoznak.”

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=HU)

Indokolás

Technikai jellegű módosítás a külső és belső vizsgálatok közötti különbség eltörlését követően.

Módosítás    65

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 6 pont – d pont

883/2013/EU, Euratom rendelet

7 cikk – 6 bekezdés – 2 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az első albekezdésen túlmenően az érintett intézmény, szerv, hivatal vagy ügynökség bármikor konzultálhat a Hivatallal abból a célból, hogy a Hivatallal szorosan együttműködve megfelelő óvintézkedések meghozataláról határozzon, ideértve a bizonyítékok megóvását szolgáló intézkedéseket is, és haladéktalanul értesíti a Hivatalt az ilyen határozatról.

Az első albekezdésen túlmenően az érintett intézmény, szerv, hivatal vagy ügynökség haladéktalanul értesíti a Hivatalt a javasolt óvintézkedésektől való bármilyen eltérésről és annak okairól.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=HU)

Módosítás    66

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 6 pont – e pont

883/2013/EU, Euratom rendelet

7 cikk – 8 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(8)  Amennyiben egy vizsgálat nem zárható le a megindítását követő 12 hónapon belül, a főigazgató a 12 hónapos időtartam lejártakor és ezt követően hathavonta jelentést készít a Felügyelő Bizottság számára, amelyben ismerteti a vizsgálat elhúzódásának okait, és adott esetben a vizsgálat felgyorsítása érdekében a helyzet orvoslására tett intézkedéseket;

(8)  Amennyiben egy vizsgálat nem zárható le a megindítását követő 12 hónapon belül, a főigazgató a 12 hónapos időtartam lejártakor és ezt követően hathavonta jelentést készít a Felügyelő Bizottság számára, amelyben részletesen ismerteti a vizsgálat elhúzódásának okait és a vizsgálat felgyorsítása érdekében a helyzet orvoslására tett intézkedéseket.

Módosítás    67

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 6 pont – e a pont (új)

883/2013/EU, Euratom rendelet

7 cikk – 8 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ea)  A szöveg a következő (8a) bekezdéssel egészül ki:

 

„(8a)   A jelentésnek tartalmaznia kell legalább a tények rövid ismertetését, a jogi minősítésüket, az okozott vagy valószínűsíthetően okozott kár értékelését, a kötelező elévülési idő lejáratát, annak okait, hogy miért nem sikerült tartani a 12 hónapos határidőt, valamint megfelelő esetben a vizsgálat felgyorsítása érdekében a helyzet orvoslására tervezett intézkedéseket.”

Módosítás    68

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 7 pont – -a pont (új)

883/2013/EU, Euratom rendelet

8 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

-a)  Az (1) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

(1)  Az intézmények, szervek, hivatalok és ügynökségek haladéktalanul továbbítanak a Hivatal felé minden olyan információt, amely esetlegesen csalással, korrupcióval vagy az Unió pénzügyi érdekeit sértő bármely más jogellenes tevékenységgel lehet kapcsolatos.

(1)  Az intézmények, szervek, hivatalok és ügynökségek haladéktalanul továbbítanak a Hivatal felé minden olyan információt, amely esetlegesen csalással, korrupcióval vagy az Unió pénzügyi érdekeit sértő bármely más jogellenes tevékenységgel vagy szabálytalansággal lehet kapcsolatos. Ez a kötelezettség akkor vonatkozik az Európai Ügyészségre, amikor egy konkrét ügy nem tartozik a hatáskörébe az (EU) 2017/1939 rendelet IV. fejezete alapján.”

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=HU)

Indokolás

Lásd az 1. cikk (1) bekezdésének módosítását.

Módosítás    69

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 7 pont – a pont

883/2013/EU, Euratom rendelet

8 cikk – 1 bekezdés – 1a albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az Unió intézményei, szervei, hivatalai és ügynökségei az Európai Ügyészségnek az (EU) 2017/1939 rendelet 24. cikkének megfelelő jelentéstétel során továbbítják a Hivatalnak az Európai Ügyészségnek megküldött jelentés másolatát;

Az Unió intézményei, szervei, hivatalai és ügynökségei az Európai Ügyészségnek az (EU) 2017/1939 rendelet 24. cikkének megfelelő jelentéstétel során az első albekezdésben meghatározott kötelezettséget úgy is teljesíthetik, hogy továbbítják a Hivatalnak az Európai Ügyészségnek megküldött jelentés másolatát.

Módosítás    70

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 7 pont – b pont

883/2013/EU, Euratom rendelet

8 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az intézmények, szervek, hivatalok és ügynökségek, valamint – amennyiben az nem ellentétes a nemzeti joggal – a tagállamok illetékes hatóságai a Hivatal kérésére vagy saját kezdeményezésükre továbbítanak a Hivatalnak minden olyan birtokukban lévő dokumentumot és információt, amely a Hivatal által végzett, folyamatban lévő vizsgálatra vonatkozik.

Az intézmények, szervek, hivatalok és ügynökségek, valamint – amennyiben az nem ellentétes a nemzeti joggal – a tagállamok illetékes hatóságai a Hivatal kérésére vagy saját kezdeményezésükre haladéktalanul továbbítanak a Hivatalnak minden olyan birtokukban lévő dokumentumot és információt, amely a Hivatal által végzett, folyamatban lévő vizsgálatra vonatkozik.

Módosítás    71

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 7 pont – c pont

883/2013/EU, Euratom rendelet

8 cikk – 3 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Az intézmények, szervek, hivatalok és ügynökségek, valamint – amennyiben az nem ellentétes a nemzeti joggal – a tagállamok illetékes hatóságai továbbítanak a Hivatalnak minden egyéb, csalás, korrupció és az Unió pénzügyi érdekeit sértő bármely más jogellenes tevékenység elleni küzdelemmel összefüggésben birtokukban lévő, lényegesnek ítélt dokumentumot vagy információt.

(3)  Az intézmények, szervek, hivatalok és ügynökségek, valamint – amennyiben az nem ellentétes a nemzeti joggal – a tagállamok illetékes hatóságai a Hivatal kérésére vagy saját kezdeményezésük nyomán, késedelem nélkül továbbítanak a Hivatalnak minden egyéb, csalás, korrupció és az Unió pénzügyi érdekeit sértő bármely más jogellenes tevékenység elleni küzdelemmel összefüggésben birtokukban lévő, lényegesnek ítélt dokumentumot vagy információt.

Indokolás

Lásd az 1. cikk (1) bekezdésének módosítását.

Módosítás    72

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 7 pont – d pont

883/2013/EU, Euratom rendelet

8 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Ez a cikk nem alkalmazandó az Európai Ügyészségre az olyan bűncselekmények tekintetében, amelyekkel kapcsolatban gyakorolhatná hatáskörét az (EU) 2017/1939 rendelet 22. cikkével és 25. cikkével összhangban.

Ez a cikk nem alkalmazandó az Európai Ügyészségre az olyan bűncselekmények tekintetében, amelyekkel kapcsolatban gyakorolhatná hatáskörét az (EU) 2017/1939 rendelet IV. fejezetével összhangban.

Indokolás

Helyénvalónak tűnik itt az Európai Ügyészségről szóló rendelet teljes IV. fejezetére hivatkozni annak biztosítása érdekében, hogy egyetlen lényeges rendelkezés se maradjon ki (lásd még a 12c. cikk (1) bekezdését).

Módosítás    73

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 8 pont – -a pont (új)

883/2013/EU, Euratom rendelet

9 cikk – 2 bekezdés – 4 albekezdés

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

-a)  A (2) bekezdés negyedik albekezdése helyébe a következő szöveg lép:

A második és harmadik albekezdésben előírt követelmények nem alkalmazandók arra az esetre, ha helyszíni ellenőrzések és vizsgálatok keretében kerül sor nyilatkozatok rögzítésére.

„A második és harmadik albekezdésben előírt követelmények nem alkalmazandók arra az esetre, ha helyszíni ellenőrzések és vizsgálatok keretében kerül sor nyilatkozatok rögzítésére. Az érintett személyt azonban a nyilatkozatok megtétele előtt tájékoztatni kell a jogairól, különösen az egy általa választott személy jelenlétéhez való jogáról.”

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&from=HU)

Indokolás

Lásd a 889/2013/EU, Euratom rendeletnek az eljárási garanciák ellenőre hivatalának létrehozása tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló bizottsági javaslatot (COM(2014)0340).

Módosítás    74

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 8 pont – -a a pont (új)

883/2013/EU, Euratom rendelet

9 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

-a)  A (4) bekezdés második albekezdése helyébe a következő szöveg lép:

E célból a Hivatal az érintett személyt felszólítja arra, hogy írásban, vagy a Hivatal által kijelölt alkalmazott általi meghallgatás keretében tegye meg észrevételeit. E felszólítás tartalmazza az érintett személyre vonatkozó tényállás összefoglalását és a 45/2001/EK rendelet 11. és 12. cikke által előírt információkat, továbbá megjelöli az észrevételek benyújtásának határidejét, amely nem lehet kevesebb, mint a felszólítás kézhezvételétől számított tíz munkanap. Az érintett személy kifejezett egyetértésével vagy a vizsgálat sürgősségét alátámasztó megfelelő indokok alapján e határidő lerövidíthető. A végleges vizsgálati jelentés az összes ilyen észrevételt feltünteti.

„E célból a Hivatal az érintett személyt felszólítja arra, hogy írásban, vagy a Hivatal által kijelölt alkalmazott általi meghallgatás keretében tegye meg észrevételeit. E felszólítás tartalmazza az érintett személyre vonatkozó tényállás összefoglalását és az (EU) 2018/1725 rendelet 15. és 16. cikke által előírt információkat, továbbá megjelöli az észrevételek benyújtásának határidejét, amely nem lehet kevesebb, mint a felszólítás kézhezvételétől számított tíz munkanap. Az érintett személy kifejezett egyetértésével vagy a vizsgálat sürgősségét alátámasztó megfelelő indokok alapján e határidő lerövidíthető. A végleges vizsgálati jelentés az összes ilyen észrevételt feltünteti.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&from=HU)

Indokolás

Technikai jellegű módosítás: 2018. november 12-én a 42/2001/EK rendeletet hatályon kívül helyezték, és azt az (EU) 2018/1725 rendelet váltotta fel.

Módosítás    75

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 8 pont – a a pont (új)

883/2013/EU, Euratom rendelet

9 cikk – 5 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

aa)  A szöveg a következő (5a) bekezdéssel egészül ki:

 

„(5a)  Amennyiben a Hivatal büntető eljárás indítását javasolja, a visszaélést bejelentő személyek és az információnyújtó személyek titoktartáshoz való jogainak sérelme nélkül, az érintett személy részére hozzáférést kell biztosítani a Hivatal által a vizsgálatát követően a 11. cikk alapján kidolgozott jelentéshez és minden más lényeges dokumentumhoz, amennyiben azok az érintett személyhez kapcsolódnak, és ha – adott esetben – sem az Európai Ügyészség, sem a nemzeti igazságügyi hatóságok nem emelnek kifogást hat hónapon belül. Az illetékes igazságügyi hatóság e határidő letelte előtt is adhat engedélyt.”

Indokolás

Az előadó 51. módosításának lényegével összhangban. A jelentéshez való hozzáférés indokolatlan késleltetésének elkerülése érdekében határidőre van szükség. Ugyanakkor szükség van egy eljárásra, hogy a fájlhoz való korai hozzáférés ne tudja akadályoznia a nyomon követési vizsgálatokat és eljárásokat.

Módosítás    76

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 8 a pont (új)

883/2013/EU, Euratom rendelet

9 a cikk (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(8a)  A szöveg a következő 9a. cikkel egészül ki:

 

„9a. cikk

 

Az eljárási garanciák ellenőre

 

1.   Az eljárási garanciák ellenőrét (a továbbiakban: az ellenőr) a (2) bekezdésben meghatározott eljárással összhangban a Bizottság nevezi ki ötéves, nem megújítható időtartamra. Hivatali ideje lejártával mindaddig hivatalukban marad, amíg helyébe más nem lép.

 

2.   Az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett pályázati felhívást követően a Bizottság elkészíti az ellenőr tisztségére jelölt, megfelelő végzettséggel rendelkező jelöltek listáját. Az Európai Parlamenttel és a Tanáccsal folytatott konzultációt követően a Bizottság kinevezi az ellenőrt.

 

3.   Az ellenőrnek megfelelő képesítéssel és gyakorlattal rendelkezik az eljárási jogok és garanciák területén.

 

4.   Az ellenőr teljesen függetlenül gyakorolja feladatát, amelynek ellátása során senkitől nem kérhet és nem fogadhat el utasítást.

 

5.   Az ellenőr nyomon követi, hogy a Hivatal tiszteletben tartja-e az eljárási jogokat és garanciákat. A Hivatalhoz érkezett panaszok kezeléséért felel.

 

6.   Az ellenőr tevékenységéről évente jelentést tesz az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, a Bizottságnak, a Felügyelő Bizottságnak és a Hivatalnak. A jelentés nem említhet olyan egyedi eseteket, amelyekben vizsgálat folyik, és a vizsgálatok bizalmas jellegét azok lezárása után is biztosítani kell.”

Módosítás    77

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 8 b pont (új)

883/2013/EU, Euratom rendelet

9 b cikk (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

8b.  A szöveg a következő 9b. cikkel egészül ki:

 

„9b. cikk

 

Panaszkezelési mechanizmus

 

1.   A Hivatal az ellenőrrel együttműködve megteszi a szükséges lépéseket egy panaszkezelési mechanizmus létrehozásához az eljárási garanciák tiszteletben tartásának nyomon követése és biztosítása érdekében a Hivatal összes tevékenysége tekintetében.

 

2.   A Hivatal vizsgálatában érintett valamennyi személy jogosult az ellenőrhöz panaszt benyújtani arra vonatkozóan, hogy a Hivatal teljesítette-e a 9. cikkben meghatározott eljárási garanciákat. A panasz benyújtásának nincs felfüggesztő hatálya a folyamatban lévő vizsgálat elvégzésére nézve.

 

3.   A panaszokat legkésőbb egy hónappal azt követően lehet benyújtani, hogy a panaszos tudomást szerez azon releváns tényekről, amelyek az eljárási garanciák állítólagos megsértését jelentik. A vizsgálat lezárását követő egy hónapon túl nem lehet panaszt benyújtani. A 9. cikk (2) és (4) bekezdésében említett határidőkkel kapcsolatos panaszokat az e rendelkezésekben meghatározott határidők lejárta előtt kell benyújtani.

 

4.  Egy panasz kézhezvételekor az ellenőr azonnal tájékoztatja a Hivatal főigazgatóját, és lehetőséget ad a Hivatal számára, hogy a panaszban foglalt kérdést 15 munkanapon belül orvosolja.

 

5.   E rendelet 10. cikkének sérelme nélkül a Hivatal átad az ellenőr számára minden olyan információt, amelyre az ellenőrnek az ajánlás kibocsátásához szüksége lehet.

 

6.  Az ellenőr a Hivatal által a kérdés orvoslására tett intézkedésről az ellenőrnek küldött értesítést vagy a (3) bekezdésében említett határidő lejártát követően azonnal, de legkésőbb két hónapon belül ajánlást bocsát ki a panasszal kapcsolatban. Az ajánlást a Hivatalhoz kell benyújtani, és meg kell küldeni a panaszos számára. Kivételes esetekben az ellenőr dönthet úgy, hogy további 15 nappal meghosszabbítja az ajánlás kibocsátására rendelkezésre álló határidőt. Az ellenőr levélben értesíti a főigazgatót a meghosszabbítás okairól. Amennyiben az ellenőr az e bekezdésben meghatározott határidőn belül nem tesz ajánlást, akkor ezt a panasz ajánlás nélküli elutasításának kell tekinteni.

 

7.  A folyamatban lévő vizsgálat lefolytatásának befolyásolása nélkül az ellenőr kontradiktórius eljárás keretében megvizsgálja a panaszt. Az ellenőr – beleegyezésükkel – felkérheti a tanúkat, hogy az általa relevánsnak ítélt tények megerősítése érdekében adjanak írásbeli vagy szóbeli magyarázatot.

 

8.  A főigazgató a kérdésben követi az ellenőr ajánlását, kellően indokolt esetek kivételével, amikor eltérhet attól. Ha a főigazgató eltér az ellenőr ajánlásától, akkor e döntés fő okairól tájékoztatnia kell a panaszost és az ellenőrt, amennyiben ez nem befolyásolja a folyamatban lévő vizsgálatot. A főigazgatónak a végleges vizsgálati jelentéshez csatolt feljegyzésben meg kell indokolnia, miért nem követi az ellenőr ajánlását.

 

9.  A főigazgató kikérheti az ellenőr véleményét bármely olyan kérdésben, amely az ellenőr feladatainak ellátása során az eljárási garanciák tiszteletben tartásával kapcsolatos, többek között a 9. cikk (3) bekezdésében említett, érintett személyek tájékoztatásának késleltetésére vonatkozó döntésről is. A főigazgató minden ilyen kérés esetében megjelöli azt a határidőt is, amelyen belül az ellenőrnek válaszolnia kell.

 

10.  A személyzeti szabályzat 90a. cikkében meghatározott határidők sérelme nélkül, ha a főigazgatóhoz az együttélés tisztviselője vagy egyéb alkalmazottja a személyzeti szabályzat 90a. cikkével összhangban panaszt nyújt be és a tisztviselő vagy az egyéb alkalmazott ugyanezen kérdéssel kapcsolatban panaszt nyújtott be az ellenőrhöz, a főigazgatónak a panaszra való válaszadás előtt meg kell várnia az ellenőr ajánlását.”

Módosítás    78

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 9 pont – -a pont (új)

883/2013/EU, Euratom rendelet

10 cikk – 1 bekezdés

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

-a)  Az (1) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

(1) A külső vizsgálatok lefolytatása során bármilyen formában továbbított vagy megszerzett információt a vonatkozó rendelkezések alapján védelemben kell részesíteni.

(1) Az intézményeken, szerveken, hivatalokon és ügynökségeken kívüli vizsgálatok lefolytatása során bármilyen formában továbbított vagy megszerzett információt a vonatkozó nemzeti és uniós rendelkezések alapján védelemben kell részesíteni.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&from=HU)

Indokolás

Ez a módosítás a jelentéstervezet 54. módosításának helyébe lép.

Módosítás    79

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 9 pont – -a a pont (új)

883/2013/EU, Euratom rendelet

10 cikk – 2 bekezdés

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

-aa)  A (2) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

(2)  A belső vizsgálatok lefolytatása során bármilyen formában továbbított vagy megszerzett információ szakmai titoktartás tárgyát képezi, és azt az Unió intézményeire vonatkozó szabályok értelmében védelemben kell részesíteni.

(2)  Az intézményeken, szerveken, hivatalokon és ügynökségeken belüli vizsgálatok lefolytatása során bármilyen formában továbbított vagy megszerzett információ szakmai titoktartás tárgyát képezi, és azt az Unió intézményeire vonatkozó szabályok értelmében védelemben kell részesíteni.”

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=HU)

Indokolás

A külső és belső vizsgálatok közötti különbség eltörlésére irányuló javaslattal összhangban.

Módosítás    80

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 9 pont – - a b pont (új)

883/2013/EU, Euratom rendelet

10 cikk – 3 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

-ab)  A szöveg a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:

 

„(3a)  A Hivatal jelentéseit és ajánlásait közzéteszi, miután az illetékes szervek minden vonatozó nemzeti és uniós eljárást lezártak, és a közzététel már nem befolyásolja a vizsgálatot. A közzétételnek összhangban kell lennie az adatvédelmi szabályokkal és az e cikkben és az 1. cikkben rögzített elvekkel.”

Módosítás    81

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 9 pont – a pont

883/2013/EU, Euratom rendelet

10 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A Hivatal a 45/2001/EK rendelet 24. cikkével összhangban adatvédelmi tisztviselőt nevez ki.

A Hivatal az (EU) 2018/1725 rendelet 43. cikkével összhangban adatvédelmi tisztviselőt nevez ki.

Indokolás

Technikai jellegű módosítás: 2018. november 12-én a 42/2001/EK rendeletet hatályon kívül helyezték, és azt az (EU) 2018/1725 rendelet váltotta fel.

Módosítás    82

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 9 pont – a a pont (új)

883/2013/EU, Euratom rendelet

10 cikk – 5 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

aa)  A szöveg a következő (5a) bekezdéssel egészül ki:

 

„(5a)  Az EU pénzügyi érdekeit érintő bűncselekményeket vagy jogsértéseket a Hivatalnak bejelentő személyeket teljes körű védelemben kell részesíteni, különösen az uniós jog megsértését bejelentő személyek védelmére vonatkozó uniós jogszabályok révén.”

Módosítás    83

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 10 pont – a pont

883/2013/EU, Euratom rendelet

11 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A jelentéshez mellékelhetők a főigazgató meghozandó intézkedésre vonatkozó ajánlásai. Ezen ajánlásokban adott esetben fel kell tüntetni az intézmények, szervek, hivatalok vagy ügynökségek, illetve az érintett tagállamok illetékes hatóságainak fegyelmi, közigazgatási, pénzügyi és/vagy bírósági intézkedéseit, valamint meg kell jelölni különösen a becsült behajtandó összeget, valamint a megállapított tények előzetes jogi minősítését.

A jelentéshez mellékelni kell a főigazgató meghozandó intézkedésre vonatkozó ajánlásait. Ezen ajánlásokban adott esetben fel kell tüntetni az intézmények, szervek, hivatalok vagy ügynökségek, illetve az érintett tagállamok illetékes hatóságainak fegyelmi, közigazgatási, pénzügyi és/vagy bírósági intézkedéseit, valamint meg kell jelölni különösen a becsült behajtandó összeget, valamint a megállapított tények előzetes jogi minősítését.

Módosítás    84

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 10 pont – b pont

883/2013/EU, Euratom rendelet

11 cikk – 2 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

A Hivatal megteszi a szükséges belső intézkedéseket a zárójelentések és ajánlások állandó minőségének biztosítása érdekében, valamint mérlegeli, hogy az esetleges következetlenségek megszüntetése érdekében szükség van-e a belső eljárásokról szóló iránymutatás felülvizsgálatára.

Módosítás    85

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 10 pont – b pont

883/2013/EU, Euratom rendelet

11 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az ilyen alapon elkészített jelentések, azok hitelességének egyszerű ellenőrzését követően, elfogadható bizonyítéknak minősülnek a nemzeti bíróságok előtti, nem büntetőjogi jellegű bírósági eljárásokban és a tagállami közigazgatási eljárásokban.

Az ilyen alapon elkészített jelentések – köztük az ezeket a jelentéseket alátámasztó, illetve a jelentésekhez csatolt összes bizonyíték – azok hitelességének egyszerű ellenőrzését követően, elfogadható bizonyítéknak minősülnek a nemzeti bíróságok előtti bírósági eljárásokban és a tagállami közigazgatási eljárásokban. E rendelet nem érintheti a nemzeti bíróságok arra vonatkozó hatáskörét, hogy szabadon megvizsgálják a bizonyítékokat.

Módosítás    86

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 10 pont – b pont

883/2013/EU, Euratom rendelet

11 cikk – 2 bekezdés – 3 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A Hivatal által készített jelentések elfogadható bizonyítéknak minősülnek annak a tagállamnak a büntetőeljárásai során, amelyekben azok felhasználása szükségesnek bizonyul ugyanolyan módon és ugyanolyan feltételek mellett, mint az adott ország nemzeti közigazgatási vizsgálói által készített közigazgatási jelentések. A jelentésekre a nemzeti közigazgatási vizsgálók által készített közigazgatási jelentésekre alkalmazott értékelési szabályokkal azonos értékelési szabályok vonatkoznak, és az ilyen jelentésekkel egyenértékű bizonyítékként kell figyelembe venni őket.

törölve

Módosítás    87

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 10 pont – b pont

883/2013/EU, Euratom rendelet

11 cikk – 2 bekezdés – 4 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A tagállamok tájékoztatják a Hivatalt a nemzeti jog minden olyan szabályáról, amelyek relevánsak lehetnek a harmadik albekezdés alkalmazásában.

A tagállamok tájékoztatják a Hivatalt a nemzeti jog minden olyan szabályáról, amelyek relevánsak lehetnek az első albekezdés alkalmazásában.

Módosítás    88

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 10 pont – b pont

883/2013/EU, Euratom rendelet

11 cikk – 2 bekezdés – 4 a albekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

A nemzeti bíróságok értesítik a Hivatalt a bizonyítékok e bekezdés szerinti elutasításáról. Az értesítésnek említeni kell az elutasítás jogalapját, és annak indokolására vonatkozóan részletes magyarázatot kell magában foglalnia. A főigazgató a 17. cikk (4) bekezdése szerinti éves jelentésében értékeli a bizonyíték elfogadhatóságát a tagállamokban.

Indokolás

A szóbeli módosítás összehangolja a 155. módosítást a bizonyítékok elfogadhatóságára vonatkozó általános megközelítéssel, és figyelembe veszi az igazságszolgáltatás függetlenségét.

Módosítás    89

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 10 pont – c pont

883/2013/EU, Euratom rendelet

11 cikk – 3 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  A külső vizsgálatot követően készített jelentéseket és ajánlásokat, valamint az azokkal összefüggő összes vonatkozó dokumentumot a külső vizsgálatokra vonatkozó szabályoknak megfelelően meg kell küldeni az érintett tagállamok illetékes hatóságainak, valamint szükség esetén az illetékes intézménynek, szervnek, hivatalnak vagy ügynökségnek. Ezen intézmény, szerv, hivatal vagy ügynökség a külső vizsgálat eredményének megfelelően intézkedéseket hoz, és erről a jelentést kísérő ajánlásokban megjelölt időtartamon belül, – illetve a Hivatal külön kérésére – jelentést küld a Hivatalnak.

(3)  A vizsgálatot követően készített jelentéseket és ajánlásokat, valamint az azokkal összefüggő összes vonatkozó dokumentumot a vizsgálatokra vonatkozó szabályoknak megfelelően meg kell küldeni adott esetben az érintett tagállamok illetékes hatóságainak, valamint az illetékes intézménynek, szervnek, hivatalnak vagy ügynökségnek. Ezen intézmény, szerv, hivatal vagy ügynökség a vizsgálat eredményének megfelelően különösen fegyelmi vagy jogi jellegű intézkedéseket hoz, és erről a jelentést kísérő ajánlásokban megjelölt időtartamon belül, – illetve a Hivatal külön kérésére – jelentést küld a Hivatalnak. A tagállamok illetékes hatóságai kilenc hónapon belül jelentést tesznek a Hivatalnak az esettel kapcsolatos jelentésre válaszul hozott intézkedésekről.

Módosítás    90

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 10 pont – c a pont (új)

883/2013/EU, Euratom rendelet

11 cikk – 4 bekezdés

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

ca)  A (4) bekezdést el kell hagyni;

(4)  A belső vizsgálatot követően készített jelentéseket és ajánlásokat, valamint az azokkal összefüggő összes vonatkozó dokumentumot meg kell küldeni az érintett intézménynek, szervnek, hivatalnak vagy ügynökségnek. Ezen intézmény, szerv, hivatal vagy ügynökség a belső vizsgálat eredményének megfelelően fegyelmi vagy jogi jellegű intézkedéseket hoz, és erről a jelentést kísérő ajánlásokban megjelölt időtartamon belül, – illetve a Hivatal külön kérésére – jelentést küld a Hivatalnak.

 

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=HU)

Indokolás

Összevonva a (3) bekezdéssel.

Módosítás    91

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 10 pont – c b pont (új)

883/2013/EU, Euratom rendelet

11 cikk – 5 bekezdés

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

cb)  A 11. cikk (5) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

(5)  Amennyiben a belső vizsgálatot követően készített jelentésben feltárt tények büntetőeljárást vonhatnak maguk után, ezt az információt továbbítani kell az érintett tagállam igazságügyi hatóságainak.

(5)  Amennyiben a vizsgálatot követően készített jelentésben feltárt tények büntetőeljárást vonhatnak maguk után, ezt az információt a 12c. és 12d. cikk sérelme nélkül haladéktalanul továbbítani kell az érintett tagállam igazságügyi hatóságainak.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=HU)

Módosítás    92

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 10 pont – c c pont (új)

883/2013/EU, Euratom rendelet

11 cikk – 6 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

cc)   A szöveg a következő (6a) bekezdéssel egészül ki:

 

„(6a)  A tagállamok illetékes hatóságai, valamint az intézmények, a szervek, a hivatalok és az ügynökségek biztosítják, hogy kövessék a főigazgató által az (1) és (3) bekezdés szerint kiadott fegyelmi, közigazgatási, pénzügyi és igazságügyi ajánlásokat, valamint minden év március 31-én részletes jelentés küldenek a Hivatalnak a meghozott intézkedésekről, beleértve adott esetben, hogy miért nem hajtották végre a Hivatal ajánlásait.”

Indokolás

Az előadó 63. módosításának kiegészítése.

Módosítás    93

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 10 pont – c d pont (új)

883/2013/EU, Euratom rendelet

11 cikk – 8 bekezdés

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

cd)  A 11. cikk (8) bekezdése a következőképpen módosul:

(8)  Amennyiben azt egy olyan információnyújtó személy kéri, aki a Hivatalnak vizsgálat megindítását eredményező vagy azzal összefüggő információt szolgáltatott, a Hivatal a vizsgálat lezárásáról értesítést küldhet ezen információnyújtó személy számára. A Hivatal azonban elutasíthatja az ilyen irányú kérést, ha úgy ítéli meg, hogy az értesítés sértené az érintett személy jogos érdekeit, hátrányosan befolyásolná a vizsgálat és az azt követő intézkedések hatékonyságát, vagy ellentétes lenne az információ bizalmas kezelésére vonatkozó követelményekkel.

(8)  Amennyiben egy információnyújtó személy a Hivatalnak vizsgálat megindítását eredményező információt szolgáltatott, a Hivatal a vizsgálat lezárásáról értesítést küld ezen információnyújtó személy számára. A Hivatal azonban elutasíthatja az ilyen irányú kérést, ha úgy ítéli meg, hogy az értesítés sértené az érintett személy jogos érdekeit, hátrányosan befolyásolná a vizsgálat és az azt követő intézkedések hatékonyságát, vagy ellentétes lenne az információ bizalmas kezelésére vonatkozó követelményekkel.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=HU)

Módosítás    94

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 10 a pont (új)

883/2013/EU, Euratom rendelet

11 a cikk (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(10a)  A rendelet a 11. cikk után a következő új cikkel egészül ki:

 

„11a. cikk

 

Törvényszékhez benyújtott kereset

 

Bármely érintett személy keresetet nyújthat be a Bizottság ellen a 11. cikk (3) bekezdése alapján a nemzeti hatóságokhoz vagy az intézményekhez eljuttatott vizsgálati jelentés megsemmisítéséért hatáskör hiányára, az alapvető eljárási követelmények megsértésére, a Szerződések, köztük a Charta megsértésére vagy hatáskörrel való visszaélésre hivatkozva.”

Indokolás

Jelenleg nem lehet keresetet benyújtani az OLAF zárójelentései ellen. E módosítás célja az Alapjogi Charta által előírt hatékony jogvédelem megteremtése.

Módosítás    95

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 11 pont – -a pont (új)

883/2013/EU, Euratom rendelet

12 cikk – 1 bekezdés

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

-a)  Az (1) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

(1)  E rendelet 10. és 11. cikkének, valamint a 2185/96/Euratom, EK rendelet rendelkezéseinek sérelme nélkül, a Hivatal a külső vizsgálatok lefolytatása során megszerzett információkat továbbíthatja az érintett tagállamok illetékes hatóságai számára az ahhoz kellő időben, hogy azok nemzeti joguknak megfelelően meghozhassák a megfelelő intézkedéseket.

(1)  E rendelet 10. és 11. cikkének, valamint a 2185/96/Euratom, EK rendelet rendelkezéseinek sérelme nélkül, a Hivatal a 3. cikk szerinti helyszíni ellenőrzések és szemlék lefolytatása során megszerzett információkat továbbíthatja az érintett tagállamok illetékes hatóságai számára az ahhoz kellő időben, hogy azok nemzeti joguknak megfelelően meghozhassák a megfelelő intézkedéseket. A Hivatal az érintett intézménynek, szervnek, hivatalnak vagy ügynökségnek is továbbíthat információt.”

Indokolás

A külső és belső vizsgálatok közötti különbség eltörlésére irányuló javaslattal összhangban.

Módosítás    96

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 11 pont – a pont

883/2013/EU, Euratom rendelet

12 cikk – 1 bekezdés – utolsó mondat

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  Az (1) bekezdés a következő mondattal egészül ki:

törölve

„A Hivatal az érintett intézménynek, szervnek, hivatalnak vagy ügynökségnek is továbbíthat információt.”

 

Módosítás    97

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 11 pont – a a pont (új)

883/2013/EU, Euratom rendelet

12 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

aa)  A (2) bekezdés első albekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

A 10. és a 11. cikk sérelme nélkül, a főigazgató továbbítja az érintett tagállam igazságügyi hatóságainak a belső vizsgálat során a Hivatal tudomására jutott azon információkat, amelyek valamely nemzeti igazságügyi hatóság joghatósága alá tartozó tényekre vonatoznak.

A 10. és a 11. cikk sérelme nélkül, a főigazgató továbbítja az érintett tagállam igazságügyi hatóságainak az intézményeken, szerveken, hivatalokon vagy ügynökségeken belülivizsgálatok során a Hivatal tudomására jutott azon információkat, amelyek valamely nemzeti igazságügyi hatóság joghatósága alá tartozó tényekre vonatoznak.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=HU)

Indokolás

A külső és belső vizsgálatok közötti különbség eltörlésére irányuló javaslattal összhangban.

Módosítás    98

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 11 pont – b pont

883/2013/EU, Euratom rendelet

12 cikk – 3 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Az érintett tagállam illetékes hatóságai – amennyiben az nem ellentétes a nemzeti joggal – saját kezdeményezésükre vagy a Hivatal kérése alapján kellő időben tájékoztatják a Hivatalt az e cikk értelmében számukra továbbított információk alapján tett intézkedésekről.

(3)  Az érintett tagállam illetékes hatóságai – amennyiben az nem ellentétes a nemzeti joggal – egy hónapon belül tájékoztatják a Hivatalt az e cikk értelmében számukra továbbított információk alapján tett intézkedésekről.

Módosítás    99

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 12 pont

883/2013/EU, Euratom rendelet

12b cikk – 3 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3a)  A kölcsönös közigazgatási segítségnyújtásra vonatkozó kötelezettségek az 515/97/EK tanácsi rendelet1a és a 608/2013/EU rendelet1b alapján kiterjednek az Európai Strukturális és Beruházási Alapokhoz kapcsolódó koordinációs tevékenységre is e cikknek megfelelően.

 

_________________

 

1a A Tanács 1997. március 13-i 515/97/EK rendelete a tagállamok közigazgatási hatóságai közötti kölcsönös segítségnyújtásról, valamint a vám- és mezőgazdasági jogszabályok helyes alkalmazásának biztosítása érdekében e hatóságok és a Bizottság együttműködéséről (HL L 082., 1997.3.22., 1. o.).

 

1b Az Európai Parlament és a Tanács 608/2013/EU rendelete (2013. június 12.) a szellemi tulajdonjogok vámhatósági érvényesítéséről és az 1383/2003/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 181., 2013.6.29., 15. o.).

Módosítás    100

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 12 pont

883/2013/EU, Euratom rendelet

12 c cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A Hivatal indokolatlan késedelem nélkül jelentést tesz az Európai Ügyészségnek minden olyan büntetendő cselekményről, amellyel kapcsolatban az Európai Ügyészség az (EU) 2017/1939 rendelet 22. cikkével, továbbá 25. cikke (2) és (3) bekezdésével összhangban gyakorolhatná hatáskörét. A jelentést a Hivatal a vizsgálata előtt vagy annak során, bármelyik szakaszban megküldi.

(1)  A Hivatal indokolatlan késedelem nélkül jelentést tesz az Európai Ügyészségnek minden olyan büntetendő cselekményről, amellyel kapcsolatban az Európai Ügyészség az (EU) 2017/1939 rendelet IV. fejezetével összhangban gyakorolhatná hatáskörét. A jelentést a Hivatal a vizsgálata előtt vagy annak során minél hamarabb megküldi.

Indokolás

Helyénvalónak tűnik itt az Európai Ügyészségről szóló rendelet teljes IV. fejezetére hivatkozni annak biztosítása érdekében, hogy egyetlen lényeges rendelkezés se maradjon ki.

Módosítás    101

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 12 pont

883/2013/EU, Euratom rendelet

12 c cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A jelentésnek tartalmaznia kell legalább a tények leírását, beleértve az okozott vagy valószínűsíthetően okozott kár értékelését, a lehetséges jogi minősítést, valamint minden rendelkezésre álló információt a potenciális sértettekről, a gyanúsítottakról, valamint minden más érintett személyről.

(2)  A jelentésnek tartalmaznia kell legalább a Hivatal tudomására jutott tények és információ leírását, beleértve az okozott vagy valószínűsíthetően okozott kár értékelését, amennyiben a Hivatal rendelkezik erre vonatkozó információval, a lehetséges jogi minősítést, valamint minden rendelkezésre álló információt a potenciális sértettekről, a gyanúsítottakról, valamint minden más érintett személyről. A Hivatal a jelentéssel együtt továbbít az Európai Ügyészség részére a birtokában lévő, az üggyel kapcsolatos bármely egyéb információt.

Módosítás    102

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 12 pont

883/2013/EU, Euratom rendelet

12 c cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Azokban az esetekben, amikor a Hivatalhoz beérkezett információ nem tartalmazza a (2) bekezdésben meghatározott elemeket és a Hivatalnak nincs folyamatban lévő vizsgálata, a Hivatal előzetes értékelést végezhet az állításokkal kapcsolatban. Az értékelés elvégzésére haladéktalanul, de mindenképpen az információ beérkezését követő két hónapon belül kerül sor. Ezen értékelésre a 6. cikk és a 8. cikk (2) bekezdése alkalmazandó.

Azokban az esetekben, amikor a Hivatalhoz beérkezett információ nem tartalmazza a (2) bekezdésben meghatározott elemeket és a Hivatalnak nincs folyamatban lévő vizsgálata, a Hivatal előzetes értékelést végezhet az állításokkal kapcsolatban. Az értékelés elvégzésére haladéktalanul, de mindenképpen az információ beérkezését követő két hónapon belül kerül sor. Ezen értékelésre a 6. cikk és a 8. cikk (2) bekezdése alkalmazandó. A Hivatal tartózkodik minden olyan tevékenység elvégzésétől, amelyek veszélyeztethetik az Európai Ügyészség lehetséges jövőbeni vizsgálatait.

Módosítás    103

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 12 pont

883/2013/EU, Euratom rendelet

12 c cikk – 5 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  Az intézmények, szervek, hivatalok és ügynökségek kérhetik a Hivataltól, hogy végezze el a hozzájuk beérkezett állítások előzetes értékelését. Ezekre a megkeresésekre a (3) bekezdés alkalmazandó.

(5)  Az intézmények, szervek, hivatalok és ügynökségek kérhetik a Hivataltól, hogy végezze el a hozzájuk beérkezett állítások előzetes értékelését. Ezekre a megkeresésekre értelemszerűen az (1)–(4) bekezdés alkalmazandó. A Hivatal tájékoztatja az érintett intézményt, szervet, hivatalt vagy ügynökséget az előzetes értékelés eredményeiről, kivéve, ha az ilyen tájékoztatásnyújtás veszélybe sodorhatja a Hivatal vagy az Európai Ügyészség által folytatott vizsgálatot.

Indokolás

A Felügyelő Bizottság 2018. november 20-án kelt levelében javasoltaknak megfelelően.

Módosítás    104

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 12 pont

2013/833/EU, Euratom rendelet

12d cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Ha az Európai Ügyészség ugyanabban az ügyben nyomozást folytat, a főigazgató nem indít vizsgálatot az 5. cikknek megfelelően, kivéve, ha ez a 12e. cikkel vagy a 12f. cikkel összhangban történik.

(1)   Ha az Európai Ügyészség ugyanabban az ügyben nyomozást folytat, a főigazgató nem indít vizsgálatot az 5. cikknek megfelelően, illetve nem folytatja a folyamatban lévő vizsgálatot, kivéve, ha ez a 12e. cikkel vagy a 12f. cikkel összhangban történik. A főigazgató tájékoztatja az Európai Ügyészséget a vizsgálat ilyen okból történő el nem indításáról vagy megszakításáról hozott egyes döntésekről.

Indokolás

Az előadó 74. módosításához javasolt kiegészítés: magában foglalja, hogy a főigazgatónak tájékoztatnia kell az Európai Főügyészséget az ügyek „el nem indításáról”.

Módosítás    105

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 12 pont

883/2013/EU, Euratom rendelet

12d cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az első albekezdés alkalmazása céljából a Hivatal az Európai Ügyészség ügyviteli rendszerén keresztül ellenőrzi a 12g. cikk (2) bekezdésével összhangban, hogy az Európai Ügyészség nyomozást folytat-e. A Hivatal további információt kérhet az Európai Ügyészségtől. Az Európai Ügyészség az ilyen megkeresésre 10 munkanapon belül válaszol.

Az első albekezdés alkalmazása céljából a Hivatal az Európai Ügyészség ügyviteli rendszerén keresztül ellenőrzi a 12g. cikk (2) bekezdésével összhangban, hogy az Európai Ügyészség nyomozást folytat-e. A Hivatal további információt kérhet az Európai Ügyészségtől. Az Európai Ügyészség az ilyen megkeresésre 10 munkanapon belül válaszol. Ezt a határidőt kivételes esetekben, a 12g. cikk (1) bekezdésében említett munkamegállapodásokban rögzített szabályokkal összhangban meg lehet hosszabbítani.

Módosítás    106

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 12 pont

883/2013/EU, Euratom rendelet

12d cikk – 1 bekezdés – 2 a albekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

Abban az esetben, amikor a Hivatal az első albekezdéssel összhangban lezárja vizsgálatát, nem alkalmazandó a 9. cikk (4) bekezdése és a 11. cikk.

Indokolás

Lásd a Bizottság 12c. cikke (6) bekezdése alapján javasolt szöveget.

Módosítás    107

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 12 pont

883/2013/EU, Euratom rendelet

12d cikk – 1 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a)   A Hivatal az Európai Ügyészség kérésére tartózkodik bizonyos olyan tevékenységek elvégzésétől vagy intézkedések végrehajtásától, amelyek veszélyeztethetik az Európai Ügyészség által folytatott vizsgálatot vagy vádhatósági eljárást. Az Európai Ügyészség indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja a Hivatalt, amikor az ilyen kérés okai megszűnnek.

Indokolás

A Felügyelő Bizottság 2018. november 20-án kelt levelében foglalt javaslata alapján.

Módosítás    108

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 12 pont

833/2013/EU, Euratom rendelet

12d cikk – 1 b bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1b)   Ha az Európai Főügyészség lezár vagy megszüntet egy vizsgálatot, amelynél az (1) bekezdés alapján a főigazgatótól információkat kapott, és amely a Hivatal hatásköreinek gyakorlása szempontjából releváns, indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja a Hivatalt, és ajánlásokat készíthet a közigazgatási vizsgálatok nyomon követésére vonatkozóan.

Módosítás    109

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 12 pont

883/2013/EU, Euratom rendelet

12e cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Az (1) bekezdés szerint a kérés írásban továbbítandó és a kérésben meg kell határozni az intézkedést vagy intézkedéseket, melyek elvégzését az Európai Ügyészség a Hivataltól kéri, és adott esetben tartalmaznia kell az intézkedések elvégzésének tervezett ütemezését. A kérésnek információt kell tartalmaznia az Európai Ügyészség nyomozásával kapcsolatban, amennyiben ez a kérés célja tekintetében releváns. Szükség esetén a Hivatal további információt kérhet.

(2)  Az (1) bekezdés szerinti kérés írásban továbbítandó és abban legalább a következőket kell meghatározni:

 

a)  az Európai Ügyészség nyomozásával kapcsolatos információ, amennyiben az a kérés célja tekintetében releváns;

 

b)  azon intézkedés vagy intézkedések, melyek elvégzését az Európai Ügyészség a Hivataltól kéri;

 

c)  adott esetben az intézkedések elvégzésének tervezett ütemezése;

 

d)  a (2a) bekezdés szerinti bármilyen utasítás.

 

Szükség esetén a Hivatal további információt kérhet.

Indokolás

A Felügyelő Bizottság 2018. november 20-án kelt levelében foglalt javaslatán alapuló új szerkezet és kiegészítés.

Módosítás    110

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 12 pont

883/2013/EU, Euratom rendelet

12e cikk – 2 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a)  A bizonyítékok elfogadhatóságának, valamint az alapvető jogok és az eljárási garanciák megóvása érdekében, amennyiben a Hivatal az Európai Ügyészség kérésére e cikk értelmében támogató vagy kiegészítő intézkedéseket hajt végre, az Európai Ügyészség utasíthatja a Hivatalt, hogy az alapvető jogok, eljárási garanciák és adatvédelem tekintetében az e rendeletben előírtnál magasabb szintű normákat alkalmazzon. Ennek során részletesen meg kell határoznia a formai követelményeket és az alkalmazandó eljárásokat.

 

Az Európai Ügyészség konkrét utasításainak hiányában az (EU) 2017/1939 rendelet VI. fejezete (Eljárási biztosítékok) és VIII. fejezete (Adatvédelem) értelemszerűen alkalmazandó a Hivatal által az e cikk szerint végrehajtott intézkedésekre.

Indokolás

Az Európai Ügyészségről szóló rendeletben foglalt, eljárási biztosítékokra és adatvédelemre vonatkozó szabályok alkalmazandók az OLAF által az Európai Ügyészség kérésére végrehajtott minden intézkedésre, így semmi sem ösztönzi az Európai Ügyészséget arra, hogy kizárólag e szabályok megkerülése céljából bízzon feladatokat az OLAF-ra. Ez a módosítás a Felügyelő Bizottság 2018. november 20-án kelt levelében foglalt javaslatait tartalmazza.

Módosítás    111

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 12 pont

883/2013/EU, Euratom rendelet

12f cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Azokban a kellően indokolt esetekben, amikor a főigazgató az Európai Ügyészség már folyamatban lévő nyomozása ellenére úgy ítéli meg, hogy a Hivatal megbízatásával összhangban vizsgálatot kell indítani óvintézkedések, illetve pénzügyi, fegyelmi vagy igazgatási intézkedések elfogadásának megkönnyítése céljából, a Hivatal írásban tájékoztatja az Európai Ügyészséget a vizsgálat jellegéről és céljáról.

Azokban a kellően indokolt esetekben, amikor a főigazgató az Európai Ügyészség már folyamatban lévő nyomozása ellenére úgy ítéli meg, hogy a Hivatal megbízatásával összhangban vizsgálatot kell indítani óvintézkedések, illetve pénzügyi, fegyelmi vagy igazgatási intézkedések elfogadásának megkönnyítése céljából, a Hivatal írásban tájékoztatja az Európai Ügyészséget a vizsgálat jellegéről és céljáról, valamint az Európai Ügyészség írásbeli beleegyezését kéri kiegészítő vizsgálat indításához.

Módosítás    112

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 12 pont

883/2013/EU, Euratom rendelet

12f cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az Európai Ügyészség az általa végzett nyomozás vagy vádhatósági eljárás veszélyeztetésének elkerülése érdekében kifogást emelhet a vizsgálat indítása vagy a vizsgálattal kapcsolatos bizonyos tevékenységek elvégzése ellen a tájékoztatás beérkezését követően 30 napon belül, és addig, ameddig a kifogás okai fennállnak. Az Európai Ügyészség indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja a Hivatalt, amikor a kifogás okai megszűnnek.

Az Európai Ügyészség az általa végzett nyomozás vagy vádhatósági eljárás veszélyeztetésének elkerülése érdekében egyetérthet a vizsgálat indításával vagy a vizsgálattal kapcsolatos bizonyos tevékenységek elvégzésével, vagy kifogást emelhet ellene, a tájékoztatás beérkezését követően 20 napon belül, és addig, ameddig a kifogás okai fennállnak. Kellően indokolt esetekben az Európai Ügyészség a határidőt további 10 munkanappal meghosszabbíthatja. Erről tájékoztatja a Hivatalt.

 

Abban az esetben, ha az Európai Ügyészség kifogást emel, a Hivatal nem indíthat kiegészítő vizsgálatot. Ebben az esetben az Európai Ügyészség indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja a Hivatalt, amikor a kifogás okai megszűnnek.

Módosítás    113

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 12 pont

883/2013/EU, Euratom rendelet

12f cikk – 1 bekezdés – 3 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Ha az Európai Ügyészség nem emel kifogást az előző albekezdésben említett időtartamon belül, a Hivatal vizsgálatot indíthat és azt az Európai Ügyészséggel szorosan egyeztetve folytatja le.

Ha az Európai Ügyészség beleegyezését adja, a Hivatal vizsgálatot indíthat vagy folytathat, és azt az Európai Ügyészséggel szorosan egyeztetve folytatja le.

Módosítás    114

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 12 pont

883/2013/EU, Euratom rendelet

12f cikk – 1 bekezdés – 3 a albekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

Amennyiben az Európai Ügyészség nem válaszol a második albekezdésben meghatározott határidőn belül, a Hivatal egyeztetéseket kezdeményezhet az Európai Ügyészséggel annak érdekében, hogy 10 napon belül döntést hozzanak.

Módosítás    115

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 12 pont

883/2013/EU, Euratom rendelet

12g cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Ahol szükséges megkönnyíteni az Európai Ügyészséggel való, az 1. cikk (4a) bekezdése szerinti együttműködést, a Hivatal és az Európai Ügyészség igazgatási megállapodásokról állapodik meg. Az ilyen munkamegállapodások meghatározhatják információk – így a személyes adatok, az operatív, stratégiai vagy technikai információk és a minősített adatok – cseréjére vonatkozó gyakorlati részleteket. A munkamegállapodások részletes szabályokat tartalmaznak a két hivatal közötti, az állítások beérkezése és azok ellenőrzése során történő folyamatos információcserére vonatkozóan.

(1)  Ahol szükséges megkönnyíteni az Európai Ügyészséggel való, az 1. cikk (4a) bekezdése szerinti együttműködést, a Hivatal és az Európai Ügyészség igazgatási megállapodásokról állapodik meg. Az ilyen munkamegállapodások meghatározhatják információk – így a személyes adatok, az operatív, stratégiai vagy technikai információk és a minősített adatok – cseréjére, valamint az információtechnológiai platformok létrehozására vonatkozó gyakorlati részleteket, ideértve a szoftverek frissítésével és kompatibilitásával kapcsolatos közös megközelítést is. A munkamegállapodások részletes szabályokat tartalmaznak az állítások beérkezése és azok ellenőrzése során történő folyamatos információcserére vonatkozóan azzal a céllal, hogy meghatározzák a két hivatal által végzett vizsgálatokkal kapcsolatos hatásköröket. A munkamegállapodások a bizonyítékok Hivatal és Európai Ügyészség közötti átadására, valamint a költségek megosztásra vonatkozó szabályokat is tartalmazzák.

 

Az Európai Ügyészséggel kötendő munkamegállapodások elfogadása előtt a főigazgató tájékoztatás céljából megküldi a tervezetet az európai adatvédelmi biztosnak, a Felügyelő Bizottságnak és az Európai Parlamentnek. Az európai adatvédelmi biztos és a Felügyelő Bizottság haladéktalanul véleményt nyilvánít.

Módosítás    116

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 12 pont

883/2013/EU, Euratom rendelet

12g cikk – 2 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

A Hivatalnak az Európai Ügyészség ügyviteli rendszerében található információkhoz való közvetett hozzáférésére csak akkor van mód, ha arra a Hivatal e rendeletben meghatározott feladatainak ellátásához van szükség, valamint az ilyen hozzáférést kellően meg kell indokolni és a Hivatal által létrehozott belső eljárás keretében hitelesíteni kell. A Hivatal nyilvántartást vezet az Európai Ügyészség ügyviteli rendszeréhez való hozzáférés minden esetéről.

Módosítás    117

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 12 pont

883/2013/EU, Euratom rendelet

12g cikk – 2 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a)  A Hivatal főigazgatója és az Európai Főügyész évente legalább egyszer találkoznak a közös érdeklődésre számot tartó ügyek megvitatása céljából.

Módosítás    118

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 12a pont – a pont (új)

883/2013/EU, Euratom rendelet

15 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

12a.  A 15. cikk a következőképpen módosul:

 

a)  Az (1) bekezdés második albekezdése helyébe a következő szöveg lép:

A Felügyelő Bizottság a főigazgató által a 7. cikk (8) bekezdésének megfelelően rendelkezésre bocsátott információk alapján nyomon követi különösen az eljárási garanciák alkalmazásával és a vizsgálatok időtartamával kapcsolatos fejleményeket.

„A Felügyelő Bizottság nyomon követi különösen az eljárási garanciák alkalmazásával és a vizsgálatok időtartamával kapcsolatos fejleményeket.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=HU)

Módosítás    119

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 12a pont – b pont (új)

883/2013/EU, Euratom rendelet

15 cikk – 1 bekezdés – 5 albekezdés

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

b)  Az (1) bekezdés ötödik albekezdése helyébe a következő szöveg lép:

Kellően indokolt esetben a Felügyelő Bizottság a vizsgálatokkal kapcsolatban további információkat kérhet a Hivataltól, beleértve a lezárt vizsgálatokkal kapcsolatos jelentéseket és ajánlásokat is, de ezzel nem érintheti a folyamatban lévő vizsgálati eljárásokat.

„A Felügyelő Bizottság részére hozzáférést kell biztosítani a feladatai ellátáshoz szükségesnek ítélt valamennyi információhoz és dokumentumhoz, beleértve a lezárt vizsgálatokkal és elutasított esetekkel kapcsolatos jelentéseket és ajánlásokat, de ezzel nem érintheti a folyamatban lévő vizsgálati eljárásokat, továbbá kellően tekintettel kell lennie a titoktartási és adatvédelmi követelményekre.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=HU)

Indokolás

Részben a Felügyelő Bizottság 2018. november 20-án kelt levelében foglalt javaslata alapján.

Módosítás    120

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 12a pont – c pont (új)

883/2013/EU, Euratom rendelet

15 cikk – 8 bekezdés – 1 albekezdés

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

c)  A (8) bekezdés első albekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

A Felügyelő Bizottság kijelöli elnökét. A Felügyelő Bizottság elfogadja saját eljárási szabályzatát, amelyet tájékoztatás céljából az elfogadás előtt megküld az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, a Bizottságnak és az európai adatvédelmi biztosnak. A Felügyelő Bizottság az elnöke vagy a főigazgató kezdeményezésére ül össze. A Felügyelő Bizottság évente legalább tíz ülést tart. A Felügyelő Bizottság tagjai többségi szavazata alapján hozza meg határozatait. Titkársági feladatainak ellátásáról a Bizottság gondoskodik, a Hivataltól függetlenül, és a Felügyelő Bizottsággal szoros együttműködésben. A titkárság bármely alkalmazottjának kinevezése előtt konzultálni kell a Felügyelő Bizottsággal és a véleményét figyelembe kell venni. A titkárság a Felügyelő Bizottság utasításai alapján, a Bizottságtól függetlenül jár el. A Bizottság – a Felügyelő Bizottságnak és titkárságának költségvetésére vonatkozó ellenőrzési jogosultságának sérelme nélkül – nem avatkozik be a Felügyelő Bizottság ellenőrzési feladatainak ellátásába.

„A Felügyelő Bizottság kijelöli elnökét. A Felügyelő Bizottság elfogadja saját eljárási szabályzatát, amelyet tájékoztatás céljából az elfogadás előtt megküld az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, a Bizottságnak és az európai adatvédelmi biztosnak. A Felügyelő Bizottság az elnöke vagy a főigazgató kezdeményezésére ül össze. A Felügyelő Bizottság évente legalább tíz ülést tart. A Felügyelő Bizottság tagjai többségi szavazata alapján hozza meg határozatait. Titkársági feladatainak ellátásáról a Felügyelő Bizottsággal szoros együttműködésben a Bizottság gondoskodik. A titkárság bármely alkalmazottjának kinevezése előtt konzultálni kell a Felügyelő Bizottsággal és a véleményét figyelembe kell venni. A titkárság a Felügyelő Bizottság utasításai alapján, a Bizottságtól függetlenül jár el. A Bizottság – a Felügyelő Bizottságnak és titkárságának költségvetésére vonatkozó ellenőrzési jogosultságának sérelme nélkül – nem avatkozik be a Felügyelő Bizottság ellenőrzési feladatainak ellátásába.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=HU)

Indokolás

A Felügyelő Bizottság 2018. november 20-án kelt levelében javasoltaknak megfelelően.

Módosítás    121

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 13 pont – -a pont (új)

883/2013/EU, Euratom rendelet

16 cikk – 1 bekezdés

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

-a)  Az (1) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

(1)  Az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság évente egy alkalommal politikai szintű véleménycserét folytat a főigazgatóval, amelynek során megvitatják, hogy a Hivatal milyen módszereket követ a csalás, a korrupció, valamint az Unió pénzügyi érdekeit sértő bármely más jogellenes tevékenység megelőzése és az ellenük folytatott küzdelem terén. A Felügyelő Bizottság részt vesz a véleménycserében. A Számvevőszék, az Eurojust és/vagy az Europol képviselői – az Európai Parlament, a Tanács, a Bizottság, a főigazgató vagy a Felügyelő Bizottság kérésére – eseti meghívást kaphatnak a véleménycserére.

(1)  Az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság évente egy alkalommal politikai szintű véleménycserét folytat a főigazgatóval, amelynek során megvitatják, hogy a Hivatal milyen módszereket követ a csalás, a korrupció, valamint az Unió pénzügyi érdekeit sértő bármely más jogellenes tevékenység vagy szabálytalanság megelőzése és az ellenük folytatott küzdelem terén. A Felügyelő Bizottság részt vesz a véleménycserében. Az Európai Főügyész meghívást kap az eszmecserén való részvételre. A Számvevőszék, az Eurojust és/vagy az Europol képviselői – az Európai Parlament, a Tanács, a Bizottság, a főigazgató vagy a Felügyelő Bizottság kérésére – eseti meghívást kaphatnak a véleménycserére.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=HU)

Indokolás

Lásd az 1. cikk (1) bekezdésének módosítását.

Módosítás    122

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 13 pont – a pont

883/2013/EU, Euratom rendelet

16 cikk – 1 bekezdés – harmadik mondat

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  Az (1) bekezdésben a harmadik mondat helyébe a következő szöveg lép:

törölve

„A Számvevőszék, az Európai Ügyészség, az Eurojust és/vagy az Europol képviselői – az Európai Parlament, a Tanács, a Bizottság, a főigazgató vagy a Felügyelő Bizottság kérésére – eseti meghívást kaphatnak a véleménycserére.”

 

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=HU)

Indokolás

Technikai jellegű törlés – lásd az előző módosítást.

Módosítás    123

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 13 pont – a a pont (új)

883/2013/EU, Euratom rendelet

16 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

aa)  A (2) bekezdés bevezető része helyébe a következő szöveg lép:

(2)  A véleménycsere témái között szerepelhetnek az alábbiak:

(2)  A véleménycsere az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság által elfogadott bármilyen témához kapcsolódhat. A véleménycsere témái között egészen pontosan az alábbiak szerepelhetnek:

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=HU)

Módosítás    124

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 13 pont – b pont

883/2013/EU, Euratom rendelet

16 cikk – 2 bekezdés – d pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

d)  a Hivatal és az intézmények, szervek, hivatalok és ügynökségek, különösen az Európai Ügyészség közötti kapcsolatok keretei.

d)  a Hivatal és az intézmények, szervek, hivatalok és ügynökségek, különösen az Európai Ügyészség közötti kapcsolatok keretei, és a Hivatal vizsgálati zárójelentéseinek következtében, valamint a Hivatal által átadott információk alapján hozott intézkedések;

Indokolás

Az OLAF ajánlásai intézmények, szervek, hivatalok és ügynökségek, valamint az Európai Ügyészség általi betartásának ellenőrzése és nyomon követésének javítása érdekében.

Módosítás    125

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 13 pont – b a pont (új)

883/2013/EU, Euratom rendelet

16 cikk – 2 bekezdés – e pont

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

ba) A (2) bekezdés e) pontja helyébe a következő szöveg lép:

e) a Hivatal és a tagállamok illetékes hatóságai közötti kapcsolatok keretei;

„e) a Hivatal és a tagállamok illetékes hatóságai közötti kapcsolatok keretei, és a Hivatal vizsgálati zárójelentéseinek következtében, valamint a Hivatal által átadott információk alapján hozott intézkedések;

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=HU)

Indokolás

Az OLAF ajánlásai tagállamok általi betartásának ellenőrzése és nyomon követésének javítása érdekében.

Módosítás    126

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 13 pont – b b pont (új)

883/2013/EU, Euratom rendelet

16 cikk – 4 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

bb)  A (4) bekezdés után a következő új (4a) bekezdés kerül beillesztésre:

 

„(4a)  Az eszmecserén az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság felváltva elnököl.”

Módosítás    127

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 14 pont – -a pont (új)

883/2013/EU, Euratom rendelet

17 cikk – 1 bekezdés

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

-a)  Az (1) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

(1)  A Hivatalt a főigazgató irányítja. A főigazgatót a (2) bekezdésben meghatározott eljárás alapján a Bizottság nevezi ki. A főigazgató hivatali ideje hét év, amely nem meghosszabbítható.

„(1)  A Hivatalt a főigazgató irányítja. A főigazgatót a (2) bekezdésben meghatározott eljárás alapján a Bizottság nevezi ki. A főigazgató hivatali ideje hét év, amely nem meghosszabbítható. A főigazgató a személyzeti szabályzat alapján ideiglenes alkalmazottként alkalmazandó.”

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=HU)

Módosítás    128

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 14 pont – -a a pont (új)

883/2013/EU, Euratom rendelet

17 cikk – 2 bekezdés

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

-aa)  A (2) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

(2)  Új főigazgató kinevezéséhez a Bizottság pályázati felhívást tesz közzé az Európai Unió Hivatalos Lapjában. A pályázati felhívást a hivatalban lévő főigazgató megbízatásának lejárta előtt legalább hat hónappal közzé kell tenni. Azt követően, hogy a Felügyelő Bizottság kedvező véleményt nyilvánított a Bizottság által végrehajtott kiválasztási eljárásról, a Bizottság elkészíti a megfelelő végzettséggel rendelkező jelöltek listáját. Az Európai Parlamenttel és a Tanáccsal folytatott konzultációt követően a Bizottság kinevezi a főigazgatót.

(2)  Új főigazgató kinevezéséhez a Bizottság pályázati felhívást tesz közzé az Európai Unió Hivatalos Lapjában. A pályázati felhívást a hivatalban lévő főigazgató megbízatásának lejárta előtt legalább hat hónappal közzé kell tenni. Azt követően, hogy a Felügyelő Bizottság kedvező véleményt nyilvánított a Bizottság által végrehajtott kiválasztási eljárásról, a Bizottság elkészíti a megfelelő végzettséggel rendelkező jelöltek listáját. Az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közös megegyezéssel kijelöli, majd ezt követően az utóbbi kinevezi a főigazgatót.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=HU)

Módosítás    129

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 14 pont – a pont

883/2013/EU, Euratom rendelet

17 cikk – 3 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  A főigazgató a külső és belső vizsgálatok vagy koordinációs tevékenységek megindításával és lefolytatásával vagy az ilyen vizsgálatok vagy koordinációs tevékenységek lefolytatását követő jelentések elkészítésével kapcsolatos feladatai ellátása során nem kérhet és nem fogadhat el utasítást kormányoktól, illetve intézményektől, szervektől, hivataloktól vagy ügynökségektől. Ha a főigazgató úgy ítéli meg, hogy a Bizottság által hozott valamely intézkedés aláássa a függetlenségét, akkor erről azonnal értesíti a Felügyelő Bizottságot, továbbá határoz arról, hogy a Bizottság intézkedése miatt kíván-e keresetet benyújtani a Bírósághoz.

(3)  A főigazgató a vizsgálatok vagy koordinációs tevékenységek megindításával és lefolytatásával vagy az ilyen vizsgálatok vagy koordinációs tevékenységek lefolytatását követő jelentések elkészítésével kapcsolatos feladatai ellátása során nem kérhet és nem fogadhat el utasítást kormányoktól, illetve intézményektől, szervektől, hivataloktól vagy ügynökségektől. Ha a főigazgató úgy ítéli meg, hogy a Bizottság által hozott valamely intézkedés aláássa a függetlenségét, akkor erről azonnal értesíti a Felügyelő Bizottságot, továbbá határoz arról, hogy a Bizottság intézkedése miatt kíván-e keresetet benyújtani a Bírósághoz.

Indokolás

A külső és belső vizsgálatok közötti különbség eltörlésére irányuló javaslattal összhangban.

Módosítás    130

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 14 pont – a a pont (új)

883/2013/EU, Euratom rendelet

17 cikk – 4 bekezdés

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

aa)  A (4) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

(4)  A főigazgató rendszeresen jelentést tesz az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek a Hivatal által lefolytatott vizsgálatok eredményeiről, a végrehajtott intézkedésekről és a nehézséget jelentő tényezőkről, tiszteletben tartva ugyanakkor a vizsgálatok bizalmas jellegét, az érintett személyek és az informátorok törvény által biztosított jogait, valamint adott esetben a nemzeti jog bírósági eljárásokra alkalmazandó rendelkezéseit.

(4)  A főigazgató rendszeresen, de legalább évente jelentést tesz az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek a Hivatal által lefolytatott vizsgálatok eredményeiről, a végrehajtott intézkedésekről, a nehézséget jelentő tényezőkről és a Felügyelő Bizottság ajánlásainak Hivatal általi, 15. cikkel összhangban történő nyomon követéséről, tiszteletben tartva ugyanakkor a vizsgálatok bizalmas jellegét, az érintett személyek és az informátorok törvény által biztosított jogait, valamint adott esetben a nemzeti jog bírósági eljárásokra alkalmazandó rendelkezéseit.

 

Az éves jelentésnek tartalmaznia kell annak értékelését is, hogy milyen mértékben működött együtt a tagállami illetékes hatóságokkal, valamint az intézményekkel, a szervekkel, a hivatalokkal és az ügynökségekkel, különös tekintettel a 11. cikk (2) és (6a) bekezdésének végrehajtására.”

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=HU)

Módosítás    131

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 14 pont – a b pont (új)

883/2013/EU, Euratom rendelet

17 cikk – 4 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ab)  A szöveg a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:

 

„(4a)  Költségvetési ellenőrzési jogkörével összefüggésben az Európai Parlament kérésére a főigazgató tájékoztatást nyújthat a Hivatal tevékenységeiről, tiszteletben tartva a nyomozások és a nyomon követési eljárások titkosságát. Az Európai Parlament biztosítja az e bekezdésnek megfelelően szolgáltatott információk bizalmas kezelését.”

Módosítás    132

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 14 pont – a c pont (új)

883/2013/EU, Euratom rendelet

17 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

ac)  Az (5) bekezdés első albekezdését el kell hagyni:

A főigazgató a Hivatal irányítási terve keretében minden évben meghatározza a Hivatal által követett vizsgálati gyakorlat prioritásait, valamint azokat közzétételüket megelőzően megküldi a Felügyelő Bizottságnak.

 

Indokolás

A vizsgálati gyakorlati prioritások bevezetése nem bizonyult hasznosnak.

Módosítás    133

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 14 pont – b pont

883/2013/EU, Euratom rendelet

17 cikk – 5 bekezdés – 3 albekezdés – b pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  azokról az esetekről, amikor a tagállamok igazságügyi hatóságainak és az Európai Ügyészségnek továbbítottak információt;

b)  azokról az esetekről, amikor a tagállamok igazságügyi hatóságainak vagy az Európai Ügyészségnek továbbítottak információt;

Módosítás    134

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 14 pont – b a pont (új)

883/2013/EU, Euratom rendelet

17 cikk – 5 bekezdés – 3 albekezdés – b a pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ba)  Az (5) bekezdés harmadik albekezdése a b) pontot követően a következő új ponttal egészül ki:

 

„ba)  az elutasított esetekről;”

Módosítás    135

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 14 pont – b b pont (új)

883/2013/EU, Euratom rendelet

17 cikk – 7 bekezdés

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

bb)  A (7) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

(7)  A főigazgató olyan belső tanácsadói és ellenőrzési eljárást hoz létre, ideértve a jogszerűség ellenőrzését is, amely többek között az eljárási garanciáknak, az érintett személyek alapvető jogainak, valamint az érintett tagállamok nemzeti jogának a tiszteletben tartásával kapcsolatos, különös tekintettel a 11. cikk (2) bekezdésére.

(7)  A főigazgató olyan belső tanácsadói és ellenőrzési eljárást hoz létre, ideértve a jogszerűség ellenőrzését is, amely többek között az eljárási garanciáknak, az érintett személyek és a tanúk alapvető jogainak, valamint az érintett tagállamok nemzeti jogának a tiszteletben tartásával kapcsolatos, különös tekintettel a 11. cikk (2) bekezdésére. A jogszerűség ellenőrzését a Hivatalnak a jog és a vizsgálati eljárások terén jártas azon szakértői végzik, akik képzettségük alapján valamely tagállamban bírói tisztséget is betölthetnek. A szakértők véleményét csatolják a vizsgálat zárójelentéséhez.”

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=HU)

Indokolás

A módosítás a plenáris ülésre benyújtott, a 2006–2013-as OLAF-felülvizsgálat második olvasatában szereplő 10. és 23. módosításon alapul (lásd a plenáris ülésre benyújtott A7-0225/2013. sz. dokumentumot és a PE 510.603. sz. munkadokumentumot).

Módosítás    136

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 14 pont – b c pont (új)

883/2013/EU, Euratom rendelet

17 cikk – 8 bekezdés

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

bc)  A (8) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

(8)  A főigazgató a Hivatal alkalmazottai által a vizsgálati eljárások tekintetében alkalmazandó iránymutatásokat fogad el. Ezen iránymutatásoknak összhangban kell lenniük e rendelettel, valamint ki kell térniük többek között az alábbiakra:

„(8)  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 19a. cikkel összhangban felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a Hivatal személyzete által követendő vizsgálati eljárási kódex megállapításáról. E felhatalmazáson alapuló jogi aktusok különösen a következőkre terjednek ki:

a)  a vizsgálatok lefolytatása;

a)  a Hivatal megbízatásának és alapokmányának végrehajtása során követendő gyakorlatok;

b)  az eljárási garanciák;

b)  a vizsgálati eljárásokra vonatkozó részletes szabályok, valamint az engedélyezett vizsgálati tevékenységek;

c)  a belső tanácsadói és ellenőrzési eljárások részletei, ideértve a jogszerűség ellenőrzését is;

c)  az érintett személyek törvényes jogai;

d)  adatvédelem,

d)  eljárási garanciák;

 

da)  az adatvédelemmel, valamint a tájékoztatással és a dokumentumokhoz való hozzáféréssel kapcsolatos politikákhoz fűződő rendelkezések;

 

db)  a jogszerűség ellenőrzésével és az érintett személyek rendelkezésére álló jogorvoslati lehetőségekkel kapcsolatos rendelkezések;

 

dc)  kapcsolat az Európai Ügyészséggel.

Az említett iránymutatásokat, valamint azok módosításait csak akkor lehet elfogadni, ha azokról a Felügyelő Bizottság már benyújthatta észrevételeit; az iránymutatásokat ezt követően tájékoztatás céljából meg kell küldeni az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és a Bizottságnak, továbbá szintén tájékoztatás céljából az Unió intézményeinek hivatalos nyelvein közzé kell azokat tenni a Hivatal honlapján.

A Bizottság az általa végzett előkészítő munka során konzultál a Felügyelő Bizottsággal és az európai adatvédelmi biztossal.

 

Az e bekezdéssel összhangban elfogadott minden felhatalmazáson alapuló jogi aktust tájékoztatás céljából az unió összes hivatalos nyelvén közzé kell tennie a Hivatal honlapján.”

Indokolás

A módosítás a plenáris ülésre benyújtott, a 2006–2013-as OLAF-felülvizsgálat második olvasatában szereplő 11. és 24. módosításon alapul (lásd a plenáris ülésre benyújtott A7-0225/2013. sz. dokumentumot és a PE 510.603. sz. munkadokumentumot).

Módosítás    137

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 14 pont – c pont

883/2013/EU, Euratom rendelet

17 cikk – 8 bekezdés – 1 albekezdés – e pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  A (8) bekezdés első albekezdése a következő e) ponttal egészül ki:

törölve

„e)  kapcsolat az Európai Ügyészséggel.”

 

Indokolás

Technikai jellegű törlés – lásd az előző módosítást.

Módosítás    138

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 14 pont – c a pont (új)

883/2013/EU, Euratom rendelet

17 cikk – 9 bekezdés – 1 albekezdés

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

ca)  A (9) bekezdés első albekezdése helyébe a következő szöveg lép:

Mielőtt a Bizottság a főigazgatóval szemben fegyelmi szankciót fogadna el, konzultál a Felügyelő Bizottsággal.

„Mielőtt a Bizottság a főigazgatóval szemben fegyelmi szankciót fogadna el vagy felfüggesztené mentelmi jogát, konzultál a Felügyelő Bizottsággal.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=HU)

Indokolás

A Felügyelő Bizottság 2018. november 20-án kelt levelében foglalt javaslata alapján.

Módosítás    139

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 14 a pont (új)

883/2013/EU, Euratom rendelet

19 cikk

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

14a.  A 19. cikk helyébe a következő szöveg lép:

19 cikk

19. cikk

Értékelő jelentés

Értékelő jelentés és felülvizsgálat

2017. október 2-ig a Bizottság értékelő jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak e rendelet alkalmazásáról. Az említett jelentéshez mellékelni kell a Felügyelő Bizottság véleményét, valamint a jelentésben állást kell foglalni arról, hogy szükséges-e módosítani ezt a rendeletet.

Legkésőbb az (EU) 2017/1939 rendelet 120. cikke (2) bekezdésének második albekezdésével összhangban meghatározott időponttól számított öt év elteltével a Bizottság értékelő jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak e rendelet alkalmazásáról és hatásáról, különösen a Hivatal és az Európai Ügyészség közötti együttműködés hatékonyságát és eredményességét illetően. Az értékelést a Felügyelő Bizottság véleménye kíséri.

 

Legkésőbb az első albekezdés szerinti értékelő jelentés benyújtásától számított két év elteltével a Bizottság jogalkotási javaslatot nyújt be az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz a Hivatal keretrendszerének modernizálása céljából, beleértve a kiegészítő vagy részletesebb szabályokat a Hivatal létrehozásával, feladatkörével vagy a tevékenységeire – többek között az Európai Ügyészséggel történő együttműködésére és a határokon átnyúló nyomozásaira, valamint a nem résztvevő tagállamokban folytatott nyomozásokra – alkalmazandó eljárásokkal kapcsolatban.”

Módosítás    140

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 14 b pont (új)

883/2013/EU, Euratom rendelet

19 a cikk (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(14b)   A szöveg az alábbi új, 19a. cikkel egészül ki:

 

„19a. cikk

 

A felhatalmazás gyakorlása

 

1.  A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozóan a Bizottság részére adott felhatalmazás feltételeit ez a cikk határozza meg.

 

2.  A Bizottság ... (e rendelet hatálybalépésének dátuma)-tól/től számított négy évre szóló felhatalmazást kap a 17. cikk (8) bekezdésében említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal a négyéves időtartam letelte előtt jelentést készít a felhatalmazásról. A felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra, amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb három hónappal minden egyes időtartam letelte előtt.

 

3.  Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 17. cikk (8) bekezdésében említett felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon, vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.

 

4.  A Bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadását követően haladéktalanul és egyidejűleg értesíti arról az Európai Parlamentet és a Tanácsot.

 

5.  A 17. cikk (8) bekezdése értelmében elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő két hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ezen időtartam két hónappal meghosszabbodik.”

Indokolás

Felhatalmazáson alapuló jogi aktusokra vonatkozó szokásos cikk (eljárási szabályzathoz).

(1)

HL L 248., 2013.9.18., 1. o.

(2)

Az Európai Számvevőszék 8/2018. sz. véleménye.


INDOKOLÁS

Az Európai Ügyészség (EPPO) létrehozása a Parlament egyik legfőbb vívmánya a jelenlegi jogalkotási időszakban. Várakozásaink szerint ez gyökeres változást fog hozni az Unió pénzügyi érdekeinek védelme tekintetében. A csalás és a szabálytalanságok elleni küzdelem terén szintén messzemenő hatással lesz az EU intézményi felépítésére, a legnagyobb mértékben azonban az Európai Csalás Elleni Hivatalt (OLAF) fogja érinteni. E küszöbön álló intézményi felfordulás fényében a Bizottság benyújtott egy javaslatot a 883/2013/EU, Euratom rendelet módosítására, amelynek a középpontjában a következő szempontok állnak:

-  az OLAF-ról szóló rendelet hozzáigazítása az Európai Ügyészség létrehozásához,

-  a 2017-es értékelésben foglalt fő megállapítások végrehajtása az OLAF vizsgálatai hatékonyságának bizonyos területeken való növelése érdekében, mint például a tagállamokban végzett helyszíni ellenőrzésekre és szemlékre vonatkozó rendelkezések egyértelművé tétele a „Sigma Orionis”-ítéletet (T-48/16. sz. ügy) követően, valamint a bankszámlákhoz való hozzáférés lehetővé tétele,

-  számos pontosítás és egyszerűsítés.

Az előadó üdvözli és támogatja a Bizottság által javasolt módosításokat. Az előadó mindazonáltal úgy véli, hogy további intézkedésekre van szükség ahhoz, hogy jobban előkészítsük a talajt az Európai Ügyészség számára. Ráadásul az OLAF jelenlegi jogalapon nyugvó munkája számos súlyos hiányosságról tanúskodik. Az értékelő jelentés hangsúlyozza, hogy a csalás és a szabálytalanságok elleni hatékony küzdelmet mennyire akadályozzák a rendeletből fakadó problémák. Ezenfelül 2014-ben a Bizottság jogalkotási javaslatot nyújtott be az eljárási garanciák ellenőre hivatalának létrehozására, amelyet még nem fogadtak el.

Az előadó ezért a következő megközelítést javasolja:

-  a külső és belső vizsgálatok közötti különbség eltörlése, mivel az feleslegessé vált, különösen annak következtében, hogy az OLAF áthelyezte a hangsúlyt az igazgatási szabálytalanságokra és az adminisztratív behajtásra (3. és 4. cikk),

-  a vizsgálati gyakorlati prioritások eltörlése (az 5. cikk (1) bekezdése és a 17. cikk (5) bekezdése),

-  a Felügyelő Bizottság információkhoz való hozzáférésének javítása (az 5. cikk (6a) bekezdése, a 15. cikk (1) bekezdése és a 17. cikk (5) bekezdése),

-  a főigazgató ajánlásainak tagállamok, valamint intézmények, szervek, hivatalok és ügynökségek általi jobb nyomon követése (a 7. cikk (6) bekezdése, a 11. cikk (3) és (6a) bekezdése, és a 17. cikk (4) bekezdése),

-  a vizsgálatok gyorsabb lezárásának előmozdítása (a 7. cikk (8) bekezdése),

-  az OLAF-jelentések nemzeti bírósági és közigazgatási eljárások keretében való elfogadhatóságának további elősegítése (a 11. cikk (2) bekezdése),

-  az Európai Ügyészséggel folytatott együttműködés egyszerűsítése (12c.–12g. cikk),

-  a főigazgatóra vonatkozó felmentési eljárás létrehozása az Európai Ügyészségre vonatkozó felmentési eljáráshoz hasonlóan (a 17. cikk (9a) bekezdése).

Ezenkívül számos módosítást vezettek be azzal a céllal, hogy javítsák az eljárási garanciák és az OLAF-vizsgálatokban érintett személyek alapvető jogainak a védelmét:

-  az európai parlamenti képviselők irodái jogállásának tisztázása (a 4. cikk (2a) bekezdése),

-  az érintett személyek számára jog biztosítása a zárójelentésekhez való hozzáféréshez (a 9. cikk (5a) bekezdése),

-  az eljárási garanciák ellenőre hivatalának létrehozása (9a. és 9b. cikk),

-  az érintett személyek számára jog biztosítása, hogy keresetet nyújthassanak be az OLAF valamely zárójelentése ellen (11a. cikk).

-  eljárási szabályzat létrehozása, amelyet felhatalmazáson alapuló jogi aktus útján kell elfogadni (a 17. cikk (8) bekezdése).

Ezek az intézkedések rendkívül fontosak ahhoz, hogy az OLAF hatékonyabban elláthassa feladatait, valamint hogy már a kezdetektől biztosítható legyen az OLAF és az Európai Ügyészség közötti zavartalan együttműködés.


VÉLEMÉNY A JOGI BIZOTTSÁG RÉSZÉRŐL (25.1.2019)

a Költségvetési Ellenőrző Bizottság részére

az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) által lefolytatott vizsgálatokról szóló 883/2013/EU, Euratom rendeletnek az Európai Ügyészséggel való együttműködés és az OLAF vizsgálatai hatékonysága tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2018)0338 – C8-0214/2018 – 2018/0170(COD))

A vélemény előadója: Jean-Marie Cavada

RÖVID INDOKOLÁS

Az Európai Ügyészség (EPPO) létrehozását követően felül kell vizsgálni az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) vizsgálatait szabályozó jelenleg hatályos 883/2013/EU rendeletet a két intézmény közötti együttműködés kiigazítása, az OLAF vizsgálati feladatköre hatékonyságának növelése, valamint a 883/2013/EU rendeletben foglalt rendelkezések egyértelműsítése és egyszerűsítése érdekében.

Mind az Európai Ügyészség, mind az OLAF megbízatása – saját hatáskörének keretein belül – az Unió pénzügyi érdekeinek védelmére vonatkozik.

Az Európai Ügyészség, miután megkezdi működését, hatáskörrel fog rendelkezni arra, hogy az Unió költségvetését sértő bűncselekmények ügyében nyomozásokat folytasson le és vádat emeljen a nemzeti bíróságok előtt. Az OLAF igazgatási szabálytalanságokat, valamint a büntetőjog hatálya alá tartozó magatartásokat is kivizsgál. A bűnügyi nyomozáshoz képest azonban korlátozott hatáskörrel rendelkezik. A javaslat ezért azt irányozza elő, hogy a két testület a lehető legszorosabban működjön együtt, ami több vádemeléshez, több bűnösséget megállapító ítélethez és a nagyobb mértékű visszafizetéshez vezetne.

Az új jogi keretre való zökkenőmentes átmenet lehetővé tétele érdekében a módosított 883/2013/EU rendeletnek még az Európai Ügyészség működésének megkezdése – a tervek szerint 2020 vége – előtt hatályba kell lépnie.

Az előadó támogatja a Bizottság arra irányuló törekvését, hogy egyelőre csak a bizottsági javaslatot kísérő – az értékelő jelentésen, külső tanulmányokon és az érdekelt felekkel folytatott konzultáció eredményein alapuló – elemző szolgálati munkadokumentum szerint elengedhetetlen, korlátozott számú változtatást hajtson végre. Az előadó ezért támogatja a Bizottság arra irányuló javaslatát, hogy a következő három terület álljon a középpontban: az Európai Ügyészség és az OLAF viszonya, az OLAF-vizsgálatok hatékonyságának növelése, valamint pontosítások és egyszerűsítések.

I. Az Európai Ügyészség és az OLAF viszonya

A javaslat az alábbi szükséges rendelkezéseket vezeti be az OLAF és az Európai Ügyészség közötti kapcsolat szabályozására:

•  az OLAF azon kötelezettségét, hogy indokolatlan késedelem nélkül jelentést tegyen az Európai Ügyészségnek minden olyan cselekményről, amellyel kapcsolatban az Európai Ügyészség hatáskört gyakorolhat: az Európai Ügyészségnek továbbított tájékoztatásnak kellőképpen megalapozottnak kell lennie és tartalmaznia kell minden szükséges információt;

•  a vizsgálatok közötti átfedések elkerülése: az OLAF nem indíthat szükségtelen párhuzamos vizsgálatot olyan tényekkel kapcsolatban, amelyek tekintetében az Európai Ügyészség már nyomozást folytat;

•  konkrét eljárási szabályok az Európai Ügyészség által OLAF-hoz intézett, az Európai Ügyészség munkájának támogatására vagy kiegészítésére irányuló kérelmekre vonatkozóan.

II. Az OLAF-vizsgálatok hatékonyságának javítása

A Bíróságnak a T-48/16. sz. Sigma Orionis SA kontra Európai Bizottság ügyben hozott ítéletének végrehajtása érdekében fontos tisztázni, hogy az OLAF a 883/2013/EU rendelet és a 2185/96/Euratom, EK rendelet alapján helyszíni ellenőrzéseket és vizsgálatokat végezhet, kivéve, ha az érintett gazdasági szereplő tiltakozik ez ellen (3. cikk). Az uniós jog elsőbbséget élvez a nemzeti joggal szemben, amennyiben egy kérdést a 883/2013/EU vagy a 2185/96//Euratom, EK rendelet szabályoz. A Bíróság megállapította azt is, hogy a gazdasági szereplő tiltakozási lehetősége nem biztosítja számára az ellenzés jogát, hanem pusztán az következik belőle, hogy a nemzeti jogban előírt feltételek mellett a nemzeti bűnüldöző szervek segítségével kényszeríthető az ellenőrzés eltűrésére. Az eljárási garanciákat illetően az OLAF-nak tiszteletben kell tartania az uniós jogban, nevezetesen az Alapjogi Chartában megállapított alapjogokat.

Az előadó üdvözli a bankszámla-információkkal kapcsolatos javasolt módosításokat, amelyek tükrözik a pénzmosás elleni ötödik irányelvben foglaltakat (7. cikk (3) bekezdés), a héainformációknak a 904/2010/EU rendeleten alapuló cseréjét (12. cikk (5) bekezdés), a Hivatal által beszerzett bizonyítékok elfogadhatóságának elvét (11. cikk (2) bekezdés), a csalásellenes koordinációs szolgálatokat a tagállamokban (12a. cikk), valamint a Hivatal által végezhető koordinációs tevékenységeket szabályozó rendelkezést (12b. cikk).

Az előadó olyan módosításokat javasol, amelyek célja az átláthatóság és a hatékonyság növelése. Az előadó javasolja továbbá, hogy a jogszabály utaljon a visszaélést bejelentő személyek védelmére az OLAF-vizsgálatokkal összefüggésben.

MÓDOSÍTÁSOK

A Jogi Bizottság felkéri a Költségvetési Ellenőrző Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy vegye figyelembe az alábbi módosításokat:

Módosítás    1

Rendeletre irányuló javaslat

1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az (EU) 2017/1371 európai parlamenti és tanácsi irányelv3, valamint az (EU) 2017/1939 tanácsi rendelet4 elfogadásával az Unió jelentős mértékben megerősítette az Unió pénzügyi érdekeinek büntetőjogi eszközökkel folytatott védelmére rendelkezésre álló eszközöket. Az Európai Ügyészség hatáskört kap bűnügyi nyomozások lefolytatására a résztvevő tagállamokban és vádemelésekre az Unió költségvetését sértő, az (EU) 2017/1371 irányelvben meghatározott bűncselekményekkel kapcsolatban.

(1)  Az (EU) 2017/1371 európai parlamenti és tanácsi irányelv3 , valamint az (EU) 2017/1939 tanácsi rendelet4, elfogadásával az Unió jelentős mértékben megerősítette az Unió pénzügyi érdekeinek büntetőjogi eszközökkel folytatott védelmére rendelkezésre álló eszközökkel kapcsolatos harmonizált jogi kereteket. A Bizottság egyik legfőbb prioritása a büntető igazságszolgáltatás és a csalás elleni küzdelemmel kapcsolatos politika terén az Európai Ügyészség, amely hatáskörrel rendelkezik bűnügyi nyomozások lefolytatására a résztvevő tagállamokban és vádemelésekre az Unió költségvetését sértő, az (EU) 2017/1371 irányelvben meghatározott bűncselekményekkel kapcsolatban.

_________________

_________________

3 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2017/1371 irányelve (2017. július 5.) az Unió pénzügyi érdekeit érintő csalás ellen büntetőjogi eszközökkel folytatott küzdelemről (HL L 198., 2017.7.28., 29. o.).

3 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2017/1371 irányelve (2017. július 5.) az Unió pénzügyi érdekeit érintő csalás ellen büntetőjogi eszközökkel folytatott küzdelemről (HL L 198., 2017.7.28., 29. o.).

4 Tanács (EU) 2017/1939 rendelete (2017. október 12.) az Európai Ügyészség létrehozására vonatkozó megerősített együttműködés bevezetéséről (HL L 283., 2017.10.31., 1. o.).

4 Tanács (EU) 2017/1939 rendelete (2017. október 12.) az Európai Ügyészség létrehozására vonatkozó megerősített együttműködés bevezetéséről (HL L 283., 2017.10.31., 1. o.).

Módosítás    2

Rendeletre irányuló javaslat

2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Az Európai Csalás Elleni Hivatal (a továbbiakban: a Hivatal) igazgatási vizsgálatokat folytat le igazgatási szabálytalanságok és bűnöző magatartás feltárása céljából. Vizsgálatai végén a Hivatal igazságügyi ajánlásokat tehet a nemzeti ügyészségeknek, amivel lehetővé kívánja tenni vádemelések és vádhatósági eljárások lefolytatását a tagállamokban. Azokat az eseteket, amelyek az Európai Ügyészségben résztvevő tagállamokban merültek fel és bűncselekmények gyanújára adnak okot, a jövőben az OLAF jelenteni fogja az Európai Ügyészségnek és együttműködik vele a nyomozásai keretében.

(2)  Az Unió pénzügyi érdekeinek védelme érdekében az Európai Csalás Elleni Hivatal (a továbbiakban: a Hivatal) igazgatási vizsgálatokat folytat le igazgatási szabálytalanságok és bűnöző magatartás feltárása céljából. Vizsgálatai végén a Hivatal igazságügyi ajánlásokat tehet a nemzeti ügyészségeknek, amivel lehetővé kívánja tenni vádemelések és vádhatósági eljárások lefolytatását a tagállamokban. Azokat az eseteket, amelyek az Európai Ügyészségben résztvevő tagállamokban merültek fel és bűncselekmények gyanújára adnak okot, a jövőben az OLAF jelenteni fogja az Európai Ügyészségnek és együttműködik vele a nyomozásai keretében, például technikai és logisztikai segítséget nyújtva számára.

Módosítás    3

Rendeletre irányuló javaslat

3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Ezért a 883/2013/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletet5 módosítani kell az (EU) 2017/1939 rendelet elfogadását követően. A 883/2013/EU, Euratom rendelet szabályainak tükrözniük kell és ki kell egészíteniük az (EU) 2017/1939 rendeletben az Európai Ügyészség és a Hivatal közötti kapcsolatra vonatkozóan meghatározott rendelkezéseket abból a célból, hogy biztosítani lehessen az Unió pénzügyi érdekeinek legmagasabb szintű, a két szerv közötti szinergiák révén történő védelmét.

(3)  Ezért a 883/2013/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletet5 módosítani kell, illetve ennek megfelelően ki kell igazítani az (EU) 2017/1939 rendelet elfogadását követően. A 883/2013/EU, Euratom rendelet szabályainak tükrözniük kell és ki kell egészíteniük az (EU) 2017/1939 rendeletben az Európai Ügyészség és a Hivatal közötti kapcsolatra vonatkozóan meghatározott rendelkezéseket abból a célból, hogy biztosítani lehessen az Unió pénzügyi érdekeinek legmagasabb szintű, a két szerv közötti szinergiák révén történő védelmét, ami a szoros együttműködés, az információcsere, a kiegészítő jelleg és az átfedések elkerülése elvének végrehajtását foglalja magában.

_________________

_________________

5 Az Európai Parlament és a Tanács 883/2013/EU, Euratom rendelete (2013. szeptember 11.) az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) által lefolytatott vizsgálatokról, valamint az 1073/1999/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és az 1074/1999/Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről, (HL L 248., 2013.9.18., 1. o.).

5 Az Európai Parlament és a Tanács 883/2013/EU, Euratom rendelete (2013. szeptember 11.) az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) által lefolytatott vizsgálatokról, valamint az 1073/1999/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és az 1074/1999/Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről, (HL L 248., 2013.9.18., 1. o.).

Módosítás    4

Rendeletre irányuló javaslat

4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  Közös célkitűzésük, nevezetesen az uniós költségvetés integritásának megőrzése érdekében, a Hivatalnak és az Európai Ügyészségnek szoros kapcsolatot kell kialakítania és fenntartania a lojális együttműködés alapján, melynek célja a megbízatásuk egymást kiegészítő jellegének biztosítása, továbbá az intézkedéseik koordinálása, elsősorban az Európai Ügyészség létrehozására vonatkozó megerősített együttműködés hatóköre tekintetében. E kapcsolat végső soron hozzájárul annak biztosításához, hogy az összes eszköz felhasználásra kerüljön az Unió pénzügyi érdekeinek védelmére és elkerüljék az erőfeszítések közötti szükségtelen átfedéseket.

(4)  Közös célkitűzésük, nevezetesen az uniós költségvetés integritásának megőrzése érdekében, a Hivatalnak és az Európai Ügyészségnek szoros kapcsolatot kell kialakítania és fenntartania a lojális és hatékony együttműködés alapján, melynek célja a megbízatásuk egymást kiegészítő jellegének biztosítása, továbbá az intézkedéseik koordinálása, elsősorban az Európai Ügyészség létrehozására vonatkozó megerősített együttműködés hatóköre tekintetében. E kapcsolat végső soron hozzájárul annak biztosításához, hogy az összes eszköz felhasználásra kerüljön az Unió pénzügyi érdekeinek védelmére és biztosítására, és elkerüljék az erőfeszítések közötti szükségtelen átfedéseket, valamint ahhoz is, hogy biztosítsák az eljárási garanciák és az érintett gazdasági szereplők jogainak teljes körű tiszteletben tartását. A jó együttműködés előmozdítása érdekében az Európai Ügyészségnek és a Hivatalnak rendszeresen találkozókat kell tartaniuk különösen annak érdekében, hogy azonosítsák a tendenciákat és az eltérő hatásköreikbe tartozó különböző ügyek közötti lehetséges kapcsolatokat. Megbízatásaik azon eltéréséből adódóan, hogy az Európai Ügyészség bűnügyi, a Hivatal pedig közigazgatási vizsgálatokat folytat le, előfordulhat, hogy tevékenységük összehangolására egyes esetekben nincs szükség.

Módosítás    5

Rendeletre irányuló javaslat

5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  Az (EU) 2017/1939 rendelet előírja, hogy a Hivatal, valamint az Unió összes intézménye, szerve, hivatala és ügynöksége, továbbá az illetékes nemzeti hatóságok indokolatlan késedelem nélkül jelentést tesznek az Európai Ügyészségnek minden olyan büntetendő cselekményről, amellyel kapcsolatban az Európai Ügyészség gyakorolhatná hatáskörét. Mivel a Hivatal megbízatása a csalásra, korrupcióra és az Unió pénzügyi érdekeit sértő bármely más jogellenes tevékenységre irányuló igazgatási vizsgálatok elvégzésére terjed ki, ideális helyzetben van és megfelelő eszközökkel rendelkezik ahhoz, hogy az Európai Ügyészség partnere és kiemelt információforrása legyen.

(5)  Az (EU) 2017/1939 rendelet előírja, hogy a Hivatal, valamint az Unió összes intézménye, szerve, hivatala és ügynöksége, továbbá az illetékes nemzeti hatóságok indokolatlan késedelem nélkül jelentést tesznek az Európai Ügyészségnek minden olyan büntetendő cselekmény gyanújáról, amellyel kapcsolatban az Európai Ügyészség gyakorolhatná hatáskörét. Mivel a Hivatal megbízatása a csalásra, korrupcióra és az Unió pénzügyi érdekeit sértő bármely más jogellenes tevékenységre irányuló igazgatási vizsgálatok elvégzésére terjed ki, ideális helyzetben van és megfelelő eszközökkel rendelkezik ahhoz, hogy az Európai Ügyészség partnere és kiemelt információforrása legyen.

Módosítás    6

Rendeletre irányuló javaslat

6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6)  Az Európai Ügyészség hatáskörébe tartozó lehetséges büntetendő cselekményre utaló tényállási elemek a gyakorlatban szerepelhetnek a Hivatalhoz beérkezett eredeti állításokban, illetve megállapítást nyerhetnek a Hivatal által igazgatási szabálytalanság gyanúja alapján indított igazgatási vizsgálat során is. A Hivatalnak annak érdekében, hogy eleget tegyen az Európai Ügynökség felé fennálló jelentéstételi kötelezettségének, adott esettől függően jelentenie kell a büntetendő cselekményt bármelyik szakaszban a vizsgálat előtt vagy a vizsgálat lefolytatása során.

(6)  Az Európai Ügyészség hatáskörébe tartozó lehetséges büntetendő cselekményre utaló tényállási elemek a gyakorlatban szerepelhetnek a Hivatalhoz beérkezett eredeti állításokban, illetve megállapítást nyerhetnek a Hivatal által igazgatási szabálytalanság gyanúja alapján indított igazgatási vizsgálat során is. A Hivatalnak annak érdekében, hogy eleget tegyen az Európai Ügynökség felé fennálló jelentéstételi kötelezettségének, adott esettől függően haladéktalanul jelentenie kell a büntetendő cselekményt bármelyik szakaszban a vizsgálat előtt vagy a vizsgálat lefolytatása során.

Módosítás    7

Rendeletre irányuló javaslat

7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(7)  Az (EU) 2017/1939 rendelet meghatározza azokat az elemeket, amelyeket, szabály szerint, a jelentéseknek legalább tartalmazniuk kell. Lehetséges, hogy a Hivatalnak ezen elemek azonosítása céljából előzetesen értékelnie kell az állításokat és ehhez össze kell gyűjtenie a szükséges információt. A Hivatal ezt az értékelést haladéktalanul és olyan eszközökkel végzi el, amelyek nem veszélyeztetik a jövőbeni lehetséges bűnügyi nyomozást. A Hivatal, miután elvégezte az értékelést, jelenti az Európai Ügyészségnek a hatáskörébe tartozó bűncselekmény gyanúját.

(7)  Az (EU) 2017/1939 rendelet meghatározza azokat az elemeket, amelyeket, szabály szerint, a jelentéseknek legalább tartalmazniuk kell. Lehetséges, hogy a Hivatalnak ezen elemek azonosítása céljából előzetesen értékelnie kell az állításokat és ehhez össze kell gyűjtenie a szükséges információt. A Hivatal ezt az értékelést indokolatlan késedelem nélkül, haladéktalanul és olyan eszközökkel végzi el, amelyek nem veszélyeztetik a jövőbeni lehetséges bűnügyi nyomozást. A Hivatal, miután elvégezte az értékelést, indokolatlan késedelem nélkül jelenti az Európai Ügyészségnek a hatáskörébe tartozó bűncselekmény gyanúját.

Módosítás    8

Rendeletre irányuló javaslat

7 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(7a)  Az Európai Ügyészség és a Hivatal minden – többek között az egymás közötti – beszámolási vagy kommunikációs tevékenységét a hatályos uniós adatvédelmi jogszabályokra és az adatok bizalmas kezelésére vonatkozó előírásokra való kellő figyelemmel végzi.

 

(Ez a módosítás a teljes szövegre vonatkozik.)

Indokolás

A Hivatal és az Európai Ügyészség által kezelt ügyek természetéből kifolyólag a legmagasabb szintű adatvédelemi és titoktartási normákhoz kell tartaniuk magukat.

Módosítás    9

Rendeletre irányuló javaslat

8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(8)  Tekintettel a Hivatal tapasztalatára, lehetővé kell tenni az Unió intézményei, szervei, hivatalai és ügynökségei számára a Hivatal igénybevételét a hozzájuk beérkezett állítások előzetes értékelésének elvégzéséhez.

(8)  A hatékony együttműködés biztosítása érdekében, valamint tekintettel a Hivatal szakértelmére, tapasztalatára, megbízatására és hatásköreire, lehetővé kell tenni az Unió intézményei, szervei, hivatalai és ügynökségei számára a Hivatal igénybevételét a hozzájuk beérkezett állítások előzetes értékelésének elvégzéséhez.

Módosítás    10

Rendeletre irányuló javaslat

9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(9)  Az (EU) 2017/1939 rendeletnek megfelelően a Hivatal alapvetően nem indíthat párhuzamosan folyó igazgatási vizsgálatot olyan ügyben, amelyben az Európai Ügyészség nyomozást folytat. Azonban bizonyos esetekben az Unió pénzügyi érdekeinek védelme szükségessé teheti, hogy a Hivatal kiegészítő igazgatási vizsgálatot folytasson le az Európai Ügyészség által indított büntetőeljárás lezárása előtt annak megállapítása céljából, hogy szükség van-e óvintézkedésekre, vagy kell-e hozni pénzügyi, fegyelmi vagy igazgatási intézkedéseket. Az ilyen kiegészítő vizsgálatok megfelelőek lehetnek többek között az olyan esetekben, amikor elévülési szabályok alá tartozó, az Unió költségvetését megillető összegek behajtásáról van szó, amikor kiemelkedően magasak az érintett összegek, vagy amikor kockázatos helyzetekben további források elvesztését kell elkerülni igazgatási intézkedésekkel.

(9)  Az (EU) 2017/1939 rendeletnek megfelelően a Hivatal nem indíthat párhuzamosan folyó igazgatási vizsgálatot olyan ügyben, amelyben az Európai Ügyészség nyomozást folytat, kivéve bizonyos olyan esetekben, amelyekben az Unió pénzügyi érdekeinek védelme szükségessé teheti, hogy a Hivatal kiegészítő igazgatási vizsgálatot folytasson le az Európai Ügyészség által indított büntetőeljárás lezárása előtt annak megállapítása céljából, hogy szükség van-e óvintézkedésekre, vagy kell-e hozni pénzügyi, fegyelmi vagy igazgatási intézkedéseket. Az ilyen kiegészítő vizsgálatok megfelelőek lehetnek többek között az olyan esetekben, amikor elévülési szabályok alá tartozó, az Unió költségvetését megillető összegek behajtásáról van szó, amikor kiemelkedően magasak az érintett összegek, vagy amikor kockázatos helyzetekben további források elvesztését kell elkerülni igazgatási intézkedésekkel.

Módosítás    11

Rendeletre irányuló javaslat

10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(10)  Az (EU) 2017/1939 rendelet szerint az Európai Ügyészség kérheti a Hivataltól ilyen kiegészítő vizsgálatok lefolytatását. Azokban az esetekben, amikor az Európai Ügyészség nem kér kiegészítő vizsgálatot, lehetővé kell tenni, hogy a kiegészítő vizsgálatot a Hivatal kezdeményezésére is le lehessen folytatni bizonyos feltételek mellett. Az Európai Ügyészség számára különösen biztosítani kell, hogy kifogást emelhessen az ellen, hogy a Hivatal vizsgálatot indítson vagy folytassa a vizsgálatot, illetve a Hivatal vizsgálatának bizonyos tevékenységeinek elvégzése ellen. A kifogásnak az Európai Ügyészség általi nyomozás hatékonyságának védelmén kell alapulnia és e céllal arányosnak kell lennie. A Hivatal tartózkodik az olyan intézkedéstől, amellyel szemben az Európai Ügynökség kifogást emelt. Amennyiben az Európai Ügyészség nem emel kifogást, a Hivatal a vizsgálatát az Európai Ügyészséggel szorosan egyeztetve folytatja le.

(10)  Az (EU) 2017/1939 rendelet szerint az Európai Ügyészség kérheti a Hivataltól ilyen kiegészítő vizsgálatok lefolytatását. Azokban az esetekben, amikor az Európai Ügyészség nem kér kiegészítő vizsgálatot, lehetővé kell tenni, hogy a kiegészítő vizsgálatot a Hivatal kezdeményezésére is le lehessen folytatni bizonyos feltételek mellett. Az Európai Ügyészség számára különösen biztosítani kell, hogy kifogást emelhessen az ellen, hogy a Hivatal vizsgálatot indítson vagy folytassa a vizsgálatot, illetve a Hivatal bizonyos vizsgálati cselekményeinek elvégzése ellen, ha ez hátráltatná az Európai Ügyészség saját nyomozásának eredményességét. Az ilyen kifogásnak mindig megfelelően indokoltnak és arányosnak kell lennie. Ilyen esetben a Hivatal tartózkodik attól az intézkedéstől, amellyel szemben az Európai Ügynökség kifogást emelt. Amennyiben az Európai Ügyészség nem emel kifogást, a Hivatal a vizsgálatát az Európai Ügyészséggel szorosan egyeztetve folytatja le.

Módosítás    12

Rendeletre irányuló javaslat

11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(11)  A Hivatalnak aktívan támogatnia kell az Európai Ügyészséget a nyomozásai során. E tekintetben az Európai Ügyészség kérheti a Hivataltól a bűnügyi nyomozásai támogatását vagy kiegészítését az e rendelet szerinti hatáskörök gyakorlásán keresztül. Ezekben az esetekben a Hivatal ezeket a műveleteket a hatáskörén belül és az e rendeletben meghatározott kereten belül végzi el.

(11)  A Hivatalnak aktívan és hatékonyan támogatnia kell az Európai Ügyészséget a nyomozásai során, például megfelelő technikai és logisztikai segítségnyújtás révén. E tekintetben az Európai Ügyészség kérheti a Hivataltól a bűnügyi nyomozásai támogatását vagy kiegészítését az e rendelet szerinti megbízatása és hatáskörei gyakorlásán keresztül. Ezekben az esetekben a Hivatal ezeket a műveleteket a hatáskörén belül és az e rendeletben meghatározott kereten belül végzi el.

Módosítás    13

Rendeletre irányuló javaslat

12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(12)  A Hivatal és az Európai Ügyészség közötti hatékony koordináció biztosítása érdekében folyamatos információcserére van szükség a két intézmény között. A két intézmény intézkedései közötti megfelelő koordináció biztosítása és az átfedések elkerülése érdekében különösen fontos az információcsere a Hivatal vizsgálatainak és az Európai Ügyészség nyomozásainak elindítását megelőző szakaszokban. A Hivatal és az Európai Ügyészség az információcserére vonatkozó részletes szabályokat és feltételeket a munkamegállapodásaikban határozzák meg.

(12)  A Hivatal és az Európai Ügyészség közötti hatékony koordináció, együttműködés és átláthatóság biztosítása érdekében folyamatos információcserére van szükség a két intézmény között. A két intézmény intézkedései közötti megfelelő koordináció biztosítása, a kiegészítő jelleg garantálása és az átfedések elkerülése érdekében különösen fontos az információcsere a Hivatal vizsgálatainak és az Európai Ügyészség nyomozásainak elindítását megelőző szakaszokban. A Hivatal és az Európai Ügyészség az információcserére vonatkozó részletes szabályokat és feltételeket a munkamegállapodásaikban határozzák meg, beleértve ügyiratok átfogó cseréjének lehetőségét.

Módosítás    14

Rendeletre irányuló javaslat

13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(13)  A 883/2013/EU, Euratom rendelet6 alkalmazásának értékeléséről szóló, 2017. október 2-án elfogadott bizottsági jelentés következtetése szerint a jogi keret 2013-as módosításai egyértelmű javulást hoztak a vizsgálatok lefolytatása, a partnerekkel való együttműködés és az érintett személyek jogai tekintetében. Az értékelés ugyanakkor rámutatott olyan hiányosságokra, amelyek befolyásolják a vizsgálatok eredményességét és hatékonyságát.

(13)  A 883/2013/EU, Euratom rendelet6 alkalmazásának értékeléséről szóló, 2017. október 2-án elfogadott bizottsági jelentés következtetése szerint a jogi keret 2013-as módosításai egyértelmű javulást hoztak a vizsgálatok lefolytatása, a partnerekkel való együttműködés és az érintett személyek jogai tekintetében. Az értékelés ugyanakkor rámutatott olyan – például a hatáskörök gyakorlásában és az OLAF vizsgálati erőforrásainak felhasználásában, illetve a belső vizsgálatok lefolytatása során alkalmazandó egységes feltételek, a tagállamok és egyrészről az intézményeik, másrészről az uniós hivatalok, ügynökségek, szervek és intézmények közötti együttműködés, valamint az uniós jogi keret rendelkezéseinek alkalmazása terén meglévő különbségek tekintetében megfigyelhető – hiányosságokra, amelyek befolyásolják a vizsgálatok eredményességét és hatékonyságát.

_________________

_________________

6 COM(2017)589. A jelentést az SWD(2017) 332 sz., értékelést tartalmazó bizottsági szolgálati munkadokumentum, valamint a Hivatal Felügyelő Bizottságának 2/2017. sz. véleménye kísérte.

6 COM(2017)589. A jelentést az SWD(2017) 332 sz., értékelést tartalmazó bizottsági szolgálati munkadokumentum, valamint a Hivatal Felügyelő Bizottságának 2/2017. sz. véleménye kísérte.

Módosítás    15

Rendeletre irányuló javaslat

15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(15)  Ezek a módosítások nem érintik a vizsgálatok keretében alkalmazandó eljárási garanciákat. A Hivatal köteles alkalmazni a 883/2013/EU, Euratom rendeletben, a 2185/967/Euratom, EK tanácsi rendeletben és az Európai Unió Alapjogi Chartájában meghatározott eljárási garanciákat. Ez a keret előírja, hogy a Hivatalnak a vizsgálatait objektíven, pártatlanul és bizalmasan kell lefolytatnia, az érintett személy mellett és ellen szóló bizonyítékokat kell keresnie és a vizsgálati tevékenységeket írásos meghatalmazás alapján kell elvégeznie, a jogszerűség ellenőrzése mellett. A Hivatalnak biztosítania kell a vizsgálatai alá vont érintett személyeket megillető jogokat, többek között az ártatlanság vélelmét és az önvádra kötelezés tilalmát. A meghallgatás során az érintett személyeknek többek között joga van egy általuk választott személy jelenlétére, a meghallgatásról szóló jegyzőkönyv jóváhagyására, valamint az Unió bármelyik hivatalos nyelvének használatára. Továbbá, az érintett személyeknek joga van ahhoz, hogy a tényekkel kapcsolatban észrevételeket tegyenek azt megelőzően, hogy rögzítésre kerülnének a vizsgálat következtetései.

(15)  Ezek a módosítások nem érintik a vizsgálatok keretében alkalmazandó eljárási garanciákat. A Hivatal köteles alkalmazni a 883/2013/EU, Euratom rendeletben, a 2185/967/Euratom, EK tanácsi rendeletben és az Európai Unió Alapjogi Chartájában meghatározott eljárási garanciákat. Ez a keret előírja, hogy a Hivatalnak a vizsgálatait objektíven, pártatlanul és bizalmasan kell lefolytatnia, az érintett személy mellett és ellen szóló bizonyítékokat kell keresnie és a vizsgálati tevékenységeket írásos meghatalmazás alapján kell elvégeznie, a jogszerűség ellenőrzése mellett. A Hivatalnak és az Európai Ügyészségnek egyaránt biztosítania kell a vizsgálatai alá vont érintett személyeket megillető jogokat, többek között az ártatlanság vélelmét és az önvádra kötelezés tilalmát. A meghallgatás során az érintett személyeknek többek között joga van egy általuk választott személy jelenlétére, a meghallgatásról szóló jegyzőkönyv jóváhagyására, valamint az Unió bármelyik hivatalos nyelvének használatára. Továbbá, az érintett személyeknek joga van ahhoz, hogy a tényekkel kapcsolatban észrevételeket tegyenek azt megelőzően, hogy rögzítésre kerülnének a vizsgálat következtetései.

Módosítás    16

Rendeletre irányuló javaslat

16 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(16a)  A vizsgálatok eredményes lefolytatásának megkönnyítése érdekében a részt vevő tagállamoknak bele kell egyezniük az Európai Ügyészséggel és a Hivatallal való együttműködésbe.

Módosítás    17

Rendeletre irányuló javaslat

19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(19)  Azokban a helyzetekben, amikor a Hivatalnak a nemzeti illetékes hatóságok segítségére van szüksége, különösen azokban az esetekben, amikor a gazdasági szereplő ellenáll a helyszíni ellenőrzésnek és a szemlének, a tagállamoknak biztosítaniuk kell a Hivatal intézkedésének hatékonyságát és a szükséges segítséget a nemzeti eljárásjog vonatkozó szabályaival összhangban.

(19)  Azokban a helyzetekben, amikor a Hivatalnak a nemzeti illetékes hatóságok segítségére van szüksége, különösen azokban az esetekben, amikor a gazdasági szereplő ellenáll a helyszíni ellenőrzésnek és a szemlének, a tagállamoknak garantálniuk kell a Hivatal intézkedésének hatékonyságát és a szükséges segítséget a nemzeti eljárásjog vonatkozó szabályaival összhangban.

Módosítás    18

Rendeletre irányuló javaslat

21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(21)  Ezen együttműködési kötelezettség részeként biztosítani kell, hogy a Hivatal vizsgálat tárgyát képező üggyel kapcsolatos releváns információ benyújtására kötelezhesse azokat a gazdasági szereplőket, akik érintettek lehetnek a vizsgálatban, vagy akik releváns információ birtokában lehetnek. A gazdasági szereplők, amikor eleget tesznek az ilyen információkérésnek, nem kötelesek bevallani, hogy illegális tevékenységet folytattak, viszont kötelesek megválaszolni a tényszerű kérdéseket és dokumentumokat átadni még akkor is, ha ezek az információk felhasználhatók velük vagy egy másik gazdasági szereplővel szemben a jogellenes tevékenység fennállásának megállapításához.

(21)  Ezen együttműködési kötelezettség részeként biztosítani kell, hogy a Hivatal vizsgálat tárgyát képező üggyel kapcsolatos releváns információ benyújtására kötelezhesse azokat a gazdasági szereplőket, akik érintettek lehetnek a vizsgálatban, vagy akik ilyen információ birtokában lehetnek. Az uniós jog megsértését és különösen az Unió pénzügyi érdekeivel kapcsolatos bűncselekményeket és jogsértéseket bejelentő személyek tekintetében az (EU) 2018/... irányelvet [hivatkozás az uniós jog megsértését bejelentő személyek védelméről szóló irányelvre] kell alkalmazni. A gazdasági szereplők, amikor eleget tesznek az ilyen információkérésnek, nem kötelesek bevallani, hogy illegális tevékenységet folytattak, viszont kötelesek megválaszolni a tényszerű kérdéseket.

Módosítás    19

Rendeletre irányuló javaslat

22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(22)  A gazdasági szereplőknek a helyszíni ellenőrzések és a szemlék során lehetővé kell tenni az ellenőrzés szerinti tagállam bármely hivatalos nyelvének használatát, és biztosítani kell számukra az egy általuk választott személy jelenlétéhez – ideértve külső jogi tanácsadó jelenlétéhez – való jogot. A jogi tanácsadó jelenléte ugyanakkor nem jogi feltétele a helyszíni ellenőrzések és szemlék érvényességének. A helyszíni ellenőrzések és szemlék hatékonyságának – különösen a bizonyíték eltűnésének veszélye tekintetében való – biztosítása érdekében a Hivatal számára biztosítani kell a helyiségekbe, telkekre, közlekedési eszközökre vagy egyéb üzleti céllal használt területekre való bejutást anélkül, hogy a gazdasági szereplő jogi tanácsadóval való konzultációja késleltetné a bejutást. A Hivatal általi ellenőrzés lefolytatásának megkezdése csak rövid, észszerű ideig késhet a jogi tanácsadóval való konzultáció miatt. Az ilyen késedelmet a lehető legrövidebbre kell korlátozni.

(22)  A gazdasági szereplőknek a helyszíni ellenőrzések és a szemlék során lehetővé kell tenni az ellenőrzés szerinti tagállam bármely hivatalos nyelvének használatát, és biztosítani kell számukra az egy általuk választott személy jelenlétéhez – ideértve külső jogi tanácsadó jelenlétéhez – való jogot. A jogi tanácsadó jelenléte ugyanakkor nem jogi feltétele a helyszíni ellenőrzések és szemlék érvényességének. A helyszíni ellenőrzések és szemlék hatékonyságának – különösen a bizonyíték eltűnésének veszélye tekintetében való – biztosítása érdekében a Hivatal számára biztosítani kell a helyiségekbe, telkekre, közlekedési eszközökre vagy egyéb üzleti céllal használt területekre való bejutást anélkül, hogy a gazdasági szereplő jogi tanácsadóval való konzultációja késleltetné a bejutást, azonban az ilyen konzultációt nem szabad megakadályozni. A Hivatal általi ellenőrzés lefolytatásának megkezdése csak rövid, észszerű ideig késhet a jogi tanácsadóval való konzultáció miatt. Az ilyen késedelmet a lehető legrövidebbre kell korlátozni, feltéve, hogy az eljárási garanciákat és az érintett gazdasági szereplők jogait teljes körűen tiszteletben tartják.

Módosítás    20

Rendeletre irányuló javaslat

26 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(26)  A Hivatalnak rendelkeznie kell azokkal az eszközökkel, amelyek szükségesek a pénz útjának visszakövetéséhez, ezáltal kideríthető sok csalárd magatartás esetében a jellemző elkövetési módozat. A nemzeti hatóságokkal való együttműködésnek és az általuk nyújtott segítségnek köszönhetően a Hivatal jelenleg több tagállamban hozzáfér a vizsgálati tevékenysége szempontjából releváns, a hitelintézetek birtokában lévő bankinformációkhoz. Annak érdekében, hogy biztosítani lehessen egy Unió-szerte hatékony megközelítés követését, a rendeletnek meg kell határoznia az illetékes nemzeti hatóságok azon kötelezettségét, hogy a Hivatal segítésére vonatkozó általános kötelezettségük részeként ellássák a Hivatalt a bankszámlákkal és a fizetési számlákkal kapcsolatos információkkal. Főszabályként ez az együttműködés a tagállamok pénzügyi információs egységein keresztül történik. Főszabályként ez az együttműködés a tagállamok pénzügyi információs egységein keresztül történik. Amikor a nemzeti hatóságok ilyen segítséget nyújtanak a Hivatalnak, az érintett tagállam nemzeti joga szerinti eljárásjog vonatkozó rendelkezéseivel összhangban járnak el.

(26)  A Hivatalnak rendelkeznie kell azokkal az eszközökkel, amelyek szükségesek a pénz útjának visszakövetéséhez, ezáltal kideríthető sok csalárd magatartás esetében a jellemző elkövetési módozat. A nemzeti hatóságokkal való együttműködésnek és az általuk nyújtott segítségnek köszönhetően a Hivatal jelenleg több tagállamban hozzáfér a vizsgálati tevékenysége szempontjából releváns, a hitelintézetek birtokában lévő bankinformációkhoz. Annak érdekében, hogy biztosítani lehessen egy Unió-szerte hatékony megközelítés követését, a rendeletnek meg kell határoznia az illetékes nemzeti hatóságok azon kötelezettségét, hogy a Hivatal segítésére vonatkozó általános kötelezettségük részeként ellássák a Hivatalt a bankszámlákkal és a fizetési számlákkal kapcsolatos információkkal. Főszabályként ez az együttműködés a tagállamok pénzügyi információs egységein keresztül történik. Amikor a nemzeti hatóságok ilyen segítséget nyújtanak a Hivatalnak, az érintett tagállam nemzeti joga szerinti eljárásjog vonatkozó rendelkezéseivel összhangban járnak el, és egyúttal biztosítják a vizsgálat szempontjából releváns minden információ megfelelő és időszerű közlését az Európai Ügyészséggel és a Hivatallal.

Módosítás    21

Rendeletre irányuló javaslat

27 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(27)  A Hivatal általi, óvintézkedések elfogadása céljából történő korai információ-továbbítás az Unió pénzügyi érdekei védelmének egyik alapvető eszköze. Annak érdekében, hogy biztosítható legyen e tekintetben a Hivatal és az Unió intézményei, hivatalai, szervei és ügynökségei közötti szoros együttműködés, helyénvaló az utóbbiak számára lehetővé tenni, hogy bármikor konzultálhassanak a Hivatallal bármilyen megfelelő óvintézkedésről való döntés céljából, ideértve a bizonyítékok megóvását szolgáló intézkedéseket.

(27)  A Hivatal általi, óvintézkedések elfogadása céljából történő korai és késedelem nélküli információ-továbbítás az Unió pénzügyi érdekei védelmének egyik alapvető eszköze. Annak érdekében, hogy biztosítható legyen e tekintetben a Hivatal és az Unió intézményei, hivatalai, szervei és ügynökségei közötti szoros együttműködés, helyénvaló az utóbbiak számára lehetővé tenni, hogy bármikor konzultálhassanak a Hivatallal bármilyen megfelelő óvintézkedésről való döntés céljából, ideértve a bizonyítékok megóvását szolgáló intézkedéseket.

Módosítás    22

Rendeletre irányuló javaslat

27 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(27a)  Az indokolatlan késedelmek elkerülése érdekében, amelyek más vizsgálatokra is káros következményekkel járhatnak – mint például a mentelmi jog felfüggesztésévek kapcsolatos ügyek –, mind az Európai Ügyészségnek, mind a Hivatalnak időben kell lefolytatnia vizsgálatait.

Módosítás    23

Rendeletre irányuló javaslat

29 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(29)  A Hivatal megbízatása kiterjed az Unió héaalapú saját forrásokból származó bevételeinek védelmére. Ezen a területen a Hivatalnak képesnek kell lennie arra, hogy támogassa és kiegészítse a tagállamok tevékenységeit a megbízatásával összhangban lefolytatott vizsgálatok, a nemzeti illetékes hatóságokkal határon átnyúló, összetett ügyekben történő koordináció, továbbá a tagállamok és az Európai Ügyészség támogatása és segítése révén. E célból lehetővé kell tenni a Hivatalnak a 904/2010/EU tanácsi rendelettel9 létrehozott Eurofisc hálózaton keresztüli információcserét a hozzáadottérték-adó területén történő csalás elleni küzdelem előmozdítása és megkönnyítése céljából.

(29)  A Hivatal megbízatása kiterjed az Unió héaalapú saját forrásokból származó bevételeinek védelmére. Ezen a területen a Hivatalnak képesnek kell lennie arra, hogy támogassa és kiegészítse a tagállamok tevékenységeit a megbízatásával összhangban lefolytatott vizsgálatok, a nemzeti illetékes hatóságokkal határon átnyúló, összetett ügyekben történő koordináció, továbbá a tagállamok és az Európai Ügyészség támogatása és segítése révén. E célból – az (EU) 2018/1725 európai parlamenti és tanácsi rendelet9a rendelkezéseit szem előtt tartva – lehetővé kell tenni a Hivatalnak a 904/2010/EU tanácsi rendelettel9 létrehozott Eurofisc hálózaton keresztüli információcserét a hozzáadottérték-adó területén történő csalás elleni küzdelem előmozdítása és megkönnyítése céljából.

_________________

_________________

9 A Tanács 904/2010/EU rendelete (2010. október 7.) a hozzáadottérték-adó területén történő közigazgatási együttműködésről és csalás elleni küzdelemről (HL L 268., 2010.10.12., 1. o.).

9 A Tanács 904/2010/EU rendelete (2010. október 7.) a hozzáadottérték-adó területén történő közigazgatási együttműködésről és csalás elleni küzdelemről (HL L 268., 2010.10.12., 1. o.).

 

9a Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/1725 rendelete (2018. október 23.) a természetes személyeknek a személyes adatok uniós intézmények, szervek, hivatalok és ügynökségek általi kezelése tekintetében való védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 45/2001/EK rendelet és az 1247/2002/EK határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 295., 2018.11.21., 39. o.).

Módosítás    24

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont

883/2013/EU rendelet

1 cikk – 4a bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4a)  A Hivatal szoros kapcsolatot alakít ki és tart fenn az (EU) 2017/1939 tanácsi rendelettel13 megerősített együttműködés keretében létrehozott Európai Ügyészséggel. E kapcsolat kölcsönös együttműködésen és információcserén alapul. E kapcsolat célja különösen annak biztosítása, hogy a két intézmény megbízatásának egymást kiegészítő jellege és a Hivatal által az Európai Ügyészségnek nyújtott támogatás révén minden rendelkezésre álló eszköz felhasználásra kerüljön az Unió pénzügyi érdekeinek védelmére.

(4a)  A Hivatal szoros kapcsolatot alakít ki és tart fenn az (EU) 2017/1939 tanácsi rendelettel13 megerősített együttműködés keretében létrehozott Európai Ügyészséggel. E kapcsolat a kölcsönös együttműködésen, a kiegészítő jellegen, az átfedések elkerülésén és az információcserén alapul. E kapcsolat célja különösen annak biztosítása, hogy a két intézmény megbízatásának egymást kiegészítő jellege és a Hivatal által az Európai Ügyészségnek nyújtott támogatás – beleértve a technikai és logisztikai segítségnyújtást – révén minden rendelkezésre álló eszköz felhasználásra kerüljön az Unió pénzügyi érdekeinek védelmére.

_________________

_________________

13 Tanács (EU) 2017/1939 rendelete (2017. október 12.) az Európai Ügyészség létrehozására vonatkozó megerősített együttműködés bevezetéséről (HL L 283., 2017.10.31., 1. o.).

13 Tanács (EU) 2017/1939 rendelete (2017. október 12.) az Európai Ügyészség létrehozására vonatkozó megerősített együttműködés bevezetéséről (HL L 283., 2017.10.31., 1. o.).

 

(E módosítás a teljes szövegre vonatkozik. Elfogadása esetén a szövegben mindenütt el kell végezni a szükséges módosításokat.)

Módosítás    25

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont

883/2013/EU rendelet

3 cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A helyszíni ellenőrzések és szemlék lefolytatása e rendelettel összhangban történik, és amennyiben az adott kérdést e rendelet nem szabályozza, a 2185/96/Euratom, EK rendelettel összhangban.

(2)  A helyszíni ellenőrzések és szemlék lefolytatása e rendelettel összhangban történik, és amennyiben az adott kérdést e rendelet nem szabályozza, a 2185/96/Euratom, EK rendelettel és az összes vonatkozó uniós adatvédelmi jogszabállyal összhangban.

Módosítás    26

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont

883/2013/EU rendelet

3 cikk – 3 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  A gazdasági szereplők együttműködnek a Hivatallal annak vizsgálatai során. A Hivatal írásbeli vagy – akár meghallgatás útján – szóbeli információkat kérhet a gazdasági szereplőktől.

(3)  A gazdasági szereplők kötelesek együttműködni a Hivatallal annak vizsgálatai során. A Hivatal írásbeli vagy – akár meghallgatás útján – szóbeli információkat kérhet a gazdasági szereplőktől, amelyeket megfelelően dokumentálni kell a szokásos titoktartási normákkal és az adatvédelmi jogszabályokkal összhangban kell kezelni.

Módosítás    27

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont

883/2013/EU rendelet

3 cikk – 4 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4a)  A részt vevő tagállamok gondoskodnak arról, hogy saját nemzeti hatóságaik garantálják az Európai Ügyészség és a Hivatal vizsgálatainak megfelelő és hatékony lefolytatását.

Módosítás    28

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont

883/2013/EU rendelet

3 cikk – 5 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  E hatáskörök gyakorlása során a Hivatalnak be kell tartania az e rendeletben és a 2185/96/Euratom, EK rendeletben meghatározott eljárási garanciákat. Helyszíni ellenőrzés és szemle lefolytatása során az érintett gazdasági szereplő nem kötelezhető saját magára nézve terhelő nyilatkozatok megtételére és joga van egy általa választott személy jelenlétére. A gazdasági szereplőnek, amikor helyszíni ellenőrzés során nyilatkozatokat tesz, lehetővé kell tenni a letelepedés szerinti tagállam bármely hivatalos nyelvének használatát. A választott személy jelenlétéhez való jog nem akadályozhatja a Hivatalt abban, hogy belépjen a gazdasági szereplő helyiségeibe és indokolatlanul nem késleltetheti az ellenőrzés megkezdését.

(5)  E hatáskörök gyakorlása során a Hivatalnak be kell tartania az e rendeletben, a 2185/96/Euratom, EK rendeletben, valamint az (EU) 2018/1725 rendeletben* meghatározott eljárási garanciákat. Helyszíni ellenőrzés és szemle lefolytatása során az érintett gazdasági szereplő nem kötelezhető saját magára nézve terhelő nyilatkozatok megtételére és joga van egy általa választott személy jelenlétére. A gazdasági szereplőnek, amikor helyszíni ellenőrzés során nyilatkozatokat tesz, lehetővé kell tenni a letelepedés szerinti tagállam bármely hivatalos nyelvének használatát. A választott személy korlátozott és észszerű ideig való jelenlétéhez való jog nem akadályozhatja a Hivatalt abban, hogy belépjen a gazdasági szereplő helyiségeibe és indokolatlanul nem késleltetheti az ellenőrzés megkezdését.

 

_________________

 

* Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/1725 rendelete (2018. október 23.) a természetes személyeknek a személyes adatok uniós intézmények, szervek, hivatalok és ügynökségek általi kezelése tekintetében való védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 45/2001/EK rendelet és az 1247/2002/EK határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 295., 2018.11.21., 39. o.).

 

(E módosítás a teljes szövegre vonatkozik. Elfogadása esetén a szövegben mindenütt el kell végezni a szükséges módosításokat.)

Módosítás    29

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont

883/2013/EU rendelet

3 cikk – 6 bekezdés – 1 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A Hivatal kérésére az érintett tagállam illetékes hatósága megadja a Hivatal alkalmazottainak a szükséges segítséget ahhoz, hogy a 7. cikk (2) bekezdésében említett írásbeli meghatalmazásnak megfelelően a feladataikat hatékonyan láthassák el.

A Hivatal kérésére az érintett tagállam illetékes hatósága késedelem nélkül garantálja a Hivatal alkalmazottainak a szükséges segítséget ahhoz, hogy a 7. cikk (2) bekezdésében említett írásbeli meghatalmazásnak megfelelően a feladataikat hatékonyan láthassák el.

Módosítás    30

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont

883/2013/EU rendelet

3 cikk – 6 bekezdés – 2 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az érintett tagállamnak a 2185/96/Euratom, EK rendeletnek megfelelően gondoskodnia kell arról, hogy a Hivatal alkalmazottai hozzáférhessenek valamennyi olyan, a vizsgálat tárgyára vonatkozó információhoz és dokumentumhoz, amely szükségesnek bizonyul a helyszíni ellenőrzések és szemle hatékony és eredményes lefolytatásához, és arról, hogy megőrizhessék az ilyen dokumentumokat vagy adatokat annak biztosítása céljából, hogy azok ne tűnhessenek el.

Az érintett tagállamnak a 2185/96/Euratom, EK rendeletnek megfelelően gondoskodnia kell arról, hogy a Hivatal alkalmazottai hozzáférhessenek valamennyi olyan, a vizsgálat tárgyára vonatkozó információhoz és dokumentumhoz, amely szükségesnek bizonyul a helyszíni ellenőrzések és szemle hatékony, eredményes és arányos lefolytatásához, és arról, hogy megőrizhessék az ilyen dokumentumokat vagy adatokat annak biztosítása céljából, hogy azok ne tűnhessenek el. Az alapvető jogokat és különösen a magánélet tiszteletben tartásához való jogot teljes mértékben tiszteletben kell tartani.

Módosítás    31

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont

883/2013/EU rendelet

3 cikk – 7 bekezdés – 2 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Ha a Hivatal alkalmazottai megállapítják, hogy a gazdasági szereplő ellenáll az e rendelet szerint engedélyezett helyszíni ellenőrzésnek vagy szemlének, az érintett tagállam a nemzeti jogának megfelelően megadja a Hivatal alkalmazottainak a szükséges segítséget a bűnüldöző hatóságok részéről ahhoz, hogy a Hivatal hatékonyan és indokolatlan késedelem nélkül lefolytathassa a helyszíni ellenőrzését vagy szemléjét.

Ha a Hivatal alkalmazottai megállapítják, hogy a gazdasági szereplő ellenáll az e rendelet szerint engedélyezett helyszíni ellenőrzésnek vagy szemlének, az érintett tagállam a nemzeti jogának megfelelően garantálja a Hivatal alkalmazottainak a szükséges segítséget a bűnüldöző hatóságok részéről ahhoz, hogy a Hivatal hatékonyan és indokolatlan késedelem nélkül lefolytathassa a helyszíni ellenőrzését vagy szemléjét.

Módosítás    32

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont

883/2013/EU rendelet

3 cikk – 9 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(9)  Külső vizsgálat során a Hivatal a csalás, korrupció és az Unió pénzügyi érdekeit sértő bármely más jogellenes tevékenység fennállásának megállapításához szükséges mértékben hozzáférhet a vizsgálat tárgyát képező üggyel kapcsolatos bármely, az intézmények, szervek, hivatalok és ügynökségek birtokában lévő releváns információhoz és adathoz, függetlenül attól, hogy azokat milyen adathordozón tárolják. E célból a 4. cikk (2) és (4) bekezdése alkalmazandó.

(9)  Külső vizsgálat során a Hivatal a csalás, korrupció és az Unió pénzügyi érdekeit sértő bármely más jogellenes tevékenység fennállásának megállapításához szükséges mértékben hozzáférhet a vizsgálat tárgyát képező üggyel kapcsolatos bármely, az intézmények, szervek, hivatalok és ügynökségek birtokában lévő releváns információhoz és adathoz, függetlenül attól, hogy azokat milyen adathordozón tárolják, tiszteletben tartva azonban a vizsgálatok bizalmas jellegét, az érintett személyek legitim jogait, valamint adott esetben a bírósági eljárásokra alkalmazandó nemzeti rendelkezéseket. E célból a 4. cikk (2) és (4) bekezdése alkalmazandó.

Módosítás    33

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont – a pont

883/2013/EU rendelet

4 cikk – 2 bekezdés – b albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  a Hivatal írásbeli vagy – akár meghallgatás útján – szóbeli információkat kérhet az intézmények vagy szervek tisztviselőitől, egyéb alkalmazottjaitól, tagjaitól, a hivatal- vagy ügynökségvezetőktől vagy a személyzet tagjaitól.”;

b)  a Hivatal írásbeli vagy – akár meghallgatás útján – szóbeli információkat kérhet az intézmények vagy szervek tisztviselőitől, egyéb alkalmazottjaitól, tagjaitól, a hivatal- vagy ügynökségvezetőktől vagy a személyzet tagjaitól, amelyeket a szokásos titoktartási és az uniós adatvédelmi előírásokkal összhangban részletesen dokumentálni kell.”;

Módosítás    34

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont – a pont

883/2013/EU rendelet

5 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

„A 12d. cikk sérelme nélkül a főigazgató vizsgálatot indíthat, ha kellő gyanú – amely alapulhat bármely harmadik fél vagy névtelen forrás által nyújtott információn is – áll fenn arra vonatkozóan, hogy csalást, korrupciót és az Unió pénzügyi érdekeit sértő bármely más jogellenes tevékenységet követtek el.;

„A 12d. cikk sérelme nélkül a főigazgató vizsgálatot indíthat, ha kellő gyanú – amely alapulhat bármely harmadik fél vagy névtelen forrás által nyújtott információn is – áll fenn arra vonatkozóan vagy határozott jelek utalnak arra, hogy csalást, korrupciót és az Unió pénzügyi érdekeit sértő bármely más jogellenes tevékenységet követtek el.;

Módosítás    35

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 6 pont – a pont

883/2013/EU rendelet

7 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

„A tagállamok illetékes hatóságai megadják a szükséges segítséget ahhoz, hogy a Hivatal alkalmazottai e rendelettel összhangban hatékonyan és indokolatlan késedelem nélkül teljesíthessék feladataikat.;

„A tagállamok illetékes hatóságai garantálják a szükséges segítséget ahhoz, hogy a Hivatal alkalmazottai e rendelettel összhangban hatékonyan és indokolatlan késedelem nélkül teljesíthessék feladataikat.;

Módosítás    36

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 6 pont – d pont

883/2013/EU rendelet

7 cikk – 6 bekezdés – 2 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az első albekezdésen túlmenően az érintett intézmény, szerv, hivatal vagy ügynökség bármikor konzultálhat a Hivatallal abból a célból, hogy a Hivatallal szorosan együttműködve megfelelő óvintézkedések meghozataláról határozzon, ideértve a bizonyítékok megóvását szolgáló intézkedéseket is, és haladéktalanul értesíti a Hivatalt az ilyen határozatról.;

Az első albekezdésen túlmenően az érintett intézmény, szerv, hivatal vagy ügynökség bármikor konzultálhat a Hivatallal abból a célból, hogy a Hivatallal szorosan együttműködve és az erőfeszítések megkettőzése nélkül megfelelő óvintézkedések meghozataláról határozzon, ideértve a bizonyítékok megóvását szolgáló intézkedéseket is, és haladéktalanul értesíti a Hivatalt az ilyen határozatról. A Hivatal tevékenyen és teljes összhangban együttműködik az érintett intézménnyel, szervvel vagy hivatallal.;

Módosítás    37

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 6 pont – e pont

883/2013/EU rendelet

7 cikk – 8 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

„(8)  Amennyiben egy vizsgálat nem zárható le a megindítását követő 12 hónapon belül, a főigazgató a 12 hónapos időtartam lejártakor és ezt követően hathavonta jelentést készít a Felügyelő Bizottság számára, amelyben ismerteti a vizsgálat elhúzódásának okait, és adott esetben a vizsgálat felgyorsítása érdekében a helyzet orvoslására tervezett intézkedéseket.”;

„(8)  Amennyiben egy vizsgálat nem zárható le a megindítását követő 12 hónapon belül, a főigazgató a 12 hónapos időtartam lejártakor és ezt követően hathavonta jelentést készít a Felügyelő Bizottság számára, amelyben ismerteti a vizsgálat elhúzódásának okait, és a vizsgálat felgyorsítása érdekében a helyzet orvoslására tervezett intézkedéseket.”;

Módosítás    38

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 7 pont – a pont

883/2013/EU rendelet

8 cikk – 1 bekezdés – 1a albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az Unió intézményei, szervei, hivatalai és ügynökségei az Európai Ügyészségnek az (EU) 2017/1939 rendelet 24. cikkének megfelelő jelentéstétel során ehelyett továbbíthatják a Hivatalnak az Európai Ügyészségnek megküldött jelentés másolatát.;

Az Unió intézményei, szervei, hivatalai és ügynökségei az Európai Ügyészségnek az (EU) 2017/1939 rendelet 24. cikkének megfelelő jelentéstétel során továbbítják a Hivatalnak az Európai Ügyészségnek megküldött jelentés másolatát.;

Módosítás    39

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 7 pont – b pont

883/2013/EU rendelet

8 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az intézmények, szervek, hivatalok és ügynökségek, valamint – amennyiben az nem ellentétes a nemzeti joggal – a tagállamok illetékes hatóságai a Hivatal kérésére vagy saját kezdeményezésükre továbbítanak a Hivatalnak minden olyan birtokukban lévő dokumentumot és információt, amely a Hivatal által végzett, folyamatban lévő vizsgálatra vonatkozik.

Az intézmények, szervek, hivatalok és ügynökségek, valamint – amennyiben az nem ellentétes a nemzeti joggal – a tagállamok illetékes hatóságai a Hivatal kérésére vagy saját kezdeményezésükre késedelem nélkül továbbítanak a Hivatalnak minden olyan birtokukban lévő dokumentumot és információt, amely a Hivatal által végzett, folyamatban lévő vizsgálatra vonatkozik.

Módosítás    40

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 7 pont – c pont

883/2013/EU rendelet

8 cikk – 3 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Az intézmények, szervek, hivatalok és ügynökségek, valamint – amennyiben az nem ellentétes a nemzeti joggal – a tagállamok illetékes hatóságai továbbítanak a Hivatalnak minden egyéb, csalás, korrupció és az Unió pénzügyi érdekeit sértő bármely más jogellenes tevékenység elleni küzdelemmel összefüggésben birtokukban lévő, lényegesnek ítélt dokumentumot vagy információt.;

(3)  Az intézmények, szervek, hivatalok és ügynökségek, valamint – amennyiben az nem ellentétes a nemzeti joggal – a tagállamok illetékes hatóságai késedelem nélkül továbbítanak a Hivatalnak minden egyéb, csalás, korrupció és az Unió pénzügyi érdekeit sértő bármely más jogellenes tevékenység elleni küzdelemmel összefüggésben birtokukban lévő, lényegesnek ítélt dokumentumot vagy információt.;

Módosítás    41

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 9 pont – a a pont (új)

883/2013/EU rendelet

10 cikk – 5 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

aa)   a szöveg a következő (5a) bekezdéssel egészül ki:

 

„(5a)  Az EU pénzügyi érdekeit érintő bűncselekményeket vagy jogsértéseket a Hivatalnak bejelentő személyeket teljes körű védelemben kell részesíteni, különösen az uniós jog megsértését bejelentő személyek védelmére vonatkozó uniós jogszabályok révén.”

Módosítás    42

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 10 pont – a pont

883/2013/EU rendelet

11 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A jelentéshez mellékelhetők a főigazgató meghozandó intézkedésre vonatkozó ajánlásai. Ezen ajánlásokban adott esetben fel kell tüntetni az intézmények, szervek, hivatalok vagy ügynökségek, illetve az érintett tagállamok illetékes hatóságainak fegyelmi, közigazgatási, pénzügyi és/vagy bírósági intézkedéseit, valamint meg kell jelölni különösen a becsült behajtandó összeget, valamint a megállapított tények előzetes jogi minősítését.;

A jelentéshez mellékelhetők a főigazgató meghozandó intézkedésre vonatkozó dokumentált ajánlásai. Ezen ajánlásokban adott esetben fel kell tüntetni az intézmények, szervek, hivatalok vagy ügynökségek, illetve az érintett tagállamok illetékes hatóságainak fegyelmi, közigazgatási, pénzügyi és/vagy bírósági intézkedéseit, valamint meg kell jelölni különösen a becsült behajtandó összeget, valamint a megállapított tények előzetes jogi minősítését.;

Módosítás    43

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 10 pont – b pont

883/2013/EU rendelet

11 cikk – 2 bekezdés – 2 a albekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

A Hivatal megteszi a szükséges belső intézkedéseket a zárójelentések és ajánlások állandó minőségének biztosítása érdekében, valamint mérlegeli, hogy az esetleges következetlenségek megszüntetése érdekében szükség van-e a belső eljárásokról szóló iránymutatás felülvizsgálatára.

Módosítás    44

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 10 pont – b pont

883/2013/EU rendelet

11 cikk – 2 bekezdés – 3 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A Hivatal által készített jelentések elfogadható bizonyítéknak minősülnek az uniós bíróságok előtti bírósági eljárásokban és az uniós közigazgatási eljárásokban.;

A Hivatal által készített jelentések elfogadható bizonyítéknak minősülnek az uniós bíróságok előtti bírósági eljárásokban és az uniós közigazgatási eljárásokban, feltéve, hogy azok kidolgozása jogszerűen történt.

Módosítás    45

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 11 pont – a pont

883/2013/EU rendelet

12 cikk – 1 bekezdés – második mondat

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

„A Hivatal az érintett intézménynek, szervnek, hivatalnak vagy ügynökségnek is továbbíthat információt.”;

„Az olyan indokolatlan késedelmek elkerülése érdekében, amelyek más vizsgálatokra is káros következményekkel járhatnak – mint például a mentelmi jog felfüggesztésével kapcsolatos ügyek –, a Hivatal az érintett intézmény , szerv, vagy hivatal kérésére is továbbíthat információkat.”;

Módosítás    46

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 12 pont

883/2013/EU rendelet

12 c cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A Hivatal indokolatlan késedelem nélkül jelentést tesz az Európai Ügyészségnek minden olyan büntetendő cselekményről, amellyel kapcsolatban az Európai Ügyészség az (EU) 2017/1939 rendelet 22. cikkével, továbbá 25. cikke (2) és (3) bekezdésével összhangban gyakorolhatná hatáskörét. A jelentést a Hivatal a vizsgálata előtt vagy annak során, bármelyik szakaszban megküldi.

(1)  A Hivatal haladéktalanul értesíti az Európai Ügyészséget, illetve indokolatlan késedelem nélkül jelentést tesz az Európai Ügyészségnek minden olyan büntetendő cselekményről, amellyel kapcsolatban az Európai Ügyészség az (EU) 2017/1939 rendelet 22. cikkével, továbbá 25. cikke (2) és (3) bekezdésével összhangban gyakorolhatná hatáskörét. A jelentést a Hivatal a vizsgálata előtt vagy annak során, bármelyik szakaszban megküldi.

Módosítás    47

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 12 pont

883/2013/EU rendelet

12 c cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A jelentésnek tartalmaznia kell legalább a tények leírását, beleértve az okozott vagy valószínűsíthetően okozott kár értékelését, a lehetséges jogi minősítést, valamint minden rendelkezésre álló információt a potenciális sértettekről, a gyanúsítottakról, valamint minden más érintett személyről.

(2)  A jelentésnek tartalmaznia kell a Hivatal tudomására jutott minden tényt és információt, beleértve az okozott vagy valószínűsíthetően okozott kár értékelését, a lehetséges jogi minősítést, valamint minden rendelkezésre álló információt a potenciális sértettekről, a gyanúsítottakról, valamint minden más érintett személyről.

Módosítás    48

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 12 pont

883/2013/EU rendelet

12c cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A Hivatal nem köteles jelenteni az Európai Ügyészségnek a nyilvánvalóan megalapozatlan állításokat.

A Hivatal az Európai Ügyészség felé csak megalapozott állításokkal kapcsolatban tesz jelentést, és éves adatokat szolgáltat az ilyen állítások számáról és tárgyáról.

Módosítás    49

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 12 pont

883/2013/EU rendelet

12 f a cikk (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

12fa. cikk

 

Egyidejű vizsgálatok

 

(1)  Olyan vizsgálat esetében, amely egy, az Európai Ügyészségben részt vevő tagállamban és egy, az Európai Ügyészségben részt nem vevő tagállamban zajlik, a Hivatal és az Európai Ügyészség munkamegállapodást köt az (EU) 2017/1939 tanácsi rendelet 99. cikkének (3) bekezdésével összhangban. E munkamegállapodásnak legalább az összes információ cseréjére, a bizonyítékok és jelentések kölcsönös elfogadására, az (EU) 2017/1939 tanácsi rendelet VI. fejezetében felsoroltakkal egyenértékű eljárási biztosítékokra és a személyes adatok cseréjére vonatkozó rendelkezéseket kell tartalmaznia.

 

(2)  A tagállamok a Hivatallal és az Európai Ügyészséggel egyaránt együttműködnek, valamint segítik őket tevékenységeik és vizsgálataik elvégzésében.

ELJÁRÁS A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRAFELKÉRT BIZOTTSÁGBAN

Cím

Az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) által lefolytatott vizsgálatok az Európai Ügyészséggel való együttműködés és az OLAF vizsgálatai hatékonysága tekintetében

Hivatkozások

COM(2018)0338 – C8-0214/2018 – 2018/0170(COD)

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

CONT

5.7.2018

 

 

 

Véleményt nyilvánított

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

JURI

5.7.2018

A vélemény előadója

       A kijelölés dátuma

Jean-Marie Cavada

9.7.2018

Vizsgálat a bizottságban

20.11.2018

 

 

 

Az elfogadás dátuma

23.1.2019

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

20

2

1

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Max Andersson, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Mady Delvaux, Rosa Estaràs Ferragut, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Luis de Grandes Pascual, Pascal Durand, Angelika Niebler, Virginie Rozière, Tiemo Wölken, Kosma Złotowski

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Lola Sánchez Caldentey

NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁS A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRT BIZOTTSÁGBAN

20

+

ALDE

Jean-Marie Cavada, António Marinho e Pinto

ECR

Sajjad Karim, Kosma Złotowski

GUE/NGL

Lola Sánchez Caldentey

PPE

Rosa Estaràs Ferragut, Luis de Grandes Pascual, Pavel Svoboda, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

S&D

Mady Delvaux, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Evelyn Regner, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Max Andersson, Pascal Durand, Julia Reda

2

-

ENF

Marie-Christine Boutonnet, Gilles Lebreton

1

0

PPE

József Szájer

Jelmagyarázat

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodás


VÉLEMÉNY Az ÁLLAMPOLGÁRI JOGI, BEL- ÉS IGAZSÁGÜGYI BIZOTTSÁG RÉSZÉRŐL (11.1.2019)

a Költségvetési Ellenőrző Bizottság részére

az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) által lefolytatott vizsgálatokról szóló 883/2013/EU, Euratom rendeletnek az Európai Ügyészséggel való együttműködés és az OLAF vizsgálatai hatékonysága tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2018)0338 – C8-0214/2018 – 2018/0170(COD))

A vélemény előadója: Monica Macovei

RÖVID INDOKOLÁS

Az Unió pénzügyi érdekei védelmének megerősítésére irányuló erőfeszítései kapcsán a Bizottság 2018 májusában javaslatot tett az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) által végzett vizsgálatokról szóló 883/2013/EU, Euratom rendelet módosítására. Ez a javaslat az Unió pénzügyi érdekeit érintő csalás ellen büntetőjogi eszközökkel folytatott küzdelemről szóló irányelv 2017. júliusi elfogadását, valamint az Európai Ügyészség létrehozására vonatkozó megerősített együttműködés bevezetéséről szóló rendelet 2017 októberében történő elfogadását követi.

A módosított rendeletnek 2020 végén kell hatályba lépnie, mielőtt az Európai Ügyészség megkezdi működését.

A javaslat átfogó célkitűzése az Unió pénzügyi védelmére szolgáló mechanizmusok kiigazítása és megerősítése. Ezt elsősorban az Európai Ügyészséggel való hatékony együttműködés alapjainak megteremtésével kell elérni, amelynek a szoros együttműködés, az információcsere, a kiegészítő jelleg és az átfedések elkerülésének elvein kell alapulnia. Míg az Európai Ügyészség bűnügyi nyomozásokat és büntetőeljárásokat folytat majd, az OLAF továbbra is kizárólag az EU pénzügyi érdekeit érintő igazgatási vizsgálatokat fog folytatni, kiegészítve az Európai Ügyészség munkáját és közelítve egy közös cél felé.

Az előadó úgy véli, hogy rendkívül fontos annak biztosítása, hogy az Európai Ügyészség és az OLAF közötti jövőbeni kapcsolat ne vezessen hosszadalmas hatásköri vitákhoz. E célból mind az Európai Ügyészségnek, mind az OLAF-nak alkalmaznia kell az ügyviteli rendszereik „találat/nincs találat” funkcióit, ami lehetővé teszi a folyamatban lévő ügyekre vonatkozó releváns információk azonnali ellenőrzését. Mivel az Európai Ügyészség ügyviteli rendszere magas szintű biztonságot követel meg, a Hivatalnak tájékoztatnia kell az Európai Ügyészség által kijelölt személyt, akinek egyeztetnie kell az Európai Ügyészség ügyvezetésével arról, hogy az Európai Ügyészség folytat-e vizsgálatot ugyanazon tényekkel kapcsolatban.

A jelentés azt is megállapítja, hogy a Hivatalnak haladéktalanul értesítenie kell az Európai Ügyészséget minden olyan büntetendő cselekményről, amellyel kapcsolatban az Európai Ügyészség gyakorolhatja hatáskörét. Az értesítést jelentés követheti, amennyiben az Európai Ügyészség ezt kéri, és az Európai Ügyészséggel szoros együttműködésben készítendő el. Ez lehetővé teszi az Európai Ügyészség gyors fellépését, és biztosítja, hogy a bűnügyi nyomozásokat az Európai Ügyészségre alkalmazandó eljárási biztosítékokkal teljes összhangban folytassák le.

A Hivatal főigazgatójának kezdeményezésére indított vagy folytatódó kiegészítő vizsgálatok esetében a jelentés megállapítja, hogy a Hivatal számára csak az Európai Ügyészség beleegyezésével lehet engedélyezni az ilyen vizsgálatokat. Amennyiben az Európai Ügyészség kifogást emel e vizsgálatok megindítása ellen, a Hivatalnak tartózkodnia kell a vizsgálatok elvégzésétől.

Végezetül az előadó úgy véli, hogy az intézményeknek, szerveknek, hivataloknak és ügynökségeknek közvetlenül az Európai Ügyészséghez kell fordulniuk annak érdekében, hogy az Európai Ügyészségről szóló rendelet 24. cikkének (1) bekezdésével összhangban elvégezze a számukra bejelentett, büntetőjogi jellegre vonatkozó állítások értékelését.

MÓDOSÍTÁS:

Az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság felkéri a Költségvetési Ellenőrző Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy vegye figyelembe az alábbi módosításokat:

Módosítás    1

Rendeletre irányuló javaslat

2 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a)  A 883/2013/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazásának értékeléséről szóló bizottsági közlemény szerint nem teljesen egyértelmű, hogy a 883/2013/EU rendelet milyen mértékben teszi alkalmazhatóvá a nemzeti jogot. A vonatkozó rendelkezések eltérő értelmezései és a nemzeti jogszabályok közötti eltérések következtében az OLAF nem tudja egységesen gyakorolni hatásköreit a tagállamokban, ami bizonyos esetekben korlátozza az OLAF-ot abban, hogy a vizsgálatait sikeresen folytathassa le, és végső soron abban, hogy hozzájáruljon a Szerződésben foglalt, az egész Unió pénzügyi érdekeinek hatékony védelmére irányuló célkitűzéshez.

Módosítás    2

Rendeletre irányuló javaslat

4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  Közös célkitűzésük, nevezetesen az uniós költségvetés integritásának megőrzése érdekében, a Hivatalnak és az Európai Ügyészségnek szoros kapcsolatot kell kialakítania és fenntartania a lojális együttműködés alapján, melynek célja a megbízatásuk egymást kiegészítő jellegének biztosítása, továbbá az intézkedéseik koordinálása, elsősorban az Európai Ügyészség létrehozására vonatkozó megerősített együttműködés hatóköre tekintetében. E kapcsolat végső soron hozzájárul annak biztosításához, hogy az összes eszköz felhasználásra kerüljön az Unió pénzügyi érdekeinek védelmére és elkerüljék az erőfeszítések közötti szükségtelen átfedéseket.

(4)  Közös célkitűzésük, nevezetesen az uniós költségvetés integritásának megőrzése érdekében, a Hivatalnak és az Európai Ügyészségnek szoros kapcsolatot kell kialakítania és fenntartania a lojális együttműködés alapján, melynek célja a megbízatásuk egymást kiegészítő jellegének biztosítása, továbbá az intézkedéseik koordinálása, elsősorban az Európai Ügyészség létrehozására vonatkozó megerősített együttműködés hatóköre tekintetében. E kapcsolat végső soron hozzájárul annak biztosításához, hogy az összes eszköz felhasználásra kerüljön az Unió pénzügyi érdekeinek védelmére és elkerüljék az erőfeszítések közötti szükségtelen átfedéseket. A jó együttműködés előmozdítása érdekében kívánatos, hogy az Európai Ügyészség és a Hivatal rendszeresen összeüljön, különösen annak érdekében, hogy megvitassák a folyamatban lévő vizsgálatokat, valamint azonosítsák a tendenciákat és a különböző ügyek közötti lehetséges kapcsolatokat.

Módosítás    3

Rendeletre irányuló javaslat

4 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4a)  Az Európai Ügyészség létrehozását követően nem változik az OLAF általános megbízatása, ám működését több tekintetben is ki kell igazítani az Európai Ügyészség létrejötte miatt. Továbbra is az OLAF hatáskörébe tartozik majd, hogy bírósági, fegyelmi, pénzügyi vagy adminisztratív eljárások indítására vonatkozó ajánlások kibocsátása céljából igazgatási vizsgálatokat folytasson a csalárd és nem csalárd szabálytalanságok gyanúja ügyében más uniós intézményeken, szerveken és hivatalokon belül, valamint a tagállamokban.

Módosítás    4

Rendeletre irányuló javaslat

5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  Az (EU) 2017/1939 rendelet előírja, hogy a Hivatal, valamint az Unió összes intézménye, szerve, hivatala és ügynöksége, továbbá az illetékes nemzeti hatóságok indokolatlan késedelem nélkül jelentést tesznek az Európai Ügyészségnek minden olyan büntetendő cselekményről, amellyel kapcsolatban az Európai Ügyészség gyakorolhatná hatáskörét. Mivel a Hivatal megbízatása a csalásra, korrupcióra és az Unió pénzügyi érdekeit sértő bármely más jogellenes tevékenységre irányuló igazgatási vizsgálatok elvégzésére terjed ki, ideális helyzetben van és megfelelő eszközökkel rendelkezik ahhoz, hogy az Európai Ügyészség partnere és kiemelt információforrása legyen.

(5)  Az (EU) 2017/1939 rendelet előírja, hogy a Hivatal, valamint az Unió összes intézménye, szerve, hivatala és ügynöksége, továbbá az illetékes nemzeti hatóságok indokolatlan késedelem nélkül jelentést tesznek az Európai Ügyészségnek minden olyan büntetendő cselekményről, amellyel kapcsolatban az Európai Ügyészség gyakorolhatná hatáskörét. Mivel a Hivatal megbízatása a csalásra, korrupcióra és az Unió pénzügyi érdekeit sértő bármely más jogellenes tevékenységre irányuló igazgatási vizsgálatok elvégzésére terjed ki, ideális helyzetben van és megfelelő eszközökkel rendelkezik ahhoz, hogy az Európai Ügyészség partnere és kiemelt információforrása legyen. Ez különösen abban az esetben fordul elő, ha a vizsgálatok olyan tagállamokat is érintenek, amelyek részt vesznek az Európai Ügyészség létrehozására irányuló megerősített együttműködésben, és olyan tagállamokat is, amelyek nem vesznek részt ezen együttműködésben.

Módosítás    5

Rendeletre irányuló javaslat

6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6)  Az Európai Ügyészség hatáskörébe tartozó lehetséges büntetendő cselekményre utaló tényállási elemek a gyakorlatban szerepelhetnek a Hivatalhoz beérkezett eredeti állításokban, illetve megállapítást nyerhetnek a Hivatal által igazgatási szabálytalanság gyanúja alapján indított igazgatási vizsgálat során is. A Hivatalnak annak érdekében, hogy eleget tegyen az Európai Ügynökség felé fennálló jelentéstételi kötelezettségének, adott esettől függően jelentenie kell a büntetendő cselekményt bármelyik szakaszban a vizsgálat előtt vagy a vizsgálat lefolytatása során.

(6)  Az Európai Ügyészség hatáskörébe tartozó lehetséges büntetendő cselekményre utaló tényállási elemek a gyakorlatban szerepelhetnek a Hivatalhoz beérkezett eredeti állításokban, illetve megállapítást nyerhetnek a Hivatal által igazgatási szabálytalanság gyanúja alapján indított igazgatási vizsgálat során is. A Hivatalnak annak érdekében, hogy eleget tegyen az Európai Ügynökség felé fennálló jelentéstételi kötelezettségének, adott esettől függően azonnal jelentenie kell bármely büntetendő cselekményt. Ezt az értesítést egy jelentésnek kell követnie, amelyet indokolatlan késedelem nélkül meg kell küldeni. Az értesítést és a jelentést a Hivatal a vizsgálata előtt vagy annak során, bármelyik szakaszban megküldheti. A Hivatalhoz érkező információt minden esetben a lehető leghamarabb jelenteni kell az Európai Ügyészségnek.

Módosítás    6

Rendeletre irányuló javaslat

7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(7)  Az (EU) 2017/1939 rendelet meghatározza azokat az elemeket, amelyeket, szabály szerint, a jelentéseknek legalább tartalmazniuk kell. Lehetséges, hogy a Hivatalnak ezen elemek azonosítása céljából előzetesen értékelnie kell az állításokat és ehhez össze kell gyűjtenie a szükséges információt. A Hivatal ezt az értékelést haladéktalanul és olyan eszközökkel végzi el, amelyek nem veszélyeztetik a jövőbeni lehetséges bűnügyi nyomozást. A Hivatal, miután elvégezte az értékelést, jelenti az Európai Ügyészségnek a hatáskörébe tartozó bűncselekmény gyanúját.

(7)  Az (EU) 2017/1939 rendelet meghatározza azokat az elemeket, amelyeket, szabály szerint, a jelentéseknek legalább tartalmazniuk kell bármely büntetőjogi eset jelentésének hatékonyabbá tétele érdekében. A fenti elemek mellett a Hivatalnak minden rendelkezésére álló releváns információt továbbítania kell az Európai Ügyészség számára. Lehetséges, hogy a Hivatalnak ezen elemek azonosítása céljából előzetesen értékelnie kell az állításokat és ehhez össze kell gyűjtenie a szükséges információt. A Hivatal ezt az értékelést a lehető legrövidebb időn belül és olyan eszközökkel végzi el, amelyek nem veszélyeztetik a jövőbeni lehetséges bűnügyi nyomozást. A Hivatal, miután elvégezte az értékelést, azonnal jelenti az Európai Ügyészségnek a hatáskörébe tartozó bűncselekmény gyanúját.

Módosítás    7

Rendeletre irányuló javaslat

8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(8)  Tekintettel a Hivatal tapasztalatára, lehetővé kell tenni az Unió intézményei, szervei, hivatalai és ügynökségei számára a Hivatal igénybevételét a hozzájuk beérkezett állítások előzetes értékelésének elvégzéséhez.

(8)  Tekintettel a Hivatal tapasztalatára, lehetővé kell tenni az Unió intézményei, szervei, hivatalai és ügynökségei számára a Hivatal igénybevételét a hozzájuk beérkezett állítások előzetes értékelésének elvégzéséhez, amennyiben nekik maguknak nem áll módjukban elvégezni ezen értékelést. Ez nem késleltetheti az Európai Ügyészségnek kellő időben történő bejelentést.

Módosítás    8

Rendeletre irányuló javaslat

9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(9)  Az (EU) 2017/1939 rendeletnek megfelelően a Hivatal alapvetően nem indíthat párhuzamosan folyó igazgatási vizsgálatot olyan ügyben, amelyben az Európai Ügyészség nyomozást folytat. Azonban bizonyos esetekben az Unió pénzügyi érdekeinek védelme szükségessé teheti, hogy a Hivatal kiegészítő igazgatási vizsgálatot folytasson le az Európai Ügyészség által indított büntetőeljárás lezárása előtt annak megállapítása céljából, hogy szükség van-e óvintézkedésekre, vagy kell-e hozni pénzügyi, fegyelmi vagy igazgatási intézkedéseket. Az ilyen kiegészítő vizsgálatok megfelelőek lehetnek többek között az olyan esetekben, amikor elévülési szabályok alá tartozó, az Unió költségvetését megillető összegek behajtásáról van szó, amikor kiemelkedően magasak az érintett összegek, vagy amikor kockázatos helyzetekben további források elvesztését kell elkerülni igazgatási intézkedésekkel.

(9)  Az (EU) 2017/1939 rendeletnek megfelelően a Hivatal alapvetően nem indíthat párhuzamosan folyó igazgatási vizsgálatot olyan ügyben, amelyben az Európai Ügyészség nyomozást folytat. Azonban bizonyos esetekben az Unió pénzügyi érdekeinek védelme szükségessé teheti, hogy a Hivatal kiegészítő igazgatási vizsgálatot folytasson le az Európai Ügyészség által indított büntetőeljárás lezárása előtt annak megállapítása céljából, hogy szükség van-e óvintézkedésekre, vagy kell-e hozni pénzügyi, fegyelmi vagy igazgatási intézkedéseket. Az ilyen kiegészítő vizsgálatok megfelelőek lehetnek többek között az olyan esetekben, amikor elévülési szabályok alá tartozó, az Unió költségvetését megillető összegek behajtásáról van szó, amikor kiemelkedően magasak az érintett összegek, vagy amikor kockázatos helyzetekben további források elvesztését kell elkerülni igazgatási intézkedésekkel. Tekintettel kiegészítő jellegükre, az ilyen vizsgálatokat csak az Európai Ügyészség beleegyezésével lehet elvégezni.

Módosítás    9

Rendeletre irányuló javaslat

10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(10)  Az (EU) 2017/1939 rendelet szerint az Európai Ügyészség kérheti a Hivataltól ilyen kiegészítő vizsgálatok lefolytatását. Azokban az esetekben, amikor az Európai Ügyészség nem kér kiegészítő vizsgálatot, lehetővé kell tenni, hogy a kiegészítő vizsgálatot a Hivatal kezdeményezésére is le lehessen folytatni bizonyos feltételek mellett. Az Európai Ügyészség számára különösen biztosítani kell, hogy kifogást emelhessen az ellen, hogy a Hivatal vizsgálatot indítson vagy folytassa a vizsgálatot, illetve a Hivatal vizsgálatának bizonyos tevékenységeinek elvégzése ellen. A kifogásnak az Európai Ügyészség általi nyomozás hatékonyságának védelmén kell alapulnia és e céllal arányosnak kell lennie. A Hivatal tartózkodik az olyan intézkedéstől, amellyel szemben az Európai Ügynökség kifogást emelt. Amennyiben az Európai Ügyészség nem emel kifogást, a Hivatal a vizsgálatát az Európai Ügyészséggel szorosan egyeztetve folytatja le.

(10)  Az (EU) 2017/1939 rendelet szerint az Európai Ügyészség kérheti a Hivataltól ilyen kiegészítő vizsgálatok lefolytatását. Azokban az esetekben, amikor az Európai Ügyészség nem kér kiegészítő vizsgálatot, lehetővé kell tenni, hogy a kiegészítő vizsgálatot bizonyos feltételek mellett a Hivatal kezdeményezésére is le lehessen folytatni, kizárólag az Európai Ügyészséggel folytatott konzultációt követően. Az Európai Ügyészség számára különösen biztosítani kell, hogy kifogást emelhessen az ellen, hogy a Hivatal vizsgálatot indítson vagy folytassa a vizsgálatot, illetve a Hivatal vizsgálatának bizonyos tevékenységeinek elvégzése ellen. A kifogásnak az Európai Ügyészség általi nyomozás hatékonyságának védelmén kell alapulnia és e céllal arányosnak kell lennie. A Hivatal tartózkodik az olyan intézkedéstől, amellyel szemben az Európai Ügynökség kifogást emelt. Amennyiben az Európai Ügyészség egyetért a kérelemmel, a Hivatal az Európai Ügyészséggel szorosan egyeztetve lép fel az ügyben.

Módosítás    10

Rendeletre irányuló javaslat

12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(12)  A Hivatal és az Európai Ügyészség közötti hatékony koordináció biztosítása érdekében folyamatos információcserére van szükség a két intézmény között. A két intézmény intézkedései közötti megfelelő koordináció biztosítása és az átfedések elkerülése érdekében különösen fontos az információcsere a Hivatal vizsgálatainak és az Európai Ügyészség nyomozásainak elindítását megelőző szakaszokban. A Hivatal és az Európai Ügyészség az információcserére vonatkozó részletes szabályokat és feltételeket a munkamegállapodásaikban határozzák meg.

(12)  A Hivatal és az Európai Ügyészség közötti hatékony koordináció biztosítása érdekében folyamatos információcserére van szükség a két intézmény között. A két intézmény intézkedései közötti megfelelő koordináció biztosítása és az átfedések elkerülése érdekében különösen fontos az információcsere a Hivatal vizsgálatainak és az Európai Ügyészség nyomozásainak elindítását megelőző szakaszokban. Ennek érdekében a Hivatal és az Európai Ügyészség egyaránt felhasználják saját ügyviteli rendszereik „van találat/nincs találat” funkcióit. A Hivatal és az Európai Ügyészség az információcserére vonatkozó részletes szabályokat és feltételeket a munkamegállapodásaikban határozzák meg. A Hivatal főigazgatója és az Európai Főügyész rendszeresen találkoznak a közös érdeklődésre számot tartó ügyek megvitatása céljából.

Módosítás    11

Rendeletre irányuló javaslat

19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(19)  Azokban a helyzetekben, amikor a Hivatalnak a nemzeti illetékes hatóságok segítségére van szüksége, különösen azokban az esetekben, amikor a gazdasági szereplő ellenáll a helyszíni ellenőrzésnek és a szemlének, a tagállamoknak biztosítaniuk kell a Hivatal intézkedésének hatékonyságát és a szükséges segítséget a nemzeti eljárásjog vonatkozó szabályaival összhangban.

(19)  Azokban a helyzetekben, amikor a Hivatalnak a nemzeti illetékes hatóságok segítségére van szüksége, különösen azokban az esetekben, amikor a gazdasági szereplő ellenáll a helyszíni ellenőrzésnek és a szemlének, a tagállamoknak biztosítaniuk kell a Hivatal intézkedésének hatékonyságát és a szükséges, indokolatlan késedelem nélküli segítséget a nemzeti eljárásjog vonatkozó szabályaival összhangban.

Módosítás    12

Rendeletre irányuló javaslat

22 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(22a)  Az EU pénzügyi érdekeit érintő bűncselekményeket vagy jogsértéseket a Hivatalnak és az Európai Ügyészségnek bejelentő személyeket teljes körű védelemben kell részesíteni, különösen a visszaélést bejelentő személyek védelmére vonatkozó uniós rendelkezések révén.

Módosítás    13

Rendeletre irányuló javaslat

32 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(32a)  A tagállamok illetékes hatóságai megadják a szükséges segítséget ahhoz, hogy a Hivatal hatékonyan teljesíthessék feladatát. Ha a Hivatal igazságügyi ajánlásokat tesz valamely tagállam nemzeti bűnüldöző hatósága számára, és nem történik nyomon követés, a tagállamnak indokolnia kell döntését a Hivatal előtt. A Hivatalnak évente egyszer jelentést kell készítenie, amelyben beszámol a tagállamok által nyújtott segítségről és az igazságügyi ajánlások nyomon követéséről.

Módosítás    14

Rendeletre irányuló javaslat

32 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(32b)  A Felügyelő Bizottság tagjai közül ki kell nevezni egy alapjogi tisztviselőt. Az alapjogi tisztviselőnek nyomon kell követnie, hogy a Hivatal tiszteletben tartja-e az alapvető jogokat és az eljárási garanciákat.

Módosítás    15

Rendeletre irányuló javaslat

35 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(35a)  A Bizottságnak 2022. december 31-ig értékelnie kell e rendelet alkalmazását, és különösen a Hivatal és az Európai Ügyészség közötti együttműködés hatékonyságát.

Módosítás    16

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – -1 pont (új)

883/2013/EU,Euratom rendelet

1 cikk – 3 bekezdés – d pont

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

-1.  az 1. cikk (3) bekezdésének d) pontja helyébe a következő szöveg lép:

d)   45/2001/EK rendelet

„d)   a 45/2001/EU rendeletet és az (EU) 2016/679 rendeletet

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32013R0883

Módosítás    17

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont

883/2013/EU,Euratom rendelet

3 cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A helyszíni ellenőrzések és szemlék lefolytatása e rendelettel összhangban történik, és amennyiben az adott kérdést e rendelet nem szabályozza, a 2185/96/Euratom, EK rendelettel összhangban.

(2)  A helyszíni ellenőrzésekre és szemlékre előzetes értesítés nélkül is sor kerülhet, lefolytatásuk e rendelettel összhangban történik, és amennyiben az adott kérdést e rendelet nem szabályozza, a 2185/96/Euratom, EK rendelettel összhangban.

Módosítás    18

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont

883/2013/EU,Euratom rendelet

3 cikk – 6 bekezdés – 1 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A Hivatal kérésére az érintett tagállam illetékes hatósága megadja a Hivatal alkalmazottainak a szükséges segítséget ahhoz, hogy a 7. cikk (2) bekezdésében említett írásbeli meghatalmazásnak megfelelően a feladataikat hatékonyan láthassák el.

A Hivatal kérésére az érintett tagállam illetékes hatósága indokolatlan késedelem nélkül megadja a Hivatal alkalmazottainak a szükséges segítséget ahhoz, hogy a 7. cikk (2) bekezdésében említett írásbeli meghatalmazásnak megfelelően a feladataikat hatékonyan láthassák el.

Módosítás    19

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont

883/2013/EU,Euratom rendelet

3 cikk – 6 bekezdés – 2 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az érintett tagállamnak a 2185/96/Euratom, EK rendeletnek megfelelően gondoskodnia kell arról, hogy a Hivatal alkalmazottai hozzáférhessenek valamennyi olyan, a vizsgálat tárgyára vonatkozó információhoz és dokumentumhoz, amely szükségesnek bizonyul a helyszíni ellenőrzések és szemle hatékony és eredményes lefolytatásához, és arról, hogy megőrizhessék az ilyen dokumentumokat vagy adatokat annak biztosítása céljából, hogy azok ne tűnhessenek el.

Az érintett tagállamnak a 2185/96/Euratom, EK rendeletnek megfelelően gondoskodnia kell arról, hogy a Hivatal alkalmazottai hozzáférhessenek valamennyi olyan, a vizsgálat tárgyára vonatkozó információhoz és dokumentumhoz, amely szükségesnek bizonyul a helyszíni ellenőrzések és szemle hatékony és eredményes lefolytatásához, és arról, hogy a szükséges ideig megőrizhessék az ilyen dokumentumokat vagy adatokat annak biztosítása céljából, hogy azok ne tűnhessenek el.

Módosítás    20

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont

883/2013/EU,Euratom rendelet

3 cikk – 9 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(9)  Külső vizsgálat során a Hivatal a csalás, korrupció és az Unió pénzügyi érdekeit sértő bármely más jogellenes tevékenység fennállásának megállapításához szükséges mértékben hozzáférhet a vizsgálat tárgyát képező üggyel kapcsolatos bármely, az intézmények, szervek, hivatalok és ügynökségek birtokában lévő releváns információhoz és adathoz, függetlenül attól, hogy azokat milyen adathordozón tárolják. E célból a 4. cikk (2) és (4) bekezdése alkalmazandó.

(9)  Külső vizsgálat során a Hivatal a csalás, korrupció és az Unió pénzügyi érdekeit sértő bármely más jogellenes tevékenység fennállásának megállapításához szükséges mértékben, indokolatlan késedelem nélkül hozzáférhet a vizsgálat tárgyát képező üggyel kapcsolatos bármely, az intézmények, szervek, hivatalok és ügynökségek birtokában lévő releváns információhoz és adathoz, függetlenül attól, hogy azokat milyen adathordozón tárolják. E célból a 4. cikk (2) és (4) bekezdése alkalmazandó.

Módosítás    21

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont

883/2013/EU,Euratom rendelet

3 cikk – 10 bekezdés – 1 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A 12c. cikk (1) bekezdésének sérelme nélkül, amennyiben a Hivatal még azt megelőzően csalásra, korrupcióra és az Unió pénzügyi érdekeit sértő bármely más jogellenes tevékenységre utaló információ birtokába jut, hogy határozatot hoztak volna arról, hogy indítsanak-e külső vizsgálatot, a Hivatal tájékoztathatja az érintett tagállam illetékes hatóságait, és szükség esetén az érintett intézményeket, szerveket, hivatalokat és ügynökségeket.

A 12c. cikk (1) bekezdésének sérelme nélkül, amennyiben a Hivatal még azt megelőzően csalásra, korrupcióra és az Unió pénzügyi érdekeit sértő bármely más jogellenes tevékenységre utaló információ birtokába jut, hogy határozatot hoztak volna arról, hogy indítsanak-e külső vizsgálatot, a Hivatal tájékoztathatja az érintett tagállam illetékes hatóságait, és szükség esetén az érintett intézményeket, szerveket, hivatalokat és ügynökségeket. Az érintett tagállam illetékes hatóságai és/vagy az érintett intézmény, szerv, hivatal vagy ügynökség kérésre tájékoztatja a Hivatalt a tájékoztatás alapján hozott intézkedésekről és azok eredményéről.

Módosítás    22

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont – a pont

883/2013/EU,Euratom rendelet

4 cikk – 2 bekezdés – a pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  a Hivatalnak joga van ahhoz, hogy közvetlenül és előzetes bejelentés nélkül hozzáférjen az intézmények, szervek, hivatalok és ügynökségek birtokában levő minden releváns információhoz és adathoz, függetlenül attól, hogy azokat milyen adathordozón tárolják, és belépjen az intézmények, szervek, hivatalok és ügynökségek helyiségeibe. A Hivatal felhatalmazást kap arra, hogy megvizsgálja az intézmények, szervek, hivatalok és ügynökségek számláit. A Hivatal az intézmények, szervek, hivatalok és ügynökségek birtokában lévő minden dokumentumról és minden adathordozó tartalmáról másolatot vagy kivonatot készíthet, és szükség esetén az ilyen dokumentumokat vagy adatokat megőrizheti annak biztosítása céljából, hogy azok ne tűnhessenek el;

a)  a Hivatalnak joga van ahhoz, hogy közvetlenül és előzetes bejelentés nélkül hozzáférjen az intézmények, szervek, hivatalok és ügynökségek birtokában levő minden releváns információhoz és adathoz, függetlenül attól, hogy azokat milyen adathordozón tárolják, és belépjen az intézmények, szervek, hivatalok és ügynökségek helyiségeibe. A Hivatal felhatalmazást kap arra, hogy megvizsgálja az intézmények, szervek, hivatalok és ügynökségek számláit. A Hivatal az intézmények, szervek, hivatalok és ügynökségek birtokában lévő minden dokumentumról és minden adathordozó tartalmáról másolatot vagy kivonatot készíthet, és szükség esetén az ilyen dokumentumokat vagy adatokat megőrizheti a szükséges ideig annak biztosítása céljából, hogy azok ne tűnhessenek el;

Módosítás    23

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont – b pont

883/2013/EU,Euratom rendelet

4 cikk – 3 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  A 3. cikkel összhangban a Hivatal helyszíni ellenőrzéseket és szemléket végezhet a gazdasági szereplők helyiségeiben, hogy hozzáférjen a belső vizsgálat tárgyát képező üggyel összefüggő lényeges információkhoz.;

(3)  A 3. cikkel összhangban a Hivatal előzetes értesítés nélkül helyszíni ellenőrzéseket és szemléket végezhet a gazdasági szereplők helyiségeiben, hogy hozzáférjen a belső vizsgálat tárgyát képező üggyel összefüggő lényeges információkhoz.;

Módosítás    24

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont – a a pont (új)

883/2013/EU,Euratom rendelet

5 cikk – 2 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

aa)  a (2) bekezdés az első albekezdés után a következő albekezdéssel egészül ki:

 

„Az Európai Ügyészség által a Hivataltól kért külső vizsgálatot a 12e. cikkel összhangban haladéktalanul meg kell nyitni.”

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0883&from=HU)

Módosítás    25

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont – a b pont (új)

883/2013/EU,Euratom rendelet

5 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

ab)  a (2) bekezdés második albekezdése helyébe a következő szöveg lép:

A belső vizsgálat indítására vonatkozó határozatot a főigazgató saját hatáskörében vagy egy tagállam kérelme, illetve azon intézmény, szerv, hivatal vagy ügynökség kérelme alapján hozza meg, amelyen belül a vizsgálatot le kell folytatni.

A belső vizsgálat indítására vonatkozó határozatot a főigazgató saját hatáskörében vagy egy tagállam kérelme, az Európai Ügyészség vagy azon intézmény, szerv, hivatal vagy ügynökség kérelme alapján hozza meg, amelyen belül a vizsgálatot le kell folytatni.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32013R0883

Módosítás    26

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 6 pont – a a pont (új)

883/2013/EU,Euratom rendelet

7 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

aa)  A (3) bekezdés második albekezdése helyébe a következő szöveg lép:

Az intézmények, szervek, hivatalok és ügynökségek gondoskodnak arról, hogy a tisztviselőik, egyéb alkalmazottaik, tagjaik, vezetőik vagy személyzetük tagjai megadják a szükséges segítséget ahhoz, hogy a Hivatal alkalmazottai hatékonyan teljesíthessék feladatukat.

Az intézmények, szervek, hivatalok és ügynökségek gondoskodnak arról, hogy a tisztviselőik, egyéb alkalmazottaik, tagjaik, vezetőik vagy személyzetük tagjai megadják a szükséges segítséget ahhoz, hogy a Hivatal alkalmazottai e rendelettel összhangban hatékonyan és indokolatlan késedelem nélkül teljesíthessék feladatukat.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32013R0883

Módosítás    27

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 6 pont – d pont

883/2013/EU,Euratom rendelet

7 cikk – 6 bekezdés – 2 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

„Az első albekezdésen túlmenően az érintett intézmény, szerv, hivatal vagy ügynökség bármikor konzultálhat a Hivatallal abból a célból, hogy a Hivatallal szorosan együttműködve megfelelő óvintézkedések meghozataláról határozzon, ideértve a bizonyítékok megóvását szolgáló intézkedéseket is, és haladéktalanul értesíti a Hivatalt az ilyen határozatról.;

Az első albekezdésen túlmenően az érintett intézmény, szerv, hivatal vagy ügynökség bármikor konzultálhat a Hivatallal abból a célból, hogy a Hivatallal szorosan együttműködve megfelelő óvintézkedések meghozataláról határozzon, ideértve a bizonyítékok megóvását szolgáló intézkedéseket is, és haladéktalanul értesíti a Hivatalt az ilyen határozatról. A Hivatal tevékenyen és teljes összhangban együttműködik az érintett intézménnyel, szervvel vagy hivatallal;

Módosítás    28

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 7 pont – a pont

883/2013/EU,Euratom rendelet

8 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

„Az Unió intézményei, szervei, hivatalai és ügynökségei az Európai Ügyészségnek az (EU) 2017/1939 rendelet 24. cikkének megfelelő jelentéstétel során ehelyett továbbíthatják a Hivatalnak az Európai Ügyészségnek megküldött jelentés másolatát.;

„Az Unió intézményei, szervei, hivatalai és ügynökségei az Európai Ügyészségnek az (EU) 2017/1939 rendelet 24. cikkének megfelelő jelentéstétel során ehelyett továbbíthatják a Hivatalnak az Európai Ügyészségnek megküldött jelentés másolatát, tájékoztatva erről a továbbításról az Ügyészséget;

Módosítás    29

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 7 pont – b pont

883/2013/EU,Euratom rendelet

8 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az intézmények, szervek, hivatalok és ügynökségek, valamint – amennyiben az nem ellentétes a nemzeti joggal – a tagállamok illetékes hatóságai a Hivatal kérésére vagy saját kezdeményezésükre továbbítanak a Hivatalnak minden olyan birtokukban lévő dokumentumot és információt, amely a Hivatal által végzett, folyamatban lévő vizsgálatra vonatkozik.

Az intézmények, szervek, hivatalok és ügynökségek, valamint – amennyiben az nem ellentétes a nemzeti joggal – a tagállamok illetékes hatóságai a Hivatal kérésére vagy saját kezdeményezésükre késedelem nélkül továbbítanak a Hivatalnak minden olyan birtokukban lévő dokumentumot és információt, amely a Hivatal által végzett, folyamatban lévő vizsgálatra vonatkozik.

Módosítás    30

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 7 pont – b pont

883/2013/EU,Euratom rendelet

8 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Vizsgálat indítását megelőzően a Hivatal kérésére benyújtják a birtokukban lévő minden olyan dokumentumot és információt, amely szükséges az állítások értékeléséhez vagy az 5. cikk (1) bekezdésében a vizsgálatok indítására vonatkozóan meghatározott kritériumok alkalmazásához.;

Vizsgálat indítását megelőzően a Hivatal kérésére vagy saját kezdeményezésük nyomán benyújtják a birtokukban lévő minden olyan dokumentumot és információt, amely szükséges az állítások értékeléséhez vagy az 5. cikk (1) bekezdésében a vizsgálatok indítására vonatkozóan meghatározott kritériumok alkalmazásához.;

Módosítás    31

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 7 pont – c pont

883/2013/EU,Euratom rendelet

8 cikk – 3 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Az intézmények, szervek, hivatalok és ügynökségek, valamint – amennyiben az nem ellentétes a nemzeti joggal – a tagállamok illetékes hatóságai továbbítanak a Hivatalnak minden egyéb, csalás, korrupció és az Unió pénzügyi érdekeit sértő bármely más jogellenes tevékenység elleni küzdelemmel összefüggésben birtokukban lévő, lényegesnek ítélt dokumentumot vagy információt.;

(3)  Az intézmények, szervek, hivatalok és ügynökségek, valamint – amennyiben az nem ellentétes a nemzeti joggal – a tagállamok illetékes hatóságai a Hivatal kérésére vagy saját kezdeményezésük nyomán, késedelem nélkül továbbítanak a Hivatalnak minden egyéb, csalás, korrupció és az Unió pénzügyi érdekeit sértő bármely más jogellenes tevékenység elleni küzdelemmel összefüggésben birtokukban lévő, lényegesnek ítélt dokumentumot vagy információt.;

Módosítás    32

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 8 pont – a a pont (új)

883/2013/EU,Euratom rendelet

9 cikk – 5 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

aa)  a szöveg a következő bekezdéssel egészül ki:

 

„(5a)  Az OLAF által végrehajtott vizsgálati tevékenységeket a Bíróság az EUMSZ 263. cikke alapján bírósági felülvizsgálatnak veti alá.”

Módosítás    33

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 9 pont – a a pont (új)

883/2013/EU,Euratom rendelet

10 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

aa)  Az (5) bekezdés első albekezdése helyébe a következő szöveg lép:

A főigazgató gondoskodik arról, hogy a nyilvánosság semleges és pártatlan tájékoztatást kapjon, valamint arról, hogy a nyilvánosságra hozatal során tartsák tiszteletben a vizsgálatok bizalmas jellegét, és tartsák be az e cikkben és a 9. cikk (1) bekezdésében rögzített elveket.

A főigazgató gondoskodik arról, hogy a nyilvánosság semleges és pártatlan tájékoztatást kapjon, valamint arról, hogy a nyilvánosságra hozatal során tartsák tiszteletben az adatvédelmi követelményeket, a vizsgálatok bizalmas jellegét, és tartsák be az e cikkben és a 9. cikk (1) bekezdésében rögzített elveket.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32013R0883

Módosítás    34

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 9 pont – a b pont (új)

883/2013/EU,Euratom rendelet

10 cikk – 5 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ab)  a szöveg a következő bekezdéssel egészül ki:

 

„(5a)  Az EU pénzügyi érdekeit érintő bűncselekményeket vagy jogsértéseket a Hivatalnak bejelentő személyeket teljes körű védelemben kell részesíteni, különösen az uniós jog megsértését bejelentő személyek védelmére vonatkozó uniós jogszabályok révén.”

Módosítás    35

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 10 pont – a pont

883/2013/EU,Euratom rendelet

11 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

„A jelentéshez mellékelhetők a főigazgató meghozandó intézkedésre vonatkozó ajánlásai. Ezen ajánlásokban adott esetben fel kell tüntetni az intézmények, szervek, hivatalok vagy ügynökségek, illetve az érintett tagállamok illetékes hatóságainak fegyelmi, közigazgatási, pénzügyi és/vagy bírósági intézkedéseit, valamint meg kell jelölni különösen a becsült behajtandó összeget, valamint a megállapított tények előzetes jogi minősítését.;

A jelentéshez mellékelni kell a főigazgató arra vonatkozó, kellően dokumentált ajánlásait, hogy szükség van-e intézkedésekre, vagy sem. Ezen ajánlásokban adott esetben fel kell tüntetni az intézmények, szervek, hivatalok vagy ügynökségek, illetve az érintett tagállamok illetékes hatóságainak fegyelmi, közigazgatási, pénzügyi és/vagy bírósági intézkedéseit, valamint meg kell jelölni különösen a becsült behajtandó összeget, valamint a megállapított tények előzetes jogi minősítését;

Módosítás    36

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 10 pont – b pont

883/2013/EU,Euratom rendelet

11 cikk – 2 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

A Hivatal megteszi a szükséges belső intézkedéseket a zárójelentések és ajánlások állandó minőségének biztosítása érdekében, valamint mérlegeli, hogy az esetleges következetlenségek megszüntetése érdekében szükség van-e a vizsgálati eljárásokról szóló iránymutatás felülvizsgálatára.

Módosítás    37

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 10 pont – b pont

883/2013/EU,Euratom rendelet

11 cikk – 2 bekezdés – 3 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A Hivatal által készített jelentések elfogadható bizonyítéknak minősülnek annak a tagállamnak a büntetőeljárásai során, amelyekben azok felhasználása szükségesnek bizonyul ugyanolyan módon és ugyanolyan feltételek mellett, mint az adott ország nemzeti közigazgatási vizsgálói által készített közigazgatási jelentések. A jelentésekre a nemzeti közigazgatási vizsgálók által készített közigazgatási jelentésekre alkalmazott értékelési szabályokkal azonos értékelési szabályok vonatkoznak, és az ilyen jelentésekkel egyenértékű bizonyítékként kell figyelembe venni őket.

A Hivatal által készített jelentések elfogadható bizonyítéknak minősülnek annak a tagállamnak a büntetőeljárásai során, amelyekben azok felhasználása szükségesnek bizonyul ugyanolyan módon és ugyanolyan feltételek mellett, mint az adott ország nemzeti közigazgatási vizsgálói által készített közigazgatási jelentések. A jelentésekre a nemzeti közigazgatási vizsgálók által készített közigazgatási jelentésekre alkalmazott értékelési szabályokkal azonos értékelési szabályok vonatkoznak, és az ilyen jelentésekkel egyenértékű bizonyítékként kell figyelembe venni őket. E tekintetben ezek a jelentések olyan jogi aktusoknak minősülnek, amelyek hátrányosak lehetnek az érintett személyekre nézve.

Indokolás

Az Európai Számvevőszék ajánlásaival összhangban elő kell írni, hogy a Hivatal jelentései hátrányosan érinthetnek egyéneket, hogy biztosítva legyen ezen egyének hatékony jogorvoslathoz való joga.

Módosítás    38

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 10 pont – c a pont (új)

883/2013/EU,Euratom rendelet

11 cikk – 8 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ca)  a szöveg a következő bekezdéssel egészül ki:

 

„(8a)  A Hivatal évente egyszer, a főigazgató irányítása alatt jelentést készít. A jelentésnek be kell számolnia arról, hogy a tagállamok illetékes hatóságai milyen intézkedéseket tettek a Hivatal által e rendelet értelmében benyújtott segítségnyújtás iránti kérelmeket követően. A jelentésnek be kell számolnia továbbá a tagállamok illetékes hatóságai által a Hivatal vizsgálatainak eredményei alapján indított büntetőeljárásokról. A jelentésnek tiszteletben kell tartania az adatvédelmi követelményeket és a vizsgálatok bizalmas jellegét, és azt továbbítani kell az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és a Bizottságnak.”

Módosítás    39

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 12 pont

883/2013/EU,Euratom rendelet

12 a cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A tagállamok e rendelet alkalmazásában kijelölnek egy szolgálatot (a továbbiakban: csalásellenes koordinációs szolgálat), amely elősegíti a Hivatallal való hatékony együttműködést és információcserét, ideértve az operatív jellegű információk cseréjét is. Adott esetben, a nemzeti joggal összhangban, a csalásellenes koordinációs szolgálat e rendelet alkalmazásában illetékes hatóságnak tekinthető.

(1)  A tagállamok e rendelet alkalmazásában kijelölnek egy szolgálatot (a továbbiakban: csalásellenes koordinációs szolgálat), amely elősegíti a Hivatallal való gyors és hatékony együttműködést és információcserét, ideértve az operatív jellegű információk cseréjét is. Adott esetben, a nemzeti joggal összhangban, a csalásellenes koordinációs szolgálat e rendelet alkalmazásában illetékes hatóságnak tekinthető.

Módosítás    40

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 12 pont

883/2013/EU,Euratom rendelet

12 a cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A Hivatal kérésére, még mielőtt határozat születne arról, hogy szükséges-e vizsgálatot indítani, továbbá a vizsgálat során vagy azt követően, a csalásellenes koordinációs szolgálatok biztosítják, megszerzik vagy összehangolják a Hivatal számára a feladatai hatékony ellátásához szükséges segítséget. Ez a segítség különösen a nemzeti illetékes hatóságok által a 3. cikk (6) és (7) bekezdése, a 7. cikk (3) bekezdése, továbbá a 8. cikk (2) és (3) bekezdése szerint nyújtott segítségből áll.

(2)  A Hivatal kérésére, vagy saját kezdeményezésük nyomán, még mielőtt határozat születne arról, hogy szükséges-e vizsgálatot indítani, továbbá a vizsgálat során vagy azt követően, a csalásellenes koordinációs szolgálatok biztosítják, megszerzik vagy összehangolják a Hivatal számára a feladatai hatékony ellátásához szükséges segítséget. Ez a segítség különösen a nemzeti illetékes hatóságok által a 3. cikk (6) és (7) bekezdése, a 7. cikk (3) bekezdése, továbbá a 8. cikk (2) és (3) bekezdése szerint nyújtott segítségből áll.

Módosítás    41

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 12 pont

883/2013/EU,Euratom rendelet

12 c cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A Hivatal indokolatlan késedelem nélkül jelentést tesz az Európai Ügyészségnek minden olyan büntetendő cselekményről, amellyel kapcsolatban az Európai Ügyészség az (EU) 2017/1939 rendelet 22. cikkével, továbbá 25. cikke (2) és (3) bekezdésével összhangban gyakorolhatná hatáskörét. A jelentést a Hivatal a vizsgálata előtt vagy annak során, bármelyik szakaszban megküldi.

(1)  A Hivatal azonnal értesíti az Európai Ügyészséget minden olyan büntetendő cselekményre vonatkozó jelről, amellyel kapcsolatban az Európai Ügyészség az (EU) 2017/1939 rendelet 22. és 25.cikkével, összhangban gyakorolja hatáskörét. Ezt az értesítést egy indokolatlan késedelem nélkül megküldött jelentésnek kell követnie. Az értesítést és a jelentést a Hivatal a vizsgálata előtt vagy annak során, bármelyik szakaszban megküldi. Az Európai Ügyészség kérheti, hogy a Hivatal további információkat küldjön, megszabva ezek megküldésének határidejét.

Módosítás    42

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 12 pont

883/2013/EU,Euratom rendelet

12 c cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A jelentésnek tartalmaznia kell legalább a tények leírását, beleértve az okozott vagy valószínűsíthetően okozott kár értékelését, a lehetséges jogi minősítést, valamint minden rendelkezésre álló információt a potenciális sértettekről, a gyanúsítottakról, valamint minden más érintett személyről.

(2)  A jelentésnek tartalmaznia kell legalább a Hivatal tudomására jutott tények és információ leírását, beleértve az okozott vagy valószínűsíthetően okozott kár értékelését, amennyiben a Hivatal rendelkezik erre vonatkozó információval, a lehetséges jogi minősítést, valamint minden rendelkezésre álló információt a potenciális sértettekről, a gyanúsítottakról, valamint minden más érintett személyről. A Hivatal a jelentéssel együtt továbbít az Európai Ügyészség részére a birtokában lévő, az üggyel kapcsolatos bármely egyéb információt.

Módosítás    43

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 12 pont

883/2013/EU,Euratom rendelet

12 c cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Azokban az esetekben, amikor a Hivatalhoz beérkezett információ nem tartalmazza a (2) bekezdésben meghatározott elemeket és a Hivatalnak nincs folyamatban lévő vizsgálata, a Hivatal előzetes értékelést végezhet az állításokkal kapcsolatban. Az értékelés elvégzésére haladéktalanul, de mindenképpen az információ beérkezését követő két hónapon belül kerül sor. Ezen értékelésre a 6. cikk és a 8. cikk (2) bekezdése alkalmazandó.

Azokban az esetekben, amikor a Hivatalhoz beérkezett információ nem tartalmazza a (2) bekezdésben meghatározott elemeket és a Hivatalnak nincs folyamatban lévő vizsgálata, a Hivatal előzetes értékelést végezhet az állításokkal kapcsolatban. Az értékelés elvégzésére a lehető leghamarabb, de mindenképpen az információ beérkezését követő két hónapon belül kerül sor. Ezen értékelésre a 6. cikk és a 8. cikk (2) bekezdése alkalmazandó. A Hivatal tartózkodik minden olyan intézkedéstől, amely veszélyeztetheti az Európai Ügyészség esetleges jövőbeli vizsgálatait.

Módosítás    44

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 12 pont

883/2013/EU,Euratom rendelet

12 c cikk – 3 bekezdés – 3 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Ezen előzetes értékelést követően a Hivatal jelentést tesz az Európai Ügyészségnek az (1) bekezdésben meghatározott feltételek teljesülése esetén.

Ezen előzetes értékelést követően, abban az esetben is, ha nem gyűjtötte össze a (2) bekezdésben említett összes elemet, a Hivatal azonnal jelentést tesz az Európai Ügyészségnek az (1) bekezdésben meghatározott feltételek teljesülése esetén.

Módosítás    45

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 12 pont

883/2013/EU,Euratom rendelet

12 c cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az első albekezdés alkalmazása céljából a Hivatal az Európai Ügyészség ügyviteli rendszerén keresztül ellenőrzi a 12g. cikk (2) bekezdésével összhangban, hogy az Európai Ügyészség nyomozást folytat-e. A Hivatal további információt kérhet az Európai Ügyészségtől. Az Európai Ügyészség az ilyen megkeresésre 10 munkanapon belül válaszol.

Az első albekezdés alkalmazása céljából a Hivatal ellenőrzi a 12g. cikk (2) bekezdésével összhangban, hogy az Európai Ügyészség nyomozást folytat-e. A Hivatal további információt kérhet az Európai Ügyészségtől. Az Európai Ügyészség az ilyen megkeresésre indokolatlan késlekedés nélkül válaszol.

Módosítás    46

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 12 pont

883/2013/EU,Euratom rendelet

12 c cikk – 5 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  Az intézmények, szervek, hivatalok és ügynökségek kérhetik a Hivataltól, hogy végezze el a hozzájuk beérkezett állítások előzetes értékelését. Ezekre a megkeresésekre a (3) bekezdés alkalmazandó.

(5)  Az intézmények, szervek, hivatalok és ügynökségek kérhetik a Hivataltól, hogy végezze el a hozzájuk beérkezett állítások előzetes értékelését. Ezekre a megkeresésekre a (3) bekezdés alkalmazandó. Ez nem késleltetheti az időben történő jelentést az Európai Ügyészség felé .

Módosítás    47

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 12 pont

883/2013/EU,Euratom rendelet

12 d cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az első albekezdés alkalmazása céljából a Hivatal az Európai Ügyészség ügyviteli rendszerén keresztül ellenőrzi a 12g. cikk (2) bekezdésével összhangban, hogy az Európai Ügyészség nyomozást folytat-e. A Hivatal további információt kérhet az Európai Ügyészségtől. Az Európai Ügyészség az ilyen megkeresésre 10 munkanapon belül válaszol.

Az első albekezdés alkalmazása céljából a Hivatal ellenőrzi a 12g. cikk (2) bekezdésével összhangban, hogy az Európai Ügyészség nyomozást folytat-e. A Hivatal további információt kérhet az Európai Ügyészségtől. Az Európai Ügyészség az ilyen megkeresésre indokolatlan késlekedés nélkül válaszol.

Módosítás    48

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 12 pont

883/2013/EU,Euratom rendelet

12 e cikk – 2 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a)  Az (EU) 2017/1939 tanácsi rendeletben megállapított eljárási garanciák normái a Hivatal által ezekben az esetekben gyűjtött bizonyítékokra is alkalmazandók. Az Európai Unió Bírósága továbbra is hatáskörrel rendelkezik az OLAF által az Európai Ügyészség nevében végzett eljárási aktusok felülvizsgálatára, amennyiben e jogi aktusok harmadik személyekre nézve joghatások kiváltására irányulnak.

Módosítás    49

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 12 pont

883/2013/EU,Euratom rendelet

12 f cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Azokban a kellően indokolt esetekben, amikor a főigazgató az Európai Ügyészség már folyamatban lévő nyomozása ellenére úgy ítéli meg, hogy a Hivatal megbízatásával összhangban vizsgálatot kell indítani óvintézkedések, illetve pénzügyi, fegyelmi vagy igazgatási intézkedések elfogadásának megkönnyítése céljából, a Hivatal írásban tájékoztatja az Európai Ügyészséget a vizsgálat jellegéről és céljáról.

Amennyiben a főigazgató az Európai Ügyészség már folyamatban lévő nyomozása ellenére, kellően indokolt esetekben úgy ítéli meg, hogy a Hivatal megbízatásával összhangban a Hivatalnak vizsgálatot kell indítani óvintézkedések, illetve pénzügyi, fegyelmi vagy igazgatási intézkedések elfogadásának megkönnyítése céljából, a Hivatal tájékoztatja az Európai Ügyészséget és kéri annak beleegyezését. E célból a hivatal írásbeli kérelmet nyújt be, megjelölve az intézkedések jellegét és az érintett személy(eke)t.

Módosítás    50

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 12 pont

883/2013/EU,Euratom rendelet

12 f cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az Európai Ügyészség az általa végzett nyomozás vagy vádhatósági eljárás veszélyeztetésének elkerülése érdekében kifogást emelhet a vizsgálat indítása vagy a vizsgálattal kapcsolatos bizonyos tevékenységek elvégzése ellen a tájékoztatás beérkezését követően 30 napon belül, és addig, ameddig a kifogás okai fennállnak. Az Európai Ügyészség indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja a Hivatalt, amikor a kifogás okai megszűnnek.

Az Európai Ügyészség az általa végzett nyomozás vagy vádhatósági eljárás veszélyeztetésének elkerülése érdekében egyetérthet a vizsgálat indításával vagy a vizsgálattal kapcsolatos bizonyos tevékenységek elvégzésével, vagy kifogást emelhet ellene, a tájékoztatás beérkezését követően 10 napon belül, és addig, ameddig a kifogás okai fennállnak. Ha az Európai Ügyészség ellenzi a kérelmet, a Hivatal nem tesz ilyen intézkedést . Kivételes esetekben, a vizsgálatok összetettsége miatt az Európai Ügyészség tájékoztathatja a Hivatalt arról, hogy ezt a határidőt 20 nappal meg kell hosszabbítani. Az Európai Ügyészség indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja a Hivatalt, amikor a kifogás okai megszűnnek.

Módosítás    51

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 12 pont

883/2013/EU,Euratom rendelet

12 f cikk – 1 bekezdés – 3 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Ha az Európai Ügyészség nem emel kifogást az előző albekezdésben említett időtartamon belül, a Hivatal vizsgálatot indíthat és azt az Európai Ügyészséggel szorosan egyeztetve folytatja le.

Amennyiben az Európai Ügyészség egyetért a kérelemmel, a Hivatal az Európai Ügyészséggel szorosan egyeztetve lép fel az ügyben.

Módosítás    52

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 12 pont

883/2013/EU,Euratom rendelet

12 f cikk – 2 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a)  Ha az Európai Ügyészség a 12g cikkben említett ügyviteli rendszer ellenőrző mechanizmusa révén értesül róla, hogy a Hivatal ugyanabban az ügyben nyomozást folytat, amelyet az Európai Ügyészség is vizsgálni kíván, erről 24 órán belül tájékoztatja a Hivatalt. Ebben az esetben a Hivatal lezárja a nyomozást, hacsak az Európai Ügyészség fel nem kéri a Hivatalt tevékenységének támogatására vagy kiegészítésére a 12e cikkel összhangban.

Módosítás    53

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 12 pont

883/2013/EU,Euratom rendelet

12 g cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Ahol szükséges megkönnyíteni az Európai Ügyészséggel való, az 1. cikk (4a) bekezdése szerinti együttműködést, a Hivatal és az Európai Ügyészség igazgatási megállapodásokról állapodik meg. Az ilyen munkamegállapodások meghatározhatják információk – így a személyes adatok, az operatív, stratégiai vagy technikai információk és a minősített adatok – cseréjére vonatkozó gyakorlati részleteket. A munkamegállapodások részletes szabályokat tartalmaznak a két hivatal közötti, az állítások beérkezése és azok ellenőrzése során történő folyamatos információcserére vonatkozóan.

(1)  Ahol szükséges megkönnyíteni az Európai Ügyészséggel való, az 1. cikk (4a) bekezdése szerinti együttműködést, a Hivatal és az Európai Ügyészség igazgatási megállapodásokról állapodik meg. Az ilyen munkamegállapodások meghatározhatják információk – így a személyes adatok, az operatív, stratégiai vagy technikai információk és a minősített adatok – cseréjére vonatkozó gyakorlati részleteket. A munkamegállapodások részletes szabályokat tartalmaznak a két hivatal közötti, az állítások beérkezése és azok ellenőrzése során történő folyamatos információcserére vonatkozóan. A Hivatal főigazgatója és az Európai Főügyész évente legalább egyszer találkoznak a közös érdeklődésre számot tartó ügyek megvitatása céljából.

Módosítás    54

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 12 pont

883/2013/EU,Euratom rendelet

12 g cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A Hivatal „van találat/nincs találat” alapon közvetett hozzáféréssel rendelkezik az Európai Ügyészség ügyviteli rendszerében szereplő adatokhoz. Ha egyezés van a Hivatal által az ügyviteli rendszerbe bevitt adatok és az Európai Ügyészség által tárolt adatok között, az egyezés tényéről az Európai Ügyészséget és a Hivatalt is értesíteni kell. A Hivatal megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az ügyviteli rendszerében szereplő adatokhoz az Európai Ügyészség „van találat/nincs találat” alapon hozzáféréssel rendelkezhessen.;

(2)  A Hivatal „van találat/nincs találat” alapon közvetett hozzáféréssel rendelkezik az Európai Ügyészség ügyviteli rendszerében szereplő adatokhoz. Ha egyezés van a Hivatal által az ügyviteli rendszerbe bevitt adatok és az Európai Ügyészség által tárolt adatok között, az egyezés tényéről az Európai Ügyészséget és a Hivatalt is automatikusan értesíteni kell. A Hivatal megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az ügyviteli rendszerében szereplő adatokhoz az Európai Ügyészség „van találat/nincs találat” alapon gyors hozzáféréssel rendelkezhessen.; Az Európai Ügyészség ügyviteli rendszerében tárolt információkhoz való közvetett hozzáférés az OLAF által aminden esetben csak az OLAF e rendeletben meghatározott feladatainak ellátása érdekében és az ahhoz szükséges mértékben történhet, és e hozzáférést megfelelően indokolni és az OLAF által kialakított belső eljárás keretében hitelesíteni kell. A Hivatal nyilvántartást vezet az Európai Ügyészség ügyviteli rendszeréhez való hozzáférés minden esetéről. Az ilyen hozzáférésből származó eredményekre a 10. cikk említett, a titoktartásra és az adatvédelemre vonatkozó szabályok vonatkoznak.

Módosítás    55

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 12 a pont (új)

883/2013/EU,Euratom rendelet

15 cikk – 9 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

12a.  A 15. cikk az alábbi bekezdéssel egészül ki:

 

„(9a)  A Felügyelő Bizottság a tagjai közül kinevez egy alapjogi tisztviselőt. Az alapjogi tisztviselő nyomon követi, hogy a Hivatal tiszteletben tartja-e az alapvető jogokat és az eljárási garanciákat. Az alapjogi tisztviselő véleményeket, illetve adott esetben ajánlásokat készít a Felügyelő Bizottság számára a hivatal által folytatott tevékenységekről és vizsgálatokról. Az alapjogi tisztviselő véleményét és ajánlásait fel kell venni a Felügyelő Bizottságok (9) bekezdés szerinti jelentéseibe.”;

Módosítás    56

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 13 pont – a pont

883/2013/EU,Euratom rendelet

16 cikk – 1 bekezdés – harmadik mondat

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

„A Számvevőszék, az Európai Ügyészség, az Eurojust és/vagy az Europol képviselői – az Európai Parlament, a Tanács, a Bizottság, a főigazgató vagy a Felügyelő Bizottság kérésére – eseti meghívást kaphatnak a véleménycserére.;

Az Európai Főügyész meghívást kap az eszmecserén való részvételre. A Számvevőszék, az Eurojust és/vagy az Europol képviselői – az Európai Parlament, a Tanács, a Bizottság, a főigazgató vagy a Felügyelő Bizottság kérésére – eseti meghívást kaphatnak a véleménycserére.;

Módosítás    57

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 14 pont – a a pont (új)

883/2013/EU,Euratom rendelet

17 cikk – 4 bekezdés

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

aa)  a (4) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

(4)  A főigazgató rendszeresen jelentést tesz az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek a Hivatal által lefolytatott vizsgálatok eredményeiről, a végrehajtott intézkedésekről és a nehézséget jelentő tényezőkről, tiszteletben tartva ugyanakkor a vizsgálatok bizalmas jellegét, az érintett személyek és az informátorok törvény által biztosított jogait, valamint adott esetben a nemzeti jog bírósági eljárásokra alkalmazandó rendelkezéseit.

(4)  A főigazgató rendszeresen jelentést tesz az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, a Bizottságnak, az Európai Ügyészségnek, és a Számvevőszéknek a Hivatal által lefolytatott vizsgálatok eredményeiről, a végrehajtott intézkedésekről és a nehézséget jelentő tényezőkről, tiszteletben tartva ugyanakkor a vizsgálatok bizalmas jellegét, az adatvédelmi alapelveket és az érintett személyek és az informátorok törvény által biztosított jogait, valamint adott esetben a nemzeti jog bírósági eljárásokra alkalmazandó rendelkezéseit.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32013R0883

Módosítás    58

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 14 a pont (új)

883/2013/EU,Euratom rendelet

19 cikk

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

14a.  A 19. cikk helyébe a következő szöveg lép:

19 cikk

19 cikk

Értékelő jelentés

Értékelő jelentés

2017. október 2-ig a Bizottság értékelő jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak e rendelet alkalmazásáról. Az említett jelentéshez mellékelni kell a Felügyelő Bizottság véleményét, valamint a jelentésben állást kell foglalni arról, hogy szükséges-e módosítani ezt a rendeletet.

2022. december 31-ig a Bizottság értékelő jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak e rendelet alkalmazásáról. A jelentés különösen a Hivatal és az Európai Ügyészség közötti együttműködés hatékonyságát értékeli. Az említett jelentéshez mellékelni kell a Felügyelő Bizottság véleményét, valamint a jelentésben állást kell foglalni arról, hogy szükséges-e módosítani ezt a rendeletet.”

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32013R0883

ELJÁRÁS A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRAFELKÉRT BIZOTTSÁGBAN

Cím

Az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) által lefolytatott vizsgálatok az Európai Ügyészséggel való együttműködés és az OLAF vizsgálatai hatékonysága tekintetében

Hivatkozások

COM(2018)0338 – C8-0214/2018 – 2018/0170(COD)

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

CONT

5.7.2018

 

 

 

Véleményt nyilvánított

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

LIBE

5.7.2018

A vélemény előadója

       A kijelölés dátuma

Monica Macovei

3.9.2018

Vizsgálat a bizottságban

19.11.2018

10.1.2019

 

 

Az elfogadás dátuma

10.1.2019

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

40

4

1

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Asim Ademov, Martina Anderson, Heinz K. Becker, Monika Beňová, Michał Boni, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Frank Engel, Laura Ferrara, Romeo Franz, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Sophia in ‘t Veld, Cécile Kashetu Kyenge, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, Ivari Padar, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Dennis de Jong, Anna Hedh, Lívia Járóka, Marek Jurek, Jean Lambert, Jeroen Lenaers, Andrejs Mamikins, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Fernando Ruas, Adam Szejnfeld

A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRT BIZOTTSÁG

NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

40

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

ECR

Monica Macovei, Helga Stevens

EFDD

Laura Ferrara

GUE/NGL

Martina Anderson, Marie-Christine Vergiat

PPE

Asim Ademov, Heinz K. Becker, Michał Boni, Rachida Dati, Frank Engel, Monika Hohlmeier, Lívia Járóka, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Fernando Ruas, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Traian Ungureanu, Tomáš Zdechovský

S&D

Monika Beňová, Caterina Chinnici, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Cécile Kashetu Kyenge, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Ivari Padar, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Romeo Franz, Jean Lambert, Judith Sargentini, Bodil Valero

4

-

ECR

Marek Jurek, Kristina Winberg

ENF

Auke Zijlstra

NI

Udo Voigt

1

0

GUE/NGL

Dennis de Jong

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodás


ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Cím

Az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) által lefolytatott vizsgálatok az Európai Ügyészséggel való együttműködés és az OLAF vizsgálatai hatékonysága tekintetében

Hivatkozások

COM(2018)0338 – C8-0214/2018 – 2018/0170(COD)

Az Európai Parlamentnek történő benyújtás dátuma

24.5.2018

 

 

 

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

CONT

5.7.2018

 

 

 

Véleménynyilvánításra felkért bizottságok

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

JURI

5.7.2018

LIBE

5.7.2018

 

 

Előadók

       A kijelölés dátuma

Ingeborg Gräßle

8.6.2018

 

 

 

Az elfogadás dátuma

11.3.2019

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

19

1

2

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Inés Ayala Sender, Jonathan Bullock, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Wolf Klinz, Arndt Kohn, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Richard Ashworth, Louis-Joseph Manscour, Julia Pitera, Miroslav Poche, Miguel Viegas

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Martina Werner

Benyújtás dátuma

22.3.2019


NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

19

+

ALDE

Martina Dlabajová, Wolf Klinz

EFDD

Marco Valli

PPE

Richard Ashworth, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Arndt Kohn, Louis-Joseph Manscour, Georgi Pirinski, Miroslav Poche, Martina Werner

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

1

-

EFDD

Jonathan Bullock

2

0

GUE/NGL

Luke Ming Flanagan, Miguel Viegas

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodás

Utolsó frissítés: 2019. április 8.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat